DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

c din O.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.C.A.V. (art.2000. nr. 4516/25. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr.E.2000 a C. Invest S. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 . 3. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S.1). şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. iar S.C. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S. 24/1993) la data de 5. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art.O. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000.01.. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.V.C. nu a fost efectuată până la data de 20. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F.S. Articolele 2.C. Numai că acest contract a încetat la 5. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. Prin sentinţa nr.2000.C. 2.2000. 2205/06.În fine. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune.V.A. (Ordonanţa nr. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. S.07.E.05.. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000. şi succesoarea sa A.1.06. 1.12. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale. de Ioana Maria Vlas pentru S.O.E.05.C. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa.06. Pentru luna mai 2000.02. prin adresa nr. S.A.A.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi. 9/18. S.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C.E. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii. inclusiv penalităţile aferente.2000. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune. Invest S. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. 39 al. S. 183/05. S.A.O.I.V.N.A.01. Astfel. şi S. 4. Contractul nu a fost.M. C. S. C.C. S.).A. S.A. G.C. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii.2000 (pentru luna martie a. S.E.c.A.A. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C.V.V. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. 777/16.C.A.O. în conformitate cu prevederile art.04.O.06.1 al. S.V. însă reziliat.). afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie. 160/30.2000.A. 8/18.2 şi 2. Invest S. sub nr. 1 lit..E. Invest S. coroborat cu dispoziţiile art.N.C. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal.2000 şi 85/18. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C. Invest S.E.2000).A.A.

N. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.I.3 la o limită nu au obiect. contractul a fost însuşit cu amendamente. 2. încât referirea la aceasta apare ca inutilă.1.C. aşa cum este definită de art. 1.A. Cât priveşte art.C. Mai mult.1 nu a stabilit o limită valorică. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art. 2. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art. În mod similar. Aşadar. Dar art.2 şi 2. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. nu este o entitate cu personalitate juridică. S.E. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o.A.G. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. Prin dispoziţiile art. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. C. 1.3 şi 7. Invest S. S. 5. 2.1. nu a stabilit vreo limită. 1500 C. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. – au fost executate. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului. 1.E.N. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte. rezultă că referirile din articolele 2.I. obligaţia asumată de C.1 din contract. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. civ. 1.A. de a plăti sume de bani către F. iar nu fondul ca atare. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F.E. este reprezentant al fiecărui investitor în parte. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.1.2. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C.1.1.V. 7. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S.A. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale.1.A.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite. şi-a depăşit mandatul. ci o societate civilă. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul. S.N.C.O.C. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond). actele anterioare semnării sale. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile. 2. nr.I. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului.E.

I.V. valoarea reală.A.C.I.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”. în consiliul de administraţie al S. 6.A. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare.G.V.A.E. ceea ce înseamnă că C. Mai mult. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor. Desigur. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. dimpotrivă.. tribunalul reţine că în art.A. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale.3 şi 6.C. S.S. S.O. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. Mai mult. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S.E.O.C. fiecare membru al F. Invest S.A. contractul a avut în vedere această valoare. S.E. Invest S.N. S. C.N. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond. a). aceasta fiindu-i opozabilă. S. Invest S. Aşadar. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S.C. pe parcursul executării contractului C. între obligaţiile asumate de S. din aceleaşi motive. 6. iar pentru actele favorabile membrilor F.V. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare. Invest S.I. şi succesoarea sa A.E. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri.N.C.A. Negură Gheorghe).4).V. Or. C. 24/1993. (pentru sine şi pentru F. S. ele sunt lovite de nulitate relativă.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii.E. Pe de altă parte. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.V. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice.A. nr.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. S. S. 7.C.A. S. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune.2 lit.A.O. Este evident că reprezentantul C. cei din urmă nu au invocat nulitatea.O. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale.E.C. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie. însă.E.A.C. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6.A.O. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 .1. S.C. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art. 1. Invest S.C.12. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C.A.C. prin art. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.1999.V.

S. 14 .E. S. nu ar fi îndeplinite condiţiile art.A. şi ale succesoarei sale A.I. şi A. S.M.A.V. Invest S.C.V.C. Desigur.A. al relei-credinţe sau al nepriceperii.V.A.N.C.E.11.N. Un asemenea risc fiind garantat. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F.A. S. 333/2001. publicat în M.I.supuse fondurile deschise de investiţii.C.N. S. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond.E.V.C. enumără şi riscul de management (art.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora. C.S.C. S.V. 2. (ca succesoare a C.C. al culpei. Invest S. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. 9/1996 al C. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. C. Între aceste riscuri. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.A. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă.E. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare. S.O. – F.. neglijenţei. 276/6.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii.O.V. Invest S. Of.M.A.V. nu poate invoca aplicarea în cauză a art.N.M. S.E. ori alte organe ale statului competente să intervină.V. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C. 9/1996 al C. iar nu prin C.S. al săvârşirii unor infracţiuni. astfel. 2.N. Cum C.E.A. În speţă. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată.C. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. C.A.O.1996) .A.A. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr.A. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. S. susţinerile C.A.E.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune.C. s-a efectuat prin S. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe.C.C.C. nr.I. Valori Mobiliare S. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei. S. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată.N.E. Regulamentul nr. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S.

3%/zi.06. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante.680 titluri de participare în valoare de 103. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile.951. S. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice.C. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard.06. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune.589.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă. 15 . Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val.A.124.a 28.09. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30. S.C. În consecinţă. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0. La data de 11.2001 în sumă de1.2001 şi până la executarea hotărârii. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2.05. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate. Invest S. Ori. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S.A. iar nu pe răspunderea delictuală.O. începând cu 30. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. S. există prin fiecare dintre instituţiile sale.E. chiar dacă ar fi reale.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30. La data de 28. S.C.V.I. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte.O. acţionează. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.C.E. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el. Statul este o entitate ce se manifestă.A.2001 acesta a precizat că doreşte ca.A. acţiunea va fi respinsă.720 lei/titlu.965.N. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C.. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume.V. şi S.06. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă. Invest S.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea.

Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24.285. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială.C.05.06. adică 1. a indicat ziua de 31. în diverse momente procesuale. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie.A.980 titluri în valoare de 103.589. A precizat.05.565. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii.000 lei. la plata de penalităţi de 0. Pentru perioada de la 24. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. Mai mult.3%/zi. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate.05.845 lei. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată.124. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.951.134 lei.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1.242.720 lei/titlu. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură. începând cu 31. prin adoptarea Legii nr. respectiv 2.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare. 333/2001. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1. obligarea Statului Român la plata de daune morale.. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură. cu daune cominatorii de 0. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0.962.05. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. 16 .223.3% pe zi de întârziere. apoi de 2. S.2000 până la 30.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D.240 lei.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0.E. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată.965. a 11.707.2000. Reclamantul Bălan N. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale.600 lei. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat.

CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val. Invest S.S. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.pr.274 C.2002 şi 21. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI. et. ca o singură acţiune comercială. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie. nr. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 .Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. În fine la 23. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. fil. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză. iar prin cereri depuse la 15. ap. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz.art.I. actualizată cu indicele de inflaţie.civ. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga.03. şi A. achitând şi taxele de timbru aferente. Văzând această din urmă precizare.03. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi.C..2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol. Văzând şi disp.1).000 lei.11.V. str. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi.O. S.000.A..a 340 U. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie.Ştirbei Vodă. ca o singură acţiune comercială. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată.A. S.06.V.125. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune.1.3.

Eugen Botez.55.965. sector 2.7.06. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2. parter. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii.2001 şi până la executarea hotărârii. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti. nr.845 lei.054. nr. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24. cu sediul în Bucureşti. bl.36.G-ral Berthelot. nr.965.2.05.S. et. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234. ap. ap.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30.2.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.18.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti.20.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.2000 şi până la executarea hotărârii. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1. str.407.3.589.600 lei. nr.1.2000 şi până la executarea hotărârii. str. . Spl. . nr.05.C.124. nr. sc.2000 şi până la executarea hotărârii.Ştefan cel Mare. str. et.1.240 lei de la data de 30.565.06. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.951.52.2001 în cuantum de 1. sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : . în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.Rosetti. sector 2.I. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 . ap. nr.A.Mihail Moxa. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj. str.C.Coşbuc. sector 1.951.4.242. str. sector 1.Bach.4. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti.20.05. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. Şos.21. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113. ap.

A37.Braşov Braşov. Judeţ Mureş. nr. et. nr.10. str.Ovidiu. str. nr. jud.120 LEI 178.Lacurilor. ap. et.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg.A.9.1. ap.720.Braşov Braşov. ap.Calea Bucuresti.054. jud.B 1.7.116. nr. str.9.Visinului.960 LEI 92.Ovidiu.Braşov Braşov.Bras Braşov.15.Rodniciei.4.A.442.035 31. str. nr. sc. jud.Braşov Braşov. ap.3. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E.13. ap. bl.720 LEI 53. sc. jud. ap. et. j Braşov.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Ioan Slavici.Titulescu.05. Braşov. nr.448. sc.Castanilor .B .816. et.10.05.Viteazu. nr.Br Braşov. sc. str. bl.2. jud. MARIA BALINT I.15.A.13 Decembrie.39.1. bl. nr.800 LEI 8.2. str.3.525. nr.8. et.Braşov Braşov. bl. nr.D. str. ap. nr.P. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24.2.14.459. jud.A. ap.000 49. bl.210.Mica. et. nr. bl.000 LEI LEI LEI LEI 15. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa. str. et. str.920 LEI 19 .2.14. jud.2.039. str.Braşov Braşov.A. nr.Braşov Braşov.M.Saturn.200 LEI 37.Nicolae Titulescu.711.1.840 LEI 51.11.000 LEI 26.13.Ioan Slavici.401. str.593.000.680 LEI 7. ap. nr. ap.13. jud.95 – 103.05. nr.9. sector 1. bl. str.917.Braşov Braşov.14.927. nr.273.33. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103. str.Braşov Braşov.N. nr.Bra Braşov. sc. jud.2000 şi până la executarea hotărârii. Şos. bl. nr. ap. str.Valea Cetatii. sc. str. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I. et.25.4. Braşov. cu domiciliul în Bucureşti.302. jud.4. ap.320 LEI 4. sc. str. ap.29.A.920 83.2000 şi până la executarea hotărârii.3.3. et. jud. bl.Braşov Braşov.8.1.16.400 LEI 20. ap. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.264.D. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. jud. sc. str. jud. sc. nr. nr. str.17.Brazilor. nr. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. et. bl.Randunicii.467.21.2000 şi până la executarea hotărârii.A.20. ap.600 LEI 8. et.17.000 LEI 27.10. et.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.5.Braşov SUMA 101.329.5. sc.Mureş. bl.857. str.90 B.12.267. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. sc.4.7.963. str. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. jud. jud.A 7. et.Calea Bucuresti.1.reclamant a sumei de 32.Zmeurei.4.1.104.Mihail Moxa.

nr.C. nr. bl.19.Maior Cranta.B.Uranus. j Braşov. et. nr.15. nr.12.280 LEI 16.000 LEI 33.Grivitei. jud.Bras Braşov.2.996.C.074. sc.1. ap.Braşov Braşov. sc.1.305.Metalurgistilor.180. ju Braşov.B. jud Braşov. str.Apollo. ap.Aleea Constructorilor.640 LEI LEI LEI LEI 2. sc. Braşov. nr. sc.3. str.Ovidiu.5. nr.895.1. et.41. j . ju Braşov. bl. ap. ap. ap.1.D. str. et. nr. sc. str.489.Zizinului.69.219. str.7.128.114.Lunga.5.454.19. jud.671. bl.2.7.1. ap. bl.1.6.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20.3.9.2.800 LEI 33.120 15.Independentei. str. jud.C 22.1. bl.12.625 LEI 47.5.1.Braşov Braşov. bl.B-dul Victoriei.215. et.744. ap. str.1. et.Braşov Braşov. nr.E 22.101 C . bl. ju Braşov.8. ap.25.985.Independentei.38.33.16.1. jud. ap. sc. et.364. bl.4.A. jud. ap.299. str.26.757. str.4.B 12.B. et. bl. nr.1.3.Uranus.Sitarului. et.Br Braşov.Zorilor.405 E A. ap. et.B.B-dul Victoriei. nr.2.8. sc.Braşov Braşov.1.B.38. jud. nr.C. ap.1.B Braşov.Braso Braşov. bl. nr.12. bl. jud.6.Zizinului. str. ap.Metalurgistilor. et. et.290. str. bl.000 LEI 5.78.600 58. nr. str.8. bl. jud. nr.Braşov Braşov. j Braşov.640.Republicii.1. bl. et. jud.69.38.2. sc.6.Braşov Braşov.C 4. jud.971.092. nr. str. ap.Aleea Mimozei .5.Alexandru Cel Bun. nr. nr.9.5. nr.BANESIU S. sc. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I. ap.Braso Braşov. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov. sc. ap. str. nr. str. jud.B.Braşov Braşov.2. et.49. nr.Braşov Braşov.19.800 7. bl.14. ju 12.3. ap. ap.041. ap.B-dul Victoriei.12.Branduselor .300 LEI 153.Braşov Braşov. et. str. ap.B.190.41.2.Braşov Braşov.513.C. jud.711.4.Codrii Cosminului. jud.B.104. bl. ap.D.000 5. et. et.87. sc.15 Noiembrie. str. str.Iasomiei . nr.Braşov Rasnov.Braşov Braşov. str.000 LEI 95.000 LEI 114. nr.17.840 LEI 38. ap. jud.1. str.B-dul Garii.4.G-ral Dumitrache.000 54. nr.150 LEI 36. et. sc.1.72.1.500 2. str. et. bl.8.Braso Braşov. str.C. sc. ap. sc. sc. ju Braşov.67. jud. et. str.102. nr.000 LEI 8. nr.114.40. sc.A.A.480 LEI 22. sc. ap.Avram Iancu .160 LEI 41.Metalurgistilor. et.1.744. ap. ap. nr. str.4. nr. bl. et.B. et.29.3.576.49.12. str.C 22.26.232. sc. sc.1. bl. nr.280 69.5. jud.560 LEI 238. ap. ap.1.513. et.1.106. sc.440 LEI 30. et.Lamaitei.160 LEI 62.7.4.12. str.Braşov Rupea. str. sc.3. str. et. ap.D.597. str.400 LEI 20.629. sc. str. bl.D.C. nr. et.C.600 LEI 3. jud.104.1. jud. jud. sc.281.2.B. ap. bl.000 LEI 17.D.1.Jepilor .3.160 LEI 32. sc.867.25. str.Florilor. nr. str. Braşov.1.Braşov Braşov. jud.A8.16.930. nr. bl.12.120 LEI 20 .509.Zorilor. ap. sc.2. str.7. ap. jud.320 LEI 29.497.B. Braşov. ap.186.400 LEI 46. nr.294. sc. nr.Br Braşov. nr.320 LEI 11. jud.862. bl.1. jud.Braso Braşov. et.200 LEI 25. str. jud. et. bl.

400 16.13.17.169. str.Cucului. ap.Braşov Braşov.203.1. ap. nr.Braşov CIOFU SONICA Braşov.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov. str. nr. Braşov.224.800 LEI 57. bl.6.Mircea Cel Batran. et.47. str.Braşov. nr. et. str. et. et.33.B-dul Garii. jud. COL? AUREL jud.Victor Babes.960 58.22.068. sc. ap. ap. nr.B. sc.Br CĂLIN ELENA Braşov.7. CIRSTEANU I. nr. nr.275 124. CHIRCU CONSTANTIN jud.13.000 22. et. sc.890.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov. ju Hoghiz.8.Timis Triaj.B-dul Grivitei. nr. et. jud.20. nr.610.6. bl.Tansilvaniei .295.A.76. Braşov. CHEBAC SOFIA jud.1.16. jud. sc. bl.36.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.Bras Braşov.4.Braşov Braşov.11.1.600 LEI 67. str. str. jud.Braşov Braşov. nr.20. et.2.4. sc.2.B.26.Braşov COC ADRIAN Haghig. ap. nr.320 LEI 10. et. str.7.B-dul Victoriei.22.600 LEI 21 .15. et.371.B. et.290. bl.14. jud.400 LEI 27.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.000 LEI 140.4.934.D. C?RJOESCU LUCIAN jud.802.2. bl. ap. jud.Braşov Braşov.421.Calea Bucuresti.4.33. str.Bras Braşov.143.114. nr. str.800 LEI 24.33.400 LEI 71.B-dul Grivitei.34.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov.6. ap.3. str. ap.5. MARIA Braşov. str.64. CIUC? ALINA jud. ap.8. sc. bl.3. ANGELA jud. str.50. CHI?EA VIORICA jud. bl. str.280 LEI 1.Bras Braşov.33. et. nr. str.Ecaterina Varga. jud. str.43.Braşov Braşov. sc.9.Nicopole.29.A.Lamaitei. CAZACU MARIA jud. sc. bl.15.60.Zizinului. sc.20.192.Braşov Braşov.417.37. et.Branduselor .Iuliu Maniu.12. str. nr.Calea Bucuresti.Noua. nr.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164. sc. nr.1.Br Braşov.1.43. bl.600 LEI 21.46.124.Braşov Braşov.11.466. bl.500 LEI 201.022.271.Razboieni.7. et. et.A. str. jud.10. et.5. jud. et.B.Avram Iancu .D 9.Padina.200 LEI 47.2. str.A.Fagarasului.455. bl. nr.90. bl.775 LEI 18.323.566.440 LEI 53.Braşov CHI?U I. sc. str.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov. jud.360 LEI 46. et.7.Bras BULARCA GHEORGHE 10. nr. sc. sc. et. ap.12. nr. nr.B.Br COL? CRISTINA Braşov. ap. et. COSMESCU TUDORA ap. nr.Saturn. ap. str.880 84.6. str.42.200 LEI 78. ap.B-dul Victoriei.254.Nicolae Balcescu. nr. bl.900 5.200 LEI 68.A.3. str.197. ap.1.B-dul Stefan Cel Mare.614.440 LEI 194.A.Lamaitei. bl. et. CHIRILĂ TUDOREL jud. str. et.Alexandru Petöfi.Ciprian Porumbescu.1.1 K.Braşov Braşov. bl.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov.3.500 LEI 30.640 90. COSTEA VALERIU jud.595.Apollo.994. COMAN LUDMILA ju Braşov.255. nr. nr.8. str.B-dul Grivitei.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.4.200 75.1.2. nr. nr. str. bl. bl.P.Braşov COL? MARIA Braşov.253.000 91. bl. ap. str.14.A. bl.470.4. sc. sc. ap.6. C?LIMAN LAUREN?IU jud. jud.33.4. nr. nr.25.2.6. CHI? IULIU GHEORGHE ap.Harmanului.Braşov Braşov. ap.497. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov. et.E. str. ap. str.Calugareni.2.906.Br Braşov. C?MPIAN TOADER jud. str.5.9. ap.076. nr.E.31.216.597.4. str.19. nr.43.D. ap. sc.223.308.933. CARAGEA LAURENTIU ap. nr. jud. str.000 LEI 31.200 LEI 253. str. COL?A IOAN jud Braşov.33.B. nr.720 LEI 287. nr.800 LEI 8. BULARCA MARIA jud. bl. nr.61. ap.20. sc.22.800 LEI 6.Razboieni.11.366. A 6. sc.A.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov. CHIFOR ROMELIA jud. str. str. ap. jud. jud. str. jud. nr.Aleea Petuniei.1.

11. str.040 LEI 84.143.Saturn. bl.240 LEI 25. ap. sc. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov. sc. bl.A. str.B-dul Garii.28.9.900 LEI 122.E 29. nr.070.200 LEI 101. str. et. sc. IULIAN jud.B-dul Victoriei.Saturn.88.3.493.Braşov.37.333. et. ap.1.097.480 LEI 154.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov.400 LEI 22 .D. COSTIN GRIGORE 204. et. nr.A. D?NU?? DAN jud.Bra Braşov.Braşov Braşov.Tampei. ap. jud.560 LEI 90. ap.37.A. ap.27. et. sc.Braşov Braşov.750 LEI 48.238.5.Aleea Petuniei. et.27.127. ap. jud. str. str.7.C 16.12.17.2. ap. str. nr. sc.954.Braşov Braşov. bl.2.1 A.A. nr. bl. et. str.Strungului. sc. ap.960 LEI 6.941.159. jud. bl. nr. ap.9. et.45.Braso Braşov.B. bl. bl.12.Brazilor.360 LEI 46.Saturn . DINU CONSTANTIN jud.Buzau Braşov. str.6.Braso Braşov.A.194.21. sc. et. nr. DRAGU ALECU Buzau.66. str.2. ap.11. bl.3. nr. jud.D. ap. bl.2.Independentei.Zizinului. et.763.013. CRISTEA GHE.200 LEI 1.640 LEI 27. ap.860 LEI 9. ap. jud. ap.320 LEI 11. str.1.13.236. bl. str. str.720 LEI 58.129. str. nr.P 12. bl. et.Braşov Braşov.Lamaitei.Parcul Mic. et.Visinului.Mierlei.3.Freziei. str. str.27.Braşov Braşov. sc.512.704. nr. nr. str.A.Pârâului. sc.A.024.17. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.320 LEI 477.Braşov Braşov.600 LEI 8. ap.B-dul Victoriei.571.33.22.Bra DAN CAMELIA Braşov. bl.B. sc.760 LEI 269. jud.E 9. ap. nr.304.10. nr. str. sc.17. str.Strungului.B-dul Victoriei.11.300 LEI 34. nr.Braşov Braşov.7. bl. CRISTOLOVEAN LIVIA jud.930.46.17.A.6. et. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov. bl. DIACONU CONSTANTIN jud. nr. str.2.19.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului.7.15.1 Decembrie 1918. sc. str.29.23.Brându?elor.Unirii.34.152.D.4. CRISTEA ELENA jud.Tudor Vladimirescu.3.143. DIMA DIDINA jud. nr.120 LEI 17. bl. str.4.55. ap.040 LEI 5.106.175. et.600 LEI 12. nr. DR?GHICI ION jud.920 LEI 15. bl.Carpati. str.117. bl.1.47. sc.Braşov Braşov.4.240 LEI 57. nr. et.3.Braşov Braşov.25. ap.1. str.968.000 LEI 24.6.005. CRĂCIUN GEORGETA jud.Bra Braşov.Zizinului.7.8. et. bl. bl. str. et.4.8.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov.290. nr. nr.949. str.979.C.B. sc.Braşov DINU GABRIELA Braşov.6. et.6.366. ap. et.97. sc. ap. nr.Bra Braşov. nr. sc. str.13.925 LEI 101.B.19. bl.C. et. CRI?AN IOAN jud.Braşov Braşov.Carpati. jud. DAN CRISTINA ap.2.9. nr.B.6.2.853. nr. sc. nr. str.A.Tudor Vladimirescu. bl.17. Braşov. DAMIAN VASILE MIHAI jud. str. nr.4. ap. DRAGOMIR GHEORGHE jud.14. et. nr.34.525. sc.A. et. j DAMIAN ANA Braşov.2.520 LEI 81.D 1.E 29.A.5.B-dul Garii.Braso DINU ELISABETA Braşov. et.912.12. nr.44.153.200 LEI 54.2.2.7. CSAVASI MELINDA ap.32.6.777.14.2. str. bl.3. sc. ap.20.27. DR?GHICI CONSTANTIN jud. str. bl.3.Neptun. sc.Carpatilor. str. DRILEA DUMITRU jud.19.8.7.5. bl.12.920 LEI 6. str.000 LEI 7. ap. et.1 Decembrie 1918. nr. ap. jud. ap. bl. DOLOIU PAUL jud.Braşov Braşov. bl.816. DAMIAN VASILE jud. jud.12. str. ap. ap.Br Braşov. nr. sc.000 LEI 7.400 LEI 27.37. nr. ap.16. sc.7. CSAVASI TIHAMER ap. nr. nr.A. ap.000 LEI 5.4. bl. et.Saturn. et.A. CROITORU MIRCEA ju Braşov. j Braşov.1.9.304. sc.10. sc.842.A. et.

Br Braşov. sc.3. GHERASIM ELENA jud.Braşov ERMIL LILIANA Braşov.Zizin.D.Codrul Cosminului. jud.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov. FODOR MIHAELA DANA ap. nr.3.7.9. ap. str.A. ap.Molidului.400 LEI 25.480 LEI 134. nr.6. str. str. bl. str.Iasi Braşov. sc.297.35. jud. bl.21. sc.B. sc. sc.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea. ap.76. str. bl.Victoriei . bl.A. DUCULET G.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.4.477. bl.4. str.300 15. nr.4. bl.Rozelor.26.39.949. ap.9.Simion B?rnu?iu.Braşov Braşov.A. sc.Bra Braşov. str.A.427. et.000 89.3.21. nr.100 LEI 45.5.C 1.P. jud. nr. et. FUIOREA GHEORGHE jud.8. str.Ion Creanga. ap.35. et.3.401 A.Avram Iancu .A. et. jud. nr. nr.Traian Vuia . Braşov.K 8.680 15. et.100 116.Braşov Braşov. GHEORGHE jud.A. nr.3. nr. et. jud. et.3. F?TU EMILIA jud.130.2.413.74. DURAC DACIANA ELENA jud. sc. str.22. bl.A.223.23. nr.Bra Braşov.11.160 LEI 23 .Galaxiei.1.5. ap. str.674.29.920 LEI 55. str.B. str.733. sc.000 LEI 322.Braşov Braşov.162.5 A.Prunului . ap. ap. ap. EGEI MIHAIL ap. FLE?ARIU GHEORGHE jud. nr.16. jud. et.930.Bra GHI?OC RAISA Braşov. str.645.457. bl. FILIP CORINA jud. jud.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov. str.Braşov Braşov.2.227.15. sc.934.19.53.6.Tudor Vladimirescu.558. jud. et.1.1. GHIOCA MARIANA jud. nr.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.17.400 9. bl. nr. str. nr.88. str. jud.1.8. G?RLEANU IOSIF ap.A.720. str. ap.B 15. bl. sc. bl.13 Decembrie.E.A.57.Valea Cetatii.750 LEI 103.Braşov Braşov. nr. et.2. nr.Suisul Castelului .228.000 LEI 15. nr.Braşov Braşov.Agricultorilor. nr. str.270.Dobrogeanu Gherea.040 LEI 30.2.6. et.098.A.278. bl. nr.A.4.378.Braşov Braşov.14.Dobrogeanu Gherea. ap. nr. et.10.292. nr.408.347.363.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.4. jud.20. sc. sc.Braşov Braşov. GERGELY LAJOS ap.899.500 LEI 34. ap. jud.1.3. et. nr.960 LEI 8.A. jud.320 LEI 158.3.15.600 LEI LEI LEI LEI 53.400 LEI 51. str.A 37. bl.52.A.960 LEI LEI LEI LEI 56.17. j Braşov.Ion Creanga.160 52.550 LEI 9.125 LEI 101. ap. sc.650 LEI 24. ANA jud.Harmanului. str. ap.Zizinului.25.3. nr. et. str. bl. bl. sc. et. et.42.C. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. ap.Braşov FODOR ANDREI Braşov.Braşov Braşov.98. nr. str. bl. str.670 LEI 164.Calea Bucuresti. str. str.Braşov Braşov.2.39. nr. str.9. ap.4. sc. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud.B GHIMAN GHEORGHE Braşov. bl.Berzei.35. str. bl.14.4. str. 840.A 7.000 LEI LEI LEI LEI 31. jud.6. nr.B-dul Garii.664. str. nr.6. str.88.600 6. ap.160 LEI 15.000 LEI 15.101 A. et.Braso Braşov.11.600 LEI 88.000 LEI 119.947. ap.040 LEI 12. ap.000 46.5.869.062.41. nr.82.Braşov Galati. nr.3 A. str.B-dul Victoriei.Tudor Vladimirescu.2.4.94. jud. ENE GHE. DUMINICESCU EMESE jud. DUMITRU MOISE jud. str. sc.179.Zizinului. sc.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov. nr.17.200 35. nr. sc. bl.Garcinului. bl. ap. str. et.A. et.Braşov ENE STANA Braşov.8.Zizinului.Ion Creanga.B FOCA ELENA Sacele.14.Castanilor . ap.2 Braşov. G?DEA CONSTANTIN jud.783.1. sc. DUMITRU TEODORA jud.Principala. ap.19.57.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov.jud.2. et.Codrul Cosminului.443. FLE?ARIU LUCIAN jud.558.1. nr. bl.4.Galat Fagaras.

Mestecanis . nr.000 15.986.Bra Braşov. et. nr.3. ap. str.12.C. nr.Braşov Braşov.Braşov Braşov.704. ap. jud. nr.Braşov Sanpetru.6.Bras Braşov. ap.9.Visinului.18.C.000 LEI 17.Branduselor .B-dul Garii.2.Mare. ap.2.A. ap. ap. bl.Braşov Braşov.Braşov Braşov.720 LEI 135.200 31. nr. bl.800 99.280 LEI 36.2. ap. nr. sc.11.2. str. str. ap. jud.Tudor Vladimirescu.Piata Sfatului. str. jud.Braşov Braşov.875 10.Braşov Braşov.164. bl.535.De Mijloc.051.Braşov Braşov. Braşov. bl.26. et.12.744.146.7. str.Mestecanis . jud.335.60.2. nr. sc.Grivitei.Bras Braşov.86. nr. ap. sc.Braşov Braşov.6/2. nr. sc.4.018. j Poiana Marului.II. nr.603. sc.4.Prunului .20.220. jud.339. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov. et. jud. jud. ap.2.Lunga.624.28.Grivitei.Spartacus. bl.2.Grivitei.3.C 3.017.304.Fantana Rosie.078.11.017. et.Braşov Braşov. jud.295. MARIANA GOGU I.28.600 LEI 14. et. str.39. jud. jud.24.Braşov Braşov.De Mijloc. bl.10 A.000 LEI 25.2.106.632.C. str.20.550. str. nr. bl. str. ap.260 LEI 639. nr.12.B 25.417.Braşov Braşov.600 LEI 12. et.Braşov Braşov.Teius. str. Braşov. jud. jud. jud. jud. et.Rahovei.4.160 LEI 37.2. sc. nr.C.D. jud.400 5.86.12.Braşov Braşov. str. str. ap. str.186. nr.Braşov Braşov.12.1. jud.2. nr.Piata Sfatului. str.87. sc.302.B.1. ap. et.800 25.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.1.3. ap.000 LEI 8. ap.3.000 105.10 A.563. et.Nicolae Balcescu. bl.B. str. nr.6. jud. et.000 LEI 32. sc. str. ap.060 LEI 5. jud. nr.54. bl.11. str.26. et. bl.B-dul Stefan Cel Mare. str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10. sc. ap.000 LEI 65. et.271.600 LEI 21.Bras Braşov.A 35.Valea Cetatii. nr.Sarmizegetusa. bl. str. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E. et. et.560 50.20.825 LEI 10. ap.4. nr. jud. jud.343. ap.2.30. bl.1.18.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. nr. sc.750 LEI 128.Braşov Braşov.5.884. jud. str.247.12.2. str. sc. jud. str. str. et. sc.6.40.86. sc.Braşov Braşov.16.B 25. nr.640 LEI 4.673.13 Decembrie.Florilor.B-dul Victoriei.2. et.225. jud. nr. nr.Bra Braşov. ap.A 35.A. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A.10.B-dul Victoriei.558.6.12. nr.302. ju 284.000 21.Calea Bucuresti. jud. ap.13 Decembrie.372. str.11.400 30. jud.618.2.840 LEI 2. sc.Br Braşov. str. str.600 LEI 20.II. jud.Brazilor. bl.6.119.Braşov Braşov. ap. bl. ap.D.Braşov Braşov. et.3.680 LEI 24 .Brazilor. nr.33.A.Braşov Braşov.965.146. et.22. str. jud Braşov. jud. nr.Colinei.6.680 LEI 271. sc. nr.3. nr.A.920 LEI 257. et. ap. ap. str.930. str.12. sc.C 2.Savinesti. str.000 31. str.18. jud. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.379. et. ap. jud. jud.Bra Braşov.147. nr.B-dul Garii.268.7. str.696.28. nr. ap.Bra Zarnesti.474. str. nr.5.1. str.2. bl. str. nr. jud. nr.Bras Braşov.Nicolae Balcescu.600 LEI 10.6. jud.4.A. bl.35. bl.2.5.C. et.18.Braşov Rasnov.000 135.360. nr. bl. str.12.Bras Braşov. nr.135. nr. nr. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z.Valea Cetatii.920 LEI LEI LEI LEI 88. str.Braşov Braşov.

GHEORGHE Budila. jud.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.12. sc.392.680 LEI 28.751.A.850 LEI 61.9. sc.6.350 LEI 3.654. et.160 LEI 75.51.36.Braşov Braşov.Braşov Braşov.000 22.520 7. nr.876.Crisana.6. MARCU CRISTIAN GEORGE jud. str. bl.226. ap.194.6. et. nr. LAZĂR CORNELIU jud. nr. ap.000 LEI 86. str.5.E.Braşov Braşov. et.982. jud. str. ap.9.3.Hortensiei. MARI? GHEORGHE jud.Braşov Braşov. nr.Mures KERCIU RODICA Sinaia.Viitorului. str.693. ap.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.600 64.Bra LAZĂR MANOLE Braşov. MARIA jud.560 LEI 31. str.Cerbului.5.6.364.10.14.400 LEI 11.51.C.7 Izvoare.Braşov MATYAS FRANCISC Budila. bl.520 LEI 89. str.A.B.671.B.10. nr. nr.Fagarasului. ap. str.996. et. str. nr.71. jud.3.000 LEI 14. jud. nr.1141.Crisana. str. str.360 LEI 15.33. sc.20.1B. jud.800 LEI 66. sc. bl.793.240 LEI 44.A.5. str. jud. j Braşov.3.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov. str.45.6. et. str. nr.1. jud.720 50.Cocorului. str. bl.A.869.59. LEAHU EUGENIA jud.11.Cimitirului. bl. MARCU N. str.B.474. ap. jud.3.720.B. sc. nr. str.13.B. sc. bl. KEREKES ANDRAS jud.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita. jud.C. et.520. nr.Braşov Braşov.Zizinului.928.Republicii. nr.710 41. bl.15 Noiembrie. sc. ap.Mihai Kogalniceanu.Braşov Braşov.860. str. str. ap.772.031.971.780 LEI LEI LEI LEI 82. LURTZ IOAN LEVENTE jud.Braşov Braşov.120 LEI LEI LEI LEI 15.Braşov.800 LEI 25 .Drumul Cernatului.18. nr. str.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov.Braşov Hoghiz.730. et.800 LEI 103.A.Prahova Braşov. sc.3.Crisana.548.7. nr. str.2. jud. et. nr.32.Independentei.Ioan Slavici. GHEORGHE Budila. str. jud.800 LEI 23.Fagarasului. str. str. MARINESCU SEVASTIŢA jud.Braşov Braşov. sc. str.4. nr. nr.2.Dealul de Jos.781. et. nr.661. bl.10. ap.Ioan Slavici. ap.Neptun. et. ap.Braşov MATYAS GH.59.L. et. et. str.67.9. str. nr.1. jud.19. jud.36. nr.860.Br Braşov.B-dul Victoriei.B.510 10. ap. str. nr.12.Braşov MATYAS VIORICA Budila.Braşov MATEI VIRGIL Braşov. et.600 13. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap. nr.P. jud.45. jud.10. nr.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.7. ap.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32.733. M?CIUC? CORNELIU ap.920 LEI 42. ap. str. nr. bl.Bras MATEI LEONORA Braşov. jud.000 LEI 32.340. sc.225.Dealul de Jos. bl. str. nr.4.370 4. nr. sc.488. ap. nr. nr.2. ap.Dobrogei.2. LEMNARU TOMI?? Braşov.10.P. ap.Ferigii. sc. bl.B.38. MARINESCU PETRE jud. bl.116. jud.889.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.960 24.Braşov Braşov.Crisana. MATEI MIHAIL jud. nr.865. et.Republicii .Braşov Braşov. str.8. JURAVLE SILVIU jud.380.82.50. j MATYAS F. bl.Braşov KERESZTES EVA Budila. LURTZ IOAN jud. str.104.17. LURTZ IOAN LEVENTE jud. str.Berzei.1.Valea Cetatii.000 102.Tudor Vladimirescu. bl.39. nr. bl.5.Zorelelor.510.C.17. Babes.2. jud. ap.14.A.8. nr.905. bl.Braşov Braşov.000 LEI 92. jud. str.3.B31B. bl. sc. sc. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52.Mare. sc.30.45.A.Braşov Braşov. nr. bl.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.800 LEI 51.4. str. ap.26. bl.Braşov Braşov.C25.700 LEI 27. str.Fagarasului. bl.B KUCSVAN IOSIF Sacele.45.5. jud.006.443. et. nr.880 LEI 12.6.800 LEI 55. str.Neptun.Ecaterina Varga.720 LEI 40.2.15.B.6.440 LEI 163.310. sc.17. str.33. KRAUS FLAVIA HERMINE jud.768.33.Republicii.

1. nr.Carpenului.G-ral Mociulschi. nr.586. MUNTEAN CONSTANTIN jud. M?NZAT MARIA jud.Braşov.151.3.B. bl.960.Mestecanis . sc. ap.7.104. nr. bl. str.Bra Braşov. bl.D.3. MORAR ANA jud.Vasile Alecsandri.B. MO????IANU GH.D.84. sc. et.624.14. sc.4. ap. str. str. nr.092. ap.A.401.761. nr.6.200 LEI 128. ap. et.560 LEI 21.Laminoarelor.949.Braşov NECULAI MARIA Braşov.920 LEI 6.325 LEI 48. et.Braşov Braşov.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov. ELENA jud.Braşov Braşov.24.3.Braşov Braşov.Mestecanis . jud.3.Braşov 53.7.264.1. MEREU?? IONICA ap. str. bl. ap. et.360 LEI 75.1.12. sc. ap.150.Braşov Braşov. str. nr.2.200 215.4. ap. str. et.12. nr. MOISII ANTON jud. nr. bl. nr. nr.12. ap.3. ap.Calea Bucuresti.13.571. nr.6. sc.2. bl. str.Bra Braşov.10.15.528.Alexandru Vlahuta. MOCANU OVIDIU IONU? jud. str.308. nr. str.14.8.Braşov Braşov.040 LEI 435.B.97.B Braşov. nr.840.080 LEI 9. bl. ap. sc. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud. sc.Zizinului. ap.229.12.A. ap.466.B Braşov.1.Partizanilor. MOISII AURELIA jud. jud. bl.5. NEAGOE NICOLAE jud. nr. jud.2. sc.A4.726.280 LEI 132. nr.4.3. nr. sc.Calea Bucuresti.20.A35.13.1. str.38. bl.69.D.A. nr.A.200 LEI 72. NAGHI MARIA jud.A. nr.1. ap. jud.A.A. MORARIU OCTAV jud.6.B Braşov.600 LEI 18. et. et.098.B-dul Garii.B Braşov. nr.300 LEI 8. nr. MOLDOVAN STELA jud. nr. MIHALCEA IOAN jud. et.8.264.18.19.Nucului. str.Zizinului.A35.12.B-dul Grivitei. bl.A. str. et. ap. sc. str. bl.7. et. et.3.11. et. jud.Valea Cetatii.7. bl. jud.C1D.Saturn. sc. sc.3.Jupiter.2. bl. bl. ap. str.7.Bras Braşov. Braşov.160 LEI 143. bl.350. str.573.2.Bras NACU VALERIU Braşov.387. MORAR GHEORGHE jud. ap. str. nr. ap. str.120 LEI 107.200 LEI LEI LEI LEI 26 .Cocorului. nr. str. bl. ap.400 LEI 49. et.A. ap.Crisan. GABRIELA jud.20.206. str.A. str.5.28.680 130.10.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov. str.1. ap. bl.14. MORO?ANU RODICA ju Braşov. ap. str.C26.Ciprian Porumbescu.B Braşov.A.D10. sc.560 LEI 34. nr.650 LEI 22.96. et.19.Braso Braşov. MOLOCIA ADRIAN jud. NAGY LAJOS jud.B. ap.1.Bras NECULA EMMA Braşov.Partizanilor.20. bl.15 Noiembrie.051.Zorilor.800 LEI 642.G-ral Mociulschi. jud. bl. nr.1.Muncii.226.13. str. str.5.44.35.600 LEI 13.877.12.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov.90A.3.290 LEI 38.203.214. ap.687. bl.3.Nisipului De Jos. nr.3.849.46.P.Saturn. nr.A.461. bl.44.960 LEI 77. nr. MEREU?? EUGEN ap.240 17. sc.Braşov Braşov. MOCANU ION jud. str.C. nr. nr.CFR. jud.153.5.10.2.7. str.715.6.17D.960 LEI 105.1. str.760 LEI 39.320 LEI 32.2. bl. str. ap.14. et.750 LEI 33.008. nr.501.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.600 LEI 21.440 LEI 7. NANU MARIN jud. ap.Harmanului.Bra Braşov. ap. str.36. IOAN jud.997. et. sc.325.B-dul Victoriei.23.D.Braso Braşov.250 LEI 23.Muncii. str. sc. bl.Ciprian Porumbescu. bl.050 LEI 8. sc.18. et. et.Braşov MORARU MARIA Braşov. et. jud. et. ap. M?RGINEANU MARIUS jud.Bras Braşov. sc. MINEA N.2. sc. ap.5. nr.000 LEI 162.Braşov Braşov. sc.8. MIHALCEA BEATRIX Braşov.934.505. sc. str. str.7.Bra Braşov.17.Bras NAN GHEORGHE Braşov. bl.

nr.20. str.763. sc.B Braşov.600 LEI 5.920 14.41. sc. nr.A. IOAN jud. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap. bl. nr. et.600 LEI 10. et. IOAN jud.2. ap.10.Macului. str.2.A. TUDORA jud. nr. nr.400 LEI 32. ap. sc. NOHAI MARIA jud.25. str. str.252. str. bl. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91.211B.Brazilor .070 LEI 7.228.Maior Cranta. sc. str.55.38. bl.70.Branduselor . NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.Braşov Braşov.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov.A. nr. nr. str.11. sc.7. NOVAC FLORENTIN ap.14. nr.Dobrogeanu Gherea. Braşov.1. et. bl. nr. ap.942.B Braşov. str.Braşov Braşov. nr.400 LEI 16.558.Lunga.021. sc. ap.227.Bras Braşov.16.29.Braşov Braşov.74.720. str.1.174. et.15 Noiembrie. ap.A.Harmanului.B. jud.A.A.Bobului.000 19.A. nr. PAIC M.6.174. jud. str.310B.7. et. bl. sc. nr. str.855. bl.A.227.2. jud Braşov. OPREA AUREL jud. nr.Prunului .22.863. et. bl.31. OLTEANU STANCA jud. NOHAI DUMITRU jud. bl.5.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov.88.1.Poienelor. CORNELIA ap. bl.200 LEI 64. bl. ap.153. bl. jud. str. str.5. sc. sc. bl.Braşov PÂRVU MARIA Braşov.G-ral Dumitrache.A14.720 1. nr. ap.175 LEI 13. OLOVINAR GHEORGHE jud.197.M. jud.360 LEI 155. str. et.331. str. ju Braşov.696.C.Saturn.17.Br Feldioara.B. ap. str. str.4.002. et.13.144. bl. jud.5.Covasna Braşov. jud. ap. nr. OPREA AURELIAN VASILE jud.Piata Sfatului. str. str. et.987. NISTOR V. ORZAN VIORICA jud.23.10.11.1.2.E2. jud PARASCHIV IOAN Dacia. str.7.1. et.A.1. nr.440 LEI 47. bl.92.3.22. jud.800 10.41.650. nr.B OPREA DANIELA Braşov.B-dul Garii.19. str. nr.10. str.38.2.260. nr. et.Braşov Braşov. ap.A14.28.A.000 LEI 27 .800 LEI 17.41A.415. str. str.47A.13 Decembrie. Teusch.B-dul Victoriei.5.750 LEI 243.5. Braşov.200 LEI 77.12.10.B. ap.A. et.B OLARU IONICA Braşov.B-dul Grivitei.670 LEI 40.E. sc. et.Branduselor .291.281. nr.Braşov Braşov. jud.3. ap.393. nr.720. sc.27.30.Ciumernic.31. nr.10. str.1.B.650.70A.D.Principala.310B.112.240 75.Independentei. ap. et. str.43.Paraului. jud.7.10.38.352.70A. nr.23. et. bl. bl. PALADE SAVINA ju Braşov. ap. nr. str.000 LEI 32.Paraului.Braşov Braşov.483. ap.5. sc. Teusch.400 LEI 121.4.47A. str.3.74.1.Oltet. et.D.560 LEI 2. OLTEANU Ştefan jud. sc.B.632. jud.23.55.Libertatii.3.Bras Braşov.080 LEI 40. sc. str.520. NOVAC CRISTINA ap.Dobrogeanu Gherea.000 LEI 9. bl.B.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.Harmanului.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov.3.853.480 LEI 4. bl. sc.B Braşov.400 LEI 23. str. sc. jud.13. ap.372. PANAI?OAIA ION ap. sc. sc. NI?ULESCU MARIANA ap.Branduselor . nr.9.Braşov NISTOR VASILE Braşov. bl.37. et.2.400 LEI 933.16. bl.720 LEI 15. NISTOR A. str.17.100 LEI 10. jud.12.M.610.Brazilor . bl. jud. jud. et. nr. bl.70.Braşov Feldioara. nr. ap.1. nr. nr. jud. nr. jud. nr.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. str.667. et.000 LEI 103.Bras Braşov. jud. str.B OPREA AURELIA Braşov.Branduselor .7. sc. str.558.Braşov OLARU TRAIAN Braşov. sc.1. nr.222.515.B.2. ap.Braşov.571.671. Braşov.000 LEI 15.1. bl. sc. nr. NOHAI VASILE ap.A. nr. sc.4. ap. sc. str. et.Harmanului. nr.000 LEI 15.400 LEI 103.Oltet.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.Braşov OLARU MARIA Braşov.440 LEI 14.

20. nr.Crisan.Valea Cetatii. sc.348.8. sc. sc.B10.8.4. jud. jud. str. jud. sc. jud. et.B-dul Grivitei.Bras Braşov. nr.Dobrogeanu Gherea.4. jud.918. bl.3. str. jud. str. ap. str. bl.316.600 LEI 69.20.Dobrogeanu Gherea.122. nr. sc.Aleea Ep. nr. bl. jud. j 40.391.Braşov Braşov. bl. et.120 LEI 10.372. sc. str.Ciobanului.13. et.Braşov Braşov.000 LEI 5. sc. str. et.Bras Braşov.400 10.S23. sc.674. sc. ap.4.13.346. Braşov.B. str. ap. str.8. nr.7. sc.160 62. sc.Saturn.704.Braşov Braşov. str.339.445.Gloriei . ap.550.271.7.760 LEI 42.20.510 LEI 15.2.610.186. nr.B-dul Victoriei. str. str. Buzoianu.B.000 LEI 28.10.994. jud.450 LEI 5.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.48.20A.4. jud.Enuparului. nr.281.7A. bl.124.8. Popelea.Braşov Braşov.B.525.11.9. et. jud. bl. str.Bra Carpinis. str.55.Braşov Braşov. sc. str.21.200 LEI 30. nr. ION POPESCU ELENA POPESCU G.20A. jud. str. ap.918.1. nr.4.1. bl. nr. ap.A.000 LEI 2.000 LEI 93. et.80.6. bl.Braşov Braşov. et.2B.6.686.10.372. bl.590 126. nr. ap.7. et.800 LEI 46. nr. str.Braşov Braşov.Braşov Braşov.24. sc. str.Braşov Braşov. ju Braşov.23. nr.4.A. jud. nr.160 LEI 64. jud.27. str. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud. str. str.Braşov Braşov. nr. nr. jud.Braşov Braşov.6.004. jud.B10. nr.306. et.Col. bl.Popa Sapca. bl.Col. ap. sc.200 11.525. Braşov.250 LEI 56.21. nr.840 4.120 LEI 269.Avram Iancu .000 LEI 31.48. et. ap.Braşov Braşov. str.755.Br Sacele. str.A. jud. bl.515.A.79.967.Bronzului.Braşov Braşov.B.445.2.A18.2.12.80. nr.Codrul Cosminului. nr.041. et.970 31.Braşov Braşov.483.80. nr. jud.A. jud.Braşov Braşov.C. jud.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. nr. ap. bl.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I.Apollo. nr. bl. bl. Braşov.852.Col.Apollo.B10.Maramures Braşov. sc.1A. str. ap. Buzoianu. str. ap. et.920 90. jud.1. str.B.000 37.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. str. jud. Buzoianu. nr. et.1.A.3. ap.Braşov Braşov. nr.G-ral Mociulschi.124.Avram Iancu .A. ap. ap.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10. nr.2. et.38. sc. jud. ap.869. jud. ap. ap. jud. nr.11. j Braşov. bl. nr.Braşov Braşov.B.9.Macesului.A. jud.116. jud.Uranus. sc.271.B-dul Garii.Mircea Cel Batran.26.568. sc. bl.300 LEI 12.Bra Braşov. nr.4. jud.Zizinului.C27.1.264. et.Braşov Braşov.400 LEI 28 .4.44.000 316. ap. ap.37.9 Braşov.19. nr.55. ap.Braşov Braşov.Bra Braşov.320 42.B. str.20A.20.Dobrogeanu Gherea.191.8. str. ap.422. nr.384.Apollo.512. jud.000 13.600 86. str. sc.3.227.22.Minerva.890 LEI 5.2.000 LEI 3.10.8.Braşov Braşov.45. et. nr. str. ap.320 LEI 48.39. bl. nr.3. bl. jud.1. str.Braşov Carpinis. nr.C. bl. ap. str.25.232. ap. et.A.Braşov Braşov.F.3. jud. bl.4.770 39.Bras Calinesti. nr.401.G-ral Mociulschi. str.Zorilor. bl.A5. sc.Agriselor.2.683.20.B.

et. str.Braşov STANCU ELENA Braşov. str. nr.36.B.Braşov Braşov.24. bl. nr. jud. nr.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.11.918. STAN GHEORGHE et. et.10.800 LEI 40.80.5. nr. nr.11. jud.Braşov SZELYES CLARA Braşov.920 LEI LEI LEI LEI 6.A.69. ap STANCIU VIORICA Braşov. sc.Nicolae Balcescu.6. bl.160 LEI 60.Braşov Braşov. jud.10. ap.004.870 LEI 83.054. jud.89.840 LEI 26. et.640 LEI 21.C.2.Braşov.2. str.1. et. jud.B-dul Victoriei. SIMON CIPRIAN jud.A.1. str. Şerban RODICA ju Braşov. ap.043. nr. nr.1. bl. et.Traian. str. ap.Uranus.500 13.IL Caragiale. Braşov. sc. nr. nr.17.255.4. bl.Crisan.120.36.1. nr.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.223. STOICA GHEORGHE jud.3. nr.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6.Maramures.681.4. et.118.A. bl. ap.C. nr. jud.600 80. str. Şaramet ILIE ap.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.430.105. ap. jud.27.6.Saturn. nr.Braşov Rupea.A.6.9. nr.20. sc. jud.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov.B-dul Victoriei. ap.Neptun.157.4. str. ap.3.41.Deda.7. bl. nr. nr. jud.045.752.901. str.Braşov Braşov.269.B-dul Victoriei.347. str. sc. ap.Vulturului.640 LEI LEI LEI LEI 93.A.18.400 LEI 10. ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.6.Republicii.Braşov Braşov. ap.4.114. bl.501.7. sc.680 LEI 28.B.27. sc. jud. nr. str. str.18A.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov.980.000 LEI 7.1.599.44. jud.Braşov Braşov.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.44.1. str.18. nr.4.37. SIMIONESCU ANA jud. nr. ap. jud. bl. jud. nr. bl.880 36.1. et.450. SAVU TUDORA jud. jud. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.Braşov Braşov. et.4.Braşov Braşov.631.2. nr.400 20. bl.49.123.000 14. nr.758.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov. jud. bl. bl. sc. nr. bl. ap.Petuniei.32.3.6.200 111.140.Principala. str.Castelului. str. str. str.1.Neptun. ap. str. sc.114. nr. et. str.3.24.525. nr.4. str. ap. ap.16. sc. ap. str.300 LEI 108.Independentei. ap. bl.B-dul Victoriei.Lamaitei.2.18.Bra Braşov.880 42.B-dul Grivitei.9.32. nr.Suceava Braşov. str.Spicului. ap.277.Lunga.155.7. bl.467.3.1.Braso Tibeni/com.24.89. str.125 LEI 2. et.000.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov. nr.600.1.483.187. ap.De Mijloc.De Mijloc.743.Spicului. SAVU CONSTANTIN jud. str. nr.Braşov Braşov. bl. str.089.1. bl.1.800 63.26. et.558. jud. str. sc.600 15. jud. sc. ap. Satu Mare.24.17. jud. str. str.732.Bronzului.24.Maramures.186. ?TEF IOAN jud.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.960 LEI LEI LEI LEI 24.B-dul Stefan Cel Mare.920 20. sc. nr.400 20. jud. str.918.920 LEI 59. nr.000 LEI LEI LEI LEI 43.B. et. str.42. str.36.870 LEI 231. jud. sc.600 LEI 53.Bras SIMON JANKA Braşov. nr. str. SIMIONESCU Ştefan jud. nr.300 5. et. nr.4. sc.B. str.B. ap.5. j Braşov.750 LEI 101.000 LEI 76.Postavarului. bl. sc.9 Mai. bl. str.Bra SIMON ALBERT Braşov.Braşov Şerban FILON Braşov.348. ap.1.Braşov Braşov. str.440 40.45. sc.77.831. jud.Republicii.3.241.4. nr.B-dul Victoriei.4. str.118.A.15. et. bl. jud. bl.Braşov Braşov. et. ap. str. sc.080 LEI 29 .2.721.57.8. ap. bl.1.2. SORCOI FLORIN VIOREL jud.744. nr.A.32.37.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov. nr.145.50.Branduselor .1. Şerban GABRIELA Braşov.C.400 LEI 102. str. ap.8. SOARE CEZARINA ap. sc. bl.25.Braşov STOICA FANICA Braşov. sc.975 LEI 3.Jupiter.Braşov SITARU VIOREL Braşov.20.261.786.6. nr.750 14.61.C.6.33.800 13.Branduselor . et. str. jud. et.750 1.Sirul Livezii. et.A. jud. et. nr.

013.C3. str.2.B. bl.Braşov Braşov.Tudor Vladimirescu.214. bl.6.Harmanului. sc. et.1. bl. sc.250.A. str.2.Braşov Braşov.Braşov Braşov.26.Stefan Mironescu.43.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.720 79.36.438.604.400 LEI 47.Mihai Viteazu.24.28. sc.160.10.147. TURCEA GHEORGHE jud. str. str.620 LEI 103. et.7.078. bl.240 98.Zizinului. ap.94. TE?ILEANU TRAIAN jud.D10.B.1. ap.B.818. bl. et. nr.A29.800 LEI 22. str. bl.Lacurilor.Aleea Violetelor.000 LEI 68.720 LEI 42. str. TAMA? IOAN jud.7.60.16.13.128. et. nr.845. Hoghiz. ap. jud. VASILESCU VASILE jud.49.Calea Bucuresti.92.744.4. sc. sc. str. jud.4. et.Braşov Braşov. VOINA ION Braşov. nr. str.61.Braşov Braşov. bl.63. ap. ap. ap.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov.8.Br THEIL GABRIEL Braşov.855. str.43.600 LEI 99.3.440.B. bl. nr.Braşov Braşov. ap. nr. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni.600 LEI 43.017.4. et. bl.Cetatii. ap. et.B-dul Grivitei. sc.B-dul Victoriei.142.10.13.2. ap.520 LEI 99.553. nr.B.Avram Iancu .C.5.Livada Vulturului. sc.54. nr.4.7. ap. TOFALVI ANNA ap.20.666.360 LEI 127.503.2. str.400 LEI 13.670 LEI 84.1. ZAHARIA IOAN jud.25. bl. ap.192.1. sc. et.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov. bl.Braşov Braşov. jud. str.30. nr.5. sc.Braso Braşov.169.600 LEI 6.208.10.579.5. ap. ap.090. sc.227.A.800 LEI 43. et.C.Braşov Braşov.6. str. ap. nr. TOROK ALBERT jud.000 LEI 30 .Fanionului. TOMESCU VERONICA ap. et. nr. TUDORACHE IOAN Braşov. nr. str.Braşov Braşov.520 LEI 43.990.13. nr. str.800 LEI 145.33.Braşov Braşov.209. Braşov.102. j Braşov. nr. nr. ap. WAGNER ELENA ap.18.520 LEI 41.28.000 LEI 35. VARTOLOMEI VICTOR jud. str.Alexandru Vlahuta.500 LEI 31. sc. TIBA IONEL jud.A.483. TR?MBITA? CORNELIA jud. nr.2.1. bl. nr.A. nr.380.A.4.3. nr. bl.34. jud.7.133. UNGUREANU CONSTANTIN ap.8.2.973. et.680 LEI 549. ZAHARIE Ştefan jud.1. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.120 LEI 30. nr. nr.200 LEI 22. et.6.250 LEI 72.10.403. str.C. bl. bl. ap.160 LEI 23.Bujorului. nr. str. Braşov.140. nr.115.5. sc.A. et.Neptun. sc.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov. jud. ap.836. jud.6. et.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov.200 LEI 88. bl.Braşov Braşov. bl.4. str. sc.Fagarasului.840 LEI 66.27. ap.16.2.8.Zorilor.Mircea Cel Batran. ap. jud.Barbu Lautaru. jud.Braso Braşov. et. ap. str.Saturn.4.Bujorului.000 LEI 8.2.22. et. V?CARU ECATERINA ap.Cometei. str. str. et. et.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. TORO ANA ju Braşov.I.27. nr. sc.3.12.1.Zizinului. str. Braşov.A.1.D.800 LEI 23. str.Calea Bucuresti. TRESTIAN ALEXANDRU jud. nr. TALABE MIRCEA 271.Piata Sfatului.27.Apelor. bl. et.690 LEI LEI LEI LEI 22.124.Sitarului. str.1. str. TAMA? MIRCEA jud.48. str. jud. et.101.D. nr.Bra Braşov. ap.580 17.30.48. str. bl.Branduselor .C.Prahova Braşov.406. et.4. nr. sc. nr. str.38.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov. bl. nr.41A. sc. bl. nr.000 LEI 20.B Braşov.B. str. bl.Alexandru Vlahuta. VASILESCU STELA jud.34. nr. UDREA EMILIAN jud.139.57.571. jud.562.Aleea Crangului. bl.679. sc. ap. nr. et. ap.409.720.11.9.1. str.12.5. et.13.8. str. jud.C. nr. str.133. nr. sc. TRONARU MIRON ap.Braşov. bl. sc.23.200 LEI 11.1 Decembrie 1918.3. str.

3 .21 COM.186.818.040LEI 102.7 REŞIŢA. OITUZULUI NR.720.I.515.12 REŞIŢA. bl.200LEI 5.000LEI 41. CERNA NR.860.232.CUZA BL.CUZA NR. Aurora Maria B?l?nescu D. AP.120LEI 78. 24 IANUARIE NR. B-DUL.A14..7.313.Braşov Bod. Ion Anton Gh.1 COM. V?LIUGULUI NR.000LEI 31 .360LEI 33. B-DUL.510.14 REŞIŢA. C 13 .360LEI 51. Dorina Balu Vasile Banuca Gh. Daniela Aspis I.15 REŞIŢA.20 REŞIŢA.740LEI 53.2 REŞIŢA. MIRCEA CEL B?TR?N NR. SC. B-DUL.I.I. Maria Asztalo? I.10 REŞIŢA.4 .I. STR.475.23.4 AP. Iosif Babiak F.120LEI 46. B?lean C. HAMMER NR. SC. AL. SC.B AP. EROILOR NR.4.600LEI 27.1 AP. SC.I.666. str. SC. AP.323. STR. BISTRA NR.860. A. jud.395 REŞIŢA.000LEI 10. SC. SC.1 ET.B AP. STR. Doru B?jenaru I. STR. B-DUL.307.2 AP. jud.37 . Sofia B?lici P. SF?NTA VARVARA BL.6 . Nicolina Anghel I. str.000LEI 25.2A REŞIŢA.11 ORAVIŢA.18 .000LEI 10.194 ANINA.19 REŞIŢA.15 BOC?A.2 ET. ZONA GĂRII BL.1 REŞIŢA.720LEI 103.000LEI 25. Sandu Anton D.CUZA NR. ZONA GĂRII BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16.670. VIILOR NR. nr.640LEI 11.C12 .I.440LEI 72. STR. Dumitru Anton C.8 .790LEI 20. SC. Lazăr B?de? Ghe.1 REŞIŢA.934. Barna F.12 REŞIŢA.186.9 REŞIŢA. Maria Alexandru P.097. 2C REŞIŢA. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL. Iosif Anghel D. Ioan Avram D.2.AP.2 .17 .754. Ioana Anghi?oiu L.200LEI 2.483.409. VERME? NR. KOG?LNICEANU NR. SC.5 . Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F.200LEI 2. A.D. STR. STR.840.600LEI 32.034.11.6 AP.. C-tin. AP. A. ALEEA NARCISEI BL.372. SC. PRIM?VERII NR.CUZA BL.720LEI 37. A.000LEI 317.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud.2 . B-DUL.11.B AP. Ilonca Ani?ei I. STR. C-TIN.162. M. SC. Ana Apostol C. Florian Baba Ghe. STR.500LEI 26.372. STR.000LEI 16.000LEI 62. Gheorghe B?LEAN C.000LEI 13. STR.3 REŞIŢA.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I. ALEEA BEGONIILOR NR. AP.H . Mihai Wolfgang Bâc? D. B-DUL. C-tin.680LEI 31. SC.12 REŞIŢA. B-DUL. A. STR.3 ANINA. Doru Nicolae Albu P. AP. STR.40 REŞIŢA.8.23. Maria Albu N.21 BOC?A. B?laj D.11 REŞIŢA. PIA?A REPUBLICII NR.11 ANINA. Beniamin Adalbert Aspis I. SC. AP.219. SC.8.C AP. B-DUL.7 REŞIŢA. REPUBLICII BL.1 AP.45 REŞIŢA.593. AP.127.640LEI 31. Mircea Arcan Z.373. nr.616.727.072. M.2C REŞIŢA. Ionel Albu C. Ida Asztalo? Gh. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr.18 .645.080LEI 14. STR. Vergina Ardelean T. V?LIUGULUI NR.CUZA NR.000LEI 12. ap. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. V?LIUG NR. Alexandru ADRESA BOC?A . STR.3 AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.9 REŞIŢA. MIRCEA CEL B?TR?N NR. Gheorghe Bâc? T.Braşov 62.080LEI 80.593. B-DUL. ALEEA HERCULANE BL.18 ORAVIŢA.382.4 .967.Ioan Slavici.000LEI 51.CUZA BL. STR.15 REŞIŢA.1 ET.360.. SC. STR.Braşov Braşov.591.7 REŞIŢA.Tudor Vladimirescu.. sc.2 REŞIŢA.3 AP.000 LEI 22.595.400LEI 5. SF?NTA VARVARA BL.980LEI 11.H . STR. LUNCA POMOSTULUI BL. B-DUL.1 AP.190LEI 37.

SC.Gheorghe Valeriu REŞIŢA. STR.1. STR. Tiberiu REŞIŢA. NR. ALEEA ALB?STRELELOR BL. Vilma REŞIŢA.280LEI 62.4.160LEI 20. AP.Ioana AP. Florica SAT ?O?DEA COM. A Braia Rodica AP. ALEEA BREAZOVA BL. STR.A AP.A AP. Domnica REŞIŢA.160LEI 53. Nicolae ANINA II. C?PITAN I. CRIVINA BL. Paraschiva SC. SC. 64 Bold A.21 REŞIŢA .3.26 . SC.3 REŞIŢA . STR.1 Bogza I.800LEI 25. AP. TEILOR NR.345.000LEI 25.BL.10 Beta P.16 REŞIŢA. SC. ALEEA HUNEDOARA BL.13 .1 .222.4.600LEI 9.000LEI 103.11 .13 . Nicu BOC?A .040LEI 282. Ioana REŞIŢA.2 AP. POPTELECAN NR.750LEI 15. STR.111.1 .2. ALEEA PIERSICULUI NR. Lucian Ioan REŞIŢA.9 .5 REŞIŢA.2 AP. Cecilia SC. STR.1 Bobâlc? T. AP.680LEI 8.744.100LEI 7. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR. C?PITAN I. BL.674. CODRULUI NR.7 SC.558. STR. B-DUL.8 CRAIOVA. AP. ALEEA LIPOVA NR. STR.25.1 Bo?utar I. STR. SC.560LEI 26.000LEI 26.497. SC. SC.677.3 . Manole REŞIŢA.34 Bobâlc? T.2 .2 B?lin F. Stelu?a Georgina REŞIŢA .7 REŞIŢA. SC.2 ET.32 Boru D.1 .510LEI 27.3 REŞIŢA . Bogorodea Gh.269.1. Nicolae REŞIŢA. Mihai Boc?a STR.000LEI 16.584. B-DUL. HERCULANE BL.20 REŞIŢA.12 .832.3 ET. B?rbieru Anica AP. STR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.307.2 Berbentea I.302. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Anca Andreea REŞIŢA.307. STR.19 Belcea Gh.5 .9 REŞIŢA . SC. SC.160LEI 10.8 Borcianu Ghe. Ilie ET. RETEZAT BL. F?NT?NILOR NR.680LEI 38.120LEI 205.477.360LEI 14.2 Bosioc Ghe.12 REŞIŢA .920LEI 46. Nicoli?a ANINA.36 Bercea Ghe.C. Elena SC. SC. BL. B?r?itaru C.7 AP.400LEI 5. 83 A2 Boicea V. CODRULUI NR.2. STR.000LEI 24.744. SC.2 ET.400LEI 30. M?URENI .232. ALEEA M?RGHITA? BL. Bo?neag-Cru?a P.1 AP. Liliana SC.10 Boghici V.480LEI 580.3 ET.1 .690LEI 2.372.1 ET.4 Bondor M. Viorica REŞIŢA.1 AP.1 REŞIŢA.400LEI 32 .000LEI 13. CAEN BL.3 Bodea L.10 7. Ioan AP.44 Bojan I.A AP.669. SC.32 Borcianu L. FURNALELOR NR. AP. CODRULUI NR.1.376. SC. DRUM NOU NR. Ioana AP. IZLAZULUI NR. Nicolae AP. STR.34 REŞIŢA . STR. ALEEA GUGU NR. POPTELECAN NR.4 REŞIŢA . STR.212.930. PANSELU?EI BL.158. Terezia Ana BL. DOBROGEANU GHEREA NR.000LEI 265.10 Berbentea T.32 Borcianu I.039.284.360LEI 25.000LEI 11.2 .340. AP. SC. STR.483. DOBROGEANU GHEREA NR.186. STR.2.2 AP. SC.B6 .2 Borcan N. SC.2 Bud N.1. Ion AP.4.200LEI 181.15 Buhnea C.2 AP.278. Mina Minodora REŞIŢA. STR. SC.720.000LEI 10.240LEI 5. REPUBLICII BL.1 REŞIŢA.7 Bihoi Gh. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.2 .29 ORAVIŢA .3.000LEI 26. Dumitru REŞIŢA.5 Bejat M.280LEI 3. Marius Florin ANINA.7. Bujanc? C.286.1.4 AP. Bodonyi I.934. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. ZONA GĂRII BL.000LEI 16.1 ET.20 B?rs?nescu I. Bosioc Rodica SC.5 .054. Beutur? D. Aurelia REŞIŢA. HERCULANE BL. STR.3.6 ET. GURGHIULUI BL.44 .520. Tiberiu REŞIŢA.3 AP. SC.7 .000LEI 15. ET. STR. Ileana Dorina REŞIŢA.271. Petre AP.683. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.491. STR. Bejinaru D.600LEI 20.?ARCULUI NR. PROGRESULUI NR.571.1 AP.8. STR.1.3 AP. AP.4. HOREA NR.

160LEI 32.1 ET. SAT VALEA MARE .5 REŞIŢA .A ET.000LEI 56.232. MUNCII BL.488.160LEI 440. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.840LEI 49. STR.6 REŞIŢA . Octavian Costea V. SC.2 A REŞIŢA .621. AL. AP.18 .4 . SC. CAEN BL. I. AP.F ET.4.7 .1.10 . SC.26 . P-?A.489. CUZA BL.A AP. AL.600LEI 41.46 REŞIŢA . P?tru Burtea P. C AP. REPUBLICII BL. SC. Dan Coicici B.500LEI 77.F?G?RA?ULUI BL.400LEI 7.540.1 ET. SC.4 REŞIŢA . SC.26 . AP. B 3 . SC. AL .27 REŞIŢA . Florea Titus Cega I. C 7 . Dorina Aurelia Cîrjaliu C.1 .606.MUNCII NR.A AP.1 AP.3 REŞIŢA . STR. AP.327.488. AP. SC. STR.600LEI 28.729. BR?DET BL.B ET.467.488.37 .7 . Cornelia Creţu I. AP.2 ET. ALEEA GALAŢI BL.4 .19 REŞIŢA . Petru Com?a T.200LEI 33 . E 3 .2 AP. STR.2 .046. Petric? Chiba C.703.000LEI 72. STR.1 AP.800LEI 32.100LEI 16.2 REŞIŢA .6 REŞIŢA . STR.957. REPUBLICII NR.Doina(Balaban I.000LEI 8. AP.1 ET. LERNI?EI NR.200LEI 47. SC.000LEI 2.812. Elena Cioca S.400LEI 67.5 REŞIŢA .153. B-DUL.Bujanc? I.1 AP. E 8 .7 REŞIŢA .337.20 REŞIŢA .720LEI 289. E 4 .810. Vasilic? Cotrean?i ?t. 1 .000LEI 36. SC.860.800LEI 23.F?RLIUG .637. Emilia Cernescu C. RODNEI BL 4 .4 .120LEI 14. STR. GEORGE ENESCU NR.2 AP. STR.2 ET. 8 REŞIŢA .280LEI 56.6 ORAVIŢA .980LEI 20. AP. CAEN BL.1. STR.1 REŞIŢA . PANDURILOR NR. Elena Cr?guia P.6 REŞIŢA .RODNEI BL.744.20 REŞIŢA .2 .000LEI 18.980.1 . AP. SC.1 AP.13 . AP.2 AP. ZADEI BL.1 . Mihaela Cîrjaliu S. AL.1 ET. Elena Burtea M.2 REŞIŢA .870LEI 2.000LEI 44.834.5 107.745.1 .6 AP.1 AP. Mihai Chelaru M.840LEI 15. SC.6 ANINA .667.604.1 . GURGHIULUI NR.564. Floarea Cinc? P. SC.2 AP.178.2 AP. B-DUL. Lazăr Cârpaci P. B-DUL. ALEEA ZADEI BL.400LEI 10.B-DUL. Mugur Dumitru Cheiac I. SC.18 REŞIŢA .SC 1 ET. SC.CORVIN NR. STR. AP. Adina Marioara Cristea T.960LEI 51.Gheorghe Chis?li?? Gh.10 REŞIŢA . ZADEI BL.10 REŞIŢA . Mircea Cristescu F.1 ET. 142 BOC?A .784.6 . STR.300LEI 323.380LEI 71.2 REŞIŢA . Eleonora CIOROGAR E.12 REŞIŢA . F?G?RA?ULUI BL. STR.3 . 6 C SC. 8 BOC?A .1 ET. INDEPENDENŢEI NR. REPUBLICII BL.000LEI 17.6 SAT VERME? NR. SC. MONICA Ciuculescu I. ALEEA ZADEI BL. Gheorghe Călin P. INDEPENDENŢEI BL. AP. 1 REŞIŢA . AP.5 . B-DUL. Radislav Colojoar? P. Florin Cristian REŞIŢA .297. I. PANDURILOR NR.2 AP.000LEI 34.350LEI 31. Nicolae Constantin Ciuta I.1 ET. 5 A . Petru Cârpaci D. SC. MUNCII BL. SC.13 . STR.008.2. NR.STR. S?LCIILOR NR. Aurel Corcan A. DAMASCHIN BOJINC? BL.5.13 COM . MUZICESCU NR. STR. CALEA SEVERINULUI NR.000LEI 9. AP. SC.3 .A AP.Doina) Ciula C.320LEI 4. AP. SC. B-DUL.545. Lucian Cruceru C. TRADAFIRILOR BL.120LEI 71. C . Petru Cra?ovan V.14 .155 REŞIŢA .8 . 13 DECEMBRIE NR.040LEI 41.930.3 ANINA .770LEI 130. SC.1 ET.760LEI 92. ZONA GĂRII BL.27 REŞIŢA . Liana Chiseli?? E. AP.200LEI 7.10 REŞIŢA .542.4 .STR. Ioan Chioaru G. 1 DEC. E 8 . Ilie Burtea A. Stelu?a Ciapsa P. SC. 1918 BL. SC.D ET. SC.070.28 REŞIŢA .7 .339. SC.039.4 SC.2 REŞIŢA . ALEEA TRANDAFIRILOR BL. AP. MOLIZILOR BL. ALEEA ROMAN BL.STR. P?A REPUBLICII NR. Elena Cruceru Gh.18 BOC?A .2 .960LEI 33. Ioan Cozman G. Ion Lazăr Cega V.7 . STR. STR. Maria Lucia Ciocoi A.1 REŞIŢA .372.054. SC.3 REŞIŢA .186. AP. SC.26.1 . Dumitru Butu A.000LEI 57.25.059.1 CARANSEBE? . SC.2 ET. B-DUL. Ana Cazacu Perian P.9 REŞIŢA .

AP.400LEI 63. B-DUL AL.3 REŞIŢA . 3 CARANSEBE? . SC. STR.186. AP. B-DUL.2 ET. AP. STR. AP. CIBINULUI BL.184.540. STR.22 . STR. COZIA NR.1 ET. DRUM NOU NR.259. ROMAN BL.250LEI 73.13 .1 . B-DUL.1 ET.600LEI 13.140LEI 2.1 ET. 18 REŞIŢA . AL. 1918 BL. AP.535.Ioan FARCA? I.9 REŞIŢA .36 REŞIŢA .1 ET. RE?I?EI NR.777. 4 .969. 4 . STR. TINERETULUI BL. 6 COMUNA VERME? NR. SC.227.Tunde(Penzes S.SARMISEGETUZA BL. MUNCII BL.1 REŞIŢA . SC.934. GHEORGHE GEANGU? C.400LEI 28. SC 2 ET. CPT. 27 REŞIŢA . ION VIDU NR. STR.360LEI 3. AL.Flavia Ingrid Freisz I .520LEI 5.F?T?NILOR NR.000LEI 186.1 AP. A ET. SC.302. SC. 1 DEC.Adela Encu?escu V.467.2 ANINA . MUNCII BL.175LEI 18.D.912.Bujor Freisz A.840LEI 13. B-DUL.Dumitru Fran? A. AP. Claudia Delschand L.Cornelia Florea S.860.000LEI 21.Ludovic Derbac V. 8 .4 . STR. STR. P-?A. STR.8 REŞIŢA . GOLULUI NR. ET. IOAN POPTELECAN NR.720LEI 5. 9 REŞIŢA .720LEI 212. 2 . STR. SC 2 ET.1 . SC. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I.720LEI 7.840LEI 45. STR. A 2 .4 . Ana Dia L.14 REŞIŢA . ZIMBRULUI NR. ?IGL?RIEI NR. CODRULUI BL. AP.912.077. 1 DECEMBRIE 1918 BL. 7 . SC.010. RE?I?EI NR. POPTELICAN NR. SC.LILIACULUI NR. Dorica Dana M. STR.960LEI 6. Maria Dana P.246. Danil D?n?cic? D. 1 .068. 18 REŞIŢA .640LEI 26. 5 REŞIŢA .560LEI 47.2 AP.6 . 3 ET. Florin Nicolae Dr?ghicescu L.1 ET. 15 REŞIŢA . STR.20 REŞIŢA .520LEI 51. MILIAN Fazaka? S. 1 DEC.Simona Fran? N.779. SC 1 ET. 142 REŞIŢA . AP. AP.Victor Filip Gh. HERCULANE BL.13 REŞIŢA .1 ET.ZADEI F. Ioan Dragu Ghe.089. SC.720LEI 58.86 BOC?A .1 . AP. STR.573. 20 REŞIŢA . AP. AP. 21 BOC?A . I . 125 REŞIŢA . 15 REŞIŢA .648. 5 . SC. Constantin Doran M. Elisabeta Dogaru A.F?T?NILOR NR.960LEI 34 . BA?OV?? NR.680LEI 68. DRUM NOU NR. 20 REŞIŢA . P-?A. Ilie Dintean Ghe.289.010LEI 53. STR. ADALGIZA ANCA REŞIŢA . ION VIDU NR.2 .211. Pavel Duma D.1 REŞIŢA .600LEI 137.390LEI 4.696. AL .720LEI 30.1 . AP. AP. 5 . 2 REŞIŢA . AL. AL. STR.37 . STR.9 . SC.12 REŞIŢA .085.920LEI 17.8 .741. STR.880LEI 14. PROGRESULUI NR. VL?DEASA BL.205.9 ANINA . AP.3 .5 ET. Lic? Dr?gan T. Iosif Mircea G?RGHESCU G.2 SC 1 . 3 . MIRCEA CEL B?TR?N NR.1 AP. SC 1 . 21 REŞIŢA . SC. TRAIAN DODA NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 7 . Marin Ebinger C. 1918 BL.600LEI 15.217. AP.810LEI 48.1 AP. 3 ET.CPT. Claudia Diaconu D. STR. I.565. TRAIAN DODA NR. STR.6 .418. E ET. STR.250LEI 5. I.7 SC.800LEI 69.760LEI 34.040LEI 7. AP. 2 BOC?A . STR. AP.4 .Miron Delschand L.Ervin Encu?escu N. 2 .5 . SC. 1 B . 2 .Dorina D?n?cic? N. CUZA BL.1 ET. STR.Tunde) Fiat P. 1 DEC. Ion Dragoescu I.2 REŞIŢA .86 REŞIŢA .Curpa? N. P-?A.520LEI 46.614.935.000LEI 39.179. 1 .2 ET.Ioan Vasile Fota P.413. SC.2 REŞIŢA .422.2 .182.4 REŞIŢA .9 . SC.6 17. 1918 NR. ANA FARCA? P.766.962. AL.760LEI 155. SC. STR. IOSIF VELCEANU NR.500LEI 39. 1 .20 REŞIŢA . F?G?RA?ULUI BL. Persida Damian P. SC. 4 REŞIŢA .2 AP.6 .1 REŞIŢA .9 .Silvia Filimon V. STR. 6 REŞIŢA .1 ET. 4 .840LEI 28. Doina Dumitra?cu C.

23 . STR. NR. N. AP.1 SC. TITULESCU BL.2 . B-DUL. DOREL VASILE GORGAN V. PETRU MAIOR. 12 REŞIŢA .780LEI 32. AP. SC. AP. DORICA IENE?EL GH.. SC. 1 AP. B 10 .G.3 ET.Ghen? V. STR. REPUBLICII NR. A . DOINA CARMEN HRI?CU I.000LEI 35 . ION IASINOVSCHI D.1 ET. ROZALIA GHERA GHE. MARIA GORGAN V. 7 REŞIŢA . 4 .960LEI 30. 1 ET.280LEI 153. AP. SC.A. 1 DEC 1918 BL.000LEI 2. STR. VULTURILOR NR.600LEI 93. B-DUL.3 ET. ELENA GUGEA I. 26 REŞIŢA . ROMANILOR BL. DOJA NR.Lilica Liliana Gogoloiu I.8 ANINA . 138 REŞIŢA . ET.2 .6 REŞIŢA .5 REŞIŢA .112.HORIA NR. MARIA IC? I. PĂCII BL.2 .988. 2 .840LEI 5.Valentin Calin GORGAN I.STR. IUSTIN IENI I.2 . NICOLAE HOLHO? N. STR.357. SC.800LEI 8.830. 8 .369.337.STELA IENEA I. REPUBLICII BL.800LEI 49. 3 REŞIŢA .590. F?G?RA?ULUI BL.877. 2 . IOAN HRI?CU I.8 REŞIŢA .240LEI 22.PETCULESCU NR. A AP. 6 AP. GHE. SC.058. A . GRATZ BL. 1 ET. STR.348.063.2 56. SC. ELENA REŞIŢA .440LEI 88.1 ET. 2 REŞIŢA .8 REŞIŢA .000LEI 4. 9 REŞIŢA .609.084. 12 REŞIŢA . VULTURILOR NR.Ogrin Petru Gl?van R.STR. AP.680LEI 41. B-DUL. M?GURA NR.2 REŞIŢA .977.417.4 ET.1 AP. 21 REŞIŢA .420LEI 126. SC.040LEI 24.870LEI 43. BERZOVIA .TIMI?ORII BL. B-DUL.120LEI 18. STR.Doina Goldea I.1 ET.30 COMUNA CARA?OVA . STR. SC.741.V?N?TORILOR .Eduard GR?DINARU Z. CUZA NR. CALEA. M. VICTOR IOAN Goruian I. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.760LEI 21.PETCULESCU NR. STR.Victor GOLDEA A. STR.4 . 2 AP.22 . B-DUL. 6 REŞIŢA .1 ET. AL. B-DUL. NR.080LEI 42.982.360LEI 13.800LEI 375. 24 IANUARIE NR. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.ERNST DĂNILĂ Groza P.21 .STR. 1 AP.37 . 19 REŞIŢA .320LEI 6.1 .32 REŞIŢA .299.000LEI 45.400LEI 28.13 SC. ILEANA GROLMUSZ S.058.Liviu Petru Graumann I. SC. RODNEI NR.n. 8 BOC?A .280LEI 452. IOAN IENI G. NICOLAE GURAGATA A. 6 REŞIŢA . 15 COMUNA CARA?OVA . 1 COM. LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I.573.13 SC.750. 3 .1 AP.800LEI 65. STR. SC. ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A. AP. 24 .040LEI 2. 1 A .1 ET. 36 REŞIŢA .200LEI 14.393. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.862.1 . 3 REŞIŢA .264.Mircea Groza S.573. 24 .2 AP. STR. ION CORVIN BL. SC.600LEI 47.32 .155.Pavel GHEORGHE I. NR. 4 BOC?A STR.STR.Ana GROZAV D.459.1 ET.3 . 6 REŞIŢA .AL ALB?STRELELOR NR. SC. C 11 .4 .2 REŞIŢA .3 . NR.960LEI 21. B-DUL. 6 REŞIŢA .040LEI 92.640LEI 3. NR. 30 REŞIŢA . AP. 1 AP. SC. ET. GUGU BL.520LEI 19. MIRELA LIANA Goldea I. LUCIA HADA C.2 AP. E AP.2 AP. 8 COM. SC. REŞIŢA . REPUBLICII BL.103. MARTIN GHERA P. STR. B-DUL.366.28. B ET. 4 REŞIŢA . 3 REŞIŢA . 11 REŞIŢA . ION GUGEA N.BUZIA? NR. ZORLEN?U MARE .P-?A. 26 REŞIŢA . ELEONORA HOZAI P.335. 10 REŞIŢA .1 .S?LA? DEALUL MARE f. AP. STR. 1. SC. AP. AP. AP. GEORGE DANIEL IENI M.925LEI 21. LIBERTĂŢII NR.G.111.136.3 AP.8 .785. STR. I. A .AL DACIA NR. Z?RANDULUI .280. 28. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.804. NICOLAE Glava O. ET.744.480LEI 35.160LEI 80. ET.860. SC. 2 .32 . 2.284.760LEI 20. 24 IANUARIE NR. SC. SC. STR.440LEI 23.135. SC. STR. VULTURILOR NR. REPUBLICII BL.A. REPUBLICII BL.000LEI 43.2 AP. STR. NR. ET. AL.4 REŞIŢA .

767.644. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.550LEI 50. AP. SC. B-DUL A.7. 2 ET.996.100LEI 32. SC.410LEI 13. RETEZAT NR.120LEI 50.PINILOR NR.1 ET. GHEORGHE ET. PETCULESCU NR.794.299. 322 MANCIU D.760LEI 7. AP.860.10 REŞIŢA.302. 16 REŞIŢA. 3.2 . GHE.040LEI 34. FLORIN COM. AL. STR.3. ZADEI BL. AL. AP.2 . AL.A 3 SC.3 IZVERNICEAN N.800LEI 40. MARIA REŞIŢA.6.450.223. CARTIER SECUL . 1. STR. EUGEN SOFRONIE AP. LENU?A REŞIŢA.1 . 4 AP.760LEI 6. CUZA BL. LUPU V. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL.690.2 REŞIŢA.445.063. LUP?AN M.800LEI 63. DORINA MARILENA REŞIŢA. STR. ZORLEN?U MARE . 3. AL.8.960LEI 71. SC. I.3 LUCHICI I.6 . B AP.3 ET.1. KELLER H.800LEI 24.18 LUNGAUER M.520LEI 11. ECATERINA REŞIŢA.14 REŞIŢA. HERCULANE NR. NR.3 . HORIA BL.6.G.000LEI 51.775. 261 LORIN?I A.65. HAMMER NR.23 IRINCA M. AL. STR.16 A ILE? I. B-DUL. 4. AL. SF. SC. H. 3 ET.2 . CUZA NR. SC. 1 AP.5 .9 MARCU P. 2 AP. AP. B1 .760LEI 8. LUPENCIA H.445. CUZA BL. 8 REŞIŢA . 6 B SC. REPUBLICII BL.18 .GROZA MOISE BL. B-DUL. MARIA MIRELA ANINA. AP. 9 ILIA V. CONSTAN?A AP.330. IULIAN REŞIŢA. TEILOR NR. SC.640LEI 19.017. V?RVARA AP. STR. I. ION COM. 2 JURMA GHE. NR.120LEI 12.501. 1 ET. HORST CAROL BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. 2. JUNC I. I.560LEI 15.M. STR. MARCU I.534. AP. 9 REŞIŢA .160LEI 11.1 ET. BL.280LEI 25.800LEI 21. SC. MIHAIL AP.5 KAPROS F. 2 AP. PANSELU?EI BL. MARIA REŞIŢA.520LEI 24.REŞIŢA .3 . B-DUL.1 ET. 2 AP. B-DUL. T?RNOVA . CORNELIA REŞIŢA. GHEORGHE REŞIŢA. NR. ION COM. SC.160LEI 22. SC. SC.TINERETULUI BL.26. STR. AP.3 REŞIŢA. STR.558. 2 AP.2 . UNIRII NR. AL.3 LUNGU D.320LEI 41. 21 . I.5 KELLER P.2 . 65 KOLLMANN L.520LEI 24.055. NARCISEI BL.A.6 IMBRI P.11 MACEDOLEAN T. AP.400LEI 40. ANA ET.760LEI 6. MARGARETA . B-DUL.2 ET. CRISTINA REŞIŢA. 1 ET.000LEI 51.848.040LEI 29.2 ET.991. STR.269.233. A AP. MARICELA BOC?A. AL.1 AP.100LEI 56. LUPAŞCU P. SC.2.10 REŞIŢA. NR. SC. BREAZOVA BL.200LEI 36 . EUGENIA REŞIŢA .000LEI 25.403.26 . AP. ROMAN BL. 1.331. NICOLAE REŞIŢA.3 AP.360LEI 36. STR. R. REPUBLICII BL. SC.201.090.4.4.000LEI 23.573. 1 ET. AP.471 REŞIŢA. VICTOR REŞIŢA.190. AL.1 ET. ILE? I. MACILOR NR. F 6. SC.29. ELEONORA 41. AL. ET. STR.200LEI 78.008.6. 2 ET. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. AURELIAN REŞIŢA. FAG?RA?ULUI BL. B-DUL. T?RNOVA . BAZNA BL. SC. SC.101.29 IOV?NESCU D. VALENTINA REŞIŢA. STR.3 .488. 1 LIN?A I. MIHAI REŞIŢA.22.3 ET.571. IOSIF REŞIŢA.26 . 13 MANDA C. SC. AP. 5 SC. AP. SC. ŞincaI BL. STR. SC. 28 LUNGU D.REVOLU?IA DIN DEC.2. SC.3 ET. MĂRĂŞEŞTI NR.35. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. 12 L?C?TU?U V. VARVARA BL. FAG?RA?ULUI NR.4.450. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA. PETRU MAIOR NR. AP.160LEI 33. SC.2.3. SC.A ET. B-DUL .118 REŞIŢA. C-TIN REŞIŢA.1. STR.160LEI 88. SC. SC. 3 ET. 10 LAZEA GHE.063. 4 MARCOVICI D. SC. PAVEL AP. ELISABETA ANINA . IOAN AP.800LEI 51. 2 ET. AP. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR. VESELINA REŞIŢA.12 MANCIU I. IOAN 12 JURA M. STR. KOCZKA M.120LEI 20.073.5 .339.5 LENGHYEL A.

2 TIMI?OARA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C.600LEI 73. STR. AUREL. STR. SC. STR..200LEI 24.695. VASILE COM. SC. TIN.1 ET. SC. CUZA NR.27 MOISI A.3 MITRU S. 1 DEC.2 ET. M. AP. 2 ET. I.037. AL.SZEP.30. EFTIMIE MURGU NR.600LEI ANINA. ADAM REŞIŢA.800LEI 9. 14 REŞIŢA. B-DUL. STR.264. B-DUL .1.360LEI 310. NERG?NI?A . 2 ET. P-TA.8 MUSTA?? P. B-DUL. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.17.42 NAGY F.15 TIMI?OARA STR.600LEI 7. B-DUL A. I.27 NICOLAE A.000LEI 94. MARIA MARIN I. STR. ET. P. ELENA AP.1 ET.376.10 REŞIŢA. 1 AP.23. NERG?NI?A NR. MARIN MIDRIK A. SC.000LEI 29. SC.400LEI 26.040LEI 51.400LEI 12.400LEI 71.7. CERNA NR. AP. B-DUL.906.B AP.200LEI 108.768. 30 SC. SC. STR. STR. 1 DEC.1 .600LEI 46. 4 ET. SC. 1 A . HORIA NR. SC.STR.24 REŞIŢA. CLAUDIA 2 AP.403 MUNTEANU M. L.653. ION MENGU I.1 ET.F . SC. JANETA ME?IN? C. C. STR. AP.000LEI 41. CRISTINA REŞIŢA.280LEI 12.400LEI 3. ?ARINEI BL.533. ET.3.3 . ?ARINEI BL.767. GHIOCELULUI NR.838. SC. 2 REŞIŢA. AP.REŞIŢA.25. MARIA REŞIŢA.6 NICOAR? S. ET. RODNEI NR.36 REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.260.000LEI 18. STR.10 REŞIŢA. AL.8 BL.2. P-?A. NICOLAE M?T?SARU C.19.446.21. STR. 1918 BL. STR. V?LIUG . 1918 BL.4 ET. AP. ILIE MEZIN M. STR.14 AP. GEORGE ENESCU BL.M?RGHITA? BL.028.2. MARGINEA NR.040LEI 13.6 .1 ET. CARAGIALE BL.494. MARIA MICU A.2.800LEI 1.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA. STR.4. STR.55 NICOLAE GHE. CĂLĂRAŞILOR NR. AP. STR.1 . L. A. STR.8. GHEORGHE C. HORIA NR. 20. LIVIA AP.558. AP.A ET.151. I.C ET.NEM?OC NR.4 MODREA D.794.1 ET.720LEI 37.236.640LEI 38. AL.4. 7 REŞIŢA.28. SC.861. 1 A . NARCISEI BL. AP. HORIA BL.1 ET.16 REŞIŢA. AURORA AP. ALEXANDRU REŞIŢA. CHIRIL REŞIŢA. GEORGE BL. AP. D.040LEI 147. 55 51.3 NEGRU GHE.046. STR. BL. REŞIŢA. 1918 BL.000LEI 18.280LEI 18. ELLA MARIE?AN M. VASILE LUCACIU NR. 8 MOLDOVEANU . FRANCISC REŞIŢA.1.860. SC.040LEI 24.483.760LEI 116.24 REŞIŢA. 20.4. AP.3 VALERIA E. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.337.560LEI 73.490LEI 47.2 . AP. STR.REVOLU?IA DIN DEC.000LEI 14. AP.000LEI 13. CARAGIALE BL.941.REPUBLICII NR.1 ET.PROGRESULUI NR. GUT?I BL. B AP. LOGA NR.665.270.000LEI 31. 3 REŞIŢA.254.408.971.1.20 MOISA GH. IOAN AP.002. P-?A.063.6 REŞIŢA . 1 AP. LIANA DELIA AP. SC.2. STR. NICOLA M. STR.700LEI 12. MINODORA MARIA REŞIŢA. 1 DEC. SC.166.840LEI 15.27 REŞIŢA. AP. I.VARVARA BL.494.1 ET NICOLAE A.3 CARANSEBE?.6 MUNTEANU C. CUZA NR. ET. AUGUSTIN MILA POP T.669. NR. SC.600LEI 44.18 NEAGU F.28. STR.6.1. MIHAI REŞIŢA. SC.7 ET. STR.3 AP.15 37 .MARIAN ?T.2.16 MUTA?CU S.STR.2. VLAICU NR.4 MUTA?CU ?T.10 REŞIŢA. 1.384. STANCO AP.480LEI 35. FRANCISC CARANSEBE? .842. SC.000LEI 13.7. STR. FLORICA MIC?A F. AP. SC.2.1 ET.4 MUTA?CU P.15 NICOLAE T. SC.6 CARANSEBE?. SC.656. VIORICA SORINA REŞIŢA. NR.B MINEA I. 6. SF.4. 45 REŞIŢA. GUGU NR. STR. ET. MARIA TIMI?OARA .6 NICOAR? D.B MINEA P.4 .MARTIR M.5 REŞIŢA. MARIUS REŞIŢA. GHEORGHE AP. MOISA M.

SECA?ULUI NR.3 ET. STR.F?G?RA?ULUI NR.860. SC. 4 SC.19.720LEI 125. SC.520.400LEI 24.744. OBER?TERESCU D.000LEI 24.074.400LEI 123. SC. B-DUL.026.000LEI 253.374.19.STR.3 ET.744.1.2.8.5.3. ELLEN REŞIŢA. HUNEDOARA NR. SC.1. NR. SC. 3 NIORBA D.1 ET.13 DEVA . ET. AP.444.850LEI 42. AP.14 P?LEAN GHE.4. ANA AP.441.3 ET. 302 OG?RLACI C. IOAN AP. SC. I. IOAN VASILE SEBE? STR.GR?DI?TE NR.800LEI 51.800LEI 68. STR. AURELIA REŞIŢA. BL. 1 ET.15 PERI?-BENDU I.. AL. MIRCEA AP. SOFICA RODICA REŞIŢA. ION AP. PIRCEA P. NR. PETRU REŞIŢA.890. C ET. EFTIMIE MURGU NR. 29 P?CURARIU N.A5 SC.450.2.180.096.855.31 . UZINEI BL. CENTRU DOMAN NR. BREBU. SORIN TITEL NR.156. P?TRU D. SC.3 PER?A I. NECULAI REŞIŢA.22 PETRICI A. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.E ET.7 NICOL?ESCU I. CORNELIA REŞIŢA. STR.504.1 NICOL?ESCU P.066. AP.480LEI 48.600LEI 222. AP. 5. CEDOMIR AP. AL.087. OLARIU C.600LEI 23. STR. AL.074.11. ELISAVETA AP. B-DUL.11 PA?CU D.550.760LEI 21.2. AP.9 OG?RLACI I. SC.1. ROMULUS ANINA.REPUBLICII NR.870LEI 51.G1.892.5.9 OG?RLACI P. DĂNILĂ 8 AP.2.000LEI 116. STR. 6A PERA I.319. AP. 1 DEC. AURELIA AP. ANTONICA REŞIŢA.B ET.65 P?SUL? P.000LEI 3. SC. CUZA NR. MIHAI COM.040LEI 15. NICOLAE ANINA.2 NICOLAU N. LUNCA POMOSTULUI . AP. ZORLEN?U MARE .1 ET.65 P?LEAN I. SC. MARIA REŞIŢA.960LEI 3.5. 1918 NR.1 ET.POLICLINICII NR.1. COSTACHE REŞIŢA. AL. STR.998.2 REŞIŢA.600LEI 36. NEGOIULUI NR.8.12 P?SUL? P.FRUNZEI NR. SC.3. SC. NICOLAE PETRU REŞIŢA.000LEI 2.525. GABRIEL BOC?A. OPRI? T. SOFIA COM.600LEI 10.281.B ET. CHI?IN?U NR.680LEI 86.C ET. AL.9 REŞIŢA.200LEI 16.11 NIORBA D.171.9 REŞIŢA. L?PUSNICUL MARE. LILIACULUI BL.800LEI 38 .200LEI 10.12 P?TRU GHE. STR. NR.D ET.12 PITIC? GH.558. PALL ?T. FLAVIA AP. CENTRU DOMAN BL.3 NICOL?ESCU R. CARAGIALE NR. 126 OBER?TERESCU N.040LEI 20.17 PAMFILE A. AP.7. AP. B-DUL. TU?NAD NR. SC.5 REŞIŢA. SC. STR.228. EMILIA AP.6.B ET. 5. AL. AP.3. PASCARIU I.100 REŞIŢA. STR. STR. RODNEI BL. AP.240LEI 12. PAUL REŞIŢA.372.4 REŞIŢA.6 P?V?LUC? C.7 ONOZO B.16 REŞIŢA. LILIACULUI BL.526. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. 7 PATAKI C. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR.GHEORGHE DORU REŞIŢA.685.24 .GR?DI?TE NR.5.A 22. 12 SC.14 ONEL C.120LEI 2.17 OBER?TERESCU D. STR.F ET. AL. DUMITRU COM.3.24.B-DUL. SC.3 ET.540. STR.3 ET. IONICA BRĂILA. SOFIA AP. SC. AP. DOINA ANINA. AP.542.2 . L. 5.?ARCULUI NR.781.5.A PANCU A. STR.233. MARIA COM. ROZALIA ET.9 PEICA P.780LEI 168.1 ET. AP. L?PUSNICUL MARE.12 P?TROI I.200LEI 101.648.11 REŞIŢA. LILIACULUI BL.PROGRESULUI NR.12 P?SUL? P.883. SC. STR. MARIA AP. STR.3.200LEI 420. MUNCII NR.1 TIMI?OARA .000LEI 23. AP.1. FELIX NR.50 PETRU O. IOAN REŞIŢA. ROMAN NR. STR.2.000LEI 20. RODICA REŞIŢA.4. I.POLICLINICII NR. NR.520LEI 235.302.000LEI 14.840LEI 7. SPORTULUI NR. IOAN REŞIŢA.2. SC. AP. AL.2.645. DUMITRU BOC?A. N. MARCU MOLDOVA NOUA.1 ET. BĂLCESCU BL. OCTAVIAN REŞIŢA. STR.090LEI 9.000LEI 2.4.3.840LEI 47.10.10 REŞIŢA.400LEI 76.400. SC.13 .F?G?RA?ULUI NR.980LEI 79.REŞIŢA.

4. SC. AL.712.480LEI 9. EMIL REŞIŢA.200LEI 34.3 AP.5 REŞIŢA. ROMANI?EI NR. CALEA TIMI?ORII NR.2. SC.864.004. 1 AP. AL.4 RADU C.2. MOLIZILOR NR. SC.13 REŞIŢA.3. SC.4.1 . STR.850LEI 52.5. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.4.1 ET.3.PI?IGOI M. DUMITRU REŞIŢA. R?ITARIU IOAN AP.6 REŞIŢA .1 AP. AP. AP. STR. PETCULESCU NR.2.5 PUREA R. SC.4.334. REPUBLICII NR.794.440LEI 10.920LEI 18. AP.19.2. SC. F?G?RA?ULUI NR.280LEI 16. AP.491. AP. STR.000LEI 25.3.217. LUCIAN VIOREL ET.474.2 AP. AP.5.1. CARMEN ET. POPESCU GHE. SC. STR.877.358.C ET. STR.15 POPESCU I.13 80.1 AP.1 RADU I. DUMITRU SC. MARIA REŞIŢA.680LEI 26.IONEL ADRIAN REŞIŢA.30 A.906.420LEI 20. FLORIN NR.8. ROMAN NR.750LEI 23. HUNEDOARA NR. STR.4 RADICI A. AL.1 . STR. AL.440LEI 87. AP.1 ET.2 AP. SC.600LEI 13.2.3.2. ZADEI BL. SC. AP. PANSELU?EI NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V.400LEI 17. TOMA AP. EROILOR NR. A3.2 ET. STR.1 PUTANU V.184. PETRU REŞIŢA.B RŢuţU C.000LEI 51.6 39 .1 PUICAN M. C-TIN. AP.5 PU?CA? I.33. STR.304. TRANDAFIRILOR NR.19. REPUBLICII NR.C P?NZARIU GH. STELIAN CARANSEBE? . IOAN POPTELECAN NR.302.786.5. SC.2 ET. SC.288.2.928. STR.1 ET.800LEI 50.2 ET.826. IOSIF REŞIŢA. AP.2 SECO?ANU P. CAROL AP.11 RADICI P.B SAVU I. POPESCU M.480LEI 101. TOMA BOC?A. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AL. SC.5.415.43 REŞIŢA.150LEI 33.F3. GHEORGHE REŞIŢA.7.800LEI 25.088. CPT. HERCULANE NR. SC. SC.440LEI 23. PETRU MAIOR NR.860. CAEN NR. AP.040LEI 77. AURORA REŞIŢA.418.36 REŞIŢA.10 REŞIŢA.15 REŞIŢA.13 POJI?? M.44 RITE? N.452.1.559. AP. STR. CERNA NR. SC.520LEI 20.760LEI 18. TRANDAFIRILOR BL.892.13.440LEI 145.000LEI 67.8.13 SAVA TEODOR REŞIŢA. RODNEI NR.358.C AP.967. CAZ?RMII BL. SC.2 ET.3.4.1.227.2. ROGOVEANU T. DORU PETRIC? REŞIŢA.200LEI 8.A AP.350.11 RADOMIR I.G. B-DUL. SC. LUDOVIC REŞIŢA. STR.8 REŞIŢA.280LEI 24. SC. PETRU ET. MARICICA AP. STR. STR.1 ET.19 REŞIŢA .4.E ET. P-?A.128. MARIA REŞIŢA. MOCIUR NR. SC. AP. AP.840LEI 42. STR.3 ET.44 RITE? P. SC.3 ET. GUT?I NR. SCHAFFER C. PAVEL REŞIŢA. REPUBLICII NR.38 PU?U I. AL.2 RACZ L.2 ET.1. AL. 2 AP. AP. STR. HERCULANE NR.839.8 BOC?A. STR. B-DUL.816.200LEI 33.1.33.8 REŞIŢA. BUTOV?? NR. PETCULESCU NR. MARIA REŞIŢA. SC. GHEORGHE ET.000LEI 29. STR. ET.44 ROBECI GH.5. MARIA P?NZARIU C.4. NICOLAE REŞIŢA. AP. ?ARINEI BL.1 ET. NICOLAE P?NZARIU A. ION CORVIN NR. AL.3.22 REŞIŢA.1.560.16 PORU?NIUC GHE. STR.880LEI 36. AP.C AP.680LEI 60. BUTOV?? NR.779. P-?A.14 POPA P. SC.5. MARIA REŞIŢA. AP. SC.11 POPLICEAN L. AL.A.2 ET. GEORGETA CARANSEBE? .275LEI REŞIŢA.432.200LEI 28. SPIRU REŞIŢA.720LEI 44.3. G. BUTOV?? NR.1 ET.800LEI 8.8 SAVA S. AP. SC.1. ELVIRA REŞIŢA.1.539. SC.2 SECO?ANU I. SC.809.3. TEIU?ULUI NR. ACHIM REŞIŢA.200LEI 44. PETRU CARANSEBE? .000LEI 14.23 RITE? G. ROMANI?EI NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.2 REŞIŢA. AL. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. SC.084. ELISABETA REŞIŢA. A. C-TIN.30 POPA A. SC.600LEI 18.1 PU?U N.

43 REŞIŢA .54 REŞIŢA .14 REŞIŢA.800LEI 518.372. GHE.Gurghiului NR.2 AP.025.SEG?RCEAN P. IOSIF REŞIŢA . SC. STR.794. STR. SPORTULUI NR. 2 AP.200LEI 12. DORINA CARMEN SISAC GH.2 ET. RODNEI BL.000LEI 17. STR.660LEI 93. BORIS SIMION C. MIHAI SP?NU C.42 SUCIL? M.1. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. STR. ET. AP.781.000LEI 189.970.372.1 sc.EFTIMIE MURGU NR.555.3 SC.3 AP 14 ?IRIAN E. SC.080.19 REŞIŢA.600LEI 933. SUCIU P.390.400LEI 49. PETRU ADRIAN SIMION C. STR.4 . B-DUL REV.2 STOIACOVI P.STR. AL.1 REŞIŢA .107.380LEI 107.959. DIN DECEMBRIE NR. NR. 8 AP. I.2 SC.580.2 AP.1 ET 3 AP. AL. SC. LILIACULUI BL. STR. TEODORA ARAD.4 . B-DUL REPUBLICII BL. STR.740. NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.14 STEGER C.422 REŞIŢA. SC. ROMAN NR. RE?I?EI NR. MARIA SPILCA M.7.560.000LEI 39. 1 SC A ET. STR.19 ?ERVENSCHI I.500LEI 31. STR.800LEI 58. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR.360LEI 59. GEORGETA REŞIŢA. CORBULUI BL.175LEI 44. STR.2. STR. C ET. 5 STOI?OR V. L. REPUBLICII BL. ANINILOR NR.120LEI 1. ET.A3.660LEI 8. 4 ET.SPORTULUI NR. STR. NERG?NI?A .8 AP.000LEI 10.3. 8 AP29 ?ERENG?U I.2 ET. AP.821.. SC. SILVIU SP?TARU GH.1 ET.500LEI 254. IULIAN STAN N. MARIANA REŞIŢA.14 REŞIŢA.36 ?OGOR M.602.800LEI 138. Corbului NR 5. CEZARINA AP.3.251.MUNCII NR.I. PERSIDA 11 ?ANDRU I.600LEI 46. STR. ALEXANDRU SIMION N. MIRCEA CEL B?TR?N NR.10 TABAN I.1 . ?OGOR N. 14 SC. PETRU T?RNOVA NR.680LEI 10. ST?NESCU A.4 . 3 40 . 6 TABAN I. CĂLIN NICOLAE SIMION N. 14 BL A SC. ET.000LEI 23. CARAGIALE BL. DANIEL LIVIU SIMION N.9 SC. ANA 1 ET 1 AP.912. L.3A AP. IOANA REŞIŢA. I.1 ET. VASILE COMUNA MAURENI NR.840LEI 29. CORBULUI NR.42 STROIA P. NERG?NI?A .600LEI 21.AL. ION VIDU NR. STR.000LEI 23. 31 SC.771.847. AP.281 COMUNA F?RLIUG NR. 8 STOICONI D. IOV 2 SULEA T.M?RIOARA REŞIŢA.A ET.5. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. CARAGIALE BL. SC.083. ELENA REŞIŢA. AL. LUNCA POMOSTULUI BL. VIORICA BOC?A .2.1 AP. B-DUL. BU?TENI NR. B-DUL.A3. SORIN REŞIŢA. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr. CARAGIALE BL. B-DUL.2. DUMITRU AP.1 ET. LIVIA SIMION T. STR. GR?DINARI.372.10 REŞIŢA . AP. AP.3 . SC. NICOLAE REŞIŢA.4 STEINER E.STR.674. DOINA MARIA AP.816. NR.760LEI 25. 5 SC. ST?NGU P. 2 ET.077.720.HORIA BL.410. NICOLETA REŞIŢA.13 118.200LEI 74.045.1 ET. IOAN REŞIŢA .334.4 REŞIŢA.000LEI 67.940LEI 13.074.3.1 ap.320LEI 30. B6.14 REŞIŢA .14 BOC?A ROM?N? .11 ?ERBOANE T. HORIA BL. 2 AP. MARINETA SP?L??ELU C. STR. ALEXANDRINA SPOREA GHE. MIHAI REŞIŢA. 2 ET .159. ION LUCIAN REŞIŢA.680LEI 27. B-DUL. L.674.4 AP. ET. SC.000LEI 17. STR.1 REŞIŢA. 5 STOI?OR V. STR.8 AP.632.5 BOC?A . STR. 1 SC.6 SC. ST?NESCU I.200LEI 45.5.2 ET.900LEI 164.4 AP. MIHAIL KOG?LNICEANU NR.1 et. NARCISEI NR.785.800LEI 364. B-DUL REPUBLICII NR. SALC?MILOR NR.650LEI 1.472 REŞIŢA .3 . AP.960LEI 9.2 ET.4. SONYA SIMION D. RODNEI NR.43 REŞIŢA.2. B ET.5 STOICA V.868.165.925LEI 4.7. BARBARA REŞIŢA. AP.4 ET.455 STROIA GH.6. PETRE REŞIŢA. CRIZANTEMEI NR.480LEI 10. SC.040LEI COM.503. 5 REŞIŢA . STR.43 REŞIŢA. ET.800LEI 103.10 REŞIŢA.8 AP. STR.824.

STR.4. SC. 3 REŞIŢA. TELESCU M. STR. NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C. NICOLAE ANINA.B. AP.32 REŞIŢA. MIHAI REŞIŢA.593.200LEI 10.2. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I.1.160LEI 41.17 REŞIŢA.116. STR.000LEI 207. AL. 8 AP. 2 AP. TEAC? D. SC.223.334.12 UNGUREANU GH.26. PAUL REŞIŢA. TARKANY I. STR.160LEI 20.M?CINULUI NR.1 ET. STR. SC..020LEI 12.4. STR.800LEI 17. BORLOVA .-S.352. I?TVAN BOC?A.2 AP.4.1 ET. STR. VASCU A.116.10 TOMA I. 1 ?URESCU I. STACHIE AFILON COM.5. STR.9 URSULESCU R.12 TULOIU I. STR.D ET. L.960LEI 17.15 VASILIU GH. SC.558.2 ET.4.1 VELESCU F. GOLULUI NR. CARAGIALE BL. STR. SC. STR.4. ET.422.1 ET.800LEI 6. 28 SC.604. ROMANILOR BL B. VASCU I. A . STR. GEORGE PAUL AP.B-DUL REV.16 REŞIŢA. SC.2 ET. ION AP.040LEI 207. PETRU AP.427. TOMA AP.000LEI 3. VASCU T. AP.1 31. IOAN AP. 26 TOPLICEANU C. AP.000LEI 9. ET. MIREL AP.000LEI 31.2. 1 ?IGLA I. E 3 .1. ALEXANDRU AP. VL?DEASA NR.2.000LEI 2. TIMI?OARA. SC. IOAN REŞIŢA. STR.878.000LEI 62.200LEI 18. BR?DET BL. CARAGIALE NR.2 ET.4.488. C. I.288. DIN DECEMBRIE BL. FINETA REŞIŢA . ROMANILOR BL. BUJOR REŞIŢA.7.1 ET.8 SC.3 ET. AP. ION CORVIN NR. HERCULANE NR. NR.15 TOLCI I.046.12 ET.4 C BL. MARIA REŞIŢA. GOLULUI BL.1. AP.760LEI 39.600LEI 18. PETRU REŞIŢA. B-DUL. STR.-S.12 VASILE M.488. VL?DEASA NR. SC.1 ET.000LEI 32.9. B-DUL.12 REŞIŢA . A AP.D ET. URSULESCU S. LUCIA REŞIŢA. SC.440. AP.3.12 ORAVIŢA . STR.2. VERONICA LENU? REŞIŢA.1.000LEI 43.760LEI 37. ALB?STRELELOR NR. SC.6 REŞIŢA.1 AP.22 REŞIŢA.214. DUMITRU BL.200LEI 15. B-DUL. NICOLAE GRIGORESCU NR. GHE.6 VASILIU GH. SC.1 ET. 2 AP. B-DUL. AP. ET. STR.799. AP. MARIE REŞIŢA .000LEI 31. SC.1 ET. VERONICA AP.400LEI 57. I. F?G?RA?ULUI NR.2.702.13 VINCZE-IANCSI A. 9A. REPUBLICII BL.632. CARAGIALE NR. B-DUL.227.171 JUD. K.744. DORINA REŞIŢA. VIOREL REŞIŢA.4. AL.4. AP.000LEI 41.2 .2.AL ZADEI BL.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. AP. STR.507.15 V?RAN I. SC.980. ZONA GĂRII BL. AL. STR. TIUTIU T.2 ET. CORBULUI NR.ROMANILOR BL. DUMITRU NR. CIPRIAN IOSIF AP. REŞIŢA. STELA REŞIŢA .171 JUD.113. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR.400LEI 83. TUDORA NR. 26 TOMESCU I. VICTORIA REŞIŢA.200LEI 31. V?LIUGULUI NR. FLOARE REŞIŢA.181. I.34 REŞIŢA.8.240LEI 41.333.2 AP.151. E 3 . STR. SC.11.10. L.400LEI 41 . FLOAREA NR. SC.562. C-TIN. SC.2 ET.000LEI 19.13 REŞIŢA. SUSANA AP.000LEI 34. ZONA GĂRII BL. SC.1.2. 7 TURCAS N.116. EUGENIA MARINELA COM.13 TELESCU I. SC. ADELLA AP. C.773.000LEI 72.446. BORLOVA .ADRIANA IOANA TAMAS I.320LEI 10.6 URSACHE C. 16 VESEI V.26. VIRGINIA REŞIŢA.6 URSU P.11 UDOVI?? P. STR. F6. STR.440.1 ET.930LEI 8.18 ?APELEA F. ORAVIŢA .200LEI 95.967. C12 .2 .4 SC.4. RAVECA REŞIŢA. R?NDUNICA NR.1. L. K. STEJARILOR NR.000LEI 22. AL.950LEI 26.339. SC. MUNCII NR.40 TELESCU I. AL. UDOVI?? P. ZONA GĂRII BL.12 ORAVIŢA. GENERAL TRAIAN DODA NR.550.2 AP. 3.9 REŞIŢA . REPUBLICII NR.372.

600 LEI 52. ELENA CHIRIAC I. ZAMFIR CAZACU G. Giurgiu. SC.244. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. str. ANTON BALABAN S.28 Giurgiu.33G Giurgiu.12 REŞIŢA.950 LEI 9. MUNCII BL.238. CORNEL ANGHEL A.440 LEI 13. STR. Giurgiu.853.194. PAULINA VOICA I. MARIANA Domiciliul Giurgiu. B-DUL. Bucuresti. nr. STEJARILOR NR. bl.760LEI 68. sc. 2 AP. I.38 sat Branistea. CONSTANTIN B?NARU V.7. ap. Alexandriei. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T. IOAN ZIMMERMANN F.3.Garii nr. bl. str. STR.202/5D. bl. ap.989.960 LEI 180.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D.170 LEI 12.206.912. GHEORGHE GEORGE BOGATU G.000 LEI 24. IOAN BOC?A. 128 com. Uzunu nr. MARIN BERBEC I.200 LEI 153. nr.13.151. str. 20A REŞIŢA. I.2 AP. str. F?G?RA?ULUI NR. sc. TATIANA. ELENA BOC?RNEA N.400 LEI 18. H/240 CF. str.800LEI 24. PETRE BAN D. sc.910 LEI 72.160LEI 10. 34 Giurgiu. STR.6. b-dul Bucuresti. ILIE CEZAR M. 5.991.G. AP. sc. et.900LEI 15. sc.640 LEI 65. SC.E. str. ELISABETA V?RLAN I. sc. sc.4.120G.320LEI 50.372.960 LEI 41. VASILE BOGDAN I. bl. str.604.608.6 REŞIŢA. NERA NR.320LEI 42.46 REŞIŢA.B2/1S. sos. FLORIAN COSTEL ANGHEL I. B-DUL REPUBLICII NR. b-dul Bucuresti.000 LEI 8. Oinacu. b-dul Bucuresti. str.824.A.1 REŞIŢA. str. SC.000LEI 6. SC. jud.3. ulc.22.400 LEI 1.2 AP. bl. Oinacu.576. SC.096.320 LEI 42 .1 BOC?A . Giurgiu Giurgiu.800LEI 42. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T. AP.1 ET. A.241. Giurgiu.B ET. PETRE BRI?C? I. B3/1S. et.940LEI 10. B-DUL.808. Cerbului nr. sc. bl. ap Giurgiu.B.VINCZE-IANCSI F. et. AURICA CARAIVAN M.160 LEI 21.80 Giurgiu.215. ap. DANIELA BURTAVEL A. SC. F?G?RA?ULUI NR. PETCULESCU NR.Bucuresti. AP.105.980 LEI 59.094.69 Giurgiu.760 LEI 22. b-dul Bucuresti. ALEXANDRU BOGATU A. STR. str Garii.28 suma 23. et.689. Stefan cel Mare. bl. 21 SC.265.62/2D.180LEI 3. MARIANA ANTONIU G.120 LEI 10. et. nr.6 REŞIŢA. G. Stefan cel Mare.330. IOAN D?NILA WERLEIN F.Garii nr. Giurgiu. sc. str Dunarii nr. jud Giurgiu giurgiu.3. STEJARILOR NR. DIETMAR NORBERT WERLEIN M. AL. AP.892. Negru Voda.880 LEI 29.320 LEI 9.581. Dunarii nr. DOINA BADEA M. Giurgiu Giurgiu. str. jud. bl.1. ORIGEN BERBEC A. STR.2. str.892.B ET. b-dul Bucuresti. Digului nr. EVELINA OTILIA E. A2. 5 REŞIŢA . STR.31.480 LEI 26.4 REŞIŢA .b.202/5D.2. b-dul Bucuresti. Giurgiu.B.3 ET. SC.72 Giurgiu.16 Giurgiu.22. bl. VUC I.760 LEI 116.818.959. et.F.994. IOAN CORIOLAN BACIU I.522. VASILICA BR?DI? S. b-dul Bucuresti.455.400 LEI 52. STR.793. B-DUL. bl. 2 com.2.957. ADRIAN CHIRIAC P. nr.202/5D. ANA MARIA ZIMBRAN E. AP. nr.609.000LEI 5. com Oinacu..5 Giurgiu. CECILIA BORDEIANU P. CASTANILOR NR.540 LEI 58. Tineretului.G.8/300.5 Giurgiu. Nicolae Balcescu.33G Giurgiu. Giurgiu.160 LEI 21.10 24. str. LOREDANA ANGHELOF I.6 Giurgiu. bl.5 REŞIŢA.695.4. ELISABETA BOGDAN A. 4 Giurgiu.24.C. et.7 REŞIŢA.171. CIBINULUI BL.505.5.000 LEI 166. ERICA ELISABETA ZAU I. STR.sc.337. A.372. CUZA NR.C ET.

sc. et.1.560 LEI 17.C.3 1. ap. bl.B. et. IULIAN Giurgiu. bl.010. bl. str. Crinului nr. MARIA Giurgiu. ap.930.9. RODICA Giurgiu.F.240 LEI 74.ap.160 LEI 43 . 24/511.Tabiei.409. Dan Barbilian nr. IONEL Giurgiu.C.C. B2/1S. LUCIAN GEORGE Giurgiu.796. bl. sc. sc. sc. Ştefan sat Stanesti.Stanesti. sc.. sc.A. ap. ap.444.280 LEI 21. sc. et. jud. ION Giurgiu.137 GHEORGHE G. str. Bucuresti.930 LEI 78. et. str. Sloboziei. bl. et. VICTOR Giurgiu.14 GEANT? V. DR?GAN P.880 LEI 59.986.000 LEI 11. ap. bl. NICULAE Giurgiu.108. IONICA MARIANA Giurgiu.2.61 GĂINĂ F.B.488.1. b-dul Bucuresti. 24/511.Constructorilor.A . ANGHEL Giurgiu. ILEANA Giurgiu.3 CRISTEA B. bl.3.160 LEI 27. sc.4 IONESCU C.100 LEI 8.660 LEI 27.608. 7/300. bl.5 COM?NEANU G. sc.3 gars. b-dul Bucuresti. ap. str. sc.200 LEI 64. IORGU Giurgiu. 24/511.Bucuresti. ION Giurgiu. et.081.50 COJOCARU M. IOANA Giurgiu.Alexandriei. Leandrului. GEANT? M.456.927.Alexandriei.8 DĂNILĂ M.B. CREŢU E.6 DOBRI?AN G. intr.108.580 LEI 54. b-dul Bucuresti. b-dul Bucuresti. bl.037. sc. ap. bl. Bucuresti.B.91 DOROBAN?U S. ap.29 CRAICIU L. sc.18 EFSTRA?IU T. bl.542. 41/853.897. et. Cetatii nr. NICOLETA Giurgiu. Argedava. et. bl.206.760 LEI 51. ap.4 ENE T.402. et. str. str. MARIAN Giurgiu. 28/853.3 CREŢU G.1 FILIP A.D.278. b-dul Bucuresti. AUREL DUMITRU Giurgiu. sc.106. MARIA Giurgiu. ap DOBRI?AN I. EMILIA Giurgiu. ION Giurgiu. bl. sc. bl.B. ap. bl. sc. sos.757.000 LEI 26.19 GOGOA?E G. sos. str. sc. 202/5D.1 ILIE T.800 LEI 31. GEORGE AURELIAN Giurgiu.360 LEI 49.437. CIULACU G.C.000 LEI 3. a GHEORGHICEANU G. B2/1S. PETRU?A Giurgiu. bl. bl. bl. Dan Barbilian nr. EDUARD CRISTIAN Giurgiu. ap. b-dul Bucuresti. bl. sc. str.129.560 LEI 60. ap.683.535. sc. ap.A. FLORICA Giurgiu. 24/511.28. 66/1D. bl.10 DAIA T.722.G.A . DESPOT E.901. Ancorei nr.C. B2/1S. str. et.967.840 LEI 10. str. TUDORA Giurgiu.4. Bucuresti.040 LEI 26. str.10 DUMITRU N. ap.198.350. bl.400 LEI 68. Bucuresti.200 LEI 46.200 LEI 23.600 LEI 50.B03. Bucuresti. IOAN EMIL Giurgiu.175 GOGOA?E F.A. Oltului nr. ap.280 LEI 52.K.120 LEI 29.240 LEI 48. ANGHEL Giurgiu. str.959. et. str.19 IFRIM M.3.074. bl. Bucuresti. str.723. 60/2D.360 LEI 56. ALEXANDRU Giurgiu. PAULA Giurgiu. ap.Giurgiu GOCIU F.468.960 LEI 19. sc.532. GABRIEL Giurgiu. bl.23 DINU S.18 DAIA T.720 LEI 12. 29/511.852.B2.C.530. et.S.2 DINC? M.760 LEI 11. 49/3D.320 LEI 48. B2/1S. intr Dimbovitei .A. bl. bl.306.16 GAROAF? M. PETRE Giurgiu. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu.A.560 LEI 25.1.350.CIOR?C? A. et. sc.Tineretului. bl. str. bl. Alexandriei. sc. Daitei nr.781.480 LEI 155. MARIOARA Giurgiu.9. b-dul Bucuresti. CONSTANTIN Giurgiu.621. bl. b-dul Bucuresti. str. b-dul Bucuresti. str. bl. b-dul Daciei.480 LEI 80. bl. str. 41/853.800 LEI 34. b-dul Bucuresti. ANGELICA Giurgiu.2.Tineretului. sc.106. MARIA Giurgiu. str. str.7.040 LEI 39.200 LEI 84.037.29 COM?NEANU R.200 LEI 15.648.20 COD?RLEANU M.C. intr.437. b-dul Bucuresti.G.Partizani nr.Tineretului. bl.080 LEI 39.79. et.C. et.20 CIULACU N. nr.267.64.000 LEI 41. et. 28/853.827. str. str.B3. str. IONEL Giurgiu. bl. b-dul Bucuresti. sc. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu.Tineretului. sc. Capsunilor nr. str.A. MARIOARA Giurgiu.1. STANCA Giurgiu.10 GHEORGHE G.340 LEI 49. com. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu. ap FELECAN I.B. nr.380 LEI 61. sc. b-dul Daciei. b-dul Bucuresti.200 LEI 23.650.106. ap. sc. et.4.3 GAGIU I. GHEONU P. bl. NICOLAE Giurgiu.7 GEANT? C. ap. sc. VERGINIA Giurgiu.229.3 GHI?? G.700 LEI 9.2. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. ap. sc. et. DOROBAN?U I. GEANT? T.A.

24 Giurgiu.160 LEI 33. jud.744.3. et. IOAN PELU C.135. et.000 LEI 50.636.12 Giurgiu. Giurgiu. b-dul Bucuresti. ADRIAN VALENTIN PEIA S.077. bl.080 LEI 57. str.5 Giurgiu.A. Giurgiu. sc. GHERASE LUNGU I.4 Giurgiu. sc.Decebal . str. sc.564.160 LEI 36. sc. bl.24/511. sc. sos.120 LEI 12.374.400 LEI 116. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P.Tineretului. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.798. DUMITRU IONIŢĂ G.975.640 LEI 47. CRISTIAN M?RG?RIT D. L4. FLOREA PARASCHIV I.Daitei nr.12 Giurgiu. TUDOR IORDACHE M. bl. LUIZA MARIA MAZILU M. nr. sc. bl. ap.B.A. 6/220.511.223.Bucuresti.270. str.Alexandriei. bl. B1.C. sc. 46/3D.30 sat Remus. bl. SILVIU LUPU M. str.6. b-dul Bucuresti.Giurgiu Giurgiu.Giurgiu Giurgiu.720. ANIŞOARA MIRCEA V. FLORICA IORDACHE V. et. FLOAREA IONESCU N.337. ap.200 LEI 13. nr. sc. 54/2D.406. str.845. com. ION IONESCU P. bl.100. bl. ap.307.A.435. sc. ap. 207/3S1.747.520 LEI 25.Gradinitei.20 Giurgiu.400 LEI 31.1.Dimbovitei. str. ION MATEI T. ap. 46/3D. MILIC? TUDOREL MAZILU I. p-ta Unirii. sc. CONSTANTIN IONIŢĂ C. str. bl.840 LEI 6.2 Giurgiu.A. sos. sc.640 LEI 24.A.200 LEI 23. et.971.C.B2.4. PETRI?OR PASTRAM? C. str.337.296. nr. ap. ap.12 Giurgiu. Eva.158.29 Giurgiu. VASILICA GABRIELA MANOLE T.520 LEI 34. ap.855.D.1 Giurgiu. 54/2D. sc.Sloboziei nr.Bucuresti. str. ap. ap.509. ap.445. b-dul Bucuresti.3. sc. bl.Lacramioarelor. bl.7.99 Giurgiu.1A/613.055. sc. MIRELA ZINA MALCIU T. jud. sc. str. 59/2D. str. sos.870 LEI 10.50 Giurgiu. sat Pietrisu.B. sc. MARIN PENA F.Tineretului.790. 46/3D.400 LEI 54. FLOAREA PEIA I. bl. 24/511. sos.1 Giurgiu.69/1D.A. ap.240 LEI 44 . Giurgiu. ap.459. LEANA PETCU T.Romanitei nr. ap. nr.Lacramioarelor.400 LEI 20.040 LEI 59. com. str. bl. b-dul Bucuresti.IONESCU M. com.Republicii.869.44 Giurgiu.22 Giurgiu.A. et.632.51 Giurgiu.41 Giurgiu.26 Giurgiu. sc.953.45.880 LEI 45.137 Giurgiu.010 LEI 6. et. 202/5D. Ghe.632.230 LEI 11. bl. 210. sc.1.E.600 LEI 151. bl.000 LEI 99. bl.2 Giurgiu.Garii nr. MARICA ANA PIETRO??NEANU P.G.6 Giurgiu.Gaujani. ap.13 Giurgiu. sos.160 LEI 10.Tineretului.000 LEI 36. ap Giurgiu. str.A.Decebal. str. bl. sc.Tineretului. sc.077.Giurgiu 26. Tineretului. sc. ION LASCU I.680 LEI 24. B2. ap. ap. bl. bl.800 LEI 17. B03.57 Giurgiu. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S. ap.490 LEI 163. ap. bl.Doja. sos.B.208.2.Bucuresti.Alexandriei.Fratesti.A. sc.D. sc.G.040 LEI 5. L4. 92.786.17 Giurgiu.800 LEI 23. C40.842. 66/D. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M. sc. bl. Romanitei nr. ap.Decebal . sos. b-dul Bucuresti.000 LEI 21.Vedea.55 Giurgiu.Bucuresti. bl.A. 202/5D. b-dul Bucuresti.374. sos.320 LEI 133.560 LEI 25.Tineretului.173 Giurgiu. str. bl. ALEXANDRU MUNTEANU I.11 Giurgiu.20 Giurgiu.Portului.C. b-dul Bucuresti. 19C/613. MARIAN PEIA G.570 LEI 19. e Giurgiu. str. DOINI?A PARASCHIV I. et.683. str.000 LEI 10. bl. jud. CONSTANTIN PARASCHIV D.9.590 LEI 26.094. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T. PETRE Giurgiu. nr. ap.760 LEI 69. MARIA MACAVEI A. VALERIU MIRCEA I. bl. bl. ION PIETRO??NEANU S. NU?A MOLDOVEANU N.448. str.Alexandriei. nr. 54/2D.7 Giurgiu. bl.040 LEI 17.Tineretului.190. TUDORI?A MARIN G.B.600 LEI 103.772.A.914.C20. p-ta Unirii.44 sat Malu.5 Giurgiu. et.14 Giurgiu. bl. MARIEA NIŢĂ D. AURICA PARASCHIV A. str.C. Alexandriei.432. ap Giurgiu. sc.11 Giurgiu. str.57 Giurgiu. ap. bl. str. bl. nr.A. Eroilor nr.A.000 LEI 77.880 LEI 29.800 LEI 15.440 LEI 34. sc.930. str. IONEL ISPAS A. 19A. str. str.600 LEI 12. GEORGETA NEAC?U D. bl. ap. Giurgiu.Decebal .520 LEI 65. sos.A . sc. CONSTAN?A LIA PELU D. str.Tineretului.Alexandriei.

Giurgiu.Bucuresti. et. et. Giurgiu.Crinului.2.A. sc.320 LEI 31. bl. sos.Tineretului. GHEORGHE T?NASE P.Tineretului. 211/3S1. str. B4/1S. DUMITRU VLAD I.320 LEI 27. 202/5D.Trandafirilor.208. str. str. DUMITRA T?NASE S. 202/5D.53 Giurgiu. ap. et. ISCIP. VASILE NARCIS Şerban S.060. str. jud. VICTORI?A STR?TIL? V. sc. b-dul Daciei. sc.109.153. ap. Z3. SILVICA PLE?CA O.AP.3 ET1.382. SC. et. 49/3D.160 LEI 47. sc. ap. VASILE STR?TIL? I. 10. sc. bl.A.1 Giurgiu.220 Giurgiu. sc. sc. ap Giurgiu.780 LEI 49.A.820 LEI 21.107.16/613.K.219.870. nr. SC. jud. e Giurgiu. bl.267.600 LEI 22.16/613. b-dul Bucuresti.107.111 sat Malu. sc. B1/1S. str. ap Giurgiu.267.475. ap.840 LEI 11. bl. sc.34. b-dul Bucuresti. 67. nr.39. bl.337.080 LEI 25.400 LEI 45 .6 Giurgiu.16 Giurgiu.461.950 LEI 23. Giurgiu.D.16/613. b-dul Bucuresti. TR. sc. nr.D.2.000 LEI 4. et.27 Giurgiu. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N. sc.65 Giurgiu. NICU?OR VELEANU I.Tineretului.G. str. str.4 Giurgiu.4. bl.25 Giurgiu. Balanoaiei. sc. bl.411. ORTANSA POP D.Tineretului. str. str.782. sc. sc. b-dul Bucuresti.3 Giurgiu.31 Giurgiu. bl.720 LEI 21. DOBRE ROŞU V.Tudor Vladimirescu. 6 Suma LEI 68. NICOLAE STOICA G. sc.240 LEI 31. str. sc. bl. nr. b-dul Bucuresti.26 Giurgiu.720 LEI 24. 202/5D. bl. ION ROŞU I. B3/1S. sc. et.202/5D.A. bl.73 Giurgiu.A. com. ap.A.1.711. sc.131. ELENA ?UC? G. b-dul CFR.046. et.16/613. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D.409.6.000 LEI 49. LUCICA UDREA I. ap.A. ANDREEA STR?TIL? V. NICOLAE ANTONIE M.901. ADRIANA VLAD C. ap.483. b-dul CFR.3.116. str.1 Giurgiu. SEVERIN STR. sc.B. SORIN T?NASE G. et.Mihai Viteazu. 1 Decembrie 1918. et.3 Giurgiu. 310. bl. sc.A.K.Tineretului.240 LEI 64.080 LEI 57.1.5 Giurgiu.20 Giurgiu. ANA UDREA D.100. bl.A.66 Giurgiu.A1.Vedea.4 DR.200 LEI 31.200 LEI 27. 1 Decembrie 1918. nr. et. sc.6.738. BL. AP. bl. ROMIC? POLESKI GHE.000 LEI 21. bl. bl.92.Ilfov Giurgiu.711. DIEANA T?L?BAN N.C.Tineretului. VALERIC? TRANDAFIR V.116.080 LEI 458. b-dul Bucuresti.440.372. et. nr. ap Giurgiu. Giurgiu. IOAN RADOSLAV A. str. Giurgiu. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N. et.C. bl. R. M. str.000 LEI Domiciliul DR.A. RODICA S?R?CIL? A. str.34 Giurgiu.148. et. LAUREN?IU P?RJOLEA A.211. ELENA MARIANA Ştefan M.000 LEI 51.812. et.Lacramioarelor nr.930. 4.080 LEI 51.2. 202/5D.G.800 LEI 102.944. str. b-dul Bucuresti.000 LEI 13.560 LEI 23.2. 54.137. bl.PINTENARU L. 1 Decembrie 1918.800 LEI 123. MARIA SORO?EANU G. bl. NECULAI STR?TIL? I. bl.842. nr.118. BL. str Pacii. bl. bl. sc.Fintinelor. et. str. b-dul Bucuresti. FLORIAN VLADU I. str.2.720 LEI 317.720 LEI 12.19 oras Buftea. TUDORA VOINEA I.3 Giurgiu. et. ap. TIPARESCU NR. ap.B. 11/2S.7. bl.180 LEI 31.D. ET2. 2Vama.631. nr.653. Giurgiu.116. Giurgiu.779.Giurgiu Giurgiu.040 LEI 110.Vasile Alexandri.Crisan . str. bl.000 LEI 348. str.2. PRAHOVA NR.215. Giurgiu. str. 202/5D.1. SEVERIN STR. nr.000 LEI 37.000 LEI 10.Mihai Eminescu nr.652. bl.A.267.200 LEI 3. GHEORGHE T?MPA T. p-ta Unirii.3. bl. str.19C. Dan Lucan ..055. bl.Tineretului.000 LEI 18. TR.825.G. sc.A.4 Giurgiu. sc.480 LEI 13. str. LILICA Giurgiu.200 LEI 52.Ialomicioarei.130 LEI 15. et. DUMITRU STANCU T. b-dul Bucuresti. ap. str. et.52 Giurgiu.000 LEI 45. sc. Giurgiu. bl. a Giurgiu.200 LEI 49.D. ELENA POP G.Argedava. NICOLAE Ştefan N. MARIA STANCU T.125 LEI 25. b-dul Bucuresti. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P. 32/335. VIOREL ILIE TOBĂ G. sc. CRISTINEL VI?AN P.B. str.Caminului nr.

000 52.BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 .TV1. AP. VETERANI NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.389. A1. MIHAI VITEAZUL NR.040 LEI 12. TR. MIHAI VITEZUL NR. AP. BEBE AP. MARIN BL.6. M. SEVERIN STR. MR. ANTONESCU ANTONIE N. TR. S?VOIU NR. MIHAIL SC.800 LEI 39. B-DUL CERNA NR.10 DR. MARE?AL I. SEVERIN STR.A2.15 BRUC? C. 8.6.000 LEI 35.3.TR . B?LA?A I. TR.2 B?RBU? GHE.7. ADRIAN SC.000 LEI 51.2. AP.1 DR.2. SEVERIN STR. BL.AP.3.7. F18. S4E. FLOAREA SC.720 LEI 89. SC. B?RBU? GHE. C. 68 DR. SEVERIN STR. TOPOLNI?EI NR. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR.3.4.800 LEI 80. A BL. SEVERIN STR. ALEEA CASTANILOR NR. AP.3. TR.400 LEI 18.186.116. TR.818.11 DR. 26. VICTORI?A SC.000 LEI 28. STEFAN DR.000 LEI 217.614. SEVERIN STR. GHEORGHE DR. ANTONIE ST. 4 DR.460 LEI 26. NICOLAE BL A2. SC.11 DR.390. SC.400 LEI 36. Z?BR?UTULUI NR. AP. CLAUDIA BOBIANA AP.1. 15. SPLAI MIHAI VITEZUL NR. ET. BL.TR. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. SM?RDAN NR.862.3 ET1.116. BL.300.AP. ION AP. BL. AVRAMUSI D.130 LEI 1. S?VOIU NR. SC. 67. SM?RDAN NR.AP. TR. BL.26. MIHAI VITEAZUL NR. BL. TIPARESCU NR. ANTONIE ST. AP. 6 DR. TR.901.339. AMALIAMARIA DR.5 BIROVESCU M.12 BONDOC V. TV1. SEVERIN STR. BL. B?D?I GR.820. CONSTAN? DR.2 DR. SC. TR. STR. TR. B?LT??EANU I. BL.10 DR. AP.310 LEI 9.5.2.5 CATAN? D. C. CONSTANTIN SC. TR.704. SC. IOHANNA SC.3. SC.639.TR.2.8.6 DR.AP.TR. 37 DR.3 BRUC? I. 4. VICTORIA 55. VLADIANA ROMINA SC.560 LEI 31. TR. SEVERIN STR.1.600 LEI 83. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P. T1. SEVERIN STR. EUGENIA DR. DOROBANŢI NR.853.22. SC.10 BOB?LC? I. R. AP. 15 DR.5 DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.600 LEI 47.ET.179. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BEGHIR D.. EUGENIA DR. B?RLAN C.757.695. SEVERIN STR. ET2. SEVERIN STR.319.2.22.149.TR.1.14 DR. CONSTANTIN 1. CONSTANTIN DR. Z3.932.6. AL. SC. BL.264.031.AP.1.119. TR. C6. EMINESCU NR. CRISTINA SC. HORA?IU NR. BROSC?REANU D.400 LEI 24. BL Z3. SEVERINSTR.562.600 LEI 31.900 LEI 33. BOB?LC? I. B?DELE M. BL.000 LEI 5.NR. 4.2.4 DR.4. SEVERIN STR. LEPRI NR.9 DR. S4E.11B CATAN? G. M?D?LINA MARIA 3.22.440 LEI 22. TR.116.400 LEI 10. SEVERIN STR. TR. TOPOLNI?EI NR. SEVERIN STR.MARIA TI NR.137.227. BUSUIOCI. CRI?ANA NR. 54. ARGHIOROPOL G. DANIEL SC. SC. SEVERIN STR.26.AP.000 LEI 43.SEVERIN STR.880 LEI 249. BECHIR T. TR.AP.3. ANGHEL DR. AP.700 61.AP.DR. SEVERIN STR. BL.10 DR.017.1. 32.10 DR.200 31.720 LEI 85.2 DR.7. BALACI GHE. TR.22. SEVERIN STR.1 DR. AP. ALION. BADEA C. MARIN ET. R.3. AP.050. IANCU BL. 1.3 DR.3. AP.SC. 4. BL.3. VIRGIL SC. SM?RDAN NR. BL. Z?BR?UTULUI NR. TR. BOB?LC? I. PRAHOVA NR. ET. TR. TR.TR.3. EMINESCU NR. TR.TR.B2. ET3. ANA 4. 54. SEVERIN STR.400 10. SEVERIN STR. MIHAI VITEAZUL NR.500 LEI 31. ET. TR. ALEEA CELULOZEI NR.11B C?INICEANU D. 7. ANNE MARIE DR. M TIPARESCU NR. GHEORGHE DR. TR. IN3. TR.TR. SC.750 LEI 73. PETRIA DR.16 BROSC?REANU C.150. SEVERIN STR. SC.SEVERIN B-DUL CERNA NR.744. SEVERIN STR.TR.781.030 LEI 42.4.AP. S4E. SEVERIN STR.SC.1. BOB?LC? I. SEVERIN STR. TR. 2.4. BL.3.5 CAPOT? GHE.

1.10 DR. TR. CICERO NR.7 DR. BL.3. ANGELICA AP. SEVERIN STR. IONEL BL. TR. AP.223.2. SP. IOANA DR. ION SC. 111. SC. VALERIC? AP. SERGESCU NR.566.4.800 LEI 49. BL.740. SEVERIN STR. DUMITRU AP.4. BL.1.4. CIUC? F. TR. TR.3.10. VIRGIL SC.2. TR. AP.560 7.SC. C?LUG?RU C.1 DANCIU R. SC.4 DR. ELENA ET. C?RNECI I. CRI?AN NR. SEVERIN STR. BL.120 LEI 165.2.S6V.600 LEI 34.483. CD. TR.6 C?LUG?RU I. TR. TR.2.010.8 DR. AP. IONESCU NR. TR.ET. DANUBIUS NR. MOLDOVEI NR.6.232.1.SC.2. AP.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR.040 106.116. SEVERIN STR.10.4. ION B2. SEVERIN STR.AP. TR. S11.734.SEVERIN STR.488. CORNEA I. 10 CHILIOM N. TR. PRAHOVA NR.3 COJOCARU GHE. RENA?TERII NR.600 LEI 173. TR.200 52. SEVERIN STR.72.350 LEI 41. DANIEL DR. COAND? I.2.4.013. 5. MIHAI VITEAZUL NR.XF5.000 LEI 112.6.SEMENIC NR.18 DR.TR.488. C?LUG?RU E. BL. SERGESCU NR. CÂMPEANU I. 15 DIACONESCU E.R3. BL. UNIRII NR.4.560 LEI 31.ET. SC.4.2.21.424.5. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. TR. OVIDIU DR.860 LEI 41.3. AP.8 DR. ET. CAMELIA DR. TR. SC. P. COJOCARU C. BL. AP. BL. ET.9 DOANDE? ST.520 LEI 7.4 DR. FLORENTINA NELA BL. MARILENA BL. CUREA I. M3. S11.9S.2.5 DR. NICOLAE ABATORULUI NR.5. GHEORGHE C1. 10.4. ET. SEVERIN STR. SEVERIN STR. TR.5 DR.300 LEI 62. IOSIF DR. ET. AP. SEVERIN STR.600 LEI 50.9 DR. BL. SC. SEVERIN STR. AP. M4.11 DOBRE M. SEVERIN STR.1. SEVERIN STR. C?PLESCU P.2. VINGA BL.000 LEI 64. P. SEVERIN STR. BL. SC. MARE?AL I. TR. SP. CARPA?I NR. IOANA SC.000 LEI 19. 263. 263.2. SEVERIN STR. LIVIA SILVIA BL. 4.BL. AP. CALOMFIRESCU NR.518. 1.S6V.080 LEI LEI LEI LEI 47 . XF7. MARIUS SC. CROITORU D. SEVERIN STR. ET. DR. COL?ATU V.72. SEVERIN STR. PETRICA SC.400 LEI 25. BL. AP. COJOCARU ST.AP.NR.680 LEI LEI LEI LEI 240.41 DR. TR. CRI?AN NR. AP. SEVERIN STR.000 LEI 35. ET. 7 DR. 65.A2.532. CROITORU M.105.1. ION DR. 7.7 DR. CALOMFIRESCU NR. TR.5. 22. SC.306. 1. SEVERIN STR. AP. CĂLINA GHE. SEVERIN STR. M9. LUCIA DR. TR. AP.212.078.UNIRII NR. SEVERIN STR. AP. CRI?AN NR.10. SEVERIN STR. CRI?AN NR. CONSTANTIN SC. CRI?AN NR.10 CHILEA C. REPUBLICI NR. FLORENTINA SC. MARIA 30. 1. RENA?TERII NR.237.706. TR. VRANCEI NR. CU?ITOIU GH.551.627.1. M2.000 LEI 41. SC.5 DR.8 DR.2.13 DR.000 65. MIHAI VITEAZUL NR. TR.TN17.260 LEI 84. CERCEL I.722. ION AP. SC. IOAN DR.3. SC. AURIC? AP. 137.10A CHILEA M. TR.4 DR. BL. SERGESCU NR. TR. COM?NICI V. AP.TR. 111. SC.860. 10. M12. SC.008. ET.000 17. 76. SC.140 LEI 49. SEVERIN STR. BABEŞ NR. SEVERIN STR.3. SEVERIN STR. BL.85. IOANA DR. TR. AP.006.215. MARIANA NR. CISMARIU I.744. DOBRE D. TR. AP. 6. SEVERIN STR. 6.178. BL. SEVERIN STR.200 40.160 LEI 13. CICERO NR.6 DR. CALOMFIRESCU NR. P. SEVERIN STR. ALEXANDRU SC. TR. TR.TR. NADIA DR.897.156.2. SEVERIN STR.4.400 LEI 56.7 DR. 159.66. 9 DR.000 LEI 45. ANTONESCU C?INICEANU P.2. ET.800 LEI 234. C2.1. SC.800 LEI 30. CRI?AN NR.6 DR. ET.AP. SEVERIN STR. SC. TR.66 BL. SEVERIN STR.157. CIOR?NGAN R.200 LEI 20. CROITORU V.

NARCISELORNR. JUD. FERARU I.346. AP. STR.000 LEI 51. BL. TR.2. 15 FOTA M. B4. OPRI?A COM.3. SEVERIN STR. 2. TR.2.525. SEVERIN. SEVERIN STR. COSMINULUI. GRUIA. ET.STR.7 DR.71. AP. ET.990 LEI 31.5 FIRULEASCA D. STR.440 LEI 4. LACRIMIOARELOR.2. VLADIMERESCU ERCEANU I. ION 4.678.300 LEI 42. SEVERIN STR.38 DR. G1. ET. DUMITR??CONIU C.1. GADAU PETRE SC.6 DUGHIN? I. OLT DR.SC.1. SC.2. SEVERIN.SEVERIN.4. SEVERIN STR. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B.SC.200 LEI 182.200 LEI 22.4. AP. NR.1.1.1.200 11. TR. JANA BL.860. STR.2.SEVERIN STR.4. AP. B2. TR.000 LEI 38. PAUL DR.TR. MIRCEA MAI.AP. STR. GRECESCU NR. MIHAI EMINESCU NR.24 DR. SEVERIN STR.657. SC. BL. NR.5S1. NARCISELORNR. SERGESCU NR.TS10.556.800 LEI 4.148.126. SC. ELENA NR. XF7. TR. 18 GLAVICI GHE. STR. CONSTANTIN SC. MUNICIPIUL CRAIOVA.720 LEI 59. TR. TR.250 LEI 33.4.SC. SC.5.000 LEI 32. AVRAM IANCU NR. ELENA BL.760 LEI LEI LEI LEI 82. SC. TUDOR VLADIMIRESCU.240 LEI 37.ELENA COMUNA BALACITA.AP.3.562.INDEPENDENTEI. DR?CEA V. ELENA B1. EUGENIA DR.TRAIAN NR.800 LEI 48 .ET. TR. SC.3. P. ET. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. DORIN L.SC. JUD.SEVERIN STR. EMANUELA D2.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU.MEHEDINTI DR.897. SEVERIN STR. BR?NCOVEANU NR.15. GLAVICI M.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. SEVERIN STR. AP. DR?GHICI N. AP. GINUA. 4S. DOLJ. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL.4 DR.AURELIA NR.000 LEI 40. AP. ELENA DR.B1.423. FLOAREA NR. CICERO.ET.30 DR.138.822. TR. DUMITRU SC. SPL. SEVERIN.221.5 DR. TR.7 DR.2.000 LEI 99. AP. STR.4.16 DR. 221. INDEPENDENTEI. JUD. 1 FILIP M.000 LEI 238.207 DR. B-DUL T.3. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. AP.MARILENA DR. SEVERIN.116. SEVERIN. MIRCEA NR.MARIUS ION DR.10.400 LEI 49. AP.1. TR. SEVERIN.2.AP.2 DR?GHINESCU G. ET. MEXIC NR.NICOLAE 5S1. TR.9 GLAVICIM. BL.1. BL.7 DR. TR. BR?NCOVEANU NR. SC. SC. NR. DR?GHICI I.2.11 DR. TR.AP.765. FERARU I. GHENEA LOCALITATEA STUDINA.8 DR. TR.600 LEI 274.440.A.16 DR. JUD. DR. TR.052.1. AP. TR.339. TR.SEVERIN. ELVIRA DANIELA 7. GHEORGHE BL. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.4. NR.000 LEI 107. BABES. AL. OLT GHEORGHE I.SC.AP. NR.050.3.3. TR.446.179.3.720 52.1. MIHAI VITEZUL NR. TR. SC.130 23. SEVERIN STR.9 DR.148.000 LEI 52. TR. STR. GINU C. GHIORDUNESCU G. FLOREA I. SEVERIN. BL.11 DR.795. TR. NR.2. BL.2. AP.858. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST.800 LEI 463.882.STR.1 CRAIOVA.628.473.5 GHEORGHE GH. SEVERIN. STR. AP. SEVERIN STR.897.200 LEI 50.28.376. LARISA ET. GALBAU C. ALEEA GHIOCEILOR NR. STR. DRINCEANU ST.120.900 LEI 42. BL. GHEORGHE NR.720 LEI 56.14 DRAICA D.56. SEVERIN.110.SC.SEVERIN STR. EMIL DR.98. SC.AP. SEVERIN. ET. DANUBIUSNR.2. ION D2. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA. AP. AP. NICOLAE BL.5 DR.4. TR. STR. ENESCU C.136. JUD.1. BL. TRANSILVANIEI.400 LEI 20.040 LEI 24.ET.10.BL. AL.800 LEI 15. FRUMOSU GHEORGHE BL.400 LEI 43. GHEORGHE DR.920 LEI 55.3.8. XF22. EUGEN SC.690. 2. BL. BL. AP. BL. NR. ALEEA MARGARITARULUI.976. FETICA A.39. SEVERIN STR.6 GAIDAROF N. ELENA NR.2. TR.000 LEI 171. DR?GHICI E.201. TR.035. BL.1. BL. STR. SMIRDAN.. SEVERIN STR.38 DR.

SEVERIN.525.35. M12.15 DR. SEVERIN. SC. SEVERIN.SC.19 LOCALITATEA FLORESTI..NR.SC.823.12 DR. SEVERIN. IOAN MIMI? C.595. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. TR.SC. BL.ION GROZA C.NR. AP.BL. NR. SEVERIN. SEVERIN. SEVERIN. ET.1. AP. SEVERIN.558. ALEEA ALUNIS.16. TR. NR.M 13.860 LEI 63. CONSTANTIN MEILOAIC? D.743. MARIA IOVICI ST.BL.BL.BL. TR.800 LEI 10. STR. SC.NR.880 LEI 678.12.3 DR.403.520 LEI 52.SC. MARIEA IACOBESCU C.BL.3 DR.810 LEI LEI LEI LEI 49 .STR. SC. NR.85. ET. AP. ET. STR. M.525. VITEAZU. TR. ET.986. ANISOARA LUCA I.3.35.3.75.2. BL. IMRE MANACU AL. STR.IULIAN GLIGOR GHE.000 LEI 310. NR.TOAMNEI.372. EROII DE LA CERNA. SEVERIN. NR.11 DR.1. SEVERIN. SC. SEVERIN. SEVERIN STR.500.3 DR. C. BL.AP. FLORIAN IACOBESCU GHE. NR. TR. SEVERIN.000 LEI 22. VLADIMIRESCU.11 DR.600 LEI 42.7 DR. AP.7 LOC. BL.SC. SEVERIN STR. MRS.1. VITEAZU.NR.1. STR. AP. 2. XF9A.BL. NR.6. SC. SEVERIN. TR. NR. TR. SC.11 DR. TR. ET.30 DR.7. CALEA SEVERINULUI NR. C. BL.M 13. TR.200 LEI 15.771. PETRE VASILE MANOFU D. TR. IOAN LUCAKACS C. TR. JUD.147. M. M.200 LEI 38. ZOE IOVICI G.AP. SEVERIN STR. ADELA MARGARIT D. STR.823.3. BRINCOVEANU. TR. EROII DE LA CERNA.Z8.520 LEI 7. NR.757.675.5.200 LEI 7.818. SEVERIN. SC. TR. STR.1.5 DR. E14.4.ANISOARA LILIANU G.040 LEI 53. BL. SEVERIN. T. NR. ET.9 DR. 1. TR. TR.SC.1.B. SEVERIN. IOANA NR.9 DR.C. SEVERIN. T.460 LEI 9.600 LEI 39.2. STR.10.2.NR. STR.006.704.184.C2.356. STR.3 DR. SC.4. NR.1. STR. TR. SEVERIN. SEVERIN.19 DR. AP. EROII DE LA CERNA.200 107.6. MEHEDINTI DR. STR.7.CALEA TIRGU JIULUI. SAT VARADIA.720 LEI 3. C3. JUD.3. NR.520 LEI 22. STR. VITEAYU.600 39. SC. LILIANA MICLEA I. 22 20.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I.30 DR. MIHAI VITEAZUL NR.27. VITEAYU. CORNELIA IONESCU I. I.TR. BRATIANU. M12.380 LEI 103. TR. BL.5. SPL.2.ET. SEVERIN.020. BR?NCOVEANU NR. STR.BL.744. 7. TR. SEVERIN.L 2.4. MIOARA GRAMA S.8 COMUNA DUMBRAVA. M.667. BL. TR.ET.ET. ET3. STR. OR?OVA.SC. TR. BL.16. PAUL MIHOC I.000 LEI 37.334. AP.ALEEACASTANILOR.290 LEI 22. TR. AP.A2. SEVERIN.30. STR. SEVERIN. SEVERIN. VLADIMIRESCU.14 DR. BL. 1.200 LEI 5. NR. 136.AP.630.AP.153. STR. GEORGETA LUCAKACS E. PROGRESU.MARIA ILIESCU D.ET. BL. I. CRINA VIOLETA LEPARDA I.CONSTANTIN MARTIN I. DECEBAL.118 DR.3 DR.3.120 LEI 16.280 LEI 41. NR. TR. SEVERIN STR.9.4S. 30.309. NR. AP.897. CALOMFIRESCU. SPL.4.1. TR.AP.MIHAI GROSU M. SEVERIN. NR.3.403. MAGNOLIEI NR.2. TR.4. DUMITRU IONESCU C.3 DR.AP. ANTONESCU. SPL. SANDU DUMITRU MATEI C. Ştefan CEL MARE NR. AP.9 DR. ET.1. ET. TR.31. SC.680 LEI 4. STR. STR. GABRIELA PAULA MANACU E.CICERO.AP. AP. STR.028.3.142.1.1.47 DR. MARGHIOALA ILIESCU N. CALOMFIRESCU. POMPILICA IOVAN N.AP.NR. TR.AP. BL.9 DR. TR. AP. BL. STR.SC. FLORESCU.9.2.720 LEI 103. 54 DR.15 DR. 1.1. SC. GR. REPUBLCII. NR. NR.000 LEI 25. SC. C3.4. SOVEJA. STR. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I. AP.6 DR.1. NICOLAE JUJESCU D.9 DR.440 LEI 101.SC.10.MEHEDINTI DR.104. STR.AP. NR.400 LEI 104.000 LEI 43. AP. DECEBAL. SC. TR.3.171.L 2.000 32.

BL.503. TR.2. SEVERIN STR. AP. KOG?LNICEANU NR. TR.XF9.720 LEI 37. 217 DR. TR. R. BL. 3. AP.5 LOC.000 32.ET.M?TC? E.360. CICERO NR. BL.116. SEVERIN STR.1 DR. BL. TR. AP. TR. CONSTANTIN NEDELEA G. SC. E18. M.7. SEVERIN STR. EMILIAN M?TC? I.873. IONU? OVIDIU MARINA? M. TR.941. TR. AP. ALEEA CAZANE NR. ŞincaI NR.847. OR?OVA STR. CRIHALEI NR. 260.30. 4. ET.480 LEI 47. GHEORGHE PÂRVU GHE. 3.V1.151.100 LEI 8. AURORA P?L?U P.6 DR. TR.1.680 LEI 105. SEVERIN STR.2. N5. TR.SC. B. IRINA ML?DINOIU I. TR.728. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE. BL. SC. ANA PRAJEA GHE. TR. SC. SEVERIN STR. AP.BL.544. JUD. TR. SEVERIN STR.193. SC.SC.320 LEI 23.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. ION NIŢĂ I. SEVERIN STR.020 290. SEVERIN STR. SEVERIN STR. ET.800 185.000 LEI 26.3.153.2. SEVERIN STR. N. 4. SC. ET.56 DR. 124.190.6 LOC. ET. AP. SC. ECATERINA OPRI?AN T. ALEEA CRINILOR NR. SC. SC.12 DR. GRIGORE MEROSU D.680 LEI 54. TR. B?ILE HERCULANE.1. ION NAU V.033. TR. TR.8. Ştefan CEL MARE NR. TR.720 LEI 39.1. OLGA SULTANA OPRI?A I.440 LEI 18.L2. AP.2. SC.B. ALEXANDRU N?STRURESCU G.7 DR.390. LEPRI NR. FLOAREA PETRIC? P.000 LEI 43. SEVERIN STR. SEVERIN STR.000 LEI 48.400 15.900 LEI 20. SEVERIN STR. SEVERIN STR. MITANA PRAJEA I. ŞincaI NR.159. 31. AP. ?IMIAN SAT CERNE?.240 LEI 26.2. M.9A DR.728. FLOAREA POPESCU I.V1. IULIANA PLOSCARU V. JEAN PRAJEA J. TR. TR. 265.2.552.30. Ştefan CEL MARE NR. 2. CARA? SEVERIN DR.000 LEI 41.30. OLT DR. SC. ELENA NR. SEVERIN STR.22.R6. TR. SEMENIC NR. CALOMFIRESCU NR. 4.560 LEI 14.19 DR. AP. 49 DR.750 32. TR. BL. ET. TR.11 DR. GEORGETA POPESCU I. CONSTANTIN NICA C. SECTORUL 2.4.14 COM. MARIUS TIP?RESCU NR.104. 22 DR.240 LEI 33. ET. STR. JUD. BL. TR. AP. TR.3. ET. AP. ADRIAN NR. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU NR. SADOVEANU NR.260 LEI 52. SEVERIN B-DUL T. VLADIMIRESCU NR. AP.160 43.1.46E DR. BR?NCOVEANU NR. 21 DR.8 DR. SEVERIN B-DUL T. TS10.440 LEI 13.010. BL.644. CALOMFIRESCU NR. ET. 35. SC. SPL.880 LEI 95.927. VASILE PETROVICI M. 221. MIHAIL SADOVEANU NR. BL. STUDINA JUD. MARIUS POP I. SEVERIN STR. A.930. XF14. AP. SC.017.1 DR.4.760 LEI 43.744.9 DR. 1.554.5 DR.7 DR.491. SEVERIN STR.640 LEI 50 .000 LEI 92.58.562.218.30.5 DR.SC. 62. ŞincaI NR.2. 263. AP. TR.276. 1A2B. BL. VLADIMIRESCU NR.500 31. GRIGORESCU NR. MIHAI PURCARU D.2. SEVERIN STR.416. ET. SC. TR. SEVERIN STR. SUZY MANUELA PRAJEA J. MEHEDIN?I DR.4 DR. XF21. AP. IOANA NIŢĂ M. ION POPESCU P. EUGEN PFEFFER C.TS12. 101.16 BUCUREŞTI. DOMOGLED NR. BL.4 DR. SEVERIN STR.928. ALION NR 70. OR?OVA STR. 49 DR.974.20 LOC.400 LEI 30. TR.1. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR.1. SEVERIN STR.3.1.464.000 LEI 16. SEMENIC NR.19 DR.1. AP.15 DR. AP. ET. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BL.1. ET.2. SC. CRI?AN NR. SC. MIHAI VITEAZUL NR. M?RG?RITARULUI NR.493.58. SEVERIN STR.356.200 25. TR.46E DR. DECEBAL NR. 5. B.Z6B.4. BL. SEVASTIAN PEPTAN F. BL. EUGEN PETROVICI D. TR. BR?NCOVEANU NR.1. AP. ELENA MOR?RI? A.000 11.102. 101 DR. TR. SC. BL. SC.546.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. 62. AP. DUMITRU PURCARU D. AP. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P. EUGENIA LOC. STR. BL.

