DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. 183/05. Invest S.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. S.2000 (pentru luna martie a.2000.2000.A. S. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii.C. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 .A..1.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune.V. Articolele 2. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S.1 al. G. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr.I. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. Prin sentinţa nr. 24/1993) la data de 5.A. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi.C. (Ordonanţa nr.2 şi 2.A. S. S.V.N.V. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000. prin adresa nr.01. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune. S.S. 39 al. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F. S. şi succesoarea sa A. Numai că acest contract a încetat la 5.A. (art. S.C. S.06. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.06.02.).E.V.O. 4516/25.O. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr. de Ioana Maria Vlas pentru S. Invest S.A.C. nu a fost efectuată până la data de 20.07. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000.2000.2000 şi 85/18.A.E.).A.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S. sub nr.E. Astfel.V.A. 160/30. 3. C. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului.C.V.O. în conformitate cu prevederile art. 4. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C.E.A.N.E.1). S.06.În fine. C.05. c din O. însă reziliat. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.2000 a C. Invest S. 1. inclusiv penalităţile aferente.A.A.E.V. S..C.O. Invest S.C. iar S.C. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal. 9/18.C. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii.. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S.O. 777/16. 2205/06.A. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.12.04.05.2000).E.C. şi S.c. 1 lit. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C.2000.01. Contractul nu a fost.2000. nr. Invest S. 2. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale. 8/18.M.A. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C. coroborat cu dispoziţiile art. Pentru luna mai 2000.

24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare.C. Cât priveşte art.2.A.I. S.1.1. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile.1. actele anterioare semnării sale. de a plăti sume de bani către F. Mai mult.1. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. C.N.3 şi 7.1. şi-a depăşit mandatul. 7.1 din contract.C.I. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond). 5. Aşadar. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. iar nu fondul ca atare. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.I.G. nu este o entitate cu personalitate juridică. ci o societate civilă.E.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite. aşa cum este definită de art. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o. S. 2. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. 1.A. – au fost executate.O. contractul a fost însuşit cu amendamente. În mod similar. 1. Invest S. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art.1. este reprezentant al fiecărui investitor în parte. nu a stabilit vreo limită. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. nr.1 nu a stabilit o limită valorică. rezultă că referirile din articolele 2.A. Dar art. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul.E. obligaţia asumată de C.V. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.A. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte.C. 1. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului. S. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S.2 şi 2. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare.N. 2.A. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 .C. 1. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art. încât referirea la aceasta apare ca inutilă.E. 1500 C. Prin dispoziţiile art.3 la o limită nu au obiect. 2. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O.E. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. civ. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art.N. 2.

respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale. fiecare membru al F.E.S.E. 6.C. (pentru sine şi pentru F. Negură Gheorghe). S.O.V.V. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii. iar pentru actele favorabile membrilor F. nr.I.A.A. S. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6. ele sunt lovite de nulitate relativă. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare. Invest S. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare. a). între obligaţiile asumate de S. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie. Invest S.C. Invest S. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.A. C. 7.E.C. prin art. S. Or.1.E. 24/1993.4).1999. aceasta fiindu-i opozabilă. însă.C.C. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale. valoarea reală.A.G. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S. Aşadar.E. în consiliul de administraţie al S.V.C.A.I. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S. contractul a avut în vedere această valoare. S. Invest S. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. S.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”. ceea ce înseamnă că C. dimpotrivă. 6.A.C. şi succesoarea sa A.12.2 lit. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 . care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art. C.E. pe parcursul executării contractului C.C. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. din aceleaşi motive.N. Este evident că reprezentantul C. Pe de altă parte. S.O. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.C. cei din urmă nu au invocat nulitatea. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor.O. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice. Invest S.N.3 şi 6. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.E..O. tribunalul reţine că în art.V.O. S. S.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. Desigur.A.A.A.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune. Mai mult.A. S. 1.N.A.A.C. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.V. Mai mult.C. S.I. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau.V.

E.V. publicat în M.E. Invest S.A. 2.I. 9/1996 al C. S. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi.V. şi ale succesoarei sale A.E.O. al relei-credinţe sau al nepriceperii. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. al culpei. S.S.A.1996) .C. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. al săvârşirii unor infracţiuni. şi A. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. Regulamentul nr.A.A.C. astfel. 9/1996 al C.E.A. C. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S. C.V. – F. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. S. Desigur.C.O. 14 .E.C.A. 333/2001. În speţă.V.M.N. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. S. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare. Un asemenea risc fiind garantat.S. iar nu prin C.C.I.. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F. nu poate invoca aplicarea în cauză a art. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal.C.N. nr. S. Invest S.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C.C.C.M.N.11. nu ar fi îndeplinite condiţiile art. Cum C. S. Valori Mobiliare S. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr. 276/6.V.C.V. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă. Of. neglijenţei. S. (ca succesoare a C. 2.A. S.N. Între aceste riscuri.V. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză. Invest S.supuse fondurile deschise de investiţii.C.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune.O. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond. susţinerile C.A.E.N. S.A.I.A. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora. s-a efectuat prin S. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei. C. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor.A.N.E.M. enumără şi riscul de management (art. S.C. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe.V. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr.E. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C.A. ori alte organe ale statului competente să intervină. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.C.A.

S. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate. Invest S. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă.06. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român. S.C.C.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.N.589.2001 şi până la executarea hotărârii.A.2001 în sumă de1. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante. acţiunea va fi respinsă. În consecinţă.2001 acesta a precizat că doreşte ca. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el.720 lei/titlu. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.3%/zi. 15 .I. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă.A. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. La data de 11.V. şi S.O. chiar dacă ar fi reale. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte.965. La data de 28. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice. acţionează.C. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi. S. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard.V.E.O. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. iar nu pe răspunderea delictuală. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S.A. există prin fiecare dintre instituţiile sale. Invest S.951. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile.A. începând cu 30.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. Ori. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30.09.a 28.124.06.05. S. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F.06.C.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune.680 titluri de participare în valoare de 103.E. Statul este o entitate ce se manifestă. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.

240 lei.565.242.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val.589. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială.05. A precizat. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii.05.06. în diverse momente procesuale. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale. începând cu 31.720 lei/titlu.3% pe zi de întârziere.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate.C. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. respectiv 2. adică 1.707. obligarea Statului Român la plata de daune morale.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0.3%/zi. 333/2001.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie. prin adoptarea Legii nr.05. apoi de 2.962.223. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură.980 titluri în valoare de 103.000 lei. la plata de penalităţi de 0. cu daune cominatorii de 0.845 lei.. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi.2000 până la 30.600 lei.124. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.134 lei. a 11. Mai mult. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură.2000. 16 . Reclamantul Bălan N. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C. a indicat ziua de 31.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus.951.05. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.285. Pentru perioada de la 24.965.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare.E. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. S.A.

000.V. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. S. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 .Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti.3.A.03.. achitând şi taxele de timbru aferente.O. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. Văzând şi disp. Invest S. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie.a 340 U.Ştirbei Vodă. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. str.1).civ.000 lei. şi A.2002 şi 21. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. ca o singură acţiune comercială.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.1. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată. et. fil.125.C. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val.274 C. actualizată cu indicele de inflaţie. nr.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză. ap. iar prin cereri depuse la 15.V. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie. S.03.pr.S. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.art. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune.. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga.A.I.06.11. ca o singură acţiune comercială. În fine la 23. Văzând această din urmă precizare. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz.

sector 1.4.1.965.Coşbuc.845 lei.36.Eugen Botez.G-ral Berthelot.3.600 lei. .589. nr. sc.124.407.2000 şi până la executarea hotărârii. str.05. sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti. sector 2. nr.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30.7.1.55.2001 în cuantum de 1. parter. cu sediul în Bucureşti. ap.Ştefan cel Mare.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.242. nr. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.20. nr. ap. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1.Bach. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.951.2. ap. sector 1.18.965. str.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.52. et. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. . în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 . nr.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.4.06.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Rosetti.I.2000 şi până la executarea hotărârii. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.Mihail Moxa.240 lei de la data de 30. sector 2. Şos.951. str.054. et.A.565. str. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.2001 şi până la executarea hotărârii. nr. bl.05.21.C. nr.20.S. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.C.2. Spl. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj.06. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti. str. ap.05.2000 şi până la executarea hotărârii. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234.

39. sector 1. j Braşov.Braşov Braşov. nr.3.reclamant a sumei de 32. nr.2. bl.13. sc.Ioan Slavici.927.2000 şi până la executarea hotărârii.4.90 B. et. et.2.525. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E.Braşov Braşov. jud. str.4. bl. nr.5.13 Decembrie. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. et. nr. nr. sc. nr. str. ap.963.Titulescu.039.Nicolae Titulescu.A.A. str.17. sc.Br Braşov. str. str.Viteazu.267. jud.448.1. ap.035 31. bl. nr. str.5. et.467. jud. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa.21.1.2. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.11. jud. ap.401.20. et.15. ap.920 83.4.1. str.4. jud.273.320 LEI 4.2. ap. Judeţ Mureş.Ovidiu.Braşov Braşov. sc. bl.05.Calea Bucuresti.13.Ovidiu.Braşov Braşov. str. jud.711. nr. jud. ap.Braşov Braşov.1. et.A.Mureş. jud.14.593.000 49. sc.720.3. ap.25.D.210. ap. jud. nr.05.Braşov Braşov. A37.Mica. nr. str. et. nr. str. et.Ioan Slavici. sc.Saturn. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.Valea Cetatii.10.17. bl.960 LEI 92.442.Visinului. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.400 LEI 20.054. bl.680 LEI 7.Braşov Braşov.Lacurilor.000 LEI LEI LEI LEI 15.13.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24.264. nr.9. ap. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.7. bl.A 7.3.A.N. jud.15. nr.10.29.2000 şi până la executarea hotărârii.P.D.459. bl.000 LEI 26. ap. nr. ap.917.1. et.8. et. bl.9. str.A.16.Mihail Moxa.Rodniciei.2000 şi până la executarea hotărârii.120 LEI 178.840 LEI 51. str. jud.Braşov Braşov.M. jud. nr. sc. et.05. jud.B .Braşov Braşov.600 LEI 8.2. str. nr.000 LEI 27. str.Randunicii.Braşov Braşov. jud.116. str.1. bl.14.200 LEI 37. sc. nr.Castanilor . Braşov.B 1. sc. ap.857.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.9.329. str.104.920 LEI 19 .7.12. str. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. jud.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg.33. str.Bra Braşov.720 LEI 53. MARIA BALINT I.A. nr. sc.4.800 LEI 8.302.Brazilor. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I. bl.Zmeurei.95 – 103. ap.Braşov SUMA 101. sc. ap. nr.816.14.8. cu domiciliul în Bucureşti.10.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Bras Braşov. str.3. Şos. nr. str. Braşov. ap.A. nr.Calea Bucuresti.000. et. et.

B.800 LEI 33.280 69.671. et. jud.576. str.2.B-dul Victoriei. sc.B. et. sc. str. ap.294.Aleea Mimozei . nr.Sitarului.320 LEI 29.A. jud. et.Br Braşov. nr.B.2. et.000 LEI 17.160 LEI 62.971. sc.8. ap. jud.Braşov Braşov.150 LEI 36. ap.9. nr.160 LEI 32.219. ap. nr. et. nr. et. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov. ap.C.B-dul Victoriei. str.7. nr. str. str. sc.G-ral Dumitrache.7.Metalurgistilor.489.128. str.290.B 12. nr.Braşov Braşov.Codrii Cosminului.Braşov Braşov. nr. nr.895.101 C .996. ap.1.6.5.Florilor.400 LEI 20.5.67. jud. jud. bl. nr.Independentei. ap.364.16.1.E 22.4.Aleea Constructorilor.A.600 LEI 3.800 7.1.Uranus. jud. et. ap.Braşov Braşov.1. sc.12.513. sc. bl. bl. str. str. et. sc. ap. sc.744. ap.114.480 LEI 22. str. ap.102.Metalurgistilor.A8. nr.Avram Iancu .2.5. jud.1. nr.640 LEI LEI LEI LEI 2.Alexandru Cel Bun.6.3.C.3.3. nr. bl.B. ap. ap.862.000 LEI 33. nr.560 LEI 238. bl.1.8. nr.C 4. str.38. sc.Zizinului.C. et. nr. bl. sc. nr. bl. nr.D. sc.B.12.600 58.5.Iasomiei . nr. ap. nr. nr. str.041. sc.757. str. ap. ap.1. bl. bl. et.29.41. sc.C. j .1.Maior Cranta.3.7.Republicii. nr.14.Ovidiu.19. jud.B-dul Garii.Zorilor. str. ap. jud. ap. jud. ju Braşov. ju Braşov.190.000 LEI 95. ap.640. str. bl.C 22. et. et. str. nr.1.106.Braşov Braşov. j Braşov. ap. sc.1. bl.12. ap.19. sc. jud.C 22.BANESIU S.12. ju Braşov.454. str.4. ju Braşov.26. bl. jud. bl. et.1. ap.Braşov Rupea.114.320 LEI 11.3.2.440 LEI 30.D.1. Braşov.Braşov Braşov. Braşov.513. str.930. sc. ap. nr. bl. bl. et.Lamaitei. bl. str. jud.299. bl.49.4.Braso Braşov.1. jud.Braso Braşov. sc. ap.1.C.405 E A.867.Bras Braşov. jud.3. sc.281. sc. nr.26.69.C. str.597.000 LEI 8. et.Zizinului. sc. et.Braşov Braşov.2.Braso Braşov. sc.1.25.6.B. et.Lunga.Braşov Braşov. et. et. sc.Braşov Braşov.1.1.33. str.500 2. jud. bl. et.497.41.C.2.16.215.Braşov Braşov. j Braşov. str. et.200 LEI 25. nr. jud.Braso Braşov.B Braşov.9. ap.1.Jepilor .B-dul Victoriei. ap.160 LEI 41.38. bl. ap. str.104. sc.5. jud. ap.Braşov Braşov. jud. nr.2.Branduselor .120 15.Zorilor.B.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20.Braşov Rasnov.000 LEI 5. nr.305. et.092. str. ap. et.8. sc.1.4. ap.Uranus.1.Braşov Braşov. jud.15.074. str. sc.8. nr.17. str.509. ap.49. str.Br Braşov.1.B. ju 12. et.180. jud.300 LEI 153. str.1.2. Braşov. sc.3. str.744.15 Noiembrie. str.400 LEI 46. bl. str. jud Braşov. bl. nr.1.12. nr.69. str.1. et.Metalurgistilor. str.B.4.625 LEI 47.72.38. bl. jud.40.711. nr.87.D.104. et.B.B.2. nr.Independentei.D.280 LEI 16.12.12. ap. jud. ap.5.232.19.7.1.000 5. str.000 LEI 114. jud.000 54.629.D. str.985. bl.Apollo.A.78. bl. et. et.120 LEI 20 .4. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I.Grivitei.25.186. nr.840 LEI 38.

366. C?LIMAN LAUREN?IU jud.46. nr. bl.11. ap.E. et.D 9.124. bl.33. str.4.1.Saturn.11. jud.B.Bras Braşov. ap. et. bl.3.A.Mircea Cel Batran.Branduselor .17. nr. bl.31.280 LEI 1. bl.A. str.4. nr.800 LEI 24.500 LEI 201.43.14. bl.000 22.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164.2.6. jud.33.1 K.200 LEI 78.5.360 LEI 46. nr.Braşov. jud.Braşov CIOFU SONICA Braşov.15.Cucului. str. str. bl.25.37.2.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov.906. et.A.775 LEI 18. et.22.D.11. str.4.Braşov Braşov. str. nr. sc.76.114.1.Razboieni.5.22.308.7.Avram Iancu .6. et. str.4.B. nr.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. ap. str.3.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov.275 124.076. sc.2. CHI?EA VIORICA jud.Ecaterina Varga.Bras Braşov.Braşov Braşov.000 91.12.566. bl.Tansilvaniei .B-dul Grivitei. CARAGEA LAURENTIU ap.417.B. sc.A. jud.29.Braşov COL? MARIA Braşov.Razboieni.1.4.143. C?MPIAN TOADER jud. nr.1.50. ap.36. BULARCA MARIA jud.7. ap. str.Br CĂLIN ELENA Braşov. ANGELA jud. bl. nr. et.Braşov CHI?U I. et.6. str.13.Braşov Braşov.14. nr.60. CIRSTEANU I. str. nr. CAZACU MARIA jud.597. sc. et.216. nr.Nicopole.400 LEI 27.254. str. sc.33. str. sc.P.455. COSTEA VALERIU jud.200 75.253.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov.43.Braşov Braşov.22. et.610.9. ap.64. str.Br Braşov.20.470.26. str. jud.7. sc.4. ap.640 90.800 LEI 6. sc. bl.12.Apollo. CHEBAC SOFIA jud. jud.203.933.1.6. bl. str.197.7.1. A 6.20. ap. sc. bl. nr.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.34.Braşov Braşov.323. nr.8.3.200 LEI 47.802.A.255. str.2.Fagarasului.A.614.Padina.200 LEI 68. str. Braşov. et.223. sc.320 LEI 10. CIUC? ALINA jud. ap.595. bl. str. Braşov. bl. et. sc. nr.3.600 LEI 67. nr.371.Br COL? CRISTINA Braşov. ap.B-dul Victoriei.20.Zizinului. et.43.B. nr.Bras Braşov. str. COSMESCU TUDORA ap.15.440 LEI 194.B-dul Stefan Cel Mare. str. nr.Timis Triaj.20. jud. ap. et. nr.800 LEI 57. jud.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov.500 LEI 30. et.4.Calea Bucuresti.1.B-dul Garii. COMAN LUDMILA ju Braşov.33. str.890.Alexandru Petöfi.A.19. nr.2.Bras BULARCA GHEORGHE 10. nr.8.Noua.421.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov. et. COL? AUREL jud.224. nr.400 LEI 71. MARIA Braşov. str. str. bl. str.960 58. str. bl.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov. ap. nr.2. nr.16.33.47. jud. ap. str.Calea Bucuresti.466. et. nr.Braşov Braşov. et. et. str. nr. bl.Braşov Braşov. nr.497. sc.6. nr.6.Nicolae Balcescu.022. et.600 LEI 21.1.600 LEI 21 . et.13. ap. str. str. sc. ap.000 LEI 140.Braşov Braşov. ju Hoghiz.8. jud.Lamaitei. str. et.440 LEI 53.B-dul Grivitei.290.271.720 LEI 287.E.169. str. str. sc.B-dul Grivitei.10. jud. bl.994. CHIFOR ROMELIA jud.5.068. sc. jud. ap.880 84.33. sc.D.42. CHIRILĂ TUDOREL jud.Lamaitei. nr.Braşov COC ADRIAN Haghig.Ciprian Porumbescu. jud. ap.Victor Babes.Harmanului.A.800 LEI 8.Iuliu Maniu.900 5. sc. COL?A IOAN jud Braşov.Aleea Petuniei.1. ap.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov. jud. CHI? IULIU GHEORGHE ap. C?RJOESCU LUCIAN jud. jud. ap.192.934.90.Braşov Braşov. bl. nr.61.200 LEI 253. et.400 16. sc. ap. ap.B-dul Victoriei.Br Braşov. nr. nr. ap. bl. nr.B. str.000 LEI 31. str.9. nr. nr.B.2. CHIRCU CONSTANTIN jud.Calugareni.295.4.

9.33.720 LEI 58.19.55.47.8.17.A.Braşov DINU GABRIELA Braşov. bl.7. et.106.4.960 LEI 6.Tudor Vladimirescu. nr. str.27.Braşov Braşov. str.040 LEI 5.37. ap.360 LEI 46. ap.B.525. str. str.A.120 LEI 17.E 29.66.Strungului. ap.117. bl. sc. sc.5.240 LEI 25. bl.12.Saturn. sc.20.25. et. ap.2. bl. sc.21. CSAVASI TIHAMER ap.640 LEI 27.512. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.A. str. CSAVASI MELINDA ap.P 12.2. sc. str. str. bl.10. str.Tudor Vladimirescu. et.Bra DAN CAMELIA Braşov.304. nr. DR?GHICI CONSTANTIN jud. str. IULIAN jud.B.920 LEI 6.1. ap.11. ap.B-dul Garii.5.7.4.Visinului. ap. str.4.Braso DINU ELISABETA Braşov.571. sc.17. nr. jud. et. CRISTEA ELENA jud.Neptun. ap.2.34. ap. nr. nr. str.Braşov Braşov. et. ap.520 LEI 81.32. sc. et.Parcul Mic.3. nr. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov. jud.27.200 LEI 101.23. nr.Freziei.Unirii.14. ap.Saturn. ap. bl. str.Braşov Braşov.Braşov Braşov. str.600 LEI 12.A. nr. ap.17.Buzau Braşov. bl. nr. str. sc.2. bl. ap.4.2.44.B-dul Victoriei.000 LEI 24.37.1.912.600 LEI 8.4. nr.1 A. str. et.480 LEI 154.240 LEI 57. jud. jud. bl. ap.27. bl. et.D 1.15. nr. bl. et.Saturn. nr.8.A.2.88.954.005.Braso Braşov. sc.3. nr.560 LEI 90.19.143.A.Braşov Braşov.3. DAMIAN VASILE MIHAI jud.6. str. bl.7. str. et.2. et. et.236. et. bl. bl.13.760 LEI 269. nr. sc. nr.7. nr. jud. bl. str. ap. nr.12.C.200 LEI 54. CRĂCIUN GEORGETA jud. bl. sc.9.070.10. DR?GHICI ION jud.2.A.Brându?elor. CRISTEA GHE.B-dul Garii.925 LEI 101. et.6.930.46.A.Braşov Braşov.Br Braşov. et.842.400 LEI 27. ap.127. sc.175.14.920 LEI 15.1. bl.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului. nr.040 LEI 84.12.2.Carpati. Braşov.2.000 LEI 7. bl. bl. nr.9. bl.000 LEI 7. ap. str. et. et.763. str.29. et.400 LEI 22 .C.B-dul Victoriei. DAN CRISTINA ap. nr. nr. str.E 29. et. jud.D.Bra Braşov.28.Braşov.Aleea Petuniei.Independentei.6.Zizinului.B.D.Saturn . nr. nr. sc. nr. sc.Braşov Braşov.320 LEI 11. ap. CRISTOLOVEAN LIVIA jud.900 LEI 122.097. bl. nr. ap. bl.333.13.366.11.12.11. ap.6.Bra Braşov.5.238.Carpati. bl.159. sc.22. ap.97.A.Zizinului.Strungului.968.B.37.16. str.493.B.6.B-dul Victoriei. ap. sc. DINU CONSTANTIN jud. nr. str. et.000 LEI 5. DIMA DIDINA jud.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov. ap.153.A.Bra Braşov.Braşov Braşov.194.320 LEI 477. ap.4. ap.860 LEI 9.19.A.Mierlei. sc. sc.152. sc. DRILEA DUMITRU jud.1 Decembrie 1918.3.17.7.024.C 16.45.6.3. sc. str.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov.27.3.Braşov Braşov. sc.1 Decembrie 1918.12. nr.013. sc. nr. str.2.1.853. str. CROITORU MIRCEA ju Braşov. DRAGOMIR GHEORGHE jud.Braşov Braşov. str.Lamaitei. str. et. bl. ap. bl. DIACONU CONSTANTIN jud. sc. j Braşov. bl.949. et. jud.7. jud.Carpatilor.Tampei.7.200 LEI 1.979.750 LEI 48. str.Braso Braşov.704. nr.D. DRAGU ALECU Buzau. sc.290.Braşov Braşov. DOLOIU PAUL jud. ap.Brazilor.129. nr. et. ap. COSTIN GRIGORE 204.A. nr. str.E 9.6. et. nr. j DAMIAN ANA Braşov. DAMIAN VASILE jud.17.3. bl.941. str.9.300 LEI 34.143. str.Pârâului. D?NU?? DAN jud.816.777. jud. et.A. CRI?AN IOAN jud.304.34.A. et.8.1. str.

nr.733.B FOCA ELENA Sacele.25.3.9.347.17. et.2. str. str.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov.A. ap.35.A.Molidului.11. bl. G?RLEANU IOSIF ap.A. str. jud. nr.000 LEI 15.A. DUMITRU TEODORA jud. bl.6. bl. bl. sc. et.1.A.41.Braşov Braşov.Traian Vuia .A.1. et.000 LEI LEI LEI LEI 31. nr.9.53. jud.Valea Cetatii.160 52.869.Braşov ENE STANA Braşov. ap.Dobrogeanu Gherea. str.000 LEI 15. str.783. sc.Principala.Braşov Braşov. et. bl. nr. str. ap.A. nr.A. et. nr.3. str. ap. et.Bra GHI?OC RAISA Braşov. jud.14.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov.10.Victoriei .Ion Creanga. et.000 46. sc.Calea Bucuresti.3. nr. nr.19.D.477. nr.jud.9.720. sc.408.297.227. GHIOCA MARIANA jud.4. str.480 LEI 134. bl.15.B-dul Garii. et. nr. Braşov.A.A.57. nr. ap. DUCULET G.278.3.3. bl. ap.162. sc.13 Decembrie. ap.378.Simion B?rnu?iu.4.674. str.22.4.Codrul Cosminului.062.35. nr. ap.Avram Iancu .82.Br Braşov.4.4. bl. DUMINICESCU EMESE jud.23.270. bl.400 9.52. nr. nr.Castanilor .600 LEI 88. nr. nr. jud. bl.39. et. FLE?ARIU LUCIAN jud.1.B.8. str.3.98. str.Braşov Braşov.Braşov Braşov.76. ap.Suisul Castelului .20.000 LEI 119. sc. et.223. jud.Galaxiei. nr.4. ap. bl.750 LEI 103.11.2.C 1. GHEORGHE jud. nr.Ion Creanga. sc. jud.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.1. et. str. str.101 A.1.Braşov Braşov.26.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov. DUMITRU MOISE jud.Garcinului. str.Zizinului.645. ap. str. nr.A.320 LEI 158.Codrul Cosminului.5.664.040 LEI 30.300 15. nr.17.949. sc.2.Braşov FODOR ANDREI Braşov. jud.57.550 LEI 9.88.Braşov Braşov. jud.94. jud.2. sc.899.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.600 6. FODOR MIHAELA DANA ap.558. 840.42. str. bl. ap.B.400 LEI 25. et.6.5. ap.Zizinului. et.930. GHERASIM ELENA jud.000 89. EGEI MIHAIL ap. DURAC DACIANA ELENA jud. str. FLE?ARIU GHEORGHE jud. sc. et.B-dul Victoriei. ap.16.B 15.1.960 LEI 8. str.Braşov Braşov. nr. nr.443.228. jud.Zizin. et.3. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud. str. j Braşov. str. bl. ap.Braşov Braşov.Zizinului.B GHIMAN GHEORGHE Braşov.413.14.363.6. sc.558.401 A.427.K 8.Braşov Braşov. nr.Harmanului.1.Dobrogeanu Gherea. et.947.5. bl. str. ap. nr.934.P. jud.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.920 LEI 55.650 LEI 24. str. nr.Prunului .4. sc. GERGELY LAJOS ap.6.Bra Braşov. et.500 LEI 34.098.179. sc.A.Tudor Vladimirescu.15. sc.Berzei.74.292.A. sc.457. nr.160 LEI 23 .2. str.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov.35.29. str.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.000 LEI 322. sc. jud. et.E. ap. str. str.8.100 116. str.21.Agricultorilor. ANA jud. et.Bra Braşov. ap.Rozelor.17.19.6. ap. str.4.39. bl. str. ap. ENE GHE. nr. jud. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. F?TU EMILIA jud.160 LEI 15.A 7.3. nr.130. nr.2 Braşov.2.Tudor Vladimirescu.Braşov Braşov. bl. str.2. nr. bl.Iasi Braşov. G?DEA CONSTANTIN jud.100 LEI 45.Braso Braşov.670 LEI 164.3.200 35. FUIOREA GHEORGHE jud. sc.A. FILIP CORINA jud. str.4.125 LEI 101.960 LEI LEI LEI LEI 56. nr. jud.Braşov Galati.400 LEI 51. sc. nr. bl. et.8. ap.7. bl. str.A 37. str.680 15.040 LEI 12. bl.5 A.21.Ion Creanga.600 LEI LEI LEI LEI 53. ap.Galat Fagaras. bl.Braşov ERMIL LILIANA Braşov.C. sc.14.3 A.88.

268.Bras Braşov.3.C. ap. sc. str. sc.39. bl. nr.280 LEI 36.6.965.135.7. nr.017.2.624.Grivitei. str. str.Teius. bl. sc.563.Brazilor.2.B-dul Garii.Braşov Braşov. nr.Braşov Braşov.22.20.2. jud.000 LEI 32. str.A. et.Braşov Braşov. ap. str. str. nr. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov.304. jud Braşov.28. str.3.146. nr.Braşov Braşov.C. nr. bl. str.A.11. jud.560 50. str.720 LEI 135.Nicolae Balcescu. nr.640 LEI 4. sc.6. ap.12.000 15.A. str. sc.10. str. str. bl. jud.B-dul Stefan Cel Mare. nr. jud.474. et.Bra Braşov. et.200 31.2. jud.18.000 135.680 LEI 271. jud. ap.840 LEI 2.744.078.Valea Cetatii. Braşov. nr. jud. et.86. str. nr.Braşov Braşov. et.B-dul Garii.1.24.1. jud.28.3.C 3.86. jud. nr. jud.1. nr.Braşov Braşov. str. MARIANA GOGU I.60.Sarmizegetusa.400 30. ap.260 LEI 639. nr.B 25.000 105.Fantana Rosie.De Mijloc.40.875 10.295.6.2.160 LEI 37.535.696.C 2. ap. jud.Braşov Braşov.1.Piata Sfatului.Tudor Vladimirescu. jud. jud.600 LEI 10. bl. jud.618. ap.Calea Bucuresti.986. nr. str. sc. ap.600 LEI 12.186.Prunului .18. str.2. ap.86.Mestecanis . str.Grivitei. nr.750 LEI 128.2.C. bl.C. sc.D. str. nr.Bra Braşov.Braşov Braşov.000 LEI 8.Brazilor. str.Visinului. ap. str.12. str.339. ap. sc.4.000 21. sc. ap.10 A.B-dul Victoriei.7.Lunga. nr.28. ap.B.825 LEI 10. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.335. et. sc.Braşov Braşov. jud. bl. sc.6. nr. ap. nr. ap.Braşov Braşov.680 LEI 24 . str.Braşov Braşov.600 LEI 14. nr. str.2. bl. sc.051. et.Bras Braşov.11.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.5. bl.Savinesti. jud.6/2. str.5.4.6. nr.302.2.Bras Braşov. jud.10 A. et.12. nr.12. nr. ap. nr.2. ap.379.550.4.Braşov Braşov. ap. jud.11.A. nr. str. bl.603. bl. et.632.Valea Cetatii.B 25.A. jud.12.II. str.164. nr.12.Branduselor .87.2.33.372. bl.12.3.13 Decembrie.Braşov Braşov.Bra Zarnesti. nr.1.Bras Braşov. sc.343. bl. et. sc. nr.247.30.119. et. nr. et. ap. nr.35. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A. str.417. ap.54. ap.000 31.Bras Braşov.Grivitei.Mare.146.360.16.20.De Mijloc. nr.Mestecanis .Braşov Braşov. et. str. jud. str.Braşov Sanpetru.20. et. jud.Braşov Braşov.18. jud. Braşov.Spartacus.9.3. ap.147.12.000 LEI 17. str.000 LEI 25.2.4. str. nr. bl. nr.Braşov Rasnov. nr. nr. jud.920 LEI LEI LEI LEI 88. ap. str. ap. ap.800 25.017. str. et.400 5.12.6.11.2. ap.Braşov Braşov.II. ju 284. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.Rahovei.673. jud.220. nr.A 35.060 LEI 5.884.Piata Sfatului.13 Decembrie.Nicolae Balcescu.302.4. jud. et.Br Braşov.271. et. jud. bl. sc.Florilor. bl.A 35.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.B. ap. jud.3.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10.5. str.600 LEI 20. et.800 99.018. jud.600 LEI 21.000 LEI 65. str. et.2. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z. jud. bl.18.106.2.Braşov Braşov. jud.6.225.Braşov Braşov.C.Bra Braşov. bl. jud. j Poiana Marului.2.Colinei.Braşov Braşov.Braşov Braşov. jud.26.704.26. str.B-dul Victoriei. et.558. sc.D.920 LEI 257. nr. str.930. et.

82.Fagarasului. ap.392. sc.654. jud.17.860.700 LEI 27. sc.2.000 102. nr. str. LURTZ IOAN LEVENTE jud.13. nr. et.71. LEMNARU TOMI?? Braşov.006.4.C. bl.225.693.20.9.800 LEI 51. nr.A. j Braşov.240 LEI 44. ap.67.800 LEI 55.730. str.960 24. bl.031. ap. et.A. str. et.Republicii.000 22.14. bl.8. str.869.Braşov Braşov.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita. jud. et.340.Braşov Braşov. nr.6. str. sc. str.194.793.19.865.Braşov MATEI VIRGIL Braşov.Braşov Braşov.P. bl.30. nr.104. nr. str. jud.733.45.510. sc.Crisana.Republicii .Berzei. bl.Braşov Braşov.880 LEI 12. LURTZ IOAN jud.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.Prahova Braşov. ap. MARCU N.4. str. ap. bl. LAZĂR CORNELIU jud.A.360 LEI 15.720. et. ap.1.Cimitirului.226.4.17.Crisana.C.9.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32. JURAVLE SILVIU jud.310.B KUCSVAN IOSIF Sacele.982.5.Mihai Kogalniceanu. bl.59.7.510 10. str. bl. jud.380. nr.720 LEI 40.A.11. str. bl.3.Mures KERCIU RODICA Sinaia.120 LEI LEI LEI LEI 15. bl.Bra LAZĂR MANOLE Braşov. jud. et. nr. str. str.Braşov MATYAS GH.000 LEI 92.560 LEI 31.780 LEI LEI LEI LEI 82. sc.370 4.6.160 LEI 75. ap.Hortensiei. jud.36. bl.3.548.8. str. str. et. MARINESCU PETRE jud.364. str. bl.Zorelelor. str. sc. jud.C.38.Braşov Braşov.600 13. str. ap.6.Dobrogei. jud.A.15.10. nr.6.5.600 64. MARI? GHEORGHE jud. LEAHU EUGENIA jud. jud. nr.889.45. str.000 LEI 32. MARIA jud.B. str.51.Zizinului. MATEI MIHAIL jud. et.Independentei.14. jud.443. nr.Republicii. LURTZ IOAN LEVENTE jud.9.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.1141.Crisana.928. ap.Braşov Braşov.Cocorului.Dealul de Jos.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.Braşov Braşov.710 41.Braşov.2.10. nr.2. str. jud.B. bl. str. sc. sc. str. sc.1. nr. jud.Braşov Braşov. MARINESCU SEVASTIŢA jud. nr. jud.680 LEI 28. sc. bl. M?CIUC? CORNELIU ap.520 LEI 89. ap.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov.474. jud. ap.Ecaterina Varga. nr.400 LEI 11. ap. ap. ap.Ferigii. str.520. bl.Neptun.59.10.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov.1B. str.B. bl. nr.L.B. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. ap.12.36. nr. ap.3.10.B. ap. str.Braşov Braşov. nr.488. nr.39.800 LEI 66.5.920 LEI 42.3.B.Braşov Hoghiz.Neptun. sc. et. nr.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.Braşov KERESZTES EVA Budila.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.Cerbului.Braşov MATYAS VIORICA Budila. GHEORGHE Budila.Braşov Braşov. str. et.720 50. nr. KRAUS FLAVIA HERMINE jud. nr.33. et.876. str. jud.Mare. bl.Drumul Cernatului.116.Dealul de Jos.Bras MATEI LEONORA Braşov. ap.Fagarasului. ap. nr.6.Crisana.B. jud.18.800 LEI 103.996.15 Noiembrie. str.2.33. str.Ioan Slavici. nr. str.32.12.7. Babes. nr. et.971.Tudor Vladimirescu. et.800 LEI 23. nr.000 LEI 86. GHEORGHE Budila.45.B-dul Victoriei. sc. jud. nr.B31B.26. bl.850 LEI 61.2. nr.5.671.5.P. nr.10.Viitorului.A. str. nr. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap.Braşov Braşov. j MATYAS F.51.45.Valea Cetatii.772. jud. str. str.Braşov Braşov. et.Braşov Braşov. str.C25. KEREKES ANDRAS jud.800 LEI 25 . jud.50. jud.781.6. sc.3.860.Ioan Slavici. nr. sc.768.3.661.Fagarasului.17.350 LEI 3. str.E. str. nr.Br Braşov. sc. et.Braşov MATYAS FRANCISC Budila.2.000 LEI 14.B.751. str. bl.1.905. MARCU CRISTIAN GEORGE jud. sc. nr. bl.6.7 Izvoare.520 7.33.A.440 LEI 163.

ap. sc.Calea Bucuresti.Braşov Braşov.84.23.960.G-ral Mociulschi. str.200 LEI 128.560 LEI 34.C26. jud. NAGHI MARIA jud.14.960 LEI 77. ap.240 17.A4. M?NZAT MARIA jud.B.3.761. str.5. ap. bl. ap.10.14.2.A. bl.Braşov MORARU MARIA Braşov. et.1. str.040 LEI 435.Ciprian Porumbescu.15.600 LEI 21.14. str. MORO?ANU RODICA ju Braşov.Crisan. str. ap.D. et. sc. nr. ap. sc.35.2.715. bl.38.5.P. sc.Partizanilor.5.12. nr.387.466.17. NANU MARIN jud.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.949. str.Zizinului. bl.461.1.A.008. et. sc. nr. sc.Saturn.401.7. bl.C1D.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov.13.849.B-dul Garii. nr. M?RGINEANU MARIUS jud. jud.A35. ap.Mestecanis .Braşov 53.960 LEI 105. ap. bl.7.934. Braşov.Jupiter.Nisipului De Jos. MEREU?? EUGEN ap.400 LEI 49. bl.D. bl.19.6. ap.Muncii. bl. ap.325 LEI 48. sc. et. bl.2. str.200 LEI LEI LEI LEI 26 .680 130. MEREU?? IONICA ap.8.A. ap. MORAR GHEORGHE jud. nr. str. sc.Bra Braşov.B Braşov.8.Zizinului.Harmanului. NEAGOE NICOLAE jud. nr.726. ap.3.13. ap.3. ap.13. et. MUNTEAN CONSTANTIN jud.Braşov Braşov.214. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud.36.Vasile Alecsandri.Bra Braşov.19. et.560 LEI 21. ap. ap.A.150.160 LEI 143. nr.Bras NECULA EMMA Braşov. nr.Mestecanis . str. nr. MORAR ANA jud.D10. nr. et. nr.7. jud.G-ral Mociulschi. bl. et.69. MINEA N.46. nr. et. jud. nr. ap.A. str. str.18. NAGY LAJOS jud. bl. ap.4.Bras NACU VALERIU Braşov.B Braşov.Bra Braşov. str. ap.A. sc. nr.Braşov Braşov. str. MOLDOVAN STELA jud.A. nr.Ciprian Porumbescu. ap.Saturn.12.Partizanilor.97. nr.8. et. sc. bl. ap.CFR.12.3.571. jud. str.A.Zorilor. str. bl. sc.96.200 215. GABRIELA jud. ap.600 LEI 13.20.A.90A.360 LEI 75.2. bl. bl. bl.B.7.7.092.1. str.6. sc.308. sc.051.000 LEI 162. jud.280 LEI 132.800 LEI 642.12.Braşov Braşov.Calea Bucuresti.264.15 Noiembrie.098.5. str. nr.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov. MIHALCEA BEATRIX Braşov.10.997.840. str. bl. sc. nr. MIHALCEA IOAN jud.573. nr. nr.1.B.Bras NAN GHEORGHE Braşov.Valea Cetatii.3.D. et.3.650 LEI 22.750 LEI 33.264. MO????IANU GH.Cocorului.Carpenului.501. nr.080 LEI 9. ap.44. bl.2.600 LEI 18. nr.920 LEI 6.1. ap.1.Nucului. ap.2. et. nr.200 LEI 72. ap. MOISII AURELIA jud.Alexandru Vlahuta. ap.104. et.877.Braşov Braşov.7.320 LEI 32.6. sc.1. et. str. et.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov. jud. jud.17D.5. sc. nr.151. str. MOLOCIA ADRIAN jud. et. bl.Braşov Braşov. MOCANU ION jud. ap. nr.687. nr. str.Muncii.120 LEI 107.12. nr.250 LEI 23. str.206.Braso Braşov.11. nr. bl.3. IOAN jud.325.Bras Braşov.D.14.B Braşov.Braşov Braşov. str.10. MORARIU OCTAV jud.229. str. sc. sc.3. jud. et. bl.Braso Braşov.153. nr.4. sc.24. str.1. et.Laminoarelor.203. nr. sc. str.A.7. nr. str. MOCANU OVIDIU IONU? jud.050 LEI 8.505.760 LEI 39. str. bl.3. ELENA jud. str.1.226.Bras Braşov.440 LEI 7.3. bl. str.B-dul Victoriei. et. MOISII ANTON jud.528.3.2.A35.B-dul Grivitei.290 LEI 38.C.2.Braşov NECULAI MARIA Braşov.12.28.Braşov.A.1.6.44.350. nr.18.B Braşov. sc.624. bl.20. et.B Braşov.Bra Braşov.300 LEI 8. str.A.B.20.586. str.4.

jud. sc.B-dul Grivitei. ap. bl.3.41.B.1.7. str.A. str.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov.291. bl. et. str.38. et. str.000 LEI 9.1.Branduselor . nr.17.483.228.38.1.863. Braşov.B.Bras Braşov.Branduselor . bl.720 LEI 15.41. nr.B Braşov.Dobrogeanu Gherea. nr.Independentei. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.Harmanului.23.M. OLTEANU Ştefan jud.55.671.Ciumernic.Braşov OLARU MARIA Braşov.197.3. jud PARASCHIV IOAN Dacia.310B.74. sc.1. jud.200 LEI 64. ap.000 LEI 15.Oltet. ap. nr.Paraului.A. nr.Braşov. bl.310B.Brazilor .5. nr. bl. et.520.B OPREA DANIELA Braşov.1.440 LEI 47. PAIC M. str. str. jud.B.Braşov Feldioara. nr.2.10. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. jud.Braşov Braşov.11.650. jud. jud.000 LEI 15. str.E2.372.5. bl. str.070 LEI 7. nr. sc. nr. jud. nr. ORZAN VIORICA jud. IOAN jud. str. str. ap.3. ap.74. PALADE SAVINA ju Braşov. ap.27. ap.A14. str.021. sc. nr.B-dul Garii. bl. str.515.000 LEI 103. nr. jud.55. NOVAC FLORENTIN ap. NI?ULESCU MARIANA ap.41A.13.2. sc. str.Braşov Braşov. str. bl.Braşov Braşov. str. bl.560 LEI 2.3. jud.10.Bobului.31. jud. ap. CORNELIA ap. sc.Braşov NISTOR VASILE Braşov.Paraului.2. nr. nr.7. jud.942.400 LEI 16.M.144.260. sc.1.B Braşov.227.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov. ap. NISTOR A.352.Harmanului.002.2. nr. nr. str. str. str.Saturn.400 LEI 32.17. et.38. Teusch.A.70.A. nr.37.600 LEI 5.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov. nr.30.10.240 75.Bras Braşov.D.A.A.650.92.227.Poienelor.16.720 1.610. bl.1.252. nr. str. str. sc.000 LEI 27 . NOHAI DUMITRU jud.47A. ap.Braşov PÂRVU MARIA Braşov. NISTOR V.1.4. NOVAC CRISTINA ap.800 10.000 LEI 32. jud.B.720.Harmanului. bl.211B. sc. nr. str. str. et.14. jud. Teusch.10. OPREA AUREL jud. IOAN jud. et.Prunului . str.558.855. bl.Macului. str.174.175 LEI 13.7. sc. str.A14.632.A.571. nr. nr.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.853.174. str.Braşov Braşov. NOHAI MARIA jud. nr. nr.112. nr.Piata Sfatului.31. nr. bl. jud. str. et. jud. str. ap.667. sc. ap. sc.Branduselor . nr.29.Braşov OLARU TRAIAN Braşov. bl.400 LEI 103.B Braşov. Braşov.19. OLTEANU STANCA jud.25.11. bl.987.12.B OPREA AURELIA Braşov. str.Libertatii. str. et.2.47A. bl.B OLARU IONICA Braşov.4. Braşov. et. bl. et.000 19. et. bl. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91.5.720.A.6. TUDORA jud. str.800 LEI 17. et. et. nr.22.400 LEI 933. str.15 Noiembrie. ap. bl.Maior Cranta.70A.440 LEI 14. ap.B-dul Victoriei. jud.16.Oltet.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov.70.9. ap. sc.A. sc.Braşov Braşov.23. bl.080 LEI 40. sc. bl.Dobrogeanu Gherea. jud.B.2. et. nr.12.88. ap.393.D.10.670 LEI 40.696.A. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.Bras Braşov.281.480 LEI 4.7. et. OPREA AURELIAN VASILE jud. jud Braşov.70A. bl.331. ap. ap.3.1.2. et.5.750 LEI 243.B. et. nr.4.Lunga.Branduselor .13 Decembrie.Br Feldioara. nr.600 LEI 10.5. str.C. et.E. ap. NOHAI VASILE ap. nr. ju Braşov. nr. str.43.A.360 LEI 155.22.Principala. sc.A. sc.763.G-ral Dumitrache.400 LEI 23. et. str.23. sc. sc.222. sc.153.100 LEI 10.13.1. nr.Brazilor .B.20.Covasna Braşov. sc. bl.920 14. PANAI?OAIA ION ap.5.415. OLOVINAR GHEORGHE jud.28.7. nr.Braşov Braşov.200 LEI 77. sc.558.1.400 LEI 121. et.10.

nr.281.970 31.4. sc.683. nr.Bra Braşov.Braşov Braşov. jud.20.346.Braşov Braşov.320 42. ION POPESCU ELENA POPESCU G.B-dul Grivitei. str.264.A. ap.A. ap.Braşov Braşov.B-dul Garii. jud.445.Macesului. str. sc.Braşov Braşov. nr.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. jud.515. str. et.400 10. bl.39. nr. ap. str. nr.306. nr. et. nr.C.869.Braşov Braşov.Minerva. ap.2. nr.21.Agriselor. str.Bra Carpinis. et.A. str.4.186. ap.80. bl.3.450 LEI 5.B. ap. et.9.Braşov Braşov.B10. ap.1.20A.3.Aleea Ep. ap.004.19. sc.890 LEI 5. nr.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. bl. ap.512. nr. et.8. ap. jud.Avram Iancu .Bras Braşov.20.Braşov Braşov.20. j 40. jud.2.770 39. jud. ju Braşov.10.3. sc. jud.11.600 86. ap.000 LEI 3.401.Popa Sapca.80. jud. nr. nr.4.1A.525.686. Braşov.3. bl.372.760 LEI 42.918. et. nr. nr. sc.3.300 LEI 12. sc.20.271. sc.320 LEI 48.348.26.4.8.23. Buzoianu.Dobrogeanu Gherea.Col. bl. bl.45. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.510 LEI 15. sc. ap. str.000 316.124. bl.B-dul Victoriei. nr.2. str.Braşov Braşov.674.Ciobanului.116. nr.8. nr.7.227. bl.21. Popelea.755. et.Zizinului.8.48.7. bl. nr. bl.Maramures Braşov. ap.13. str.C27. jud. str.8.22. ap. bl. str. bl.A.1.A. str.Braşov Braşov. jud.4.G-ral Mociulschi.271. jud.124.Dobrogeanu Gherea.6.200 11. jud.000 LEI 28.525.27.20A. et. bl.2. str.Braşov Braşov. jud.7.B.A18.600 LEI 69. et.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35. nr. str. sc. str. nr. ap.Br Sacele. ap.610.568.S23. str.10.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10. et.B10.122.2B.391.Braşov Braşov. ap. ap. str. jud.55. str.25. nr. jud. jud.20.000 37.A.200 LEI 30.B. sc. sc.000 13.Braşov Braşov. nr.8.B. jud.000 LEI 5. jud.Col. sc.44.4. Buzoianu. sc.A. str.20A.Braşov Braşov. str. nr.840 4. sc.Bronzului.B. bl. nr. jud.12.Avram Iancu .4.191.000 LEI 2. str. et. nr.Mircea Cel Batran. ap. nr. str.Braşov Braşov.7A.160 LEI 64.852.Saturn. jud.B.11.10.24.920 90. sc. jud.A.2.800 LEI 46. str.250 LEI 56. str. sc.B10. str. ap. nr. str. str. str. nr.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. sc.48.1.37. ap.Valea Cetatii.80.9.550. ap.6.Bras Calinesti. et.372.Bras Braşov. nr.994.000 LEI 31.400 LEI 28 .Braşov Braşov.160 62. bl.Gloriei .339. j Braşov.B.Braşov Braşov.000 LEI 93. str. Buzoianu.Braşov Carpinis.Braşov Braşov.918.38. jud.C.Crisan.F.041. ap. jud. str.4.6.Braşov Braşov.9 Braşov. str. ap. sc. bl.Codrul Cosminului. jud.55.445. et. nr.Braşov Braşov. jud. nr. sc. bl. bl.B. str. jud.967. sc.A5.Enuparului.79.422. et.120 LEI 10.316. Braşov. ap. jud.1. bl.2. jud.483.384.1. et. jud.Braşov Braşov. nr. bl.Dobrogeanu Gherea.Col.120 LEI 269.Uranus. Braşov. bl.Apollo.Apollo.Braşov Braşov. et.13.G-ral Mociulschi.Bra Braşov.4.Zorilor. et. jud.590 126.232. nr. bl. str.Apollo.1. nr.704.A. nr.

sc.6.960 LEI LEI LEI LEI 24.18A.Castelului. jud.145.1.B. ap.640 LEI 21.300 5. sc.000 14. str.483.Jupiter.61.6.27. et. jud.2. str.000.Braşov SZELYES CLARA Braşov.3. nr. sc.918. bl.Lunga. et. bl.1.600 LEI 53.Deda.Branduselor . sc. Şaramet ILIE ap.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.400 20.880 42.4. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov.Bra Braşov. str. SORCOI FLORIN VIOREL jud. str. nr.20. STOICA GHEORGHE jud.5. str. SAVU TUDORA jud. ap.631. str. sc.1.A. et. et.870 LEI 231.4.870 LEI 83.118.Branduselor .20. str.42.Braşov Braşov.B. bl.Braşov Braşov. jud. nr.750 LEI 101. SIMIONESCU Ştefan jud.600. et.36.348.24. str. str.Braşov Braşov. bl.A.277. bl.44.3. jud. bl.Braşov Braşov.840 LEI 26. sc. nr.261.004.501.49.089.A.Braşov Braşov.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.600 15.77.920 20. nr. str. ap.000 LEI 7.450. ap. ap STANCIU VIORICA Braşov. jud.9 Mai.Neptun. nr. str.4.3.Postavarului.4. et. nr. ap.732. bl. et.2.3. ap. nr.105.721. sc. str.10. Braşov. et. STAN GHEORGHE et.Nicolae Balcescu.C.7.080 LEI 29 .800 13. str.Suceava Braşov.Petuniei. nr.25. nr. nr.B-dul Grivitei.045.B-dul Victoriei. ap.901.18.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov.Republicii. et.C.C. str. bl.1. str.750 1.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov.Maramures.160 LEI 60. str.Uranus. et. nr.37.De Mijloc.1.918.80. ap.681.4. bl.Sirul Livezii. ap.Braşov Braşov. str.600 80. str.16.17. jud. nr.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6.800 63.32. ?TEF IOAN jud. et.Braşov STANCU ELENA Braşov. ap. sc.1.758.1. str. SOARE CEZARINA ap.500 13.4.24.A.24. str. str. bl.880 36.Bronzului. jud. str.Braşov Rupea. nr.69.1.4.Traian. nr.920 LEI 59.11.Bra SIMON ALBERT Braşov.467.32. jud.A. sc. str.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov. ap.57.400 LEI 102. nr. nr.920 LEI LEI LEI LEI 6. sc. str. SIMIONESCU ANA jud.Bras SIMON JANKA Braşov.525.640 LEI LEI LEI LEI 93.Spicului.2.043.752. nr.18. bl. nr. nr. sc.32.Neptun.1.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.36. ap. bl.2.4. bl.B-dul Victoriei.975 LEI 3.C.18.6. nr.1.B-dul Victoriei.140. ap. str. nr.41.33. nr. et.157. str. nr. sc. jud.Braşov Braşov. et.Braşov Braşov. bl. nr.1.980.9. str.1. nr.B.786. et.37.11.680 LEI 28. str. jud. nr.8.A.125 LEI 2. ap. nr.89.6. str. ap. et.24. jud. SAVU CONSTANTIN jud.800 LEI 40.558. ap.744. et. bl.Braşov.B. nr. jud. jud.430.255. et. jud.45. nr. bl.7.155. sc.B-dul Stefan Cel Mare. jud.114. sc.Republicii.3.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov. nr.1.Crisan.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46. sc.B-dul Victoriei. str.120.17.6.26.750 14. Şerban RODICA ju Braşov. nr. ap.2.27.Braso Tibeni/com. jud. nr. bl. str.A.599. jud. ap.89.6. str.De Mijloc. ap. ap. str. bl.IL Caragiale. nr.440 40.Spicului. ap.B-dul Victoriei.Saturn. bl.123. Satu Mare.6.7.8.B. jud. str. et.4. nr.44. bl. et. ap.1.Braşov Braşov. jud.A.Braşov Şerban FILON Braşov.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov. sc. nr.000 LEI 76. nr.Braşov Braşov.4.241.Principala.Independentei.3.Lamaitei.114.Braşov SITARU VIOREL Braşov. sc. jud.200 111. str.50. ap. jud.10.187. str. jud. jud. bl.186.24.Vulturului.2.743. jud. ap.400 LEI 10.5. Şerban GABRIELA Braşov.1.000 LEI LEI LEI LEI 43. ap.Braşov STOICA FANICA Braşov.400 20. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.347.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov. str.118. bl.223.300 LEI 108. nr. str.15.054. SIMON CIPRIAN jud.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.9.269.36. sc.Maramures.831. j Braşov. sc. bl.

sc. ap. nr. bl.720.22.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov.818. bl. sc. jud. bl. sc.503. ap.10.000 LEI 68.Bujorului.Alexandru Vlahuta.Branduselor .28.7. ap. bl.12. bl. et. str.4.192.160 LEI 23. nr.D.017. ap. sc. jud.142. bl.Alexandru Vlahuta. nr.Braşov Braşov. sc. nr.200 LEI 11. str.Cometei.Cetatii.D10.013.438. bl.33.26. UDREA EMILIAN jud. ap.B Braşov.1. et.16.102.000 LEI 30 . VOINA ION Braşov.27.409. str. et. nr.200 LEI 88. sc. bl.380. str.836. nr. nr.1. sc.Braşov Braşov.54. jud. str.214.Braşov Braşov.400 LEI 47.133. et.94.3.800 LEI 43.5. str. str.A. Braşov.690 LEI LEI LEI LEI 22. nr. str. et. str. TR?MBITA? CORNELIA jud. ap.800 LEI 22. str.139.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov.1.C.C. et. str.Barbu Lautaru. str.579.12.604. bl. sc. str.30.Lacurilor.A.11. str.855.13.360 LEI 127. ap. bl.10. et. et.Braşov Braşov.990. ap. nr. et.2. sc. TORO ANA ju Braşov.Braşov Braşov.60.Sitarului. nr. ap.Braşov Braşov.4.4.209.5. ap.27.I.9.800 LEI 23. ap.090.8. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.400 LEI 13.128. sc.2. str.169. ap.600 LEI 99.115.Zorilor.133. nr. TOROK ALBERT jud.078.13.1 Decembrie 1918. str. ZAHARIE Ştefan jud.30.4. nr. et. et. nr. nr.680 LEI 549.B-dul Grivitei. et. str. bl. ap. ap.Fanionului.2.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov.92.1.Mircea Cel Batran. bl. sc. jud.Avram Iancu . jud. nr. bl.Piata Sfatului. nr. str. TAMA? MIRCEA jud.8.4. nr.Aleea Violetelor.520 LEI 43. et. et.B-dul Victoriei.Livada Vulturului. TUDORACHE IOAN Braşov.720 79. TIBA IONEL jud. bl.28.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov. nr.38. jud.744.Braşov Braşov. jud. TRESTIAN ALEXANDRU jud.571.B.124. TRONARU MIRON ap. nr.Zizinului.147. nr.6. TURCEA GHEORGHE jud.Braşov Braşov. VASILESCU STELA jud.5. nr.240 98.160. WAGNER ELENA ap. nr. str. ap.Braşov. jud.10.20.2. jud.406.Fagarasului.6. et.520 LEI 41. et. str.Harmanului. UNGUREANU CONSTANTIN ap.A.5.36. ap.403.C.Braşov Braşov.Bujorului.440. et.227.200 LEI 22.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov.63.13.A29. bl. TE?ILEANU TRAIAN jud. bl.120 LEI 30.B.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.16.Braso Braşov.B.2.562.C.49.48.973.7. nr.000 LEI 20.Saturn.25.Zizinului.5.C3. sc.580 17.Braşov Braşov. nr. et. nr. sc.500 LEI 31.34. Braşov. jud.24.Tudor Vladimirescu.Braso Braşov.670 LEI 84. bl.Neptun. str.1.679.250. ap.3.250 LEI 72.000 LEI 35.600 LEI 6.B. ap.18.800 LEI 145. sc. str. str. VASILESCU VASILE jud. sc. TOFALVI ANNA ap. Braşov. str.D.Br THEIL GABRIEL Braşov. bl.1.1.Braşov Braşov. TALABE MIRCEA 271.Prahova Braşov. str. VARTOLOMEI VICTOR jud.B.840 LEI 66. bl. et. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni. bl.10. nr. nr.600 LEI 43. nr.27. str. V?CARU ECATERINA ap.4.208.34. str. ap.2.C. sc.Stefan Mironescu. ZAHARIA IOAN jud. str.845. nr. Hoghiz. ap.A.6.Calea Bucuresti.2.23. nr.A.48. sc. str. ap.8.1.000 LEI 8. sc.A.666.Bra Braşov. bl. bl.43. et.Mihai Viteazu. str.520 LEI 99. sc.Aleea Crangului. et.6.Calea Bucuresti. TOMESCU VERONICA ap.2. TAMA? IOAN jud. bl. et.43. ap. str. et.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. sc. nr.A. ap. jud.483. nr.7.553.140. j Braşov.8.57.3.1.13. str.1.4.4.41A.720 LEI 42.101.Apelor.3.620 LEI 103. nr.B.61. str. bl.7.

720LEI 103. Barna F. AP.C12 .. Sofia B?lici P.3 ANINA.3 AP. STR. VERME? NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.000LEI 25. B-DUL. Florian Baba Ghe. B-DUL. OITUZULUI NR. A. Doru Nicolae Albu P. 2C REŞIŢA. STR. Ana Apostol C.18 . C-tin. SC.7 REŞIŢA.2 AP.2 ET.2 .8.790LEI 20.20 REŞIŢA.7 REŞIŢA. B-DUL. STR.740LEI 53. jud.727.Ioan Slavici.1 REŞIŢA.162. Ion Anton Gh.200LEI 2.45 REŞIŢA.Braşov Bod. SC.666.313. BISTRA NR.190LEI 37. A. Iosif Babiak F. Vergina Ardelean T.600LEI 32. STR. ap.967.D. Ioana Anghi?oiu L. STR. Doru B?jenaru I.9 REŞIŢA. V?LIUGULUI NR. AP.Braşov Braşov.23.18 .640LEI 31.I.000LEI 10. STR. Iosif Anghel D.11 ANINA.B AP.21 BOC?A. AP.CUZA BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. ALEEA HERCULANE BL. Maria Albu N. Lazăr B?de? Ghe. SF?NTA VARVARA BL. ALEEA NARCISEI BL.186. VIILOR NR. str. B-DUL.1 AP. STR. SC.680LEI 31.1 COM.B AP. MIRCEA CEL B?TR?N NR. Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F.500LEI 26.15 REŞIŢA. ZONA GĂRII BL.I.818.7.1 AP. STR.3 REŞIŢA. 24 IANUARIE NR.000LEI 12. C-TIN.AP.1 REŞIŢA.8.860.219.720LEI 37. HAMMER NR.395 REŞIŢA.200LEI 5.Tudor Vladimirescu. SC.000LEI 51. SC.186.2.840.11 REŞIŢA.CUZA BL. REPUBLICII BL.860.18 ORAVIŢA. B?lean C. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16. B-DUL. ALEEA BEGONIILOR NR.080LEI 14.6 .072. Alexandru ADRESA BOC?A . C-tin. Nicolina Anghel I.1 AP.6 AP. STR.1 ET.515.097.C AP.19 REŞIŢA.15 BOC?A.600LEI 27.440LEI 72. AP.12 REŞIŢA.5 . B-DUL.I.000LEI 13.194 ANINA. Daniela Aspis I. MIRCEA CEL B?TR?N NR.720. AP.616.510.2 REŞIŢA.4 AP. SC. B-DUL.593. SC. STR. Dumitru Anton C. SC..360. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr. Beniamin Adalbert Aspis I.CUZA NR.591. STR. STR.000LEI 62. B-DUL. V?LIUG NR.372. SC. Mircea Arcan Z. Gheorghe B?LEAN C. nr.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud.I. STR. A.4 . M.1 ET.645.232.000 LEI 22. SC. M.000LEI 10.9 REŞIŢA.11. A.CUZA NR. KOG?LNICEANU NR.17 . Gheorghe Bâc? T. ZONA GĂRII BL..2 .640LEI 11. str.040LEI 102.475.4 .15 REŞIŢA.000LEI 41. bl.000LEI 16. Ilonca Ani?ei I. B-DUL.3 AP.000LEI 25. Maria Alexandru P. SF?NTA VARVARA BL.A14. Dorina Balu Vasile Banuca Gh.595. STR. sc. SC. CERNA NR. STR. AL.7 REŞIŢA. SC..I. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.593. nr. Mihai Wolfgang Bâc? D.754.034.980LEI 11.000LEI 31 . STR.934.000LEI 317. C 13 .40 REŞIŢA. Maria Asztalo? I.10 REŞIŢA. Ida Asztalo? Gh. EROILOR NR.200LEI 2.307.373.3 .409.H .37 .120LEI 78.12 REŞIŢA. SC.21 COM.12 REŞIŢA. PRIM?VERII NR. Aurora Maria B?l?nescu D.2 REŞIŢA. Ioan Avram D.4.400LEI 5.080LEI 80. Ionel Albu C.B AP.14 REŞIŢA. LUNCA POMOSTULUI BL. AP.CUZA BL.360LEI 33.Braşov 62.23.2A REŞIŢA.323. SC.11 ORAVIŢA. AP.360LEI 51. STR.483.127.H .11. V?LIUGULUI NR. PIA?A REPUBLICII NR. jud. A.CUZA NR. STR.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.2C REŞIŢA.120LEI 46.8 .I. B-DUL.670. Sandu Anton D.382.372. SC. B?laj D.

36 Bercea Ghe. 83 A2 Boicea V.7 . Ilie ET. Petre AP. STR. SC.000LEI 16. ALEEA HUNEDOARA BL. ALEEA BREAZOVA BL. SC.307. SC. Bo?neag-Cru?a P.000LEI 26.2. PANSELU?EI BL.1 REŞIŢA.A AP. Bejinaru D. Beutur? D. SC. Tiberiu REŞIŢA.C.11 .34 Bobâlc? T.19 Belcea Gh.240LEI 5. DRUM NOU NR.920LEI 46. ALEEA LIPOVA NR. GURGHIULUI BL. AP.278. ALEEA M?RGHITA? BL.186.3 AP.2 AP.750LEI 15.000LEI 265. Bodonyi I.5 REŞIŢA. C?PITAN I.3 AP.345.307.8 Borcianu Ghe. STR.054.2 AP. Ion AP.4 Bondor M.3 .571.212.6 ET. A Braia Rodica AP.26 .8. STR.7 SC. ALEEA ALB?STRELELOR BL.10 Boghici V.4 REŞIŢA .Gheorghe Valeriu REŞIŢA.15 Buhnea C. Mina Minodora REŞIŢA. Tiberiu REŞIŢA. REPUBLICII BL.2. STR.1 AP. PROGRESULUI NR.800LEI 25.480LEI 580.744.677.12 REŞIŢA . Ioan AP.A AP.3 Bodea L.10 7.400LEI 32 .2 Borcan N.680LEI 38.2 ET. STR.2 Bosioc Ghe.1 .600LEI 20.4.683. CODRULUI NR. B?r?itaru C. Stelu?a Georgina REŞIŢA . Dumitru REŞIŢA.2 AP. Lucian Ioan REŞIŢA.744.1. SC.1 Bo?utar I. Nicolae ANINA II. STR. Cecilia SC. Ioana REŞIŢA.232.?ARCULUI NR. Aurelia REŞIŢA.690LEI 2. SC.483. STR.32 Boru D.302.1 . CODRULUI NR.040LEI 282. AP.2 ET.372.930. Bujanc? C.000LEI 16. STR.120LEI 205. 64 Bold A. ALEEA GUGU NR. SC. Paraschiva SC. POPTELECAN NR. STR.039. SC. Florica SAT ?O?DEA COM. SC. Viorica REŞIŢA.600LEI 9.934.4.1.558. SC. STR. TEILOR NR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.Ioana AP. STR. CRIVINA BL.10 Beta P.7 REŞIŢA.1.1 .680LEI 8.12 . M?URENI .2. STR. BL.13 .3.16 REŞIŢA.271. Domnica REŞIŢA.720. CODRULUI NR.7 Bihoi Gh.B6 .000LEI 103. STR. AP.000LEI 13. Elena SC. Nicoli?a ANINA.2 B?lin F. SC.000LEI 10.160LEI 53. IZLAZULUI NR. STR.3.280LEI 3. B-DUL.284. SC. SC.29 ORAVIŢA .000LEI 25. SC.1 Bobâlc? T.21 REŞIŢA . B-DUL. Marius Florin ANINA.269. STR. F?NT?NILOR NR.32 Borcianu L. Ileana Dorina REŞIŢA.3 ET. ZONA GĂRII BL. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR. Nicolae REŞIŢA.1.280LEI 62.3.520.BL.1 ET.000LEI 26. SC.9 REŞIŢA .4.674. STR. AP. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.20 REŞIŢA. STR. DOBROGEANU GHEREA NR.5 Bejat M. CAEN BL.360LEI 14.4 AP.5 .1 . HERCULANE BL.25. SC.111.360LEI 25.286.160LEI 20. STR.158. SC. DOBROGEANU GHEREA NR.376. Manole REŞIŢA. RETEZAT BL. STR.2 . BL. Bogorodea Gh. HERCULANE BL.3 ET.1 REŞIŢA. Nicu BOC?A . B?rbieru Anica AP. Vilma REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.7.200LEI 181.832.497. Ioana AP.000LEI 11.5 . C?PITAN I.477.1 AP.2 .340.10 Berbentea T.44 Bojan I.20 B?rs?nescu I. AP.584.510LEI 27.13 .669.34 REŞIŢA . STR.100LEI 7.9 .1 AP. ALEEA PIERSICULUI NR. Nicolae AP. ET.32 Borcianu I. AP. POPTELECAN NR. SC.2 Bud N.2 . SC.1.8 CRAIOVA.400LEI 30.222. NR. STR.A AP. Mihai Boc?a STR.1.000LEI 24.400LEI 5. SC.160LEI 10.7 AP. Bosioc Rodica SC. Anca Andreea REŞIŢA.2 Berbentea I. AP. STR.44 .560LEI 26. Liliana SC.3 REŞIŢA .1 Bogza I. Terezia Ana BL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. FURNALELOR NR.3 REŞIŢA .1 ET.4.2 AP.491.000LEI 15. HOREA NR.

046.2 AP. AP.1.372. SC. SC.2 .4 REŞIŢA . AL. NR. 1 .100LEI 16. Florea Titus Cega I. I. INDEPENDENŢEI BL.1 AP. Liana Chiseli?? E. S?LCIILOR NR. PANDURILOR NR.1 AP.3 ANINA . Floarea Cinc? P. Petru Com?a T.600LEI 28. PANDURILOR NR. ZADEI BL.540.000LEI 2.26 . SC. SC.10 REŞIŢA . AP.B ET. AP.5. B-DUL.19 REŞIŢA . STR.STR.1. 1918 BL. AP. ALEEA GALAŢI BL.000LEI 44.488. SC.46 REŞIŢA .400LEI 67.20 REŞIŢA .400LEI 7.28 REŞIŢA .000LEI 8.320LEI 4.703. SC.26 . Petru Cra?ovan V. Emilia Cernescu C.F?RLIUG . AL .4 . Elena Cioca S.2 . Gheorghe Călin P. 142 BOC?A .4 SC.3 REŞIŢA .070. GEORGE ENESCU NR.6 ORAVIŢA . SC.2 AP. C 7 . Petru Cârpaci D. STR.000LEI 9. Elena Cruceru Gh. Maria Lucia Ciocoi A.178. SAT VALEA MARE .1 ET. SC. TRADAFIRILOR BL.6 REŞIŢA .A ET.000LEI 57.2 A REŞIŢA . STR. P-?A. 1 DEC. C AP.Gheorghe Chis?li?? Gh.860. Mugur Dumitru Cheiac I.10 . LERNI?EI NR. 1 REŞIŢA .621. E 4 .810. Dorina Aurelia Cîrjaliu C.F?G?RA?ULUI BL.957. SC.160LEI 440.327.7 REŞIŢA .1 . STR. B-DUL. AP.5 REŞIŢA . P?A REPUBLICII NR.960LEI 51. Ioan Cozman G.8 . GURGHIULUI NR.545.1 . AP. STR. SC. Petric? Chiba C.37 .840LEI 49.400LEI 10. Mihaela Cîrjaliu S.20 REŞIŢA .2 AP. E 3 . SC. I.27 REŞIŢA .637.200LEI 47.760LEI 92.5 REŞIŢA . STR. Lazăr Cârpaci P. SC. 8 BOC?A .13 . CAEN BL.A AP.3 REŞIŢA .720LEI 289. AP.9 REŞIŢA .000LEI 72.2 REŞIŢA . B-DUL.1 CARANSEBE? . INDEPENDENŢEI NR. STR. AP.980LEI 20. SC. SC.2.27 REŞIŢA . Dumitru Butu A.1 REŞIŢA .350LEI 31.564. Ilie Burtea A.1 .26. ALEEA TRANDAFIRILOR BL.186. CAEN BL.D ET.667.1 ET.4.2 REŞIŢA . Ion Lazăr Cega V.606.SC 1 ET.500LEI 77. Lucian Cruceru C.980.CORVIN NR. MUZICESCU NR.000LEI 36. AP.MUNCII NR.870LEI 2.A AP. STR.3 .000LEI 56.380LEI 71. STR.B-DUL.2 ET.155 REŞIŢA . Elena Cr?guia P.Doina(Balaban I.337. ALEEA ROMAN BL. BR?DET BL. Cornelia Creţu I.1 ET. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.STR. Florin Cristian REŞIŢA .784.6 AP.1 .489.467. ZADEI BL. Ioan Chioaru G.2 AP.3 . 8 REŞIŢA .054.488. AL.745. AP. DAMASCHIN BOJINC? BL. E 8 .297. STR. ZONA GĂRII BL.300LEI 323.1 . Mihai Chelaru M. CALEA SEVERINULUI NR.5 107.2 ET.744.13 .13 COM . Octavian Costea V. Aurel Corcan A. SC.339.1 ET. SC. Radislav Colojoar? P. ALEEA ZADEI BL.800LEI 23. AP. SC. Vasilic? Cotrean?i ?t.7 . SC.770LEI 130. AP. AL. AP.120LEI 71.6 SAT VERME? NR. STR.160LEI 32. MONICA Ciuculescu I.25. REPUBLICII BL. 13 DECEMBRIE NR.200LEI 33 .930.14 .542.A AP.18 BOC?A .1 ET.800LEI 32.040LEI 41.2 ET.1 AP. AP.F ET. Adina Marioara Cristea T.153.1 .000LEI 18. Nicolae Constantin Ciuta I. SC.5 .000LEI 17. SC.7 .1 AP. Ana Cazacu Perian P.4 .6 REŞIŢA .4 .18 . CUZA BL.6 .2 REŞIŢA .6 REŞIŢA . B-DUL. 5 A . Elena Burtea M. AP.10 REŞIŢA .1 ET. STR. SC. ALEEA ZADEI BL.834. RODNEI BL 4 . SC. SC.2 AP. SC.2 .7 . AP. B-DUL.Doina) Ciula C.12 REŞIŢA . Dan Coicici B.18 REŞIŢA . STR. STR.1 REŞIŢA . STR. MOLIZILOR BL.604. AP.RODNEI BL.7 . STR. P?tru Burtea P. REPUBLICII NR.812. MUNCII BL.6 ANINA . 6 C SC.120LEI 14.059.STR.1 AP. AP. SC. SC.232.4 . Stelu?a Ciapsa P. MUNCII BL.039.960LEI 33.Bujanc? I. Eleonora CIOROGAR E.200LEI 7. C .2 AP. REPUBLICII BL. E 8 . SC.1 ET. B 3 .2 REŞIŢA . B-DUL.008.10 REŞIŢA .840LEI 15.000LEI 34.729. Mircea Cristescu F.488.600LEI 41.280LEI 56.1 ET. SC. F?G?RA?ULUI BL.

573.960LEI 34 . SC.Tunde(Penzes S. Iosif Mircea G?RGHESCU G. STR.1 ET.1 ET. Elisabeta Dogaru A.934.Tunde) Fiat P.205. SC. 7 . SC. 4 .5 .9 REŞIŢA .969. E ET. AP.741. SC 2 ET.9 . STR. SC.7 SC. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. STR.9 ANINA .1 . 1 .760LEI 34.175LEI 18. 21 BOC?A . CIBINULUI BL.2 ET. TRAIAN DODA NR. AP.Flavia Ingrid Freisz I .1 REŞIŢA .1 REŞIŢA .Dorina D?n?cic? N. B-DUL AL.040LEI 7.535.2 ANINA .614.12 REŞIŢA . 21 REŞIŢA . 142 REŞIŢA .648. STR. DRUM NOU NR. CUZA BL. GOLULUI NR. AL.010. 1918 NR. AP.600LEI 15.840LEI 13.810LEI 48.766. SC.360LEI 3. ADALGIZA ANCA REŞIŢA .600LEI 13. Persida Damian P. A ET.467. ?IGL?RIEI NR.Victor Filip Gh.560LEI 47.680LEI 68. SC. I .36 REŞIŢA . AP.1 ET.1 ET. AP.140LEI 2. 8 . MILIAN Fazaka? S.720LEI 7.6 17. Marin Ebinger C.Ioan Vasile Fota P.077. 6 COMUNA VERME? NR. COZIA NR.1 ET.302. STR.2 AP. AP. AP. Maria Dana P. 1 B .227. 1 DECEMBRIE 1918 BL.Miron Delschand L. I. MIRCEA CEL B?TR?N NR.2 . SC 2 ET. SC. MUNCII BL.9 . SC.14 REŞIŢA .720LEI 58.2 ET. STR. 2 . 5 .760LEI 155. TRAIAN DODA NR. STR.37 . Florin Nicolae Dr?ghicescu L.640LEI 26. SC 1 . STR.20 REŞIŢA .2 REŞIŢA . SC.720LEI 30. 5 REŞIŢA . STR. RE?I?EI NR.13 . STR.1 AP.F?T?NILOR NR. Lic? Dr?gan T.6 .5 ET. Pavel Duma D.1 ET. AP. 1918 BL. 15 REŞIŢA .390LEI 4. CPT. STR.2 REŞIŢA .860.696.418.1 AP.800LEI 69.085. 1918 BL. F?G?RA?ULUI BL. B-DUL. STR.777. MUNCII BL. STR. 4 REŞIŢA .962.250LEI 5.211. 3 .960LEI 6. 4 .920LEI 17. Ana Dia L.000LEI 21.4 . AP.20 REŞIŢA . AP. 6 REŞIŢA . STR.2 SC 1 .246.217.500LEI 39. STR. STR. 7 . 1 DEC.186. PROGRESULUI NR. 1 DEC. Danil D?n?cic? D. AL.400LEI 63.779. Ioan Dragu Ghe.6 . ION VIDU NR. GHEORGHE GEANGU? C.3 .520LEI 5.4 .068. ANA FARCA? P. SC.840LEI 45.6 . DRUM NOU NR.912.010LEI 53. HERCULANE BL.912. SC.4 REŞIŢA . AP.Silvia Filimon V. 20 REŞIŢA .CPT.520LEI 51. SC.4 . Doina Dumitra?cu C. AL . VL?DEASA BL. STR.1 ET.540.8 .184. 2 REŞIŢA . B-DUL.413. 20 REŞIŢA .ZADEI F.86 BOC?A .1 REŞIŢA . 5 . STR.Dumitru Fran? A. 18 REŞIŢA . 27 REŞIŢA .000LEI 186. IOAN POPTELECAN NR. STR. POPTELICAN NR.Ioan FARCA? I. 125 REŞIŢA . STR.1 . A 2 .400LEI 28.13 REŞIŢA .565.Ludovic Derbac V. 3 ET.520LEI 46. 3 ET.179. BA?OV?? NR. IOSIF VELCEANU NR. AP.Adela Encu?escu V.8 REŞIŢA . 18 REŞIŢA . P-?A.089.Curpa? N. AP.LILIACULUI NR.1 ET. TINERETULUI BL.3 REŞIŢA .250LEI 73. ZIMBRULUI NR. CODRULUI BL. 2 .720LEI 5. AL.9 . 2 . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.1 . STR. AL. 1 .422. Claudia Diaconu D. 1 .SARMISEGETUZA BL. STR. AP.86 REŞIŢA . AP.2 . Ilie Dintean Ghe. 15 REŞIŢA .600LEI 137.840LEI 28. ROMAN BL. 2 BOC?A . B-DUL. AL.289. Dorica Dana M.Cornelia Florea S.880LEI 14.720LEI 212.1 AP. SC.182.22 . AP.Simona Fran? N. AP. STR.1 . Claudia Delschand L. P-?A. RE?I?EI NR. SC. SC.Bujor Freisz A. P-?A.D. 4 . Constantin Doran M. AP.2 AP. SC. ION VIDU NR.259.F?T?NILOR NR. 9 REŞIŢA . 3 CARANSEBE? . 1 DEC. Ion Dragoescu I. ET. SC. STR. I.Ervin Encu?escu N. SC 1 ET.935.000LEI 39. STR.

STR. 3 . STR..PETCULESCU NR.2 . VULTURILOR NR. 2 . ELENA REŞIŢA .1 . NICOLAE HOLHO? N. MARIA GORGAN V. MARTIN GHERA P. AP.040LEI 2. 1 ET.040LEI 92.780LEI 32.284.4 .337.280LEI 452.800LEI 49. NICOLAE Glava O. ION GUGEA N. 28.Liviu Petru Graumann I.000LEI 2. REPUBLICII BL. 1 AP. DOINA CARMEN HRI?CU I.Lilica Liliana Gogoloiu I.4 .830. 24 . B-DUL.STR. ELENA GUGEA I. STR. 3 REŞIŢA .080LEI 42.HORIA NR. AP.1 . ET.37 . A .000LEI 43.1 ET. AP.32 . MIRELA LIANA Goldea I. B-DUL.357.8 . Z?RANDULUI . SC. STR. 30 REŞIŢA .P-?A.2 AP.750. ION IASINOVSCHI D. NR.520LEI 19.925LEI 21.PETCULESCU NR.1 ET.2 REŞIŢA .1 .480LEI 35.440LEI 23. DORICA IENE?EL GH. STR. AP. 1 AP. NICOLAE GURAGATA A. REPUBLICII BL.STELA IENEA I. STR.21 .2 AP.2 . 21 REŞIŢA .590. 24 .22 . 6 REŞIŢA . TITULESCU BL.1 ET. F?G?RA?ULUI BL. SC. 24 IANUARIE NR.8 REŞIŢA . LIBERTĂŢII NR.3 .840LEI 5. 36 REŞIŢA . SC. B ET. 8 BOC?A .420LEI 126. B 10 .32 REŞIŢA . ET. GUGU BL.2 AP. M?GURA NR. ZORLEN?U MARE .348. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.120LEI 18.Ana GROZAV D.417. PETRU MAIOR.393.13 SC.S?LA? DEALUL MARE f. 4 REŞIŢA . 2 .Ogrin Petru Gl?van R. SC. LUCIA HADA C.Victor GOLDEA A. 2 .573. GRATZ BL. SC.Pavel GHEORGHE I.4 ET. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.609.760LEI 21. C 11 .136.3 . B-DUL.058.977.800LEI 65. STR. STR. 8 . 26 REŞIŢA . 11 REŞIŢA .G.988.600LEI 47.063. SC.5 REŞIŢA . SC. ELEONORA HOZAI P.111.573. AP.1 AP.280.000LEI 4.040LEI 24. A . 4 . 6 AP. 3 REŞIŢA . CALEA. STR.28. 1 A . ROZALIA GHERA GHE. STR. SC.STR. ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A. STR. NR. SC.640LEI 3.AL DACIA NR.200LEI 14. GEORGE DANIEL IENI M. B-DUL.000LEI 35 .800LEI 8.320LEI 6. ET. NR. NR. AL.000LEI 45. RODNEI NR. 3 REŞIŢA . IOAN HRI?CU I.960LEI 30.264.Doina Goldea I.960LEI 21. 1 DEC 1918 BL. 8 COM. STR. B-DUL.860.1 ET.877.103. SC. M. STR.135. SC.Mircea Groza S.058. ET. B-DUL. 23 . 138 REŞIŢA . 15 COMUNA CARA?OVA . SC. 12 REŞIŢA .4 REŞIŢA . GHE. SC. 4 BOC?A STR. MARIA IC? I. 2 AP.112. SC. SC.A.32 .AL ALB?STRELELOR NR. ROMANILOR BL.2 . 7 REŞIŢA . AP.084. IOAN IENI G. 1 ET. PĂCII BL. REŞIŢA . STR. 1 AP.240LEI 22.160LEI 80. 6 REŞIŢA . REPUBLICII NR.155. AP. B-DUL.n.1 AP. AL. 1.2 . A .400LEI 28. DOREL VASILE GORGAN V. SC. 19 REŞIŢA .800LEI 375. IUSTIN IENI I. 12 REŞIŢA .1 ET.804. B-DUL. VULTURILOR NR. AP. DOJA NR.785. 6 REŞIŢA . A AP. VICTOR IOAN Goruian I.299.V?N?TORILOR .369.3 AP. STR.TIMI?ORII BL.3 ET.744. REPUBLICII BL.ERNST DĂNILĂ Groza P.459.440LEI 88. LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I. STR.A. 9 REŞIŢA .G.1 ET.1 SC. NR. E AP.Valentin Calin GORGAN I. SC.6 REŞIŢA . 24 IANUARIE NR.760LEI 20.2 REŞIŢA .8 REŞIŢA . AP.366.600LEI 93.982.2 56. 6 REŞIŢA . BERZOVIA .870LEI 43.335. 26 REŞIŢA . AP.13 SC. N.741.8 ANINA . NR. SC.360LEI 13.Eduard GR?DINARU Z. I. 2 REŞIŢA .STR.BUZIA? NR. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.280LEI 153. SC. STR. 1 COM. CUZA NR.862.2 AP. AP. 10 REŞIŢA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. ET. ION CORVIN BL. 2. VULTURILOR NR.Ghen? V. ILEANA GROLMUSZ S.30 COMUNA CARA?OVA .3 ET. REPUBLICII BL.680LEI 41.

RETEZAT NR.3 LUCHICI I. 13 MANDA C.PINILOR NR.960LEI 71. CONSTAN?A AP.160LEI 22. AL. MARIA REŞIŢA.8. NR. HAMMER NR.5 .10 REŞIŢA. STR. REPUBLICII BL. AP.000LEI 51.6 IMBRI P.403. SC.REVOLU?IA DIN DEC. KOCZKA M. C-TIN REŞIŢA. FAG?RA?ULUI NR. AP. F 6. 21 . ION COM.201.M. FLORIN COM. AL. SC. ION COM.860.3 . IOSIF REŞIŢA.120LEI 20.400LEI 40.5 KELLER P. STR.3 AP.571. SC.040LEI 29.26 . 3.6 . AP. MACILOR NR.445.090.G. STR. 1 ET.190. I.2.640LEI 19.573.330.11 MACEDOLEAN T. UNIRII NR.520LEI 24. 65 KOLLMANN L. AL. ROMAN BL. ŞincaI BL. ANA ET.2 . 2 ET. STR. AP.996. AL.101.534. SC.410LEI 13. SC.760LEI 6. SC. A AP. 2 AP.1 . BAZNA BL. H.3.3 IZVERNICEAN N.2 .200LEI 78.000LEI 51.2 ET. B-DUL.29 IOV?NESCU D. VALENTINA REŞIŢA. T?RNOVA . SC.3 LUNGU D. AP. IULIAN REŞIŢA.000LEI 23.14 REŞIŢA. MARICELA BOC?A.3.800LEI 51. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.7. SC.9 MARCU P.4. NR.2. 4 AP.269. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.000LEI 25.160LEI 88.3 ET.26.760LEI 6. 3 ET.558.233. V?RVARA AP.302.10 REŞIŢA. SC. MĂRĂŞEŞTI NR. MARGARETA . SF. ECATERINA REŞIŢA. CUZA NR. IOAN 12 JURA M. BL. ELISABETA ANINA .520LEI 24. 1 LIN?A I.3 .4. KELLER H.100LEI 56. NARCISEI BL.991.3 ET.5 KAPROS F.65. SC.501. PANSELU?EI BL. 16 REŞIŢA. I.4. STR. B-DUL. PAVEL AP. AP.690.550LEI 50. DORINA MARILENA REŞIŢA. 261 LORIN?I A.800LEI 21. SC. AP. STR.017.644. I.18 .800LEI 63. 2 ET. B-DUL. MIHAIL AP. MARCU I. SC.1 AP. STR. AL. 12 L?C?TU?U V. SC. 2 AP.2 REŞIŢA. SC. VICTOR REŞIŢA.A 3 SC. ELEONORA 41. 5 SC.160LEI 33.5 LENGHYEL A. HORIA BL. ZADEI BL. SC. LUPENCIA H. 3.6.2 .1. 2. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. AP.008. 322 MANCIU D. SC. AL. EUGENIA REŞIŢA . AP.794.A ET. ILE? I. 28 LUNGU D.GROZA MOISE BL.488.22. STR.360LEI 36.2 . AP. 8 REŞIŢA .450.120LEI 12.5 . JUNC I.1 ET. FAG?RA?ULUI BL. IOAN AP. B-DUL . R. CUZA BL.055.063.280LEI 25. 1 AP. SC. SC. B-DUL. SC. STR. PETRU MAIOR NR. NR. AURELIAN REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL.073. AP. SC.331. 1 ET.1 ET. SC.063. HERCULANE NR.760LEI 7.6.339. HORST CAROL BL.12 MANCIU I. 1 ET.560LEI 15.299.160LEI 11.2 . LUPAŞCU P. NR. VARVARA BL.3 REŞIŢA. CUZA BL. I. 2 ET.520LEI 11. MIHAI REŞIŢA.1. LENU?A REŞIŢA. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR. 10 LAZEA GHE. CARTIER SECUL .471 REŞIŢA. VESELINA REŞIŢA.040LEI 34. LUPU V. 9 REŞIŢA .23 IRINCA M.3 ET.450.775. STR.118 REŞIŢA. 2 AP.REŞIŢA .16 A ILE? I. B-DUL. T?RNOVA . LUP?AN M.767. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. B1 . STR. 2 AP. AP. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA.35.320LEI 41. GHE. SC. AL. ZORLEN?U MARE . TEILOR NR.1 ET. AL.848.2 ET. AP.26 . CRISTINA REŞIŢA. STR. STR.TINERETULUI BL. EUGEN SOFRONIE AP. MARIA MIRELA ANINA. AL. 3 ET.A. 1.2. CORNELIA REŞIŢA. 4.445.760LEI 8.223.18 LUNGAUER M. GHEORGHE ET. REPUBLICII BL.120LEI 50. SC. B-DUL A. STR. AL. STR.3 . AP. PETCULESCU NR.6.800LEI 24. 6 B SC. B AP. 4 MARCOVICI D. 9 ILIA V. NICOLAE REŞIŢA. SC.200LEI 36 . 1. GHEORGHE REŞIŢA.800LEI 40. 2 JURMA GHE. B-DUL. BREAZOVA BL.29. ET.100LEI 32. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. MARIA REŞIŢA. SC.1 ET.

AP.560LEI 73. SC.18 NEAGU F.151. STR.720LEI 37.4 MUTA?CU P. B-DUL.3. NR. 20. SC. SC. NERG?NI?A .10 REŞIŢA.42 NAGY F. SC.200LEI 24. ?ARINEI BL.1. P-TA.480LEI 35. AP. LOGA NR. STR.2. ET.000LEI 13.3 . GEORGE ENESCU BL.695.037.1 ET. STR.1 .SZEP. AP.B MINEA P. STR. AL. STR. A. B AP.640LEI 38.376.REPUBLICII NR.860. VASILE LUCACIU NR.408. L.1 ET.1.10 REŞIŢA.7 ET.NEM?OC NR.000LEI 18.260. AP.669. FRANCISC REŞIŢA.400LEI 71.2. SC. AP. 7 REŞIŢA. STANCO AP. SC.002. SC. I.040LEI 24.000LEI 29. L.280LEI 18.200LEI 108.040LEI 147. P-?A. GHEORGHE C. SC. STR. SC. CUZA NR.23.000LEI 14. MARGINEA NR. 1 AP.4. C.7.2.6 REŞIŢA .10 REŞIŢA.768.800LEI 1. SC.446. NR.264. STR. JANETA ME?IN? C.1 ET.653. 2 ET. 20. STR. SC.3 AP. VASILE COM. 1 A . VIORICA SORINA REŞIŢA. GEORGE BL.36 REŞIŢA. SF. NARCISEI BL.8 BL.1 ET.MARIAN ?T.27 NICOLAE A. 30 SC. MARIA MARIN I.4 . LIANA DELIA AP. TIN. 2 ET.4.6 CARANSEBE?.000LEI 31. 1 DEC. 1 AP.4 ET. ELLA MARIE?AN M. ELENA AP.25.6 NICOAR? D.. HORIA NR. SC. EFTIMIE MURGU NR. MINODORA MARIA REŞIŢA. GUT?I BL. STR.28. REŞIŢA. HORIA BL.M?RGHITA? BL.3 VALERIA E. SC.3 CARANSEBE?.3 NEGRU GHE.20 MOISA GH.2 .941.000LEI 13.15 NICOLAE T.483.600LEI 46. ADAM REŞIŢA.19. STR.236. ILIE MEZIN M. B-DUL . FLORICA MIC?A F.6.000LEI 41. STR.400LEI 3. CLAUDIA 2 AP. SC. V?LIUG .838.767. AP. ET. STR. 1918 BL. P.8 MUSTA?? P.760LEI 116.1. 2 REŞIŢA.F . B-DUL. AUREL.2.2 ET. STR. AP.384.600LEI 44.17. AP.400LEI 26.4 MODREA D. CUZA NR.PROGRESULUI NR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.558. HORIA NR.040LEI 51.VARVARA BL.800LEI 9. M. STR. 1 A .000LEI 94. I.403 MUNTEANU M.REVOLU?IA DIN DEC.MARTIR M. B-DUL. ET. ALEXANDRU REŞIŢA. 45 REŞIŢA. 14 REŞIŢA.REŞIŢA. LIVIA AP.490LEI 47.21.000LEI 18. CARAGIALE BL.040LEI 13. I. STR. SC. SC.B MINEA I.A ET.2.14 AP.600LEI ANINA. P-?A. SC.6 NICOAR? S.4 MUTA?CU ?T. SC.B AP.2.906.24 REŞIŢA. STR.27 MOISI A.046.840LEI 15.600LEI 73.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA. 1.656.3 MITRU S.15 37 . BL. CRISTINA REŞIŢA. FRANCISC CARANSEBE? . 3 REŞIŢA. AP.270.1 .063. D.28. STR. RODNEI NR. AP. STR. STR. GUGU NR.30.4. CARAGIALE BL.27 REŞIŢA. 1918 BL.STR.254. 6. AP.494. NICOLAE M?T?SARU C. MARIA TIMI?OARA . CĂLĂRAŞILOR NR. SC. 1 DEC. AL. SC.794.360LEI 310.6 . ?ARINEI BL. AP. MARIA REŞIŢA. NERG?NI?A NR. ET. CERNA NR.1 ET. AP. MARIA MICU A. MIHAI REŞIŢA.16 REŞIŢA. STR.1 ET.24 REŞIŢA.2.166.STR.7. AL.665.700LEI 12.337. VLAICU NR. STR.494. 55 51. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C. B-DUL A. ET.1 ET NICOLAE A.1. AUGUSTIN MILA POP T.C ET. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. MOISA M. AP. CHIRIL REŞIŢA.6 MUNTEANU C.842.1 ET. STR.280LEI 12. ION MENGU I. 1 DEC.2 TIMI?OARA .8.533. STR. 8 MOLDOVEANU . GHIOCELULUI NR. I.16 MUTA?CU S.971. 4 ET. IOAN AP.028.1 ET. MARIN MIDRIK A.5 REŞIŢA. STR. MARIUS REŞIŢA.55 NICOLAE GHE. NICOLA M. 1918 BL.15 TIMI?OARA STR.861. MARIA REŞIŢA.600LEI 7.4. SC. GHEORGHE AP. AURORA AP.400LEI 12.

SC.000LEI 116. LILIACULUI BL.12 P?TRU GHE.19.600LEI 36.6. MARIA REŞIŢA.200LEI 16. AP. AP.600LEI 222. MARIA AP.5.1 TIMI?OARA .000LEI 14.540. NECULAI REŞIŢA.5. SC. SOFICA RODICA REŞIŢA.374.3 ET. SC.600LEI 23.65 P?LEAN I. AP. DUMITRU BOC?A.840LEI 47.2. EFTIMIE MURGU NR.200LEI 101. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR. PIRCEA P. B-DUL.600LEI 10. ROMAN NR.3.GR?DI?TE NR. ION AP.542. ELISAVETA AP. ROZALIA ET. STR.526.24 . 6A PERA I. CUZA NR. SC. 1918 NR. STR.22 PETRICI A.1 ET.2 NICOLAU N. B-DUL. UZINEI BL.850LEI 42.892. SOFIA AP.1 ET. AL. EMILIA AP.000LEI 253.1.441. ANA AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.16 REŞIŢA. STR. AP.8. IOAN REŞIŢA. DOINA ANINA. SC.090LEI 9. L?PUSNICUL MARE. AL. 5.645. PETRU REŞIŢA. CARAGIALE NR.STR. SC.800LEI 51. SOFIA COM.550.520. NEGOIULUI NR. 29 P?CURARIU N. SC.372.096. AP. OCTAVIAN REŞIŢA.3 ET. STR. STR.10 REŞIŢA.?ARCULUI NR.000LEI 2.3.3 ET.2 .B ET. OLARIU C.2 REŞIŢA. NICOLAE PETRU REŞIŢA. DĂNILĂ 8 AP. ZORLEN?U MARE .998.2. IOAN AP.24.A 22. SC. B-DUL.1. L.000LEI 3.12 P?TROI I. NR. SC. AP.6 P?V?LUC? C.648.504.870LEI 51. 1 DEC. AP. 12 SC. FLAVIA AP.13 .200LEI 420.302.13 DEVA .156. CENTRU DOMAN NR.B-DUL. COSTACHE REŞIŢA. RODNEI BL. 1 ET.400LEI 123. 5.040LEI 20.000LEI 24. 7 PATAKI C.2. MARIA COM.074. AP. GABRIEL BOC?A. AP. MUNCII NR.558.12 PITIC? GH.9 OG?RLACI I.G1.1. AURELIA AP.1 ET. AL.3. C ET.3 NICOL?ESCU R. SPORTULUI NR. SC. AP.65 P?SUL? P.14 ONEL C. L?PUSNICUL MARE.2. SC.7 NICOL?ESCU I.3.31 .400. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. 302 OG?RLACI C. AP. PAUL REŞIŢA.B ET.1. DUMITRU COM. STR.F?G?RA?ULUI NR.5.5. OPRI? T. STR.980LEI 79.19.319.11 REŞIŢA.1 ET.8.400LEI 24.1 ET.9 REŞIŢA. SC.744.FRUNZEI NR.4.4.C ET. N.233.12 P?SUL? P.800LEI 68.11 PA?CU D.D ET.087. NR. AL.281.228.B ET.860. OBER?TERESCU D. STR. SC.2. LUNCA POMOSTULUI .480LEI 48. AP.F?G?RA?ULUI NR.074. AP.3 PER?A I.17 OBER?TERESCU D.3. ELLEN REŞIŢA.F ET. ROMULUS ANINA.171. LILIACULUI BL. STR. PASCARIU I. STR. AL.1. IOAN REŞIŢA.3. BĂLCESCU BL..GHEORGHE DORU REŞIŢA.840LEI 7. AP. SORIN TITEL NR.5 REŞIŢA.744.A5 SC. HUNEDOARA NR. I.GR?DI?TE NR. SC.000LEI 20. BL. AP. STR.444. CEDOMIR AP. LILIACULUI BL.11 NIORBA D.960LEI 3. ET. NR.3 ET. CORNELIA REŞIŢA. 126 OBER?TERESCU N.4.4 REŞIŢA.883. SC.525.11.685.2. STR. P?TRU D.12 P?SUL? P. AURELIA REŞIŢA.5. STR. I.800LEI 38 .9 REŞIŢA.50 PETRU O.450.POLICLINICII NR. RODICA REŞIŢA. AP. IOAN VASILE SEBE? STR.14 P?LEAN GHE. 5.720LEI 125.200LEI 10.3 ET. CHI?IN?U NR.REŞIŢA.7 ONOZO B. STR.680LEI 86.1 NICOL?ESCU P. TU?NAD NR.7.A PANCU A.000LEI 23.890.9 OG?RLACI P. IONICA BRĂILA. MARCU MOLDOVA NOUA.PROGRESULUI NR. STR.9 PEICA P.760LEI 21. BREBU. STR. AL.400LEI 76. NR. SC. CENTRU DOMAN BL. NICOLAE ANINA.066. MIHAI COM.520LEI 235. MIRCEA AP. AL. SC. AL.180. 3 NIORBA D.240LEI 12.026.SECA?ULUI NR. 4 SC.POLICLINICII NR.E ET. STR.855.15 PERI?-BENDU I.780LEI 168. SC. ANTONICA REŞIŢA.040LEI 15.10.000LEI 2.100 REŞIŢA.REPUBLICII NR. PALL ?T.781. SC.120LEI 2.17 PAMFILE A.2. FELIX NR.

SC.1.1 .200LEI 33. TOMA AP.14 POPA P.440LEI 10.275LEI REŞIŢA.2 REŞIŢA.4.5.2 ET.3.8 REŞIŢA.5 PUREA R.3 ET.C ET. GHEORGHE ET.10 REŞIŢA. AURORA REŞIŢA.000LEI 51.928. SC.560.839. LUDOVIC REŞIŢA. ET. AP. SC. SC. SC.15 REŞIŢA. P-?A. A.5.4. STR.1. MARIA REŞIŢA.1 .3. AP.11 RADOMIR I. GEORGETA CARANSEBE? .2 AP. STR.33. C-TIN.3.C AP. STELIAN CARANSEBE? .3. SC.4 RADICI A. EROILOR NR.30 A.304. B-DUL.2. REPUBLICII NR. CARMEN ET. ACHIM REŞIŢA. 2 AP.000LEI 29. TOMA BOC?A.000LEI 25.2 ET.680LEI 60.13 POJI?? M. SC.864. SC.F3.1.2 ET. SC.420LEI 20.860. AL. POPESCU GHE.1 RADU I. STR.520LEI 20.44 ROBECI GH. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.1 PUICAN M.4.5 REŞIŢA. SPIRU REŞIŢA. ELISABETA REŞIŢA.1 AP.084. AL. SC.16 PORU?NIUC GHE.22 REŞIŢA.13 SAVA TEODOR REŞIŢA.2 SECO?ANU P.559.280LEI 16.11 POPLICEAN L. MARICICA AP.33. SC. CALEA TIMI?ORII NR. AL.816.227.779.5. C-TIN.400LEI 17.5.539.794. A3. MOCIUR NR. STR.800LEI 50.8 BOC?A.44 RITE? N.920LEI 18.4 RADU C. DORU PETRIC? REŞIŢA. AP.840LEI 42. SC. P-?A. STR.040LEI 77.184.4. SC. PETRU REŞIŢA. ION CORVIN NR. BUTOV?? NR. AL. AP.8 REŞIŢA.19 REŞIŢA . SC.11 RADICI P. AL. AP.C AP. AP.3.720LEI 44. STR.1. SC.2 ET. GHEORGHE REŞIŢA. HUNEDOARA NR.2.334.1 AP.1.967.350.4.1 ET. PETCULESCU NR. SCHAFFER C. PETRU CARANSEBE? .5. BUTOV?? NR.2 SECO?ANU I. SC.480LEI 101. ELVIRA REŞIŢA. G.IONEL ADRIAN REŞIŢA. ?ARINEI BL.680LEI 26.B SAVU I. AL.A AP.000LEI 14. MARIA REŞIŢA. AP.3. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V. CAZ?RMII BL.B RŢuţU C.200LEI 28.4.600LEI 18.826. ZADEI BL.30 POPA A. SC. SC. ROGOVEANU T.786. HERCULANE NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. PETCULESCU NR.2. STR.38 PU?U I. DUMITRU REŞIŢA. CAEN NR.15 POPESCU I.750LEI 23. AP.800LEI 8. B-DUL. AL.880LEI 36.128. SC. SC. AP. CERNA NR. HERCULANE NR.C P?NZARIU GH.19.415.712. REPUBLICII NR. SC.2 RACZ L. STR. SC.358. GUT?I NR.8.2.088.452. FLORIN NR. STR.877. STR. MOLIZILOR NR.6 REŞIŢA . MARIA REŞIŢA. IOSIF REŞIŢA.2 ET. PETRU MAIOR NR. STR. TEIU?ULUI NR.200LEI 44.2. STR. STR. SC. AP.440LEI 23.892.760LEI 18. AL.440LEI 87. AP.23 RITE? G. CPT. STR. SC.474. BUTOV?? NR.004. STR.440LEI 145.13. AL.4.200LEI 34. PAVEL REŞIŢA.2. F?G?RA?ULUI NR. RODNEI NR.13 80. IOAN POPTELECAN NR.2 AP.906.800LEI 25.3 ET. MARIA REŞIŢA. DUMITRU SC. AP. AP.1 ET. STR.8.43 REŞIŢA. R?ITARIU IOAN AP.A.2.G. AP.200LEI 8.5.8 SAVA S. ROMANI?EI NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.000LEI 67. 1 AP. PETRU ET. POPESCU M. AP. NICOLAE REŞIŢA.19. ROMAN NR. EMIL REŞIŢA.PI?IGOI M. SC. AP. TRANDAFIRILOR NR. AP.358.36 REŞIŢA.288. AP.1 PU?U N.1 PUTANU V. PANSELU?EI NR. CAROL AP. AL. REPUBLICII NR.280LEI 24.1 ET.418.E ET.2.1. STR.1 ET. LUCIAN VIOREL ET.1. NICOLAE P?NZARIU A.600LEI 13.13 REŞIŢA.2 ET.491.302.3 AP.1.432. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AP.1 ET. MARIA P?NZARIU C.150LEI 33.809. TRANDAFIRILOR BL.217.3. STR.7. ROMANI?EI NR.3.5 PU?CA? I. SC.480LEI 9.6 39 . SC.44 RITE? P. STR.1 ET.850LEI 52. SC.

1 ET. SUCIU P. RODNEI NR.M?RIOARA REŞIŢA.847.3. 4 ET.11 ?ERBOANE T. BARBARA REŞIŢA.1 ET.380LEI 107.A3.781. ET.1 REŞIŢA .959.900LEI 164. PERSIDA 11 ?ANDRU I. STR. BU?TENI NR. NR.6 SC. ST?NESCU I.4 . ET.43 REŞIŢA . SC.42 SUCIL? M. LILIACULUI BL.3 . ET. 8 AP29 ?ERENG?U I. DORINA CARMEN SISAC GH. ION VIDU NR.2.2 ET.251.600LEI 21. NERG?NI?A . STR.800LEI 138.2 STOIACOVI P.083.794. SC. NR.000LEI 189.I. PETRU T?RNOVA NR.320LEI 30.3 .2 ET. STR.824. REPUBLICII BL. AP. AL. B-DUL REPUBLICII NR.1 sc.2 ET. 1 SC A ET. CEZARINA AP. NR.2. SILVIU SP?TARU GH. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.800LEI 103. B-DUL REPUBLICII BL.8 AP.5 STOICA V. IOANA REŞIŢA. LIVIA SIMION T.1 ap.771. 14 SC. L.7.940LEI 13.1. MARIA SPILCA M.2.800LEI 364. AP.9 SC. AP. AP.14 REŞIŢA .080.4 . BORIS SIMION C.600LEI 933. SC.200LEI 12.2 ET. MIRCEA CEL B?TR?N NR. DOINA MARIA AP. 3 40 .SEG?RCEAN P. B6. PETRE REŞIŢA. 5 REŞIŢA .2.159. SC.1 REŞIŢA.821. CARAGIALE BL.19 REŞIŢA.4 .3.AL. NERG?NI?A . DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. AL.3 AP 14 ?IRIAN E.2 AP. STR.1 .10 REŞIŢA .Gurghiului NR.1 ET. ROMAN NR.632.720.045. STR.54 REŞIŢA . ION LUCIAN REŞIŢA.5.372.4. DANIEL LIVIU SIMION N. SC. AL. STR. RE?I?EI NR. GEORGETA REŞIŢA.680LEI 10. 14 BL A SC. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr.3 SC.8 AP. SONYA SIMION D. MIHAIL KOG?LNICEANU NR.STR. ?OGOR N.7.600LEI 46. MIHAI REŞIŢA. IOAN REŞIŢA . 5 STOI?OR V. STR.602. ELENA REŞIŢA.STR.840LEI 29.660LEI 93. SPORTULUI NR.000LEI 23. AP. ANA 1 ET 1 AP. 8 STOICONI D.120LEI 1.14 REŞIŢA.868.3A AP.372.1 AP.36 ?OGOR M.13 118.960LEI 9.A ET. Corbului NR 5. STR. IOV 2 SULEA T.A3. AP. LUNCA POMOSTULUI BL.000LEI 39.390.674.43 REŞIŢA. CORBULUI NR.4 STEINER E. IULIAN STAN N.500LEI 254.2 AP.970.800LEI 58.760LEI 25. TEODORA ARAD.200LEI 74.6.334. MARIANA REŞIŢA.10 REŞIŢA. MIHAI SP?NU C. SALC?MILOR NR.SPORTULUI NR.912. RODNEI BL. B-DUL REV. STR.3. NICOLAE REŞIŢA.HORIA BL.200LEI 45.175LEI 44.500LEI 31. 2 AP.43 REŞIŢA. STR.165. 2 ET . 31 SC. VASILE COMUNA MAURENI NR.410.040LEI COM. STR. ST?NESCU A.674.074.4 REŞIŢA. B-DUL. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR. 2 ET. CORBULUI BL. STR. PETRU ADRIAN SIMION C.1 ET 3 AP. SC. HORIA BL. STR.4 AP.816.000LEI 10.800LEI 518. AP. SORIN REŞIŢA.42 STROIA P. B-DUL.400LEI 49. MARINETA SP?L??ELU C. SC. CARAGIALE BL.025. CARAGIALE BL.281 COMUNA F?RLIUG NR. STR.8 AP. STR. NICOLETA REŞIŢA. 6 TABAN I. STR.5. ET. 8 AP. C ET.925LEI 4.EFTIMIE MURGU NR.MUNCII NR.14 STEGER C.480LEI 10. SC. B-DUL.422 REŞIŢA. 5 SC. SC. DUMITRU AP. 1 SC. ST?NGU P.000LEI 17. ANINILOR NR. ALEXANDRU SIMION N.785.680LEI 27.000LEI 17.000LEI 23. NARCISEI NR. GR?DINARI.077.2 SC.580.14 REŞIŢA.650LEI 1. I. ET.560.5 BOC?A . GHE. IOSIF REŞIŢA . ALEXANDRINA SPOREA GHE. STR.660LEI 8. B ET. CĂLIN NICOLAE SIMION N.455 STROIA GH.19 ?ERVENSCHI I.1 ET..360LEI 59.740.10 TABAN I. 5 STOI?OR V. L. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. 2 AP.372. STR.503. DIN DECEMBRIE NR. L. B-DUL.000LEI 67.4 AP.107.4 ET.1 et.555. CRIZANTEMEI NR.14 BOC?A ROM?N? . I.472 REŞIŢA . STR. STR. STR. VIORICA BOC?A .

171 JUD.1. VICTORIA REŞIŢA. VASCU T.2 . TIUTIU T.151.440.2 AP. MIREL AP. ZONA GĂRII BL. AP. CARAGIALE NR. DUMITRU NR.550.1 ET.000LEI 62.227.2.9.200LEI 95. ET. STR.12 ORAVIŢA. AP.12 TULOIU I. AL. GOLULUI NR.422. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C. 2 AP. GOLULUI BL. C12 . STR.507. B-DUL. A .240LEI 41. STR.1. DIN DECEMBRIE BL.2. STR.288. NR.6 VASILIU GH. TARKANY I. STR.160LEI 41.000LEI 32. AL. 1 ?URESCU I. B-DUL.113.320LEI 10.6 REŞIŢA. C. BR?DET BL.1 ET.34 REŞIŢA.B-DUL REV. SC. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I. STEJARILOR NR. STR. 3.446.950LEI 26.000LEI 31.15 V?RAN I.744. EUGENIA MARINELA COM.1 VELESCU F.17 REŞIŢA.15 VASILIU GH. SC.2 .-S. AP. SC. ROMANILOR BL B. CIPRIAN IOSIF AP.116. STR. VASCU I. SC. URSULESCU S. STR. E 3 .200LEI 31. NICOLAE ANINA.600LEI 18. ION CORVIN NR.000LEI 3. STACHIE AFILON COM.558.13 TELESCU I.. AP.760LEI 39. 26 TOMESCU I. ET. CARAGIALE NR.562. K. STR. TEAC? D.800LEI 6. F?G?RA?ULUI NR. SC.000LEI 41.339.9 REŞIŢA . 16 VESEI V.1 AP.11.372. BORLOVA .960LEI 17.1 ET. STR. SC. TELESCU M.4.2 AP. GHE.3 ET. SC. FLOARE REŞIŢA.D ET.000LEI 72. AP.D ET. NICOLAE GRIGORESCU NR. BUJOR REŞIŢA. VL?DEASA NR.2 ET.632.000LEI 2.352. FINETA REŞIŢA . RAVECA REŞIŢA. E 3 .000LEI 31.930LEI 8. VL?DEASA NR. LUCIA REŞIŢA.ADRIANA IOANA TAMAS I.020LEI 12. L. VIOREL REŞIŢA.760LEI 37. CORBULUI NR.773. B-DUL. GEORGE PAUL AP.1 ET. GENERAL TRAIAN DODA NR. 7 TURCAS N. DORINA REŞIŢA.1.200LEI 18. STR. PAUL REŞIŢA. IOAN REŞIŢA. AL.40 TELESCU I.13 VINCZE-IANCSI A. I.22 REŞIŢA.3.116. 28 SC.4. STR. SUSANA AP. DUMITRU BL. STR.2 AP. B-DUL. I?TVAN BOC?A.4. AP. UDOVI?? P. STR.400LEI 57.9 URSULESCU R.1 ET. ET.12 ET. STR.200LEI 15.1.15 TOLCI I. VERONICA LENU? REŞIŢA.B.10 TOMA I. TOMA AP.799.4.12 VASILE M. SC.400LEI 41 . SC.1. C. VASCU A. 9A. AL. 26 TOPLICEANU C.2.16 REŞIŢA. AP.12 UNGUREANU GH. AP.2.4.488. B-DUL. L. REPUBLICII BL. ROMANILOR BL. K.800LEI 17.046.2 ET. STR. 3 REŞIŢA.967. BORLOVA . ZONA GĂRII BL.M?CINULUI NR. R?NDUNICA NR. 2 AP. VERONICA AP.171 JUD. FLOAREA NR. AP. SC. MIHAI REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.000LEI 34.040LEI 207.440. ALEXANDRU AP.878. SC.223. C-TIN. AL. PETRU AP.2 ET.214.4.-S.4 SC.12 ORAVIŢA . SC. L. MUNCII NR. ALB?STRELELOR NR. SC. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR.6 URSACHE C.334.2 ET.980. AP. STR.11 UDOVI?? P. CARAGIALE BL.116. ADELLA AP.4 C BL.ROMANILOR BL.000LEI 207. REPUBLICII NR.1.5. F6. SC. NR.427.000LEI 43. TIMI?OARA.000LEI 9.160LEI 20.18 ?APELEA F.333. I.4.000LEI 19. SC. HERCULANE NR.6 URSU P. STR. TUDORA NR.000LEI 22.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. V?LIUGULUI NR. ZONA GĂRII BL. SC.8 SC. 1 ?IGLA I.2.4. 8 AP.488.32 REŞIŢA. ORAVIŢA .4.26.400LEI 83.13 REŞIŢA.200LEI 10.593. STR. STELA REŞIŢA . MARIE REŞIŢA . STR.10. VIRGINIA REŞIŢA.1 ET.12 REŞIŢA . ION AP. PETRU REŞIŢA.2 ET. I. STR. SC. SC.26.604.AL ZADEI BL. IOAN AP. A AP.1 ET. REŞIŢA.8.1 ET.2.2.7.1 31.702.181.

950 LEI 9. ap. Stefan cel Mare. Stefan cel Mare. b-dul Bucuresti. et.959. bl.980 LEI 59. sc. 128 com. b-dul Bucuresti.46 REŞIŢA. Giurgiu. ulc. ALEXANDRU BOGATU A. str.244. Giurgiu Giurgiu. SC.800LEI 24.6.609. STR.760 LEI 116.440 LEI 13. CIBINULUI BL. com Oinacu.6 Giurgiu.3.200 LEI 153. STEJARILOR NR. bl. STR.689. STR.33G Giurgiu. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T. 34 Giurgiu. ELENA CHIRIAC I. 5.912. F?G?RA?ULUI NR.10 24.000 LEI 24. bl.B2/1S.608.2 AP.3 ET.206. IOAN BOC?A.1 BOC?A . ELISABETA BOGDAN A. et. bl. et. ADRIAN CHIRIAC P. sc. nr. EVELINA OTILIA E.2. B-DUL. IOAN ZIMMERMANN F. STR. A2.62/2D.760 LEI 22.320LEI 42. VUC I.120G. bl. Negru Voda.940LEI 10. SC.094.4. b-dul Bucuresti.171. b-dul Bucuresti. Giurgiu.576. str. str. 2 AP. SC. SC. ELISABETA V?RLAN I. sc.G. Uzunu nr. Giurgiu. A. et.4.3.C.Bucuresti. 4 Giurgiu. FLORIAN COSTEL ANGHEL I. ELENA BOC?RNEA N. STR.818.892. 2 com. et.B.215. 20A REŞIŢA.994. SC.7 REŞIŢA. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T.320 LEI 9.320 LEI 42 .2 AP.69 Giurgiu. Giurgiu. str. PETRE BRI?C? I.72 Giurgiu. AP. STR. 21 SC. ap. str. CUZA NR. str Garii.238.160 LEI 21. ANA MARIA ZIMBRAN E.330. PETCULESCU NR.B ET. F?G?RA?ULUI NR.604. str. STR.760LEI 68.000 LEI 166.151. et. NERA NR.170 LEI 12. A.892.5. sc.4 REŞIŢA . MUNCII BL.160 LEI 21. AP. G.6 REŞIŢA.000LEI 6. str. AP.202/5D.8/300.910 LEI 72. nr.b.960 LEI 41. Giurgiu. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.80 Giurgiu. Giurgiu Giurgiu.1.22.B. sc.28 suma 23.695. VASILE BOGDAN I.120 LEI 10.33G Giurgiu.400 LEI 52. CASTANILOR NR. MARIANA Domiciliul Giurgiu. ZAMFIR CAZACU G.096. DOINA BADEA M.12 REŞIŢA. b-dul Bucuresti. ERICA ELISABETA ZAU I. sc. I.6 REŞIŢA. ILIE CEZAR M.24. b-dul Bucuresti.5 REŞIŢA. str.VINCZE-IANCSI F.241.800LEI 42.Garii nr.1 ET. AP. B-DUL.G. ORIGEN BERBEC A.1 REŞIŢA.105. Digului nr. LOREDANA ANGHELOF I.455.13. CONSTANTIN B?NARU V.31. str.372. GHEORGHE GEORGE BOGATU G.581.824.7.320LEI 50. AL.900LEI 15.E. MARIANA ANTONIU G.000 LEI 8.2. bl.22. et. MARIN BERBEC I.957.194.880 LEI 29. B-DUL REPUBLICII NR. 5 REŞIŢA .337. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. Nicolae Balcescu.000LEI 5. Bucuresti.A.180LEI 3. sc.522. str.505.640 LEI 65. STEJARILOR NR. Oinacu.5 Giurgiu. CECILIA BORDEIANU P.28 Giurgiu. str Dunarii nr. Giurgiu. str.B ET. B3/1S. Tineretului. STR. IOAN D?NILA WERLEIN F.793. PAULINA VOICA I. ap Giurgiu.853. bl. jud.202/5D. nr. nr.600 LEI 52. I.991.540 LEI 58. AP. H/240 CF.989.5 Giurgiu.960 LEI 180. VASILICA BR?DI? S. sc.400 LEI 1.202/5D.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D..Garii nr. ANTON BALABAN S.2. Cerbului nr. IOAN CORIOLAN BACIU I. jud Giurgiu giurgiu.480 LEI 26. b-dul Bucuresti. B-DUL. bl. PETRE BAN D. bl. str.sc.C ET.160LEI 10. Alexandriei. Oinacu. jud. Dunarii nr.400 LEI 18.16 Giurgiu. SC.38 sat Branistea. sos. TATIANA. AURICA CARAIVAN M. sc. bl.265. ap. bl.3. nr. DANIELA BURTAVEL A.808.372. CORNEL ANGHEL A.F.

41/853.229.20 CIULACU N. et. ANGHEL Giurgiu. sc. bl. sc. et. ap. ANGELICA Giurgiu.4. sos. bl. str. b-dul Bucuresti. b-dul Bucuresti. sc. str.340 LEI 49. B2/1S.A.037. sc. Dan Barbilian nr.3. VERGINIA Giurgiu. B2/1S. Ancorei nr. intr.B.200 LEI 84.3 GHI?? G.200 LEI 15.20 COD?RLEANU M.200 LEI 23.K.200 LEI 64. ap.64.880 LEI 59. et.7 GEANT? C. et.C. str.108. str. Bucuresti.488.000 LEI 11. sc. bl. bl.840 LEI 10.120 LEI 29. IONICA MARIANA Giurgiu.198. sc.897.760 LEI 51. sc. bl.000 LEI 3. et. str.B3.79. PAULA Giurgiu.Constructorilor. ap DOBRI?AN I. bl. bl.535. bl. ap. ap.600 LEI 50. MARIOARA Giurgiu.129.B. ap. VICTOR Giurgiu. sc.3 CREŢU G. bl. 29/511.757. bl. b-dul Bucuresti.A..532.400 LEI 68. Sloboziei.720 LEI 12. Bucuresti.240 LEI 74. ap. Dan Barbilian nr.781. 202/5D.2 DINC? M.C. sc. str.100 LEI 8. b-dul Bucuresti. et. b-dul Bucuresti.S.360 LEI 56. str. ap FELECAN I. ap.040 LEI 26. PETRU?A Giurgiu.Tineretului.683.723.ap. 7/300.6 DOBRI?AN G.F. ap.800 LEI 34. str. 66/1D.930. sc.437. ap. str.B03. et.827.2. CONSTANTIN Giurgiu. MARIA Giurgiu.A .306.B. MARIA Giurgiu. sc.50 COJOCARU M. str. bl. et. intr. bl. et. DR?GAN P.3.61 GĂINĂ F.A. b-dul Bucuresti.23 DINU S. sc. TUDORA Giurgiu. Alexandriei.Alexandriei.Partizani nr.722.280 LEI 21.2.480 LEI 155. b-dul Bucuresti. str.200 LEI 46.29 COM?NEANU R. MARIA Giurgiu.1 ILIE T.200 LEI 23. ap.000 LEI 41.9.4 IONESCU C. str.10 DAIA T. bl. sc. CIULACU G.402. ION Giurgiu. NICOLAE Giurgiu.91 DOROBAN?U S.959. IONEL Giurgiu.106. sc. str. b-dul Bucuresti. et.000 LEI 26.437. sc. sc. RODICA Giurgiu.560 LEI 60.10 GHEORGHE G.1.320 LEI 48.010.542. b-dul Bucuresti. ap.800 LEI 31. bl. sc.CIOR?C? A.380 LEI 61. 28/853.C. 24/511.456. PETRE Giurgiu. b-dul Bucuresti. IOAN EMIL Giurgiu.3 gars. sc.B. MARIAN Giurgiu. bl.530. bl. Capsunilor nr. str.1 FILIP A.608.037. b-dul Bucuresti. EMILIA Giurgiu. bl.Stanesti.C. ap. ILEANA Giurgiu. GHEONU P. bl. nr.240 LEI 48.Giurgiu GOCIU F.4.930 LEI 78.480 LEI 80. jud.18 EFSTRA?IU T. sc. et.16 GAROAF? M. et. 28/853.280 LEI 52.986. bl. ALEXANDRU Giurgiu. DESPOT E.175 GOGOA?E F.278. STANCA Giurgiu. ap.Tabiei.360 LEI 49.409. Daitei nr.106.C. MARIOARA Giurgiu.040 LEI 39.C.2. ap.5 COM?NEANU G.B.A. et. et. bl. Ştefan sat Stanesti.8 DĂNILĂ M. bl. AUREL DUMITRU Giurgiu. str. bl. GABRIEL Giurgiu. bl.901. EDUARD CRISTIAN Giurgiu.3 1. 41/853. ION Giurgiu. FLORICA Giurgiu. Argedava. sc. Bucuresti.580 LEI 54.7. NICOLETA Giurgiu.074.B2. b-dul Daciei. ap. str. Bucuresti. bl.Bucuresti.C. ION Giurgiu.967.560 LEI 25.3 GAGIU I.C. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu. sc.660 LEI 27.1.G. ap. str. b-dul Bucuresti. str. Leandrului. str. str. Bucuresti. sc. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. intr Dimbovitei . b-dul Bucuresti. CREŢU E. sc. bl. str. sos.267. et. bl.A.3 CRISTEA B. DOROBAN?U I. str.4 ENE T. ap.444.B.1.621. Cetatii nr. bl.927.468.A . sc. et. str. Crinului nr.852.796.9. et.19 GOGOA?E G. sc.28.Tineretului. 60/2D.080 LEI 39. 24/511.Alexandriei. IULIAN Giurgiu.G.A. Oltului nr.960 LEI 19. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu. 24/511.700 LEI 9.29 CRAICIU L.350.106.081. sc. a GHEORGHICEANU G. NICULAE Giurgiu.108.14 GEANT? V. str. bl. ap.160 LEI 27. bl. nr. IONEL Giurgiu.18 DAIA T.760 LEI 11.1. GEORGE AURELIAN Giurgiu.D.650.206.Tineretului. bl.137 GHEORGHE G. Bucuresti.560 LEI 17. 24/511.10 DUMITRU N. IORGU Giurgiu. B2/1S.A. GEANT? T.350.19 IFRIM M.160 LEI 43 . b-dul Daciei. com. LUCIAN GEORGE Giurgiu. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu. B2/1S. ANGHEL Giurgiu. IOANA Giurgiu. bl. bl. GEANT? M. sc. 49/3D.Tineretului. sc. ap. et.648. bl.

nr.5 Giurgiu.971. bl.4 Giurgiu. 24/511. ap.842. 92.930. ap.20 Giurgiu. sc.1 Giurgiu.869.560 LEI 25. com. ION IONESCU P. ALEXANDRU MUNTEANU I. Ghe. ap.840 LEI 6. Eva.190. str.A. b-dul Bucuresti.Decebal .B.A.13 Giurgiu. nr. ap Giurgiu. TUDOR IORDACHE M.337. PETRE Giurgiu.Garii nr.173 Giurgiu.Portului. 202/5D. ap.44 sat Malu. MILIC? TUDOREL MAZILU I.51 Giurgiu. e Giurgiu. str. b-dul Bucuresti. bl. FLOAREA PEIA I.374.Decebal. sc.975.744. p-ta Unirii. sc.158. 46/3D. LUIZA MARIA MAZILU M.010 LEI 6.41 Giurgiu. nr. 6/220. CONSTANTIN IONIŢĂ C. et.D. DUMITRU IONIŢĂ G.Republicii. str.D.A. str. et. CRISTIAN M?RG?RIT D.570 LEI 19.Doja.680 LEI 24.459. str.A. b-dul Bucuresti.230 LEI 11.29 Giurgiu.Decebal . sat Pietrisu. str. sc. ap. Giurgiu.7 Giurgiu. ap. Giurgiu. str.094.000 LEI 50.640 LEI 47. bl.100. bl. GHERASE LUNGU I.Dimbovitei.30 sat Remus. sc. MARIEA NIŢĂ D.Vedea.C.6 Giurgiu.Fratesti. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.1.800 LEI 23. bl. sc.040 LEI 17. ap. VASILICA GABRIELA MANOLE T. sc. MARIA MACAVEI A. Alexandriei.160 LEI 10.120 LEI 12. B2.880 LEI 45. str. sc. DOINI?A PARASCHIV I.2. sc.137 Giurgiu.Decebal .IONESCU M.772. b-dul Bucuresti. 207/3S1. ap. sos.040 LEI 5.Tineretului. ION MATEI T.Alexandriei.Alexandriei. sc.Lacramioarelor. sc.6. sos.564.509. 46/3D. bl. 54/2D.400 LEI 54.Bucuresti.160 LEI 36.Tineretului. bl. ADRIAN VALENTIN PEIA S.440 LEI 34.2 Giurgiu. bl.208. bl. str.400 LEI 20. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T.786. sc. bl. bl. SILVIU LUPU M.520 LEI 65. ap.B.Tineretului. bl. ap.374.C20. sos. bl. sc. sc. et.Tineretului. str.600 LEI 151. CONSTANTIN PARASCHIV D. nr. LEANA PETCU T. bl.000 LEI 36.800 LEI 15.400 LEI 31. et. et. str.Giurgiu Giurgiu. 210. 54/2D.57 Giurgiu. Eroilor nr. b-dul Bucuresti. sc.Gaujani.223. ap.Lacramioarelor. ap.24/511.077.040 LEI 59.G.077.600 LEI 103.632. com.17 Giurgiu. str.200 LEI 23. jud. VALERIU MIRCEA I.000 LEI 21. str.3. AURICA PARASCHIV A.760 LEI 69.12 Giurgiu.790. MARICA ANA PIETRO??NEANU P. ap.A.490 LEI 163.Sloboziei nr. Giurgiu. sc. nr. str. str.683.Tineretului. IONEL ISPAS A. C40.22 Giurgiu. 59/2D. ap.14 Giurgiu. str. ap Giurgiu.12 Giurgiu. p-ta Unirii. bl.A.Giurgiu Giurgiu.1 Giurgiu. et. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P.26 Giurgiu.080 LEI 57. Giurgiu.C.Alexandriei.445.135.11 Giurgiu. bl.520 LEI 25.200 LEI 13.845.12 Giurgiu.B.4. MIRELA ZINA MALCIU T.69/1D.99 Giurgiu.600 LEI 12.A. bl.G. FLORICA IORDACHE V. bl.Tineretului. sc. bl. bl. sc. 19A.800 LEI 17. sos.Bucuresti.B. 66/D.55 Giurgiu. b-dul Bucuresti. bl.240 LEI 44 .11 Giurgiu.45. ap. bl. nr. et. str. str.A. sc.Giurgiu 26.A. 19C/613. ap. Tineretului.A.400 LEI 116.953. sc. bl. L4.57 Giurgiu. CONSTAN?A LIA PELU D. sc. jud.914.448. sos.C.632.50 Giurgiu. ANIŞOARA MIRCEA V. bl. sc. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M.435. str. GEORGETA NEAC?U D. sc. ap.Alexandriei. str.000 LEI 10.A.296.337.870 LEI 10.855.520 LEI 34.3.307.7. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S. bl. bl.320 LEI 133.798. bl.A. bl.Daitei nr. B1. sc. str. MARIN PENA F. sos. sc.B2. Romanitei nr. L4. ION LASCU I. FLOREA PARASCHIV I. ap. ap. bl. ION PIETRO??NEANU S.406.20 Giurgiu.270. nr. et. bl.Gradinitei. sos. ap.E.44 Giurgiu. ap.720.055.000 LEI 77. MARIAN PEIA G.Romanitei nr.Tineretului.2 Giurgiu. bl. str. NU?A MOLDOVEANU N.636.511.747.640 LEI 24. IOAN PELU C.432. jud.880 LEI 29. 46/3D. sc.1A/613. str.Bucuresti. ap. str.C. B03. str. sos.1. b-dul Bucuresti. FLOAREA IONESCU N.24 Giurgiu. ap.5 Giurgiu.A . PETRI?OR PASTRAM? C.A. sos.590 LEI 26. 54/2D.000 LEI 99. com. 202/5D. sc.9.Bucuresti. TUDORI?A MARIN G.160 LEI 33.

310.148.2. bl.31 Giurgiu. sc. et. ADRIANA VLAD C. Dan Lucan . str. bl. LAUREN?IU P?RJOLEA A. TUDORA VOINEA I.A. str. SEVERIN STR. DUMITRU STANCU T. b-dul Bucuresti.66 Giurgiu. bl. VIOREL ILIE TOBĂ G. 1 Decembrie 1918. Z3. 49/3D.720 LEI 21.267. bl. ELENA POP G. bl.3 Giurgiu. PRAHOVA NR.125 LEI 25. b-dul Bucuresti. 11/2S.1. ap Giurgiu. sc.4.4 Giurgiu. b-dul Bucuresti. nr. nr.Mihai Viteazu.D. jud. Giurgiu. sc. str. str.382. str.111 sat Malu. bl. 1 Decembrie 1918.D. et. BL.000 LEI 37. 202/5D. ap. str.Tineretului. et. sc. str Pacii. RODICA S?R?CIL? A.400 LEI 45 . SC. bl.16/613. Balanoaiei.483.208.16/613. bl.800 LEI 102.720 LEI 12. Giurgiu.000 LEI 49.240 LEI 64. str. AP.Ilfov Giurgiu.52 Giurgiu.870.842. ELENA MARIANA Ştefan M. et.320 LEI 27.3.219.B.046.211. sc.Lacramioarelor nr. ap.109.K.Tudor Vladimirescu. NICOLAE ANTONIE M.118.4 Giurgiu.411. bl.137.337. 202/5D. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D. sc.A.000 LEI 13. ap. ap Giurgiu.720 LEI 317.711. NICU?OR VELEANU I.080 LEI 51.A. et. str.267. 202/5D.200 LEI 3. bl.20 Giurgiu.1. et.Tineretului. R.2. sc. bl. ROMIC? POLESKI GHE.A. str.Argedava.19 oras Buftea. Giurgiu.A. a Giurgiu. sc. ION ROŞU I. et.000 LEI Domiciliul DR.A.320 LEI 31. TR.2. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N.653. p-ta Unirii.34 Giurgiu. nr. bl.Bucuresti. jud.39.B. VASILE NARCIS Şerban S.220 Giurgiu. sc. b-dul Bucuresti. str. 6 Suma LEI 68. b-dul Bucuresti. bl.AP. bl. ap. Giurgiu.. B1/1S. et. NICOLAE STOICA G. sc. ap. bl.34. sc. et.000 LEI 18. sc. str. DOBRE ROŞU V. str. SILVICA PLE?CA O.Crisan . et. bl.779. TR.2. CRISTINEL VI?AN P. bl. NICOLAE Ştefan N. sc. ap.Tineretului. b-dul Bucuresti.Tineretului.Trandafirilor. MARIA SORO?EANU G.7.Tineretului. MARIA STANCU T.6 Giurgiu. ap. nr.267. 54. str. nr. B4/1S. 1 Decembrie 1918.200 LEI 49.240 LEI 31. sc.A. VICTORI?A STR?TIL? V.944.800 LEI 123.560 LEI 23. str. b-dul Daciei.3 Giurgiu.055.73 Giurgiu. ISCIP. sos.K. str.600 LEI 22. ELENA ?UC? G.080 LEI 458.000 LEI 4. bl.G. GHEORGHE T?NASE P.3 ET1.Mihai Eminescu nr.16/613. DUMITRU VLAD I.780 LEI 49. et. com.461.060. et.27 Giurgiu. et.26 Giurgiu. str. bl. 67. LUCICA UDREA I. 211/3S1.131.6.92. str.1. SORIN T?NASE G.Fintinelor. NECULAI STR?TIL? I. str.Caminului nr.116. e Giurgiu.1 Giurgiu. sc.C.2.000 LEI 51.180 LEI 31.A. 4. bl.000 LEI 21. sc.3 Giurgiu. bl. DIEANA T?L?BAN N. Giurgiu.040 LEI 110.200 LEI 31.080 LEI 57.A.409. et. 202/5D.Vedea.200 LEI 52.A.840 LEI 11.000 LEI 348.440.B.372. VASILE STR?TIL? I.5 Giurgiu.53 Giurgiu. nr. et. M. str. LILICA Giurgiu.812. VALERIC? TRANDAFIR V. b-dul CFR.D. sc. SEVERIN STR. bl. b-dul Bucuresti. BL. nr.A1.631. ANA UDREA D.820 LEI 21. bl.2.1 Giurgiu.A. 10. b-dul Bucuresti.16/613. str.25 Giurgiu. ap. bl. sc. str. bl. 2Vama. bl.100. sc. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P.475.4 DR. bl.825. b-dul Bucuresti.6.116. str.901.000 LEI 45. IOAN RADOSLAV A. sc.Crinului.202/5D.Ialomicioarei. sc. GHEORGHE T?MPA T. 202/5D. nr.720 LEI 24.738. ET2. Giurgiu.A. ap. ANDREEA STR?TIL? V.Giurgiu Giurgiu. et.107. sc.G. sc. B3/1S.930. DUMITRA T?NASE S. ORTANSA POP D.080 LEI 25. sc.215. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N. ap Giurgiu. FLORIAN VLADU I. Giurgiu. str.3.782. et. b-dul Bucuresti. b-dul CFR.19C. Giurgiu. et.PINTENARU L.Tineretului. bl.000 LEI 10. TIPARESCU NR.950 LEI 23.200 LEI 27.153.711.116.Vasile Alexandri.480 LEI 13.652.Tineretului. str.65 Giurgiu. nr.16 Giurgiu. Giurgiu.D. sc.G. SC.160 LEI 47. ap.C. sc.107. 32/335.130 LEI 15.

7.AP. BL.TV1. BL. BADEA C. A BL. SEVERIN STR. TR.932. SEVERIN STR. TR. ET. 1. TR. R. AP.6. ANGHEL DR. SEVERIN STR. Z?BR?UTULUI NR. SC.AP.862.227. TOPOLNI?EI NR. ANNE MARIE DR.017.6 DR.1. AVRAMUSI D. CONSTANTIN DR.031.3. 4. BL.10 DR. AP.SEVERIN B-DUL CERNA NR.3.3. GHEORGHE DR.1 DR. TR. SEVERIN STR.2 DR.5 CATAN? D.TR. CONSTANTIN 1.22.900 LEI 33.3. 54. B?DELE M. AMALIAMARIA DR. BROSC?REANU D. S?VOIU NR.3 DR. VICTORIA 55. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR.600 LEI 31.720 LEI 89.116. CLAUDIA BOBIANA AP.TR . STR.26.3.119. SM?RDAN NR.130 LEI 1.2 B?RBU? GHE.A2. MIHAI VITEAZUL NR. TR.22.389.150. SEVERIN STR. TR.000 LEI 35. MARE?AL I.040 LEI 12. R.700 61. GHEORGHE DR. DANIEL SC.TR. BOB?LC? I. Z?BR?UTULUI NR.744. 67. B?D?I GR. B?RBU? GHE.2. 4. SEVERIN STR.1.AP. 37 DR.SC. BL.853. 32. TR.5 DR.3 ET1. M?D?LINA MARIA 3.10 DR. ANA 4. SC. 15 DR. SEVERIN STR.030 LEI 42. S?VOIU NR. B?RLAN C.179.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . BL. SEVERIN STR.3.880 LEI 249. ET3.339.7. IANCU BL. AP. TIPARESCU NR. EMINESCU NR. S4E. BOB?LC? I. SEVERIN STR. SEVERIN STR. MARIN ET. SC.400 LEI 24. TR.6.300.AP.4 DR.695. C6. BL Z3.AP.B2. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.562. S4E.SC. VIRGIL SC. MR. VLADIANA ROMINA SC.757. VICTORI?A SC.390.1. FLOAREA SC. ET. SM?RDAN NR. SEVERIN STR. B?LA?A I. SEVERIN STR.4.TR. SEVERIN STR.460 LEI 26.6..5 BIROVESCU M.400 LEI 36. BL. MIHAI VITEAZUL NR. IN3. TR.3.137. SEVERIN STR. SEVERIN STR. AP.3. 4 DR.116. IOHANNA SC.3 BRUC? I. AP. CONSTAN? DR.720 LEI 85.9 DR. TR. SC. BL. SC.TR. TR. 68 DR. SEVERIN STR.TR.5. B?LT??EANU I. MIHAI VITEAZUL NR.000 LEI 28.750 LEI 73. ALEEA CELULOZEI NR.500 LEI 31.12 BONDOC V.14 DR. SC.MARIA TI NR.400 LEI 10.800 LEI 39.116.4. CONSTANTIN SC. AL.BL.26.AP. TR. TR.2.2 DR. VETERANI NR. ARGHIOROPOL G. SEVERIN STR. SEVERINSTR.5 CAPOT? GHE. TOPOLNI?EI NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.1 DR.SEVERIN STR. TR. M. AP. 15.901.186. SC.000 LEI 5. BL. BALACI GHE.264. ANTONESCU ANTONIE N. 7.11B C?INICEANU D.639. 4. S4E.600 LEI 83. 2. MIHAI VITEZUL NR. BUSUIOCI. M TIPARESCU NR. BL. C.400 10. TR.15 BRUC? C. TR. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.TR. EUGENIA DR.2. SEVERIN STR. Z3. TR. SM?RDAN NR.10 BOB?LC? I. BL. PRAHOVA NR. AP. SC. SC.781.000 LEI 43. SEVERIN STR.16 BROSC?REANU C. BL. SPLAI MIHAI VITEZUL NR.3.DR.8.7.10 DR. TV1. TR. ADRIAN SC.600 LEI 47.800 LEI 80.NR.440 LEI 22. TR. TR. NICOLAE BL A2.22.AP.820.TR. 54.000 LEI 51. ALION. TR. EMINESCU NR. ANTONIE ST.3.149. SC. C. ANTONIE ST.TR. MIHAIL SC. ET2. SEVERIN STR. SC.2. TR. SEVERIN STR. BOB?LC? I. B-DUL CERNA NR. A1.1. BL. HORA?IU NR.AP. SEVERIN STR. AP.818.614.11 DR. EUGENIA DR.3. 6 DR. AP.11 DR.AP. ALEEA CASTANILOR NR.4.4.000 LEI 217.1. AP. 8.704.200 31. ET. TR. BECHIR T. AP. 26.22. BL. TR.2. SEVERIN STR. LEPRI NR.319.10 DR. SEVERIN STR.310 LEI 9. BL. F18.050. SEVERIN STR. MARIN BL. CRISTINA SC. SEVERIN STR.1. AP. BEGHIR D.2. CRI?ANA NR. SC. ION AP. BEBE AP. SEVERIN STR. T1.000 52. DOROBANŢI NR. PETRIA DR.560 LEI 31.11B CATAN? G.400 LEI 18.ET. STEFAN DR.

680 LEI LEI LEI LEI 240.306.518.2. CALOMFIRESCU NR.6 DR. MARIANA NR.706. C2. TR. VIRGIL SC. SEVERIN STR.424. MARE?AL I. AP. SEVERIN STR. IOAN DR. ET. AP.000 LEI 64. ION B2.1. VINGA BL. SC. BL.S6V. CISMARIU I. ET. 6. AP.SC. SEVERIN STR.237.SC.600 LEI 173.3 COJOCARU GHE. AP. PETRICA SC. AP. SEVERIN STR. 137. CRI?AN NR. CONSTANTIN SC.000 65.10 CHILEA C.10. SC.S6V.SEVERIN STR. SEVERIN STR. ET.008.080 LEI LEI LEI LEI 47 . TR.532. SEVERIN STR.4 DR. SEVERIN STR.ET. BL.9 DR. MARIUS SC.2. CD. CALOMFIRESCU NR. BL.7 DR. MARIA 30. AP.AP. CU?ITOIU GH.400 LEI 56. SEVERIN STR.800 LEI 234.TR.000 LEI 45. 10. CRI?AN NR.72. IOANA DR. CERCEL I. SEVERIN STR. TR. 10.156. TR. MOLDOVEI NR.000 LEI 41. SC. CALOMFIRESCU NR. C?RNECI I.7 DR.200 LEI 20. ANTONESCU C?INICEANU P.483.5.7 DR. SEVERIN STR.2.740. S11.4.4. SC. SEVERIN STR.1. SC. 1. 65. VRANCEI NR. BL.006.66 BL.860. OVIDIU DR.1. TR. CAMELIA DR. BL.2. BL.10A CHILEA M.1.41 DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. RENA?TERII NR. CÂMPEANU I. 15 DIACONESCU E. COJOCARU C. TR. TR. CORNEA I. SC.140 LEI 49. LUCIA DR. SEVERIN STR.488.200 40.2.078.2.10 DR. CIOR?NGAN R. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. BL. AP.TN17. SERGESCU NR.010.UNIRII NR. SEVERIN STR.SEMENIC NR. SEVERIN STR.400 LEI 25.1 DANCIU R.560 LEI 31. M12. TR.000 LEI 112. SP. COJOCARU ST. TR. AP.85. ET. BL.BL. RENA?TERII NR.600 LEI 34. M9.5.ET.734.4.9S. 1. TR. BL.897. ION DR. AP.3. CRI?AN NR. TR. SEVERIN STR. 10 CHILIOM N. TR. CROITORU D. TR.200 52.013.160 LEI 13.8 DR. M4. AP. ELENA ET.800 LEI 30.4. CROITORU V. AP. SC. ET. ET.8 DR. SC. SC.1. CĂLINA GHE. SEVERIN STR. 263.4. SC. AP. UNIRII NR. ION SC.6 C?LUG?RU I.212.260 LEI 84.AP. P. TR. ION AP. CROITORU M. SEVERIN STR. MIHAI VITEAZUL NR. REPUBLICI NR. SC.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR.A2. DOBRE D.10.72. TR.4.4.11 DOBRE M. SEVERIN STR. TR.860 LEI 41.XF5.120 LEI 165.2. COM?NICI V. TR. TR. CUREA I. AURIC? AP. 4. SEVERIN STR. NADIA DR.600 LEI 50. SC. DUMITRU AP. SEVERIN STR. CRI?AN NR. 159. SEVERIN STR.551.3. FLORENTINA SC.300 LEI 62. AP. BL.TR.18 DR.000 LEI 35. TR. TR. CRI?AN NR.722.157. SP.13 DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.560 7. ET. SEVERIN STR. VALERIC? AP.AP.2. AP.215. M3. 22. 111.488.2. IOANA SC. IONEL BL. COAND? I. 6.TR.10. 9 DR. GHEORGHE C1. SEVERIN STR. BABEŞ NR.105. SEVERIN STR.800 LEI 49.4 DR. TR. DR.4.627. ANGELICA AP.5 DR. LIVIA SILVIA BL. IOSIF DR. ET. MARILENA BL.3. CIUC? F. P.66.5 DR. AP.1. CICERO NR.178.520 LEI 7.2.040 106. FLORENTINA NELA BL. DANUBIUS NR. SC. SERGESCU NR. XF7.350 LEI 41. S11. TR.NR. TR. DANIEL DR. CRI?AN NR.000 17.4 DR.566. 5.5.6 DR. 7. AP. C?LUG?RU C. SERGESCU NR.2. COL?ATU V. TR. ET.21.2.R3.6. PRAHOVA NR. C?PLESCU P. 1.744. CARPA?I NR.2. 76.9 DOANDE? ST. SC.000 LEI 19. 263.6. NICOLAE ABATORULUI NR. TR.1. TR.116. BL. SEVERIN STR. BL. TR.232. M2. MIHAI VITEAZUL NR. IONESCU NR. C?LUG?RU E.8 DR. IOANA DR.223.4. BL.3. P. TR.5 DR. SC. AP. 111. SEVERIN STR.3. ALEXANDRU SC. BL. 7 DR. CICERO NR.

1. STR. SEVERIN STR.800 LEI 15.1.SC. BR?NCOVEANU NR. STR.BL.2.STR. SEVERIN STR. TR. ELENA NR. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. DR.1. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. TRANSILVANIEI. ET.440 LEI 4.000 LEI 99.3. TR. SERGESCU NR.556. STR.AURELIA NR. TR. TR. GHEORGHE BL. AP. BL.000 LEI 38.3.200 LEI 182. NICOLAE BL. XF22. MUNICIPIUL CRAIOVA.AP.201.765.71. ENESCU C.3. GHIORDUNESCU G. MIHAI VITEZUL NR.6 GAIDAROF N.4 DR. STR.720 LEI 59.473. NR.MARIUS ION DR.3.179. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.600 LEI 274. G1. 221.200 LEI 22. SEVERIN.040 LEI 24. AP.221. ELVIRA DANIELA 7.AP.052.138. TR. OLT GHEORGHE I.110.2.4.3.200 11.2.SEVERIN STR.5S1.250 LEI 33. B2. 15 FOTA M. SC.440. 2. B4.882.16 DR.7 DR. SEVERIN.30 DR.8. BL.400 LEI 49. SEVERIN. BL. TR. TR. FRUMOSU GHEORGHE BL. JUD. COSMINULUI. LACRIMIOARELOR.1. BL. AP. STR. SC.10.ET. FERARU I.2.240 LEI 37. MIRCEA NR. GINU C.39. VLADIMERESCU ERCEANU I.000 LEI 51.1. BL. SEVERIN STR. ELENA DR.TR.657. GRECESCU NR. TR. NR.000 LEI 52. SC.376.7 DR.690.897.2. XF7.24 DR.920 LEI 55.SEVERIN. ALEEA GHIOCEILOR NR. SC. AL.1. AP. ET. STR. AVRAM IANCU NR.800 LEI 463.9 GLAVICIM.4.14 DRAICA D.7 DR.148. CONSTANTIN SC. ET. AP. FERARU I. FLOAREA NR.4. LARISA ET.11 DR. GLAVICI M. EUGENIA DR.035.860.SC.720 LEI 56.678.2 DR?GHINESCU G.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. 1 FILIP M.15. SEVERIN STR. ION 4.858. AP.1. AP. TR. 2. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. MIHAI EMINESCU NR. BL. NR. TR.6 DUGHIN? I. JUD.130 23. STR. NR.TRAIAN NR.MEHEDINTI DR. SEVERIN STR. ELENA NR. BL. AP. JUD.2. AP. SC. AP. EUGEN SC. MIRCEA MAI.SEVERIN STR.INDEPENDENTEI. DUMITRU SC. GALBAU C.MARILENA DR. SC. JANA BL.SC. STR.990 LEI 31. DANUBIUSNR. TR. DR?GHICI E.400 LEI 20.5 DR. SEVERIN STR.9 DR.2. JUD.16 DR. TR.3.822. DR?CEA V. NARCISELORNR. ET. CICERO. BL. EMANUELA D2. ION D2.1 CRAIOVA. AP. ET.38 DR. TR. SEVERIN. SC.AP.4. DOLJ.3. BL. OLT DR. BL. B-DUL T. SEVERIN STR. DUMITR??CONIU C.300 LEI 42.400 LEI 43.000 LEI 238.8 DR.4. SEVERIN STR. GRUIA. TR. BL.976. TR. FLOREA I. EMIL DR.SC.1.446. AP.10.800 LEI 48 .1. SMIRDAN.SC. GHEORGHE DR. TR. DORIN L. DR?GHICI N. TR.000 LEI 40. SEVERIN. TR. GINUA. SC.STR.525. SEVERIN.423. AP.346. SEVERIN STR. STR.000 LEI 32. SEVERIN STR.ET.56.136.SEVERIN.126. TR. ELENA BL. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA.2.3.2.4.800 LEI 4.5 FIRULEASCA D.5 DR.ELENA COMUNA BALACITA. P. STR.5 GHEORGHE GH. TR. JUD.NICOLAE 5S1.1. GADAU PETRE SC.628. BR?NCOVEANU NR.562.11 DR. SEVERIN. AP. OPRI?A COM.AP..A. SEVERIN STR. GHEORGHE NR.1. NR. TR. NR. MEXIC NR.207 DR.98.AP.AP.795. SEVERIN.000 LEI 107. TUDOR VLADIMIRESCU.116. AP.720 52. ALEEA MARGARITARULUI. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST. TR.TS10. DRINCEANU ST. FETICA A. 18 GLAVICI GHE. PAUL DR.2.000 LEI 171.5. SC.897.ET. AP.38 DR. TR. INDEPENDENTEI.SEVERIN STR. SPL. GHENEA LOCALITATEA STUDINA. SEVERIN. 4S. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B. AL. DR?GHICI I. TR.760 LEI LEI LEI LEI 82.2. SEVERIN. ET. BL.339. BABES.SC.28. BL.050. STR.120. NARCISELORNR. ELENA B1. SC.4.B1.900 LEI 42. NR. TR.148.200 LEI 50.2.

SANDU DUMITRU MATEI C.558. BL.15 DR.744. STR. M12. AP.SC. TR.C.NR.STR.10. ET.4.667.35. SEVERIN. AP. BL. STR. NR. DECEBAL. SEVERIN. STR. NR.6.525. AP.372. STR.020.1.2. SEVERIN.SC. BL. M. SEVERIN. STR.TR. TR.M 13.2. GABRIELA PAULA MANACU E. TR. NR. CONSTANTIN MEILOAIC? D.SC. TR. STR.743.525. BRATIANU. TR. MRS. ET. SC. I.500. STR.595. TR. NR. SC.118 DR.000 32. BL. 1.460 LEI 9. NR. NR.9 DR. ET. IOANA NR.9 DR.ANISOARA LILIANU G. NR. CRINA VIOLETA LEPARDA I. C3. SEVERIN. MIOARA GRAMA S. MIHAI VITEAZUL NR.309. I.280 LEI 41.NR.3 DR.9. NR.AP.11 DR. NR.27. TR. TR. SEVERIN. AP.MARIA ILIESCU D.818. ADELA MARGARIT D. TR.1. BRINCOVEANU. SC. 2.AP.3.1. AP. C3.AP. FLORESCU.440 LEI 101. BR?NCOVEANU NR. MAGNOLIEI NR. STR. SEVERIN STR.1. FLORIAN IACOBESCU GHE. T. PETRE VASILE MANOFU D.SC.16. STR.19 DR.4. TR.3 DR. ANISOARA LUCA I. M.4. SEVERIN.75.6.1.9 DR.000 LEI 22. PROGRESU.ET.200 LEI 38.14 DR.520 LEI 7. SC.4. 30.3.TOAMNEI. TR.680 LEI 4. T.356.11 DR. SC. STR. BL. TR.4.006. REPUBLCII.IULIAN GLIGOR GHE.AP.3. SEVERIN. SC.000 LEI 310. DUMITRU IONESCU C. SEVERIN. TR.. STR. M. 7.704.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I.BL. TR.400 LEI 104.6 DR. SAT VARADIA. STR. NICOLAE JUJESCU D.675.Z8.7 DR.1. SEVERIN.860 LEI 63. STR.1. SOVEJA. NR. EROII DE LA CERNA.800 LEI 10. DECEBAL. Ştefan CEL MARE NR.BL.16.12.2. SEVERIN. NR. BL.334.757.CALEA TIRGU JIULUI.000 LEI 37.720 LEI 103. SEVERIN.986. PAUL MIHOC I.823.4S.7. VITEAZU. C. VITEAZU. IOAN LUCAKACS C. NR.NR.3.BL. ZOE IOVICI G. VLADIMIRESCU. NR. MARIA IOVICI ST. STR. BL.897. SC. AP. SEVERIN. SEVERIN.4. TR.403. NR.NR.31. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. AP. TR. SC. VLADIMIRESCU.47 DR.35.3 DR.9 DR.NR. ET.10.5. TR.1. SPL. AP. 1.153.9.5. 136. CALEA SEVERINULUI NR. SEVERIN.1.AP. OR?OVA. SEVERIN. ET.2.CONSTANTIN MARTIN I. NR.3 DR. BL.200 107.3.NR. AP. ALEEA ALUNIS.2. SEVERIN STR.200 LEI 5. SEVERIN.000 LEI 25.30 DR. CALOMFIRESCU. STR. SEVERIN STR. AP.AP.MIHAI GROSU M. BL.CICERO.SC.SC.AP. NR. NR.120 LEI 16. SEVERIN.L 2.600 LEI 42.SC. TR.104.040 LEI 53.M 13. XF9A.1. SEVERIN.ALEEACASTANILOR. SEVERIN. TR.5 DR. AP. AP. SPL. SEVERIN STR. MARIEA IACOBESCU C. BL. MARGHIOALA ILIESCU N.290 LEI 22.1. NR. LILIANA MICLEA I.147.85.BL.1. M12.600 LEI 39. NR. ANTONESCU.810 LEI LEI LEI LEI 49 . SC.028. SEVERIN. SC.15 DR. VITEAYU. 22 20.MEHEDINTI DR. BL. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I. STR. BL. AP.ET. SC.ET.B. ET.171.880 LEI 678.1.AP. CORNELIA IONESCU I.3 DR.30. EROII DE LA CERNA.720 LEI 3.200 LEI 15.2.520 LEI 52.8 COMUNA DUMBRAVA. JUD. EROII DE LA CERNA. ET. GEORGETA LUCAKACS E.520 LEI 22. ET3.200 LEI 7. TR.3. SEVERIN.7 LOC.12 DR.AP.A2. TR. SC. SEVERIN. CALOMFIRESCU.ET.380 LEI 103. VITEAYU. STR. SC. POMPILICA IOVAN N. TR.AP. SEVERIN. TR. IOAN MIMI? C.3. TR.823. M. JUD. ET. TR.600 39. 1. STR.771.11 DR. MEHEDINTI DR.SC.30 DR. AP.3.7. TR.630.ION GROZA C.19 LOCALITATEA FLORESTI.142.L 2. STR. STR. STR.BL.3 DR. SEVERIN.BL. C.SC. GR. TR. E14. SPL. TR.C2.184.000 LEI 43. IMRE MANACU AL. BL. 54 DR.403. STR.9 DR.BL.

B.8.240 LEI 33. BR?NCOVEANU NR. AP. CRI?AN NR. 265.5 DR. STUDINA JUD.1. AP.1. SEVERIN STR. JUD. SEVERIN STR. ET. SC. SEVERIN STR. FLOAREA PETRIC? P.400 15. TR. BL.L2.1. SC. BL. TR. DUMITRU PURCARU D. ION NAU V. 4. M?RG?RITARULUI NR.1. 62. SEVERIN STR. AP.2. ŞincaI NR. 49 DR.SC.744.927.2. TR. M.TS12.680 LEI 105.58.153. TR. 49 DR. MARIUS POP I. OLT DR.V1.7 DR. 263. 2. SEVERIN STR. CICERO NR.240 LEI 26. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR.15 DR. TR.151. ELENA NR.562.30. IONU? OVIDIU MARINA? M. 221. BL.928.640 LEI 50 . EMILIAN M?TC? I.160 43. IULIANA PLOSCARU V. AP.680 LEI 54. TR. AP. BL.491.46E DR.22. 3. IRINA ML?DINOIU I. TR.1 DR. 5.644. SEVERIN B-DUL T.XF9. AP. SC.56 DR.464.033. ET. BL. AP.440 LEI 13. BL. SEVERIN STR. 1A2B. MIHAI VITEAZUL NR.9A DR. TR. CARA? SEVERIN DR. 35. SEVERIN STR.356. TR.2. CALOMFIRESCU NR. CONSTANTIN NICA C.SC. TR. 3.900 LEI 20. CONSTANTIN NEDELEA G. SEVASTIAN PEPTAN F. ADRIAN NR.7. ION POPESCU P.544. ALION NR 70.SC. 22 DR. BL. SC. BL. BL. SC.760 LEI 43.3. AP. SEVERIN B-DUL T.493.000 LEI 41. SEVERIN STR.12 DR. ET. SEVERIN STR. BR?NCOVEANU NR. OR?OVA STR.V1.4. SECTORUL 2. TR. TR.2. STR.440 LEI 18. XF21. 4.020 290. SADOVEANU NR. ET. GRIGORESCU NR. SEVERIN STR.2. TR.159.5 LOC. CALOMFIRESCU NR.873.000 LEI 92.728. TR. ET. TR. 1.416. SEVERIN STR.116. SEVERIN STR. KOG?LNICEANU NR. SEVERIN STR. VLADIMIRESCU NR. ET.3. SC.000 LEI 26.017. LEPRI NR. SC. BL. SC. TR. 217 DR.720 LEI 39.480 LEI 47. AP. MEHEDIN?I DR. TR.930. AP.Z6B. Ştefan CEL MARE NR.4.974.1. ET. OLGA SULTANA OPRI?A I. SEVERIN STR. VLADIMIRESCU NR. SC.46E DR. SEVERIN STR. XF14. SC. ET. AP.503. SEVERIN STR.554.19 DR. ALEEA CRINILOR NR.30. MIHAI PURCARU D. BL. TR. OR?OVA STR. SEVERIN STR. JEAN PRAJEA J. GEORGETA POPESCU I. AP. SPL.010. TR. AURORA P?L?U P. TR. ELENA MOR?RI? A. TR. AP.9 DR. SEVERIN STR.720 LEI 37. SEVERIN STR.200 25. SC.000 32.847. SC.320 LEI 23. CRIHALEI NR. BL. ALEXANDRU N?STRURESCU G. ŞincaI NR. ET.11 DR.750 32.000 LEI 16. CALOMFIRESCU NR. ALEEA CAZANE NR.19 DR. SUZY MANUELA PRAJEA J. SEVERIN STR.6 DR. E18. B?ILE HERCULANE. SEVERIN STR. TR. AP. TR. SC. EUGEN PETROVICI D. STR.276. ET.M?TC? E.4. TR. SEVERIN STR.5 DR. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P.16 BUCUREŞTI.ET.2.941. ECATERINA OPRI?AN T.546. TR.390. AP. SC.14 COM. N5. ŞincaI NR. VASILE PETROVICI M. FLOAREA POPESCU I. BL.30. IOANA NIŢĂ M. ?IMIAN SAT CERNE?.8 DR.360. AP. 260. AP.1. A.1. SEVERIN STR. R.104. BL.1. AP.000 LEI 48. TR. SC. EUGEN PFEFFER C.500 31. AP.1. AP. TR.4 DR. 4.B.58.400 LEI 30.000 11. JUD.BL. SEVERIN STR. BL.728. SEVERIN STR. EUGENIA LOC. N.193. MITANA PRAJEA I. SC. 31.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. ANA PRAJEA GHE.2.4 DR. 101 DR.2. TS10. DECEBAL NR. 124. 62. M.30. SEVERIN STR.800 185. DOMOGLED NR.R6. SEMENIC NR.6 LOC. 101.190. MIHAIL SADOVEANU NR. Ştefan CEL MARE NR.1.102.560 LEI 14.7 DR. B.552. GHEORGHE PÂRVU GHE.3. 21 DR.218. MARIUS TIP?RESCU NR.1 DR. ION NIŢĂ I.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71.20 LOC. SC. BL.000 LEI 43.260 LEI 52. TR. SEMENIC NR.880 LEI 95.100 LEI 8. GRIGORE MEROSU D. TR. ET.2. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE.

