DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

C.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune. Invest S.E.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie.2000 şi 85/18..01.2000. (Ordonanţa nr.A. S.1). însă reziliat.1 al.E. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F.04. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.01.E.1. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S. Prin sentinţa nr.A. 1 lit. (art.06. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C.A. Invest S.C.O.A. 3. 39 al.12. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune.V.V.C. 24/1993) la data de 5.C. Invest S. C.E.V. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C.V. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000. S.05.E. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. S..O.C.A.S.A. 777/16. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal. C.2000.M.A. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C. şi S. Articolele 2.C. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 . 160/30.).A. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. Numai că acest contract a încetat la 5. S.2 şi 2. iar S. nr. Contractul nu a fost. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr. Invest S.02.V.c. în conformitate cu prevederile art. S. Invest S.În fine.2000. de Ioana Maria Vlas pentru S. sub nr. nu a fost efectuată până la data de 20. Astfel. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă.2000.C.2000 a C.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. S. 1. Pentru luna mai 2000. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. S. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. S.A.O.).C. S.A.2000. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art.2000 (pentru luna martie a. inclusiv penalităţile aferente..06. 2. c din O. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi.I.E. coroborat cu dispoziţiile art.C.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S. 183/05. G. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C. 4.N.O. 9/18.E. 8/18. prin adresa nr.06. 4516/25.V.A.O.A. 2205/06.N. S.V. şi succesoarea sa A.C.2000).A.05.A.07. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune.

1.A.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite. încât referirea la aceasta apare ca inutilă.A. 2. Mai mult. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.E. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . civ.3 la o limită nu au obiect.1. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C. nu este o entitate cu personalitate juridică. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale.E. Dar art.C.C. 7.1. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o.N. S. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte. S. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile.1. Cât priveşte art.O. Aşadar. 1.1. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S.I. este reprezentant al fiecărui investitor în parte.V. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare.1. 2. rezultă că referirile din articolele 2. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. 1.1 din contract. ci o societate civilă. În mod similar. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul.E. actele anterioare semnării sale.C. nr. 2. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O. Invest S. de a plăti sume de bani către F. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi.2. iar nu fondul ca atare. C. şi-a depăşit mandatul. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art.3 şi 7.I.E. aşa cum este definită de art.N.2 şi 2. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F.A.G. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. 1.A. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art.C. 5. 1. obligaţia asumată de C. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. 2. nu a stabilit vreo limită. S. 1500 C. – au fost executate. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art.I. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului.A. Prin dispoziţiile art. contractul a fost însuşit cu amendamente.1 nu a stabilit o limită valorică. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond).N.

) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune.E.A.C. S. Negură Gheorghe).O. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare. (pentru sine şi pentru F. însă.C.V.E. contractul a avut în vedere această valoare.C.V. Invest S. S. 24/1993. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.O.V. iar pentru actele favorabile membrilor F. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond. fiecare membru al F. C.E. şi succesoarea sa A. S. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută. 6.1999.C. din aceleaşi motive.G.C. prin art. Aşadar. în consiliul de administraţie al S. S. ele sunt lovite de nulitate relativă.A. 6.12. Or. nr. Invest S.C.1.A.E.A.A.N.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri. Desigur. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune. Invest S. valoarea reală. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie.C. S.A.V. S. aceasta fiindu-i opozabilă. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale.2 lit. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor.O. Invest S. cei din urmă nu au invocat nulitatea.I. Este evident că reprezentantul C. între obligaţiile asumate de S. S. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S.A. 7.O. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.N. 1. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S.4). S.A. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare.I. Mai mult.V..A.N. a).A. tribunalul reţine că în art. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6. C.C.S.E. S. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.C. Pe de altă parte. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. ceea ce înseamnă că C.V.O. Invest S. dimpotrivă. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii. S. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C.I.E.A. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau. Mai mult.C. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art.A.C. pe parcursul executării contractului C. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice.E. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 .3 şi 6.

S. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. Un asemenea risc fiind garantat. neglijenţei. 2.1996) . Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză.I. S.A.E. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe. Cum C.C. al culpei. S. 9/1996 al C. nu poate invoca aplicarea în cauză a art.V.A. 276/6. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond. C. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. S.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. al săvârşirii unor infracţiuni. Invest S. Valori Mobiliare S. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr.M. S.I.V.C.V. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S. al relei-credinţe sau al nepriceperii. 333/2001.C. 14 . dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens.supuse fondurile deschise de investiţii.C. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor.A.N.I. Invest S.A.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi.C. publicat în M. şi ale succesoarei sale A. susţinerile C.E.E. iar nu prin C.N. (ca succesoare a C.V. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. s-a efectuat prin S.E. ori alte organe ale statului competente să intervină. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. nu ar fi îndeplinite condiţiile art.A. Invest S.V.E.N.A.N. În speţă.C. Între aceste riscuri.A.V. şi A. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C.A. S. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe.A. S.E. S. 2.C. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare.N.V. Regulamentul nr.A.E. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei.C.O. S. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată. astfel. Desigur.A.M.C. C. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.A.11. S.O.C.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.M.N. 9/1996 al C. enumără şi riscul de management (art.E.S. – F..V.A. Of.O.S.C. nr.C. C.

A. acţionează.124.2001 acesta a precizat că doreşte ca. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate. acţiunea va fi respinsă. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă.E.965. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30.589.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.2001 în sumă de1. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. S. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă.C. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0.C.C.a 28. S.09.A. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate.I. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard.06. În consecinţă. Statul este o entitate ce se manifestă.A.06. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice. 15 .3%/zi. La data de 28. şi S. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val.720 lei/titlu. Invest S. S. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante. La data de 11.A.V. chiar dacă ar fi reale.N.2001 şi până la executarea hotărârii.E. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi. Invest S.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C.V. Ori.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. iar nu pe răspunderea delictuală. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume.O. există prin fiecare dintre instituţiile sale.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea.951. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.05.06. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile. S.680 titluri de participare în valoare de 103..C.O. începând cu 30. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el.

2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.A. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale.980 titluri în valoare de 103.05. adică 1.2000.E.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare.06. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. S. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură.05.000 lei.240 lei. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.2000 până la 30.C. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C. prin adoptarea Legii nr. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială.589. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0.124. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.720 lei/titlu. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare..845 lei. A precizat.951.05. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură.05. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. Reclamantul Bălan N.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D.600 lei. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus. 333/2001. în diverse momente procesuale. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. începând cu 31.965. a 11. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. respectiv 2. cu daune cominatorii de 0.223.565.962.242.707.3%/zi.285. la plata de penalităţi de 0.3% pe zi de întârziere. Mai mult. a indicat ziua de 31.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0.134 lei. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. Pentru perioada de la 24. 16 .3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. apoi de 2.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1. obligarea Statului Român la plata de daune morale.

000. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga.A.000 lei. actualizată cu indicele de inflaţie. ca o singură acţiune comercială.11. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. S. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI. Văzând această din urmă precizare...O. S. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.V. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie.2002 şi 21.Ştirbei Vodă.civ. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz.3. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie.06. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune.a 340 U. iar prin cereri depuse la 15.274 C. fil. nr. În fine la 23.I.art. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val.125.1.1).S.A.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol.C. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. str. Invest S. achitând şi taxele de timbru aferente. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. Văzând şi disp. şi A. ca o singură acţiune comercială. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 .03.03.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză. et.pr. ap.V. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată.

sector 2.2000 şi până la executarea hotărârii.06.7. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 . sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .21.18. str. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.965.52.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30. sector 1. nr.2000 şi până la executarea hotărârii.C. nr.05.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234. ap. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1. str.36. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj.Ştefan cel Mare. .951.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.20. et.565.242. nr. str.I. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24.A. nr.05. . ap.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.1. ap.05.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.55. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii. ap.Mihail Moxa.1.054.4. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.2001 şi până la executarea hotărârii. nr. nr. sc.2001 în cuantum de 1.4. sector 2. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti.20.3. et.2. Spl.2000 şi până la executarea hotărârii.S.G-ral Berthelot. bl.06.Bach. str.Coşbuc. Şos.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.240 lei de la data de 30. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. parter.845 lei. sector 1.Eugen Botez.600 lei. nr. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. str.951.C.589.Rosetti. cu sediul în Bucureşti.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.124. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti.965.2.407.