940. REVOLU?IEI 22 DEC.822. SEVERIN B-DUL. SEVERIN STR. ?ULMA N. INDEPENDENŢEI NR.800 LEI 37.4. SEVERIN STR.720 LEI 12. AP. ET. PRAHOVA NR.P1. SC.184. FELICIAN AURELIAN DR. Ştefan BL.11 DR.1. SEVERIN STR. TUDORI?A BL. SEVERIN STR.8. SC.240 LEI 28. M. ET.4.4.960 LEI 21. TR. ATENA DR. VASILICA BL. L?CR?MIOARELOR NR. 233 ROIBAN H.431.8.694.15 Ştefan GR.16. 73. ROTLER I. 149 ROAT? R. NICOLAE SC. BL.711. MARIN SC. TR.4 DR. REVOLU?IEI 22 DEC.918. OVIDIU DR.9 DR.6. MIREL BEBE BL. ET.1. AVERESCU NR.000 LEI 24.000 30.11 SCRECIU I. AP. RAMONA MARIA DR.520 LEI 6. SC.32.S2. SC. BL. TR. S?RBU V. SEVERIN STR. B?ILE HERCULANE.ET.4. MRS.103. EMIL AP. 37B LOC.19 DR. ET. AP. 5 ROAT? GH. BL. ION COM.9 DR. 32. SEVERIN STR. VITEAZUL NR. SEVERIN STR. TR. CICERO NR. AP.850 LEI 73. TR. BABEŞ NR. CICERO NR.3 ST?NCIOIU G. TIMI?OAREI NR. AP. AP.ET. STR. NICOLAE COM.2.Z8. S?NDOI I.1. ALEEA CASTANILOR NR. CARA? SEVERIN DR.16. NR.423. VLADIMIRESCU NR.320 LEI 2. AP.759.3. MIHAI VITEAZUL NR. TR. STANI V. TR.S2. TR. BL.119.3 139. NICOLETA ŞtefanIA 10. DECEBAL NR.415. TR.650 LEI 21.551.755. SC.5.32. ST?NCIOIU P.400 LEI 50. JUD. SC. SEVERIN B-DUL. SPL.1. M. TR.TR. MRS. S?RBU A. TRANDAFIRILOR NR. SGONDEA T. SEVERIN STR. RĂDUŢĂ N.339. SEVERIN STR.201. AP. JUD. VITEAZUL NR. MEHEDIN?I DR. MARIOARA BL. SEVERIN STR.1. MARIA BL. ROIBAN T. AP.628. ECATERINA SC.200 LEI 56.E12. TR.174. 41. TR. TR. SC. DR. TR.480 LEI 591. TR.3.339.2. MRS. SEVERIN STR. AP.6 ST?NCIOU ST. ŞincaI NR. SC2. TIMI?OAREI NR.4. SC. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD. TR.800 LEI 64.640 LEI 65. NR. TR.678. AP. AVERESCU NR. SEVERIN B-DUL T.262.P1. SC.1. TR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. ET. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SC. BL. ET. MEHEDIN?I DR.2. RADU DR. EUGEN ET. TR.411.103. ELENA SC. S?NDOI A. TR. RADOSLAV V. SAT ISVOARELE. AP.3 ST?NCIOIU S. CONSTANDINA BL A2. SPL. AVERESCU NR. SEVERIN STR.8.2. AP. GR.793.1. SEVERIN STR.16.680 LEI 60. 30 DR. PU?AN I.149.28 DR.840 228.800 31. ST?NCIOIU M. AP. BL. BANATULUI NR.3.9 ST?NCULESCU T.9 DR.6.6 DR. AP.7. ET. 42. SC.135.2.7 RADA I.4. TR.760 LEI 4. BL.040 LEI 104.39. SEVERIN STR.600 LEI 57.940 LEI 333. SC.868.P3. SEVERIN STR. ET. SC. SPL.3 DR. TR.A5. MARIUS DR. PAULA BL. SORIC? GHE MARIN A1. VIOREL BL. FLORESCU NR.5 DR.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974. AP.1. GRUIA.2.11 DR.P3. STELIAN BL.Z8. TR.2.983.017. AURELIA DR. MARIA DR.720 284. AP.900 LEI 11. PETRE SC. BR?NCOVEANU NR. 1.400 LEI 148.510 LEI 51 . GRUIA. DR. SEVERIN STR.180 LEI 177.8 DR. 138.3. PETRE COM. SEVERIN STR.2 ROMAN D. SANDU C.092. SC. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 149 ROATE? D. 290 DR. NICOLETA SORINA BL. TRAIAN NR.4. ET. PRAHOVA NR.20 RAŢĂ T. TR.6.400 LEI 27.480 LEI 25.8.098. LEPRI NR. ALEXANDRU DR.2. SEVERIN STR.2.3.D4.200 LEI 53. FELICIA BL.P3. AP. SC.61.734. TR. G1.4.6. SEVERIN STR.420 LEI 20. CRI?AN NR. ELENA SC.626.2.960 LEI 37.078.1.176. VASILE DR. R. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. S?N?TESCU A. MEHEDIN?I DR. JUD. AP.3. TR. AP. SPR?NCEAN? G. SANDA GHE. TR. BL.19 S?N?TESCU V. TR. CRI?ANA NR.3.

INDEPENDENŢEI NR. ap. sc.593. 12 ADAMACHE I. et. 3. str. 46. 4. 159. str.5. GHEORGHE VI?AN N. str. nr. bl. sc. A. et. Impacarii.440 LEI 36. 4. 2.100 LEI 33. SEVERIN STR.3. A. AP. et.51. P. BL. TR.A7. A. nr.636. SC. sc.590. Balcescu. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau. ap. ALEXANDRU V?CU?? GHE. BL. ap.14 DR. ap.080 LEI 7. CELESTINA Bacau. ap. 20 AMARANDEI N.1. 2. Enescu. bl.243. bl.560 LEI 40. JIULUI NR. sc. Veniamin Costache. ap. SEVERIN STR.52.796.6 40. AURELIAN NR. nr. et.B3. 9 ANTAL ST. AP. B. SC.E18. TR.156. 36. SEVERIN STR. bl. Bradului. STR. SEVERIN STR. sc.E. 26. D.3. 7 DR. bl. str.600 LEI 172. bl. bl. Aleee Parcului. bl. A.3. BL. MIRCEA ION ZAHARIA N. 3. VIRGINIA TUDORAN I. AnaI Ipatescu. str. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . nr.132.501. nr. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. MARIN Moinesti.816. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. SC. nr..1. ET. Bucium.680 LEI 26.8 DR. TR. BL. TR. Letea. TR. Enescu. G. VLADIMIRESCU NR. bl. C. 10. SC. ap.TR. B?ILE HERCULANE. str.5.1. et. A. nr.491. nr. SEVERIN STR. A. A. Soimului. str. et. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M. str. sc. et. VII. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. bl. 13. ap. 10. ALEEA GAROAFELOR NR. AP. N. 6.2. 5. Aleea Constructorului. MARIA Bacau. 12 ATOMEI C. SEVERIN STR. 5 ALEXANDRU GHE.1. 8. 6. ap. SEVRIN STR.6.600 LEI 54. ap. MĂRĂŞEŞTI NR. 2. ap. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. 5. nr. ap. ET.5 DR. 36. 13. ET. sc. str. TR. 5.200 LEI 109. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. 9 ANGHEL V. 4. AP.3. 50.12 DR. AP. N. GR. bl. bl. sc. TRANDAFIRILOR NR. Bacau. IOAN Bacau. 3. MARIUS TREISTARU P. sc.1. bl. sc. NICOLINA Bacau. str. Balcescu.3. AP.9 DR. et.sc.4. C. AFLOAREI CLARA Bacau. ADRIAN NR. SEVERIN STR.SC. C. F.3.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. et. AP. nr. nr. A?TEF?NOAIEI V. str. EMILIA Bacau. ap. N. 159.E18. str. SC. AP. bl. str.322. BL. 917. sc. AP.12 LOC. 2 APOSTOL RODICA Bacau.25. sc.12 DR. A. SEVERIN STR. A.1. BL. VIOREL Z?ULE? ST.4. nr. 4. sc. sc. 4. BL. TR. Mioritei. A. 7 AIRINEI I. str. et.16 DR. bl. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.1.C1. nr. TR. nr. 2. str.12 DR.094.6 DR. 3.137. 6. et.360 LEI 6. 2. SC. str. 3. SEVERIN B-DUL T.413. TR. 5. 5. ERMINA Bacau. MIGDALULUI NR. LIVIU UNGUREANU A. str. 1. SEVERIN STR. nr. 5.12 DR. sc. 5. 36. SC.6. AP.600 LEI 23. AP. VLADIMIRESCU NR. TR. 8. 25. 20 ARMEANU I.4. SEVERIN STR. BL. FLORESCU NR. ANDRONIC I. jud. 15 ANGHEL N. TR. AP.V11. ap. Soimului. 1.400 LEI 39. BL. et. AURICA ROATE? A. Panselelor. et. SC. bl. nr. TR. et. B. str. LEOPOLD DR. LUCIA Bacau. 5. 1. Energiei. nr. MIGDALULUI NR. bl.4. 2. G.1. SC.2. SC. PETRU Bacau.TR. CALEA TG.326. nr. C. AP. et. str.700 LEI 45.SEVERIN STR. SC.855. Letea. PETRONELA Iasi. Balcescu. CALOMFIRESCU NR. ap. D.920 LEI 45. 10 ANGHEL ELENA Bacau. sc. 2.9. SEVERIN B-DUL T. SERGESCU NR. ap. BL.560 LEI 8. sc.1. VASILE Bacau.1. Primaverii. 2. 155 DR. str.101 DR. sc. 16 bis. CALOMFIRESCU NR. SC. 1.TACOT? GHE. ap. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau.

str. 2. Cornisa Bistritei. B. ap. 2 Bacau. 1. Marasesti. Bd. bl. sc. Carpati. 7 Bacau. 3. Stefan cel Mare. Davila. str. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. Balcescu. et. 12.2. et. 2. et. et. str. 4. str. 2. ap. nr. sc. B. 5 Buhusi. 5. Spiru Haret. 16. et. 2 Bacau. sc. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. A. et.SORIN BIVOLARU GHE. Bacau. 33. bl. str. 1. sc. nr. nr. E. jud. 4. satul Marvila Bacau. sc. B. nr. Tineretului. et. str. 1. Bradului. str. 8 Bacau. ap. Unirii. Unirii. str. Republicii. bl. ap. Stadionului. 5. ION BORO? M. RODICA BARAN C. et. bl. B. 3. str. 8 Bacau. sc. nr. Dr. 5. nr. bl. bl. 2. sat Valea de Sus . jud. MARIA BOTEZATU I. 2. ap. 48 Bacau. Spiru Haret. Bacau. bl. sc. nr. jud.7. 6 Bacau. 32 Bacau. sc. 1. ap. str. 8. str. 2. 84. Aviatorilor. Bacau. 13 Bacau. sc. nr. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. ap. 16. M. 2. Narciselor. str. sc. 2 Bacau. et. str. 3. ap. Stefan cel Mare. nr. LAUREN?IU BALA? GHE. Bacau. Bacau. B. Balcescu. A. 8. 5 Buhusi. bl. sc. jud. nr. com. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. Y. IOAN BANGALAU P. ap. 7 Bacau. bl. 4. ANGELA BARABA? N. C. nr. Dimitrie Cantemir. 25. nr. Republicii. nr. sc. bl. sc. nr. str. nr. Lunca. str. str. A. Bacau. nr. nr. str. B. A. N Balcescu. 25 Onesti. Bacau Bacau. MARIA B?LAN ST. bl. . 1. 8. 1. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . B. str. sc. Valea Alba. str. Unirii. 32 Bacau. ap. Republicii. ap. 2. sc. 13. bl. 6. 44B. et. 6. ap. nr. B. Bacau. 45 Bacau. 2 Helegiu. nr. bl. et. sat Cacova Mica. E. str. str. 5 Bacau. 11. 19 Bacau. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. bl. et.4. Y. N. D. jud. 1. str. et. 1. 4. str. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. bl. str. bl. ap. jud. Chimistului. 3. 5 Bacau. 1039 Buhusi. 179. str. nr. 3. Marasesti. sc. et. Prelungirea Bradului. 7. jud. E. ap. A. nr. bl. 468 Faraoani. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. str. 5. 7 Bacau. 33. B. 10 Faraoani. 3. sc. C. et. Bacau. et. nr. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. 12. A. et. 1. jud. 2. sc. B. . Buhusi. sc. Bucium.A. 28 Bacau. str. jud. Digu Barnat. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. 8 Galbeni. ap. 44B. str. 11. 28 Bacau. NOBERT BADITA C. str. ap. bl. nr. str. bl. !. et. Bacau Bacau. TONIŢĂ B?ITANU I. 1. str. et.BABU? N. Iosif Cocea. 4 Onesti. bl. . str. Bacau. 179. jud. 1. Oituz. ap. ap. bl. 14 Moinesti. nr. ap. et. et. 4. et. bl. Cornisa Bistritei. ap. 13 Buhusi. sc. sc. B. sc. . C-TIN BALINT M. 4. 4. ap. ap. Bacau. 7 Bacau. sc. str. str. bl. 2. ap. Bacau. bl. et. GEORGETA B?BU?ANU V. 30 Buhusi. ANA B?LU?? GHE. ap. et. Viteazul. nr. str. 44B. CONSTANTIN B?ITANU I. 8. Bacau. sc. bl. bl. nr. 25. Viteazul. 468 Faraoani. G. Marasesti. nr. 4 Bacau. sc. 44B. Trecatoarea 9 Mai. 1 Bacau. et. B. 6 Corbasca. Ardealululi. et. Frunzei. ap. 21 Bacau. str. sc. 131. nr. 7 Bacau. N. sat Cacova Mica. str. M. 21 Bacau. Narciselor. str. 1. ap. ap. nr. nr. str. Ardealului. str. et. 4. str. br. bl. bl. ap. Bacau. 7. jud. 1. Bd. str. 7. sc. sc. nr. ap. Postei. 16 Bacau. Miron Costin.A. 4 Bacau. 3. jud. sc. ap. jud.

Neagoe Voda. B. str. E. et. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. nr. jud. 13 Bacau. jud. 126. ap. A. Cornisa Bistritei. A. et. 2. ap. 15. et. Marasesti. bl. E. 85. 4. et. 199 Bacau. str. com. A. 17 Bacau. bl. B. 8 Bacau. nr. ap. Nordului. 14. bl. sc. ap. Castanilor. D. str.2. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. 7. Letea Veche Bacau. Bijghir. 15. ap. D. com. Carpati. B. N. sc. IOAN BUTNARU I. 1. A. ap. ap. com. et. MARIA CANCEL M. sc. sc. str. 6 Bacau. Ghioceilor. VALERIA CEAUNA? GHE. Carpati. Bd. bl. sc. MARIUS CERNAT C. 33. sc. bl. ap. str. Republicii. sc. ap. C. nr. sc. bl. Venus. bl. 3. str. sc. bl. jud. et. 412 Bacau. 11 Bacau. et. Ştefan BRĂILA ST. 25. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. 3. sc. 6 Bacau. str. Energiei. B. 6 Bacau. 2. Bacau Bacau. TEREZA BUD?U GH. str. str. ap. ap.MARIA BUFTEA C. 3. Bacau Secuieni. Bicaz. 54. str. CLARA C?RLAN GHE. str. B. Zorilor. 5. sc. ap. Bacau Bacau. 7. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. nr. bl. nr. str. sc. 2. 2. 3. 12 Bacau. sc. 3. D. Bacau. jud. str. str. 14 Galbeni. ap. A. Iasi Faraoani. 32. ap. bl. nr. F1. nr. CIPRIAN CERGHICI I. 35. bl. 4. 3. bl. 442 Bacau. 2. Metalurgiei. 16 Bacau. 2. ap Bacau. 917 Bacau. str. str. 22. Razboieni. Aviatorilor. bl. str. 11 Galbeni. Ardealului. Soimului. 14. Narciselor. 4. ap. str. jud. CECILIA CANCEA M. GABRIEL CERN?IANU N. sc. ap. 26 Bacau. jud. com. 12 Bacau. bl. Bacau Bijghir. str. ap. 2. nr. bl. sc. ap. bl. A. 14. A. ap. sc. D. Bacau. ADRIANA CANACHE V. 4. bl. ap. sc. B. et. nr. jud. 18 Bacau. ap. sc.Buhoci. Nucului. sc. Venus.2. nr. bl. V. ap. str. A. Milcov. str. bl. 3 com. str. 30 Bacau. ap. 1sc. bl. 162. com. 30 Bacau. sc.2. nr. str. bl. 16. str. B. nr. jud. 19 Bacau. str. ap. 10 Bacau. 16. Energiei. nr. Balcescu. 15 Bacau. Bacau Bacau. sc. sc. sc. ap. sc. et. Alecsandri. B. Metalurgiei. jud. 2. Bacau. Bacau Bacau. 4 Moinesti. ap. VASILE CEAUNA? I. Bacau Bacau. nr. 3. ION CANCEA M. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . 84/2. bl. str.Buhoci. nr. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. jud. ALEXANDRU C?TAN? M. str. B. Garii. Miroslovesti. str. ap. 19. GHEORGHE Bacau. 4. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. str. 2. sc. str. ap. bl. 4. et. C3. bl. M?RIOARA C?LD?RARU P. 7. str. Venus. Banca Nationala. bl.B. et. sc. 16. et. nr. D. nr. 2 Bacau. 19 Bacau. 87 Secuieni. D. nr. et. Aleea Ghioceilor.ANA CENU?? C. bl. Vulturului. str. 43 Valea Seaca. 17 Bacau. GEORGETA CĂLIN GHE. Milcov. 4. ap. bl. Neptun. Milcov. sc. nr. 43. 11. 10 Sascut. 34. 20. Razboieni. ap. bl. Bacau. nr. ROBERT CADAR I. C-TIN CHIRU C. SORIN BUDAU P.BRĂILA D. 5. COSTICĂ CHIRIAC I. MARIA BUD?U A. Ciprian Pintea. 8 Bacau. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. 142. ap. sc. sat Valea Draga. str. 5 Bacau. Balcescu. str. D. jud. sc. A. Unirii. D. 19. ap. 9 Mai. 159. ELVIRA BUTNARIU I. sc. bl. nr. jud. str. et. P. 9 Bacau. et. Bacau Buhoci. et. 4. ap. sc. str. 16. B. str. str. ap. A. 8 Bacau. CONSTANTIN BUTNARIU A. Romanului. bl. N. sc. 13 Bacau.

sc. str. 49 COCIORV? V. sc. 117. 4 DAN?E P. sc. bl. nr. sc. PAVEL Bacau. str. Cornisa Bistritei. nr. bl. ap. 9 CIUCHI A. str. 1. Veniamin Costache. ap. E1. Tudor Vladimirescu. Bacau COARDO? GHE. MARIA Buhusi. ION Bacau. 16bis. C. bl. 1. E2. str. ap. 2. 22 Decembrie. sc. Mioritei. OANA CIOB?NI?A P. bl. C. MARIA Bacau. Cel Bun.17 Bacau. str. str. Marasesti. A. sc. V. 1. str. str. 169. ap. I. B. 48. str. sc. IOAN Bacau. ap.28 CO?ESCU A. Soimului. str. PETRU Bacau. Alecsandri. Aleea Revolutiei. 16 COCIORV? I. Marasesti. VENERA Bacau. Cel Bun . bl. C. LUCIA Hemeiusi. V. A. B. ION Bacau. 12 COJOCARU GHE. bl. str. PETRU Bacau. 5. nr. 4 CREŢU I. 16 COJOCARIU P. sc. ap.9 CO?ESCU T. A. E1. sc. ap. str. sc. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. ap. Bira. B. 4. ap. 4 CREŢU N. 26 CROITORU D. ap. D. 11 CONDRIA C. sc.1. 3 Boghicea. 16. MARIA Bacau. 5 Bacau. 7 COMANESCU N. CIORBARU I. ap. 33. nr. GEORGE Bacau. 56. Miron Costin. sc. 1. 80. sc. ap. str. str. Sturza. ap. COSTICĂ Bacau. Veniamin Costache. bl. str. Republicii. A. str. Veniamin Costache. Bacau. ap. Alecsandri. sc. sc. sc. 5. Alecu Russo. Neamt Roman. Bacau. bl. str. ap. 8 COCA GHE. Cornisa Bistritei. str.9 COV?TARU D. ap. 4. ap. str. Aleea Parcului. sc. ap. 16 CLAPON C. Carpati. CONSTANTIN Bacau. NECULAI Bacau. 24 CREŢU V. ap. str. 23 Bacau. 1. Veniamin Costache. bl. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. GHEORGHE Bacau. ap. nr. 4. bl. com. str. bl. bl. bl. Veniamin Costache.sc. str. str. nr. C1. Garii. Energiei. MITIC? Bacau. sc. 24 CREŢU P. ap. 33. PETRU Bacau. S.2. sc. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. ap. M Viteazul. Soimului. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. I. Al. Al. Lalelor. ION Bacau. str. 80. Bucegi. sc. ap. ap. V. Aleea Parcului. D. 16 CREŢU N. ap. nr. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . bl. 5. bl. ELENA Bacau. C-TIN Bacau. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. 55 CIUBOTARU D. com. F. B. str. bl. NICOLAE Bacau. bl. str. jud. nr. ap. ap. bl. Cornisa Bistritei. M Viteazul. Cornisa Bistritei. A. nr. Bd. str. bl. EUGENIA Bacau. str. 21 Bacau. nr. str. NECULAI Bacau. B. 30.D. C. ELENA Bacau. Traian. nr. Marasesti. sc. ap. jud. 37. A. VASILE Bacau. B. bl. str. str. 39. bl. VALENTIN Bacau. jud. Neamt. 5 CIORBARU ST. str. Lalelor. Hatman Verescu. ap. nr. ap. bl. 4. 80. 39. 34. sc. nr. sc. str. sc. V.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. AUREL Bacau. str. sc. ap. 5. C. sc. Alecsandri. 4. A. str. str. ap. 16. bl. ap. bl. C. 43 CRISTIAN GHE. LIVIA Bacau. ap. 23 Bacau. 13 DAMIAN I. bl. Unirii. str. CORNELIU CIOCAN T. 18. 15. 16 CREŢU P. 39. bl. 11 COV?TARU GHE. ELENA Buhusi. ap. 6. bl. A. ELENA Bacau. Marasesti. Balcescu. nr.sc. A. str. nr.sc. A. bl. str. str. 5 CIOROAB? C. N. Orbic. 6 COJOCARU I. Orbic. nr. Cocea. 11 COMORA?U A. bl. 15. nr. bl. 19 CIOROIPAN V. sc. E1. 10 COLODIUC I. bl. str. bl. C. bl. Bacau CONDREA GHE. jud. Marasesti. str. 58.17 Bacau. bl. D.9 CO?ESCU M. sc. sc. C. str. A sc. IOAN Bacau. CATRINA Prajesti. 2 CIUCHE RODICA Bacau. bl. jud. PETRONELA Bacau. VICTORIA Bacau. C. str. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. ap. sc. Al. bl. CAMELIA Buhusi.11 CUSTUR? I.D. jud. bl. ap. ap. C. Cel Bun. A. str. 36. 33. ap. Bacau. sc. nr. B. C. Alecsandri. A. str. str. jud.sc. sat Lilieci. sc.

11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. A. 4. bl. bl. MARIA Bacau. 15 ENACHE P. jud. MARINELA DOBO? M. ap. sc. Marasesti. str. str. bl. nr. str. B. jud. str. bl. ap. bl. 11 Bacau. 15. str. ap. 4 Bacau. 3. MIHAELA Bacau. ap. ap. Bacau DOROB?? C. Saturn. 35 Bacau. ap.ap. 15 G?NDU N. 2 Bacau. Panselelor. Banca Nationala. 11. str. 9 Mai. jud. A. nr. nr. B. 13 Bacau. bl. 5 GAVRILESCU GHE. A. str. Slanicului. Magura. ap. bl. A. str. str. 5 Com. 3 FARCA? TEREZA Com. 8. bl. Bacau. str. C-TIN Bacau. Letea. 22 Decembrie. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . 4. jud. N. ap. ap. N. C. 100. et. Marasesti. sc. C. 157 GINJU V. sc. Mioritei. M. str. Bradului. Carlova. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. sc. 19 Bacau. 5. ap. ap. CORNELIU Bacau. str. bl. C. nr. 22 DUGHIRI M. B. 3. D. S. jud. G. sc. Bacau Bacau. str. str. sc. sc. sc. Nordului. jud. 1. 2 Com. Livezi. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . VIRGIL Buhusi. bl. C.sc. 3. Bacau Bacau. str. ap. Viteazul. str. nr. Trandafirilor. bl. Viteazul. 13. B. A. bl. Tudor Vladimirescu. 8 FO?LEA V. 49 FILIPESCU N. 21. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. bl. Cornisa Bistritei. I. ION DELEANU T. M. ap. MARIA Com Secuieni. nr. Poet V. 31. Soimului. Balcescu. MIHAI DOBRANI? GR. sc. Marasesti. 19. sc. nr. A. str. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. sc. 8. D?NU? DEDIU GHE. 159. Balcescu. sc. sc. sc. 7 DUMITRA?C GHE. bl. Banca Nationala. C. 100. str. A. GHIORGHE Bacau. Aviatori. M. VALERIA Bacau. 15. 7. B. Bacau F?C?OARU V. MARIANA DIACONU V. ap. 30. B. str. ap. Bradului. AUREL Bacau. Bacau. 1 DR?GHICI P. str. Faraoani. Progresului. Bucegi. sc. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. A. GHEORGHE Bacau. ap. nr. 22 DUMA GHE. A. str. sc. sc. nr. sc. Bacau DOGARU A. bl. ap. A. bl. C. str. 4 DUMBR?VEANU GHE. D. 159. bl. B.1 FO?LEA GHE. 11 GAVRIL Z. ap. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. str. sc. Energiei. sc. 20 GEORGESCU I. ION Bacau. sc. str.11 ENACHE GHE. sc. MARIA Com. bl. DOINA Bacau. Viteazul. 1. bl. B. Castanilor. ap. sc. 15 Bacau.sc. 125. A. A. ap. bl. jud. ap. ap. Cornisa Bistrita. 1. 4 DORUNGA T. str. bl. NECULAI Bacau. str. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. N. SILVIA Bacau. MIHAI Bacau.VASILE Bacau. 18. bl. sc. ap.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. 14 Buhusi. sc. Rahova. C. bl. IONEL Bacau. GEORGETA Bacau. str. Balcescu. bl. A. N.sc. MARIA Com. Bacau ENACHE I. Eminescu. bl. D. 13 DUGHIRI D. Sturza. ap. bl. Caragiale. 15 DOBROI N. VASILE Bacau. A. ap. nr. 11 ENACHE SILVIA Bacau. 1 FILIP I. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. 1. Bacau DODITA V. B. Eminescu. 27 Bacau. str. ap. PINTILIE Com. Bacau. 24 DOSPINESCU V. A. str. VASILE Onesti. bl. 29. str. ap. bl. Soimului. 13. 8 Martie. ap. M. Balcescu. Bl. bl. 1. ap. sc. sc. str. sc. str. bl. ILIE DIACONU N. ap. sc. 3C. VASILE DIACONU I. L. jud. Soimului. ap. MARIEA DIACONU GHE. bl. ap. A. C. 13. MIHAELA Bacau. 4. 8. bl. bl. str. 9 Mai. A2. str. MARIA Bacau. str. str. 13. Marasesti. 1. bl. NICULINA Bacau. jud. DANIELA Bacau. nr. str. ap. ap. 8 GAL IOSIF Bacau. Galbeni.sc. jud. 13. M. B. Cuza Voda. str. str. 8. ap. bl. A. sc. ENACHE GHE. jud. str. ap. str. I. sc. bl. B4. 5. 7. sc.

IOAN HLU?NEAC V. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. C. sc. ANCA GHIR?U I. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. ap. bl. str. sc. 146. 13. N. sc. Mioritei. ap. B. Cornisa Bistritei. ap. ap. LEONORA GORGAN V. 5. str. Balcescu.15 Bacau. Balcescu. ap. Cuza Voda. bl. 14 Bacau. B. Bd. str. 29.sc.CRISTINA GIURGEA ?T. str. IOAN GOAG? GHE. ap. sc. B. nr. GHEORGHE GORA? D. sc.A2/2. bl. Ardealului. H. bl. Bucegi. sc. A.. 11 Bacau. 13 Bacau. Letea. sc. 11 Bacau. 2 Bacau. Str. COSTACHE HORGHIDAN I. sc. ap. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. 30 Bacau. bl. A. sc. nr. Aviatorilor. Al. str. bl. Ştefan HODIN? V. sc.ELENA GHERVASE P. bl. 1. ANICA IACOB V. ap. jud. str. bl. Cuza Voda. bl. 6. LAZĂR GOROVEI I. Cornisa Bistrita. B. 4 Bacau. Neagoe Voda. Milcov. str. C. bl. Chimiei. Bacau Bacau. sc. 78. sc. ap. ap. 9 Bacau.sc. str. D. VASILE GROSU A. 11 Bacu. sc. G. 80. bl. CRISTINA GROSU I. 3. nr. Bacau Bacau. ap. nr. 71. PROFIRA GHIURC? A. B. ROMIC? GIURGEA ?T. ap. 32. Rares. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. 1. D. bl.A. 2 Bacau. Str. Balcescu. Aviatorilor. nr. 108. ap. str. 39. nr. Cornisa Bistrita. ANICA GIURGEA I. Bicaz. str. 13. GEORGETA Bacau. str. ap. bl. jud. sr. Aman. B. ap. 1. 35 Bacau. sc. sc. C. B. AUREL HANGA C. Nordului. 20A. bl. Suceava Bacau.7 Bacu. sc. ELENA HANU I. 7. F. 2 Bacau. N. ap. Unirii. ZAMFIRA GORE V. Marasesti. ap. ILEANA HUIBAN V. B1. bl. str. bl. bl. str. bl. sc. bl. B. sc. 92. Tolstoi. 18 Bacau. bl. bl. str. nr. bl. bl. 5 Bacau. sc. 3. C. 18 Bacau. bl. CĂTĂLIN GHIR?U M. ap. B. bl. Str. str. ap. sc. 3 Bacau. jud. str. ap. 15. MARIA GHERGANU I. Bicaz. Letea. 4. str. 14 Bacau. sc. Ana Ipatescu. str. ap.11. 3. nr. str. bl. Milcov. Aviatorilor. ap. Al. ap. 5 Bacau. 2 Bacau. sc. 3. 142. 150. N?STASE GHIR?U M. str. str. str. jud. P. 13 Bacau. Milcov. SILVIA HLU?NEAC V. ap. A. ap. Bicaz. 146. N. bl. 13 Bacau. Milcov. C. bl. ap. str. 12. str.6 Bacau. 18. VIOREL GL?VAN C. bl. 37 Bacau. Bicaz. str. Miron Costin. Tolstoi. C. 9 Bacau. sc. Mioritei. B. bl. ap. Copernic. ap. 13 Bacau. bl. 16. ap. str. 12 Bacau. 16 Com. Coanda. ap. bl. 116. 14 Bacau. ap.GEORGESCU M. 11 Bacau. sc. sc. P. A. sc. ap. Marasesti. Ştefan GIURGEA ?T . Cornisa Bistrita. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . 1. C. str. 4. sc. 14 Com. nr. sr. 5 Bacau. AURICA GRIGORE C. bl. 3 Bacau. jud. A. Proiectantului. N. ap. Republicii. 7 Bacau. Bicaz. A. 6. sc. sc. ap. bl. str. bl. MIHAELA H?NCU A. 116. bl.11. Panselelor. str. bl. 3 Bacau. 146. 7 Bacau. ap. str. str. A. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. bl. 8 Bacau. Metalurgiei. 6. ap.6 Bacau. ap. str. ap. Metalurgiei. 1. Bacau Com. str. sc. A. 2. C. Beresti-Tazlau. ap. str. A. 78. Patraut. sc. sc. sc. nr. A. bl. 1. LUMINIŢA GHEORGHIU V. Bacau Com. 50. str. str. B. Republicii. 22 Com. A. bl. GEORGETA IGNAT GHE. ap.CRISTINA GROSU M. bl. 113. 26 Bacau. 12 Bacau. str. PETREA GROSU V. 11. sc. str. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. ap. 14 Bacau. str. G.

1 LOGOTETI N. A. LAURENTIU Bacau. 31 MAXIM I. str. Buhoci. A. sc. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. str. Electricienilor. VICTORIA Bacau. bl. Oituz. 12 MAXIM N. ap. 2 L?C?TU?U GHE.sc. Soimului. 5. 8. ap. Bacau MICLŢuţ P. ap. ap. str. A. ap. str. Crinului. ap. str. bl. 4. sc. NECULAI Bacau. bl. str. 3 LAZĂR V. ap. LENU?A Bacau. bl. 5 MANTA C. bl. bl. str. str. V. Bacau MARINESCU C. 1 Mai. sc. bl. bl. com. Alecu Russo. Sc. Costache. ap. jud. Slanicului. IOAN Bacau. sc. str.Republicii. ap. 29. 13. Razboieni. str. 3 LAZĂR S. bl. nr. NECULAI Bacau. 52. ap. sc. 22 Decembrie. CATINCA Bacau. ap. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . sc.. str. bl. 3. ap. ELENA Bacau. 13 MATEI VIOREL Bacau. C. AUREL Bacau. A. bl. VASILE Com . sc. bl. A. 16 bis. sc. 1. bl. CRISTINEL Bacau. 1. bl. TODOSIA Bacau. Bacau. Tipografilor. ap. ap. A. str. 10. ap. str. 14. A. str. bl. 5 L?C?TU?U C. VALERIA Bacau. sc. str. Miron Costin. Sc. C. str. sc. 1 Mai. 6. Marasesti. ap. nr. sc. VASILE Bacau. 7 LUNCANU COSTEL. Bacau. A. Nordului.IONEL D. str. ANGELA Bacau. M. Margineni. C. nr. A. Bijghir. MIRCEA Bacau. 7 MATEIANU C. str. 4. 4. ap. sc. 3. A. str. TOADER Bacau. sc. 13 IURAC V. ap. 1. 2. bl. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. 6. ap. 110. 6. sc. str. ap. Livezilor. 16. 10 IOSIF I. MIHAI Onesti. Copernic. ap. A. 25 MIHĂILĂ MARI. A. str. Soimului. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. bl. 33 MECHECI V. sc. MARIA Bacau. Carpati. ap. 5. str. 4 MANEA ST. 11 LICHI N. jud. Buhoci. 25. Bicaz. 17. bl. sc. Viteazul. Marasesti. ap. A. str. ELENA Onesti. sc. 27.9 MARE? VIRGIL Barati. 14. C. A. 3. ap. VASILE Bacau. Bacau IORDAN C. Razboieni. Marasesti. sc. ap. ap. str. B. 17. str. 19 LAZĂR D. Bucovinei. PETRU Bacau. str. ap. B. 1. B. 3 LUNGU LIC? Bacau. bl. Logofat Tautu. N. MARIA Bacau. ap. str. 11 IONIŢĂ C. bl.ap. B. IOAN Bacau. ap. 22 LEONTE V. str. Bacau.13 MARINESCU SERGIU Bacau. bl. GABRIELA Bacau. A. MARIA Bacau. 12 IORGA A. sc. bl. nr. Bicaz. jud. str. ap. 9. 2. 6 LUCA GHE. nr. A. 10 MIHĂILĂ I. A. 39. 9. bl. bl. str. nr. bl. 80. str. C. 3 LAZĂR V. nr. IOAN Bacau. Armoniei. 5 ISTRATE P. ap. Alecu Russo. B. sc. Crinului. bl. bl.6 LOGOTETI GHE. Slanicului. jud. nr. sc. str. GHE. sc. bl. sc. ap. ROZICA Bacau. B. 9 Mai. 6. 5 LAZĂR N. IOAN Bacau. 9 Mai. A3. str. str. 2 LECA I. ap. bl. ap. sc. Cremenea. 11 M?RIU?EI A. Marasesti. str. 4. 9 MERLICI I. ap. com. ap. Casinulu. str. MIHAI Bacau. ap. A. sc. nr. 12 MAZ?RE P. A. bl. Pictor Aman. Aviatorilor. A.6 LICHI V. Filipesti. VASILE Bacau. str. 2. nr. bl. sc. Energiei. Florilor. ANICA Bacau. str. Miron Costin. 38 MARE? D. ap. A. Maramures.C. B. RADU Bacau. jud. bl. str. Balcescu. EUGENIU Onesti. E. bl. sc. 13. jud. str. sc. ap. ap. str. sc. bl. VICTORIA Bacau. 5 MACOVEIU I. str. 15 LUPU C. N.10 MANCIU GHE. 18. str. bl. C-TIN Bacau. bl. ANA Bacau. A. 5. str. bl. sc. sc. ap. bl. Soimului. jud. ap. 8 M?NDRU P. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. sc. sc. Florilor. 150. bl. str. A. A. 12 MICILIC? VASILE Com. DAN Bacau. 1/7. sc. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau.L?CR?MIOARA Bacau. str.

25 Bacau. 131. Caiuti. VEROANA MORO?ANU I. 131. Vrancea. 3 Bacau. VASILE OHACI C. VASILE N?STAC C. Aleea Parcului. ap. ap. 19. A. 1.80. bl.12 Bacau. 29. Aviatorilor. bl. str. sc. 3 Bacau. 22 Bacau. 8. str.7 Bacau. 1 Decembrie.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. sc. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. jud. ap. 7. str. Balcescu. SIMON MOISE I. Bacau. str. Proiectantului. str. 22. str. 22 Decembrie. 29 Bacau. bl. bl. sc. E. 8 Bacau. Logofat Tautu.14 Bacau. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. sc. ILEANA OJOG A. Neamt. sc. 8. bl. A. B. 13 Bacau. sc. Cornisa Bistritei. B. ap. 33. bl. Bacau. B. sc. ap. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. NICU?OR MUNTEANU V. 29 Bacau. Bucegi. bl. bl. bl. B. Castanilor. jud. 5 Bacau. sc. nr. Magiresti. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. bl. ap. bl. sc. ap. Energiei. Carpati. ap. 18 Bacau. str. Castanilor. sc. ap. Metalurgiei. 8. ap. B. bl. str. C1. 19 Adjud. A. str. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . bl. nr. sc. Cel Bun . Razboieni.. Carpati. 18 Bacau. Oituz. jud. bl. A. ap. bl. ap. bl.VALERIA OBREJA I.sc. RADA PANAIT I. sc. VASILE MONEAGA G. str. Militari. 85. sc. str. 1. 4. ap. 9 mai. Carpati. IOAN OLARU A. sc. 3 Bacau. str. ap. Cel Bun. 1. Carpati. ap. VALERIA NICA GHE.sc. 9. bl. bl. 7. 2. 12 Bacau. sc. str. 21. 27. IOAN MUNTEANU V. 39. ap. STELIAN NICULESCU V. Bucegi. ap. ap. sc. bl. 24 Bacau. ap. 22 Decembrie. A. str. 9 Mai. B. 1. ap.5 Bacau. str. 25 Bacau. sc. 22 Bacau. D. MARIA PANAIT I. 27. ap. str. ap. A. ap. IOAN OLTEANU I. B. Castanilor. str. jud. 85. 1. Banca Nationala. sc.75 Bacau. bl. Lipova. F. bl. Z?NA MITROFAN M. Miron Costin. 1. str. ap. ap. 3. 78. Miron Costin.sc. str. str. Bacau Bacau. 4 Bacau. 2 Bacau. str. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. str. ap. MARIA PALADE S. bl. 6 Bacau. str. Al. bl. str. bl. nr. ap. bl.7 Bacau. 29.Neamt.4 Bacau. sc. bl. Al. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. A. 39. bl. 5 Bacau. str. C2/2. sc. ION P?DURARU D. bl. Miron Costin. 25 Bacu. str. D. A. Aleea Parcului. 15 Bacau. 22. ap. Carpati. str. 6 Bacau. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. bl. nr. Marasesti. str. sc. N. 2 Bacau. str. Bucegi. 103 Bacau. str. 5 Bacau. Miron Costin. sc. D. bl. A. 27.BR?NDU?A MONEAGA I. Aleea Ghioceilor. str. 14. bl. str. 9. bl. ap. Balcescu. bl. ap. bl. str. B. Oituz. Panselelor. sc. C. sc. str. sc. 3 Bacau. 14 Bacau. COSTEL N?STAC C. 5 Com. ap. sc. sc. str. A. ap. Bacau Com. sc. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. jud. 25 Piatra. bl. 2. sc. ap. Miron Costin. 4. 7 Bacau.E. 6 Bacau. 6 Bacau. A. Aleea Parcului. Alecu Russo. bl. 5. str. C2/2. B. bl. C. str. MARGARETA MONDAN GHE. ap. DANIEL NICULESCU V. sc. 4 Bacau. A. ap. ap. F. str. sc. bl. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. bl. A. A. 27 Bacau. B. 8. B. D. str. N. nr. str. 79. 131. 79. str. ap. ap. A. str. bl. F. Balcescu. str. bl. B. bl. str. ap. Cuza Voda. sc. ap. sc. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. 8 Bacau. 2. N. IOAN P?DURARU GHE. ADRIEAN NICA C. 9 Com. B. ap. bl. Cornisa Bistrita. Republicii. sc. nr. nr. ap. sc. 1. DOMNICA MONOREANU . str. sc. nr. 12 Bacau. nr. NECULAI NECULAU I. str. str. 31. sc. MARIUS MOLDOVANU N.

bl. 3 POPA F. AUREL Bacau. 13 PRICOPIE GH. 1 Mai. A. str. str. sc. E1. M. str. bl. ap. 1 PAVEL N. 9 PAV?L G. ap. sc. ap. Stefan Cel Mare. 2. str. B. B. IOAN Bacau. bl. bl. sc. ELENA Bacau. 5 POPA GHE. 4. ELENA Bacau. bl. bl. sc. 1 PAVEL T. C-TIN Bacau. E. sc. A. sc. B. C-TIN Bacau. ap. 4. Castanilor. ap. M. C-TIN Bacau. ap. str. ap. C. COSTICA Bacau. bl.Balcescu. 29. nr.. sc. str. A. bl. 22 Decembrie. Militari. sc. 2 PUSTIANU C. bl. 4 POPA A. M. bl. ap. ap. ap. A. 1 Mai. str. str. sc. bl. Hasan. str. str. sc. sc. sc. Luminii. bl. str. A. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. bl. bl. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. Erou C. F. 27 PETRARU J. str. Bd. 165. Bacau. N. ap. bl. ap. str. nr. sc. GABRIELA Bacau. 7. 5 PRICOPIE V. bl. 3. Luminii. ap. ap. ap. ANGELICA Com. ap. 1 PURU ST. 12 PU?CU?? I. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . sc. ap. bl. 5. 9 Mai. bl. D. sc. 33 POPA CRISTINA. ap. 20. 15 PREFAC GHE. 15. bl. bl. Carpati. sc. B. NICOLI?A Bacau. 3. ap. str. 1bis. ap. str. Nordului. B. 3. 1A. 3 POPA D. 4. 10 PERJU V. sc. nr. Miron Costin. sc. sc. str. bl. A. B. 3 POPA V. str. A. A. Alunului. Miron Costin. str. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. A. 7 POPA GHE. G. 9 Mai. nr.Balcescu. 34. sc. sc. ADELA Bacau. 1 PAVEL D. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. VERONICA Bacau. 4 PAVEL C. str. sc. Alecu Russo. sc. Stefan Cel Mare. str. str. jud. str. bl. 82. G. bl. E. B. 3. GEORGE Bacau. B. ap. ap. Martir Horia. 5. bl. st. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . Energiei. A. ELENA Bacau. 7 POPA GABRIELA Bacau. 9. 1bis. ap. sc. bl. Rusu. str. str. 5. N. nr. Lipova. ap. 4 P?DURARU I. A. sc. str. A. bl. 33. N. Aeroportului. Apostu. D. ap. ap. 9 PREDA RADU GHE.14. Alunului. Caisilor. Bacau. 15 POPOVICI FLORIN. B. 2. ap. A. 13 POTORAC D. 9 PONICI N. sc. A. Pictor Aman. str. 2. sc. Marasesti. 78. str. Panselelor. st. sc. LUCICA Bacau. ap. Alunului. ap. 9 Mai. sc. ADRIAN Bacau. F. 14 PI?TA C. sc. Banatului. 4. 17 POPA GHE. bl. 1A. bl. 12. 14 PATRICHE N. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. Erou C. ap. C-TIN Bacau. sc. str. Str. A. ap. bl. sc. B. sc. IONICA Bacau. ap. A. str. 11 POPESCU N. sc. A. ap. 11 PADUREAN. bl. 33 POPA I. str. bl. jud. str. Cornisa Bistritei. 1. ELENA Bacau. 4. A. sc. 1. VIOREL Bacau. ap. sc. 40. B. ap. bl. ELVIRA Bacau. MARIA Bacau. Bacau. Republicii. A. nr. Stefan cel Mare. ELENA Bacau. str. 4 PAVEL I. str. sc. GHE. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. Apostu. B. ap. nr. sc. G. bl. Bacau POJUM ANTON Bacau. str. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. Hasan. str. Neagoe Voda. bl. ap. ap. 12 PUSTIANU GHE. bl. Castanilor. Erou C. sc. A. Hasan. bl. 78.A. F. ap. sc. bl. 18. 9. 15. IONEL Bacau. 5. str. str. ap. IOAN Bacau. VASILE Bacau. bl. Apostu. 14. str. 5. VASILE Bacau. bl. FLOAREA Bacau. bl. 4. 1bis. sc. str. str. ap. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. bl. ap. I. str. S. str. ap. 78. 5 PICHIU GHE. 8. A. ap. Sturza. sc. str. ap. nr. MALINA Bacau. sc. Erou Gh. 2. Soimului. Unirii. 5. Nordului. 4.PASCARIU GHE. Balcescu. LILIANA Bacau. F. sc. str. bl. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. PETRU Bacau. bl. bl. bl. A. 46 PRUTEANU ION Bacau. Republicii. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. 5. str. nr. Violetelor. A.

Ana Ipatescu. 5. str. 1. bl. A. G. 9. str. Alecu Russo. 4. ap. bl. bl. sc. 6 Bacau. E. MARIA STAN GHE. A. sc. 8. Cornisa Bistritei. Marasesti. str. Trotus. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . str. 67. str. SILVIA TALABAN I. 14. sc. Bacovia. 16 Bacau. bl. bl. str. A. str. bl. 9 Bacau. 5. sc. sc. 4 Bacau. sc. bl. 11 Bacau. ap. bl. sc. A. nr. str. ap. ap. 4B.1 Bacau. Republicii. sc. ap. EMILIA ROŞU S. Alecu Russo. 4B. bl. 2 Bacau. 13 Bacau. bl. MIHAI ?TEF?NACHE D. Milcov. jud. nr. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. A. bl. VASILE ROBU B. ap. 11. sc. sc. COSTACHE STRAT C. SILVICA SERGHIU?? I. ap. bl. 27. bl. sc. 1. MIHAI SPORICI V. B. str. C. ap.. sc. C1. IOAN RUSU D. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. D. Alecsandri. A. B. E. 9 Bacau. Neagoe Voda. A. ap. Visinului. bl. Panselelor. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. B. Lalelelor. str. str. A.3 Onesti. bl. B. 3 Bacau. ANDREI SAUCIUC V. str. sc. str. VALERIA STAN V. ap. Letea Veche. bl. ap. sc. str. sc. ap. 57. ap. bl. Alecu Russo. Bacau. 5. 8 Bacau. sc. 11 Bacau. ap. 27. 12. sc. str. 1. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. A. Bicaz. 13 Bacau. ap. ap. Bacau Sat Lilieci. sc. Bacau Bacau. A. ap. bl. str. str. sc. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. Banatului. MARIA RUSU D. bl. 9. bl. 4. ap. A. sc. sc. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. bl. bl. 4 Bacau. VALERIA S?NDULACHE I. ap.9 Bacau. B. ap. Cuza Voda. str. Panselelor. 6. 16. str. 7. sc. 4 Bacau. sc. sc. 9 Bacau. Republicii. B. ap. str. Soimului. l. str.R?CHIT? N. 8. str. C. bl. A. str. B. 12. A. Str. Alescsandri. str. ION SILI?TEANU I. 6. bl. 16. ROMEO RISTEA I. Ana Ipatescu. B. sc. 3. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. sc. bl. bl. 7. 8. jud. Bucovinei. str. 4 Bacau. ap. ap. str. ap. bl. ap. ANA SION I. 6. DORIN Şerban ?TE. 26 Bacau. 11 Bacau. ap. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. Livezi. V. 1. str. COZMA SASC?U A. str. ap. bl. B. bl. str. 6 Bacau. 10 Com. B. Banatului. sc. Mioritei. bl. sc. ap. str. Stefan cel Mare. ap. VASILE Bacau. 2 Bacau. Oituz. jud. Cornisa Bistritei. sc. 13 Bacau. 11 Bacau. 13 Valea Seaca. VASILE RUSU M. CECILIA SION I. sc. str. sc. str. Hemeiusi. C. ap. 40. sc. CEZAR SION I.7 Bacau. B. nr. sc. 10 Bacau. sc. Bacau Bacau. 11 Bacau. Armoniei. bl. D. ap. 3 Bacau. Neagoe Voda. sc. ap. A. 18 Bacau. 8 Sat Holt. str. 17 Bacau. Balcescu. B. str. bl. sc. B. Aviatorilor. Balcescu. bl. 22. 3. Panselelor. 1 Bacau. str. Com. A. N. N. Castanilor. 19. bl. 6 Bacau. jud. nr. 67. ap. E. bl. Bacau. str. jud. 1. ELVIRA RUSU V. V. Stefan Cel mare. ap. sc. LILI ROMANSCHI M. Martir Crisan. A. ap. sc. N. 16 Bacau. ap. Bacau Bacau. ap. 6. 7 Saucesti. EMILIA ?USTAC N. Aviatorilor. C-TIN SERGHIU?? I. sc. ap. sc. ap.29 Onesti. ap. ap. str. F1. ap. bl. sc. bl. bl. bl.8 Bacau. bl. 4 Bacau.Balcescu. NICOLAI ROŞU GHE. Bacau Bacau. ap. A. Bd. 3. B. str. sc. C. 1. ANA SOLOMON I. Cornisa Bistritei. str. B. 57. Slanicului. 5. str. 72. ap. str. Cornisa Bistritei. 2. 13 Bacau. jud. 4 Bacau. Iosif Cocea. str. 16 Bacau. 25. Neagoe Voda. jud. bl. B. LIDIA TACU C. bl. bl. str. ap. A. 10. TEOFIL RUSU D. Com.. sc.

IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. 19 Bacau. VASILE TEODORESCU A. Aleea Ghioceilor. 17 Moinesti. ap. str. bl. 13. B. sc. ap. Marasesti. 5 Bacau. bl. 18 Bacau. ap. sc. Bradului. Independentei. 8 Bacau. ap. A1. 21 Bacau. 19 Moinesti. Racovita. bl. ap. bl. ap. bl. bl. 8 Bacau. jud. bl. A. B. M Viteazul. str. 49 Bacau. ap. Mioritei. str. 12 Bacau. N. 8 Moinesti. str. sc.. Cornisa Bistritei.. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. jud. ap. bl. bl. 5. MARIA TIŢA V. sc. str. bl. Closca. A. br. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. A.. Bacau. 16 Bacau. str. sc. C. C. str. bl. jud. bl. bl. N. sc. bl. sc.1. ?IPA T. bl. ap. Aleea Ghiceilor. bl. ap. str. B. 6. A. str. ap. 9 Bacau. sc. str. Armoniei. sc. 3. ap. ap. 15. ap. 2 Bacau. A. A. bl. 24. nr. T. C. str. Coanda. ap. sc. Bacau. sc. SERGIU TIMARU T. nr. str. A. 6 Moinesti. Vladimirescu. 11. MARIA TEODORU V. 4. bl. sc. sc. sc. Titulescu. jud. Republicii.TALABAN V. 6. C. 15 Bacau. nr. 89 Braila. ap. ap. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. 1 Bacau. A. str. ap.9 Bacau. sc. str. MI?U VI?AN V. ap. 1. ROBERT ?UGULEA V. A3. ap. str. 124. B. sc. ap. A. 3 Bacau. 10 Bacau. bl. str. 4. ap. E. ap. sc. str. str. 6. 9. A. Mioritei. ap. str. str. str. C-TIN ?I?U N. sc. sc. str. sc. ap. str. Bacau. C-TIN TUDORIU C. C. ap. ap. bl. C. 2 Moinesti. nr. jud. sc. bl. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. ap. str.Zorilor. ap. B. B. Avram Iancu. D. sc. sc. Margineni. bl. Violetelor. ap. str. Milcov. 3. sc. LUCIA T?NASE C. Schelei.bl. A. str. jud. 48. Milcov. Constructorului. bl. jud. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. A. 44. jud. OCTAVIAN ZAHARIA S. 12 Sat Barati. VIORICA T?NASE GHE. 29 Bacau. B3. str. Martir. Pictor Aman. ap. 6 Bacau. GHE. C. 17. C10. Bacau. str. ap. Letea. 10 Bacau. 12. bl. 12 Bacau. str. bl. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. str. str. sc. sc. str. 1. Racovita. sc. E1. 90 Bacau. A. GHE. 6. 11. ELENA TANC?U M. 87 Bacau. str. ap. str.11 Moinesti. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . FILARETA VASILACHE GHE. Balcescu. Bacau Bacau. 2 Bacau. 1. ap. bl. bl. 12 Bacau. 7. D. nr. E1. 8. com. sc. bl. 6 Bacau. 14. sc. C10. sc. sc. 8 Bacau. str. bl. str. sc. 14 Com. ap. Bacau. ROMIC? TIMARU T. A. Bacau. str. A. 23. Electricienilor. 120. Metalurgiei. Banca Nationala. Slanicului. 21. str. 19 Bacau. 22. Bacau Bacau. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. 2. V?RLAN GHE. 9 Bacau.11 Bacau. B9/2. bl. ap.. Eternitatii. 3. str. 18. A. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. Expres. bl. sc. A. bl. str. Carpati. Prieteniei. A. bl. 52 Onesti. ap. bl. Camin 1. bl. Slanicului. ap. Bacau. Panselelor. Jupiter. A. nr. sc. E. 4 Bacau. Banca Nationala. sc. ap. Mircea Eliade. str. sc. 1. Metalurgiei. MARIA URSU I. nr. A. Bacau. sc. bl. sc. 80 Bacau. Bacau. Miron Costin.11. bl. jud. ap. 4 Onesti. B. ap.Zorilor. 31. str. ap. Banatului. str. A.. bl. jud. H. str.13 Buhusi. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. 6. nr. bl. Lalelelor. 5. Schelei. Stefan Cel Mare. sc. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. bl. 12. str. ap. bl.

Victoriei Bl. E11. D. Arges 51695000LEI Bd. 25. Republicii. Str. D6a. TINCA BATA I. A. 1B. Antonescu. 46. Bl. Str. P1. 8 15558000LEI Pitesti. Sc.31 571600920LEI Mioveni. 54. str. Sc. Aleea Ucea Nr. A5. A. GHERGHINA ANGHEL GHE. Republicii. SILVIA ARSENE GHE. Ap. Curtea de Arges. jud. Popa Sapca. sc. 9 7113800LEI Pitesti. Bl. Ap. E. A. B. Ap. Sc. Sc. VALENTIN APOSTOL I. Bl. Vladimirescu. D. Bl. B. Ap. 13. A. 20 142615000LEI C. VARVARA APOSTOLESCU E. Bl. 46. Str. T. D. Str. Ap. ADRIANA ZAHARIA V. Banca Nationala. Pitesti 14209640LEI Pitesti. 13 70737040LEI Pitesti. 3. Arges 6203400LEI Str. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. Victoriei. Lupu.18 Bacau. Ap. 13 15198330LEI Pitesti. D. Basarabilor nt. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. Aleea Parcului. B. AURORA BAIETICA D. N. Ap. Mioveni. Ap. COSTIN ADRIAN BATA I. Str. 16 41356000LEI 63 . 16. C4. Str. Curtea de Arges. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. bl. MARIUS ALESTEU S. A.1Mai. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. Fagaras. C. STEFAN BADEA M. 12. 15 87364550LEI Str. Str. 26 135873200LEI Pitesti. A. Balcescu. Bl. Pitesti 9822050LEI Costesti . Ap. Exercitiu.Lapusani 14474600LEI Pitesti. Republicii nr.ZAHARIA V. Sc. Fagaras. 4A. Vladimirescu. Ap. Bl. 19 69388680LEI Pitesti. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. 3. ap. Lazar. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. 17 19706800LEI Pitesti. Bl. M-2B. Str. Hanu Rosu. Bl. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. bl. Ap. Sc. M3. E5. CORNELIA BIRSAN N. Sc. Ap. ION BERECHET A. I. E2. GABRIEL BORDEANU A. Ap. Bl. Pitesti 54176360LEI Pitesti. nr. Ap. Sc. Ap. B. 33. Bl. Bl. Sc. C. D. CAMELIA ANGHEL F. GHEORGHE BANDOC GHE. Sc. STELIANA BAIETICA I. 18. Arges 51695000LEI Pitesti. I2. Sc.1Mai. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. Bl. Pitesti 41230LEI Str. str. Str. Republicii. S4. Sc. T. Stefan Cel Mare. MARIA BERECHET I. Trivale. E. Bl. Sc. B. PETRE BADULA ST. Str. A. Bl. VASILICA BOTA A. C. Sc. Pitesti 12027520LEI Str. E. P19. Lupu nr. Sc. sc. Sc. AURA BAILESCU V. nr. 16. ap. Arges 165688000LEI Bucuresti. Ap. PS37a. Ap. Ap. Ap. Bl A8. Basarabilor nt. Str. 6. Lupu. 30. Cimpulun 34508070LEI Str. str. Ap. B. str. 3. 1. A. nr. 7 24892800LEI Str. C. Ap. Sc. Sc. ALEXANDRU ARSENE I. 20 125604920LEI Pitesti. Ap. 24 Ianuarie nr. 24 21781200LEI Pitesti. Bl. Razboieni. 35. COSTIN ANGHEL C. ELENA BARBU A. Ap. GHEORGHE ANDROI C. Milea. Gh. A. 6 Bacau. Str. jud. Fagaras. Sc. ELENA BORDEANU GHE. Str. Bl. Pitesti 48076350LEI Pitesti. 19. 13 Buhusi. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. 35. Paltinului. Bl. bl. 69. Sc. Pitesti 33808530LEI Pitesti. 8. A. sc. Ap. Sc. V. MARIANA GRATIELA ALECU O. ECATERINA ANGHEL M. Ap. Sc. Dacia. IORDAN BEBU V. Bacau. sc. Sc. FLOREA BAILESCU GHE. Bl. 52. AUREL BACIU M. B. Sc. sc. Ap. 8 7052960LEI Str. NITA BOTA D. ap. Sc. Bl. CRISTIAN BERECHET F.A. Bl. Str.A. sc. Campineanu. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. DUMITRU ANGHEL A. D2. Bl. Str. str. Ap. P-ta V. bl. 35. Bibescu Voda. ION ARSENE E. Str. E2. P19. Ap. Ap. 63 Bacau. VASILICA ANDREI I. 18. Bl A8. Bl. 23. ap. ap. Sc. B8. Republicii. Eroilor. A. Bl. 3. 17. Bl. Sc.31 220923600LEI Pitesti. V. 2 33190400LEI Bd. 7. 20. 13. 12 50822800LEI Comuna Micesti. Str. D. Sect 8090160LEI C. DOINA ZOTTA C. bl. Pitesti 51695000LEI Bd. ALEXANDRU ARSENE I. Craiovei. B. Trivale. CONSTANTIN ANGHEL L. jud. V. jud. A. Sc. 4. 44. Sc. Bl. 2 44081000LEI Pitesti . Sc. Ap. Bdul. Pitesti 41625250LEI Pitesti. 7 105798680LEI Comuna Micesti.Trivale.

P1 + P2. 4 Curtea de Arges. Str. Sc. Ap. 30. Bl. E1. Sc. 2 Pitesti. nr. C. A. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. Bl. Bl. Ap. Bl. Ap. Sc. Arges Pitesti . C. 9. Ap. H. Str. 8. 7 Pitesti. Basarab Voda. NICULINA CIUCA V. AURICA CIOTIRNAIE I. 27 Pitesti.B. 12 Pitesti. C. RADION BUTA D. Sc. C. 10 Pitesti. Bl.A. Bl. VOICU CIRSTEA GHE. B 17. Trivale. Exercitiu. 6 Pitesti. Bl. Str. 12 Mioveni. 4 Pitesti. Ap. Trivale. Sc. FLORICA COCIOABA GHE. GEORGETA BREZAN GH. 5. Exercitiu.C. Bl. Negru Voda. Sc. Ap. Sc. Str. 8. 8. Ap. A. Traian Vuia nr. ION CAPET N. Bl. Str. B-dul Petrochimistilor. 4. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Str. 5. Sc. Ap. Ap. B6a. 21 Pitesti. Bl. Sc. Bl. 20. Bl. Sc. 14 Pitesti. ADRIAN SIMION CHELU C. 30. nr. B. DANIELA CRISTESCU I. 1 Pitesti. GEORGETA CIUCU P. Bl. Str. GHEORGHITA BUTA I. Gavana 3. Str. Str. 13 Pitesti. Sc. nr. Sc. Str. Str. ap. A. E6. F.Libertatii. OCTAVIAN COTOLAN I. GABRIELA CHILAU GH. NICOLAE BUNESCU P. ION BUTA I. Bl. I. Str. E1. Arges Pitesti. Bl. Eugen Lovinescu nr. Bl. Victoriei. Ap. C. A. VALERIA CRACIUN I. Exercitiu. Bl. B. MARIN CIRSTEA N. Str. Bl. 42. Dacia. C. Bl. Sc. U5. 6 Pitesti. Sc.P1bis. Bl. Ap. Bl. PETRE Pitesti. CRISTIANA CHELU N. 4 Pitesti. VIORICA COSOSCHI I. Sc. Ap. Bl. 16 Pitesti. 1 Dec. C. Arges Pitesti. 8. sector 2 Pitesti .Petrochimistilor. Bl. Sc. Sc. A. C. 13. Sc. Sc. PS-37A. Ap. Basarab Voda. Ap. B21. Ap. Ap. 14 Pitesti. A3. 27 Curtea de Arges. Ap. A3. Sc. Bl. Ap.15 Pitesti . Craiovei. Bl.Bradului. Exercitiu. nr. Calea Bucuresti. Golesti. Str. Ap. Ap. Sc. Str. Arges Pitesti. Str. Sc. Victoriei. A. B-21. A. Bl. DAVID COTOCIU I. Arges Pitesti. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Ap. Sc. Bl. GHEORGHE COTOLAN I. Bl. Ap. A.Banat. S7B. Antonescu. Ap. 14 Pitesti. 3 Pitesti. Sc. Ap. SIDONIA CALIMENTE GH. MARIUS BUZESCU E. Arges Pitesti. Ap. Ap. Bl. U5. B7. MARIA CIOTIRNAIE I. EMIL CRISTEA F. ALEXANDRU CIUREA I.Str. 17. D. Bl. 30. Bl. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. Sc. Bl. Sc. B6. Basarab Voda.C. Episcop Nichita. Teilor. Bl. 1 Braşov. Arges Pitesti. P24. 4 Pitesti. 3. Mircea Voda. D14. Negru Voda. Bl. Trivale. 18 Pitesti. E6. MARIA CHITU GHE. 10 Mioveni. Str. 30. Ap. VIORICA CONSTANTINESCU I. MARIA BUSUIOCESCU P. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. Sc. Ap. 12. Str.BRATAN I. Dumbravei. Arges Pitesti. Ap. 7. Sc. Ap. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. Pitesti. B. Calea Bucuresti. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Tepes Voda. Exercitiu. Arges Pitesti. Bl. MARIA CANTACIOIU D. Sc. nr. DAN CRISTESCU I. A. Str. Sc. nr. PD-4. Sc. Str. 4 Pitesti. P5-7. B. Bibescu Voda. Teilor. A. 5 Pitesti. Sc. B. Ap. Str. Ap. B. Craiovei. Ap. Ion Alexe. Str. B. C3. Str. A. Str. Dacia.Trivale. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. Bl. 2 Pitesti. Trivale. Ap. Ap. 4 Curtea de Arges. D6. Str. Bl. P1 + P2. 15 Pitesti. Exercitiu. Petrochimistilor. Exercitiu. MARIA CIUCU GH. Sc. B3A. Bl. Pitesti. Str. Bl. B. Ap. 2.7 Costesti . 18 Pitesti. IULIA CANA S. Str. VASILE CHELU C. Sc. M3. ELISABETA BUSIOC P. D. Trivale. Sc. Arges Pitesti-Gavana. Ap. VASILE COSTACHE N. Bl. A. C. 30. 6. Ap. 4. 7 Pitesti. D. Str. Str. Str. 1918. C. B. 6. A. 17. 27 Pitesti. 34. Str. nr. nr. 14 Bucuresti. Ap. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I.31. Sc. Arges Pitesti. Sc. PD--2A.

B. Bl. P3. Ap. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . 30. ALINA DENISA DIACONU GH. Sc. Sc. Sc.C. B. ELISABETA DUTA M. Balcescu. C. Bl. ISTVAN JANOS DESPA M. Str. Str. E. MARILENA FLOREA A. A. A6. CORNELIA FLOREA GH. MARIA GRIGORE A. Q5. C4. Bl. Ap. Ap. 8 Pitesti.Gavana III. Popa Sapca. 14 Pitesti. E3b. Ap. Ap. 34. 11. Bl. 1. 1. Ap. Str. C. Str. V. MARIOARA GORUNESCU A. Gavenii. Ap. Capitan Cutui. Ap. Sc. D. Bl. 6. Bl. Bl. Ap.Trivale. Ap. Ap. 24. C. N1A. Sc. Sc. 4. 4. 13 Pitesti . Bl. Ap. 19 Pitesti -. Popa Sapca. Sc. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Arges Pitesti. GHEORGHE DUMITRASCU C.Trivale. A. 16. P3. Q5.C.Banat. Sc. Bl. B.Banat. Sc. H Pitesti . ILIE GHISOIU M. B. 30. A. 19 Pitesti. A. Sc. P10. Ap. Arg Pitesti. Bl. A. Str. 1 Pitesti. Ap. B2A. VIOLETA DRAGOI A. Sc. Davila. 72C. Aleea Prahovei. B. Sc. 32 Pitesti. C4.DATCU I. C. Sc. 30. Ap. ROMEO GHEORGHE N.Trivale. Arg Pitesti. Eroilor. C. 22 Pitesti. Str. N. Str. A. Frasinului. Ap. Str. Ap. Str. Bl. C4. Popa Sapca. 1 Pitesti . CONSTANTINA DUMINICA GHE. Bl. Sc. Milea nr. ADRIANA DUTU GH. Ap. B. 6. GHEORGHE GOGA C. P3. Bl. 19 Pitesti. Bl. Sar Geamana. 7 Curtea de Arges. Bl. STEFANIA DEMETER J. Bratianu. Alunului. Ap. Str. Ap. Sc. Bl. Ap. Bl. Milea nr. B4. B8.14 Pitesti . Sc. Arge Pitesti. Aleea Prahovei. Bl. Bl. Str. MARIETA GHICA I. 8 Orastie. 29 Pitesti. Sc. C. 2 Bughea de Jos. 21. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. Voda. B. STEFAN DELU I. Sc. 8 Pitesti. 11 Bucuresti. Q5. Capitan Cutui. Str. Ap. Sc. Str. Milea nr. 8 Pitesti . C. Str. Ap. Bucuresti. Arges Pitesti. Bl. Ap. GHEORGHITA DUCU GHE. NICOLETA DIACONU I. 18 Pitesti . A11. 67. S1. Str. Arges Curtea de Arges. Ap. Bl. Sar Geamana. NATALIA GHEORGHINA F. Gavenii. I. 15 Pitesti. 8 Pitesti. Str. Ap. Bl. Sc. Popa Sapca. B. B. 24 Pitesti. Sc. C. Sc. Str. Bl. Sc. Bl. 22 Pitesti. Str. Gavana III. E11. Ap. Str. 1918. Marasesti. Bl. 14 Pitesti. AURELIA ENE GH. Sc. Bl. Str. A11. 7 Mioveni. CAMELIA DUSA D. Bl. 1 Pitesti . Capitan Cutui. C. B 14. Sc. Bl. C. 8. Sc. 6. Bl. Bl. 8 Pitesti. GHEORGHE GHICA D. Str. Bl. MIHAELA GEORGESCU I. Bl. S1. N. C4. 2. Arge Pitesti . C. D4. Str. Sc. C. Arg Pitesti. 19. V. A. A. Ap. C. A. C. Ap. Sc. ALEXANDRU DINU N. Ap. Republicii. 23 August. LAURENTIU GAVA B. Ap. Sc. Ap. 19. ALEXANDRA DRAGOI M. Bl. C. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Pitesti. Ap. Schitului nr. Calea Dragasani. GEORGETA ENE R. Trivale.Trivale. DUMITRU FLOREA I. Bl. 1 Dec. B. V. Ap. 9S-14. Vladimirescu.Str. 30 Comuna Bradu. 19 Pitesti. B. Schitului nr. Sc. A. B17. Ap. Bl. 9S-14. Str. ALEXANDRA DELU ST. Str. Sc. Sc. VASILE Pitesti . C. Sc. Ap. GHEORGHE GHIOCA N.Craiovei. Arges Pitesti.Banat. Ap. Ap. GHEORGHITA DIACONESCU GH. 13 Pitesti. Str. GHEORGHE DIACONU T. PAULINA DELU GHE. Arges Curtea de Arges. Sc. Sc. Str. U1. Arges Comuna Bradu. Trivale. C. A3.B1. TEODOR DIACONESCU T. 13 Pitesti. I. Ap. Trivale nr. Pitesti. ROMICA GAVA G. Bl. Bl. Ap. Bl. 11. Alunului. Arges Pitesti. Sc. 4. Bratianu. Str. Str. Bl. Bl. E11. T. ILIE TEODOR DINESCU I. Ap. Bl. Prundu.Craiovei. 2. 22 Pitesti. Sc. A. 13. Bl. MARIN DUMITRESCU C. Ap. jud. ION DIACONESCU C. Sc. Bl. Sc. S4. B2A. A. Str. Bicazului.C.C. VALERIA MARILENA DUTA V. Ap. 13 Pitesti. DUMITRU GEORGESCU M. Sc. F4a. 1. E. C. Str. Sc. ALIN GHEORGHE V. Str. 8. ELENA DIACONESCU C.

11 Pitesti. ANETA MAILAT GH. Ap. Sc. Bl. Pietei nr. P5. Ap. Ap. P29. 6 Pitesti. DUMITRU LAZARESCU M. 43 Pitesti. ANA ION N. Str. Ap. GEANINA MANOLESCU I. Merisani. 110 Pitesti. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Sc.Trivale. Sc. 12 Pitesti. 17. Sc. MARIA LUCA C. 17. ION IVAN GH. 29. Sc. Ap. A. C. 8 Pitesti. Ap. P. VERGILIU ILIE I. Balcescu. Vladimirescu.Craiovei. Eroilor. Bl. NICOLAE LUCA D. A. Vladimirescu. Bl. 14 Pitesti. Popa Sapca. D1. P7. Bl. 12 Pitesti . Bd.Craiovei. 110 Pitesti. 5. Str. 11 Mioveni. Str. Bl. GABRIEL ILIE GH. Bl. 19 Pitesti. Rares. Sc. D5A. Ap. Smardan nr. Str. P29.1 Pitesti . 11 Pitesti. Expres. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. 52. sat Valea Ursului nr. sat Prislopu Mic nr. Sc. VASILICA ILIE P. Sc. Ap. B. C. T. 30. Sc. Sc. Ap. B 42. Str. Sc. 29. Exercitiu. D. Pietei nr. Bl. Bl. GHEORGHE MARINESCU I. 9 Pitesti. P29. Sc. IOANA ILIE A. sat Prislopu Mic nr. Exercitiu. 42 Pitesti. Brancoveanu.Craiovei. ADRIAN MAILAT M. Bascov. B. Ap. Bl. Str.18 Pitesti . Ap. Brancoveanu. Ap. 4 Pitesti . Bl. Bl. 16 Pitesti. Bl. 39. B 42. Str. 31. F. Ap. D. C. Sc. Ap. Ap. 29. D1. Garlei. Sc. com. Bl. Ap. Bl. A. Sc. Sc. 9 Pitesti. Bl. C. SEBASTIAN MARINESCU P. Str. Sc. 70A. 6 Pitesti. 5. Ap. T. CRISTINA MARIA V. Ap. Ap. 5. P27. Str. Sc. A.Str. Voda. A. Sc. N. 69 Pitesti. 10 Pitesti . Vladimirescu. Sc. C. Bl. 9 Pitesti. DOINA MARGARITESCU D. Str. A. A. Comuna Bascov. Bl.com. 33 Pitesti. 10 Pitesti. 10 Comuna Davidesti Pitesti. Ap. 4 Pitesti . Sc. MARIANA MARIOARA C. ADRIANA JOIULESCU I. Bl. Bl. Sc. VASILICA MARINESCU GH. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. Bl. A. A4. Str. C. Sc.15 Pitesti. C1. Bl. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . S8. Cart. Ap. 11 Pitesti. TOMICA ILIESCU I. I. CONSTANTIN LEASA I. C. P3a.Trivale. A. Bl. Bl. D. ANA ILIE GH. Ap.1 Pitesti . Bucuresti. Bl. V2D. Ap. Sc. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. Ap. Stefanesti Pitesti. Golesti. Pillat. F. MARIUS ILIE GH. D. Sc. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. Ap. Str. F. A. Bl. Bascov. Ap.Vasile Lupu. MIHAELA MANOLESCU A. Str. 6 Pitesti. 19 Pitesti . C. Golesti. Bucuresti. Str. Banat. Banat. Bl. Sc. Bl. CONSTANTIN IONESCU I. Bl. Str. MARIA IONESCU V. Ap. FROSA MARCU M. S8. L4. 1 Pitesti.HAIDUCU D. Str. 10 Pitesti. GEORGE FLORENTIN ILIE V. 12. VALENTIN ILIE GH. MARILENA IANCU G. Sc. Bl. CRISTINEL LEASA F. Sc. Str. Ap. Sc. Bl. MARIA LAUDA I. Ap. Ap. D. A. Ap. MAGDALENA ILIESCU F. 8 Pitesti. B2. N. Str. Bradului. Sc. P7. C. Sc. 4 Pitesti. B. com.Trivale. C. sat Labusesti Pitesti. Ap. Bl. Ap. F. Bl. CORNELIU ILIE I. Republicii. Craiovei. Bratianu. D1. B. Sc. Ap. Ap.T. Ap. 13 Pitesti . STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. 4 Pitesti. Str. D. A. B12. Bl.Trivale. 17 Pitesti . A. Bl. D11. D. Ap. B 42. Str. Bl. GILDA FLORINA ILIESCU GH. A5. 11 Pitesti . C.C. S8. Brancoveanu. C. A. A. sat Borlesti Com. Ap. Sc. Brancoveanu. 19 Pitesti. Str. Sc. C. Trivale. D1. F. Sc. 6 Mioveni. Pietei nr. Ap. CORNELIA ION N.Trivale. ION LUCA N. Bl. Exercitiu. CONSTANTIN ILIE P. nr. Ap. Bl. 4 Pitesti. C. Golesti. Sc. A. Str. 10 Pitesti. P5.

C1. Bl. LIVIA Pitesti. B. E4. Sc.Trivale. Paltinului. Str. B. 3 MICU C. Frasinului 19. Bl. Ap. A.Trivale. 10 NITA M. Bl. 46. Bascov. A. 40. A. MARIA Barla Mozaceni . 10 NAGODA F. 10 NEAGU C. Ap. 7 NEACSU F. MARIA Pitesti. Maior Sontu. Str. B9. 13 MOCANU P. Ap. Balcescu. 16 MOLA C. MARIAN Pitesti. 11 OLTEANU I. Bl. Bl. L3. Sc. Str. Bl.C. VICTORIA Mioveni. Serbota 1. 29 MURGESCU M. str. Sc. Ap. Ap. Sc. Str. 22. P3. Bl. P. Ap.2. Bl. AUREL Pitesti-Craiovei. Sc. Sc. D. 1 NICULCEA GH. NICOLAE Pitesti.Razboieni. N. Ap. 14 MOCANU A. PETRE Pitesti. Sapca. Sc. Ap. D. Sc. Sc. Se NEAGOE I. Fr. Sc. Str. Bl. MARIA Pitesti. C1. 1 Dec. Ap. Str. GEORGE Pitesti. Tache Ionescu. P. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. B5. Ap. Ap. Ap. DANIEL Pitesti. Ap. Ap. Balcescu. Str. A. Sc. Str. 14 MIHALTU C. 18 NEAGOE M. Str. A. MIHAI Pitesti. C2A. 27. Bl. Str. TEODOR Pitesti. Bl. Bl. Sc. CONSTANTA Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. 4 MOCANU A. Bl.D6. B-dul Republicii nr. Ap. A5. GHEORGHE Pitesti. Voda. P7. Bl. 10 NECULA P. Str. 1918. B. DOINA ELENA Pitesti .MELENTE P. J11. 22. A. MONICA Pitesti. L3. Bl. 19 MINCA N. Ap. Ap.C. Ap. M5a. Livezilor. Bl. Ap. B. NICOLAE Bascov MINCU F. Str. MARIN Pitesti. Q3. 15 MIHALCEA GH. Sc. E. A. Ap. Sc. Ap. B. 17 OLTEANU N. M. E. Sc.Vale NEACSU C. A. VIOREL Pitesti . 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. B-dul N. D3. L3. B21.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. Bl. Sc. RADU Mioveni. A. Sc. B. Sc. Sc. Balcescu. B. Bl. Sc. 1 Decembrie 1918. Bl. CONSTANTIN Pitesti. Catanesti. Ap. A. Bl. 10 NEAGOE T. NICULINA Pitesti. Ap. Sc.1 MOACA I. Gavana 2.Victoriei. Bl. Sc. CONSTANTIN Pitesti . BUCUR Pitesti. MIHAIL Pitesti. Bl. MARIN Pitesti . PARASCHIVA Pitesti.10 MINCA C. Bl. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . Ap. Bl. Bl. Str. Voda. G. Sc. Ap. Bl. 22 NEDELEA I. B. Sc. Gavana. Sc. Sc. Str. C. Sc. Ap. M 20. Ap. MIHAI Pitesti . Bl. Tache Ionescu. 4 NEACSU GH. 17 MIHALACHE M. N. 19 NECULA I. Str.A. F3. DORU Pitesti-Craiovei. Str. IOANA Pitesti. N. 3. B. 9. Bl. Bl. B. VERONA Pitesti. Sc. Bradului. A. 10 MITISOI F. B-dul N. sat Mogosesti MOISESCU I. Sc. 29 MIHAI I. Razboieni nr. 14 NEDEA F. 45 MORARU P. 10 OLTEANU D. Kogalniceanu nr. Smardan. Sc. PAUL Mioveni. Sc. Ap. 3 NAGODA ST. 4. Razboieni. LUMINITA Pitesti. TEODORA Pitesti. B. Popa Sapca. Str. 8 NITA M. 19 NICOLAE F. Frasinului 19. Sc. Ap. B 22 bis. I. A2. 39. D. Vedea. Sc. Ap. 8 NICULCEA M. LIVIU Com. Bl. 11 OLTEANU N. A. E. Bl. 15 MINCULESCU GH. CARMEN Pitesti . I2c. Ap. Ap. A5. Ap. Smardan. 86. DORINA Pitesti-Craiovei. 10 MINCULESCU GR. Str. B-dul N. Bl. C. Sc. 18 NICOLAE ST. Aleea Ciresului. DOREL MIHAITA Pitesti. Balcescu. C1. Ap. Sc. PAUL AUREL Pitesti. 8 MOTORAN N. Sc. P6. Sc. A. Victoriei. Str. 13 MOGOSI D. Str. Zugravu. Bl. M 20. Ap. Bl. 22. A5. Sc. Sc. Str. 39. Str. Ap. Sc. Str. Ap. C. Bl. Ap. NATALIA Pitesti. Bl. V19. D. C. A. B. Sc.Bratianu. Bl.Bl. Bl. A. Balcescu. Smardan. ANCA GABRIELA Bucuresti. B-dul N. EMILIA Pitesti. Ap. Ap. Bl. Bl. Ap. M8. Ap. 131 NEACSU M. Bl. Sc. VIOREL Pitesti. 3 MINCULESCU I. 146. VIOREL ION Pitesti. Bl.Razboieni. Bl. VICTOR Pitesti. Ap. Trivale. Catanesti. Ap. 86.Victoriei. D. Str. A.Golesti. Sc.

4 Pitesti. Sc. Sc. Bl. ION POTOLEA G. M 25. Sc. 1. AURICA PATERAU I. C. A Pitesti. IULIA POPESCU N. P. D. SORIN PETRE A. C. Sc. P 8A. Bl. MARIA PARASCHIV I. 19 Pitesti. Smardan. Sc. Bl. Ap. B 8. Sc. 22. M3. Sc. Balcescu. B. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. Sc. Exercitiu. Sc. PETRE POPA GH. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. D. 3C. Petrochimistilor. 8 Pitesti. Exercitiu. Sc. Bucuresti.Bl. Sc.Ap. 8 Mioveni. 17 Pitesti. B-dul Dacia. Sc. Ap. Str. 31. E4. Str. A. A. Bl. 8 Pitesti. Bl. Sc. Bl. Ap. 7 Constanta. Sc. MINODOR POPESCU I. Ap. com. Bl.15 Pitesti . 19 Pitesti. St. Ap. A. Str. MIHAELA CAMELIA ONEXE I.1Dec. A. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. Bl.8 Pitesti. Str. ECATERINA POPESCU I. 23 Pitesti . 9 Pitesti. Ap. Sc. Bl. 63 Pitesti. Str. Sc. Ap. Str. Bucuresti. Bl. Aa. Ap. FLOAREA PANTILA IL. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Ap. Sc. Str. Ap. Bl. Ap. 13 Pitesti. MARINELA ONEXE S. 14 Pitesti. Ap. C. C. 2.Independentei. Bl. Str. A. ELENA PANA I. Sc. Bl. MARIAN GABRIEL PETRE F. VALERIU PIRVU ST. Sc. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . Bl.Arges Pitesti. Ap. Sc. Jud. Bl. A. Bl. Banat. Ap. Ap. DANIEL POPA C. 31. B. GHEORGHITA ONOFRE P. Str. Str. MIRELA POPESCU D. St. 26. Badea Cartan. Caldararu Pitesti. D. Bl. Ap. Bibescu Voda. Ap. IOANA PENUSI A. Ap. Sc. Paltinului. P 8A. C. 13 Pitesti. 7 Pitesti. Str. nr. Str. 15 Pitesti . Sc. Ap. MARIA PANA I. A 35. Ap. N. Campineanu. I. M. D. Bl. Str. 8 Pitesti. Bl. LUCRETIA POPESCU M. Craiovei. Pillat. Ap. C. Bl. MIHAELA PATAN A. Bl. 4 Pitesti. FLORICA POPESCU AL. 40. 12 Pitesti. B. Sc.republicii. NECULAE PIEDICA A. 2 Mioveni. Industriei.48. Petrochimistilor. Ap. Targului nr.C. Ap. Ap. Balcescu. 6 Pitesti. Sc.D. B. FLOREA PARPALA M. Bl. Ap. Sc. Str. Milea. 8 Pitesti . Ap. FLORINEL ONEXE M. Ap. A. Ap. Gavenii. Sc. GYORGY POSIRCA M. B 8. Ap. P 8A. 87. A. Frasinului. Maior Sontu. 26. Sc.Traian. Sc. 12 Pitesti. EMANOIL POPESCU C. Bl. Str. S4. CALEOPI PETRESCU F. Str. Ap.M4. Bratianu. Tineretului nr. Sc. C. Paltinului. Sc. CRISTINEL PAROIU P. F. Sc. L. Sc. 14 Pitesti. Str. MARIA PATRAU AL. SILVIA Pitesti.D. I. Paltinului. Caldararu Costesti. CV. F. Industriei. Ap. D1. Ap. B 20. RELU PAUN M. A.Str. C. 19 Pitesti. Sc. A. B-dul Republicii. Str. Bl. Ap. Sc. Aleea Carpenului. 12 Pitesti. 13 Pitesti. Bl. Bl. Sc. A3. Bl. B 10.N.14 Comuna Mihaiesti. ECATERINA PERPELEA I. A. 4. Aa. B 10. A. Ap. Bl. B2. ANGHELINA PAUN C. D. 12 Pitesti. Bucuresti.B1. Bl. Bl. E. Gavenii. Ap.Prundu. Ap. 19 Pitesti. 19 Pitesti. Str. Bd. P2. MARIOARA POPA I.10 Pitesti. C2A. Rebreanu. Sc. ap. Str.1918. Bucuresti. L3. ION PANAITESCU C. A. Ap. C. Str. U5. MARIN ONEXE M. V. 3 Costesti. B. Ap.C. Bl. ELENA POPESCU I. Bl. B. Bl. 1 Pitesti. Bl. Bl. Bl. VASILE IONEL POPESCU P. Sc. C.OLTEANU N. Banat.B. Bl. Bl. Bl. Bl. Sc. Sc. Ap. Prundu. Sc. CONSTANTIN POPESCU ST. Bl. P 8A. A9. D. Sc. Str. Ap. Banat. B. A 35. Bl. A. 13 Pitesti. 13 Costesti.Craiovei. 26A. 23 Pitesti. A. 13 Pitesti. Bradet. 42. Ap. Sc. Bl. Str. Bucuresti. Str. 15 Pitesti. Str. Sc. A. P. Ap. F. Str.12 Mioveni. Viteazu. B. 6 Pitesti. com. NATASA PETCU M. GHEORGHE PETRE N. Sc. E. 18. Gavana. MARIA PIRVU V.35. B2. HIC Bratianu. P 17. nr. 39 Pitesti. SPIRIDON POPICA G. Str. Sc. A 35. C1.2. 19 Pitesti.

Bl. Sc. 17 bis. Republicii. 13 SANDU VERGIL Pitesti. B2. 15 RADOI I. B 32. Bl. 7 SANDU I. Str. GHERGHINA Pitesti. VIORICA Pitesti. C. F2. C. Bl. ELENA Pitesti . Bl. Ap. 69. 18 STAN E. Ap. E2. Stanciu Mihoveanu. 20A STAN D. Bl. FLORIAN Pitesti. Ap. Bl. ELENA Pitesti. A9. Sc. Sc. Sc. MARIN Albota. Zorilor. DORU Pitesti. ION Pitesti. Gavana 3. nr. CONSTANTIN Pitesti. Bibescu Voda. Sc. Bl. Bl. Str. com. Sc. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. A. 9 PREDA GH. 13 SAVULESCU D. Bl. C. IRMA Pitesti. B 65A. P5A. Bibescu Voda. Bl. Ap. Campineanu. Ap. Bl. 104. Bl. CONSTANTIN Pitesti. N. 26. C. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. Ap. Ap. Sc. 29 SMEU I. Ap. Arges SMARAND GHE. Str. com. N. Trivale. Str. Bl. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. 5 STAN C. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. A. 3 SOARE I. Str. Ap. Str. 9 Mai nr.Trivale. B. 68B. Sc. A. Ap. Ap. Bd. Campineanu. Sc. Ap. B. D3. Sc. ION Pitesti. Sc. Sc. Grigorescu. CATALIN Pitesti. Exercitiu. Trivale. Str. Sc. Zimbrului. E. Str. Bl. 4 STANCIU M. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Sc. Str. Str. Ap. Bl. P 16. 7 SANDOR SAMSON C. Sc. D. B. ION Pitesti. Sc. U5. Str. Bucuresti. Bl.POTOLEA GH. 29 SMEU I. Campului. SORIN ION Pitesti. Sc. A. 63. Voda.ION Pitesti. Ap. Str. Voda. Bibescu Voda. BADEA Pitesti. 7 STANCU V. Bl. Sc. Bl. E. Sc. Milea. Republicii. 1 STANCIU C. 24 SILVEANU I. P16. Bl. Ap. 2. Ap. Bl. Ap. Str. Sc. Sc. Ap. Q3. Bl. Bl. 15 PREDA C. ION Pitesti. B. 62. A 13. Ap. ANGELA Pitesti . MARIN Pitesti. C. B. Exercitiu. Viilor. A. F. Ap. Razboieni. M3. Ap. Gavana 3. Sc. Gavana II. D. Bl. Str. VASILICA Pitesti. 6 STANESCU GH. Bl. Ap. A9. E. A. G1. Bl. 18 STAN M. FLORICA Mioveni. 11. Ap. G1. Str. MARIA Curtea de Arges. Ap. Viilor. 10 ROMAN G. Sc. Ap. 12 STANESCU C. A. Ap. Ap. E. SORIN Pitesti. Str. B. A. Sc. A. Sc. D7. Bd. 7 STAN M. ION Pitesti. 30. Ap. D. SILVIA ELENA Pitesti. A. 78 SPIRIDON ION Pitesti. C3. B. E3. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. NICULINA Comuna Albota. P9. Grigorescu. Bascov RADA N. 13 PRISLOPEANU I. Sc. Sc. Bl. CONSTANTIN Pitesti. Str. ION Pitesti. Ap. F. Str. NICOLETA Pitesti. Zorilor. A. 16 STANCIUCU D. Sc. C. 10. Bl. Republicii.Tache Ionescu. Ap. A. Sc. Exercitiu. 12 STANCIU GH. Ap. Bl. SMARAND F. C2. A. Bl. P-ta V. Grigorescu. 9 SMEU GH. 6 STANESCU P. Bl. 14 SOARE D. Sat Gura Vaii STAN C. Sc. Campineanu. Trivale. Ap. Sc. 4 ROGOVEANU ST. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. C. Sc. Sc. GHEORGHE Pitesti. CV. Bucuresti. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Exercitiu. Soseaua Oltenitei 138. 2 STAN S. Bl. Str. C. B. Petrochimistilor. ADRIAN Pitesti. Exercitiu. FILOFTEIA Pitesti. B. 11. A. Str. Bl. U7. 24 SANDU G. Bl. Bascov. Sc. C2. A. Bd. Bl. 29 SOARE N. Str. Bd. Sat Cerbu SOARE I. M3. Depozitelor. A. Str. nr. A. GH. Bl. 26 SAMSON ELENA Pitesti. Sc. GHEORGHE Pitesti. A. SORIN . B. Bl. Bl. Sc. NICULINA Pitesti. Ap. Sc. E. Str. G1. Valea Iasului STANESCU I. 13 SANDU C. Bascov. Aleea Caminelor. Ap. U7. Sc. Ap. Ap. Str. A. Bl. A. VIRGIL Pitesti. Sc. Str. Ap. Bl. P9. 2 STAN D. Libertatii. A. Ap. MARIN ION Pitesti. Sc. GRIGORE Pitesti. Ap. Ap. B. 68B. Str. MARIAN Pitesti. Str. Ap. Ap. Bl. F. GHEORGHE Pitesti. Bl. 6. Bl. Ap.

B. D2. Bl. 12 Pitesti . CORNEL STEFAN I. Ap. Str. D. Bl. D32. D23. 12 Pitesti. Bl. 6 Pitesti. CONSTANTIN TIULESCU M. Ap. Bl. Sc. Negru Voda. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . M. GHEORGHE STANOIU M. EMIL STEFAN N. MARIA TICA GH. IULIAN VASILE I. Ap. Ap. Str. C. Craiovei. Sc. Sc. D1. D. Victoriei 87 Pitesti . A. Bl. Sc. Ap. 19 Pitesti . Bd Republicii. B. Ap. 4 Pitesti. D. Bailor. Bl. C. Banat. Bibescu Voda. Sc. Sc. C. B. 16. GEORGE STOICESCU T. Bd Republicii. VIORICA STEFANICA F. Str. 9 Pitesti. 9 Pitesti. Nr. Sc. D23. B. Sc. B4. 29. Trivale. 6 Pitesti. Sc. Ap. Viteazu. Str. 41. Sc. Bl. VALENTIN VASILE I. 52 Pitesti. Bl. A. N.M. C. Stalpeni Com. Bl. 6 Pitesti. 8. Sc. A. Str. Ap. RADU STOICA I.N Balcescu. Ap. Sc. A. 9 Pitesti. Bl. Bl. OANA TOANA I. E. Str. D2. ION VASILESCU M.Victoriei. Campului.1 Pitesti. CAMELIA STOICESCU N. 19 Pitesti. Ap. Sc. Bl. Bl. D.L1. P5. DOINA STOICESCU T. Str. VIORICA VASILESCU B. 10 Pitesti. 4 Pitesti. 15 Com. Sc. Sc. Sc. Ap. Sc. FLORIN VASILE GH. Stalpeni Pitesti. Sapca. Bucuresti. NICOLAE STOIAN N. 33 Pitesti. Bl. Str. Sc. Ap. Ap. C. M. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. MARIA SURDESCU D. 67B. Sc. Ap. Str.37 Pitesti. 65B. Ap. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. 12 Pitesti . Bl. 24. FLOAREA STRIMBU G. FLORICA STRIMBU I. 13. Sc. 17 Pitesti. MARIA TILEA G. Brancoveanu. Sc. 9 Pitesti. Str. C.STANESCU N. Ap. D2. Bl. ELENA SURDESCU D. Sc. D13. Sc. B. Bl. Bl. Viteazu. Bl. 68B. Bd. 2 Com. Bl. MIHAELA STOIENESCU F.C14. Ap. Viteazu. E. B. Sc. Ap. Sc. Sc. Str. Sc. Ap. Bibescu Voda. Str. Ap. Maracineni. 30. C. AUGUSTIN Pitesti. ION STEFANICA A. A. P8. 2 Pitesti. C. Sc. Sc. Sc. Sc.Craiovei. 15 Pitesti. 9 Pitesti. Ap. Bl. Str. Q3A. DINU BOGDAN TOANA I. Bl. 17 Pitesti. Ap. 2 Pitesti. Str. Ap. A. 5 Pitesti. Garlei.Gavenii. Ap. A. D11. Str. B18. VALENTINA STEFANICA P. 2. Bl. Ap. 33 Pitesti. B. 12 Pitesti. Viilor. A. 6 Pitesti. Sc. Str. Bibescu Voda. PAUL STRIMBU R. Sc. Ap. A. 2. Str. F. A. Exercitiu. Str. Bl. Bl. B4. Sc. MARIN TOROIPAN N. 2 Pitesti. E. MARICICA TUDOR I. SEBASTIAN VASILE GH. Ap. ELENA STEFAN GH. Exercitiu. Trivale. Mihaiesti. FLORICA VASILESCU C. Bl. Sc. P. D5. ELENA STANICA G. C4. P. Bl. B. MARIA TURTOI M. Sat Vacarea Pitesti. E. 11 Pitesti. VIORICA TIR C. Sc. Ap. Str. CCS. 33 Pitesti. Sc. Bl. 7 Pitesti. P5. Prundu. B. Ap. 6 Curtea de Arges. B. IONEL-LIVIU TUDOR E. D2. Banat. 2 Pitesti.A.B. Ap. Str. Str. Ap. Ap. Str. Ap. 41. NICOLAE STEFANESCU GH. A. 12 Pitesti. C. Victoriei. C. Bl. Ap. Sc. A. Bl. P7. C. Sapca. Str. D2. Sc. C. Bl. Bl. 10 Pitesti. Bl. Bl. FILOFTEIA TUDOR C. Str. Bl. 20 Pitesti. Bl. Str. Libertatii nr. Ap. ILINCA STRIMBU I. 15 Pitesti. Bl. Victoriei. 2 Pitesti. Ap. Bd Republicii. Ap. E. Str. Trivale. Str. 9 Pitesti. FLOREA STOENESCU A. Bl. Sc. Craiovei. M. Str. 24. Voda. B-dul Petrochimistilor. Bl.Craiovei. Argesel. 117.Trivale. Craiovei. Bl. PS11. A. Ap. Bl. Bl. Ap. 13. Sc. 2. Republicii. Ap. Ap. 1 Pitesti. Str. SILVIA STEFANESCU I. Sc. Ap. ELENA STOICA GH. Ap. Valea Iasului Com. C. Str. Bl. D. ION STANESCU T. Bascov. Ap. Str. Banat. DINU MIHAI TOMESCU GH. B. A. Str. Bucuresti. GHEORGHE STOIAN I.

Arad. Str. 7 212.5 55. FLOAREA Pitesti. Nr. MARIN Pitesti. Zal?u. Str. 71 20. Ap. Com.000 Arad. 17 44. D-na Balasa. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. L5. Libvezilor. M6.920 ANGEL S. Str. B. Bl. Str. A. Bl. 1082 44. Arad. DALMA ILONA Jud. Str. Nicolae Oncu.116. Iuliu Maniu. Ap. Nr.200 ARDELEAN I. Bl. 14 VOICU D.000 ARDELEAN I.520 BACHMANN S. Cart. Ap. Bl. Sc. Bl. Z24. 3 30. A.440 ASANOV S. 504. Ora?.988.320 AVRAM I.703.720 B?L?BAN D. ANA Arad.400 B?NESARU D. Craiovei. ADRIAN AGACHI I. 8. Sc. 2 48. Sc. Sc. Sc. Str. Bv. 16 20. 45. Str. A3.111. Bl. Chi?ineu-Cri?. Str. 8 VISINESCU V. F?t Frumos Nr. Craiovei. Bl. Sc. IOAN Jud.820 BARBURA D. Bl. 10. Sat. D. Str. Ap. Arad. Nr. Ap.400 ARACS F. Radnei. Felnac.400 ALBU G. Ap. AURICA Arad.056. R?ZVAN ALEX Arad. Nr. Nr. 24 25. Bl. Et. Nr. Pecica. Bl. MARIUS CRISTIAN Jud. Nr. MARIA Pitesti. Bl. B. DANIEL IOSIF Jud. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Afinelor. 29 10. Arad. 12 3. ANTONETA Arad. ELEONORA Arad. Bl. Ap 12 46.400 AVRAM M. Nr. 5 VERBINT P. Iuliu Maniu (Calea Arm. Aleea Amara.744. Nr. Arad. C. Sat. Str. B14.769. U6. Com. Loc. Sc. Dr. Ap. A. A. Bl. 36 10. Ap. AVRAM Jud.600 ARDELEAN I. X42. Teilor.2 VENESCU N. MATEI 4. X36/2. ION Pitesti.458. Ap. Brâncoveanu. AIDA M. Str. Trivale Bl. Str. 67B. Cetea.372. Sc. 30 4. Libertăţii. A. Et. 24. Maracineni VOICU D. FADEI Arad. 11.298. 47 VICOVEANU M. 3. Some?ului. Eminescu Nr.000 B?CU? C.271. Arad. Str. Ap. Ap. FILOFTEIA Com. 102. Iuliu Maniu.640 BACIU I. 1333 61. Razboieni. A. ELVIRA Jud. GABRIELA GEORGETAPitesti. Str. Sânlean-Livada. GHIORGHE Jud.000 ANDER N. 14-16. Sc. Ap. Nr. Bl. 1-3. Bl. A. FLOARE AELENEI C. Ioan Suciu. Str. Ap.081. Nr.337. Nr. 3.T. 3-11. Ap. Ora?. Trivale. Sc. 1.678. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. C. 1. 49/53. Bld. VIOARA Jud.748. Bl. Et. Ap. D. Str. Curtici. Str. 22 88. Ap. Sc.288. 4A. B. Bl. 2 (decedat) 74. Ap. 3. Ro?ii) Nr. ELENA Arad. Arad. Et. Vlaicu. 14 43.411. Calea. Gavana. 13. Sc. Ştefan OLIVER Arad. Sc. Com. Dr. Str.186. Ap.372. Str.I. Bl. Nr. Loc. P-?a. GEORGETA Arad. Sc. A.000 ALBERT P. Sc. A1a. Prof.VELESCU V. 30 44. Macea. Bihor. Sc. 759 21. D. Loc. VALERIU Pitesti. ALEXANDRU Arad. 36 10. Ap.640 BAIDOK F.288. Pecica. 28.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . Ap. E. A. Sebi?. Nr. Predeal.054. Revolu?iei.400 B?B?U N.940 B?LA? I. 17 11. ?icula. CORNEL Jud. D. Str.342. Nr.400 Arad. A. Prundu. Arad. 6 20. MIHAI Pitesti.322. Ap. Sc.928. Nr. Str. Afinelor. 5 VOICU C. 7 VOICULESCU T. Ap. A2.200 BALA? P. Ap. Arad. Some?ului.A. Str. MIRABELA Arad. Et.184. 18 5. Str. 50 101. Ioan Suciu. ION Pitesti.000 ARDELEAN I. I4-2. 37A. Arad.372. Bl. Bl. LOREDA Ap.000 ANTONESCU I. MIHAI Arad. Ap. Sc. M. MIHAIL Arad. A.015. Et. 2C. Revolu?iei.000 B?CU? A. 68B. Com. 247 8. M. 24. Com. Bl. Nr. Bl. 8 VISESCU D. Str. Sc. DANIELA Pitesti. Curtici.380 ANDER I. Bl. CATIŢA Jud. NICOLAE Pitesti. 3 44.667. Viilor. NATALIA RODICA Jud.680 ALBU MARIA Arad.645. F. Arad. Ora?. Borod. 5 VOICU AMALIA Pitesti. A. 3 VINTILA I.000 Arad. Nr. 17 5. Nr. 2. Sc.5 31. 14 4. Craiovei. Str. MARI?A EMILIA Jud. 62 23. Ap.512. Gherea. NICODIM Arad. Ap.L. CONSTANTIN Arad. A. Nr. 18 53. Bl. Sebi?.186. Vila A. 14-16. Ap. 3. Ap.500 APREUTESEI G.400 BARBALAT A. Aurel Vlaicu. Sc. Cal.Marasesti. U.697.

533. 6 74. Mioriţei. ANA Arad. 4 53. Com. OLIMPIA MARIA Arad. A. Tudor Vladimirescu. D. VIORICA B?RNA T. 4. I. Sc. Ap. A. Str.240 LEI BL?JAN V. 7 19. Păcii. Sc. Et. Eroul Necunoscut. Str. 18 1. Str. Ap. MARIA MAGDALENA Arad. ELENA Arad.037. 13 28. A. 3 57. Bl. Ora?. Sc.120. 1. 34 3. 229. Str. Spl. 2. Nr.360 LEI BÜTHE I. 28. A. Bl. Păcii. 28. I. 7. Str.566.744. 28. 51-53. 105A. Arad. IULIU Arad. 4. MARGARETA 9 17. Nr. 17. M-?al Antonescu.000 LEI BUTCA V.979. 304. 6 34. 156 61. Ap. MIHAI DORU Arad. Bl. Ap. Z17.040. Bl.404. Nr. Prof.818. Et. Et. A. Sc. Ap 11 49. Ap. Bl. Nr. Aleea Lalelelor. 1. Bl. Nr. 44 32.670 LEI BODOR P.360 LEI BUZA? I. B21. 3 5. Str. Ap.Arad. SABINA Arad. 125. Frunzei. Nr. Smeurei. 1. BARTA L. Bl. Str. Ap. Ora? Chi?in?u . Et. Eftimie Murgu.215. Str. D. Et. 14. 25.232. Ap.197. Nr. Victoriei. Bl. Sc. 17 26. Str.Cri?. Et. 40 32. Abrud. Sc. IOAN B3. Rusu ?irianu.810. Ap. 10A. Arad. Ap. Ap. 563 55.080 LEI BRADEA I. Nr. P-?a.400 LEI BR?NU? M. ARCADIE MIRCEA Arad. B. Sc. Bl. Nr. Nr. Ap. Arad. TIBERIU Arad.209. Str. Et. 4. 3 12. Sat.000 LEI BUCATO? I.320 LEI BOLD S. G. FLORIN CRISTIAN Arad. Str.261.200 LEI BOURO? G. Nr. Str. Popescu Negura. Bl. SIMION 14 20. Et.000 LEI BIRO A. 6. Godeanu.480 LEI BRADEA GH. 2. Nr.320 LEI BOURO? A. 1 60. B.987. C2. 1-3. Ap. SORIN Ştefan Jud. OVIDIU RADU Arad. Str. Str. Str.520 LEI BUN I. 17. Bl. 1 25. ROMANA LUCREŢIA Arad. GABRIEL Arad. C. BRU?IU S. Bl. 3 68. Str. Gheorghe Magheru. Beliu.627. OANA LOREDANA Jud. Nr. Nr.405. Nicolae Brânzeu. Nr. Bl. Nr. 141.623.356. 3 22. Str.411.217. 15B. ELENA Arad. Et. Ap. 7. B. Ap. X11.000 LEI BUDEANU I. Ap.400 LEI BEUDEAN I. ADRIAN MARIUS Arad. Nr. Aleea Dezna. B. Nr. PAVEL Et.520 LEI BEKE S. LEONTIN D?NU? Arad. Smeurei.464.981.647. DANIEL SIMION Arad. 141. B. 2. AUREL Arad. 3 64.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. A.200 LEI BERHECI A. Str. Aleea Dezna. 4.417. Et. 2. Z23. Abrud. Str.023. Nr. 96. 4 59. Ap. 4. FLORI?A Arad. Et. Str. 6 43. ZAMFIRA 72 . Nr. Nr. 3 38. Et.280 LEI BEN? G. Str. Str. 18 121. 26 8. Arad. Bl. Bl. Bl. Ap. 17 26. 7. Str. Nr. ELENA Arad. Sc. EDITH Arad. Ora? Curtici. Ora?.Cri?.750 LEI BENGULESCU I. Baia.704. B. Sebi?. B. Str. RADA MARIA Jud. Str. B. 1. Calea A. 3. Str. Ap. Bl. 303/2. Bl. Eroul Necunoscut.325 LEI Arad. Micalaca.960. 4.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Sever Bocu. C. IULIU Ap. 1. 15B. Abrud. Bl. Revolu?iei.960 LEI BOLD S. Et. BRUDARIU I. B. 8 281. 10.781. Nr.320 LEI BRADEA G. Arad.000 LEI Jud.600 LEI BERHECI L. 2. BIRTA F. Ap.840 LEI BRAI? I. Sc. DUMITRU Arad. 1. Sc. 2.825. 17.680 LEI BUMB F. 3 9. D.000 LEI Arad. Tabacovici. Sc. Str. 230.250 LEI Arad. Aleea Neptun. Ap. Zdrenianin. Com. 5 52.580 LEI Jud.200 LEI BARBURA G. 219. Y4. FLOARE Arad.762.816. Str.200 LEI BRIE I. Traian. 607.800 LEI Arad. D. Et. ECATERINA Arad. Sc. Nr.853. ADRIAN Arad.870 LEI BERHECI A. BR?NDU?A P. Nr. Sc. Nr.160 LEI Arad. 2 (schimbat) 45. Sc. Ap. ANA 2 14. Et. Str. Bl. M. 305. Praporgescu.640 LEI BIZ?U A. Sc. H1. Ap. 14. Ap. Ap. Sc.080 LEI BUGI T.820 LEI Arad. Gării. Ap. Str. 9.800 LEI BL?JAN I. Sc.419.737. Nr. MARICEL Arad. GEORGETA ANELIZE Arad. 4. Dej. 4. 23 71. Et. 18.203. 339. Str. Sc. Calea Aurel Vlaicu. 3 31. Nr. 2. Beiu?. Nicolae Oncu. Nr. Ha?eg. Ora? Chi?in?u . ANA Et. Bl. Nr. Predeal. Nr. Bl. BUNTA P. 18 60. Calea Romanilor 17-19. Nr. Bl. 128. X11. EVA IULIANA Arad.044. IONEL Jud.420 LEI BORZAN M.583. 17.6 3. 40 14. BARTO? ?.400 LEI BOGDAN I.352.241.953. Nr. Bl. Bl. Calea Aurel Vlaicu. Mioriţei. Bl. Sc. Ap. Ap. 18. 32 12.488. 18 1. Arad. Vlaicu. 19 75. MARIA Jud.965. Nr. Faleza Sud. Bl. 2. Ap. Nr. 1. Ap. Str.640 LEI BOTLUNG G. Cluj.157. VARVOARA Arad. Bl. Bl. Ap. 126/128. V?r?dia de Mure?. Ap 11 21. 318.

260.400 10. Cicir. 5. Sc. ELENA CRAIA V. Ap. 22 Arad.160 2. Ap. Str. C. 2. D. MARIA CRAINIC GH. Bl. Clopotului.200 LEI 30. 1. V. Luchian. Bl. Milea. Aleea R?s?ritul. Bl.840 31. LIVIA CORNELIA CUCOV P. Loc. Lalelelor. 12 Arad. Str. Nr. 2 Arad. Pia?a Catedralei. Str. Nr.090.116.934. Str. 9. Pavel Alasu. 11 Arad. Ap. Str.536. Com.680 31. Alecu Russo. 3. 38-40. 20 Arad. Bl.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. 3 Arad. 29 Arad.000 14. Bl. Str. Bl.400 7. Nr.840 196. 1. A11. Ap. Sânleani (Livada). 39 Arad.773.200 26. I. Nr. 1. Str. 4 Arad. Str. Ap. Sporturilor.720 8. Str.860. 21. Aleea Dezna. Nr. DAN AUREL CZÉGÉ I.150. Nr. Sânleani (Livada).280 12. 2 Arad. Et. Ap. 8 Arad. Ap.513.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . 196 A Arad. FLOARE CURA T. Sc. Str. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. REVENCA CRUDU V.C. A.360. Vladimirescu. Nr. Nr. CONSTANTIN CARACIONI I. X31. 21-23 Arad.315.570 32. 31. 1. Ap. A 49. Str. Et. VIOREL CRI?AN G. Nr. Ap.678. Nr. V. MIHAI CATAN? I. Sc. Sc. Babeş. 89. IOHU COPREAN M. Ap. Bl. I. 4. Bl. Poetului. 1. 10-12. Bl. Nr. Bl.096. IOSIF COSMA I. 5 Arad.034.240 LEI 130. 37-39.400 80. Gr?g?lina. Bl. Nr.411. 7. P-?a. SUSANA COSA N. 25.000 LEI LEI LEI LEI 74. 3.074.000 38. NICOLAE VALERIU COVACI F. Nr. 11 A (decedata) Arad. R?zboieni. Ap. Sat. 31 Arad. Ap. Ap. 2 Jud. Ap. Nr.403. Str. Ap. Cozia. 2-4. Ap. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. B. Bl. FLORICA STELU?A C?RLIG I. Bl. Et. Nr. 15 51. Nr. 31. Ap. Sârbu (Catedralei).271. Oncu (Rodnei).350 50. TOMA CRI?AN I. Nr. Poetului. Et. Str. Nr.040 32. 1-3. Nr. Et. MIHAELA CARACIONI C.680 47. MIHAI C?RLIG N. Str. Et. A5. 11 Arad. Nr. 42 Arad. Nr. Str. Str. Sc B. TITUS IOAN CAR?IS G. 5. 6. Ap. 13 Arad.309. Aleea Saturn. 4 Arad. P-?a. Ion Antonescu. Nr. Str. Str. I. FLORICA ANA COLCER A. 6 Jud. SIDONIA Arad.804. Ap. Str. Br?teanu. Sc. B-dul. Nr. Vinga.360. Nr. 6. Junilor. ANIŞOARA CRAINICIUC A. DAN VANEA CSANKOSZKI D. Calea Aurel Vlaicu.105. A.200 17. 26 Arad. Nr. 8-10. Str. Sc. Ap. Banu M?r?cine. Abatorului. 32. 8 Jud.027.400 38. Nr. SORIN FLORIAN CIORCA I. Alecsandri. Ap. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. Ap. Str.000 31. Str. 6.400 LEI LEI LEI LEI 16.640 5. Ap.200 20.118. Bl. P1. 3. Nr. V. 302. 10. Nr.092. 26 Arad. Str.595. Ap. Loc. 2 Arad. 3. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. 196 A Arad. Z6F. Str. 2 Arad. N. Brezoianu. Nr. Bl. Nr.963.372. Ap. VIOREL CRUDU T. Str.CALANCEA P. Junilor. 3 Arad. IOSIF D?N?IL? A. Nr. Babeş. ELENA CONTA I.920 156. 10. 6 Arad. Et. A. C2. MARIA COSTEA N. F?t Frumos. Sporturilor. N.400 7. Str. Bl. Grozescu. FLOARE CORDO? A.400 143. Sc. 11 Arad. A. 6. Bl. 9 Arad.860. 8 Arad. Ap. Calea Romanilor. Nr. 25. 946 Arad.632.013. Bl. Nr. Arad. 29 Arad. FILOFTEA CORDO? A.400 129. MARIA CREŢU I. 74 Arad. Ap. Nr. Bl. Str. Bl. 50 Arad. J1. Sc.370 110.560 10. Ap. Ap. IOAN COLCER G. X 30. Hodi? (Bârsa). 2 Arad.000 84. X11. Et. IOAN COSTA? G. Bl. TAMARA CALMA T. 6.400 74.000 43. Beiu?. P. 3.640 64. M15. Ap. FLOARE COPREAN V. 35. Nr.560 1.372.000 8. Luchian. 25. H. Nr 16. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. Str.339.581. Nr. ?coalei. 47 Arad. 11.280 51.644. Str.241. 301.082. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. 10 Arad. PETRU CUEDAN A. Marcel Polinescu (Micalaca).300 114. Nr. F. 10-12. 3 Arad. Ap. Ap.160 193. 5. Sc. Nr. 17 Arad. ADRIAN DORIN CORA? I. Aleea R?s?ritul. Nr. 32. Nr. DAN PAVEL CUEDAN T. Arad. Ap. V. C2. 1.400 82. Str. Et. Grigorescu. C. 21. Br?teanu.869. Ap.116.000 62.842. 10.546. Ap.520 LEI 25. A. 26 Arad.376. 263 Arad.156.376. IOAN CARABA? I. Arad. E.241. 613.712. Bl.

38 Arad. Nr. 30 Arad.5 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Sc. Sc. 3. Et. Nr. ROZALIA DEMETER S.680 10.597. B. Bl. Str. Sânleani (Livada). 13 Arad. Nr.976. C-lea. N.736. Et. Sânleani (Livada). Ap. Ap.520 25. ANA MARIANA DINCEA GHE. Bl. Str. Nr. Sc. Sânleani (Livada). 44. Loc. 25-31. Ap. Ap. Str. Nr.158.738.380 11. Ap. IULIANA DRIL? N. Ap. B.217.320 10. Str. Abrud. VASILE DEIAC I.930.995. Miron Costin. Arad. Aleea Muncii.360 68.306.200 8. Gloriei. B. Str.240 92. 30. Nr. 4 Arad. D. 33. 12. Str. PETRU DUMA V. 3 Arad. Lacului. B. 1 Arad.528.800 30. LUCIAN DINNYÉS A. Strada Micalaca. Z25. 17.560 24. A40. Bl. Nr. 1-3.488. 247 Arad. G. Bl. 1. 6 Jud.400 5. C-lea. Sc. 14 Arad. L2. Nr. Nr. Str. Str. 14. Bl. Nr. Aleea F?get. A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. LIVIA FLORESCU I. 30 Arad. ALEXANDRU FAUR V. Str. Str. IOAN DR?GULESCU A. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Bl. 321 Jud . Nr. Sc.683. Bl. CHELEMENT FECHETE P. Caius Iacob. A.925. Felix. Bl. Vasile Goldi?. GABRIELA DITTRICH A. Str. A. 2-4. Calea Aurel Vlaicu.892. 4 Arad. A. Sc. Sc.203. Sc. Arad. Ap. Nr. Nr. 4 Arad. 2.078. Nr. MARIA DASC?LU T.240 77. ALEXANDRINA EHLING A.800 36. Nr. B. Sc. MARIA DUCKE M. 15 Arad. Et. X42. Bl. Bucura. ILIE DR?GAN ?. Aurel Vlaicu. Ap. ILIE F?RKA? G. Gării. Nr. (Cornel Coposu) Bl.200 17. TU?? DEACONU N. 49. Aurel Vlaicu. 12A. Nr. 1. ROZALIA FUGACIU T. 19 Arad. Sc. Sc. Agnita.560 25.320 17.200 8. Str.206.678. Bl. Bl. 1. nr. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D.820 66. Gurahon?. Ap. 2 Arad. Bl.510 11.400 3. Bl. Ap. 3. 4/a. Ap. TEODOR D?MB G. Ap. C1. Str. Ştefan ENACHE G. Et. 1. Str.640 LEI 126. 4. Arad. Bl. VIOARA D?RLEA S. Bl. 8 Arad.269.120 89.160 25. ?agu. Sc. Nr. Nr. 5 Arad. (Sabin Dr?goi) Nr. Al.558.453. Ap. Bl. Ap. 14 Arad.933. Sc.600 629. 7 31.411. 4. 7.440 21. 13 Arad. Sc. Ap.000 10. Ap. 3. 16. (Cornel Coposu) Bl. Tudor Vladimirescu. Arad. Nr. 197 Jud.610 24. 93/1. TRAIAN FEDOROVICI V.271. 236. Et. Nr. VIOREL FECHETE A.271. Sc. Str. 15. 3 Arad.340. 9A. Sc. Post?varului. Poetului. Str. MARIA Arad. 2 Arad. Sânleani (Livada). Et. Ap.980 8. 193 Jud . Nr. Ap. IORDANA DON I. IRÉNKE DIHOR I. Sc.732. Ora? Curtici. Victor Luchian. B. Revolu?iei. Ap. Z23. Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. Ap. Ap. Str. Bl. C. Loc. Nr. Str. Ap. Bolintineanu. Tudor Vladimirescu. ES. Nr.889.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . Sc. George Co?buc. Arad. Ap. Loc. B-dul Decebal. Prieteniei. RODICA DEACONU V. A. VIOARA FILCESCU D. Bl. Nr. Ap. Ap. Et. Et. 702. 7 Arad.900 11. 30 Arad.186. 96. Ap. Nr. 18 Arad. Bd. 5 Jud . 1.380.800 147. E. Dun?rii. 132.200 8. 13 Arad. 2 Arad. 2. Loc. A. Nr.400 12. VASILIC? FLUERA? D. Et.271. Str. Arad. Banu M?r?cine. Ap. 18 Arad. Bolintineanu.000 61.297. Ştefan D?RLEA GH. 2. D.997.289. ANTONIU DR?GU? I. A. 3 Arad. Bl. 3 Arad. Bl.000 24. Ap.400 24. Ion Andreescu.D?NE? GH.401. George Co?buc. Str.386. X23.110 64. Nr. Str.020. A. Ap. ION NICOLAIE DEIAC I.880 137. Arad. B. Ap. 24 Arad. 79-81. 3 Jud.372. Ap.000 8. Bl. 5 Arad. A. Bl. Str. B. IOAN DEIAC I.164. VIORICA DUMITRIU C. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. Marcel Polinescu (Micalaca). 1. Sc. 1.103. IOAN OTTO EHLING I. B. 14. Nr. D. D. Ap. Ap. ION D?RLEA F. Str. Str. 338.446. ANA BIANCA DRECIN I. Pelinului. Nr. 1. 24. IOSIF ARTUR DOBA I.890 20.790 15. Calea Aurel Vlaicu. Loc.372. ?agu. A. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. 33. Loc. B2. CORNELIA DOBOS I. DOINI?A DUMITREAN D. 362.271. 20 Jud. 5 Arad.722. B. Bl. 20. Loc. 197 Arad. 1 Arad. Nr.850 30. Voltaire. Ap. Lacului. Str. 44. 247 Jud . Horea. Nr. Str.000 25. Et.227. Arad. 1 Arad. Nr. Str. Sc. 20 Arad. D.000 LEI 82. Ap. Str. Nr.

3. Ap. Bl. Pene? Curcanul. Str. N1-1.280 46. PAVEL HAN?IU I. 506. B. Zimandul Nou. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A.475. Str. 14/16. Nr. Et.000. 11. 14. Bl. Aleea Ulise.957. Pene? Curcanul. Ap. LUCIAN GHINACIU Z. 138 Arad.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.290 16. Sat Zimand-Cuz. Str. 2-4. EMIL TEODOR HUGYECZ I.188. 61. Loc. Arad. MARIN Arad. Str.678. Ha?eg. Ghioroc. Bihorului.004. Str. 5 Arad.541. Bl.002.200 27. 2/10. 37 Arad. Bl. 32 Arad. Ap. Nr. 33 Arad.700 10. Ap.474. Arad. Nr. 11 Jud. Arad. Str.400 127. Bu?teni.480 427.952. Str. 12 Arad. Str.240 125. ELENA GÖCZÖ M.152. Nr. ELISABETA GROZA I.320 58. A. Bl.800 43.508. Str. Str. Ap. 2. 506. Bl. Nr. Bl. Bl.000 27. Ap. 9. Pene. Str. C?lim?ne?ti. Nr.485. MIRCEA VOICU GHERGAR T. Nr. B. A. Str.700 81. Str. DAMIN VICTOR GRAMA I.040 LEI 24. MARIA GROZA P. Arad.620 5. 64 Jud. Nr. Ion Ra?iu.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. Ap. ILIANA FLORICA IACOB H. Clujului. Et. B.205. Ap. Str. Sc. Ap. Nr. Nr. Loc. Et. Str. C.000 LEI 277. General David Praporgescu.892.240 22. Iuliu Maniu. 32 Arad.160 96. Zimandul Nou. Ap. Et. Caius Iacob. MARIAN EMIL HANCIU?A I. Arad. Et. 144 Arad. SABU GULACI N.376.520 86. Sc. Augustin Doina?. Gurahon?i. ANA GHIRLEA M.674. General V. Milea.580 14. Zerind. 535. NICOLAE GYÉKÉNY G. Nr. Petru Rare?. ECATERINA GABOR T. 8 Arad. 17A Arad. C?lim?ne?ti. Voinicilor. Episcop Roman Ciorogariu.000 LEI 14. 412 Jud. Zimbrului. Arad. Com. Str. Arad. Loc. Zimandul Nou. CARMEN OLGA GEORGESCU C. Sc. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. Ap.715. 56 Jud. 4 Jud. Sintea Mare. 3. 18 Arad. 92. MARIUS G?L L. Nr. 7 Arad. Nr. MIRCEA GHI?? I. Nr. Nr. FLOARE GOLEA M.671. ETELKA GÖCZÖ G. 21-31. Nr.000 LEI 10. 25 Arad. Nr. Sc.600. C.590 LEI 12. 19. Str. Zimbru. Loc. 2. A. Ap.028.800 LEI 70. Ap.774. 37 Arad.000 10. Caius iacob. 1A Arad.640 LEI 9. 4 37. Calea Aurel Vlaicu. Str. 30. CFR. FLOARE GROZA P. Ap. 8. Bl. A. Nr. OTELIA HERLO T. Str. Nr. 16 Arad. Com. Nr. 56 Arad. Com. Nr. Nr. Nr. B.162. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. Ap. Sc. Zimandul Nou. Ora?. Nr. 120 Arad.250 5. Curcanul.825 19.100 137. 1. Bl.275 13. Et. Str. Colonia Fraţii Neumann. Ap. Nr. M 7. Et. Nr. AUREL G?RJOB I. MARIA GIURGIU N. 82A.000 102. DANA CORNELIA GIVULESCU A. 121 Arad. FLOARE HEDE?AN ST. Sat Zimand-Cuz. B. Nr. Calea Aurel Vlaicu. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. Sc. 29A Arad. Ap. Ştefan Cel Mare. 6 Arad. IULIANA GALE P. ?t. Bl. 2. Ap.600 46. Et.372. Nr. Nr. SIDONIA GLODEAN GH. 5 Arad.082. 1 Arad. 8 Jud.808. 4. 319 Jud. Str. Aleea Tomis. Arad. 2.000. 3 Arad.589.600 LEI 38. IOAN GOMBO? GHE. 16 Arad. VASILE GÖCZÖ A. 1. Str. 3. ELENA HUH I. Ap. Ap. X1. 8 Arad. O. 7 Arad. 45/55. 1. 47.951. Sat Zimand-Cuz. 1. Bl. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. Sc. 4. 38 Jud. 33 Jud.400 24.116.350 32. U3. LAURA MARCELA GROZA N. AURELIA GORGAN V. Abatorului. Arad. Nr. 4. 2 Jud. Baia / V?r?dia de Mure?. Ap.674. Ap. (Pia?a Bujac) Bl. 29A Arad. Nr. Nr. Ap. A. Str. Bl. 14. Alba Iulia.881. Sc.800 93. Ap. NICOLAE VALER GRILL A. C. 47.730 10.650 31. Str. 1. Ap.093. M?RIOARA GORGAN I. Nr. RADIANA LEONORA IACOB A.488. Voinicilor. Et. Nr.372. Ap.334.440 6. Sc. Splaiul Mure?ului. Nr.210. Str. Bl. Et. B.013. Sc.800 81. Str. Sc.993. Abatorului.GABOR I. Bl. X1. EMILIA ECATERINA GHERGAR I.237. Voinicilor. Sebi?.415. Loc.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . 30. Et. Str. 8.581.990. Z8A. 5. Com. Abrud. Aleea Tomis. Nr. Nr. AP. Bl. 37 Arad. 5 Arad. 9. Nr. 15 Arad. Str. 5 Arad. IOAN GROZA N. Some?ului. Vasile Goldi?.949. 47. Ap. Arad.700 18. 6 Arad. 35 Arad. 28. Ap. Bl. Bl. 506. LENU?A H?LM?GEAN M. Str.190 LEI 75. Str. 17. Dr.870 11. Calea Aurel Vlaicu.570.800 28. Loc. Nr. 3. Nr.

Nr.260. Bl.929.000 15. B. Ap. Bl. 221. MELINDA INCICI?U I.403. 1. MARGARETA ILI? R. 5. Str.874. 18 Jud. Margaretelor. Nr. 5 Arad. Et. 4. Et. ECATERINA VARVARA IONESCU V. Abrud. Ora? Curtici. 28 Arad. Călăraşilor. 23. Bl. ANU?A IV?NCA I. 15 Arad. 14. Ap. VIRONICA JITARIU I. Nr. Sc. Timi?. 2 Arad. 221. 1 Arad. ION I?TOC GH. Nr. 1. Ap. TÜNDE Arad.550. Mun. Str.040 LEI 103. 4. Nr.800 5. Sc. Nr. Bl. Nr. Nr. FRANCISC KOV?CS I. Loc. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. Banu m?r?cine. Bl.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 2 Arad. EMERIC KOV?CS G. 1.234.844. Bl. 10 14. Nr. Et. 19 Arad. Nr. EMESE CSILLA KONTI I. Timi?oara.508. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. B.000 52.593. 109. Ap. Nr. Str. 4. Timi?. Bl.IAZBINSCKY L. Calea Aurel Vlaicu. Ap. 245. Abrud. Str. 34.000 108. Str.065. Bl. 1. Str.198. B. Pia?a Mihai Viteazul. Aleea Amara. Bl. 14 Jud.440 LEI 36. Ap. Ap. 4. 84. Arad.925 LEI 6. 18 Arad. Ap. Nr. VOICHI?A KÖPE I. 2.A. Str. Sc. Bl. Ap. Ap. Zimand Cuz.098. Arad.000 LEI 15.135. 404. 1B1. Nr. 221. 22. Nr. Ap. OTTO KASZA D. Nr. Et. Loc. Calea Romanilor. Str. 2. Abrud.600 32. IOAN JURMA I. Vlad ?epe?. Nr. 4. Et. Str. 23 Arad. 10 Jud. Bl.264. IOSIF IV?NKA I. Sc.869.781. RUDOLF JAN?IK L. Bl.127. Nr. Avrig. Livezilor.720 LEI 313. 9 Jud. Loc. Str. AMELIA ROXANA JAN?IK L.803. Et. Nr. IOAN JULA M. Abrud. 14. Sc.677. MIHAELA K?SA F. 1.593. 314. Arad. Et. Str. 23. 14 Arad. 5 Arad. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. 1 Jud.880 35.240 2. Sc. 84.297. Sc. Bl.120 140. Str. Nr.360 24.280 6. 2. Str. Prieteniei. Et. 26 Jud. Liviu Rebreanu. CORNEL JULA V. 221. Calea Aurel Vlaicu. 3. 9/11. Voinicilor. Et.002. Ora? Curtici. 113.060 LEI 131. 84. L6. Str.906. Str. Str. Str. Nr.360 212. Nr. Ora? Pecica. 3. Nr. Nr. GABRIELA IULIANA IORDACHE I.640 LEI 46. Zimandul Nou. 14 Arad. 4 Arad. I. Arad. 52 Arad. Ap. EMERIC KOV?CS F. Sc. Abrud.200 56. 238 Arad.500 12. Nr. AGNETA JIGOVAN S. Ap. Ap. 84. SIMION IOLU I. Loc. Nr. ANA ELENA ILIE? G. Arad. Ora? Curtici. Str. Str. A2-1.767. B.372.840 LEI 3. TEODOR IUGA I. A Arad. Bu?teni.200 29. B21. Ora? Pâncota. R. LADISLAU ENDRE KELLY S. Nr.040 8. Ap. 1 Arad.840 12. Arad. 221. Ap.881. Ap. 84. Vlad ?epe?.116. Bl.838. Et. FRANCISC K?SA F.000 115. DIANA MIHAELA JAN?IK L.246. Mioriţei. Et. L40. Bl. Arad. Nr. X36/2. Arad. 63 Arad.400 LEI 36. MIHAI IORDACHE ?. Et. 1 Arad.560 190. Str. 1 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Nr. Nr. 250. C. 26 Jud. 20 Arad. Et.039. Bl. Z3. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Ap. 1. Ap. 22 Arad.160 9. 29. Ap. Ap.280 LEI 31. Str.200 23. Cherestur.153. Sc. A.640 2. 2. Sc. Vlad ?epe?. 88a Arad. Zerind.400 11.820 5. AP. 14 Arad. M?derat. Sc. 34. 1. Ap. Bl. Ap. 123.200 103. Avrig. Arad. Aleea Agnita. Bu?teni. Gheorghe Doja.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Nr. Nr.540 15. Bl. ANCA JITARIU P. IOAN IV?NKA I.440. Nr. Ora? Pecica.259.240 38. Arad. Nr. Bl. 161 Arad. 11 Jud. 219 Jud. Str. 5 Arad.436.616.440 LEI 76 . Ap. LUDOVIC JAN?IK L. 206. Ap. SEVER VOICU ILYÉS A. Et. Str.160 21. Str.000 21. Horia. 8. Loc. Str. Nr.072.557. Et. Nr. Str. General Dragalina. 1/E. GELIA M?RIOARA K?SA A. Nr. Calea Romanilor. 3. 29. Ap. 20 Arad. Bl.233. Sc. ILONA KELLY L. Sc. ANA ELISABETA K?SA A. Ap. Ora? Curtici. Bl. Str. 38. 4. Nr. TIBERIU IOAN KASZA M. Nr. ALEXANDRU JANT? I.573.670 10. A7. 65 Arad. A. Ap.945. 2 Jud. Str.383. IOAN KOV?CS E. 1. Cronicar Ion Neculce. Str.186. 21 Arad. Et. Gheorghe Doja. Str. 5 Arad. 13.560 4. Str. B. B. E. 3.319. Beba Veche. Ineului. Nr. B. Str. A. 26 Jud.400 LEI 22. ?epreu?i. 12 Arad. Bl.A. Caius Iacob. 3. Sc. 120 Arad. Sandor Toth. Abrud.223. A2-1. B. 26 Jud. Bl.520 LEI 11. Et. Bl. Ap. Vlad ?epe?.

Sc. 23. GHEORGHE LEUCIAN M. Z24. Bl. Nr. Calea Romanilor.000 LEI Arad. 19 Arad. B-dul Revolu?iei. 3. Nr.356. Nr. 36. Nr. Prieteniei. Iuliu Maniu.600 87. Nr. Str. 44 290. Ap. 32 (adres? nou?) 17. GHEORGHE LAZĂR A. F1. 2 (adres? nou?) Arad. 109. 1. Arad.810 LEI 31. GHEORGHE MANDACHE P. FLOARE MATEI I. 12 12. Ap.000 LEI Arad. 2 1. 132. F. 71 Arad. 19.130 LEI Jud. Ap. Et. Str. Et.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87. 15 (adres? nou?) 87. RADU MARIAN A. 7. 27. Sc. 51 Arad. Nr. Abrud.000 6. 10 208. Et. Ap.400 15. 541. 3. Bl. 4. D. Ap.960 LEI Jud.390. 1. Str.600 LEI 41. MIRELA LAURA LAZĂR P.640 LEI Arad. Bl. Clo?ca. 19 Arad.238. 4. Bl. 12 30. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH. M. FRANCISC KRAVETZ A. IOAN M?ND?CAN T. Bl. Str. Str.800 LEI Arad. 12 Arad.504. Sc. Et. Sc.200 LEI Arad. 33 Arad.467. A. Ora? Sebi?. Bl. Str. PETRIC? IONEL MANDA? I. Obedenaru. 39. Sc. Sc.744. B-dul. Arad. 11 Jud. 7 Arad.432.223. A.000 20.749. Et. TEODOR TRAIAN Arad.160 28. 59 Arad. 6 7.597. Nr. Loc. Ap. Sc. Mure?anu. 1.800 42. 6. A.767. Bucureşti. 3.840 66. Arad. 1. 15.000 LEI Arad.078. 8. Et. 48. Liviu Rebreanu. X6.720. Nr. Sc.540. Bl. Bl. Sinfoniei. Ap.000 565. 1. Nr. Et. Ap. 76. 10 Arad. Str. G2. Ap. 1 Arad. Sc.860 9. Bl. Sc. 10 Arad. Calea Romanilor. Str. RONALD LUCACI A. Ap. Et. 2. C?lim?ne?ti. DORICA M? RIOARA LIPTAI C.046. Et. Nr. A. IOSIF MARI? P. Ap. Sc. PETRU MARKO A.KOVALIK G. ATTILA MARKO A. Alba Iulia. Str. Nr. Voinicilor.223.634. Bl. Ap. 3. 18 17. Ap. Nr. Str. H. Str. Ap. 1.000 850. 2. Bl. Bl.041. Str.052. Ghioceilor.320 LEI Arad.060 LEI 41. Str. Bl. Tu?nad. Sc. 1. Bl. Patria.000 29.520. MARINELA CORINA LULU?A GHE. Nr.680 12. Bl. Bl. Str.400 LEI Arad. AURICA LESCHIAN G. LIANA VLASTA L?SZL? C.860. ETELCA MARTA F. Ap. A.540. B2-2. 18 Arad. nr. 17 402. P3. Irato?u. Coloni?tilor. Ap. Str. 20 Arad. 11. Str. Nr. Bl. 26-38. Ora? Curtici. Nr. 40 Arad. Nr. Et. ERZSÉBET KURUNCZI A. Calea Iuniu Maniu. NICOLAE LAZĂR P. Sc. Dacilor Nr. Alba iulia. 35 (adres? nou?) Arad. Bl.090. Sc. 12. 7 Jud. Et. Et. Gogol. Str.460 LEI Arad. Nr. 3. ÉVA KOVALIK L. IRINA LUCACI F. Aleea Tomis. 20. A. Str. 8. IOAN LUCACI V. B. 11 57. Nr. 19 Arad.800 LEI Arad. Nr. Crasna. Ap.500 LEI Arad.310 LEI Arad. Str. CORNEL MARIAN A.000 LEI Arad. 542 23. Gen. Ap. Ferma Agroprodex.881. Ap. Str. 241.560 7.200 8. Ap.525. Ap. Str. Victoriei. Str. Vasile Milea. Ap. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. 32.956. B. Pia?a Gării.236. 9. Aurel Suciu. 22. 2. 1. 8 90. 11 6. Nr. Nr. Str.773. Ap. 4 Jud. 526. FLOARE LUPEI G.261. 250. 4 30. Ineului.597.000 20. MARIN MELEAG T. 2. 17 Arad.800 LEI 77 . Et. 123.847. G. 61 29.315. Et.266. Bl.940 103. 4. Nr. IOAN MATAISZ M. Str. 510.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. EMILIA LAZĂR P. Str. Nr. A. 29 Arad. Banu M?r?cine. Str. Mihai Eminescu. 9 50. Bl. Bl. DOREL MADAR T. Macea. 580. Ap.850. Et. Nr.972. 11.600 LEI 26. Mioriţei.400 LEI Arad. Com. Colonia UTA. A. Arad. Bl. Bl. Bl. Nr. ATTILA LAMMERT S.B. TEODOR M?RAN P. 94-2. Str. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C.676. X4.130 LEI Arad. MARIA LAU? V. J1. ECATERINA KOZ? F. Nr. Nr. Ap. Lev?n?ica. 16 18. 1 Arad. 2.364. IOAN MATEI T. Sc. Km. Ap. Abrud. Vinga. 1.446.822. Ap. Str. Str. A. Et.394. Calea Aurel Vlaicu. Ap. Ap. FLOAREA LAZA G. E. 3. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. Bl. B. Calea Iuniu Maniu. Sc. Bl. 1. Nr. B.802. Str. Nr. 4. Bl. Loc.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M. 2. 6 93. Nr. Postalului.840 LEI Arad.A. Ap. Nr. Nr.416. Nr. 327. 217.880 14. Bl. Arad. SC. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M.266. Ap. 17 Arad. Junilor.

864. B. Ap. Ştefan Augustin Doina?. Et. LADISLAU MÉSZ?ROS S. Str.080 3.472. LENU?A Arad.110 13. Calea Romanilor. Bl.571. Nr. Ap.000 31. 5 Jud. Ap. A15.400 104. Nr. Bl. 2/4. M. Ap. O. 3.485. 3. ALEXANDRU MORAR I.483. Nr. Loc. Nr. Ap. Ap. G2. Str.595. 266 N?DL?CAN I.762.200 21. 27. Nr. Sc. PETRE Arad.480 LEI 2. Str. Nr. MIHAI EMANUIL Arad. Clopotului. Sc. Str. Tudor Vladimireascu.678. Str. Str.802. 1. DELIA ELENA MORODAN I.MÉSZ?ROS A. L7. Bl. Arad. Ştefan Augustin Doina?.781. IOAN Arad. FLOARE MORMOE I. Str. Ap. Nr. Str.450 9. 3 Arad.632.744.033. Nr. Vasile Milea. Ap. Ştefan Arad. MARIA MOISESCU M. 22 Arad. Alecco Russo. 1 Arad. 3. Bd. 4. Nr. 21-23 NE?COVICI A. TRAIAN MICOROI D. Nr. CLAUDIU MIHAI Arad. 6. 545 Arad. Sc. Sc. Ap. Rahovei. 1. Nr.816. 4 NEC?A D?M?CU? I. Str. Str. Nr. 7 Arad. S3-2. Et. 16. 25 OLTEANU G. Et. 2 16. Str.000 6. B. Nr. 3 Arad. 1. X 10.577. 5. ILIE MLADIN N.376. Cermei. 5 NICOLOVICI I. 59.120 LEI 792.900 8. C. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D.300 27. 13 NEGRU?IU N. Bl. Nr. Nr. 4. STELU?A Arad. Et. SILVIA Arad.915. 3. Nr.200 114.120 LEI 25. 1. A. Alba Iulia. Ursului. Bl.484.422.178. Ap.464.372. VASILE Arad. Et. 580. Vladimirescu. Ap. 206.624. Rahovei. NELU SIMION Arad. Bolintineanu. Nr. 3.400 16. 2. Bl. Pia?a Acad Caius Iacob. Nr. Sc. 91 ONDREOVICSI M. ALEXANDRU MIARA F. Sc.200 27. Bl. Tudor Vladimirescu. Et. Com. Arad. 21-23 NEGRU?IU N.900 17.571. 2. Bl. 19. T. Nr. 17 MO?IU I.190.962. Sc. Nr. Str. Ap. DU?AN GAVRIL MLADIN I. Str.000 20. Pia?a Gării.025. P. EMILIA MIC?L?CEAN I.017.387. 4. T. Str.800 99. Ap. LIVIA Arad. 2. A. 7. 14. Popescu Negur?. 27.300 56.830 1. NEAM? ?. 14 Arad.520 32. B. 44 Arad. Et. 33. Str. Sc.000 LEI 72. ZOLTAN MICLE F. Sc. Str. Olari. VICTORIA MO?I A. B.133. Nr.800 7. B42. Banu M?r?cine. Str. Bl. Ap. Nr. CECILIA M?RIOARA Arad.297. B. NINA Arad. A. Ap. Horia. Caius Iacob. 11 Arad. RAISA MORTAN I. Str. FLOARE Jud. 4. 22 Arad.515. 4 Jud.200 5.360 11. IULIANA MÉSZ?ROS A. ALEXANDRA CORINA Arad.000 62. Str. Str. Bihorului. 4 NEAM?U I. 317.560 4. Sc. Et. Obedenaru. Ap. Bl.600 141. Str.000 11. 5 Arad. 1 MOTOC G. CORINA MORODAN T. Nr.400 33.037. VASILE Jud. 11 MURE?AN M. Nr.600 38. GHEORGHE Arad. Et. Nr. Com. Ap. 22 Arad. Doctor Suciu. CORNELIA SOFIA Ap. 351. 6 MÜLLER P. S3-2. Bl. A7. 1 Arad. 27. Arad. Sc. DELIA M?RIOARA Arad. Nr. MO?I N. C. Arad. Ap. Ap.305.423. ANA Arad. ILEANA Arad. Ap. Bl. Arad. 14. Ap.000 LEI 25. Cicir. 1 (mutat în Buzău) Arad. Episcopiei. 8. GHEORGHE Arad. Zimandul Nou. H. Sc. 4 Arad.277. Nr. Str. 11. 1. Alb?strelelor. Nr.640 LEI 78 . Sabin Dr?goi. Bl.240 16. Bd. Str. 14. 4 ONUFREI L. Nr. Aleea Saturn. Bl.629.000 8. 14 NAN V. Bl. Nr. Et.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Loc. 7 MURE?AN S. H10. Ap.674. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Ap.200 10. A. Bl. Crasna. 11-13. SABINA MIHU RADA MIREA D. P?durii. Mucius Scaevola.200 38. Ap. Str. Str. G.200 35. FELICIA 6 NEAM?U E. A. Calea Aurel Vlaicu. Nr. Str. C. GHEORGHE MIRICA ?. Sc. Str.480 66. Ap. Et. Mucius Scaevola. B. 505 MUR?I I. Nr. 20. Nr. 5 Arad. 3. Nr. P?c??eanu.760 14. Bd.223.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. Bl. Aleea Dezna. Comuna ?ofronea. Et. Nr. Al. Ap. Bl. Bl.604. Ap. Nr. 2. Bl. Rahovei. Bl. Str. Pia?a Catedralei. 4 1. Str. 2.490 33.709.900 16. Ap.593. Nr. Sc.408. 12 ONE? I. Clopotului. 6 MOTOC G. Bl. 16 Arad. Caius Iacob. Loc.540 78. Str. 9 Arad. B. Ap.186. Cri?an. 523 Arad. F1. Nr. 23. Str. 2 Jud. 3 Arad. ANGELA ANA MOISĂ J. Bu?teni. Pionierilor.

200 67. Aleea Neptun. 4. Str.961.459.700 LEI 79 . GLIGOR Arad. A. Gurahon?i. Nr. 12 Arad. 182. Faleza Sud. OCTAVIAN OVIDIU Arad. Ap. 74. MARIA Arad. 6 PENU ?. 25 PA?CA R. EDITH ANA Arad. A. Et. Iuliu Maniu. Ap. F. 1 ORBAN A. 33 PA?CA A. 91. Faleza Sud. EMERIC Arad. VIORICA 8 PARSCUTA N. C.400 LEI 35.120 62. Bl. CORINA SIMONA Arad. 4.243. Bd. B.160 51. MARIA 20 PETI A. IOAN VALENTIN Ap. 2. Y1. Sc.000 17. Ap. Loc. Bl. ANU?A Arad.ONUFREI T. 6 Arad. 2/4. 9 PETREHELE I. Ap. Ap. Bl. Nr. 77 PAN? R. G. 8.000 28. Y1. Sc. Loc. Ion Antonescu.880 24.180 LEI 32. Str.050. ZITA MARGARETA Arad. Abrud. Str. 10 IOAN (adres? nou?) 7. Str. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. Andrenyi Karoly (Spitalului). Et. Pia?a Sporturtilor. Bl. FLORIAN Arad. Et. 2.440.372.400 71. Nr. Str. Str. 1. EUGENIA Arad. 8. Bl. Nr. Nr. Nr. Bl. Nr. Et. H. Pia?a Sporturilor. Arad.558. DOREL LUCIAN Jud. 2. 25. MARIUS CAROL Arad. Bl. Ap. Nr. Aleea Neptun. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad. H12. 21 POP I. Str.000 LEI 36.892. 6 PAVEN P. 8. Ap. 32. D?NU? Arad. CAROL Arad. P?RVA C VOICHI?A Ap. 311. Sc. Ion Antonescu.034. LIVIU Arad. Nr. Sc. Bl. Str. Nr. Nr. PINTEA ?.600 62. Ap. 2. Str. 5. 17. 11 PENU A.000 129. Aleea Neptun. Nr. 26 PASCARIU GH. 16.000 26. SC. Sc. Nr. Nr.200 10. 70C.786. Sc. 171. 171. Traian Mo?oiu. Ap. 9 PAVEN G. 8 POP D. Et. SIMION Arad. 1. Str. Spitalului. Nr. 25 PA?CA G.000 LEI 78. DOREL Arad. CAROL Arad. 335. ANA Arad. Ap. Et. Bl. 4 POPA G. JEANU IONEL Arad.000 20. 2. Bl.000 10.232. 6 Arad. Nr. Bl.200 11. Sc. ANTONIE Arad. Et. A. A. 1. Nr. Nr.600 LEI 37.170 680. Bl.048. Bl.779. 2 PAVEN D. 1. 25 P?IU?AN T. Et.678. Pia?a Sporturilor. Bl.745.616.330 140. Str. Pia?a Sporturilor. Et. Str.000 13. Gladiator. Sc. Arad.000 24. 10. ANA Arad. 14. Bl. 11 PETROVAN A. Revolu?iei.555. 12-14. Ap. 74. 1 ORBAN C. 10.860. Tudor Vladimireascu. Pia?a Mihai Viteazul. 10A (adres? nou?) ORBAN F. 23.503. Ap.590 LEI 22. VIRGINIA Arad. Badea Câr?an. B. Nr. Bl. Str.520 LEI 111. 8 OPREA C. 3. Nr. P?iu?eni. Sc.000 46. Nr.720 11. M?RIOARA Arad. Et. Bl.800 LEI 2. Bl. ALEXANDRU VASILE Arad. Sc. Ioan Păun Pincio.566. Sc. Nr.120 74. 3. DUMITRU Arad.203.200 5.339. MARIA Arad. Et. Chi?india. Nr.308. B.300 138. 40. Ap.302. Str. C. 9 PECICAN P.480. Nr. M7. Str. MOISE Arad. 21 ORBAN A. 42. 35.800 12.302. 125. Et. Ap. 2. 1B PAULINI I. Ap. D1. Bl. Tru?a Petru. Obedenaru. Bu?teni. X4. Ion Antonescu. Abrud. 15. Ap. A.529. MARIA Arad. B. 4.960 85. Nr.412. 8 PINTEA P. GABRIEL MARIUS Arad. 5 PETRE I. F. Abrud. Et. Ap. Nr. GHE Şincai. 8. Et. Colonia UTA. Str. 91.550. 3. Str. Str. 13. PETCU E. C. Mărăşeşti. Nr. 4 PINTEA I. Sc. Bl.500 165. 23 P?TRA D. Stejarului. Cuza Vodă.800 15. Ecaterina Teodoroiu. Str. Ap. M7.430 140. LUCIA Arad.542.741. 206. Nr. Nr. Pia?a Sporturilor. Str. Nr. 4 Arad. 1. TEODOR Arad.800 36. 1 P?IU?AN I.610. Et. Ap. R?chitei. Bl. Bl. Simion Balint. Str. 2 Jud. Nr. C. AURELIA Arad. 45. 44. 53 PAVEL M. Sc. Et. Nr. 2 Arad. 1. Bl. Nr. Ap. Bl.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40. VERONICA Ap. Mărăşeşti. Ap. Str. Ap. Y4.640 4. Ap. 1. Horia. Bl. Ap. 8. 2 P?IU?AN I.403. 27 PINTEA L. 12. Bl. Ap. Aleea Azuga. Ap. Et. Nr. 2.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122.600. F.952. PASCU M. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. Str.720 186. 4. TUDOR Arad. Str. Nr. Str. Calea Romanilor. 1. Bl. B.074. PANTEA T. 1 ORBAN C. A7.674.409. Nr. Nr. Mioriţei. M7.405. Ap. SABINA Arad. Ap.022.764. Nr. Ap. Str.678.000 LEI 223. Str.576. Ap. Ap. 2 PANAIT C. 12 PAVEL ?. Gen. SILVIA FELICIA Arad. AP. Nr. Sc. 23. B. GABRIELA LIANA Arad.000 6. Str.775. MARIA Arad. 8.700 71. 4B PETRU?AN N.125. Calea Aurel Vlaicu.

G2. 2. Com. Str. 12. ATTILA ZSOLT PORONAI K. Păcii. Str.513. Maniu. Str. 15 Arad. DIANA XENIA ROMAN M. OVIDIU AURELIAN Arad. Andrei Mure?eanu. Nr. 25. 7. 1 Arad.000 1. MARIA PRIBAC F.600 20. 6 Arad. Coposu (Lacului). SAVA PURC?RIN G.464. Nr. Arad. Ap.600 59.000 165. I. Bl. 16/26. Ap. Sc. Bl. Iuliu Maniu. 25 (adres? nou?) Arad. 3. C.000 29.880 51. Str.120. Tudor Vladimirescu. Aleea Albac.988. Str. 13.450. 23.728. Bl. Et. Bl. ELENA POPA I. Gojdu. Sc.302. C. Ap. C. 23 Arad. 42 Jud. 37 Arad.249.POPA I. 2 Arad. Sat Cintei. CONSTANTIN PUIU G. Nr. Aleea Tomis. Nr. Nr. ECATERINA RAIZI D.170 5. Nr.000 14. 6. Arad.930.680 19. Nr. 6. 1. 4. A. Ap.000 38. Ap. Ap. IOAN POPA I. Nr. GHEORGHE LIVIUS Arad. Str. Nr. Bl. 6 SARBA C. Ap. 8. Gojdu. 89. Bl. 351. B. ILIE Ap. 2 Arad.523. VIORICA RA? P.050. Sc.277.900 26. Z24.250 17. Bl. Bl. Bl. SC. Nr. Str. C. Nr. Ap. FLOARE ROŞCA D. ADRIAN ROBU E. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Ap. M?RIOARA Arad. Nr.906. Sc. Str. 2 Arad. 3. Ap. Str. 22 Arad. 173.600 28.426. Ap. 1. 19 (mutat din Arad) Arad.746. 43. Nr. Str. Praporgescu. Ap. 2. Et. Micalaca. 31 Jud. 10.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. 5 Arad. 20 Jud. Str. Nr. B. Str.560 25. Bl. Pia?a UTA.800 2. Bl. Ora? ?iria. Oituz. Nr. Et. 91 Arad. VERONIKA KATALIN PORUMB A. S?L?JAN S. 4. 14 S?RBU G. C. Nr. Alba Iulia.220 LEI 34. 351.733. Nr. Blajului. Micalaca. Bl. Aleea Muncii. 31 Arad. Prim?verii. SC. 4 Arad. Pia?a Sporturilor. Str. Aleea Haiducilor. Ora? Sebi?. Str. 4 Arad. Felix. Ap. Bl. Nr. Str. Arad.000 124. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. F. ANA R?ZMAN V.470 LEI 23. DIANA GEORGETA RADA O. Nr. 4 Arad.430 LEI 107. 6. Nr. Ap.170 LEI 7.949. Bl. FLORIN R?ZVAN RUS G. Str. 181.555. Fântânii. Felix. Nr. Chi?in?u Cri?. Nr.600 32. Ap. Nr. FILA PRINCZ G.704. Ap. Mâsca. 542. Ap. Nr. STELIAN R?P??AN I. 4. Bl. B. ELISABETA Arad. VIOREL POPA R. EUGENIU POPOVICI I. S?vâr?in.040 20.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. P. 18 SARME? E. Nr. Str. 19. MARINELA ROŞCA T. Blajului. LUCIA ROŞU G.547.678. Et.400 28. D 2-1.000 43. 16 Arad. Bl.007. 18-20. Arad. 18 Arad. Et. Nr. Ora? Chi?in?u Cri?. Ap. AURELIA RADU G. Et.041. Loc. Str. Str.227. 25. Bl. Str.558. CARMENCITA ADINA Arad. 18 (decedat) 20. Z?rand. 1. CORNEL ROŞCA ?. Ap. H8. A. Ocsko Terezia. 10. Bl. 6 Arad. 701.339. Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 .320 29.678. Poetului.960 51. VIOARA RUJANSCHI I.400 187. 5 108.086.695. SAB?U C.937. DAN CORNEL 1. A. Bl. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Sc.920 51. Str.000 LEI 3. 1127 Arad. Nr. 5 Arad. Str. Nr. 34. P4.471. Et. Nr. Nr. C?prioarei. Bl. ANGELICA IULIANA RUS F. A. Tudor Vladimirescu.695.385. Sc. Ap. A. Str. Ap. A. Nr. Pia?a Sporturilor. Str. Str.952. Ap. Arad. Andrei ?aguna. MARIA ANA PORONAI A. 9.970 LEI 10.840 LEI 20. 701.240. Ap. Str. 31-33. Bl. E. 5. 1 (adres? nou?) Arad. RAUL-CLAUDIU R?B T. Nr. Arad.000 33. 18 Arad. Str. Ap. Ap. GHEORGHE RUSMIR S. X6. 20/22 Arad.880 LEI 100.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Str. C. Nr.000 15. 1 Arad.520. Macea.680 LEI 5.432.800 13. 31-33. 1. Episcopiei (?apte noiembrie). Et. 42 Arad. Nr. Episcopiei. Et. VARVARA MARIA PROCA I. Câmpia Turzii. 28 Jud. Mioriţa. 4.200 LEI 28. Ap. Pia?a Sporturilor.437. Ap. RODICA MARIANA POPESCU F. J9. 2. Nr.442. Sc. Bl. Loc. Et.600. MARI?A ANA RA?IU I. 42 Arad.424. 16/26.520. Bl. Sc. 23. Str. Nr. 15 Jud. Calea Aurel Vlaicu. Ap. Str. 4 Jud. Ap.000 34.055. FLOARE RUS G. 5 S?L?JAN N. Crasna. Nr. 16 Arad.960 LEI 55.

5 Arad. Gen. Aleea Ulise. 108. Sat. PETRE TODA C. 6 Arad. Nr. Ap. Ştefan luchian. Nr. GHEORGHE TOMA I. Poetului. Ap.233. Str. Sc. Ap. Ap. 32. 40 Arad.600 9. Bl. Nr. E.586. Dr.250 7. L7.000 8. B.700 26.000 15. Str. 4 Jud. 7. 10A. Et. Nr. Milan Tabacovici. 1 Arad. Ap. Ceaikovschi.595. Str. PAVEL MIHAI SEB?K I. Ap. Bl.010. Et. 31. Dr. Bl. 164. Str.250 16. Str.360 10. IOAN Arad. 13. Bl. Nr. Dr. Oradea. 28. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. DOMNICA Şerban D.260.920 113.339. 2 Arad. A. IULIANA SEGHEDI GHE.039. IOAN SZABO J. 17. ESTERA SUCIU M. Abrud. Bv. Str.506. Mun. ELISABETA SZ?CS F.244. DOINA SIMION M. Ap. 362 Arad. Nr. Ap.616. Nr. FLOARE TOBOLTOC G. Nr. D.520 LEI 17. Arad. Et.643. GIZELLA JUDIT TAMA? N. 61. 39 Arad. Nr. Str. Str. Nr. Ap. Nr. 4. B7.600 18. 57 Arad. Str. Str. Nr. 2. ELENA T?NJAL? C. 21. Ghiba Birta. Livada. Ceaikovschi. Sat. Sat. AP.877. Nr. 12 Octombrie. Ficusului. Arad.725. 28. Ap. 13. Ha?eg. Nr. Ion Ra?iu.080 LEI 205. Dâmbovi?ei. Sc.625 298.280 49. 3. Et.729. Com. Bl.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 . Milan Tabacovici. Str.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. Mândruloc. Sc.297. 20 Arad.632. Sc.915. V.483. Str. Dragalina. IULIANA ?IMONCA I.158. Str. Tisa Nou?. 3 Arad. Bl. Nr. 7. Nr. 3. Banu M?r?cine. B. Et. 2. Nr. Ap. Bl. 4. Nr. Nr. Aleea Saturn. 224 Arad. 57 Arad. C?lim?ne?ti. Com. Bl. Nr. Nr. Str. 28. SC. Nr. C2. Str. Nr. Bl. 32 Arad. Str.747. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I.000 87. 1 Arad. 11. 8 Arad.320 31. Et.680 364. MARIA SERAFINCEAN G. VIRGIL RADU TIHON D. 28. Et. 236.600 388. Nr. Sc. 14. IULIANA TIBERIU G.744.800 71. Ion Ra?iu. I.749. Str.000 82. Arad. Aleea Muncii. 2B. Arad. Fântânele.395.640 47. 6 Arad.SCHMAK A. Bl. Bl. 13 Jud. Sc.700 17. FLOARE TRANDABUR I. Ap. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. Bl. Nr. TIMEA TIBA M. ISIDOR TOLAN A.477. E. Abrud.007. 75. Str. Aleea Muncii. A.620 13. Nr. Et. Nr. GAVRIL TIBA I. Libertăţii. Ra?iu.244. Str. 75. Banu M?r?cine. 33. Nr.000 16. Bl. H. M?RTA SZ?CS J. Nr. Nr. Arad. 24. 5 Jud. Nr. 224. Et. 20 Arad. 13 Arad. Nr.400 11. Bihor. Coasei.200 38.401. Et. 246 Jud. 38-40. 57 Arad. E. Predeal.520 LEI 27. 3.966. Str. Str. CEZAR MARIUS TOLAN G. IOSIF SEBE?AN D. Sat. Et. 224 Jud. Sc. Ha?eg. Sânleani. Ap. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. Nr. VIOARA SUCIU I. 6 Arad. 13 Arad. 101A. Ap. Fântânele. Sc.442. Ap. A. Bl. 20 Arad.390. 4.000 103. Bu?teni. 11 Arad. 2. 13 Arad. Ap. GHEORGHE TIBA A. 9YB.400 753. Arad. Str. Sat.674. 1 Arad. Ap.160 8.400 1. Dorului. Bl. Milea. Et. 17. Str. Str. AURORA TISCA I. A. Nr. 5. C.640 4. Tudor Vladimirescu. 79-81.000 93. GIORGINA RODICA TODEREAN A.051.960 20. ZOLTAN SZíN I. A.708. Dragalina.390 10.151. Ap. Str. 3 (adres? nou?) Arad. Str. 10 Arad. Com. 6 Arad. Ap. Str.280 2.160 93. Nr. Nr. A. Spitalului. 4 Arad.299.000 23. MIHAI ?OICA I. 17. Str. 246 Jud.200 38. 16 Arad. Ap. Ceaicovski. 9 Arad. Livada. Str. B. Bl. Sc. RAMONA Şerban R. Tudor Vladimirescu. 4. Nr.000 87. L7. Gen. Marnei. A12. Nr. GHEORGHE SOFA F. Nr. Com. B7.563. Str.539. AURELIA ?OICA T. Ap.625 22.906. 8 Arad. Bl. Bl. Str. Nr.112. B. 7. Sc. ?ichindeal. ROBERT ZSOLT TIBA A. 44 Arad. Str. Bl. Vladimirescu. Milan Tabacovici. Nr. SABIN TOSCA I. Nr. Sc. Z5. 46. Str. 2 Arad. 22 Arad. Com. Et. Ap. Ap. 5AB. 37A Arad. Str. Ap. Dorului. 33. 4. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. 1 Arad. Str.680 14. Ap.300 1. Nr. 1. Tisa Nou?. Str. Simion Popa. MARIA TOLAN G.771.000 27. Sc. 16 Arad.869.200 16. ILONA SZ?NT? I. 13-19. Bl. Ap. Fântânele. Ap. 3. Nr.076.348. Com. Bl.967. 2. 12 Arad.400 71.712. ELENA ?TIRBAN I. 5 Jud. DIMITRIE SELEJAN I.708.051. Sânleani.