16. BL. SC. TR.7. AP.400 LEI 148.400 LEI 27. 1 DECEMBRIE 1918 NR. RADOSLAV V. TR. ROTLER I.098.262. ET.4.3 139. SEVERIN STR.4. MIHAI VITEAZUL NR.2. MARIA DR.11 DR. EUGEN ET.983.9 DR. TR.A5. PETRE COM.8. S?NDOI I. BL. JUD. SEVERIN STR. NICOLETA SORINA BL. AP.2.711. ALEXANDRU DR.200 LEI 56. SEVERIN STR. TIMI?OAREI NR.5 DR.135.3.720 284.4. TR. AVERESCU NR.15 Ştefan GR.39. S?N?TESCU A.960 LEI 37.3.850 LEI 73.734. M. AP.4.520 LEI 6.2. TR.628. FELICIA BL.017.8. ALEEA CASTANILOR NR. GR. TR.Z8. DECEBAL NR.3.2. TR.3 DR. SPL.078. VLADIMIRESCU NR. ET.TR. CICERO NR. ET. AP. MRS. 73. TR. ET. TR. 41.510 LEI 51 . LEPRI NR.000 30.P1. BL. DR.600 LEI 57. SC. SAT ISVOARELE. MARIN SC.9 ST?NCULESCU T. PAULA BL. SORIC? GHE MARIN A1. 233 ROIBAN H.755.201.3. SEVERIN STR. ION COM.5. VASILE DR.720 LEI 12. SPL. TR. AURELIA DR. AP.800 31.940. TR. 5 ROAT? GH.423.3. AP.626.S2.119. TR.3.2. SC. SPL. SEVERIN STR.320 LEI 2.32. TR. CONSTANDINA BL A2.3 ST?NCIOIU G. SEVERIN STR. SEVERIN STR.840 228.8. PRAHOVA NR.040 LEI 104. DR. ET. AP. RĂDUŢĂ N.P3. SC. 42. SC. AVERESCU NR.32. SC.9 DR. S?RBU V.16. CICERO NR.800 LEI 37. BL.176.420 LEI 20.000 LEI 24. AP. Ştefan BL.Z8. JUD.6.61. ST?NCIOIU M. BABEŞ NR. MRS.480 LEI 591. 1. SEVERIN STR.940 LEI 333. 30 DR. OVIDIU DR.S2. SC.8. SEVERIN B-DUL. RAMONA MARIA DR.868. ST?NCIOIU P. AP.760 LEI 4. SEVERIN STR.1.2.339.1.431. PU?AN I. AP.694. BL.ET. NICOLAE COM.4. L?CR?MIOARELOR NR. INDEPENDENŢEI NR.339. M. B?ILE HERCULANE. R. SEVERIN STR. RADU DR. 37B LOC.2. SC. SEVERIN STR. AP. SEVERIN STR.19 S?N?TESCU V.6.6. ET. ET.2. 32.1.149.680 LEI 60.6 DR.28 DR. FELICIAN AURELIAN DR. 149 ROATE? D.7 RADA I.800 LEI 64. STANI V.1. SEVERIN STR. SC.411. TUDORI?A BL. SEVERIN STR. VITEAZUL NR. AVERESCU NR.4 DR. MEHEDIN?I DR. TR.092.1. TRANDAFIRILOR NR. MIREL BEBE BL. BANATULUI NR. SEVERIN STR. CARA? SEVERIN DR. SC. SEVERIN B-DUL. TRAIAN NR. AP. SEVERIN STR. NICOLAE SC.8 DR. SEVERIN STR. TR.4. S?NDOI A. MARIA BL. AP. AP.960 LEI 21.9 DR. SEVERIN STR. ELENA SC. SEVERIN STR. G1. VASILICA BL.1. MRS.6 ST?NCIOU ST.19 DR. VIOREL BL. TR.P3.11 DR.ET. TR. AP.900 LEI 11. AP.2 ROMAN D. JUD.1. SANDU C. BL. ELENA SC.650 LEI 21.4. SEVERIN B-DUL T. PETRE SC. SGONDEA T. TR.793.174. PRAHOVA NR.400 LEI 50. CRI?AN NR. ?ULMA N. TIMI?OAREI NR. SEVERIN STR. AP.2.551.2.240 LEI 28. STELIAN BL. REVOLU?IEI 22 DEC.3 ST?NCIOIU S. SEVERIN STR. SANDA GHE. SC2. TR. ET. TR. SEVERIN STR. SC.103.103.6.184. TR. REVOLU?IEI 22 DEC.678. TR. MEHEDIN?I DR. SC. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD. NR. SC.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974.P3. ATENA DR. STR. AP. SC. BL.200 LEI 53. ROIBAN T.1. AP.11 SCRECIU I. TR. ŞincaI NR.918.16. 138. SEVERIN STR. VITEAZUL NR. AP. AP. SEVERIN STR.180 LEI 177.D4.E12. SPR?NCEAN? G. BL. TR. CRI?ANA NR. ET. NR. TR. BR?NCOVEANU NR. 290 DR. NICOLETA ŞtefanIA 10.P1. GRUIA.640 LEI 65. MARIUS DR. S?RBU A.3. SC.822.415. SEVERIN STR. TR.20 RAŢĂ T. MARIOARA BL. EMIL AP. TR. TR.4.1. MEHEDIN?I DR. AP. ECATERINA SC. GRUIA.480 LEI 25. 149 ROAT? R. SEVERIN STR. FLORESCU NR.759.

LIVIU UNGUREANU A. SEVERIN STR.243. CALOMFIRESCU NR. ET. FLORESCU NR. LEOPOLD DR. SC.25.4. SEVERIN STR. VIRGINIA TUDORAN I. Aleee Parcului. TR. 3. 1. et. bl. bl. SEVERIN STR. TR. MARIN Moinesti. Soimului.E18.094. D. Bucium. AP. JIULUI NR. AP.200 LEI 109. ap. nr. bl. TR. nr. ap.12 DR. ap.2. et. 26.326. SC.52. str. BL.3.5. MARIA Bacau. TR. jud. 13. TR. Energiei.137. ap. AP. VASILE Bacau. bl.TACOT? GHE. MIGDALULUI NR. BL.1.920 LEI 45. ap. 5.636. 12 ATOMEI C.12 DR. nr. bl. 1. SEVERIN STR. 2. BL. bl. str. Bradului. 2. 4. A. 2.560 LEI 40. ap. SEVERIN STR. AP. SC. 1. TR. AURELIAN NR. str.560 LEI 8.E.4. 6.14 DR. A. SC. 2. str. ap. GR. GHEORGHE VI?AN N. sc. str. LUCIA Bacau. ET. 7 AIRINEI I. sc. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau. et. nr. sc. 5. 6. sc.3. sc.5 DR. A. TR. ap. et. str. TR. G. SC. nr.4. 5 ALEXANDRU GHE. Primaverii. 3. nr. nr. nr.593. C. 20 AMARANDEI N.12 LOC.12 DR. et. 2. CALEA TG.501. et.8 DR. str. 8. 13. BL. 5. SEVERIN B-DUL T. BL. BL. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. sc. STR.600 LEI 54.440 LEI 36.A7. 159. et. N. ap. bl. P. 2 APOSTOL RODICA Bacau. A. 5. 1. sc. et.5. A. MIRCEA ION ZAHARIA N. SC. Aleea Constructorului. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau.1.080 LEI 7. 2.1.132. AP. nr. 917. IOAN Bacau. C. VIOREL Z?ULE? ST. AURICA ROATE? A. SC. 16 bis. AP. N. str. A. 50.3.360 LEI 6. str. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau. Balcescu. bl. 3. bl. C. str. AP. nr. A.680 LEI 26. nr.TR.796. 5. B?ILE HERCULANE.E18. str. 155 DR.1. 10.3. 3. VLADIMIRESCU NR. bl. nr. Veniamin Costache. et. nr.1. ALEXANDRU V?CU?? GHE. 4. AnaI Ipatescu. MIGDALULUI NR. bl. str. ap. et.855.C1. sc. 159.16 DR. Bacau.9. A?TEF?NOAIEI V. sc. ADRIAN NR. 3. SC. 6. et. PETRONELA Iasi.156. ET. 10. bl.1. MĂRĂŞEŞTI NR. Impacarii. ap. Panselelor.600 LEI 172. B. bl. 36. bl. A. ap. SERGESCU NR. 5. TR. 36. Balcescu. AP. N. 20 ARMEANU I. 46. 15 ANGHEL N. MARIUS TREISTARU P. AP.816.9 DR. INDEPENDENŢEI NR. et. SEVERIN STR. sc. nr. SC. ERMINA Bacau. sc.1. nr. CALOMFIRESCU NR. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. 10 ANGHEL ELENA Bacau. 5. sc.B3.2. 9 ANGHEL V. CELESTINA Bacau.590. nr.12 DR. nr. TR. 4.1. SC. sc. 9 ANTAL ST. SEVRIN STR. bl. sc. 12 ADAMACHE I. 2. 5.TR. ap.sc. sc. BL.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. bl. Enescu.491. VII. str. AP. Balcescu.SEVERIN STR. A. SEVERIN STR. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. SC. Mioritei. str. et.6. ap. et. G. 7 DR. str. str. C.413.. BL. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M. AP.6 40. Letea. SC. BL. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. ANDRONIC I. EMILIA Bacau. ap. 8. et. D. TR.51. TR. B. A.V11. sc. 25. Enescu. AP. str. Letea. ap. 4. sc.400 LEI 39. ap. SEVERIN B-DUL T.3.100 LEI 33. AP. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. str. SEVERIN STR. TRANDAFIRILOR NR. F. sc.700 LEI 45.1. SEVERIN STR.101 DR. nr.600 LEI 23. NICOLINA Bacau.3. 2. str.6 DR.4.322. ALEEA GAROAFELOR NR. Soimului. VLADIMIRESCU NR.6. PETRU Bacau. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 .SC. bl. AFLOAREI CLARA Bacau.1. 4. str. BL. SEVERIN STR. 36.

sc. nr. 3. sc. Balcescu. GEORGETA B?BU?ANU V. Republicii. nr. bl. 1 Bacau. 1. 6. bl. sat Valea de Sus . sat Cacova Mica. A. ap. 11.A. str. ap. 179. 4. nr. jud. ap. str. ap. 5 Bacau. bl. str. bl. 48 Bacau. str. M. MARIA BOTEZATU I. A. 1. sc. ap. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. Narciselor. et. str. B. jud. ap. 131. ION BORO? M. ap. 44B. 16 Bacau. sc. Davila. Bd. Bacau Bacau. str. sc. sc. 4 Bacau. Bacau. Viteazul. nr. str. sc. B. nr. str. C. TONIŢĂ B?ITANU I. 1. 2. Marasesti. B. Aviatorilor. str. 45 Bacau. Marasesti. com. nr. Postei. ANA B?LU?? GHE. Dr. 7. 4. 2. nr. 13 Bacau. N. 5. ap. M. 4. bl. satul Marvila Bacau. B. ap. 25 Onesti. . et. ap. . 84. jud. Carpati. et. str. et. sc. et. bl. str. 2. jud. ap. Stefan cel Mare. jud. 179. str. 3. 5 Bacau. 5. Bacau. 2. A. ap. et. Buhusi. 2. 25. str. Bacau. Bacau. et. 7 Bacau. Miron Costin. str. Y. 19 Bacau. str. jud. Bacau Bacau. Ardealului. sc. bl. ap. str. bl. jud. et. C-TIN BALINT M. Bacau. str. 1. str. sc. sc. et. sc. nr. nr. 7 Bacau. Unirii. E. 8. Bacau. Cornisa Bistritei. 2. 1039 Buhusi. B. bl. sc. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. 6. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. et. Bacau. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. Bacau. Bacau. bl.7. et. et. sc. bl. Viteazul. 30 Buhusi. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. 2 Bacau. D. 2. Republicii. 11. et. sc. nr. 14 Moinesti. B. 13 Buhusi. Oituz. sc. Stefan cel Mare.4. sc. B. nr. str. G. sat Cacova Mica. et. NOBERT BADITA C.2. bl. 7 Bacau. nr. Prelungirea Bradului. 4. bl. 468 Faraoani. ap. 7. N Balcescu. 44B. CONSTANTIN B?ITANU I. ap. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. bl. bl. 2. Cornisa Bistritei. Ardealululi. sc. et. 5 Buhusi. A. 2. 4. ap. 13. bl. 1. bl. 1. jud. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. ap. RODICA BARAN C. bl. 1. bl. 5 Buhusi. str. 32 Bacau. nr. str. 468 Faraoani. 16. jud. str. . ap. Bacau. Unirii. str. bl. bl. Spiru Haret. 5. sc. 25. nr. Narciselor. 33. 28 Bacau. str. nr. 44B. Bradului. 1. A. 7 Bacau. 6 Bacau. 7 Bacau. et. 33. et. LAUREN?IU BALA? GHE. 8 Bacau. 8 Galbeni. sc. bl. B. Marasesti. str. 1. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . 12. Bacau. Balcescu. ap. 6 Corbasca. N. 8. 8 Bacau. sc. str. ap. et. et. nr. str. str.A. B. sc. bl. str. nr. 2. E. str. jud. sc. Frunzei. 2 Bacau. 16. IOAN BANGALAU P. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. bl. 3. jud. B.BABU? N. 8. Iosif Cocea. ap. 28 Bacau. 1. 44B. br. Tineretului. str. Republicii. 32 Bacau. sc. 3. et. Dimitrie Cantemir. bl. 4. nr. jud. 10 Faraoani. 5. bl. ap. et. E. nr. Digu Barnat. 4. str. str. str. 1. str. MARIA B?LAN ST. Bacau. Bucium. str. B. nr. ap. Y. ap. str. Bacau. C. ap. Lunca.SORIN BIVOLARU GHE. B. 2 Bacau. str. 4 Onesti. et. Stadionului. nr. sc. str. et. sc. 4 Bacau. ANGELA BARABA? N. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. A. nr. ap. Chimistului. jud. et. ap. sc. et. str. !. 21 Bacau. nr. 4. 1. Trecatoarea 9 Mai. et. ap. Spiru Haret. sc. nr. 8. nr. 7. sc. bl. nr. Bd. 12. Valea Alba. ap. nr. 3. ap. et. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. Unirii. . 3. nr. nr. 3. 2 Helegiu. 1. str. nr. 21 Bacau. nr. bl. str.

bl. str. nr. 8 Bacau. ap. nr. CLARA C?RLAN GHE. nr. 9 Mai. jud. jud. 15. GHEORGHE Bacau. Bacau Bacau. 14. str. ap. Soimului. B. A. 11 Galbeni. jud. D. sc. sc. jud. A. sc. et. sc. 87 Secuieni. 1sc.ANA CENU?? C. nr. Ciprian Pintea. Carpati. bl. Razboieni. VALERIA CEAUNA? GHE. 85. str. sc. str. Venus. sc. str. Energiei. 19. bl. sc. 4. 10 Sascut. bl. sc. nr. jud. GABRIEL CERN?IANU N. Milcov. sc. str. 34. bl. B. ap. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. P. et. et. Metalurgiei. sc. ap. 159. bl. 442 Bacau. jud.Buhoci. TEREZA BUD?U GH. B. ap. 14. 17 Bacau. 6 Bacau. Ştefan BRĂILA ST. MARIUS CERNAT C. 7. ap Bacau. A. sc. Neagoe Voda. 3 com. com. Romanului. bl. Balcescu. ap. 3. sc. Bacau. ALEXANDRU C?TAN? M. sc. nr. 12 Bacau. A. bl. ap. bl. str. bl. 5. str. bl. N. ap. Bacau Bacau. str. 4. Vulturului. 19. bl. Cornisa Bistritei. 142. bl. str. 2. ap. nr. 15. nr. 18 Bacau. et. 13 Bacau. B. et. N. 2. F1. 3. str. 13 Bacau. sc. 8 Bacau. str. Republicii. Banca Nationala. 4. et. 412 Bacau. 9 Bacau. B. VASILE CEAUNA? I. Alecsandri. ap. MARIA CANCEL M. ap. Neptun. 162. bl. sc. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. 22. str. 5 Bacau. C. et. ap. 2. 2. Venus. et. B. 14 Galbeni. 2. nr. D. bl. COSTICĂ CHIRIAC I. IOAN BUTNARU I. MARIA BUD?U A. nr. ap. nr. et. GEORGETA CĂLIN GHE. 16. sc. A. ap. ION CANCEA M. ap. Bacau Buhoci. Bacau.2. ap. 917 Bacau. D. jud. 126. 3. A. B. 1. 33. nr.B. ap. 2. et. ap. 3. jud. bl. Bacau. 4 Moinesti. D. nr. Bicaz. et.BRĂILA D. D. 6 Bacau. sat Valea Draga. Narciselor. sc. ap. ELVIRA BUTNARIU I. str. str. ap. 2. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . bl. str. nr. str. jud. Bijghir. str. Nucului. 43 Valea Seaca. ap. ap. 8 Bacau. 43. A. 15 Bacau. 3. Nordului. Bacau Bacau. 5. 26 Bacau. sc. 19 Bacau. 10 Bacau. str. 12 Bacau. str. str. ap. Iasi Faraoani. bl. sc. sc. sc. 6 Bacau. Bacau.2. nr. sc. 35. nr. ap. E. 16. B. et. 16 Bacau.MARIA BUFTEA C. Milcov. Miroslovesti. 54. Letea Veche Bacau. ap. str. 2. ap. str. Aviatorilor. sc. A. nr. sc. Bacau Bijghir. Garii.2. D. 7. SORIN BUDAU P. 30 Bacau.Buhoci. Venus. Zorilor. ap. str. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. 199 Bacau. ADRIANA CANACHE V. CONSTANTIN BUTNARIU A. bl. str. nr. sc. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. nr. 11 Bacau. sc. 4. bl. bl. Ardealului. com. ap. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. com. bl. Metalurgiei. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. D. Balcescu. 2 Bacau. ap. Ghioceilor. 3. CECILIA CANCEA M. sc. bl. et. str. 20. Milcov. C-TIN CHIRU C. str. E. Bacau Secuieni. bl. ap. Carpati. et. A. str. com. Aleea Ghioceilor. str. D. nr. Castanilor. bl. Bd. C3. Bacau Bacau. M?RIOARA C?LD?RARU P. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. B. sc. 30 Bacau. Energiei. Unirii. CIPRIAN CERGHICI I. 84/2. bl. 14. str. ROBERT CADAR I. 25. 19 Bacau. 4. bl. B. sc. 32. str. jud. sc. jud. et. ap. 4. 4. et. Marasesti. str. 16. str. 4. 3. 7. nr. Razboieni. str. 11. 2. Bacau Bacau. sc. str. ap. ap. ap. A. jud. V. com. 16. bl. 17 Bacau. str. bl. str. bl. sc. str.

MITIC? Bacau. PETRU Bacau. LIVIA Bacau. sc. str. jud. Alecsandri. C. ELENA Bacau. ap. E1. 9 CIUCHI A. sc. 2. 36. D. CIORBARU I.17 Bacau. str. str.sc. ap. 30. bl. 117. 4. 4 DAN?E P. nr. sc. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. Carpati. Al. jud. A. 5 Bacau. NICOLAE Bacau. 4 CREŢU I.D. Cel Bun . 43 CRISTIAN GHE. ap. str. bl. ap. sc. nr. sc. str. sc. 2 CIUCHE RODICA Bacau. bl.11 CUSTUR? I. str. sc. C. Cornisa Bistritei. bl. 1. sc. str. ap. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . F. str. C. E1. Veniamin Costache. ap. I. 7 COMANESCU N. Al. ELENA Bacau. AUREL Bacau. 49 COCIORV? V.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. IOAN Bacau. 26 CROITORU D. C. C. 21 Bacau. C. Bira. str. str. nr. ap. bl. str. str. bl. str. str. Lalelor. bl. nr.9 CO?ESCU M. Miron Costin. VICTORIA Bacau. bl. Energiei. nr. D. MARIA Bacau. 5. nr. Veniamin Costache. bl. 16. C. 56. Marasesti. ap. 15. ap. sc. str. A. 15. Alecu Russo. OANA CIOB?NI?A P. str. PETRU Bacau. 6. str. B. jud. A. ap. 18. 1. str. str. B. bl. Sturza. 11 COMORA?U A. 48. Alecsandri. I. nr. GHEORGHE Bacau. A. IOAN Bacau. 16. 16 CREŢU N. PAVEL Bacau. 23 Bacau. A. 3 Boghicea. 80. Republicii. 5 CIOROAB? C. NECULAI Bacau. sc. sc. jud. nr. nr. CATRINA Prajesti. Neamt Roman. Soimului. VALENTIN Bacau. Bacau COARDO? GHE. PETRONELA Bacau. str. ap. nr. VENERA Bacau. ap. 1. 10 COLODIUC I. MARIA Buhusi. bl. sc. Unirii. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. Al. str. ap. sc. C. ap. 5. Aleea Revolutiei. bl. V. ap. sc. C.17 Bacau. 16 CLAPON C. Bacau. ap. str. str. com. ap. Marasesti. A. sc. str. 19 CIOROIPAN V. sc. str. Cocea. 39. C. V. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. 4 CREŢU N.sc. ap. bl. ap. ap. Cornisa Bistritei. str. Balcescu. 5. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. ap. sc.9 COV?TARU D. 1. bl. bl. 33. 39. str. sc. str. N. A. bl. bl. Alecsandri. ap. 33. bl. ap. Garii. 11 CONDRIA C. ap. CORNELIU CIOCAN T. ap. Lalelor. B. sc.sc. str. Cornisa Bistritei.1. bl. 24 CREŢU V. ap. bl. 12 COJOCARU GHE. B. 8 COCA GHE. str. nr. str. bl. str. 4. NECULAI Bacau. CONSTANTIN Bacau. bl. Veniamin Costache. Cel Bun. B. nr. ION Bacau. Aleea Parcului. sc. ION Bacau. nr. Aleea Parcului. Tudor Vladimirescu. 4.2. sat Lilieci. E2. C1. str.sc. LUCIA Hemeiusi. 11 COV?TARU GHE. 80. bl. A. Hatman Verescu. 37. sc. jud.9 CO?ESCU T. str. Bacau. 34. ELENA Bacau. Orbic. C. bl. nr. ap. ELENA Buhusi. jud. 1. 16 COJOCARIU P. 33. Alecsandri. jud. 58. Cornisa Bistritei. 23 Bacau. sc. MARIA Bacau. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. 16bis. bl. ap. Orbic. Veniamin Costache. A. Traian. ap. str. ap. Mioritei. nr. sc. sc. 5 CIORBARU ST. Cel Bun. ap. ap. sc. B. sc. str. nr. ap. Marasesti. PETRU Bacau. ap. 5. ap. str. A sc. CAMELIA Buhusi. bl. V. sc. M Viteazul. str. bl. GEORGE Bacau. bl. nr. com. EUGENIA Bacau. sc. str. ION Bacau. 16 COCIORV? I. Bacau. bl.28 CO?ESCU A. A. str. bl. E1. COSTICĂ Bacau. 39. str. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. str. bl. ap.D. C-TIN Bacau. V. str. nr. Bd. str. S. A. A. sc. 22 Decembrie. Neamt. str. bl. ap. ap. 4. B. Bucegi. bl. bl. sc. Soimului. bl. Bacau CONDREA GHE. 4. Veniamin Costache. 80. 55 CIUBOTARU D. sc. 16 CREŢU P. Marasesti. 13 DAMIAN I. Marasesti. bl. ap. D. str. 169. bl. 6 COJOCARU I. str. 24 CREŢU P. M Viteazul. VASILE Bacau. sc.

13. MARIA Com. Bacau DODITA V. bl. Balcescu. Bl. Cornisa Bistrita. 8. 30. nr. Rahova. 13. Bradului. VALERIA Bacau.VASILE Bacau. 3C. str. ap. Balcescu. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. sc. D. ap. str. A. MARIA Bacau. B. A. 27 Bacau. str. bl. SILVIA Bacau. NICULINA Bacau. str. ap. 11. Slanicului. 1. Banca Nationala. sc. C. N. 13 Bacau. AUREL Bacau. bl. bl. ap. ap. A2. I. ap. sc. Panselelor. Letea. str. 15 ENACHE P. jud. 125. Progresului. str. MARIANA DIACONU V. 49 FILIPESCU N. str.11 ENACHE GHE.sc. bl.1 FO?LEA GHE. VASILE Onesti. A. Viteazul. A. Marasesti. 14 Buhusi. 157 GINJU V. 1. ap. Trandafirilor. ap. str. sc. MIHAELA Bacau.sc. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. 19 Bacau. ap. Sturza. str. bl. nr. 8. 18. bl. bl. C. B. A. S. sc. str. bl. 13. sc. MARIA Com Secuieni. Viteazul. Balcescu. str.ap. 13 DUGHIRI D. A. ENACHE GHE. M. 8 GAL IOSIF Bacau.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. GHIORGHE Bacau. sc. bl. D. Balcescu. Aviatori. MIHAI Bacau. C. str. ap. Livezi. sc. NECULAI Bacau. nr. nr. str. 15 DOBROI N. 1. sc. A. 1 DR?GHICI P. Bacau. ap. Bacau F?C?OARU V. 1. sc. bl. bl. A. sc. Marasesti. MARIA Com. bl. sc. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. C. str. ap. sc. nr. 22 DUMA GHE. Eminescu. ap. 11 ENACHE SILVIA Bacau. bl. ap. Cornisa Bistritei. A. B. jud. ILIE DIACONU N. DOINA Bacau. MARIA Bacau. ap. sc. 15. Marasesti. str. 7. sc. 2 Bacau. sc. Bucegi. N. sc. str. ap. N. sc. ap. bl. bl. str. A. 24 DOSPINESCU V. ap. sc. bl. jud. bl. 8. jud. B. str. 15 G?NDU N. 8 FO?LEA V. Viteazul. C. jud. Bacau. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. str. Poet V. 1. Soimului. GHEORGHE Bacau. str. C. B. ap. Bacau ENACHE I. MARIEA DIACONU GHE. et. str. bl. Bradului. bl. sc. bl. str. 7 DUMITRA?C GHE. sc. Tudor Vladimirescu. MARINELA DOBO? M. bl. bl. B. jud. 100. 11 Bacau. IONEL Bacau. ION Bacau. Nordului. 5. D?NU? DEDIU GHE. str. 9 Mai. str. ap. str. ap. 11 GAVRIL Z. sc. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. 3. ap. Marasesti. N. C-TIN Bacau.sc. B. Soimului. C. 20 GEORGESCU I. jud. str. Soimului. A. B. ap. nr. 4 DORUNGA T. 13. Magura. Bacau DOGARU A. 19. M. 29. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. ap. jud. sc. sc. bl. A. str. ap. jud. bl. ap. 31. bl. sc. str. nr. 9 Mai. 159. 3 FARCA? TEREZA Com. nr. bl. ap. A. DANIELA Bacau. sc. 4. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . I. CORNELIU Bacau. Cuza Voda. 15 Bacau. ap. bl. G. ap. 1. 4. 35 Bacau. M. 100. ap. Eminescu. PINTILIE Com. L. 4. nr. M. 5. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. bl. Faraoani. B. 3. 7. jud. str. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. ap. A. sc. 22 Decembrie. Galbeni. nr. C. Carlova. Bacau Bacau. sc. ap. MIHAI DOBRANI? GR. sc. sc. GEORGETA Bacau. Energiei. nr. bl. sc. bl. str. ap. Saturn. str. Caragiale. M. B4. bl. 5 Com. Castanilor. str. Banca Nationala. Bacau DOROB?? C. 2 Com. bl. MIHAELA Bacau. str. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . Bacau. Mioritei. A. 8 Martie. ap. str. B. bl.sc. 21. str. 4 DUMBR?VEANU GHE. 22 DUGHIRI M. ap. D. 1 FILIP I. sc. 15. ap. str. 159. Bacau Bacau. A. VIRGIL Buhusi. str. 8. A. VASILE DIACONU I. 4 Bacau. 3. str. VASILE Bacau. jud. ION DELEANU T. 5 GAVRILESCU GHE. 13. bl. str. bl. str. str.

146. A. bl. Rares. 30 Bacau. str. str. ap. Aviatorilor. bl. ap. Bacau Com. GEORGETA Bacau. str. sc. PETREA GROSU V. 1. sc. SILVIA HLU?NEAC V. jud. ap. ap. 2 Bacau. 6. 14 Bacau. str. bl. sc. P. str. Metalurgiei.A. str. bl.11. sc. Mioritei. Marasesti. Ardealului.CRISTINA GIURGEA ?T. 11 Bacau. B. Ştefan HODIN? V. ROMIC? GIURGEA ?T. ap. 7 Bacau. 39.11. Patraut. str. str. Cornisa Bistrita. COSTACHE HORGHIDAN I. bl. bl. 1. 15. 9 Bacau. 20A. H. Chimiei. ap. str. B. LAZĂR GOROVEI I. ap. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. 5 Bacau. F. 5. 6. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. 14 Bacau. str. 142. ap. 14 Bacau. bl. ap. 150. Republicii. LUMINIŢA GHEORGHIU V. 3. bl. bl. ap. Marasesti. ap. ap. bl. bl. bl. 78. ap. ap. Str. Unirii. Bd. C. sc. 1. 13. D. Cornisa Bistritei. Copernic. sc. bl. str. ap. CRISTINA GROSU I. Coanda. C. 4.sc. 14 Com. Metalurgiei. A. bl. 16 Com. ap. 3. Bicaz. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . ap. N. Bacau Com. Al. str. sc. sc. str. bl. sc. ap. str. sc. ap. str. str. bl. P. AUREL HANGA C. 2 Bacau. 2 Bacau. ap. 29. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. sc. 2 Bacau. Str. 18 Bacau. bl. str. A. nr.sc. str. B. Panselelor. bl. Bacau Bacau. str. str. N?STASE GHIR?U M. ap. sc. 11 Bacau. str. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. bl. bl. str. bl. ap. bl. C. 108. 32. bl. nr. C. bl. 11. ap. Cuza Voda. A. 11 Bacu. ANICA IACOB V. 3. 78. bl. B. Aviatorilor. str. jud. ap. str. ap. IOAN HLU?NEAC V. sc. ANICA GIURGEA I. B. 4. jud. ap. 12 Bacau. Balcescu. 6. bl. 146. ap. sc. VASILE GROSU A. Letea. bl. N.15 Bacau. B.. 8 Bacau. ap. D. 50. str. 80. bl. str. 13 Bacau. str. A. str. bl. str. sc. Balcescu. Proiectantului. Bicaz. 1. ap. 146. sc. Milcov. Milcov. G. 13 Bacau. C. nr. 18 Bacau. sc. sc. Balcescu. Tolstoi. 13 Bacau. sc. str. ap. bl. jud. AURICA GRIGORE C. A. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. bl.ELENA GHERVASE P. 26 Bacau. str. Letea. sr. str. sc. Cuza Voda.6 Bacau. Aviatorilor. nr. CĂTĂLIN GHIR?U M. Str. str. sc. Bicaz. ap. A.7 Bacu. nr. ap. 116. bl. Bicaz. 11 Bacau. B1. bl. bl. 116. 13. Tolstoi. bl. bl. sc. PROFIRA GHIURC? A. 7. Beresti-Tazlau. GEORGETA IGNAT GHE. B. Cornisa Bistrita. A. 12. nr. Neagoe Voda. str. B. bl. ap.GEORGESCU M. Cornisa Bistrita. A. str. Mioritei. N. IOAN GOAG? GHE. str. sc. nr. sc. Al. ap. 113. ap. VIOREL GL?VAN C. ZAMFIRA GORE V. Bucegi. 13 Bacau. 2. C.A2/2. 9 Bacau. ANCA GHIR?U I. MIHAELA H?NCU A. Milcov. str. 92. B. str. C.CRISTINA GROSU M. ap. MARIA GHERGANU I. 16. sc. 1. 7 Bacau. Republicii. bl. 71. 3 Bacau. Miron Costin. 5 Bacau. sc. N. C. ILEANA HUIBAN V. 12 Bacau. G. jud. bl. 3 Bacau. ap. A. Milcov. sc. nr. sc. B. 1. bl. sc. sc. ap.6 Bacau. Nordului. 35 Bacau. ap. 37 Bacau. Ana Ipatescu. B. str. ap. Ştefan GIURGEA ?T . Aman. sc. LEONORA GORGAN V. sc. sc. 14 Bacau. nr. ap. ELENA HANU I. GHEORGHE GORA? D. bl. 4 Bacau. nr. sc. 3. 22 Com. A. Bicaz. 3 Bacau. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. Bacau Bacau. sr. 5 Bacau. 18. Suceava Bacau.

bl. ap. 9. bl. VICTORIA Bacau. bl. ap. ap. sc. jud. 7 LUNCANU COSTEL. ap. sc. Margineni. bl. 5 MACOVEIU I. sc.IONEL D. 8. sc. str. 18. 2. sc. ap. str. jud. 1 LOGOTETI N. ELENA Bacau. bl. 12 MAXIM N. N. C.9 MARE? VIRGIL Barati. 7 MATEIANU C. 11 M?RIU?EI A. jud. 3. ap. Marasesti. ANA Bacau. 6. str. A. ap. sc. 9 Mai. str. Marasesti. 9 Mai. VASILE Bacau. Bacau. A. bl. Costache. str.. ap. 16. Armoniei. VASILE Bacau. nr. str. Bacau. Electricienilor. sc. Bicaz. A. ap. 15 LUPU C. C. ap. A. ap. bl. E. 31 MAXIM I. ap. bl. C-TIN Bacau. IOAN Bacau. 12 MAZ?RE P.13 MARINESCU SERGIU Bacau. ROZICA Bacau. sc. ap. sc. 1/7. M. ap. str. 10 IOSIF I. 5.Republicii. Maramures. 2. bl. 1. 29. ap. sc. ANGELA Bacau. B. ap. str. 80. 9. sc. AUREL Bacau. 38 MARE? D. Aviatorilor. 52. sc. 2 L?C?TU?U GHE. bl. sc. Crinului. Nordului. Alecu Russo. 13. Soimului. bl. str. Florilor. B. bl. 6. sc. LENU?A Bacau. str. Cremenea. ap. str. DAN Bacau. 22 Decembrie. Filipesti. str. 5 ISTRATE P. GHE. str. A. sc. A. Bucovinei.ap. sc. sc. Marasesti. Sc. Energiei. sc. 1. bl. ap. ap. RADU Bacau. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. str. TOADER Bacau. 16 bis. 3 LAZĂR V. sc. 4. jud. str.6 LICHI V. Pictor Aman. str. bl. bl. Oituz.sc. bl. 6. Casinulu. Bicaz. jud. bl. VICTORIA Bacau. 2. ap. nr. 3. str. bl. 5 LAZĂR N. 17. str. nr. B. sc. bl. A. ap. Razboieni. nr. str. str. sc. A. ap. 11 LICHI N. 12 MICILIC? VASILE Com. bl. bl. ap. 10 MIHĂILĂ I. nr. sc. sc. MARIA Bacau. Bacau MICLŢuţ P. MIHAI Onesti. Buhoci. str. nr. str. sc. bl. ap. C. Carpati. sc. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. nr. 14. NECULAI Bacau. B. A. VASILE Bacau. Balcescu. str. 9 MERLICI I. 4. 39. PETRU Bacau. nr. ap. str. jud. Crinului. Soimului. A. 1. bl. str. V. N. A. MIRCEA Bacau. 4 MANEA ST. B. nr. NECULAI Bacau. Tipografilor. A. MARIA Bacau. 5. Soimului. bl. 13 MATEI VIOREL Bacau. str. bl. sc. str. A. ap. ap. A. ap. Logofat Tautu. A. 25. str. Slanicului. str. ap. bl. A3. 17. 5 MANTA C. Slanicului. IOAN Bacau. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. 25 MIHĂILĂ MARI. ANICA Bacau. bl. str. A. ap. Miron Costin. GABRIELA Bacau. ap. C. 5. A. str. 2 LECA I. A. 150. ap. str. str. sc. str. C. str. str. A. bl. Viteazul. 14. 13. 4. Sc. TODOSIA Bacau. str. Miron Costin. bl. 33 MECHECI V. B. 3. 110. ap. CRISTINEL Bacau. str. A. ap. CATINCA Bacau.6 LOGOTETI GHE. jud. sc. MIHAI Bacau. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . ap. Copernic. ap. bl. Buhoci. Livezilor. 6 LUCA GHE. 1 Mai. str. bl. VASILE Com . Florilor. ap. bl. sc. 12 IORGA A. ELENA Onesti. 27. Bacau. bl. ap. 8 M?NDRU P. ap. Bacau IORDAN C. 3 LUNGU LIC? Bacau. bl. LAURENTIU Bacau.C. str. ap. Bijghir. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. A. 13 IURAC V. str. 5 L?C?TU?U C. sc. bl. 19 LAZĂR D. sc. sc. A. 1 Mai. 6. 22 LEONTE V. Marasesti. Alecu Russo. EUGENIU Onesti. 10. IOAN Bacau. sc. B. com. str. str. bl. Razboieni. 3 LAZĂR S. 11 IONIŢĂ C. A. IOAN Bacau.10 MANCIU GHE. nr. str. 3 LAZĂR V. A. 1. ap. str.L?CR?MIOARA Bacau. VALERIA Bacau. bl. com. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. MARIA Bacau. bl. 4. bl. Bacau MARINESCU C. sc. ap. str.

22. 29. bl. bl. sc. IOAN OLARU A. ap. ap. 1. Logofat Tautu. 15 Bacau. ap. Aleea Parcului. 1. str. jud. Vrancea. 78. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. sc. Cuza Voda. 131. 14 Bacau. Carpati. Oituz. sc. Carpati. A. bl. Razboieni. ap. str. Proiectantului.5 Bacau. str. ap. Bacau Bacau. Miron Costin. bl. sc. D. sc. 29. ap. ap. STELIAN NICULESCU V. C2/2. ap. 8 Bacau. bl. nr. str. Carpati. ap. sc. B. nr. N. 22 Bacau. Aleea Parcului. ION P?DURARU D. 85. A. Balcescu.75 Bacau. bl. str. bl. sc. A. Balcescu. C1. str. nr. Cel Bun. ap. str. D. sc. 7. 7. nr. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. str. bl. Balcescu. str. sc. sc. str. sc. B. A.sc. ap. A. A. ap. Castanilor. MARGARETA MONDAN GHE. str. SIMON MOISE I.BR?NDU?A MONEAGA I. ap. Banca Nationala.sc. 1. sc. sc.. VASILE MONEAGA G. nr. sc. A. 33. 3 Bacau. str. 1. sc. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. ap.sc. 18 Bacau. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. str. RADA PANAIT I. sc. Magiresti.4 Bacau. C. Militari. bl. Bucegi. 1. F. A. Bacau. Bacau. ap. str. 85.7 Bacau. bl. sc. ap. Castanilor. sc. ap. N. B. DANIEL NICULESCU V. ap. Alecu Russo. bl. sc.80. str. 25 Piatra. str. 25 Bacau. bl. sc. Cornisa Bistritei. Miron Costin. ap. 3. 4 Bacau. ap. ap. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. 131. B. B. ap. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . 103 Bacau. jud. str. Miron Costin. VASILE N?STAC C. jud. ap. Republicii. str. 29 Bacau. ap. D. 8. ap. MARIUS MOLDOVANU N. bl. sc. Miron Costin. nr. sc. nr. 18 Bacau. 8.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. 22 Decembrie. str. 25 Bacu. Al. sc. ap. ap. str. str. str. ap. Aleea Ghioceilor. 25 Bacau. bl. IOAN P?DURARU GHE. 3 Bacau. 5 Com. sc. str. 9 Mai. 12 Bacau. sc. 27. Panselelor. ap. 3 Bacau. str. 19. 5. IOAN MUNTEANU V. bl. sc. str. 22 Bacau. str. A. Carpati. A. MARIA PALADE S. bl. 24 Bacau.12 Bacau. Lipova.Neamt. ILEANA OJOG A. str. bl. ap. NICU?OR MUNTEANU V. 1 Decembrie. sc. 8 Bacau. bl. bl. bl. str. nr. sc. bl. bl. 27 Bacau. Marasesti. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. A. 3 Bacau. 4. 27. VASILE OHACI C. Castanilor. str. str. VEROANA MORO?ANU I. ap. N. 1. bl. str. ap. B. bl. Metalurgiei. Caiuti. bl. 22. E. bl. 9 mai. Oituz. bl. ap. ADRIEAN NICA C.VALERIA OBREJA I. C. 8. 7 Bacau. 6 Bacau. Aviatorilor. bl. 31. str. 6 Bacau. sc. 29 Bacau. 39. str. 39. str. 14. COSTEL N?STAC C. Carpati. bl. sc. bl. IOAN OLTEANU I. Al. Aleea Parcului. 2 Bacau. jud. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. sc. 4. 5 Bacau. Cornisa Bistrita. Z?NA MITROFAN M. D. Cel Bun . bl. B. bl. nr. str. ap. bl. B. ap. 12 Bacau. 21. ap. 5 Bacau. B. ap. str. 2. DOMNICA MONOREANU . ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. 2. A. ap. str. B. bl. 6 Bacau. Miron Costin. A. bl. bl. F. jud. bl. sc. NECULAI NECULAU I. sc. sc. 9. 1. 79. ap. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. 19 Adjud.14 Bacau. 2 Bacau. MARIA PANAIT I. ap. 4 Bacau.7 Bacau. 2. 6 Bacau. Bucegi. ap. str. B. str.E. str. bl. B. sc. B. bl. Bacau Com. VALERIA NICA GHE. 9 Com. C2/2. 5 Bacau. 8. A. str. bl. str. str. F. bl. sc. Bucegi. 27. bl. sc. str. 9. 79. Neamt. bl. str. Energiei. str. 13 Bacau. 22 Decembrie. ap. 131. A. str.

B. ap. 40. sc. ap. str. st. C-TIN Bacau. str. A. 5. sc. Energiei. sc. 12. bl. str. 1A. ap. 5 POPA GHE. 14 PATRICHE N. str. ap. ap. sc. str. 5. 1 PAVEL D. str. sc. str. A.PASCARIU GHE. bl. sc. 20. VIOREL Bacau. 1bis. E. bl. F. ap. sc. 2. B. VASILE Bacau. A. A. 1 PAVEL T. sc. Erou Gh. 15. bl. G. A. ap. 12 PUSTIANU GHE. str. bl. sc. D.A. str. 27 PETRARU J. bl. bl. ap. sc. B. bl. str. sc. sc. ANGELICA Com. Bacau. Str. 5. A. B. bl. ap. 7 POPA GABRIELA Bacau. 14. Caisilor. sc. 4. 33 POPA CRISTINA. sc. nr. 1 PAVEL N. bl. nr. 2 PUSTIANU C. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. bl. I. Erou C. B. str.14. A. Cornisa Bistritei. Alunului. Apostu. bl. sc. str. 9 Mai. bl. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau.Balcescu. ap. bl. Pictor Aman. Sturza. sc. bl. 11 PADUREAN. GEORGE Bacau. 18. Panselelor. ap. G. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. str. ap. sc. A. 4. A. sc. nr. Luminii. sc. 5. G. A. Alunului. str. nr. bl. 4.. 4 P?DURARU I. 5 PICHIU GHE. str. Soimului. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. Hasan. str. ap. Erou C. sc. str. ap. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. FLOAREA Bacau. sc. bl. Apostu. 1 Mai. A. 3 POPA F. 2. GABRIELA Bacau. Nordului. 1. sc. 33. bl. A. sc. GHE. Marasesti. A. bl. Neagoe Voda. 165. Banatului. 7. str. ap. Republicii. 7 POPA GHE. sc. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. bl. nr. 33 POPA I. ap. E1. str. ap. AUREL Bacau. N. sc. 22 Decembrie. bl. 15 PREFAC GHE. sc. Apostu. 1 PURU ST. 46 PRUTEANU ION Bacau. M. 4. str. nr. ap. 4 POPA A. sc. IONICA Bacau. 11 POPESCU N. str. bl. Lipova. S. sc. COSTICA Bacau. Martir Horia. sc. 1 Mai. ap. 9 Mai. B. Republicii. 5. ap. 9. 17 POPA GHE. 9 Mai. bl. Bacau. ap. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. ap. 9 PREDA RADU GHE. str. 9 PONICI N. bl. 8. ADELA Bacau. str. 78. C-TIN Bacau. ELENA Bacau. sc. B. bl. Hasan. str. B. Rusu. NICOLI?A Bacau. bl. ap. C-TIN Bacau. str. VASILE Bacau. str. str. ap. 5. 10 PERJU V. ap. 4. bl. str. 14 PI?TA C. bl. ELENA Bacau. sc. A. Alecu Russo. bl. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. ap. sc. ap. bl. Balcescu. str. ap. bl. Miron Costin. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. ap. Aeroportului. ap. A. Militari. 1bis. 15. 1A. 3. IOAN Bacau. ELENA Bacau. ap. 9 PAV?L G. str. A. Castanilor. Miron Costin. 2. bl. bl. PETRU Bacau. sc. 78. ap. ELENA Bacau. sc. str. Unirii. bl. 82. Stefan cel Mare. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. 1. Erou C. bl. nr. 4. sc. bl. sc. B. A. ap. F. str. 9. ap. B. ELENA Bacau. bl. Castanilor. 1bis. ap. 2. bl. Luminii. C. A. ADRIAN Bacau. sc. B. MALINA Bacau. D. 13 PRICOPIE GH. Stefan Cel Mare. A. A. bl. LUCICA Bacau. 12 PU?CU?? I. ELVIRA Bacau. str. st. ap. sc. bl. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . str. ap. 3 POPA D. A. str. str. E. 3 POPA V. 5. str. str. ap. ap. bl. M. N. A. 4 PAVEL I. C-TIN Bacau. 78. Hasan. nr. str. str. jud. sc. sc. str. ap. sc. sc. IONEL Bacau. 15 POPOVICI FLORIN. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. bl. N. 4 PAVEL C. bl. 13 POTORAC D. sc. bl. 3. Stefan Cel Mare. LILIANA Bacau. str. VERONICA Bacau.Balcescu. MARIA Bacau. bl. ap. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . 3. Bd. A. str. Alunului. B. IOAN Bacau. ap. nr. jud. sc. 34. 29. Bacau POJUM ANTON Bacau. ap. Carpati. 5 PRICOPIE V. str. M. 4. ap. Violetelor. F. str. ap. F. Nordului. Bacau. 3.

F1. 7. str. ap. Bacau. 13 Valea Seaca. 4 Bacau. Bacau Bacau. str. 11 Bacau. sc.7 Bacau. bl. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. ap. bl. ap. Ana Ipatescu. 8 Bacau. 9 Bacau. 13 Bacau. sc. B. jud. ap. Alecu Russo.Balcescu. 7. ap. EMILIA ?USTAC N. 22. ap. bl. 27. str. sc. SILVICA SERGHIU?? I.. Martir Crisan. str. sc. B. sc. nr. Stefan cel Mare. Soimului. ap. B. 13 Bacau. str. 9 Bacau. sc. A. str. sc. B. 4 Bacau. 5. ap. str. 16 Bacau. sc. ap. str. 8 Sat Holt. V. ap. Ana Ipatescu. MARIA STAN GHE. jud. A. B. 10 Com. 4. ap. 8. 16. D. 1 Bacau. A. ap. MIHAI SPORICI V. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . 5.R?CHIT? N. sc. jud. 8. bl. ap. C-TIN SERGHIU?? I. str. Hemeiusi. Panselelor. sc. D. Bacovia. ANA SION I. Alecsandri. ap. str. bl. 2 Bacau. str. str. ap. 11 Bacau. B. Com.8 Bacau. Str. 6. Bd. 4 Bacau. Bacau Bacau. IOAN RUSU D. ANDREI SAUCIUC V. bl. ap. bl. Cornisa Bistritei. nr. sc. B. bl. 10. Bacau Bacau. bl. bl. A. DORIN Şerban ?TE. ap. 9 Bacau. str. Neagoe Voda. Neagoe Voda. VASILE Bacau. CEZAR SION I. Oituz. VALERIA STAN V. str. str. 11. bl. Milcov. 6 Bacau. 67. 5. COSTACHE STRAT C. sc. bl. bl. bl. Bacau Sat Lilieci. sc. str. C. 2 Bacau. ap. Aviatorilor. ap. 27. str. sc. Armoniei. sc. str. 12. str. ap. Republicii. bl. Neagoe Voda. B. sc. str.. C1. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. sc. ELVIRA RUSU V. sc. bl. sc. VASILE ROBU B. B. ap. ap. bl. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. CECILIA SION I. bl. 4B. bl. Balcescu. B. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. 26 Bacau. 4 Bacau. str. 1. 1. Alecu Russo. 2. ap. 3. sc. Balcescu. sc. 3 Bacau. 3. bl. sc. 4 Bacau. 1. A. sc. ap. 11 Bacau. ap. Marasesti. str. sc. Livezi. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. Alecu Russo. 10 Bacau. sc. 3. C. ap. A. 6. ANA SOLOMON I.9 Bacau. 12. A. 72. Slanicului. B. Alescsandri. ap. bl. Com. sc. B. MIHAI ?TEF?NACHE D. l. str. bl. LIDIA TACU C. ap. str. sc. bl. str. VALERIA S?NDULACHE I. A. EMILIA ROŞU S. bl. Lalelelor. sc. C. VASILE RUSU M. 4. 1. ION SILI?TEANU I. bl. ap. 57. jud. ap. Bucovinei. N. 13 Bacau. str. B. A. str. A. sc. A. sc. nr. G. A. Cuza Voda. Mioritei. 16. 11 Bacau. Cornisa Bistritei. 6. bl. ap. sc. bl. Castanilor. sc. jud. Visinului. str. sc. ap. str. B. str. bl. N. 1. sc. 7 Saucesti. 6 Bacau. ap. Letea Veche. jud. LILI ROMANSCHI M. ap. str. str. bl. sc. ap. Trotus. C. 25. str. str. Iosif Cocea. str. sc. E. Aviatorilor. ap.1 Bacau. ap. bl. Cornisa Bistritei. ap. 13 Bacau. TEOFIL RUSU D. SILVIA TALABAN I. 5. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. A. 6. bl.29 Onesti. 40. V. Banatului. B. 11 Bacau. ap. 4B. str. str. bl. A. 1. Panselelor. ap. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST.3 Onesti. bl. 17 Bacau. B. nr. sc. sc. str. bl. bl. sc. 16 Bacau. Banatului. 67. 57. bl. A. ap. jud. 3 Bacau. A. Stefan Cel mare. Bicaz. COZMA SASC?U A. sc. E. bl. bl. 8. ap. ap. Bacau. bl. str. 6 Bacau. E. Republicii. 9. sc. 18 Bacau. str. str. bl. ap. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. 16 Bacau. 14. str. Bacau Bacau. ap. A. str. NICOLAI ROŞU GHE. N. ROMEO RISTEA I. 9. Panselelor. 4 Bacau. MARIA RUSU D. sc. 19. bl. bl. sc. A. bl. Cornisa Bistritei.

sc.Zorilor. A.. ap. 17 Moinesti. Mioritei. sc. 9 Bacau. str. bl. 1. 8 Bacau. Eternitatii. jud. ap. Schelei. str. br. C-TIN TUDORIU C. str. A. bl. jud. str. MI?U VI?AN V. 17. ap. str. Constructorului. bl. str. Camin 1. 15 Bacau. sc. str. 8 Moinesti. B. bl. 5 Bacau. str. 3. str. sc. 6 Bacau. bl. Martir. bl. sc. ap. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. Prieteniei. 6 Moinesti. ap. 4. A. sc. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. 18 Bacau. N. Independentei. Bradului. str. ap. str. Cornisa Bistritei. str. ap. Bacau. str. str. jud. bl. A. Republicii.13 Buhusi. C-TIN ?I?U N. A. bl. str. ap. SERGIU TIMARU T. A. Slanicului. 3 Bacau. Closca. 21 Bacau. nr. bl. ap. bl. sc. 12 Bacau. Bacau. GHE. 89 Braila. E1. sc. Banca Nationala. ap. 90 Bacau. A. ap. ap. Avram Iancu. 11. ap.Zorilor. str. Schelei. ap. ap. nr. C. sc. sc. Coanda. Violetelor. bl. 6. ap. 2 Bacau. 44. 80 Bacau. 14. jud. FILARETA VASILACHE GHE. sc. ELENA TANC?U M. A. bl. Bacau Bacau. A. bl. bl. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. 23. sc. Margineni.. bl. Aleea Ghiceilor. sc. sc. N. ap. Stefan Cel Mare. ap. Miron Costin. 124. B. 2 Bacau. sc. sc. ap. Metalurgiei. bl. Bacau. 8 Bacau. sc. Milcov.TALABAN V. MARIA URSU I. sc. str. str. 12 Sat Barati. 6. sc. 21. C. 5. 4 Onesti. 2. sc. D. str. Racovita. B. Mioritei. 12 Bacau. 1. 5. sc. sc. 52 Onesti. bl. ap. str. 9. Mircea Eliade.. sc. sc. 4 Bacau. jud. 48. Panselelor. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . A3. bl.11 Bacau. 10 Bacau. str. E. A. 8. M Viteazul.. str. 22. 6. bl. ap. 7. sc. Jupiter. ap. str. 1. T. ROBERT ?UGULEA V. A. bl. ap. ap. bl. Pictor Aman. Bacau Bacau. 19 Bacau. 18. LUCIA T?NASE C. ap. 16 Bacau. bl. str. C. A. nr. ap. 12. bl.11. 3. 19 Bacau. bl. ?IPA T. 29 Bacau.1. Slanicului. bl. 12. 120. ap. bl. sc. ap. Banatului. bl. str. ap.. sc. C10. Letea. nr. B. A. 6 Bacau. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. Bacau. nr. sc. bl. ap. Bacau. ap. str. B. 19 Moinesti. ap. bl. str. 1. A. 31. VASILE TEODORESCU A. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. E1. 24. VIORICA T?NASE GHE. str. A. C. C. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. Bacau. Marasesti. 4. str. A. Lalelelor. 3. C10. str. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. Electricienilor. A. 87 Bacau. jud. 13. bl. str. Titulescu. sc. B. bl. B9/2. 9 Bacau. bl. sc. bl. A. Bacau. str. sc. ROMIC? TIMARU T. Bacau. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. bl. str. ap. 14 Com. str. jud. jud. str. B3. ap. 8 Bacau. str. A. ap. ap. jud. C. 12 Bacau. nr. Milcov. Vladimirescu. str. Balcescu. D. Racovita. str. str. sc. Carpati. sc. A. ap. nr. 6. H. str. Bacau. V?RLAN GHE. Armoniei. bl. C. jud. A. str. ap. str. 49 Bacau. ap.9 Bacau. bl. Banca Nationala. sc. 6. bl.11 Moinesti. bl. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. Expres. sc. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. 15. ap. nr. Aleea Ghioceilor. OCTAVIAN ZAHARIA S. bl. str. com.bl. GHE. 1 Bacau. bl. A1. Metalurgiei. sc. str. ap. sc. sc. str. sc. 10 Bacau. MARIA TEODORU V. MARIA TIŢA V. B. ap. ap. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. bl. 11. E. 2 Moinesti.

20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. 18. Ap. jud. Str. Campineanu. E. 7. 20 142615000LEI C. D. 4A. ap. str. Lupu. Arges 165688000LEI Bucuresti. bl. Ap. 9 7113800LEI Pitesti. Ap. Ap. Sc. jud. sc. D. Pitesti 14209640LEI Pitesti. str. Str. CRISTIAN BERECHET F. Bl. Sc. nr. Banca Nationala. P19. Ap. Ap. GHEORGHE BANDOC GHE. A. Bl. E. 17 19706800LEI Pitesti. 3. str. Sc. Sc. Popa Sapca. Gh. I. Sc. Curtea de Arges. C. Republicii. 25. Str. Sc. Ap. A. 8 7052960LEI Str. ELENA BARBU A. V. Bl. B. Str. AURORA BAIETICA D. nr. Ap. sc. Sc. 46. ADRIANA ZAHARIA V. A. Republicii. str. M-2B. str. bl.Trivale. Ap. 6 Bacau. D6a. 18. C. Cimpulun 34508070LEI Str. Pitesti 9822050LEI Costesti . A. Eroilor. Trivale. Lupu nr. 19 69388680LEI Pitesti. B. MARIANA GRATIELA ALECU O. B8. PS37a. Basarabilor nt. Bl. 1B. A. SILVIA ARSENE GHE. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. 33. Aleea Parcului. Pitesti 48076350LEI Pitesti. 16 41356000LEI 63 . FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. 1. 20. Bl. 16. Vladimirescu. Balcescu. Pitesti 12027520LEI Str. Ap. Sc. Sc. Sc. C. Victoriei Bl. Ap. Pitesti 54176360LEI Pitesti. Sc. CONSTANTIN ANGHEL L. Sect 8090160LEI C. Sc. Pitesti 33808530LEI Pitesti. IORDAN BEBU V. 30.A. P1. ELENA BORDEANU GHE. Ap. Sc. 19. Str. Bl.A. D. Bl. A. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. DUMITRU ANGHEL A.31 571600920LEI Mioveni. Sc. Bl. 13 Buhusi. B. 24 Ianuarie nr. Ap. bl. Str. Ap. Exercitiu. Pitesti 41230LEI Str. sc. Ap. E2. Bl. 46. E. 52. Sc. Ap. 35. Razboieni. Bl. Str. DOINA ZOTTA C.31 220923600LEI Pitesti. STEFAN BADEA M. Sc. B. 17. ap. Bl. Basarabilor nt. 13. jud. Sc. AURA BAILESCU V. 69. Bl. D. GHERGHINA ANGHEL GHE. CORNELIA BIRSAN N. Bl. Bl. 13 70737040LEI Pitesti. 16. Sc. B. Ap. B. 3. 3. P-ta V. ALEXANDRU ARSENE I. Aleea Ucea Nr. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. ap. ION BERECHET A. D. ECATERINA ANGHEL M. Str. Lazar. Bibescu Voda. 4. 13 15198330LEI Pitesti. COSTIN ANGHEL C. Dacia. Ap. NITA BOTA D. 63 Bacau. E5. A. Sc. Str.1Mai. Mioveni. 24 21781200LEI Pitesti. 35. Sc. Antonescu. Ap. Bl. Republicii. A. Bl. Sc. V. 3. COSTIN ADRIAN BATA I. Ap. GABRIEL BORDEANU A. Craiovei. D2. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. Sc. Bl. Bl. 44. CAMELIA ANGHEL F. Sc. Str. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. T. Str. 8 15558000LEI Pitesti. Str. ALEXANDRU ARSENE I. Arges 51695000LEI Bd. Bl. bl. Bdul. sc. Str. MARIUS ALESTEU S. ION ARSENE E. Ap. Ap. T. Bacau. Curtea de Arges. Ap. Bl. Arges 6203400LEI Str. Arges 51695000LEI Pitesti. A.ZAHARIA V. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. Stefan Cel Mare. 12 50822800LEI Comuna Micesti. A5.Lapusani 14474600LEI Pitesti. VARVARA APOSTOLESCU E. Sc. ap. D. 15 87364550LEI Str. Sc. PETRE BADULA ST. Bl. Lupu. I2. 7 24892800LEI Str. E2. MARIA BERECHET I. B. FLOREA BAILESCU GHE. Pitesti 51695000LEI Bd. TINCA BATA I. Str.18 Bacau. Sc. nr. Ap. VASILICA BOTA A. Bl. P19. C. sc. sc. Pitesti 41625250LEI Pitesti. Ap. Milea. VALENTIN APOSTOL I. Bl.1Mai. Republicii. 7 105798680LEI Comuna Micesti. A. Sc. C4. 13. 35. Ap. Str. STELIANA BAIETICA I. 8. Fagaras. bl. jud. Str. Ap. 2 33190400LEI Bd. Fagaras. Ap. S4. 54. 23. E11. Vladimirescu. Ap. B. M3. GHEORGHE ANDROI C. Trivale. Sc. A. 20 125604920LEI Pitesti. 26 135873200LEI Pitesti. Ap. 12. 2 44081000LEI Pitesti . Bl A8. Paltinului. Sc. Bl. N. Str. Fagaras. A. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. ap. 6. VASILICA ANDREI I. Hanu Rosu. Bl A8. Bl. Sc. Victoriei. V. Republicii nr. AUREL BACIU M. Bl.

Str. B.Libertatii. Str. Arges Pitesti. Negru Voda. ELISABETA BUSIOC P. 4 Curtea de Arges. Bl. 4. D. Ap. Ap. 30. C. Tepes Voda.31. Ap. 1918. C3. Arges Pitesti. Exercitiu. DAN CRISTESCU I. 2 Pitesti. B-dul Petrochimistilor. Ap. Ap.C. Ap. Sc. A. Str. Sc. Ap. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. ap. Sc. nr. D.B. A. Ap. Bl. Str. 20. MARIN CIRSTEA N. 12 Pitesti. 4 Pitesti. 12. Str. Sc. Bl. Ap. Sc. Trivale. Bl. A. Episcop Nichita. 10 Pitesti. A3. Bl. 1 Braşov. Sc. Exercitiu. A. Sc. Bl. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. Dacia. Str. A. Ap. ADRIAN SIMION CHELU C. Bl. H. Bl. Sc. B. nr. 14 Pitesti. Arges Pitesti. Bl. Str. Trivale. C. C. Sc. Str. Sc. B-21. Str. E1. Ap. Sc. 30.P1bis. Sc. B6. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. Sc. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. IULIA CANA S. Bl. B6a. Sc. Ap.15 Pitesti . B7. 8. ION CAPET N. Arges Pitesti. Str. Antonescu. Pitesti. Str. VIORICA CONSTANTINESCU I. PD-4. nr. ALEXANDRU CIUREA I. Bl. Ap. C. P1 + P2. C. GHEORGHE COTOLAN I. E6.A. Str. Str. NICULINA CIUCA V. Ap. A. Sc. Teilor. Exercitiu. Bl. P24. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Ap. Ap. MARIA BUSUIOCESCU P. Victoriei. VASILE COSTACHE N. 27 Pitesti. Ap. NICOLAE BUNESCU P. Ap. 7 Pitesti. Sc. Ap. VASILE CHELU C. Ap. B. D14. 10 Mioveni. Bl. Str. Bl. 16 Pitesti. Bl. 5 Pitesti. Bl. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Sc. Traian Vuia nr. 12 Mioveni. Dumbravei. nr. GHEORGHITA BUTA I. 34. A. C. ION BUTA I. Bl. 7 Pitesti. Bl. Ap. Bl. B. MARIA CIOTIRNAIE I. Golesti. Bl. F. Bl. Arges Pitesti. 30. 4 Curtea de Arges. Ap. Str. B. Str. 17. Bl. Sc. Trivale. Bl. Sc. B3A. Str. 2. D. Sc. VOICU CIRSTEA GHE. Ap. 4. Sc. Craiovei. FLORICA COCIOABA GHE. Ap. Str. Ap. Bl. 8. 21 Pitesti. Arges Pitesti. Str. 14 Pitesti. Ap. B. Sc. Dacia. B 17. Bl. Sc. I. MARIA CIUCU GH. 2 Pitesti. Sc. VIORICA COSOSCHI I. Ap. P1 + P2. MARIA CHITU GHE. 8. GEORGETA BREZAN GH. Sc. nr. Arges Pitesti. DAVID COTOCIU I. Bl. nr. MARIUS BUZESCU E. Sc. Bl. PD--2A. SIDONIA CALIMENTE GH. Bl. Ap. VALERIA CRACIUN I. Str. Eugen Lovinescu nr. C. GABRIELA CHILAU GH. MARIA CANTACIOIU D. Exercitiu. 5. Str.C. Pitesti. Exercitiu. Str. Str. Bl. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. 42. Petrochimistilor. Ap. Teilor. Trivale. GEORGETA CIUCU P. 30. 17. Str. 1 Pitesti. A. Bl. RADION BUTA D.BRATAN I. E6. Sc. S7B. Bl. Str. Ap. 3 Pitesti. Sc. Trivale. Exercitiu. Bl.7 Costesti . Sc. A. Basarab Voda. Sc. 14 Bucuresti. OCTAVIAN COTOLAN I. 18 Pitesti. C. 4 Pitesti. 4 Pitesti. Ap. 9. 13 Pitesti. Bl. Arges Pitesti-Gavana. nr. PETRE Pitesti. Negru Voda. Ion Alexe. DANIELA CRISTESCU I. M3. Calea Bucuresti. Bl. Sc. 18 Pitesti. 4 Pitesti. 1 Dec. Craiovei. PS-37A. CRISTIANA CHELU N. Victoriei. 30. B21. 27 Pitesti. A3. Ap.Petrochimistilor. Ap. Bibescu Voda. A. Basarab Voda. Ap. P5-7. Arges Pitesti. A. D6. 6. Ap. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Str. Exercitiu. nr. Basarab Voda. Sc.Banat. U5. Bl. Bl. EMIL CRISTEA F. C. 7. 6 Pitesti. Bl. 8. Bl. Calea Bucuresti. Sc. Sc. B. 15 Pitesti. Arges Pitesti. 5. Ap. 6 Pitesti. E1. Ap. Arges Pitesti . 14 Pitesti. Sc. 3. Bl. Str. A. B. Str. Ap. Mircea Voda. Gavana 3. Str. B.Trivale. Bl. 13. Sc. GHEORGHE CONSTANTINESCU C.Bradului. Sc. A. Str. Str. AURICA CIOTIRNAIE I. 27 Curtea de Arges. 6. sector 2 Pitesti . C.Str. U5. Ap.

Ap. Sc. ROMICA GAVA G. P3. C. Sc. Sc. Sc. Milea nr. C. ALEXANDRU DINU N. Aleea Prahovei. Str. Sc. 30. Ap. Str. P3. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. E11. Str. Ap. N1A. S1. 8 Pitesti. C. 15 Pitesti. Arges Pitesti. Ap. VASILE Pitesti . P3. ADRIANA DUTU GH. Bratianu. N. Sc. ROMEO GHEORGHE N. GHEORGHITA DUCU GHE. Ap. Ap. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . A. C. A6. DUMITRU GEORGESCU M.Banat. B. Sc. E. Trivale nr. TEODOR DIACONESCU T. Arges Comuna Bradu. 9S-14. 1. 22 Pitesti. 13 Pitesti. Bl. ILIE TEODOR DINESCU I. Sc. B2A. Sc. Bl. C. C. H Pitesti . 4. Pitesti. 29 Pitesti. MARIA GRIGORE A. Bucuresti. Ap. Schitului nr. Sc.Trivale. 18 Pitesti . B. Gavenii. 30 Comuna Bradu. B. Ap. Bl. Ap.Banat. 7 Mioveni. DUMITRU FLOREA I. 19 Pitesti. AURELIA ENE GH. Ap. Bl. Str. Ap. C. A. Q5. Q5. 72C. 11. Voda. A. 1 Dec. Ap. C4. 11 Bucuresti.C. 4. Bl. Vladimirescu. Ap.DATCU I. C. Str. MIHAELA GEORGESCU I. A. Ap. Trivale. Ap. 1 Pitesti . Arg Pitesti. Bicazului. 1. 19 Pitesti. Arg Pitesti. P10. C. Sc. Bl. ALEXANDRA DELU ST. Sc. S1. ALEXANDRA DRAGOI M. Bl. 13 Pitesti. ILIE GHISOIU M. Str. Balcescu. Milea nr. Str. 24. STEFANIA DEMETER J. 19. Bl. A11. Str. CAMELIA DUSA D. Str. MARIOARA GORUNESCU A. 1 Pitesti. Ap.Trivale. 23 August. B. Str. Arges Pitesti. A. Sc. Bl. Str. Bratianu. Ap. Ap. Bl. Gavenii. C. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Bl. Str. MARIN DUMITRESCU C. A. 30.B1. 14 Pitesti. Ap. 8 Pitesti. 19 Pitesti -. Sc. Arges Pitesti. Ap. Ap. Ap.14 Pitesti . Bl. Ap. B. 2. Sc. Prundu. B. Sc. Ap. 1918. 8 Pitesti . Bl. Ap. Ap. C4. I.C. C. 14 Pitesti. 16. V. Republicii. jud. C. Str. Arge Pitesti. Str. Sc.C. Arges Pitesti. E. Ap. Arge Pitesti . 22 Pitesti. A. 8. Bl. 1 Pitesti . ALINA DENISA DIACONU GH. Bl. Ap. C. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Ap. U1.C. 13. 6. Bl. Ap. Schitului nr. Sc. Sc. Arg Pitesti. Sc. Sc. Pitesti. Popa Sapca. Bl. 13 Pitesti . Str. Arges Curtea de Arges. F4a. B. MARILENA FLOREA A.Trivale. ISTVAN JANOS DESPA M. Sc. 8 Pitesti. 67. Ap. Arges Curtea de Arges. Sc. 1. GHEORGHE DIACONU T. Capitan Cutui. Gavana III. Bl. Bl. VIOLETA DRAGOI A. Bl. Sc. Popa Sapca. A. Popa Sapca. 2. NATALIA GHEORGHINA F. N. B. Sc. A. Sc. B.Banat. Frasinului.Gavana III. Str. Ap. Str. Bl.Trivale. Alunului. 4. Marasesti. Davila. 24 Pitesti. 19 Pitesti. Ap. Bl. Bl. ELENA DIACONESCU C. GHEORGHE GHICA D. D4. Sc. C. NICOLETA DIACONU I. Bl. 6. Bl. Str. 34.Str. C. Bl. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Sc. Ap. Sc. Ap. V. Bl. Str. GHEORGHE GHIOCA N. PAULINA DELU GHE. GHEORGHITA DIACONESCU GH. Bl. B. Sc. C. C4. Str. Str. A. 9S-14. Str. C4.Craiovei. Ap. Str. Sc. VALERIA MARILENA DUTA V. Ap. Sc. Eroilor. Trivale. S4.Craiovei. LAURENTIU GAVA B. Ap. 11. C. Sc. Bl. 8. ION DIACONESCU C. ELISABETA DUTA M. MARIETA GHICA I. Ap. Str. Sc. Sc. 8 Orastie. T. Sc. Sc. CORNELIA FLOREA GH. V. E11. E3b. B4. ALIN GHEORGHE V. Bl. B2A. Str. B 14. Alunului. Bl. Popa Sapca. Bl. Sc. GHEORGHE DUMITRASCU C. Bl. Sc. Bl. 7 Curtea de Arges. GHEORGHE GOGA C. 8 Pitesti. 19. Milea nr. 30. Str. Capitan Cutui. Ap. A3. 21. GEORGETA ENE R. 6. 2 Bughea de Jos. Sar Geamana. Bl. Str. Q5. Bl. Str. Bl. Ap. Aleea Prahovei. 32 Pitesti. Bl. B8. A11. A. Str. Bl. Str. I. Sc. Capitan Cutui. C. Calea Dragasani. Sc. 13 Pitesti. A. B17. Ap. Bl. Str. Bl. Bl. 22 Pitesti. B. STEFAN DELU I. D. Bl. Ap. Sar Geamana.

Bl. Bl. GILDA FLORINA ILIESCU GH. Ap. Bl. 43 Pitesti. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Ap. Pietei nr. Bl. Bl. sat Labusesti Pitesti. SEBASTIAN MARINESCU P. 6 Pitesti. Bl.Craiovei. MARILENA IANCU G. nr. Ap. DUMITRU LAZARESCU M. C. Sc. MARIA LAUDA I. 9 Pitesti. 10 Pitesti. Bl. Sc. Sc. A. Expres. Popa Sapca. Bl.1 Pitesti . 17. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. Ap. Sc. I. Smardan nr. GABRIEL ILIE GH. Sc. Bl. Bl. A. F. ADRIAN MAILAT M. Bl. Trivale. Voda. VALENTIN ILIE GH. VASILICA MARINESCU GH. A5. Bl. C. CRISTINEL LEASA F. C. B. IOANA ILIE A. 5. Sc. CORNELIU ILIE I. D1. Brancoveanu.Trivale. Sc. T. Bl. CONSTANTIN LEASA I. VERGILIU ILIE I.Trivale. B 42. 17 Pitesti . 110 Pitesti. T. Sc. Bl.Trivale. B 42. Str. Ap. Str. A. 6 Mioveni. N. Bl. Str. 11 Mioveni. Golesti. GHEORGHE MARINESCU I. 9 Pitesti. Pillat. P7. Ap. Bl.1 Pitesti . Merisani. P5. Str. 10 Comuna Davidesti Pitesti. B. Bl. Balcescu. Ap. Bucuresti. Ap. 11 Pitesti . B 42. D1. DOINA MARGARITESCU D. Sc. P3a.Trivale. 70A. 5. P29. 6 Pitesti. sat Valea Ursului nr. Sc. Brancoveanu. Sc. com. Sc. ADRIANA JOIULESCU I.Craiovei. D. 5. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. F. S8. Str. P. Comuna Bascov. Pietei nr. Sc. Ap. F. CRISTINA MARIA V. Ap. Bl. Sc. Stefanesti Pitesti. CONSTANTIN IONESCU I. Ap. P5. Bascov. Sc.15 Pitesti. Brancoveanu. Ap. Sc. Ap. Str. 10 Pitesti. Exercitiu. Banat. 1 Pitesti. B. Bl. Banat. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. 4 Pitesti. Cart. Craiovei.Craiovei. Ap. Sc. Bl. Ap. Bl. Ap. FROSA MARCU M. Ap. MAGDALENA ILIESCU F. 13 Pitesti . VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. 4 Pitesti . MARIANA MARIOARA C. 30. 29. A. MARIUS ILIE GH. Sc. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . Rares. 6 Pitesti. D. Str. P29. B2.Str. N. Str. Str. C1. P7. 11 Pitesti. Ap. Str. 19 Pitesti . 16 Pitesti. C. F. Sc. B12. C. 42 Pitesti. Sc. Ap. Str. Sc. NICOLAE LUCA D. Exercitiu. Bl. A. Ap. Republicii. Str. Sc. Ap. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov.C. Ap. com. C. Ap. 4 Pitesti. A. ION LUCA N. C. CONSTANTIN ILIE P. GEORGE FLORENTIN ILIE V. A. 8 Pitesti. 8 Pitesti. Sc. Sc. Bucuresti. A. Sc. Ap. sat Prislopu Mic nr. Brancoveanu. sat Borlesti Com. D. Sc. Ap. Ap. Sc. TOMICA ILIESCU I. MARIA IONESCU V. ANA ION N.Vasile Lupu. Eroilor. P29. D1. 9 Pitesti. P27. Bl. C. C. Bl. A. S8. Vladimirescu. Str. ANA ILIE GH. Str.HAIDUCU D. Ap. C. Bl. Pietei nr. 10 Pitesti. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. Ap. Bl. Bradului. Bl. Bl. Bascov. Bl. A. 69 Pitesti. Bl. C. 11 Pitesti.18 Pitesti . A. Bl. sat Prislopu Mic nr. Golesti. 10 Pitesti . Sc. Sc. ANETA MAILAT GH. 39.Trivale. Sc. Ap.com. D5A.T. F. A. B. Str. 12 Pitesti . Sc. Bratianu. C. ION IVAN GH. Ap. Ap. 29. Ap. Str. MARIA LUCA C. D1. Bl. Ap. Ap. Sc. Sc. 11 Pitesti. Bd. Exercitiu. CORNELIA ION N. 31. Ap. 29. D. Str. Str. 4 Pitesti . A4. A. Str. GEANINA MANOLESCU I. Ap. D. VASILICA ILIE P. Ap. Str. MIHAELA MANOLESCU A. Sc. C. Vladimirescu. Str. L4. 12. 110 Pitesti. Bl. Ap. A. 52. Vladimirescu. A. Garlei. V2D. Str. Bl. 19 Pitesti. Sc. Bl. Sc. 4 Pitesti. S8. D. Bl. A. Ap. Ap. 17. D11. Bl. 14 Pitesti. 19 Pitesti. D. 12 Pitesti. Golesti. 33 Pitesti. C.

A. Bl. sat Mogosesti MOISESCU I. Razboieni nr. Sapca. str.Bratianu. Bl. Ap. 10 NEAGU C. 17 MIHALACHE M. Ap. B. A. 10 OLTEANU D. B-dul N. A. B. Bl. Bl.D6. B. TEODOR Pitesti. Bl. EMILIA Pitesti.10 MINCA C. 86. Bl. Bl. 10 MITISOI F. Ap. Str. Balcescu. D3. 10 NEAGOE T. C1. Bl. C. 9. Ap. Voda. Ap. Ap. Bl. Str. Catanesti. M 20.Razboieni. A.Razboieni. 19 MINCA N. Ap. A5. Kogalniceanu nr. Ap. Sc. 13 MOCANU P. A. I2c. Str. 1918. Sc. 40. CONSTANTA Pitesti. Bl. A. B21. 3 MICU C. Ap. L3. 16 MOLA C. BUCUR Pitesti. PETRE Pitesti. Sc. Bl. MARIA Barla Mozaceni . Bl. TEODORA Pitesti. 86. 14 MIHALTU C. 8 NICULCEA M. MIHAI Pitesti. Sc. MIHAI Pitesti . A. Str. NICULINA Pitesti.Victoriei. Balcescu. Smardan. Ap. 14 MOCANU A. Sc. 18 NEAGOE M. 19 NICOLAE F. B9. DOREL MIHAITA Pitesti. A. MARIA Pitesti. 146. M5a. Sc. A. I. Ap. Sc. Sc. Str. NICOLAE Pitesti. PARASCHIVA Pitesti. 46. C. 39. B. L3. MARIN Pitesti .C. 29 MURGESCU M. 18 NICOLAE ST. Bl. B. Ap. Sc. Aleea Ciresului. Str. Ap. Ap. 10 NITA M. L3. Ap. Sc. M 20. 3 NAGODA ST. Ap. Bl. B. Bl. Ap. Sc. Str. DORU Pitesti-Craiovei. Bascov. VIOREL ION Pitesti. Str. Ap. Sc. 4 MOCANU A. Sc. Sc. Bl. Gavana. Ap. Sc. F3. Bl. Razboieni. Str. RADU Mioveni. 4. Ap. A. Smardan. D. 8 NITA M. B. Ap. 3 MINCULESCU I. DORINA Pitesti-Craiovei. B. MARIA Pitesti. Se NEAGOE I.Trivale. Bl. Sc. Ap. CONSTANTIN Pitesti. Sc. Tache Ionescu. Str. 29 MIHAI I. 22. 19 NECULA I. Bl. D. Ap. 22. P6. B 22 bis. Gavana 2. Catanesti. 8 MOTORAN N. 17 OLTEANU N. Ap. Vedea. Balcescu. B. NICOLAE Bascov MINCU F. Bl. Sc. E. Sc. P. Q3. Bl. C2A. Bl. LIVIU Com. 15 MIHALCEA GH. N. DANIEL Pitesti. E. Bl. A. Sc. 22. Bl. LIVIA Pitesti. M8. Ap. N. Sc. 7 NEACSU F. DOINA ELENA Pitesti . Ap. 1 Dec. Bradului. Str. PAUL AUREL Pitesti. A5. Sc. Sc. MONICA Pitesti. Bl. C. CONSTANTIN Pitesti . B-dul N. Sc. Balcescu. Tache Ionescu. Sc. Bl. Ap. VICTOR Pitesti. B. Ap. E4. A.Vale NEACSU C. Sc. P3. Bl. Fr. Str. P. A5. Str. Ap. Ap. MIHAIL Pitesti.C. 39. Str. Sc. PAUL Mioveni. VIOREL Pitesti. A. Sc. NATALIA Pitesti. Ap. Sc. Trivale. Ap. Ap. Paltinului. Bl. Bl. VERONA Pitesti. Sc. Bl. B5. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. Bl. Bl. 10 NECULA P. VICTORIA Mioveni. Str. Sc. B-dul Republicii nr. Balcescu. 27. P7. Ap. Zugravu. GHEORGHE Pitesti.A. Victoriei. Ap. 22 NEDELEA I. ANCA GABRIELA Bucuresti. Bl. G. A. C. MARIN Pitesti. Str. Livezilor. Bl. Bl. B-dul N. B. Sc. Bl. Ap. 1 Decembrie 1918. E. Bl. 11 OLTEANU I.1 MOACA I. Bl. Bl. A. Sc.2. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. A2. 15 MINCULESCU GH. Sc. Frasinului 19. Ap. 45 MORARU P. D. Sc.Victoriei. Serbota 1. Ap. Sc. MARIAN Pitesti. Ap. Sc. Ap. 4 NEACSU GH. C1. Ap. 3. IOANA Pitesti. C1. 10 MINCULESCU GR. 131 NEACSU M. Sc. Sc. 14 NEDEA F. 11 OLTEANU N. Ap. Str. D. Str. Str. M. AUREL Pitesti-Craiovei.MELENTE P.Trivale. Str. 1 NICULCEA GH.Bl. 10 NAGODA F. Smardan. Bl. Bl. A. Ap. Str.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. Maior Sontu. Str. Frasinului 19. LUMINITA Pitesti. Popa Sapca. CARMEN Pitesti . Sc. N. Sc. 13 MOGOSI D. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 .Golesti. GEORGE Pitesti. Sc. Str. B. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. Sc. Voda. J11. B-dul N. D. Bl. Str. Ap. V19. VIOREL Pitesti . Bl.

com. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. NECULAE PIEDICA A. Sc. S4. Caldararu Pitesti. Ap. Ap. Bl. IULIA POPESCU N. Ap. ANGHELINA PAUN C. Sc. Bl. MARIA PANA I. Bucuresti. St. 6 Pitesti. Frasinului. Ap. D.M4. SPIRIDON POPICA G. Ap.B. Ap. Sc.republicii. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Aleea Carpenului. E. 4. Pillat. Exercitiu. 23 Pitesti. Maior Sontu. 12 Pitesti.Prundu. D. 1. A. Bl. Jud. PETRE POPA GH. Bl. MARIOARA POPA I. Bl. Tineretului nr. 1 Pitesti. FLORINEL ONEXE M. 3C. Sc. Ap. ION POTOLEA G. B 8. 8 Pitesti. Sc. 7 Constanta. Balcescu. A. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . Sc. Bl. 19 Pitesti. 63 Pitesti. Str. Bl. 13 Pitesti. 18. MARIA PIRVU V. B. Sc. Sc. Sc.Str. C. C. 15 Pitesti . MARIAN GABRIEL PETRE F. Balcescu. A. A. Rebreanu. Str. A9.N.Bl. Sc.35. Bl. 4 Pitesti. Ap.Traian. A 35.1Dec. Bl. DANIEL POPA C. Sc. Str. Ap. C. Ap. N. 8 Pitesti. Bl. P 8A. 26A. A. 13 Pitesti. D. C. Bl. U5. Banat. Banat. Sc. AURICA PATERAU I. EMANOIL POPESCU C. Ap. CALEOPI PETRESCU F. Str. D. St. Sc. 42. Sc. HIC Bratianu. MINODOR POPESCU I. Sc. B2. Smardan. V. Ap. Petrochimistilor. Sc. A 35. 13 Pitesti. A. P. Gavenii. Bl. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. E. Bl.Independentei. MIRELA POPESCU D. VASILE IONEL POPESCU P. B-dul Dacia. A. Bucuresti. Industriei. B. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. 2. Str.Ap. Sc.8 Pitesti. Banat. Bl. ap. Ap. Bd. 26. CV. ELENA PANA I. Ap.D. Bl. A Pitesti. 13 Pitesti.OLTEANU N. 12 Pitesti. Ap. 19 Pitesti. Ap. Sc. 6 Pitesti. Bl. F. B. Bradet. Sc. 8 Pitesti. 4 Pitesti. Ap. CONSTANTIN POPESCU ST. Ap. Sc. Bl. Sc. Ap. Str. GHEORGHE PETRE N.1918. Sc. 12 Pitesti. MARINELA ONEXE S. 19 Pitesti. Bl. A. Bl. Bl. Str. Bl. 23 Pitesti . Bibescu Voda. M 25. Str.Arges Pitesti. Ap. FLOAREA PANTILA IL. Bl. ION PANAITESCU C. Ap. Ap. P. Badea Cartan. ECATERINA PERPELEA I. Caldararu Costesti. MIHAELA PATAN A. Ap. I. 87. Ap. D. Str. Str.2. VALERIU PIRVU ST.14 Comuna Mihaiesti. 8 Pitesti . Viteazu. Bl. M. Bl. Sc. CRISTINEL PAROIU P. Sc. Ap. Industriei. Ap. B 20. Targului nr. Bl. E4. Ap. Exercitiu.B1. 14 Pitesti. Str. Sc. MARIA PARASCHIV I.Craiovei. 19 Pitesti. Bucuresti. MARIN ONEXE M. Sc. Str. F. C1. Gavenii. B-dul Republicii. Bratianu. nr. Str. L. A. Ap. D. F. Str. C. 31. Sc. A3. B2. Str. B 8. Sc. Sc. 40. Sc. Sc. Str. Sc. Gavana. B. 26. C. Bl. Str. Sc. Aa. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. Ap. Str. Sc. A 35. P 8A. Prundu. Str. com. P2. Paltinului. Sc. Ap. Ap. Ap. Sc.12 Mioveni. P 17. Paltinului. B. Bl.10 Pitesti. 19 Pitesti. Bl. Ap. Bucuresti. Bl. Ap. A. P 8A. Ap.48. Bl. FLOREA PARPALA M. Str. Petrochimistilor. Bl. RELU PAUN M. Bl. C. A. M3. Bl. 15 Pitesti. A. Ap. Sc. Aa. Bl. ECATERINA POPESCU I. SILVIA Pitesti. Milea. Ap. Bl. 17 Pitesti. Str.C. Sc. A. C2A.15 Pitesti . Paltinului. Campineanu. 13 Pitesti. nr. 8 Mioveni. 14 Pitesti. Str. Str. Sc. Bl. Sc. IOANA PENUSI A.C. B. Str. Sc. Bl. Ap. Bl. D1. LUCRETIA POPESCU M. 12 Pitesti. Sc. L3. Craiovei. GHEORGHITA ONOFRE P. P 8A. Bl. SORIN PETRE A. Bl. Str. Ap.D. A. Str. Ap. 22. Bucuresti. C. Bl. 7 Pitesti. Bl. Sc. B 10. Ap. Str. B 10. Ap. B. C. A. ELENA POPESCU I. FLORICA POPESCU AL. Bl. A. 19 Pitesti. Sc. I. MARIA PATRAU AL. B. 9 Pitesti. 2 Mioveni. 3 Costesti. NATASA PETCU M. 39 Pitesti. GYORGY POSIRCA M. Sc. C. 31. 13 Costesti.

Str. Bl. 18 STAN M. Str. B. Sc. A. C. Sc. CONSTANTIN Pitesti. B. A. Str. Ap. Campineanu. Ap. C. Soseaua Oltenitei 138. Zimbrului. Exercitiu. C3. SORIN ION Pitesti. 15 RADOI I. 17 bis. VIRGIL Pitesti. ION Pitesti. C2. 12 STANESCU C. Grigorescu. Sc. E3. Ap. A. Sat Gura Vaii STAN C. Ap. Gavana II. D. 68B. Str. Sc. 3 SOARE I. 9 PREDA GH. Bl. Sc. Bl. Trivale. 4 STANCIU M. 29 SMEU I. Bl. F. D. Str. FILOFTEIA Pitesti. SMARAND F. A9. Ap. Zorilor. Bl. Gavana 3. Petrochimistilor. Str. MARIA Curtea de Arges. Sc. A. Trivale. GHEORGHE Pitesti. ELENA Pitesti. Str. A. Grigorescu. Bucuresti. Str. Ap. Ap. Sat Cerbu SOARE I. Sc. E2. A. Ap. Sc. Ap. Aleea Caminelor. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. Sc. 10. C. Campineanu. Str. Bl. 13 PRISLOPEANU I. Libertatii. Sc. 7 STAN M. Str. Republicii. 2 STAN S. P9. Str. 11. DORU Pitesti. Voda. ADRIAN Pitesti. Sc. GRIGORE Pitesti. 69. B 65A. 16 STANCIUCU D. 6. Razboieni. P-ta V. D3. 6 STANESCU P. MARIN ION Pitesti. com. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. C. Bascov. Voda. MARIAN Pitesti. Ap. Ap. ION Pitesti. Exercitiu. 18 STAN E. 2. Str. A. Bl. Ap. ANGELA Pitesti . Str. A. Bl. Sc. M3. ELENA Pitesti . 7 SANDOR SAMSON C. Bl. 30. 68B. B. E. Campului. B. Sc. Str. ION Pitesti. 10 ROMAN G. Ap. IRMA Pitesti. Str. Sc. Str. Grigorescu. Sc. U5. VASILICA Pitesti. Ap. Bl. Str. Sc. BADEA Pitesti. Q3. B 32. Sc. MARIN Albota. Ap. Str. Exercitiu. nr. Bibescu Voda. Viilor. 7 SANDU I. Ap. Bibescu Voda. 13 SANDU C. NICULINA Comuna Albota. 9 SMEU GH. Sc. ION Pitesti. 26. Viilor. A. Ap. F. M3. Bascov RADA N. Bl. ION Pitesti.Tache Ionescu. Bl. 4 ROGOVEANU ST. CATALIN Pitesti. Ap. Ap. Str. Depozitelor. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Bl. Bl. A. Sc. Sc. Exercitiu. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Ap. 78 SPIRIDON ION Pitesti. Bucuresti. Ap. C. A. Gavana 3. Bl. 29 SOARE N. P16. Ap. Sc. GHERGHINA Pitesti. 63. Bd. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. Milea. E. Str. Bl. D. Ap. Sc. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. Ap. Bascov. Ap. 24 SILVEANU I. 1 STANCIU C. B. E. A9. Bl. Ap. Sc. Zorilor. SORIN Pitesti. A. ION Pitesti. Bl. 7 STANCU V. A. Bl. Ap. Bl. Ap. 15 PREDA C. Bl. Bl. D7. Bl. Str.POTOLEA GH. A. 13 SANDU VERGIL Pitesti. GHEORGHE Pitesti. B. A 13. Ap. Bl. Ap. Sc. Str. Sc. P5A. G1. Trivale. P 16. N. Bl. Sc. Sc. C. Sc. Ap. Ap. Bl. Bl.ION Pitesti. SORIN . 104. Sc. Sc. Bl. Ap. 24 SANDU G. U7. Bl. B. FLORICA Mioveni. B. A. NICOLETA Pitesti. Bl. Sc. B. nr. G1. CONSTANTIN Pitesti. Str. Exercitiu. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. Bl. P9. A. GHEORGHE Pitesti. E. Bl. 14 SOARE D. Ap. Bl. Valea Iasului STANESCU I. F2. Bibescu Voda. FLORIAN Pitesti. C. NICULINA Pitesti. Ap. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. Stanciu Mihoveanu. U7. Ap. 12 STANCIU GH. Bd. A. 20A STAN D. N. C. Sc. Sc. Bl. Ap. GH. Str. Bl. Bl. E. A. B2. Republicii. 11. VIORICA Pitesti. SILVIA ELENA Pitesti. Bl. Ap. B. Ap. A. Sc. 9 Mai nr. Sc. Republicii. 6 STANESCU GH. Ap. C2. CONSTANTIN Pitesti. Ap. Str. 26 SAMSON ELENA Pitesti. G1. Sc. Bl. Bl. B. A. 62. 13 SAVULESCU D. Bl. Sc. Str. Sc. MARIN Pitesti. Bl. Campineanu. A. F. Arges SMARAND GHE. Str. Sc. Ap. Bd. com. Ap. Sc. Bl. CV.Trivale. 5 STAN C. 2 STAN D. 29 SMEU I. Bd.

Bl. 19 Pitesti. Bl. C. 9 Pitesti. B.1 Pitesti. Ap. Sc. Bl. ION STANESCU T. D23. 9 Pitesti. M. Ap. Ap. D. Ap. CCS. 41. A. IULIAN VASILE I. 12 Pitesti. MARIA SURDESCU D. Sc. 6 Pitesti. Bl. C. Sapca. Sc. Str. VIORICA VASILESCU B. Bl. Exercitiu. Sc. A. B4. A. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . Bl. C. Craiovei. Sapca. E. Bl. Craiovei. Bl. Ap. P5. NICOLAE STOIAN N. Bd Republicii. B. Sc. Ap. VALENTINA STEFANICA P. 2. Bl. ELENA STOICA GH. Ap. Bl. Ap. Campului. Bl. 33 Pitesti. Bl. E. 10 Pitesti. D2. Ap. Bl. Ap. Bl. Sc. Ap. 2 Pitesti. C. Ap. AUGUSTIN Pitesti. PS11. Sc. Bd Republicii.L1. RADU STOICA I. Q3A. Nr.N Balcescu. Ap. Sc. 5 Pitesti. Sc. B. Str. A. Sc. A. 41. Ap.Craiovei. 1 Pitesti. ILINCA STRIMBU I. Sc. Str. F. Str. Victoriei. Sc. Str. C. Sc. Ap. SILVIA STEFANESCU I. MARIN TOROIPAN N. Ap. C. Bl. D. P. Bl. Bl. E. E. D2. 20 Pitesti. ION VASILESCU M. Prundu. Bl. Str. Sc. FLOREA STOENESCU A. Ap. Ap.STANESCU N. Ap. Sc. 68B. Sc. Maracineni. Bl. MARIA TILEA G. 7 Pitesti. C. Ap. 16. Str. GHEORGHE STOIAN I. Str.37 Pitesti. 13. FLORIN VASILE GH. Ap. 12 Pitesti . Bl. 9 Pitesti. C. Bl. Str. Bl. A. Negru Voda. Banat. Str. Sc. Bailor. 2. Sc. DOINA STOICESCU T. 24. Sc. Bl. Banat. Bucuresti. Bl. Str. Bibescu Voda. OANA TOANA I. B. Str. IONEL-LIVIU TUDOR E. Valea Iasului Com. DINU MIHAI TOMESCU GH. FILOFTEIA TUDOR C. Bl. 17 Pitesti. PAUL STRIMBU R. Sc. 6 Pitesti. 2 Com. A. D. D. C. MARIA TURTOI M. Victoriei 87 Pitesti . Mihaiesti. FLORICA VASILESCU C. D2. Craiovei. Viilor. NICOLAE STEFANESCU GH. Sc. Sc. Sc. 15 Pitesti. Bl. Sc. ELENA STEFAN GH. VALENTIN VASILE I. 33 Pitesti. D2.B. CAMELIA STOICESCU N. 4 Pitesti. Viteazu. Trivale. Str. Bd Republicii. Trivale. FLOAREA STRIMBU G. 2 Pitesti. Ap. MIHAELA STOIENESCU F. Ap. Bibescu Voda. Bl. 8. Bl. Sc. Sc. 9 Pitesti. Bl. DINU BOGDAN TOANA I. B. Bl. D11. Ap. D32. Ap. D1. Victoriei. A. 15 Com. Bl.M. P. Ap. P8. 15 Pitesti. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D.Gavenii. 24. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. VIORICA STEFANICA F. Bl. Sc. B. 11 Pitesti. 12 Pitesti . 2 Pitesti. Ap. SEBASTIAN VASILE GH. D. B. ELENA STANICA G. Sc. 9 Pitesti. C. B. 117. C. Sc. Ap. Sc. Ap.Craiovei. Bl. Str. 2 Pitesti. 6 Curtea de Arges. GHEORGHE STANOIU M. 17 Pitesti. Str. EMIL STEFAN N. CONSTANTIN TIULESCU M. Bl. Garlei. Ap. Ap. Bl. 52 Pitesti. Str. 2. MARIA TICA GH. C. B. P7. Str. Ap. Str. Bl. Sc. Str. Sc. M. MARICICA TUDOR I. 9 Pitesti. B. B. Sc. Str. 30. 33 Pitesti. A. B4. Str. D23. Bd. CORNEL STEFAN I. Ap. 12 Pitesti. ION STEFANICA A. Trivale. Banat. Ap. Str. Ap. Sat Vacarea Pitesti. B18. Viteazu. Exercitiu. Stalpeni Com. Bl. Argesel.Trivale. Republicii. N. Bibescu Voda. Str. Str. C4. Bl. Str.A. Sc. ELENA SURDESCU D. Bl. Ap.C14. Sc. Ap. Sc. 4 Pitesti. Sc. Str. 6 Pitesti. Ap. C. A. 13. Sc. Libertatii nr. 65B. A. Ap. A. 12 Pitesti. Sc. Bl. 6 Pitesti. FLORICA STRIMBU I. Sc. A. Str. Brancoveanu. Str. Ap.Victoriei. Sc. 10 Pitesti. D2. Bl. Voda. Bl. D13. Bl. Str. 2 Pitesti. Ap. E. A. VIORICA TIR C. D5. Str. Ap. Ap. M. 67B. 19 Pitesti . Ap. Str. Str. 29. Bascov. P5. GEORGE STOICESCU T. Viteazu. Stalpeni Pitesti. B-dul Petrochimistilor. Bucuresti. Sc.

Ap. Iuliu Maniu. Str. X36/2. 18 53. Ap. 3 VINTILA I. ALEXANDRU Arad. 49/53. 24. Bld. 3 44.678.400 ARACS F. ION Pitesti. Bl. Str. DANIELA Pitesti.000 Arad. Nr. Dr. Nr. D. MARIA Pitesti. Z24. Sc. Ap.703. Str. C. MIHAI Arad. Aleea Amara.5 31. A. A. D-na Balasa. R?ZVAN ALEX Arad. 13. Str. Str. 2 48. Cart. Revolu?iei.400 Arad. Bl. Nr.400 BARBALAT A. Ap. Et. Ap.640 BACIU I. 7 212. Bl. A. M6. 30 4. 16 20. Ap. MIHAI Pitesti. 3.056. Ap.5 55. Prundu. 17 5.288. Sat. Nr. M. Teilor. 1. ELENA Arad. Sc. Bl. Bl. NICODIM Arad. Str. A. Bl.372. Trivale Bl. 759 21. Nr. Sc. Ora?.920 ANGEL S.186. 5 VOICU AMALIA Pitesti. LOREDA Ap. Nr. Arad. MIHAIL Arad. 36 10. NATALIA RODICA Jud. 24 25. Ap.000 ALBERT P. Ioan Suciu. ANA Arad. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I.400 ALBU G. Bl. MARIUS CRISTIAN Jud. Bl. Some?ului.000 B?CU? C. Sat. Cal. E. 1333 61.200 ARDELEAN I. GABRIELA GEORGETAPitesti. A. A3. Ioan Suciu. U6. 71 20. Ap. D. Sc. A. VALERIU Pitesti.000 Arad. Loc. Sc. FLOAREA Pitesti.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . Ap. Str. 11.054. FADEI Arad.000 ANDER N. A. Et. 1-3. 10. Sc. Cetea. 8. Nicolae Oncu. Sc. Et. Bl.I. 3-11. Predeal. Str. Chi?ineu-Cri?. Sânlean-Livada. B.271. Ap. Bl. Zal?u.500 APREUTESEI G. Sc. Str. Com. Sebi?. Loc.820 BARBURA D. Trivale. Nr. Nr. Felnac.400 B?B?U N. 2 (decedat) 74.440 ASANOV S. Nr. D. 12 3. Arad. Nr. Calea. IOAN Jud. Str. Str. Revolu?iei.015. Vila A.372. Arad. Curtici. ADRIAN AGACHI I. CATIŢA Jud. A.111. Dr.116. Nr. 1082 44. Bihor. 4A.2 VENESCU N. I4-2.458. Str. Arad. L5. Ap. ELEONORA Arad. F. Sc. Str. GEORGETA Arad.337. Sc. 50 101. Str. 18 5. 3. Ap. Com. Sc. Aurel Vlaicu. 14 4. Bl. Str. Ap. B14. Borod. Arad. Ap. Sebi?. Curtici. Nr. Pecica. 29 10. FILOFTEIA Com. Ap.186. Bl.512. DANIEL IOSIF Jud. ANTONETA Arad. Bl. Str. Gherea.L. 14-16. D. Brâncoveanu. Ap. Prof. A2. 67B. AURICA Arad. F?t Frumos Nr. 22 88. Pecica.988. Nr. Bl. Bl. Nr.645. Radnei. Arad. Razboieni. Arad. Str. 504. MARI?A EMILIA Jud.298.380 ANDER I. B. Sc. Str. 14 43. Bl. Sc. ELVIRA Jud. Craiovei. Str. Libvezilor. 62 23. Ap. NICOLAE Pitesti. Viilor. 8 VISINESCU V. Sc. Ro?ii) Nr.000 ANTONESCU I.322. MATEI 4.667.640 BAIDOK F. DALMA ILONA Jud. Loc.680 ALBU MARIA Arad.VELESCU V. 45. AIDA M. X42.372. Craiovei. Macea. Et.A. Com. A. 14-16. 68B. 3. Ştefan OLIVER Arad.288. 6 20. Bl. A. ?icula. B.769. Ap. Bl. Eminescu Nr. Bv. Arad. Com. Craiovei. Libertăţii. Bl. Str.342. 17 44. Nr. Afinelor. Ap. 8 VISESCU D. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad.200 BALA? P. Ora?. 3 30. Gavana. A. 7 VOICULESCU T. MIRABELA Arad. Arad. 2C. A1a.748. Sc. Nr. CONSTANTIN Arad.520 BACHMANN S. Nr. Sc. Ap. 1. Str.081.720 B?L?BAN D.000 B?CU? A. Sc. Ap. 30 44. Nr. Ap. Str. Et. 47 VICOVEANU M. Sc. Some?ului. Iuliu Maniu (Calea Arm.184. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Sc. 5 VOICU C. 24. CORNEL Jud. Bl. Sc.Marasesti. Ap.320 AVRAM I. Str. 28.928. GHIORGHE Jud. MARIN Pitesti. Ap. Vlaicu. Com.411. Maracineni VOICU D. 247 8. Nr. A. Bl. 2.T. Ap.400 B?NESARU D. Bl. 3.697. Ap. C. P-?a. 5 VERBINT P. Arad. Str. 102. VIOARA Jud. Bl.000 ARDELEAN I. ION Pitesti. Ora?.000 ARDELEAN I. Et. 14 VOICU D.940 B?LA? I. Ap 12 46.744. Nr. M. AVRAM Jud. Str. Sc.400 AVRAM M. A. Bl. 37A. Ap. FLOARE AELENEI C. Arad.600 ARDELEAN I. 17 11. 36 10. U. Afinelor. Iuliu Maniu.

Bl. Smeurei. Str. 14. C2. BARTA L. 6 34.215. ELENA Arad. Ora? Chi?in?u . Mioriţei. 17 26.640 LEI BIZ?U A. Eroul Necunoscut. Str. Bl. Calea Aurel Vlaicu.197.533.000 LEI BUTCA V. Bl. C. Str. ROMANA LUCREŢIA Arad. Str. 18 1. MIHAI DORU Arad. Sc. 1. Bl. 2. Ap. EDITH Arad. ANA Arad. Păcii. Str.360 LEI BUZA? I.404. Nr. Ap. AUREL Arad. Ap. Com.600 LEI BERHECI L. Nr. Bl. Nr.520 LEI BUN I.217. Bl. Et. Ap. Str. D. Aleea Neptun.670 LEI BODOR P. Str. Ora?.241. PAVEL Et. V?r?dia de Mure?. BUNTA P. Nr. EVA IULIANA Arad. FLORIN CRISTIAN Arad. Bl. Str.647. Ap. Nr. Bl. 40 14. Sc. Nr. Ap. Bl. Nr. 305. 19 75. Arad. 8 281.200 LEI BOURO? G. Nr. B. Predeal. 3 64. Nr. 18 60.000 LEI BUCATO? I. Str. 17 26. Ap. Sc. Str. 2.960. 96. 10. IOAN B3. X11. Aleea Dezna. Ap. Str. 1. Et. Et. Str. Nr. Cluj. Micalaca. Bl. 18. Godeanu. IULIU Ap. 1 25.040.000 LEI Arad. MARICEL Arad. Ap. Bl. 3 5. Rusu ?irianu.023. Ap. Ap. Nr. I.744. Bl. 9. Dej. Et. Ap. ECATERINA Arad. Ap.Arad. BIRTA F. Sc. Beiu?. A. Zdrenianin.781. Str. 126/128. A.627. A. 4 59. Str. Abrud. Z17. 25. Popescu Negura. ANA 2 14. 4. B. 2. LEONTIN D?NU? Arad.232. Ap. Gării. G. ARCADIE MIRCEA Arad. SABINA Arad.840 LEI BRAI? I. Calea Romanilor 17-19. VARVOARA Arad. 4. C. Ap. Nr. Bl. A.480 LEI BRADEA GH.352. Str. 17. Nr. Ap 11 21. OANA LOREDANA Jud. Nicolae Oncu.488. A. Eftimie Murgu. 1. Sever Bocu.580 LEI Jud. Bl. Calea Aurel Vlaicu. 6. Ap. 1. 4. OLIMPIA MARIA Arad. Nr.080 LEI BRADEA I. Abrud. Ap.320 LEI BRADEA G. Et. Bl. Arad.160 LEI Arad. Nr. Ap. Arad.000 LEI BUDEANU I. Sc. A. B. Str. BRUDARIU I. Sc. B. Gheorghe Magheru. Sc. 15B. Ora?. I. M-?al Antonescu. B21.200 LEI BARBURA G. Str. Nr. IONEL Jud. Str. 28.820 LEI Arad. 13 28. Sat. DUMITRU Arad.325 LEI Arad. Str. Bl. 128.400 LEI BR?NU? M.750 LEI BENGULESCU I. B. 1. 4. ANA Et. MARGARETA 9 17. Bl. Nr. 26 8. Nr.520 LEI BEKE S. Ap.870 LEI BERHECI A. Str. Eroul Necunoscut. Ap.737. Ap. BR?NDU?A P. Ap. Sc. 28.853.280 LEI BEN? G. 5 52. Smeurei.Cri?. 339. Sebi?. 4. 4 53. 141. FLORI?A Arad. 3 31. 318. B. Bl. 1. X11. Sc.810. 18.405.6 3. Nr. Str. 219. 2. 10A. Et. Ap. Sc. Ora? Chi?in?u . 4. ELENA Arad. 229.411. Com. OVIDIU RADU Arad. 17. Str. Vlaicu. 3. 3 38.320 LEI BOURO? A. Nr. 4. BRU?IU S. Et. SORIN Ştefan Jud. Bl. Str. Sc. Bl.157. Traian. 230. Ap. 607.261. B. Calea A. 3 12.200 LEI BERHECI A. 1-3. Prof. 28.000 LEI BIRO A. Sc. Ap.356. 44 32.419. Tudor Vladimirescu. Mioriţei. Sc. Nr. TIBERIU Arad. Arad. 3 68. D.800 LEI Arad. BARTO? ?. Ap. Str. Frunzei. Ap.360 LEI BÜTHE I. Nr. Nr. GEORGETA ANELIZE Arad. Nr. Sc. Bl. Bl. Nr.464. Et. 141. 3 9. 2.120. P-?a. 7 19. Str. RADA MARIA Jud. 125. Arad.960 LEI BOLD S. Ora? Curtici. Nicolae Brânzeu. Baia. Sc. Y4.209. Nr. Nr.037.825. MARIA MAGDALENA Arad. Aleea Lalelelor. Abrud. Z23.818. Spl.080 LEI BUGI T. Ap. 563 55. Nr.417. 304. Ap.704. D.680 LEI BUMB F.250 LEI Arad.981. Sc. Nr. Str. Str. H1. 105A. Praporgescu. ELENA Arad.566. Păcii. Ap. 15B. 7. Victoriei. 2.420 LEI BORZAN M. 23 71.965. 7. Bl. Bl. 51-53.953. Str. SIMION 14 20. Sc. Str. MARIA Jud. 40 32.623. B.816. Nr. 17. Ha?eg. 6 43.640 LEI BOTLUNG G. 18 121. Et.044.400 LEI BOGDAN I. 6 74. Nr. Et. Bl. DANIEL SIMION Arad.Cri?. 7.987. Str. Nr. Aleea Dezna.200 LEI BRIE I. Revolu?iei. Sc. Nr. 2 (schimbat) 45. Bl. 2. Nr. FLOARE Arad.800 LEI BL?JAN I. Bl. D. Ap. VIORICA B?RNA T. Beliu. 3 57. Str.979. IULIU Arad. Et. Str. 14. 4.400 LEI BEUDEAN I. ADRIAN MARIUS Arad. B. 303/2. M.203.320 LEI BOLD S. Bl. Et.762. Arad. 1. Tabacovici. Et. 17. 156 61.000 LEI Jud. Et.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. ADRIAN Arad. 3 22. Nr. 18 1. Faleza Sud. 2. Et. Et.583. ZAMFIRA 72 . GABRIEL Arad.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. 1 60. 32 12. Sc. Bl.240 LEI BL?JAN V. 34 3. Ap 11 49.

4 Arad.300 114. Bl. 5. 13 Arad. 25. Sc.400 82. V. 1. 1.360. Nr. Ap. 4. C2. 2 Arad. 302. 3. Et. IOHU COPREAN M. 6.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . Nr.860. Z6F.156. Nr.400 7. 42 Arad. FLOARE CURA T. Str. A11. 6. Ap. 4 Arad.680 31.000 62. SORIN FLORIAN CIORCA I.570 32. TITUS IOAN CAR?IS G.632. E. Marcel Polinescu (Micalaca). Vinga. 2. D. Et.840 196. Nr. Str.581. Loc. C. Bl. Ap. ELENA CRAIA V. P1. Bl. LIVIA CORNELIA CUCOV P. 12 Arad. Ap.000 38. 26 Arad. Str. Nr. 31. ANIŞOARA CRAINICIUC A. 6 Jud.116. 2 Arad. 21.074. 8 Arad.200 26. X 30. Grigorescu. 25.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. REVENCA CRUDU V. Et. MIHAI C?RLIG N. DAN VANEA CSANKOSZKI D.560 1. Babeş.376. N. Nr. Sc. Str. Nr. MIHAI CATAN? I.403. Alecu Russo. Ap. M15. MARIA CREŢU I. 5. 2-4. 38-40. 196 A Arad. Ap. Ap.118. Str. Ap.920 156. 11 Arad.840 31.000 8. X31.309. Bl. IOSIF D?N?IL? A. 47 Arad. Bl. 6 Arad. V. Clopotului. 25. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. A5. 50 Arad. 1. DAN PAVEL CUEDAN T. Nr.013. V. Str. FLOARE CORDO? A. Sc. PETRU CUEDAN A. Babeş. 10-12. Str. Nr. Bl. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. Nr. Et. Sc.092. 21-23 Arad. VIOREL CRI?AN G.678. 5 Arad. Str. Bl. 2 Jud.372. Ap. Poetului. Str. 613. Ap. 9 Arad. Lalelelor. Ap. 5. Br?teanu. Bl. TOMA CRI?AN I. Calea Romanilor.712. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. Ap. Bl. Nr.400 74.240 LEI 130.804. Poetului. Cozia. I. Et. Str. Nr. A 49. Junilor.150. FILOFTEA CORDO? A. Oncu (Rodnei). Sârbu (Catedralei). DAN AUREL CZÉGÉ I. Str. R?zboieni.400 143. Sc. Str. Str. Bl. Ap.934. 21. 39 Arad. 6.546. Bl. 3 Arad. Arad. Sc. A. 15 51.280 51. Ap. 6. ELENA CONTA I. VIOREL CRUDU T. 3 Arad. FLORICA STELU?A C?RLIG I. Nr. Luchian. Bl. 3.280 12. Sat.000 LEI LEI LEI LEI 74. 3 Arad. P-?a. Aleea Dezna.350 50. 946 Arad. Nr. 20 Arad. 8 Jud.963. Ap. Ap. Arad. Bl. Nr. Ap. SIDONIA Arad. Str. MARIA CRAINIC GH.560 10. Hodi? (Bârsa).241.536. Nr. Nr. Alecsandri. Pia?a Catedralei.040 32. Nr. Nr.513.260. Str. Grozescu. Ap. F. Ap.200 20. Ap. Et. 1-3. Nr. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. Bl.096. Br?teanu. ADRIAN DORIN CORA? I.241. Bl.034. IOAN COSTA? G. Aleea Saturn. Vladimirescu.370 110. Beiu?. Str. Calea Aurel Vlaicu. Ap.644. 32.400 38.116. 37-39. Loc.200 17. 10. MIHAELA CARACIONI C. Ap. A. 6. Ion Antonescu. 1.400 LEI LEI LEI LEI 16. C2.027. 8 Arad. Et. Brezoianu. Sc B. Sc. 31. CONSTANTIN CARACIONI I.271. FLORICA ANA COLCER A.105. 35. 29 Arad.520 LEI 25. V. 196 A Arad. Sporturilor.315.595.160 193. C. Nr. Str. F?t Frumos. Ap. 2 Arad.376. 10 Arad. Str. TAMARA CALMA T. Nr. Nr. Et. Str.411. 89. 11 Arad.360.640 64. Str. Str. Ap. 74 Arad. Bl. Nr. 11. 26 Arad.160 2. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D.000 14. 9. 17 Arad. A. Gr?g?lina.400 80. Nr. Nr. Sporturilor. Junilor. P-?a. J1. Nr. Nr. IOSIF COSMA I. Str. Nr. Nr. Nr. Nr.339. Ap. B-dul. 301. P. Ap. Ap. 11 Arad.860.680 47. 11 A (decedata) Arad. Banu M?r?cine.CALANCEA P. 26 Arad.640 5. 22 Arad. N. Bl. Aleea R?s?ritul. 31 Arad. 10. 1. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. Sânleani (Livada). 29 Arad.869. FLOARE COPREAN V. 3. Str. Str. X11. Ap. Milea. Str. Nr. Abatorului.372. Str. Nr. Ap. H. Str. Ap.720 8. Bl.400 10. Nr.773. SUSANA COSA N. I. Luchian. I.090. ?coalei. Ap. Ap. Str.200 LEI 30. Str. 1. 2 Arad. Cicir. Bl. Aleea R?s?ritul. IOAN CARABA? I. A. Str. 7.000 43.000 31. Nr.000 84. Nr. Sc. Pavel Alasu. 3. Bl. Arad. NICOLAE VALERIU COVACI F. MARIA COSTEA N. Ap.C.400 7. Ap. B. 8-10.082. Com. Sânleani (Livada).400 129. A.842. Ap. Bl. Nr. IOAN COLCER G. 10. 3. 32. Et. Nr. 10-12. Sc. 2 Arad. 263 Arad. Nr 16. Nr. Bl.

Victor Luchian. Nr.440 21. CORNELIA DOBOS I. Ap. Sc. 247 Arad. ANA BIANCA DRECIN I. Str.158. Tudor Vladimirescu. Loc. 3 Arad. Ap. ANA MARIANA DINCEA GHE. Sânleani (Livada). Str. 30. X23.800 36. ILIE F?RKA? G. Horea. Sc.240 77. ROZALIA FUGACIU T. 1 Arad. Bl. Et. Sânleani (Livada). 38 Arad. Sc. B. VIORICA DUMITRIU C. Nr. Gloriei.880 137.976. 5 Jud . Bl.000 LEI 82.800 30. Bl. Ap. L2. Sânleani (Livada). ROZALIA DEMETER S. Loc.446. Sc.380. A. Nr. Bl. Bl. Bl. B. 7 31. Agnita. 3. Et. Ap. Ap.722. Poetului. Loc. Str. Ap. Voltaire. Gării. Ap. Bl. 4.200 17.271.386. 338. Loc. Str. Et. D.217. TRAIAN FEDOROVICI V. IRÉNKE DIHOR I. 1. 1. Nr. Arad. Strada Micalaca.269. 14. Loc. Nr. IOAN DEIAC I.510 11. 2. B. Nr. Aleea Muncii. ?agu. 4 Arad. VIOARA D?RLEA S. ALEXANDRU FAUR V. 30 Arad.400 5. A. 33. Et. Sc. G.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.306. 9A. Str. Sc.320 10. 4/a. Arad. Ap. 7 Arad. Ap.680 10. ALEXANDRINA EHLING A. (Sabin Dr?goi) Nr. Ap. 702. Nr. A40. Nr.160 25. Nr. 1-3. A. MARIA Arad. Bl. 2 Arad. 15 Arad. Nr. Ap. 5 Arad. Banu M?r?cine. C. VASILE DEIAC I. 236. (Cornel Coposu) Bl. LIVIA FLORESCU I.930. 30 Arad. 30 Arad. Dun?rii. Prieteniei. (Cornel Coposu) Bl.820 66. 13 Arad. 18 Arad. Ap.889. Nr. Str. B. Bl. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D.200 8. Ap. 93/1. CHELEMENT FECHETE P. Nr. B. 3. ES. Arad. IOSIF ARTUR DOBA I. Str. 3 Arad.401. 20. Ap.678.790 15.271. C-lea. 1 Arad. Ap.528. George Co?buc. Str. Nr. IULIANA DRIL? N. Str. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. Nr.000 24. D. D. GABRIELA DITTRICH A. 20 Jud. 14 Arad. Nr.372. Str.271. Calea Aurel Vlaicu. Ap. 247 Jud .227. Et. Ap. Bl. B-dul Decebal. nr.683.800 147. Tudor Vladimirescu. Ap. ION D?RLEA F. Ap. Nr.892. Sc. 14 Arad.640 LEI 126. Al. 44. Sc.400 24. Bl. Nr. 3 Arad.120 89. Bl.078. Pelinului. Abrud. Bucura. N. D. 5 Arad. 13 Arad. Nr. 321 Jud . 20 Arad. Et.206. Str. 24 Arad. Sânleani (Livada). A. Marcel Polinescu (Micalaca). Str. Sc. 1. Loc. 14. 18 Arad.560 24. VASILIC? FLUERA? D. Ion Andreescu. Gurahon?. D. Bl. Arad. Et. Nr. Ap. A.400 3.453. Bl.289. Str.925. 197 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Ora? Curtici. Bl. IORDANA DON I. Sc. IOAN DR?GULESCU A. Aurel Vlaicu.372. 25-31.900 11. Loc. Str. Str. 3.297. Arad. B. RODICA DEACONU V. B. Str. Ap. 7. 4 Arad.186. Bolintineanu. Nr.558.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . Sc. TEODOR D?MB G. Bl. Str.736. Et.000 8. Str. 8 Arad. Str. C1. 19 Arad. 197 Jud. Ap.200 8. Aleea F?get. TU?? DEACONU N. 2. B. 33. Ap. Sc. 6 Jud. 2 Arad. 2. 193 Jud .610 24. DOINI?A DUMITREAN D. 79-81. Ap. 2-4. Sc. Lacului. A. 362. 44. B. Sc. MARIA DASC?LU T. Revolu?iei. Nr. 1 Arad. Ap. A. 17.200 8.488. 3 Jud. Bl. 5 Arad.240 92. MARIA DUCKE M. 4 Arad. George Co?buc. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Ştefan ENACHE G. Bolintineanu. 24. C-lea. Bl. Str. Nr. Nr. Nr.738. A. Str. Str. ION NICOLAIE DEIAC I. Str. 15.400 12. 132. 2 Arad. 3 Arad. Sc. Et. Str. Et. ?agu. Ap. Z23. Arad. Ap. B. B2. 16. Nr. 1. Nr. Bl. Vasile Goldi?. ANTONIU DR?GU? I.380 11. Bl.360 68. Calea Aurel Vlaicu. Sc.320 17. Caius Iacob. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. A. Ap. Sc. Felix. Ap. Nr.850 30. 12. 49. Ştefan D?RLEA GH. Sc. E.020. Sc. Bd.5 Arad.000 10. Nr. Ap.D?NE? GH. Nr.103. 1. Bl. 1.000 25. IOAN OTTO EHLING I.411.997.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Ap.340. 1. 4. VIOREL FECHETE A. Nr. Str. A. Nr. Sc. 96. Ap.000 61.271. 12A. Miron Costin.110 64.600 629.164. Ap.203.890 20. Lacului. Aurel Vlaicu. Nr. X42. VIOARA FILCESCU D. LUCIAN DINNYÉS A.732. Str. Nr.597.980 8. Bl. Sc.520 25.995. 1. Str. Arad. Ap. Z25. Bl. Post?varului. Ap.933.560 25. ILIE DR?GAN ?. PETRU DUMA V. Str. 13 Arad. Nr. Arad.

508. Loc. Et. 56 Arad.002. Com. 6 Arad.000 10. Nr. Str. FLOARE GROZA P. Nr. Com. 29A Arad. 6 Arad. Bl. Petru Rare?. Bl.350 32. Bl. Pene? Curcanul. Arad.581. Abatorului. Str. B. Nr. N1-1. IULIANA GALE P. A. C?lim?ne?ti. Nr. M?RIOARA GORGAN I.000 LEI 10. Com. NICOLAE VALER GRILL A. Ap. Arad. 19. 1.320 58. Colonia Fraţii Neumann. Nr. Ap. Ap. Ştefan Cel Mare. Bl. Nr. Calea Aurel Vlaicu. 47. Str.376. 56 Jud. MARIA GROZA P. Ap. Ap. A.800 LEI 70. Arad. Str. Pene? Curcanul. Str. Sc. 33 Jud.237. 8 Arad.485. Voinicilor. B. 319 Jud. Str. NICOLAE GYÉKÉNY G. C?lim?ne?ti. Et. 120 Arad. 47. 61. Et. 5 Arad.240 125.205. Et.334. Nr.678. Aleea Tomis. PAVEL HAN?IU I.700 81. 1. MARIUS G?L L. Str.475.200 27. Ap. Sc. Bl. Ap. Splaiul Mure?ului. 16 Arad. Calea Aurel Vlaicu. C. Arad.290 16. 37 Arad. 17A Arad. Voinicilor.488. MARIA GIURGIU N. Str.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. MARIN Arad. Bu?teni. Ap.957.028. C. Caius Iacob.671. Nr. Ap. Com. Nr. Nr.116. Nr. Et.000 LEI 14. Ap. O. 29A Arad. Ap. A.715. 506. Str. 121 Arad. 8. Str. Iuliu Maniu. LAURA MARCELA GROZA N. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. Arad.949. 14. EMILIA ECATERINA GHERGAR I. Episcop Roman Ciorogariu.951. 4 37. 1. 37 Arad. 38 Jud. MARIAN EMIL HANCIU?A I. AUREL G?RJOB I.400 24. Nr. ILIANA FLORICA IACOB H. Nr. 2-4. Gurahon?i.589. 1. Nr. Sc. Bl. Arad. Str. Z8A.800 81. 30. LUCIAN GHINACIU Z. 30. Bl. VASILE GÖCZÖ A.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. Ap. ELISABETA GROZA I. Et. FLOARE HEDE?AN ST.240 22. 45/55.700 18. Loc. Str. U3.082. Clujului. Caius iacob. Et. B. Nr. Ap. Ap. 3. 14. Nr. 8 Jud. Nr. Zimandul Nou.000 LEI 277.013. M 7. Zimandul Nou. Sat Zimand-Cuz. 8 Arad.093. 2. 1. Arad.004.188. Loc.881. Ap. 4. Bihorului. Zerind. 506. 32 Arad. Alba Iulia. IOAN GROZA N.674.600. Loc. Ion Ra?iu.570. Nr.400 127. 5 Arad. Str. AP. 3. C. 82A. IOAN GOMBO? GHE. Ap.280 46. Sc. Sc. Str. 3.541. MIRCEA VOICU GHERGAR T. 11. 64 Jud. DAMIN VICTOR GRAMA I.000. 16 Arad. Vasile Goldi?. Ap.730 10. ?t. Str.700 10. Nr. Sintea Mare. 33 Arad.580 14. 7 Arad. 5 Arad. LENU?A H?LM?GEAN M. Ap. Nr.440 6. Sat Zimand-Cuz. ELENA GÖCZÖ M. Bl. Nr. ANA GHIRLEA M. 3 Arad. 2 Jud. 11 Jud. Milea. Nr. 7 Arad. Et. Bl. FLOARE GOLEA M.520 86. SIDONIA GLODEAN GH. Loc. X1. 535. 28. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A. Sebi?. Sc. MIRCEA GHI?? I. Nr. Bl. OTELIA HERLO T. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. 32 Arad. Str. 2/10.162. 37 Arad. DANA CORNELIA GIVULESCU A. 4 Jud. 4. A. Loc. Nr. 144 Arad. 14/16. Ap. X1. Bl. Et. 17.210. B.774. Nr. Zimbrului. Nr.000 102. 412 Jud. Str.800 93.674. Et.800 43.808.825 19.000. Ap. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. Bl. 18 Arad. Str. Nr.990. AURELIA GORGAN V. 8. 47. B. Augustin Doina?.160 96. Dr. 5. Some?ului. Sat Zimand-Cuz. 5 Arad. Str. 1 Arad. Bl. Arad. Ap. Curcanul. Nr. 12 Arad. 2. Ap. Ora?. Str. Str. Bl. Nr.870 11. A. Aleea Tomis. 25 Arad. Nr. 4.640 LEI 9. 2.650 31. Nr.600 LEI 38. Sc. Nr. 15 Arad. Str. RADIANA LEONORA IACOB A. Arad. Ha?eg. General David Praporgescu.600 46. Bl. 9. Nr. Nr. Abrud. CFR. 506. Sc.480 427. 21-31. (Pia?a Bujac) Bl. 138 Arad.152.275 13.100 137. Arad. Et. Str.415. Zimandul Nou. Bl. CARMEN OLGA GEORGESCU C. Sc. ECATERINA GABOR T. Ap. B. Zimandul Nou. EMIL TEODOR HUGYECZ I.892. Ap. Str. Str.590 LEI 12. ETELKA GÖCZÖ G. ELENA HUH I. 2.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . Pene. Str. Calea Aurel Vlaicu.372. Sc.190 LEI 75. Ap. Bl. Str. Nr. 9. Nr.040 LEI 24. 35 Arad.250 5.620 5. Str. General V. Str.993. Nr. Abatorului. Baia / V?r?dia de Mure?. Bl. 1A Arad. Zimbru. Ap. Str.000 27. 3. Nr.952. Nr. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. Ap. Ghioroc.474. SABU GULACI N.372. Nr. Ap.800 28. 92. Aleea Ulise. Sc.GABOR I. Voinicilor.

1 Arad. Str. 120 Arad. Nr. 14.840 12. 3. Loc. Str. 1. RUDOLF JAN?IK L. ALEXANDRU JANT? I. Str. Pia?a Mihai Viteazul.803. Sc. Abrud. Sc. 2.240 2. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. EMESE CSILLA KONTI I. 52 Arad.000 15. R. Str.593.925 LEI 6. Sc. 20 Arad. 21 Arad. Bl. Nr. Avrig. Et. 18 Jud. 23. ANCA JITARIU P. 84. Arad. Mioriţei. Arad. ILONA KELLY L. B.440. 4. Et. Arad. Ap.200 56. IOAN JULA M. Et. 23. 14 Arad. Ap. Et.000 52. AGNETA JIGOVAN S. Str. 28 Arad. Et. Arad. Str.000 115. Et.160 21. Margaretelor. 206. 4.233. Abrud. Nr. Bu?teni. 4. Nr. Nr.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.500 12. Caius Iacob.593. B.616. Str.540 15. Sc. Et. Aleea Amara. Et. Bu?teni. Ap. Str.400 LEI 36. 26 Jud. Ap. B. Arad. Nr. Bl. Avrig. Str. L6.880 35.116. Et. Str.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Timi?. Str. MIHAELA K?SA F. EMERIC KOV?CS G. 14 Jud. A2-1. AP. EMERIC KOV?CS F. 18 Arad. 219 Jud. IOAN KOV?CS E.160 9. Nr. Nr. IOSIF IV?NKA I. Bl. Ap. Loc.234.098. 2 Arad. Ora? Pecica. 15 Arad. 1. Zerind. Ap.440 LEI 36. Arad. Calea Romanilor. 63 Arad. 5 Arad.120 140. Bl. Str. Loc. Sc. 2. 1. 5 Arad. 19 Arad. Cherestur. 84. Călăraşilor. B21. Nr. Bl. 3. Loc. Nr. Ap. Ap. Banu m?r?cine. VIRONICA JITARIU I. 238 Arad. Ap.520 LEI 11. 1. Sc. Et. 1/E.280 LEI 31. A. Abrud. Et.436. X36/2. Nr.040 LEI 103. 84. 26 Jud. Timi?.550. TEODOR IUGA I. Arad. Nr. Str.640 LEI 46.360 212. ?epreu?i. 1 Arad. Bl. Bl. GELIA M?RIOARA K?SA A. Nr. Nr. Nr.198. 12 Arad. 5.440 LEI 76 . 1. Prieteniei. 9/11. Nr. 10 Jud. 34. 1. Ap.200 23. Ap. Str. 404. Ora? Pecica. 3. MELINDA INCICI?U I. Bl. I. Ap. Str. Ap. 250. ION I?TOC GH. B. Str. Arad. Ap. Nr. Abrud. B. Abrud. Et. Bl. 2. Nr. 9 Jud. 1 Jud. B.200 103.200 29. Ora? Pâncota. Nr. LADISLAU ENDRE KELLY S.040 8. 245. Ap. Zimandul Nou. 1B1. Calea Aurel Vlaicu. 3. Vlad ?epe?. 221. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. L40.372. Str. 13. Str. General Dragalina. SEVER VOICU ILYÉS A.039. 29. Ap. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. Sc. Nr. Nr. 34.820 5. 26 Jud. 88a Arad.135. Mun. C. Zimand Cuz. Str.060 LEI 131. Et. 14 Arad. 14.838. Str.677. DIANA MIHAELA JAN?IK L. 8. Bl. 23 Arad.153. Nr. Et. OTTO KASZA D. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. B. Sc.A. Cronicar Ion Neculce. Aleea Agnita.557. Ap. Bl. Bl. 2 Arad. 26 Jud. 221. 2. FRANCISC KOV?CS I. Ap. AMELIA ROXANA JAN?IK L.840 LEI 3. Liviu Rebreanu.508. 84. Sc.000 21. Nr. 4. A. Sandor Toth. Sc. Nr.000 LEI 15.280 6. Vlad ?epe?. MARGARETA ILI? R. Ora? Curtici. Vlad ?epe?. 161 Arad.560 190. Nr.945. Arad.127. Beba Veche. Bl.874.869. 22 Arad. Ap. ANA ELISABETA K?SA A. 22. 5 Arad. Str.600 32.072. 2 Jud.720 LEI 313. Nr.400 LEI 22. Nr. ANU?A IV?NCA I. 4. Voinicilor. Str. 113. Nr. 221. M?derat.560 4. IOAN JURMA I. Z3. Abrud.573. Str.800 5. Et. FRANCISC K?SA F. ANA ELENA ILIE? G.881. Str. 10 14. 20 Arad. Bl. 1.240 38. A2-1. Ap. LUDOVIC JAN?IK L. Arad.929.403. Ap. Ap. 1 Arad.640 2. Sc. Calea Aurel Vlaicu. 65 Arad. Bl. Timi?oara.906. Str. 5 Arad. Nr. 109. Nr.383. Calea Romanilor. 1.A. A7.246. Bl.319.781. 1 Arad. Nr.844.065. Nr. E. Calea Aurel Vlaicu. Horia.223. 4 Arad. Nr. B. Ora? Curtici. Vlad ?epe?.IAZBINSCKY L. Str.767. Bl. Livezilor. Str. Ap. Str. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Loc. Nr. Gheorghe Doja. VOICHI?A KÖPE I. Nr. Ora? Curtici. Bl. 123. SIMION IOLU I. A Arad. 14 Arad. Gheorghe Doja. Ap. Sc.264. 314. Ap. Str. TIBERIU IOAN KASZA M. Ap. Ora? Curtici. Sc.360 24. Bl. Bl. Str. Ineului. Nr. Ap. Str. Nr.260.186. 3.297. Sc. A. CORNEL JULA V. Nr. IOAN IV?NKA I. 29.000 108. 221.670 10. TÜNDE Arad. 4. Bl. Bl.400 11.002. Str. Nr. Ap. 221. Ap. Bl. Et. MIHAI IORDACHE ?. 84. 11 Jud. ECATERINA VARVARA IONESCU V. 38.259. Et. Bl.

AURICA LESCHIAN G.467. GHEORGHE STELIAN MALI?A I.597. 44 290. Ap.078. Str. Nr. Calea Iuniu Maniu. IOAN MATAISZ M. 59 Arad. 26-38. Mure?anu.525.860 9.266. F1. PETRIC? IONEL MANDA? I.000 LEI Arad. Et. Ap. 109. 12 30. Km. GHEORGHE LAZĂR A. Nr.676. Ap. Arad. Str. 9 50. Ap. 11 Jud. Et. 32 (adres? nou?) 17. 15. Clo?ca. SC.822. Calea Aurel Vlaicu. Alba Iulia.881. 61 29. 19. Str. Ap.B. Str. 71 Arad.600 LEI 26.400 LEI Arad.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87.364. 217. Sc. 10 208. Bl.800 42. B. Iuliu Maniu.160 28. ETELCA MARTA F. Victoriei.800 LEI Arad. Str. Nr. 17 Arad. P3. 76. Bl. 19 Arad. ERZSÉBET KURUNCZI A. 1. Ferma Agroprodex. 1. 10 Arad. Et. Ap. Sc. Nr. Nr. Bl.130 LEI Arad. Str. Ap. Nr. 3. Et. A.850. 526. 11. PETRU MARKO A. 20. 1. Str.972. Ap. Nr. Nr. 6 7. Gogol. ATTILA MARKO A.000 565.500 LEI Arad. Junilor. Bl. Bl. M. 2. FLOAREA LAZA G. Com. 250. Ora? Curtici. CORNEL MARIAN A. GHEORGHE MANDACHE P. Bl. Nr. 1.940 103. 17 Arad. Dacilor Nr. 18 17. TEODOR TRAIAN Arad. Nr. Ap.320 LEI Arad. Sc. Gen.767. 4 Jud. Et. 1. 9. C?lim?ne?ti. Colonia UTA. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M.052. TEODOR M?RAN P. Nr. Sc. Sc. ECATERINA KOZ? F. FLOARE MATEI I. Ghioceilor. Vasile Milea. Nr. Str. Str. 4. Irato?u. B. Nr. Ap. 12 12. 3. Sc.000 LEI Arad. 8.400 LEI Arad. 2. IOAN LUCACI V. Lev?n?ica. Et. Sinfoniei.956. Str. Str. A. 19 Arad. Abrud. Et. Str. Str. 4. Sc. Str.773.446. 7 Jud. 541. Et. Nr. FLOARE LUPEI G. 3. Bucureşti. Et.041. FRANCISC KRAVETZ A.744. E. Ap. Nr. 6 93.600 LEI 41. Bl. 18 Arad. nr.000 LEI Arad. MIRELA LAURA LAZĂR P.000 LEI Arad. Coloni?tilor. Ap. B-dul Revolu?iei. 3. Str.860. Bl. Bl. 542 23. Ap. 48. 4 30. 3. Ap. Bl. Obedenaru. Str. 510. 19 Arad. 10 Arad. Str.000 20. Arad. Ora? Sebi?.000 6. Arad.520. Nr. G. Tu?nad. Nr. 6. Crasna.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80.680 12. Nr. Nr. 12. 32.046. Str. X6. Ap.504. 2. Sc. Str.KOVALIK G.200 LEI Arad. 40 Arad. Liviu Rebreanu. Str. Ap. RONALD LUCACI A. Et. 2. Sc. 1. Bl. 11 6. Et. Bl. DOREL MADAR T.394. 15 (adres? nou?) 87. 2 (adres? nou?) Arad. Bl. 7. Bl.800 LEI Arad. 51 Arad. Banu M?r?cine.090. Calea Romanilor. Voinicilor. Bl. 23. Et. A. 39. 1. Bl. G2. J1.A.400 15. Ap. IOAN MATEI T. 241. Loc. Str. Nr. A. H. Nr. Ap. 1. Prieteniei. 29 Arad. 1. 4. Nr.223. Str. Bl. 8. Vinga. Pia?a Gării.000 29. Ap. Nr. RADU MARIAN A. 123. Bl. Ap. 16 18. MARINELA CORINA LULU?A GHE. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. 11 57. Bl. D. F. 1 Arad. B. Bl.720.460 LEI Arad. 94-2. 8 90. 22. Nr. Nr. Et. Nr. Ap. MARIA LAU? V.560 7.315.223. 11. GHEORGHE LEUCIAN M. Bl. 1.266. Sc. Sc. Macea. Nr. Nr.060 LEI 41. Bl.634. 1 Arad. Sc. Aleea Tomis. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH.840 66. DORICA M? RIOARA LIPTAI C.840 LEI Arad. Bl. Et. Sc. Ap. Calea Romanilor. IOAN M?ND?CAN T. Sc. IOSIF MARI? P. Sc. Calea Iuniu Maniu. Str. Patria. Et.749. Abrud. ÉVA KOVALIK L. Str. Z24. A. Postalului. Bl. Ap. Sc. A. X4.847.000 850. 2. 2 1.880 14. IRINA LUCACI F. Str. Loc.236. 33 Arad. Str. B2-2. 7 Arad. Bl. Nr. Ap. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M. 2.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. Nr. Aurel Suciu.432.960 LEI Jud. Ap. Str. 580. ATTILA LAMMERT S.261.540. 132.810 LEI 31.130 LEI Jud. Bl. Ap.540. Ap. 4. NICOLAE LAZĂR P.640 LEI Arad. Alba iulia. 327. Nr. A. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C. EMILIA LAZĂR P.597. Mihai Eminescu.416. Ap. Ap. Str.800 LEI 77 . A. Et. 12 Arad. Ineului. Nr.310 LEI Arad. Ap. Bl. Mioriţei. LIANA VLASTA L?SZL? C. 17 402. Bl.600 87. Arad.238.802. 3. Nr. Str. 27.390.000 20.356. 36. 20 Arad. Arad. B-dul. 35 (adres? nou?) Arad. A.200 8. MARIN MELEAG T. Ap. B. Str.

Str.200 21. C. Ap. ANGELA ANA MOISĂ J. Comuna ?ofronea. 6 MÜLLER P. Ap. P?c??eanu.000 31.120 LEI 792. VASILE Arad. 3. 3 Arad. 4. Bl. Str. DELIA ELENA MORODAN I. Nr. Bl. Bl. Sc. Ap. 7.400 104.600 38.000 8. Et. ILEANA Arad. Nr. LADISLAU MÉSZ?ROS S. Ap. Ap. Ap.915. Bd. Et.484. 25 OLTEANU G. Str. Nr. Bl. Et. Ap.760 14. Ap. 7 Arad.709. Str. Ap. 3.423. 2. CECILIA M?RIOARA Arad.305. Str.604. 11-13. Olari. Ap. 4 ONUFREI L. 44 Arad. Ap. 21-23 NE?COVICI A. Et.864. 1 Arad.200 38.540 78. L7. Bl. Sc. Zimandul Nou. Et. GHEORGHE Arad. 13 NEGRU?IU N. Pia?a Gării. Arad.800 99. Str.376. S3-2. 4 Arad. 3 Arad. B. Bl. Sc. 91 ONDREOVICSI M. Ursului. B42. Str. Pia?a Acad Caius Iacob. Bl. Ap. Str. Caius Iacob. Loc. A.360 11. 27.624. Ap. Str.120 LEI 25.900 16. Bl. GHEORGHE Arad. Nr. Ap. DU?AN GAVRIL MLADIN I.744. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. ALEXANDRU MIARA F. T. Sc.240 16.762. Nr. Arad. NINA Arad. EMILIA MIC?L?CEAN I. Sc. B. 11 MURE?AN M. 6 MOTOC G. Mucius Scaevola. P.632. SABINA MIHU RADA MIREA D. Rahovei. Sabin Dr?goi. Loc. Bl. S3-2. Bl. 523 Arad. 2 Jud. Calea Aurel Vlaicu.640 LEI 78 . A. Str. 1. Ap.372.033. Str. Str.593.830 1.200 5.802.480 LEI 2. Et. 7 MURE?AN S.000 20. ALEXANDRA CORINA Arad. 6. Ap. Bl. Str. Nr.480 66.300 27. Et. 27. ANA Arad. Nr. 16. B.450 9. Cri?an. 27.186. Nr. Str. 2. Et. Nr. Ştefan Augustin Doina?. 2 16. MARIA MOISESCU M. Ap. ILIE MLADIN N. 5 Arad. 2.900 17. 4.017.200 10. Aleea Saturn. Nr. Vasile Milea. 5 Arad. 4 1. Bd. 9 Arad. Vladimirescu. 22 Arad. Str. 5 Jud. Nr. 14. 4. Nr.300 56. Str. Arad. Et. Sc.178. Str. 3 Arad. Nr. 22 Arad. Episcopiei. 505 MUR?I I. B.200 27.800 7.571. Bl. G. T. Nr. 12 ONE? I. Nr.387. Str. Nr. Ap. A.190. Alecco Russo. 1 (mutat în Buzău) Arad. 351.781. B. Nr.816. 14.472. Ap. 22 Arad. GHEORGHE MIRICA ?. 8. Nr. Nr.200 114. Sc. 4. Sc. 206. Ap. Bl. Str. Ştefan Augustin Doina?.464. Ap. B. Bl. Mucius Scaevola. F1. 14 Arad.900 8. Rahovei. A15. X 10. TRAIAN MICOROI D. Ap. 1. Ap. Nr. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Ap.133.490 33. 14.110 13. Nr. Loc.000 LEI 72. A. STELU?A Arad. O. Sc. ZOLTAN MICLE F. Nr. Nr. P?durii. Banu M?r?cine. Et.MÉSZ?ROS A. 580. Ap. MIHAI EMANUIL Arad. 4 NEAM?U I. C. Bu?teni.200 35. Nr. IULIANA MÉSZ?ROS A.483. Ştefan Arad. Al. Nr. PETRE Arad.571. 19.577.000 11. B. Alba Iulia. 3. Bihorului. 14 NAN V. RAISA MORTAN I. Et. 33. NEAM? ?.025. 1. Caius Iacob. Bl. 20. IOAN Arad. Bl. 1 MOTOC G. Str. CLAUDIU MIHAI Arad. 1. 21-23 NEGRU?IU N.629. Str. 59. Clopotului. FELICIA 6 NEAM?U E. 17 MO?IU I. NELU SIMION Arad. Sc. Bl. 317. FLOARE MORMOE I.485. SILVIA Arad. Nr. LENU?A Arad. 11. Str. Com.600 141.000 62. 4 NEC?A D?M?CU? I. CORINA MORODAN T. Et. VASILE Jud. Tudor Vladimirescu. MO?I N. Ap. Doctor Suciu.080 3. Ap. Bd. 266 N?DL?CAN I. Str. Arad. H10. Alb?strelelor. Calea Romanilor. Str. Nr. VICTORIA MO?I A. Aleea Dezna. Obedenaru. Bl. Nr. Nr. Pia?a Catedralei. 5 NICOLOVICI I. Com. 2. Horia. Clopotului. Cermei.277. Nr. Crasna. 1. 5. C. Bl. Tudor Vladimireascu. 3. 2/4.000 LEI 25. Arad. 3. A7.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad.560 4. FLOARE Jud. Nr. ALEXANDRU MORAR I. Sc.520 32. 11 Arad. 4 Jud. Str. M. 545 Arad.674. 16 Arad. G2. Bolintineanu.678.000 6. Nr. Str. DELIA M?RIOARA Arad. Sc.515. CORNELIA SOFIA Ap. LIVIA Arad. Ap. Nr. Ap. 2.223. Rahovei. Str. Bl. Bl. Str.962. Cicir.595. Str. Popescu Negur?. 1 Arad.400 33. 23. Nr. H. Str. Bl. Nr. 3. Sc. Nr. Sc.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.408. Nr. Str. Pionierilor.297. Nr.037.400 16.422. A.

2 PANAIT C. Traian Mo?oiu.500 165. EUGENIA Arad. Nr. Sc. Ap. Ap. Sc. 16. SC. 25. 1. Nr. Spitalului.232. 21 ORBAN A. M?RIOARA Arad. 1 ORBAN C. 91. Nr. Ap. Bu?teni. Str. Nr.741. 23. Nr. Simion Balint. Ap. Calea Romanilor. Y1.400 71. Bl. Sc. Ap.779. VERONICA Ap. Nr. GABRIEL MARIUS Arad. 2 P?IU?AN I. Ap. Ap. Str.200 10. 12-14. 1 P?IU?AN I. Faleza Sud.000 6. Bl.600 LEI 37. 77 PAN? R. Bl.409. 12 PAVEL ?.720 186. Ap. Badea Câr?an. 25 PA?CA R. 25 P?IU?AN T.000 LEI 223. 42. GHE Şincai.308. VIORICA 8 PARSCUTA N.616. 1. Nr. 44.120 62. A7. Str. Bl. 3. Str. Bl.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. PANTEA T. Bl. 1. Mărăşeşti. Bl. ANA Arad. DOREL LUCIAN Jud. 171. 17. H. 70C.200 11. Sc. Str. 2. Sc. Str. Nr. 4 Arad. 35. Aleea Neptun. Ion Antonescu. 23 P?TRA D. Loc. Str. P?iu?eni. 8 OPREA C. 8. B.520 LEI 111. ALEXANDRU VASILE Arad. A. B. Bl. C. 2 Jud.860. Nr. MOISE Arad. Et.000 129. Str. Ap. Nr. SIMION Arad. Ap. Et. 45. Abrud. C. 1. H12.600.000 LEI 78. Bl. 32.300 138. EDITH ANA Arad. 8. Nr. AP. Sc.050. Pia?a Sporturilor.640 4.200 67.674. A. Nr. Ap. M7. Bl. Nr. IOAN VALENTIN Ap. Str. Y4.403. Mărăşeşti. AURELIA Arad. 8. Gurahon?i.566.529. Bl. MARIA Arad. GLIGOR Arad. SILVIA FELICIA Arad. TEODOR Arad. 10.330 140. Str. 4. VIRGINIA Arad. Bl. 15. Ap. Nr. Str. Nr. MARIA 20 PETI A. 1 ORBAN A. Ap. Nr. 12 Arad.558. 4. Str.405. Aleea Azuga. Nr. P?RVA C VOICHI?A Ap.000 10.000 24. 6 PENU ?. Str. DUMITRU Arad. Nr. Colonia UTA.555.000 28.678. PINTEA ?. 21 POP I. 4. ANA Arad. DOREL Arad. Mioriţei. Gladiator. R?chitei. Cuza Vodă. 23. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad.412. Aleea Neptun. Sc.170 680. 311. Sc. 33 PA?CA A. TUDOR Arad. 6 Arad. 14. 2.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40.775. PASCU M. 8. Bl. Sc. Nr.880 24. Et. 13.125. Sc.ONUFREI T. 2/4. MARIA Arad.440. Revolu?iei. Andrenyi Karoly (Spitalului). C. 91.022. Bl. ZITA MARGARETA Arad.000 17.745. Horia. B. Str. Ap. Pia?a Sporturilor.960 85. 12. Ap. Et. 8 PINTEA P. Bl. Str. PETCU E. 10. Bl. Et. Str. Bl. Nr. Nr. Nr. Et. Abrud. 206. Ap. LIVIU Arad.800 36. Nr.576. Faleza Sud. ANU?A Arad. Y1. 1B PAULINI I. Et. 6 Arad. Stejarului.372. Nr. Ecaterina Teodoroiu.600 62. Bl. Bl.503. A. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. Str.339. Ap. Bl. 2 Arad. A. Pia?a Sporturtilor. Et. Ap.200 5. Sc. Str.700 71. Str. 4.000 46. Sc. B. Chi?india. 2. 8 POP D.800 15. M7. Nr. Ion Antonescu.000 13. Et. Ap.590 LEI 22. Arad. OCTAVIAN OVIDIU Arad. F. Bl. Nr. 26 PASCARIU GH. Bl. CAROL Arad. Bl.542. F. MARIUS CAROL Arad. A. Calea Aurel Vlaicu.074. 2 PAVEN D.700 LEI 79 . Str. 2.786. Ap. Pia?a Sporturilor. Et.678. Ap. 2. Str. Nr. Str. SABINA Arad. 1. Ap. Tudor Vladimireascu. Arad.302.243.800 LEI 2. X4. Et. 3. 3. M7. Nr. 11 PENU A. Ap. 1.459. Ap. Bl. Nr. Nr. Obedenaru. Sc. GABRIELA LIANA Arad. Abrud. Et. ANTONIE Arad. D1. Nr.892.610. 182. Loc. 27 PINTEA L.000 26. 1. Ap.034. Nr. Ap. Str. 1. JEANU IONEL Arad. Nr. Pia?a Sporturilor. 1 ORBAN C. Ioan Păun Pincio.952. Ap. Iuliu Maniu. Et. Bl. 5 PETRE I. Tru?a Petru.550. 10 IOAN (adres? nou?) 7. 74. F. Nr. 171. G. Str. Str.400 LEI 35. Ap. Gen. Ion Antonescu. Bd. Nr. 8. 4B PETRU?AN N.203. 9 PAVEN G. Ap. 40. Bl. Nr. Nr. Et. C. Et. 74.048. CAROL Arad. Aleea Neptun. 9 PECICAN P.120 74.720 11. FLORIAN Arad.000 LEI 36. 2. 4 PINTEA I. 5. MARIA Arad.302. Ap. 11 PETROVAN A. D?NU? Arad. 2. 125. CORINA SIMONA Arad. Ap.764. Bl.480. 25 PA?CA G. 4 POPA G. B. Str. 10A (adres? nou?) ORBAN F. 6 PAVEN P. MARIA Arad.160 51. Nr. Pia?a Mihai Viteazul. EMERIC Arad. 53 PAVEL M. Str. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. B.430 140. 8. Sc.961.800 12.000 20. LUCIA Arad. Nr.180 LEI 32. 9 PETREHELE I. Et. Et. 335. Str.

FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D.220 LEI 34.906. A.952. Nr. Ap. 19. Ora? ?iria. DAN CORNEL 1. 2 Arad. I. Et. Macea. Str.450. 42 Arad. Str.170 5. Nr. Ap.470 LEI 23. Praporgescu. 2 Arad. Bl. Ora? Chi?in?u Cri?. 25. 16 Arad. 14 S?RBU G. 6. CONSTANTIN PUIU G. A. M?RIOARA Arad. Str. Aleea Albac. Ap. Nr.920 51. Com. Str. Ap. VARVARA MARIA PROCA I. Str. Ap. Bl.000 29.000 165. Păcii. 31-33. 8. Nr.000 1. Ap. 91 Arad. ELISABETA Arad. Nr. 4 Arad.302. ATTILA ZSOLT PORONAI K. Bl.250 17.430 LEI 107. 9. Bl. Nr. Felix. C?prioarei. Loc. Sc. Pia?a Sporturilor. 18 Arad. Nr. A.040 20. Ap. Et.520.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. Nr. RODICA MARIANA POPESCU F. D 2-1. Tudor Vladimirescu. MARIA PRIBAC F. Str. Nr. Mâsca. 542. 2.680 LEI 5. G2. 351. AURELIA RADU G.970 LEI 10. 1 Arad.695. FILA PRINCZ G. S?L?JAN S. Str. Ap. 2 Arad.000 33. Sc. B. Ap. Ap. STELIAN R?P??AN I. ANA R?ZMAN V. Blajului. Str. ADRIAN ROBU E.678.880 LEI 100. GHEORGHE LIVIUS Arad. Et. Bl. 25 (adres? nou?) Arad. Et.442. Ap. Aleea Muncii. 23 Arad.464.007. 701. Maniu. E. Nr. Gojdu. Chi?in?u Cri?. 16/26. 19 (mutat din Arad) Arad. Sc. 351. Ap. Str. Arad. C.086. 1 (adres? nou?) Arad. Str. Nr. Ap. 5 Arad. 1. 42 Arad. Nr. Nr.678. C.900 26. VIOREL POPA R. Nr. ILIE Ap. Str.400 187. Felix. B. 18 SARME? E.949. FLOARE ROŞCA D. Nr. 1. F. Sc. Nr. B. C. Ap. Sc. Aleea Tomis.704. Nr.170 LEI 7. Nr. Str. C. Bl. CARMENCITA ADINA Arad. 701. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad.988.000 LEI 3. Bl. Et.055. Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Episcopiei (?apte noiembrie). Nr. Ap. 89. FLORIN R?ZVAN RUS G. 28 Jud. Str. Alba Iulia. 1. 1. Bl. Micalaca. Et.041. Ap.960 LEI 55. 6 SARBA C. Bl. Oituz.249. Ap. Coposu (Lacului). A.523.600 59. Ap. Bl. LUCIA ROŞU G. Andrei ?aguna. EUGENIU POPOVICI I. Str. 7. Iuliu Maniu.385. DIANA XENIA ROMAN M. Nr.600 28. 3. Sc. Str. Str.050. Str. Arad. Câmpia Turzii. Str. H8.746. 4. CORNEL ROŞCA ?. 23. Ocsko Terezia. Sat Cintei. Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 .555. Nr. MARINELA ROŞCA T. Str. Str. 22 Arad. IOAN POPA I. Str. Ap. J9. Bl. Et. Nr. Nr. Ap.000 124. 31-33. SC.937. Ap.400 28. Str. Nr. Et. Ap. DIANA GEORGETA RADA O. Nr. X6. C. 6.240. Prim?verii. 4 Arad. 173. ANGELICA IULIANA RUS F. VERONIKA KATALIN PORUMB A. 5 Arad.424. Blajului. Nr. 15 Jud. 42 Jud. Pia?a UTA.000 38. Ap.000 15.560 25.960 51. Sc. 2. 4 Arad. 20 Jud. Bl. 6.120.000 34.558. Et. Fântânii. Bl. Bl. Str. FLOARE RUS G. 18 Arad. 12.520.600 32. 4 Jud.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad.513.840 LEI 20. Nr. 13. Aleea Haiducilor. 3. Mioriţa. Nr. Str. P. Ap.320 29. 2. SAVA PURC?RIN G. Gojdu. Crasna. Ora? Sebi?.800 2. Micalaca. Str. 5. 4. Bl. Arad.426. Ap.227. ELENA POPA I. 10.437. 23. Arad. MARIA ANA PORONAI A. 181. Tudor Vladimirescu. 34. Ap. Andrei Mure?eanu. 5 S?L?JAN N. Nr. Arad. 4. A. 15 Arad.471. 43. VIOARA RUJANSCHI I. Episcopiei. Arad. OVIDIU AURELIAN Arad. Bl. Bl.733.277. Nr.200 LEI 28.880 51. Et. 37 Arad. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. 16 Arad. 1127 Arad.800 13. Nr. 25. Z?rand. S?vâr?in. Pia?a Sporturilor. Bl. Bl. 31 Jud. 18-20.930.339. 5 108. Ap. SAB?U C. A. 4. Nr. Loc. Nr.600 20. Str. Z24. Ap. 6 Arad.POPA I. Bl.600. VIORICA RA? P. 16/26.000 14. 6 Arad.695. 31 Arad. Sc. Nr.728. Str. Sc. Poetului. GHEORGHE RUSMIR S. 10.680 19. P4. 1 Arad. Bl. Nr. Bl. Nr. ECATERINA RAIZI D.547. MARI?A ANA RA?IU I.432. Calea Aurel Vlaicu.000 43. Ap. Str. SC. Pia?a Sporturilor. RAUL-CLAUDIU R?B T. C. 20/22 Arad. Str. 18 (decedat) 20. Nr.

V. Nr. Ap.160 8. Et. Ap. Str. 4. Ap. Str.520 LEI 27. 31. Et.260.000 87. Nr. Nr. A. 3. M?RTA SZ?CS J.000 87.051. Bl.233. Dr. Str. E. Nr.000 27.244. 16 Arad. 13 Arad. Vladimirescu. Fântânele. Nr.771.586. L7. Ştefan luchian. Dragalina. Sc. 33. Str. PETRE TODA C. 246 Jud. Banu M?r?cine. Ceaikovschi. MIHAI ?OICA I. 4. B. IULIANA TIBERIU G. Livada. Nr. 236. Com. Sc. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. Ha?eg. 61.390 10.000 8.712. MARIA TOLAN G. Str. 14. 13-19. 3. 1 Arad. Nr.600 9.563. Aleea Muncii. 20 Arad. Nr. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. 1 Arad.039. Dragalina. 5.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 .000 23. 3 Arad.320 31. Str. 1 Arad. 32.401. Dâmbovi?ei. Nr. Fântânele.600 388. VIOARA SUCIU I. Bl.076. Ap. DOMNICA Şerban D. Gen. Ap. Nr. Ra?iu. Bl. Str.915. Nr. PAVEL MIHAI SEB?K I. C. Ap. Ap. Nr. Sc. 13. 6 Arad. CEZAR MARIUS TOLAN G. Com. Nr. 224 Arad. Ap. Nr. Nr. Bl. ELISABETA SZ?CS F. Com. Bihor. DOINA SIMION M. 28. Bl. 28. Nr. 28.051. Bl. Spitalului. Nr. Ap. 2. Milea.620 13. Sat. A.966. Ap. Ap. B7. 7.299. 17. Bl. Nr. Sat. E. Ap. FLOARE TRANDABUR I. Str. A12. Et.632. Str. Str. Nr. 39 Arad.400 11.744. Oradea. Arad. 7. 1. I. Sat. 5 Arad. 79-81.674. 6 Arad. C2. Ap. Simion Popa. Nr. 5AB. Nr. Nr.960 20.250 16. Aleea Muncii.000 15. Coasei. Ion Ra?iu. Str. Nr. Nr. ROBERT ZSOLT TIBA A. IOAN SZABO J. 101A. Et. Dr. 16 Arad. Str. B.390. Tudor Vladimirescu. Str. RAMONA Şerban R. IULIANA ?IMONCA I. Dr. Milan Tabacovici. Sc.000 93. ISIDOR TOLAN A. Ap. Abrud. GIZELLA JUDIT TAMA? N.160 93. 24. Nr.112. Sc. Bu?teni. 75. Et. 1 Arad. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Sat. 2 Arad. Bl.SCHMAK A. 2B. Mun.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. Bl. 7. 11 Arad. 20 Arad. 33. 12 Octombrie. 8 Arad. 13 Arad. IOSIF SEBE?AN D. C?lim?ne?ti. ILONA SZ?NT? I. 32 Arad. Arad. Str. Nr. Et. 224. Sc. Sc. 3. Str. Et. Arad. 44 Arad.595.360 10. 4. Str. Marnei. Str.506. Arad. Com. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I.395. 13 Jud. Bl. 21. 13.250 7.520 LEI 17. Str.800 71. GHEORGHE TOMA I.877. B7. Nr. Str.906. Str. Ap. Bl.010.000 82. Nr. 108.747. 2. Str. Predeal.600 18. Str. Sânleani. 2. 38-40. Com. 2. 4 Arad. Nr.477. Milan Tabacovici. Bl.442.000 16. Ap. Str. Ap. Str. SC.244. 37A Arad. Dorului. ZOLTAN SZíN I. FLOARE TOBOLTOC G. Nr. Bl.280 2.007. 5 Jud. Nr. 4.158.920 113. 164. ELENA T?NJAL? C. Str. Arad. Str. 40 Arad. GHEORGHE TIBA A. Str. Str. Z5. AP. Tisa Nou?. Sc. 22 Arad. Ghiba Birta. Bl. Ap.348. 11. B. Str. Et. Ap. 6 Arad. Nr.616. Str. A. Banu M?r?cine.700 26.680 14. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. E.729. 362 Arad.200 38. 9 Arad. 20 Arad. VIRGIL RADU TIHON D. 224 Jud. Bl. 57 Arad. SABIN TOSCA I. 246 Jud. Libertăţii. 57 Arad.339. L7.640 47. Str. Et.200 38.749.967. 4 Jud. Bl. 28. Dorului.708. Ion Ra?iu. 9YB.708. 17. Sc. Bl. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. MARIA SERAFINCEAN G. Nr.725. 12 Arad. Nr. 4. Nr. Et.400 753. H.280 49. Sc. Str. Str. Nr. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. GAVRIL TIBA I. Nr. 8 Arad. IOAN Arad. Nr. ESTERA SUCIU M. IULIANA SEGHEDI GHE. Nr. Ap. 13 Arad. Sc. TIMEA TIBA M. Ceaicovski. Ap. A. Poetului.869. Ap. Et. Sat.200 16.151. Str. Ap. 10 Arad. 57 Arad. Sânleani. Nr. Ficusului. Livada. Fântânele. D.640 4.000 103. Str. Tisa Nou?. Nr. Nr. Aleea Saturn. Et.080 LEI 205. Gen. Bl. Milan Tabacovici.625 298. Bv. Nr. Tudor Vladimirescu.625 22. GHEORGHE SOFA F. Et. 17. Ha?eg. Bl. Ap. ELENA ?TIRBAN I. 3. AURORA TISCA I. ?ichindeal. AURELIA ?OICA T.700 17. 2 Arad. Nr.297. Sc. 5 Jud. Bl.643. 46. Ap.400 71.680 364. Ap. 3 (adres? nou?) Arad. Aleea Ulise. 75. Ceaikovschi. Ap.483. Arad. DIMITRIE SELEJAN I.539. Com. B. 6 Arad.400 1. Abrud. Str. A.300 1. A. Mândruloc. Bl. 10A.