et.13. ap.Saturn.Nicolae Titulescu. jud.Braşov Braşov. bl.2000 şi până la executarea hotărârii. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.Braşov Braşov. Braşov.857.Braşov Braşov.720 LEI 53. nr. bl.29. ap. bl.25.Visinului.05. nr.reclamant a sumei de 32. nr. ap.448. et.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg. cu domiciliul în Bucureşti.Ovidiu.Braşov SUMA 101. bl.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. nr. ap. jud.920 LEI 19 . str. sc. str.2000 şi până la executarea hotărârii.39. MARIA BALINT I. nr.035 31.120 LEI 178.2.7.A.14. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov.05.Rodniciei.Ovidiu. str. jud.A 7. jud. bl.12.95 – 103. nr.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.000 LEI LEI LEI LEI 15.Braşov Braşov.10.4.Randunicii. et.14.Ioan Slavici.1. et. jud.15.10.1.10. jud. et.13 Decembrie. nr.5. et. ap.840 LEI 51.Castanilor .P.Braşov Braşov. jud.16.05.000 49.3.4.13. nr. ap.A. sc. sc.Brazilor. sc.000.9.13.400 LEI 20. str.Braşov Braşov.N. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E.054.116.Valea Cetatii.816.A.720. nr.Mureş.1. str.680 LEI 7. jud. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa. str. jud.000 LEI 26. sc.Mihail Moxa.210.459.525.1. ap.Bras Braşov.9. bl.4. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1. nr. Şos.3. et.Braşov Braşov.Titulescu.1.1. et. ap. ap.963.329. str. bl.Calea Bucuresti.D. str. bl.Bra Braşov.Calea Bucuresti. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.320 LEI 4.2000 şi până la executarea hotărârii. sc.104. ap. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.Ioan Slavici. Judeţ Mureş. ap.3. str. str.267. bl.11.302. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I.Mica.593.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24.14. ap.A.917.D.200 LEI 37. str.A.Braşov Braşov. jud. nr.3.A. et.B 1.21. jud. str.711.273. sc.000 LEI 27.920 83. jud.15.17. nr.600 LEI 8.7.401. str. et. sc.8. et.Braşov Braşov.039.442.9.8. j Braşov.90 B. nr. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. str.800 LEI 8.Braşov Braşov. nr. sc. nr. bl.2. str. nr. et.927.4.Br Braşov. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.960 LEI 92. nr. str.A. bl. nr.20. A37.33. str. ap.2.Zmeurei. nr.467.Lacurilor.5. jud.2.2.Viteazu.M. sc.4.264. str. nr. sector 1. jud. Braşov. et. str.17. nr. ap. sc.B . ap. str. jud.

Braşov Braşov. jud. bl.Br Braşov.38.69.Braşov Braşov. nr.C. nr.5. et.1. str.2. ap.C.440 LEI 30. nr. nr.Maior Cranta.8.B-dul Victoriei.B Braşov.26.Metalurgistilor.180. nr.1.Alexandru Cel Bun.C. sc. ap. sc. nr. nr. nr.280 69.Lunga.1.3. bl. sc. et. sc. str.B.Braso Braşov. j Braşov.114.Braso Braşov.16.19.Braşov Braşov.B-dul Garii. et.B 12.629.BANESIU S.Uranus.000 LEI 114.A. sc. str. et.Braşov Rupea. nr.Braso Braşov.7.B.640. jud.A. bl. ap. nr. bl.25. ap. bl. ap. ap. jud. ap. sc.Sitarului. jud.757.Independentei.867.320 LEI 11. bl. ap. sc.78.2. ap.1. et.092.120 15. str.600 58.Braşov Braşov.3.Zorilor.15 Noiembrie.1.Braşov Rasnov. jud. str.1.38.600 LEI 3.5.4. ap.16.33. et. jud.300 LEI 153. str. sc.281.711. sc.1.104.160 LEI 62.87.597.Uranus.D. str.B. nr.29.2. str.Florilor.102. jud Braşov. sc. bl.1. nr.1.12.800 LEI 33. nr.15.Avram Iancu . jud. str.C. str.640 LEI LEI LEI LEI 2.Branduselor .B.280 LEI 16. sc.B.C. sc.69.D. jud.3.120 LEI 20 . ap. ju Braşov. str. jud.101 C . et.000 54. str. ap.186.4. str.C.Braşov Braşov.232. Braşov.000 LEI 5.106. nr.2.B.299.480 LEI 22. et. nr.49. jud. et.000 LEI 33.41. sc.576.405 E A. str.7. j .1.509. jud. j Braşov. str. ju Braşov.Independentei.4.3. nr. ju Braşov.4.12. nr.190.400 LEI 46.1. jud. sc.14. nr. bl.2. ap.625 LEI 47. str.862. str.1. sc. bl. ap.6.1. ap.Codrii Cosminului.560 LEI 238. et.1.B. str.219.G-ral Dumitrache.6. nr.Iasomiei . Braşov.1. nr.Zorilor. jud.074.5.8. str. nr. nr. str.12.2.9. bl.000 LEI 95. str.B.12.1.5.1.Ovidiu. bl.Aleea Constructorilor. sc. str. et.489.4. jud. ap. bl.Bras Braşov.454. nr.2.671. jud. sc. str. str. nr.25.8. sc.26.C. ap. et.72. ap. str. jud. ap.Braşov Braşov.Braşov Braşov. et.Br Braşov.17. str. ap.3. ap. sc. bl. sc.3. nr. et.B-dul Victoriei. str.B-dul Victoriei.400 LEI 20. str. bl. et. sc.6.Jepilor .67.000 LEI 8. et.513. str. jud.114.19. nr.2. bl. et.12.150 LEI 36. ju Braşov. jud. ap.D. sc.290.7.1. bl.19. bl.930.1.000 5.D.Braso Braşov. ap. nr.4.1. str.840 LEI 38.D. et. nr.Braşov Braşov. sc.12.7.104. nr. jud.500 2.9.041. bl.C 22.160 LEI 41.Aleea Mimozei .1. jud. et.E 22.B.1. ap.5.364. et. sc.B.Braşov Braşov. et. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I.513. et. nr. nr. ap.160 LEI 32. ap. str.38.Republicii.1. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov. et.000 LEI 17.Metalurgistilor.744. ju 12.C 22.744. et. ap.Zizinului.41.1.C 4.Apollo. ap. ap. jud.128.8.200 LEI 25. sc. nr. et.5. jud. bl. str.996.215. jud.305.Grivitei.971.1.985.Zizinului. ap. ap.Metalurgistilor. str.294.497.Braşov Braşov. et. nr. bl.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20. ap. nr.B. jud.3.12.Lamaitei.Braşov Braşov.800 7. bl.320 LEI 29.A8. bl.A. str.49. bl. Braşov. et.Braşov Braşov.895.2. ap. et. bl.40. sc.

Br Braşov.610.11.Nicopole.Braşov Braşov.22.200 LEI 47. bl.254.A. jud.Lamaitei.5. A 6. nr. sc.614. str. sc. nr.37.20. ap. jud.B.Bras BULARCA GHEORGHE 10. str. str.Saturn.800 LEI 24. str. bl.Iuliu Maniu.Timis Triaj.11.3. jud.Braşov Braşov.000 LEI 140.271.Ciprian Porumbescu.Nicolae Balcescu. str.6.000 LEI 31.25.255. CHI?EA VIORICA jud. C?RJOESCU LUCIAN jud.143. et. ANGELA jud.200 75. ap.Braşov Braşov.600 LEI 67.6. bl.360 LEI 46.15.7. str.Razboieni.Braşov.A.Braşov Braşov.Br COL? CRISTINA Braşov. MARIA Braşov.4.B. bl. ap. et.2. et. et. nr. str. ap. sc.2. sc. ap.A. et.Calea Bucuresti.994.14.43.Br CĂLIN ELENA Braşov.Lamaitei.203.33.7.4. nr.A.90. bl. sc.36. bl. COL?A IOAN jud Braşov.Calugareni.6.Braşov Braşov. nr.Cucului.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov. nr. ap.20.000 91.440 LEI 53. nr.1.022.Victor Babes.960 58. nr.800 LEI 57.290.17.800 LEI 6.1.1.280 LEI 1.Braşov CIOFU SONICA Braşov. et.2. jud. ap. str.216.Braşov Braşov.400 16.P. jud. bl.169.Braşov Braşov. sc.Zizinului. ap. nr. et.4. bl.E. ap.D 9. CIRSTEANU I. ap.1.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov. et.9.33. nr. ap. ap. CHEBAC SOFIA jud.076. str. nr. str. ap. str. nr.26.253. sc. str. sc.323. ap.B-dul Victoriei.47.597. jud. et.Razboieni.566.7.33. sc.15.64.500 LEI 201. str.1. et. sc. nr.B-dul Grivitei.Noua. bl. nr.Braşov COC ADRIAN Haghig.D.A. str.13. jud. nr. C?LIMAN LAUREN?IU jud. COMAN LUDMILA ju Braşov. jud. str.8.Bras Braşov. str. nr.19.29.43.Braşov Braşov.197.4.61.Br Braşov. str.Bras Braşov. str. ap.B-dul Garii.5. str. str.295. sc.B.114. str.B.6.497.3. CAZACU MARIA jud.7.600 LEI 21 .50. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov.Harmanului.470. str. Braşov. str.42.13.4. nr.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov. BULARCA MARIA jud.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov. nr.934.4.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.1.Alexandru Petöfi.22. nr. jud.31.124.775 LEI 18. nr. bl.B. ap.600 LEI 21. nr. str. ap.B.455. CHIRCU CONSTANTIN jud.000 22.6. sc. et.2. C?MPIAN TOADER jud.Padina.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov.33. bl. str. nr. bl.22. sc.192.4.1. et. ap.275 124. Braşov.1. et.1 K.14. CHIFOR ROMELIA jud. str. ap.B-dul Grivitei.Ecaterina Varga. sc. bl.20.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov. CHIRILĂ TUDOREL jud. CHI? IULIU GHEORGHE ap.60.E. nr. str. nr. et. str. jud.Tansilvaniei .9.D. et.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov. str.8. sc.3. bl. COSTEA VALERIU jud.10. nr.068.8.2.308.B-dul Grivitei.500 LEI 30.11.76.Avram Iancu . et.421. nr.3.2. nr.16.Mircea Cel Batran. bl. bl.Apollo.B-dul Stefan Cel Mare. et. bl.A. jud. bl. et.200 LEI 253. et.6.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.33.Braşov CHI?U I. COSMESCU TUDORA ap.200 LEI 78.A. nr.34.440 LEI 194.Aleea Petuniei. et.Braşov Braşov.223.A. nr.5.400 LEI 71. bl.Calea Bucuresti.720 LEI 287.Bras Braşov.371.900 5. nr.Braşov COL? MARIA Braşov. sc.Branduselor .466.906. jud. CIUC? ALINA jud. ju Hoghiz. jud. nr.890.933. ap. COL? AUREL jud.20. jud.2. ap.880 84.802.33.43.640 90.224.12. str.4.400 LEI 27. et. nr. bl. str. str.12. nr.46. jud.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164. str.Fagarasului. CARAGEA LAURENTIU ap. nr. ap.1.800 LEI 8.320 LEI 10.B-dul Victoriei. sc.200 LEI 68. sc.366.595.417. str. et. str.