1.783.200 244.621. Et. B. Nr. Livada. Ap. Ap. Nr. F?t Frumos. 2 VLAICONI I. ALEXANDRA Arad. (Elena Dr?goi) Bl. Str. 28 30. V3. Bl. Com. Et. Ap. Et. C. Ap. Ap. N11.407. Nr. Arad. 7.332. IULIANA TUDOR I. Str. Bd. Ap. Nr. A. 7. Calea ?ase vân?tori. Nr. 9 V?RG?LUI D. Nr. Pia?a Mihai Viteazul. A. IONEL IGNA 10 BOCA GHE.871.507.640 82.400 LEI 723. Str. Sc. 18. 128 Arad. 2/6 VOGEL GHE. Nr. Vienna. Ap.861. Banu M?r?cine. 25.000 160. Nr. 9 Jud. 4. TEODOR Arad. Str. 13 (adres? no URSU S.TREM L. 3. 3 Arad. Ap.156. Str. 3 Arad. 17 ZAMFIR FLOARE Arad.280 32. Bl. Sc. ANCATEU I. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. Str. VALENTIN Arad. 3. 9 Jud. Luchian. Libert??i. Nr. 25. Bl. Ora? Sebi?. Et. 27. Bl.200 LEI 8. Dorobanţilor. 10.100 7. Ap. MARIA DOINA TREITLI I. A. Merfi.000 16. MARIA URBAN P.836. 74 VELICIU M. Et. 1.430. 2 VLAICONI N. Ap. FLOARE Arad. Nr. 1 VANCU C.667. 8. Bl. B1. Avrig. F1. C7. 2 VARGA I. Bd. Victoriei. 1.960 20. Nr. Str. Ha?eg.850 314.800 LEI 35.153. 24. Et.866. Et. Sc. Str. 6 Arad. Sc. 6 VUIA I. Nr. Arad. Bl. Str. 2A. Nr.000 13. E.257. ETELCA Arad. Dorobanţilor.600 28. Nr. 20 VLAD F. Annie Rosar Weg. Ap. Z?randului. 2.680 6. Nr. Et. 10 ZEGHEANU P. Str. 37. Sc. 1220. A.600 LEI 19. Turnu. Str.368. Bl. E. Obedenaru. NICOLETA ADINA Ap. A. Tudor Vladimirescu. 24. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G. IOAN TUDOR I.523.035. X 10. Bl. B. Nr. Ap. Bl. Str.712. Avrig. RODICA ELENA Arad.000 LEI 32.384. Nr. Horia. 2. MARGARETA VIORICA Arad. 10. Bu?teni. Sc. 18 Arad. FLORICA Ap. V.930. A. Et. Pia?a Sporturilor. Nr. 222. MARGARETA ILIANA Arad. Loc.400 LEI 25.078. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. 309. 3-11. Nr. A. 5/4/6 Arad. 5A. Ap.220 LEI 134. 3.310 7. Str. Sc.690 LEI 54. 7. Sc. VALERIA Ap. Ap. Str. DUMITRU Arad. Ci?in?u Cri?. ADRIAN CRISTIAN Arad. ILEANA Jud. Ap. Teilor. Str. 2. 1. Com. Ap. IOAN Arad. A. Ap. Sc. Lebedei. E.000 LEI 31. 3.508. VALERIAN 2. Nr. Nr. Bl. A.000 140. N. 4. A. URSU C. Bl. L2. Sc. Sc. 3. 11 Jud. VLAD G.261. Sânleani.624. Sat. A. 17. ?t. ANA ELISABETA TRIPON I.496. Bu?teni. PAUL EMIL Arad.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. 3 Arad. Pecica. P. Bl. EVA CAROLINA Arad. A. 12 VELICIU P.744. Et. MARIA UNDI? T.000 LEI 82 . MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. Sc. CĂLIN SORIN URBAN P. Et. Ap. Str. Sc. Str.297. Ap. Bl. 1. Ap. 2.200. EUGEN CONSTANTIN Arad.908. GABRIEL Arad. Bl. 5 ZELENIN V. IOAN FLORIAN Arad.880 LEI 23. 11 Arad. Nr.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51.744. Bl. Nr. 23 (adres? nou?) 42. Tudor Vladimirescu. A.500 LEI 4. 3 USCA A. Nr. Com. Str.967. Pia?a Bujac. 2/6 VLAICONI P.800 LEI 97.130 56.360 LEI 15.800 7. Bl. 11. Arad. Ap. 28 Arad. Bd. 15 VLAD R. Aleea Dezna. MARCEL DANIEL URCAL A. Sc. Et. Et. Ap. Sc. Teologic?. 2. Aleea Romani?a. Ferma 7.240 41.271. Bl. 25-27.340 32. Str. 5 Arad. Sc.600 20. Pia?a Gării. 79. Iuliu Maniu. AP. 13 Austria. Z?randului. X6. Nr. ELISABETA ELENA Arad. G.000 LEI 59. Sc. Bl. TRAIAN Arad.116. ZELENIN V. Bl. 54 Jud. X18. 32 Arad.200 22. 8.675. Bl. Nr. Bl. A. Lacului. Sc. IULIS ADAM Arad.483. 11 Arad. Sc. Str. Ap. B18.160 LEI 120. Pecica.337. Ap. Str. 10. Str. A. Str. 1. A. Et. 16 ZB?RCEA I. Calea Romanilor. Nr. Calea Aurel Vlaicu.000 LEI 87.052.160 LEI 435. A. A. Et. Bl. Arad. F. Arad. Ap. Ap.041.000 222.860. Sem?n?torilor. Nr. SABINA URBAN C. Nr. Milea. MARTA URBAN M. Decebal.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134.706. Sc. B. Et. Sat. 4. Ap. 63 WILLE N. Str. Bl. 9-13. Bl. V?LEAN T. C. Sc. 39 Arad. Nr. Nr. Nr.254. B. A4. Ap. Aleea Muncii.

Bl. 1 GRELU? G. Nr. ELENA Arad. 1. 9 Arad. 15 Arad.520 12. Calea Aurel Vlaicu. OAR?? N. 142 GIOVLAN G. MARIA Arad. Et. A12 MARCU A.863. Ap. B. MARCEL Arad. Teiu?) Nr. Nr. 39 MIH?ILESCU T.050 LEI 1.920 12. 6 IUHAS A. MARIA MIHAELA Ap. 1.534. ELISABETA Arad.BOGDAN I. 336. Ap. D. Et. Sc. 21. Micalaca.951. Ap. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. Aleea Ulise. Sc. 3 DICHIU M. Nr.080 6. Sc. Aleea R?s?ritul. Ap. VOINEA G. Popa D.422. 13. Loc. Str.467. 3. Ap.744.800 LEI 49. Ştefan ALEXANDRU Jud.060 LEI 10. Et. GABRIELA ELENA Arad. Str. FLORIAN Arad. 12. Pia?a Gării.400 42. 17/22. B.911. 21. Nr. 14. C. 23 UGLAI I. Sc. L?stunului Bl. 8. Ap. B. Str. Nr. Ap. Sc. 2. 22 GHILE G. G. 5. Ştefan Arad. Ap.583. 4. Bl. Arad.090.110 5. MARCEL EUGEN Arad. A. 11. MARIA 20 MALI?A G.789.488. Bl. TEODORA SIMONA Arad.400 LEI 83 . 353.525.840 LEI 6. 11A POP A. Nr. Et. VIORICA Ap. STAN Arad.840 1.200 LEI 807. DANIEL Arad. Gogol.978. Sc. Alba Iulia. Bl. Nr. Nr. (Hg. Traian Mo?oiu. Str. Et. Nr. Nr. ANDREI Jud. B.167.818. Ap.200 23. Bl. 15 CAPRA L. 4. Zimandul Nou. Pia?a Gării. Str. 6 8. Sc. C. Nucet.296. Traian Mo?oiu.223.356. B. Bd.160 LEI 30. Str. 9 SZ?CS I. 39 NAGY I.400 LEI 77. 3. Ap. POLGAR E. 2. Nr. 2. Ap. 6 DANCE G. 16 LEAC T. Nr. Et. Aleea Ulise. B. Simion Balint. B. Str.943. 536.960 65. Bl. Str. GHERLE F. Bl. Nr. Str. GHERLE T. Com. 3. Et.000 4. Et. X 24-2. NICOLAE Arad. 4. 17. 2. 4. BUDII P. Loc.060 20.000 26. 5 IUHAS P.542. A11. Arad. Nr. G. Str. 11. Sc. Str. Bl. D. 8 BORS?NDI I. Bl. 17. Ap. 8 NY?RI L. ELENA Arad. BUDII G. SEPTIMIU VASILE Ap. Gogol.760 LEI 1. Ap. Caius Iacob. 23 TIRB V. NICOLETA ELENA Sc. Str. ANTONIU Arad. Y8A. Ap. IOAN Arad. Str. Antonescu. Pia?a Gării. Et. Et. 17. Sc. IOAN Arad. Arad. Ap. Bl. Sc. Pia?a Gării. 343 TIRB C.597. Zimand Cuz.000 LEI 26. Y8A.240 LEI 3. S?vâr?in. 39 MIH?ILESCU T. STELIAN Arad. Calea Aurel Vlaicu. Bl.818. Mare?an I.400 10. GHEORGHE Arad. Str. 4.662. 543. 28. Zimand Cuz. MARCELA 18 Arad. LIDIA Str. D. Nr. MARIA Ap. Et. NICULINA 4.078. Bl. Ap. Bl. Ap. GHEORGHE Arad. Nr. MARIA Jud.880 77. 8.542.800 25.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. A. Ap. 6 PREDA E. Miron Costin. Ap.374.200 30. Nr. Bl. ?agu. Nr. 2. Sc. 1. Ap. Arad. 34.741.140. A. Nr. Bl.800 93. 9 Arad.548. C. ?iriei. Sc. MARIANA Arad. ANA Arad. Sc. Str. Ap. Nr. LUCIA LOLA Arad. Ineului. DUMITRU TEODOR Arad. ?t.044. Nr. Nr. Bl. Sc. Bl. Bl. B.680 LEI 2.720 LEI 7. 1 MATEI G. Ap. B. IMRE Arda. Zimand Cuz. VALERIU VASILE Jud. 6. Zimandul Nou. 11. G. 8 GRESINGER GH. Horia. D. Bl. Nr. Decebal. 6 MALI?A I. Nr. T. Bl. C. Nr. Fluturilor. Nr. 6. Aleea Saturn.160 LEI 81.372. Str. Bl.005. G.657. Str. Bl. Nr. VALENTINA SIMONA Arad. 85 MARCU N.965. Str. Ap. Nr. B.033. Et. 22 MIH?ILESCU D. Ady Endre.240 6. LUDOVIC Jud. 9. 6 DUMA F. Biruin?ei. Ap. 3. Str. H6. 39 MIH?ILESCU T. 17. Nr. 11. Aleea R?s?ritul. 3. Zimandul Nou.593. Nr.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109. OTILIA Arad. 231 Arad.690 6. 2. 5 KOLUMB?N L.063.000 4. IULIANA Arad. 329.200 LEI 9. Popa D. MARTA Arad. Caius Iacob. Str. Nr. Arad. 2. Sc. Str. C. Et. Hg. Sat. Micalaca. Sc. 1. Nr. 45. Bl. Felix. Bl. Academia Teologic?. Str.360 LEI 316. Nr. 3 MICULI? G.057.640 41.320 LEI 69.037. 5 PIRO? F. Bl.339.800 68. Ap. Lacului. Sc. Cruceni. Nr. Str. H6. 13 Arad. Augustin Doina?. Ap.751.480 24. Nr. Nr. 403 Arad. X 24-2. Teiu?. GHEORGHINA Arad.741. Ap.200 LEI 6. Et. 22 MICULI? N. 552.

NR.746.7.B4.190.NR.13 10.BRADISOR.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.AP.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.881.NR.BL.VICTORIEI.SEVER.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.6.DE HUNED.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.19.1.NR.037.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.CLOSCA.3A.AL.NR.AP.13.SALCIILOR.T.E10.15 12.BL.972.NR.BL.NR.18 23.AP.RACOVITA.19 10.5 40.30 134.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.BL.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.7 12.12.E.NR.5A.237..000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.I.785.407.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.AX.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.965.417.VIILOR.RACOVITA.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.BL.NR.4.140.19 4.AP.450.ROZELOR.CE5.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.339.AP.TINERET.S11.BL.30 72.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.CE5.CARPENULUI.965.NR.NR.BL.36.AP.ARIESUL.158.212.NR.30 144.NR.BL.O.NR.C.BL.372.42.OLTENIEI.NR.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.105.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.AP.827.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.8 8.BRATIANU.166.14.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.457.1 37.14.C.BL.BL.19.TRANDAFIRILOR.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.MARASESTI.12 77.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.CLOSCA.NR.AP.006.11 44.AP.BL.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.148.122.9 3.BL.42.1DECEMBRIE 1918.762.30.ENERGIEI.D12.EROILOR.NR.492.TULNICULUI.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.AP.CA4.VICTORIEI.NR.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.VLADIMIRESCU NR.10.12 74.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .AP.7 20.NR.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.BL.NR.BL.BL.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.EROILOR.NR.9 69.B2.NR.3A.NR.BL.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.119.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.31 10.AP.AP.ENERGIEI NR.NR.NR.31 20.AP.12.AP.AP.16 107.604.11 42.ARIESUL.406.BL.7 70.4.358.NR.534.AP.19 1.7 22.B4D.NR.667.SC.ULMULUI.CRISAN.781.50.AP.53 98.NR.14.39.246.AP.CARPENULUI.BL.AP.AP.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.1.7 47.644.13.ARIESUL.22.164.589.AP.I.446.36.50.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.NR.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.BL.AP.NR.562.367.AP.S.IOSIF.NR.VILELOR.5.1DECEMBRIE 1918.12.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.212.22 61.BL.DIMBULUI.6A.59B 4.12 24.31 12.AP.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.NR.BL.339.41 19.14 15.10.11 21.8 11.SAHIA.466 82.ULMULUI.E10.BL.5.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.AP.111.BL.10 43.AP.E.BL.9 10.TULNICULUI.BL.

AP.9.107.INCORONARII.BL.744.6.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.2.860.P1B.NR.NR.AP.SEVERUS.NR.BL.9.AP.BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.B2.21DEC.12.NR.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.1.NR.280 18.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.AP.MANIU.400 20.910 LEI 20.1 DEC.962.960 49.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.325 57.678.NR.NR.G88.VLADIMIRESCU.680 7.BL.000 3.CA4.9B.14.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.550 33.118.050 71.BL.160 LEI 51.BL.NR.MOTILOR.2.NR.NR.AP.AP.ST.BL.695.000 LEI 82.215.1918.DOINEI.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.U.NR.1918.CRISAN.TRANSILVANIEI.000 LEI 85 .AP.NR.477.200 LEI 198.VINATORILOR.AP.086.14.AP.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.NR.NR.NR.AP.26.MANCIULEA.800 18.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.NR.320 33.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.440 LEI 107..3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.AP.632.082.500 51.080 15.000 107.334.400 LEI 42.95.750 210.NR.238.TRANSILV.196.I.NR.BUCURESTI.BL.POLIGONULUI.NR.280 61.107.1DEC.729.AP.200 22.VINATORILOR.000 55.T.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.28.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.BL.000 LEI 13.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.548.ZORILOR.674.AP.24 10.142.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.MESTEACANULUI.T.BL.NR.CRISAN.VI1.GLADIOL.14.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.AP.337.BL.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.NR.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.28O.NR.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.VI12.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.BL.M2.314.000 LEI 23.30.DOINEI.AP.200 17.004.300 LEI 78.BL.AP.AP.TULNICULUI.TOR1.V.BL.BL.TULNICULUI.AP.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.276.360 9.NR.43.63.B5C.BRADISOR.394.NR.610.640..9B.VLADIMIRESCU.BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.BL.NR.276.NR.NR.8.S.NR.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.565.1918.MUNTENIEI.MARASTI.000 LEI 40.NR.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.807.AP.NR.558.NR.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.VICTORIEI.SAHIA.200 3.NR.ALEEA FLORILOR.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.BL.AL.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.233.M8.A12.AP.GORUNULUI.NR.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.1 DEC.BRADISOR.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.579.NR.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.000.NR.15 BREAZ M MARIA STR.NR.AP.OBORULUI.160 12.19.NR.35.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.600 72.AP.T.BL.NR.762.260.FLORILOR.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.774.822.4.AP.M8.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.400 LEI 20.G2AB.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.BUCURESTI.AP.MESTEACANULUI.24.BL.118.116.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.CA4.240 48.BL.000 35.GLADIOLELOR.VLADIMIRESCU.AP.825 46.600 31.880 50.19.NR.844.1989.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.15.BL.350.660.378.20.

CLOSCA.FRUMOASEI.V.339.AP.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.100.000 18.MOTILOR.AP.BL.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.VALEA FRUMOASEI.AP.V.500 32.1.33.BL.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.B1.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.GOLDIS.854.558.067.562.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.BL.26.NR.1.AP.7.GLADIOLELOR.V.NR.AP.000 LEI 59.158.15.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.5.BL.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.AP.A.400 26.600 LEI 15.339.22.930.491.1.520 28.350.BL.AP.AP.090 LEI 86 .NR.461.AP.11.052.TOPORASILOR.BL.NR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.720 122.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.I.CRINULUI.AL.000 LEI 45.NR.I.12.120 LEI 57.280.A14.AP.NR.852.3 7.334.HUNEDOARA.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.AP.PRIMAVERII.ALBASTRELELOR.600 69.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.202.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.G3.VLADIMIRESCU.11.BARNUTIU.488.205.BL.BL.NR.SPICULUI.J4.4.NR.NR.NR.274.BL.CEL BUN.BL.VICTORIEI.149.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.947.890.280.525.3.BL.720 LEI 3.196.639.ZORILOR.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.MIHAI VITEAZUL.CRINULUI.E11.BL.CREANGA.AP.600 LEI 19.550 24.SC.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.BL.GOLDIS.6.BL.NR.AP.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.NR.ALEEA PLOPULUI.480 LEI 7.4.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.080 15.863.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.26.AP.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.800 LEI 6.2.NR.000 LEI 10.203.800 21.NR.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.998.220 13.AP.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.NR.11A.BL.BL.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.960 LEI 51.180.000 LEI 10.AURELIUS.488.11.AP.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.ZORILOR.VALEA MORILOR.BL.560 43.131.ALECSANDRI.NR.S.1 DEC.339.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.MANCIULEA.AP.NR.13A.CAMELIEI.C18.064.BL.NR.S.112.BL.000 LEI 6.NR.11.P.880 LEI LEI LEI LEI 15.C9.NR.AP.000 16.T.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.V.BL.NR.BL.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.NR.BL.4A.NR.NR.389.1A.600 21.49.IANCU DE HUNEDOARA.REVOLUTIEI.1B.NR.1918.600 15.715.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.A.ARNSBERG.NR.320 101.218.A2.SCARISOARA.000 LEI 2.NR.041.V.ZORILOR.330.406.000 22.11A.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.NR.NR.NR.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.NR.335.VALEA FRUMOASEI.NR.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.280.NR.BL. ARIESULUI.813.M.260 9.AP.5.960 LEI 5.NR.BL.TOL1.SC.800 LEI 10.480 101.704.500 38.AP.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.AVINTULUI.NR.AP.AP.4.BARNUTIU.600 62.AP.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.NR.A.67.NR.L1.NR.AP.GOLDIS.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.CLOSCA.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.BL.900 LEI 2.13A.

BL.409.1.NR1.NR.AP.NR.101.CIUCASULUI.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.NR.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.315.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.720 LEI 23.091.29.MARASESTI.280.NR.619.800 LEI 30.GHORGHE DOJA.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.000 LEI 28.NR.NR.FLORILOR.380 LEI 149.NR.017.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.ASACHI.634.16.11.AP.AP.19.M6B.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.19.DEALUL FURCILOR.OLTENI.NR.264.AP.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.NR.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.626.V.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.240 61.ZORILOR.020.NR.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.447.NR.400 LEI LEI LEI LEI 32.NR.440.BL.440 28.M5.NR.525.ROZELOR.144 40.AP.VARGA.598.750 11.275 LEI 31.560 12.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.7.23.300.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.NR.23.14.579.NR.920 1.NR.200 32.597.NR.D1A.GALATI.LIPOVENILOR.AP.513.AP.1918.000 30.VICTORIEI.NR.AP.460 40.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.CRISAN.297.1B.375 LEI 27.NR.597.744.BL.1.CIUCASULUI.POIENITEI.NR.NR.400 30.CLOSCA.BL.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.NR.203.560 LEI 31.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.250 LEI 34.203.ARIESULUI.000 LEI 10.477.CUZA VODA.EC.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.GAROAFELOR.AL.46.720 114.5.AP.GH.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.BL.NR.MORII.BL.TOPORASILOR.NR.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.152.BL.CT7.925 LEI 54.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.SC..66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.GHORGHE DOJA.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.200 LEI 75.BL.744.B.DEALUL FURCILOR.241.AP.671.902.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.NR.600 LEI 11.381.BL.AP.600 LEI 20.MOTILOR.BL.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.700 101.511.600 LEI 25.BL.BL.AP.AP.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.ARIESULUI.011.597.SAHIA.ME7.AP.135.858.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.900 LEI 20.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.AP.215.PERILOR.ALECSANDRI.ALECSANDRI.457.NR.MESTEACANUL.IASOMIEI.VICTORIEI.V.BL.23.500 35.536.000 LEI 39.28.200 LEI 25.NR.78.NR.TRANSILV.BL.AP.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.GALATI.NR.300 LEI 8.78.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.400 20.SC.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .14.932.409.NR.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.A.050 LEI 166.880 207.924.B.000 24.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.1 DEC.36.NR.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.NR.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.AP.625 10.NR.NR.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.NR.BL.839.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.

BL.NR.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.AL.640 14.3.AP.840 43.DETUNATA.AP.904.17.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.175 LEI 16.NICOLAE BALCESCU.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.640 7.397.AP.1.V.500 LEI 17.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.SEVERUS.1DEC.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.20 ILIE D ION AIUD STR.575.BL.16.NR.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.A.17.280.BL.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.BL.AP.17.C4A.BL.STR.875 LEI 88 .FRUMOASEI.BL.AVRAM IANCU.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.12.052.500 33.CHILIE.944.AP.AP.446.730 LEI 48.BL.NR.S.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.274.CLOSCA.NR.NR.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.32.AP.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.681.375 LEI 12.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.87.STR.MB6.15C.380 LEI 7.NR.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.AP.26.875 LEI 27.498.AP.1918.B.NR.BL.TOL10.AP.125 38.766.M3A.NR.000 38.DEALUL FURCILOR.766.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.DOINEI.17.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.8.NR.895.M3A.VIILOR.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.NR.396.AL.SEVERUS.NR.15C.DETUNATA.NR.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.BL.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.NR.BL.680 9.17.500 LEI 16.877.480 18.904.V.AP.11.1.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.LUCEAFARULUI.1DEC.TRAIAN.G3.NR.750 LEI 5.B2/7.898.433.396.M3A.274.NR.SEVERUS.A1.274.BL.SC.640 LEI 123.950 12.380 14.160 LEI 4.NR.BL.TOL10.960 31.STR.CLOSCA.960 63.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.BL.NR.875 LEI 17.NR.400 26.BL.BL.ION CREANGA.STR.NR.CONSTRUCTO.950 LEI 37.OBORULUI.650 LEI 257.AP.87.NR.NR.497.1DEC.9.N.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.062.BL.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.NR.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.1.311.9.352.GLADIOLELOR.AP.533.107.NR.NR.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.A1.ARNSBERG.NR.C2B.334.56 59.AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.200 LEI 33.66 ILICA P ELENA SEBES STR.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.280.NR.BL.NR.125 IVANA I ILIE SEBES STR.32.563.TULNICULUI.S.080 18.TRAIAN.AP.NR.500 2.9.500 35.IANCU.AP.BL.POSTEI.C2B.DETUNATA.42.BL.FRUMOASEI.562.614.TITULESCU.TULNICULUI.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.AP.AL.960 LEI 32.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.STR.837.TOL10.NR.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.680 3.32.BL.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.1918.AP.AP.NR.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.400 LEI 22.DOINEI.BL.BL.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.AP.CRISAN.AP.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.17.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.209.546.ZORILOR.NR.1918.TULNICULUI.895.NR.800 LEI LEI LEI LEI 11.040 58.NR.S.12.335.C4.BL.295.AP.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.284.540.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.040 13.AP.NR.NR.NR.966.

TINERETULUI.LT.G1.TRANSILV.64.AP.15.VD1B.AP.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.510 46.TON4.NR.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.BL.10.PIATA I.580.380 39.BL.BL.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.BL.838.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.440 177.10.060 27.H.320 36.S.8.141.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.VI3.BL.951.NR.ANDREI MURESANU.NR.517.ALEEA FLORILOR.TRANSILV.122.600 LEI 1.348.NR.7.600 LEI 45.TRIMPOIELE.NR.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.AP.2.AP.450 68.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.CLOSCA.AP.NR.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.AP.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .398.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.H.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.16B.761.BL.770.AP.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.50.600 24.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.VICTORIEI.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.BARBU LAUTARU.NR.320 8.NR.CLUJULUI.106.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.364.SEVERUS.098.275 271.NR.MOTILOR.23.400 26.240.BL.8.762.VICTORIEI.NR.BL.CLOSCA.800 LEI 45.31 MARA S ELENA CUGIR.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.456.BL.AP.NR..ST MANCIULEA.T.E5.600.800 54.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.092.860.7E.BL.4.25.NR.NR.060 20.NR..T.000 50.M.BL.50.874.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.000 15.AP.TULNICULUI.7.AP.BL.AP.200 46.A6.437.500 LEI 51.ARIESUL.159.1..890 4.1AB.NR.020.53.BL.AP.240.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.BL.10.5.MILITAR.560 66.CLOSCA.240.BL.BL.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.STR.10.B1.960 LEI 15.NR.170.VIILOR.LALELELOR.2.BL.000 31.NR.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.330.AP.971.SC.645.000 155.750 26.KLEIN.VINATORILOR.AUREL VLAICU.150 19.BL.TULNICULUI.BL.AP.301 MARKSAI E ABRUD STR.491.152.NR.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.VLADIMIRESCU.AP.50.AP.DORIN PAVEL.DORIN PAVEL.800 17.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.NR.NR.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.000 54.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.MOTILOR.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.AP.24.2A.NR.558.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.AP.6.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.000 LEI 114.MANIU.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.14A.P-TA 1 MAI.SC.BL.NR.800 LEI 17.TRANSILV.NR.NR.NR.NR.C1.BL.360 201.ULMULUI.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.BL.C4.24.720 7.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.320 76.822.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.VULTURULUI.1.B1.BL.NR.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.5.BL.NR.AP.P1.AP.360 10.BL.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.ARIESULUI.M7A.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.500 34.27A MEDRUT I ZLATNA STR.334.173.9.AP.37 17.NR.S.NR.750 LEI 120.C4.TINERETULUI.113.260.23.366.AVRAM IANCU.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.320.VICTORIEI.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.AP.BL.AP.NR.840 73.23.ANCA VIRGIL.143.632.NR.BL.000 9.675 117.AP.M7A.NR.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.VLADIMIRESCU.318.NR.491.NR.AP.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.NR.7A.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.2A.NR.MILITAR.400 25.STR.NR.424.228.B.670.7.NR.

B10.STR.400 4.AP.AP.280 66.AP.7 90.16 ALBA IULIA STR.NR.203 TAUT NR.480 LEI 31.NR.ZORILOR.9.78.AP.446.BL.VICTORIEI.BL.AP.411.705.803.AP.MUSETELULUI.BL.NR.9 ALBA IULIA STR.446.AP.BL.NR.NR.2 AIUD.AP.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.468.23.AP.AP.BL.4.NR.BL.334.000 2.VI15.51.A3.NR.24B.STR.NR.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.VALEA MORILOR.BRINCOVEA.16 ALBA IULIA STR.760 52.AP.AP.A1A.16 AIUD STR.GOLDIS.236.440 12.673.NR.BL.A4.1.1O CUGIR STR.14 TAUT NR.B5.S.17 GIRDA DE SUS NR.36 ZLATNA STR.BL.117.BL.ZORILOR.AP.138.560 24.31.1918.320 LEI 49.067.NR.NR.SC.TOL2.GEMINA.AP.600 17.AP.14 ALBA IULIA STR.839.NR.600 LEI 35.BL.13 ALBA IULIA STR.055.POPA.BL.NR.575 25.982.1 DEC.840 LEI 19.13 ALBA IULIA.48 ALBA IULIA STR.771.STR.5 ALBA IULIA STR.TO-03.200 18.450 85.ORIZONTULUI.VICTORIEI.AP.067.BL.CE5.400 LEI 34.ORIZONTULUI.10 AIUD STR.6 ALBA IULIA STR.BL.15.LIVEZII.200 BUCURESTI STR.840 LEI 37.13 CHETANI NR.AP.18 ALBA IULIA.794.VICTORIEI.STR.356.16.16 ALBA IULIA.V.NR.ENERGIEI.535.103.NR.STR.16 ALBA IULIA.10 ALBA IULIA STR.432.NR.080 LEI 90 .V7.480 12.BL.STR.13A.25 CUGIR STR.056.91.297.5 ALBA IULIA STR.AP.NR.409.V7.AVINTULUI.080 LEI 43.161.AP.SEVERUS.BL.6 ALBA IULIA.91.12.NR.229.24B.2.NR.AP.NR.800 LEI 296.104 ALBA IULIA STR.773.423.AV2.AP.1.131 ALBA IULIA.300 LEI 152.1 DEC.10.925 LEI 22.AP.SERGENT HATEGAN.461.AVINTULUI.V.NR.MANCIULEA.213.ALECSANDRI.SEVERUS.LALELELOR.120 12.25 AMPOITA NR.STR.800 LEI 72.404 ALBA IULIA STR.950.160 LEI 17.943.123 ALBA IULIA STR.AP.25.ST.VICTORIEI.720 LEI 20.270.11 ALBA IULIA STR.51 ALBA IULIA STR.AP.41 ZLATNA STR.A3.14.118 MURES ALBA IULIA STR.25.625 LEI 111.NR.11 ALBA IULIA.NR.398.BL.NR.C.117.103.NR.BL.861.S.775 118.240 LEI 69.NR.16.NR.BL.400 9.18.585.60.MOTILOR.000 LEI 38.MV6.800 17.360.AC13.NR.525 LEI 21.12.AP.SLT.V7.I.BL.AP.BL.24B.VICTORIEI.AP.4 ALBA IULIA STR.BL.B5.400 13.NR.TRANSILVANIEI.BL.ECATERINA VARGA.BL.NR.604.51 ALBA IULIA STR.320 8.30.178.VICTORIEI.240.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.P2.120 62.ZOTILOR.STR.075 LEI 11.AV2.AP.MESTEACANULUI.1918.BL.696.BL.MANIU.NR.

NR.BL.B5.VLADIMIRESCU.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.GOLDIS.A.AP.NR.915.004.288.484.GURA CORNEI.600 37.NR.339.AP.400 LEI 41.560 44.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.164.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.944.NR.6.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.ALECSANDRI.NR.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.BL.NR.130 196.200 31.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.4.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.12.362.65.4.419.RARES.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.GLADIOLELOR.MANCIULEA.200 37.305.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.NR.NR.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.162.AP.200 3.441.993.NR.AP.189.474.ZLATNEI.BL.27.971.ROSETTI.C11.13.NR.NR.CUZA VODA.1AB.BL.858.12.A.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.CT8.G3.680 10.ROSETTI.FLORILOR.AP.000 148.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.AP.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.202.T.11.14.CINTARULUI.AP.025 9.VICTORIEI.NR.4BCD.AP.AP.12.NR.105.744.GALATI.BL.ARNSBERG.11.AP.AP.BL.498.045.NR.BL.NR.VULTURULUI.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.BL.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.000 LEI 91 .NR.NR.AP.9.AP.A.60 5.935.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.002.ION CREANGA.RIUL MIC.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.VALEA MORILOR.600 10.NR.12.12.BL.HUNEDOARA.073.BL.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.51.NR.166.NR.600 11.GLADIOLELOR.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.360 LEI 11.300 117.NR.BALCESCU.21.AP.499.AP.BL.409.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.ARNSBERG.860 78.A.SAHIA.160 8.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.ARNSBERG.NR.BL.AL.120 12.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.AP.860 LEI 15.4.AP.000 LEI 28.120 14.BL.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.599.660 27.BL.51A.203.ROSETTI.S.D4.790..030 14.000 7.160 LEI 14.600 155.700 39.NR.I.AP.840 28.LUCEAFARULUI.E1.AP.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.580.NR.6.575 11.AP.NR.6.BL.40.BL.230.2A.NR.11.000 23.NR.PIATA.C3.039.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.18.TINERETULUI.AP.200 4.497.PIATA.BL.NR.684.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.9.C.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.205.C.8A.440 LEI 20.961.302.BL.000 LEI 90.V.30.400 LEI 36.SIMION BARNUTIU.AP.NR.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.BL.BL.339.V.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.393.VICTORIEI.1.BL.NR.P.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.CLOSCA.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.NR.AP.NR.N.BL.14B.E1.UNIRII.426.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.375 54.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.NR.NR.356.AP.000 11.20.240 LEI 67.NR.280 26.CINTARULUI.C.TRANSILV.AP.

NR.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.9.3FG.BL.NR.TRAIAN.27E 40.BL.700 LEI 60.900 30.450.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.AP.98 ALBA IULIA STR.NR.1918.ST.995.200 LEI 38.PRINCIPALA.NR.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.BL.400 30.813.AP.041.990 30.BL.831.NR.29.1918.600 18.B.NR.AP.278 ALBA IULIA STR.11.127.037.36.360 14.111.440 70.TRANSILV.597.NR.AP.2 ALBA IULIA STR.675 1.50 ALBA IULIA STR.AP.AP.NR.025 LEI 98.681.BL.16.V.AP.10 ALBA IULIA STR.M10.769.D1B.32 CUGIR STR.3.AP.040 22.500 LEI LEI LEI LEI 92 .A5.160 42.1918.960 32.760 LEI 14.NR.AP.17.AP.E.50 TEIUS STR.577.320 LEI 38.16.NR.BRAZILOR.271 JUD.NR.5.REVOLUTIEI.550 LEI 41.MIJLOC.BL.560 LEI 34.NR.358.NR.080 42.642.T.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.347.AP.600 LEI 87.SC.325 125.60 ZLATNA STR.282.BL.NR.NR.AP.4.550 15.880 LEI LEI LEI LEI 47.CLUJ ZLATNA STR.320 LEI 10.322.91.NR.752.BL.NR.18.600 LEI 55.200 31.NR.CALARASI.GOLDIS.E.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.AP.7.12 ALBA IULIA B-DUL.5 TELNA NR.526.1 DEC.560 40.990.534.669.BL.PINILOR.CLOSCA.AP.BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.625 23.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.VICTORIEI.A3.190.10 ALBA IULIA STR.474.514.450 35.27E PODENI NR.VLADIMIRESCU.38.TRANSILV.2A ALBA IULIA STR.1 DEC.325.NR.480 LEI 29.597.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.BL.TRAIAN.VICTORIEI.111.BL.NR.CT14AP.541.7.MIJLOC.000 LEI 392.ARNSBERG.9.1918.AP.CIOCIO POP.GOLDIS.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.AP.400 101.LACULUI.2 ALBA IULIA STR.474.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.VARGA.GRIVITEI.2A.AP.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.NR.32 ALBA IULIA STR.BL.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.BL.M10.945.10 CUGIR STR.ROZELOR.1DEC.BL.NR.NR.BL.738.ARNSBERG.15 ALBA IULIA STR.320.389.NR.24 ALBA IULIA STR.5.A3.BL.NR.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.BL.VARGA.NR.NR.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.410 14.VICTORIEI.320 9.B6.CONSTRUCTORULUI.1DEC.457.NR.995.AP.VULTURULUI.686.12 OCNA MURES STR.10.27.16A.AP.B6.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.7E.CAM.AP.NR.B2/3.711.27.793.TOPORASILOR.BL.560 LEI 5.91.1AB.AP.075 LEI LEI LEI LEI 3.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.14.3FG.ZORILOR.687.V.NR.BL.5.480 LEI 65.NR.NR.800 LEI 24.080 LEI 622.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.655.NR.3 41.60.

AC21.121.T.AP.760 LEI LEI LEI LEI 28.249.14 AIUD STR.BL.19.16B.GOLDIS.14.10A.15 ALBA IULIA STR.AP.19 ALBA IULIA STR.869.NR.000 143.625 340.BAILOR.NR.783.723 BLAJ STR.NR.229.2 ABRUD STR.7.ALEEA FLORILOR.800 12.937.PAVLOV NR.870 LEI 13.240 17.BL.400 45.NR.880 LEI 2.MESTEACANU.480 LEI 21.898.NR.17.M.BL.706.074.21B.800 LEI LEI LEI LEI 63.6.140 48.NR.250 LEI 93.LALELELOR.TRANSILV.13B.AP.NR.CLOSCA.SC.104E ALBA IULIA STR.19.BL.C4.BL.V.7 ABRUD STR.AP.NR.COSBUC.NR.IOAN RATIU.13.020 LEI 44.BL.NR.CV4.ME7.TEILOR.APULUM.DETUNATA.AP.NR.MESTEACANULU.7 OCNA MURES STR.450 55.323.TULNICULUI.19.300 LEI 48.TOL10.NR.695.650 40.203.900 LEI 15.5 ALBA IULIA STR.5B.MANIU.690.AP.BL.31 ALBA IULIA STR.000 LEI 21.CLOSCA.AP.5 ALBA IULIA STR.800 64.AP.2.27 ALBA IULIA STR.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.040 19.B.044.905.1 ALBA IULIA STR.7.491.NR.AP.500 10.500 73.107.NR.24.AP.NR.13 VINTU DE JOS VURPAR.ME7.000 LEI 43.AP.40.2.NR.23C.VICTORIEI.15 ALBA IULIA STR.BL.I.NR.4 ALBA IULIA STR.NR.AP.22 CUGIR STR.NR.BL.BL.C4A.198.AP.229.BAILOR.D5.NR.48 ALBA IULIA STR.470 7.658.NR.PAVLOV.055.080 48.AP.475.925.8 45.640 10.AP.19.TOPORASILOR.720 6.14.560.915.747.217.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.S.BL.490 LEI 93 .321.AP.NR.9 ALBA IULIA STR.7 ALBA IULIA P-TA.AP.VICTORIEI.CEL BATRIN.MURESULUI.BL.TULNICULUI.AP.34 SEBES STR.EROILOR.TEILOR.202.18.160 LEI 61.5BCD.19.965.339.REPUBLICII.NR.NR.BL.PAVLOV.720.61 ALBA IULIA STR.080 14.903.NR.BL.A.579.MORILOR.875 8.240 16.BL.AP.067.81 SARD NR.BL.AP.NR.BL.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.1 ALBA IULIA STR.NR.358.64.802.SEP.NR.SC.10.NR.1 ALBA IULIA STR.NR.NR.1 ALBA IULIA STR.AP.768.20 VINTU DE JOS STR.16.G.ME7.640 67.AP.44 ALBA IULIA STR.330 38.857.5 ALBA IULIA STR.NR.AP.1.GATERULUI.NR.1 ALBA IULIA STR.DR.AP.4 ALBA IULIA STR.10 ALBA IULIA STR.23 SEBES STR.190 29.31 ALBA IULIA STR.498.ALEEA FLORILOR.250 LEI 60.200 17.A12.MESTEACANU.NR.600 15.VINTU NOU.20 ALBA IULIA STR.160 LEI 58.AP.NR.SEVER.59 ALBA IULIA STR.767.NR.10 ALBA IULIA STR.CLOSCA.BL.440 LEI 20.BL.BL.111.14 ZLATNA STR.17.930.BL.MURESANU.19.2.12.NR.NR.8 ALBA IULIA STR.BL.NR.47 AIUD STR.TEIULUI.BL.1.223.200 34.BL.42.CLOSCA.27.

040 13.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.M12.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.MICIURIN.NR.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.47.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.337.NR.AP.TO3.46-48.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.NR.NR.456.NR.234.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.080 LEI 20.205.AP.VICTORIEI.49.268.850 22.960 LEI 15.240 10.000 LEI 30.320 LEI 52.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.AURELIUS.BL.240 18.CLUJULUI.090 LEI 43.AP.NR.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .263.879.760.AP.691.NR.121.303.234.A2.3.SUSENI.AP.BL.000 6.NR.MORILOR.AP.NR.AP.195 LEI 42.432.INCORONARII.000 LEI LEI LEI LEI 2.MOTILOR.P-TA UNIRII.320 23.NR.580 19.M7A.1.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.19.940.ME7.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.480 11.AP.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.AP.149.MORILOR.5.313.560 LEI 10.NR.GH.NR.NR.NR.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.7.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.NR.AP.NR.750 LEI 90.2A.040 125.BL.NR.NR.CRISAN.126.VICTORIEI.NR.1.534.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.640 14.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.CF6.755.60.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.NR.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.330 LEI 3.190.AP.1 DEC.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.NR.CF6.650 33.AP.LUCEAFARUL.AP.NR.980.NR.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.DOJA.795.MORILOR.480 5.PETRU MAIOR.CEL MARE.47.ST.TRANDAFIRILOR.520 3.NR.ZAVOI.MOTILOR.42.223.B5.BL.CUMPENEI.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.280 LEI 486.410 23.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.NR.NR.BL.VICTORIEI.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.NR.ARIESUL.NR.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.BL.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.375 LEI 48.2.618.17.800 29.POP.950 LEI 32.BL.200 12.000 LEI 31.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.NR.ROZELOR.17.NR.CLOSCA.E.NR.SC.A6.NR.M.116.BL.AP.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.51.526.290 20.AP.BL.13.1MAI.914.AP.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.616.AP.326.982.860.BL.BL.ST.BL.10.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.NR.BL.BL.25 8.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.SC.229.C.1918.600 48.AP.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.908.297.927.718.B.AP.NR.BL.PRINCIPALA.NR.000 3.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.205.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.80.366.13.320 28.186.TRANSILVANIEI.877.339.360 21.44.AP.NR.378.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.M2.MICIURIN.BL.BL.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.CLOSCA.120 LEI 128.NR.BL.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.44.540.1.840 74.ENERGIEI.LIVEZII.959.680 51.AP.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.600 LEI 20.NR.PLEVNEI.VICTORIEI.29.ARIESUL.2.NR.

Mărăşeşti.sc.ap 278 95 .bl.744.453.840 LEI 10.sc.str.855.BL.bl.K1. 1.FINTINELE.012.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.200LEI Brăila.ap.NR.bl10.000LEI 8.5bis.600 LEI 15.nr.4.nr54.783.Galaţi.Ancu?a Alexandru A.sc.57 176.BL.3 Brăila. 77.496 ALBA IULIA STR. Rodica Achim N .E1.206.6. 3.3.750.800LEI 26. Maria Adetu N.ap53 Brăila.sat Cazasu Brăila.NR. ap.864.640LEI 11.P1B.42 ALBA IULIA STR.757.ANDREI MURESANU.calea Călăraşilor.Ioana Apopei V.AP.et. str.nr.aleea Cocorilor.aleea ?nv???torilor.374.20 ALBA IULIA STR. Jenica Apostolatu T. bl.blA1.AP.D4.26 Brăila. sc.Manda -M?ndica Alexandru D.39 Brăila.4.sc. bl.NR.Ion Anton S.600LEI 12.Niculina Andronache C.str.NR.098. str.54 Brăila.Oborului.738.et.773.000LEI 2.Vasilica Antohi D.260.13.440 LEI 147.bl. sc.840LEI 3.Niculina DOMICILIUL Brăila.4.400LEI 26.sc.480LEI 7.314.305.3.bl.927.MANIU.bl23.3.str.115 Brăila.160LEI 41.190 garsoniere. ap.Hipodrom.11 CUGIR STR. Costică Alexandru I.ap 223 Brăila.ap.074.ARIESUL.blA5.116.Elena Antohi S.nr.920LEI 54. 45 Brăila. 45 Brăila.Odesa.989.4.NR.000LEI 31.nr.Ecaterina Alexe P.75 SUMA 11.aleea ?nv??? torilor. Dorobanţilor nr.720LEI 24.nr.967.261. ap.Elena Andrei S.79 Brăila.31.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.535.ALECSANDRII.BL.560LEI 67.ap18 Brăila.BL.ap56 Brăila.sat Cazasu Brăila.NR.3. Victor Andrei I.blAG7.356.320 56.str.NR.514.ap.E.13 ALBA IULIA STR.579.1.10 ALBA IULIA STR.779.NR.sc.27 Brăila. Victoria Andrei E.978. 3.5.161.et2.27 Brăila. B25.NR.pia?a Dorobanţi.320LEI 4.960 LEI 540.36.ap.sc. B25.str.RACOVITA.NR.800LEI 23.Mircea M?l?ieru.160LEI 24.759. bl.bl. Dorobanţilor nr.Gheorghe Adetu N.26.400LEI 39.V.3.Suvorov .8.10.206.580.sc.str.280LEI 11.str.400LEI 59.Rodica Androne N. Daciei nr.970.600LEI 35.nr.O3.et.aleea Cocorilor.25 PONOREL/VIDRA STR.480LEI 7.7.16. 53 Brăila.2.AP.Costică Andronache N.ap. Nuta Albulescu N.Neagoe Basarab nr.151. Maria Antohi I.927.B.SC.SCARISOARA.42 ALBA IULIA STR.sc.SCARISOARA.nr.AP.str.560 LEI 325.VALEA MORII. Iuliana Alina Acsente T.ap.Aurelian Anghel I.117.581.sc a1.Gianina Anghel I.Adriana Alexandru R.et.Gheorghe Andrei I.str.nr.000LEI 62.3.229.560LEI 71.nr 6.G4.160 31.nr. str.blE1.280LEI 20.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.CLOSCA.722.714.5.Adrian Ion Antohi P.240LEI 87.E.1.200LEI 65.Petru Rare?. Ioana Alexa R.str.bl.BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.AP.760LEI 662.bl.ap.000LEI 22.500 73.nr.1.79 ALBA IULIA STR.sc.410LEI 13.270.Daciei. Costel Achim D. sc.NR.700 518.41 Brăila. Gheorghe Alexandru M.Hipodrom.129. 23.680LEI 24.978.Mari?a Andrei A.ap 10 Brăila.str.et.I. 77. 3.106 Brăila.4.

006.U.str.str.720.439.11 Brăila.24.ap. bl.379.113 Brăila.str.B?r?ganului .Mihai Bravu 269 Brăila.ap.Apostu G.4.72.44 Brăila.nr.str.320LEI 25. Ileana Aron C.35 Brăila.bl.Dorobanţilor.Dorobanţilor.Neculai B?nic? N.666.nr 45 Brăila.ap.400LEI 150.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.2.1. Marioara Ba?tiurea V.aleea Cinematografului.nr.nr.34.bl.Vasile B?nic? R.bl.sc.Rodica B?trînu I.Călăraşi.sc.5.Viziru 1.Ion B?d?lan M.str.Aurel B?lan D.2.ap.bl.ale.nr.120LEI 68.201. Eugeniu Arn?utu I.Steliana B?nic? Z.36.847.nr.037.12 Brăila.str.str.Georgiana Emilia Baboiu I.bl.B1.760LEI 9.2.920LEI 11.247.334.sc.ap.943.sc.A23.56 Brăila.str.600LEI 72.558.14.ap.840LEI 19. Mihai Bravu nr.str.str.11. 34 Brăila.Micşunelelor.nr.Constan?a Carmen Badia ?.sc.654.EXPRES. ap.1.sc.blA59.480LEI 10.nr.542.Aurel B?lu?? I.str.483 Brăila.10.nr.Nicolae M.sc.Gigi-Gabriel Bad?r? C.280LEI 16.et.31 Brăila.sc.bl.3.046.ap.2.nr.348.1.201.CernŢuţi.Sanda Badea A.Lucia B?lan N.et.Vasile Avram C.Iustin Axente G.A2.818.827.Tache B?nic? I.bl.Soarelui.000LEI 78.912.Piet??ii.640LEI 30.200LEI 79.33.2.str. Lucian Atanase V.800LEI 9.cal .2.str.sc.18 Brăila.F.str.8.857.ap.480LEI 10.bl.1. 17.str.sc.Mărăşeşti.Milcov.ap.804.et.Margareta Badea G.1.str.3.bl.ap.000LEI 17.800LEI 51.Ion Ghica.bld.B28.Cal .Chiriţă B?lan P.67 91.nr.760LEI 10.33 Brăila.2.bld.90 Brăila.Gheorghe Murgoci nr. U.sc.et. 2.nr.bl B1.ap.bl. nr.23 Brăila.Viziru 1.nr.6.Mihail Kog?lniceanu.3.Vasile Baciu T.88 Brăila.2.200LEI 27.1.str.994.Teodor Avramescu A.548.Floricica Aram? M.400LEI 13.334.nr.17 Brăila.4 0 Brăila.Dorobanţilor.2.sc.ap.Nicolae B?jan S.bl.124. Magelona At?n?soaiei P.Debre?in.Topor.Soarelui.Independenţei.320LEI 62.ap.sc 2.7 Brăila.7 Brăila.nr.ap.et.520LEI 407.str.000LEI 37.ap18 Brăila. nr.sc.bl.Mihaica Arb?na? Gh.12.440LEI 27.480LEI 21.ap.2.str.Aneta B?lan M.12 Brăila.874.180.blA59.Miron Costin .str.Feocla Bîja ?.ap.Donel B?lan C.3.688.3 Brăila.sc.ap.bl.084.X.738.nr.92 Brăila.7 Brăila.et.str.sc. Gheorghe(decedat) Baciu M.6 Brăila.4.bl.Maria Brăila.360LEI 43.10 Brăila. Cocorilor.et.760LEI 15.bl B14.430LEI 11.90 Brăila.str. 31 Brăila.669.2.236 Brăila.bl.4bis.Hipodrom.str.695.600LEI 124.1.str.1.160LEI 18.800LEI 96 . aleea Cinematografului.bl.bl.sc.bl.Alexandrina B?leanu ?t.33 Brăila.600LEI 11.5.Jenic? Avramescu M .ap.str.Theodor Aman.bld.Hipodrom.1.Georgeta Aram? S.Ştefana B?trîneanu T.nr.Florica B?lan G.Adrian Bîtic? I.Galaţi.str.Obor.840LEI 26. Brăila.17 Brăila.490LEI 68.L2.et.241.455.34.Galaţi.str.400LEI 22.str.88 Brăila.ap.320LEI 4.880LEI 9.ap.Celulozei. 63.560LEI 19.128.ap.760LEI 1.bl.5.000LEI 34.bl.ap.1.Victoriei nr.Victoriei.4.Dorobanţilor.R?di?a B?nic? T.1.745.140.Constantin Adrian B?lan D.Buzăului nr.bld.Tiberiu Apotol N.464.3.ap.sc.sc.F5.I1.nr 12 Brăila.7 Brăila.bl.849.ap.bl.33 Brăila.str.4.329.Veta B?lu?? P.sc.nr.nr.sc.64 Brăila.et.240LEI 31.372.2A. bl.000LEI 91.str.3.4.Vasilca Badea S.485.12.840LEI 22.51 Brăila.31 Brăila.26.Cluj.43 Brăila.sc.235.573.Inului.str.800LEI 31.Neculae Aram? I.ap.sc.sc.Aurel Baciu N.str. ap.Rahova nr.3.323.bl.438.188.Gheorghe Arbore A.200LEI 20.ap.864.?os.et.nr . sc.Obor.440LEI 157.372.4.str.33 Brăila.sc 2.18.C.500LEI 42.et.Radu Negru.47.200LEI 11.Dorobanţilor.nr.616.C4.

1.360.ap.15 Brăila.str.2.371 Brăila.320LEI 8.Dorobanţilor.1.ap.69 Brăila.3.2ap.000LEI 31.Stanca Bazîru T.Ion Barisevschi P.blC.1.Hipodrom.Tatiana Bejan I.H4.Elena Bâgiu N.nr 351 Brăila.000LEI 15.2.2.667.nr.ap.653.ap.1.bl.AD2.b-dul Independenţei .sat Peri?oru Brăila.840LEI 76.600LEI 10.Roşiori.sc5.1.A30.869.F1.bl.640LEI 12.440LEI 35.179.7 Brăila.424.826.3.1.13 Braila.400LEI 2.str.748.248 Brăila.Viziru 1.sc.bld.994.sc.10.560LEI 4.947.sc.nr.Petric? Beca F.8.ap.603.800LEI 29.200LEI Brăila.Elena Baldovin V.str.Dumitru Brăila.?colilor.3.Hipodrom.str.5.Grivi?a.Marin Balaban M.56 Brăila.23.bl5.079.calea Călăraşilor.ap.Dorobanti.Grivi?ei .480LEI 269.783.Nicoleta Baicu I.30 Brăila.43.bl.sc. Tudori?a Bejan F.240LEI 12.436.540LEI 48.8 Brăila.520LEI 19.Gheorghe Beizadea E.376.G-ral Eremia Grigorescu.str.bl.et.Bl.Sorin.sc.str. Gheorghe Bercaru D.bl.225.Veronel Barbu M.1.b-dul Dorobanţilor .sc.520LEI 9.ap.sc.Dumitru Belivac? M.160LEI 83.2.000LEI 10.calea Galaţi.sc.ap.3.Obor.2.Maria Barac C.119.Marian Baicu P.000LEI 14.Paulina Barbu N.305.et.sc.str.et.277 Braila.A37.10PP.Lenu?a Bârsan St.40 Brăila.Grivi?ei.sc.D.Tudor Vladimirescu Brăila.56.bl.ap.str.blA1.2.21.Viziru 3.Dorobanţilor.889.11 Brăila.Stefan cel Mare .b-dul Dunarea nr.1.816.Apostol Baldovin M.B.856.320LEI 23.247.nr.sc.et.27 Brăila.Mihail Florinel Badiu Ghe.Ioan Bard? C.nr.ap.sc.000LEI 15.ap.Ioan Bejan O.825.ap.560LEI 54.Hipodrom.840LEI 105.Roşiorilor.Gelu Barda? C.738.ap.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.31.str.2.400LEI 7.160LEI 200.435.str.320LEI 23.bl.nr 291 Brăila.520LEI 160.nr 41.sc.F?nel Belciugan I.sc.bl.5.ap.Nicolae Banu ?.bl.Lenu?a Badiu V.ap.400LEI 10.480LEI 15.372.bl.A 12 B.70 Brăila.5.074.360.bl.000LEI 32.ap.bl.str.sc.1.59 Brăila.579.400LEI 28.217.480LEI 31.com.810.Gheorghe Badiu G.260.nr.31.400LEI 5.4.Bl.488.Costică Barbu I.nr.str.520LEI 10.str.N1.31.et.str.Dumitru Badiu I.Ghioceolor.080LEI 45.Dobre Bercaru Z.E4.Eftimie Murgu.4 Brăila.calea Galaţi.ap.et.?colilor.Marcel Balaban V.nr.400LEI 19.960LEI 49. Dorobanţilor.000LEI 20.80.930.Anton Bâtc? G.21.nr.337.200LEI 25.Liliana Berbecaru N.11.A30.str.bl.scA.bl 6.B9.sc.str.Gheorghe Badiu E.G-ral Eremia Grigorescu nr.bl.nr.bl.46.str.520LEI 346.ap.A43.200LEI 11.str.Zambila Berbec N.et.9 Brăila.30 Brăila.bl.bld.11 97 .440. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.ap.2.000LEI 6.Badiu D.48 Brăila.B4.str.48 Brăila.blB.Daniela Teodora Barbu C.et.13 Brăila.4.400LEI 7. Paula Badiu S.ap.Erou Comisar Popovici.3.bl.914.Violeta Balcan V.et3.sc.bld.28. Marian Banciu G.ap.str.4 Brăila.2.33 Brăila.172.1.sc.bl.3.30 Brăila.159 Brăila.25. nr.str.ap.nr.bl.str.Maria Bard? I.ap.sc.Paolina Berbecaru I.nr.3 Brăila.33 Brăila.ap.153.757.ap.nr.str.bld.et.379.G-ral Eremia Grigorescu nr.Roşiorilor.000LEI 32.002. nr.A1.Mihaiu Barabulea V.nr.aleea Humule?ti.A56 bis.1.A30.sc.nr.4 Brăila.Gheorghe Bercea I.54 Brăila.400LEI 17.256 Galaţi.et.Dorobanţilor.nr.A56bis.372.3ap.720LEI 13.24 324.bl.2.bl.AG1.372.nr.nr.sc.nr.17 Brăila.3.558.2.ap.Gheorghe(decedat) Badiu I.186.Ghioceilor.sc.Industriei.str.9.571.

Turn.Dorobanţilor.Andrei Boboc G.et.877.712.nr.I.28 Brăila.Tufe?ti Brăila.000LEI 726.961.7.719.Mioriţei.480LEI 89.bld.680LEI 18.ap.Radu Negru.nr.7.ap.Grivi?ei.bl.Cezara Br?escu G.400LEI 17.3.44 Brăila.1.bl.677.str.5 Brăila.32 Brăila.et.80.483.4.sc.000LEI 22.25 Brăila.7.nr.Odesa.65 Brăila.bld.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.ap.bl.240LEI 3.sc.sc.calea Călăraşilor.3.7.E2.nr.nr.ap.bl.22 Brăila.3.Anton(decedat) Bonea G.sc.str.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.sc.284.299.calea Galati.3.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.str.sc.G-ral Eremia Grigorescu.str.5.Viorica Bogdan N.sc.2.520LEI 1.bl.sc.nr.nr.bl.bl.bl.com.800LEI 65.Radu Negru.str.000LEI 2.051.Gabriel Bonea D.Stan(decedat) Bianu P.bl.47 Brăila.1 Brăila.41 Brăila.Nicoleta Blendea I.P1.ap34 Brăila.et.960LEI 20.080LEI 2.67 Brăila.2.Hipodrom .Delfinului.C2.68.Vasile Budileanu M.bl.600LEI 31.et.nr.nr.6 Brăila.Geta Geanina Bobocea L.320LEI 248.str.nr.E1.H3.ap.400LEI 67.640LEI 16.B1.str.2.10.Ipote?ti nr.nr 77 Braila.nr.str.nr.520LEI 33.116.E3.1.623.040LEI 8.62 Brăila.Lenu?a Boieru T.et.047.nr.ap.709.ap.sc.Maria Budur P.608.SCOLILOR.6.3.68 Braila.526.40.Radu Bost?nic? S.nr.323.5 Brăila.bl.ap.sc.2.1.sc.blC4.str.str.593.str.080LEI 46.E3.3.nr.ap.20 Brăila.et.aleea Cocorilor.Mihaela Marilena Bobocea S.ap.Cristian Bucur A.ap.Bianca Brânzea B.136.Mircea Br?tucu A.19 Brăila.10 Lacu Dulce Brăila.En?chi?? V?c?rescu.bl.200LEI 14.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.Gheorghe Br?ileanu G.3.760LEI 3.1.103 Brăila.759.680LEI 161.68 Brăila.blCCH2.Paul Bianu St.387.10.sc.sc.bl.5.960LEI 18.600LEI 11.et.Gabriela Bobocea I.Cătălin.816.Sandu Bratosin D.Z?voaia Brăila.4.Bicaz nr.ap.Lucia Budurache I.Valerica Brezuic? T.sc.str.Elena Brînz? S.Comunarzi.80 B Brăila.Hipodrom .nr.1.8.ap.sc.8.nr.str.sc.str.1.nr59.Ovidiu Cristian Broasc? E.Gherghina Bratosin A.sc.1.str.nr.com.728.5.nr.? colilor.sc.bl.K1.Grivi?ei.144 Brăila.604.Br?tianu nr.bl.65 Brăila.742.E2.str.2.nr.119.J.str.str.4.840LEI 50.ap.ale.C.1.65 Brăila.bl.Alexandru Bratu B.Loredana.aleea Cocorilor.bl.342.Aleea Petrolistilor nr.12.28.3.aleea Cocorilor.4.bl.000LEI 65.sc.B8.280LEI 15.1.nr.2.ap.720.319.144 Brăila.11.Ionu? Brunchi C.1.360LEI 4.45 Brăila.ap.1.sc.nr.Vasile Budurache V.str.440LEI 37.ap.250.Unirii nr 22 Brăila.bl.C?lug?reni.074.1.Mihai Bonea A.et.000LEI 98 .bl.scB.Stalingrad.563.str.bl.A7.Paraschiv Bobocea G.sc.aleea Cocorilor.623.18 Brăila.866.837. Ionel Br?escu I.1.Hipodrom .ap27 Brăila.352 Brăila.F2.bl.ap.ap.3.aleea Cinematografului.str.aleea ?tiin?ei.str.ap.bl.160LEI 61.str. Dorobanţilor.37.et.ap.14 Brăila.Daniel Brăila.Maria Br?escu T.870LEI 31.George Ioan Bobocea G.240 Brăila.47 Brăila.Ianula Bratu D.sc.6.nr.Policlinicii.017.Petrica Bucur D.Nicu Bucur Elena Buda? T.nr.str.000LEI 6.3.str.136.calea Galaţi.960LEI 1.111.760LEI 8.000LEI 49.sc.824.Unirii nr 22 Brăila.nr59.1.str.400LEI 8.73 Brăila.1.618. Dorobanţilor.ap.418.600LEI 2.Plevna.2.9.760LEI 12.837.Grivi?ei nr.Bi?ianu V.520LEI 26.704.et.352 Brăila.Sevastopol.Tinca Botea P.Grivi?ei.343.Gheorghe Constantinescu.Roşiori nr.et.str.et.et.ap.180.267.480LEI 13.680LEI 16.5 21.600LEI 22.610.1.str.640LEI 3.ap.bl.480LEI 5.480LEI 72.074.1.217.600LEI 3.bl.90 Brăila.713.str.68 Braila.Marian Bratosin Z.81.sc.040LEI 4.ap.1.blE3.nr.Armenac Bogdan V.K1.G12.Viorica Florica Bianu R.

Mirela Elena Brăila.400LEI 70.str.bl.Gicu Buricea I.8 75.str.4 Calnegru M.3.ap.sc.str.800LEI 17.Gabriel Brăila.941.240LEI 5.Independenţei.38 Brăila.Nottara.bl.577.608.bl.420.ap..nr.920LEI 24.1.23 Brăila..000LEI 95.Marinica Brăila.Iulia Buzatu C.581.ap 62.P4.str.bl.Octav Buzatu M.59 Camburopol St.Călăraşilor.str.50 bis.Constantin Butuc T.000LEI 25.com.59 Camburopol ?t.900LEI 91.nr.160LEI 100.Sevastopol.bl.44 Buzea G.000LEI 2.Mo?e?ti Brăila.200LEI 26.1.186.285.bld.et.3.94.D4.18 Brăila.str.et.23.1.Tinca Brăila.ap.str.nr.str.238.Stelic? Brăila.ap.Dorobanţilor.610LEI 87.ap.Francez? nr.bl.720.000LEI 7.bl.str.Or?ova .500LEI 20.Elena Brăila.B Caloeanu I.calea Galati.600LEI 22.28 Calu Gh.840LEI 51.529.Călăraşilor.600LEI 103.Marin Vrancea.7 Brăila.972.640LEI 101.400.3.Ma?inelor.ap.sc.calea Călăraşilor.483.sc.str.324.930.Mioara Brăila.ap Capato I.ap.et.Marioara Butuc I.744.Florentin -Giani Burtea I.Dorina Brăila.com.3.et.ap.938.sat.1.551.000LEI 1.760LEI 378.A1.sc.759.36 Brăila.nr.356.930.Cezarina Doicescu.sc.23.sc.Dumitru Brăila.ap.3.800LEI 15.str.A3 Camburi S.aleea Margaretelor.000LEI 33.Victoriei .bld.400LEI 24.720LEI 31.56 Brăila.000LEI 25.Olga Brăila.857.3.str.str.Elena Burtea G.nr.calea Călăraşilor.59 Can? P.Francez? nr.nr.str.sc.nr.Gica Bu?ea E.190.str.4.116.360.ap.Mioara Brăila.nr.nr.3.bl 3A.bl.sc.Nichifor(decedat) Brăila.000LEI 7.Gheorghe 34.et.Buf V.sc.6.2.nr.600LEI 4.str.ap.741.080LEI 52.13.G2.?colilor.Poet Grigore Alexandrescu.D.260.nr.3.Ion Brăila.sc.M?ic?ne?ti Cahul I.nr.033.Roxana Gabriela Brăila.36.A7.558.3.400LEI 37.880LEI 65.nr.73 Cambe?teanu B.str.2.nr.str.str.000LEI 23.Ion Ghica.bl.240LEI 7.438.30 Carab?? G.nr.Gheorghe Butuc C. Ion Buha G.1.13 bis Brăila.720LEI 26.400LEI 80.30 Capbun N.AC1.bl.bl. Ion Brăila.3.C.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.nr.Vasile Brăila.bl.sc.nr.sc.8 Carab?? I.bl.D.503 Buzea M.ap.1.196.881.895.440LEI 47.bl.5.B?r?ganului.7 Cândea I.3.133.2.60.Mircea .Aurel Buha C.Constantin Bunea Gh.Rada Butuc R.ap.et.57 Brăila.C?r?bu?ului.194.bl.040LEI 99 .1.Robeasca.et.Hipodrom.61.4.800LEI 7..nr.4.400LEI 22.B.9 Brăila.Poet Grigore Alexandrescu.sc.bl.19.Ion Brăila.23 Brăila.ap.4.Hipodrom-?colilor.bl.1.ap.Alexandrina .1 Decembrie1918.bld.1.Mihaela Butnaru T.Cătălin Cornel Brăila.sc.Viziru 1.820LEI 12.Viorel Burtea A.str.sc.11 Brăila.nr.1.1.Abator nr.str.Simona.503 Buzea M.244.bl.400LEI 40.et.2.260.nr.Independenţei.446.A54 bis.632.374.et.Petru? Petric? Brăila.544.O.737.blB18.ap. Ilie Bunea T.calea Călăraşilor.ap.800LEI 81.B6.et.640LEI 31.Nicolae.sc.Obor.5.Elena Brăila.bl.283 Cambe?teanu M.Poet Grigore Alexandrescu.bl.53 Calcan Gh.60.38 Brăila.1.Rahova nr.3.nr.sc.1.str.str.str.1.et.Călăraşilor.450.10 Brăila.13.116.ap.1.str.400LEI 15.ap.Mioara Iulia Butuc I.240LEI 318.60.Independenţei.bld.Niculai Brăila.650LEI 104.Rahova nr.nr.Matei Burlacu D.Iulian Brăila.Jirl?u Buzău.13 Capbun Gh.sc.ap.str.503 Buzea O.Daniela Brăila.507.074.sc.5 Brăila.A3 .040LEI 17.47 Brăila.str.bl.43 Camburi C.sc.Ma?inelor.ap.str.30 Capbun I.Alexandra Bulancea O.839.4.str.Ştefan cel Mare.860.sc.nr.3.Rahova nr.800LEI 6.A7.21 Buzoiu R.11 Buzea E.nr.sc.18 Camburopol N.400LEI 13.com.et.

ap.sc.11B1.com Chiscani.240LEI 41.65.5.8 Brăila.Cristian Mihai Caraga?? M.640LEI 58.Poet 44.280LEI 3.65 Brăila.ap.A.Adrian.Sandu Carleciuc G.bl.Stelian Chioreanu I.37 Brăila.080LEI 22.str.Ulmului.Alexandru Caraman M.sect.Ştefan cel Mare.ap.4B.nr.225.nr.aleea Cocorilor.000LEI 34.ap.711.1.400LEI 31.560LEI 36.str.29.nr.str.sc.Gh.nr.120LEI 103.400LEI 1.bl.bl.109.Marius.calea Călăraşilor.ap.36.et.B15.Sandu Chioveanu R.560LEI 46.56 Brăila.str.bl.aleea Lebedei.4.920LEI 14.sc.nr.bld.B?rnu?iu.nr.52.nr.Viorel Călin B.323.str.str.25.6.B25.600LEI 112.200LEI 28.111.bl.nr.str.Anghelina Caraman E.B15.15 Brăila.65.Radu C?prit? C.560LEI 42.Dorina Caravia S.000LEI 31.sc.Mihaica Chelu S.nr.bl.Dorobanţilor.D2.str.4.630.3.sc.Angela Călin Gh.68 Brăila.et.calea Călăraşilor.080LEI 100 .nr.nr.str.et.C.319.488.3.116.1.56 Bucuresti.ap.15.bl.et.str.ap.str.6.2.720LEI 42.sc.bl.3.2.Comunarzi. Ion Caraman O.str.960LEI 3.48 Brăila.291.str.str.Doina Chirilov P.Aleea Mugurilor.3.Plevnei.Dumitru Caraman B.68 Brăila.8 Brăila.818.calea Călăraşilor.Daniel Chelu C.nr.925.3.855.et.str.nr.A26.6.953.Costel Caraga?? F.720LEI 9.200LEI 1.sat Lacu S?rat Brăila.nr.3.66 Brăila.6.3.791.ap.Plevnei.231.Micşunelelor.98 Brăila.sc.et.000LEI 23.52.nr.57.4.B15.440LEI 5.nr.6.str.D2.str.600LEI 9.26 Brăila.bl.943.080LEI 34.Ionel Ca?u C.nr.Adina Câ?laru P.62.400LEI 5.6.Claudiu Călin V.ap.nr.ap.str.2.bl.nr.640LEI 17.nr.sc.Botev.sc.bl.33 Brăila.ap.337.Hepites.4.Gh.1.sc.3.Milcov NR.blD1.2.65 Brăila.2.?colilor.bd.1.nr.ap.940.5 Brăila.bl.392.str.et.640LEI 28.ap.Tudorel C?p??în? I.365.Maria Caxi D.Petre Goang? Stef?nescu NR.sc.et.080LEI 19.?colilor.223.953.sc.4.calea Galaţi.3.ap.H.2.Murgoci.2.Ion Car?ote V.12.3.3.et.Murgoci.nr.ap.164.et.G-ral Eremia Grigorescu.Călăraşilor.289.H1.160LEI 5.sc.ap.str.C.sc.604.et.sc.Ioan Ca?u C.Vasile Car?ote N.str.2.56 Brăila.000LEI 12.ap.str.ap.5.720LEI 7.550LEI 12.5.ap.et.040LEI 15.560LEI 33.sc.bl.nr.4.nr.8.bl.3 Brăila.sc.143.bl.blF3.Stoiana Car?ote S.nr.732.985.Cornelia C?ciulatu V.ap.1 Brăila.4.et.?colilor.bld.sc.Valentina Cârstea C.calea Călăraşilor.sc.S.7.Feodosia Chiriţă C.21 Brăila.920LEI 28.A18.bl.sc.128.nr.000LEI 3.Plevnei.50 Brăila.Plevnei.sc.381 Brăila.36 Brăila.nr.D2.Nicolae Brăila.6.560LEI 5.et.ap.4 Brăila.bl.25 Brăila.bl.12.28.5.338.70.98 Brăila.498.ap.2.722.Dorobanţilor.45 Brăila.Gabriel Chirilă S.720LEI 1.Fr?sina Chiriac G.ap.90 Brăila.31.et.sc.39 Brăila.Mihai Bravu.3.302.ap.nr.712 Brăila.bl.bl.nr.nr.str.aleea Chimi?tilor.H2.3.34 Brăila.bld.nr.Neculai Chioveanu T.39 Brăila.010.639.5.ap.Vasilica.bl.Mariana Chirilă V.2.sc.3.nr.6.33.bl.sc.440LEI 10.sc.2.76 Brăila.998.sc.52.Plantelor.Radu Negru.446.43 Brăila.ap.Rîmnicu S? rat.722.sc.Lenu?a Călin T.nr.nr.68.R?zvan Carleciuc D.bl.ap.37.200LEI 72. Petrică Chirilă S.4.et.6.B.nr.Ioana Car?ote I.com Chiscani.H1.sc.bl.bl.bl.str.186.sat Lacu S?rat Brăila.Iordan Chiriac M.et.1012.St?nu?a Chirilov M.Gheorghe Chelemîndr? I .467 Brăila.14.ap.M.960LEI 6.62.Dorobanţilor.Angel C?l?ra? I.1.500LEI 47.253 Brăila.907.nr.Haralambie.1.Cârâc V.aleea Mestec?ni? ului.16.1.98 Brăila.160LEI 25.str.300LEI 75.ap.Nicu Chirilă N.str.M.65.22.16.7.381 Brăila.2.29 Brăila.et.289.ap.C.315.E4.991.818.?colilor.blA38.aleea Mugurilor.bl.400LEI 165.bl.Ioan Călin A.16 Brăila.Bogdan.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.Viorica C?l?ra? P.763.190.calea Călăraşilor.ap.et.

640LEI 22.30 Brăila.2.F5.1Decembrie 1918.1.4.100.ap.et.Sorin Cirea?? I.28.bl40.Ioan.3.560LEI 24.Marioara Ciuclaru S.Micşunelelor nr.sc.bl.Milcov nr.nr.et.1.ap.D4.Elena.85 Brăila.4.str.aleea Cocorilor.Florentina-Magda Cinghine C.SC.str.str.calea Călăraşilor.228.ap.5.754.bl.Chi?in?u.B4.Victoriei.2.bl.B.7 Brăila.137 Brăila.str.sc.R?di?a Chi?oi G.370.37 Brăila.822.13.Orientului nr.320LEI 78.Viziru 3.39 Brăila.et.2.str.2.sc.9.625.ap.et.807.Plevnei.sat Lanurile Brăila.11.1.Maria Chiriţă T.023.Independenţei.000LEI 85.1Decembrie 1918.2.nr.800LEI 62.Vasile Ciobanu M.Silvian Cirea?? T.34 Brăila.str.76 Brăila.sc.400LEI 57.000LEI 41.3.et.245.160LEI 53.54 Brăila.000LEI 27.bl3A.9 bis.1.Ion Chiru G.650LEI 54.et.68 Brăila.str.Mioara Ciocan C.5.4.41 bis.2.blC2.Constantin Ciobanu C.bl.nr.sc.1.sc4.sc.sc.Odessa.sc.5.sc.ap.ap.Ipotesti.Dorina Cioac? I.116.Stefan Cirea?? A.185 Brăila.str.et.ap.sc.Ion Ionescu Dela Brad.Ionel Cicma N. Ion Ciulinaru U.800LEI 7.Alexandrescu.bl.Maria Chi?u G.3.Micşunelelor nr.str.blC1.Anica Cioac? S.1.str.228 Brăila.2.Mircea Vodă Brăila.080LEI 20.000LEI 28.720LEI 1. Dochi?a Chiurtu S.Mircea Voda.aleea Cocorilor.648.ap.080LEI 66.Stanciu Cialâcu I.blAF2.068.400LEI 34.nr.nr.nr.ap.sc.nr.ap.080LEI 2.sc.760LEI 49.Vasile Ciobanu D.29 Brăila.9.Simona Maria Ciocan D.5.ap.440LEI 2.bl.9.Adrian Cioarec T.385.81 Brăila.ap.28 Brăila.ap 9 Brăila.ap2 Braila.str.Călăraşi .P2.3.et.nr.ap.Georgeta Chisoceanu N.000LEI 13.aleea Cocorilor.bl.et.4.285 Brăila.C.str.aleea Cocorilor.bl.B2.12.Dorului.36 Brăila.nr.2.M?d?lina Chi?oi N.Petrache Ciobot? M.20 Brăila.Virgil Ciochină D.Nastasia Ciobanu M.ap.6.285 Brăila.et.sc.bl.29 Brăila.315.et.4.800LEI 9.Cristina Ciulinaru U.840LEI 11.ap.nr.3.1.nr.7.1.250LEI 3.4.Dorului.nr.Gherghina Ciobot? I.050.Alexandrescu.bl29.com.113.1.14.str.et.Elena Chiriţă ?.str.str.315.ap.M?rului.nr.5 Brăila.E4.488.916.335.et.8.12.2.5.D.bl.sc.17 Brăila.791.600LEI 101 .nr.bl.str.nr.Nicolai Ciobanu G.et.et.228 Brăila.1.nr.ap.1.bld.AP.3.H.2.4.ap.bl.744.515.sc.str.16.Elena Chisc?neanu L.b-dul Dorobanţilor.Diana.26 Brăila.str.ap.sc.ap.str.N1.str.blA36.calea Călăraşilor.Orientului nr.51 Brăila.ap.Gabriela Chiru D.450.nr.4.?colilor.sc.6 Brăila.4.5.000LEI 69.str.20 bis Brăila.et.Victoria Ciobanu N.sc.str.560LEI 128.N1.084.sc.37 Brăila.ap.str.sc.bl23.bl.nr.80 Brăila.2.5 Brăila. I.612.4.et.Rîndunicii.8 Braila.Eugenia Ciobotaru T.str.G7.nr.sc.4.calea Călăraşilor.201.376.sc.240LEI 40.ap.bl3A.blB24 bis.ap.204.Radu Negru.aleea Cocorilor.29 Brăila.Nicoleta Ciobot? C.19 Brăila.bl.1.Costel Chiri?oiu O.nr.nr.3.800LEI 25.str.16.000LEI 47.nr.nr.116.Ghioceilor.Poet Gr.et.711.3.ap.D4.110.nr.52.941.ap.160LEI 11.bl.2.nr.6.680LEI 18.Valentina Ciocan D.Constantin G.str.720LEI 15.Constantin Chiriţă R.Ilie Cirea?? Gh.sc.33 Brăila.aleea Cocorilor.72 Brăila.3.055.ap.Maria Cialâcu P.990LEI 50.ET.232.ap 168 18.ap.77 Brăila.151.446.B15.Rîndunicii.bl.A51.Karl Marx.2.452.56.2.D4.312.4.880LEI 13.1Decembrie 1918.Virginia Ciocârlan S.600LEI 65.126 Brăila.593.bl3A.et.sc.bl36.400LEI 17.3 Brăila.ap.3.ap.779.nr.bl.238.nr.800LEI 20.nr.Hipodrom.D4.480LEI 156.360LEI 19.bl.sc.Florentina Liliana Chiscan N.170 Brăila.nr.str.040LEI 21.ap.sc.000LEI 31.2.Nottara.bl.bl.bl27 bis.Chiriţă I.nr.Pie?ii.560LEI 42.000LEI 67.Stelu?a Ciocan D.200LEI 31.16.380.bl.860LEI 38.sc.sc.E4.Gheorghe Cioar?mîndr? T.1.sc.Spiru Haret.121.str.558.str.60.12.sc.sc.936.bld.199 Brăila.T1.11 Brăila.str.4 Brăila.669.800LEI 12.Stelian Chi?oi L Violeta.299.bl.

ap.R?ducu Constantin C.2.B18.ap.sc.str.ap.400LEI 11.bld.calea Călăraşilor.11 Brăila.653.Ecaterina Elena Cîrneciu P.blH4.Panait Constandache B.Marioara Clim S.ap.bl.520LEI 64.bl.2.str.300LEI 135.str.nr.aleea Cocorilor.261.ap.ap.2 Braila.I.4. 5 Brăila.555.B5.720LEI 5.1.Roşiori.zona Bucovina.Ciuperc? I.1.340LEI 24.bl.bl140.Geta Ciupitu C.Mariana Coad? C.Roşiori.nr.Floarea Condrutz R.str.bl.16 Brăila.com.Daniela Beatrice Coliof N.B5.2.600LEI 20.41 Constan?a.1.B5.Rodica Coman A.C.nr.str.Hipodrom.709.000LEI 15.4.bl.372.bl O.nr.12.000LEI 18.Victoriei.ap.Constan?a Com?a C.ap.Negru Vodă.Danu? Coco? D.str.et.313.2.996.bl.3.Tudori?a Ciupitu G.915.str.ap.364.32 Timi?oara.213 Brăila Brăila.ap.11 Brăila.Gropeni Brăila.Constan?a Constantin G.148. 80 Brăila.sc.720LEI 11.Rada Coman G.sc.ap.str.1.840LEI 2.nr.et.str.16.985.bl.800LEI 49.et.186.3.000LEI 41.nr. 5 Brăila.bld.sc.3.sc.bl.46.744.2.400LEI 6.116.str.1.306.669.et.1.Ştefan Coliof ?.5.37 Brăila.ap.Traian Demetrescu.162 Brăila.840LEI 26.bl.Lucian Col? M.nr.1.160LEI 1.Dorobanţilor.3.1.bl.246.Yrina Condrutz D.785.bl.str.2 Brăila.9.sc.et.2.000LEI 23.Ştefan Constandache I.37 Brăila.Brazdei.Albinei.920LEI 31.360LEI 10.ap.sc.6 Brăila.409.Dorina.nr.6 Martie.102 Brăila.sc.Cristache Constantin C.260.488.240LEI 14.et.A7.calea Galaţi.12.160LEI 44.str.str.C.sc.ap.000LEI 41.16.Ion Constantin Gh.7.Marius.816.Lauren?iu Paul Ciurea I.44 Brăila.48 3.sc.600LEI 24.bl.Mihaela Coman C.254.sc.Sebe?ului.Piet??ii.nr.755.et.bld.4.599.nr.nr.845.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.779.450LEI 36.str.Progresului.str.Nicolae Cojocaru R.nr.sc.9.ap71 Brăila.bl.16.2 Brăila.et.Piet??ii.400LEI 60.2.Ştefan cel Mare nr.600LEI 16.aleea Cinematografului nr.420LEI 33.nr.13.72 Brăila com.Mihai Coman C.bl.262.3.Piet??ii.892.26.Independenţei.2.26.1 Brăila.Brazdei.sc.520LEI 90.16 Brăila.Grigore Coman M. 5 Brăila.nr.nr.3.Daniela Coman S.str.str.6 Brăila.260.ap.nr 47 Brăila.sc.Cristian Doru Constantin A.3.20B.839.39 Brăila.ap.600LEI 7.1 Brăila.str.Gabriela-Mirela Coiciu I.880LEI 17.1.sc.440.055.Viorica Ciuperc? S.400LEI 4.sc.ap.blT4.bl.483.blU.488.Matilda Cîrlan V.et.Dumitru Coco? D.985.nr.str.13.bl C9.et.4.Dorobanţilor.nr.aleea Policlinicii.?oseaua Buzăului.Adrian Coman I.000LEI 7.A3.ap.720LEI 12.nr.G11.ap.8 Brăila.Hipodrom.nr.?colilor.ap.840LEI 13.bl140.Radu Condrutz I.9.Romic? Coco? D.17.Marin Cocârlea N.040LEI 72.111 Brăila.str.733.Miron Costin.nr.bl.3.nr.str.800LEI 46.656.10.000LEI 7.542.Piet??ii.et.305.200LEI 21.ap.1.2.3.5.30.45 Brăila.aleea Culturii.Dudului.str.nr.Independenţei.56 Brăila.B25.ap.str.A56.sc.ap.ap.nr.27 Brăila.bld.sc.8.Marin Brăila.24.nr.200LEI 102 .12 Brăila.Galaţi.Ionel Constantin A.sc.sc.027.nr.3.320LEI 8.bl.et.blD2.Independenţei.074.420.405.16 Brăila.160LEI 46.str.000LEI 5.ap.Alba Iulia.sc.16.M?xineni Brăila.Adriana Com?a D.4.Mangalia.et.bl.ap.Brazdei.160LEI 8.bld.sc.1.972.12 Brăila.Mihai Cocârlea S.Gavrili?a Coco? C.800LEI 9.1.str.000LEI 131.nr.Dorului .Gianina-Irina(Popa) Condruz P.1.mun.C.D4.Dorului .Dochi?a Clo?caru V.Lina Colesniac M.sc.133 Brăila.58 Brăila.22 Brăila.et.Petre Constantin G.bl.str.sc.600LEI 49.

nr.Violeta Cristescu I.bl.15.ap.078.bl.27 Prahova.ap.Marioara Creţu T.542.14 Brăila.str.bl.Dorobanţilor nr.bl.262.nr.sc.bl.str.Obor.Gheorghe Cri?an Gh.1.680LEI 8.sc.203.Plevna nr.aleea Culturii.str.nr.sc.600LEI 30.Valentin.et.sc.9 103 .Stelu?a.calea Călăraşilor.et.Dorobanţilor.46.aleea Cocorilor.57.45 Brăila.150LEI 7.nr.12.aleea Culturii.023.1.nr.ap.748.2.bld.Lenu?a Corbu C.str.Claudia.sc.C.sc.Alb?.Adriana Costianu M.280LEI 86.Raluca Constantin ?t.Octavian Cătălin Coroiu ?t.4.Tudorel Creţu T.et.1.sc.112 Brăila.965.calea Călăraşilor.818.et.11 bis Brăila.15.ap.calea Călăraşilor.1.nr.360LEI 48.Gheorghe Costin P.12 Brăila.str.B28.1.24 Brăila.297.Maria Croitoru V.str.Gheorghe Coslov C.Cîmpina.ap.Daniela(Zainea) Costin M.200LEI 27.3.21 Brăila.27.267.400.191.18 Brăila.624.6.100LEI 11.A.str.45 Brăila.8 Brăila.27.1.K.30 Brăila.94 Brăila.calea Călăraşilor.397.sc.303.644.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.152.Dorobanţilor nr.Marcela.Sebe?ului.C1.sc.600LEI 40.Maria Cote? N.4.6. 63 Brăila.D2.700LEI 16.26.I.57 Brăila.280LEI 30.969.bl.Teodor Cozereanu D.198.800LEI 37.sc.2.Stoica Constantinesu ?t.bl.sc.nr.ap.sc.sc.calea Călăraşilor.3.sc.bl.208.000LEI 4.bl.106 Brăila.et.1 Brăila.bl.853.ap.Viziru 1.nr.196.2.Victoriei.Lenu?a Constantin V.str.Sebe?ului.et.sc.800LEI 38.bld.920LEI 48.bl.nr.ap.68.6 Brăila.Maria-Georgeta Brăila.Marian Cuclea S.Costica Cotea R.Maria Creţu T.148.2.4 Brăila.Constantin I.48 6.1.str.nr.ap.bld.12 Brăila.Aneta Cristescu Ghe.A56.360LEI 37.2.480LEI 102.100LEI 2.Lauren?iu Creţu S.074.400LEI 5.781.1.Marioara Craioveanu F.sc.669.Gheorghe Cri?an I.513 Brăila.str.400LEI 47.127.E4.et.Denisia Cristescu N.63 Brăila.32 Brăila.et.Costel Cr?i?eanu I.11.63.791.485.nr.800LEI 23.31 Brăila.400LEI 18.str.C2.nr.sc.str.Iuliana Cormienco D.T?nase Lucian Cosma T.9.nr.Tini?a Custur? A.nr.18 Brăila.840LEI 6.Radu Negru.ap.960LEI 22.41.sc.35 Brăila.3.000LEI 43.400LEI 40.400LEI 101.Nicopole.10.str.2.blS.800LEI 24.ap.sc.176.ap.Alm?jului.str.Mihaela Mirela Cova?? V.200LEI 2.127 Brăila.B1.Plantelor.nr.035.Rada Crăciun B.C.bl.101.12.337. nr.5.000LEI 12.3.Elena Creţu I.7.24 Brăila.Florentina Creţu R.320LEI 9.ap.calea Călăraşilor.25 Brăila.Ionel Constantin ?t.4bis sc.12.sc.15.Bld.Bld.Dorobanţilor.Tudorel Costache S.710.ap.nr.Marx nr.124.4.B23.ap.sc.2.ap.bl.56.3.Viziru 1.mun.Erou Comisar Popovici.bld.ap. Iuliea Copae C.280LEI 77.8.sc.sc.ap.790.640LEI 9.4.Plutinei .3.bl.Petre Craioveanu A.bl.ap.20.nr.72.ap.2.str.538.ap.et.7.blV1.400LEI 16.Florica Constantin ?t.bl.bl.000LEI 12.720.450LEI 1.bl. 80 Brăila.A24.600LEI 231.025.260.str.bl.Viziru 1.267 Brăila.bl.6.2.2.3. 1Decembrie 1918.348.bl.7.Virgil Croitoru M.26 Brăila.ap.sc.389.sc.blAD2.Daniel.13 Septembrie nr.339.nr.3.Maricica Cotig? V.640LEI 21.sc.080LEI 3.111 Brăila.ap.bl.400LEI 145.Ştefan(decedat) Cote? V.400LEI 22.ap.ora? Sinaia.000LEI 33.2.A24.2.Ri?a Creţu R.ap.ap.ap.sc.ap.R?di?a Cr?i?eanu I.430.bl.400LEI 17.15.Comuna din Paris.D.Dorobanţilor nr.562.bl.400LEI Brăila.sc.Irina Costache P.413.920LEI 19.pia?a Hristo Botev.857.1.2.040LEI 36.str.bl.nr.45 Brăila.Anastasia Coslov C.str.et.nr.3.Grivi?ei.489.760LEI 21.Aleea ?tiin?ei.bl.ap.68.B.nr.644.

str.67 Brăila.648 Brăila.81 Brăila.ap.George Devald I.079.14.Maria Cursaru A.str.str.bl.Sult?nica Datcu M.sc.bl.sc.1.19 Brăila.str.bl.669.82 Brăila.A.bl.ap.320LEI 8.Hipodrom.Fănica David D.Dorobanţilor.str.Viziru 3.120LEI 25.1 Brăila.str.Ioana D?nciuc N.str.2.372.str.ap.67 Brăila.Cucoane? S.2.Apollo .786.Ghi?a Dinu C.blM11.600LEI 82.sc.b3.440LEI 18.sc.str.B.680LEI 46.36 Brăila.sc.bl.26 Brăila.356.320LEI 81.24 bis Brăila.nr.2.Maria Dima S.et.nr.nr.nr.nr.1.957.bl.1.598.str.2.sc.826.bl.B23.600LEI Brăila.Ştefan Dimache V.str.000LEI 21.nr.44.Dorobanţilor.str.nr.2.407.ap.856.Constantina D?n?il? M.22 Brăila.ap.sc.4.ap.Viziru 1.480LEI 10.ICSIM.sc.14 Brăila.ap.C?lug?reni.21 Brăila.sc.200LEI 91.280LEI 60.42.639.B3.313.str.Mircea Vodă.Maria Dima S.B3.1.800LEI 10.ap11 Brăila.35 Brăila.ap.924.288.ap.bl.et.240LEI 18.000LEI 22.Plevna.ap.24 Brăila.A55.bld.ap.003.82 Brăila.94 44.16 Brăila.Stana Dicu A.ap.274.5.str.482.Mariea Dinicu T.Odessa.M1.bl.12 Brăila.66.bl.920LEI 95.Culi?? Dicieanu I.Almajului.400LEI 5.17.280LEI 20.bl.200LEI 8.800LEI 5.bl.ap.ap.935.Viziru 3.1.Gabriela Davidescu M.1.B13.bld.nr.ap.Sanda Dermengiu V.b3.600LEI 52.bl.nr.1.379.sc.2.str.738.7.sc.nr.bld.sc.8.Elena Dinu I.Apollo .Carpa?i.34.bd.bl.bl.Ene Dinu G.Iulian David D.294.2.7bl.980LEI 39.Steriana Damian St.370LEI 198.str.680LEI 115.1.et.sc.sc.sc.3.787.Oborului.52 Brăila.ap.sc.ap.nr.612.bl.190LEI 11.David Praporgescu.320LEI 24.Hipodrom.bl.sc.sc.bld.560LEI 13.1 Brăila.E.cart.1.Independenţei.str.sc.Ion Dinu Gh.bld.000LEI 10.000LEI 694.1.nr.B17.blB3.ap.401.nr.Neculina D?nciuc D.Gheorghe Dinescu N.288.818.calea Galaţi.Mioriţei.80.Antoneta Curcumeli A.10.Ion Datcu B.Plevna.bl.nr.000LEI 39.21 Brăila.1.97.Sicu?a Davidescu G.Aglaia Dinu S.ap.3.ap.bl.Hipodrom.880LEI 44.3.10 Brăila.7 Brăila.bl.120LEI 9.nr.nr.7.bl.H3.610.H5.nr.Dorobanţilor.sc.Virgil Curcumeli I.200LEI 14.4.164.26.Dudului nr.932.2. 30 Brăila.A5.40 Brăila.Zamfir Dasc?lu S.297 Brăila.Lenu?a Dediu G.1.Hipodrom.A4.409.8.bl.str.ap.str.Hipodrom.186.str.9.ap.Stancu (decedat) Brăila.24 bis Brăila.et.83 Brăila.nr.313 Brăila.2.nr.et.aleea Policlinicii.494.Ion Dinu A.bl.082.648 104 .1.ap.Industriei.480LEI 26.ap.2.Independenţei.H5.1.et.139 Brăila.sc.Cometei nr.422.nr.sc.070LEI 18.sc.920LEI 13.bl.Marioara Copae Gh.sc.bl.AB4.Daniela (Platon) Curcumeli A.str.600LEI 50.Valer Dinu D.ap.str.2.12.5.419.4.calea Călăraşilor.nr.1.bl.712.342.160LEI 59.Ion Dinu S.6 Brăila.Victor Deaconu T.3.nr.9 Brăila.938.ap.calea Călăraşilor.ap.3.Comunarzi.sc.calea Galaţi.S.67 Brăila.7.Ion Dan V.str.1.Dorobanţilor.Gen.Adriana Dicu S.3.3.Sorin.1.sc.B4.529.str.1.B14.H3.bl.1.20 Brăila.et.str.str.bl.sc.nr.nr.600LEI 63.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.313 Brăila.sc.Neculai Damian A.Unirii.2.nr.1.Vasile Diaconu T .ap.nr.et.967.ap.744.59 Brăila com M?xineni Brăila.str.Vasile D?nciuc V.000LEI 33.000LEI 55.Ioana Diaconu S.str.sc.sc.300LEI 71.Sebe?ului.80.ap.1 Brăila.nr.050LEI 70.297.37 Brăila.157.3.Paraschivula Dediu N.H.Tudorel Emil D?nciuc V.440LEI 28.4.Piet??ii.073.270.Dumitra Cursaru I.sc.680LEI 175.400LEI 12.000LEI 63.str.800LEI 58.280LEI 320.1.str.?colilor.bl.Theodor Aman nr.ap.E.11 Brăila.Petre Deaconu C.nr.880LEI 4.276.Planelor.bl.674.et.sc.286.313.23 Brăila.bl.67 Brăila.str.G9.5.273.14.151.ap.Constantin Despa N.ap.Mihalache Datcu G.Independenţei nr.aleea Chimi?tilor.Georgic? D?nescu C.

2.sc.Lina Dog?rescu D.C5.aleea ?tiin?ei.564.sc.C.ap.4.579.4.065.Stanciu Dragomir I.000LEI 106.Popovici.157.560LEI 28.Marioara Dobre M.ap.C?r?midari.600LEI 24.bl.Alexandrina Vechi Dulman N.nr.Ecaterina Teodoroiu.120LEI 14.337.A51.Ciprian Porumbescu nr.Independenţei.23 Dumitra?cu D.6 Martie nr 29 bis Brăila.nr.7.Ion Ghica nr.Constantin Brăila.?colilor.456.25.bloc 28.600LEI 6.37 Braşov.325 Brăila.bl.str.3.sc.B17.9 Brăila.P3.1.920LEI 64.Eugen Dr?ghici P.str.nr.Viziru 1.48 Brăila.ap.20 Brăila.str.67 Brăila.bl.52.5.Dorobanţilor.139 Brăila.bl.U.128 Brăila str.nr.306.nr.Radu Negru str.1.sc.325 Brăila.calea Bucureştilor.et.Mih?i?? Doag? P.2.000LEI 49.711.Turn.ap.Sabina Dragostin I.240LEI 23.667.et.523.28.str.60 Brăila.A.nr.Ionel Dobre C.434 Brăila.223.7 Dumitrescu O.str.200LEI 60.nr.Piet??ii.bl.nr.str.2.Silvia Dragnea M.818.sc.497.Filofteia Dragoş T.7 Dumitra?cu I.ap.nr62 Brăila.252.6.600LEI 46.004.250.780LEI 78.Albinei nr.840LEI 88.4.935.583.ap.Nicolae Dr?gulin T.sc.74 Brăila.str.624.8.nr.ap.23 Brăila.14 105 .1.2.str.ap.sc .sc.4.3 Brăila.520LEI 12.bld.bld.1.cart.000LEI 4.Stancu Dog?rescu M.sc.086.783.Leonard Dobric? I.Gane Dogaru I.str.str.nr.2.587 Brăila.1.com.ap.Hipodrom.bl.14.bl.5.000LEI 5.Cetăţii.str.520LEI 28.4.str.blA1.bl.Tudor Vladimirescu.str.320 518.B.et.sc.2. Dr?gu? S.ap.ap.Erou C.Maria Dragomir S.sc.360LEI 22.087.?colilor .nr.Manea Brăila.39 Dumitran? G.267.Ştefan cel Mare nr.242.A10.Roşiori.Florentin Brăila.1.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.29.C5.60 Brăila.Tudor Vladimirescu Brăila.bl.sc.str.D2.400LEI 31.et.Dorobanţilor.3.nr.Rahova 423 Brăila.Piet??ii.64.2.et.619.ap.534.8 Brăila.sc.1.Mariana Dragomir C.bl.3 Dumitra?cu N.sc.Doinei nr.674.26 Brăila.13 Brăila.1.Abatorului.calea Călăraşilor.sc.40 Brăila.ap.33.A61.2.str.000LEI 28.ap.sat Scor?aru Drogeanu R.bl.035.Georgeta Brăila.nr.com.Ion Brăila.Maria Dobre C.str.240LEI 40.Aurel Dr?ghici C.et.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.Roşiori.2.bl.5.Ionel 43 Drogeanu P.680LEI 5.Trandafira Doag? G.840LEI 27.Dinu V.bl.31 Brăila.000LEI 11.Doinei nr.604.000LEI 6.29.ap.66 Brăila.Geta Dr?gan Gh.5.Vasile Donose C.3.Nicu Dondas I.162.968.Adriana Nicoleta Dragomir N.37.600.Angela Brăila.B1.160LEI 57.880LEI 12.28 Brăila.400LEI 28.str.bl.ap.aleea Mecanizatorilor.str.A8.306.ap.Gina Baiadero Doag? D.Constantin -Grigore Brăila.str.ap.str.789.Doini?a Dr?gulin T.Radu Brăila.str.119 Brăila.920LEI 4.sc.nr.400LEI 72.400LEI 18.1.3.Niţă Dragomir Gh.320LEI 47.et.1.ap.Georgel Dragomir S.Mihaela Dragomir Gh.600LEI Brăila.15 Brăila.sc.69 Duminic? Gh.nr.bl.Galaţi.240.1.ap.?colilor.750LEI 64.923.ap.800LEI 25.Mihai Bravu nr.3.calea Călăraşilor.Marian Dragomir C.600LEI 30.Cosmin Lari Dr?ghici D.nr.116.528.bl.246.490LEI 79.et.Dumitru Brăila.Cometei.Sofia Dobre T.str.108.760LEI 15.880LEI 17.bl.512.965.ap.nr.nr.978.3.52 Brăila.120LEI 4.nr.000LEI 86.str.sc.str.080LEI 11.str.Soarelui.400LEI 17.K.ap.11 Dumbrav? I.6.Dumitrel Brăila.str.sc.43.bl.Elena Dobo? M.B15.927.nr.Petru Dobre I.nr.str.nr.bl.480LEI 62.2.4.Ghioceilor.H2.str.bl.aleea Cinematografului.nr.bl.200LEI 29.str.blR.str.sc.693.nr.AG.Dorobanţi.et.400LEI 38.sc .sc.Rândunicii.?colilor.19 Viziru 3 Brăila.565.ap.

Gabriel Eremia P.sc.str.ap.Mariana Mirela Efteme M.720LEI 31.Ştefan Cel Mare . 64 Brăila.840LEI 29.8.ap.300LEI 21.A.2.47 Brăila.2bis.000LEI 61.41 Brăila.Independenţei.ale.600LEI 96.str.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.sc.34 Brăila.63.Ion En?chescu V.nr.200LEI 35.sc.240LEI 731.str.750LEI 28.120LEI 6.ap.Milcov.nr.760LEI 157.sc.55 Brăila.Ştefan Cel Mare .nr.949.sc.aleea Cocorilor.6 Brăila.000LEI 3.1.Ghioceilor.600LEI 7.Dobric? Ene G.com Sili?tea sat Muchea Brăila.D4.D2.Tineretului.ap.Ana Maria Dumitru N.et.Givi?ei.290 Brăila.800LEI 14.800LEI 26.et.str.Dumbrava Ro?ie nr.520LEI 33.Niculina Economu G.882.Mi?a Dunose P.Petroli?tilor.25.Octavian Dumitru G.sc.19 Brăila.nr.ap.sc.ap.nr.str.str.Gabriela Efrosi I.7 Brăila.Vasile Eftimie G.nr.sc.bl.200LEI 31.bl.nr.202 Brăila.str.ap.740.243.Timi?.111.str.Mariana Enache G.384 Brăila.520LEI 22.842.ap.nr.B.138 Brăila.str.nr.22 Brăila.B.bl.116.Viziru 1.20 Brăila.Simion B?rnu?iu.68 Brăila.1.20 Brăila.bl.2.Stelu?a Eftimie Gh.str.bl.000LEI 40.19 Brăila.bl.55 Brăila.ap.nr.bl.Ionel Dumitru R.200LEI 20.et.583.Marcel Enache T.bl.Valeriu(decedat) Eni?or M.16.bl.000LEI 25.360LEI 15.724.A27.Jeana Eni?or V.Rada Ene V.320LEI 10.Ştefan Dumitru I.sc.nr.str.A53.Niculai Dumitru P.760LEI 35.bl.215.B18.ap.5 Brăila.4 Brăila.974.bl.et.str.ap.bl.17 Brăila.nr.Hipodrom.1.11.Dobre Enache D.nr.600LEI 47.48 Brăila.148.440LEI 3.1bl.sc.str.Sorin -Florin Economu I.1.Gheorghe Cristian Erencev P.nr.Dumbrava Ro?ie nr.Aneta Efteme I.str.2.2.com Sili?tea sat Muchea Brăila.bl.Viziru 3.G-ral Eremia Grigorescu.B.calea Călăraşilor.3.5.sc.Steliana Ene C.et.ap.880LEI 5.387.str.bl.nr.nr.str.str.000LEI 19.560LEI 16.2.str.722.bl.Dumitrescu V.262.str.nr.19 Brăila.bl.2 4.148.680LEI 518.Dej .760LEI 4.7.744.Grigore Eremia A.4.Rahova.nr.B5.ap.Relu Eni?or I.922.Carmen Enea T.223.ap.et.2.bl.5.463.104 Brăila.323.5 Brăila.188 Brăila.Givi?ei.SC.560LEI 7.14.str.Toma Enache I. et.str.47.C1.600LEI 38.sc.Timi?.sc.200LEI 106 .36 Brăila.35.000LEI 34.3.040LEI 30.17 Brăila.5.4.Nicu Durbac? U.223.A.34 Brăila.2.Agricultori nr.D?nu? Enache I.1.sc.656.Daniel Efteme I.ET.str.007.361 Brăila.nr.bl.nr.nr.ap.str.63.63.935.G-ral Eremia Grigorescu.Şerban Ene M.ap.48 Brăila.B5.32 Brăila.35.F5.B11.calea Călăraşilor.3 Brăila.Givi?ei.bl.str.Rahova.?colilor .000LEI 59.558.800LEI 105.227.Constantin Nottara.Petre Enache D.288.080LEI 39.sc.8 Brăila.str.str.Borze?ti.320LEI 6.400LEI 6.ap.C1.str.sc.nr.Milcov.Tudori?a Epure S.914.nr.57 Brăila.str.593.ap.Mihaela.1.ap.Grafina Echimescu I.ale.ap.040LEI 8.str.bld.Cocorilor.1.47 Brăila.47.et.135.H.874.F5.Independenţei.296.Roşiori.str.10.Givi?ei. nr.Claudia F?g?r??anu N.480LEI 3.sc.740.Marinel Epure I.120LEI 2.9 Brăila.str.202 Brăila.str.5.Aurel F?rca? V.1.Galaţi nr.nr.3.3.Roşiori.Elena Brăila.bl.A13.571.Ion(decedat) Du?u R.27.Octav Doicescu.Roşiori.093.ap.bl.4.calea Călăraşilor.19 Brăila.Ghioceilor.186.bld.nr.000LEI 46.20.nr.709.A49.57 Brăila.?colilor .nr.352.ap.16.nr.223.7.ap.str.271.1. Marian Eftimie I.1.Liliana Eni?or I.AP.sc.701.45 Brăila.sc.nr.250LEI 161.Dumitru Durbac? I.678.B.nr.3.str.674.bl.nr.bl.Ilie Efteme N.

bl.1.bl.323.000LEI 58.nr.3 107 .640LEI 44.6 Brăila.ap.sc.972.5.571.5.459.Vidin bl.sc.1.90 Brăila.AC2.118 20.000LEI 145.Camelia Georgescu C.5.3.Niţă Gu?oi I.360LEI 4.G1.760LEI 119.000LEI 34.AC2.sc.198.al.647.bl.000LEI 115.et.47 Brăila.blAB1.A.4.12.2.409.str.2.Stoiana Gheorghe C.53.str.333.Ioana Florea C.nr.1Decembrie1918.3.sc.960LEI 136.Soarelui.Ştefan Gheorghe S.ap.nr.640LEI 10.D1.4 Brăila.337.bl B.Marioara Frone A.100LEI 3.sc.280LEI 8.bl1.18 Brăila.Cornel Finc V.Gabriela Frîngu V.080LEI 34.sc.1 Brăila.480LEI 21.1.13 Brăila.1.str.str.16 Brăila.F?sie R.Gabriel Aurelian Fr??il? D.28 Brăila.ap21 Brăila.11.str.Iordan Gheorghi?? G.2.370 Brăila.A.Radu Fr??il? E.Piet??ii.nr.600LEI 23.sc.040LEI 11.120LEI 7.1.nr.Maria Gavrilă S.300LEI 4.A14.Ion Fekete A.nr.560LEI 8.413.Bela Filote T.Rozalia Fekete B.sc.bl.D.18 Vrancea.540LEI 53.ap.bl.2.ap.H2.1.sc.H6.ap.10 Brăila.C.bl.I3.Marian Ghel? M.160LEI 47.sc.17 nr.bl D8.4.807.bl.bl.Georgeta Gheorghe C.941.102.040LEI 2.str.Daniel Gheorghe N.ap.Oborului.et.sc.str.Amurgului.65 Brăila.str.C.str.et.sc.ap.ap.Horia F?sie R.Georgeta For?u V.960LEI Brăila.ap.str.10.sc.1.nr.Zenobia Brăila.str.078.472.816. bl.2.bl.bl.ap.Costel Gavriliuc M.Nottara.200LEI 11.733.str.G3.017.129.ap.7 Brăila.Smîrdan.9 Galaţi.160 Brăila.200LEI 3.53 Brăila.ap.str.37 Brăila.2.593.str.Independenţei .640LEI 23.A.bl.340LEI 120.sc.sc.Hipodrom. nr.str.Plevnei.47.4.586.ap.159 Brăila.Industriei.4.2.Rone Gheorghe I.1.al.10 Brăila.Hipodrom.280LEI 92.81 Tulcea.C.AG1.920LEI 39.str.nr.Marian Galaction Viorica Garbacev P.et.66 Brăila.Lenu?a G?geanu G.et.str.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.sc.Vasilica Gheorghe St.bloc E.8 Brăila.bl.Maria Gheorghe G.4.520LEI 7.2.ap.837.64 Brăila.Radu Geant? A.812.Corneliu Fornea S.Călăraşilor.ap.Elisabeta Florias H.aleea Margaretelor.Călăraşilor.1.Gheorghe Gheorghe S.str.Oborului.000LEI 140.Marieta Gagu I.880LEI 21.4.nr.sc.240LEI 11.637.2.988.?colilor.37.Stelu?a Gavrilă V.sc.et.sc.ap.27 Brăila.ap.2 bis.et.Ionel.4 Brăila.bl.nr. Roşiorilor.str.040LEI 36.ap.6.960LEI 39.1.5.080LEI 72.ap.Ion Gagu S.sc.sc.Obor.118 Brăila.1.7 Brăila.nr.927.Micşunelelor.bl.nr.et4.I.bl.3.sc.str.nr.000LEI 3.66 Brăila.2.sc.str.Comisia Central?.055.7.Stelu?a Gheorghi?? G.160LEI 11.186.sc.ap.1.193.ap.600LEI 5.54.Foc?ani.3.208.217.098.sc.957.nr.bl.Tudori?a Gheorghe A.Ioana Fortu I.ap.sc.15.sc.ap.Georgia Fusaru I.Independenţei .et.Stelian Gheoca M.4.E1.1Decembrie1918.560LEI 25.120LEI 52.Ion Gheorghe D.Obor.Tineretului .et.bl.Stoica G?lbina? S.323.206.B9 bis.sc.ap.339.str.bloc C2.nr.ap.sc.nr.nr.140.str.3.3.ap.bl.bl.129.29 Brăila.ap.1.1.2.800LEI 28.500.000LEI 7.calea Călăraşilor.A58.B.1.sc.sc.et.Ghioceilor.1.ap.Hipodrom.nr.Gu?a(decedata) G?geanu I. bl.15.800LEI 4.2.bl.372.bl.2.et.616.Cuza nr.200LEI 9.ap.str.sc.4.str.?colilor.1.62.al.D.Iancu Gabrovschi I.George Enescu nr.calea Galaţi.2.1.sc.bl.str.bl1.Pompiliu Gheorghe S.str.022.640LEI 44.5.000LEI 31.calea Galaţi nr.bl.116.sc.7.calea Galaţi nr.nr.87 Brăila.64 Brăila.910.14 Brăila.580.8.Vasile Flueraru G.32.bl.Nicoleta.bl.11 Brăila.Trandafirilor.et.29.E1.et.6 Brăila.2.?colilor.ap.2.2.nr.1.1.ap.nr.312.ap.96.ap.966.40.nr.35.str.str.135.14 Brăila.et.288.str.Br? tianu.et.ap.Cinematografului.Plevnei nr.nr.sat Hanu Conache Brăila.2.bl.ap.nr.55 Brăila.2.771.A4bis.et.str.300LEI 217.sc.2.351.052.

Paul Grigore M.sc.Dumitru Gîlceava D.162.744.558.000LEI 20.bl.nr.Oborului.350.663.Antoneta Grozea P.1.nr.L2.Jana(Dimache) Ghilin?? I.8.str.Grivi?a.Lucica Golea V.et.331.bl.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.22 Brăila.ap.bl.B.ap.sc.56.bl 37 sc.348.56 Brăila .240LEI 21. Brăila .25 Brăila.890.360LEI 17.246 Brăila.str.20 B .ap.1.bl.73 Brăila.736.sc.str.Cornel Ghiga I.nr.bld.ap.26 Brăila.str.Constantin Ghe?u P.sc.000LEI 43.nr.ap.10.41 Brăila.Anica Ghe?u P.ap.et.Ion Vodă Cel Cumplit.600LEI 2.440.225.297.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.2.348.Dorobanţilor.5A.C.str.Maria Giurgiu I.B.Geta Ghe?u I.Dumitra Grosu M.nr.bl.Sica Gl?van A.25.com Chiscani Brăila.str.et.12 Brăila.A.str.24.808.5.bl.60 Brăila.465.Poet Gr.1 Brăila.G3.str.ap.nr.5.26 29.40.A56.bl. Brăila.Abatorului nr.et.Costică Gur?u S.bl.Plantelor.800LEI 93.ap.160LEI 31.ap.I 2 .Marian Ghe?u N.str.000LEI 32.str.et.8.bl.bl.bl.3.George Co?buc nr.I.Dumitru Grigore S.sc.174.nr.280LEI 35.22 Brăila.215 Brăila.Lucian Ioan Giurgiu N.Rubinelor.ap.2.str.G-ral Eremia Grigorescu.et.nr.560LEI 10.706.2.bl.600LEI 20.7 Brăila.610LEI 33.nr.bl.Niculina-Coralia Gorgan T.Roşiorilor.sc.1.385.55 Brăila.nr.ap.36.et.et.Maria Gorgan N.sc.ap.446.B.020.sc.str.com Traian.2.str.Gheorghe Brăila.Popovici.2.800LEI 10.Mihail Kog?lniceanu.800LEI 55.bld.bl.sc.60 Brăila.nr.A1.et.bl.ap.str.bl42 bis ap 7 Brăila.nr.8.000LEI 15.1.et.Victoriei.Independenţei .et.11.70 Brăila.Ghi?? Grosu G.227.4.ap.560LEI 85.300LEI 30.bl.B.1.60 Brăila.sc.bl.2.27 nr.400LEI 66.ap.A23.str.B.nr.Roşiorilor.str.Ioana Gheorghiu A.sc.000LEI 20.str.Deva.Mihai Bravu.640LEI 15.Călăraşilor.ap.Oborului.sc.120LEI 4.84 Brăila.386.3.1.nr.1 Brăila.bl.str.Vlad Grosu-Bodosca V.120LEI 27.7.sc.36.str.sc.sc.2.bl.2.str.8.480LEI 5.ap.ap.667.bl.A1.sc.Dorobanţilor.str.ap.400LEI 29.2.Hipodrom.17.B4.ap.084.Oborului.840LEI 19.Silistraru Brăila.400LEI 29.str.264.1.et.Micşunelelor.Daniela Ghi?? U.282 Brăila.Gheorghe Giurgea I.nr.292.ap.Eugenia Grecu I.str.588.3.055.nr.1.A56bis.str.593.22 Brăila.nr.1.Victoriei.G-ral Eremia Grigorescu.Mihail Kog?lniceanu.2.Industriei.Gina.000LEI 48.757.685.200.bl.913.3.160LEI 1.str.ap.8.3.sc.bl.67.sc.str.Independenţei .str.str.sc.3.str.069.86 Brăila.AD2.str.1.Virgiliu.sc.Ghioceilor.ap.000LEI 17.1.B1.320LEI 15.4.Şerban Goleanu D.674.nr.str.53 Brăila.15 Brăila.Independenţei .32 Brăila.B5.8.str.bl.32 Ialomi?a.Marius Gur?u E.str.str.nr.Celulozei.Independenţei .558.31.1.23.sc.nr.863. Alexandrescu.ap.360.Erou C.et.Didina Gorgan G.sc.1.sc. Brăila.ap.4.Georgeta Gur?larg? Gh.300LEI 24.24 Brăila.1.Georgeta Grigora? M.020.bl 21 .1.66 Brăila.041.A22.1.bl.5 Brăila.bl.sc.sc.5.Călăraşilor.nr.3.sc.str.8.560LEI 34.160LEI 12.nr.ap.nr.aleea ?tiin?ei nr 1.str.11.Eugeniu Gherghiceanu T.Viorel Ghica D.Florian Gheorghiu V.ap.640LEI 12.Maria Gur?u S.5 Brăila.ap.Micşunelelor.800LEI 8.Călăraşilor.35 Brăila.Hipodrom.sc.160LEI 34.683.ap 24 Brăila.L2.11 .Viziru 1.4.Gica Ghioca I.600LEI 108 .Călăraşilor.13 Brăila.174.Rândunicii nr.bl.bl.84 Brăila.600LEI 66.str.str.G-ral Eremia Grigorescu.sc.ap.041.ap.Dumitra (decedat?) Gur?u R.4.1.4.ap.Maria Gur?u N.str.360LEI 24.Victoriei.nr.041.et.892.415 Brăila.17.Georgeta Ghido S.34 Brăila.63 Brăila.sc.bl.10.ap.920LEI 88.Gheorghi?? I.nr.1.600LEI 72.000LEI 46.Mitu Ghiorman M.Vasilica Golog?neanu N.bl.282 Brăila.3.4.Virgil Grosu M.640LEI 118.017.bl.nr.Iulia -Mariana Ghi?? N.640LEI 24.16.744.30.sc.600LEI 29.

sc.ap.120LEI 110.64 Brăila.bl.12.sc.bl.200LEI 11.400LEI 35.nr.Industriei.6.nr.059.Valerian Iulian Iaba Ghe.Progresului.Deltei nr.2.Georgiu Hîrjoghi I.25bis.Eugenia Gurgu G.984.223.27 Brăila.et.et.560LEI 8.440LEI 82.nr.bl.200LEI 12.300LEI 72.et.Daciei.Fr?sinica Ichim G.Progresului.C.140LEI 16.ap.Marius -Constantin Horne? N.73 Brăila.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.112 Brăila.35.800LEI 7.Ion Horne? V.nr.800LEI 109 .et.str.Neculai Ichim N.Sulina nr.str.Ecaterina Iancu G.3.Eugenia Gurgu A.bld.bl.Vasile Iliescu M.ap.2 Brăila.aleea Margaretelornr.000LEI 33.bl.157.Dumitru Iancu S.55 Brăila.29 Brăila.ap.str.800LEI 141.200LEI 52.000LEI 138.28.Simion B?rnu?iu.Dorobanţilor.320LEI 5.sc.Eufrosina(decedata) Iancu D.calea Călăraşilor.920LEI 26.4 Brăila.8.D2.954.Constantin Ilie A.ap.376.bl.000LEI 4.469.Rada Ion C.Florea Brăila.str.sc.Margareta Harnagea I.760LEI 15.81 Br?il.760.2.nr.sc.bl.15 Brăila.str.str.800LEI 72.sc.120LEI 1.et.2.sc.470LEI 68.bl.sc.bld.Grigore(decedat) Gurgu I.et.str.bl.sc.str.000LEI 357.str.Ipote?ti.Lina Iacob S.Adriana Ignat C.4.280LEI 16.Hipodrom.2.2.4.sc.560LEI 7.nr.000LEI 30.Ilinca Ifrim N.455.str.sc.12 Brăila.str.et.Tudor Vladimirescu Brăila.Stan Iconaru I.Daciei.840LEI 14.768.153.Zambilelor.32 Brăila.sc.sc.2.Şerbana Iconaru T.52.000LEI 61.nr.8.1 Brăila.Carmen Hianu V.Fani Huiu Gh.400LEI 51.1.25bis.ap.3.bl.sc.ap.2.O5.1.Eugenia Ion C.496.325.nr.G-ral Eremia Grigorescu.38 Brăila.Ipote?ti.str.Aurelia Hodor P.Georgeta Iancu G.Dorobanţilor.30 Brăila.str.87 Brăila.2.8 Brăila.str.400LEI 11.180.ap.A55.B.sc.bl.Mariana Iconaru M.078.7.bl.bl.nr.AB1.Tufe?ti Brăila.653.10.15 Brăila.Daniela Horne? D.str.bl.3A.3.bl.2.nr.980.ap.com.et.R1.bl.Marius-Cătălin Ifrim G.Comuna din Paris nr.ap.544.3.3.082.1.000LEI 32.Sandu Aldea nr.485.906.str.sc.ap.nr.calea Galaţi.bl.sc.967.20 Brăila.2 Brăila.000LEI 17.Vasile Iconaru S.Panait Hovart N.12.str.V1.800LEI 10.608.520.bl.3.440LEI 1.200LEI 12.str.8.ap.044.200LEI 44.2.49 Brăila.25 Brăila.Gur?u V.Maria Iancu Gh.400LEI 28.19.bl.2.976.20 5.Ulmu Brăila.B3.ap.ap.1.et.str.300LEI 35.77 Brăila..186.bl.com.3.61 Brăila.143.sc.ap.Victoriei.667.194.sc.et.409.bl.512.067.2.aleea ?nv???torilor.96.400LEI 6.57 Brăila.A2.N4.et.400LEI 60.400LEI 87.1.ap.nr.Sulina nr.523.ap.834.20 Brăila.34 Brăila.372.3.Tinca Iancu I.2.2ap.037.ap.260.ap.Victoriei.49 Brăila.560LEI 25.2.77 Brăila.ap.str. str.Octavian Alin Ilie G.11 iunie sc.bl.nr.40.360LEI 23. nr.Viorel Ilie I.ap.nr.sc.22.71 Brăila.3.nr.000LEI 27.48.965.4.Matilda Iacob C.Marius Ichim N.1.bld.sc.nr.ap.200LEI 20.190.6.ap.nr.?colilor-Hipodrom .Gica Horne? N.200.bl.34 Brăila.27.Mariana Huiu I.550.et.ap.800LEI 49.nr.bl.Comuna din Paris nr.str.G-ral Eremia Grigorescu.str.225.260.Gheorghe Iconaru S.str.264.722.sc.str.E.27 Brăila.40.?colilor.blA1.str.Oborului.7.ap.2.8.P2.218.600LEI 5.nr.659.2 Brăila.nr.Ana Ip?tescu nr.bl.Clira Horne? N.Stoica Iancu M.860.str.Stan Horvart N.520LEI 38.Calea Galaţi.ap.ap.com.186.800LEI 12.34 Brăila.bld.4.Milcov.1.A27.Viziru 1.3.V1.33 Brăila.Oborului.blG9.7.Ioana Hariuc D.373.str.Dorobanţilor.27.4.sc.bl.2.Sebe?ului nr.

1.10 Brăila.nr.str.800LEI 7.120LEI 46.387.bl.40.M?rului nr.280LEI 26.440LEI 959.Gherea nr.sc.ap.000LEI 25.140.calea Galaţi.ap.4.Tineretului.ap.sc.bl.bl.280LEI 56.str.800LEI 70.Cocorilor.nr.sc.str.ap.2.440LEI 69.PROGRESUL.18 Brăila.ap.blC.60 Brăila.930.bl.66 Brăila.sc.ap.3.bl.000LEI 5.24 Brăila.ap.Dumitru Iorga N.315.Domnica IoNiţă G.nr.675.10 Brăila.bl.006.sc.Petrana Ivanof N.sc.ap.2.et.217.Alexandrina Ion M.str.94 Brăila.ap.900.bl.32.str.N2.400LEI 12.4.ap.sc.et.2.000LEI 11.ap.bl.B3.3.str.499.Cocorilor.16 Brăila.D.sc.1.1.bl.Ionic? Ionescu A.2.AR?AR.31 Brăila.nr.2.str.bl.Mandache Brăila.Luiza-Daniela Iosif G.str.3.et.Gen.32 Brăila.sc.bl.nr.ap.734.1.160LEI 2.Oborului.George Enescu.ale.Costel Ionescu N.Angel Isac N.376.nr.Ionel Ivan V.bl.nr.5 Brăila.calea Galaţi.1Decembrie 1918.1bis.C1.520LEI 130.2.sc.ap.ap.bl.1.ap.ap.Viziru 2.57 4.Valeria Iordache F.1.str.067.B3.898.Nicolae Titulescu nr.631.str.Mihai Iordache G.bl.Independenţei .nr.str.488.Sofia Despina Ion G.str.Lenu?a Istrate A.ap.Gabriela Magdalena Ion M.nr.11 Brăila.12 Brăila.1.4.5 Brăila.bl.ap.682.A10.str.11 Brăila.ap.sc.M1.ap.341 Brăila.A10.bl.str.67.2.sc 3.sc.Nicu?or Jantea M.000LEI 15.1.960LEI 44.str.AC3.sc.Marin Ion I.10 Brăila.str.Margareta Ion T.bl.4.752.bloc F3.Industriei.2.13.017.nr.Mircea Vodă.bl.760LEI 41.32.ale.ap.64.Praporgescu.et.3.MESTEAC? N.pia?a Hristo Botev.Ionel IoNiţă I.sc.477.600LEI 185.5.Independenţei .ap.Marcela IoNiţă D.967.9.bl.840LEI 103.sc.75 Brăila.Doru Jica D.et.Milcov.Cristiana Ion I.8.calea Galaţi.14.sc.10 Brăila.str.31 Brăila.ap.Celulozei.960LEI 102.str.nr.Maria Ion G.ap.Călăraşilor.Ruxandra Istrati D.sc.sc.040LEI 91.722.ap.5.19.85.6.45 Brăila.4 Brăila.aleea Chimi?tilor.bl.N2.230.str.Sebe?ului.nr.31 Brăila.1.Anica Ivan M.Ulmului.082.141.75 Brăila.16.Viorica Iv?nescu S.000LEI 579.240LEI 38.372.4.nr.529..bl.str.E2.str.342.ap.ap.5 Brăila.85.ap.674.60 Brăila.881.Anton Pann.ap.Costică IoNiţă G.bl.040LEI 2.blD1.bl.280LEI 24.nr.Mi?a IoNiţă I.str.Marius Iurciuc I.C1.nr.Mihail Jeca D.sc 3.2.str.5.680LEI 22.925.?colilor.Anton Pann.1.str.8.bl.ap.Dumitra IoNiţă ?.57 Brăila.str.bl.691.sc.680LEI 15.5.074.120LEI 38.sc.83 Brăila.5.et.Piet??ii bl 140 ap.3.bl.40.M1.000LEI 60.str.Mihai Bravu.593.972.str.1.200LEI 2.D.sc.360LEI 10.Călăraşilor.nr.nr.str.1.nr.1.840LEI 16.Hipodrom.et.16 Brăila.str.62 Brăila.str.G7.3.861.Păun Iordache S.sc.480.bl.Piet??ii bl 140 ap.sc.bl.sc.52 Brăila.ap.315.str.520LEI 27.4.nr.ap.200LEI 13.49 Brăila.pia?a Hristo Botev.Gheorghe IoNiţă I.14 .37 Brăila.350.2.27 Brăila.?colilor.ap.B1bis.4.Paulica Iordache C.SALC?M.et.600LEI 8.ap.400LEI 56.440LEI 117.558.807.16 Brăila.Ion D.667.bl.et.sc.22 Brăila.Gabriela Ion M.1.Călăraşilor.Hipodrom.2.4.361 Brăila.Marioara Ivan R.2.Sebe?ului.sc.str.599.M1.1.bl.303.7.68 Brăila.Vasilichia IoNiţă M.Marius.21.str.200LEI 42.608.2.20.273.Maria Ispas M.480.B 25.sc.869.et.Stela Istodor S.2.1 Brăila.ap.nr.B2.800LEI 66.600LEI 21.blC.400LEI 19.920LEI 170.D4.sc.Nicu?or Jantea Z.nr.Angele Istrati C.str.5 Brăila.33.10 Brăila.8.Călăraşilor.1 Brăila.nr.31.Neftodie Iv?nescu A.blB52.000LEI 107.nr.600LEI 42.sc.Nicolae Iosif A.F3.ap.Aurelian Ion V.1Decembrie1918.George(decedat) Istrati G.120LEI 44.bl.sc.Hipodrom.000LEI 110 .3.F.181.440LEI 9.bl.et.411.49 Brăila.760LEI 46.sc.SavasTiţa Ivan V.Industriei.bl.G1.Gheorghi?? Jica D.ap.et.Piet??ii bl 140 ap.C.sc.Celulozei nr.Vasile Ion V.nr.480LEI 17.str.ap.720.45 Brăila.Hipodrom.3.sc.927.sc.str.nr.sc.1.

280LEI 36.blC.Anica Jug?naru I.Daciei nr.080LEI 13.102 Brăila.Mihai Lipan M.bl.Cucului.760LEI 6.520LEI 4.2.Mircea celB? trîn.4.440LEI 5.str.Hipodrom.str.str.440LEI 65.Anica L?z?rescu V.Cucului.1.23.Marin Leca M.864.600LEI 25.479.Cicilia Leonte G.bl.str.nr.33 Brăila.579.Mihai Bravu .Simion B?rnu? iu.Independenţei.A.3.A10.ap.Chiriţă(decedat) Leu I.663.360LEI 11.Nela Constan?a.733.500LEI 10.bl.041.100.nr.5.ap.ap.calea Călăraşilor.nr.15.400LEI 79.004.Costche Negruzi.Liviea Veta Lifei C.22.ap.280LEI 20.200LEI 52.760LEI 20.5.pia?a G.186.nr.bl.Toader Jug?naru N.16 Brăila.96 15.897.Independenţei.str.240LEI 433.ap.Nicolae Lifei M.aleea Amurgului.nr.?os.str.ap.sc.29 Brăila.160LEI 62.1.bl.nr.A27.nr.1.400LEI 16.Sorica Lefter S.Obor.13 Brăila.Karl Marx.ap.Ioana Leu C.17.Simion B?rnu? iu.000LEI 4.bld.sc.Na?ionala Veche.Daciei nr.nr.065.str.Sorica Lipan S.sc.15.AP.blA62.str.str.930.B21.589.ap.Dumitra Lazăr I.str.352.22.680LEI 27.Constan?a Lipan D.716.090.Marioara Jug?naru P.3.906.172. Cuza.Suzana Jug?naru I.5.Nuf?rului nr.nr250.sc.323.sc.1.771.bl.40 Brăila.57 Brăila.AP.Petrica Jiva I.000LEI 13.str.5.045.Paul Lep?datu R.Elena Lipan M.ap.1.372.Robertino Vasile Lapovi?? M.3.Na?ionala Veche.680LEI 10.Duplex.223.nr.033.2.sc.blA4 bis.nr.920LEI 93.sc 3.Petrica Julescu G.B5.28 Brăila.Comunarzi nr.400LEI 19.A27.920LEI 30.Mangalia.Octav Doicescu.39 Brăila.blA29.000LEI 1.str.ap.str.str.B7.223.?os.082.nr.Vasile L?z?rescu D.440LEI 8.228 Brăila.nr.604.ap.228 Brăila.nr.sc.711.1. Cuza.382.96 Brăila.493.21 Brăila.sc.000LEI 5.2.24.nr.Dimitrie Cantemir.32 Brăila.ap.SC.sc.Comunarzi.Aurica Leu M.000LEI 5.3.1.920LEI 27.I.Sebe?ului.sc.Vasile L?z?rescu V.bl.348.ap.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.750LEI 52.ap.Enache Leu M.600LEI 222.str.sc.Domnica Kele? Maria Kele? V.43 Brăila.14.Constan?a Leoveanu G.str.nr.000LEI 3.str.Ion Jug?naru Ghe.900LEI 15.563.120LEI 33.280LEI 4.I.Costche Negruzi.NR.bl 23.Vasile L?z?ric? A .549.520LEI 85.str.et.ap.2.str.nr.NR.2.974.2.8 Brăila.bld.200LEI 29.Enescu.Alexandrina Lep?datu A.sc.bl.sc.200LEI 29.sc.Didi Jantea T.233.Gafi?a Leu G.aleea Almajului.Turn.039.bld.Ileana Jug?naru G.45 Brăila.1.A.29 Brăila.nr.G4.sc.ap.blM1.15 Brăila.21 Brăila.nr.str.Turn.Karl Marx.228 Brăila.bl 23.3.22 Brăila.794.Melania Julescu N.26 Brăila.810.blO.bl.29 Brăila.760LEI 147.8 Brăila.082.Ion Joi?a I.Ştefan Lazea N.nr.060LEI 31.Jipa N.Paraschiva Lazăr S.Obor.aleea Inv???torilor.nr.blA4 111 .bl.Ion Leu V.000LEI Brăila.1.Olga Leovaridis G.ap.A.bld.400LEI 28.Roşiori nr.et.et.37 Brăila.ap 63 Brăila.880LEI 25.bl.689.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.26 Brăila.29 Brăila.558.?colilor.bl.190.090LEI 5.bl.Soarelui.480LEI 23.9 Brăila.305.nr.Petru? Lipan A.Gheorghe Lazu I.000LEI 29.52 Brăila.965.080LEI 105.str.Daniel Jug?naru P.Florin Lazăr I.nr250.D1.str.288.917.670LEI 6.5.nr.1.calea Călăraşilor.ap 63 Brăila.744.5.ap.3.Obor.5 Brăila.str.

7 Brăila.Piet??ii.000LEI 22.C1.320LEI 11.str.bl.Iuliana Manole I.bl.Ardeal.G-ral Eremia Grigorescu nr.bl.bl.1.041.28 Brăila.440LEI 115.140.B.45 Brăila.280LEI 34.nr.49 Brăila.544.400LEI 5.2.str.169.3.sc.Viziru 3.337.ap.bl.140 ap.str.M?rului nr.600LEI 10.nr.nr.840LEI 24.Valeria Manea D.037.500LEI 8.3.pia?a Halelor.ap.A.sc.C1.C.2 Brăila.sc.et.nr.623.Ana Marchidan T.Ioan Lulea A.240LEI 15.26 Brăila.200LEI 2.nr.bl.9 Brăila.37.505.Lotrului nr.aleea Margaretelor.653.sc.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.str.760LEI 21.et.calea Călăraşilor.43 Brăila.str.ap.sc.Rada Lup??tean Barf? I.Georgel Manta G.16 Brăila.str.297.nr 80.str.900LEI 6.332.8.sc.str.5 Brăila.sc.634.Daniela Manolache M.400LEI 3.Ianca.260LEI 112 .Iordache Lup?a D.S.920.str.3.str.100 Brăila.508.27.446.ap.ap.nr53.ap.str.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.Aurora.050.Nuf?rului nr.blC.7.488.Vasile Manea A.83 Brăila.bl.275 Brăila.520LEI 12.326.str.nr.596.000LEI 51.sc.E .37 Brăila.ap.023.1.12.str.bl.ap.794.600LEI 23.640LEI 422.str.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.800LEI 21.860.67 Brăila.37.11.385.Roşiori.ap.Lipan T.nr.4.Eugenia Lipan V.ap.str.11.Cristina Manea I.Florentina Muşat T.372.sc.3.485.bl.str.Dorobanţi.883.ap.Vasile Lungoci A.et.960LEI 61.bl.Brazdei nr 57 Brăila.str.38 Brăila.544.Buzăului.nr.bl.000LEI 46.str.48 Brăila.Cetăţii nr.nr.sc.nr3.str.2.34 Brăila.339.616.600LEI 8.Marin Manea P.3.7.ap.sc.ap.558.67 Brăila.920LEI 9.str.400LEI 17.A.B17.str.AD3.2.6.str.Anton Pann.Virginia Lupu V.Maria Lupu A.5.Dorobanţilor.Inv???torilor.000LEI 1.str.600LEI 29.12 Brăila.sc.4.31.Citadelei.str.Neculai Loghin Gr.C4.ap.Iftoria Manea D.?colilor.244.bl.sc.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.Anton Pann.200LEI 41.082.nr.794.blG5.Oborului.bl.35 Brăila.Aurelia Litau H.1.800LEI 635.080LEI 15.61 Brăila.V?c?rescu.515.Ion Lungu G.19.Vasilica Lungu C.5.1.Gheorghe Macoviciuc S.nr.sc.Dorobanţi.G-ral Eremia Grigorescu nr.Ion Lulea A.str.sc.nr.Nicu Lungu E.Macarenco nr.640LEI 5.calea Galaţi.sc.ap.25bis.str.ap.37 Brăila.Angelin Manole S.sc.nr.str.000LEI 1.ap.ap.ap.21 Brăila.bl.120 Brăila.4.Viziru 3.Daniela-Marinela Manea V.Hipodrom.2.275 Brăila.410 Brăila.E .V?c?rescu.706.ap.21 Brăila.Maria Matilda Lungu S.Prim?verii.Petrica(decedat?) Manea V.nr.560LEI 11.Viziru 1.Eugen Lipan V.bl.str. Brăila.Marian Manolache I.Daniela Manole G.1.sc.blAF3.640LEI 9.sc.Pandurilor nr.800LEI 68.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.839.str.Antoneta Mailat S.500LEI 4.Hipodrom.sc.nr.Petrica.O1.sc.str.20 Brăila.760LEI 87.155 Brăila.1.4.nr.C.Alexandru Lup?? I.33 Brăila.str.409.252.str.ap.nr.640LEI 3.bl.6.bl.000LEI 10.54 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu nr.10 Brăila.Ion Manole G.4.str.119 Brăila.et.et.65 Brăila.2.160LEI 13.35 Brăila.Metalurgiei.ap.str.65 Brăila.bl.sc.422.760LEI 23.bl.sc.40.538.240LEI 3.40.Constan?a Lungu S.19 Brăila.840LEI 19.Marioara Lupa?cu C.040LEI 15.bl.Maria Manea G.869.892.B5.Păuna bis.ap.Stelu?a Lisnic I.Neaga Mailat S.63.ap.str.nr56.bl.Oborului.5.704.14.542.Ion Lupu N.ap.35 5.Oborului.A8.B.855.600LEI 60.29 Brăila.AG6.237.bl.Vasile Lupu.3.D.7.15 Brăila.Ion Litan H.8.56 Brăila.Georgeta Manolache C.str.ap.B2.366.2.760LEI 3.160LEI 12.

Maria Brăila.29 Melnecenco N.1.str.66 Milea I.nr.ap.Soarelui.ap.nr.2.559.Mariana Brăila.2.et.3.760LEI 31.str.Debre?in.8.Gheorghe Brăila.Ştefan cel Mare nr.520LEI 28.sc.670LEI 60.bl.71 Mihalcea P.26 M?crineanu S.268.Constantin Brăila.613.Oborului.Stoica(decedat) Brăila.3.440 Marinescu Gh.Vasilica Brăila.2.nr.str.1.str.Florentin Brăila.880LEI 7.bl L3.sc.B3.ap.str.bl.bl.5.Gra?iela Mirela Mircea C.Petcu Brăila.nr 35.bl.Janeta Brăila.200LEI 10.Alexandru.25 Mihalache M.2.bl.160 Marin D.sc.678.bl.298.Milcov.Dorobanţilor.4.6.470LEI 35.812.Aurelia Brăila.bl.str.Liviu -Cătălin Brăila.160LEI 61.bl.632.sc 2.973.1.ap.Ene Brăila.22 Mardale D.Rahovei nr 34 Matei M.sc.9 Mazuru F.bl.A58.Daniel -Emilian Brăila.1.48 Milea D.600LEI 18.Industriei.774.Brigitta Bucureşti.2.sc.7 M?rgineanu M.str.59 Mare? Gh.ap.bl.str.bl.Ion Ionescu de la Mihalache V.000LEI 34.240LEI 2.sc.39 Marcu I.bl.ap.ap.str.sc.842.4.sc.595.Dumitra Brăila.2.str.Marcela Brăila.Hipodrom blC7.Piet??ii nr.Humule?ti.calea Galaţi.720LEI 71.555.217.25 56.280LEI 217.sc.12 Marica M.ap 7 M?rg?rit V.bl.Ghioceilor.520LEI 41.Elisabeta Brăila.583.Gr.nr.sc.200LEI 17.et.Eroilor nr 2.877.A31.800LEI 18.Soarelui.897.Sebe?ului.str.Ştefan Brad.ap.ale.3.32.260LEI 25.000LEI 16.Ştefana Brăila.321.18.225.ap.c1.1.et.str.H3.Petric? Ştefan Brăila.C.000LEI 77.ap.nr.840LEI 68.840LEI 62.200LEI 28.nr.bl ICSIM.880LEI 23.64 MeiRoşu ?t.440LEI 17.sc.4.074.D3.sc 1.040LEI 6.30.Tichile?ti Mihalache N.859.ap.calea Galaţi.Hipodrom.ap.sc.bl.A.calea Călăraşilor.sc.000LEI 18.39 Matei P.nr 26 Melinte I.Georgeta Brăila.370LEI 15.et.4.nr.bl.Marcelica Brăila.600LEI 113 .str.Marchid?nescu C.Vasile Brăila.sc.3.sc.ap.422.Oana Camelia Brăila.blStejar.1.str.str.bl.2.Almajului.ap.2.325.254.G2.751.25bis.057.bl.523.str.455.AG2.et.sc.ap.560LEI 14.ale.com.nr.203.18 Militaru I.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.ap.3.sc.C.480LEI 81.et.882.A13.Dumitru Marin C.ap.calea Galaţi.308.Aneta Brăila.nr.98 Mihai S.Obor.1.sc.39 Marchid?nescu N.str.2.Vasile M?rg?rit I.6 Mardale C.bl.920LEI 20.sc.str.Calu?ei.blS1.Eugenia Brăila.et.200LEI 16.bl.SC.str.1.str.25 Mircea D.bl.1.Petre Brăila.str.str.46.Independenţei bl.ap232 Mazâlu I.722.45 Mihai I.491.183.M.98 Mihai Ghe.600LEI 36.Siret.920.8.L1.str.500LEI 121.Albinei nr.M1.sc.800LEI 10.ap.413.str.ap.ap.D4.3.bl.372.320LEI 89.sc.Dorobanţilor.nr.G7.3.nr.str.Lenu?a M?n?ila A.2.ap.60 Brăila.ap.Viziru 3.1 Mihalache N.Ion Brăila.000LEI 130.52 Mircea I.348.Mircea Brăila.Industriei.18.Nicolae Brăila.ap.Iancu Brăila.1.Viorica Brăila.sc.1 Mihai E.Paraschiva Brăila.et.3bl.380LEI 39.2.6.bl.str.6 Mihai St.sc.Alexandrescu .Florina Brăila.28 Menu I.ap 57 Mih?ilescu C.ap.bl.976.com Chişcani Milea G.nr.1.698.P2.002.23 Marin N.Celulozei.4.str.sc.nr.Cocorilor.ap.calea Galaţi.542.244.ap.bl.Ghioceilor.3.ap.str.Adriana Marinescu I.000LEI 83.B5.ap.nr.nr.Ghioceilor.sc.Siret.67 Mihăilă S.123.272.2.1.4.Tudor Andrei Brăila.2.LiviuBrăila.523.480LEI 38.blS1.bl.Almajului.157.bl.040LEI 52.Hipodrom.1.360LEI 1.et.1.4 Micu ?t.Nicu Brăila.180LEI 15.1.str.1.Anişoara Brăila.str.22.720LEI 10.838.Independenţei nr.ap.ap.Tudori?a Brăila.372.980.str.52 Mircea C Ştefan Brăila.348.7 M?rg?rit.4.ap.ap.Ioana Brăila.400LEI 34.B1.blE1.080LEI 45.sc.400LEI 68.Geta Brăila.11 Brăila.nr.nr.400LEI 18.560LEI 78.4.Viorel Brăila.2.000LEI 82.str.32.818.calea Galaţi.291 Mihai P.nr.16.122.sc.

35.bl.100LEI 26.aleea Trandafirilor.bl.bl.bl.et.ap.Florin Mitache I.str.bld.str.1.A1.039.2D.3.348.str.Nicolae Moisoiu P.600LEI 4.Radu Negru.4.Ioana Miron D.358.6 Brăila.065.bl.bl.148.Plevna.000LEI 37.B.str.AF3.920LEI 20.sc.bld.et.Cristache Mogoş I.560LEI 61.sc.A1.Ioan Mocanu N.et.str.sc.116.ap21 Brăila.Viziru 1.159.1Decembrie 1918.str.nr.315.nr.483.ap.2.25.2.aleea Cinematografului.800LEI 21.ap.bl.H3.Marin Mocanu N.A8.3.sc.sc.S?ndica Mitrofan D.19 Brăila.Hipodrom.63.nr.Nada Florilor.Mircea Vodă Brăila.sc.22 Brăila.674.1.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.str.5.800LEI 14.ap.12.Vasilca Mogoş D .str.nr.nr.3.374.sc.6 Brăila.A1.nr.209.Tufe?ti Brăila.George Co?buc .nr.760LEI 24.bl.nr.sc.Albinei.A4.1.18 Brăila.ap.4.ap.bl.84 Brăila.com.Vasile Mocanu T.560LEI 4.1.ap21 Brăila.sc.Silviu Moisescu D.Plevna.Cezar Mocanu I.bl.bl.Aurelia Moisoiu C.Sebe?ului.Andrei Mitran M.calea Călăraşilor.str.bl.320LEI 18.nr.sc.ap.nr.669.sc.Aurica Miu I.000LEI 5.800LEI 19.sc.B.Claudiu.393.Anton Pann.AG1.440LEI 28.ap.Lenu?a Moise I.bl.nr.str.6 Brăila.600LEI 15.nr 31.84 Brăila.str.str.31.str.et.Fănica Modoran S.str.000LEI 18.Ştefana Moc?Niţă M.216.200LEI 2.Voica Miu R.000LEI 38.28 Brăila.B.536.T1.37 Brăila.bl.Angela Mocanu I.nr.339.sc.str.Georgeta Moldoveanu D.Emil Moise T.str.4.1.34.et.A8.6 Brăila.ap.bl.Plevna.Constantin Moisiu D.A8.ap.30 Br?il.ap.Ghioceilor.bl.A13.ap.960LEI 403.Sebe?ului.713.ap.51 Brăila.22 Brăila.G2.str.2.ap.bl.bl.14.Progresului.144.1.nr.600LEI 93.2.sc.005.et.239 114 .ap.nr.Ecaterina Mitache N.sc.31.2.com.str.133.1.Violeta Mocanu Z.30 Ialomi?a.2.nr.nr.Marian Moise T.Virgil Mocanu Gh.215.2 Brăila.3.sc.1Decembrie 1918.2.et.str.ap.bl.Nae Nelu Moisescu I.ap.2.nr.B.107.str.str.1.ap.Anton Pann.489.sc.ap.133.Hipodrom.Dorobanţilor.Felicia Mocanu I.sc.Victoriei.640LEI 47.bl.59.459.2.str.504.84 Brăila.bl.57 Brăila.38 Brăila.3.3A.978.000LEI 11.155 Brăila.B1.A4.800LEI 72.150LEI 4.29 Brăila.B1.Alexandrina Mirea G.ap.ap.Dorobanţilor.373.385.et.Ştefan cel Mare.92 Brăila.str.sc.bl.200LEI 9.2.3.320LEI 8.sc.bl.H4.bl.ap.1.Vasile Mocanu M.ap.20 Brăila.400LEI 3.900LEI 9.Progresului.720LEI 81.Marioara Mocanu N.bl.1.841.nr.bl.4 Brăila.ap.930.Romeo.sc.nr.Tudori?a Mogoş S.650LEI 74.5.nr.25 Brăila.30.12.sc.29 Brăila.str.D3.Marcela Mogoş G.Mircioiu S.sc.1.Albinei.Carmen Moise C.A5.str.str.2.Ioan Moise V.3.A27.000LEI 33.Sandu Mogoş T.Apostol Moldoveanu D.A5.560LEI 4.str.bld.Gherghina Mogoş C.bl.Camelia Brăila.31.C.Hipodrom.bl.str.72 Brăila.bld.32 Brăila.Ionel Miu G.ap.240LEI 94.ap.bl.6 Brăila.nr.4.600LEI 56.B2.18 Brăila.Sebe?ului.Albinei.str.ap.ap.Mircea Vodă.1.A30.Adriana Mirea G.1.300.305.sc.nr.bl.bl.bl.B.352.Bra?oveni.bl.200LEI 25.B7.sc.14.320LEI 24.Dorobanţilor.44 Brăila.nr.470.148.280LEI 44.1.ap.440LEI 4.ap.4.620LEI Brăila.974.bl.sc.779.4.8.1.ap.Dorobanţilor.ap.Dorobanţilor.1.sc.Victoriei.1.A1.488.573.nr.sc.ap.378.et.Iulian Mocanu I.bl.1Decembrie1918.Ionel Moise A.str.542.bl.850LEI 4.2.7.200LEI 13.sc.Plevna.bl.711.331.91 Buzău.calea Călăraşilor.33 Brăila.29 Brăila.sc.ap.et.240LEI 18.Progresului.A1.29 Brăila.sc.340LEI 21.9.et.ap.240LEI 9.et.032.Slobozia.760LEI 7.030LEI 50.663.1A 29.31.34.2.str.90 Brăila.1.Panait (decedat) Mocanu N.400LEI 52.bl.297.str.Gheorghe Miu N.210LEI 41.1.nr.626.nr.et.22 Brăila.1.Ion Mocanu V.B.Maria Moldovan C.978.et.2.str.2.A31.

37 Brăila.640LEI 28.3.nr.Hipodrom.sc.Grivi?a.792.400LEI 13.996.37 Brăila.770.et.Mioriţei.100LEI 6.488.3.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.305.Viorel.000LEI 245.Georgeta Brăila.200LEI 20.ap.000LEI 188.30.600LEI 29.223 Brăila.ap.A.ap.Neculai Nan A.Gole?ti.Oborului.Silvia Musta?? M.ap.47 Brăila.sc.059.ap.714.800LEI 13.670LEI 2.nr.nr.767.sc.2 Brăila.820LEI 31.et.Victoriei.bl.str.306.640LEI 22.ap.Paraschiva Moldoveanu A.450LEI 24.166 Brăila.19 Brăila.C4.496.Nicopole.nr.Paraschiva Muşat A.M?rului nr 139 115 .A56bis.nr.ap.str.ap.str.Teiului.238.360.Ioana Nagy T.93 Brăila.ap.800LEI 31.bl.000LEI 1.sc.Stan Munteanu E.000LEI 40.str.str.A55.str.str.720LEI 1.8pp.3.520LEI 9.Veronica Moldoveanu S.6.B9.Dan.Georgeta Morogan S.Dorobantilor.5.244.sc.523.bld.nr.080LEI 12.41.680LEI 118.sc.Dorobanţilor.63.1.str.sc.Osman Mustafa Z.Fdt.nr.Dumitru Moroianu I.nr.Sofia Morar I.8pp.bl.nr.600LEI 32.aleea Cocorilor.bl.372.bld.str.93 Brăila.sc.G15.str.bl.3.ap.116.ap.103 Brăila.Inului.83 Brăila.str.15 Brăila.Efrim Nazîru S.3.960LEI 87.A17.960LEI 39.sc.9.Sabin Mucu?? I.4.29 Brăila.186.bl.800LEI 26.1.3.Ştefan celMare.5 Brăila.Moldoveanu D.Ionica Munteanu C.30.Valentina Moraru M.10.C1.25 Brăila.et.Anica Naidin I.sc.bl.ap.aleea Policlinicii.2.Inului.Teiului.120LEI 12.897.nr.AB2.4.ap.Codrului nr.483.Dorobanţilor.40 Brăila.960LEI 5.str.Parîngului nr.Gheorghi?? Munteanu T.4.str.263.365 Brăila.25 78.nr.3.3.sc.2.aleea Policinicii.nr.bl.5.2.et.bl.691.16.18 Brăila.3.103 Brăila.Catolic?.390LEI 41.Constantin Muşat V.bl.765.Ştefan cel Mare.908.ap.nr.560LEI Brăila.str.ap.3 Brăila.Maria Motora S .3.Marcela Moraru T.428.640LEI 64.600LEI 74.str.Alexe Andrei.374.446.628.nr.str.1.Victoriei.3.Roşiori.ap.str.Oprea Moldoveanu P.Dorobantilor.aleea Micşunelelor.Karl Marx nr.Ani Anişoara Muşat V.400LEI 26.aleea Mestec?ni? ului.bld.Sandu Moldoveanu I.845.et.55 Brăila.Vicu Muşat A.bl.bl.sc.3.5 Brăila.Aurelia Musta?? N.3.Tudor Manea C.Ghioceilor.sc.Adrian Munteanu T.sc.16 Brăila.6.ap.nr.bl.16 Brăila.228.bl.27.ap.1.367 Brăila.nr.240LEI 10.1.Husnie Musta?? Gh.str.3.Jean Munteanu D.Hipodrom.A.483.44 Brăila.520LEI 22.967.37 Brăila.Mioriţei.sc.nr.4 Brăila.Victoriei.Viorel Munteanu S.Valerica Mure? Ghe.bl.012.736.Parîngului nr.calea Călăraşilor.280LEI 17.sc.219.Ioana Mustafa A.str.str.ap.520LEI 52.Pann .758.200LEI 92.000LEI 91.3.bl.str.Stana Munteanu I.761.Radu Mo?escu G.str.310.bl.str.57 Brăila.81 Brăila.str.str.238.Elena Neac?u R.34 Brăila.Dorobanţilor.2.bl.7 Brăila.400LEI 13.sc.bl.bl.ap.sc.2.Paulina Moldoveanu S.Aurelia Munteanu I.G3.AB5.bl.str.nr.nr.nr.Silvia Muşat S.1.Victoriei.ap.aleea Mestec?ni? ului.Hipodrom.ap.299.nr.030LEI 31.Marian Valeriu Monu I.Fdt.334.744.bl 20-22 sc.520LEI 24.N1.3.bl.85 Brăila str.Roşiorilor nr.Traian Monu G.000LEI 84.D4.16 Brăila.sc.2.593.000LEI 5.bl.str.000LEI 9.nr.Benoni N?stasie S.61 Brăila.47 Brăila.nr.ap.228.sc.B7.Vasilica Muscalu N.str.nr.30.sc.80.80 bis Brăila.bl.488.str.200LEI 12.000LEI 20.413.66 Brăila.sc.135.nr.5.34.Petre Naum M.str.sc.et.200LEI 12.106 Brăila.Piet??ii.744.Petrea(decedat) N?stac I.200LEI 15.A43.111 Brăila.14 Brăila.84 Brăila.str.Tudor Moraru R.G3.ap.040LEI 30.7.str.Inului nr.239 Brăila.Ion Neagu Gh.str.ap.Nicoleta Elena Munteanu S.440LEI 32.409.str.157.