Calea Romanilor. Tudor Vladimirescu.783. Ap. Ap. Obedenaru. Nr. 3 Arad. Nr. ADRIAN CRISTIAN Arad. Ap. Teilor. Bl. 15 VLAD R. Pia?a Mihai Viteazul. E. Bl. Bl. Bl. Sc.332.220 LEI 134. V3. Str. Merfi. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. 1. Ci?in?u Cri?. MARIA UNDI? T. Sc. IOAN FLORIAN Arad.310 7. B. Sc. Sc. 10.680 6.744. 3. Victoriei. N. Bl. 20 VLAD F. Ap.523. Bl.861. A.640 82. ZELENIN V. Sat. N11.407. MARGARETA VIORICA Arad. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. ANA ELISABETA TRIPON I. Sc. Avrig. 2. Et. 63 WILLE N. Ap.508. E. 25-27.271. 5 Arad. 18 Arad.507. Nr. C7. Arad.706. Str.384. Nr. Aleea Dezna. Nr. 2/6 VOGEL GHE. 54 Jud. 28 Arad. 8. 2 VARGA I. VALENTIN Arad. Sc. 3. 11 Jud. Bd. Str. L2. 37.800 LEI 97. Bl. 18.000 160. Ap. 2 VLAICONI I. F. Arad. 10. Nr. Lebedei.000 16. Calea ?ase vân?tori. Luchian. Str.254. Calea Aurel Vlaicu.800 LEI 35. Et. (Elena Dr?goi) Bl. TEODOR Arad. 1.368. Str. Et.156. Dorobanţilor. Nr. A. ?t. Bl. EVA CAROLINA Arad.200 244.261. Bl. IULIANA TUDOR I. Arad. IULIS ADAM Arad. 11 Arad. F1.360 LEI 15. Com.100 7. Pia?a Bujac. Str.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. CĂLIN SORIN URBAN P. Ap. Pia?a Sporturilor. Bl. A. V. 2A. 32 Arad. Iuliu Maniu.871. A. 1. Nr.866. 1220. 1. A. Nr. Nr. V?LEAN T. Ap. Sânleani. NICOLETA ADINA Ap. Nr. Sc. A. 13 (adres? no URSU S. Et. A. Et. Pecica.337. Str. ILEANA Jud.052. A. Sc. 3. A4.200 LEI 8.200 22. Str. Ap.000 140.297. Ap. 28 30. Nr. 9 Jud.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. 1. 7. Bl. 6 VUIA I. Et. Sc. Ap.483. A. Str. Sc.078.960 20. Aleea Muncii. Bl.000 LEI 31. Nr. Ap. C. Banu M?r?cine. Bd. Teologic?. Ap. 2. Ap. 23 (adres? nou?) 42. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. 74 VELICIU M. AP. 5A. Bl. Bl. 5 ZELENIN V. Aleea Romani?a. A. Str. Str.800 7. Com. Bl. VALERIAN 2.908. Nr. Bu?teni. A. 24. 12 VELICIU P. Sc. MARGARETA ILIANA Arad. Str. Bl. 3. Str. B. 24. Nr. Tudor Vladimirescu. Ap. Et. Et. 2 VLAICONI N. Str.930.860. 5/4/6 Arad. Et. Ap. A. Bl.744.000 LEI 87. Ap. B18. Sc. IOAN TUDOR I. EUGEN CONSTANTIN Arad.496.160 LEI 120. 9-13. 16 ZB?RCEA I.280 32. 17.257.153. Z?randului. Bl. URSU C. Str. Ap. RODICA ELENA Arad. Bl.000 13. Str. Bu?teni.000 LEI 32. Sc. Ap.000 LEI 59. Bl. Sat.130 56. Nr. Str. 7. 2/6 VLAICONI P. Turnu. 222.340 32. 1.430.041. G. Str. 10. Et. 25. Str. Decebal. 25. Dorobanţilor. 2. Sc.690 LEI 54.000 LEI 82 . 9 V?RG?LUI D. Bl. Nr.500 LEI 4.667. 3. Horia. Ap.035. Avrig. Str. MARIA URBAN P. Nr. A.880 LEI 23. MARIA DOINA TREITLI I. Nr. Ap. A. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G. 39 Arad. GABRIEL Arad. 7. 79. Bl. Com. Livada. MARCEL DANIEL URCAL A. 128 Arad. Ap. Ferma 7. B.160 LEI 435. Str. Str.400 LEI 723. 17 ZAMFIR FLOARE Arad.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134. Et.TREM L. Et. Nr. A. 11 Arad. 9 Jud. 1 VANCU C. F?t Frumos.600 LEI 19.000 222.600 20.621. Et. Ap. X18. 6 Arad. Pecica. PAUL EMIL Arad.200. 3-11. Lacului. Annie Rosar Weg. Loc. Bd. Nr. 11. B. ETELCA Arad. X6. A.116.624. Et.712. 2. P. A.967. 10 ZEGHEANU P. FLOARE Arad. Nr. ELISABETA ELENA Arad. Bl. Nr. Arad. Str. IOAN Arad. MARTA URBAN M. Ora? Sebi?. 27. Et. Arad. Str. DUMITRU Arad. Pia?a Gării. Milea. Sc. 3 USCA A. ALEXANDRA Arad. Ap. Nr. Et. 4. Ha?eg. 3 Arad. Nr. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. C. Nr. 3 Arad.850 314. 8.836. E. VLAD G.600 28. VALERIA Ap.675. 4. X 10. Vienna. Sc. Ap. SABINA URBAN C. ANCATEU I. Ap. Z?randului. FLORICA Ap. Nr. A. Ap. Sc. Nr. B1.240 41. Sc. Ap. Libert??i. 2. Sc. Nr. 4. 309. TRAIAN Arad.400 LEI 25. Sc. Sc. Nr. Nr. Sem?n?torilor. 13 Austria. Nr. Bl.

39 MIH?ILESCU T. Bl. BUDII G. Str. 22 MICULI? N. Zimand Cuz. 15 Arad. Sc. Ap.720 LEI 7. 17. Caius Iacob. DUMITRU TEODOR Arad. Bl.000 4.920 12. Str. Nr. NICOLETA ELENA Sc. D. Ap. Sc.400 42. Sc. D. Sc. C. 17/22.033. Ap. Aleea R?s?ritul. Felix. Arad. 9 Arad.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109. 11. Pia?a Gării. 4.789. Sc. Gogol. Bl. Bl. ANDREI Jud. ANTONIU Arad. Et. Ap.978. MARIA Ap.140. 21. G.320 LEI 69. Et.818. A12 MARCU A. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T.374. ANA Arad. B. Et.525. 1 GRELU? G. 6. Bl. Ap. MARCEL EUGEN Arad. Sc. POLGAR E. 17. 1 MATEI G. 552. Ap. BUDII P. Str.057. Ap.657. Nr. ELENA Arad. 22 MIH?ILESCU D. Str. Bl. Nr. Et.200 23. Sc. STELIAN Arad. 39 MIH?ILESCU T. Ap. IOAN Arad.548. 2. 8 BORS?NDI I. Nr. GABRIELA ELENA Arad. Nr. Miron Costin. Aleea R?s?ritul. 3. ELENA Arad. Zimand Cuz. Bl. T. FLORIAN Arad. Sc. Nr. Ap. 1. L?stunului Bl. Mare?an I. ?t. LUDOVIC Jud.480 24. 3. Arad. Aleea Saturn. 6 DUMA F. OTILIA Arad. X 24-2. Sc. GHERLE T. Str. S?vâr?in.240 LEI 3.960 65. Nr. Sc. Arad.422. H6.760 LEI 1. GHEORGHE Arad.593. Str. OAR?? N.050 LEI 1.000 LEI 26. Augustin Doina?. Bl. Zimandul Nou. Ap. Academia Teologic?. Calea Aurel Vlaicu.200 LEI 9. Ap. 14. MARIA Jud. Et. Teiu?. B.583.060 20.488. 34.690 6. (Hg. 9 Arad. Str.063. MARIA Arad. Str. Str. NICULINA 4. X 24-2. Bl. 329. Str. 4. Nr. 8. Caius Iacob. MARIANA Arad. 16 LEAC T. Antonescu. Nr. 3. Nr. Ap.951. Sc. Traian Mo?oiu. Bl. Str.965.741. IULIANA Arad. Nr. Nr. Nr. 17. Ap.090. Str. LIDIA Str.911. Bl. 28. Bl. Str.110 5. Ineului. GHEORGHINA Arad.840 1. Nr. 85 MARCU N. 8. Pia?a Gării. D. Micalaca. 353. Aleea Ulise. Bl. Y8A. Bl. Y8A. H6. G.662. Et.200 LEI 807. Zimandul Nou. Arad.160 LEI 30.360 LEI 316. 5 IUHAS P. 45. Ap. 13. D. Et. Ap. Ap. Popa D. Cruceni. Micalaca. Ady Endre. 17. IMRE Arda. Nr. 2. B. Nr.880 77. 11. 5. 2.597. DANIEL Arad. Et. Ap.800 68. C. G. B. Teiu?) Nr. Et. LUCIA LOLA Arad.356. Et. VALERIU VASILE Jud.800 LEI 49. Str.542.296. Str.800 25. Nr. 336. Bl. Nr. Nr. Bd. 5 PIRO? F. Ştefan Arad. GHERLE F.400 10. Et. Calea Aurel Vlaicu.744. 2. Ap. Gogol. 6 IUHAS A. 23 UGLAI I. Nr. MARIA MIHAELA Ap. VALENTINA SIMONA Arad. 343 TIRB C.339. 21. Lacului. Nr.680 LEI 2.223.037.534. TEODORA SIMONA Arad.078. Ap. C. Zimand Cuz.640 41. Nr. MARCEL Arad. Biruin?ei. Et. Loc. 536. Pia?a Gării. G. Bl.200 30. 12. B. 543. 6 PREDA E.240 6. 6 MALI?A I. 2. 3. 4.BOGDAN I. Decebal. Nr.200 LEI 6. 231 Arad.044. Sc.943. VOINEA G. B. Bl. Nucet. Sc. ELISABETA Arad. GHEORGHE Arad. A. Hg. Ap. Fluturilor.167. Nr.741. 23 TIRB V. Sc.160 LEI 81. Et. Ap. 1. 3 MICULI? G. Nr. Com.000 4. 8 GRESINGER GH. Sc. Ap. 22 GHILE G.400 LEI 77. A11. Str. 1.520 12. A. 6 8. Ap. Aleea Ulise. 142 GIOVLAN G. Ap. MARCELA 18 Arad. Nr. Str. Bl. 6 DANCE G.863. Nr.372. Pia?a Gării.467. Traian Mo?oiu. B.818.000 26. Sat. 39 MIH?ILESCU T. STAN Arad. Nr. Bl. 4. Bl. 39 NAGY I.840 LEI 6. 11A POP A. Bl.751. Nr. 5 KOLUMB?N L. B. Nr. NICOLAE Arad. Ap. Ap. Str. 8 NY?RI L. ?iriei. 9. Str. Ap. 9 SZ?CS I. Popa D. 3. 403 Arad.080 6. Str. SEPTIMIU VASILE Ap. ?agu. B. IOAN Arad.005. A. 15 CAPRA L. Str.400 LEI 83 . Bl. 11. Nr. Str. Sc.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. C. 13 Arad. Arad. Zimandul Nou. MARTA Arad. MARIA 20 MALI?A G. 11. Simion Balint.800 93. 1. 2. Bl.060 LEI 10. B. Str. 3 DICHIU M. Nr. Sc. Alba Iulia. Et. Ştefan ALEXANDRU Jud. Nr. 6. Bl. 2. Bl. Horia. VIORICA Ap. C. Nr. Loc. Nr. 4.542. Nr.

12 77.12.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.NR.NR.ROZELOR.881.972.B4.446.NR.TULNICULUI.S.AP.BRATIANU.BL.31 20.B4D.E10.S11.IOSIF.1DECEMBRIE 1918.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.AL.13 10.SEVER.NR.NR.E10.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.1DECEMBRIE 1918.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.12 24.12.NR.212.30 72.9 69.NR.NR.NR.4.AP.D12.166.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.BL.NR.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.10.339.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.406.30 134.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.VILELOR.14.53 98.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.36.BL.50.492.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.BL.NR.B2.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.190.AP.AP.SALCIILOR.AP.AP.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.TULNICULUI.BL.8 8.16 107.VICTORIEI.19 1.781.MARASESTI.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.19 10.AP.NR.965.450.ARIESUL.3A.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.BL.14.ARIESUL.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA..AP.VLADIMIRESCU NR.CE5.9 3.148.140.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.CA4.I.NR.12.CLOSCA.164.E.ULMULUI.105.ULMULUI.59B 4.E.18 23.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.762.15 12.19 4.36.VIILOR.AP.746.AP.OLTENIEI.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.589.BL.BL.NR.BL.RACOVITA.ENERGIEI NR.6.NR.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.NR.11 42.DE HUNED.13.5 40.3A.562.BL.NR.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.41 19.8 11.367.9 10.7 12.C.BL.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.965.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.14.BL.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.BL.BL.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.NR.I.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.NR.NR.TRANDAFIRILOR.30.AP.CRISAN.31 12.417.457.006.NR.4.AP.827.AP.785.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.NR.466 82.30 144.667.5.BL.RACOVITA.BL.ENERGIEI.237.ARIESUL.O.VICTORIEI.372.31 10.AP.AP.BL.10.NR.1.122.BL.19.50.BL.CARPENULUI.C.11 21.604.AP.SAHIA.DIMBULUI.EROILOR.7 70.BRADISOR.119.19.BL.BL.39.42.TINERET.CARPENULUI.NR.AP.158.SC.358.AP.AP.407.1.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.5.NR.12 74.5A.339.NR.BL.22.246.NR.BL.AP.6A.14 15.037.644.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.CE5.AX.10 43.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.AP.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.AP.NR.AP.CLOSCA.7 22.212.111.11 44.13.NR.AP.7.NR.22 61.AP.NR.42.AP.EROILOR.534.NR.BL.1 37.AP.7 20.T.7 47.BL.BL.

807.MESTEACANULUI.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.1.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR..AP.394.GLADIOL.MANCIULEA.15 BREAZ M MARIA STR.600 31.AP.30.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.24.NR.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.NR.400 LEI 42.VINATORILOR.000 LEI 82.AP.21DEC.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.276.9.2.S.POLIGONULUI.M8.BUCURESTI.B5C.AL.632.MARASTI.BRADISOR.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.674.BL.AP.GORUNULUI.729.NR.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.28O.G2AB.BL.T.9B.VICTORIEI.NR.ALEEA FLORILOR.NR.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.VI1.276.19.400 LEI 20.15.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.AP.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.200 3.VLADIMIRESCU.MESTEACANULUI.BL.CA4.BL.TULNICULUI.43.762.350.774.233.558.086.000 55.000 35.AP.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.825 46.BL.260.NR.DOINEI.AP.1DEC.NR.AP.AP.NR.NR.822.NR.SAHIA.960 49.9.M8.NR.610.910 LEI 20.844.NR.AP.NR.500 51.VLADIMIRESCU.000 3.160 LEI 51.750 210.800 18.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.NR.28.AP.BL.MUNTENIEI.VINATORILOR.579.AP.U.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.1918.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.BL.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.8.6.680 7.BL.14.1989.NR.NR.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.TULNICULUI.880 50.160 12.OBORULUI.VLADIMIRESCU.640.AP.AP.142.9B.GLADIOLELOR.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.NR.AP.G88.400 20.118.NR.2.378.238.NR.CA4.95.BUCURESTI.NR.NR.BRADISOR.314.TRANSILV.20.26.DOINEI.INCORONARII.1 DEC.BL.19.004.BL.550 33.000.ST.BL.107.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.I.NR.NR.CRISAN.360 9.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.BL.CRISAN.BL.NR.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.337.334.NR.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.AP.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.AP..TRANSILVANIEI.SEVERUS.477.962.FLORILOR.200 17.AP.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.200 22.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.000 LEI 23.000 LEI 13.215.BL.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.AP.196.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.082.24 10.4.678.280 18.280 61.NR.118.VI12.300 LEI 78.NR.200 LEI 198.NR.116.BL.NR.14.BL.ZORILOR.BL.1 DEC.240 48.T.744.AP.695.12.NR.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.1918.1918.B2.P1B.860.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.BL.320 33.000 LEI 40.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.107.600 72.NR.M2.AP.NR.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.MANIU.V.T.TOR1.NR.565.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.548.NR.050 71.NR.AP.A12.35.080 15.BL.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.AP.63.000 LEI 85 .AP.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.660.NR.000 107.NR.NR.MOTILOR.325 57.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.BL.BL.14.BL.AP.440 LEI 107.NR.

12.CLOSCA.3.T.BL.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.NR.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.890.220 13.1.BL.GOLDIS.158.V.NR.V.V.BL.041.000 16.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.CEL BUN.339.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.AP.560 43.NR.49.947.SCARISOARA.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.NR.BL.7.HUNEDOARA.L1.AP.389.854.CREANGA.13A.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.CRINULUI.26.S.AP.720 LEI 3.AP.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.BL.335.334.000 18.VICTORIEI.NR.280.I.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.ALBASTRELELOR.AL.B1.NR.BL.BL.550 24.NR.C9.S.TOPORASILOR.SPICULUI.NR.600 15.NR.VALEA FRUMOASEI.MOTILOR.998.4.480 101.NR.NR.NR.ZORILOR.13A.BL.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.BARNUTIU.3 7.112.BARNUTIU.AP.I.900 LEI 2.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.NR.330.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.PRIMAVERII.AP.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.NR.AP.NR.IANCU DE HUNEDOARA.562.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.400 26.11.V.SC.NR.AP.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.800 21.ARNSBERG.067.052.BL.GOLDIS.720 122.274.NR.715.488.BL.813.NR.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.NR.AP.4.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.CAMELIEI.6.26.280.AP.863.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.AP.1 DEC.1918.000 22.203.11.AP.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.NR.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.960 LEI 51.4A.800 LEI 6.339.480 LEI 7.ZORILOR.BL.CLOSCA.P.AP.BL.525.000 LEI 2.22.2.NR.BL.ALEEA PLOPULUI.000 LEI 59.1A.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.1B.5.NR.120 LEI 57.NR.639.852.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.REVOLUTIEI.406.J4.131.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.ALECSANDRI.G3.260 9.11A.BL.A.NR.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.NR.AVINTULUI.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.1.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.NR.GLADIOLELOR.AP.NR.BL.BL.MANCIULEA.NR.520 28.NR.VALEA MORILOR.BL.600 62.350.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.280.NR.196.461.NR.NR.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.491.AP. ARIESULUI.558.GOLDIS.A2.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.15.NR.218.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.A14.600 LEI 19.BL.NR.AP.090 LEI 86 .NR.AP.V.MIHAI VITEAZUL.E11.080 15.000 LEI 10.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.AURELIUS.BL.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.BL.VALEA FRUMOASEI.600 69.AP.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.202.AP.000 LEI 45.A.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.500 38.CRINULUI.704.67.BL.BL.AP.NR.AP.930.488.M.C18.800 LEI 10.AP.NR.5.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.1.A.AP.33.960 LEI 5.000 LEI 10.180.TOL1.11.339.4.600 21.SC.000 LEI 6.NR.880 LEI LEI LEI LEI 15.BL.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.VLADIMIRESCU.ZORILOR.FRUMOASEI.320 101.11.100.BL.064.AP.600 LEI 15.205.500 32.BL.149.11A.

TRANSILV.AP.GH.EC.091.AP.V.BL.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.626.BL.BL.NR.23.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.NR.ALECSANDRI.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.DEALUL FURCILOR.ARIESULUI.NR1.AP.597.300 LEI 8.GHORGHE DOJA.525.NR.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.CIUCASULUI.B.19.250 LEI 34.513.M5.020.SC.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.200 LEI 75.AP.920 1.AP.ROZELOR.720 114.597.NR.AP.NR.NR.440 28.1918.LIPOVENILOR.BL.NR.DEALUL FURCILOR.CLOSCA.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.BL.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.264.924.TOPORASILOR.600 LEI 25.409.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.16.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.297.NR.500 35.D1A.NR.560 12.V.ALECSANDRI.579.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.1B.PERILOR.NR.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.SAHIA.5.839.1 DEC.VARGA.NR.VICTORIEI.381.7.380 LEI 149.634.ASACHI.000 24.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.BL.AL.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .BL.AP.NR.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.BL.375 LEI 27.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.POIENITEI.AP.A.932.29.858.OLTENI.CT7.400 30.NR.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.23.NR.203.800 LEI 30.011.NR.275 LEI 31.ZORILOR.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR..AP.23.19.NR.BL.000 LEI 10.511.200 LEI 25.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.NR.477.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.GAROAFELOR.NR.AP.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.NR.597.GALATI.ARIESULUI.AP.460 40.BL.NR.050 LEI 166.101.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.FLORILOR.36.NR.NR.409.600 LEI 20.880 207.215.400 20.720 LEI 23.AP.BL.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.CIUCASULUI.NR.NR.017.NR.560 LEI 31.AP.GHORGHE DOJA.600 LEI 11.135.1.750 11.AP.000 LEI 39.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.744.625 10.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.144 40.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.MORII.MARASESTI.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.46.447.NR.CUZA VODA.GALATI.400 LEI LEI LEI LEI 32.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.000 LEI 28.NR.78.619.925 LEI 54.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.BL.NR.203.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.200 32.NR.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.NR.300.315.M6B.240 61.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.14.700 101.BL.BL.902.AP.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.B.900 LEI 20.152.241.280.598.536.AP.28.000 30.ME7.AP.MOTILOR.NR.14.MESTEACANUL.NR.SC.NR.NR.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.CRISAN.671.457.BL.744.78.IASOMIEI.11.1.VICTORIEI.440.

FRUMOASEI.GLADIOLELOR.IANCU.BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.540.SEVERUS.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.NR.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.944.BL.AP.680 3.AP.AP.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.DETUNATA.446.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.AP.AP.NR.12.16.160 LEI 4.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.NR.VIILOR.V.NR.S.M3A.500 LEI 17.AP.DOINEI.11.380 14.9.17.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.311.NR.A.575.840 43.125 38.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.TRAIAN.396.1.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.NICOLAE BALCESCU.AP.NR.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.MB6.NR.BL.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.NR.NR.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.BL.B2/7.175 LEI 16.15C.TITULESCU.500 2.STR.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.TOL10.960 31.87.AP.AL.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.AP.ION CREANGA.680 9.TRAIAN.TOL10.875 LEI 88 .NR.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.898.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.BL.BL.380 LEI 7.895.8.397.AP.S.66 ILICA P ELENA SEBES STR.DOINEI.NR.AP.966.C4A.C4.STR.BL.NR.1.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.AP.NR.1918.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.FRUMOASEI.500 33.AP.040 13.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.CLOSCA.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.NR.POSTEI.TOL10.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.OBORULUI.533.AL.BL.334.BL.AP.280.960 63.BL.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.335.42.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.NR.1DEC.BL.32.NR.640 14.AP.BL.STR.LUCEAFARULUI.NR.TULNICULUI.ARNSBERG.17.STR.17.17.BL.TULNICULUI.BL.766.960 LEI 32.CRISAN.AVRAM IANCU.295.1918.NR.DETUNATA.877.875 LEI 27.750 LEI 5.C2B.837.STR.904.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.875 LEI 17.BL.32.NR.AP.9.NR.433.32.640 LEI 123.NR.V.498.NR.BL.S.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.NR.400 LEI 22.BL.AP.A1.NR.730 LEI 48.CHILIE.1DEC.NR.284.56 59.87.375 LEI 12.NR.NR.AP.12.1918.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.B.125 IVANA I ILIE SEBES STR.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.AP.AL.950 LEI 37.M3A.274.AP.200 LEI 33.20 ILIE D ION AIUD STR.563.CONSTRUCTO.062.N.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.640 7.SEVERUS.000 38.NR.DETUNATA.NR.280.CLOSCA.15C.500 35.17.NR.500 LEI 16.681.040 58.650 LEI 257.904.080 18.BL.17.NR.SEVERUS.AP.NR.AP.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.BL.352.107.614.BL.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.NR.562.AP.26.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.546.9.M3A.895.BL.3.950 12.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.NR.NR.766.BL.396.SC.G3.052.480 18.400 26.497.NR.A1.TULNICULUI.800 LEI LEI LEI LEI 11.274.209.1.C2B.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.274.DEALUL FURCILOR.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.1DEC.ZORILOR.BL.

BL.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.TRIMPOIELE.NR.AVRAM IANCU.7E.092.BL.960 LEI 15.971.AP.BL.BL.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.874.ALEEA FLORILOR.S.200 46.TINERETULUI.TULNICULUI.334.NR.A6.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.CLUJULUI.27A MEDRUT I ZLATNA STR.G1.T.NR.NR.23.NR.M7A.398.000 155.106.7.NR.424.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.170.838.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.240.AP.TON4.P-TA 1 MAI.S.16B.098.318.020.BL.AP.558.50.B1.500 LEI 51.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.BL.24.T.750 LEI 120.AP.CLOSCA.23.CLOSCA.675 117.360 10.AP.600 LEI 1.C4.VICTORIEI.VINATORILOR.ANCA VIRGIL.BL.510 46.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.761..AP.ST MANCIULEA.MILITAR.10.NR.NR.440 177.240.366.450 68.BL.301 MARKSAI E ABRUD STR.060 27.AP.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.143.NR.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.152.632.2A.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.15.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.580.BL.380 39.TRANSILV.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.840 73.ULMULUI.173.10.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.25.141.491.AP.P1.AP.000 9.BL.7.AP.NR.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .NR.860.5.320 8.ARIESULUI.BL.NR.NR.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.BL.9.BL.1AB.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.BL.364.MANIU.NR.TULNICULUI.CLOSCA.24.B.517.BL.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.BL.000 50.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.BL.491.770.BL.SEVERUS.TRANSILV.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.800 54.NR.762.060 20.10.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.MILITAR.STR.AP.LT.400 25.8.000 31.AP..360 201.NR.NR.6.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.H.437.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.500 34.C1.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.BL.NR.1.VLADIMIRESCU.600 24.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.STR.53.NR.951.7.NR.150 19..VULTURULUI.320 36.10.122.NR.AP.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.260.NR.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.5.50.NR.SC.NR.TINERETULUI.2A.320 76.800 LEI 45.NR.AUREL VLAICU.14A.000 LEI 114.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.159.31 MARA S ELENA CUGIR.560 66.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.2.AP.SC.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.800 17.NR.BL.NR.330.ARIESUL.AP.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.456.NR.720 7.64.BL.50.NR.4.113.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.AP.600.2.C4.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.VICTORIEI.23.348.AP.TRANSILV.670.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.NR.BL.NR.BARBU LAUTARU.LALELELOR.AP.37 17.VLADIMIRESCU.275 271.AP.NR.8.H.750 26.BL.VI3.400 26.000 15.VD1B.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.M.DORIN PAVEL.MOTILOR.NR.AP.NR.NR.NR.PIATA I.600 LEI 45.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.1.BL.AP.822.645.AP.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.AP.7A.E5.240.VICTORIEI.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.DORIN PAVEL.NR.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.228.BL.BL.MOTILOR.M7A.000 54.890 4.AP.ANDREI MURESANU.AP.VIILOR.KLEIN.B1.BL.800 LEI 17.NR.320.NR.

25 AMPOITA NR.773.446.30.4 ALBA IULIA STR.AP.BL.12.TOL2.LALELELOR.STR.1O CUGIR STR.BL.SEVERUS.982.6 ALBA IULIA.14 TAUT NR.ORIZONTULUI.840 LEI 37.103.V7.398.NR.AVINTULUI.560 24.067.NR.GEMINA.160 LEI 17.575 25.BRINCOVEA.16 ALBA IULIA.423.AP.VICTORIEI.AP.117.NR.NR.200 18.BL.280 66.16 ALBA IULIA STR.203 TAUT NR.861.SC.AP.31.5 ALBA IULIA STR.AP.NR.803.NR.BL.12.9.4.NR.STR.525 LEI 21.16 ALBA IULIA STR.1 DEC.91.ECATERINA VARGA.794.51 ALBA IULIA STR.BL.BL.16.950.771.NR.400 4.NR.760 52.2 AIUD.VICTORIEI.V.NR.800 LEI 72.MOTILOR.MANCIULEA.SLT.120 62.161.480 LEI 31.055.STR.STR.TRANSILVANIEI.AV2.BL.AP.240.356.NR.ZORILOR.BL.2.A3.123 ALBA IULIA STR.775 118.B5.461.V7.14 ALBA IULIA STR.P2.1918.AP.AP.AP.36 ZLATNA STR.17 GIRDA DE SUS NR.535.200 BUCURESTI STR.ORIZONTULUI.48 ALBA IULIA STR.131 ALBA IULIA.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.585.236.VICTORIEI.CE5.625 LEI 111.ALECSANDRI.BL.MANIU.S.AP.BL.240 LEI 69.178.STR.STR.839.400 9.673.334.V7.AP.440 12.000 2.5 ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.14.SEVERUS.A4.411.60.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.1.AP.7 90.BL.480 12.067.TO-03.NR.25.BL.925 LEI 22.NR.18.23.AV2.AP.VICTORIEI.V.18 ALBA IULIA.11 ALBA IULIA.800 17.STR.LIVEZII.AVINTULUI.GOLDIS.B10.VALEA MORILOR.NR.15.604.13A.41 ZLATNA STR.117.10 ALBA IULIA STR.600 17.10 AIUD STR.1.NR.AP.400 LEI 34.NR.POPA.075 LEI 11.NR.400 13.AP.AP.24B.BL.C.103.118 MURES ALBA IULIA STR.24B.300 LEI 152.BL.AP.SERGENT HATEGAN.13 ALBA IULIA.320 8.25 CUGIR STR.446.MUSETELULUI.AP.AP.229.432.BL.705.297.I.056.25.NR.NR.104 ALBA IULIA STR.16.468.MV6.213.16 AIUD STR.360.13 ALBA IULIA STR.NR.080 LEI 90 .BL.16 ALBA IULIA.AP.1918.51.720 LEI 20.9 ALBA IULIA STR.409.ST.138.MESTEACANULUI.AP.10.VICTORIEI.BL.VI15.BL.120 12.696.BL.404 ALBA IULIA STR.1 DEC.AP.AP.BL.NR.BL.24B.600 LEI 35.270.000 LEI 38.NR.A1A.BL.NR.080 LEI 43.AP.13 CHETANI NR.NR.STR.11 ALBA IULIA STR.AP.78.51 ALBA IULIA STR.BL.800 LEI 296.AP.A3.ZORILOR.NR.S.450 85.AC13.BL.ZOTILOR.6 ALBA IULIA STR.NR.NR.943.VICTORIEI.B5.AP.AP.840 LEI 19.NR.NR.NR.NR.BL.320 LEI 49.91.ENERGIEI.

CUZA VODA.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.600 10.039.8A.025 9.BL.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.162.362.915.14B.AP.C.600 37.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.280 26.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.6.ALECSANDRI.4.202.C11.1.I.VALEA MORILOR.BL.AP.030 14.18.FLORILOR.000 7.NR.BL.NR.RARES.440 LEI 20.AP.SAHIA.860 78.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.14.A.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.NR.000 148.D4.12.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.NR.580.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.N.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.993.484.BALCESCU.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.120 14.AP.B5.000 LEI 91 .BL.13.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.NR.AP.GURA CORNEI.NR.105.300 117.AP.305.NR.189.BL.AP.000 23.AP.NR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.CLOSCA.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.AP.944.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.NR.ZLATNEI.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.NR.240 LEI 67.NR.BL.NR.VICTORIEI.NR.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.E1.200 4.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.CINTARULUI.VLADIMIRESCU.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.AP.166.004.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.AP.NR.164.LUCEAFARULUI.BL..CT8.HUNEDOARA.AP.CINTARULUI.4BCD.393.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.C.TRANSILV.1AB.935.AP.BL.11.339.C3.9.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.MANCIULEA.TINERETULUI.NR.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.NR.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.E1.ROSETTI.BL.20.AP.400 LEI 36.744.160 LEI 14.BL.9.497.PIATA.160 8.BL.600 155.51A.GLADIOLELOR.BL.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.A.NR.NR.684.GOLDIS.BL.AP.230.302.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.NR.339.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.NR.360 LEI 11.12.NR.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.700 39.ARNSBERG.21.499.600 11.858.PIATA.NR.NR.GLADIOLELOR.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.130 196.A.A.426.AL.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.51.11.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.575 11.474.NR.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.12.790.560 44.6.BL.ROSETTI.AP.SIMION BARNUTIU.NR.NR.AP.NR.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.S.6.AP.AP.GALATI.200 37.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.409.002.60 5.ROSETTI.NR.T.961.AP.203.G3.AP.BL.045.V.BL.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.AP.ARNSBERG.200 31.BL.11.NR.BL.RIUL MIC.12.40.BL.680 10.12.BL.NR.375 54.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.NR.000 11.2A.P.NR.ARNSBERG.419.AP.000 LEI 90.27.V.860 LEI 15.30.AP.288.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.ION CREANGA.VULTURULUI.4.4.NR.BL.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.205.AP.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.971.NR.000 LEI 28.441.400 LEI 41.65.660 27.200 3.BL.120 12.C.356.599.498.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.NR.UNIRII.VICTORIEI.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.840 28.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.073.

541.AP.AP.7.655.NR.1 DEC.600 18.NR.1DEC.AP.738.NR.995.NR.325.NR.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.450 35.560 LEI 34.BL.TRANSILV.TRAIAN.AP.10 CUGIR STR.7.320 LEI 10.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.BL.514.550 15.AP.625 23.037.NR.AP.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.NR.642.600 LEI 55.60 ZLATNA STR.960 32.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.1918.15 ALBA IULIA STR.27.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.880 LEI LEI LEI LEI 47.GOLDIS.A5.VLADIMIRESCU.98 ALBA IULIA STR.687.526.040 22.5.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.27.60.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.000 LEI 392.NR.597.A3.E.ROZELOR.BL.V.474.2A ALBA IULIA STR.577.BL.16.320 LEI 38.AP.11.32 ALBA IULIA STR.ZORILOR.REVOLUTIEI.600 LEI 87.BL.12 ALBA IULIA B-DUL.E.1918.M10.NR.VICTORIEI.10 ALBA IULIA STR.TRANSILV.NR.025 LEI 98.NR.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.32 CUGIR STR.500 LEI LEI LEI LEI 92 .LACULUI.AP.NR.A3.793.MIJLOC.NR.BL.ARNSBERG.1AB.440 70.18.NR.4.320 9.VARGA.BL.1DEC.16A.BL.900 30.B6.282.080 LEI 622.AP.NR.813.410 14.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.BL.NR.5.NR.1918.NR.91.VULTURULUI.AP.457.TOPORASILOR.534.5 TELNA NR.38.CALARASI.NR.NR.16.9.400 101.SC.681.B2/3.AP.BL.AP.36.NR.BL.945.3FG.GRIVITEI.325 125.7E.ST.BL.50 TEIUS STR.200 31.669.711.CIOCIO POP.NR.111.AP.760 LEI 14.TRAIAN.CT14AP.111.NR.50 ALBA IULIA STR.17.271 JUD.450.190.NR.VICTORIEI.752.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.080 42.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.VICTORIEI.480 LEI 29.AP.B6.480 LEI 65.BL.10 ALBA IULIA STR.560 40.CONSTRUCTORULUI.AP.PINILOR.10.BL.700 LEI 60.ARNSBERG.127.347.BL.14.CAM.BRAZILOR.V.550 LEI 41.800 LEI 24.BL.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.NR.075 LEI LEI LEI LEI 3.358.AP.400 30.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.990 30.2A.CLUJ ZLATNA STR.NR.BL.CLOSCA.MIJLOC.NR.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.12 OCNA MURES STR.5.686.29.NR.322.NR.BL.041.B.91.27E PODENI NR.389.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.VARGA.1918.T.474.831.560 LEI 5.3.D1B.GOLDIS.995.AP.NR.597.320.2 ALBA IULIA STR.AP.AP.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.160 42.2 ALBA IULIA STR.AP.675 1.BL.NR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.1 DEC.769.AP.9.990.PRINCIPALA.278 ALBA IULIA STR.200 LEI 38.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.M10.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.BL.NR.24 ALBA IULIA STR.3 41.27E 40.NR.360 14.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.3FG.

055.440 LEI 20.5 ALBA IULIA STR.NR.BL.BL.200 17.SC.DETUNATA.249.BL.BL.BL.10 ALBA IULIA STR.600 15.47 AIUD STR.B.AP.AP.800 12.480 LEI 21.2.BL.V.080 48.NR.ALEEA FLORILOR.NR.NR.MURESULUI.14.NR.330 38.42.19.14 AIUD STR.ME7.323.81 SARD NR.13B.802.223.AP.321.GATERULUI.AP.121.16B.768.7 ABRUD STR.BL.NR.AP.2 ABRUD STR.203.SEVER.NR.NR.640 10.NR.200 34.5 ALBA IULIA STR.MESTEACANU.23C.27 ALBA IULIA STR.1 ALBA IULIA STR.NR.AP.AP.8 ALBA IULIA STR.NR.498.111.875 8.000 LEI 43.AP.44 ALBA IULIA STR.BAILOR.339.NR.13 VINTU DE JOS VURPAR.BL.7.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.NR.217.59 ALBA IULIA STR.NR.937.15 ALBA IULIA STR.BL.190 29.658.202.1.BL.470 7.APULUM.CLOSCA.490 LEI 93 .BL.650 40.NR.A12.IOAN RATIU.EROILOR.AP.000 143.560.723 BLAJ STR.900 LEI 15.074.250 LEI 60.NR.1.AP.NR.13.BAILOR.AP.12.AP.229.2.475.CLOSCA.BL.500 73.BL.767.AP.AP.NR.104E ALBA IULIA STR.040 19.17.10.NR.NR.SEP.AP.067.61 ALBA IULIA STR.903.NR.AC21.MANIU.198.080 14.690.AP.NR.40.MESTEACANU.19 ALBA IULIA STR.NR.898.NR.800 64.NR.869.VICTORIEI.NR.T.7 ALBA IULIA P-TA.783.MESTEACANULU.905.19.DR.PAVLOV NR.AP.BL.CV4.491.C4A.160 LEI 61.14 ZLATNA STR.G.5B.GOLDIS.5 ALBA IULIA STR.500 10.10A.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.4 ALBA IULIA STR.21B.000 LEI 21.31 ALBA IULIA STR.TOPORASILOR.PAVLOV.TULNICULUI.NR.240 17.M.930.ME7.BL.NR.NR.AP.TEIULUI.TULNICULUI.PAVLOV.965.CLOSCA.800 LEI LEI LEI LEI 63.BL.S.VINTU NOU.TEILOR.I.1 ALBA IULIA STR.915.BL.CEL BATRIN.240 16.27.REPUBLICII.C4.AP.A.140 48.16.AP.TOL10.720.CLOSCA.AP.BL.358.160 LEI 58.14.34 SEBES STR.044.ALEEA FLORILOR.TEILOR.NR.857.AP.SC.720 6.BL.747.579.48 ALBA IULIA STR.20 ALBA IULIA STR.695.19.23 SEBES STR.2.400 45.AP.MORILOR.4 ALBA IULIA STR.870 LEI 13.ME7.107.8 45.7.6.640 67.450 55.NR.NR.10 ALBA IULIA STR.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.NR.19.15 ALBA IULIA STR.D5.625 340.18.BL.760 LEI LEI LEI LEI 28.MURESANU.17.AP.COSBUC.BL.NR.64.31 ALBA IULIA STR.NR.NR.5BCD.020 LEI 44.300 LEI 48.BL.19.1 ALBA IULIA STR.20 VINTU DE JOS STR.1 ALBA IULIA STR.NR.1 ALBA IULIA STR.NR.AP.9 ALBA IULIA STR.BL.250 LEI 93.7 OCNA MURES STR.VICTORIEI.925.24.880 LEI 2.NR.19.LALELELOR.TRANSILV.229.706.22 CUGIR STR.BL.

13.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.BL.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.982.AP.AP.616.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.618.AURELIUS.205.755.2.51.795.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.ARIESUL.MICIURIN.NR.NR.NR.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.17.ST.366.BL.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.877.NR.ARIESUL.CLOSCA.NR.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.1918.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.AP.BL.540.480 5.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.ROZELOR.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.320 28.CF6.959.914.520 3.234.PETRU MAIOR.44.80.200 12.SC.205.NR.BL.BL.B5.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.PRINCIPALA.NR.44.195 LEI 42.NR.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.NR.534.VICTORIEI.908.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.850 22.960 LEI 15.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.60.NR.BL.320 23.BL.29.326.CUMPENEI.25 8.000 3.432.229.B.PLEVNEI.AP.LUCEAFARUL.10.AP.NR.AP.AP.2.120 LEI 128.DOJA.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.TRANSILVANIEI.330 LEI 3.526.SUSENI.718.NR.750 LEI 90.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.NR.263.LIVEZII.NR.149.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.927.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .480 11.NR.410 23.ZAVOI.ST.ENERGIEI.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.190.C.AP.760.280 LEI 486.290 20.NR.BL.000 LEI LEI LEI LEI 2.42.MORILOR.090 LEI 43.46-48.7.640 14.860.940.TO3.223.BL.AP.691.AP.TRANDAFIRILOR.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.303.M.NR.CRISAN.GH.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.INCORONARII.1MAI.M12.A2.378.560 LEI 10.116.NR.AP.NR.ME7.NR.MOTILOR.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.NR.320 LEI 52.P-TA UNIRII.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.BL.AP.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.126.47.360 21.NR.MORILOR.NR.MOTILOR.375 LEI 48.NR.AP.E.950 LEI 32.600 LEI 20.339.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.CLUJULUI.NR.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.NR.BL.NR.1.680 51.121.5.NR.NR.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.240 10.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.NR.NR.BL.NR.800 29.AP.234.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.CEL MARE.186.A6.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.AP.1.NR.NR.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.BL.VICTORIEI.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.NR.CF6.580 19.456.NR.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.47.337.SC.VICTORIEI.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.000 6.BL.650 33.840 74.17.19.NR.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.297.AP.BL.BL.MORILOR.040 125.M2.NR.000 LEI 31.BL.080 LEI 20.AP.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.NR.1 DEC.VICTORIEI.POP.3.268.49.M7A.313.AP.980.13.000 LEI 30.1.AP.240 18.CLOSCA.040 13.BL.600 48.MICIURIN.879.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.2A.BL.AP.

sc.161. Ioana Alexa R. 3.blA5.800LEI 23. str. ap. 3.Ecaterina Alexe P.NR.314.840 LEI 10.ap.3.NR.str.ap.39 Brăila.ARIESUL.10 ALBA IULIA STR.3.Rodica Androne N.Ancu?a Alexandru A.54 Brăila.calea Călăraşilor.bl10.O3.3.640LEI 11.760LEI 662.160LEI 41.79 ALBA IULIA STR.261.ap.160LEI 24.680LEI 24.sc.sc a1.nr.AP.aleea Cocorilor.2.967.NR. bl.190 garsoniere.581.et.374.blA1.535.str.Hipodrom. Dorobanţilor nr.000LEI 2.E.K1. 77.000LEI 22.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.V.16.700 518.106 Brăila. Jenica Apostolatu T.3.1.1.blAG7.41 Brăila. Rodica Achim N .Adriana Alexandru R.nr.BL.et.I. Victoria Andrei E.bl.D4.27 Brăila.str.840LEI 3. sc.Oborului. 45 Brăila.206.25 PONOREL/VIDRA STR.978.Suvorov .920LEI 54.ap.206.496 ALBA IULIA STR.989.4.744.FINTINELE.Gheorghe Adetu N.ANDREI MURESANU.320 56.Daciei.Petru Rare?.et.NR.bl23.5. Victor Andrei I.400LEI 59.79 Brăila.Niculina DOMICILIUL Brăila.Aurelian Anghel I.927.117. sc.nr.116. Daciei nr.Elena Antohi S.sc.440 LEI 147.ap.560LEI 71.nr.31. Costică Alexandru I.et2.str.VALEA MORII. sc.779.280LEI 20.720LEI 24.3.NR.42 ALBA IULIA STR. B25.012.5.4.sat Cazasu Brăila.800LEI 26.000LEI 8.AP.Mari?a Andrei A.480LEI 7.NR.sc.000LEI 62.NR.3 Brăila.str.410LEI 13.Mircea M?l?ieru.bl.Odesa.MANIU.3.sc. Maria Adetu N. bl.129.ap.4.ap 223 Brăila. 3.115 Brăila.str.sc.Mărăşeşti. Maria Antohi I.NR.ap 278 95 .et.57 176.Ion Anton S. 45 Brăila.757.11 CUGIR STR.42 ALBA IULIA STR. bl.sc.Elena Andrei S.NR.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.36.nr.AP. Nuta Albulescu N.579. ap.8.13 ALBA IULIA STR.26 Brăila.ap18 Brăila.et.B.229.bl.160 31.320LEI 4.SCARISOARA.600LEI 12.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.864.10.ALECSANDRII.750.Hipodrom.SCARISOARA. 77.P1B.blE1.sat Cazasu Brăila.4.nr. Iuliana Alina Acsente T.580.AP.500 73.270.13.Costică Andronache N.Vasilica Antohi D.970.AP.BL.ap56 Brăila.sc.783.773.E1.600LEI 35.240LEI 87.SC.27 Brăila.453. str.Niculina Andronache C.G4.nr 6.260.NR. str.BL. B25.514.Gianina Anghel I.aleea Cocorilor.Adrian Ion Antohi P. Costel Achim D.960 LEI 540. 53 Brăila.ap. 23.978.560 LEI 325.098. Gheorghe Alexandru M.RACOVITA.ap53 Brăila.nr.bl.BL.200LEI 65.280LEI 11.Manda -M?ndica Alexandru D.Ioana Apopei V.str.ap 10 Brăila.E.305.bl.356.400LEI 26. 1.5bis.Neagoe Basarab nr.738.074.nr.str.bl.75 SUMA 11.str.20 ALBA IULIA STR.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.480LEI 7.nr.1. Dorobanţilor nr.BL.560LEI 67.pia?a Dorobanţi.NR.26.sc.str.200LEI Brăila. ap.600 LEI 15.str.bl.nr54.CLOSCA.6.Galaţi.722.400LEI 39.aleea ?nv??? torilor.000LEI 31.927.nr.4.855.759.aleea ?nv???torilor.151.714.sc.7.Gheorghe Andrei I.

7 Brăila.Dorobanţilor.et.849.Cal .Gheorghe Murgoci nr.Radu Negru.Gigi-Gabriel Bad?r? C.bl.818.88 Brăila.str.18 Brăila.1.et.ap.ap.ap.et.str.323.Neculai B?nic? N. bl.Theodor Aman.874.bl.1.str.124.bl.Gheorghe Arbore A.200LEI 20.334.Dorobanţilor.2.Florica B?lan G.2.2.760LEI 1.cal .654.Steliana B?nic? Z.4.34.3.480LEI 21.ale.Inului.nr.3.920LEI 11.Victoriei.ap.str.nr.1.bld.3.4.bl.Victoriei nr.26.500LEI 42.Dorobanţilor.006.11.Vasile Avram C.Buzăului nr.sc.7 Brăila.33 Brăila. Ileana Aron C.sc.Nicolae B?jan S.10 Brăila. nr. ap.Aurel Baciu N.str.Tache B?nic? I.600LEI 124.bl.12 Brăila.Topor.804.Mihaica Arb?na? Gh.ap.695.sc.nr.600LEI 11.201.Galaţi.994.bl.ap.ap.nr.str.et.bl.str.5.64 Brăila.36.nr.360LEI 43.nr 12 Brăila.440LEI 27.sc 2.Obor.C.2.17 Brăila.bl.11 Brăila.nr.Viziru 1.72.nr.nr .669.sc.760LEI 9.Hipodrom.037.ap. sc.67 91.str.ap.str.et.bl.sc.4. bl.bl.847. Magelona At?n?soaiei P.Călăraşi.236 Brăila.Rahova nr.ap.Ştefana B?trîneanu T.CernŢuţi.bl.3.31 Brăila. Mihai Bravu nr.ap.Alexandrina B?leanu ?t.bl B14.12.nr.542.33. 31 Brăila.str.str.Mărăşeşti.str.Maria Brăila.2.6 Brăila.480LEI 10.Aneta B?lan M. 17.200LEI 11.4.nr.51 Brăila.113 Brăila.4.Rodica B?trînu I.000LEI 34.4 0 Brăila.bl.str.ap.nr.5.Veta B?lu?? P. Eugeniu Arn?utu I.2.31 Brăila.Donel B?lan C.L2.et. 2.nr.2.2.Celulozei.745.sc.sc.320LEI 25.24.1. Marioara Ba?tiurea V.840LEI 22.88 Brăila.3.Dorobanţilor.ap.880LEI 9.Neculae Aram? I.ap.I1.90 Brăila.str.8.200LEI 27.000LEI 78.140. nr.3 Brăila.120LEI 68.400LEI 13.33 Brăila.188.666.C4.10. ap.43 Brăila.Jenic? Avramescu M .sc 2.455.str.bl.372.str.Milcov.Piet??ii.A2.Galaţi.str.sc.1.329.sc.sc.160LEI 18.33 Brăila.Constantin Adrian B?lan D.Apostu G.str.Debre?in.430LEI 11.840LEI 26.ap18 Brăila.760LEI 10.str.1.Soarelui.2.800LEI 31.2.640LEI 30.827.sc.400LEI 22.ap.F5.nr.23 Brăila.400LEI 150.ap.sc.438.str.5.520LEI 407.Obor.bl.943.ap.sc.U.56 Brăila.688.2.bl.320LEI 4. U.Lucia B?lan N.573.000LEI 37.18.Tiberiu Apotol N.Chiriţă B?lan P.439.Vasilca Badea S.Independenţei.Aurel B?lu?? I.840LEI 19.sc.Aurel B?lan D.3.Dorobanţilor.EXPRES.str.35 Brăila.47.1.Feocla Bîja ?.bl.et.et.ap.Floricica Aram? M.14.sc.bld.201.nr.1.Hipodrom.sc.F.str.1.90 Brăila.nr 45 Brăila.379.560LEI 19.200LEI 79.241.4.857.Georgiana Emilia Baboiu I.738.4bis.et.372.sc. 63.12 Brăila.ap.et.Viziru 1.nr.ap. Gheorghe(decedat) Baciu M.str.483 Brăila.800LEI 51.Teodor Avramescu A.str.000LEI 91.92 Brăila.Georgeta Aram? S.616.nr.558.320LEI 62.bld.bl.280LEI 16.Ion B?d?lan M.str.548.B?r?ganului .str.Vasile Baciu T.800LEI 96 .nr.blA59.Mihail Kog?lniceanu.Margareta Badea G.et.334.7 Brăila.12.sc.str.240LEI 31.Soarelui.084.Vasile B?nic? R.760LEI 15.A23. Lucian Atanase V.247.864.sc.bl.Nicolae M.480LEI 10.464.sc.B1.6. aleea Cinematografului.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.33 Brăila. 34 Brăila.485.348.str.Cluj.sc.ap.str.ap.str.nr.2A.bld.blA59.X.800LEI 9.128.235.600LEI 72.3.7 Brăila.000LEI 17.bl.34.180.bl.44 Brăila.720.aleea Cinematografului.str.440LEI 157.1.Iustin Axente G.490LEI 68.bl.bl.1.B28.str.sc.R?di?a B?nic? T.046.nr.Constan?a Carmen Badia ?.17 Brăila.Micşunelelor.Ion Ghica.?os.nr.Miron Costin . Cocorilor.Adrian Bîtic? I.sc.ap.Sanda Badea A.Mihai Bravu 269 Brăila.str.bl B1.bl.912.ap. Brăila.ap.ap.

000LEI 31.sc.Maria Barac C.947.sc5.9 Brăila.000LEI 10. nr.400LEI 28.69 Brăila.738.sc.000LEI 6.4 Brăila.435.blA1.bl.70 Brăila.str.Grivi?ei.13 Brăila.Daniela Teodora Barbu C.2.ap.520LEI 160.Ghioceilor.str.320LEI 8.ap.ap.Ghioceolor.Dorobanţilor.372.Dorobanţilor.et.et.bl.Dumitru Brăila.11 Brăila.sc.2.A 12 B.400LEI 5.str.172.520LEI 346.3.A30.A30.840LEI 105.Viziru 1.nr.Viziru 3.str.B9.Nicolae Banu ?.Apostol Baldovin M.bl5.119.240LEI 12.Dorobanti.2ap.nr.11.ap.Mihail Florinel Badiu Ghe.str.436.Paolina Berbecaru I.sc.sc.3.bl.F1.1.000LEI 14.nr.2.889.bl.bl.ap.nr.ap.30 Brăila.600LEI 10.480LEI 269.sc.783. Tudori?a Bejan F.Stefan cel Mare .Hipodrom.calea Galaţi.840LEI 76.nr.nr 291 Brăila.nr.21.000LEI 15.ap.ap.2.Industriei.Roşiori.520LEI 9.3.Roşiorilor.1.2.str.nr 41.15 Brăila.et.ap.Costică Barbu I.54 Brăila.10.1.ap.aleea Humule?ti.Roşiorilor.str.ap.320LEI 23.B.A37.2.et.33 Brăila.bl.2.Obor.et3.sat Peri?oru Brăila.bl.ap.305.bld.2.str.25.ap.sc.ap.Petric? Beca F.nr.159 Brăila.200LEI 25.G-ral Eremia Grigorescu nr.str.160LEI 200.Marcel Balaban V.Maria Bard? I.160LEI 83.sc.4.?colilor.Ion Barisevschi P.Stanca Bazîru T.579.ap.3 Brăila. nr.str.Bl.bl.5.A1.bl.sc.400LEI 17.930.Grivi?ei .ap.sc.186.800LEI 29.Gheorghe Badiu G.Gheorghe Beizadea E.247.AG1.Gelu Barda? C.994.bl.520LEI 10.blC.Marian Baicu P.640LEI 12.10PP.560LEI 4.sc.80.31.Ioan Bard? C.str.Dorobanţilor.1.200LEI 11.Tatiana Bejan I.ap.str.856.43.320LEI 23.nr.bl.4.4 Brăila.bld.str.Sorin.B4.nr.337.8 Brăila.ap.nr.Badiu D.520LEI 19.960LEI 49.488.Paulina Barbu N.3.653.ap.Anton Bâtc? G.720LEI 13.179.2.Ioan Bejan O.Elena Baldovin V.nr.21.757.Erou Comisar Popovici.sc.540LEI 48.A56 bis.str.nr.372.bl.nr.376.825. Dorobanţilor.8.869.str.bl.bl.400LEI 10.59 Brăila.Dobre Bercaru Z.Marin Balaban M.et.46.bld.nr. Gheorghe Bercaru D.E4.079.ap.H4.Bl.G-ral Eremia Grigorescu.440LEI 35.748.3.000LEI 15.bl.30 Brăila.379.sc.nr.str.sc.sc.str.str.G-ral Eremia Grigorescu nr.11 97 .1.A43.bl.002.3ap. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.17 Brăila.000LEI 20.ap.b-dul Independenţei .AD2.27 Brăila.A30.Elena Bâgiu N.074.com.scA.3.3.Dumitru Badiu I.et.Grivi?a.000LEI 32.sc.str.9.Eftimie Murgu.et.33 Brăila.558.calea Galaţi.sc.bld.blB.080LEI 45.Nicoleta Baicu I.440.Gheorghe Bercea I.424.Lenu?a Badiu V.str.nr.bl.816.1.217.372.Hipodrom.40 Brăila.13 Braila.Lenu?a Bârsan St.Gheorghe(decedat) Badiu I.400LEI 2. Paula Badiu S.ap.480LEI 31.bl.sc.31.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.ap.Tudor Vladimirescu Brăila.30 Brăila.56.sc.bl.256 Galaţi.b-dul Dorobanţilor .str.?colilor.Zambila Berbec N.et.400LEI 7.b-dul Dunarea nr.Violeta Balcan V.28.sc.914.000LEI 32.400LEI 19.F?nel Belciugan I.248 Brăila.1.ap.str.667.bl 6.Hipodrom.48 Brăila.360.Mihaiu Barabulea V.480LEI 15.sc.603.Gheorghe Badiu E.400LEI 7.1.277 Braila.1.24 324.1.nr 351 Brăila.Liliana Berbecaru N.2.calea Călăraşilor.371 Brăila.48 Brăila.571.ap.nr.31.5.7 Brăila.810.Veronel Barbu M.bl.A56bis.56 Brăila.2.1.str.260.sc.nr.5.D.bl. Marian Banciu G.826.360.23.Dumitru Belivac? M.et.ap.200LEI Brăila.str.4 Brăila.153.560LEI 54.N1.et.225.

074.bl.nr.480LEI 5.1.22 Brăila.Alexandru Bratu B.str.Mioriţei.7.sc.280LEI 15.Marian Bratosin Z.Viorica Bogdan N.sc.nr.5.19 Brăila.ap.calea Galaţi.677.68 Brăila.Aleea Petrolistilor nr.1.Valerica Brezuic? T.str.600LEI 3.520LEI 33.103 Brăila.3.866.ap.ap.1.610.sc.bl.960LEI 20.Mihai Bonea A.nr.str.342.418.George Ioan Bobocea G.E1.760LEI 12.Sandu Bratosin D.Delfinului.str.et.824.str.81.961.3.343.Cătălin.680LEI 16.bl.9.str.H3.nr.bl.str.sc.Z?voaia Brăila.str.Gabriel Bonea D.bl.240 Brăila.2.Ipote?ti nr.Vasile Budileanu M.10.080LEI 46.25 Brăila.Grivi?ei.Br?tianu nr. Dorobanţilor.1.Stalingrad.608.aleea Cocorilor.Radu Negru.267.65 Brăila.68 Braila.str.4.C2.bl.com.759.040LEI 4.Radu Negru.Odesa.Bianca Brânzea B.Paraschiv Bobocea G.Anton(decedat) Bonea G.Ionu? Brunchi C.ap.ap.760LEI 3.ap.67 Brăila.1.1.sc.Dorobanţilor.str.40.sc.sc. Ionel Br?escu I.calea Galati.Lucia Budurache I.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.Unirii nr 22 Brăila.200LEI 14.bl.80 B Brăila.E3.Bicaz nr.3.640LEI 16.483.ap.et.sc.800LEI 65.742.65 Brăila.18 Brăila.str.2.1.str.bl.str.et.G-ral Eremia Grigorescu.4.nr.400LEI 8.ap.J.623.877.720.000LEI 22.816.Gheorghe Constantinescu.Gherghina Bratosin A.62 Brăila.bld.Gheorghe Br?ileanu G.blE3.074.73 Brăila.1.Tinca Botea P.68.sc.sc.160LEI 61.11.Roşiori nr.119.nr.Nicu Bucur Elena Buda? T.Comunarzi.aleea Cinematografului.1 Brăila.4.1.K1.et.Hipodrom .000LEI 65.C.480LEI 13.Vasile Budurache V.scB.5.600LEI 22.600LEI 2.str.str.ap.Policlinicii.3.sc.44 Brăila.6 Brăila.526.ap.Cristian Bucur A.bl.7.040LEI 8.str.1.7.10.Elena Brînz? S.nr.ap.3.aleea Cocorilor. Dorobanţilor.nr.2.et.ale.600LEI 31.aleea Cocorilor.bl.3.Stan(decedat) Bianu P.nr.ap.8.618.1.str.nr.str.5 Brăila.520LEI 1.000LEI 2.bl.1.1.5.10 Lacu Dulce Brăila.760LEI 8.et.bl.nr.str.4.com.sc.sc.Turn.ap.ap.Grivi?ei.240LEI 3.000LEI 6.713.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.Unirii nr 22 Brăila.2.047.ap.712.520LEI 26.5 21.116.960LEI 1.136.Grivi?ei.nr.Loredana.837.623.2.2.837.nr59.728.593.7.ap.111.sc.28 Brăila.nr.et.En?chi?? V?c?rescu.6.Geta Geanina Bobocea L.bl.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.SCOLILOR.480LEI 72.aleea ?tiin?ei.calea Călăraşilor.65 Brăila.str.ap.870LEI 31.bl.Maria Br?escu T.352 Brăila.Gabriela Bobocea I.et.Hipodrom .3.136.5 Brăila.8.14 Brăila.nr.str.20 Brăila.ap.sc.B8.45 Brăila.str.bl.Grivi?ei nr.960LEI 18.051.2.et.217.nr.600LEI 11.480LEI 89.1.640LEI 3.000LEI 49.6.ap.E2.bl.Ianula Bratu D.80.sc.47 Brăila.nr.180.1.I.017.P1.ap.680LEI 18.32 Brăila.G12.Bi?ianu V.str.bl.ap.aleea Cocorilor.68 Braila.ap27 Brăila.144 Brăila.ap.000LEI 98 .400LEI 67.str.bl.C?lug?reni.840LEI 50.250.3.nr.str.? colilor.Plevna.144 Brăila.Hipodrom .blC4.K1.nr.ap.nr59.Radu Bost?nic? S.E2.299.47 Brăila.ap34 Brăila.Sevastopol.Nicoleta Blendea I.bl.str.28.nr.sc.bld.284.Daniel Brăila.360LEI 4.1.ap.440LEI 37.Viorica Florica Bianu R.Maria Budur P.709.nr.nr.bl.563.41 Brăila.319.Andrei Boboc G.nr.Mihaela Marilena Bobocea S.et.352 Brăila.sc.Cezara Br?escu G.37.A7.et.bl.sc.3.str.Ovidiu Cristian Broasc? E.Armenac Bogdan V.nr 77 Braila.nr.bl.B1.sc.704.Petrica Bucur D.000LEI 726.323.1.et.sc.387.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.Lenu?a Boieru T.12.bl.blCCH2.bl.680LEI 161.Tufe?ti Brăila.et.1.Mircea Br?tucu A.604.ap.F2.str.320LEI 248.719.nr.nr.bl.sc.3.sc.90 Brăila.sc.str.400LEI 17.080LEI 2.Paul Bianu St.E3.

Vasile Brăila.Simona.str.19.2.bld.Buf V.nr.Independenţei.Poet Grigore Alexandrescu.bl.857.Elena Brăila.040LEI 99 .M?ic?ne?ti Cahul I.Mioara Brăila.880LEI 65.1.com.O.str.1.et.4.bl.sc.Francez? nr.23 Brăila.360.Ştefan cel Mare.3.3.13.A3 .10 Brăila.bl.840LEI 51.Hipodrom-?colilor.nr.507.1.13.sc.Nicolae.895.str.str.930.str.640LEI 31.et.bl.Dumitru Brăila.bl.bld.1.Independenţei.Olga Brăila.sc.23.ap.sc.60.Abator nr.Tinca Brăila.608.23.calea Călăraşilor.Rahova nr.000LEI 2.sc.bl.133.503 Buzea M.nr.sc.881.Constantin Butuc T.503 Buzea O.800LEI 6.et.50 bis.Poet Grigore Alexandrescu.744.calea Călăraşilor.500LEI 20.18 Brăila.Marin Vrancea.bl.450.503 Buzea M.3.28 Calu Gh.nr.483.et.56 Brăila.str.577.3.B.nr.bl.260.nr.759.Călăraşilor.bl 3A.et.str.Iulian Brăila.Nichifor(decedat) Brăila.nr.400LEI 70.11 Brăila.sc.116.Gheorghe 34.Elena Burtea G.str.C.400LEI 13.sc.650LEI 104.Cezarina Doicescu.1.et.160LEI 100.Marioara Butuc I.600LEI 22.nr.Mioara Iulia Butuc I.4.nr.544.Nottara.A3 Camburi S.B6.str.Daniela Brăila.A54 bis.600LEI 4.et.Florentin -Giani Burtea I.ap.bl.Octav Buzatu M.720.839.str.nr.800LEI 7.61.1 Decembrie1918.116.P4.G2.nr.sc.Cătălin Cornel Brăila.A7.Sevastopol.Mircea .ap.000LEI 1.3.ap.000LEI 7.1.800LEI 17.Iulia Buzatu C.Ma?inelor.3.640LEI 101.741.600LEI 103.47 Brăila.str.bl.nr.nr..3.13 bis Brăila.2.bl.11 Buzea E.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.Hipodrom. Ion Brăila.str.ap.Călăraşilor.Gabriel Brăila.AC1.com.44 Buzea G.7 Cândea I.1.et.285.1.Constantin Bunea Gh.Alexandra Bulancea O.Ion Ghica.ap.str.930.nr.1.1.B?r?ganului.Rada Butuc R.sc.bl.9 Brăila.Elena Brăila.B Caloeanu I.str.920LEI 24.438.ap 62.str.nr.632.Rahova nr.60.356.760LEI 378.?colilor.186.aleea Margaretelor.720LEI 26.C?r?bu?ului..3.400LEI 80.8 75.ap.ap.38 Brăila.Roxana Gabriela Brăila.Călăraşilor.900LEI 91.6.Robeasca.str.860.18 Camburopol N.D4.36.Poet Grigore Alexandrescu.400LEI 22.446.941.sc.Dorobanţilor.Viziru 1.bl.Mirela Elena Brăila.1.080LEI 52.53 Calcan Gh.ap.420. Ilie Bunea T.Independenţei.820LEI 12.sat.30 Capbun I.800LEI 81.sc.558.sc.972.2.ap.Ion Brăila.21 Buzoiu R.et.59 Can? P.440LEI 47.blB18.et.1.Alexandrina .bl.str.Gicu Buricea I.244.nr.Jirl?u Buzău.A7.074.ap.Marinica Brăila.et.ap.1.324.238.nr.Stelic? Brăila.str.551.8 Carab?? I.5..bl.nr.000LEI 25.040LEI 17.Aurel Buha C.43 Camburi C.ap.240LEI 5.str.str.nr.Gica Bu?ea E.A1.1.283 Cambe?teanu M.3.sc.Ion Brăila.sc.nr.Mioara Brăila.260.2.581.400.13 Capbun Gh.Or?ova .Dorina Brăila.Victoriei .194.720LEI 31.Obor.str.bl.bl.1.ap.bl.sc.ap.nr.ap.D.bl.938.38 Brăila.calea Galati.ap.4.sc.Rahova nr.4 Calnegru M.Mo?e?ti Brăila.000LEI 95.sc.000LEI 23.nr.94.4.73 Cambe?teanu B.196.200LEI 26.sc.36 Brăila.000LEI 33.Petru? Petric? Brăila.800LEI 15.Francez? nr.737.60.610LEI 87.Niculai Brăila.str.str.ap.000LEI 7.190.ap Capato I.3.nr.3.bld.529.Gheorghe Butuc C.Viorel Burtea A.400LEI 15.ap.bl.Mihaela Butnaru T.23 Brăila.59 Camburopol ?t.240LEI 7.D.sc.4.30 Capbun N.ap.bld.str.Ma?inelor.str.str.59 Camburopol St.nr.3.str.7 Brăila.calea Călăraşilor. Ion Buha G.sc.Matei Burlacu D.374.57 Brăila.30 Carab?? G.5.033.com.000LEI 25.400LEI 24.400LEI 37.240LEI 318.et.ap.str.400LEI 40.5 Brăila.str.sc.bl.3.

280LEI 3.C.calea Călăraşilor.str.et.nr.ap.98 Brăila.Iordan Chiriac M.319.aleea Mugurilor.498.sc.7.000LEI 3.66 Brăila.et.Gabriel Chirilă S.Ştefan cel Mare.bl.39 Brăila.Murgoci.720LEI 42.68 Brăila.bl.sc.ap.080LEI 34.nr.bl.791.Dorina Caravia S.Plevnei.Gh.52.ap.calea Călăraşilor.bd.116.bl.nr.52.2.3.sc.68.70.1.2.?colilor.com Chiscani.str.et.sc.bl.et.B15. Ion Caraman O.920LEI 14.Dorobanţilor.B25.998.6.Gh.289.str.nr.25 Brăila.sc.1.2.H1.711.nr.ap.str.560LEI 5.ap.bl.bl.St?nu?a Chirilov M.str.940.bl.36 Brăila.str.R?zvan Carleciuc D.bl.sc.34 Brăila.sc.4 Brăila.080LEI 22.985.Mihaica Chelu S.253 Brăila.2.Sandu Chioveanu R.bld.str.231.D2.Angel C?l?ra? I.640LEI 58.ap.Ionel Ca?u C.aleea Chimi?tilor.560LEI 46.aleea Lebedei.128.722.sat Lacu S?rat Brăila.400LEI 5.S.et.sc.Anghelina Caraman E.291.ap.et.4.ap.31.str.sc.488.E4.2.sc.Radu C?prit? C.4.720LEI 7.50 Brăila.3.15.nr.4.25.Alexandru Caraman M.ap.15 Brăila.6.sc.ap.37.sc.90 Brăila.600LEI 9.818.nr.5.B15.ap.ap.Dorobanţilor.Ioana Car?ote I.nr.Ion Car?ote V.4.Angela Călin Gh.et.1.nr.sc.5.nr.Poet 44.et.ap.3.Viorel Călin B.bl.3.3.bl.ap.ap.446.et.080LEI 100 .Claudiu Călin V.6.Feodosia Chiriţă C.Stoiana Car?ote S.8.Fr?sina Chiriac G.et.732.225.400LEI 31.sc.12.Maria Caxi D.925.5.nr.223.164.76 Brăila.Murgoci.Haralambie.040LEI 15.bl.et.62.2.Ioan Ca?u C.B15.65 Brăila.2.Vasilica.467 Brăila.C.Adrian.bl.991.14.bl.str.blF3.ap.str.98 Brăila.440LEI 10.720LEI 9.calea Călăraşilor.bl.5.56 Brăila.39 Brăila.855.M.nr.bld.Cârâc V.bld.Sandu Carleciuc G.907.600LEI 112.26 Brăila.550LEI 12.953.D2.Ioan Călin A.29 Brăila.960LEI 6.953.Marius.blA38.sat Lacu S?rat Brăila.440LEI 5.65.1.98 Brăila.Nicolae Brăila.Plevnei.2.Rîmnicu S? rat.et.Adina Câ?laru P.6.Neculai Chioveanu T.B?rnu?iu.calea Călăraşilor.200LEI 28.ap.960LEI 3.C.str.3.str.4B.nr.300LEI 75.3.6.et.ap.A.A18.29.com Chiscani.nr.str.37 Brăila.Gheorghe Chelemîndr? I .Costel Caraga?? F.str.68 Brăila.bl.640LEI 17.et.109.bl.nr.H.sc.Comunarzi.sc.Aleea Mugurilor.12. Petrică Chirilă S.3 Brăila.Plantelor.Plevnei.bl.str.190.str.B.Lenu?a Călin T.5.1.G-ral Eremia Grigorescu.Stelian Chioreanu I.nr.H2.315.str.blD1.000LEI 12.sc.722.sc.bl.920LEI 28.Valentina Cârstea C.200LEI 72.186.65.Micşunelelor.6.ap.calea Călăraşilor.240LEI 41.3.bl.160LEI 25.392.D2.str.6.5 Brăila.33 Brăila.aleea Mestec?ni? ului.3.nr.Dorobanţilor.Cristian Mihai Caraga?? M.?colilor.?colilor.1 Brăila.nr.nr.48 Brăila.sc.str.ap.56 Brăila.640LEI 28.bl.M.21 Brăila.Daniel Chelu C.str.bl.763.000LEI 34.?colilor.1.nr.ap.3.3.33.nr.bl.str.200LEI 1.3.500LEI 47.36.ap.381 Brăila.calea Galaţi.sc.16.ap.Hepites.Tudorel C?p??în? I.080LEI 19.bl.8 Brăila.630.nr.Radu Negru.56 Bucuresti.aleea Cocorilor.943.6.Bogdan.120LEI 103.et.et.et.52.16.sc.400LEI 1.sc.Dumitru Caraman B.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.400LEI 165.str.nr.000LEI 31.Călăraşilor.bl.720LEI 1.H1.28.365.45 Brăila.ap.Nicu Chirilă N.ap.818.nr.ap.Doina Chirilov P.8 Brăila.2.2.639.nr.4.289.65.57.Mariana Chirilă V.str.sc.sc.7.604.str.2.3.62.Petre Goang? Stef?nescu NR.bl.43 Brăila.160LEI 5.4.nr.ap.1.1012.338.143.nr.4.str.nr.6.000LEI 23.et.bl.nr.381 Brăila.11B1.65 Brăila.nr.nr.nr.Milcov NR.bl.ap.nr.sc.22.16 Brăila.010.111.712 Brăila.Viorica C?l?ra? P.337.A26.560LEI 42.nr.ap.sect.nr.Botev.str.Cornelia C?ciulatu V.sc.560LEI 36.Ulmului.Plevnei.ap.nr.3.ap.302.et.sc.4.sc.2.Vasile Car?ote N.Mihai Bravu.560LEI 33.323.

H.bl.Elena.sc.Simona Maria Ciocan D.30 Brăila.840LEI 11.Costel Chiri?oiu O.2.3.16.sat Lanurile Brăila.Marioara Ciuclaru S.201.Micşunelelor nr.M?rului.bl23.2.1.3 Brăila.Virgil Ciochină D.Stelian Chi?oi L Violeta.E4.11 Brăila.ap.400LEI 57.3.285 Brăila.bl40.Stefan Cirea?? A.SC.3.bld.1.ap.4.080LEI 2.000LEI 47.669.Nottara.779.Independenţei.nr.72 Brăila.Florentina-Magda Cinghine C.bl.calea Călăraşilor.bld.4.Stanciu Cialâcu I.Nastasia Ciobanu M.Plevnei.D4.R?di?a Chi?oi G.C.Gheorghe Cioar?mîndr? T.bl.bl.sc.nr.4.14.Viziru 3.860LEI 38.2.B15.Chiriţă I.et.?colilor.Dorului.blA36.Mircea Vodă Brăila.B.Orientului nr.ap.Sorin Cirea?? I.1Decembrie 1918.calea Călăraşilor.str.51 Brăila.680LEI 18.4.9.370.Orientului nr.228. Dochi?a Chiurtu S.N1.990LEI 50.1.bl.nr.ap.Rîndunicii.sc.Ghioceilor.et.et.488.bl.ap.ap.str.nr.str.aleea Cocorilor.et.B2.113.bl.Radu Negru.13.str.et.137 Brăila.4.A51.str.560LEI 128.et.str.str.20 Brăila.Maria Cialâcu P.nr.sc.sc.312.2.100. Ion Ciulinaru U.Ion Ionescu Dela Brad.ap.6.nr.Rîndunicii.29 Brăila.4.4.sc.936.3.ap.str.str.ap.bl.bl3A.Nicolai Ciobanu G.sc.000LEI 67.5.sc.nr.D4.D4.023.sc.et.Maria Chi?u G.str.Cristina Ciulinaru U.nr.aleea Cocorilor.6 Brăila.sc. I.ap.744.16.Pie?ii.185 Brăila.8 Braila.sc.000LEI 13.nr.16.Nicoleta Ciobot? C.sc.2.et.ap.sc.084.558.800LEI 9.110.1.299.ap.650LEI 54.720LEI 15.807.1.ap.760LEI 49.sc.ap.P2.Ilie Cirea?? Gh.ap.822.116.640LEI 22.28 Brăila.17 Brăila.Odessa.sc.Maria Chiriţă T.3.sc.29 Brăila.str.245.ap.et.560LEI 24.str.ap.2.bl.720LEI 1.Karl Marx.Virginia Ciocârlan S.sc.Vasile Ciobanu M.blB24 bis.D4.str.nr.str.593.Adrian Cioarec T.str.400LEI 17.bl.sc.sc4.1.160LEI 11.sc.000LEI 69.Chi?in?u.5.20 bis Brăila.Milcov nr.068.228 Brăila.aleea Cocorilor.AP.1Decembrie 1918.800LEI 62.800LEI 7.bl.Georgeta Chisoceanu N.ap.Constantin Ciobanu C.str.9 bis.blC1.et.nr.36 Brăila.Anica Cioac? S.sc.aleea Cocorilor.315.11.et.str.380.sc.228 Brăila.sc.791.335.5 Brăila.nr.000LEI 28.170 Brăila.040LEI 21.nr.B4.2.bl.Constantin G.nr.nr.sc.560LEI 42.M?d?lina Chi?oi N.str.Victoria Ciobanu N.60.941.sc.ap.E4.52.bl.54 Brăila.F5.916.2.sc.Micşunelelor nr.sc.bl.ap.Diana.000LEI 27.str.Alexandrescu.nr.250LEI 3.452.376.080LEI 20.Ipotesti.Mircea Voda.9.bl.et.4.199 Brăila.238.800LEI 25.nr.Victoriei.et.204.Florentina Liliana Chiscan N.sc.nr.Dorina Cioac? I.81 Brăila.3.385.055.315.Valentina Ciocan D.37 Brăila.000LEI 85.nr.str.360LEI 19.5.2.000LEI 31.ap2 Braila.bl3A.b-dul Dorobanţilor.sc.sc.400LEI 34.Mioara Ciocan C.12.nr.Eugenia Ciobotaru T.str.26 Brăila.Poet Gr.str.ap 168 18.612.bl29.7.nr.ap.440LEI 2.880LEI 13.5 Brăila.ap.600LEI 101 .4.Gherghina Ciobot? I.000LEI 41.str.str.4 Brăila.3.str.320LEI 78.et.121.Vasile Ciobanu D.480LEI 156.et.080LEI 66.et.bl.1Decembrie 1918.bl.34 Brăila.Ioan.Hipodrom.nr.G7.bl27 bis.800LEI 20.200LEI 31.et.Elena Chisc?neanu L.1.1.4.160LEI 53.29 Brăila.3.aleea Cocorilor.1.ap.4.str.116.nr.Alexandrescu.1.blC2.Călăraşi .ap.Ion Chiru G.Constantin Chiriţă R.76 Brăila.6.bl.bl.2.126 Brăila.Silvian Cirea?? T.nr.str.nr.nr.ap.ap.Gabriela Chiru D.Ionel Cicma N.12.bl.Dorului.2.5.Petrache Ciobot? M.285 Brăila.2.bl3A.515.3.nr.754.37 Brăila.5.str.ap.446.1.648.33 Brăila.et.aleea Cocorilor.85 Brăila.77 Brăila.ap.050.ap 9 Brăila.80 Brăila.Stelu?a Ciocan D.19 Brăila.str.3.5.4.nr.calea Călăraşilor.T1.450.625.Elena Chiriţă ?.2.56.1.232.Spiru Haret.D.bl36.nr.28.2.240LEI 40.ap.41 bis.bl.str.blAF2.800LEI 12.9.68 Brăila.com.et.bl.ap.ap.8.sc.12.600LEI 65.2.nr.sc.151.ET.7 Brăila.711.39 Brăila.1.N1.

600LEI 7.892.Hipodrom.ap.str.sc.Gavrili?a Coco? C.ap.Ecaterina Elena Cîrneciu P.48 3.1.ap.sc.ap.7.nr.409.3.Dorului .Ionel Constantin A.Brazdei.str.Roşiori.305.800LEI 46.sc.Marin Brăila.str.58 Brăila.996.str.Ion Constantin Gh.str.ap.000LEI 7.Yrina Condrutz D.Daniela Beatrice Coliof N.160LEI 46.nr.ap71 Brăila.16 Brăila.bl.6 Brăila.985.3.com.074.839.et.aleea Policlinicii.nr.Miron Costin.nr 47 Brăila.1 Brăila.9.000LEI 41.sc.1.Independenţei.12 Brăila.Marin Cocârlea N.840LEI 13.10.4.1.Roşiori.1.24.3.str.ap.str.1.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.ap.?colilor.et.str.1.ap.Dorobanţilor.sc.Mangalia.6 Brăila.bld.str.040LEI 72.Panait Constandache B.zona Bucovina.669.4.720LEI 12.720LEI 5.779.2.Rodica Coman A.bl.Rada Coman G.1.733.985.656.2 Brăila.mun.nr.ap.3.213 Brăila Brăila.2.000LEI 131.56 Brăila.bl140.bl140.162 Brăila.blU.260.Victoriei.str.Geta Ciupitu C.D4.nr.A3.Cristian Doru Constantin A.str.Traian Demetrescu.26.116.ap.Brazdei.246.Lauren?iu Paul Ciurea I.845.800LEI 9.str.254.600LEI 24.B5.16. 5 Brăila.Galaţi.Piet??ii.16.bld.Dorului .str.Gropeni Brăila.Adriana Com?a D.blT4.972.et.G11.3.nr.sc.str.Ştefan cel Mare nr.A7.nr.bl.bl O.bl.261.Progresului.200LEI 102 .sc.sc.400LEI 4.Mihai Cocârlea S.3.R?ducu Constantin C.Adrian Coman I.148.2.str.nr.364.Negru Vodă.44 Brăila.bl.785.816. 5 Brăila.bl.bl.ap.ap.16.et.str.8.Mihai Coman C.5.str.3.ap.30.Dochi?a Clo?caru V.Hipodrom.3.653.Tudori?a Ciupitu G.22 Brăila.39 Brăila.ap.sc.483.300LEI 135.12.2.str.bl.Petre Constantin G.et.sc.16.str.C.5.A56.920LEI 31.46.37 Brăila.Alba Iulia.111 Brăila.520LEI 64.Marioara Clim S.nr.ap.420LEI 33.et.000LEI 23.ap.bl.Nicolae Cojocaru R.27 Brăila.Dudului.2.nr.1.Radu Condrutz I.160LEI 44.bl.aleea Cinematografului nr.sc.1.027.Romic? Coco? D.4.599.600LEI 20.Cristache Constantin C.Independenţei.B5.calea Galaţi.bl C9.sc.bl.B5.32 Timi?oara.360LEI 10.Constan?a Constantin G.bl.11 Brăila.313.sc.C.B18.et.Albinei.ap.nr.M?xineni Brăila.Daniela Coman S.306.2.str.1.ap.26.520LEI 90.17.bld.nr.Floarea Condrutz R.2.755.488.ap.262.Danu? Coco? D.160LEI 1.sc.400LEI 6.45 Brăila.000LEI 7.ap.Lina Colesniac M.Ciuperc? I.20B.Mariana Coad? C.Dorina.bld.sc.bl.133 Brăila.37 Brăila.405.Dorobanţilor.bl.16 Brăila.Ştefan Coliof ?. 80 Brăila.sc.72 Brăila com.nr.Sebe?ului.et.11 Brăila.000LEI 15.sc.260.372.709.2 Brăila.4.bl.1.320LEI 8. 5 Brăila.720LEI 11.nr.nr.bl.et.blD2.400LEI 60.1.400LEI 11.sc.nr.bl.Ştefan Constandache I.nr.2.sc.6 Martie.000LEI 41.000LEI 5.ap.13.542.ap.ap.840LEI 2.12.str.Piet??ii.et.16 Brăila.3.488.800LEI 49.sc.1.600LEI 16.B25.nr.?oseaua Buzăului.2 Braila.880LEI 17.840LEI 26.41 Constan?a.12 Brăila.555.nr.Lucian Col? M.et.160LEI 8.3.I.et.9.Brazdei.915.Grigore Coman M.Marius.440.nr.450LEI 36.Viorica Ciuperc? S.200LEI 21.600LEI 49.ap.Piet??ii.nr.8 Brăila.calea Călăraşilor.Mihaela Coman C.str.et.2.Independenţei.sc.ap.aleea Culturii.C.nr.nr.str.240LEI 14.Piet??ii.nr.bl.et.13.4.9.aleea Cocorilor.Matilda Cîrlan V.bl.str.sc.ap.str.nr.000LEI 18.sc.sc.102 Brăila.186.str.Dumitru Coco? D.Gabriela-Mirela Coiciu I.nr.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.Constan?a Com?a C.1 Brăila.420.340LEI 24.bld.blH4.744.055.

ap.Viziru 1.680LEI 8.ap.str.348.C.calea Călăraşilor.45 Brăila.152.bl.360LEI 37.720.000LEI 12.18 Brăila.600LEI 40.sc.800LEI 38.Bld.2.24 Brăila.ap.15.calea Călăraşilor.str.262.ap.6 Brăila.400LEI 47.3.4.bl.400LEI 101.023.sc.400.4.str.nr.12 Brăila.57 Brăila.15.Anastasia Coslov C.13 Septembrie nr.1 Brăila.3.18 Brăila.bld.Stelu?a.Teodor Cozereanu D.ap.4.bl.2.Erou Comisar Popovici.68.106 Brăila.Elena Creţu I.14 Brăila.E4.str.bld.str.400LEI 16.C2.Costica Cotea R.208.et.200LEI 27.1.9 103 .Maricica Cotig? V.960LEI 22.sc.203.calea Călăraşilor.1.400LEI 22.D2.ap.303.32 Brăila.bl.Dorobanţilor.26.2.I.63.Mihaela Mirela Cova?? V.Irina Costache P.400LEI Brăila.ap.nr.B23.sc.2.Ri?a Creţu R.sc.ap.Grivi?ei.25 Brăila.26 Brăila.Marioara Craioveanu F.Alm?jului.nr.bl.sc.str.sc.57.str.4bis sc.Florentina Creţu R.bl.bl.bl.et.176.nr.ap.1.72.str.41.920LEI 19.853.27.644.bl.aleea Culturii.Marcela.Viziru 1.nr.ap.11.sc.791.Dorobanţilor nr.Marioara Creţu T.2.mun.Dorobanţilor nr.aleea Cocorilor.3.blS.bl.ap.Cîmpina.200LEI 2.sc.str.sc.30 Brăila.600LEI 231.100LEI 11.nr.3.111 Brăila.bld.24 Brăila.T?nase Lucian Cosma T.260.pia?a Hristo Botev.str.ap.nr.nr.Maria Croitoru V.320LEI 9.12 Brăila.1.ap.nr.624.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.Nicopole.sc.R?di?a Cr?i?eanu I.et.150LEI 7.600LEI 30.191.Maria-Georgeta Brăila.27 Prahova.sc.710.str.Bld.nr.calea Călăraşilor.str.ap.str.ap.ap. 1Decembrie 1918.et.bl.et.bl.025.bl.101.Alb?.969.6.20.1.nr.B1.148.Dorobanţilor.sc.12.Victoriei.11 bis Brăila.bl.A24.Claudia.Marx nr.112 Brăila.3.str.68.297.12.ap.2.str.ap.700LEI 16.sc.45 Brăila.sc.ap.ap.413.63 Brăila.calea Călăraşilor.sc.Iuliana Cormienco D.644.blAD2.Radu Negru.bl.080LEI 3.3.127 Brăila.21 Brăila.B.818.sc.94 Brăila.et.9.35 Brăila.A56. 80 Brăila.2.2.45 Brăila.7.bl.bl.et. nr.538.Raluca Constantin ?t.400LEI 18.Stoica Constantinesu ?t.2.Octavian Cătălin Coroiu ?t.450LEI 1.2.640LEI 21.nr.640LEI 9.800LEI 24.Petre Craioveanu A.3.str.D.ap.nr.397.Sebe?ului.12.nr.Plevna nr.Dorobanţilor nr.sc.267 Brăila.Gheorghe Cri?an I.280LEI 30. Iuliea Copae C.760LEI 21.bl.489.4 Brăila.485.280LEI 86.562.A.7.aleea Culturii.46.6.074.sc.1.Ştefan(decedat) Cote? V.bl.nr.3.513 Brăila.nr.bl.B28.339.4.Florica Constantin ?t.542.et.Lenu?a Constantin V.400LEI 145. 63 Brăila.sc.27.sc.et.ap.nr.669.400LEI 5.8 Brăila.Aleea ?tiin?ei.Obor.calea Călăraşilor.000LEI 12.Comuna din Paris.Tudorel Creţu T.C.3.bl.48 6.430.Rada Crăciun B.nr.790.Plantelor.198.sc.sc.Marian Cuclea S.1.ap.280LEI 77.Plutinei .sc.400LEI 17.Sebe?ului.Violeta Cristescu I.781.748.965.1.sc.nr.Gheorghe Cri?an Gh.100LEI 2.8.124.000LEI 4.127.857.blV1.15.bl.15.7.Maria Creţu T.2.sc.ap.389.800LEI 37.Maria Cote? N.Daniel.267.5.040LEI 36.Adriana Costianu M.ora? Sinaia.ap.Daniela(Zainea) Costin M.Tini?a Custur? A.Ionel Constantin ?t.str.10.Virgil Croitoru M.Gheorghe Coslov C.Valentin.Gheorghe Costin P.Costel Cr?i?eanu I.bl.2.000LEI 33.1.bl.196.bld.480LEI 102.035.C1.400LEI 40.str.nr.Viziru 1.Aneta Cristescu Ghe.sc.nr.078.ap.Denisia Cristescu N.840LEI 6.56.337.920LEI 48.ap.6.K.800LEI 23.31 Brăila.Lauren?iu Creţu S.et.Constantin I.bl.bl.ap.2.Lenu?a Corbu C.ap.360LEI 48.A24.000LEI 43.sc.Tudorel Costache S.

Apollo .Comunarzi.str.sc.Viziru 3.Independenţei.Steriana Damian St.079.26.Cucoane? S.924.sc.313 Brăila.H5.sc.Aglaia Dinu S.286.sc.648 104 .str.Sorin.A5.2.aleea Policlinicii.ap.003.ap11 Brăila.000LEI 39.sc.82 Brăila.938.Viziru 1.Odessa.Plevna.1.Mioriţei.920LEI 95.3.B13.bld.ap.nr.1.270.str.980LEI 39.Mircea Vodă.2.3.Maria Dima S.787.Dorobanţilor.186.sc.nr.23 Brăila.3.bl.Dorobanţilor.37 Brăila.str.370LEI 198.Zamfir Dasc?lu S.407.str.24 Brăila.2.str.bl.et.Viziru 3.83 Brăila.Ioana Diaconu S.97.2.S.nr.ap.082.297 Brăila.1.ap.E.bl.Fănica David D.nr.ap.600LEI 82.Ion Dan V.Ştefan Dimache V.bl.ap.9.598.Petre Deaconu C.Iulian David D.sc.Vasile D?nciuc V.sc.42.190LEI 11.1.Tudorel Emil D?nciuc V.nr.David Praporgescu.288.600LEI Brăila.ap.401.600LEI 50.80.Dudului nr.sc.680LEI 175.ap.sc.aleea Chimi?tilor.bl.str.sc.440LEI 18.Carpa?i.Dumitra Cursaru I.2.800LEI 10.7 Brăila.str.313 Brăila.379.H3.str.200LEI 14.120LEI 9.Gabriela Davidescu M.1.nr.Elena Dinu I.24 bis Brăila.A.bld.Hipodrom.164.?colilor.et.6 Brăila.nr.422. 30 Brăila.str.bl.280LEI 320.bl.bl.blM11.356.3.073.sc.sc.str.Valer Dinu D.bd.Hipodrom.66.1 Brăila.800LEI 58.Vasile Diaconu T .280LEI 20.24 bis Brăila.str.Neculai Damian A.Constantin Despa N.1.3.Virgil Curcumeli I.200LEI 8.932.Planelor.sc.Dorobanţilor.26 Brăila.Ion Dinu S.20 Brăila.1.372.nr.610.sc.139 Brăila.bl.ap.ap.600LEI 63.3.80.Piet??ii.sc.5.ap.9 Brăila.2.10 Brăila.050LEI 70.4.B14.str.nr.Ghi?a Dinu C.Gheorghe Dinescu N.et.419.bld.600LEI 52.856.240LEI 18.Sanda Dermengiu V.818.Sult?nica Datcu M.bl.5.16 Brăila.str.1.Adriana Dicu S.67 Brăila.7bl.000LEI 22.str.str.Sebe?ului.str.297.bl.bl.000LEI 63.22 Brăila.str.480LEI 10.4.Ion Dinu A.sc.nr.nr.Victor Deaconu T.bld.200LEI 91.ap.967.Sicu?a Davidescu G.str.2.sc.2.sc.ap.E.sc.880LEI 4.Unirii.Industriei.nr.C?lug?reni.8.nr.str.ap.744.sc.Maria Cursaru A.ap.ap.67 Brăila.nr.bld.157.str.nr.A4.000LEI 55.14.712.sc.str.ap.7.612.et.400LEI 5.ap.Neculina D?nciuc D.nr.5.ap.12 Brăila.et.880LEI 44.ap.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.nr.G9.bl.et.Paraschivula Dediu N.320LEI 8.94 44.17.2.nr.Plevna.cart.21 Brăila.82 Brăila.Georgic? D?nescu C.4.nr.bl.59 Brăila com M?xineni Brăila.AB4.1.ap.nr.288.1.000LEI 21.2.40 Brăila.bl.Ion Dinu Gh.1.Mihalache Datcu G.nr.320LEI 24.nr.160LEI 59.B3.H.str.B17.3.409.935.14.34.B4.800LEI 5.Ioana D?nciuc N.sc.440LEI 28.52 Brăila.nr.ap.Stancu (decedat) Brăila.ap.sc.str.nr.Culi?? Dicieanu I.Maria Dima S.B.1.calea Călăraşilor.7.ap.et.nr.35 Brăila.calea Galaţi.et.sc.nr.1 Brăila.11 Brăila.19 Brăila.639.str.1.bl.1.300LEI 71.1.680LEI 46.Dorobanţilor.Antoneta Curcumeli A.2.sc.bl.1.2.bl.bl.280LEI 60.529.274.342.Ene Dinu G.bl.bl.bl.8.000LEI 10.151.ap.str.Hipodrom.273.1 Brăila.Theodor Aman nr.ap.276.b3.957.ap.Lenu?a Dediu G.sc.calea Călăraşilor.3.str.36 Brăila.Marioara Copae Gh.B3.669.sc.1.H5.674.67 Brăila.648 Brăila.Hipodrom.560LEI 13.nr.786.ICSIM.480LEI 26.Gen.Constantina D?n?il? M.bl.str.482.str.A55.Cometei nr.920LEI 13.sc.Mariea Dinicu T.680LEI 115.44.81 Brăila.070LEI 18.ap.M1.bl.Almajului.blB3.67 Brăila.Independenţei nr.7.George Devald I.et.Ion Datcu B.b3.Oborului.ap.sc.Independenţei.313.ap.ap.sc.ap.826.bl.bl.bl.bl.738.Daniela (Platon) Curcumeli A.294.14 Brăila.ap.Hipodrom.12.Stana Dicu A.320LEI 81.21 Brăila.calea Galaţi.str.120LEI 25.bl.Apollo .1.400LEI 12.sc.1.1.313.str.nr.H3.000LEI 33.1.bl.bl.494.000LEI 694.10.B23.4.

Doinei nr.306.ap.5.15 Brăila.750LEI 64.000LEI 49.Ecaterina Teodoroiu.Nicolae Dr?gulin T.1.Elena Dobo? M.3.7 Dumitrescu O.1.sc.1.sc.9 Brăila.968.nr.str.43.Rahova 423 Brăila.840LEI 88.490LEI 79.aleea Mecanizatorilor.str.et.880LEI 12. Dr?gu? S.ap.080LEI 11.600LEI 46.1.Adriana Nicoleta Dragomir N.Silvia Dragnea M.31 Brăila.nr.str.4.250.com.Soarelui.Vasile Donose C.2.624.Cetăţii.2.bl.Manea Brăila.sc.3.bl.AG.cart.str.40 Brăila.ap.Doini?a Dr?gulin T.60 Brăila.nr.935.6.2.bl.ap.Eugen Dr?ghici P.bl.Sofia Dobre T.67 Brăila.Viziru 1.Dumitrel Brăila.320LEI 47.564.Nicu Dondas I.Tudor Vladimirescu Brăila.str.sc.com.ap.nr.Dorobanţilor.sc.840LEI 27.360LEI 22.Ionel Dobre C.Angela Brăila.Ghioceilor.000LEI 86.Filofteia Dragoş T.400LEI 18.D2.nr.Mihai Bravu nr.66 Brăila.Roşiori.Gina Baiadero Doag? D.Dumitru Brăila.sc.ap.sat Scor?aru Drogeanu R.bl.bld.ap.240LEI 40.1.nr.sc.139 Brăila.4.K.ap.aleea ?tiin?ei.Stancu Dog?rescu M.str.3.nr.Mihaela Dragomir Gh.325 Brăila.calea Bucureştilor.Marian Dragomir C.str.str.667.Cosmin Lari Dr?ghici D.Mih?i?? Doag? P.Rândunicii.528.680LEI 5.Aurel Dr?ghici C.bl.600LEI Brăila.ap.B1.?colilor .23 Dumitra?cu D.120LEI 4.583.str.Sabina Dragostin I.978.200LEI 29.bl.nr.128 Brăila str.004.ap.P3.str.sc.600LEI 6.str.119 Brăila.bl.28.923.Piet??ii.B.ap.783.C5.Doinei nr.Maria Dragomir S.str.str.nr.600LEI 24.B17.str.600.Independenţei.1.6.Lina Dog?rescu D.C.et.000LEI 28.2.bl.nr.000LEI 106.bl.64.ap.Ionel 43 Drogeanu P.2.512.nr.blA1.Gane Dogaru I.39 Dumitran? G.str.nr.nr.bl.497.ap.Dorobanţi.920LEI 64.37 Braşov.4.246.bl.bl.A.242.000LEI 6.sc.37.bl.Trandafira Doag? G.920LEI 4.48 Brăila.bl.Galaţi.Roşiori.400LEI 31.3.3.520LEI 28.Niţă Dragomir Gh.et.str.et.086.Cometei.sc.619.1.2.Petru Dobre I.blR.534.bl.29.str.8 Brăila.7.2.1.nr.C?r?midari.Turn.str.223.str.Ştefan cel Mare nr.ap.sc.U.Maria Dobre C.nr.965.108.str.B15.sc.ap.2.400LEI 38.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.800LEI 25.bl.000LEI 5.Tudor Vladimirescu.116.et.2.ap.Albinei nr.ap.28 Brăila.065.Marioara Dobre M.400LEI 72.5.Abatorului.aleea Cinematografului.et.434 Brăila.str.11 Dumbrav? I.Stanciu Dragomir I.str.7 Dumitra?cu I.325 Brăila.25.nr.400LEI 28.H2.Georgel Dragomir S.str.str.str.604.Dinu V.A8.str.2.52.4.Ion Brăila.Piet??ii.nr.4.560LEI 28.3 Dumitra?cu N.?colilor.Popovici.ap.3 Brăila.Erou C.6 Martie nr 29 bis Brăila.sc.000LEI 11.sc.Geta Dr?gan Gh.306.bl.Florentin Brăila.60 Brăila.587 Brăila.693.3.Constantin -Grigore Brăila.ap.23 Brăila.Ion Ghica nr.A61.ap.52 Brăila.000LEI 4.320 518.4.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.674.14 105 .ap.nr.Leonard Dobric? I.nr62 Brăila.818.711.A10.Mariana Dragomir C.Ciprian Porumbescu nr.520LEI 12.69 Duminic? Gh.et.337.bl.927.ap.157.?colilor.sc.A51.29.579.ap.19 Viziru 3 Brăila.087.sc.sc .13 Brăila.200LEI 60.20 Brăila.calea Călăraşilor.bld.sc .252.sc.nr.5.880LEI 17.14.120LEI 14.480LEI 62.Alexandrina Vechi Dulman N.5.sc.035.Georgeta Brăila.1.600LEI 30.523.bl.26 Brăila.calea Călăraşilor.74 Brăila.str.240.str.nr.?colilor.760LEI 15.et.Dorobanţilor.Radu Negru str.nr.565.nr.162.33.nr.sc.Radu Brăila.240LEI 23.160LEI 57.ap.et.8.sc.780LEI 78.400LEI 17.1.267.bl.bloc 28.Constantin Brăila.456.C5.nr.str.str.789.1.Hipodrom.

Timi?.19 Brăila.Mariana Enache G.271.186.Ştefan Cel Mare .Elena Brăila.320LEI 10.5.Octavian Dumitru G. nr.et.223.68 Brăila.Ştefan Dumitru I.4 Brăila.63.20 Brăila.20 Brăila.2.Aneta Efteme I.2.111.calea Călăraşilor.str.Grigore Eremia A.ap.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.880LEI 5.Tudori?a Epure S.Viziru 3.str.882.nr.ap.B.A.040LEI 8.ap.sc.47.5.F5.47.nr.8 Brăila.sc.Mariana Mirela Efteme M.Dobre Enache D.ap.1bl.520LEI 22.Gheorghe Cristian Erencev P.680LEI 518.760LEI 4.Sorin -Florin Economu I.Mihaela.et.H.ap.55 Brăila.Givi?ei.17 Brăila.Octav Doicescu.874.nr.Tineretului.3.400LEI 6.1.nr.Agricultori nr.Viziru 1.Constantin Nottara.str.701.com Sili?tea sat Muchea Brăila.bl.nr.Simion B?rnu?iu.000LEI 46.674.593.2.1.2.str.148.3.nr.36 Brăila.sc.bl.000LEI 40.ap.sc.str.str.str. et.ale.34 Brăila.45 Brăila.str.Ghioceilor.093.ap.ap.800LEI 26.Dumitrescu V.040LEI 30.760LEI 35.str.Ilie Efteme N.B.9 Brăila.8.sc.227.Şerban Ene M.et.000LEI 59.calea Călăraşilor.800LEI 105.str.sc.Dumbrava Ro?ie nr.000LEI 34.bl.Liliana Eni?or I.678.Grafina Echimescu I.240LEI 731.bl.Gabriel Eremia P.bl.Rahova.Marcel Enache T.bld.Givi?ei.nr.nr.22 Brăila.Jeana Eni?or V.323.ap.nr.ap.760LEI 157.nr.ap.1.str.bl.bl.SC.com Sili?tea sat Muchea Brăila.Dej .bl.47 Brăila.nr.str.1.sc.571.7 Brăila.560LEI 7.bl.sc.000LEI 19.bl.7.Rada Ene V.Mi?a Dunose P.4.740.D2.Borze?ti.?colilor .520LEI 33.656.B11.str.7.nr.Roşiori.bl.ap.str.2.ale.A27.str.2.bld.nr.Gabriela Efrosi I.17 Brăila.840LEI 29.57 Brăila.55 Brăila.ap.nr.ap.223.200LEI 31.2 4.nr.5 Brăila.nr.nr.Timi?.19 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.sc.Vasile Eftimie G.583.135.080LEI 39.Givi?ei.sc.290 Brăila.740.bl.str.600LEI 38.ap.3.str.600LEI 96.35.1.57 Brăila.Milcov.34 Brăila.str.Independenţei.ap.nr.str.463.A53.?colilor .35.47 Brăila.Claudia F?g?r??anu N.116.F5.1.188 Brăila.Roşiori.709.800LEI 14.bl.sc.ap.1.bl.ap.ap.360LEI 15.Roşiori.914.str.600LEI 47.str.str.Daniel Efteme I.nr.6 Brăila.B18.243.Cocorilor.str.calea Călăraşilor.202 Brăila.262.000LEI 25.nr.922.Petroli?tilor.nr.288.B.str.41 Brăila.000LEI 3.Carmen Enea T.600LEI 7.nr.63.ap.63.27.str. Marian Eftimie I.C1.14.nr.Givi?ei.32 Brăila.558.sc.20.842.bl.nr.1.722.str.138 Brăila.480LEI 3.Relu Eni?or I.5 Brăila.nr.bl.120LEI 2.Valeriu(decedat) Eni?or M.nr.935.bl.48 Brăila.5.nr.nr.Milcov.B5.724.4.B5.str.202 Brăila.ap.sc.000LEI 61.560LEI 16.str.B.C1.148.104 Brăila.387.G-ral Eremia Grigorescu.Niculina Economu G.200LEI 106 .Ştefan Cel Mare .10.300LEI 21.sc.ap.19 Brăila.Ionel Dumitru R.Dumitru Durbac? I.bl.et.007.sc.720LEI 31.16.1.D4.bl.16.Stelu?a Eftimie Gh.A49.Nicu Durbac? U.19 Brăila.str.Independenţei.48 Brăila.Petre Enache D.aleea Cocorilor.bl.bl. 64 Brăila.1.5.Marinel Epure I.440LEI 3.320LEI 6.ET.sc.3.str.Ghioceilor.bl.296.3 Brăila.str.et.Toma Enache I.et.A13.str.str.11.AP.974.sc.Dumbrava Ro?ie nr.3.Ana Maria Dumitru N.949.361 Brăila.215.Niculai Dumitru P.sc.str.Galaţi nr.750LEI 28.Ion(decedat) Du?u R.nr.200LEI 35.sc.Steliana Ene C.Rahova.Hipodrom.25.250LEI 161.2.A.744.4.ap.et.Ion En?chescu V.120LEI 6.Dobric? Ene G.384 Brăila.nr.D?nu? Enache I.2bis.352.223.nr.200LEI 20.bl.Aurel F?rca? V.

bl.Iordan Gheorghi?? G.aleea Margaretelor.4.4.966.bl1.1.Georgeta For?u V.64 Brăila.et.Vidin bl.C.Stoiana Gheorghe C.str.nr.Marieta Gagu I.sc.017.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.ap.sc.sc.339.200LEI 9.Călăraşilor.1.Pompiliu Gheorghe S.Comisia Central?.Radu Geant? A.bl.ap.15.800LEI 28.str.2.bl.ap.ap.637.910.129. nr.1 Brăila.A.560LEI 25.323.500.ap.ap.nr.sc.ap.et.nr.A.ap.920LEI 39.Costel Gavriliuc M.580.B.118 20.Ioana Fortu I.586.1.D1.Obor.351.nr.str.Horia F?sie R.bl.Lenu?a G?geanu G.Stelu?a Gavrilă V.55 Brăila.sc.et.2.sc.Rozalia Fekete B.5.sc.3.nr.bloc E.Plevnei nr.nr.217.Independenţei .str.str.Maria Gheorghe G.sc.George Enescu nr.nr.Stelian Gheoca M.135. bl.sc.str.ap21 Brăila.2.sc.312.ap.200LEI 3.ap.18 Brăila.2.Tineretului .sc.1.Marioara Frone A.str.040LEI 36.D.sc.bl.Gheorghe Gheorghe S.bl.sc.4.807.8 Brăila.Nicoleta.bl.837.H2.2.098.str.ap.957.186.640LEI 10.Ion Gagu S.Marian Galaction Viorica Garbacev P.972.bl.bloc C2.sc.2.bl.600LEI 5.7 Brăila.nr.Piet??ii.sc.Br? tianu.022.sc.et.ap.ap.040LEI 11.370 Brăila.280LEI 92.str.960LEI Brăila.AC2.640LEI 23.sc.800LEI 4.str.472.bl.sc.4 Brăila.et.080LEI 34.2.40.1Decembrie1918.64 Brăila.055.H6.A58.bl.nr.bl1.Ioana Florea C.Amurgului.198.sc.65 Brăila.bl.1.35.1Decembrie1918.ap.nr.812.1.str.Corneliu Fornea S.37.str.str.880LEI 21.Hipodrom.1.bl D8.Ştefan Gheorghe S.Stelu?a Gheorghi?? G.bl.str.bl.560LEI 8.et.ap.988.nr.sc.Soarelui.nr.7.1.10 Brăila.nr.323.Plevnei.052.Tudori?a Gheorghe A.120LEI 7.Marian Ghel? M.str.Gabriel Aurelian Fr??il? D.str.sc.bl.Elisabeta Florias H.bl.sc.ap.9 Galaţi.1.str.11 Brăila.2.al.2.str.81 Tulcea.3.760LEI 119.calea Galaţi.ap.2.Micşunelelor.4.et.159 Brăila.Industriei.140.str.Bela Filote T.4 Brăila.sc.10.bl.Trandafirilor.Cornel Finc V.1.calea Călăraşilor.Independenţei .Cinematografului.2.nr.1.116.14 Brăila.ap.bl.ap.53 Brăila.B9 bis.28 Brăila.Ionel.240LEI 11.2.str.et.5.str.nr.ap.bl.sc.nr.Gu?a(decedata) G?geanu I.Georgia Fusaru I.5.640LEI 44.47 Brăila.960LEI 136.520LEI 7.16 Brăila.000LEI 34.G1.A4bis.str.288.3.ap.E1.?colilor.Camelia Georgescu C.G3.6 Brăila.Daniel Gheorghe N.1.771.4. bl.Maria Gavrilă S.14 Brăila.sc.F?sie R.D.ap.160LEI 11.459.4.Smîrdan.480LEI 21.5.bl.A14.I.bl.bl.29 Brăila.15.Vasilica Gheorghe St.nr.Gabriela Frîngu V.1.200LEI 11.372.62.1.bl.1.nr.Georgeta Gheorghe C.17 nr.ap.blAB1.000LEI 7.120LEI 52.2.E1.ap.AC2.et.6.ap.078.53.sc.3.080LEI 72.A.413.ap.2.733.ap.ap.12.333.47.Zenobia Brăila.941.et.540LEI 53.616.et.000LEI 3.calea Galaţi nr.str.360LEI 4.300LEI 217.13 Brăila.2.4.str.Oborului.str.000LEI 31.29.102.C.193.ap.927.87 Brăila.960LEI 39.al.571.str.206.et.Hipodrom.str.32.37 Brăila.nr.600LEI 23.et.sc.str.129.160 Brăila.?colilor.str.118 Brăila.calea Galaţi nr.nr.11.18 Vrancea.sc.1.100LEI 3.Hipodrom.al.Stoica G?lbina? S.Vasile Flueraru G.Radu Fr??il? E.sc.sc.str.nr.AG1.sc.409.1.000LEI 58.ap.4.96.et4.000LEI 140.340LEI 120.7 Brăila.2.66 Brăila.ap.sc.bl.Nottara.sc.2.3.ap.et.ap.Cuza nr.ap.I3.nr.27 Brăila.337.et. Roşiorilor.Ion Gheorghe D.Călăraşilor.1.3 107 .7.Ghioceilor.Iancu Gabrovschi I.?colilor.Obor.10 Brăila.2.54.nr.Ion Fekete A.Foc?ani.160LEI 47.2 bis.816.2.et.Niţă Gu?oi I.1.bl.Rone Gheorghe I.2.3.280LEI 8.040LEI 2.593.66 Brăila.000LEI 145.sc.1.90 Brăila.000LEI 115.208.300LEI 4.5.sat Hanu Conache Brăila.ap.nr.647.str.bl.6 Brăila.C.sc.bl B.640LEI 44.8.Oborului.

Independenţei .7 Brăila.ap.Maria Gorgan N.A1.70 Brăila.B.nr.757.bl.331.600LEI 20.nr.B1.bl.593.nr.Oborului.Anica Ghe?u P. Alexandrescu.nr.160LEI 12.bl 37 sc.017.30.560LEI 34.Călăraşilor.Deva.041.str.sc.1.str.041.str.bl.sc.Mihai Bravu.Grivi?a.et.ap.1.1.000LEI 46.55 Brăila.Oborului.bl.Viorel Ghica D.225.892.sc.11 .et.7.Jana(Dimache) Ghilin?? I.ap.12 Brăila.Gheorghe Brăila.sc.ap.Lucica Golea V.Iulia -Mariana Ghi?? N.str.ap.sc.663.400LEI 66.685.bl.str.610LEI 33.2.Gica Ghioca I.Victoriei.Vlad Grosu-Bodosca V.ap.4.706.084.3.ap 24 Brăila.300LEI 24.str.Roşiorilor.736.Georgeta Gur?larg? Gh.Victoriei.bl.str.ap.nr.str.Daniela Ghi?? U.sc.et.Georgeta Ghido S.27 nr.63 Brăila.386.sc.G-ral Eremia Grigorescu.I.B4.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.str.A23.8.360LEI 17.600LEI 66.Roşiorilor.sc.str.Independenţei .120LEI 4.667.str.str.str.840LEI 19.2.sc.Călăraşilor.25.15 Brăila.000LEI 43.nr.ap.Lucian Ioan Giurgiu N.ap.bl.282 Brăila.446.440.000LEI 48.8.bl.bl.bl.160LEI 34.Celulozei.560LEI 10.bl.41 Brăila.sc.160LEI 1.84 Brăila.920LEI 88.Dorobanţilor.bl.560LEI 85.str.ap.890.674.1.400LEI 29.Hipodrom.640LEI 15.34 Brăila.600LEI 2.640LEI 24.Rândunicii nr.Antoneta Grozea P.32 Brăila.Ghioceilor.ap.str.ap.et.B.1. Brăila.23.ap.588.5 Brăila.aleea ?tiin?ei nr 1.Marian Ghe?u N.ap.56 Brăila .480LEI 5.str.Cornel Ghiga I.56.nr.Mitu Ghiorman M.AD2.ap.nr.B.Ghi?? Grosu G.Mihail Kog?lniceanu.bl.Erou C.A56bis.ap.4.465.B5.et.Sica Gl?van A.Dumitru Grigore S.Popovici.020.sc.nr.Ioana Gheorghiu A.sc.G-ral Eremia Grigorescu.280LEI 35.C.et.str.10.str.sc.nr.et.bl.A22.000LEI 20.800LEI 93.et.600LEI 108 .bl.2.1.bl.227.ap.bl.bl.1 Brăila.055.1.2.ap.174.str.Poet Gr.ap.3.415 Brăila.600LEI 72.nr.320LEI 15.2.22 Brăila. Brăila .162.22 Brăila.26 Brăila.36.A56.1.bld.Călăraşilor.1 Brăila.sc.ap.str.nr. Brăila.ap.str.66 Brăila.nr.84 Brăila.str.120LEI 27.Dumitra Grosu M.Marius Gur?u E.sc.17.ap.L2.G-ral Eremia Grigorescu.3.1.Constantin Ghe?u P.40.Gina.11.3.67.Virgil Grosu M.4.str.246 Brăila.160LEI 31.000LEI 20.Călăraşilor.35 Brăila.041.bl.ap.str.1.str.bl.str.G3.22 Brăila.ap.bl.sc.1.385.str.et.31.nr.ap.Eugeniu Gherghiceanu T.sc.800LEI 55.bl.A1.913.sc.Paul Grigore M.str.8.53 Brăila.sc.5.2.str.Florian Gheorghiu V.Victoriei.Micşunelelor.000LEI 15.215 Brăila.bl42 bis ap 7 Brăila.Gheorghi?? I.bl.Micşunelelor.nr.24 Brăila.sc.Vasilica Golog?neanu N.36.nr.174.26 29.10.400LEI 29.B.808.20 B .sc.Independenţei .Dumitru Gîlceava D.264.Maria Gur?u N.282 Brăila.1.558.4.2.25 Brăila.200.640LEI 12.16.sc.et.ap.et.3.069.32 Ialomi?a.Eugenia Grecu I.5A.297.Şerban Goleanu D.nr.bl.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.3.13 Brăila.bld.Didina Gorgan G.Maria Gur?u S.8.8.2.5 Brăila.1.nr.Independenţei .600LEI 29.60 Brăila.1.60 Brăila.com Traian.Plantelor.bl.4.sc.com Chiscani Brăila.nr.5.Rubinelor.George Co?buc nr.ap.1.800LEI 8.640LEI 118.nr.ap.Dorobanţilor.ap.str.73 Brăila.sc.sc.Silistraru Brăila.nr.300LEI 30.60 Brăila.ap.bl.2.Geta Ghe?u I.str.24.11.3.sc.348.Dumitra (decedat?) Gur?u R.744.nr.Georgeta Grigora? M.744.str.Mihail Kog?lniceanu.Viziru 1.et.558.348.bl 21 .sc.str.863.Ion Vodă Cel Cumplit.Oborului.Hipodrom.nr.str.683.1.4.4.000LEI 32.sc.ap.Costică Gur?u S.I 2 .240LEI 21.str.str.Gheorghe Giurgea I.1.020.et.360.L2.str.str.86 Brăila.5.ap.17.Industriei.nr.et.bl.Niculina-Coralia Gorgan T.8.sc.bl.str.sc.8.A.Abatorului nr.bl.Virgiliu.nr.Maria Giurgiu I.nr.1.800LEI 10.bl.2.292.B.3.000LEI 17.360LEI 24.350.

800LEI 72.ap.ap.Sulina nr.Panait Hovart N.48.760.2.V1.12.225.512.Hipodrom.Ion Horne? V.Rada Ion C.A55.200LEI 12.sc.bl.nr.49 Brăila.ap.Şerbana Iconaru T.Sandu Aldea nr.str.Aurelia Hodor P.Fani Huiu Gh.Stan Iconaru I.560LEI 7.?colilor.str.Carmen Hianu V.str.6.com.et.Fr?sinica Ichim G.A27.B.ap.bld.2.Oborului.218.Sulina nr.400LEI 35.ap.980.2.str.Milcov.et.470LEI 68.bl.800LEI 141.sc.200.400LEI 28.200LEI 52.768.455.2.57 Brăila.Progresului.Ipote?ti.ap.et.Ulmu Brăila.Maria Iancu Gh.496.1.860.32 Brăila.sc.440LEI 82.280LEI 16.bl.sc.77 Brăila.10.nr.str.bld.calea Galaţi.str.300LEI 35.str.AB1.ap.840LEI 14.3.nr.000LEI 61.600LEI 5.bl.bl.000LEI 357.com.87 Brăila.653.194.sc.34 Brăila.bl.Sebe?ului nr.27.O5.bl.Marius -Constantin Horne? N.Georgiu Hîrjoghi I.nr.2.Florea Brăila.40.260.calea Călăraşilor.sc.aleea Margaretelornr.140LEI 16.Ilinca Ifrim N.Dumitru Iancu S.blA1.000LEI 32.35.sc.bl.186.2 Brăila.sc.8.str.nr.nr.str.Valerian Iulian Iaba Ghe.ap.bl.B3.nr.186.920LEI 26.str.260.Dorobanţilor.et.Octavian Alin Ilie G.27 Brăila.et.000LEI 138.4.str.Georgeta Iancu G.3.906.et.2.520LEI 38.ap.ap.20 Brăila.Ana Ip?tescu nr.2.2.3.409.Constantin Ilie A.440LEI 1.nr.976.Margareta Harnagea I.ap.Marius-Cătălin Ifrim G.nr.12 Brăila.800LEI 12.sc.et.550.bl.Daniela Horne? D.485.str.bld.157.3.V1.33 Brăila.Gica Horne? N.400LEI 6.190.bl.G-ral Eremia Grigorescu.Viorel Ilie I.2ap.834.1.bl.2.Mariana Iconaru M.Tudor Vladimirescu Brăila.25bis.sc.112 Brăila.bl.2.300LEI 72.49 Brăila.3.1.ap.str.ap.Daciei.523.Ecaterina Iancu G.Mariana Huiu I.400LEI 51.D2.082.ap.61 Brăila.15 Brăila.000LEI 27.000LEI 33.180.25bis.ap.64 Brăila.bld.ap.1 Brăila.bl.bl.376.400LEI 60.Deltei nr.str.et.ap.120LEI 110.Marius Ichim N.800LEI 10.000LEI 4.Neculai Ichim N.12.2.nr.sc.3.str.Grigore(decedat) Gurgu I.sc.1.sc.sc.19.bl.2 Brăila.2.str.nr.nr.str.bl.223.000LEI 17.ap.000LEI 30.27 Brăila.nr.Daciei.20 5.Victoriei.ap.7.Gur?u V.Eugenia Gurgu A.7.800LEI 7.Vasile Iliescu M.544.8.200LEI 12.Vasile Iconaru S.55 Brăila.800LEI 49.34 Brăila.Stan Horvart N.str.3.ap.bl.40.sc.722.965.078.sc.3.Eufrosina(decedata) Iancu D.nr.Calea Galaţi.325..4.et.et.bl.73 Brăila.667.aleea ?nv???torilor.Matilda Iacob C.15 Brăila.Gheorghe Iconaru S.Adriana Ignat C.bl.Tinca Iancu I.R1.Dorobanţilor.str.81 Br?il.E. nr.Eugenia Gurgu G.Stoica Iancu M.str.sc.bl.120LEI 1.Comuna din Paris nr.372.469.25 Brăila.28.ap.Viziru 1.373.blG9.4.Zambilelor.Tufe?ti Brăila.?colilor-Hipodrom .sc.A2.4 Brăila.Comuna din Paris nr.N4.1.sc.str.str.3.400LEI 11.ap.Eugenia Ion C.520.Ioana Hariuc D.200LEI 20.4.044.1.ap.52.6.800LEI 109 .sc.Ipote?ti.760LEI 15.bl.30 Brăila.037. str.1.2.77 Brăila.8 Brăila.P2.954.str.29 Brăila.8.Simion B?rnu?iu.ap.Clira Horne? N.sc.560LEI 25.G-ral Eremia Grigorescu.967.8.str.sc.608.et.4.2.067.nr.3.11 iunie sc.059.bl.bl.96.38 Brăila.200LEI 44.20 Brăila.Progresului.ap.320LEI 5.com.nr.nr.34 Brăila.3A.Industriei.143.et.str.71 Brăila.str.nr.bl.nr.200LEI 11.2.2.bl.360LEI 23.27.C.659.Victoriei.560LEI 8.ap.Dorobanţilor.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.str.984.Oborului.nr.22.400LEI 87.Lina Iacob S.264.ap.7.2 Brăila.153.sc.

str.8.nr.Sebe?ului.ap.nr.sc.480LEI 17.Mihail Jeca D.1bis.Mandache Brăila.900.599.869.nr.734.ap.sc.760LEI 46.376.2.str.sc.5 Brăila.18 Brăila.631.752.411.960LEI 102.2.sc.str.sc 3.bl.George Enescu.ap.str.ap.C1.str.342.bl.400LEI 19.str.ap.sc.62 Brăila.067.bl.593.bl.1Decembrie1918.calea Galaţi.Industriei.1 Brăila.120LEI 46.str.nr.3.350.387.1.Maria Ispas M.5.Paulica Iordache C.sc.440LEI 959.str.1.E2.str.240LEI 38.Oborului.840LEI 103.B 25.800LEI 70.bl.217.840LEI 16.68 Brăila.ap.19.67.14.bl.4 Brăila.nr.Călăraşilor.682.499.ap.16 Brăila.B2.bl.sc.280LEI 26.1.bl.ap.5 Brăila.558.898.Piet??ii bl 140 ap.Valeria Iordache F.?colilor.sc.et.16.Marius.Ion D.sc.1 Brăila.sc.10 Brăila.Celulozei.B3.sc.nr.Mihai Bravu.440LEI 9.315.ap.et.400LEI 12.calea Galaţi.31.440LEI 117.G1.967.et.5.2.315.bl.bl.807.4.722.691.480.3.27 Brăila.Vasilichia IoNiţă M.4.sc.nr.blB52.Anton Pann.000LEI 15.str.nr.D4.bl.57 Brăila.sc.et.000LEI 110 .2.blC.Hipodrom.ap.str.str.nr.str.bl.160LEI 2.Marius Iurciuc I.nr..SavasTiţa Ivan V.bl.bl.bl.C.sc 3.et.et.5.37 Brăila.000LEI 579.31 Brăila.ap.60 Brăila.Domnica IoNiţă G.Ionel IoNiţă I.Marin Ion I.960LEI 44.A10.006.5 Brăila.230.nr.sc.Cocorilor.4.nr.3.4.ap.Ulmului.12 Brăila.280LEI 24.ap.75 Brăila.blD1.Marcela IoNiţă D.sc.Neftodie Iv?nescu A.calea Galaţi.ap.bl.017.et.3.sc.Tineretului.5.040LEI 2.sc.ale.G7.Călăraşilor.Hipodrom.Dumitru Iorga N.31 Brăila.B1bis.Dumitra IoNiţă ?.1.F3.11 Brăila.ap.str.49 Brăila.529.sc.bl.488.AR?AR.bl.141.bl.360LEI 10.sc.AC3.45 Brăila.20.200LEI 2.600LEI 8.440LEI 69.str.3.800LEI 66.8.361 Brăila.Costel Ionescu N.sc.Nicu?or Jantea Z.pia?a Hristo Botev.Gen.str.5 Brăila.bl.bl.Călăraşilor.nr.074.bl.2.60 Brăila.32 Brăila.sc.24 Brăila.C1.M?rului nr.140.ap.Angel Isac N.MESTEAC? N.Piet??ii bl 140 ap.4.000LEI 25.75 Brăila.11 Brăila.Angele Istrati C.13.1.Nicu?or Jantea M.341 Brăila.ap.674.nr.600LEI 42.N2.Independenţei .sc.83 Brăila.675.bloc F3.str.Lenu?a Istrate A.Maria Ion G.1.Păun Iordache S.ap.31 Brăila.str.ap.str.480.Ionic? Ionescu A.2.21.1.1.Stela Istodor S.ap.nr.sc.str.nr.Ionel Ivan V.1.Doru Jica D.Nicolae Titulescu nr.bl.ap.49 Brăila.sc.32.bl.2.aleea Chimi?tilor.M1.1.str.ap.Viziru 2.720.str.A10.Independenţei .4.303.bl.nr.3.32.Luiza-Daniela Iosif G.4.000LEI 107.Călăraşilor.Gabriela Magdalena Ion M.927.et.Aurelian Ion V.2.10 Brăila.George(decedat) Istrati G.Alexandrina Ion M.Celulozei nr.ap.1.40.ale.str.600LEI 185.Piet??ii bl 140 ap.ap.sc.2.45 Brăila.181.ap.bl.ap.3.bl.Anton Pann.B3.F.str.blC.ap.PROGRESUL.Nicolae Iosif A.608.372.3.?colilor.Sofia Despina Ion G.1.5.200LEI 13.920LEI 170.D.str.57 4.000LEI 60.Gheorghe IoNiţă I.2.930.M1.str.Petrana Ivanof N.nr.16 Brăila.sc.sc.9.200LEI 42.sc.N2.bl.Vasile Ion V.Milcov.D.52 Brăila.680LEI 22.000LEI 11.273.str.bl.Industriei.nr.ap.sc.ap.85.ap.Mi?a IoNiţă I.Cristiana Ion I.str.520LEI 130.ap.10 Brăila.M1.1.str.Cocorilor.66 Brăila.Praporgescu.Sebe?ului.2.477.1Decembrie 1918.1.nr.040LEI 91.667.4.Anica Ivan M.000LEI 5.et.str.10 Brăila.sc.Mihai Iordache G.10 Brăila.14 .nr.800LEI 7.sc.33.Gheorghi?? Jica D.str.120LEI 44.et.2.nr.7.Margareta Ion T.120LEI 38.ap.1.bl.Gabriela Ion M.nr.et.40.str.et.str.2.ap.22 Brăila.pia?a Hristo Botev.ap.760LEI 41.Costică IoNiţă G.ap.925.ap.Mircea Vodă.str.6.SALC?M.600LEI 21.94 Brăila.sc.85.16 Brăila.400LEI 56.Hipodrom.1.8.bl.680LEI 15.Gherea nr.972.520LEI 27.861.082.Ruxandra Istrati D.280LEI 56.881.sc.bl.Viorica Iv?nescu S.str.nr.2.ap.Hipodrom.bl.ap.64.sc.Marioara Ivan R.sc.nr.str.

ap.5 Brăila.Aurica Leu M.Petrica Jiva I.5.37 Brăila.Alexandrina Lep?datu A.200LEI 29.Paraschiva Lazăr S.ap.ap.906.600LEI 222.nr.228 Brăila.Cucului.Enache Leu M.2.15.sc.Vasile L?z?ric? A .bl.bld.733.Nela Constan?a.372.ap.B7.716.000LEI 3.Mihai Lipan M.A.nr.Nicolae Lifei M.1.1.sc.5.360LEI 11.B5.Mircea celB? trîn.blA4 111 .Constan?a Leoveanu G.str.bld.440LEI 65.965.480LEI 23.I.Comunarzi.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.Marioara Jug?naru P.bld.102 Brăila.Paul Lep?datu R.bld.1.917.15 Brăila.AP.280LEI 20.nr.ap.ap.29 Brăila.str.090.5.ap.str.bl.str.sc.065.689.blA4 bis.sc.ap 63 Brăila.Simion B?rnu? iu.aleea Amurgului.1.NR.Vasile L?z?rescu V.nr.Roşiori nr.D1.aleea Inv???torilor.?os.blO.348.bl.ap.Obor.233.Anica Jug?naru I.nr.000LEI Brăila.A.223.26 Brăila.nr.nr.Obor.400LEI 28.Daciei nr.sc.str.str.28 Brăila.str.000LEI 13.et.sc.str.Soarelui.bl.Mihai Bravu .17.et.1.57 Brăila.Turn.ap.bl.Simion B?rnu? iu.864.1.520LEI 4.760LEI 20.400LEI 19.Cicilia Leonte G.Liviea Veta Lifei C.sc.nr.Daciei nr.43 Brăila.930.sc.str.str.nr.Melania Julescu N.nr.Ion Joi?a I.2.5.A10.22 Brăila.13 Brăila.920LEI 93.000LEI 4.nr.96 15.172.str.041.8 Brăila.Duplex.3.str.sc.?colilor.nr.760LEI 6.5.558. Cuza.2.4.blA62.sc 3.500LEI 10.Suzana Jug?naru I.440LEI 8.Karl Marx.004.ap.G4.Ion Jug?naru Ghe.bl.440LEI 5.Petrica Julescu G.3.Daniel Jug?naru P.A27.794.nr.calea Călăraşilor.Gheorghe Lazu I.663.589.479.ap.21 Brăila.23.sc.1.str.nr.Florin Lazăr I.323.nr.400LEI 16.ap 63 Brăila.bl 23.sc.blC.744.186.033.190.sc.bl.A27.000LEI 1.680LEI 10. Cuza.ap.Turn.228 Brăila.680LEI 27.str.1.nr.Ştefan Lazea N.670LEI 6.305.711.nr.382.920LEI 27.Octav Doicescu.A.810.000LEI 5.str.Toader Jug?naru N.000LEI 5.33 Brăila.ap.080LEI 13.sc.Sorica Lipan S.?os.760LEI 147.14.nr250.Karl Marx.24.NR.B21.29 Brăila.I.1.579.8 Brăila.bl.060LEI 31.974.897.22.str.Ileana Jug?naru G.Robertino Vasile Lapovi?? M.000LEI 29.96 Brăila.Olga Leovaridis G.Nuf?rului nr.9 Brăila.ap.sc.aleea Almajului.nr.223.bl.Independenţei.Domnica Kele? Maria Kele? V.bl.str.750LEI 52.Marin Leca M.str.Jipa N.21 Brăila.200LEI 29.288.Didi Jantea T.Costche Negruzi.16 Brăila.082.Gafi?a Leu G.Anica L?z?rescu V.1.900LEI 15.Mangalia.Costche Negruzi.Sorica Lefter S.Dumitra Lazăr I.880LEI 25.SC.AP.Chiriţă(decedat) Leu I.520LEI 85.ap.Ion Leu V.5.Na?ionala Veche.160LEI 62.280LEI 36.280LEI 4.Ioana Leu C.Vasile L?z?rescu D.32 Brăila.et.2.352.29 Brăila.2.nr.228 Brăila.100.str.ap.Cucului.45 Brăila.3.3.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.nr.Obor.039.120LEI 33.15.39 Brăila.2.bl.str.ap.52 Brăila.Sebe?ului.082.920LEI 30.blA29.bl 23.Independenţei.549.22.240LEI 433.calea Călăraşilor.Petru? Lipan A.771.Enescu.pia?a G.str.str.604.3.200LEI 52.Na?ionala Veche.Comunarzi nr.bl.nr.bl.Constan?a Lipan D.493.sc.26 Brăila.045.29 Brăila.blM1.nr250.Elena Lipan M.563.400LEI 79.40 Brăila.080LEI 105.Dimitrie Cantemir.ap.str.nr.090LEI 5.600LEI 25.Hipodrom.3.

082.G-ral Eremia Grigorescu nr.56 Brăila.37 Brăila.aleea Margaretelor.Ion Lulea A.Vasilica Lungu C.G-ral Eremia Grigorescu nr.640LEI 422.4.bl.str.38 Brăila.str.str.54 Brăila.M?rului nr.11.bl.B2.050.bl.ap.nr.Eugen Lipan V.sc.337.252.A8.28 Brăila.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.839.sc.str.Vasile Lungoci A.ap.nr.sc.000LEI 46.Viziru 1.Aurora.Dorobanţilor.ap.515.19 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu nr.sc.Cristina Manea I.37.nr.10 Brăila.794.?colilor.Petrica(decedat?) Manea V.Ana Marchidan T.str.Neculai Loghin Gr.nr.Pandurilor nr.760LEI 23.calea Galaţi.240LEI 15.119 Brăila.ap.str.1.bl.485.Lipan T.Daniela-Marinela Manea V.str.str.520LEI 12.Petrica.1.297.Florentina Muşat T.35 Brăila.860.640LEI 9.bl.bl.Nuf?rului nr.48 Brăila.041.900LEI 6.Ion Litan H.ap.800LEI 68.20 Brăila.260LEI 112 .Neaga Mailat S.et.488.C.26 Brăila.37 Brăila.nr.bl.49 Brăila.ap.ap.3.3.023.nr56.AG6.et.Cetăţii nr.Alexandru Lup?? I.str.V?c?rescu.6.634.410 Brăila.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.653.S.sc.920.sc.2.31.et.E .Anton Pann.600LEI 10.Maria Lupu A.37.7.blG5.sc.calea Călăraşilor.760LEI 3.nr.C1.nr.ap.2.str.bl.558.160LEI 12.Aurelia Litau H.A.str.O1.Georgeta Manolache C.600LEI 60.nr.21 Brăila.str.8.840LEI 24.169.str.140 ap.67 Brăila.nr.339.7.332.ap.sc.080LEI 15.4.nr53.Daniela Manole G.040LEI 15.str.nr.sc.sc.nr.str.bl.508.2.str.Vasile Manea A.40.bl.Rada Lup??tean Barf? I.9 Brăila.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.Maria Manea G.et.400LEI 5.5.Stelu?a Lisnic I.385.760LEI 21.27.400LEI 3.1.sc.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.15 Brăila.sc.E .706.Viziru 3.560LEI 11.2.Metalurgiei.1.ap.67 Brăila.bl.Ianca.str.21 Brăila.ap.Virginia Lupu V.600LEI 29.400LEI 17.bl.Hipodrom.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Gheorghe Macoviciuc S.320LEI 11.Iuliana Manole I.Citadelei.Daniela Manolache M.AD3.3.920LEI 9.2.000LEI 1.sc.Ion Lungu G.Păuna bis.3.4.275 Brăila.8.nr.100 Brăila.C.Viziru 3.nr.760LEI 87.11.800LEI 635.B.372.str.Prim?verii.Oborului.16 Brăila.Antoneta Mailat S.D.623.str.3.Piet??ii.A.nr.str.6.Ion Manole G.str.C4.Angelin Manole S.ap.ap.12.596.bl.544.29 Brăila.Buzăului.280LEI 34.ap.Lotrului nr.Ion Lupu N.Dorobanţi.sc.sc.sc.120 Brăila.800LEI 21.794.bl.244.str.855.34 Brăila.sc.160LEI 13.33 Brăila.840LEI 19.600LEI 23.200LEI 41.ap.nr3.Maria Matilda Lungu S.pia?a Halelor.str.blAF3.366.Eugenia Lipan V.000LEI 10.5.V?c?rescu.sc.str.7.4.str.35 5.C1.ap.883.Inv???torilor.Dorobanţi.ap.bl.2 Brăila.Brazdei nr 57 Brăila.960LEI 61.Iordache Lup?a D.Ioan Lulea A.ap.240LEI 3.19.505.B.1.275 Brăila.12 Brăila.704.Oborului.544.409.ap.nr 80.140.500LEI 8.Valeria Manea D.sc.538.sc.65 Brăila.155 Brăila.65 Brăila.61 Brăila.Ardeal.ap.45 Brăila.500LEI 4.str.037.Iftoria Manea D.Constan?a Lungu S.bl.str.Marin Manea P.1.str.4.sc.542.sc.600LEI 8.bl.str.blC.237.000LEI 51.nr.ap.Marioara Lupa?cu C.B17.str.bl.Vasile Lupu.str.Georgel Manta G.sc.422.nr.bl.ap.616.3.B5.640LEI 3.str.40.440LEI 115.Hipodrom.ap.869.640LEI 5.43 Brăila.Anton Pann.5.000LEI 1.str.bl.35 Brăila.str.14.892.326.2.200LEI 2.7 Brăila.nr.Roşiori.et.bl.Oborului.5 Brăila.Marian Manolache I.str.83 Brăila.446.bl.ap.Nicu Lungu E. Brăila.Macarenco nr.25bis.str.000LEI 22.63.ap.ap.

str.et.Debre?in.244.25 Mihalache M.698.52 Mircea C Ştefan Brăila.040LEI 6.D3.calea Galaţi.com.372.1.200LEI 28.nr 35.ap.298.sc.ap.nr.Alexandrescu .str.3.491.nr.sc.157.Gr.et.751.470LEI 35.380LEI 39.Industriei.3.9 Mazuru F.18 Militaru I.440 Marinescu Gh.ap.ap.200LEI 16.39 Marchid?nescu N.Almajului.et.bl L3.46.et.str.2.6 Mardale C.Dorobanţilor.455.bl.Constantin Brăila.L1.str.000LEI 18.str.ap232 Mazâlu I.Marcela Brăila.nr.25bis.1.Celulozei.P2.bl.2.sc.Calu?ei.SC.sc.ale.4.272.160LEI 61.840LEI 68.sc.Independenţei bl.123.670LEI 60.Eugenia Brăila.et.str.Soarelui.057.Oana Camelia Brăila.M.Independenţei nr.Marcelica Brăila.66 Milea I.Ghioceilor.523.bl.c1.4.976.4.Ghioceilor.480LEI 38.8.Geta Brăila.Almajului.bl.Viorel Brăila.sc.blS1.2.Humule?ti.M1.ap.1.Florina Brăila.440LEI 17.ap.nr.str.et.Adriana Marinescu I.882.291 Mihai P.1.Nicu Brăila.1 Mihalache N.Vasile M?rg?rit I.8.23 Marin N.2.Ene Brăila.nr.nr.et.H3.308.2.sc.180LEI 15.bl.800LEI 18.B5.sc.559.45 Mihai I.Albinei nr.523.sc.000LEI 77.859.1.818.897.Ştefana Brăila.2.nr.203.542.3.2.Gra?iela Mirela Mircea C.360LEI 1.583.842.26 M?crineanu S.Hipodrom blC7.372.calea Călăraşilor.calea Galaţi.555.sc.200LEI 17.98 Mihai S.Nicolae Brăila.bl.000LEI 82.ap.12 Marica M.ap.Hipodrom.nr.A.000LEI 16.sc.Piet??ii nr.3.16.6 Mihai St.22 Mardale D.Oborului.ap.413.ap.Tichile?ti Mihalache N.71 Mihalcea P.600LEI 113 .LiviuBrăila.str.AG2.calea Galaţi.1.bl.com Chişcani Milea G.268.ap.ap.nr.sc.str.sc.ap.str.11 Brăila.bl.ap.nr.Alexandru.str.678.7 M?rg?rit.Sebe?ului.Lenu?a M?n?ila A.2.ap 7 M?rg?rit V.18.321.nr.Paraschiva Brăila.Liviu -Cătălin Brăila.Ion Ionescu de la Mihalache V.325.B1.Tudori?a Brăila.422.183.G7.Cocorilor.Anişoara Brăila.25 56.ap.ap.sc.980.bl.400LEI 68.18.ap.64 MeiRoşu ?t.str.Maria Brăila.67 Mihăilă S.6.ap.2.str.bl.str.000LEI 83.1.A58.sc.000LEI 34.973.260LEI 25.880LEI 7.sc.bl.040LEI 52.59 Mare? Gh.ap.22.str.ap.C.280LEI 217.nr.Iancu Brăila.6.2.Ioana Brăila.nr.254.32.D4.Aneta Brăila.320LEI 89.2.Viorica Brăila.920.217.ap.str.3.1.ap.str.840LEI 62.B3.1.7 M?rgineanu M.4.ap.3.98 Mihai Ghe.722.240LEI 2.A13.Viziru 3.Ştefan cel Mare nr.400LEI 34.3.200LEI 10.A31.str.Milcov.1 Mihai E.ap.sc.4.Georgeta Brăila.Stoica(decedat) Brăila.nr.370LEI 15.560LEI 78.bl.Petric? Ştefan Brăila.bl.bl.Tudor Andrei Brăila.sc.1.ap.bl.C.1.39 Matei P.2.400LEI 18.et.Vasilica Brăila.nr.880LEI 23.nr.39 Marcu I.800LEI 10.Daniel -Emilian Brăila.Vasile Brăila.str.calea Galaţi.str.sc.blStejar.bl.595.Siret.774.Siret.Industriei.920LEI 20.Soarelui.122.bl.720LEI 71.28 Menu I.ap.Gheorghe Brăila.1.str.002.080LEI 45.000LEI 130.ap.2.500LEI 121.bl.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.bl.Petre Brăila.blE1.Dumitra Brăila.sc.25 Mircea D.ale.sc.838.32.Aurelia Brăila.str.str.4.877.720LEI 10.520LEI 28.1.4.bl ICSIM.blS1.bl.Eroilor nr 2.Ion Brăila.225.nr.1.ap 57 Mih?ilescu C.nr 26 Melinte I.sc.str.bl.Brigitta Bucureşti.613.sc 2.Elisabeta Brăila.ap.1.600LEI 18.4 Micu ?t.et.30.Janeta Brăila.480LEI 81.3.bl.812.str.Rahovei nr 34 Matei M.632.Marchid?nescu C.ap.calea Galaţi.bl.520LEI 41.348.48 Milea D.sc.str.2.29 Melnecenco N.600LEI 36.3bl.074.ap.760LEI 31.sc.Ştefan Brad.4.ap.str.Mircea Brăila.52 Mircea I.Dorobanţilor.560LEI 14.sc.1.Obor.bl.nr.str.str.ap.160 Marin D.Florentin Brăila.Dumitru Marin C.sc.sc.Ghioceilor.bl.Petcu Brăila.str.Hipodrom.sc 1.bl.348.5.Mariana Brăila.60 Brăila.G2.str.str.

sc.et.bl.com.Iulian Mocanu I.2.nr.bl.148.841.92 Brăila.1.6 Brăila.31.B.ap21 Brăila.29 Brăila.63.str.3.1.bl.2.H4.str.B.Voica Miu R.str.489.A31.str.378.ap.6 Brăila.sc.Alexandrina Mirea G.B.72 Brăila.29 Brăila.bl.Aurelia Moisoiu C.nr.str.305.669.107.1.44 Brăila.Victoriei.com.sc.200LEI 13.488.155 Brăila.1.ap.sc.ap.ap.nr.239 114 .A1.542.Sandu Mogoş T.et.bl.str.Progresului.ap.str.14.650LEI 74.1.Progresului.Vasile Mocanu T.nr.bl.005.720LEI 81.et.George Co?buc .2.1.Ghioceilor.ap.30 Ialomi?a.et.Nada Florilor.216.et.nr.2.ap.Tufe?ti Brăila.nr.C.str.sc.6 Brăila.20 Brăila.Camelia Brăila.B.Andrei Mitran M.ap.4.779.4.sc.Victoriei.440LEI 28.Tudori?a Mogoş S.Plevna.Silviu Moisescu D.960LEI 403.sc.Claudiu.Emil Moise T.str.A1.9.31.2.Dorobanţilor.2.str.620LEI Brăila.S?ndica Mitrofan D.nr.sc.str.3A.bld.bl.Vasile Mocanu M.90 Brăila.600LEI 4.2.5.A1.bl.1.Dorobanţilor.600LEI 15.34.A1.Carmen Moise C.Ioan Moise V.18 Brăila.Violeta Mocanu Z.2D.Ionel Miu G.sc.bl.900LEI 9.800LEI 72.Dorobanţilor.str.32 Brăila.600LEI 93.800LEI 21.Marcela Mogoş G.Lenu?a Moise I.000LEI 37.str.Ion Mocanu V.240LEI 9.str.57 Brăila.560LEI 4.bl.1.bl.ap.ap.25.358.B2.663.nr.ap.Mircea Vodă.Albinei.str.bl.000LEI 11.bl.bld.240LEI 94.bl.2.300.ap.1.1.339.ap.nr.84 Brăila.str.sc.215.ap.ap.4.et.ap21 Brăila.bl.A8.1.sc.ap.Ecaterina Mitache N.12.760LEI 7.032.ap.760LEI 24.bl.Albinei.280LEI 44.4 Brăila.000LEI 5.536.B.str.25 Brăila.4.800LEI 14.2 Brăila.315.Cezar Mocanu I.Ioan Mocanu N.ap.A8.nr.1.D3.200LEI 2.Marin Mocanu N.640LEI 47.3.Aurica Miu I.T1.133.4.Marioara Mocanu N.sc.ap.240LEI 18.str.ap.200LEI 9.ap.19 Brăila.Albinei.ap.12.37 Brăila.2.Fănica Modoran S.2.sc.sc.nr.str.573.483.039.3.Virgil Mocanu Gh.Plevna.A1.1.065.Hipodrom.calea Călăraşilor.B1.2.1.459.ap.2.Hipodrom.Panait (decedat) Mocanu N.nr.7.G-ral Eremia Grigorescu nr.Gherghina Mogoş C.A5.Sebe?ului.Constantin Moisiu D.34.str.ap.331.AF3.Sebe?ului.Marian Moise T.sc.str.30.148.bl.1.A4.Mircea Vodă Brăila.920LEI 20.bl.2.A8.4.sc.str.Romeo.91 Buzău.B1.6 Brăila.1.nr.133.Gheorghe Miu N.bl.AG1.et.et.1Decembrie 1918.560LEI 61.bl.Angela Mocanu I.38 Brăila.116.bl.nr.sc.200LEI 25.Felicia Mocanu I.3.800LEI 19.ap.978.et.159.22 Brăila.22 Brăila.nr.sc.8.et.400LEI 3.978.2.bl.Hipodrom.150LEI 4.Slobozia.297.ap.Nae Nelu Moisescu I.bl.ap.et.nr.bl.1Decembrie1918.sc.et.Florin Mitache I.str.Ionel Moise A.bl.str.nr.nr.000LEI 38.340LEI 21.ap.G2.35.348.str.sc.400LEI 52.Bra?oveni.A13.Plevna.385.bl.210LEI 41.sc.bl.59.209.373.bld.B7.33 Brăila.nr.Viziru 1.sc.320LEI 18.Anton Pann.930.nr.ap.28 Brăila.sc.nr.560LEI 4.sc.320LEI 8.29 Brăila.2.aleea Trandafirilor.Sebe?ului.bl.sc.ap.H3.aleea Cinematografului.1A 29.84 Brăila.84 Brăila.bld.6 Brăila.bl.31.Dorobanţilor.str.600LEI 56.str.Ştefan cel Mare.22 Brăila.144.nr.29 Brăila.Mircioiu S.sc.3.674.bl.5.nr.14.3.850LEI 4.bl.B.Nicolae Moisoiu P.bl.440LEI 4.1.str.nr.393.30 Br?il.str.974.ap.bl.320LEI 24.bl.Dorobanţilor.str.nr.1.Georgeta Moldoveanu D.000LEI 18.A5.100LEI 26.calea Călăraşilor.sc.504.str.ap.Vasilca Mogoş D .bl.et.030LEI 50.sc.nr.374.470.Ştefana Moc?Niţă M.Ioana Miron D.626.sc.Cristache Mogoş I.sc.51 Brăila.A4.A27.713.352.31.1.Adriana Mirea G.Radu Negru.bl.str.bl.ap.str.et.Anton Pann.18 Brăila.000LEI 33.Progresului.ap.bl.1.nr 31.A30.sc.3.Maria Moldovan C.711.ap.Apostol Moldoveanu D.ap.Plevna.1Decembrie 1918.

520LEI 52.ap.Dorobanţilor.G15.81 Brăila.3.600LEI 74.Victoriei.483.Adrian Munteanu T.bl.523.93 Brăila.40 Brăila.66 Brăila.nr.calea Călăraşilor.228.bl.157.520LEI 24.str.000LEI 20.41.nr.sc.Dorobanţilor.116.nr.nr.ap.ap.ap.Georgeta Morogan S.Mioriţei.bl.Dan.bld.3.bld.93 Brăila.334.059.C1.440LEI 32.nr.3.A56bis.Fdt.Ionica Munteanu C.str.15 Brăila.3.nr.5.2.Benoni N?stasie S.897.ap.37 Brăila.nr.2.593.str.bl.ap.640LEI 64.nr.nr.bl.000LEI 188.Parîngului nr.263.bl.N1.ap.640LEI 28.4.3.000LEI 91.80 bis Brăila.Grivi?a.Ani Anişoara Muşat V.84 Brăila.Vasilica Muscalu N.bld.000LEI 9.3.B7.3.5.30.3.Viorel Munteanu S.820LEI 31.240LEI 10.Roşiorilor nr.360.Hipodrom.3.736.520LEI 22.000LEI 245.sc.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.et.ap.600LEI 32.845.400LEI 26.200LEI 12.bl.bl.str.996.ap.sc.sc.bl.ap.770.B9.Paraschiva Muşat A.Tudor Moraru R.767.5 Brăila.str.aleea Policinicii.Pann .str.Mioriţei.aleea Micşunelelor.400LEI 13.Piet??ii.str.ap.sc.000LEI 84.800LEI 31.G3.sc.Oprea Moldoveanu P.Victoriei.640LEI 22.37 Brăila.Inului nr.Anica Naidin I.2.Marian Valeriu Monu I.aleea Mestec?ni? ului.1.85 Brăila str.223 Brăila.2 Brăila.sc.nr.nr.A.nr.409.758.27.3.Sofia Morar I.str.Karl Marx nr.Aurelia Munteanu I.Stan Munteanu E.Ştefan celMare.ap.str.106 Brăila.A55.55 Brăila.A17.Silvia Muşat S.Ghioceilor.765.960LEI 39.nr.str.Husnie Musta?? Gh.sc.ap.str.bl 20-22 sc.et.Maria Motora S .ap.str.C4.str.Petre Naum M.310.str.47 Brăila.str.000LEI 1.ap.244.sc.sc.Silvia Musta?? M.Viorel.305.238.str.16 Brăila.nr.040LEI 30.83 Brăila.D4.sc.Victoriei.Hipodrom.3.Inului.bl.sc.200LEI 20.nr.10.80.488.nr.ap.3 Brăila.4.4 Brăila.Ştefan cel Mare.Victoriei.Marcela Moraru T.Efrim Nazîru S.bl.219.Dumitru Moroianu I.012.str.8pp.ap.Nicoleta Elena Munteanu S.372.413.A.228.800LEI 26.16 Brăila.et.str.16 Brăila.Nicopole.Paraschiva Moldoveanu A.G3.Gole?ti.4.Alexe Andrei.960LEI 5.14 Brăila.691.000LEI 40.Valerica Mure? Ghe.628.Stana Munteanu I.Aurelia Musta?? N.670LEI 2.Teiului.ap.744.239 Brăila.16.1.Neculai Nan A.et.bl.483.25 78.44 Brăila.str.str.aleea Mestec?ni? ului.8pp.2.sc.AB5.25 Brăila.str.sc.Parîngului nr.446.Jean Munteanu D.sc.bl.Osman Mustafa Z.nr.9.450LEI 24.Sabin Mucu?? I.Ioana Mustafa A.744.Oborului.M?rului nr 139 115 .7.496.30.sc.sc.166 Brăila.sc.280LEI 17.Catolic?.Traian Monu G.ap.19 Brăila.AB2.200LEI 15.367 Brăila.sc.bl.6.792.103 Brăila.Veronica Moldoveanu S.3.str.960LEI 87.Codrului nr.Dorobantilor.238.ap.Valentina Moraru M.Moldoveanu D.34 Brăila.str.120LEI 12.100LEI 6.nr.908.Petrea(decedat) N?stac I.Gheorghi?? Munteanu T.str.Fdt.680LEI 118.61 Brăila.str.720LEI 1.103 Brăila.nr.3.aleea Cocorilor.5.str.ap.ap.37 Brăila.bl.714.200LEI 12.Sandu Moldoveanu I.428.aleea Policlinicii.18 Brăila.nr.000LEI 5.et.34.bl.Vicu Muşat A.nr.560LEI Brăila.3.bl.sc.Elena Neac?u R.bl.str.bl.bl.Constantin Muşat V.29 Brăila.800LEI 13.et.7 Brăila.200LEI 92.299.63.str.47 Brăila.Dorobanţilor.1.ap.bl.sc.2.3.6.365 Brăila.186.Hipodrom.2.Georgeta Brăila.306.Tudor Manea C.135.30.sc.A43.bl.Dorobantilor.str.080LEI 12.3.str.Paulina Moldoveanu S.str.030LEI 31.Radu Mo?escu G.str.1.nr.nr.400LEI 13.Teiului.967.Roşiori.ap.Ioana Nagy T.Ion Neagu Gh.374.bl.str.nr.111 Brăila.390LEI 41.520LEI 9.Inului.488.nr.ap.57 Brăila.5 Brăila.761.1.sc.600LEI 29.1.str.bl.