sc.005. str. bl. CRĂCIUN GEORGETA jud.Braşov Braşov.Braşov Braşov. bl.B. str. sc. et.320 LEI 11. jud.127.3. bl. str.12. sc.954. str.B-dul Garii.Freziei.Mierlei.B.9. str.A. bl.29.14. ap.159.D. str.6. et.A. str.600 LEI 8. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.640 LEI 27. ap.Bra Braşov. et.13.3. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.Braso Braşov. ap.Visinului.6.763. DIMA DIDINA jud. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov.66.4.12.A.9.8. nr. bl. et.12. et.097. IULIAN jud. sc.1 A.19.17.Unirii. DR?GHICI CONSTANTIN jud.920 LEI 6. sc.930. nr.23. et.19.2.27.A.A.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov. nr. et. ap. nr. str. bl.17. bl. nr. str.B.A.Tampei.Saturn.3.27. bl. et. ap. str. CSAVASI TIHAMER ap. str. ap.117. ap. et.25. nr. sc. sc.15.11. bl.194. bl.34.6. jud.024. et.D 1.Zizinului.B. nr.143.Bra Braşov. jud.Aleea Petuniei. ap. nr.1. DRAGOMIR GHEORGHE jud.Strungului. sc. str.1. DRAGU ALECU Buzau. et.3.37.Braso DINU ELISABETA Braşov.20. bl.2.7.37.3.Br Braşov.480 LEI 154.Neptun.17. ap.Brându?elor.Bra Braşov.6. ap.842.200 LEI 54.600 LEI 12.Buzau Braşov. sc.960 LEI 6.B-dul Victoriei. DOLOIU PAUL jud.C 16. nr. sc. et.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului.A.5.236. bl. nr.013.200 LEI 101. nr.Braşov Braşov. ap.A.C.Saturn.P 12. ap.8. DAMIAN VASILE jud.Parcul Mic. bl.Braşov Braşov. jud. nr.941.2. sc.290.Braşov Braşov. ap. ap. ap.22.720 LEI 58.5. str. nr.37.360 LEI 46.760 LEI 269.333.47.D.1 Decembrie 1918. str.5. ap.6.12. sc.7. sc. bl.704. str. bl. bl.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov.120 LEI 17.512.2. nr.Tudor Vladimirescu.493.9.E 29.21. str.2.D. sc.9. str. str. D?NU?? DAN jud.7. nr.Independentei.Braşov Braşov.Braşov.45.968.Saturn.E 9. et. bl.28.175.10.560 LEI 90. CRI?AN IOAN jud. str. str.106.Braşov DINU GABRIELA Braşov. CROITORU MIRCEA ju Braşov.33. j DAMIAN ANA Braşov.000 LEI 7.2.Saturn . ap. ap. str.Bra DAN CAMELIA Braşov.920 LEI 15.55. ap.238. jud.Carpati. et.040 LEI 5.Braşov Braşov.Carpatilor. nr.1.925 LEI 101.7. bl. DIACONU CONSTANTIN jud. DR?GHICI ION jud.Braso Braşov.816. bl.16.11.14.400 LEI 27. jud. j Braşov.B-dul Garii.7. nr. ap. nr.000 LEI 7.Braşov Braşov.27.32.Carpati.19. ap. sc. CRISTEA ELENA jud.17. sc. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. Braşov.153.240 LEI 25.912.13. et.Lamaitei. et. DINU CONSTANTIN jud. et. str. nr.300 LEI 34. bl. sc.6.A.8.152.070. str. bl. CSAVASI MELINDA ap.6.Tudor Vladimirescu.400 LEI 22 .B.000 LEI 24. str. nr.900 LEI 122. ap.Strungului.571.97. jud.320 LEI 477.Braşov Braşov.525. str.2.44. ap.853.A.10. jud.7. sc. sc. nr.7.C.A.304. sc. str. et.Braşov Braşov.1 Decembrie 1918.27. ap.B-dul Victoriei. jud.Braşov Braşov.366.2.200 LEI 1.520 LEI 81.2. str. str.040 LEI 84. et. et. DAMIAN VASILE MIHAI jud. nr. sc. bl. bl.A.304. ap.4. CRISTEA GHE.979.Zizinului.A.11.000 LEI 5.1. bl.949. et. ap. et.Brazilor. COSTIN GRIGORE 204.750 LEI 48.4.4.B-dul Victoriei.2. nr. nr. ap. str.Pârâului.34. bl. ap. nr. str. et.4. bl. bl. str.3.88. nr. nr.12. str.17. str.E 29. DRILEA DUMITRU jud.777. nr. sc.46. et. nr. sc.A.3. nr.129. sc. et.4.860 LEI 9. nr. et. ap.143.1.2.240 LEI 57. nr. DAN CRISTINA ap.