73.bl.Victoriei.A.2.str.bl.sc.46 Brăila.5.000LEI 62.25A.str.ap.1.str.953.3.965.7.319.Ştefan Neculai P.3.bld.400LEI 72.str.000LEI 79.092.Crina Negrea C.sc.1.B1.str.ac.90 Brăila.Ionica Neculai V.str.sc.360LEI 93.Lauren?ia Negru C.Br?tianu nr.Viziru 3.512.bl.sc.Mihaela Negoiu N.480LEI 24.str.nr.?antier Naval.10.4.000LEI 114.nr.Panait Negoi?? E.58 Brăila.bl.624.364.3.40 Brăila.sc.Vapoarelor.538.081.Marioara Neculae V.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.55 Brăila.sc.Dorobanţilor.Constantin Negoi?? N.bl.450LEI 49.bl.2.Cazasului nr.Tineretului.Victoriei.A4bis.600LEI 63.Dan Negrea D.240LEI 16.200LEI 28.A62.960LEI 19.aleea ?nv???torilor NR.640LEI 27.372.000LEI 14.1.ap.525.54.3 Brăila.ap.A.600LEI 10.Ionica Negoitescu A.bl.94 Brăila.str.sc.Aneta Nicolae C.480LEI 14.ap.J.bl.348.3.1.str.Mari?ica Nedelcu I.Octav Doicescu.nr.Călăraşilor.000LEI 62.186.nr. nr.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.nr.5.Eugenia Necula C.ap.000LEI 43.sc.Elena Nica N.Victoriei.930.000LEI 357.ap.Rare?.bl.059.47.63 Brăila.683.12 Brăila.65 Brăila.600LEI 25.ap.004.460.Dumitru Nica N.sc.M?gura nr.520LEI 27.12 Brăila.Neculina Necula I.ap.ap.111.Elena Nicoleta Brăila.nr.54.Dorobantilor.413.nr.sc.046.Nicu?a Nedelcu D.et.str.str.D4.000LEI 249.37 Brăila.1.bl.Mirela Neculae ?t.37 Brăila.ap.Doini?a Nechifor C.4.str.nr.15.560LEI Brăila.ap.I C.Mircea cel Mare.C2.57.19.520LEI 34.nr.bl.640LEI 42.ap.200LEI 49.ap.str.233.Jeaneta Negoi?? C.Călăraşilor.744.ap.ap.ap.A53.8.230.1.000LEI 212. nr.ap.sc.Zoi?a Negoi?? T.562.ap.bl.7.7 Brăila.51 Brăila.bld.267.bl.str.2.Anica Negoiu G.Celulozei nr.et3.2.800LEI 10.?colilor.242.232.bl.ap.Celulozei nr.nr.575.360LEI 28.Soarelui .Neagu N.Dorobanţilor.Gheorghe Nicolae C.30.sc.360LEI 3.str.94 Brăila.491.bl.sc.B2.2.520.52 Brăila.str.bl.10.aleea Micşunelelor.526.Mihai Bravu nr.2A.B?nic? Neagu P.Radu Nedelcu N.000LEI 155.000LEI 57.aleea Micşunelelor.49 Brăila.4.837.44 Brăila.nr.ap.str.400LEI 5.St?nu?a Necula P.sc.str 1Decembrie.Marian Iulian Necula C.Tudor Nicolae A.ap.7.Mih?ila(decedat) Neculai N.str.nr.1 Brăila.str.67 Brăila.278.et.76 116 .33 Brăila.nr.2.000LEI 44.et.168.960LEI 57.et.3 Brăila.sc.800LEI 10.Stelian Negoiu I.str.Nicu Negraru M.str.107.O2.et3.Victoriei.154 Brăila.3.sc.sc.5.080LEI 13.et.ap.400LEI 107.000LEI 11.Gheorghe Nedelcu E.15.C.5.868.nr.580.000LEI 36.3.807.str.620 Brăila.56 Brăila.nr.sc.sc.2.nr.3.2.Mircea cel Mare.bl.ap.str.bl.Călăraşilor.194 Brăila.52.47.720.Nicolae Nichita I.065.Costache Nechita I.Hipodrom.30.Florica Negru C.880LEI 39.302.Vasile Neguleasa D.str.Georgeta Negrea T.621.sc.706.17.11.160LEI 44.36 Brăila.278.15 Brăila.ap.bl.str.52.800LEI 26.A28.194 Brăila.23 Brăila.920LEI 35.3.232.920LEI 38.76 11.R?di?a Nedelcu ?.Alexandru Vlahu?? nr.ap.165.Ion Slavici nr.bl.960LEI 3.str.sc.calea Galaţi.bl.Constantina Nicolae C.ap.73 Brăila.5.Tecuci nr 14 Tulcea.str.Mihai Nicolau I.bld.sc.6 Brăila.7 Brăila.10.aleea ?nv???torilor NR.bl.Gica Negraru I.19.Ileana NecŢuţu M.040LEI 7.bl.Călăraşilor.Fabricilor.A34.bl.996.N2.M?cin.N3.bl.1Decembrie 1918. nr.3.Aurelian Nicolae I.sc.str.73.bl.052.480LEI 3.Elena Nicoglu D.et.

str.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.C.160LEI 19.ap.M.5 7 6.sc.600LEI 20.143.ap.040LEI 10.Ulmului nr.B37.bld.280LEI 50.5.680LEI 3.et.680LEI 14.A17.Emilia Novac I.ap.ap.920LEI 103.bl.1.nr.2.bl.55 Brăila.bld.6.1.35.360.B31.000LEI 79.40 Brăila.sc.Laminoru.Romulus Dorel Obreja N.Adrian Oprea I.350LEI 35.37 Br?la.258 Brăila.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.Aneta(Surdu) Nogai Gh.Murgoci nr 35 Brăila.800LEI 117 .452.sc.33.sc.129.ap.1.A9.calea Galaţi.36 Brăila.4.sc.200LEI 1.nr.str.Dorobanţilor.3.sc.47 Brăila.str.str.bl.080LEI 20.1.bl.str.str.990.Anica Nistor G.Gheorghe Orzan C.ap.str.Lefteris Niculescu C.1.Turn.Filofteia Or??anu V.Lauren?iu Emil Oancea N.Rene Nu?u O.ap.pia?a Independenţei.372.299.Dorului nr.2.2.3.C3.bl.17.491.Amurgului.1.str.A1.200LEI 6.4.Dumitru Nistor I.1.818.640LEI 12.et.2.1.ap.Dorobanţilor.1.28 Brăila.096.str.str.bld.nr.nr.1.855.aleea Cocorilor.ap.6 5 Brăila.000LEI 23.Amurgului.Marian Negoi?? T .51 Brăila.Cornelia Ochiro?i N.348.720LEI 4.et.bl.Geanina Or??anu R.nr.240LEI 22.sc.9.3.Karl Marx nr.Nottara Brăila.C?lug?reni.2.22.845.Nicolau N.520LEI 113.A28.sc.51 Brăila.67 Brăila.calea Galaţi.D2.Neculai Nistor V.Parcului nr.sc.950LEI 16.bl.Cătălin Oprea M.200LEI 5.str.5.bl.5.3.422.760LEI 11.800LEI 58.ap.520LEI 3.str .sc.44 Brăila.Aleea ?tiin?ei.97.ap.21 Brăila.352.et.2.str.sc.13 Brăila str.961.Comunarzi.str.626.403.C.bl.129.Industriei.Maria Or??anu S.ap.nr.319.nr.B1.288 Brăila.553.800LEI 27.nr.Vasile Olteanu V.860LEI 107.120LEI 30.E4.nr.Vasilica Nistor S.Elena Ni?ical? I.sc.041.560LEI 17.908.et.202.Industriei.ap. Vladimir Norocia S.1.nr.?colilor.35 Brăila.Valeriu Ni?u G.409.45 Brăila str.400LEI 30.Gherghina Novac S.sc.AC3.nr.2.709.11.Teodor Oancea ?.480LEI 16.86 Brăila.653.616.ap.1.sc.4.ap.1Decembrie 1918.bld.741.601.bl.bl.nr.H6.blE4.ap.333.H5.bl.2.520LEI 23.1.Petru? Opri?an N.nr.bl.6.15 Brăila.Veronica -Camelia Onel N.Sebe?ului.2.ap.et.2.Vergelia Olteanu N.nr.et.str.Stan Panait C.1.Anton Pann .9.20B.55 Brăila.Gabriela Brăila.ap.43.43 Brăila.22.ap.14 Brăila.868.9 Brăila.Piet??ii.bl.Arghira Oprea I.Octav Doicescu.ap.Ion C.et.Viorica Nu?u I.sc.62.ap.sc.313.2.2.720.sc.Ştefan cel Mare nr.com.bld.360LEI 1.S.H5.12 Brăila.32 Brăila.43 Brăila.14 Br?la.Karl Marx nr.sc.sc.sat T?taru Brăila.sc.bl.str.a2.Plevna.Ioana Oprea P.3.839.bl.bl.Lucian Dan Nistor C.str.ap.15.sc.235.2 Brăila.str.3.Tudori?a Oancea T.6.bl.Hipodrom.630.calea Galaţi.284.bl.bl.nr.ap.Eugen Nistor V.2.ap.Gheorghe Orzan ?.3.Gic? Nicolau N.2bis.nr.037.3.18 Brăila.520LEI 122.sc.5.Br?tianu nr.398.86 Brăila.2.800LEI 86.610LEI 22.4.640.nr.et.bl.9.121.Kog?lniceanu.ap.sc.Dorobanţilor.21 Brăila.840LEI 16.497.030LEI 1.Rahovei nr.261 Brăila.ap.nr.str.840LEI 22.str.nr.sc.nr.et.sc.Anton Pann .74.nr.ap.840LEI 48.et.Ion Opri?an D.sc.760LEI 10.14 Brăila.bl.078.12.Viziru 1.sc.bl.A1b.Dorobanţilor.bl.3.1.560LEI 90.bl.nr.1.bl.bl.33 Brăila.5.D4.800LEI 1.377.Piet??ii.nr.Cristina Oana T.str.D.12.202.Dude?ti. 51 Brăila.625.str.39.Ghe.bl.Neculina Oancea C.Doini?a Pamfil I.et.str.et.Dorobanţilor.4.400.Stanca Onoae D.800LEI 15.360LEI 3.323.17.2.ap.148.et.ap.str.sc.nr.str.560LEI 14.47 Brăila.ap.sc.aleea Soarelui.ap.sc.Tudora Niţă S.9.5.M?rului nr.Elena Oancea T.1.3.040LEI 28.bl.960LEI 22.640LEI 37.nr.nr.nr.str.14.bl.bl.935.C7.Octavia Niţă N.277 Brăila.bld.ap.123 Brăila.et.

45 Brăila.Lucia Petrescu I.B.sc.sc.B16.C7.bl.711.Pictor Ion Andreescu nr.Felicia P?l?ncianu C.sc.com.str.2bis.32 Brăila.7.bl.str.800LEI 55.ap.C1.25 Brăila.81.sc.477.Ioana Petre G.str.et.Florica Piro?c? N.3.2.890.320LEI 12.49 Brăila.nr.nr.320LEI 33.Simion B?rnu?iu.bl.str.Ştefan Perianu N.621.43.1.Tudor Papuc S.Anton Pann.9 Brăila.bl.V.ap.100.600LEI 15.ap.Albinei.ap.S.nr.146.nr.ap.Lupu.240LEI 53.Panait M.Aglaia Paraschivescu N.2.B22.nr.898.et.ap.C.1.25 Brăila.O8.Tineretului nr.472.Elena Picu? I.080LEI 28.703.95 Brăila.976.ap.4.1.et.ap.480LEI 40.Alecu Păun G.aleea Micşunelelor.31 10.str.Nicolae(decedat) Papuc A.600LEI 32.ap.Micşunelelor.Costică P?puric? M.2.932.120LEI 52.10 Brăila.Rahova.240LEI 21.Oborului.25bis.str.et.bl.sc.?colilor.bl A53.37 Brăila.str.1.946.Dorobanţilor.153.000LEI 21.2.1.560LEI 241.Emil Pan? T.D?nu? Pescaru A.bl.Ştefana Pisic? I.36 Brăila.sc.?colilor.892.bl.084.Mi?a Păun A.3.Silvia Petcu D.Tudora Pirpiliu D.nr.sc.calea Galaţi.977.bl.8 titular-Buzău .bl.200LEI 108.ap.1.387.Preda Panait.Mihail Kog?lniceanu bl.69 Brăila.000LEI 118 .Dorobanţilor.sc.sc.A12.Valeria Panfil I.ap.et.str.Dorobanţilor.2.nr. ap.E.2.2.str.Piet??ii.Gral.339.sc.143.sc.707.ap.280LEI 24.bl.aleea Cutez?torilor.str.bld.30.sc.Mihai Pandele I.930.Neculai Petrea S.683.71 Brăila.3.Cetăţii.sc. 10 Brăila.3.Luciea P?i? D.bl.Cal.2.3.5 Brăila.str.2.808.558.1 5 Brăila.2.sc.Hipodrom.ap.str.286.sc.Elena Pârvu G.920LEI 10.Galbinasi-imputernicitBrăila.15 Brăila.450.bl.62 Brăila.ap.11.nr.I.30 Brăila.B23.A25.4.160LEI 6.Vasile Panfiloiu Gh.nr.240LEI 52.ap 8 Brăila.6ap.et.840LEI 15.Progresului.Petre(decedat) Petrea G.AF3.str.ap.nr.Eugenia Pitulice I.200LEI 11.Gheorghe Brăila.G1.bl.ap.str.nr.7.000LEI 126.sc.320LEI 47.Virgil Pârvu V.?os.str.str.845.A5. Antoneta.200LEI 33.str.2.A10.A2.bl.4 Brăila.744.240LEI 25.ap.nr.Independenţei.Avîntului.81.bl.sat.45.bl.sc.ap.et.bl.aleea Margaretelor.bl.972.Ştefana Paraschiv I.nr.831.262.36 Brăila.ap.bld.116.720LEI 82.440LEI 82.Didina Pitulice D.781.3.21 Brăila.PP.aleea Margaretelor.AD2.ap.Tichile?ti Brăila.ap.Piet??ii.430.000LEI 41.sc.15 Brăila.1.1.600LEI 15.Ştefana Pere?eanu G.sc.sc.230.bl.str.3.Daniel Gabriel Pavlov T.653.bl.1.1.200LEI 35.str.calea Galaţi.3.Ivan P?duraru M.B13.523.400LEI 56.2.bld.440LEI 35.26 Brăila.et.000LEI 72.000LEI 15.280LEI 5.bl.56 Brăila.sc.500LEI 24.1.719.sc.bl.880LEI 31.str.nr.600LEI 10.640LEI 176.Iuliana Petroiu M.Iordache Panaitescu C.3.Buzăului bl B1.Tichile?ti.nr.1.Industriei.sc.2.nr.10 Brăila.sc.sc.ap.bl.140.30.Br?tianu .Victoria Păun I.5 Brăila.1.ap.bl.17.3.ap.bld.nr.240LEI 33.Milcov.520LEI 33.Anisia Perianu Gh.28.ap.000LEI 44. bl.D2.579.nr.42 Brăila.Florica Pelelung? D .bl.3.nr.Ştefan Pan? C.com.Călăraşilor.str.953.Re?i?a nr.G1.nr7 Brăila.PP.57.et.sc.709.Comunarzi.nr.bl.str.640LEI 14.50 Brăila.str.40 Brăila.439.720LEI 20.916.800LEI 30.nr.str.AP.str.897.Grigorescu.6 Brăila.53 Brăila.623.5.bl.28 Brăila.sc.ap.1.Plevna.5.2.10.A4.str.bl.Emil Par?ov T.508.440LEI 25.Ioana Papuc R.15.3. sc.28 Brăila.B10.calea Galaţi.Dorobanţilor.Ion Pătraşcu S.G3.bl.112 Brăila.1.25 Brăila.bl.G3.ap.bl.bld.str.A9.et.280.M?gura nr.nr.ap.26 Brăila.Constantin Nottara.G-ral Eremia Grigorescu nr.bl.940LEI 6.Gheorghe Petrof I.sc.Ioan Petcu N.ap.et.nr.1.616.B6ap.979.Hipodrom.3 Brăila.94 Brăila.34 Brăila.Elena Pisic? S.ap.5.6.Aurelian Pasca G.960LEI 13.2.830.1.ap.nr.Georgeta Petre I.

nr.497.120LEI 7.bl.bl.107 Viziru 3 Brăila.Nicu?or Popa J.Daciei.sc.Radu Popa C.str.sc.aleea Cocorilor.et.542.3.571.114.28 Bucureşti.4.nr.str.193.1 Brăila.bl.2.1.ap.800LEI 28.nr.Mircea Popazu N.200LEI 27.Larisa Daniela Poenaru G.str.C?r?bu?ului.96 Brăila.ap.760LEI 8.ap.Elena Pîrlog G.899.ap.3.2.Ioana Pricop N.nr.800LEI 32.816.3.1ap.Doina Rodica Popovici ?.9.nr.Ştefan Popa L.E1.Ştefan Iulian Popovici E.1 Brăila .4.Nicolae Ştefan Pricop ?t.16.1.Alexandru Preda A.et.nr.4.str.bl.Nicolae(decedat) Policarp E.et.1ap.200LEI 115.Aneta.744. Galaţi.sc.ap.ap.Cucului nr.67 Brăila.et.sc.str.Cal.41.Eugeniu Popa St.Cal.560LEI 42.bl.1416.600LEI 9.ap.ap.sc.3.000LEI 119 .542.Gheorghe Popa A . nr.sc.blA30 ap 51 Brăila.sc.et.nr.nr.191.str.A2.932.Br?tianu .bld Dorobanţilor.32 Brăila.323.nr.str.17 Brăila.880LEI 150.2.000LEI 889.E.Maria Policarp S.Maria Popa I.129.563.508.Nicoleta.3 Brăila.sc.2.1.3.Ionel Pitulice S.ap.3.ap.Călăraşilor.3.Călăraşilor.aleea Cocorilor.et.str.bl.sc.nr.A1.171.O1.nr.1.481.7.1 Brăila.G1.Cucului nr.Georgeta Priceputu C.1.sc.Apollo.67 Brăila.H1.str.6.640LEI 24.bld.394.18.Vasilic? Popescu I.bl.bl.47.et.H1. Bl.Venera Popa G.Marius-Marian Popescu M.et.Ecaterina Popa A.68 Brăila.B3.D2.ap.A15.35 Brăila.120LEI 30.H.004.957.nr.116 Brăila.55 118.6.2.240LEI 21.26 Brăila.251 NR.1 Brăila.bld.1 Brăila.C.nr.str.str.ap.6.402.2.724.2.sc.9.sc.560LEI 9.ap.26 Brăila.Dumitra Ple?oianu T.sc.et.Manuel Mihail Popescu N.240LEI 4.str.951.351.bl.59 Brăila.127.35 Brăila.Dorobanţilor.016.1.nr.bl.et. Bl.25 Brăila.200LEI 8.sc.2.12.Piet??ii.640LEI 70.800LEI 95.bl.3. nr.35 Brăila.str.600LEI 40.1.ap.8.2.S?ndica Popa D.str.636. Galaţi.nr.600LEI 39.sc.4.et.ap.28 Brăila.599.3.9. Galaţi.A6.Ştefan(decedat) Platon I.ap.680LEI 8.525.aleea Mecanizatorilor.ap.40 Brăila.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.Călăraşilor.2.052.804.sc.aleea Cutez? torilor.E. Brăila.ap.Piet??ii.A1.str. Agricultorilor nr.040LEI 8.Stanciu Priceputu D.ap.Simion B?rnu? iu.200LEI 21.blA7.125 Brăila.Dumitru Postolache I.Mariana Popoiu I.str.sc.58 Brăila.I.bl.str.Marin Ple?oianu G.bl.720.D4.nr.Eugenia Ple?oianu N.Milcov.ap.Marna.2.1 Brăila.224.bl.1.ap.Apollo.6.bl.200LEI 59.C.Ionel Popa C.200LEI 52.23.ap.Mihaela Prefac D.1 01 Brăila.Emil Poienaru I.Nada Florilor .nr.078.96 Brăila.1.ap.sc.str.et.1.U.Sevastopol.bl.str.160LEI 91.ap.ap.str.A2.E1.Gelu Podaru I.47.sc.3.1 Brăila.419.sc.Neculai Potera?u R.313.Avrig.1.720LEI 103.47.ap.ap.36 Brăila.3.816.35 Brăila.300LEI 17.3.1 01 Brăila.ap.sc.400LEI 49.2.?colilor.280LEI 5.A6.Octav Doicescu nr.sc.800LEI 122.sc.A28.10.4.bl.ap.nr.160LEI 66.str.sc.Elisabeta Popescu C.18.sc.et.nr.sc.bl.?colilor.400LEI 28.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.892.3.3.240.18.000LEI 20.str.nr.323.aleea Culturii.040LEI 160.str.nr.str.Cal.bld Dorobanţilor.sc.12.14.bl.ap.nr.str.240LEI 48.460.I.C?r?bu?ului.2.ap.ap.str.ap.483.2.blA30 ap 51 Brăila.Dorobanţilor.nr.bl.1.sc.693.160LEI 44.Cucului nr.sc.bl.240LEI 10.800LEI 35.Br?tianu .A7.440LEI 7.297.Valentina Pîrlitu D.Simion B?rnu?iu.28 Brăila.A9.Ghiorghe Podaru G.240LEI 61.470.bl.Ionel Popazu F.sc.str.bl27.bl.str.A28.Chi?in?u nr.str.A28.str.2.785.113.3.Călăraşilor nr.nr.3.360.O1.sc.Pitulice D.59 Brăila.Maria Brăila.36 Brăila.?colilor.bl.000.Logof?t T?utu nr.bl.Natalia Popescu G.4.bl.26 Brăila.680LEI 9.nr.nr.bl.3.sc.1.Hipodrom.23.112 Brăila.D2.bl.840LEI 30.6 Brăila.139.str.960LEI 75.E3.bl.A7.sc.bl.bl.bl.

T?nase Pung? I.nr.sc.Aurica R?zvan P.Marin R?ileanu S.ap.caleaCălăraşilor.6.957.bl.120LEI 47.9 Brăila.et.aleea Cocorilor.74 Brăila.51.sc.sc.1.360.Cristea R?ileanu V.Dorobanţilor.et. V10.Hipodrom.nr.A10.bld.558.599.Mariana Nicoleta Purc?rea D.3.str.nr.000LEI 12.4bis.Hipodrom.str.74 120 .Ioana Rarinca G.str.65 Brăila.ap.bl.Oborului.nr.Marcel R?ileanu C.600.377 Brăila.6.et.str.23.str.061.11.ap.Hipodrom.14 Brăila.Petrica Radu T. bl.200LEI 10.et.bl.ap.Cornelia Raftopolos G.23.str.345.bl.et.42 Brăila.418.Marian R?zvan N.227.250 Brăila.171 Brăila.1.895.Iordan Prodan Ghe.Ioana Raftopol ?.720LEI 14.N1.2.Călăraşilor.E1.ap.653.20.3.Carmen -Geta Rancea V.et.600LEI 5.calea Galaţi.800LEI 34.str.sc.640LEI 5.ap.bl.bl.19.Gr.nr.Gr.2.Hipodrom.com.str.bld.bl.Cal.1.Stamatina Puflea D.nr. str.ap.200LEI 4.ap.600LEI 1.nr.sc.bl.56.14.ap.et.sc.880LEI 4.32 Brăila.600LEI 41.8.str.000LEI 42.Costică Rarinca I.bl.sc.bl.ap.com.6.037.sc.74 Galaţi com.507 Brăila.Oborului.529.sc.246.et.297.nr.400LEI 10.ap.nr20.920LEI 9.14.Alexandrescu .bl.1.2.bl.str.930.nr.Hipodrom.488.563.5. Vasile Alecsandri.Viziru Brăila.str.840LEI 79.ap.nr.58 Brăila.844.920LEI 31.Ioana Ranete N.800LEI 1.6.Gheorghe Pruteanu L.600LEI 4.2.sc.14 Brăila.ap.B?nic? R??canu M.000LEI 29.320LEI 32.290LEI 8.sc.48 Brăila.148.C9.640LEI Brăila.nr.ap.3.et.sc.Mihai Bravu nr.bl.Ioana R?dun? M.et.sc.800LEI 25.5.Dorobanţilor.A13.Stancu Radu I.200LEI 41.Ştefana R?deanu I.sc.628.472.sc.str.000LEI 31.aleea ?nv???torilor NR.Florina Ratscher C.sc4.1.ap.aleea Policlinicii.200LEI 11.ap.46 Brăila.Grivi?ei.824.ap.ap.9.sc..bl.22.et.Alexandrescu .148.11.Monica Radu I.837.680LEI 4.Ecaterina Radu D.2.2.818.str.bl.Ioana Pâcleanu G.nr.Costică R?ileanu P.1.1.str.5.Cal.bl.192.bl.ap.str.24.4.2.aleea Metalurgiei.nr.16.ap.bl. 2 Brăila.14.200LEI 11.219.et.Ion Radu G.880LEI 22.475.ap.D3.et.45 Brăila.bl.051.Cal.sc.720LEI 9.ap.str.Gr.560.120LEI 138.sc.815.111.000LEI 70.nr.Ionel Radu S.315.4.nr.Nicoleta R?ileanu T.4.555.ap.nr.3.84 Brăila.008.B2.sc.2 34 Brăila.nr.A10.ap.A10.1.A23.bl.G12.Cezar Maricel Radu V.sc.1.000LEI 44.1 Brăila.com Gropeni Brăila.5B.Eugenia Mihaela Psaropol C.Veronica Ranete G.Ana Aslan nr.1.704.60 Brăila. ap.Nicu Brăila.037.Gherghina Purice I.Viziru 1.372.2.2.nr 7BL.105.Ion Radu S.Călăraşilor.Doroban?u Brăila.23.Matca Brăila.223.25.920LEI 28.800LEI 3.bl.Adrian Radu V.Ion Psaropol A.14 Brăila.Vasile Radu R.2.ap.5.7.2. 11 21.nr.16 Brăila.600LEI 1.17 bis Brăila.409.Hipodrom.bld.Ramona Rarinca I.040LEI 15.D1.488. sc.000LEI 67.800LEI 5.nr.47.5.et.sc.3.Hipodrom.3.326.104Cuza.Viziru 3.1.2.nr.sc.320LEI 56.11.ap.48.ap.str.bl.437.bl4.4.Stratia Rarinca S.4.Dorobanţilor. 1. bl.str.1.11.ap.Procopie D.str.25 Brăila.bl.74 Tecuci.sc.165 Brăila.18.bl.600LEI 38.3 Brăila.nr.Hipodrom.nr.ap.080LEI 4.Mihail Puia B.26 Brăila.Ştefan Pung? S.Victoriei.Radu Purice M.Marinache Puha C.C10.10 Tulcea .sc.148.A18.bl.6 1 Brăila.sc.Ghi?? Rarinca I.800LEI 6.Călăraşilor.bl.A55.937.840LEI 6.3.600LEI 3.Alexandrescu .Plantelor .

nr.250LEI 13. Independenţei.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.66 14.sc.E1.440LEI 17.D6.000LEI 10.400LEI Brăila.Lucica Rusu ?.ap.bl.600LEI 3.sc.Soarelui.nr.str.Stelic? Roşca D.sc.sc.Daciei.Retscher M.ap.800LEI 27.Vasile-Marian Robitu R.Ioana Sandu Gh.200LEI 40.Călăraşilor.47.280LEI 424.Micro 17.000LEI 11.Energiei.Hipodrom.3.Ilie Rusinoiu F.sc.5.bl.nr.str.4 Brăila.Gabriela Mariana Scurtu G.808.Ion Brăila.nr.bl.str.nr.str.nr.52 Brăila.240LEI 3..str.bl.A28.nr..sc.26.str.487 Galaţi.?colilor.Elena Rotaru I.bl.Rahova.46 Brăila.47 Brăila.sc.2 38 Brăila.bl.sc.605.200LEI 33.Dumbrava Ro?ie nr.str.000LEI 23.str.372.Călăraşilor.360LEI 28.1.bl.Ecaterina Rotea M.156.16.et.Aureliana.Feroviarior.3.27.800LEI 27.Cal.Ştefan cel Mare.800LEI 41.159.B23.sc.3.636.Florica Roşu N.432.pia?a Independenţei.str.str.88 Galaţi.53 Brăila.B2.sc.6.Mircea cel Mare.440LEI 127.080LEI 14.nr.Constantin Scripcaru N.46 Brăila.3.658.str.str.str.41 Brăila.111.Unirii.319.et.Constantin Rusu I.107 Brăila.Gheorghe S?lceanu ?.ap.sc.Cal.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.320LEI 23.23 Brăila.bld.Virgil S?l?v?stru V.3.str.nr.54.D2.Călăraşilor.bl.sc.000LEI 12.bl.680LEI 95.Ionel Sandu A.3.440LEI 10.098.ap.nr.507.Cal.Victoria S?r?cil? I.Micşunelelor.500LEI 68.4.bl.bl.ap.488.et.ap.5.315.45 121 .et.bl.et.Ştefan Sânpetru D.bld.58 Brăila.ap.6.Cal.bl.101 Brăila.ap.196.480LEI 8.7.5.1.sc.7.32 Galaţi.A55.930.200LEI 6.765.ap.23 Brăila.bl.Dorobanţilor.892.480LEI 7.3.771.sc.1.ap.339.bl.000LEI 24.bld.1.3.109 Brăila.446.sc.str.ap.nr.10C.91 Brăila.800LEI 10.600LEI 72.et.str.str.Piet??ii.410.Cal.bl.A28.8.Călăraşilor.str.47.12 Brăila.23 Brăila.1.3.319.nr.941.240LEI 14.111.76 Brăila.et.bl.Mitic? Roşca I..ap.Valea C?lug? reasc?.Florica Rusu S.sc.C8.54.ap.153.A5.Rahova.str.Dorobanţilor .15 Brăila.sc 3.3.nr.et3.229.ap.calea Galaţi.1 30 Brăila.sc.sc.3.3.8 Brăila.Dorobanţilor .604.520.Hipodrom.319.3A.Ioana Robu I.Elena Sarivan N.bl.47 Brăila.5.Ion Ristici M.Elena Scarlat S.com Gropeni Brăila.552.Sorica Savin I.Tudori?a Roşu G.ap.827.sc.bl.400LEI 15.et.15 Brăila.68 Brăila.Celulozei.str.153 Brăila.56.nr.8.600LEI 16.4.sc.str.sc.137.sc.Elena Rusu M.nr.ap.et.B1.Valentin-Roberto Samuil? S .113 Brăila.ap.120LEI 190.Neagu Rusen ?.str.268.nr.str.nr.66.bl.et.?colilor.264.544.800LEI 20.Călăraşilor.280LEI 45.bl.et1.140.2.str.bl.calea Galaţi.10.85 Brăila.I1.nr.040LEI 15.Milcov.Stere Rotaru V.58 Brăila.69 Brăila.ap.B6.5.nr.Natalia Sec?reanu D.3.ap.320LEI 22.B1.3.101 Brăila.Doru Romeo Rotea D.G3.bl.4.nr.6.3.M.bl.996.1.bl.3.ap.C11.Neculai Roman I.362.000LEI 85.637.nr.sc.nr.360LEI 26.ap.2.124.nr.816.360LEI 3.nr.bl.3.Adelina Sbarcea A.nr.Călăraşilor.1.ap.485.nr.48.9.A 58.Marian Sasu E.sc.sc.S.A8.ap.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.str.302 Brăila.232.ap.575.nr.bl.ap.2.000LEI 5.1.Manda Savin I.050.ap.nr.Marcel Robea P.Piet??ii.Mihai Viteazu.040LEI 11.ap.35.57 Brăila.ap.Milcov.1Decembrie 1918.2.bld.E1.ap.1 30 Brăila.Ana(decedat?) Scurtu G.nr.900LEI 22.Rarchela Sasu V.sc.nr.B1.ap.ap.B9.bl.bl.898.Nicu Sasu V.et.128 Brăila.sc.str.bl.15.3.Victoriei bl.520LEI 64.nr.sc.115 Brăila.1.110.Oborului.372.str.624.119.800LEI 87.440LEI 32.8.A13.41.nr.Ionel S?nduleac G.Sebe?.120LEI 4.bl.Hipodrom.113.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.Caterina Rotaru R.Valerica Sânpetru O.4.str.ap.278.63 Brăila.Titu Sava I.000LEI 62.

G2.000LEI 15.10 Brăila.bld.000LEI 44.nr.Marian Sîrbu R.3.Tudora Sideri R.ap.calea Galaţi.Violeta Spulber M.str.218.Hipodrom..ap.000LEI 10.444 Brăila.ap.88 Brăila.008.157.Industriei.str.sc.A23.et.Petrica Sîmpetru M.525.U.sc.95.Rada Simion St.et.2.65 Brăila.bl.ap.bl.bl.Marioara Stanciu G.794.sc.153.385.11 Brăila.840LEI 2.aleea Almajului nr.Cătălin Daniel Stan N.nr.600LEI 14.ap.nr16.sc.calea Galaţi.2.Vasile Sîrbu O.21.A27.560LEI 33.ap.str.Unirii nr.30 Brăila.1 5 Brăila.11 15.1.14 Brăila.10 Brăila.bl. Brăila.ap.855.49 Brăila.Oprea Sîrbu S.sc.Iscip.Roşiori.1.3.483.024.40 Brăila.148.bl.1.600.ap.sc.30.George Enescu .aleea Mugurilor.1.23 122 .600LEI 10.bl.bl.760LEI 65.25.Hipodrom.500LEI 35.83 Brăila.A.Caterina(decedat?) Stanciu N.Viziru 1.3.5bl.440LEI 5.Cal.Viziru 3.3.str.bl.779.Elena Spulber C.Aurica Spiridon I.bl.T?t?ranu Brăila.et.202.bl.sc.560LEI 46.A.nr.str.880LEI 13.sc.str.str.16.sc.str.320LEI 68.nr.ap.967.Ilie(decedat) Sideri N.bl.1.str.nr.str.sc.422.et1.720LEI 94.?os.10.148.4.525.Dumitru Stan M.360LEI 23.ap.81 Brăila.162 Brăila.23 Brăila.Hipodrom.40 Brăila.350LEI 26.5B.000LEI 7.Ion Sîmpetru D.558.Alexandru Stanciu I..Comunarzi.bl.Viorel.3.89 Brăila.str.et.sc.str.262.V1.nr.616.18 Brăila.1.5.110.ap.str.bl.000LEI 5.444 Brăila. Brăila.20.Aurel Stan T.aleea Almajului nr.Viorel Spulber N.G2.A8.nr.et.Elena Brăila.bl.G2.sc.000LEI 65.A23.sc.ap.404.Silviu Sfârtoc G.72 Brăila.ap.nr.2.600LEI 4.str.Tinca Stan N.1 5 Brăila.595.str.ap.137.400LEI 6.Vasilica Sîrbu V.200LEI 13.1.ap.5.aleea Culturii.B5.ap.800LEI 15.51 Brăila.sc.Călăraşilor.3.555.1.et.Frusina Staicu D.000LEI 21.3.str.SC.nr.4.Viziru 1.10 Brăila.313.sc.162 Brăila.670LEI 1.G-ral Eremia Grigorescu nr.str.Stan Stan M.662.Nicu Stan N.bl.5.str.ap.Catrina Staicu I.com .ap.000LEI 26.et.080LEI 1.704.Hipodrom.Sebe?.bl.Sec?reanu I.184.P4.sc.10 Brăila.sc.nr.2.sc.1.B1.Gabriela Simion Gh.nr.Stan Sp?taru I.62.Călăraşilor.000LEI 32.15 Brăila.nr.bl.Călăraşilor.558.str.V1.ap.600LEI 56.9.ap.65 Vrancea.2.ap.sc.025.800LEI 13.Ioana Simion N.str.558.bl.Paulina Stan E.ap.et.bl.218.Nedelia Sfârtoc N.A3.3.558.nr.sc.Buzăului.nr.Gr.190.200LEI 19.4.920LEI 96.ap.600LEI 56.Unirii nr.Mihail Kog?lniceanu nr.191 Brăila.14-16.aleea Mecanizatorilor.20 Brăila.sc.1.ap.sc1.2.69.200LEI Brăila.Gra?iei nr.2.706.181.1.ap.Constantin(decedat) Stamate A.1.bl.Grivi?a.164.5.350.3.800LEI 16.A10.372. bl.62.Didina Soare S.nr.et.com.284.040LEI 31.str.Victoriei.nr.1.4.35 Brăila.Alexandrescu.Marian Sima C.sc.ap.E4.ap.5.et.2.Virginel Stan R.Ion Sima P.Lilian Sîrbu N.640LEI 41.116.str.?os.bl.H1.sc.008.10 Brăila.nr.Angela Sinca S.800LEI 144.Anatolie Smeu T.65 Brăila.nr.Buzăului.448.640LEI 16.3.43.et.Simion Soare St.et.015.200LEI 32.Sofia Soare S.nr.Mariana Sinca M.ap.Dumitru Stanciu N.2.nr.11.sc.sc.8 Brăila.Roşiori.372.sc.256 Brăila. Independenţei.str.B1.4.B?r?ganul Brăila.bl.sc.aleea Soarelui.72 Brăila.bl.Hipodrom.5.2.Cometei nr.1.ap.1.Cal.760LEI 11.ap.bl.sc.5.230.Ioan Stan N.bl.nr.aleea ?nv??? torilor.ap.bl.aleea Culturii. str.nr.3.bl.N1.4.500LEI 46.8.str.Dumitra Stanciu I.51 Brăila.George Enescu .bl.800LEI 26.488.A.4.430LEI 15.452.440LEI 10.

str.Adriana Şerban C.str.Ghe.Hipodrom.nr.ap.489.Ghioceilor.sc.949.sc.A13.nr.Apollo.19 Brăila.Industriei.bl.Cre?ei.2.630.000LEI 16.ap.Unirii nr.Dorobanţilor.Constan?a ?eitan S.Radu Negru.bl.27.nr.C.65 Brăila.75 Brăila.C8.186.ap.319.698.Maria S?nduleac G.111 Brăila.37 Brăila.nr.blA4.C.Apostol Stoian C.711.bld.Buzăului.str.800LEI 360.394.372.A25.4.Mitica Stari? Z.Micro 13B.3 Brăila.6 Brăila.Dumitru Streche Gh.bl.4.str.ap.str.000LEI 12.513.ap.945.52 Brăila.720LEI 21.2.blA24.3.17.Bistri?ei.1.Bujor Şerban G.27.sc.Ion Stoian G.str.735.str.bld.Milcov.120LEI 3.Ştefan Sub?iric? G.520LEI 5.nr.sc.str.4.ap.Gica Şerban N.nr.blA4.ap.440LEI 3.600LEI 26.bl. nr.ap.Victor Stoean A.2.69 Brăila.ap.360LEI 9.43 Brăila.269.124 Brăila.bl.et.Comunarzi.44 Brăila.Rodica Stoianof Ghe.119.bl.238.200LEI 30.86 Brăila.str.Oborului.Nu?a Stoian G.960LEI 6.246.bl.334.ap.et.447.002.bl.Simion B?rnu?iu nr.bl.Mihail Kog?lniceanu .538.str.Mihail Kog?lniceanu .nr.Mihaica Stancu T.sc.str.L3.041.80.18 Brăila.19 Brăila.Cuza nr.Aurica Stoianof S.W.AB3.Marian Şerban F.bl.nr.Cristina Stoicescu N.et.Ştefan Stoica V.252.Dorobanţilor.16 Brăila.ap.Caraiman nr.Petrica Stoian S.ap .000LEI 10.et.4.A26.75 Brăila.C1.16 Brăila.M?r?cineanu.9 Brăila.8 Brăila.800LEI 3.blA24.B13.F?g?ra?.Plantelor.3.Gherghina Surdu M.Ion Suditu I.B1.Milcov.20.600LEI 18.nr.520LEI 34.str.sc.5.bl.sc.6 Brăila.41 Brăila.bl.str.400LEI 109.18 Brăila.Stancu C.Plevna.520LEI 5.111.A.000LEI 9.Plevna.800LEI 74.nr.960LEI 51.et.sc.C1.nr.Gic? ?chiopu M.775.ap.640LEI 167.Elena Surdu N.840LEI 32.28.nr.A.200LEI 64.800LEI 9.Miron Costin.409.000LEI 58.B2.Tudor Susanu S.nr.3.Stelu?a Silvia Suciu N.1.sc.Rosetti.A28.1.str.Simion B?rnu? iu.20.sc.nr.44 Brăila.Caraiman nr.7.240LEI 10.str.Deltei.000LEI 47.str.ap.23 Brăila.sc.6 Brăila.4.53 Brăila.17 A Brăila.str.37.Chiva Surdu A.1.1.1.2.359.bld.et.nr.000LEI 95.Nicolae Şerban R.988.str.1.Ioan Stoian D.Piet??ii.53 Brăila.C?r?midari.sc.ap.254.695.760LEI 15.Simion B?rnu?iu nr.4 Brăila.nr.3.225 Galaţi.Mariana St?nciulescu M.str.32.424.bl.bl.8.190.4.4.sc.1.13 Brăila.sc.ap.et.8 Brăila.bl.ap.ap.18 11.186.Mihail ?eican D.sc.str.752.C?r?midari.ap.000LEI 4.ap.1.str.6.ap.389.str.28.42.Hipodrom.et.str.ap.ap.nr.bl.040LEI 10.str.380LEI 63.bld.nr.Didina Stroia I.9.sc.19.sc.1.000LEI 64.1.sc.230.1.334.sc.200LEI 275.Emil Stoica R.18 Brăila.bl.A26.Ion Stroe S.9 Brăila.2.nr.6.Daniel Streche I.nr.?os.879.sc.Panait Istrate nr.ap .bl.aleea Cocorilor.400LEI 9.str.bl.et.Valentin Surdu V.2.str.str.200LEI 66.ap.bl.sc.400LEI 71.Aurelian Stoian C. Brăila.str.927.1bl.125.et.sc.Elena Stoenescu A.372.595.198.str.str.825.66 Brăila.bl.Cornelia Stroe D.Turn.str.Avram Iancu.str.ap.nr.438.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.F?g?ra?.calea Galaţi.4 Brăila.800LEI 123 .920LEI 26.Ioana Stancu J.15 Brăila.600LEI 29.17 Brăila.1.sc.137.nr.Costel Stoian S.Ioan Brăila.str.1.600LEI 2.E2.Narciselor nr.29.200LEI 14.Rodica Stoian ?.957.4.19 Brăila.366.nr.Stelu?a Sterescu I.str.302.105 Brăila.3.280LEI 6.360LEI 23.Simion B?rnu?iu nr.140.4.str.ap.2.G 3.840LEI 23.320LEI 11.sc.372.Grivi?a nr.bl.200LEI 11.82 Brăila.str.Anica Şerban Gh.5.Georgeta Surdeanu A. nr.

191.186 Brăila.A3.957.39 Brăila.D3.800LEI 19.str.899.str.sc.Poet Grigore Alexandrescu .et.10-12 Brăila.203.Liliana Cecilia T?nase V.J1.Hipodrom.sc.000LEI 119.sc.nr.949.str.Marcel ?oitu I.Vasile Ştefan S.800LEI 63.sc.16.116.Apostol Tar?u G.25 Brăila.840LEI 37.460LEI 44.767.ap.570LEI 2.str.?colilor. 315.bl.et.5.220.2A.28.bl.2.D4.Valentina Terente V.56 Brăila.Virgil Tarpan C.ap.bl.387.100LEI 4.Cal.sc.354.calea Galaţi nr. 26 Brăila.080LEI 7.1. 17.720LEI 37.ap.13.nr.14.87 Brăila.str.et. 7.Dorobanţilor .sc.bl.2.ap.Anicu?a ?chiopu I.Şerbănescu C.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.sc.Eugen ?oitu G.et.15 Brăila.260.3.1.446.ap.nr.ap.Elena Florica Te?liuc I.ap.595.aleea Cocorilor.28. B2.?colilor.B11.297.Cuza nr.3.Valeriu Tatu G.14.sc.sc.bl.Nicu?or Tair A.870LEI 13.5.6 Brăila.520LEI 14.nr.str.564.315.sc.920LEI 17.278.966.2.200LEI 21.11.935.334.680LEI 8.253 Brăila.bl.str.56.2.ap.G2.230 Brăila.238.Vasilica Brăila.D.142 Brăila.288.89 Brăila.267 Brăila.000LEI 34.sc.Vasile T?nase G. bl.nr.56.A1.str.Celulozei nr.Aurica Teodorescu N.str.44 Brăila.1.40.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.232.pia?a Luminii nr.4.str.750LEI 5.Relu(decedat) ?erbu I. 1.200LEI 62.Ecaterina ?orici T.str.4.nr.ap.Dumitra Ştefan A.bl.Lebedei.aleeaTopoloveni.bl.323.bl.Călăraşilor.480LEI 28.ap.sc.800LEI 44.Plevna. ap.Ion Taflan L.600LEI 43.Constantin Taflan L.40.240LEI 73.bl. nr.Dumitru Timohi N.000LEI 19.nr.Viziru 1.Gherea.1.bld.Osman Tanislav T.750LEI 67.480LEI 27.4 Brăila.Sanda ?tef?nescu S.ap.760LEI 9. calea Călăraşilor.Alexandrina Toader P.44 Brăila.F3.3.5.George Enescu.AP.2 Brăila.sc.Nicoleta Daniela Tinca A.sc.calea C?lara?ilor.501.3.600LEI 31.nr. et.43.str.ap.B13.bl.500LEI 57.Dorobanţilor .960LEI 10.sc.nr.bl.ap.6.374.Leanca T?bârc? T.Albinei.D2.bl.aleea Almajului nr.5A.548.bl.Dorobanţilor .nr.Cal.38 Brăila.400LEI 3.5.281.700LEI 7.Constantin T?nase ?.aleea Margaretelor.496.ap.640LEI 14.nr.520.bl.nr.bl.14 Brăila.800LEI 16.Vladimirescu Brăila.11.Daniel ?arpe Gh.372.Neculina Teodorescu V.339.632.13.422.1.ap.243.bl.ap.2.nr.nr.3.3.884.Bi?a T?nase V.41 bis Brăila.N1.5A.Plantelor.85 Brăila.Nicolae Iorga.bl.ap.Ionel ?erbu C.593.str.sc.156 Brăila.084.B.nr.bl.270.600LEI 27.nr.148.bl.200LEI 24.560LEI 16.ap.3.ap.sc4.A5.11 Brăila.5.1.calea Galaţi nr.Viziru 1.837.740LEI 3.bl.Ileana T?nase I. bl.43 Brăila.ap.880LEI 97. nr.4.435.2. sc.Malului NR.Costică ?terg?rel T.5 Brăila.319 Brăila.810.et.Simion B?rnu? iu.1 Brăila.289.400LEI 66.440LEI 24.Maria Tencaru I.11 124 .sc.Victoriei.bl.sc.92 Brăila.A18.1.sc.bl.1.Chiva ?tir I.et.38 Brăila.Maria Serdean Gh.760LEI 74.bld.ap.920LEI 17.Maria Tiberiu G.Daniela Viloleta Te?liuc I.TURN.nr1.calea Călăraşilor.1.400LEI 67.str.C.Pictor Ion Andreescu nr.000LEI 6.nr.2.91 Brăila.A12.3.400LEI 12.G-ral Eremia Grigorescu nr.13.Ioana Teodorof M.85 Bucureşti.bld.400LEI Brăila.Radu Negru.str.440.bl.sect.B10.sc.str.2.3.Carmen Ştefan A.ap.ap.nr.ap.8 Brăila.et.ap.227.sc.bl.str.str.382.319 Brăila.com T.18 2.Virginia Tihan N.str.786.Călăraşilor.bld.Maria Serdean N.Mariana ?tef?nescu G.

et.4 Brăila.919.bl.str.551.ap.Chercea.D?nu? Toma V.5.bl.5.25 bis.aleea Cocorilor.10 Tulcea.4.ap.1.bl.bl.sc.str.1.nr.744.Sebe?.2.188.ap. Galaţi.ap.sc.Ştefan cel Mare nr.nr.str.2.B13.7.sc.et.?nv???torilor nr.1.sc.56 Brăila.Constantin Tomescu N.20 Brăila.Hipodrom.569.390.Constan?a Turcu P.059.36.et.840LEI 36.nr.nr.P1.sc.sc.str.Dej nr.str.485.bl.270 Brăila.bl.B16.46 Brăila.Agripina Toma N.Cornel Jenic? Toma P.Camelia Trufa?u I.60 3 Brăila.et.Aurelia Toia A.A36.ap.?os.000LEI 41.sc.26 Brăila.200LEI 20.55 Brăila.Mitic? Turnea Gh.Fănica Tutulan I.str.2.600LEI 55.600LEI 4.000LEI 161.558.Stana Toma N.str.Progresului.Ileana Toma G.29.et.AB1.35 Brăila.372.760LEI 22.15.nr.A.1.Elena Tudorache M.7ap.000LEI 62.28 Brăila.10 Brăila.ap.Dumitra Toma C.str.Br?tianu BL.000LEI 15..AP 34 Brăila.A14.15.str.276 Brăila.177.Ioana Turcu St.9.560LEI 4.bl-3.178.000LEI 4.ap.Buzăului.nr.3.Lucian Tudorache I.000LEI 8.2.sc.ap.bl.et.Ion Turtoi N.Cătălin Mugurel Trifan N.419.360LEI 26.et.Constan?a Tudosie G.448.Călăraşilor.Ghioceilor.Marius Cristian Toma G.61.595.str.sc.193 Brăila.2.ap.Delfinului nr.000LEI 32.bl.sc.C.A.744.31 Brăila.Gheorghe Brăila.2.bl.nr.ap.ap.550LEI 20.9.600LEI 54.800LEI 20.874.30.Cal.E.C1.3 16.400LEI 94.Aurica Tudos? N.sc.str.1.66.Comunarzi.C5.5.bl.str.674.302.et.str.O3.A.sc.Tudora Tudor I.bl.Călăraşilor.sc.874.G-ral Eremia Grigorescu blP17. nr.1.Ştefan Tudor I.bl.17 Brăila.ap.et.307.ap.et.sc.str.sc.Libertăţii nr.A2bis.sc.17.1.028.593.40 Brăila.ap.367.000LEI 10.sc.C1.ap.ale.sc.A28.488.000LEI 27.et.520LEI 12.bl.str.ap.Gheorghe Tudor S.L.str.3 Brăila.Anica Toma G.T.et.sc.str.Tineretului bl.sc.C.4.906.8.Anica Tudorache T.sc.7 5 Brăila.4.60 Brăila.Vladimirescu N5 47 Brăila.bl.?colilor.744.et.238.890.TURN.Cal.680LEI 10.6.56.58.920LEI 28.bl.bl.960LEI 20.sc.ap.794.sc.384 Brăila.342.sc.800LEI 33.nr.360LEI 105.ap.1.bl.Pite?ti.120LEI 17.et.C5.38 Brăila.ap.284.3.str.str.6.sc.21.3.Ghioceilor.000LEI 16.56.E4.400LEI 2.ap.Chi?in?u.1.Policlinicii.220 Arge?.str Ştefan cel Mare nr.ap.Constantina Tudora?cu G.3.Nicolae Trifan C.1.str.3 bl.Neculai Toreanu T.SC.sc.794.ap.bl.et.35 Brăila.Viorica Tudora?cu G.ap.016.56 Brăila.Adrian Tudoric? I.190.Fănica Toma G.217.4.65 Brăila.427.nr.Mariana Tudose N.2.str.400LEI 3.sc.2.2.1.9 Brăila.nr.?colilor.?os.bl.11 Brăila.Călăraşilor.Silvia Tudose T.N2.Adrian Tudose I.nr.Bebi Turiac M.Marian Cezar Tudor N.040LEI 105.str.840LEI 103.Unirii nr.53 Br[ila.4.S?ndica Florica Toma G.sc.29.Nicolae(decedat) Tudose P.calea Galaţi.bl.et.str.nr.str.200LEI 37.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.ap.Antonel Tudorache R.Călăraşilor.158 Brăila.200LEI 31.15 Brăila.str.Gole?ti nr.Plevna nr.4.bld.12 Brăila.744.Galaţi.315.Buzăului.M?cin.ap.ap.232.246.000LEI 59.et.str.000LEI 125 .Dumitru Tudor I.000LEI 46.84 Brăila.str.bl.5.842.1.920LEI 140.C?lug?reni.str.bl.246 Brăila.ap.200LEI 30.3.640LEI 65.2.str.16.sc.2.2.25 Brăila.nr.46 Brăila.nr.840LEI 15.Avîntului bl.K.61 Brăila.Ioan Tudora?cu I.Georgeta Tudorie I.nr.Cal.840LEI 85.nr.1.bl.sc.2.str.bl.1.Vasile Tudor L.62 Brăila.2.bl.bl.Tineretului nr.188.B38.040LEI 10.Ghioceilor.68.?colilor.Tocitu Florea R.str.246.Unirii.464.nr.480LEI 12.1.et.43.Lucica Tudora?cu D.2.25 Brăila.526.nr.D4.360.38 Brăila.372.bl.11 Brăila.str.ap.200LEI 141.nr.G15.Constantin Tudor N.11.sc.nr.A2.B2.bl.148.ap.680LEI 15.Deltei nr.1.calea Galaţi.160LEI 19.Industriei.11.Viziru 3.str.Dorobanţilor .9.6.nr.Dorobanţilor .I.ap.str.nr.280LEI 19.Marcela Tudor I.4.26 Brăila.Anica Tudor N.ap.

?os.1 Brăila.et.str.sc.800LEI 400.111.sc.bl.1.bl.ap.ale.et.sc.483.aleea Mugurilor nr.1.ale.Marcela Vanc? D.71 Brăila.sc.49 Brăila.ap.22 Brăila.str.ap.Aurel Veli?cu D.ap.600LEI 10.Buzăului nr.str.nr.880LEI 8.Dumitra Udrea D.Neculai Vartolomei T.869.ap.149.nr.bl.Constantin Alin Vâju C.720LEI Brăila.334.34 Brăila.Daniel Veli?cu V.4.34 Brăila.3.040LEI 71.sc.040LEI 9.927.B.ap.400LEI 66.59 Brăila.et.160LEI 30.43.sc.Octav Doicescu .Hipodrom.861.6.11.4.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.Gheorghe Ursule? C.Culturii nr.Republicii nr.640LEI 21.200LEI 203.3.Mariela ?iparu M.3.str.ale.Viorel Ursu S.53 Brăila.H4.et.sc.119.53 Brăila.28 Brăila.str.297.Constantina Vartolomei N.Cucului nr.43.?colilor.Călăraşilor.E.733.ap.Călăraşilor.869.Trandafirilor nr.sc.C10.nr.111.802.O3.000LEI 60.54 Brăila.1.3 .104.et.5.6.411.str.12 Brăila.nr.str.ap.B30.000LEI 67.B31.800LEI 38.sc.ap.48 Brăila.000LEI 173.?nv???torilor nr.000LEI 41.1.B2.65 Brăila.030LEI 3.2.600LEI 13.1.?nv???torilor nr.Mioriţei.Constantin Sandu Aldea.str.sc.579.ap.600LEI 198.1Decembrie 1918.nr.A.Oborului.490LEI 6.640LEI 25.sc.365.6.73 Brăila.str.960LEI 10.bl.2.4 Brăila.ap.nr.Elena Violeta Vartolomei S.840LEI 25.sc.4.767.ap.et.Angela Mary Urse A.bl.ap.Dorobanţilor .sc6.bl.str.sc.19.et.G7.440LEI 135.Nicoleta Urse V.sc.ap.sc.9.Iuliana Vizireanu A.str.14 Brăila.Vasilica Vizireanu G.3 .str.325.D2.Constantin Vi?co?i A.sc.ap.bl.bl.Ruxandra Vâju M.?colilor.17.nr.nr. Galaţi.str.Mari?a Vi?an I.bl.078.1.Petrica Urse I.720LEI 108.bl.nr.400LEI 57.Dumitru Vîrl?nescu D.3A.Marioara ?iparu T.Alexandru Ulici D.ap.nr.ap.580.32 126 .sc.Elena Turnea Gh.4.B10.Cucului nr.3.850LEI 8.575.bl.Gr?dinii Publice.020LEI 5.Tudora Vi?an C.Felicia Vi?inescu N.str.str.bl.Elena Untaru S.Ilie Pompiliu Vâlsan I.Roşiori.Roşiori.Mihalache Vâju V.et.1.2.Bobi?a Urse V.Bl C6.B18.bl.bl.Nicolae Titulescu nr.680LEI 3.Hipodrom.ap.1.13 Brăila.978.Odessa nr.ap.ap.800LEI 1.160LEI 2.588.sc.600LEI 15.53.1.906.1.str.sc.ap.920LEI 38.558.et.ale.3.3.091.H.sc.Cal.sc.2.000LEI 23.200LEI 15.O5.3.440.223.sc.ap.039.aleea Cinematografului nr.bl.et.ap.bl.140 Brăila.C10.2 Brăila.2.3 Brăila.998.sc.str.2.str.14.nr.Marfa Vasile A.831.ap.281.A1.Nae Ureche I.919.21 Brăila.Ion Ghica .?nv???torilor nr.bl.160LEI 6.050.731.bl.str.Oborului. Valeriu Turosu S.2.920LEI 158.Rahova.sc.027.Vasile .Nicolae Vandalac V.3.str.4.Hipodrom.nr.str.855.418.720LEI 155.3 .ap.560LEI 15.str.319 Brăila.nr.7.Aurelia Ungureanu M.bld.ale.786.38 Brăila.Constantin Vâju V.415.nr.1.bl.Prim?verii nr.bl.H5.56 Brăila.49 Brăila.2.14 3.630.1.ap.77 Brăila.ap.str.Prim?verii nr.bl.240LEI 29.et.13 Brăila.1.8 Brăila.15.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.calea Galaţi.ap.str.600LEI 11.bl.sc.Cal.840LEI 23.Victoriei.1.920LEI 363.4.et.ap.Emilia Vasile I.4.19.970.000LEI 94.14 Brăila.sc.bl.L2.36 Brăila.309.1.19.25 Brăila.Turnea N.2 Brăila.176.10 Brăila.240LEI 234. pia?a Poporului nr.str.882.32 Brăila.3.Viorel Vâju C.074.600LEI 8.2bis.300LEI 1.Constantin ?ig?noiu V.Piet??ii.nr.ap.str.1.2.44.bl.Elena Vicol I.sc.Gic?-Bebelu? Vasile M.nr.22 Brăila.Gheorghe Uzureanu R.bl.090.151.A3.Georgeta Vâju I.nr.bl.9 Brăila.1.et. bl.74.2.Ionel Vasile C.?colilor .

nr.593.nr.47 Zgardan M.sc.ap.228.880LEI 5.480LEI 12.?os.1.bl.800LEI 13.Milcov.47 Zincu I.C.242.7 Brăila.6.2.nr. ap.Victoria Brăila.14 Brăila.32 Zaharia P.600LEI 335.2.525.sc.SC.Emilia Brăila.3.2.Spiru Haret Zmochin? A.520LEI 55.Cristinel George Brăila.blC5.Ghioceilor.Ghioceilor.71 Brăila.2.Mihaela Brăila.12.et.Siret.sc.sc.str.sc.5.11.sc.str.196.11 Brăila.ap.4.Dorobanţilor nr.Ion Vl?duc? I.E.ap.Roşiorilor nr.str.4.ap.bl.640LEI 63.nr.Dorobanţilor nr.ap.520.63 Brăila.sc.1.3 Vrânceanu A.et.bl.Hipodrom .sc.33 Brăila.str.p-?a.290.A4.ap.A60.12.aleea Cre?ei.str.10.sc.Mircea Brăila.4.SC.nr.200LEI 22.3.bl.calea Călăraşilor nr.260.nr.Nastasia Voicu N.624.711.al.297.ap.1.400LEI 58.ap.21 Zaharia A.str.4.A24.186.?os.35 Zavate M.SC.033.15 Zanfir D.bl.3 Zainea F.1.A21.749.000LEI 7.2.ap.sc.257.2.A24.B23.bl.bl.37.bl.661.Constantin Brăila.080LEI 14.728.21 Brăila.Neculina Vlaicu I.2.sc.C1.Vizireanu I.Buzăului .ap.440LEI 74.3.sc.800LEI 39.ap.str.et.000LEI 46.23.4.AP.622.4.Hipodrom.660.?colilor.22 Vrânceanu N.bl.Gheorghe Vl?descu T.C.080LEI 35.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.372.ap.2D.2.000LEI 8.800LEI 6.5.str.bl.300LEI 32.H4.str.3.ap.29.Soarelui nr.bl.280LEI 7.bl.22 Zaharia I.bl.264.46.com Tudor Vladimirescu Brăila.779.840LEI 4.Stelu?a ap.nr.Virgina Brăila.1.Roşiorilor nr.Maria Brăila.3.013.Neculina Brăila.sc.bl.Buzăului .800LEI 22.str.nr.Nicolae Vl?staru N.bl.882.calea Călăraşilor nr.480LEI 21.27 Brăila.910LEI 48.413.2.ap.4.158.SC.200LEI 30.744.Soarelui nr.str.A14.sc.741.George Vlahu E.bl.al.str.Viziru 3.bld.68.ap.ap.et.4.bl.2.bl.125 Zgardan A.920LEI 9.str.3.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.sc.A1.16 Brăila.E.638.374.H6.200LEI 7.305.000LEI 37.Dumitru Vlad D.Tinca Viziteu C.ap.nr.339.George ap.22 Brăila.ap.3 4.2.G1.et.bl.4.str.3.ap.3.SC.Adina Brăila.3.Angel Voicu M.gen.blB28.779.str.ap.12 Brăila.Remus Zmochin? C.Grigore Alexandrescu Voicule? V.bld.sc.Tudori?a Brăila.Obor.sc.19.sc.233.D.Camelia Vizireanu S.600LEI 25.22 Vrânceanu I.Vasile Voicu V.et.sc.nr.2.440LEI 42.32 Zaharia R.bl.1.Ion Brăila.Stan Vlad M.sc.ap.et.Maria Brăila.bl.15 Voinea G.3.ap.str.000LEI 14.160LEI Brăila.8 Zainea I.3.sc.Călăraşilor.bl.41.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .H4.3 Brăila.bl.Mariana-Marieta Brăila.et.1.SebeŢuţui nr.Octavian Dan(decedat) Brăila.Geta Voicu M.300LEI 1.593.Mariana Brăila.sc.1.str.bl.400LEI 933.159.2 Zainea M.881.Dorobanţi.A1.Cornel Brăila.et.46 Brăila.800LEI 54.ap.67 Zaharia M.Amurgului.str.Ghioceilor.bl.078.O1.1.2.str.bl.Alexandru Voicil? D.et 1.bl.2.Nicolae Brăila.680LEI 20.bl.A8.Francez?.563. 18 Zaharia A.63 Zahiu T.str.AP.?colilor.C.Obor.sc.C.bl A61.861.Cinematografului. str.47 Brăila.O2.sc.et.600LEI 84.680LEI 24.nr.B18.str.ap.1.920LEI 47.D.240LEI 23.sc.bl.A4.aleea ?nv???torilor.ap.str.320LEI 85.Obor.sat Cazasu.4.2.Octavian Brăila.sc.45 Zavate M.ap.Gheorghe Vlad I.640LEI 14.78 Zavate M.5.David Praporgescu.483.31 Brăila.667.Cornel nr.930.2.ap.nr.bl.Gheorghe Brăila.Dorobanţilor nr.com Mircea Vodă Brăila.ap.Nicolae Iorga.bl.090.ap.et.360LEI 7.200LEI 118.Gheorghe Vl?dil? M.200LEI 8.Ştefana Brăila.1.Constantin Vizuroiu M.720LEI 622.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

Biruintei nr.000 6. Cameliei nr. 7 Bl.000 81.C Ap.534.835. Liviu Andron O. 32 Sc. Maria Albu I. Elena Alexe Gh. B Ap.30 Sc B Et. Republicii nr.920 LEI 48. Emilian Alexandrescu M. 6 Bl.37G Ap. 6 Bl. 67BIS Sc.151 Bl. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl.890 LEI 41.640 LEI 10. 2 Ap.10 Ploiesti Str. 22 Ap. 3 Bl. Gheorghe Afrasinei N. Calin Catalin nr. 1B Bl. 1 Et. Madalin Marian Andron I. 7D Bl.660 171.13 Bl. Bld. Temisani nr. Aleea Scolii nr.626.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. Maramures nr. Sc.368.720.288.200 92.608. AL11 Ap.663.Valeria Anghel I.090 LEI 103. Constantin Brezeanu nr.544.5 Ap. Tinarul Muncitor nr.600 6.634.Pta.040 29.Simona Madalina Anca Marin Andrei D.967. Er. 2 Bl.117.34 Ploiesti Str. 31 Plopeni Str.319.041. Saturn nr.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str. Tinarul Muncitor nr. Cimbrului nr.2 Ap. Andrei Afrasinei Gh. Vasile Alexe P.562. Luciana Andronache Gh. Ion Antohr R. Fat Frumos nr. Adrian Anghel Gh.600 LEI 8.372. A Ap.663. Aurelia Alexandrescu I.880 38.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34. Mita Albu G. Aristita Agache I.Sirianu nr. Elena Alexandrescu I.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.304. 2 Ap.389.Stefan cel Mare nr. Ion Anagnoste I.Constantin Anghel S. 25 Ploiesti Str.200 56.13 Bl. A Ap.472. George Constantin Alesandru N. Saturn nr.37G Et. 35 Bucuresti Sector 4 Str. Maramures nr. Neli Anton Gh.737. 18 Sc.40 Ploiesti Str.037. Constantin Brezeanu nr.19 Ploiesti Str. Luminita Monica Alexandru I.640 LEI LEI LEI LEI 29.223.930.767. Biruintei nr.000 LEI 215.800 193. Maria Albei G. G Ap. 6 Bl.193.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.10 50.29 Ploiesti Str. Biruintei nr.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str. Ion Alexe I. Daniel-Lucian Anghel S.480.000 LEI 25. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.600 58. Mihai Viteazu nr. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N.Adet I. 5A Bl.008. 1 Et. 205 Sc. 29 Sc.23 Ploiesti Str.372. 31 Ploiesti Str. AL11 Ap. F2 Sc. 16E Ap.779.800 LEI 29.080 3.953.325.120 1.440 LEI 56.3 Ap. Bobilna nr. B Ap. Valerica Alexandru C.014. Dumitru Adet M. 19 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str.360 39. Gheorghe Alexandrescu E.57 Sc. Gheorghe Aelenei Gh. A Ap. 4 Plopeni Str. Infratirii nr. 10F Sc.800 56. Nichifor Antonescu C.008. 6 Bl.300 364.19 Ploiesti Str.227. Cameliei nr.600 LEI 31.13 Ploiesti Str. 24 Plopeni Str. 62 Ploiesti Str.040 167. Steliana Alexandru Gh. 3 Bl. Buda nr. 29 Sc.1 Bl. Sld. 35 Ploiesti Str.621.920 29.R. Vasile Anagnoste V.1 Et. AL11 Ap. 31 Ploiesti Str. Ioana Albei N.31 Ploiesti Str.Stroe Angelescu Ghe. 3 Sc.4 Ploiesti Str.555. 46A Sc.760 42.720 137. I. Diana-Alexandr Alexandrescu I.780 LEI 44. Alexandru Ploiesti Sts.000 LEI 129 . Brebenei nr. Mariana Aelenei C.16 Ploiesti Str. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Nicolae Albu Gh.000 LEI 13.200 34. Padina 11 Bl.480 1.31 Ploiesti Str.008. Cameliei nr.A Et. Troienelor nr.593.800 35.080 28.5 Bl. 16 Ploiesti Str.120 LEI LEI LEI LEI 36. Republicii FN Bl.2 Bl. Leului nr.289. 9 Ploiesti Str. A Ap.1 Ap. 37 Ploiesti Str.108. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.

4 Ploiesti Str.103 Sc. Tudora Avram Al. 6 Ploiesti Str.800 LEI 11.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1.705 LEI 38.704.087.1 Et.103 Sc.960 LEI 5. Arinului 1 Bl. Razvan Cristian Banu P.2 Ap.600 LEI 41.017. Emil Badulescu N.525.500. A Et. 106 Ap. Emil Balasa V. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str. Republicii 130 Bl. 167 Sc.154 Bl. Adriana Cristina Baicu I. Valentin Apostol I. Gheorghe Baicoianu I.000 20. C1 Sc. Intr.320 LEI 9.376.840 7.250 LEI 5.1 Ap.500 LEI 46.800 41.A Et. 2 Ploiesti Str.1 Ap. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C. A Et. 10 Ploiesti Str. Grindului 2 Bl. Marasesti 282 Bl. 8 Ploiesti Str. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Grindului 2 Bl.Alecu Russo 14 Ploiesti Str.15 Ploiesti Str.260. Carmen Barbu V. Jean Ion Balasa O. 153 Sc.000 LEI 243.800 82.215. Bucuresti 24 Bl. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Cantacuzino nr. 45B Ap.135.950 42. Marcel Bordas C. Fl Nr.154 Bl.000 LEI 26. B-dul.C Ap. 163 SC. 17 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str. Gheorghe Azoitei C.880 LEI 40. 4 Ploiesti Str.3 Ap. 24 Nedelea nr. Mariana Baciu P.358.372. 162 Sc. B Ap. Grindului 2 Bl. Corlatesti nr.742. Postei nr. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str.A Et.Gr. Curcubeului 13 Bl. 3G Ap.1 36. Ale.680 37. Gh.400 3. 24 Ploiesti Str.000 LEI 26.240 LEI 38.71 Bl.Adelina Monica Arama I. Hariton Banica C.900 15.186. Carmen Badina A. F Et. C1 Sc. 3 Ap.600 LEI 58. 1B Ap.052.103 Sc.Doina Maria Apostol Gr.400 LEI 3.211.25 Nr.771. 46 Sc.039. 49 Ploiesti Str. Sos.761.000 LEI 7. 10 Ploiesti Str. Irina Arsene C. Constantin Ploiesti Str.116.186. Sos. Cristina Arsene C. 3B Ap. 3B Ap. Intr.207 Ap. 36 Ploiesti Str. Varbilau 7 Bl.A Et.000 LEI 5.960 7. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. 3 Ap.004.860.400.400 LEI 130 .3 Ap.4 Ap. 10 Ploiesti Str. Gr. Sos.C Ap. Mihaela Baicu R. 29 Ploiesti Str.400 LEI 12. Ale. Postei nr. 2 Ap. Gral.930. 8 Ap.040 25. 142 Ap.160 15. Ciucului 4 Bl.334. C Ap. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.500 LEI 213.580. 8 Ploiesti Str. Vestului 16 Bl.353. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.4 Ploiesti Str. Ion Baicoianu I.113.000 LEI 3.409. Bahluiului 3 Bl. Steliana Barbu C. Vestului 16 Bl. Maria Balanescu N. Nicolae Dorinel Bajan N. A Et.790 LEI 44. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Vestului 16 Bl. 10 Ploiesti Str. B1 Sc.Apostol Al. Eremia Grigorescu 25 Bl. Octavian Apostol H. B-dul Republicii nr. Steluta Banica C. B3 Sc.A Et. Plutelor 10 Ploiesti Str.600 LEI 86. B1 Sc.302. Armasi 40BIS Ploiesti Str.001. Tudor Baicoianu Gh. Gr. A Et. Barapltului 16 Bl. H12 Et. Madalina Gabriela Banica D.555.558. Cantacuzino nr. B1 Sc.15 Ploiesti Str.1 Et.704. 3 Ap. Cumpatul 6 Bl. Vasile Milea 7 Bl.128 Bl.417. Vasilica Baicu D.200 LEI 28.Ion Apostol H.Gh.007. Corlatesti nr.000 52. 25 Ploiesti Str. Gheorghe Badita P. Constantina Banica N.350 LEI 15.389.160 10.302.960 LEI 21. Cornelia-Ileana Apostol D. Nordului FN Bl. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl.246.71 Bl. Intr.210 Sc.

Muresanu 18 Bl.183.600 22.2 Ap.3 Ploiesti Str. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Andrei Muresanu 70 Bl.Gh. Aura Magda Bortoi C.762. 31G Sc. Gheorghe Barbuceanu Gr.240 100. Dumitru Barbieru Gh.Bahluiului 6 Bl.200 19. Sabin Botoc N.019.840 72.080 12.Banica N.100 Sc.600 12. Vasile Bucur V.965. 12 Sc. Veronica Barbieru Gh.4Ap. 26 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Valentina Iuliana Bolocan P. 10 Ploiesti Str. Sold. Stela Briceag M.000 24.988. Nicolae Barbuceanu N. Ion Vasile Brebeanu C. Aurel Braslasu V.136 Sc. 26 Ploiesti Str.B Ap.520 57.000 11. A Et.Ioan Aurelian Belcea V. A Et.421.211.200 16. 2 Et. Magurii 2 Bl. Ion Bucurescu C.400 19. Nicolae Borcan Gh.031.7 Ploiesti Str. 8Ap. AC14 Ap.280 44. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.914. Aleea Scolii 1B Bl.480 11. Torcatori 2 Bl. 31 Ploiesri Str. Maria Bolocan I. Victoria Bogdan V.800 12. 150 Sc. 4 Ploiesti Str. B Et.440 42.342. R1 Sc. Maria Botezan V.760 53.7 Ploiesti Str.400 26.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. Maria Ap. Ale. A Et. Infratirii 5 Bl. Camelia Boiangiu I. Al.320 21. Sincai 44 Ploiesti Str.595. Octavian Borcan R. Virgilia Boloaga C. Bobilna 115 Bl.30 Ploiesti Str. 42A Sc. Elevilor 5 Bl.145 Sc. Maria Bordei C. 35 Ploiesti Str. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . 5 Ap.713. A Ap.492.920 42. 1 Ap. Georgiana Denis Borcan Gh. 10 Ploiesti Str. Bobilna 115 Bl. Cameliei21 Bl.089. Torcatori 2 Bl. Al. Democratiei 84 Bl H4 Ap.861. 4 Sc.718. Libertatii 5 Bl. Ion Buga C.2 AP. Mihael Berbec St. Valentin Silviu Bivolaru S.400 LEI 4.200 8. Ap.640 2.12 21. 22 Sc. 1 Ap. Iancu Birsan M.227. 19 Sc.800 59.919. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. R1 Sc.400 26.Catinei 17B Bl.110 79. A Et. 2 Et. Victor Bodoiu L.366. B Ap. 32 Ploiesti Str. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Ap. Anbdrei Muresanu 70 Bl. 10 Ploiesti Str. Donici 7 Plopeni Str.604. 135B Ap. Gheorghe Bordei Gh.507.130 124. Petuniei 7 Bl. Carmen Boceanu Gh.966. Constantin Bocan D.569. A Et.730. B Ap.818.967.706. 39 Ploiesti Str. Zimbrului 7A Bl.640 LEI 69. Nicoleta Liliana Boboc St. Niculina Bazavan P.29 Ploiesti Str.721. 10 Ploiesti Str.040 228.600 LEI 193. 55 Ap.253.824. Infratirii 5 Bl. 14 Ploiesti Str. A Ap.Aet. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com . Simona Madalina Brebenel N. 10 Ploiesti Str. Calin Catalin 3 Et. Gh. Dan Aurelian Barbulescu D.000 22.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.1 Ap. 8 Ploiesti Str.558. 135B Ap. Ion Boboc C.440 19. Persani 5 Bl. Ion Briceag I. Gheorghe Birzan A.000 70. A7 Et.080 15.807. Elena Batrineanu N. Baraoltului 9 Bl. Petuniei 7 Bl.188. R2 Sc.600 LEI 66.448.600 28. Nordului 3 Bl. 4Ap. 150 Sc.074. A7 Et. 1 Ap. 15 Ploiesti Str. Ilie Barbieru i. A Et.400 51. 8 Ploiesti Str.135. Niculai Bucur I. Zimbrului 7A Bl.317.988.320 86. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. Luminisului 10 Ploiesti Str. Maria Bazavan C.667.800 36. Izvoare 96 Ploiesti Str. 37B Sc.366. 90 Sc.240 21.449.250.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 .260 4. 11 Ploiesti Str.520 28. 1 Ap. 12 Sc. 15 Ploiesti Str. 19 Sc. 2 Ap. Ion Bolocan D.A Ap.789.2 Ap.

778. 1 Ap.389. Florentin Buzdugan P.76 Sc.248. Cp.000 86.488. Ana Chitu N. Gabriel Calestru V. Sreiului 3 Bl. Bahluiului 10A Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49.149.674. 37 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. Luminei 6Bl. 18 Cimpina Str. 1 Ploiesti Str. Constantin Bunescu O. Ale. Republicii 191 Bl.050 20.. A Et. 136 Ap. Floarea Chitu N.684. 1 Ap. Doina Cernat I. Streiului 3 Bl. Ana Casprov A.A Ap. Mocanilor 3 Bl. Milcov FN Bl. 3 Ap. Daniel Cercel M .135.920 46. Cringului 47 Ploiesti Str.016. Georgeta Ceraseanu I. 18 Sc. 4 Ap. 6 Ploiesti Str.227. 1 Ap. Ale. Florin Burlacu I. Natalia Cazacu I. Smaranda Casprov D.135.994.25 Sc.120. 22 Com. 1 Ploiesti Str. Ion Chioveanu P. C-tin Brezeanu 8 Bl. 148 Sc. Tonel Chelba T.880 LEI 104. Elisabeta Ciubotariu A. Petre Chitescu N.440 12. Republicii 122 Bl.611. Ale.595. Iulian Carlan St. Stelian Cercel D. 14 Ploiesti Str.000 68. Brumarelelor 1 Bl. Gheorghe Calinoiu St.1 Ploiesti Str.080 LEI 182.890 57. 5 Ploiesti Str. Bd.A Ap.169. Cameliei 18 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. Bucuresti 20 Bl.200 LEI 15. B Ap. 132A Ap.600 36.432. Constantin Ciocirlan N.249. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str. Lucernei 17 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. C Ap.240 34. Gabriela Ciocan M.860. Gheorghe Ion 4 Bl.320 57. Gheorghe Buzatoiu N.744. 9 Ploiesti Str.545 16.040. 1 Ap. Calugareni 20 Ploiesti Str.350 41. Al. 62 Ploiesti Str. Ioana Chirica G.605.971. 119 Sc. 49B Ploiesti Str. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I.547.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. Elena Cazacu N.000 82. 4 Ap. 58 Sc.600 63.320 LEI 16. 3B2 Ap.760 44. Cibinului 11 Bl. 119 Ap.780 57.400 8.000 45.000 34. B Ap.148 Sc. Nicoleta Luminita Cernat S. M.561. 3B Ap. Ion Burlacu I.267.210 34. 2 Ap.Iordacheanu Sat. Gheorghe Ciovina G. Alexandru Ciocan I.071.200 222. Dumitru Ciocan C.523. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.720 3. Bahluiului 16 Bl.118.820.608.998. 30F Et. Eminescu 22 Bl. 4 Ploiesti Str.111 Ploiesti Str. 2 Ap.6 / Prahova Ploiesti Str. 162 Sc. 3 Ap. Crizantemelor 2 Bl.16Sc.Marian Chirita M.200 10. A Et. Stefan Cazan Gh. Cameliei 18 Bl.260. 21B Sc. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.040 7. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. 93 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. Niculai Burlacu T.517.240 12.280 89. Elena Buturuga M.334. 62 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. 31 59. Bahluiului 10A Bl.Buga M. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Barcanesti 5 Bl.240 LEI 132 .227. 29 Ploiesti Str. 14C Sc. 34 Ploiesti Str.860.090 61. Parasutistilor FN Bl. 10 Ploiesti Str. Mihaela Cercel P.A Ap. A Et.520 6. 73 Sc. B Ap. 7 Sc. 5 Ploiesti Str. Ion Burlacu I.320 101. Arnauti 6 Bl.960 LEI 33.280 29. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.741.595. A Et. 136 Sc. 71 Ploiesti Str.891. A Ap. Plaiului 4 Ploiesti Str. A Et. Carmen Mihaela Ploiesti Str.141. Cornelia Capraru V. C Ap. A Ap. Marius Daniel Catinean P. 13B1 Sc. A12 ScB Et. Nicolae Chitescu M.000 18. Cimbrului 1 Bl.Bahluiului 10A Bl.200 LEI 91.844. Nicolae Cirstea V. Lucernei 17 Ploiesti Str. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.25 Sc. 5 Ploiesti Str.000 LEI 63. Moliftului 12B Ploiesti Str. Republicii 108 Bl.744.2 Ap.000 51. Gheorghe Buzatoiu D.400 LEI 151. 148 Ap.

Dumitru Costache N.650 LEI 82.186.720 LEI 5. 119 Sc. Veronica Ciltaru N.520 LEI 2. 1 Ap. A Ap. Democratiei 56 Bl. 3 Ap .400 LEI 3. 4 Ap. Brumarelelor 1 Bl. Eremia Gr.D Et. 23A Ap. Ctin .800 LEI 53. Maria Cojocaru I. Dorin Adrian Cristofil I.589.126B Sc. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. Bd.519.877. Petre Cojoc I. 3 Ap. Mihai Sorin Costache E.100 51. Adrian Ploiesti Str.024. Vestului4 Bl.800 LEI 31.21 Sc.695.640 22.084. A Sc. 6 Ploiesti Str.000 LEI 44.497. Nicolae Cristea A. 3 Ap . Leului 6 Bl. 24 Ploiesti Str. B Ap. 6 Ploiesti Str.A Et. 14 Ploiesti Str.72 Sc.119 Ploiesti Str.561.040 LEI 5.43 Sc. 8 Ploiesti Str.326.542. A Et.000 18. 4B2 Sc. 24 Ploiesti Str.148. 13 Ploiesti Str. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Republicii 279B Bl.640 LEI LEI LEI LEI 605. Arhip Nicolae 3 Bl. Stefan Craciun C.160 LEI 133 .640 24.538.000 94. Cameliei 6 Bl. 51 Ploiesti Str. Gr.650 LEI 44. Viorica Roxana Constantin P.003. AC12 Sc. 4 Ap.D Et. 1 Ap. Gherghina Costache N. Cosminelor 12 Bl. Bahluiului 10A Bl.5 Ploiesti Str. Ale. Constantin Cojanu D.000 LEI 102. Ioana Cristea N. 10 Sc. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str.356.040 LEI LEI LEI LEI 16. B Ap. A Et.49 A Sc. B Ap.040 6. G Et. 144 Sc. C Et.319. Nicolae Costache N.920 23. 9 Sc. Ion Coman D. 1 Ap. 9 Ploiesti Str. Dumitru Condrut Gh. Sorin Marian Constantin St. Temisana 63 Ploiesti Str. Mihaela Ciusdel A.260. Viorica Maria Creanga M. 14 Ploiesti Str. 55-F Et. H6 Et.974. Mateescu18 Bl.400 LEI 27. 9 Ploiesri Str.959. 4 Ap. Bahluiului 4 Bl. Cristian Gabriel Creanga M. Niculina Cocos T.148 Sc. Victor Craciun C. Valeriu-Nicolae Contescu Gh. Nicolae Constantin I. 87 Ploiesti Str.815. 67 Ploiesti Str. Mihai Eminescu 22 Bl. 16 Ploiesti Str. 149 Sc. 99 Sc. Democratiei 56 Bl.A Ap. Aleea Romanitei 1 Bl. 1 Ap. 1 Ap. 149 ScB Ap. H6 Et.186. 137F Sc. Petuniei 9 Bl.400 LEI 9. 168 Sc. Tunari 24 Ploiesti Str.760 LEI 67. A Et. 53 Ploiesti Str. D3 Sc. B Et.A Ap. Cringului 78 B Ploiesti Str.A Et. Crisan 28A Bl.900 18.120 40.084.794. Gh. Mihai Bravu171 Bl.000 LEI 111.B Et.700 LEI 126.2B Sc. A Ap.Brezeanu 1 Bl.779.360.581.200 LEI 7.A Et.560 LEI 7.724. 34 Ploiesti Str. Cozia 73 Ap[. G-ral Vasile Milea 1 Bl. Gr. Ion Coman Gh. 5 Plopeni Str.250 LEI 47.Ciubotaru D.5 Ploiesti Str.960 63.20 Ploiesti Str. Aleea Elevilor 3 Bl.476. 3D Sc. Miron Contescu M.669.310. 3D Sc. B-dul Bucuresti 20 Bl.761.457. A Ap. Elena Croitoru I. Elena Cleva N. 12 Bl.144. Magdalena Cristea O. 4 Ap.965. A Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl. Vasile Cristea V.63 Sc.560 LEI 4. 70 Ploiesti Str. Ana Craciun C.520 LEI 13.320 5. Gheorghe Lucian Constantin Gh. Ion Constantin Ion Constantin St. B Ap. Domnisori 87 Bl. Magurii 1 Bl. 2 Ap.691. 1Ap. A Et. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Mirela Elena Constantin Gh. Ioana Covasa Gh. 6 Ploiesti Str. Ale. Sos. Crisan 5A Bl.A Et. Mihai Cristache P. 148 Sc. 3 42. Sol. 17 Ploiesti Str. 70 Ploiesti Str.1Ap.090 22. Al.6 Ploiesti Str.360.280. 4 Ap. Bahluiului 10A Bl. Maria Coman N.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52. 56 Ploiesti Str.Gh.525. Petuniei 9 Bl.480 LEI 44. 109 Sc.640 13. 89 Ap. Cantacuzino 160 Bl.

2 Ap.1 Ap. M. 24 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 . Nicolae Ap. 22 Ploiesti Str. 9 Ap.Georgiana Dinu C.740 LEI 25.500 10.A Et.440 16.160 158. 58 Sc. 6B Sc. Valeria Dita Gh. 11 Ploiesti Str.219. Intr.816.114. Georgeta Dau C.A Et. Doja 150 Bl. 27 Sc.A Et.000 LEI 93. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str.120 73.372. 8 Ploiesti Str.45B Sc. B Ap. Lucuta Despina Gh. 37 Ploiesti Str. 4 Ap. 3 Ap. H13 Ap. B Et.5 Sc. B Et. 35 Ploiesti Str.162.B Ap. Manuel Cucu V. Aurica Dan C. 25A Sc. 15A Sc.529. Republicii 192 Bis Ploiesti Str. 3 Ap.169. 21 Ploiesti Str. B Et. 31 Ploiesti Str.760 21. 39 Sc. 51 Ap.409.13 Ap. Crizantemelor 4 Bl. Sld.C Et. 5 Ploiesti Str. Gh.372. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Eminescu 22 Bl.000 LEI 19. Luminii 6 Bl. Cameliei 9C Bl.Sld. Alexandru Dobre A. Marian Cristian Dinu M. 25A Sc. Nicolae Davidoiu S.232. 27 Ploiesti Str Gen.30F Et.049. Cirezarilor 3 Bl.B Et. Viorica Cucu P. Cameliei 5 Bl. Constantin Dima P.348. 11 Ploiesti Str.200 LEI 70. Arhip Nicolae 7 Bl. 1 Ap. Dumitru Despina Gh.720 LEI 31.686. Maria Dinca I. 1 Ap. 30 Ploiesti Str.A Et. Frasinet 13 Bl.201 Sc.8 Ap. Sos Nordului 2 Bl.600 LEI 1. Caramidari 11 Ploiesti Str.953.464.017. Deltei 3 Bl. G16 Ap. 10 Sc.910 LEI 56. 97 Ap. Er. 19 Ap. 46 Sc. Dumitru Dobre T.523. Moldoveanu Marian 4 Bl.037. Aspazia Dinu V. 16 Ploiesti Str. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str.579. Republicii 192Bis Ploiesti Str. Inelului 3 Bl. 16 Ploiesti Str. Nicolae Dinu V. Malu Rosu 25 Ploiesti Str.760 34. 1 Ap. Cirezarilor 2 Bl. Crizantemelor 4 Bl.720 LEI 7. Sofia Dobre I. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.985. Gheorghe Daraban F. Arva 29 Prahova 62. Cumpatu 4 Bl. Nastasia Dobre D. 13 Ploiesti Str Al. 3 Ap. Ale.731.13 Ploiesti Str. Polux 4 Bl.000 8.200 9. A Ap.040 5.440 LEI 32. Daniela Dinu V.19 Ap.794.400 145. Gheorghe Diaconu A. Floarea Danila S.000 LEI 990.387.008.B Ap.105.489.600 LEI 17. Florea Dinca C.920 LEI 12. 35 Ploiesti Str. Albinei 2 Ploiesti Str.400 LEI 52.291. Cumpatul 4 Bl.Grigorescu 25 Bl.000 30. Cirezarilor 3 Bl.260. 10 Sc.A2 Sc. Petrochimistilor 14 Bl.000 LEI 430. 30 Ploiesti Str.446.701. 1 Ap.400 LEI 2. Zoe Maria Dinu N. Piata Victoriei 1 Bl. 5 Ploiesti Str. 119 Sc. Dumitru Dinu Gr.000 10.Croitoru V. Ghworghe Dinu Gh.066. C Et.1 Ap. B Et.453.208. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str.400 LEI 10. Luminii6 Bl. Trandafirilor 31 Ploiesti Str.200 5. 30F Ap.200. 21 Ploiesti Str.930. Maria Dan I Constantin Daraban D. Maria Dinu A. Er. Floarea Dobre D. 47 Bucov Str.037. Er.173.805.800 LEI 20. Severa Danila A. Pantelimon Dan A. Brumarelelor 1 Bl.000 11.074. Moldoveanu Marian 4 Bl. Grigore Dobre A.000 105. A Sc.920 LEI 291. 73 Ploiesti Str.640 LEI LEI LEI LEI 28.960 LEI 19. Ale. Ioana Mihaela Dita S.439. 58 Ploiesti Str.450 46.H. Lucretia Dinuta G. Roxana Melania Cucu I.480 LEI 48. Vasile Dedu T.650 330. Ion Despina D. 65 Valea Calugareasca Str.

4 Ploiesti Str. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl. 46B Ap. Eufrosina Dumitrescu A.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11. 7 Ap. Brumarelelur 2 Bl. Bravu FN Bl.920 LEI 103. Jeana Dulu C. 4 Ap. 29 Ploiesti Str.342. B Ap. 13 Ploiesti Str.171. 136 Sc. 12 Ploiesti Str.012. A Et. 2 Ap. Al. 4 Ap.773.1 Ap. Cameliei 6 Bl. Primaverii 18 Ploiesti Str. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str. B Ap.280 3.800 5. 2 Sc. Branciog 40 Bl. 18 Sc.807.284. Aleea Sacelenilor 2 Bl.233. Troienelor 3 Bl.411. Ale. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr.030. 50 Ploiesti Str.000 26. Sg.600 52. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.512. Florin Ilie Draghia S. 14 Ploiesti Str.297. Al. Alexandrina Dumitrascu Gh. 2 Ap.000 LEI 15.111.520 12.B Et.223. 129 Sc. Cameliei 13 Bl.1 Ap.A Et.040 23. Gr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20. Gh. Prtincipala 289 Ploiesti Str. 19 Ploiesti Str.744. Afinelor 11 18. Gh.600 LEI 34. Constantin Dragoi D.400 40.074.523.560 LEI 42.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str.744. Sorin Mihai Draganuta N.580 LEI 13.720 34. 3 Ploiesti Str. Brumarelelur 2 Bl.406.400 16. Paulina Dumitrescu C.289. Romana 92 Bl. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. Ramurei 9 Bl.B Et.648.538. K5 Ap. Vasile Draghici N. Aurelian Dumitrescu A. 28 Ploiesti str.000 7.116.000 98. 52 Ploiesti Str. Sorin Radu Dumitrescu S. Er. 39 Ploiesti Str. 8 Ap. 11B Sc. Daniel Dumitrescu P.860. Gabi Marian Dumitrascu Gh.B Et. Gherghina Ploiesti Str. 17 Urlati Str.A Ap. Paul Dumitrache Gh.Ioan Dragomir R. Mariana Duica St.200 17.558. 24 Ploiesti Str.116. G. Vasile Draganuta Fl. Florin Dulgheru C.Cameliei 17B Bl.006.000 2.600 LEI 32. B Ap.409.040 28. M.Portita 2 Bl. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A.160 35.000 16.604.11B Sc. 22 Ploiesti Str.967. Cantacuzino 261 Bl. Primaverii 18 Ploiesti Str. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.475.43 Sc.170 LEI 12.733. Cantacuzino 42B Ap. Nicolae Dragu I.878. A Ap. Elena Dumitrescu Gh. Petre Dumitrache I.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Gr. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str.D Et.000 19.A Ap.600 6.680 52.057.020 LEI 135 .A Ap. Filofteia Dragan I.000 31. George Razvan Dumitrescu A. 1Mai 66 Bl. 10 Brazii de Jos . A Ap. Elena Dragomir C. 83 Ploiesti Str. Streiului 3 Bl. 75 Ap.000 72.760 LEI 3. 14 Ploiesti Str. Elena Gica Dumitrascu C. 8Sc. Gh. Constanta Dragomir E. Florin Danciu C. Crizantemelor 2A Bl.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.160 31. Carmen Claudia Dragu I. Maria Duhanov V. Mateescu2 Bl. Calin Catalin 10 Bl. Alexandru Duica Gh. 50 Ploiesti Str.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.000 31.2 Ploiesti Str. Crizantemelor 1 Bl.400 51.3 Ploiesti Str.2 Ap.188. Marin Dragnea T. 29 Ap. 12 Sc. 3 Ploiesti Str.200 LEI 8. CAMELIEI 13 Bl. Ale.680 31.116. 2 Ap. 29 Ap. Constantin Dumitru C. 129 Sc. Viorica Dumitrescu V. Maria Dumitrescu A.040 20.Dogaru T.Cornel Nicolae Dragomir Gh. 71 Et. 4 Ap. Cosbuc 7 Ploiesti Str.600 44. Crizantemelor2 Bl.200 25. Cibinului 130 Bl.B Et.671. Crizantemelor 1 Bl.076.679.200 96. C Sc. 13 Sc.632. Aurel Dumitrescu I.B Et. A8 Sc. Aurelia Danciu V.171. 24C Ap. Ion Dragan V. Ion Duca V.610.669.

21 Ploiesti Str.400 LEI 10.240 LEI 60. B Et.904.542. 19 Ploiesti Str. Dumitru Ene I.900 58. 15 Baicoi Str.160 28. F Ap. A Ap.640 82. A Ap. Alexandru Dutescu A. Maria Ploiesti Str. Elena Frinculescu I. Enachita Vacarescu 17A Bl.9 Ap. 1 Ap. 163F Sc..088.597. Domnica Florea N. Infratirii 5 Bl. Georgeta Dumitru I. Enachita Vacarescu 17A Bl. 6 Ploiesti Str.201 Sc.400 106. Infratirii 11 Bl.400 21. Crisan 7A Bl.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62. Zidari 8 Bl. 21 Ploiesti Str.560 LEI 10.4 Ap. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap.267.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. Infratirii 5A Bl. B Ap.B ET. Sreiului 3 Bl.520 40.280 LEI 59. 19BIS Ap.Marasesti245 Bl.120. Cristianul 17 Bl.683. 3 Ap.010. Manda Enache I.440 LEI 47. Stoica Ene V. 35 Ploiesti Str. Levantica 1 Bl.200 14.141 Sc.080 17. 139A Sc.160 10.711. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. Ioan Filote Viorica Firu D. Malu Rosu 63A Bl. Bodocului 1 Ploiesti Str.520. 67BIS Sc.609. 8 Ploiesti Str.372.200 59.33 Ploiesti Str. 39 ScB Ap. Al. 10 Ploiesti Str. A Et. Rozica Ene P.900 LEI 24. Mariana Dana Dumitru I. Stefan Farcas N. Alexandru Dita Al. Deltei3 Bl. 21 Ploiesti Str. Drina Ene I. Nicolae Enache S. Mihail Enache I.5C Sc. 11 Blejoi Str.960 10.831. 38 Ploiesti Str.100. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36.5 Ploiesti Str. B-dul Republicii 118 Bl. 5 Baicoi Str.A ET. Maria Duta V.63 Sc. Adela Florea I.27 Ploiesti Str. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl. 14 Ploiesti Str.940.Dumitru E.160 3. Ion Eremia C.33 Str.5 Ap. A4 Ap.710 2. Marasesti245 Bl.400 17.600 65.360 LEI 7. Adrian Eftemie M.66 Ploiesti Str. Gheorghe FermesanuD.800 LEI 25.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.403.Nicolae Eftodie T.500 LEI 90.735. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Democratiei 88 Bl.A Et. A Ap.267. A11A Et. Cumpatul 4 BL. 10A Sc. Ion Frusina Gh.254. Dan Frincu C. 120F Sc. Zidari 8 Bl. Tirnave 4 Bl. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str.560 LEI 9.14 Ploiesti Str.334. Voicu Dumitru T.2 Ap. Victoria Duna T. Republicii 130 Bl. Gilda Aurora Ene I. Marasesti 288Bl.720 12.680 53.152 A Sc. B Ap.A Et.B Et.H2 Ap. 4 Ploiesti Str.4 Ap. Steliana Enache C. Florica Dumitru Gh. Floarea Dumitru V. Dumitru Ene M. 5C Ap. Georgeta Ene P. Cameliei 18Bl. Marin Firu M. Bratocea 15 Ploiesti Str.A Ap.200 LEI 87.738. 68 Ploiesti Str.859.A Ap. 29 Sc.083.4 Ap. 70 Ploiesti Str. 46A Sc.831. 32 Ploiesti Str.880 31. Infratirii 5 Bl. B Ap. 126B Sc. 61 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str.954. 19BIS Ap.10A Sc.000 187.15A Sc. 65 Ploiesti Str.800 16.19 Ploiesti Str. Deltei3 Bl. Crisan 5A Bl. Cameliei 8A Bl. 13 Sc1 Et.750 LEI 27.1 Ap.372. Strejnic 11 Bl. Eugenia Frincu St.D Et. Elena Beatrice Duta Gh.958. D Ap. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.14 Ploiesti Str.683.320 10.260.15A Sc. 7 Sc. 136 Sc.680 LEI 1.215. 25 Sc. Mihai Bravu 107 Bl.632.430 28. Livia Fermesanu I.353.A Et. B Ap.037.000 LEI 61. Mihail Dumitru V. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.295.186.675. Dealu cu Piatra FN Bl. Dragos Fermesanu I.320 18.2 Ap. B Ap.278.4 Ap. B Ap. Gheorghe Duta Gr. 15 Ploiesti Str.710 78. Ion Fofirlica Gh.800 LEI 136 .415. 30 Ploiesti Str.579. Ale. H13 Ap.15B1 Sc.024.236. Iuliana Fendu C.374. 120F Sc. Tirnave 4 Bl A4 Sc.

A Et.1 Ap.A Ap.Frusina Gh.000 50. 21D ET. A Ap. D Et. Nalbei 1 Bl. Elena Frusina I.135. 4D1 Sc.011.796. Aleea Scolii 8 Bl. Elena Geogea A.450. 2 Ploiesti Str.324. Aurelian Geanta N. K8 Sc. Gh.520 13. 1 Ploiesti Str. Carmen Oriana Georgescu V. Iezerului 9 Bl. 19 Sc. A Ap. Smaranda Gheorghe N. Ioana Ghita I. Petre Ganea I.600 49.775.608. 4 Ap. Cuz voda 9 Bl. Sos.186.A Ap. A Et.840 12.000 12. 4 Ap. Mihail Gheorghe A. Vasile Gheorghe St.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str. Valeria Gheorghe V. 21D ET.20 Ploiesti Str. A Ap.092.590.334.240 8. Maria Geogea A.276. Dumitru Gheorghe Ghe. Arcului 1 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str. Elena Georgescu O.440 LEI 70. 46 Sc.744. Cantacuzino 156 Bl. Al. 10 Ploiesti Str. Cirezarilor 1 Bl.098.520 172. Maghiranului 15 Ploiesti Str.100 32. 8 Ploiesti Str. 6 Ap. Ionut Laurentiu Gales P. Daniel Georgescu Gh. 13 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.669. Maria Ghearghiu I. Marioara Georgescu D.378. Georgeta Gheorghe I.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.704.700 LEI 137 . 4 Ploiesti Str. 4D11 Sc.111.860. Republicii 279 Bl.960 5. Constanta Ghita D. Ion Ghinea T. Aurica Georgescu D. 68 Ploiesti Str.151 Ap. Gheorghe Gheorghe Gh.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. Gheorghe Giurca N. Cirezarilor 3 Bl. Daniel Dumitru Gheorghe I. Georgeta Ghita P.14 Et. 41 Ploiesti Str.000 43. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.040 18.418. Dumitru Gheorghe D. 27 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str. Arcului 1 Ploiesti Str.C Et.600 240. 42C Sc.613. Stefan Greceanu FN Bl.000 27. Cristian GeorgescuD. Sg.360 39.160 10.200 LEI 52. Gheorghe Mateescu 7 Bl.247.400 51. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str.800 LEI 26.400 67. Republicii 279 Bl.010. Teodor Geangu C.074. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str. Bd.151 Ap.000 8.800 LEI 40. Petre Frusina I. 5 Ap.Piata Victoriei 7 Bl. B Ap. 1 Ploiesti Str.480 708.1 Ap.661. 8 Ploiesti Str. 8 Ap. Elena Gheorghe Ghe. 32 22. 56 Ap. Iezerului 9 Bl. Teodor Ganea P.1 Ap. 73 Et.760 160.50 Ap.580 4. Republicii 137 Bl.785. M. Costache Ghinea M.800 LEI 37.137. Gh.640 LEI 5.190.600 13. Bujorilor 15A Ploiesti Str.32 Sc. Costin Ploiesti Str.7 Ap.400 11.267. Cameliei 7C Bl.182.000 20. Victoria Gheorghiu I. Al.614. Domnisori 85 Bl. Prislop 10 Bl. 93 Sc.17 Ploiesti Str. Marasesti 412 Bl. 1 Ap.600 3. 25A Sc. Elisabeta Ganea I.C Ap. Dumitru Ghita P.A6 Sc. 73 Ap.339. 4D11 Sc. D8B Et.040 19. Domnisori 85 Bl. Bravu 163 Bl. M. K Ap. 2 Ap.600 LEI 49. Bravu 163 Bl. 2 Ap. 102 Sc. Venera Geotti A.023.400 LEI 6.240 4. 41 Urlati Str. Andrei Muresanu 53 Bl. Constantin Gheorghe C. 22 Ploiesti Str. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str.446.356. Steluta Alina Georgescu St. A Et. 2 Ploiesti Str. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str.517. Gr.A Et.712.407.741. 20 Ap.A Et. 5 Ploiesti Str.24B Sc. Vestului 18 Bl. Vestului 1 Bl.A Et. Prislop 7 Bl.691.000 30. Viorica Gherghina Gh. 2D Sc. 52 Sc. C1 Sc.320 2. 1 Ap. George Gilie I. 26 Ploiesti Str.600 LEI 9. Diana 3 Bl.342. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.339. Elena Ganea I.

58 Ap. R.530. Ana Grigore Gh. 1 Ap. B Et. 3Ap.200 155. Ana Grosu N. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str.757. 64 Ploiesti Str.680 26. A Ap. Constanta Ion I.600 204. 3 Ap. Sd. Vasilica Ileana D.847. 37D Sc.406.199. Pasajul Libertatii 2 Bl. 6 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. 14 Draganesti . 7 Urlati Str.857.800 30.530 LEI 55. Titina Ion V. Cristache Ion St.920 89.800 14.R. 117 Sc. 25C Ap.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str. 28D Ap.417. Armasi 43 Ploiesti Str.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. B Ap. Gheorghe Grigore I.855. Luciana Guslicov St. A 51. Streiului 3 Bl.932. Galati56 Bl. 4 Ap.440 119.822. Paulina Iacob D. Iorgu Claudiu Iatan M.163. Livia Hornea Gh.800 1. Hasdeu 22 Bl. H Ap.720 227.400 26. Victoria Iacomir Ghe.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str. Crisan 6A Bl. 119A Ap. 67 Et. Maria Ilie I.Alexandru Ilie I.400 9. Maria Hotescu M. 6 Ploiesti Str. Cameliei 4 Bl. Bobilna 46B Sc.540 55. B Ap. 33 Ploiesti Str. Cameliei 5C Bl.985. B Ap.921. Gheorghe Herciu I. 52 Sc. 1 Ap. D7A Sc.320 23.800 50.800 64. 4 Ap.679.317. Carol Davila 1 Bl. Cameliei 9A Bl. Valerica Handrea Gh. Barapolt 1 Bl. 20 Ploiesti Str.210.892. 60 Ploiesti Str.289. Elisabeta Ionescu D. 22 Ploiesti Str. Ion Handrea G.787. Nicolae Gorgan A.2 Ap. Milcov 16 Bl.720 116. B1 Sc. 41 Braila Str.400 5. I. 1 Ap.Iulia Catalina Ilie St. Ion Iancu I.800 63. Catinei 11 Bl.Doinita Ion C.041. Vasile Ion C. 22 Ploiesti Str. Crisan 63 Ploiesti Str.575.040 9. Republicii 157 Bl. I.260.967.000 42.3 Ploiesti Str. Maria Holhos T. B Et. Bobilna 46B Sc.348. Sirianu 12 Ploiesti Str.B Ap. 12B Ap.458. 58 Ap.Laura Ioana Iatan L.446.360 11. Ioan Ilie Grigore I.050 1. B3 Sc. Vasile Milea 3 Bl.572. Cirezarilor 3 Bl.32 Ploiesti Str.960 8.137.537.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 .C Et.193.389.3 Ap. Ionelia Irina Ion M. Victor Gorgan M.16 Ploiesti Str. Casin 7 Bl. Stefana Grama I. Cavalului 19 Ploiesti Str. Vlad Tepes 32 Bl. Valuta Herciu T.Cameliei 15B Bl.800 7. 13 Ploiesti Str.600 12. 17 Ploiesti Str.200 12. Ana Gomoescu S.084. Marilena Handrea V. A Ap. Cameliei 23 Bl.866. Ionel Ioan D. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. Vlad Tepes 32 Bl.800 12.920 27.860. Gheorghe Ioan D. 42 Ploiesti Str. 136 Ap. Arhip Nicolae 8 Bl.507.334.822.800 33. A Ap.880 23. Dumitru Norocel Ionescu D. D7A Et. A Et.959. Ioana Hotareanu N.000 62. Georgian Puiu Iancu I.960 56. Crisan 63 Ploiesti Str.744. 19 Ploiesti Str.884.232. Eugenia Ploiesti Str. Cameliei 9A Bl.960 41.000 20. 59 Plopeni Str.080 4.Garniceanu I. Mihail Iacob Gh. 22 Ploiesti Str. 10 Sc.Rodica Gabriela Ion N.440 119. Gheorghe Grindei I. 1 Ap.836. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.000 23. Sevasta Ionescu D. 23 Ploiesti Str. Cameliei 4 BL. Constanta Husu St.008.16A Sc.1 Sc. 17 Ploiesti Str. Toma Gogu C. 20 Ploiesti Str. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.000 58. 128D Sc.488.44 Sc. Grivitei 2 Bl. 1 Ap. Scorusului 5A Bl.601.B Et.200 35. C1 Sc. Daniel Ion V.65 Varbilau .400 29. 6 Ploiesti Str. Pajurei 4 Bl.A Et.560 50.634. A Et. C12 Ap. 1 Ploiesti Str.36 Sc.360 35.330 LEI 73. Sirianu 14 Ploiesti Str. 44 Sc. Minelor 11 Ploiesti Str. Armonieie 6 Bl. 59 Sc. Ale. Er. B Ap.

119A Sc.116. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str. Domnisori 11 Bl. Valeriu Jalba V.320 LEI 67. 10 Ap. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Mariana Ionita C.111.000 26. Nordului 7 Bl.Mariana Herieta Ivan V. A5 Ap. Eugenia Iordache T. 2 Ap. Enache Ionita I.560.240 LEI 139 . Ion Istrate St.960 51.B Ap.480 LEI 31. Ileana Iordache A. Elena Monica Iordache A. Vitejilor 7 Bl.930 LEI 2.Alexandru Irimia S. George Topirceanu 3 Ap.10 Ploiesti Str. Carol Davila 1 Bl.038. 48 Ploiesti Str.800 31.600 756. 51 Et.341. 134 Sc.625. Tineretului 7 Bl. B Et. Constantin Ionescu I.600 51. 12B Sc. 22 Ploiesti Str. 4 Ap.116.281. 12 Ploiesti Str. Bobilna 103 Bl.560 LEI 29.31 Ap. Gh.720 LEI 12. Cantacuzino 203 Bl. Dan Mihai Ionita R.Cameliei 24 Bl.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. Razboieni 9 Ploiesti Str. C Et.802. 21 Ploiesti Str. Dumitru Ionescu Gh. Cuza Voda 7 Bl. 11 Ploiesti Str. Ermil Ionescu I. Florica Ionita Gh. 107 Ap.279.280 LEI 16. 7 Ploiesti Str. 114 Sc. Timotei Cipariu 4 Bl.800 52.A7 Sc.116.860.118.040 87. Ioan Isbasoiu St.180. 6 Ploiesti Str. B Ap.A PloiestiStr.116.818. Ioana Ionita O. Sldt.039.400 31.666.400 43.757. 1 Ap.706. Constantin Ivan N. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D.360 LEI 30.485.13 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3.028. Dumitru Ionita Gh. 9 Boldesti Scaieni Str. 5 Ap. 9 Ploiesti Str.520 67.949. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.106.100.200 3.440 LEI 6. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. 3 Ap. Gr. Constantin Istrate V. Cameliei 3B Bl. Al.289.600 LEI 6. Daciei 26 Ploiesti Str.840 31.435.971.200 LEI 80. 15 Ploiesti Str. Rafinorilor 15 Bl.000 27. 156D Ap. Cirezarilor 3 Bl.151.483.534. 33 Ploiesti Str. Daniel Ispas N.077. Mena Jalba P. 42 Ploiesti Str. Republicii 141Bl.000 33. Virgil Iordache St. 17 Ploiesti Str. Cameliei 19A Bl. Mihail Iosif P. A8 Ap.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. Claudiu Adrian Jelea M.078. 67 Et.800 LEI 87. Romeo Ionescu V. Iulian Jalba D. Andrei Muresanu 66 Bl. Minerva 1 Bl. Elena Ionita V.25 Sc.41 Ploiesti Str.000 19. Vasile Ionescu Gr.124.Ilie Et. Medana Lazar A. C Ap. 22 Baicoi Str.Constantin Ionescu I.448. 45 54.920 16.Ionescu Gh. 32K Ap. Ion Ionita V. D9 Ap. R3 Sc A Et. A Et.240 LEI 5. 1 Ap.600 13. 100 Sc. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Republicii 68 Prahova Baicoi Str.Ion Lambru M.600 15. 36H Sc. 5 Ap.586. B Ap.526.914.761. Rozica Ionescu R.288.Elena Jelea V. 12 Sc. R3 Sc A Et.A Et. Fivi Nimfodora Ionita T. A Et.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str.830 182. Sos.840 LEI 39. Elena Ionita I.960 12.4 Ap. 11D Sc. 19 Ploiesti Str. Scorusului 5A Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.120 170.672.800 69. Cuza Voda 6 Bl. Andrei Muresanu 66 Bl. 21 Ploiesti Str. A Ap. Octavian Ionita L.400 71. Eroilor 36 Ploiesti Str. Ion Ispas N.800 40.Elena Doamna 5 Bl. 3 Ap.

120 40.720. Infratirii 5 Bl.746.800 35.Ioan Lisita N.Vasile Mares C. Petuniei 5 Bl.600 36. 107 Sc.535.405.744. Scolii 8 Bl. 141H Sc. 137 Sc. Bucuresti 17 Bl. 26 Ploiesti Str. Ion Lisandru H.Elena Luca Gh.Lazar N.960 28.50A Sc.Gheorghe Marin Gh.720 31.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 . A Ap. Malu Rosu 122 Bl.A Ap.722.440 9.000 24.26 Ploiesti Str . Casin 7 Bl. Ctin Brezeanu 4 Bl.121A Et. B Et. Ale.11B Sc. B Et.360 208.Constantin Lemnaru I. A Ap.Prislop 13 Bl. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.679.3 Ap. 72 Sc.8 Marginea / Marginea / Jud.Mihai Bravu FN Bl.680 38.599.Kogalniceanu 2Sc.200 354.Spicului 5 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str.Stefan Macovei C.A Ap.725 48.200 33. Garii 29 Prahova Ploiesti Str. Bucuresti 17 Bl.818.200 20. C1 Ap. Cameliei 21 Bl.015.000 4. Ctin Brezeanu 4 Bl.320 17.000 50.200 22.348. Mariana Manolache N.810. 28 Ploiesti Str.Aurelia Manolescu I.860.000 93.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.132.334.24B Ap. Maramures 9 Ploiesti Str.610. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.Vasile Manu N. Domnisori 87 Bl. Ion Marcu Gh.11 Ploiesti Str. A Ap.808.162.190.000 32. Ion Lica Gh. Milescu 29A Bl.26 Ploiesti Str.C Et. 202B Ap.Maria Leaca M.442.D Ap.116.400 5. Ioan Marin Gh.220 51.060.Virgiliu Marcu C.560 LEI 6.400 88.Haralambie Marcu Gh. Gheorghe Lisita V.108. Maramures 9 Ploiesti Str.Bogdan Mares I.200 28.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.Daniel Ionut Lemnaru St.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str. 18Bis Sc. Gheorghe Maftei I.6 Ploiesti Str. M.304.744.220 LEI 11.Elena Marin Gh.818.440 7.695. Suceava Ploiesti Str.Viorica Luminita Lica N. C1 Ap.086.400 26. Maramures 9 Valea Calugareasca Str.405.895. 16 Ploiesti Str. Teodora Marcu V.63 Ploiesti Str.Casin 7 Bl.800 140.555.63 Ploiesti Str.420 30.14 Ploiesti Str. Mircea Mandalac Gh. Georgeta Lupu S. Gageni115 Bl. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str.Simona Lupu S.Emilia Marcu I. 6 Ap. Nicolae Lungu I. 24B Et.450. Temisana 61 Ploiesti Str. Ion Marcu I.982. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21. Spatar Nic. 3 Ap.Brezeanu 7Bl. Voicu Ploiesti Str.640 2.760 LEI 10.Voicu MarinI.157. 8 Ploiesti Str.220 40.153.000 12.6 Ploiesti Str.D Ap.000 24. Vacarescu 13A Bl. 8 Ploiesti Str.2 Ap. Silvica Manolache I.Ctin. Nicolae Lemnaru C.25C Ap.B Ap. 1 Ap.400 93.781.Gheorghe Lemnaru I. Georgeta Manea C. 111 Sc.Ioan Petre Manolache I.000 44.305.Valeriu Lupu V.840 46. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str.000 44.Valentina Cristina Marin C.2 Ploiesti Str.1 Ap.685. Infratirii 9 Bl. Constantin Leanca D.720 32. 9B Sc. 3 Ap.000 20.27 Ploiesti Str. Gageni115 Bl. Aleea Prislop 13 Bl.16A Sc.480 LEI 33. Fintinele 4 Bl.E. 31 Ploiesti Str.A Et. B Et.477.Ale.800.400 10. 41 Ploiesti Str.Ioan Marin Gh. 99 Ploiesti Str.962. 9B Sc. 4 Ap. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.Elena Maier V. 1 Ap. Ruxandra Lita Niculina Lois C.967. 111 Sc.865. A Ap.600 36. A Et.494.779. 28A Sc.200 103.1 Ploiesti Str.16A Sc.Marian Malos St. Daniela Mares H.Elena Lupu D.599.

Aurel Marmiton S.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Simona Marinescu N.680 LEI 63.244.320 18. Adrian Marin N.200 LEI 7. 4 Ap. Mihail Matei I. Gh. 14 Ploiesti Str.930. Sos.1 Et.000 51.231. 16 Bucuresti Bdul. 9 Ap. A Et. Iosif Ploiesti Str.Ana Mihai N. B Et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59.Sorin Nicolae Mihalache I.250 40. 3C1 Et. 3 Ap. Constantin Magureanu D. 13 Ploiesti Str. 2A1 Sc. 50 Ploiesti Str. Bahluiului 6 Bl.Alexe Masala A.000 LEI 32. 92 Ap.61 Ploiesti Str.674.400 39. M. 1 Ap.Maria Masala I. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. Vasilica Matei M.049.004.153. 14 Ploiesti Str.000 LEI 77.813. Sevastita Mihalache I. St.372. Viorica Matei D . A Et. Metalurgistilor FN Bl.B Et. Ale. Florica Mihai R.879. 6 Ap.156. Silviu Mazilu F. 40A Sc.240 4.A Ap. B Ap. Gr.490. 118 Sc.674.220 LEI 72. Gheorghe Mihai D. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.000 54.400 LEI 36.000 21. 14 Ploiesti Str.Aleea Codrului 2 Bl. Sapunari 6 Ploiesti Str. D7A Ap.280 61.99 Ploiesti Str. 77 Ploiesti Str. 37 Sector 6 Baicoi Str.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Metalurgistilor FN Bl.779.711. B1 Sc. Bucuresti 20 Bl.796.520 32. Marin Marin N.070 LEI 145. Viorica Maciuca C. Baraolt 21 Bl. B Et. 3B Ap.38 Sc.744.400 51.000 LEI 121. B1 Sc.744.050 153. Gheorghe Matei D. 37 Ploiesti Str.988. Constanta Marmiton Gh. Mihai Mihai I.810. Baraoltului 5 Bl.400 20.Enachita Vacarescu13A Bl.53A Sc.349.37D Et.000 LEI 10.200 19.748. Baraoltului 5 Bl.A Ap. Nicolae Mezei S. Camelia Meret N. Ciprian Mihai Mihai S. Todor Matei V.280 8.1 Ap. 15 Ploiesti Str. Pajurei 8 Bl.345.790.Olga Mihalache N.D Et.240 LEI 55.320 25. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str.000 32.200 1.700. Angelica Maracineanu D.900 LEI 141 .7 Ploiesti Str. Radun Mihai V. A2 Sc. Ale.560 21. Gh.571. Costica Mihai V. 35A Sc. Cornelia Maciuca T.Maria Ecaterina Mihai A.085. 1 Ploiesti Str.860.971. Vestului 3 Bl. Ale.080 8. Godeanu 4 Bl.360 LEI 48. Camelia Maciuca C. A Et. Baraoltului 5 Bl.830.639. Cantacuzino 152 Bl.640 9.148.380 7. Gr.116.1 Ap.Marin I.3 Ap. Laurilor 2 Bl. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str.Ecaterina Mielu A. 6 Ap.846.480 20.1 31.10 Ploiesti Str.53A Sc.Constantin Marin V. O.26 Ploiesti Str. Petre Margarit I.200 146.889.580.51 Sc.Daniela Gabriela Marin T. 54 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. 121A Ap. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. 43 Ap.000 10.640. Gheorghe Marin . 36H Sc. Gh. Ceahlaul 9 Bl.401. Maricica Mirabela Meirosu A.Anotimpului7B Bl. Marian Bogdan Mazilu Gh.800 47. 40A Sc.Daniela Paulina Mihai N. Bd. Doja 150 Bl.000 38.297. 40A Sc. Pajurei 8 Bl.A Ap.640 46. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.600 27. Timotei Cipariu 4 Bl.781.31 Sc.Vlad Tepes 32 Bl. Elena Manescu M.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str.695.Persani 5 Bl. A Ap. Nela Mihaela Marculescu I.A Ap.000 LEI 64. Costache Maguleanu D. 1 Ploiesti Str.762. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str.A Ap.748. Catinei 11 Bl. 3 Ap. 145 Ap.

781.280 35.000 23.951.200 418.Prislop 4 Bl.Mihai Moldoveanu C. Ion Ploiesti Str.Golesti 9 Ploiesti Str.113.Zarandului3 Bl. 42 Ploiesti Str.29 Ploiesti Str.Constantin Mihalcea S. 36 Ploiesti Str.840 2.Bdul Bucuresti 35 Bl.Anica Mitrea C.190.13 Sc. Aleea Portita 2 Bl.040 43.5L Sc. B Et.126 Ap.000 LEI 7. Gr.565.201.880 46.Prislop 4 Bl.16 PloiestiStr.Nicolae Moise V. Aleea Bahluiului 12 Bl.457.Tudora Mirica N.593.000 12.9 Ploiesti Str. 1 Ap.552.Alexandra Mina P.Bucuresti 35 Bl.760 151.546.Elisabeta Miu I.431.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 . 13 Sc. Gh.5 Ap. Aleea Bahluiului 12 Bl.B Et.119.480 LEI 42.12B Et. B Et. Emil Zola 2 Bl.7 Ap.Sorin Munteanu I.Alin Razvan Moise Gh. Tr.Corneliu Mihaila C.960 269. Crinului 11 Ploiesti Str.Veronica Nae N. 3 Ploiesti Str.Marin Mirea Gh.Ionut Mihail Mitrea V. Aleea Portita 2 Bl. Carol Davilla 7 Bl.34 Ploiesti Str. 5L Sc.260.000 LEI 46. A Ap. B Ap.26 Ploiesti Str.Bdul.109A Sc.677.6 Sc.260.400 LEI LEI LEI LEI 159. Vasile Muraru N. Petuniei 7 Bl.I. Caliman 38 Et. Sabinelor 7 Bl.070 LEI 82. A. 150 Sc.Vasile Mihalcea S.135. Aleea Portita 2 Bl.31 Ploiesti Str. Sirianu 19A Ploiesti Str. A Ap.Mihaela Mirica M. C Ap. Dr.940 37.800 18.Natalia Mihaila C.12B Et.280 147. 2 Ap.4 Ap. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.861.320 LEI 51.562.Constantin Mocanu R.510.1 Ap.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.31 Ploiesti Str. Frasinet 6 Bl.111.29 Ploiesti Str. B Et.Elena Modiga C.Gheorghe MocanuGh. A Et.257. Craitelor 5 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str.Cosmonautilor 3 Bl. 42 Ploiesti Str.R.2 Ap. Cristina Molitor A. Sirianu 19 Ploiesti Str.Marcela Misca Gh. Valeria Molitor V.Petuniei 7 Bl.220. Silvia Muresan I.600 LEI 77.555.480 LEI 26.400 23.372. 13 Sc.000 LEI 10.090 152. Ion Muraru N.400 LEI 6. 37 I2 Sc.20 Ploieti Str.006.6 Sc.29 Ploiesti Str.Floarea Moisescu E.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.16A Sc.738. C Ap. B Et.7 Ap.542.860. Andrei Muresanu 4 Bl.860.Constantin Misca Gh. 3 Ap. Aurelian Movileanu I.45 Ploiesti Str.26 Ploiesti Str.320 7.Ion Mirica C.500 LEI 1.Mihalachi A. A Ap.640 LEI 21.150 Sc.337. Deditel 3 Bl. 2 14.400 LEI 37. Lacul Bilea 1Bl. B Ap.Nicopole 87 Ploiesti Str.000 LEI 51.400 11.000 LEI 31. 3 Ap.4 Ap.Maria Mihaescu N.86 AP.160 21.337.149 Sc.120 438.674.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.149 Sc. B Et.600 LEI 23.Adrian Mihailescu N.Frasinet 6 Bl. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. 53 Sc.000 12. Risnovenilor 3 Bl. 13 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.400 33.675.372. Neculai Moldoveanu I.Victor Mihaila V.Maria Mina M.B Et.A Ap.232.A Et. Risnovenilor 3 Bl. 3 Et.3 Ap. Dumitra Moldoveanu N.000 LEI 350.29 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str.648.Nicolae Miscov T. 58 Ploiesti Str.831. 58 Ploiesti Str. B Et.Dumitru Moraru I.Golesti 9 Ploiesti Str. 119D Sc.Neculai Modreanu V.30C Et.122F Sc.Jana Mitroi D.028. 53 Sc.A Ap. 56 Ploiesti Str.Republicii 149 Bl.4 Ap.34 Ploiesti Str.Cantacuzino263 Bl. 3 Ap.783.1 Ap.

600 LEI 61.000 LEI 17.153. Al.Marina NeaguGh.560 LEI 52.Andrei Muresanu 64 Bl.Mihaela Negoita N.15 Sc.Vasile Nedelcu Gh. D7A Ap.116.Nae V.418. Cibinului16 Bl.002.430 31.730 LEI 11. Zidari18 Bl. Catinei 17 Bl. Ctin.4 Cimpina Str.Ana Nenciu P.185.200 LEI 89.Cameliei 21B Bl.500 LEI 11.Elena Negosanu Gh.C.R4 Ap.Ion Nedelea D.Georgeta Neagu D. Brezeanu 4 Bl.A18 Ap.612. 31A2 Et.520. Nicolae Negoita Al.030 LEI 5.080 LEI 32. 74 Darmanesti / Str. B Ap.200 LEI 42. 67 Ploiesti Str. 29 PloiestiStr. C Et. B Et.116. E8 Ap. Republicii 145 Bl.Prislop 10 Bl.41 57.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.Maria Nedea P.Mircea Mihai Matei Negrea G.1 Ap.925 LEI 123.240 127. 3 Ap.839.893.982.D Et.20 Ploiesti Str.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.17 Ploiesti Str.808.840 LEI 97.Brezeanu 2B Bl.000 LEI 48.136 Sc.000 33. B Et.15 Ploiesti Str.27 Ploiesti Str. 36 Jud Ploiesti Str. Carmen Neagu St.Cap.720. Cibinului 13 Bl. 4 Ploiesti Str.275 LEI 31. Luminita Sinziana Neculai I.360 19. Tudor Neculai P.760 169.080 LEI 36. 10 Ploiesti Str.Lacul Bilea 1 Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.091.800 110.A Et.180. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str.800 80.504. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Ion Neamtu Cl.Traian Neagu N.794. 4 Ap.Georgeta Neagu I.086.122 Ap. Aleea Independentei 4 Bl. BV Ap.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.603.680 77.269. 9 Ap. C. 3 Ap. Republicii 118 Bl.980 18.Grigore Negoita I. 26 Sc. Vlad Tepes 32 Bl.Mateescu Gheorghe 2 Bl. 8 Ap. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str.211.33 Ploiesti Str. B2BIS Ap.080 14. C1 Sc. 55 Ploiesti Str.A Et.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155.892.126. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str.Lucia Nedelcu A.254. 3 Ap. 3 Ap. 3 Ap.Serg. Brumarelelor 5 Bl. D Et. Streiului 3 Bl. Ionel Negoescu Gh. B Ap.C Et. Florica Neagu I. Gheorghe Nasui D.15 Com.Stefan Nan Gh. Av. Deltei 3 Bl.555.700 LEI 28.137 Sc.20 Sc.000 LEI 10. Stefan Simion Serban Neicu C.800 3. Mariana Nastase I. 141H Sc. 39 Ploiesti Str.640 LEI 143 .Silvia Liliana Neagu St.483. 21A Sc.320 LEI 72. 12E Sc. 86 Sc.1 Ap. 86 Sc.360 24.Vasilica Neacsu I. Cameliei 15 Bl.Brezeanu 10 Bl.Trotus 4 Bl.600 47.2 Ap.728.Cibinului 13 Bl.D10 Et.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.A Et.600 128. A Et. Brumarelelor 1 Bl. Emilia Naghi N. Mariana Nan D.214. Niculina Naftanaila D. 37B Sc. Mariana Neacsa I.4 Ploiesti Str.11C Sc.2 Ap.100 LEI 124. Malu Rosu 120 Bl.17 Ploiesti Str.8 Ploiesti Str.793.335. 3 Ap. 4 Ap. C Et. 2 Et.Ion Nenciu C. 3 Ap. 12F Sc.640 31. Armoniei 6 Bl.A18 Sc. A18 Ap.639. 24 Urlati Str.500 13. 15A Ap. Stejarului 11 Ploiesti Str. Mihai Negrea G.094. 3 Ap. A Et. 30 Ploiesti Str.Cuza Voda 5 Bl. 13 Ploiesti Str. C12 Sc.Elena Neagu I.Nicolae Negoita C.260.3 Ap. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str. Luminita Negoita I. Nicolae Nastase G.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.397.406.Gheorghe Neagu D. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl.850 7.372.Costache Negoita P.261.Ion Neagu P.Spatar Milescu 29A Bl. 20 Ploiesti Str.480 LEI 1.066.063.2 Et.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.901. B Et. T3 Sc.9 Ploiesti Str.

87 Plopeni Str.350 18.680 30.240 10. Tineretului 12 Bl. Valentin Olteanu T. 43C Sc.36 Ploiesti Str.3 Ploiesti Str. Marasesti 257 Bl.Doja FN Bl.520 6.Petre Nitu E.100 124.Marasesti 259 Bl.5 Ap.13 Ploiesti Str. 160A Sc. B Ap.15 Sc. 22 Ap. 25A Sc.Lucian Silviu Nita M.800 372.Al.529.Intr. A Ap.12 Ploiesti Str. Gh. Ion Oproiu I.B Ap. 8 Ploiesti Str.18 Ploiesti Str.Gheorghe Nicolae Gh.1 Ap.Niculae Nita I.13 Ploiesti Str.492.Lumini Nicolae M.Rahovei 15 Ploiesti Str.Bahluiului13 Bl.18 Blejoi .560 31.000 43.Marioara Ploiesti Str.200 18.35F Et.Castor 6 Bl.000 61.3K Ap.A7 Sc.Vasile Niculescu D. B4 Ap.Gheorghe Oprea D.Nica Gh.420 94. E Ap.B Et.121.037.Elena Oprea C.Lupeni 3 Bl.018.Elena Nicolae D.704.Alexandru Nicolae M.A Ap. 44 Sc. A22 Sc.Cornelia Onofrei A.558.Maria Oprea St.Ciucului1 Bl.967.160 97.792.372.37 Sc.Latina 1 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.848.Maria Onofrei Gh.M7 Ap.853.464.Vasilica Nitu St.Mihai Dan Nicolai N. J Ap.960 41. Troienelor FN Bl.840 257.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str. Covurului 24 144 .080.3 Ap.760 75. Cibinului10 Bl.Ilie Oancea Gh.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.440 40.873.352. Viorica Onofrei A.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS. Vitioarei 4 Bl. 6 Com.Independentei 19 Ploiesti Str.400 10.Profesorilor 5 Bl.Florica NicolaiT.000 256.Rahovei 15 Ploiesti Str. 154A Sc.078.Gabriel Nitescu V.773. Ilie Jean Nicolescu I. 5 Ploiesti Str.000 59.078.Rodica Georgeta Niculescu Gh.7 Sc. Rahovei 15 Ploiesti Str.593. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.400 60. A Ap. B Ap.000 LEI 26.800 715.822.160 25. 4A Ap.658.320 27.505.3 Ap.839. Marian Nitu I.480 LEI 10.B Et.Bahluiului13 Bl.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.B Et.691.Vasile Nicolae I.200 LEI 60.Steluta Nitu Gh.15A Sc. Bobilna 46B Sc.A16 Ap.000 2. Sos Vestului 16 Bl.791. 9 Ploiesti Str.372. Spitalului 22 Plopeni Str. 19 Berceni / Prahova 1.Gh.223.34 Ploiesti Str.Gheorghe Nitu M. Roxana Gabriela Nica I.960 32.668.741.Stan Oprea S. Gheorghe Nitu Gh. Cameliei 18A Bl.3 Ap.000 10.Pandurilor 4 Bl. A Ap. A Et.Elena Lidia Niculae M.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. B Ap.Ana Niculescu D.000 17. B Ap.000 9.A7 Sc.744. Al.112 Sc.41 Ploiesti Str.464.35F Ap.240 18.900.Laurentiu Oancea I.Laurilor 3 Bl.372.799.541.Sorin Nicolae N.950.103 Ap.Repuiblicii 25Bl.Vasilica Oacea L.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.188 Ploiesti Str. 3 Ap. Troienelor FN Bl.880 66. Calarasi Ploiesti Str.26 Ploiesti Str.Bucuresti 23 Bl.462.Vitejilor 8 Bl.770 29.116.200 109.71 Ploiesti Str.Repuiblicii 25Bl.Paulina Nicu N.374.Anton Tonel Nita I.160 15.775.Iuliana Nitu E.000 101.274.200 24.930.34 Ploiesti Str.000 12.600 29.500 59.Bd. 7 Ploiesti Str.202 Sc. Nicolai Onet S. Spitalului 22 Fundeni / Jud.064.800 30.760 124. Florica Oprea C.38 Ploiesti Str. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.56F Ap.Plaiesilor 9 Ploiesti Str.Bogdan Constantin Nicolescu I.Nela Marina Nicolae T.Scolii 1B Bl.280 8.Dumitra Nicolae D.572. Stefan Oprea A.Vasile Nicolae N.Doja FN Bl.177.000 6.000 38. A Et. 43C Sc.41 Ploiesti Str.

800 LEI 29.B Et.919.23 Ploiesti Str.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr. 32 Ploiesti Str.Brumarelelor 4 Bl.744.46C Sc.320 LEI 40.A Ap. Aleea Scorusului 4 Bl.000 LEI 100.Osan F. B Ap.Sofia Paraschiv I.Maria Pintiuta T.130 Sc. Casin 11 Bl.960 81.Stoica Constantin Petrescu St.370. M.13 Ap. 4 AP.488.23 Cimpina Str. A Ap.938.74 Ploiesti Str. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.Miorica Paun V.A Ap.Cantacuzino 261 Bl. Elena Paraschiv M.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.A Et.Ion Pasat I.Stindardului 9 Ploiesti Str.Eduard Petrache A.000 LEI 19.880 4.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.307. Pompilia Pandelea D.Democratiei 88 Bl.730.A1 Ap. R .680 25.Libelulei4 Bl.Er.Vasile Pepi Tr.Bdul. Claudia Paraschiv P.36 Ploiesti Str.000 LEI 210.600 41.31 Ap.Luminita Pietraru M.Gral. Arh.000 LEI 40.Leontie Paduretu C.Monica Patrascioiu I.Republicii 17B Bl.488.600 LEI 61.Aurel Petrosanu Gh. Gheorghe Pirvu C.260.600 LEI 20. Garsoniere Sc. 3 Ap.A1 Sc.B Ap. B Et. 9 Ploiesti Str.P3 Sc.Dan Radu Paraschiv Al.Nicolae Petrescu T.23 Ploiesti Str.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.820. 9 Ploiesti Str. Ion Pancu I.800 58.459.400 17. Troienelor 3 Bl.Floarea Petrosanu D.58 Ploiesti Str.920 LEI 31.9 Ploiesti Str.Minerva 7 Bl.483.Ioan Patrascu C.70 Sc.000 13.48 Sc.Vasile Sebastian Panait E.140F Sc.17 8. Eminescu 7 Ploiesti Str.730 LEI 34.800 4.397. 2 Ap.360. 3 Ap.600 181. Rapsodiei FN Bl.Constantina Pincu G.A Ap.910 126. A Et.360 28.750 98. B Ap.790. 143 Sc.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.560 LEI 32.6 Et.307. D Ap. Silvia Panait N.Marasesti 113 Ploiesti Str.Nicolae Pastrama V.2 Ap.79 Sc.V.041.Cristache Pavel Gh.000 36.34 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str.Cristian Pana Gh. 48 Sc.20 Ploiesti Str.Ilie Petrea I.1 Ap. Elena Ploiesti Str. 15 Ploiesti Ploiesti Str. B Ap.895.280.116.AC1 Sc. 31 Sc.706. Cameliei 11 Bl.640 LEI 145 . Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.Goldis 1 Ploiesti Str.Eftimiu Adrian Pavliuc S.Gabriel Razvan Petrescu C.17 Sc.Gheorghe Parcalabu St. 11 Cimpina Str.116.Dumitru Constantin PatrascuD. A Ap.26 96.703. Gornistilor 1 Bl.B1 Ap. Aleea Pajurei 8 Bl. Silviu Valentin Panait Gh.652. Brumarelelor 4 Bl.Ghilcos 9 Ploiesti Str.Maria Pavel T.901.Grigorescu 5 Bl.866.V. Arh. Andrei Muresanu 53 Bl.440 53.A Et.000 25.252. H2 Ap.600 38.A Ap.534. Bl.Gheorghe Pandele M.313.Carol 9 Bl.033.765.680 20.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.49 Bucov / Pleasa Str.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77. Al.200 7.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.16C Ap.17 Ploiesti Str. Ghilcos 9 Ploiesti Str. Levantica 2A Bl.000 41.078.000 LEI 233.130 Sc.Cameliei 11Bl.855.083.Ana Petrea I.Marasesti 255 Bl.Marasti 113 Ploiesti Str.450.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.528.Gheorghita Petcu N.800 1.680 17.36 Ploiesti Str.060 77.120 30.790. Biruintei 6 Bl.519.Porumbeilor 2 Ploiesti Str. A6 Sc.Ioan Pintiuta P.520 14.Cezarina Pauna Gh.744.000 13. Colonia 1P.236.Mihai Petre Al.472. Ionel Patrascioiu V.680 31.Marasesti 255 Bl.16 Ploiesti Str.817.

440 63.Gn.680 62. Frasinet 8 Bl.960 LEI 24.B Et. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str.555.29 Ploiesti Str. Al.364. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. Al. 50 Ploiesti Str. Pandurilor 3 Bl. C1 Sc.891.Constantin Poiana N.Gheprghe Popa F.269.600 4.Valerica Popa V.Maria Popescu F.705.626. 153 C Sc.120 6. Mihai Bravu FN Bl.Cameliei11C Bl.080 63.148. 4 Ap.51 Sc.520 34.372.760 9.640 13.Iovu Popescu I.24 Oliesti Str.3 Ploiesti Str.320 2. V.38 Ploiesti Str.860 LEI 67. Gheorghe Pirvu Gh.B Ap.037. B Ap.56 Sc.3 Ap. Catinei 6 Bl. B Et.483.800 74. 126 Sc. 2E2 Ap.153.086. C Ap.5M1 Ap.800 44.971. Cuza Voda 6 Bl.Vestului 7B Bl.Baraolt 40A Bl.Sofia Popescu P.Razvan Gabriel Pirvu N. 40 Sc. 16 Ploiesti Str.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21.Cirezarilor 3 Bl.Constanta Popa I. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.Anotimpului 7B Bl.Cristian Ponta M.920 LEI 32.937.51 Sc. 4 Ploiesti Str.220 26. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.B Sc .000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.Vasilica Popescu A.400 LEI 212. 1 Ploiesti Str.Silvia Pirvulescu P.440 14. B Et.839.840 4.Doina Podeanu A.9 Ploiesti Str. 121 Sc.Ion Popescu D. A Ap.50 Ploiesti Str.334.Petrica Pirvulet M. 6 Bucuresti Bdul.Bobilna 46B Sc.232.800 155.34 Ploiesti Str.38 Ploiesti Str. Ion Mihalache 168 Bl.767. 16 Ploiesti Str.PP Ap.Ion Popescu C. Regimentului 5 Bl.94 Sc.900 LEI 65. Florin Popescu N. 9 Cimpina Str. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.045.109A Sc.200 LEI 11.500 32.560 54.B.Ana Bucov Str.Floarea Popescu Fl.2 Ap.165.Pirvu C. Ale. A8 Ap.B Ap.Elena Parvulescu Gh. 31 Sc.Radu Stanian 1 Bl. A Ap.Maria Podoreanu P.960 28.4 Ap. Cameliei 11 Bl.87 Sc.Georgeta Popescu N. F1 Ap. D Et.55 Ploiesti Str. Cameliei 3 Bl.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str.2 Ap. Vasile Podaru P.880 48.8 38.Eugenia Popescu I.450 8.281.Ion Pirvu I. Pandurilor 3 Bl. Magurii 4 Bl.937.33 Sc.Ghiorghi Popescu N. A Ap.C Ap. Constanti Grigore Popa C.Alexandru PodoreanuP.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 .23 Ploiesti Str.B Ap.574. 21 Com. Al.554.Rodica Popa N.B Ap.Bobilna 46B Sc. 21 Ploiesti Str.323.Radu Stanian Bl.151 Ap. 67 Ploiesti Str.953.Ciprian Stefan Popescu Gh. Veronica Micle 2 Bl.62 Et.Elisabeta Ponta M.638.Conta 13 Ploiesti Str.Stefan Poclid D. Baciului 1 Bl.957.600 31. 29 Ploiesti Str.200 LEI 17. Grigorescu 20 Bl.31 Ploiesti Str.000.640 LEI 61. Ap. Ctin Brezeanu 4 Bl.Libertatii 7 Bl.C Et.160 62.760 52.000.Diditel3 Bl.140 8.632.840 9.31 Ploiesti Str. 2E2 Ap.PP Ap. 9 Ap. 56 Ploiesti Str.Radu Stanian 1 Bl.085. D Ap.971.Iezerului 9 Bl.Dealului 34 Bl.PP Ap.781.Intr. A Et.250 17. 38 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str.982. Aleea Godeanu 1 Bl. 28B Sc. D Ap. Lilian Popa I. 16 Ploiesti Str.860 LEI 1.Sos.Petrea Parvulescu I. 52 Sector Ploiesti Str. 25A Sc. Zarandului 6 Bl. 65 Ploiesti Str. 1 Sc.Ioan Pooa C. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str. Dumitru Popa V.826.652.Silvia Pirvulescu M.9 Ploiesti Str.Bobilna 46B Sc.3 Ap. Oana Madalina Popescu I.51D Sc.Gheorghe Popescu N.540.200 LEI 53. A1 SC.000 LEI 29.331. Industriei 1 Bl. A Ap.Nicolae Popescu Gh . 39 Ploiesti Str. Oltului 18 Bl.201.800 132. B Ap.Niculae Popescu Jeni Popescu N.325.080 95.027. Er.680 33. A Ap.980.39 Sc.186.Magdalena Pop A. Ioan Popa I. A Ap.160 1. 1 Ap.31 Sc.Cameliei 11 Bl.

Banesti 4 Bl.Vasile Rucareanu N.400 3.Ion Radu D.000 51.Al.Sold.58 Sc..Gheorghe Radu St.Constanta Rosca F. 58 Sc. 7 Ap.Republicii 187 Bl.G-ral Gr.560 6.462.Stefan Proaspatu I.A Ap.068. Minervs 3 Bl.Nicolae Ruse T.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str. 1 Ap.A Et.7 Ploiesti Str.Dumitru Raduta D.Minerva 3 Bl. Violetelor 10 Ploiesti Str. Prislpo 4Bl. A Et. A Ap.Banesti 4 Bl. C1A Sc.638.208.2 Ap. Marieta Radulescu M. A Et.373.760 59.Banesti 4 Bl. Silvia Robitu I.403.Liviu Niculae RadulescuD. Ionel Raduta I.722.25 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str. H Sc. Cibinului 3 Bl.818.22 Ploiesti Str.Andrei Aurelian Rosca I.413.P.Virginia Rosu C. Republicii 187 Bl.600 33.George Radulescu C.400 62.190.153.Stefan Cristian Raduta V.Ionel Rotaru I. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str.760 12. D Et.240 29.695.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .680 LEI 31. Mercur 18 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.639.650 58.7 Ap.C Et.094. 3 Ploiesti Str.Gabriela Rosu C.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str.Octavian Rentea A. Cristian Radu I.Constantin Postolache Gh.Hasdeu 6 Et.720 5. 16 Sc. Gh. H Sc.000 47.403.160 LEI 39. A Er.Cantacuzino 269 Bl.Er.305. Alexandrina Viorica Rotaru I.160 26.695.58 Sc.73 Ap. R Sc.b Ap. 7 Ap. 4B1 Ap.480 132. Andrei Muresanu70 Bl.36 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str.870 48. 29 Ploiesti Str.Maria Rosu T.Lacul Bilea 3 Bl.21 Ploiesti Str. B Ap.041.Iederei 19 Ploieste Str. 7 Ap. 8E Sc.079. 25 Ploiesti Str.520 11.Ion PloiestiStr. Brezeanu 6 Bl.872. Minerva 3 Bl.Gr.560 22.297.Adrian Constantin Rasnoveanu N.Alexandru Raducea C.Malu Rosu 22 Ploiesti Str. Kutuzov 3 Ploiesti Str.34 Ploiesti Str.Gr. C4 Sc. 12 Ploiesti Str.600 LEI 22. Arnauti 5 Bl.A Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. 30 Ploiesti Str.68 Ploiesti Str.480 LEI 40. A Ap. 7 Ap.781.Popescu P.080 LEI 53.A Ap.A Ap. Grigorescu 22 Bl.Mihai Dragos Radu C.111.920 36.Ctin .600 LEI 11. 87 Sc.A Ap.600 44.Industriei 61Bl.Bujor Radu C.520 LEI 31. A Et. Grivitei 2 Bl.Gheorghe Rosca I. 16E Sc.36 13. 49 Plopeni Str.910.AC12 Ap.16A Sc.608.1 Ap.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.Ion Preda M.Kutuzov 7 Ap.695.68 Sc.Dorina Preda N.A8 Ap. Grivitei 2 Bl.779. Gheorghe RobiruI.085. Rapsodiei 12 Bl. Al.859.Marasesti 247Bl.225 25.2 Ploiesti Str. 6 Sc. G Et.809.315. 21 Sc. 27 Ploiesti Str.360 LEI 4.Maria Rasnoveanu N. 30 Ploiesti Str.B Et.000 51. 4B1 Sc. 68 Ap. 6 Ap.Elena Racaru S. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str. A Et.Mircea Raducanu C.840 18. 2 Ap. 3 Ap. 101 Sc.874.280 283. 6 Ap.380 72.25 PloiestiStr. B Ap.000 12. 8B Sc.12 PloiestiStr.680 177.Aurora Sandu A. 68 Sc.638. 8B Sc.600 7.400 51.488. 4 Ploiesti Str. Levantica 2A Bl.000 LEI 11.A Et.Ioana Postolache G h.012.863.Ioana Preda M.Floriean Rosca v. Leului 6 Bl. Garsoniere Ap.B.752.Cuza Voda 12 Bl.276. P-ta Victoriei 5 Bl. 125 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.Domnisori 85 Bl.Lucian Pricopie T.035. 28 Ploiesti Str.579. A Ap.000 13. 30 Ploiesti Str.69 Ap.080 25.200 8.Rodica Raileanu M.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.Mariana Radulescu C.139 Sc.Adriana Radu I.Grigorescu 22 Bl.Nordului 11 Bl.704.342. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl.

Victoria SilvestruGh. Bucuresti 19 Bl. Baraolt 5 Bl. Steliana Scarlet M. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.377.449. B Ap. Ioan Sarbu Gh.116.Mihail Florentin Serianu Gh.Marian 3 Bl.158.667. Bdul.775.000 LEI 5.520. Nicoleta Sava Al. Er.Maria Marilena Savu S.3 Ploiesti Str. Gr.Simona Victoria Serghie Gr.744. Doja 168 Ploiesti Str.14B2 Ap.915.424.040 13.520 19.Sandu C. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Nicolae Sava Gh.Anton Sandu I.200 LEI 20. Zoea Sirghie I.604.640 LEI 37.65 Ploiesti Str. 64 Ploiesti Str. Persani 1 Bl. Strunga 6 Bl.836. Steliana Sava I.Valerica Sandu N.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.209.366.000 7.372. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. 2 Ap. Stefan Sava C.800 15.540 LEI 21.B Ap. Ioana Sarbu I.9B Sc. Gh. Gabriel Savu N. E Ap. B Ap.000 39.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.480 10. Gheorghe Scarlat P.237.Doja 168 Ploiesti Str. Ale. Deltei 1 Bl.Emanoil Sima I Dan Simion I.Maria Sarbu Gh. Alexandru Sandu S.Stefan Sandu G.000 6.720.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58.Ghe.Marian Sandu S. Gageni 13 Bl. 14C Ap.680 37.508. Baraolt 5 Bl.000 LEI 103. 7 Boldesti Scaieni Str.947.320 9. Verginia Sava I. 65 Ploiesti Str. Ale.000 LEI LEI LEI LEI 40.B Et. Arhip Nicolae3 Bl.Ion Sebastian T. 110 Sc. 120A Sc.Bl. Erou M. M.000 LEI 148 .Piata Victoriei 7 Bl.880 14. 2 Ap. A Sc. Ana Sinu S.22 8. Cart.1 Ap.000 LEI 363.31 Ploiesti Str.309. Gabriela Serea I. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre.674.573.880 31.969.800 55.339.040 59.254.010 46. 9A Sc. Scolii 3 Bl.Florea Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str.706.8 Ploiesti Str.920 17. Cart. Ale.Mihai Bravu 184 Bl.300 999. Sd. Ion Saceanu I.760 LEI 18.579.000 LEI 134. Baraoltului 9 Bl. D Ap.250 4.Gheorghe Sinu F. 25 Ploiesti Str.020. A Ap. 22 Sc.960 11. Zarandului 4 Bl. D Et. Gh. Carmen Scarlat G.840 LEI 33. 27 Ploiesti Str.960 21. Moldoveanu 10 Bl.27 Ploiesti Str.000 31. 2 Ap. 1 Ploiesti Str.720 LEI 17.40 Sc. Baraolt 40A Sc.500 72. A3 Ac. Cantacuzino 267 Bl. Nicolae Savu I. 69 Ploiesti Str. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.000 60. Scaieni 36 Ploiesti Str.38 Sc.291. A Ap.800 LEI 14.276. A Et.Florian Sarbu V. A Ap. Baraoltului 5 Bl. B Et.100. Constantin Savu V. Zimbrului8A Bl.961.Vasile Dandu M.Maria Simion N. 139B Sc. 29 Ploiesti Str.Er.Stelian Sinoiu M.116.839. 2 Ap.580 LEI 32. 40A Sc. Malu Rosu 95 Bl. A Et. Verona Savu C.168.520 91. Seciu 2 Prahova PloiestiStr.127B Sc.912. A Ap.601.860. 40A Ap.842. 14 Sc. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. E Ap. 40A Sc. 7 Boldesti Scaieni Str. B Et. Scorusului 1 Bl.3 Ap.160 45.400 31. 12 Ploiesti Str. A Ap. 42A Sc. 30 Ploiesti Str. Al. D Ap. 40 Sc. 3 Ploiesti Str. Mitica Sava Al. 1 Ploiesti Str.40 Ap. Amalia Sararu C. 99 Ap. 51D Sc. 2 Ap.334. 12 Ploiesti Str. Caliman 17 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.Cameliei 3 Bl. 90 Ap.919. Valeria Seiciu Gh.920 LEI 51.320 LEI 28. B Ap. Gheorghe Scarlat P. Cameliei 3 BL.Republicii114Bl.15 Sc.393.Viorica Sandu S. Gheorghe Sarbu C. Podgoriei 7 Bl.400 LEI 21.Tirnave 3 Bl.

Gr. T1 Ap. 28 Ploiesti Str. Doja 25 Bl. 3 Ploiesti Str.200 51. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str.080 45. B Ap.400 41. Gheorghe Stanculet I. 27G Sc. A Ap. 1 Ploiesti Str.Cameliei 11A Bl. Matei Sorin N.55 Sc. Cantacuzino 267 Bl. 28 Sc. 19 Prahova Ploiesti Str.Gheorghe Stoian D. 27G Sc.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str.920 32.Gheorghe Stan V.080 15. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str.58 Ploiesti Str.558. 15 Sc.dul Bucuresti 20 Bl.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. C Ap.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25.34 Ap. 26 Ploiesti Str.Ion Stanescu N.B2 Ap. Grigorescu 6 Bl.200 55.3A Sc.221.840 20. 22 Sc. C Ap.Eftimia Stan Constantin Stan D.Ale.000 17. A Et.200 40.341. 45B Sc.Maria Stancu Fl.Elena Spiescu M.000 LEI 16.160 31.Calea Unirii 73 Bl. Bibescu Voda 2BIS Sc.Nastasia Stanciu L.209. Petruta Satefanide N.Banesti 4 Bl. A Et. Anotimpului6 Bl.000 14. Marasesti 413 Bl. 3 Ap.Florea Spatarelu R.33T1-T2 Sc.000 24. T.Ion Stan Gh.017.19 Ploiesti Str. Natalia Stanescu Al.Gheorghe Stan I.Constantin Stapie I. Ciresoaia 50 PloiestiStr.548.Vasile Stanescu C. Baciului2 Bl.400 LEI 45. B Ap.520. 13 Ap. Veniamin Costache 4 Bl.800 7.120 LEI 23.417. Cristinel Petru Spirea Gh.Toader State A. Veniamin Costache 4 Bl. Andrei Donici 11 Ploiesti Str.800 1.Silviu Laurentiu Statescu V. Ioan Stanciu V.Cuza Voda 2 Bl. 3 Boldesti Scaieni Str.3 Ap.358. AC7 Sc.Octavian Stan T.697.145.830.A Et.Maria Smeu A.Georgian Stancu C.920 LEI 24.Petrichimistilor 1 Bl.320 5.640 51.364. Moldoveanu 10 Bl.600 LEI 53.Bogdan Constantin Stefanide V.640 5. 18 Prahova Ploiesti Str.B Ap.417. Cameliei 9C Bl. 15 Ploiesti Str.190.D Et. Eremia Grigorescu 22 Bl.488.515.000 28.523. 26 Ploiesti Str.000 65. Gheorghe Stan A.60 Ap.656. Gn. Er.Eremia Grigorescu 25 Bl.Cristian Ionut Stanciu N.002.Bd.6 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str.960 14.58 Ap.A Ap.595.035. A Ap.477.Cornatel 4 Bl. Republicii FN Bl.Deltei 3 Bl. Lazar Stanciu R. 17 Sc. Georgeta Gina Spiescu C. 55 Ap.Smau I. 15 Ploiesti Str.160 LEI 51. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.680 LEI 37.Dumitru Sprincenatu S. A Ap.339.Gr.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12. Vladimirescu FN Bl.17 14.000 14.613.B.744.140.120 41.51 Ploiesti Str. Sofia Soare C.49 Ploiesti Str.497.55A Sc.920 98.320 LEI 18. 8E Sc.118. Viorel Solomon B.488. Gabriela Stana M.5 Ploiesti Str.11 Ap. 3 Ap.943. 29 Ploiesti Str.267.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. Eugenia Urlati Str. Gh. Muzicanti FN Bl.280. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.Buftea 16 Ploiesti Str.Serban Stan B.000 65.130 Sc.200 LEI 15.680 79.19 Ploiesti Str.Brumarelelor 4 Bl. Biruintei 1 Bl.Sabinelor 11 Bl. 35 Ploiesti Str . 15 Ploiesti Str.869.Er. 37 Ploiesti Str. Cornelia Stir I.440 33. 58 Ap.68 Plopeni Str. A Ap.1 Ap. 15 Sc. Elena StegarescuN.Alexandru Stanciu Gr.Roxana Stanciu S. 7 Sc.525.000 49.Aurora Constanta Sprinceana R.000 LEI LEI LEI LEI 149 .33T1 Ap.892.860.855.B Ap.965.Ioan Stanciu C. A Ap. Liza Stancu I.29 Ploiesti Str.Republicii FN Bl.935. A Ap.447.160 14.186. 7 Sc.

Stoian I.002.840 18.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str.640 33.B Et.217. 55A Ap.A Ap. 127B Sc.PP Sc.742. Aurel Stremtan I.Laurilor 4 Bl. 22 PloiestiStr. 1 Ap. Constantin Sindrilaru V.A Et.435. Ale Zarandului4 Bl.200 LEI 150 .000 54. 118A Sc.Bahluiului 10A Bl.Cameliei 110 Bl. A Ap. A Et. 7 Ploiesti Str. Felicia Aurelia Tanase D. Ana Stefan I.Iederii 1 Bl.000 LEI 14. Malu Rosu 112Bl. Rahovei 198 Ploiesti Str. Republicii 145 Bl.62C Sc.000 LEI 20.A Ap. 115B Ap. 31A2 Sc.372.100 7. Vestului 16 BL. 2 Ploiesti Str.880 56.459. Floarea Serban I.000 34. Sos.536. 9F Sc. 22 Ploiesti Str. 148A Sc.7 Ploiesti Str. Sinaii 2A Bl.35D3 Sc.625 33. 12 Ploiesti Str. Ale. 10.Valeria Stoica T.Patriei13 Ploiesti Str.000 18.B Ap.2 Ploiesti Str.30Decembrie 1Bl.200 28.734.800 8.040 31. Cameliei 6 Bl. Olivian Sovaiala I. 1 Ap.560 20.11 Ploiesti Str. Stelian Stroe T. 43 Sc.Valeni 10 Ploiesti Str.744.558. 6 Ploiesti Str.Marcela Silvia Stoica I.Aurica Stefan V. 47 Ploiesti Str. Zina Aurora Stefan C. 12 Boldesti Scaieni Str.000 41. Sinaii 2A Bl.63 Sc. Ion Stoica St. Livia Stroe I.879. Maramures 17 Ploiesti Str. 55 Ap.298. Elevilor 1Bl. B Ap.Andreea Serbinov Gh.709.000 10. Cameliei11 Bl. 90 Ploiesti Str. 31A Et. Ioan Serbinov A. A Et.358.853. Risnoavelor 1A Bl.Daniela Andreea Stoica Gh.Alexandru Sovaiala A.59 Et. B Ap. Spatar Milescu 25A Bl.55 Sc. 7 Ap.988.2 Ploiesti Str. Petrochimistilor 1 Bl. 15 PloiestiStr. Nordului 11 Bl.621.040 42.Constantin Talanga A.960 LEI 7. Intr.440 121.Maria Tanase I.Gheorghe Tache T. 31 Sc. 58 Ploiesti Str. Dorina Serban I.840 31. Constantin Stefan N.709.A Et.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str. 3 Ap.Republicii 139 Bl.A Et. Ionita Stefanescu M.560 LEI 51.Elena Stoica Gh.081. 3 Ap. Adunati 13 16.25 Ploiesti Str.27 Ploiesti Str.176.116.000 LEI 56.245. Silvia Marcela Stroe Gh.Georgeta Serban I.245.825. Marioara Stefan A. A Ap. 59 Et.600 161. Sticlari 46 Ploiesti Str.400 LEI 32.297.237.46 Ploiesti Str. B Ap.Cameliei 9 Bl.Vasile Ploiesti Str. 37 Sc.520 21.1 Et. Carol Davilla 9 Bl.000 33. 103 Sc.565.12 Ploiesti Str.520 LEI 65. 21 Ploiesti Str. Georgeta Stoica Gh.667. 2 Ap.525.11 Ploiesti Str. Clementa Serban C. Andrei Muresanu 4 Bl.Elena Stoica Gh.779. Dumitru Serban I. C Ap.120 243. Tirnave 4 Bl.300 12.877.Vasile Stroe A.75 Ploiesti Str. Ploiesti .Filofteia Tanase I.44 Ploiesti Str.523. Cristina Sandru I.339. Ozana Daniela Sovaiala C. Mariana Cristina Stefan G. G10 Ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.600 54. Elisabeta Surdu F. A Ap. Adrian Sindrilaru N.Cameliei 9 BIS Bl.709.000 64. Polux 1 Bl. E Ap. Vasile Sultana St.Gabriel Stelian Stoica Gh.653. A Ap.Cristina Gabriela Soptareanu V.240 8. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str. 9F Sc.Maria Stefan N.527.076.Georgeta Stoica N. 101 Sc.840 4.560 15.400 LEI 9.Deditel 1 Bl.558.629.4 Ap.000 184.000 17. A4 Sc.744.Aurora10 Ploiesti Str.10 Ap. Stelica Stoica St.650.200 18. Primaverii 2 Ploiesti Str.803. 2 Ap. 37I2 Sc.A Ap.456.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.000 253.2 Ploiesti Str. 62C Ap.Baciului 2 Bl.116.200 281.3 Ap.Risnovenolor 1A Bl. 6 Ploiesti Str. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str.400 20.116 Sc. 32B Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.343.

Sg. Nicolae Tudose A.581.480 112. 4 Ap. Mateescu Gheorghe 3 Bl.Nalbei 1 Bl. Republicii 128 Bl.2 Ploiesti Str. A Et.62 10. 19 Sc. 122 Ap. R.14 Rimnicu Sarat / Str.652.227.Profesorilor 7 Bl.724. 51 Ap.54 Ploiesti Str.Ale.Victoriei 13A Ploiesti Str.Cameliei 3BIS Bl. 61 Sc. A Et. Niculina Toma S.640 17. Ion Creanga 18 Ploiesti Str. Petre Toma Gh. Int.422.129.207 Et. 28 Sc.Santierului 11 Ploiesti Str. H2 Ap. B Ap. Republicii 159 Bl.366. Rahela Toma M.Dumitru TricoliciS.Gheorghe Vasile Tudoran A. Marius Nicusor Tolea Gh. Arborilor 13 Ploiesti Str.002. C Et. 6 Ap.960.667. Crizantemelor 3 Bl. Rosiori 19 Ploiesti Str.520 LEI 47.488.118 Sc. 6 Ap. 14 Et. Al.750 LEI 24. Mariana Tomseneanu P.223.860.Vasile Gabriel Trifon N. 38 PloiestiStr.28B Ap. 28C Sc. Brumarelelor 5 Bl. Gheorghe Tolea I.1 Ap.480 LEI 24. Dunarii 13 Ploiesti Str.000 51. 6 Ploiesti Str. Virginia Toma V.14 Ap. A Et.855. 8C Sc.873.831. Dumitru Tarnoveanu C. 20 Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str.320 9.950 LEI 13. Stan Tudorache Gh.200 102.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.53 Ploiesti Str.600 LEI 58. Cameliei 21 Bl.000 LEI 10. Timotei Cipariu 7 Bl.001.200 LEI 6. A Ap. Toamnei Bl. Paulina 26 Ploiesti Str. Constantin Tuchila I. 28C Sc. 10 Ploiesti Str.328. Constantin Lucia Tudorache V.311.Vasilica Tudor C. Constantin Udeanu V.Ion Ungureanu C.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145.B Ap.186. 9 Ap. Ion Tigau I. Al.Tataru a.153. Republicii 159 Bl. 9 Ploiesti Str.680 3. Vasile Titu I. 15H Sc.400 127.713.200 51.Levantica 1 Bl. 36H Sc.96 Ploiesti Str.Alexandru Tudor N.980 74.790 LEI 41.914.000 LEI 10.890.334.B Ap.996.600 55.Arinului1 Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 . Republicii 183 Bl.150 65.794.Unghiului 17 Ploiesti Str.Eugenia Tomulescu Gr.116.Rahovei 35 Ploiesti Str. 136 Sc. Domnisori 92 Bl.Marcel Tecsoiu B.Deltei 1 Bl.907. Constantin Udeanu V. 3 Ap.342.650 20.000 5.716. Putnei 25 Ploiesti Str.760 106.Cicilia Tomulescu C. A Et. Putnei 25 Ploiesti Str. Intr. 59 Sc.240 4.525.Elena Doamna 33 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str.215. 28 Ploiesti Str. Rahovei 35 Ploiesti Str.Godeanu 4bL.200 LEI 19.800 14. 17 Ploiesti Str. 10 Sc.788.Alexandru Vlad Tudor Gh. A Ap. 3 Ap.29 Ploiesti Str.320 23.760 LEI 179. Daliei 5 Bl. Radu Toda R.800 95. A Ap.372. Cristina Toma N.Nicolae Trifan Gh.16 Ploiesti Str.Florica Tobaltoc Gh. 19 Ap.21 Ploiesti Str. D Ap. Crisan 4A Bl. Veniamin Costache 1 Bl. Dealul cu Piatra 3 Bl.720 LEI 13.113. 128E Ap. Veronica Toma N.400 21. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str. A Ap.000 10. Aurelian Tobaltoc Gh.1 Ploiesti Str.381.Maria TomulescuS. 4 Ap.6 Ploiesti Str. 27B Sc.920 12.560 42. Octavian Tomseneanu R. Caminelor 1 Bl. Constantin Toma S.760 LEI 135.650 3. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str. Victoriei 13A Ploiesti Str.400 8. 46 Sc. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl.862.372.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.898.Margarita Tudorancea I.600 221.200 LEI 34.890. Ecaterina Tiganila T. 9 Sc. Gheorghe Tudoroiu Gh. Maria Ungureanu A. Niculina Toda Gh.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32.Nicolae Tomulescu M.678.A Ap.240 LEI 39.Maria Trifon C.526.55 Ploiesti Str. 22 Parepa .