364.683.525.575.640LEI 42.744.ap.267.sc.17.Dumitru Nica N.ap.33 Brăila.Cazasului nr.807.bl.nr.ap.et.sc.000LEI 155.Viziru 3.ap.sc.Nicolae Nichita I.ap.ap.str.081.5.920LEI 35.15.sc.90 Brăila.sc.A.5.837.Mih?ila(decedat) Neculai N.Constantin Negoi?? N.sc.str.Tudor Nicolae A.Eugenia Necula C.ap.str.Nicu Negraru M.ap.10.3 Brăila.94 Brăila.str.3.480LEI 24.278.str.ap.400LEI 5.bl.et3.2.7 Brăila.bl.10.194 Brăila.et.sc.et.960LEI 57.920LEI 38.et3.St?nu?a Necula P.Mircea cel Mare.000LEI 62.str.Stelian Negoiu I.194 Brăila.bl.N3.37 Brăila.706.sc.str.960LEI 19.B2.nr.ap.000LEI 114.046.73.538.str 1Decembrie.30.Doini?a Nechifor C.bl.7.nr.C2.360LEI 3.ap.Crina Negrea C.800LEI 10.sc.nr.Tineretului.520LEI 27.052.?antier Naval.46 Brăila.A53.Gheorghe Nedelcu E.nr.str.sc.76 116 .bl.bl.bl.Soarelui .4.000LEI 57.ap.000LEI 36.Nicu?a Nedelcu D.Mihaela Negoiu N.nr.526.str.sc.3.3 Brăila.O2.600LEI 25.sc.168.Jeaneta Negoi?? C.et.Rare?.1.ap.Dorobanţilor.47.460.450LEI 49.12 Brăila.3.et.nr.ap.2.67 Brăila.562.sc.sc.nr.092.Alexandru Vlahu?? nr.nr.Tecuci nr 14 Tulcea.3.580.Mihai Bravu nr.str.sc.A34.Mirela Neculae ?t.400LEI 72.A28.ap.Ion Slavici nr.2.800LEI 26.000LEI 212.Ionica Negoitescu A.Octav Doicescu.372.7.000LEI 43.sc.bld.Neagu N.880LEI 39.Elena Nicoleta Brăila.2.bld.Celulozei nr.Gheorghe Nicolae C.19.160LEI 44.Victoriei.000LEI 62.621.25A.A4bis.3.960LEI 3.ap.str.2A.19.ap.J.233.ap.065. nr.str.Dorobanţilor.bl.1.Victoriei.996.aleea ?nv???torilor NR.str.3.620 Brăila.Neculina Necula I.bl.Georgeta Negrea T.str.A62.bl.Celulozei nr.bl.111.ap.ap.3.2.232.55 Brăila.2.10.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.44 Brăila.319.Dan Negrea D.165.1.B1.58 Brăila.15 Brăila.000LEI 44.ap.000LEI 14.242.520LEI 34.bl.nr.Costache Nechita I.nr.Victoriei.Hipodrom.bl.I C.C.360LEI 93.4.nr.Gica Negraru I.str.nr.230.512.107.Aurelian Nicolae I.Radu Nedelcu N.720.B?nic? Neagu P.sc.str.7 Brăila.ac.65 Brăila.Br?tianu nr.Călăraşilor.52.600LEI 10.bl.965.bl.M?gura nr.232.302.413.N2.52 Brăila.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.?colilor.sc.49 Brăila.8.Dorobantilor.491.str.Mari?ica Nedelcu I.str.40 Brăila.57.5.186.94 Brăila.str.Călăraşilor.Mihai Nicolau I.348.Anica Negoiu G.3.Călăraşilor.bl.A. nr.bl.nr.624.sc.bl.76 11.Zoi?a Negoi?? T.bl.059.000LEI 249.5.nr.Elena Nicoglu D.400LEI 107.200LEI 28.040LEI 7.Constantina Nicolae C.1Decembrie 1918.1.Vapoarelor.bl.Ionica Neculai V.str.Panait Negoi?? E.23 Brăila.953.ap.480LEI 14.12 Brăila.bl.000LEI 79.930.Victoriei.str.Fabricilor. nr.str.7.2.ap.15.Ştefan Neculai P.et.63 Brăila.2.73 Brăila.str.37 Brăila.73.aleea ?nv???torilor NR.bld.30.600LEI 63.154 Brăila.520.1.004.D4.str.Elena Nica N.bl.11.ap.800LEI 10.ap.240LEI 16.3.47.Vasile Neguleasa D.640LEI 27.56 Brăila.aleea Micşunelelor.Călăraşilor.calea Galaţi.5.1.Aneta Nicolae C.080LEI 13.ap.sc.54.6 Brăila.Marian Iulian Necula C.000LEI 357.4.200LEI 49.str.str.sc.Mircea cel Mare.Marioara Neculae V.bl.51 Brăila.Ileana NecŢuţu M.sc.000LEI 11.bl.54.M?cin.52.Lauren?ia Negru C.360LEI 28.278.str.36 Brăila.str.1 Brăila.sc.R?di?a Nedelcu ?.560LEI Brăila.nr.868.bl.Florica Negru C.480LEI 3.aleea Micşunelelor.

ap.21 Brăila.6 5 Brăila.str.bld.096.4.str.C?lug?reni.2bis.AC3.str.Rahovei nr.sc.nr.Turn.Stanca Onoae D.ap.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.str.15.str.ap.840LEI 22.str.202.2.bl.235.760LEI 11.bl.ap.bl.aleea Cocorilor.800LEI 86.284.1.D.2.4.bl.Dorobanţilor.sc.74.Murgoci nr 35 Brăila.bl.935.str.288 Brăila.str.H6.str.Anton Pann .D4.sc.1.377.nr.bl.sc.ap.nr.Gic? Nicolau N.str.Comunarzi.?colilor.202.5.2.B1.Viorica Nu?u I.et.C7.ap.Arghira Oprea I.Piet??ii.bl.86 Brăila.Gheorghe Orzan ?.3.bl.2.960LEI 22.ap.sat T?taru Brăila.E4.037.nr.bl.sc.bl.str.Aneta(Surdu) Nogai Gh.str.47 Brăila.323.nr.aleea Soarelui.et.Ulmului nr.Adrian Oprea I.990.com.sc.bl.129.14.Elena Oancea T.352.Doini?a Pamfil I.18 Brăila.Nottara Brăila.Maria Or??anu S.28 Brăila.4.nr.ap.601.55 Brăila.Plevna.626.Tudori?a Oancea T.1.bl.Stan Panait C.51 Brăila.2.961.Cătălin Oprea M.calea Galaţi.43 Brăila.333.2.121.nr.str.3.bl.1.M.Kog?lniceanu.Lauren?iu Emil Oancea N.Dorobanţilor.319.B37.bl.nr.261 Brăila.Dorului nr.sc.62.950LEI 16.6.str.5.Rene Nu?u O.Eugen Nistor V.Karl Marx nr.Amurgului. 51 Brăila.nr.9.Anton Pann .B31.640LEI 37.ap.818.nr.400.Neculina Oancea C.sc.bl.21 Brăila.Neculai Nistor V.Dumitru Nistor I.3.nr.Emilia Novac I.143.Tudora Niţă S.ap.str.Vergelia Olteanu N.sc.A1b.520LEI 23.et.str .Romulus Dorel Obreja N.sc.800LEI 15.920LEI 103.11.616.C.15 Brăila.3.5.sc.20B.12 Brăila.et.bl.800LEI 27.Amurgului.720.pia?a Independenţei.Gherghina Novac S.et.ap.2.ap.bld.51 Brăila.Lefteris Niculescu C.1.et.720LEI 4.553.ap.2.bl.1.1.Industriei.ap.bl. Vladimir Norocia S.800LEI 117 .6.A28.45 Brăila str.497.a2.491.nr.Dude?ti.299.480LEI 16.sc.ap.ap.bl.bl.str.12.47 Brăila.35.43 Brăila.sc.43.741.600LEI 20.1.1.3.760LEI 10.nr.398.ap.sc.nr.sc.2.A17.14 Br?la.et.360LEI 1.67 Brăila.Piet??ii.9.14 Brăila.ap.839.str.sc.280LEI 50.1.4.nr.14 Brăila.str.nr.2.Cornelia Ochiro?i N.Petru? Opri?an N.ap.630.sc.et.33.et.560LEI 90.1.ap.A9.120LEI 30.Karl Marx nr.ap.Cristina Oana T.200LEI 6.Hipodrom.855.520LEI 122.ap.4.840LEI 48.A1.bld.2.2 Brăila.37 Br?la.041.640LEI 12.200LEI 5.nr.Sebe?ului.str.313.3.610LEI 22.080LEI 20.str.520LEI 113.Marian Negoi?? T .bl.1.str.sc.1.860LEI 107.Dorobanţilor.Geanina Or??anu R.3.277 Brăila.560LEI 14.39.blE4.str.Octav Doicescu.sc.409.840LEI 16.520LEI 3.nr.2.nr.908.55 Brăila.040LEI 28.5.nr.sc.Industriei.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.sc.C.nr.H5.Nicolau N.bl.Gabriela Brăila.sc.709.123 Brăila.M?rului nr.800LEI 58.bld.078.640.Vasilica Nistor S.Ion C.nr.str.560LEI 17.Gheorghe Orzan C.sc.3.680LEI 14.bl.ap.86 Brăila.sc.Octavia Niţă N.Br?tianu nr.str.9 Brăila.Teodor Oancea ?.625.sc.sc.12.1Decembrie 1918.bld.ap.nr.Ioana Oprea P.Dorobanţilor.bl.bl.1.ap.Laminoru.9.Anica Nistor G.653.845.D2.868.5 7 6.2.6.et.bl.H5.17.Parcului nr.bld.148.ap.1.200LEI 1.Dorobanţilor.S.Valeriu Ni?u G.403.452.str.Ion Opri?an D.calea Galaţi.3.22.sc.Viziru 1.97.nr.000LEI 79.ap.C3.Filofteia Or??anu V.160LEI 19.33 Brăila.Ghe.372.et.sc.Vasile Olteanu V.3.Ştefan cel Mare nr.000LEI 23.22.bl.030LEI 1.1.ap.et.350LEI 35.040LEI 10.400LEI 30.nr.17.nr.ap.240LEI 22.5.348.ap.2.ap.32 Brăila.36 Brăila.800LEI 1.35 Brăila.Lucian Dan Nistor C.Aleea ?tiin?ei.422.nr.9.et.et.40 Brăila.calea Galaţi.sc.13 Brăila str.360.Veronica -Camelia Onel N.Elena Ni?ical? I.680LEI 3.et.1.bl.sc.ap.2.129.bl.5.bl.44 Brăila.258 Brăila.360LEI 3.bl.

Rahova.sc.bl.1.bl.bl.str.str.str.40 Brăila.2.6ap.707.V.sc.bl.Simion B?rnu?iu.str.nr.Progresului.et.21 Brăila.26 Brăila.Aglaia Paraschivescu N.Eugenia Pitulice I.sc.sc.Avîntului.95 Brăila.Dorobanţilor.143.D?nu? Pescaru A.Cal.sat.Luciea P?i? D.683.Piet??ii.str.3.ap.nr.str.Anton Pann.Elena Pârvu G.6 Brăila.9 Brăila.Oborului.Ştefan Perianu N.nr.ap.ap.bl. sc.Tichile?ti Brăila.bl.2.932.5.bl.25 Brăila.2.37 Brăila.bl.1.str.ap.bld.845.Dorobanţilor.sc.000LEI 72.520LEI 33.aleea Micşunelelor.3 Brăila.sc.sc.ap.500LEI 24.sc.bl.nr.080LEI 28.977.100.7.bl.430.sc.600LEI 15.3.Plevna.bl.280LEI 5.G3.bl.ap.32 Brăila.Ioana Papuc R.2.440LEI 25.bl.160LEI 6.sc.6.653.Silvia Petcu D.str.2.Milcov.339.57.bl.53 Brăila.898.bl.1.Daniel Gabriel Pavlov T.450.str.Ioan Petcu N.S.ap.616.bl.ap.808.ap.nr.084.1.ap.320LEI 33.Cetăţii.nr.280LEI 24.nr.1.G1.Constantin Nottara.262.C7.15 Brăila.Hipodrom.et.nr.472.36 Brăila.230.112 Brăila.920LEI 10.PP.120LEI 52.sc.200LEI 35.ap.3.3.477.nr.3.000LEI 118 .508.Călăraşilor.AD2.nr.str.str.bl.ap.831.320LEI 47.28.ap.bl.A5.1.A25.str.bl.000LEI 44.com.Costică P?puric? M.B10.com.ap.nr.AF3.240LEI 52.et.830.bld.ap.G1.387.str.200LEI 108.Alecu Păun G.69 Brăila.E.Comunarzi.Gral.sc.Ioana Petre G.et.976.897.146.Emil Par?ov T.B6ap.25bis.ap.Florica Piro?c? N.45 Brăila.Petre(decedat) Petrea G.sc.sc.et.94 Brăila.nr.nr.str.B.str.979.240LEI 25.3.Ştefan Pan? C.nr.240LEI 33.916.nr.sc.116.bl.Grigorescu.Industriei.sc.sc.bl.nr7 Brăila.1.Gheorghe Petrof I.ap.PP.43.sc.calea Galaţi.str.?os.26 Brăila.4 Brăila.Anisia Perianu Gh. bl.11.I.720LEI 20.M?gura nr.480LEI 40.153.A2.str.bl.579.3.nr.5 Brăila.Dorobanţilor.Panait M.10 Brăila.17.nr.sc.400LEI 56.et.Buzăului bl B1.930.5.25 Brăila.1.nr.Lupu.880LEI 31.Gheorghe Brăila.Georgeta Petre I.320LEI 12.C1.15.bld.ap.71 Brăila.bld.A9.aleea Margaretelor.8 titular-Buzău .sc.nr.str.2.1.et.str.558.Tudora Pirpiliu D.Ştefana Pisic? I.240LEI 21.31 10.Tineretului nr.711.439.B13.2.nr.286.Nicolae(decedat) Papuc A.G3.953.2.B23.4.2.str.Tudor Papuc S.sc.4.bl.5 Brăila.et.240LEI 53.aleea Margaretelor.940LEI 6. 10 Brăila.30 Brăila.Re?i?a nr.nr.000LEI 15.1.Iuliana Petroiu M.Hipodrom.et.2bis.623.744.1 5 Brăila.bl.000LEI 41.Piet??ii.Elena Pisic? S.Virgil Pârvu V.ap.ap.Valeria Panfil I.2.Micşunelelor.Felicia P?l?ncianu C.bl.bl.30.62 Brăila.Neculai Petrea S.nr.C.800LEI 30.50 Brăila.str.G-ral Eremia Grigorescu nr.Galbinasi-imputernicitBrăila.Mihai Pandele I.640LEI 176.sc.34 Brăila.5.15 Brăila.Emil Pan? T.972.621.36 Brăila.000LEI 21.sc.Aurelian Pasca G.ap.703.200LEI 33.Iordache Panaitescu C.600LEI 10.42 Brăila.B16.str.sc.Victoria Păun I.calea Galaţi.720LEI 82.3.640LEI 14.1.ap.A12.bld.1.A4.946.nr.ap.2.960LEI 13.Florica Pelelung? D .1.ap.bl.560LEI 241.Mi?a Păun A.200LEI 11.str.Ştefana Pere?eanu G.000LEI 126.A10.?colilor.ap 8 Brăila.ap.B22.ap.Mihail Kog?lniceanu bl.bl.56 Brăila.str.nr.10 Brăila.ap.Pictor Ion Andreescu nr.140.aleea Cutez?torilor.ap.3.3.7.ap.81.709.2.840LEI 15.Dorobanţilor.Ştefana Paraschiv I.bl.sc.Elena Picu? I.45.890.440LEI 82.523.calea Galaţi.781.2.sc.440LEI 35.2.1.600LEI 15.str.1.Ivan P?duraru M.892.D2.et.Preda Panait.bl.600LEI 32.Didina Pitulice D.3. Antoneta.ap.Tichile?ti.2.Albinei.719.1.30.800LEI 55.?colilor.et.3.81.str. ap.sc.AP.Ion Pătraşcu S.bl.Lucia Petrescu I.bl A53.1.Independenţei.280.28 Brăila.bl.10.49 Brăila.str.Vasile Panfiloiu Gh.sc.25 Brăila.ap.O8.28 Brăila.Br?tianu .

Ionel Popa C.Br?tianu .bl.et.2.67 Brăila.Nicolae Ştefan Pricop ?t.3.Octav Doicescu nr.114.Cal.Apollo.str.sc.640LEI 24.1.1.18.8.394.Ştefan Popa L.sc. Brăila.840LEI 30.D4.351.Cucului nr.A2.636.ap.nr.2.112 Brăila.ap.400LEI 28.D2.Venera Popa G.26 Brăila.sc.C?r?bu?ului.200LEI 52.A1.2.A2.402.040LEI 160.000LEI 119 .18.3.Simion B?rnu? iu.sc.Mihaela Prefac D.6.816.sc.113.3.str.4.str.sc.1ap.str.bl.Milcov.2.nr.28 Bucureşti.ap.191.C?r?bu?ului.str.bld.800LEI 35.Dorobanţilor.200LEI 115.560LEI 42.sc.Cal.313.nr.1 Brăila.ap.67 Brăila.sc.59 Brăila.Călăraşilor.125 Brăila.Elisabeta Popescu C.sc.bl.899.96 Brăila.3.2.26 Brăila.bl.470.1.str.2.240LEI 4.E.32 Brăila.nr.E3.419. Galaţi.str.bl.240LEI 61.58 Brăila.052. Agricultorilor nr.4.804.aleea Culturii.Br?tianu .A9.str.bl.1 01 Brăila.nr.600LEI 39.str.680LEI 8.3.ap.120LEI 30.ap.ap.Dorobanţilor.O1.ap.Georgeta Priceputu C.Pitulice D.bl.720LEI 103.ap.160LEI 66.C.nr.200LEI 21.323.280LEI 5.Simion B?rnu?iu. Bl.ap.1 Brăila.6.542.Doina Rodica Popovici ?.016.3.I.200LEI 27.nr.ap.23.599.139.560LEI 9.892.47.1.str.Nada Florilor .Călăraşilor.bl.Cal.bl.E.bl.3.Manuel Mihail Popescu N.200LEI 8.nr.563.25 Brăila.str.193.1 Brăila .ap.et.12.Marin Ple?oianu G.3.2.1.str.Apollo.Piet??ii.H1.525.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.bl.Eugenia Ple?oianu N.Vasilic? Popescu I.ap.nr.1ap.str.et.3.sc.str.3.932.47.2.U.Ecaterina Popa A.bl.str.Mircea Popazu N.Nicoleta.bl. Bl.3 Brăila.28 Brăila.800LEI 95.2.Gheorghe Popa A .000.Gelu Podaru I.3.nr.36 Brăila.Sevastopol.A28. nr.bl.3.35 Brăila.bl.120LEI 7.sc.Nicolae(decedat) Policarp E.B3.129.360.sc.600LEI 40.400LEI 49.116 Brăila.et.nr. Galaţi.9.sc.800LEI 32.et.Neculai Potera?u R.744.ap.ap.460.2.?colilor.str.O1.1 01 Brăila.Nicu?or Popa J.2.542.sc.3.1 Brăila.bl.Aneta.ap.Ioana Pricop N.Dumitra Ple?oianu T.sc.800LEI 122.68 Brăila.6.640LEI 70.H.A7.Hipodrom.str.078.H1.760LEI 8.A6.4.Dumitru Postolache I.bld Dorobanţilor.ap.et.ap.C.Alexandru Preda A.693.nr.bl.Daciei.3.et.ap.sc.160LEI 91.str.4.A28.str.160LEI 44.1.Natalia Popescu G.sc.E1.Ştefan Iulian Popovici E.E1.ap.sc.2.sc.A15.1 Brăila.Marna.ap.ap.sc.23.2.bl.blA30 ap 51 Brăila.240LEI 10.ap.724.18.nr.et.Ştefan(decedat) Platon I.et.297.6.000LEI 20.sc.Maria Policarp S.571.960LEI 75.Stanciu Priceputu D.A6.str.bl.ap.S?ndica Popa D.107 Viziru 3 Brăila.sc. Galaţi.9.004.sc.Eugeniu Popa St.aleea Cocorilor.171.sc.951.nr.bl.680LEI 9.ap.aleea Cocorilor.2.I.1.nr.9.1.Radu Popa C.bl.28 Brăila.Cucului nr.G1.508.blA7.sc.sc.sc.?colilor.127.Chi?in?u nr.nr.A7.nr.323.str.bl.35 Brăila.35 Brăila.1.47.ap.Elena Pîrlog G.nr.nr.Călăraşilor.Maria Brăila.sc.55 118.str.ap.A28.Maria Popa I.nr.10.800LEI 28.nr.bl.bl.Călăraşilor nr.000LEI 889.str.bl.251 NR.41.bl.bl.957.720.sc.?colilor.sc.Emil Poienaru I.str.bl.str.Piet??ii.17 Brăila.aleea Mecanizatorilor.Marius-Marian Popescu M.16.4.aleea Cutez? torilor.Valentina Pîrlitu D.nr.ap.str.4.3.et.440LEI 7.str.nr.Logof?t T?utu nr.bl.D2.bl.nr.str.bld.785.Mariana Popoiu I.300LEI 17. nr.40 Brăila.1.str.1.sc.96 Brăila.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.bld Dorobanţilor.blA30 ap 51 Brăila.Larisa Daniela Poenaru G.12.ap.str.ap.3.sc.ap.481.ap.1416.600LEI 9.1 Brăila.240LEI 48.14.1.Avrig.497.sc.200LEI 59.str.bl27.bl.6 Brăila.Cucului nr.nr.880LEI 150.816.240LEI 21.224.et.Ghiorghe Podaru G.A1.1 Brăila.3.26 Brăila.bl.35 Brăila.ap.Ionel Pitulice S.2.240.483.36 Brăila.7.et.59 Brăila.Ionel Popazu F.et.040LEI 8.nr.1.

4.5.str.008.3.A10.bl.957.472.1.nr.str.Eugenia Mihaela Psaropol C.16 Brăila.ap.Călăraşilor.bl.Doroban?u Brăila.str.sc.bl.Gr.bl.200LEI 41.800LEI 34.Marin R?ileanu S.ap.Plantelor .1.Iordan Prodan Ghe.11.Victoriei.1.Gr.640LEI 5.nr.Hipodrom.bl4.Radu Purice M.372.Florina Ratscher C.Ion Psaropol A.818.1 Brăila.bl.Oborului.Nicoleta R?ileanu T.nr.24.Cornelia Raftopolos G.529.040LEI 15.5.ap.sc.nr.nr.14.N1.com Gropeni Brăila.2.74 Galaţi com.720LEI 14.ap.et.nr.600LEI 38.str.475.600LEI 3.4.558.nr.A10.bl.bl.563.17 bis Brăila.Vasile Radu R.061.5.aleea Cocorilor.219.sc.et.sc. bl.000LEI 31.9 Brăila.Monica Radu I.2.628.599.Ion Radu G.ap.ap.19.calea Galaţi.ap.bl.Ioana Raftopol ?.bl.sc.sc.bl.120LEI 47.Grivi?ei.165 Brăila.sc.bld.25 Brăila. ap.caleaCălăraşilor.58 Brăila.14 Brăila.ap.32 Brăila.200LEI 10.000LEI 70.Mariana Nicoleta Purc?rea D.Stamatina Puflea D.et.14 Brăila.str.000LEI 12.320LEI 56.2.bl.Hipodrom.ap.B2.sc.051.930.Nicu Brăila.str.Cal.8.3.Cal.nr.200LEI 11.nr.Petrica Radu T.str. bl.ap.sc.et.sc.2.25.488.Ramona Rarinca I.sc.377 Brăila.Dorobanţilor.600LEI 4.815.ap.223.250 Brăila.16.65 Brăila.104Cuza.Călăraşilor.2.5.bl.ap.sc4.326.Viziru 3.800LEI 6.Viziru Brăila.2.bld.bl.Alexandrescu .3 Brăila..171 Brăila.nr.G12.4.4bis.1.840LEI 79.74 Brăila.507 Brăila.Hipodrom.nr.18.5B.600LEI 1.nr.sc.Mihail Puia B.45 Brăila.Stratia Rarinca S.9.10 Tulcea .nr 7BL. 1.nr.str.680LEI 4.418.str.sc.23.nr.824.1.6.Cal.ap.000LEI 67.Ioana Pâcleanu G.148.704.895. str.sc.et.3.A13. V10.600LEI 5.1. 11 21.48 Brăila.3.1.315.Ecaterina Radu D.488.Costică R?ileanu P.Marian R?zvan N.Mihai Bravu nr.Ana Aslan nr.Matca Brăila.Procopie D.Hipodrom.str.3.str.Gheorghe Pruteanu L.320LEI 32.800LEI 25.ap.str.B?nic? R??canu M.Cezar Maricel Radu V.bl.aleea Policlinicii.Ion Radu S.14.037.Hipodrom.800LEI 3.str.1.Carmen -Geta Rancea V.bld.037.148.640LEI Brăila.48.290LEI 8.ap.sc.720LEI 9.2.ap.Veronica Ranete G.T?nase Pung? I.nr.345.Stancu Radu I.227.600.Călăraşilor.1.600LEI 1.6.ap.et.6.Ştefana R?deanu I.246.str.360.14.560.sc.920LEI 9.600LEI 41.11.str.et.A23.et.et.Oborului.Marinache Puha C.ap.E1.et.sc.nr.bl.com.1.Gherghina Purice I.ap.23.Hipodrom.bl.Ghi?? Rarinca I.bl.6 1 Brăila. 2 Brăila.et.com.800LEI 5.7.nr.84 Brăila.nr.840LEI 6.bl.Adrian Radu V.2.000LEI 29.653.nr20.111.Aurica R?zvan P.bl.2 34 Brăila.3.20.200LEI 11.555.Alexandrescu .ap.22.nr.920LEI 28.sc.880LEI 4.080LEI 4.Marcel R?ileanu C.105.42 Brăila.400LEI 10.ap.937.46 Brăila.14 Brăila.ap.sc.200LEI 4.2.74 Tecuci.880LEI 22.bl.A55.bl.bl.str.409.Costică Rarinca I.bl.Ioana Ranete N.11.nr.437.920LEI 31.sc.nr.Ştefan Pung? S.120LEI 138.ap.sc.2.bl.192.sc. Vasile Alecsandri.4.3.A10.23.ap.51.ap.Cristea R?ileanu V.297.000LEI 44.ap.bl.Viziru 1.Alexandrescu . sc.C10.sc.844.148.et.ap.Hipodrom.nr.800LEI 1.56.D3.sc.ap.et.Ioana R?dun? M.bl.sc.5.Ioana Rarinca G.aleea ?nv???torilor NR.11.str.60 Brăila.Ionel Radu S.2.6.26 Brăila.1.aleea Metalurgiei.74 120 .Dorobanţilor.C9.2.Dorobanţilor.str.4.47.Hipodrom.et.ap.837.Gr.000LEI 42.1.A18.str.D1.

Gabriela Mariana Scurtu G.ap.sc.sc.et.B1.ap.nr.nr.et3.str.153 Brăila.ap.ap.sc.800LEI 27.6.Dorobanţilor.109 Brăila.nr.sc.552.48.Cal.229.Virgil S?l?v?stru V.3.Soarelui.bl.Ionel S?nduleac G.600LEI 3.26.605.600LEI 72.488.nr.pia?a Independenţei.159.3.5.Călăraşilor.bl.1.600LEI 16.ap.Elena Sarivan N.800LEI 20.Rahova.Mircea cel Mare.440LEI 10.680LEI 95.360LEI 28.nr.bl.nr.1.098.bld.1.bl.000LEI 11.362.47.Energiei.bld.bl.808.str.113 Brăila.bl.5.3.str.Rarchela Sasu V.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.calea Galaţi.3.Cal.sc.3.5.128 Brăila.Constantin Scripcaru N.800LEI 27.Elena Rusu M.1.88 Galaţi.54.485.ap.15.41 Brăila.200LEI 33.ap.268.M.bl.23 Brăila.941.A28.?colilor.68 Brăila.3.4.111.Adelina Sbarcea A.A8.bl.A 58.800LEI 10.bld.str.Florica Rusu S.54.10.et.bl.240LEI 14.str.et.sc.487 Galaţi.302 Brăila.66.G3.63 Brăila.str.sc.15 Brăila.2.ap.040LEI 11.bl..771.8.319.Mihai Viteazu.Sorica Savin I.5.58 Brăila.ap.3.ap.1.Valerica Sânpetru O.3.sc.400LEI 15.et.45 121 .str.440LEI 32..bl.32 Galaţi.sc.ap.nr.3.bl.nr.nr.str.15 Brăila.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.23 Brăila.137.B1.sc.232.520.196.ap.str.113.Ionel Sandu A.56.Retscher M.360LEI 26.Hipodrom.B2.Călăraşilor.bl.520LEI 64.nr.nr.35.69 Brăila.52 Brăila.Călăraşilor.Milcov.Victoriei bl.250LEI 13.Oborului.Ioana Robu I.8.ap.Florica Roşu N.280LEI 45.3.Stelic? Roşca D.nr.bl.1 30 Brăila.58 Brăila.Piet??ii.Manda Savin I.Ştefan Sânpetru D.53 Brăila.bl.Valentin-Roberto Samuil? S .2.4.8 Brăila.sc.320LEI 22.480LEI 8.4.str.319.Cal.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.nr.nr.Ştefan cel Mare.sc.27.Daciei.ap.ap.bl.240LEI 3.str.111.440LEI 17.000LEI 10.sc.47 Brăila.Gheorghe S?lceanu ?.nr.sc 3.446.E1.Mitic? Roşca I.Călăraşilor.1.339.Călăraşilor.Ion Ristici M.et.com Gropeni Brăila.200LEI 40.4.Dumbrava Ro?ie nr.264.sc.000LEI 23.str.Aureliana.3.85 Brăila.bl.050.sc.816.319.et.E1.Constantin Rusu I.Vasile-Marian Robitu R.nr.str.et.9.et1.bl.str.Sebe?.bl.3.sc.3.120LEI 4.Neagu Rusen ?.Ana(decedat?) Scurtu G.nr.A28.Elena Rotaru I.8.Valea C?lug? reasc?.ap.410.bld.I1.124.bl.7.080LEI 14.ap.ap.B6.Ion Brăila.5.str.Victoria S?r?cil? I.76 Brăila.47 Brăila.Marian Sasu E.ap.000LEI 85.Dorobanţilor .ap.bl.B1.2 38 Brăila.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.115 Brăila.sc.1Decembrie 1918.41. Independenţei.bl.360LEI 3.Călăraşilor.A13.1 30 Brăila.nr.sc.Milcov.ap.B9.A5.nr.Marcel Robea P.nr.ap.sc.900LEI 22.765.nr.1.Doru Romeo Rotea D.str.Caterina Rotaru R.827.ap.sc.str.47.nr.ap.nr.6.280LEI 424.Ilie Rusinoiu F.200LEI 6.C8..sc.nr.str.str.278.C11.7.sc.Tudori?a Roşu G.str.nr.nr.3.507.Piet??ii.S.Dorobanţilor .str.Micro 17.ap.440LEI 127.1.str.575.544.bl.658.480LEI 7.ap.372.10C.156.str.et.Hipodrom.12 Brăila.432.637.2.320LEI 23.119.Feroviarior.800LEI 87.46 Brăila.3.Cal.101 Brăila.400LEI Brăila.Nicu Sasu V.3A.bl.Stere Rotaru V.91 Brăila.040LEI 15.3.sc.930.ap.nr.3.4 Brăila.120LEI 190.624.Unirii.636.B23.ap.110.sc.23 Brăila.et.et.3.46 Brăila.ap.sc.Micşunelelor.Natalia Sec?reanu D.D6.66 14.101 Brăila.nr.Hipodrom.153.16.sc.6.ap.bl.372.Cal.1.000LEI 12.57 Brăila.str.2.000LEI 24.str.000LEI 5.898.Ecaterina Rotea M.bl.sc.A55.Elena Scarlat S.ap.?colilor.Celulozei.140.bl.sc.D2.315.bl.000LEI 62.bl.nr.Titu Sava I.Rahova.892.996.Lucica Rusu ?.Ioana Sandu Gh.str.604.107 Brăila.bl.800LEI 41.nr.nr.bl.Neculai Roman I.et.500LEI 68.str.ap.calea Galaţi.str.nr.

Unirii nr.str.967.bl.ap.360LEI 23.560LEI 33.Hipodrom.2.Călăraşilor.ap.P4.000LEI 5.et1.A23.str.65 Brăila.sc.202.40 Brăila.nr.ap.558.855.ap.bl.779.George Enescu .2.Rada Simion St.162 Brăila.558.str.Cal.Lilian Sîrbu N.Silviu Sfârtoc G.4.sc.500LEI 35.62.5bl.153.sc.nr.110.et.Mihail Kog?lniceanu nr.4.Marioara Stanciu G.sc.1.30 Brăila.nr.bl.025.ap.bl.bl.404.str.5B.nr.1.sc.20 Brăila.Buzăului.str.452.616.350.str.444 Brăila.Viziru 3.SC.148.sc.ap.Marian Sima C.bl.bl.Roşiori.H1.str.1.U.600LEI 4.200LEI 32.008.str.080LEI 1.10 Brăila.str.A23.313.aleea Mecanizatorilor.62.2.1.Aurel Stan T.555.72 Brăila.Călăraşilor.49 Brăila.1.Ioan Stan N.Dumitru Stan M.nr.Unirii nr.str.ap.10.Cătălin Daniel Stan N.et.Viorel Spulber N.2.558.1.sc.calea Galaţi.000LEI 15.T?t?ranu Brăila.30.595.525.aleea Almajului nr.14 Brăila.83 Brăila.23 Brăila.284.21.10 Brăila.G2.ap.256 Brăila.600LEI 56.ap.aleea Culturii.ap.Tinca Stan N.nr.8.G2.Ioana Simion N.350LEI 26.ap.4.A.Hipodrom.4.3.11.G-ral Eremia Grigorescu nr.4.Ilie(decedat) Sideri N.640LEI 16.bl.40 Brăila.Virginel Stan R.Hipodrom.A27.Elena Brăila.ap.191 Brăila.ap.Roşiori.4.10 Brăila.Victoriei.com.3.Ion Sima P.Violeta Spulber M.ap.bl.000LEI 10.Dumitra Stanciu I.483.Alexandrescu.024.Călăraşilor.3.400LEI 6.43.str.218.str.Dumitru Stanciu N.1.008.000LEI 21.sc.704.bl.5.Aurica Spiridon I.Nicu Stan N.et.sc1.bl.2.sc.bl.nr.2.116. Brăila.bl.Petrica Sîmpetru M.800LEI 16.Stan Sp?taru I.sc.?os.Comunarzi.8 Brăila.Grivi?a.str.str.444 Brăila.nr.ap.2.200LEI Brăila.Alexandru Stanciu I.880LEI 13.bl.Gabriela Simion Gh.ap.str.3.040LEI 31.3.89 Brăila.bl.Sebe?.Catrina Staicu I.81 Brăila.440LEI 10.?os.ap.10 Brăila.bl.G2.bl.B?r?ganul Brăila.et.560LEI 46.nr.320LEI 68.720LEI 94.5.920LEI 96.nr.Buzăului.25.sc.nr.5.bld.Vasile Sîrbu O.Angela Sinca S.Didina Soare S.str.sc.35 Brăila.B1.ap.aleea ?nv??? torilor.nr.bl.Oprea Sîrbu S.str.nr.000LEI 32.bl.1. str.nr.794.230.1.calea Galaţi.23 122 .1.88 Brăila.sc.000LEI 44.sc.1.Industriei.65 Brăila.600LEI 10.nr.5.ap.ap.640LEI 41.ap.15 Brăila.157.sc.et.ap.Simion Soare St.600LEI 14.ap.sc.800LEI 13.16.bl.A.et.sc.str.800LEI 26.000LEI 7.1.Gr.162 Brăila.9.662.Marian Sîrbu R.bl.95. bl.18 Brăila.218.aleea Almajului nr.015.1.A10.448.str.Sec?reanu I.65 Vrancea.500LEI 46. Brăila.N1.3.51 Brăila.5.nr.525.3.Viorel.ap.600LEI 56.sc.488.str.aleea Culturii.Cometei nr.ap.nr.000LEI 26.str.bl.Constantin(decedat) Stamate A.164.840LEI 2.A3.bl.com .600.200LEI 19.ap. Independenţei.800LEI 15.V1.str.et.sc.Nedelia Sfârtoc N.184.ap..1.262.nr.385.A8.Sofia Soare S.181.20.et.422.nr.A.1 5 Brăila.Stan Stan M.800LEI 144.Cal.str.Hipodrom.372.190.14-16.558.sc.sc.sc.aleea Soarelui.sc.Elena Spulber C.bl.et.sc.Gra?iei nr.bl.B5.11 Brăila.ap.3.Frusina Staicu D.5.Tudora Sideri R.ap.200LEI 13.Anatolie Smeu T.670LEI 1.sc.372.Ion Sîmpetru D.ap.bl.bl.1.2.Viziru 1.et.E4.4.sc.137.148.3.sc.760LEI 65.440LEI 5.51 Brăila.3.430LEI 15.69.nr.Iscip.et.bl.2.aleea Mugurilor.Caterina(decedat?) Stanciu N.3.nr16.72 Brăila.V1.706.Vasilica Sîrbu V.Hipodrom.760LEI 11.10 Brăila.000LEI 65.5.Mariana Sinca M.str.sc.George Enescu .ap.B1.Paulina Stan E.nr.11 15.2..Viziru 1.et.nr.1 5 Brăila.

53 Brăila.800LEI 3.C.bld.Gherghina Surdu M.19.str.18 Brăila.ap.400LEI 71.aleea Cocorilor.bl. nr.6.4.Mariana St?nciulescu M.600LEI 29.str.720LEI 21.5.440LEI 3.16 Brăila.bl.ap.Stelu?a Silvia Suciu N.775.Simion B?rnu?iu nr.1.27.Petrica Stoian S.389.Ioana Stancu J.1.Ion Stroe S.et.G 3.200LEI 11.Bujor Şerban G.bl.Cre?ei.3.Deltei.360LEI 23.Plantelor.17.000LEI 47.sc.et.200LEI 275.sc.sc.1.800LEI 123 .19 Brăila.bl.3 Brăila.4.75 Brăila.66 Brăila.B1.041.bl.8 Brăila.bl.Dumitru Streche Gh.str.sc.18 11.blA24.800LEI 9.str.4.et.630.Mihail Kog?lniceanu .8.sc.et.Anica Şerban Gh.blA24.520LEI 34.Micro 13B.137.254.Ioan Stoian D.F?g?ra?.920LEI 26.69 Brăila.198.825.42.Stelu?a Sterescu I.13 Brăila.1.040LEI 10.sc.238.bld.bl.1.Mitica Stari? Z.nr.200LEI 64.43 Brăila.800LEI 360.Gic? ?chiopu M.Radu Negru.bld.1.W.600LEI 26.Hipodrom.bl.82 Brăila.119.424.str.Ghioceilor.2.str.A25.4.nr.Dorobanţilor.sc.nr.Hipodrom.960LEI 51.Rodica Stoianof Ghe.000LEI 10.37.2.246.ap.400LEI 9.Panait Istrate nr.C1.str.Marian Şerban F.et.32.bl.ap.366.Ştefan Stoica V.111 Brăila.nr.AB3.nr.et.840LEI 23.nr.ap.nr.4.bl.200LEI 14.Buzăului.190.A26.960LEI 6.52 Brăila.bl.Simion B?rnu?iu nr.520LEI 5.str.360LEI 9.120LEI 3.Plevna.735.str.927.Ion Stoian G.Simion B?rnu?iu nr.bl.1.str.A13.18 Brăila.37 Brăila.Oborului.ap.Caraiman nr.8 Brăila.20.000LEI 16.str.str.et.65 Brăila.Rosetti.2.29.28.ap.945.520LEI 5.200LEI 30.4 Brăila.75 Brăila.80.4 Brăila.C?r?midari.111.380LEI 63.ap.str.240LEI 10.698.002.23 Brăila.44 Brăila.Bistri?ei.nr.ap.et.Constan?a ?eitan S.L3.9 Brăila.nr.200LEI 66.sc.Mihaica Stancu T.nr.bl.sc.6 Brăila.5.140.str.bld.Aurelian Stoian C.str.186.1.bl.sc.bl.bl.calea Galaţi.Didina Stroia I.ap.sc.695.nr.186.Georgeta Surdeanu A.Caraiman nr.6 Brăila.B2.str.sc.Cuza nr.ap.Valentin Surdu V.17 A Brăila.et.372.nr.sc.760LEI 15.489.ap.9 Brăila.400LEI 109.372.nr.str.280LEI 6.nr.000LEI 64.Industriei.Elena Stoenescu A.str.nr.Milcov.str.Emil Stoica R.752.538.1.Maria S?nduleac G.sc.bl.Stancu C.str.str.7.Turn.000LEI 95.str. nr.ap.000LEI 4.1.Piet??ii.sc.nr.ap.Unirii nr.ap .320LEI 11.C1.blA4.Ion Suditu I.Comunarzi.Mihail ?eican D.2.ap.B13.Ioan Brăila.nr.600LEI 18.str.str.225 Galaţi.000LEI 58.str.513.600LEI 2.3.3.nr.Avram Iancu.Cornelia Stroe D.ap.str.840LEI 32.988.sc.Rodica Stoian ?.ap.Tudor Susanu S.Costel Stoian S.Gica Şerban N.44 Brăila.Mihail Kog?lniceanu .sc.nr.711.41 Brăila.394.Apostol Stoian C.6.27.800LEI 74.4.2.4.Simion B?rnu? iu.ap.Adriana Şerban C.18 Brăila.str.sc.19 Brăila.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.2.20.Nicolae Şerban R.359.A28.nr.Grivi?a nr.15 Brăila.879.nr.334.252.595.Milcov.6 Brăila.Cristina Stoicescu N.ap.ap.2.334.53 Brăila.ap.str.Elena Surdu N.640LEI 167.4. Brăila.28.ap.str.409.sc.Plevna.269.3.1.F?g?ra?.C8.bl.ap.Dorobanţilor.86 Brăila.438.A26.105 Brăila.949.E2.blA4.str.?os.1.bl.19 Brăila.sc.str.319.230.str.17 Brăila.ap.4.Victor Stoean A.3.Ştefan Sub?iric? G.C.16 Brăila.000LEI 12.C?r?midari.1.Aurica Stoianof S.1.M?r?cineanu.bl.sc.A.sc.ap.Apollo.124 Brăila.nr.str.sc.302.447.9.1bl.ap .000LEI 9.125.str.sc.et.Ghe.bl.957.nr.str.Daniel Streche I.A.Miron Costin.372.str.Narciselor nr.Nu?a Stoian G.Chiva Surdu A.bl.

500LEI 57.Daniel ?arpe Gh.Aurica Teodorescu N.nr.sc.B11.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.319 Brăila.George Enescu.Cal.D.3.700LEI 7.Eugen ?oitu G.Bi?a T?nase V.4.89 Brăila.267 Brăila.Dorobanţilor .sect.sc.632.calea C?lara?ilor.1.2.ap.nr.bl.ap.bld.200LEI 24.C.Constantin Taflan L.Alexandrina Toader P.1.nr.bl.880LEI 97.800LEI 16.bl.3.281.Plantelor.2 Brăila.Gherea.Călăraşilor.288.28.str.767.3.56 Brăila.ap.43 Brăila.bl.38 Brăila.11 Brăila.str.calea Galaţi nr.Dorobanţilor .Nicoleta Daniela Tinca A.bl.270.ap.230 Brăila.nr.92 Brăila.38 Brăila.nr.16.Marcel ?oitu I.000LEI 34.nr.Ionel ?erbu C. 315.227.Maria Tencaru I.740LEI 3.ap.4.nr.Lebedei.11 124 .D2.Albinei.000LEI 19.3.278. nr.232.bl.800LEI 63.8 Brăila.nr. bl.Dumitra Ştefan A.et.calea Călăraşilor.Pictor Ion Andreescu nr.2.nr.3. bl.bl.382. sc.ap.315.Chiva ?tir I.760LEI 74.2A.str.5A.str.ap.Virgil Tarpan C.2.B13.220.40.G2.3.899.str.sc.480LEI 28.14 Brăila.750LEI 67.bl.aleeaTopoloveni.260.240LEI 73.str.080LEI 7.85 Brăila.116.91 Brăila.ap.ap.sc.Mariana ?tef?nescu G.3.sc.N1.238.bl.5A.str.1.Vasile Ştefan S.bl.ap.aleea Cocorilor.44 Brăila.2.Dorobanţilor .Viziru 1.sc.435.5.387.000LEI 6.39 Brăila.str.nr.760LEI 9.aleea Almajului nr.B10.Victoriei.Daniela Viloleta Te?liuc I.bl.422.25 Brăila.bl.1.str.354.Sanda ?tef?nescu S.Plevna. calea Călăraşilor.339.Valentina Terente V.Relu(decedat) ?erbu I.sc.A18.480LEI 27.5 Brăila.ap.680LEI 8.?colilor.884.nr.et.570LEI 2.ap.et.Vasile T?nase G.56.372.sc.sc.bl.ap.496.593.920LEI 17.str.Vladimirescu Brăila.6 Brăila.str.sc.et.1.840LEI 37.14.460LEI 44.595.sc.bl.J1.Poet Grigore Alexandrescu .ap.289.6.Neculina Teodorescu V.ap.966.13. et.nr.440LEI 24.bl.323.bl.sc.D3.600LEI 31.10-12 Brăila. 17.bl.750LEI 5.sc.186 Brăila.str.str.sc4.ap. ap.bl.Ion Taflan L.400LEI 3.297.935.440.Viziru 1.Şerbănescu C.191.13.87 Brăila.400LEI 66.G-ral Eremia Grigorescu nr.400LEI 67.sc.640LEI 14.Elena Florica Te?liuc I.14.85 Bucureşti.Ileana T?nase I.sc.374.156 Brăila.Carmen Ştefan A.str.nr. B2.sc.ap.2.18 2.720LEI 37.sc.203.446.1.100LEI 4.bl.bl.334.com T.786.Ecaterina ?orici T.ap.501.2.40.2.Constantin T?nase ?.F3.870LEI 13.aleea Margaretelor.A3.str.TURN.142 Brăila.Călăraşilor.bl.pia?a Luminii nr.ap.Hipodrom.1.Anicu?a ?chiopu I.319 Brăila.520LEI 14.ap.Malului NR.nr.sc.13.1.Leanca T?bârc? T.920LEI 17.11. nr.nr.Nicu?or Tair A.ap.957.800LEI 19.ap.sc.et.148.et.str.Simion B?rnu? iu.B.et.960LEI 10.253 Brăila.Maria Serdean Gh.A1. 1.520.5.Valeriu Tatu G.800LEI 44.Nicolae Iorga.ap.str.A12. 26 Brăila.nr.bld.5.Vasilica Brăila.Maria Serdean N.nr.28.calea Galaţi nr.ap.Celulozei nr.bl. 7.Dumitru Timohi N.Virginia Tihan N.5.D4.Liliana Cecilia T?nase V.1.AP.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.2.810.200LEI 21.600LEI 27.43.4 Brăila.41 bis Brăila.11.837.nr.400LEI Brăila.Cuza nr.564.560LEI 16.200LEI 62.bl.Ioana Teodorof M.A5.sc.400LEI 12.000LEI 119.bl.084.4.?colilor.3.15 Brăila.Apostol Tar?u G.Radu Negru.Osman Tanislav T.bl.44 Brăila.Costică ?terg?rel T.Maria Tiberiu G.str.nr1.243.600LEI 43.ap.bld.56.Cal.1 Brăila.548.5.sc.bld.str.3.949.

2.217.9 Brăila.Cornel Jenic? Toma P.Marius Cristian Toma G.000LEI 125 .15.bl.3 16.sc.Dorobanţilor .A.Adrian Tudoric? I.sc.Ileana Toma G.C5.000LEI 16.str.4.550LEI 20.56.6.000LEI 161.4.5.bl.62 Brăila.et.2.188.4.Călăraşilor.Gole?ti nr.str.str.ap.N2.800LEI 33.bl.Dej nr.bl.Fănica Tutulan I.3 Brăila.2.Mariana Tudose N.Lucian Tudorache I.ap.2.nr.43.960LEI 20.str.Policlinicii.000LEI 41.str.ap.246 Brăila.sc.25 Brăila.Sebe?.7.9.Dumitra Toma C.593.840LEI 103.1.et.178.B13.sc.Hipodrom.551.Constantina Tudora?cu G.str.et.526.str.2.nr.ap.1.et.46 Brăila.Aurica Tudos? N.919.3.Ioan Tudora?cu I.A.1.190.Agripina Toma N.56 Brăila.36.sc.000LEI 46.Unirii.Comunarzi.1.Tineretului bl.1.sc.C.25 Brăila.427.Ghioceilor.Unirii nr.sc.Elena Tudorache M.D?nu? Toma V.?nv???torilor nr.31 Brăila.Ion Turtoi N.2.et.890.ap.7 5 Brăila.000LEI 15.sc.bl.ap.nr.8.ap.Gheorghe Tudor S.Silvia Tudose T.1.str.str.et.Avîntului bl.bl.280LEI 19.9.16.et.Plevna nr.193 Brăila.11.sc.str.bl.nr.sc.7ap.bl.2.Libertăţii nr.1.29..600LEI 54.Nicolae Trifan C.25 bis.15 Brăila.302.11 Brăila.66.307.5.480LEI 12.bl.bl.600LEI 4.2.38 Brăila.360LEI 105.Dumitru Tudor I.O3.60 Brăila.sc.360LEI 26.1.Cal.Gheorghe Brăila.842.sc.str.?colilor.C1.485.5.4 Brăila.26 Brăila.360.794.794.Pite?ti.et.Cal.str.1.sc.M?cin.bl.1.Anica Tudor N.1.11 Brăila.ap.sc.nr.ap.bl.bl.et.ap.188.str.20 Brăila.Buzăului.Călăraşilor.1.sc.384 Brăila.L.str.T.Chercea.Chi?in?u.17 Brăila.ap.148.2.Neculai Toreanu T.Marian Cezar Tudor N.800LEI 20.ap.84 Brăila.ap.238.et.10 Tulcea.ap.920LEI 28.ap.558.G-ral Eremia Grigorescu blP17.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.Viziru 3.158 Brăila.46 Brăila.sc.sc.68.488.sc.Aurelia Toia A.str.400LEI 94.11.4.sc.3.390.55 Brăila.520LEI 12.4.nr.str.58.2.Antonel Tudorache R.10 Brăila.ap.ap.et.Br?tianu BL.Ghioceilor.B16.246.Stana Toma N.I.ap.ap.200LEI 30.sc.ap.3 bl.2.Progresului.nr.ap.Constan?a Turcu P.nr.760LEI 22.29. nr.bl-3.nr.ap.ap.60 3 Brăila.K.2.000LEI 4.000LEI 10.Georgeta Tudorie I.232.35 Brăila.56.sc.342.Călăraşilor.Nicolae(decedat) Tudose P.65 Brăila.et.Constantin Tudor N.059.600LEI 55.sc.str.595.Vladimirescu N5 47 Brăila.Tudora Tudor I.ap.4.str.1.26 Brăila.bl.448.bl.A36.str.2.744.Galaţi.bl.840LEI 15.270 Brăila.2.nr.200LEI 20.str. Galaţi.nr.400LEI 3.str.Lucica Tudora?cu D.str Ştefan cel Mare nr.ap.Bebi Turiac M.C5.ap.3.sc.680LEI 10.Fănica Toma G.bl.Marcela Tudor I.bl.Călăraşilor.sc.E4.Ghioceilor.000LEI 8.sc.30.Anica Toma G.53 Br[ila.et.040LEI 10.str.nr.200LEI 31.Ştefan cel Mare nr.nr.A14.Constantin Tomescu N.Cal.bl.bl.nr.016.nr.et.6.nr.C1.Dorobanţilor .sc.028.21.12 Brăila.A.284.Deltei nr.Delfinului nr.Viorica Tudora?cu G.Anica Tudorache T.bl.str.B38.Mitic? Turnea Gh.Buzăului.nr.Tineretului nr.bl.B2.15.A2bis.200LEI 141.AP 34 Brăila.A28.str.640LEI 65.744.A2.177.bl.2.680LEI 15.367.nr.TURN.bl.bl.str.Ioana Turcu St.?os.et.674.160LEI 19.ale.1.9.et.000LEI 32.ap.4.906.C?lug?reni.str.calea Galaţi.aleea Cocorilor.bl.000LEI 27.35 Brăila.Adrian Tudose I.sc.464.et.000LEI 59.744.bld.38 Brăila.3.Vasile Tudor L.ap.bl.str.840LEI 36.Constan?a Tudosie G.sc.040LEI 105.315.276 Brăila.P1.AB1.200LEI 37.et.17.372.Industriei.D4.ap.str.3.str.5.840LEI 85.569.56 Brăila.ap.874.40 Brăila.874.120LEI 17.sc.246.ap.sc.str.6.1.E.220 Arge?.744.?colilor.Cătălin Mugurel Trifan N.419.?colilor.61.str.SC.C.1.400LEI 2.G15.nr.Camelia Trufa?u I.28 Brăila.calea Galaţi.Tocitu Florea R.nr.?os.Ştefan Tudor I.61 Brăila.str.S?ndica Florica Toma G.str.str.920LEI 140.000LEI 62.bl.560LEI 4.sc.372.nr.nr.

3.000LEI 67.28 Brăila.4.H4.53 Brăila.21 Brăila.3.558.Felicia Vi?inescu N.Buzăului nr.Hipodrom.3.927.bl.Vasile .str.bl.str.ap.sc.Constantin ?ig?noiu V.000LEI 60.223.418.et.ap.1Decembrie 1918.O3.3A.600LEI 10.Republicii nr.1.74.ale.bl.43.000LEI 94.027.176.920LEI 363.str.Trandafirilor nr.Ruxandra Vâju M.bl.71 Brăila.bl.O5. bl.Odessa nr.calea Galaţi.720LEI 108.630.sc.1. Valeriu Turosu S.400LEI 57.5.1.ap.bl.str.9.?nv???torilor nr.415.L2.Marioara ?iparu T.B18.Roşiori.bl.2.sc.et.Elena Turnea Gh.Ionel Vasile C.B30.sc.ap.281.aleea Mugurilor nr.sc.34 Brăila.Călăraşilor.15.Bobi?a Urse V.19.Constantina Vartolomei N.53 Brăila.Tudora Vi?an C.nr.Elena Vicol I.861.Hipodrom.H.Daniel Veli?cu V.D2.3.4.325.25 Brăila.nr.Iuliana Vizireanu A.et.bl.nr.nr.ap.Aurelia Ungureanu M.600LEI 198.882.104.240LEI 29.48 Brăila.588.800LEI 400.nr.et.et.850LEI 8.sc.6.802.32 126 .ap.Oborului.1.906.Mihalache Vâju V.bl.ap.Emilia Vasile I.17.str.1.074.str.34 Brăila.1.sc.Ion Ghica .919.Mioriţei.sc.Nicoleta Urse V.ap.14 Brăila.str.580.bl.bl.411.sc.nr.et.A.Turnea N.B31.str.Gr?dinii Publice.2bis.200LEI 15.B2.et.bl.960LEI 10.ap.Octav Doicescu .140 Brăila.sc.str.2.160LEI 2.bl.sc.111.nr.Nicolae Titulescu nr.Vasilica Vizireanu G.nr.Cal.1.Viorel Ursu S.2.Cucului nr.090.Mariela ?iparu M.ale.800LEI 38.sc.200LEI 203.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.2.bl.Constantin Vi?co?i A.600LEI 11.920LEI 158.str.B.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.G7.38 Brăila.020LEI 5.3.22 Brăila.ap.640LEI 25.400LEI 66.440LEI 135.56 Brăila.A3.000LEI 41.et.978.sc.ap.ale.54 Brăila.nr. pia?a Poporului nr.7.ap.?os.sc.bl.767.Constantin Sandu Aldea.880LEI 8.str.3.sc.nr.1.19.3.49 Brăila.4.970.160LEI 30.ap.579.nr.800LEI 1.ap.str.bl.aleea Cinematografului nr.Mari?a Vi?an I.319 Brăila.Marfa Vasile A.483.13 Brăila.3 .bl.Georgeta Vâju I.59 Brăila.Piet??ii.36 Brăila.2.Marcela Vanc? D.nr.1.ap.49 Brăila.ap.sc.600LEI 13.B10. Galaţi.151.600LEI 8.sc.998.et.ale.13 Brăila.?nv???torilor nr.600LEI 15.et.1.ap.32 Brăila.Roşiori.ap.bl.bl.Prim?verii nr.str.2.12 Brăila.E.030LEI 3.C10.ap.297.?colilor.22 Brăila.sc.Cal.sc6.ap.000LEI 173.sc.?colilor.3 Brăila.str.2.sc.sc.2.050.str.4.10 Brăila.bl.et.bl.H5.str.Oborului.ap.14 3.Neculai Vartolomei T.1.44.14 Brăila.bld.680LEI 3.040LEI 71.nr.786.bl.53.ap.4.078.8 Brăila.ap.855.640LEI 21.ap.831.Dumitra Udrea D.Hipodrom.?nv???torilor nr.Gheorghe Ursule? C.840LEI 23.2 Brăila.1.720LEI 155.6.3 .Bl C6.1.65 Brăila.039.str.nr.Nae Ureche I.1.490LEI 6.?colilor .840LEI 25.1 Brăila.091.str.Prim?verii nr.ap.19.869.869.sc.Dumitru Vîrl?nescu D.bl.4.4 Brăila.str.ale.3 .Constantin Vâju V.sc.sc.9 Brăila.1.Viorel Vâju C.nr.365.2 Brăila.Petrica Urse I.920LEI 38.bl.str.Călăraşilor.Gic?-Bebelu? Vasile M.3.300LEI 1.560LEI 15.1.ap.000LEI 23.str.str.et.1.ap.Dorobanţilor .nr.str.et.440.Angela Mary Urse A.sc.str.2.Gheorghe Uzureanu R.ap.14.119.A1.Aurel Veli?cu D.149.160LEI 6.Nicolae Vandalac V.Cucului nr.ap.720LEI Brăila.sc.Rahova.43.ap.Elena Untaru S.040LEI 9.bl.731.575.str.73 Brăila.3.733.Alexandru Ulici D.334.240LEI 234.Constantin Alin Vâju C.Victoriei.77 Brăila.bl.nr.Elena Violeta Vartolomei S.Culturii nr.str.4.6.309.C10.Ilie Pompiliu Vâlsan I.111.11.2.sc.

nr.ap.159.sc.160LEI Brăila.080LEI 14.78 Zavate M.800LEI 6. str.2.ap.779.bl.158.033.ap.sc.186.str. 18 Zaharia A.bl.600LEI 84.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .3 Vrânceanu A.com Tudor Vladimirescu Brăila.Gheorghe Brăila.68.920LEI 9.Nicolae Brăila.Cornel Brăila.Milcov.SC.Nicolae Vl?staru N.ap.3.3 Brăila.Stan Vlad M.880LEI 5.800LEI 39.41.67 Zaharia M.str.Geta Voicu M.ap.800LEI 13.2.sc.bl.bl.C.Tinca Viziteu C.800LEI 54.bl.563.29.ap.str.593.21 Brăila.blC5.Dorobanţilor nr.Nicolae Iorga.Constantin Vizuroiu M.O2.Remus Zmochin? C.sc.661.640LEI 14.str.str.320LEI 85.ap.bl.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.Hipodrom.Obor.Francez?.2 Zainea M.2.Obor.2.sc.Spiru Haret Zmochin? A.440LEI 74.bl.1.2.p-?a.E.15 Zanfir D.H4.Octavian Brăila.881.413. ap.12.O1.374.Gheorghe Vlad I.2.A8.480LEI 12.Mircea Brăila.1.sc.720LEI 622.et.Tudori?a Brăila.nr.nr.1.200LEI 7.sc.3.SC.013.861.624.nr.22 Brăila.910LEI 48.2.078.SebeŢuţui nr.nr.bl.C.ap.et.Angel Voicu M.bl.bl.ap.32 Zaharia R.bl.bl.A60.4.Hipodrom .A14.ap.bl.bl.1.H4.bl.71 Brăila.str.228.sc.Emilia Brăila.al.Adina Brăila.2.ap.nr.aleea ?nv???torilor.2.et.339.000LEI 14.3.et.ap.ap.nr.Călăraşilor.711.400LEI 58.et.bl A61.Victoria Brăila.et.15 Voinea G.Soarelui nr.bl.str.nr.741.et 1.2.22 Vrânceanu N.47 Zincu I.?os.Dorobanţi.080LEI 35.AP.240LEI 23.32 Zaharia P.Ion Brăila.600LEI 25.11 Brăila.2.sc.bl.4.749.200LEI 118.3.bl.C.Ghioceilor.12 Brăila.bld.bl.22 Zaharia I.260.et.297.al.ap.16 Brăila.125 Zgardan A.242.Maria Brăila.744.ap.930.280LEI 7.bl.196.520LEI 55.200LEI 22.Viziru 3.SC.31 Brăila.Roşiorilor nr.23.920LEI 47.sc.sat Cazasu.blB28.1.str.nr.2.ap.bl.2.360LEI 7.Dorobanţilor nr.680LEI 24.46 Brăila.2D.1.H6.1.Maria Brăila.3.200LEI 8.200LEI 30.090.8 Zainea I.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.882.sc.sc.A1.A24.sc.bl.4.com Mircea Vodă Brăila.SC.47 Zgardan M.bl.4.3.525.680LEI 20.Grigore Alexandrescu Voicule? V.4.str.Ghioceilor.593.A24.Virgina Brăila.ap.sc.6.000LEI 37.19.calea Călăraşilor nr.Gheorghe Vl?descu T.ap.et.7 Brăila.11.Octavian Dan(decedat) Brăila.Mihaela Brăila.1.22 Vrânceanu I.3.str.000LEI 8.ap.264.4.George ap.gen.bl.ap.800LEI 22.Vasile Voicu V.nr.str.sc.Ştefana Brăila.Cornel nr.sc.Neculina Brăila.Nastasia Voicu N.290.33 Brăila.Cristinel George Brăila.3 4.ap.840LEI 4.sc.A21.12.C1.Buzăului .46.Stelu?a ap.3.5.3 Zainea F.sc.sc.A4.Siret.AP.str.bl.14 Brăila.C.Constantin Brăila.440LEI 42.000LEI 7.str.ap.sc.3.4.sc.4.1.Obor.str.4.27 Brăila.35 Zavate M.D.Dorobanţilor nr.?os.638.B18.37.1.63 Brăila.calea Călăraşilor nr.372.str.5.667.aleea Cre?ei.520.Cinematografului.str.str.et.Ion Vl?duc? I.483.300LEI 32.ap.63 Zahiu T.000LEI 46.bl.Amurgului.45 Zavate M.bl.3.A1.bld.480LEI 21.David Praporgescu.Gheorghe Vl?dil? M.nr.str.sc.ap.et.str.Vizireanu I.bl.ap.622.400LEI 933.640LEI 63.et.2.sc.600LEI 335.D.George Vlahu E.Buzăului .SC.?colilor.Camelia Vizireanu S.4.E.B23.779.3.bl.660.21 Zaharia A.728.sc.ap.5.305.Dumitru Vlad D.Roşiorilor nr.A4.47 Brăila.257.2.str.str.Mariana Brăila.Ghioceilor.10.G1.233.sc.Mariana-Marieta Brăila.300LEI 1.nr.bl.2.ap.?colilor.str.ap.bl.Soarelui nr.sc.Neculina Vlaicu I.ap.Alexandru Voicil? D.1.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

A Ap. 18 Sc. Troienelor nr.Valeria Anghel I. Gheorghe Aelenei Gh. Brebenei nr.008.800 LEI 29.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str.663. Ion Alexe I. Tinarul Muncitor nr.19 Ploiesti Str. Republicii FN Bl. 3 Bl.080 28. 5A Bl. Maramures nr. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.800 193. Constantin Brezeanu nr. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl.223. Cameliei nr.16 Ploiesti Str. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Ion Antohr R. Buda nr. AL11 Ap.600 58.31 Ploiesti Str.Sirianu nr. B Ap.Pta. Aleea Scolii nr.120 LEI LEI LEI LEI 36.200 56.304.890 LEI 41. 6 Bl. Diana-Alexandr Alexandrescu I. 2 Ap.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str. Adrian Anghel Gh. Maria Albei G. A Ap. 1 Et. 31 Plopeni Str. Ion Anagnoste I. G Ap.000 LEI 215.000 LEI 129 .626.041.227.Adet I. 35 Bucuresti Sector 4 Str. Dumitru Adet M. 31 Ploiesti Str. 6 Bl.920 29.200 34. 1B Bl.R.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. 7D Bl. Bobilna nr. 31 Ploiesti Str.13 Bl. Leului nr.19 Ploiesti Str.480 1. Madalin Marian Andron I.767.640 LEI LEI LEI LEI 29. Cameliei nr.1 Et. Luciana Andronache Gh. Nicolae Albu Gh.008. Elena Alexe Gh. 24 Plopeni Str.737.389.108.930. Biruintei nr. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N. 67BIS Sc. A Ap.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 3 Sc.663.325.2 Ap.13 Bl. Daniel-Lucian Anghel S.4 Ploiesti Str. Ioana Albei N.953.621.472.000 81.037. Sc.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. I.1 Bl. 29 Sc.2 Bl.Stroe Angelescu Ghe. Vasile Alexe P.10 Ploiesti Str. 29 Sc. Valerica Alexandru C.080 3. Maramures nr. AL11 Ap.600 LEI 8. 7 Bl.593. 32 Sc. Gheorghe Afrasinei N.090 LEI 103.120 1. Steliana Alexandru Gh. Mita Albu G. Nichifor Antonescu C. 37 Ploiesti Str.000 6. Biruintei nr. 16E Ap.800 35. 4 Plopeni Str.040 167. Alexandru Ploiesti Sts.117. F2 Sc.10 50. 22 Ap.534. Mihai Viteazu nr.300 364. Emilian Alexandrescu M. 19 Ploiesti Str.Simona Madalina Anca Marin Andrei D. 205 Sc. George Constantin Alesandru N. 1 Et.600 LEI 31. Temisani nr. Cimbrului nr.000 LEI 25.014. Aristita Agache I.30 Sc B Et. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.5 Bl. 2 Ap. Tinarul Muncitor nr. 16 Ploiesti Str. Maria Albu I.779.372. Aurelia Alexandrescu I. Gheorghe Alexandrescu E.720 137.289. Cameliei nr.660 171.562. Fat Frumos nr.008.40 Ploiesti Str. Elena Alexandrescu I.835.480. 3 Bl. AL11 Ap.368.151 Bl.57 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34. Infratirii nr.000 LEI 13.920 LEI 48.13 Ploiesti Str. B Ap. 10F Sc. A Ap. Saturn nr.23 Ploiesti Str. 62 Ploiesti Str.800 56.Stefan cel Mare nr. Biruintei nr. Andrei Afrasinei Gh. Neli Anton Gh. Republicii nr. Constantin Brezeanu nr.1 Ap.720.29 Ploiesti Str.040 29.544.780 LEI 44. Padina 11 Bl.Constantin Anghel S. Saturn nr.600 6.31 Ploiesti Str.34 Ploiesti Str.967. 6 Bl.634. Liviu Andron O. Mariana Aelenei C. Bld.193. 25 Ploiesti Str.37G Ap. 2 Bl. Vasile Anagnoste V. 28 Ploiesti Str.200 92.608.C Ap.555.288. 9 Ploiesti Str.A Et.3 Ap. Er.319. Luminita Monica Alexandru I. 46A Sc.640 LEI 10.372. Sld. 6 Bl.37G Et.440 LEI 56.880 38.360 39. Calin Catalin nr. 35 Ploiesti Str.5 Ap.760 42.

Grindului 2 Bl. 10 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. 29 Ploiesti Str. C Ap. A Et. Steluta Banica C. 8 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str. Gheorghe Baicoianu I. Adriana Cristina Baicu I. C1 Sc.001.771.1 Et.704.116.680 37.000 52. Cumpatul 6 Bl.039.000 LEI 243.C Ap.113.103 Sc.Gh. Madalina Gabriela Banica D.160 15.960 LEI 21.4 Ap.4 Ploiesti Str. Gh.930. Ciucului 4 Bl.160 10. Intr.040 25. Sos. 167 Sc.128 Bl.186. A Et. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.409.260. Maria Balanescu N. 3B Ap. Corlatesti nr. Barapltului 16 Bl. Corlatesti nr.211. Vestului 16 Bl.15 Ploiesti Str. 24 Ploiesti Str.71 Bl.215. 6 Ploiesti Str.800 82.302. 36 Ploiesti Str. Steliana Barbu C. Ale. Constantin Ploiesti Str.2 Ap.Apostol Al.154 Bl. B Ap.Doina Maria Apostol Gr.052.007. 153 Sc. Gheorghe Azoitei C. Cornelia-Ileana Apostol D. Hariton Banica C.704.400 3.334.017. Emil Balasa V. Emil Badulescu N. Armasi 40BIS Ploiesti Str. A Et.A Et.950 42. Arinului 1 Bl. Cristina Arsene C.000 LEI 26. Jean Ion Balasa O.880 LEI 40.840 7. Varbilau 7 Bl.705 LEI 38.240 LEI 38.15 Ploiesti Str. Plutelor 10 Ploiesti Str. B1 Sc.000 LEI 3. 2 Ploiesti Str. Valentin Apostol I. F Et.790 LEI 44. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh.900 15. Vasile Milea 7 Bl. 24 Nedelea nr.742. C1 Sc. Octavian Apostol H.600 LEI 86. Intr.417. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl.558.600 LEI 58. Cantacuzino nr. Bucuresti 24 Bl. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Sos.525.580. B-dul. Bahluiului 3 Bl.000 20.207 Ap.135. 49 Ploiesti Str. Gr. Intr.500. Razvan Cristian Banu P. 3B Ap. Ale. Republicii 130 Bl. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str.960 LEI 5.000 LEI 26.25 Nr.372.400 LEI 12. 106 Ap. Irina Arsene C.004.389. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str. Vasilica Baicu D.761. Constantina Banica N.154 Bl.087.376. Tudor Baicoianu Gh. 8 Ap. Grindului 2 Bl.186. Vestului 16 Bl. 17 Ploiesti Str. B-dul Republicii nr. Nicolae Dorinel Bajan N.Ion Apostol H. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.Alecu Russo 14 Ploiesti Str.C Ap. 45B Ap.71 Bl. B1 Sc. Tudora Avram Al. Gral. Marcel Bordas C.246. 163 SC.103 Sc.500 LEI 213. A Et. Gheorghe Badita P. Carmen Barbu V.960 7. Mariana Baciu P. 2 Ap. 3G Ap.000 LEI 7. B3 Sc. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C. Grindului 2 Bl. Marasesti 282 Bl. Gr.1 Ap.320 LEI 9.1 36.3 Ap. Postei nr. 25 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str.302.Gr.A Et. Ion Baicoianu I.555.400 LEI 130 . 162 Sc.3 Ap. 46 Sc. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap. 4 Ploiesti Str.400. Eremia Grigorescu 25 Bl.500 LEI 46.000 LEI 5. 10 Ploiesti Str. Postei nr. Vestului 16 Bl.4 Ploiesti Str.400 LEI 3.600 LEI 41. 142 Ap. H12 Et.860. Nordului FN Bl. 10 Ploiesti Str. Cantacuzino nr.800 41. Mihaela Baicu R.350 LEI 15.Adelina Monica Arama I.200 LEI 28. Sos. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.210 Sc. 10 Ploiesti Str. 3 Ap. Curcubeului 13 Bl.250 LEI 5.1 Ap. B1 Sc. Carmen Badina A. 1B Ap. Fl Nr. 3 Ap.103 Sc.1 Et.800 LEI 11.A Et.A Et.358.353.

B Ap. Niculai Bucur I. 90 Sc. Mihael Berbec St. Gheorghe Bordei Gh. 31 Ploiesri Str. Calin Catalin 3 Et.920 42.100 Sc.789. Libertatii 5 Bl.30 Ploiesti Str.558.080 12.914. Cameliei21 Bl. 39 Ploiesti Str. Petuniei 7 Bl. Ion Vasile Brebeanu C.600 12.967.Aet.449. Luminisului 10 Ploiesti Str.000 70. 35 Ploiesti Str. 42A Sc.031. 135B Ap. 4 Ploiesti Str. Torcatori 2 Bl. A Et. Maria Botezan V.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 .988.965. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str.130 124. A Et. 14 Ploiesti Str. Maria Bordei C.4Ap. Sincai 44 Ploiesti Str.400 19. Al. 10 Ploiesti Str. 12 Sc.Banica N.2 Ap. A7 Et. 2 Et. 150 Sc. Aurel Braslasu V.Gh.800 59.988.342. A7 Et.145 Sc. Maria Bolocan I.000 22. Andrei Muresanu 70 Bl. Baraoltului 9 Bl.280 44. A Et.800 36.824. A Et. Georgiana Denis Borcan Gh.240 100. Victoria Bogdan V. Simona Madalina Brebenel N.762.29 Ploiesti Str.3 Ploiesti Str. A Et. 22 Sc. Nicoleta Liliana Boboc St. 8Ap. Bobilna 115 Bl.000 11.861.480 11. 1 Ap.183. 14 Ploiesti Str. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str.400 26.Bahluiului 6 Bl. Gheorghe Birzan A. Magurii 2 Bl. Torcatori 2 Bl. 55 Ap.713.7 Ploiesti Str. 32 Ploiesti Str.448. 19 Sc.320 21. AC14 Ap. Dumitru Barbieru Gh. 1 Ap. Izvoare 96 Ploiesti Str. Nicolae Barbuceanu N. 135B Ap.640 LEI 69.B Ap.440 19. 15 Ploiesti Str. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. Niculina Bazavan P.569. Stela Briceag M. 15 Ploiesti Str. Carmen Boceanu Gh.12 21.730.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.110 79.600 LEI 193.Ioan Aurelian Belcea V. R1 Sc.7 Ploiesti Str.080 15. 1 Ap. Ale. 10 Ploiesti Str. Democratiei 84 Bl H4 Ap. Sold. Al.492.227.200 19. Maria Bazavan C.074. 26 Ploiesti Str.250. 31G Sc. Nordului 3 Bl. Petuniei 7 Bl.520 28.520 57.040 228. 10 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str.919.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com .604. Dan Aurelian Barbulescu D.421. Maria Ap. Zimbrului 7A Bl. Nicolae Borcan Gh. Bobilna 115 Bl. Gheorghe Barbuceanu Gr. Valentin Silviu Bivolaru S. Vasile Bucur V.188. Constantin Bocan D.260 4. 12 Sc. Ap.253. Ilie Barbieru i.089.595.440 42. Zimbrului 7A Bl. Aleea Scolii 1B Bl.200 8. Ion Briceag I.818.760 53.019. 2 Ap.240 21. Valentina Iuliana Bolocan P. R2 Sc.600 22. A Ap.667. 8 Ploiesti Str. Ion Buga C. B Ap.721. 8 Ploiesti Str. Camelia Boiangiu I.640 2. Erou Arhip Nicolae 1 Bl. 4 Sc.366.400 LEI 4. R1 Sc.211.320 86. 150 Sc. Veronica Barbieru Gh. Persani 5 Bl. Iancu Birsan M.800 12. 5 Ap.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Ion Bolocan D. Octavian Borcan R.366. Elevilor 5 Bl. 10 Ploiesti Str. Ion Boboc C. Donici 7 Plopeni Str. 37B Sc. Gh.966. 4Ap.317. Elena Batrineanu N.840 72.A Ap. A Ap.000 24. Anbdrei Muresanu 70 Bl.807. Ap. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str. Victor Bodoiu L.507.136 Sc.2 AP.400 26. 2 Et. Infratirii 5 Bl.718. A Et.600 28. 1 Ap. B Et.Catinei 17B Bl.400 51. Infratirii 5 Bl. Virgilia Boloaga C. 10 Ploiesti Str.706. Sabin Botoc N. Ion Bucurescu C.1 Ap. 19 Sc.135.2 Ap. Muresanu 18 Bl. 26 Ploiesti Str.600 LEI 66. Aura Magda Bortoi C.200 16.

Republicii 191 Bl. Sreiului 3 Bl. Carmen Mihaela Ploiesti Str. Bd. B Ap.040.280 89.547.227. Florin Burlacu I.389.320 101. 119 Ap.1 Ploiesti Str.820.200 LEI 91.000 LEI 63. A Et. Natalia Cazacu I. 14C Sc. 73 Sc. A Et. Dumitru Ciocan C. A Et. 3 Ap.260.2 Ap.520 6. Lucernei 17 Ploiesti Str.000 34.200 10. Parasutistilor FN Bl. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.440 12. Ana Chitu N. A Et.248. 29 Ploiesti Str.200 LEI 15.517.25 Sc. Bahluiului 10A Bl.141.600 63. Moliftului 12B Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. Milcov FN Bl.780 57. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I. 1 Ploiesti Str. Gheorghe Ion 4 Bl. 3 Ap. 34 Ploiesti Str.249.050 20.600 36.488.860. 1 Ploiesti Str.Buga M. 7 Sc. 119 Sc.Iordacheanu Sat.240 34.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. Streiului 3 Bl.880 LEI 104. B Ap. Constantin Ciocirlan N. Crizantemelor 2 Bl.040 7.A Ap.720 3.960 LEI 33. Ion Burlacu I. 5 Ploiesti Str. C-tin Brezeanu 8 Bl. Iulian Carlan St. Bahluiului 16 Bl.090 61.016. Republicii 122 Bl. Mihaela Cercel P.611. Alexandru Ciocan I.971.778. Cameliei 18 Bl. Florentin Buzdugan P. 4 Ap.760 44. A Et. Ioana Chirica G.120.280 29. Brumarelelor 1 Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49.561. 2 Ap. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. Ale. Gheorghe Calinoiu St.523. Bahluiului 10A Bl. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str. Constantin Bunescu O. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. Ana Casprov A.350 41. Nicolae Chitescu M. 49B Ploiesti Str.400 8.320 57.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. Barcanesti 5 Bl. Cimbrului 1 Bl. 58 Sc.320 LEI 16. A Ap.684. 93 Ploiesti Str.994. Luminei 6Bl. Bucuresti 20 Bl. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Cp. 13 Ploiesti Str. 71 Ploiesti Str. Lucernei 17 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. Plaiului 4 Ploiesti Str. 31 59. Petre Chitescu N. 3B Ap. C Ap.844. 3B2 Ap. 1 Ap.Bahluiului 10A Bl. 1 Ap. Al. Ale. Smaranda Casprov D.334. 136 Ap. Gabriela Ciocan M.A Ap. Republicii 108 Bl.135. Elena Buturuga M.605.169. Gheorghe Ciovina G.000 86. Stelian Cercel D. Elena Cazacu N. B Ap. 30F Et..595.595.240 12. Tonel Chelba T.920 46.744. Daniel Cercel M . 6 Ploiesti Str. Doina Cernat I. 136 Sc.744. Floarea Chitu N. 18 Cimpina Str. Arnauti 6 Bl.000 51.860.227.000 68. Gheorghe Buzatoiu N. Marius Daniel Catinean P. 22 Com. 1 Ap. 5 Ploiesti Str. Cornelia Capraru V. Ion Burlacu I. Niculai Burlacu T.000 82.741. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str.111 Ploiesti Str. Stefan Cazan Gh. 4 Ploiesti Str.200 222. Ale. 37 Ploiesti Str. M. 132A Ap.148 Sc.A Ap. A Ap.890 57. Nicoleta Luminita Cernat S. A12 ScB Et. Ion Chioveanu P. 21B Sc. 148 Sc. Gabriel Calestru V.674. Mocanilor 3 Bl. 21 Ploiesti Str.891.998.400 LEI 151.149.Marian Chirita M. Gheorghe Buzatoiu D.071.76 Sc. 2 Ap. 4 Ap.6 / Prahova Ploiesti Str. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr. Cibinului 11 Bl. 148 Ap.608.545 16.16Sc. C Ap.135.25 Sc.080 LEI 182. 162 Sc. 9 Ploiesti Str. 18 Sc. 62 Ploiesti Str. Nicolae Cirstea V. Eminescu 22 Bl.000 18.432. Georgeta Ceraseanu I. 5 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.000 45.118. 10 Ploiesti Str. 1 Ap.267. Cringului 47 Ploiesti Str. Cameliei 18 Bl. Elisabeta Ciubotariu A.210 34.240 LEI 132 . Calugareni 20 Ploiesti Str. 62 Ploiesti Str. 13B1 Sc. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.

34 Ploiesti Str. 9 Ploiesri Str.49 A Sc.250 LEI 47. Magdalena Cristea O. Democratiei 56 Bl. Gheorghe Lucian Constantin Gh. AC12 Sc. 3 Ap. Leului 6 Bl. Gr. G-ral Vasile Milea 1 Bl. 6 Ploiesti Str.186.A Et. 12 Bl.200 LEI 7. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. Domnisori 87 Bl. Cozia 73 Ap[. 51 Ploiesti Str.974. Valeriu-Nicolae Contescu Gh.520 LEI 13.480 LEI 44.400 LEI 27.400 LEI 3.186. Mihai Eminescu 22 Bl. Nicolae Constantin I. H6 Et.000 LEI 111. 56 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str. Sol.959. 1Ap. 149 ScB Ap. 1 Ap. A Ap.320 5. H6 Et. Tunari 24 Ploiesti Str. 1 Ap.040 6. Democratiei 56 Bl. 8 Ploiesti Str. Nicolae Cristea A.63 Sc.A Ap. 3 Ap . Victor Craciun C. Niculina Cocos T. 109 Sc. 4 Ap. 3D Sc. 4 Ap.144. Ioana Covasa Gh.000 LEI 102. 13 Ploiesti Str. Elena Cleva N. 3 Ap .560 LEI 4. A Ap. D3 Sc. Dumitru Condrut Gh. 53 Ploiesti Str. 24 Ploiesti Str. Cringului 78 B Ploiesti Str.497. Cantacuzino 160 Bl. Brumarelelor 1 Bl. Ion Coman Gh.Ciubotaru D. Ana Craciun C.21 Sc.520 LEI 2. 14 Ploiesti Str.260. Miron Contescu M.920 23. B Ap. 4B2 Sc. G Et.000 LEI 44. Mihai Bravu171 Bl.326. Ion Coman D.640 24. Bahluiului 4 Bl. Viorica Roxana Constantin P.72 Sc. 1 Ap. Sos.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52.800 LEI 53.003. Aleea Romanitei 1 Bl. 87 Ploiesti Str. Nicolae Costache N. Aleea Elevilor 3 Bl.100 51. 137F Sc.A Et.024. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str.695. B-dul Bucuresti 20 Bl. 16 Ploiesti Str.779.960 63.160 LEI 133 .148 Sc.319. 119 Sc. 24 Ploiesti Str. Gherghina Costache N. Mihai Sorin Costache E. Petuniei 9 Bl.D Et.5 Ploiesti Str.Gh.43 Sc.457.120 40. Sorin Marian Constantin St. 23A Ap. 14 Ploiesti Str.040 LEI 5. 9 Ploiesti Str. 55-F Et. Mirela Elena Constantin Gh. Viorica Maria Creanga M. B Ap.400 LEI 9. Ioana Cristea N.000 18.900 18. Veronica Ciltaru N. Bahluiului 10A Bl. Mihai Cristache P.310.581. Dorin Adrian Cristofil I. Mateescu18 Bl. Crisan 28A Bl. Eremia Gr.476.119 Ploiesti Str.280. Bahluiului 10A Bl.650 LEI 44.2B Sc.1Ap. 67 Ploiesti Str. Adrian Ploiesti Str.560 LEI 7. Arhip Nicolae 3 Bl. Vasile Cristea V. 70 Ploiesti Str. A Et.700 LEI 126.525. A Et.561. 5 Plopeni Str. Gr. 4 Ap. Cosminelor 12 Bl. 89 Ap.126B Sc. 2 Ap.000 94. 149 Sc.669.761.650 LEI 82.640 13.5 Ploiesti Str. 99 Sc.356.538. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. A Ap.Brezeanu 1 Bl. A Et. Bd.040 LEI LEI LEI LEI 16. 144 Sc. A Sc.A Ap.A Et.B Et. Constantin Cojanu D.965. 6 Ploiesti Str. 9 Sc. Magurii 1 Bl. B Ap. 17 Ploiesti Str. 1 Ap.090 22. Cristian Gabriel Creanga M. Al.815. Elena Croitoru I. 4 Ap. Republicii 279B Bl. Maria Cojocaru I. Dumitru Costache N. Crisan 5A Bl.360.084. 3 42.794.760 LEI 67. 148 Sc.360.084. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Vestului4 Bl.724.542. 4 Ap. C Et.519.691. Ctin . 1 Ap. Mihaela Ciusdel A.589. Gh. B-dul Bucuresti 20 Bl. 10 Sc.877. B Et. Maria Coman N. A Et.640 LEI LEI LEI LEI 605. Petre Cojoc I. Temisana 63 Ploiesti Str. Cameliei 6 Bl.6 Ploiesti Str. 168 Sc. Stefan Craciun C. Petuniei 9 Bl. B Ap. Ale.720 LEI 5. 3D Sc. 70 Ploiesti Str. Ion Constantin Ion Constantin St.800 LEI 31.D Et. Ale. A Ap.A Et.640 22.148.

Caramidari 11 Ploiesti Str.040 5. Manuel Cucu V. 27 Sc.731. C Et. Maria Dinu A.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 .173. Valeria Dita Gh.600 LEI 17. 30 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str. Cumpatul 4 Bl. 5 Ploiesti Str. Dumitru Despina Gh. Aurica Dan C.529.720 LEI 7. Sofia Dobre I.800 LEI 20.19 Ap. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Inelului 3 Bl. 16 Ploiesti Str.000 LEI 990.446. 58 Sc.000 105.A Et.120 73. 3 Ap. 2 Ap. 22 Ploiesti Str. Er.372. H13 Ap.160 158.074. 30 Ploiesti Str.Georgiana Dinu C.760 21.489. Cirezarilor 3 Bl.450 46. 9 Ap. 10 Sc. 65 Valea Calugareasca Str.037. Vasile Dedu T.910 LEI 56.400 LEI 2.920 LEI 12.A2 Sc.720 LEI 31. Cumpatu 4 Bl.000 8. Republicii 192 Bis Ploiesti Str.13 Ap. 4 Ap. Sos Nordului 2 Bl.208. Nicolae Dinu V. 11 Ploiesti Str.960 LEI 19. 1 Ap. 11 Ploiesti Str.Grigorescu 25 Bl.H. Daniela Dinu V.5 Sc.930.000 LEI 430. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. 19 Ap.650 330.640 LEI LEI LEI LEI 28. 97 Ap.291.000 30.200 9. B Et.105. Petrochimistilor 14 Bl. Lucuta Despina Gh. 31 Ploiesti Str.30F Et. 119 Sc.Sld. Floarea Dobre D.740 LEI 25.1 Ap.920 LEI 291. Frasinet 13 Bl.400 LEI 10. B Et. Grigore Dobre A. 16 Ploiesti Str. Maria Dinca I. Zoe Maria Dinu N.066.13 Ploiesti Str.200 5. Arva 29 Prahova 62.400 145.387. Albinei 2 Ploiesti Str. 24 Ploiesti Str.201 Sc. Gheorghe Daraban F. Dumitru Dobre T. M. Crizantemelor 4 Bl. 47 Bucov Str. 51 Ap. 37 Ploiesti Str. 35 Ploiesti Str.Croitoru V.219. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. B Ap.953. Er. Doja 150 Bl. 15A Sc. Gheorghe Diaconu A. Cameliei 9C Bl. 5 Ploiesti Str. Severa Danila A. Viorica Cucu P. Moldoveanu Marian 4 Bl.985.348. 1 Ap.600 LEI 1.B Ap.A Et. G16 Ap.409. Alexandru Dobre A. Gh. Maria Dan I Constantin Daraban D. Brumarelelor 1 Bl.805.000 11.760 34.439. Republicii 192Bis Ploiesti Str. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str.453. Luminii 6 Bl. 25A Sc. Eminescu 22 Bl. 1 Ap. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. Lucretia Dinuta G. 3 Ap. Cirezarilor 3 Bl.B Et.A Et.500 10. Sld.200 LEI 70. Nastasia Dobre D. Arhip Nicolae 7 Bl. 21 Ploiesti Str.114.8 Ap.000 LEI 93. Nicolae Ap. Georgeta Dau C. 25A Sc.017.579. 1 Ap.169. B Et.260. 22 Ploiesti Str.200.440 16.794. 6B Sc. 8 Ploiesti Str. Intr.008. Ale. Deltei 3 Bl. Ion Despina D.049. Constantin Dima P. Ale.440 LEI 32. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. 73 Ploiesti Str. Moldoveanu Marian 4 Bl. 39 Sc. Aspazia Dinu V.C Et. Cameliei 5 Bl. 27 Ploiesti Str Gen. Piata Victoriei 1 Bl. Polux 4 Bl. 13 Ploiesti Str Al. Dumitru Dinu Gr. A Ap.162. Luminii6 Bl.464. Nicolae Davidoiu S. 10 Sc. Ioana Mihaela Dita S.686. Ghworghe Dinu Gh.1 Ap.372. 46 Sc.000 LEI 19. Florea Dinca C.400 LEI 52.A Et. Floarea Danila S. Roxana Melania Cucu I.000 10. Cirezarilor 2 Bl.232.701. Trandafirilor 31 Ploiesti Str. Er. 30F Ap. Pantelimon Dan A. 35 Ploiesti Str.523.816. A Sc. 3 Ap.45B Sc. Crizantemelor 4 Bl. B Et. Marian Cristian Dinu M.B Ap.480 LEI 48.037.

A Ap.400 51. A Ap. 24C Ap. 136 Sc. 3 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str.040 28. 129 Sc. Elena Dumitrescu Gh. Crizantemelor 1 Bl.800 5.967. 14 Ploiesti Str. K5 Ap.223. Vasile Draghici N. M. Florin Ilie Draghia S.B Et. 10 Brazii de Jos . 2 Sc. Daniel Dumitrescu P.000 31.D Et. G.116. 17 Urlati Str.632. Nicolae Dragu I.A Ap. Troienelor 3 Bl. Cameliei 13 Bl. Carmen Claudia Dragu I. Afinelor 11 18. CAMELIEI 13 Bl. Streiului 3 Bl.116. 4 Ap. Brumarelelur 2 Bl. B Ap. Aurelian Dumitrescu A. Gh. Cosbuc 7 Ploiesti Str.116. 19 Ploiesti Str.773. 1Mai 66 Bl.342.289. 4 Ap. Primaverii 18 Ploiesti Str. Alexandru Duica Gh. 28 Ploiesti str. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr.Cameliei 17B Bl. Elena Dragomir C.297.280 3. Crizantemelor 1 Bl. 12 Sc. Gh.920 LEI 103. 50 Ploiesti Str. Mariana Duica St. Romana 92 Bl. Cantacuzino 42B Ap. Crizantemelor2 Bl. Eufrosina Dumitrescu A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20.200 LEI 8. Primaverii 18 Ploiesti Str.171.600 6. 29 Ap. 7 Ap.B Et. Branciog 40 Bl.284.020 LEI 135 .012. Constantin Dumitru C. 13 Ploiesti Str.Cornel Nicolae Dragomir Gh.400 40.512. Maria Dumitrescu A. 52 Ploiesti Str.Ioan Dragomir R.006.233. Alexandrina Dumitrascu Gh. Gh.538.200 25. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. Er. Ale.580 LEI 13. 39 Ploiesti Str.200 17. Gr.878.000 19.A Et. Cameliei 6 Bl.160 35. 50 Ploiesti Str.409. Maria Duhanov V. 46B Ap.Dogaru T.11B Sc.1 Ap. 4 Ap. Florin Danciu C. 3 Ploiesti Str. Sg. Elena Gica Dumitrascu C. A Ap. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.160 31. 22 Ploiesti Str. Constantin Dragoi D. 12 Ploiesti Str.B Et. Sorin Radu Dumitrescu S.111.B Et.406. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str. 29 Ap. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A.000 LEI 15. Crizantemelor 2A Bl. Aurel Dumitrescu I. 2 Ap.030.040 20.000 16. 4 Ploiesti Str.000 98.000 72. Prtincipala 289 Ploiesti Str. Gr. 14 Ploiesti Str.860. George Razvan Dumitrescu A.600 LEI 32. B Ap.475.744. Petre Dumitrache I. Marin Dragnea T. 24 Ploiesti Str. Vasile Draganuta Fl.000 7. Aleea Sacelenilor 2 Bl. Mateescu2 Bl.000 2.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str.744.A Ap. Jeana Dulu C.733. 8 Ap.520 12.188. A8 Sc. Cantacuzino 261 Bl.B Et. Calin Catalin 10 Bl.558. 129 Sc.076. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.1 Ap. Gherghina Ploiesti Str. Paul Dumitrache Gh. Al. Filofteia Dragan I. 2 Ap.600 LEI 34. 71 Et.600 44.040 23. Viorica Dumitrescu V. 2 Ap.610. C Sc. Brumarelelur 2 Bl.074. Sorin Mihai Draganuta N.170 LEI 12. Paulina Dumitrescu C.680 31.560 LEI 42.000 26.411. Constanta Dragomir E. Ale.2 Ap.648. Florin Dulgheru C.000 31.720 34. 13 Sc. Cibinului 130 Bl.43 Sc.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.604. A Et. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str.523. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl.680 52.057. Aurelia Danciu V.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11.679.3 Ploiesti Str. 75 Ap.669. Gabi Marian Dumitrascu Gh.Portita 2 Bl.671.400 16. 83 Ploiesti Str.807. Al.2 Ploiesti Str.171. Ion Duca V.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.600 52.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str. 8Sc. 11B Sc. Ion Dragan V. Bravu FN Bl.760 LEI 3. Ramurei 9 Bl. B Ap. 18 Sc.200 96.

609.010. Mihai Bravu 107 Bl.63 Sc.215.880 31. 5 Baicoi Str.800 LEI 136 .2 Ap.400 106. 19 Ploiesti Str. 3 Ap. 1 Ap. Deltei3 Bl.683.267.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.334.400 LEI 10.900 LEI 24. 14 Ploiesti Str. Adela Florea I.954. Florica Dumitru Gh.738. 120F Sc. B Ap. F Ap.710 78.415.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.083.5C Sc. Alexandru Dita Al. B Ap. 163F Sc. Republicii 130 Bl.200 LEI 87. Floarea Dumitru V. A4 Ap.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36.27 Ploiesti Str.542.141 Sc.160 3.710 2. 19BIS Ap.000 LEI 61. A Ap.4 Ap.201 Sc. Ion Eremia C. 25 Sc.254. Manda Enache I. 70 Ploiesti Str.560 LEI 9.B Et. Democratiei 88 Bl.21 Ploiesti Str. Adrian Eftemie M. Ion Fofirlica Gh.200 14. 8 Ploiesti Str.560 LEI 10. 5C Ap. Iuliana Fendu C.160 28. Marin Firu M. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.720 12. 68 Ploiesti Str. Stefan Farcas N. H13 Ap.360 LEI 7. A Ap. B Ap. 13 Sc1 Et..A Et. Mariana Dana Dumitru I. Dan Frincu C.152 A Sc.859.960 10.080 17.A ET. Maria Duta V. D Ap. Infratirii 5A Bl. B Ap. A Et. Ion Frusina Gh.267.000 187.100.900 58. 21 Ploiesti Str. 46A Sc.295. Alexandru Dutescu A. 38 Ploiesti Str.940. Stoica Ene V.33 Ploiesti Str. B Et.10A Sc.15A Sc. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. Dealu cu Piatra FN Bl.680 53.160 10.520 40.4 Ap.33 Str.320 18.14 Ploiesti Str.5 Ap. Bratocea 15 Ploiesti Str. B Ap. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str.260. Gheorghe Duta Gr.A Et.800 LEI 25. Steliana Enache C.800 16. Malu Rosu 63A Bl.H2 Ap. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.680 LEI 1.579. Al.372. Cameliei 18Bl.A Ap.15B1 Sc.430 28.958. Georgeta Dumitru I.Marasesti245 Bl.66 Ploiesti Str.037.Nicolae Eftodie T.600 65. Crisan 7A Bl. 120F Sc. Bodocului 1 Ploiesti Str. B Ap. Maria Ploiesti Str. 126B Sc. Dumitru Ene M. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str.831. Sreiului 3 Bl.640 82. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap.675. 15 Ploiesti Str. 15 Baicoi Str. 39 ScB Ap. Elena Beatrice Duta Gh.500 LEI 90. 6 Ploiesti Str. Cumpatul 4 BL. Ale.597. Strejnic 11 Bl.400 21. 11 Blejoi Str.632. 35 Ploiesti Str. Dragos Fermesanu I.280 LEI 59. 10A Sc. Gilda Aurora Ene I.186.374.320 10.236. Domnica Florea N. 30 Ploiesti Str.278.400 17. Livia Fermesanu I. 32 Ploiesti Str.120.520. 10 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. 19BIS Ap. Eugenia Frincu St. Voicu Dumitru T. Zidari 8 Bl.088. 4 Ploiesti Str. Enachita Vacarescu 17A Bl. 7 Sc.9 Ap.372. 65 Ploiesti Str. Cameliei 8A Bl.403. 61 Ploiesti Str. B-dul Republicii 118 Bl.15A Sc.A Ap. Infratirii 11 Bl. Gheorghe FermesanuD.14 Ploiesti Str.240 LEI 60. Crisan 5A Bl. 29 Sc. Cristianul 17 Bl. Levantica 1 Bl. A Ap. Rozica Ene P. Enachita Vacarescu 17A Bl.750 LEI 27. Ioan Filote Viorica Firu D. Elena Frinculescu I.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62. Deltei3 Bl. Mihail Dumitru V. Drina Ene I.A Et.19 Ploiesti Str. 67BIS Sc. Dumitru Ene I. 136 Sc. Victoria Duna T. Tirnave 4 Bl A4 Sc.D Et.831. Nicolae Enache S. Marasesti 288Bl.440 LEI 47.683. Infratirii 5 Bl.904.Dumitru E. Infratirii 5 Bl.024. Georgeta Ene P.4 Ap. Mihail Enache I.2 Ap. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.711. Marasesti245 Bl.B ET. 139A Sc.353. A11A Et. Tirnave 4 Bl.1 Ap. 21 Ploiesti Str.4 Ap. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl.200 59. Zidari 8 Bl.735.5 Ploiesti Str.

Constanta Ghita D. 4D11 Sc. Ioana Ghita I.137. A Ap. Vestului 18 Bl. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str. Elena Gheorghe Ghe. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str.600 49.480 708.24B Sc.775.796. Republicii 279 Bl.A Et. 2D Sc.640 LEI 5.A Ap. Republicii 279 Bl. Smaranda Gheorghe N. 102 Sc.074. Elena Geogea A. 1 Ploiesti Str.A Et.160 10.247.356.135.7 Ap. 1 Ap.324.240 4. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.517. 68 Ploiesti Str.800 LEI 40. 32 22. Vestului 1 Bl. Valeria Gheorghe V. 21D ET. Al. Gh. Teodor Geangu C. 56 Ap.000 43. 22 Ploiesti Str.600 LEI 49. Elena Ganea I. Aurica Georgescu D. 2 Ploiesti Str. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str.400 67. 27 Ploiesti Str.446. 1 Ap.000 27. 8 Ap.1 Ap. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 5 Ap. 1 Ploiesti Str. 19 Sc. Gheorghe Mateescu 7 Bl. 4D11 Sc. Cristian GeorgescuD. Costin Ploiesti Str.669.600 3.000 8. D8B Et. George Gilie I.360 39. Dumitru Ghita P. K Ap.342. Ionut Laurentiu Gales P. K8 Sc. Marioara Georgescu D.661. Viorica Gherghina Gh.418.040 19. 6 Ap. Prislop 7 Bl.20 Ploiesti Str.023.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. Victoria Gheorghiu I.A Et.A Et. Petre Ganea I. Ion Ghinea T. Steluta Alina Georgescu St. 2 Ap.520 13.400 LEI 6.744. Prislop 10 Bl. Georgeta Ghita P.151 Ap. Republicii 279 Bl. 8 Ploiesti Str. 93 Sc. Iezerului 9 Bl.339.200 LEI 52.450. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str. Cantacuzino 156 Bl. Elena Frusina I. 4 Ploiesti Str.1 Ap. Sg. Gheorghe Gheorghe Gh.600 13. 52 Sc.182. Bd. Dumitru Gheorghe D. Cameliei 7C Bl. A Et.092. Marasesti 412 Bl. Republicii 137 Bl. Domnisori 85 Bl.111.712. Gr.600 240. 4 Ap. 73 Et.960 5.407. Vasile Gheorghe St. Costache Ghinea M. Georgeta Gheorghe I. 26 Ploiesti Str. Elisabeta Ganea I.785. 4 Ap.700 LEI 137 . Bujorilor 15A Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. M.334.691. Cuz voda 9 Bl. Arcului 1 Ploiesti Str. Elena Georgescu O.040 18. Maria Geogea A. Stefan Greceanu FN Bl. 41 Ploiesti Str. 46 Sc. 10 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.400 51.Frusina Gh. A Et. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Arcului 1 Ploiesti Str.Piata Victoriei 7 Bl. Bravu 163 Bl.600 LEI 9. Bravu 163 Bl. Sos. 42C Sc. Diana 3 Bl.186. Petre Frusina I.A6 Sc.000 50.614.580 4.320 2. 2 Ploiesti Str. Constantin Gheorghe C. A Ap. 2 Ap.608.1 Ap. Andrei Muresanu 53 Bl. B Ap.C Et.590. D Et. Daniel Dumitru Gheorghe I.A Ap.011.440 LEI 70. Gheorghe Giurca N. 20 Ap. Teodor Ganea P.240 8.32 Sc. Nalbei 1 Bl. Carmen Oriana Georgescu V.010. Aleea Scolii 8 Bl.760 160. 73 Ap.17 Ploiesti Str. Iezerului 9 Bl. C1 Sc. Gh. 25A Sc.267.860.C Ap. A Ap. Dumitru Gheorghe Ghe. Venera Geotti A. 10 Ploiesti Str.741. M. Maghiranului 15 Ploiesti Str. 21D ET.000 30. Domnisori 85 Bl. 41 Urlati Str.190.520 172. Aurelian Geanta N.800 LEI 37. 22 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.098.840 12.000 20.800 LEI 26.339. Al.276. 4D1 Sc. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.378. 10 Ploiesti Str.400 11.613. Cirezarilor 1 Bl.704.100 32.151 Ap.000 12.14 Et.50 Ap.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. Daniel Georgescu Gh. 5 Ploiesti Str. Maria Ghearghiu I. Mihail Gheorghe A.

22 Ploiesti Str. 59 Plopeni Str. 1 Ploiesti Str. Eugenia Ploiesti Str. A Ap.000 20. B Et. 20 Ploiesti Str. Grivitei 2 Bl. A Ap.960 41. B Et.334. 12B Ap.050 1. Marilena Handrea V. Cameliei 4 Bl. Armonieie 6 Bl.921.720 227.400 29.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. Vasile Ion C.932.008. A 51.1 Sc. Constanta Husu St. B Ap. 42 Ploiesti Str.317.400 26. Minelor 11 Ploiesti Str.488.200 12. Toma Gogu C. Bobilna 46B Sc. 3Ap. 119A Ap.36 Sc.822. A Ap.Doinita Ion C. Valerica Handrea Gh. 1 Ap.800 33. Crisan 63 Ploiesti Str. Elisabeta Ionescu D.836. Cavalului 19 Ploiesti Str. Carol Davila 1 Bl.200 35. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str.720 116. 41 Braila Str.757. 1 Ap. D7A Sc. Stefana Grama I. Cameliei 9A Bl. 23 Ploiesti Str. I.389.084. 6 Ploiesti Str. Sirianu 14 Ploiesti Str. Milcov 16 Bl. Ion Handrea G.892. Ioan Ilie Grigore I. Valuta Herciu T.530 LEI 55.289.Laura Ioana Iatan L. Mihail Iacob Gh. Iorgu Claudiu Iatan M. 28D Ap. D7A Et. Er.3 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.800 1. Vlad Tepes 32 Bl.920 27. 17 Ploiesti Str.360 11.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 .Rodica Gabriela Ion N. Streiului 3 Bl. Sevasta Ionescu D. 22 Ploiesti Str. Cameliei 9A Bl.744. Ionelia Irina Ion M. Pasajul Libertatii 2 Bl.260.530. Maria Holhos T. B3 Sc.860.680 26. Ion Iancu I. 6 Ploiesti Str. Gheorghe Ioan D.960 8. 22 Ploiesti Str. C1 Sc.458. 60 Ploiesti Str.Alexandru Ilie I.137.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str. Paulina Iacob D.417. Cameliei 23 Bl. Republicii 157 Bl.041. Gheorghe Grindei I.560 50. Catinei 11 Bl.959. Victoria Iacomir Ghe. Vasilica Ileana D.572.800 12.800 14. Georgian Puiu Iancu I.857.44 Sc. 19 Ploiesti Str. Livia Hornea Gh.634.400 9. 25C Ap.B Et.3 Ap.199. B Ap.B Ap.320 23. Gheorghe Grigore I. Barapolt 1 Bl.884. Ana Gomoescu S.679.2 Ap. Arhip Nicolae 8 Bl. 59 Sc. 7 Urlati Str. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.440 119. 14 Draganesti .193. Ioana Hotareanu N.163. A Et. Bobilna 46B Sc. 64 Ploiesti Str.800 30. Pajurei 4 Bl.C Et. R.787. Casin 7 Bl.232.967.16A Sc. Ana Grosu N.537. Crisan 6A Bl.330 LEI 73.406. Ionel Ioan D. Titina Ion V. Galati56 Bl. Cameliei 5C Bl. B1 Sc. Sirianu 12 Ploiesti Str. 128D Sc. Sd.32 Ploiesti Str. 33 Ploiesti Str.540 55. 17 Ploiesti Str. B Ap.601.210. H Ap.000 23.65 Varbilau . Luciana Guslicov St.920 89. Cameliei 4 BL.Cameliei 15B Bl. 136 Ap. 6 Ploiesti Str. Vasile Milea 3 Bl. 1 Ap.847. 4 Ap.Iulia Catalina Ilie St. Scorusului 5A Bl. Ale. 4 Ap.855. 1 Ap.800 64.16 Ploiesti Str. Constanta Ion I. 3 Ap.Garniceanu I. Maria Ilie I.080 4. Cristache Ion St. Maria Hotescu M. Nicolae Gorgan A. Crisan 63 Ploiesti Str.040 9. Ana Grigore Gh. 58 Ap.446.600 12.880 23.200 155.960 56.000 62.575.000 58.348.A Et. Daniel Ion V. Gheorghe Herciu I. 10 Sc. C12 Ap. A Et. 1 Ap.800 7.822. I.507. Armasi 43 Ploiesti Str. Hasdeu 22 Bl.360 35. Victor Gorgan M. 67 Et. 58 Ap. 44 Sc. Dumitru Norocel Ionescu D. 52 Sc. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str.800 50. 37D Sc.985.400 5. B Ap. 20 Ploiesti Str.866.600 204.440 119. Vlad Tepes 32 Bl. 117 Sc. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.R.000 42.800 63.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147.

Scorusului 5A Bl. Daniel Ispas N. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Daciei 26 Ploiesti Str. 114 Sc.A Et. 11D Sc.120 170. Nordului 7 Bl.480 LEI 31.106. 21 Ploiesti Str.280 LEI 16. R3 Sc A Et. Al. 33 Ploiesti Str.560.920 16.800 69. Tineretului 7 Bl.111. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Rozica Ionescu R. Dumitru Ionita Gh. Medana Lazar A.078. Ileana Iordache A.341. Ioana Ionita O. 107 Ap.800 LEI 87. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.800 52. Valeriu Jalba V. 51 Et. 134 Sc.000 19.960 51.Alexandru Irimia S.116. Mena Jalba P.400 31.040 87.485. Virgil Iordache St. 19 Ploiesti Str.448.028. C Et.930 LEI 2. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str.440 LEI 6. George Topirceanu 3 Ap.077. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str.802. 36H Sc.240 LEI 139 . Bobilna 103 Bl.560 LEI 29. 21 Ploiesti Str. B Et. Cameliei 19A Bl. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Republicii 141Bl. 100 Sc.720 LEI 12. Domnisori 11 Bl.038. 67 Et.200 LEI 80.586. Vitejilor 7 Bl.818. 5 Ap.360 LEI 30.000 33. Florica Ionita Gh. Dan Mihai Ionita R.A PloiestiStr. Andrei Muresanu 66 Bl. Iulian Jalba D. Constantin Ivan N.039. B Ap.840 LEI 39. Andrei Muresanu 66 Bl. 5 Ap.400 71.483.000 27. 7 Ploiesti Str. 12B Sc. Fivi Nimfodora Ionita T. 42 Ploiesti Str.860.180.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.534. Ion Istrate St. Romeo Ionescu V. Ioan Isbasoiu St.116. Rafinorilor 15 Bl.Ilie Et.B Ap. Sos. Ion Ispas N. 156D Ap.800 40. 48 Ploiesti Str. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.116. Carol Davila 1 Bl. A5 Ap.Mariana Herieta Ivan V. 10 Ap.116.118.41 Ploiesti Str.600 756. A Et. Cameliei 3B Bl.281.Constantin Ionescu I. 17 Ploiesti Str. B Ap.320 LEI 67. R3 Sc A Et. Cantacuzino 203 Bl. Elena Ionita I. 1 Ap.435. 11 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.600 51. Claudiu Adrian Jelea M.Elena Jelea V.800 31.240 LEI 5. A8 Ap. Razboieni 9 Ploiesti Str.289. Constantin Ionescu I.13 Ploiesti Str.200 3.960 12. Enache Ionita I.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap. 22 Ploiesti Str. 45 54. Gh. 15 Ploiesti Str.Ionescu Gh. Erou Arhip Nicolae 1 Bl. Vasile Ionescu Gr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3. Eroilor 36 Ploiesti Str. D9 Ap. Cirezarilor 3 Bl. Mihail Iosif P.100.949.666.672.151.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. Eugenia Iordache T. Elena Ionita V. Cuza Voda 6 Bl.400 43. Sldt. 12 Ploiesti Str. 9 Ploiesti Str.A7 Sc. Timotei Cipariu 4 Bl. Cuza Voda 7 Bl.Elena Doamna 5 Bl.600 15. A Et.914. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. Minerva 1 Bl.706.600 13. 2 Ap. Mariana Ionita C. 1 Ap. Ion Ionita V. 22 Baicoi Str. 12 Sc.000 26. Dumitru Ionescu Gh.25 Sc. 32K Ap.Cameliei 24 Bl.124. Ermil Ionescu I. A Ap.600 LEI 6. Constantin Istrate V.288. 4 Ap.526. C Ap.625.31 Ap.279.761. 9 Boldesti Scaieni Str.Ion Lambru M. 3 Ap.830 182. Gr.4 Ap.520 67.840 31.10 Ploiesti Str.971. 119A Sc.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. Octavian Ionita L. Elena Monica Iordache A.757.

360 208. B Et.26 Ploiesti Str.D Ap. Malu Rosu 122 Bl.000 4.722. 18Bis Sc.962. 8 Ploiesti Str.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Maramures 9 Ploiesti Str.800 140.132. 9B Sc.Brezeanu 7Bl.440 9.190. Suceava Ploiesti Str.840 46.120 40.63 Ploiesti Str.16A Sc.Haralambie Marcu Gh. Infratirii 9 Bl. Domnisori 87 Bl. 141H Sc. Ion Lica Gh.720 32.304.153.348. Georgeta Lupu S. Scolii 8 Bl. 3 Ap. 107 Sc.157.400 93. 16 Ploiesti Str.Elena Lupu D.3 Ap.967.Marian Malos St.Prislop 13 Bl.000 50.800 35.Vasile Manu N. Constantin Leanca D.Gheorghe Lemnaru I.Constantin Lemnaru I.Ctin.695.818.24B Ap. Aleea Prislop 13 Bl.000 93. Ion Lisandru H.26 Ploiesti Str . Maramures 9 Valea Calugareasca Str.200 33. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str.200 354.600 36.Stefan Macovei C.320 17.015. Gageni115 Bl.B Ap. Milescu 29A Bl.220 LEI 11.810.Virgiliu Marcu C.Ioan Petre Manolache I.400 5.720. 28A Sc. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.Bogdan Mares I.600 36.Daniel Ionut Lemnaru St.480 LEI 33.220 40.744.162. 4 Ap. C1 Ap.818.679. 99 Ploiesti Str. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str. A Ap. Bucuresti 17 Bl.200 28.000 44.610.1 Ap.535. A Ap.Valeriu Lupu V. 6 Ap. Voicu Ploiesti Str.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21.Valentina Cristina Marin C. Mircea Mandalac Gh.420 30.808.000 32. 24B Et. Spatar Nic.400 10. Mariana Manolache N.Gheorghe Marin Gh. Vacarescu 13A Bl. 137 Sc. Nicolae Lungu I.400 88.20 Ploiesti Str.Viorica Luminita Lica N. Fintinele 4 Bl.334.200 20.25C Ap.000 12.779.1 Ploiesti Str.200 22. 3 Ap. Bucuresti 17 Bl. 9B Sc.Simona Lupu S.A Et.A Ap. Gheorghe Lisita V.685.Mihai Bravu FN Bl.116.744. 28 Ploiesti Str.50A Sc.781. Ion Marcu I. Daniela Mares H.060.800. A Et. Maramures 9 Ploiesti Str.Ioan Marin Gh.895.720 31.865.305.760 LEI 10. 72 Sc. C1 Ap.Maria Leaca M.108.27 Ploiesti Str.11 Ploiesti Str. Ale.Aurelia Manolescu I.16A Sc. Ioan Marin Gh.Spicului 5 Ploiesti Str.560 LEI 6.11B Sc. 1 Ap. Ctin Brezeanu 4 Bl.599.725 48.405. 26 Ploiesti Str. Gheorghe Maftei I.680 38. Georgeta Manea C.477.960 28.14 Ploiesti Str.442.555.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 .640 2.121A Et.400 26.6 Ploiesti Str. B Et. 1 Ap. Ion Marcu Gh. Gageni115 Bl.Kogalniceanu 2Sc.E.C Et.000 44. 31 Ploiesti Str.405.860.000 20. Teodora Marcu V. A Ap. Nicolae Lemnaru C.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.450. Casin 7 Bl.220 51.Ale.A Ap.6 Ploiesti Str. 111 Sc. Ruxandra Lita Niculina Lois C.D Ap. Infratirii 5 Bl.982.494.Elena Maier V. Ctin Brezeanu 4 Bl.8 Marginea / Marginea / Jud.2 Ploiesti Str.200 103.599.Lazar N. Silvica Manolache I. M. Cameliei 21 Bl.086.746. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str.000 24. A Ap. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.Ioan Lisita N.000 24. Temisana 61 Ploiesti Str.Voicu MarinI. B Et.63 Ploiesti Str.Vasile Mares C. 202B Ap.2 Ap. Petuniei 5 Bl. 8 Ploiesti Str.Elena Marin Gh. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.Casin 7 Bl.Emilia Marcu I. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str. Garii 29 Prahova Ploiesti Str.440 7.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.Elena Luca Gh. 111 Sc.

B1 Sc. Metalurgistilor FN Bl. Vestului 3 Bl. Simona Marinescu N.372.280 8.889.Daniela Paulina Mihai N.1 31. 6 Ap.38 Sc.153. O.51 Sc.Anotimpului7B Bl. Mihai Mihai I. Ale.000 38. 2A1 Sc. Iosif Ploiesti Str. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.711. 37 Sector 6 Baicoi Str. 54 Ploiesti Str. B1 Sc.B Et.810.1 Ap.148. 145 Ap.560 21.748. 14 Ploiesti Str.231. 1 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. Sevastita Mihalache I. Cornelia Maciuca T. 121A Ap.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str. 40A Sc.580.790. 3C1 Et.400 39.31 Sc. B Ap.860.A Ap.Enachita Vacarescu13A Bl. 40A Sc. 16 Bucuresti Bdul.639. Viorica Maciuca C. Ale. Pajurei 8 Bl.401. Marian Bogdan Mazilu Gh. 1 Ploiesti Str.000 51. Mihail Matei I.070 LEI 145.520 32. Bahluiului 6 Bl.085. 15 Ploiesti Str. Doja 150 Bl.000 32.748. B Et. Viorica Matei D . 3B Ap. Baraolt 21 Bl. Baraoltului 5 Bl. M.53A Sc.1 Ap.Ana Mihai N.000 LEI 10. 50 Ploiesti Str.Persani 5 Bl. Aurel Marmiton S.Daniela Gabriela Marin T.971.779.700.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. A Et.695.000 LEI 64.Maria Ecaterina Mihai A.Constantin Marin V. Baraoltului 5 Bl.320 25.744. Gh. Silviu Mazilu F.A Ap. Cantacuzino 152 Bl.Alexe Masala A. 4 Ap.080 8. Godeanu 4 Bl. Laurilor 2 Bl.A Ap.640.220 LEI 72. Bd.3 Ap. Costache Maguleanu D. 9 Ap. Bucuresti 20 Bl. Gr. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str. Pajurei 8 Bl. Ciprian Mihai Mihai S.000 10. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. 35A Sc. Adrian Marin N. St.640 9.781.Sorin Nicolae Mihalache I.250 40. Ceahlaul 9 Bl.480 20.680 LEI 63.A Ap. Costica Mihai V. Gheorghe Marin .571.99 Ploiesti Str. Todor Matei V.200 LEI 7.10 Ploiesti Str.D Et. Catinei 11 Bl.400 51. 3 Ap.Ecaterina Mielu A.345.400 LEI 36.320 18.674. Camelia Meret N.53A Sc.879. 37 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str. Timotei Cipariu 4 Bl. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59. Sos.Vlad Tepes 32 Bl.640 46. Nicolae Mezei S.200 19.600 27. Vasilica Matei M.280 61. Gheorghe Matei D. Sapunari 6 Ploiesti Str.000 LEI 121.Aleea Codrului 2 Bl.762.796.830.360 LEI 48.200 146.156. Elena Manescu M. 43 Ap. 14 Ploiesti Str.240 LEI 55.A Ap.000 21. Ale. 14 Ploiesti Str. Marin Marin N. Nela Mihaela Marculescu I.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. B Et. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.244.490. Radun Mihai V.000 LEI 77.000 LEI 32. 77 Ploiesti Str.800 47. A Et. 40A Sc.297.930. Maricica Mirabela Meirosu A.900 LEI 141 .400 20.200 1. 13 Ploiesti Str. Gh. Constanta Marmiton Gh.1 Et.049.813.349. 1 Ap.004. 36H Sc.61 Ploiesti Str.380 7.Maria Masala I. Camelia Maciuca C. Baraoltului 5 Bl. 3 Ap.26 Ploiesti Str. A2 Sc.000 54. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str. A Ap. Gheorghe Mihai D. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. 92 Ap. 6 Ap.744.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Metalurgistilor FN Bl. 118 Sc. Petre Margarit I.37D Et.988. Gh.Olga Mihalache N. D7A Ap. Angelica Maracineanu D. Gr.050 153. Florica Mihai R.240 4. A Et. Constantin Magureanu D.116.674.Marin I.846.

12B Et.Veronica Nae N. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.542.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str. A Et.7 Ap.480 LEI 42.070 LEI 82.000 LEI 51.738.000 LEI 7.600 LEI 23. 5L Sc.Corneliu Mihaila C.30C Et.200 418.120 438. 37 I2 Sc.Vasile Mihalcea S. Gh. B Et.Mihai Moldoveanu C. 3 Et.Elena Modiga C. Silvia Muresan I. 3 Ap.400 23. B Ap.260.880 46.109A Sc.Ionut Mihail Mitrea V.000 23.760 151. Aleea Portita 2 Bl.337.2 Ap.B Et.20 Ploieti Str.R.34 Ploiesti Str.Constantin Misca Gh.Anica Mitrea C.Cantacuzino263 Bl.000 LEI 350.20 Ploiesti Str.220.150 Sc.337.Maria Mina M. A Ap. Crinului 11 Ploiesti Str.Frasinet 6 Bl.Victor Mihaila V. 53 Sc. 119D Sc.31 Ploiesti Str.Gheorghe MocanuGh.Ion Mirica C. 13 Sc.565.500 LEI 1.Golesti 9 Ploiesti Str. 36 Ploiesti Str.000 12. B Ap.4 Ap.Golesti 9 Ploiesti Str.Nicolae Moise V.A Ap. 3 Ploiesti Str.Marcela Misca Gh.160 21. Craitelor 5 Ploiesti Str.Mihaela Mirica M.675.29 Ploiesti Str. Risnovenilor 3 Bl.3 Ap.Marin Mirea Gh. 42 Ploiesti Str.372.Elisabeta Miu I.122F Sc.372.860. B Et. 56 Ploiesti Str.Constantin Mocanu R.457.480 LEI 26.4 Ap.960 269. Dr. Aurelian Movileanu I. Ion Muraru N. 53 Sc.Floarea Moisescu E.Prislop 4 Bl.16 PloiestiStr.Prislop 4 Bl.400 11.Zarandului3 Bl. 42 Ploiesti Str.113.Republicii 149 Bl.006. B Et.Adrian Mihailescu N.400 33.45 Ploiesti Str.Constantin Mihalcea S.Mihalachi A.201. B Et.29 Ploiesti Str.648.16A Sc.781.Neculai Modreanu V. Sirianu 19A Ploiesti Str.320 7. 2 14.Maria Mihaescu N. Frasinet 6 Bl. Carol Davilla 7 Bl. 13 Sc.555.400 LEI LEI LEI LEI 159. Tr.562. Neculai Moldoveanu I.29 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str. Sabinelor 7 Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.510. 13 Sc. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.Cosmonautilor 3 Bl.674. Valeria Molitor V.431. 3 Ap.232.Bdul. 58 Ploiesti Str.13 Sc. Aleea Bahluiului 12 Bl. Risnovenilor 3 Bl.257.552.040 43.A Et.400 LEI 37.860. Lacul Bilea 1Bl. Cristina Molitor A.Petuniei 7 Bl.190.260.6 Sc.800 18.546. Aleea Portita 2 Bl.640 LEI 21.B Et.280 147.5L Sc.Bucuresti 35 Bl.Sorin Munteanu I.135. A. A Ap.149 Sc. Aleea Bahluiului 12 Bl.31 Ploiesti Str.000 LEI 10.Nicolae Miscov T. 150 Sc.Alexandra Mina P.783. Ion Ploiesti Str.1 Ap.Natalia Mihaila C.Nicopole 87 Ploiesti Str.280 35. Petuniei 7 Bl.Alin Razvan Moise Gh.9 Ploiesti Str.320 LEI 51.Bdul Bucuresti 35 Bl.A Ap. B Et.149 Sc.86 AP.600 LEI 77.34 Ploiesti Str.831. Caliman 38 Et.7 Ap.5 Ap.26 Ploiesti Str.000 LEI 46.677. A Ap.400 LEI 6.940 37. Deditel 3 Bl. Aleea Portita 2 Bl.090 152.29 Ploiesti Str. Vasile Muraru N.119.6 Sc.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 . C Ap. Andrei Muresanu 4 Bl. 2 Ap.1 Ap. Gr.593.Dumitru Moraru I.028.000 12.20 Ploiesti Str.4 Ap.12B Et.840 2. Sirianu 19 Ploiesti Str.861. 3 Ap.111.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.26 Ploiesti Str.000 LEI 31.Jana Mitroi D. 1 Ap.951.126 Ap. Dumitra Moldoveanu N. C Ap. Emil Zola 2 Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. B Et.Tudora Mirica N.I.

Emilia Naghi N. Luminita Negoita I.Traian Neagu N.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. B Et.800 3.603. B Ap.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.094. 3 Ap. Tudor Neculai P.214.600 LEI 61. Brumarelelor 5 Bl.430 31.Mihaela Negoita N. 31A2 Et. 3 Ap.794.200 LEI 42.640 31. Stefan Simion Serban Neicu C. 21A Sc.15 Com.Nae V.500 13.20 Ploiesti Str. A Et.372.Maria Nedea P. B Ap.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str. Catinei 17 Bl. Brezeanu 4 Bl.030 LEI 5.612.Spatar Milescu 29A Bl.Prislop 10 Bl.15 Ploiesti Str. B Et.980 18.800 80.136 Sc.Lucia Nedelcu A. Armoniei 6 Bl. Gheorghe Nasui D.153. 20 Ploiesti Str. 26 Sc.982.335.8 Ploiesti Str.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.600 128.Ion Nenciu C.500 LEI 11. Cameliei 15 Bl. Deltei 3 Bl. D Et.418. Republicii 145 Bl. 74 Darmanesti / Str. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str.A Et. 4 Ap.41 57. C.Cameliei 21B Bl. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str.Lacul Bilea 1 Bl.D10 Et. Ionel Negoescu Gh. 24 Urlati Str. Mihai Negrea G.20 Sc. 3 Ap.808.Vasile Nedelcu Gh.116.Grigore Negoita I. B2BIS Ap.839.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.360 24.504. Aleea Independentei 4 Bl. Florica Neagu I. 3 Ap. 2 Et.483. Av. 29 PloiestiStr.254. 141H Sc. 37B Sc.793. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 10.080 LEI 32.Costache Negoita P.640 LEI 143 . C12 Sc. A18 Ap.555. Mariana Nastase I.200 LEI 89.A Et. 86 Sc. BV Ap.3 Ap.Georgeta Neagu D. Brumarelelor 1 Bl.728.406. 86 Sc. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str. 8 Ap.000 LEI 17.240 127.261. 12E Sc. 55 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl.100 LEI 124. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str.Elena Negosanu Gh.Cibinului 13 Bl.Trotus 4 Bl. 3 Ap. Al.002.560 LEI 52. Mariana Neacsa I. Niculina Naftanaila D.091.720.901.080 LEI 36.Ion Neagu P. Republicii 118 Bl.1 Ap. Streiului 3 Bl.4 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str.Cap.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str.086.600 47.840 LEI 97.275 LEI 31.211. 36 Jud Ploiesti Str. 3 Ap. Luminita Sinziana Neculai I.Gheorghe Neagu D. Ion Neamtu Cl.000 LEI 48.892.31 Ploiesti Str.Vasilica Neacsu I.360 19.2 Ap.1 Ap.D Et.Serg.893.Brezeanu 2B Bl.066. C Et.Georgeta Neagu I. C Et. 9 Ap.2 Et. D7A Ap. 39 Ploiesti Str.Brezeanu 10 Bl.000 33. Carmen Neagu St.137 Sc.800 110.R4 Ap.Marina NeaguGh.15 Sc. C1 Sc.Ana Nenciu P. T3 Sc.180.Elena Neagu I. 4 Ploiesti Str. 4 Ap.C Et.Nicolae Negoita C.27 Ploiesti Str. Stejarului 11 Ploiesti Str.850 7. 67 Ploiesti Str.520. A Et. Vlad Tepes 32 Bl. 12F Sc.639.320 LEI 72.Andrei Muresanu 64 Bl. Ctin.Mateescu Gheorghe 2 Bl.260.4 Cimpina Str. 10 Ploiesti Str.A18 Sc.080 14.Silvia Liliana Neagu St.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.33 Ploiesti Str.2 Ap.760 169.116. Mariana Nan D.Mircea Mihai Matei Negrea G.Cuza Voda 5 Bl.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155. Cibinului 13 Bl.925 LEI 123.269.063.122 Ap.11C Sc.C. Zidari18 Bl. Nicolae Negoita Al.185. Cibinului16 Bl. B Et. 15A Ap. E8 Ap.480 LEI 1.17 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.397.A Et.A18 Ap.700 LEI 28.680 77. Nicolae Nastase G. 3 Ap. 3 Ap.Ion Nedelea D.Stefan Nan Gh.730 LEI 11.126. Malu Rosu 120 Bl.

Profesorilor 5 Bl.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.420 94.839.26 Ploiesti Str.3 Ap. 19 Berceni / Prahova 1.000 59.160 25.464.34 Ploiesti Str.Vasile Nicolae I. 154A Sc.Vitejilor 8 Bl.Laurilor 3 Bl.116.350 18.800 715.000 LEI 26.800 372.037.71 Ploiesti Str.M7 Ap.Vasile Niculescu D.950.372.3 Ploiesti Str.775.960 41.Ana Niculescu D.103 Ap. A Ap.35F Et.000 9.600 29.B Et. Rahovei 15 Ploiesti Str.000 61.200 24.967.791.177. E Ap.Gheorghe Nicolae Gh. A Ap.Sorin Nicolae N.Elena Lidia Niculae M. 8 Ploiesti Str. A Et.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS.200 109. 22 Ap.320 27. Stefan Oprea A. A Ap.12 Ploiesti Str.274.A16 Ap. Al.000 17.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Vasilica Oacea L.Gheorghe Nitu M. J Ap.Scolii 1B Bl.87 Plopeni Str.41 Ploiesti Str.188 Ploiesti Str.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str.704. Viorica Onofrei A. Valentin Olteanu T.Cornelia Onofrei A.658.112 Sc.Lucian Silviu Nita M.Anton Tonel Nita I.Niculae Nita I.560 31.A Ap. Marian Nitu I.Independentei 19 Ploiesti Str. Sos Vestului 16 Bl.15 Sc.064.960 32.770 29.7 Sc. 13 Ploiesti Str.15A Sc. 3 Ap.240 18. Gheorghe Nitu Gh. B Ap. 5 Ploiesti Str.480 LEI 10.56F Ap.Al.000 6.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.000 10.Repuiblicii 25Bl. 25 Ploiesti Str.223. Roxana Gabriela Nica I. 4A Ap.Ilie Oancea Gh.078.880 66. Nicolai Onet S.080.Marasesti 259 Bl.000 12.558. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.Rodica Georgeta Niculescu Gh.38 Ploiesti Str.352.18 Blejoi .5 Ap.13 Ploiesti Str.280 8.18 Ploiesti Str.100 124. 160A Sc. Bobilna 46B Sc. 44 Sc.792.800 30.500 59. 43C Sc. B4 Ap.Paulina Nicu N.492.Ciucului1 Bl.Vasile Nicolae N. Elena Doamna 43 Ploiesti Str. Vitioarei 4 Bl.160 15.Florica NicolaiT.Rahovei 15 Ploiesti Str. 25A Sc.Bogdan Constantin Nicolescu I.200 LEI 60.Bahluiului13 Bl.Doja FN Bl.Latina 1 Ploiesti Str. Spitalului 22 Fundeni / Jud.Lumini Nicolae M.Laurentiu Oancea I.121.A7 Sc.668.Gh.Bahluiului13 Bl.760 124.520 6.462.Intr.440 40.000 38.691.400 60. B Ap.B Et.Gheorghe Oprea D.240 10.372.593.873. Florica Oprea C. B Ap. Troienelor FN Bl.34 Ploiesti Str.400 10. Spitalului 22 Plopeni Str.000 101. Marasesti 257 Bl.Dumitra Nicolae D. Calarasi Ploiesti Str.Nica Gh.372.Vasilica Nitu St.Rahovei 15 Ploiesti Str.853.900.Doja FN Bl.680 30.160 97.Stan Oprea S.799.Alexandru Nicolae M.Maria Oprea St.37 Sc. Cameliei 18A Bl.744.B Et. 7 Ploiesti Str. 43C Sc. Tineretului 12 Bl.36 Ploiesti Str.Elena Oprea C.572.741.Lupeni 3 Bl. A Et. Gh.B Ap.3 Ap.41 Ploiesti Str.3 Ap.078.Maria Onofrei Gh.Petre Nitu E.1 Ap.Elena Nicolae D.Mihai Dan Nicolai N.840 257. Cibinului10 Bl.Marioara Ploiesti Str.Iuliana Nitu E.Plaiesilor 9 Ploiesti Str.018.Repuiblicii 25Bl.200 18.848.529. A22 Sc.374.Gabriel Nitescu V.Nela Marina Nicolae T.464.35F Ap.000 256.773. 9 Ploiesti Str.Bd. Ion Oproiu I. Ilie Jean Nicolescu I.760 75. B Ap. Covurului 24 144 .202 Sc.Steluta Nitu Gh.541.000 2.Castor 6 Bl.13 Ploiesti Str. Troienelor FN Bl.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.000 43.Bucuresti 23 Bl.A7 Sc.822.930.3K Ap.505. 6 Com.Pandurilor 4 Bl.

1 Ap. 2 Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Ion Pasat I.16C Ap.370.820.A1 Sc.Marasesti 255 Bl.20 Ploiesti Str.000 LEI 100. Levantica 2A Bl.Miorica Paun V.920 LEI 31.680 25.23 Cimpina Str.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.488.280.652.9 Ploiesti Str.Grigorescu 5 Bl. Rapsodiei FN Bl.252.17 8.58 Ploiesti Str. Cameliei 11 Bl.Ioan Patrascu C.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.Marasesti 113 Ploiesti Str.519.79 Sc.26 96.Monica Patrascioiu I.360 28.Sofia Paraschiv I.A Ap.Ghilcos 9 Ploiesti Str. B Ap. A Et.Republicii 17B Bl.800 4.Cameliei 11Bl.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.730 LEI 34.083. Bl.560 LEI 32. Pompilia Pandelea D.Goldis 1 Ploiesti Str.880 4. A6 Sc. Elena Paraschiv M.520 14. Arh. Elena Ploiesti Str.A Et.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77.Marasti 113 Ploiesti Str.Leontie Paduretu C.Vasile Pepi Tr.765.Maria Pavel T.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.9 Ploiesti Str.307.Iulian Gabriel Pantelimonescu A. Ion Pancu I. R .74 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.919. Casin 11 Bl.Cezarina Pauna Gh.B Ap.Cristian Pana Gh. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.320 LEI 40.000 LEI 19. B Ap.800 LEI 29.790.260.34 Ploiesti Str.6 Et.483.Eduard Petrache A. Al.000 LEI 210.Cantacuzino 261 Bl.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.706. Andrei Muresanu 53 Bl.680 20.528.23 Ploiesti Str.440 53.Gheorghe Parcalabu St.V.120 30.600 LEI 61.Luminita Pietraru M.000 41. 9 Ploiesti Str.459. Aleea Pajurei 8 Bl.Dan Radu Paraschiv Al.23 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str. 11 Cimpina Str.Gheorghita Petcu N.Er.703. Gheorghe Pirvu C.A1 Ap.730.901.472.360. Silvia Panait N.790. 31 Sc. Ghilcos 9 Ploiesti Str. 48 Sc.000 13. 15 Ploiesti Ploiesti Str. A Ap.060 77.130 Sc.534.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr. H2 Ap.130 Sc.13 Ap.Stindardului 9 Ploiesti Str.Libelulei4 Bl.Stoica Constantin Petrescu St.Osan F. Arh.910 126.750 98.640 LEI 145 .2 Ap.140F Sc.960 81. Garsoniere Sc.744.48 Sc.800 58.116.Carol 9 Bl. Claudia Paraschiv P. A Ap.000 LEI 40. B Et.49 Bucov / Pleasa Str.895.488. Silviu Valentin Panait Gh.B1 Ap.116.36 Ploiesti Str.400 17.17 Sc.AC1 Sc.Floarea Petrosanu D.Maria Pintiuta T.A Ap.Marasesti 255 Bl.450. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str. Colonia 1P.041.Ilie Petrea I.200 7.Ana Petrea I. Troienelor 3 Bl.000 36.Mihai Petre Al.800 1.A Ap.033.A Et.236.Nicolae Petrescu T.Constantina Pincu G.600 41. Brumarelelor 4 Bl.70 Sc. Gornistilor 1 Bl.Democratiei 88 Bl.P3 Sc.B Et.Dumitru Constantin PatrascuD.V.Gheorghe Pandele M. 32 Ploiesti Str. 143 Sc.Nicolae Pastrama V.680 31.600 181.Gabriel Razvan Petrescu C.938. M.855. Eminescu 7 Ploiesti Str.600 LEI 20. D Ap.744.Bdul. Ionel Patrascioiu V. B Ap.000 13. 3 Ap. Aleea Scorusului 4 Bl.A Ap.Brumarelelor 4 Bl.Aurel Petrosanu Gh.Eftimiu Adrian Pavliuc S.Ioan Pintiuta P.078. 3 Ap.397. Biruintei 6 Bl.866.307.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str.000 LEI 233.46C Sc.817.600 38.313.31 Ap.000 25. 9 Ploiesti Str.680 17. 4 AP.Cristache Pavel Gh.Minerva 7 Bl.Gral.Vasile Sebastian Panait E.16 Ploiesti Str.

Conta 13 Ploiesti Str.151 Ap.Sos. A Et.Magdalena Pop A.Iovu Popescu I.840 9.971.Valerica Popa V.Ghiorghi Popescu N.325. Zarandului 6 Bl.Georgeta Popescu N. A Ap.39 Sc.450 8.781.140 8.Elisabeta Ponta M.23 Ploiesti Str.Cristian Ponta M.Rodica Popa N. 4 Ap.Gheprghe Popa F.440 14.Dealului 34 Bl.Gn.186.3 Ploiesti Str.160 62.937.Silvia Pirvulescu M. Pandurilor 3 Bl.Iezerului 9 Bl.000. Dumitru Popa V.Cirezarilor 3 Bl.400 LEI 212.Cameliei11C Bl.900 LEI 65.Libertatii 7 Bl.037.652. 25A Sc.Ioan Pooa C. Mihai Bravu FN Bl. Ale.B Ap. 16 Ploiesti Str.PP Ap. A Ap. V.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5. 21 Com. A Ap.600 4.520 34.Ion Popescu C.Bobilna 46B Sc.680 62. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str. Al. Regimentului 5 Bl. 56 Ploiesti Str.500 32.Maria Podoreanu P.36 Ploiesti Str.250 17.574. 1 Ploiesti Str. 40 Sc. 67 Ploiesti Str.760 52.920 LEI 32.51 Sc.31 Sc.Radu Stanian 1 Bl.800 74. A Ap.560 54. 126 Sc.165.483.269.960 28.Vestului 7B Bl.24 Oliesti Str.800 44. 9 Ap.960 LEI 24.9 Ploiesti Str. D Ap. 1 Ap.372.5M1 Ap. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.Sofia Popescu P. Cameliei 11 Bl.4 Ap.B. Pandurilor 3 Bl.29 Ploiesti Str.826. Ion Mihalache 168 Bl.Elena Parvulescu Gh. 65 Ploiesti Str.Ciprian Stefan Popescu Gh.38 Ploiesti Str. Vasile Podaru P.880 48.281.Constanta Popa I.34 Ploiesti Str.953.220 26.Anotimpului 7B Bl. 2E2 Ap.840 4.980. Cameliei 3 Bl. Ap. 153 C Sc.Floarea Popescu Fl.51D Sc.554.Ion Popescu D.200 LEI 11. A1 SC.Nicolae Popescu Gh .55 Ploiesti Str.62 Et.000. Florin Popescu N.Razvan Gabriel Pirvu N.232. 6 Bucuresti Bdul.334. 16 Ploiesti Str.56 Sc.000 LEI 29. 39 Ploiesti Str. F1 Ap.33 Sc.Bobilna 46B Sc.891. 9 Cimpina Str. A Ap.Doina Podeanu A. 1 Sc.638.200 LEI 17.PP Ap.800 132.800 155.555.937.31 Ploiesti Str.Petrea Parvulescu I.C Ap. Al.Diditel3 Bl.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21. 16 Ploiesti Str.B Et. Er.540.C Et. B Ap.957. B Et.87 Sc. Cuza Voda 6 Bl.9 Ploiesti Str.705.Niculae Popescu Jeni Popescu N. Veronica Micle 2 Bl. Grigorescu 20 Bl.331.Intr. 121 Sc. 50 Ploiesti Str.Constantin Poiana N.Petrica Pirvulet M.760 9. 52 Sector Ploiesti Str. 2E2 Ap.Eugenia Popescu I. 28B Sc.632.B Ap.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str.109A Sc.Pirvu C. 21 Ploiesti Str. C1 Sc.Cameliei 11 Bl. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str.860 LEI 67. Aleea Godeanu 1 Bl.323. 38 Ploiesti Str.3 Ap.045.PP Ap.085.B Ap.839.Stefan Poclid D.086.640 13.Ana Bucov Str.Silvia Pirvulescu P. 31 Sc.320 2.B Sc .Ion Pirvu I.148.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 .153. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. D Ap. 29 Ploiesti Str.2 Ap. Al.767. Oltului 18 Bl. Gheorghe Pirvu Gh.640 LEI 61.201.Vasilica Popescu A.860 LEI 1.080 63.8 38.50 Ploiesti Str. Ioan Popa I. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.Baraolt 40A Bl.080 95.38 Ploiesti Str. Magurii 4 Bl. Frasinet 8 Bl. B Et.51 Sc. Catinei 6 Bl. C Ap. A Ap.Maria Popescu F.160 1.626.Bobilna 46B Sc.982.Alexandru PodoreanuP. Constanti Grigore Popa C.680 33.120 6. Oana Madalina Popescu I. Baciului 1 Bl. 4 Ploiesti Str.2 Ap. Ctin Brezeanu 4 Bl. Vasile Conta 13 Ploiesti Str. A8 Ap. Industriei 1 Bl.94 Sc.Gheorghe Popescu N.440 63.200 LEI 53.Radu Stanian 1 Bl.B Ap. Lilian Popa I.027.971.Radu Stanian Bl. B Ap.364.3 Ap.31 Ploiesti Str.600 31. D Et.

160 26.240 29.Al.Dorina Preda N.079.520 11. 29 Ploiesti Str.Constantin Postolache Gh.Adriana Radu I.B.Dumitru Raduta D. A Et.000 51.21 Ploiesti Str.400 62.68 Ploiesti Str.B Et. 101 Sc.779.A Et.Andrei Aurelian Rosca I.695.58 Sc.7 Ploiesti Str.Banesti 4 Bl.720 5. B Ap.Grigorescu 22 Bl. A Et.695.809.G-ral Gr. Mercur 18 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.781.68 Sc.Liviu Niculae RadulescuD.380 72. 6 Sc.Elena Racaru S.608.A Ap.068. C1A Sc. 28 Ploiesti Str. Leului 6 Bl. 6 Ap.36 Ploiesti Str.000 LEI 11.Mariana Radulescu C.b Ap. Garsoniere Ap.Mihai Dragos Radu C.752.Ioana Postolache G h. A Ap.A Ap.859. 25 Ploiesti Str. Minervs 3 Bl. 8E Sc. Minerva 3 Bl. Prislpo 4Bl.872. 68 Sc.Marasesti 247Bl.Stefan Cristian Raduta V.Cuza Voda 12 Bl. Republicii 187 Bl.400 51.1 Ap.200 8.Banesti 4 Bl.Iederei 19 Ploieste Str.Kutuzov 7 Ap. Al. 1 Ap.Lacul Bilea 3 Bl. 4 Ploiesti Str.560 22. Grivitei 2 Bl.638.Gheorghe Rosca I.Stefan Proaspatu I. 58 Sc.480 LEI 40.413.Mircea Raducanu C.373. Cibinului 3 Bl. Rapsodiei 12 Bl.25 PloiestiStr.Constanta Rosca F.297.000 51.480 132.225 25. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str. H Sc. Kutuzov 3 Ploiesti Str.A Ap.818.Ion PloiestiStr.085.34 Ploiesti Str.342.C Et.680 LEI 31.Ionel Rotaru I.Minerva 3 Bl. C4 Sc.AC12 Ap.Gr.Banesti 4 Bl. 16E Sc.680 177.22 Ploiesti Str.Gabriela Rosu C.Maria Rosu T.Industriei 61Bl.Gheorghe Radu St. A Ap.7 Ap.305.16A Sc. 3 Ploiesti Str.650 58.160 LEI 39. 16 Sc.600 LEI 11. Grigorescu 22 Bl.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .403. Levantica 2A Bl.Virginia Rosu C. 87 Sc.639.722. 30 Ploiesti Str.579.094.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.Nordului 11 Bl. Violetelor 10 Ploiesti Str.2 Ap. Gh.012.080 25.520 LEI 31.69 Ap.462.000 12.910.Octavian Rentea A. 4B1 Sc.208.Maria Rasnoveanu N.Adrian Constantin Rasnoveanu N. B Ap. A Et. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str.Lucian Pricopie T.280 283.A8 Ap.139 Sc.874. A Er. 12 Ploiesti Str.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.Sold. 3 Ploiesti Str.12 PloiestiStr.600 44.Bujor Radu C.Malu Rosu 22 Ploiesti Str.Rodica Raileanu M.Er. Grivitei 2 Bl. 2 Ap.Popescu P.36 13.Cantacuzino 269 Bl. 30 Ploiesti Str.Vasile Rucareanu N. R Sc. 7 Ap.041.600 33.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str.870 48.560 6. 6 Ap.Republicii 187 Bl. Ionel Raduta I.Aurora Sandu A.920 36.73 Ap. 30 Ploiesti Str. Gheorghe RobiruI.Nicolae Ruse T. G Et.276. 49 Plopeni Str. Silvia Robitu I. Brezeanu 6 Bl.080 LEI 53.A Ap.Gr.760 59.A Et.Ion Preda M. P-ta Victoriei 5 Bl.58 Sc. Alexandrina Viorica Rotaru I. 8B Sc.Floriean Rosca v. H Sc. 7 Ap.600 LEI 22. Marieta Radulescu M. 4B1 Ap.Ioana Preda M. Arnauti 5 Bl.Alexandru Raducea C.863.Hasdeu 6 Et.840 18. 68 Ap.000 13. 7 Ap. 25 Ploiesti Str. A Et.638.315.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str.Ctin .190.25 Ploiesti Str. 21 Sc. 3 Ap.36 Ploiesti Str.111.A Ap.600 7.Domnisori 85 Bl.153. A Ap. 7 Ap..Ion Radu D.488.George Radulescu C.760 12.695. D Et.403. 125 Ploiesti Str.360 LEI 4.000 47. 8B Sc. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl.P.400 3. Cristian Radu I.704.2 Ploiesti Str.035. 27 Ploiesti Str. Andrei Muresanu70 Bl.

14B2 Ap.127B Sc. 14C Ap. Caliman 17 Ploiesti Str.000 LEI 5.947. 7 Boldesti Scaieni Str.520 19.667. Verginia Sava I.000 7. Ale.Maria Marilena Savu S. Nicolae Savu I.640 LEI 37. Bucuresti 19 Bl.800 15.500 72.Victoria SilvestruGh.Anton Sandu I.010 46.200 LEI 20.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58. 1 Ploiesti Str.40 Sc. 12 Ploiesti Str. Ion Saceanu I.158.Florian Sarbu V.020. Ana Sinu S.000 60. Seciu 2 Prahova PloiestiStr. Baraolt 5 Bl.920 17. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. Erou M. Nicolae Sava Gh. 14 Sc.000 LEI 148 .Simona Victoria Serghie Gr.Stelian Sinoiu M.960 21.Florea Ploiesti Str. Gabriela Serea I. Moldoveanu 10 Bl. Gh.760 LEI 18.334. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.Mihail Florentin Serianu Gh.000 31. Valeria Seiciu Gh.000 LEI 134.Cameliei 3 Bl. Baraolt 40A Sc.880 31.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str. Malu Rosu 95 Bl. D Ap.65 Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl.000 6. 40A Ap.9B Sc. Gheorghe Scarlat P.116. Sd.520 91.720 LEI 17. B Et.Valerica Sandu N. Scorusului 1 Bl. Verona Savu C. Alexandru Sandu S.Emanoil Sima I Dan Simion I. Ale.000 LEI 103. Strunga 6 Bl. B Ap.250 4. 99 Ap.320 LEI 28.Ghe. Scolii 3 Bl. 2 Ap.Viorica Sandu S. Bdul.339. Constantin Savu V.Tirnave 3 Bl.000 39.969.8 Ploiesti Str. Zoea Sirghie I.400 31. 2 Ap. Nicoleta Sava Al. A Et. Stefan Sava C. A Sc.309.393. Doja 168 Ploiesti Str.116. B Ap.839.Marian Sandu S.674. 25 Ploiesti Str. 90 Ap. 9A Sc. 110 Sc.40 Ap.860.1 Ap.Vasile Dandu M.400 LEI 21.Ion Sebastian T. A Ap.961. Arhip Nicolae3 Bl.Bl.920 LEI 51. Podgoriei 7 Bl. 7 Boldesti Scaieni Str.580 LEI 32. Cart. Persani 1 Bl.040 59.372.800 55. Cart. 51D Sc. M.15 Sc. 1 Ploiesti Str.209. Gheorghe Scarlat P. 120A Sc.38 Sc. 65 Ploiesti Str. Amalia Sararu C. Gheorghe Sarbu C.520.579. Cantacuzino 267 Bl.276.366.Mihai Bravu 184 Bl. 2 Ap.604. 30 Ploiesti Str.601. 64 Ploiesti Str.Republicii114Bl. 12 Ploiesti Str. Zimbrului8A Bl. Gr.Doja 168 Ploiesti Str. B Et.168.720. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.291.000 LEI 363. 22 Sc.960 11.040 13.706.31 Ploiesti Str. E Ap. Al. A Ap. 2 Ap. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.915.842. Deltei 1 Bl.3 Ploiesti Str. A Et.Er. Baraoltului 9 Bl. A3 Ac. Steliana Sava I.775. D Et.27 Ploiesti Str. Zarandului 4 Bl.Sandu C. 40A Sc.840 LEI 33. Gh. 6 Ploiesti Str. Steliana Scarlet M. 7 Ploiesti Str. 27 Ploiesti Str. B Ap. E Ap. D Ap. Mitica Sava Al.573. 139B Sc.680 37.237. Baraolt 5 Bl.000 LEI LEI LEI LEI 40. Gabriel Savu N.254.480 10. A Ap.836. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 40A Sc. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre.160 45. A Ap. 29 Ploiesti Str.744. Scaieni 36 Ploiesti Str. Cameliei 3 BL. Carmen Scarlat G.449.Stefan Sandu G.B Ap.540 LEI 21.Marian 3 Bl.22 8. 40 Sc.3 Ap.Gheorghe Sinu F.880 14.377.919. 69 Ploiesti Str.320 9. Ale.B Et.300 999.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.912. Ioana Sarbu I.Piata Victoriei 7 Bl. Ioan Sarbu Gh.508.800 LEI 14.Maria Simion N. 42A Sc.Maria Sarbu Gh. 2 Ap. Er. A Ap.424.100. Gageni 13 Bl.

145.267. Gabriela Stana M.613.800 1. Doja 25 Bl.744. 15 Sc.200 LEI 15.Gheorghe Stan I.34 Ap.Maria Smeu A.A Ap.000 24. Eremia Grigorescu 22 Bl.000 28. C Ap.200 51.B Ap.548. Gheorghe Stanculet I. C Ap.341.680 LEI 37.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh.400 LEI 45. Anotimpului6 Bl. 26 Ploiesti Str.035. Veniamin Costache 4 Bl.339.5 Ploiesti Str.Eftimia Stan Constantin Stan D.Ion Stanescu N.000 49.Vasile Stanescu C.200 55.29 Ploiesti Str.280.Bd. Cameliei 9C Bl.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Serban Stan B.Er. A Et.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12. 26 Ploiesti Str.830. A Ap. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str. 7 Sc.640 5.447. Petruta Satefanide N.1 Ap.920 LEI 24. Viorel Solomon B. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.60 Ap.190. Gr.640 51.6 Ploiesti Str. Veniamin Costache 4 Bl. 22 Sc.160 14.000 65. 13 Ap. 15 Ploiesti Str.515. Cristinel Petru Spirea Gh. Bibescu Voda 2BIS Sc.A Et.68 Plopeni Str. Matei Sorin N.Dumitru Sprincenatu S.120 41. Vladimirescu FN Bl. 28 Sc. Sofia Soare C. Gh.Banesti 4 Bl. 3 Ap. 3 Ap.320 5. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str.118. Grigorescu 6 Bl.Sabinelor 11 Bl.523.417.120 LEI 23.Ion Stan Gh.Georgian Stancu C. A Et.358. AC7 Sc. 27G Sc.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.Gheorghe Stoian D.Constantin Stapie I. 29 Ploiesti Str.49 Ploiesti Str.400 41.130 Sc. 3 Boldesti Scaieni Str.860.Brumarelelor 4 Bl.595.800 7.33T1-T2 Sc. Liza Stancu I. 28 Ploiesti Str. B Ap.920 32.000 17.Ioan Stanciu C.17 14.680 79.B Ap. A Ap.Deltei 3 Bl.160 LEI 51.965. Andrei Donici 11 Ploiesti Str.Gheorghe Stan V. 2 Ploiesti Str. Natalia Stanescu Al. 35 Ploiesti Str .140.58 Ap. Republicii FN Bl.33T1 Ap. A Ap. Gheorghe Stan A.dul Bucuresti 20 Bl. Moldoveanu 10 Bl.000 14.Cuza Voda 2 Bl. Eugenia Urlati Str.002.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25. 17 Sc.000 14. T1 Ap.Alexandru Stanciu Gr.000 65.Smau I.Aurora Constanta Sprinceana R.017. 7 Sc.3A Sc.Toader State A.Bogdan Constantin Stefanide V.Florea Spatarelu R. Cantacuzino 267 Bl.55A Sc. A Ap.477. Biruintei 1 Bl. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str.Cristian Ionut Stanciu N. B Ap.Gr.000 LEI 16.920 98.Eremia Grigorescu 25 Bl. A Ap. 15 Ploiesti Str. 27G Sc.186.869.Elena Spiescu M.Buftea 16 Ploiesti Str.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Marasesti 413 Bl. 45B Sc.Roxana Stanciu S.Silviu Laurentiu Statescu V.525.488.080 15.520.697. Baciului2 Bl.320 LEI 18.Octavian Stan T. Muzicanti FN Bl.Petrichimistilor 1 Bl.19 Ploiesti Str.221.840 20.960 14.Maria Stancu Fl.Republicii FN Bl. 19 Prahova Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI 149 .Nastasia Stanciu L. T.200 40. 18 Prahova Ploiesti Str.Cameliei 11A Bl.B.19 Ploiesti Str.080 45.Calea Unirii 73 Bl.497. Elena StegarescuN.160 31.558.3 Ap.943.58 Ploiesti Str.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str.656. 3 Ploiesti Str. Ioan Stanciu V.600 LEI 53.417.364. 55 Ap. Er.209.11 Ap. 37 Ploiesti Str.B2 Ap.D Et.51 Ploiesti Str. Gn. 8E Sc. 58 Ap. Lazar Stanciu R.855. Ciresoaia 50 PloiestiStr.440 33. 15 Ploiesti Str.55 Sc. 1 Ploiesti Str.Ale.892. Georgeta Gina Spiescu C.935. A Ap.488.Cornatel 4 Bl. 15 Sc. Cornelia Stir I.

200 28.000 34. 115B Ap.200 LEI 150 .7 Ploiesti Str. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str.Bahluiului 10A Bl.2 Ploiesti Str.Valeni 10 Ploiesti Str. 3 Ap.Daniela Andreea Stoica Gh. Elisabeta Surdu F.A Et.Cameliei 9 Bl. Intr.200 18. Adrian Sindrilaru N.Elena Stoica Gh.565. 2 Ap.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.A Ap. 127B Sc.400 20.076.11 Ploiesti Str. 148A Sc. Adunati 13 16. Rahovei 198 Ploiesti Str. Cristina Sandru I.Cameliei 9 BIS Bl.840 31. Dorina Serban I. Sos. Ale. 9F Sc. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.800 8. Livia Stroe I.520 21. Maramures 17 Ploiesti Str. Marioara Stefan A.400 LEI 9.PP Sc.558. E Ap.116. Floarea Serban I.245. 59 Et. B Ap. 103 Sc. G10 Ap.Deditel 1 Bl. Vasile Sultana St. Nordului 11 Bl.Alexandru Sovaiala A.853. Stelian Stroe T. 90 Ploiesti Str. Andrei Muresanu 4 Bl.988. Clementa Serban C.Constantin Talanga A.55 Sc. Ion Stoica St.000 17. C Ap. Vestului 16 BL.709. Sinaii 2A Bl. 31 Sc.560 20.000 18.879. Sinaii 2A Bl. Ozana Daniela Sovaiala C.456.600 161. Petrochimistilor 1 Bl.297.300 12. Ionita Stefanescu M.Aurica Stefan V.27 Ploiesti Str. Olivian Sovaiala I. Georgeta Stoica Gh.Patriei13 Ploiesti Str.600 54.435.Baciului 2 Bl. Tirnave 4 Bl.000 54. 15 PloiestiStr.744.Cristina Gabriela Soptareanu V. 47 Ploiesti Str.Laurilor 4 Bl.Aurora10 Ploiesti Str. 32B Sc. 55 Ap. B Ap. Felicia Aurelia Tanase D.000 LEI 20. Constantin Sindrilaru V. Republicii 145 Bl. A Ap.339.62C Sc.A Et. Malu Rosu 112Bl. 2 Ploiesti Str. A Et. Cameliei 6 Bl.25 Ploiesti Str.59 Et.000 LEI 14. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str.640 33. 10. Constantin Stefan N.536.358.30Decembrie 1Bl.217. 2 Ap. 12 Ploiesti Str. Elevilor 1Bl.560 15. Zina Aurora Stefan C.621.002.12 Ploiesti Str.825.2 Ploiesti Str. Polux 1 Bl.040 31.44 Ploiesti Str.75 Ploiesti Str. 3 Ap. A Ap.779.237.734. Ploiesti .Republicii 139 Bl.A Ap.Valeria Stoica T.200 281.527.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.46 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.742. Spatar Milescu 25A Bl.A Et.803.Risnovenolor 1A Bl.Gabriel Stelian Stoica Gh. Sticlari 46 Ploiesti Str. 37 Sc.840 4.63 Sc.400 LEI 32.Andreea Serbinov Gh.372. 1 Ap.Gheorghe Tache T.877. Silvia Marcela Stroe Gh. 1 Ap.A Ap.35D3 Sc.Maria Stefan N.744. 101 Sc.667. 9F Sc.880 56. Aurel Stremtan I. 62C Ap.558.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.081.840 18.11 Ploiesti Str. 31A Et. B Ap. Ana Stefan I.176. Dumitru Serban I.2 Ploiesti Str. A4 Sc. 12 Boldesti Scaieni Str.000 10.4 Ap. A Ap.240 8.000 184.709.343. 21 Ploiesti Str.459.10 Ap. 22 PloiestiStr.653. 58 Ploiesti Str.709.116 Sc.Georgeta Stoica N.040 42.960 LEI 7.Vasile Ploiesti Str.Marcela Silvia Stoica I.B Et. 7 Ap.Georgeta Serban I.245. A Et.120 243.298.440 121. 37I2 Sc.B Ap.Elena Stoica Gh.100 7.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4. 22 Ploiesti Str.Cameliei 110 Bl. Primaverii 2 Ploiesti Str.000 LEI 56. Cameliei11 Bl.525.000 64.560 LEI 51. Ale Zarandului4 Bl.Iederii 1 Bl. 31A2 Sc. 7 Ploiesti Str. A Ap.000 253.650.Stoian I.000 33.116. Carol Davilla 9 Bl.000 41.1 Et. Mariana Cristina Stefan G.3 Ap. 43 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Maria Tanase I.Vasile Stroe A.629.523. Ioan Serbinov A.Filofteia Tanase I.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str. Risnoavelor 1A Bl. Stelica Stoica St. 118A Sc. 55A Ap.625 33.520 LEI 65.

Constantin Lucia Tudorache V. 3 Ap.Profesorilor 7 Bl.860. 20 Ploiesti Str. 6 Ap.920 12. Paulina 26 Ploiesti Str. A Ap.200 LEI 6. R.760 106. Republicii 183 Bl.14 Rimnicu Sarat / Str.Deltei 1 Bl.Vasilica Tudor C. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl. A Et.Victoriei 13A Ploiesti Str.Nalbei 1 Bl.002.400 127. A Et.Cameliei 3BIS Bl.400 8.996.890.366. 10 Ploiesti Str. Mateescu Gheorghe 3 Bl.Dumitru TricoliciS. 9 Ap.29 Ploiesti Str. Intr.650 3. 4 Ap.526. Victoriei 13A Ploiesti Str. Republicii 159 Bl.311.14 Ap. Republicii 159 Bl.B Ap. A Et.Unghiului 17 Ploiesti Str. Maria Ungureanu A.000 LEI 10.Maria TomulescuS. 28 Ploiesti Str.680 3. 14 Et. Ion Tigau I. Niculina Toma S. 19 Ap. Marius Nicusor Tolea Gh. Petre Toma Gh.Gheorghe Vasile Tudoran A. Ion Creanga 18 Ploiesti Str. Toamnei Bl.129.Vasile Gabriel Trifon N.200 LEI 19.600 55.A Ap. Aurelian Tobaltoc Gh.724.581. Domnisori 92 Bl. 122 Ap. 22 Parepa . 4 Ap.480 112.334.525. A Ap.21 Ploiesti Str. Niculina Toda Gh. 5 Ploiesti Str. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str. B Ap. 59 Sc.320 23.240 LEI 39.678. 36H Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145. Gheorghe Tolea I.54 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str. 28 Sc.Eugenia Tomulescu Gr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 . Dealul cu Piatra 3 Bl.000 5. Octavian Tomseneanu R.Ion Ungureanu C. 10 Sc.Rahovei 35 Ploiesti Str.116.55 Ploiesti Str.650 20. Sg.153.422.Santierului 11 Ploiesti Str.520 LEI 47.Maria Trifon C.980 74.113.890. Putnei 25 Ploiesti Str.372.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.Marcel Tecsoiu B.207 Et.800 95. Constantin Udeanu V.Ale.62 10.907. 8C Sc.Alexandru Vlad Tudor Gh. 15H Sc.790 LEI 41.855. Stan Tudorache Gh.Cicilia Tomulescu C.200 51.Alexandru Tudor N.240 4.950 LEI 13.400 21. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Tudoroiu Gh.750 LEI 24. Republicii 128 Bl.000 51. A Ap. Dumitru Tarnoveanu C. Radu Toda R.640 17. Crisan 4A Bl.16 Ploiesti Str.898. Veniamin Costache 1 Bl.96 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.Nicolae Tomulescu M. Rahovei 35 Ploiesti Str. Cameliei 21 Bl.488.960.Florica Tobaltoc Gh.381.Margarita Tudorancea I. Dunarii 13 Ploiesti Str.223.600 LEI 58. 38 PloiestiStr.800 14. 19 Sc. 51 Ap.227. Vasile Titu I. Al.873. Constantin Toma S. Rahela Toma M.28B Ap. Nicolae Tudose A. Brumarelelor 5 Bl. 6 Ap. 27B Sc. Daliei 5 Bl.914. Timotei Cipariu 7 Bl.200 102.Arinului1 Bl. 9 Sc. H2 Ap.6 Ploiesti Str. Putnei 25 Ploiesti Str. Crizantemelor 3 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32.000 10.600 221.720 LEI 13.328.831. Veronica Toma N. Constantin Udeanu V.320 9. Caminelor 1 Bl. Arborilor 13 Ploiesti Str.000 LEI 10.Levantica 1 Bl.001.652. 17 Ploiesti Str.215.760 LEI 179.716. A Ap. 46 Sc.1 Ap.B Ap. 61 Sc.53 Ploiesti Str.118 Sc. 128E Ap. 28C Sc.480 LEI 24.Godeanu 4bL.862.Nicolae Trifan Gh.713. 9 Ploiesti Str.186.760 LEI 135.794. Virginia Toma V. Int. Mariana Tomseneanu P. Constantin Tuchila I. Cristina Toma N.788. 28C Sc.560 42. Ecaterina Tiganila T.150 65.1 Ploiesti Str.Elena Doamna 33 Ploiesti Str.372.2 Ploiesti Str.342.667. 3 Ap.Tataru a. Al. 136 Sc. A Et. D Ap.200 LEI 34. C Et. Rosiori 19 Ploiesti Str.