15. ap. str. DUMITRU TEODORA jud.930. nr.14.297.6. jud.000 89.Principala.B.88.Suisul Castelului . nr.Braşov Braşov.378. et.Bra Braşov.Braşov Braşov.162.Braşov Braşov.664.9.920 LEI 55. sc. nr.B-dul Garii. bl.Simion B?rnu?iu.11. et.57.Zizinului.A. bl. bl.39.Ion Creanga.5.4.101 A.6. et.23. str.550 LEI 9.4.Traian Vuia .062.Tudor Vladimirescu. jud.2.A.3. sc.1.A.300 15.Agricultorilor. et. et.20. ap. et. str.E. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. et.4. ENE GHE.1.160 LEI 23 .1.A. GHIOCA MARIANA jud.363.A.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.39. FODOR MIHAELA DANA ap.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov.K 8.Braşov Braşov.Castanilor . bl. ap. sc.408.42. G?DEA CONSTANTIN jud.Molidului. nr. ap. Braşov.Tudor Vladimirescu. str. et.600 LEI 88.A.400 LEI 51. ap. nr. str. nr. nr.76. ap.3 A. jud. bl. nr. ap. str.125 LEI 101.1.000 LEI 322. sc. jud.Bra GHI?OC RAISA Braşov.21. nr.Prunului . ap.160 LEI 15.B FOCA ELENA Sacele. sc. str.98.Braşov Braşov. FILIP CORINA jud.19.jud. jud. et.7.Ion Creanga.960 LEI 8. nr. jud.040 LEI 30.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.3. et. str.098. DUMITRU MOISE jud. nr. DUMINICESCU EMESE jud.Braşov Braşov.74. str.100 LEI 45.347.5 A. bl.899. bl.52.270.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.680 15. str.Dobrogeanu Gherea.94. sc.477.Harmanului.3. bl.130.4.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov.Galat Fagaras.223. et.14.4.Braşov Braşov. G?RLEANU IOSIF ap. ap. jud.2. nr.000 LEI LEI LEI LEI 31. FUIOREA GHEORGHE jud.5.Braşov Galati. nr.57. et.000 LEI 15.Bra Braşov.10.558. str.2.17.3.Galaxiei.A.040 LEI 12.Zizin.26. sc. sc. FLE?ARIU GHEORGHE jud.100 116.3. bl. ap.000 46. str.500 LEI 34.320 LEI 158. nr. str. str.443. bl. nr.Victoriei .8.25.733. nr. str.A.35. sc.Zizinului. EGEI MIHAIL ap.Braşov ENE STANA Braşov. jud.227. ap. ap.Braşov Braşov. sc. nr.000 LEI 119. DUCULET G.19.A. F?TU EMILIA jud. et.Rozelor.Garcinului. str. et.B.14. ap.650 LEI 24. ap. DURAC DACIANA ELENA jud. et.400 9.4. ap. et.Codrul Cosminului. et.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov.783.480 LEI 134.413.11.17.8. bl.2.720. nr.600 6.B-dul Victoriei. jud.278.3.960 LEI LEI LEI LEI 56.179.427. bl. bl. jud.4. jud. sc.17. nr.000 LEI 15. ap. str.A. nr. jud.C 1. sc.5. nr. str.Dobrogeanu Gherea. nr.13 Decembrie.A. str.A. et. 840. sc. str. sc.6. bl. GHEORGHE jud. ap.3.82.160 52.Ion Creanga. ap. sc. nr. nr.15. nr. bl.A. str.41. sc.B GHIMAN GHEORGHE Braşov.Zizinului.600 LEI LEI LEI LEI 53. ap.35.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.2 Braşov.401 A.292.6.674.Calea Bucuresti.22.949. nr. jud. ANA jud.228.16. str.Braso Braşov. str. bl.Iasi Braşov.Valea Cetatii.88.8. bl.9.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov. sc.645. str.6.35. nr. sc. str. ap. FLE?ARIU LUCIAN jud. bl.P.670 LEI 164.200 35.29.947.2. jud.Braşov Braşov. j Braşov.B 15.1.3. str.750 LEI 103.1.A 7.Berzei. nr.457.Braşov Braşov.400 LEI 25. GHERASIM ELENA jud. nr.1. bl.3. bl. GERGELY LAJOS ap. nr.Avram Iancu . nr. ap. str.C. str.558.869.53.A.Br Braşov. str.21. nr. str.Braşov ERMIL LILIANA Braşov.Braşov FODOR ANDREI Braşov. et. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud. str.2. et.A 37.Codrul Cosminului.4. bl. str.2. sc. ap.934.4.D. str.9.

bl.39. sc. ap.119. nr. ap.673.Braşov Braşov. et.60.7.C 2. bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10.5. nr.16.6. nr. nr.12. jud. et. str. ap. nr.87.18.C. et. nr. ju 284. et.11. str.343. ap.603.20.400 5.B. str. ap.260 LEI 639.Rahovei. ap. jud.6. bl.Bras Braşov. bl. nr. bl.18.B-dul Victoriei.Braşov Braşov.146.Braşov Braşov.Lunga.28. sc. sc. str.B 25.6/2. str.4.1. et.Braşov Braşov. ap.624. Braşov.Sarmizegetusa.920 LEI 257. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.A 35.C.220. jud.11.875 10.106. ap. et.225. nr.000 21. nr. str.720 LEI 135.54.86. ap.000 LEI 25. ap.696. nr. et.C. nr. str.400 30.Br Braşov.Bra Zarnesti. et. jud. nr.Braşov Braşov.474. ap.Colinei. nr.339. jud.33.Bras Braşov. str.146.Braşov Braşov. str. jud. et.186.295. str. str.750 LEI 128. sc.Brazilor.10.372.24. et.Braşov Braşov. sc.Brazilor.2.271.Visinului.Nicolae Balcescu.9. ap.2.2. sc.304.12. nr.Mestecanis .080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.000 LEI 32. et.86. nr. jud. et. nr. nr.C.12.C.Nicolae Balcescu. ap.3. jud. jud.200 31. str. str.000 LEI 17.560 50.Bras Braşov.2.Braşov Braşov.12.3.Mare. ap. jud.26.2.35. et.000 15.360.D.4.884.2.Braşov Braşov.164.6.Braşov Braşov.2.Braşov Braşov. jud.B-dul Garii. ap. nr.4. et. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov. str.Grivitei. str.335.1.Prunului .Grivitei.680 LEI 24 .018.000 LEI 65. nr. jud.247. jud. bl.11.Braşov Braşov.Branduselor . GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.000 105.7.2. jud. jud. sc.060 LEI 5. str.A.4.12.302. bl.18. nr.Braşov Braşov.Valea Cetatii.1.28.017.379.000 LEI 8. nr.Bras Braşov.Piata Sfatului. jud.B-dul Victoriei.B 25. nr. bl. str.2.Bras Braşov. jud.De Mijloc. jud.Calea Bucuresti.268. jud.000 31.550. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z. Braşov.12. nr.2. bl.12.2.13 Decembrie.160 LEI 37.B. str. et.Mestecanis .6. sc. et.A.5. str. nr. nr. nr. sc.Bra Braşov. str.600 LEI 21. jud. nr. str.6.744. nr. jud. ap. et. et. jud.B-dul Stefan Cel Mare.Braşov Braşov.Braşov Sanpetru.A.800 99. nr.Teius.704. et.600 LEI 20.Bra Braşov. nr.Braşov Rasnov. sc.930.825 LEI 10.10 A.618.Savinesti.40. MARIANA GOGU I. jud. nr. jud.Braşov Braşov. bl.2. str.Braşov Braşov. bl. nr.D. ap.2.De Mijloc. ap. jud.12.3. str. ap.A.965. jud.20. jud.2.Braşov Braşov. nr. ap. bl. bl.417.18.640 LEI 4. str.22.20. str.C 3.5. jud. sc.535. jud. sc.558.26.Spartacus.840 LEI 2. ap. et. sc.017.86.600 LEI 12. str.600 LEI 14.Florilor.135. bl.632. ap. str.Braşov Braşov.Bra Braşov. sc.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.Tudor Vladimirescu.Braşov Braşov. str. nr.A 35.II. str.6. sc. str. str.6. nr.11.28. str.1.2.680 LEI 271.Fantana Rosie. ap.2.B-dul Garii.12.563.13 Decembrie. jud Braşov. str. str.800 25.Grivitei.1.II. bl.3.000 135.147.078.30. jud.10 A.Piata Sfatului. ap. jud. j Poiana Marului. nr. et.302.600 LEI 10.4. ap. str. bl.Braşov Braşov. str.Valea Cetatii.920 LEI LEI LEI LEI 88.051. ap.3. str. sc. jud. nr. ap.3. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A. bl. bl.280 LEI 36.A.986.