G4 Et. Florin Gabriel Vataselu V.Cornelia Valcu I. 26A Sc.Nicolae Vasii D. Eugen Cristian Vijiac St.280 50.799.760 12.116. B Ap. 42 Ploiesti Str. Georgeta Vartolomei S. 7 Ploiesti Str. 1 Ap.840 20.441.025.58 Ap.Maria Zaharia G.Cameliei 9C Bl. 5G Et.575. Sperantei 2 Bl.409. Crisan 3B PloiestiStr.497.706. Constanta Ungureanu I.922.440 69.58 Ap.823. Polea Vasile M.000 21.920 21. 8 Ap. 21 19.1 Ploiesti Str. A Ap.200 2. 1 Ploiesti Str.862. Calarasi 8 Bl. 4E Sc.000 LEI 5.200 32.A1 Sc. Sabinelor 16 Bl.080 31. Ioana Vecserde E. Angela Zidarescu Gh. C Ap. 28 Ploiesti Str. 16B Ap. 15A Sc.Veronica Gabriela VoiculescuI. Alin Gabriel Vulpe Gr. Republicii 118 Bl.650. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. C Ap. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.800 LEI 15.Nicoleta Vasii St. A Ap. Bucuresti 2 Bl. 109 Sc. 40 Ploiesti Str. 33 PloiestiStr. Albinei 1 Ploiesti Str.Castor Bl. Neculai Zamfir A. Chirita Vecserdi C.Gh.Ion Voiceanu M. 4 Ap.Silvia Adela Zidatescu G. Mateescu Gh. Garii 125 Prahova Ploiesti Str. Brazdei 20 Ploiesti Str. V8 Ap.640 15. 182 Sc. Piata Victoriei 3 Bl. Tinerimii 36 Ploiesti Str.Ungureanu Elena Ungureanu I.200 74.Ioana Emilia Zinca M.960 20. B Et.181.116.14 Ploiesti Str. Sos. Victoriei 1 Mizil Str. D Et.450 LEI 127. Maria Vlasceanu St.786. Enachita Vacarescu 13A Bl. Matei Basarab 34 Baicoi Str. Livius Visinoiu I.000 16.14 Ploiesti Str. Lebedei 36 Bl.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.360 11. E Ap.930. Gr. 22 Ploiesti Str. Lacul Bilea 1 Bl.206. Gh.250 111.Cameliei 9C Bl.240 11. Luminita Vrabioiu Gh.400 20. Ion Vrabioiu I. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N.720 37. Rahovei 34 Plopeni Str.568. Bd.706.744. C10 Sc.281. Bl. Elena Zidarescu Gh.Armoniei 9 Bl. 86 Sc.160 11.822. Gr. 97 Ploiesti Str. Sg.000 14.A Et.201.480 62.800 103.000 16.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str.Dumitra Voicila V. 25 Ploiesti Str.446.Ecaterina Visinoio P. Temisana 63 Ploiesti Str.908. Cuza Voda 13 Bl.560 122. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str. 58 Lipanesri Str. Nicolae Nerva Voinea F. Namoloasa 3 Ploiesti Str.677.400 10.000 145.558..479. Vestului 29 Bl.564.000 82.640 20.000 210.62 PloiestI Str. D6 Et. 6 Ploiesti Str.000 31.389.323.002.046. Maria Vasilescu I. Republicii 301C Ploiesti Str.922. 43C Sc. Ciucului 3 Bl. 121 Ap. Unirea Sc. Ilie Voinea N. Constantin Voiculescu M. Constantin Voinea I. Pavel Viulet P.232.488.Dobre Vasile N. 41 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.208. A9 Sc.693. 18 Ploiesti Str. Temisana 63 Ploiesti Str. Anastase Voica D.Mihaela Vlad A.880 172.440 66. A Ap. Frasinet 12 Bl. Petuniei 10 Bl. 3 Bl. Nicolae Vladuta M.595. 19 Ap. Strejnic 9 Bl.225. Republicii 173 Bl. 8 Ap.760 52. Rodica Vaida M.000 25. Sabinelor 16 Bl.Ion Ploiesti Str.454.Troienelor 9 Bl. Crisan 3B Ploiesti Str.389.Intr.400 57.160 22. 4 Ap. 154 Sc.678. Ioana Zamfir N.000 39.4 Ploiest Str. Gheorhe Vaida N.274.Rahovei 34 Ploiesti Str.Constantin Zaharia S. Stancu Vasile St.744. A Ap. 41 Ploiesti Str.906.120 30. Stelian Vioreavu Stela Visan I.600 31. 16B Ap.160 129.A Et. 4 Ap.800 41.Tirnava1 Bl. Albinei 28 Ploiesti Str.600 41.6 Plopeni Str. Maria Vlad A. 3 Ap.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 . A Ap. 1Ap.768.

000 LEI 18.200 LEI 55. A Sc.920 108.Lite Tatiana Diaconu I. A Et.050 33.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36. 95 Ploiesti Str.Alexandrina Moisescu A.Elena Zolofinoiu Gh.A Et. 6C Sc.299. Brezeanu 8 Bl.B Et. A Et.020. C Et. Minerva 5 Bl. A Et.Postei 28 Bl.69 Sc. Sebastian Riza D. Gheorghe Dragomir C.796. Doftanei 3 Sc.240 LEI 216. 22.Eliza Cirstea L.147.600 37. A Ap.640 45. 52 Sc. Gheorghe Dumitru Gh.Elena Iancu T. A Ap.Valerica Bica S. Cumpatul 6 Bl. Carmen Eliza Dragomir St. 13B1 Ap. 1 Mai 14 Ploiesti Str. B Et. 1 Cimpina Str. 6 Ap.737.240 LEI 60. Vasdile Burcau I. Leonard Spiridon M. 205 Sc. 188 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. Mihai Gabriel Avram I. 23 Ploiesti Str.H12 Sc.600 LEI 45.A Ap. 202 Sc. Sos. A Ap.600 47.250 5.579. 4 Ap. 3 Ap.24 Sc.051.Bahluiului 8 Bl. 20 Ploiesti Str.700 LEI 153 . 146Ap.Ctin Brezeanu 9 Bl. Nicolae Avram N.77 Ploiesti Str.780 4. Verginia Ploiesti Str.152. 3 Ploiesti Str.393.190. F Et.800 65. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str. 77 Ploiesti Str.400 28.7 Ploiesti Str.000 35. 35 Ploiesti Str. 3 Ap. 22 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str.000 39.697.A Et. Bahluiului 8 Bl.264.Adrian Zirna N.757. C Et. 12 Ploiesti Str.Ctin Brezeanu 8 Bl.Sabinelor 4 Bl. Gral. 8 Ploiesti Str. Aurelia Hongu V.560 39.400 LEI 102.200 LEI 25.491.520 LEI 43.147. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. 21B Sc.961.669. 1 Et. K4 Sc. Vasile Milea 1 Bl. Nicolae Milea 1 Bl.Kogalniceanu 1 Bl. Inelul 3 Bl. K4 Sc. 34E Et. Gheorghe Purtuc I.5 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. 1 Ap.200 LEI 25. 21 Ploiesti Str. A Et.520 14.Remus Calbureanu C. 4 Ap.600 3. 205 Sc. 4 Ap. Basarabi 20 Bl. A Ap.413. 3 Ap.523.Alexandru Diaconu A. 3 Ap.208. Scorusului 5 Bl. A Et.192. 23 Ploiesti Str.080 LEI 4. 95 Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str.Matilda Lite Gh.413. Stefan Anton C.C Sc.760 LEI 34.440 59. 2 Ap.Aleea Arnauti 5 Bl.Bogdan Mihai Nitu V.678.1 Ap. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh. Brezeanu 26 Bl. H14 Ap.595.600 47.C Sc.800 93.698. 2 Ap.600 LEI 53.106 Sc. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.106 Sc. Nordului 2 Bl.480 LEI 54. Constranta Dumitru C. 69 Ap. 4 Ap.Basarabi 20 Bl.991.13 Sc.271. Constanta Visan St.302. 10 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. Muscel 2 Bl. 16 Ploiesti Str.Gral. 8 PloiestiStr.Gheorghe Doja FN Bl. Petuniei 8 Bl.814. 1 Ap. 1 Mai 14 Cimpina Str. B Sc.Zirna A.976.1 Ap. J Ap. 201 Ap.837. A Sc. Bdul. 3 Ap. Mihail Campeanu C. 1 Ap. Gheorghe Cristian Manea N.5 Ploiesti Str.006.Postei 28 Bl. Ctin Brazeanu 5 Bl.Constantin Stancu C.52 Sc. Cumpatul 2 Bl. 79 Ploiesti Str. Tismana 9 Ploiesti Str.Petuniei 8 Bl.10D Sc. F Ap. 69 Sc.Gheorghe Stanescu Gh.640 LEI 16. Stefan Visan N.Vestului 1 Bl. M.000 LEI 82. 79 Ploiesti Str. Nicolae Manea N.Ctin. Republicii 108 Bl. Didina Stancu R.037. 6C Sc.Ctin. Sabinelor 4 Bl.000 LEI 33. 21 B Sc. A Ap. Constantin Zahanagiu C. C Et.468.160 LEI 104.934. B Ap. 146 Ap. 57 Ploiesti Str.Anca Moisescu N.116.Maricica Iancu D.356.000 LEI 1. A Et.Aleea Arnauti 5 Bl.Aurora Balcangiu T.061.100. Gheorghe Zolofinoiu C.000 31.930.220 LEI 20. Ciineni 23 Ploiesti Str. Constantin Calbureanu R.520 LEI 42. Valeriu Spiridon Gh. C Et.Ctin Brezeanu 5 Bl.35 Ploiesti Str.

189.040 25. Nicoleta Visan G.847.000 LEI 3. B Ap.942. Vasile Sutu I.60 Ap.899. Andrei Tudorache D.739.579.5D Ap.120 21. Godeanu 2 Bl. Deltei 1 Bl.754. Ioana Anghel C. 14 Ploiesti Str.688.116. Brimarelelor 2 Bl.200 LEI 11.A Ap.575. Cameliei 5 Bl.25 Sc.240 423. Grigorescu 25 Bl.240 12. Drajna Sat.000 LEI 10. 42 PloiestiStr. Grigore Petria B. Corabiei 4 Ploiesti Str.000 25. Al.240 79. 3 Ploiesti Str. Cameliei 14 Bl.Aurora Constantina Burlan V. Lacului 13 Ploiesti Str. Luptatori 11 Ploiesti Str.Vestului 248 Bl. Romana 70 Ploiesti Str.Virgil Chivu M. D Ap.800 56.348. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.12 Ploiesti Str.658. C Ap. 100 Sc. A Et.875 LEI 14.372. 10E Sc. Nicolae Anghel D.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 . Grigorescu 14 Bl. Cameliei 14 Bl.78 11.480 LEI 53. 51 Ploiesti Str. 40 PloiestiStr.116.22 PloiestiStr.988. Er.729. 78 Ploiesti Str. B Ap. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr.500 39. D Ap. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str. D Ap.280 113. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.080 62. 45B Sc. Republicii 185 Bl. Aurica Dinca N.864. B Ap.206. 20 Sc.920 85.78 Ploiesti Str. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I.500 11.512.721. 32 Sc. Deditel 1 Bl.262.970 277. Maria Tohaneanu I.080 27. B Ap. 3 Et. Zimbrului 5 Bl.898. 27 Com. M. 129Ap. 70 Ploiesti Str. Viorica 6 Ploiesti Str. Gheorghe Tohaneanu V.934.390 42. Marius Anghel C. 2 Ploiesti Str. A Ap. Traian 33 Ploiesti Str.920 LEI 31.135A Sc.400 10. Stelian Iordache I. 14 Sc. 52 Ploiesti Str.595. Gr.553.089. Persani 2 Bl.334.Republicii 195 Bl. Floarea Stefan I.600 LEI 10.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str.116 Ap. B Et.Chiva Nita Gh. 4 Ap.2 Ap. 208 Ap.790 LEI 16. Cameliei 18 Bl. Deditel 1 Bl.411. A Et.372. 39 Sc. 1 Ap.767.Ioan Brebenel D.512.C Et.Adrian Porumb I. Sos. Constantin Iordache A.754.Anton M.Luciana Popa C.400 LEI 13. Gheorghe Dumitrascu V.160 93. Dan Culea A.Virgil Sutu H. A Sc. Lacului 13 Ploiesti Str. Niculae Petrescu St. G. Petre Stefan P. Sg. Carmen Stefan P.200 31. Romana 70 Ploiesti Str. Arhip Nicolae 1 Bl. Maria Carp V. A Ap. Mateescu 20 Bl.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.488.Nicovalei 4A Ploiesti Str.100.93 Sc. 2 Ap.840 34. Er. Cerna 1C Ploiesti Str. Lacului 14 Ploiesti Str.Velma Paun I.32 Sc. 94 Sc.223. 2 Ap.Viorica Tames C.116 Ap. Stefan Anghel N. Ion Tudor N.781.460 40.000 9.000 LEI 21. Maria Ionica St.62Sc.33 PloiestiStr. 94 Sc.640.238. Elena Doamna 63 Bl.139.960 27. Erou Arhip Nicolae 2Bl. Lacului 14 Ploiesti Str.705. 26 Ploiesti Str. A Ap.Viorica Boros C.Er.720 LEI 41.000 29.000 LEI 58. 29 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. Cameliei 11A Bl. B Ap. Er. 8 Com. Roxana Zaharia Gh.680 LEI 20. 78 Ploiesti Str. 117B Sc. Sd. Gheorghe Nuta G.960 20. Nicolae Ardelean I. Mihaela Tataru T. B Sc. Sldt.Cornelia Naghi A.125 LEI 35.000 31. Grigorescu 14 Bl. Cameliei 18 Bl.268.25 Sc.Stefan Tudose I. Kogalniceanu 1 Bl. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str.

Viorica Chira S. B Et. B Ap. 2 Ap.000 LEI 58. 6 Ploiesti Str.Zamora 3 Bl. 41 Sc. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str. Malu Rosu 122 Bl.480 71. B Et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39. 6A Sc.337.Gheorghe Stefan N. Elena Visan St. Niculae Mircea Costache C.000 41.000 168.000 145.Ioana Bran A.407.22 Sc. 113 Sc. B Ap. 6A Sc. 87 Ap.208. 1 Ap. 112B Ap.299.Cameliei 8 Bl.800 24.Bahluiului 14 Bl.860.Secelenilor 2 Bl.120 3. Bd.Libertatii 7 Bl. B Et.000 90.18A Ap. Leului 3 Bl.601.700 31.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.120 3.000 77. 31 Ploiesti Str.558.1 Ap. 26 PloiestiStr. Biruintei 2 Bl. 142 Sc.B Ap.Gheorghe Ioan Marin I. AC12 Sc. Ionela Stoica N. AC17 Sc. Bd.824. 2Ap. 102B Sc. Steliana Burican Gh.Mihai Bravu FN Bl.Valeria Simion P. Maria Daniela Nica Gh.B Et. Stelian Visan St. Lupeni FN Bl. Cameliei 8 Bl. B Ap.B Et. 5 Ploiesti Str. Bucuresti 7 Bl. Domnisori 79 Bl. Vestului18 Bl.800 51. Maria Stanila A. B Et.771.176. 14 Ploiesti Str.372.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str.459.1Ap. 49 Ploiesti Str. Liliacului 8A Ploiesti Str. 3 Ap.600 11.440 46.608.FeliciaVirginia Dragos I. Sos.040. 12 Ploiesti Str.000 22. AC17 Sc.031.339. 31 Ploiesti Str.Sos. Ion Dumitru N.488. Leului 3 Bl. Sos.846. 26 Ploiesti Str.A Et. Ecaterina Sacuiu Gh.680 LEI LEI LEI LEI 82.9A Sc.Vasilica Barbu I. Diligentei 23 Ploiesti Str.Emilia Gabriela Braha I.850.Gheorghe Balba I. 38 Ploiesti Str.Calea Unirii 38A Bl.6 Boldeti Scaieni Str. 6 Ap.Maria Vasilica Caprarescu C.000 LEI 4. 64 Ploiesti Str.A Ap.800 LEI 11. Gheorghe Ene S.Ioan Mircescu I. Vestului 20 Bl. 63 Ap.Gheorghe Ionita Gh. 30 Ploiesti Str. Padina 7 Bl.340. 19 Boldesti Scaieni Str.41 Sc.413. 3D Sc.600 LEI 225.464.520 LEI 155 . 2 Ap.298. Elena Balba S. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. M7 Ap.Vestului 18 Bl. 17 Ploiesti Str.Elena PloiestiStr.120 LEI 72.525. 141A1 Sc.Tudor Stoica M.200 LEI 25.560 5.757.370 38. M7 Ap.100 10. B Ap.Gratiela Ramona Barbu M. 36 Plopeni Str.439. 12 Ploiesti Str. Izabel Madelina Lucia Rada C.Vasile Metea A. 7D Ap.000 12. A Ap. 141E Sc. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str. A1 Ap.Gheorghe N. 7 Ap. Maria Mircescu V.360 8.360 LEI 12.Maria Nicolici S.17 Ploiesti Str.300 22.790.Ctin Brezeanu 4 Bl.186.1 Et. Bucuresti 7 Bl.505.976. 102B Sc. 4 Ap.Ale.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.Vasile Ilie C.444. 20 Ploiesti Str.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.000 LEI 4.560 8. 49 Ploiesti Str. Maria Victoria St.500 27.760 10.916.080 LEI 207. 1 Ap.960 183.120 LEI 104.480. Zimbrului 14A Bl. 7D Et. Georgeta Radu I. Maria Bran N. Calea Unirii 38A Bl.771.000 4.387.372.915.Maria Pavel I.Traian Matei C. 150 Sc. Dumitra Dumitru N. 14 Ploiesti Str. B Ap. B Et. Corabiei 4 Ploiesti Str.895.Cameliei 8 Bl.Ion Victoria I. Lupeni FN Bl. A Ap.25 Plopeni Str. 101 Sc. Isabela Dumitru A.000 10. Vitejilor 10 Bl.A Et.440. Luminita Doina Aldea I.25 Plopeni Str.22 33.000 134.526. 41 Sc. 30 Ploiesti Str.30 Ploiesti Str.601.757. Bahluiului 31 Bl. Ana Nicoleta Pavel C. 11B Ap.Constantin Radu Gh.Malu Rosu 63A Bl.

4 aP. Calea Bucuresti 21 Bl.200 LEI 15.000 LEI 11.4 Ploiesti Str. B Et. 39 Ploiesti Str.A Ap. B Ap.Ionela Nicolae M.959. Bl. 13 Ap.B Et.Mihaela Ene I.744.409.783.Rodica Anda Stoicescu I.Niculae Georgescu St. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str. D1 Sc. Grigore Cantacuzino 58 Bl.290 LEI 20.Vasilica Dragnea Gh. B Et.150 LEI 22.250 103.Gr.12E Ap.Nina Mirica I. 2 Ap.26 Ap[.142 Sc. Cantacuzino 259 Bl. 3 Ap.938.370. 36 Ploiesti Str.1 Ap. 1 Ap.569.750 LEI 13. 50 Ap.720. Ctin Brezeanu 10 Bl. Veronica Alionte Gh.000 8. 13 Sc.198.562.Republicii 183 Bl. Bd. 47 Ploiesti Str.360 LEI 44.000 LEI 15.411. Arinului 1 Bl.600 13.941.Cantacuzino 192 Bl.Bahluiului 3 Bl. Inelul III Nr. C Ap.600 9. Brezeanu 10 Bl. 15 Ploiesti Str.Georgeta Ciobanu I. B Et. Primaverii 2 Bl.480 LEI 160.400 3.356. Gi.Licurici 4 Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str.800 LEI 81. 50 Ploiesti Str. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str.Laura Calita Gheorghe Gh.Stefana Petre I.4 Ap.Cameliei15 Bl. GeorgianaNicoleta Tripovici C. B Ap.11 Sc. Democratiei 86 Bl.Gheorghe Vrabie Gh.Mircea Iancu V.Nicoleta Grigore St.1 Ap.A Ap.Arinului 1 Bl. H3 Sc. Eleade Gheorghe E. Pajurei 8 Bl.464. Mateescu Gheorghe 7 Bl. Serg.21 Ploiesti Str.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.240 LEI 35. 42C Sc.400 32.Ghe . A Ap. A Sc. B Et.M.12 Ploiesti Str.Gheorghe Iaancu St. A Ap. 123D Sc.Marina Gheorghe I. 39 Ploiesti Str.B Ap. Bucuresti 24B Bl. Gherghina Dinu N.4 Ap.Ana Sava Gh.508.A Et. Viorica Grigore T. 16 Ploiesti Str.330 LEI 32.Simona Gabriela Popa Gh.000 44.Paula Filip D. Piata Victoriei 5 Bl. 1 Ploiesti Str.520 35.46 Sc. Constanta Oprina I.A Et.12B Sc. 6 Ploiesti Str. 63 Ap.716.287. B1 Sc.880 LEI 156 .464.A Et.400 233. Gloriei 1 Bl.4 Ap.1B Sc.400 LEI 59.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.Gheorghe Iacob I. 5 19. Cantacuzino 263 Bl. 3 Ap.520 LEI 4.200 20.600 LEI 10. BEST Sc. Libertatii 7 Bl.13 Ploiesti Str.800 LEI 97.Alexandra Stroescu I. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str. Crisan 14A Bl.1 Ap.941.50 Ploiesti Str. 46 Sc. D3 Sc. 153 Sc.264. 13 Ploiesti Str.1 Ap. Gh. 6 Ploiesti Str. 4 Ap.Malu Rosu 118 Bl.Kogalniceanu 1 Bl.000 LEI 3.610 LEI 21.360 32. Ileana Minea C.4 Plopeni Str. 6 Ploiesti Str.520 LEI 13. 30 Ploiesti Str. Vornicei 9 Bl.495. Marin Bostan T. B Et.Gheorghe Achim Gh.807.19 Bl. Cantacuzino 263 Bl.040 25.1A Sc.483.B Et. Maria Emanuela Tinca I.2 Ap.B Et.320 43.Mioara PopescuSt. 2 Ap. B Et.400 23. 13 Sc.F Ap.Gh.483.186.297.Tirnave 1 Bl.2 Ploiesti Str. Gr.A1 Ap.438. B Et.154.116.198.Cantacuzino 263 Bl.464.C Et.Florian Ion I.Rica Gheorghe V. Gh.26 Ploiesti Str. 4 Ploiest iStr. Varbilau 3 Bl. 3 Ap.Ctin. 68 Sc. Constanta Dragomir I. Emanuela David M.000 8.Sg. Vornicel 9 Bl. B Et.500 LEI 95.Aurel Gheorghe N. Er. 35 Ploiesti Str.120. 21A Sc. Gh.526. Nicolae Dumitrescu I. 13 Sc.Constantin Dragnea Gh.783.68 Sc.600. 41 Ploiesti Str.816. Carol Davilla 6 Bl.Gh. 20 Manesti / Str. 87 Sc.Dinu V.000 LEI 25.574.810.Ion Iuluan Comanescu C.500 LEI 5.372. 107 Ploiesti Str.B Et. Cantacuzino 263 Bl. Nicolae Arhip 1 Bl. 8C1 Sc. Al. Gr. 132C Sc. B Sc.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825.F Et.Elena Ploiesti Str. 21A Ap. Gr.1 Ap. Gr.

3 Ap. Paraschiv Filip V.Georgiana Chitiga I. Elen Ficu C.580 87.626. Jianu 6 Sc.Alina Cristina Nita M. Catinei 11 Bl.457.611.31L Et.1F1 Sc. Republicii 100 A Bl.Maria Dinca M. 99 Ap.000 82.D Ap. 11 PloiestiStr. 8 Baicoi Str.120 47.116.163F Sc. A Ap.Stefan Alexe P.148.320 54.11A Sc.640 LEI 28.Emanuela Rodica Mihai V.980.326.000 LEI 153.720 57. 88 Ploiesti Str. 4 Ap. Gh.898. Piatra Craiului 6 199.950 18.560 227. 23 Ploiesti Str. Frasinet 3 Bl. 25 Ploiesti Str.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .373.Marian Visan C. AC10 Sc. Gheorghe Zamfir P.Arhip Nicolae 3 Bl.516.420 88. Streiului 3 Bl.69 Sc.040 4. Petre Alexe P. Gheorghe Niculae N. Gr. Mariana Crina Cringasu P. Alexandru Donici 10 Focsani Str.570 31. C Et. 30 Sc.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.720 64.271.430. Cameliei 16 Bl. 1 Et.920 28. Socrat Safta G. 12 Plopeni Str.120 26. Gr.600 7. Constantin Daniel Gheorghe N. Victor Sicoe M. Cameliei 15D Bl. 136 Sc.Catalin Grigorescu Gh. 80 PloiestiStr.269.Iulian Ivan V.Mihaela Ionescu P.500 1.046. C Ap.32 Ploiesti Str.510 3.000 18.Ctin Brezeanu 4 Bl.059. 139K Ap.769. Gabriel Pop P. I.15 Ploiesti Str.560 LEI 7. Vasile Dumitru N.505.668.560 106. C1 Sc. Arh. Luminii FN Bl.852. Cantacuzino 184A Bl. D Et.24 PloiestiStr. Stefan Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str.480 5. 124A Sc.Floarea Bucur M.800 50.27 Plopeni Str.A Ap.320 3.742.Plopilor 2 Baicoi Str. 9 Ploiesti Str. 3 Ap.600 LEI 17.440 72. Elena Liliana DumitruT. Frasinet 3 Bl. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str. 73 Ploiesti Str. Nicolae Olteanu M. D Ap. Cantacuzino 263 Bl. 20 sC. Cameliei 23 Bl. Pavel Predescu St.Elisabeta Dumitrescu I.Luminii FN Bl. 15 Ploiesti Str.Silviu Bucur T.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79. Niculina Chitiga Gh.017. Cameliei 11C Bl.571.200 16.A Ap. B Ap. 117 Ap.440 518. Alexandru Tarida N. 3 Ap. Cosmonautilor 4 Bl. 8B Sc.119.565. Libertatii 7 Bl. Gh. Dinu PopescuE.555. C3 Sc.64 Ploiesti Str. Mariana Ivan V. A Ap.302.800 85.606. Nicolae PaunI. A Et.137.857. 2 Ap.A Et. 62 Ap.160 LEI 26. B Ap. Republicii 20B Bl.24 Ploiesti Str.A Ap. 7 Ploiesti Str.440 31. Petru Tanase Gh.356. Marasesti FN Bl.16B Sc.Ctin Brezeanu 4 Bl.943. 4D2 Sc. Tudora Pacurariu S. Bobilna 131 Ploiesti Str.200 110.Ofelia Beatrice Dobre I.62 Ap.240 17.124.31L Ap. Paulina Alexe St. Vasilica Oprea N.976.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str.560 96.808. 35 Ploiesti Str. C1 Sc.922. 136 Ploiesti Str.617. Ion Ionescu M. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str.920 8. 13 Ap.245. Cameliei 11C Bl.53 PloiestiStr.346. Constantei 16 Ploiesti Str. Casin 1 Bl.9 Ploiesti Str.034.280 6.Elena Domnita Pop A. 12 Ploiesti Str.358.571. Plopilor 2 Ploiesti Str.000 63. Gornistilor 3 Bl. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.972.850 13.Ioan Gh. 2Ap.Grindului 5 Bl. 18 Ploiesti Str. Canela Ardelean G.505.000 22.350 16. Carla Argint A.Elena Predescu I. 3BIS Et. A Et. Zanoaga 9 Ploiuesti Str. Ana Dumitrescu D. B Ap. 8B Sc. Victoria Bobeanu L.1 Ap. 52 Ploiesti Str.560 73. Mincu FN Bl. 2 Ap. Republicii 279 Bl.000 8.6 Ap.

bl.b-dul Cosminului.str.sc A. Slobozia.bl.b-dul Matei Basarab.MB17.240 10.000 20.b-dul matei Basarab.360 15.372.V4.B.ap.str.Stefan cel Mare.Costache D.str. D.952.bl.bl.Nicolae Balcescu nr.1.600 Amara.bl.et 3.186.bl.720 168.ap 15 Sat Gimbasani.ap.ap.413.2.ap.48.000 6.200 21.751.ap.NIsipuri.27 Slobozia.Cosambesti.sc.320 3.sc A .600 31.Lacului.sc A.31 Slobozia.A.800 71.785.ap.com.Ialomita Slobozia.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.str.bl U 20.sector 3 Slobozia.232. 6 Slobozia.B. 149 Slobozia.760 54.str.080 69.840 34.92 Slobozia.U25.2 Slobozia.ap.800 23.008.bl.161.bl.746.116.bl.12.20 Slobozia.12B.048.343.sc.A.Aleea Feroviarului.str.Coloanelor.str.374.180.ap 6 Slobozia.ap.str.000 35.800 29.B.X.str.sc A .800 99.334.680 17.D1.640 56.Marului nr.sc A.320 20.MB17.893.P3.151 Slobozia.3.149 Suma 77.145.895. 17.D3.sc 1.000 73.str.Mircea cel Batran.240 2.320 6.b-dul.str.Garii.str. D.44.12B.jud. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.343.46.A.bl.ap. Matei Basarab.bl.600 13.sc A.Stefan cel Mare.sc.str.000 9.074.230 62.9 Slobozia.sc C.579.949.b-dul Chimiei.G100.ap 14 Slobozia.280 51.Anastasie Panu nr. Troenelor 7 Bl.bl.bl. 44 Sc.440 49.sc.548.320 10.str.10.M3.483.str.sc A.ap 7 Slobozia. 75 Bucuresti.bl.400 29.837.sc.R4.bl.720 16.ap. Mircea cel Batrin 4 8. B Ap.M3.590 LEI 27.str.630.8 Slobozia.sc.66.ap 1 158 .400 3.sc.331.B.Mircea cel Batran.str.Stefan cel Mare.000 9.bl.scB.sc B.MB17.b-dul Matei Basarab. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.200 6.ap.20 Slobozia.bl.bl.811.ap.527.Garii.b-dul Matei Basarab. U 20.57 Slobozia.sc A.et.000 LEI Domiciliul Slobozia.Unirii nr.sc A .000 18.U15. 3 Slobozia. Adrian Cheaga N.bl.bl.026.320 20.744.str.ap. Aleea Ronda.A3.53 Slobozia.bl U 20.str.8 Slobozia.bl.Stefan cel Mare.200 149.str.Nisipuri.Chimiei.552.141.744.640.17 Slobozia.bl.640 34.str.ap 6 Slobozia.880 65. Valentina Anton N.Garii.sc B.Matei Basarab 27.bl.910 LEI 5.sc C.564.ap.927.Mircea cel Batran.sc A.345.2 Slobozia.sc A.ap.Mihai Eminescu.MB4.749.b-dul Matei Basarab. Slobozia. 38 Ploiesti Str.151.bl.ap.sc.ap.ap 14 Slobozia.C1.sc A.600 11.180.840 11. Garii.str.363.ap.12B.600 65.ap.et.b-dul.ap.b-dul Matei Basarab.str. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.ap.661.sc A.632.11 Slobozia.616.D2 Slobozia.bl.sc.53 Slobozia.b-dul Matei Basarab.sc A.bl. 4.ap.400 38.8 Slobozia.ap.

sc.000 20.621.bl.98 Slobozia.243.ap.53 Slobozia.78 Slobozia.Mihail Sadoveanu.1H.b-dul Cosminului.bl.262.946.930.520 70.4 Slobozia.560 32.J2.Matei Basarab.800 65.bl.ap 31 Slobozia.U16.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .000 38.Aleea Nordului.bl.379.sc.sc.ap.sc.bl.sc.ap.860.sc A.928.Aleea Nordului.A.7 Slobozia.800 115.Bucu.bl.sc.102 Slobozia.810.str.880 5.sc.str.b-dul.320 37.382.485.893.sc B.22 Slobozia.320 26.4 Slobozia.640 21.704.jud.D2.sc A.800 21.B33.com.53 Slobozia.711.B.920 105.str.720 23.V2.12 Slobozia.000 414.12 Slobozia.jud.040 62.str.ap.sc.str.Aleea Parcului.6 Slobozia.sc B.200 27.18 Slobozia.ap. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.Horia nr.str.B27.280 53.str.sc.C.5.sc D.sc.bl.b-dul Matei Basarab.004.str.18 Slobozia.bl.sc B.V4.738.ap.A.bl.U10.400 25.Lacului.B. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.320 73.44 Slobozia.160 84.Aleea Feroviarului.b-dul Matei Basarab.U18.sc B.b-dul Unirii.str.ap.str.529.J2.10 Slobozia.bl.Aleea Parcului.ap.15.ap.400 248.Ialomita Slobozia.967.bl.b.sc.sc.bl.480 39.988.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.bl.U18.13 Slobozia.360 73.994.600 197.J1.3 Slobozia.Niculai Ghimpe E.520 27.39 47.str.1-26.G8.646.Z.20 Slobozia.Aleea Ronda.bl.A.sc.421.Pacii nr.Ialomita Slobozia.Prelungirea Mihai Viteazu.sc A.sc.ap. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.129.bl.M3.1 Slobozia.235.E17.A.ap.240 38.ap12 Slobozia.744.G.b-dul Matei Basarab.ap.str.bl.str.ap.Horia nr.b-dul Cosminului.bl.871.sc.4.bl.str.U11.232.390.19 Slobozia.600 11.940.5 Slobozia.Ardealului.376. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.sc.750 7.640 49.d-dul Unirii.V2.ap.sc G.ap.600 94.040 77.ap.Ialomitei.D.ap.Locotenent Gheorghe Saidac nr.12 Com.b-dul Matei Basarab.bl.bl.sc.4 Com Andrasesti.sc.034.str.sc A.A.MB20.080 42.94 Slobozia.ap.840 10.B.bl.bl.bl.bl.str.927.2 Slobozia.M3.jud.ap. Grivita .Aleea Feroviarului.b-dul Chimiei.J1.B.12 Slobozia.200 28.U27.200 33.sc.b-dul Unirii. Ialomita Sat Cosambesti.Miron Costin.jud Ialomita Slobozia.sc.et.et 6.2.B.BN7.ap.str.000 16.b-dul Matei Basarab.000 19.520 20.mihai Eminescu. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.536.ap.300.467.ap.bl.bl.J1.ap.669.bl.200 121.1.28 Slobozia.080 17.680 79. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.480 120.226.sat Smirna .ap.9 Slobozia.ap.3 Slobozia.ap.sc A.315.ap.78 Bucuresti.str.000 62.076.2 Slobozia.12 ICEM.bl.sc.bl.b-dul Matei Basarab.4 Slobozia. Grivita Slobozia.400.A.Aleea Parcului.bl.A.438.bl.A.B.400 255.B.b-dul Unirii.720 9.320 13.75 Slobozia.bl.880.681. Cuza Voda.519.ap.str.U.C.B27.miron Costin.641.ap.376.C.ap.b-dul Matei Basarab.sc A.b-dul Matei Basarab.880 40.605.ap.ap.321.C.520 10.bl.scB.068.8 Com.b-dul Unirii.bl.43.str.bl.str.4.683.200 37.ap.

742.ap.str.360 10.bl.sc D.ap.b-dul Matei Basarab.14 Slobozia.600 39.sc A.sc A.sc a.bl.a.794.B.53 Slobozia. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.36.str.560 24.640 11.2.bl.5 Slobozia.41.440 43.744. Lacul Zanoaga nr.160.551.932.24 Bucuresti.str.13 41.Jud Ialomita Slobozia.sc A.MB8.299.400 10.000 7.a.ap.600 13.16.bl.853.bl.9.str.sc B.600 270.Stefan cel Mare.Dealului nr.562.680.685.b-dul Matei Basarab.526.str.C.720 22.320 87.ap.280 20.bl.str.bl. Gherea nr.12 Slobozia.400 41.jud Braşov Slobozia.bl.400 111.bl.U27.441.bl.25.20 Slobozia.L6.865.920 14.840 21.str.512.600 76.360 3.227.ap.25 Slobozia.bl.299.200 39.B7.sc A.b-dul Unirii.404.str.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.75 Slobozia.42 Constanta.str.Grivita.3 Slobozia.D.80 Slobozia.3.bl.733.ap.str.488.U4.nr.sc A.320 52.A.bl.B.sc.13 Decembrie.Mihai Eminescu.sc A.bl. Domnita Balasa.621.720 44.Aleea Nordului.sc.sc B.040 54.12 Slobozia.bl.ap.ap.920 7.11 Slobozia.035.Mihai Eminescu .str.021.sc A.24.bl.Ciulnitei nr.515.J1.957.200 88.200 22.Avram Iancu.120 75.25 Slobozia.sector 6 Slobozia.sc.720.str.897.260.560 40.571.ap.588.9. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.B.12 Com.sc B.480 15.b-dul Cosminului.sc. Aleea Pietii.str.U6.600 60.U28.b-dul Unirii.bl.11 Slobozia.Cuza Voda.520 3.24 Slobozia.8 Slobozia.K1.ap.1 Slobozia.5 Slobozia.ap.U16.K1.Lacului.35.14 Slobozia. Cuza Voda.str.b-dul Matei Basarab.bl.sc B.ap.ap.Aleea Pietii.116.str.bl.680 142.2 Braşov.B3.280.sc D.MB1.str.str.Mihai Eminescu.bl.str.str.ap.400 53.L5.ap.366.D.757.sc.sc C.Vasile Alecsandri.760 11.718.sc A.960 65.36.703.726.b-dul Matei Basarab.sc A.2.ap.sc.880 9.ap.047.Ardealului.15 Slobozia.560 9.14.42 Slobozia.ap.bl.372.bl.sc A.str.sc B.b-dul Cosminului.bl.bl.sc A.bl.ap.bl.ap.040 84.V5.25.et1.70 Slobozia.2 Slobozia.4 Slobozia.b-dul Unirii.53 Slobozia.000 18.ap.ap.str.270.ap.899.bl.b-dul Matei Basarab.Aleea Scolii.000 59.sc.B3.488.20 Slobozia.849.bl.Domnita Balasa.ap.480 56.X.ap.39 Slobozia.ap.000 12.a.str.bl.ap.sc B.sc A.bl.624.157.867.800 20.53.ap. C.432.080 24.15 Slobozia.920 66.Gherea nr.Matei Basarab.ap.str.920 34.sc A.sc A.711. Aleea Pietii.sc B.240 37.6 Slobozia.800 41.120 34.12 Slobozia.ap.str.000 30.X2.bl.U6.et 1.11 Slobozia. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.b-dul Matei Basarab.744.U10.bl.U21.str.Aleea Cortensiei nr.ap.ap.str.Mihai Eminescu.ap.190.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .

sc C.6 Slobozia.1/26.ap.ap.7.480 207.I 3.sc A.sc B.str.680 17.N!.160 15.sector 5 38.000 16.000 67.Mestecanis nr.ap.66 Slobozia.bl.000 79. Scanteia.976.sc B.N!. Calarasi Slobozia. Mihai Eminescu.1 Slobozia.str.16 Slobozia.400 48.B1/30.str.com.10 Slobozia.sc C.2 Slobozia.47.bl.bl.Miron Costin.D.29.8 Bucuresti.17.ap.sc A.ap.098.580.Jud.bl.b-dul Matei Basarab.389.44.sc A.1.263.ap.et 1.I 3.13.str.b-dul Unirii.297.str.372.860.bl.960 82.ap.sc B.2.2 Slobozia.5 Slobozia.2.290.424.C3.13 Slobozia.000 8.14 Com.str.sc B.120 19.com.sc D.B27.ap.bl.Miron Costin.957.sc C.14.Ialomitei.076.str.U1.10 Slobozia.18 Slobozia.ap.ap.bl.960 12.47.9 Slobozia.800 63.sc A.360 53.5 Slobozia.Cuza Voda.43.bl.bl.960 9.b-dul Chimiei.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .b-dul Matei Basarab. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.291.C.ap.18 Slobozia.bl.bl.bl.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.ap.bl.Aleea Parcului.D.sc B.sc A.bl.552. 9 Mai nr 9 Slobozia.706.7 Slobozia.000 9.str.334.000 31.A.400 15.860.ap.640 12.ap.7 Slobozia.str.8 Slobozia.7.Aleea Baii.U.Cuza Voda.str.944.6 Sat Iazu.et.446.bl.sc A.Nisipuri.C.sc A.5 Slobozia.765.Ialomitei.Armanului nr.U27.864.360.000 60.360 61.ap.462.bl.bl.et 5.str.600 3.272.G5.b-dul Matei Basarab.600 19.14.bl.sc A.bl.bl.1 Slobozia.ap.17.22 Slobozia.Perieti.604.bl.320 42. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.120 16.480 25.4 Slobozia.et 1.2 Sat.Jud.ap.400 9.35 Slobozia.14.b-dul Matei Basarab.000 31.bl.bl.78 Slobozia.Decebal.bl.et.040 45.bl.240 11.860.215.Gherea nr.sc a.sc A.Cuza Voda.ap29 Slobozia.U21.352.bl.000 11.sc C.22 Slobozia.b-dul Unirii.bl.Dorobanti.ap.b-dul Matei Basarab.800 26.et 4.790.409.sc A.b-dul Cosminului.ap.bl.320 11.ap.b-dul Chimiei. Ialomita Slobozia.str.Cuza Voda.744.bl.str.640 32.28 Slobozia.1 Slobozia.674.jud Ialomita Slobozia. Fundata.b-dul Chimiei.sc B.bl.ap.b-dul Cosminului.66.E17.000 31.str.str.Nisipuri.920 51.sc A.sc E.200 121.MB14.11 Slobozia.str.738.ap.mihai Eminescu.9 Slobozia.bl.879.160.17.8 Slobozia.str.6 Slobozia.817.241.116.10 Slobozia. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.str.sc A. Pacii nr.S2.221.000 51.sc A.000 255.sc A.IAS .F5.ap.2 Slobozia.sc B.str.b-dul Matei Basarab.400 46.110.ap.Avram Iancu.7 Slobozia.M3.7 Slobozia.Avram Iancu.str. Alexandru Odobescu.sc A.ap.437.str.488.str.ap.bl.000 10.bl.ap.bl.B1/30.ap. Dor Marunt.ap.320 58.sc A.ap.ap.680 30. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.116.str.sc.677.9/48.sc A.ap.95 Slobozia. Gherea.str.bl.bl.Ialomitei.400 41.ap.str.44 Slobozia.558.U18. Stefan cel Mare.440 20.Cuza Voda.830.1.sc B.930.str.b-dul Matei Basarab.str.b-dul Cosminului.sc A.3 Tandarei.bl.ap.920 72.Dragos Voda nr.ap.446.240 74.ap.320 41.540.sc B.str.000 32.ap.520 38.bl.b-dul Unirii.sc D.853.sc B.440.ap.6 Slobozia.bl.

ANDRONE GH.sc A. DACIA 37 BL. Vasile Zamfir S.B. DEVA AL.440.100 26.bl.b-dul Matei Basarab.HD. LUCIAN ALEXANDRACHE P.B.5 jud. Ialomita Slobozia.600 37.760 6.082.Jud.str.550 39. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.sc A. 34 Com.196.267.080 72.ap.b-dul Matei Basarab.915.22 AP. MARINELA AVRAM P.608. 19 HUNEDOARA.et 3.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.640 47.223.B AP11 DEVA CUZA VODA BL. BAITA jud HD.615.str.44 AP. Y2 AP.800 43.ORASTIOARA DE SUS jud. DORINA ADAMOVICI D.3 DEVA IMP.22 CALAN Str.B AP11 SUMA 19.766.16 ORASTIE MURESULUI BL.12 Slobozia. 34 DEVA AL.947.240 36.sc.440 32.178.bl.065.sc A.ap.520 38.340 8.300 19.085.760 45.15 Slobozia.U21.6.220.Vanatori.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.200 25.bl. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.440 44.881.8 Slobozia. 26 jud.223.600 57. ARON ARON A.046. 10 HUNEDOARA.sc A.180 10.ap.46 DEVA AL.ap.302.845.18 AP.U21.bl.b-dul Matei Basarab.Mihai Eminescu.HD.497.A1 Sc.560 50.976.5 jud.244. DEVA IMP. HD.840 16.ap.49 jud HD.44.str.ap 4 Slobozia. ROMANILOR BL. 14 DEVA AL.603. PACII BL.3 DEVA EMINESCU BL.ap.str.48 SC.bl.288.200 5. PACII BL.288.360. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V. VIRGIL ADAM S.Ardealului.411. STELA ALMASAN OFELIA I. MARIA ANGHEL G.b-dul Matei Basarab. I AP. IOAN ANDREI I.000 1.000 1. FLORILOR BL.760 6.sc A.854.B AP.sc C.sc A.U21.sc B.080 LEI 22.bl.978.15 Slobozia.B AP.Alexandru Odobescu.930. TEODORA ELENA ATOMEI A. CALAN INDEPENDENTEI BL. 20 AP.14 Slobozia. 14 AP. Ion Voicu S.000 23.Mihai Eminescu.bl. FLORILOR BL. MARIA ANUTESCU P.sc A. 20 AP. ANA ANGHEL V.000 27.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.16 5.29 Slobozia.ap. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I. DOREL ADAM C.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .200 22.994.TRAIAN BL.AP.200 12.29 Slobozia.str.015.bl. GHEORGHE ALEXANDRACHE L.16 AP.9 Com.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL. CARMEN LUCIA ACATRINEI I.200 13.A4 AP.120 74.D6 SC.str.bl. DEVA DECEBAL BL.320 25.B.bl.447.16 DEVA ZARANDULUI BL.9/48.48 SC.280 4. MIHAIL-V.5 Slobozia. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL.16 AP.TRAIAN BL.ap. A AP. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.418.CERBULUI 10 BL.D6 SC.264. HD.ap. PAVEL ARON L. A2 AP.B AP.Ciulnita.400 6. IOAN AVRAM I.160 35.b-dul Matei Basarab.562.92 COM.MB6.360 82.24.231.446.538.bl.23.bl.70 Slobozia. M1 SC. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA.A4 AP.bl. BATIZ Nr. Manuela Slobozia.sc.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G.000 55.644.24.16 SC.260 2.Mihai Eminescu. PORUMBESCU BL.320 49.467.ap.str.43.str. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D.ap.35 jud.34.640 6. GHEORGHITA ALBU GHE.sc. SAT OCOLISUL MIC 67 COM.28 DEVA CUZA VODA BL. CALAN Str.960 9. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A .251.595.1 AP. Rodica Zamfir I.850. 189 jud.Prunului nr.29 Slobozia.sc B.131.Mihai Eminescu.ap.7 Slobozia.400 46.000 57.J1. PETRU ARDELEAN P.

480 4.19 AP.600 103. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.392. HD.Z1 SC.040 106.360 44. SIMERIA TRAIAN 98 jud. CORVIN Nr 12 BL.HD DEVA Str.280 85.636.886. DECEBAL NR. MIHAI VITEAZU 10 BL.26 DEVA MINERULUI BL. CORVIN Nr 12 BL. J1 AP.903.66 Sc. HD. ANNA BALICA N.HD.400 26.8 AP.800 39.20 DEVA GRIGORESCU BL.ENESCU BL.244.800 84.2 SC.976. ANA BOLDEA I.3 HUNEDOARA. DEVA Str.4 DEVA I.000 47.240 41.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 . B AP. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.194. HD.29 SC. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.152.E AP.120.49 AP.669.560 27.588.5 SC.99 HUNEDOARA.9 jud.34 AP. MARIUTA BOBAR I.390.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.084. STAN BISCA T.28 AP. 24B DEVA I. HD.B AP.800 142.A 4-2 AP.600 56.160 10. MARIANA BERES G.FLORILOR BL. LIDIA BALAZS F. DOREL BRANET P.82 jud.TRANSILVANIEI BL.416. FLORIN CRISTIAN BIRLA I. 19 DEVA CREANGA BL.739.DELEANU NR. C-TIN BELU T. HD. EMILIA BACIU S.696.000 24.380 155. CORNELIA BOTEZATU C. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I. DUMITRU BOGOS I.608. RAUSOR 117 jud.280 100.4 DEVA Str.480 8.365.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.241. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V.3 AP.967.2 AP. BEJAN BL. Z1 AP.020.385.22 SC.41A Com. AURELIA BRANUTIU G.720 33.500 26.046.000 57.6 BRAD REPUBLICI BL.457.9B SC.5 DEVA ZAVOI NR.374.11 DEVA AL.28 DEVA BEJAN BL. AUREL BALAS G.PUI Sat. VICTORIA BRABETE P. Str.711.448.16 DEVA ZAMFIRESCU BL.O2 SC.3 AP.583.1 AP.090.DELEANU NR.520. PANTELIMON BARA P.54 Com.MUNCII BL.6 AP. B AP.14 DEVA BEJAN BL.4 AP.667.45 DEVA BALCESCU BL.D AP. 94 HUNEDOARA.000 75. IOAN BOLDEA S.160 2.A AP.160 8.080 60.A AP.AB17 SC. MARIA BOBORA G.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud.13 SC.5 SC.6 jud.204. NICOLAE BOGDAN S. LIDIA BALATICI GH. VERONICA BENTA A. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P.B.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL. DECEBAL NR. DOREL BAICAN I.17B jud.22 SC. DEVA SCARISOPARA BL.400 41.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.A AP.29A AP.600 30. ANA BOTICI A.980.1 AP.176.14 DEVA AL.250 20. B-UL. 24B HUNEDOARA. IOAN BADEA I.000 57.347. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.500 2.32 DEVA BEJAN BL.3 DEVA EMINESCU BL.648.200 45. 56 DEVA PROGRESULUI BL.17 BALATA PRINCIPALA NR. SIMION AVRAMIA V.160 40.800 100.076. PETROSANI Str.3 Sc.640.106 DEVA AL.H AP.791.240 4.B. VIILOR NR. CALUGARENI NR. B-UL. DORINA TATIANA BALAN I. 3 AP.AVRAM P. DEVA 22DECEMBRIE BL. CIPRIAN PORUMBESCU BL.1 AP. BAZIL BANCIU I. SABIN BOTA P.050.400 9.80 Sc. DEVA BALCESCU BL.43 DEVA CALEA ZARAND BL. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D.14 DEVA ZARAND BL.308.68 DEVA G. EUGENIA BOTOC C. 23. MIRCEA BELU I.544.72 AP.42 jud.046.1 AP.IRE .000 59.160 372. VENUS BL.400 315.676.160 82.840 60.GHEORGHE BOBAR S.9 DEVA AL.200 94.3 DEVA AL.1 AP. AURELIA BOGDAN V. GHEORGHE BRANDA V. BOUROS P. 33 HUNEDOARA Str.305.400 16. SABINA BOBORA A.30 DEVA EMINESCU BL.160 43. OLIVIA BEC I.200 26. HD. DEVA EMINESCU BL.251.18 Sc. MARIA BRUSTUREAN T.FLORILOR BL.1 AP.A 4-2 AP.100 19.709.600 66.240 94. HD.476.A6 SC.TRAIAN.2 DEVA EMINESCU BL.

MAGDALENA COCIOABA C.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.B AP.880 LEI 2.520 LEI 76.674. N.CONSTANTIN CHIS I.2 AP.200 166.30 HUNEDOARA.C AP.INDEPENDENTEI BL.200 22. LIA CASAN I.A AP.B5 SC. VIOREL NICOLAE BUTAS T.15 DEVA DECEBAL BL. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.B AP.922.225.200 21. BUL-DACIA NR.011.8 SC.P4 AP.42 AP7 jud.37 HUNEDOARA.A AP. ANDREIA DIANA BUTNARU D.9 HUNEDOARA.488.570.3 AP.10 AP.A AP. 38 jud.PACII BL. DEVA HOREA NR.000 52.240 18.18 DEVA I.2 SC.260.807.715. CIURDARESCU M.CREANGA BL.B AP. C-TIN.11 jud.200 46.A AP. DOREL CHISBORA C.ENESCU BL.440 242.F AP.409. IOSIV CHISBORA C.000 84.296. GAVRIL COCOTA I.440 140.30 BL. BRAD A.C1 AP.20 SC.393. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.46 SC.989. HD.800 11.640 216.IOAN CARACAS I.334.25 jud. SIMERIA V.83 DEVA AL.A AP. HD HUNEDOARA.657. DEVA BALCESCU BL.16 DEVA CARPATI NR.639. VIORICA CAMPAN N.AB1 AP.5 BL.IANCU BL.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.200 8.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE. EMILIA COCOS N.720 60.880 25.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53.143.IANCU BL.7 jud.30 HUNEDOARA.33 AP.232.3 AP.42 AP.C AP. TERENTIE BUCUR Z.I.000 43.000 5.098. IOAN BUTNARU I.361.595. OANA ANDREIA BUTNARU P.DECEBAL Nr. CRISTIAN CHEPTROSU T.040 17. 13 HUNEDOARA. ZAMBILELOR Nr. RODICA BUMBARU C.68 BRAD Str. IACOB BUDA I.120 5.200 16. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I. HD.080 41.F Sc.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.STELIAN BURETA I.595.200 59.43 SC. HD.IANCU BL. Str.330.512.1 AP.208.BRUSTUREAN P. CALIN CIOCAN V.8 DEVA GOJDU BL.C AP. AURORA OLIMPIA CASAN P. DEVA ANDREI MURESAN BL.LAUTARU NR.30 HUNEDOARA.23 AP. ALEXANDRU CIORTEA I.120 31.576.47 DEVA BUL.46 SC.897.860 20. PETRU MARIUS CAZACU I.C AP.897.2 DEVA AL.509.13 DEVA BUL. N.A AP.5 BL.1 AP.430.203.040 78. MIHAIL CALUGAR M.MANIU NR.ALECSANDRI NR.11 HUNEDOARA.23 AP.10 DEVA 22DECEMBRIE NR. RANDUNICII BL. DANIELA COCIS I. VALENTIN BUFTEA V.3 DAVA DACIA BL. HD. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.200 46. DOINEI NR.D SC. GHIORGHITA BUFTEA I.013.3 DEVA A. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.280 9.BALCESCU BL.816.9 BL. ENESCU BL. TEODOR CIOARA C.200 16.14 BLG AP.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .A2 AP. ZAMBILELOR Nr.20 SC.593. HD.31 BALSA Nr.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.712.21 SC.1 DEVA G.15 DEVA MINERULUI BL.21 DEVA PROGRESULUI BL.24 DEVA CRANGULUI NR. ENESCU BL.1 AP.234.158.BALCESCU BL.880 472.244.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR.JIULUI BL.28 DEVA VULCAN NR.69 DEVA MINERULUI BL.548.000 LEI 120.6 DEVA AL.12 DEVA ANEMONELOR NR.440 82.704. HD.840 11. HD HUNEDOARA. LALELELOR BL.4 DEVA EMINESCU BL.065.6 jud. ION BURNARU G. DELIA BUGA A DOINA D.530.129 jud.010.H3 SC. ELISABETA COMSA V.3 DEVA B. IOAN COCOS I.H3 SC.33 AP.15 HUNEDOARA. RODICA CALUGARU I.000 7. Str.920 44. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T.39 21.800 51.400 283.937.16 DEVA LIBERTATII NR.19 Sc.960 38.IANCU BL.400 85. CORBULUI NR. MARIA BUTNARU I.400 11.360 LEI 414.2 DEVA A.048.200 1.560 52. BRAD A. GEORGE CATANA V.450 36.400 62.665.19 Sc.

123.15 DEVA DECEBAL BL.080 165.188. MARIA COPACIANU GHE.600 102. IOAN CRUDU V.12 DEVA CUZA VODA BL. PAVEL DEMIAN L.8 AP. MARIA DANSOREAN P.339.864. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.10 jud. ANA DUMITRU A.21 DEVA AL.188.53 AP. BAITA Sat HARTAGANI Nr.16 AP.IANCU NR.9 Com.761. HD.6 DEVA CARAGIALE NR.000 372.8 jud. N.720 2. RODICA DAFIN I.E AP.32 DEVA PROGRESULUI BL.238.2 AP.5 COM.000 87.253 jud. DEVA CARPATI BL.11 jud. MARIA CROAMPA GH.D SC.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.600 67. NICOLAE COSTACHE Z.4 BL.A AP. IOAN DULCA I.800 15. HD.681.000 51. HD. DEVA AL.091. ELENA DIJMARESCU A.720. SIMERIA Str.000 33.6 DEVA AL. A.73 DEVA TEILOR BL. HD. CORNELIA COSTACHESCU D.11 AP.INDEPENDENTEI BL. Jud.CONDURACHE GH. CRISCIOR Str.600 31. VINOVIA DODA D. PAVEL DEAC D.339.39 SAT TRESTIA NR.1 TITULESCU Nr. LUCRETIA CRISAN L. MARIANA CRETU G.53 AP. LIBERTATII NR. MARIUS DINA M.66 SC. ADRIAN HUNEDOARA.6 AP.11 DEVA PLEVNEI NR.1A AP.3 DEVA G.3 AP. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N.46 jud.C3 AP.1 AP. DAN COSTEA G.380 19.55 SC. HD DEVA B-UL DECEBAL BL.C3 AP. ALEX.MUNCII NR.880 8.HD.A AP.8 jud.041.69 DEVA VIILOR NR.14 COM.3 AP.200 20.AP.800 38.50 AP. B-UL.168.400 10.D AP.44 DEVA CARPATI BL.800 16. ELENA DENDIU G.10 AP.760 12. ECATERINA CRISAN L.180 83.000 14. SC.475.12 DEVA DECEBAL BL.34 Sc.2 AP.840 16.600 17.16 DEVA CUZA VODA BL.744. CLOSCA BL.579.880 10.PARCULUI NR.914. CLOSCA BL.972.201. HUNEDOARA. LETITIA DRAGOIU N.52 DEVA AL.2 AP.U AP. PETRE DEACONU I. IORGU CZAKO D.M1 AP.415.560 3.7 AP.9 AP.D AP. GHEORGHE CRACIUN A.264.494. 21.34 DEVA AL.2 BL.111. LEONTE DOBREI M. MARIA CRISTOI C.25 HUNEDOARA. LAURA DREGHICI N.BAITA jud.514.341. DEVA CRISAN NR.D AP. VALERIA DIMITRIU G.7 DEVA PIETROASA NR. GEORGETA DIMOFTE V. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.HD.A AP. ANTOANETA DEACONU C. Exp.096.304.842.20 jud.73 AP. FLOREA DEMEA N.F5 SC.IANCU BL.U AP.000 9.793.200 100. ADRIAN CRETU GHE.380 54.971.F Sc.10 jud.48 DEVA KOGALNICIANU BL.LALELELOR SC.549.194.14 DEVA AL.LAZAR NR.360 61.90 HUNEDOARA.FLORILOR BL.039.372. GHEORGHE DUMA A.880 35.000 20. TITULESCU BL.080 142.CRISULUI BL.200 12.751.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 . MARIA DANSOREAN M.200 19. ORASTIE BALCESCU BL.105. ORASTIE PRICAZULUI BL.C AP. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4. TRANSILVANIEI NR.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.PARCULUI NR.2 BL. EMIL TRAIAN DAMSA A. DEVA NARCISELOR BL.400 1.5 AP.479.630.37 DEVA AL.769.12 DEVA CARAGIALE BL.12 DEVA CUZA VODA BL. HD.418.960 132.46 jud. HD.710 15. CRAIOVA BD.66 SC.18 ORASTIE BALCESCU BL. MIRCEA CRISAN M.000 43. DACIA 8A BL.424.400 3.H3 AP.542. MARIA CRISAN N.25 DEVA LIBERTATII BL.240 225.960 23.12 BUC.ROMANILOR BL.10 DEVA TEILOR BL29 AP.744. CORNELIU DOBRE I.23 BL.297.4 BRAD 1IUNIE BL. NICOLAE CORBU I.645.040 10. 80BL. MARIA COPACIANU GH.D8 SC.15ex.010.600 10. HD.400 34.300 20.3 SIMERIA A.22 SIMERIA Str.417 jud.800 101.U AP.16 AP. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V.190 29. SABINA CURELARU GHE.600 37.600 58.23 SOIMUS NR. SECT.4 BL.406. ROZALIA COROBEA N. HD. HD. ANGHEL CRISAN D.

160 38. DECEBAL BL. SOIMUS Sat.763. IRMA MARIA DEVA AL.8 AP.748.560 32.280 1. EUG.BARNUTIU NR.D7 SC.12 COM DOBRA jud. HD.137.000 16.440 88. DURCAN V.593. TIBERIUS MIHAI DEVA T.AB20 AP. HD.1 AP.200 65.11 SAT STANCESTI OHABA NR. DEVA EMINESCU BL.632.39 FURTUNA V.3 GRAND I.343. GHENA D.VIRGINIA HUNEDOARA. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.21 SC.HD DUSAN C.MANIU BL.231.B SC.A AP.15 FODOR N.5 BL. IOAN DEVA I.DURCAN I. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.42 SC. GOLGOT N.460.240 19.A AP.P5 AP.3 AP.TRANSILVANIEI BL.9B AP. FURTUNA I.80 jud.2 FILIMON R.88 AP. DORIN HD.850 57. GABRIELA SIMERIA A. AVRAM DEVA DECEBAL BL.2 BL.395.680.837.121.C AP.22 AP. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.464.8 GAVRILA M.800 25.38 jud.680 15. CAROLINA DEVA A.286.77 FURDUI N.744.800 192.IANCU BL.MURESANU BL.1 SC. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.4 GORGAN GHE.42 SC.110 jud.058.120 57.8 AP.600 114.MAIORESCU BL.5 jud.8 jud. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL.600 8. GOLESIE A.2 FELEA Z. STEFAN DEVA MARASTI BL.B AP.1 FAGARASAN V.086.IANCU BL.44 FARAN I DANIELA DEVA I.560 68.4 AP.30 AP.305. MARIA DEVA MERILOR NR.080 30.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.50 FLOCA I. ENASEL P.23 GHERGHEL I.C AP.610.561.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .560 48.845.640 17. LUCIA DEVA HORIA NR. GOLGOT M.46 jud. GLIGOR I.200 2.1 SC.42 AP.400 20.11 FLORE T. SABINA BRAD DACILOR BL.7 FLORE T.400 67.AB20 AP.HD.936. ILEANA BRAD DECEBAL NR. GHERGHIT V. MARIETA BRAD A.900.400 27.C AP. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.880 58.400 4. B-UL. INDEPENDENTEI Nr.640 20. FELICIA Com.64 jud.D AP.MURESANU BL.O3 AP.FLORILOR BL.548.6 FRUJA N. CRISTIAN DEVA AL. HD. HD.HD.281.100.IANCU BL. HD.450 847.D AP. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR. VIOREL PESTISU MARE Nr.A SC.880 34.840 2.12A SC.5 AP.BARNUTIU NR.MANIU BL. IOAN DEVA I. VASILE DEVA EMINESCU NR. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL. BALATA Nr.840 32.16 SC.600 26.25 AP.14 GIURGIU T.5 SC.677.106 jud.5 BL.600 19.240 10. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.5 AP.15 FODOR I.3 ERDOS F.816. GLIGOR D.074.706. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.000 2.15 FILIMON A.385.38 jud.807.209.E AP.579. HD.467. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.760 9.440 17. CORNEL DEVA I.46 FELEA C.164.39 GALICEANU I.5 FURCA L.560 6.680 7.560 10. VIOREL DEVA B-UL.520 3. DUMITRU DEVA BALCESCU BL. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.951.8 jud. MARIA BRAD A.HD.56 GHEOGHIADE SUSAN S.O AP.12 FLOARE I.TRAIAN NR. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL.MILEA BL.000 10. HD.FLORILOR BL. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL. GORCEA I. VALENTINA DEVA AL.SOLOMON NR.339.42 AP.439.046.3 FAUR C.5 FORRO N.616.11 FLOCA E.A AP.23 jud. TODOR DEVA AL.42 AP.78 GOTIU A. GABRIELA SANDA DEVA T.655.376.IANCU BL. GERGE A.360 258.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL.8 jud.A10 AP.869.240 2.680 82.32 jud.440 33. HD.77 FURCA L.3 AP. HD.7 FLOREAN G.680 37. 10.K AP.640 11.786.21 FODOR I. INDEPENDENTEI Nr.671.943. STEFAN DEVA EMINESCU BL.

443. DEVA AL.VLADIMIRESCU BL.A1 Sc.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.411.CORVIN BL.993.42 SC.680 15.10 jud.120 5.34 SC.DACIA NR.861. ELENA HAIEC B.A DEVA CALUGARENI NR.000 61.000 43.2 AP.D6 Sc.297.6 DEVA PROGRESULUI Nr.000 18.440 91. DEVA AL. LUCIA MARIA JOSAN M.CONSTRUCTORILOR BL. DEVA AL.155 jud.F1 SC.580 60.151.M SC. BALCESCU BL. DEVA AL.280 9.K2 AP.800 15.19 SC.33 BL.VIITORULUI BL.423. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.000 10.A10 SC.025.720 3.B AP.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL. BRAD VANATORILOR BL. IOAN JEFLEA A. SIMERIA 1MAI NR.375.M SC.39 SIMERIA CARAGIALE BL.31 DEVA EMINESCU BL. ROZALIA HIRICI D.917.13 8.052.864.372. ELENA INEL P. HD.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 .121.360 37.30 DEVA I. ARMATEI BL. HD.190.840 3.64 AP.CORVIN BL.25 DEVA CARPATI BL. IOAN JOSAN I. IOAN IANCU P.46 jud. VERONICA GUIA D. GEORGETA JEFLEA I.4 AP.25 PESTISU MARE NR.M SC.3 AP.898.040 70.5 AP.6 jud.D AP.579.24 DEVA B-UL. ELEONORA HAIEC G.372.800 310. HD. REMUS DUNITRU GYORFI I.C3 SC.460.741.A AP. HD. HD.007.12 BL.600 30.8 DEVA AL.600 49. ANA HIRICI D.88 AP. ELENA IOVAN I.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.023.730. ELENA IACOB I.24 jud.400 28.400 31.703.320 20.316. IOAN RUDOLF IVAN N.38 jud.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL. IOAN IURACSKA I. LETITIA IRIMIE A.446.19 SC.2 AP.860.12 BL.680 20.749.194. HD.111.17 DEVA EMINESCU BL.32 jud.300 20.7 DEVA EMINESCU BL. BALCESCU BL.O3 AP.480 61. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A. HD.31 DEVA B-UL.785.640. ELENA GUDEA S. MIHAIL GABRIEL INEL P.28 DEVA I.000 12.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.60 MUNCELUL MIC NR.800 13.33 jud.157.CORVIN BL.17 AP.840 8. CAROL HOGMAN F.C AP. DEVA PROGRESULUI Nr.960 44.738.27 HUNEDOARA. DEVA AL.148.STREIULUI BL.A AP.4 AP. DECEBAL BL. KLARA HAIDA N.203. RAFILA JIANU GH.PESCARILOR BL.39 DEVA MINERULUI BL.804.43 SC.33 SC. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.000 66.C1 AP. DEVA DACIA BL.15 AP.GRIGORAS GH. AUGUSTIN HARD A.8 AP. HD. IOAN INEL I.895.B AP.600 86. DIONISIU GYORGY L.B-UL.000 81.880 86.920 26.39 AP. DEVA AL.000 41.28 DEVA GOJDU BL.000 15.F2 AP. NICOLAE DAN HISU I.C AP.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.325.700 6.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.PATRIEI BL.31 HATEG T.C AP. ILEANA IORDATE C. MARIA GYORFI D.640 10.24 AP.111 CAINELUL DE SUS NR.28 DEVA I.000 115.356.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.033.4 HUNEDOARA.O1 AP.AB20 SC. IOAN JEFLEA I. AURELIA HAIDUC M.295.8 AP.480 7.2 AP.558. BENEAMIN GUS P. IOAN IONICA A.34 SC. GHEORGHE GUTA D.A AP.4 AP.920 45. TIBERIU HARD A.030 23.3 AP. TRAIAN DEVA B-UL.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.320 4.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.75 DEVA ZAMFIRESCU BL.563.A AP.11 DEVA BARITIU NR.040 51.600 4. HD.11AP.49 ORASTIE Sos.2 AP.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.34 SC.280 178. DEVA CARPATI BL.186.680 12.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL.10 jud.13 DEVA CUZA VODA BL.2 SC. DIONISIE GYORFI D.3 AP.27 DEVA CALUGARENI NR.175 COM.400 10.FLORILOR BL.558. GEORGE TOPIRCEANU BL. BAITA jud.329.C3 SC.2 AP.1 AP. HD.899.440 10.C AP.8 jud.2 SC. PACII BL.343.372.600 39.88 AP.CAMELIA IGNA A. IOAN ISAI G. HD.25 DEVA CARPATI BL. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.800 33.

6 Sc.094.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .6 Sc.800 15.743. LUCACI P. BALCESCU BL.541.21 SC. MARIA CERTEJUL DE SUS NR. AP.94 LUKACS M.7 BUCURESTI Str.967.HD. SULIGHETE Nr.558.480 13.10 jud.IANCU BL.709.000 33.ALEXANDRI NR.300 85.6 DEVA BUL. K4 SC.897. MANCIU M.000 6.000 16.26 DEVA AL.3 SC. HD. VETEL NR.AGATA BIRSESCU 10 BL.874. HD. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.A AP.704.ENESCU BL.V19 LUCA S.300 15.2 AP.920 80.IANCU BL. ROMANILOR BL.31A AP.16 AP.691.B AP. VIORELE BL. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.MARGINEANU NR.6 jud.5 AP.14 AP.080 9.58 MANEA N. KORNELIA DEVA BUL.435.22 jud. MAGDA S.840 62. HD.000 80.000 506.SANGIORGIULUI NR. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.HD.5 BL. SANDA ADRIANA LENHARDT A. VALERIU DEVA MERILOR NR.EMINESCU BL.947.340.6 LUCA N. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.7 jud. PESCARI BL.DECEMBRIE BL.4 DEVA G.860. MARIN I.5 jud.45 jud. HD. VARMAGA COM. MARIANA DEVA .A1 SC.480 23.040 12. GH.200 37.25 jud. MANEA T.640 19.14 HUNEDOARA.000 54.4 AP.558. MARGINEAN G.733.D LUPU N.520.550.C AP. MARIA TEREZIA KOUBA A.569. HD. IOAN LASCU N.DACIA BL.B AP. SORIN CALAN V. CORNELIA SIMERIA A.800 51.31A SC.800 34.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF. DEVA DENSUSIANU NR. DEVA DECEBAL BL.12 DEVA AL.A Sc. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. ORASTIE MURESULUI BL.000 3. TEREZIA JURA I.190 14. MARCEL DEVA P.A AP.18 AP.919. SABIN AUREL DEVA AL.337.230 jud. 18 AP.21 AP. HD.I.600 34.621.197. MINER DEVA AL. LUPU GH.5 SC.CORNEL GURASADA NR.11 COM.700 15.C AP. VASILICA DEVA A. CONSTANTIN SIMERIA V. ALIN SIMION DEVA M.767. ERNEST LICA SABINA LICESCU N. HD.16 jud. HD.JUNCAN F.200 62.15 MANCIU I.000 5.458.186.642.600 16.125 jud. HD.603.G.31 LUNG S . IULIU HUNEDOARA.450 61. MARINA N.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.VLAICU NR. SIMION CALAN V.1.7 jud.152 jud. MADARAS GH.340 5.49 DEVA AL. TIBERIU KOPECZI L.MAIOR NR.24 LUNG R.DECEBAL BL. HD. LUCA S.125 jud.38 MARCU D.860. C-TIN Com. PESCARI BL.500 21. FRANCISC KONTA R. DEVA BUL. LILIACULUI BL.21 AP. IOAN SIMERIA A.45 MARIAN I.200 57.520 47. BALCESCU BL. LILIACULUI BL.35 jud. ALEXANDRU DEVA BUL.430.640 4.34 MARCU N.8 168 . MAJER A. IOAN KASZTA D.849.1 jud.760 242.34 MARCU M.F AP. MELANIA LIRCA L.6 AP.640 55.706.961. ROMANILOR BL.HD.29 SC.11 DEVA 1.697.040 19.046.7 AP.920 39. LUCACI I. STR. BRANGA MARIOARA LASZLO P.403.446.400 52.120 22.22 AP.595. HD.151.000 41.117 jud.952.1 AP.6 AP.3 14. IOAN JURCA I. CRISTINEL Sat. HUNEDOARA.IANCU BL.37 SC.809. PETRU LEVKO M.000 57.61 LUCA N. HD. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM. LADISLAU KORMOS ST.32 Com. E.000 52.DECEMBRIE NR.SANGIORGIULUI NR.744. ECATERINA DEVA AL. PARCULUI Nr.CERTEJUL DE SUS NR.950 457.000 137.046. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.040 20.60 SC. RACASTIE NR. HD.209.K4 SC. MINEI NR.1 AP.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A. SOIMUS jud. GABRIEL MIHAI AP.900 22.000 18.334.A Sc.20 MARCU M. AUREL CALAN V.D AP. RUSALINA LAZAR A.SABIN HD. MANIU BL. BUCES NR.B SC.1 MANOLACHE S.1 AP.814. FLORILOR BL.14 AP.488. MANCIU VLADIMIR DEVA 1.25 LUCACI P.SANGIORGIULUI NR.

BALCESCU BL.SATURN BL. SABINA MICLEA V.AB20 AP.jud.14 jud.180.4 jud.INDEPENDENTEI BL.276. MOLDOVAN AL.5 SC.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.372.43 DEVA AL.84 HUNEDOARA.31 DEVA I.11 DEVA GOJDU AL. 8/B DEVA CRANGULUI NR.406.5 AP.200 25.90 COM.CRINILOR BL.80 jud.CREANGA BL.725 6.AVRIG Nr. DEVA AL.169. 4 AP.400 20.33 jud. TRAIAN VUIA BL.712.26 BUCURESTI Str. SABINA AURELIA MATIES I.SATURN BL.022.400 23. BAITA .LUCIA MARIANA MOGA V.000 373.1 HONDOL NR.41 AP.000 51.4 AP. RODICA MERT N.1 Sc.691.2 DEVA ZAMFIRESCU BL.640 5.550. DOINA LIVIA MICLEA P.880 41. VASILE MIHAI I.7 CALAN BRADULUI BL.44 DEVA SCARISOARA BL.L AP.43 DEVA AL.446.BALCESCU NR.EMIL MIHAILESCU I.78 DEVA BUL.000 81.720 12. MARCEL MICLEA V.D8 AP.37 BL. PETRU MURESAN T.563. CALAN AL.7 AP.30 AP. BRAD FRUNZA VERDE NR.4 CALAN 1DECEMBRIE NR. HD.600 47.V. MIHAI MARIS A.HD. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L.26 AP. 8/B DEVA CRANGULUI NR.B AP.31 DEVA AL.S.750.68 DEVA AL. MARIANA AURICA NEGRILA A. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.636.MARINESCU HG.800 140.123 COM. MARIA MARTIN N.10 DEVA ZAMFIRESCU BL. SATURN BL.16 SC.600 51.FLORILOR BL.560 60.800 33.720 42.925.32 DEVA AL.462.525 31.400 7.HD. HD.617. IOAN MIHETI V.661. HD.158 jud.28 AP.818.29 SC.4 Com. DEVA HOREA NR. MIHAELA NEGRUTIU GH.15 SC.PACII BL.223. PAVEL NAN R.680 10.190. SIMERIA ZORILOR BL.200 25.400 62. HD.000 52.24 AP. HUNEDOARTA.2 BACIA NR.040 10.930.7 jud. Hd.192.B DEVA DECEBAL BL.825. MARIOARA MUNTEAN N.1 AP.16 DEVA CRINILOR BL.37 AP.22 DINCU MARE NR.334.3 AP.53 5. RANDUNICII BL.600 25. SABIN MOROSANU I.E1A Sc.84 SAT BALATA NR.CREANGA BL.111 jud.488.3 AP. VETEL jud.14 AP. DIONISIE MATE D.ROMANILOR BL.920 44. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT.320 16.750.116. SOIMUS jud.K4 AP.860.830 39. PACII BL.2 AP.000 12.MIHAI MOT R.89 DEVA BUL. MARIA MORAR I.E11 SC.48 DEVA I.A2 AP.732.523.930.12 DEVA MINERULUI BL.M AP.3 AP.393.400 17.76 DEVA DACIA BL. VALENTIN MICA I. STEFAN MUNTEAN S.680 27. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A.B AP. PETRU MIHET N.086. CRINEL IOAN MAXIM I.ILDIKO MATEAS N. DEVA AL.475.7 jud. IDA MUNTEAN V.CERTEJ jud.853.11 AP.22 DEVA LIBERTATII BL. IULIAN MILONEAN D.960 57.000 10.113. RANDUNICII BL.21 Sc.21 AP.22 DEVA AL.000 5. TRANDAFIRILOR BL.000 9.400 64.16 AP.A6 SC.800 82.595.860. DEVA MINERULUI BL.600 15. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P. SABIN MUSTATEA V. VASILE MUNTEAN I. 8 DEVA MINERULUI BL.120 16.640 33. MARINESCU GH.37 SC.11 DEVA I.157.12 DEVA CRANGULUI NR. HD.052.411. ANGELA LUCIA MUNTEAN N. ELISABETA MIHAILESCU P.600 234.X2-1 AP.372. HD. SORIN VIOREL MOLDOVAN I.F AP. IOAN C-TIN.ROMANILOR BL.DECEBAL BL.000 22. AURORA MUNTEAN I. NICOLAE MIHOC GH.500 12. GHEORGHE MOTATAIANU C.442 AP.2 COM.972.30 AP.LUCIA LUMI.988. CALAN AL. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.11 AP. DEVA BUL. SAT RUNCU MIC NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .E11 AP. MARIA MURESAN I.129. VASILE HUNEDOARA.081.446. HD.38 DEVA INDEPENDENTEI BL. HD. HD.046.200 9.FLORILOR BL.14 AP.31 HUNEDOARA.000 45. 8 DEVA CRANGULUI NR.000 630.11 AP.800 21.000 28.440 4.PESCARILOR BL. SAT LUNCA NR.932. ZAHARIE MICLEA V.24 AP.CORVIN BL.44 DEVA AL.500 13.

C AP. MARIA OPREA I.368. HD. SORIN ADRIAN PAUL G.14 AP.600. 6 DEVA AL.113. MARIA OCHIA G. CORNEL OPRISOIU I.EMINESCU BL.212.800 15.728.1 BL.865.952. MINERVA PAL G.31 HUNEDOARA. HD.144.560 122.758.162 COM. HD.A7 AP.82 DEVA GRIVITEI NR.440.20 AP.9 DEVA I.SALCAMILOR BL.680 65.14 DEVA M.480 13.INDEPENDENTEI BL.533.116. VIORICA PATROIU T.11 DEVA CUZA VODA BL.9 jud.PACII BL. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V.000 81.273.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.162 COM.C AP.4 AP.000 3. LIVEZILOR Nr.105 BL.040 31.19 SC.675.6 AP. AMOS OPRISA G.37 jud.C AP.E AP.000 4.11 AP. ILIE REMUS OPRISOIU T.9 DEVA MERILOR NR.57 COM BRETEA ROM. MARCELA NOVAC E. PETROSANI PACII BL. BOHOLT NR.70 AP.760 4. INDEPENDENTEI BL.520 41. AL. DEVA I.9 DEVA M.800 44.CORVIN BL.D1 AP.372. GHEORGHE PETRAN A. E22 AP.18 DEVA GRIVITEI NR.760 7.449. IRIMIE PANTEA I.HD.480 8.558. DANIIL PASCU N.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.CORVIN BL. IOANA PETRE E.ENESCU BL. C22 AP.591. VASILE ONISOR I.3 SIMERIA A.DECEBAL BL.495.056.2 AP. PETREA DEVA G.9 DEVA AL.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.000 68. DEVA MERILOR NR.24 AP.000 20.571.27 DEVA AL. SIMION OLESCU I.45 AP.488.E AP. MARIANA PANTEA P. FLOAREA OSOIAN M.37 SC.31 SC. CONSTANTIN PASC N.4 AP. MARIA NISTORESCU M.46 DEVA PROGRESULUI NR. DEVA ZAMFIRESCU BL.JIULUI NR.9 AP.607.880 47.470. MELINDA ANA MARIA PACURARU D. MIHAI NISTOR I.794.CORVIN BL. ANA OPRISOIU I. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.600 34.372.18 DEVA GRIVITEI NR.600 37. CAMPULUI BL.C AP. MARINICA IONEL PAVELESCU I.200 41.733.GHIOCEILOR Nr.4 BL.C AP.EMINESCU NR. IONEL OPREAN GH.000 LEI 58.748. SAT CASTAU NR.442. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.330. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.000 10.280 74. CONSTANTIN NEMTUC G.720 63. MARIA ORSA I. LIA CRISTINA PAPP ST.PACII BL.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.IANCU BL.26 DEVA LILIACULUI BL.1 SC.520 31. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.E AP. Jud.700 LEI 21.935.7 ARAD Str.920 82.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .48 DEVA DOROBANTI BL.601.F AP.40 DEVA AL.401.192 jud.744.160 26. ELENA PANTEA I. ENE DANIEL PETRE I.413. HD.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.GH.552.7 DEVA T.200 17.800 97.P4 SC.6 HUNEDOARA Str.600 39. HD.47 DEVA AL.593.148. BREIU jud.7 AP.151.2 SC.20 DEVA Str. ENE PETRE V. SAT CASTAU NR.1 DEVA CALUGARENI NR.680 24.39 189.NELEGA I.116. SAT CASTAU NR. IOAN OPRISOIU I.000 40.16 Sat SOIMUS Com.MAIORESCU NR. DEVA BUL.10 jud. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR. HD.MOTILOR BL.A AP.520 20. BREIU jud. GHEORGHE OGNER S.F1 SC. CRISTUR PRINCIPALA NR.18 Com.5 AP. SAT VALCELELE BUNE NR.040 285.320 165. HD.49 DEVA AL. FAT FRUMOS Nr.920 79. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.11 AP.891. RODICA VALERIA PETROIU N.000 14.744.148. VICTORIEI BL.320 91.21 jud.456.B8 AP. STEFAN NICULITA P.14 AP.500 10.800 7. HD.178 DEVA AL.260 2.037.080 127.11 DEVA AL.9 DEVA I.480 13.30 COM.60 DEVA CIOCLOVINA BL.270. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C.6 DEVA CIOCLOVINA BL.000 1. BREIU jud.

ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.390. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.500 8.EXP.864.127.530 47.068. ELEONORA DEVA E.TAGCH AP. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.1 AP. MIHAI HUNEDOARA M.11 POPESCU S.V2 AP.3 SC.200 4.500 56.471.47 POPA A.A AP. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.2 AP.3 AP.21 Sc.200 26. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.705.11 AP. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.83 POPA I.000 LEI 2.24 PRIPON I.829.17 jud.500 8.9 jud.H1 AP.VIITORULUI BL. IOAN DEVA I.96 POPA I.DACIA NR. POSTOLACHE N.21 POPA G IULIA DEVA L. CORNELIA DEVA AL.600 54. NICOLAE jud.240 44.37 AP.515.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.980 101.025. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.5 POP D.ENESCU NR.2 BL.BLAGA NR.MOTILOR BL.NARCISELOR BL.038.750 7.9 AP.39 POENAR T.24 POPA I.562.514.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.520 19.c ap. VIORELE BL.720 LEI 18.291.120 14.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.488.455.156.DECEBAL BL.162.3 AP.3 AP.960 19.500 LEI 103.321. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.42 AP.250 LEI 2.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.680 26. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.21 POGACEANU V.VACARESCU NR.760 43.227. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.004.CRINILOR BL.66 POPA P.O2 AP24 POPA P.47 PIRVULESCU G.14 PREDA A.B AP.E8 AP.942.523.26 BL.12 SC.420 PIRVULESCU M.AP.1 SC.720 23. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR. MARGARETA DEVA Bul.280 107.000 LEI 49. ARON DEVA AL.LAMINORULUI Nr.O2 AP.7 PREDA C.477.920 54.500 150.ROMANILOR BL. PRATA M.8 POGACEANU V. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.503.192. IOSIF DEVA GOJDU BL.47 PUSCAU P.C7 CAMELIA CRISTINA AP. IOAN DEVA MARASTI Nr.5 POLVEREA A.11 18.VITEAZU BL.49 PRUTEANU G. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.5 POPA I.967.B.372.RAMONA ANA Com.000 23.20 AP.24 RADU C.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.3 POPA G.D6 AP. HD.600 LEI 17.20 Sc.12 PICU N.600 41.DELEANU NR.B AP.ENESCU NR.967.696. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.350.10 Com.E3 AP.000 16.133A POSTOLACHE D.2A Sc.40 SC. POPESCU E.595.712.12 PUICA N.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR. BUL.613.MOTILOR BL. HD.10 POPA G. LOREDANA MARINA BRAD AL. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.365.O3 SC.200 41.040 19.000 26.C1 SC.27 BL.411.325 41. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.252.400 25.280 7.914.50 POPA GH.8 POLVEREA GHE.396.J1 SC. LUMINITA MARIANA DEVA G.2 AP.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL. G.D AP. VASILE DEVA AL. DECEBASL BL.971.20 POPESCU V.VACARESCU NR.IOAN DEVA AL.400 88.3 SC. AVERESCU BL.971.13 POPA N. ANA DEVA GOJDU BL.120 13. ION DEVA LALELELOR BL.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.PICU I.750 111.40 AP.28 POPESCU W. ELISABETA DEVA CARPATI BL.240 60.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 . STEFAN DEVA PRUNILOR NR.D AP.489.600 28.L AP.289.000 10.831.600 13.21 POPA T. MARIA HUNEDOARA .16 PLACINTA D. VERONICA HUNEDOARA.840 46.30 RADU P.4 POP S.785.A AP.480 34.2 AP.130.D AP.

4 SIMINA L.52 AP. RESIGA L.L.269.20Sc.35 SC.22 AP. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.200 21.680 12.25 RUSU I.H1 AP.4 AP.BLAGA BL.9 SAV L.7 SAMOILA I.873.STREIULUI BL. VASILE GHEORGHE DEVA AL.37 AP.520.EMINESCU BL.K4 AP.284.L. AUREL DEVA AL.25 SIMA A.200 177.269.337.UNIRII BL.D AP.14 ROSCA L.20 SINCOVICI T. HD. RAICU E. DOINA DEVA I.680 371.1AP. SEPI CRISTINA DEVA AL. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.639.960 14.CARAGIALE BL.B AP.040 16.CRIZANTEMELOR BL.600 23.D2 AP.326.1 AP.PESCARILOR BL.IANCU BL. Str. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.A AP.339.500 690.203.E14 Sc3 AP. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR.882.A1 AP.45 SIMIONESCU C.K4 AP.000 54. TRANSILVANIEI BL. SERBAN A. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.52 jud. RAICU N.FLORICA DEVA AL.1 AP.16 RUZISCA V.282.C AP.374.16 ROMAN R.741.STREIULUI BL.446.604. VASILE DEVA LIBERTATII BL.52 jud.800 362. ELISABETA SIMERIA P-TA. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.B AP. NICOLAE DEVA BEJAN BL.RAFAILA I.640 76.10 SIMINA N.200 42.864.14 SIMON VASILE I. HD.677.PESCARILOR BL.34 SAJIN P.000 24.43 AP.200 10.6 AP. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL. MARIA DEVA AL.63 SC.400 14.CARAGIALE BL.520 3.48 RUSTE M.480 30.DENSUSIANU NR. MARIA HUNEDOARA.5 Sc.A AP.4 SIMULESCU I.2 SILION GH.920 7.VLAHUTA NR.446.372.43 AP. AURORA DEVA G.186.372.525.453. SCHIOPU I.HD.599.BALCESCU BL. MIRON DEVA AL. ROMEO ADRIAN DEVA O.R AP. MUNCII BLAB17 SC. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.BALCESCU BL.674.625 32. HD.O1 SANDOR S ADELA AP.D SC. SC. IOAN DEVA I.NEPTUN BL.D3 Sc.M1 AP.LALELELOR BL.20 6.29 SAS N.1 SIMIONESCU I.ENESCU BL.26 AP.EXP.132 SCHMAK G. IOAN DEVA AL. HD.39 RAICU G.7 jud.650 56.286.935.14 RONCOV N.400 46.982.158. LIVIU DEVA M.1 SCHMAK G.120 63.M2 AP.69 AP.360.132 SCHIOPU G.280 23.000 588.14 SICOIE I.13 SEBOK E.880 55.200 37. GABRIELA LUCIA DEVA M. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.317. TRAIAN DEVA AL.000 5.1 SDIREA A.132 SCHIOPU P.4 AP.983.007.305.880 29.500 6.760 388.L.640 5.800 63.143.1 SC.CARAGIALE BL. IOAN DEVA M.532.B AP.43 AP.69 AP. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.EMINESCU BL.17 RINZAR A.400 47.5 Sc.600 5.ROMANILOR NR.000 24.720 33.840 59.870.200 20.CRIZANTEMELOR BL. DIOISIE DEVA A.A AP.190.638.MARIANA DEVA BUL.R AP.052.13 AP.16 SANDU N.240 23.9 BL.15 SC. CRISTIAN DANIEL DEVA I.000 4.000 72.855.192. ZAVOIULUIBL.14 SIMIONESCU T. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR.ZAMFIRESCU BL. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.52 jud.600 305.R AP.600 12.10 ROZ P.13 AP.9 RONCOV S.EMINESCU BL.912.935.D3 AP.25 SILION VICTORIA DEVA AL.17 ROZ S.2 BL.13 SDIREA A.475 44.D HUNEDOARA.D AP. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.10 SINCOVICI I. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.65 Sc. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.CRIZANTEMELOR BL.40 RUSTE T. AUREL DEVA D. ROMAN HUNEDOARA Str.040 10.21 jud. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL. GALENIA CALAN I. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.441.43 AP.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .16 SERBAN V.000 11. LAMINATORULUI NR.22 AP.440.39 ROMAN A. ROMUL DEVA BUL.

90 CALAN jud.000 81.STREIULUI NR.HOREA NR.L2 AP.3 AP.CRINILOR BL. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I. CALAN INDEPENDENTEI NR.137.240 32.462. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.C AP. SOIMUS Str.37 jud.B AP.200 23.000 25.305.409.4 jud.71 jud.700 7. HD.6 AP.520 32.23 COM. FANICA STEFAN G.20 AP. SZILAGHI GH. DEVA Str.15 TABAC G.325 72.34 SC.400 29.MANIU BL. HD.200 49.8 SAT CHITID COM.320 11.21 SVOBODA T.800 3. VALENTINA HUNEDOARA.7 Sat. HD.6 bl.640 9.SINDEA T.987.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA. HD.D6 AP. DEVA AL.078. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E.58 jud.160 43. AL.760 20.920 17. ACHIM HUNEDOARA Str.FLORILOR BL.B AP.4 AP.339. LAMINATORULUI Nr.334. HD.PROGRESULUI BL.840 62. HD. CERTEJUL DE SUS Nr.21 AP. PETRU STEFAN G. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.889.56 SUBA L.372.500 118.40 TAR Z.F1 SC.5 AP.652. MARIA ROMANA jud. AURELIA STEFAN V.PACII BL.124 AP.1 AP.BRETEA TATULEA A.291. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.14 SZEKELY A. VINELU Sat ALMASU SEC Com.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.816.186.200 40.70 DEVA T. RADU BOGDAN PETROSANI A.AVERESCU BL.239.140.HD.48 STOICHITOIU I.3 AP.VICTORIEI BL.523.604. STOICA C. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.837. GHEORGHE STEFAN L.37 BL. PETRU C-TIN.675 30.960. IONEL SORESCU L.508.467.360 3.8 Com.217. DEVA AL.36 SURA D.D AP. TASCAU A.1 DEVA AL.558. ADRIANA MARIANA STEFAN G.401. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr.P1 AP.319.500 31.632. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.35 SZABO E.920 19.550 37. EMERIC DEVA MICRO15 BL.11 SUCIU P. HD. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.000 33.000 63.000 4. STEFAN DEVA AL. STOICA A.122 jud.800 11.750 28.32 jud.MAIORESCU NR. SAT STREI NR. A.250 29.264.BISERICII NR.17 TAMAS M.373.HD.VLAICU NR.040 6.860 LEI 173 .800 26. MIHAI SORESCU I. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.365. IZABELA Com.18 jud.C48 AP.667. HD. STELEAC S.8 AP.DENSUSIANU BL.000 5.14 AP.TRANDAFIRILOR BL. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.VLAICU NR.439.650 17.ROMANILOR NR. 38. SZEKELI D BERTA DEVA M.37 jud.822.480 275.70 HUNEDOARA.18 SUSAN G.F AP.HD.4 AP.017.5 DEVA AL.542.2 AP.33 Sat VILCELELE BUNE NR.IANCU BL.E11 Sc. HD. AVRAM DEVA AL.D1 AP. CALAN INDEPENDENTEI NR.759.814.000 71.TRANDAFIRILOR BL.5 AP.D AP.500 21. TITU PAVEL SPARIOS I. LIVIA SORESCU T. CARJIT NR. MARIA AURELIA STEFONI A.6 DEVA AL.960 268. NELU-GILBERT SPARIOS V.800 5. A.8 BL.200 58. FLORICA MARIANA HD.VLAICU NR. DEVA DELAVRANCEA NR. IRINA DEVA CALUGARENI NR.96 jud.206. SILVIA SINDEA I.2 jud.FLORILOR BL.840 54. A.3 18. HONDOL COM.5 TANASESCU GHE.960.40 TANASESCU C.16 TAT S.153.53 SZOMBATI S. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.927. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.823.4 SZEKELY Z. HD.320 15.P4 AP.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.40 TANASESCU I.800 8.000 8.784.200 10.6 STOICA A. CRISTUR NR.ARMATEI BL.311.6 HUNEDOARA. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.O1 AP.397.49 Sc.200 9.950.2 jud.676.BOSOROD jud. STOICESCU GH. NELU SPARIOS N.4 AP.2 Sc.14 AP. SZILAGYI GH. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.1 AP.895.5 DEVA AL.70 HUNEDOARA.21 CALAN O.1 STOLNICU C.140 1. GHEORGHE DEVA I.

800 1. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.40 VISA L. CORNELIA DEVA AL. MIHAI HUNEDOARA Str. LEANU DEVA BEJAN BL.L1 AP.5 jud.2 AP.51 AP.120 11. ELEONORA DEVA AL. ROMULUS BOG.ST.C1 AP.C12 AP. PETRU jud.HD.B AP.925. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.82 jud.445.967.35 TURTICA P. TRAIAN BL.8 Sc. HD.16 A SC.360 15. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.D AP. TRAIAN BL.000 13.880 80.259.190 116.4 AP.A10 AP.400 5.O2 AP.E AP.E4 SC.2 AP. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.731.5 jud.AB17 AP.8 AP.HD.HD.77 AP.847.655. ZORINA SIMERIA I.MANIU BL.486.8 AP.L1 AP.091. TRAIAN DEVA IMP.901.67 TRIFON V.8 VARZARU GHE.9 SC.720. ATINA DEVA M. MARIA GABRIELA DEVA N.078.15 AP.HD.750 80.531.86A VINAU G.727.MILEA BL.35 TURTICA D.L.5 jud.2 jud.MUNCII BL.CONSTRUCTORILOR NR.B AP.15 AP.500 20. HD. CEL MARE BL.500 1.7 Sc.360 48. PARTENIE SIMERIA VECHE NR.139 jud.640 25.186.920 LEI 32.4 jud.2 BL. EMILIA DEVA IMP.898.500 11. TEMIAN GH.000 30.201.33 AP. UILACAN G.MURESAN BL. CRASNA-ALBESTI jud.23 TOMA P.20 TOMESC G.360 19. TIMISOARA Str.8 TOC V.CRISULUI NR.590.HD TOLEA I.VIDIN BL.17 VATAVU C.2 AP. MARGARETA DEVA PTA.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 . VASLUI TIOC T. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.B AP.ST.560 48.MARTINESTI NR.D8 AP.000 41. LETITIA DEVA I. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.Nr. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL. HD.B AP.920 184.210.11 TOD T.2 AP.034.179.9 TRUFAS A.040 12.68 AP.TRAIAN NR.497.88 AP.480 26.47 AP28 TOMA E.E AP. GHEORGHE Com.ROMULUS SIMERIA I.12 jud.CARAGIALE NR.CARAGIALE NR. MARIA HUNEDOARA.2 AP.20 VESA G.037.43 VISA I. GHEORGHE DEVA A. OLTULUI BL.000 6. ADRIAN DEVA BALCESCU BL. VALERICA VASLUI Str.775. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.733.720.200 28. TELMAN A.700 10.520 46. GHEORGHE DEVA PTA.IANCU BL.440 7.OLTULUI Nr.545.26 VANDOR Z.25 Sc.1 Sat DINCU MARE Com.164.13 UNGURIANU I. TIMOFTE D.11 TODOR I.040 80. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.55 VESA D.740 19.VICTORIEI BL. HATEG AL.20 TOMA I.225.Q AP. VIORICA DEVA DECEBAL BL.EMINESCU BL.O2 SC.600 11. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.C12 AP.16 A SC. TOMUS I.2 AP.L. VIORICA DEVA LIBERTATII BL. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.CONSTRUCTORILOR NR.440 76. CORNELIA HD.993.480 LEI 237.9 SC.16A AP. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL.760 5.21 VAIDNER I.918.470 27.37 11.884.800 355.8 Sc.13 UILACAN P. ANGELA DANIELA BRAD G. MARCEL GELU DEVA IMP.194.VITEAZU BL.782.500 61.200 81. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.112 VASIU T.174.31 TRAISTARU N. MARIA DEVA EMINESCU BL.950 596.685.400 130.748.508.186. GICA HUNEDOARA.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. VASLUI TIMOFTE N.000 15.55 VATAVU A.2 AP.342.881. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.291.103.V3 SC. TURCIN S. GABRIELA TELEGDY F. PETRICA jud.40 VISAN I.CREANGA BL.120 LEI 49.920 56.18 TIMAR R. TIMAR R.813.VICTORIEI BL.4 jud.35 HATEG AL.10 TOC N. IRINA SIMERIA A. MARIA DEVA M.500 3.680 17.L1 AP.533.20 VASILACHE C.10 TOD G.18 TIMAR G.957.16 VAIDNER C.765. DEVA T.720 12.14 TUDOR I.250 35. BALCESCU BL.376.TELECAN F.11 TOD R. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.D1 AP.677. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL. COCSARILOR BL.8 VADAN F.HD. CEL MARE BL.SOLOMON NR.600 15.C80 AP.12 AP.

ap. 3. PETOFI. 198.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. 82 BAIA MARE.40 DATEG HUNEDOAREI NR. 2 . ELISABETA BARSAN D.140 23. nr. nr. NICOLAE IORGA. REPUBLICII. AGNETA BAS A. ap. 28. str.046.L2 SC.744. nr.800 39.970. 10 A.37 DEVA T. AFRIM NICOLAE BANICA S. FLORINA IULIA VLAD I.1 AP. ap. nr. VIVIANA ZAVADA V. 19.980 62. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. NICOLAE ASZTALOS A. nr.320 11. ROBERT GABRIEL BALEA L. 30 BAIA MARE. str. ap. nr.680 53.305. str. IULIU FLORIN VLAICONI P.949.565.101 jud. FLORIN FLAVIUS BALEA G. DECEBAL. 20 . 10. nr. 34 BAIA MARE.18 BAIA MARE. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. nr.AURICA BANC V. ATTILA BARZ I. LIVIA BANCILA A. ap.372. str. str. nr.825 14. bd. 28. IOSIF ACHIM GH.678. str. DEVA COZIA NR. nr. ap.IRINA BARTH I.160 2. HAIDUCILOR. 69 SUMA 20. ap.4 BL. ap.334. 66 BAIA MARE. MARIA BALEA G.000 94. COSBUC. 6 BAIA MARE. nr.230 18.490. nr.297. 32 BAIA MARE.FLOARE AMZARESCU V. 69 BAIA MARE. str. 58 BAIA MARE. SULFINEI Nr. VERONICA ARDELEAN GH.600 29. BAITEI.813. REPUBLICII. 2. nr. VICTOR BABES. 16 BAIA MARE.200 8. NICOLAE IORGA. MARAMURES BAIA MARE. MARAMURES BAIA MARE.350 5.593.MAIORESCU BL. nr.669.260.26 DEVA KOGALNICEANU BL. str. NICOLAE BARBOR I.045. ap.2 BL. G. nr.000 7.201. 31. ap. DECEBAL.480 47. nr. UNIRII.520 24. nr. nr. AUREL BAS GH.413. bd. jud. jud. str.687. MARAMURES SATU NOU DE SUS. TRAIAN. DECEBAL. IOAN ARGHIRA I.593.900 11. nr. str. RODICA BALAZS G. bd.64 Sc.604.6 ORADEA AL. 4 SATU NOU DE SUS. nr. 2.418.462. nr. nr.250. ap. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.100 42.22DECEMBRIE BL.AUGUSTIN VOICA P.375 17. str.497. nr. 50 BAIA MARE.20 ORASTIE UNIRII NR.092. GHEORGHE VISINESCU A.970 55. 283. 53 BAIA MARE. nr.624. bd. 2 .800 22. EVA ANA AVRAM GH.28/A jud.L1 AP.340. 5. VICTORIEI. jud. nr. ap. ap. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. IOANA BARTHA A. 5.D AP. BUCURESTI. 16. FLORILOR. str. 6 BAIA MARE. BOGDAN VODA. MARIANA VLAD E. D7 AP. BUCURESTI. nr.366. ANA BALEA V. 19 BAIA MARE.401. 56 BAIA MARE. 5.000 9.520.800 34. ap. IUDITA BALAZS A.055.CRISULUI NR. HD.000 44. 196. 191.C7 AP.800 16.983. 9 . ap.HD. 14 BAIA MARE. 21 BAIA MARE. AUREL GHEORGHE DEVA AL. 19 BAIA MARE. ap. 45 BAIA MARE. ap. str.26 DEVA I.920 37. nr. ap. NICOLAE IORGA. 35 A. COSBUC.600 20. 19 BAIA MARE.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE. BUCURESTI.400 29.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . DOINA BARGAUAN F. ION VOICU I. jud.199.900 10.725 8.380.000 9. MARIA VIORICA BADEA V.VISAN P. CORINA AFRODITA VLAD I. str.600 44.480 20.D AP. G. str.971.000 14. G.13 DEVA I. bd. 12.183. 2. BUCURESTI.000 76.360 47. nr. OITUZ. nr. nr. nr. DEVA Bul. ap.596.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. ap.500 13.000 27.ILEANA BARTA V. ap. MIRCEA BARKOCZKI A.250 26.8 Sc. jud. 5. 51 TAUTII MAGHERAUS.000 372. nr.325. 25.334.651.M AP. MIRCEA NICOLAE BALABAN T.51 AP. 47 BAIA MARE.762. bd. str.300 12. ap.MANIU BL.375 5. nr. str. ap. ALEXANDRU ACHIM T.4 2.760 455. 6 BAIA MARE. MARAMURES VIMA MICA. str. 39 BAIA MARE. 1 . IOAN BALABAN H. str. jud.78 DEVA LALELELOR BL. GHIOCEILOR. jud. DELIA ZDRENGHEA I. 2 . 9 . UNIRII. ap. str. 283. 36. MARIA LUMINITA BALINT P. COSBUC. str.CORVIN BL.919.

081. 6 .345.700 19. ap.196.083. 24. nr. ap. nr. BOCSOR WOLF.120 93. nr. ALEEA ROMANA. ap. 36. nr. REMUS CALIN CALUGARU M. PETOFI. MARAMURES BAIA MARE.630. TINERETULUI. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. GH. nr. 91 C.640 42. BUCURESTI. nr. KLARA BLIDAR GH. 29. IOAN CHENCEAN V. str. VASILE BLASZ F. nr. 5 A.957. str. 36. PETOFI. DULFU. str. ap. 32. DUMITRU loc.6 . 39 BAIA MARE. bd. 45 BAIA MARE. bd.430. 6. MARIANA TEODORA BOLOS T.000 17. 36 BAIA MARE. 1 BAIA MARE. ap. 46.934. TRAIAN. SALAJ BAIA MARE.520 11. VALEA CHIOARULUI. nr.178.200 7.339. jud. DECEBAL. ELENA ZENI BREBAN G. 1. nr. nr. 59 BAIA MARE. FERICEA. 57. bd.669.520 25. 22 BAIA MARE. nr. str. 10 BAIA MARE. nr. UNIRII. ap. nr. VICTOR BOITOS T. 35. nr.152. nr. 53 BAIA MARE. ENESCU. nr. 86 20. DECEBAL.640 18. str. str. BUCURESTI. str. BUCURESTI. BUCURESTI. nr. TRANSILVANIEI. CAMPUL TINERETULUI. nr. ap. LETITIA BRICIOC C. ap. REMUS MITICA BUCUR G.720 112. str. str. VICTORIEI. 101. PLUGARILOR. 57.542. bd.800 8. ROZALIA BOTIS GH. FLORE CHIRA V. ap.787. ap. nr. bd. 39 BAIA MARE. str. nr. str. MARAMURES BAIA MARE. GHEORGHE BUDA V. ap.084. VIORICA BREBAN Z. 45 BAIA MARE.525 62.274. nr. PERIAM.BENE I. PIATA REVOLUTIEI. P. 2 BAIA MARE. nr. nr. 34. TUDOR DUMITRU BOIE T. IOAN CHINCE P. 14 BAIA MARE. nr. nr. ap. str. nr.621. ALEEA SATURN.800 35.758. 1.680 15. str.125 2. 5 . str. 4. ap. ap. str. TEODOR BRUMAR N. str. ap.366.959.695.411. nr.400 88. 14. HENRIETA CHERECHES I. bd. str. 57. NICOLAE IORGA.040 53.320 21. ap. NICOLAE BURLACU M. PETOFI. TIMIS BAIA MARE. DIANA SIMONA BENEA D. 7. nr. nr. EMILIA BERCIU A.110 23. str. 8 BAIA MARE.400 63.488. 59 BAIA SPRIE. 15. 4 BAIA MARE. 63 BAIA MARE. 2. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T.600 386. INDEPENDENTEI. 6 BAIA MARE. 31 BAIA MARE. 23 A. MUGURITA CHENDE A. DOINA BUMBA N. nr. ap. 35 BAIA MARE. TRAIAN. str.401. 4 BAIA MARE. 1 BAIA MARE. bd.500 195. nr. 30 loc. nr.934. str. 45 BAIA MARE.320 10.432. CONSTANTIN BOGDAN D.023. 6.100 9. LUCRETIA BUMBA V.607. jud. nr. bd.000 33. REPUBLICII. REPUBLICII. TRAIAN BUCIUTA I. 74 loc.RARES. FLOAREA BREBAN P.500 63.070 16. ap. VALER BUCUR M. nr. 643 . bd. nr.480 23.875. ap.440 14. bd. 4. str.200 25. C. nr. TIBOR GEZA BORZA I. 33 BAIA MARE. bd. ap. CARAGIALE. BILASCU.988. str. VASILE BONTO T. 5. str.720. TRANSILVANIEI. VALER BENEA A. nr.910 21. PORUMBESCU. 2. nr.752. SAT SUGATAG.750 8. 85 BAIA MARE. 34 BAIA MARE. NAPRADEA.683.320 6. VIILOR. ANA IPATESCU.640 10. TEREZIA BOGDAN C. 221 C.624. ap. 45. VICTORIEI. 2 A BAIA MARE. str.842. 34 BAIA MARE. G. SANDU LAURENTIU BUCSE A.460 44. nr. ap. L. I. VIORICA BUD I. V.709. ap. bd.000 39. 25 BAIA MARE. 19.595.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . jud. 3 BAIA MARE. C. 4 BAIA MARE.560 4. 14. nr. GABRIELA RODICA BUCSE V.840 LEI 52. 46 BAIA MARE. ap.041. 34. VASILE BODEA I. LEBEDEI. INDEPENDENTEI.321. DUMITRU CHERECHES G. str. P. ap.228. ap. PORUMBESCU. str.940 29. nr. 29 BAIA MARE.084. ap. MIHALCZ MARIA BIRLE I. 14.240 3. str. IOAN BRUMAR I. ap. nr. VICTORIEI. str. str. NICOLAE IORGA.803. DUMITRU CAPRAR G.200 9. 2. bd.000 18. nr.750 2.600 19. nr. jud. BUCURESTI. 42 BAIA MARE. ap. 35 BAIA MARE. MARIA BIRLEA G.320 16. 5 BAIA MARE. 8 BAIA MARE. str. PARASCHIVA BUTEAN ST. ap.659. 41 loc. ap. nr. nr. 5 BAIA SPRIE.000 1. 12.DORIN MARCEL BENEDEK I. 14 BAIA MARE. 8.662. SPICULUI. FIRIZA.584.320 41. ap. ap. 59 BAIA MARE. ap. nr. str.133.480 9. 6 BAIA MARE. nr. 14 BAIA MARE.200 10. ap.600 83. IOAN BOITOR N. nr. str. com.148. ap.544. str. 13 BAIA MARE. PETRE BURCANIUC V. TRAIAN. ALEEA DOBROGEI.696. IOAN BREHAITA V.049. nr. ALECSANDRI. ARANKA BOTH I.GHEORGHE BEREI I.

262.200 57. nr. nr. 6. MANIU. 18. ap. BUCURESTI. V. 13 BAIA MARE. str. nr. nr. N.960 24. str. 25 BAIA MARE. 35.875 40.363. nr.130 14. 4. nr. str. BABES. TRAIAN. ap. ap. bd. 7 BAIA MARE. bd. 33 BAIA MARE. nr.850 51. str.424.080 6. str. TOMA CURTUZAN I. bd. ap. nr.320 42. ap. 16 84. ILEANA COSMA G. 24. 2.010. COSBUC. bd.182. TRANSILVANIEI.520 42. 13 BAIA MARE. IOAN CICIOC T. nr.915.150 122. ap.112. FORESTIERULUI. ALEXANDRU COSTIN I. 54. nr.741. 4 BAIA MARE. nr. ap. nr.304. str. 26 D.880 10.533.750 18. ELISABETA CRISTEA P.040 115. IOAN ZENO DANCIU I. 20 BAIA MARE. ap. INDEPENDENTEI.880 3. bd. 26 C. 10. bd. nr.266. 5. nr.761. TRAIAN. ap.910 16. PLAIULUI.762. CRISTINA MARIA COMAN I.160 50. ap.480 17.525. nr. MARIA ELENA COTET D. ANGELICA COZA V. str. 30 BAIA MARE.640 29.600 30. ap.898.638. str. 7 BAIA MARE. nr.786. nr.010 17. str. 43 BAIA MARE. FLOARE VIORICA COSMA A. ap. ap. G. nr. ap. PAMELA DIANA BAIA MARE. ELENA MARIA CRISAN GH.520 20. nr. str. nr. bd. 6 A. ELENA DANCIU V. 11 BAIA MARE. LUCIA CODREA T. IORGA. MARIA CIRTITA V.800 56. 34 BAIA MARE. 55 BAIA MARE. 5 loc. 50 BAIA MARE.389. VALENTINA CICIOC M. 7 BAIA MARE. GHEORGHE COSMA V. ap.981. ap. str. ILEANA COLTA I. 2. 25 BAIA MARE. MANIU. 2. str. 7 BAIA MARE.966. nr. ECATERINA COTET I. nr.180 47.540 1. 38 BAIA MARE. str.960 46.880 6. IORGA. 7 BAIA MARE. str. bd. 3. ap.800 34. nr. 5. 6. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. 24.326. str. str.000 25. IOAN CIOCOIET S. GHEORGHE CRISTEA L. IOAN CHIUZBAIAN GH. bd. N. nr.680 31.550 27. str. 38 BAIA MARE.462. BOGDAN VODA. TRAIAN. str. 2.360 10.080 15. LASZLO CULCEAN P.567. 2. COSBUC. 26. nr. 33. nr. 17 BAIA MARE.320 51. N. IOAN SUGARIU. 55 BAIA MARE. ap.200 30.842. ap. nr. MARAMURES BAIA MARE. IORGA.786. str. nr. N. NISTRU. 2. 13 BAIA MARE. ap. str. str. ap.400 50. nr. nr. ap. bd.525. CARMEN CECILIA CRISAN GH.000 381. nr. nr.120 6.033.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 . COSBUC. IORGA. 6. PETRU CZETTELE E. str. 6. 6. nr. AGRISELOR. IOSIF DABIJA C. 48 BAIA MARE. 5. nr. 32 BAIA SPRIE.813. IOAN COTET I. 56 BAIA MARE.073. I. 39.439. nr. MINERILOR.863. ap. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH.331. BUCURESTI. ap. 6.802.410. str. ap.182. 9 BAIA MARE. G. MARIA CIOCOIET GH. 52 BAIA MARE. IULIANA CUPSE P. ap.088. ap.215. REPUBLICII. UNIRII.498. str. TRANSILVANIEI. nr. CORNELIA CIOCAN T. AGRISELOR. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. 3. jud. 26 C. PETRU MAIOR. CARAGIALE. ILEANA CIRTIU V. 49 BAIA MARE. nr. 47 BAIA MARE. ap. 28.892. MELANIA COZA V. str. MESTEACAN. ap. BUCURESTI. nr. 6 BAIA MARE. 12 BAIA MARE. ALEEA ZAMBILEI. I. ap. REPUBLICII. str. N. 5 BAIA MARE.340 20. VALEA ROSIE. 62 BAIA MARE. str. bd. 49 BAIA MARE. SOMESULUI. str.378. 40 BAIA MARE. 24. LILIANA FLOARE COMAN GH. str. nr. OVIDIU MARIUS CRISTEA G.900 10. 59 BAIA MARE. MARIA COPESTIUC P. ap. 59 BAIA MARE. OITUZ. 21 BAIA MARE. ap. nr. IOLANA CZETTELE C. bd. ap. ap. 26 D. 52 BAIA MARE. bd. ap. ap. VASILE COZMA I. ap.860.685. 5. nr.520 52. IOAN CIRTIU ST.200 16. str.060 45. 72 BAIA MARE. TRAIAN. MOLDOVEI. ION SLAVICI.CHIZBAIAN GH. N. str. REPUBLICII. BOGDAN VODA. str.959. IORGA. ALEEA NEPTUN. nr.800 71.500 26. TRAIAN. 16 BAIA MARE.171. bd.540 5. nr. TOMA COMAN S. IOAN CRISAN GH. 30 BAIA MARE. 77 BAIA MARE. G. 5 BAIA MARE.200 86. ANA CORMOS I.964. ap. 28. IOAN CORODAN F. ALEEA DOBROGEI. GAVRIL COSMA I. 21.364. nr. VIORICA CIOARA V. EMILIAN COSMA V. 6. nr. I.410 26. 3. 52 BAIA MARE. 5.420. bd. ap. nr. nr. 12. TRAIAN. IORGA. ap. str. ap. nr.250 33. nr.869.348. 43 BAIA MARE. MARCELA COSTE V. 10 A. REPUBLICII.084.640 34. L. PETRU CHIUZBAIAN S. nr.000 1. BUCURESTI. bd.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

616. Jud.000 7.520 48. Arhitect Ioan Mincu. Jud. nr. Vrancea Focsani. Elena Mocanu Marioara Mocanu S.078. Jud. nr. 4.969. Vrancea Str. Focsani. Mincu. Valerica Mazarel T. Focsani. nr. Unirii. Vrancea Focsani. Vrancea Focsani. Jud.155. Jud. Matei Lupu I. Jud.294. Vrancea Focsani. 15. nr. Jud.240 46. Nicuta Macrinoiu S. Arh. 1. ap. bl. 50. Olga Marin T. Focsani.640 6. Vrancea Str. Georgeta Manolache C.960 120. Jud. nr. 16.480 168. 25.800 39. 33.516.499. Jud. bl. bl.200 20. ap. Vrancea Str. 36. Jud.756. 13. Focsani.880 11. nr. Niculina Kellerman I. Jud. 1. Focsani. nr. Mare a Unirii. 7. 8. Vrancea Str. 9. Dudului. Jud. nr. 33.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . Vrance Focsani. Sofia Medeleanu C.425 101. Elena Ion N. 4.786. Viorica Marcu C. Neculai Mazarel M. Duliu Zamfirescu. nr. Vrancea Str.800 19. B1. Jud. Jud. Vrancea Vrancioaia. Elisabeta Mihalache M. Vrancea Focsani. ap. bl. Marioara Mandru I.920 11. 1. 26.595. 4.760 154. nr.200 16. bl. Stefana Moldoveanu V. Jud. Jud. Vrancea Str. Mariana Mocanu V.932. 51. Focsani. 3. Vrancea Str. Mare a Unirii. 4. nr. Focsani.833. Vrancea Focsani. ap. nr. nr. Plevnei. 8.997. 14. Jud. 16. 10. Jud. 70. Focsani. Vrancea Str. nr. bl. Independentei. G2. 70.240 30.098. Jud. nr.225. 5. bl. Focsani. Vrancea Vrancioaia. Jud. nr. ap. ap.920 30. Jud. 126. Vrancea Str. H2. 3.480 320. M.000 60. 10. nr.800 30. Vrancea Bld. nr. Dornisoarei. 4. Vrancea Aleea Stadionului. bl.430. Jud. 16. Kogalniceanu.952. Jud. C. Cimpineanca.360 56. nr. Unirii. ap. 16. Stefan Moclea D. Focsani. 2. nr. Focsani. ap. bl. 1. nr. Jud. nr. 50. Focsani. Jud.008.560 77.188. ap. 59. 43. Vrancea Str. 1. Focsani. Trotusului.183. Vrancea 16.358.024.105.260.200 39. Focsani. Vrancea Focsani.200 20. Piata Independentei. Jud. ap. Vrancea Str. Dudului. ap. bl. Vrancea Str. bl. Jud. Jud. Ovidiu Ivan N. Cornelia Manea C. nr. 104. ap. 1. 60. Jud. Focsani. Jud. Mare a Unirii. Focsani.472. Jud. Anica Leica I. Aurel Manea I. Vrancea Bld. 12. Victor Mitrofan V. Ludmila-Lenuta Jurca V. sc. Marian Hirsu Z. Vrancea Str.200 40. Vrancea Focsani. Panduri. 9. 51. et. Focsani.440 105. Marlena Macrinoiu M. Vrancea Str. 15. Focsani. Jud. Ju Str.080 10. Florica Maftei I. ap. ap. Unirii. Neculina Iorga T. Jud. Mariea Ionita D. 43. 1. Vrancea Bld. ap. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. 1.800 32. Constanta Marin T. 11. Focsani. Focsani. 11. Elena Lazar P. Muncitori.135. 5. nr.200 54. Milcov. nr. Vasile Marinschi G.595. 1.680 35. Focsani. 3.400 8.932. Unirii.400 96. 32. Gheorghe Lazar V. Focsani.779. 1. ap. Tabacari. Jud. 28. ap.601. Jud.920 12.975. ap. Focsani. 28. Vrancea Str. ap. Focsani. Vrancea Str. Gheorghe Midvighi D. nr. Vrancea Str. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G.680 14. nr.800 131. Unirii. Vrancea Str.182. Cimpineanca.440 49.400 278.000 48. Focsani. bl. nr. Vrancea Str. Georgeta Iordache C.305. I. Jud. ap.Hirsu C.290. Jud. nr. bl. Vrancea Str. Mare a Unirii.640 10. Vrancea Str. ap. Jud. 18. Vran Str. ap. C. Jud. Focsani. Dornisoarei. 1.400 29.640 73.908. ap.121. Dornisoarei. Garofita Iordache N.275. Scarlat Tirnavitu. Vrancea Bld. Mariuca Miu N.770. 59. 39. Teiului. 39.372. Focsani. Focsani. Jud. Arges. Neculai Iordache I. bl. nr.079.267. Vrancea Str.

Focsani. nr. ap. Focsani. 10. Unirii.000 29. 15. bl. Focsani. 8. ap.200. nr. ap. Gheorghe Pasere H.520 78. Jud. Unirii. Odobesti. Libertatii. 45. ap. 31. 14. Vrance Str.973. Focsani. 25.320 12. nr.578. Vrancea Str. nr. Cuza Voda. 22. Petre Liciu. 31. Toader Neagu T. sc. Jud. Aurelia Neacsu M. Longinescu. Jud. Vrancea Str. ap. 134. Jud. 25B. nr. Jud. Vrancea Bld. Focsani. nr. Simion Musat I. Arh.400 49. 10. nr.930. C2. Unirii. Vrancea Al. Focsani. Jud. Focsani. Jud. Mirela Poeana C. Lidia Paun I. ap. ap.145.200 63.790 60. 56. 13.800 88. bl. 20. 14. 19. Jud. Focsani. Tabacari. Vrancea Str. Vrancea Str.000 81. Vrancea Str.400 47.053. bl. ap. Suraia. 1. ap. Vrancea Aleea Scolii. ap. Orhideelor.116. 44. Vrancea Tifesti. Vran Str. jud. ap. Focsani. ap. 7. 24. Vrancea Str. Jud. Focsani. 59.920 19. Costel Parohia Sf.600 205. Rodica Paise G. Vrancea Bordesti. Ion Mincu. Jud.000 104. Gheorghe Paraschiv M.080 33. Jud. nr. Focsani.011.480 21. bl. Vrancea Str. Unirii. 9. Jud. sc. 4. ap. nr. Focsani. Longinescu. Vrancea Str.930. R1. nr. Marian Claudiu Panfil M. 2. 10. Vrancea Str. 8. Jud.000 165. Vrancea Str. Brailei. ap. 3.341.810. Unirii.172.692. Jud.550. Vrancea Bld. Vrancea Str. C3. Focsani. Jud. 24. Mihaiela Nedelcu R. nr.787. Vrancea Str. 31. bl. Bucurel Oanca G. Constantin Oita Ion Camil Olaru C.800 68.074. Vrancea Str. 15.349.454. Arh. Alina Nicolaua C. Focsani. ap. Jud. Focsani.000 140. Vrancea Rastoaca. Vrancea Verdea. Jud. nr. 24. nr. nr. Focsani. 22. Scolii. Vasile Murgeanu N. Cantemir.940. Focsani. 25. Gh. Vrancea Com. 10. H8. nr.850 36. Jud. Orhideelor.760 4. 15. 17. Jud.827. Vrancea Str. Vrancea Bld. Florin Nicolau Gh. 15.860. 60.880 105. Vrancea Str.116. Stefan Postolache I. 18. Pictor Grigorescu. 59. Focsani. Ion Mincu. bl. Focsani.160 54. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. Maria Plesea C.800 25. Neculai Neagu I.731. et. 1. Jud. Jud. Jud. C2. Focsani. ap. Focsani. C2.706.952. Vrancea Str. bl.509. Ion Mincu.280 31.916.857. 6. Jud. Dobrogeanu Gherea. Alexandru Popa C. nr. 30 Decembrie. nr. 2. M. Marian Plesu A. Focsani. Florea Oanca D.724.875 10. nr. Vrancea 50.372. bl.800 51. Jud. Constantin Popovici Gh. Gherghe Pistol G. Vrancea Str. ap. Ionescu. bl.440 219. nr. nr. Ioan Mincu. Vrancea Bld. Jud. A2. 1. 10. Vrancea Bld. B1. bl. Longinescu. Jud. Pastia. Republicii. Focsani. bl. Gabriel Popovici G. nr.192. bl. Arh. 26. nr. 13.560 149. ap. Nedelea Popa V. 14. Liviu Panfil P. Vrancea Str. Alexandru Petric N. Ioana Oasa D. 27A. 6. Focsani. Jud. Focsani. Elena Nastasescu P. 3.540. 50. Focsani. Jud. Jud. ap.000 97. Jud. bl.360 19. 3. 50. Geta Popana D. Focsani.080 15. Vrancea Str. 24. Marioara Otelea D.280 41.000 112. Jud. Unirii. Piata Independentei.560 2. 168.400 60. bl. nr. ap.120 193.680. 1. 24. Vrancea Str. 15. bl. Gherghina Pirvan V. Vasile Pistol E. Jud.264. Gheorghe Paun N.951. Focsani. Focsani. 1. 5. nr.520 25. nr. Jud.440 322.Munteanu I.081. nr. Dobrogeanu Gherea. nr. 54. 51.760 35. Focsani.600 131. Margareta Paraschiv V. 2. Racoasa. Barsei. 1. 22. Ionica Str. Mihai Pantus V. Unirii. Jud. D. ap. nr. nr. Jud.468. ap. nr. bl. ap. ap. Focsani. Focsani. bl. Vrancea Str. 51. 9. Arh. Vrancea Bld. Gr.280. 10. 25. Vrancea Focsani.724. Vrancea Bld. Vrancea Timboesti. Jud. nr.252. Jud.979.600 29. ap. 9. ap. Magheru. Jud. ap.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . ap. Jud. Vrancea Str. nr. Focsani. ap. 21.

Jud.775 63. nr. Florenta Sirbu I. 30.164. Jud. 4. nr.564. sc. 7.629. Traian Prodan G.000 6. nr. Goia Sisea G. 8. ap. Stana Stanciu I. bl.160 202. 17.040 132.876. ap.800 569. nr. Victoriei. Jud.970. nr. Antonescu. Dumitru Roman I.151. ap. Mare a Unirii.400 38.800 11. Vrancea Str. Focsani. Odobesti. Vrancea Focsani. 3. Focsani. Vrancea Bld. nr. Milcovul. ap. 3. Jud. Stefan Cel Mare. 4. bl. 27. ap. Vrancea Str. Vasile Seciu I. 4. ap. Vrancea Str.560 134. Jud. Vrancea Str.499. Jud. ap.581.427.960 31. Republicii.737. Odobesti. 7.781. Mariana Simion C. Jud. Vrancea Focsani.000 129. Jud.116. Focsani.857.450. Vrancea Str. bl. 4. 7. Jud. Jud. Viorel Taru N.815. Vrancea Focsani. Vrancea Focsani. Bucegi.116. Cotesti. Victor Rosca N.800 22. 43.320 21.975. M. Bucegi. 51. bl.299. 20.744. Telemac. Marius Titire Vasile Str. Jud. Jud. Unirii. ap. Viorica Stoian V. 7.269. Vrancea Vulturu. nr. bl. Vrancea Focsani. 7.488.113. Rarau.405. nr. Vrancea Str.720 41. nr. Focsani. 5. Focsani. 6. Jud.800 93. bl. 24.000 100. Maria Sandu C. Unirii. Jud. Vrancea Str.760 24. Garii.640 77. 25.738. Garii.542. Vrancea Focsani. 53. Vrancea Focsani. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. Vrancea Str. 4. C2. Jud. nr. ap. 4. ap. ap. nr. B1. bl. Viorica Stan D.223.882. Ion Ranghilof N. Dr. Vrancea Focsani.927. Jud. Rodnei. 1. 9. nr.040 19. nr. Ion Radulescu I. Vulturu. Jud. A1. Vrancea Lamotesti. ap. Focsani. 10. ap. 2.200 114. Jud. 2. Jud. nr. Jud. bl.080 12. Vrancea Str.969. bl. Vrancea Str.000 16.409. Jud.200 17. ap. bl.618. 25.000 95. Viorica Ripanu C. nr. 13. Ana Irina Stanciu V. Gheorghe Prodanescu S. bl. ap.360 21. ap. Pictor Grigorescu. Vrancea Str. Jud. nr. Focsani. 4. Stefan Cel Mare.787.320 57. Vrancea Str. Focsani. Brailei. bl. 14. nr. Jud.200 11. Jud. Jud. Jud. nr.387.600 63. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S.930. Jenica Stanciu V. ap. Vrancea Vinatori. 3. ap. Vrancea Str. Jud. Jud. nr. Victoriei. Jud. 1. Vrancea Str. 15. 53. ap. Focsani.403. nr. Cantemir. bl. Focsani. nr.421.500 21. Vrancea Str.696. 6. 17. Lenin.168. Jud. 4. nr. ap. G. Vrancea Str. Neculai Stoica I. Independentei. Jud. nr. nr. Focsani. Vrancea Str. Focsani. et. Meluta Stoica I. Georgeta Silvastru S. C. Unirii.965. Focsani. Vrancea Bld. 34. Vrancea Str. bl. Focsani.000 20. 15. Jud. D. nr. Apostolia Stoiculeasa P. sc. Vrancea Str. Vrancea Focsani.800 37. 11. 83. Focsani. Focsani. Jud. ap.720 10. Vrancea Focsani. 23. 68.440 70. Gh. Vrancea Str.560 2. Focsani. Pictor Grigorescu. Vrancea Maluri.720 31. 14. Vasilica Pricopi C. Focsani.941. 40.000 31. Focsani. 59. 20. 6. 14. Vrancea Str. 14. 10Bis. Ion Stoica Constantin Stoica G. Jud. bl.800 36. 1. Nicolae Rosioru V. Vrancea 25. B. Focsani. Focsani. Jud. Ecaterina Tanase N. Bogdan Racoviteanu M. Jud. ap.501. I.320 7. Focsani. Focsani. 55. Vrancea Focsani.857. Jud. nr. Focsani. Vasilica Rosioru M. Jud. Jud. Cuza Voda. Focsani.269.000 8.600 63. Magheru. Adriana Rugina M. Petre Raduta T. Tinca Soare D. Maria Pricopi I. Jud.160 33. Jud.800 40. Jud. ap. Vrancea Bld. Vrancea Bld.840 1. C2.836. Jud.089. Cosbuc. Paul Suciu M. ap.Potolea I. 6.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 . Focsani. 3. nr. Jud. 7. 67. Vrancea Vinatori. Stefan Prodanescu St.200 29. 3. Vrancea Str. Vrancea Aleea Echitatii. 3.

Jud. ap.9 Vaslui. nr. Unirii.040 LEI 28.Florentina Domiciliul Vaslui. 5. Jud. Silvia Toma Alexandru Toma C.Ap. ap. 32.14 Loc.355.190. Toma Velicu N.000 81.196. bl.503. D. 6. Dolj Str. Jud. Focsani.Str.Ap.2.354.N.E.Bl. Focsani. P4. Braşov.400 5. 10.Bl.200 84. 54.400 LEI 24. nr.Vaslui Vaslui. C8. ap. Vasile Tucan I. ap.Elena Andreescu I. ap.379. Vrancea Str.B. bl. Golescu. Jud.Ap. nr.237.Aurica Apostol I. nr. Jud.279. P4. Jud.Bl.000 LEI 35. Vrancea Focsani. 54.476.B. 10. 5.Ap. M. Toader Vlase D.Str. Focsani. Focsani.Ap. Jud. 19. Vrancea Cirligele. Jud. ap. Focsani.520 62. Focsani. Vasile Zamfirescu G. Kogalniceanu.Bl.Sc. Jud. bl. 10. ap.400 53.333.7 Vaslui.640 LEI 78. Mare a Unirii.Bl. 3. Mariea Vagyas F.Biruintei. Craiova. Jud.197. 19. Aneta Ursu I. Bucuresti. 4.A. Jud. A.2. 38.193. nr. 11.4 Vaslui. ap. sc. ap. Jud.Victoria Andrei I. nr. Focsani.930. ap. Com.Sc.280 11. Ilie Zamfirescu P.800 31.4.640 LEI 11. Vrancea Str.880 LEI 12. Irina-Gabriela Tomita I.4.600 25. 9.Maria Antoci F.080 4.200 7. 17. Iulian Zarzalin A.Str.446.296.600 LEI 6.055. bl. nr. nr. Jud. 5.A.Bl.840. Jud.Mihail Kogalniceanu. M3.000 12. ap.E. Vrancea Maicanesti.952. Vrancea Focsani.Sc. 10.Et.103.912.Str. Vilcele. Jud.6 Vaslui. Independentei. Independentei. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.Bl.Ap.232.Jenica Aniti D.Bl.Constantin Aelenei C. Jud.152.623. Kogalniceanu.539.Et. 5. 19.Dan Alexa M.141. Cimpineanca.511. Focsani. bl. 6. ap. nr.Didina Andriescu I.Toader Andrei P. Focsani. Jud. 5.Et.Str. Jud.200 25.B.080 88. Braşov Str. nr. nr.George Cosbuc.300 LEI 21.535. 13.Sc. Daniela Tudorache V.013.824.367.9 Vaslui.993.Et.Str.Str. Vrancea Aleea Scolii.D. Mircea Trestioreanu G.Ap. ap. 1 Mai. ap. 5. 23. nr. Jud.Str. Jud. ap.3 Suma LEI 63. Popa Sapca. Kogalniceanu. Jud. 13.220. 6.Bl.Nr. Jud. 13. Mara.Str. Vrancea Str. nr. ap.000 115. Focsani. Vrancea Str. bl. nr. ap. Vrancea Str.148. Vrancea Str. Jud. bl.409.Ion Andreescu V. Focsani.760 155. Radu Tudor V.2 Vaslui.000 15. Braila Str. M. 77.052.Str. Focsani.Pacii. Vrancea Aleea Echitatii.10 Vaslui.842. 735. Vrancea Focsani. Vrancea Sat Tacau.Ap. bl. Vrancea Bld.Mariana Apetrei D.Ap.George Cosbuc Nr. Elena Vlase I.Decebal. Carmen Corina Visan Z. bl.Sc. 12. Vrancea Str. Vrancea 90.Sc. Jud.000 22.George Cosbuc. Marasesti.640 11. Maria Titina Visan T. Ioan Ungur-Manolica I.336.Sc. Ghiorghe Visan H.991. P4.17 Vaslui. nr. Focsani.Pacii.400 80.160 LEI 33.Toader I.488. Vrancea Str. Florica Toader Norica Tolovici I.Republicii.Str.Balcescu. 23. Jenica Tudorache D.Constantin Albescu GH.260. 71. Focsani.1.020 LEI 191 .Sc. bl. 19. Gabriela Zamfirescu V. Jud. Jepilor.430. 69.17 Vaslui. 17.63. Ana Botarlau. Jud. nr. Vrancea Bld. nr. nr.409. Vrancea Bld. Jud.Str.400 11.650 LEI 5.Valter Maracineanu.162.Nr.840 99.9 Vaslui.289. Stefan Cel Mare. Vrancea Str. 13. Focsani. Vrancea Com Bordesti. Revolutiei.000 139.720 162.240 LEI 7.Et. 23.000 41.Sc.Muntenii de Jos.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S.640 LEI 9. M.Avram Iancu.558.930.B.040 54.2. Vrancea Str. 23.

Bl.560 LEI 93.Stefan cel Mare .Bl.150.Sc.Sc.Sc.Et.B.680.1.Bl.Sc.Ap.840 LEI 20.1 Vaslui.Sc.Et.Str.Bl.Ap.Ap.Str.480 LEI 26.4.15 Vaslui.Sc.3.Badea Romeo.A.Feroviari.Ap.4.Ap.Vaslui Vaslui.2.4.D.5 Loc.Ap.317.Bl.Ap.Str.Daniela-Elena Butuc N.440 LEI 8.B.A.Ap.AMC.Grivitei.230 LEI 10.Et.Str.Sc.3.A.4.Str.Ap.Mihail Kogalniceanu.11 Vaslui.Str.2.C.MarianaNiculeta Birzu S.Sc.Nicolae Balcescu Bl.Et.Str.Sc.520 LEI 47.F.372.Et.1.233.Ap.Bl.Gabriel Baba C.B.507.Gheorghe Besliu D.Angela Balan T.A.996.Bl.822.75.880 LEI 31.Ap.Ap.Bl.Str.3.Spatar Angheluta.4.Bl.020 LEI 78.Sc.Sc.2.Nina-Artemiza Chirila C.Bl.Sc.600 LEI 19.12 Vaslui.Soltana Buganu M.Sc.C.400 LEI 20.249.Bl.211.Profira Blezneac D.86.Florin Avramia Al.Bl.Sc.6 Vaslui.763.Str.Sc.Sc.Radu Negru.Bl.Sc.359.Et.80.237.Jud.Str.300 LEI 68.Nicusor-Adrian Bargan N.Str.Bl.12 Vaslui.Str.13.5 Vaslui.A.Str.Avasalcai D.Sc.Mihail Kogalniceanu Bl.Octav Buraga D.120 LEI 13.Mihai Bordeianu M.Et.2.Gheorghe Doja.Str.Et.Str.Sc.Costesti.Et.1.Libertatii.B.Str.Str.Ap.8 Vaslui.Ap.304.11 Vaslui.039.Bl.Bl.Milania Butnaru A.Alecu Donici.Jud.Sc.Bl.Et.74.2.4.Ap.9 Vaslui.Et.F.Ap.Sc.D.F.79 Vaslui.Et.Mariana Badiu M.Vasile Alecsandri.847.Ing.Et.Str.80.Sc.000 LEI 50.116.Ioan Bordeianu I.Ap.277.Donici.22.Et.11 Vaslui.Ap.600 LEI 192 .840 LEI 20.8 Vaslui.Str.Sc.2 Vaslui.1 Vaslui.F.12 Vaslui.274.C.Ap.Stefan cel Mare.Ana Chirica O.Eugenia Vaslui.640 LEI 26.Et.Et.5 Vaslui.4.Costica Barbuta N.475.Pacii.B.Ap.850.355.Et.Bl.240 LEI 103.15 Vaslui.8 Vaslui.800 LEI 15.Bl.Ioan Butuc A.Et.Sc.Mihail Kogalniceanu.4 Com.Str.Nicolae Balcescu.827.Bl.Sc.800 LEI 95.4.515.Ap.Stefan cel Mare .800.Bl.Sc.Sc.Nicoleta Carp V.Sc.Bl.Stefan cel Mare.45 Vaslui.4 Vaslui.151.678.000 LEI 7.3.19 Vaslui.Pacii.760 LEI 27.10 Vaslui.Sc.7.Et.Et.145.3.B.2 Vaslui.Et.Ap.1.15.Bl.158.C.800 LEI 38.A.Ap.Bl.Et.B.2.254.Str.Badea Romeo.31 7.Maria Boicu P.3.Elena (decedata) Bulbuc D.400 LEI 3.14 Vaslui.800 LEI 25.355.Et.Feroviari.844.500 LEI 30.Anica Balan M.Neculae Bujor N.Bl.520 LEI 31.840 LEI 22.485.Str.D.Ana Ipatescu.Sc.Ap.2.B.Et.Et.000 LEI 261.Ap.268.191.Calugareni.Et.155.Ion Birladeanu Ghe.Str.320 LEI 19.246.9 Loc.Ap.2.180 LEI 118.2 Vaslui.260 LEI 36.Et.Ap.Str.Ap.11.Et.Eugenia Burada I.B.Ing.3.Str.Ap.Sc.A.Epureni.Ap.361.Sc.George Enescu.Sc.Metalurgiei.B.Str.Decebal.1 Vaslui.Bl.13.Stefan cel Mare.Ap.Bl.000 LEI 18.15 Vaslui.400 LEI 31.Husului.Calugareni.Str.Vaslui Vaslui.186.Str.Str.Bl.Sc.040 LEI 26.Bl.B.174.470.Bogdan Chiper O.362.Sc.Maria Chelaru Gh.Str.D.380 LEI 159.Et.744.Eugenia Bucuci St.306.Vaslui Vaslui.Str.Stefan cel Mare.Et.120 LEI 36.Bl.Ap.Str.Et.B.Et.8 Vaslui.5 Vaslui.Str.720 LEI 146.Feroviari.576.16 Vaslui.Daniel Burca I.2.1 Com.Ap.Str.Str.Traian.047.1.Str.5.76.Et.Calugareni.7 Vaslui.Ap.Bucuresti.A.Tudorel Aurelian Bostan D.359.D.Bl.74.Et.Podurilor.816.Sc.Francisc-Cristinel Chiratcu C.387.Str.Elena (decedata) Buraga A.106.Str.2.Bl.359.Str.444.000 LEI 3.277.Republicii.700 LEI 17.Fanica Boghiu Gh.1 Vaslui.Ap.35 Vaslui.Jud.3.Ioan Burada M.969.Stefan cel Mare.Str.407.1.2.Gina-Alina Chirila D.Crenguta Bohotineanu V.Valeni.3.Str.400 LEI 7.030.Elena Beldiman V.500 LEI 2.A.Elena Bujor V.571.071.Alina-Catalina Blezneac M.Nr.Ap.Bl.3.Feroviari.000 LEI 15.2.Jud.450 LEI 21.Stefan cel Mare.B.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.Elena Chirca N.Sc.Ginovica Burada E.094.16 Vaslui.Sc.1.Str.448.Str.1.Sc.200 LEI 16.Valeni.Bl.Nr.Ap.Et.Stefan cel Mare.Vaslui Vaslui.166.4.2 Vaslui.63.Stefan cel Mare.94.Sc.Bl.A.Nr.Dumitru Boicu I.364.Bl.Str.134.18 Vaslui.10.Et.706.217.Traian.720.Bl.Bl.112.4.Ioan Benchia I.3.1 Vaslui.Et.B.Veronica Bogdan St.Ap.46 Vaslui.Sc.Ap.Sc.Stefan Bordeianu M.Florin Blioju Gh.Et.634.A.321.C.583.600 LEI 17.9.Et.520 LEI 116.Ap.B.280 LEI 29.Bl.040 LEI 24.1.Ap.158.B.Et.Bl.329.Et.Ap.

741.8 Vaslui.Sc.044.Fundac Mircea.A1.Ap.80.Sc.Str.Smirdan.101.Str.297.Ap.Et.200 LEI 3.4 Vaslui.15 Vaslui.17 Iasi.Str.20 Iasi.1.Traian.Penes Curcanul.Ap.151.Badea Romeo.Et.779.Sc.000 LEI 4.11 Ploiesti.Str.Neculai Diaconu Ghe.Et.409.Et.Chistol V.Jud.Elena-Lucia Dumitrache E.3.520 LEI 10.Sc.Sc.440 LEI 35.890 LEI 32.941.7 Vaslui.Et.Bl.A.Stefan cel Mare.Stefan cel Mare.Str.C.17 Bucuresti.Bl.360.B.D.Str.Bl.940 LEI 4.800 LEI 12.Et.Cazarmii.10 10.Libertatii.Sc.000 LEI 164.Calugareni.Ap.Str.Et.Ap.Et.Str.Str.Bl.Gabriela Cristinici V.510 LEI 36.Liviu Rebreanu.4 Vaslui.51 Sat.Valeria Cotoroi Gh.Albesti.Str.10 Vaslui.4.Bl.Ap.Ap.225.1.Et.3.Dimitrie Bolintineanu.Vidin.41.Str.Et.33 Vaslui.080 LEI 21.1B. Angela Cucu Gh.Bl.Ing.17.70.Ap.Laura-Diana Clatinici Ghe.Ap.Et.77.Et.Ap.Et.140.Str.Gabriela Dumitrescu O.Ap.Bl.Sc.3.Bl.378.Et.Ap.351.E.2.A.B.000 LEI 8.Elena Dumitru G.Bl.Ap.Ap.Petru Diaconu V.965.Et.339.Ap.800 LEI 40. Vaslui.000 LEI 24.Sc.A.722.Stefan cel Mare.683.A.3 Vaslui.Et.Donici.N.Cornatel.Ap.Et.7 Vaslui.11 Vaslui.360 LEI 10.1 Vaslui.Podurilor.Sc.Stefan cel Mare.Bl.N4.Sc.Alecu Donici.A.Mihai Bravu.80.15 Vaslui.Ap.Jud.Bl.Sc.1.Vasile Lupu Nr.Et.C.Maghita Croitoru I.Vasile-Cristian Corogeanu V.74.Cerasela Dobarceanu C.2.Et.Et.Str.433.A4.579.Str.Smardan.3.Bl.Com.1.Ap.186.352.Bl.Maria Craciun T.Tronson 2.Str.Ap.Ion Chiricuta.2.Sc.Sc.Laurentiu Dobos N.B.Bl.000 LEI 124.Ap.Bl.837.Nr.Sc.135.B.010.Emil Craciun V.3.3.A.74.Rodica Dascalu C.372.17.Str.008.Sc.Stefan cel Mare.10 Vaslui.800 LEI 85.Sc.Bl.A.2.200 LEI 18.Arghira Costachescu C.Et.44 Vaslui.Nicolae Balcescu.Bl.B.Bl.Str.600 LEI 6.Sc.Ion Chitoiu Gh.Str.700 LEI 14.3.Str.Ap.Str.Ap.Stefan cel Mare.640 LEI 52.Sc.9 Vaslui.Et.7.156.Ap.634.Sc.880 LEI 10.Sc.Sc.Husului.15 Vaslui.196.361.Maria Ciubotaru St.Mihai Dascalu A.892.Bl.Et.Mircea-Octavian Emandache V.14 Vaslui.Sc.Motca.10 Vaslui.164.3.Bl.8 Birlad.Ap.Ap.Stefan cel Mare.440 LEI 14.Et.960 LEI 5.15 Ploiesti.C.Nr.BL.Str.Ioan Dumitriu I.000 LEI 16.Donici.Stefan cel Mare.850 LEI 15.Balcescu.17.Aurica Danciu Gh.Et.236.15 Sat Feresti.Et.Valeria Ciofu C.A.Vaslui Com.439.Veronica Dolea C.624.Et.811.C.Ion Ciobica N.Bl.652.Ap.Nr.Bl.595.579.Et.900 LEI 5.10 Vaslui.Sc.227.090.560 LEI 31.Bl.Str.C.Nr.Boureni.Vasile Dima D.Bl.Sc.599.Str.608.Ap.14 Vaslui.200 LEI 11.Viorel Cucu I.094.Ap.Sc.Bl.Str.17.Str.22.Str.Motca.800 LEI 7.Eugenia Cucuteanu G.372.Et.Bl.Et.8 Vaslui.224.Sc.Bl.800 LEI 280.Str.Sc.000 LEI 18.Decebal.Bl.A.Bl.1.Dan-Marius Dragusani Al.9 Vaslui.3.Str.182.Alecu Donici.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Maria Dobirceanu I.Vidin.156.A.Vaslui Vaslui.480 LEI 3.Sc.Et.Str.A.nr.Anca-Alida Dumitriu C.3.Mihaela Enache I.Bl.Et.Ap.Badea Romeo.Bl.1.Bl.000 LEI 11.Jud.68.Adrian-Alberto Dumitru G.Ing.640 LEI 65.Nr.Str.3.Sc.Mihai Vaslui.948.152.D.Str.Str.Ap.Balcescu.George Enache I.78.Str.Sc.Ap.2.1B.Sc.Ap.128.70.Jud.508.Vaslui Vaslui.Nr.034.3 Vaslui.D.800 LEI 5.Sc.13 Vaslui.A.080 LEI 6.Str.Sc.Sc.12 Vaslui.Ion Dirica N.600 LEI 83.151.Ap.Florica-SimonaSolange Danciug C.78.6 Vaslui.840 LEI 17.600 LEI 62.Vasile Alecsandri.1 Vaslui.Rodica Enache I.500 LEI 193 .336.Ap.Veronica Dobrea C.2.28 Vaslui.Bl.Eliza Cojocaru V.Ap.002.Bl.Str.D.Et.Str.A.66.Aurel-Gheorghe Cotruta C.A.323.2.Sc.600 LEI 72.Str.A.Progresului.373.Alina Diana Cicoveanu V.Traian.148.Podurilor.Jud.4.Iasi Sat.Str.Lavinia Ciobotaru C.2.Ap.667.450.2.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.Ap.Sc.Str.Iasi Vaslui.8 Vaslui.B.20 Vaslui.2.Decebal.Nr.Ap.Str.C.Com.1.A.1.000 LEI 98.H4.467.Penes Curcanul.Str.Com.3.9 Vaslui.Ghica Voda.605 LEI 7.1.Republicii Bl.Bl.Sc.Bl.336.3.Sc.Sc.Bl.B.Bl.Str.Constantin Enache I.745.Sc.C.6.N.Sc.Str.4 Vaslui.4.182.Ap.Ap.Str.311.Ap.D.Boureni.4.055.A.3.Bl.Ioan David N.400 LEI 7.13 Vaslui.Valeni.270.C.Alexandru-Ciprian Dolea C.611.070 LEI 18.B.Str.Et.680 LEI 56.Vasile Alecsandri.640 LEI 84.600 LEI 24.4 Vaslui.680 LEI 15.

579.Sc.40.152.F.Ap.000 LEI 178.460.Str.2 Comuna Suletea jud.9 Vaslui.Bld.Sc.7 Tg.Ghica Voda.A.A.4.Et.34.Tomescu.Sc.Str.Donici.Bl.2.4.358.C.3.Bl.Str.16 Vaslui.Elena-Adriana Florea I.1.Jud.595.520 LEI 21.645.Str.Et.Str.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.760 LEI 14.Alexandru cel Bun.Dan Haraga Ghe.Ap.794.Ap.36.297.4.3.904.1.116.Maria Homoranu A.Donici.417.Bl.Bucuresti.Bl.2.1.3 Vaslui.Sc.Str.Sc.Cazarmii.17.Sc.75.Elena Ionescu C.418.Vasile Alecsandri.Sc.119.A.1.500 LEI 16.384.775.Sc.Sc.572.440 LEI 18.600 LEI 16.Ap.1 Vaslui.700 LEI 23.13 Vaslui.Bl.Decebal.Bl.C.4.3.4.A.Sc.320 LEI 38.Victor Babes.500 LEI 10.400 LEI 2.980 LEI 8.Str.323.6 Vaslui.Bl.710 LEI 108.4.Et.Str.Str.Sc.369.Sc.Bl.020 LEI 16.63.Et.Ana Ipatescu.Sc.Podurilor.P.Laura Ionascu St.438.919.Enache M.Et.Bl.Bl.864.Ap.Str.Ap.Str.RamonaMihaela Iftode I.Et.A.Vasile Lates I.Str.286.7 Vaslui.Vasile Lupu.10 Vaslui.Bl.508.Bl.12 Vaslui.830 LEI 10.Vaslui Vaslui.920 LEI 63.227.Ap.F.Et.Ap.A.Ap.Penes Curcanul Bl.Bl.Republicii.Et.Sc.2.7 Vaslui.Maria Lazurca I.Et.Sc.36.Decebal.37.3.Bl.Vaslui Vaslui.358.Str.Vaslui Vaslui.Sc.Et.760 LEI 8.090 LEI 10.Ap.Et.14 Vaslui.Ap.Sc.Bl.920 LEI 38.15 Vaslui.Adrian Fotache D.Str.A.160 LEI 13.Gheorghe Hibovschi C.B.Ap.Et.3.Sc.5 Vaslui.Et.Sc.15 Vaslui.Maria Iftime (Cain) C.E.Str.Str.Ap.C.Bl.Str.9 Vaslui.D.11 Vaslui.Sc.Bl.Elena Malcoci I.390 LEI 6.Avram Iancu.Postavarul.A.B.C.185.Valerica Medeleanu I.2.Nr.Sc.200 LEI 9.Calugareni.Donici.4.Victor Focea D.Jud.Et.236.332.Str.Vasile Alecsandri.14 Vaslui.311.G.Sc.19.540.880 LEI 17.000 LEI 57.Bl.Et.George-Cristian Grigore T.Et.Traian.4 Vaslui.400 LEI 7.Neculai Matei E.520 LEI 32.Ap.2.977.039.Et.304.Sc.Str.Sc.Traian.Ap.A.Et.BL.357.Ap.542.Str.Sc.Sc.410.14 Loc.681.12 Vaslui.284.Et.960 LEI 2.Stefan cel Mare.13 Vaslui.203.Sc.Stefan cel Mare.Ap.Stefan cel Mare.Dorinel-Florinel Militaru I.N.Ap.14 Vaslui.600 LEI 20.Bl.7 Bucuresti.D2.Stefan cel Mare Bl.A.12 Vaslui.000 LEI 15.Ap.Str.Mariana Istrate V.Et.Str.Bl.816.Ap.Maria Lungu V.024.Str.Bl.15 Vaslui.18 Vaslui.Str.8 Husi.A.994.Bl.Doru-Catalin Gitin Ghe.441.Sc.Sc.442.Vaslui Sat Halaresti Com.A.Et.Sc.Et.847.367.1.Ap.Donici.Vaslui Vaslui.190 LEI 45.Ap.Str.F.400 LEI 33.360.Libertatii.9.1.Neamt.Stefan cel Mare.Sc.Bl.280 LEI 14.489.Nr.373.16 Com Padureni.Et.Feroviari.100.Smaranda Alexandri Marian I.228.Marinela Magureanu C.505.Sct Vaslui.Cornelia Mihai I.Sc.Ion Filote C.A.Ap.Stefan cel Mare.920 LEI 51.Ap.Ap.Et.2 52.Str.Neamt Vaslui.Kogalniceanu.2.Ap.Bl.Elena Enache N.Str.Sergiu-Cristinel Harca V.039.A.Iana Jud.Et.440 LEI 18.Vasile Alecsandri.378.791.240 LEI 25.600 LEI 62.Et.Ap.600 LEI 10.Ap.Balcescu.Stefan cel Mare.C.744.280 LEI 15.Gheorghe Mihaila C.AP.Constanta Ghiban V.1 Vaslui.3.316.Str.Str.Str.B.Bl.480 LEI 194 .B.424.Stefan cel Mare.579.134.Str.Bl.9 Vaslui.A.17.3.474.640 LEI 25.Tudorita Mihai I.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.4.Elena Lungu V.Ioan Lacatusu Gh.Sc.3.Str.000 LEI 31.Ap.Ap.890.B.905.133.Bl.Str.878.Str.Bl.419.Et.Sc.Str.I.A.Ap.M.Sc.Ap.Bl.Stefan Ilie.1.147.B.544.2.6.Ap.Bl.Ap.Bl.640 LEI 67.Et.Mihail Kogalniceanu.21 Vaslui.A.F.Jud.Bl.Sc.790 LEI 8.Et.680 LEI 43.356.Str.1.Sc. Danut Medeleanu C.272.Bl.Str.Et.160 LEI 19.Ap.911.Bl.Feroviari.3 Vaslui.Nr.Str.Ap.Et.Str.Ap.Bl.E.Vasile Mazilu V.Stefan cel Mare.104.8 Vaslui.Bl.Al.Et.Vasile Filip G.Feroviari.Ap.375.380 LEI 10.A.Chiriac Grumazescu Gh.560 LEI 32.1.Bl.Str.A.Sc.B.Muntenii de Jos.Florin Feraru D.A.Ap.395.3.Feroviari.Angela Enciu T.Ioan Iordachi O.358.17 Vaslui.10 Vaslui.Vasile Gitin Gh.Bl.440 LEI 21.409.120 LEI 13.Et.16 Vaslui.D.Victor Horga P.Str.Biruintei.Sc.151.Sc.A.Str.Bl.1.Silviu Vaslui.Jud.Ap.7.Et.Ap.2.Sc.Stefan Lupu I.5.22 Vaslui.988.Str.16 Vaslui.Penes Curcanul.Sc.Bl.5.Lucretia Maxim V.Sc.500 LEI 18.Ap.5 Vaslui. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.559.Feroviari.Str.302.

10 Vaslui.Costache Patrichi V.Nr.350.A.Milica Popa I.18 Vaslui.1.Lucian-Marian Nicolae M.Str.A.B.240 LEI 2.Str.720 LEI 16.E.A.200 LEI 118.Stefan cel Mare.A.884.15.659.Str.Bl.740 LEI 14.Et.Str.Jud.440 LEI 28.Maria Para V.6 Vaslui.Ap.636.139.Paul Bujor.720 LEI 622.Marasesti.Marasesti.27 Vaslui.Str.Bld.Com.J2.670 LEI 17.Nr.158.Et.Donici.Tanacu.Str.3.75 Vaslui.Bl.Nr.B.800 LEI 83.Feroviari.592.Sc.Et. Danut Pasat N.Ap.Et.Stefan cel Mare Bl.Str.Andrei Muresanu.Ap.125.260 LEI 37.717.120 LEI 1.Ap.Traian.920 LEI 65.75 Sat Muntenii de Sus.203.14 Vaslui.5 Com.4.4.Ap.Bl.720 LEI 40.Ap.Vaslui Vaslui.840 LEI 25.Sc.800 LEI 4.Bl.200 LEI 5.696.Viorel Pavaloiu I.802.Bl.760 LEI 47.17 Vaslui.Bl.Nicolae Popa N.Str.Gheorghi Nicolae E.550 LEI 38.Margareta Pintilie V.Sc.Ap.Bl.C.Penes Curcanul Nr.Ap.Str.640 LEI 228.1.5 Vaslui.Gheorghe Petrea C.Bl.040 LEI 22.227.060 LEI 8.460 LEI 14.223.228.17 Vaslui.A.Str.600 LEI 56.Et.368.695.22.Ap.3.Str.9 Vaslui.Vaslui Vaslui.Str.Dana-Lenuta Pencu A.Nr.969.Paraschiva Mocanu St.Str.500 LEI 11.3 Vaslui.Str.Str.A.2 Vaslui.Maria Peptu A.Bl.Cristinel Otel Gh.260 LEI 186.Ap.Bl.Ap.6 Vaslui.3.5 Vaslui.Et.Bl.3.3.1.Republicii.104.Ap.2.321.Nr.C.231.Str.650 LEI 31.A.1 6.Sc.B.Ap.902.460 LEI 5.5.A.Sc.76.Podurilor.1.999.125 LEI 89.Marian Miron C.100 LEI 31.Et.D.223.E3.Et.Sc.Victor Moga Gh.Sc.2.D.Sc.Sc.Bl.Et.Florin Popa N.Ap.842.Sc.A.Bl.Iasi.Bl.785.133.Sc.F.Penes Curcanul.810 LEI 21.Podurilor.Adela Peptu N.Alecu Donici Bl.Penes Curcanul.Alexandru Munteanu D.Ap.Ap.Ap.Ap.289.9 Iasi.Stefan cel Mare.Bl.Str.Alexandru Papuc V.4.2 Vaslui.520 LEI 133.Ecaterina Morarasu C.B.2 Vaslui.Ap.Bl.Bl.370.Et.600 LEI 29.51 Vaslui.320 LEI 16.Prof.Sc.600 LEI 6.10 Vaslui.104.C.305.1.340 LEI 8.2.Sfantul Lazar.Calugareni.600 LEI 2.Et.4.B.Catalin Militaru S.2.6.Marinela Poiana Gh.Traian.040 LEI 8.Str.241.Ap.Bl.Sc.2 Iasi.230.Ap.Ciprian Porumbescu.Str.998.Bl.Verona Ploae D.Bl.4 Vaslui.Militaru P.Sc.Ap.2.Ionel Pacuraru N.Bl.Ap.297.2 Vaslui.Sc.Str.Traian.Stefan cel Mare.Str.Str.Sc.158.Ap.3.303.Et.Sc.240.A.3.9 Vaslui.Str.Stefan cel Mare.Sc.Et.334.624.308.4 Vaslui.640 LEI 5.600 LEI 49.634.Corneliu Pantelemon C.Sc.800 LEI 31.Republicii.Ap.Nr.Ortansa Vaslui.Decebal.Vasile Alecsandri.Ap.Et.704.133.Dan Pana G.Bl.Str.11.Str.Decebal.Ap.Et.C.Sc.840.Bl.148.228.Tudor Vladimirescu.Sc.Et.Sc.Sc.1.Stamate Eugen.201.Sc.Nr.Et.Ap.Sc.Mihail Kogalniceanu.Florin Plescan C.Sc.Bl.Constantin Pester I.Vasile Paiu N.Et.Bl.Elena Militaru S.Niculina Popa P.Ghitilina Mocanu M.A.Sc.041.Tudor Vladimirescu.Ion Luca Caragiale.Et.Bl.Victoriei. Mihalache Mocanu C.Str.949.Ion Luca Caragiale.Calugareni.Sc.3.Bl.4.Et.209.2.61 Vaslui.Str.Et.Sc.4.Dorina Nourescu V.D.B.2.Jud.Sc.802.Bl.B.D2.4 Vaslui.079.2 Vaslui.Sc.Eugeniu Nicolae N. Vaslui.Ap.600 LEI 14.991.MihaelaCarmen Neagu N.Calugareni.Iulian Pavel J.Aneta Moraru V.Gheorghe Popa N.Str.A.Sc.Ap.B.Str.864.Str.6 Vaslui.Jud.Stefan cel Mare.Ion Popa N.244.Et.17 Vaslui.Libertatii.Str.Stefan cel Mare.Str.891.18 Vaslui.178.3 Pascani.Gheorghe Pinzariu M.Str.1.101.B.17 Vaslui.669.Ap.104.000 LEI 6.Str.Stefan cel Mare.520 LEI 54.Elena Ochiana I.B.Nr.Et.Str.593.Et.Et.Sc.Ap.A.B.Sc.Adriana Parfene V.23.287.Republicii.13 Vaslui.Et.Str.A.Str.100.960 LEI 65.A.600 LEI 9.343.Bl.Mihail Kogalniceanu.35.Nr.Sindicat.7 Vaslui.Str.Nr.2 Vaslui.864.10 Vaslui.Bl.340.Str.Str.7 Vaslui.Sorin Mititelu I.Et.Bl.Bl.4.Bl.Bl.C.4.Sc.Stefan cel Mare.Maria Ochiana M.Ap.000 LEI 277.Str.823.359.Nr.20.5 Vaslui.Sc.Et.F.46 Vaslui.Sc.337.400 LEI 9.2.Bl.Str.19 Vaslui.520 LEI 171.Et.Str.Nr.Ap.Ecaterina Ninu A.Ana Ipatescu.Bl.Ap.Str.Mihail Kogalniceanu.376.652.301.Ap.Str.Codaesti.600 LEI 195 .93 Vaslui.16 Vaslui.