240 11. 18 Ploiesti Str.564. Sperantei 2 Bl. Lebedei 36 Bl.000 LEI 5. Gh.Troienelor 9 Bl.232. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.706. Elena Zidarescu Gh. 42 Ploiesti Str.440 69. 58 Lipanesri Str. 121 Ap. 3 Bl. Piata Victoriei 3 Bl.640 15. Albinei 1 Ploiesti Str. Pavel Viulet P.744. G4 Et. Florin Gabriel Vataselu V.400 57. 4E Sc. Namoloasa 3 Ploiesti Str.000 145. Brazdei 20 Ploiesti Str.595.200 32.046. Anastase Voica D. Alin Gabriel Vulpe Gr. 41 Ploiesti Str. Tinerimii 36 Ploiesti Str. Calarasi 8 Bl.906. Unirea Sc.823. Georgeta Vartolomei S.208. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.201.000 31.575. Ilie Voinea N.640 20.389.497. Ion Vrabioiu I. Neculai Zamfir A. Mateescu Gh.58 Ap.409.450 LEI 127. 40 Ploiesti Str. Ciucului 3 Bl. 1 Ap. Livius Visinoiu I.650.200 2. Maria Vlad A. Maria Vlasceanu St.600 41.225.080 31. Ioana Zamfir N. Rahovei 34 Plopeni Str. Albinei 28 Ploiesti Str.760 52. Stancu Vasile St.454.720 37. C Ap.Dumitra Voicila V.800 LEI 15. Constantin Voiculescu M.Rahovei 34 Ploiesti Str. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.446.Gh..822. Victoriei 1 Mizil Str. Nicolae Nerva Voinea F. 6 Ploiesti Str.799.Cornelia Valcu I. Gr. Republicii 118 Bl. A Ap.250 111. 41 Ploiesti Str.Armoniei 9 Bl.116.Veronica Gabriela VoiculescuI.6 Plopeni Str.323.760 12. 25 Ploiesti Str. 16B Ap.479.786. A Ap. Polea Vasile M. 22 Ploiesti Str. Bd.693.Ecaterina Visinoio P. D Et.000 25. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N.840 20. Matei Basarab 34 Baicoi Str. Luminita Vrabioiu Gh.000 82. 33 PloiestiStr. Vestului 29 Bl. Gr. 21 19.920 21. Republicii 173 Bl.Ion Ploiesti Str.280 50.800 103.Constantin Zaharia S. Chirita Vecserdi C. Angela Zidarescu Gh.62 PloiestI Str.Ungureanu Elena Ungureanu I.908.862. Lacul Bilea 1 Bl. Constantin Voinea I.Intr. 4 Ap.A Et. Cuza Voda 13 Bl.274.558.Silvia Adela Zidatescu G. 109 Sc. 28 Ploiesti Str.Ion Voiceanu M. Crisan 3B PloiestiStr.568. 3 Ap.Dobre Vasile N. Temisana 63 Ploiesti Str. Sg. 5G Et. 86 Sc.880 172.922. 4 Ap.025.744.560 122. Eugen Cristian Vijiac St.441.Mihaela Vlad A. 1Ap.768.Castor Bl. Sabinelor 16 Bl.400 10. Sabinelor 16 Bl.206.14 Ploiesti Str. V8 Ap.14 Ploiesti Str. Constanta Ungureanu I.930. Ioana Vecserde E.Cameliei 9C Bl. A Ap.400 20. Enachita Vacarescu 13A Bl. E Ap. Crisan 3B Ploiesti Str.160 129.A Et. Sos.002. 43C Sc. C10 Sc.200 74. A Ap. A9 Sc. Rodica Vaida M.Cameliei 9C Bl. 26A Sc. 97 Ploiesti Str.488. 15A Sc.Nicoleta Vasii St. 154 Sc.Tirnava1 Bl.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str. Nicolae Vladuta M. Republicii 301C Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.000 21. B Et.58 Ap.Ioana Emilia Zinca M.120 30.181.000 14. Temisana 63 Ploiesti Str. C Ap. 1 Ploiesti Str. Stelian Vioreavu Stela Visan I.000 16.000 16.677. 4 Ap.800 41.389. 19 Ap.706.922.960 20. Bl. Petuniei 10 Bl. Garii 125 Prahova Ploiesti Str. Frasinet 12 Bl.000 210.480 62. 8 Ap.Nicolae Vasii D.360 11.678.160 22. 16B Ap. D6 Et.1 Ploiesti Str.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.000 39.281. Bucuresti 2 Bl. 8 Ap.A1 Sc.600 31.Maria Zaharia G. Maria Vasilescu I.116.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 . Gheorhe Vaida N.160 11.4 Ploiest Str. B Ap. 7 Ploiesti Str. 182 Sc. A Ap. Strejnic 9 Bl.440 66.

Vasile Milea 1 Bl.520 14. Bdul.600 LEI 53.520 LEI 42.Bahluiului 8 Bl. 2 Ap. 4 Ap.800 65.Zirna A.5 Ploiesti Str. A Et. 22 Ploiesti Str.400 LEI 102.Gheorghe Doja FN Bl.Aleea Arnauti 5 Bl.920 108. Vasdile Burcau I. 8 Ploiesti Str. 52 Sc. Gheorghe Cristian Manea N.200 LEI 25. A Et. F Ap. 202 Sc.A Et.Matilda Lite Gh.800 93. M.H12 Sc.757.Sabinelor 4 Bl.35 Ploiesti Str.930. 95 Ploiesti Str.Gheorghe Stanescu Gh. 205 Sc.796. Cumpatul 6 Bl.192. 3 Ap.669.160 LEI 104. A Ap. Petuniei 8 Bl. A Et. Nicolae Milea 1 Bl. 1 Et.Maricica Iancu D.Alexandru Diaconu A.7 Ploiesti Str.Gral.595. Gheorghe Dragomir C.77 Ploiesti Str.393.698. 4 Ap.050 33. Sabinelor 4 Bl.520 LEI 43.Constantin Stancu C.Valerica Bica S.Ctin Brezeanu 8 Bl. 77 Ploiesti Str.Petuniei 8 Bl. Basarabi 20 Bl. C Et.413. 57 Ploiesti Str.560 39. Brezeanu 26 Bl.Aurora Balcangiu T. 79 Ploiesti Str. A Ap.208. 69 Ap.600 LEI 45.Eliza Cirstea L.299.52 Sc.934. 69 Sc. 1 Ap. 12 Ploiesti Str.640 LEI 16.C Sc.A Et. A Sc. Constanta Visan St.061.106 Sc. 20 Ploiesti Str. 3 Ap.Anca Moisescu N.976. 6C Sc. 95 Ploiesti Str. Brezeanu 8 Bl. Mihai Gabriel Avram I. 4 Ap.Remus Calbureanu C.10D Sc. 35 Ploiesti Str. Republicii 108 Bl.240 LEI 60. 6C Sc. K4 Sc. B Et. C Et.000 LEI 33. 8 PloiestiStr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Ctin. Tismana 9 Ploiesti Str. Constantin Calbureanu R. 10 Ploiesti Str.Elena Iancu T.7 Ploiesti Str.152. Nicolae Manea N. 13B1 Ap.Alexandrina Moisescu A.356. H14 Ap.000 LEI 1. Inelul 3 Bl.600 47. Ciineni 23 Ploiesti Str. Stefan Visan N. Valeriu Spiridon Gh.600 47. 1 Mai 14 Cimpina Str. 79 Ploiesti Str.020.C Sc. 15 Ploiesti Str.737. Doftanei 3 Sc. Muscel 2 Bl.147. Sos. Gheorghe Purtuc I. Mihail Campeanu C.640 45. Ctin Brazeanu 5 Bl. A Et. J Ap. Gheorghe Zolofinoiu C.579. A Ap.271. Didina Stancu R.200 LEI 25.302.Bogdan Mihai Nitu V.814.1 Ap. A Ap. A Sc.000 LEI 18. 3 Ap.13 Sc.413. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.250 5. 205 Sc. 3 Ap.440 59. B Sc.523.000 35.Basarabi 20 Bl.Ctin Brezeanu 5 Bl. Stefan Anton C.24 Sc.400 28. Gheorghe Dumitru Gh. Gral. 34E Et. F Et. Verginia Ploiesti Str.Elena Zolofinoiu Gh.Postei 28 Bl.Kogalniceanu 1 Bl. A Ap. Nicolae Avram N.5 Ploiesti Str. Constranta Dumitru C. 21 B Sc. 1 Cimpina Str.100. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh.116. K4 Sc.480 LEI 54.697. 4 Ap.264. 1 Mai 14 Ploiesti Str. Scorusului 5 Bl.1 Ap. Sebastian Riza D. 146 Ap. 16 Ploiesti Str.Ctin Brezeanu 9 Bl.Ctin. 16 Ploiesti Str.240 LEI 216.000 LEI 82.Aleea Arnauti 5 Bl.Postei 28 Bl.Adrian Zirna N. 201 Ap. Carmen Eliza Dragomir St.000 31. 23 Ploiesti Str.190. C Et. Aurelia Hongu V.A Ap.147. 3 Ploiesti Str. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str.600 37. Cumpatul 2 Bl. Minerva 5 Bl.200 LEI 55. 22. 6 Ap. C Et. B Ap. Leonard Spiridon M.006. 188 Ploiesti Str. 23 Ploiesti Str.Lite Tatiana Diaconu I. 1 Ploiesti Str.B Et.780 4. A Et.69 Sc.678.220 LEI 20. 1 Ap. Nordului 2 Bl.491. 146Ap. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.991. Constantin Zahanagiu C.051. 2 Ap.037. A Et.700 LEI 153 .760 LEI 34. 3 Ap.600 3.Vestului 1 Bl.961.106 Sc. 21B Sc. 14 Ploiesti Str.837. Bahluiului 8 Bl.000 39.080 LEI 4. 21 Ploiesti Str.468. 1 Ap.

Lacului 13 Ploiesti Str.512.754.Chiva Nita Gh.Virgil Chivu M. Gheorghe Nuta G. 45B Sc. 70 Ploiesti Str.575.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 . Nicolae Anghel D.238.600 LEI 10.688. 100 Sc. Nicoleta Visan G.100. Grigorescu 14 Bl.000 LEI 3. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str. Godeanu 2 Bl. Cameliei 14 Bl.Republicii 195 Bl. A Sc.Viorica Tames C. Grigore Petria B.Nicovalei 4A Ploiesti Str. Lacului 14 Ploiesti Str. Er.089. Ion Tudor N.139.960 27. 39 Sc.32 Sc. Deditel 1 Bl.240 423. Sg. 129Ap.78 11. B Et. Stelian Iordache I. Cameliei 11A Bl.080 62.240 79.500 11.460 40.372.Stefan Tudose I. Dan Culea A.268. Luptatori 11 Ploiesti Str. Marius Anghel C.135A Sc. B Ap. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.512.553. A Et.000 LEI 21. Floarea Stefan I. D Ap. 42 PloiestiStr. Er. A Ap.280 113.Aurora Constantina Burlan V. B Ap. B Ap.898. Er.2 Ap.790 LEI 16.348.Cornelia Naghi A.200 LEI 11.800 56. Carmen Stefan P.Virgil Sutu H. 26 Ploiesti Str. Al.080 27.78 Ploiesti Str.864. 51 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.125 LEI 35. A Et. 52 Ploiesti Str.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.920 85.680 LEI 20.93 Sc.899.116. 1 Ap.120 21. Sd. Traian 33 Ploiesti Str.847.22 PloiestiStr.729.721.705.988.240 12.223. Corabiei 4 Ploiesti Str.334. 208 Ap.189. 29 Ploiesti Str. Arhip Nicolae 1 Bl. 94 Sc. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str.480 LEI 53.767. Lacului 14 Ploiesti Str.411.000 LEI 10. Vasile Sutu I. Grigorescu 14 Bl. Gheorghe Tohaneanu V. Romana 70 Ploiesti Str.781.116. 78 Ploiesti Str. Sos.640. M. 14 Sc. 2 Ap.390 42. Elena Doamna 63 Bl. 3 Ploiesti Str.C Et.200 31. Andrei Tudorache D.970 277. Maria Carp V.400 10.595. Cameliei 5 Bl. G. D Ap. Zimbrului 5 Bl. 40 PloiestiStr.400 LEI 13. C Ap.Er. Mihaela Tataru T.116 Ap. Viorica 6 Ploiesti Str. Kogalniceanu 1 Bl. Gr.920 LEI 31. 10E Sc.25 Sc.500 39.000 25. 78 Ploiesti Str.5D Ap. B Sc. Republicii 185 Bl. Deltei 1 Bl. Cameliei 14 Bl.372. Stefan Anghel N. D Ap.62Sc. Cameliei 18 Bl. Romana 70 Ploiesti Str.A Ap.12 Ploiesti Str.942. A Ap. Cameliei 18 Bl. B Ap. 2 Ap. 94 Sc.33 PloiestiStr.Velma Paun I. 117B Sc. Constantin Iordache A. B Ap.040 25. Sldt. 8 Com.739.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str. Deditel 1 Bl. A Ap.000 9. Persani 2 Bl. 4 Ap. 32 Sc. 14 Ploiesti Str.206. Cerna 1C Ploiesti Str.Adrian Porumb I.Viorica Boros C.116 Ap.579. 3 Et. Maria Tohaneanu I. Roxana Zaharia Gh.000 LEI 58. Maria Ionica St. Niculae Petrescu St.Vestului 248 Bl.Anton M.Luciana Popa C. Erou Arhip Nicolae 2Bl.488. Aurica Dinca N.25 Sc. Grigorescu 25 Bl. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str. 20 Sc. 27 Com.840 34. Petre Stefan P.658.754.160 93. Gheorghe Dumitrascu V.000 29. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I. Drajna Sat.934.Ioan Brebenel D.000 31.262. Lacului 13 Ploiesti Str. Ioana Anghel C. Nicolae Ardelean I. Brimarelelor 2 Bl.875 LEI 14.720 LEI 41.60 Ap. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr.960 20. Mateescu 20 Bl.

12 Ploiesti Str. Leului 3 Bl. Zimbrului 14A Bl. Georgeta Radu I. Corabiei 4 Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str. Elena Visan St.120 LEI 72. Ecaterina Sacuiu Gh.860. 12 Ploiesti Str. AC12 Sc.757. 141A1 Sc.100 10. 64 Ploiesti Str.601. 87 Ap. Vitejilor 10 Bl. 150 Sc.600 LEI 225.976. 30 Ploiesti Str.850.Ctin Brezeanu 4 Bl.000 134.299.600 11. 20 Ploiesti Str. Luminita Doina Aldea I. Maria Daniela Nica Gh. B Ap.Ioana Bran A.560 5.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.031.Elena PloiestiStr.895.500 27.Gratiela Ramona Barbu M.Zimbrului 17 Bl 133F Sc. Cameliei 8 Bl.000 77. Dumitra Dumitru N.488.Cameliei 8 Bl.Maria Vasilica Caprarescu C.Calea Unirii 38A Bl. Leului 3 Bl.846.337.200 LEI 25.Gheorghe Ioan Marin I.680 LEI LEI LEI LEI 82.Sos.800 51.Secelenilor 2 Bl. Malu Rosu 122 Bl. 19 Boldesti Scaieni Str. Steliana Burican Gh. Maria Mircescu V.340.339.Vasilica Barbu I. B Ap.B Ap. B Et.000 12.22 33. 17 Ploiesti Str.18A Ap. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str.Gheorghe N.Gheorghe Balba I.915. B Et. 2Ap.Mihai Bravu FN Bl.387. Biruintei 2 Bl. B Ap.9A Sc.208.407.A Et. Bucuresti 7 Bl.080 LEI 207.444.FeliciaVirginia Dragos I.505. 38 Ploiesti Str.Maria Nicolici S.120 LEI 104. 26 PloiestiStr.800 24. 7D Ap. Maria Victoria St.800 LEI 11.000 LEI 58.Vestului 18 Bl. Elena Balba S. Lupeni FN Bl. 41 Sc. 7D Et. AC17 Sc. A Ap.459. M7 Ap. 14 Ploiesti Str.Malu Rosu 63A Bl.Zamora 3 Bl.Vasile Metea A.A Ap.Constantin Radu Gh.757. 31 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Domnisori 79 Bl.A Et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. 141E Sc.41 Sc. 101 Sc.B Et.790.824. Niculae Mircea Costache C. 6 Ap.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str. 1 Ap. 102B Sc. 3D Sc. Sos.186. 102B Sc.000 90.25 Plopeni Str. 63 Ap. Ana Nicoleta Pavel C. 2 Ap. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 142 Sc. Stelian Visan St. Bahluiului 31 Bl. 113 Sc.040.558.B Et. 6A Sc.360 LEI 12.480 71.6 Boldeti Scaieni Str.1 Ap. 2 Ap.760 10.300 22.526. Calea Unirii 38A Bl. M7 Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.120 3.17 Ploiesti Str. Sos. 112B Ap. B Et.560 8.Ioan Mircescu I. AC17 Sc. Viorica Chira S. B Ap. Lupeni FN Bl. B Ap.000 41. 41 Sc. 5 Ploiesti Str. 49 Ploiesti Str. Maria Stanila A.372. 3 Ap.440 46. Maria Bran N.Ion Victoria I.413.Emilia Gabriela Braha I.601. A1 Ap.480. Bd. Padina 7 Bl.22 Sc. Ion Dumitru N. 7 Ap.Traian Matei C.Maria Pavel I.000 22.Libertatii 7 Bl.Gheorghe Stefan N.Ale.Vasile Ilie C. 6A Sc.960 183. Bd.608.464.Cameliei 8 Bl.25 Plopeni Str. Gheorghe Ene S. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str.372.000 145. Vestului 20 Bl. 49 Ploiesti Str.440.916. Diligentei 23 Ploiesti Str.1Ap.000 LEI 4. A Ap. 30 Ploiesti Str. Vestului18 Bl.1 Et.120 3. Ionela Stoica N. 11B Ap. 36 Plopeni Str. Izabel Madelina Lucia Rada C.Gheorghe Ionita Gh. 26 Ploiesti Str.000 168. Bucuresti 7 Bl.Valeria Simion P.360 8. 1 Ap. B Et. Liliacului 8A Ploiesti Str.Tudor Stoica M.439.700 31.298.520 LEI 155 .Bahluiului 14 Bl.176.525.30 Ploiesti Str.000 10.000 4.771.000 LEI 4. B Et. 4 Ap. Isabela Dumitru A. 6 Ploiesti Str.370 38.771.

Paula Filip D.941.68 Sc. 6 Ploiesti Str.716.000 LEI 11. 20 Manesti / Str. 8C1 Sc. 36 Ploiesti Str. 4 aP.508. B Et. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str.120. 63 Ap. 16 Ploiesti Str. 1 Ap.411.938. 2 Ap.330 LEI 32. H3 Sc.744. 39 Ploiesti Str.B Et. B Et. 6 Ploiesti Str.200 20.B Et.1 Ap.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.264.500 LEI 5.000 8. Pajurei 8 Bl. 46 Sc.Marina Gheorghe I.600. Constanta Dragomir I.360 LEI 44.569.Republicii 183 Bl.Licurici 4 Ploiesti Str.464.M.Vasilica Dragnea Gh. Nicolae Arhip 1 Bl. 50 Ploiesti Str.287. 132C Sc.26 Ploiesti Str.142 Sc. Cantacuzino 263 Bl. Gi.297.Mihaela Ene I. 153 Sc.941.Alexandra Stroescu I.A Et. 35 Ploiesti Str. BEST Sc. Vornicel 9 Bl.372.360 32.A1 Ap.807.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825.B Et. Gr.Gr.Ghe . A Sc.Gheorghe Vrabie Gh. 13 Sc. A Ap.1 Ap.520 LEI 13.810.Ana Sava Gh.409. 3 Ap.400 32. Viorica Grigore T. 3 Ap. Libertatii 7 Bl.000 8.600 LEI 10.2 Ploiesti Str.26 Ap[.Gheorghe Achim Gh. 13 Ap. Emanuela David M. B Et.240 LEI 35.783.750 LEI 13.Elena Ploiesti Str.574. 5 19.46 Sc.150 LEI 22. C Ap. Ctin Brezeanu 10 Bl.400 LEI 59.Cameliei15 Bl.C Et. 21A Ap. Gh. 4 Ap.000 44.600 9.464.Arinului 1 Bl. 4 Ploiest iStr. 1 Ploiesti Str.4 Ap.Mioara PopescuSt.356. 50 Ap.483.12E Ap.Simona Gabriela Popa Gh. 3 Ap.F Et. Maria Emanuela Tinca I.12B Sc.Rica Gheorghe V.480 LEI 160.400 233.526. 2 Ap. Veronica Alionte Gh.562.370.880 LEI 156 .Cantacuzino 192 Bl. A Ap.400 3.1A Sc.116.A Ap.783. Inelul III Nr.438. Grigore Cantacuzino 58 Bl.483.12 Ploiesti Str. B Et.154.495. 107 Ploiesti Str. Arinului 1 Bl.Gheorghe Iaancu St.000 LEI 3. Er.Ionela Nicolae M.400 23. 30 Ploiesti Str.200 LEI 15.290 LEI 20. 15 Ploiesti Str.Nicoleta Grigore St. Marin Bostan T.Ctin. 68 Sc. Ileana Minea C. 13 Sc. 39 Ploiesti Str.Sg. Piata Victoriei 5 Bl.800 LEI 97.F Ap. Gr.2 Ap.B Ap. Primaverii 2 Bl. B Sc.520 35. Mateescu Gheorghe 7 Bl. GeorgianaNicoleta Tripovici C.A Et.1 Ap.000 LEI 25.Bahluiului 3 Bl.Niculae Georgescu St.Laura Calita Gheorghe Gh.Florian Ion I.A Ap.520 LEI 4.040 25. Constanta Oprina I.Constantin Dragnea Gh.50 Ploiesti Str.600 13. Crisan 14A Bl.Stefana Petre I. Al. B Ap.250 103.21 Ploiesti Str.Kogalniceanu 1 Bl. Bucuresti 24B Bl.959. B Et.500 LEI 95. Nicolae Dumitrescu I.464. Gh. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str. Gr.1B Sc.B Et.Gh.Nina Mirica I. Cantacuzino 259 Bl. B Ap. Eleade Gheorghe E.198. Vornicei 9 Bl.Mircea Iancu V. 6 Ploiesti Str. 47 Ploiesti Str.Tirnave 1 Bl.Rodica Anda Stoicescu I.1 Ap.Dinu V. Calea Bucuresti 21 Bl. B Et.720. D1 Sc. 13 Ploiesti Str. 123D Sc. D3 Sc. Brezeanu 10 Bl. Gloriei 1 Bl. B Et. 21A Sc. B1 Sc.A Et.11 Sc. 41 Ploiesti Str. Gr.13 Ploiesti Str.Georgeta Ciobanu I.186.198.Gheorghe Iacob I. Bl.4 Ap. 15 Ploiesti Str.320 43.1 Ap. B Et.Cantacuzino 263 Bl.800 LEI 81. Gh. Gherghina Dinu N.Ion Iuluan Comanescu C. Cantacuzino 263 Bl.4 Plopeni Str.000 LEI 15. 50 Ploiesti Str.4 Ploiesti Str. 42C Sc.816. 87 Sc.610 LEI 21.4 Ap. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str. 13 Sc. Bd. Cantacuzino 263 Bl.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.Gh.19 Bl. Varbilau 3 Bl. Carol Davilla 6 Bl. Democratiei 86 Bl.Malu Rosu 118 Bl.Aurel Gheorghe N. Serg.

Gr.505.A Ap.769.1F1 Sc. Libertatii 7 Bl. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str. Plopilor 2 Ploiesti Str. Constantei 16 Ploiesti Str.034.Catalin Grigorescu Gh.Emanuela Rodica Mihai V. 136 Ploiesti Str.480 5.9 Ploiesti Str. 3 Ap. D Et.240 17. 62 Ap. 12 Plopeni Str. 2 Ap. Cameliei 16 Bl.62 Ap. Elen Ficu C.32 Ploiesti Str.059. C1 Sc. Gheorghe Niculae N.320 54.358.271. Stefan Ploiesti Str. Zanoaga 9 Ploiuesti Str.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str.000 22.742. Victoria Bobeanu L. Victor Sicoe M.980. Ion Ionescu M. Frasinet 3 Bl.Ctin Brezeanu 4 Bl.346.356.898. Gheorghe Zamfir P.571. 136 Sc. Gh. Gornistilor 3 Bl. 80 PloiestiStr. Nicolae Olteanu M.Arhip Nicolae 3 Bl. 139K Ap. 99 Ap.Iulian Ivan V. 7 Ploiesti Str. Cameliei 11C Bl. Cantacuzino 184A Bl.640 LEI 28. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.Floarea Bucur M. A Et. Petre Alexe P. Cameliei 15D Bl.D Ap.943.6 Ap.920 28. C Et.857. Mincu FN Bl.31L Ap. 3 Ap.560 96.Ofelia Beatrice Dobre I.555. Arh.326. 4 Ap. Casin 1 Bl.626. 52 Ploiesti Str.24 Ploiesti Str. Piatra Craiului 6 199.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 . 73 Ploiesti Str. Cosmonautilor 4 Bl. Tudora Pacurariu S.017. Pavel Predescu St. Cameliei 23 Bl. 8B Sc.350 16. AC10 Sc.580 87.27 Plopeni Str.148.163F Sc.600 LEI 17.Ctin Brezeanu 4 Bl.160 LEI 26.302.120 26.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79.200 16.440 518. C Ap.000 63. C1 Sc.16B Sc.800 85. 8B Sc.808. Frasinet 3 Bl.53 PloiestiStr. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.Ioan Gh. Carla Argint A. Streiului 3 Bl.720 57. Republicii 20B Bl.950 18.430. Jianu 6 Sc.31L Et. 20 sC.269. I.457. 2Ap.920 8.040 4. 2 Ap. Mariana Crina Cringasu P.972.Maria Dinca M.15 Ploiesti Str. Vasilica Oprea N.560 73.570 31.668. Niculina Chitiga Gh.A Ap. 3 Ap.A Et. Gh. 117 Ap.505.320 3. Canela Ardelean G. A Et.69 Sc. 88 Ploiesti Str.24 PloiestiStr.Silviu Bucur T.560 LEI 7. 8 Baicoi Str.137. 4D2 Sc.Elena Predescu I. C3 Sc. 3BIS Et. 23 Ploiesti Str.Marian Visan C.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.Georgiana Chitiga I.Grindului 5 Bl. Cameliei 11C Bl.245.64 Ploiesti Str. Marasesti FN Bl. Alexandru Tarida N. Dinu PopescuE. Paulina Alexe St. Socrat Safta G. 15 Ploiesti Str.000 LEI 153. 15 Ploiesti Str.440 31. Ana Dumitrescu D.A Ap. 18 Ploiesti Str. 30 Sc.Mihaela Ionescu P. 12 Ploiesti Str. Constantin Daniel Gheorghe N.922. Nicolae PaunI. A Ap.500 1.600 7.000 8.720 64. Gabriel Pop P.850 13.606.373.Elisabeta Dumitrescu I.560 106. 1 Et.Alina Cristina Nita M.116.420 88. 35 Ploiesti Str.046. B Ap. Luminii FN Bl. Cantacuzino 263 Bl. Elena Liliana DumitruT. Republicii 279 Bl.119.Elena Domnita Pop A.000 18. Vasile Dumitru N. A Ap. Catinei 11 Bl.Plopilor 2 Baicoi Str.516.852. Paraschiv Filip V.617. Alexandru Donici 10 Focsani Str.440 72. 13 Ap. B Ap.Luminii FN Bl.000 82.800 50. Bobilna 131 Ploiesti Str. 124A Sc.611.565. Mariana Ivan V. 9 Ploiesti Str.560 227.1 Ap. D Ap.510 3. B Ap. Gr.11A Sc.280 6. Republicii 100 A Bl.200 110. Petru Tanase Gh.Stefan Alexe P. 25 Ploiesti Str.124.120 47. 11 PloiestiStr.976.571.

b-dul Matei Basarab. 6 Slobozia.ap.180.sc A.374.sc.949.bl.ap.12B.bl.000 9.str.360 15.579.str.640 56.811.026.sc.17 Slobozia.str.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.343.8 Slobozia.bl.3.str.B. Aleea Ronda.bl. 149 Slobozia.880 65.b-dul Cosminului.57 Slobozia.000 73.ap 1 158 .785.8 Slobozia.b-dul Matei Basarab.Garii.ap.Matei Basarab 27.10. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.ap 6 Slobozia.800 29.scB.800 71.372.527.600 13.ap.bl.NIsipuri.53 Slobozia.400 3.str.bl.548.Nisipuri.M3.str.2.320 20.bl.751.str.ap 14 Slobozia.sc B.sc A.927.240 2.C1.MB17.564.b-dul Matei Basarab.ap.str.345.000 35.2 Slobozia.000 18.b-dul Chimiei.bl. B Ap.bl. 75 Bucuresti.sc C.952.ap.400 29.000 LEI Domiciliul Slobozia.9 Slobozia.200 21.b-dul Matei Basarab.sc A.str.sc A.92 Slobozia.320 3.ap. 3 Slobozia.334.str.MB17.141.sector 3 Slobozia.str.744.145. Troenelor 7 Bl.str. Valentina Anton N.20 Slobozia.Ialomita Slobozia.116.230 62.str.ap.ap.20 Slobozia.640.837.320 20.320 10.R4.Stefan cel Mare. Garii.1.B.sc.Lacului.bl.180. Adrian Cheaga N.720 168.G100.bl. Mircea cel Batrin 4 8.str.bl.413.Anastasie Panu nr.str.sc.ap.sc. 44 Sc.str.B.sc.440 49.Nicolae Balcescu nr.bl.552.sc A.12B.bl U 20.600 65.bl.ap.483.sc.008.66.jud.632.M3.680 17.b-dul.bl U 20.sc B.Cosambesti.ap.Mircea cel Batran.400 38.910 LEI 5.bl.sc.b-dul Matei Basarab. Slobozia.str.ap.590 LEI 27.A3.bl. Matei Basarab.com.616.895.749.800 23.240 10.str.600 11.232. 17.sc A.P3.Stefan cel Mare.sc C.bl.Stefan cel Mare. Slobozia.b-dul matei Basarab.A.151. 38 Ploiesti Str.b-dul Matei Basarab.ap.sc.bl.ap.000 6.V4.363.893.080 69.sc 1.746.et.Coloanelor.sc A .A.MB17.Stefan cel Mare.D2 Slobozia.Garii.27 Slobozia. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.bl.X.161.151 Slobozia.ap 7 Slobozia.8 Slobozia.840 11.bl.000 20.ap.ap 14 Slobozia.U25.bl.ap.bl.12.ap 6 Slobozia.200 149.630.ap.760 54.149 Suma 77.et 3.str.Costache D.320 6.sc A.ap.sc A.ap.000 9.Garii.48.2 Slobozia. U 20.200 6.bl.Chimiei.600 31.Mircea cel Batran.44.600 Amara.D1.31 Slobozia.sc A.sc A .186.B.ap.720 16.048.U15.Mircea cel Batran.bl.46.Aleea Feroviarului.MB4. D.b-dul.640 34.ap 15 Sat Gimbasani.D3.661.Unirii nr.ap.sc A.12B.840 34.et.800 99.744.Mihai Eminescu. 4.280 51.A.str.53 Slobozia. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.sc A .bl.sc A. D.Marului nr.11 Slobozia.str.str.bl.ap.074.str.331.343.

ap.sc.b-dul Cosminului.ap.sc.ap.sc.A.bl.com.480 120.B.9 Slobozia. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.sc A.et.600 11.485.str.Ialomita Slobozia.ap.400 255.Prelungirea Mihai Viteazu.b-dul Matei Basarab.B.ap.ap.519.ap.12 Com.Aleea Feroviarului.Ardealului.000 62.str.28 Slobozia.040 77.bl.200 33.bl.jud.sc.376.ap.sc A.640 49.scB.800 21.M3.str.str.232.200 121.946.jud.str.str.930.2.bl.str.sc.bl.miron Costin.J1.b. Grivita Slobozia.ap.605.ap.B33.438.78 Slobozia.U.ap.et 6.641.22 Slobozia.sc.U18.226.ap.V4.400.bl.ap.U27.744.A.bl.988.sc.bl.bl.400 248.ap.A.Aleea Parcului. Ialomita Sat Cosambesti.871.379.sc.b-dul Unirii.J2.bl.B.B.94 Slobozia.ap12 Slobozia.1.529.4.ap. Grivita .sc B.Bucu.Ialomita Slobozia.C.bl.sc.D.ap.12 Slobozia.400 25.str.920 105.967.V2.sc A.43.750 7.4 Com Andrasesti.bl.235.Aleea Nordului.53 Slobozia.ap.98 Slobozia.MB20.b-dul Matei Basarab.12 Slobozia.Z.sc B.Aleea Nordului.sc G.bl.680 79.A.sc D.4 Slobozia.683.bl.ap 31 Slobozia.U18.Niculai Ghimpe E.520 27.10 Slobozia.str.1 Slobozia.BN7.12 ICEM.15.068.600 197.ap.Lacului.160 84. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.sat Smirna .6 Slobozia. Cuza Voda.4.000 38.bl.421.129.sc.Mihail Sadoveanu.520 20.str.A.U11.000 414.ap.Horia nr.sc A.681.ap.102 Slobozia.880 40.560 32.A.040 62.520 10.621.1H.b-dul Matei Basarab.sc.b-dul.bl.Aleea Parcului.U16.sc.240 38.000 20.080 17.ap. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.bl.b-dul Unirii.320 13.18 Slobozia.bl.360 73.893.sc A.262.000 16.200 37.382.20 Slobozia.711.520 70.C.ap.d-dul Unirii.1-26.927.940.Matei Basarab.720 23.J1.390.78 Bucuresti.str.280 53.D2.810.A.U10.243.12 Slobozia. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.sc.ap.19 Slobozia.ap.b-dul Matei Basarab.sc.800 115.str.b-dul Cosminului.994.080 42.b-dul Chimiei.b-dul Matei Basarab.sc.bl.A.320 37.Miron Costin.E17.Horia nr.M3.18 Slobozia.Ialomitei.bl.str.ap.200 27.376.mihai Eminescu.300.840 10.39 47.704.str.2 Slobozia.Locotenent Gheorghe Saidac nr.928.320 73.076.bl.315.880 5.Aleea Feroviarului.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .320 26.jud.75 Slobozia.B.str.bl.jud Ialomita Slobozia. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.b-dul Matei Basarab.bl.b-dul Unirii.bl.8 Com.ap.C.b-dul Matei Basarab.B.sc.669.ap.7 Slobozia.880.600 94.ap.sc A.ap.bl.ap.bl.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.sc.bl.4 Slobozia.720 9.C.321.800 65.2 Slobozia.bl.sc B.3 Slobozia.536.44 Slobozia.str.J2.J1.738.Aleea Parcului.bl.B27.str.200 28.004.str.b-dul Unirii.sc.ap.G8.G.53 Slobozia.B27.bl.V2.bl.ap.5.sc.640 21.646.4 Slobozia.str.bl. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.bl.sc.860.480 39.Pacii nr.ap.000 19.str.B.b-dul Matei Basarab.bl.str.5 Slobozia.sc B.Aleea Ronda.034.467.sc.bl.3 Slobozia.13 Slobozia.

53.849.53 Slobozia.bl.80 Slobozia.880 9.520 3.bl.571.bl.957.bl.560 9.X2.25.str.str.ap.25 Slobozia.str.703.sc A.str.B7.270.sc.372. Cuza Voda.ap.bl.bl.400 41.B.897.20 Slobozia.MB8.42 Slobozia.Dealului nr.X.13 Decembrie.bl.600 13.Aleea Cortensiei nr.str.sc B.sc A.280.sc D.865.bl.bl.12 Slobozia.Cuza Voda.str. Lacul Zanoaga nr.11 Slobozia.480 56.str.Grivita.b-dul Unirii.ap.str.ap. C.11 Slobozia.bl.ap.str.588.bl.899.K1.bl.Aleea Nordului.str.320 52.bl.600 270.157.960 65.b-dul Unirii. Gherea nr.sc A.5 Slobozia.1 Slobozia.sc A.D.Jud Ialomita Slobozia.11 Slobozia.718.526.299.75 Slobozia.8 Slobozia.sc.562.b-dul Matei Basarab.ap.sc A.15 Slobozia.bl.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.sc A.Gherea nr.600 39.sc B.U4.str.41.sc A.53 Slobozia.12 Slobozia.000 59.b-dul Matei Basarab.360 10.ap.U27.Mihai Eminescu.Lacului.bl.bl.6 Slobozia.ap.24 Slobozia.sector 6 Slobozia.U6.260.B.14.bl.nr.720.sc B.200 22.624.035.str.sc.ap.bl.ap.160.Matei Basarab. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.12 Slobozia.14 Slobozia.U16.440 43.360 3.480 15.sc.sc A.400 111.K1.Stefan cel Mare.932.742.441.320 87.str.70 Slobozia.str.3.ap.sc A.sc.ap.227.000 12.24. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.36.bl.jud Braşov Slobozia.726.D.bl.sc A.B3.4 Slobozia.13 41.MB1.Ardealului.800 20.432.ap.L5.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .080 24.Aleea Scolii.str.U6.bl.b-dul Matei Basarab.sc B.560 24.488.Aleea Pietii.920 66.ap.bl.V5.560 40.12 Com.A.840 21.Vasile Alecsandri.ap.040 84.sc.bl.str.757.ap.120 75.36.U10.24 Bucuresti.9.sc A.551.920 7.Ciulnitei nr.9.b-dul Matei Basarab.str.640 11.760 11.680.B3.794.str.Mihai Eminescu.488.42 Constanta.b-dul Cosminului.bl.bl.sc A.str.400 10.str. Aleea Pietii.744.str.ap.299.25.25 Slobozia.867.15 Slobozia.000 30.b-dul Unirii.b-dul Cosminului.621.200 39.920 14.sc a.853.280 20.sc C.J1.3 Slobozia.Avram Iancu.021.ap. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.sc B.Domnita Balasa.2.sc.600 60.20 Slobozia.512.et 1.b-dul Matei Basarab.bl.bl.a.bl.35.2 Braşov.et1.U21.515.720 22.ap.ap.744. Domnita Balasa.ap.ap.str.ap.366.sc B.str.Mihai Eminescu.sc A.040 54. Aleea Pietii.L6.ap.14 Slobozia.ap.ap.a.ap.a.685.711.920 34.sc A.str.047.C.bl.000 7.bl.bl.ap.800 41.720 44.404.ap.ap.5 Slobozia.sc B.200 88.240 37.733.ap.2 Slobozia.39 Slobozia.116.400 53.str.ap.680 142.16.str.120 34.U28.190.sc D.bl.b-dul Matei Basarab.ap.B.600 76.Mihai Eminescu .2.000 18.

920 72.18 Slobozia.str. Fundata.640 12.1 Slobozia.2 Slobozia.221.076.744. Alexandru Odobescu.sector 5 38.44 Slobozia.320 11.G5.540.bl.U1.7 Slobozia.sc B.446.920 51.1.sc A.ap.et 1.N!.str.b-dul Cosminului.sc B.480 207.ap.95 Slobozia.957.2.F5.1/26.17. Dor Marunt.960 9.488.9/48.sc A.bl.bl.ap29 Slobozia.400 15.5 Slobozia.Miron Costin.9 Slobozia.sc A.800 63.558.ap.22 Slobozia.sc C.320 58.000 32.str.sc B.8 Slobozia.bl.bl.352.bl.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.b-dul Chimiei.sc A.com.C3.830.b-dul Matei Basarab.Avram Iancu.241.6 Slobozia.ap.14.sc A.360.ap.b-dul Matei Basarab. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.215.110.10 Slobozia.8 Bucuresti.200 121.bl.2. Scanteia.000 255.860.ap.bl.2 Slobozia.bl.800 26.291.str.str.409.bl.I 3.446.bl.7.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .17.817.b-dul Unirii.bl.879.000 31.360 61.680 30. 9 Mai nr 9 Slobozia. Ialomita Slobozia.str.str.bl.str.bl.ap.ap.str.674.sc A.360 53.ap.ap.765.ap.ap.320 42. Calarasi Slobozia.bl.160 15.str.str.str.000 31.U27.1 Slobozia.et 5.bl.Decebal.U18.M3.7 Slobozia.437.str.et 1.b-dul Matei Basarab.Nisipuri.4 Slobozia.bl.400 41.389.6 Slobozia.ap.860.000 16.116.et.sc C.10 Slobozia.000 10.sc A.ap.bl.400 46.et.b-dul Unirii.bl.790.400 48. Stefan cel Mare.ap.860.14.120 16.5 Slobozia.sc B.ap.604.b-dul Chimiei.C.000 51.bl.Cuza Voda.sc A.bl.sc A.930.bl.bl.Ialomitei.sc C.bl.ap.320 41.000 31.372.str.66 Slobozia.160.1 Slobozia.bl.43.D.com.sc C.Aleea Parcului.520 38.47.976.7.ap.240 11.Mestecanis nr.462.jud Ialomita Slobozia.bl.Cuza Voda.bl.ap.bl.B1/30.Nisipuri.Gherea nr.000 60.11 Slobozia.ap.Jud.S2. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.Jud.290.ap.str.sc A.sc A.E17.sc a.28 Slobozia.17.297.944.13.sc B.bl.677.str.Avram Iancu.ap.ap.10 Slobozia.47.b-dul Cosminului.sc B.440.sc A.116.str.3 Tandarei.424.B27.C.Cuza Voda.706.str.B1/30.b-dul Matei Basarab.000 11.sc A.ap.sc D.680 17.ap.bl. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.272.7 Slobozia.29.22 Slobozia. Gherea.ap.str.N!.sc B.040 45.str.I 3.str.440 20.sc A.600 3.A.2 Slobozia.Cuza Voda.bl.864.Perieti.580.Ialomitei.ap.str.ap.sc D.000 8. Mihai Eminescu.2 Sat.9 Slobozia.7 Slobozia.sc E.str.263.b-dul Unirii.str.IAS .Aleea Baii.Miron Costin.738.18 Slobozia.120 19.b-dul Matei Basarab.bl.bl.14.sc.b-dul Matei Basarab.Dragos Voda nr.480 25.et 4.str.960 82.ap.16 Slobozia.000 67.bl.mihai Eminescu.bl.sc A.U.5 Slobozia.ap.240 74.sc B.13 Slobozia.str. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.sc A.14 Com.b-dul Matei Basarab.400 9.ap.ap.U21.960 12.6 Sat Iazu.ap.098.Dorobanti.Ialomitei.44.bl.sc A. Pacii nr.Cuza Voda.35 Slobozia.bl.b-dul Chimiei.str.000 9.66.MB14.sc B.ap.ap.ap.D.552.78 Slobozia.sc A.853.000 79.600 19.1.640 32.sc B.b-dul Cosminului.6 Slobozia.str.ap.334.bl.8 Slobozia.bl.ap.Armanului nr.

Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I.595.200 25.160 35.065.MB6.sc A.29 Slobozia.251.J1.760 45.360 82. CALAN INDEPENDENTEI BL.046.446. PORUMBESCU BL. 34 DEVA AL.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.43.497.bl.bl.080 72. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA.A1 Sc.12 Slobozia.b-dul Matei Basarab. ANA ANGHEL V.640 6. 20 AP.178.ap.16 AP.14 Slobozia.267.Prunului nr.15 Slobozia.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.644. MARIA ANUTESCU P. GHEORGHITA ALBU GHE. ROMANILOR BL.000 57.7 Slobozia.CERBULUI 10 BL. STELA ALMASAN OFELIA I.760 6. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.520 38.70 Slobozia.TRAIAN BL.B AP.sc A.600 57.320 25. PAVEL ARON L.Mihai Eminescu.ap. VIRGIL ADAM S.3 DEVA IMP.Jud.ap.15 Slobozia.960 9. DEVA IMP. Vasile Zamfir S. SAT OCOLISUL MIC 67 COM.29 Slobozia.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G.bl.854.440.B AP11 SUMA 19.200 22. A2 AP.560 50.978.sc A.Mihai Eminescu.str.23.640 47. Ion Voicu S.538.400 46.ap.b-dul Matei Basarab.302. Rodica Zamfir I.B AP.16 AP.Mihai Eminescu.U21.400 6.840 16.ap.b-dul Matei Basarab.48 SC.947.288.B.34.080 LEI 22.Ciulnita.sc C.28 DEVA CUZA VODA BL.6. CARMEN LUCIA ACATRINEI I. I AP.18 AP.str. FLORILOR BL.100 26. BATIZ Nr. PETRU ARDELEAN P.22 CALAN Str.000 1.bl. 34 Com. DACIA 37 BL.ap.264.49 jud HD. 14 DEVA AL.44 AP.str. FLORILOR BL.bl. Ialomita Slobozia.994.240 36.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.b-dul Matei Basarab. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A . GHEORGHE ALEXANDRACHE L. BAITA jud HD.str.440 44.196.9/48. ANDRONE GH. PACII BL. HD.280 4. 14 AP.600 37.sc A.082.bl.16 DEVA ZARANDULUI BL.92 COM.str. M1 SC.131.200 13.Ardealului. 20 AP.ap.1 AP.bl.760 6.et 3.sc B. Y2 AP. CALAN Str.48 SC.str.AP.sc A.5 jud.sc A. PACII BL.615.sc.440 32. DORINA ADAMOVICI D.sc A.sc B. IOAN AVRAM I. LUCIAN ALEXANDRACHE P.ap. ARON ARON A.930.ap.B AP.881. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.ORASTIOARA DE SUS jud.085.bl.U21.220. 19 HUNEDOARA.418.bl.B.320 49. MIHAIL-V.5 jud.ap.9 Com.D6 SC.8 Slobozia. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.000 1. DEVA DECEBAL BL.467.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .5 Slobozia.Mihai Eminescu.str.200 5.44.B.16 5.sc.35 jud.TRAIAN BL.ap.HD.000 27.845.bl.411.180 10.ap. 26 jud.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. DEVA AL.22 AP.447.120 74.16 SC. Manuela Slobozia.300 19. MARINELA AVRAM P.A4 AP.200 12.223.015. HD.260 2.223.24. MARIA ANGHEL G. 189 jud.bl. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.360.000 23. TEODORA ELENA ATOMEI A.Vanatori. 10 HUNEDOARA.A4 AP.bl.231.ap 4 Slobozia.D6 SC.766.000 55.sc.24.b-dul Matei Basarab.800 43.Alexandru Odobescu.bl.U21.550 39.3 DEVA EMINESCU BL.608. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.HD. IOAN ANDREI I.850.915. DOREL ADAM C.46 DEVA AL.976.562.340 8.29 Slobozia. A AP.16 ORASTIE MURESULUI BL.244. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL.str.603.288.

1 AP. B-UL.360 44.22 SC. HD.696.11 DEVA AL.076.800 39. ANA BOLDEA I. HD.3 AP. HD.400 16.240 94. DECEBAL NR.365.20 DEVA GRIGORESCU BL.A 4-2 AP. DEVA SCARISOPARA BL.476.176.E AP. AURELIA BRANUTIU G.3 DEVA EMINESCU BL.28 DEVA BEJAN BL. CORNELIA BOTEZATU C. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.480 8.648.5 SC. HD. MARIUTA BOBAR I.800 100.AB17 SC.9 jud.ENESCU BL.26 DEVA MINERULUI BL.IRE . DORINA TATIANA BALAN I. VERONICA BENTA A.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.18 Sc. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.80 Sc. EMILIA BACIU S. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.251.711. FLORIN CRISTIAN BIRLA I. B AP.194. 19 DEVA CREANGA BL.17 BALATA PRINCIPALA NR. DEVA BALCESCU BL.4 DEVA Str.DELEANU NR. NICOLAE BOGDAN S.32 DEVA BEJAN BL.280 85.B.6 BRAD REPUBLICI BL.600 56.608.3 Sc.DELEANU NR.HD DEVA Str.29A AP. EUGENIA BOTOC C.308.500 26. AUREL BALAS G.3 AP.1 AP.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.200 26.886.669.14 DEVA ZARAND BL.3 DEVA AL.2 SC. Z1 AP.34 AP.080 60.5 DEVA ZAVOI NR.800 142.29 SC. HD.000 75. SABIN BOTA P.14 DEVA BEJAN BL. MARIA BRUSTUREAN T.B.D AP.4 DEVA I.AVRAM P. OLIVIA BEC I.GHEORGHE BOBAR S.241.152.560 27.13 SC.TRANSILVANIEI BL.976.4 AP. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR. ANA BOTICI A. CORVIN Nr 12 BL.6 AP.046.B AP. AP4 SAT BOSOROD 87 jud. DUMITRU BOGOS I.A 4-2 AP. HD.3 HUNEDOARA.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud. MARIA BOBORA G.600 66.1 AP. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL.040 106.390.H AP.160 8.084.020.160 10.280 100.416.45 DEVA BALCESCU BL.22 SC. B AP.305.046.000 57. SIMION AVRAMIA V. 94 HUNEDOARA.400 9. PETROSANI Str.TRAIAN.480 4.19 AP.82 jud. MARIANA BERES G.374. DECEBAL NR. Str. DOREL BRANET P. PANTELIMON BARA P.600 103.1 AP. VENUS BL.244. STAN BISCA T. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I. 24B HUNEDOARA.A6 SC.347.240 4.106 DEVA AL.1 AP.676.967. CORVIN Nr 12 BL. BEJAN BL. MIRCEA BELU I.14 DEVA AL. 3 AP.O2 SC.583.68 DEVA G.9B SC.090.380 155.000 57.204.FLORILOR BL.28 AP.43 DEVA CALEA ZARAND BL. HD.000 24. B-UL.050. RAUSOR 117 jud.520.PUI Sat.200 45.A AP.1 AP.30 DEVA EMINESCU BL.709.000 59.240 41.980. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V. AURELIA BOGDAN V.250 20. IOAN BADEA I. LIDIA BALATICI GH.MUNCII BL. DEVA EMINESCU BL.791.160 372.16 DEVA ZAMFIRESCU BL. 33 HUNEDOARA Str.385.160 40.640. SABINA BOBORA A.667. BAZIL BANCIU I.49 AP.448.160 82. 56 DEVA PROGRESULUI BL. SIMERIA TRAIAN 98 jud.200 94. IOAN BOLDEA S.720 33.588.5 SC.400 315.544.72 AP. BOUROS P.66 Sc.9 DEVA AL.Z1 SC.000 47.A AP.800 84.739. 24B DEVA I.636.6 jud. CIPRIAN PORUMBESCU BL.457. DEVA Str.160 2. J1 AP. VICTORIA BRABETE P.99 HUNEDOARA. ANNA BALICA N.400 41.160 43.17B jud.54 Com.FLORILOR BL.HD. CALUGARENI NR.100 19. DOREL BAICAN I.2 AP. GHEORGHE BRANDA V. C-TIN BELU T.903. 23. MIHAI VITEAZU 10 BL. LIDIA BALAZS F.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 .840 60.400 26. VIILOR NR.500 2.41A Com.392.2 DEVA EMINESCU BL. DEVA 22DECEMBRIE BL.600 30.8 AP.42 jud.120.A AP.

STELIAN BURETA I.PACII BL. MAGDALENA COCIOABA C.DECEBAL Nr. VALENTIN BUFTEA V. CIURDARESCU M. MARIA BUTNARU I.3 AP. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.360 LEI 414.937. ENESCU BL.200 166. SIMERIA V.12 DEVA ANEMONELOR NR.010.5 BL.548.9 BL. Str.15 DEVA DECEBAL BL.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR. CRISTIAN CHEPTROSU T.989.F AP.712.440 242. DOINEI NR.225.3 DAVA DACIA BL. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.C1 AP.IOAN CARACAS I. ELISABETA COMSA V.200 16.A AP. DEVA ANDREI MURESAN BL. DEVA HOREA NR. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.2 DEVA A.C AP.807.143.30 HUNEDOARA.43 SC.ENESCU BL.42 AP.530.5 BL.040 78.560 52.14 BLG AP.520 LEI 76. BRAD A. MIHAIL CALUGAR M. RANDUNICII BL.203. BUL-DACIA NR.H3 SC.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.1 DEVA G. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.880 25.A AP.MANIU NR.39 21. HD HUNEDOARA. VIOREL NICOLAE BUTAS T.400 11.296.280 9.F Sc.800 11.37 HUNEDOARA.040 17. IOAN COCOS I.21 DEVA PROGRESULUI BL. CORBULUI NR. HD.I.000 5.46 SC.880 472.7 jud.393.C AP.897.120 5.21 SC. GAVRIL COCOTA I. BRAD A. DELIA BUGA A DOINA D.18 DEVA I.68 BRAD Str.400 283.C AP.D SC. VIORICA CAMPAN N.20 SC.1 AP.200 21. IOAN BUTNARU I. N.33 AP.840 11. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T.IANCU BL.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL. AURORA OLIMPIA CASAN P.129 jud.011.11 jud.860 20.69 DEVA MINERULUI BL. DANIELA COCIS I.639.232.715. C-TIN.065.A AP.6 jud. HD. PETRU MARIUS CAZACU I. DOREL CHISBORA C.28 DEVA VULCAN NR.8 SC.595.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53.15 DEVA MINERULUI BL. ZAMBILELOR Nr.440 140.098.960 38.4 DEVA EMINESCU BL.576.200 8.20 SC.10 AP.2 AP.IANCU BL.30 BL.240 18.200 16.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.13 DEVA BUL.200 46.33 AP.800 51. RODICA CALUGARU I. HD.B5 SC.200 59.013.LAUTARU NR.000 7.INDEPENDENTEI BL.A AP.46 SC.16 DEVA LIBERTATII NR.1 AP.200 46.3 DEVA B.2 DEVA AL.920 44. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I. IACOB BUDA I.260.200 1.42 AP7 jud.16 DEVA CARPATI NR.400 62. Str.A AP. OANA ANDREIA BUTNARU P.897.200 22.30 HUNEDOARA.23 AP.B AP.208.450 36. RODICA BUMBARU C.570.3 AP.334.15 HUNEDOARA.H3 SC.000 52.19 Sc.720 60.593.AB1 AP.31 BALSA Nr.A AP.048.595.000 LEI 120.6 DEVA AL.704.23 AP.BRUSTUREAN P. HD. IOSIV CHISBORA C. ENESCU BL.430. HD.657.IANCU BL. 38 jud.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.3 DEVA A. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.000 84.B AP.234. DEVA BALCESCU BL. LALELELOR BL.30 HUNEDOARA. ALEXANDRU CIORTEA I. CALIN CIOCAN V. EMILIA COCOS N.361.BALCESCU BL.19 Sc.47 DEVA BUL.244. TERENTIE BUCUR Z.24 DEVA CRANGULUI NR.512.640 216.BALCESCU BL.080 41.400 85.440 82.P4 AP. ZAMBILELOR Nr. N.CONSTANTIN CHIS I.880 LEI 2.000 43.B AP.816. HD HUNEDOARA. GHIORGHITA BUFTEA I. 13 HUNEDOARA.158. GEORGE CATANA V. ANDREIA DIANA BUTNARU D.C AP.10 DEVA 22DECEMBRIE NR.488.83 DEVA AL.25 jud.IANCU BL.8 DEVA GOJDU BL.CREANGA BL.120 31.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 . LIA CASAN I.409.2 SC.1 AP.ALECSANDRI NR. ION BURNARU G.JIULUI BL.674.922.9 HUNEDOARA.330.509. HD.11 HUNEDOARA.A2 AP.665.7 DEVA 1DECEMBRIE NR. TEODOR CIOARA C.

415.600 67.010.8 jud. HD.16 AP.339.IANCU NR.A AP.5 AP.32 DEVA PROGRESULUI BL.11 AP.123.4 BL.194.8 jud. ELENA DIJMARESCU A. SC.479.914.040 10.645. IOAN CRUDU V.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 .25 DEVA LIBERTATII BL.600 37.880 10. NICOLAE CORBU I.LALELELOR SC.4 BL. VINOVIA DODA D. IORGU CZAKO D.760 12.560 3.111.20 jud.15ex.21 DEVA AL. HD. GHEORGHE DUMA A. CRISCIOR Str.417 jud.12 BUC.200 100.90 HUNEDOARA. LETITIA DRAGOIU N. EMIL TRAIAN DAMSA A.800 16. MARIA COPACIANU GH. LUCRETIA CRISAN L.600 10.000 372. MIRCEA CRISAN M.12 DEVA CARAGIALE BL. N.971. DACIA 8A BL.66 SC.9 Com. LEONTE DOBREI M.105. HD.FLORILOR BL.880 8.080 142. MARIUS DINA M.600 58.380 19.M1 AP.55 SC.3 SIMERIA A.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL. ORASTIE BALCESCU BL.CONDURACHE GH.39 SAT TRESTIA NR. HD. ELENA DENDIU G.25 HUNEDOARA.12 DEVA DECEBAL BL.1 TITULESCU Nr. ROZALIA COROBEA N. LAURA DREGHICI N.10 AP.A AP.418.5 COM.AP.840 16.INDEPENDENTEI BL.400 1.D AP.091.U AP.579.549. DEVA CARPATI BL.10 DEVA TEILOR BL29 AP.69 DEVA VIILOR NR. MARIA CRISAN N.C AP.300 20.514.681. VALERIA DIMITRIU G.200 12.000 87. PAVEL DEAC D.C3 AP. HD DEVA B-UL DECEBAL BL.096.744.73 AP.2 BL.16 DEVA CUZA VODA BL.46 jud.630.720. Exp. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.C3 AP. SECT.600 17.D8 SC. HD.14 COM.PARCULUI NR.720 2.960 132.3 AP.800 38. CLOSCA BL.9 AP. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N.D AP.7 DEVA PIETROASA NR.339.23 SOIMUS NR.H3 AP.761.000 33.253 jud.2 AP.7 AP. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.751. 80BL. MARIANA CRETU G.372.842.53 AP. ANGHEL CRISAN D.ROMANILOR BL.201. IOAN DULCA I.18 ORASTIE BALCESCU BL. SIMERIA Str.341.CRISULUI BL. HD.E AP. B-UL.542.1 AP. HD.50 AP. NICOLAE COSTACHE Z.000 14.10 jud.960 23.44 DEVA CARPATI BL.12 DEVA CUZA VODA BL.53 AP.2 BL. ADRIAN CRETU GHE.600 31.769. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V. GHEORGHE CRACIUN A.PARCULUI NR. CRAIOVA BD.F Sc. MARIA CRISTOI C. DEVA AL.8 AP.LAZAR NR.11 DEVA PLEVNEI NR.304.188.A AP. TITULESCU BL.D SC.400 34.180 83.000 20.793.360 61. MARIA COPACIANU GHE.744.6 AP.3 AP.4 BRAD 1IUNIE BL.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.12 DEVA CUZA VODA BL.240 225. HD.080 165.200 19.15 DEVA DECEBAL BL. MARIA DANSOREAN M. TRANSILVANIEI NR.800 15. BAITA Sat HARTAGANI Nr. DEVA NARCISELOR BL. ECATERINA CRISAN L.2 AP. ADRIAN HUNEDOARA. GEORGETA DIMOFTE V.972.3 DEVA G. SABINA CURELARU GHE.F5 SC.HD. CORNELIU DOBRE I.039. RODICA DAFIN I. DEVA CRISAN NR. Jud.475. A.D AP. DAN COSTEA G.188.800 101.23 BL. PAVEL DEMIAN L.880 35. ORASTIE PRICAZULUI BL. FLOREA DEMEA N.48 DEVA KOGALNICIANU BL. MARIA DANSOREAN P.52 DEVA AL.6 DEVA CARAGIALE NR.U AP.10 jud.22 SIMERIA Str.HD.IANCU BL.000 51. ALEX.14 DEVA AL.200 20.MUNCII NR. ANTOANETA DEACONU C.494.6 DEVA AL.600 102.BAITA jud.37 DEVA AL. ANA DUMITRU A.34 Sc.041.16 AP. CORNELIA COSTACHESCU D.34 DEVA AL. LIBERTATII NR. CLOSCA BL.380 54.190 29. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.000 43.168. HD.406.710 15. HUNEDOARA.400 10.2 AP.400 3.46 jud.73 DEVA TEILOR BL.238.1A AP.297. 21.424.66 SC.000 9.264.11 jud. MARIA CROAMPA GH.U AP.864. PETRE DEACONU I.

5 AP.30 AP.800 192.120 57.5 SC.12 COM DOBRA jud.744.439. GABRIELA SIMERIA A.160 38.11 FLORE T.655. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.AB20 AP.MANIU BL.5 FURCA L. STEFAN DEVA MARASTI BL.3 ERDOS F.600 19.6 FRUJA N.385.000 16.15 FODOR I. STEFAN DEVA EMINESCU BL.450 847.080 30.HD. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.376.42 AP.42 SC.240 10.395. VALENTINA DEVA AL. MARIA DEVA MERILOR NR.680 15.840 32.MANIU BL.44 FARAN I DANIELA DEVA I.231.850 57.440 33. INDEPENDENTEI Nr.2 FILIMON R.TRAIAN NR. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL.209.046.816.677.5 BL. TODOR DEVA AL.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.15 FODOR N.BARNUTIU NR.A AP.A AP.074.360 258.A SC.14 GIURGIU T.880 58. HD.680.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .2 BL.760 9.763.11 SAT STANCESTI OHABA NR.88 AP.FLORILOR BL. GORCEA I.MILEA BL.560 48.600 26.42 AP.23 jud.D7 SC.3 AP.880 34.305. HD. AVRAM DEVA DECEBAL BL.5 jud.O AP.440 17.FLORILOR BL. DORIN HD.1 FAGARASAN V.560 10. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR. HD.807. DURCAN V.IANCU BL.460.240 2.HD.748. HD.000 2.632.42 SC.21 SC. FELICIA Com.5 FORRO N.936.561.8 AP.579.25 AP.DURCAN I.IANCU BL.5 AP.HD. MARIA BRAD A.IANCU BL.C AP.15 FILIMON A.464. MARIETA BRAD A.39 GALICEANU I. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL.K AP.8 jud.56 GHEOGHIADE SUSAN S.1 SC. DECEBAL BL.38 jud. 10.640 17. IRMA MARIA DEVA AL.3 FAUR C.32 jud.MURESANU BL.1 AP.593. GOLESIE A. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL.HD DUSAN C.A AP.21 FODOR I. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.164. CAROLINA DEVA A. BALATA Nr.400 20. GHERGHIT V.22 AP.281. SOIMUS Sat.400 4.240 19.50 FLOCA I.680 37.4 GORGAN GHE.520 3.339. HD.943. VIOREL PESTISU MARE Nr. LUCIA DEVA HORIA NR.7 FLOREAN G.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.400 27. ENASEL P.O3 AP.VIRGINIA HUNEDOARA.8 AP. EUG.058.78 GOTIU A.840 2. GERGE A.12A SC.3 AP.560 6.680 82.786.706. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.548.46 FELEA C. HD.5 BL.560 32.4 AP.C AP.B SC. VIOREL DEVA B-UL. SABINA BRAD DACILOR BL.B AP.106 jud.38 jud. DEVA EMINESCU BL. VASILE DEVA EMINESCU NR.640 20.12 FLOARE I.200 65.400 67.IANCU BL.869. IOAN DEVA I.951.8 GAVRILA M.200 2.1 SC.137.MAIORESCU BL.9B AP.A10 AP.D AP.8 jud.7 FLORE T.286.TRANSILVANIEI BL. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.39 FURTUNA V. CRISTIAN DEVA AL. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR. GOLGOT N.560 68.640 11. FURTUNA I.600 114.671.E AP.3 GRAND I.16 SC. HD. GHENA D.121. HD.42 AP.11 FLOCA E. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.800 25.64 jud. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL. GLIGOR I.23 GHERGHEL I. IOAN DEVA I.C AP.900.D AP. GABRIELA SANDA DEVA T. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.BARNUTIU NR. TIBERIUS MIHAI DEVA T.46 jud.AB20 AP.8 jud. ILEANA BRAD DECEBAL NR.680 7.280 1.440 88.610.110 jud. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR. CORNEL DEVA I.MURESANU BL.100.77 FURDUI N. INDEPENDENTEI Nr.2 FELEA Z.845.000 10. AURELIA CLEOPATRA BRAD G. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL.77 FURCA L.616.343.600 8. GLIGOR D.P5 AP. HD. B-UL.086.467.SOLOMON NR.80 jud.837. GOLGOT M.

8 jud.600 30.680 15. ELEONORA HAIEC G.190.443.2 AP. HD.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V.33 BL.8 AP.O3 AP.12 BL.CORVIN BL.052.A DEVA CALUGARENI NR.840 3.B-UL.993.2 SC. BALCESCU BL.B AP.316.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.120 5. DEVA AL.864. HD.804.749.K2 AP.040 70.040 51.600 86.3 AP.000 15.703. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.13 DEVA CUZA VODA BL.372.295.D AP. DEVA AL.194. ROZALIA HIRICI D.PESCARILOR BL.960 44.30 DEVA I. IOAN JEFLEA A. DEVA AL.155 jud.C1 AP.49 ORASTIE Sos.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL.64 AP.11AP.4 AP.A1 Sc.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.033. IOAN IONICA A.27 HUNEDOARA.329.738.3 AP. ILEANA IORDATE C.1 AP.175 COM.39 AP.34 SC.31 HATEG T.VLADIMIRESCU BL.33 SC.28 DEVA I.17 AP.400 31.2 AP. IOAN JEFLEA I.STREIULUI BL.157. IOAN ISAI G.730.372.25 DEVA CARPATI BL.AB20 SC.88 AP.423.800 13. BAITA jud.M SC.400 10.25 DEVA CARPATI BL.446.FLORILOR BL.360 37.A AP.680 12.861.33 jud. TIBERIU HARD A.8 AP. HD. ELENA IACOB I. LETITIA IRIMIE A.M SC.12 BL. GEORGE TOPIRCEANU BL.27 DEVA CALUGARENI NR. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.C AP.17 DEVA EMINESCU BL. MIHAIL GABRIEL INEL P.440 91. GHEORGHE GUTA D. TRAIAN DEVA B-UL.60 MUNCELUL MIC NR.580 60. ELENA IOVAN I.372.440 10.741.898.895.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH. ANA HIRICI D.7 DEVA EMINESCU BL.34 SC. KLARA HAIDA N.030 23.25 PESTISU MARE NR. NICOLAE DAN HISU I.297.15 AP. DEVA AL.31 DEVA EMINESCU BL. ELENA HAIEC B.88 AP.480 7.2 AP.A10 SC.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.CORVIN BL.000 41.34 SC. DEVA AL.5 AP.2 AP.C3 SC.2 AP.111.840 8. HD.148.39 SIMERIA CARAGIALE BL.31 DEVA B-UL.280 9.24 jud. HD.4 AP. BENEAMIN GUS P.24 DEVA B-UL.24 AP. IOAN INEL I.C AP. RAFILA JIANU GH.CONSTRUCTORILOR BL. REMUS DUNITRU GYORFI I. HD.920 45. DIONISIE GYORFI D.356.000 61.19 SC.000 18. IOAN RUDOLF IVAN N.A AP.860.785.558. DEVA AL.000 12.000 81.75 DEVA ZAMFIRESCU BL.3 AP. CAROL HOGMAN F.121.460.800 33.700 6.GRIGORAS GH. HD.917.13 8.A AP.8 DEVA AL.CAMELIA IGNA A.000 66.023. IOAN IURACSKA I.720 3. DEVA CARPATI BL.A AP.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL. HD.4 HUNEDOARA.B AP.F1 SC.6 DEVA PROGRESULUI Nr. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.151.007. BALCESCU BL. HD.640 10.320 20. DEVA PROGRESULUI Nr.6 jud.800 310.280 178.D6 Sc. DECEBAL BL.375.10 jud.11 DEVA BARITIU NR.42 SC.19 SC. IOAN JOSAN I.400 28. ARMATEI BL.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.880 86.10 jud.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL.DACIA NR. BRAD VANATORILOR BL.28 DEVA GOJDU BL.VIITORULUI BL.640. DEVA DACIA BL.343.000 43. SIMERIA 1MAI NR. ELENA INEL P.4 AP.46 jud.600 4. LUCIA MARIA JOSAN M.M SC.800 15.558.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.O1 AP. PACII BL.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.025. HD.32 jud. AUGUSTIN HARD A. DIONISIU GYORGY L.39 DEVA MINERULUI BL.899.186.600 39.411. MARIA GYORFI D.000 10.C3 SC.920 26. HD.579.563.CORVIN BL.203.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.38 jud.320 4.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 . VERONICA GUIA D.325.C AP.111 CAINELUL DE SUS NR.F2 AP.28 DEVA I.43 SC.480 61.C AP.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR. IOAN IANCU P.680 20.600 49. GEORGETA JEFLEA I.000 115. ELENA GUDEA S.300 20.PATRIEI BL.2 SC. AURELIA HAIDUC M.

640 4.VLAICU NR.5 SC. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM.640 19.3 14. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL. LILIACULUI BL.20 MARCU M. ECATERINA DEVA AL. IOAN KASZTA D. HD.152 jud. SANDA ADRIANA LENHARDT A.D AP. LADISLAU KORMOS ST. MARIN I.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .MAIOR NR.21 SC.7 AP.IANCU BL.D LUPU N.744.860. BALCESCU BL.18 AP.334.230 jud. HD.488.743.600 16.3 SC. LUCA S.000 506. ROMANILOR BL. VETEL NR.849. HUNEDOARA.A1 SC. STR. TEREZIA JURA I.7 jud.SABIN HD. AP. RUSALINA LAZAR A.874. MARIA TEREZIA KOUBA A.A Sc.300 15.961. BALCESCU BL.190 14. SULIGHETE Nr. FLORILOR BL.800 51. VASILICA DEVA A.809. BUCES NR. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.6 Sc.6 LUCA N. AUREL CALAN V. HD.58 MANEA N. HD.49 DEVA AL. 18 AP. C-TIN Com.340.300 85.29 SC. PESCARI BL.A AP.950 457.22 jud. ROMANILOR BL.040 12.040 20.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A.A AP.16 AP.14 AP.000 41.10 jud.F AP.000 3. IULIU HUNEDOARA.B SC. LUPU GH.DECEMBRIE NR.435.31 LUNG S .500 21.621.I.550.480 23.1.V19 LUCA S.6 AP.1 AP. IOAN JURCA I.430.900 22.DACIA BL. KORNELIA DEVA BUL.SANGIORGIULUI NR.800 15.24 LUNG R.640 55.ALEXANDRI NR. HD.541. IOAN SIMERIA A.000 57.IANCU BL.920 80. LUCACI P. GH. ERNEST LICA SABINA LICESCU N.60 SC. MELANIA LIRCA L.046.45 MARIAN I.697.600 34.34 MARCU M. MADARAS GH.450 61.34 MARCU N. DEVA DECEBAL BL. E.B AP. MARIANA DEVA .C AP. VARMAGA COM.SANGIORGIULUI NR.446. HD.32 Com. CRISTINEL Sat.37 SC.200 62.967.595.000 18. MARGINEAN G.947.94 LUKACS M.094.26 DEVA AL. BRANGA MARIOARA LASZLO P.642.CORNEL GURASADA NR. SIMION CALAN V.21 AP. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL. HD. MAJER A. ALEXANDRU DEVA BUL.45 jud.1 MANOLACHE S.25 LUCACI P.8 168 . MINER DEVA AL.CERTEJUL DE SUS NR.400 52. CONSTANTIN SIMERIA V. FRANCISC KONTA R.760 242.4 DEVA G.1 AP.117 jud. ALIN SIMION DEVA M. PETRU LEVKO M.046. MANCIU VLADIMIR DEVA 1.520.5 AP.12 DEVA AL.920 39.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.G.EMINESCU BL.120 22.706.25 jud.800 34. LUCACI I.22 AP. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL.31A SC.000 137.952.11 DEVA 1.21 AP.JUNCAN F.000 5.4 AP.000 16. DEVA BUL.000 6. HD. CORNELIA SIMERIA A.704.403.2 AP.691.919. MAGDA S.5 BL.840 62.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF. HD. MARINA N.15 MANCIU I.603.HD.209.458.SANGIORGIULUI NR.1 jud.480 13.197.151.11 COM.A Sc.61 LUCA N.000 52.38 MARCU D. HD.520 47.558.6 DEVA BUL.DECEMBRIE BL.K4 SC.HD.16 jud.860. K4 SC.000 33. DEVA DENSUSIANU NR.DECEBAL BL.MARGINEANU NR. HD.HD.AGATA BIRSESCU 10 BL.14 AP.IANCU BL.200 37. SORIN CALAN V.709. VALERIU DEVA MERILOR NR.080 9.733.340 5.200 57. MANCIU M.14 HUNEDOARA. ORASTIE MURESULUI BL. MARIA CERTEJUL DE SUS NR. LILIACULUI BL.6 AP.C AP.35 jud.814. HD. GABRIEL MIHAI AP. SOIMUS jud. TIBERIU KOPECZI L.6 jud.558. HD. RACASTIE NR.ENESCU BL.5 jud. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.700 15.31A AP. MARCEL DEVA P.7 jud.186. SABIN AUREL DEVA AL.125 jud. VIORELE BL. MINEI NR.1 AP. IOAN LASCU N.6 Sc.569. PESCARI BL.767.B AP.125 jud.7 BUCURESTI Str. MANEA T.000 54. PARCULUI Nr.040 19.897. MANIU BL.000 80. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.337.

30 AP.086.446. IDA MUNTEAN V.372.K4 AP. PETRU MIHET N. RANDUNICII BL.750.440 4. CALAN AL.HD.22 DEVA LIBERTATII BL.595. 8/B DEVA CRANGULUI NR.CREANGA BL.16 AP.192. DIONISIE MATE D.276.30 AP.4 Com.E1A Sc. 8/B DEVA CRANGULUI NR.A6 SC.320 16.3 AP.960 57.ROMANILOR BL. PACII BL.158 jud.830 39.3 AP.930.11 DEVA I.640 5.040 10. HUNEDOARTA.16 DEVA CRINILOR BL.930. DEVA AL.38 DEVA INDEPENDENTEI BL. NICOLAE MIHOC GH. 4 AP.400 64. DEVA MINERULUI BL. 8 DEVA CRANGULUI NR.000 52.BALCESCU NR.15 SC.CORVIN BL.53 5.129.406. BRAD FRUNZA VERDE NR.972.488. CALAN AL.113.000 81.C AP34 DEVA IZVORULUI NR. SABINA AURELIA MATIES I.7 jud. DEVA AL. SABIN MOROSANU I.78 DEVA BUL. PAVEL NAN R.200 25.CREANGA BL.68 DEVA AL.123 COM.37 AP.400 7.120 16.MIHAI MOT R.31 DEVA I. HD.169.600 51.680 10. RANDUNICII BL.500 12. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P. MARIANA AURICA NEGRILA A. HD. MARINESCU GH.732. MIHAI MARIS A.MARINESCU HG.000 9.400 23.000 630.860.475.720 42.111 jud.800 140.400 17.3 AP.462.CERTEJ jud.800 21.525 31.11 AP.2 DEVA ZAMFIRESCU BL.33 jud.AVRIG Nr.14 AP.84 SAT BALATA NR.636.617. SABIN MUSTATEA V.22 DINCU MARE NR.712.442 AP. Hd. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A. VALENTIN MICA I.223.FLORILOR BL. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.000 10.44 DEVA SCARISOARA BL.44 DEVA AL.24 AP.14 jud. RODICA MERT N.89 DEVA BUL.L AP. PETRU MURESAN T.21 AP. IOAN C-TIN.31 HUNEDOARA.V.84 HUNEDOARA. ELISABETA MIHAILESCU P. IULIAN MILONEAN D.393.190.DECEBAL BL.32 DEVA AL.000 45. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT.7 CALAN BRADULUI BL. HD.523.400 62. VASILE HUNEDOARA.000 5.LUCIA MARIANA MOGA V.925.446.4 AP.000 373. DOINA LIVIA MICLEA P.853. STEFAN MUNTEAN S.200 9.CRINILOR BL.500 13.E11 AP.600 15.B AP.000 28.B AP.F AP.29 SC.28 AP.932.1 AP. VASILE MUNTEAN I.661.SATURN BL.800 82.14 AP.046.411.920 44.31 DEVA AL.750.E11 SC.37 SC.000 51.640 33.D8 AP.563. IOAN MIHETI V.691.988.180.7 AP. AURORA MUNTEAN I. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.116.22 DEVA AL.26 AP. 8 DEVA MINERULUI BL.7 jud.12 DEVA CRANGULUI NR. SAT LUNCA NR. DEVA HOREA NR.37 BL.680 27.4 jud. HD.AB20 AP.400 20.EMIL MIHAILESCU I.24 AP.4 CALAN 1DECEMBRIE NR. GHEORGHE MOTATAIANU C. HD.21 Sc.372.334.720 12. SIMERIA ZORILOR BL.818.S. VASILE MIHAI I. SOIMUS jud. SABINA MICLEA V.FLORILOR BL. MARIA MARTIN N.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .5 AP.600 25.200 25.560 60.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.725 6. VETEL jud.jud.11 AP.2 BACIA NR.000 22. BAITA .41 AP.600 47. MOLDOVAN AL. TRANDAFIRILOR BL.SATURN BL. TRAIAN VUIA BL.16 SC.2 AP.11 DEVA GOJDU AL. MARIA MURESAN I. MARIA MORAR I. MARCEL MICLEA V.600 234.1 HONDOL NR.ROMANILOR BL. ZAHARIE MICLEA V.BALCESCU BL.825. SORIN VIOREL MOLDOVAN I.48 DEVA I.081.43 DEVA AL.HD.2 COM.ILDIKO MATEAS N.860.800 33.5 SC.550.LUCIA LUMI. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.B DEVA DECEBAL BL. HD.80 jud.12 DEVA MINERULUI BL.022.43 DEVA AL.1 Sc. DEVA BUL. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L. MARIOARA MUNTEAN N. HD.X2-1 AP.11 AP.052. CRINEL IOAN MAXIM I.M AP.76 DEVA DACIA BL.INDEPENDENTEI BL. SATURN BL.PACII BL.157. HD.PESCARILOR BL.26 BUCURESTI Str.A2 AP. SAT RUNCU MIC NR.880 41. MIHAELA NEGRUTIU GH.000 12. HD.90 COM.

9 DEVA MERILOR NR.11 DEVA AL.401.495.21 jud.26 DEVA LILIACULUI BL.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.20 AP.9 jud.48 DEVA DOROBANTI BL.748. RODICA VALERIA PETROIU N.6 AP.31 SC.162 COM.162 COM.480 13.PACII BL.794. 6 DEVA AL.11 AP. ANA OPRISOIU I.456.18 Com.11 AP. C22 AP. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.500 10.9 DEVA M. IONEL OPREAN GH.HD.037.5 AP.P4 SC. LIVEZILOR Nr. ENE PETRE V.CORVIN BL. MARINICA IONEL PAVELESCU I.800 7.040 31.20 DEVA Str.1 BL.700 LEI 21. SIMION OLESCU I.SALCAMILOR BL.720 63. IOANA PETRE E.49 DEVA AL.14 AP.520 31.178 DEVA AL.413. MARIA OCHIA G.593.37 jud.CORVIN BL.160 26.24 AP.144.9 DEVA I.000 14. ILIE REMUS OPRISOIU T. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.920 79. SAT CASTAU NR.480 8.320 91.148.558.C AP. DANIIL PASCU N.733. CAMPULUI BL.280 74. DEVA BUL.E AP. SAT CASTAU NR.480 13.680 24.D1 AP.EMINESCU NR.470.449.PACII BL.600 34.9 DEVA I. VASILE ONISOR I.744. HD. MARCELA NOVAC E.EMINESCU BL.47 DEVA AL.40 DEVA AL.60 DEVA CIOCLOVINA BL.372. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.INDEPENDENTEI BL.000 81.260 2. HD.440.151.758.18 DEVA GRIVITEI NR. BREIU jud.A7 AP.330.6 DEVA CIOCLOVINA BL.31 HUNEDOARA.600 39. MARIA ORSA I.GH.4 BL.116.27 DEVA AL.800 15.891.273.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.9 DEVA AL. FLOAREA OSOIAN M.C AP.520 41.6 HUNEDOARA Str.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.040 285. MARIANA PANTEA P. DEVA I. MARIA NISTORESCU M.116.000 4.C AP. PETROSANI PACII BL. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.JIULUI NR.MAIORESCU NR.760 4.7 ARAD Str.372.056.9 AP.16 Sat SOIMUS Com. AL.760 7. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.200 17. STEFAN NICULITA P.F AP.560 122. BOHOLT NR.82 DEVA GRIVITEI NR.7 DEVA T. CONSTANTIN PASC N.IANCU BL.46 DEVA PROGRESULUI NR. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.200 41.3 SIMERIA A.680 65. HD.728.607.4 AP.865. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V. AMOS OPRISA G.C AP.520 20.B8 AP.488. BREIU jud. DEVA ZAMFIRESCU BL.E AP.800 97.NELEGA I.4 AP. HD.571.368. HD.70 AP. IRIMIE PANTEA I.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V. IOAN OPRISOIU I. PETREA DEVA G. E22 AP.000 LEI 58.105 BL.675. SORIN ADRIAN PAUL G.1 DEVA CALUGARENI NR.442. HD.000 68.E AP.080 127.270.57 COM BRETEA ROM. HD.14 DEVA M. ELENA PANTEA I. CORNEL OPRISOIU I.744.19 SC. LIA CRISTINA PAPP ST.000 20.000 10. MINERVA PAL G.192 jud.C AP.320 165. ENE DANIEL PETRE I.2 SC.A AP.37 SC.14 AP.601. HD.2 AP. CRISTUR PRINCIPALA NR.11 DEVA CUZA VODA BL. INDEPENDENTEI BL. MIHAI NISTOR I.10 jud.MOTILOR BL. Jud.CORVIN BL.GHIOCEILOR Nr.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .45 AP.920 82. VIORICA PATROIU T.000 40.F1 SC.7 AP. MARIA OPREA I. CONSTANTIN NEMTUC G.ENESCU BL.18 DEVA GRIVITEI NR.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.591. VICTORIEI BL.212.600 37. GHEORGHE OGNER S.DECEBAL BL.880 47.39 189.113.552. SAT VALCELELE BUNE NR. FAT FRUMOS Nr. BREIU jud.800 44.600.1 SC.148.30 COM.000 3. GHEORGHE PETRAN A. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C. SAT CASTAU NR.000 1. DEVA MERILOR NR.533.935.952.

411.321.D6 AP. IOAN DEVA MARASTI Nr. NICOLAE jud.696.47 PIRVULESCU G.000 LEI 2.942.8 POGACEANU V.240 44.PICU I. POPESCU E.ENESCU NR.27 BL.2A Sc.3 POPA G.227.971.365.VACARESCU NR.H1 AP. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.200 26.200 4. PRATA M.83 POPA I.13 POPA N.038.D AP.500 LEI 103.488.523.240 60.967.D AP. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.21 Sc.MOTILOR BL.24 POPA I.47 POPA A. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.971.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.960 19.2 BL.2 AP.J1 SC.515. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.514.720 23.680 26.500 8.24 RADU C.17 jud.C1 SC.E8 AP.480 34.50 POPA GH.829.280 7.B AP.12 SC. HD.2 AP.O2 AP24 POPA P.c ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .1 AP.562.000 26.EXP.004.ROMANILOR BL.E3 AP.250 LEI 2.3 SC. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.21 POGACEANU V.325 41.9 AP.O3 SC.471. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.RAMONA ANA Com.40 AP.O2 AP.96 POPA I.840 46. STEFAN DEVA PRUNILOR NR. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.AP.831.127. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR. DECEBASL BL.192.VIITORULUI BL. ARON DEVA AL. AVERESCU BL.750 7.000 LEI 49.37 AP.20 Sc. IOSIF DEVA GOJDU BL.47 PUSCAU P.40 SC. VASILE DEVA AL.785.040 19.V2 AP.120 13.613. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.000 10.350.291.B.5 POLVEREA A.130.500 56. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.30 RADU P. MARGARETA DEVA Bul.LAMINORULUI Nr.372.280 107.5 POP D.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.3 AP. CORNELIA DEVA AL.42 AP.B AP.068.595.600 13.200 41.8 POLVEREA GHE.760 43. LUMINITA MARIANA DEVA G.967.21 POPA T.3 AP.DELEANU NR.503.477. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.980 101.025.IOAN DEVA AL. HD. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.NARCISELOR BL.A AP.28 POPESCU W. VERONICA HUNEDOARA.10 Com. MIHAI HUNEDOARA M.16 PLACINTA D.600 54.289.TAGCH AP. MARIA HUNEDOARA .400 25.VITEAZU BL.252.600 41.MOTILOR BL.21 POPA G IULIA DEVA L. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.530 47.156.162.520 19.720 LEI 18.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR. IOAN DEVA I.A AP.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.C7 CAMELIA CRISTINA AP.VACARESCU NR.500 150. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.864.7 PREDA C.000 23.705. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.24 PRIPON I.3 AP.133A POSTOLACHE D.D AP.4 POP S. LOREDANA MARINA BRAD AL.920 54.390.11 POPESCU S. G.120 14.12 PUICA N.000 16.12 PICU N.11 AP.11 18. POSTOLACHE N.10 POPA G. VIORELE BL.ENESCU NR.49 PRUTEANU G.500 8.BLAGA NR.39 POENAR T.CRINILOR BL.DECEBAL BL.66 POPA P. ELISABETA DEVA CARPATI BL.420 PIRVULESCU M.455.750 111.5 POPA I.26 BL.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL. ION DEVA LALELELOR BL.600 LEI 17.712.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.9 jud.3 SC.20 AP. ELEONORA DEVA E.396.DACIA NR.20 POPESCU V. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.L AP. ANA DEVA GOJDU BL.2 AP.600 28. BUL.914.14 PREDA A.489.400 88.1 SC.

280 23.132 SCHMAK G.A AP.446.LALELELOR BL.600 305. IOAN DEVA AL.674.625 32.500 690.912.40 RUSTE T.ENESCU BL.5 Sc. SEPI CRISTINA DEVA AL.22 AP.PESCARILOR BL.43 AP.840 59.2 BL.282.317.600 5.500 6. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.14 SICOIE I. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.29 SAS N.34 SAJIN P.000 5.M1 AP.DENSUSIANU NR.870.677.604.BALCESCU BL.640 5.48 RUSTE M.25 RUSU I.UNIRII BL.FLORICA DEVA AL. SERBAN A.525. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.L.326.IANCU BL. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.B AP.1 AP.65 Sc.040 10.ROMANILOR NR.983.1 SDIREA A.269.864.A1 AP.26 AP.52 jud.13 AP. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.400 47.2 SILION GH.31 RUSU L ZORITA DEVA AL. ELISABETA SIMERIA P-TA.MARIANA DEVA BUL.C AP.200 42.720 33.453.CARAGIALE BL.14 SIMON VASILE I.M2 AP.374.STREIULUI BL.880 55.D SC. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.37 AP.200 10.640 76. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.800 362.200 177.040 16.650 56.63 SC.E14 Sc3 AP.22 AP.935. MUNCII BLAB17 SC.4 SIMULESCU I.PESCARILOR BL.960 14. CRISTIAN DANIEL DEVA AL. GABRIELA LUCIA DEVA M.13 AP.D3 AP. ROMAN HUNEDOARA Str. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.600 12.K4 AP. VASILE DEVA LIBERTATII BL.VLAHUTA NR.69 AP.K4 AP.190.D AP. GALENIA CALAN I.EMINESCU BL.9 SAV L. DOINA DEVA I. AURORA DEVA G.14 RONCOV N.441.16 ROMAN R. IOAN DEVA M. ROMEO ADRIAN DEVA O.186.10 SIMINA N.000 72. LAMINATORULUI NR.R AP.21 jud.360.4 AP.CARAGIALE BL.680 12.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .000 54.400 14.O1 SANDOR S ADELA AP.203.52 jud.760 388.1AP. HD. RAICU E.000 11.520. SC. AUREL DEVA AL. HD. RAICU N. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.132 SCHIOPU G.R AP.120 63.25 SILION VICTORIA DEVA AL.45 SIMIONESCU C.284. DIOISIE DEVA A.7 SAMOILA I.882.920 7.D HUNEDOARA.158.20Sc.1 SC.D2 AP.35 SC.200 21.1 SIMIONESCU I.9 RONCOV S.143.305.ZAMFIRESCU BL.240 23.000 24.000 588.H1 AP. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR.600 23. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR. MARIA DEVA AL.BLAGA BL.RAFAILA I.440. IOAN DEVA I.CARAGIALE BL.532.B AP.A AP.14 SIMIONESCU T.10 SINCOVICI I.446.CRIZANTEMELOR BL.000 4.43 AP.1 AP.475 44. TRANSILVANIEI BL.CRIZANTEMELOR BL.880 29.16 SERBAN V.L.200 20.D3 Sc.855. ZAVOIULUIBL.69 AP. MARIA HUNEDOARA. LIVIU DEVA M.HD.520 3.13 SEBOK E. MIRON DEVA AL.17 ROZ S.269.638.CRIZANTEMELOR BL.800 63.EXP.639.16 SANDU N.200 37.982.132 SCHIOPU P.480 30. SCHIOPU I.STREIULUI BL. HD.39 RAICU G. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.007.EMINESCU BL.4 SIMINA L.14 ROSCA L.13 SDIREA A.17 RINZAR A.43 AP.000 24.BALCESCU BL.741. CRISTIAN DANIEL DEVA I.52 jud. ROMUL DEVA BUL.6 AP.680 371.599.A AP.1 SCHMAK G.10 ROZ P.052. HD. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.20 6. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.9 BL.20 SINCOVICI T.15 SC.NEPTUN BL.D AP.372. TRAIAN DEVA AL.B AP.16 RUZISCA V. AUREL DEVA D.52 AP.873.39 ROMAN A.339. RESIGA L.7 jud.372.192.4 AP.43 AP.25 SIMA A.R AP.337. Str.5 Sc.286.EMINESCU BL. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc. VASILE GHEORGHE DEVA AL.L.935.400 46. NICOLAE DEVA BEJAN BL.

A. LIVIA SORESCU T. AURELIA STEFAN V. MIHAI SORESCU I. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.124 AP. A.53 SZOMBATI S.70 HUNEDOARA.MAIORESCU NR. CARJIT NR. AVRAM DEVA AL.960.40 TANASESCU C.760 20.14 SZEKELY A.895.558.217.PACII BL.4 SZEKELY Z.O1 AP.16 TAT S. EMERIC DEVA MICRO15 BL. HD.759.816.36 SURA D.401.186. STELEAC S.E11 Sc.D6 AP.VLAICU NR.467.372. TASCAU A. PETRU STEFAN G. NELU-GILBERT SPARIOS V.3 AP.823.987.439. SILVIA SINDEA I. LAMINATORULUI Nr.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.2 jud.7 Sat.8 Com. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E. MARIA ROMANA jud.320 11.5 AP. DEVA AL.8 SAT CHITID COM.950.650 17. DEVA Str. SZEKELI D BERTA DEVA M.250 29. HD.37 jud. STEFAN DEVA AL.HD.6 AP.800 8. ACHIM HUNEDOARA Str. TITU PAVEL SPARIOS I. HD. SAT STREI NR.VICTORIEI BL.200 23.000 81.70 DEVA T.PROGRESULUI BL.6 HUNEDOARA.BRETEA TATULEA A. HD.D1 AP. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr. CRISTUR NR.960 268.11 SUCIU P. HD.4 AP.920 17. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.P4 AP.14 AP.3 18.SINDEA T.90 CALAN jud. NELU SPARIOS N.5 DEVA AL.397.C48 AP.000 8. CALAN INDEPENDENTEI NR. STOICA A. SZILAGHI GH.153.71 jud.365.319.500 31.37 BL.291.500 118.L2 AP.542.400 29.800 26.200 9.675 30.8 AP. HD.462. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.200 10.920 19. STOICA C.17 TAMAS M.2 Sc.VLAICU NR. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.500 21.40 TANASESCU I. AL.HOREA NR.37 jud. SOIMUS Str. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.TRANDAFIRILOR BL.56 SUBA L.137. CALAN INDEPENDENTEI NR.IANCU BL. IZABELA Com.822.MANIU BL. FANICA STEFAN G.DENSUSIANU BL.017.VLAICU NR.F1 SC.800 11.5 AP.140 1.652.000 63.409. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.FLORILOR BL.HD.20 AP.523.23 COM.33 Sat VILCELELE BUNE NR.TRANDAFIRILOR BL. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL.4 AP.200 58. PETRU C-TIN.34 SC. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.1 AP.200 49. HONDOL COM.4 jud.604.6 STOICA A.334. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.21 CALAN O.800 3.206.5 TANASESCU GHE.550 37.35 SZABO E. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.632. MARIA AURELIA STEFONI A.B AP.AVERESCU BL.48 STOICHITOIU I. HD.1 AP. IRINA DEVA CALUGARENI NR.D AP.58 jud.160 43. CERTEJUL DE SUS Nr.2 AP. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.700 7.32 jud.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA. VALENTINA HUNEDOARA.840 54.15 TABAC G.FLORILOR BL. ADRIANA MARIANA STEFAN G. IONEL SORESCU L.264. GHEORGHE DEVA I.837.320 15.520 32.40 TAR Z.927.6 DEVA AL.480 275.508.F AP.8 BL. A.70 HUNEDOARA.1 DEVA AL.6 bl.C AP.2 jud.B AP.140.18 jud.14 AP.4 AP.239.676. HD. VINELU Sat ALMASU SEC Com.960.000 33.96 jud.840 62.000 5.750 28.784. GHEORGHE STEFAN L.D AP. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.040 6.BISERICII NR.814. SZILAGYI GH.BOSOROD jud.CRINILOR BL.360 3. DEVA AL.311.HD.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.667.325 72. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr. FLORICA MARIANA HD. HD.5 DEVA AL.122 jud.078.339.1 STOLNICU C.STREIULUI NR. HD.000 4. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.240 32. STOICESCU GH.P1 AP.21 SVOBODA T.640 9. RADU BOGDAN PETROSANI A.3 AP.000 25.200 40.49 Sc.889.18 SUSAN G. 38.ROMANILOR NR.ARMATEI BL.000 71.373.860 LEI 173 .21 AP.305. DEVA DELAVRANCEA NR.800 5.

11 TODOR I. MIHAI HUNEDOARA Str.9 SC.376. TRAIAN BL.120 LEI 49.120 11.2 jud.2 AP.000 15.MILEA BL.B AP.680 17.8 Sc.291. ELEONORA DEVA AL.ROMULUS SIMERIA I. MARIA DEVA EMINESCU BL.727.O2 SC.CONSTRUCTORILOR NR.500 3.497.898.800 1.31 TRAISTARU N.B AP.68 AP. HD.D AP.440 7.16 VAIDNER C.500 20.55 VATAVU A. TRAIAN DEVA IMP.A10 AP. LEANU DEVA BEJAN BL.55 VESA D.67 TRIFON V. GICA HUNEDOARA.470 27. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.10 TOC N.82 jud. UILACAN G. HD.993.2 AP. DEVA T.225.520 46.D1 AP.E AP.TRAIAN NR.040 12.880 80.775.20 TOMESC G. TIMISOARA Str.901.480 26.440 76.560 48.40 VISA L.VITEAZU BL.VIDIN BL. TURCIN S.CARAGIALE NR.000 41.531. CEL MARE BL.765. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.35 TURTICA P.2 AP.920 LEI 32. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.AB17 AP.000 13. MARIA HUNEDOARA.HD.8 VADAN F. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.8 Sc.12 AP.VICTORIEI BL. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.OLTULUI Nr.881. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL.600 11.000 6.25 Sc. MARCEL GELU DEVA IMP. ROMULUS BOG. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.700 10.2 BL.760 5.078.17 VATAVU C. CRASNA-ALBESTI jud.L. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str. HATEG AL.813.400 130.VICTORIEI BL.103.360 15.51 AP. ANGELA DANIELA BRAD G.L1 AP.C12 AP.D8 AP.194. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL. PARTENIE SIMERIA VECHE NR.HD.HD. ZORINA SIMERIA I.Nr.677.7 Sc.IANCU BL.655. COCSARILOR BL.685. TIMAR R.720. GHEORGHE DEVA PTA. EMILIA DEVA IMP.190 116.10 TOD G.5 jud.CONSTRUCTORILOR NR.21 VAIDNER I.091.957.250 35.186. MARIA GABRIELA DEVA N.E AP.L1 AP.B AP.13 UNGURIANU I. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.4 jud.5 jud.20 VASILACHE C.11 TOD R. TIMOFTE D.2 AP.590.112 VASIU T.86A VINAU G.500 1.445. PETRU jud.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .720 12. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL. VIORICA DEVA DECEBAL BL.ST.920 56.884. GHEORGHE Com. CORNELIA DEVA AL.164.201. MARGARETA DEVA PTA.ST.486.CARAGIALE NR. BALCESCU BL.748. PETRICA jud.259.2 AP.847.920 184.037.35 TURTICA D.11 TOD T. TEMIAN GH.545. IRINA SIMERIA A.MANIU BL.18 TIMAR G.20 TOMA I.15 AP. TELMAN A.9 SC.8 VARZARU GHE.L1 AP.210.MUNCII BL.950 596.43 VISA I.9 TRUFAS A. ATINA DEVA M.47 AP28 TOMA E.740 19. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.88 AP.174.200 28. CEL MARE BL.18 TIMAR R.CREANGA BL.731.40 VISAN I.533.733.35 HATEG AL.16 A SC.77 AP.MARTINESTI NR.2 AP.040 80.500 61.16 A SC.782.HD.15 AP.SOLOMON NR. VASLUI TIMOFTE N.C12 AP.480 LEI 237.400 5.14 TUDOR I.Q AP.MURESAN BL.4 AP. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.13 UILACAN P.33 AP.2 AP.925. GHEORGHE DEVA A. LETITIA DEVA I.750 80. VASLUI TIOC T.L.C1 AP. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.342.V3 SC. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.TELECAN F.200 81.HD TOLEA I.C80 AP.8 TOC V. MARIA DEVA M.918. ADRIAN DEVA BALCESCU BL. VALERICA VASLUI Str.139 jud.720.B AP.4 jud.26 VANDOR Z. OLTULUI BL.500 11.20 VESA G. GABRIELA TELEGDY F.640 25.1 Sat DINCU MARE Com.034.600 15.23 TOMA P.8 AP.E4 SC. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.508. CORNELIA HD.37 11.O2 AP.5 jud.000 30.12 jud.HD.800 355.186. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.EMINESCU BL.179.CRISULUI NR. TOMUS I.967. HD.16A AP.8 AP.360 19. TRAIAN BL.360 48.

EVA ANA AVRAM GH. 10. ap.51 AP.4 BL.046.971.920 37.20 ORASTIE UNIRII NR. FLORINA IULIA VLAD I.520 24.490. nr. jud.4 2. 69 SUMA 20.000 7. ap.260.000 372. AUREL BAS GH. bd. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A.600 44.199. MARIA LUMINITA BALINT P.000 14. nr. 82 BAIA MARE. REPUBLICII. str. 5. GHEORGHE VISINESCU A. BUCURESTI. ap. nr. DECEBAL. nr. 196. nr. VICTOR BABES. str. 1 . str.140 23. UNIRII.092.762.CRISULUI NR.000 9. str.IRINA BARTH I. COSBUC.300 12. 283. str. COSBUC. 5.744.725 8. nr. str. DOINA BARGAUAN F. nr.ILEANA BARTA V. ap.000 9.L1 AP.L2 SC. IOAN BALABAN H. UNIRII. G. RODICA BALAZS G. ap.980 62. 4 SATU NOU DE SUS. 19 BAIA MARE.350 5. MARAMURES SATU NOU DE SUS. AGNETA BAS A.401. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. nr. 30 BAIA MARE.983. 6 BAIA MARE. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. MARIA VIORICA BADEA V. 19 BAIA MARE. 9 . ap. nr. 12. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. GHIOCEILOR.CORVIN BL.37 DEVA T. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 283.418. 3. ap. 28.596. VIVIANA ZAVADA V. REPUBLICII.760 455. 19 BAIA MARE.101 jud. TRAIAN. ANA BALEA V. str. ap. ALEXANDRU ACHIM T. nr. nr. CORINA AFRODITA VLAD I. 198. DELIA ZDRENGHEA I. 16. bd. 32 BAIA MARE. COSBUC.230 18. ap. ap. ap.800 34. D7 AP. 36. ION VOICU I. nr. 2 . 35 A.100 42.183. DEVA COZIA NR.D AP.593.22DECEMBRIE BL. nr. SULFINEI Nr.28/A jud. ap. 5. 5. str. HD. MARIA BALEA G. 2. ap. nr. LIVIA BANCILA A. jud. IULIU FLORIN VLAICONI P.D AP. str. ap. 10 A. 66 BAIA MARE. MARAMURES VIMA MICA.000 44. nr. str.334. VICTORIEI. BUCURESTI. G. ap.AURICA BANC V. 47 BAIA MARE. ap. 50 BAIA MARE. HAIDUCILOR. IOANA BARTHA A. 21 BAIA MARE. MARIANA VLAD E.VISAN P. ap. FLORILOR.372. 191. str.320 11. DECEBAL. bd. str. AUREL GHEORGHE DEVA AL. ATTILA BARZ I. 51 TAUTII MAGHERAUS. nr. nr. jud.500 13. ap. 45 BAIA MARE.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. nr. PETOFI. BUCURESTI. 6 BAIA MARE.250 26. NICOLAE BARBOR I. nr.HD.000 94. 69 BAIA MARE.900 10. nr. nr.651. nr. ELISABETA BARSAN D. MIRCEA BARKOCZKI A. ap.825 14.678.366. nr. nr. 34 BAIA MARE.669.593. 14 BAIA MARE.8 Sc.360 47.26 DEVA KOGALNICEANU BL.565.520. MARAMURES BAIA MARE.M AP. OITUZ.624. ap. 28.201. jud.000 27.380. nr. jud. str.MAIORESCU BL.1 AP.334. NICOLAE IORGA.480 20.297. bd.MANIU BL.200 8.13 DEVA I.FLOARE AMZARESCU V.413.919. G. 39 BAIA MARE.325. str.480 47. ap.C7 AP.340. AFRIM NICOLAE BANICA S.64 Sc.400 29. 56 BAIA MARE. BAITEI. 2 . jud.160 2.949.462. 2. 20 . MARAMURES BAIA MARE.497. IOAN ARGHIRA I.600 29.18 BAIA MARE.970 55. 9 . NICOLAE IORGA. nr. str. ap. bd. str. NICOLAE ASZTALOS A. nr.800 22. str. str. DEVA Bul.305.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . 6 BAIA MARE. 31. VERONICA ARDELEAN GH. bd.055.900 11.375 17. jud. nr.800 16. 2.375 5.26 DEVA I. nr. str.600 20.000 76. str.970.AUGUSTIN VOICA P.680 53. IOSIF ACHIM GH.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I.687. BUCURESTI.250. nr. 2 . 58 BAIA MARE. 16 BAIA MARE. nr.40 DATEG HUNEDOAREI NR. 25. ap. str. BOGDAN VODA.604. nr.2 BL.6 ORADEA AL.800 39. NICOLAE IORGA. FLORIN FLAVIUS BALEA G. ROBERT GABRIEL BALEA L. DECEBAL.813. IUDITA BALAZS A. 19. nr.045.78 DEVA LALELELOR BL. 53 BAIA MARE. ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE.

nr.100 9. bd. REMUS MITICA BUCUR G. 14. nr. MARAMURES BAIA MARE. 5 A. 39 BAIA MARE.600 19. GH. bd. FLOAREA BREBAN P. ap. 34 BAIA MARE.630. ap. TIBOR GEZA BORZA I. jud. TIMIS BAIA MARE. ap.803. str. 2 A BAIA MARE. 36. 91 C. nr. str. str.200 10. str. DUMITRU CHERECHES G. str. ap. VIORICA BUD I. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. ap. DECEBAL. ap.752.683. CAMPUL TINERETULUI. TRAIAN. 59 BAIA SPRIE. BUCURESTI. 4. 33 BAIA MARE. 8 BAIA MARE.542.787. INDEPENDENTEI. 4 BAIA MARE. 2. nr. DECEBAL.133. 2. nr. 35 BAIA MARE.110 23. 41 loc.640 18. NICOLAE IORGA. 74 loc.669.600 386. P. nr. FERICEA. ap. IOAN BRUMAR I. TEREZIA BOGDAN C.758. VIILOR. nr.480 9.600 83. nr. nr.659. 1 BAIA MARE.520 11.125 2. nr. TRAIAN.696. BUCURESTI. VALER BENEA A. ap. 5 . REPUBLICII. str. 59 BAIA MARE. 643 . BUCURESTI. str. REPUBLICII. ap. TRANSILVANIEI.875. LETITIA BRICIOC C. str.400 88.081.000 18.RARES. nr.709. PORUMBESCU. 1.460 44. ap. ap. PARASCHIVA BUTEAN ST.200 25. nr. 57. nr.040 53. 45 BAIA MARE. str. SAT SUGATAG.000 17. DOINA BUMBA N. ap. ap.695. 19. 6. nr. ap. P. TRAIAN.624.411. ap.320 41. 101. ap.200 9. IOAN CHENCEAN V. str. bd.842.400 63. 1 BAIA MARE. ENESCU. ap. CARAGIALE. 4 BAIA MARE. nr.GHEORGHE BEREI I. 8 BAIA MARE. bd. ap. 12. PIATA REVOLUTIEI. C. DIANA SIMONA BENEA D. 45. VALEA CHIOARULUI.320 16. 45 BAIA MARE. ap. nr. 34 BAIA MARE. nr. nr. C. nr. ap. 57. FIRIZA. 42 BAIA MARE. 22 BAIA MARE.750 8.401. nr. 46. ap. NAPRADEA. str. ap. bd. str. str. I. 29 BAIA MARE. TRAIAN BUCIUTA I. nr. TUDOR DUMITRU BOIE T. nr. str.083. 6 .720 112. ap. 5.940 29. str. KLARA BLIDAR GH. 5 BAIA SPRIE. ALEEA DOBROGEI. str. bd. VICTORIEI. ap.621. G. 34. 14. VIORICA BREBAN Z. 59 BAIA MARE. 39 BAIA MARE. nr. ANA IPATESCU. nr. CONSTANTIN BOGDAN D. 8. LEBEDEI. MIHALCZ MARIA BIRLE I.200 7. bd. HENRIETA CHERECHES I.178.957. nr.750 2. ROZALIA BOTIS GH. nr. str. 35. 3 BAIA MARE. IOAN BREHAITA V.680 15. str. DUMITRU loc. str. nr.023. 14. SALAJ BAIA MARE. LUCRETIA BUMBA V. SANDU LAURENTIU BUCSE A. BUCURESTI. ALEEA ROMANA.500 195. IOAN CHINCE P. PORUMBESCU. str.560 4. nr. bd. ap. bd. 57.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . 221 C. ARANKA BOTH I. 10 BAIA MARE.640 10.320 10. nr. bd. nr. str. PETRE BURCANIUC V. nr.6 . ALEEA SATURN. 36.584. str. VALER BUCUR M. nr. 4. NICOLAE IORGA. 13 BAIA MARE. ap. PETOFI. nr.910 21.662.525 62.607. str. str.084. PERIAM. 35 BAIA MARE.720. nr.440 14. nr. jud. ap.240 3. PETOFI. DUMITRU CAPRAR G. NICOLAE BURLACU M. 4 BAIA MARE. 24. nr. str. 45 BAIA MARE.934.520 25. str. ap.049. 46 BAIA MARE.366. BILASCU. nr. str.BENE I. 86 20. MARAMURES BAIA MARE.274. VASILE BLASZ F. 5 BAIA MARE. PETOFI. ap. str. VASILE BODEA I. MUGURITA CHENDE A.640 42. ap. VICTORIEI. nr.430. BOCSOR WOLF. 1.320 21. FLORE CHIRA V. bd.488. nr. PLUGARILOR.959.595.339. BUCURESTI. 53 BAIA MARE. 34. REMUS CALIN CALUGARU M. 32.000 33.321. INDEPENDENTEI. nr. UNIRII. IOAN BOITOR N. TEODOR BRUMAR N. 29.DORIN MARCEL BENEDEK I. 85 BAIA MARE. MARIANA TEODORA BOLOS T.320 6. com. nr. ap. TINERETULUI. nr. str.934.544.120 93. bd. 14 BAIA MARE.800 8. jud.148. nr.500 63. GABRIELA RODICA BUCSE V.070 16. nr. VICTOR BOITOS T.345. TRANSILVANIEI.084. str. ap.041. 6. nr. 23 A. str.840 LEI 52. 14 BAIA MARE.480 23. nr. V. MARIA BIRLEA G. ap. ap. jud. ELENA ZENI BREBAN G. 31 BAIA MARE. EMILIA BERCIU A. L. ALECSANDRI.700 19. 6 BAIA MARE. 63 BAIA MARE. 7.988. 25 BAIA MARE. str. nr.000 1. 2.800 35. 2 BAIA MARE. 6 BAIA MARE. SPICULUI. 15. GHEORGHE BUDA V. str. nr. 14 BAIA MARE. VICTORIEI. 36 BAIA MARE. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. VASILE BONTO T. ap.152. nr.228. 30 loc.196. nr. ap.000 39. bd. DULFU.432.

GHEORGHE CRISTEA L. nr. I. 35.304. jud. 6.420. MARIA CIRTITA V. 2. I. LILIANA FLOARE COMAN GH. ap.761. IOAN CHIUZBAIAN GH.410 26. ap. 49 BAIA MARE.860. 26 C. ILEANA COLTA I. ap.685. nr. str. 43 BAIA MARE. str.378.800 34. ap. 25 BAIA MARE. nr.960 24.786. SOMESULUI. str.266. nr. 6. COSBUC. 13 BAIA MARE. ION SLAVICI. bd. 24.340 20.520 42. 10. nr. bd.800 71. 17 BAIA MARE. 5 loc. IOAN COTET I. IORGA. nr.550 27. ALEEA DOBROGEI. 2. L. ap.498.160 50. EMILIAN COSMA V.800 56. bd.171. N. IOAN CRISAN GH. ap. PLAIULUI. MARIA ELENA COTET D. CARAGIALE. 6. str. ILEANA COSMA G. nr. ALEXANDRU COSTIN I. IORGA. nr. ALEEA NEPTUN. nr. IOAN ZENO DANCIU I. 18. TRAIAN. G. 10 A. 3. BUCURESTI. nr. FLOARE VIORICA COSMA A. nr. N.880 10. G. bd. str. REPUBLICII. AGRISELOR. IOAN CICIOC T. bd. TRAIAN.869. nr. ap. nr. 55 BAIA MARE. 50 BAIA MARE. UNIRII. TOMA COMAN S. 20 BAIA MARE. str. ILEANA CIRTIU V. 40 BAIA MARE. 33 BAIA MARE.966.130 14. GAVRIL COSMA I.010. 6. nr. nr.813. nr. 4 BAIA MARE.462.400 50. AGRISELOR. str. 26 D. nr. bd. 6. str.010 17. 7 BAIA MARE. nr. 21.750 18. ELENA MARIA CRISAN GH.180 47. ap. 6.112. str. BABES.762.520 52. nr. ap.959. ap.540 1. 26. 2. REPUBLICII. IOLANA CZETTELE C. 5. ap. ap. 39.073. nr. OITUZ. 3. 7 BAIA MARE. 7 BAIA MARE.540 5. ap. bd.060 45. CRISTINA MARIA COMAN I. bd. IORGA. 30 BAIA MARE. 72 BAIA MARE. TOMA CURTUZAN I. nr. str. 33. ap. BUCURESTI. IOSIF DABIJA C. 52 BAIA MARE. nr. 24.200 57. N. ap. 55 BAIA MARE. 6 A. V. 59 BAIA MARE. ap.200 30.638. IOAN CORODAN F. ANGELICA COZA V.360 10. MINERILOR.363. 13 BAIA MARE. str. ap.424. nr. 30 BAIA MARE. 52 BAIA MARE. str. str.080 6. IORGA. 12.000 381. str. 5 BAIA MARE. ap. 25 BAIA MARE. nr. bd. 47 BAIA MARE.480 17. 59 BAIA MARE. 6. TRANSILVANIEI. str. 38 BAIA MARE.640 34. ap. nr. nr. str. 34 BAIA MARE.892. ap. 16 84. MOLDOVEI. 9 BAIA MARE. ap. nr.802.250 33.640 29. REPUBLICII.520 20.040 115. nr. 16 BAIA MARE. nr. MANIU. N. 2. ap.863. 3. 26 D.842.410.898. MELANIA COZA V. VASILE COZMA I.080 15. IOAN CIRTIU ST. nr.500 26. str. MESTEACAN. COSBUC. IORGA. ECATERINA COTET I.150 122. nr. ap.084.320 42. ap. nr. str.320 51.981. MARIA COPESTIUC P. 2. 7 BAIA MARE. I.875 40.262. TRAIAN.182. IOAN CIOCOIET S.741. MARCELA COSTE V. 43 BAIA MARE. REPUBLICII.000 25. str.215. ap.200 16. nr. 7 BAIA MARE. str.200 86. nr. 5 BAIA MARE. nr. 48 BAIA MARE. PETRU CHIUZBAIAN S. 38 BAIA MARE.326. PETRU MAIOR. str. nr. ap.033. 4. str. nr. ap. NISTRU. str. ap. bd. nr. ap. 54. 56 BAIA MARE. BOGDAN VODA.786.850 51. 52 BAIA MARE. TRANSILVANIEI. G.533.348. CORNELIA CIOCAN T. 13 BAIA MARE. LASZLO CULCEAN P.680 31. CONSTANTIN ADRIAN DAN V.910 16. INDEPENDENTEI. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. TRAIAN. nr. BUCURESTI. 5. 24. str. nr. bd. str. 5. BOGDAN VODA. nr. ap. IOAN SUGARIU. ap.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 . bd.364. 21 BAIA MARE.525. ap. ap.439. nr. 49 BAIA MARE.120 6. PETRU CZETTELE E. str. VALEA ROSIE. N. nr. 5.900 10. ap. VALENTINA CICIOC M. bd. 32 BAIA SPRIE.880 6. str. bd. ap.567. COSBUC. 5. ap. ap. ELISABETA CRISTEA P. MARIA CIOCOIET GH. 11 BAIA MARE. TRAIAN. LUCIA CODREA T.964. 2. BUCURESTI.389. IORGA. 28. str. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH.915.CHIZBAIAN GH. str. CARMEN CECILIA CRISAN GH. 26 C. PAMELA DIANA BAIA MARE. str.000 1. FORESTIERULUI.182. nr. VIORICA CIOARA V. ap. 28. ap.525.880 3.600 30.088. nr. ap. str. ANA CORMOS I. 62 BAIA MARE. MANIU. IULIANA CUPSE P. nr. ap. str. ELENA DANCIU V. nr. ALEEA ZAMBILEI.960 46. 6 BAIA MARE. bd. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. nr. TRAIAN. str. nr. MARAMURES BAIA MARE. nr.331. 12 BAIA MARE. N. GHEORGHE COSMA V. bd. 77 BAIA MARE.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

bl. Jud. nr.305. bl. Jud. 10. Focsani. 33. Jud. Focsani. Jud.000 48. Focsani.770. nr. Focsani. ap. 1. Vrancea Str. 4. Georgeta Manolache C. nr. Mariana Mocanu V.760 154. Vrancea Focsani. ap. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. 60. Mare a Unirii. Vrancea Str. Jud. Jud. bl. Focsani. 1. ap. bl. ap. Cimpineanca. bl. ap.932.880 11.920 11. ap. 51. Jud. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. Vrancea Focsani. Dornisoarei. Vrancea Str.595.121. Jud. 36. Vrancea Str. nr.960 120. Kogalniceanu. bl. Unirii. 1. Georgeta Iordache C. Dornisoarei.135.400 29. nr.440 105. ap. Dudului. ap. Vrancea Str. 26. Focsani. Duliu Zamfirescu. nr. ap. Vrancea Bld. 1. Jud. Elena Lazar P. Unirii. C. Vrancea Str.516. Focsani. bl. Vrancea Bld. Scarlat Tirnavitu. ap. nr. nr. Vrancea Aleea Stadionului. Vrancea Focsani. Vrancea Str. 126. ap. 1. Focsani. bl. Vrancea Focsani.200 54.779. Muncitori. H2. Vrancea Vrancioaia. 3. nr. 43.200 16. Plevnei. Cimpineanca. Vrancea Str. Jud. Marlena Macrinoiu M. Arhitect Ioan Mincu.155. Focsani. Focsani. 15.480 168. Jud. Jud. C. 4. Focsani.560 77. nr.680 35.400 8.200 39. 1. Focsani. 43. Jud. Jud. 5. Focsani. 50. Valerica Mazarel T. 4.360 56. 4. ap. Jud.080 10.225. Niculina Kellerman I.008. ap.372. nr. Dornisoarei. 16. 13.800 131. Jud. Vrancea Str. nr. 28. 10. Vrancea Str.480 320. Vrancea Str. Vrancea Str. 4. Stefana Moldoveanu V. nr. Jud. bl.786.680 14. ap.400 278. Jud.520 48.267. Constanta Marin T.430. Jud. nr. Vrancea Bld. Arh. Jud. 3. 59. 2. Vrancea Str. 11. Cornelia Manea C. Jud. Arges. Stefan Moclea D.275. Jud. nr. I.425 101. Jud. 1. nr. bl. Jud. sc.290. 32. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. nr. Jud. Vrancea Focsani.200 20. Vrancea Focsani. Focsani. bl. Jud. Unirii. Gheorghe Lazar V. nr. nr. Unirii. Mariea Ionita D. Matei Lupu I. Vrancea Focsani. Nicuta Macrinoiu S. 39. 1. Mare a Unirii.183. Vrancea Str. Jud. 9.833.079. Jud.078. nr.800 32. Trotusului. Vrancea Str. Vrancea Focsani. Focsani. 15. Neculai Mazarel M.800 19.616. 9.200 40.240 46. ap. nr. ap.997. 8. nr. nr.908. Jud. Vrancea Str. Garofita Iordache N.200 20.105.920 12. 1. Aurel Manea I. Milcov.640 10. bl. Focsani. Jud. nr. Vrancea Str.800 30. Sofia Medeleanu C. 1.240 30. et. Mare a Unirii. 50. 25. 59. ap. Marioara Mandru I. Vrance Focsani. Focsani. G2.800 39.358. Jud. ap. 18. Jud.640 6. Tabacari. Vran Str. Focsani. M. 16. Focsani. Dudului.400 96. Vrancea Str.182.188.Hirsu C. nr.024. Jud. Panduri. 16. 70.000 7. Vrancea Str. Jud. Mariuca Miu N. bl. Elena Ion N. 51.499. nr. Focsani. ap. 7. Elisabeta Mihalache M. Jud. Jud. Jud. nr. Vrancea Str. Focsani. Piata Independentei. 33. Focsani. Ju Str. Vrancea Vrancioaia. Vrancea Str. Focsani. Neculina Iorga T. B1. 39. Focsani. 104. Vrancea 16. nr. Unirii.098. ap. bl. Viorica Marcu C.260. Mincu. Independentei. Jud. Anica Leica I. nr.756. 3.920 30. Ludmila-Lenuta Jurca V.472. 11. Focsani.932. Focsani.294.601. Focsani. Florica Maftei I.000 60. 16. Ovidiu Ivan N. Vasile Marinschi G. 28. Victor Mitrofan V. 1. Gheorghe Midvighi D.969. Jud.975. 8. Marian Hirsu Z. Focsani. 14. Jud. Neculai Iordache I. nr.595.952. Vrancea Bld. ap. ap. 70. 5.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . Vrancea Str. Mare a Unirii. Olga Marin T. ap. Teiului. 12.640 73.440 49.

Vrancea Str. nr. 25. Vrancea Verdea.440 219. Nedelea Popa V. Gherghina Pirvan V. Jud. A2. 24. ap. Jud. 9. Focsani. 3. 25B. Jud. 22. 22. Vrancea Str.200 63. nr.Munteanu I. Vrancea Al. Vrancea Str.120 193. nr. Jud. Brailei. Mirela Poeana C. Arh.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . ap. Vrancea Str. 8. bl. 56. Dobrogeanu Gherea. bl. Ionica Str. Vrancea Timboesti. nr. 45.000 112. Racoasa. Vrancea Str. bl. sc. 1. 1. jud. 14. 4. ap. bl. Focsani. ap. 59. Focsani. nr. Tabacari.578. bl. 20. Alexandru Petric N. 13. Longinescu. Vrancea Bld. ap. Vrancea Focsani. Jud. Jud.116.680. bl. Unirii. 51. Vrancea Bld.116. nr. nr. nr. Jud. nr. Jud. 13. nr. Unirii. Focsani.320 12. 24. 15. 2.372. Neculai Neagu I. Jud.053. Jud.800 25. Vrancea Str. ap. Focsani. Jud. Arh. Vrancea Str. Unirii.760 35. Elena Nastasescu P. M.172. Longinescu.000 104. Piata Independentei.973.760 4. Marioara Otelea D. bl. ap.979. ap.800 68. 9. Jud. 1. nr.550.600 205. Jud. Focsani. 27A. ap. bl. 10. Magheru.724. 10. 50. bl. Gabriel Popovici G. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. Vrancea Bld. Focsani. Vasile Pistol E.000 140.080 33. Vrancea Bld. Ion Mincu. nr. Jud. Vrancea Str. Mihai Pantus V.952. Jud.540.264.827. Jud. Focsani. ap. ap.880 105. Focsani. nr. Jud. Focsani. Barsei. Jud.920 19. Vrancea Rastoaca. nr.400 49. nr. Jud. ap. H8. 15. Vrancea Str. Pictor Grigorescu.520 25. Jud. Focsani. Jud. Margareta Paraschiv V. Jud. Focsani. Orhideelor. Vrancea Com. Florin Nicolau Gh. ap. 15.560 149. ap. Suraia. Simion Musat I. bl. Jud.468. Vrancea Str. ap. Orhideelor. Focsani. Alina Nicolaua C.341.875 10. 25.731. 31. Vrancea Tifesti. Ion Mincu.850 36. nr. 10. 2. Marian Plesu A. C2.520 78. Stefan Postolache I. Vrancea Aleea Scolii. Unirii. Jud.600 131. bl. nr. Vrancea Str. 50. Marian Claudiu Panfil M. bl. Vrancea Bld. Vrancea Str.916. Focsani.400 60. ap. bl. Vrancea Bld. Focsani. 22. C2. Focsani. 1. Ionescu. Rodica Paise G. Jud. 6. Unirii. 14. Gheorghe Paraschiv M. nr. Petre Liciu. Vrancea Str. nr. Jud. Arh. Alexandru Popa C. 30 Decembrie.252. Focsani. 31. 24. Focsani. 8. Focsani.860. Vrancea Str. 3. Lidia Paun I. Vrancea Bld. Geta Popana D. ap.400 47.000 29. Jud.145. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. 59. 51.706. bl. Libertatii. Ioana Oasa D. 1. ap. C3. C2. et. 44. 134. nr. Toader Neagu T. Vrancea Bordesti. 19. Vrancea Str.280.600 29. Vrancea Str. nr. Focsani. 18. Florea Oanca D. nr. Jud.160 54. 9. D. Jud. ap.560 2. Focsani. 17. bl. Vrancea Str. Focsani. 10. Jud.349. 15. ap. nr. 3. ap.280 31. nr. 15. 7. Dobrogeanu Gherea. nr.509. ap. Vrancea 50. 60. nr.011. nr.192. Jud. Ion Mincu. Republicii. Focsani. Ioan Mincu. ap.857. ap. Vrance Str. Costel Parohia Sf.360 19. Focsani. Pastia. R1.280 41.081. Vran Str.000 97.000 165. Gheorghe Pasere H. Longinescu. Jud. ap. 24. nr. bl. Focsani. Vrancea Str.692. 168. 21. Focsani.930.787. Cuza Voda.790 60. Jud. Focsani. Vasile Murgeanu N.074. Jud. Focsani. B1.940.930. Gheorghe Paun N. Bucurel Oanca G.800 88. Vrancea Str. Scolii. Jud. Focsani. Unirii. Odobesti. 5. Focsani. Focsani. Vrancea Str. 10. Focsani. 6. Jud. nr. ap. ap. Gh. Gr. Jud. nr.480 21.810. nr. Vrancea Str. 26. Vrancea Str.724.951. 1. nr. ap.454. Cantemir. Arh. 54. 10.080 15. 24. sc. 14. Jud. Gherghe Pistol G.800 51.200. Liviu Panfil P.000 81. Unirii. Focsani. Constantin Popovici Gh. 2. bl. Mihaiela Nedelcu R. Aurelia Neacsu M.440 322. Jud. Maria Plesea C. ap. 31. 25.

775 63.629. Vrancea Aleea Echitatii. Focsani. Vasilica Pricopi C. ap. Vrancea Lamotesti. Telemac. Jud. B1.969. Focsani.560 2. Vrancea Vinatori. Jud. Vrancea Bld.160 202. Vrancea Str. Vrancea Str. Jud.965. sc. Vrancea Focsani. ap. B. Apostolia Stoiculeasa P. Victoriei. Vrancea Str. ap. Jud. 25.787. Vrancea Vulturu. 9. Jud. 67. Jud. Ecaterina Tanase N. 4.840 1. Vrancea Str. Cotesti. Jud. nr.720 31. 1. Vrancea Str.405.151. Focsani. Cosbuc.000 6.000 100. ap. nr. G. 2. 6.116. 8. Vrancea Focsani. Petre Raduta T. Viorel Taru N.320 7. Vrancea Str.200 114. 20. Odobesti. nr. Jud. Jud.000 20. Victor Rosca N.200 11. Focsani. Vrancea Maluri.080 12. bl. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. 4.269.427.640 77. bl. Focsani.Potolea I. Jud. Focsani. Florenta Sirbu I. Cantemir.500 21.421.387.400 38. Vrancea Str.737. Ion Radulescu I. Jud.781. Garii.836. Jud.618. Jud. Jud. Dr. 4. Jud. Republicii. 10. Vrancea Str. nr. Jud. 14. Antonescu. ap. 55. ap. Focsani. 3. 51. Bucegi.403. bl. et. 53. 15. nr. Focsani.882.800 569. Vrancea Str. nr.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 .927. bl.200 29. 25.160 33.200 17. Jud. ap. 7. bl. Neculai Stoica I. ap. Jud. Gh. 3. Vrancea Focsani. Bogdan Racoviteanu M. Focsani. Vrancea Focsani. ap. Viorica Stoian V.320 57.116.000 8. nr.800 22. ap. Jenica Stanciu V. Focsani.800 40.744. I.488. Bucegi. Jud. Meluta Stoica I. Traian Prodan G. Magheru. Adriana Rugina M. bl. Mare a Unirii.564.450.760 24.720 41. bl. Jud. Tinca Soare D. 10Bis. Victoriei. 1. 7. Stefan Cel Mare.975. Jud. Focsani. bl. Focsani.581. M. 34. Focsani.040 19. Focsani.800 93.000 129. Focsani.815. 7. Vrancea Str. 3. Stefan Prodanescu St. 27. Ion Ranghilof N.941.320 21.040 132. Vrancea Str. nr. Vrancea Bld. Jud. Vrancea Str. Jud. Dumitru Roman I.409. nr. Gheorghe Prodanescu S. 83. ap. Vrancea Str. Focsani. C2. Jud. Vrancea Str. Vrancea Str. Stana Stanciu I.360 21. 24. Rarau.857.800 36. 7. nr. 4.000 95. 43. 6. D. Jud. 17. Vulturu. Georgeta Silvastru S. nr. Unirii. 1. Vrancea Focsani. nr. Jud. nr. Vrancea Str.720 10.696. Focsani. 15.930. nr.738. Jud. Jud. ap. 3.876. Mariana Simion C.164. Vasile Seciu I. 6. 5. Vrancea Str. Jud. nr.501.600 63. 53. bl. Brailei. nr. Vrancea Bld. Jud.560 134. 14. ap. 4. Focsani. Focsani. 20. Independentei. C2. 4. 14. Vrancea Str.600 63. Vrancea Str. nr.800 37.299. Focsani. Vrancea Bld. nr. Jud. Vrancea Focsani. 7. 3. 7.168. ap.000 16.542. Jud. Jud. ap. Vrancea Focsani.800 11. nr. ap. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. Jud. bl. Viorica Ripanu C. 4. 11. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S. ap.440 70.113. ap. Odobesti. Jud. Jud. 3. Unirii. ap. Vrancea Focsani. sc. Vasilica Rosioru M. Jud. Cuza Voda. Vrancea Focsani. Focsani.089. Stefan Cel Mare. bl. Vrancea Focsani. 30. Nicolae Rosioru V. Jud. Focsani.223. Focsani. Garii. nr. 40.857. 68. Focsani. nr. nr. Focsani. Focsani. Vrancea 25. A1. ap. bl. Vrancea Focsani. 2. bl. Milcovul. Rodnei. Jud. Vrancea Str. nr. bl. Lenin. ap. ap.960 31. 17. Jud. nr. ap. bl. Jud. Pictor Grigorescu. nr. nr. 14. 59.269. Ana Irina Stanciu V. 6. Paul Suciu M.000 31. ap. Jud. 23. nr. 4. Vrancea Str. Maria Pricopi I.499. Pictor Grigorescu. Goia Sisea G. C. Vrancea Str. 13. Unirii. Viorica Stan D. Vrancea Vinatori.970. Jud. Maria Sandu C. Ion Stoica Constantin Stoica G. Marius Titire Vasile Str. Jud.

623. ap. nr. nr. 4.Ap.880 LEI 12.Aurica Apostol I.333. Ioan Ungur-Manolica I. ap. Jud.000 139. 5.000 22.Toader Andrei P. Focsani.Jud.Valter Maracineanu.640 LEI 11.Mariana Apetrei D. Jud. Craiova.Balcescu.B.080 4.E. bl.Str.Pacii.Ap. ap. Golescu. Gabriela Zamfirescu V. 13.Sc. Jud.200 84.D. Jud.190.2. Focsani.Pacii.17 Vaslui. 10. Vrancea Bld. Vrancea Com Bordesti.640 11.640 LEI 9. 5.9 Vaslui. ap. ap.Str.Str.952. Jud. nr.Ap. Independentei.Et.197.720 162. Focsani. Maria Titina Visan T.Vaslui Vaslui.000 115.354.279. 10. Jud.196.Ap.Didina Andriescu I. sc. Vilcele.760 155. 17.162.4.Bl. 17.Decebal. 12. Vrancea Str. 11. Jud.141.A.E.148.Ap.A. Carmen Corina Visan Z. Vasile Zamfirescu G.000 LEI 35. Vrancea Maicanesti. Vrancea Sat Tacau.280 11. 19.300 LEI 21. Independentei. Focsani.409. nr. Iulian Zarzalin A.409.520 62. nr.Sc. 54. Florica Toader Norica Tolovici I. Jud. nr. M. ap. Jud.840 99.Toader I.9 Vaslui.080 88. Jud. Ana Botarlau. bl. Unirii. Mircea Trestioreanu G.200 25. 13.000 41.Mihail Kogalniceanu.991. nr.14 Loc.George Cosbuc.Muntenii de Jos.Sc. nr.Sc.200 7. 10. 5. 13. ap.Constantin Albescu GH.237.17 Vaslui. ap. 9. Radu Tudor V. 19. ap.400 80. Braşov.6 Vaslui.Bl. A. Mariea Vagyas F. Mara.232. Jud. Jud. Focsani.Bl. Jud.800 31. 6. P4. bl.535. nr.367.Str.George Cosbuc Nr.9 Vaslui.Victoria Andrei I. Jud. 5.Str. Vrancea 90. Toader Vlase D.Str. Jud. Irina-Gabriela Tomita I.640 LEI 78.220. Jud. P4. M.Sc.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S.2. Dolj Str.Et. Focsani.503.N. nr. Popa Sapca.600 25. 1 Mai.040 54. 23.Maria Antoci F. Focsani.Sc. D. ap. Mare a Unirii. Vrancea Focsani. Jud. Braşov Str. 54. ap. Com. Vrancea Bld. bl. Vasile Tucan I. C8.842.7 Vaslui. Bucuresti. Jud. Elena Vlase I. Vrancea Str.430.Biruintei. bl. P4. 23.Bl. Focsani.930. Jud.Str.Str. Toma Velicu N.Jenica Aniti D.Ap. nr. ap.055. Focsani. Vrancea Str.Et.539. Vrancea Str.Sc.000 15.Ap.4 Vaslui. ap. Kogalniceanu. Jenica Tudorache D. Jud.052. Jud. Vrancea Str. Vrancea Cirligele. 19. Vrancea Str. 5.160 LEI 33. Jud.193. Ilie Zamfirescu P. ap. 3.260.400 53.Str.840.B. Stefan Cel Mare.10 Vaslui. bl.Nr. Focsani.Nr.511.Sc. 71.013.Str. 19. bl.Florentina Domiciliul Vaslui. 735. nr. nr.824. 69.400 LEI 24.Et.2.Bl. Vrancea Bld. Vrancea Focsani. Vrancea Str.600 LEI 6. Vrancea Str.Et. Braila Str.020 LEI 191 .296.558.930.Elena Andreescu I.Ion Andreescu V.993. Silvia Toma Alexandru Toma C. Focsani.Constantin Aelenei C.63. Vrancea Str.289. nr.Republicii. Marasesti.912. Vrancea Aleea Echitatii.1. nr. Kogalniceanu. M.George Cosbuc. Focsani.000 81. Jepilor.Bl. Ghiorghe Visan H. 5.040 LEI 28. Aneta Ursu I. 13.Avram Iancu. Jud.Dan Alexa M. Jud.355. nr.336.3 Suma LEI 63.488. 6.Sc. Kogalniceanu. M3.4. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.400 5. Revolutiei. Jud.B. Focsani. nr. Vrancea Focsani.2 Vaslui.476.Bl. 6. 10. nr. ap.000 12.103.446. bl. Vrancea Aleea Scolii.B. 77. ap. 23. bl.152. 23.Ap.Str. 38. 32.Str. Daniela Tudorache V.Ap.Bl.240 LEI 7.Bl. Vrancea Str.379. Jud. bl. Focsani. ap. Cimpineanca.650 LEI 5. Focsani.400 11.

Et.Et.Bl.Ana Chirica O.407.Ap.Ap.Ap.Ap.4.321.Vaslui Vaslui.Bl.Bl.Bl.800 LEI 25.Sc.Eugenia Vaslui.475.Bl.11 Vaslui.Et.000 LEI 15.Sc.Bucuresti.763.Str.Ap.Ap.Sc.Bl.246.Sc.Gheorghe Besliu D.74.45 Vaslui.Eugenia Burada I.Valeni.4.Et.Soltana Buganu M.094.Str.Stefan cel Mare.Str.8 Vaslui.680.4.576.Bl.D.Traian.Husului.2.Ap.Stefan cel Mare.Sc.Ap.Et.Badea Romeo.76.191.2.6 Vaslui.Bl.Ap.B.F.362.Bl.Sc.Bl.B.Str.120 LEI 13.Ap.268.Et.Bl.277.Sc.Bl.Str.Mariana Badiu M.8 Vaslui.840 LEI 22.Ap.Bl.A.11 Vaslui.F.Feroviari.485.800 LEI 15.Ap.Nicoleta Carp V.Bl.3.Str.Str.Ap.560 LEI 93.571.Sc.Sc.Et.Str.7 Vaslui.Et.706.Dumitru Boicu I.Bl.359.14 Vaslui.1.1 Vaslui.A.13.Bl.361.Bl.Mihail Kogalniceanu.134.AMC.400 LEI 20.Vaslui Vaslui.Str.Bl.Nicusor-Adrian Bargan N.Et.Sc.Costica Barbuta N.5 Vaslui.1.Bl.Str.Sc.000 LEI 50.Str.Et.A.Angela Balan T.Anica Balan M.B.Str.Str.D.Maria Boicu P.Str.Sc.Feroviari.Bl.2.4.Str.F.3.3.Elena Chirca N.800 LEI 95.Et.Gabriel Baba C.Costesti.150.A.Ap.Stefan cel Mare.Nr.583.B.Bl.Str.800 LEI 38.Str.C.Nicolae Balcescu.450 LEI 21.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.1 Vaslui.Str.Ioan Butuc A.Octav Buraga D.18 Vaslui.158.Ion Birladeanu Ghe.640 LEI 26.Et.80.Gina-Alina Chirila D.15 Vaslui.10.444.Str.C.Ap.A.Et.Sc.A.Daniela-Elena Butuc N.2.844.5 Vaslui.254.12 Vaslui.Mihai Bordeianu M.B.Et.Sc.277.Sc.Bl.306.155.Ap.1 Vaslui.Veronica Bogdan St.4.9 Vaslui.237.Nina-Artemiza Chirila C.480 LEI 26.359.F.Sc.Stefan cel Mare.520 LEI 116.B.Ap.448.800.Ioan Burada M.11 Vaslui.16 Vaslui.039.Ap.Sc.Bl.Calugareni.Sc.380 LEI 159.440 LEI 8.10 Vaslui.217.678.63.000 LEI 261.Str.Alina-Catalina Blezneac M.Bl.Sc.Ap.Sc.359.1 Vaslui.1.Str.Ap.Et.211.Ap.Bogdan Chiper O.Sc.969.Daniel Burca I.Ap.Str.Stefan cel Mare.Str.274.Et.Libertatii.520 LEI 47.317.Ap.Sc.5.744.Str.Str.Et.B.1.Sc.C.Et.Sc.Profira Blezneac D.4.Str.720 LEI 146.B.Sc.Ap.Pacii.720.Elena Bujor V.030.Sc.Str.A.Et.1.D.Bl.Florin Avramia Al.233.200 LEI 16.847.Str.174.Sc.Ginovica Burada E.B.Pacii.4.Bl.Elena (decedata) Buraga A.Avasalcai D.Vaslui Vaslui.880 LEI 31.500 LEI 2.500 LEI 30.116.2.Ioan Benchia I.Traian.850.000 LEI 18.3.D.Bl.Et.7.000 LEI 3.4.Ap.Str.Et.8 Vaslui.Grivitei.Str.Calugareni.75.Str.1.840 LEI 20.Calugareni.Str.Stefan cel Mare .Tudorel Aurelian Bostan D.Metalurgiei.Mihail Kogalniceanu Bl.400 LEI 31.2 Vaslui.Sc.Ap.Ap.700 LEI 17.Ap.16 Vaslui.Stefan cel Mare .13.Str.12 Vaslui.816.2.15 Vaslui.Sc.Str.Mihail Kogalniceanu.2.Ap.Feroviari.Nr.320 LEI 19.Str.249.Et.158.Stefan cel Mare.George Enescu.3.B.Ap.11.Decebal.166.Ap.80.15.86.Str.507.Et.Sc.Ap.1 Vaslui.4.Ap.3.Et.Et.Bl.520 LEI 31.Feroviari.Bl.260 LEI 36.Str.996.31 7.Et.Bl.3.Et.1.Badea Romeo.Sc.Et.Bl.Elena (decedata) Bulbuc D.22.Fanica Boghiu Gh.1.120 LEI 36.Et.Str.A.Francisc-Cristinel Chiratcu C.Jud.Bl.020 LEI 78.Ap.B.2.Donici.000 LEI 7.94.4 Vaslui.600 LEI 192 .Sc.Ana Ipatescu.Milania Butnaru A.822.400 LEI 7.Vaslui Vaslui.A.Str.1.Ioan Bordeianu I.240 LEI 103.372.Et.3.Bl.Ap.Ap.Et.Et.1 Com.Jud.600 LEI 19.Bl.Et.19 Vaslui.355.Eugenia Bucuci St.Sc.300 LEI 68.3.Et.A.355.387.Sc.760 LEI 27.Sc.151.4 Com.Sc.Str.106.Ing.180 LEI 118.79 Vaslui.Sc.Neculae Bujor N.Et.15 Vaslui.74.2 Vaslui.4.B.2.5 Loc.Bl.Ap.2 Vaslui.Str.400 LEI 3.Republicii.3.280 LEI 29.Et.Florin Blioju Gh.Vasile Alecsandri.Bl.Sc.Ap.2 Vaslui.230 LEI 10.Jud.B.Valeni.Jud.040 LEI 26.C.112.Sc.D.Alecu Donici.Str.600 LEI 17.Et.Bl.3.040 LEI 24.Ing.B.Sc.B.Stefan Bordeianu M.145.Et.Nr.46 Vaslui.Stefan cel Mare.Bl.Str.8 Vaslui.Et.Str.Et.9.C.515.MarianaNiculeta Birzu S.840 LEI 20.186.329.B.9 Loc.Ap.Bl.634.Ap.Stefan cel Mare.2.Spatar Angheluta.Crenguta Bohotineanu V.Gheorghe Doja.5 Vaslui.Ap.Nicolae Balcescu Bl.364.35 Vaslui.827.2.Et.470.Radu Negru.047.071.Podurilor.Elena Beldiman V.Sc.Epureni.Bl.Sc.2.Ap.A.12 Vaslui.304.Maria Chelaru Gh.

70.Bl.A1.Vaslui Vaslui.Stefan cel Mare.Str.Ap.A.14 Vaslui.Et.Str.A.700 LEI 14.Republicii Bl.2.Bl.41.Sc.2.3.094.Sc.000 LEI 18.373.Ap.Et.Sc.Ap.Bl.68.77.Bl.Tronson 2.Sc.Ap.B.C.Et.Bl.A.680 LEI 15.Balcescu.74.A.Stefan cel Mare.002.Str.Et.880 LEI 10.H4.Mihai Vaslui.Sc.1.Bl.640 LEI 52.Sc.A.N4.Bl.Et.28 Vaslui.Ion Dirica N.Rodica Dascalu C.8 Birlad.Et.Bl.Sc.A.151.8 Vaslui.10 Vaslui.044.Nr.9 Vaslui.1.090.Str.Str.4 Vaslui.Ap.B.800 LEI 40.Donici.44 Vaslui.10 Vaslui.Et.940 LEI 4.Str.409.Et.20 Vaslui.15 Vaslui.Str.680 LEI 56.Albesti.156.Cazarmii.Sc.000 LEI 11.Str.3.Ap.433.900 LEI 5.811.Str.Adrian-Alberto Dumitru G.605 LEI 7.Ap.135.164.Elena-Lucia Dumitrache E.3.Et.17.Dan-Marius Dragusani Al.151.Ap.Et.17 Iasi.Bl.Libertatii.Str.Smirdan.Penes Curcanul.Ion Chitoiu Gh.Sc.297.D.652.Aurica Danciu Gh.Ing.Veronica Dolea C.Ap.Nr.837.611.Jud.3.Balcescu.500 LEI 193 .Bl.Laura-Diana Clatinici Ghe.Ap.Nr.010.965.Str.Et.Iasi Sat.C.600 LEI 83.Str.000 LEI 4.Str.Chistol V.Cerasela Dobarceanu C.Bl.Sc.Sc.Ap.Smardan.Bl.128.Et.Alina Diana Cicoveanu V.378.439.A4.Et.Ion Chiricuta.D.Emil Craciun V.Ap.Bl.15 Ploiesti.Bl.nr.2.467.Bl.Sc.Nr.Et.Str.Decebal.Maria Craciun T.148.152.236.Sc.Sc.Bl.941.Gabriela Dumitrescu O.Decebal.800 LEI 85.Motca.Et.Bl.3.Ap.Str.D.560 LEI 31.Et.3 Vaslui.33 Vaslui.E.A.Str.Sc.1.840 LEI 17.Sc.722.336.Bl.Nr.667.595.2.Ap.Bl.Ap.C.Sc.850 LEI 15.Ap.Ap.Ap.Str.000 LEI 164.B.Vasile-Cristian Corogeanu V.Vasile Alecsandri.Progresului.Valeria Cotoroi Gh.8 Vaslui.224.Vasile Alecsandri.3.683.Str.Alecu Donici.Str.Rodica Enache I.000 LEI 24.055.10 Vaslui.C.20 Iasi.372.Et.Str.Str.Traian.Ap.15 Vaslui.440 LEI 35.Penes Curcanul.600 LEI 72.Str.Bl.C.Neculai Diaconu Ghe.Ap.Com.3 Vaslui.Vidin.12 Vaslui.Et.Ap.270.74.Str.2.80.Gabriela Cristinici V.200 LEI 18.17.70.Ap.Vaslui Vaslui.892.Ap.D.3.311.7.608.Ap.Viorel Cucu I.Sc.Boureni.741.N.Et.579.Lavinia Ciobotaru C.Sc.Str.Str.7 Vaslui.Str.Veronica Dobrea C.Et.4 Vaslui.372.Elena Dumitru G.Et.Str.Str.640 LEI 65.Cornatel.Stefan cel Mare.Liviu Rebreanu.78.Podurilor.360.Sc.196.Mihaela Enache I.Ap.1.351.323.Stefan cel Mare.Ap.13 Vaslui.1.10 Vaslui.Sc.Jud.Aurel-Gheorghe Cotruta C.3.Ion Ciobica N.4.Str.Et.034.Et.Badea Romeo.400 LEI 7.1.4.Sc.Bl.2.101.225.Anca-Alida Dumitriu C.Et.Sc.B.Maria Ciubotaru St.Stefan cel Mare.Sc.336.Bl.Nr.1 Vaslui.Sc.A.579.4 Vaslui.Valeria Ciofu C.000 LEI 98.361.3.480 LEI 3.508.2.Ap.624.1B.510 LEI 36.008.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.070 LEI 18.Sc.1.15 Sat Feresti.22.Et.51 Sat.Et.Sc.9 Vaslui.Et.George Enache I.3.10 10.200 LEI 11.Bl.Sc.Str.C.C.360 LEI 10.Bl.Sc.450.B.Str.Str.600 LEI 24.Vidin.3.Sc.182.Bl.Str.3.Str.Valeni.Ap.Bl.Maghita Croitoru I.1 Vaslui.745.Et.Ioan David N.7 Vaslui.6.Ap.3. Angela Cucu Gh.Ap.Sc.600 LEI 62.Str.156.Bl.800 LEI 280.2.Ap.Alecu Donici.080 LEI 6.A.A.000 LEI 16.080 LEI 21.Ap.Vasile Dima D.440 LEI 14.Ap.Calugareni.800 LEI 7.13 Vaslui.Et.4 Vaslui.Eliza Cojocaru V.Sc.Bl.Jud.Str.Ap.Jud.Ghica Voda.186.Et.Sc.Ioan Dumitriu I.Laurentiu Dobos N.Husului.15 Vaslui.960 LEI 5.Nr.4.1B.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Bl.Bl.352.779.Boureni.Sc.8 Vaslui.Bl.14 Vaslui.Str.3.Stefan cel Mare.520 LEI 10.BL.6 Vaslui.Petru Diaconu V.11 Vaslui.B.Ap.Fundac Mircea.339.Bl.Sc.Vasile Lupu Nr.Stefan cel Mare.Bl.1.Str.A.Bl.Vaslui Com.Bl.Mihai Dascalu A.Sc.A.Nicolae Balcescu.17 Bucuresti.Stefan cel Mare.Str.N.1.Jud.Sc.17.9 Vaslui.D.A.Florica-SimonaSolange Danciug C.A.A.Ap.Traian. Vaslui.Maria Dobirceanu I.A.Com.66.Donici.Ap.Bl.C.11 Ploiesti.Sc.Et.4.Str.78.599.Et.Podurilor.Ap.Mihai Bravu.80.Constantin Enache I.Sc.Str.Str.Str.B.Sc.B.890 LEI 32.Motca.Ap.227.Et.Arghira Costachescu C.Et.Mircea-Octavian Emandache V.Bl.Ap.800 LEI 12.Ap.800 LEI 5.600 LEI 6.Str.Ing.200 LEI 3.948.A.Bl.Eugenia Cucuteanu G.640 LEI 84.634.Str.2.Badea Romeo.Bl.000 LEI 124.2.Sc.Com.17.000 LEI 8.Alexandru-Ciprian Dolea C.182.140.Dimitrie Bolintineanu.Iasi Vaslui.

645.Balcescu.A.Bl.304.358.13 Vaslui.Bl.Ap.Str.Ap.Vasile Alecsandri.760 LEI 8.A.3.Sc.C.120 LEI 13.Bl.Ap.400 LEI 2.Str.40.A.C.160 LEI 13.Traian.75.4.16 Com Padureni.7.E.A.Ap.600 LEI 62.Str.Victor Focea D.Str.1.Str.Bl.Vasile Lupu.M.000 LEI 178.15 Vaslui.Bl.500 LEI 16.5 Vaslui.Et.Ap.Ap.Gheorghe Hibovschi C.Sc.Str.Et.640 LEI 25.375.Laura Ionascu St.2.134.1.1 Vaslui.Bl.Sc.384.A.Vaslui Vaslui.Str.2.B.020 LEI 16.Ap.Donici.185.Str.760 LEI 14.540.790 LEI 8.Et.36.424.559.Ap.Jud.Ap.Elena-Adriana Florea I.Et.Valerica Medeleanu I.Lucretia Maxim V.Str. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.Bl.Et.Bl.Mihail Kogalniceanu.Sc.Vaslui Vaslui.356.2.22 Vaslui.Ap.A.400 LEI 33.Elena Lungu V.600 LEI 10.Alexandru cel Bun.Sc.Ap.228.Bl.A.B.320 LEI 38.Str.Stefan cel Mare.Podurilor.Avram Iancu.RamonaMihaela Iftode I.Republicii.316.Feroviari.Stefan cel Mare Bl.Str.Feroviari.5 Vaslui.Mariana Istrate V.Sc.Str.Victor Horga P.Et.600 LEI 16.Str.D.Sc.Neamt.Sc.17.378.C.A.Bl.Ap.17 Vaslui.Bl.Feroviari.Str.Postavarul.F.Sc.Et.920 LEI 51.4 Vaslui.Al.12 Vaslui.119.7 Tg.323.Sc.Et.489.Bl.Stefan cel Mare.Victor Babes.3 Vaslui.542.Str.272.34.Sct Vaslui.E.Et.7 Vaslui.Ap.640 LEI 67.2.6 Vaslui.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.2.A.Vaslui Sat Halaresti Com.572.Sc.442.878.Et.A.560 LEI 32.Sc.Ap.Ion Filote C.410.Et.Et.Et.Vasile Mazilu V.14 Loc.Sc.17.311.280 LEI 15.Sc.357.400 LEI 7.13 Vaslui.Et.Maria Lazurca I.A.16 Vaslui.Stefan cel Mare.Bl.905.Sc.B.I.Dorinel-Florinel Militaru I.977.Gheorghe Mihaila C.7 Bucuresti.6.441.Stefan Ilie.Libertatii.Sc.880 LEI 17.919.8 Vaslui.116.Str.Bl.104.14 Vaslui.Bl.Bl.Str.Vasile Lates I.3.Stefan cel Mare.438.Et.2.Ioan Iordachi O.Sc.Et.Bl.Jud.Ap.B.Nr.Stefan cel Mare.Maria Homoranu A.332.P.Vaslui Vaslui.Str.4.Bl.440 LEI 21.Str.Sc.Et.Str.A.Sc.390 LEI 6.Ap.8 Husi.1.Cazarmii.10 Vaslui.920 LEI 63.Sc.380 LEI 10.Bl.4.Bl.Ap.Ap.Elena Malcoci I.203.Str.7 Vaslui.Elena Ionescu C.Vasile Alecsandri.579.Bl.Constanta Ghiban V.791.Florin Feraru D.Sc.21 Vaslui.Ap.200 LEI 9.240 LEI 25.Str.B.F.4.Et.890.1.1.Ap.Bl.Ap.039.Ap.100.284.358.Ap.Ap.Sc.360.395.Et.Str.Feroviari.D2.Et.Sc.Tomescu. Danut Medeleanu C.Sc.Doru-Catalin Gitin Ghe.12 Vaslui.1 Vaslui.Vasile Gitin Gh.Str.Et.505.Neamt Vaslui.Stefan Lupu I.Sc.Ap.Ap.409.Str.16 Vaslui.Str.Bl.Ap.Bl.10 Vaslui.920 LEI 38.864.710 LEI 108.Et.Bl.680 LEI 43.A.Smaranda Alexandri Marian I.Sc.Ap.Penes Curcanul Bl.Bld.Bl.Stefan cel Mare.024.1.A.63.Str.Sc.147.Jud.Penes Curcanul.681.440 LEI 18.Str.600 LEI 20.Adrian Fotache D.A.520 LEI 21.3.Et.A.Ap.Bl.Vasile Filip G.Bl.Et.4.367.3.500 LEI 10.Tudorita Mihai I.988.Biruintei.3.Sc.Bl.994.904.14 Vaslui.36.151.Ap.Bl.358.15 Vaslui.Sc.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.3.4.700 LEI 23.A.Sergiu-Cristinel Harca V.Enache M.Dan Haraga Ghe.Donici.160 LEI 19.3 Vaslui.474.Silviu Vaslui.Ap.Ap.000 LEI 31.Ap.Stefan cel Mare.Sc.Str.373.980 LEI 8.Str.Bucuresti.Bl.19.1.Sc.Bl.37.2.775.794.3.9 Vaslui.Et.508.11 Vaslui.Elena Enache N.Bl.Et.Feroviari.Ioan Lacatusu Gh.George-Cristian Grigore T.480 LEI 194 .500 LEI 18.Sc.960 LEI 2.227.Sc.Str.Bl.Ghica Voda.B.Bl.Vasile Alecsandri.2.Str.A.Sc.1.816.Cornelia Mihai I.1.Str.16 Vaslui.236.090 LEI 10.Ap.Jud.12 Vaslui.N.Angela Enciu T.C.Sc.15 Vaslui.9 Vaslui.Bl.BL.Bl.F.A.133.Stefan cel Mare.440 LEI 18.Ana Ipatescu.Str.Donici.Sc.579.Et.Str.520 LEI 32.Et.Sc.Ap.4.Str.C.Str.3.Str.Marinela Magureanu C.302.Et.Ap.Et.Et.Ap.2 Comuna Suletea jud.152.18 Vaslui.Neculai Matei E.Et.9.Nr.Vaslui Vaslui.Decebal.1.Et.Maria Iftime (Cain) C.14 Vaslui.Traian.847.000 LEI 15.Bl.190 LEI 45.830 LEI 10.2 52.Sc.369.AP.039.Ap.419.3.Muntenii de Jos.544.417.Str.Str.Nr.Maria Lungu V.Ap.Ap.280 LEI 14.744.Ap.Sc.Calugareni.Donici.Sc.Sc.Et.Sc.9 Vaslui.Decebal.G.000 LEI 57.Chiriac Grumazescu Gh.911.Sc.Str.Kogalniceanu.595.D.A.297.5.Bl.F.Ap.286.4.460.B.5.Str.Str.Str.Bl.418.Iana Jud.A.

C.Str.Ciprian Porumbescu.Str.720 LEI 622.Lucian-Marian Nicolae M.3.343.Florin Popa N.B.4 Vaslui.A.Ecaterina Ninu A.Com.Bl.133.J2.2 Vaslui.B.104.Aneta Moraru V.4.Ap.9 Vaslui.Ap.Nr.Ap.Ap.A.840.10 Vaslui.Str.5.Str.297.7 Vaslui.Bl.Bl.5 Vaslui.A.Andrei Muresanu.Elena Militaru S.Sc.Stefan cel Mare.Sc.864.260 LEI 37.Ap.Et.200 LEI 118.Sc.Bl.Jud.Cristinel Otel Gh.Sc.Marinela Poiana Gh.148.200 LEI 5.Penes Curcanul Nr.Str.Nr.3.Sorin Mititelu I.Mihail Kogalniceanu.Bld.Bl.287.079.Str.Sc.A.Alexandru Papuc V.A.Str.Ap.100 LEI 31.228.1.227.Sc.Bl.Ap.16 Vaslui.Et.Ionel Pacuraru N.Stefan cel Mare Bl.C.201.1.376.Et.15.Niculina Popa P.Ap.Calugareni.440 LEI 28.D.Ap.Et.Bl.Bl.000 LEI 6.Codaesti.A.Verona Ploae D.949.Bl.A.Sc.158.800 LEI 4.13 Vaslui.Stefan cel Mare.2.Ap.Ap.51 Vaslui.2 Vaslui.Et.Ap.125 LEI 89.Donici.Str.1 6.Nr.Sc.670 LEI 17.400 LEI 9.Ap.Bl.Et.Et.864.Str.Bl.Costache Patrichi V.2.Str.4.Bl.Et.Calugareni.A.Bl.20.3 Vaslui.C.Sc.550 LEI 38.460 LEI 5.Ap.Bl.Ortansa Vaslui.75 Vaslui.Podurilor.Sc.D.600 LEI 195 .Ghitilina Mocanu M.920 LEI 65.Nr.5 Vaslui.Mihail Kogalniceanu.Ecaterina Morarasu C.891.35.321.Iasi.823.340.Feroviari.B.Ap.Str.2 Iasi.Str.209.17 Vaslui.Str.Str.241.320 LEI 16.Militaru P.600 LEI 56.500 LEI 11.640 LEI 228.Nr.2 Vaslui.Maria Para V.Traian.Ap.244.4.704.810 LEI 21.6 Vaslui.F.Et.240 LEI 2.Str.203.Ap.101.Decebal.Et.000 LEI 277.Bl.Bl.Margareta Pintilie V.Et.600 LEI 6.840 LEI 25.228.Bl.Paraschiva Mocanu St.178.Sc.Ap.Sfantul Lazar.Florin Plescan C.139.B.650 LEI 31.600 LEI 14.Str.Str.4.Sc.Sc.Str.Mihail Kogalniceanu.A.Sc.Sc.Bl.368.041.Vaslui Vaslui.Str.Bl.F.Nr.Penes Curcanul.Stefan cel Mare.5 Vaslui.301.B.Et.634.Ion Luca Caragiale.960 LEI 65.040 LEI 8.Str.B.Libertatii.Stefan cel Mare.Sc.6 Vaslui.10 Vaslui.Et.Et.Ap.Dorina Nourescu V.Stamate Eugen.Adela Peptu N.Ap.46 Vaslui.Prof.3.2 Vaslui.Sc.Str.B.Str.2.Sc.640 LEI 5.720 LEI 40.Bl.D2.104.Str.4.Nr.624.1.999.MihaelaCarmen Neagu N.120 LEI 1.Calugareni.Sc.Paul Bujor.991.308.Podurilor.C.720 LEI 16.Sc.Et.060 LEI 8.652.Traian.520 LEI 133.Str.Stefan cel Mare.E3.Nicolae Popa N.Stefan cel Mare.Ap.B.Nr.Ap.Traian.Marasesti.Str.Bl.Bl.Sc.785.303.27 Vaslui.Vasile Paiu N.Bl.Bl.Viorel Pavaloiu I.Et.Ap.Str.Jud.Et.Sc.D.Et.350.223.3 Pascani.Tudor Vladimirescu.3.Et.Corneliu Pantelemon C.Str.7 Vaslui.Ap. Vaslui.93 Vaslui.337. Danut Pasat N.158.289.Et.Ap.Republicii.Str.A.359.717.Sc.Gheorghe Popa N.Sc.76.1.10 Vaslui.Bl.Str.Str.Bl.17 Vaslui.Marian Miron C.Sc.Tanacu.Sc.Catalin Militaru S.Et.998.Sc.Dana-Lenuta Pencu A.6.Bl.Victoriei.5 Com.Bl.520 LEI 54.Bl.Victor Moga Gh.Stefan cel Mare.4.Sc.Constantin Pester I.Marasesti.Sc.3.760 LEI 47.2 Vaslui.Str.636.Ion Popa N.Str.Bl.Str.17 Vaslui.4 Vaslui.370.334.240.Ap.Sindicat.17 Vaslui.3.100.Et.Sc.Ap.A.592.231.Str.Sc.2.Et.Et.Str.600 LEI 2.104.Bl.1.740 LEI 14.Dan Pana G.802.Nr.Ap.C.Str.305.2.Vaslui Vaslui.Str.040 LEI 22.Str.11.800 LEI 31.Decebal.520 LEI 171.A.Str.340 LEI 8.A.Sc.600 LEI 49.Maria Ochiana M.Str.B.Str.884.Str.Str.4.600 LEI 9.Gheorghe Pinzariu M.A.Et.A.2.18 Vaslui.2.Gheorghe Petrea C.230.Ap.19 Vaslui.4 Vaslui.Sc.Sc.223.B.Sc.842.Vasile Alecsandri.Alecu Donici Bl.14 Vaslui.Nr.Maria Peptu A.61 Vaslui.125.Republicii.1. Mihalache Mocanu C.Ap.260 LEI 186.659.E.3.9 Vaslui.Republicii.Ap.Adriana Parfene V.460 LEI 14.9 Iasi.Ion Luca Caragiale.6 Vaslui.Et.Milica Popa I.B.Gheorghi Nicolae E.Alexandru Munteanu D.Bl.Sc.Ap.Bl.2.Et.2 Vaslui.23.3.Ap.22.696.800 LEI 83.Elena Ochiana I.133.593.902.18 Vaslui.Et.75 Sat Muntenii de Sus.Iulian Pavel J.4.Ap.600 LEI 29.Sc.Penes Curcanul.969.Ap.1.Str.Ana Ipatescu.Nr.695.Ap.Et.Bl.Nr.Tudor Vladimirescu.Stefan cel Mare.802.Jud.Str.Eugeniu Nicolae N.669.Bl.Bl.