et. sc.P.865.240 LEI 44.905.Dealul de Jos.Mihai Kogalniceanu.Neptun.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.59. bl.B-dul Victoriei.310.364. bl.Braşov MATYAS VIORICA Budila. et.1.5. et.Fagarasului.B.30.160 LEI 75.960 24. j MATYAS F.B. nr.17.720. bl. ap. bl.5. MARINESCU PETRE jud.45.520 LEI 89.67.9. sc. str. LURTZ IOAN LEVENTE jud.2.2.P. jud.3.Braşov Braşov. nr. LEAHU EUGENIA jud. ap.Fagarasului. sc. bl.33.971.A. str.006. nr. bl. nr. nr. bl.488. nr.400 LEI 11.Zizinului. nr. str. et.Crisana.10.772. et. bl. ap.36.45. sc.Braşov Braşov. jud. ap. str.869. jud.7 Izvoare. et.Crisana. nr. nr. sc.031. sc. str. nr. LURTZ IOAN LEVENTE jud.996. jud.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita. bl.36.510 10. ap.3.600 13. ap. jud.226.1B.800 LEI 23.548. str.000 LEI 86.Crisana. M?CIUC? CORNELIU ap.Braşov Braşov.194.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov. bl.Prahova Braşov. nr. MARINESCU SEVASTIŢA jud. str. nr.Ioan Slavici.C.Crisana. str. nr.4. nr. str. LEMNARU TOMI?? Braşov. nr.Mare. LAZĂR CORNELIU jud. et.39.Cerbului.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap.Braşov KERESZTES EVA Budila.10. str.13.Braşov Braşov. ap.000 LEI 32.Bras MATEI LEONORA Braşov. MARCU N.560 LEI 31. str.Braşov Braşov.700 LEI 27. nr.2.Tudor Vladimirescu.B31B.B.82.5. ap.5.Zorelelor. bl.A.8. bl.L.C.1. sc. nr.Braşov Braşov.4.Viitorului. nr.33. jud.E.Braşov Hoghiz. str.A.26.000 22.Ioan Slavici.733.B.14. ap.920 LEI 42.3.Neptun.51.000 102.380.Ecaterina Varga.443.B.4.Braşov Braşov. jud. nr.C25. nr. bl. j Braşov. nr. JURAVLE SILVIU jud.800 LEI 66. jud.Valea Cetatii.Dealul de Jos. ap.Braşov Braşov. sc.6. ap. jud.Ferigii.120 LEI LEI LEI LEI 15.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32. str.860.7.880 LEI 12.104.19.350 LEI 3. Babes.6.A.Braşov.800 LEI 51. jud.6.10.860.Independentei. str. str. str.2. str.751. bl. str.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.661. ap. et. nr.33.000 LEI 92.000 LEI 14. jud.781.17. bl.2. str.17.510.340.1. et.Braşov Braşov. jud.1141. MATEI MIHAIL jud. jud.768. str.116.6. str. KEREKES ANDRAS jud.600 64.889. str.B KUCSVAN IOSIF Sacele.793. str.10.671.15.14.51.520 7.9.Berzei.50. sc. bl.654.B. str. MARCU CRISTIAN GEORGE jud.B.A. nr. jud.Braşov MATEI VIRGIL Braşov. ap.Republicii. sc. jud. jud. ap.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.876.Braşov Braşov. MARIA jud. sc.Cocorului. jud.12.Fagarasului. et. str.520. str.710 41.982.3.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.Braşov Braşov.3.32.C.45.928. bl. nr.A.Braşov Braşov. nr. sc.800 LEI 55. nr.12. str. jud.225.18. sc.Mures KERCIU RODICA Sinaia. nr.474.11.Republicii .45. jud.Braşov MATYAS GH.Braşov Braşov. nr.800 LEI 25 . nr.360 LEI 15. str. nr. bl.Braşov MATYAS FRANCISC Budila. sc. nr.800 LEI 103. MARI? GHEORGHE jud.Dobrogei.720 50.59. nr.Br Braşov.440 LEI 163. KRAUS FLAVIA HERMINE jud. LURTZ IOAN jud. str.720 LEI 40.Republicii. et.2.8. ap.7. sc. et. et.780 LEI LEI LEI LEI 82. sc.392.693. ap. str.730.9.6. ap. GHEORGHE Budila.Cimitirului. str.Drumul Cernatului.B. bl. ap.5.850 LEI 61.71.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov. et. str. str.6. str.10.A. str. GHEORGHE Budila. jud.680 LEI 28. bl. ap.Hortensiei. str.38.Bra LAZĂR MANOLE Braşov. et.3.370 4.6. nr. str. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52.15 Noiembrie.20.

MORO?ANU RODICA ju Braşov.153. bl.3. bl. nr. et.761. ap.20. sc. nr.466. sc.Bras Braşov.715.Braşov Braşov. nr.38. str. str.6. ap.23.13. nr.Saturn.051.200 LEI 128.560 LEI 34.200 LEI 72.12. sc. str.Braşov Braşov.600 LEI 18. nr. et.4. ap. ap. sc.7.46.573.Braşov Braşov. nr.960. bl. bl. str. str. nr.A.2. ap.300 LEI 8.Nucului.050 LEI 8. nr.Mestecanis . ap.Vasile Alecsandri. MORAR GHEORGHE jud.2. str.440 LEI 7. bl.505. bl.2.17.B.750 LEI 33. str.997.1. MINEA N. sc. NANU MARIN jud.12.200 215.Braşov MORARU MARIA Braşov. ap.Zorilor.226.800 LEI 642.Bra Braşov.Braso Braşov. nr.3. nr. ap.17D. MO????IANU GH.Calea Bucuresti.11.Braşov Braşov.000 LEI 162. jud.Bras Braşov.B-dul Garii. ap. str.35.19. Braşov. sc.Bra Braşov.A. jud.44. MOCANU OVIDIU IONU? jud.10. ap.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov.Crisan.18. bl. ap. ap. jud.Braşov Braşov.Valea Cetatii. sc.24. bl.325 LEI 48.206.Harmanului. sc. str.1. str.264. MORAR ANA jud. MOLOCIA ADRIAN jud.Muncii. ap.B.571. ap.B. nr. et.Muncii.D.G-ral Mociulschi.Ciprian Porumbescu.8. nr.A.3.960 LEI 77.2.Braşov 53. bl. ap.680 130.G-ral Mociulschi.151.1.586.10. str.325. str. str. sc.C.3. ap. sc.461. et.5. bl. MIHALCEA IOAN jud.7.760 LEI 39.6. GABRIELA jud. str. sc. et. jud. sc.600 LEI 21. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud. et.69. str.401. bl. bl. sc.4.19.387.934.308.920 LEI 6.A4. jud.D. str.092.160 LEI 143.849.229.28.120 LEI 107.20.44.Ciprian Porumbescu.3.B-dul Grivitei.97. jud. ap. str. str.84.B. IOAN jud. nr.687.Partizanilor. str. sc. nr. bl.250 LEI 23.2.B Braşov. MOISII ANTON jud. MOISII AURELIA jud. MOCANU ION jud.8. et.Calea Bucuresti. NAGHI MARIA jud.A.A. MEREU?? EUGEN ap.877. ap. et.080 LEI 9.264.18. str.Bras NECULA EMMA Braşov.D10.7.5. sc.Nisipului De Jos. bl. bl.12. bl.726.A35. sc. ap.5.36.2. ELENA jud. jud.2. jud. str.7. et. ap. nr. et. str.320 LEI 32. et.Bra Braşov.B Braşov.360 LEI 75.290 LEI 38.A.Partizanilor. nr.Mestecanis .Braşov Braşov.90A. ap. bl. bl.Braso Braşov. NEAGOE NICOLAE jud. et. nr.A35.400 LEI 49.7.1.Bra Braşov.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov.3.Jupiter. nr.214. str.7.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov.4.Cocorului.A.Saturn.501. jud.13. ap. nr.D.C1D. M?RGINEANU MARIUS jud.15 Noiembrie.150. nr.5.840.Carpenului.528. nr. str.6.3. et.1.280 LEI 132. nr. MIHALCEA BEATRIX Braşov. nr. str.A.650 LEI 22. str. sc.Zizinului. bl.14.008.12.B Braşov.1.Braşov Braşov.C26.B-dul Victoriei. ap. nr.7. bl.10. bl. nr. sc.B Braşov. et.A.600 LEI 13. et.624. M?NZAT MARIA jud.D.040 LEI 435.12.CFR. nr. ap.A.5.8.12. MUNTEAN CONSTANTIN jud.Braşov. et.3. nr. str.1. et.960 LEI 105. nr. ap.P. bl.203.Alexandru Vlahuta. nr.20.1. nr. str.96. str. bl.Laminoarelor. MOLDOVAN STELA jud.14. sc. str.3. ap.14. ap.3. nr. et.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.1.098. nr. str.350.560 LEI 21.2.949.6. MEREU?? IONICA ap. NAGY LAJOS jud.Zizinului.B Braşov. sc.14.Braşov NECULAI MARIA Braşov.A. et. bl.A.15. sc.104. str. MORARIU OCTAV jud.Bras NAN GHEORGHE Braşov.3.200 LEI LEI LEI LEI 26 .Bras NACU VALERIU Braşov.13. ap. et. bl.1.240 17.