Grivitei.Natalia Stativa I.Sc.177.Badea Romeo.500 LEI 51.000 LEI 4.B.11 Vaslui.B.Et.Bucuresti.Et.B.Maria Spiridon M.Bl.Traian.Ap.Delesti.9 Vaslui.Ap.Ap.Str. Bl.Bl.Ing.Stefan cel Mare.Ap.Bl.Str.186.2.351.Bl.Vaslui Vaslui.Mihail Kogalniceanu Bl.840 LEI 73.1.034.5 Vaslui.Nr.086.Ap.2.400 LEI 56.600 LEI 5.A.Sc.Bl.400 LEI 13.317.86.Str.Ap.877.1 Mai.Str.Str.Sc.Republicii.Bl.329.Et.14 36.Vidin.12 Vaslui.Balcescu. Bl.Stefan cel Mare Bl.9 Vaslui.Nr.B.364.12 Husi.Maria Tacu I.B.B.267.407.080 LEI 2.A.Str.12 Vaslui.Bl.000 LEI 190.Com.N.Zapodeni.3.Costica Susnea N.Et.Str.Gelu Prisacaru V.561.Podurilor.Bl.450 LEI 26.Sc.Ap.Bl.Donici.Maria Secara I.2.64.86.240 LEI 39.B.4.1.2.8 Vaslui.025.Balcescu.070 LEI 68.Elena Stefanita M.151.Dragos Voda.D.Jud.Stefan cel Mare.Ap.80.Jud.Bl.Et.Bl.Sind.Ap.Str.400 LEI 1.67.18 Vaslui.Str.A.1 Vaslui.Et.Nr.B.341.Ap.Ap.Et.Et.Str.Domnica Tesu H.Bl.1.Ecaterina Teodoroiu.824.Sc.Ap.Sc.Sc.Ap.847.550.C2.Sc.808.Sc.Et.Jud.Sc.3.Sc.339.Traian Rusu V.Bl.Nr.N.A.A.Maritica Com.000 LEI 232.Sc.240 LEI 14.400 LEI 26.Vaslui Loc.280 LEI 62.D.Radu Negru.Et.Sc.Gabriel Silvestrovici I.040 LEI 30.Bl.Constantin Savu E.Sc.Str.122.320 LEI 26.1.Bl.Sind.5.Bl.5 Birlad.63.Sc.9 Vaslui.4.Salcimilor.3.Gabriela Stanciuc I.Ap.Popovici I.000 LEI 131.Stefan cel Mare.192.Stefan Tanasa C.Sarban Tiron V.Et.Artur Stamate Gh.Str.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.Donici.35.16 Vaslui.Sc.Str.A.D.18 Vaslui.Bl.Str.15 Vaslui.Maria Scurtu C.520 LEI 16.2.Str.A.Vaslui Vaslui. Sc.Bl.200 LEI 53.Ap.B.Iustina Scobai V.2.19 Vaslui Str.Str.750 LEI 10.Liliana-Dana Toma R.286.2.Ap.262.790.339.Str.Ap.Gheorghe Susnea Al.680 LEI 7.477.37.800 LEI 10.80.Ap.B.62.1 Vaslui.Bl.600 LEI 33.Bl.754.Eufrosina Stratica T.Str.406.000 LEI 10.Lucretia Rebegea Ghe.Str.Ap.Sc.Ap.Et.63.24 Vaslui.520.039.Str.467.9 Vaslui.Republicii.Bucuresti.339.9 Vaslui.Sc.350.Vasile Sandu N.Str.3.Sc.Ap.Bl.Banca.Bl.Et.Stefan cel Mare Bl.Sc.Et.Gheorghe Racovita.3.Jud.1.Str.333.Sc.Liliana Scutarasu G.840 LEI 49.Sc.Sc.Ap.Badea Romeo.Gheorghe Tesu St.Sc.9 Buzau.1.Vaslui Vaslui.Silviea Solomon-Gutu A.4 Vaslui.Elena Rambu Gh.Ilie Roskam A.13 Vaslui.2.200 LEI 10.Ap.757.Et.1.Cerbului.Podul Inalt.B.Tudor Vladimirescu.Filip Sofrone Ghe.B.4.674.Str.Ap.280.D.Metalurgiei.11 Vaslui.Str.11 Vaslui.Stefan cel Mare.Grigore Stangaceanu St.104.2.Str.Erik Rumbet M.Str.A.Nr. Et.881.Bld.489.B.Sc.16 Vaslui.250 LEI 8.Et.Vaslui Com.Sc.Sc.Constantin Rinder C.Jud.Str.5 Vaslui.Sc.Et.360 LEI 15.Str.Ghica Voda.2.Nicolae Balcescu.Ap.Nr.Ap.3.1.11 Vaslui.Str.1.Str.9 Sat Hirsova.C..Unirii.A.Tudor Vladimirescu.Et.000 LEI 46.Ing.Bl.Et.Sc.706.A.380 LEI 44.Et.6 Vaslui.861.E.Ecaterina Teodoroiu.214.2.845.Bl.200 LEI 1.Avram Iancu.332.D.19.Str.Ana-Smaranda Rogojina I.Ap.Reta Tiuca I.Traian.B..67.Primaverii.3.Veronica Serban N.Bl.361.Et.400 LEI 1.2.A.Ap.Et.16 Bucuresti.110.D.1.288.Str.Ap.Valentina Sofian M.16 Vaslui.28 Vaslui.680 LEI 18.Ap.186.Ap.14 C.A.Nr.Str.920 LEI 19.Bl.Sc.Str.Sc.000 LEI 5.A Vaslui.A Vaslui.311.Str.800 LEI 6.826.800 LEI 12.Sc.Smardan.509.Et.317. Nr.Bl.795.Str.13.Viorica Rafaila N.Sc.Et.B.2.Et.274.Nr.040 LEI 56.Bl.Sc.Nr.000 LEI 196 .Neculai Rascanu D.Vasile Alecsandri.3.Vidin.Costel Stratica N.Gheorghe Rebegea I.Elena Tiron I.Et.269.101.857.980 LEI 5.C.Ap.Bl.Gheorghe Raducan C.20.7 Vaslui.Et.440 LEI 11.Sc.Bl.11 Vaslui.Elena Ranceanu-Popa Ghe.B9.000 LEI 12.387.654.037.037.Bl.Sc.405.Ap.A.740 LEI 23.Doina Stan D.595.Et.Banca.Str.Soseaua Colentina.Bl.314.367.280 LEI 16.Ap.Str.Sc.9 Vaslui.Et.820.Str.881.Bl.Et.Str.Constantin Tiron V.724.Aurel Ranceanu V.200 LEI 12.4 Vaslui.Et.Str.Ap.11 Vaslui.Str.Nicolae Balcescu.Mihai Tolontan E.120 LEI 21.Ap7 Vaslui.A.Bl.12 Vaslui.

Tudor Gh. nr. nr.Ap.581. 2.Str.363. Bucur Str.Nr. 5. 1.Mihai Vlasici I.748.3. ap.Petru Rares.800 LEI 53. 2. bl. 8. bl.363. S13.D. et.Jud. 1.008. 61. 2-A.Sc. 1.B. 3.Str. 4.Republicii. 6.022.Str. et. 25. ap. 41.Ioanesei Adrian. 3.880 LEI 13.Veronica Valeanu I. sect. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 . 22. nr.Et. 129.A. Calarasilor.Sc. sc. ap. 5. 66.Ap. 129.070 LEI 12.I. et.E. sect.Toma Chiricuta.Et. 4.2.1. ap. sect. 2.Et. sc.B. 4. nr. Tatarascu.192. 211.C.406.Sc. 1.19.754.Bl. S13. ap. nr. sect. bl.5 7. et.Str. bl. et.Str. sect. 2. 1.Lina Vacarciuc T. Bucuresti Cal.Str.794.8 Vaslui.Et. Bucuresti Ale. 1. nr. sc. nr.435.Stefan cel Mare.250 LEI 8. 211. ap. sect.14 Vaslui. Soldat Petre Tunsu.B. sc.3. 6. Pictor Gh.A.129. sect. 2. ap. ap 84.544. Bucuresti Al.Str.Ap. 251.Ap. ap. Luica.Ap. Bucuresti Str. 8.Caragiale.070 LEI 11. 7. Bucuresti Calea 13 Septembrie.L.701.Constantin Vasilache Gh. 8. nr.8 Vaslui.Republicii. sect. 66.2 Vaslui. Pictor A. sect.Bl.Gheorghe Tudor M. 24A. sect. 3.Mihail Kogalniceanu.Sc. 6.200 LEI 46.2 Vaslui. 1. 7.Str. nr.370 LEI 48.9.Et. 5. 186.120 LEI 68.4.8 Vaslui. sect.Gheorghe Voloaga I.Sc.89.Et. 1.Somesul Rece nr. bl. 32. 2.2.26. 3. 7.Str. 1.Bl. Bucuresti Cal.973. Bucuresti Calea 13 Septembrie. 5.Angela Voloaga M.040 LEI 12.Ap. Bucuresti Str. 28. 3.039.228. sect. 4.3. sect. Florilor. sc. 9. Bucuresti Str.Gheorghe Racovita. sc.Ap. 4.23 Vaslui.Gheorghe Turcanu N. et.1. sc. nr. Bucuresti Str.3. sc. ap.Libertatii. 16. sect.11 Vaslui. ap. ap.127. 2. et. Baba Novac. et. 4. nr.Bl.14-18. 20. 186. sc. bl. bl.400 LEI 34. sect. bl.Bl.4.850 LEI 13. B10.760 LEI 9. Bucuresti Sos.Vaslui Vaslui. nr.Milescu. 25.Sc. 189.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str.11. bl.322.Ap.Str.66 Vaslui. 2-14.B. ap.Calugareni.Bl. 82.Sc.Ap.Sc.Bl. bl. bl. Giurgiului. et.2. ap. nr.80. bl.I.Str. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. et.Marioara Turcanu C.Str.Str. bl. Ghirlandei. 2. Ripiceni. 1.Bl. bl.440 LEI 30. 1. sc.N. 133.Ap9 Vaslui.Costica Vitriuc N.1. Sectorul Agricol Ilfov Str.Bl. 434. ap.Nr.Str. Bucuresti Str. 2.14 Birlad. Baiesu.Stefan cel Mare.C.Et.Sc.Frimu. Bucuresti Com.Toader Zahariuc I. nr. Magura Vulturului. nr.Bl. Giurgiului. Papazoglu.Nr.Ovidiu Vieriu C. Bucur Str. 3.Et.A. Tatarascu. nr. 6.Bl. Calarasilor.Constantin Zamfir D.Et.264.Ap. 1. 1. sect. nr. Pictor Gh. sect. 35.21 Vaslui.Sc.Et.Sc. P36. 2. ap. 3.A. et.409. sc. Cornetu.Maricica Vaslui.2.

ap. Ion Brezoianu. Ancu C Gheorghe sect. 40. sc. apt. C2. Voila. bl. bl. nr. nr. bl. 10. et. 4. Ghita Serban. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. nr. 6. sect. et. Smaranda Braiescu. B. Iuliu Maniu. et. sect. nr. ap. ap. et. Valea Oltului. 6. 8. 1. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. bl. ap. 24. et. 186. sect. 2. 71. sc. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. 58. bl. 26. sc. sect. 1. et. sect. I. 6. 58. 6. sc. sect. ap. Alexandru Obregia. apt. apt. Pantelimon. 57. sect. Bucuresi Str. bl. D. 122. sc. et. bl. 3. Anghel A Constantina Bucuresti Str. bl. 12. 1. 5. Cetatuia. nr. sc. Andrei I Mircea Bucuresti Str. sect. 4. sect. 48. Andrei I Zainea 2. 2. Bucuresti Andronie Magdalena Str. 157. 7. A. Ilfov Arseni S Mariana Bld. 80A. Ilfov Arsu N Persida Str. 80A. 5. sect. 3. Orastie. Andrei G Elena 3. et. apt. B. nr. ap. Jud. et. 4. sect. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. nr. A. 20A. Doamna Ghica nr. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. et. Colentina. sect. et. 1. nr. 1. 8. nr. et. sc. 6. ap. 86. Bucuresti Bld. 7. sc. 114A. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. Bucuresti Str. ap. 1. 5. 2. 3. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. 95. bl. 4. M24. 12. Bucuresti Bld. 1. 2. 1. 3. 1. sect. 8. A42. ap.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. 42. 32. 40. nr. 3. 86. 28. bl. sect. sc. nr. 6. bl. 1. 28A. Turnu Magurele. 4. Nicolae Filimon. sc. Bl. 20A. 57. 1. nr. Brezeanu. sect. 4. 218. OD16. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. bl. 1G. Biruintei. et. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. 16. Flor sect. bl. Bucuresti Str. 3. Com. ap. Apostol Adriana Bucuresti Str. ap. Bucuresti Andronic P Ionel Str. sc. Uioara. A. E. bl. sc. 28A. 17. sect. A1. nr. 38. nr. sc. Biruintei. nr. 208B. R2. I. 186. B. 16. et. sect. ap. 8. Marcu Armasu. Anghel Marius Ionel sect. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. 4. 5. bl IV/1C. 45. nr. ap. sect. 5. sect. bl. sc. nr. Mihai Bravu nr. Ana Ir Bucuresti Ale. bl. ap. Ghita Serban. 12. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. 302. sc. bl. ap. 1A. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. ap. Sect. George Georgescu nr. 30. 3. 2. Anghel Ion Bucuresti Bld. sc. 95. 6. 3. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . 6. Azurului. Com. 267. Pantelimon. 94. 186. nr. nr. ap. bl. nr. 4. ap. et. D. sc. 18. sect. ap. B13. nr. 2. nr. 3. Andrei M Cristiana sect. Bucuresti Str. sect. 7. et. nr. 226. nr. 5. Jud. Andrei A Vlad Viorel 51. et. nr. nr. Muncii. Brezeanu. 6. Muncii nr. 10. A28. 8B. 4. bl. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. Andrei V Ion 3.

1. 1. Balta Narcissa Ioana sect. nr. 2. 39. sc. F12. Bucuresti 131305300LEI Str. 3. Bucuresti 149398550LEI Str. 1. sect. et. bl. G Bucuresti 8505040LEI Bld. ap. 3. 1. bl. 4. sc. Axenti D Aurelia sect. 20. 2. 3. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. Fainari. apt. ap. et. et. et. bl. Pantelimon. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. nr. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. nr. sect. Balasa N Daniela sect. A. 1. sc. 3. Bucurest 571436530LEI Str. 2. 3/25. 2. et. bl. ap. bl. 5. 1. A. 6. 3. 6. B. 1. 1. et. A. Izvorul Oltului. sect. ap. 20-22. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. bl. Carol I. 255. et. Dealul Tugulea. sc. 6. Izvorul Oltului. sect. sc. 20. 3.. 45. 23. 7. 6. et. 45. et. 200004250LEI 199 . 2. sect. sect. 255. 69D. ap. M5. sect.Bucuresti Aleea Giurgeni. Badulescu A Florin 3. bl. 7. et. ap. nr. sc. 278. 31. Primaverii. nr. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. 12. B. 50. bl. nr. sc. nr. Lacul Zanoaga. 7. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. 35. ap.. nr. Banul Udrea. 45. Petre Paun. bl. nr. bl. 50. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. Pantelimon. 2. 14. et. OD 21. et. B. 8. sc. b. bl. Bucuresti 88812010LEI Str. 3. sect. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. apt. TD24. Babarada C Ioana 5. Crisana nr. A. Calarasilor. Jud. 57. nr. bl. nr. Balasa I Nicolae sect. 4. 43. apt. P2. Tirgu Neamt. et. sc. 1. 22. 50. 43. sc. 14. sc. 6. bl. 2-12. 58B. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. ap. Bahmutan Ion 1. et. Botosani. ap. 31. b. et. sc. ap. bl. et. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. 58B. 255. ap. Bucuresti 20744000LEI Str. Bucuresti 691073280LEI Bld. A. Danubiu. 3. 13. ap. Pictor Gheorghe Tattarescu. bl. 6. 30. 4. 12. et. 3. ap. Balanuta Constanta sect. 3. nr. b. 10. 7. 4. 1. 1. sc.. 6. 20-22. 28. Nicolae Titulescu. 6. et. 11. Lacul Zanoaga. 7. et. et. sc. Bucuresti 235755560LEI Str. A. 4. 160. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. 49. 4bis. et. ap. 18. Ion Berindei nr. Baia Marcel Jud. Balta Paraschiva sect. 35. nr. 5. et. et. Apusului. 4. 20C. M5.M9. M5. 8. nr. H5. bl. B 73641200LEI Cal. ap. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. nr.M9. 6. sect. ap. Badea M Claudiu Gheorghe 6. ap. Atanasiu Ioana Cristina sect. 3/25. et. 7. Camil Ressu. nr. bl. ap. B. Badescu T Theodor sect. 4. ap. 31. sc. nr. A. Bucuresti 691486510LEI Str. 3. nr. 45. 1. nr. sect. 1. sect. Nr. 50. nr. bl. bl. G. ap. B. 43. 39. C. sc. 8. A. sect. 30. Bucuresti 200004250LEI Sos. bl. Pantelimon. bl. 13. Axenti Paul Valentin sect. ap. Bucuresti 801789450LEI Str. 3. nr. sect. ap. 26. sect. ap. sc. 36. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. sc. 1. 4. Apusului. sect. Apusului. 20. Armata Poporului. sc. nr. sc. Braila. sc. nr. 3. Camil Ressu. et. 35. bl. 3. 3. nr. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. 15C. 1. ap. 7. sc. sect. et. sc. B. Crisana nr.

Braşoveni. 6. Dumbrava Noua. 2. 2. Pantelimon nr. 5. 4. sc. Jud. sc. 4. bl. Slatina. nr. Dr. 52. 17A. 1. Bucuresti Str. 17. 2. 4. B7. 2. sc. ap. parter. 1. Bucuresti Cal. 36. bl. Bucuresti Str. sect. ap. 6. 16. ap. 6. bl. sect. 3. ap. apt. Sect. nr. E. Bucuresti Str. et. sect. 6. 2. Dr. 28. sc. nr. Bucuresti Str. et. sc. 57. nr. Bucuresti Bld. sc. 30. 4. 1. sect. J14. sc. Dorohoi. 25. Turnu Magurele. 1. 2. Felix. A. 32. 3. 4. Bucuresti Str. D3. sect. sc. nr. Bucuresti Str. A. bl. M6. bl. 2. 19. ap. et. Radului. Tineretului nr. sect. 6. Olt Str. bl. Bucuresti Sos. ap. 59. Foisorului. 2. bl. 330. 43. Bucuresti Str. nr. B. 1. ap. sc. sect. R8. bl. bl. Ilfov Bld. Unertirii. bl. 10. sc. D. ap. 50. Bucuresti Str. et. ap. 2bis. 5. A2. sect. Bucuresti Aleea Mozaicului. apt. Bucuresti Str. sect. 1. 16. 45. 16. et. 2. sc. Stefan Stoica. sect. F1C. 3. sc. ap. 18. 5. sc. 10. 5. bl. Jud. et. ap. Bucuresti Str. ap. sect. 2. 13. 4 Bucuresti Str. 2. nr. Popesti-Leordeni. 57-69. sc. nr. ap. 2. 8A. ap. 5. sc. 20. 42. Bucuresti Str. 1. bl. Aliorului nr. 4. ap. sect. et. Alexandru Ogregia. 17A. sect. 3. 4. 17. nr. 6. Jud. 1. 2. 1. bl. nr. bl. 2 Bucuresti Str. sect.49. 21. et. 6. 1. nr. 33. sect. nr. 30. ap. Ion Sulea. 8. nr. 3. 105. ap. 32. Col. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . Bucuresti Str. bl. 19. 10. 8A. ap. 8. B. 10. nr. 20. 2. A9. et. 43. et. 31. 4. 4. sect. ap. 120. et. 7. Bucuresti Bld. Felix. sect. et. 45. et. 1 Mai. Veteranilor. Com. et. nr. Nicolae Filimon. et. et. sc. bl. sect. 4. bl. et. Pascani. sc. Rahovei. bl. 59. 2. 4. nr. ap. F21. 57. ap. nr. et. 7. bl. Nicolae Filimon. ap. 6. et. nr. sect. 3B. 243. Bucuresti Str. sc. 1. 6. 56. 73. 1. nr. F1C. nr. sect. bl. Bucure Str. Bucuresti Str. Soldat Ion Iosif. sect. et. Stefan Stoica. Foisorului. 33. nr. 52. 6. ap. nr. sect. sc. 1. Z6. ap. Slatina. 6. nr. bl. Bucuresti Str. nr. Ghirlandei. sect. sc.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. sc. A. Drumul taberei. sc. 2. 1. 2. nr. B. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. 28. 6. bl. Olt Str. 2. 7.49. 30. ap. 2. bl. Bucure Str. sect. bl.

nr. C7. Giurgiului. 78. 2. sc. 35. Bucuresti Str. 9. Buc Str. Vigoniei. ap. nr. Carei. A. Bacau Str. 3. B.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. sect. 15. Drumul Taberei. Soldat Niculae Sebe. et. nr. 126-128. 3. 1. 6. 5. nr. 32. Bucuresti Sos. 15. 23. sect. G. sc. sect. et. 126-128. bl. Iancului. bl. nr. sect. bl. 42. ap. ap. 3. 1. 1. bl. 7. 35. 6. B. sc. bl. 6. 5. 19. Jud. bl. 265. sect. nr. 3. A. sc. MR7. 1. ap. sect. Albaiut. D. 13. sc. bl. 74. 2. 6. Drumul Taberei. nr. nr. ap. sc. 2. nr. 2. 6. 6. 14. Bucuresti Aleea Topoloveanu. nr. Bucuresti Str. bl. Lacul Tei. sect. sc. sect. Iancului. 107. 4. 29. 56. 265. 1. M24. nr. G. 170. sc. sc. sc. bl. sect. bl. 3. G. nr. ap. 22. bl. sc. 126-128. Bucuresti Str. 3-Tv4. Gheorghe Gheroghiu Dej. 4. B. Cetatea de Blata. ap. ap. 8. C2. Lacul Tei. nr. 6. et. 11. 33A. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . sc. sect. et. 18. ap. sc. 5. sect. sect. bl. bl. sect. 38. Bucuresti str. C7. Bucuresti Str. G. Bucuresti Caleea Piscului. bl. sc. 151. sect. 44. 4 Bucuresti Str. sect. ap. 38. bl. G. 31. sc. apt. 1. sect. 3. bl. ap. nr. A. 6. 38. 6. Crangasi. 4. G. Progresului. sc. nr. 2. sect. 3-4. ap. Bucuresti Str. 151. et. sect. 10. nr. ap. 151. sect. bl. Bucuresti Sos. sect. nr. ap. C-tin Radulescu Motru. ap. ap. 105B. Bucuresti Bld. Mihalache. sc. A. 1. 4. 265. sect. 18. et. 42. 1. ap. nr. 92. nr. bl. ap. nr. 69A. 40. et. A. A34. bl. bucuresti Bld. sect. 17-18. et. sect. et. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 164. nr. ap. G. 126-128. nr. et. Gheorghe Gheroghiu Dej. 4 Bucuresti Sos. sc. sc. 6. 17-18. 7. Iancului. 3. sect. 8. sect. bl. 17-18. 6. A. Bucuresti Cal. Bucuresti Bld. ap. ap. nr. Birsanesti. 4. Bucuresti Str. 128. 128. ap. sc. Soimus. Bucuresti Str. Turnu Magurele nr. 151. Jud. sc. 29. sc. bl. 2. Progresului. nr. Bucuresti Str. ap. sect. P7. Lacul Tei. et. 85. 6. D. 265. nr. 6. 9. Bucuresti Bld. Lacul Tei. 35. 2. Bucuresti Str. bl. bl. 2. 92. nr. Barsanesti. ap. Bucuresti Sos. 17-18. 3. ap. Oitelor nr. Bacau Str. sc. 3-4. et. 2. Deptatii.

54. ap. sc. ap. sect. 10. sect. 1. apt. et. 33. Bucuersti Bulea T Teodor Str. 26. sect. 1S. 10. 5. bl. nr. 2. nr. 77. 15. Ilfov Str. sect. 33. 1. sect. Eroilor. 67.B. bl. Bucur Bld. 111. sect. bl. ap. et. nr. V12. 78. 13. 35. 150. ap. 13. 3. 54. 5. ap. bl. Maior Vasile Bacila nr. ap. Bucuresti Bucur Ioan Str. Ff. ap. ap. Bucuresti Str. sect. 31. et.2. bl. Campina Str. bl. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. Irimicului. 3. bl. 9. 4. 255. 1. Bradescu P Ileana sect. Recas. sect. ap. nr. 2. 26. Elefterie. nr. A. Sibiu. Ion Mihalache. Muntii Carpati. 37. Iuliu Maniu. Panselelor. sc. 19. 5. 7. Salaj. Popesti-Leordeni. 5. A. 2. bl. Bratu F Elena Silvia 6. 2. bl. 1. 1. sect. ap. ap. 3. Dealul Macinului. Z4. Bratu P Tita Bucuresti Sos. 5. 3 Bucuresti Str.115. Boteanu I Dumitru Constantin 6. 3.1. 30. nr. sc. sect. 1S. 30. ap. Bucuresti Str. et. Alexandriei. bl. Odobesti. 6. 1. Vladulescu Cristea. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. nr. sc. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. nr. Brad S Iosif Bucuresti Bld. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. ap. nr. 67. sc. 4. 1. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . nr. 2. 1. nr. sect. sc. 38. nr. 66. 3. Iosip Broz Tito. 3. Com. Aurel Vlaicu. bl. 38. sc. B23. sc. sect. Miron Constantinescu. bl. Bota E Feocla 38. sc. ap. 5. Piscului. 6. 20. 3. bl. sc. et. sect. sect. ap. 33. bl. Braun I Emil Bucuresti Str. Bucuresti Buiciuc Elena Str. ap. 2. 3. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. Z8. M192. sc. Ion Mihalache. nr. 2. 2. ap. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. sect. Budosca T Angela sect. nr. Maramures. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. Irimicului. 4. bl. sect. 4. nr. sc. sc. ap. A. 1. Brad M Monica Bucuresti Bld.3. bl. 21. nr. Bratu S Ilie Bucuresti Str. 1. A44B. sc. et. jud. 210. sect. 3. et. ap. 4. Bucuresti Str. 33A. 101. 64. 1. 8. 6. nr. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. bl. sect. nr. sct. Ap. sect. nr. ap. 5. 3. bl. Bucuresti Str. 45. 2. 1. ap. 7. 3. Stefan cel Mare. 29. 3. et. 2. L3. 2. Camil Ressu nr. bl. 1. nr. 6. sc. V16A. sect. nr. et. apt. sect. Oreaca. B1. Paduroiu. A. C39. 255. A2.PM26. 6. 48. 15. sect. 15. sc. sc. 124. 4. sect. 2. Branila Eleonora Bucuresti Sos. ap. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. bl. Bucuresti Intr. bl. Salaj. nr. 5. 3.70. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 5. 5. 1. 5. sc. 5. 15. et. nr. bl. bl. nr. 8. 12. N2. Dacia. 2. 1. nr. sect. OS1. sc. et. 4. 8. bl. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. Iancu Jianu. sect. nr. et. et. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. ap. sc. 5. sc. ap. sc. bl. sect. sc. 22. nr. nr. 33A.

Nicolae Titulescu. 4. 1. sc. 101. Rotunda. 4. et. 4. et. bl. sect.2. R14. nr. bl. sc. apt. ap. ap. ap. sect. sect. et. 7. ap. 51.6 . sect. 5-7. sc. nr. B13. nr. George Vraca. 2. sc. 2. 4. sect. Alexandru Obregia. Turnu Magurele nr. nr. sect. Bucuresti Str. 2. 49-51. 3. Bucuresti Sos. et. 2. R12. Sfintii Voievozi. Bucuresti Sos. bl. 28. 4 Bucuresti Str. 5-7. ap. 2. 20C. nr. 1. 6. A. C. bl. 24-A. 32. 3. 100. sect. sc. R14. 1. 62. et. 62. Bacau jud. 1. ap. et. R14. 55. Craiovei. sc. sc. sect. sc. sc. sect. bl. A. 3. 2. 35-37. ap. 9. bl. sc. ap. bl. 41. Viilor. 5. Alexandru Obregia.Nicolae Oncescu nr. 9. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Ale. sc. A. 2. ap. parter. Jud. sect. et. 2. 52. 31. et. sc. ap. 32. Bucure Bld. bl. sc. 9. nr. 1. 7. bl. Arges Str. sc. Bucuresti Str. 4. Bucuresti Str. apt. D. nr. 2. ap. Bucure Bld. sect. sc. sect. sc. sc. sect. nr. 4. Bucuresti Str. 6. 9. Bucuresti Sos. sc. sect. Pantelimon nr.6. et. nr. bl. ap. ap. ap. 4. 52. bl. 7. Bucure Bld. et. 52. sect. bl. 2. apt. bl. nr. Bucuresti Str. M24. sc. Bucurest Str. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. Baicului. ap. et. 2. et. 12. 4B. A. nr. 5. et. 3. 1. et. et. 3. ap. ap. 4. Bucuresti Str. Dumbrava Rosie. A. ap. bl. 2. sect. 52. sect. 2. sect. Patulului. 309. 5. Bucuresti Str. Bucurest Bld. 52. nr. sect. 6. 17. bl. et. 6. 3. 1. 4. et. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . 2. Suren-Spandarian. et. nr. bl. sc. Alexandru Obregia. 4. ap. Sfintii Voievozi. sect. 7. nr. 1. 2. sc. Bucuresti Ale. et. Pantelimon. et. 2. 3. nr. sect. nr. Sect. 7. B. 5. 1. 5-7. 2. nr. 8. 1. Pitesti. 114. Luica. 3. sect. 1. Bucuresti Sos. Alexandru Obregia. Bucuresti Bld. 1. 2. bl. nr. 2. ap. H6. Sect. 1. 31. Albinelor. 4. 3-5. 2. 3. 26. 111. nr. 400C. R14. 2. sect. Danubiu. 9. Cetatuia. et.6. R14. ap. A. 4. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. et. 88. sect. Alexandru Obregia. ap. bl. 25. ap. 2. Bucuresti Str. 92. Brezoianu. 1. B. Segarcea. 278. 33. bl. Academiei. Bucure Str. ap. 49-51. sc. nr. 19. Bucuresti Str.74. nr. E. Panselelor nr. 6. 8.

2. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. Dorobanti. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. 35. nr. nr. 2. sect. sect. C. 6. 6. 7. 24. 4. 28. zap. 1. ap. 6 Bucuresti Str. 2. 63. 28. et. sc. bl. et. sect. sc. nr. et. 27. Bucuresti Ale. sc. Camil Ressu. sc. ap. ap. nr. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. 54. 3. 14. nr. 10. ap. Bucuresti Str. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. 5. sect. Prelungirea Ghencea. Turnu Magurele. Sub. nr. 36-40. 2. bl. Gh. 2. ap. parter. Bucuresti Chiriac G Paul Str. sect. M2/26. 2. 11. sect. 1. nr. nr. 5. Brezoianu. sect. 148. Emil Pangratti. nr. 5. 4. Popa. sect. bl. Judetul. bl. Ciucea. sc. bl. 5. 3. N5. sc. Bucuresti Aleea Compozitor nr. 5. D. ap. 6. sc. nr. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. 4. nr. 14. R12. sc. 591. 1. ap. ap. 35. 2. 22. 305. 19. Bucuresti Bld. sc. Turnu Magurele. 2. Pallady. sect. 2. sect. parter. 3. A. A. 1. Bucuresti Str. sect. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. Pacii. sect. sect. apt. nr. 14. Pecineaga. 1. Bucuresti Str. 9. 23. bl. A. Bucuresti Str. 4. nr. sect. bl. 28. Dristor. 23A. Bucuresti Bld. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. 4. 1. sect. ap. 6. et. Bucuresti Bld. Bujoreni. Valea Lunga. sc. 33. nr. sc. 4. sect. Pantelimon. 4. ap. Tohani. 63. 1. bl. bl. 1. Liviu Rebreanu. nr. Bucuresti Str. Turnu Magurele. ap. Bucuresti Bld. B. 4. Alexandru Ioan Cuza. sc. 139. sect. Morilor. Cigan Leontin Bucuresti Str. 217. 3. nr. Piata Amzei. sect. 9. 53. ap. bl. 1. sc. et. Mosilor. nr. I. sc. 218. Chiru R Mihai Bucuresti Str. nr. sect. bl. sc. Alexandru Ioan Cuza. 3. et. Bucuresti Str. 5. 19. nr. sect. et. 13. 2. 2. et. 2. ap. ap. 3. Str. 4. 1. Bl. R12. Th. nr. Bucuresti Str. bl. C. Chiriceanu G Marian sect. 7. nr. Luis Blank. 7-9. 17C. 2. 142. nr. ap. Y1. R12. sect. nr. bl. bl. 3. 41. sc. bl. sect. ap. 6. 72. Chiriac Valentina sect. et. 4. bl. A. bl. bl. sc. Bucuresti Bld. sect. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . nr. Cernea Stefania sect. E. ap. 4. bl. G12. 237. 2. 7. 97-119. 10. nr. nr. et. 17. sect. sect. 452. P1. 2. 57.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. A. sc. M8. 1. nr. 4. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. H. 9. Hanul Ancutei. 2. C. bl. B. ap. ap. ap. 45. nr. 1.

ap. Bucuresti Com. Eroilor. ap. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. 2. 4. 82. 2. bl. sect. 4. ap. et. Huedin. 8. sect. A. 1. 5. sc. et. nr. sc. sect. 4. 2. nr. sect. jud. sc. 3. Bucuresti Str. nr. ap. bl. nr. bl. et. 1. 3. bl. 35. 1. bl. Bucuresti Sos. ap. 6. Oltenitei. B1. Pantelimon nr. Vidra. nr. 19. A1. Viorelor. bl. sc. nr. sect. 59. sect. 2. 28. B. ap. Y2C. Sectorul Agricol Ilfov Bld. Bucuresti Str. bl. 4. 123. Bucuresti Str. 287. 53. 6. Riul Doamnei. nr. Ferdinand. Bucuresti Sos. ap. sect. Com. sc. 4. et. S. 2. Bucuresti Str. et. 7. 2. P12. nr. sc. 1 Bucuresti Bld. 37. sect. Sectorul Agricol Ilfov Str. 81. bl. 19. 2. Iancului. bl. Bucuresti Str. ap. ap. Bucuresti Bld. 4. 3. 48A. C. A. nr. Hrisovului. 1. bl. 2.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. 1. sc. 9. nr. 39-49. bl. bl. ap. 12. 2. 4. 9. Bucu Str. nr. sect. nr. 11. 73. 66. bl. Predeal. sc. ap. 174. Oltenitei. OD59. 5. Rotunda. Banitei. sect. bl. sect. 10. C3. C3. Bucuresti Bld. nr. ap. et. nr. VN5. T2. sect. 2. bl. sc. 127. sect. 6. nr. bl. S16. 5. ap. 9. Bucuresti Sos. nr. 199. 2. 1. 17. 5. Sanatoriului. Decebal. sect. et. bl. 3. sect. 59. 22. Bucuresti 205 . sect. 4. Ionita Cegan. sect. et. 2. 15. nr. 1 Decembrie 1918. 1. 6. B. Regina Maria. bl. 3. 5. 2. nr. sect. 4. et. 17. et. 50. 1. sect. B. A. 6. sect. 6. sc. sc. 4. 2. 44. B. bl. A1. nr. Bucuresti Bld. 51. et. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. ap. 3. 30. sect. 2. Nicolae Titulescu. sc. sc. nr. nr. ap. Bucuresti Str. ap. ap. 50. Uverturii. Liviu Rebreanu. sc. 10. Cetatea de Balta. 19. et. sect. 8. Bucuresti Bld. apt. Eroilor. 4. sc. nr. 4. 4. 100. et. bl. 11. 2. nr. sc. P6. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 2. Bucuresti Sos. Campului. 4. 1. Regina Maria. 6. 70. 3. 176. Bucuresti Bld. et. nr. sect. 6. et. sc. nr. et. 9. sect. apt. ap. 20. ap. Bucuresti Str. sect. et. 106B. bl. 15. bl. Bucurest Str. nr. Arges Str. D. 97. sc. 34. sect. ap. sc. Doboriesti. Huedin. 72. Campulung. 2. ap. ap. Bucuresti Bld. Parcu Mirea. 5.

Uverturii. 16. 7. 4. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. 59. Bucuresti Str. 3. Jud. 6. 8. 4. nr. 24. Bucuresti Str. bl. 4. sc. Stupilor. 7. bl. M2. M22. 102. 5. 3. 2. Bucuresti Ale. Ion Brezoianu. Metalurgiei. 2. sect. Botosani. ap. nr. bl. 97. bl. Bucuresti Str. 1. sect. 9. ap. bl. ap. sc. sect. Bucuresti Str. 4. 1. 45. nr. sc. 2. C. ap. nr. Bucuresti Aleea Terasei. nr. ap. Bucuresti Sos. Campia Libertatii. nr. A. ap. bl. nr. sc. Fetesti. 12. M66. 25. nr. ap. sect. V7. nr. sect. 3. 6. 6. 3. nr. sect. nr. et. Fetesti. 3. PM60. sect. Vatra Dornei. D. sc. 3. 114. Becatei. bl. Stefan cel Mare. Bucuresti Str. nr. sect. sect. 70. 33. 4. sect. et. nr. ap. Barajul Rovinari. sect. 1. 19.13. ap. sc. ap. 7.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. bl. 2. bl. 59. 10. Botosani Bld. Satu Mare Str.Paharnicului nr. Aleea Barajul Rovinari. 12. ap. Republicii. A29. 7. Bucuresti Bld. ap. sc. Midgidia. Bucuresti Str. 6. sect. ap. Primaverii. Bucuresti Str. bl. 2B.1. bl. bl. 3. nr. Jud. Argesului. 3. 4. 3. nr. nr. Bucuresti Str. et. 16. Bucuresti Str. 4. sect. sect. bl. E1. 2. nr. Bucuresti Sos. 48-50. ap. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . sect. 1. nr. Chisinau. Bucuresti Str. Ramnicu Sarat. 13. 315. Colentina. 2. sect. ap. 6A. sc. 2. bl. ap. Bucuresti Str. Satu Mare. 2. Constanta Str. Ion Brezoianu. 1. 2. nr. et. 18. 4. nr. sc. sect. et. ap. sc. sect. 3. Romulus. Pache protopopescu. 6-12. nr. bl. 1. 13. Bucuresti Bld. 33. ap. 1. ap. ap. Bucuresti Str. 1. sect. Bucuresti Calea Calarasilor. nr. ap. 33. nr. bl. et. 2. 9. 91. 18. ap. 3. 11. 1.5. nr. 40. A. sect. sect. 1. sect. nr. A. sc. et. sc. et. 9. ap. A. I26. Bucuresti Str. bl. 1. Bucuresti Str. 246. G3. 1. Poenari. 51-55. M8. 2. Caraiman. et. A. 2. sect. 1. 4. 3. 6-12. bl. 4. Ropotului. Bucuresti Str. Timisul de Sus. 2. 48-50. nr. sect. et. sect. ap. nr. Bucuresti Str. 30. 2. Fundeni. et. sect. sc. bl. et. 60. sc. 2B. 7. et. nr. sc. E5. 89. 42. 71. Bucuresti Ale. I26. Luica. sc. nr.1. 2. A21. Jud.

sect. ap. Bucuresti Int. Oltenitei. Bucuresti Str. sc. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Ale. 4. sect. ap. sc. Bucuresti Str. 19. nr. sc. 33. ap. 2. sect. 3. Bucuresti Str. ap. nr. 2. Alunisului. ap. 3. ap. 4bis. ap. 1. 29. 3.Grigorescu nr. nr. ap. 108. bl. 7. PM29. et. 2. sect. sect. ap. 1. sc. Vlaicu Voda. 80. 20. Verigei. ap. sect. 1. bl. 167. 3. 3. Bucuresti Int. sc. sect. A3. sc. sect. 220. 182. p. 8. 16. Crinului. Andrei Birseanu. Bucuresti Bld. bl. 138. Bucuresti Calea Calarasilor. nr. 2. Bucuresti Str. sect. ap. Mihai Bravu. et. bl. Stefan Furtuna. 108. 1. B. Bucuresti Str. bl. 6. ap. Turda. sect. ap. nr. Bucuresti Aleea Straduintei. sc. nr. sect. Andrei Birseanu. ap. Cosoveni. O4. sect. nr. 4. nr. sect. nr. Alexandru Obregia. B. 7. nr. 18. Bucuresti Str. 4. et. 234. bl. 1. nr. N22. 3. 22. sc. 4bis. sect. 9. et. 4. 1. Bucuresti Int. 7. Aurului. Turda. bl. A. Mintuleasa. 1. et. 8. bl. 39. bl. 2. 4. Elev Stefanescu. bl. nr. 53. bl. sect. bl. nr. parter. Craisorului. Aurului. 14. 3.sect 3. Bucuresti Str. 18. 1. et. 3. nr. ap. et. Bucuresti Aleea Tohani. 5-15. 22. B. 1. sect. Sachelarie Visarion. nr. 33. sect. sc.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. D1. sc. nr. sect. 6. sect. nr. Tineretului. sect. bl. 4. et. 16. 4. Putul cu Roata. V65. M143B. Bucuresti Str. Bucuresti Str. sect. 51. 30. sect. bl. 4. et. sc. bl. 29.57. 10. Bucuresti Str. 7. 8. 2. 1. sc. 67. et. 1. bl. A15. nr. 4bis. parter. sc. nr. Bucures Sos. 14. 22. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. Bucuresti Str. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . 5. 7. ap. sect. B. A11. sect. 4. 75. et. 1. B. sect. 67. bl. Vlaicu Voda. Covasna. 58. sc. 5. 149. 5. ap. nr. Bucuresti Aleea Ilioara. 2. ap.PM Sc. F18. bl. 75. nr.57 Bl. ap. bl. Bucuresti Cal. Bucuresti B-dul N. sect. 3. sc. nr. et. 39. 1. 11. Bucuresti Str. 73. et. nr.B Et 5 Ap. sc. 3. 16. ap. 2. sc. nr. nr. 4. nr. A. 2. 31. 4. sc. 1. Bucuresti Str. 20. Andrei Birseanu. V65. nr. sc. 2. 2. Bucuresti Str. ap. 3. 3. 2. sect. nr. 1. Bucuresti Str. 39. ap. Victoriei. B. nr. sect. 3. 55. 2. 42. M9. Mirea Mioara Luiza. bl.

Bucuresti Culic A Stancuta Str. sect. Davidescu Laura Antoaneta sect. bl.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. 4. Com. Miristei. Crist 51. 3. sect. sc. et. 6. bl. 2. nr. ap. A. 6. Bucurest Ale. 24. 63. Horia. OD2. 2. bl. ap. nr. 54. et. sect. jud. Cilnic jud. sect. sc. ap. bl. 4. 4. 54. ap. Garaoafei nr. Garaoafei nr. R2. ap. D19. M123. 7. sc. nr. 9. sect. 9. bl. sect. 1. C6. A. nr. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. et. nr. 9. Buftea. 68. 60. 8. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. et. B. sc. et. 6. et. 1. 12. nr. 21. sc. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . C1. et. A. sect. sc. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. apt. 1. Popesti Leordeni. Popesti Leordeni. Bucuresti Str. Prelungirea Ghencea. 48. sect. Ilie. Sold. 1. Bucur Bld. Alex. et. 63. Horia. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. apt. Ferdinand I nr. 20. 4. Campul cu Flori. sc. Chisinau nr. 1. sect. 5. 9. 1. 4. 4. 4. et. 6. et. 2. bl. Miristei. bl. et. Cringasi. sc. 1. 4. Buftea. sc. bl. bl.Buda. bl. nr. nr. nr. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. A. Miristei. 1. 1. 63. Horia. Davidescu Dragos sect. 45. 2. apt. 4. 32. 4 apt. 48. D. sc. 6. sect. Ilfov Diaconescu G Florin Str. bl. Jud. 2. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. nr. Curca I Lucia 109. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. ap. A5 bis. Sahia. 33. 1. 4. 4. 8. nr. nr. 6. 8. 1. sect. sc. 40. sect. et. 1. 6. Alexandru Ioan Cuza. E. sect. Constantin Brancusi. 2. sc. 1. et. ap. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. sect. 4. sc. Bucuresti Bld. bl. ap. Alexe. Jud. M123. 10. 3. Suren Spandarian. nr. Prunaru. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. Tomis. Virt oras Rovinari jud. Dan Maria sect. Mihail Ilie. Danila Ileana ap. Valea Ialomitei. Buftea. 24. 4. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. ap. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. 2. Croitoru Mihail Bucuresti Str. Ilfov Diaconescu Maria Str. C1. Gorj Str.Bld.Buzau Str. 11. 6-7. bl. 1. bl. 8. nr. ap. 2-4. et. Tomis. 4. Valea Ialomitei. bl. F. Com. D19. nr. nr. 3. Sold. Jud. Buc Danulescu Ecaterina Com. 3. nr. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. ap. Popesti Leordeni. 107. nr. Decsei Arpad Bucuresti Str. sect. Csizek Eugenia Rodica 5. 9. sc. 4-6. 12. 116. bl. C. bl. nr. 9. sect. F. 6. 182. nr. sc. sc. ap. et. Gorj Cart. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. et. Ion Mihalache. ap. 1. sect. sc. Com. Alexandru Obregia. 7. 62. nr. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. nr. Bucuresti Str. Cutigaru Buium sect. et. 1. A13bis. ap. Bucuresti Str. ap. nr.

A. 31. ap. nr. sc. sect. 22. 11. 99. bl. nr. 22. 6. sc. 142. 11. 3. 142. sc. ap. et. Al. Colfescu. 2. nr. Bucuresti Str. ap. bl. 4. A. sc. A. sect. 4. 18. 11. Bucuresti Str. ap. Nicolae Florin. Panselelor. B. 3. 14. 6. bl. ap. ap. 3. 4. sc. A. ap. nr. 142. et. Bucuesti Str. 4. 2. Bucuresti Str. Pastavarului. 6. Iuliu Maniu. nr. Bucuresti Str. sect.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. 16-18. bl. 128-134. 2. et. sc. et. sect. sc. 18. Pacii. 4. 14. nr. 1 Bucuresti Str. ap. bl. ap. et. 52. 16. Bucuresti Str. 23A. Bucuresti Bld. et. Panselelor. 6. Uioara. bl. Pecineaga. Craiovei. Bucuresti Ale. 6. 61. sc. ap. apt. sect. sc. et. 122. 13 septembrie. 6. 1. Panselelor. 1. sect. 24. sect. 50. 53. bl. 3. ap. bl. bl. nr. Ripiceni. 5. C12. nr. bl. Olt Str. Bucuresti Bld. 140. A. ap. 11. 16. nr. 6. sc. Nicolae Iorga nr. 1 Bucuresti Str. sect. 144-146. bl. ap. sect. Bucuresti Str. Panselelor. Racota. A13. Abrud. 2. 53. 6. 65. 2. et. sc. bl. bl. A. et. B. 3. 1. sect. 4. 4. Bucuresti Str. bl. bl. Drumul Taberei. 4. cs. bl. Pacii. 4. Teleorm Str. nr. 128-134. Caracal. sect. nr. et. sc. 7. sect. sect. bl. 22. 4. Viorele. et. 9. Jud. 3. Bucuresti Str. nr. 1. nr. et. apt. sect. Bucuresti Bld. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . ap. 178-184. 3. H14. 7. nr. bl. et. sect. sc. D. C. Bucuresti Str. bl. George Calboreanu. ap. 9. nr. nr. 18. 8. ap. 1-2. sect. Bucuresti Str. 30. 34. Bucuresti Str. 4. sc. 1-2. 6. 5. 8. Uioara. ap. GII4. 18. C. 1. 1 Bucuresti Str. nr. 31. 42. sect. Jud. apt. 11. 6. sect. Alexandria. sc. sect. 91. sect. sc. A13. et. sect. ap. 4. Muncii. sc. Bucuresti Str. A. Ion Cimpineanu nr. 144. 6. sc. 19. Camil Ressu. ap. nr. 22. G10. 2. ap. et. 145. sc. A. Z2. sc. Av. sect. Bucuresti Cal. bl. A. sect. ap. Bucuresti Bld. 5. 75. 6. 6. A. 5. 142. nr. 9. Bucuresti Str. ap. et. B. 144. sect. 3. C6. bl. 4. 53. nr. D. nr. Ion Berindei. Ion Berindei. sect. 24. Bucuresti Str. 38. ap. ap. 2. nr. 17. 1. nr. nr. Nicolae Iorga nr. nr. 4. sect. sc. Nic. sect. 4. Bucuresti Bld. bl. Bucuresti Calea Giulesti. 354. nr. 31. et.

19. nr. N4. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. 7. ap. 4. sect. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. Terasei. ap. 33. Corneliu Coposu. Ion Sulea. Sanatescu. Drumul Sarii. Liviu Rebreanu. nr. 3. et. 6. sect. et. 214. 4. sc. 11-17. 2. 84. 5. ap. 6. ap. ap. Dontu Fatme 3. A. sect. 3. 328. 69. E1. 22. Bucuresti Bld. sc A. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. 2. ap. nr. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. 3. sect. bl. 3. F. 58. sc. ap. 328. nr. 34. 6. et. Bucuresti Str. nr. 2. sect. sc. sect. 5. Tirgu Neamt. F. 7. bl. 1. 2. 2. Alexandru Obregia. bl. ap. F3C. sect. Caderea Bastiliei. nr. Y1. Dragan G Tudor Bucuresti Str. nr. nr. Bucures Dohatcu Mariana Str. sc. 8. 1. bl. 11. Bucuresti Dobrota R Stana Str. et. 2. sect. 33. Av. A17. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. Blanari. 44. Blanari. 3. sect. sect. 2. 2. sect. 216. Pantelimon. 230. sect.3.147. nr. sc. ap. 3. bl. Tohani. bl. Camil Ressu. sc. 6. 1. 1. et. bl.4. nr. nr. et. 1.D. 2. 38-40. ap. sect. A. ap. 1. 101. ap. 8. A. et. sect. sect. ap. bl. Dontu C Gheorghe 3. 3. 3. Bucuresti Sos. nr. ap. Colentina. 4. sect. sc. 6. Dorobantu Ion Bucuresti Str. 4. Pantelimon. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. bl. sc. 10. A. sc. 216. sc. 3. 2. Bucuresti Bld. bl. Tirgu Neamt. 214. 5. ap. Bucuresti Sos. ap. sc. sect. 2. 34. 6. Terasei. ap. E1. Basarabia. Ion Sulea. A29. bl. ap. ap. bl. 13. 33. nr. 10. 8. 3. nr. bl. A29. F. D. 6. 3. N6. 6. nr. 4. Dojan Veronica 2. 1. N4. 54. bl. 211. R15. 2. sect. 6. et. A. sc. ap. sect. 1. et. Dona Stelian Bucuresti Bld. bl. sc. bl. sc. nr. ap. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. Bucuresti Str. et. sc. 42. bl. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. N4. et. nr. sect. ap. 10. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. nr. 5. 5. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. 11. 2. nr. et. 5. 1.M2. Dragan N Monica Bucuresti Str. nr. Av. nr. Pantelimon. 11. et. 7. 4. bl. nr. nr. Dojan Iuliana 2. 328. 5. nr. 2. Foisorului. Piatra Mare. 12. 54. sect. sect. Bucuresti Str. sc. et. sect. et. nr. bl. nr. Dragan G Alexandrina sect. sect. 11. ap. 36. 4. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. 42. 214. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. 33. 4. 58. et. sect. Bucuresti Bld.ap. bl. 2. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. ap. nr. Dojan Ioan 2. D. Dogaru A Ilie Cristian 66. sect. 5. sect. bl. sc. sect. sect. ap. sc. 186. Alexandru Savulescu. sc. 28. 216.Pallady nr. Bucuresti Sos. sc. nr. bl.Aleea Timisul de Sus. sc. 2. Sanatescu. 5. A17. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . nr.

Bucuresti-Ploiesti. 46. ap. Marcovici. 58. 5. 4. bl. D20. sc. Marcovici nr. 30. Pantelimon nr. 1 Bucuresti Str. 1. 29. et. 1. bl. 1. 11. M5. sect. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 5 Bucuresti Ale. 4. Dr. Bucuresti Str. Caloian Judetul. 249. ap. 33. 3. Ducas M Andreea Simona 105. sect. sc. sect. 1. 48. Bucure Ale. 6. sc. 8. nr. 4. 1. 6. bl. 17. 8. 158. sect. bl. sc. et. 4. sc. 4. 1. 30. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. 55. 2. 12. C17B. sect. ap. Sold. Bucuresti Bld. Dr. Iancului. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. bl. sect. 8. 6. 2/1. Dr. Bucuresti Bld. nr. 2 Bucuresti Sos. sect. bl. ap. 12. sc. et. et. ap. 3. 3 Bucuresti Str. B. Constantin Radulescu-Motru. nr. 4. bl. 2A. 75. Mureseana. Drumul Sarii. sect. nr. ap. Bucuresti Str. 2. et. sect. 67A. sc. 1 Bucuresti Str. 4. Marcovici nr. ap. sect. ap. sc. 41. Alexandru Obregia. 4. nr. nr. 3B. 124. ap. Bucuresti Str. 2. sect. 3. Ion Iosif nr. 4. 6. 4. nr. Theodor Pallady. 6. nr. 8. 10. bl. nr. sc. sc. sect. 2. nr. 113. bl. et. sc. bl. et. ap. A. sect. bl R5. Bucuresti Str. nr. Giurgiului. 1. 4-6. sect. A. ap. sc. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. 5-7. apt. sect. 64. Giurgiului. A. sect. 43. 5. sect. A14. 8. 30. bl. ap. A. ap. 6. bl. Bucure Str. 3. et. et. sect. nr. E. Bucuresti Ale. sc. bl. 2. et. nr. sect. ap. 2. et. et. Desisului. Bucuresti Bld. sc. 46. nr. A. 16. 3. 10. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. H13. Col. bl. sect. ap. Bucuresti Str. et. Bucuresti Sos. ap. 3. ap. 56. et. Bucuresti Sos. nr. 58. sc. 145. 11. 15. 4-6. 3. Bucuresti Sos. 211 . 108. Mureseana. sc. 27. nr. 64. sc. sect. bl. apt. sc. 4. Cuza Voda. Chisinau. sc. 33. Arinii Dornei. ap. 57. 2. 3. Bucuresti Prel. bl. 5. 6. sect. 64. ap. 59. 4. nr. bl. 59. 10. Popeia. 4. 37. nr. 3. sect. apt. 34. sc. Ghencea. bl. nr. sect. et. apt. Arinii Dornei. D. 30. 4. sc. 4. et. Dimitrie Cantemir. et. Camil Ressu. 11-17. sc. nr. 3. 6. 25. Cimpul cu Flori. 1. 4-6. nr. R14. 6. Bucur Str. nr. sect. 199. 59. nr. Petre Ispirescu nr. sect. 25. 7. Mureseana. et. 36. 17. ap. 3. 2.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. bl. sc. A. bl. 8. 44. sect. 124. 4. ap.

nr. PC9. 26A. 124A. sect. 8. ap. Bucuresti 78679790LEI Str. bl. sect. nr. 6. sect. 4. 4. sect. 5. A. 6. Y3C. 20. ap. ap. sect. Mihai Bravu nr. 5. Bld. bl. 6. 4. . ap. Bucuresti 1328561500LEI Sos. 5. C. bl. A. 4. sc. ap. Bucuresti 55179040LEI Str. ap. 7. sect. ap. 31. parter. sc. nr. 22. Bucuresti 61505960LEI Sos. Giurgiului. 132. sect. sect. nr. bl. Iancului. ap. sect. Fuiorului. Bucuresti 3007880LEI Sos. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. Desrobirii. 4. 5. 4. sect. nr. 9. 4. 22. ap. 9. sc. 2. sect. sect. 1. 4. Alexandriei. OD37. Ioan Irinel Dumitrascu I. A. bl. 19. 2. C. nr. 61. Bucuresti 183155830LEI Sos. 1. Ion Dumitrascu C. 292. 131. 20. Bucuresti 191996955LEI Sos. C. 9. ap. nr. sect. 45. Mohorului. 4. 124. nr. 3. Roman. 1. C. nr. sc. nr. 35. 2. bl. Kogalniceanu. 5. bl. R11. 1. sect. 4. sect. et. bl. sect. 6. Manastirea Pasarea. D22. A. ap. 6. sc. sc. sc. nr. bl. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . Masina de Piine. M. ap. 16A. 22. B 73433760LEI Bld. et. sc. sect. 1. 47. sc. sect. 3. et. sect. 7. et. Corneliu Popeia. nr. 4. Berceni. nr. 1. 133. 1. sect. apt. 13D. 2. PM19. 3. 4. Bucuresti 19644100LEI Str. nr. et. 5. 4. Bucuresti 518600000LEI Ale. Berceni. A. 1. 124. nr. 3. PC9. sc. EM5. sc. nr. sc. 45. 6. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. 106B. Slt. sc. 57. 32. 8. 78. et. PC9. bl. 3. Alexandriei. 17. A. nr. sect. 2D. 292. Bucuresti 217812000LEI Str. sect. Ioan Dumitrescu D. Geniului. ap. 42-52. sc. 5. Bucuresti 26137440LEI Sos. Alexandriei. Bucuresti 3837640LEI Bld. nr. 1. nr. 2. bl. bl. D6. Nisei. et. Zemes. et. 2. 78. 3. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. Moldovita. Bucuresti 415731190LEI Bld. et. Camil Ressu. nr. Iuliu Maniu. 133. et. 36. bl. sc. Bucuresti 81731360LEI Str. 5. 8. bl. D3C. 39. 21. 101. 5. et. Col. bl. sc. sect. ap. sc. Moldovita. nr. 20. nr. Iulian Stefan Dumitrescu A. 1. ap. ap. ap. 3. nr. sc. 6. bl. Sc. ap. bl. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. 103. 6. C. nr. Bucuresti Bld. 39. H13. Bucuresti 121423900LEI Sos. sect. ap. R11. sect. Bucuresti 70944480LEI Sos. bl. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. Bucuresti 108732750LEI Str. 4. ap. Bucuresti 48852120LEI Str. 5. bl. 5. 101. Mihai Bravu nr. Mihai Bravu. bl. 6. Bucuresti 213500350LEI Str. 4. Mladinovici Drogos. bl.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. sc. EM5. bl. bl. 1Mai. et. 6. sect. Bucuresti 25307680LEI Str. ap. et. C. nr. Branesti 165952000LEI Str. Bucuresti 187403200LEI Sos. ap. Bucuresti 891992000LEI Str. apt. 17. Adriana Dumitrescu A. sc. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. 20. Fuiorului. sect. sc. Bucuresti 45636800LEI Str. 78. 6. et. sc.

37. sc. 1Mai. Tirgoviste. ap. nr. Jud. Plopeni. 1. sect. sect. 2. sc. nr. 4. sc. sect. Tepelus. 3. nr. et. et. 7. Colentina. 22. nr. sc. bl. bl. Thomas Masaryk. nr. 7. 20. 2. nr. Bucuresti Str. Calarasi 38884075LEI Str. nr. 41. apt. 1. 2. bl. 1. B9. Mihai Bravu. Bucuresti Aleea Mozaicului. et. 2. sc. bl. ap. Bucuresti 21762390LEI Str. bl. 9. 2. 1. ap. Bucuresti Cal. C. sc. Aleea Barajul Dunarii. 1. sc. sect. et. sect. 9. 3. nr. sect. 22. sect. 2. 2. nr. Pantelimon. 5. A8. 2. sect. sect. ap. 3. Bucuresti Str. 1. 22. et. 24. et. Bucuersti 36600060LEI Str. sect. ap. nr. 2. Rimnicu Sarat. ap. sect. 136. 29. MI43B. 1. Bucurest 78576400LEI Str. 110. bl. Coria. 5. 9Mai. Bucuresti 106491700LEI Str. 6. Jud. Bucuresti Str. nr. bl. 1. Bucuersti 31017000LEI Str. nr. Bucuresti 1592206000LEI Com. 2. 2. bl. Mihai Bravu. 104. 1918. sc. nr. ap. Bucuersti 36600060LEI Str. Thomas Masaryk. ap. sect. 2. 15. sect. bl. 5. 51. E4. B. 3. 3. bl. 1. sc. 7. bl. Giulesti. Bucurest 356796800LEI Str. 3. 19. 6. et. ap. 25679680LEI 213 . A. nr. 6. et. 21. 2. ap. Radu Popescu. Bucuresti Bld. ap. Calarasi 38376400LEI Str. ap. bl. 1918. sect. sect. D20. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. Bucuresti Sos. Galati. 6. 5. ap. 1. bl. Craisorului. 38. 74. nr. Libertatii. ap. 28. V23B. 38. Bucuresti 50822800LEI Str. nr. Jud. sc. 27. bl. A. 4. ap. 1. sc. 27. 1 Dec. Ferentari. Bucuresti 44467950LEI Str. ap. Calarasi. Bucuresti Str. 15. A8. 7B. 4. 2. 2. 15. 1 Dec. Belizarie. 23. Aleea Poiana Cenei. Breaza. 21. sect. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. sect. 56. Jud. ap. A. OD44. Independentei. ap. 136. sect. bl. nr. 66. 29. nr. bl. 52-60. 300. sect. 1. et. nr. sc. 5. Jud. 1. sc. ap. nr. V86. Bucuresti 93258440LEI Str. 2. sc. 9. et. 3. sc. 225. 51. ap. nr. nr. 1.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. bl. sc. et. Bucuresti 492670000LEI Str. bl. sect. sc. nr. ap. Bucuresti 38884075LEI Bld. sect. et. Jud. 2. 66. Bucuresti 9334800LEI Sos. nr. Calarasi 69492400LEI Str. 37. A. nr. nr. E2-3. 145. sect. A. Brailei. A. sect. Rimnicu Sarat. 24. ap. Calarasi. Thomas Masaryk. sc. et. 3. sect. sect. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. 6. Galati 51445120LEI Bld. 7. et. Borcea. 4. bl. 17. 20A. nr. D2. ap. 6. 3. Prel. bl. 8. 1. ap. ap. 230. 2. 24. 29. et. sc. B. 131. sc. 28. ap. 1. Z10. 5. 18. nr. C15. bl. Mihail Sebastian. et. 2. 7B. D20. Bucuresti 38884075LEI Str.

PM 27. sect. 1. apt. 6. Florea Blejan nr. nr. nr. 12. Bucuresti Segneri Paolo. 16. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. ap. 48B. 54. 6. et. bl. nr. ap. A36. 3. 11 Slobozia jud. et. Bocsa. sc. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. 3. 8. Emil Racovita. D46. 2. 45. 5. A. 2. ap. nr. M35. sc. Secuilor. et. sect. Bucuresti 106313000LEI Bld. sect. 1. Giurgiu. et. ap. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. Rotunda. Giurgiu Str. nr. 2. ap. 2. nr. 7. 100. D. 21. sect. 21. bl. 1D. sect. 3. 1. sc. 3. Iuliu Maniu nr. bl. 5. Craiovei. et. A. 43. apt. Girnitei. bl. Pitesti. 3 Bucuresti Str. 3. 4. 10. E1. Eroilor. 30. parter. et. 2. sect. 7. Bucuresti 5622401720LEI Str. sect. 7. 2. bl. bl. 1. Boteni. Frumusani.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. sect. nr. 79. 77. 4. sect. 2. 5. Bucuresti 29036150LEI Str. H23. bl. 51. 10. nr. ap. apt. 1. 19. ap. G. Dacia. 2. 3. sect. 86. 4. 4. 26. sc. sect. nr. apt. 15. 15. Izvorul Rece. sc. nr. L. ap. sc. bl. 2. sc. A. B1. et. 5. bl. 14. bl. Cornisei. nr. 276. 2. 52. H23. Col. sc. Ialomita Str. F7. 16. sect. 6. 1. sect. Bucuresti 27174640LEI Str. sc. Aleea Deda. 3. n. 4. D14. ap. sc. U2. bl. sc. sect. sect. 4. et. A. nr. et. nr. 26881400LEI 214 . Bocsa. Italia Aleea Ilioara nr. Bucuresti 46803025LEI Str. bl. Bucuresti 148319600LEI Str. 1. sect. nr. ap. 7. nr. 49. ap. 3. nr. Bucuresti 31017000LEI Str. nr. Bucuresti 11472325LEI Str. ap. 3. 17. bl. sc. 1. ap. Barajul Dunarii nr. Bucuresti Str. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. ap. 2. 35bis. 6. 100. Jud. Frumusani. sc. et. 37. 3. bl. 5. 1. 2. ap. 10. sc. bl. 123. Bucuresti 28523000LEI Str. 323. 1. Bucuresti 260959520LEI Str. Jud. ap. bl. sect. Slatina. 4. Bucuresti 59639000LEI Bld. bl. apt. A8. 4. Cuza Voda. sect. 12. 2. 4. Timisoara. sc. sect. 14002200LEI Bld. 38. ap. nr. sect. Decebal. et. 3. 131. et. et. 1. nr. 37. sc. et. 2. 4. sc. 1 Mai. ap. Constantin Marinescu nr. 59. et. Lt. sc. sect. 2. sc. A. Bucuresti 261996720LEI Str. 3. 1. bl. 3. Jud. 35. sc. 10. 12. Bucuresti 216085760LEI Str. Bl. Bucuresti 145079225LEI Ale. 73. Milano. 3. Bucuresti Aleea Deda. sect. 3. et. bl. ap. nr. sect. ap. Bucuresti. nr. sc. S2. 1. nr. nr. 12. 15. 6. 80. 10. 2. apt. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. sect. 4. bl. bl. Bucuresti 20744000LEI Bld. Salajan. Austrului. sc. et. Bucuresti 2599227900LEI Str. 4. bl. et. Rotunda.

sect. M3G. sect. 1. nr. nr. 8. 6. Bucuresti Str. nr. nr. sect. 27. bl. sc. Bucuresti Str. Istriei. Fundeni. 3A. 3. 5. 122. Bucuresti Ale. 1. 16. sect. Bucu Aleea Somesul Rece. Bucuresti Sos. 5. 1. Ap. bl. Bucuresti Str. 297. bl. ap. B. sect. 9. sect. sc. 1. Ap. A. bl. et. et. nr. ap. Ap. 4. sc. 72. ap. Bucuresti Str. sc. sc. B. 3. ap. sect. Bucuresti str. sc. PM1. 3. Sold. nr. et. Bucuresti Str. 47. sect. Bucuresti Sos. sc. bl. 233. ap. sect. ap. 30. 3. 6. 8. sc. sect. 2. et. B. Somesul Cald. Bucuresti Str. 6. sc. 37. Somesul Cald. 4. 3. ap. 8A. 8. Trestiana. ap. 6. Valea Prahovei. 1. 4. B. nr. sect. O2. 2. 1. bl. ap. ap. ap. sect. Bucuresti Str. bl. 37. 65. Jean Monnet. sc. 3. bl. ap. 350. sect. Somesul Cald. 1. ap. bl. nr. 4. Magura Vulturului. 3E. 1. nr. 13. 111. 4. B. nr. 1. 9S14. Bucuresti Sos. sc. nr. O2. 43. Istriei. Bucures Str. bl. 1A. sc. sect. 3E. Mihai Bravu. ap. 7. 3. 7D. 11. Macedoniei. 4. sc. A. bl. 4. sect. bl. nr. 11. 4. Matei Basarab. Zapada Mieilor. George Calinescu. nr. Sold. sect. ap. et. et. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 3. Episcopiei. sect. 48. bl. Episcopiei. 37. nr. Et. bl. ap. 51. sect. Bucuresti Ale. sect. nr. 16. A. bl. Bucure Ale. 122. ap. sc. Bucuresti Str. et. nr. 12.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. Bucuresti Str. F4. 2. 4. nr. sc. bl. nr. Niculae Sebe. Pantelimon. 196. 10. 11A. et. Arges Aleea Compozitorilor. et. sect. sect. 4. 1. ap. 1. GIIC8/12. 7. L113. G. Potaisa. 5. Et. W2. 1. 11A. sect. et. 44. 25. bl 30. 2. 57. nr. ap. bl. 6. nr. 2. 65. Bucuresti Ale. 3. Bucuresti Calea Craiovei. sc. Bucuresti Str. sc. 3. Nicolae Grigorescu. nr. Bucuresti Str. 3. sc. bl. Bucuresti Aleea Fetesti. 1. Tirgu Neamt. 4-12. ap. 1. 1. 3. Bucuresti Str. 15A. bl. 4. 116A. sc. D. 1A. Patriotilor. nr. sc. ap. 1. et. 4. O2. nr. 75. Zambila Ionita. 3. nr. 1. 5. 2. A18. 4. 21. 43. Trestiana. 3. Pitesti. sect. 5. 122. sc. nr. et. bl. ap. 8A. sc. nr. A. B. A17. Bucuresti Str. et. sect. Bucuresti Ale. nr. Bucuresti Str. 5. 26. sect. sect. sc. Jud. nr. 4. bl. 19. bl. sect.

1. ap. 3 Bucuresti Str. B. ap. Nr. et. 4. Cobadin. sc. 5. Bucuresti Str. nr. 50. sect. nr. 2. 3. bl. bl. sc. Bucuresti Bld. sc. 2. 52. B. 115. 3. Basmului. sect. 30. Stere Constantin. 9 Mai. ap. nr. 3. Bucuresti Str. nr. 5. Com. bl. sect. 3. ap. 29. Cetatea de Blata. et. ap. 2. 134. ap. Mora. Jud. ap. A. sect. Basmului. et. Alexandru Obregia. Frasin. 1. A. sect. sect. 2-4. et. 5. 3. Bucuresti Drm. sc. 20. ap. nr. 3. bl. 162. 47. ap. Basarabia. Jilava. sc. Bucuresti Str. sect. bl. bl. ap. 1. 202-208. nr. nr. apt. B. sc. 30. 7. 1. bl. 7. 6. ap. et8. 2. et. nr. Slatina. nr. H2. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Slt. Stanescu Gh. sect. 6. MC2. ap. Bucuresti Sos. A. Ec. Bucuresti Str. Teiul Doamnei. 45. Jud. 1. sect. M23. 40. Pene Dumitru. 2. ap. 1. et. Braila Str. bl. 7. A. Tirgu Neamt. nr. 5. ap. 1. Bucuresti Str. bl. 2. 5. sect. Padurea Craiului. nr. 28. et. 2. Bucuresti Str. B. ap. Bucuresti Str. nr. 12. parter. 2. nr. R11. Bucuresti Str. sect. nr. 2. 6. et. 2. nr. 48. sc. ap. sect. ap. bl. Bucuresti Str. bl. 2. sect. 212. Gr. 9. 15. et. Bucuresti Str. sect. Corp A. A. 13. 26. 4. 21. nr. 3. Catelu nr. Celulozei. 17. 1A. D. sect. 4. nr. 4. sect. bl. ap. G7. 64. 2. sc. bl. 1. 6. 1. Bucuresti Str. 1. nr. 29. sc. A. B. Sectorul Agricol 216 . et. et. ap. 39. Tihani. ap. 21. sc. Bucuresti Str. sc. 715A. nr. Olimpului. et. Iohanes K. nr. Murgului. bl. Agricultori. 66. Fabricii. sect. 6. sr. 21. sect. nt. Braila. 45. 4. sect. nr. M209. 15. nr. Bucuresti Ale. sc.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. 3. 11. sect. sect. Bucuresti Str. et. 15Cbis. 2-4. Teodoroiu. bl. sect. 1. Bucuresti Str. 84. 2. B. Brezoianu. 2. 44. sc. 5. Bucuresti Aleea Marului. ap. 6. bl. 6. A. bl. sc. Olt Str. bl. 25. nr. sc. 103. sc. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. nr. 46. Baicoi Str. ap. Kepler. 13. 2. 4. Vaile Roaita. Agricultori. 103. sc.

ap. A. Arh. bl. Bucuresti Str. Com. ap. Pavlov. Bucuresti 4978560LEI Bld. 23 125101900LEI Com. 9. apt. 1. 117. ap. bl. 20. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. 1. Jud. 2. sect. et. bl. sect. C. 1. 1. Jud. sc. bl. 5. 5. Hirjea. Becleanu. 4. 1. Murgului. 2. ap. 6. nr.P. 2. Bucuresti Str. 6. 4. nr. 1. 5. 6. 1. Valea Hirtibaciului. Bucurest 555939200LEI Str. 3. bl. nr. D. sect. sc. sc. Crangasi. 25. Constructorilor. bl. nr. nr. sect. nr. sect. 2. Prahova Str. et. 2. Ion Nona Otescu. 3. 5. 3. D5a. sc. Y3C. Jud. 6. sect. nr. Bucuresti 64721280LEI Str. bl. V3C. 3. ap. Bucuresti 54971600LEI Str. 1B. sect. 25. Bucuresti 34532260LEI Str. B. sc.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. Bucuresti Bld. Titus. D. et. nr. Independentei nr. et. sect. 1. Brezoaele jud. 2. 5. M12. 8. Braşov. ap. 1. 1. Armata Poporului. et. 2. B. nr. et. Bucuresti Bld. 3. bl. 14. Bucuresti 82918780LEI Com. Independentei nr. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. nr. 9. 110. bl. ap. 85. bl. 2. ap. Nicolae Balcescu. Vatra Luminoasa. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. Craiova. 6. D. 3. ap. nr. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. 49. I. Bucuresti Str. sc. B. 11. Cuza Voda). Jud. 15. 1. 3. ap. sect. 1. 22. 8. A11. 4. sect. Calarasi 841022600LEI Drm. ap. 5. sect. 55 B. Theodor Pallady. Bucuresti Str. 2. ap. sc. sc. 20. sect. Bucuresti 17592800LEI Str. Bucuresti 910869040LEI Sat. sect. bl. nr. 1. Galati 13855600LEI 217 . 53. et. Vatra Luminoasa. nr. ap. Bucuresti Aleea Fizicienilor. Voronet. ap. 4. 27. et. ap. ap. Valea Argesului. sect. sc. Bucuresti 13483600LEI Str. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. ap. et. 13. sect. 1. 6.34. Rosetti. 1. Bucuresti 768254040LEI Str. Azuga jud. ap. 22. 1. Bizet Georges. et. sc. sc. bl. sc. Bucuresti 25640720LEI Str. E6. Iasi 188893530LEI Str. 2. nr. 3. nr. 7. nr. nr. sc. et. ap. Constructorilor. 4. bl. 2. S33. 10. nr. bl. et. sect. Prahova Str. Ceacu (Com. 12. 3. 1. Azuga jud. 10. sect. sect. 55 B. bl. sect. Bucuresti 6149016860LEI Str. nr. 2B. nr. 5. nr. 165. 6. 16. sect. Bucuresti Str. 49. 32. 5. Dimbovita 19127150LEI Str. 9. sc. 40. nr. 23. Ruginoasa. 2. et. bl. sc. bl. 4. sect. 23. sc. 19. nr. ap. 15. 22. Jilava. sc. sect. 6. et. nr. 13. Ilfov Str. sc. nr.A. et. Y3C. E9. sect. Aleea Fuiorului. 5. 4. 2. 5. Stoicanesti. sc. nr. sect. 55. 6. 117. Bucuresti 65032440LEI Str. 1. Vasile Roaita.

nr. Cimpia Libertatii. ap. 59. 3. et. Mihai Bravu. Bucuresti 555204300LEI Str. bl. 3. 3. sect. 9. 2. 66. et. bl. et. bl. B. Bucuresti 421595110LEI Sos. 128. ap. et. sect. bl. Bucuresti 35057360LEI Str. 5. 16. bl. 3. et. Grivite. bl. 2. 4. bl. sc. 70. M4. 3. bl. et. 6. Nicolae Pascu. 58. 85. 55. 6. nr. Bucuresti 144067080LEI Bld. et. 56. ap. 16. P9. 09. nr. 102-108. 3. Bucuresti 57875760LEI Str. 4. 40. 3. ap. 37-P37A. bl. 33. Unirii. 3. Bucuresti 28730440LEI Str. 8. 5. Bucuersti 12965000LEI Cal. Bucuresti 757848700LEI Str. Bucuresti 148319600LEI Str. 7-8. 3. sc. PM51. Bucuresti 19333930LEI 218 . sc. 52. sect. A40. et. 28. 4. 19. 5. et. sc. sect. 143. sect. Dezrobirii. 5. ap. sect. sc. C. 7. Bucuresti 15246840LEI Str. H10. 142. ap. Z8. sc. nr.41. 4. 44. 7. sect. Bucuresti 72604000LEI Str. ap. ap. sect. H16A.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. Bucuresti 88784320LEI Sos. P15BIS. ap. sc. H10. 3. et. Bucuresti 259300000LEI Str. nr. et. 69. B. nr. sect. et. 57. sect. sc. nr. sc. 5/A. R12. bl. Calarasilor. et. 9. Cuza Voda. sc. Bucuresti 65177180LEI Sos. M4. 309. 4. Bucuresti 13451590LEI Spl. Uverturii. ap. Arinis. Dumitru Petrescu. Aviatiei. . bl. G. sc. nr. sect. 2. 1. A. 6. nr. 48. 96. B. Bucuresti 47711200LEI Spl. ap. 1. Cimpia Libertatii. nr. 10. bl. Tomis. sect. PM51. et.8. ap. 1. sc. 2. bl. Braşov 254339730LEI Cal. Bucuresti 40011930LEI Str. nr. 5. Fuiorului. bl. nr. sect. nr. nr. 7. 1. ap. et. Tomis. 2. et. 7. 37. 4. ap. Bucuresti 42482320LEI Sos. sc. 36. et.sect. Bucuresti 24374200LEI Str. 2. nr. 52. sect. ap. 5. 3. Joita. Bucuresti 3661316000LEI Ale. sect. nr. nr. nr. Zidarului. sc. A. 5. sc. nr. 4. 2. 2. 3. 37-P37A. ap. bl. 1. nr. 1. nr. sc. ap. ap. nr. 1. nr. 6. Paunduri. sc. Bucuresti 132761600LEI Str. 19. Castelului nr. Tomis. sc. 5. ap. ap. 3. Bucuresti 6223200LEI Str. sc. 7. 5. sect. et. 37. Unirii. bl. 33. 32. 2. bl. sect. sc. 86. 40. sect. Mihai Bravu. ap. 2. nr. 39. Complexului nr. 1. sect. Bucuresti 31066500LEI Sos. 5. sect. 148. 2. Bucuresti 16387760LEI Ale. bl. 3. et. 4. sect. ap. nr. sect. sc. Despot Voda. nr. 16.38. sect. ap. Bucures 187238200LEI Str. 16. 7. bl. 4. 57. Valea Rosie. bl. et. Mihai Bravu. A. Iancului. bl. nr. bl. H10. sect. et. 4. Braşov jud. 3. sect. 6. 1. sect. B. Bucuresti 32360640LEI Str. Victoriei. 5. 2. 3. ap. Bucures 203498640LEI Str. 2. 7. 1. sect. ap. bl. ap. 1. A2. A.

6. sect. bl. 80. Bucuresti Str. Colentina. nr. 2. 5. K. ap. Jud. 12. B. 1 Bucuresti Str. 1. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . Cimpului. sc. sc. nr. Costinesti. Ripiceni. 3. 3. sect. sc. sect. ap. ap. sect. et. Giurgiului. Nasaud. E3. 5. et. apt. 3. apt. ap. 3. 6. nr. et. bl. 45. Bucuresti Sos. 4. A. Ion Mihalache. sect. 20. Bucuresti Str. 1. 1. 1. 4. Abnegatiei nr. sect. et. 3. 2. bl. nr. sect. D. et. 2. 1. sc. Bucuresti Str. sect. nr. Valea Ialomitei. A. sc. Giurgiului. 30. nr. 14. sect. C10. 4. ap. ap. 8. 164. 20bis. 1. Bucuresti Calea Grivitei. Bu Str. nr. Bucuresti Bld. 9. Bucuresti Ale. nr. 5. 2. Bucuresti Str. sc. bl. sect. 2. 163. nr. 2. 21A. 170. bl. 4. 5 Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. nr. bl. Drumul Taberei. nr. 1. nr. 4. 106. 2A. 5 Bucuresti Sos. 47. 6. 4. ap. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. 21. et. 1. sect. ap. nr. 1. Abnegatiei nr. sect. 5. A. 1. et. sc. sc. Bucuresti Sos. Calusei. Bucuresti Bld. 1. et. 6. et. ap. 3 Bucuresti Str. ap. 9. C10. 3. ap. Bucurest Aleea Terasei. sect. 28. 3. 2. 3. (Com. 1. et. 6. 16B+C. 64. 1. et. ap. sc. 12. Giurgiului. 106. 20. ap. Alexandru Obregia. bl. nr. nr. ap. 51. 1. Bucuresti Sat. bl. 26. 3. sc. 32. 4. Vila1. 105. 12. 8. Bucuresti Str. nr. bl. Bucuresti Str. 12. sect. 5. 4. 42. 1. bl. Medelincerului. C1. sc. 5. nr. 91. Straulesti. sect. sect. 5. Stirbei Voda nr. Valea Ialomitei. bl. 5. 5 Bucuresti Sos. nr. 2. ap. bl. 6. 4. ap. nr. sect. sect. C2. ap. bl. sc. bl. sc. J43. 58-70. sect. 4. 80. bl. Patulului nr. 1. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. sect. nr. 21. sc. ap. Bucuresti Bld. 164. 5. sc. 21. 19-B. 2. sect. Cristesti). 164. K. et. bl. 5. 1. sc. et. Abnegatiei nr. et. sect. Bucuresti Calea Grivitei. sc. bl. et.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. nr. bl. B. nr. Bucuresti Str. Samoila Dumitru. 164. 21. 164. sect. 5. bl. Samoila Dumitru. nr. sect. 1. 1. et. nr. Bucuresti Str. sect. sc. sc. Chisinau. 1. 20bis. ap. sect. et. et. 1. M2. sect. Vila1. sect. Iasi Sos. Cristesti. 58. bl. ap. Sfintul Flefterie. 2. 4. 10. sect. ap. 1. 16. 20. sc. 3.

Bucurest 40610000LEI Str. 66. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. et.6. 32. 1 Decembrie 1918. 352. sc. sc. et. 9. 5. Bucuresti 25930000LEI Str. Pantelimon. bl. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. et. Bucuresti 9334800LEI Sos. 128-134. 7. 2. sc. 6. et. Vergului. Nicolae Balcescu. 2. nr. sect. nr. nr. A. ap. Suhaia. nr. 3. 6. ap. Bucuresti 49889320LEI Al. sect. Bucuresti 18462160LEI Str. Ghirlandei. ap. sect. 4. sect. 3. sc. 10. sect. 58. bl. 5. R6. sect. C. sc. et. C. sect. nr. et. et. ap. Eroului. 36. Mures 30804840LEI Str. et. nr. Bucuresti 25930000LEI Str. 352. Alexandru Obregia. nr. sc. 13. 1. sc. sc. 11. nr. sect. parter. 6. 5. D1. sect. ap. bl. C. 53. nr. 2. D1. 1. Petre Liciu. 53. Bucuresti 44457700LEI Bld. nr. Bucuresti 59846440LEI Str. ap. sc. 4. sect. sect. et. et. et. ap. 22. bl. bl. et. TD48. sc. A. ap. Bucuresti 6949240000LEI Bld. bl. 2. sc. 4. Bucuresti 29663920LEI Al. 3. 53. nr. H36. 1. nr. 66. Bucuresti 124464000LEI Str. sc. 24. 61. ap. nr. 2. 2. 1. 5. TD48. 6. 5. sect. Principala. sect. et. R6. 32. Bucuresti 41464900LEI Bld. sect. Tr. 1. 321. 5. 3. 1. bl. et. bl. Bucuresti 117722200LEI Str. 4. 23. D. 59. Nicolae Balcescu. et. sc. ap. 10. ap. ap. 3. Suhaia. 21. 67203500LEI 220 . bl. Magurele. sc. ap. A. H36. 7. Bucuresti 25930000LEI Str. ap. sect. sc. Bucuresti 60157600LEI Str. D. 3. 85. 5. bl. 3. sect. Bucuresti 54453000LEI Str. ap. Bucuresti 19914240LEI Str. 3. sect. 152. Pantelimon. 15. sc. sect. Drumul Taberei. Nicolae Balcescu. 67/C. nr. nr. 3. 168. Perisoru. Drumul Taberei. ap. ap. nr. ap. ap. bl. Bucuretii-Noi. sect. 8. Bucuresti 23959320LEI Sos. Nicolae Balcescu. 74. 4. sect. 6. Perisoru. sect. nr. sc. sect. 20bis. 8. C1B. 35. 6. bl. bl. nr. 20bis. 5. A. 2. B1. 2. 5. bl. Drumul Taberei. nr. C. Ungheni. 5. sc. bl. Chiajna). 61. et. sc. 11. sc. nr. Jud. ap. 2. bl. Sat. ap. 53. 168. Rosia Montanta. bl. bl. Jud. nr. nr. 6. 2. Chiajna (Com. et. nr. nr. 51-61. 59. 5. 07. 1. 3. Prevederii.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. L14. sect. Bucuresti 74844360LEI Bld. H3. 2. 2. nr. ap. Pacii. bl. et. Bucuresti 4045080000LEI Bld. Bucurest 37564250LEI Str. Bucuresti 47980220LEI Str. nr. Ilvof 12879200LEI Bld. Baraj-Iezer. bl. 44. 2. 2. Bucuresti 25847500LEI Bld. C. H3A. 1. Drumul Taberei. ap. 74. 36. 1. nr. PM4. sect. 2. Com. nr. 4. sect. 1. Bucuresti Bld. ap. et. B. 5. sect. 6. 1. 106.

Bucu 301856820LEI Str. 15. A11. bl. 51. bl. ap. ap. Liviu Rebreanu. N. et. sc.ap. Poiana Muntelui. Bucuresti 45181430LEI Sos. E1. 2. et. nr. et. ap. sc. et. sc. ap. Cpt. ap. 2. 3. sc. Bucuresti 36198280LEI Str. ap. A. H9. M6. 6. 33. E. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. sect. 21. sc. 4. 4. 37. sc. bl. et. sect. sect. sect. nr. 1. Bucuresti 42940080LEI 221 . ap. ap. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. 7. nr. 37. Sfiintii Voievozi.nr. 14. Alexandru Lapusneanu. Bucurest 89046970LEI Str. sc. Lacul Tei. 18. ap. 1. K. nr. 2. Grivitei . 4. Nicolae Licaret. et. ap. sc. 1. 1. bl. ap. ap. 7. 3. nr. sect. et. et. 6. et.sect. J 207440LEI Str.nr. ap. 4. K. 1. et. Bucuresti 25020380LEI Sos. 200. Bucuresti 32671800LEI Cal. Jud. A2. 3. 165. Rm. sect. nr. 5. 151. bl. ap. 41. Bucuresti 1866960LEI Str. nr. nr.162. sect. et. 9. Bucuresti 6949240LEI Bld. 8. ap. 5. sect. 28.3. sect. sect. sc. Ion Mihalache. ap. sect. bl. Mihail Eminiscu. sect. sc. bl. sc. 25. Bucuresti 105690680LEI Bld. 3. A. 1. sect. Donizetti. 77. sect. Bucuresti 205229150LEI Bld. 325678500LEI Str. 127. Bucuresti 38978360LEI Str. 20. 7. sect. 8. Grigorescu. 18. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. 27. ap. apt. Drobeta Turnu Severin. Sarat nr.6. 1. nr. nr. 2. nr. et. 107. et. ap. 4. 4. sc. 3. A. 4. bl. 28. 3. Bucuresti 19914240LEI Bld. 2. 21. 14. 1. B33. Segarcea. 1. 3. nr. et. ap. Bucuresti 227768170LEI Str. Bucuresti 2938906200LEI Str. Grivitei . A. 3. 10. Ion Mihalache. 2. bl. 151. bl. sect. bl. 3. 6. nr. bl.5. bl. sc. sect. nr. 81. sc. PM22. sect. B. Iuliu Maniu. bl. 82. sc. 319. 1. ap. 19. 2A. 3. D. 3. 23. sect. Bucuresti 170562000LEI Ale. 2. 127. 28. 319. bl. 15. 21. sc. 2. OD3. sc. 1. 1. bl. Necsesti) jud. 6. 1.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. 175. vl. B. 164. Bucuresti 9334800LEI Bld. 5. D. Lacul Tei. ap. 164. ap. sect. bl. 295. Bucuresti 107142760LEI Str. sect. Stocholm. nr. Bucuresti 25912180LEI Bld. Corneliu Savoiu. 1. 35. A. nr. sect. 102-104. 107. et. 8. 2. sect. Teleorman 25264800LEI Str. Corneliu Savoiu. nr. A2. 2. 10. Constanta. G. 47. 49.4. nr. 13 Decembrie. Floarea Rosie. Bucuresti 45636800LEI Bld. sc. 3. L17. Oltenitei nr. Bucuresti 45636800LEI Str. 1. sc. nr. 4. 6. A. ap. nr. nr. Jud. 3.183. 39. et. et. bl. sc. 325678500LEI Str. et. Drobeta Turnu Severin. nr. sc. sc. Pantelimon. nr. bl. et. ap. Baia Mare. ap. B. 2. sc. Ion Mihalache. bl. 3.

Bucuresti Bld. et. nr. ap. bl. nr. Pantelimon. sect. sect. ap. ap. 3. et. sc. 3. bl. 9. et. Timisoara. 6. Timisoara. 4. 3. sc. C. 3. OD8. 7. sc. nr. C. 5. Lincan O Ana sect. sect. 3. ap. 3. bl. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. Mamaliga M Xenia sect. Bucuresti Sos. C. bl. 164. sc. sc. Bucurest Luncan M Elena Str. 3. Bucuresti Str. nr. nr. et. ap. 12. 1. nr. 45. 164. 9. ap. M22. Lisenche V Florentina sect. et.4. sc. Bucurest Str. B5bis.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. ap. sc. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. 1. Ap. B. bl. George Caldoreanu. 12. 1. 6 Bucuresti Str. 7. sect. 8. Levinta Dan 6. sect. bl. Eroilor. Bucuresti Str. Lungu V Eufrosina 4. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . Grigorescu. 8. 3. 7. 86. H11. Malai C Tatiana 2. 2. nr. Racari. sc. sect. bl. U2. 2. sc. nr. A. A. 19. et. Izvorul Crisului. 15. Bucuresti Aleea Arinis. ap. B41. 2. 63. bl. ap. Y9B. sect. 122. 5. B41. 4. nr. Holut Emil. Gheorghe Tache. E4. Sg. 11. 12. 1. 1. H11. sect. Bucuresti Str. B. ap. nr. et. et. Panselelor. bl. bl. ap. 2. nr. 6. bl. bl. Calinului. 50. B. Luncasu D Constantin Ialomita Str. 98. sect. Lungu I Maria Bucuresti Str. ap. Abnegatiei nr. sc. sect. sect. sc. Glinka. 1. sc. bl. Bucuresti Str. bl. ap. sect. apt. nr. Bucuresti Str. 4. bl. et. Panselelor. nr. 48. Sg. 1. sc. 38. Lupescu O Maria Elena sect. bl. 4. 9. 1. 13. 1. sect. OD8. Neamt Bld. 3. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. 15. sect. Gheorghe Tache. 4. Bucuresti Str. 3. sect. 4. nr. ap. 72. sc. 4. sc. Plut. nr. bl. Nic. 63.4. sc.sc1. Bucuresti Str. et. Camil Ressu. ap. 4. bl. sc. Logofatu G Ion sect. nr. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str.52. bl 20bis. 45. nr. sc. sc. Jud. sc. Jud. 8. Fetesti. ap. 4. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. Racari. nr. 45. sect. OD1. nr. 22. Dreptatii. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. 65. 12. 1. 4. bl. Bucuresti Aleea Postavarul. Calarasi. 11. nr. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. 1. 309. et. Jud. B9. ap. ap 18. Milea Mioara Luiza nr. 2. 4. et. Fetesti. U2. 15. 3. B. 5 Bucuresti Str. 1. ap. et. 6. Lungu F Constantin Bucuresti Str. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. sect. Com. Lisenche Anghelina sect. sc. 80. A15. Calarasi. 13. ap. 5. Dristor. 17.et. nr. Luceanu Ioan Daniel 38. bl. Levinta A Arcadie 6. et. 25. et. bl. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. et. 17. 1. 15. 51. Nedelcu Ion. et. 8. 48.20. sect. nr. ap. Plt. 15. nr. Horia. 19. Ion Nedelcu. 15. et. sc. 72. 1. bl. Logofatu Natural Valeria 3. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. 4. 5. ap.

Panselutei. sect. nr. Bucuresti Cal. 4. nr. 5 Bucuresti Cal. et. Ion C. 2. 3. 2. sc. sect. 13. 1. et. ap. 44. 1D. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. 3Turn. Bucuresti Cal. sc. sc. ap. Dealul Tugulea. 1-5. ap. 2. et. 2. bl. Bucuresti Str. Intr. B3. 6. 3. 6. Bucuresti Str. sect. Arad. sc. et. sect. 1. 4. 3. Bucuresti Str.226. 30. Ghimpati. nr. 3. Louis Blank. Arad Str. 25. 304. 75. Vacarasti. Teologica. sect. et. et. 1. 3. Bucuresti Str. 39-39. nr. nr. bl. sect. ap. 61. bl. Jud. Victoriei. Pietei. 85. Elena. 3. P48. Amidonului. nr. 3. et. 7-9. bl. 1. Bucuresti Cal. apt. 10. sect. sect. sect. nr. 1-5. 72. G2. 13. sc. 77. ap. nr. 156. sect. 49. 304. 1. 1. Bratianu. 3. Bucuresti Str. 70. A. C. nr. 39. 12. nr. 6. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . bl. ap. ap. 5. Victoriei. Grivitei. sect. sect. et.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. ap. 39. 2. 4. nr. Bucuresti Str. 39. ap. 2. et. 3. 2. 85. 4 Bucuresti Str. Toamnei. OD7B. sect. nr. 1. 6. sc. Zelinului. Drumul Laptarilor Antifascisti. 2. 3A. 3. sc. ap. sect. ap. et. 3. Cumpanei. nr. nr. 13. 9. Baicoi. bl. Jud. nr. 10. et. nr. Voluntari. nr. A. et. 24. sect.17. bl. ap. sc. 2. Bucuresti Str. Vacarasti. et. bl. 6. Motoc. sect. ap. nr. sect. sect. ap. 6. B. 4. 77. Bucuresti Cal. sect. 4. 304. Amidonului. Bucuresti Str. 1. Bucuresti Calea Victoriei. 36. sc. Com. 4. nr. nr. ap. sect. sc. nr. Ilfov Str. 7. sect. 25. ap. V18. ap. sect. Bucuresti Calea Victoriei. A6. A1-2. bl. sect. Bucuresti Str. nr. nr. Stavilarului. sect. 1. sect. ap. sc. bl. Drumul Laptarilor Antifascisti. 1D. Jud. 1. Vacarasti. sc. Vacarasti. 1. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. 1. Bucuresti Str. Prahova Bld. sc. nr. 24. 4. 5. et. 6. 2. 1D. sect. Bucuresti Str. sc. nr. bl. Oltenitei nr. Bucuresti Sos. Closca. 35. 205. Deva Al. Bucuresti Cal. 2. B. 1. sc. bl. ap. 6.27. Anton Bacalbasa. sect. nr. sc. nr. 1D. 1. 10. 4. 3. 110. 22. 5. 1. 1. 5. nr. ap. bl. 10. 7. sc. Ianca. 304. 5. Bl. ap.

5. 2. ap. bl. sc. com Popesti-Leordeni jud. sc. Bucuresti 96459600LEI Str. bl. bl.6. ap. Hrisovului. nr. 6. Pantelimon. nr. sect. Bucuresti 38167410LEI Str. 32. Bucuresti 39413600LEI Sos. 1. 3. 13. Bucuresti 1017357600LEI Str. sect. et. 5.Oradea nr. 1. 2. sect. 1. 2. Bucuresti 19188200LEI Str. 55. D3. Bucuresti 42525200LEI Str. 93.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. sc. sect.57. C. nr. sect. et. 1. bl. A41. D17. 3. C. sc. Bucuresti 424214800LEI Str. nr. Drumul Taberei nr. C3. 5. 18. sect. nr. 3. sect. Delfinului. sc. sc. ap. sect. sect. 40. 17-19. 3. ap. 35. A. bl. 3. Bucuresti 27323790LEI Sos. apt. sect. et. et. nr. sc. et. Bucuresti 5186000LEI Str. 5. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. sect. 29. sc. 2. sect. 15. bl. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. sc. Bucuresti 45919680LEI Str. ap. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. et. bl. 4.A. Maria Rosseti. 1. 32. D16. 3. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. nr. 38 206780000LEI Str. 2. nr. 2. Bucuresti 37754080LEI Str. sect. nr. Pictor Andreescu. sect. 16. Bucuresti 53934400LEI Str. 2. 1. nr. sect. Colentina. Bucuresti 226109600LEI Str. sc. 62. 34. C. sect. B. 16. bl. sect. 1. 6. sc. 42. 4. sc. Floarea Rosie. nr. bl. sc. Giurgiului. 2. Ilfov 52646880LEI Str. 6. et. 29.1. nr. Ap. 1. 2. 2. bl. Londra. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. bl. sect. 4. 3. 2. sect. sect. nr. nr. sect. Dumbrava Noua.22. Bucuresti 23789600LEI Str. bl. sc. nr. 5. D2. 5. nr. sc. 1. sect. bl. bl. Valea Calugareasca nr. nr. ap. 47. et. sc.3. 7. Bucuresti 1272236980LEI Sos. 1. Consecventei. 136. apt. 92. sc. ap. 29. 2. ap. 11. ap. ap. ap. 29. ap. Sc D. 122. nr. M81. ap. ap. sect. 6. Baicului. Mehadia nr. 12. sect. 3. 350. C. 29. Bucuresti 99668290LEI Str.36. Bucuresti 6015760LEI Str. ap. sc. A. 2. nr. 2. et. nr. parter. Ilfov 56380800LEI Str. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. 8. ap.Aleea Fetesti nr. 126. 5. bl. ap. sc. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . ap. Pipera. 2. bl. 1. bl. bl. ap. et. et. nr. 1. nr. Vaselor nr. 55. bl. Bucuresti 200698200LEI Str. E3. Consecventei. 51. Straduintei. 31. C. Straduintei. bl. Pogoanelor nr. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. ap. com Popesti-Leordeni jud. 5. 1. 4. Maria Tanase.11. 7. 16. 5. sect. 25. D2. 11. 14. 401A.R4. bl. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. 2. nr. 93. sect. 43. sc. 4. Bucuresti 77790000LEI Str. et. sect. 6. Pogoanelor nr. D16. A42. 13. 6. 5. 2. sect.52.F1.

ap. 2. D4B. et. Stanescu Gheorghe nr. Mihai D Georgeta 3. 1. 5. 241. et. 123. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. 5. 5. sc. Z7. 1. bl. et. Birca nr. et. 12. 45. 11-13. ap. 6. bl. 4. nr. 3. Bucurest 29680190LEI Str. Mercan C Mihai ap. 31. et. P2. 4. Ion Cimpineanu. 45. nr. sect. bl. B2. Bucuresti 191882000LEI Str. et. Mihai T Nistor sect. 3. 7. 2. sect. sect. 288. 1. 4. 4. 7. sect. sect. 1. Ruschita. 84. sect. ap. Mihai Bravu. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . 1. ap. et. ap. 7. ap. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. 3. 9. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. Mihaila N Tinca 3. B. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. 9. 6. ap. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. 296. sc. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. M35. Banu Manta. Olimpului. 4. nr. Fizicienilor. sc. 7. ap. Bucuresti 43043800LEI Str. 101. 7. 49. et. sect. Mihai C Radu sect. sect. bl. A. 4. 3. 4. nr. nr. 5. 8. 4. 22. et. ap. nr. 64. 2. Sfintilor. Petre Cretu. 1. sc. 31. 9. sc. 6. 1. M35. 5. sc. 3. sc. Bucuresti 204195250LEI Str. sect. 2. bl. E. 3. 60. sect. 3. sect. nr. 31. nr. 186-192. 4. 89. 32. Mihai C Stefana sect. Racari. 72. bl. M107. bl. 1. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. Mihu M Mihai 3. 8. 77B. 2. nr. et. 46. et. ap. sect. et. 101. bl. 9.186. E. 288. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. sc. 6. ap. bl. sc. G.28. Rotunda. ap. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. 33. sc. sc. ap. nr. ap. 7.A. A. 7. ap. sc. 19. 3. Padurea Craiului. Dr. sc. Pascani. et. ap. 4. Bucuresti 1877562400LEI Bld. Mincii. Alexandru Locusteanu. nr. 4. Micsan D Constantin 107. sc. 1. sc. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. Mihu N Stefana 3. 4. ap. nr.G9. Mihailescu N Gabriel 2. nr. sc. bl. nr. sect. et. ap. nr. sect. nr. Bucuresti 38376400LEI Str. 2. A. Bucuresti 80047240LEI Str. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. 1. nr. et. nr. 1. nr. 9. Bucuresti 225072400LEI Str. ap. et. 112. ap. B. et. bl. sc. Ghirlandei.Sos. 4. bl. 12. sc. sc. 3. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. Ion Cimpineanu. sc. 8. 1. sect. Mieila P Petre Daniel sect. 18. sect. sect. ap. A. bl. 28. 26. sc. 44. Bucuresti 125916080LEI Str. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. General Gheorghe Magheru. 1. Ileana Cosanzeana. sect. H20A. et. bl. Mihutescu C Maria 30. 8. bl. bl. 3. sect. Brezoianu. nr. 47. Izvorul Rece. sc. Slt. nr. ap. 212. 47. ap. sc. nr. sc. bl. 303. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. et. 6. 10. nr. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. 9. 2. bl. bl. nr. bl. 6. Bucuresti 18669600LEI Bld. et. bl. apt. sect. Av. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. nr. G9. sect. D18. sect. 49D. bl. 3. 22. ap. 3. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. 1. ap. 1. et. O11. H10. 2. 1. Valea Rosie. D6. 2. nr. 93. sect. sect. sect. nr. bl.

4. Nutu Ion. et. 55. sc. Pantelimon nr. 34. 11. bl. Bucuresti Sos. Drumul Taberei. Colentina. B. sc. et. sc. ap. sc. 255. 9. Murgeni. 17. bl. 6. et. 4. 350. 3. Bucuresti Str. sect. 4. et. sc. 6. nr. Sfantu Gheorghe. bl.1. 2. Bucuresti Aleea Riul Sadului. B. 70. ap. 31. 37. nr. et. sc. 45. 1. Bucuresti Str. 9. 18. ap. 9-11. sect. 6. 1. 3. bl. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 5. 2 Bucuresti Bld. 9-15. 1. sc. sect. sect. 1.1. et. bl. 4. sc. 2. bl. C5. bl. 2. Mihai Bravu nr. B. Bucuresti Str. 7. 4. nr. bl. 9. sect. 71. ap. Bucuresti Sos. sect. nr. sc. nr. 1. bl. sect. nr. D28. 1. ap. Jud. sc. sc. sect. 2. ap. 8. sect. Stirbei Voda. 5. Bucuresti Str. ap. 2 Bucuresti Canada Str. sc. 2. 2. 137. B. Closca. ap. 5. apt. Podului. ap. 19. 6. 9. L28. et. 1. et. 4. nr. bl. R7. ap. sect. Ferdinand I nr. Td13. Bucuresti Str. 49. 37. ap. Od8. nr. Jud. Stirbei Voda. 1. Bucuresti Ale. nr. sect. sc.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. nr. 74. Serg. 37. 1. 1. sc. Bucuresti Sos. 1. sect. ap 34. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . 5. 65-69. nr.16. 65-67. 1. Lunca Cernei. nr. 4. sc. Bucuresti Aleea Riul Sadului. sect. ap. Bucuresti Str. 4. Sect. sc. 2. 105. A36. sect. 71. Bucuresti Str. ap. 2. Popa Rusu. nr. Colentina. 1. 6. 99. 2. 69. nr. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 110. 47. 8. sect. 1. 1. 6. bl. 2. et. bl. ap. sect. ap. sc. 1. Maior Ion Coravu. Prahova Sos. bl. 20. sect. nr. et. bl. 17. D. 20. et. 3. nr. sect. ap. sect. sect.143. Baicoi. bl. 120. Oltenitei. nr. Bucu Cal. 2 Bucuresti Str. nr. 2. 121. 40. ap. bl. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. sect. nr. nr. nr. B. 9. 1. ap. ap. Bucuresti Sos. sc. sc. Pantelimon. sc. nr. 24. bl. Poet Nicolita Teodor nr. apt. Bucuresti Sos. 4. Colentina. 15B. Spinis. A. nr. sect. Floresca. 2. ap. M2. Barbu Vacarescu. Covas Ale. et. Opanez. 11. Bucuresti Str.Banu Manta nr. Bucuresti Calea 13 Septembrire. 1. 5. sect. apt. A. bl. 51. sect. 34.7. sc. 64. 34. sect. 121. 2. bl.C. nr. Alexandria. et. 13. R7. bl. A.

nr. sect. et. 5. A. 4. 7. Bucuresti Ale. 5. sc. sect. 13B. ap. nr. bl. ap. 3. nr. bl. nr. 1. 27. 10. 37. et. 3. Bucuresti Str. bl. Rm. 6. 5 Bucuresti Intr. bl. nr. 7. ap. A. Bucuresti Str. 35. 2. ap. 3. sc. Bucuresti Str. 6. Dr. sect. ap. 41. 4. P5. Bucuresti Ale. 3. sect. 28. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. 5. Baicului. 8. et. 41. Bucuresti Str. sect. bl. sect. 5. ap. 16. nr. 3. 5-15. 7. bl. A. et. 1. ap. Crinului. sect. bl. apt. 4. ap. 24. 7. bl. nr. 7. R12. 1. 3. Bucuresti Str. sc. Bibescu Voda. bl. 5. bl. 1. et. 2. 9. bl. 52. 401A. 141. sc. 2. sc. 55. 4. ap. nr. nr. sect. et. et. 15. ap. 146. sect. Unirii. et. Bucuresti Str. 27. sc. ap. sc. sc. 26. Dr. 29. 57. 3. et. Sarat. S16. ap. ap. sect. 207. sect. nr. B. bl. 59. ap. bl. sc. 27. ap. 2. 5. B21. nr. sect. 7. Bucuresti Calea Giulesti. nr. 10. 13. 3. apt. 5. ap. 7. Livezilor. Dumbrava Rosie. 4. sect. C10. nr. 2. C. 15. et. 10. 4. Stefan Mihailescu. 1. bl. 32. 1. sc. 22. 3. nr. sect. Livezilor. sect. 11. B. 1. Pantelimon. bl. ap. 2. ap. Bucuresti Str. Voila. bl. Resita. 2. 2. ap. 52. Bucuresti Aleea Fuiorului. ap. nr. ap. 1. ap. A. Bucuresti Bld. et. 2. et. 2. nr. sect. 19. sect. nr. nr. Dumbrava Noua nr. A. 3/6. 38. bl. nr. 8. Bucuresti Str. et. Ilioara. B. sect. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . nr. 7B. et. Detectorului nr. Grigore Moisil. bl. Bucuresti Calea Mosilor. 9. 101. sect. Doamna Ghica. 4. 5. C2. 4. bl. 49. Bucuresti Str.5. sect. 42. sc. sc. 53. 18. sc. sc. Bucuresti Sos. 8. Bucuresti Bld. nr. 5. Felix. A. 4. 27. bl. nr. nr. sect.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. Aerogarii. 6. Pomirla.30. sc. 1. et. 3 Bucuresti Str. C2. Bucuresti Str. ap. H17. 1. sc. sect. sc. bl. 1. Bucuresti Aleea Costinesti. ap. sc. 3. 2. 2 Bucuresti Str. et. et. sect. sc. bl. bl. 1. bl. sc. Unirii. et. 4. sect. 3. nr. 3. sect. ap. A. 2. 15. 2. 2. 1. 34. Bucuresti Str. sect. nr. 2. Turnu Magurele. 1. 6. 2. Bucuresti Aleea Slatioara. nr. sect. sect. 1. Bucuresti Str. 5. A3. sc. et. 1. 3.Nehoiasi nr. sc. Felix. 1. 2. bl. Bucuresti Ale. 27. A. sc. bl. PM29. sc. Bucuresti Str. sect. 81. sc. 7. sect.

sect. sect. et. 2. Breaza Str. sc. 9. bl. Bucuresti Str. 119.A. sc. Bucuresti B-dul Timisoara nr. bl. nr. 1.Carol Knappe nr. Lotrioara. sc. sc. ap. nr. Cap. R12. 4. 4. bl. nr. Iancului. bl. 101A. Lotrioara. Ion Cimpineanu. 28. 3. sect.1. nr. ap. 2. nr. sect. 1. M29B. 9. 8. 1. Bucuresti Str.12. 6. ap. sect.4. sc.6. sect. V33.2.A 41. bl. bl. sect. 6. 6. sect. Mitropolit Varlan. sect. sect. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 6.4. sect. sect. et.13. 23. et. sect. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. bl. 6. 182. 29. sect. Bucuresti Sos. sect. ap. 6. bl. 1A. C. sc. B. Bucuresti Str.11A. 100. Turnu Magurele. sect.C. Iancului. et.nr. sc. sect. 59. bl. C29. et.26. sc. Bucuresti Bld. nr. Borsa. B. Bucuresti Str.1. sect. ap. sc. bl. ap. ap. 4. 53. 26. ap. 2. 2. sect. et. sc. 6. sc. ap. Bucuresti Str. bl. C-tin Aricescu. ap.B. sect. et. Timisoara.Baba Novac nr. Mitropolit Varlan. sc. bl. nr. nr. 9. sc. 2. Bucuresti Str. 59. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. ap. 2. 2. 33. ap. et 6. Bucuresti Sos. A. ap. sect. 10. 26. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . sect. sc. 11. bl. 3. 5. 5. sc.4. ap. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. nr. ap. 39. Piata Sfintii Voievozi. 3. ap. sect. 4. Sfintii Voievozi. ap. 2. Bucuresti Str. 21.A. 209. C. B. nr. 1. 1. 24. ap. 58. 2. 1. et. 20. ap. ap 24. 1. 7. 28.11. 3. ap. ap. Pescarusului. sect.Parcului nr. 119. Aleea Dealul Macinului nr. 1. Bucuresti Str. nr. Bucures Bld.D4. nr. bl. nr. sect. nr.29. Bucuresti Str. bl. ap. Bucuresti Str. 1.36. bl.12. sc. Timisoara. 4. et. et. Bucuresti Sos. sc. Giurgiului . 6. A. 11. D5. Vladescu. bl. 182. 11. 11. 9. 3. Izvorul Crisului nr. Campia Libertatii. A. Bucuresti Str. ap. sc. 139.nr. D8. nr. sect. 7B. nr. bl. 6.6. 6.D4. 24. sc. 32. nr. et. V33. 15. et. C. sc. Bucuresti Str. bl.11. Izvorul Crisului nr. 1. et. Sc.B. ap. 1. 1. 209. 3. et. 29. nr. 3. Zemes. 102B.49.C. A. 4. bl. A. sc. 18. sect. sc.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. 21. 4. A. nr. Bucuresti Str. Giurgiului .

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

36. 6 Bucuresti Str. C2. sect. sect. 3. 2. 50. 61. sect. 36. sect. 13. 2. apt. 5. apt. sc. 9. 16. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 50. 7. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. et. Gologanului nr. Vrancea Str. 2. apt. 9. Castelului nr. bl. 6 Bucuresti Str. 24. 176. Husi nr. 17. 30. 7. bl. bl. sc. et. 1. sc. 11B. P11. 37. 2. et. 2C. sect. 2. 140. et. bl. Lavandei nr. 6. A. 312. 1. 65. Lavandei nr. sect. apt. 6 Bucuresti Str. apt. K. 5. 6 Bucuresti Str. C. sect. sect. sect. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. 20. Niculae Drossu nr. 152A. 3 Bucuresti Str. 29-39. sect. Leontin Salajan nr. sect. A. 2. A4. Barnutiu nr. bl. Clucerului nr. 4 Bucuresti Str. 97. Cpt. 51. 7. sc. sc. et. apt. 4 Bucuresti Com. sect. apt. 37. bl. 3. bl. sect. 1A. Unirii nr. sect. et. 4 Bucuresti Str. Iuliu Maniu nr. 2 Bucuresti Str. A. bl. Gorgota. sect. sc. sc. 6 Bucuresti Str. 1 Bucuresti Str. Basarabia nr. C. et. sc. Londra nr. apt. 4 Bucuresti Str. Cernisoara nr. et. Cetatea Histria nr. et. sect. sc. sect. A19. 2. A. Y9D. Husi nr. bl. 10. 37. et. apt. 9. 78. apt. Lacul Tei nr. 1. sect. sect. 29-39. 9. PA1. 5. ap. apt. bl. apt. 152. sc. 3 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Bld. Turnu Magurele nr. sect. 4. sc. 1. Prahova Bld. sc. et. 23. sc. sc. sc. E. 21. bl. bl. sc. 2. Cernisoara nr. et. 2 Bucuresti Str. 85. apt. 7. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . 2. bl. 1.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. Focsani jud. apt. 29. 6 Bucuresti Str. bl. Braşov Calea Grivitei nr. apt. 10. sc. 126-128. 1. sect. bl. et. B2. 3 Bucuresti Str. Londra nr. 73. PA1. Burdujeni nr. 3. 2. C. et. 1. sc. B. apt. 140. 11. O12. 2. Braşov jud. bl. Fizicienilor nr. apt. apt. sect. 4. D. bl. 9. 30. A. 17-18. sc. Av. 3 Bucuresti Sos. 6 Bucuresti Str. A. apt. bl. 5. 7. A. 7. 61. 1 Bucuresti Bld. sc. apt. sat Poienarii-Apostoli jud. 31. sect. 7. sc. sect. sect. A. 2. apt. bl. O12. Batistei nr. B14. A. 1 Bucuresti Str. apt. 31. apt. sc. bl. apt. Ghimpati nr. 1 Bucuresti Bld. 6 Bucuresti Bld. bl. sc. 4A. 42. Ramnicu Sarat nr. sect. et. 1. sect. apt.

sect. sect. 3. et. U1. 1G. sc. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. 115. B1. apt. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. bl. 148. bl. 507. 3. 21. Constantin Brancusi nr. M31. B1. et. sc. apt. apt. 12. Baba Novac nr. 27. 02. apt. 11. apt. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. et. 38. sc. apt. bl. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. sc. 18. A. 2. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. sat Suseni jud. 337A. apt. sect. 2. 4. sc. sect. apt. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr.S2. sect. sc. 7. sect. bl. Turnu Magurele nr. B14. et. 23B. 1. 9 Mai nr. 8. sc. 3. 6. 1. apt. Hanul Ancutei nr. X4. A. Polona nr. sect. 2. D16. 172. sect. sect. Cetatea Histria nr. 3. 1. 2. sect. 2. sect. sc. sc. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. Basarabiei nr.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 1 1716566000LEI 240 . bl. sc. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. Trotusului nr. 65. 7. bl. apt. 11. sect. 114. sc. et. ap. A. 219. Nicolae Grigorescu nr. bl. 172. 2. apt. 1. 4. Tehodor Pallady nr. A. A. 104. 63 bis. 40. Z7. 1. sect. sc. 3. 44. sect. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. bl. 115. sect. et. sc.1 Bucuresti 24892800LEI Str. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. apt. 7A. Rimnicu Vilcea nr. 3. sect. sc. 9. et. et. Sibiu nr. bl. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. apt. sect. 2. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. 337A. Sold. 5. apt. bl. 4. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. sect. bl. 6. et. et. 141. Dreptatii nr. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 10. apt. B. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. 13. 152. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. et. apt. 40. 14. apt. apt. 1bis. 136. sc. 20. 9. Urziceni jud. sc. sect. sc. 34. Iosif Ion nr. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. bl. apt. sect. bl. Campia Libertatii nr. 9. Slobozia 159629800LEI Str. E1. et. 2. 57-69. Pitar Mos nr. A. sect. 2. sect. bl. 45. Theodor Pallady nr. apt. sc. Ilfov 109943200LEI Bdl. sect. 2. A. apt. bl. bl. bl. 2. 10. sect. A. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. S. Braiescu nr. sc. 8. 2. 3. et. sc. 94. 40. sect. apt. 352 jud. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. Campia Libertatii nr. sc. C. sect. Arges 705607160LEI Str. sc. 2. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. 3. Bogati. 271. 195. bl. M27. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. 4. 57. B. com Nuci nr. 15. apt. 32. 10. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 1. bl. apt. 49. sc. apt. bl. Uverturii nr. sect. et. sect. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. 3 Bucur 80901600LEI Str. 5.

B. 55. 40A. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. I. Margelelor nr. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. Danubiu nr. bl. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. 4. 40A. 41S14. 3. sc. I. Suhareanu Maria sect. 4. 1. 1. sect. sect. sect. 141. Oltenitei nr. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. sect. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. apt. et. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. bl. sc. V35. bl. sect. 307. apt. bl. bl. 4. 13. Carol I nr. 76. sect. sc. 307. 42. apt. bl. 4. apt. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. Irimicului nr. sect. Poenari nr. apt. B. Talpeanu S Eugen sect. apt. sc. 2. 7B. apt. et. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. sc. sect. Nitu Vasile nr. 20. 1. et. 17. Constanta jud. 62.Bucuresti Str. 61. 69. sect. Constanta jud. 135. Tomis nr. sc. apt. 3. bl. 57. Radu Ceaus nr. 61. 6 Teodorescu M. et. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. A. 1. bl. sect. 3. 4 Tiganus G. G. Camil Ressu nr. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. B. apt. sect. sect. sc. sc. 7. apt. sect. sc. 6. 1. B. 2. 55. bl. 12. Slt. et. 11. et. apt. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. Lucaci nr. apt. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. B. C. Al. P28. 44. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. sect. sc. 21. 3. Tarta C Gabriela sect. 23. apt. 5. 3. 47. 3. 3. Tomis nr. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 15. 39A. Al. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. 1. bl. Ion Urdareanu nr. 16. bl. sc. Timonierului nr. apt. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. et. 4 Terteleac M. 4. 95. Slavici nr. et. sect. sect. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. 2. 7B. H13. 1948. 88. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. bl. et. bl. 20-28. A2. Oltenitei nr. apt. 15 Arad jud. et. bl. Baiculesti nr. 76. sect. Popa nr. 14. apt. sc. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . bl. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. sect. 3. 14. Odobesti nr. 4. 2. apt. 2. sc. 36. Muresana nr. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. B. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. Mircea Str. et. 141. apt. 2. apt. bl. B. sect. 79. Cuza nr. 5. A. 41. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. 88. sect. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. sc. Lucaci nr. Cuza nr. sc. et. 76. sect. Stupilor nr. apt. sc. sc. 20C. Arad 40735660LEI Str. 5. 10. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. 9. 6. Radu Boiangiu nr. sect. 1. Pecetei nr. 2. 1. N. 41. 4. et. 140. bl. 10. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. apt. Teodorescu D Paul sect. 3. 55. apt. bl. 14. bl. bl. sect. 4. Caramidarii de Jos nr. sc. 57. sc. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. 1. 41. apt. 2. apt. apt. apt. bl. bl. 2. 4 Terteleac T. 2. 2. 1. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. et. et. et.

141. sect. sect. et. sect. 1. 7. C-tin Radulescu Motru nr. 69. 38. Braşov nr. 13. 11. apt. 8. 4. sect. 2. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. Gheorghe Timofei T. sect. apt. bl. sc. bl. apt. bl. sc. apt. bl. apt. et. Tulnici nr. bl. 4 Bucuresti 46674000LEI Com.OD2. B. Prisaca Dornei nr. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. et. bl. 24. 54. apt. sc. B. 22. 1. bl. et.34. 2.3. 73. apt. et. 2. 1. D.34. sc. 22-24. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. Caramidarii de Jos nr. bl. B. et. 10. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. apt.91. 13. sect. sect. apt. 2.6. 12A. 55. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. 5. 8. OD5. sc. Mantuleasa nr. Braşov nr. sc. Danicei jud. 5. 76. 16. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. et. 1. Valcea 8193880LEI 242 . Giurgiului nr. et. apt. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. 164. 3. et. sc.15. 17. 42. ap. 141. Basarabia nr. sect. 4. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. sect. Sibiu nr. bl. 13. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. Giurgiului nr. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. sect. et. apt. sect. apt. 20. Poiana Cernei nr. apt. 2. bl.6. E. et. 5. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. sect. Olimpului nr. apt. 4. 8. 38. apt. apt. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. sect. B. sect. ap. sect. sc. 2. 8. 32. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. 8. 8. apt. bl. et. sc. bl. Sibiu nr. Darniciei nr. sc. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. apt. Av. Pridvorului nr. sc. vila 1. 19.OD2. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. bl. sc. sc. bl. Uverturii nr. 3. D. sc. 1. 2. Av. 3. 49. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. 89. Panselelor nr. 64. 1. sect. 124. 16.91. 46. Liviu Rebreanu nr. Ceaicovski nr. et. apt. sc. N16. 22. Ion Mihalache nr. 141. 69. Magura Odobesti nr. sect. apt. 7. 124. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. 3.3. bl. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. sect. 3. sect. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 39. sc. Popisteanu nr. sc. bl. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. apt. sect. Fainari nr. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. sect. sect. et. bl. 19. bl. 1. D. et. Bucuresti 262419660LEI Str. A.15. 8. sect. 9.Tiganus Z. 94. sc. Stefan Protopopescu nr. 164. sc. apt. 67-77. 3. 201. 1. apt. 6. bl. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. sect. bl. bl. Uverturii nr. 133. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. 4. OD5. bl. 111. Crangasi nr. 10. E. sect. sect. PM22. apt. 1 Bucuresti 28004400LEI Str.OD2. sc. E6. 4. 57-69. Giurgiului nr. sc. sect. Bucuresti 349148030LEI Str. Sibiu nr. 17. apt. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. sc. et. apt. 29. 2. 73. 2. 33. Crangasi nr. 57-69. bl. sect. D.

CS4. 169. 17. B. 40. 34. sc. 3. bl. 4. B. apt. 3. A. Ion Maior Coravu nr. Bucuresti bl. 102. Postavarul nr. 4. sc. sect. 2. sect. Caranda nr. 24. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. 3. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. 75. 3. sc. sect. 6. 1. 6. 3. 61. sect. apt. sect. 61. Galati jud. Postavarul nr. apt. Av. bl. sect. apt. 1. 4 119485440LEI 243 . sc. Ceahlaul nr. Almasul Mare nr. Baladei nr. bl. sc. 5. Cimpeni nr. A. et. 37. 7. et. bl. bl. apt. 14. Galati 23812720LEI Str. 1. 27. bl. 2. bl. 5. sect. apt. et. et. 2. 3. apt. apt. 66. sc. apt. 132. sect. 1. 120. apt. 9. sc. OD1. bl. sc. 8. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. 49. Av. sect. apt. bl. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. apt. Giurgiu jud. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. et. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. Latea Gheorghe nr. sc. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. sect. bl. 3. 5. sc. apt. 61. Zefirului nr. sect. 3. sect. sect. P2. 11. 2. 36. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. 1. 12. 17. sc. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. sc. 62. Baladei nr. 56. Constructorilor nr. 6. Drumul Taberei nr. 8. bl. 3. 1. apt. 1. sc. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. 83. 49. et. Urziceni jud. et. sc. sect. PM 63. et. Dinicu Golescu nr. 8. 11. bl. 4. apt. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. sc. apt. apt. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. 5. 88. B. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. 3. Popisteanu nr. E. 12. 20C. sect. 6. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. 43. apt. sect. 6. 27. 2. sect. 1. 6. apt. et. 58. apt. bl. Gheorghe Tattarescu nr. E4. C47. apt. et. sc. Trotusului nr. bl. 8. sect. et. 4. 9. sc. sect. 13. et. 6. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. apt. sect. Dobrocesti nr. D14. Colentina nr. 87. 6 Bucuresti 591027300LEI Str.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. sect. 1. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. A. bl. 78. sect. bl. 1. sc. sect. bl. Vintila Mihailescu nr. Virtutii nr. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. sc. 61. Y14. 1. bl. 43/4D. 1. sc. 8. 5. et. et. bl. sc. 23. 2. 19. bl. Mohorului nr. bl. et. Marin Serghiescu nr. 93. sect. bl. apt. sc. 4. Danubiu nr. Traian Vuia nr. Partiturii nr. C3. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. R12. apt. sc. apt. 90. B. Izv. Ialomita 255166520LEI Str. 1. bl. bl. P2. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. bl. 36. apt. Vislei nr. Giurgiu 158393480LEI Sos. 9. H15. sc. 73. Masina de paine nr. 37. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. et. 3. sect. 2. sect. apt.

apt. bl. B. 13. 3 Bucuresti Bld. 2 Bucuresti Sos. 1. A. bl. A. apt. S17. sc. 3 Bucuresti Str. Ceairului nr. Camil Ressu nr. 1. 64. sc. 2. sc. bl. apt. Cpt. Grecescu nr. 4. 3. Plt. 5. bl. Icoanei nr. 2.18. sc. bl. PM43. 9. 9. 12C. 22. et. sect. apt. 7. 25. et. 41.6.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. A. 134. Pitesti jud. 74. bl. sc.1. 6 Bucuresti Str. 5 Bucuresti Str. 2 Aleea Sandulesti nr. 31. bl. 8. 6. N3. 13. 134. sc. Mihail Sebastian nr. sc. sc. 33. Bucuresti Str. 2. sect. 74. B. 41. S6. sect. apt. apt. sect. et. A. M2. et. bl.Z 20. 9. sc. sect. bl. A. et. ap. bl. 8A. apt. Buzau Str. Abrud nr. Mihai Bravu nr. 12C. B. apt. Ceairului nr. sc. 140. 22. 1. C. bl. sect. sc. Dr. 6. apt. sect. 5. 109 Giurgiu jud.F. 56. R18. Lunguletu jud. 45. sect. et. apt. 7. 13. et. apt. 102. bl. et. bl. 1. 2. 1. 5. sect. 6. D21. bl. 7. D21. 6. Dimbovita Com. sect. 26. AC. sect. et. 18. sect. 12. 4 Bucur Str. 31. sc. sect. apt. 2 Str. et. 31.12. 3 Bucuresti Com. bl. 202. Nedelcu Ion nr. et. 33. Camil Ressu nr. 5. 31. 10. apt. apt. Mihai Bravu nr. 158. sc. 26. Dimbovita Str. A. sect. bl. nr. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. 2. 3 Bucuresti Bld. S6. sect. apt. sect. I C Bratianu nr. et. Abrud nr.1 Mai nr. Emil Racovita nr. Lunguletu jud. 5 Bucuresti Bld. Smeeni jud. 202. bl. 3 Bucuresti Str. Braşoveni nr. sc. Ceairului nr. Arges Str. B. E17. 1. sc. R18. 67. sc. 2 Bucuresti Bld. 6 Bucuresti Str. sector 1 Bucuresti Com. 6. 26. apt. B. Aleea Compozitorilor nr. apt. 8 Bucuresti Sos. bl. Toamnei nr. apt. bl. 1. sc. A. 5. sc. 74. Emil Racovita nr. Dimbovita Com. M2. et. Lunguletu jud. et. sect. sc. M2. apt. 28. bl. bl. N3. apt. 5 Bucuresti Str. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 3 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Str. sc. 6. Ghita Serban nr. 140. sect. apt.sect. 2 Bucuresti Bld. sc. sect. bl. 6.R. bl. Mihail Sebastian nr. Nicolae Licaret nr. 5. 4 Bucur Str. 3 Bucur Str. sect. 2. sect. 26. et.

apt. A. Republicii nr. 2A. G11. bl. sect. sect. Alexandru Obregia nr. 38. bl. apt. 7. 46. sc. 38. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. Biborteni nr. sect. 2. 61. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. sect. 61. 184A. 2. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. et. et. et. sect. sc. Basarabia nr. 7. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. Voicu C Petra sect. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 43. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. sect. 44. 4. 2. M5. G10A. 3. A. 2. Pantelimon nr. 10. 5. sc. et. 9. sc. sc. G11. 50. et. 61. 37. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. Birlad jud. 10. H31. sect. apt. sect. sect. sect. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. apt. sc.Visan G Ioana Str. 43. Mizil nr. MY8. A. A. B. Iancului nr. 35. Lipova nr. 2. bl. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. sect. et. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. 66. apt. Basarabia nr. 9. bl. sect. bl. B. apt. G10A. bl. sc. 31. apt. G30. et. 103B. 291. P53. apt. bl. sect. 15D. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. sc. bl. 1. apt. sc. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. apt. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. Lugoj nr. 171. 1. sect. sc. 14. 5. 4. sect. sect. 4. 2. sc. sc. bl. 19. 13. 79. Radu Voda nr. sect. Mizil nr. sect. sc. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. bl. apt. Lipova nr. Motoc nr. 5. sc. bl. 16. Turda nr. Basarabia nr. apt. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. 36A. sc. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. bl. apt. 10. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. apt. 304. sc. II33. bl. bl. R15. G30. Cenad nr. 2. sect. Turda nr. 40. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. 3. 58-70 apt. 1. apt. A39C. bl. 59. 244. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. D. 35. 4. Valea Buzaului nr. 4. 14. et. sc. sc. 2. Giurgiului nr. 1 Bucuresti Str. bl. P65. 1. 40. bl. 4. 2. sc. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. D. bl. 1 Bucuresti Str. 24. 103B. 38. bl. sect. 9. Alexandru Obregia nr. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. 2. 184A. AD 41. apt. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. Apusului nr. 10. A. 10. sc. sect. sect. 7. 79. bl. apt. 10. sect. 1. 4. sect. apt. apt. et. 8. 10. 37. Novaci nr. B8. apt. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. Complexului nr. et. apt. Iancului nr. Complexului nr. A.16. bl. apt. sect. et. sect. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. Lugojana nr. et. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. et. bl. Valea Buzaului nr.

Mihai Eminescu.sc.890.ap. ION ARSINTE I.ap.sc.636.C.200LEI Str.Bistrita-N.Poligonului.sc.250LEI Str.B.ap.7. 32. EMIL BACIU S.F.sc.Axente Sever.Bistrita-N. EMILIA ANCA T.14 / Bistrita 13.6. VIRGIL ANDREICA I. 3.934.17.A. 113.sc.ap. bl. 22. sc.10A / Bistrita 436.F.523.ap.C.716.105.396.sc.ap.nr.440LEI Str. sc.Axente Sever.22.991.ap. IOAN BERARI G.500LEI Str.080LEI Al.594 / Jud. 1 Bucuresti Sos. 1. C.800LEI Com.ap. AURORA AVRAM T.Muncelului.16 / Bistrita 311.000LEI Intr.ap. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.69 / Bistrita 36. apt. 4 Bucuresti Bld.000LEI Str.C.704.14 / Bistrita 55.nr.11 / Bistrita 53.59 / Bistrita 23.Bistrita-N.sc.nr. sc.605. sect.Josenii Birgaului / Jud.1.920LEI Str.5.12 / Bistrita 10.160LEI Str.47 / Bistrita 39.Imparatul Traian.172.5.nr. 22.32 / Bistrita 26.B.700LEI Str.nr.sc. 48.nr.000LEI Str.800LEI Com.nr.nr.sc. ap. Al.nr. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D.Livezile / Jud.C. IONELA LILIANA BACIU I.69 / Bistrita 5.850LEI Bld. IONEL VALER ARCALEAN V.nr.ap.A.339.ap. Alexandru Obregia nr. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.sc. B6.480LEI Al.13 / Bistrita 31.nr.084.781.84. sc. sect.A.Bistrita Birgaului. SILVESTRU ANTAL G. EMILIAN BARABAS G. et. ILEANA AMBRUS I.30 / Bistrita 74. apt.nr.6.2/A / Bistrita 14.sc.206.496. bl.7.16. PAUL LEON ANDRONESCU T.nr. PARASCHIVA BENDE A. 1 Bucuresti Bld.B. VALERIA BARBOS O.59 / Bistrita 29.ap.nr. 4.400LEI Str.nr. sect.nr.650LEI Intr.Garoafei.nr.280LEI Str. 22.ap.sc.Dogarilor.nr. 10.sc.16 / Bistrita 103.645.C.nr.Axente Sever.6. sc.nr.ap.3.Muncelului. Pantelimon nr. 1 Bucuresti Cuza Voda nr.Garoafei.F.792. VASILE ALUAS A.188.nr.ap.nr.ap. B. sect. LUCRETIA ANDREICA L.ap.740. I Cuza nr. I Cuza nr. MARIA APOSTOLESCU T.10. GRETA MIRELA ARSINTE C. 58. et. 1. 45.1. ANA PALAGIA BACIU I. et.ap.Vasile Alecsandri.14.Spatarului.30 / Bistrita 10. MARIA ADRESA DIF LEI Str. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C. MARIA ANCA I.11.16.008. ADRIAN BACHIS L. AVRAM BACOTIU A.G-ral Grigore Balan. IOAN MARCEL AMBRUS I. GAVRIL AVRAMESCU N.nr.7 / Bistrita 18.300LEI 246 .5 / Bistrita 10. 5. 12.George Cosbuc.372.24 / Bistrita 56.Garoafei. 1.121. 1.491.600LEI Bld.Sucevei.sc.sc.800LEI Str.G-ral Eremia Grigorescu.64.sc.30 / Bistrita 65.24 / Bistrita 16.160LEI Com.ap. 10.ap. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M.Clopoteilor.nr.880LEI Str. apt.440LEI Str.568.nr. LUCIAN MARCEL BACIU P.Dogarilor.800LEI Str.ap. sect.C.1. RODICA ARCALEAN L.54 / Bistrita 15.696.C.E. 328.nr.nr. Al.Tudor Vladimirescu.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.390LEI Str. 10. sect. bl.A.Independentei. R10.558.Garii. ap.23 / Bistrita 20.6 / Bistrita 33.B.6/A / Bistrita 97.Sub Cetate.Axente Sever.Tudor Vladimirescu.nr.409.000LEI Cartier Viisoara. GHEORGHE ACATRINI GH. 10.5.661.B.nr.050LEI Str. 4.372.600LEI Str. 4 Bucuresti Bld.730LEI Str.Colibitei.sc.sc.185 / Bistrita 19. 4. et. sc.47 / Bistrita 92. ap.000LEI Str.A.39.

000LEI 21.081.475LEI 56.Teaca.6 / Bistrita Str.36 / Bistrita Str.55 / Bistrita Com.789.Independentei.nr. IOAN BONDAR S.A.2.744.13 / Bistrita Str.Bistrita-N.nr.Constantin Roman Vivu.sc.nr.Bistrita-N. FLOAREA SAVETA BUZAN A.ap.194.160LEI 5.20.nr.sc.17 / Bistrita Al.A.38 / Bistrita Str. VIOLETA BUDELICEANU V.372.7 / Jud.852.76 / Bistrita Str. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.nr.nr.nr. Str.420LEI 21.bl. NASTASIA BOROS I.Cerbului.ap.880LEI 23.ap.Artarilor. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.750LEI 247 .161.2 / Bistrita Str.Grivitei.Dumbravei.120.nr.sc.Petru Maior.ap.5. DORIN VIRGIL BIDIAN G.480LEI 31.744.23.A. MARIA LUCRETIA BORZEI V.Vasile Lupu.ap.106.153.000LEI 210.4 / Bistrita Com.sc.940LEI 10.Dragos Voda.Pop de Basesti.nr.22 / Bistrita Com.sc.sc.nr.744.ap. RODICA BOB V.340LEI 75.sc.nr.Marasesti.Pandurilor.sc.3 / Bistrita Str.828.120LEI 48.Plopilor.1. MIHAELA TATIANA BOR I.Mihai Eminescu.ap.ap.A.sc.sc.600LEI 22.680LEI 38.Decebal.ap.G-ral Grigore Balan.Artarilor. CORNELIA BRIA I.Imparatul Traian.4 / Bistrita Str. MARIOARA CALAUZ I.550LEI 4.1. Al.978.4.nr.520LEI 20.nr.3.484.nr.733.2B.A.Tiblesului.sc.11 / Bistrita Str. EMILIA CALUS P.ap.nr.950LEI 81. LAZARICA BOR I.nr. MARIA CARDOS D.26 / Bistrita Str.13.53.ap.77 / Bistrita Bld.1.ap.A.Cerbului.sat Bidiu.Tiberiu Brediceanu.ap.nr.560LEI 77.sc. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.nr. VASILE BOB E.163.Decebal.C. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V.A. IOAN BILICA I.960LEI 20.3.Vasile Alecsandri.20 / Bistrita Al.400LEI 10.17 / Bistrita Str.A.sc.nr.11.39.Artarilor.ap.210.nr.600LEI 15.ap.Gh.ap.19.nr.Bistrita-N. NICOLAE CHEREBETIU A. Al.ap.720LEI 35.Plopilor.nr. RAVECA BRATFALEAN V.Grigore Moisil.474.400LEI 87.ap.ap. A.A. NICULAE CACIOR V.C. ALEXANDRU BRATFALEAN V. MARIANA BIHARI A.sc.51 / Bistrita Str.51 / Bistrita Str.12 / Bistrita Str.BERBECARIU F.16. ADRIAN BUNGARDEAN G.376.28.20 / Bistrita Com.Trandafirilor.ap.Ion Minulescu. LIVIA BORZOS A. VALER IOAN BORTES GH. Str. VASILE BILEGAN G.Imparatul Traian.ap. ANETA CRISTINA CERNAT V.200LEI 20.000LEI 3.000LEI 75.111.D.nr. NISTOR BOTA V.Tineretului. IOAN CASIAN BOAR I.A.241.sc.sc.A.sc.B.ap.ap.000LEI 4.nr.Gh.ap.A.sc.179 / jud.083.ap.600LEI 66.Sintereag. LAUREAN RADU BROASCA V.9 / Bistrita Al.sc.nr.320LEI 25.sc.ap.sc.220.840LEI 14. GHEORGHE BULAT M.6 / Beclean / Jud.000LEI 12. MARIUS BOROS I.520LEI 406.nr.sc.203.B.17 / Bistrita Str.050LEI 21. 52.2A.818.18A / Bistrita Str.3 / Bistrita Str.Bistrita-N.061.sc.30.Andrei Muresanu.6.nr.2. Str.A.Bistrita-N.G. MARIA BUJOR I. IOAN BODNAR I.29 / Bistrita Al. MARIA BLAGA I.sc.26 / Nasud / Jud.Andrei Muresanu.000LEI 10.43 / Bistrita Str.100.B.18 / Bistrita Str.400LEI 31.B.13 / Bistrita Str.sc.Lechinta / Jud.331.683.679. TODOSIE BIROU I.000LEI 21.nr.ap.Pop de Basesti.220LEI 49. CRISTIAN BORTES GH.ap.13 / Bistrita Str. Str. JENICA CAIZER GH.790.650.996.Pietrosu.nr.A.A.nr. Com.B.nr.44.7 / Bistrita Str.bl.Andrei Muresanu.Bistrita-N.24 / Bistrita Str.D.200LEI 129.nr.6.30.sc.000LEI 131.nr. PAVEL BORSA A.15 / Bistrita Str.bl.4.6.sc. VALERICA GINA BOTA N.ap.Sieu-Odorhei.26.sc.000LEI 45.605 / Jud.Violetelor.24 / Bistrita Str.Ion Luca Caragiale.338.nr. MARIA ADRIANA BLAGA T.366.8.sc.ap.sat Budacu de Sus.B.nr.nr.Petru Maior.164.ap.20 / Bistrita Str.nr.558.244 / Jud.039.4.703.nr.Bistrita N.Tudor Vladimirescu. MARIA BUFU I.39.B. OTILIA BUZAN N.158.sc.Ineu.120LEI 159.7.A.160 / Jud.337.223.18.sc.6 / Bistrita Com.088.nr.C.1.390LEI 6.ap.5 Str.000LEI 20.nr.200LEI 14. ELENA BROTUC V.7 / Bistrita Bld.624.ap.sc.A.34 / Bistrita Str.ap.640LEI 32.ap.837.017.Panait Cerna. MARIANA Bld.nr.B.Cetate.280LEI 7.Matei.Bistrita-N.nr.850LEI 3.A.C.sc.530LEI 26.B2.nr.

C.600LEI 6.G39. MARIANA TEODORA CIOANCA I.nr.sc.560LEI 33.000LEI 35.762.nr.48 / Jud.Tiblesului.Bistrita Birgaului.1. CORNELIA CHERTES I.nr. IRINA CHICIUDEAN S.900LEI 98. COSMINA CAROLINA CHISA I.nr.873.5.nr.sc.Garoafei.000LEI 23.ap.nr.1.sc.nr.2A. ELENA CREANGA V.ap.sc.152.107.Dragos Voda.ap.543.sc.ap.800LEI 30.bl.B.1.C.D.078.600LEI 7.7. Com.nr.15 / Bistrita Str.1.A.Bistrita-N.610LEI 12.092.800LEI 248 .348. IOAN CIRA N.sc.ap.58 / Bistrita Com. SCRIDON COMAN G.nr. Tiha Birgaului / Jud.nr.nr.sat Bidiu. VIOREL CHIBULCUTEAN S.120LEI 5.4.B.ap.550LEI 102.A. GAVRIL CHIRALI I.Cosbuc.ap. Str. DOINA COMAN T. SAMSON CRISTEA G.nr.305. DANIEL DYAN COSTEA G.nr.12 / Bistrita Str.400LEI 63.12 / Bistrita Str.B.Visinului.169.920LEI 16.960LEI 5.160LEI 34.143.1.610. IOAN CORDOS I.752.600LEI 207.nr.700LEI 21.364.14 / Bistrita Str.71 / Bistrita Str.1. OLTITIA FELICIA CHISA T.446.Micestii de Cimpie. TEODOR COCIS M.B.77 / Bistrita Com.006.nr.nr.sc.Bistrita-N.ap.sc.1.10.294.Matei.840LEI 320.Octavian Goga.375LEI 92. GRIGORE CONT I. ELENA COSTEA I.nr.ap.Al.29 / Bistrita 32.196.bl.8 / Bistrita Bld.sc.229.Andrei Muresanu.42 / Bistrita Intr.ap.709.sc. Al.Octavian Goga.219.15 / Bistrita Str.nr. ANA ANGELA CORDOS I.sc.Bistrita-N.16.2B.ap.31.Imparatul Traian.409.B. GILDA RAMONA COSTEA S.sc.ap.maj.B.Nicolae Balcescu.840LEI 41.11 / Bistrita Str.ap.28.nr.1. MARIA CSENDER L.Decebal.5 / Bistrita P-ta Petru Rares. ION CIUBULEAC P.339.nr. CONSTANTIN COTOI A.sc.8 / Bistrita Calea Moldovei.325.sc.Heniu.450LEI 20.nr.D.20 / Bistrita Str.356.861.600LEI 82.nr.nr.200LEI 135.462.12 / Jud.nr.250 / Jud.ap.sc.17. MARTIN COCIS T. IOAN CHISA I.350LEI 39. MARIA CRISTUREAN P. MARIA CRETU R.7 / Bistrita Al.nr.A.560LEI 9.nr.36 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.Rodnei.12 / Bistrita Tiha Birgaului.235.38 / Bistrita Str.nr.5 / Bistrita Str.ap.440LEI 31.6 / Bistrita Al. FLOARE CURTA A.120LEI 93.Pietrosu.269.980LEI 50. DORA ANTONIA CORDOS I.sc.C. STEFAN CLOPOTAR P.sc.bl.nr.sc.200LEI 26.200LEI 27. IOAN CORDOS V.Soimilor.sc.B.302.Sucevei.11 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str.35 / Bistrita Str.B.1Decembrie. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.sc.960LEI 54.313 / Jud.200LEI 12.nr.A. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.141.Octavian Goga.Visinului.Vasile Lupu.nr.Pescarilor.6.C.nr.sc.ap.Imparatul Traian.11 / Bistrita Str.789.6B.4 / Bistrita Intr.nr.16 / Bistrita Str. Str.Sg.sc.8.ap.Pescarilor.ap.sc.000LEI 48.Alba.38 / Bistrita Str.nr.nr.500LEI 76.9 / Bistrita Str.ap.8.Calin.161.Pietrosu.167 / Jud.ap.ap.Lt.sc.85 / Bistrita Str.704.757.29 / Jud.ap.16 / Bistrita Str.1 / Bistrita Str.ap.440.Panait Cerna.978. TOADER COMAN S.8.16 / Bistrita Bld.401.Piriiasului.sc.Heniu.C.Independentei.B.nr.B. LEON GHEORGHE Str.320LEI 7.Nasaudului.A.sc.983.Bistrita-N.22 / Bistrita Babiciu / Jud.A.3.16.G-ral Grigore Balan.000LEI 12. SUSANA COCOS G.nr.A.sc.Solomon Halita.17 / Bistrita Str.nr.424.nr. SAVETA CORUTIU V.560LEI 71.B.sc.nr.720LEI 90.10. Str.ap. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.1.000LEI 10.227.1.040LEI 8.15 / Bistrita Nasaud.675LEI 163.000LEI 62.CHERTES I.750LEI 11.000LEI 76.167 / Jud.sat Visuia.ap.nr.A.bl.ap. Tiha Birgaului.nr.024.6 / Bistrita Str.Mihai Eminescu.494.15 / Bistrita Str.sc.ap.1.B.8.ap. MARIA CIOANCA M.16.nr.B.Olt Com.ap.1.442. GHEORGHE COSTEA I.ap. ILEANA CIOANCA M.900LEI 17.nr.3.ap.996.100LEI 114.Ursului.7A.ap.980.100LEI 30. MINERVA COLACI V.ap.800LEI 4.ap.19 / Bistrita Str. PETRE COT I. RODICA CRACIUN I.7.sc.A.B.Octavian Pop.ap.119.sc.Liviu Rebreanu.025. CORNELIA COTUT I.050LEI 18.Bistrita-N. Str.Axente Sever. MUCUS COCIS E.A. FLORIN CHIOREAN V. CORINA DOINA CRISTUREAN T.Bistrita-N.Bistrita-N.Bistrita-N.nr.A.Solomon Halita. PETRU COSTEA P. LASZLO CSIKI F.sc.10 / Bistrita Al.ap.6.

Al.nr.sc.31 / Bistrita Str.2.880LEI 1.Pescarilor.ap.400LEI 11.Independentei. FLORIN DREPTATE I. AURICA FIERA D. DANUT A. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.250LEI 8.34 / Bistrita Str.138A / Jud.sat Fintinita / Jud.170LEI 29.O.11 / Bistrita Str.Bistrita Birgaului.600LEI 238.sat Visuia.nr.471.nr.712 / Jud.2.239.ap.052.ap.000LEI 67.20 / Bistrita Com.440LEI 30.Imparatul Traian.840LEI 40.17 / Bistrita Bld.600LEI 11.BistritaN.sc.30.G-ral Grigore Balan.361.435.Tudor Vladimirescu.Andrei Muresanu.sat Negrilesti.Simion Balint.ap.ap.22 / Bistrita Com.Ion Minulescu. ELENA DEAC I. CORNEL FILIPOI A.Petre Ispirescu.000LEI 2.B.BistritaN.sc.nr.B.7.nr.ap. AUREL DAN A.855.122.nr. DORINA FELECAN I.nr.Muncelului. IOAN DEAC T.sat Chintelnic. BABI KATI DOBOS A. IOANA DOBROI N. SAVIN DAN S.6 / Bistrita Com.D.C.640.ap.23.Micestii de Cimpie.3 / Bistrita Str. LEONTIN Intr.16 / Bistrita Bld. ALEXANDRU EMIL A.14 / Bistrita Str.sc.2.ap.320LEI 24.sc.A. CONSTANTIN DREPTATE E.sc.1.ap.ap.28 / Bistrita Al.245.200LEI 163.Bistrita-N. IOANA A.nr.Ion Minulescu.ap.491.nr.098.nr.nr.Ghinzii.B.877. AUREL MARIAN FILIPAS I.Cluj Com.286.nr.Cosbuc / Jud.045.8.ap.Bistrita-N.57.625.Ciceu-Giurgesti.nr.A.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.BistritaN.409. ALEXANDRU DANILA E.104 / Bistrita 5.D. OVIDIU COSTIN G.nr.8.480LEI 179.190.sc.nr. Com.D.nr.ap.Lacramioarelor.ap.Bistrita-N. Com.Ion Minulescu.sc. ADRIAN DANILA I.nr.Bistrita-N.nr.1.177 / Jud.20 / Bistrita Com.sc.000LEI 31.A. SIMONA DIPSAN I.22 / Bistrita Bld.000LEI 1.nr. ILEANA DUMITREAN S.sc.ap.430.nr.sc.1.600LEI 102.Ilva Mica.Micestii de Cimpie.013.969. ALEXANDRU DEIAC A. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.D.Piriiasului.600LEI 149.904.7.ap.sat Fintinita / Jud.nr.116.B.281.640LEI 20. TIBI DEMIAN I.2.B.ap.7A.600LEI 72.497.27 / Bistrita Str.160LEI 20.Margaretelor.31.744.sc.895.Principala.ap.4 / Bistrita Str.563 / Jud.56. Str.040LEI 23.nr.20 / Bistrita Str. GABRIELA FAGARASAN M.Micestii de Cimpie.nr.15 / Bistrita Al.Decebal.7.106 / Bistrita Com.nr.934. TUDORITA DRAGAN V.20 / Bistrita Str.Bistrita-N.000LEI 89.505.nr.Privighetorilor.sat Negrilesti. ANA DEIAC A.nr. IOAN D.391 / Jud.ap.20 / Bistrita Str. Al.Alex.391 / Jud. Str.31 / Bistrita Str.B.389.320LEI 31.186.nr.Ion Minulescu.34 / Bistrita Str.Garii.Ion Luca Caragiale.ap.str.430LEI 20.7.nr.B. IOAN A.E.sc.751.181.nr.017.875.str.925.Imparatul Traian.Bistrita-N.560LEI 32.280LEI 622.sc.563 / Jud.913.sc. ANA DAMIAN I.280LEI 45.200LEI 249 .744.440LEI 84. Com.960LEI 83.nr.872.sc. OLIMPIU FAGARASAN P.227.840LEI 5.400LEI 28.000LEI 23.Bistrita-N.sc.Odobescu.sc.12 / Bistrita Str.ap. RADU FELECAN V.sc.nr.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.Ciceu-Giurgesti.sc.A.348.Ion Minulescu. NADIA FLORICA DEAC N.138A / Jud.7. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.7.A.040LEI 33.B.Principala.Privighetorilor.Andrei Muresanu.464.290LEI 331.CURTUIUS I. Str. ADINA MIHAELA DEMIAN S.nr.nr.B.sc.240LEI 70.687.B.nr. ELENA DAN F.46 / Bistrita Calea Moldovei. ECATERINA DOBRICEAN L.Ion Minulescu.BistritaN.sc. AUREL FIGAN A.St. Str.B.200LEI 9.1 / Bistrita Str.000LEI 30.16 / Cluj-Napoca / Jud. Str.7A.ap.Romana.nr.nr.400LEI 53.200LEI 177.77 / Bistrita Com. EMIL DANILA T.nr.000LEI 16.360LEI 6.Micestii de Cimpie.A. IOANA DRAGOMIR S.Sieu-Magherus.20 / Bistrita Str.30 / Bistrita Str.080LEI 8.Ilva Mica.1.ap.sc.nr.356.bl. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.189 / Bistrita Bld.nr.sat Visuia.1.Iosif.nr.Independentei.B.ap. IOAN DRAGAN G.sc. EMILIAN MIRCEA FIGAN A. Com.820LEI 4.

140 / Jud.160LEI 14.425LEI 31. CRISTIAN IOAN GALESIU D.A.Galatii Bistritei.10.Bistrita-N.A.424.sc.730LEI 251.1.619.20 / Bistrita Al.8.ap.ap.21 / Bistrita Al.ap.360LEI 109.140 / Jud.A.A.13.nr.Plopilor.BistritaN.str.sc.Bistrita-N.558.Bistrita-N.ap.181.sc.B.2.53.sc.200LEI 1.Ineu. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.Privighetorilor.Bisericii.400LEI 292.Bontida.545.Cluj 11.B. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.nr.Andrei Muresanu.16 / Bistrita Str.640LEI 19.C.ap.275LEI 622.Cluj Cartier Viisoara.D.186. Al.800LEI 16.103.47 / Bistrita Com. ELENA GALUT P.400LEI 11.nr.14.A.Dumbravei. ADRIAN GHERMAN G. IOAN FLORE I.nr. Com.15 / Bistrita Str.395.162 / Jud.200LEI 21. ELZA FRENT V. MARIUS IOAN GHIT M.8 / Bistrita Str.ap.086.nr.Republicii.nr.nr.5.ap.000LEI 2. RAVECA GALUT P.sc.375LEI 49.857.002.2.sc.965.Josenii Birgaului.5 / Bistrita Str.A.8.A. TODORA GAVRILAS V.16 / Bistrita Str.Trandafirilor.000LEI 29.nr.403.ap.sc. DUMITRU GIROSA E.nr.15 / Bistrita Str. MARIA FODOR C.980. Com.4.8 / Bistrita Al.Colibitei.sat Rusu Birgaului.260.sc.Tineretului.590LEI 11.Constantin Roman Vivu. NICULAE FULMER I.Axente Sever.Deda.030LEI 10.sc.Pietrosu.nr.800LEI 1.Margaretelor.14.Mures Str.160LEI 57.000LEI 19.ap.Bistrita-N.ap.600LEI 37.1.ap.8 / Bistrita Str.171.831.80 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.ap.C.6.Principala nr.B. MIRELA GHEORGHE S.Arinilor.A. ELZA GALUSCA D.490.480LEI 7.62.517. TOADER GALEA I. Claea Moldovei.906.D. MARIA FRUNZETI T.30.sc.Cluj Str.15 / Bistrita Str.sc.C.nr.Margaretelor.bl.nr.160LEI 39.nr.nr.62 / Singeorz-Bai / Jud.ap.5 / Bistrita Str.219.600LEI 49. IOAN GAVRILOAIE I.ap.320LEI 39. NICOLETA ADELA GAVASI M.95A.31 / Bistrita Com.8.G.Muncelului. DUMITRU GAVRA D. DOROFTEI GHERMAN D.R3.160LEI 15.sc.A.Ineu.sc.A.sc. COLOMAN FOGORASI D.221. ANDREI GALUT P.000LEI 84.23 / Cluj-Napoca / Jud.3.Bistrita-N.5 / Bistrita Al.ap.nr.616.D.82 / Bistrita Al.nr.Constantin Roman Vivu.114 / J Str.Stefan cel Mare.452.15.Andrei Muresanu.780LEI 104.nr.850LEI 31.FLORE I.1.nr.nr.E.Parva.sc.Andrei Muresanu. FLORIN GECAN I. GHEORGHE GHERMAN I.041.sc.nr.16 / Bistrita Com.14.424.2 / Bistrita Str.000.nr.760LEI 10.ap.040LEI 250 .C.B.297 / Jud.1.400LEI 5.Constantin Roman Vivu.4.Imparatul Traian.527.Bistrita-N.nr.632.ap.C. ION GAINARU G.640LEI 3.32. PANTELIMON GANEA L.5 / Bistrita Com.8.sc.sc.nr.555.sc. Str.Lacramioarelor.sc.nr.920LEI 63.15 / Bistrita Com. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.52 / Bistrita Bld.sc. Al.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.ap.str.Josenii Birgaului.790LEI 45. MARIA FLOREA G.237.B.ap.ap. TRAIAN GAINARU TURLAS I. TOADER GIURGIU E.062.000LEI 91.ap.4 / Bistrita Str.640LEI 4.79 / Bistrita Com.ap. MAGDALENA Com.sc.10 / Bistrita Str.9.356.ap.nr.13 / Bistrita Str.nr.ap.46.425LEI 23.700LEI 7. ILEANA FUNARU I. CORNEL GHERMAN G.sat Viile Tecii / Jud. SABINA FLORE P.C.400LEI 41.267.190.Josenii Birgaului.ap.Garoafei.526.nr.Lechinta. TITUS GAVRILESCU C.427.sc.sc.nr.sc.sc.339.nr.320LEI 41.nr.39 / Cluj-Napoca / Jud.476.nr.Privighetorilor.892 / Jud.529.517.ap.nr.E.Axente Sever. ELENA GALBEN T.11-13.79 / Bistrita Str.sc.671.nr.ap.nr.nr. Str.320LEI 48.Teaca.2.ap.000LEI 20.A.Constantin Roman Vivu.960LEI 46.29 / Bistrita Al.8 / Bistrita Al.265LEI 42.ap.nr.12.sc. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.16 / Bistrita Str.nr.98 / Bistrita Str.22.32 / Bistrita Intr.sc.573.317.sat Herina / Jud.nr.ap.221 / Jud.470.C.ap. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.B.Axente Sever.Artarilor. GHEORGHE GALBEN I.ap.sc.nr.Imparatul Traian.ap.720LEI 287. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.B.799. OVIDIU SILVIU GECAN F. GRIGORE FLORE S. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.nr.Independentei. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.nr.

nr.ap.389.3 / Bistrita Str.090.nr.sat Nimigea de Jos.722 / Jud.400LEI 27. IOANA HREHORET Z.nr.ap.030LEI 27.Decebal.C.nr. ILEANA HOROBET I. IOAN IMBROAIE M.bl.Bistrita-N.348.413.GLIGOR M.nr.967.sc.7 / Bistrita P-ta Libertatii.sc.2 / Bistrita Str.3.ap.ap.Basmului.1.600LEI 72.ap.800.127 / Jud. ANA HERINEAN V.ap.2.ap.920LEI 9.53.sc.ap.B.Axente Sever. SILVESTRU HEGEDUS P.sc.nr.060LEI 2.Tineretului.364.1.bl.1.C.nr.Lechinta.ap.A.Telciu.367.Bisrici.sc.043. NASTASIA IONASCU G.389. Al.B.sc.D. Bld.1.200LEI 11.225.B.934.1.686.223. ALEXANDRU HODOROGA A.nr.Gheorghe Sincai.sc.070.B.1 / Bistrita Bld.Bistrita-N. GEZA HANGAN S.nr.nr.17 / Bistrita Al.21 / Bistrita Str.70 / Bistrita Com.16 / Bistrita Al.ap. AUGUSTIN HODOROGA A.Prundu Birgaului. Com.A.bl.250LEI 1.Imparatul Traian.186.ap.920LEI 25.246 / Jud.B.039.C.Panait Cerna.1.453.Lechinta.A.001.935.5.540LEI 8. MARIA GROSAN I. FLOAREA IOJA I.B.85 / Bistrita Bld.000LEI 14. ANA HOTIMA N.Andrei Muresanu.nr.10 / Bistrita Str. Str.389.sc. ION MARIN GROSS V.sc.ap.11.927.39 / Bistrita Al.42A / Bistrita Str.320LEI 8.A.800LEI 41. ERZSEBET GORBAI F.nr.680LEI 46.D.Imparatul Traian.2.sc. REGHINA ILOVAN G.Avram Iancu.485.36 / Bistrita Com.nr. IOAN IOJA I. MIRCEA RADU Str.902.315.sc.44 / Bistrita Str.nr.nr.Dornei.450LEI 20.200LEI 20.800LEI 20.840LEI 43.Ecaterina Teodoroiu.297.261.ap.8.ap.nr.Ciresului.sc.720LEI 251 .ap.Calimani.2.Andrei Muresanu.nr.1 Decembrie.ap.6.34 / Bistrita Str.5.1.Ursului.11 / Beclean / Jud. LIVIU HERINEAN V.D.14 / Bistrita Al.457.025LEI 43.nr.nr.Nimigea.nr.000LEI 26. ALEXANDRU IONASCU I.1 / Bistrita P-ta Morii.Bistrita-N. VALERIA HODOROGA A.L2.Bistrita -N.nr.B.19 / Bistrita Com.040LEI 36.Solomon Halita.ap.500LEI 8. ALEXANDRU HORVAT F.Zorilor.13 / Bistrita Bld. ALEXANDRU HODOROGA A.sc.nr.600LEI 1.67 / Bistrita Intr.100LEI 107.401.200LEI 59.15 / Bistrita Str.nr.bl.1.Bistrita-N.bl.360LEI 6. FLORICA HAPCIUC GH.830LEI 10. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.Crinilor.A.ap.988.Bistrita-N.sc.31. Al.nr.nr.275LEI 58.170LEI 18.160LEI 38.sc.73 / Bistrita Intr.Lechinta. Str.389. GHEORGHE HARRA R.11 / Beclean / Jud.240LEI 5.33 / Bistrita Str.sc.C1.ap.sc.135.Florilor.str. Com.Plopilor. Str.16 / Jud.44 / Bistrita 39.560LEI 30.E.Turturelelor.ap.978.ap.932.500LEI 14.Gheorghe Sincai.sc.6.nr.ap.nr.sc. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.949.nr.171.nr.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.nr.B.27 / Bistrita Str.69 / Bistrita Intr.B.nr.579.28.280LEI 5.ap.11. CRISTIAN RADU HORT I.42.525.sc.sc.10 / Bistrita Str. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.ap.nr. GRIGORE GRIGOREANU A.3.ap.493. FLORICA HOSU V.4.1. FRASINA GRICIUIC G.800LEI 8.nr.13 / Bistrita Str.C.Decebal. MARIA HADNAGY L.nr.Clopoteilor.sc.sc.060.16 / Jud.021.ap.nr.Lechinta.nr.093.G-ral Grigore Balan.ap.080LEI 13. VALERIA HOTIMA G.281.88 / Bistrita Str.ap.466. MARIA GRAUR I.840LEI 26.190LEI 20.400LEI 11.sc.sc. NICOLAE ILIES S.Tihuta.Pescarilor.2.ap.Bistrita-N.200LEI 4. ATILLA GONCZEL L.sc.16 / Bistrita Str. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.070LEI 2. SORIN HERINEAN V.16 / Jud. CORNELIA HOROBET M.920LEI 2.nr. Str.440LEI 7.ap. ANDREI HERCIU R. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.450LEI 26. ELENA GONCZEL I.D.Bistrita-N.nr. Str.nr.73 / Bistrita Com.B.D.sc.11.Bistrita-N.417.Decebal. P-ta Libertatii.411.sc.Constantin Roman Vivu.nr.2.Zorilor.L2. STELUTA RODICA IONASCU T.13 / Bistrita Str.14.40 / Bistrita Com.145 / Jud.614.B. JENICA HORVAT A.660LEI 9.28.16.89/A / Jud.140.nr.Decebal.675.Turturelelor.475LEI 1.16 / Beclean / Jud. ANA GRAMA I.967.sc.B. DORIN RADU ILIES N.ap.ap.Bistrita-N.A.nr.nr.600LEI 12.Sub Cetate.19 / Bistrita Str.nr.sc. ALEXANDRU HREHORET I.sc.707.Bistrita-N.