Sc.757.Vaslui Loc.E.200 LEI 53.Liliana-Dana Toma R.Eufrosina Stratica T.Podul Inalt.12 Husi.Smardan.Str.Bl.Et.16 Vaslui.B.9 Vaslui.364.1 Vaslui.122.5 Vaslui.317.Et.186.D.A.Radu Negru.Com.Ap.Bl.Sc.Vasile Sandu N.040 LEI 56.333.37.Silviea Solomon-Gutu A.288.Bl.2.A.000 LEI 10.177.A.Ap.Sc.Delesti.Str.B.Bl.680 LEI 18.800 LEI 12.Et.D.Et.Bucuresti.3.400 LEI 1.550.Bl.D.025.Sc.Vaslui Vaslui.Nr.Bl.724.9 Sat Hirsova.Ap.Bl.2.101.Str.341.Nr.Sc.Avram Iancu.4 Vaslui.800 LEI 6.Sc.Str.86.262.Bl.840 LEI 73.Gabriela Stanciuc I.360 LEI 15.086.A.000 LEI 232.450 LEI 26.Banca.Et.1.Bl.274.000 LEI 4.Ap.Badea Romeo.Ap.Ap.3.Et.B9.80.795.1.440 LEI 11.Sc.3.Et.Sc.Donici.Veronica Serban N.Maria Tacu I.Str.B.Sc.A.Et.361.Str.400 LEI 13.11 Vaslui.Nr.2.824.Tudor Vladimirescu.11 Vaslui.A.3.Dragos Voda.A.740 LEI 23.520.Popovici I.80.14 C.Nr.Sc.104.200 LEI 1.3.Natalia Stativa I.750 LEI 10.6 Vaslui.800 LEI 10. Et.Str.520 LEI 16.Et.1.11 Vaslui.Bl.Maria Secara I.Bucuresti.Sc.Bl.186.600 LEI 5.4.Ap.14 36.5 Vaslui.Ap.Sc.Bld.Ecaterina Teodoroiu.Ana-Smaranda Rogojina I.B.Gheorghe Susnea Al.Bl.Nicolae Balcescu.A.Str.Ilie Roskam A.Mihail Kogalniceanu Bl.Vaslui Vaslui.Podurilor.2.070 LEI 68.Ap.A Vaslui.Maritica Com.Filip Sofrone Ghe.200 LEI 12.286.Sc.Stefan cel Mare.Et.Bl.16 Bucuresti.Bl. Sc.Ap.Ap.1.B.1.Nr.Jud.Elena Ranceanu-Popa Ghe.B.Str.037.18 Vaslui.Et.387.19.2.Str.62.9 Vaslui.N.4 Vaslui.Vasile Alecsandri.980 LEI 5.Str.380 LEI 44.Et.Sc.250 LEI 8.Jud.Str.Et.Elena Rambu Gh.Primaverii.13.314.4.Cerbului.18 Vaslui.329.808.Str.706.67.Ap.840 LEI 49.Sc.Balcescu.Sind.9 Vaslui.680 LEI 7.Costica Susnea N.B.Bl.Et.8 Vaslui.9 Vaslui.Traian.Ap.Maria Spiridon M.Ap.2.Et.Str.Ap.Sc.489.A.9 Vaslui.Str.A Vaslui.12 Vaslui.Str.200 LEI 10.Constantin Rinder C.Elena Tiron I.Ap.Str.63.Vaslui Com.000 LEI 131.Gelu Prisacaru V.Ap.000 LEI 5.820.Bl.Str.N.110. Bl.Str.267.Str.561.C.Stefan cel Mare Bl.Stefan cel Mare Bl.Valentina Sofian M.Sind.881.5.Gheorghe Rebegea I.Constantin Tiron V.467.2.Elena Stefanita M.A.Costel Stratica N.500 LEI 51.Stefan cel Mare.Str.28 Vaslui.Banca.3.406.Et.1.Ap.034.Sc.Bl.Bl.2.000 LEI 190.B.B..13 Vaslui.Ap.Str.Str.Doina Stan D.Stefan cel Mare.Vidin.000 LEI 46.Str.595.Str.Traian Rusu V.Bl.Ap.Nr.11 Vaslui.Sc.920 LEI 19.4.317.350.Sc.Ap7 Vaslui.Badea Romeo.Str.11 Vaslui.Bl.269.Sc.332.Ap.039.B.Soseaua Colentina.Str.Iustina Scobai V.Bl.Et.400 LEI 1.16 Vaslui.B.86.881.037.Bl.A.Constantin Savu E.280 LEI 62.Sc.35.5 Birlad.Str.Balcescu.214.Mihai Tolontan E.Metalurgiei.080 LEI 2.9 Vaslui.400 LEI 56.Str.120 LEI 21.Ecaterina Teodoroiu.400 LEI 26.C2.B.Nr.C.Sarban Tiron V.857.Str.Ap.Maria Scurtu C.040 LEI 30.19 Vaslui Str.Sc.Unirii.Viorica Rafaila N.Ap.12 Vaslui.Ap.151.Nr.3.192.861.Str.Ap.Et.1.Sc.339.Et.B.Bl.826.B.B.Aurel Ranceanu V.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.847.12 Vaslui.Sc.Neculai Rascanu D.Et.Grivitei.Sc.Bl.Jud.Et.Str.D.Str.Nicolae Balcescu.Sc. Bl.Ap.Str.Str.654.15 Vaslui.Bl.Nr.20.Et.Sc.3.Str.7 Vaslui.Stefan cel Mare.Sc.Ghica Voda.Grigore Stangaceanu St.Sc.477.2.Republicii.Lucretia Rebegea Ghe.Erik Rumbet M.24 Vaslui.Vidin.Vaslui Vaslui.Ap.Republicii.67.Sc.Ap.Liliana Scutarasu G.Traian.877.Bl.11 Vaslui.311.16 Vaslui.Sc.280.64.Artur Stamate Gh.Et.Bl.Str.Bl.Ap.Str.A.Ap.Str.Sc.1.351.Jud.Gheorghe Racovita.Ap.1 Mai.Ing.Str.9 Buzau.1.Sc.367.Salcimilor.1 Vaslui.A.320 LEI 26.A.Donici.Jud.63.2.Gheorghe Raducan C.Str.Ap.240 LEI 14.Str.Gheorghe Tesu St.339.Ap.2.Et.Et.D.339.Et.Ap.Bl.D.240 LEI 39.Sc.Zapodeni.Domnica Tesu H.790.509.754.407.Bl.405..Ing.Et.Reta Tiuca I.Sc.000 LEI 12.2.Bl.Et.Ap.000 LEI 196 .Sc.Bl.Et.600 LEI 33.Et.Et.845.2.1.Bl.Stefan Tanasa C.Sc.280 LEI 16.Gabriel Silvestrovici I. Nr.Bl.674.Tudor Vladimirescu.

B.Mihail Kogalniceanu.Toader Zahariuc I.Sc. 186.Et.Et.3. 8. nr. Bucur Str. Calarasilor. 186.Caragiale. Bucuresti Str.440 LEI 30.Str.Str. sect.363.Bl. 41.1. ap. 24A.Republicii. 1.2 Vaslui. Bucuresti Calea 13 Septembrie.14 Birlad. ap. bl.400 LEI 34. Giurgiului. 4. Cornetu.Sc.5 7.N. 4.Republicii.Bl.Sc.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str. Bucuresti Com.Sc.127. 35.E. bl.Bl. et. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 . bl.8 Vaslui.322. sect. 434.Frimu. Pictor Gh.Ap. sect. S13. Bucuresti Str. sect.Et.Milescu. 8.A.Stefan cel Mare. 6. Bucuresti Calea 13 Septembrie. 8. 66. sc.Stefan cel Mare. ap. bl. 2. sect.800 LEI 53. Tatarascu. et.Ap. 2.Et.406.Nr.B. sc. nr. Baba Novac. Giurgiului. Ghirlandei. 32.Bl.Str.022. 2. ap. bl. bl.Str.Sc.250 LEI 8.008.Marioara Turcanu C.Gheorghe Tudor M.9. sc.26.Bl.3.200 LEI 46.Calugareni. bl.L.3.D. 5.Str.19.Str. nr.409.Str. B10.Ap. 1. et.8 Vaslui. Calarasilor. ap.Constantin Vasilache Gh. 2. et. P36. et. sect. nr. sc.Costica Vitriuc N.Str. nr. ap. 7. 3.Angela Voloaga M. 3. Luica.794. sc.Sc.Nr. sc.Et.264. 1.Petru Rares.040 LEI 12.Str. 1. 133. 3.Sc. ap. Bucuresti Str.Ap. nr.120 LEI 68. sect.Et. sect. bl.Sc. Bucuresti Str.2. 251. 6. ap. nr. 2.544. 25. 7. ap. 2-A. 16.Bl.2.039.B.Gheorghe Racovita.973.Sc. et. 1. nr.Ap. nr. 1. Bucuresti Str. ap. Florilor. 25. Bucuresti Cal. sc.Libertatii.A.Ap. sect. 66. sect. et. Ripiceni.14-18.23 Vaslui.2. ap.Ap. 3.370 LEI 48. nr. sect. Papazoglu. et. 2.435. bl. 1. Bucuresti Sos.070 LEI 11. nr.Maricica Vaslui.Str. 2-14. sc. nr. 211.880 LEI 13. bl.14 Vaslui.2.Nr. 9.Et. bl. nr.Ovidiu Vieriu C. et. 129. Pictor A. 61. 82.Tudor Gh.Bl.21 Vaslui. 20. Magura Vulturului. sc. Soldat Petre Tunsu. 2.Bl. sect.Bl. Bucuresti Sos. 1. Bucuresti Str.701. sect.Et.I. nr.850 LEI 13.2 Vaslui.Et.11. nr.Et.Somesul Rece nr.192. Bucuresti Ale. 22. S13. Bucuresti Al.4. 129.Str.Lina Vacarciuc T. Pictor Gh. bl.A.8 Vaslui.Sc.Gheorghe Turcanu N.Vaslui Vaslui.228. Bucuresti Cal. 2.B.C. 3. bl.Ap. 7. 211. 5.Str.Sc.4. 28. 4. ap.C. 6. 2.Mihai Vlasici I.89. 1. sect.581. Baiesu. ap. sc.Veronica Valeanu I. 1.Ap9 Vaslui. sect.760 LEI 9. 6.Str.129. bl. 5. et. ap 84.Gheorghe Voloaga I.I.748. 189.1. Bucur Str. nr. 4. 2. 4. ap.3.80.1.Jud. Tatarascu.Bl. nr. 1.Toma Chiricuta.66 Vaslui.070 LEI 12.Constantin Zamfir D.Str.Bl. et.A.Ap. sect.Ioanesei Adrian. 4. 3. 1.363.11 Vaslui. ap. 5. Sectorul Agricol Ilfov Str. sect.Ap.754. 3. sc. 1.

4. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 58. Bucuresti Bld. et. sect. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. et. A. sect. sect. 42. 16. 4. M24. ap. Valea Oltului. 3. 95. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. 2. Bl. B. 2. nr. 8. sc. Ilfov Arseni S Mariana Bld. 3. Anghel A Constantina Bucuresti Str. D. et. sect. George Georgescu nr. 226. sc. Biruintei. 10. 6. 57. 8. 2. 24. 1. bl. 6. nr. 1. bl. Turnu Magurele. nr. A42. ap. bl IV/1C. 3. 8. bl. 6. OD16. 16. et. Andrei I Mircea Bucuresti Str. Colentina. 26. Andrei V Ion 3. 45. Smaranda Braiescu. 32. Andrei G Elena 3. 57. B. 1. 86. 12. ap. sc. 8. nr. Bucuresti Str. Uioara. 86. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. bl. nr. bl. bl. 71. nr. 5. Bucuresti Str. ap. 5. 4. sect. sect. ap. 186. nr. Bucuresti Andronie Magdalena Str. Ion Brezoianu. nr. sect. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. 1. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. nr. 4. 1A. et. Doamna Ghica nr. 6. nr. Andrei A Vlad Viorel 51. 4. Ilfov Arsu N Persida Str. Muncii nr. bl. 28A. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. et. 1. Jud. 4. Nicolae Filimon. ap. Bucuresti Str. 18. ap. Apostol Adriana Bucuresti Str. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. 12. nr. 30. 6. apt. 157. 94. Ghita Serban. sect. 20A. bl. ap. 8B. B. Voila. bl. sect. 28. ap. E. I. et. apt. sect. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. sc. 6. 1. bl. Pantelimon. 95. Com. Andrei M Cristiana sect. nr. apt. 7. ap. 7. et. 80A. 4. nr. sc. nr. et. 3. sect. ap. ap. sect. nr. bl. bl. sc. 2. Anghel Marius Ionel sect. 7. 6. 5. sc. sc. 5. 40. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. Mihai Bravu nr. bl. C2. 186. R2. ap. Com. nr. et. 12. Alexandru Obregia. B13. Jud. nr. ap. 48. 3. et. Anghel Ion Bucuresti Bld. nr. 1. 3. bl. 40. nr. sc. D. 208B. 6. 122. Azurului. apt. nr. 17. sc. 6. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. 3. nr. Ancu C Gheorghe sect. I. nr. sect. sect. 1. 1. 267. sect. sect. et. bl. sc. 2. bl. Andrei I Zainea 2.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. A. A. 20A. nr. 3. bl. Flor sect. ap. ap. nr. Brezeanu. sect. Bucuresti Andronic P Ionel Str. 4. 58. sc. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. sc. ap. 302. 10. et. sc. nr. bl. Orastie. A28. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. sc. Ghita Serban. Bucuresti Bld. sc. 218. A1. 5. 114A. et. 28A. Biruintei. Iuliu Maniu. 1G. 38. 186. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. bl. Muncii. et. 5. ap. 3. sect. et. sc. 1. Brezeanu. 1. 80A. Bucuresi Str. ap. sect. sect. nr. Pantelimon. 4. Sect. et. sect. Marcu Armasu. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . Ana Ir Bucuresti Ale. 2. Cetatuia.

Carol I. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. sc. et. et. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. 2. Camil Ressu. et. nr. 8. 1. ap. 20. 3. et. Bucuresti 88812010LEI Str. Apusului. Balasa I Nicolae sect. 6. 50. 2-12. Botosani. bl. 3. 39. nr. 6. 28. 30. bl. sect.M9. 3. 12. Bucuresti 200004250LEI Sos. 3. Pantelimon. 4. 13. sc. 57. sc. ap. sc. 15C. 12. Lacul Zanoaga. et. C. Camil Ressu. P2. 20-22. sect. et. nr. et. ap. 31. 14. sect. 8. 36. nr. sc.Bucuresti Aleea Giurgeni. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. ap. 30. nr. A. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. Axenti Paul Valentin sect. sc. 1. M5. Crisana nr. et. b. G Bucuresti 8505040LEI Bld. 2. et. 45. 4. sc. ap. sect. bl. nr. ap. 6. sc. 5. 3/25. et. Bucuresti 149398550LEI Str. ap. ap. sect. bl.M9. bl. et. et. 13. 4. 43. bl. 58B. bl. nr. 7. nr. bl. et. bl. 6. et. nr. Ion Berindei nr. B 73641200LEI Cal. TD24. Badescu T Theodor sect. 49. Babarada C Ioana 5. sect. 3. A. 7. Apusului. Badea M Claudiu Gheorghe 6. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. Bucuresti 131305300LEI Str. et. Lacul Zanoaga. A. nr. sect. OD 21. et. sc. Danubiu. 8. 2. B. Banul Udrea. Nr. nr. B. ap. apt. Braila. sect. bl. nr. 50. 200004250LEI 199 . 20C. Balta Paraschiva sect. 6. ap.. sect. 50. nr. 69D. 3. 50. 160. A. 1. Balanuta Constanta sect. ap. ap. bl. 3. Bahmutan Ion 1. et. nr. 4. 4. 35. 7. et. Pantelimon. bl. nr. sect. 6. sect. apt. Tirgu Neamt. sc. Bucuresti 801789450LEI Str. et. sect. Badulescu A Florin 3. 10. ap. 6. 3/25. A. Atanasiu Ioana Cristina sect. 278. Primaverii. 255. 45. sc. sc. ap. 2. Axenti D Aurelia sect. sc. Calarasilor. bl. nr. A. 4. 4bis. 1. b. 1. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. nr. 7. ap. 31. sc. et. 3. sc. Dealul Tugulea. bl. M5. 45. nr. 26. 6. G. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. b. bl. 43. 31. Apusului. et. Petre Paun. 35. sc. 45. A. 255. 3. 1. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. 1. 3. nr. ap. apt. bl. 1. Jud. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. ap. 23. 7. nr. 3. bl. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. 35. sc. Fainari. Pictor Gheorghe Tattarescu. sc. 1. B. ap. Crisana nr. 39. sect. 2. 58B. nr. et. ap. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. Armata Poporului. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. et. et. 3. sc. Izvorul Oltului. F12. 1. 20-22. 255. 3. sc. Nicolae Titulescu. 1. ap. sect. sc. nr. 3. Bucuresti 235755560LEI Str. Pantelimon. Baia Marcel Jud. Balta Narcissa Ioana sect. 1. sect. ap. sc. B. 5. et. ap. sect. nr. B. 1. B. bl. 6. 18. bl.. Bucuresti 20744000LEI Str. 43. bl. bl. 2. 22. 1. H5. Balasa N Daniela sect. 4. 4. sc. 14. Bucuresti 691073280LEI Bld. ap. A. 11. M5.. Bucurest 571436530LEI Str. et. ap. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. nr. 3. bl. 7. Bucuresti 691486510LEI Str. 20. Izvorul Oltului. 20. 1. 7.

ap. bl. ap. apt. 4. 4. A. 3. sc. et. bl. ap. bl. 50. et. Olt Str. 6. 43. 18. sect. ap. sc. nr. ap. nr. ap. Bucuresti Str. 32. Dr. ap. et. 31. 2bis. 2. sect. bl. Col. ap. 1. Jud. sc. sect. 57. Bucuresti Str. 1. B7. 52. B. sc. 57-69. 1. nr. 4. Bucure Str. 3. 73. Olt Str. 105. 1. 56. 4 Bucuresti Str. nr. sect. 5. sect. E. Nicolae Filimon. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. Bucuresti Str. 4. Braşoveni. 7. 2. 1. Alexandru Ogregia. Bucuresti Str. 4. sect. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . sect. 2. Radului. nr. et. bl. Rahovei. bl. ap. 32. bl. 6. 17. Bucuresti Str. sc. bl. nr. 1. sc. Bucuresti Bld. 1. A. sect. 2. sect. 6. 2. 1. Dr. 10. sc. 2. 330. Bucuresti Str. 1. Foisorului. Aliorului nr. ap. 7. 7. 45. nr. 1. bl. 6. nr. 10. 3B. Bucuresti Str. J14. sect. et. Bucuresti Aleea Mozaicului. sc. sc. nr. 3. sc. 6. sect. sect. 45. D3. Ilfov Bld. ap. bl. 17A. Sect. 6. 30. nr. bl. et. Drumul taberei. nr. Popesti-Leordeni. 4. Bucuresti Str. 30. 28. 1. 28. Ghirlandei. sc. Soldat Ion Iosif. sc. 1. bl. Jud. 59. bl. Com. 6. 1. ap. sect. Foisorului. ap. bl. bl. 120. sect. Veteranilor. et. Turnu Magurele. A9. 33. Bucure Str. 2. apt. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 4. bl. Slatina. Bucuresti Str. et. ap. 25. 8. Bucuresti Sos. et. nr. ap. Stefan Stoica. et. ap. ap. 16. 2. Z6. 3. et. sect. nr. Bucuresti Cal. bl. 1 Mai. 6. 13. sect. 16. Bucuresti Bld. Jud. Tineretului nr. nr. 10. nr. D. 8A. nr. bl. et. ap. et. nr. 20. nr. 2. Bucuresti Str. F1C. nr. sect. 2. bl. 30. ap. 4. 5. sc. Unertirii. sc. ap. Bucuresti Str. 2. 1. sc. nr. 6. 21. 8. 33. 19. sect. sc. B. Felix. ap. R8. 5. bl. nr. 2. Dumbrava Noua.49. 8A. 2. M6. ap. sect. et.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. ap. 17A. 2. bl. 6. 2. 2. ap.49. Bucuresti Str. Ion Sulea. bl. sc. 4. Slatina. 59. sc. nr. bl. 36. et. sect. Pantelimon nr. sc. nr. 4. sc. 2. et. A2. 243. A. 6. 57. 42. 3. et. F21. 6. Dorohoi. Pascani. B. et. sc. sect. 2 Bucuresti Str. Nicolae Filimon. Stefan Stoica. F1C. sc. sect. sect. nr. ap. 20. Bucuresti Str. nr. 16. 5. sect. 10. 52. 2. et. 17. parter. 4. et. bl. Felix. 5. 19. 43. 2.

265. 265. ap. sc. 2. 1. sc. ap. sc. Lacul Tei. bl. Bucuresti Sos. Jud. bl. 1. B. et. nr. 128. D. P7. Bucuresti Str. 92. sect. bl. ap. Bucuresti Str. 2. 6. 6. sect. bucuresti Bld. D. sect. 4. 38. 4. Bucuresti Sos. 22. C2. 3-4. Bucuresti Str. Barsanesti. 32. 4. 6. ap. Bucuresti str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 29. nr. Mihalache. et. ap. sect. G. 1. sc. 1. sect. nr. nr. A. 6. 151. sect. sc. sc. nr. 15. 2. nr. Iancului. sc. 1. nr. sect. ap. bl. nr. 17-18. Crangasi. sc. et. 128. sect. Drumul Taberei. Buc Str. sc. et. Bucuresti Str. sc. 17-18. et. 14. et. nr. 9. Vigoniei. G. Gheorghe Gheroghiu Dej. bl. 126-128. 2. Bucuresti Str. 2. sect. B. ap. 35. 6. apt. 151. 56. ap. Carei. ap. 151. 78. 126-128. et. bl. sect. sect. nr. ap. 1. nr. ap. sect. Deptatii. et. Bucuresti Str. 3. 42. sect. sc. Bucuresti Str. bl. 2. 44. 3. bl. sect. bl. nr. Bucuresti Str. nr. ap. M24. 1. 3. 5. 3. 31. ap. sect. A. bl. Bucuresti Bld. 3. 170. et. 2. bl. nr. sc. 6. 6. MR7. 164. 107. Iancului. Bucuresti Cal. 3-4. 8. 6. Lacul Tei. ap. Albaiut. ap. 265. C-tin Radulescu Motru. sc. sc. sc. 69A. 7. sect. sect. 7. nr. Bucuresti Caleea Piscului. 19. 4. Jud. sc. 29. Birsanesti. Progresului. G. A. Cetatea de Blata. bl. bl. G. et. 9. sect. 3. 40. Bucuresti Aleea Topoloveanu. 33A. 105B. 3. 10. 11. Bucuresti Bld. 6. Lacul Tei. 3. bl. nr. bl. sect. 18. 5. Bacau Str. 15. nr. 92. 8. Oitelor nr. et. nr. ap. Lacul Tei. G. sc. bl. bl. nr. Giurgiului. Turnu Magurele nr. Gheorghe Gheroghiu Dej. nr. nr. B. 265. bl. 2. sect. sc. nr. 35. Soimus. Bucuresti Str. 74. 6. A. Drumul Taberei. 1. 4. sect. sect. G. 4 Bucuresti Sos. 2. bl. bl. ap. 151. G. 126-128.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. sc. C7. bl. nr. 42. sc. Bucuresti Sos. A34. 17-18. 4 Bucuresti Str. 13. A. ap. 6. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . sect. sc. et. ap. A. 38. bl. ap. Bacau Str. Iancului. sect. sect. 17-18. 5. 3-Tv4. 126-128. nr. 35. 6. Bucuresti Bld. sc. sect. bl. C7. sc. ap. 18. ap. ap. ap. Soldat Niculae Sebe. ap. 38. nr. nr. 6. 23. 85. Progresului.

Paduroiu. sc. 2. et. Bucuresti Str. nr. sect. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . M192. A44B. Recas. Bucuresti Str. nr. bl. bl. sect. nr. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. Bratu P Tita Bucuresti Sos. Camil Ressu nr. 3. sc. Brad S Iosif Bucuresti Bld. sect. bl. nr. sect. A. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. bl. nr. 15. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. Bratu S Ilie Bucuresti Str. 1. Piscului. Stefan cel Mare. Elefterie. sc. sect. ap. bl. Oreaca. et. Salaj. sc. sc. Bucuresti Str. 4. bl. Odobesti. bl. nr. bl. et. A. et. 6. 5. nr. 30. sc. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. apt. nr. bl.2. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. 3. 13. sc. 7. 12. 1.70. ap. Bratu F Elena Silvia 6. 8. Maior Vasile Bacila nr. 4. bl. ap. Popesti-Leordeni. ap. Bucuresti Intr. Vladulescu Cristea. sect. 5. ap. bl. 1. 54. 33. 5. Bucuresti Buiciuc Elena Str. 37. 4. 1. Irimicului. 2. 10. sect. 3. Ion Mihalache. 30. 3. 5. C39. bl. N2. 1. 5. B1. 2. bl. V12. 2. nr. sect. Iuliu Maniu. V16A. 15. 255. 1S. 5. 1. sc. nr. Muntii Carpati. 210. 3. sct. 124.PM26. bl. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. 2. nr. 9. sect. 4. ap. et. 20. Bucuersti Bulea T Teodor Str. 2. bl. et. 5. 3. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. 10. Miron Constantinescu. et. 33A. nr. 6. 5. Alexandriei. 15. sc. 1. et. sect. Panselelor. et. ap. nr. 1. sect. nr. 3. 3. sect. sect. L3. ap. 1. jud. nr. sect. ap. 48. Eroilor. 2. A2. sc. sc. nr. sect. sc. 1. 3. bl. bl. Com. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. Iancu Jianu. 45. 1. 3 Bucuresti Str. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. 21. bl. nr. Iosip Broz Tito. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. bl. 26. sc. 13. ap. Z8. sect. 35. 54. 38. 1. sect. sc. 6. Z4. Bradescu P Ileana sect. 33A. 5. 4. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. 2. sect. Ion Mihalache. Brad M Monica Bucuresti Bld. sc. 78. ap. A. 22. 111. 101. 66. 4. Branila Eleonora Bucuresti Sos. 255. ap. ap. 64. 3. 3. bl. nr. 33. 2. apt. 15. sc. 8. nr. sect. nr. 1S. Sibiu.B. sect. 3. Bucuresti Str. bl. 33. 67. sc. sect. bl. sc. bl. sc.1. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. sect. nr. Maramures. ap. Boteanu I Dumitru Constantin 6. 2. Campina Str. 1. et. 1. nr. ap. ap. sc. bl. 31. nr. nr. ap. ap. 6. 8. Irimicului. Aurel Vlaicu. ap. ap. 38. sect. 3. Ilfov Str. Dacia. sc. 2. sect. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. sect. Dealul Macinului. 5. 67. ap. Budosca T Angela sect. 29.3. et. 4. sc. B23. nr. Braun I Emil Bucuresti Str. nr. ap. ap. Salaj. 150. 5. et. 5. sc. nr. Ap. et. A. ap. nr. 2. Bucuresti Bucur Ioan Str. 77. 19. 6.115. 26. 2. 5. Bota E Feocla 38. Bucur Bld. sect. 1. bl. OS1. 7. Ff.

Bucuresti Str. 9. R14. Bucuresti Str. ap. sc. bl. 1. sect. 3. 20C. sc. 52. Danubiu. et. 4. Albinelor. nr. 114. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. ap. sc. 111. sect. 7. Viilor. bl. 5-7. 2. 35-37. sc. sect. 6. bl. 2. Bucuresti Str. et. nr. sect. Sfintii Voievozi. et. Alexandru Obregia. ap. nr. 5. bl. nr. 1. 52. George Vraca. Luica. ap. et. Pitesti. nr. Bucuresti Sos. sc. sect. sect. et. 62. et. 2. et. bl. 6. sect. 4B. 41. Sect. et. ap. 3. Alexandru Obregia. Bucure Bld. ap. 5-7. 1. R14. 2. nr. ap. 4.6. 1. et. 6. 3. Craiovei. Bucuresti Str. Pantelimon nr. 52. ap. sc. et. Suren-Spandarian. ap. et. et. Jud. 1. 9. sc. Arges Str. R14. 4. 4. Bucuresti Ale. 2. ap. 2. bl. 400C. Sfintii Voievozi. sect. 1. 2. sect. 88. 2. 7.74. parter. D. sect. 24-A. nr.Nicolae Oncescu nr. 5. nr. sc. 4. et. 3. Bucuresti Str. sect. 3-5. ap. apt. Cetatuia. 7. 2. Alexandru Obregia. nr. 31. ap. 8. 3. ap. M24. 4. bl. 1. sc. apt. 309. 32. A. bl. sect. 4. 2. nr. apt. et. 17. 2. ap. Brezoianu. sect. ap. 62. A. sect. sect. ap. et. sc. et. B. 7. nr. R14. et. 52. H6. sc. ap. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Bld. 25. 26. bl. et. et. R12. Alexandru Obregia. nr. ap. bl. 51. 2. sc. 7. Bucure Bld. sect. 1. sect. 3. Bucuresti Sos. Alexandru Obregia. ap. et. Bucurest Str. 6. 2. 4. Bucurest Bld. sc. et. nr. sect. Baicului. ap. bl. 101. 3. 9. Bucuresti Sos. bl. 4. sc. Panselelor nr. sect. bl. 1. 2. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 2. 1. nr. Patulului. 49-51. 49-51. 2. E. 28.6 . Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . 6. 33. 5. 2. bl. Segarcea. et. 2. 2. Bucuresti Ale. 2. sect. 5. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. B13. 19. 92. bl.2. 55. 100.6. 31. sc. Bucure Str. 2. bl. nr. sect. sc. Dumbrava Rosie. sc. B. Bucuresti Str. 9. Bacau jud. Academiei. sc. R14. nr. sect. nr. nr. ap. 278. Rotunda. 4. sect. A. 2. 4. 12. A. 1. sc. Bucure Bld. 1. bl. nr. C. sc. 4 Bucuresti Str. ap. Nicolae Titulescu. bl. 3. A. sc. 5-7. Turnu Magurele nr. nr. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. 3. Pantelimon. bl. ap. 1. bl. A. Sect. 8. nr. sc. 4. 52. ap. 1. 32. 9.

N5. 2. ap. sect. Bucuresti Str. sect. 7. nr. 5. G12. 10. 6. Pecineaga. I. R12. 1. sc. Valea Lunga. 1. sc. sect. bl. ap. sc. 19. 35. ap. Dorobanti. 9. sect. 23. ap. C. bl. 5. A. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. 7. sect. 28. bl. nr. sect. 2. nr. 11. Dristor. sect. Bucuresti Bld. nr. 3. 4. 6. nr. bl. Bucuresti Bld. D. nr. 27. sect. P1. 305. B. 22. parter. A. bl. Pantelimon. nr. Bucuresti Ale. 63. bl. ap. 24. 3. 5. 7-9. Alexandru Ioan Cuza. 2. 3. ap. et. 6. 2. sect. Bucuresti Str. 4. sc. Bucuresti Str. nr. bl. Sub. 1. 4. 1. 217. et. nr. nr. bl. nr. sc. nr. Camil Ressu. 2. ap. 4. sc. bl. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. A. M2/26. nr. 4. sect. 452. ap. sc. 97-119. Judetul. Turnu Magurele. 3. sect. Bucuresti Str. ap. nr. 1. 1. 2. sect. ap. nr. 6 Bucuresti Str. sect. et. sect. Str. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. sect. Morilor. 63. nr. bl. 4. 17. nr. Th. 2. H. bl. 2. Emil Pangratti. sect. ap. sc. ap. 14. Chiriac Valentina sect. 2. sc. 28. 6. bl. 2. ap. Bucuresti Chiriac G Paul Str. Cernea Stefania sect. Bucuresti Bld. Luis Blank. nr. 5. apt. 4. sect. ap. 2. bl. B. 41. et. et. 2. bl. bl. Ciucea. Pallady. 4. 5. 7. 9. 19. 14. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. 4. bl. 1. Cigan Leontin Bucuresti Str. sect. E. 57. sect. 72. C. sect. 10. sect. Popa. sc. et. sect. 139. sect. Liviu Rebreanu. Mosilor. ap. 1. Bucuresti Str. 13. 45. zap. 3. bl. sect. 1. 33. nr. 1. ap. Bucuresti Str. ap. Turnu Magurele. Chiriceanu G Marian sect. sc. 4. sc. sc. 148. Bujoreni. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. 35. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. 2. Brezoianu. 1. sc. nr. 237. 9. nr. nr. nr. Alexandru Ioan Cuza. M8. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. sc. ap. 2. 218. nr. 4. 28. Tohani. et. Turnu Magurele. 2. ap. et. nr. 17C. Piata Amzei. 14. 4. Chiru M Mihaela Bucuresti Str.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. 2. 1. 23A. parter. R12. 36-40. Bucuresti Bld. 591. A. bl. Y1. Hanul Ancutei. 53. Prelungirea Ghencea. 54. sc. Gh. 3. C. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. ap. sect. Bucuresti Aleea Compozitor nr. bl. 6. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . R12. nr. 3. sc. 5. Bl. A. nr. sc. et. et. 142. bl. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. Chiru R Mihai Bucuresti Str. Pacii. nr.

123. ap. A. 44. 37. 4. Nicolae Titulescu. 3. 6. ap. 30. A1. nr. nr. Oltenitei. nr. 9. 106B. ap. nr. ap. nr. Bucurest Str. 174. 97. 8. Bucuresti Str. 127. Parcu Mirea. sc. ap. Huedin. ap. sect. 39-49. sect. S. A. C3. Hrisovului. OD59. Pantelimon nr. ap. sect. Bucuresti Bld. 1. bl. 11. sc. bl. Cetatea de Balta. et. ap. Predeal. Oltenitei. Bucuresti Bld. Arges Str. Bucuresti Str. et. Vidra. sect. Ferdinand. 2. 1. 28. P12. sect. bl. 20. et. B. 17. 287. 22. 2. sect. nr. 4. Sectorul Agricol Ilfov Bld. 1 Decembrie 1918. Bucuresti Str. Regina Maria. 51. sc. 3. 4. 1. 4. bl. et. sc. 72.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. Eroilor. ap. Bucuresti Bld. 1. 11. 5. 2. nr. Bucuresti Sos. Rotunda. 4. Riul Doamnei. 59. 2. bl. bl. sect. 50. 9. Bucuresti Bld. nr. et. sc. sc. 9. nr. Uverturii. 2. 15. et. nr. sect. 53. nr. 10. ap. sect. nr. Campului. 2. 4. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. et. ap. Liviu Rebreanu. apt. Huedin. Bucuresti 205 . 5. Decebal. ap. 2. Sectorul Agricol Ilfov Str. 4. nr. Bucuresti Bld. 3. sc. sc. A. sect. sect. nr. 1. nr. ap. Bucuresti Sos. 10. Eroilor. nr. bl. Sanatoriului. 19. B. 2. Regina Maria. B1. Doboriesti. 34. et. 4. 6. 4. 6. ap. jud. et. Ionita Cegan. Viorelor. nr. 1. sect. 1. 19. Bucuresti Bld. et. bl. Bucu Str. ap. sect. sc. bl. bl. nr. sect. 4. bl. 70. 82. D. et. sect. T2. nr. 19. bl. nr. 100. 3. 6. et. nr. ap. sect. bl. sc. 1. Campulung. apt. 59. 4. 2. et. 6. sect. 50. 5. sc. 15. 5. sect. 9. 35. C3. bl. A1. sect. nr. 2. C. 5. sect. sect. sc. 199. bl. nr. 4. bl. nr. 2. Banitei. sc. Bucuresti Str. nr. 4. 3. sc. 8. 2. bl. 3. 6. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. 5. 176. 73. 2. ap. 2. nr. 4. et. 17. B. Com. et. sc. ap. Bucuresti Sos. bl. 7. 1. 6. Bucuresti Str. ap. sc. Y2C. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. sect. bl. ap. 2. sc. 6. sc. sc. VN5. 12. bl. 2. sect. bl. 2. 2. ap. 81. sect. et. 1 Bucuresti Bld. et. 3. ap. 48A. S16. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. Iancului. Bucuresti Com. 66. sect. P6. B.

nr. Midgidia. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. ap. 3. 8. 1. E5. ap. Bucuresti Ale. sc. Bucuresti Str. 2. 3. Bucuresti Calea Calarasilor. 7. nr. 2. 1. M66. V7. ap. sc. 7. 2. 2. 1. bl. M2. 48-50. 40. sc. sect. et. Bucuresti Str. Republicii. nr. 5. 33. 1. I26. 3. Stupilor. ap. E1. Caraiman. 89. A29. 48-50. sect. 2. Ion Brezoianu. 3. Pache protopopescu. Bucuresti Ale. Stefan cel Mare. A. 2. ap. 4. 2. 2. bl. nr. ap. 2. ap. 3. 2. nr. Bucuresti Str. sect. nr. Satu Mare Str. 4. et. ap.5. 1. 91. Fetesti. 12. Bucuresti Str. sect. ap. bl. 2B.Paharnicului nr. Jud. bl. Fundeni. Argesului. sect. sect. ap. 315. 30. sc. A.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. 3. nr. Chisinau. nr. 2. sect. ap. G3. 12. Bucuresti Str. sc. 4. nr. 25. nr. Romulus. 4. nr. 18. sect. sect. A. M8. 102. sect. Bucuresti Str. PM60. sc. 1. Bucuresti Bld.13. Jud. et. ap. C. 13. ap. 3. nr. sect. 16. Constanta Str. A. 4. Bucuresti Str. ap. sc. 9. 6. 6. 1. sect. ap. bl. bl. 1. Bucuresti Aleea Terasei. 4. nr. 4. 4. 7. 7.1. 2. et. nr. Ropotului. sc. et. nr.1. et. ap. 1. Bucuresti Str. 9. nr. 70. 6-12. 6. 97. nr. bl. et. Aleea Barajul Rovinari. bl. 4. nr. sc. Campia Libertatii. 7. bl. 4. Bucuresti Str. nr. ap. Primaverii. Jud. Bucuresti Str. 2B. Timisul de Sus. 16. bl. Metalurgiei. sect. sc. 6A. 33. sect. sc. Poenari. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . 6-12. sect. 3. ap. nr. 9. 6. sc. bl. Bucuresti Str. sect. sect. et. 3. Bucuresti Str. sect. sc. 1. 11. ap. Bucuresti Sos. Vatra Dornei. 18. bl. ap. sect. ap. et. sect. bl. ap. Bucuresti Str. 3. nr. nr. sect. 45. I26. 33. bl. sc. Fetesti. sect. A21. 59. 60. bl. 1. sect. 71. ap. Ramnicu Sarat. et. 10. bl. 51-55. 2. 1. Bucuresti Str. bl. sc. bl. ap. Satu Mare. sect. Becatei. Ion Brezoianu. nr. Bucuresti Bld. et. Barajul Rovinari. Luica. bl. 19. nr. sc. 13. nr. nr. 246. sect. Bucuresti Str. 24. Botosani Bld. et. Bucuresti Sos. Colentina. D. 2. 3. sect. et. nr. M22. 1. nr. Uverturii. Bucuresti Str. 59. nr. 3. 114. 2. A. Botosani. 42.

bl. 220. 3. bl. nr. 5. bl. sect. 14. 2. 30. 4. Bucuresti Str. 1. nr. 3. Alunisului. A. Bucuresti Str. nr. ap. Vlaicu Voda.57 Bl. 2. sc. O4. ap. ap. Andrei Birseanu. Verigei. nr. 1. Oltenitei. Turda. 3. Bucures Sos.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. sect. 1.PM Sc. nr. et. 1. Crinului. sect. 3. bl. 16. sc. 2. Mintuleasa. ap. 7. sc. nr. 16. 1.B Et 5 Ap. bl. sc. 4. 51. 1. et. sect. bl. 2. Bucuresti Str. 2. 16. sect. Mirea Mioara Luiza. nr. Alexandru Obregia. sc. 4. Bucuresti Str. 3. p. sect. bl. sc. 14. 73. sc.57. nr. Bucuresti Str. ap. 18. ap. sc. 182. nr. sc. bl. sc. 2. parter. Bucuresti Aleea Straduintei. 3. 1. Bucuresti Str. 8. bl. 1. et. 1. 53. 2. bl. Bucuresti Cal. 108. 6. 5-15. 2. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . 7. 3. 22. sect. et. 75. Bucuresti Aleea Tohani. Bucuresti Bld. N22. sect. bl. 149. nr. 75. 4. ap. 58. nr. B. 7. ap. sc. PM29. sect. sect. bl. B. 3. sc. ap. sect. A. 67. bl. bl. ap. Bucuresti Ale.Grigorescu nr. sect. Vlaicu Voda. 20. nr. sc. nr. Bucuresti Str. nr. sect. parter. ap. nr. 1. M143B. 31. nr. nr. Victoriei. 19. sect. 8. Bucuresti Str. Andrei Birseanu. nr. 1. et. 29. sc. F18. Tineretului. B. Covasna. ap. nr. nr. et. sc. 3. 3. bl. 4bis. et. 6. sect. Bucuresti B-dul N. B. sc. 4. 138. Aurului. 7. Aurului. D1. ap. 7. Bucuresti Str. 10. 29. 167. sc. sect. 8. sect. 39. 2. ap. nr. Bucuresti Str. B. sect. sect. nr. 4bis.sect 3. Craisorului. Elev Stefanescu. 2. 39. sc. bl. bl. Bucuresti Int. sect. V65. ap. nr. 22. 33. 2. Mihai Bravu. 5. 3. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. et. 1. 20. Bucuresti Str. ap. et. Bucuresti Calea Calarasilor. nr. bl. nr. Turda. B. ap. 234. sect. 1. 39. Bucuresti Int. Bucuresti Aleea Ilioara. V65. 2. 4. sect. M9. 22. 4. 4bis. 4. sc. Bucuresti Int. sect. 4. 108. Putul cu Roata. sect. et. ap. 3. nr. et. Bucuresti Str. 67. 4. ap. sect. Cosoveni. 4. sect. A3. ap. nr. nr. Andrei Birseanu. 33. Bucuresti Str. 2. nr. Sachelarie Visarion. 3. Bucuresti Str. 80. et. 5. A11. 1. Bucuresti Str. A15. 55. 9. 1. 42. 11. et. ap. 18. bl. Stefan Furtuna. ap. bl. Bucuresti Str. bl. ap. sect.

sect. bl. ap.Buda. sc.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. C. ap. 12. sc. et. Horia. sect. sc. Jud. Ilfov Diaconescu Maria Str. Miristei. bl. sect. 60. Bucuresti Bld. 1. sc. Crist 51. Popesti Leordeni. Valea Ialomitei. Bucuresti Culic A Stancuta Str. sect. C1. 3. Sahia. Garaoafei nr. 6. Ilie. Chisinau nr. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. 6. bl. A. 40. 21. Bucurest Ale. Croitoru Mihail Bucuresti Str. 1. bl. 7. et. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. Decsei Arpad Bucuresti Str. et. sect. 1. Bucuresti Str. Dan Maria sect. Gorj Str. 10. 1. sect. 3. C1. 1. nr. 12. 2. 48. Campul cu Flori. 45. Bucuresti Str. 1. apt. 6-7. 9. bl. 1. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. 54. ap. 4. Alexandru Ioan Cuza. Popesti Leordeni. ap. 11. 4. Prunaru. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. Gorj Cart. C6. nr. 4. 4. bl. 4. nr. 2. 1. 182. nr. 4. 48. Constantin Brancusi. ap. jud. ap. 6. 9. et. nr. apt. Miristei. et. Davidescu Dragos sect. 8. 3. 4. Suren Spandarian. bl. et. E. Com. 4-6. Com. 4.Buzau Str. 1. 4. nr. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . Ilfov Diaconescu G Florin Str. bl. et. D. bl. nr. 2-4. sect. et. Sold. bl. 6. 5. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. 9. 20. A13bis. ap. 4. sc. sc. A. nr. 6. 62. Cringasi. sc. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. 4 apt. ap. sc. Curca I Lucia 109. sc. ap. et. Garaoafei nr. Alexandru Obregia. et. nr. 2. 9. Buftea. ap. Cutigaru Buium sect. 1. R2. 32. 1. bl. 2. 6. Sold. 6. 63. 2. et. ap. nr. 63. Alexe. 24. sect. 8. sc. Valea Ialomitei. nr. nr. A5 bis. Tomis. Miristei. 8. D19. Jud. 33. sect. bl. Davidescu Laura Antoaneta sect. Mihail Ilie. M123. sect. nr. F. bl. 1. Danila Ileana ap. nr. Horia. Cilnic jud. 9. D19. 6. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. ap. sc. bl. 2. 8. Buc Danulescu Ecaterina Com. et. Ion Mihalache. 1. et. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. 107. Com. Buftea. Ferdinand I nr. nr. sc. Popesti Leordeni. 54. ap. bl. Jud. nr. nr. OD2. Bucur Bld. Prelungirea Ghencea. Buftea. nr. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. sect. et. Horia. Tomis. sc. 24. et. 4. sect. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. bl. 9. ap. apt. 1. 68. A. bl. sc. sect. sc.Bld. Csizek Eugenia Rodica 5. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. 1. 3. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. 1. nr. sc. 4. Alex. nr. et. Bucuresti Str. sect. sc. 2. nr. A. 116. sect. F. 63. Virt oras Rovinari jud. 7. 4. nr. M123. 4. sect. B. nr. et. sect. ap.

et. nr. nr. sect. 1. sc. 3. 3. 17. 4. 11. 23A. B. 5. bl.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. Caracal. nr. 16. D. bl. 50. A. Racota. B. sect. Teleorm Str. nr. 16. Bucuresti Str. et. ap. 65. sect. et. apt. bl. sect. bl. Bucuresti Str. 6. 3. Ripiceni. sc. 3. et. sc. sc. A13. nr. 145. Z2. 31. Pacii. sect. 91. nr. 128-134. Alexandria. sc. A. 142. Bucuresti Str. 3. et. ap. Ion Cimpineanu nr. nr. nr. ap. 8. 1. bl. bl. 144. 1. G10. 6. 22. sc. sect. bl. bl. sect. 3. A. sc. 1-2. ap. Olt Str. sect. nr. 1 Bucuresti Str. George Calboreanu. 6. Viorele. 3. bl. et. sc. A. Av. 6. bl. sect. ap. 142. 4. nr. A. 1-2. A. et. nr. et. sc. nr. 5. Colfescu. Bucuresti Bld. ap. et. 178-184. 34. nr. sect. 53. ap. 2. Bucuresti Str. sect. 4. 11. C12. nr. 18. sc. 14. sc. 140. Craiovei. 11. et. C. sect. Bucuresti Str. sect. Uioara. bl. 1. Nicolae Iorga nr. nr. 13 septembrie. 4. 6. Bucuresti Bld. 4. Jud. Nic. bl. Bucuresti Bld. sc. ap. A. sc. 53. nr. nr. et. 4. 6. nr. 24. sect. bl. cs. 22. 11. sect. 19. 4. Panselelor. ap. 11. bl. sect. Iuliu Maniu. 142. 2. sc. ap. 1 Bucuresti Str. ap. 9. Ion Berindei. nr. apt. 4. nr. Jud. bl. 1 Bucuresti Str. sc. 53. sc. ap. A13. et. 4. nr. Abrud. sect. 52. et. ap. ap. Nicolae Iorga nr. ap. 144-146. 1. bl. 2. Muncii. bl. sect. Panselelor. Panselelor. ap. 6. 22. 14. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. sc. H14. 4. 6. et. C6. Bucuresti Ale. ap. B. bl. ap. 31. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. sect. Uioara. 4. Bucuresti Str. sect. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . 30. Pacii. A. sect. 75. Drumul Taberei. 31. Bucuresti Str. 2. nr. 7. 128-134. nr. 9. nr. Pastavarului. 99. Bucuresti Calea Giulesti. GII4. 2. Nicolae Florin. et. Bucuesti Str. Bucuresti Str. 5. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. 16-18. A. 18. 7. sc. ap. 1. bl. sc. 42. ap. bl. 2. sect. Al. 4. Panselelor. Camil Ressu. 9. ap. 6. 3. et. 4. 6. sc. 61. bl. Bucuresti Str. 8. ap. 6. Bucuresti Str. sect. Pecineaga. sect. nr. 122. 354. sect. apt. 22. 38. 6. et. 4. 24. Bucuresti Str. 142. Ion Berindei. sect. 18. A. nr. sect. 5. 2. sc. 4. 6. ap. C. bl. D. 18. 144.

bl. 34. sect. sc. 101. 3. ap. sect. sect. sc. 33.Pallady nr. 5. nr. Dragan G Tudor Bucuresti Str. ap. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. et. bl. bl. sc. A17. 214. 6. N4. 3. sc. nr. sect.3. ap. sc. ap. 42. 2. 2.Aleea Timisul de Sus. D. 2. 6. 5. A29. R15. 328. Bucuresti Str.D. Bucuresti Bld. nr. nr. ap. 11. sect. 12. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. Dontu C Gheorghe 3. Bucuresti Str. 4. sect. sect. nr. 1. A17. sect. sect. sect. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . E1. ap. sect. sect. ap. Pantelimon. sect. 6. 84. sc. ap. Blanari. 6. 5. Pantelimon. 214. Ion Sulea. ap. 4. F3C. A. ap. Sanatescu. bl. Alexandru Savulescu. nr. 216. Tirgu Neamt. sc. nr. Bucuresti Sos. bl. F. Corneliu Coposu. 2. 3. sc. et. sect. 6. sc. 1. 211. 3. 58. 6. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. 42. Caderea Bastiliei. sect. 38-40. 3. sc A. 44. sc. sc. sect. nr. 2. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. ap.147. 2. Dona Stelian Bucuresti Bld.ap. A. 4. sc. ap. 8. sect. ap. 1. 5. 34. 2. 4. N4. et. 10. sc. 33. sect. et. sect. 10. Blanari. 2. 11. nr. F. E1. 11-17. 5. 214. ap. 36. nr. et. 4. sect. et. sect. 3. Basarabia. Pantelimon. 3. sect. bl. 1. bl. 1. Tohani. nr. 8. 13. 186. 2. N6. ap. bl. ap. ap. sc. bl. Dojan Veronica 2. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. sect. bl. Terasei. 3. nr. sect. nr. sc. bl. nr. Bucuresti Ale. 2. nr. et. A. 6. Drumul Sarii. et. 7. Dojan Iuliana 2. nr. Ion Sulea. Bucuresti Dobrota R Stana Str. bl. 19. 33. 11. 3. ap. sect. Liviu Rebreanu. A. et. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. 6. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. Dragan N Monica Bucuresti Str. Terasei. 11. 7. Bucuresti Bld. sc. 230. Dontu Fatme 3. 328. 33. sect. nr. 5. 4. bl. nr. 2. A29. nr. 7. bl. Alexandru Obregia. Sanatescu. Colentina. 5. bl. Bucuresti Bld. 1. 5. Tirgu Neamt. et. 328. 2. bl. nr.4. bl. sc. ap. et. et. 2. 6. 2. 216. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. nr. sect. Bucures Dohatcu Mariana Str. Dorobantu Ion Bucuresti Str. sc. et. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. 1. Camil Ressu. ap. Dragan G Alexandrina sect. 54. 1. nr. 69. Av. Bucuresti Str. 4. N4. 3. sc. ap. Piatra Mare. bl. bl. 216. nr. Av. 2. 2. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. bl. 5. 8. et. 28. bl. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. et. Dogaru A Ilie Cristian 66. 22. ap. nr. Bucuresti Sos. nr. D. et. 4. Dojan Ioan 2. sc. 3. 54. nr. A. Y1. nr.M2. sc. ap. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. sect. 58. nr. ap. F. ap. Foisorului. bl. 10. 1. sect.

15. sc. 3. 64. 6. ap. 2. 6. sect. et. Mureseana. Bucuresti Str. D. 8. ap. ap. Cuza Voda. et. 57. 4. 2A. 6. et. 59. Giurgiului. ap. sc. sc. sect. Bucuresti Sos. 34. 4-6. apt. 64. Bucuresti-Ploiesti. 17. Ghencea. 8. Constantin Radulescu-Motru. 16. 5-7. sect. ap. sc. 29. 1. Bucuresti Bld. bl. bl. 10. 1. bl. sc. 59. 4. nr. ap. 25. sect. sect. R14. 249. Bucuresti Ale. 2. 5. 33. bl. bl. ap. nr. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. Bucuresti Sos. Marcovici nr. sc. M5. Popeia. 17. 1 Bucuresti Str. 8. Camil Ressu. 1. sc. ap. bl. et. 3 Bucuresti Str. 4. 4. nr. 75. nr. 11-17. Alexandru Obregia. 3. 6. Arinii Dornei. C17B. 1 Bucuresti Str. Iancului. 1. 199. 1. 4. 3. Bucuresti Str. Theodor Pallady. sect. sc. nr. nr. Sold. 11. 55. Cimpul cu Flori. 56. 4. ap. et. et. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. Caloian Judetul. A. ap. sect. nr. sc. nr. Bucuresti Str. sect. A. 4. 10. Bucuresti Str. Giurgiului. 27. bl. 2 Bucuresti Sos. 12. apt. nr. Bucuresti Prel. 124. et. 4. nr. sect. 4. 3. sc. et. sect. A. apt. sect. sc. 3. Dr. sc. Bucure Str. 67A. 5. sc. 2. 33. et. 7. sect. 2. 2. et. 8. Bucuresti Str. sect. bl. A. sc. 30. Arinii Dornei. nr. 58. 5. ap. sect. 4. et. 30. Dr. 1. nr. sc. bl. ap. A. bl. sect. bl. 12. Marcovici. Drumul Sarii. Ducas M Andreea Simona 105. bl R5. 4. 2. ap. Dr. Bucuresti Str. sc. 4. 1. Bucuresti Bld. 2. ap. nr. sc. E. 59. bl. 3. ap. Bucur Str. nr. 2/1. sect. sect. 3. sect. 48. ap. sect. B. sect. Bucuresti Str. Ion Iosif nr. Col. A. 37. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. 6. 124. Mureseana. 41. Bucuresti Bld. apt. bl. 113. bl. ap. D20.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. sect. 10. 30. 3. bl. 6. nr. 4. sect. 4-6. 4. 25. 44. nr. 8. sc. A14. ap. 158. 1. bl. Dimitrie Cantemir. 11. ap. sect. 6. et. 58. sect. bl. 3. sc. sc. 46. et. bl. H13. 6. 64. 3. Bucuresti Sos. et. 3B. ap. Bucure Ale. 108. nr. Mureseana. 30. sc. Petre Ispirescu nr. bl. et. 46. 2. et. nr. Chisinau. sect. ap. 4. ap. 4-6. 3. nr. Pantelimon nr. 8. et. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. 4. nr. bl. sc. sc. nr. Desisului. 36. 211 . 6. Marcovici nr. nr. 5 Bucuresti Ale. et. 145. sect. sect. nr. 43.

3. Bucuresti 518600000LEI Ale. 2. ap. ap. 5. sc. D22. Bucuresti 1328561500LEI Sos. 4. 133. Zemes. sc. 26A. Mihai Bravu nr. D3C. PM19. 124. sect. 20. C. 1. 32. Mihai Bravu. Mladinovici Drogos. Bucuresti 26137440LEI Sos. sc. Alexandriei. sect. Ioan Irinel Dumitrascu I. et. sect. nr. sc. sect. et. ap. 133. 1. apt. sect. Ioan Dumitrescu D. sect. 4. bl. sc. Fuiorului. 6. 7. Alexandriei. 6. Bucuresti 415731190LEI Bld. bl. Desrobirii. bl. nr. B 73433760LEI Bld. PC9. sect. 5. et. sect. ap. Nisei. Moldovita. et. bl. 1. Ion Dumitrascu C. bl. 1. Bucuresti 70944480LEI Sos. sect. 8. Slt. sect. sect. Roman. nr. Iulian Stefan Dumitrescu A. sect. nr. 22. 6. Alexandriei. 5. 3. 36. 6. ap. bl. 17. 2D. parter. nr. 3. sc. sc. 4. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. 4. sect. 4. Masina de Piine. Berceni. nr. Moldovita. 9. nr. Iuliu Maniu. bl. 292. bl. 3. D6. 5. Bld. 101. 132. Bucuresti 48852120LEI Str. 4. nr. 101. 8. ap. Mohorului. Bucuresti 78679790LEI Str. 5. 5. 1. Berceni. PC9. et. 57. et. 1. 1. bl. sect. ap. bl. 4. bl. sc. bl. Corneliu Popeia. 6. 20. 2. Kogalniceanu. bl. nr. 2. et. ap. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. Camil Ressu. sc. EM5. 6. et. nr. A. Col. 6. 5. sc. 4. sc. 4. Bucuresti 191996955LEI Sos. 3. 22. Manastirea Pasarea. sc. 2. sc. 6. 1. 35. et. sect. 124. sc. et. Bucuresti 25307680LEI Str. C. ap. 78. 31. Bucuresti 55179040LEI Str. 103. 78. 7. sect. bl. Bucuresti 891992000LEI Str. Bucuresti 121423900LEI Sos. ap. Bucuresti 187403200LEI Sos. et. 1. 9. 124A. 2. nr. 45. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . sc. et. nr. 21. 61. 45. Giurgiului. Iancului. 6. 4. sect. sc. Branesti 165952000LEI Str. sc. bl. 2. A. nr. 4. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. 4. C. sect. ap. 106B. M. ap. sc. Mihai Bravu nr. C. Fuiorului. Sc. bl. Bucuresti 19644100LEI Str. R11. 292. Geniului. nr. 13D. sect. nr. bl. 6. 9. ap. bl. R11. 3. C. sc. nr. sc. 22. 42-52. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. sect. nr. Bucuresti 183155830LEI Sos. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. 16A. 20. nr. Y3C. 4. Adriana Dumitrescu A. Bucuresti 213500350LEI Str. nr. Bucuresti 3007880LEI Sos. PC9. 78. Bucuresti Bld. H13. bl. sect. et. sc. sect. 17. Bucuresti 217812000LEI Str. nr. 1. 39. bl. sect. 3. A. OD37. 6. Bucuresti 61505960LEI Sos.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. sect. A. ap. Bucuresti 108732750LEI Str. 5. 20. 5. nr. ap. . ap. sect. sect. bl. EM5. A. nr. apt. Bucuresti 3837640LEI Bld. et. A. ap. 1Mai. 19. sc. 8. ap. ap. 39. 4. Bucuresti 81731360LEI Str. nr. sect. ap. 131. nr. bl. Bucuresti 45636800LEI Str. 5. ap. bl. C. 5. nr. ap. 47. 4.

ap. Bucuresti 38884075LEI Str. ap. ap. Bucuresti Str. nr. 22. 2. ap. 2. ap. et. 18. Calarasi 38884075LEI Str. nr. ap. 1 Dec. bl. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. ap. Thomas Masaryk. et. 2. 1. bl. 2. Bucuresti 1592206000LEI Com. sc. ap. sect. 15. sc. 5. Jud. Jud. Bucuersti 31017000LEI Str. bl. 3. 2. Mihai Bravu. bl. 28. Tirgoviste. Bucurest 78576400LEI Str. 66. 7. 21. sect. 300. sect. ap. 7B. Bucuresti 9334800LEI Sos. sect. 21. bl. 17. et. sc. sc. 27. 9. Aleea Poiana Cenei. 2. sect. nr. ap. 1Mai. 6. nr. sect. 22. 2. 2. sect. Thomas Masaryk. sect. Independentei. A. ap. 41. 2. nr. 6. et. nr. sc. 7. Craisorului. 5. 9Mai. Bucuresti 106491700LEI Str. 56. sect. Calarasi 38376400LEI Str. bl. nr. 66. 1. 51. V86. 1. nr. Bucuresti Str. bl. 22. 2. 136. ap. OD44. 15. Mihai Bravu. 4. et. nr. sect. 7. Jud. 1. ap. sect. ap. ap. 1 Dec. 23. 2. nr. sc. sc. 5. 1. nr. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. nr. 1918. ap. Bucurest 356796800LEI Str. Bucuresti 50822800LEI Str. Jud. Bucuresti 21762390LEI Str. 38. E2-3. 3. sc. sect. 2.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. 1918. 24. sect. 6. 1. 2. 104. 51. sect. et. nr. Bucuresti 38884075LEI Bld. Libertatii. Bucuresti Bld. bl. 27. Prel. 28. 3. nr. bl. Galati. sc. Giulesti. Borcea. D20. 1. 2. ap. Bucuresti Str. A8. nr. bl. 24. 2. 3. Pantelimon. Mihail Sebastian. 24. B9. Calarasi. nr. 7B. et. 37. 1. sect. bl. ap. 110. A8. 4. sect. Calarasi 69492400LEI Str. A. 37. et. D2. 145. bl. 2. bl. E4. A. sc. ap. B. nr. sect. et. 6. Bucuresti Aleea Mozaicului. Jud. et. V23B. bl. Brailei. 136. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. C. 1. 1. Jud. 1. Bucuresti Sos. Rimnicu Sarat. 1. Tepelus. Rimnicu Sarat. bl. 225. Belizarie. nr. ap. 25679680LEI 213 . 2. et. 4. bl. ap. 19. et. 3. 29. Ferentari. bl. sc. sc. 9. sect. 5. ap. A. 29. nr. 20. ap. 8. nr. Bucuersti 36600060LEI Str. 1. sc. B. sc. 1. Bucuresti 93258440LEI Str. 20A. Breaza. 3. sc. sect. nr. sect. 3. et. et. 3. nr. Bucuresti Str. C15. ap. 9. 1. 15. 5. 3. sect. 2. 38. A. bl. 6. Aleea Barajul Dunarii. Plopeni. MI43B. Thomas Masaryk. nr. et. Z10. 5. ap. sc. 2. bl. Bucuresti Cal. 4. Radu Popescu. D20. Calarasi. nr. et. 6. bl. Galati 51445120LEI Bld. Colentina. 52-60. 1. A. Bucuersti 36600060LEI Str. bl. sect. nr. Bucuresti 492670000LEI Str. sect. 131. nr. 29. sect. sect. apt. sc. ap. Bucuresti 44467950LEI Str. Coria. 7. sc. 74. 230. nr. sc. nr. sc.

sect. 80. ap. 38. Jud. Bucuresti 2599227900LEI Str. et. 3. 15. Bl. ap. 2. bl. 2. Bucuresti 27174640LEI Str. sc. sect. Aleea Deda. 8. 100. 123. 2. ap. 3. et. 35bis. 3. 2. sect. M35. 4. ap. 3. 2. 1. 3. sect. 1. 4. et. Bucuresti 260959520LEI Str. 1. 1. 10. 2. Bocsa. et. Decebal. 26. Bocsa. Bucuresti 31017000LEI Str. bl. ap. sc. bl. A. 3. Bucuresti 28523000LEI Str. 3. bl. 14002200LEI Bld. Timisoara. nr. 10. sect. 2. sc. H23. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. Girnitei. Iuliu Maniu nr. D46. 100. bl. 48B. Bucuresti 145079225LEI Ale. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. 4. sect. Bucuresti 5622401720LEI Str. sc. nr. nr. 2. 3. sect. Jud. 4. nr. apt. nr. Bucuresti 59639000LEI Bld. Rotunda. Slatina. sc. et. 7. 5. 5. 2. 7. ap. sect. 131. nr. A8. bl. sc. et. Bucuresti 261996720LEI Str. B1. Frumusani. Bucuresti 11472325LEI Str. 17. apt. ap. Barajul Dunarii nr. sect. sect. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. sc. 5. parter. Bucuresti Aleea Deda. sect. 77. bl. sect. Giurgiu Str. bl. ap. sect. ap. 3. 5. sc. Col. 1. sect. 1D. et. Emil Racovita. 6. sect. 45. sect. Bucuresti. apt. Bucuresti Str. et. nr. 6. Bucuresti 216085760LEI Str. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. nr. Boteni. ap. 73. Frumusani. sect. 59. 323. Bucuresti 46803025LEI Str. Dacia. Constantin Marinescu nr. L. nr. Austrului. Bucuresti 20744000LEI Bld. Bucuresti 106313000LEI Bld. et. U2. 4. 3. 4. 6. 19. nr. 2. bl. 1. sect. A. ap. F7. et. 5. 1. H23. sc. Izvorul Rece. sc. ap. nr. nr. G. 1. S2. 4. bl.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. D. sc. sect. 51. Salajan. 37. Cuza Voda. sect. 2. Bucuresti 29036150LEI Str. bl. bl. sc. bl. nr. sc. sc. A. 26881400LEI 214 . Bucuresti Segneri Paolo. Italia Aleea Ilioara nr. sc. 16. 10. A. nr. 2. nr. 54. bl. 6. 16. sc. apt. 12. 276. 12. 1. Rotunda. bl. 14. sect. et. et. 21. sc. 30. et. sc. 79. 1. et. ap. Giurgiu. bl. E1. 52. 1 Mai. 3. 37. et. sc. 2. n. 43. 7. bl. bl. 2. nr. sect. 11 Slobozia jud. ap. 3. 1. apt. 3. bl. 12. 7. 4. 2. Ialomita Str. 49. nr. nr. nr. sect. bl. ap. ap. 6. et. Florea Blejan nr. nr. 3 Bucuresti Str. apt. nr. 4. Milano. 2. 4. sc. 1. 4. 15. nr. 10. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. Pitesti. A36. Eroilor. PM 27. sc. et. A. 10. 15. 86. ap. ap. sc. 4. 35. bl. Cornisei. nr. D14. bl. Bucuresti 148319600LEI Str. 3. et. 1. ap. sect. Lt. ap. Jud. 12. Craiovei. 3. Secuilor. 21.

Magura Vulturului. sc. 6. 11. sc. bl. ap. 4. W2. O2. 4. O2. 122. Pantelimon. 3E. Sold. bl. et. 4. sect. sc. Istriei. 11A. 4. ap. George Calinescu. 1. Bucuresti Str. sc. 4. Somesul Cald. Bucuresti Calea Craiovei. Bucuresti Sos. nr. Trestiana. F4. 3. Mihai Bravu. nr. 10. bl. bl. nr. nr. nr. 1. Ap. 19. Tirgu Neamt. Bucures Str. sect. bl. 75. Zambila Ionita. 30. 8A. bl. bl. sc. et. 26. 3. bl. 3. sc. et. 37. 2. nr. O2. sect. 1. Bucuresti Ale. 3. 1. sect. sect. A17. 4-12. Et. sect. sc. 4. Bucuresti Str. sc. ap. ap. ap. ap. ap. 7. 3. 21. Bucuresti Ale. nr. sc. B. 196. 11A. sect. nr. sect. 2. 2. 4. A. 65. 122. sc. 2. Bucuresti Str. nr. nr. ap. B. Trestiana. sc. Episcopiei. 3. Bucure Ale. Istriei. 6. Arges Aleea Compozitorilor. sect. Et. bl. nr. 5. 3. 25. ap. nr. sc. ap. Bucuresti Str. ap. 122. nr. et. bl. sect. 5. A. sect. Jean Monnet. A. bl. sc. Bucuresti Str. 47. 233. 1. Bucuresti Str.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. 7. 37. 43. Bucuresti Str. Bucuresti Str. ap. Zapada Mieilor. sect. nr. Ap. sect. L113. 1A. 4. ap. 16. 15A. 297. nr. sc. 116A. 5. nr. Bucuresti str. 57. Bucuresti Str. 1. ap. Fundeni. et. 5. sc. sect. ap. M3G. sc. sect. nr. Niculae Sebe. 350. 9. 8A. bl. GIIC8/12. D. 8. Sold. Potaisa. bl. B. et. 13. bl. ap. sc. Valea Prahovei. et. G. 1. 4. et. et. 37. 2. nr. nr. 44. 1A. sc. sect. B. et. 3. 1. Macedoniei. sc. sect. 3. Nicolae Grigorescu. ap. sect. 8. bl. ap. 1. Bucuresti Ale. 3. sect. 4. Somesul Cald. sect. 5. sc. Bucuresti Str. sect. 1. sc. 12. Bucuresti Sos. ap. bl. sect. Bucu Aleea Somesul Rece. nr. 2. Bucuresti Aleea Fetesti. 1. nr. nr. Ap. 1. 4. sc. Bucuresti Ale. 1. 1. 1. PM1. B. 7D. sect. nr. Jud. 5. Bucuresti Str. A. 4. et. 9S14. 6. 8. 48. Somesul Cald. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . sect. Bucuresti Sos. ap. nr. nr. 3. 6. 16. nr. sect. ap. bl 30. 3E. Episcopiei. 1. Bucuresti Str. 72. 3. sect. nr. 1. 27. 11. 6. Bucuresti Str. A18. et. bl. sc. 3A. Patriotilor. ap. Pitesti. bl. 4. 65. sect. B. Bucuresti Str. 43. bl. 4. bl. 111. bl. 3. 51. et. 3. Matei Basarab. bl. nr.

sect. nr. Padurea Craiului. ap. nr. B. nr. 15. A. 7. ap. nr. et. 9. ap. 3. et. Basmului. Pene Dumitru. 2. 4. sect. 3. sect. Braila Str. Nr. sc. H2. 1. M209. ap. 28. sc. ap. nr. 6. A. Agricultori. bl. 2. sc. 52. parter. ap. 48. 29. 29. et. 4. sect. 4. 64. sc. ap. sect. 202-208. nt. Cetatea de Blata. Mora. Murgului. 3 Bucuresti Str. sc. 2. 21. Kepler. sc. nr. 5. 15Cbis. Bucuresti Str. 66. bl. bl. et. sect. nr. Vaile Roaita. 1. sect. Bucuresti Drm. nr. 39. ap. 115. 4. nr. Basarabia. 2. sect. Celulozei. sc. 1. nr. Bucuresti Str. et. 6. sect. A. Slt. Olt Str. bl. Teodoroiu. Gr. B. Bucuresti Str. 4. 2. bl. nr. ap. Stanescu Gh. 6. bl. Stere Constantin. bl. A. 4. 5. nr. A. 2. ap. apt. ap. 6. 47. Bucuresti Str. bl. bl. A. 1. nr. sc. bl. bl. Olimpului. 40. Jud. 2. 715A. Bucuresti Str. 162. Bucuresti Str. ap. 84. sr. Braila. 5. 5. 15. 5. Catelu nr. sect. ap. 3. 103. 7. sect. 3. ap. 13. Tirgu Neamt. ap. 25. sc. Bucuresti Sos. sect. nr. Bucuresti Aleea Marului. Jilava. et. 2. ap. MC2. Sectorul Agricol 216 . 50. sc. sect. Baicoi Str. ap. Bucuresti Ale. sect. B. bl. Frasin. 17. 1. 21. 3. 103. Bucuresti Str. 212. 6. et. ap. et8. 30. sect. ap. sc. 12. 3. 26. nr. 44. Teiul Doamnei. Tihani. et. Com. 1. Corp A. bl. et. 46. nr. et. B. sect. 2. sc. 3. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 2-4. nr. 3. ap. sect. 45. 1A. Iohanes K. 21. Slatina. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. Cobadin. 1. 2. 2. 2. Basmului. 6. nr. 7. Brezoianu. 5. G7. sect. 11. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Str. sc. Alexandru Obregia. Bucuresti Str. et. Agricultori. R11. bl. A. 2-4. 134. sc. 1. nr. 1. sc. D. Bucuresti Str. ap. nr. 20. sect. Bucuresti Bld. nr. Bucuresti Str. 9 Mai. bl. Fabricii. 1. nr.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. nr. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. sc. 30. Ec. 1. B. 2. sect. 13. Jud. et. B. sect. 2. et. nr. 45. ap. M23. bl. 2. bl. bl. 6.

Bucuresti 17592800LEI Str. Bucuresti 6149016860LEI Str.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. 1. D. 4. ap. 5. nr. et. Bucuresti Str. bl. 4. 2. 11. nr. sc. ap.P. et. Titus. 23. sect. sect. nr. 6. S33. 2. Bucuresti Bld. sect. 1. 4. nr. 3. 5. ap. Bucuresti Str. nr. Jud. Bucuresti Bld. Bucuresti 82918780LEI Com. bl. 1. bl. 1. D5a. Y3C. D. 1B. Bucuresti 4978560LEI Bld. et. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 1. bl. Bucuresti 25640720LEI Str. Bucuresti 65032440LEI Str. E9. sc. 6. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. 2. ap. nr. et. nr. sc. Y3C. Craiova. Bizet Georges. et. B. Valea Hirtibaciului. 5. 2. 9. 1. Crangasi. 27. Bucuresti 64721280LEI Str. 40. Bucurest 555939200LEI Str. 12. sc. sect. 3. sect. ap. sect. Armata Poporului. sc. Independentei nr. 1. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Fizicienilor. 55. nr. 22. 9. Bucuresti 910869040LEI Sat. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. Prahova Str. bl. Jilava. Independentei nr. V3C. bl. 23. 55 B. et. 1. 7. ap. 4. 15. sect. M12. 5. 6. Theodor Pallady. bl. A11. nr. et. 2. Vatra Luminoasa. 16. Com. ap. bl. sect. C. Ilfov Str. bl. 110. ap. nr. 4. I. sc. 49. Valea Argesului. 2. 2. 3. sc. ap. et. Vatra Luminoasa. 1. 5. nr. apt. 1. Azuga jud. nr. 19. 5. sect. ap. Dimbovita 19127150LEI Str. sc. sc. sect. 5. 2. 1. Brezoaele jud. bl. nr. Vasile Roaita. 32. nr. 9. sect. Galati 13855600LEI 217 . 13. bl. 165. 1. Becleanu. sect. sect. nr. 10. sect. ap. nr. Iasi 188893530LEI Str. Bucuresti 54971600LEI Str. 20. nr. E6. 1. 6. nr. et. Bucuresti 768254040LEI Str. Jud. 3. 8. 5. bl. 117. sc. et. 22. 85. Bucuresti 13483600LEI Str. 5. 2. sect. bl. ap. B. bl. 4. nr. Prahova Str. ap. Hirjea. 2. et. ap. bl. et. Braşov. Ion Nona Otescu. 1. sc. A. 14. 55 B. Pavlov. sc. 2. 20. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. ap. et. 1. sect. et. Voronet. bl. 3.34. 8. nr. 49. Constructorilor. nr. 5. Nicolae Balcescu. sc. sc. 13. sect. Bucuresti 34532260LEI Str. 6. nr. 1. Stoicanesti. 1. 4. sect. 6. 3. 2. 23 125101900LEI Com. Cuza Voda). D. ap. sect. nr. Ruginoasa. ap. 3. Rosetti. sect. nr. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. nr. Murgului. Jud. sc. ap. sect. 10. B. 2B. Arh. Constructorilor. sc. Jud. ap. sc. bl. sect. 15. 22. et. 6. Bucuresti Str. 1. ap. 2. Bucuresti Str. Aleea Fuiorului. 3. 117. 6.A. sc. 53. 3. nr. Ceacu (Com. Calarasi 841022600LEI Drm. 25. Azuga jud. sect. sect. sc. 6. 25.

36. et. R12. A. 309. bl. Bucuresti 65177180LEI Sos. 3. sect. 37-P37A. Dumitru Petrescu. sc. sect. ap. sect. 128. et. nr. bl. A. et. bl. sc. 5. Bucuresti 57875760LEI Str. et. 3. 3. 57. Bucuresti 421595110LEI Sos. 2. 4. et. sect. bl. et. 3. sect. Bucuresti 148319600LEI Str. nr. Bucuresti 6223200LEI Str. G. et. Mihai Bravu. sc. nr. et. et. Bucuresti 47711200LEI Spl. 33. Arinis. 1. 56. bl. ap. nr. Bucuresti 31066500LEI Sos. sect. 6. 1. sect. ap. 7-8. ap. 5. 7. ap. bl. bl. Bucuresti 144067080LEI Bld. 96. 5. nr. sc. 69. sect. nr. 4. 39. sect. Bucuresti 32360640LEI Str. 86. Aviatiei. et. sc. bl. Z8. 37. Bucuresti 555204300LEI Str. nr. ap. sc. nr. Tomis. 2. ap. bl. 40. sc. 5. Bucures 187238200LEI Str. bl. sc. Bucuresti 35057360LEI Str.41. 2. Victoriei. 59. ap. B. 4. sc. 8. et. 7. B. ap. Bucuresti 88784320LEI Sos. 52. Fuiorului. M4. nr. Bucuresti 259300000LEI Str. bl. sect. bl. sect. Bucuresti 72604000LEI Str. 2. sc. Calarasilor. 5. Uverturii. 3. sc. A40. 5. nr. sc. PM51. 3. nr. . 16. 5. PM51. bl. nr. sect. nr. Cimpia Libertatii. sc. Bucuresti 15246840LEI Str. Castelului nr. 5. Bucuresti 40011930LEI Str. H10. sect. 2. 55. 3. sect. nr. Despot Voda. nr. 66. 16. et. nr. bl. H10. Bucures 203498640LEI Str. 7. 4. 7. sect. bl. nr. et. Bucuresti 132761600LEI Str. et. 2. bl. 40. 3. Iancului. 2. 85. ap. sect. 3. 37-P37A.38. Nicolae Pascu. nr. 48. 3. Bucuresti 757848700LEI Str. Zidarului. 6. Unirii. 6. Mihai Bravu. bl. 1. ap. 1. nr. 4. Dezrobirii. 1. 6. ap. 143. 1. 2. H16A. 2. Braşov 254339730LEI Cal. 19. 4. 70. Braşov jud. 102-108. 44. 5. A. 32. sect. 37. sect. Paunduri. 142. sect.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. 3. 09. M4. A2. bl. et. et. sect. Joita. sect. Bucuresti 42482320LEI Sos. 7. 52. 7.sect. ap. sc. ap. 1. Complexului nr. sect. 1. 4. Bucuersti 12965000LEI Cal. 10. ap. C. 5/A. 19. ap. nr. ap. 9. ap. ap. et. Bucuresti 28730440LEI Str. 1. sc. 3. 28. nr. 9. bl. sc. 148. Bucuresti 3661316000LEI Ale. 2. Cuza Voda. sect. nr. 4. Mihai Bravu. H10. Tomis. 57. Bucuresti 24374200LEI Str. B. 33. nr. bl. sc. sc. ap. nr. bl. 3. 5. sect. et. Unirii. Bucuresti 16387760LEI Ale. Bucuresti 19333930LEI 218 . Cimpia Libertatii. 4. nr. 16. 58. P15BIS. 3. ap. ap. 2. 7. 5. Tomis. 4. B. 1. sect. sect. Valea Rosie. Grivite. ap. P9.8. Bucuresti 13451590LEI Spl. sc. bl. et. sect. 2. sc. 3. ap. nr. et. A. 2. 16. 6. et. ap. 1. bl. 3. ap. nr. sc.

sc. nr. 4. ap. nr. (Com. 16. sect. sect. C10. 64. 32. 3. ap. nr. sect. 163. apt. nr. nr. Iasi Sos. sc. 106. 6. sect. Giurgiului. et. 1. nr. 12. 8. 28. Abnegatiei nr. 9. 2. 4. 21. sect. sc. ap. 2. sc. 5. 5. bl. 1. Giurgiului. 2. Sfintul Flefterie. sc. 5. Bucuresti Str. et. A. 2. sect. bl. et. Bucuresti Str. ap. 2. sc. Straulesti. 5. et. bl. 3. 4. 5. 1. Ripiceni. sc. Bu Str. 1. et. 6. Bucuresti Bld. 19-B. 170. Patulului nr. sc. Abnegatiei nr. 164. Vila1. 3. Vila1. Bucuresti Str. 4. 2A. 8. 5 Bucuresti Sos. et. Bucuresti Str. 14. et. 21. Bucuresti Bld. sect. A. 2. sc. Bucuresti Str. 164. nr. Bucuresti Str. bl. 4. 164. sect. nr. Cristesti. sc. bl. bl. Calusei. 1. Bucuresti Sos. bl. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 20. Valea Ialomitei. 3. et. sect. bl. 58. 12. et. Bucuresti Ale. sect. Costinesti. Ion Mihalache. 16B+C. 1. nr. B. bl. 1. Jud. Bucuresti Str. et. 5. bl. E3. 2. A. ap. sect. 6. 1. ap. nr. 1. 21A. K. nr. 2. 1. 1. et. bl. nr. 1. Bucuresti Str. 2. bl. 12. Cristesti). et. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . sc. 5. 3. Medelincerului. ap. ap. 4. ap. 4. 1. C10. bl.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. D. 9. sect. nr. sect. 3. C1. 3 Bucuresti Str. 1. 4. 164. sect. C2. 47. Alexandru Obregia. bl. 1. 2. Bucuresti Str. sc. 10. Giurgiului. bl. ap. 26. 3. ap. bl. sc. nr. Bucuresti Bld. Bucuresti Sos. Chisinau. 5. et. 20bis. 6. Cimpului. sect. sect. ap. Samoila Dumitru. et. 5 Bucuresti Str. sect. 5. J43. Stirbei Voda nr. 80. et. nr. 1. ap. bl. Bucuresti Str. 20. 5 Bucuresti Sos. sect. 20. ap. 3. sc. ap. nr. sect. sect. 45. bl. 21. 1. ap. ap. ap. sc. 1. 5. sect. Samoila Dumitru. Drumul Taberei. apt. Colentina. M2. ap. sc. 20bis. 1 Bucuresti Str. sect. 1. et. Bucurest Aleea Terasei. nr. sect. sect. 3. 12. 1. 164. Nasaud. 106. 6. 105. Bucuresti Sat. sc. ap. 3. sc. sc. 1. bl. sect. 91. sect. 30. 4. 4. et. Valea Ialomitei. 80. 1. K. nr. nr. sect. 58-70. et. sect. 21. bl. 51. nr. sc. sc. B. Bucuresti Calea Grivitei. nr. 6. bl. Abnegatiei nr. sect. 4. ap. Bucuresti Calea Grivitei. Bucuresti Str. 42. 5. nr. nr. nr.

5. 3. sc. Jud. nr. 59. sc. 58. 2. Bucuresti 117722200LEI Str. 53. A. 1. 3. Sat. et. 67203500LEI 220 . 2. 1. nr. ap. 4. 5. sc. 21. et. sc. sect. sc. nr. bl. Baraj-Iezer. sc. Chiajna). Tr. 106. sect. nr. 74. Bucuresti 4045080000LEI Bld. ap. Bucuresti 9334800LEI Sos. Bucuresti 74844360LEI Bld. sect. sc. B. Nicolae Balcescu. sect. sc. 85. Eroului. A. 36. 6. 51-61. Bucuresti 29663920LEI Al. Pacii. et. et. ap. ap. D1. nr. 3. sect. D1. 6. Vergului. et. bl. 74. Bucuresti 25930000LEI Str. ap. 5. 7. sect. Pantelimon. bl. 2. 5.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. et. 67/C. Bucuresti 124464000LEI Str. 8. Com. parter. ap. 5. C. 1. 6. Chiajna (Com. bl. nr. 5. C. Suhaia. 2. A. C. C. Bucuresti Bld. 53. ap. bl. et. et. Bucuretii-Noi. ap. nr. 5. 3. 10. Mures 30804840LEI Str. sc. Bucuresti 25847500LEI Bld. 10. sc. 2. nr. 128-134. 168. 7. nr. C. et. Bucuresti 23959320LEI Sos. Prevederii. bl. bl. 1. sect. 66. sect. 1. ap. sc. ap. bl. Bucuresti 60157600LEI Str. 5. bl. nr. et. 8. Jud. 20bis. Nicolae Balcescu. ap. 53. 15.6. nr. 152. 36. Bucuresti 54453000LEI Str. nr. nr. 1. sect. 1. et. 4. 11. sc. sc. ap. sect. et. 2. ap. nr. et. Rosia Montanta. R6. 6. Bucuresti 19914240LEI Str. 07. ap. 3. bl. Bucurest 40610000LEI Str. 2. Drumul Taberei. 1. sect. 2. bl. Suhaia. sect. 22. 4. sect. 5. 35. 44. H36. bl. nr. bl. 5. 2. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. D. bl. sect. B1. 5. Drumul Taberei. sc. nr. 2. et. sect. Drumul Taberei. Bucuresti 44457700LEI Bld. 61. Perisoru. L14. sect. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. Ilvof 12879200LEI Bld. 2. et. nr. 13. sc. ap. A. nr. H3A. Bucuresti 49889320LEI Al. nr. 1 Decembrie 1918. sect. Petre Liciu. sc. Bucuresti 47980220LEI Str. Bucurest 37564250LEI Str. 4. Drumul Taberei. sect. 3. 2. sect. nr. sect. 61. nr. 2. C1B. sect. TD48. 168. ap. Principala. Perisoru. TD48. 4. Nicolae Balcescu. nr. 2. ap. et. D. 6. 4. sect. sc. R6. sc. 3. nr. Nicolae Balcescu. 5. ap. et. 1. H3. 59. ap. PM4. 3. Magurele. 1. sect. Pantelimon. 321. nr. bl. 9. nr. ap. 66. 6. ap. Bucuresti 59846440LEI Str. 53. H36. ap. sc. Ungheni. 1. nr. 32. Bucuresti 41464900LEI Bld. bl. Bucuresti 25930000LEI Str. 24. 2. Bucuresti 18462160LEI Str. sect. nr. 6. sect. Alexandru Obregia. Bucuresti 25930000LEI Str. nr. sc. 352. 3. 11. 352. ap. 20bis. bl. et. bl. et. 3. 6. sect. Bucuresti 6949240000LEI Bld. 32. Ghirlandei. 23. bl. ap. bl.

sect. Poiana Muntelui. Bucuresti 170562000LEI Ale. nr. sect.sect. bl. ap. ap. 3. 51. Bucuresti 25912180LEI Bld. bl. Bucuresti 45181430LEI Sos. bl. sect. 3. 81. et. Stocholm. sc. sc. sc. 1. Bucuresti 32671800LEI Cal. 6. sc. bl. 319. 2. nr. 23. et. 7. 3. 151. 27. Drobeta Turnu Severin. et. 127. 4. et. ap. Sfiintii Voievozi. A. Bucuresti 6949240LEI Bld. et. ap. nr. et. Ion Mihalache. et. nr. sect. ap. 33. bl. bl. 3. H9. 82. 28. sc. 7. K. ap. ap. Bucuresti 19914240LEI Bld. Bucuresti 107142760LEI Str. ap. sect. sc. ap. nr. 175. 4. 37. B. Jud. 19. 2. 28. 4. sect. sc. sc. 15. D. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. sc. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. Cpt. M6. Corneliu Savoiu. 3. 21. OD3. sc. 28. Lacul Tei. sect. Pantelimon. et. 3.5. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. sc. 2. B33. ap. sc. sect. Grigorescu.ap. Alexandru Lapusneanu. 6. 6. nr. 295. A2. ap. 2. sc. 8. Corneliu Savoiu. 3. 2. 2. Ion Mihalache. bl. 4. 14. Bucuresti 38978360LEI Str. nr. 35. 3. 13 Decembrie. 1. 39. Drobeta Turnu Severin. Bucuresti 25020380LEI Sos. Iuliu Maniu. et. bl. bl. 21. sc. bl. nr. Bucuresti 1866960LEI Str. sc. nr. nr. et. 2. nr. 25. E. sect. N. 18. nr. nr. Rm. 5. Bucuresti 9334800LEI Bld. Oltenitei nr. 1. sect. 4. nr. A2. ap. 4.183. nr. 107. 1. 49. sect. bl. Donizetti. vl. 1. sect. J 207440LEI Str. 151. 3. ap. 10. Bucuresti 36198280LEI Str. L17. 2A. 37. 3. 2. bl. 18. ap. nr. 1. et. sect. 20. ap. A. nr. D. nr. 3. et. Bucuresti 42940080LEI 221 . ap. sc. 15.nr. Baia Mare. 1. Liviu Rebreanu. et. 6. sect. Bucurest 89046970LEI Str. Jud. bl. bl. A11. sect. 200. sect. bl. Grivitei . 1.162. Lacul Tei. 1. ap. sect. sect. nr.6. 77. 1. bl. G. 10. nr. 325678500LEI Str. 165. sect. Sarat nr. 164. ap. Bucuresti 45636800LEI Bld. 1. 102-104. 319. 47. Bucuresti 105690680LEI Bld. nr. et. 3. sc. sect. Necsesti) jud. A. sc. ap. nr. Segarcea. 1. Bucuresti 45636800LEI Str. 1. Grivitei . 7. 5. 6. Floarea Rosie. A. sect. 4. Bucuresti 2938906200LEI Str. Mihail Eminiscu. sc. B. A. 5. et. PM22. ap. sc. et. 3. nr. 127. 21. 2. ap. sc. 41. Constanta. sc. Bucuresti 227768170LEI Str. 164.3. bl.4. 1. Nicolae Licaret. Teleorman 25264800LEI Str. Bucu 301856820LEI Str. 2. 9. 325678500LEI Str. B. bl. ap. 1. sc. E1. et. bl. et. K. 14. apt. ap. et. 2. 4. bl. Ion Mihalache. 8. 8. ap.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. 3. sect. 107. ap. A. sect.nr. Bucuresti 205229150LEI Bld.

Milea Mioara Luiza nr. 38.20. bl. Calinului. 80. Panselelor. sc. ap. nr. ap. sc. sect. Malai C Tatiana 2. U2. 9. bl. nr. Camil Ressu. 19. nr. Gheorghe Tache. Lungu F Constantin Bucuresti Str. ap. ap. ap. ap. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. 12. nr. et. E4. B41. 5 Bucuresti Str. sc. 1. M22. Bucurest Luncan M Elena Str. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. C. 3. Grigorescu. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. 1. Lisenche Anghelina sect. 7. 1. Bucuresti Str. 4. sc. C. nr. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. 4. Luceanu Ioan Daniel 38. George Caldoreanu. Gheorghe Tache. et. Horia. nr. bl. 5. ap. H11. 1. nr. 3. Glinka. et. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. ap. 72. 2. sc. ap. et. 3. 11. ap. bl. Bucuresti Str. 6. 45. 1. sc. B. bl. 12. 50. ap. ap. 98. Levinta Dan 6. bl. 1. sect. B. sc. nr. 48. nr. 122. 15. C. Timisoara. Dreptatii. 3. 9. 45. ap. Sg. OD8. 1. 1. sect. nr. bl. B5bis. ap. A15. Calarasi. bl. Pantelimon. nr. 15. Neamt Bld. bl 20bis. bl. 7. nr. 8. 5. et. bl. bl. 6. bl. B41. Bucuresti Str. ap. 63. H11. ap 18. ap. 19. Timisoara. sc. 3. Bucuresti Bld. sect. Fetesti. sc. bl. 309. 4. Nedelcu Ion. Sg. 15. Racari. 8. OD1. sc. 11. 3. bl. 2. 1. sc. 6 Bucuresti Str. bl. A. et. 2. bl. 3. 63. 8. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. Lungu V Eufrosina 4. sect. sect. 12. 13. sc. 164. 5. 12. 8. et. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. 4. nr. Racari. 6. et. nr. 3. 3. 1.4. Bucuresti Aleea Arinis. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. Logofatu Natural Valeria 3. sect. Levinta A Arcadie 6. A. Nic. B9. 65. nr. Ion Nedelcu. 4. 15. bl. sect. Bucuresti Str. Abnegatiei nr. sc. 15. et. OD8. Logofatu G Ion sect. et. bl. sc. et. bl. sect. 3. Jud. Lupescu O Maria Elena sect. 1. et. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. Com. et. sc.52. Ap. nr. 22. Jud. nr. Lisenche V Florentina sect. sect. ap. bl. Jud. Holut Emil. 1. et.et. Dristor. Plut. sect. 9. et. et. 48. ap. sc. nr. Fetesti. sect. ap. Bucuresti Str. sc. B. 25. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. Plt. 72. 7. sc. sect. Eroilor. Bucurest Str.4. sect. nr. 45. 1. sc. B. ap. nr. 3. bl. 13. U2. sc. Luncasu D Constantin Ialomita Str. 5. nr. sc. Izvorul Crisului. Calarasi. 86. 1. sect. nr. nr. Lincan O Ana sect. Y9B.sc1. 4. Panselelor. 4. 51.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. 2. Mamaliga M Xenia sect. sc. 4. et. ap. sect. Bucuresti Aleea Postavarul. 17. 4. 4. sect. 15. 17. 164. et. apt. 2. 4. bl. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. Bucuresti Str. sect. Lungu I Maria Bucuresti Str. 4.

Victoriei. bl. bl. sect. 1. nr. 30. 2. 4. et. 1. P48. bl. nr. et. sect. bl. et. Vacarasti. Closca. Bl. sect. 9. nr. sect. nr. sect. sect. sc. 10. Bucuresti Str. 12. 24. ap. sc. sc. Bucuresti Cal. sect. 6. 3Turn. 4. ap. 156. 4. ap. Bucuresti Calea Victoriei. 1D. et. 13. Com.17. nr. 1. 25. et. 2. ap. A6. 10. nr. et. Zelinului. Arad Str. 1. Bucuresti Sos. sc. ap. 3. nr. ap. 7. 3. nr. Bucuresti Str. OD7B. 10. 77. 1. 304. sc. bl. 25. nr. sect. 49. B. 39. 1. 4. 39. 1-5. Pietei. Amidonului. 6. Bucuresti Str. Victoriei. 3. A. sect. nr. Bucuresti Str. 3. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. Drumul Laptarilor Antifascisti. sect.27. nr. sect. nr. et. Amidonului. 2. 10. 1. sc. 6. bl. 13. nr. Deva Al. 205. Jud. 44. ap. sc. 4. ap. ap. Bratianu. Vacarasti. Bucuresti Cal. sc. bl. sc. sect. sect. B3. 1. sect. B. Jud. et. et. 3. Teologica. Baicoi. ap. ap. 5 Bucuresti Cal. bl. 35. et. bl. ap. Ghimpati. 2. Motoc. Cumpanei. 70. 304. sect. 61. 2. nr. nr. 7-9. sect. 6. 39. Grivitei. ap. 85. sc. 2. sect. Bucuresti Calea Victoriei. Voluntari. Stavilarului. Bucuresti Cal. 4. 13. 3. sc. 3. Bucuresti Cal. nr. et. Jud. 1. 4. 3. V18. 36. apt. Bucuresti Str. 1. ap. bl. nr. Bucuresti Str. bl. sect. Louis Blank. 5. 3. Ianca. 6. sect. Bucuresti Str. Oltenitei nr. Vacarasti. A. nr. nr. 5.Panselutei. 1. Arad. sect. 1D. 4. 304. sect. sc. ap. sc. Bucuresti Str. sect.226. sect. nr. 1. Anton Bacalbasa. 1. 304. sc. 24. nr. nr. sect. 2. Dealul Tugulea. nr. ap. sc. 6. Elena. 39-39. 22. sc. Bucuresti Str. Ilfov Str. nr. 2. nr. 1. 1. 3. Prahova Bld. sc. 5.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. Vacarasti. 4 Bucuresti Str. et. bl. 75. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . 1D. ap. 5. A1-2. 1D. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Cal. nr. 3A. 1-5. 85. Bucuresti Str. 3. bl. nr. 110. ap. 77. 2. C. 2. ap. 7. sect. G2. 3. Intr. sect. bl. Bucuresti Cal. ap. 1. sect. nr. et. Bucuresti Str. Ion C. 72. 5. 6. 6. Bucuresti Str. 2. Drumul Laptarilor Antifascisti. Toamnei. et. ap.

A. 16. ap. Consecventei. ap. sect. 3. bl. parter. ap. bl. C. Floarea Rosie. sc. 2. 1. ap. apt. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. 38 206780000LEI Str. 5. nr. 4. Maria Tanase. 34. bl. 1. 5. Bucuresti 19188200LEI Str. 2. 5. Hrisovului. 2. ap. 401A. sc. apt.Aleea Fetesti nr. ap. 6. 17-19. 1.3. 25. 2. 11. Baicului. A41. 3. Consecventei. C. 1. et. C. 2. sect. Colentina. sect. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. 16. 5. 1. bl. bl. Giurgiului. Bucuresti 27323790LEI Sos. 29. Pogoanelor nr. 1. Ilfov 56380800LEI Str. sc. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. 122. 2. 2. ap. et.Oradea nr. nr. 5. Mehadia nr. Straduintei. ap.6. Bucuresti 5186000LEI Str. Drumul Taberei nr. Straduintei. bl.11.22. sect. ap. Bucuresti 42525200LEI Str. nr. 5. sc. 2. 4. et. nr. et. 3. 3. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. 3. ap. 126. nr. nr. 32. sc. 2. Bucuresti 99668290LEI Str. 136. 1. 29. 1. D3. sect. D17. Pipera. Bucuresti 23789600LEI Str. Bucuresti 96459600LEI Str. sect. 6. ap. sc. 13. 1. Bucuresti 200698200LEI Str. et. ap. 1. 51. 16. 29. Bucuresti 6015760LEI Str. 2. 7. Londra. sect. Bucuresti 226109600LEI Str. nr. et.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. 350. Bucuresti 77790000LEI Str. 3. 1. Bucuresti 38167410LEI Str. sc. ap. 1.R4. sc. 7. 31. bl. Pictor Andreescu. Bucuresti 37754080LEI Str. sect. bl. bl. bl. bl. nr. E3. 35. Bucuresti 424214800LEI Str. sc. C. 13. 42. 14. D2. 55. ap. et. sect. Bucuresti 53934400LEI Str. 11. D16. com Popesti-Leordeni jud. bl. 4.A. sect. C3. Ilfov 52646880LEI Str. sc. sect. ap. nr. Bucuresti 1017357600LEI Str. sc. sc. nr. 92. bl. 2. 6. A. sect. nr. Maria Rosseti. 55. 47. sect. et. 2. sect. sect. sc. sc. M81. 6. nr. 5. A42.52. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. sc. 29. nr. 62. 43. com Popesti-Leordeni jud. bl. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . sect. Bucuresti 45919680LEI Str. bl. nr. 2. 18. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. 1. 32.36. 2. 40. sect. sc. sc. 5. ap. et. 2. et. bl. nr. sect. B. ap. bl. nr. 4. sect. nr. et. sect. 2. 5. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. 6. sect.F1. sect. bl. nr. ap. nr. 2. ap. 15.57. 6. sc. D2. 4. 29. Delfinului. nr. Bucuresti 1272236980LEI Sos. 3. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. bl. 12. sect. bl. 93. Pogoanelor nr. C. 3. sect. 5. Dumbrava Noua. sect. ap. bl. Valea Calugareasca nr. sect. Pantelimon. sc. sect. Sc D. Vaselor nr. 93. nr. Bucuresti 39413600LEI Sos. nr. 8.1. sect. D16. Ap. et. sc. nr.

6. G. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. sc. 1. 1. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. nr. M35. G9. 3. et. 1. 7. 1. 26. 101. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. sect. sect. ap. nr. 1.A. sect. E. nr. 31. sc. sect. nr. Mihailescu N Gabriel 2. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. nr. Mihai D Georgeta 3. 2. bl. 3. ap. sc. nr. 112. 31. 2. A. 1. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. bl. sect. bl. 7. 4. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. ap. bl. 9. Izvorul Rece. 72. Mihu M Mihai 3. et. sc. 49D. nr. bl. 45. et. sc. 4. Av. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. 12. Mihai C Stefana sect. A. sc. bl. ap. Mieila P Petre Daniel sect. 4. 12. 5. 47. Birca nr. bl. ap. 9. 32. 186-192. Bucuresti 18669600LEI Bld. sc. Bucuresti 204195250LEI Str. et. 4. Z7. ap. 288. 6. Bucurest 29680190LEI Str. H20A. nr. 1. nr. et. 77B. 8. Brezoianu. sect. nr. et. Mihai Bravu. 296. nr. Bucuresti 191882000LEI Str. Micsan D Constantin 107. Mihai C Radu sect. Ion Cimpineanu. et. sc. 1. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . 1. 2. 3. ap. nr. P2. Bucuresti 125916080LEI Str. Petre Cretu. et. 241. 11-13. Bucuresti 38376400LEI Str. E. bl. Racari. nr. bl. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. 5. 4. ap. 3. Mihutescu C Maria 30. ap. 33. et. et. sect. 7. 3. sect. nr. 2.G9. Mercan C Mihai ap. 84. 7. et. et. 3. 3. sect. 89. O11. 1. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. Pascani. 1. ap. Slt. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. ap. ap. sc. sc. ap. ap. ap. sect. Rotunda. H10. nr. sect. 9. sect. apt. 31. nr. 5. sc. 2. 2. 101. 9. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. D18. sect. M107. bl. nr. bl. ap. 6. sc. sc. 8. Banu Manta. 1. Valea Rosie. nr. Ileana Cosanzeana. sc. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. sect. M35. nr. A. ap. 4. sect. Mihaila N Tinca 3. Fizicienilor. 288. 7. 4. 49. nr. Alexandru Locusteanu. sc. sc. bl. sc. ap. 4. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. et. 9. Dr. 5. 303. 1. sect. 64. sc. 9. sc. ap. B. 8. et. et. sect. bl. 3. 7. ap. nr. Bucuresti 43043800LEI Str. Olimpului.28. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. 7. nr. bl. ap. nr. nr. et. 4. B. sect. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. 1. bl. 6. nr. 2. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. D6. et. sect. Mihu N Stefana 3. 6. 18. sc. bl. ap. ap. bl. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str.186. nr. 22. ap. General Gheorghe Magheru. nr. Bucuresti 225072400LEI Str. 10. et. B2. 3. Sfintilor. 2.Sos. 2. sect. 123. Stanescu Gheorghe nr. bl. Ion Cimpineanu. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. bl. 46. et. 212. 45. sc. 4. et. sc. sect. sect. Ruschita. bl. 22. 5. bl. 93. bl. 4. D4B. et. Bucuresti 1877562400LEI Bld. 8. 60. Bucuresti 80047240LEI Str. A. 4. sect. 3. 1. 3. 4. 28. sc. 1. Mihai T Nistor sect. sect. Ghirlandei. 19. 6. Padurea Craiului. sect. bl. 44. 3. 47. sc. ap. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. Mincii.

ap. 2 Bucuresti Canada Str. nr. Mihai Bravu nr. apt. 18. ap. Colentina. 137. bl. Barbu Vacarescu. sect. B. et. ap. sect. sect. 6. 19. Bucuresti Sos. B. ap. ap. Bucuresti Str. ap. Bucuresti Str. 2. 47. 5.7. Pantelimon nr. et. 121. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . 34. 13. 17. 1. 20. Alexandria. 37. et. 1. Sect. 2 Bucuresti Bld. 9-15. sect. Bucuresti Calea 13 Septembrire. nr. Bucuresti Str. 24. 2. 120. 9. Bucuresti Sos. Colentina. Poet Nicolita Teodor nr. sc. 71. 121. sc. 4. A36. 1. ap. sect. B. bl. 7. 1. Bucuresti Sos. nr. sc. ap. sect. bl. sc. Oltenitei. 4. nr. 9. 1. ap. nr. 1. sc. 1. sect. 51. 2. Spinis. R7. bl. nr. L28. apt. 6.Banu Manta nr. et. Baicoi. 2. et. sect.C. 37. sc. 4. ap. sc. Stirbei Voda. sect. ap 34. ap. Pantelimon. D. Sfantu Gheorghe. sect. bl. 9. Colentina. Bucuresti Str. et. sect. A. bl. 2. apt. nr. sc. sect. sect. Podului. sect. bl. Drumul Taberei. sect. 49. sect. nr. 8. Nutu Ion. ap. ap. 1. Lunca Cernei. Popa Rusu. 3. 4. Murgeni. 34. sect. nr. 1. sect. 1. 9-11.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. 2. Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 350. Bucuresti Aleea Riul Sadului. ap. 1. sc. nr. 99. sc. Bucuresti Str. 2. 34. ap. sc. Bucuresti Ale. nr. 1. 55. nr. nr. 2 Bucuresti Str. Bucuresti Sos. bl. sc. D28. 1. sc. sc. 8. 69. et. 3. 1. 3. Floresca. B. 71. et. nr. sc. 9. 2. nr. nr. bl. 20. 4. nr. 6. bl. nr. Bucuresti Str. nr. sect. bl. sect. sect. Covas Ale. ap. nr. 5. Bucuresti Sos. ap. 5. 1. 1. 45. 110. 15B. sc. sect. 6.1. Ferdinand I nr. 31. 5. B. A. 11.1. bl. sc. sc. C5. 9. 17. et. nr. bl. 2. bl. 6. et. Bucuresti Sos. sect. 4. 65-67. M2. 5. 2. sc. Td13. bl. Stirbei Voda. nr. Jud. Jud. sect. Od8. R7. 4. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. ap. 4. 2. 2. 6. 74. 70. nr. et. 1. 255. bl. sc.143. 1. Prahova Sos.16. 64. sc. Serg. ap. Bucu Cal. 105. ap. ap. 11. 37. 2. Closca. bl. A. sect. Opanez. 65-69. 40. et. bl. bl. Maior Ion Coravu. 4. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Aleea Riul Sadului.

1. 55. bl. Livezilor. sect. bl. sect. 5. nr. 5-15. nr. 42. Bucuresti Str. bl. 3. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Bld. 5. Dumbrava Noua nr. sect. C2. sect. Bucuresti Str. B. A. sect. et. sect. sc. sect. sect. 7. 3. sect. 5. sect. sc. et. nr. 1. 3.30. Livezilor. 2. ap. A. 7. nr. nr. 4. ap. et. 4. 5. nr. bl. 53. sc. 28. ap. 5. 2. 7B. C. 2. Bucuresti Str. 27. Baicului. B. bl. 1. ap. ap. 38. nr. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. 41. nr. 1. nr. nr. 19. 1. sect. bl. et. 3. 11. sect. 22. 5. 207. Resita. A. et. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. sect. 18. 4. 1. 3. nr. A. 7. et. sc. sc. 52. 16. 10. et. ap. et. B. nr. 401A. bl. PM29. 6. 81. 59. Pantelimon. 8. A. sect. Unirii. ap. Bucuresti Aleea Slatioara. ap. nr. ap. bl. ap. 4. Stefan Mihailescu. nr. bl. sect. 101. Doamna Ghica. Felix. sc. Sarat.5. sc. nr. Voila. Bucuresti Ale. 3. 2. 3 Bucuresti Str. A. sc. 4. 27. Crinului. sc. sect. Bucuresti Str. 5 Bucuresti Intr. sc. nr. 6. 5. Bucuresti Calea Giulesti. Bibescu Voda. P5. sc. 6. bl. Bucuresti Str. 2. sc. 7. 10. Bucuresti Calea Mosilor. 13. sc. nr. 2. sc. 2. bl. 15. ap. 2. apt. Aerogarii. 3. 9.Nehoiasi nr. Turnu Magurele. sc. sect. et. sc. Bucuresti Str. et. 2. et. sc. nr. sc. 49. 1. 4. sc. 1. Bucuresti Bld. sc. 29. sc. bl. sc. 4. Dr. Bucuresti Str. et. 5. A. 2. et. sect. sect. 1. 34. Bucuresti Ale. 8. Bucuresti Sos. 141. ap. 9. 7. 1. et. C2. 1. B21. et. 57. et. 1. nr. ap. Grigore Moisil. sect. bl. 3. 7. 41. Bucuresti Str. sect. 2. sect. 37. bl. ap. bl. 15. 10. ap. 2. bl. sect. R12. 1. Detectorului nr. sc. 2. Bucuresti Ale. nr. 1. 1. 4. A. 3. S16. ap. ap. 7. nr. Bucuresti Str. 27. et. 1. Rm. 35. apt. 1. Unirii. ap. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . bl. 3. 6. Ilioara. 32.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. 2. 2. bl. 2. Dumbrava Rosie. Bucuresti Str. 3. 7. A3. 3/6. 4. sect. ap. nr. 146. bl. ap. bl. Bucuresti Aleea Costinesti. bl. bl. 15. sect. 24. Bucuresti Str. 26. sect. et. 3. 5. sect. ap. 2 Bucuresti Str. sc. ap. 13B. ap. 52. 4. Felix. 27. Bucuresti Aleea Fuiorului. sect. sect. H17. 3. 27. sect. nr. Pomirla. 2. 8. ap. bl. nr. nr. Dr. nr. ap. C10. et. 5. bl. bl.

49. bl.11.A. 11. Bucuresti Bld. sc. 119. et. B. ap. 1. sc. 39. C. 59.4. 18.B. 32. nr. Cap. Bucuresti Str. 100. 11. bl. 2. Borsa. ap. C. Sfintii Voievozi. 7B. Bucuresti Str. 21. Bucuresti Sos. et. et. sect. D8. sc. 4.C. sect. 2. bl. Bucuresti Str. 10. Bucuresti Sos. Giurgiului . sc. sc. nr. ap. A. 2. V33. 101A. Timisoara. 33. sc.1. Mitropolit Varlan. 3. sc. 9. sc. 4. bl.6. 29.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. 58. 3. sect. Bucuresti Str. sc. 1. nr. 4. ap. 1. Piata Sfintii Voievozi. sect. ap. nr.D4. Bucuresti Str. Zemes. Bucuresti Str. 9. ap. ap. 6. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 .36. 6. 2.13. nr. ap. nr. et. bl. nr. 3. C29. sc. 6. 5. nr. Bucuresti Str. Bucures Bld.nr. nr. A. 4. bl. bl. et. 6. A. 28.C. 2. ap. sect. 6.Parcului nr. Sc. 209. ap. sc. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. sect. sc. bl. Bucuresti Sos. sect. Iancului. et. ap.11. 23. 3. 53. ap 24. sect. sect. nr. Bucuresti Str. 2. sc.2. nr. Izvorul Crisului nr. 3. 1. 4. Bucuresti Sos.4.A 41.B. 4. 59. Bucuresti Str.6. nr. Mitropolit Varlan. C. sc. ap. Izvorul Crisului nr. sect. B. 28. Giurgiului . 2. 11. bl. sect. Iancului. 9. nr.11A. 6. sect.26. Bucuresti Str. M29B. 1. nr. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. 2. et. 102B. 3. Pescarusului. sc. 6. ap. 6. ap. 4. sc. 7. ap. bl. A. Bucuresti Str. sc. sect.12. bl. sect. sect. ap. nr. 29. A. C-tin Aricescu. 6. bl. 21. 26. 24. Bucuresti Str. ap. sect. sc. sc. 3. sect. Turnu Magurele. nr. Timisoara. 1. 139. Lotrioara. bl. 1. 1A.D4. sect. 6. R12. Campia Libertatii. bl. bl. ap. sect.1. bl. bl. ap.29. sect. 209. ap. Aleea Dealul Macinului nr. et.nr.12.4. Breaza Str. sc. nr. sect. bl. nr. 24. bl. nr. 1. Ion Cimpineanu. A. B. sect. 119. 182. bl. Bucuresti B-dul Timisoara nr. Bucuresti Sos. sect. 11. Lotrioara.Baba Novac nr. et. et 6. Vladescu. Bucuresti Str. ap. et. et. Bucuresti Str. et. sect. bl. 9. sect. ap.A. 1. et. 1. V33. 8. et. sc. sect. 2.Carol Knappe nr. ap. 1. 1. 5. 15. D5. 20. ap. 26. 182.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

O12. sect. 1 Bucuresti Bld. 7. bl. Clucerului nr. 6 Bucuresti Str. sect. 2. apt. 97. sc. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 7. Lavandei nr. 4 Bucuresti Com. Braşov Calea Grivitei nr. B. C2. apt. A. 6. Batistei nr. bl. 4. 4 Bucuresti Str. sect. 9. 176. sect.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. bl. 51. 312. sc. bl. bl. 6 Bucuresti Str. sc. 1. 9. Lavandei nr. Braşov jud. sc. 6 Bucuresti Bld. bl. sc. 29-39. 2. 1. 29. Vrancea Str. apt. 2 Bucuresti Str. sect. bl. sect. bl. et. et. 140. sect. 2. Cetatea Histria nr. 152. A. 21. 61. bl. 2. Cpt. ap. sect. 37. apt. 1. sect. Castelului nr. Cernisoara nr. sect. 3 Bucuresti Bld. apt. 1. 10. A. 2. 3. et. A19. 3 Bucuresti Str. 4 Bucuresti Str. D. 4 Bucuresti Str. bl. PA1. 31. et. sect. Focsani jud. bl. sc. bl. sc. Basarabia nr. apt. 7. Cernisoara nr. Lacul Tei nr. 9. et. 7. 152A. sc. 6 Bucuresti Str. bl. apt. 7. sect. 61. apt. et. 2. 3. 2. Niculae Drossu nr. 37. et. sc. 42. sc. Barnutiu nr. K. A. Leontin Salajan nr. 1. sc. 17. O12. 4. sect. apt. 2. 7. sc. C. et. apt. 1. 1A. 24. 2. sect. et. apt. sect. Londra nr. Ghimpati nr. apt. et. sc. sc. sc. 65. 1 Bucuresti Bld. C. 37. 30. apt. 36. A. sc. sc. 5. apt. sect. 2 Bucuresti Str. sect. apt. 7. 4A. et. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. sect. sc. sect. 10. 3. B14. 1 Bucuresti Str. 29-39. sc. sect. 2C. 9. apt. PA1. Fizicienilor nr. 140. 11B. 2. apt. et. apt. Gorgota. C. sect. E. sect. 6 Bucuresti Str. Gologanului nr. A. sect. A. 6 Bucuresti Str. A. bl. et. apt. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . 11. sect. Londra nr. bl. 78. Unirii nr. 30. 6 Bucuresti Str. Y9D. 13. bl. A4. bl. 3 Bucuresti Str. 2. apt. bl. 50. P11. bl. 5. B2. 17-18. Husi nr. 1 Bucuresti Str. Burdujeni nr. sc. sect. sc. 16. sat Poienarii-Apostoli jud. apt. 31. 23. sect. sc. sc. Turnu Magurele nr. 3 Bucuresti Str. 20. apt. bl. 9. 6 Bucuresti Str. 1. 5. 2. bl. apt. 50. A. 3 Bucuresti Sos. apt. et. Husi nr. sect. et. Av. 1. 73. Ramnicu Sarat nr. 126-128. apt. 85. Iuliu Maniu nr. 36. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. Prahova Bld. 5.

sc. Uverturii nr. sect. 141. 4. A. Baba Novac nr. 21. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. bl. 3. M27. Basarabiei nr. 2. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. bl. Theodor Pallady nr. A. 2. sc. apt. apt. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. apt. et. 2. sc. 40. Nicolae Grigorescu nr. 114. B14. 172. sect. Braiescu nr. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. bl. sc. 3. bl. 4. 172. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. Tehodor Pallady nr. 9 Mai nr. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 1. 2. apt. sc. sect. 3. sect. E1. 27. bl. 40. 9. sect. Rimnicu Vilcea nr. sc. apt. 2. bl. 1. sect. 271. 1. sc. apt. 11. Slobozia 159629800LEI Str. apt. 65. ap. B. et. 57. 2. B1. 115. 10. bl. 507. bl. sect. apt. sect. bl. bl. 44. 18. Cetatea Histria nr. 7. A. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. Urziceni jud. 3. bl. sc. Iosif Ion nr. Arges 705607160LEI Str. 1bis. sect. apt. 1G. 2. sat Suseni jud. 63 bis. B1. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. Sold. 115. sc. 219. 14. sect. 13. bl. sc. 1 1716566000LEI 240 . sect. apt. Turnu Magurele nr. apt. bl. apt. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. 7. A. et. bl. sect. sect. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. sc. 94. 02. 148. bl. sc. 6. apt. 23B. 7A. 2. et. et. 2. bl. Trotusului nr. sc. sect. apt. A. A. 2. sc. sect. Constantin Brancusi nr. 32. Ilfov 109943200LEI Bdl. A. Sibiu nr. bl. com Nuci nr. apt. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. bl. sect. sect. Polona nr. et. et. 152. 12. 4. 5. 34. Pitar Mos nr. 38. apt. D16. sc. U1. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. apt. bl. 8. 10. 45. sect. C. 2. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. 352 jud. 104. apt. 1. apt. sc.1 Bucuresti 24892800LEI Str. apt. 3. sect. et. sect. bl. sect. et. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. sect. sc. 10. 20. sc.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 1. M31. Dreptatii nr. Campia Libertatii nr. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. 9. Campia Libertatii nr. sc. 337A. apt. 4. 3 Bucur 80901600LEI Str. apt. 11. apt. 136. sect. 15. sect. 195. et. 9. sect. sc. et. Hanul Ancutei nr. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 1. sect. X4. apt. et. 57-69. Bogati. 6. 5. 2. sc. et. Z7. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. 3. sect. sc. B. 3. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. sect. 3. 337A. 40. sc. S. 2. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. A. 8. 49. et. 3 Bucuresti 10752560LEI Str.S2. apt.

sect. 4 Tiganus G. 2. 2. sect. bl. apt. 140. 23. 2. Lucaci nr. apt. 61. bl. bl. apt. sect. 2. apt. 14. apt. 4. B. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. bl. sect. Suhareanu Maria sect. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. G. 1. 3. 16. 1. et. sect. 17. 141. et. 9. Slavici nr. 2. sc. apt. Cuza nr. bl. sc. 3. bl. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. 21.Bucuresti Str. et. apt. 76. apt. 61. sc. 2. sc. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. bl. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. sect. Slt. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. 76. sc. apt. 55. sect. bl. Camil Ressu nr. 3. sect. 55. bl. 88. sc. sc. 7B. Mircea Str. 6. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. A. sect. N. sect. 1. 5. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . et. sect. bl. 13. et. 55. Constanta jud. bl. bl. sc. 3. Al. 7B. sc. 2. 44. sc. 1. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. 141. 69. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. 307. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. 2. apt. apt. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. 5. Radu Boiangiu nr. sect. 57. 2. Carol I nr. bl. sect. apt. Baiculesti nr. apt. bl. 4. Arad 40735660LEI Str. H13. sect. sc. et. 41S14. 10. sect. B. A2. bl. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. et. 135. Muresana nr. Popa nr. sc. Tarta C Gabriela sect. sc. 4. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. sect. B. P28. 6 Teodorescu M. 7. 95. sect. 41. sect. Danubiu nr. apt. sc. sc. 20C. apt. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. apt. bl. V35. Caramidarii de Jos nr. Nitu Vasile nr. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 88. 4. Irimicului nr. 3. 3. Timonierului nr. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. 39A. bl. 40A. B. et. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. sect. apt. Tomis nr. 15 Arad jud. 12. Cuza nr. 1. sect. 76. 11. 79. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. Pecetei nr. Ion Urdareanu nr. A. 4. 1. apt. et. sect. apt. bl. et. 1. Stupilor nr. 2. 14. 3. 1. et. 3. et. sc. 41. apt. Talpeanu S Eugen sect. sect. 40A. Al. 6. 10. Constanta jud. bl. sc. 1948. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. 47. Lucaci nr. 42. et. 4 Terteleac M. I. Teodorescu D Paul sect. B. Odobesti nr. et. 57. 4. sc. 20-28. apt. 4. et. 2. I. et. 15. C. apt. Margelelor nr. Radu Ceaus nr. 1. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. sc. Tomis nr. 5. B. 3. Poenari nr. bl. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. apt. sect. 4. 36. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. bl. bl. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. 20. 1. 4 Terteleac T. 307. B. 41. Oltenitei nr. apt. apt. Oltenitei nr. 62. apt. 14. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str.

Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. 22. 22-24. sc. sc. Crangasi nr. bl. sect. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. sect. 8.6. bl. 1. vila 1. Caramidarii de Jos nr. apt. 7. Prisaca Dornei nr. et. et. B. sc. 55. 3. bl. D. 8. 8. bl. sect. 22. 67-77. 164. Braşov nr. 13.OD2. 69. bl. 124. E. et. Av. apt. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. Stefan Protopopescu nr. apt. apt. 141. sect. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. sc. sc. bl. 5. 16. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. apt. 2. 42. sect. apt. bl. 5. apt. sc. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. Braşov nr. apt. B. bl. sc. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. 73. apt. Panselelor nr. bl. Magura Odobesti nr.15. D. 73. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. 133. bl. 17. 4. 141. sect. 3. Sibiu nr. 2. 19. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. sect. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. 17. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. 1. sc. sect.34. OD5. et.91. 1. apt. Bucuresti 349148030LEI Str. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. bl. 57-69. Fainari nr. 1. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. Tulnici nr. Ion Mihalache nr. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. 10. 20. 201. 4. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. bl. 4. 33. apt. 38. 1. Bucuresti 262419660LEI Str. bl. ap. et. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 7. 8. bl. apt. et. 8. 32. apt. 49. sect. 3. apt. sect. bl.6. sc.Tiganus Z. ap. 94. 2. sc. 1. Uverturii nr. sc. 3. Mantuleasa nr. 3. bl. bl. 2. Popisteanu nr. 2. bl. sc. et. apt. sect. PM22. Sibiu nr. et. B. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. sect. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. Poiana Cernei nr. et. Uverturii nr. D. 2 Bucuresti 207440000LEI Str.34. apt. N16. apt. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. 12A. Valcea 8193880LEI 242 . apt. sc. 2. sect. B. 2. apt. E. sect.3.OD2. sect. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. et. sc. sect. 13. et. Sibiu nr. sc. 19. sc. C-tin Radulescu Motru nr. Pridvorului nr. sect. 46. Darniciei nr. sect. Danicei jud. 1. apt. bl. 124. Giurgiului nr. et. sc. 4. bl. 76. 2. et. 6 Bucuresti 385838400LEI Str.3. sect. et. Crangasi nr. sc. apt. sect. 54. Ceaicovski nr. et. sc. 164. 13. sect. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 11. 2. 57-69. 89. sc. apt.15. 6. bl. 64. 5. 1. 39. 38. 16. Liviu Rebreanu nr. et. 69. sect. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. Giurgiului nr. apt. apt. sc. sc. bl. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. 111. sect. Gheorghe Timofei T. Giurgiului nr. E6. 29.91. apt. bl. sect. sect. 24. A. 9. 8. Olimpului nr. Basarabia nr. sect. apt. sect. Av. 8. 4. sect. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 10. D. 3. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. OD5.OD2. 141.

bl. OD1. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. apt. apt. apt. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. Colentina nr. Urziceni jud. 12. bl. bl. 73. 40. sect. 9. 1. sc. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. sect. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. Gheorghe Tattarescu nr. 61. Ion Maior Coravu nr. apt. 3. 6. 12. apt. 3. 49. sect. bl. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. sc. 2. sect. 58. B. 1. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. 1. et. sc. 120. apt. et. sect. et. sc. P2. 2. et. 3. Zefirului nr. 17. sc. 1. et. 1. bl. sect. sc. sect. apt. apt. 23. bl. bl. bl. R12. A. 4. Popisteanu nr. 75. 36. Caranda nr. 5. Galati 23812720LEI Str. Galati jud. 1. Cimpeni nr. Marin Serghiescu nr. Baladei nr. sect. bl. apt. C3. 78. apt. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. 2. CS4. Dobrocesti nr. sect. et. 8. 9. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. sc. apt. 1. sc. sect. 5. 4. E4. sc. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. sc. 3. apt. Postavarul nr. et. 43/4D. et. Bucuresti bl. Mohorului nr. C47. 132. 8. bl. 61. H15. sect. 1. 43. bl. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. bl. Trotusului nr. bl. sect. et. 83. sc. Giurgiu 158393480LEI Sos. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 24. sect. 56. apt. 11. E. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. 93. sc. apt. Masina de paine nr. 37. Av. et. bl. 2. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. sect. 37. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. 27.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. bl. A. Traian Vuia nr. 8. P2. 5. sc. et. sect. sect. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. 3. 6. 5. 90. sect. 3. Ceahlaul nr. Postavarul nr. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. sc. 3. 13. 62. bl. apt. 19. apt. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. sect. 4. 17. et. 6. sect. apt. 34. 1. 6. 49. 102. Baladei nr. A. 27. sc. et. apt. 20C. sect. sc. 3. sect. sc. sc. 1. 61. bl. sc. bl. 2. Vislei nr. apt. Drumul Taberei nr. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. B. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. apt. et. Almasul Mare nr. bl. apt. 6. sect. Constructorilor nr. et. 1. bl. sect. sc. apt. 5. 3. 3. 66. bl. 88. Y14. 3. Latea Gheorghe nr. 4. apt. et. Ialomita 255166520LEI Str. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. 2. Av. 36. B. 9. 11. B. Izv. apt. Giurgiu jud. bl. 14. bl. 4. 6. sc. 1. Partiturii nr. Dinicu Golescu nr. bl. apt. 169. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. 4 119485440LEI 243 . 2. 8. 1. sect. sc. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. 87. 61. 6. 7. sc. Virtutii nr. sect. bl. D14. sc. apt. apt. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. sect. 8. Vintila Mihailescu nr. PM 63. Danubiu nr.

26. 3 Bucuresti Str. et. B. bl. 8. 33. 102. et. sc. A. 2. 3 Bucuresti Str. sect.F. 8A. sect. 31. apt. 4. S6. bl. sect. 202. sc. Camil Ressu nr. apt. 3. sect. M2. Mihail Sebastian nr. B. et. 6. bl. sect. 6 Bucuresti Str. bl. 8 Bucuresti Sos. sc. 6. et. AC. 25. et. sect. et. 5.R. Dimbovita Com. 7. 4 Bucur Str. 5. Emil Racovita nr. 9. PM43. 13. S6. sect. apt.12. 3 Bucuresti Bld.6. apt. sect. Icoanei nr. sect. 26. apt. bl. Ceairului nr. 9. sc. sect. et. sect. apt. et. 134. Ghita Serban nr. 74. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . Arges Str. Lunguletu jud. Ceairului nr. Toamnei nr. ap. R18. apt. 1. 13. Emil Racovita nr. Plt. bl. 31. B. 1. bl. C. Dimbovita Str. B. sc.1. apt. apt. 2 Aleea Sandulesti nr. et. Bucuresti Str. nr. N3. Dimbovita Com. 2. 2 Bucuresti Bld. Grecescu nr. 6 Bucuresti Str. et. sc. apt. 2. apt. 6. 12C. sc. 5. bl. Cpt. 45. 1. 26. M2. I C Bratianu nr. bl. 3 Bucuresti Str. apt. 67. 18. bl. sc. sc. 3 Bucur Str. 12C. apt. A. sc. apt. bl. 5. 5. 5 Bucuresti Str. B. M2. sect. Smeeni jud.18. 3 Bucuresti Bld. 1. Camil Ressu nr. sc. 140. 1. sect. D21. 1. N3. 74. Abrud nr. 140. 2. 158. 5 Bucuresti Bld. et. sect. A. R18. 3 Bucuresti Com. sect.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. 6. 4 Bucur Str. sc. 134. bl. sc. Abrud nr. 41. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. 6. bl. 41. bl. apt. sc. Nicolae Licaret nr. 74. 31. sect. 7. apt. sect. 2 Bucuresti Sos. E17. sector 1 Bucuresti Com. 33. sect. bl. 3 Bucuresti Str. 56. 22. bl. 28. Mihai Bravu nr. sect. 202. Pitesti jud. 2. 13. 5 Bucuresti Str. Braşoveni nr. 5. 31. 64. sc. bl. 7. 22. 2. Dr. 6. 6. sect. sc. A. apt. S17.sect. apt. bl. 109 Giurgiu jud. sc. Mihai Bravu nr. et. apt. sc. 2 Str. 9. apt. Mihail Sebastian nr. Nedelcu Ion nr.Z 20. 12. 2 Bucuresti Bld. Aleea Compozitorilor nr. bl. et. sect. et. sc. A. 1. et. bl. bl. 10. 26. bl. Buzau Str. Lunguletu jud.1 Mai nr. A. sc. bl. D21. sc. apt. Ceairului nr. A. Lunguletu jud.

4. Iancului nr. bl. sc. et. et. Mizil nr. sect. apt. 10. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. bl. B. 2. sc. 36A. Complexului nr. 8. sect. et. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. bl. apt. Motoc nr. Pantelimon nr. 10. sc. 50. 10. 61. bl.16. apt. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. sect. 10. sect. sc. sect. apt. 9. 2. 2. 61. 5. bl. 1. R15. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. sect. D. 244. D. A. bl. 10. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. 7. et. bl. 4. bl. sect. Iancului nr. P53. G10A. Voicu C Petra sect. 5. bl. apt. Cenad nr. sc. 2. apt. 35. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. apt.Visan G Ioana Str. bl. sect. 38. 171. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. Basarabia nr. Novaci nr. sect. G10A. 1. 7. MY8. sect. apt. Lipova nr. 79. 38. 184A. M5. 61. apt. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. bl. 46. 10. apt. et. 2A. 2. Lugoj nr. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. Basarabia nr. sect. A39C. A. sect. II33. G30. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. 4. 44. 43. 2. 304. et. sc. apt. et. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. Valea Buzaului nr. apt. bl. 103B. G11. Birlad jud. 15D. 37. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. A. 9. sc. AD 41. 5. sect. 3. bl. apt. bl. sect. Giurgiului nr. Complexului nr. bl. Alexandru Obregia nr. sc. sect. et. Republicii nr. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. apt. sect. 1. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. 19. sect. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. et. 31. apt. et. 37. 2. 24. G30. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. sc. 1. sect. 59. Alexandru Obregia nr. sc. 40. 103B. sect. P65. 58-70 apt. 184A. sc. G11. 4. sc. apt. 2. sc. Turda nr. apt. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. bl. apt. 43. 2. 1. 9. bl. bl. 14. et. 291. bl. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . sect. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. apt. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. bl. A. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. et. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. B. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. 3. sc. 14. Mizil nr. sc. Turda nr. 1 Bucuresti Str. Basarabia nr. Valea Buzaului nr. 4. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. sc. Biborteni nr. 10. 79. A. Radu Voda nr. 4. sc. sect. 7. 2. H31. sect. 13. Lugojana nr. 1 Bucuresti Str. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. sect. sc. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. A. 40. 66. apt. B8. apt. bl. sect. Apusului nr. et. 38. Lipova nr. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. sect. sect. 35. 4. apt. sc. sc. 16. bl.

10.sc.594 / Jud.23 / Bistrita 20.050LEI Str. RODICA ARCALEAN L.800LEI Com.6/A / Bistrita 97. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M. bl.160LEI Str.ap.Mihai Eminescu.nr.ap.7 / Bistrita 18.121.32 / Bistrita 26.14 / Bistrita 13. 48. R10.nr. ap. sc.Sub Cetate.nr. apt.ap.64.nr. VIRGIL ANDREICA I.A.nr.6.14 / Bistrita 55.ap. sect.206. Al. ION ARSINTE I.Garoafei.G-ral Grigore Balan.991.F.G-ral Eremia Grigorescu.1.Bistrita Birgaului.084.nr. IOAN BERARI G. Pantelimon nr.740.sc. LUCIAN MARCEL BACIU P.Livezile / Jud.Axente Sever.ap.636. ILEANA AMBRUS I. sc. 22. 3. GAVRIL AVRAMESCU N.14.nr.6 / Bistrita 33. PAUL LEON ANDRONESCU T. PARASCHIVA BENDE A.11 / Bistrita 53.Clopoteilor.nr.Axente Sever.ap.696.Axente Sever. Al.ap.409. ap. 4.339.nr.sc.800LEI Str.800LEI Str.Garoafei.nr.ap. EMIL BACIU S.850LEI Bld. et. GRETA MIRELA ARSINTE C.C.nr.nr.716. sect.Muncelului. apt.000LEI Str.E.781.nr.A.372. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.5. AURORA AVRAM T.30 / Bistrita 74.372. I Cuza nr.ap.188.nr.nr.13 / Bistrita 31. Alexandru Obregia nr. EMILIAN BARABAS G.185 / Bistrita 19. 5.1.661.30 / Bistrita 65.F.000LEI Str.7.sc.160LEI Com.sc.000LEI Cartier Viisoara. MARIA ADRESA DIF LEI Str.280LEI Str.11.ap.558. sc.080LEI Al. 1 Bucuresti Bld.nr. sect.F. 4.880LEI Str.16.22.Tudor Vladimirescu.16. AVRAM BACOTIU A.16 / Bistrita 311.B.47 / Bistrita 92.sc.105.30 / Bistrita 10. 4.Imparatul Traian. 45.nr.3.ap. B.491.Garoafei. VASILE ALUAS A. 1 Bucuresti Cuza Voda nr.6.Colibitei.Axente Sever. MARIA APOSTOLESCU T.ap.605. bl.sc. sc.George Cosbuc.300LEI 246 .390LEI Str.nr.2/A / Bistrita 14.59 / Bistrita 23. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C.nr. GHEORGHE ACATRINI GH. sect.ap. C. et.6.24 / Bistrita 56. ANA PALAGIA BACIU I.A. 12.nr.sc. 113.sc.700LEI Str.sc.Bistrita-N.Garii. sc.600LEI Str. ADRIAN BACHIS L.ap. apt. et.Bistrita-N.nr. B6.396.C. 10. et. IONEL VALER ARCALEAN V. 58.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.7.Vasile Alecsandri. bl.C.C.sc.A. LUCRETIA ANDREICA L. IONELA LILIANA BACIU I.000LEI Str. 328.nr.496.5.B. 1.Josenii Birgaului / Jud.nr.C.730LEI Str.523.Spatarului. 1.Dogarilor. VALERIA BARBOS O.440LEI Str.172. 32.Independentei.650LEI Intr.1.920LEI Str.nr. sect. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.008.17.16 / Bistrita 103.250LEI Str.ap.sc.ap.645.600LEI Bld. sect.5.ap.Bistrita-N.400LEI Str.500LEI Str.nr.10.sc.200LEI Str. IOAN MARCEL AMBRUS I. 22. SILVESTRU ANTAL G. 1 Bucuresti Sos. 1. EMILIA ANCA T.59 / Bistrita 29.69 / Bistrita 36.792.Muncelului. 4 Bucuresti Bld. 10.440LEI Str.24 / Bistrita 16.B. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D.890.69 / Bistrita 5.nr.A. 1.800LEI Com.Tudor Vladimirescu.84.sc. ap.C. MARIA ANCA I.nr.ap.39.568.ap.sc.B. 4 Bucuresti Bld.sc.Dogarilor.C.sc.54 / Bistrita 15.12 / Bistrita 10.nr. I Cuza nr.000LEI Intr.704.B. 22.Poligonului.nr.480LEI Al.ap.934.10A / Bistrita 436. sc.ap.sc. 10.47 / Bistrita 39.Sucevei.5 / Bistrita 10.

B.nr.520LEI 20.Decebal.1.nr.D. ELENA BROTUC V.223. JENICA CAIZER GH.940LEI 10.Bistrita-N.20 / Bistrita Al.Decebal.A.nr.bl.29 / Bistrita Al.050LEI 21.nr.A.ap.640LEI 32.nr. CRISTIAN BORTES GH. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.bl.Constantin Roman Vivu.Bistrita-N.4 / Bistrita Com.G.5 Str.nr.18A / Bistrita Str. NISTOR BOTA V. NICULAE CACIOR V.ap.nr.828. LIVIA BORZOS A.ap.nr.4. EMILIA CALUS P.Cetate.51 / Bistrita Str.C.A.100.53.sat Bidiu.19.337.nr.ap.A.8.Tineretului.083.720LEI 35.3.nr.338. MARIOARA CALAUZ I.220.39.837.sc.210.B.000LEI 10.340LEI 75.000LEI 75.7 / Bistrita Bld. IOAN BILICA I.703.158. MARIA BUFU I.4 / Bistrita Str.Vasile Alecsandri. MARIUS BOROS I.13.Bistrita-N. GHEORGHE BULAT M.ap. DORIN VIRGIL BIDIAN G.nr.Imparatul Traian. RODICA BOB V.550LEI 4.160 / Jud. RAVECA BRATFALEAN V. 52.164.ap.A.ap.000LEI 21.sc.sc.880LEI 23.nr.2A.sc.55 / Bistrita Com.B.ap.Pietrosu.sc.ap.2 / Bistrita Str.nr.nr.Mihai Eminescu.Ineu.000LEI 12.ap. OTILIA BUZAN N.30.Plopilor.nr.20 / Bistrita Str.Bistrita-N.280LEI 7.nr.nr.nr.C.Gh.nr.3 / Bistrita Str.nr.sc.111.200LEI 14.Artarilor.nr.sc. TODOSIE BIROU I. MARIANA Bld. MARIA BUJOR I.sc.38 / Bistrita Str.650.sc. FLOAREA SAVETA BUZAN A.6 / Beclean / Jud.A.sc. Al.ap.Grigore Moisil.sc.B.376.560LEI 77.sc.77 / Bistrita Bld.978.Gh.Grivitei.Tiblesului.6.sc.475LEI 56.Dragos Voda.sc.220LEI 49.30.B.390LEI 6.nr.ap.ap.A.Pandurilor. LAUREAN RADU BROASCA V.153.Sintereag.744.ap.24 / Bistrita Str. A.400LEI 87.34 / Bistrita Str.Panait Cerna.17 / Bistrita Str.5.sc. IOAN BONDAR S.11 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.ap.26.nr. Com.Bistrita N.241.320LEI 25.28.818.081.A.nr.nr.039.2.9 / Bistrita Al. MARIA BLAGA I.26 / Nasud / Jud.000LEI 3.13 / Bistrita Str.Cerbului.D.000LEI 4.179 / jud.789. ALEXANDRU BRATFALEAN V.331.ap.000LEI 21.Pop de Basesti.sc.Artarilor.Dumbravei. VIOLETA BUDELICEANU V.A.600LEI 66.sc. IOAN CASIAN BOAR I.26 / Bistrita Str.Plopilor.1.ap.000LEI 45.Marasesti.Bistrita-N.ap.3.6.ap.36 / Bistrita Str.Trandafirilor.Tiberiu Brediceanu.840LEI 14.Artarilor.43 / Bistrita Str.nr.850LEI 3. VALERICA GINA BOTA N. ANETA CRISTINA CERNAT V.nr.744.sc.ap.161.061.B.Pop de Basesti.203.950LEI 81.A.Tudor Vladimirescu.11.24 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.sc.B.nr.sc. PAVEL BORSA A.000LEI 131.18 / Bistrita Str.nr.558.ap. ADRIAN BUNGARDEAN G.106.6 / Bistrita Str.750LEI 247 .Petru Maior.76 / Bistrita Str. Str.A.B2.996. Str.200LEI 20.17 / Bistrita Al.ap.51 / Bistrita Str.ap.ap.sc.nr.3 / Bistrita Str.679.605 / Jud. MARIANA BIHARI A.017.120.nr.nr.sc.790.nr.ap.244 / Jud.15 / Bistrita Str. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.2. Str.484.372. IOAN BODNAR I.A. LAZARICA BOR I.ap.Ion Luca Caragiale.BERBECARIU F.C.163.Matei.366.420LEI 21.1.ap.Lechinta / Jud.200LEI 129. CORNELIA BRIA I.B.18.nr.nr.sc.17 / Bistrita Str.624.733.2B.000LEI 210.960LEI 20.A.nr.7 / Bistrita Str.ap.A.sc.22 / Bistrita Com.744. VALER IOAN BORTES GH.Violetelor.400LEI 10.Teaca.ap.39.sc.A.sat Budacu de Sus.sc.600LEI 15.000LEI 20.520LEI 406.6.680LEI 38.Bistrita-N.nr.sc.ap.44.nr.400LEI 31.Bistrita-N.088.4.nr.sc.Vasile Lupu.4.120LEI 159. VASILE BILEGAN G.12 / Bistrita Str.6 / Bistrita Com. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V. VASILE BOB E.474. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.Ion Minulescu.sc.480LEI 31.1.nr.160LEI 5.ap.sc.23.13 / Bistrita Str. MARIA ADRIANA BLAGA T. NASTASIA BOROS I.683.13 / Bistrita Str.7.bl.Imparatul Traian.ap.16.nr.C.G-ral Grigore Balan. MARIA LUCRETIA BORZEI V.Independentei.nr. Al. NICOLAE CHEREBETIU A.120LEI 48.sc.Andrei Muresanu.ap. MIHAELA TATIANA BOR I.A. Str.852.194.sc.Sieu-Odorhei.A.A.600LEI 22. MARIA CARDOS D.20.530LEI 26.nr.Petru Maior.ap.ap.sc.Cerbului.20 / Bistrita Com.7 / Jud.

Micestii de Cimpie.31. PETRU COSTEA P.15 / Bistrita Str.7 / Bistrita Al.D.600LEI 6.920LEI 16. CONSTANTIN COTOI A.sc.000LEI 62.024.16.11 / Bistrita Str.sc. ION CIUBULEAC P.sc.sc.nr.219.983.610LEI 12. SAVETA CORUTIU V.ap.1.ap.85 / Bistrita Str.Pescarilor.nr.978.313 / Jud.440.120LEI 93.38 / Bistrita Str.sc.C.B.38 / Bistrita Str.Pietrosu. OLTITIA FELICIA CHISA T.15 / Bistrita Str.C.6 / Bistrita Al.Solomon Halita.3.C.sat Visuia.Imparatul Traian.560LEI 9.752.900LEI 98.500LEI 76.nr.980.sat Bidiu.nr.ap.nr.356.nr.C. ANA ANGELA CORDOS I.nr.5 / Bistrita Str.CHERTES I.757.D. DOINA COMAN T.Garoafei.462.339.Pietrosu.ap.025.Piriiasului.ap.48 / Jud.1.350LEI 39. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.B.nr.000LEI 76.600LEI 7.6 / Bistrita Str.Bistrita-N.bl.nr.440LEI 31.ap.269.Pescarilor.Bistrita-N.nr. SCRIDON COMAN G. MARIA CSENDER L.B.nr.167 / Jud.B.050LEI 18.nr.15 / Bistrita Str.sc.Nasaudului.nr.A.006.160LEI 34.nr.4 / Bistrita Intr.bl.7.35 / Bistrita Str. LASZLO CSIKI F.A.maj.sc.Soimilor.494.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.Heniu.996.16 / Bistrita Bld.sc.000LEI 12.nr.1.nr.040LEI 8. IRINA CHICIUDEAN S.Bistrita-N.Rodnei.ap.610.900LEI 17.Octavian Goga.sc.ap. ELENA CREANGA V.450LEI 20.58 / Bistrita Com.6B.Liviu Rebreanu.Sucevei.ap.Alba.1Decembrie.400LEI 63.22 / Bistrita Babiciu / Jud.ap. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.sc. VIOREL CHIBULCUTEAN S.A.1.Independentei.1 / Bistrita Str. IOAN CORDOS V.Octavian Goga.bl.Cosbuc.11 / Bistrita Str.15 / Bistrita Nasaud.675LEI 163.Andrei Muresanu. IOAN CHISA I.19 / Bistrita Str.8 / Bistrita Calea Moldovei.ap.Tiblesului.Ursului.8.A.nr.Bistrita Birgaului.5.Bistrita-N.G39.1.Visinului.167 / Jud.nr.Octavian Pop.sc.Dragos Voda.Bistrita-N.092.11 / Bistrita Str.1.10 / Bistrita Al.000LEI 23.A.nr.nr.107.8. MINERVA COLACI V.sc.4.ap. COSMINA CAROLINA CHISA I. Str.409.sc.840LEI 41.12 / Bistrita Str. GRIGORE CONT I. MARIA CRETU R.6. MUCUS COCIS E.Nicolae Balcescu.Heniu.141.sc.A.Imparatul Traian.Decebal.Axente Sever.1.ap.ap.800LEI 4.nr.A.Lt.750LEI 11.Bistrita-N.B.720LEI 90.709.bl.16. Str. Al.ap.71 / Bistrita Str.200LEI 12.A.sc.sc.16.ap.229. LEON GHEORGHE Str.294. DANIEL DYAN COSTEA G.B.8.ap.Olt Com.G-ral Grigore Balan.B.861. GILDA RAMONA COSTEA S.17 / Bistrita Str.ap.8.789.16 / Bistrita Str.12 / Jud.873.12 / Bistrita Str.800LEI 248 . ELENA COSTEA I. SAMSON CRISTEA G.ap.B.700LEI 21.sc. FLORIN CHIOREAN V.A.Calin.12 / Bistrita Tiha Birgaului. SUSANA COCOS G.sc. RODICA CRACIUN I.ap.960LEI 5. ILEANA CIOANCA M. CORNELIA CHERTES I.nr.120LEI 5. Str.169.446. STEFAN CLOPOTAR P. Tiha Birgaului / Jud. MARIANA TEODORA CIOANCA I.20 / Bistrita Str. FLOARE CURTA A.980LEI 50.nr. CORINA DOINA CRISTUREAN T.364.302.ap.A.36 / Bistrita Str.29 / Bistrita 32.1.sc.200LEI 135.000LEI 10. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.nr. TOADER COMAN S.Al.8 / Bistrita Bld.77 / Bistrita Com.704.550LEI 102.Andrei Muresanu.762. IOAN CORDOS I.442. DORA ANTONIA CORDOS I.100LEI 114.250 / Jud.424.Bistrita-N.Octavian Goga.nr. PETRE COT I.Vasile Lupu.nr.161.375LEI 92.nr.ap.ap.nr.9 / Bistrita Str.Sg. GHEORGHE COSTEA I.000LEI 48.sc. Tiha Birgaului.nr.ap.000LEI 35.B.348.543.sc.1.10.ap.Visinului.200LEI 26.ap.2B.840LEI 320.nr.Mihai Eminescu.7A.nr.ap.nr.nr.nr.3.1.119.sc.nr.600LEI 82.ap.320LEI 7.6.ap.17. Str.sc.sc.sc.42 / Bistrita Intr.ap.152.196.ap.nr.sc.14 / Bistrita Str. IOAN CIRA N.B.sc.200LEI 27.1. TEODOR COCIS M.sc.Solomon Halita.ap.sc.078.143.nr.800LEI 30.227.960LEI 54.B.nr.Matei.nr.sc. GAVRIL CHIRALI I.nr.sc.235.401. CORNELIA COTUT I.560LEI 71.ap. MARIA CIOANCA M.600LEI 207.nr. Com.10. MARIA CRISTUREAN P.Panait Cerna.nr.100LEI 30.325.sc.ap.560LEI 33.B.nr.B.29 / Jud.nr. MARTIN COCIS T.Bistrita-N.C.A.2A.7.17 / Bistrita Str.305.28.1.B.16 / Bistrita Str.ap.ap.

29 / Bistrita P-ta Petru Rares.Privighetorilor.Ciceu-Giurgesti. Str. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.sc.1. IOAN A.600LEI 238.409.600LEI 149.000LEI 67.Pescarilor.Romana. IOAN DRAGAN G.200LEI 9.BistritaN.BistritaN. Com. ELENA DEAC I.ap. Com.22 / Bistrita Com.A.Bistrita-N.000LEI 89.360LEI 6.nr.430.Odobescu.77 / Bistrita Com.000LEI 1.nr.744.Muncelului.St.7.nr.7A.27 / Bistrita Str.Ion Minulescu.sc.471.A.nr.227. AUREL DAN A. Str.ap.138A / Jud. Str.052.000LEI 2. DORINA FELECAN I.20 / Bistrita Str.895.Ion Minulescu.Principala.nr.sc.nr.Iosif.440LEI 84. TUDORITA DRAGAN V.ap.Bistrita Birgaului.20 / Bistrita Com.20 / Bistrita Str. Com.Micestii de Cimpie.sat Negrilesti.290LEI 331.400LEI 53.000LEI 30. BABI KATI DOBOS A.ap. CONSTANTIN DREPTATE E.sc.sc.nr. ADINA MIHAELA DEMIAN S.491.B.1.Independentei.356.040LEI 33.104 / Bistrita 5.855.sc.str.nr.ap.872.ap.435.904.sat Chintelnic.820LEI 4.1.250LEI 8.B.nr.Privighetorilor.Ion Minulescu.744.nr.sat Negrilesti.sat Fintinita / Jud.875.sc.497. ILEANA DUMITREAN S.Decebal.1.B.31 / Bistrita Str.Bistrita-N.Simion Balint. Al.nr.nr.122.nr.934.751.080LEI 8.8. OVIDIU COSTIN G.sc.nr.ap.7. SIMONA DIPSAN I. ADRIAN DANILA I. ALEXANDRU DEIAC A.11 / Bistrita Str.31.240LEI 70.ap.Tudor Vladimirescu. FLORIN DREPTATE I.2.430LEI 20. ALEXANDRU EMIL A.ap.Micestii de Cimpie.31 / Bistrita Str.nr.Sieu-Magherus.098.563 / Jud.2.440LEI 30. IOAN D.30. TIBI DEMIAN I.sc.600LEI 72.sat Fintinita / Jud.20 / Bistrita Str.7.186.2.nr.ap.ap.12 / Bistrita Str.sc.320LEI 31.286.391 / Jud. ECATERINA DOBRICEAN L.CURTUIUS I.Imparatul Traian.nr.B.Petre Ispirescu. ALEXANDRU DANILA E. ANA DAMIAN I.nr. SAVIN DAN S.sc.57.nr.Micestii de Cimpie.B.389.20 / Bistrita Str. IOANA A.3 / Bistrita Str.ap.C.ap.34 / Bistrita Str.239.Margaretelor.7.nr. IOANA DOBROI N.Andrei Muresanu.4 / Bistrita Str.Principala.6 / Bistrita Com.sc.Bistrita-N.960LEI 83.A.sc.nr.ap.ap.sc.B.017.Ion Minulescu.Ghinzii. IOANA DRAGOMIR S.280LEI 622. OLIMPIU FAGARASAN P.sc. GABRIELA FAGARASAN M.46 / Bistrita Calea Moldovei.ap.969.Bistrita-N.1 / Bistrita Str.170LEI 29.E.34 / Bistrita Str.BistritaN.sc.nr.560LEI 32.sc.045.7.nr.8.600LEI 11.480LEI 179.28 / Bistrita Al.ap.56.D.nr.Ion Minulescu.23.nr.ap.nr.sc.400LEI 11. ELENA DAN F. RADU FELECAN V.7.Andrei Muresanu. NADIA FLORICA DEAC N.000LEI 23. AURICA FIERA D. DANUT A.880LEI 1.013.138A / Jud.B.116. AUREL FIGAN A.Bistrita-N. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.Ilva Mica.Ion Minulescu.Garii.Cosbuc / Jud.A.ap.nr.106 / Bistrita Com.877. LEONTIN Intr.D.str.sc.189 / Bistrita Bld.712 / Jud.245.30 / Bistrita Str.Imparatul Traian.G-ral Grigore Balan.ap.nr.625.17 / Bistrita Bld.nr.nr.200LEI 249 . CORNEL FILIPOI A.16 / Cluj-Napoca / Jud.B.177 / Jud. EMIL DANILA T.O.A.sc.nr.563 / Jud.ap.200LEI 163.15 / Bistrita Al.1.nr.400LEI 28.Bistrita-N.B.sc.840LEI 40.sat Visuia.sc.160LEI 20.Ilva Mica.464.sat Visuia.348.000LEI 31. Str. Com.Ion Luca Caragiale.280LEI 45.Alex.ap. IOAN DEAC T.040LEI 23. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.Independentei.000LEI 16.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.sc.505.391 / Jud.ap.nr.Ciceu-Giurgesti.nr.nr.913.ap.2.361.bl.16 / Bistrita Bld.687. Str. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.Micestii de Cimpie.nr.22 / Bistrita Bld.840LEI 5.320LEI 24.640LEI 20.600LEI 102.Cluj Com.sc.D.200LEI 177.Piriiasului.925.20 / Bistrita Com. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.281.640.190.Bistrita-N. ANA DEIAC A.181.nr.A.nr.B.7A.B.14 / Bistrita Str.Lacramioarelor.B. Al.nr.D. AUREL MARIAN FILIPAS I.nr.BistritaN.

267.590LEI 11.A.14.857.Josenii Birgaului.D.Cluj Str.Margaretelor.555.Axente Sever.265LEI 42.ap.Andrei Muresanu.086.ap.nr.Stefan cel Mare. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.sc.C.Andrei Muresanu.297 / Jud.720LEI 287.nr.A.237.Lechinta.13.ap.16 / Bistrita Str.360LEI 109.nr.11-13. CRISTIAN IOAN GALESIU D.nr.Andrei Muresanu.sc.Bistrita-N.sc.000LEI 29.15 / Bistrita Str.Pietrosu.Bistrita-N. OVIDIU SILVIU GECAN F.98 / Bistrita Str.Republicii.sc.800LEI 16.Privighetorilor.sc. ELZA FRENT V.16 / Bistrita Str. NICULAE FULMER I.Lacramioarelor.424.sc.C.ap.D.Parva.ap.8.640LEI 4.Bontida.ap.ap.15 / Bistrita Str.ap. RAVECA GALUT P.sc. TOADER GIURGIU E.8 / Bistrita Al.nr.nr.Privighetorilor.Josenii Birgaului.906.10 / Bistrita Str.sc.B.375LEI 49.002.160LEI 39.1.600LEI 37.62 / Singeorz-Bai / Jud.C. GHEORGHE GALBEN I.52 / Bistrita Bld.619.Garoafei.730LEI 251.bl.040LEI 250 .62.ap.sc.C.B. TODORA GAVRILAS V.200LEI 21.nr.Colibitei.21 / Bistrita Al. Al.14.12.Ineu.nr. ADRIAN GHERMAN G.nr.162 / Jud.140 / Jud.4 / Bistrita Str.ap.000LEI 91.79 / Bistrita Str.545.5 / Bistrita Com.sc.527. Com. DOROFTEI GHERMAN D.Cluj Cartier Viisoara. GHEORGHE GHERMAN I.400LEI 41.190. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.sat Herina / Jud.nr.C.A.nr.nr.BistritaN.640LEI 3.B.Ineu.str.470.480LEI 7.ap.103.Imparatul Traian.427.Tineretului.A.A.Principala nr.400LEI 5.Constantin Roman Vivu.632.Bistrita-N.sc.31 / Bistrita Com. ANDREI GALUT P.Constantin Roman Vivu. PANTELIMON GANEA L.16 / Bistrita Com.nr.nr.nr.517.529. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.29 / Bistrita Al.sc.1. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.46.nr.E.sc.ap. MARIA FRUNZETI T.A. DUMITRU GIROSA E.ap.nr.Plopilor.sc.062.sc.221.8.nr.1.95A.nr.nr.573.ap.20 / Bistrita Al.nr.Constantin Roman Vivu.A.000.str.9. Al.C.Bisericii.A.82 / Bistrita Al.Trandafirilor.114 / J Str.30.sc.E.6.nr. TOADER GALEA I.339.39 / Cluj-Napoca / Jud.980.A.476.ap.Independentei.425LEI 31.nr.000LEI 2.Teaca.32 / Bistrita Intr.B.2 / Bistrita Str.ap.nr.sat Viile Tecii / Jud.nr.8 / Bistrita Al.Arinilor.490.47 / Bistrita Com.186.275LEI 622.1.ap.221 / Jud.nr.2.ap.219.nr.403. MIRELA GHEORGHE S.15 / Bistrita Com.425LEI 23.B.Deda. DUMITRU GAVRA D.nr. Str.526.8 / Bistrita Str.Constantin Roman Vivu. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.ap.5 / Bistrita Str.Bistrita-N. Com.16 / Bistrita Str.140 / Jud.sc.960LEI 46.sc.041.356.671.R3.616. MARIA FODOR C.Josenii Birgaului.Bistrita-N.965.2.15 / Bistrita Str.030LEI 10.3.850LEI 31.A.320LEI 41. MARIUS IOAN GHIT M.D.4.Cluj 11.790LEI 45. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.200LEI 1. NICOLETA ADELA GAVASI M.317.23 / Cluj-Napoca / Jud.nr.ap.80 / Bistrita Str.ap.sc.ap.000LEI 19. CORNEL GHERMAN G. OVIDIU STELIAN GHERMAN A. IOAN FLORE I.sc.sat Rusu Birgaului.831.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.nr.nr.sc. MARIA FLOREA G.15.160LEI 14. SABINA FLORE P.13 / Bistrita Str.171.ap.780LEI 104. ELZA GALUSCA D. FLORIN GECAN I.FLORE I.sc. ILEANA FUNARU I. Str.ap.5.5 / Bistrita Str.4.sc.Axente Sever.B.2.10.Axente Sever.32.sc.nr.nr.Imparatul Traian. TRAIAN GAINARU TURLAS I.ap.700LEI 7.8.sc.160LEI 57.ap. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.Galatii Bistritei.ap.181. ELENA GALBEN T.ap. TITUS GAVRILESCU C.000LEI 20.5 / Bistrita Al.A.260.14.558.ap.nr.ap.79 / Bistrita Com.160LEI 15.799.400LEI 11.424.8.920LEI 63.22.Andrei Muresanu.760LEI 10.320LEI 39.nr. GRIGORE FLORE S.ap.8 / Bistrita Str.ap.nr.517.600LEI 49.Mures Str.892 / Jud.452. ELENA GALUT P.Muncelului.Bistrita-N.53. ION GAINARU G.000LEI 84.ap. IOAN GAVRILOAIE I.320LEI 48. COLOMAN FOGORASI D.sc.800LEI 1. Claea Moldovei.nr.sc.Artarilor.sc.nr.Dumbravei.400LEI 292.G.B.nr.395.nr.sc.Margaretelor.640LEI 19.sc.C. MAGDALENA Com.nr.

ap.040LEI 36.411.200LEI 4.28.nr.902.949.17 / Bistrita Al. Str.sc.389.223.493. ANA HOTIMA N.sc.401.967.275LEI 58.250LEI 1.560LEI 30.C.16 / Jud.16 / Jud.ap.1.Calimani. Str.ap.1.540LEI 8.6. AUGUSTIN HODOROGA A. ALEXANDRU HODOROGA A. FLORICA HAPCIUC GH.nr.16 / Jud.686.417.sc.060LEI 2. ALEXANDRU IONASCU I.D.Constantin Roman Vivu.sc.Decebal.Gheorghe Sincai.sc.1 / Bistrita Bld.934.44 / Bistrita 39. ALEXANDRU HODOROGA A.1.D. VALERIA HOTIMA G.680LEI 46.Plopilor.840LEI 26.246 / Jud.C.34 / Bistrita Str.A.11.21 / Bistrita Str.200LEI 11. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.sc.000LEI 14.800LEI 20. CRISTIAN RADU HORT I.039. SILVESTRU HEGEDUS P.2.sc.nr. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.bl.31.nr. ILEANA HOROBET I.G-ral Grigore Balan.Crinilor.025LEI 43.sc.sc.525.15 / Bistrita Str.sc.090.ap.42A / Bistrita Str. CORNELIA HOROBET M.675.453.42.A.Bistrita-N.nr.Telciu.A. P-ta Libertatii.sc. FRASINA GRICIUIC G.B.sc.978.830LEI 10.19 / Bistrita Str.nr.sc.Solomon Halita.297.L2.ap.1.920LEI 2.Zorilor. ERZSEBET GORBAI F.A.Lechinta. Str.nr.ap.186. MARIA GRAUR I. DORIN RADU ILIES N.280LEI 5.Imparatul Traian.261.sc.sc.4.Axente Sever.364.ap.ap.B.660LEI 9.967.600LEI 1.D.Decebal.16 / Bistrita Str. REGHINA ILOVAN G.ap.1 Decembrie. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.nr. ALEXANDRU HREHORET I.475LEI 1.ap.389.840LEI 43.ap.nr.C.1. MARIA GROSAN I.88 / Bistrita Str.1. SORIN HERINEAN V.53.nr.nr.sc.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.14.13 / Bistrita Bld.sc.11 / Beclean / Jud.021.ap.ap.927.nr.2.70 / Bistrita Com.ap.sc. LIVIU HERINEAN V.579.5.Avram Iancu. ALEXANDRU HORVAT F.A. ION MARIN GROSS V.11.36 / Bistrita Com.nr.1.11 / Beclean / Jud.bl.Zorilor.ap.Nimigea.500LEI 8.920LEI 9.Bistrita-N.Bisrici.920LEI 25.GLIGOR M.225.sc.127 / Jud.ap.1.093.Gheorghe Sincai.L2. MIRCEA RADU Str.Tihuta. Str.sc.16.bl. IOAN IMBROAIE M. Com.73 / Bistrita Com.Decebal.Lechinta.ap.27 / Bistrita Str.450LEI 26.16 / Beclean / Jud.Andrei Muresanu.nr.3.720LEI 251 .600LEI 72.nr.nr.sc.sc.Andrei Muresanu.40 / Bistrita Com. Al.D.10 / Bistrita Str.B.800. VALERIA HODOROGA A.Florilor. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.nr.D.440LEI 7.nr.2 / Bistrita Str.389.ap.Bistrita-N.ap. FLORICA HOSU V.sc.Panait Cerna.nr.Bistrita-N.000LEI 26.Ecaterina Teodoroiu. IOAN IOJA I. STELUTA RODICA IONASCU T.Ursului.3.B.Turturelelor.8.89/A / Jud.Bistrita-N.160LEI 38.B.240LEI 5.33 / Bistrita Str.10 / Bistrita Str.Turturelelor.16 / Bistrita Al. ANA GRAMA I. MARIA HADNAGY L.13 / Bistrita Str.Imparatul Traian.B.6.Ciresului.2. ATILLA GONCZEL L.C.ap.707. NICOLAE ILIES S.ap.060.B.1.190LEI 20.800LEI 41.nr.320LEI 8.str.14 / Bistrita Al.nr.030LEI 27.nr.73 / Bistrita Intr.Tineretului.44 / Bistrita Str. Al.A.ap.Basmului.ap. Com.400LEI 11.nr.800LEI 8.sc.nr. NASTASIA IONASCU G.413.13 / Bistrita Str.nr.200LEI 20.935.5.85 / Bistrita Bld.Lechinta.B.nr.nr.367.Lechinta. GHEORGHE HARRA R.sat Nimigea de Jos.Bistrita -N.Bistrita-N.200LEI 59.Clopoteilor.Pescarilor.C1.bl.466.Sub Cetate.nr.nr.nr.100LEI 107.001.360LEI 6.nr.69 / Bistrita Intr.070LEI 2.39 / Bistrita Al.sc.722 / Jud.135.ap.145 / Jud.ap.67 / Bistrita Intr.ap.sc.19 / Bistrita Com. ANDREI HERCIU R.nr.nr. Str.nr.1 / Bistrita P-ta Morii.Bistrita-N. IOANA HREHORET Z.450LEI 20.nr.Bistrita-N.sc.614.11.988.E. GEZA HANGAN S.nr.080LEI 13.nr.sc. GRIGORE GRIGOREANU A.B.B.Dornei.2.ap.ap.nr.070.ap.2.Prundu Birgaului. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.7 / Bistrita P-ta Libertatii.ap.nr.3 / Bistrita Str.140. JENICA HORVAT A. FLOAREA IOJA I.Decebal.170LEI 18.sc.nr.500LEI 14.932.043.ap. ANA HERINEAN V.sc.ap.315.sc.389.400LEI 27.Bistrita-N.bl.485.nr.457.Bistrita-N.281. Bld.171.nr.348.600LEI 12.B. ELENA GONCZEL I.nr.B.nr.28.