sc. jud.Branduselor . nr. OPREA AUREL jud. str.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov. NOHAI DUMITRU jud. str. nr. NOVAC CRISTINA ap.16.10.12. nr.10.650.720 1.671. nr. et.Dobrogeanu Gherea. ap. jud.37. NISTOR A. nr.2. nr. et.31.38. bl.Covasna Braşov.17. et. Braşov. Braşov.5. bl.070 LEI 7.11.B-dul Victoriei. str. bl. nr. jud. str.B OLARU IONICA Braşov. nr.16. et. ap.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.Braşov NISTOR VASILE Braşov.5. nr.520. OPREA AURELIAN VASILE jud.560 LEI 2. sc. sc. bl.31. sc.720 LEI 15.1.480 LEI 4. et. Braşov. nr.227.7.M. nr.4.3. sc.515. ap. str.853. sc.632. jud.Maior Cranta.A.5.1. str.13. sc.10.144.41A.Harmanului.863. nr.175 LEI 13. nr.74. nr.252.A. sc.C.400 LEI 933. str.3.720.1.600 LEI 10.22.558. jud.Dobrogeanu Gherea.41.A14.Paraului.Independentei.211B.13 Decembrie.47A.Branduselor .A.19.B Braşov.Brazilor . NOVAC FLORENTIN ap. str. bl.197. ap.440 LEI 47. str.A.558.Bras Braşov.10.70. nr.70. nr.3. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.23.Prunului .483. ap. str. bl.112.23.415. et.310B. nr.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. IOAN jud.000 LEI 27 . sc.372.3. ap.002. nr.667. et.B Braşov.E2. sc.440 LEI 14.Ciumernic.228.2. bl.000 LEI 15. bl.28.55. jud.260. nr. str.Saturn.281.610. ap.Oltet. et. ap.Braşov OLARU TRAIAN Braşov. nr. sc. str.400 LEI 121.A. Teusch.Braşov Braşov. et.400 LEI 16.7. jud.38.B. ju Braşov.5. bl.A. nr. str. OLTEANU Ştefan jud.2. str. nr.43. sc.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov.670 LEI 40.14. jud.696. ap. PANAI?OAIA ION ap. et.600 LEI 5. sc.Braşov Braşov. jud Braşov. str.D.3.Braşov Braşov. sc.Oltet.800 10. IOAN jud. bl. Teusch. str. CORNELIA ap. sc.1.29. bl.000 LEI 103. sc.B-dul Grivitei. nr.B.B Braşov.Brazilor .Braşov OLARU MARIA Braşov.Braşov.222.100 LEI 10. NI?ULESCU MARIANA ap. ap. PALADE SAVINA ju Braşov. ap. et.080 LEI 40.22. str.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov. str. jud PARASCHIV IOAN Dacia.A.174.7. nr.A. jud.Harmanului.27. jud. bl.310B.393.A. jud. ORZAN VIORICA jud.17. et. str. OLTEANU STANCA jud.400 LEI 103.B-dul Garii.2. nr.13.400 LEI 32. sc.10.650.Piata Sfatului.174.291.11.70A.A. bl.B OPREA DANIELA Braşov.1.021.Bras Braşov. et.M.1.A. ap.Bobului. et.Braşov Braşov.B.B.2. str. ap.5. ap. bl.10. bl.Braşov Braşov.000 LEI 15. str.000 19. jud. et.000 LEI 32.74.920 14. et.Braşov Feldioara. str.Braşov PÂRVU MARIA Braşov. et.G-ral Dumitrache.Bras Braşov.571.9.Principala.4.55.855. str. ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.A14.352.2. nr.1. nr. et.41. nr. nr. jud.7. nr.1.720. str.20.2.B. bl.Paraului.B OPREA AURELIA Braşov. str.240 75.92. NOHAI VASILE ap. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91.1. sc. nr. str. str.331.750 LEI 243.153. nr.A.B.Poienelor. str. sc. str.Branduselor . str. ap. nr. jud.1.987.B.25. NOHAI MARIA jud.70A.Braşov Braşov. str.5. str. bl. nr.942.7. str. sc.400 LEI 23. ap.800 LEI 17. et. OLOVINAR GHEORGHE jud. TUDORA jud.Lunga.88.360 LEI 155. jud.Libertatii. str.1. sc. jud. ap. bl.Harmanului.763.47A.227.000 LEI 9. PAIC M. jud. nr. bl.Branduselor . str. NISTOR V. sc.200 LEI 77. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.23.Macului.6. bl.E.D. bl. bl.200 LEI 64. ap.38.12. sc. bl.Br Feldioara.15 Noiembrie.30. et.4.

918. bl. sc.2.568.27. Braşov.2B. str.120 LEI 10.11. jud. bl.6.391. et. nr.B10.Col. bl.264.55.48.004. nr.000 LEI 2.384. nr. str.232.Braşov Braşov.8. j 40. str.1A.525. et.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.600 LEI 69. ap.21.10.510 LEI 15. Popelea. Buzoianu. bl.80. nr.A. jud.Valea Cetatii. sc.Minerva. ap.1.550. str.683. ju Braşov.8. jud.Dobrogeanu Gherea.800 LEI 46.10. jud. sc. nr. sc. ap.401. nr.000 13.000 LEI 31. et. nr.Bras Braşov. bl. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.116.Braşov Braşov.920 90. str.G-ral Mociulschi. ap. nr.9 Braşov. nr. ap. nr. sc. bl.4.890 LEI 5.Braşov Braşov.Apollo.704.2. bl. bl.610. nr.000 LEI 3. sc. Buzoianu. str.852.000 LEI 93. bl.B. str. ap.000 LEI 28. et. str. jud. ap.840 4.400 LEI 28 .8. ap.400 10. sc.Braşov Braşov. bl. jud.300 LEI 12.19. bl.10. et. et. ap. str.8.4.3. ap. bl. nr.2.4.316.Braşov Braşov.A.Braşov Braşov.G-ral Mociulschi. bl.Saturn. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.Braşov Braşov.Braşov Braşov.760 LEI 42.000 37.918.Braşov Braşov.80.1.271.1.124. jud. ap.Braşov Braşov. nr. jud.186.869. nr. et. ap. sc. sc. ap. jud.B. jud.2. nr. jud.B.Bras Braşov.B-dul Victoriei. jud. nr. ap. jud.1.450 LEI 5. str.Braşov Carpinis. j Braşov. sc.Braşov Braşov.3.20.281.Col. et.A5. et. Braşov.512.A.Zorilor.39. str.A.348. nr.79.Apollo. ap.Bronzului.22.Bras Calinesti.S23.4. nr. str. sc. jud. jud.Braşov Braşov.8. jud.55.20. str.4. str. str.20A.Br Sacele. ap. jud. nr.Uranus.686.A.Aleea Ep.48. jud. bl. sc. et.Macesului. ap.Braşov Braşov. str. ap.45. jud. str.600 86.306. ap.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10.227.C.Avram Iancu .Bra Braşov.20A.3. str.A. str.Braşov Braşov.4. bl.339.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. nr.Gloriei .9.21.Braşov Braşov.7.20. ap.Maramures Braşov. str.000 LEI 5. bl.970 31. sc.C27.F.967. jud.122. ap. jud. str.120 LEI 269. ap.A18. str.7A. nr. str.B.Zizinului.4.372.3. Braşov.320 42.Avram Iancu .26.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C.160 LEI 64.7.12.191.B10. nr. nr. bl.Codrul Cosminului. et.160 62.Braşov Braşov. sc.Dobrogeanu Gherea. str.20A.Braşov Braşov. jud. jud.994.445. str.Bra Carpinis. ap. Buzoianu. str. et.Braşov Braşov.38. sc.515. sc. nr.525. sc.6.3. bl.1.445. et.Col.320 LEI 48. sc.B-dul Grivitei.7. jud.6.2. jud.A.13. str. str. et. et.372.590 126.Apollo.B. jud. str. jud.9.24. ap.A. sc.Bra Braşov. str.23. nr. ap. bl.B. nr. nr. str.11.041.B.37.A. str.20. bl.Agriselor.4. nr.755.80.200 LEI 30. nr. jud.1.Braşov Braşov.000 316.Braşov Braşov.Mircea Cel Batran.Enuparului. et.200 11. nr.271. str.770 39.Popa Sapca. jud.C.8. nr. ION POPESCU ELENA POPESCU G.Dobrogeanu Gherea.346.B.422.13.483.250 LEI 56.25. nr.4.B-dul Garii. et.674.Braşov Braşov. jud.124. bl. nr. nr. bl.Crisan.Ciobanului. nr.2.20.B10.44.