Petre Ispirescu. EMILIA ANGELA Str.3 / Bistrita Str.Solomon Halita.sc.nr.360LEI 15.2 / Beclean / Jud.38 / Bistrita Intr.334.160LEI 6.nr. ANUCA ISTRATE T.sc.474. IOSIF JAKAB F.560LEI 22.170 / Bistrita Str.534.Independentei.22 / Bistrita Str.450LEI 6.sat Dorolea.Heniu. IOAN MARCU P.Pescarilor.ap.Sucevei.Bistrita-N.97 / Jud.A.sc. GAROFITA ISTRATE C.ap.L. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.6 / Bistrita Str.sc.nr.Bistrita-N. SUSANA KOLOZSVARI O.ap.376. ROZALIA MANUELA KIS M.Principala.38 / Bistrita Str.I.680LEI 164. Com.000LEI 8.3.757.B.907.192 / Jud. VOICU MANDACHE I.ap.174 / Jud.266. VIOREL MARIESAN E.27 / Beclean / Jud.F.nr.nr.sc.Livezile.nr.26 / Bistrita Al.ap.nr.nr.6.319.ap. CALIN TEODOR MANARCA I.Nimigea.ap.24.3.sc.1.nr.Nasaudului. ONORIUS IVAN I.558.nr. STEFAN LACATUS A.200LEI 16.nr.Colibitei.nr.3.nr.ap.B.5.Decebal.Garoafei.35 / Bistrita Str.bl.587.2.2.Zorilor.722.Caragiale.sat Mocod.ap.ap.ap.754.160LEI 37.13 / Bistrita Str.638.Bistrita-N.nr.Bistrita-N.Decebal.667.10 / Bistrita Com.6.33.sc. ONITA MAIER P.200LEI 18. Str.935. MARIA LACATUS V.023.nr.IRIMIAS I.280. RAVICA IUJA V.Fagului. Com.E.015.B.sc.ap.Granicerilor.1 / Bistrita Str.Pop de Basesti.320LEI 36.sc.B.D. LIVIA KEREKES I.350.35 / Bistrita Al.nr.173 / Jud.3A / Bistrita Al. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.Obor.Toamnei.45 / Bistrita Str.nr. GRIGORE TRAIAN MAN V.nr.200LEI 166.43 / Bistrita 2. PETRU MAGDEA I.ap.sc.15 / Bistrita Com.050LEI 36.700LEI 64.sc.10 / Bistrita Bld.nr.3.bl.1. GHEORGHE MANGA I.nr.ap.nr.nr.C.818.30.640LEI 20.E.ap.B.nr.nr.Cluj Str.8.22.ap.ap.162.Pietrosu.sc.52 / Bistrita Al.230LEI 4.Plopilor.D.427.sc.264.372.ap.850LEI 5.sc.sc.Panait Cerna.11 / Dej / Jud.nr.520LEI 6.13 / Bistrita Str.Garoafei. MARIA MANGA GH.040LEI 6.2.121. MARIA MANCAS P.489.48 / Bistrita Al.ap. VASILE LESAN I.9 / Bistrita Str.Plopilor. DOINA KOCSIS F.74 / Bistrita Str.sc.33 / Bistrita Bld.560LEI 17.sc.Artarilor.A.600LEI 31.63 / Bistrita Bld.4.000LEI 252 .A.4 / Bistrita Bld.2.ap.Axente Sever.ap.Bistrita-N.174. EUGEN MAEREAN I. OCTAVIAN IUJA A.59 / Bistrita Cartier Viisoara.845.Gh.Zambilelor.nr.sat Susenii Birgaului / Jud.sc.44 / Bistrita Str.nr.sc.A.nr.900LEI 13. RADU STEFAN JAUCA G. LIVIA SAVETA MANDRU G. Str.Iasomiei.sc.800LEI 14.409. MARIA KISS V.sat Dorolea. ADRIAN IACOB MAIRAN G. VICTORIA MAEREAN N.080LEI 3. OSCAR MACARIE A.820. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.nr.760LEI 20.nr.000LEI 15.4.25 / Bistrita Str.915LEI 11.280LEI 3.Stefan cel Mare.bl.B.D.1.4.23.ap.ap.A.ap.ap. ANGELA KISS A.nr.14 / Bistrita P-ta Bobilna. ANA KISS I. Str.Nicolae Titulescu.791.816.475.Solomon Halita.9.3.ap.118.ap.000LEI 88.358.nr.21A / Bistrita Str.600LEI 518.040LEI 4.sc.680LEI 311.400LEI 10.C.Prundu Birgaului.ap.600LEI 12.Caraiman.43 / Bistrita Str.B.str. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.nr. VIOREL LAKATOS F.Rodnei.1.18 / Bistrita Str.200LEI 49.Florilor. Str. ANA LEOCA T.728.13 / Bistrita Str.440LEI 41.Sucevei.A.160LEI 9. LIVIA MANILA A.nr.Cerbului.sc.ap.11 / Bistrita Com.ap. FLOARE MARGINEAN I. Al.760LEI 2.nr.Bistrita-N.B.1 Decembrie.nr.138 / Bistrita Str.nr.Bistrita -N.497.B.366.2A.5 / Bistrita Str.400LEI 6.nr.nr.741.759. HOREA SANDU MANARCA N.nr.B.A.Petre Ispirescu.223. DINA LEONTE G.24 / Bistrita Str.nr. CRISTINA GEORGETA MAN G.050LEI 38.sc.560LEI 78.Sieu-Odorhei.nr.C.074.4.Soimilor.800LEI 6.ap.sc. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.400LEI 52.674.62. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.sc.D.Toamnei.12 / Bistrita Str.Livezile.ap.sc.16.D.080LEI 9.061. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.sc.448.41.sc.sc.000LEI 10.3.T1.7 / Bistrita Al.Republicii.720LEI 26.440LEI 34.nr.

MARIANA MARIS I.Nasaudului.ap.ap.nr.8 Str.sc.Andrei Muresanu.Decebal.9.B.A.E.G-ral Grigore Balan. ANA MATEI I.C.904. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.ap.sc.Sucevei. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.800LEI 4.252.70 / Bistrita Str.nr.nr.Toporasului.Rodna.Octavian Goga.42.134.P2.766.9 / Bistrita Str.184.Voinicului.2.ap.ap.280LEI 3.844.nr. OVIDIU MOLDOVAN G.C. LIVIU CIFOR MATEI I.A.sc.5 / Bistrita Str.nr.880LEI 39.706. ALEXANDRU MARTI A.ap.Porumbeilor.nr.9 / Bistrita Bld.nr.ap.28 / Bistrita Apahida. ION MOLDOVAN I.240LEI 29. GRIGORE MIHUT V.nr.9 / Bistrita Str.578.24.E. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.ap.200LEI 92.21A / Bistrita Str.sc.4.924.sc. IOAN MOLDOVAN G.360LEI 113.49 / Bistrita Calea Moldovei.200LEI 20.nr.sc.ap.G-ral Grigore Balan.A.040LEI 13.11 / Bistrita Intr.626.ap. PAUL COSMIN MIHUT V.831.B.ap.74 / Bistrita Str.bl.22.13 / Bistrita Com.280LEI 115.47 / Bistrita Str.Voinicului.560LEI 17.ap.930.442. POMPEI MOLDOVAN T.ap. FINICA MOLDOVAN V. NECULAI MINZAT A.Petre Ispirescu.sc.339.C.sc.969.490LEI 2.B.120LEI 32.sc.730 / Jud.nr.Lupeni.20 / Bistrita Al.6 / Bistrita Str.sc.000LEI 106.Heniu.4 / Bistrita Str.ap.000LEI 10. TEOFIL MOLDOVAN O. Com.ap.nr.080LEI 20.ap.sc.000LEI 8.sc. RODICA MIOARA MEDAN NAT.8C.sc. IOAN MORUTAN I.A.739.A.922.ap.8 / Bistrita Str.ap.Cluj Str.Cuza Voda. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.1. SORIN MOLDOVAN I.158.Bistrita-N.38.ap.53.nr.nr.796.4 / Bistrita Bld.8 / Bistrita Str.sc.5.Colibitei.580. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.ap.Solomon Halita. ANA MICAN S.12 / Bistrita Str.630.2 / Bistrita Com.ap.sc.nr.nr.892.714.637 / Jud.A. TIBERIU MOISEI E.400LEI 7.sc.B.ap.A.302.17.nr.ap.Cluj Str.nr.C.14.Crinilor.1. MARIA RODICA MOLDOVAN T.1.39 / Bistrita Str.160LEI 36.sc. IOAN MOTIU I.2.800LEI 115.ap.14.D.ap. Bld.Izlazului.ap.nr. FELICIA TATIANA MISZTI I.nr.000LEI 15.ap.920LEI 17.Octavian Goga.A.160LEI 11.796.74 / Bistrita Str.E.16.300LEI 58.nr.C. Bld. MARIA MOLDOVAN I.39 / Bistrita Str.B.744.nr.sc.945.7.MARIN I.800LEI 123.sc.32.nr. EUGENIA MOLDOVAN A.Republicii.9 / Bistrita 10.677.G-ral Grigore Balan.080LEI 36.15 / Bistrita Al.15 / Bistrita Al.A.E.sc.Nasaudului. MARGARETA MOLDOVAN T.816.3 / Bistrita Str. GICU MORAR I.sc.D.nr.A.Vasile Lupu.Gh.240LEI 56.830LEI 34.558.Republicii.nr.040LEI 21.900LEI 24.sc.G-ral Grigore Balan.nr. IUSTIN MOLDOVAN GH. EVA MARIA MILEA T.879.sc.309.520LEI 66.339. CLAUDIU MEDVESCHI A.Tiberiu Brediceanu.277.38.Imparatul Traian.A.nr.1.str.18 / Cluj-Napoca / Jud.500LEI 9. ROZALIA MICAN M.E. TOADER MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN G.Republicii.nr.A.ap.5.Rodnei.423.8 / Bistrita Bld.20 / Bistrita Bld.Plopilor.925LEI 105.16.6.480LEI 21.sc.nr.ap.sc.12.2.000LEI 10.240LEI 15.300LEI 18.nr.A.Crisan.nr.Artarilor.42.ap.Rodna.sc.840LEI 14.38.A.675.367.ap.Panait Cerna.C.bl.884.Cetate.ap.320LEI 63.880LEI 253 . GEORGETA MARTI A.417.nr.Stefan cel Mare.000LEI 13.22.090.nr.520LEI 11.Alexandru Vlahuta. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.14.2A.216.680LEI 160.nr.233.ap. ELENA MOLDOVAN A.sc.nr.sc.sc.nr.600LEI 22.5.G-ral Grigore Balan.bl.nr.160LEI 33.nr.129.450 / Jud.9 / Jud.1 / Bistrita Str. LIVIA MOLNAR GH.839.15 / Bistrita Bld.3.49 / Bistrita Str.96 / Bistrita Str.nr.bl. ILEANA MORUTAN R.860.Bistrita-N.220LEI 104.nr.ap. IOAN VASILE MOLDOVAN I.932. IOAN MITITEAN A.A.13 / Bistrita Bld.390LEI 136.14 / Bistrita Str. VICTOR MEDAN V.A. IOAN MIHAI I.898.Octavian Goga.sat Budacu de Sus.70 / Bistrita Str.32 / Bistrita Str.sc.nr.nr. VICTORIA MIKLOS L.Axente Sever.nr.Colibitei.14.ap.sc.nr.22.A. LIVIU MOLDOVAN I.120LEI 24.892.ap.14 / Bistrita Str.nr.A.109 / Bistrita Str.nr.000LEI 22.nr.A4.360LEI 8. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.11 / Bistrita Bld.ap.sc.720LEI 23.12 / Bistrita Str.Tudor Vladimirescu. OVIDIU MOLDOVAN S.G-ral Grigore Balan.42.35 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.Axente Sever.2.nr.sc.Bistrita-N. MARIA Str.Stefan cel Mare.8 / Bistrita Bld.sc.438.6 / Bistrita Al.ap.993.nr.sc.sc.Pop de Basesti.

ELENA NITU I.27 / Bistrita Al.ap.60 / Bistrita Str.Florilor.400LEI 28.560LEI 22.ap.C.nr.B.Heniu.495.sc.nr.20 / Bistrita Com.sc.sc.000LEI 6.ap.000LEI 53.57 / jud.660LEI 42.495. ANA MRENES M.825.200LEI 13.sc.ap.4.982.Pietrosu.Independentei. ELENA ODOCHIAN G.ap.960LEI 5.B.sat Apatiu.sc.ap.38 / Bistrita Bld.Bistrita-N.049.129.930.Imparatul Traian.89 / Bistrita 25.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.Bistrita-N.930. IOSIF OLTEAN I.Ion Pop Reteganu.Codrisor. Str.Andrei Muresanu.A.450.71 / Bistrita Bld. LUCIA OLGA PACURAR D.Independentei. Al.sc.680LEI 17.576.703.2 / Pitesti / Jud.sc.sc.10 / Bistrita Com. EMILIA NICULESCU GH.Chiochis.240LEI 4.244 / Jud.nr.140. SIMONA NASTASE I.280LEI 5.Lechinta.1.661.127C / Bistrita Str.21.39.25 / Bistrita Bld.19 / Bistrita Str.12 / Bistrita Al.100 / Bistrita Bld.646.562. Bld. ION NEDELEA V.9B.sc.ap.1.396. LIVIA PANIS I.2 / Bistrita Str.nr. VASILE NEDELEA I.nr.57 / jud.A6.56.440LEI 20.080LEI 51.nr.A. LUCIA NALUCA I.ap.bl. LUCA NAGY L. DUMITRU MURESAN V.ap.ap.B.sat Dumbraveni.Independentei.Bistrita-N.800LEI 39. ION OREHOV GHE.210LEI 19.sc.320LEI 254 . GAFINA PANIS A.70 / Jud.nr.bl.459. OTILIA PACURAR G.Imparatul Traian.nr. Al.nr.15 / Bistrita Str.ap.Privighetorilor.A.394 / Jud.131 / Bistrita Str.B.Stefan cel Mare.14.705LEI 4. MARIA NEGRUSA I.Iosif.560LEI 1.nr.920LEI 43.nr.7A.Tarpiului.Garoafei.D.Ionescu Gheorghe Gion.sc.843.nr.Bistrita-N. LEONTE NALUCA G.F.Arges Bld.81 / Jud.O.2.B.Alba-Iulia.nr.515.2.180LEI 30.sc. NICOLAE OLTENAS V.Imparatul Traian.bl.Imparatul Traian.42.Bistrita-N.nr.678.nr.sc. DINU GHEORGHE ONOFREI I.550LEI 1.sc.360LEI 35. ANISIA MOTOFEANU T.Strajerului.1 Mai.ap.748.4 / Bistrita Str.2.ap.Bistrita-N.nr.48 / Bistrita Str.28.410LEI 62.nr.St.Margaretelor. NICOLAIE OLTEAN N.sc.623.bl.678.nr.B.bl.2B.Crinilor.949.B.ap.Privighetorilor.757.A.2.nr.Plopilor. MARIA VICA ONITA I.960LEI 12.nr.sc.Ion Pop Reteganu.897.15 / Bistrita Str.Ciceu-Giurgesti.717.ap.C. VIORICA PASCU V. SIMONA CALINA PACURAR I. MARIA PASERE A.MOTOC I.D.560LEI 15. FLORICA MURESAN N.nr.nr.nr.nr.640LEI 48.nr.10 / Bistrita Com.Independentei.196.Pietroasa.nr.nr.240LEI 43.2 / Bistrita Str.860.sc.000LEI 25.nr.Alba-Iulia.sc.421.320. GABRIEL PAOLETTO V.1.192 / Jud.A. IOAN PAOLETTO E.9 / Bistrita Str.893.4 / Bistrita Com.000LEI 89.A.sc.222 / Jud.24 / Bistrita Str. ILEANA ONIT C.2.6.600LEI 2. ALEXA ONIT I.ap.ap.Garoafei.1. VILUTA ADRIANA OPREA M.58.A.034.nr.186.sc.Sintereag.nr.640LEI 39.nr.nr.167. PETRE NASAUDEAN I.873.Republicii.300LEI 7.660LEI 47.ap.34 / Bistrita Str.5 / Bistrita Str.28.000LEI 69.sc. ILEANA Vatava.str. VLADIMIR ODORHEAN D.000LEI 22.B.55 / Bistrita Str.ap.C.16. Str.sc.240LEI 15.46A. Str.sat Blajenii de Sus.Bistrita-N.nr.033. NICOLAIE OBREJAN L.918.2 / Bistrita Str. FLOARE PASMANGIA N.ap.26 / Bistrita Com. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.400LEI 33.C.223.nr.17 / Bistrita Al.18 / Bistrita Budacu de Jos.B.ap.sc.660LEI 11.ap.H.640LEI 13.ap.ap.Decebal.sc. NICOLAE PASTOR I.sc. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.sc.750LEI 367.ap.27 / Bistrita Str.Mures Bld.200LEI 35. MARIA MURESAN G.ap.ap.B. ALEXANDRU OLTEAN G.Bistrita Birgaului.nr.Sintereag.nr.120LEI 22. MARIA OLTEAN G.004.Ion Pop Reteganu.818. SIMION NEMES T.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.ap.400LEI 20.750LEI 22.sc.ap.nr.Piriiasului.1.652.267 / Jud.15 / Bistrita Str. Com.120LEI 28.Vasile Lupu.D.nr.sc.Andrei Muresanu.8 / Bistrita Al.58.nr.Bistrita-N.080LEI 6. EMILIA NOGHI N.6.400LEI 44.nr.8.B.528.100 / Bistrita Str.15 / Bistrita Al.D.nr.sat Blajenii de Sus.56. IULIU PASZTOR F.Independentei.nr.900LEI 42.376. Str.nr. DANIEL PANIS I.A.393.499.771.sc.

2.Imparatul Traian.nr.000LEI 3.017.B2.H.sc. ALEXANDRU PUIU D.9A.ap.Valea Castailor.685. MARIA Str.140.C.Mures Str.102 / Bistrita Bld.sc. Str.ap.000LEI 50.142.Nimigea.nr.ap.722.11 / Bistrita Str.135.796.Bistrita-N.372.Independentei.ap.Independentei.305.000LEI 8.15 / Bistrita Str.nr.sc.25 / Bistrita Intr.A.sc.nr.A.Gheorghe Sincai.Emil Girleanu.36 / Bistrita Str. EUGEN VIOREL PETRISOR D.Stefan cel Mare.ap.000LEI 56.D.C.50 / Bistrita Bld.bl.11 / Bistrita Str.nr.ap. ANUCA PUGNA T.Nasaudului.Republicii.ap.280LEI 37.D.11 / Bistrita Intr. ANDREI POP I.nr. PETRU PLATON I.C.Fintinele.sc.ap.600LEI 115.2.017.46 / Bistrita Str. MARCELA PETRINGELU V.7 / Bistrita Bld. DORIN SORIN POP A.100LEI 4.Republicii. ELENA POJAR G.24 / Bistrita Str. IOAN PINTEA F.sc. IOANA PAVEN G.700LEI 99.920LEI 169.675.nr.25 / Bistrita Str. SILVESTRU SORIN PRECUP G.ap. STEFAN POP S.040LEI 7.B. ANA PLATON D.ap.682.ap.15 / Bistrita Str.279.169.nr. ADRIANA POP L.12 / Bistrita Com.PATRASCU N.640LEI 24.411.252.520LEI 19.nr.sc.nr.ap.nr.nr.000LEI 19.nr.Zorelelor.Imparatul Traian.nr. LUCIA DOINA POPESCU GH.953.15.877.ap.400LEI 14. FLORICA MARIOARA POP I.13.sc.018.nr.ap.Salcilor.680LEI 5.2.nr.800LEI 95.9.35 / Bistrita Al.E.320LEI 142.2.Nicolae Titulescu.8 / Bistrita Str.120LEI 40.B.nr.593.406.356.sc.Panait Cerna.52.sat Mititei / Jud.ap.Viilor.sc. MARIA SILVIA POP V.500LEI 3.ap.sc.400LEI 41.nr.100LEI 257.26 / Bistrita Str.Josenii Birgaului.200LEI 67. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.Mihai Eminescu. DANIELA ADRIANA PLATON E.sc.663.8 / Bistrita Str.nr.sat Dumbraveni / Jud.ap. GLIGORE POP G.Tudor Vladimirescu.60.ap.41.Victor Babes.360LEI 25. AUREL POP A.4 / Bistrita Str.31.640LEI 15.972.325LEI 34.Republicii.nr.920LEI 126.160LEI 13.732.ap.D. EMIL POP I.Decebal.A. I.nr. OCTAVIAN . VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.840LEI 13.sc.920LEI 102.12B / Bistrita Str.ap.Octavian Goga.nr.decedat POP V.594.bl.2 / Bistrita Str.372.520LEI 16.Dogarilor.sc.Nasaudului.sc.8 / Tirgu-Mures / Jud.Ciresului.ap.198. VASILE PETER A.040LEI 10.Mihai Eminescu.B.Tudor Vladimirescu.3 / Bistrita Bld.52. LIZETA FELICIA POJAR GH.Crinilor.100LEI 76.Octavian Goga.3.935.339.965.A.34 / Bistrita Str.920.nr.nr. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.nr.1.Ciceu Giurgesti. EVA MARIA PETRAS F.587.2.30 / Bistrita Str.nr. FLORICA POP G.Salcilor.546.1.sc. MIHAELA ANCA POP G.Voinicului. STEFAN POP A.24 / Bistrita Str. SIMONA LILIANA POJAR S. SAVETA POP I.Bistrita-N.B.330LEI 31.B.Viitorului.sc.ap.nr.640LEI 38.12 / Bistrita Com. MARIA PETRISOR G.ap.4.26 / Bistrita Str.800LEI 6.31.nr.36 / Bistrita Al.400LEI 1.35 / Bistrita Al.920LEI 89.15. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.Octavian Goga.14 / Bistrita Str. LUCIA POP M.920LEI 65.nr.1.sc.Alba-Iulia. GHEORGHE POJAR S.C.C.880LEI 10. GRIGORE POP T.2.157.nr.sc.Viilor.13.6.nr. IOAN VASILE PLESCA G.Republicii.51 / Bistrita Com. VASILE PETRAS G.nr.12 / Bistrita Str.18 / Bistrita Bld.89 / Bistrita Str.687.nr. IOAN PLATON E.15 / Bistrita Str.ap.807.725LEI 9.440LEI 255 .ap.Octavian Goga.nr.B.Tihuta.A.ap. Al.101.400LEI 26.509.A1.sc.800LEI 112.nr.H.Nasaudului.sat Rusu Birgaului / Jud.653.600LEI 5.nr.sc.800LEI 50.Alba-Iulia.9 / Bistrita Al.3 / Bistrita 129. EUGENIA POP G.44 / Bistrita Str.89 / Bistrita Str.sc.ap.243.2. Bld.ap.nr.nr.ap.A.sc.112 / Bistrita Str.12B / Bistrita Bld.235.nr.bl. ALEXANDRU PESTINA I.25.11 / Bistrita Bld.008.nr.nr.sc.sc.14 / Bistrita Str.595.sc. IOAN CRISTIAN POP L.Bistrita-N.822. FLOARE PAULINER N.nr.000LEI 4.975LEI 12.Imparatul Traian.856.Imparatul Traian.A.5.794.320LEI 10. IOAN POP A.A.nr.1.19 / Bistrita Str. RODICA POP N.Independentei.Florilor.180.A.

ap.440LEI 5.A.505.Calimani.2 / Pitesti / Jud.521.951.928. FELICIA SABAU G.ap.Sg.nr.nr.Caraiman.1.Libertatii.ap.820LEI 90. NICOLAE RUSU I.Decebal.Vasile Lupu. FLORICA ROSCA V.045.35 / Bistrita Bld.maj. CRISTOF REBRISOREAN I. LIVIU RUSU L.sc.46.580LEI 67.nr.C.800LEI 51.3 / Bistrita Al.3.A.sc.sc.ap.9 / Bistrita Com.44. VASILE SALAK GH.1.sc.nr.Margaretelor.1.A.33 / Bistrita Al.24 / Bistrita Al.ap. Str.15 / Bistrita Bld. ELENA RUS D.Stefan cel Mare.sc.ap.9 / Bistrita Str.Nimigea.983. EMILIA PUSCAS I.186.sc.sc.nr.sc.Sucevei.12 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.sc.A.ap.nr.B.nr.120LEI 21.613.610LEI 132.C.ap.6 / Bistrita Al.6.640LEI 25.sc.166 / Jud.720LEI 3.B.37 / Bistrita Al.ap.sat Taure.400LEI 8.390LEI 53.ap.nr.ap.sc.118.080LEI 10.nr.A.nr.3.1.C.423.111.nr.C.440LEI 6.760LEI 103.800LEI 22.440LEI 54.927.934.6 / Bistrita Bld.nr.A.ap.A. BOGDAN ROTAR I.nr. DOINA SABAU A.137.nr.050LEI 40.A. ROZALIA SALANKI C.ap.D.nr.Nimigea. IOAN RUS I.2.000LEI 11.sc.55 / Bistrita Bld.180LEI 23.12 / Bistrita Al.790LEI 41. CAROLINA SABADUS GHERMAN A.sc.55 / Bistrita Str.089.818.25.14 / Bistrita Bld.sc.2.800LEI 4.25.A.15.B.2.401.ap.sc.sat Taure.6 / Bistrita Al.nr.nr.8 / Bistrita Str.Rotunda.Plopilor.sc.A.Florilor.Bistrita-N.Decebal.170.sc.Decebal.ap.A. FLOAREA SABAU I.1.109 / Jud.26 / Bistrita Str.505.sc. CONDRATE RUS I.nr.387.nr.6.sc.Ineu. ENIKO SALANKI I.nr.B.720LEI 29.000LEI 12.Decebal. IOANA SABAU M.Eroilor.708.nr.nr.15 / Bistrita Bld.Dumbravei.935.nr. ATTILA SALVAN I.54 / Bistrita Str.14.nr.ap.1.Bistrita Birgaului.11 / Bistrita Al.nr.281.166 / Jud.nr.000LEI 2.120LEI 16.B.nr.ap.000LEI 28.2.sc.nr.ap.B.ap.sc.1.680LEI 20. LILIANA CRINA RUS G. Bld.161.3 / Bistrita Com.46A.ap. DOINA ELENA RUS I.25 / Bistrita Str.nr.A.Imparatul Traian.nr. IOAN Str.Plopilor.D.720LEI 38.sc.400LEI 50.Ionescu Gheorghe Gion.320LEI 38. 26.nr. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.4 / Bistrita Al.sc.81 / Bistrita Str.D.080LEI 256 .960LEI 20.306.Privighetorilor.ap.840LEI 64.Decebal.nr.Violetelor.ap.15.Plopilor.B.684.240LEI 51.2.860.ap.720LEI 128.612.sc.A.Gh.ap.Decebal.ap. GAFINA SABO V.ap.nr.8 / Bistrita Str. ROMULUS VIRGIL RUS I.sc.Bistrita-N.35.40 / Bistrita Str.nr.596.384.Octavian Pop.400LEI 27.bl. VASILE ROSU GH.A.320LEI 53.022.bl.sc.sc.1 / Bistrita Str.sc.4 / Bistrita Str.17.A. IONELA RADU C.13 / Bistrita Str.Ghiocelului.nr.A6.1.071LEI 14. MARIA RUS GH.sc.Pop de Basesti.ap.sc.7 / Bistrita Str.sc.ap.Plopilor.Bistrita-N.6 / Bistrita Str.nr.4 / Bistrita Com.8 / Bistrita Intr.760LEI 43.sc.ap.346.11 / Bistrita Al.nr. IOAN RUSU E.101. AUREL ROMAN V. MARIUS LIVIU RUSU T.sc.ap.440.nr.Decebal. NICULAE RUS I.ap.254.25 / Bistrita Al.Arges Str.1.542.ap. IOAN RUSIN N.000LEI 27.nr.781. VASILE REBRISOREAN M.Constantin Roman Vivu.Ineu.Florilor. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.800LEI 62.16 / Bistrita Al.Imparatul Traian. MARIA ROTAR M.Pandurilor.372.ap.3.050.nr.Pandurilor.F.6.C.520LEI 18.352.nr. DOMNITA RUSU I.sc. ELISABETA RUSU D.75 / Bistrita Str.A.sc.Margaretelor.A.8.600LEI 9.883.3.376.Constantin Roman Vivu.ap.Clopoteilor.Libertatii.nr. CORINA MARIANA RUS I.nr.930. ILIE RUS D.sc.115.2.A.2.360LEI 9.Alba Str.843.PURCEL A. ALEXANDRU RODILA I.71 / Aiud / Jud. FLORICA RETEGAN G.35.860.260LEI 20.Ineu. IOAN GHEORGHE SALVAN O. IOAN SABAU V.15 / Bistrita Str.Eroilor.sat Colibita.830LEI 21. DANIEL OVIDIU RUS I. SULTANA AURORA SALVARI N.15 / Bistrita Al.19 / Bistrita Str.ap.nr. TIBERIU OVIDIU RUS L.500LEI 3.A.A.ap.

13 / Bistrita Str.536.str.1. GHEORGHE SCRIPCARU M.ap.40.sc.Sucevei.510LEI 23. RODICA MIRELA SIMIONCA C. CRISTIAN SASARMAN S.501.334.21 / Bistrita Al.ap. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.9 / Bistrita Str.Axente Sever.398.72 / Jud. ROZALIA SANGEORZAN G.nr.ap.120LEI 139.nr.Bistrita-N.Bistrita-N.F. GHEORGHE SOMESAN M.14 / Bistrita Al.sc.3.ap.sc.930. RADU SAVU V.nr.600LEI 31.B.sc.F.A.064.ap.10 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.400LEI 77.Plopilor.961.15.ap.B.163 / Jud.2.sc.360LEI 50.499.nr.5 / Bistrita Al.244.34 / Bistrita Str.Bistrita-N.250LEI 84.J.ap. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.sc. ANA MARIA SIMION N.440LEI 33.ap.sc.ap.sc.12 / Bistrita Bld.189 / jud.nr.169.918.030LEI 26.970LEI 61.375LEI 3.779. IOAN SPATAR I.nr.Pircalabului.000LEI 76.730. TITUS SUCIU V.Plopilor.000LEI 114.nr.400LEI 7. VALERIA ANA SOMESAN M.nr.020. P-ta Petru Rares. VASILE SANTA G.800LEI 207.Principala nr.sat Tagu.nr.nr.B.017.sc.sc.280LEI 28.sc.Solomon Halita.1. Str. TANASE SOMESAN I. IOAN SPERMEZAN V.Bistrita-N.131.706.092.7 / Bistrita Al. ADRIAN PETRU SANTA M.7.B. NICOLAE SIMIONCA A.ap.303.12 / Bistrita Str.1 Decembrie.330LEI 6. ION SECOBAN I. GEORGETA SUCIU N.26 / Bistrita Str.50 / Bistrita Com.160LEI 11.15.418.505.J.1.2 / Bistrita Calea Moldovei.43 / Bistrita Str.ap.881. LUCIA SELAR A.420LEI 7.Ineu.040LEI 19. ELISABETA SZEKELY I.330.3.960LEI 12.1. VALER SIMION D.sc. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I.bl.E.7 / Bistrita Bld. MACIDON SOS S. DONIZA SINGEORZAN I.3.nr.Nuseni.2.ap.B. VIOREL SINGEORZAN G.sat Feleac.sc.D. TEOFIL SAVESCHI I.790LEI 34.nr.Ioan Slavici. Str. AUREL SESERMAN N.446.965.25.A.nr.sc.3 / Bistrita Str.21 / Bistrita Al. DOINA GABRIELA SUCIU T.9 / Bistrita Com.nr.790.bl.030LEI 1.Ineu.1.nr.111.Bistrita-N.Artarilor.sc. VIORICA SCHUSTER I.sc.ap. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G. IOAN Com.48 / Bistrita Al.17 / Bistrita Str.sc.ap.nr.B.46 / Bistrita Intr.11 / Bistrita Str.ap.nr.200LEI 19.67 / Bistrita Al.14 / Bistrita Str. DORINA SOMESAN I.Sub Cetate.Gheorghe Sincai.75 / Bistrita Bld.nr.ap.730LEI 9.nr.B.4 / Bistrita Bld. IUSTINA SIMBOTELECAN I.1.4.21 / Bistrita Com.055.5.nr.nr.sc.019.ap.Ioan Slavici.C.858.36.sc.640LEI 52.Piriiasului.7.907.Dogarilor.A.Gh.F.420LEI 7.493.SAMBOTELECAN P. OCTAVIA SARMASAN N.920LEI 8.000LEI 73.sc.nr.29 / Bistrita Str.nr.1 Decembrie.Dogarilor.C.Pop de Basesti.Octavian Goga.306.499.Imparatul Traian.A.915.Rebrisoara.nr.000LEI 139. MARIA SANDOR I.67 / Bistrita Com. STEFAN SIMA A.ap. MARIA SESERMAN V.10 / Bistrita Str. Str.29 / Bistrita P-ta Morii. STEFANIA SFORGACE D.12 / Beclean / Jud.ap.sc.58.489.645.Somesului.550LEI 286.B.nr.21 / Bistrita Str.000LEI 9.Octavian Goga. GRIGORE SUCIU I.116.ap.2.B.10 / Bistrita P-ta Libertatii.800LEI 12.961.Cooperativei.ap.Bistrita-N.280LEI 2.nr. MARGARETA SOLDEREA I.250LEI 80.B. GABRIELA SOLDOAE T. DOINA SIMION N.000LEI 25.G-ral Grigore Balan.ap.sc.sc.ap. Str.6.A.nr.4A / Bistrita Com.5.12.nr.nr.8 / Bistrita Str.Libertatii.Matei.Heniu.B.ap.000LEI 257 .sc.sc.nr.nr.260.Bistrita-N.nr.Budesti.ap.560LEI 13.C.ap.Sucevei.A.nr.418.4.Decebal.1.sc.Ioan Slavici.ap.600LEI 31. 20.000LEI 125.nr.2.nr.698.E.6.160LEI 22.229 / Jud.Scurta.1.230.A.1 Mai.15 / Jud.nr.ap.nr.ap.nr.nr.nr.13 / Bistrita Str.Grivitei. GABRIEL SOMESAN G.Independentei.A.sc.800LEI 67.13 / Bistrita Str.ap. MARIA SZAKACS Z. LEONTINA SIMBOTELECAN A.str.28.Matei.nr.sc.ap.607.nr.nr.400LEI 66.sc.15 / Jud.E.Spatarului.620.7A.256. CONSTANTIN SOLDOAE M.bl.17 / Bistrita Str.ap.sc.sc.sc.360LEI 285.29 / Bistrita P-ta Morii.D.440LEI 8.000LEI 25. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.sc.6.Decebal.nr.198.Sintereag.Tudor Vladimirescu.5 / Bistrita Calea Moldovei.25.sc.ap.B.ap.nr.200LEI 129.400LEI 126.000LEI 21.nr.nr.ap.12.650.17 / Bistrita Str.234.F.1.A.Rodnei. ELENA SUCIU I. Str.800LEI 19.

STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F. IRINA CRISTINA TOMI G.7.Sintereag.640LEI 258 .Calimani.920LEI 34.J.14 / Bistrita Str.919.470LEI 18.ap.074.Tudor Vladimirescu.sc.696.nr.550LEI 5.nr.4.223.550LEI 101.B.8 / Bistrita Com.34 / Jud.360LEI 21.Mures Str.sc.Ion Minulescu.ap.140.1.10.Bistrita-N.Independentei.nr.nr.ap.756. P-ta Centrala.523.A.57 / Jud.Prundu Birgaului.Bistrita-N. MARIA TOMI V. IULIANA MARGARETA TURC I.nr.092. ELENA VACAR I.ap. IOAN UILACHI NAGY I.4 / Bistrita Str. GHEORGHE DOREL TONEA I. DANIEL TOMOROGA G.C3.244.ap.Bistrita-N.20 / Bistrita Com.sc.200LEI 41.830LEI 5.nr. TODORICA TODERICI V.796.810.sc.300LEI 8.ap. IOAN TOFAN I.Andrei Muresanu. IOAN TIMOFE I.ap. VIORICA TIMOFE GH.Imparatul Traian.Livezile.B.sc.720LEI 34.nr. FLORICA URECHE I. DOINA TODERIC G. IOANA TODOR A.340LEI 31.nr.nr.4.nr.37 / Jud.411.D.695. RODICA TALPOS I.830.nr.Prundu Birgaului.nr.26 / Bistrita Str.ap.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.Dumbravei.6 / Bistrita Str.8 / Bistrita Bld.Bistrita-N.Cosbuc. LIVIA TUDOR A.2.080LEI 182.25.ap. CRISTINA TOTH D.nr.200LEI 1.6 / Bistrita Str. ANA VACAR Z.ap.10 / Bistrita Str.Prundu Birgaului.nr.sc. RADU URSACHE T.1.19 / Bistrita Com.ap.6.000LEI 29.sc.ap.140LEI 5. FLOAREA TOROSCHI O.ap.704.ap.A.4 / Bistrita Str.164 / Bistrita Str.ap.Mariselu.nr.sc. Bld.ap.7. DAVID TRAILESCU A.sc.Soimilor. ANDREI TOMOROGA D.500LEI 26.Gh.nr.Tudor Vladimirescu.A.781.1 Mai.3.4 / Bistrita Str.39.75 / Al.880LEI 53.000LEI 2.George Cosbuc.Independentei.975.SZIKI I.nr.720LEI 20.770LEI 6.540 / Jud.sc. IOAN ULECAN D. ALINA IOANA TONEA S.Calimani.3 / Bistrita 7.A.Stefan cel Mare.87 / Bistrita Str. VASILE VACAR S.Vatava.Dumbravei.nr.744.26 / Bistrita Str.685.200LEI 71.934.nr.K.nr.str.nr.ap.B.str.Bistrita-N.B.A.223.nr.400LEI 119.13 / Bistrita Cartier Unirea.sc.A.4 / Bistrita Bld.nr.36 / Jud.3.sc.B.nr.nr.280LEI 32.13 / Bistrita Str.5.Solomon Halita. ADRIAN TITIENI I. P-ta Morii.575.Liviu Rebreanu.600LEI 17.000LEI 46.bl.sc.400LEI 20.315B / Jud.nr.sc.882.Pop de Basesti.744.Castanului.289.13 / Bistrita P-ta Morii.384.sc.ap.833.nr.ap.5.A.Andrei Muresanu.701.BistritaStr.440LEI 10.5.000LEI 53.7 / Bistrita P-ta Morii.800LEI 15.920LEI 94.sc.000LEI 1.B.George Cosbuc.190 / Jud. LUDOVICA TOFAN I.400LEI 14. Str.Gh.18 / Bistrita Str.nr.532.nr. ALEXANDRU TERMURE M.7.nr.186.150LEI 3.289. VIORICA TERMURE GHE.sc.36 / Bistrita Str.930.194 / Jud. ELENA TERMURE M. MIHAELA TRISCA G.10.ap.sc.600LEI 72.sc.680LEI 22.B.395.B.Imparatul Traian.sc.Bistrita-N.ap.25.000LEI 5.nr.600LEI 51.4 / Beclean / Jud.590 / Str.080LEI 46. TUDOR TOGOE S.ap.597.nr.6.14 / Bistrita Com.321 / Com.nr.427.A.1 / Bistrita Str.000LEI 20.Dogarilor.nr.ap.920LEI 2.ap.B. DUMITRU TARANU A.A.sat Birla.400LEI 39.413.006.019.27 / Bistrita Str.nr.3.sc.B.B.870LEI 7.1 Mai.B.15. IOAN VANT NAT.6 / Bistrita Com. Str. VALERIA TARCA P.nr.Livezile.Dogarilor.nr.5.Simion Barnutiu.nr. ILIE TRISCA I.nr.Mariselu.2. RODICA VARGA I. GHEORGHE TAMASAN I. IOAN MIRCEA Str.Principala.720LEI 74.81.ap.nr.nr.010.525.428.nr.400LEI 772.nr.nr. EMIL MIHAI TELCIAN A.nr. RODOVICA TARMURE M.630.E.9 / Bistrita Com.Bistrita-N.sc.6 / Bistrita Str.sat Dorolea.4 / Bistrita Com.788.160LEI 42.15. Com.160LEI 15.Bistricioarei.ap.2.Vasile Lupu. ION TOROSCHI I.23 / Bistrita Str.sc.sc.755.7. Com.600LEI 6.11 / Bistrita Str.ap.nr.237.A.ap. MIHAI VANT M.nr.nr.1 / Bistrita Str.Decebal.sat Zoreni.Sinmihaiu de Cimpie. IOANA TEODORESCU D.Pop de Basesti.849.sat Sintioana.bl.sc.sc.Nasaudului.1 / Bistrita Str. ILEANA VADANA M.372.200LEI 60.Zorilor. DUMITRU TERMURE S.19 / Bistrita Intr.Dogarilor.B. MARIA UNGUR G.070LEI 8.102.sc. EUGEN UNGUR G.4 / Bistrita Com.Castanului.125LEI 20.

11.10.ap.3 / Bistrita Intr.932. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O.2. BT ALEEA CINEMA NR.411.K.30.A.348.4. STELICA ALEXUC M. VIORICA AGAVRILOAEI D.D1. AP.650LEI 21.800LEI 40.nr.ap. SC.sc.B. AP.sc. RADU AMARANDEI C.300LEI 8.nr.4.B.43. STEFAN AIACOBOAIE A. CLAUDIA AIFTINCAI P.8. BT ALEEA PARCULUI NR.558. BT C. BT IMPARAT TRAIAN NR.000LEI 10. AUGUSTIN VLAD G.18 / Bistrita P-ta Morii.nr.7.680LEI 41.1.Independentei.sat Arcalia.880LEI 4.VARGA M.A1. AP. SC.28A.280LEI 46.738.200LEI 12.915.73 / Bistrita Str. MIHAI IULIU VARVARI I.186.Independentei. BT FRUNZETTI NR.G9. BT ALEEA NOUA NR.A1.13. SC. NR.sc.1. Str. BT ONICESCU NR. ANTOANETA ANUSCA D. MARCELA ANICAI D.sc. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T. 25.11.sat Mijlocenii Birgaului / Jud.400LEI 72. DORICA AMAXIMOAIEI S.A1.2. BT ALEEA PINULUI NR.125LEI 15.480LEI 56.85 / Jud.4.Josenii Birgaului.12.sc.25.2C.560LEI 160. AP.720LEI 88.13.sc. AP.275LEI 16. AP.555.880LEI 25.8.nr. DUMITRA ALUCULULESEI D.088.660. BLZ14.C.B.6.sc.2.J15. BT ONICESCU NR.491.ap. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I. AP.880LEI 36. BL. BL.B.19.12. AP.nr.nr.G-ral Eremia Grigorescu.250LEI 10.ap. AP.791.8.13. BT SAVENILOR.19. CECILIA AFILIPOAIEI T. DORU C-TIN ANICAI C.Z14.S4. AP. MIRCEA VULTUR V.200LEI 48. SC. SC.ap. GANE NR. NR. BL.11. BT MANASTIREA DOAMNEI. STIUBIENI. NATIONALA.424.193.nr.21.781. OLIMPIA ZAMFIR T.003.4 / Bistrita Str.604.963.000LEI 24. Com.1.ap. MARIA VLAD N.ap. MIHAI ANGHEL C.B.261.120. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld. SC. AP. AP. BT ALEEA VIILOR NR.000LEI 8.625LEI 22. NR.889. BT CUZA VODA NR.440LEI 11.400LEI 2.025.201.1. BT ARMONIEI NR. MINODORA ANTAL E. MARIA ZUS N.ap. W7.Toporasului. SC.780LEI 9.47 / Bistrita Com. BL.nr. GHEORGHE AMARANDEI GHE.800LEI 27.B. AP. AUGUSTIN VULTUR V.42 / Jud. ADRIAN MIRCEA VARRO M.632.6. AP.960LEI 16.965.760LEI 176. SC. 69.949. BT VIILOR NR. SC. VICTORIA VOIVOD A.277. AP.C.822. BL. BT ALEEA IZVOARELOR NR.164.sc.723.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE. SAFTA VERHUN C.941.935.15.5.B1. BT SUMA 3.300LEI 28. BL.558. AP.Mariselu.008.1.30.Petru Maior.14. BT B-DUL MIHAI EMINESCU.931. AP.Bistrita-N.500LEI 46.595.22 / Bistrita Com.Prundu Birgaului. BT T.M2.200LEI 14. 1. TRAIAN AMATIESEI V. BL. AUREL VLASIN A.080LEI 259 .A.nr.4. VLADIMIRESCU NR. GAVRILA VLASIN I.B. BL.nr.Bistrita-N. IOANA ZAVOIAN V. GHEORGHE ALUCULESEI A.nr. SC. BT C.Andrei Muresanu.sc.881.840LEI 16.sc. AP. BL.240LEI 37. ELENA AMARANDEI G.Muncelului. BL.sc. BL.761.36 / Bistrita Str.13.nr. NECULAE VLAICU G.608.2.nr.ap.27BIS.I.nr. GHEORGHE AILOAIEI A.B.Avram Iancu.200 / Bld. BT RACHITI.Dornei. BT GRIVITEI NR.060LEI 15. AP. CURTESTI.A. BT GRIVITEI NR.528.19. SILVIA APACHITEI C.ap.17 / Bistrita Intr. DORIN ALEXA C.074.960LEI 1.F.Dragos Voda. ANITA ZEGREAN A. BT PARCUL TINERETULUI NR.8.nr. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.16. Str. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR.14BIS.873.nr.360LEI 40.000LEI 28.R14.Bistrita-N. BT COM. BT GRIVITA NR.D.879.7.760LEI 131.Sieu-Magherus. AURICA AGACHE T.81.3 / Bistrita Str.A.C.ap.Andrei Muresanu.A. BL. BL.nr. AP.36 / Bistrita Calea Moldovei.5. AP.5.500LEI 16. AP.43.ap.9 / Bistrita Str.000LEI 17.120LEI 40.525.14. SC.sat Sintioana.108 / Bistrita Com.1.C.880LEI 62.8 / Bistrita 67.Andrei Muresanu. PETRU ANECULAESEI C.D.79 / Bistrita Str.400LEI 17.56.D.232.

GHEORGHE BULAI M. BT CUZA VODA NR.726.A.5.200LEI 5. MARIA BUHACIUC D. AP. BL. SC.A.796.400LEI 23.B. AP. AP.4. BT ARMONIEI NR. NR. BT GRIVITA NR. VASILE AVORNICESEI M.9.000LEI 32.19. AP.3.026. SC.635. IOAN BANTUS I. AP.186. AP.029.950LEI 77.22.61. BL. CONSTANTIN BARDAN I.000LEI 10.678. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V. BT EMINESCU NR. AP.5.L1. MARIUS MUGUREL ARSINTE V.I7.678. BL. 11.M1.838.307.650. BL.680LEI 25.680LEI 60.200LEI 25.157.000LEI 74. ELVIRA BACIU I.930LEI 6.201.1.12. SC. ENESCU NR.7. AP. BT RACHITI.334.116.22. AP. 64.A.200LEI 11. AP. AP.D. BT ALEEA SCURTA NR.990LEI 102. BL.I21. BT C. VASILE APOSTOLESCU I.960LEI 6.21.2.8.D. ANGELICA C. AP. BT VIILOR. BT CALEA NATIONALA NR.400LEI 20.2. AP. DOROHOI. BT PRIMAVERII. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.58.280LEI 193.600LEI 53. STELIAN APETREI GHE.4. AP. NATIONALA NR. SC. SC.262.D.240LEI 34.12.18.360LEI 148.949. NR. AP. AP. C-TIN BOSINCEANU S.679.880LEI 22.781. 55.S1.941.3. DUMITRU BUDUR V. ENESCU NR. BT MARAMURES NR.852.C.853.R5. BT ALEEA NUCULUI NR.B.A.11.000LEI 54. SC. BT CURCUBEULUI NR.5. IOAN BOLOHAN N.245.18. AP. NR. BT EMINESCU NR. DUMITRU ASAFTEI V.500LEI 16. MARIA BALINISTEANU C. BT ALEEA FRUNZETTI NR. SC.6. DOINA BUDUR P. BL. AP.116.11.B.10. BT EMINESCU NR. COSTACHE BARLADEANU D.14.080LEI 18.A.513.849. SAVENI.B2.520LEI 29.204.000LEI 37. ANGELA BANCESCU I. CORNELIU BARBOSU T. AP.C. AP. SC. BT GRIVITA NR.11.080LEI 9.12.11. BT CALEA NATIONALA NR.7B.6. MARIA APETREI T. SC. BT ALEEA RAPSODIEI NR.D.32. ALEXANDRU BACIU I.NR. BL.200LEI 16.5.935. SC. ILEANA BRUMA V. ANETA ARSINTE D.10.18. BT ONICESCU NR. BL. AP. BT ALEEA ELIBERARII NR. AUREL BALAUCA GHE.4BIS. SC.4BIS. BL.A.151.5. MINODORA BAJUREANU C.3. BL. AP. BT UNIRII NR. AP.600LEI 15. SC. AP. ECATERINA BARBU I. MUGUREL D-TRU APETREI D. BT G. EMANOIL APOPEI V.3BIS. BL.800LEI 9. 11.65BIS.11. AP.2.20. BT ZIMBRULUI NR. BT ALEEA NOUA NR.8. AP. AP.14.417.352.18.A. BT VIILOR. BL.15. AP. AP.334.4.999.A. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.102.3. BT CISMELEI NR.1.A.680LEI 260 .520LEI 31.5. BT ST. SC.21.C1. BT DECEBAL .594. BT ONICESCU NR.333. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M. BT 143. SC. MARIOARA BALAUCA G.2. GHEORGHE AXINTE G. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR. CONSTANTIN BALINISTEANU G.145.APALAGHIEI G.H. MARIA BARBOSU I. VALENTIN BOUTEAN A. SC.927. AP.1.826.E6.B.525. PROGRESU.638.107.570LEI 6.271. BL.920LEI 84. AP.800LEI 372. G3.200LEI 21.890. NR. SC. NATIONALA NR. BT LOC.55. DIDINA ASANDULUI C.D. BT C. MARCEL BOGHITOIU G. MIHAELA STELA AVRAM V. BT PRIMAVERII.800LEI 9.23.2. RODICA BALAUCA D. PETRU BOSCU V. NR65BIS. CEL MARE NR. DUMITRU AVARVAREI V.437. BT.400LEI 58. OCTAV AZAMFIREI V. BT SUCEVEI NR.217.8.63. SC.33.409.7.022. BT INDEPENDENTEI NR. NATIONALA NR. LUCICA BENTA M. BT ARMEANA NR.13.000LEI 114. AP.5.040LEI 3. BL. AP. BT BUCOVINA NR.028. SC.682.440LEI 19. BT MARCHIAN NR.3. BT ALEEA NUCULUI BL.300LEI 31. MATRONICA AXINTE I. 15.760LEI 11. BL. SC. BL. AP.12.091. BL. SC.100LEI 168. BL.10. BL.570LEI 140. BL.000LEI 11.400LEI 6.750LEI 14. C-TIN BORTA D.39. AP. AP.700LEI 17. BT ROMANESTI. AP.691. BT G.F. MARIA BUCSA GHE. SC. BT ALEEA NUCULUI.10B. BL.36.U1B.M1.2.1.23. BT MARCHIAN BL.E2.L8. BT VICTORIEI NR.152. BT UNIRII NR.800LEI 123.27.760LEI 45.083. SAVENI PETRICANI.800LEI 4.2.G1.

508. NR. PETRONELA CIUBOTARU M. BT CAPITAN ROMANO.488. BT MARCHIAN NR.752.914.I2. AP. SC. BL.500LEI 17.B. AP.400LEI 17.12.7. MIHAI BURCEA M.800LEI 414. SC.1. MIHAI CIOBANU V. VIORICA CIOBANU M. BT TALPALARIEI NR.6. AP.372. AP. BL. NR2.605.F3. C-TIN CHIPOANCA C. BL. AP. BL.7. SC.D. BT EMINESCU NR.ZA11.A.33.262. NR. BT AVRAMESCU NR.A.112.4.A. CONSTANTIN CIOBANU M. AGLAIA CAUTESANU I. SC.5.140LEI 10. BT STEFAN LUCHIAN NR.A.3. BT ALEEA AMURGULUI. H16.S1. BL.816. BL.16. AP.31.8.105.C1.488. BT BD. AP. BL. BT CATAMARASTI DEAL.B. SC. BT UNIRII NR.32. AP. AP. MIHAITA CIOBANU C.S8. BT ONICESCU NR.4.3.464. SC.4. BT TALPALARIEI NR.33.5. BL. AP. NR. BALUSENI. AP. NR. BT VARNAV NR.Z15. BT PACEA NR. SC. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V. AP.000LEI 31.9. BT STR.10. BT CAL.775.2.B.135.200LEI 5.D. BL. AP.40. BT ALEEA SCURTA T2.000LEI 66. SC. BT BUCOVINA NR.7. SC. DOROHOI.4.800LEI 2.840LEI 41. BT COM.A. BT C. ENESCU NR.7. TRAIAN BURLACU N. BT ONICESCU NR. STEFAN CIUBOTARU S.14.D. BT SAT DRAXINI. MARIA BURLACU M.660LEI 22.600LEI 31.10.G3.855. BT 31.30A.500LEI 18.892. 31.16. GEORGETA CORDUNEANU A.D4. BT EMINESCU NR. ANICA CIOBANU A.116.14. NR. NR. BT ARMONIEI NR.520LEI 112. MIHAI CONDRATOV A.15. SC.000LEI 4. BL. NR.36.659.K15. SC. BL. BT VULTURULUI NR.5.004.152.000LEI 10.000LEI 3. GHEORGHE CIOBANU I.600LEI 12.14.55. COM.000LEI 14.72. VASILE CHIORESCU I. BL. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C. 13. SOFIEA CHIRIAC I. BLG1.1. AP.15. BT PICTORULUI NR.42.446. IOAN CALUSCHI G.045. 10. LAURENTIU CHEBICI D.686. BL. AP.839.1. SC. SC.600LEI 28. BL. BL. BT UNIRII NR.32. NR.893. EMINESCU. BT G.18. AP. NR. BT G. SC.720LEI 8.3.7.6.839. AP. FELICIA COJOCARIU G. ANGELA ELENA CACIUC I.7.520LEI 61.36A.000LEI 56. AP. BT STEFAN LUCHIAN .254. BT SAVENILOR NR. PETRU BURSUC T. MARIA CAZIMIR I.080LEI 17. BT GRIVITA NR.72. AP. BT MAXIM GORCHI NR.16.10. BL. SC.BULIGA I. AP.526.193. BL.14.C4.52.000LEI 17. BL. MARIA CALISTRU P.289. AP.4.080LEI 23.13. DUMITRU COLAC GHE.41.744.000LEI 61.8. NATIONALA.880LEI 1.880LEI 26.C4. AP. DOINA CATARGIU I. AP.113.6.800LEI 23. BT DREPTATII NR.360LEI 9. BT OCTAV ONICESCU.125LEI 41.E.960LEI 6.C. IOAN CACIUC T. MARIANA CORDOS I. TOMOROVEANU. IRINA-RICA CABINIUC D. AP. NATIONALA NR49. KOGALNICEANU NR.50.14.640LEI 18.A.11. AP. AP.489. ELENA CHIFIRIUC C. NATIONALA NR. BT C.430.B.3.1.2. BT SPIRU HARET.078. FLOAREA CHINDRUS D.520LEI 15. BL. VALERIA CIOBANU I. AP.280LEI 12.720LEI 4.720LEI 21. STIUBIENI . SC. 31. MARIA CIOMIRTAN I.490LEI 10.490LEI 20.558.2.560LEI 10.7. BT EMINESCU NR. AP. MIRELA CIUCLEA I.831.D.730. 36. BT M. BT CATAMARASTI DEAL.B1.116.16.103.798. G23. MARIA CEOMIRTAN C. DUMITRU BUTUC D. BT ONICESCU NR.A.289.480LEI 5. BL.366. MARIA BULIGA M. AP. AP. SC.000LEI 6.638. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I.372.A. C-TIN CERVICESCU I. BT OCTAV ONICESCU.843.C.1. BL.27. NR128A. BT ALEEA PICTORULUI. BT CURCUBEULUI NR.3. SC.240LEI 261 .675LEI 32. BT VICTORIEI NR.12. SC.B1.A.550LEI 32. ILEANA CHELARIU I. BT OCTAV BANCILA.O3.280LEI 8. LUMINITA COJOCARU I. AP.943. BL.C4.840LEI 5. NR33.186. AP.A1.5C. NATIONALA.D. FLOAREA C. ANDREI CONSTANTINESCU I.440LEI 30.J6. AP.B. SILVIA CHINDRUS G. AP.H1.400LEI 24.C1. AP.4.5. VALERIAN CAZACU V. AP.3.600LEI 33. AP. MARIA CHIRIAC V. BL.116.6. AP.3A.J7. BT SAVENILOR NR.302. AP. BT SAVENILOR NR. BL. AP. BL. BT IULIU MANIU NR90. ENESCU NR. NECULAI CHWALEK C. SC.

000LEI 15. C-TIN FLORESCU GHE.351. SC.CORDUNEANU I. SC.150LEI 35. ELENA DUMBRAVANU C. MARCEL DULCE D.537.254.500LEI 44. BT EMINESCU NR.27.640LEI 10.8.61.22.E9. SC. BT UNIRII NR.7. BL. BLA2. COSTACHE DIMA I. BL. AP. BL.646. DANIELA DOBOI I.A. MARIAN DANILIUC N.7. AP. BT C. CORNI. SC. MIHAI CUCU E.501. IOAN COTOS V.19.B.000LEI 46.558.2.4.3.020LEI 26. SC. RODICA CRETU I.A. AP. ANICA FILIP M. IULIA GINA COSTE M.830LEI 9. ELENA FEDIUC G.360LEI 68.E.C4.200LEI 56. AP. BL. VALERIU DUPAC M. BT PRIMAVERII NR.10.440LEI 22.4. AP. BT UNIRII.466. DUMITRU DAVID I. SC.911.342. SC. SILVIA DUCAS H.A.2. BT SUCEVEI NR.720LEI 2.880LEI 9.39. BL. NATIONALA NR.40.3.297.750LEI 7. C-TIN DAMACHE D.4.520LEI 26. BALUSENI. BT COM.4.132.241. AP. AP.A.840LEI 43. VESPASIAN FLOREA C. BT FILIPESCU NR. AP.B.64. POMPEIU.008. AP. BT ALEEA NUCULUI NR. FLOREA FEDIUC M.600LEI 33. PETRU LIVIU DUSCIUC I.000LEI 351.348.7.8. BL.5. BL.1. BT STEFAN LUCHIAN BL. PETRU CRISU GHE.G10.7. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D. TOADER COSERI I. BT ALEEA SCOLII NR.326. AP. COM.B.U12. BL. SC.22. BL.400LEI 17. GHEORGHE DURNEA M.12.373.080LEI 15.800LEI 42.379.6. BL.F8. BT ALEEA NOUA NR.1. BT ION PILAT NR. NATIONALA. BT ONICESCU NR. SC. BT CURCUBEULUI NR.C. ELENA DOBOI I.6.575. BT 7 NOIEMBRIE .640. AP.G7. GABRIELA CORNEA P.14A.A.I5.240LEI 19.3.800LEI 1. MARIA FERARIU I.750LEI 3.9.31. AP. BL.24. AP17. AP. AP. BT ONICESCU BL. AP. LIDIA DUCA L.600LEI 131.64.319.3.9. BL.25.160LEI 17. AP. NR.000LEI 103. SC.29. VASILE DRON G.12.14.G10. AP.11.17. SC. BT ALEEA NOUA NR.48. SC.148. BL. AP.356.14.5. CARMEN SAVENILOR. BT SAT ZAICESTI.4. BT ONICESCU NR.280LEI 18. BT PACEA NR. BL.746.539.360.526. AP. DOROHOI D. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D. ZA. SC.001.321. SC.3. SC. BT CURCUBEULUI NR. NR.54. BL. SC.227. BL. AP. C-TIN DANIEL DIMA C. DAN D-TRU FECIORU A. BT ONICESCU NR. SC.I4.D.G10.600LEI 88. IOAN DODU D. VIOREL DUPAC G. BROSCAUTI.4. ENESCU NR.8. NR.C. AP. AUREL COVATARIU V. SC.14. BL.A. GHEORGHE CRETANU C.967. BT IMPARAT TRAIAN NR.366. BL. AP. SC.720.291.960LEI 52. BT COM. BT UNIRII NR.558.520LEI 19.17.15.920LEI 10. VIOREL DANILA C. SAVEL CRETU C. BT UNIRII NR.18. GHEORGHE DUMBRAVANU G.960LEI 20. BT AVRAMESCU NR.B.U7.350LEI 26. CURTESTI.A. BT MARCHIAN NR. AP. SC. AP.601.367. POMPEIU NR.200LEI 62.4.960LEI 22. BT GHE.111. SC.040LEI 56. BT ION PILAT NR. BT PRIMAVERII . NR. BT ST.680LEI 34.13. BL.39.5. SC. SC.A. SAMUIL CUCU I.A.2.127. IOAN EPURE GHE. BT TEODOR CALIMACHE NR.610. LUCHIAN NR. BT ALEEA SCOLII NR.A5. ANGELA DAMACHE D. BT COM. AP.337.967.C. AP.14.23.492.579.61.F9.AP.D. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR. BT C.114. SC.200LEI 30.C1. DERSCA.3. SC.A2. NR. AP.64.13.7.231.560LEI 8. BT ALEEA NOUA NR.24.562. AP. AP.880LEI 6.2A.425LEI 41. AP.3. SC.700LEI 81.9.800LEI 33. BT ETERNITATII NR.B.875LEI 3. VASILE COROI A. AP.G2. BT D. AP. DOROHOI MAXIM GORKI NR.C. AP.845.B. BL. SC.480LEI 23.B.000LEI 34.15.ZA11.369.560LEI 80.373. BL. BT UNIRII NR. MARIN COSTAS G. BL.20. S. BT G. IOAN CRETU I. BT STAUCENI.920LEI 32.839.A.B.33.A. AP.25. AP.15.40.481.35.000LEI 33. FILIPESCU .A.11. BT 4. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. SC.8. BT DRAGOS VODA NR.2.14. ARGENTINA COSTENIUC V. CRISTINA ELENA DIMA I.000LEI 262 .6.8. AP. AP. BT ORASENI DEAL.8.C. MARIA COSERI G. NR.A.

160LEI 5.C.2.880LEI 10.175LEI 56. BL. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR. ANETA GRINDEI M.S. NR.186.320LEI 7. D12.400LEI 683.000LEI 18. NR.G3.800LEI 41.240LEI 12.1. BT ALEEA NOUA NR.14.000LEI 16. BL. BT ALEEA PINULUI.6. SC. NATIONALA.A.BT CUZA VODA NR3. NR. AP.6.2. SC.12.000LEI 32. BL.260LEI 74.000LEI 24. BL.21.4. BT TALPALARIEI NR.562.678. ELENA HRITCU M.400LEI 12.082.135. BT A. SC.16A.920LEI 4.8. ROMICA MIHAI GAVRIL S. DUMITRU GOGU A. OVIDIU MARIUS HURMUZ N. IOAN HRISCA P. B2. MARIANA GALCA T.17.2.200LEI 407. BL. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII.640LEI 32.26. MELU HINCEANU AL. BT T.484. BT SAVENILOR NR.2. BT ALEEA AMURGULUI NR. BL. BL.080LEI 9.I13. ANETA GROSU GHE. AP. D1. GICA GRIGORAS G.36. BL.200LEI 8. VERGINIA HUSTIUC P.914. BL.4. AP. VASILE IFRIM C. ANISOARA HRITCU Z.90.892.890LEI 75. BL. MARIA GAVRIL C.600LEI 263 .M3. BT ALEEA PINULUI NR.G4.320LEI 890.6. MARIA GLASBERG S. ELISABETA GROSULEAC I.600LEI 3. AP. BL. AP. BT PRIETENIEI D1. NATIONALA NR.280LEI 34.4.611.440LEI 5.320LEI 65. BT ALEEA ZORILOR. ELENA GRIGORAS V.A5. AP.A.671.130. AP.35. AP. SC. AP.X18.17.A.6.600.880LEI 5.30.714.B. SC. AP.280LEI 10.C. ELENA GRIGORAS I. R10.14. BT ONICESCU NR. AP.215. AP.BL3B.13.260. SC. SC.D.863. AP. DAN GOGA D. BL. TODIRENI. AP.569. COSTACHE HURMUZ M. BT PRIETENIEI BL.374.A.400LEI 47. BT ALEEA SCOLII.064.52.33. NATIONALA NR50.110. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.840LEI 116. BT PRIMAVERII NR.552.356.A.600.107. SC. BT ONICESCU NR. BT GRIVITA NR. BT ONICESCU NR.FRUMOSU C. AP. GHEORGHE GRINDEI M.43. AP.6.C2.55. BT PARCUL TINERETULUI. SC.818.4. BT TALPALARIEI NR. BT F. BT ONICESCU NR.5C.1.160LEI 22.3.435. SIMON GLONT M.A. BT BUCOVINA NR. DANUT HUTANU M. SC.000LEI 22.14C. VASILE GAVRIL I.16. NR. AP.B. BT C.601.57.859.12. BT ONICESCU NR. AP. NR. AP. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. AP. SC. NATIONALA NR. BL.A. F. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR. SC.C.17.C.5C. MARIA HRITCU I. SAVEL GORBANESCU C.15. NECULAI GONTINEAC M. GHEORGHE IFTIME D.920LEI 10. ELENA HIZILNICOV C.781. SC.17. BL. BT COM. BT SAT. AP. DOLINA.874..5.AP. SC. SC.84. AP. BT CAL.12. BT PACEA NR.27. EMILIA GRIGORAS GHE.VLADIMIRESCU NR.6.3.3.18.13. AP. BL.X20.27.750LEI 43. SC. BT IMPARAT TRAIAN NR.D. MARIA GOGU C.400LEI 14.C2.12.C1. SC. VASILE HARBUZ GHE.549.C2.30. LEORDA. BT CUZA VODA.558.325LEI 106. PUSKIN. BT ALECU DONICI NR.4.7BIS.A. NR7.326.240LEI 27. MARIA GHEORGHIU G.B.600LEI 15. TOADER HERGHELEGIU V.3.C1.G10.637.5. NR.600LEI 322. BT OCTAV ONICESCU. NR. MIHAI HUTU D.14. BL.276. EMILIA HRISCU N. LENUTA GRIGORASI H. BL. AP.023.776. DOINA IFTIME C. DORIN C-TIN GHIMPU V. AP.27.55.330LEI 14. EUGENIA FRUMOSU V. BL. BL. BT ONICESCU NR.E8. AP. BT C.A.15.3.11.200LEI 5.L8. BL.G1. BT CUZA VODA.382. BL.372. AP. BL. ADRIAN HAGIU G.488. BT ION CREANGA NR.861.1. BT TUDORA.356.4.520LEI 92. VLADIMIR GRIGORASI C.680LEI 16. BL.A. ELENA IFRIM G.366.440LEI 7. AP.16.2.000LEI 15.A. MIHAI IATIC G.25. SC. AP. GANE BL.420LEI 49.040LEI 13. AP.A 6. AP.877. AP.753. SC.256.E8.040LEI 41. BL.800LEI 21.520LEI 19. 1.A. AP. AP.15. SC.52. COSTACHE IFTIMIE C.B12.I13.994.250LEI 4. BT ALEEA C. BT OCTAV BANCILA. NR. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.030.5.785. SC. BT ALEEA LICEULUI NR. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E. BT C.35. DUMITRU IGNAT C. AP.33.52. NR.B. BT ONICESCU NR. NR99. AP.5.

13. AP. SC. AP.800LEI 3.520LEI 51. BL. NR17.200LEI 44.808. BL.27. SC.C. SC.C.1.B AP. SC.983. SC.26.C1.000LEI 4. MIHAI MANTEA M. NATIONALA NR. FLOREA MALAIMARE C.D10. AURELIAN MARICI A.000LEI 40. AP. BT ONICESCU NR.3.160LEI 81. MARIA JALBA T. P.400LEI 38. MARIA LOZNEANU C.24.GA9. AP. BT PRIMAVERII NR. AP.237. RAUSENI. U1.570LEI 19.000LEI 4.13.A.560LEI 26. BT CALEA NATIONALA NR. CUCULEANA ILIESCU D. BL. BT ONICESCU NR. AP.267. BT F.8. BT ONICESCU NR.840LEI 35. SILVIA LAZAROI G. B. NR33.031. BT C. BT CALEA NATIONALA NR.289.29. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR. AP.969.B. AP.7.A.600LEI 29.377. AP. ALEXANDRU LUPU T. AP. AP. SC.A6. MIHAELA MARCIUC A.A.C1. BT ONICESCU.A.A.090. BT F. GEORGE JILAVU M. BT ALEEA VIILOR NR.400LEI 8.7.320LEI 5.687. AP.34.720LEI 8.330LEI 201.152.E. BL. SILVIA MACOVEI D.560LEI 23. AP. MARIANA LEAHU M.9.B5.914.BT CURCUBEULUI NR.42. ELENA JALBA G. CAMELIA MARGINEAN T. SC. BT I.A. SC. AURORA MARIA IONICA D.148.IOAN LUCA M. AP.810.U18. ELISABETA IVASCA I.C. SC.B7.105.I6.625LEI 264 .9C. MARIA MASCAN V. BL.12.297. GEORGETA ISTRATE I.2. BL.3. MARIA ISTRATE C.500LEI 34. AP.400LEI 34. BT LEORDA .46.7.520LEI 12.761.C.11.111. BL. AP. EDIT MACOVEI C.17. BL.34.320LEI 101. 71.IGNAT N. VASILE LEAHU G. BT ALEEA LICEULUI NR. MARIA MARCIUC ST. DUMITRU ISAC V.965. VLADIMIRESCU NR.A. SC.200LEI 9.720LEI 40.400LEI 29. BT ALEEA CURCUBEULUI.C. TEREZIA IULIANA MARCIUC G. AP. IULIA LIVADARU V. BL. BT SUCEVEI NR.953. BT OCTAV ONICESCU.D.15. BRATIANU NR.960LEI 23.19.232.B. LOTI LAZAR T.257.537. MIHAI MANTALUTA N.12.C.69.30.A5. AP.339.959.571. AP.680LEI 43.1. SC. BL.2.I20.440. AP. BL. BT K.1.000LEI 99.D10. SC. AP. BT 38.24. BT SUCEVEI NR. GORCHI NR.670LEI 91.972. AP.017. VASILE LUNGU GHE.15.AP. MARX NR. MARIA ILIUTA GHE.27.A. SC.595.230LEI 23.A.47. SC. AP. BL. AP.C. BL. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T. BL. BT ALEEA AZURULUI NR.8.69.46BIS. 43.940.26.21.47. MIHAI MARGINEAN A. BL.A. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC.996.13.17.14.041. AP.11.157. BT CALEA NATIONALA NR.1.D.525.24.571. BOTOSAN VARNAV. BL.1.B.775. AP. AP.8.6.K4.812. AP. BT COM. C-TIN LOMOS I. BT ARMONIEI NR. DAMIANA IPATE .827. SC.H1. CORINA LOZNEANU C. NATALIA JITARIU S. SC.640LEI 62. AP. VIORICA IRASOC I. BT IMPARAT TRAIAN NR.320LEI 20.AUREL IPATE M.S4. 26. BL.920LEI 25.A.43.6.26.520LEI 32.7.14. CURCUBEULUI NR. 7.562. BL. BLA2. EMILIA LOHAN I.56. BT PRIMAVERII NR.600LEI 2. AP.000LEI 77.7. OVIDIU MARGINEAN I. AP. BL. BT ONICESCU NR.240LEI 20.17. BT PRIMAVERII NR.159.33.227.783. SC.58. BT SAVENILOR NR. AP. NR. BT PRIMAVERII NR. BT ONICESCU NR.600LEI 14. BT ONICESCU NR. BT T. BL.A2.093. SC.A. AP.1.17. BT CORLATENI .107. BT SAVENILOR NR. SC. BT IULIU MANIU NR.17.810. BT ELIE RADU NR.542. SC.360LEI 26.188. VLADENI.A. BT PRIMAVERII NR. SC.3. AP. SC.A5. BT MANOLESTI DEAL. AURELIA IRIMIA V.7.2. SC.600LEI 78.200LEI 85.9.13. AP. BL.1. BT OCTAV ONICESCU.2. SC.074. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I.B.100LEI 10.17. MEDA LUCA P.21.750LEI 5. VIRGIL LUCA I.29.550LEI 9.A6. PETRU MALAIMARE P. AP.420.520LEI 164. BT PRIMAVERII NR.180LEI 12.000LEI 97.7.895. BT ZORILOR NR.46. U1. SC. SAT HRISCANI. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.200LEI 16.200LEI 43. BT ONICESCU NR. BL.960LEI 49. AP. COSTACHE IONESCU T. NR. BT M.17.17.

3. SC. AP. EMINESCU. AP. SC. AURICA MURARIU I. MIHAI MORARU M. GHEORGHE MATEI C.6BIS. BL. SPERANTA MIHAIANU C. AP.420LEI 3. AP. AP.513.513. DUMITRU MORARU C. AP. DUMITRU MAXINIUC C. BL. 1.69.5. BL.7.640LEI 94.30. NR.11. ENESCU NR. NR.30.B. BL. AP.B.172. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR.240LEI 36.Z2. IOAN MITOCARIU A.840LEI 6.8. BT PRIMAVERII NR. BT PRIMAVERII NR.65.4. BT CALEA NATIONALA NR.113. BT VIILOR NR. BT CALEA NATIONALA NR.30. SC. SC.17. P17. VIORICA NISTOR C. AP.600LEI 39.074. SC. BL.35.307.10. BT CALEA NATIONALA NR.320LEI 6. AP.A.5.9.B1. EMINESCU NR. 7. AP.C.B.10.E. EMINESCU. AP.360.A. VERONICA MIHALACHE T.16. BT CUZA VODA 6BIS. SC.36A.45.3. BT ALEEA SCURTA NR. 4. 59.1. ENESCU NR. BT I.600LEI 16. IULIUS CEZAR MURARU S.21.5.5.45. 9.A.18.A1.570LEI 8.B.186.413. AP.978. DANUT MUNTEANU V.680LEI 17.744.769.J8. BT PRIMAVERII NR.B1. MARTA TANIA OLENIUC I.240LEI 32.321. BL. AP.169. BL. BT PRIMAVERII. AP.640LEI 30.5. BL. AP.080LEI 16.200LEI 108.200LEI 43. C-TIN NECHITA V. NR.749. PANAIOTIS NECHIFOR N.16.14. MIHAI MERTICARU I.V1.640LEI 13. ELENA MURARU GHE.5.190.8. BT ALEEA PICTORULUI NR.8. AP. BL.B. SC. BT ALEEA AZURULUI.C4.10. DUMITRU MIHAI G.704. STEFAN MIHAILEANU I.V1.760LEI 3.I2. BT GRIVITEI NR.A. AP.15. C-TIN MUSCALIUC D.800LEI 17.177. BT PRIMAVERII NR. NR.401.B.372. AP. BL. SC. AP.A.16. JENITA MAXIM G. BL.625.3.B. BL. VASILE MOISUC P. AP.800LEI 117. AP. BL.5.000LEI 28. BL. BT GRIVITEI NR.D.25.16.325. IULIAN MOLDOVANU M. SC.3. GHEORGHE MATEI C.695.993. AP.440LEI 9. AP.MARIA MOLDOVANU D. AP4. SC.D1. BT ALEEA GRIVITEI NR. B. P17.223. SC.20.55.728. BT ALEEA PRIMAVERII NR. JENITA OLARU I. BT BD. RADU MIJA I.461.B.12. NR9.200LEI 6.2. ZENOVIA MOISA I.P11.. MARIAN MURARU C.669.4. NR.18. SC.A26. MARIA NECHITA M.S3.MATEI A.TURN. CATALIN DANIEL MICU M. AP. SC. BT INDEPENDENTEI NR. SC. BT CRONICARI NECULCE NR. BT IMPARAT TRAIAN NR. EUGEN MIHAESCU G. BL. BL. BT ALEEA NUCULUI NR. BL.400LEI 7.240LEI 265 .000LEI 57. NEGREANU NR.320LEI 16. AP.600LEI 41.178. BT MARCHIAN . BT ONICESCU NR. FRIMU NR. ENESCU NR. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G.104.475LEI 8.5. SC.D.1.9. BL.215.1. AP. BT ONICESCU NR.5.949.SC.15.595. SC. ELEONORA MOLDOVAN A.218. NR.240LEI 5.120LEI 67. 52. BL. AP.S7. CONSILIA LENUTA MIHAI T. AP. COM. 14. AP.B. AP. GEORGETA MOLDOVANU . BL.6. BT D.483. AP.G4.U16. MIRCEA MURARU M. AP.680LEI 33.G10. SC. EMINESCU.8.078.I2. AP.1.631. BT GRIVITA NR. AP. BL. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR.18.1. SC.200LEI 5. 30.B.34. ELENA CUZA VODA NR. BT MARCHIAN NR.137. SC. BL. BL.12.8.8. BT EMINESCU.3.542. MIHAI NUCUTA D.B.200LEI 2. BT ARMEANA NR. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP. MIHAELA NICULICA I.63. AP.800LEI 13. AP.571.23.630.2.806.22.A.320LEI 414.K1.11.500LEI 66.000LEI 5. C-TIN MIHAI D. BT CALEA NATIONALA NR.14.430. BL.560LEI 10.P17.600LEI 15. BT G.10.12.G23.19.320LEI 45.30.27. BL. E 14. AP.600LEI 6. BL. BT PRIMAVERII.SC.855. BT G. BL.750LEI 86.A.F2.000LEI 18.7.9. JAN-LEONIDA MIGHIU C. STELA MICU L. BT GEORGE ENESCU.5.880LEI 14. SC. DIMITRIE NASCU I. VIRGINIA MURARIU D. BT PRIMAVERII. BL. SC. DUMITRU MOISUC G.27. BT G. BT UNIRII NR.4. BL.500LEI 38. VICTOR NASTASE I.B.722.742. BT SAT CATAMARASTI DEAL.179.10.440LEI 20. BT ONICESCU NR. BL. AP. BT SAT IPOTESTI.840LEI 85. BT 23.400LEI 14. BT BD.401. MIHAI MOISA T.4.27. COM. BT TRUSESTI. BL. ILIE MERTICARU I.440LEI 60.A.440LEI 11. ION NATIS T. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.E3. AP.010LEI 2. NR. AP.13.439.520.

SC.1.11. AP. BL.223. BL.160LEI 109.2. AI.860.845.31. ANCA PETRARIU D.859. MARIA PANCU I.A. IONUT LUCIAN PRISACARIU P. NATIONALA NR. AP. BTOSANI LUNA NR.CUZA. ANISOARA PRISACARIU I.200LEI 51.400LEI 10. BT BUCECEA.480LEI 266 . MILICA PITORAC D.A. SC.320LEI 53.A.6.760LEI 122.000.440LEI 23. BT EMINESCU NR. AP.23. BT AVRAMESCU NR. BT FRUNZETTI NR. GHEORGHE POPA D.I. SC.6. ILEANA ONICIUC P.36.488.18.840LEI 24.000LEI 13. BL.959.BT ORAS SAVENI. BL.422. AP. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I.305.576.G.490.E5. ANA PRISACARIU I.OLENIUC I.882.007. CARMEN ELENA POPINCIUC C.760LEI 13.6.14.092. BL. AP. AP.1.A.3. DUMITRU DANIEL POSTEA A.627. LIVIU C-TIN PINTILIUC D.6.14.087. AP. BT ALEEA ARCULUI NR.000LEI 82. DONICI NR.21.160LEI 6. IOAN POENARU I. SC. AP. BT C. BT CUZA VODA NR.200LEI 15. VIILOR NR.A.039.400LEI 124.300LEI 3.160LEI 55.000LEI 6.118. PETRE ONAC N. AP.2. BT F.12.. AP. AP. SC.1.5.S4.C.A9.000LEI 84. SC.8.976. 25.000LEI 7.18.16. AP. BT OCTAV BANCILA NR.300LEI 41. SC. BL. BL.4. ORTANSA PRISACARIU P. BL.902.B.600LEI 5.600LEI 14.17.337. AP. BT AZURULUI NR.1.831. SIMION POSTINIUC V. BT 17.86. BL.000LEI 15.B2. BT ZIMBRULUI NR.86. BT EMINESCU NR.520LEI 31.A9.534. AP. BL.7.599.W12. AP.7. SUCEVEI.A.943. SC.200LEI 4.B. AP.8. BT BD. NR.200LEI 2.B. PAULINA PROZOROSCHI N.27. BT GRANICERI BL. Z10. PETREA PROJOROSCHI I. ELISAVETA RAILEANU I. GINA BEATRICE RAILEANU C.A. BT BLANDESTI. FLORIN OVIDIU MARCHIAN .A2. DANIELA RAILEANU M.6.1. BT ONICESCU NR.5. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR. AP. BL.360LEI 23.66.5.985. BT CUZA VODA NR. BT STR. SC.B. AP.5. NR. BL. BT GRIVITEI NR.A.B.000LEI 22. SC.12. BT ZORILOR NR.2. ANISOARA POPESCU V. BT BUCOVINA NR. SC. BT UNIRII NR. CORINA POPINCIUC D. BT ANTONESCU NR. BT PARCUL TINERETULUI . BT ONICESCU NR. SC. SC. BT STEFAN LUCHIAN NR. AP.845. BL. REGHINA OSTRECEANU D.A.070LEI 6.A.855.32.3. SCA.53. SC.4.A1.45.A.630. AP. BT ALEEA NOUA NR. AP.920LEI 31. BT CUZA VODA NR. AP. BT LALELELOR NR. AP.4. VERONICA PILOS C. SC.19.1. RODICA ONOFREI I. BT ALEEA RONDULUI NR.12. AP. BL.372.704.I. FLORIN PORFIR C. BT GEORGE ENESCU BL. SC.W5.867.477.R9.440LEI 1.4. SC.C. SC.739.W5. NR.387. BL. AP.720LEI 31.15.1.16.S7.2. BT ZIMBRULUI. STR.880LEI 54. AP.240LEI 31. BT K. BT ONICESCU NR. FLOAREA PINZARIU I.7. EMINESCU.13.15.558.281. AURELIA OPASCHI G.15. AURICA PASCARIU V. BL. DUMITRU ONOFREI I.C.600LEI 3. GHEORGHE PASCAL M.855. AP.015.B.A. C-TIN PRISACARIU A.B2. FALTICENI.M6.037.A. SC. NR.880LEI 110.276.A. LUCIA POROSNIUC D.800LEI 15.488. MIHAIU PRICOP N. BL. AP.520.000LEI 39.000LEI 98. ECATERINA PRICOP T. AP. VERONICA PRAJINARIU T.2.818.10. AP. BT ALEEA SCOLII NR.36A.323. MIHAELA OPASCHI S. DUBALARI. AP. AP.869. MIRELA DANIELA RAILEANU M. BL. VIORICA PASCARIU D.360LEI 44.16. AP. SC. AP. DUMITRU POROF V.5. BT STR. BT ALEEA CALIMACHI NR.960LEI 11.5. AP.600LEI 46. DUMITRU POENARU C.11.520LEI 3.558.8. ELENA RAICU V. MARKS NR.125LEI 16.920LEI 45. BT AZURULUI NR. BT ONICECU S20. 4.200LEI 23.53. SC. AP.J6.B.51.5BIS. AP.37.919. BL.880LEI 8.068. SC.5. BT BUCECEA.86.5.33.10. AP.8. BL. MIRCEA RADU C. LILIANA POENARU M. SC.16. MARINELA ONOFREI N. CRISTIAN POPESCU I. IOAN POPA I. BT TALPALARIEI NR. BT EMINESCU NR. 10.323. SC.8. BT ALEEA ELIBERARII NR.200LEI 14. BT BUCECEA .330LEI 6. MARIA POLITIC C.2.B1.200LEI 22.

SC. BT CALEA NATIONALA NR. GHEORGHE SFICHI I. MAXIM VASILE TALPA I. BL. AP. PACHITA STENTEL I. NR.11.520LEI 11.A. NATIONALA NR. BL.18.880LEI 41. GEORGETA SPIRCU C. C-TIN TABARCEA P.18. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M.600LEI 15.D1B3. S. BL. CRISTIAN SAMIAN C.976.3. SC. ELENA SANDRU A.8. BT IMPARAT TRAIAN NR.111.D1. LUCHIAN NR.14.491. BL. BT TIBERIU CRUDU NR. UNIRII NR.3. BT CAL. C-TIN STEFAN G.F5. BT ZORILOR NR.320LEI 72. MANUELA PAULA STIHI V.261.000LEI 6. BT ALEEA PICTORULUI NR.1.000LEI 11. AP.401.000LEI 3.P13. BUCECEA. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M.3.28. AP.B.855.190.401. COM. DUMITRU ROSETI GHE.A1. BL.G19. NATIONALA NR.373. BT CALINESTI.V9. SC.2. SC.25.D. BT ST. BL.E. BL. BT ONICESCU NR.3.994.A. SC.000LEI 8. BT 10.000LEI 53. BL.A. LUCHIAN NR.976.H3. NR. AP.63.786.000LEI 68.18. AP.G3. SC.544.C4A.2.440LEI 31.280LEI 82. LAURIAN VICTOR ROSETI P. BT PACEA NR.E7.19.7.1. BT F. VLADIMIRESCU NR.E.A.015. BT SAT CATAMARASTI DEAL.2. AP.28. VASILE STEFAN I. BT VIILOR NR.2. BL.49.201.24. ION SEVERIN I.853. AP.440LEI 69. ADELA ROSU I. MARIA ROTARIU GHE.2.B.A. AP.A.12.7. AP.200LEI 70. VASILE ROTARIU V. PAUL IULIAN TARANU P. BT VARNAV NR. SC.A. BT UNIRII NR.1. BT POSTEI NR.A. AP.11. SC. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G. BL. BT EMINESCU NR.21.650. BT PACEA NR.9. BT VICTORIEI NR.B. C-TIN SANDU G.7. BT VARNAV BL.BL.400LEI 49.25. SC. AP.8 PRIETENIEI NR.741.400LEI 82.I22. BT UNIRII NR. BT PRIMAVERII NR.800LEI 34. BT GHE. AP.749. AP. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. AP. AP.ROMANESCU D. SC.L1.7.C.F5. FILIPESCU. BL.320LEI 10. AP. ELVIRA TALPA I. 1. AP.045.A. BT ARMONIEI NR.C.640LEI 786. EMINESCU NR.A4. RODICA TAPALAGA B.18. MIHAI EMINESCU. 34.53. BT ALEEA CRIZANTEMELOR.740. AP. C-TIN V. AP. BL. SC. BT SUCEVEI NR. PAULUS TARNITA M.W25. SC.730.9.871. NR.305. 28.160LEI 14.636.10.A. AP. SC.13. BT ST. SC. BL. BT ALEEA NOUA. BL. AP. NR. IULIETA ROSU ST.18.325LEI 75. AP.000LEI 145. BT PRIETENIEI NR. 36A.A8.B.54. BL.880LEI 18.A7. T.880LEI 113. ELENA SANDU A.18. AP. BT PARCUL TINERETULUI NR.535.000LEI 4.996.712.116. SC.35. BT G. BT EMINESCU NR.988.480LEI 33. BL.7.9.011.7. BL.400LEI 29.760LEI 11. ENESCU NR.000LEI 137.013. AP. AP. SC. BT EMINESCU NR. AP.29. BT ARMONIEI. SC. BT EMINESCU NR. DANIELA MIRELA SANDU D. BL.158.744.27.400LEI 16.25.488.69. SUCEAVA NUCILOR. MARCEL TALPA R. SC.200LEI 267 . PAUL ROMANESCU I.A AP.C. VLADIMIRESCU NR.000LEI 47.342.3. ANGELA SANDU V.7. AURORA NINA SEVERINCU V. SC.208.077.600LEI 8. BT ALEEA NUCULUI NR.209.63. AP. VASILE RUSU G.320LEI 21.159.C.260LEI 16.58. BT C. BT AMURGULUI NR. SC. VIRGIL SEVERINCU GHE.080LEI 9. BT VICTORIEI NR.A.2. BL. VALERIU ROTARIU V.1.667.11.D1B3.2.24. BL. BL.B4. AP. SC. AP. SC.280LEI 104. AP.SC. BT AVRAMESCU NR.640LEI 23.320LEI 8. RODICA TALPALARIU Z. MARIA SERBAN I.520LEI 23.041.D3. AP.11.C.3.2.53.27. G4. VERGINIA STEFANESCU C.13. BT UNIRII NR.180LEI 23.2M. IOAN SAUCIUC V. BT F. AP.148.14.4.C.C7.2.600LEI 28. G3.8.125LEI 4. AP. BT ONICESCU NR.12. AP.711. AP. AP.A1.360LEI 84.000LEI 70. AP.F. MARIA ROTARITA P. DORNEI -STR.800LEI 10.B.2.K2. TIBERIU SIRGHI D. BL.151.200LEI 43. BT IMPARAT TRAIAN BL. ELENA SIRETEANU N. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.934.310LEI 10.616. BT T.E.B.558.480LEI 4.9. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I. MIHAI TARNAUCEANU G. NR.6. SC.960LEI 34.372.8.3.616. BL. BL.4.2.H3. SC. AP.8.

225LEI 47.7B.69. BL.4. BT ONICESCU NR. AP. AP.A. EUSEFINA TOMA D.200LEI 20. SC.712.8. AP. SC. AP.200LEI 91. AP. BT PRIETENIEI NR.G. AP. C-TIN TURCU C.720LEI 12.A5.69.28.B.640LEI 15. BT ONICESCU NR.S. AP.C.840LEI 7.23BIS.B. BANCILA NR. SC.G.520LEI 29. BT IMPARAT TRAIAN NR. ELENA VASILESCU R. BL.000LEI 13. BT PRIMAVERII NR. BT BALCESCU NR.15. F12. AP.86.661. MANUELA URSU D. AP.7. GHEORGHE TINCU C. SC. DANIELA TIPU D.L8.5. BL. AP. AP. BL. IONEL ZAHARIA A. BT COM. SC. AP. DOREL DUMITRU UNGUREANU G. BT PARCUL TINERETULUI.249.595.906.5.E2.81. BL.869.8. DUMITRINA TIMOFTE G. MIHAI VORNICU I. SC.18. NR. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR. ALEXANDRU TRUFIN N. BT PRIMAVERII NR. BT 20.720LEI 14.291. CATINCA ZAHARIA D.L1.11. SC.488.904.367. C-TIN TIMOFTE G. BT TEATRULUI NR. BL.TILIPAN G. AP. BL.9.781.14. BT CRIZANTEMELOR NR.C. IOAN VLAS D.700LEI 16.A. AP.12. PETREA VIZITIU I.15.920LEI 10.3.600LEI 21. BL.2. AP.11.153.9. BL.B. AP. PARASCHIVA VATAMANU V. BL.G.590LEI 32. AP. IOAN VARZAR M.830LEI 161.2.678.025.000LEI 5.988.748. BT IMPARAT TRAIAN NR.20.803. BT CAL.R9.5. AP.720LEI 268 .000LEI 44.B. SC.092.864.11.12.334.7.24.7. BT DOBROGEANU GHEREA NR.I4.860. SC.035.B. AP. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I. 54.5. ROMILA MARIANA ZAICEANU N.A.120LEI 49.5.B.600LEI 42. AP.200LEI 23. BT PRIMAVERII BL.39.738. BT F.400LEI 51. BT O. IOAN VALENCIUC A.068.11.7B. BT DREPTATII NR. BT CUZA VODA NR.325.1.2.508. BT OCTAV BANCILA.SC. BT ALEEA NUCULUI BL.12.B.040LEI 32.P17.28. BL. AP.A.160LEI 454.L1. LUCRETIA TURCU C. BT MANOLESTI DEAL.400LEI 21.8.14.965.B. SC.480LEI 10. BT PRIMAVERII NR.F.T5. LAURA RALUCA TRUFIN C.760LEI 2. AP. BT ALEEA NOUA NR. AP. ELENA TRUFIN D.000LEI 10. BT COM.2.15. I6.63D. BT A. BT EMINESCU NR. AP.923. SC. ORTANSA TOMA C.475. IUSTINA TUFA M.127.152. BT IMPARAT TRAIAN NR.000LEI 372. AP.79.847.B. MIHAI VOLOSNIUC I.9. BL. LIGIA-TATIANA TRUFIN D.31.A. GHEORGHE VERENCIUC V. BL.19. AP. NR45 BIS.34.409. SC.720LEI 38.360LEI 9.600LEI 21.695. AP. BL.13.200LEI 79.293. SC.12. BL.882. AP.12. BT M.720LEI 1. AP. SC. 23.4.96. AP.289.200LEI 137.14. AP. BL. KOGALNICEANU NR.720LEI 11. BT PRIMAVERII NR. AP. BT EMINESCU NR. BT TEATRULUI NR. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G. BT 7 NOIEMBRIE NR.2.317.875.X23. BT VARNAV NR.B. BL. R16..43.24.659.P15.691. BT DIMITRIE RALET NR.24. BT SPATAR MILESCU NR.5. BT AVRAMESCU NR.5.160LEI 22. BT ALEEA SCOLII NR. BT G.2. AP. SC. VERONICA NICOLETA VATAMANU M. AP.320LEI 40. ELENA VACARIU D. BT CUZA VODA NR.750LEI 15.653.G5. AP. EMIL TOMA D. BL.12.B. SC.040LEI 15. SC.11. AP. SC. PRIMAVERII P17. BT BUCOVINA NR. DUMITRU VIZITIU A.7.800LEI 12.28. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D. ALINA MONICA UNGUREANU M.200LEI 51.18. BT ONICESCU NR. NATALIA ZAGAN I. AP. VLASINESTI. SC. MARIA TRUFIN N.C. AP. SC. SC.D.372. GHEORGHE C-TIN TURCU F. ANA TURICEANU M. AP.55.A. SC.200LEI 12. PRIMAVERII.920LEI 8.6. LIVIU DORIN VIZITIU V. SC. BT CALEA NATIONALA NR.11.086. SC.360LEI 29.2.966. VLASINESTI.15.9. ROZICA UNTANU P. STEFAN TURCANU F. BT STR. BT TRANDAFIRILOR.000LEI 41.19. DOINA ZAGAN D. BT ALEEA PINULUI NR.050LEI 19.Z18.081.000LEI 16. NATIONALA NR.11.B. BT PRIMAVERII NR. BT PRIMAVERII NR.F5.A3.550. ENESCU NR. BL.U16.24.17.192.9.002. AP.G. PUSKIN NR.18. AP.120LEI 8. SC. SC. MARINELA ZALA M.7.2. AP.820.10. SC. BL.000LEI 26.24. GHEORGHE VERESTIUC I.14. MIHAELA TOPALA I. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C.200LEI 13.B. NR.

10. bl. Brancov Ana M. bl. nr. 10.000 str. 1. sc. Timişoara 24.000 Str. Ap. Timişoara 13. Dumitru Bulla I. 11. et. Achim Bogdan P. Constantin Bandula I. 26. bl. et. bl. Florin Banu D. 22. et. 3. Sirius nr. D. 32.200 Str. F6.. et.276. Timişoara 129.440. A. Bl.111. Timiş 9.300.000 Brându?ei nr. A. N. Timişoara 232. bl.450. St. Sc.179. Timişoara 29. Baba Dochia nr. Timişoara 221.000 Calea BogDăneştilor nr. 3. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. A. Dumitru Bold. nr. 2.190 loc.849. 3. 6. ap. Timişoara 6. Ioan Banu G. ap.040 loc. B. Timişoara 7. ap.800 Titulescu. 119. 55 22.008. Timişoara 135. G. Francisc Arpad Anuichi A. Paro?eni. Vulcan nr. 202.920 Aleea Cascadei nr. Dumitru Augner D.B. Cladova. Loc. TraIAN Bondar P. ap. 9. ap. Ioan (De) Ardelean I. Pădureni. 35.400 Arie? nr. nr.I2.670 Mătrăgunei nr. A1. Timişoara 207. Maria Barth E. 4.223. Cladova.331. 55 13. 23. et. 63A. jud. 7. 7A. BT 34. Timişoara 56. B. 5.450 Babadag.508. 24.000 Str.000 Tuluicului. et. Cara?-Severin 259.849. Bethausen. Et. Timişoara 40. Timişoara 15. Ioana Becia I. Viorica Belehuz V.580. bl. sc. Dalboset. 3. Timişoara 31. 28. Timişoara 3. Timişoara 3. 12. ap. 2/1. 5 69. 42. Etelca Bandula M. Anicu?a B?ncioiu D. et. et.700 Str.356.33.833.247.483. A. 3 Timişoara 46. 119. BL. sc. bl. ap. Eroilor 10-12. 23. 34. sc. Ion Vidu.340 Drubeta 47A.372. A. et. Timişoara 16. Anna Amalia Boca M. com. A. Margareta Alexandrescu D. et. Erjebet E.368.000 Str. sc. 1. Vasilica B?l?nel Gh. D. ap. 6.560 Ion Ionescu de la Brad. Maria Ardelean G.965. Sc. ap.380 Mătrăgunei nr.250 Str. et. B. 1. Francisc Barth Anna Bartha I. 29. bl 73. Vân?torilor. sc. SC. 7. 35. Mihail Kog?lniceanu nr. Mihai Aurelian Be?tea C.400 I. 23. 23. Et.000 Str.200 Simion B?rnu?iu.300.720. Rebreanu. Arad 55. 3 Timişoara 31. sect.360 Simion B?rnu?iu.600 Mătrăgunei nr. 9. Mircea Dan Becia D. 1.000 Agronomiei. Bogoliub Balea T. Sirius nr.282.. ap 1. Titulescu. Ion Vidu. Vlaicu.500 Mătrăgunei nr. 71. Paro?eni. Timişoara 40. jud. Ioan Boi? E. Ana Augner I. sc. 20. Maria Barban I. 1. et. et.240 str. 7. et. ap 7. Gheorghe Bihoi N. AP. nr. bl. 6. ap. nr. 3. nr. Timişoara 40. 1. ap.042.461. com. 35.000 B-dul Eroilor nr. sc. nr. A. 22.374. Sc. Bl. Timişoara 92.116. Sc. 14. 1. 20.232.200 Tigrului nr. bl. 1. bl. Ioana Simona Biro I. et. Timişoara 155.354. Timişoara 149. ap 1. Patricia Anghel G. 1. Timişoara 61.540 I. ap. 6.600 513.542.000 Bucureşti. 1. nr.542. sc.674. bl. Elena Belene?i D.969. Ştefan cel mare nr. et.600 Micşunel nr. 4. Mirela Dorina Antal I. 17. 1. A. 6.. B. Bl. Timişoara 55. jud. Sc. C. 1. Timişoara 24. nr. 6.372. ap. Ciprian Alexandrescu P.7. 240.077.000 str. ap. et. ap. 3.800 Ion Ionescu de la Brad. 14. A. B. et. 3. ap. ap. Sc. Ap. 1. 1. Timişoara 880. 2. 1. Sc. ap.760 Barbu Iscovescu. 4. 227. 12. Stela Bandula M.779. Timişoara 103. ap.12.008. Timişoara 108. 13. KOGALNICEANU NR.941. com. 5.547.582. sc. bl. Timişoara 47. 7. 25. 6.520 Calea ?agului nr. T1. Iuliu B?dil? N. Cristina Otilia Bodea G. Vulcan nr. sc. nr. ap. sc. Viorel Bandula V. 7. Letiţia Draghina Boici G. 15. Dumitru Bogdan I. 15.800 B-dul L.000 Eroilor. 4. 64.ZOLTI N.320LEI Domiciliu Suma Str. Timiş. et.505. Marioara Bachici S. bl. nr. Timişoara 10. Bl.232.000 Tache Ionescu 11-13. 21. Timişoara 62. 17. Timişoara 243. ap. A. et. Timişoara 10. Bethausen.064. 14. ap. Timişoara 46. Timişoara 62. D. Hortenzia Balint M. Timişoara 259. 30. Timiş. ap. et.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 .440.000 Str. 64. Adrian Ilie Bihoi V. ap. D.650. 1.A. jud. B. Jebel.480 Str.

390. jud. B11/A. ap. Fructelor nr. bl. 12. ap. 6. 4.600 190. sc.600 80. 14. et. 48. sc.695. ap. Timişoara str.098. B. Mihai C?licean A.669. A75. B.840 3. B. ap. jud. 3. 1. 11. Timişoara Torontalului nr. et. 2. Constantin G. ap. 2. sc. 4.347. ap. sc. ap. sc.520 232. Timişoara str. Timişoara loc. Timişoara Zona Bucovina 2. Timişoara str. ap. 1. Rozalia Buzduga G. Mihai Carstoiu D.754.074.360 19. Peciu Nou. Timişoara Simion B?rnu?iu. ap. C33. 70. sc.160 141.092.530. Timişoara str. sc. Timişoara Aleea Sportivilor. 32. Timişoara Circumvala?iunii.280 75.990 3. 1. 1. 1.359. Timişoara Zona Bucovina nr.1. 3. 42. bl. ap. bl. Timişoara str. Timişoara Zona Bucovina nr. 8. 2. ap. bl. sc. 4. B11B.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . ap. A?trilor. Leon Carp I. 13. ap. sc. A. ap. B. Olt str. Timişoara str. D3. ap. 7 Timişoara str. et. Bucureşti nr. nr. A.Brezoiescu I. B. Timişoara Gh. sc. Mircea cel B?trân. sc. 1/1.Timiş nr. sc.374. ap. ap. 135. bl. 1. Bl. C2. Calea Lipovei. B. et.302.550 7.619. Dorel Ioan Cioran G. 8 str. Elena Coman Floare Comlo?an P. 1. ap. A. Bl.111. Bl. Busc? C. 2. B. 63. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. et. 2. sc. Nr. Or?ova 1.761. nr.160 134. Timişoara B-dul Cetăţii. C21. sc.500 15. ap. 14. A. Mure? nr. Bal?. 1.007. Ioan Chira V. 5. C. Mircea cel B?trân. B.000 122. bl. 135. Ciolac P. Ion Ionescu de la Brad. Sorin Titel 12. ap. ap. Adrian Carol E. et. bl. sc. 55. sc.700. et. C. Bl.440 39.500 15. Topologului nr. Diana R. 22. 6.560 56. nr.542. B. 7. Timişoara 30. Timişoara str. Crişan E. Zlatomir Crăciun I. 42. Et. et. ap 2. M?cin nr. A.300 18. Bisericii nr. Eleonora Chivu M. et. 1. Timişoara str. sc. Timişoara str. Vasile Gabriel Chirilă I. jud. bl.500 15.600 11. ap. 57.847. 5. 4. Daniel Chivu I. 11.661. 3. et. bl.930. bl. 1. ap.153.380.254.960 36.741.805. bl. nr. ap. bl.281. ap. sc. 1. et.779.800 68. Floarea Chi?escu I. Timişoara str.001.721.601. Estera str.644. N. Teodor Crasnanic G. Timişoara b-dul Cetăţii. 1. Intrarea Doinei. ap. D4.421.892. Mircea Cornel Cicloda A. 6. Timişoara str. ap 36. Petric? Buricea F. Bl. D. et. 18. ap 16. 2. ap.400 32. ap. Ştefan cel Mare. C9.720 25. 3.000 18. Lazăr 42.982.600 137. Titus Ghe. Lucia V.400 11. 9. Victoria Cioar? I.800 54. 65. Nicolae Pavel Enyedy V. Timişoara str. ap.200 25. Mure? nr. ap. 2. 7. Mistral. Gheorghe Cuibari I.246. A.400 103. Timişoara str. Marin Carmel Ceang?u I.669. 1. A. et. Stuparilor nr.133. 7.960 67. 4.949. 3. 171. sc. Lazăr 42.200 58.326.483. Timişoara str. Timişoara Lidia nr. ap. 2.133.280 13. B. 3. Lauren?iu C?t?noiu N. 1. Emil Crişan N. A. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. Titan 6.500 77. 4. Timişoara str. sc. Elena Natalia Dina G. Timişoara B-dul Cetăţii. sc. B. 2.600 66. Gheorghe Costin S.238. 6. 14.200 4. Fârdea. Timişoara Câmpina 5.000 116. 3. Bucovinei nr. bl. et. et. Timişoara str. ap.960 215.200 150. A. 3. Timişoara Intrarea Topologului 2. 13. ap 36. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. ap. Nicolae (De) Dulgheru P. Timişoara str. 74. 16. Vasile Crăciun T. Brându?ei nr. 1. Marius Ciupulig? G.389.409. 5. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. T32. et.840 915. ap 2. 6. 1. Milea Chifan C. 1. sc. B. Petru Ilie Dupta N. Gheorghe Ciureanu V. sc. Intrarea Doinei.300 170.080 99. Ion Doru Constantin I. Timiş str.350 51. sc.000 22. Ana R. bl. Timişoara Transilvania.644. Nr. 48. 20. C. 10 Ion Ionescu de la Brad. et.595. 2. 18. et.040 2. 8. Constantin Busc? C. B. 3.406. Timişoara Str. 3. et. ap. et. ap. Bl.210. et. Ana Caragea Nicolae Carol L. N.000 279. 8. sc. 3. Maria Cuibari N. Mihail Kog?lniceanu. et. Timiş str. Timişoara str. Nicolae Caragea I. ap.400 417. 3. 2. et. ap. 58. Timişoara str. sc.2. D3. sc. 10. bl. et. ap. A15. Eugen Marcel Călin G. Timişoara Timocului. C21. Timişoara Gh. M?cin nr.150 24.000 41. Or?ova 1.810. et. Operetei nr. 3.120 16.093. Timişoara Bălcescu. Timişoara str. Doru C?lu?eriu V. nr.558. 9.

Timişoara str. 12. et. Timiş 15.280 161. Titulescu 11.750.600 LEI 41. ap. A. sc. B. B.674. Gonyey A. E9. Timişoara Zona Steaua. et. sc.047. Timişoara str. sc. Olimpia F?g?dar N. 3.711. Timişoara str. 4. Andrei ?aguna 17.514. F. ap. et. 95 sc. ap.488. 2. 14. et. 2. Dun?rea 153. Timişoara Liviu Rebr. et. E9. 12. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S.042. Ernest Guleam? D. Timişoara str. Timişoara str. ap. Ghiroda. 10. Revolu?iei 1989.495. Feier G: Adrian Feier P. sc. Ioan Fanu G. Timişoara str. 5. 2. 6. ap. 6. 16. 4. Maria Inciulescu M. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C.720 LEI 31. Vasile Gligor I. 2. B.488. 11. jud. ap. Garoiu M. 9. D8. 4. ap. sc.800 10.880 21. Grigore Feier I.930. et. Timişoara Belinschi. ap. ap. Emilian Fanu I.600 64. sc.694. Ion Vidu 4. ap.600 41. et.640 5. sc.448.Enyedy A. sc. Timişoara str.000 LEI 103. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V.860. A.450 LEI 67. Timişo str. Ha?egan Florea Ha?egan F. sc.462. 32. 3. 12. Calea ?agului 1.000 35. ap. Cristian A.720. E. sc. 11. bl. Timişoara str. bl.362. A5. Timişoara str. 41. 29. 18. Aleea Cutez?torilor nr. et. ap.362. bl. Timişoara str. 8.233. Timişoara Babadac 7. F. 8. ap. Timişoara str. E.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. 10. bl. 16. Ion Vidu 4. et. et. A. Timişoara Calea martirilor 82. 21.600 20.616. Monica Ilie G.610.365.289. A. et. 2. 7. Cornel Hogea G. 70. 4. Recoltei nr. sc. Timişoara str.716.720. et. Timişoara str. 21. A. Iuliana ZI Ha?egan F. A. 14. et. ap. ap. Timişoara str. Timişoara str. 23. 13.600 18. A. et.501. Ion Vidu 4. A. 4. B. 6. 5. 2. E9.320 125. D19. 17. 3. Timişoara str. 14. F. 3. Tie Ionescu V. 14. 14. bl. Dorin Florea M. bl. Tipografilor 5.521. ap. C5. bl.000 18. Bl. ap. sc. Timişoara Zona Steaua. 18. ap. 2.711. ap. B5. ap. Ghiroda.400 51. 11. Timişoara Andrei ?aguna. sc. ap. 2. Titan nr. et. Uranus 3. sc. et. 55.840 165. et. Circumvala?iunii 16. 8. ap. sc.180 345. 6. bl.088. loc. 7. Ioana Felmeri A. Timişoara str. sc.108. ap. Timişoara str. ap. bl. 30. Loga 21. ap. B. Timişoara str.200 117. D19. ap. Timiş 40. ap. 2. Recoltei nr. Bl. A. Aleea Cutez?torilor nr. ap. et. Viorel Ghi?? I. 7.040 12. Robert Florea M.600 18. ap. Pia Florica Fanu T. 81. Timişoara str.260. Timişoara Str. Ion Ghiurici V.533. 4. Titan.500 7. B. Timişoara Republicii 27. bl.600 205.573. 16. Iosif Vasile Erceanu V. Florin Ha?egan B. 3. C. 1. Mirela Heinz F.183. Arie? 20.200 62. et. A.160 25. 1.306. et. Timişoara calea Martirilor 9. 3. 2. sc. bl. 19. bl.750 31. sc. Iuliu Franc C.15. et. 12. 6.000 LEI 37. et.386. ap. Dirijorului 6. et. Timişo str. 2. 8. Timişoara str. A.061. 54. 7. Timişoara str. 6. Antoniu Gheorghiu I. bl. ap.720 88. Grivi?ei nr. ap. Dâmbovi?a 60. et. A. 7. 4. 16. 2. sc. Timişoara str. Maria Ilie N. et. 21. Ileana Fotache A. bl. Flavius Gligor N. Floarea Holom I. Ana Giu?c? G. 4.280 55. 1. et. ap. sc. 3.600 23. ap. Viorica M. et. sc. Iosif Enyedy I. Tipografilor 5. jud.000 26. jud. Timişoara str. Timiş Str.400 36.000 11.924. B. Dan Gh. 1. D. et. et. bl.969. Paul Hodinescu T.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. 21. 7. et. 3.741. et. 1.952. Tipografilor 5.480 6. 3. Timiş Adolescen?ei nr.111. a5.400 36. nr. bl. A. Timişoara str. 12. 18. ap. bl. Vasile Ianuş P.634. Timişoara str. bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . ap. 6. bl. Timişoara str. Buzia?. H. Ştefan Handrabur A. bl. 4. Ana str. Floarea Gheorghiu C. 4. sc. Bucureşti 19. 5. Lugoj.200 28. B.000 47. Lucia E. et.400 155. bl.890. sc. Recoltei nr. Dun?rea 179. 12. A. 5. Stuparilor nr. Arie? 20.200 LEI 3. 3. 30. bl.000 41. et. 16. et. Timişoara calea Martirilor 9. Timişoara Calea BogDăneştilor nr.877. et. et.322. ap. ap. sc. sc. Or?ova nr. 7. 16. et. D.760 163. sc. Stuparilor nr. Bl. ap. 21. sc. 70. jud. Timiş Vlad de la Marina.120 36. Ioan Gh.

290. bl.390 21. 5. ap.000 310.000 209. Timişoara Ştefan cel Mare. B. Timişoara B-dul Cetăţii 62. ap. bl. 37. Timişoara Aleea Cascadei 1. 8. ap.501. A10. et. sc. Elena Matei A. 5.760 11. Stela Laslau B. Elena Ispan I. B. Bujor Kalnakov. sc. Moldovei 17.200 217. et. 9. 29. et. 2. B. Eugen C. I. ap. ap. Timişoara C. 7 Simion B?rnu?iu 60. Elena Ionescu Janina Ionescu V. Iorgovan Bozsak V. 44. 32. 17. 2. Drubeta 47A. Constantin Ionescu C. A. 4. Sorin Ionescu N. sc. et. B. ap. Emil Lucanu N.900 248. jud.886. 1. 2B. Beregs?u Mare. 1. Mariana G.680 82. sc. Ileana Laie? G. ap. A.400 20. Vintil? Mihuţ F. ap. B. Timişoara Carpa?i nr. sc.674. B. B.330 6. et. et. et. Dragalina 26. 103. A. 11. Timişoara Popa Lauren?iu 11.480 23. A.135.741. ap. Timişoara Take Ionescu 42. nr.222. bl. sc. Timişoara 103. 4. 2. et.000 33. Dan D. 8. ap.000 49. Lazăr 42.685. ap. 76. Virginia Magdin M. Georgeta M.483. Timişoara Oglinzilor 20. Maria Jurca N. Drubeta 47A. 1. bl. Timişoara Calea Aradului 8. et. 28. D.339. 4. sc. A.Ionescu I.579. sc.280 7. ap 39. et. Al. bl. ap. I1. de la Marina.400 55. et. C. et. 22/C.648. 1.711. 1.800 17.100 23.000 22.160 127. Timişoara str. bl. ap 29. 37.952. ap 29.000 107. bl. 98. 1.039. Timişoara Circumvala?iunii 30. et. et. ap.490. ap. bl.999. com S?c?laz. et.000 352. 8. Consta Lipovan O. Loga 40. 2. Florin Man V. 4. 9. Linte C. ap.200 13. bl. sc.000 20. et. sc. Timişoara str. bl.648. Aurel Leucu?a I.372. ap. sc. ap.225.000 10. Jurca V.785. U15. Timişoara Carei 7. Nicolae Lovinger A. et. 29. 1. Timişoara Oglinzilor 20. 2. Constantin Miloicov D.000 155. B. 9. 37. ap. ap. et. B.544. Ioan Koczkas C. ap. B. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. (De) Iovi G. Ovidiu M. Timiş H?rniciei nr.928. Timişoara Aleea Cascadei 1. ap. I. ap. Mireanu C. Marotineanu I. Timişoara str. A. Florin Ioniceanu I. Timişoara Timiş 8. et. 1.783. bl. 9. ap.. bl. ap.882.000 15.744.113. Timişoara Aleea CFR. et. 6. sc. Timişoara V.800 46. Marazan I.400 142. 35. ap. B.bl. 1B. ap. Timişoara Abrud 15. ap. 35. Timişoara Vasile Pârvan 32. Timişoara Brându?ei 11.120 146.760 1. Ionel Luchi T. 54. Timişoara Sirius 1B. Carei 14. bl. B. B24. 8. 2.390. 51. ap. 33D. Timişoara G. 2. 8. sc. sc. 9. Cristina Linte A. Ioan Mateiu P. Marioara Man V. Lugoj. Timişoara Gh. sc. A3. A. 11.700 86. B. 4. A. 13. 6. ap.390. 12.000 35.600 132.800 248. Viorica Mihuţ D. Rodica I. jud.881. 5. Timişoara Bucovina B. Mete? S. 1. Timişoara Carei. Timişoara Circumvala?iunii 21. Timişoara Carpa?i nr.560 140.400 112. sc. Timişoara Dorobanţilor bl. sc. Bl 93. Lazăr 42. 4 Ion Ionescu de la Brad. ap 39.000 17. 4.18. ap.116.930 1.965. de la Brad. bl. D. et. Victor Ioniceanu P. sc. sc. 1. Veronica Mandan G. ap. 1. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. B.580.632.696. 35. Ioana Kredler I. Teodor I.606. D. 1.600 11. 17 str. 3. 9. 14. V.200 28. 1. et. B. sc.000 33. str. Timişoara Luminii 10. 3. 4. 1.744. A. 27. Timişoara Ion I.600 12. Dragalina.000 103. et. Timişoara 318. Floare Mihuţ V.274. sc.524. Timişoara B-dul Cetăţii 62. et. Sabina Maxim N. sc.927. Jivi?a Simion B?rnu?iu.723. ap 39. bl.976. 2. ap. Timişoara Simion B?rnu?iu. E1. 9. et.980 31. ap. bl. bl. sc. 32 Oglinzilor 20. 3. Nicolae Linte I.372.268.440 15. et. Timiş G. A3.890.143. sc. I. et.000 10. 4.781. 1. 6.200 186. 6. Moldovei 17. Toma Macovei D. sc. Timişoara Schwiker 6. et. ap.419. ap. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. et.677. ap. Timişoara Intrarea Doinei 15. 1. bl. Agripina Mandan I.818. Barbu Delavrancea nr. 15. Timişoara B-dul Cetăţii 62. ap. 1. 2. et. 1. sc. et. 3. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. 8. Vasile Mateescu C. sc. Timişoara str.720 20. Timişoara Gh. et.400 11. Timişoara Bucureşti.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . Viorica IoNiţă I. bl.

800 69.775. 4. ap. 86. Timişoara Calea Torontalului 10.000 12.Timişoara Boemia 5. 12. 14. Timişoara Teiului 11. Timişoara 10. 1. A. Timişoara Intrarea Sepia 15. et. Andrei Miu?el M. ap. 3. Timişoara Ghioceilor 16. Timişoara Ştefano Iosif 50. et. Timişoara Cântului 18. sc. et.270 10. 2. 19.194. loc. Eugenia Nartea V. Marinela Parva V. Timişoara Simion B?rnu?iu.800 444. 2. 8.160 6. sc.140.480 93.846. H. H.828.890 60. 2.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 . ap. 1.067. 4.762. 29. Pascu D.720 430. P?sculescu I.600 9. Viorel Moga R. Timişoara Ştefan O Iosif 1.022. ap. bl. ap. 9. ap 8. Floare Eneas 35.595. 1. Timişoara Dragalina 41. Timişoara BogDăneştilor 2. 14. B. et. B. ap.000 56. Timişoara Circumvalaţiunii 47.699. B.965. 9. A. Timişoara Intrarea Sepia 15. bl. Maria E. Jenic? Ponto? I. 1. 21.223. Marian Pop I. Hermina Fl. 75.040 177. et. ap. 18.440 62. Aurel Mitrescu G. bl. 1.008. 2. Simion Oprea I. 3.362.288. Timişoara Simion B?rnu?iu 69.334. Ladislau Pataki I.160 10. bl. et.372. D70. 4. 6. A. 30. 18.691. Sc. Bucureşti.308. Rebreanu. ap. 17 Aleea CFR 25. bl. Dorina Oszlanczi S. bl.438. et.000 23.Mihalca I. ap. ap. 12. Timişoara Orşova 22. Ladislau Orgona? D. Timişoara Lacului 40. ap.579.360 16. 18. 7.000 22. Timişoara Borze?ti 1. Bl. 6.186.137.760 2. 10. B1. Timişoara Dragoş Vodă. 5. F. ap. sc.063. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. 6. Moldovan Nicolae Motoruga M. D. Timişoara G. sc.830 32. sc. Timişoara Br?diceanu 14. bl. 6. sc.800 13. ap. ap.934. Timişoara B-dul Sudului 15.920 140. 2.116. ap.577. Dan Niculescu L.M. et. Maramure? N. et.000 10. ap. et. ap 10. 141. et. 11. 7 Cântului 18. Timişoara Dragalina 41. et.500 25. 16. 46. ap. sc. ap.987. bl. ap. et. 4. et. Titulescu 10.200 5. Florica Mocanu G. Timişoara Icar 14. Viorel Mocanu Al. Timişoara Perlei 10.250 50. ap. 1. 9. 7 Revolu?iei 26. ap.232. 7. sc. ap. bl. 18. Titus Molnar S. 3. ap. et. Tibor Pataki L. bl. B-dul Unirii 14A. et. G. Maria Pârlog I. 10. 3. Iulian Pilu N.040 LEI 311. et. Tiberiu Nartea I. Corina C.241. bl. Timişoara Platanilor 15. et. Bl. et. sc. 1. ap. 5. 5. ap. et. 2. Melania F. et. Nicolae Parva S. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. ap.337. ap. ap. 2. bl. Bl. Timişoara L. Timişoara Eneas 33. Simona E. Ioan Muntean V. ap. et. 10. A.973. Timişoara Simion Bărnuţiu bl. ap. A. Pinten I. Vasile Neagoe D.898. sc. sc. 2. 3.190 10. et.492. 7. ap. ap.400 16. Baia Mare. et. ap. D.000 109. Ion (De) Pavel I. ap. ap. 10. B. bl. ap.440 135. Petru Nagy Ghinea J. ap.348. F. et. Timişoara Intrarea Sepia 15. et. et. 5. Mihai Doru Novacovici I.Timişoara Ştefano Iosif 50. Timişoara Pepinierei 8. sc.943. 1. ap. ap. Timişoara Tipografilor 5. Rodica Nartea V. 14. Dragalina 28. D.520 59.910 84. Timişoara Simion B?rnu?iu.000 37. 1. Timişoara Lacului 40. 5. 9.440 367. 3.800 21. sect. D. sc. 2. 4. E4.624.760 26. Sibiu 27. Murariu P. et.855.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.000 89. 20. 14.372. Bl. ap 6. Constantin Orgona? D.844. jud. ap. Ioana Mitrescu S. et. E4. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. Constantin Pascu M. Maria Pavel I.595.028. Maria Oana Gh.372. et. 20. Gheorghe Pernyesz I.920 69. Timişoara Str.856. E. sc. 215. Timişoara Piaţa Victoriei 4. 1. et. et. 2. loc. Timişoara Platanilor 15.160 13.411. 10. sc. et.840 78.200 1.000 106. Mihaela Pavlovici G. B1.299.000 29. bl. Ininca F. et. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. bl.028. D. 2. 28. 4. 1. 2.000 68. 18. 8 Pepinierei 8. Timişoara Negoiu 6.600 44. Timişoara Simion B?rnu?iu 75.131. Valeria P?tru? A. Timişoara Br?dicean 1. E6. Eugenia Nicolici A. E. 10. 9. sc.200 58.200 23. 75. 2. Elena P?sculescu C. ap.400 81. sc. Murariu P. Iosif Ostoin I. D70. Angela Ad.

et. 126. et.000 85. 16. Timişoara Memorandului 1. C. A. E1. Timişoara Str.000 33. sc. bl. Maria Talpai Edith T?m?ianu G. Petru-Oct Tipografilor 5. Ilca Roşu C. sc.400 56. loc. bl. Tr. et. Cenei.555.000 28. bl. 44. D.598.796. 5. ap. 5. Mircea Preda N. Buziaş. Mihai Puta N.401.875 63. 3. D8. B.000 144.520.760 26. 9. et. sc.800 101. ap. 2. 3. Adrian Scrob T. Georgina T?m?ianu P.680 30. Gabriel Rotariu L. ap. Elena Roşu G.787. Timişoara Borzeşti 43.297. et. bl.160 1.480 8. Ioan C.000 9. bl D19. ap. sc.636. Timiş Andrei Mure?an 1C. Ioan T. Timişoara Matei Basarab. 16. ap. Cosma Szep G.22. ap. ap. Bl. 1. ap.680 2. ap. et. jud.967. 1. Pop V. et. Timişoara str. et. bl.231.674. 12. 7.800 107.563. Anne Mary Roth I. 1. et. ap.081. 25.474. sc. bl.558. Titan 6. 2. Timişoara Memorandului 1. B. et. Timişoara Calea Torontalului 6. Silvia ?erbulea G. 7. 3. sc. sc. D8. 29. bl. ap. Seculin I. 3. Victor Roba V. 21.108. Buzia?.515. 4. E.720 35. bl.080 9. A.772. sc. ap. 61. E1. 2. jud.672. 1.212. 13. Timişoara Tulnicului 1.400 327. ap. Ecaterina Popa I. Ioan Pop I. ap. Buzia?. 1.280 24. et.680 15. sc.190. F1. A. Dr. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. Timişoara Andrei Mure?an 1C. E3. Some?an C. sc. Ioan Stroici V. C. ap. Timişoara Cutez?torilor 6.679. bl. loc. ap. et. 2. Domin Popeneciu N. et. sc. 3. Pia?a Amzei 10 .746. Timişoara ?oimo? 8-10. 13. bl. et. ap. bl.780. jud. Timişoara Frasinului 7. jud. Ioan ?tef T. Liliana Rakiczi I. Iosif Preyer 2. 1. ap. Timiş Take. sc. 9. Ioana Codru?a Pop S.320 439. Timişoara Steaua.800 57. ap. sc. Timiş Calea Aradului 40.013. Saveta Sârbu S.920 44. 11. ap. 4. Ştefan Popescu I.600 86.730 25. Veronica Rusan Mircea Sauca L. 2. Bianca Ioana Rădescu V. Gh. B.423. 3. ap. 1. 3. sc. ap. D8.100 15. 1. Timişoara 21. 1. E. Timişoara Tipografilor 5.960 25. T1. ap.270.875. Bogdan Sârbu A. Viorica Stohalm I. Timişoara Simion Bărnuţiu. Laszlo Ranisav E. 6. bl. 58.052.489. bl. ap. et. Timişoara B-dul Cetăţii 60. A.35. sc. Timişoara Nedeea.836. et.500 83. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. 20. ap.680 34.853. 4547. bl. 5. 5. Maria Monica F. jud.679. bl. 3. 5. Nicolae Popescu S. Elena Şandor F. Popescu T.600 84. Viorica Şandor I.10.040 206.493. Buzia?. 1.200 35. Severin.599. Andrei ?eitan N.560. Timişoara Calea Aradului 101. Timişoara Calea Buzia?ului 1. 6. C. Emil Scumpia Maria Sgavardia A. sector 1 Tineretului. 4. E.735. Timiş Intrarea Mun?ilor 1.863. Timişoara Stelelor 6. Doja 49. jud.200 27. bl. Timişoara Griviţei 1. A. et. 42. et. Buziaş. 1. 2.720 134. Monica Pop V. Gheorghe ?oimu E.440 44. et. ap.746. ap. Timişoara Dâmbovi?ei 59. A. Timişoara Brându?ei 6.120 51. Mihail Roth V. Timişoara Intrarea Doinei 9. 663. ap. et. Timiş Griviţei 1.Pop I. bl. Timiş Apicultorilor 17. A. Timişoara Calea Dorobanţilor. ap. 1B.860. 18. 6. Timişoara Cutez?torilor 6. sc. 1. ap 110. bl 1/1. sc.480 111.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 . Timişoara B-dul Cetăţii. 9. 24. D. Radu M. Eva ?eitan R. 21. A1a. 11. jud.853. Timişoara 16 decembrie 1989. sc.800 45. Ionescu 42. A. bl. bl. ap. Timişoara Grivi?ei 1.800 14. 4. 4. 2. et.000 76. 13 Bucureşti. Timişoara B-dul Cetăţii. 6.017. ap. ap. A.670 311. Timiş Circumvala?iunii 47.081. 22. bl 1/1. ap.200 92. bl D19. bl. 4. Timişoara Arca?ilor 3. et. et. Timişoara Ion Vidu 4.130. sc. 4. et.847.250 7. et. sc. bl. Viorica Popescu G.450 243. ap. et. Lazăr 48.140 37. 5. loc. 5. Timişoara Buftea 2. et. Timişoara str.960 97. ap. sc. D54. A. 3. A. ap.765. 4. Eleonora Raţa D. ap. Ionel ?tef P. Timişoara Labirint 10. sc. bl. 1. et. sc. 26-27. Ceacova.000 69. Timişoara Gh. ap.600 46. 2. 3. 11. et. A.

F. ap. ap 23 106. Daniel C. sc. sc A. Hacman nr 36. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. 853. Rm N. str.250 LEI 207. 17.520 46.372.600 LEI Ramnicu Valcea. nr 16. Timişoara M?cin 3. sc A. Timiş Spitalului 4. ap.232. Timişoara str. Jimbolia. et. Anemari Catalina Achim V.280 LEI Ramnicu Valcea. Tosity M. sc.264. ap. bl. str. 1. 2. Bl. Cornelia T?n?sie C. Aurel Vlad D. comuna Budesti. str. Victor Tobă G. Bălcescu. sc.629.800 LEI 59. Timişoara 89. jud. sat Titesti 22. sc.958. B. Timişoara Lugojului 3. Istvan C.350 70. Banu Maracine nr 21 12. A. Ion Ştefan ?ing?u M. bl H6. 5 I. ap. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. jud. ap. ap 18 25. 10. sc.200 36. sc C. B. 7. ap 23 55. et 5. Vasile Vasca G. 12. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. sc A. str.040 LEI jud Valcea.560 LEI Ramnicu Valcea.259. Timiş V.179.240 LEI Ramnicu Valcea. sc.600 LEI Ramnicu Valcea. A9.800 50. bl.630 LEI Ramnicu Valcea.960 7. 2. 8 B-dul Republicii 27.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea. ap. Monica Târâl? I. Timişoara Bucureşti 20. et. Deva. 3. Gheorghe Udrescu C.600 31. et.110 43. str. Lauren?ia Todica E. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. et 4.110. 19.237.147. nr 16. Ion Vâdc? V. bl. Babeş 54. 2.400 35. sc D. sc B. Tineretului.600 84. ap 17 8. sat Dozesti 4.900 LEI Ramnicu Valcea. Tineretului. ap.486.094. 1. sc. et 3. et. Vâlcea. Ionescu de la Brad 1. 5. bl. A1. nr 16.840 LEI Ramnicu Valcea. 9.100. Rm. bl. C. bl. bl. bl. ap. Lazăr ?enache I. Timiş Calea Martirilor 120. comuna Perisani.680. 2. A9. ap. Timiş 15. sc A. sc A. 2.000 17. Ana Todica F.978.475.941. Timişoara Bucureşti 32. 4. Tineretului. Dumitru Achim D. 5. Timişoara Rusu ?ireanu 33. bl. A. B. Marin Todor C. nr 4. et. comuna Fartatesti. 24A.600 LEI Ramnicu Valcea. jud. Hunedoara Aleea Sportivilor 12.096. bl F5. 3.Ghitiu (T?nase) D. 3. str. et. Virginia C. ap 23 72. A2. et. sc A. B136. F?get.160 10. sc. et. bl A12. 6.520 139.150 17. Timişoara V. Babeş 54. Timişoara Geneva 1. A9. Timişoara Intrarea Sunetului 1. et. Timişoara Buftea 2. A2. ap. et. et. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M. ap. 8.950 LEI jud Valcea. Elena V?duva M. T?n?sie M. bl. Timişoara Mihai Eminescu 26. str Gib Mihaiescu. 40.966. ap. Voichi?a Zepa V.200 LEI 49.300 87. Timişoara Sânpetru Mare nr. 71. 15. Viorel Achim I. 3.000 24. bl. nr 16.717. Timişoara Agronomiei 10.740 84. A.059.511. B14. ap 9 63. Ion Vutan D.460 LEI Ramnicu Valcea. ap.186. vl S2. 221. et. B. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V. mun. 4. ap. A9.875.116.778.297. Timişoara I. 8. D. Tineretului. ap. str Nicolae Titulescu nr 14.424.120 131. 9. 2. bl. ap 23 4. Dacia nr 3. 17. sc. et. loc. Radu Tobă V. et. Ionescu de la Brad. et. B70. Timişoara Salcâmilor 51. 3. B. bl.635. jud.000 25. 83.724.350 5.400 412.746.613. Timiş Operetei 1. Maria Zold C. ap 15 59.831. Eugenia Voicu G. Vasile Anghel F. ap. bl. 25.750 LEI 275 .305.11. Dr. ap.144. ap 23 7. str. et.930. str Tineretului nr 14. sat Racovita 88.675. Eliza Ungureanu M. Jimbolia. sc.

166. str Petrisor. sc C2.000 LEI 32. bl 4.000 LEI 16.200 LEI 1.849. ap 1 Ramnicu Valcea. bl A12. bl S7.400 LEI 9. sc C. ap 11 Ramnicu Valcea.400 LEI 7.240 LEI 108. ap 17 Ramnicu Valcea. sc E. Aleea Mioritei nr 2. sc G. sc A. Constantin Badea F. bl B4. sc C. Niculina Aspricioiu A. Liana Antonia Avrinte I.800 LEI 6. str Dacia nr 6. str Tudor Vladimirescu nr 3. Bucuresti.345.116. Aleea Trandafirilor.806.205. bl 86. Sorin Bitica I.271.000 LEI 10. sc B. sector 3. aleea Olanesti nr 8.Antonie I.231. str Forestierilor.289. Nicolae Ramnicu Valcea. str Niculae Titulescu nr 14. nr 2. bl N5.467.829.865. ap 15 jud Valcea. bl N1.906. Elena Barbuia I. ap 18 Ramnicu Valcea. comuna Olanu Ramnicu Valcea.669. str Republici 14/A. Ecaterina Beca P.840 LEI 5. Patru Baiasu Ion Baiasu P.356. ap 14 Bucuresti. str Pacii nr 6. Ion Baiasu I.440 LEI 21.523.200 LEI 4. Ion Balasa V.675. bl V6.002. ap 27. sc A. Dumitru decedat Babiciu C. Dumitra Baciu T.600 LEI 144. Elena Balasa Elena Balasa S. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. bl H4. str Calea lui Traian nr 144. et 5. ap 5 Ramnicu Valcea. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. oras Baile Olanesti. b-dul Traian nr 1-5.595. ap 8 jud Valcea.920 LEI 59.360 LEI 5.720 LEI 21. str Matei basarab. sat Magura Ramnicu Valcea.836. sc D.475. str Luceafarului nr 5. str Splaiul Independentei. sc E. ap 1 jud Valcea.393. comuna Budesti.595. bl 6T. ap 1 Ramnicu Valcea. Dumitru Florin Bildea F. ap 2 Ramnicu Valcea. nr 12.495. ap 12 jud Valcea.720 LEI 10. str Ana Ipatescu nr 6. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. comuna Mihaesti.389.380. b-dul Tineretului nr 7.120 LEI 276 . Paul Bedreaga A. oras Calimanesti.413.965. Valeria Badulescu S. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. bl H6. b-dul Tineretului nr 1. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. str Gib Mihaescu. Laurentiu Florian Baiasu I. ap 5 ramnicu Valcea. 126.200 LEI 7. nr 11.639. sc D. sect 6 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. bl H6.067.840 LEI 311. comuna Muiereasca jud Valcea.200 LEI 97.880 LEI 79. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T. bl H. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. bl H6. sc C.000 LEI 77. sc A. sc B.900 LEI 82. Aleea Doinei.400 LEI 18. nr 27. sc B. sat Racovita Ramnicu Valcea. nr 6 Ramnicu Valcea. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. sc I. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. sc A. ap 4 jud Valcea. sc A. et 3.027.080 LEI 39. Nicolae Octavian Balasa D.887.940 LEI 42. nr 2. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea.390 LEI 4. str Nicolae Titulescu nr 14.000 LEI 2. Aurel Badea Gheorghe Badita I.032. Elena Badea Gh. sc C. ap 4 Ramnicu Valcea. nr 3. nr 2. sc C.874.372.000 LEI 44.080 LEI 68. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N. str Stirbei Voda. sc A.781. et 7. str Lunaca Bradului. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea. b-dul Pacii nr 17.200 LEI 35. sc D. Dumitru Berbece Silviu Berescu T.560 LEI 119.280 LEI 14. Aleea Trandafirilor.600 LEI 18. bl C9. nr 2. nr 92 Ramnicu Valcea. bl 123. ap 12 Ramnicu Valcea. sc A. Gheorghe Belet D. ap 6 jud Valcea. Aleea Mioritei nr 2. ap 15 Ramnicu Valcea.160. bl H6. bl N5. sc E.000 LEI 116. sc A. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 89 Ramnicu Valcea. bl C9.400 LEI 2. bl A 20. Aleea Olanesti nr 10. ap 37 mun.

sc A.342. ap 2 Ramnicu Valcea. comuna Bunesti.446. sc C.280 LEI 23.008. sc A. str Gib Mihaiescu.200 LEI 61. nr 11. str Carol I. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. str Col.080 LEI 105. ap 6 Ramnicu Valcea.546.400 LEI 12.000 LEI 125. sc C. bloc 96. str Luceafarului nr 3. Georgeta Buliteanu P. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 26 152. bl Arges .240 LEI 18. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 82. str Dr. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. sc C jud Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 26. sc B.840 LEI 45. sc C.520 LEI 41. Aleea Stejarului nr 4. bl R20. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St.440 LEI 28.572. str Dr Hacman.000 LEI 84. Dumitru Bratu C. nr 5.760 LEI 37. sc A.976. Prel. Aleea Cocorilor nr 4.724. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. sc B. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. sc B. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B.480 LEI 8. ap 4 Mun. com Pausesti Maglasi. nr 18 Ramnicu Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.523.200 LEI 32. nr 9. Ramnicu Valcea.960 LEI 10. et 3.960 LEI 25.986. b-dul Tineretului nr 14. str Dr Hacman. str Diamantului nr 18. sc B. Aleea castanilor. Vergil Burduaza Ion Buse V.919. sc D. str Dacia. Dan Adrian Boldu D. ap 3 jud Valcea. str Dacia. Slatina. Constantin Boiangiu M.400 LEI 92. Aleea Garoafelor nr 2. ap 1 Ramnicu Valcea. str Regina Maria . str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. sc C. bl C 4. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. bloc 96. Valentin Boldojar Gh.597.284. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe. Hacman nr 25. sc C.048. ap 4 Ramnicu Valcea.711. str Dacia.000 LEI 17. bl 47. bl 12. bl A+b. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea.480 LEI 71. bl C 4. Ionela Mihaela Budasu A.800 LEI 12.325.579.411. str.820 LEI 43. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C.234. str Regina Maria . bl C22.080 LEI 66.800 LEI 56. ap 9 Ramnicu Valcea.500 LEI 30.706. str Crinilor. nr 15 Ramnicu Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.640 LEI 92. sc A. Adrian Busu C.200 LEI 13. sc A. bloc 6. Badescu. sc D. sc A. nr 12.000 LEI 43. nr 1 Ramnicu Valcea. nr 15.400 LEI 9.176. nr 41.356.115. sc C.933.555. ap 7 Ramnicu Valcea. oras Dragasani. Stefan Bojin C. str Petrache Poenaru. nr 9.120 LEI 277 .010. ap 4 Ramnicu Valcea. bl A30.680 LEI 67. Milpomeny Bunu I. ap 3 jud Valcea.836. ap 18 jud Valcea.475 LEI 17. bl R 16. str calea lui Traian. bl A68/1. b-dul Nicolae Balcescu.354. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. sc A. str Repulblici nr 6. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 8. Tunari. nr 11. Dumitru Busu D. str Marin Sorescu nr 8. bl 3. str Ana Ipatescu. bl 14.120 LEI 124. sat Vladuceni Ramnicu Valcea.113. Aleea Privighetorii nr 3.790.800 LEI 133. Mihaela Gabriela Branescu N. Traian Calinoiu N.294. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe.600 LEI 39. sc B.769. bl S2. Constantin Boldojar D. ap 54 jud Valcea.483. sat Teiusu Ramnicu Valcea.920 LEI 89.977. Elvira Boldojar I.120 LEI 47. sc D Ramnicu Valcea. bl D2. sc B. nr 8. bl 14.Bodoc N.982. bl B0. ap 6 Ramnicu Valcea. sc G. bl S2. Aleea Ciocarliei nr .739. sc B.788.

ap 9 Ramnicu Valcea. nr 25.932. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 10 mun Pitesti. Gheorghe Carstina N.446. str Ciocarliei. str Regina Maria .300 LEI 42.613. nr 2. nr 14. ap 4 Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. sc A. sc A. bl 2.964. bl 7. nr 15. Armina Elena Cerbu D. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. bl D2. sc D.760 LEI 63. sc 3.str Calea lui Traian. sc A. sc B.000 LEI 20.498.900 LEI 278 . bl C11. sc A. bl S8. sc C. b-dul Tineretului nr 4. sc a. ap 20 Ramnicu Valcea. comuna Fartatesti.560 LEI 84.600 LEI 16. et 1. sc A. bl 108. ap 22 Ramnicu valcea. str diamantului. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 22 ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. bl A27/1. ap 13 Ramnicu Valcea. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M.800 LEI 41.850 LEI 58. sc C.302. str Matei Basarab. sc C.str Calea lui Traian nr 175. str Luceafarului nr 6. ap 6 Ramnicu Valcea.454.240 LEI 155. ap 17 Ramnicu Valcea. nr 2.372. str Ana Ipatescu. b-dul Tineretului nr 4. ap 11 Ramnicu Valcea.Capatana A. nr 12. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea.280 LEI 3. sc G. sc B.360 LEI 6. bl 20. str Calea lui Traian nr 138. ap 13 Ramnicun Valcea. sc A. str Lucian Blaga. str Dr.684. Ion Carstea F.360 LEI 10.639.290 LEI 12.520 LEI 15. Marian Cazacu C.270 LEI 18.615. Elena Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea. bl S3. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe. bl 133. Corina Simona Chirca D. jud Arges.280 LEI 37. bl 21Arges .080 LEI 18.080 LEI 6. nr 12. Ion Cernescu Valerie Chiper C. ap 22 Ramnicu Valcea. str Carol I. nr 171. sc G. nr 18 Ramnicu Valcea.471. Hacman. str Col. nr 126.196. sc C. sc A.520 LEI 5. sc A. nr 12 Ramnicu Valcea. bl S3.832. str trivale.022. ap 13 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab.779.374. str Gib Mihaiescu nr 11. sc B. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh. bl S3.800 LEI 97.669. sc A.845. str carol I. str Ana Ipatescu.640 LEI 68. ap 5 Ramnicu Valcea. Elena Carstea C. Alexandra Carstian Ioana Carstian M.973. ap 8 Ramnicu Valcea.262. bl A53. Badescu. str I.650.920 LEI 105. Marin Cinca N.500 LEI 22. bl A53. bl 20. str Salinei. oras Ocnele Mari. sat Dozesti Ramnicu Valcea.120 LEI 14. str Rapsodoei nr 33.984. nr 12.422.str Calea lui Traian nr 175. nr 11. sc A. ap 10 48.775.176. sc B. sc G. ap 1 Ramnicu Valcea. bl H7.610. comuna Olanu Ramnicu Valcea. bl 12. ap 20 Ramnicu Valcea.400 LEI 138. bl A69. bl D3. str Calea lui Traian .200 LEI 104. ap 11 jud Valcea. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea. Tamara Carjaliu C. C.580 LEI 79. bl 6. nr 30 bl B6. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. str general Magheru.840 LEI 81. sc A.082. Constantin Cerbu M. nr 1.220 LEI 148. bl D2.855.200 LEI 32. bl 100.319.600 LEI 12. ap 1 Ramnicu Valcea. bl P4bis.127. Ana Cerbu C. str Lucian Blaga.660 LEI 9. Constantin Cenusoiu C. sc A.223. nr 23. Bratianu nr 2. ap 11 Ramnicu Valcea. Lenuta Cernea I.

Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea. nr 2.092.038. ap 3 Ramnicu Valcea. bl 37. Augustina Sanda Cosac I.000 LEI 25. sc D. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. sc B. bl A52.508. bl A52. sc B. Ioana Colu Maria Constantin D.880 LEI 14.840 LEI 38. str Independentei. ap 22 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. ap 3 Ramnicu Valcea. sc A.008.600 LEI 31. str Matei Basarab. str Matei Basarab nr 2. sat Blidari Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 3.800 LEI 4. sc L. ap 13 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. str Cap. bl A18. bl 1. sc A.877.744. nr 6. sc A.800 LEI 24. sc A. br 58. ap 9 Ramnicu Valcea.000 LEI 32. ap 11 Ramicu Valcea. nr 20 Ramnicu Valcea.600 LEI 18. bl S11.520 LEI 41.786. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L.Ciuca A. sat Racovita Ramnicu Valcea. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. bl 100.000 LEI 14.744.262. Maria Cosma N. nr 3. str Nicolae Titulescu nr 12. comuna Golesti. Claudia Geta Ciucu I. ap 18 Ramnicu Valcea.822. sc B. nr 2a.400 LEI 9. bl H 6.680 LEI 279 .600 LEI 59. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M..000 LEI 114. bl B0.671. bl N1. str Luceafarului.680 LEI 176.281. str Decebal.100 LEI 54.060. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea.comuna Vladesti Ramnicu Valcea.447.515.800 LEI 10.800 LEI 20. aleea Trandafirilor. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. bl 20. ap 1 21.800 LEI 50.760 LEI 63.200 LEI 22.376. ap 29 Ramnicu Valcea. bl 8.080 LEI 46. nr 20 jud Valcea .120 LEI 80. Natalia Cojocaru C. Aleea Panselutelor.746. com Vaideeni jud Valcea. sc E.560 LEI 45. str Dacia nr 2. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 15 jud Valcea. Rodica Liliana Cretean F.000 LEI 2. ap 4 jud Valcea.460 LEI 40. sc B. bl B9.422.860. bl 19.200 LEI 25. sc D. nr 1. str Lespezi nr 57 jud Valcea.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. nr 14. nr 2a.000 LEI 25. str Stirbei Voda. bl 20. nr 4.520.800 LEI 20.438. ap 10 Ramnicu Valcea.372.148. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. bl 12.722. Ecaterina Florentina Ciuca C. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. str Calea lui Traian nr 68. str lucian Blaga. Dumitru Constantin P. b-dul Nicolae Balcesc. nr 13.684. sc A. str lucian Blaga. comuna Lungesti. str Independentei nr 1. bl S27. sc C. Sonia Cojocaru D. Nicolae Costescu C. sc B . aleea doinei. Ion Codreanu N. bl S2.299. str Posada.337. str Calea lui Traian nr 175. ap 19 Ramnicu Valcea. bl C33. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. ap 10 jud Valcea. b-dul Tiberetului.865.507. sc F. ap 8 Ramnicu Valcea. sc H.000 LEI 23.610.600 LEI 54.935. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . str Calea lui Traian nr 175.040 LEI 10. Aleea Stejarului nr 4. str Calea lui Traian nr 186.Corina Cluci Claudia Coca I.017. sc B ap 12 Ramnicu Valcea.800 LEI 76. bl 30.120 LEI 18.483. str Calea lui Traian. sc B. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea.000 LEI 13.633.971. sat Stanesti Ramnicu Valcea.636. comuna Budesti. ap 13 Ramnicu Valcea.

440 LEI 12.010 LEI 25. bl C32. ap 2 Ramnicu Valcea. str Nucilor.975 LEI 22. ap 4 jud Valcea. str Grigorie Pocopiu nr 2. Dan Dobrinescu M. sc A. Georgescu.930. Maria Dobrin C. sc C. ap 20 Ramnicu Valcea. bl 8. Aleea Olanesti nr 6. sc A. ap 11 jud Valcea. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I. Stefan Crivet Gh. Tudor Dima C.923.720 LEI 119.640 LEI 46.460 LEI 15. Valentin Danaila I. Lenin nr 131. str Mihai Eminescu nr 4. comuna Bujoreni jud Valcea. Aleea Lotrisor. jud Valcea. str Nicolea Balcescu nr 15. sc A. oras Dragasani.000 LEI 119. str Fabrica de zahar.020.802. ap 7 Ramnicu Valcea. bl C23. str Maresal Ion Antonescu nr 26. str Splaiul Independentei.678. bl 12. ap 26 Ramnicu Valcea. et 3. ap 15 Ramnicu Valcea.160 LEI 10. str Aleea Panselutelor nr 1. ap 7 Ramnicu Valcea.497.840 LEI 30.160 LEI 46.153. comuna Lapusata. Bogdan Diaconu M. str Calea lui Traian nr 207. ap 20 Ramnicu Valcea. nr 18.965.972. Virgil Diaconu M. str Calea lui Traian nr 207.800 LEI 50. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.160 LEI 15. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. sc A.000 LEI 90. sc A. sc B.600 LEI 43. ap 1 Ramnicu Valcea.000 LEI 10. str stirbei Voda nr 7. Ion Liviu Diaconu I.143. str Mr.200 LEI 78. comuna Fartatesti jud Valcea. bl Petrol.640 LEI 5.232. nr 3. bl C23.186. sc B. sc A.570. Ramnicu Valcea. sc B. sc E.881. b-dul Nicolae Balcescu nr 45.000 LEI 3. bl 21.052. bl G50.289. str Pacii nr 11.830 LEI 280 .320 LEI 15. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I. sat Sarulesti Ramnicu Valcea. Marian Dobrinescu M.278. Maria Dobra Gh. Aleea Olanesti nr 8.684. nr 4.I. str Grigore Procopiu nr 2.400 LEI 8. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe.840 LEI 16. aleea Panselutelor.850 LEI 59.523.000 LEI 5. sc E. sc E.Cristescu Camelia Crisu Gh. nr 18.740.111.000 LEI 31.827. sc 1. nr 3. sc B. str Nucilor. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V.113. bl B20. nr 11 Ramnicu Valcea. com Goranu. bl 17. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. ap 5 Ramnicu Valcea.400 LEI 74. ap 7 Ramnicu Valcea. bl C32.881. oras Dragasani.355. sc b.372. ac A. str V. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 2 jud Valcea. Aurel Crudu D. bl 21. ap 10 Ramnicu Valcea.560 LEI 32. Ramnicu Valcea.200 LEI 17. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea. sc A.880 LEI 28. bl N11. sc A. Marioara Dobrinescu N. ap 3 Ramnicu Valcea. Nicolae Deaconeasa P.427. str Calea lui Traian nr 160. ap 15 Ramnicu Valcea.440 LEI 35.818.400 LEI 5.511. bl B20. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea.994.160 LEI 34. oras Horezu. aleea Panselutelor.462. et 3.990. ap 2 jud Cluj Napoca.562.160 LEI 92. sc B. sc A. ap 11 jud Valcea.350. bl P1. str Pacii nr 11.000 LEI 15. sc A. str Calea lui Traian. nr 160. Iulian Dobra I. str Aleea Panselutelor nr 1. Costel jud Valcea. comuna Nicolae Balcescu. nr 7 Ramnicu Valcea. sc D. str Uniri. nr 58.869. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. ap 5 73. nr 8. Ioan Crudu Florina Crudu I.960 LEI 62.518.120 LEI 7. comuna Babeni.