30.320LEI 36.360LEI 15.nr.B. PETRU MAGDEA I.22 / Bistrita Str.Pescarilor.015.757.ap. RAVICA IUJA V.3.IRIMIAS I.Bistrita -N.C.nr.Iasomiei.18 / Bistrita Str.1.13 / Bistrita Str.ap.ap.409.B.Plopilor.sc.Cerbului.820.23.080LEI 3.Petre Ispirescu.nr.14 / Bistrita P-ta Bobilna.1 / Bistrita Str.560LEI 78. ADRIAN IACOB MAIRAN G.754.760LEI 20. Str.sc. Str.33.nr.D.ap.B.B.935.E.Soimilor.nr.11 / Bistrita Com.3.350.200LEI 16.2A.280LEI 3.sc.Granicerilor.Principala.440LEI 34.26 / Bistrita Al.2.915LEI 11.ap.ap.4 / Bistrita Bld. HOREA SANDU MANARCA N. ONITA MAIER P.907.L.nr.170 / Bistrita Str.sc.ap.sc.nr.400LEI 6.680LEI 164.587.nr.Florilor.ap.sc.791.45 / Bistrita Str.A.nr.475.074.Livezile.600LEI 518.33 / Bistrita Bld.nr.nr. Str.040LEI 6.nr.97 / Jud.11 / Dej / Jud.nr. LIVIA KEREKES I.Garoafei.Solomon Halita.sc.25 / Bistrita Str.Heniu.Bistrita-N.Stefan cel Mare.000LEI 252 .372.nr.560LEI 22.162. ROZALIA MANUELA KIS M. VICTORIA MAEREAN N.376.Toamnei. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.ap.8.720LEI 26.900LEI 13.667.Independentei. DOINA KOCSIS F.ap.6.44 / Bistrita Str.Solomon Halita.sc.ap.061.Caragiale.050LEI 36.sat Dorolea.74 / Bistrita Str.1.nr.264.A.43 / Bistrita Str. RADU STEFAN JAUCA G.62.160LEI 9.319.41.ap.ap.D. VASILE LESAN I.280.489. STEFAN LACATUS A.ap.Caraiman.D.Sieu-Odorhei.22. OCTAVIAN IUJA A.448.nr.nr.ap.D.7 / Bistrita Al.173 / Jud.52 / Bistrita Al.Livezile.ap.Axente Sever.Plopilor.sc.C.sc.680LEI 311.2.13 / Bistrita Str.1.9.497.Bistrita-N.Panait Cerna.ap. VOICU MANDACHE I.nr.1.sc.Republicii.638.160LEI 37.722.nr.6.845.nr.ap.sc.nr.4. MIRCEA LIVIU MARIESAN I. MARIA KISS V.27 / Beclean / Jud. Com.A. IOSIF JAKAB F. FLOARE MARGINEAN I.B.Rodnei.741.3 / Bistrita Str. EUGEN MAEREAN I.3A / Bistrita Al.nr.ap.5.Bistrita-N.Zambilelor.nr.nr.200LEI 166.sc.nr.38 / Bistrita Str.192 / Jud.24.2.sc.Toamnei.A.ap.21A / Bistrita Str.728.sc.str.sc.sc.nr.Bistrita-N. ANA KISS I.3. IOAN MARCU P.sc.sc.Nicolae Titulescu.Bistrita-N.ap.Nasaudului.Pop de Basesti. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.nr.ap.Sucevei.3.F.59 / Bistrita Cartier Viisoara.Nimigea. CALIN TEODOR MANARCA I.358.ap.C.2.ap.B.sc.9 / Bistrita Str.Pietrosu.ap. SUSANA KOLOZSVARI O. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.nr.35 / Bistrita Al.3. LIVIA SAVETA MANDRU G. LIVIA MANILA A.nr.700LEI 64.334.050LEI 38.640LEI 20.sc.nr. MARIA MANCAS P.B.ap.ap.200LEI 49. GHEORGHE MANGA I.520LEI 6.534.D. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.223.800LEI 6.Decebal. Com.174 / Jud. ANUCA ISTRATE T.Colibitei.nr.600LEI 12.35 / Bistrita Str.ap.15 / Bistrita Com.558.560LEI 17. CRISTINA GEORGETA MAN G.Cluj Str.266.Decebal.818.118.000LEI 10.12 / Bistrita Str.Gh.16.nr.ap.24 / Bistrita Str. VIOREL MARIESAN E.674.I.nr.10 / Bistrita Bld.040LEI 4.450LEI 6.ap.816.850LEI 5.1 Decembrie.sc.Bistrita-N.nr.nr.sc.48 / Bistrita Al. GRIGORE TRAIAN MAN V.sat Dorolea. ONORIUS IVAN I.800LEI 14. Al. EMILIA ANGELA Str.Petre Ispirescu.3. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.121.Sucevei.E.230LEI 4.A.sat Susenii Birgaului / Jud.474.sc.13 / Bistrita Str.38 / Bistrita Intr.138 / Bistrita Str.B.023.174.43 / Bistrita 2.B. DINA LEONTE G.6 / Bistrita Str.A. Str.nr.366.600LEI 31.bl.nr.440LEI 41.sc.759.nr.sc.080LEI 9.Prundu Birgaului. MARIA MANGA GH.bl.4.10 / Bistrita Com.400LEI 52.nr. GAROFITA ISTRATE C. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.ap.nr.Artarilor. VIOREL LAKATOS F.nr.Obor.000LEI 15.4.sc.sc.4.bl.Garoafei. ANA LEOCA T.A.sat Mocod.2 / Beclean / Jud.sc.nr. MARIA LACATUS V.T1.Fagului.5 / Bistrita Str.B.400LEI 10.160LEI 6.nr. ANGELA KISS A.ap.000LEI 8.200LEI 18. OSCAR MACARIE A.760LEI 2.000LEI 88.427.Zorilor.63 / Bistrita Bld.

945. RODICA MIOARA MEDAN NAT.360LEI 113.13 / Bistrita Bld.70 / Bistrita Str.nr.sc.39 / Bistrita Str.6 / Bistrita Str.6 / Bistrita Al.578.200LEI 20.200LEI 92.Panait Cerna.417.Bistrita-N.sc.G-ral Grigore Balan.nr.38.Colibitei. ELENA MOLDOVAN A.ap.ap.884.637 / Jud.1.800LEI 115.A.ap.A. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.800LEI 123.730 / Jud.sc.E.G-ral Grigore Balan.000LEI 13. GRIGORE MIHUT V. VICTOR MEDAN V. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.Cuza Voda. IOAN MORUTAN I.sc.sc.922.ap.Cetate.sc.nr.ap.5.sc.Colibitei.9 / Bistrita Str. LIVIU CIFOR MATEI I.nr.nr.D.480LEI 21.558. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.2. VICTORIA MIKLOS L.nr.6. Bld.ap. TOADER MOLDOVAN V.35 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.Sucevei.Voinicului.500LEI 9.13 / Bistrita Com.ap. MARIA Str.Solomon Halita.nr. IUSTIN MOLDOVAN GH.15 / Bistrita Al.860.ap.040LEI 21.ap.Imparatul Traian.53.14.160LEI 11.580.39 / Bistrita Str.Nasaudului.B.Voinicului. ILEANA MORUTAN R.080LEI 20.38.A.Artarilor.1.nr.A.Rodna. IOAN MIHAI I.47 / Bistrita Str. MARIANA MARIS I.Republicii. POMPEI MOLDOVAN T.880LEI 39.ap.sc.A.A.32.nr.900LEI 24.Andrei Muresanu.520LEI 66. EUGENIA MOLDOVAN A.14 / Bistrita Str.5 / Bistrita Str.A.240LEI 29. IOAN MOLDOVAN G. LIVIA MOLNAR GH.3 / Bistrita Str.Stefan cel Mare.42.Rodnei.bl.240LEI 15.233.Tiberiu Brediceanu.280LEI 115.sc.ap. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.G-ral Grigore Balan.E.nr.D.nr.160LEI 36.12. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.Izlazului.830LEI 34.nr.2A.ap.B.sc.1.sc.680LEI 160.sc.626.158. SORIN MOLDOVAN I.904.Alexandru Vlahuta.Republicii.70 / Bistrita Str.96 / Bistrita Str.22.280LEI 3. MARIA RODICA MOLDOVAN T.2.sc.nr.nr.sc.5.15 / Bistrita Al.ap.2.nr.16.28 / Bistrita Apahida.8 / Bistrita Bld.ap.A.120LEI 32.Octavian Goga.sc.ap.bl.sc. LIVIU MOLDOVAN I.24.796.A.000LEI 15.Nasaudului.ap.4.925LEI 105.898.8 / Bistrita Str.sc.Axente Sever. OVIDIU MOLDOVAN G.ap.Decebal.nr.22. IOAN MOLDOVAN G.930.38.sc. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.12 / Bistrita Str. Com. FINICA MOLDOVAN V.442.A.E.339.4 / Bistrita Bld.Republicii. GEORGETA MARTI A.252.880LEI 253 .nr.22.400LEI 7.Tudor Vladimirescu. ROZALIA MICAN M.993.14.879.520LEI 11.nr.nr.sc.Rodna.ap.796.sat Budacu de Sus.840LEI 14.120LEI 24.240LEI 56.E.423.000LEI 106.C.739.nr.080LEI 36. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.20 / Bistrita Bld.nr.bl.040LEI 13.Bistrita-N.Heniu.129.134.49 / Bistrita Calea Moldovei.766.sc.nr.14 / Bistrita Str.9 / Jud.7.706.nr.Vasile Lupu.str.A.nr.ap.490LEI 2.C.ap. NECULAI MINZAT A.C.800LEI 4.E. MARGARETA MOLDOVAN T.Cluj Str.360LEI 8.ap.32 / Bistrita Str.nr.nr.ap.A.630.9 / Bistrita Bld.17. IOAN VASILE MOLDOVAN I.Andrei Muresanu.nr.844.nr.Crinilor.2 / Bistrita Com.12 / Bistrita Str.sc.920LEI 17.nr.sc.184.nr.8 Str. IOAN MITITEAN A. TEOFIL MOLDOVAN O.675.C. FELICIA TATIANA MISZTI I.9.nr.216.9 / Bistrita 10.A.nr.14.309.Lupeni.3.A.438.Crisan. EVA MARIA MILEA T.892.MARIN I.nr.924.ap.450 / Jud.A. ALEXANDRU MARTI A.nr.Octavian Goga.sc.ap. ION MOLDOVAN I.G-ral Grigore Balan.Axente Sever.sc.ap. OVIDIU MOLDOVAN S.8C.nr.ap.21A / Bistrita Str. TIBERIU MOISEI E.sc.720LEI 23.367.839.000LEI 10.5.109 / Bistrita Str.sc.49 / Bistrita Str.ap.ap.G-ral Grigore Balan.302.000LEI 22.11 / Bistrita Intr.8 / Bistrita Bld.sc.sc.nr.nr.sc.300LEI 58.nr.2.ap.ap.744.Pop de Basesti.ap.nr. CLAUDIU MEDVESCHI A.320LEI 63.339.nr.sc.ap.090.Stefan cel Mare.8 / Bistrita Str.ap.nr.000LEI 10.ap.sc. Bld.sc.11 / Bistrita Bld.831.Petre Ispirescu.74 / Bistrita Str.Bistrita-N.A.74 / Bistrita Str.969.714.ap. MARIA MOLDOVAN I.sc.nr.932. IOAN MOTIU I.A.390LEI 136.sc.P2.9 / Bistrita Str.sc.42.nr.nr.Octavian Goga.14.277.ap. ANA MICAN S.nr.15 / Bistrita Bld.4 / Bistrita Str.C. ANA MATEI I.Plopilor.20 / Bistrita Al.000LEI 8.B.677.A.Toporasului.sc.220LEI 104.560LEI 17.nr.816.1 / Bistrita Str.ap.892.Porumbeilor.ap.bl.Gh.nr.42.nr. PAUL COSMIN MIHUT V.B.1.A4.C.18 / Cluj-Napoca / Jud.300LEI 18.Cluj Str.160LEI 33.B.16. GICU MORAR I.600LEI 22.

sc.58. MARIA PASERE A. VIORICA PASCU V.Ciceu-Giurgesti.20 / Bistrita Com.nr.576.167.080LEI 51.800LEI 39.sc.280LEI 5.ap.4.15 / Bistrita Al.Tarpiului.bl.27 / Bistrita Al. ANA MRENES M.sc.000LEI 6.394 / Jud.825.sc.nr. Str.450.Independentei. Al.ap.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.ap.46A.Chiochis.Plopilor.D. IOAN PAOLETTO E.Sintereag.nr.nr.sc.652.244 / Jud.nr. Str.bl.B.400LEI 28.Bistrita-N. LUCA NAGY L.nr.Ionescu Gheorghe Gion.2 / Bistrita Str.sc. ILEANA ONIT C.sc.bl.sat Blajenii de Sus.ap.ap.717.Alba-Iulia.Imparatul Traian.39.2.660LEI 42.Mures Bld.A.Independentei.B. EMILIA NICULESCU GH. NICOLAIE OLTEAN N. LEONTE NALUCA G.421. VLADIMIR ODORHEAN D.sc.71 / Bistrita Bld.10 / Bistrita Com.38 / Bistrita Bld.sc. FLOARE PASMANGIA N.396.Imparatul Traian.H.240LEI 4.Independentei.703.12 / Bistrita Al.sc.Sintereag.nr.nr.705LEI 4.A.7A.860.120LEI 28. Com.nr.B.ap. FLORICA MURESAN N.A.D. IOSIF OLTEAN I. MARIA MURESAN G.60 / Bistrita Str. Str.8.Bistrita-N.nr.sc.9 / Bistrita Str.661.515.771.562.Garoafei.nr. SIMONA CALINA PACURAR I.049.D.1.Ion Pop Reteganu.Bistrita-N.nr.131 / Bistrita Str. MARIA OLTEAN G. GAFINA PANIS A.949.sc.680LEI 17.757.ap.sat Blajenii de Sus.646.58.ap.sc.sc.27 / Bistrita Str.Bistrita-N.A.360LEI 35.A.034.2.nr.Florilor.55 / Bistrita Str.Privighetorilor.2 / Pitesti / Jud.393. OTILIA PACURAR G.sat Dumbraveni.Stefan cel Mare.42.sc.81 / Jud.750LEI 22.660LEI 47.495.B.nr.nr.sc.982.nr.ap.28.1.2.267 / Jud.6.10 / Bistrita Com. IULIU PASZTOR F. ELENA ODOCHIAN G.000LEI 69.A.21.000LEI 53.Privighetorilor.nr.9B.nr.528.320.678. ION OREHOV GHE.nr. Bld.550LEI 1.1 Mai. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V. LUCIA NALUCA I.ap. VILUTA ADRIANA OPREA M.F.1.nr.18 / Bistrita Budacu de Jos.Imparatul Traian.Ion Pop Reteganu.nr.240LEI 15. MARIA VICA ONITA I.nr.376.B.900LEI 42. ALEXA ONIT I.600LEI 2.ap.930.nr.MOTOC I.89 / Bistrita 25. LIVIA PANIS I.100 / Bistrita Str. NICOLAIE OBREJAN L.nr.222 / Jud.nr.ap.nr.Arges Bld.ap. SIMONA NASTASE I.100 / Bistrita Bld.nr.180LEI 30.57 / jud.5 / Bistrita Str.930. ANISIA MOTOFEANU T. DINU GHEORGHE ONOFREI I.410LEI 62.6.nr.192 / Jud.D.Bistrita-N.Bistrita Birgaului.Pietrosu. ILEANA Vatava.920LEI 43.sc.Iosif.960LEI 5.000LEI 25. GABRIEL PAOLETTO V.ap.B.623.15 / Bistrita Str.nr.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.Republicii.ap.ap.B.127C / Bistrita Str.nr.678.Ion Pop Reteganu.sc.200LEI 35.1.sc.499.O. ION NEDELEA V.440LEI 20.sat Apatiu.14.15 / Bistrita Str.2.sc.16. EMILIA NOGHI N. DANIEL PANIS I.640LEI 39.1.893.ap. SIMION NEMES T.C.660LEI 11.ap. ELENA NITU I.Lechinta.640LEI 48.B.750LEI 367.A.sc.26 / Bistrita Com. Str.Alba-Iulia.nr.918.sc.bl.nr.200LEI 13.818.sc.ap.B. NICOLAE OLTENAS V.ap.400LEI 33.B.843.nr.240LEI 43.Piriiasului.140. MARIA NEGRUSA I.4 / Bistrita Str.A6.Independentei.Strajerului.C.897.ap.2.ap. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.Independentei.004.210LEI 19.000LEI 22.400LEI 44.ap.70 / Jud.sc.Imparatul Traian.bl.2 / Bistrita Str.2 / Bistrita Str.000LEI 89.nr. VASILE NEDELEA I.Codrisor. PETRE NASAUDEAN I.Bistrita-N.48 / Bistrita Str.120LEI 22.Crinilor.nr.57 / jud.ap.320LEI 254 .C.400LEI 20.nr.19 / Bistrita Str.sc.129.080LEI 6.nr.str.25 / Bistrita Bld.196.300LEI 7.sc.Garoafei.873.34 / Bistrita Str.sc.nr.nr.640LEI 13.sc.sc.Andrei Muresanu.ap.Margaretelor.2B.560LEI 22.St.223.459.28. NICOLAE PASTOR I. DUMITRU MURESAN V.560LEI 15.A.495. Al.186.8 / Bistrita Al.ap.Heniu.ap.Decebal.nr. ALEXANDRU OLTEAN G.17 / Bistrita Al. LUCIA OLGA PACURAR D.560LEI 1.B.960LEI 12.56.15 / Bistrita Str.Bistrita-N.4 / Bistrita Com.Andrei Muresanu.nr.56.Pietroasa.748.24 / Bistrita Str.Bistrita-N.nr.033.ap.C.nr.Vasile Lupu.ap.

nr.ap.Independentei.725LEI 9.500LEI 3.14 / Bistrita Str.Alba-Iulia.89 / Bistrita Str.Stefan cel Mare.nr.Valea Castailor.ap.18 / Bistrita Bld.972.ap.400LEI 14.640LEI 38.51 / Bistrita Com.Salcilor. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I. OCTAVIAN .ap.nr.600LEI 5.000LEI 19. VASILE PETRAS G.sc.ap.9A.ap.157.Victor Babes.35 / Bistrita Al.320LEI 10.800LEI 6.E.920LEI 89.1.ap.nr.ap.B.ap.ap.nr. STEFAN POP S.31.sc.24 / Bistrita Str.nr.Republicii.Nasaudului.953. MARIA PETRISOR G.880LEI 10.Bistrita-N.15 / Bistrita Str.Nasaudului.11 / Bistrita Str.520LEI 19.sc.600LEI 115.sat Dumbraveni / Jud.3 / Bistrita Bld.46 / Bistrita Str.595.ap.12 / Bistrita Com.000LEI 50. LUCIA DOINA POPESCU GH.877.520LEI 16. ANUCA PUGNA T.nr.101.794.nr. ALEXANDRU PUIU D.A.Josenii Birgaului.Nimigea.252.nr.2.sc.sc.Ciceu Giurgesti.6.Octavian Goga.3 / Bistrita 129.A.965.8 / Tirgu-Mures / Jud.920.44 / Bistrita Str.nr. EUGEN VIOREL PETRISOR D.Mihai Eminescu.330LEI 31.Republicii.sc.nr.198. EMIL POP I.nr.856.sc.C.Tudor Vladimirescu.4.3.sc.ap.Zorelelor.sc.11 / Bistrita Str.A.nr.sc.15.7 / Bistrita Bld.nr.sc.920LEI 126.15 / Bistrita Str.ap.decedat POP V.100LEI 4. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.Republicii.nr.732.52.Tudor Vladimirescu. MARIA Str.nr.509.587.Tihuta.1.B.A1.12B / Bistrita Str.nr.Octavian Goga.ap.25 / Bistrita Intr.25.41.594. MIHAELA ANCA POP G. FLORICA POP G.372.9 / Bistrita Al.Independentei.722.ap. MARIA SILVIA POP V.008.ap.Independentei.411.bl. FLORICA MARIOARA POP I. GHEORGHE POJAR S. ADRIANA POP L.Gheorghe Sincai.nr. ANDREI POP I.B.ap.sc.sat Mititei / Jud.19 / Bistrita Str.800LEI 95.822.169.25 / Bistrita Str. DANIELA ADRIANA PLATON E.nr.nr.2.Florilor. IOAN PLATON E.bl.nr.nr.Mihai Eminescu.920LEI 65.nr.685.ap.8 / Bistrita Str. IOANA PAVEN G. EUGENIA POP G.Mures Str.nr.807.320LEI 142.682.ap.nr.B.15. ELENA POJAR G.A.sc.sc.12 / Bistrita Str. MARCELA PETRINGELU V.nr.Imparatul Traian.60.000LEI 4. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.34 / Bistrita Str.920LEI 169.040LEI 10.13.339.ap.1. ANA PLATON D.Imparatul Traian.356.26 / Bistrita Str. EVA MARIA PETRAS F. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.Octavian Goga.nr.9. LIZETA FELICIA POJAR GH.A.nr.36 / Bistrita Str.440LEI 255 .305. Bld.nr.700LEI 99.8 / Bistrita Str.sc.D.Nicolae Titulescu.nr.Viitorului.sc.653.1.Fintinele. IOAN VASILE PLESCA G.000LEI 56. RODICA POP N.840LEI 13. Al.2.nr.920LEI 102.C.52.Republicii.PATRASCU N.ap.160LEI 13.200LEI 67.5.ap.180.sc.Crinilor. IOAN PINTEA F.Bistrita-N.Imparatul Traian.142.sc. ALEXANDRU PESTINA I.Ciresului. Str.nr.2.325LEI 34.ap.50 / Bistrita Bld.640LEI 24.nr.89 / Bistrita Str. AUREL POP A.B.Panait Cerna.nr.nr.Voinicului.D.Viilor. STEFAN POP A.2.ap.sc.nr. SILVESTRU SORIN PRECUP G.360LEI 25.975LEI 12.2 / Bistrita Str.ap.Octavian Goga.Salcilor.D.35 / Bistrita Al.279.nr.280LEI 37.243.sc.ap.546.135.A.140.640LEI 15.C.687.102 / Bistrita Bld.B2.A. DORIN SORIN POP A.100LEI 257.36 / Bistrita Al.Decebal.nr.406.100LEI 76.sat Rusu Birgaului / Jud.sc.Nasaudului.Imparatul Traian.Bistrita-N.000LEI 3.400LEI 26.13.372. PETRU PLATON I.ap.675.593.12B / Bistrita Bld.Emil Girleanu. IOAN CRISTIAN POP L.sc.14 / Bistrita Str.017. GRIGORE POP T.000LEI 8.ap.C.nr.31.11 / Bistrita Bld. VASILE PETER A.018. GLIGORE POP G.nr.nr.nr.Viilor.400LEI 41.Dogarilor.112 / Bistrita Str. I.C.H.4 / Bistrita Str.680LEI 5.796.sc.935.ap. SAVETA POP I.30 / Bistrita Str.120LEI 40. FLOARE PAULINER N.800LEI 50.H.800LEI 112.sc.12 / Bistrita Com.nr.235.2.26 / Bistrita Str.Alba-Iulia. LUCIA POP M.24 / Bistrita Str.A.663.040LEI 7.15 / Bistrita Str.2.sc. IOAN POP A.sc.11 / Bistrita Intr.B.A. SIMONA LILIANA POJAR S.400LEI 1.bl.017.

15 / Bistrita Bld.nr.nr.sc.6.15.9 / Bistrita Str.sc.542.46.sc.nr.022.983.Ineu.000LEI 27.390LEI 53.46A. IOAN RUSIN N.1. FLORICA ROSCA V.109 / Jud.nr.sc.nr.Pandurilor.ap.44.ap.860.35 / Bistrita Bld.Ghiocelului.1 / Bistrita Str.440LEI 54. LIVIU RUSU L.B.760LEI 103.440LEI 6.A.Vasile Lupu.nr. AUREL ROMAN V. ILIE RUS D.sc. VASILE SALAK GH.521. Str.55 / Bistrita Str.384.Florilor.A.Andrei Muresanu.860.2.sc.A.254.3 / Bistrita Al.sc.Decebal.180LEI 23.2.Pop de Basesti.nr.800LEI 4.ap.720LEI 38.sc.Violetelor.sc.A.nr.D.Octavian Pop.2.75 / Bistrita Str. ELENA RUS D.nr.166 / Jud. IOAN SABAU V.A.nr.2.3.Imparatul Traian. DANIEL OVIDIU RUS I.sc.Constantin Roman Vivu.800LEI 51.sc.680LEI 20.720LEI 3.ap.Nimigea.930.19 / Bistrita Str.Bistrita-N.ap.Alba Str.nr.11 / Bistrita Al.613.A.423.nr.nr.161.11 / Bistrita Al.sc.Plopilor.610LEI 132.760LEI 43.A.ap.15.Nimigea. GAFINA SABO V.81 / Bistrita Str.8.F.24 / Bistrita Al.A.B.186.6.C.nr. VASILE REBRISOREAN M.ap.sc.sc.137.Rotunda.000LEI 2. FLOAREA SABAU I.sc. MARIA RUS GH. ALEXANDRU RODILA I.nr.sc.Libertatii.sc.Bistrita-N.Stefan cel Mare.050.D.1.35.3 / Bistrita Com.ap.A.840LEI 64.ap. TIBERIU OVIDIU RUS L. SULTANA AURORA SALVARI N.54 / Bistrita Str.505.ap.2.111.A. CORINA MARIANA RUS I.sc.4 / Bistrita Str.240LEI 51. LILIANA CRINA RUS G.720LEI 128.14 / Bistrita Bld.596.15 / Bistrita Str.Sg.A.ap.Pandurilor.nr.612.400LEI 27.71 / Aiud / Jud.bl.ap.PURCEL A.ap.Calimani.nr.nr.nr.360LEI 9.A.790LEI 41.ap.A.951. NICULAE RUS I.nr.Ineu.9 / Bistrita Com.720LEI 29.Bistrita Birgaului. BOGDAN ROTAR I.346.sc.nr.nr.Gh. VASILE ROSU GH.8 / Bistrita Intr.Margaretelor.ap. MARIUS LIVIU RUSU T.Constantin Roman Vivu. ATTILA SALVAN I.nr.37 / Bistrita Al.B.nr.800LEI 62.nr.170.nr.Caraiman.C.B.ap.6 / Bistrita Al.Decebal.ap. ROZALIA SALANKI C.1.Eroilor.2 / Pitesti / Jud.nr.935.ap.ap.ap. ENIKO SALANKI I.17.6.Decebal.nr.sat Taure.nr.7 / Bistrita Str.089.800LEI 22.ap.883.sc.B.sc.Sucevei.sc.sc.16 / Bistrita Al.40 / Bistrita Str.sc.830LEI 21.6 / Bistrita Bld.ap.A.ap.55 / Bistrita Bld.928.D.25.sat Colibita.580LEI 67.372.3.440LEI 5.ap.6 / Bistrita Al.nr.ap.ap.Ionescu Gheorghe Gion.bl. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.B.1.Plopilor.12 / Bistrita Al.320LEI 38.166 / Jud.ap.nr.Decebal.Decebal.Margaretelor. CRISTOF REBRISOREAN I.684.A.Imparatul Traian.118.400LEI 50.ap. CAROLINA SABADUS GHERMAN A. DOINA ELENA RUS I.33 / Bistrita Al.Florilor.8 / Bistrita Str.401.6 / Bistrita Str. IOAN RUSU E.Libertatii. MARIA ROTAR M.4 / Bistrita Al. IOAN RUS I.080LEI 10.520LEI 18.Plopilor.26 / Bistrita Str.505.101.260LEI 20.ap.nr.nr.000LEI 28.045.000LEI 12.400LEI 8.ap. IOAN Str.2. Bld.1.15 / Bistrita Bld. ELISABETA RUSU D.ap.sc.14.nr.nr.nr.nr.ap.ap.500LEI 3.960LEI 20.ap.sc.35.sc. IONELA RADU C.25 / Bistrita Str.820LEI 90.Eroilor.600LEI 9.3.sc.Decebal.12 / Bistrita Str.2.sc. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.ap.C.sc.843.080LEI 256 . DOINA SABAU A.781.3.nr.sat Taure.120LEI 21.306.376. CONDRATE RUS I.B.320LEI 53.nr.nr.818.13 / Bistrita Str.25 / Bistrita Al.sc.Arges Str.nr.8 / Bistrita Str.Clopoteilor.Dumbravei.927.4 / Bistrita Com. DOMNITA RUSU I. 26.maj.120LEI 16.A.387.352.sc.nr.ap.Plopilor.Ineu.1.281.A. IOAN GHEORGHE SALVAN O.Decebal.A6.934.25.A.071LEI 14.sc.1. FELICIA SABAU G. EMILIA PUSCAS I. ROMULUS VIRGIL RUS I.050LEI 40.A.C.115.Privighetorilor.440.nr.Bistrita-N. FLORICA RETEGAN G. IOANA SABAU M.sc. NICOLAE RUSU I.640LEI 25.1.708.15 / Bistrita Al.sc.A.1.nr.000LEI 11.C.sc.

960LEI 12.ap.4 / Bistrita Bld.3.ap.200LEI 129.13 / Bistrita Str.10 / Bistrita Str.000LEI 257 . VIORICA SCHUSTER I.26 / Bistrita Str.21 / Bistrita Com.nr.nr.970LEI 61. STEFAN SIMA A. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.72 / Jud. GEORGETA SUCIU N.260.Rodnei.A.000LEI 76.000LEI 21.360LEI 50.ap. DONIZA SINGEORZAN I.790LEI 34.000LEI 25.ap.J. Str.7.1.nr.nr.ap.sc.J.019.1. TEOFIL SAVESCHI I.ap.160LEI 11.Bistrita-N.501.961.ap.75 / Bistrita Bld. GHEORGHE SOMESAN M.2.E.607.17 / Bistrita Str.3.sc.nr.sc.6.Grivitei. Str. MARIA SESERMAN V.ap.sc.Independentei.055.092. RODICA MIRELA SIMIONCA C.Principala nr.14 / Bistrita Str.nr.800LEI 19.Octavian Goga.nr.200LEI 19. ADRIAN PETRU SANTA M.21 / Bistrita Al.sc.Sub Cetate.B. CRISTIAN SASARMAN S.nr.256. GHEORGHE SCRIPCARU M.163 / Jud.Piriiasului. IOAN SPATAR I.A.198. VASILE SANTA G.3.29 / Bistrita Str.ap.Budesti. Str.4. DOINA GABRIELA SUCIU T.706. P-ta Petru Rares.nr.sc.ap.4A / Bistrita Com.Sucevei.040LEI 19.Imparatul Traian.nr.5 / Bistrita Calea Moldovei.nr.E. IOAN Com.111.400LEI 7.nr.67 / Bistrita Com.sc.B.2 / Bistrita Calea Moldovei.790.398.303. 20.nr.B.ap.25.8 / Bistrita Str.nr.1.B.ap.D.400LEI 77.418.600LEI 31.F.12 / Bistrita Bld.21 / Bistrita Str. ELISABETA SZEKELY I.40.nr.12.ap.10 / Bistrita P-ta Libertatii.nr.21 / Bistrita Al.12 / Bistrita Str.sc.B.800LEI 207.Rebrisoara.ap. AUREL SESERMAN N.Ioan Slavici.5.4.330LEI 6. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.A. DOINA SIMION N.ap. IUSTINA SIMBOTELECAN I.440LEI 33.400LEI 66.360LEI 285.3 / Bistrita Str.189 / jud.Spatarului.sc.1. MARIA SZAKACS Z.sc.918.ap.Ioan Slavici.sc.Heniu.418.730.064.800LEI 67.sc.A.244.C.A.7 / Bistrita Bld.5 / Bistrita Al.43 / Bistrita Str.160LEI 22.ap. ION SECOBAN I.1. ROZALIA SANGEORZAN G.505.sc.nr. VALERIA ANA SOMESAN M.A.nr.9 / Bistrita Com.15.ap.A.Decebal.Dogarilor.640LEI 52.B.120LEI 139.858.sc.229 / Jud.Decebal. MARGARETA SOLDEREA I.12 / Beclean / Jud. GABRIELA SOLDOAE T.440LEI 8.Sintereag.000LEI 139. Str.nr.Artarilor.Bistrita-N.nr. OCTAVIA SARMASAN N.306.ap.000LEI 73.12.Axente Sever.B.sc.ap. NICOLAE SIMIONCA A. GABRIEL SOMESAN G.600LEI 31.446.2.Gh.030LEI 1.Matei. Str.020.ap.C.sc.ap.Pircalabului.1 Decembrie.7.nr.13 / Bistrita Str.650.7 / Bistrita Al.D.169.28.ap.2. TANASE SOMESAN I.280LEI 2.nr.234.bl.str. LEONTINA SIMBOTELECAN A.nr. LUCIA SELAR A.25.ap.sc.sat Tagu.nr.36.nr.907.489.ap.230.sc.Bistrita-N.G-ral Grigore Balan.nr.Scurta.nr.250LEI 80.nr.B.sc.34 / Bistrita Str. DORINA SOMESAN I.B.920LEI 8.13 / Bistrita Str.499.6.ap.030LEI 26.nr. ELENA SUCIU I.nr.499.nr.000LEI 125.sat Feleac. MACIDON SOS S.915.2.sc.sc. GRIGORE SUCIU I.F.000LEI 9.000LEI 25.Gheorghe Sincai.B.493.nr.nr.bl.1.Libertatii.15 / Jud.250LEI 84.ap.50 / Bistrita Com.Bistrita-N.Bistrita-N.ap.420LEI 7.sc.ap.1.C.11 / Bistrita Str.536.Plopilor.4 / Bistrita Str.Ioan Slavici.1.7A.ap.nr.29 / Bistrita P-ta Morii.sc.sc.9 / Bistrita Str.730LEI 9.Matei. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.961.Ineu.334.nr.Nuseni.29 / Bistrita P-ta Morii.nr.Plopilor.sc.nr.280LEI 28. IOAN SPERMEZAN V.67 / Bistrita Al.nr.nr.48 / Bistrita Al. VIOREL SINGEORZAN G.Tudor Vladimirescu.nr.550LEI 286.116. ANA MARIA SIMION N.6.sc.17 / Bistrita Str.10 / Bistrita Str.ap.nr.sc.Octavian Goga. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.sc.017.sc.sc.A.1.nr.nr.560LEI 13.SAMBOTELECAN P.sc.420LEI 7.ap.645.sc.nr.bl.A.Pop de Basesti.sc.Dogarilor.131.ap. MARIA SANDOR I.nr.F.Sucevei.620.698.965.000LEI 114.14 / Bistrita Al.Ineu.330.Cooperativei.800LEI 12. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I. CONSTANTIN SOLDOAE M. VALER SIMION D.nr.881.E.str.sc.B.46 / Bistrita Intr.nr.15.F.Bistrita-N. TITUS SUCIU V.1 Mai.17 / Bistrita Str.ap.58.400LEI 126.B.Somesului. STEFANIA SFORGACE D.5.1 Decembrie.375LEI 3. RADU SAVU V.Bistrita-N.930.510LEI 23.Solomon Halita.779.ap.15 / Jud.

A. ALINA IOANA TONEA S.Imparatul Traian. Str.680LEI 22.849.nr.B.sat Dorolea.ap.000LEI 1.Decebal.ap.George Cosbuc.ap.ap.nr.8 / Bistrita Com.400LEI 772.2.Bistrita-N.1 Mai. Com.nr. TODORICA TODERICI V.000LEI 29.str.nr.597.sat Birla.540 / Jud.nr.400LEI 119.27 / Bistrita Str.sc.696.nr.sc.3.140.ap.SZIKI I.nr.75 / Al. DAVID TRAILESCU A.B. ADRIAN TITIENI I.sc.nr.nr.B.360LEI 21.Calimani.7.nr.nr.sc.sc.3 / Bistrita 7. MARIA UNGUR G. LUDOVICA TOFAN I.160LEI 15.4 / Bistrita Str.K.nr.7.ap.Dogarilor.ap.010.4 / Bistrita Com.Solomon Halita.23 / Bistrita Str. ILEANA VADANA M.Prundu Birgaului.Prundu Birgaului. IOAN TOFAN I.400LEI 14. EUGEN UNGUR G.6 / Bistrita Str.200LEI 71.Castanului.395.ap.640LEI 258 .1 / Bistrita Str.nr.nr.5.575.384.223.685. MIHAI VANT M.7 / Bistrita P-ta Morii.Pop de Basesti.4 / Bistrita Str.019.525.A.074.26 / Bistrita Str.nr. P-ta Centrala.833.5.ap. VIORICA TERMURE GHE.125LEI 20. GHEORGHE DOREL TONEA I.Pop de Basesti.9 / Bistrita Com.000LEI 53.ap.164 / Bistrita Str.440LEI 10.A.ap.A.Independentei.321 / Com. IOAN ULECAN D.781. Bld.ap.15.870LEI 7.19 / Bistrita Com.600LEI 6. MIHAELA TRISCA G.Vatava.nr.701.36 / Jud.880LEI 53.sc. FLORICA URECHE I.5.B.372.000LEI 2.4.Imparatul Traian.sc.nr.nr.830LEI 5.Principala.Bistricioarei. DANIEL TOMOROGA G.755.15. IOAN TIMOFE I. VASILE VACAR S.sc.340LEI 31.788.744.B.756.str.sc.Simion Barnutiu.ap.nr.Livezile. RODICA VARGA I. IOAN UILACHI NAGY I.Gh.nr.744.770LEI 6.nr.200LEI 41.140LEI 5.800LEI 15. DUMITRU TARANU A.sc.6 / Bistrita Str. RADU URSACHE T.nr.Bistrita-N.nr.ap.sc. MARIA TOMI V.A.Dumbravei.81.720LEI 20.Calimani.nr.ap.Cosbuc.Mariselu.2.18 / Bistrita Str.1 / Bistrita Str.315B / Jud.nr.Mariselu. IOANA TODOR A.nr.975.sc.nr.720LEI 74.300LEI 8.Nasaudului.J. ILIE TRISCA I.nr. TUDOR TOGOE S.6 / Bistrita Str.092.14 / Bistrita Str.Bistrita-N.4. EMIL MIHAI TELCIAN A.sc. ELENA VACAR I.830.sc.720LEI 34.3. RODICA TALPOS I.B.ap.Livezile.nr. RODOVICA TARMURE M.400LEI 20.bl.237.nr.A.080LEI 46.6.Bistrita-N. P-ta Morii.nr.36 / Bistrita Str.186.930.57 / Jud.6 / Bistrita Com.Dogarilor. ANDREI TOMOROGA D.D. IOAN MIRCEA Str.10.523.1.10 / Bistrita Str.A.ap.B.25.7.sc.200LEI 60.532. FLOAREA TOROSCHI O.Bistrita-N. LIVIA TUDOR A.14 / Bistrita Com.bl.37 / Jud.ap.13 / Bistrita P-ta Morii. VIORICA TIMOFE GH.590 / Str.194 / Jud.Soimilor.280LEI 32.ap.934.sc.1 Mai.ap. DOINA TODERIC G.sc.B.200LEI 1.1.10.7.nr.Ion Minulescu.400LEI 39. CRISTINA TOTH D.39.B.sc.Bistrita-N.sc.882.244.080LEI 182. Com.000LEI 20.nr.34 / Jud.Gh.550LEI 101.Prundu Birgaului.2.413.223.600LEI 51.411.87 / Bistrita Str.4 / Bistrita Com.ap.Liviu Rebreanu.Zorilor.sc.070LEI 8.550LEI 5.000LEI 46. IULIANA MARGARETA TURC I.3.25.102.4 / Bistrita Bld.nr.C3.427.sc.sc.920LEI 94.ap.Andrei Muresanu.695.sc.Sintereag.A. IRINA CRISTINA TOMI G.289.289.428. IOANA TEODORESCU D. ANA VACAR Z.sc.sc. IOAN VANT NAT.26 / Bistrita Str.nr.Dumbravei.nr.Tudor Vladimirescu.nr. ALEXANDRU TERMURE M.nr.nr. ELENA TERMURE M. ION TOROSCHI I.ap.20 / Bistrita Com. GHEORGHE TAMASAN I.nr.sc.B.George Cosbuc. Str.8 / Bistrita Bld.nr.Castanului.006.Bistrita-N.5.BistritaStr.4 / Bistrita Str.Sinmihaiu de Cimpie.nr.19 / Bistrita Intr.nr.000LEI 5.A.A.500LEI 26. DUMITRU TERMURE S. VALERIA TARCA P.160LEI 42.13 / Bistrita Cartier Unirea.sat Sintioana.920LEI 2.nr.nr.600LEI 72.919.Independentei.sat Zoreni.6.Mures Str.ap.470LEI 18.Andrei Muresanu.920LEI 34.13 / Bistrita Str.796.1 / Bistrita Str.600LEI 17.704.B.190 / Jud.810.B.ap.ap.4 / Beclean / Jud.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.B. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.E.630.nr.Vasile Lupu.Dogarilor.Tudor Vladimirescu.150LEI 3.ap.sc.Stefan cel Mare.11 / Bistrita Str.nr.nr.ap.

21.935.sat Mijlocenii Birgaului / Jud. GANE NR.nr.J15.15.108 / Bistrita Com.nr. NR.2C.060LEI 15.5.1.A1.A.595.277.800LEI 27.14.941.200LEI 14.280LEI 46.Bistrita-N. VIORICA AGAVRILOAEI D.B.43.2. GHEORGHE AMARANDEI GHE. MINODORA ANTAL E.K.840LEI 16.G-ral Eremia Grigorescu.43. NATIONALA.A1. AP.201. SC. STIUBIENI. DORU C-TIN ANICAI C. SC. DORIN ALEXA C. AP. ADRIAN MIRCEA VARRO M. TRAIAN AMATIESEI V. BL.232. BT COM. BL. VLADIMIRESCU NR. AP.13.400LEI 72.193.6.650LEI 21.M2. BL.nr.1.36 / Bistrita Str. AUGUSTIN VLAD G.960LEI 16. AP.720LEI 88.VARGA M.555.Dragos Voda.12.ap.30.ap. Str.sc. STELICA ALEXUC M.275LEI 16. SC. ELENA AMARANDEI G.sc.19.14BIS.13. SC.sc.C. BT GRIVITA NR.ap. BT MANASTIREA DOAMNEI. AP.000LEI 17. BL. MIHAI ANGHEL C.A1.Andrei Muresanu.800LEI 40. GHEORGHE ALUCULESEI A.738.200LEI 12.ap.30.nr. BT VIILOR NR.B. BT C.6.2.ap.47 / Bistrita Com. BT GRIVITEI NR. NR.660. NR.42 / Jud.D1. MARCELA ANICAI D.3 / Bistrita Intr.19.Z14.22 / Bistrita Com.C.3 / Bistrita Str. BT ALEEA IZVOARELOR NR. BT B-DUL MIHAI EMINESCU.965. AP.080LEI 259 . BT ARMONIEI NR. GAVRILA VLASIN I.960LEI 1.Toporasului. BT ALEEA NOUA NR.480LEI 56.12.73 / Bistrita Str.A.nr. 25. AP.13. CLAUDIA AIFTINCAI P. BT PARCUL TINERETULUI NR.G9. BT T. BL.120LEI 40.nr.2. BT ONICESCU NR.186.10.4. BT SAVENILOR.400LEI 2.Bistrita-N.Dornei.560LEI 160. AP.000LEI 24.18 / Bistrita P-ta Morii.C.ap. MARIA ZUS N. AURICA AGACHE T.Andrei Muresanu. AUGUSTIN VULTUR V.074. BT FRUNZETTI NR. Com. BT C.025.608.11.B.17 / Bistrita Intr.8.5. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR.B. BL.558.14.sc.525.880LEI 25.680LEI 41.sat Arcalia.R14.164.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE. BL. SAFTA VERHUN C.915. Str. DORICA AMAXIMOAIEI S.Muncelului.889. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O. BL.D. BT IMPARAT TRAIAN NR.sc.nr. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.A. VICTORIA VOIVOD A.85 / Jud.1. MIRCEA VULTUR V. SC.822.8.9 / Bistrita Str. SC. W7.880LEI 36. AP.16.C.nr.8 / Bistrita 67. AP. PETRU ANECULAESEI C.19.Andrei Muresanu.Petru Maior. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.nr.780LEI 9.ap.781.963. AP.ap. SC.S4. BT SUMA 3.250LEI 10. CECILIA AFILIPOAIEI T.880LEI 4.B.nr.000LEI 10.28A.360LEI 40. MIHAI IULIU VARVARI I. DUMITRA ALUCULULESEI D.nr.528.440LEI 11.B. AP.ap.348. AP.879. BL.Independentei. BLZ14.79 / Bistrita Str.nr. SC. BT RACHITI.411.4.000LEI 8.sc.nr. CURTESTI. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.261.Bistrita-N.200LEI 48.625LEI 22.B.491.ap. AP. SC. RADU AMARANDEI C.7. AP.2.Prundu Birgaului.Mariselu. AP.500LEI 46.240LEI 37.400LEI 17.13.4.nr.008. BT GRIVITEI NR. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld.1. GHEORGHE AILOAIEI A.sc.sc.088.300LEI 8.56. BL.nr.B.949.604.761.200 / Bld.sc.sc.632.558. AP. BL.Avram Iancu.300LEI 28.sc. BL. AP.I. IOANA ZAVOIAN V. 1.424. AP. OLIMPIA ZAMFIR T.003.791.ap.ap. AUREL VLASIN A.120.27BIS. BT ALEEA PARCULUI NR. AP.7. ANTOANETA ANUSCA D.nr. MARIA VLAD N.723.4. ANITA ZEGREAN A.5.25.11. BT ALEEA PINULUI NR.760LEI 131.881. AP. SC.500LEI 16.880LEI 62.760LEI 176.D. BT CUZA VODA NR.125LEI 15.A. BT ONICESCU NR.sat Sintioana.nr.11.Sieu-Magherus.B1.8.1.000LEI 28.D.A.873.Josenii Birgaului. BL.1. AP.931. BT ALEEA CINEMA NR.81. BT ALEEA VIILOR NR.932.4 / Bistrita Str.8. NECULAE VLAICU G. SC. SILVIA APACHITEI C. 69.F.Independentei. STEFAN AIACOBOAIE A.36 / Bistrita Calea Moldovei.

151.18.022.4.186.990LEI 102. SC. BL.102. AP.12.116.152. NATIONALA NR.400LEI 6.307.920LEI 84.080LEI 9.781.C.1.11.678.029. BL. MINODORA BAJUREANU C. AUREL BALAUCA GHE. BT CURCUBEULUI NR.500LEI 16. AP. RODICA BALAUCA D.11. AP.5.14. AP.650.638.400LEI 58. MATRONICA AXINTE I.2.000LEI 114.2. BT ZIMBRULUI NR. AP. BT ALEEA NOUA NR.F.800LEI 4. BT ALEEA RAPSODIEI NR.000LEI 37. AP. BT ALEEA NUCULUI BL. BT.15.520LEI 29. SAVENI. BT VIILOR.409. AP. AP. MARIA APETREI T. BT ROMANESTI. BT UNIRII NR. NATIONALA NR. C-TIN BORTA D. BT MARCHIAN NR. AP. BL.107. BL. CORNELIU BARBOSU T.960LEI 6.D.3.U1B. BT MARCHIAN BL.5.2.200LEI 25. BT 143. BT DECEBAL . SC.4BIS.083.890. SC. IOAN BANTUS I.27. SC.935. BL. BL. BT ONICESCU NR. 15. NR65BIS.204. BL.679. BT SUCEVEI NR.680LEI 60. BL. BT CALEA NATIONALA NR.I7.700LEI 17.201.A.217. BL.200LEI 5. VASILE AVORNICESEI M.B.091. MARCEL BOGHITOIU G.E2.262. BL.2.I21.7. AP. CONSTANTIN BARDAN I. AP. SC. BT PRIMAVERII. MUGUREL D-TRU APETREI D.271.080LEI 18. BT ALEEA NUCULUI NR. SC.A.NR.949.5. SC.000LEI 10. MARIA BUHACIUC D.18. 11. AP. AP.B2.B.950LEI 77.2. MARIA BALINISTEANU C. SAVENI PETRICANI. SC. BT ALEEA NUCULUI.L8.852. VASILE APOSTOLESCU I. AP.13.333. BT CISMELEI NR.360LEI 148. BT CALEA NATIONALA NR.240LEI 34. BL. BT RACHITI.6. BT VIILOR.10.3. BT ARMEANA NR.570LEI 140.7B. AP.680LEI 260 .800LEI 123.18. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. BL.4BIS.000LEI 32. BT ST.10.520LEI 31.5. COSTACHE BARLADEANU D.040LEI 3.4.21. DUMITRU ASAFTEI V.19.32. BT ARMONIEI NR. BT INDEPENDENTEI NR.A.245.23.682. DUMITRU AVARVAREI V. BT MARAMURES NR. EMANOIL APOPEI V.3BIS.594. BT ONICESCU NR.1.6.S1. LUCICA BENTA M.R5. SC. MARIUS MUGUREL ARSINTE V.22.A.760LEI 11. BT ALEEA FRUNZETTI NR. BL. AP.12.400LEI 20.145. NR.400LEI 23. 11. 55.334.000LEI 54. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.200LEI 21.600LEI 15.930LEI 6.63. MARIA BUCSA GHE.5. MARIOARA BALAUCA G. AP. ALEXANDRU BACIU I. SC.12.A. SC. PROGRESU.61.G1.334. SC.927. AP. AP. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR.352.55.280LEI 193. OCTAV AZAMFIREI V.678.028. SC. BT LOC. AP. MARIA BARBOSU I. AP. BT EMINESCU NR.14.9. GHEORGHE AXINTE G.B.A.11.4. ANGELICA C.800LEI 372. STELIAN APETREI GHE.22.726.D.437.750LEI 14.C.D.23.300LEI 31.1.635. BT G.L1. DIDINA ASANDULUI C. BL. SC.20. G3. CONSTANTIN BALINISTEANU G.691. AP.21. DOROHOI.157. ENESCU NR. SC. AP.2.M1.2.7.APALAGHIEI G. BL. BT EMINESCU NR. AP. BT GRIVITA NR.11. AP. NR.D.8.800LEI 9.000LEI 11. BT G. ECATERINA BARBU I. BT ALEEA ELIBERARII NR. C-TIN BOSINCEANU S. SC. AP.8.10B. 64. BT VICTORIEI NR.1. BT C. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M.65BIS. SC. BT GRIVITA NR.8. AP. BT C.680LEI 25. ENESCU NR.3.58. GHEORGHE BULAI M.796. BT PRIMAVERII.760LEI 45.880LEI 22.200LEI 11.5. BL. MIHAELA STELA AVRAM V. AP. AP. BL. IOAN BOLOHAN N. AP.A. SC. BL. VALENTIN BOUTEAN A.5.570LEI 6. ELVIRA BACIU I. AP.C1.525. AP. ILEANA BRUMA V. AP.838.849.116.E6.39.3.853. AP. SC. CEL MARE NR.10. ANETA ARSINTE D.M1.D. BT BUCOVINA NR.800LEI 9. NR.12. BT EMINESCU NR.826.18. DUMITRU BUDUR V.026. BL. SC.600LEI 53. ANGELA BANCESCU I. AP. NR. SC.100LEI 168.941.3.999.11.000LEI 74. BT CUZA VODA NR. BL. BL. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V. PETRU BOSCU V.33.A.36. DOINA BUDUR P.200LEI 16. AP.A. BT ALEEA SCURTA NR.B.513. AP.440LEI 19.H. NATIONALA NR.417. BT UNIRII NR.

BT OCTAV ONICESCU. BT DREPTATII NR. SC. AP. BT G. MIHAI CIOBANU V.152. BL.7.1. BT GRIVITA NR.000LEI 3. AP. NATIONALA.15.10.33.000LEI 14. COM. AP. BT TALPALARIEI NR.A.5. AP.045. AP.B. BT STEFAN LUCHIAN . SC. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I. BT IULIU MANIU NR90. SC. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V. AP.078. ENESCU NR.490LEI 10.1.D. DOROHOI.400LEI 24. NR33. BL. SC.400LEI 17.C1.C. BL. SC.488. BT PACEA NR. BT CURCUBEULUI NR. BT ALEEA AMURGULUI.8. SC.140LEI 10.366. MARIANA CORDOS I.A.14.550LEI 32.C4.A.558. SC. G23. MARIA BULIGA M. STIUBIENI . 31. SC. SC.6.4. MIHAI CONDRATOV A. VALERIAN CAZACU V.526.289. BL. BL.004.4.B.720LEI 21.14.S1.10.600LEI 12.D. BT UNIRII NR.1. VIORICA CIOBANU M.B1. AP.116.640LEI 18. SC.280LEI 12. NR. BL. SC.40.B.520LEI 61. BT 31.50.1. BT ONICESCU NR. BT SAVENILOR NR.16. BT UNIRII NR.32.16. AP. AP. MARIA CIOMIRTAN I. NR. SC. NR.16.798. ELENA CHIFIRIUC C.41.A.S8.18. C-TIN CERVICESCU I. BL.464. NR.3. AP. BL.200LEI 5.O3. IOAN CALUSCHI G.840LEI 41. PETRU BURSUC T. BT EMINESCU NR. NR. BL.2.500LEI 17.360LEI 9.B.000LEI 4. VASILE CHIORESCU I.800LEI 23.32. BT G.2. BL. AP.D4. ANICA CIOBANU A. AP.000LEI 6. SOFIEA CHIRIAC I. BALUSENI. LAURENTIU CHEBICI D. IOAN CACIUC T. BL.7.ZA11.490LEI 20. KOGALNICEANU NR.72. BL.186.000LEI 17. BL. AP. AP.4. AP. NECULAI CHWALEK C.33. AP.720LEI 8. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C.10.560LEI 10.K15.775.J6. SC. BT TALPALARIEI NR.135. ANGELA ELENA CACIUC I.C4. AP.659. BT SAVENILOR NR.14.289.7.J7. AP.800LEI 2.36.A1.D. BT COM. BL. BT STEFAN LUCHIAN NR. AP. GEORGETA CORDUNEANU A.113.A.31.42.960LEI 6. BT ONICESCU NR.080LEI 17.3. 31.720LEI 4.660LEI 22. SC.816.11.7. AP. BT M.4. BT PICTORULUI NR.116.855. AP.2.3. AP. BT SAT DRAXINI.6.27.254. AP. NR2.6.508. 36. AP.C. BT VULTURULUI NR.000LEI 31.3. MIHAI BURCEA M. SC. BT VARNAV NR. BT CATAMARASTI DEAL. NR128A.30A.E. CONSTANTIN CIOBANU M.A.1.6. BL.72. AGLAIA CAUTESANU I.5C.280LEI 8.730.52.600LEI 31. AP.605.12.A.839. BL.7.840LEI 5.839. EMINESCU.14. BT OCTAV ONICESCU. AP.600LEI 33. DUMITRU BUTUC D.000LEI 61. MARIA CHIRIAC V.914.372. BL.103. BT SPIRU HARET.5. BT OCTAV BANCILA. BL. BLG1. DUMITRU COLAC GHE. H16. AP.880LEI 1.B1. NR.800LEI 414.116.5. NR.H1.36A.D. AP.880LEI 26. AP. BT ARMONIEI NR. PETRONELA CIUBOTARU M. BT SAVENILOR NR. FLOAREA CHINDRUS D. NATIONALA NR. NATIONALA NR49.14. BT CATAMARASTI DEAL.C4.520LEI 112.000LEI 66.5. AP. BT C. TRAIAN BURLACU N.C1. AP. NR.500LEI 18.15.240LEI 261 .843.686. AP. BL. AP.262.520LEI 15. BT CAL.600LEI 28. 13. BT BUCOVINA NR.893. SC. BL.12. SILVIA CHINDRUS G. BL. STEFAN CIUBOTARU S.3A.080LEI 23.831.G3.A. BL.A. BL.Z15.8. BL.7.440LEI 30. MARIA CALISTRU P.892. SC. BT BD. FLOAREA C.3.4. LUMINITA COJOCARU I. MARIA CAZIMIR I.752.D.446. NATIONALA. BT VICTORIEI NR. C-TIN CHIPOANCA C.480LEI 5. VALERIA CIOBANU I.9. IRINA-RICA CABINIUC D. BT STR.125LEI 41. AP.112.7. AP. AP. AP. NR. BT EMINESCU NR. BT EMINESCU NR. BL. BT ALEEA SCURTA T2. AP.638.105.3.488. MARIA BURLACU M. MIHAITA CIOBANU C.I2.B. 10. BT MAXIM GORCHI NR.675LEI 32.F3. DOINA CATARGIU I. SC. SC.16. BT ONICESCU NR. BT C. ENESCU NR.BULIGA I. AP. FELICIA COJOCARIU G. GHEORGHE CIOBANU I.430.372. MIRELA CIUCLEA I. BT MARCHIAN NR. SC.55. MARIA CEOMIRTAN C. TOMOROVEANU.4.000LEI 10. BT CAPITAN ROMANO. ANDREI CONSTANTINESCU I.302. BT AVRAMESCU NR.193.744. AP. ILEANA CHELARIU I.13.000LEI 56.943. BT ALEEA PICTORULUI.489.

5.7. BT IMPARAT TRAIAN NR.22. ZA. BT 7 NOIEMBRIE . NATIONALA.E9. AP. SC. MIHAI CUCU E.C.24.A. S. BL.A5. BT ALEEA NOUA NR. BT ONICESCU NR.373.12.25. BT D. BT ALEEA NUCULUI NR.A.800LEI 1. BL. AP.379.4.720LEI 2.4. BROSCAUTI. BL. BL. SC.9. BL.3.227. BT FILIPESCU NR.967. BT ST.25. NR.35.8. BT COM. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D. BLA2.11. BT ONICESCU NR.9. CARMEN SAVENILOR. BT UNIRII. SC.A.750LEI 7.3. FILIPESCU . BL. FLOREA FEDIUC M. BL.A. SC. SC. BL. AP.F8.ZA11.15. MARIAN DANILIUC N. VALERIU DUPAC M. CURTESTI. MARIA COSERI G. BT GHE.3. BL.7.845. AP. SC.E.7. BT G.640LEI 10. BT COM. AP. CRISTINA ELENA DIMA I.481.400LEI 17.A.6. AUREL COVATARIU V.I5. PETRU LIVIU DUSCIUC I. BT UNIRII NR.114.11. SC. NATIONALA NR.150LEI 35.14. BL.1. AP. ELENA DUMBRAVANU C.440LEI 22.6. SC.64.B.2. SC.000LEI 34. BL.960LEI 52. AP.000LEI 15.875LEI 3.562. AP.B. BL. BT TEODOR CALIMACHE NR.367. SC.19. VESPASIAN FLOREA C.646. SC. BL.880LEI 9.839.132.800LEI 42. SC.373.3. IOAN CRETU I. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. BT ONICESCU BL.40.366. AP.3.480LEI 23.600LEI 131. DUMITRU DAVID I. AP. BT ALEEA SCOLII NR. BT C. AP.G10.4. C-TIN DANIEL DIMA C.64. SC. TOADER COSERI I. AP. NR. DERSCA.29. BT PACEA NR.13. COSTACHE DIMA I. IOAN DODU D.39.280LEI 18. SC. SC. BT EMINESCU NR. AP.1.254. NR. BT SAT ZAICESTI. NR.291. BALUSENI. VASILE DRON G.13.337. BL.911.A.920LEI 32.24. SAMUIL CUCU I.C.680LEI 34.231.601.520LEI 26.D. BL. BT AVRAMESCU NR. SC. SC. VASILE COROI A.64.14. GABRIELA CORNEA P.001.G10.A. BT CURCUBEULUI NR.A.48.C.F9. LIDIA DUCA L.127. POMPEIU NR.A.17.15. NR. BT MARCHIAN NR. BT ALEEA NOUA NR.8.000LEI 46.G10.750LEI 3.840LEI 43. BL.008. GHEORGHE DUMBRAVANU G. BL.537.720.8.2A.000LEI 103.920LEI 10. AP.326. DAN D-TRU FECIORU A. CORNI.351. SC.360.350LEI 26.I4.5.18. C-TIN FLORESCU GHE. SC. BT 4.14.960LEI 20. AP. GHEORGHE DURNEA M.610. SC.560LEI 80.539. IOAN EPURE GHE.240LEI 19. AP.200LEI 62.10. VIOREL DANILA C. BT DRAGOS VODA NR. AP.321. BT CURCUBEULUI NR. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR. SC. AP.B. AP. BT COM. VIOREL DUPAC G. BT ALEEA NOUA NR. PETRU CRISU GHE. BT UNIRII NR.17.U7.492.746. AP.579.2.A.342. SC.600LEI 88. SC.348.3.A.148.5.558.22.4.23. MARIA FERARIU I. BT UNIRII NR.111. LUCHIAN NR. AP. BT ONICESCU NR.14.C4. ANICA FILIP M.200LEI 56.G7.61. AP.080LEI 15.830LEI 9. IOAN COTOS V.241. POMPEIU.2. ELENA FEDIUC G.C1.500LEI 44.12.AP.31.640. SC.8. BT PRIMAVERII .800LEI 33.3.967. BT UNIRII NR.000LEI 351.27. AP17.520LEI 19.360LEI 68. AP.20.C.369.575.A.40. AP. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D. MARCEL DULCE D. BT ORASENI DEAL.B.700LEI 81.466. RODICA CRETU I.14. SC.319. AP.33.960LEI 22.61.7.526.4. DOROHOI D. DANIELA DOBOI I. COM. AP. AP.4. AP.A2. BT STAUCENI. AP.040LEI 56. SILVIA DUCAS H.8. ARGENTINA COSTENIUC V.14A.4. BT ION PILAT NR. AP. SC.B.9. MARIN COSTAS G.39. NR. BT C.U12.A. BL. ANGELA DAMACHE D.B. DOROHOI MAXIM GORKI NR. BT PRIMAVERII NR. BT ION PILAT NR.600LEI 33.15.000LEI 262 . AP. BT SUCEVEI NR. BT STEFAN LUCHIAN BL.200LEI 30.020LEI 26.560LEI 8.B. SC.6. AP.501.7. SAVEL CRETU C. BL. C-TIN DAMACHE D.CORDUNEANU I.425LEI 41. BL. SC.C. AP. AP. IULIA GINA COSTE M.000LEI 33.356.B.2.880LEI 6. BT ALEEA SCOLII NR.558. GHEORGHE CRETANU C. ELENA DOBOI I. BL. AP.297.G2. AP.D.54. ENESCU NR. AP. BL.8.160LEI 17. BT ETERNITATII NR.

33. BT ALEEA LICEULUI NR. AP.12. BT ALEEA C.175LEI 56.B.260.440LEI 5. SC. GANE BL.600LEI 263 . BT CUZA VODA.400LEI 47.374. BT BUCOVINA NR. B2.17. BL.135. BL.552.023.12. BL. ADRIAN HAGIU G.55. ELISABETA GROSULEAC I.13. SC. NR. AP. VASILE HARBUZ GHE.840LEI 116. 1.6. SC.240LEI 27.B. MARIANA GALCA T. AP. NR. ELENA HRITCU M.5.372.16A. AP.8.FRUMOSU C.781.2.640LEI 32. VASILE IFRIM C. BL.6.B12. F. NR.18.C2. LEORDA.880LEI 10. EMILIA HRISCU N. SC. SC.I13. AP. BL.861.3. AP.4.6.186. SC.256.M3.A 6. SC.750LEI 43. D12. BL.800LEI 21.520LEI 19.A.14C. BT TUDORA. BL. AP. ANISOARA HRITCU Z. DORIN C-TIN GHIMPU V.27.30.562.15.43.E8.000LEI 24.2. LENUTA GRIGORASI H.BT CUZA VODA NR3. AP. NR99. AP. VERGINIA HUSTIUC P. BT ONICESCU NR.C2.S.000LEI 15.12.6.1.C1.35.X20. COSTACHE HURMUZ M. MARIA GAVRIL C.2.15.4.818. SIMON GLONT M. BT ONICESCU NR.320LEI 7.753.160LEI 5. BT F.320LEI 890.26. BT ION CREANGA NR. AP.A.C.678. NR. AP. BT ONICESCU NR.5.435.C2.601. AP.C.080LEI 9. AP. PUSKIN. AP. ROMICA MIHAI GAVRIL S.3. MIHAI HUTU D.800LEI 41.1. NR. IOAN HRISCA P.440LEI 7. BL. BT C. SC. BT SAT.082.G1. MELU HINCEANU AL.484. BT TALPALARIEI NR. BL. BT ONICESCU NR. AP. BL.892.55. ANETA GROSU GHE. BT SAVENILOR NR.200LEI 407. VLADIMIR GRIGORASI C.7BIS.A5.A.280LEI 10. SC. BT ONICESCU NR. NR7. SC. SC. BL. MARIA GOGU C. GICA GRIGORAS G. TODIRENI.21. BT IMPARAT TRAIAN NR.280LEI 34.260LEI 74. NR. NECULAI GONTINEAC M.200LEI 8.877.A. BL.325LEI 106. ELENA IFRIM G.I13.B.14.A.064. COSTACHE IFTIMIE C. AP. SC. MARIA HRITCU I. BL.330LEI 14.G4.17. DAN GOGA D. NR. R10.C. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. AP.L8.356.5.874.16.030. BT C. BT PRIETENIEI D1.14. SC. BT ALEEA PINULUI NR. SAVEL GORBANESCU C.356.16. BT PARCUL TINERETULUI. GHEORGHE IFTIME D.671.000LEI 18. ELENA GRIGORAS V. OVIDIU MARIUS HURMUZ N.14.776. AP.B. BT ALECU DONICI NR.880LEI 5. BL.994. EUGENIA FRUMOSU V. AP. BT ONICESCU NR.215.250LEI 4. NR.25.17.4.6.400LEI 14.33. AP. AP. SC. TOADER HERGHELEGIU V. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E.A. BT COM. BT TALPALARIEI NR. BL. AP.1.. EMILIA GRIGORAS GHE.600LEI 3. AP.4.A.AP. BT PRIETENIEI BL.E8. DANUT HUTANU M.549.A.5.X18. BT OCTAV ONICESCU.107. AP.276. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.G10. AP. BT ONICESCU NR. BT PACEA NR. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII. NR.110. DOLINA.3. AP.5C.52.240LEI 12. AP. GHEORGHE GRINDEI M.040LEI 41. BT GRIVITA NR.15.600. BL. BL. MARIA GHEORGHIU G.130. AP.400LEI 12.35. NATIONALA. SC. NATIONALA NR. SC.57. BL.785.A.558.200LEI 5. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.611. NATIONALA NR50. BT ALEEA ZORILOR. SC. AP.C1. BT ALEEA AMURGULUI NR.52.84. BL. DUMITRU GOGU A. BT A.000LEI 16.13. BT OCTAV BANCILA. MIHAI IATIC G.G3. SC.17.11. BL. BT ALEEA NOUA NR.000LEI 22. AP.714. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR.4.569.D. ANETA GRINDEI M.920LEI 10. BT CAL. ELENA GRIGORAS I.400LEI 683. BL.600.382. BT T. AP. DOINA IFTIME C.2. BT PRIMAVERII NR. AP.600LEI 15. SC.A.27.859.27.890LEI 75. DUMITRU IGNAT C.326.3. BT C. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.BL3B.914.920LEI 4.2.863. D1. BT CUZA VODA. SC. AP. MARIA GLASBERG S.637. BT ALEEA PINULUI.000LEI 32. BL. SC.366.VLADIMIRESCU NR.320LEI 65. AP.680LEI 16.5C.3.30.488.C.36. NATIONALA NR.90.420LEI 49.12.4.160LEI 22. BT ALEEA SCOLII.520LEI 92. BL. VASILE GAVRIL I. BL.A.52.600LEI 322. ELENA HIZILNICOV C. AP.040LEI 13.6. AP.A.D.

B.A.914.9.K4. P. BT PRIMAVERII NR.571.687. AP.C1. OVIDIU MARGINEAN I.360LEI 26. MARIA JALBA T. AP. BT COM.A. BT ALEEA VIILOR NR.107. BT PRIMAVERII NR.69.17. AP.289. CURCUBEULUI NR.520LEI 164. AP.595. BT MANOLESTI DEAL.600LEI 29.11.827. AP.000LEI 40.1. AP.C.9C. AURELIA IRIMIA V.17. NATIONALA NR.000LEI 99.320LEI 101.7.550LEI 9.58.B. AP.840LEI 35.30.27.983. MIHAI MARGINEAN A. NR. 7.GA9.26. EMILIA LOHAN I.560LEI 26. SC. BL.S4.808.400LEI 38.7. ELISABETA IVASCA I. SC.400LEI 29. SILVIA LAZAROI G.12.17. VLADIMIRESCU NR.17.111.56. BOTOSAN VARNAV.14. BL.A. BT I. 71.600LEI 14.996.7.200LEI 85. SC. GEORGE JILAVU M.13.571.A.C.D. BT SUCEVEI NR. AP.562. BL.560LEI 23.C.188. VLADENI. BT CORLATENI .A.24.I20.IOAN LUCA M.750LEI 5.A. AP. BLA2. LOTI LAZAR T.A.237.3. BT IMPARAT TRAIAN NR. B.000LEI 97.320LEI 5.152. AP. AP.2. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T. AP. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR. BT ARMONIEI NR. AP. BT ALEEA CURCUBEULUI.1.400LEI 8. SC. BL. SC. AP. BL.I6.600LEI 78. SC. BL.625LEI 264 . AP.A5.812.1.090.232.7. AP.440.267. BL.42.29.29.7.1.8.C.A. BL. MIHAELA MARCIUC A.965.377. BT C. VIORICA IRASOC I. BT LEORDA .D.17.26. SC.500LEI 34. MARIA ISTRATE C. CAMELIA MARGINEAN T.670LEI 91. BL. BL. SC. BL.BT CURCUBEULUI NR. IULIA LIVADARU V.19.47. SC. SC.895.159. AP. ELENA JALBA G. BT SAVENILOR NR. BT ONICESCU NR.A.21.240LEI 20. BT K. AP.775.B5.920LEI 25.13.800LEI 3.400LEI 34. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I.570LEI 19.031.12.074. SC. AP. BL.810. BL. SC. BT OCTAV ONICESCU. SC.542. BT IMPARAT TRAIAN NR.257.8. COSTACHE IONESCU T. 43.720LEI 8.A.24. 26.8.525.AP.46.761. BL.A. NR17.3. TEREZIA IULIANA MARCIUC G.017. AP.953. MEDA LUCA P. MARIA MASCAN V. DUMITRU ISAC V.960LEI 49.200LEI 16. BT ELIE RADU NR. SC.47. AP.330LEI 201.14.17.720LEI 40.100LEI 10.640LEI 62. AP. NR33. BL. SC. BT ONICESCU NR.537.960LEI 23. BT ONICESCU NR. PETRU MALAIMARE P.7.H1. BT CALEA NATIONALA NR. BT F.C1.U18. BT PRIMAVERII NR. MARIA ILIUTA GHE.A.320LEI 20.200LEI 9.000LEI 4. BL. MIHAI MANTEA M. AURELIAN MARICI A. BT M. AP.69.17.21. MARIANA LEAHU M. MARIA LOZNEANU C.46BIS. BT PRIMAVERII NR. AP. BL. EDIT MACOVEI C. BL.C. AP.34. BT CALEA NATIONALA NR. BL.959.041.15.2. AP. BT F. SC. CORINA LOZNEANU C. BL. SC.AUREL IPATE M.43.230LEI 23. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.IGNAT N.26. BRATIANU NR.D10.297. AP.B AP.9. BT PRIMAVERII NR. SC. SC. ALEXANDRU LUPU T.6. GORCHI NR.34. AP.A. U1. MARX NR.46. SC.7. C-TIN LOMOS I.148.B7.D10. BT ZORILOR NR.A6. SC.2. AP.13. BT 38.2.A6.160LEI 81. RAUSENI.B. MIHAI MANTALUTA N.17. BL.E.200LEI 43.000LEI 77. BT T. SC. BT ALEEA LICEULUI NR.600LEI 2. CUCULEANA ILIESCU D. AP.13.33.520LEI 12. SC.C. BT SUCEVEI NR.680LEI 43.1. AP.B. BT SAVENILOR NR. AP.24. MARIA MARCIUC ST.A5. AP. SC. NATALIA JITARIU S.783.15.972. AP. BT ONICESCU NR. BT CALEA NATIONALA NR. BT ONICESCU NR. BT ALEEA AZURULUI NR.420.093.520LEI 32.11. BT IULIU MANIU NR. BL. BT PRIMAVERII NR.520LEI 51. VASILE LEAHU G. VIRGIL LUCA I.810.C.940.6. U1.105.27. BT OCTAV ONICESCU. SC. DAMIANA IPATE . SC. GEORGETA ISTRATE I.200LEI 44. VASILE LUNGU GHE.A2. AURORA MARIA IONICA D. AP.227.969.1. BT ONICESCU. BT ONICESCU NR.3.339. AP. FLOREA MALAIMARE C. SAT HRISCANI.000LEI 4.1. SILVIA MACOVEI D.157. AP. BT ONICESCU NR.180LEI 12. NR.

COM.240LEI 32. BT GRIVITEI NR. BL.078. P17.320LEI 414. SC. BL. SC.880LEI 14.750LEI 86. BL.630. AP.840LEI 85. JENITA MAXIM G.12.A26.3.413.3.420LEI 3. MIHAI MOISA T. MIHAI NUCUTA D. BT G.3.18.000LEI 18. MIHAELA NICULICA I. BT VIILOR NR. BT 23. AP.1.B.TURN.800LEI 17.190.4.27. AP. 59. BL.30.600LEI 15.600LEI 16.5.483. AURICA MURARIU I.6BIS.074. NR.V1. BL.8. DUMITRU MORARU C. DUMITRU MIHAI G. BT ONICESCU NR.36A. C-TIN MUSCALIUC D.9. BT ALEEA NUCULUI NR.E3.14.769.A.6. DUMITRU MAXINIUC C. AP.218. AP.978.742.430.D.1.B.1. SPERANTA MIHAIANU C.63. SC. P17.19. 30. 14. BT CUZA VODA 6BIS. DANUT MUNTEANU V. AP.B1. AP. BL.B1.640LEI 13. STELA MICU L.5. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP.A. BT GRIVITA NR.5. NR.744.240LEI 5. AP. DUMITRU MOISUC G. SC.000LEI 28. BL.B.A. AP.P17.640LEI 94. VIRGINIA MURARIU D.760LEI 3. BT CRONICARI NECULCE NR. MIHAI MERTICARU I.E. BT PRIMAVERII NR. AP. AP. BT PRIMAVERII NR.22.595.400LEI 14.5. BL.401.600LEI 41.27. ENESCU NR.B. BL. AP.G10.A1. JAN-LEONIDA MIGHIU C.A.600LEI 39. SC.000LEI 5.500LEI 38. BT MARCHIAN NR.3. BT ALEEA PICTORULUI NR. AP. EMINESCU. ION NATIS T.800LEI 13. BT UNIRII NR. BL. SC. BT I. SC.571. BL.8. BL. BL. ELENA CUZA VODA NR. BL. 7.2. EUGEN MIHAESCU G.8. BT ONICESCU NR. BL. AP. BL.8.I2. AP.K1. AP. ILIE MERTICARU I. BT ALEEA GRIVITEI NR. AP.V1.475LEI 8.10.P11.25. BT EMINESCU.13. AP.B. BT D.30. BT INDEPENDENTEI NR. AP.A. EMINESCU NR.169. AP. VERONICA MIHALACHE T.A. GHEORGHE MATEI C.5.G4.010LEI 2.200LEI 2.5.461.1.55. ZENOVIA MOISA I. AP.18. AP. BT TRUSESTI.240LEI 265 .B.15.439. BT CALEA NATIONALA NR.570LEI 8.34. NEGREANU NR. BT SAT CATAMARASTI DEAL.MATEI A. 4. SC. GEORGETA MOLDOVANU .993.10. ENESCU NR. BT PRIMAVERII NR. SC. VICTOR NASTASE I. AP. AP.186. AP.806. AP. BT CALEA NATIONALA NR.14. VIORICA NISTOR C.A.I2. BT PRIMAVERII.722.5. AP.000LEI 57.2.320LEI 16.S3.16. AP.20. AP.10. BL.840LEI 6. AP.9. SC.500LEI 66. BL.U16.401. NR. AP.B.440LEI 9.5. FRIMU NR. AP. BT G.27. BL.200LEI 5. JENITA OLARU I.5.172. MARTA TANIA OLENIUC I.10. BT G.10.800LEI 117. NR.321.21.7. SC. IULIAN MOLDOVANU M.949.325. RADU MIJA I.440LEI 11. BT GEORGE ENESCU. BT CALEA NATIONALA NR.35.11.178.B. SC.179.640LEI 30.45. SC. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. BL.J8.SC. BL. BL.G23. STEFAN MIHAILEANU I. BT ARMEANA NR.625.8. MARIAN MURARU C. CONSILIA LENUTA MIHAI T.A. MIHAI MORARU M.542. PANAIOTIS NECHIFOR N. BL.30. SC. DIMITRIE NASCU I. IULIUS CEZAR MURARU S. NR9.200LEI 108.D. BL. BT CALEA NATIONALA NR.11. SC.16.B. AP.440LEI 60. 9.223.B.5.4. NR. MARIA NECHITA M. SC. AP. AP. AP.9. SC.372.16.669. BL.12. AP.177.695.749.080LEI 16. BT MARCHIAN .200LEI 43.18.S7.B. 1. BT GRIVITEI NR.MARIA MOLDOVANU D. NR. C-TIN NECHITA V.8.120LEI 67.104. COM.680LEI 17. NR. ENESCU NR.7.17.16.C. BL.215. GHEORGHE MATEI C. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL.Z2.D1. BT BD. BL.SC. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR.513. AP.440LEI 20. SC. E 14. SC.30. C-TIN MIHAI D. EMINESCU.513. ELENA MURARU GHE.3. BT ALEEA AZURULUI.400LEI 7. AP..360.15. B.113.200LEI 6.4. VASILE MOISUC P.4. BT PRIMAVERII.69. BL. ELEONORA MOLDOVAN A. SC.1.45. SC. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G. BL.320LEI 6.307. CATALIN DANIEL MICU M. BT BD.137.680LEI 33. AP.728. BT ONICESCU NR.23.12.240LEI 36. IOAN MITOCARIU A.B. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR. BT PRIMAVERII NR. AP4.C4. BL.560LEI 10. EMINESCU.65. MIRCEA MURARU M.F2. BT ALEEA PRIMAVERII NR.631.520.320LEI 45. BT PRIMAVERII.600LEI 6. BT ALEEA SCURTA NR.704.855. 52. BT SAT IPOTESTI. AP.

5.488. BT STR. SC. AP.320LEI 53. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR.10.M6. AP.A.12.240LEI 31. AP. AP. BT GEORGE ENESCU BL.I.985. ANISOARA POPESCU V.869.19. AP. BL. SC.A. 10. GHEORGHE PASCAL M. Z10. IOAN POPA I.1.200LEI 15.599.400LEI 10.2. DUMITRU POROF V.739. BTOSANI LUNA NR. PETREA PROJOROSCHI I. ANCA PETRARIU D.818. AP. BL. AP.B. GINA BEATRICE RAILEANU C. BL.118.840LEI 24.855.23. AP. ELISAVETA RAILEANU I. AP. AP.8. AP. VIORICA PASCARIU D. MARIA PANCU I. BT BUCECEA.200LEI 4.5. ORTANSA PRISACARIU P. BL. SIMION POSTINIUC V. AP. BT AVRAMESCU NR. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I.000LEI 6.E5.G.53.17.000LEI 84.520. MARIA POLITIC C. SC. VERONICA PRAJINARIU T.A.86.W12.B. GHEORGHE POPA D.490. C-TIN PRISACARIU A. MIHAELA OPASCHI S.337.A.12.323.855. AP. BT GRIVITEI NR. AP.600LEI 46.520LEI 3. ANA PRISACARIU I.B.859. AP. NR.53.007. AP.6.600LEI 3.8. BL.480LEI 266 .W5.943.068. BT OCTAV BANCILA NR. BT BD. VIILOR NR.B. AP.27.15.S4.45.440LEI 23. AP.039.087. AP.13. DUBALARI. SC.A.037.920LEI 31. AP.6.51. BT K.015. BL. BT ONICESCU NR. BT CUZA VODA NR.200LEI 51.A.7.B.1. SC. AP. SUCEVEI. BT CUZA VODA NR. CARMEN ELENA POPINCIUC C.160LEI 109. IOAN POENARU I. BL.125LEI 16.558.14.092. BL.1. BT AZURULUI NR. FALTICENI. DUMITRU DANIEL POSTEA A. AURELIA OPASCHI G. SCA. BL. SC.000LEI 39. SC.600LEI 5. BT EMINESCU NR.880LEI 110. BT PARCUL TINERETULUI .831.A1. SC.15. BT BUCECEA.2.A. SC.37. AP.800LEI 15. STR. BT ALEEA RONDULUI NR. AP.704. SC.11.A. DONICI NR.627.520LEI 31.86. FLORIN OVIDIU MARCHIAN . EMINESCU.1.845.BT ORAS SAVENI.18.8. MIHAIU PRICOP N.760LEI 122.000LEI 7. SC. AP. AP.330LEI 6. AP. RODICA ONOFREI I.000LEI 13.12.160LEI 6.558.32. SC.387. BT GRANICERI BL.2. BL.920LEI 45.C. BL.A.A2. AP. BT BUCOVINA NR. SC.070LEI 6. BT BLANDESTI.R9. ILEANA ONICIUC P.4. BL. AP.281.5. BT ZORILOR NR.360LEI 23.6.1. BT AZURULUI NR.200LEI 23. PAULINA PROZOROSCHI N. MILICA PITORAC D.860. SC.534. SC. BT EMINESCU NR.000LEI 82. BL. FLORIN PORFIR C.36A. AP.976. REGHINA OSTRECEANU D.18. BT ALEEA ARCULUI NR.21.1.5BIS. BT ALEEA CALIMACHI NR.323.422.33.16.8.160LEI 55.A9.A. 4.36. BT ONICECU S20.200LEI 22. NR. BT C.882.000LEI 98. AP.2. CORINA POPINCIUC D.867. AP. BL.C. AP.5.66. DUMITRU ONOFREI I.3. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.C.4.W5. SC. BT STR.I.576.8. MIRELA DANIELA RAILEANU M. SC.5. LILIANA POENARU M. LUCIA POROSNIUC D.16.15. LIVIU C-TIN PINTILIUC D.16. AI. NATIONALA NR. BT ONICESCU NR.300LEI 3.CUZA. AP. BT ZIMBRULUI NR. AURICA PASCARIU V.16.10.000. BL.000LEI 22. PETRE ONAC N. ELENA RAICU V.477.A.A. ECATERINA PRICOP T.B.5.4. BT ALEEA ELIBERARII NR.OLENIUC I.14..880LEI 54.223. SC. BT ALEEA SCOLII NR.276. ANISOARA PRISACARIU I.305.919. BT 17. BL. SC.600LEI 14.11.200LEI 2.2. BT F. BT ANTONESCU NR. MARKS NR. CRISTIAN POPESCU I.2. BL.960LEI 11.360LEI 44. BT EMINESCU NR.400LEI 124.200LEI 14. SC.4. BT TALPALARIEI NR. MARINELA ONOFREI N.86.J6.845. BT LALELELOR NR.720LEI 31.31.6.630. SC. AP. NR. FLOAREA PINZARIU I.7. SC.B2.1.A. SC.6.5. BT STEFAN LUCHIAN NR. AP.7. NR.B. BT UNIRII NR.3. SC. AP. BT BUCECEA .959.440LEI 1. BT ZIMBRULUI. AP.A.902.300LEI 41. DUMITRU POENARU C. BT ALEEA NOUA NR.880LEI 8. BL.488. DANIELA RAILEANU M. BL. AP. BL.S7.B1. VERONICA PILOS C. BT ONICESCU NR.B2. BT CUZA VODA NR.A9.5.760LEI 13.000LEI 15.372. BT FRUNZETTI NR. MIRCEA RADU C. 25.

3.ROMANESCU D. BL. MIHAI EMINESCU. BT VARNAV BL. T. S. IULIETA ROSU ST.14.2.2.2.996. BT EMINESCU NR. C-TIN STEFAN G. AP.35. VLADIMIRESCU NR.54. BT ZORILOR NR. AP.320LEI 72.400LEI 29. VERGINIA STEFANESCU C.7.8. ELENA SIRETEANU N. SC. AP.744. BT ALEEA PICTORULUI NR.P13.8.116.786.12. SC. FILIPESCU.080LEI 9.158. DUMITRU ROSETI GHE. ANGELA SANDU V. AP.201.L1. MARIA SERBAN I. BT ST. PAULUS TARNITA M.F5.151. BL. BL. BL. AP. AP.V9.000LEI 145.2. BL.F5.180LEI 23.8 PRIETENIEI NR.200LEI 43. AP. BT UNIRII NR.360LEI 84.1.8. LUCHIAN NR. SC.24.000LEI 11. SC. EMINESCU NR. BT CALINESTI.D1B3. VALERIU ROTARIU V. AP. AP. BT EMINESCU NR. BT 10.3.69. BL.000LEI 70. AP.342.440LEI 69. BUCECEA. NR. SC. ELVIRA TALPA I. PAUL ROMANESCU I. BT IMPARAT TRAIAN BL.280LEI 104.077. COM. BL.63.H3. C-TIN SANDU G.520LEI 23.544. BT GHE. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M.7. BT ALEEA NOUA. BT C. MIHAI TARNAUCEANU G.730. C-TIN V.B4.855. BT ARMONIEI NR.880LEI 41.159.12.535. BT ONICESCU NR. SC. LUCHIAN NR. AP.749.G3. BT EMINESCU NR.013. MARCEL TALPA R.9.29.13. BT PRIETENIEI NR.E7.400LEI 16. DORNEI -STR. ENESCU NR.25.401. ELENA SANDRU A.14. BL. 28.D1B3. BT EMINESCU NR. 36A.015.A. SC.18.4.4.3. BT PACEA NR. AP. BT ST.310LEI 10. IOAN SAUCIUC V.650. AP.C.18. BT F. NR. BT G. AP. BL.W25.372. BL. SC. BT PRIMAVERII NR. SC.880LEI 113.13.600LEI 28.960LEI 34.D1. 34. RODICA TAPALAGA B.A.305. ELENA SANDU A. G4.000LEI 8.636. AP.480LEI 33.2. ION SEVERIN I. BT PARCUL TINERETULUI NR. NR. SUCEAVA NUCILOR.011.K2.491. BL.B.2.2.21. BT AMURGULUI NR.A.E. BT UNIRII NR.10.200LEI 70.041.2.740. BT F. BT ONICESCU NR.600LEI 15.C.000LEI 47.C. BT ARMONIEI.320LEI 8. SC.320LEI 21. AP.B.260LEI 16. C-TIN TABARCEA P. MAXIM VASILE TALPA I.800LEI 10.E.A.7. G3. BT VICTORIEI NR.25.480LEI 4.934.000LEI 68.A.A. VLADIMIRESCU NR. AP.A4.1. SC. BL. 1. BL.000LEI 53. SC.I22.712. SC.7. BT TIBERIU CRUDU NR.49. SC.000LEI 4. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. AP. AP. SC. BL.A. PAUL IULIAN TARANU P. BT SAT CATAMARASTI DEAL. MARIA ROTARIU GHE.D. GHEORGHE SFICHI I.A.000LEI 137.A. ADELA ROSU I. SC. SC.640LEI 23.558. AP.3.9. SC.400LEI 49. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.616. RODICA TALPALARIU Z. AP. BT PACEA NR.11.28.C.640LEI 786. LAURIAN VICTOR ROSETI P.18.D3. BT POSTEI NR.2M. CRISTIAN SAMIAN C. NR. AP. AP. TIBERIU SIRGHI D.190.25. AP.11.800LEI 34.A1.9. BT VIILOR NR.853.711. BT CAL.3.111.880LEI 18.C. VASILE RUSU G.401. AP.B.325LEI 75. PACHITA STENTEL I.000LEI 6. NR.667.200LEI 267 . GEORGETA SPIRCU C.000LEI 3.208.A7. BT SUCEVEI NR.11.7.58.C7. DANIELA MIRELA SANDU D. AP.616. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.1.E. AP. MANUELA PAULA STIHI V.160LEI 14. NATIONALA NR.6. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I.760LEI 11. BT IMPARAT TRAIAN NR.741.7.B.400LEI 82.045. SC. AP. BL.8. AP.280LEI 82.C4A.28. MARIA ROTARITA P. UNIRII NR.976.2.3.1.148. BL.261.27.BL.600LEI 8. BT VICTORIEI NR.H3.18. BL.A1. BT ALEEA NUCULUI NR.53. AP. VASILE STEFAN I. BL.3.A AP.520LEI 11.53. AP.C. BL. BT UNIRII NR.488. SC.63. VASILE ROTARIU V.18. BL. AP.7.SC.A8. SC. NATIONALA NR. BL.2.F.A. BT ALEEA CRIZANTEMELOR.27.11.B. AP. SC. BT AVRAMESCU NR.373. AP. AP.988. BT CALEA NATIONALA NR.440LEI 31. BL. AP.G19.320LEI 10.976. BL.A. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M.18. BT VARNAV NR.871. BT T. AP. BL.125LEI 4.994.B.24.9. SC. SC.19.2. AURORA NINA SEVERINCU V.209. VIRGIL SEVERINCU GHE. AP.

AP. BT A. BT O.653.14.035.8. BT OCTAV BANCILA. SC. BL. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC.700LEI 16.691. PETREA VIZITIU I. SC.550. GHEORGHE TINCU C. IOAN VARZAR M.600LEI 21.B. BT DOBROGEANU GHEREA NR.B.3.7.409. ALEXANDRU TRUFIN N. PRIMAVERII P17.002. BT ALEEA PINULUI NR.P15. BL. SC. SC.31. BT SPATAR MILESCU NR.750LEI 15.040LEI 15. SC. DUMITRINA TIMOFTE G. NATIONALA NR. BANCILA NR. BL. BT PRIMAVERII BL.12.192. BL. BT COM.B. BL. VLASINESTI.14. AP. BT PRIMAVERII NR. BT BALCESCU NR.23BIS.120LEI 8. BT PRIMAVERII NR. BT 7 NOIEMBRIE NR.2. F12.720LEI 11. ENESCU NR.B. LUCRETIA TURCU C.800LEI 12. AP.B. AP.068. AP.081.2.15. AP.200LEI 12. BT PRIMAVERII NR. BL.595.2.720LEI 12.200LEI 13. SC.904.86. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I. BT ONICESCU NR.34. AP. STEFAN TURCANU F.11.C. ELENA VACARIU D. BT ALEEA NOUA NR.12.200LEI 20.A3. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G.4.000LEI 372. AP. ANA TURICEANU M. AP.7. BL.2.7B. AP. BT CUZA VODA NR. BL.10. SC. BT CALEA NATIONALA NR.28. DOREL DUMITRU UNGUREANU G.249.TILIPAN G. LIVIU DORIN VIZITIU V.317.F.920LEI 10.8. 23.A. EMIL TOMA D.840LEI 7.830LEI 161. PARASCHIVA VATAMANU V. GHEORGHE VERENCIUC V.7.7B.18.A.869. BT MANOLESTI DEAL. C-TIN TURCU C.S.18. SC.920LEI 8. IOAN VLAS D.508.A5. BT CAL.G. SC. AP.B.12. BT EMINESCU NR. AP.43. MARIA TRUFIN N.659.B. BL.293. BT DIMITRIE RALET NR.A. BT CUZA VODA NR.291. BL.875.720LEI 268 . MIHAI VORNICU I.69. SC. BT ONICESCU NR. BT AVRAMESCU NR.B.488.400LEI 21. ELENA TRUFIN D.B. BT F.820.9. SC. AP. BT CRIZANTEMELOR NR.E2.B. BL.200LEI 91.4. AP.695.120LEI 49.14. AP. BT TEATRULUI NR.13. AP.334. BT PRIMAVERII NR.153. AP. BL. SC. SC. BT PARCUL TINERETULUI.000LEI 16.R9.289. SC.040LEI 32.5. AP.475.11. BT TEATRULUI NR. ROZICA UNTANU P.640LEI 15.000LEI 41. DUMITRU VIZITIU A. DANIELA TIPU D.B. CATINCA ZAHARIA D.860.367.69. BT PRIMAVERII NR. SC.9.965. KOGALNICEANU NR.600LEI 21. BL.6. AP.600LEI 42. SC. NR45 BIS.160LEI 22. BT TRANDAFIRILOR. ELENA VASILESCU R.20. AP. IONEL ZAHARIA A. IUSTINA TUFA M.000LEI 13. BT VARNAV NR.5. DOINA ZAGAN D.781. VERONICA NICOLETA VATAMANU M.661.11.678. MIHAELA TOPALA I.81.5.720LEI 38.G. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP. SC. EUSEFINA TOMA D.T5. BT G.988.152.7.1.966.28. SC.923. AP.11. BL.F5.63D.. BT ALEEA SCOLII NR.C. ORTANSA TOMA C.9. LAURA RALUCA TRUFIN C.15.SC.X23.G. BT PRIMAVERII NR. AP.5. BT ONICESCU NR. BL.B.050LEI 19.24.200LEI 137. AP. NR.28.19.160LEI 454. BT DREPTATII NR.086. AP. BT STR.L8.I4. BT BUCOVINA NR.G.520LEI 29.000LEI 5.B.Z18. BL.D.14. AP.000LEI 44.200LEI 51.000LEI 26.2.11.18. SC.025. AP. IOAN VALENCIUC A.9.5.360LEI 29.24. MARINELA ZALA M.760LEI 2. GHEORGHE VERESTIUC I.720LEI 1.325.400LEI 51.79.000LEI 10. AP.A. AP. AP.8. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.5. SC. ROMILA MARIANA ZAICEANU N. SC.12. VLASINESTI. NR.C. GHEORGHE C-TIN TURCU F.127. I6. AP.11.24. BT PRIETENIEI NR. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR. SC.738. AP.U16.372. MANUELA URSU D.L1.5.200LEI 79.15. SC. AP.15.720LEI 14. BL. C-TIN TIMOFTE G.590LEI 32. BT COM.200LEI 23. BT EMINESCU NR. BT 20. AP.12.17. AP. BT ALEEA NUCULUI BL.906.712.864.480LEI 10.39.803.2. BL.847.G5.24.A.360LEI 9. AP.P17. BL.2. BT M. ALINA MONICA UNGUREANU M.9. BL. R16. MIHAI VOLOSNIUC I. AP. AP. SC.748.A. SC.2.225LEI 47. NATALIA ZAGAN I. SC.092.L1.96.12. AP. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D. PRIMAVERII. AP. AP.320LEI 40.55.882.19. LIGIA-TATIANA TRUFIN D.11.7. PUSKIN NR. 54. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C.24.

800 Ion Ionescu de la Brad. et. Constantin Bandula I. nr. bl.33. F6. 23. sc. Timiş. Jebel. 1. ap. 22. Timişoara 207. Bl. 1. Timiş 9. ap. ap 1. 3. Timişoara 880. Timişoara 10. 1.000 Brându?ei nr. ap. Timişoara 129.000 Bucureşti. Bl. Timişoara 13. et. 119. et. 7.779.500 Mătrăgunei nr. sc. 6. B. 30. 6. Sc. 20.941.600 Mătrăgunei nr. 2. com.440. sc.833. 15. Timişoara 40.200 Tigrului nr. 202.008. sc.505. A. Brancov Ana M. Anna Amalia Boca M. A.7.276. bl. Timişoara 40. ap 7. sc. Vulcan nr. Arad 55. bl. St. Erjebet E.116.000 Str. Vân?torilor. nr.400 I. Iuliu B?dil? N. TraIAN Bondar P. Bethausen. 1. com.600 Micşunel nr. 4. 1.560 Ion Ionescu de la Brad.300. ap. 64.000 Tache Ionescu 11-13.600 513. 1.440. KOGALNICEANU NR. Dumitru Augner D.380 Mătrăgunei nr.247.542. Et. ap. et. Stela Bandula M. et.I2. Timiş. 14. 34. Titulescu. Timişoara 103. Mihail Kog?lniceanu nr.12. Paro?eni.331. bl. 64. Timişoara 24.. Elena Belene?i D. Timişoara 15. et. Francisc Arpad Anuichi A. Anicu?a B?ncioiu D. Dumitru Bulla I. Timişoara 62.. Hortenzia Balint M. sc. Sc. Timişoara 6. 1. 1. Paro?eni. B.200 Simion B?rnu?iu. Timişoara 16. 7.674.849. ap. 3. jud. Ioan (De) Ardelean I. ap. nr.461. nr. T1. 7. 7. 6. BL. Timişoara 24. ap. Timişoara 7. ap. Ap. et. 22. 4. bl. sc. 1.240 str. Sirius nr. 23.480 Str. et. et. Ion Vidu.400 Arie? nr.000 Agronomiei.372. bl. 15. 29. Timişoara 92. 17.190 loc. A. jud. Viorel Bandula V. 23. 3.354.A. Timişoara 155. Loc.582. 3 Timişoara 31. Adrian Ilie Bihoi V.000 B-dul Eroilor nr. Timişoara 108. A. A. et. 10.223. Viorica Belehuz V. Ioana Becia I. Francisc Barth Anna Bartha I. N. 1.000 Calea BogDăneştilor nr. 1. G.000 Str. C.320LEI Domiciliu Suma Str. Et. Marioara Bachici S. 3 Timişoara 46. 35. D. 4. 7A. Timişoara 29. Timişoara 3. 4. Maria Barban I. 55 13. B.700 Str.. sc. 20. bl.965. 63A.300. 1. 10. et. Cladova.547. Timişoara 61. ap. bl.179. Sc. 12.508. ap. bl. ap.372. Bl.250 Str. Margareta Alexandrescu D.000 Str. Sc. Timişoara 55. ap. Baba Dochia nr. 1.483. et. et. D. et. ap. ap 1.008. 12. Eroilor 10-12. Timişoara 31. Timişoara 46. Rebreanu. ap. Timişoara 10. Patricia Anghel G. sc.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . Gheorghe Bihoi N. Ioan Boi? E.849.800 Titulescu. et. D.920 Aleea Cascadei nr. ap. Timişoara 47. Bethausen. 55 22. Vulcan nr.232. Timişoara 135. bl. 6. 21.000 str. B. Timişoara 243. bl. Dalboset. 9. 42. ap. Vlaicu. A1. sc. B. 6. 1. Ana Augner I. 26. ap. Ap. 1. Timişoara 149.580. Mihai Aurelian Be?tea C. et.232.282. 9. Ciprian Alexandrescu P. Dumitru Bold.340 Drubeta 47A. 28. jud. nr. 23. jud.450. Timişoara 62. Timişoara 259. D. nr. Ioana Simona Biro I.000 str. AP. 17. 5.077. Florin Banu D. A. ap. bl. Pădureni. Bogoliub Balea T.368.040 loc. 5 69.360 Simion B?rnu?iu. 240. Ion Vidu. 7. 14. ap. sc. 3.000 Str.540 I. Bl. 2. Cladova. Maria Barth E. Cara?-Severin 259.042. 2/1.111. et.800 B-dul L. Achim Bogdan P. Etelca Bandula M. nr.356.542. 32.374. ap. Sirius nr. Mircea Dan Becia D. 14. 11. SC. Timişoara 3. BT 34. A. 35. Sc. Cristina Otilia Bodea G. et.000 Str. B.760 Barbu Iscovescu. Mirela Dorina Antal I. 6.ZOLTI N. 3. et. 13.969. 227. ap. 6. A. com.064. 3.650. Ştefan cel mare nr.720. 71.B. ap. sc. Maria Ardelean G. nr. 5. Timişoara 221. 25. Timişoara 56. et. sect.450 Babadag. 24. nr. nr. A.670 Mătrăgunei nr. 3.520 Calea ?agului nr. bl. nr. A. Timişoara 232. 35. ap. et. Letiţia Draghina Boici G. Timişoara 40. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A.000 Tuluicului. Sc. bl 73.000 Eroilor. Ioan Banu G.200 Str. Dumitru Bogdan I. 119. Vasilica B?l?nel Gh. Sc. 1.

14. et. 1.302.200 150. N. Brându?ei nr. Timişoara Torontalului nr. 1/1. B. ap. D3.669. Timişoara str. Maria Cuibari N. C9. Timişoara Timocului. Bl.695.347. et. sc. sc.761. 5. Topologului nr.661. 58.400 11. Timişoara str. Marin Carmel Ceang?u I. Timişoara Simion B?rnu?iu. 1.644. 3. et. et. ap. 3. sc. Timişoara Intrarea Topologului 2. Rozalia Buzduga G. B. bl. 3. Fructelor nr.700. B. Timişoara str. ap. nr.600 80. Ioan Chira V. Timişoara B-dul Cetăţii.200 25. 2. nr.350 51. Petru Ilie Dupta N. 1. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G.542.619. bl. ap 16. Timişoara str. 14. 3.390. C21. Timişoara str.2. 7. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. Marius Ciupulig? G. 4.810. 4. 2. ap 2. Or?ova 1.111. 1. Timişoara 30. Lazăr 42. 6.754. Timiş str.000 279. ap. 9. et. 1.200 58. 57. Floarea Chi?escu I. 4. 2. Stuparilor nr. sc. et. sc. Diana R. 7. Ciolac P.720 25. bl. et.406.150 24. 2. et. Constantin G. Mure? nr. Mihai C?licean A. Nicolae (De) Dulgheru P. ap.080 99. Bucureşti nr.805.300 18.960 36. ap. 4. B.600 137. sc. Ion Ionescu de la Brad.500 15.326. A. sc. A.721.840 3. Intrarea Doinei. 1. 13. A. A. C33. Gheorghe Ciureanu V. D. ap. Timişoara Bălcescu. nr. sc. 42. M?cin nr.550 7. B11/A.558. ap. Sorin Titel 12. Timişoara str. Timişoara str. 2. Timişoara Lidia nr. 1. ap. Mircea cel B?trân. sc. 1.840 915. Timişoara Aleea Sportivilor. sc. Lauren?iu C?t?noiu N.409.380. Timişoara str.359. 3. 7 Timişoara str. Timişoara Zona Bucovina nr. Timişoara str. bl.000 116. et. A.000 41.000 18. 1. Adrian Carol E. Estera str. Vasile Crăciun T. et. Bl. et. 1. ap. 8 str. ap. 11. Nr. T32.500 15. 3. sc. jud. ap. ap. Timişoara Zona Bucovina nr.093. et. Elena Coman Floare Comlo?an P. Intrarea Doinei. B. 5. sc.982. Lazăr 42. Nicolae Pavel Enyedy V.800 54. et.601.600 66.847. Peciu Nou. 3. B11B. 1. jud. Timişoara Câmpina 5. Leon Carp I. C21. sc. bl. ap. Emil Crişan N. ap. Crişan E. 14. C. ap. A.400 417. A. 42. sc. 2.238. 135. Lucia V. bl. Bal?. Petric? Buricea F. 1. 1.098. et. Doru C?lu?eriu V. nr. Mircea Cornel Cicloda A. Timişoara Str.960 67. Eleonora Chivu M. jud. Timişoara Zona Bucovina 2.500 15. ap.160 134. 1. ap. B. A15.892.Brezoiescu I. ap. ap. Bl. A. nr. ap.133. Mure? nr. Olt str. sc. 3. Mihai Carstoiu D.360 19. 1. Timişoara str. 4.960 215. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. bl. ap. 8. Timişoara str. et.210. bl. 7. sc. 55. et.400 32.669. bl. ap.120 16. 171. sc. ap.530. Timişoara b-dul Cetăţii. ap. Nicolae Caragea I.520 232. 18. B.990 3. 20. sc. sc. sc.374. 48. A?trilor. Bisericii nr.040 2. B. 12. Timişoara str. ap. 74. 48. Mihail Kog?lniceanu. 135.007. C2.389. 13. bl. ap. 8. ap. Fârdea. ap. 2. A75. Ana Caragea Nicolae Carol L. et. Gheorghe Cuibari I. Dorel Ioan Cioran G. et. sc. sc.600 190. 63. Timişoara str. Timişoara Gh.741. et. Timişoara Ion Ionescu de la Brad.400 103. 6. Or?ova 1. 8. Busc? C. Mistral. Victoria Cioar? I. Timişoara loc. Timişoara str. Zlatomir Crăciun I. et. Daniel Chivu I. ap. B.560 56. ap. Timişoara Gh. 32. ap. Bl.153. ap. Timişoara str. Timişoara str. 2. B.779. 2.000 22.281. Titan 6. Ştefan cel Mare. Timişoara str. Timişoara str. 6.254.949. D4. sc.600 11.000 122.Timiş nr. ap 36. et. 11.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . ap. 10 Ion Ionescu de la Brad. Teodor Crasnanic G. et. Et. Timişoara B-dul Cetăţii. Timişoara Transilvania. Timişoara str. Calea Lipovei.440 39. ap. Ion Doru Constantin I. 3. 5. 3.1. sc. Timiş str. 9. sc. Elena Natalia Dina G. C. 70.133. Ana R. Bl. 2. et. 16. bl. Vasile Gabriel Chirilă I. Timişoara Circumvala?iunii.644. et. Milea Chifan C. bl. 4. 3. B. ap 2. Nr. N.280 75. Operetei nr. A.001. 2. C. Timişoara str. Titus Ghe.500 77.280 13.092.074.421. et. D3. 3. 6. M?cin nr.800 68. sc. Gheorghe Costin S. Eugen Marcel Călin G. ap.300 170. Bl. Constantin Busc? C.930. ap. 10.246. bl. bl. 6. B. ap 36.595. 1. sc.483. 1.200 4. B. bl. Mircea cel B?trân. 3. 22. ap.160 141. 65. 18. Bucovinei nr.

Timişoara Str.111. Timişoara str. sc. 3. F. Timişoara Belinschi. Timişoara str. et. bl. ap. 4. Timişoara str.160 25. E. et. D8. Maria Inciulescu M. B. Floarea Holom I.320 125. et.501. Antoniu Gheorghiu I. 16. 9. 2. A.720 88.180 345. Timişoara str. Timişoara str. jud. B. bl. et. Uranus 3. 13. 81. Monica Ilie G. Timişoara Liviu Rebr. 21.Enyedy A. A. ap. 4. Viorica M. ap. 12. Dun?rea 153. 16. 4.616.386. Floarea Gheorghiu C. D.741. A. Ioan Fanu G.200 LEI 3. Stuparilor nr. Titan. bl. 29.400 36. B. bl.600 18. 2. Timiş Vlad de la Marina. ap.322. et. et. 32.640 5. F. Timişoara Andrei ?aguna. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S.000 LEI 103. Ana str. et.720 LEI 31. A. 21. bl. 23. ap. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. Timişoara calea Martirilor 9. 19. Timişo str. 7. sc.088. 11. ap. bl. 6. 12.280 161. Ghiroda. Paul Hodinescu T.400 36. ap. et. et. et. et. et.000 35. 10. 2. et. ap. A. ap. Timişoara str. Flavius Gligor N. 12. ap. ap. Timişoara str.047. E9. 4. Ioana Felmeri A.450 LEI 67. jud. Timişoara str. a5.362. bl. ap. Timiş Str. 30. A. Robert Florea M. B. Pia Florica Fanu T. sc.040 12.877. ap.521. 1. Timişoara str. 55. E9. et.306. C5. ap. 2. bl.600 64. Lucia E.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . ap. 14. Timişoara str. 3. 4. et. et. Mirela Heinz F. 2. 3. 17. 95 sc.600 205. Dirijorului 6. et.000 11. ap. et.573.610. sc. 14. Timiş Adolescen?ei nr. ap. Gonyey A. bl. 14. Emilian Fanu I. 4. E.042. sc. Recoltei nr. 7.600 20. Timişoara str. 12. et.200 117. 16.600 23. 16. Maria Ilie N. 8. ap. A. Timişoara str. 3. Timişoara str.890. ap.15. sc. Cristian A. Florin Ha?egan B. Timişoara str. Arie? 20. Ileana Fotache A. Dorin Florea M. Andrei ?aguna 17. Aleea Cutez?torilor nr. ap. 7. ap.760 163. Timiş 40. ap. 12. 18. B. 21. Timişoara Babadac 7. sc. Buzia?. sc. Ion Vidu 4.600 18. Lugoj. ap. 10. Tie Ionescu V. bl.930. A. Bl. ap. 2. 1. et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.200 62. D19. Grivi?ei nr.500 7. ap. ap. Aleea Cutez?torilor nr. F. 2. Viorel Ghi?? I. Ion Vidu 4. et. sc. Timişoara str. Vasile Gligor I. et.400 51. 6. Vasile Ianuş P.952. Dun?rea 179.365. 8. et. 30. et. 3. 1. sc. Timişoara str. Timişoara str. Ion Ghiurici V. Grigore Feier I.600 LEI 41.600 41.750 31. Tipografilor 5.800 10. 41. A. Timişoara str. Timişoara Zona Steaua. 4. Tipografilor 5. Timiş 15. 6. 3.488. Timişoara str. sc. 11. Cornel Hogea G. Timişoara Calea martirilor 82. bl. bl.716. sc. bl. A. Timişoara Calea BogDăneştilor nr.280 55. et.400 155. Timişoara calea Martirilor 9. sc. Circumvala?iunii 16. 18. 1. Revolu?iei 1989.880 21. 2. et. Ştefan Handrabur A.969. 16. et.533. 8. 6.840 165. Timişoara str.711. 7.260. ap. Ana Giu?c? G. ap. bl. Bl. sc. sc. Stuparilor nr. Timişoara str. D. ap. H. Iosif Enyedy I. et. ap. 5. sc. sc. bl.233. 4. ap.720. bl. 7. jud. bl. bl. et.448.750. 11. bl. B.462. 3. 18. bl.000 LEI 37.924. ap. sc. 2. C. 4.200 28. 2.711. Bucureşti 19.720. Timişoara str.183. A5. 14.289. jud. Arie? 20. Calea ?agului 1. ap. Feier G: Adrian Feier P. et.061. sc. bl.000 47. ap. 70. sc. et. 3. nr. Timişoara Republicii 27. B5. sc.674. 8.860. et.694. sc. 6.108. 21.000 26.495. A. 54. D19. sc. A. Timişoara str.634. Timişoara str. Ion Vidu 4. Tipografilor 5. Ghiroda. Loga 21. Timişoara str. ap. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. Ha?egan Florea Ha?egan F.488.120 36. A. sc. Ernest Guleam? D.000 18. Titulescu 11. 16. ap. 70. 7. Olimpia F?g?dar N.514. bl. ap. B. et. Iuliu Franc C.000 41. sc. Timişoara Zona Steaua. et. 1. sc. Iuliana ZI Ha?egan F. B. Ioan Gh. ap. et. 2. et. loc. Or?ova nr. 21. Recoltei nr. et. Titan nr. E9.480 6. 4. sc. 2. Iosif Vasile Erceanu V. Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. 7. 3. Timişoara str. A. Dan Gh. 6. 5. Garoiu M. 12. 3. Dâmbovi?a 60. Recoltei nr. 6.362. ap. 5. Timişoara str. 5. Timişo str. 14.

35. ap. et. B. Floare Mihuţ V. 2. Mariana G.400 112. Marazan I. ap 39. ap. ap. sc. 2. sc. 1. Marioara Man V. 1B. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 6. 6. Timişoara Gh.685. Maria Jurca N. 29. Timişoara str.113. Jivi?a Simion B?rnu?iu. 1. Timişoara Sirius 1B. Timişoara Bucovina B. 2. ap.200 186. 12. sc.600 12.400 20. Timişoara Circumvala?iunii 21. Timişoara Bucureşti. B. 9. Ioan Mateiu P. bl. B. 1. et. 15.606. Beregs?u Mare.952. 4 Ion Ionescu de la Brad. Timişoara Vasile Pârvan 32. bl. B. 54. B.680 82. Timişoara B-dul Cetăţii 62. sc. Moldovei 17. 5. E1. ap. Timişoara Gh. ap. Viorica Mihuţ D. ap.440 15. Mireanu C. ap 39.000 17. Constantin Miloicov D. bl.000 49. 4. ap.390. B.490. sc. et.700 86. 5. Timişoara Luminii 10.000 33. 11. Timişoara Simion B?rnu?iu. sc.18. Linte C.. jud.677. Lazăr 42. ap. et. 51.818. 5. Drubeta 47A. 1.930 1.696.225. Drubeta 47A. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . Al. sc. ap. 8. 1. I. B. ap. Timişoara str. Ioan Koczkas C. Elena Ispan I. et. et. B. Timişoara 103. bl. 1. Timişoara Oglinzilor 20. 32 Oglinzilor 20. 4. 9. ap. Timişoara Take Ionescu 42.339. I. ap. et. A. 4. Jurca V.600 132. Timişoara C. bl. sc. ap.480 23. bl. sc. 1.000 107. Timişoara Aleea Cascadei 1. 1. 3. Timişoara Schwiker 6. ap.372.400 55. Timişoara Aleea Cascadei 1. 35. B.268. Bl 93. et. Timişoara str. 9. Timişoara Carei.290. str. et. ap. ap 29. Timişoara Oglinzilor 20.928. ap.000 155. Timişoara str. Ioana Kredler I. Carei 14.760 1. Viorica IoNiţă I.000 352. bl. et. 76. sc. 13. 1. 4. 2. bl. Florin Man V.741. Timişoara Ştefan cel Mare. sc. 2.135. Lugoj. 4. bl. D.927. A. Timişoara Carpa?i nr. 22/C.720 20. ap.000 15. A. et. sc. ap. sc. Sorin Ionescu N.200 217.723.100 23. ap. ap. 11. 1.000 10. Timişoara Popa Lauren?iu 11. 9. A.274. Consta Lipovan O. I1. B.000 209. bl.648. 44.674. Mete? S. 6. sc. Aurel Leucu?a I. B. 8.000 310. Vintil? Mihuţ F. A10. bl. Virginia Magdin M. Lazăr 42. 37. et. B.781. sc. ap. ap 39. Ionel Luchi T. Timiş G. Vasile Mateescu C. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. ap. 4.280 7. Timişoara Timiş 8. et.000 10. 17. Veronica Mandan G.579. 3. Florin Ioniceanu I. 27. (De) Iovi G. V. Timişoara Carpa?i nr. bl.999. 1.039. et. Timişoara Brându?ei 11. sc. Elena Matei A.600 11.Ionescu I. Georgeta M.483.560 140. ap. sc. 28.886. ap. Timişoara Ion I. C.965. Nicolae Linte I.200 28. et. A.711. A3. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. Agripina Mandan I.648. 1. Timişoara Aleea CFR. ap. Victor Ioniceanu P.160 127. sc. ap. sc. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. et. sc. et. bl. 3. et. 9. ap. de la Brad.120 146. 98.882. Sabina Maxim N.200 13. bl. ap. Cristina Linte A. et. 103.544. 6.143. 32.bl. et. 3. 17 str. Ileana Laie? G. 1.372. 37. B24. sc.419. 9. B. ap. bl.632. Marotineanu I. B.330 6. A. ap 29. bl.501. 8. et. bl. B. sc.881. Dragalina. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. 2.980 31. Stela Laslau B.783. bl.000 35.760 11.000 20.390 21. sc. Timiş H?rniciei nr. 1. Timişoara G. Toma Macovei D.000 33.400 11. ap. I. sc. Elena Ionescu Janina Ionescu V. Timişoara Calea Aradului 8. jud. 8.785. 2. Timişoara Abrud 15. 9. Emil Lucanu N. Moldovei 17. Dragalina 26. Timişoara Intrarea Doinei 15. ap. 8. sc. 14.744. 4. Ovidiu M. Barbu Delavrancea nr. 7 Simion B?rnu?iu 60. bl. A3. de la Marina. Timişoara V. U15. nr. 1.000 22.800 17. Timişoara B-dul Cetăţii 62. Eugen C.890. Dan D.800 248. 2B. A. et. Bujor Kalnakov. 37. A. Nicolae Lovinger A. sc. ap.800 46. 1.116. D. Timişoara Dorobanţilor bl. 35. 1. 33D. et. 29. ap. ap.000 103. ap.744. com S?c?laz. Timişoara 318. 2.580. et. D. et. Teodor I. Constantin Ionescu C. 4. et. Timişoara Carei 7.400 142. Loga 40.524.222. A. et. et. 1. et. ap.976. Iorgovan Bozsak V.390.900 248. Timişoara Circumvala?iunii 30. et. Rodica I. et. et. 8. 2.

loc.844.699. B1.160 6. Timişoara Lacului 40.137. Timişoara Platanilor 15. D. ap. 6.250 50. et.400 16. 21. 17 Aleea CFR 25. et. ap 10. 2. et.520 59.973.194. Timişoara Platanilor 15. ap.579. bl.116. et. B. 16. et. Timişoara Dragalina 41. 141.Timişoara Boemia 5. 10. bl. sc.000 56. et.000 22. Iosif Ostoin I. A. 10. et. ap. ap.440 367. 9.440 135.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 .000 106. Dan Niculescu L. 18. Floare Eneas 35. ap.910 84.800 444. E. 1.595. Titulescu 10.131. sc.775.200 23. bl. 1. Marian Pop I. Moldovan Nicolae Motoruga M. Maramure? N. Timişoara Simion B?rnu?iu. bl. ap. Angela Ad. Timişoara B-dul Sudului 15. Mihai Doru Novacovici I. Timişoara Borze?ti 1. 29.000 29.762. Hermina Fl. 18. ap. Timişoara Piaţa Victoriei 4. Jenic? Ponto? I. bl. 12. ap. D. Dragalina 28. Timişoara Calea Torontalului 10. 18.337. et. 4. 3. 7 Revolu?iei 26. Timişoara 10. 2. et. et.372. A. bl.160 13.223.000 12. Timişoara Intrarea Sepia 15. H. Mihaela Pavlovici G. Timişoara Ghioceilor 16. 1. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. bl.800 69.M. Murariu P.600 9. Timişoara Dragoş Vodă. D70. ap. Timişoara Pepinierei 8. ap. loc. 10. Timişoara Icar 14. Timişoara Circumvalaţiunii 47. 4.855.200 58. Ladislau Pataki I. sc.624. Timişoara Br?diceanu 14.360 16. et. 4. Sc. D70. 1. ap. D. 18. 75. et.000 89. sc. 5.040 LEI 311. et. bl. Bl. ap. 5. 9. et. E4. Tibor Pataki L. 5. Timişoara Tipografilor 5. sc.760 2. ap. ap. Timişoara Negoiu 6. ap. et. 1. Maria E.000 68. Timişoara G. sc. 2. 20. et. et.800 21. Constantin Orgona? D. Andrei Miu?el M. Bl.000 23. ap.691. ap.299. Viorel Mocanu Al. 6. 14. ap. 30. Timişoara Eneas 33. Timişoara Cântului 18. et.063. Timişoara Perlei 10. ap. Iulian Pilu N. bl. G. sc. 6. et. Maria Pavel I.200 1. ap. sc. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. Elena P?sculescu C. Ladislau Orgona? D. et. F. B. Sibiu 27. Melania F. 7. Rodica Nartea V. Nicolae Parva S. 7. 2. ap. 6. Murariu P.022. ap. Timişoara Orşova 22. bl. sc.440 62. Vasile Neagoe D. Timişoara Dragalina 41.828. Eugenia Nicolici A. D.898. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A.Mihalca I.840 78.040 177. sc. Maria Pârlog I. 10.028.400 81.934. ap. sc.334. et. 14.492.348. Timişoara Intrarea Sepia 15. ap.160 10. ap. 75. ap. 10. P?sculescu I. ap. Marinela Parva V. et.760 26. 1. Timişoara Br?dicean 1. sc. bl. A. 11. 3. B1. sect. ap. ap. ap. 2. Valeria P?tru? A.595. 14.000 109. 7 Cântului 18. ap. ap.270 10. 5. Simona E. Timişoara Ştefano Iosif 50. B.920 69. Timişoara L. 3. et. sc.008. E. Tiberiu Nartea I. Dorina Oszlanczi S.372.600 44.067. Timişoara Intrarea Sepia 15. F. ap.830 32. B. 2. et.890 60. ap.232. A. Baia Mare.288.577. Pascu D.028. 19. Ioan Muntean V. 1. Ion (De) Pavel I. 4. bl. Bl. 8 Pepinierei 8.190 10. 8. 2. Eugenia Nartea V. et. 1. 1. et. et.Timişoara Ştefano Iosif 50. et. B-dul Unirii 14A. 46. 3. jud. 215. Constantin Pascu M. 2. A. et. Simion Oprea I. ap. et. ap.186. Timişoara BogDăneştilor 2. Titus Molnar S. sc.241. H. Timişoara Simion B?rnu?iu. D. 14.720 430.200 5. et. Corina C. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. 18. sc. Florica Mocanu G.411.965. E4. Rebreanu. Timişoara Simion Bărnuţiu bl.362. 3.000 10. 2.438.987. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. 3. 28. Timişoara Str. Gheorghe Pernyesz I. Aurel Mitrescu G. sc. ap. 4. Bl. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G.308.372. 5. ap 8. ap. 86. Ioana Mitrescu S. 1. 20.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.856.800 13. E6. bl. Bucureşti. Ininca F. bl. et. et. ap 6. bl.500 25. 9. 9. Pinten I.000 37.943. 7. et. 2. Viorel Moga R. 1. 12. 2. 2. 9. 4. Timişoara Teiului 11. ap. ap. 10. Maria Oana Gh. 2. ap. Timişoara Lacului 40.480 93.920 140.846. Petru Nagy Ghinea J. sc.140. Timişoara Ştefan O Iosif 1.

et. 18. 42. ap.400 327. sector 1 Tineretului.746.200 35. bl. sc. jud. Timişoara Cutez?torilor 6. 29. Cosma Szep G. 44.212.480 111. sc.000 76. sc. ap. A.680 30. A. D54. Silvia ?erbulea G.796. Timişoara Borzeşti 43. Laszlo Ranisav E. 5.670 311. Timişoara Brându?ei 6. sc. et.423. et.600 46. A. et. et. Eva ?eitan R. Lazăr 48.080 9. loc. Cenei. Timişoara Calea Buzia?ului 1. A. Timiş Andrei Mure?an 1C. Ioan Pop I.746. et.000 85. Ioan T. 3. 13 Bucureşti.853.720 134. et. 2. bl.35. ap. sc.493. bl. 1.401. bl. D.450 243.320 439. Timiş Griviţei 1. F1. ap. Pop V. Ioana Codru?a Pop S. 11. Victor Roba V. A.231. ap.22. ap. ap. Iosif Preyer 2.560. 3. Timiş Intrarea Mun?ilor 1.200 92. 16.081.600 84. 4. Viorica Şandor I. Timişoara Andrei Mure?an 1C. 1. bl. Timişoara Memorandului 1.000 33. 6. Timişoara Griviţei 1.847.297. 6. ap. ap. Timişoara Arca?ilor 3.140 37. D8. 3. ap. 4. sc.800 101. sc. Nicolae Popescu S. bl 1/1. A1a.730 25.515. Timişoara Steaua. A. Seculin I. Timişoara Grivi?ei 1. 1. Mihail Roth V. Timişoara B-dul Cetăţii.081. Timişoara Buftea 2. Maria Talpai Edith T?m?ianu G.000 69. 6. ap. 126. sc. bl. T1. sc. Mircea Preda N. jud. 21. Ionel ?tef P.674. ap. ap.860.598. Monica Pop V. ap. Timiş Calea Aradului 40. A. Popescu T. ap. ap.672. et. sc. et. Timişoara ?oimo? 8-10. Timişoara B-dul Cetăţii 60. 9. sc. 663. A. ap. Emil Scumpia Maria Sgavardia A. 13. Timiş Circumvala?iunii 47. E1.800 14. 61. ap. D8.017. bl. Ionescu 42. C. sc. Anne Mary Roth I.052. 11. ap. et. Timişoara Matei Basarab. Ştefan Popescu I. 9. ap. Severin.120 51. ap. Timişoara B-dul Cetăţii.800 45. ap. ap. bl. et. Timişoara Stelelor 6. bl. ap. Liliana Rakiczi I. Timişoara Cutez?torilor 6.800 57. 58. 2. Timişoara Intrarea Doinei 9. 24. Radu M. Mihai Puta N. ap. Timişoara Frasinului 7. 5. et.563.280 24. Ecaterina Popa I. Timişoara 16 decembrie 1989. 11. Ilca Roşu C. Timişoara Nedeea. et. 25. 2. Timişoara Tulnicului 1. Timişoara Str. A. ap. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. Buziaş. bl. jud. Domin Popeneciu N. 5.440 44. Timişoara Memorandului 1. 5. jud.780. et. et.960 25. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. Ioan Stroici V. Eleonora Raţa D. Some?an C. E. Petru-Oct Tipografilor 5. Timişoara Tipografilor 5. 21. Veronica Rusan Mircea Sauca L. et. 4. Timişoara Labirint 10. bl. Maria Monica F. 1. ap. bl. bl. Ioan ?tef T. 26-27. Buzia?. 20. A. Buzia?. Bianca Ioana Rădescu V. Tr. 1. Titan 6. jud. sc. E1. 4. E. 3. 3. bl. sc. bl. Viorica Stohalm I.679. 3.680 2. 2. et.108. et. E. Buziaş.160 1. bl. jud. bl. Timişoara Gh. D. bl. et. 3.960 97.000 9. 16. et. ap. C. jud. et. et. et. et. 6. Bl. 5.800 107.489. Timişoara Dâmbovi?ei 59.200 27. ap. Gh. Saveta Sârbu S. Timişoara str. sc. Gheorghe ?oimu E.250 7.875. bl 1/1. 7. Andrei ?eitan N. 4. E3. bl. et. 4. et. sc. sc. 1. bl. 7. Dr.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 . 1B. Pia?a Amzei 10 .040 206. Timişoara str. Georgina T?m?ianu P.787. 3. 3. bl. bl. 4.000 144. 1. loc. Ceacova. sc. 2. 1. ap. 22. ap. 3.10. ap. 2. A.500 83. 5. Timiş Apicultorilor 17.480 8. 2.600 86. Adrian Scrob T. 1. D8. ap. et.599. sc.875 63. ap.853. bl D19.400 56.000 28. et. sc. Timişoara 21. ap. 2. Elena Roşu G.520.680 15. B. et. ap. A. Timişoara Calea Aradului 101. sc. 9. Timişoara Ion Vidu 4. 1. Elena Şandor F.735. Gabriel Rotariu L.836.920 44.679. B. Bogdan Sârbu A. Doja 49. C.100 15.967.558. loc. 1. Buzia?.555.130. Timişoara Calea Dorobanţilor.013.765. 1. ap. 12. 4. Viorica Popescu G. Ioan C. bl D19.Pop I.680 34.474. Timiş Take. Timişoara Simion Bărnuţiu. B. 1.636. sc.270.190. Timişoara Calea Torontalului 6. ap. ap 110.863.720 35. sc. 5.760 26. 13.772. 4547.

Tineretului. ap 18 25. bl. 7.350 70. B70. Timişoara Mihai Eminescu 26.600 31. Bălcescu. 3.000 17. Eliza Ungureanu M. ap. ap. Victor Tobă G. B. 4. C. bl. 5. sc.160 10. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V. ap.110. 1.Ghitiu (T?nase) D. A.096. Timişoara Geneva 1. et.831.179. et. Timiş Spitalului 4. A1. Hunedoara Aleea Sportivilor 12. Babeş 54. sc.144. str. A2. 2.250 LEI 207. et. sc. Rm.372. str Nicolae Titulescu nr 14. Ionescu de la Brad 1. sc. 8 B-dul Republicii 27. nr 16.400 35. et 3. Aurel Vlad D.600 LEI Ramnicu Valcea. jud. et. ap. ap 23 106. 2. 12. 3. Timişoara Rusu ?ireanu 33. B14.094.350 5. F?get. bl.305. comuna Fartatesti. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. Timiş Operetei 1. loc. Timişoara Intrarea Sunetului 1. ap. comuna Budesti. bl. Jimbolia. str. Timişoara Salcâmilor 51. Timiş Calea Martirilor 120.280 LEI Ramnicu Valcea. Viorel Achim I. 8. 2. jud. Elena V?duva M.486.746.059. 9.630 LEI Ramnicu Valcea. et 4. B. et. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M. A9.240 LEI Ramnicu Valcea. et. str. A9. 19. 10. Tineretului.520 46.232. sc. Timişoara Bucureşti 32. Timişoara str. bl. bl. bl. Anemari Catalina Achim V. Timişoara Buftea 2. sc A. Timişoara Agronomiei 10.150 17. et 5.147. sc A.460 LEI Ramnicu Valcea.717. jud. Tineretului. comuna Perisani.966. sat Dozesti 4. sat Racovita 88. Lauren?ia Todica E.560 LEI Ramnicu Valcea. Lazăr ?enache I. sc A. Timişoara Lugojului 3. sat Titesti 22. Ion Vutan D. ap. ap 23 55. ap. et. Timişoara M?cin 3.297. Ana Todica F. B. 17. Tineretului.186. sc D. bl A12. sc B. str. ap 9 63. bl. 25. Jimbolia. Maria Zold C. ap 23 7. Timişoara Bucureşti 20. ap. et. bl. ap. ap. Ion Vâdc? V. 9. 4.960 7. ap. ap. str.613.200 36.680.600 84. Timiş V. ap. Marin Todor C. nr 16.875.724.950 LEI jud Valcea. F. Dr. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. A. sc C. 83. 5 I. Monica Târâl? I. et. 8. bl.740 84. Virginia C. nr 16. Timiş 15. bl F5. 1. Vâlcea. ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea.300 87. sc. nr 16. A9. 2.675. Hacman nr 36. Dumitru Achim D. 15.941. 71.840 LEI Ramnicu Valcea. Dacia nr 3.600 LEI Ramnicu Valcea.475.110 43. Timişoara Sânpetru Mare nr. 853.629. sc. Timişoara V. bl. 2. Voichi?a Zepa V. Ionescu de la Brad.958. 3. mun.120 131. et. et. Istvan C. ap 23 72. 3. bl H6. Banu Maracine nr 21 12.000 24. 24A. A9.600 LEI Ramnicu Valcea. Deva.040 LEI jud Valcea. sc A.424. Cornelia T?n?sie C.978.800 LEI 59. str. Timişoara 89.778. Tosity M. D. 40. nr 4. et.000 25.200 LEI 49. Babeş 54. 221. sc A. Gheorghe Udrescu C. Daniel C. Timişoara I. Rm N. Ion Ştefan ?ing?u M. str Tineretului nr 14.259. 3. ap.116. ap 17 8.520 139. vl S2. Eugenia Voicu G. B136. et. ap 23 4.511. 17. 6. ap.750 LEI 275 . Bl. sc. B. 5.900 LEI Ramnicu Valcea. bl.800 50. 2. str Gib Mihaiescu. B. str.11. et. A. sc. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. sc. et.930.400 412. bl. Radu Tobă V. bl.635. et. Vasile Anghel F. Vasile Vasca G. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. sc A. ap 15 59. A2. T?n?sie M. jud.100.264. ap.237.

ap 17 Ramnicu Valcea. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. bl N5. str Nicolae Titulescu nr 14.836.200 LEI 35. nr 27.874. sect 6 Ramnicu Valcea.595. Elena Badea Gh.000 LEI 116.639. sc B.887. Patru Baiasu Ion Baiasu P.595.200 LEI 7. ap 8 jud Valcea. Aleea Mioritei nr 2.720 LEI 21. Gheorghe Belet D.781. bl A 20. sector 3.600 LEI 144. nr 12. comuna Mihaesti.800 LEI 6. sc C. Aleea Olanesti nr 10.000 LEI 16. Sorin Bitica I. Aurel Badea Gheorghe Badita I. Niculina Aspricioiu A. sat Magura Ramnicu Valcea.372.000 LEI 2.400 LEI 7.002. ap 1 jud Valcea. Ecaterina Beca P. comuna Budesti. sc B. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.032.829.965.495. ap 15 Ramnicu Valcea. Bucuresti.000 LEI 10. sat Racovita Ramnicu Valcea. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. str Stirbei Voda. Dumitru decedat Babiciu C. Dumitru Berbece Silviu Berescu T. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. bl 4. ap 18 Ramnicu Valcea. bl 86. str Dacia nr 6. et 3. ap 11 Ramnicu Valcea. Dumitra Baciu T.849. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. ap 1 Ramnicu Valcea. b-dul Pacii nr 17. oras Calimanesti.440 LEI 21.080 LEI 39. ap 12 Ramnicu Valcea.475. bl N1. Elena Balasa Elena Balasa S. ap 4 jud Valcea.027.200 LEI 4. nr 6 Ramnicu Valcea.240 LEI 108. Aleea Trandafirilor. 126.393. nr 2.600 LEI 18. b-dul Traian nr 1-5. str Splaiul Independentei. ap 15 jud Valcea. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea. bl 6T. Aleea Doinei.669. sc C.900 LEI 82. bl N5. b-dul Tineretului nr 1.345. sc C.280 LEI 14. Ion Baiasu I.166. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T. Valeria Badulescu S. sc E. sc A. sc A. str Petrisor.080 LEI 68. Dumitru Florin Bildea F. str Nicolae Labis. Nicolae Ramnicu Valcea.675.840 LEI 5. Ion Balasa V.200 LEI 1.000 LEI 77. bl H6.413.920 LEI 59. ap 2 Ramnicu Valcea. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. str Forestierilor. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N. sc C. str Ana Ipatescu nr 6.205. Nicolae Octavian Balasa D. str Pacii nr 6. str Gib Mihaescu. sc D. sc I. ap 13 Ramnicu Valcea.356. sc A. ap 12 jud Valcea.865.467. bl H6.720 LEI 10. ap 12 Ramnicu Valcea. sc C2. str Niculae Titulescu nr 14. aleea Olanesti nr 8.380. sc G. nr 11. sc C. Constantin Badea F. bl A12.400 LEI 2. sc A. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea.523.067.120 LEI 276 .116. Paul Bedreaga A. ap 37 mun. bl V6. str Luceafarului nr 5. str Republici 14/A.289.390 LEI 4. sc E. bl 123. bl H4.160.560 LEI 119. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 5 ramnicu Valcea.271.906. ap 89 Ramnicu Valcea. nr 2. Aleea Trandafirilor. bl H6. str Lunaca Bradului.880 LEI 79. bl C9.400 LEI 9. Laurentiu Florian Baiasu I. sc D.806. Liana Antonia Avrinte I. oras Baile Olanesti.360 LEI 5. sc A. b-dul Tineretului nr 7.000 LEI 32. comuna Olanu Ramnicu Valcea.231. Elena Barbuia I.940 LEI 42. sc D. sc A. comuna Muiereasca jud Valcea. sc B. sc A. bl H6.200 LEI 97. bl B4.400 LEI 18. bl S7. str Tudor Vladimirescu nr 3. ap 17 Ramnicu Valcea. bl C9. nr 92 Ramnicu Valcea. ap 6 jud Valcea.000 LEI 44. nr 3. ap 14 Bucuresti. sc E. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Mioritei nr 2. ap 4 Ramnicu Valcea. et 5.Antonie I.840 LEI 311. ap 27. nr 2. et 7. str Matei basarab. bl H. sc A.389. str Calea lui Traian nr 144. sc C. nr 2.

788. sc G. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 1 Ramnicu Valcea. sc A. str Dacia. ap 3 jud Valcea. nr 11. nr 8. str Gib Mihaiescu. str Luceafarului nr 3.400 LEI 9. ap 54 jud Valcea.724. str Col.200 LEI 61. str Dacia.480 LEI 71. b-dul Tineretului nr 14. str Dr. ap 9 Ramnicu Valcea. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea.400 LEI 92.342.480 LEI 8. sc C. oras Dragasani. bl A+b.240 LEI 18. sc A. bl C22. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. sc C. Ramnicu Valcea. str Marin Sorescu nr 8.354. str Repulblici nr 6.120 LEI 124.440 LEI 28. Dumitru Bratu C. str Ana Ipatescu. bl 14. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. Vergil Burduaza Ion Buse V. sc D. str Crinilor. ap 1 Ramnicu Valcea. sc C.711. Slatina.790.800 LEI 133. bl 47.000 LEI 82. Stefan Bojin C.325. bloc 96. sc B. nr 9.800 LEI 56. Aleea Privighetorii nr 3. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. ap 7 Ramnicu Valcea. sc C. Tunari.523. Valentin Boldojar Gh.546.120 LEI 47. Aleea castanilor. bl R20. Hacman nr 25. bl B0. bl S2. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe. comuna Bunesti. Elvira Boldojar I.000 LEI 125. Aleea Garoafelor nr 2. Dumitru Busu D. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. Georgeta Buliteanu P. bl 12. str Diamantului nr 18.446.597. str Carol I. bl S2.411.400 LEI 12. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I.960 LEI 10.200 LEI 32. ap 6 Ramnicu Valcea.769.234.600 LEI 39. bl A30. Ionela Mihaela Budasu A. sc C jud Valcea. nr 11. ap 26 152. nr 9.579. nr 5.919.080 LEI 105. str Regina Maria . str Dacia. nr 12. Milpomeny Bunu I. nr 18 Ramnicu Valcea. ap 3 jud Valcea. sc A. sc B.080 LEI 66. com Pausesti Maglasi.680 LEI 67.115. bl D2. ap 1 Ramnicu Valcea.520 LEI 41.356.572. ap 17 Ramnicu Valcea. Adrian Busu C. Dan Adrian Boldu D.000 LEI 43.960 LEI 25. sat Vladuceni Ramnicu Valcea.760 LEI 37. bl A68/1.986. Aleea Stejarului nr 4. nr 26.977. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. Constantin Boldojar D. ap 12 Ramnicu Valcea. sc B.294. nr 41. bl 3. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe.048. nr 8. str Regina Maria . str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.920 LEI 89.120 LEI 277 .000 LEI 17.483.176.706. Mihaela Gabriela Branescu N. bl C 4. sc A. bl C 4.933. sc D. sc B.010.555. sc B. ap 22 Ramnicu Valcea. ap 18 jud Valcea. sc A.000 LEI 84. ap 4 Ramnicu Valcea.976. sc C.280 LEI 23.840 LEI 45. Traian Calinoiu N.500 LEI 30.640 LEI 92. nr 15. sc D Ramnicu Valcea. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balcescu. bloc 6.113.739. bl Arges . str Dr Hacman. ap 9 Ramnicu Valcea. Badescu. bloc 96. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C. str Dr Hacman. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. nr 15 Ramnicu Valcea. sc A. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea.284. sc C. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. Prel. str. bl 14. str calea lui Traian. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.008.820 LEI 43. Aleea Ciocarliei nr . str Petrache Poenaru. sat Teiusu Ramnicu Valcea.200 LEI 13.475 LEI 17. ap 4 Mun.836. bl R 16. sc B.Bodoc N.982. sc A. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.800 LEI 12. Constantin Boiangiu M. Aleea Cocorilor nr 4. et 3.

775. Tamara Carjaliu C.302. bl D3. str Lucian Blaga. nr 2. str Luceafarului nr 6.613. sc A. ap 22 Ramnicu valcea. bl S3. sc G.832.290 LEI 12.127.800 LEI 97.422.120 LEI 14.520 LEI 15.360 LEI 6. bl D2.196. Hacman. nr 11.610. ap 10 mun Pitesti.400 LEI 138. bl A27/1. nr 25. sc A. comuna Olanu Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. str Carol I. sc A.str Calea lui Traian nr 175. Badescu. bl H7.498. nr 171. bl 21Arges . sat Dozesti Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. sc C.900 LEI 278 . bl 20. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. Bratianu nr 2. ap 13 Ramnicun Valcea. Armina Elena Cerbu D. ap 1 Ramnicu Valcea. nr 14. bl 12. Constantin Cenusoiu C. str Matei Basarab. sc A. ap 6 Ramnicu Valcea. nr 12.270 LEI 18.220 LEI 148. nr 30 bl B6.300 LEI 42. bl C11. bl S3.280 LEI 3.280 LEI 37. sc B.600 LEI 16. ap 22 ramnicu Valcea. C.446. str Gib Mihaiescu nr 11.779. nr 126.454. ap 8 jud Valcea. nr 18 Ramnicu Valcea. sc D. str trivale. bl 6. sc a. str diamantului. bl S3. str I.840 LEI 81.500 LEI 22. Elena Ramnicu Valcea. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. comuna Fartatesti. bl A53.560 LEI 84. nr 15.520 LEI 5. nr 23. bl 20.639. Constantin Cerbu M. Ion Cernescu Valerie Chiper C. str Regina Maria . sc A. oras Ocnele Mari. sc A. sc A. str general Magheru.372. Lenuta Cernea I. sc B. ap 20 Ramnicu Valcea. str Ana Ipatescu. ap 4 Ramnicu Valcea. bl 108.str Calea lui Traian.660 LEI 9. bl A53.964.973. b-dul Tineretului nr 4. ap 11 Ramnicu Valcea. str Salinei.600 LEI 12. sc C.223. bl A69. str Ciocarliei. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh. str carol I. str Col. Gheorghe Carstina N. str Dr. str Calea lui Traian nr 138.850 LEI 58. Marin Cinca N. nr 2. nr 1.984. ap 13 Ramnicu Valcea.360 LEI 10. bl S8.580 LEI 79. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M.080 LEI 6. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 133. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. str Calea lui Traian . Elena Carstea C.855. bl 100.669. Ana Cerbu C. ap 17 Ramnicu Valcea. bl D2.800 LEI 41. sc B.082.str Calea lui Traian nr 175.471.200 LEI 104.000 LEI 20. sc A.240 LEI 155. sc A. sc 3. ap 1 Ramnicu Valcea. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.176. b-dul Tineretului nr 4. nr 12.080 LEI 18.200 LEI 32.374. sc G. nr 12 Ramnicu Valcea. bl 7. sc A. sc G. ap 11 jud Valcea.684.760 LEI 63. sc C. ap 6 Ramnicu Valcea. et 1.845.932. sc B. ap 13 Ramnicu Valcea. sc A.920 LEI 105. sc A. str Rapsodoei nr 33. nr 12. Marian Cazacu C. Corina Simona Chirca D.262. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. ap 10 48. bl P4bis.615. sc C. ap 4 Ramnicu Valcea. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe.640 LEI 68. Ion Carstea F.650.319. jud Arges. str Ana Ipatescu. str Matei Basarab.Capatana A. bl 2. sc A.022. str Lucian Blaga.

bl 19. sc H. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. sc D. ap 18 Ramnicu Valcea.600 LEI 54. com Vaideeni jud Valcea.600 LEI 59.400 LEI 9.680 LEI 279 .610. bl 20. sc A. str Calea lui Traian nr 175. str Posada.148. ap 15 jud Valcea.860.760 LEI 63.100 LEI 54. bl 37. ap 4 jud Valcea.438.000 LEI 23.000 LEI 114. str Matei Basarab. str Calea lui Traian nr 175. nr 1.281.515. b-dul Tiberetului.483.671. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.376. bl A52. sc A. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea. bl 20. bl H 6. ap 19 Ramnicu Valcea.636.299.877.262.337. nr 2. str Luceafarului.935. nr 3.744.000 LEI 13.971. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.840 LEI 38. Sonia Cojocaru D.520. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.008. Ecaterina Florentina Ciuca C. ap 3 Ramnicu Valcea.Ciuca A. sat Stanesti Ramnicu Valcea. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L. str Calea lui Traian nr 186. str lucian Blaga. Maria Cosma N. sc E.822. Natalia Cojocaru C.722. nr 2a. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramicu Valcea.120 LEI 80.. nr 14. bl A18. sc L.800 LEI 24. str Independentei. comuna Lungesti. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. bl C33.633.000 LEI 25.800 LEI 4.017. nr 4.460 LEI 40. ap 17 Ramnicu Valcea. Dumitru Constantin P. str Dacia nr 2.600 LEI 18. bl 1. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. Aleea Stejarului nr 4. str Nicolae Titulescu nr 12.000 LEI 25. bl B9. sc D. Nicolae Costescu C.520 LEI 41.120 LEI 18. sat Racovita Ramnicu Valcea.800 LEI 20. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V.080 LEI 46.800 LEI 76. nr 6.000 LEI 32.comuna Vladesti Ramnicu Valcea. sc C.880 LEI 14. Ion Codreanu N. nr 13. Augustina Sanda Cosac I. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. nr 2a. aleea doinei.422. bl 8. sc B. str Calea lui Traian.060. comuna Budesti. bl S27.508. sc F.786.200 LEI 22. sc A. ap 29 Ramnicu Valcea. str lucian Blaga. comuna Golesti. str Stirbei Voda. bl 30. bl A52. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea.040 LEI 10. b-dul Nicolae Balcesc. sc B.000 LEI 14. ap 22 Ramnicu Valcea. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea.800 LEI 20. bl N1. ap 13 jud Valcea. sc B ap 12 Ramnicu Valcea. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . str Decebal.000 LEI 3. Aleea Panselutelor.684. sat Blidari Ramnicu Valcea. br 58. sc B.038. bl B0.Corina Cluci Claudia Coca I.800 LEI 50. str Calea lui Traian nr 68. str Lespezi nr 57 jud Valcea.680 LEI 176. sc A. sc B. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. Claudia Geta Ciucu I.800 LEI 10. Ioana Colu Maria Constantin D.744. str Independentei nr 1.560 LEI 45. bl S11. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M.Gheorghe (decedat) Craciunescu S.507. bl 100. sc B .000 LEI 2.600 LEI 31.447. ap 1 21. ap 8 Ramnicu Valcea. nr 20 jud Valcea .092. nr 20 Ramnicu Valcea. bl S2.372. aleea Trandafirilor. sc A.865. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. ap 10 jud Valcea. str Matei Basarab nr 2. sc B. Rodica Liliana Cretean F. bl 12.200 LEI 25.746. str Cap.

nr 58. et 3. sc A. str Nucilor. ap 2 jud Valcea. sc b. nr 7 Ramnicu Valcea.640 LEI 46. sc A. ap 7 Ramnicu Valcea. str V.818. sc A. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.740.000 LEI 15. str Nicolea Balcescu nr 15. str stirbei Voda nr 7. str Nucilor. sc A. str Aleea Panselutelor nr 1. Marioara Dobrinescu N. oras Horezu.020. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. str Uniri. jud Valcea. str Mihai Eminescu nr 4.000 LEI 5.289. sc 1.232. Bogdan Diaconu M.462. ap 7 Ramnicu Valcea. str Grigore Procopiu nr 2. sc E. Iulian Dobra I.160 LEI 92.000 LEI 90. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.975 LEI 22. bl G50. str Calea lui Traian nr 207. nr 3. ap 2 Ramnicu Valcea.000 LEI 119.052. Dan Dobrinescu M.678. oras Dragasani. nr 11 Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balcescu nr 45. bl C23.010 LEI 25. comuna Lapusata. Maria Dobra Gh.278. str Maresal Ion Antonescu nr 26.684. sc A. ap 10 Ramnicu Valcea. nr 18. Aleea Lotrisor.600 LEI 43.511.400 LEI 74. comuna Babeni.200 LEI 78. ap 1 Ramnicu Valcea.372.720 LEI 119.440 LEI 12. ap 2 Ramnicu Valcea.153.000 LEI 3. str Aleea Panselutelor nr 1. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. sc B.200 LEI 17.440 LEI 35. Marian Dobrinescu M.400 LEI 8. ap 11 jud Valcea. bl 12. Aleea Olanesti nr 8. Stefan Crivet Gh. aleea Panselutelor. Ramnicu Valcea. bl B20.000 LEI 10. ap 20 Ramnicu Valcea. Virgil Diaconu M.800 LEI 50. Maria Dobrin C. Nicolae Deaconeasa P. ap 2 jud Cluj Napoca. Aleea Olanesti nr 6. sc A.640 LEI 5. ac A. ap 7 Ramnicu Valcea.881. sc A.923.869.518. bl 8.523.994. com Goranu. sc E. ap 5 73. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe.560 LEI 32.143. sc C. sc A. sc B.320 LEI 15. str Calea lui Traian nr 160. bl Petrol. nr 3. Ion Liviu Diaconu I.990. Valentin Danaila I.930. sc A.460 LEI 15.Cristescu Camelia Crisu Gh.120 LEI 7. Costel jud Valcea. Aurel Crudu D. nr 4. sc D. str Fabrica de zahar. sc B.881. bl C23.960 LEI 62.562. Georgescu. str Mr.570. aleea Panselutelor. ap 15 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V. bl P1. bl N11.000 LEI 31.965.160 LEI 15.I. comuna Bujoreni jud Valcea. str Splaiul Independentei.880 LEI 28. comuna Nicolae Balcescu.400 LEI 5. sat Sarulesti Ramnicu Valcea.850 LEI 59. str Calea lui Traian nr 207. ap 11 jud Valcea. bl C32. sc E.113. bl C32. ap 5 Ramnicu Valcea. sc B.186. Ioan Crudu Florina Crudu I. ap 20 Ramnicu Valcea.827. str Calea lui Traian. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I. ap 26 Ramnicu Valcea. bl 21. oras Dragasani. bl 21. str Grigorie Pocopiu nr 2. bl B20. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.160 LEI 34.972. ap 4 jud Valcea.355. ap 15 Ramnicu Valcea. et 3.497. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.802. comuna Fartatesti jud Valcea. str Pacii nr 11. nr 160.160 LEI 10. Lenin nr 131. Ramnicu Valcea.427. bl 17. nr 8.840 LEI 30. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea.840 LEI 16. sc B. Tudor Dima C. nr 18.350.830 LEI 280 .160 LEI 46.111. sc B.

000 LEI 22.238. bl B4. sc B. bl 7. Alexandrina Florescu V. nr 13.000 LEI 113. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T. Aleea Rozelor.713. bl S33/1.041. ap 4 jud Cluj. ap 11 Ramnicu Valcea.comuna Olanu Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. str Dr. nr 2. sc A. bl N25. str Stirbei Voda nr 20. bl A14/2. ap 3 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis.269.495.000 LEI 191. bl 22.573.400 LEI 281 .900 LEI 14.186.860 LEI 35. str General Magheru. ap 3 Ramnicu Valcea. Valentin Firescu T. Costantin Fulga A.000 LEI 15.360 LEI 39. bl 13. nr 15.830 LEI 241.372. sc A. sc A. sat Sambotin Ramnicu Valcea. Ileana Dragan I.018.240 LEI 63. str Nicoloae Titulescu nr 17. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I.000 LEI 336. Maria Dobritoiu I. str Primaverii nr 2. ap 17 Ramnicu Valcea.728.520 LEI 30. Aleea Cocorilor nr 1.str Sg. str Violetelor nr 2. Elisabeta jud Valcea.403. sc B. Calea lui Traian . str Splaiul Independentei nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea. str Matache Temelie. str 1 mai nr 29 jud Valcea. ap 23 11.500 LEI 21.600 LEI 18.779. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A. ap 5 Ramnicu Valcea. str Ion Referendaru.993.149. str Gh. ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Frantu C.600 LEI 5.643. ap 4 Ramnicu Valcea.590 LEI 7. Maria Florea R. sat Silea Ramnicu Valcea. bl A50.nr 8. ap 10 Ramnicu Valcea. sc B. bl B4.260. Ion Enache I. sc E. ap 4 Ramnicu Valcea. Elena Dragusinoiu Ghe. ap 7 Ramnicu Valcea. Alexandru Dutu P.000 LEI 0 LEI 14.610. bl S7. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P. sc F. comuna Orlesti Ramnicu Valcea.480 LEI 214.500 LEI 3. comuna Orlesti. ap 13 Ramnicu Valcea.000 LEI 7. str Lucian Blaga nr 8 A.456. sc B. str Gib Mihaiescu. comuna Golesti jud Valcea. Mihaela Dogaru M. bl S1/1.Dobrinescu V. bl S3. Pamfil Nastase nr 53. sc A.744. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 31. sc A. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C. sc C.313. str Nicolae Labis. Lazar. Ion Dogaru D. ap Ramnicu Valcea. ap 23 Mun Bucuresti.879. sect 2. str Perlei nr 6. sc A.578. bl 98.652.000 LEI 12. sc A.240 LEI 20. sc F. Victoria Dutu C. bl H3. bl G. bl E4. str Dr. bl A14/2. ap 1 Ramnicu Valcea.360 LEI 12.669.210 LEI 10. Gheorghe Dogaru C.750 LEI 32. nr 2.720.744. Hacman nr 57.400 LEI 20. Nicolaie Dutulescu S.558. Teodor Floricioiu Tr.040 LEI 18. bl 101. sc A. sc A.550 LEI 29.017. comuna Budesti Ramnicu Valcea. sc 1. Hacman nr 13. spl Independentei nr 6.569. mun Turda. str Cerna nr 25. nr 2. str Perlei nr 6. str Calea Lui Traian jr 104. sc A. sc A jud Valcea.600 LEI 85.960 LEI 44.200 LEI 29. Ion Dumitrascu C. bl 32. ap 6 Ramnicu Valcea.960 LEI 4. nr 27 jud Valcea.599.706.217. str Nicolae titulescu nr 18. ap 11 Ramnicu Valcea. comuna Daesti. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea. str General Magheru nr 11. bl 7. bl 82.347. sc A. sc D.

600 LEI 21. bl 113.273.920 LEI 3. comuna Bunesti jud Valcea.900 LEI 50.800 LEI 21.116.440 LEI 14. ap 10 Ramnicu Valcea. Gheorghe decedat Gheorghe M. bl 7B. Ion Gheorghiu C. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. sc B. Aleea Cocorilor nr 7. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. Rusalinda Ganea P.160 LEI 20. Constantin Ganea N. bl P52. sc A. sc A.744. Aleea Stejarului nr 4. sc B. sc A.sc A.411.840 LEI 37. sc B . ap 15 Ramnicu Valcea. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. I. Victor Cristian Ghemu Gh.249. Aleea Doinei nr 2. sc A. str Nicolae Iorga. str Emil Avramescu. str Nicolae Titulescu nr 12.627. str Rapsodiei nr 24. bl 6. bl A36/3. Zenobie Georgescu V.760 LEI 411.414.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I.091.200 LEI 49. str Uniri. sc A. str Independentri nr 6. Aleea Doinei nr 2. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. bl 22. sc B.215. sat Giulesti Ramnicu Valcea. bl 86. bl G3. bl 7B. sat Cremenari mun Targu Mures. comuna Galicea.200 LEI 218.608. ap 40 Ramnicu Valcea.488.040 LEI 7.600 LEI 52. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I. sat Craciunesti nr jud Valcea. Natalia Gavrila M.706.760 LEI 6. sc A. sc A. sc B.190. bl 6. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea. Horia Manuel Gavrila D.800 LEI 33. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A.945. nr 3. str Calea lui Traian. str Fantanica nr 9. bl R4. oras Ocnele Mari. sc B. Ioana Geana Elena Giupana N.400 LEI 3. comuna Craciunesti. ap 16 Ramnicu Valcea. comuna Fartatesti. str Fantanica nr 9. str Maresal Ion Antonescu nr 7. sc D. str Grigore Procopiu nr 4. bl P. Dragos Florian Ghemu V. bl 19. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea.520.450. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T.100 LEI 100. sc B.050 LEI 19.800 LEI 25.910 LEI 247.634. str Matei Basarab nr 28. Lenin bl S7/1 sc A. Cosmin Ion Georgescu I. Aleea Stejarului nr 4. Aleea Doinei.760 LEI 226.067. sc B.811. Marina Ganescu P. ap 13 Ramnicu Valcea. sect 2.800 LEI 42. sc A.040 LEI 59.855. ap 40 mun Bucuresti. bl B01. Aleea Ciocarliei nr 1. ap 23 Ramnicu Valcea.560 LEI 10. str Novaci nr 7.800 LEI 49. ap 24 Ramnicu Valcea. Elena Gabor I. bl 9.161.400 LEI 40.000 LEI 99. ap 11 Ramnicu Valcea. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. ap 7 Mun Bucuresti. oras Horezu. Adriana Geana D. str Maresal Ion Antonescu nr 7. nr 3.890. Elena Ganescu C. Aleea Ciocarliei nr 1. bl N1. str V. bl 26. sect 5.600 LEI 29.830 LEI 282 . Aleea Cocorilor nr 6.201.760 LEI 62. bl 18. bl R4.000 LEI 8. 91. ap 9 Ramnicu Valcea. str Gabriel Stoianovici. sc B.694.260. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea.109. Janos Gaitanaru A. ap 10 jud Valcea.327. bl D11.319. ap 7 Ramnicu Valcea.249.525. str Marin Preda nr 2. ap 96 jud Valcea. str Maior Coravu Ion nr 30. ap 24 Ramnicu Valcea.754.440 LEI 11. nr 18C. ap 8 Ramnbicu Valcea. ap 10 mun Bucuresti sec 2. nr 19 mun Bucuresti. nr 185.363. oras Horezu. ap 12 jud Valcea. Nicolae Gogolosi I. nr 5. sect 2. ap 20 jud Valcea.326.000 LEI 31.320 LEI 41. sc B. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.066. Aleea Privighetorii nr 2. sc A.152. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. jud Mures.400 LEI 31.080 LEI 23.