33. jud.B.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov. jud. nr.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov.043.114. SIMIONESCU ANA jud. jud.241. sc.4.De Mijloc.24.2.24. sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.B. bl.1. sc.B. str.261. jud.61. jud.400 20. str.69. SOARE CEZARINA ap.1.4. jud. str. nr.9 Mai.4.105. str.18.Braşov Braşov.2.36.Braşov SITARU VIOREL Braşov. nr.118.Suceava Braşov.36. nr.599.920 LEI 59.Braşov Braşov. bl. et.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov.600. et. jud.5. ap.Bra Braşov. nr.744.37.255. bl. ap. sc.400 20.430.4.A. nr. str. ap.347.4. nr.120.3.920 20.B.4.1.Neptun. jud. ap. sc. bl. bl. jud. nr. bl. et.C. ap.600 15. sc.6.155.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.157.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov.125 LEI 2. bl.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.1. str.Maramures.A. nr.6.7. ap.732. str.089.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov. Braşov.1. sc.640 LEI 21.300 LEI 108. ap. str. str.Petuniei. nr.49.681.054.Postavarului. ap. et. et.Principala. et.Bra SIMON ALBERT Braşov. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov. nr.Lunga.Braso Tibeni/com. ap.45. Şerban GABRIELA Braşov.Saturn. str.Sirul Livezii. str. nr.Republicii. str.20. ap. sc.1. str.A.5. nr. nr. Satu Mare.Vulturului. str. str. bl. str.32.44.840 LEI 26. ap.980.41.27. nr.32.De Mijloc.3. Şaramet ILIE ap.3. bl.467.6. et. nr. ap.18.9. nr.348.Braşov Braşov.44. str.Castelului.6.1. nr.721.743.000 14.1. ?TEF IOAN jud.187. nr.Spicului.15.918.32. ap.920 LEI LEI LEI LEI 6. jud. nr.Braşov Braşov. jud.080 LEI 29 . str.57.Uranus. jud.B.18A.24.20.752.24.145. str.11.89.631.918. str.B-dul Stefan Cel Mare. et.123. ap.7.960 LEI LEI LEI LEI 24.4.3. ap. sc.B-dul Victoriei. SAVU TUDORA jud.B-dul Victoriei.Neptun.831. str.200 111.17.223.750 14.6.870 LEI 83.000 LEI 76. jud. str.400 LEI 10.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6.160 LEI 60. ap.750 LEI 101. bl.1. bl. nr.269. bl.C.870 LEI 231. sc. nr. sc. ap.Jupiter.1. str. bl. nr.118.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov. nr.525. bl. nr.C.114. Şerban RODICA ju Braşov.Nicolae Balcescu.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov.Independentei. ap.Braşov Rupea.1. jud.277.27. nr.2.Crisan.6. ap.50.Braşov STOICA FANICA Braşov.17. jud. SIMON CIPRIAN jud.A.1.Braşov SZELYES CLARA Braşov. str.758.Braşov Braşov.Braşov Braşov. sc.1.1. str. bl.3. str.7. SORCOI FLORIN VIOREL jud.400 LEI 102.558. str. str. str. jud.975 LEI 3.450.500 13. str. nr.24. bl.89.Braşov Braşov.A. str.B-dul Victoriei.37. nr.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov. nr.Maramures.2. sc. et. str. ap.786.8. nr. et.880 42.640 LEI LEI LEI LEI 93. jud. nr. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.25. et.2.000. str. str.26. et.004. bl.10.901.800 LEI 40.800 13.000 LEI 7.B-dul Victoriei.4. nr.000 LEI LEI LEI LEI 43.140. STOICA GHEORGHE jud.Republicii.Braşov Braşov.Braşov STANCU ELENA Braşov. et. sc.8.C. et. ap.3. bl.11. str. sc. et.6.10.186.Braşov.36.Traian.600 80.Bronzului. SAVU CONSTANTIN jud. bl. jud.9. str. jud. SIMIONESCU Ştefan jud.42. jud. et.600 LEI 53.680 LEI 28. nr.4. nr.Spicului.045.440 40.IL Caragiale. sc. bl.A. STAN GHEORGHE et. jud. et.18. et. bl.483.A.4. str.Braşov Braşov. j Braşov. ap.2. ap.B-dul Victoriei.Braşov Braşov. nr.80. nr.800 63. jud.Lamaitei.Bras SIMON JANKA Braşov. sc. ap. ap STANCIU VIORICA Braşov. ap. et.Braşov Şerban FILON Braşov.1. bl. sc.Branduselor . nr.77.Deda.Branduselor .B-dul Grivitei. jud. nr. jud.501.750 1.300 5.A. str. bl.16.880 36. sc.

Harmanului. TUDORACHE IOAN Braşov. UDREA EMILIAN jud. ap. nr. bl.406. UNGUREANU CONSTANTIN ap.000 LEI 30 . sc.Saturn.600 LEI 43. sc. str. jud. et. str.A. et.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov. nr.5. VASILESCU STELA jud.Avram Iancu .27. nr.A29.000 LEI 68.Braşov Braşov.1.380. et. sc.C3. nr.63.48. str.562. bl.Braşov Braşov.25.5.520 LEI 99. str.2. et.Braşov Braşov.B-dul Victoriei. TR?MBITA? CORNELIA jud. nr.54.128. str.36. nr. et. nr.720.800 LEI 22. et. nr. nr. sc. nr.440.41A. ap. jud. et. jud. str.2. TALABE MIRCEA 271.600 LEI 6. str. nr.078.D.18.604.Braşov Braşov.Neptun. j Braşov. str.720 LEI 42.Barbu Lautaru. VARTOLOMEI VICTOR jud.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului.I.C.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov. bl. str. nr.1. et. ap.A. VOINA ION Braşov. ap.Zorilor.8.503.147.Braşov Braşov.3.92. ap.Alexandru Vlahuta.Lacurilor. bl. nr.208. sc.990.500 LEI 31.520 LEI 43.Livada Vulturului.22. jud. TIBA IONEL jud. bl.620 LEI 103. ap.5.B. str. sc.840 LEI 66.3. TRONARU MIRON ap.Braşov Braşov.94. str.Calea Bucuresti.845.4. str.B. bl. str. nr.D. nr.Aleea Crangului.133.2.666.142.Braso Braşov.600 LEI 99. str.12.B. sc.000 LEI 20. nr.200 LEI 11.690 LEI LEI LEI LEI 22.133.4.Piata Sfatului. ZAHARIA IOAN jud. sc. sc. jud. TOROK ALBERT jud. str.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov. ap. sc.10. nr.20. ap.49.Tudor Vladimirescu.C. nr. bl.017. sc. ap.1. nr. str. ap.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov.Calea Bucuresti.160. str. et. TRESTIAN ALEXANDRU jud. str.973. str.120 LEI 30. str. bl.124. str.B Braşov.Braşov Braşov.409. sc.B.818. ap. jud. nr.209.26.2. bl.4.Braşov Braşov.5.1.160 LEI 23.090.A.101. VASILESCU VASILE jud. bl.400 LEI 13. ap.13.24. et. ap.9.C.Braso Braşov. sc.57. jud. jud.16.400 LEI 47. nr.000 LEI 8.580 17.1.A. sc.Braşov.360 LEI 127.27.Cetatii.200 LEI 88.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov. bl.Braşov Braşov. ap.000 LEI 35.2.Zizinului.48. str.33.836. bl. nr. V?CARU ECATERINA ap.6. ap.C. bl.1.23.8. ap. sc. ap.6. jud.5. et.B-dul Grivitei. str.744.A.D10. str.34.102. sc. TAMA? MIRCEA jud. ap.3.Bujorului.27.553. str.855.1. str. sc.483. str. str. nr.250. et.Fagarasului. et.139.10.13.Fanionului.60. nr.4.6.43.12. bl.Mircea Cel Batran. nr.800 LEI 43. jud.38.800 LEI 145. et. nr.13.2. ap. nr.28.214.1.Aleea Violetelor.16. sc.227. str. ap. sc.Bujorului.1 Decembrie 1918.A. ap.10. Braşov.28. et.520 LEI 41.169.6. bl.192.800 LEI 23.11. str.A. jud.670 LEI 84.Zizinului. WAGNER ELENA ap. TORO ANA ju Braşov. bl. et. bl.4. nr.2.Apelor. bl.7. et. bl.34.Mihai Viteazu.10. ap.Cometei.7. nr.B. str.Branduselor .438.200 LEI 22.013.571.Stefan Mironescu. Braşov.1. nr.Prahova Braşov.115.720 79. bl.7.8.Bra Braşov.4. TOFALVI ANNA ap. bl.579. et.13. bl.C. et.4.3. bl.680 LEI 549. ZAHARIE Ştefan jud.4. sc. ap.61.43.Br THEIL GABRIEL Braşov.Alexandru Vlahuta.30.403.Sitarului.250 LEI 72. TOMESCU VERONICA ap.140. TAMA? IOAN jud.240 98.Braşov Braşov. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni. nr. et. str. TURCEA GHEORGHE jud. nr.B. et. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.8. et. Braşov. bl.2.30. TE?ILEANU TRAIAN jud.7.679. nr. et. str.1. Hoghiz.Braşov Braşov.