550 LEI 29.500 LEI 21. ap 17 Ramnicu Valcea. nr 2. Lazar. ap 15 Ramnicu Valcea.400 LEI 281 . Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C.360 LEI 39.728.000 LEI 22. nr 2. Aleea Rozelor. str Nicoloae Titulescu nr 17.456.750 LEI 32.744.860 LEI 35. mun Turda.269.000 LEI 15.558. Aleea Cocorilor nr 1.186.569. nr 2.240 LEI 63. ap 6 Ramnicu Valcea. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. bl G. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T.000 LEI 336. sc A. sc E. Ion Enache I. Victoria Dutu C.200 LEI 29.500 LEI 3. sc A jud Valcea. str Dr. comuna Orlesti. ap 7 Ramnicu Valcea.210 LEI 10.000 LEI 113. sc F. bl B4. sc A. str Nicolae Labis. Costantin Fulga A. sc A. ap 23 Mun Bucuresti. Nicolaie Dutulescu S. ap 11 Ramnicu Valcea. str Violetelor nr 2. sc A.600 LEI 5. ap 13 Ramnicu Valcea. sc A. str Matache Temelie. bl E4. nr 27 jud Valcea. bl 22. sc D. sect 2. str Cerna nr 25. Ion Dumitrascu C. sc B. Elisabeta jud Valcea. bl 82. Teodor Floricioiu Tr. str Ion Referendaru.960 LEI 44.879. bl S33/1. Alexandru Dutu P.599.000 LEI 12. ap 4 Ramnicu Valcea. bl 7. bl S7. str Gib Mihaiescu.149.744. bl S3. Calea lui Traian .495. Ileana Dragan I.578. ap 11 Ramnicu Valcea.041. str General Magheru. ap 5 Ramnicu Valcea. Ion Frantu C.643. Alexandrina Florescu V. str Calea Lui Traian jr 104. str Perlei nr 6.372.779.260. comuna Daesti. str Splaiul Independentei nr 6. bl A50. str Nicolae titulescu nr 18.nr 8. ap 12 Ramnicu Valcea.040 LEI 18.018.720.960 LEI 4.706. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 101. spl Independentei nr 6. comuna Golesti jud Valcea.000 LEI 0 LEI 14.Dobrinescu V. ap Ramnicu Valcea. bl A14/2. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. Elena Dragusinoiu Ghe. str Perlei nr 6. sc A. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P. bl 7. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I.830 LEI 241. ap 7 Ramnicu Valcea.900 LEI 14. ap 10 Ramnicu Valcea.669. Maria Florea R.000 LEI 7.238. bl H3.000 LEI 191. bl S1/1.347. str Lucian Blaga nr 8 A.str Sg. str Gh.713. str 1 mai nr 29 jud Valcea.217. Mihaela Dogaru M. Maria Dobritoiu I. bl B4.600 LEI 85. sc 1. str Nicolae Labis. Pamfil Nastase nr 53. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A.313. sc B.993. sc C.600 LEI 18.360 LEI 12. sc F.017. ap 1 Ramnicu Valcea. Valentin Firescu T. str Stirbei Voda nr 20.480 LEI 214. str Dr. sc A.573. nr 15.comuna Olanu Ramnicu Valcea. nr 13. sc A. bl A14/2. str Primaverii nr 2. Hacman nr 57. bl N25. sc A.000 LEI 31. Ion Dogaru D. sc B. bl 98. sat Sambotin Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. sc A. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 23 11. sat Silea Ramnicu Valcea. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea.590 LEI 7. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. comuna Budesti Ramnicu Valcea.520 LEI 30. bl 13. str General Magheru nr 11.652. Gheorghe Dogaru C.240 LEI 20. ap 4 jud Cluj. Hacman nr 13.403. sc B.610. sc A. bl 32.400 LEI 20.

nr 18C. str Nicolae Iorga.273. bl R4. Aleea Doinei. Horia Manuel Gavrila D.066.040 LEI 7.080 LEI 23. I. sc B. Rusalinda Ganea P.840 LEI 37. bl A36/3. sc A.000 LEI 8. Aleea Ciocarliei nr 1. bl G3.100 LEI 100.706. str Emil Avramescu. ap 40 mun Bucuresti.608.050 LEI 19.152. str Marin Preda nr 2. nr 19 mun Bucuresti.855.000 LEI 31. sc B. comuna Galicea. str V. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T. Aleea Stejarului nr 4.326. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu nr 12.488.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I. Aleea Stejarului nr 4. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea.319.363. sc B. sc B. sc B. Ion Gheorghiu C. Aleea Doinei nr 2. sc B. ap 15 Ramnicu Valcea. comuna Bunesti jud Valcea. Lenin bl S7/1 sc A.161.900 LEI 50. str Maior Coravu Ion nr 30.249. sc D. sat Cremenari mun Targu Mures. ap 7 Mun Bucuresti. bl 86. Elena Ganescu C.600 LEI 29. str Maresal Ion Antonescu nr 7. sc A. oras Horezu.440 LEI 11. Zenobie Georgescu V. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. bl 113. sc B . nr 185. sat Craciunesti nr jud Valcea. sc B. str Fantanica nr 9.830 LEI 282 . oras Ocnele Mari. Ioana Geana Elena Giupana N. Aleea Ciocarliei nr 1. Aleea Cocorilor nr 6. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea.520. bl N1.200 LEI 218. ap 40 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.910 LEI 247.411.116. Victor Cristian Ghemu Gh. ap 8 Ramnbicu Valcea. sect 2. sc B. ap 10 jud Valcea.945.200 LEI 49. str Maresal Ion Antonescu nr 7. bl R4. ap 9 Ramnicu Valcea.754. bl 7B. ap 12 jud Valcea. Aleea Doinei nr 2. sc B.525. ap 13 Ramnicu Valcea. str Novaci nr 7. Constantin Ganea N. bl 18. str Fantanica nr 9. ap 8 Ramnicu Valcea. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea.890. Natalia Gavrila M. sect 5. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I. bl P52.634. ap 16 Ramnicu Valcea.400 LEI 40. sc A. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. ap 96 jud Valcea. sc A.414.920 LEI 3. sc A. comuna Fartatesti.600 LEI 21. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea. bl 26. Elena Gabor I.327. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 22. nr 3.760 LEI 6.800 LEI 33. str Calea lui Traian.800 LEI 21. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 99. ap 24 Ramnicu Valcea. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. sc A.440 LEI 14. comuna Craciunesti. jud Mures. Dragos Florian Ghemu V.190. ap 16 Ramnicu Valcea. Adriana Geana D. Janos Gaitanaru A. nr 5.067. str Gabriel Stoianovici. sc A. sect 2.760 LEI 411. Aleea Privighetorii nr 2.sc A. str Independentri nr 6.040 LEI 59.811.800 LEI 42.109.694.400 LEI 31. sc A. oras Horezu. str Uniri. bl 9. ap 10 Ramnicu Valcea. Marina Ganescu P.160 LEI 20.560 LEI 10. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. Gheorghe decedat Gheorghe M. nr 3. sc A. bl B01. Cosmin Ion Georgescu I.800 LEI 25.627. bl 7B. str Matei Basarab nr 28. str Grigore Procopiu nr 4.201.320 LEI 41. ap 7 Ramnicu Valcea.760 LEI 226. bl P. bl 19. bl 6. bl D11. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea.215. str Rapsodiei nr 24.600 LEI 52.800 LEI 49. ap 24 Ramnicu Valcea. ap 20 jud Valcea.091.400 LEI 3.744.760 LEI 62. Aleea Cocorilor nr 7. ap 23 Ramnicu Valcea.249. sat Giulesti Ramnicu Valcea. ap 10 mun Bucuresti sec 2.260. Nicolae Gogolosi I. bl 6. 91.450.

str Dacia nr 24. bl 120. bl A11/2.577. . Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. Hacman nr 27. ap 17 jud Valcea.200 LEI 6.313. str Ostroveni nr 9.362.480 LEI 58. ap 14 Ramnicu Valcea. bl B13. sc B. I. bl A40/1.720 LEI 115. Ion Ionescu M. ap 19 Ramnicu Valcea. str V.538. Gheorghe Hodorogea C. comuna Goranu jud Valcea.300.008.840 LEI 42. ap 18 Ramnicu Valcea. Aleea Garoafelor nr 1. ap 12 Ramnicu Valcea. nr 7. bl A27/1.880 LEI 65. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.435. sc A. bl A15.379.552. Bratianu nr 6.767.148. bl 19. sc A.608.387.320 LEI 20. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. Viorica Holban V. Gheorghita Hangiu D.sc C. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 140.440.669. bl A3. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C. b=dul tineretului nr 5. comuna Pausesti. et 2 Ramnicu Valcea. lenin nr 56. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea.400 LEI 15.549.226. str Dr. ap 11 Ramnicu Valcea. str Cerna nr 25.847. sat Valeni Ramnicu Valcea. sc A. nr 12. ap 15 jud Valcea. Traian Ionescu M. bl 12. sc A. Florina Ilie N. ap 5 mun Ploiesti.446. ap 12 Ramnicu Valcea. Ioana Ion M. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea.304. Ovidiu Ioana St. bl H6. sc E. Mirela Gutt D.400 LEI 283 . Maria Ion H. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. ap 31 Ramnicu Valcea. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. str Mihai Eminescu nr 24. zona Ostroveni. str Cerna nr 25. Filofteia Gustescu M. ap 12 Ramnicu Valcea. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 22. bl S15. str Calea Lui Traian nr 76. ap 17 Ramnicu Valcea.830 LEI 18.260 LEI 8. sc A.869. ap 11 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 22.040 LEI 4. sc A.454.483.650 LEI 24.760 LEI 24. ap 11 Ramnicu Valcea. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 14.600 LEI 29. bl R4.560 LEI 29. Elena Ionescu I.757.200 LEI 199.640 LEI 26.360 LEI 13.975 LEI 153.920 LEI 26. str Rapsodiei nr 10.865 LEI 12.421. Aleea Cocorilor nr 6. Marian Ioan Hodorogea C.320 LEI 12.110.030 LEI 177. Constantin Hera M. ap 68 Ramnicu Valcea.200 LEI 42. sc A.600 LEI 16. sc D.Grancea V. bl A67.083. Tamara Ion C. str Nicolae Titulescu. Eugenia Heroaica I. b-dul Tineretului nr 3A. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. Ion Ilie I.280 LEI 12. sc c. sc D. str Marin Sorescu nr 6. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. ap 4 Ramnicu Valcea.350 LEI 50. bl A13. str Dr. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A. sc C. jud Prahova. sc D. comuna Goranu 22. Nicolae Ioana N.800 LEI 37. bloc 2. ap 17 Ramnicu Valcea. str I. ap 3 Ramnicu Valcea.446. nr 12. sc A. C. ap 19 Ramnicu Valcea.432. bl D10. sc E.200 LEI 60. sc B.760 LEI 15.600 LEI 18.160 LEI 55.157.760 LEI 13. bl A3. sc D. Aleea Ciocarliei nr 4.223. Aleea Cocorilor nr 6. sc B. str Calea Lui Traian nr 150.427. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. sc C. str Matei Basarab nr 12. str Maresal Ion Antonescu. sc B. str Nicolae Iorga. sc B.967. Hacman nr 27.800 LEI 56. Gheorghe Ignat Elena Ilie D. ap 14 Ramnicu Valcea.760 LEI 20.335. bl A37/3. sc B. Dumitru Ionescu C.737.

oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. sc C. ap 27 Ramnicu Valcea. bl B1-1. sc B.421.924.720 LEI 25.sc B.800 LEI 73. bl 123. str Dr. sc B. str Luceafarului nr 50. sc E. ap 1 Ramnicu Valcea. Ion Istratie D.669. bl A20.909. bl 9. Aleea Cocorilor nr 5. sc B.219.240 LEI 40.600 LEI 30. bl 11.000 LEI 57. str Colonel Badescu nr 11. str Nicolae Titulescu nr 9. sc F. str Rapsodiei nr 7.280 LEI 17.861. str Rapsodiei nr 7. bl 85bis. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. sc E. ap 56 Ramnicu Valcea.517. ap 14 Ramnicu Valcea. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I.000 LEI 35. sc A.078. sc A.000 LEI 26. ap 1 jud Valcea. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea.237. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I.372.400 LEI 7. nr R8. Ilie Ramnicu Valcea.100 LEI 14. str Matei Basarab. oras Dragasani. ap 2 Ramnicu Valcea. str Primaverii nr 9. ap 11 Ramnicu Valcea.116. str Armoniei. sc A. sc A. bl A53.448.920 LEI 36.300 LEI 10.600 LEI 69. ap 12 Ramnicu Valcea. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea. spolaiul Independentei nr 4. ap 7 Ramnicu Valcea. Ion Lascu I. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. str Dacia nr 2.678.424. str Marasesti nr 3. Aleea Stejarului nr 2.046.Irimia Alexandru Irimia Gh. sc A. bl 14. ap 15 Ramnicu Valcea. sc A. Dan Manda I. Aleea Privighetorii nr 2. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N. ap 3.453. ap 3 Ramnicu Valcea.902. ap 5 Ramnicu Valcea. bl O1. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D.850 LEI 15.340.str Regina Maria. str G-ral Magheru nr 10. bl C1.str Regina Maria nr 21.869. sc C.969. sc A.400 LEI 41. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A. Georgeta Ispas D. ap 8 Ramnicu Valcea.313.700.960 LEI 34.360 LEI 24.680 LEI 31. Gheorghe Ispir I. Gabriel Lazar V.880 LEI 8.320 LEI 31.181. sc B. bl R8.600 LEI 472.070 LEI 45. ap 14 jud Valcea.077. sc B. str Independentei nr 10. str Maresal Ion Antonescu nr 36.372.826. str Lucian Blaga nr 2. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C.480 LEI 12.000 LEI 42. bl B1-1. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 25 Ramnicu Valcea. comuna Sinesti Ramnicu Valcea.320 LEI 14. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea. sc A. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea. sc A. sc A. bl C0. bl 3.880 LEI 291.443. Nicolae Jumara N. bl C12. nr 7. str Remus Bellu. b-dul Tineretului nr 10. ap 8 Ramnicu Valcea.099. ap 8 Ramnicu Valcea.200 LEI 10.831.000 LEI 18.160 LEI 39. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 4. str Calea lui Traian nr 107.930. sc A. sc B. sc A. Constantin Marcu I. Lucia Marculescu C.413.180 LEI 284 . ap 17 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.640 LEI 3. str Grigore Procopiu nr 33.733.600 LEI 39. str Calea lui Traian nr 39.292.960 LEI 419. bl S2. str Armoniei. sc B. Daniela Lene A. bl N13.800 LEI 74.111. Flora Alina Mandica I. bl 25.

600 LEI 20. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A.965.Marian O.400 LEI 126. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. str Nicolae Iorga nr 1. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M. bl 22. str Nicolae Balceascu nr 1.640 LEI 149. bl B2. ap 9 jud Valcea.600 LEI 34.200 LEI 132.882. str Marasesti nr 7. ap 8 Ramnicu Valcea.330. ap 9 Ramnicu Valcea. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.768. ap 18 jud Olt. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. Ionel Mirci St.070 LEI 124.000 LEI 73. sc A.840.538. sc A.760 LEI 249.632. Aurelia Marin Ghe. sc A. Aleea Ciocarliei nr 3. str G-ral Magheru nr 7. sc A.880 LEI 155. str Nicolae Tiulescu nr 14.607.616. bl B12. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V. sc .840 LEI 22.300.000 LEI 74. bl 131.746. ap 25 Ramnicu Valcea.040 LEI 17. sc C.608.400 LEI 31.970. sc A. bl D. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea. cart.646. str Diamantului.781. bl 09.900. nr 18. str Narciselor nr 2.200 LEI 11. b-dul Tineretului nr 14. ap 15 Ramnicu Valcea. str Luceafarul nr 5. bl C12. bl C. ap 26 Ramnicu valcea.680 LEI 8.Patru Micsoreanu A.113. ap 11 Ramnicu Valcea. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh.040 LEI 7. Monica Elena Micu V. bl 1.000 LEI 39. sc A.520 LEI 23.952.400 LEI 10.413. sc E. str Ceclila Cutescu Stork. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. sat Gura Vaii ramnicu Valcea. sc A. str Diamantului. bl A 20. sc A. sc A. comuna Bujoreni. nr 10.000 LEI 47. str Mihai Eminescu nr 22. bl B5.000 LEI 75.197. mun Craiova. ap 8 Ramnicu Valcea. str 22 decembrie nr2.116.544.720 LEI 285 . Florica Micu V. ap 9 Ramnicu Valcea. sc F. nr 18. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea. sc 3. sc B.760 LEI 112. sc A. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. bl S2.250 LEI 6. sr Calea lui Traian nr 323.111.818.000 LEI 34. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 92. bl H6.303.000 LEI 21. Fanica Mariana Mateiasi Ghe.680 LEI 24. sc B. nr 18. ap 15 Ramnicu Valcea. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. str Regina Maria. ap 13 Ramnicu Valcea.372. ap 31 Ramnicu Valcea. str Diamantului.563.680 LEI 152. Gheorghe Marin I. b-dul Tineretului nr 4. ap 5 Ramnicu Valcea.430. sc C.597.806. str Independentei nr 3. sc A. bl 100. Veronica Mazilu Gh. sc B.708. str Rapsodiei nr 1.480 LEI 1.400 LEI 166. Str G-ral Magheru. b-dul Tineretului nr 4.000 LEI 4. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 5. sc C. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. nr 18. Craiovita Noua. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C.996. bl A17/1. com Obarsia jud Olt. b-dul Tineretului nr 10. str Diamantului.720 LEI 27. ap Ramnicu Valcea. ap 5 12.225. sc A.116. ap 15 Ramnicu Valcea. sc 1. ap 15 Ramnicu Valcea.836.640 LEI 62. str Emil Avramescu nr 7. sc E. bl B2. str Tudor Vladimirescu nr 39. ap 16 jud Valcea.440 LEI 31. sc C.680 LEI 3.

520. Aleea Cocorilor nr 2. Constantin Nitu D. Aurica Nicolae A. sc C.800 LEI 11. sc B. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 26.000 LEI 149.588.000 LEI 66. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea. sc B. ap 1 mun Galati. str Nicolae Titulescu nr 9. Georgeta Nitu I.241. ap 12 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 328. comuna Slatioara. bl 122BIS.070. str Armoniei.339.204. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 15 51. ap 7 Ramnicu Valcea. str Constantin Brancusi nr 3.820 LEI 15.440 LEI 42. b-dul Pandurilor nr 9.372. sc D.837.483.760 LEI 10.403. Hacman nr 13. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I. bl H1.562. bl 98. Constantina Neacsa V.520. ap 30 Ramnicu Valcea. bl 12. ap 2 Ramnicu Valcea. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. sat Rugetu Ramnicu Valcea.190.383. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V.960 LEI 33. Mihai Nicolae I. str Matei Basarab nr 12. comuna Babeni. Ionel Naulea F.783. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S.158.Mohanu T.500 LEI 518. sc A. sc A. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea. Alexandru Nas N. ap 17 Ramnicu Valcea.302.339. bl S7. ap 11 jud Valcea.919. str Mihai Eminescu nr 2. sc B. bl R22.600 LEI 35.400 LEI 27. sc A.210 LEI 110. str Calea lui Traian nr 209. sc C.000 LEI 10.967. str Lucian Blaga nr 2. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea.540 LEI 36. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A. b-dul Pandurilor nr 11. sc C. Hacman nr 11.640 LEI 286 .225.066. ap 2 jud Valcea. comuna Daesti.400 LEI 88.860. bl 26. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh.880 LEI 11.000 LEI 37. sc A ap 5 Ramnicu Valcea.508. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. str Republici nr 32.982. sc B.520 LEI 21.800 LEI 32. sc B.920 LEI 22. ap 7 Ramnicu Valcea. 85 bis. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. str Republici nr 9. ap 19 Ramnicu Valcea. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I.200 LEI 35. str Dr. sc E. sc A.520 LEI 6.920 LEI 20. ap 12 jud Olt. str Calea lui Traian nr 209. bl H11. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.339. Ioana Nagy I. str Calea lui Traian nr 209. bl G2. bl 26. comuna Verguleasa. bl A11/3. sc C. sc C.400 LEI 22. bl 32. ap 15 Ramnicu Valcea. str Rosiori nr 12. ap 2 Ramnicu Valcea.302. sc A. Vasile Naulea F.140 LEI 37. str Diamantului.400 LEI 8. ap 9 Ramnicu Valcea.780 LEI 14. bl R33.162. sc D.240 LEI 14. ap 2 Ramnicu Valcea.264.680 LEI 211. ap 3 Ramnicu Valcea. Elena Negoita M. Nicolae Musuroaia C. str Republici nr 22.818.200 LEI 41. ap 30 Ramnicu Valcea. Str Cozia. Maria Nitu M. sc A. sc C.750 LEI 3. b-dul Tineretului nr 3. sc E. Floarea Nitu P. str Calea lui Traian nr 209. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea.200 LEI 5. bl H2. str Dr. ap 10 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea.579. b-dul Pandurilor nr 11.201. bl A 8/1. sc D. Mihai Neagoe I. bl A7. Gheorghe Neamtu I. ap 13 Ramnicu Valcea. nr 12.800 LEI 26.949. str Rapsodiei.000 LEI 686. jud Galati.585. Elena Nedelcu I. sc B. str Liceului bl H2. ap 21 Ramnicu Valcea.800 LEI 25. bl A53.

604. bl H4. Ioan Pavloschi V. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D.937. ap 10 Ramnicu Valcea.660 LEI 32. ap 8 Ramnicu Valcea.520 LEI 30. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. bl D10. ap 10 jud Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. sc A. ap 18 Ramnicu Valcea. sc B.068. str Republici nr 9.C. sc C.728. bl S1.600 LEI 32. sc D. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. bl S17. str Ostroveni nr 6. sc C.879. ap 16 Ramnicu Valcea.343. bl A14. sc B.322.701. bl 101.000 LEI 65. Lazar nr 27 Ramnicu Valea.775. sc B. sc D. Maria Pavel D. str Splaiul Independentei nr 10. b-dul Tineretului nr 10. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt.440 LEI 14.779.626.704.720 LEI 17.446. Mircea Petrache Elena Petre C. str Lucian Blaga nr 8. ap 15 mun Turda. Teodor Olaru V. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 77. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. ap 14 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 77. sc E. ap 14 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 4.800 LEI 20. Virginia Oprea Jana Orbisor O. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 4. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G. b-dul Pandurilor nr 5.164. Aurelia Olaru A. str G-ral Magheru nr 8.262.390. str Constantin Brancusi nr 9.120 LEI 12.680 LEI 13. ap 18 Ramnicu Valcea.400 LEI 287 . ap 5 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.113. Alexandru Olaru Ghe.000 LEI 221.372. Aleea Ciocarliei nr 2.500 LEI 48.330 LEI 103. sc B. str Primaverii nr 10.200 LEI 62.440 LEI 30. ap 16 Ramnicu Valcea.748. sc C. ap 8 jud Valcea.600 LEI 71. str 22 decembrie nr 69. sc B.400 LEI 9. Emilia Pavelescu S.600 LEI 18. sc A.720 LEI 30.603. Dorina Roxana Paveliu I. sc A.400 LEI 11.Aurora Olariu A. bl GA15. sc C. oras Horezu. bl S26. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S. str Constantin Brancusi nr 9.160 LEI 110. sc D. ap 14 jud Valcea. sc A. str Hidrocentralei nr 6.232.439. str Gh.920 LEI 10. sc A.067.520 LEI 84. bl B5.200 LEI 5.709. bl R22.927. Bratianu nr 4. Aurelia Petre V. ap 20 Ramnicu Valcea.240 LEI 101.120 LEI 32. sc D. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. str Perlei nr 5. bl H4. sc B. ap 12 Ramnicu Valcea.254. str I.200 LEI 30. mun Slatina.430 LEI 28. Lucia Paveliu I. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. bl A8/2. ap 10 Ramnicu Valcea. bl S5. str Rapsodiei nr 18. b-dul Pandurilor nr 13. ap 8 21.718. b-dul Tineretului nr 10. b-dul Tineretului nr 10. sc B. bl M4. sc A. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D. oras Brezoi. str Splaiul Independentei nr 10. bl A41/2. sc b. str Calea lui Traian nr 27.600 LEI 58. Mihai Paveliu P. bl A70. bl 77.Nuta I. sc A.800 LEI 51. sc A.800 LEI 86. sc C. bl B5.525.121. str Calea lui Traian nr 88.462. ap 11 Ramnicu Valcea. bl A42/1. Tatiana .701. bl B5. jud Cluj.083.597. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. intrarea Cecilia Cutescu Stork. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. ap 14 Ramnicu Valcea.000 LEI 72.

bl A18. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea. ap 9 64. str Calea Lui Traian nr 79. bl 126. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.760 LEI 22. ap 7 Ramnicu Valcea. bl H6. Nicoleta Florentina Popescu A.780. comuna Pausesti.298.616. Dumitru Radescu Maria jud Valcea. b-dul nicolae Balcescu nr 15. sc A.640 LEI 31.711. str luceafarului nr 13.432.802. Aleea Cocorilor nr 3.400 LEI 60.460 LEI 25.360 LEI 93. sc B.200 LEI 10.239.120 LEI 45.512. bl 225.781. Ioana Plosca Constantin Popa A.930. sc C. str Sarmas nr 3 jud Salaj. ap 9 Ramnicu Valcea. str Independentei nr 1.186. bl S7/2 sc A. sat Pausesti Ramnicu Valcea.372.497. oras Baile Olanesti.840 LEI 22. str Calea lui Traian nr 84.573.480 LEI 11. bl B15. comuna Mihaesti.400 LEI 288 .945.600 LEI 21. Gheorghe Predescu R. ap 6 Ramnicu Valcea. sc C. Ioan Popa I. oras Baile govora. car.967.520 LEI 8. oras Zalau. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A.640 LEI 50. str Gh. sc A.000 LEI 30. oras Slatina. Leonid Ninus Popescu N. Aleea Narciselor nr 2. str Grigore Procopiu nr 2. b-dul Tineretului nr 14.748.000 LEI 21. bl B15. bl A50.000 LEI 114. ap 4 jud Valcea. comuna Alunu Ramnicu Valcea.092. str Sarmas nr 3 jud Valcea. localitatea Tecuci. sc 1.304. str Nicolae titulescu nr 14. str Splaiul Independentei nr 10.240 LEI 5.429. ap 2 Ramnicu Valcea. sc B. ap 19 jud Valcea.200 LEI 36.920 LEI 26.280 LEI 25. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A. str Splaiul Independentei nr 3. bl b13. ap 23 Ramnicu Valcea. comuna Roiesti Ramnicu Valcea.920 LEI 51. str Rapsodiei nr 23. Paraschiva Predescu Ghe. str Vaiilor nr 14. sat Magura Ramnicu Valcea.000 LEI 16.944.200 LEI 14. Aleea Doinei nr 2.000 LEI 6. Patrascu.783. Valentina Precupan Liviu Preda N. ap 17 jud Galati. Gheorghe Predescu C.039. bl 11. sc A. nr 157 Ramnicu Valcea.520.Ploila D.240 LEI 7. Ionela Popescu D. Aleea Narciselor nr 2.400 LEI 20. ap 21 jud Valcea. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N. Aleea Privighetorii nr 2.760 LEI 20. bl F15. Nicolae Precupan D. ap 21 Ramnicu Valcea.027.640 LEI 5. ap 19 jud Valcea. sc D. ap 23 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. Mihail Preoteasa Gh.409. bl S24.344. sc A.348. nr 11.297. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N.100 LEI 48. ap 6 Ramnicu Valcea.160 LEI 93. Constantin Popescu D.800 LEI 9.610. bl 12.507. Aleea Olanesti nr 6. sc A.708. str Matei Basarab. ap 5 Ramnicu Valcea.260. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe. str Tudor Vladimirescu. str Calea lui Traian nr 152. str Lucian Blaga nr 8A.100 LEI 26. str Bailor nr 17 jud Valcea.570. ap 24 jud Valcea.400 LEI 11. sc B. str Anton Pann nr 2 jud Olt. b-dul Nicolae Balcescu nr 41.189. sc 4. sc D. sc A. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea.200 LEI 11. Iulica Aurel Popa G. Salomia Popescu C.322. sc A. ap 16 jud Salaj. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea. Marin Popescu A. oras Zalau. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 1 jud Valcea. sc B.880 LEI 125.400 LEI 72.960 LEI 15.698.

str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea.046. sc B.880 LEI 98. bl 12.157.244.474. b-dul Pandurilor nr 5. sc jud Valcea. str Luceafarului nr 5.400 LEI 27. ap 10 Ramnicu Valcea. sc B.223. str A. ap 11 Ramnicu Valcea.898.360 LEI 28. oras Baile Govora. sat Robaia Ramnicu Valcea.160 LEI 1. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 6.963. bl C24.960 LEI 31.728.230 LEI 37. sc A.452. str Pacii nr 6.950 LEI 83. ap 11 jud Valcea.012.840 LEI 14.287. sc A.080 LEI 1. bl N11. sc E. bl S2. Ipatescu. bl B1.085. str Progresului nr 12.160 LEI 707.010.223. sc E. str G-ral Magheru nr 11.374.000 LEI 60.000 LEI 33.600 LEI 19. bl A35/2. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.240.000 LEI 48. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. bl A 20. nr 8. sc A. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. sc D. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. sc B. sc A. str Luceafarului nr 13.534. sc A. sat Dangesti 6.720 LEI 289 . Constantin Simescu M.440 LEI 31. Ion Sbarnea N.640 LEI 413. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 6. Gheorghe Scarlat V. Ion Rusu N. str Constantin Brancusi nr 3. ap 17 Ramnicu Valcea. str Cozia nr 44. comuna Berislavesti. str Cerna nr 25. str Gib Mihaescu bl A 16. Aleea Narciselor nr 3. sc D.000 LEI 143.840 LEI 37. str Splaiul Independentei nr 5.533. nr 10. Aleea Ciocarliei nr 3.712. ap 1 jud Valcea. b-du Nicolael Balcescu nr 25. Ilie Santuzi G.748. b-dul Pandurilor. ap 28 Ramnicu Valcea. b-du Nicolael Balcescu nr 25.400 LEI 57.200 LEI 491.000 LEI 30. str Tudor Vladimirescu. bl A8/1. bl I2. ap 3 Ramnicu Valcea.111. str Tudor Vladimirescu.187. Daniela Gabriela Serban C.000 LEI 26. nr 8. ap 19 jud Valcea.430.219.321. sc C.754. sc E.080 LEI 14. str Milcioiu Ramnicu Valcea.188. str Petrisor. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I. ap 18 Ramnicu Valcea.448. str Pandurilor nr 11. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. b-dul tineretului nr 2. sc H.240 LEI 82. ap 11 Ramnicu Valcea. Gheorghe Radu Stelian Radu V. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. sc H.680 LEI 31. comuna Barbatesti. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.888. sc 4. sc C. ap n2 jud Valcea. sc B.560. Ana-Maria Sandu I.080 LEI 17. ap 9 Ramnicu Valcea. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N.400 LEI 20.480 LEI 343.000 LEI 223. sc D. sc D. oras Baile Govora. bl P9.600 LEI 49.046. str Ion Luca Caragiale. nr 157 Ramnicu Vqalcea. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. bl A8/1.600 LEI 93. comuna Budesti Ramnicu Valcea. ap n2 Ramnicu Valcea.937. sc A.200 LEI 72. nr 157 jud Valcea.700 LEI 12. ap 6 Ramnicu Valcea. nr 11. comuna Berislavesti. Ion Serban T.200 LEI 1. bl A17. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. Elena Simion Nicolae jud Valcea.Radu Ana Radu Daniel Radu E.294. sc A.183.286. bl 12. str Gabriel Stoianovici.str Maresal Ion Antonescu. ap 8 jud Valcea. Nicolae Savu I. Stelica Radut I.017.804.080 LEI 57. ap 7 Ramnicu Valcea. str Matei Basarb nr 132.640 LEI 13. Maria Sandu P. str Gabriel Stoianovici. sc A.

Nicolae Stanescu Szabo V.801. str Trandafirilor nr 5.040 LEI 41. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. bl 19. str I. Lenin nr 188.960 LEI 1. Aleea Privighetorii nr 3. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C. Aleea Cocorilor nr 6.334. Eleonora Stefan I. str Calea lui Traian nr 144. Ion Tanase N. ap 7 Ramnicu Valcea.Simion Veronica Sitaru C. Aleea Narciselor nr 2. ap 11 Ramnicu Valcea. bl N11. Ana Stangu F. sc E.098. Aleea Cocorilor nr 6.260.360 LEI 121. sc B. sc F. sc A. str Dr. ap 4 Ramnicu Valcea. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea. sc B.440 LEI 43.305. Constantin Stancescu I.789. Lucian Suciu Elena Suciu Gh. Hacman nr 4.080 LEI 290 . sc B. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. str Maresal Antonescu nr 26.144.160 LEI 18.907.600 LEI 11.497.280 LEI 5. Hacman nr 24.847. sc A.474. Ion Stanciu I. str Dacia.440 LEI 25. bl 4. Adrian Constantin Stancescu I. ap 12 Ramnicu Valcea. Hacman nr 24.520 LEI 7.358. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V. comuna Goranu Ramnicu valcea. sc B. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea. comuna Budesti. bl 85.800 LEI 5. sc C. ap 6 Ramnicu Valcea.186. sat Barza jud Valcea. sc B. sc F. str Calea Lui Traian nr 131. str Dacia. sc D. ap 7 Ramnicu Valcea . ap 4 Ramnicu Valcea. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea.400 LEI 15.297. bl 86. sc A. sc B. et 1 Ramnicu Valcea.285. str Dr. bl L. str Calea lui Traian nr 144. str Libertati nr 54 jud Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea.440 LEI 8. ap 4.869.360 LEI 15. bl C28.880 LEI 38.008. ap 32 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. bl 110.960 LEI 122.712. sc B.200 LEI 225.564.165. Nicolae Stefan M.148. ap 2 Ramnicu Valcea.200 LEI 69.000 LEI 14. str Calea lui Traian nr 144. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. str Luceafarului nr 9. sc C. ap 4 Ramnicu valcea. Bratianu nr 12.480 LEI 46. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. str Armoniei nr 44. sc C.148.720 LEI 6. C. sc D.219. sc C. str V. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.799. Simona Stanescu Szabo N. ap 7 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 32.397. bl 4. nr 7.039. sc C. sc C. ap 15 Ramnicu Valcea. bl 4. Ion Stancescu C. Ion jud Valcea.897. oras Calimanesti.800 LEI 33. bl 15.798. Florea Tanase Gh. str Gib Mihaescu nr 41. bl 85. sc A. str Calea lui Traian nr 144.170 LEI 3. str Cozia nr 36.534. bl 19. sc G. Tudor Sebastian Stoenescu V. Gheorghe Stroe I. str Emil Avramescu nr 9. ap 6 Ramnicu Valcea. bl 4.500 LEI 57. ap 7 Ramnicu Valcea. bl A21. sc B. sc F. bl A65. ap 8 Ramnicu Valcea.319.920 LEI 52.400 LEI 1. ap 11 jud Valcea.047.480 LEI 4. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 55.600 LEI 4. ap 2 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 6. Aleea Olanesti bl 8. bl C3.720 LEI 9.937.800 LEI 5. bl 10.370 LEI 62. str Matei Basarab bl 110.393. Viorica Strachinescu C. bl B10.037.800 LEI 8. sc D ap 11 Ramnicu Valcea.354. Narcisa Stanciu I. nr 7. et 1. str Dr. Ana Stanoiu N. ap 2 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea.160 LEI 24.160 LEI 49. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31.149. Dorina Stoian Radu Stoica G. bl 15.I.034. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. Aleea Privighetorii nr 2.360 LEI 45. ap 19 Ramnicu Valcea. bl 9.

406. ap 5 Ramnicu Valcea.595. oras Gherla. str Decebal nr 4. bl 12.600 LEI 11. ap 13 Ramnicu Valcea. sc C. ap 22 JUD Valcea. Vasile Tistea Lucia Toana M. bl A50. comuna Galicea jud Valcea. str Rapsodiei nr 33. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. zona Ostroveni. b-dul Pandurilor nr 13. str Tineretului nr 7. str Rapsodiei nr 33. sc C.290 LEI 11.685.240 LEI 45. sc A. sc C.200 LEI 15. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. bl D1-3. ap 1 Ramnicu Valcea.525 LEI 39. Ioana Varban P.360 LEI 39.550 LEI 42. Aleea Olanesti nr 12. sc C. ap 3 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 14. bl H7. ap 13 Ramnicu Valcea.160 LEI 16.320 LEI 13.200 LEI 20. ap 12 Ramnicu Valcea.000 LEI 31. ap 18 Ramnicu Valcea.724. bl G159. bl A11/3. Splaiul Independentei nr 5.453. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. Ioan Trandafir I. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 6 jud Valcea. comuna Banicei.Tars D.522. Anton Tudosie I. sc F. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.760 LEI 59. bl H7.720 LEI 15.724. ap 8 jud Valcea. bl A8/2.476.799. sc B.592.483. bl A11/2. Splaiul Independentei nr 5. sc C. Marioara Vasile Ana Vasilescu C. Aleea Panselutelor nr 1.000 LEI 39.880 LEI 13. bl S31. ap 26 Ramnicu Valcea. str Mihail Sorescu nr 2.906. ap 11 Ramnicu Valcea. sc C. Ilie Telcian Ilie Telcian N.483.200 LEI 41. comuna Golesti Ramnicu Valcea. sc 6. sat Badeni jud Valcea.140 LEI 116. str Lucian Blaga nr 8A.118. sc D. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. Ecaterina Tudosie I. oras Ocnele Mari. bl A43. str Calea lui Traian nr 46. sc C.700 LEI 11.800 LEI 353. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea. ap 35 Ram. bl 12.661.280 LEI 40.113.674. comuna Mihaesti. sc A. sc 212.600 LEI 54. sc C.000 LEI 160.640 LEI 291 .400 LEI 46.740 LEI 6.200 LEI 77.542. ap 18 Ramnicu Valcea.003. bl C.110. Mihail Trusca C. sc 1. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.927.712. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea.500 LEI 78. ap 13 Ramnicu Valcea. Splaiul Independentei nr 5.000 LEI 15. bl A37/1. Liviu Mihai Toana Maria Todor I. comuna Muiereasca jud Valcea.000 LEI 9. sc B.200 LEI 9. nr 7.930.480 LEI 63. Gheorghe Tudosescu N. ap 2 Ramnicu Valcea.409.120.800 LEI 28.400 LEI 8. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea.bl 6. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.200 LEI 17. Ion Ungureanu Stefan Universal I. str Viilor nr 34 jud Valcea. sc F. Luminita Urluescu V. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.686. str Lucian Blaga nr 4.760 LEI 66.str Luceafarului nr 1.600 LEI 8.730. sc D.440.961. Ion Tudosie I. str Perlei nr 7. sc B.016.116. Constantin Tirea B.023. bl A22. Aleea Olanesti nr 12.413.nicu Valcea. str G-ral Magheru. str Splaiul Independentei nr 5. sat Bulesti jud Cluj.863. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea. Elena Teles I Marin Teodorescu C.193. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I. str Ana Ipatescu nr 5. ap 7 Ramnicu Valcea.458. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N.170. str Victoriei. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.440 LEI 13. bl C32. ap 13 Ramnicu Valcea.

Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. Mihail Bebita B. ap 1 Ramnicu Valcea.116.571.680 LEI 14. str Maresal I. Dumitru Voda A. ap 2. str Mihai Eminescu nr 24. bl B. ap 16 Ramnicu Valcea.334. ap 16 jud Valcea.200 LEI 17. bl 30. sc E. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. b-dul Alexandru Ioan Cuza. bl 29. ap Ramnicu Valcea.046. str Tineretului bl A11/3. str Mihai Eminescu nr 2.520.520. bl R5. ap 6 jud Valcea. sc B.800 LEI 30. ap 14 Ramnicu Valcea. sc A. str Matei Basarab nr 28. bl 113.450. ap 31 Ramnicu Valcea. str tudor Vladimirescu nr 36. Constanta Grigorie I. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. sc A. sc C.160 LEI 31. sc C.200 LEI 10. ap 4 Ramnicu Valcea. bl G.276. sc B. sc B. sc A.160 LEI 13. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea. bl 113.640 LEI 10.000 LEI 7. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M. str Calea lui Traian. str Republici nr 13. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M. oras Calimanesti. sc A. sc B.623. ap 31 jud Valcea.240 LEI 824. Daniela Elena Catrinescu C. sc A. ap 6 jud Valcea. sat Gura Valii jud Valcea. bl 11.800 LEI 67.800 LEI 292 .Vasiloiu Ana Viezure D. Lidia Vlad C.800 LEI 82.418. Mun Slatina. sc A. str 1 Decembrie nr 13. ap 4 15.520 LEI 12. str Calea lui Traian nr 672. nr 180. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. Luminita Voicu I.000 LEI 15.596. Laura Maria Ciobanu C. sat Cuculesti jud Valcea. sc A.709.640 LEI 69. comuna Stanesti. str Matei Basarab nr 8.040 LEI 9. Dumitru Viorel Sandulescu I. str Matei Basarab nr 28. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe.113. comuna Cuca Ramnicu Valcea.800 LEI 33.400 LEI 13.476.683. str Matei Basarab. sc A.706.691. Silvian Claudiu Savulescu P. bl B12.000 LEI 17. str Pacii. Aleea Viitorului nr 3. bl V2. Gheorghe Voicu C. ap 11 Ramnicu Valcea. oras Olanesti. Elena Voicu Gh. Constanta Tabarca F. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea.810. Mihail Bebita Tabarca F. str Lucian Blaga nr 10 A. nr 6. sc E. ap 35 Ramnicu Valcea. sc D.639. Splaiul Independentei nr 50. bl 33. sc A. str Ana Ipatescu nr 11.558. Antonescu nr 5. Mihai Eminesc nr 2.560 LEI 40. sc A.493.709. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.800 LEI 296. oras Horezu.040 LEI 53.656. sc A. comuna Bujoreni.000 LEI 21.372. bl A49. str Hidrocentralei nr 6. sc A. str Maresal Ion Antonescu nr 9. ap 41 Ramnicu Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.800 LEI 9.976.180.400 LEI 14.000 LEI 19.000 LEI 26. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea.927.825.446. ap 16 Ramnicu Valcea. Mihaela Virje H. Vasile Vilcioiu V.560 LEI 33. Florea Vladu Constantin Vladut Gh. oras Dragasani. bl B13.120 LEI 6.988.000 LEI 57. Vasilica Voinea C. ap 18 Ramnicu Valcea. Constantin Grigorie I.000 LEI 11. sc B. bl B12. sc B.558. Constantin Catalinoiu C. Ramnicu Valcea. nr 2. ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Voicu I. ap 2 jud Olt.000 LEI 53.320 LEI 9. ap 12 Ramnicu Valcea. bl B1/2.632. ap 30 Ramnicu Valcea. bl R25. bl F1. str Decebal nr 3.366.188.000 LEI 64.

520 LEI 40.328.FLOREA CIUPERCA M.BM3A.600 LEI ALEXANDRIA.830. ap 4 Ramnicu Valcea.3.B.NR.098. bl 825bis. Ovidiu Fodor I. sec 6.BL.760 LEI 42. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K. ALEXANDRIA. str G-ral Magheru.ELENA CIOBANU I.69. ap 15 Ramnicu Valcea.TUDOR VLADIMIRESCU.452.114.480 LEI 15. mun Bucuresti.V9.STR.F10. sec 6.200. POROSCHIA.604.677. str Infratirii.IOAN BAZAVAN T.NR. oras Calimanesti.096. Iulia Constantinescu M. ALEXANDRIA. mun Bucuresti.AP.520 LEI 92.STR. str Republicii nr 1.Stoica C.NR.CAMELIA CHIRU M. b-dul Tineretului nr 10. bl 825bis.SC. sc C.149.ECATERINA ATANASESCU B.034.373.386.840 LEI 14. Ion Radut T. ap 13 jud Valcea.786.NE.AP.AP.217. bl 13 sc 3 e mun Craiova.BL.480 LEI 47.70. sc 1.2.STR. bl K32.NASTASE CIUBAR N.PATRIA.26.ET.F10. sc B. strVasile Alecsandri.A.10.LIBERTATII.3.SC.880 LEI 537. bl D5.456.680 LEI 11.ION CREANGA.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea. cart. Ionel Scumpieru M. ap 4 mun Craiova.378. POROSCHIA.4. ap 10 mun Bucuresti.700 LEI 2.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I. bl R18. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.116.786. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. Gherghina Radut I.230 LEI 111.BL. str Republicii nr 1.432.SC. sc B. 293 .SCB.NR. bl 825bis. sc D.304. ALEXANDRIA.STR.ET.ET.NR.BL.ET. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.640 LEI Suma 85. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.160 LEI 118.000 LEI 829.2. sc D.60.734. POROSCHIA.074.AP.520 LEI 7.ION CREANGA.SC.STR.440 LEI 95. Horatiu Ariciu Constantin Radut I.26.050. TIGANESTI.996.STR.760 LEI 28.TUDOR VLADIMIRESCU.113.680 LEI 72.SC.AP.3.7.616. Constantin Craciunescu V. Mihai Diaconu C.B. sc A.STR. bl R18.BL.75. b-dul Tineretului nr 10.BL. ALEXANDRIA. et 1.363.200 LEI 53.786.593.ET.400 LEI 55.400 LEI 31.BL.AP.G103.BL. Aleea Valea Prahovei nr 1A.980 LEI 379.NR. ALEXANDRIA. str 24 Ianuarie nr 81 98. Aleea Valea Prahovei nr 1A.ET. sec 6. ALEXANDRIA.CUZA VODA.10.C1.12.NR.DUNARII.523. POROSCHIA. sc B ap 2 jud Dolj. bl H3. sc C. sc 1.CONSTANTIN BRANCOVEANU.AP. ALEXANDRIA.040 LEI 50. ALEXANDRIA. nr 14.BL.IONEL BURCIN GH.LIBERTATII.520 LEI 102.500 LEI 9.D BOLINTINEANU. bl D5.ET. ap 2 jud Valcea.3. mun Craiova. sc B.360 LEI 2.EMILIA BADESCU I. bl S9.090.BL. ALEXANDRIA. bl B12.712B.BUCURESTI.MARINICA BUDOI A. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.520 LEI 2.AP.218.22.000 LEI 20.1.944.GEORGEL CARACALEANU N.MIHAELA BICAN T.040 LEI 8.711.220.6.972.IULIAN-IONUT BULAC M.000 LEI 441.840 LEI 92.000 LEI 72. sc A.CUZA VODA. ALEXANDRIA.STR.800.800 LEI 56.41. Brazda lui Novac. ap 15 Ramnicu Valcea.738.STR.7. ap 16 Ramnicu Valcea.BUCURESTI.ET. Aleea Valea Prahovei nr 1A.ET. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.000 LEI 726.ET. Mariana Lupu F.420 LEI 597.DUNARII. jud Dolj.A.12.VICTOR BUDOI V.318.K3.STR.240.STR.AP.AP.STR. mun Bucuresti.STR.ILIE ARGHIROI I.A.600 LEI 50.STR.MARIA BADESCU R.ALEXANDRINA BUDOI I. bl C16A.16.ET. jud Dolj.BL. Mihai Eminescu nr 22.ADRIAN-PAULIN BURCEA D. sc A. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.000 LEI 62.108. TURNU MAGURELE.AP.27. str Cozia nr 3.

E.AP.000 LEI 69.NR.017.200 LEI 1.DUNARII.STR.ALEEA BISTRICIOARA.000 LEI 3.760 LEI 20.6.STR.CONSTANTIN DOBRE A.AP.AP.4.STR.4.SC.SC.000 LEI 374.ET.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.800 LEI 11. ALEXANDRIA.ET. C.700 LEI 6. SEGARCEA VALE.740 LEI 33.ET.CARPATI.BL.1.222.NR.18.ET.129.24.6. ALEXANDRIA.IULIANA OLOGEANU A. TIGANESTI.BL. TIGANESTI.747.200 LEI 8.AP.BL.000 LEI 518.STR. ALEXANDRIA.270 LEI 70. FLOREA.SC.1 DECEMBRIE.STR.DANIEL LUCAN M.710 LEI 31.200 LEI 294 .AP.STR.BL.306.SC.NR.IONEL-EUGENIU NICOARA I.STR.ELENA NICOARA I. ALEXANDRIA.STR.STR.896.C.ET.DUNARII. ALEXANDRIA.MESTESUGARILOR.600 LEI 67.NR. ALEXANDRIA.AP.DUNARII.AP. COMUNA BUZESCU.L28.90.NR.822.680 LEI 36.825.TITI GAINA M. P.2.SC.ALEXANDRU GURBAN I.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.ION GEICU M.1.485.A.BL.STR.NR.L2.1.320 LEI 518. ALEXANDRIA.BL.BL.BL. ALEXANDRIA.MARIANA IATAN D.B. ALEXANDRIA.383.VERONICA MEREUTA I.000 LEI 77.I4.BL. ALEXANDRIA. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.320 LEI 183.NR.MARIOARA ICLEANU V.VALENTIN ENE I.650 LEI 15.STR.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.SC. ALEXANDRIA. PETRE MATEI T.ET.200 LEI 57.BL.NR.24. TIGANESTI.STANCU DINCA C.ET.BL.BL.STR.D2.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.I1.BL.SC.715.B.STR.CRISTIAN MOHORA P.SC.780.818.501.222.56.BL.017.604.AP.2.93.SC. POROSCHIA.1.918.D.E.DUNARI.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.595. L.DUNARII.A.CUZA VODA. BUCURESTI.040 LEI 149.A.STR.BL.STR.PAUL FOLICA P.PARTER.A.ELENA NEDELCU P.AP.AP.CONSTANTIN BRANCOVEANU.INDEPENDENTEI.VIOLETA-MARIANA GROSU I.NR.DUNARII. ALEXANDRIA.B.NR.PARTER. ROSIORII DE VEDE.AP. SEGARCEA VALE.NR.28.280 LEI 20.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.ILIE GAINA A.STR.350 LEI 2.ION DRAGOMIR A.STELA CURELEA S.NE.DUNARII.600 LEI 133.AP.24.SC.811.16.920 LEI 1.SC.940 LEI 28.STR.VICTORIEI.BL.70.080 LEI 7.STR.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.VASILE RONCEA V.BL.007.BL.800 LEI 60.410.17.804. ALEXANDRIA.BM4.STR.AP.MARIN NOAGHEA M.SC.037.34.SC.GHEORGHE MATEI N.CUZA VODA.070 LEI 20.STR.61.200 LEI 206.PO3.6.BL.FLOREA GAINA F. ALEXANDRIA.78.ET.FLOREA NEDELCU N. VITANESTI.DUNARII.000 LEI 17. TIGANESTI.255.630.CAPORAL GHENCEA.811.STR.304.402. DRAGANESTI VLASCA.H.NEATA MOISE M. POROSCHIA.057.729.223. ALEXANDRIA.ET.NR.DUNARII.DUNARII.STR.BUCURESTI. ALEXANDRIA.2. ALEXANDRIA.595.CRISTINAALEXANDRIA.NR.358. TIGANESTI.6.STR.280 LEI 31.DUNARII.ET.074.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.811.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.MARIA NICULCEA D. ALEXANDRIA.222.160 LEI 20.66.9 ALEXANDRIA. SEGARCEA VALE.STR.BL.COJOCARU GH.2.VETURIA GEANTA I.744.413.ET.DORINA FLOREA GH.STR.930.ET.920 LEI 72. TURNU MAGURELE .120 ALEXANDRIA.809.8.1601.MARIA MAXIM N.VALERIA MINCU(STOICA) I.454.97.DUNARII.500 LEI 29.STR.ET.965.8.AP.663. ALEXANDRIA.MARIN POPA F.NR.2.SC.432.ET.840 LEI 30.2.5.633. ALEXANDRIA.DUNARII.1 MAI .784.037.28.SC.NICOLAE NEATU I.STR.3.382.NR.B.AP.2.000 LEI 5. TIGANESTI.BL.72.3.703E.STR.660 LEI 9.STR.DN5. ALEXANDRIA.13 VITANESTI.GHEORGHE FOLICA I. ALEXANDRIA.AP.ALEXANDRA MARIN D.ION CREANGA.BL.4. ALEXANDRIA.880 LEI 27.SC.ET6.700 LEI 25.2.4.043.1612 BIS.A.222.BL.000 LEI 3.AP.A.660 LEI 6.396.615. 16.DUNARII.STR.FLOREA LINCA G.674.9.600 LEI 2.AP.STR.641.1.B.C.CONSTANTIN GAINA A.BL.680 LEI 39.701.24.37.DUNARII.000 LEI 27.AP. ROSIORII DE VEDE.181.DUNARII.NR.SC.302.MARIAN GAINA F.SC.ET.AP. T.342.154. ALEXANDRIA.400 LEI 726.823.AP. ALEXANDRIA.7.400 LEI 46.401.11.AP.A.1 MAI.082.A.L30.STR.156.ET.AP.222.AP.1.090 LEI 64.

Podgoriilor.000 LEI 150. 14.VLAD TEPES.860 LEI 46.ION CREANGA. ap.TURNU MAGURELE. Ecaterina Artem M.303. Babadag. 14 23. str.SC.500 LEI Tulcea.SORIN-EMANUEL STOICA A.2.515.AP.DUNARII.640 LEI Tulcea.2.600 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.070. A.000 LEI 4.NR.SC.SC.593. bl.706.31.1-10. 28.119.STR.225.MAGDALENA ALEXANDRIA. bl. Aleea Socului.874. bl.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.NITU-DORU STOICAN A.090.NR. nr.300 LEI 4.STR. 17 170.AP.320 LEI TIGANESTEANU S.HCC.38. sc. nr.074.400 LEI 2. nr. ap. AP.STR.AP.BUCURESTI. str.NATALIA STUPARU M. B.19. B. 7.BUCURESTI.800 LEI 46.920 LEI Tulcea. Ion Bahaciu I. sc.BL.LACRAMIOARA SANDOF F. B1. E. 10.VIOLETA-NELI STAN P.674.NR. nr. ap.1.MARIOARA ZIMNICARU G.AP.STR. Constantin Bodoros T. bl. ap.840.18 6.160 LEI Tulcea.952.BL.STANCA VARZARU P.BL.360 LEI 5. bl.STR.A. 23.853.786.ET.GHEORGHE STOICESCU F. ap.BL. nr. nr.210.STR.367.MARIN ZIMNICARU M.9. GETA STOICA I. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. ap.AP. Mihail Kog?lniceanu. Mihail Kog?lniceanu. 14.NR. Ioan Boiangiu D. A. Toader Bafane N.266. bl. 30.C4.410. sc. Maior Andrei Grigore. TRIFESCU P.MERII.BL. G 4.NR. 3 4. bl.840 LEI 10. nr.NR.120 LEI 79.680 LEI 2. ALEXANDRIA.410.STR.AVOCAT COLFESCU.SC.57.203.MANOLE-REMUS STAN G. bl.400 LEI Tulcea.BL. 4. 8 124.740 LEI Tulcea.BL.045. bl.MARIUS VISAN T.520.26. sc. nr.AP. ap.NR.SC.NR. bl. 1.B. Maior Andrei Grigore. str. str. nr. ap. sc. judeţul Bacău 73.ION CREANGA.880 LEI 161. sc.B.AP. 5.SAT.191. nr. B.TEODORA STOICA E. E 2.AP. Mihaela Ali A. ALEXANDRIA. nr..BL.BL.STR.BL.DANUT ET.406. str. str.410 LEI 302. ALEXANDRIA. str. 2. ap 15. Aurel Apolon M.STR. 2.440.2.E.SC.STR. SC.8.320 LEI 38.AVOCAT COLFESCU. nr.BL. str.STR. bl.2. 152. nr.8.461.15.520 LEI Tulcea.080 LEI Tulcea. Babadag. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. ap.18. Gherghina Bahaciu V.SC.AP.2A. sc. sc.1602.220.400 LEI Tulcea.BL. 26. Resmighiul Apolon G. sc. nr.NR. Traian. 213. bl.1. ALEXANDRIA.400 LEI 1.ET.674.DUNARII.NR. bl. bl. 16.619.A.STR.1 MAI. ap.BUCURESTI.4. 10.BL. 1..SC.95C.ET. A. 1.240 LEI Racova.22.4.670 LEI 4.446.1.080 LEI 12. ALEXANDRIA. sc. 47. 1 51.AP.800 LEI Tulcea. A.MARIN STOICA C.B.STR.FLOAREA URLUI S. Mihail Kog?niceanu.640 LEI 7. 13 19. Podgoriilor.186.4. ALEXANDRIA. E. Victoriei. ALEXANDRIA.ILEANA ALEXANDRIA.914.A. 8.ET.94.18. Alexandra Badiu C.690 LEI Tulcea.B.1602. ALEXANDRIA.B. str.MIRCEA VOINEA F.BL.220. Aleea Socului. ap.AP.354.163.136.STR.NICOLAE BALCESCU.960 LEI Tulcea. 23.68.MIHAITA FILIPESCU. F 27. ALEXANDRIA.STR.SC. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.6. 1. Rahovei. Maria Elena Artem I.080 LEI 13.AP. str.IOAN VELEA I. B. Alexandru Alexe A. str.NR. B1.BL.ET.520.11 TURLAN D.B.ET.75.ALEXANDRU GHICA. 9.75.F10.354.610. B.NR.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.120 LEI 295 . Gării.563. B1.695. bl.2.178. 12 43. 152. A. 1.972.AP. str.018. 70.640 LEI 208.NR.11.215. 5 27. 26. sc. sc.156. 4 12.DUNARII.A. TURNU MAGURELE . Eternităţii. 12 84. Petrea Bogdan Gh. str. ALEXANDRIA.SC. Iftimie Badiu T. 22.808.605. Vasilica B?rbat I.SC. Neculina Bitirez B.AP.STR.STR. str.147.580 LEI Tulcea.AP38. ap.720 LEI Tulcea.680 LEI 14. Traian. nr.31.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor. 16.STR. Ştefan Badiu D. 27. nr.TUDOR VLADIMIRESCU.22. bl.ET. sc. sc. 4 8.8. Daniela Badiu N. COMUNA VEDEA. 1. 36.A.000 LEI 2.430.STR.EUGENIA STOICA I. Ivana Domiciliul suma Tulcea. ALEXANDRIA. ap.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.CUZA VODA.MAGDALENANICOLETA TECSOR T.139. sc. sc. Babadag.A.244.900 LEI Tulcea.ET. 1 59.ET. sc. str. ALEXANDRIA. E. Ioana Badiu Gh.3.9.STR.000 LEI Tulcea.BM1.BL.ET. bl.SC. str.

L. 126.000 10.491. sc. Agapia Ciolacu A. str. bl. bl. str. G.680 19. 4. Mahmudiei.792. Sterica Holo?tencu C. ap Tulcea. str. Libertăţii. Lauren?iu Dima Gh. Mahmudiei. bl. str. Irina Dănescu C. Dan Furtun? C. nr. 29. Eugenia Dr?gu? M. nr. Mircea Vodă. 1. str. Florica Bordei P. Frumoas?. 4 Tulcea.616. ap. str. 3. str. nr.836. str. Podgoriilor. Corneliu Gavrilov. sc.254. sc. ap. 40 Tulcea. ap. B 3. str. Paraschiva Dima V. nr. ap. A. Tulcea.736. nr. Podgoriilor. str. 1848. ap. A. Tulcea. str.116. nr. Lefter Firu?? M. nr. 82. 1. Gheorghe Cîrlig Gh. 71 A Tulcea. 3. Eugen Iacovici I. str. str. bl. str. A.752. bl.905. A. ap. 33 Tulcea. Eternităţii. Constantin Danilescu P.800 103.840 26. Ana Iacovici M. 15. nr. sc. 1848. jud. nr. I. 180. 23 Tulcea. 14 Tulcea. 48. 16. B. 5 Tulcea. nr. Tulcea Tulcea. ap. 1.786.260 35. 24 Tulcea. nr. nr. bl.135. ap.041. str. nr. A.Caragiale.501. bl. nr. sc. 8. str. str. ap. 185 Tulcea. bl. 3. str.227. nr. nr. A. bl.888. 57.430 66.Caragiale. ap. 38. Sorin Dima C. 77 Tulcea. nr.720 22.040 43. sc. Maria Tulcea. Muncii. 120. 38. 6 Tulcea. ap Tulcea. 1. A. Dănuţ Culea C.935. 7 Tulcea. I 7. Vasile Culea P. 16. 38.203. sc. Constantina Ciorobea Gh. bl. Mircea Vodă. 14. 15 Tulcea. a Tulcea. sc. sc. B. ap. B. 82. A 14. str. nr. str. 31 Tulcea. Pescarilor. 22 Tulcea. sc. nr. Florian Gavrilov ?t. EternităţiiI. 1. nr. Tulcea. 185 Tulcea. ap. nr. ap. Frumoas?. nr. nr. Aleea Cristina. 176. 3 Tulcea. nr. 4 Tulcea. Spitalului.840 11. 24. ap. Virginia Antoaneta Dore M. Relu Dafinoiu P. ap. Taberei. B 3. bl. 17 Tulcea. B. Neculai Dr?g?escu I.000 21. Stelian Butu D. Frumoasă.026. str.550 32. 28.200 168. Neptun. 66. sc. Păcii.300 14.360. ap.840 107.769.360 88. sc. 4 Tulcea. R 3. 11. 6. I. Dănuţ Cladiade Şt. sc.954. Câmpului. nr. 1 A Cri?an.061.350 54. bl.400 64. Ioana Culea P. str. bl. 5. nr. 13 46.300 4.600 34.750. Niculae Cristea I. B. ap.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . Păcii. ap. str. X I. Verginica Gherghi?an C. sc. B. bl. 6. 24 Tulcea. sc. sc. Tulcea.L. B. bl.270 56. Jan Covalencu S. sc. str. B. bl. s Tulcea. 16. B. sc. bl. nr. Mircea Vodă.186.415.Bolovan I. B. A. Haralambi Herciu A. ne.400 11.988. Ion Iacovici V. Ion Cîrlig I.575 20.120 21. Câmpului. Spitalului. str. 15. Corneliu Gavrilov. 15 Tulcea. bl. 2. A. 13 Tulcea. nr. Mircea Vodă. 9 Tulcea. E 2. nr.880 11. sc.000 41. sc. Lucian Ciocoiu D. nr. bl.915. bl. sc. 7. str.818. Babadag. 30. sc. 36. Tulcea. nr. str. bl. C. str. str. bl. B.000 30.193. sc. Câmpului. 1. Aleea Metalurgi?tilor. Corneliu Gavrilov. 1 Decembrie. Dobgoreanu Gherea. Victoriei.600 6. sc. str. 6. B. sc. bl. Gabriela Cracană V.169. 24.560 13. I 1.900 14. Tulcea.475. Tabarei. bl.215.408. C 3. Podgoriilor. E 2. sc. str.680 17. Nastasia Cladiade Gh. bl. bl. bl. ap. a Tulcea. judeţul Tulcea Tulcea. bl.527. 5 Tulcea. A.967. Vasila Furnic? C.350.480 43.640 75. B 4. Eugenia Condratov V. B. 25.500 38.104. 3.680 5. Tulcea. 7 Tulcea. str. 6 Măcin. E 2. Vasile Carpov O. nr.600 27. str. 22. Mihaela Ene C. Vasilic? Graciov R. nr. str. D. 48. Chiric? Ciorobea C. A. str. Marin Casian M.640 29.600 45. nr. str. 4 Tulcea. Câmpului. A. Tulcea. B Tulcea. str. str. Pelinului.574.260 24. nr.840 134.339. 30 Tulcea. E 3. str.400 22. C. nr. bl. ap. str. Dumitru Octav Dafonoiu S. str.796. str. str. A.963. Viorel Dache I.600 106. R 2.886. ap. bl.008. 34.400 27. Feodor Haralambi A. 38. sc. sc. 1 Decembrie.532. Primăverii. sc. nr. C.678. bl. str. sc. 2. 38. Ioana Cristea N. nr. 22 Tulcea. 1. B.930 58.870 50.640 17. Maria Cîrlig V. B. nr. nr. jud. bl. 32. Păcii. Aneta Denisov F. Eternităţii. sc. sc. EternităţiiI. 30. ap. bl. str. nr. nr.305.900. bl. Mircea Vodă. Isaccei. bl. sc. Mioara Rafila Bprdei I.000 5. Tulcea. nr.372.470 10. A. Victor Dima R.804. nr.152. Maria Dragomir Gh. I.640 51. sc. str. sc. Tulcea Măcin. B. 1. nr. nr. ap. 22. str. ap.260 85.

000 21. str. ap. Corneliu Gavrilov.640 13. Ion Manole D. 103. 13 Muneri.060 6. str. 5 A Tulcea. 1 Tulcea. Panait Leonte U. Eternităţii. 15 Tulcea.904. judeţul Tulcea Tulcea.403.800 56. sc. Elisei Lesovici D. Pescarilor. nr. A. nr. Victoriei. nr. 7 Tulcea. Corneliu Gavrilov. Aurelian Lupu A. Niculina Lovi?te V.279. Victor Iancu M.002.680 113. 37.678. bl. str. sc.700 6. ap.501.861. 4 Tulcea. 19 Tulcea.200 5. judeţul Tulcea Tulcea. 15 Tulcea. Tulcea. ap. str. 49. B. ap. ap.120 84. bl. Constantin Viorel Mireu?? A. A. ap.712.343. nr. Corneliu Gavrilov. bl. 9 Tulcea. A.000 16.040 17. S.600 18. bl. sc. str. ap. bl. F 8 C.347. 23. ap. bl. ap. B. Portului. 3 57.000 13.955. Ion Machedon C. sc. 30.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . str.600 1. Cristian Sorin Militaru S. Jana Iancu G.337.986. Ion Iancu Gh. Portului.563. Mihai Viteazu. Nicolae Bălcescu. nr. Sabinelor. 34. Viorel Mogoş Gh.636.049. sc. B. B.212. str. bl. A. Elena Ivanov P.141.600 14. Sevastina Maladoi P. Viorica Muşat V. nr. 1. a Tulcea. 23. str. Prudenţei. Magnoliei. Somova. Chirachi?a Mocanu I. str.200 7. ap.286. 10. B 2. Letiţia Virginia Miron C. B 2. ap.510 173.156. sc. 6. sc. Victor Luchianov P. sc. Corneliu Gavrilov.483. judeţul Tulcea Tulcea. str.170 20. Portului.988. 3 A Schela. bl. sc. nr. bl. nr. str. judeţul Tulcea Tulcea. bl. ap. Paulina Munteanu N. Lauren?ia Mariana Militaru C. Isaccei. Babadag. B.973. ap. nr. Elena Liliana Tulcea. str.880 56. 6.080 8. str.854. 68. ap.400 16.000 65. 14 Tulcea. 2. 66. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. nr. sc. 24 Tulcea. nr.302.996. nr.505. nr. 14 Tulcea.790 30. D. str. Georgeta Ivanov S. nr. B. 2.480 4. 1 C. I A.420 13. nr. B. Iacob Ivanov I. S?lciilor. Inel Rocadă. Ioana Mocanu N. str.400 115. Ion Mladin M. str. B. Babadag. Elena Nicola A. str. nr. 9 Tulcea.. nr. Mircea Vodă.678. 2. str. bl. bl. 34. Isaccei. 1 Tulcea. sc. sc. 15 Tulcea. Vasile Sorin Miculescu C. str. 97.520 23. Camelia M?nu?? P.244. 4 A Tulcea. sc.320 35. bl. 14 Noiembrie. Dumitru Miron D. bl. ap. Dumitru Lesovici P. nr. str. bl. B. 1 A. nr. D 4. ap. nr. Milcov. Fraţilor. bl. bl. 72. 4 Tulcea. 176. str. 36. Tulcea. str. Plevenei. nr. str. D. C 1. str. Eufrosina Mladin I. ap. ap. str.589. Marin Mocanu D. bl. 37. str. sc. Victoriei. A 5. judeţul Tulcea Tulcea. bl. 13 Tulcea. ap. Unirii. ap. sc. E 5.380. Iacob Munteanu I. 5. E 5. B. nr.679. 2. sc Sulina. bl.000 10. Ioana Maladoi E. sc. 14 Tulcea. B 2. Cristina Miron Gh.701. 40 Tulcea. nr. nr. 72. str. A. bl. 2. Agafia Munteanu F. Ion Lovi?te I.480 36.240 8. Traian. sc. nr. 5 Bucureşti. B.802. Marioara Marinescu Gh. sc. bl. Unirii. ap Tulcea. bl.280 40. E 2. Victoriei.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2. B. 1 Tulcea. str. Mic?.160 LEI 414.223.744. Păcii.080 64. bl. 12. nr. bl. 55 Tulcea. sc. Victoriei. sc. 2 Tulcea. sc. A. S 3. 2. ap. nr. sc.440. A 2.965. Mihail Lupu S. C. sc. sc. Dobrogeanu Gherea.380. Constantin Nicola I. str.400 127. nr. nr. N 8. 2 Tulcea. Dusea Ivanov M. 1. Babadag. Foi?orului. str. 38. str. sc. B. nr. a Tulcea. 34. B.580 127. A.306.000 10. sc. A.800 10. D. Mihail Iofciu I. 6. str.Iacovici M. 10. A 2. M 1. Babadag. 68. nr. str. bl. sc. 16.055. Inel Rocad?. str.160 40. nr. bl. Delfinului.744. Nafie Moga N. Niculai Iacovici M.820 25. bl. 9.260.100 12. A. nr. sc. sc. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. Mărăşeşti. Dunav??u de Jos. Anghel Moiseev V. str.483. bl. A Tulcea. str. str. 38. bl. bl. str. ap. E 3.680 30. str. A. bl. sc.920 77. bl. sc. B 2. Zamfir Militaru C. nr. judeţul Galaţi Sabangia. B.000 61. Neculae Lazăr D. Tulcea. Mihai Viteazu. Gheorghe Machedon D. 9.035.300 252.988. judeţul Tulcea Sulina. ap Tulcea. A 2. Unirii. A. sc. a VI-a.167.200 20. str.210 7. 13 Tulcea. nr. nr. 163 B.960 249. str.278. I 16. str. nr. A. A Tulcea. bl. Iordana Marin I.

ap. 13 Tulcea. sc. bl. bl. nr. 1.240 10. 3.210 15. 9. ap. Clim Pindic I. Eugenia Nicola N. Gării. bl. Alunişului. Maria Magdalena Nicolov I. 128. str. Maria Teodorescu G. Babadag. Neculai Simion ?t. str.640 51.339. str.779. Portului. Tulcea. sc. Tulcea. ap. ap. bl.000 10. nr. str. bl. 1. str. bl. 128. ap. 9. Ion Răduţă A. Vărăriei. ap.158. Babadag. sc. Vasile Sârbu V.584. ap. nr. 9 Tulcea. sc. bl. ap. D. str.808. 6. sc. bl.240 63. 2 Tulcea. 1. sc. 1. Tulcea. 21. C 1.148.706. nr.352. B.000 13. Aleea Albatros. 8. sc. str. 23. 14. Andrei Plătică S.240 18. str. bl. ap. 1 Tulcea. 3. bl. str. B. Alexandru Dorin Păun ?t. nr. 18. ap.000 26. str. 5. 39 B Tulcea. str. S 4. ap. nr. A 5.505. B.920 80. Osman Papadopol V.400 33. sc. Cornelia Stoian C.339. Aleea Albatros. Păcii. nr. 18. 5.135. str. Aleea Ciocârliei.156. Sabinelor.370. 1 Tulcea. sc. sc. A 4. A. bl. str. sc.500 10. 1 A. ap.600 14. judeţul Tulcea 42. judeţul Tulcea Tulcea. Brânduşii. S 1. 3 Tulcea. Babadag. 1848. ap. B. bl. 2 Tulcea. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. Petrana Plătică N. sc. 4 Tulcea.908. nr. str. Dorina ONiţă Gh.280 19. str. sc. sc. ap. sc. str. Lucia Pavel R.000 77. str. Gării. ap. Mircea Talcală F. Maria Şerban D. 52 Tulcea. sc. Ion Nicola I. nr. bl. 9. Tulcea. 6 Mineri. 123. Babadag. B. 308. judeţul Tulcea Tulcea. nr. 17 Tulcea. B. 12. 12 Tulcea.127. bl. Frasinului. nr. ap. nr. nr. 6 Tulcea. 308. C 6. bl. nr. ap. A. 3 Cerna.830 60. bl. 9 Tulcea. Elena Popa I. sc.520 20. A. Valeria Păunescu T.133.930. Ioan Sârbu Gh. 9 Mai.606. sc. Sabinelor. 6. s. nr. B. str. Paraschiva Petrov P. 2. ap.572.330.542. 1. ap. bl.720 6. nr. str. Ştefan Păun M. Iacob Tulcea.741. Tulcea. Portului. Gării. 9.800 19. bl. A.800 10. A. Babadag. B. F 4. ap. str.448. Claudia Radu I. Mircea Vodă. bl. A.078.440 7. str. str. bl. bl. A 4.200 51. sc Tulcea. Tulcea. sc. B. sc. 5. nr. ap. B. str. 9. B.579.203. ap. str. nr. Dumitru Sava I. B. str. E 1. Iacob Teodorescu G. bl. 21 Tulcea. ap. str. Ioan Scutariu D. Constantin Niculache D.Nicola A. str. B. str. str.800 61.341. str. bl.233. nr. 17 Tulcea.000 6.339.960 25.550 82. 3 Tulcea. ap. 34. nr. A. B. nr. 13. 13. B. bl. bl. nr. Mihai Susanu I. Valentina Timofte C. Portului. A.600 24. Tulcea. A. judeţul Tulcea Tulcea. 6. Victoriei. str. ap.600. nr.550 12. 4 Tulcea. Câmpului. 33. nr. sc. 158. sc.700. nr.800 21. B 1. E 3. 34.010. 4.680 5. Sabinelor. Tulcea. bl. str. nr.000 42.744. ap. Gării. Silvia Teodorescu F. nr. sc. nr.880 68. Cerna. ap. nr. G 4. ap. ap. Păcii. 4.555. str. sc. bl. Maria Rotaru S. nr. 21. nr.080 15. sc. 21. bl. Tulcea.080 49. E 1. Panaghi?a Pindic L. str. 3. Sabinelor. 10. Aleea Albatros. bl. nr. ap. sc.870. bl. nr. Florin Stanca R.640 12. Primăverii. Dragoş Constantin Păun S. str. B.789.960 93. A 3. C 1. A. Ioana Radu D. ap. 11 Tulcea. 4 Tulcea. 34. sc. 16 Tulcea. bl. ap. Nastasia Rusu D. 15 Tulcea. nr.820 10. sc. bl.. Păcii. bl. ap. C 2.100 43. nr.800 30. bl.028. Portului. B. 34.151. Elena Puiu I. A 3.320 25. ap. Denis Cristian Sava T. 1 A. Stelian Păun ?t. Silvia Ecaterina Serghi I. bl. A.760 33. 3 Tulcea. nr. 4 Tulcea. 12 Be?tepe.800 97.920 4. nr. Alunişului. Alunişului. 18. str.250 1. Petre Saveliu C. ap.008. C 6. 21 Tulcea. B.880 46. A. 4 Tulcea. 6 Tulcea. A 4. str.525. 9. ap. Corneliu Gavrilov. Andriana Pe?u A. B 2. sc. Victoriei. B. Gării. sc. Păcii. bl. nr. ap. B. 12. sc. A. sc Tulcea. Gica Sântea I. B. sc.812. str. bl. 5 Tulcea. nr. A. Y 2. bl. sc. bl. A.000 736.847. Babadag. Corneliu Gavrilov. nr.963. sc. X 4.732.960 31. 1 A. nr. nr.634. sc. Dimitrie Sturza. Elena Procop S. Aurica Sofan Gh. Hristu Petcu V.976. A. sc.866. C 1. B. nr. A 1. 9. Sabinelor. ap.720 25. bl. 6. 18. 15 Tulcea. S 4. str. bl. 1 A. Aleea Cristina.600 14. 2. B. nr. Tulcea. Mşrăşeşti. ap.400 1. 15 Tulcea. C 3.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . ap.972. bl.135. sc.520. sc. str. sc. str. Elena Osman R.

sc. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. 10. C 9.319.800 LEI 66. Str.380 LEI 10. Luminii.040 LEI 3. Buzău DIF 438. bl. Bălcescu.232. bl.200 LEI 20. bl. Cart. ap.000 LEI 9. Câmpului. str. 128. ap. Marghiloman. Stelică Timu? G.080 LEI 23. bl. Unirii.400.140. ap. CRISTIAN BABOI F. nr. Unirii. bl.653.853.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. sc.200 LEI 299 . bl. 1A.166. nr. Păcii.326. sc. Str.Timofte I. ap. nr. B. VASILE ARSENIE C. Păcii.991. sc. ST?NEL BANCU G. 16 Tulcea. ap. NICOLAE BASAMAC C. str. DUMITRU BELU V. str. Zimbrului. 111. 9 Bz. ap. Str. bl. ap. bl.920 6. Gârlei nr. sc. Victoria Zăvoiu I.720 12. 9 Bz. ap. 39. Ştefan Zlate Şt.372. Bălcescu. 29. Nicolae Bălcescu.440.166.680 LEI 7. 128.420 LEI 263. A. Elena Vrămuleţ S.840 6. Taberei. B5. PTTR. nr. N.010. 2 Tulcea. ap. 1 Vâlcele. bl. sc. 21 Bz. nr.080 LEI 5. 2. 17 Iazurile.920 LEI 26. ap. ap. 15. Str. ap. Evdochia Venin I. B. 31A. N. 111. Str. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. judeţul Tulcea Tulcea. bl. ap. jud. ION BELU S. Str. str.279. 17 Tulcea. jud.728. 15 Tulcea. Unirii. Ştefan B?NIC? I. 2 Bz. 2 Tulcea.618. 3 Bz.760 17. Raluca Mel Vătafu S. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P.600 LEI 207. ap. Aleea Centrală ? Micro 14. 14 A 56. B. 22 Bz. 1918. B.943. str. Str. Isaccei.573. bl.750 LEI 41. bl. 1 Dacia. bl.040 LEI 12.200 25. B.320 LEI 73. bl. Cuza Vodă.240 24. 8. F5. Aleea Centrală ? Micro 14. bl.600 LEI 136. ION BADEA V. Stiubei.600 LEI 34. ap.795. 6 Bz. nr.000 LEI 71. Str. Buzău Bz. str. ap. REA-SILVIA BANCU R. nr.000 LEI 15. sc. judeţul Tulcea Tulcea. str. Str. bl.238. nr. C. nr. bl. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. sc. Sabinelor. G1. C 2.160.000 219. MARIA B?E?ELU I. 1A. Stiubei. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D.259. Alexandru Vişan A. sc. nr. nr. VIORICA BLAGAIL? M. Str. Str. Cuza Vodă. ANGHELINA B?RSAN C. Bd. CRISTIAN BACIU I. 39. F5.741. Zimbrului. Unirii.906. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I.280 LEI 16. Spiru Haret. ION BELU C. bl. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. str. 129 Bz. bl. Dumitru Toader Gh. str. Buzău Bz. Str.000 LEI 1. Al.000 LEI 194. bl. Spiru Haret. NICOLAE BORDEA R. ap. ap.638.17 Bz. ap. 22C. str.960 LEI 6. 12 Bz. Şcolii. 73 bis Bz. bl. 20.116.800 21. 7 A Tulcea.760 146. bl. Str. 14 Râmnicu S?rat. Călugăreni. GHEORGHE ANGHEL G. ap.116. 9 Bz.000 21. ap.779. 1E. RALUCA BONCIU G. 29. C. bl. jud.903. 15A. bl. Buzău Bz. Fdt. Maria Zăvoiu M. Niculai Velicu M. Dorobanţi 2.656. bl. DOINA BARDAS A. str. ap. MARGARETA BLAGAILA G. jud. nr.17 Bz. Str. 37 bis Bz.360 LEI 29. A 2. Tulcea. sc. 1 Dacia. C 9. 121. 24 Bz.770 LEI 80.741. Unirii. Corneliu Gavrilov.122. 10 Tulcea. 6 Bz. Şcolii. bl. 1E. ap. ap. bl.000 LEI 246.000 LEI 31. ap. 29. Salv?rii.231. Lenu?a Toader Gh. Str. Bd. 1 Dec. ap.855.657. ap.17 Beceni.360 3. jud. bl. nr. VASILE BORDEA V. VIOREL BOANC? N. nr. B.630. str. 1 Bisoca. ap. bl. 38.000 LEI 62. Tulcea. ap. str. 16 Constanţa. bl. Str. Anghel Velicu S. 1 Bz.240 93. MARIANA ADRESA Bz. Sabinelor. ap. 2. Buzău Râmnicu S?rat.558. H15. nr. 12A. 12 Bz.877. nr. Str.840 LEI 17. Isaccei.746. 121. 1918.720. 24 Bz. 10 Bz. str.488.808. 12A. str.580. 1 Dacia. Cuza Vodă. 1 Dec. 13. Siretului. Str. Chiriţă Vişan C. Tulcea.744.960 14.560 6.

160 LEI 8. IOANA BRUGHENTAL D. Democra?iei. 19 Bz. Cozieni. ap. Dorobanţi 1.020.116. Arie?ului. N. 35 Bz. 11. Buzău Buzău. 23.200 LEI 26. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z. 3 Bz.560 LEI 39. 28/4. str. ap. C14. bl. 88. Str. ap. Pia?a Daciei. 19 Bz. ap. 99. sc.000 LEI 5. triumfului. Fr?sinet. nr.781. Bălcescu. 10C. ap. Broşteni. bl A. bl. Sârbe?ti. Bălcescu.200 LEI 9. ELENA C?RCIUMARU I. VIORICA COSTEA C.800 LEI 45. bl. 10. VERONICA BUN?-ZIUA N. 8 Bz. Stadionului. 14 Lunge?ti.356. 10 Bz.125 LEI 25.400 LEI 43. Unirii. GEORGETA BUCUR N.000 LEI 502. Cart. ap.200 LEI 38. 1 Bz. Fr?sinet. GERMINA DIACONU I. bl. sc.944. bl.055.480 LEI 47. nr. nr.380 LEI 76. ap. ap. Ghe. ap. C14. CONSTANTIN C?RSTEA G.1. 17 Bz.180 LEI 43.520 LEI 10. C 6. bl. Str.932. nr. nr. nr. M4. ap. ANCA CORNELIA DINC? C. bl. Str.443. CONSTANTIN BURLACU M. bl. S?poca. bl. jud. 20 Bz. Vasile gr?deanu. Caraiman. Unirii. ap. bl. 20 Bz. ION DAMIAN G. Fr?sinet. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. GRA?IELA CONSTANTIN D.782.802. ap. 4. sc. ap. bl. Marghiloman.400 LEI 4. Micro 14. Cart.600 LEI 63. sc 2. Micro 14.571. N. ap. 1B.425 LEI 92. Gheorghe Doja. Bl. CORNELIA CRISTOIU G.480 LEI 66. Str. 7 Bz. sc. bl. D. ap. sc. 5 Bz.520. 39 B. Str.898. ap. Bd.230 LEI 21. 15 Bz. Pinului. bl.763.675 LEI 26. Str.977.853. str. BOGDAN BORDEIU Z. MARIA CONSTANTIN C.599. Vodă.960 LEI 29. B. A. Str. MARIA BRUCHENTAL V. 3 Bz. jud. Bd. Unirii.895. B2. nr.757. D8. 35 Bz.120 LEI 54.368.930.041. Unirii. 17 Bz. ap. Str.607. Str. nr. Bălcescu. C1.259. N.175 LEI 74. AURICA BR?NZEA S.868. nr.440 LEI 6. Pietroasele nr. bl.310. Str. Cart. 8 Bz. MIHAI BUZATU C. MARIA BUSOIU D. Dorobanţi 2. 11E.033.440 LEI 37. Str.650 LEI 37. nr.174.800 LEI 133.BORDEIU I.720 LEI 30. VERONICA CHELU D. Bucegi. Str. 19 Bz. B. ION CAZAN I. 7.691. bl.209. ap. 81 Bz. IOAN -decedat- Bz.760 LEI 31. bl. nr. ECATERINA C?RSTEA C.306. VALERIA BORDEIU N. A. AURELIA CAZAN G. str. ap. sc.246. ap.938. Al. 18H. IOANA BUCUR D. sc E. 7 Bz. ap. bl. ap. bl. 113. Verne?ti. A. 21 Slobozia. 6 11. nr. Camelia.415. bl.040 LEI 80.137. GEORGETA DANITESCU P.120 LEI 105. 74 Ni?cov. Str.280 LEI 21. 10 Bz.800 LEI 4. ap.240 LEI 25. 7 Bz.000 LEI 44. Unirii. ELENA CIUPAG D. bl. Buzău Bz. 34 Bz. 11. C. 2 Bz. ap. MARIA COMAN G. CAMELIA CRISTOIU D.640 LEI 300 . bl. sc. 101A. B. 176.286. 9 Bz.640 LEI 1. Stadoinului. str.579. bl. ap. ap. Pompiliu ?tefu.280 LEI 321.781. STELA C?RLIG V. 13 Bz. Buzău Bz. 18 Buzău. Patriei. 55 Bz. Str. Dorobanţi 1.881. bl. bl 89. CONSTANTIN CAMINSCHI M. ANTON BURCUS S. 42. Str. 15. IOAN COTIG? V. jud. Str. Str. bl. DUMITRU BUTURUG? C. 18 Bz. IANCU C?RJAN I. Pietroasele nr.636. bl. 5 Bz. Str. 6 M?te?ti. Dorobanţi 2. MARIANA COZMA C. Str. bl. Str. Str.505. LINA CORNEA I. MIHAI BUZATU I.407. Averescu.840 LEI 60.000 LEI 124. Dorobanţi. ap. nr. ap. bl. VALENTIN BRUDIU S.240 LEI 12.375 LEI 26. ap. jud. ap. jud. 86. Spiru Haret. Str. A. sc. Broşteni. 1 Bz. 14A. ap. ap. C. 4A.902.915. R. MARICICA CARABAT G. Unirii. B11. ILEANA DIACONU N. Unirii.800 LEI 54. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. B1.165. 9 Vintil? Vodă. Str. Magheru. bl. 19 Bz. Str. sc. 39. sc.520 LEI 8. Dorobanţi 2. 15 C. Arie?ului. str. NICOLAE BREZEANU N. 106.240 LEI 6. 22 bis Bz. A. 1.856. nr. 87. 93. nr. ORTINIC? BUCUR T. Str. Dorobanţi.900 LEI 22. Bd. bl. bl. ap. RADA CĂLIN I. Buzău Bz.980. Str. bl. DIANA MIRELA COVURLUI I. 88.600 LEI 14. ap.825 LEI 27.453. bl. 17 Bz. 3 Bz. 8. Ia Bz. 33 Bz. 32 Bz.

260 LEI 80. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A. N. bl. 5 Bz.400 LEI 14. 50 Bz. 32C.573.11 Bz. 20 Bz. Str. Str.186. ap.360 LEI 11. Cilibia. ALINA DORINA ION M. 5 Bz. nr.ap. Str. 14 Bz. jud. 5 Bz.800 LEI 12. str. ap. TITI ENE N. bl. nr. A. 10 Bz. bl. sc. ap.339. A. Chiristigii. bl.637. bl. a Bz.800 LEI 31. B.400 LEI 16. ap. bl.760 LEI 11. ap. D.677. bl. 3C.720. 1. Broşteni.854.200 LEI 13. bl.186. nr. bl. 7 Bz.284. bl. 8. ap.200 LEI 13. ap. nr. Str. Buzău 9. Str. VASILE G?RBEA C. Str.423. Dorobanţi 2. bl.400 LEI 10.000 LEI 32. B24. AURICA ENACHE G. 9F. Dorobanţi 1. Str. R?zboieni. Str. VICA ILIE G. P11. C20. bl.18 Bz. 23 Bz. bl. Str. IONEL Chilieni. sc.880 LEI 43. TINCA IONIŢĂ S. 5 Bz. 9B. GARS.401. Spiru Haret. 18 Bz.015. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D. 6 Bz. Bd. Buzău Bz. 1918. B 16. 4 Bz. Bd. Bălcescu. nr. 10 Bz.949.957. sc. GABRIEL GHEORGHIU S.380 LEI 53. Bălcescu. str. str. B. ECATERINA GROSOIU I. ap. Stadionului. 55. Unirii. VALENTINA IONIŢĂ N. bl. ap.158.172. Spiru Haret. Unirii. bl.608. Str. sc.967.240 LEI 12. Str.400 LEI 301 . Neptun 25. DORINA GARBOAN I. Buzău Bz.000 LEI 111.120 LEI 90.943.558. 3A Râmnicu S?rat. 5 Bz. Str. 8 Bz.927. VASILE ILIE I. 19. 25. TEODOR -decedatIONESCU A. ap.440 LEI 6. D.040 LEI 12. ap. bl. Unirii. 19 Mânzu.415. ap. ap. ap. Buzău Bra?ov.400 LEI 142. MIH?I?? DRAGU I. bl. 19. Micro 5.704.100 LEI 76. ap. ap. 109B. 1 Dec.760 LEI 100. I.135. bl. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. sc. 26. 20A. Transilvaniei. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M.276. sc. VASILE HERGHELEGIU V. B. Transilvaniei. NICOLAE FUNDULEA I. ap. bl. Str.393. VASILE DRAGU S.000 LEI 28.860 LEI 13. Bălcescu. ap. 14 Bz. Str. 62 Bz. G-ral Grigore Ba?tan. Caraiman.160 LEI 8. nr.900 LEI 21.H.559. Greab?nu.017. ap. sc. Avrig 24. bl. Str. VALERIU ENACHE G. bl. B. bl. P 19. ap.827. 6 Bz.965.772. ap.379. ap.050. B3. Unirii.640 LEI 5. D?NU? DRAGHIA G. 32M. 15 Bz.562. jud. C3. Bdul. 26. ap. Bd. sc.406.200 LEI 43.000 LEI 21.800 LEI 20. sc. ELENA ILIE A.200 LEI 10.127. ap. Urziceni. A. Depoului. ap.600 LEI 5.DOBRE I. nr. 9 Bz. 44 Bz.967. ap. 67 Po?ta Câln?u.. ALECU DRAGU I. 4 Bz. bl. Dorobanţi 1. Bd. 50. 33D. GABRIEL MARIAN IONESCU A. 8 Bz. 17. bl.340 LEI 5.875. Str. 3 Bz. IULIAN IONESCU I. ION ILIE A. Rădulescu. Str. ap.531.328. bl.440 LEI 57. bl. 29 Bucureşti. AGENOR IGNAT GH.715. nr.560 LEI 78. bl. ap. sc. 5 Bz. B. 2. 49 Polici. bl.800 LEI 53. D8.36 Bz. Str. ANICA GRIGORE G. Str. Urziceni.209. 18 Bz. N.000 LEI 5.446. Unirii. Fr?sinet. H14. Fr?sinet.500 LEI 6. B. MARIA ILIE R.880 LEI 26. 8. 55. Str. bl. 8 Bz. ap. sc.500 LEI 5. Str. sector 2. Str.250 LEI 109. bl. sc. Dorobanţi ext. 163 Bz.367. N. bl. 9B. Rahovei. C. ap. bl. Unirii. PAUL ION G. nr. 6A. VIRGIL FLORIAN G. 4 Bz. jud.164. MIOARA TEODORA FR?NCU N. N. Unirii. 13 Bz. Vipere?ti. bl. nr.349. DUMITRU FLOREA A. ap. ap.466. FLORICA ION P. GEORGE FR??IL? S. Bălcescu. 9 Home?ti. 13C.350 LEI 13.225.000 LEI 24. PAULINA DUMITRU A. Str. nr. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G.760 LEI 26. Str.320 LEI 12. B. 7C. Str. Str.250 LEI 20. 21 Bz. IULIANA GANEA C. Unirii. jud. sc. B24. Victoriei. IULIAN FUNDULEA I. jud. sc.448. 49 Bz. Unirii.240 LEI 168.240 LEI 31. Aleea Parcului nr. Str. Stelei. 4G. Rahovei. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G. bl. Rahovei.830 LEI 47. ECATERINA G?RIU?? G. Buzău Bz. D. EMILIA DUMITRU D. Unirii micro 3. 36 Bz. nr.

Unirii.440 LEI 40. Str. MIHAIL MELENCOVICI I. CONSTANTIN LUNGU N. T. A. Depoului. 58 Bz. MARIANA MIREA I. ap. SILVIA Bz. MARIA M?NDREANU T. Unirii.600 LEI 42. ap. 15 Cochirleanca. Unirii. Stadionului.040 LEI 40. Democra?iei. 31. bl. Aleea Stwjarului. ap. Str. MARIA LEU I. MARIA MATEI N.765. B.330. nr. 2 Bz. 42 Bz.874. 8. 120A.085. sc. B. bl. 20 Bz. 8 Bz.235. E17.200 LEI 26. Dorobanţi 2. bl. Str. bl. ap. Bâsca ? Mare. bl.400 LEI 62. Stadionului. Str. ap. ELENA IOSEF D. 21 AB.816.000 LEI 17. 36 Bz.084. Unirii. Str. ROXANA DANIELA MARIAN G. MONICA MOISE T. 58 Bz. ap. 31 Bz.651. GHEORGHE JIPA G. Unirii.814. Transilvaniei. Str. 19 Bz. bl. 103. 1Dec. nr. unirii. 8 Bz. ELENA MILESCU N.741. nr. 14 Smeeni. bl. ap. Broşteni. Str. GHEORGHE MADULAREA N. Str. ap. sc.3 10.120 LEI 73. 3C.11 Bz. bl.243. 28 Bz. A. 1 Dec. ALEXANDRINA MARINESCU N. Prieteniei bl. bl.427. A1. 31 Bz. Str. Simion B?rnu?iu.28 Bz.960 LEI 155. 2D. sc.560 LEI 4. nr.268. nr.800 LEI 93. Unirii. 13 Bz. nr. 26 Bz.520 LEI 30. Mestec?nului bl.200 LEI 12. EMIL MARIN N. 2A.925 LEI 10. 5 Bz. MIHAI NECHITA N. 14 Bz.800 LEI 45. 35. bl. A. ap. ap. ap. Str. Str. AUREL MATEI G.500 LEI 14.734. 6 Bz. C2. bl. jude?ul Buzău Bz. ap. 6A.840 LEI 412. 32C. ap. E2. 139 Bz. sc. bl. Păcii. 28. sc. sc. Str.193. 6 Bz. 3.225. Str. sc. 58 Bz. nr. Simion B?rnu?iu.500 LEI 6. 12 Bz.000 LEI 231. 8B.459. Bd. Micro 5. SILVIA MANEA G.356. ap.160 LEI 162. bl. 3 Bz. ORVENTINA LEURZEANU C. 11 Bz. 28.160 LEI 59. bl. Ştefan MOCANU S. 35. 7 bis Bz. ap. ELIZA SORINA MARINESCU G. L1.757.510. Obor. nr. 7. bl. 5A. NIŢĂ MOCANU L. IOANA MIHĂILĂ S. Bd. DUMITRU JIPA I. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I.805. Buzău Z?rne?ti.767.576. ap. 6B. ap. bl. MARIA LUPU S.760 LEI 51.240 LEI 25.190 LEI 56. 12 Bz. 5 Bz. bl. B.720 LEI 10.610 LEI 24. Aleea Tineretului.000 LEI 29.840 LEI 705. Unirii. Str. 5 C?ne?ti. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. Str.543.200 LEI 6. Micro 3. 1918. bl. E10. bl. nr. Buzău Bz. IONEL MATEI G. sc. 16 Bz. ap. Dorobanţi 2. 10 Bz.209.860.560 LEI 201. patriei. Ştefan LEAU I. B.800 LEI 5.746. Str. Unirii. 2 Bz. 14 Bz.640 LEI 70. bl.740. bl. bl. 1918. ap.299.188. ap.280 LEI 33.348. B. Str. bl. 54 Bis Bz. ap. 103. C2. Micro 5. Ion Creang?. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C.200 LEI 28. Micro 5.160 LEI 107. Str.720 LEI 11.640 LEI 15. Aleea Tineretului. Str. 17 Bz. ap.600 LEI 22. EMILIA MIU P.000 LEI 4.166. 13B. ap.560 LEI 5.735. ION LEU N. FLORENTINA N?ST?SOIU G. 20 Bz.000 LEI 302 . Vladimirescu.300 LEI 19. F?NEL NEAGU D. ap. AURICA MU?A I.497.639.C. sc.152. NICOLAE LUNGU G.520 LEI 666. bl. jud. U3.223. Gen. bl. 15 Bz. 2 Bz. 28 Bz.360 LEI 31.216. bl. nr. Unirii. PETRE NEAGU D.448. NELU?A IVAN M. C2. B.142. MARIA LUNGU D.949. nr. bl.280 LEI 30.IOSEF M.800 LEI 12.164. Str. B 15. ap. 10 Bz. ROBERT GABRIEL MAZILU C. 11. ap. Lunii. IONEL LUNGU E. nr. ap. S2.457. 2 Bz. 12 Bz. Bd. Str. H7.930. ANGEL MARIN G. Str. GHEORGHE IVANA N.289.554.200 LEI 8. ap.000 LEI 20. bl.525.860 LEI 6. ap. Str. Grigore Ba?tan. Păcii.088. sc. GICA MILITARU T. nr.847. Str. Str. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. 12 Bz. GHEORGHE NEAGU D. Str. Str. bl. ap. B.600 LEI 90. Str. Stadionului.114. Broşteni. Str. jud. Aleea Chiristigii. unirii. bl. bl. Victor Babeş. Buzău Bz. ap.000 LEI 25. jud. Str. D7. Aleea margaretelor. GABRIEL MARINCAS G. ap. ap. bl. EMILIA MOCANU C. 13G. Str. ap.

Vadu Pa?ii.519. A.213. VETA RADU A. sc. MARIA POPESCU A. 20 Bz. bl. ELENA POPA T. 37. Bălcescu. ap. Stadionului. Caraiman.760 LEI 6. Horticolei. 10 Bucureşti. A. D. Cart. 37. FELICIA -decedatPOP I. 140. Unirii. ap. Unirii. 7 Bz. bl.571. jud.520 LEI 228. 21. bl. L?stunului.NEGOI?? T. 139. 35.800 LEI 21. Buzău Bz.640 LEI 9.000 LEI 23.430.240 LEI 64.400 LEI 2.786. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S.716. GABRIELA P?NTICE I. 19.624. Bălcescu. D. 3. nr. 3 Bz. Paltinilor. Verii. Bd. nr. sc. Stadionului. CONSTANTIN PETCU R. Dorobanţi. bl. sc.080 LEI 53. Str. A.400 LEI 21. ap. bl. 7 Bz. bl. N.800 LEI 12. 41 bis Scurte?ti.184. STELIAN PINGHIOIU C. Frasinului. 69 Bz. Stadionului.264. 6 Bz. 22 bis Bz.369. NICOLAE PETCU DOBRE N. Str. Str. Str.576. sc. CONSTANTIN R?ICAN A. 65.640 LEI 38.254. ION NICOLAE V. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. Ştefan POPA N. ap. Stadionului. ap. nr. 22 bis Bz. sc. ap.560 LEI 14. Str. 14. 29 A. jud. Unirii. ap. nr. 2 Bz. RADU PARASCHIV M. bl. nr. bl. ap. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. N. bl. bl.223. ?tirbei Vodă. 3 Bz.385. Dorobanţi.916.440 LEI 119. nr. ap. 43. Str. IOANA R?NDA?U C.245.039. Margiloman. 9 Bz. bl.560 LEI 61. Extindere Dorobanţi. ap. 12E. ap.000 LEI 303 . Str. nr. NICU?OR NICOLAI ST. ap. Alex. AURICA POPA C. B. ap. DANIL POP I.750 LEI 16. ap.440 LEI 27. bl. Unirii. 28. 1 Dec.825 LEI 11. 5 Bz. Horticolei. ION NISTOR C.446. ap. str. Bd.200 LEI 28.278. 10 Bz.300 LEI 39. bl.457.194. Unirii. ap. Bd. bl.680 LEI 26. 32J. 18 Bz. sc. ap.325 LEI 23. CONSTANTIN R?PEANU C. sc. sc. ap. ap. 2. 4 Buzău. 34 Ni?cov.245. bl. D. Broşteni. Str.700 LEI 24. Str. Bd. Str. Aleea Feroviarilor. 3.164. bl. Bd. Unirii. Str. TRAIAN RUSU A. ap. ap. ap. bl. 8 Bz. ANGELA RUS D. 2. bl.880 LEI 35.060 LEI 114. Buzău Bz.278.760 LEI 6. Buzău Bz. B9. ap. ALINA PETRESCU N.201. nr. nr. EMIL PRUN?U N.100 LEI 53. 39.000 LEI 15. 1918. ap. bl. ap. ap. 62 Bz. 3 Bz.460 LEI 36. Bălcescu. ap.115. ap. CONSTANTIN R?ICAN S.B. ION RADU I. 8 Bz. Unirii. Str. Str. 26.270. 19 Bz.200 LEI 72. B13.342. ELENA RADU I.092. SANDAL? PETRE V. bl. 31 11. B9. MI?? PETRACHE G. bl. Obor. Str. bl.305. 14.881. A. 5 Bz. Virtu?ii. Str.11 Bz. Unirii. Str. Str. nr.320 LEI 12.834.400 LEI 21.160 LEI 12. sc. 3A. Dorobanţi 2. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. DANIEL OANCEA G.604. str.306. 5. ap.959.970 LEI 11. B3.850 LEI 53. nr. bl. bl. sc. GHEORGHE PANAIT P. bl. bl. Verbe?ti. GEORGIC? RADU P. 3. Dorobanţi 2. Str. bl.573. LUMINIŢA OPRI? D. 22. Str. 25 Bz. 10 Buzău. Str. 125-127. ap. A. MARIA OBREJA R. Str. 12E. nr. Aleea Paltinilor.509. Bz. FLOAREA PETRE N. 30 Bz.186.300 LEI 44.143. Str. 10 Bz. ap. Str. sc. 14 Bz. ap. ap. sc.850 LEI 54.000 LEI 7. B. 13. Str.158. bl.320 LEI 56. 22/4.000 LEI 49. DUMITRU NISTOR C. 19 B. 13B. ELENA PÂRVU M. Saturn. nr. 5 Bz. ARINA Bz. Unirii. bl. H7 ap.3 Bz.880 LEI 40. Str. OTILIA NISTOR P. Spiru Haret. N. ELENA OPRI? N.616. 5 Bz. Dorobanţi.430 LEI 5.520 LEI 57.167.387. 61 Bz. Str. Bz. Str. Str. bl. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. 140. Str. 1 Bz.640 LEI 17. 10 Bz. NICULINA POPESCU C.480 LEI 51. 26D. 22 N?eni. ap.382. B. 12 Bz. 21 Bz. Dorobanţi2.400 LEI 11. Unirii. 43A. Str. 6 Bz. TINCA PAVEL G. Unirii. bl. sc. bl. Stadionului.402. jud. bl. sc.760 LEI 17. 16B. 39.932. 26. VASILE POPA C. Unirii. bl. A.867. 11 Bz.

555.960 LEI 6. Str.560 LEI 6. Str. B5. B5.047.613. 21 Bz. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. Chiristigii. ELISABETA SIMIONESCU I.200 LEI 42. bl. ap. FLORINEL SĂRĂŢEANU M.943. C8.967.040 LEI 35. 4 Bz. jud. unirii.800 LEI 5.440. 86A Bz. ION TICEA I. bl. jud.094.840 LEI 8. nr. PETRACHE Şerban I. ap. ap. Fr?sinet. sc. 10B. Buzău Moisica.523. 48 Bz. ap. nr.847. I. Bd. 7.SAB?U P. bl. 23. MIHALACHE SARION N. Cart. Unirii..000 LEI 69.988. ap.840 LEI 39. Bd.225. Bz. Apollon. Independenţei. 18 Bz. 16A. Str. Petrescu. AURELIA SIMION G. B. 9 Râmnicu ? S?rat. ap. 1 Bz. bl. 26. MARLENA CARMEN Şerban I. ap. N. 8 171. D1. str. bl. Bălcescu.025 LEI 31. Str.387. Str. bl. jud.789.850 LEI 1. ELENA SLIVINSCHY R. Bd N. ap.838. bl. Str.520 LEI 18.800 LEI 32. J 1.509.123. Gârla?i. Bd. Petrescu. 34 Bz. 26 Bz. Plevnei. Unirii.375 LEI 13. sc.432. sc D. Unirii. ap. ION SCROBOT? V. bl. CONSTAN?A TOADER G. Bd N. ap. bl. C18.512.206. D. ap. NICOLAE TURCU D. 1 Moisica. B3. Bălcescu. Str.507. C8.393. bl. B5. bl.640 LEI 36. Str. Unirii. 13 Bz.500 LEI 20. bl. 20 Bz. N.264. ap.440 LEI 17. bl. Bd. ap. nr. 16A.403.995. Bd.760 LEI 36. bl.280 LEI 40.760 LEI 24.760 LEI 30. 18 Bz. Topliceni.765. Cart. Unirii. RADU TOIA R. ap. Plevnei. N. 20 Bz. ILEANA STANCIU C. 20. D. Str. 12 Bz. 26D.083. 4. 10 Bz. Str.750 LEI 12. Str.600 LEI 11.113.440 LEI 28. bl. 26D. B. 18 Bz.440 LEI 574. Bălcescu.200 LEI 25. VIORICA Şerban P. 19D. MARIAN Bz. 39 Bz..608. nr. Str. D4. VICTORIA SIMION GHE. Cart. Bd.400 LEI 22. bl.440 LEI 26. ap. Bd. Broşteni. Saturn. VASILE TUDOR I. bl. bl.000 LEI 20.880 LEI 36.100 LEI 55. RADU CORNELIU SAVA C. MARIAN TOADER I.209. 1 Bz. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. bl. 13 Râmnicu ? S?rat.560 LEI 28.889.041.000 LEI 20. I. ap. Str. Bd. 7B. 25. bl. B2. B. 10 Bz. 40. Râmnicu ? S?rat. 12 Bz. sc. ION TACHE T.560 LEI 58. ap.017. ENU?A SPIRACHE C. nr.733. N. bl. bl. str.744. GHIORGHE TOIA I. sc.. CONSTANTIN T?N?SESCU G. str. bl. unirii. Bd. bl.200 LEI 7. 39 Bz.000 LEI 304 . VALERIA T?N?SESCU I. 14 Bz. 14 Bz. ap. 18 Bz. GEORGETA STOICA G. ALINA SPIRACHE C. Micro 5. Unirii. sc. ap. bl. bl. Frasinului. 40.116. GICU Ştefan N. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.170 LEI 17. Str. ap. 2 Bz. 16 Bz. 5 Bz. MARIA SARION T. Smeeni. 18. ap. nr. ap.779. Unirii. Unirii. 48 Bz. ap. bl. ION SIMION V. ap. 59. jud. 10B. 59. LUCIANA SAVA L. Bălcescu. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. 7. ap.341. ap. Cuza Vodă. bl. 4 Bz. bl. Ştefan STAN C. Bălcescu. B. nr. 4 Bz. E.080 LEI 86. Bălcescu. sc. nr. 30. nr.030 LEI 31. B5. Smeeni. 26D. E2. Micro 3. Unirii. ap. J 1. 1 Bz. Str.823. 13A. 16 Bz. 20.761. Broşteni. Str. bl. nr.580 LEI 103.567.160 LEI 22. ION TARCA G. DAN STROE G. IOAN TIBERIU STROE C. Urziceni. ap. 1 Bz. 16 Bz. STELA STAN S.847. ap. EUGENIU Ştefan C.214. unirii. 13 Bz. B. ap. 12 Str.833. ap.800 LEI 683. 4 Bz. 10 Bz. Bd. nr. Urziceni. Râmnei. Broşteni. Str. Topliceni. Unirii. Bd. 13 Bz.700 LEI 14.943. Str. Unirii. 25. Bd. ap. Str. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. bl. Str. 10 Str.579. ap. nr.850 LEI 15. Episcopiei. DINCA UNGUREANU G. Aleea Centrală. bl.160 LEI 109. bl. Buzău Bz.240 LEI 51. ADRIAN TOMIUC P. AURELIA T?R?U R. ap. ZAMFIRA TICEA R.967. Bd.804. nr. ION STANCIU C. jud. Buzău Bz. sc A.000 LEI 34. Unirii.400 LEI 20. bl. Aleea Centrală. nr.740 LEI 10.

48. bl 128. nr.337. ap.1 CALARASI . NICOLETA VASILE I. 10.260 LEI 34. P2.STR .7 CALARASI .STR.1. bl. D3.STR. 1 Bz. 15 Buzău. Unirii. bl. C2. 47. 7 Bz. Buzău Râmnicu S?rat.914. 21 Bz.116. Broşteni. sc. 21 Bz.264.STR.720 LEI 129. B. bl.914. 100 Berca. VIRGINICA Z?INESCU N.000 LEI 42.Călăraşilor . ap. K6. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. 16 Bz. Str. GHEORGHE VASILICA I. Str.800 LEI 12. MARIAN VLAD I. 4 Bz.710 LEI 13.AP. 3 Bz. Buzău Bz. ap. 1. B.788. Broşteni.1 . Broşteni. ap.1. jud. VIOREL-decedatVESELA G.749. Str. 28 / 2. bl. F1. FLORICA Z?INESCU I.280 LEI 55. B.240 LEI 49.STR.200 LEI 305 . Elena Cuza. Bazalt. bl.BL. ap. triumfului. PETRE BIRSAN A. ap. str.1. ap. IONEL BALAN GHE. 7 Bz.ZAVOIULUI NR.960 LEI 41.997. 1D.320 LEI 23.540. nr. 21 Bz. Str. Unirii. Dorobanţi. nr. 4 Movila Oii.SC. Buzău Bz.600 LEI 53. AURICA VASILICA A.680 LEI 26. Str. NICULINA VAN N. Stadionului.591.210. jud.818. jud.151. Dorobanţi 2. 92.800 LEI 8. nr.240 LEI 214. FLORICA BALAN I. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. bl.800 LEI 41. nr. 4 Bz. ap. K6.179.680 LEI 8. Unirii.4 . VIOREL VLAD S.400 LEI 19. jud. 8 Bz. 3 Râmnicu S?rat. 11 21.444. 9 S?h?teni. 5.067.600 LEI 22.035. 28 Bz. Cart.860. VASILE V?N?TORU S. ap. ILIE VI?OIU I. CATELA VI?AN C. ap. B11. bl.150 LEI 132. A. AP. ap. PETRE ZAHARIA V.NR.320 LEI 35.720 LEI 78. E13. FEODOR VOINEA A.560 LEI 25. jud.225.967. ap.192. MIRCEA V?LEANU N. Str. str.216.830 LEI 56. Elena Cuza.480 LEI 19.AP.STR . 10.750 LEI 10. P2.000 LEI 48.000 LEI 9. Str.578. Grigore Alexandrescu. Buzău Bz. ap. AURORA Bz.240 LEI 59. 31A Bz. Traian Vuia nr. Str. VALERIA V?LCU I. VIOREL ZAHARIA G. ION VOINEA G.400 LEI 44. Gârla?i.783. Buzău Pădureni. Str. Vaslui Coste?ti. Str. FLORIAN VAN N. 1B. CARMEN VERONICA ZAMFIR S. 13 Bz.930. sc.ZEFIRULUI NR. Buzău Bz.762. ap.200 LEI 17. STR. Str.240 LEI 47. Str.918. bl. bl. unirii.321. H7.92 CALARASI . nr. Traian Vuia nr. ap. bl.990 LEI ADRESA DIF CALARASI .960 LEI 8.83 CALARASI .810 LEI 2. nr. Str.728. sc. F4. sc. 4.440. 15.LUCEAFARULUI NR.000 LEI 31. GEORGETA VASUT V. MARINA V?LCU C. ALEXANDRA BALAN C. 15. bl.ZEFIRULUI NR. Dorobanţi 2. GHEORGHE VI?OIU A.184. 8 S?h?teni. ap. bl. ap. MANTA ZAHARIA G.238.773.828. jud.227. nr. Stadionului. ap.BL. ap. 10 Bz.92 CALARASI . B. VICTORIA VR?NCEANU N. 8. Bl.BL. bl. bl.SC. jud.167. Str.000 LEI 112. bl. Broşteni. ELENA VISTEANU C. Stadionului. B. IOAN BALAN R. Independenţei. 32 Bz. str. Broşteni. Buzău Bz. 16 Bz. bl.482. Soarelui. sc. 1 Buzău. 48. Str.92 CALARASI .AURELIA SANDA BEREI G.ZEFIRULUI .NR. Str. DOINA VRABIE G. Zona Centru. SC. 100 Bz. bl. MARIA VAN N.262.600 LEI 21.290.C 23 .UNGURENA?U G.20 LEI 39.160 LEI 20. Independenţei. Unirii. str. FILIP VLAD G. Cilibia.600 LEI 203.ZEFIRULUI NR. bl.028. ap.240 LEI 14.180 LEI 8.280. jud. bl 20E. ap.

760 LEI 95. AP.422.8 CALARASI . VERGINIA DURBALAU M.091. SC.AP4 CALARASI.NR.STR.GHE.920 LEI 26.AP. RADIAN CHIRVASITU T.BL.STR.4 CALARASI . GEORGEL CONSTANTIN I.880.171. AP.STR.680 LEI 52.AP.2 .D . STR.NR.760 LEI 66. NELLY GHICA I.1 CALARASI .4 . STEFAN FILIP S.1.STR.A50 .SC.SC.2.7 CALARASI . REMI IANCU GHE. STR. NICOLAE FATU I.AP.SLOBOZIEI .BL.2 CALARASI. GHEORGHE GRIGORESCU F.NR.STIRBEI VODA .NR.8.400 LEI 29.NR.BULEVARDUL REPUBLICII.SC .C14.720 LEI 306 .STR.NR.6 34. CONSTANTIN DUMITRU G.080 LEI 33.GHEORGHE IONESCU P. TUDORICA CIACIU N.NR.030.BL.800 LEI 85.STR.1 CALARASI .200 LEI 31.3 CALARASI.1.BL.STR.092.440 LEI 32.000 LEI 21.000 LEI 144.H2. BARAGANULUI .NAVODARI .850. 3.5 . A8.1 . 4.1 . AP.SC.1 .Călăraşilor NR. GHEORGHE FRASIN C.STR.000 LEI 13. IONEL HARSESCU GHE.AP.STR. BL.MACULUI .6 .1.NR.1 . 27 CALARASI . AP. SC.STR. SC.746.2.D4 .1 .STR.ZEFIRULUI .GRADISTEA . C. AP.NR.849.SC. 37 CALARASI. 8 .880 LEI 1. 1.9 .4 CALARASI .9 .64 CALARASI .BL.BL. EUGENIA CRACIUN N.F8.BL. SC.NR.STR.AP.B .BL.STIRBEI VODA . OANA BOB D.STR.2 CALARASI .UNIRII .NR42. OITUZ.17 CALARASI .NR.STIRBEI VODA .NR.Sat CUNESTI .BL.STR.SC.067.1. ELENA MONICA CRACIUN R. STR.517.BL.PREL.372.NR.L35 .CALARASI CALARASI . BL.880 LEI 22.SLOBOZIEI .BL.BUCURESTI NR.A17.PANDURI .560 LEI 62.12 . 40 CALARASI .10 CALARASI . 1.MUSETELULUI.1.642.AP.LIBERTATII.GHEORGHE DRAGULELE C.STR.49 CALARASI.8 . 2 Com.960 LEI 29.521.816.BL.D4 SC.SC. STEFAN COLEASA P.709.11 CALARASI .STR.982.795.SC. PETRE GUTA GHE.8 CALARASI .STEFAN GAMULEA I.STR. ION GHERGHE T. AP.160 LEI 67. 8.NR. TUDOR MARIN A.497.STIRBEI VODA .13. BL.241.580.NR.975.F8. SC.ZAVOIULUI .7 CALARASI .NR.DROPIEI .FLACARA . SC. BL.STR.000 LEI 52. GHEORGHE NITU N.11. BUCURESTI .STR.NR.1.NR. K9.SC. IONUT CORNEANU D.D .NR. 17 CALARASI . A23. A4.BOB GHE. MICHAEL GEORGE DINU M.NR.3.AP.750 LEI 23.BL.410 LEI 178.13 CALARASI . NICULINA COTEA I.10 CALARASI .200 LEI 196. VASILE OPREA M. E13.9.1 .9 .SC. FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.1.BL.160 LEI 229.STR.813.427.PREL.ELENA GAVANESCU S. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .BL.NR.BL.NR.BL.144 CALARASI .STR.BL.910.STIRBEI VODA . 1.SC.SC. IONEL OGREANU GHE.SC.STR. AP. MIHAIL CALARASI. STEFAN DRAGOMIR M.STR.BL.480 LEI 26.SC.AP.1.STR.200 LEI 19.AP. AP.SC.000 LEI 42. 4.C3 .SC.NR.NR.AP.AP.NR.NR.BUCURESTI NR.10 CALARASI .GHE.STR.78G.DEJ .440. N40 . A .SC. N26. DOBROGEA.2.1 .I 15.320 LEI 31.STIRBEI VODA .3 . CALARASI.Jud.013.2 AP.116.20 CALARASI .2 .AP.NR.STR.BL.160 LEI 21.NR.1 DECEMBRIE 1918.STR.K9.CORNISEI .AP.STR.AP. PAULINA CONSTANTIN I.K9.BL.NR.SC. 1 .9 CALARASI.881.3 .11 .D3.1.400 LEI 414.BL. B20.Bd 1 MAI .000 LEI 155.40 CALARASI .AP1 CALARASI .PREL.BL.000 LEI 10.K9 . NAVODARI .B .11 CALARASI .000 LEI 8.398.160 LEI 114.STR.232.647.543.A.STR. LENUTA GAVRILA R. ALEXANDRINA DUMITRU GHE. AP.781.400 LEI 34.9 .NR. AP.K9.SC.410 LEI 42.983.SC.STR.PREL.NAVODARI . TRANDAFIRILOR.10 CALARASI. FLACARA .601.

et.NR. BUCURESTI .15 CALARASI.538.627.D17.BL19 .D4. MORII . ECATERINA RADUS C.339. TRAIAN ABRUDAN V.STR.840 LEI 94. BL.SC . 17 CALARASI .E5 .7.et.jud.BL.str.34 CALARASI .3.760 LEI 5.492. SC.1.STR. 1.580.bl.NR. 1 .SC.jud.PREL.Dimbovitei nr.AP.6.B .jud.726.890 LEI 338.845.322.STR.15 CALARASI .840 LEI NUME ABRUDAN I.671.et. LAVINIA SIMION D.STR.ap. TANTA MARIANA TONEANU N.str.AP.347.560 LEI 71. NR.1 .str.et.STR.109.1.PETU M. MINODORA ABRUDAN I. M16.600 LEI 40.D3 .NR.160 LEI 307 .663.STR.0.BL.B .CJ 214. 22.CJ 4.2.NR.1. E 22.960 LEI Cluj-Napoca.2.480 LEI 29.STR.85.2 .AP.8 63.sc.DROPIEI . 7 CALARASI.138 CALARASI .BL.AP.CJ 207. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI .2. FLORICA STOIAN V.SC.800 LEI 9. C . MATEI PIRLOAGA V.275 LEI Cluj-Napoca.bl.H22.1DECEMBRIE 1918 .1.000 LEI 53.BUCURESTI .CJ 5.BL.DOROBANTILOR nr.760 LEI 98.SC.817.SC.sc.AP.9. GHEORGHE PETU D.440.16. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.7.592.ap.BL.NR.BL. RODICA ELENA ALB V.100 LEI 36.et.16.STR.sc.3 .1 .14.NR.C .ap. GEORGETA PREDA V.040 LEI 31. 16 CALARASI .SC.SC. GEORGIANA RADU GHE.NR.080 LEI 155.CJ 211.STR.SC.2.42.Principala nr.1.NR.et. SC.str. ANGHEL RADUS N.CJ 10.9 .et.116. VASILE POPA T. SC.FLACARA .ZAVOIULUI .288.B7 .NR. BUCURESTI .127.9 CALARASI .40.2.160 LEI Cluj-Napoca. BUCURESTI . VASILE AMBRUS .AP34 CALARASI .FLACARA . MARIA RENGHEA D.400 LEI 76. ELEONORA ABRUDAN T.1.LUCEAFARULUI .STIRBEI VODA .895.1 . DORU ROSCA I.7 CALARASI . BUCURESTI . SC.800 LEI Cluj-Napoca. DAN RADU V.BL.STR.PREL.2 . 13 CALARASI .AP. A .0. ADRIAN DAN PARLOAGA P. A.STR.912.SLANIC nr.794.934.ap. ANA MARGARETA ABRUDAN T.L20.jud.str. STEFAN STAN GHE.9 .AP .SC.8 CALARASI .398.PREL.1 .000 LEI 34.NUFARULUI .ap. 1 MAI .jud.CJ 112.BL.6.PREL.CJ 32.NR.jud.1.STR.AP.bl.662.000 LEI 61.NR.sc.BUCURESTI NR. 1 . MARIN STOIAN S.NR. CONSTANTIN VASILESCU P. A32.800 LEI Cluj-Napoca.7.STR. VASILE IOAN AGAPI D.SC.P1 .990 LEI 38.jud. ION ROMAN E.STR.920 LEI 4.11.BULEVARDUL 1 MAI .NR.A2. JEAN MIHAIL VERES P.000 LEI Cluj-Napoca.R.BL. B10.STR. DOBROGEA .AP.BORZESTI nr.et. 3B .148.360 LEI 38.800 LEI Cluj-Napoca.000 LEI 399.298 CALARASI .SC.B .30 CALARASI .bl.STR.AP.ap.D 3.STR.AP.ap.ALMASULUI nr.11. ELENA VLADESCU N. 2.120 LEI 74.GRIVITA .STR.BL. D3 .640 LEI 173.str. BL.806.34 CALARASI .497.683. MARIOARA SAIZESCU V.19.3. ALEXANDRINA POPA G.165.588.STR.6 CALARASI . AP. 24 .bl.Slanic nr.AP.AP.Bd GARII .FLORILOR .A23.NR. . NUFARULUI .0.NR.VICTORIEI .NR.BL.BL.148.2.F_cii de zahar nr.11.113 CALARASI . AP.BL.SC.L20.sc.SC.4. 2.NR.687. 14 CALARASI .NR.NR.10 CALARASI .STR.STR Bd GARII .13 CALARASI .C .1 .STR.885.STR.6 CALARASI .AP.NR.str.jud. 53 CALARASI.NR.47.BL.280 LEI 145.str.

542.str.AURDEL VLAICU nr.CROITORILOR nr.CJ Cluj-Napoca.10.et.ap.297.A6.bl.sc.800 LEI 51. ILIE ANDREICA G.et.H1.6. EMIL BACIU E.364. ADRIAN APAHIDEAN A.sc.ap.17.8.000 LEI 10.sc.jud.120 LEI 71. NICOLAE ARDELEANU S.et.0.1.1.sc.jud.ap.845.jud.et.str. VASILE ARDELEAN -.5.jud.ADY ENDRE nr.0.3.54.0.str.jud.483. VIORICA BADAU .400 LEI 60.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.19.1.99.1.A1.500 LEI 14.6668.35.sc.3.1.17.675 LEI 308 .RATIU nr.V15.B1.jud.963.et.4.624.000 LEI 6.jud.et.bl.str.S4.CJ Cluj-Napoca.4.60.610 LEI 2.str.1.jud.C11.jud.2.A 2.sc.A1.600 LEI 22.bl.12.LACU ROSU nr.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.19.54.str.CJ Cluj-Napoca.et.1.980. RUSANDA BACIU T.jud.str.2.1.0.jud.169.ap.MEHEDINTI nr.str.779.500 LEI 80.ap.1. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.CJ TURDA.sc. ANAMARIA BACIU T. AUREL ARON N.et.525.8. STELA BABAN S.2.str.6.223.33.470. SANDU BABA T.et.CJ Cluj-Napoca. VASILE ANGHELEANU I.DR.ap.bl.jud. IULIU-HOREA ARDELEANU L.A 2.3.17.CALEA FLORESTI nr.str.MEHEDINTI nr.CALEA FLORESTI nr.760 LEI 14. GILAU.0.str.3.860.4749.ap.4.640 LEI 77.250 LEI 10.ap.372.bl.520 LEI 51.ap.IC.bl.6.372.880 LEI 6.str.N.C11.057.str.et.bl.A.CJ Cluj-Napoca.RATIU nr. GABRIELA BALINTONI I.str.3.POTIRNICHII nr.et.CJ Cluj-Napoca.str.str.953.UNIRII nr.bl.et.et.25.I.et.AUREL VLAICU nr.68. MARIA ANGHEL I.4.60.bl.5.930.29.ap.bl.1.I.sc.bl.sc.et.ap.jud.et.jud. EMILIA BACIU N.str.bl.2.113.ap.2.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 7.1.ap.et.0.bl. MARIA ANDRIEVICI M.2.SAT SOMESUL RECE nr.str.ap. IOAN AXENTE M.2.ANCA I.3.1.ap.19.3.str. TITULESCU= nr.CJ Cluj-Napoca.bl.et.D.37.str.P.24.0.200 LEI 134.et.SPTIMIU ALBINI nr.N.1.CJ Cluj-Napoca.836.ap.sc.0.sc.12.CJ Cluj-Napoca.6.bl.920 LEI 13.CJ CIMPIA TURZII.2.17.ap. SORINEL APAHIDEAN V.520.et.jud.MESTEACANULUI nr. LIANA-MARIA ARION T. MARILENA BACIU S.1.sc.3.ap.960 LEI 21.624.sc.40.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.360 LEI 34.PRIMAVERII nr.1.MEHEDINTI nr.str.CJ Cluj-Napoca.sc.1.3.750 LEI 33.jud.6.CALEA FLORESTI nr.23.3.520 LEI 64.H1.520 LEI 35.bl.str.AZUGA nr.0.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et. IOAN BAIC DOBRIN M.str.000 LEI 148.16.bl.str.jud.HOREA nr.825 LEI 150.PIETROASA nr.B1.1. RAVECA BALAN G.et.jud.ap.GRADINARILOR nr.et.str.sc.et.bl.et.et.600 LEI 74.ap.ap.12.et. ADRIAN AVRAM I.str.825 LEI 42.CJ Cluj-Napoca.030.A6.976. GHEORGHE BACIU A.CJ Cluj-Napoca.str.991.1.CJ GHERLA.CJ Cluj-Napoca.ap.et.ap.2.42.6.62.DR.jud. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.CJ TURDA.et.MESTEACANULUI nr.0.et.807.167. ANA ANICAI V.CJ Cluj-Napoca.G17. AIDA CRISTINA AVRAM .1.4.200 LEI 24.jud.5.341. SIMONA APAHIDEAN I.sc.jud.123.bl.et.CJ COM.1.jud. TITULESCU= nr.CJ 18.4749.0.19.4.PEANA nr.str.881.jud.CJ GHERLA.sc.CALEA FLORESTI nr.000 LEI 25.3.jud.bl.48.62.4.GODEANU nr. IOANA MARIA ANGHEL I.2.jud.ap.str.CJ Cluj-Napoca.str.A MURESANU= nr.str.000 LEI 9.ap.PEANA nr.ap.1.231.82.37.0.et.403.bl.ap. ANA BABAN T.bl.jud.sc.ap.500 LEI 11.P.jud.jud.LOTUS nr.18.967.jud.str.sc.080 LEI 65.jud.139.jud.067.CJ TURDA.13.

4.str.GRUIA nr.350.RAPSODIEI nr.33. ROSETTI nr.191.11.3.sc.et.et.jud.ALEXANDRESCU nr.5.ALEXANDRESCU nr.488.str.701.0.240 LEI 62.0.ap.0. AUREL BELDEAN V.ap.084.et.str.str.2.3.MEHEDINTI nr.52.3.ap.232.287.105.str. IBOLYA BERCEAN V.125 LEI 106.1.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.REBREANU nr.6365.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.376.025 LEI 19.sc.jud.jud.str.3. IOAN VIOREL BIRIS I.19. IOAN BIRIS I.GR.CJ Cluj-Napoca.ap.130. MARIA CECILIA BEREAN I.et.33.jud.jud.bl.68.111.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 47.ap.607.C11.816. nr.686.560 LEI 1.bl.4.400 LEI 33. VIORICA BERCHESAN G.18.FABRICII nr.str.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.794.et.BUCIUM nr.4.CJ Cluj-Napoca. ANA BOBOS E.24.27.10.400 LEI 15.et.sc.ap.21 DECEMBRIE nr.str.jud.194.jud.0.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.3739.bl.750 LEI 36.P-TA ABATOR.et.421.1-3.str.3.19.0.441. ZOLTAN BERINDEAN G.53.2.539. IOAN BEREGSZASZI I.0.OASULUI nr.6.str.46. ILISIE-ILISIE BOBOS G.bl.sc.str. LIVIU BIRIS D.000 LEI 134.et.sc.str.str.43.31.str.str.jud.0.bl.jud.CJ Cluj-Napoca.0.500 LEI 45.jud.ap.750 LEI 18.CJ Cluj-Napoca.sc.7-9.sc.14.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.ap.ap.str.str.0.23.ISLAZULUI nr.CJ Cluj-Napoca. PAULINA BOB I.UNIRII nr.374. SIMION BERCEAN NEGREAN A.sc. VICTOR BENTA I.A12.33A.RASINARI nr.bl.680 LEI 14.str.bl.bl.ap.260.109.et.ap.et.1.et.ap.str.bl.str.98.000 LEI 15.3.et.160 LEI 175. MARIANA BERINDEAN M.ap. LENUTA BILEGAN I.324.152.6.BAITA nr.480 LEI 87.bl.558.L10.0.bl.K11.jud.120.TIN BRANCOVEANU nr.et.jud.10.152.str.sc.47.831.NUFERILOR nr.040 LEI 3.000 LEI 3.ap.sc.et.jud.6.FINTINELE nr.1.350.jud.51.DAMBOVITEI nr.CJ TURDA.920 LEI 35.HOREA nr.D22.1.116.2.RAPSODIEI nr.ap.et.et.DAMBUL ROTUND nr. VASILE BELEA T.et.53.str.ap.CJ Cluj-Napoca.103.40.250 LEI 142.jud.558.1.3.et.GR.jud.et.O3.jud.3.75.10. TRAIAN BANCOS P.668.ap. NASTASIA BIRO S.B. RODICA BERINDEAN .str.514.sc.str.CJ Cluj-Napoca.0.111.B5.et.10.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.105. ADRIAN IOAN BERCEA V.4.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.3.4.CJ Cluj-Napoca.L.29. LUCIAN BESCHI -.350 LEI 41.ap.2.2.566.601.CJ Cluj-Napoca.0.et.jud.CJ Cluj-Napoca.sc.265 LEI 31.ap. IOAN BARBAT .24.jud.jud.000 LEI 15. MARIUS ROMEO BESCHI .000 LEI 8.C.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.045.10.D2.DONATH nr.3.3.BANCIU T.et.68.jud.ap.str.sc.FINTINELE nr.2.CRISAN nr.SIGISMUND T.BAISOARA nr. ELVIRA Cluj-Napoca.sc.2.PRIMAVERII nr.CJ Cluj-Napoca.bl.1.ap.2.B9.L10.4.1.CJ Cluj-Napoca. NASTASIA BERAR T.0.ap.OBSERVATORULUI nr.jud.CJ 152.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.836.0.909.jud.sc.0.str.1.0.jud.et. DOINA BELDEAN T.3.bl.494.CJ Cluj-Napoca.et.str.bl.30.64.ap.str.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 222.jud.jud.et.MEHEDINTI nr.ap.27.10.sc.0.jud.FINTINELE nr.ap.22.str.et.41.jud.1.129.1.1.et.et.2A.et.600 LEI 14.275 LEI 52.480 LEI 105.0.et.45.763.920 LEI 24.jud. CALIN-EMIL BOBOS S.200 LEI 177.et.jud.21.000 LEI 67.bl.jud.64.C.A3. OVIDIU BERCEAN S. A. VIOREL BILC I.C11.jud. STEFAN BLAG I.str.0.000 LEI 106.LIVIU REBREANU nr. MARIA BERINDEAN M.CJ Cluj-Napoca.et.505.jud.bl.et.CJ Cluj-Napoca.str.jud.240 LEI 309 .E2.et.11.18.900 LEI 24.4749. VIRUCA BERTEL N.str.et.250 LEI 7.bl.2A.ap. PETRU BELDEAN V.str.str.sc.135.DAMBUL ROTUND nr.500 LEI 1. MARTIN BIDIAN A.

34.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 35.et.jud.0.bl.8. MIHAELA BORLA G.7.S13. ANGELA BORA V.48.bl.297.AZUGA nr.ORAVITA nr.10.jud.4.bl. GHEORGHE BONTOS G. IOAN BOLOGA F. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.855.sc.str.et.0.jud.600 LEI 25.jud. ALINA LUMINITA BODOR A.CJ CHIUIESTI nr.jud.CJ Cluj-Napoca.47.41.F2.sc.1.200 LEI 18.68.CJ Cluj-Napoca.sc.str.3.sc.X2.446.et.C6.0.jud.et. OTILIA BOLOJAN V.25.et.jud.CJ Cluj-Napoca.19.CJ Cluj-Napoca.str.0. IOSIF MARIUS BOZDOG G.et.et.33.CJ CHIUIESTI nr.BOCA A.ap.BUSTENI nr.4.bl.ap.TELEORMAN nr.ap.24.4.864.CJ Cluj-Napoca.et.F.ap.711.jud.str.bl.CJ Cluj-Napoca.GIRBAU nr.782. IRINA BONCU C.CJ Cluj-Napoca.P1.228.664.jud.bl.AB Cluj-Napoca.str.51.CJ Cluj-Napoca.1.860.ap.225 LEI 48.str.ap. SILVIA BORZA C.39.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.975 LEI 18.86.CJ Cluj-Napoca.351.str.bl.287.ap.TELEORMAN nr.2.ALEXANDRU VLAHUTA.str.et.sc.CJ Cluj-Napoca.36.et.CJ Cluj-Napoca.PAPIU ILARIAN nr.str.jud.2.350 LEI 12.2. IOAN BODOCAN V.260.1.884.CJ Cluj-Napoca.ap.639.0.750 LEI 7.223.39.4.362.str.LIVIU REBREANU nr.0.55.bl. VALENTIN BODEA N.600 LEI 21.5. DORINA BOTA .3.jud.3.sc.AUREL VLAICU nr.INDEPENDENTEI nr.str.13.str.6.1.CJ Cluj-Napoca.ap.et.et.ap.ap.0.930.600 LEI 58.840 LEI 4.et.89.UNIRII nr.CJ Cluj-Napoca.ap.T13.2.str.325.CJ OCNA MURES.20.105.3.3.jud.BUCURESTI nr.sc.175 LEI 10.0.400 LEI 79.2.et.771.CJ Cluj-Napoca.bl.125 LEI 12.33.et.jud.1.6.ap.H2.CJ Cluj-Napoca.P20.2.18.2.et.8.FABRICII 19.ap.str.4.499.jud.446. MARIAN BOCICA G.520 LEI 8.0.030 LEI 47.000 LEI 15.4.CJ Cluj-Napoca.ap.3.ap.ARINILOR nr.27.et. IOSIF BOTA V.54.et.031.250 LEI 21.493.str.ap.68.19.jud.jud.26.ap.FABRICII nr.GAROAFELOR nr.TITULESCU nr.B7.180 LEI 42.10. EUGENIA BOEREAN .bl.et. GABRIELA BOZDOG I.482.jud.0.jud.246.jud.120 LEI 51.24. MIHALY BOLBOACA I.I.8.sc. VASILE Cluj-Napoca.15.400 LEI 28.000 LEI 103.et.str. VASILE BONDAR -. IULIU NICOLAE BOGZA R.46.3.str.et.et.UNIRII nr.jud.200 LEI 13.jud.jud.ap.bl.et.TIPOGRAFIEI nr.GORUNULUI nr. ELENA RODICA BOKOR I.297.bl.0.AVRAM IANCU nr.19.RO25.10.jud.str.ap.2. VASILE BOLDIZSAR I.sc.8.CJ Cluj-Napoca.3.jud.ap. MARIA BOTA T.500 LEI 91.str.GORUNULUI nr.2.sc.et. IOAN BOKOR D.229.2.FANTANELE nr.PROGRESULUI nr.4.860 LEI 44.ap.ap.jud.et.ap.bl. CORNEL BODAN I.1.str.et.2.str.600 LEI 8.str. LIVIU BORDEA V.str.CJ RESITA. ANTAL BODOR A.CJ Cluj-Napoca.N.ap.6.DOROBANTILOR nr.400 LEI 121.175 LEI 39.900 LEI 43.CJ Cluj-Napoca.125 LEI 310 .360 LEI 152.str.str.et.2.et.DUNARII nr.jud.1.0.et.ORAVITA nr. MENODORA BOERIU N.14.483.21.jud.3.4.str.2A.bl.0.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 23.CJ Cluj-Napoca.483.1.11.538.CS Cluj-Napoca.str.sc.0.ap.2.33.str.CJ Cluj-Napoca.str.et.jud.38.DONATH nr.599.bl.0.600 LEI 12.jud.et.600 LEI 90.890.726.CJ Cluj-Napoca.93.11.CJ Cluj-Napoca.str.et.4.250 LEI 15.000 LEI 6.et.97. MARINELA BORTIG .0.str. IOAN BOSBICI V.jud.jud.2. AUGUSTIN BOLOJAN I.V2. AUREL BOTA G.8. OCTAVIAN BORA I.AVRAM IANCU nr.jud.720.ap.et.CALEA TURZII nr.ALEEA BAITA nr.jud.ap.BIRSEI nr.0.C6. ADRIAN MARIAN BORZ .str.sc.ap.str.0.0.

0.3.360 LEI 2.str.bl.jud.P3. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.21.et.0.ap.ap.UNIRII nr. DANIEL MIREL CAMPEAN V.800 LEI 31.str.9.str.jud.590 LEI 161.ap.GR.et.SCORTARILOR nr.J.8. ROUSSEAU nr.CJ SINGEORZ BAI.880 LEI 7.bl.CJ GHERLA.et.0.RO25.CJ Cluj-Napoca.sc. IOAN BRIE I.jud.400 LEI 14.945.sc.et. J.31.BILEA nr.bl.CJ Cluj-Napoca.et.et.15.sc.744.et.et. TANIA CACOVEAN E. IOAN-DOREL BUT V.900 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.F4.Y.940 LEI 13.31.960 LEI 311 .jud.1.2.3.DUNARII nr.str. J.320 LEI 2.4.ap.str.1.str.bl.102.250 LEI 23.CJ Cluj-Napoca.6.26. DINU BUDAI S.jud.jud.935.196. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.B6.HERCULANE nr.REPUBLICII nr.sc.2.0.sc.0.0.553.jud.ap.3.1.sc.et.000 LEI 12.28.BOZDOG V.jud.ap.RAPSODIEI nr.et.276. MARIA BRIA O.jud.et.44.CJ Cluj-Napoca.4.29.CJ Cluj-Napoca.str.jud.I2.ap.866.CJ FLORESTI.et.19.750 LEI 513.6.CJ GHERLA.CJ Cluj-Napoca.sc.jud.FABRICII nr.ap.sc.43.et.jud.400 LEI 28.REPUBLICII nr.bl. NICOLAE BUDAI I.7.58.1.MUSCEL nr.PADIS nr.D2.str.ap.ap.bl.074.jud.FN.10.str.str.CJ Cluj-Napoca.125 LEI 106.047.str.str.sc.760 LEI 40. ANA ZOITA BUHAI V.ap.3.6A.str.840 LEI 162.53.CJ Cluj-Napoca.28. IOAN NICOLAE BREIER N.G3.sc.36.CLABUCET nr.400 LEI 23.800. OCTAVIAN BUDELECAN .et.55.18. ADELA EUGENIA BURCA I.bl.550 LEI 20.CJ Cluj-Napoca.B.1.CJ Cluj-Napoca.ap.FLORESTI nr.et.6.9.5.19.sc.744. DANA GEORGETA BUCUR I.ap.0.str.CJ Cluj-Napoca.379.TABACARILOR nr.114.ap.bl.10.4. ANA MARIA BUHAI V.bl.31.jud.20.sc.str.2.TEBEI nr.sc.13.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.bl.jud.31.J.FABRICII nr.sc.440 LEI 16.jud.58.2.120 LEI 42.10. DAMASCHIN CAMPEAN D.CJ Cluj-Napoca.sc. RARES OVIDIU BUDU F.jud.str.L.ap. VALER BUZDUGAN C. DOJA nr.et.706. LUCIAN BRAICA L.800 LEI 13.370 LEI 80.1.954. MARIA BREAZU N.jud.CJ Cluj-Napoca.75.et. VASILE BURA A.CJ Cluj-Napoca.0.et.et.BRATES nr.2.36.080 LEI 2.jud.1. Cluj-Napoca.0.str.ap.28.CJ Cluj-Napoca.CJ TURDA.2.ap. J.et.CJ Cluj-Napoca.str.004.4.str.600 LEI 22.jud.bl.364.ap. NICOLAE BUKOS I. IULIAN CAMPIANU I.110.172.CJ Cluj-Napoca.jud.J.16.str.002. [PX2.26.355.175 LEI 19.bl.et.1.et.094.10.str.9.27 27. CRISTIAN BUHAI S.CJ ICLOD nr.1.ap.I2.VIDRARU nr.BOBILNA nr.2.bl.sc.RO25. DOINA MANUELA BUT T.str.jud.0.65.160 LEI 20.10.200 LEI 41.str.ap.str.jud.1.et.965.ap. MARIA CAMPEAN I.I2. ALEXANDRESCU nr.489. VASILE CORNEL BRAICA I.et.sc.et.3.9.4.0.CJ Cluj-Napoca. VOICHITA nr.PASCALY nr.et. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.jud. SAMOILA BUCUR V.ap.2. AURELIA BULZAN V. ROUSSEAU nr.440 LEI 18.jud.jud.sc.538.6.str.2.000 LEI 2.0.bl.2.et.203.3.3.I1.ap.ap.6A.CJ Cluj-Napoca.0.str.jud.9.280 LEI 5.CJ Cluj-Napoca.jud.559.B3.sc.str.4.ap.et.046.265.sc.11.320 LEI 13.2.ap.CJ Cluj-Napoca. SILVIA ZOITA BREIER I.2.str.3.bl. EUGENIA CAMPEAN T.FERMEI nr.CJ Cluj-Napoca.280 LEI 30.jud.str.1.GH. IOSIF CAMPEAN I.GODEANU nr.625.3.0.025 LEI 80.et.ABATOR. ALEXANDRESCU 84.9-11.3.GR.000 LEI 1.PATA nr. ROUSSEAU nr.65.747.3.jud.076.str.ap.31.jud.et.UNIRII nr.I2.et.S19.2.88.str.9.3.et.jud.sc.et.STEJARULUI nr.jud.4.sc.bl.et.288.10.8.0.43.bl.jud.bl.str.9.P-TA AGIRBICEANU nr.

39.1.CJ Cluj-Napoca.1.sc.sc. CLAUDIU CHIOREAN P.jud.ap.4.CJ Cluj-Napoca.9.BRATIANU nr.2.6.79.PADIN nr.bl.str.1.sc.jud.4.26.67.800 LEI 35.4. ALEXANDRU CAPRAR A.CJ Cluj-Napoca.et.0. OVIDIU DAN CAPRAS I.str.24.jud.1.et.str.ap.26.FANTANELE nr.050 LEI 272.543.et.ap.200 LEI 152. ALEXANDRA CHIORAN P.et.23.jud.6H.bl.F.bl.584.jud.et.5.000 LEI 6.4.15.27.str.V6.0.ap.28.ap.27.D7.str. LIVIU CEUCA G.str.et.5.bl.9.34.et.CJ Cluj-Napoca.0.et.400 LEI 24.1.160 LEI 112.CJ SALVA.1.str.800 LEI 166.jud.sc.52.0.CJ GHERLA.ap.str.et.R5.AZUGA nr.158.260.FANTINELE nr.4.ap.0.sc.CJ Cluj-Napoca.sc.CJ Cluj-Napoca.4. EMILIA CARAGUI I.2.2.CJ Cluj-Napoca.PASTEUR nr.2.jud.000 LEI 12.jud.000 LEI 41.785.bl.015.et.2.500 LEI 25.et.150 LEI 57.52.0.bl.131.0.str.jud.str.7.jud.ap. TEOFIL CHIS T.15. ALEXANDRESCU nr.str.423.CJ Cluj-Napoca.153.sc.bl.D7.CJ Cluj-Napoca.jud.CAPRAR V.1. MARIA CARLEA C.287.R. VOITESTI nr.92. MARIA CAUACEAN V.ap. MARIA CHIRILA O.32.str.RUCAR nr.046.0.CJ Cluj-Napoca.ALMASULUI nr.jud.ap.str.4.GRADINARILOR nr.et.et.500 LEI 43.DAMBOVITEI nr.bl.GR.et.3.920 LEI 5.3.11.DAMBOVITEI nr.ap.et.bl.000 LEI 146.str.bl.F43.ap. FLOAREA CHIHAIA P.4.4.50.ap.276.CJ Cluj-Napoca.F43.558. MARIA CHIOREAN G.et.jud.ap. IONUT C_TIN CARLIG A.12.str.bl.jud.et.jud.CJ Cluj-Napoca.str.jud.356.C.813.bl.bl.et.et.I.26.ap.CJ Cluj-Napoca.str.TINERETULUI 16. SANDA CENAN I.14.CJ Cluj-Napoca.DONATH nr.ap.8.000 LEI 60.9.str.17.1.bl.R.bl.84.RUCAR nr. PETRU CHESA A.str.3.jud.sc.str.178.545.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.1.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE CARLIG V. TEOFIL nr.sc.jud. ANGELA CATANA D.650.ap.4.PLOPILOR nr. AURELIAN MINODOR CHETE .0.1.280 LEI 62.PAVLOV nr.288.ALEEA SNAGOV nr.VIILE NADASEL nr.sc. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.0.jud.str.jud.ION RATIU nr.str. EMIL CENAN S.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 16.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.4.PADIN nr.jud.23. DANILA CATARIG A.200 LEI 7.160 LEI 89. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.8.jud.et.N2.DONATH nr.34.et.GARII nr.sc.str.et.et.169.930.076.str.23.CJ Cluj-Napoca.ap. IULIA NICOLETA CARP I.116.CJ Cluj-Napoca.str.0.GODEANU nr.jud. DAVID CAPUSAN G.CJ Cluj-Napoca.et.000 LEI 39.str.10.sc.6.jud.38.V2.jud.et.4.220. OVIDIU CHIOREAN F.CJ Cluj-Napoca. ROZALIA CHIORAN L.182.str.CJ Cluj-Napoca.0.et.234.14.3.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.D13.R. EUGENIA CHIRILA P.et.0.600 LEI 30.000 LEI 6.3.ap.2.100 LEI 5.str.D13.str. MIRCEA CHIRCA .V2.200 LEI 12.FLORESTI nr. ANA CENAN .27.925 LEI 5.899.et.CJ Cluj-Napoc.et.152.800 LEI 113.ap.jud.1.3.et.bl.N1.182.063.446.CJ Cluj-Napoca.et.3.ap.1.750 LEI 312 .200 LEI 49.2.et.2.sc.sc.M2.jud.9.045.400 LEI 81.4.DUNARII nr.ALMASULUI nr.sc.446.bl.ALEEA BORSA nr.7.529.600 LEI 241.4.et.et.str.CJ Cluj-Napoca.sc.30.595.ap.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.jud.040 LEI 1.ap.jud.bl.2123.BN CIMPIA TURZII.1.250 LEI 31.59.501.str.200 LEI 13.17.CJ Cluj-Napoca.jud.AZUGA nr. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.702.jud.38.0.223.RASINARI nr. CONSTANTIN CARLEA C.jud.ap.23.ap.str.1. MARIA CHEREJI T.400 LEI 41.P.str.sc.20.sc.054.FANTANELE nr.str.I.9.SCARISOARA nr.jud.PADIN nr.0.ap.39.7.bl. OVIDIU MIRCEA CHIS N.3.

967.bl.str.bl.22.bl.24.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.TIN BRANCOVEANU nr.2.et.912.jud.str.953.15.5.ap.24. VALER COCIS F.et. MARIA CIOCMAREAN C.et.bl.CJ Cluj-Napoca.VIDRARU nr.ap.P_TA CIPARIU nr.str.ap.jud. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.sc.str.CJ Cluj-Napoca.str.sc.520.46.jud.550 LEI 26.0.0.ap.jud.DONATH. BORIS COJOCNEANU G.16.ap.CJ Cluj-Napoca.str.ALMASULUI nr.sc.bl.bl.jud.360 LEI 38.BUJORULUI nr.str. ALBINI nr.CJ Cluj-Napoca.sc.str.ap.750 LEI 145.jud.et. IOAN CIOROIANU G.jud.str.sc.16.str.5.339.bl.0.sc.J1.19.L11.762.sc.CJ Cluj-Napoca.148.7.jud.200 LEI 97.578.46.500 LEI 48.11.et.0.22.sc.17.et.jud.129.FANTANELE nr.et. RADU DORIN CIOCMAREAN I.R.bl.C4.2.str.160 LEI 49.129.200 LEI 2.15.et.9.35.6.CJ Cluj-Napoca.et.str.P13.533.CJ Cluj-Napoca.str.HASDEU nr.30.ap.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.D25.2.320 LEI 96.380 LEI 99.str.3.ap.str.13.PRIMAVERII nr. STELIAN CIPCIGAN-RUS .13.sc.ap.400 LEI 4.000 LEI 20.4.519.46.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.60.CJ Cluj-Napoca.R.bl. FLORIAN CODOBAN I.CJ Cluj-Napoca.ap.347.jud. GHEORGHE COJOCARU I.ap.4.1.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.3.1. ROZALIA COLCER G.CJ Cluj-Napoca.25.156.3.5.280 LEI 43. SILVIA COBARZAN I.640 LEI 51.jud.CJ Cluj-Napoca.et.3.595.str.911.CJ Cluj-Napoca.et.HOREA nr.160 LEI 110.798.sc.R.et.et.9.250.et.4.37.640 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.jud. MUNCII 83.390 LEI 22.500 LEI 58.R.et.jud.sc.ap.2.2.988. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.CJ Cluj-Napoca.VALEA SEACA nr.2.5.bl.PRIMAVERII nr.et.jud.CJ Cluj-Napoca.4.sc.ap. SAVETA CIONCA I. ANA nr.25.ap.str.str.135 LEI 16.ALMASULUI nr.080 LEI 56.jud.20.str.str.1.bl.R. OLGA CONSTANTINESCU I.VIDRARU nr.CIMBRUDEAN S.CJ Cluj-Napoca. MARIA CIURTIN I.1.sc. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.bl.17.jud.CJ Cluj-Napoca.str.4.800 LEI 14.D22.5.3.762.955.8.1.jud.jud. MARIA CIUCAS S.sc.394.2.489.et.2.jud.125 LEI 79.23.D20.str.1.60.16.2A. MARIA CIMPEANU T.059. MARGARETA CODREA S.DOROBANTILOR nr.148.jud.196.et.76.et. DOINA CONSTANTIN C.76.393.jud.0.MESES nr.DOROBANTILOR nr.str.D20.CJ Cluj-Napoca.sc.920 LEI 35.500 LEI 21.800 LEI 141.5.C5.22.bl.et.73.sc.Y5.CJ Cluj-Napoca.bl.2.CJ Cluj-Napoca.ap.et.ALMASULUI nr.jud.et.str.jud.CJ Cluj-Napoca. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.86.9A.et.jud.5. MIHAI CONSTANTIN M.2.et.str.bl.2.R.ap.6.sc. ALBINI nr.2.1.3.600 LEI 11.ap.et.ap.840 LEI 50. SABIN CIORCILA .1.2.jud.46.MOGOSOAIA nr.5.jud.PRIMAVERII nr. IOAN CIMPEANU V.21 DECEMBRIE nr.BD. CRISTINA CIOCMAREAN C.sc.980.116.ap.CJ Cluj-Napoca.2.sc.PRIMAVERII nr.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.0.1.AMOS FRANCU nr.2. MARIN CONSTANTIN D. VERONICA CIONCA G.400 LEI 32.ALMASULUI nr.000 LEI 8.sc.22.ap.1.960 LEI 50.ap.ap.et.ALMASULUI nr.70.jud.jud.str.S.J5.str.et.str.57.5.3.MOGOSOAIA nr.sc.1.et.bl. VASILE CIMPEANU I.str.3.24.285.59.720.et.PLOPILOR nr.C.129.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 20.ap.698. ZSUZSANNA CODOBAN G.G1.S.et.sc.bl.jud.744.96.3.bl.126.050 LEI 313 .DOINEI nr.75.ap.str.str.0.2.bl.600 LEI 34.P11. VASILE COLDEA A.691.1.sc.46.2.ap.jud.PLOPILOR nr. SORIN CIONT P.jud.et.297.jud.0.

4.sc. MIHAI COSTEA A.28.jud.jud.CLABUCET nr.et.ap.0.ap.RETEZAT nr.19.et.CONSTANTINESCU N.4.str.690.1.et.920 LEI 11.762.11.CJ Cluj-Napoca.4.BIZUSA nr.sc.bl. VIOREL COSTACHESCU .sc.sc.jud.str.10.CJ Cluj-Napoca.str.20.bl.MOLDOVEANU nr.et.CJ 12.CJ Cluj-Napoca.ap.1.ap.ap.str.str.006.et. TRIFAN COROI D. ALEXANDRU CRISAN G.jud.ANDREI MURESANU nr.jud. VASILE COROIAN O.et.400 LEI 69.600 LEI 17. MARIA CORDIS I.4.R15. ANA MARIA CORNEA V.jud.750 LEI 12.et.AB Cluj-Napoca.732.et.bl.DIMA nr.000 LEI 116.N.P1.35.jud.BARBU LAUTARU nr.23.2A.302.499.CJ Cluj-Napoca.15.et.109.300 LEI 23. GABRIEL CORCEA V. AURICA CRISAN T.2.jud.jud.206.CJ Cluj-Napoca.17.jud.816.2.4.1.4.500 LEI 107.CJ TURDA.et.GORUNULUI nr.et.et.4.6.str.CJ OCNA MURES.540.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 86.B1.350 LEI 39.ap.sc.0. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.str.N.500 LEI 36.jud.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.6. ELENA DOINA CORCHES E.2.CTIN BRANCUSI nr.BD.FABRICII nr.86.bl. DINA CONSTANTINESCU E.bl.5. STEFAN CRISAN T.jud.1.GH.900 LEI 1.3.ap.CJ Cluj-Napoca.str.et.ap.225 LEI 8.202.str. SILVIA CORCHES F. ANA COVACI V.str.751.500 LEI 7.GODEANU nr.3.9.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.59. LIVIU COZMA C.409.959.CJ Cluj-Napoca.406.RETEZAT nr.CJ TURDA.520 LEI 116.jud.ap.sc.8.25.12.str.TABACARILOR nr.2/86.CJ Cluj-Napoca. IOAN nr.0.62.jud.0.str.840 LEI 30.252.101.0.jud.bl.ap.233.CJ Cluj-Napoca.0.jud. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.bl.315.sc.jud.4.jud.bl.457.jud. EUGENIA CRISAN .jud.HERCULANE nr.1. MARIA COROI T.3.bl.544.BISTRITEI nr.90. IULIANA CRAVET I.CJ MORAU nr.str.555.1. DANIL COSTIN I. RAUL CRISTIAN COROIAN I.7.0.2.jud.bl.2.str.0.2.457. AURELIA COROIAN V.sc.101.jud.0.2.et.3.250 LEI 16.str.bl.et.10.HERCULANE nr.800 LEI 36. VIOREL COROIAN M.ap.sc.892.17.str.3.200 LEI 37.DONATH nr.str.sc.NASAUD nr.3.C7.str.et.3.ap.CONSTANTIN BRANCUSI nr.A1.4.49.ap.sc. ALEXANDRU COTIRLA I.30.106.148.CJ Cluj-Napoca.et.sc.15.ap.CJ Cluj-Napoca.et.str.7.et.0.CJ Cluj-Napoca.IZLAZULUI nr.et.et.1.et.et.ap.str.jud.jud.6.ANDREI MURESANU nr.CJ Cluj-Napoca.665.0.CJ Cluj-Napoca.bl.900 LEI 52.1.4A.jud.0.C Cluj-Napoca.800 LEI 12.2.1.str.36.jud. MUNCII nr.CJ Cluj-Napoca.305.et.et.1. MIRUNA ARIANA COSTAN L.58.653.sc.41.000 LEI 32.0.ap.0.557.bl.str.200 LEI 50.ap.TELEORMAN nr.ap.jud.33.6.62.CJ Cluj-Napoca.et.28.K1.720 LEI 20.446.33.A1.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.AVRAM IANCU nr.ap.0.ap.PRIMAVERII nr.200 LEI 314 .000.et.625 LEI 10.str.41. VERONICA CRACIUN I.str.bl.1.654. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.sc.342.et.ap.7.CJ Cluj-Napoca.202.CJ Cluj-Napoca.PIERSICULUI nr.str.405.000 LEI 12.8.000 LEI 42.jud.str.et.jud.625 LEI 102.56.jud.sc.et. HORIA-EMIL CORCHES I.CJ Cluj-Napoca.22.str.str.et.et.CJ Cluj-Napoca.jud.640 LEI 53.et.str.F3. VIOREL COZMA V.800 LEI 12.BARBU LAUTARU nr.800 LEI 24.str.et.CJ TURDA.3. ROZICA COVACI .str.et.F3.0.3.3.S12.0.1B.sc.CJ Cluj-Napoca.342.sc.625 LEI 64.ap.0.COLONIA FAGET nr.AXENTE SEVER nr. AURELIA CRAINIC E.11.2.6.jud.6. GAVRILA CORNEA A.400 LEI 4.TULCEA nr.et.4.2.bl.652.58.jud.bl.str.680 LEI 89.17.2.3.56.7.CJ Cluj-Napoca.13.bl.ap.1.488.BORSEC nr.0.46.160 LEI 3.ap.ap.jud.bl.FABRICII nr.ap.str.ap.13.CLABUCET nr.4.339.jud.sc. TEODOREL CRISTOLTAN G.sc.

000 LEI 18.0.040 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 23.bl.str.MOGOSOAIA nr.bl. CORNELIU DIDAK P.7.ap.883.956.str.str.200.sc.CANTEMIR nr.800 LEI 32.D1.667.5.37.9.2.str.str.jud. ALEXANDRU DUDUIALA V.10.4.bl.CJ Cluj-Napoca.8.bl.CJ Cluj-Napoca. CLAUDIU DANCIU M.ap.jud.bl.16.PADIS nr.3.CJ Cluj-Napoca.bl.0.0.1.BAITA nr. IRINA DAMIAN V.0.847.sc.et.3.ARIESULUI nr. AURORA ANA DOLHA I.CODRULUI nr.jud.jud.PLOPILOR nr.6.str.200 LEI 13.980.CJ Cluj-Napoca. IOAN DAVID V.jud.str.ap.N BALCESCU nr.sc.str.jud.35.4.jud.2.bl.L6.42.jud.8.075 LEI 31.0.410 LEI 20.CJ Cluj-Napoca.2.760 LEI 44. CORNEL CUZDRIOREAN I.jud.sc. IOAN DAN V.CJ Cluj-Napoca.24.N.et.24.3. IULIANA CUC P.sc.LACRAMIOARELOR nr.CJ Cluj-Napoca.14.13A.str.str. GEORGETA MARIA CULDA I.jud.260.CJ Cluj-Napoca.11.CJ VADU MOTILOR.102.ap.013.et.400 LEI 18.78.148.720 LEI 62.Y.45.1.PANSELUTELOR nr.8. DIANA DANSOREAN T.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 29.CSIKOS I. TEODOR DIACONU C.776.bl.6A.842.jud.88.ap.B3.33. MARIA DINEA A. CORNEL DAVID V.17.et.11.480 LEI 18.747.4. NICOLAE CUIBUS N.str.0.bl.400 LEI 315 .str. IOAN CSORBA S.et.616.GR.str.18-20.6.3.55.0.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 11.000 LEI 12.str.BUCEGI nr.3.2.ap.bl.320 LEI 49.ap.et.CJ Cluj-Napoca.jud.et.et.AUREL VLAICU nr.040 LEI 5.et.BRANCUSI nr.CJ Cluj-Napoca.ap.SEPTIMIU ALBINI nr.OBSERVATORULUI nr.ALBAC.61.jud.et.2.31.CJ Cluj-Napoca.ap.678.jud.40.976.MAMAIA nr.2.1-3.568.str.et.PRINCIPALA nr.720 LEI 4.2.bl.CJ Cluj-Napoca. MARIA DANCESCU I.et.4.et.289.jud.ap.AUREL SUCIU nr.et.6.ap.sc.1.0.5.CJ Cluj-Napoca. AVRAM DINEA A.ap.sc.2.ap.CJ TURDA.str.str.043.010 LEI 47.et.str.ap.CJ Cluj-Napoca.DONATH.CJ Cluj-Napoca.et.140.1.4.D.str.131.650 LEI 4.sc.jud.317.str.jud.0.A7.TARNITA nr.jud.ALVERNA nr.840 LEI 114.B8.et. MARIUS CUNA S.sc. MIRCEA DANCIU .1.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.et.3.str.sc.jud.11 -15.0.sc.str.jud. MARIA DOLHA F.ap.et.jud.720 LEI 20.jud.620 LEI 10.0.ION MESTER nr.et.875 LEI 92.0.str.250 LEI 8.3436.CJ Cluj-Napoca.15.787.0.0.85A.CJ 0 LEI 9.3.bl. VASILE DOBRA I.str.9.2.A4.CJ Cluj-Napoca.str. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.0.060.20.et.4.jud.sc.jud.sc.7.HOREA nr.HOREA nr. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.et.ALEEA GHIOCEILOR nr.006.6. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.640 LEI 20.CJ Cluj-Napoca.1.ap.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE DAVID I.str.PODURI BRICESTI nr. ALEXANDRU DENESIU T.23.CJ CJ N.jud.705.480 LEI 82.bl.ap.str. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.str.et.jud.B2.090.0.ap.et.249.290 LEI 56.ap.et.jud. MARIUS DORNEA I.jud.CJ Cluj-Napoca.jud.154.100 LEI 7.str.bl.0.jud.str. MARIA DEJEU A.CJ DEJ.42.4.ap.et.1.040 LEI 11.9.ap.ap.ALEXANDRESCU nr.1.242.39.CJ Cluj-Napoca.et.jud.15.MEHEDINTI nr.865.32.ap.800 LEI 3.847.AB Cluj-Napoca.sc.7.7.E4.829. EMILIA-PETRUTA CUCU T.ap.P.str.ap.bl.305.MEHEDINTI nr.527.0.jud.sc.et.12.jud.et.B3.900 LEI 56.BRATES nr.945.et.23.330.ap.960 LEI 13.50. CONSTANTIN Cluj-Napoca.str.400 LEI 43.CLABUCET nr.CJ Cluj-Napoca.20.ap.CJ FINISEL.150.2.str.ap.160 LEI 32.CRIZANTEMELOR nr.et. CORNELIA DAN I.PX2.921.898.440.et.bl.str.str.str.48.sc.et.1.1.0.17. RAMONA DORNEA G. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.760 LEI 29.str.str. BUJOR IOAN DAVID I.500 LEI 66.ap.PADIS nr.et.19.4.et.4.TITULESCU nr.0.et.jud.CJ Cluj-Napoca.9.2.CJ Cluj-Napoca.CRIZANTEMELOR nr.CJ Cluj-Napoca.0.et.1.ALBAC nr. MARIANA DAN D.3.jud.jud.4.AUROREI nr.183.145.ap.jud. ZSUZSANNA CUBLESAN .

et. VERONICA FERENCZ C.et. LIVIU FLUIERAS V.str.148.AB Cluj-Napoca.GARBAU nr.et.2.str.B-DUL 1 DECEMBRIE 19 nr. VICTOR FLOREAN I.jud.jud.114.135.sc.str.et.sc.45.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.bl.61. VIOREL GH.sc.jud.3.str.6.CJ Cluj-Napoca.631.711. HUBA-MIHALY FRENTIU I.str.str. MARIETA ENE G.str.2.4.sc.264.jud.5. FRANCISC GABOR N.jud.ap.N2. LUCRETIA FARAGAU V.29.3.172.et.MIRASLAU nr.CIMPUL PAINII nr.10.bl.2.ap.0.1.jud.jud.58.P 10.R3.XIII.M9.CJ ClujNapoca.125 LEI 4.et.jud.