148.560 LEI 29.549. comuna Goranu 22. sc D. sc B. ap 9 Ramnicu Valcea.160 LEI 55.847.760 LEI 24.200 LEI 60. sc B. str Ostroveni nr 9. str Cerna nr 25. b=dul tineretului nr 5. str Calea Lui Traian nr 76.869.421.446.608. ap 9 Ramnicu Valcea. sc D. ap 68 Ramnicu Valcea.600 LEI 16.427. comuna Pausesti. str Cerna nr 25. Aleea Cocorilor nr 6. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. str V. sc c. sc B.920 LEI 26.800 LEI 37.975 LEI 153.538. Nicolae Ioana N.440. sc E. bl D10.432. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. C.040 LEI 4.446.737. Marian Ioan Hodorogea C.767.362. sc A. Ion Ionescu M. str Dr. Ovidiu Ioana St. bl A27/1. ap 31 Ramnicu Valcea.760 LEI 15. str Mihai Eminescu nr 24. ap 11 Ramnicu Valcea. nr 12.226. Viorica Holban V. sc D. Ioana Ion M. Aleea Cocorilor nr 6.320 LEI 20.157. jud Prahova. Gheorghe Ignat Elena Ilie D. bl H6.008. nr 12. b-dul Tineretului nr 3A. sc A. bl A13. bl 140. bl A11/2.669. ap 15 jud Valcea.083. sc C. nr 7. ap 12 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 10. str Rapsodiei nr 22. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. sc A.640 LEI 26. Hacman nr 27.320 LEI 12. Traian Ionescu M. ap 19 Ramnicu Valcea.760 LEI 20. bl 12. ap 3 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu.800 LEI 56.200 LEI 42. bl 120.313. sc B. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A. ap 2 Ramnicu Valcea. Eugenia Heroaica I. ap 17 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 14. bl B13.379.sc C.760 LEI 13.400 LEI 283 . Filofteia Gustescu M.650 LEI 24. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. Mirela Gutt D.223.600 LEI 18. Gheorghe Hodorogea C. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C.840 LEI 42.200 LEI 6. Aleea Ciocarliei nr 4. sc A. Aleea Garoafelor nr 1. ap 17 jud Valcea.300. bl R4.304. Maria Ion H.552. Dumitru Ionescu C. str Matei Basarab nr 12. str Dr. sc A.880 LEI 65. ap 5 mun Ploiesti. str Calea Lui Traian nr 150. str Marin Sorescu nr 6.387. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. Gheorghita Hangiu D. sc A.480 LEI 58. Constantin Hera M. Elena Ionescu I. comuna Goranu jud Valcea.757. sc C.830 LEI 18.435.967. ap 19 Ramnicu Valcea. lenin nr 56.400 LEI 15.865 LEI 12.030 LEI 177. I. bl A15. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea.350 LEI 50. bl A37/3.454. str Dacia nr 22. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. sc B.360 LEI 13. bl S15. ap 18 Ramnicu Valcea. et 2 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. sat Valeni Ramnicu Valcea. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. sc A. zona Ostroveni. ap 17 Ramnicu Valcea. bl A67. bloc 2. str Dacia nr 24. str I.577.483. bl A3. sc A. str Nicolae Iorga. ap 11 Ramnicu Valcea.260 LEI 8. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea.600 LEI 29. ap 11 Ramnicu Valcea. sc B. Ion Ilie I. sc E. Florina Ilie N. Hacman nr 27. Bratianu nr 6.335.Grancea V. bl 19. sc A ap 23 Ramnicu Valcea.200 LEI 199.110. bl A3.280 LEI 12. sc A.720 LEI 115. sc D. bl A40/1. . ap 12 Ramnicu Valcea. Tamara Ion C. str Maresal Ion Antonescu.

300 LEI 10. bl 14. ap 56 Ramnicu Valcea. sc A. Gheorghe Ispir I.Irimia Alexandru Irimia Gh. str Nicolae Titulescu nr 9. sc B. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. str Colonel Badescu nr 11. bl R8. ap 3 Ramnicu Valcea. Constantin Marcu I. sc B. sc A.800 LEI 74. ap 8 Ramnicu Valcea.372. str Rapsodiei nr 7.880 LEI 291. bl 3. Ion Istratie D. bl C0.720 LEI 25. ap 8 Ramnicu Valcea. nr 7.str Regina Maria.000 LEI 57. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea.678. bl C1. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea.100 LEI 14. str Calea lui Traian nr 107.099.077. sc E.372.600 LEI 39. ap 8 Ramnicu Valcea. Daniela Lene A. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D. ap 1 Ramnicu Valcea.448.600 LEI 69.000 LEI 35.320 LEI 14.600 LEI 30. ap 14 jud Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc B.000 LEI 42. sc A. Flora Alina Mandica I. sc A. Aleea Cocorilor nr 5. ap 10 Ramnicu Valcea. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea.sc B. str Marasesti nr 3. ap 8 Ramnicu Valcea. Ion Lascu I. sc B.116.180 LEI 284 .443. bl B1-1. Gabriel Lazar V.292. sc A.700. bl 25. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea.831. ap 1 jud Valcea. bl N13. sc A.421. bl 85bis. ap 8 Ramnicu Valcea.070 LEI 45. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. ap 2 Ramnicu Valcea. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea.960 LEI 34. sc B. bl 123. Nicolae Jumara N. ap 27 Ramnicu Valcea. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. bl 9. str Armoniei.480 LEI 12. str Grigore Procopiu nr 33. oras Dragasani. ap 11 Ramnicu Valcea.424.237. Ilie Ramnicu Valcea.111. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. sc B. bl 11.400 LEI 7. sc E.869.000 LEI 18. ap 14 Ramnicu Valcea.640 LEI 3. str Calea lui Traian nr 39. Dan Manda I. bl A20.046. nr R8. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N. sc C. b-dul Tineretului nr 10. str Matei Basarab.669. sc C.181. str Independentei nr 10. ap 1 Ramnicu Valcea. str Armoniei. sc A. sc A.909. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 26. spolaiul Independentei nr 4.960 LEI 419. sc A. str Maresal Ion Antonescu nr 36.880 LEI 8.733.680 LEI 31. str Luceafarului nr 50. ap 8 Ramnicu Valcea.400 LEI 41.800 LEI 73. sc A.str Regina Maria nr 21.902.924. Aleea Privighetorii nr 2. ap 25 Ramnicu Valcea. sc A. str Dacia nr 2.826. ap 15 Ramnicu Valcea. sc A. bl C12. sc A. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea.240 LEI 40. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea. Georgeta Ispas D. ap 8 Ramnicu Valcea.861.078.920 LEI 36. str Rapsodiei nr 7. Aleea Stejarului nr 2. sc A.340. bl A53.517.850 LEI 15. ap 3. str Dr.160 LEI 39.413.320 LEI 31. sc F. Lucia Marculescu C. str Splaiul Independentei nr 4.313.453. str Lucian Blaga nr 2. str Primaverii nr 9.600 LEI 472.219. bl B1-1.930. bl O1. bl S2. str Remus Bellu.280 LEI 17. ap 5 Ramnicu Valcea.200 LEI 10.969. str G-ral Magheru nr 10.360 LEI 24.

840 LEI 22. sc A. str Emil Avramescu nr 7.996. b-dul Tineretului nr 4. sc A.400 LEI 166. sat Gura Vaii ramnicu Valcea.768.000 LEI 75.760 LEI 112. sc F. nr 18. ap 25 Ramnicu Valcea.225.000 LEI 47.680 LEI 24. str Regina Maria. str Independentei nr 3. str Nicolae Tiulescu nr 14. sc A. sc C. bl D.200 LEI 11. ap Ramnicu Valcea. nr 10.806. str Narciselor nr 2.680 LEI 3.970. bl 22. ap 17 Ramnicu Valcea.544. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 18.818. bl B12. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B. sr Calea lui Traian nr 323. bl B2. Craiovita Noua.440 LEI 31.040 LEI 7. bl B2. bl B5. str Mihai Eminescu nr 22. sc .430. comuna Slatioara Ramnicu Valcea.680 LEI 8.Patru Micsoreanu A. Florica Micu V. bl 92.200 LEI 132.000 LEI 73. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A.760 LEI 249. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 18 jud Olt. sc C.197.608. ap 11 Ramnicu Valcea. str Ceclila Cutescu Stork. str Diamantului. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A.116. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. sc 3. bl A17/1.600 LEI 34. bl H6. Ionel Mirci St. comuna Bujoreni. str Tudor Vladimirescu nr 39. ap 5 12. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. Str G-ral Magheru. bl C12.836. ap 17 Ramnicu Valcea.640 LEI 62.116.840. sc 1. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh.303.646. str Diamantului. Monica Elena Micu V. sc A.720 LEI 27. ap 5 Ramnicu Valcea. bl 1. sc A. nr 18. Aurelia Marin Ghe.746. ap 9 Ramnicu Valcea. str 22 decembrie nr2.000 LEI 34.616. sc A. bl 09.400 LEI 10. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V. Aleea Ciocarliei nr 3.000 LEI 21.111. sc E. bl 5.070 LEI 124.372. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea. str Diamantului. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. str Diamantului. str G-ral Magheru nr 7.400 LEI 126. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. ap 26 Ramnicu valcea. ap 16 jud Valcea. sc A.632.965.781.680 LEI 152.600 LEI 20.040 LEI 17. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea.640 LEI 149.597. sc C.113. b-dul Tineretului nr 14.882. str Luceafarul nr 5.000 LEI 4. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M.300. bl A 20. b-dul Tineretului nr 10. bl 131.607. bl S2. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. sc A.480 LEI 1. ap 31 Ramnicu Valcea.400 LEI 31.330. sc A. Gheorghe Marin I.520 LEI 23. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 9 jud Valcea. str Marasesti nr 7. sc B. sc C. cart.000 LEI 74. nr 18. ap 9 Ramnicu Valcea.708. mun Craiova.Marian O.900. bl C.538. b-dul Tineretului nr 4. Fanica Mariana Mateiasi Ghe. str Nicolae Balceascu nr 1. sc E. ap 15 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 1. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C.563.880 LEI 155. sc A. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea.250 LEI 6. str Nicolae Iorga nr 1. Veronica Mazilu Gh. com Obarsia jud Olt.720 LEI 285 . sc A.952.000 LEI 39. sc B. bl 100.413.

bl S7. str Calea lui Traian nr 209.241. ap 1 mun Galati. sc C. comuna Babeni. sat Rugetu Ramnicu Valcea.000 LEI 37.800 LEI 26. Elena Negoita M.372. sc A. sc A.302.201.383. str Calea lui Traian nr 209. ap 7 Ramnicu Valcea. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. jud Galati. Georgeta Nitu I. bl 122BIS. str Dr. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I. nr 12. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S.783. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. bl R22.967. Mihai Nicolae I.070. ap 2 Ramnicu Valcea. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea.800 LEI 11. bl H1.500 LEI 518. sc B.240 LEI 14.760 LEI 10.520 LEI 6. str Calea lui Traian nr 209. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea.400 LEI 8.960 LEI 33. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. sc A. Ionel Naulea F.440 LEI 42.200 LEI 5. sc A. bl A11/3. str Nicolae Titulescu nr 9.800 LEI 25.225. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. bl 26. ap 13 Ramnicu Valcea. Aurica Nicolae A. bl 32.920 LEI 22.508. ap 14 Ramnicu Valcea. sc D.Mohanu T. bl R33.680 LEI 211. Hacman nr 13. Maria Nitu M. str Dr. bl 26. ap 11 jud Valcea. ap 12 jud Olt.403.818.400 LEI 88.000 LEI 149. sc D.982. str Matei Basarab nr 12. sc A ap 5 Ramnicu Valcea. str Republici nr 9. b-dul Pandurilor nr 11. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.579.162.339.339. str Constantin Brancusi nr 3.520.520. Floarea Nitu P. Str Cozia.190. Hacman nr 11.400 LEI 22. sc D. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. Mihai Neagoe I. sc C. str Republici nr 22.000 LEI 10. sc A. str Rapsodiei. str Rosiori nr 12.920 LEI 20.562. sc C. Elena Nedelcu I. Ioana Nagy I. sc C. ap 2 jud Valcea. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V. b-dul Pandurilor nr 11. str Calea lui Traian nr 209. str Lucian Blaga nr 2.750 LEI 3. sc A.520 LEI 21.780 LEI 14.600 LEI 35.919. Alexandru Nas N.200 LEI 41. Vasile Naulea F. str Republici nr 32.880 LEI 11. bl H11. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. ap 30 Ramnicu Valcea. ap 12 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea.949.204.540 LEI 36.585. sc B.000 LEI 686. ap 2 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 3. Aleea Cocorilor nr 2. sc C. bl A7. bl G2. ap 16 Ramnicu Valcea.000 LEI 66.210 LEI 110. str Liceului bl H2. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. bl 98. str Armoniei. sc C. comuna Daesti. bl 26. ap 15 Ramnicu Valcea. Constantina Neacsa V. comuna Verguleasa. sc B. bl A53.800 LEI 32. b-dul Pandurilor nr 9. comuna Slatioara. ap 3 Ramnicu Valcea.200 LEI 35.140 LEI 37.640 LEI 286 . ap 15 51.860. bl A 8/1.158.837. Constantin Nitu D.483. ap 21 Ramnicu Valcea. ap 30 Ramnicu Valcea. bl H2. str Diamantului.820 LEI 15.264.302.066. sc A. Nicolae Musuroaia C. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. sc B. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. Gheorghe Neamtu I. str Mihai Eminescu nr 2. bl 12.400 LEI 27.339. 85 bis. sc E. ap 17 Ramnicu Valcea.588. sc E. str Calea lui Traian nr 328. sc B.

240 LEI 101.600 LEI 32. sc D.520 LEI 84. sc C. sc B. ap 14 Ramnicu Valcea. Lazar nr 27 Ramnicu Valea.400 LEI 287 . Mircea Petrache Elena Petre C.748. bl A42/1. ap 8 21. str 22 decembrie nr 69. str Lucian Blaga nr 8.160 LEI 110. str Calea lui Traian nr 27.232. Tatiana . Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G. sc B.000 LEI 221. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh.626. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. bl S5.343. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea.440 LEI 14. Aurelia Petre V. oras Horezu. ap 14 Ramnicu Valcea. bl A8/2.120 LEI 12. bl A14.800 LEI 20. sc A. sc B. oras Brezoi. sc A.775.262. str Calea lui Traian nr 77. str Rapsodiei nr 18. sc C.704.000 LEI 77. bl 101.372. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S.164. ap 14 Ramnicu Valcea. str I. ap 16 Ramnicu Valcea. str Gh.322. bl A70.113. str Calea lui Traian nr 88. ap 8 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 10. str Constantin Brancusi nr 9. str Republici nr 9.728. str Ostroveni nr 6. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. bl 77. Virginia Oprea Jana Orbisor O.660 LEI 32. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea.200 LEI 62.400 LEI 11. b-dul Tineretului nr 10. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea.600 LEI 18.000 LEI 72.600 LEI 71. str Splaiul Independentei nr 10. ap 15 Ramnicu Valcea.430 LEI 28. intrarea Cecilia Cutescu Stork.720 LEI 17.600 LEI 58. sc D. bl R22. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. ap 10 Ramnicu Valcea. bl D10. sc D. str Perlei nr 5. str G-ral Magheru nr 8. Maria Pavel D. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. bl B5. Ioan Pavloschi V. sc C.068. sc C.439.937.Nuta I. ap 10 Ramnicu Valcea. Aurelia Olaru A. sc B. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. jud Cluj. bl S26. Bratianu nr 4. bl A41/2. sc B.083.709. sc A.500 LEI 48. mun Slatina. Emilia Pavelescu S.597. Mihai Paveliu P. ap 20 Ramnicu Valcea.927.400 LEI 9. Dorina Roxana Paveliu I.720 LEI 30. str Constantin Brancusi nr 9. sc B. Alexandru Olaru Ghe. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 15 mun Turda. ap 5 Ramnicu Valcea.067. sc C. Aleea Ciocarliei nr 2. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. ap 10 Ramnicu Valcea.390. ap 8 jud Valcea. str Hidrocentralei nr 6. ap 10 jud Valcea. bl B5. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D. sc D. bl S17. sc A. str Splaiul Independentei nr 10. ap 12 Ramnicu Valcea.680 LEI 13. bl GA15. str Rapsodiei nr 4. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. sc E.121.200 LEI 30.879. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.120 LEI 32.718.520 LEI 30.800 LEI 51.440 LEI 30.603.525. str Primaverii nr 10. Lucia Paveliu I. bl H4. sc A. Teodor Olaru V. ap 4 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 5.701.330 LEI 103. sc A. bl S1.Aurora Olariu A.C. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D.800 LEI 86.200 LEI 5.701. sc b.779. b-dul Pandurilor nr 13. bl M4. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea.254. b-dul Tineretului nr 10.604.446. sc A. sc B. bl B5. bl H4. ap 14 jud Valcea.462.000 LEI 65.920 LEI 10. str Mihai Eminescu nr 4.

039. sc B.160 LEI 93. str Rapsodiei nr 23.600 LEI 21.322. Patrascu. bl 11. ap 1 jud Valcea. bl F15. b-dul nicolae Balcescu nr 15.802.304.507. bl S24.400 LEI 72. str Independentei nr 1. Dumitru Radescu Maria jud Valcea. sc C. str Sarmas nr 3 jud Salaj.240 LEI 7. sat Magura Ramnicu Valcea. str Calea Lui Traian nr 79.000 LEI 30.189. Ioan Popa I.409. bl S7/2 sc A. ap 16 jud Salaj. Salomia Popescu C. nr 11. ap 9 Ramnicu Valcea.760 LEI 20.000 LEI 114. sc A.360 LEI 93. str luceafarului nr 13.520. comuna Pausesti. str Bailor nr 17 jud Valcea. sc A.400 LEI 20. b-dul Tineretului nr 14.512. sc A. ap 21 Ramnicu Valcea. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea. Aleea Doinei nr 2. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N.460 LEI 25. comuna Mihaesti. Nicolae Precupan D.944. Valentina Precupan Liviu Preda N.400 LEI 60. str Gh.200 LEI 11. oras Baile Olanesti.783. bl B15. comuna Roiesti Ramnicu Valcea.840 LEI 22.429. sc A. sc D. ap 4 jud Valcea.400 LEI 11.432. sc B. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. bl 126. Nicoleta Florentina Popescu A. sc A. sc A.711.200 LEI 14. Mihail Preoteasa Gh. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe. sc D.640 LEI 5. ap 17 jud Galati.497. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 12. sc A. ap 6 Ramnicu Valcea. localitatea Tecuci.570.967.027. bl 225.120 LEI 45. bl B15.186.573. ap 23 Ramnicu Valcea.708.800 LEI 9. sc 1.610. sc A.400 LEI 288 . Marin Popescu A. oras Zalau.000 LEI 6. bl H6.000 LEI 21. sc B.945. str Anton Pann nr 2 jud Olt. str Tudor Vladimirescu. str Calea lui Traian nr 84. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.781. oras Slatina.780. sc A.240 LEI 5.Ploila D.920 LEI 51. Constantin Popescu D. str Matei Basarab. sc C.092. ap 21 jud Valcea. Aleea Privighetorii nr 2.260. ap 17 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 3. car. str Sarmas nr 3 jud Valcea.480 LEI 11.000 LEI 16. bl A18. ap 9 64. Paraschiva Predescu Ghe. sc 4. Aleea Narciselor nr 2.748.698. sc B. ap 19 jud Valcea.930. Iulica Aurel Popa G. ap 5 Ramnicu Valcea. sat Pausesti Ramnicu Valcea.920 LEI 26. ap 3 Ramnicu Valcea. comuna Alunu Ramnicu Valcea.348. Ionela Popescu D.200 LEI 10.372. Gheorghe Predescu R. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N.880 LEI 125. oras Baile govora. ap 2 Ramnicu Valcea. Aleea Narciselor nr 2. Aleea Olanesti nr 6. oras Zalau.239. bl b13.640 LEI 31. ap 6 Ramnicu Valcea.100 LEI 48.960 LEI 15. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. str Vaiilor nr 14. ap 24 jud Valcea.760 LEI 22. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. ap 19 jud Valcea. bl A50. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. nr 157 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 10. Aleea Cocorilor nr 3. str Grigore Procopiu nr 2. str Nicolae titulescu nr 14.100 LEI 26.297. str Lucian Blaga nr 8A.640 LEI 50. Gheorghe Predescu C.344.298. Ioana Plosca Constantin Popa A.616. Leonid Ninus Popescu N.200 LEI 36. str Calea lui Traian nr 152. ap 23 Ramnicu Valcea. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea.520 LEI 8.280 LEI 25.

244. str Luceafarului nr 13. nr 10. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 11 Ramnicu Valcea. sc E. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. bl A17. Valentina Rotaru Aurel Rusu I.400 LEI 20. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. str Pandurilor nr 11. b-dul Pandurilor.448. sc H. sc C.950 LEI 83. str Matei Basarb nr 132. str Cerna nr 25.640 LEI 13. b-du Nicolael Balcescu nr 25.600 LEI 49.400 LEI 27.000 LEI 30.046. bl C24. ap 10 Ramnicu Valcea. Nicolae Savu I. sc D. sc B. Gheorghe Radu Stelian Radu V. bl 12. bl P9. comuna Berislavesti. ap 3 Ramnicu Valcea.080 LEI 57. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M.440 LEI 31.840 LEI 14. bl 6.012. nr 8.188.480 LEI 343.046. ap 17 Ramnicu Valcea. bl B1. sc E. bl I2. nr 6. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea.160 LEI 707.000 LEI 223.287. str Gib Mihaescu bl A 16. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. ap 7 Ramnicu Valcea. sc D. bl N11. str Milcioiu Ramnicu Valcea.720 LEI 289 .748.187. str Luceafarului nr 5. sc E. str Pacii nr 6.600 LEI 93. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N.600 LEI 19.321. Ion Rusu N.430. ap 1 Ramnicu Valcea. Ilie Santuzi G. ap n2 jud Valcea. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. sc A. Ion Sbarnea N. b-dul Pandurilor nr 5. oras Baile Govora.080 LEI 14.111. str A. sc B.200 LEI 1. sc A.400 LEI 57.700 LEI 12. str Constantin Brancusi nr 3.183.960 LEI 31. sc A. b-du Nicolael Balcescu nr 25. nr 8. bl 12. str Gabriel Stoianovici.219. bl A8/1. ap 8 jud Valcea.000 LEI 26. ap 1 jud Valcea. nr 157 Ramnicu Vqalcea.240. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea.080 LEI 17. str Progresului nr 12.360 LEI 28. ap 11 jud Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. str Gabriel Stoianovici. ap 12 Ramnicu Valcea. str Cozia nr 44.223. sc B.754. str Ion Luca Caragiale.000 LEI 143.223. Maria Sandu P. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D. ap 9 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 5. Daniela Gabriela Serban C.560. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea. nr 157 jud Valcea. sc A.534.888. Stelica Radut I. Ipatescu. nr 11.533.840 LEI 37. sc B.452. sc B. sc A.Radu Ana Radu Daniel Radu E. ap 18 Ramnicu Valcea. Constantin Simescu M. bl A 20. Elena Simion Nicolae jud Valcea. sat Robaia Ramnicu Valcea. comuna Budesti Ramnicu Valcea.000 LEI 33. Gheorghe Scarlat V.804.880 LEI 98.000 LEI 48.728.085. bl A35/2. b-dul tineretului nr 2.898.294.010.200 LEI 491. ap 19 jud Valcea. str Tudor Vladimirescu. ap 11 Ramnicu Valcea.640 LEI 413. comuna Barbatesti. comuna Berislavesti. sat Dangesti 6.200 LEI 72. sc jud Valcea. sc H. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I. Ana-Maria Sandu I. sc D.712.937. str Tudor Vladimirescu.963. sc C. bl S2.str Maresal Ion Antonescu. ap n2 Ramnicu Valcea.080 LEI 1. sc A.017.157. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. sc A. bl A8/1.160 LEI 1.000 LEI 60. sc D. ap 12 Ramnicu Valcea.240 LEI 82. sc A.286.680 LEI 31. str Petrisor.474. ap 11 Ramnicu Valcea. sc 4. str G-ral Magheru nr 11. Aleea Narciselor nr 3.374. ap 7 Ramnicu Valcea. Ion Serban T. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 28 Ramnicu Valcea.230 LEI 37. oras Baile Govora.

bl 15. ap 15 Ramnicu Valcea.480 LEI 46. bl 10. bl 4. oras Calimanesti.149.480 LEI 4. bl N11. sc A. sc F. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C.008. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. Constantin Stancescu I. bl C28. str Dr. Viorica Strachinescu C. Hacman nr 24. str Trandafirilor nr 5. ap 4 Ramnicu Valcea. sc B.400 LEI 15.520 LEI 7.712. str Calea lui Traian nr 144. sc A. sc B. ap 19 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 2.937.080 LEI 290 . bl 4. bl 86.305. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. ap 11 jud Valcea. str V. sc F.370 LEI 62.219. bl 110. bl 85.047.039. str Maresal Antonescu nr 26. Tudor Sebastian Stoenescu V.789.200 LEI 225. C. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea. str Calea Lui Traian nr 131. sc B.799. Lucian Suciu Elena Suciu Gh. str Dr. Florea Tanase Gh. ap 6 Ramnicu Valcea. Ion Stancescu C. str Dacia nr 6. sc D. Simona Stanescu Szabo N. ap 2 Ramnicu Valcea. str Dacia. sc A. ap 2 Ramnicu Valcea. Adrian Constantin Stancescu I. sc B.Simion Veronica Sitaru C. ap 6 Ramnicu Valcea. bl L.360 LEI 15. ap 32 Ramnicu Valcea.334.148.160 LEI 18. Hacman nr 4.400 LEI 1.720 LEI 6. bl 15.160 LEI 24. Dorina Stoian Radu Stoica G.720 LEI 9.034. sc F. Aleea Narciselor nr 2.600 LEI 4.847.897.474. ap 7 Ramnicu Valcea. str I. sc B. ap 12 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 3. Hacman nr 24.360 LEI 121. sc C.869. sc B. bl C3. ap 7 Ramnicu Valcea.564. bl B10.497. sc D.037. ap 6 Ramnicu Valcea.440 LEI 8.393. comuna Budesti.600 LEI 11. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. Gheorghe Stroe I. sat Barza jud Valcea. Lenin nr 188. Ion Tanase N.260. str Dr. str Matei Basarab bl 110. Ion Stanciu I. sc D ap 11 Ramnicu Valcea. sc B.360 LEI 45. ap 2 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. ap 7 Ramnicu Valcea.800 LEI 5.800 LEI 8. Bratianu nr 12. str Emil Avramescu nr 9. bl 19. bl A21. Aleea Olanesti bl 8. ap 4 Ramnicu Valcea.960 LEI 1.440 LEI 43. Ana Stangu F. nr 7.397.148. Eleonora Stefan I.800 LEI 5. Ana Stanoiu N. sc B. sc C. Nicolae Stefan M. Ion jud Valcea.165. Aleea Cocorilor nr 6.798.170 LEI 3.801.200 LEI 69. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V.500 LEI 57.186. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea . bl 4.354. sc C.358.960 LEI 122. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31. sc C. Narcisa Stanciu I. bl 85. sc B.319. str Calea lui Traian nr 144. str Luceafarului nr 9. et 1 Ramnicu Valcea. comuna Goranu Ramnicu valcea. sc E. ap 4 Ramnicu valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. str Armoniei nr 44.000 LEI 55. str Calea lui Traian nr 144. sc C.040 LEI 41.534. Nicolae Stanescu Szabo V. str Libertati nr 54 jud Valcea.285. ap 7 Ramnicu Valcea.800 LEI 33. ap 2 Ramnicu Valcea. nr 7.000 LEI 14. sc G. str Calea lui Traian nr 144. ap 12 Ramnicu Valcea. str Dacia.297.098. str Matei Basarab nr 32. ap 4.280 LEI 5. ap 11 Ramnicu Valcea.440 LEI 25. sc C. str Gib Mihaescu nr 41. bl A65. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. et 1. str Cozia nr 36.I.880 LEI 38. sc A.907. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 19.144. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 4.160 LEI 49. bl 9.920 LEI 52.

sc F. Ioan Trandafir I. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. sc F. ap 8 jud Valcea. comuna Galicea jud Valcea.400 LEI 46.320 LEI 13.000 LEI 39. Splaiul Independentei nr 5.bl 6.863. Elena Teles I Marin Teodorescu C.674. sat Badeni jud Valcea. sc C. bl A11/3. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. sc 1. ap 35 Ram. zona Ostroveni. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. str Decebal nr 4.Tars D. ap 22 JUD Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea.023.200 LEI 15. ap 1 Ramnicu Valcea.500 LEI 78.140 LEI 116. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. Ioana Varban P. sc A. ap 18 Ramnicu Valcea.730.409.120.880 LEI 13. oras Ocnele Mari.522. str Rapsodiei nr 33.016. sc D.290 LEI 11.200 LEI 77. str Lucian Blaga nr 4.799.110.600 LEI 11. Aleea Olanesti nr 12. comuna Banicei. sc C. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N. str Splaiul Independentei nr 5.724. bl A50.600 LEI 54. ap 13 Ramnicu Valcea.700 LEI 11.640 LEI 291 .542. str Ana Ipatescu nr 5.906.927.800 LEI 353. sat Bulesti jud Cluj. bl C32. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. bl H7. str Victoriei. ap 13 Ramnicu Valcea. bl G159. ap 11 Ramnicu Valcea. bl A37/1.nicu Valcea. Ion Ungureanu Stefan Universal I. Constantin Tirea B. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.686.760 LEI 59.595.240 LEI 45. ap 5 Ramnicu Valcea.458. sc C. sc B. ap 5 Ramnicu Valcea.000 LEI 15.440 LEI 13.760 LEI 66.160 LEI 16.116. sc C. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I.720 LEI 15.592. bl A8/2. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. bl D1-3. Marioara Vasile Ana Vasilescu C.476. nr 7.str Luceafarului nr 1. bl A43.961. Splaiul Independentei nr 5. Vasile Tistea Lucia Toana M.661.003.525 LEI 39. ap 13 Ramnicu Valcea.685. ap 6 jud Valcea. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea. bl H7.280 LEI 40.413.740 LEI 6. str Mihail Sorescu nr 2.600 LEI 8.200 LEI 17. b-dul Pandurilor nr 13. comuna Golesti Ramnicu Valcea. str G-ral Magheru.724.712. comuna Muiereasca jud Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. bl S31.193. Anton Tudosie I.406.550 LEI 42.200 LEI 20. Liviu Mihai Toana Maria Todor I.800 LEI 28.930. str Calea lui Traian nr 46.000 LEI 160. bl 12. oras Gherla.200 LEI 41. sc C. Ilie Telcian Ilie Telcian N. sc C.360 LEI 39. str Rapsodiei nr 33. sc A.118. str Rapsodiei nr 14. comuna Mihaesti. str Perlei nr 7. sc 6. bl A11/2.483. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea.200 LEI 9. str Lucian Blaga nr 8A. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh. Ecaterina Tudosie I.000 LEI 9. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. Luminita Urluescu V.000 LEI 31. ap 26 Ramnicu Valcea.170. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. Mihail Trusca C.440. Splaiul Independentei nr 5. Ion Tudosie I. ap 18 Ramnicu Valcea. sc 212.453.400 LEI 8. sc B. sc B. Aleea Olanesti nr 12. bl C. bl A22.480 LEI 63. sc D. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. str Viilor nr 34 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea. Aleea Panselutelor nr 1. bl 12. str Tineretului nr 7. sc C.113.483. sc C. Gheorghe Tudosescu N.

ap 16 Ramnicu Valcea. Elena Voicu Gh.988.120 LEI 6.000 LEI 21. Constanta Grigorie I.639. Laura Maria Ciobanu C. str Calea lui Traian. sc A. ap 13 Ramnicu Valcea.640 LEI 10. str Ana Ipatescu nr 11. ap 6 jud Valcea. Antonescu nr 5. comuna Bujoreni. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. str Lucian Blaga nr 10 A. bl R25.800 LEI 30. sc A. ap 2. Constantin Grigorie I. bl 30. str tudor Vladimirescu nr 36.160 LEI 13. sc E. str Maresal I. Mun Slatina.200 LEI 17. bl 113.000 LEI 57.623.Vasiloiu Ana Viezure D. ap 2 jud Olt.160 LEI 31.400 LEI 13. str Republici nr 13. sc B.276. str Maresal Ion Antonescu nr 9.825. ap 10 Ramnicu Valcea.709. sc B. Constanta Tabarca F.366. Vasilica Voinea C. sc B. sc B.656.446.493. Lidia Vlad C.560 LEI 33. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. oras Horezu. bl B13.596. b-dul Alexandru Ioan Cuza.571. Aleea Viitorului nr 3. Ramnicu Valcea.240 LEI 824. Ion Voicu I. ap 31 jud Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M.800 LEI 296. bl G. str Mihai Eminescu nr 2.000 LEI 7. sc A.000 LEI 53. ap 4 Ramnicu Valcea. str Decebal nr 3. str Matei Basarab nr 28.680 LEI 14. Mihail Bebita Tabarca F. Dumitru Viorel Sandulescu I.476. sc A.683. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea.116. str Matei Basarab nr 28. nr 6.040 LEI 53.558.000 LEI 26. str Calea lui Traian nr 672. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.372. sc B. ap 1 Ramnicu Valcea. Gheorghe Voicu C.200 LEI 10. oras Dragasani. bl R5. bl B12. sc D. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M.400 LEI 14. bl 113. bl B1/2. Splaiul Independentei nr 50. bl B. bl F1. ap 12 Ramnicu Valcea. nr 180.113. sc A. Luminita Voicu I. sc E.800 LEI 33. str 1 Decembrie nr 13. ap 14 Ramnicu Valcea.560 LEI 40. ap 4 15. bl 33.334. Mihaela Virje H. bl B12. sc A. Constantin Catalinoiu C. oras Olanesti. ap 18 Ramnicu Valcea. str Hidrocentralei nr 6.976.520 LEI 12. str Matei Basarab. ap Ramnicu Valcea. bl 11.000 LEI 64.000 LEI 19. sc B. ap 16 jud Valcea.800 LEI 82.520.927. bl A49. sat Gura Valii jud Valcea.800 LEI 67. Vasile Vilcioiu V. sc A. ap 6 jud Valcea. comuna Stanesti. Florea Vladu Constantin Vladut Gh.632. sat Cuculesti jud Valcea. sc A. ap 31 Ramnicu Valcea.810.188.520.450.800 LEI 292 . Silvian Claudiu Savulescu P. Dumitru Voda A.320 LEI 9. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. sc A. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe.418. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea.706.000 LEI 17.800 LEI 9.640 LEI 69. Mihai Eminesc nr 2. sc A. sc C. nr 2. Daniela Elena Catrinescu C. ap 41 Ramnicu Valcea. str Tineretului bl A11/3. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. ap 30 Ramnicu Valcea.000 LEI 11. comuna Cuca Ramnicu Valcea. sc A.691. ap 35 Ramnicu Valcea.046. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti.180. str Matei Basarab nr 8. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. Mihail Bebita B. str Pacii. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A.558.709. bl V2. str Mihai Eminescu nr 24. bl 29. sc C.000 LEI 15.040 LEI 9.

V9.MARIA BADESCU R.640 LEI Suma 85. sc 1.400 LEI 31.217.CONSTANTIN BRANCOVEANU.NR.ET.STR.AP.CUZA VODA.FLOREA CIUPERCA M. ALEXANDRIA.IULIAN-IONUT BULAC M.000 LEI 441. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92. str Republicii nr 1.41.PATRIA.760 LEI 28.SC.440 LEI 95.MARINICA BUDOI A.AP.EMILIA BADESCU I. cart.STR.318.AP. sc B ap 2 jud Dolj.ET. bl D5. et 1.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea.IONEL BURCIN GH.711.BL. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.786.480 LEI 15. bl 825bis.680 LEI 72.26.ET. ALEXANDRIA.F10.944.2.098.600 LEI 50. ALEXANDRIA.GEORGEL CARACALEANU N.26. str Cozia nr 3.VICTOR BUDOI V.70.220.STR.840 LEI 14.000 LEI 829.ET.STR.22.218. bl B12.AP.040 LEI 50.600 LEI ALEXANDRIA.BM3A.3.680 LEI 11.LIBERTATII.363.STR.7. POROSCHIA. sc A. bl K32.BL.BL.SC.000 LEI 726.SC.A. POROSCHIA. sec 6.3.BL.BL.10. Gherghina Radut I.116. str Republicii nr 1.DUNARII.700 LEI 2. sc D.12.373.149.A.712B.786. Mihai Diaconu C.304.NR.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I.16. sc 1.520 LEI 40.AP.NR. Ionel Scumpieru M.SCB.ET. sc B. mun Bucuresti.NR.ELENA CIOBANU I.090. ap 2 jud Valcea.200.AP. sec 6. ALEXANDRIA.840 LEI 92.STR.BUCURESTI.972.3.DUNARII. Constantin Craciunescu V. POROSCHIA. jud Dolj. str Infratirii.B.034.677. sc B.ET.STR. ap 4 Ramnicu Valcea. bl S9. jud Dolj.ET.996. Ovidiu Fodor I. ap 10 mun Bucuresti. ap 4 mun Craiova.1. ALEXANDRIA.604. sc B.6.096.240. sc C.ET.ET.420 LEI 597.A.520 LEI 2. sec 6.800 LEI 56.000 LEI 72. Mariana Lupu F.000 LEI 62.734.ALEXANDRINA BUDOI I. Aleea Valea Prahovei nr 1A. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.520 LEI 102.520 LEI 7.27.SC.452.378.3.D BOLINTINEANU. Iulia Constantinescu M. bl H3. ap 13 jud Valcea.F10.STR. strVasile Alecsandri. ALEXANDRIA. mun Bucuresti. TIGANESTI.Stoica C.2. ALEXANDRIA. TURNU MAGURELE.BL.MIHAELA BICAN T. ALEXANDRIA.7.074. ap 16 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 10.114.AP.10.STR.480 LEI 47.ET.593.BL. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.400 LEI 55. 293 . Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.050.NASTASE CIUBAR N.520 LEI 92. bl R18.328. bl R18. mun Craiova.IOAN BAZAVAN T.STR. ALEXANDRIA.BL.230 LEI 111. b-dul Tineretului nr 10.830.12. Horatiu Ariciu Constantin Radut I. str G-ral Magheru.LIBERTATII. POROSCHIA. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K.69. bl D5.456.B.TUDOR VLADIMIRESCU.880 LEI 537. Aleea Valea Prahovei nr 1A. sc A.160 LEI 118. sc D. ap 15 Ramnicu Valcea.BL. bl C16A.AP.NR.AP.G103.STR.BUCURESTI.CUZA VODA. ALEXANDRIA. oras Calimanesti. nr 14.200 LEI 53. ap 15 Ramnicu Valcea.ECATERINA ATANASESCU B. Brazda lui Novac. bl 13 sc 3 e mun Craiova.108.SC.500 LEI 9.CAMELIA CHIRU M.75.760 LEI 42.AP.STR.C1.800.NE. bl 825bis.523. bl 825bis.113.NR. Mihai Eminescu nr 22. Aleea Valea Prahovei nr 1A.ION CREANGA.ILIE ARGHIROI I. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.60.432.738.NR. str 24 Ianuarie nr 81 98.386.040 LEI 8.360 LEI 2.BL.ION CREANGA.786.AP.TUDOR VLADIMIRESCU.K3.616. ALEXANDRIA. sc C.000 LEI 20. sc A.STR.BL.ET. ALEXANDRIA.STR.980 LEI 379. mun Bucuresti.4. Ion Radut T.ADRIAN-PAULIN BURCEA D.

ALEXANDRIA. L.ET.IULIANA OLOGEANU A.040 LEI 149.BL.DUNARI.222.AP.AP.8.NR.NR.I1. TIGANESTI.ELENA NICOARA I.SC.L30.CONSTANTIN BRANCOVEANU.3.663.400 LEI 726.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.255.595.200 LEI 206.9. ALEXANDRIA.2.SC.729.A.STR.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.STR.PARTER.715. ALEXANDRIA.1.784.DUNARII.DUNARII.NR. POROSCHIA.SC. ALEXANDRIA.090 LEI 64. SEGARCEA VALE. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.BL.CUZA VODA. T.660 LEI 6.401.VICTORIEI.AP.STELA CURELEA S.930.NR.STR.4.CONSTANTIN GAINA A.700 LEI 6.FLOREA GAINA F.200 LEI 1.STR.VASILE RONCEA V.SC.AP.2. POROSCHIA.NR.STR.017.037.STR.6. 16.000 LEI 518. TIGANESTI.STR.BL.402.66.432.STR.342.L2.GHEORGHE FOLICA I.CAPORAL GHENCEA.STR.080 LEI 7.ET.358.2.740 LEI 33.MARIN POPA F.ION DRAGOMIR A.STANCU DINCA C.000 LEI 5. VITANESTI.304.STR.BL.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.650 LEI 15.28.BL.600 LEI 2. ROSIORII DE VEDE.NR.156.ALEXANDRU GURBAN I.007.AP.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.ET.200 LEI 294 .ALEXANDRA MARIN D.ET.DUNARII.FLOREA NEDELCU N.SC.AP.660 LEI 9.AP.STR.822.804.840 LEI 30.I4.880 LEI 27.AP.A.160 LEI 20. ALEXANDRIA.780.MARIAN GAINA F.1.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.920 LEI 1.STR.NR.A. ALEXANDRIA.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.043.72.270 LEI 70.633.AP.34.FLOREA LINCA G.4.4.93. ALEXANDRIA.NR. TIGANESTI.BM4. ALEXANDRIA. TIGANESTI.ET.MARIANA IATAN D.454.641.AP.674.800 LEI 11.965.B.154.BL.SC.1.BL.703E.710 LEI 31.800 LEI 60.BL.NR.24.017.320 LEI 518.SC.56.STR. ALEXANDRIA.INDEPENDENTEI.17.BL.BL.222.680 LEI 39.IONEL-EUGENIU NICOARA I.5.AP.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.PAUL FOLICA P.ELENA NEDELCU P. COMUNA BUZESCU.BL.E.630.760 LEI 20.DUNARII.ET.BL.600 LEI 67.500 LEI 29.BL.2.SC.413.STR.129.3.BL.DUNARII.STR.2.VERONICA MEREUTA I.STR.DUNARII.97.400 LEI 46.120 ALEXANDRIA.181.AP.BL.AP.SC.CONSTANTIN DOBRE A.070 LEI 20.SC.STR.BL. ALEXANDRIA.STR.AP.SC.ET. ROSIORII DE VEDE.383.1 MAI.STR.B.BL.AP. ALEXANDRIA.280 LEI 20.DANIEL LUCAN M.A.000 LEI 374.NR.DUNARII.200 LEI 8. ALEXANDRIA.1 MAI .AP.DORINA FLOREA GH.SC.410.STR.700 LEI 25.24.AP. SEGARCEA VALE.940 LEI 28.222.STR.396.AP.L28.COJOCARU GH.2.ET.NR.BUCURESTI.24.DUNARII.302.B.ET.PO3.DUNARII.811.DUNARII.STR.1.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.VIOLETA-MARIANA GROSU I.STR.NR.1.222.8. ALEXANDRIA.485. TURNU MAGURELE .AP. ALEXANDRIA.28.BL.61.SC.ET.ILIE GAINA A.222.ET.AP. ALEXANDRIA.78.A.ET.VALERIA MINCU(STOICA) I.18.896. ALEXANDRIA.D.CUZA VODA.37.604.1612 BIS.AP.AP.1 DECEMBRIE.STR. FLOREA.STR.STR.DUNARII.E. ALEXANDRIA.818.SC.ET6.11.7.B. ALEXANDRIA.320 LEI 183.ET.A.809.280 LEI 31.VALENTIN ENE I.9 ALEXANDRIA.037.A.CRISTINAALEXANDRIA.000 LEI 77. P. ALEXANDRIA.ET.DUNARII.000 LEI 17.D2.6.24.000 LEI 3. TIGANESTI.NR.595.000 LEI 3.BL.2.000 LEI 27.NR.ET.SC. TIGANESTI.BL.4.350 LEI 2.C.MARIOARA ICLEANU V. ALEXANDRIA.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.1601.000 LEI 69. DRAGANESTI VLASCA.501.057.082.PARTER.SC.747.823.90. ALEXANDRIA.920 LEI 72.STR.NICOLAE NEATU I.NR.GHEORGHE MATEI N.811.1.CRISTIAN MOHORA P. ALEXANDRIA.MARIA MAXIM N.DN5.MARIN NOAGHEA M.A.STR.701.NR.615.H.DUNARII.MESTESUGARILOR.CATALIN IONUT ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.825.600 LEI 133.STR.B.306.DUNARII.SC.13 VITANESTI.MARIA NICULCEA D.STR.VETURIA GEANTA I.16.C.STR.BL.SC.744.2. BUCURESTI.ION CREANGA.NEATA MOISE M.918.382.ION GEICU M. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.STR.CARPATI.NE. PETRE MATEI T. C.BL.AP.ET.680 LEI 36.BL.70. SEGARCEA VALE.6.BL.6.200 LEI 57.ALEEA BISTRICIOARA.DUNARII.074.811.TITI GAINA M.AP.223.

360 LEI 5.MAGDALENANICOLETA TECSOR T.1.31.26. bl.120 LEI 79. 8. Neculina Bitirez B.500 LEI Tulcea. nr.STR. ap.045.018. 1 51. Mihaela Ali A.11 TURLAN D. bl. bl.AP.A. 10.520.AP. ALEXANDRIA. Aleea Socului.191. bl.BL.STR.000 LEI 2. sc. B.215.AP.BL.NR. 4.244.STR.400 LEI Tulcea.BL. 2.E. 17 170.AP. Podgoriilor.406.178.BL. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.B.720 LEI Tulcea.TURNU MAGURELE.BL. 4 12.800 LEI 46.156.STR.BL. TURNU MAGURELE . sc.SC.1 MAI. str.STR.NR. 1 59.ET.18 6.AP.AP.A.C4. 10. ALEXANDRIA. str. Maior Andrei Grigore. 14.670 LEI 4. 14 23. sc. Iftimie Badiu T.160 LEI Tulcea. bl. Resmighiul Apolon G.A.38. str.STR.MIHAITA FILIPESCU. ALEXANDRIA.354. ALEXANDRIA.NR.740 LEI Tulcea. 152.203. nr.400 LEI 1. ALEXANDRIA.STR. Mihail Kog?lniceanu.147.593. ALEXANDRIA.136. Ecaterina Artem M. nr.640 LEI 7.STR. Daniela Badiu N. 2.STR. ap. nr.VLAD TEPES.ET. B1.MARIN ZIMNICARU M. ap.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU. str. str. ap.MARIOARA ZIMNICARU G. bl.9. bl. A.119.ET.AP.ION CREANGA. sc.1.ET.GHEORGHE STOICESCU F. bl. ALEXANDRIA.1-10.B.619. nr.400 LEI Tulcea. str. 13 19. B1.880 LEI 161.220.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU. 4 8.2. Ivana Domiciliul suma Tulcea. TRIFESCU P. A.SC.BL.19. 12 43.NR. sc. bl.4.ALEXANDRU GHICA. 1. nr.240 LEI Racova. Ştefan Badiu D.440. 1. ALEXANDRIA. Babadag.SC.952.DUNARII. sc. 8 124.SORIN-EMANUEL STOICA A.874.NR. ALEXANDRIA.ET.186.MAGDALENA ALEXANDRIA. nr.000 LEI 4. bl. Vasilica B?rbat I.BL.MARIN STOICA C.NR.ET.515. Maior Andrei Grigore.BL.320 LEI TIGANESTEANU S.674.4. nr. 14.9. str. sc.120 LEI 295 .8.IOAN VELEA I.MERII.DUNARII. F 27.080 LEI 13. 5 27.ET. ap. 16.ET. ALEXANDRIA.NR.860 LEI 46.15.320 LEI 38.446. sc. Alexandru Alexe A. sc. Aurel Apolon M.22.AP38.ILEANA ALEXANDRIA. Ion Bahaciu I.AVOCAT COLFESCU.AVOCAT COLFESCU.B. Podgoriilor.SC. A.225.STR. ap.VIOLETA-NELI STAN P. Traian. 152.. ALEXANDRIA. sc.303. ap. 70.SC.NR.STR.STANCA VARZARU P.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.75.300 LEI 4.640 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.674.2.BUCURESTI. bl.090. B1. bl.ION CREANGA. 1.SC.SC. sc.SC.ET. 1.AP.68.680 LEI 14. AP.18.. 28.31. Victoriei. Eternităţii.95C. nr. bl.000 LEI Tulcea. sc.94.920 LEI Tulcea.AP. ap. Maria Elena Artem I. 26.8. 5. nr. Babadag.690 LEI Tulcea.960 LEI Tulcea. Ioan Boiangiu D. 12 84.SC. nr.A.DANUT ET. 16.563. E.410.600 LEI Tulcea.139.2.853.NR. judeţul Bacău 73.972. str.B.STR.HCC.163. Gherghina Bahaciu V.SC. str.580 LEI Tulcea. bl. bl.AP. G 4. ALEXANDRIA. sc. str.STR.4. Alexandra Badiu C.A.610. 1. str. Aleea Socului. nr. E.STR.840 LEI 10.MARIUS VISAN T.000 LEI 150. E. A.786. sc. ap.220. ap 15. nr.18.430.605. Petrea Bogdan Gh.1602. SC. COMUNA VEDEA. ap.CUZA VODA.BL. ALEXANDRIA.BUCURESTI.F10.NR. Gării.NICOLAE BALCESCU.DUNARII.520 LEI Tulcea. 9.NITU-DORU STOICAN A. sc.57.BUCURESTI.BL.410 LEI 302. nr.STR.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor.461.STR.266.AP.75.A.695.11.SC.354.SAT. ALEXANDRIA.FLOAREA URLUI S. B. E 2. 23.ET.B.MANOLE-REMUS STAN G.BM1.1602. str.800 LEI Tulcea.AP.STR. 1.NR. Mihail Kog?lniceanu. ap. GETA STOICA I. bl.AP. B.680 LEI 2.914.BL.LACRAMIOARA SANDOF F. nr. Traian.6. 47. ALEXANDRIA. str.STR.2.B.NR. Toader Bafane N. Constantin Bodoros T. sc. 26.210.1.640 LEI 208.2. 27.STR.367. str.BL.TUDOR VLADIMIRESCU. Mihail Kog?niceanu.EUGENIA STOICA I.900 LEI Tulcea. ALEXANDRIA. sc.074.808.22. 36. 30. str.840. 23. 3 4.080 LEI 12.SC. ap.TEODORA STOICA E.BL.080 LEI Tulcea. ap.400 LEI 2. B.NATALIA STUPARU M. bl. 22.070.BL.410.3. nr.MIRCEA VOINEA F.BL.STR.706. B. Babadag. 213.AP.NR. Ioana Badiu Gh. str. Rahovei.520. 7. A.8.2A.

a Tulcea. str. B. bl. 3. str. Marin Casian M. Tulcea Măcin. Pelinului. str. 38.792. 40 Tulcea. B 3. 14. 2. ap.000 5. 30 Tulcea. Jan Covalencu S. 6 Măcin.135. bl. nr.752. Florian Gavrilov ?t.818. sc. sc. Frumoas?. nr. str. Sorin Dima C.193. Eugenia Dr?gu? M. Dumitru Octav Dafonoiu S. Muncii. 3. sc. sc.260 35.470 10. str. 82.260 85.Caragiale.415. nr. ap. nr. 16. nr. bl.L. Corneliu Gavrilov. Maria Dragomir Gh. ap. sc. judeţul Tulcea Tulcea. 1. bl. 77 Tulcea.350 54. bl.560 13.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . Dănuţ Culea C. str. str. nr. Haralambi Herciu A. bl. EternităţiiI. nr. nr. I. Tulcea. ap. nr.967. ne. Mircea Vodă.372. A.963.600 45. Eugen Iacovici I. ap. ap. sc. 22 Tulcea. E 3. B. ap.678. bl. Neculai Dr?g?escu I. nr. B. nr. Eternităţii. Tulcea. str. str. sc. C 3. Păcii. bl.680 19. sc. 1. Dobgoreanu Gherea. 24. 15 Tulcea. str. nr. sc. Ion Iacovici V.930 58. Păcii.339. A.840 11. bl.915. Mihaela Ene C.640 29. nr.254. I 7. 120.203.104. Păcii. 3 Tulcea. sc.026. str. 32. bl. nr.600 106.527.305. str. ap. 82. str. Spitalului. 17 Tulcea.408. 4 Tulcea.736. Podgoriilor. bl. str. bl. 36. Ioana Culea P. 7 Tulcea.116. X I. str. B. bl.400 22. 5 Tulcea. sc. nr. nr. 180. str. bl. nr. ap. 13 Tulcea. B. C. Ana Iacovici M. 48. sc. nr. sc. Tabarei. Mahmudiei. B. ap. 71 A Tulcea. 15. Agapia Ciolacu A. 1 Decembrie. B 3. Irina Dănescu C. sc.870 50. sc.360 88. 185 Tulcea. ap. nr. bl. str. str. 16. nr. Niculae Cristea I. B. nr. Pescarilor. jud.008. bl. Lucian Ciocoiu D. A 14. nr. nr. A. B.574. sc. nr.227.616. 38. B. I.640 51. sc.200 168. str. str. 15 Tulcea. nr. Vasile Culea P. 6 Tulcea.905. str. 185 Tulcea. a Tulcea. nr. A. bl. 176. 1. ap. I 1. ap. bl. Verginica Gherghi?an C. Vasila Furnic? C. Isaccei. Primăverii. ap. nr. sc. 6. 13 46. sc. 38.300 4. Ioana Cristea N. ap. bl. str.500 38. Constantina Ciorobea Gh. 33 Tulcea. A. bl.000 41.400 27. Mircea Vodă. str.880 11.988. A. ap. Maria Tulcea. 48. Corneliu Gavrilov. bl.Bolovan I. Chiric? Ciorobea C. Stelian Butu D. Aleea Cristina.600 34. 1. sc. Mircea Vodă.532.900 14. str. Sterica Holo?tencu C. 3. str. ap. Mahmudiei. Maria Cîrlig V. Vasile Carpov O. E 2. B. nr.430 66. str. 126. nr. 4. B. 2.270 56. str. 66. Aneta Denisov F. 24 Tulcea.575 20. A.640 17. nr. G. Mioara Rafila Bprdei I.680 5.804.041. Câmpului. nr. nr. 4 Tulcea. sc. bl.550 32.600 27. Gabriela Cracană V. 5. 30. 4 Tulcea. sc.000 21.300 14.800 103.888. nr. 3. nr. A. 22.750. D. str. Aleea Metalurgi?tilor. bl. bl.350. sc. B. Tulcea. s Tulcea. 1848. bl. 14 Tulcea.120 21. Relu Dafinoiu P. 5 Tulcea. bl. 1. B. str. 1. Frumoasă. sc. 11. ap. ap. Podgoriilor. sc.400 11. Lauren?iu Dima Gh. B Tulcea. 38. nr. str. Victor Dima R. 1. nr. B. A.501. EternităţiiI.186. ap. 1 Decembrie. str. Frumoas?. bl. bl.169. sc. str. ap. sc. 24.491. nr. 22 Tulcea. B. Libertăţii. Tulcea. Nastasia Cladiade Gh. 25. Ion Cîrlig I. Feodor Haralambi A. Câmpului. 1848. Tulcea. str. A.886. sc. 7. Constantin Danilescu P. Tulcea.061. 38. str. sc. bl.900. bl. 6.796. ap. Tulcea Tulcea. Mircea Vodă.475. Corneliu Gavrilov. Viorel Dache I.786. str. nr. C. str. bl. Dan Furtun? C. Mircea Vodă. str. I.000 30. 30.840 107. ap.Caragiale.836.840 26.935. Virginia Antoaneta Dore M. Gheorghe Cîrlig Gh. nr.840 134. str. E 2. bl. 23 Tulcea. str. ap Tulcea. sc. 15. 29. R 2. nr. 1. Eugenia Condratov V. sc. 22. nr. str. str. nr. Eternităţii. Lefter Firu?? M. ap. Paraschiva Dima V. Dănuţ Cladiade Şt. str. nr. Babadag. sc. C. str. R 3. 31 Tulcea. Taberei.152.360. sc. Tulcea. ap Tulcea. Florica Bordei P. A. 6.400 64. 57.480 43. Podgoriilor. Neptun. 4 Tulcea. str. 9 Tulcea. bl. 34.L. B 4. nr.680 17. bl. 16. 8. Tulcea. str. A. Spitalului. bl.640 75. str.954. sc. 1 A Cri?an.769. A. str. Tulcea. nr.040 43. Vasilic? Graciov R.720 22. A. E 2.260 24.215. B. Victoriei. sc.600 6. 24 Tulcea. 28. Câmpului. jud. 7 Tulcea.000 10. Câmpului. nr.

str. bl. bl. 2. ap.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.678. I 16. bl. Portului. Nafie Moga N.120 84. str.302. Inel Rocad?. 37. sc. sc. a VI-a. bl. ap.244. judeţul Tulcea Tulcea. A. Cristina Miron Gh. Elisei Lesovici D. nr. sc. str. 19 Tulcea.055.000 10. nr. 72. A. Mihai Viteazu. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. Letiţia Virginia Miron C. str. Somova. 14 Tulcea. nr. 103. Ion Mladin M. 5. 2 Tulcea. ap Tulcea. bl. 2. str.640 13. 12. 24 Tulcea. bl. bl. Mic?.820 25. Camelia M?nu?? P. str. 1 A. Victoriei. ap.904. 30.380. Corneliu Gavrilov. B.480 36. bl. Corneliu Gavrilov. 2. 5 Bucureşti. B 2. nr. ap. 2. sc. str. nr. B. sc. Aurelian Lupu A. nr. D.480 4. Vasile Sorin Miculescu C. ap. 14 Tulcea. str. ap. Tulcea.965. sc. str. 23. ap. ap. nr.680 30. Victor Luchianov P. 34. Ion Lovi?te I. Eternităţii. 38.Iacovici M. 23. 4 A Tulcea. str. 34. Milcov. str.212. nr.240 8. 3 57. B 2. ap. 1 C. Victoriei. ap.000 10. 14 Noiembrie. str.200 5. bl. 6. bl.973. D.510 173. Ioana Mocanu N. 1 Tulcea. sc.060 6. bl. nr. ap. E 5.343. ap.996. nr. Păcii. E 3. Fraţilor. str. ap. str. B. 4 Tulcea. sc.260. bl. Delfinului. B. Nicolae Bălcescu. ap. bl. Marin Mocanu D.320 35. bl. sc. A 2. Isaccei.986. str. sc. bl. bl. sc. ap. Elena Ivanov P. bl. A. bl. nr. bl. nr.501. 66. 40 Tulcea. 1 Tulcea. B. I A.210 7. a Tulcea.000 16. Constantin Viorel Mireu?? A. 163 B. Ion Iancu Gh. C. D. Unirii. nr.000 61. str. str. 68. A. str. sc. Iordana Marin I. nr. Prudenţei. 14 Tulcea. nr. str.854. str. Viorel Mogoş Gh. Mărăşeşti. Iacob Munteanu I.800 10. ap. A 2. Panait Leonte U. bl. sc.306. judeţul Tulcea Tulcea. B.347. sc. judeţul Tulcea Tulcea. nr. str. Corneliu Gavrilov.600 1. Ion Machedon C. nr. bl. Traian.160 LEI 414.483. E 2. 3 A Schela. A. 68. 9. str.280 40.712.200 7. sc. nr. nr. bl. Victoriei. str. Babadag.861. 49. 13 Muneri. sc. B 2. bl. bl.223. A 5. 5 A Tulcea.580 127. str.279.505. Tulcea. nr.200 20. bl.100 12. A. 13 Tulcea. A. str. 97. Lauren?ia Mariana Militaru C.800 56.880 56. str. nr. 13 Tulcea. B. 6. B 2. M 1. sc.403. Iacob Ivanov I. 72. bl. 6. bl. str. 4 Tulcea. 38.160 40.678. bl. sc. S?lciilor. sc.040 17. nr. Cristian Sorin Militaru S. 34. S 3. Eufrosina Mladin I. Mihai Viteazu. str. Jana Iancu G. Portului. Foi?orului.636. str. Niculai Iacovici M. 55 Tulcea. Sevastina Maladoi P.589. sc Sulina.170 20. bl. F 8 C.080 8.988. Dumitru Miron D. sc. 176. Victor Iancu M. A. bl. sc. sc. Unirii. Mircea Vodă. nr. sc. sc.600 18. str. nr. Victoriei. Babadag. ap.920 77. D 4. Corneliu Gavrilov. B. 9 Tulcea. judeţul Tulcea Sulina. str. Babadag. 16. sc.440. a Tulcea. str. sc. Magnoliei. 2.802. str. 15 Tulcea. Niculina Lovi?te V. sc. Plevenei. A. str. A.337. Babadag.000 21. ap. Dusea Ivanov M. Agafia Munteanu F.520 23. 15 Tulcea. B. nr. Marioara Marinescu Gh.420 13. S. sc. bl.483. Mihail Lupu S. str. Pescarilor. 10. 10. bl. nr.156.400 127.286. 37. A 2. 15 Tulcea. B. str. nr. Constantin Nicola I. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. Dobrogeanu Gherea. B. nr. str. sc. B. nr. Anghel Moiseev V. A. Georgeta Ivanov S. Elena Liliana Tulcea. Gheorghe Machedon D.955. 1.002. 2. C 1. Portului.680 113.300 252. 7 Tulcea. A Tulcea.035. 9.400 16. Inel Rocadă.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . Sabinelor. str. Viorica Muşat V. ap.141. nr. 2 Tulcea. judeţul Tulcea Tulcea.744. judeţul Tulcea Tulcea. str. Elena Nicola A. sc. Ioana Maladoi E. nr.700 6.744. nr.960 249..988. Unirii. A. Mihail Iofciu I. nr. Neculae Lazăr D.000 65. str.000 13. sc. nr. ap Tulcea. B.380. nr. Zamfir Militaru C. Dunav??u de Jos.790 30. 1. Paulina Munteanu N. 36. Ion Manole D. bl. judeţul Galaţi Sabangia.701. str.600 14.049. E 5. ap. 9 Tulcea. sc.080 64. Dumitru Lesovici P. B.400 115.679.167.278. ap. str. N 8. nr. B. Tulcea. bl. Isaccei. A Tulcea. nr.563. ap. Chirachi?a Mocanu I. 1 Tulcea.

ap. Tulcea.870. Eugenia Nicola N. 9. A. 6. bl.240 18. B.151. 13 Tulcea. bl.133. Sabinelor.880 46. A 4. ap. str. bl. ap. bl. bl. 6 Mineri. nr. str. ap. Portului.550 12.800 61. Lucia Pavel R. 1 A. bl. Y 2.010. Tulcea.080 15. Maria Magdalena Nicolov I. 5. 21.250 1. E 1. C 6. nr. A. sc.789. ap. 3. judeţul Tulcea Tulcea. nr. 3 Tulcea.080 49. judeţul Tulcea Tulcea. Neculai Simion ?t. bl. Babadag. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. A. 1. Păcii. 34. B. Aleea Albatros. Valeria Păunescu T. Elena Osman R. str. ap.920 80. 4 Tulcea. nr.135. 12 Be?tepe. 21 Tulcea. nr. sc. B.008. sc.203. 1.400 1. sc.339. 13.960 25. bl.976.000 6. ap. 1 Tulcea. bl. A. str. bl. str. Elena Popa I. Babadag. B. 9. Aleea Cristina. nr. s. str. bl. B. str. Frasinului. Portului. A. Andriana Pe?u A. Păcii. str. nr. bl. Alunişului. B. 6. str. str.500 10. 21. bl. ap. 12. Silvia Teodorescu F. 4 Tulcea. str. sc. B. A. 3.341. Alexandru Dorin Păun ?t. bl. B. sc. B. sc.127. sc. sc. 17 Tulcea. B.720 25. Vărăriei. 33. 4. nr. nr. sc Tulcea. nr. 52 Tulcea. str. 308.240 63. nr. ap. C 1. A. bl. Ştefan Păun M.352. Maria Şerban D. 18. Tulcea. A. bl. str.700. sc. sc. A. nr. Mşrăşeşti. nr. ap. 3 Tulcea.808. nr. 39 B Tulcea. str.370. bl. bl. sc. ap.000 77. Babadag. Nastasia Rusu D. ap. str. ap. Câmpului. Vasile Sârbu V. sc. Sabinelor. 8. ap. nr. 2.600 14. bl. sc. bl. str. Aleea Ciocârliei. E 3. sc. 15 Tulcea. str. A. str. ap. sc. B. sc. 10. 3 Tulcea. 2 Tulcea. bl. A. Tulcea. 5. C 1.972. D. sc Tulcea. Ioana Radu D. str.920 4. ap.640 51. sc. Tulcea. sc. nr. str. sc.000 42. bl. sc. 3 Cerna.779.280 19.600.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . Elena Procop S. nr. Florin Stanca R. 4. str. Păcii. Iacob Tulcea.847. ap. sc. Babadag. Sabinelor. str.135. sc. bl. ap. 5 Tulcea. bl. sc. nr. ap. Maria Rotaru S. judeţul Tulcea 42. str.634.440 7. X 4. Maria Teodorescu G. 128. nr. ap.525. C 6. Babadag.520. ap. 21 Tulcea.. bl. str. nr. A. ap.078. str. sc. B. 6 Tulcea. Cornelia Stoian C. 123. nr. sc. bl.240 10. nr. bl. 13.000 736.963. Osman Papadopol V. Cerna. 16 Tulcea. C 1. 9 Tulcea. 6. nr. Andrei Plătică S.028. Gării. 11 Tulcea. Dorina ONiţă Gh. ap.584. nr. 1. sc. nr. ap. ap. Portului. bl. C 2. 21. Gării. str. 9 Mai. str. 128. Corneliu Gavrilov. ap.148. judeţul Tulcea Tulcea. str. C 3. bl.000 26. 1848.600 14. A 3.732.741.100 43.800 21. A 5. Dimitrie Sturza. sc. Tulcea. Gării. str. ap. Ioan Scutariu D. Iacob Teodorescu G. bl. 15 Tulcea.800 19. nr. F 4. 6. Babadag. Alunişului. 5.000 10. ap. Hristu Petcu V. ap. Valentina Timofte C. 9. 1. 14. Tulcea. Primăverii. nr. bl. A.800 30. ap. 9. B. Stelian Păun ?t.542. sc. ap. sc.339. ap. nr. B. nr. B. nr. str. 9. Sabinelor. str.930. nr. bl. G 4. 18.200 51.908. A. Silvia Ecaterina Serghi I. A 3. Alunişului.744. B. Elena Puiu I. 4 Tulcea. bl. 9.830 60. nr. Brânduşii. nr. Claudia Radu I. 3. Mihai Susanu I. str. nr. 17 Tulcea.Nicola A.555. Ion Răduţă A. nr. Tulcea. Portului. Corneliu Gavrilov.505. nr. bl. ap. Aurica Sofan Gh. nr.760 33. 34. ap. 9 Tulcea. 308. nr. Panaghi?a Pindic L.800 10. 18. str. S 4.400 33.600 24.448. 4 Tulcea. 1 A.606.320 25. Gica Sântea I. str. str.680 5. B 2. 2 Tulcea.880 68. 9. 6 Tulcea. 23.579. sc. B. B. Paraschiva Petrov P. Petrana Plătică N. Gării. Petre Saveliu C. nr. bl. ap.520 20. B. sc. ap.800 97. 4 Tulcea. 1 Tulcea.640 12.572. Victoriei.866. nr.960 93. Ioan Sârbu Gh. str. 12 Tulcea. sc. Ion Nicola I. bl. Clim Pindic I.960 31. str. A. nr. E 1. S 1.000 13. A. 1. B.550 82. ap. Aleea Albatros. A 1. Tulcea.812.156. bl. B. bl. S 4. 2. str. sc. Gării. Victoriei. Dragoş Constantin Păun S. Aleea Albatros. ap. sc. Dumitru Sava I. ap. B. nr. 18. A 4. 34.210 15. 158.158. 34. str. Constantin Niculache D. Mircea Vodă.233. nr. Tulcea. A 4. Păcii. Mircea Talcală F. str. B 1. Sabinelor. 12.820 10. 15 Tulcea. 1 A. str. nr. bl. 1 A. sc.706.330. bl. sc. sc. ap. sc. bl.720 6. B. bl. Denis Cristian Sava T.339.

231.656.720 12. 22C.17 Bz. A 2. nr. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P. jud. nr.779. 38. C. Sabinelor.380 LEI 10. ap. str. VASILE ARSENIE C. str.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. bl. ION BELU S. ap. str. 121. sc. nr. B. bl.920 LEI 26.000 LEI 31. 24 Bz. 1 Dacia. Fdt. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I.573. nr. Tulcea. ap. nr. judeţul Tulcea Tulcea. bl.600 LEI 34. ap. ap. 1E. ap. nr. B.580. Str.741. bl.741. 6 Bz. VIOREL BOANC? N.000 LEI 62. Anghel Velicu S. Bd.800 LEI 66.600 LEI 136. 1 Dacia.618. 39. 12 Bz. str.000 219.240 93. str. Unirii. 1A. 128.840 6. 1A.040 LEI 3. bl. 1 Bz. ap. G1. 9 Bz. 37 bis Bz.653. ap. Stiubei.630. Str. ap. Buzău DIF 438.000 LEI 1.238. 14 Râmnicu S?rat. Str. REA-SILVIA BANCU R. bl. 20. Buzău Bz. ST?NEL BANCU G.200 25. Păcii. ap.140. 13.920 6. bl. 6 Bz.240 24. 1E. 22 Bz. 2 Tulcea.744.259. Raluca Mel Vătafu S. Şcolii.638. Spiru Haret. Str. NICOLAE BASAMAC C.000 LEI 15. str.000 LEI 194. N. Str. Aleea Centrală ? Micro 14. VASILE BORDEA V. Str. Unirii. ap. Ştefan B?NIC? I. Bd. Str. 128. Lenu?a Toader Gh. DUMITRU BELU V. sc. 29. Str. nr. nr. nr. Cuza Vodă. str. 29. Luminii. CRISTIAN BACIU I. Zimbrului. DOINA BARDAS A. 8. Str. Str. PTTR.750 LEI 41. Aleea Centrală ? Micro 14. Chiriţă Vişan C. 1 Dec. sc. ap. 29. 121. sc. 111.943.200 LEI 20. Victoria Zăvoiu I. Stelică Timu? G. 2 Tulcea. Ştefan Zlate Şt. sc. VIORICA BLAGAIL? M. Al.420 LEI 263. Isaccei. Şcolii. bl. ap. ap.440. 16 Constanţa. bl. RALUCA BONCIU G.360 3. Str. sc. 17 Tulcea. Câmpului.372. str. 73 bis Bz. Bălcescu. bl.960 14. Cart. 1 Dec.080 LEI 5. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A. bl. 1 Dacia. B.853. bl. ap.000 LEI 71. ap. nr. 2 Bz. ap. Păcii.558. 129 Bz. Str. Unirii. ap. Isaccei. Str. bl. bl. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. 16 Tulcea. 12A. ap. 24 Bz. F5. 1918. jud. ap. ap. 10. C 2. Buzău Bz.166. 9 Bz. 17 Iazurile. ION BELU C. str. Str. C 9. str. ap. nr. 12 Bz. ap. str.795. MARIA B?E?ELU I. 1 Vâlcele. jud.800 21. ap. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D.320 LEI 73. N. nr.116. bl.770 LEI 80.010. Buzău Râmnicu S?rat.728. sc.279. ap. 1 Bisoca. ap. 12A. B. bl.760 146. bl. 111. str. 10 Bz. 15 Tulcea. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. bl. CRISTIAN BABOI F.000 LEI 9.960 LEI 6. bl.560 6.991.488. 10 Tulcea. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. F5. bl. Taberei. bl. nr. 14 A 56.080 LEI 23. GHEORGHE ANGHEL G. B5. Călugăreni. 39. jud. sc. Str. bl. Stiubei. Sabinelor. ap.808. nr. 31A.840 LEI 17. sc. 9 Bz. str. ION BADEA V. Niculai Velicu M.326. 15A. str. Nicolae Bălcescu.600 LEI 207. MARIANA ADRESA Bz. A. 7 A Tulcea.17 Beceni. 15.232. Unirii. bl. bl. Cuza Vodă. str. Corneliu Gavrilov.720. Buzău Bz.040 LEI 12. Evdochia Venin I. MARGARETA BLAGAILA G. Marghiloman. 1918. Str.000 21. Maria Zăvoiu M. B. Alexandru Vişan A. ANGHELINA B?RSAN C.116. bl.160. Tulcea. Salv?rii.280 LEI 16. bl. bl. nr.400. ap.657. jud.Timofte I.855. Str. Str. Zimbrului.166. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. 2. judeţul Tulcea Tulcea. NICOLAE BORDEA R. nr. 2. C. bl. bl.877. 21 Bz. Dumitru Toader Gh.319.903. Unirii. C 9. Dorobanţi 2. Bălcescu.746. ap. Elena Vrămuleţ S. Spiru Haret.906. bl.17 Bz.122. 3 Bz.200 LEI 299 . sc. Tulcea.360 LEI 29. H15.000 LEI 246. B.760 17. Cuza Vodă. Gârlei nr. Siretului. ap.680 LEI 7.

A. Arie?ului. bl. bl. Vodă. bl. Fr?sinet.120 LEI 105. Bd. Marghiloman. ELENA CIUPAG D.915. Cart.763. AURELIA CAZAN G. Dorobanţi 1.453. Str. 19 Bz. bl. Buzău Bz. nr. bl. nr. sc. 42. A. Str. Str. bl. ap. B. 74 Ni?cov. nr. Pinului. ap. 9 Bz. 3 Bz.306. IOAN COTIG? V. 8 Bz.180 LEI 43. 39. Arie?ului. bl. Str. 93.400 LEI 43. Str. 9 Vintil? Vodă. 3 Bz.560 LEI 39. sc. Bălcescu. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. ANCA CORNELIA DINC? C. Dorobanţi.781.356. Str.310. Micro 14. CORNELIA CRISTOIU G. 11.720 LEI 30.600 LEI 14.895. A. nr. ap.000 LEI 5. 88. Vasile gr?deanu. 17 Bz. NICOLAE BREZEANU N. 32 Bz. Cozieni.902. VERONICA CHELU D. Bucegi. ap. ION DAMIAN G. 87. nr. 88. 11. 19 Bz. nr. Dorobanţi 2. N.938.259. Buzău Bz.571. GEORGETA DANITESCU P. Magheru.782. Camelia. ILEANA DIACONU N. jud. bl. bl.240 LEI 6. MARIANA COZMA C. 15.443. Bd.898. ap.240 LEI 12.930. Cart. str. 18 Buzău. Spiru Haret. Dorobanţi 1. ap.840 LEI 60. ap.800 LEI 54. DUMITRU BUTURUG? C. bl. Dorobanţi 2. C1. 17 Bz. 35 Bz.520. ap. S?poca. Str. ap.480 LEI 66.800 LEI 4. VERONICA BUN?-ZIUA N. sc. 106.980. MIHAI BUZATU C. Str. 18 Bz. Broşteni.400 LEI 4. ap. sc E. CAMELIA CRISTOIU D. 13 Bz.041. Patriei. bl. 28/4. ap. nr. 99. str. C14. B. sc. sc. 3 Bz. IANCU C?RJAN I.415.055.174.900 LEI 22. M4. Str. nr. ap. Sârbe?ti. nr. C14.240 LEI 25. str. 14 Lunge?ti. 39 B. Democra?iei.286. ap. STELA C?RLIG V.881. Buzău Bz.640 LEI 300 . Bălcescu. triumfului. 34 Bz. 33 Bz. bl.691. CONSTANTIN BURLACU M. bl. 1.853. Fr?sinet. 8 Bz. Unirii. Str. bl. 10 Bz.125 LEI 25. 19 Bz. Str. 18H.944. 4.960 LEI 29. ap. Ghe. 6 11. sc. Stadoinului. 5 Bz. sc. GERMINA DIACONU I. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. R. 14A. Micro 14. ap. Al. ap.407.000 LEI 44. Averescu. Str. nr. 22 bis Bz.200 LEI 9. 19 Bz. nr.380 LEI 76. IOANA BUCUR D. MARIA CONSTANTIN C. bl. Str. bl A. ION CAZAN I. Str. bl. RADA CĂLIN I. 10 Bz.440 LEI 37. ECATERINA C?RSTEA C. DIANA MIRELA COVURLUI I. 113. ap. bl. ap.375 LEI 26.520 LEI 8. Str. ANTON BURCUS S.579.BORDEIU I. jud. ap. 86. VALERIA BORDEIU N. CONSTANTIN C?RSTEA G. C.868. Str. Dorobanţi. ap.209.280 LEI 321.520 LEI 10. Str. 20 Bz. sc 2. sc. bl. Str. Cart. nr.137. sc. Str.650 LEI 37. bl. MARICICA CARABAT G. 15 Bz. Fr?sinet. nr. ap. bl. ORTINIC? BUCUR T. B.440 LEI 6. ap. 7 Bz. bl. 101A. Unirii. bl. Buzău Buzău. VALENTIN BRUDIU S. 7 Bz. MARIA BUSOIU D.600 LEI 63. ap. 23. ap. jud. D. Pia?a Daciei. A. Verne?ti. B1.200 LEI 38. 20 Bz. 7 Bz. ap.757. Pietroasele nr. Unirii. bl. bl 89.856. ap. 5 Bz. Ia Bz. Str. Bd. ap. Str.599. IOANA BRUGHENTAL D. B11.230 LEI 21.640 LEI 1.800 LEI 45.781. Str. 17 Bz. 2 Bz. IOAN -decedat- Bz.000 LEI 502.825 LEI 27.607.246. 6 M?te?ti. bl.932. str. GEORGETA BUCUR N. 4A.160 LEI 8. bl.977. 55 Bz. MARIA BRUCHENTAL V. C 6.1. Pietroasele nr. 1 Bz. Caraiman. ap. MIHAI BUZATU I. Str.802. 21 Slobozia. Unirii. GRA?IELA CONSTANTIN D. 7.505.020. Stadionului. VIORICA COSTEA C. B2. Str.175 LEI 74. nr. 35 Bz. ELENA C?RCIUMARU I. Unirii. bl. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z.033. str.200 LEI 26.760 LEI 31. MARIA COMAN G. jud. 1 Bz. Broşteni. Str. D8. Bălcescu. ap. A. 10.636. ap. ap.368. AURICA BR?NZEA S.280 LEI 21. ap. LINA CORNEA I. C. CONSTANTIN CAMINSCHI M. 81 Bz.120 LEI 54. bl. Bl. Gheorghe Doja. BOGDAN BORDEIU Z. 10C. bl. 11E.800 LEI 133.480 LEI 47. Str. N. bl. 176. Unirii. bl. Dorobanţi 2. jud. ap.040 LEI 80. 1B. ap. Unirii. Pompiliu ?tefu. sc.425 LEI 92. nr.000 LEI 124. 15 C. bl.675 LEI 26. bl.116.165. N. 8.

967. nr. 14 Bz.000 LEI 28. Unirii. 50 Bz. B24. Rahovei.772. Neptun 25. jud. AURICA ENACHE G. D?NU? DRAGHIA G. Str. 50. Broşteni. 4 Bz.18 Bz. Micro 5. Unirii. 15 Bz. ap. ap. 8 Bz. Bd.715. H14. bl. nr.276. 32C.704. 5 Bz. 5 Bz. 33D. 7 Bz. Buzău Bra?ov.320 LEI 12. Bd. C20. 10 Bz. bl.186. ap. 17.854.608. Transilvaniei. nr.36 Bz. Unirii. bl.967. sc. sc.900 LEI 21. ap.949. Chiristigii.367.000 LEI 24. ap. bl. Rădulescu. nr. ap. R?zboieni. 2. bl. Str. Dorobanţi 2.225. Str. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G.350 LEI 13.466. Avrig 24. Bd.400 LEI 10. ap. Str.100 LEI 76.677.400 LEI 14.860 LEI 13.560 LEI 78. 3 Bz. Str. 7C.135.800 LEI 31. A. Buzău Bz. 163 Bz. Transilvaniei.000 LEI 111. Str. Unirii.500 LEI 6. ECATERINA GROSOIU I. Cilibia. MIH?I?? DRAGU I. B. bl.423. 44 Bz.400 LEI 142. nr. Str.830 LEI 47. A.531. 13C.H. ap.000 LEI 32. C3. Str. 9B.000 LEI 21. Dorobanţi 1. ap.760 LEI 26. sc. 5 Bz. 1918. bl.562. TITI ENE N. 19.600 LEI 5. GABRIEL MARIAN IONESCU A.637. ap. bl. Str. NICOLAE FUNDULEA I. ap.240 LEI 168. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C.360 LEI 11. Str. 18 Bz. D. Str. Str.880 LEI 43.ap. ap. Unirii. ANICA GRIGORE G.. nr. Dorobanţi ext. 26. nr.720.957.943. ION ILIE A. 14 Bz. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. Str. jud. A. 9 Bz.448.284. sc. Str. DORINA GARBOAN I. Str. jud.640 LEI 5. N. bl.440 LEI 57. 26. VASILE HERGHELEGIU V. 18 Bz. PAULINA DUMITRU A. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D. 6 Bz. Bdul.558. Fr?sinet. B24. Spiru Haret.240 LEI 31.015. Unirii micro 3. Bălcescu. bl. bl. ap.340 LEI 5. C. 5 Bz. 36 Bz. ap. D. Str. Rahovei. Stelei. Buzău Bz. 6A.339. ap. Aleea Parcului nr. 6 Bz. nr. bl.827. 49 Polici. bl. 9 Home?ti. Urziceni.DOBRE I. VIRGIL FLORIAN G.164. nr. 32M. ap. ap.400 LEI 301 . DUMITRU FLOREA A. Unirii. bl. bl. sc. 25. bl. ap. bl.250 LEI 109. 8 Bz. ap. bl. 29 Bucureşti. ap. ap. 8. bl. sc.000 LEI 5. nr. 109B. 67 Po?ta Câln?u.209. VASILE G?RBEA C.200 LEI 13. sc. Unirii. 1. P 19.573.017. 13 Bz. Bălcescu. 1 Dec. EMILIA DUMITRU D. Unirii. G-ral Grigore Ba?tan.760 LEI 100. Victoriei. bl.927. Str. bl.500 LEI 5. Rahovei. B.11 Bz. ALECU DRAGU I. VASILE ILIE I. 8. B. 5 Bz. ECATERINA G?RIU?? G.875. Caraiman. bl.965. 9F. 3C. bl.040 LEI 12. Bd. I. ap. Unirii. bl.380 LEI 53. Str. 9B. bl.406. 23 Bz.250 LEI 20. sc.760 LEI 11. B. Str. MIOARA TEODORA FR?NCU N. Bălcescu. 49 Bz. 19 Mânzu. ap. D8. bl. sc. D. VALENTINA IONIŢĂ N. AGENOR IGNAT GH. 20A.393. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G. jud. B 16. B.880 LEI 26. GARS. 55. nr.400 LEI 16.349. Bălcescu. 5 Bz. IULIAN FUNDULEA I. sc.120 LEI 90. TEODOR -decedatIONESCU A. Str. TINCA IONIŢĂ S.158. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A. sc. ap.050.200 LEI 13. Spiru Haret. Fr?sinet. 62 Bz. N. ap. bl. bl. ap.800 LEI 53.440 LEI 6. ap.401. GEORGE FR??IL? S. 4 Bz. 4 Bz. 21 Bz.240 LEI 12.800 LEI 12.328.127.200 LEI 43. 3A Râmnicu S?rat. IULIAN IONESCU I. P11.379. IULIANA GANEA C. Depoului. sc. ap. bl. N. Str. sc. ap. bl.446. ELENA ILIE A.260 LEI 80. str. Buzău 9. ap. Greab?nu. Stadionului. bl. a Bz. str. nr. Buzău Bz. VALERIU ENACHE G. N. 8 Bz. bl.186. 19. VASILE DRAGU S. Str. ALINA DORINA ION M. MARIA ILIE R. str. Str. FLORICA ION P. ap. ap. 55. IONEL Chilieni. Urziceni. Str.800 LEI 20. bl. B. PAUL ION G. jud. Str.160 LEI 8. VICA ILIE G.172. Dorobanţi 1.559. Vipere?ti.415. B. Str. sc. 20 Bz. GABRIEL GHEORGHIU S. bl. 4G. sector 2. 10 Bz.200 LEI 10. B3. Str.

497. 13G. ap. Gen.520 LEI 666. ap. Str. Buzău Bz. Str. ap. ap. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C. Dorobanţi 2. bl. GHEORGHE JIPA G. Micro 5. Buzău Z?rne?ti. EMILIA MIU P. Ştefan MOCANU S. ap. bl. 5A. ap. 20 Bz. bl. NICOLAE LUNGU G. sc. A. C2. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I. 6B. Str. Unirii.300 LEI 19.160 LEI 107. bl.800 LEI 93. sc.760 LEI 51. jud.330. Str.289.554.000 LEI 302 . Dorobanţi 2. jude?ul Buzău Bz. 14 Bz.160 LEI 162. ORVENTINA LEURZEANU C. ap. bl.000 LEI 29. 11 Bz. Unirii. B. bl.400 LEI 62.120 LEI 73. ap. sc. sc. sc.240 LEI 25. sc. nr. 14 Smeeni.000 LEI 25. Unirii. 36 Bz.280 LEI 30. GHEORGHE MADULAREA N. 3C. ELIZA SORINA MARINESCU G.280 LEI 33.200 LEI 28.520 LEI 30. bl. Str. bl. jud. SILVIA MANEA G.800 LEI 12. B. IONEL MATEI G. Democra?iei. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. Str. Depoului. GABRIEL MARINCAS G. 54 Bis Bz.268. 12 Bz.000 LEI 17. 15 Bz. Unirii. Bâsca ? Mare.500 LEI 6. Str. ION LEU N. bl. Victor Babeş.576. jud.348.28 Bz. ap. MARIA LUNGU D. Bd.640 LEI 15.164. 103. 2A. ap. 6 Bz. 7. ap.200 LEI 6. Prieteniei bl. MIHAI NECHITA N.800 LEI 45.800 LEI 5. EMIL MARIN N. 15 Cochirleanca.152. Str. B. Stadionului.740. IONEL LUNGU E.735. 139 Bz.543. bl. ap. bl. 58 Bz.243. Buzău Bz. 35. Str. 3. B. nr. MARIA MATEI N. ap. 16 Bz. Str.847. bl. 28. 58 Bz.11 Bz. bl. Aleea Tineretului. 2 Bz. Str. 13 Bz. nr. B 15. Str. 11. GHEORGHE NEAGU D.427.235. T. IOANA MIHĂILĂ S. Micro 5. Obor. bl. bl. Unirii. Stadionului. Str. AURICA MU?A I. Ştefan LEAU I. 28 Bz. 8.600 LEI 22. Aleea Chiristigii.188. bl. ap. Str.459. 6A. 35. MARIA LEU I. Ion Creang?. 8 Bz. Aleea margaretelor. bl. ap.639. bl. 14 Bz. sc. Str. ELENA IOSEF D. bl.600 LEI 90. NIŢĂ MOCANU L.IOSEF M. ap. EMILIA MOCANU C. 10 Bz. F?NEL NEAGU D. Str. Str. C2.816. SILVIA Bz.C. Broşteni. 13B. Aleea Tineretului. ap. ANGEL MARIN G. nr.190 LEI 56.209.142. nr. bl.225. ap. ROXANA DANIELA MARIAN G. MARIANA MIREA I.000 LEI 4. Str. ELENA MILESCU N. 12 Bz.860. bl.814. 20 Bz. A1.746. 19 Bz. nr. Unirii. bl. CONSTANTIN LUNGU N. 12 Bz.874. 8B. bl. 58 Bz. Păcii. 1918.610 LEI 24. 28 Bz. Micro 3. Transilvaniei. 103.216.720 LEI 10. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C.360 LEI 31. 2 Bz.930. MARIA M?NDREANU T. E2. C2. Păcii. D7. AUREL MATEI G. 32C.734. 7 bis Bz.510.299. B. 2 Bz.448. PETRE NEAGU D.114. ap. Str. Unirii. 5 Bz. A. ap.3 10. ALEXANDRINA MARINESCU N. Str. unirii. 21 AB. 28. 3 Bz. 31 Bz. Str. ap. 6 Bz.000 LEI 20.840 LEI 705. Grigore Ba?tan. Broşteni. B. ap. 1Dec.860 LEI 6. Str. Str. Str. Lunii.600 LEI 42.084. patriei. ROBERT GABRIEL MAZILU C.200 LEI 8. L1. 26 Bz.500 LEI 14. Str. Str. Aleea Stwjarului. Str.223. ap. bl. S2.757. nr. Unirii. 2 Bz. ap.741. 1 Dec. bl. ap.560 LEI 4. 31.805. bl. Stadionului.765. 17 Bz. ap. B. Bd. unirii. MIHAIL MELENCOVICI I. Micro 5. E17. Str.000 LEI 231. Str.767. nr.040 LEI 40. sc.640 LEI 70. ap.840 LEI 412. Unirii.457. 8 Bz. 5 Bz.356. bl. nr. 31 Bz. ap. ap. nr. U3. nr. E10. NELU?A IVAN M. DUMITRU JIPA I.085. Simion B?rnu?iu.160 LEI 59. H7. Bd.200 LEI 26. ap.720 LEI 11. FLORENTINA N?ST?SOIU G. bl. GHEORGHE IVANA N.440 LEI 40. nr. ap.166. 10 Bz. 42 Bz.960 LEI 155. 12 Bz. sc.949. Mestec?nului bl.525. Str. 5 C?ne?ti.193. bl. MARIA LUPU S. MONICA MOISE T. ap.560 LEI 5.200 LEI 12. GICA MILITARU T. bl. Str. ap. Vladimirescu. A. bl. bl. 2D. Simion B?rnu?iu.651. nr. sc.560 LEI 201. ap. 1918.925 LEI 10. 120A.088.

bl. STELIAN PINGHIOIU C. N. Unirii.200 LEI 72. ap.223. 3 Bz. nr. FLOAREA PETRE N. sc. Cart. 2 Bz. bl.573. ap. Unirii. Stadionului.278.270. Str. 25 Bz. Str. A. Str. ap. Bz. ap. 10 Bz. 62 Bz.430. 12E. ELENA RADU I. N.800 LEI 12. nr. 8 Bz. Stadionului. 32J. bl. nr. Bălcescu. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. nr. ap. ap. Str. 5 Bz.300 LEI 44.509. 10 Bz. FELICIA -decedatPOP I. 19. jud. A. MARIA POPESCU A. 5. Str. 140. Str.640 LEI 9.970 LEI 11. bl. A. nr. Caraiman. bl. sc. ap. bl. NICOLAE PETCU DOBRE N.382. str.616.760 LEI 6.186. bl. 28. MI?? PETRACHE G. bl. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. bl. EMIL PRUN?U N. DUMITRU NISTOR C. ap. 37. Str. Stadionului. 3A. Str. 39. bl. Buzău Bz.520 LEI 228. 3. 34 Ni?cov. Bd.245. ap. sc. ap. B9.850 LEI 53. 140. Str. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. GEORGIC? RADU P. bl. Alex. nr. Unirii.254. CONSTANTIN R?PEANU C. bl.932.440 LEI 27.264. B. Bz. sc.916. ALINA PETRESCU N. Str. Str.402. 43.039. bl. bl. Aleea Paltinilor.867.000 LEI 15.000 LEI 23. Str. ELENA PÂRVU M. Bd. 139. Unirii. Str. TINCA PAVEL G. sc.369. 18 Bz. Unirii. ap. VASILE POPA C. ap. Str. Bd.560 LEI 14. sc. bl. Dorobanţi 2. 16B. GHEORGHE PANAIT P.B. 1 Dec. Paltinilor. ANGELA RUS D. B13. bl. ap. ap.201. 125-127.387.325 LEI 23. Dorobanţi. ap. B. 21. Buzău Bz.834. 26. RADU PARASCHIV M. D. Spiru Haret. 22 N?eni. ap.480 LEI 51. ap. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S. LUMINIŢA OPRI? D. ap.400 LEI 11. 30 Bz. ELENA OPRI? N. bl. nr. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. 3 Bz. 29 A. sc.400 LEI 21. D.880 LEI 35.460 LEI 36. IOANA R?NDA?U C.825 LEI 11. ap. sc. 20 Bz. CONSTANTIN R?ICAN S. GABRIELA P?NTICE I. sc.700 LEI 24. Str. Str. 35.320 LEI 56.342. Str. Extindere Dorobanţi. Dorobanţi.306. ap. 10 Buzău.446.184.320 LEI 12.519. Str.167. ap.786. Unirii. nr. bl. B.092. 22 bis Bz. 3 Bz. 26.430 LEI 5. nr. 1918. Buzău Bz. 19 Bz. ?tirbei Vodă. OTILIA NISTOR P.000 LEI 7. ARINA Bz. Str.880 LEI 40.245. 13. ION NICOLAE V. H7 ap.164.240 LEI 64.457. Vadu Pa?ii. jud.800 LEI 21. 41 bis Scurte?ti. Verii. 19 B. ap.881. 4 Buzău. AURICA POPA C. bl. Aleea Feroviarilor. sc. CONSTANTIN PETCU R.11 Bz.640 LEI 38. 14. 12 Bz. CONSTANTIN R?ICAN A. 2. 3. 61 Bz.560 LEI 61. Unirii.760 LEI 6. Str. ap. Bd. A. ap. nr. Margiloman. DANIL POP I.300 LEI 39.624. Str. Dorobanţi.576. 9 Bz. sc. nr. D. Unirii. 22 bis Bz. bl. sc. A. 8 Bz. 13B. Dorobanţi 2.385. Unirii. bl. bl. nr. sc.143. TRAIAN RUSU A. 12E.850 LEI 54. ION RADU I. A. Unirii.716. 2. Str. bl. bl. 6 Bz.158. bl. 14 Bz. 5 Bz. Stadionului. bl. Str. Broşteni. 7 Bz. ap.194. ap. ap. ap. 10 Bucureşti. Str. Str. ap. str. Stadionului. bl.400 LEI 21. 11 Bz. 37. 26D. Saturn. ap.NEGOI?? T. 22/4.760 LEI 17.278. B9. bl.000 LEI 303 . NICULINA POPESCU C. 21 Bz.520 LEI 57.640 LEI 17. Verbe?ti. bl. Horticolei. jud.160 LEI 12. DANIEL OANCEA G.213.000 LEI 49.100 LEI 53. Frasinului. Virtu?ii. 1 Bz. Str. SANDAL? PETRE V.571.305. ap.115. Obor. 10 Bz. bl. bl. nr. ELENA POPA T. B3. Unirii. 7 Bz. 3. ap. Str. Bd. NICU?OR NICOLAI ST. Bălcescu. sc. 39. ION NISTOR C.060 LEI 114. 22. 65. 5 Bz.604. Dorobanţi2. Str. 5 Bz. bl. Str. 69 Bz. 43A. ap. Str.080 LEI 53.680 LEI 26. Ştefan POPA N.959.750 LEI 16. 31 11. bl. ap.400 LEI 2. 6 Bz. MARIA OBREJA R.440 LEI 119. Horticolei. Unirii. 14. VETA RADU A.3 Bz. Bălcescu. bl. N.200 LEI 28. L?stunului.

ap. bl. ILEANA STANCIU C. ap. ap.500 LEI 20. nr. Petrescu. LUCIANA SAVA L. nr.000 LEI 20. RADU CORNELIU SAVA C. Bd. 14 Bz. sc D. 1 Moisica. 9 Râmnicu ? S?rat. ION TICEA I. Aleea Centrală.113.160 LEI 22. VASILE TUDOR I. MARIAN Bz.200 LEI 25. Bd. 7. ap. Unirii. 26. IOAN TIBERIU STROE C. Str. B5. ap. Ştefan STAN C. ap. Cuza Vodă. Bd N.833. 13A.123.761. bl. ap. nr. Unirii. CONSTAN?A TOADER G. Str.850 LEI 15. jud.560 LEI 6. CONSTANTIN T?N?SESCU G. D4. bl. ap. 8 171. ENU?A SPIRACHE C. nr. Topliceni.740 LEI 10. bl. bl. ap. 48 Bz. 10 Str. bl. DAN STROE G. Str. 18 Bz. 10 Bz. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. nr.760 LEI 36.440 LEI 28. bl. Bd. D1. Str. sc. MARIAN TOADER I. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.440 LEI 17. str.995. unirii. Bd.507. ap. Episcopiei. 16A. nr.760 LEI 24. bl. 34 Bz. ap. 59. sc A.083.555. 86A Bz. Unirii. sc. jud. Bălcescu. ap. B. bl. Str. nr. Buzău Moisica. DINCA UNGUREANU G. 7B. nr. Râmnicu ? S?rat. Unirii. 16 Bz. ION TARCA G.116.840 LEI 8. 18 Bz. 25. 18 Bz.560 LEI 58. Str.988. STELA STAN S. 19D.800 LEI 5. Frasinului. Str. Str. Bălcescu.000 LEI 20. 1 Bz. Broşteni. 12 Bz. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. nr. 18. 10 Bz. Str. sc.209. jud. 26 Bz. bl.580 LEI 103.744. Buzău Bz. bl. Bălcescu. ap.375 LEI 13. Broşteni. Unirii. bl. E. bl.700 LEI 14. 4 Bz. Str. 59. bl. jud. bl. RADU TOIA R. bl.040 LEI 35. 16 Bz. GHIORGHE TOIA I.400 LEI 22. B. Str. Smeeni.567.387. 26D. N.512. bl. 12 Str.080 LEI 86. unirii. sc. C8. bl.779. Gârla?i. N. bl. ap. Petrescu. bl. sc. AURELIA SIMION G. MARIA SARION T. 25.804. 4 Bz.847.047.SAB?U P. unirii.760 LEI 30. Râmnei.960 LEI 6.200 LEI 7. J 1.393. Independenţei.440. 26D.403.750 LEI 12. bl. nr.967. jud. 1 Bz. bl. NICOLAE TURCU D. ap.840 LEI 39. ELENA SLIVINSCHY R. 23. Bd. ION TACHE T. bl. sc. ALINA SPIRACHE C. ION STANCIU C. 1 Bz. 4. PETRACHE Şerban I.206. 20. Bd. 4 Bz. I. bl. 13 Bz. Micro 5.017. ap. Cart. Str. VICTORIA SIMION GHE. Bălcescu. 5 Bz. Cart.600 LEI 11.523. bl. Fr?sinet. bl.440 LEI 26. Str.240 LEI 51. Str. ap.733.765. EUGENIU Ştefan C. ap. Bd.889. B5. ADRIAN TOMIUC P. 13 Râmnicu ? S?rat. Urziceni. Bd.640 LEI 36. Unirii. ZAMFIRA TICEA R.800 LEI 32. 12 Bz.800 LEI 683. Smeeni. Bz. Str. GICU Ştefan N. B.160 LEI 109. 39 Bz.. FLORINEL SĂRĂŢEANU M.000 LEI 304 . nr. J 1. nr. bl. C8. str. nr. 40. Str. ap. VIORICA Şerban P.100 LEI 55. C18.847. Bd. 1 Bz. MIHALACHE SARION N. bl. 10 Bz. Bălcescu. Bd.170 LEI 17. 13 Bz. Bd. D. Bd.214. Unirii. VALERIA T?N?SESCU I.025 LEI 31. bl. B.579. 13 Bz.967. GEORGETA STOICA G. Bd N.838. 10B. N.520 LEI 18. Broşteni. Str. Unirii. ap. Topliceni. ap. ap.943. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. Saturn. ap. bl. B5. ap.264. Bălcescu. Chiristigii. ap. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. ap. bl. B5. Aleea Centrală. 30. ap.440 LEI 574. Unirii. E2. str. 16A.789. 20.943. B2. ap. ap.225. ap.823. 20 Bz. ap.. Cart. 14 Bz. 4 Bz. 16 Bz.041.000 LEI 34. ELISABETA SIMIONESCU I. Unirii..000 LEI 69. B.880 LEI 36.613. bl. Bd. 20 Bz.509. Str. 2 Bz. Urziceni. bl. ap. 7.341. ION SIMION V. Apollon. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. I. Str.850 LEI 1. Unirii. D. Plevnei. Plevnei.608. 18 Bz. bl. ION SCROBOT? V. Micro 3. MARLENA CARMEN Şerban I. 48 Bz. 21 Bz. B3. nr.200 LEI 42.030 LEI 31. 40. ap.432. N. Buzău Bz. 10B.400 LEI 20. 39 Bz. Str.094.280 LEI 40. AURELIA T?R?U R. ap. Unirii. 26D.560 LEI 28.

bl. jud. ap. nr. Str. bl.92 CALARASI . Cilibia.710 LEI 13.400 LEI 44.ZAVOIULUI NR. K6.BL.AP.482. sc. MARIAN VLAD I. bl. bl.000 LEI 31.720 LEI 129. bl. 48. Buzău Bz. ap. DOINA VRABIE G.720 LEI 78. 4 Bz.STR .92 CALARASI .400 LEI 19.1 . sc. jud. 1D. 15. Unirii.SC. Buzău Râmnicu S?rat. Str.184.STR. Broşteni. MARINA V?LCU C. IOAN BALAN R. Stadionului.600 LEI 21. 11 21. PETRE ZAHARIA V. Vaslui Coste?ti. 100 Berca.810 LEI 2. P2. Stadionului.160 LEI 20. ELENA VISTEANU C. 1. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. Grigore Alexandrescu. Traian Vuia nr.280 LEI 55. unirii.210. 100 Bz. ap. bl. CARMEN VERONICA ZAMFIR S.240 LEI 214. nr.BL.028.320 LEI 23.914.STR. Broşteni.AP. nr. A.914.116. 47. bl. Zona Centru. 31A Bz. ap.238. IONEL BALAN GHE.83 CALARASI . Str. jud. Unirii.167. bl. 3 Bz.444.750 LEI 10. Broşteni.591.067. 4 Movila Oii. NICULINA VAN N. C2.600 LEI 203. 15 Buzău. K6.930. ap.830 LEI 56. Str.AURELIA SANDA BEREI G. bl. VIRGINICA Z?INESCU N. B. FLORIAN VAN N.STR.800 LEI 12. bl.92 CALARASI . ap. 7 Bz.960 LEI 41. Buzău Bz. Str. Str.860. PETRE BIRSAN A. ap.240 LEI 59.262. bl 128. ap.828. Bl. AURORA Bz. bl. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. F1. 3 Râmnicu S?rat. STR.600 LEI 53. E13.000 LEI 112. ION VOINEA G. MIRCEA V?LEANU N. Str. 32 Bz.321. bl. triumfului. B11. sc. 28 Bz. VASILE V?N?TORU S. 8 Bz.818. 10. Str. F4. Independenţei. Elena Cuza. B. 21 Bz. jud. Str. ap. Dorobanţi. str.UNGURENA?U G. 8 S?h?teni. nr. Str. GHEORGHE VI?OIU A.578. FLORICA BALAN I. ap. Str. ap. Buzău Pădureni. MARIA VAN N. 9 S?h?teni.290.967. VALERIA V?LCU I.783. Bazalt.240 LEI 49.180 LEI 8. NICOLETA VASILE I. Buzău Bz. bl 20E.240 LEI 47. 1 Bz. Gârla?i. bl. 8.000 LEI 42. B.000 LEI 9. 15. FILIP VLAD G. 16 Bz.762. ILIE VI?OIU I. 10. 92.280.788.1. 10 Bz. Unirii.NR.200 LEI 305 .7 CALARASI .BL. GHEORGHE VASILICA I.179. nr.150 LEI 132.000 LEI 48. ap. Broşteni. Soarelui.728. ap. Buzău Bz.192.216. VIOREL VLAD S. Str.4 . nr. 5. 13 Bz.1 CALARASI . ap. ap.STR .800 LEI 8. FLORICA Z?INESCU I. Traian Vuia nr.Călăraşilor .20 LEI 39. nr. ALEXANDRA BALAN C. Stadionului.560 LEI 25. str. VICTORIA VR?NCEANU N.960 LEI 8. 28 / 2. Cart. AP.680 LEI 26.200 LEI 17.800 LEI 41. bl. P2. jud. CATELA VI?AN C. Str.035. jud.C 23 .ZEFIRULUI NR.LUCEAFARULUI NR.ZEFIRULUI NR.440. bl.ZEFIRULUI . D3. sc. ap. ap. FEODOR VOINEA A. ap.918. Str.773. Unirii. str. str.264. AURICA VASILICA A. Buzău Bz. 1 Buzău. bl. Elena Cuza.320 LEI 35.540. 48.749. bl.1. Independenţei.260 LEI 34.ZEFIRULUI NR. 7 Bz. Str. 4 Bz. nr. 4. Broşteni. GEORGETA VASUT V.240 LEI 14. bl. 21 Bz. jud.680 LEI 8.480 LEI 19.337. 1B. Dorobanţi 2. VIOREL ZAHARIA G. H7.225. VIOREL-decedatVESELA G. B. ap. Str.227. Dorobanţi 2. sc. jud. SC. 16 Bz.STR. 21 Bz.600 LEI 22.997.NR.1. ap.990 LEI ADRESA DIF CALARASI .151. B. ap. MANTA ZAHARIA G.SC.

SC.SC. CONSTANTIN DUMITRU G.NR.SC.9.PANDURI .BOB GHE.K9 . GEORGEL CONSTANTIN I. 8.9 .9 .STR.STR.NR.C14.241. AP. IONEL OGREANU GHE. 27 CALARASI . C.920 LEI 26. A8.1.2.BL.2 . BL.D .STR.STR.200 LEI 196.816. AP.1.STR.9 CALARASI.1 .8.STR.7 CALARASI .160 LEI 67.SC. STR.320 LEI 31. FLACARA .17 CALARASI . OANA BOB D.BL.880 LEI 1.013. VERGINIA DURBALAU M.497.680 LEI 52. REMI IANCU GHE.7 CALARASI .K9.781.SC.960 LEI 29. ION GHERGHE T.STEFAN GAMULEA I.580.171. 3.BL.2.STIRBEI VODA .ZAVOIULUI .422.AP4 CALARASI.BUCURESTI NR.Jud.NR42.SC. NELLY GHICA I.STR.1 CALARASI . AP.910.STR.13.STR.11 CALARASI .UNIRII .NAVODARI . TUDORICA CIACIU N.160 LEI 21.NR.AP.521.13 CALARASI .SC. NAVODARI .1.800 LEI 85.427.850.720 LEI 306 .144 CALARASI .709.10 CALARASI .STR. PETRE GUTA GHE.STR.10 CALARASI .1 .000 LEI 155.440 LEI 32.STR. 1 . CALARASI.B . LENUTA GAVRILA R. SC.PREL.STR.760 LEI 95.A.STR.SC.NR.1 CALARASI . 37 CALARASI.410 LEI 42. PAULINA CONSTANTIN I.1. BUCURESTI .BL.160 LEI 229.11.D3.NR.C3 .SC.PREL.1.1 DECEMBRIE 1918.STR. AP.GHE. BL.BL.091.STIRBEI VODA . DOBROGEA.4 .9 .SC.STR.NR. AP. BL.STIRBEI VODA .B . STEFAN COLEASA P. E13. AP.3 .AP.D4 .SC.NR.8 CALARASI . AP.795. FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.D4 SC. STR.20 CALARASI .PREL.GHE.NR.3 .10 CALARASI.NR.BL.NR. 1. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .2 CALARASI.MACULUI .NR.9 . GHEORGHE GRIGORESCU F.1.MUSETELULUI.Sat CUNESTI .STR.400 LEI 414.SC.BL. 8 . IONUT CORNEANU D.560 LEI 62.NR. MIHAIL CALARASI.NR.F8.STR.STIRBEI VODA .BL. RADIAN CHIRVASITU T. SC.975.STR.AP.ZEFIRULUI .AP.2 AP.DROPIEI . MICHAEL GEORGE DINU M.BL.AP. A . 4.BL.D . STEFAN DRAGOMIR M. AP.6 34.AP.STR.6 . N26.GRADISTEA . AP.398.NR.000 LEI 21.000 LEI 13.232.AP.BL.STR. BARAGANULUI .400 LEI 29.517.372.SC.200 LEI 19. K9.410 LEI 178.647.STIRBEI VODA .543.SLOBOZIEI .I 15.3.NR.067.STR.000 LEI 8.10 CALARASI .BL.LIBERTATII.NR.L35 .GHEORGHE IONESCU P.BULEVARDUL REPUBLICII.NR. 1.AP.200 LEI 31. 40 CALARASI . ELENA MONICA CRACIUN R.A50 .BL.160 LEI 114.NR.3 CALARASI.1.CORNISEI .NR.A17.GHEORGHE DRAGULELE C.982.400 LEI 34.STR.SC.11 .NAVODARI .K9.SC.SC .849.813.760 LEI 66. GHEORGHE FRASIN C.4 CALARASI . NICOLAE FATU I.STR. SC. A23.983.NR.STR. STEFAN FILIP S.40 CALARASI .Bd 1 MAI .4 CALARASI .SLOBOZIEI .STR. N40 .8 CALARASI .64 CALARASI .000 LEI 144.116.881.SC.601.000 LEI 10.1. IONEL HARSESCU GHE.1 .AP.440.480 LEI 26. VASILE OPREA M.SC. 1.STR.080 LEI 33.FLACARA . STR. ALEXANDRINA DUMITRU GHE.BL.8 .000 LEI 52. OITUZ.BL.AP1 CALARASI .BL.092.12 .NR.K9.PREL.CALARASI CALARASI . NICULINA COTEA I.NR.AP.AP.11 CALARASI .NR. EUGENIA CRACIUN N.BL. AP.BL.STR.AP.H2. B20. TUDOR MARIN A.ELENA GAVANESCU S.NR. 17 CALARASI . SC.1 .1 .NR.642.2.BL.NR. SC.78G.NR.1 .BL.030.NR.SC.1.STIRBEI VODA .AP.Călăraşilor NR. GHEORGHE NITU N.AP.2 CALARASI . BL.SC.F8.BL.STR. 2 Com.BL.880 LEI 22.880.1 . TRANDAFIRILOR.NR.750 LEI 23.BUCURESTI NR.49 CALARASI.000 LEI 42.2 . A4.STR.5 .NR.STR. SC.BL.DEJ .746. 4.

LAVINIA SIMION D.AP.STR.497.7.1DECEMBRIE 1918 .NR.SC .STR.et. ANGHEL RADUS N.CJ 211.NR.492. DORU ROSCA I.000 LEI 399.SC.400 LEI 76.16.AP.AP.15 CALARASI .8 63.CJ 5.STR.FLORILOR .NR.683.STR.627. 53 CALARASI. MARIA RENGHEA D.760 LEI 98. E 22. ALEXANDRINA POPA G.ap. GEORGIANA RADU GHE.BL.800 LEI Cluj-Napoca.PREL.FLACARA .D3 .BORZESTI nr.bl.jud.str.1.sc.6 CALARASI . TRAIAN ABRUDAN V.STR.BL.STR.726.str.806. SC.BL.LUCEAFARULUI .AP.760 LEI 5.3.NR. ELENA VLADESCU N.SLANIC nr.34 CALARASI . 13 CALARASI .1.11.34 CALARASI .jud.890 LEI 338.L20.H22.NR.et.ap.339. STEFAN STAN GHE. 22.SC.B7 .DROPIEI .BL. BUCURESTI .BL19 .AP.sc.P1 . 14 CALARASI . VASILE POPA T.AP. AP.STR. 1 .2. 24 .jud.BL.592.AP.1.109.NR.7.VICTORIEI .STR.C . CONSTANTIN VASILESCU P.000 LEI Cluj-Napoca.990 LEI 38.100 LEI 36. A32. MINODORA ABRUDAN I. MORII .0.912.D17.STR.Dimbovitei nr.NR. D3 . AP.PREL.BL.STIRBEI VODA .1.et.NR.A2.Bd GARII .BUCURESTI NR.et.D 3.CJ 32.845.AP34 CALARASI .47.ap.F_cii de zahar nr.127.SC.662.CJ 112.STR.11.ap.1 .NR.B . VASILE AMBRUS .AP.120 LEI 74.bl.160 LEI Cluj-Napoca.sc.1.SC.STR. ANA MARGARETA ABRUDAN T. BUCURESTI .AP.B . 2.347. 7 CALARASI.A23.160 LEI 307 .STR.ALMASULUI nr.165.str.C .ZAVOIULUI .NR.000 LEI 61.B .6 CALARASI . 17 CALARASI .D4.PREL.280 LEI 145.AP.538. VASILE IOAN AGAPI D.et.817.NR.288. BL.000 LEI 53. DAN RADU V.SC.NR. TANTA MARIANA TONEANU N.ap.687. BUCURESTI . A.AP. . B10.BL.895.600 LEI 40.STR.9 .2.7.14.str.STR.1 .840 LEI 94. ECATERINA RADUS C. MATEI PIRLOAGA V. 16 CALARASI .2. C .85. SC.1 .et.4.2 .SC.6.L20.R.AP .794.et.NR.SC.CJ 207.42.298 CALARASI .3.16. ION ROMAN E.1 .sc.jud. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI .671.GRIVITA .NUFARULUI .580.1. A .663.BL.bl.2 .360 LEI 38.1.2.str.9.7 CALARASI .800 LEI Cluj-Napoca.1 . SC.FLACARA .BL.et.ap.STR Bd GARII .3 .2.AP.STR. MARIOARA SAIZESCU V.588. FLORICA STOIAN V.SC.10 CALARASI .148. 1.11.NR.STR.BL.BL.934.6.BUCURESTI .275 LEI Cluj-Napoca. NR. M16.148.885. 1 MAI .40.000 LEI 34.NR.920 LEI 4.STR. DOBROGEA .116.15 CALARASI.STR.Principala nr. ELEONORA ABRUDAN T.440. 3B .STR.13 CALARASI .113 CALARASI . JEAN MIHAIL VERES P.NR.8 CALARASI . SC.bl.BULEVARDUL 1 MAI . ADRIAN DAN PARLOAGA P. 1 .CJ 4.19.CJ 214.DOROBANTILOR nr.sc.NR.0.840 LEI NUME ABRUDAN I.STR.640 LEI 173.jud.Slanic nr.30 CALARASI .SC. NUFARULUI . GHEORGHE PETU D.str.jud.PETU M.STR.2. BUCURESTI .str.NR. BL.800 LEI Cluj-Napoca. 2.322.9 .SC.PREL.NR.480 LEI 29.9 CALARASI .398.ap.AP.jud.960 LEI Cluj-Napoca.BL.138 CALARASI .SC.SC. MARIN STOIAN S. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.BL.040 LEI 31.080 LEI 155.jud.BL. GEORGETA PREDA V.bl.str.CJ 10.560 LEI 71.800 LEI 9.E5 . RODICA ELENA ALB V.NR.0.NR.STR.

167.GRADINARILOR nr.0.62.10.0.17.520 LEI 51.4.ap.bl.ap.B1.jud.N.bl.sc.CALEA FLORESTI nr.ap.3.CJ Cluj-Napoca.930.bl.000 LEI 9.42.et.99.2.991.bl.403.4. SANDU BABA T.jud.str.3.jud.et. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.et.40.760 LEI 14.0.0.bl.37.CJ GHERLA.0. GHEORGHE BACIU A.str.976.jud.1.et.str.3.bl.D.360 LEI 34.6. GABRIELA BALINTONI I.sc.LOTUS nr.12.139.000 LEI 10.CJ TURDA.CJ Cluj-Napoca.DR. STELA BABAN S.16.CJ Cluj-Napoca.2.500 LEI 80.6.ap.ap.624.G17.MESTEACANULUI nr.123.1.0.jud.33.sc.et.str.CJ Cluj-Napoca. RAVECA BALAN G.1.sc.jud. AIDA CRISTINA AVRAM .8.0.et.str.et.jud.str.1.str.jud.str.1.CALEA FLORESTI nr.P.ap.RATIU nr.bl.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 65.jud.str.1.str.CJ Cluj-Napoca. MARIA ANGHEL I.113.0.6.19.CJ Cluj-Napoca.3.bl.2.ap.jud.A1.H1.0.8.CJ CIMPIA TURZII.860. SORINEL APAHIDEAN V.et.1.str.880 LEI 6.bl.bl.CJ Cluj-Napoca.bl.2.sc.et.37.120 LEI 71.3.UNIRII nr.jud.MEHEDINTI nr.1.CJ Cluj-Napoca.et.836.MEHEDINTI nr.640 LEI 77.str.sc.str.1.12.CJ Cluj-Napoca.sc.24.953.1.et.54.1.sc. ANA BABAN T.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud. GILAU.800 LEI 51. VIORICA BADAU .jud.2.ap.et.jud.sc.ap.520 LEI 64.4.PEANA nr.CROITORILOR nr.jud.19.6.CJ 18.231. TITULESCU= nr.1.bl.N.1.881.ANCA I.4.sc.675 LEI 308 .0.CJ Cluj-Napoca.bl.ap.sc.000 LEI 7.str.3.5.1.29.4.1.624.ap.82.23.jud.AZUGA nr.str.341. IULIU-HOREA ARDELEANU L.17. ANAMARIA BACIU T.ap.jud.jud.ap.1.ap.str.3.2.13.bl.CJ Cluj-Napoca.et.1.jud.CALEA FLORESTI nr.200 LEI 134. IOAN AXENTE M. EMIL BACIU E.ap.et.CJ Cluj-Napoca.3.25.RATIU nr.48.jud.400 LEI 60.825 LEI 150.5.520 LEI 35.CJ TURDA. MARILENA BACIU S. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.ap.bl.60.CJ GHERLA.et.jud.str.MESTEACANULUI nr.980.1.ap. ANA ANICAI V.ap.960 LEI 21.372.sc.CJ Cluj-Napoca.V15.sc. MARIA ANDRIEVICI M.223.jud.3.845.967.18.1.et.6668.SPTIMIU ALBINI nr.jud.B1.I.MEHEDINTI nr. IOAN BAIC DOBRIN M.ap.str.3.4.6.A6. ADRIAN APAHIDEAN A.ap.A.sc.H1. RUSANDA BACIU T.str.et.bl. NICOLAE ARDELEANU S. AUREL ARON N.C11.et.ap.et.str.str.067.CJ COM.bl.CJ Cluj-Napoca.A6.35.et.jud.000 LEI 25. IOANA MARIA ANGHEL I. VASILE ANGHELEANU I.et.PEANA nr.ap.200 LEI 24. EMILIA BACIU N.str.str.CJ Cluj-Napoca.et.2.CALEA FLORESTI nr.et.et.bl.jud.A MURESANU= nr.jud.057.825 LEI 42.4749.0.60.030.920 LEI 13.2.4.000 LEI 148.CJ Cluj-Napoca.372.ap. SIMONA APAHIDEAN I.ap.500 LEI 11.jud.str.PIETROASA nr.542.S4.jud.ap.PRIMAVERII nr.3.et.et.600 LEI 22.DR.963.str.ADY ENDRE nr.520. ADRIAN AVRAM I.sc.et.CJ Cluj-Napoca.169.I.4749.68.54.jud.500 LEI 14.17.19.A1.et.600 LEI 74.str.bl.et.C11.ap. ILIE ANDREICA G.297.HOREA nr.364.bl.5.807.P. LIANA-MARIA ARION T.et.2.sc. TITULESCU= nr.610 LEI 2.IC.1.et.62.779.A 2.000 LEI 6.12.470.str.POTIRNICHII nr.6.bl.sc.19.250 LEI 10.483.CJ Cluj-Napoca.CJ TURDA.sc.1.750 LEI 33.str.ap.jud.SAT SOMESUL RECE nr.str.A 2.ap.0.17.AURDEL VLAICU nr.et.525.GODEANU nr.AUREL VLAICU nr.str.str.ap.sc.LACU ROSU nr.str.bl.2.CJ Cluj-Napoca. VASILE ARDELEAN -.

000 LEI 134. OVIDIU BERCEAN S.64.C11.et.bl.1.750 LEI 18.BUCIUM nr.jud.str. STEFAN BLAG I.24.21 DECEMBRIE nr.374. MARIA CECILIA BEREAN I.et.sc.sc.et.FINTINELE nr.191.et.O3. NASTASIA BERAR T.bl.bl.4.1.CJ Cluj-Napoca.1.SIGISMUND T.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.jud. ILISIE-ILISIE BOBOS G.jud.116.750 LEI 36. A.CJ Cluj-Napoca.B.2.jud.000 LEI 222.084.str.jud.ap.000 LEI 106.et.NUFERILOR nr.str.str.ap.et.0.ap.18.TIN BRANCOVEANU nr.jud.ap.et.et.68.ALEXANDRESCU nr.7-9.3.et.bl. IOAN BEREGSZASZI I.CJ Cluj-Napoca.14.str.98.51.jud.19.0.RASINARI nr.000 LEI 3.3.250 LEI 142.str.21.0.045.025 LEI 19.539.0.CJ 152.DAMBUL ROTUND nr. LIVIU BIRIS D.514.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.DAMBUL ROTUND nr.6.jud.920 LEI 35.sc.str.ap.str.str.23.900 LEI 24.bl. PETRU BELDEAN V.0.350.et.GRUIA nr.763.30.400 LEI 15.et. ANA BOBOS E.sc.ap.str.OBSERVATORULUI nr.45.3.et.FINTINELE nr.str.1.jud.str.jud.str. VIRUCA BERTEL N.4.46.UNIRII nr.ap.1.CRISAN nr.421.000 LEI 8.000 LEI 67.560 LEI 1. IOAN BARBAT .6.3.et.jud.18.ap.DAMBOVITEI nr.ap.BAITA nr.C11.3739.2.600 LEI 14.sc.000 LEI 15.CJ Cluj-Napoca.0.27.str.909.0.CJ TURDA.str.PRIMAVERII nr. VIORICA BERCHESAN G.jud.2A.240 LEI 309 .CJ Cluj-Napoca.D22.ap.350 LEI 41.bl.566.816.jud.et.BANCIU T.et.1. VIOREL BILC I.152.OASULUI nr.et.CJ Cluj-Napoca.0.4.sc.K11.jud.bl.2.jud.10.2.1-3.33A. nr.str.3.920 LEI 24.0.CJ Cluj-Napoca.et.47.CJ Cluj-Napoca.10.0.et.160 LEI 175.29.129.D2.LIVIU REBREANU nr.sc.33. LENUTA BILEGAN I.4.bl.CJ Cluj-Napoca.111. IOAN VIOREL BIRIS I.sc.CJ Cluj-Napoca.75. MARIANA BERINDEAN M.105.4.794.350.10.120. NASTASIA BIRO S.275 LEI 52.str.CJ Cluj-Napoca.et.et.sc.CJ Cluj-Napoca.1.sc.str.et.0.E2.0.1.sc.33.668.sc.64.376.str.105.3.str.et.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.bl.CJ Cluj-Napoca.et. PAULINA BOB I. CALIN-EMIL BOBOS S.A12.jud.43.3. VICTOR BENTA I.CJ Cluj-Napoca. DOINA BELDEAN T.CJ Cluj-Napoca.ap.L.2A.558. ZOLTAN BERINDEAN G.ap.0.0.et. ROSETTI nr.53.680 LEI 14.str.4749. MARIUS ROMEO BESCHI .ap.jud.441.bl.str.et.400 LEI 33.ap.2.jud.ALEXANDRESCU nr.jud.500 LEI 45.11.24.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.10.ap.3.FINTINELE nr.601.2.MEHEDINTI nr.2.11.jud.194.1.sc.FABRICII nr.68.str.jud.558.135.str.jud. VASILE BELEA T.500 LEI 1.3. TRAIAN BANCOS P.et.CJ Cluj-Napoca.et.et.str.103.bl.CJ Cluj-Napoca.53.40.L10.RAPSODIEI nr.bl.jud.jud.488.19.324.607.265 LEI 31.5.494.200 LEI 177.6.str.2.ap.jud.27.str.C. AUREL BELDEAN V.bl.ap.B9. LUCIAN BESCHI -.CJ Cluj-Napoca.686.et.701.831.str.000 LEI 15.GR.ap.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.040 LEI 3. IOAN BIRIS I.41.ap.ap.REBREANU nr.600 LEI 47.str.3.jud.1. IBOLYA BERCEAN V.jud.et. MARIA BERINDEAN M.jud.et.836.287.3.ap.bl.22.bl.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.sc.0.480 LEI 87.CJ Cluj-Napoca.sc.0.str.125 LEI 106.et.6365.GR.ap.CJ Cluj-Napoca.1.jud. SIMION BERCEAN NEGREAN A.bl.CJ Cluj-Napoca. RODICA BERINDEAN . ADRIAN IOAN BERCEA V.111.109.240 LEI 62.152.et.ap.ap.232.0.P-TA ABATOR.52.BAISOARA nr.DONATH nr.480 LEI 105. ELVIRA Cluj-Napoca.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.250 LEI 7.jud.sc.HOREA nr.RAPSODIEI nr.4.CJ Cluj-Napoca.C.31.L10.505.bl.str. MARTIN BIDIAN A.10.260.CJ Cluj-Napoca.MEHEDINTI nr.130.et.ap.3.bl.str.jud.B5.0.A3.0.ISLAZULUI nr.str.jud.10.sc.str.

IOSIF MARIUS BOZDOG G.1.175 LEI 39. ANGELA BORA V.3.jud.750 LEI 7.600 LEI 90.str.33.10.bl.8.sc.CJ OCNA MURES.229.et. IRINA BONCU C.4.200 LEI 13.8.str.BUCURESTI nr.TELEORMAN nr.20.et.UNIRII nr.CJ Cluj-Napoca.TIPOGRAFIEI nr.4.2.sc.18.520 LEI 8. AUREL BOTA G. MIHAELA BORLA G.et.CJ Cluj-Napoca.ap.str.0.et.2.jud.89.bl.F. AUGUSTIN BOLOJAN I.1.jud.jud.39.030 LEI 47.ap.bl. IOAN BOKOR D. IOSIF BOTA V.400 LEI 28.F2.sc.3.ap.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.2.48.720.UNIRII nr.600 LEI 8.str.26.ap.0.1.CJ Cluj-Napoca.FABRICII nr.860 LEI 44.et.jud.bl.890.et.2.499.et.ALEEA BAITA nr.str. IOAN BOSBICI V.4.CJ Cluj-Napoca.13.21.GAROAFELOR nr.000 LEI 6. IULIU NICOLAE BOGZA R.C6. DORINA BOTA .4.3. VASILE BONDAR -.600 LEI 58.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.et.ap.jud.7.2.bl.str.CJ Cluj-Napoca. MIHALY BOLBOACA I.360 LEI 152.930.jud.H2.25.47.jud.ap.1.200 LEI 18.bl.CJ Cluj-Napoca.et.str.ap.CJ Cluj-Napoca. ELENA RODICA BOKOR I.4.et.782.68.19.CJ Cluj-Napoca.0.et.jud.CJ Cluj-Napoca.str.et.str.599.GORUNULUI nr.jud.str.33.031.639.P1.CJ Cluj-Napoca.jud.250 LEI 15.str.2.493.2.jud.str. OCTAVIAN BORA I.bl. MARIAN BOCICA G. GABRIELA BOZDOG I.jud.297.str.0.105.CJ Cluj-Napoca.884.0.jud.P20.jud.DONATH nr.CJ Cluj-Napoca.jud.str.860.jud.jud.ORAVITA nr.sc.CJ Cluj-Napoca.str.bl.225 LEI 48.223.CJ CHIUIESTI nr.et.et.jud.36.ap.FANTANELE nr.N.PROGRESULUI nr.125 LEI 12.ap.6.sc.CJ CHIUIESTI nr.664.AVRAM IANCU nr.ap.2.jud.0.0.864.CJ Cluj-Napoca.AUREL VLAICU nr. EUGENIA BOEREAN .jud.AB Cluj-Napoca.0.351.CJ Cluj-Napoca.BOCA A.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.3. LIVIU BORDEA V.et.ap.sc.246.S13.et.483.sc.350 LEI 12.771.15.et.ap.TELEORMAN nr.2. VASILE BOLDIZSAR I.726.bl.325.jud.711.str.X2.250 LEI 21.bl.ap. ALINA LUMINITA BODOR A.str.str.538.CJ RESITA.et.10.38.0.jud.jud.24.TITULESCU nr.362.jud.0.0.600 LEI 12.sc.2.6.bl.482.PAPIU ILARIAN nr. VASILE Cluj-Napoca.ap.180 LEI 42.2.ap.400 LEI 121.600 LEI 25.et.et.1.et.27.jud.LIVIU REBREANU nr.86.0.97.sc.bl.CJ Cluj-Napoca.bl.et.3.ap.6.93.54.3.ap.3. ADRIAN MARIAN BORZ .str. MARINELA BORTIG .2.jud.ALEXANDRU VLAHUTA.DOROBANTILOR nr. OTILIA BOLOJAN V.CJ Cluj-Napoca.ap.900 LEI 43.str.5.str.120 LEI 51.10.FABRICII 19.175 LEI 10.ORAVITA nr.jud.str.BIRSEI nr.et.V2.446.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.ARINILOR nr.0.11.ap. SILVIA BORZA C.24.jud.2A.bl.AZUGA nr.et.8.ap.600 LEI 21.400 LEI 35.ap.55.str. IOAN BOLOGA F.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 23.483.ap.et.et.446.0.sc.4.11.str.39.str.4.C6.2.975 LEI 18.str.jud.840 LEI 4.19.8. MARIA BOTA T.GORUNULUI nr.46.et.500 LEI 91.41.bl.ap. CORNEL BODAN I.str.ap.AVRAM IANCU nr.34.str.CJ Cluj-Napoca.INDEPENDENTEI nr.CJ Cluj-Napoca.1.ap.DUNARII nr.str. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.RO25.et.ap.CS Cluj-Napoca.jud.1.sc.et. GHEORGHE BONTOS G.CJ Cluj-Napoca.33.ap.B7.14.CALEA TURZII nr. MENODORA BOERIU N.et.2.str.I.BUSTENI nr.str.19.0.sc.68. IOAN BODOCAN V.CJ Cluj-Napoca.et.et.0.3.str.4.0.855.287.3.228.260. VALENTIN BODEA N.000 LEI 103.297.ap.et.jud.GIRBAU nr.str.T13.0.8. ANTAL BODOR A.4.51.125 LEI 310 .000 LEI 15.1.400 LEI 79.

9.J.et.0.et.CJ Cluj-Napoca.2. ALEXANDRESCU 84.706.0.175 LEI 19.GR.6A.sc.55. CRISTIAN BUHAI S.BILEA nr. RARES OVIDIU BUDU F.4.jud.3.0.0.8.CJ Cluj-Napoca.bl.28.1.960 LEI 311 .TABACARILOR nr.et.ap.sc.PADIS nr.CJ GHERLA.1.076.1.364. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.REPUBLICII nr.20.CJ Cluj-Napoca.2.074.CJ Cluj-Napoca.10.ap.0.sc. ADELA EUGENIA BURCA I.GODEANU nr.538.27 27.jud.2.G3.I2.CJ Cluj-Napoca.ap.str.747.CLABUCET nr. ANA ZOITA BUHAI V.et.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.Y.28. IOAN NICOLAE BREIER N.str.590 LEI 161.et.P3.sc.jud.BOZDOG V.jud.866.44.GR.jud.jud. SILVIA ZOITA BREIER I. DANIEL MIREL CAMPEAN V.196.800. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.jud.CJ Cluj-Napoca.et.203.940 LEI 13.et.str.str.jud.550 LEI 20.760 LEI 40.MUSCEL nr.ap. VASILE CORNEL BRAICA I.bl.0.ap.B3.str. AURELIA BULZAN V.str.jud.et.88. VASILE BURA A.53.str. MARIA BRIA O.3.4. ROUSSEAU nr.110.et.bl.21.I2.B6.jud.bl.et.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.sc.bl.B.sc.et.FABRICII nr.bl.et.bl.1.ap.et.276.10.sc.RAPSODIEI nr.et.ap.str.str.BRATES nr.jud.bl.et. MARIA CAMPEAN I.31.CJ SINGEORZ BAI.sc.553.jud.8.sc.et.2.str.19.FLORESTI nr.6.CJ Cluj-Napoca.9.360 LEI 2.9.ap.6.bl.19.et.et.PATA nr.FN.L.ap.36.CJ Cluj-Napoca.ap.str.400 LEI 23.000 LEI 12.RO25.J.43.1.bl.080 LEI 2.ABATOR. IOAN-DOREL BUT V.2.CJ Cluj-Napoca.et.3.CJ ICLOD nr. VOICHITA nr.sc.000 LEI 1.et. J.str.9.11.16.str.094.CJ Cluj-Napoca.et. IOAN BRIE I. NICOLAE BUDAI I.S19.744.str.bl.sc.FERMEI nr.jud.str.str.7.2.26.sc.3.840 LEI 162. LUCIAN BRAICA L.1.2.18.004.str.3.et.CJ Cluj-Napoca. DINU BUDAI S.9-11. DANA GEORGETA BUCUR I.ap.jud.4.ap.3.VIDRARU nr.000 LEI 2.280 LEI 5.sc.ap.BOBILNA nr.J.13.0.et.CJ Cluj-Napoca.sc.4.jud.6. TANIA CACOVEAN E.str.160 LEI 20.65.ap.bl. EUGENIA CAMPEAN T.10.jud.0.2.ap.bl.935.400 LEI 28.ap.PASCALY nr.str.1.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.10.250 LEI 23.ap.440 LEI 18.jud. J.370 LEI 80.DUNARII nr.STEJARULUI nr.440 LEI 16.9.UNIRII nr.31.CJ Cluj-Napoca.3. DOINA MANUELA BUT T.str.TEBEI nr.jud.bl.9. NICOLAE BUKOS I.744.0.26.43.10.RO25.6.025 LEI 80. ROUSSEAU nr. VALER BUZDUGAN C.0.et.et.ap. ANA MARIA BUHAI V.4.I2.jud.CJ TURDA.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.6A.5.sc.jud.et.120 LEI 42.bl.4.2.125 LEI 106.et.379.CJ FLORESTI.1.0.954.REPUBLICII nr.965.ap.CJ Cluj-Napoca. MARIA BREAZU N.10. OCTAVIAN BUDELECAN .HERCULANE nr.320 LEI 2.sc.D2.jud.P-TA AGIRBICEANU nr.36.jud.ap.bl.str.1.SCORTARILOR nr.489.0. IULIAN CAMPIANU I.265.sc.et.3.str.800 LEI 13.jud.F4.jud.bl.29.400 LEI 14.31.288.ap.jud.bl.str.str.046.355. ALEXANDRESCU nr.et.str.3.2.002.jud.str.75.str.str.65.ap.200 LEI 41.ap.et.2.280 LEI 30.3.2.I1.et. SAMOILA BUCUR V. IOSIF CAMPEAN I.559.str.ap.sc.945.9.900 LEI 10.15. Cluj-Napoca.172.0.I2.114.sc.UNIRII nr.et.750 LEI 513. [PX2.320 LEI 13.3.sc. ROUSSEAU nr.28.58.GH.1.3. J.sc. DAMASCHIN CAMPEAN D.800 LEI 31.ap.31.880 LEI 7.str.4.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. DOJA nr.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 22.FABRICII nr.CJ GHERLA.ap.str.et.CJ Cluj-Napoca.0.2.31.1.58.CJ Cluj-Napoca.et.0.str.047.625.102.str.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.

GR.543.200 LEI 12. MARIA CHIOREAN G.59.str.23.F.CJ Cluj-Napoca.182.2.116.4.et.DUNARII nr.CJ Cluj-Napoca.545.GRADINARILOR nr.jud.bl.et.558.FANTINELE nr.160 LEI 112.CJ Cluj-Napoca.260.CJ Cluj-Napoca.bl.jud.1.CJ Cluj-Napoca.str.423.702.131.ap.jud.PADIN nr.GODEANU nr.ap.2.jud.FLORESTI nr.et.CJ Cluj-Napoca.79.str.4.14.bl.jud.045.ap.jud.bl.0.CJ Cluj-Napoca.223.et.str.076.jud. OVIDIU DAN CAPRAS I.169.38.CJ Cluj-Napoca.9.1.sc.et.bl.V2.760 LEI 16. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.jud.899.200 LEI 152.CJ Cluj-Napoca.DAMBOVITEI nr.182.DAMBOVITEI nr. ANGELA CATANA D.jud.9.15.3. DAVID CAPUSAN G.str.501.3.VIILE NADASEL nr.ap.et.8.str.bl.sc.BN CIMPIA TURZII.CJ Cluj-Napoca.CJ GHERLA. EMILIA CARAGUI I.14.et.str. IONUT C_TIN CARLIG A.CJ Cluj-Napoca.sc.et.et.PADIN nr.I.0.str.bl.0.17.287.1.et.CJ Cluj-Napoca.str.ION RATIU nr.ALMASULUI nr.584.046.bl.100 LEI 5.ap.CJ Cluj-Napoca.23.str.et.I.ap.234.R.ap.sc.34.jud.jud.et.CJ Cluj-Napoca.595.ap.ap.sc.813.ap.et.R.PADIN nr. LIVIU CEUCA G.7.bl.et.et.20.jud.158.280 LEI 62.1. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.jud. ALEXANDRESCU nr. IULIA NICOLETA CARP I.ap. MARIA CARLEA C.str.bl.CJ Cluj-Napoca.F43.1.925 LEI 5.0.str.063.152.1.24.ap.000 LEI 41.ALMASULUI nr.et.bl.250 LEI 31.ap. SANDA CENAN I.et.sc.str.200 LEI 7. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.N1.1.et.5.0.jud.178.str.1.7.C.500 LEI 43.38.sc.26.str.400 LEI 41.jud.str.39. EUGENIA CHIRILA P.4.0.N2.ap.jud.288.RUCAR nr.bl. OVIDIU CHIOREAN F.920 LEI 5.0.4.0.bl.sc. CONSTANTIN CARLEA C.3.str.FANTANELE nr.str.27.str.800 LEI 113.ap.str.str.ap.39. EMIL CENAN S.400 LEI 24.ap.et.000 LEI 39.FANTANELE nr.jud.000 LEI 12.6.0.50.AZUGA nr.4.PAVLOV nr.4.800 LEI 166.et.et.V2.jud.930.CJ SALVA.jud.jud.bl.et.1.sc.jud.ap.1.446.446.2.CJ Cluj-Napoca.054.D7.str.sc.000 LEI 6.3.ap.ap.bl.D13.ap. ALEXANDRA CHIORAN P.356.str.12.1.str.CJ Cluj-Napoca.3.str.sc.str.et.785. TEOFIL CHIS T.TINERETULUI 16.0.6.9.RASINARI nr.ap.jud.CJ Cluj-Napoca. ANA CENAN .400 LEI 81.28.ALEEA BORSA nr.000 LEI 60.150 LEI 57.92.RUCAR nr. FLOAREA CHIHAIA P.3.000 LEI 146.jud. VOITESTI nr.23.CJ Cluj-Napoca.30.1.str.4. ROZALIA CHIORAN L.str.ap.4.sc.015.jud.et.1. DANILA CATARIG A.15.D13.CJ Cluj-Napoca.3.PLOPILOR nr.26.sc.str.BRATIANU nr.500 LEI 25.600 LEI 241.jud.CJ Cluj-Napoca. MARIA CAUACEAN V. AURELIAN MINODOR CHETE .CJ Cluj-Napoca.2.et.SCARISOARA nr.CJ Cluj-Napoc.2.CJ Cluj-Napoca.P.220.200 LEI 49.PASTEUR nr.CJ Cluj-Napoca.jud.2.200 LEI 13.sc.et.10.CJ Cluj-Napoca.M2.0.7.R5.34.000 LEI 6.0.et.23.67.jud. CLAUDIU CHIOREAN P.2123.sc.6H.et.529.9.0.jud. ALEXANDRU CAPRAR A.4.bl.600 LEI 30.ap.et.bl.8.ap.4.sc.et.ap.5.1.R.ALEEA SNAGOV nr.27.str.jud.DONATH nr.str.650.0.52.et.et.2.040 LEI 1.4. TEOFIL nr. GHEORGHE CARLIG V.4.11.17.32. MIRCEA CHIRCA .9.bl.26.050 LEI 272.800 LEI 35.ap.jud.str.CJ Cluj-Napoca.0.0.et.3.AZUGA nr.F43.ap.str.jud.DONATH nr.jud.D7.bl.CJ Cluj-Napoca.V6.153.ap.160 LEI 89.4.str.52. OVIDIU MIRCEA CHIS N.CAPRAR V.4.CJ Cluj-Napoca. PETRU CHESA A.ap.jud.276.CJ Cluj-Napoca. MARIA CHEREJI T.GARII nr.CJ Cluj-Napoca.84.jud.27. MARIA CHIRILA O.2.750 LEI 312 .sc.et.sc.

D25.640 LEI 51.PRIMAVERII nr.21 DECEMBRIE nr.489.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.2.1.D22.500 LEI 58.CJ Cluj-Napoca.911. SAVETA CIONCA I.17.500 LEI 21.jud.CJ Cluj-Napoca.str.ALMASULUI nr. DOINA CONSTANTIN C.129.sc.35.30.1. SABIN CIORCILA .str.46.297.bl.bl.str.25.MESES nr.953.str.4.MOGOSOAIA nr.jud. FLORIAN CODOBAN I.jud.sc. IOAN CIMPEANU V.200 LEI 2.2.VIDRARU nr.sc.str.et.CJ Cluj-Napoca.R.sc.str.bl.FANTANELE nr.2.920 LEI 35.ap.jud.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.ap.22.0.1.500 LEI 48.et.22.jud.ap.C4. VASILE COLDEA A.73.S.96.6.912.J5.2.jud.str.ALMASULUI nr.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.2.762.et.C.R.5.bl.et.jud.str.ap.sc.22.BUJORULUI nr.2.578.CJ Cluj-Napoca.str. ZSUZSANNA CODOBAN G. RADU DORIN CIOCMAREAN I.135 LEI 16.str.24. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.2.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 20.148.4.ap.et.ap.jud.13.285.bl.jud.4.60.PLOPILOR nr.1.394.str.str.ap.et.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 11.ap.CJ Cluj-Napoca.str.750 LEI 145.str.0. CRISTINA CIOCMAREAN C.1.3.str.jud.76.str.str. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.DOROBANTILOR nr.ap.640 LEI 10.R.jud. MARGARETA CODREA S.15.sc.ap.str.et.sc.et.59.762.11.156.000 LEI 8.sc.et.5.25.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.sc.str.jud.sc.et.1.DOROBANTILOR nr. MARIN CONSTANTIN D.et.280 LEI 43.2.16.5.1.129.70.jud.AMOS FRANCU nr.116.4.9A.17.20.sc.R. MIHAI CONSTANTIN M. ALBINI nr.0.400 LEI 32.bl.250.46.bl.86.148.9. VASILE CIMPEANU I.et.VIDRARU nr.520.393.160 LEI 110.0.1.CJ Cluj-Napoca.46.CJ Cluj-Napoca.1.bl. MARIA CIOCMAREAN C. OLGA CONSTANTINESCU I.L11.bl.str.jud.5.et.R.PRIMAVERII nr.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.jud.et.D20.J1.0. ANA nr.ap.str.13.2.0.ap.bl.5. MARIA CIURTIN I.380 LEI 99.P11.23.et.ap.sc.CJ Cluj-Napoca.2.955. SORIN CIONT P.ap.jud.PLOPILOR nr.bl.CJ Cluj-Napoca.1.P_TA CIPARIU nr.2.3.CJ Cluj-Napoca.bl.et.CJ Cluj-Napoca.et.sc.46. VALER COCIS F. SILVIA COBARZAN I.bl. ALBINI nr.jud.sc.5.CJ Cluj-Napoca.ALMASULUI nr.ap.ap. IOAN CIOROIANU G.bl.160 LEI 49.3.400 LEI 4.PRIMAVERII nr.bl.2.46.str.str.D20.PRIMAVERII nr.MOGOSOAIA nr.7.bl.22. MUNCII 83.080 LEI 56.600 LEI 34.ap.et. GHEORGHE COJOCARU I.sc.4.9.ap.1.ap.jud.str.str.2.bl.3.059.3.et.et.bl.800 LEI 14.R.6.000 LEI 20.3.390 LEI 22.967.57.24.jud.360 LEI 38.196.3.CJ Cluj-Napoca.840 LEI 50. MARIA CIMPEANU T.et.et.CJ Cluj-Napoca.et.75.et.et.jud.jud. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.sc.str.800 LEI 141.sc.CJ Cluj-Napoca.str.3.jud.DOINEI nr.129.720.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.2A.ap.bl.str.798.200 LEI 97.sc.et.HASDEU nr.691. BORIS COJOCNEANU G.sc.ap.et.Y5.et.jud.CJ Cluj-Napoca.347.TIN BRANCOVEANU nr.550 LEI 26.5.VALEA SEACA nr.16.jud.G1.P13. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.ap.960 LEI 50.C5. VERONICA CIONCA G.HOREA nr.339. ROZALIA COLCER G.60.37.533.et.2.24.125 LEI 79.698.sc.jud.595.15.050 LEI 313 .980.744.jud.0.str.2.jud.519.CJ Cluj-Napoca.19.CJ Cluj-Napoca.5.ap. STELIAN CIPCIGAN-RUS .ap.str.sc.1.CJ Cluj-Napoca.76.DONATH.str.et.16.0.8.BD.jud.CIMBRUDEAN S.ALMASULUI nr.ap.sc.sc.3.2.bl.str. MARIA CIUCAS S.et.126.CJ Cluj-Napoca.988.320 LEI 96.S.5.2.

654.252. ALEXANDRU COTIRLA I.str.202. TEODOREL CRISTOLTAN G.jud.CJ Cluj-Napoca.bl.jud.3.ap.S12.409.0.CJ OCNA MURES.13.1.CJ TURDA.et.557.jud.et.20.ap.2.PIERSICULUI nr.CJ Cluj-Napoca.840 LEI 30.160 LEI 3.4.22.4.0.250 LEI 16.CJ Cluj-Napoca.202. IULIANA CRAVET I.sc.et.ANDREI MURESANU nr.str.BIZUSA nr.33.3.bl.ap.jud.4.CJ Cluj-Napoca.ANDREI MURESANU nr.et.et.665.et.et.et.600 LEI 17.2.str.625 LEI 10.652.jud.2/86.et. GABRIEL CORCEA V.jud.21 DECEMBRIE nr.CTIN BRANCUSI nr.406.17.et.488.CLABUCET nr.bl.jud.3. SILVIA CORCHES F.CJ TURDA.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 11.jud.str.jud.625 LEI 102. TRIFAN COROI D.56.sc. AURICA CRISAN T.6.36.0.2.5.9.2.str.7.ap.HERCULANE nr.K1.ap.4.0.3.str.bl. VASILE COROIAN O.CJ Cluj-Napoca.jud. MARIA COROI T.CJ Cluj-Napoca.640 LEI 53.sc.19.0. AURELIA CRAINIC E.200 LEI 37.GH.FABRICII nr.233.8.11.CJ Cluj-Napoca.CJ TURDA.ap.ap.555.CJ Cluj-Napoca.et.750 LEI 12.90. VIOREL COROIAN M.800 LEI 12.400 LEI 69.500 LEI 107.bl.0.FABRICII nr.TULCEA nr.58.sc.0.bl.62.sc.300 LEI 23.jud.25.bl.4. DINA CONSTANTINESCU E.959.sc.0.ap.BD.3. MARIA CORDIS I.sc.892.et. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.ap.41.225 LEI 8.ap.56.str.sc.ap.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.17.405.ap. RAUL CRISTIAN COROIAN I.str.000.et.ap.800 LEI 12.NASAUD nr. MIRUNA ARIANA COSTAN L. HORIA-EMIL CORCHES I.33.544.680 LEI 89.B1.CJ Cluj-Napoca.str.7.bl.720 LEI 20.jud.sc.GORUNULUI nr.BISTRITEI nr.6.et.et. VIOREL COZMA V.762.816.2.ap.et. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.CJ 12.et.4.CONSTANTIN BRANCUSI nr.BORSEC nr.MOLDOVEANU nr.RETEZAT nr.str.342.TABACARILOR nr.CJ Cluj-Napoca.206.CJ Cluj-Napoca.0. ROZICA COVACI .4.653.P1.1.str.3.et.C7.500 LEI 7.62. STEFAN CRISAN T.jud.bl.DONATH nr.et.jud.bl.3.jud.et.str.F3.101. ELENA DOINA CORCHES E.ap.13.86. EUGENIA CRISAN .732.str.900 LEI 52.A1.6.0.str.str. ANA MARIA CORNEA V.28.0.ap.000 LEI 42.ap. VIOREL COSTACHESCU .jud.jud.N.4.CLABUCET nr.CJ Cluj-Napoca.8.et.CJ Cluj-Napoca.sc.4A.jud.200 LEI 314 .jud.CJ Cluj-Napoca.520 LEI 116. MIHAI COSTEA A. VERONICA CRACIUN I.11.17.jud.CJ Cluj-Napoca.bl.499.R15.PRIMAVERII nr.0.1.ap.000 LEI 32.jud.339.CJ Cluj-Napoca.str.sc.str.DIMA nr.ap.jud.10.35.6.sc.jud.jud.101.sc.350 LEI 39.200 LEI 50.41.et.et.7.49.2. ANA COVACI V. MUNCII nr.2A. GAVRILA CORNEA A.sc.bl.3.800 LEI 36.CJ Cluj-Napoca.str.4.AVRAM IANCU nr.str.2.jud.C Cluj-Napoca.et.200 LEI 86.jud.jud.30.1.0.jud.500 LEI 36. AURELIA COROIAN V.et. DANIL COSTIN I.7.751.1B.106.GODEANU nr.et.0.3.str.CJ Cluj-Napoca.4.0.315.000 LEI 12.58.4.0.800 LEI 24.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.et.str.CJ Cluj-Napoca.10. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.bl.str.et.et.302.sc.str.3.bl.2.et.ap.CJ MORAU nr.457.CJ Cluj-Napoca.bl.1.jud.59.1.jud.0.15.CJ Cluj-Napoca.bl.A1.str.sc.1.109.et.str.RETEZAT nr.str.46.AB Cluj-Napoca.et.900 LEI 1.3.sc.N. IOAN nr.str.HERCULANE nr.jud.sc.COLONIA FAGET nr.ap.2.457.str.F3.str.str.ap.jud.000 LEI 116.str.28.2.str.690. ALEXANDRU CRISAN G.2.BARBU LAUTARU nr.305.15.6.ap.et.1.sc.1.jud.1.jud.1.CONSTANTINESCU N.148.bl.sc.CJ Cluj-Napoca.12.342.0.et.et.str.ap.BARBU LAUTARU nr.jud.23. LIVIU COZMA C.TELEORMAN nr.AXENTE SEVER nr.bl.ap.1.IZLAZULUI nr.CJ Cluj-Napoca.006.446.400 LEI 4.ap.jud.0.540.6.625 LEI 64.

bl.D. NICOLAE CUIBUS N.E4.50.ap.str.CJ Cluj-Napoca.921.ap.100 LEI 7.B3.jud.720 LEI 62.0.PLOPILOR nr.CJ Cluj-Napoca.945.str.847.3.bl.str.str.0.bl.sc.7.jud.4.et.str.ap.78.140.145.ap.ap.TARNITA nr.ap.0.48.CJ Cluj-Napoca.ALEEA GHIOCEILOR nr. MARIUS DORNEA I.et. TEODOR DIACONU C.sc.720 LEI 20.jud.PADIS nr.CJ Cluj-Napoca.23.000 LEI 12. GHEORGHE DAVID I.bl.jud.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.1.747.jud. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.154. IOAN CSORBA S.0.str.et.sc.4.0.CJ Cluj-Napoca.14.str.et.str.CJ Cluj-Napoca.AUREL SUCIU nr.847.829.jud.et.840 LEI 114.jud.et.17.jud.CJ Cluj-Napoca.str.CJ CJ N.CJ Cluj-Napoca.jud.480 LEI 82.str.bl.str.jud.jud.616.4.075 LEI 31.jud.7.1.0.ap.330. CLAUDIU DANCIU M.sc.et.6.et.1.2.1.CJ Cluj-Napoca.BRATES nr.ap. IULIANA CUC P. MARIUS CUNA S. IRINA DAMIAN V.HOREA nr.16.jud.ap.ap.0.et.CJ Cluj-Napoca.3.ap.4.jud.et.250 LEI 8.11 -15.23.CJ VADU MOTILOR.OBSERVATORULUI nr.et.24.55.CRIZANTEMELOR nr.2.CJ 0 LEI 9.PRINCIPALA nr.et.320 LEI 49.bl.ION MESTER nr.PODURI BRICESTI nr.Y.str.CJ Cluj-Napoca.2.8.18-20.ap.0.0.0. IOAN DAN V.4.3.900 LEI 56.568.ap.10.2.et.0.MEHEDINTI nr.0.24.sc.sc.6A.et. CORNEL DAVID V.str.12.et.15.2.8.875 LEI 92.148.CJ Cluj-Napoca.MOGOSOAIA nr.et.bl.9.2.6.str.DONATH.4.760 LEI 29.183.ALBAC nr.CJ FINISEL. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.5.40.ap.str.1.0.L6.str. MIRCEA DANCIU .400 LEI 18.et.160 LEI 32.11. VASILE DOBRA I.CJ DEJ.GR.11. CORNELIA DAN I.et. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.131.400 LEI 43.et.MEHEDINTI nr.440.0.0.jud.bl. ALEXANDRU DENESIU T.620 LEI 10.str.ap.CJ Cluj-Napoca.et.B3.str.CJ Cluj-Napoca.842.3.bl.B8.CJ Cluj-Napoca.ALEXANDRESCU nr.500 LEI 66.080 LEI 23.et.800 LEI 3. MARIA DANCESCU I.CJ Cluj-Napoca.A4.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.et.bl.PANSELUTELOR nr.090.BRANCUSI nr.et.980.et.705.85A.3.249.20.787.str.CJ Cluj-Napoca.AUROREI nr.str.956. CONSTANTIN Cluj-Napoca. CORNELIU DIDAK P.9.et.305.ap.bl.060.667.0.str.CODRULUI nr.jud.str.jud.ap.15.str.CJ Cluj-Napoca.37.et.61.9.jud.bl.043.640 LEI 20.ALBAC.sc.N BALCESCU nr.289.2.040 LEI 5.sc.AB Cluj-Napoca. MARIA DINEA A.7.800 LEI 32.776.jud.ap.0.4.0.1.13A.ap. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.4.CJ Cluj-Napoca.N.0.et.20.31.1. GEORGETA MARIA CULDA I.260.et.et.000 LEI 11.200.760 LEI 44.9.CSIKOS I.040 LEI 12.str.sc.jud.200 LEI 13.CJ Cluj-Napoca.et.ap.013.2. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.bl.CRIZANTEMELOR nr. DIANA DANSOREAN T.jud.jud.102.ap.32.BAITA nr.290 LEI 56.str.1.040 LEI 11.jud.400 LEI 315 .3.sc.jud.et.bl.str.PADIS nr. CORNEL CUZDRIOREAN I.CLABUCET nr.960 LEI 13.19.2.898.sc.4.et. BUJOR IOAN DAVID I.39.sc.jud.317.str.jud.jud.0.jud.678.bl.ap.150.527. AURORA ANA DOLHA I.LACRAMIOARELOR nr.str.010 LEI 47.480 LEI 18.0.7.000 LEI 18.str.ap.720 LEI 4.006.410 LEI 20.str.883.B2.et.42.jud.str.35.2.ap.jud.650 LEI 4.sc.ap.sc.et.TITULESCU nr.3.CJ Cluj-Napoca.et.17.CJ Cluj-Napoca.str.str.AUREL VLAICU nr.bl.6.CANTEMIR nr.CJ Cluj-Napoca.976.str.jud. RAMONA DORNEA G.ap.jud.4.865.88.45. MARIANA DAN D.ap.CJ Cluj-Napoca.et.jud.2.SEPTIMIU ALBINI nr.ARIESULUI nr.PX2.ap. ALEXANDRU DUDUIALA V. ZSUZSANNA CUBLESAN .400 LEI 29.BUCEGI nr.1.A7.242.MAMAIA nr.5.CJ TURDA.str.6.HOREA nr.ALVERNA nr.str.33.8. IOAN DAVID V.sc.ap. EMILIA-PETRUTA CUCU T.3.1-3.1.str.jud.1.P.CJ Cluj-Napoca.D1.jud. MARIA DOLHA F.str.jud.3436. AVRAM DINEA A. MARIA DEJEU A.42.

bl. LUCRETIA FARAGAU V.43.CJ ABRUD.58. DOINITA ZORITA FARCAS V.1.jud. FLORIN VASILE FARCAS S.ap.196.711.ap.bl.3.REPUBLICII nr.str.61.T2.jud.CJ Cluj-Napoca.91.1/a.400 LEI 582.sc.et.str.1.sc.076.150 LEI 114.jud.str.000 LEI 12.1-3.ap.750 LEI 25.jud.MIKSZATH KALMAN nr.str.631.3.str.440 LEI 51.042.13.3.CJ Cluj-Napoca.D4.4.et.DULA V.jud.LACUL ROSU nr.5.1. PETRUCA AURELIA GALFFI M.jud.0.str.0.000 LEI 16.et.sc.sc.CJ Cluj-Napoca.29.et.1416.135.str.2.ap.500 LEI 8.jud.1.CJ Cluj-Napoca.jud.str.jud.G7.960 LEI 60. IOAN OCTAVIAN FARCAS G.C Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.470 LEI 46.100 LEI 6.2.ap.202.5.65.B1.str. DAN FILIPOIU A.845.str.B3.30 DECEMBRIE nr.str.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.M9.sc.et. ALEXANDRESCU nr.7.074.ap.680.bl.3.T2.CJ Cluj-Napoca.bl.CALEA FLORESTI nr.str.260 LEI 6.str.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 30.2.950 LEI 2.AB Cluj-Napoca.6.1.ap.str.2.et. MARIAN FARAGAU P.jud.str.P 10.N2.0.2. HUBA-MIHALY FRENTIU