AP.11 ORAVIŢA. STR. STR. AP. B?laj D. B?lean C. AP.3 AP. V?LIUGULUI NR.754.14 REŞIŢA. Doru B?jenaru I.7 REŞIŢA.194 ANINA.1 ET.200LEI 2.C AP.11.23.4.2 AP.2A REŞIŢA. Sofia B?lici P.097.475. SC. V?LIUGULUI NR. MIRCEA CEL B?TR?N NR.232. B-DUL. B-DUL.21 COM.8.2.360.CUZA BL.2C REŞIŢA. STR.H .I.12 REŞIŢA. B-DUL.H .000LEI 12. Doru Nicolae Albu P. STR.000LEI 25.2 . STR. AP.9 REŞIŢA. STR.616.186. SF?NTA VARVARA BL.000LEI 25.2 REŞIŢA. B-DUL.Braşov 62. STR.790LEI 20. STR.860.1 AP. Aurora Maria B?l?nescu D. SC.720LEI 103. str.313. STR. BISTRA NR. SC. PIA?A REPUBLICII NR.440LEI 72. Dumitru Anton C. STR.Braşov Braşov.000 LEI 22. Gheorghe B?LEAN C. C-TIN.595.2 ET.12 REŞIŢA.17 . STR.37 . VERME? NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. ALEEA BEGONIILOR NR.373.593.000LEI 13.720LEI 37.1 AP.11.B AP.640LEI 31.000LEI 10.CUZA BL. C 13 . B-DUL.000LEI 31 .120LEI 78. Barna F.640LEI 11. Maria Albu N.A14.600LEI 32. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.034. SF?NTA VARVARA BL.7 REŞIŢA. nr.B AP.CUZA NR.120LEI 46.860.6 AP.Ioan Slavici.666. B-DUL.8 .593.127. STR. Dorina Balu Vasile Banuca Gh.740LEI 53.382.980LEI 11. nr.CUZA BL.I. Mihai Wolfgang Bâc? D. Maria Alexandru P. A. C-tin. 2C REŞIŢA.I. Ionel Albu C. SC.1 REŞIŢA. AP. Lazăr B?de? Ghe. 24 IANUARIE NR. V?LIUG NR.395 REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16.645.18 ORAVIŢA.591. C-tin.Braşov Bod. Sandu Anton D. Ilonca Ani?ei I.000LEI 41.2 REŞIŢA. Ida Asztalo? Gh.072.483..11 ANINA. SC. Florian Baba Ghe.000LEI 317.727. SC.200LEI 5.000LEI 62.1 ET. A. ZONA GĂRII BL. SC.18 . jud.162.4 .409.1 REŞIŢA. Maria Asztalo? I.680LEI 31.515.080LEI 80. B-DUL.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud.600LEI 27. A.3 REŞIŢA.3 AP. SC.040LEI 102. SC. KOG?LNICEANU NR. SC.372. SC. B-DUL..15 BOC?A. bl.C12 . Ana Apostol C.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I. M. PRIM?VERII NR.20 REŞIŢA.I.19 REŞIŢA.190LEI 37.7.15 REŞIŢA.10 REŞIŢA. Ioan Avram D.9 REŞIŢA.818.12 REŞIŢA.18 . Iosif Anghel D. STR.I.Tudor Vladimirescu. A. jud.B AP.934. Iosif Babiak F.400LEI 5. EROILOR NR. Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F. MIRCEA CEL B?TR?N NR.080LEI 14.3 . AL. B-DUL.000LEI 51.I. ALEEA NARCISEI BL. ap.21 BOC?A.323.8.45 REŞIŢA.219. str. sc.CUZA NR. Mircea Arcan Z.. OITUZULUI NR.40 REŞIŢA.360LEI 51.670. STR. STR.000LEI 10. VIILOR NR. SC.967.7 REŞIŢA.15 REŞIŢA. REPUBLICII BL.D.500LEI 26. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr. SC. AP. SC.AP.372. A. Vergina Ardelean T.000LEI 16.4 . SC. Beniamin Adalbert Aspis I. Alexandru ADRESA BOC?A ..6 .1 AP.720. M.186.2 .307. ALEEA HERCULANE BL. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.840.4 AP.23.510.5 .200LEI 2. STR. LUNCA POMOSTULUI BL. Ioana Anghi?oiu L. HAMMER NR. B-DUL. Nicolina Anghel I.11 REŞIŢA. STR. Ion Anton Gh. Daniela Aspis I.3 ANINA.360LEI 33.CUZA NR. STR. CERNA NR. ZONA GĂRII BL. Gheorghe Bâc? T.1 COM. AP.

1 REŞIŢA.000LEI 26.4.1 Bogza I.12 .1 AP.7 Bihoi Gh. Dumitru REŞIŢA. Beutur? D. SC.21 REŞIŢA . SC.1.29 ORAVIŢA . STR.B6 .A AP.1 Bobâlc? T.680LEI 38.3 AP. STR. Nicoli?a ANINA.3 AP.832.400LEI 32 .11 . Nicolae ANINA II.160LEI 20. HOREA NR. SC.111. STR.20 REŞIŢA. Bejinaru D.271. Aurelia REŞIŢA. STR. Florica SAT ?O?DEA COM. B?rbieru Anica AP. SC. Tiberiu REŞIŢA.720.400LEI 30. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.5 REŞIŢA.Gheorghe Valeriu REŞIŢA.307.A AP. Nicu BOC?A .2 .307. SC. STR. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR. Bujanc? C. F?NT?NILOR NR.1 .15 Buhnea C. Ion AP.2 AP.000LEI 10.13 .32 Borcianu L.13 .920LEI 46. STR.1 REŞIŢA.232.19 Belcea Gh. STR. ALEEA LIPOVA NR.3 Bodea L. Liliana SC.34 REŞIŢA . Stelu?a Georgina REŞIŢA .000LEI 13.160LEI 10. STR.000LEI 25.280LEI 3.302.669.000LEI 103.000LEI 16. HERCULANE BL.000LEI 16.120LEI 205.A AP. SC. Bogorodea Gh.3 REŞIŢA .680LEI 8. SC.558.212.2 AP. STR. Viorica REŞIŢA.Ioana AP.10 Beta P.20 B?rs?nescu I.000LEI 15.2 Bosioc Ghe.1. TEILOR NR. AP. ALEEA M?RGHITA? BL.6 ET. Bosioc Rodica SC.744. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.25. STR. REPUBLICII BL.5 .9 REŞIŢA .1 ET. C?PITAN I.1 ET.9 . AP.491.8.16 REŞIŢA. ALEEA BREAZOVA BL.600LEI 9. Tiberiu REŞIŢA.1 AP. PANSELU?EI BL.600LEI 20. POPTELECAN NR. Paraschiva SC. PROGRESULUI NR. AP. BL. STR.674.750LEI 15.186. SC.12 REŞIŢA .284.36 Bercea Ghe. SC. CODRULUI NR. DRUM NOU NR.3.1 .510LEI 27. Vilma REŞIŢA. STR.2 .4. Marius Florin ANINA. STR. SC.7.32 Boru D.10 Boghici V.3 REŞIŢA . B?r?itaru C. CODRULUI NR.8 CRAIOVA.3 . AP. ZONA GĂRII BL. ALEEA GUGU NR. FURNALELOR NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.2 Bud N. Ioana AP. SC.3 ET.340. SC. Ioana REŞIŢA.4 AP.000LEI 26. SC.744.34 Bobâlc? T.2 Berbentea I.000LEI 265.286. SC.5 Bejat M. ALEEA PIERSICULUI NR.934. Mina Minodora REŞIŢA.C.1. AP.000LEI 24.372.158.269. Elena SC.480LEI 580. Nicolae AP.7 REŞIŢA.2.000LEI 11.2 .376.4. ALEEA HUNEDOARA BL. SC.483.278. RETEZAT BL. ET.280LEI 62.400LEI 5.360LEI 25. DOBROGEANU GHEREA NR. BL. AP.?ARCULUI NR.44 Bojan I.5 .360LEI 14.2 B?lin F.1 AP.200LEI 181. NR. DOBROGEANU GHEREA NR. Lucian Ioan REŞIŢA. IZLAZULUI NR. STR. Ilie ET.1. Cecilia SC. A Braia Rodica AP.039. SC. STR.2 AP. AP.4. 64 Bold A. STR. M?URENI . SC.800LEI 25. ALEEA ALB?STRELELOR BL.2. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.930. STR.3. CRIVINA BL.1 .8 Borcianu Ghe. Bodonyi I.32 Borcianu I.497.2 AP.040LEI 282. Anca Andreea REŞIŢA. CAEN BL.571. SC.160LEI 53.44 .7 .584. Manole REŞIŢA.2 ET. CODRULUI NR.345. C?PITAN I. Nicolae REŞIŢA. POPTELECAN NR.677. Mihai Boc?a STR.2 ET. HERCULANE BL.520.100LEI 7.10 Berbentea T. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.054.1.4 REŞIŢA . B-DUL. Terezia Ana BL.2 Borcan N.7 AP. STR.1 .690LEI 2.1 Bo?utar I.BL. STR. Domnica REŞIŢA.7 SC.1.3 ET.477. Ileana Dorina REŞIŢA. SC. B-DUL. Bo?neag-Cru?a P.2. STR.222. GURGHIULUI BL. SC. 83 A2 Boicea V.3.683.4 Bondor M.10 7.240LEI 5.560LEI 26. STR.26 . STR. Petre AP. Ioan AP.

Eleonora CIOROGAR E.488. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Elena Cioca S.545. CAEN BL.120LEI 71.160LEI 440.CORVIN NR.960LEI 51.20 REŞIŢA .729.10 REŞIŢA . PANDURILOR NR.467. SC. ZONA GĂRII BL. ZADEI BL. STR. ALEEA ZADEI BL. I. Dan Coicici B.667. ALEEA GALAŢI BL. Ion Lazăr Cega V. AP. AP. AP.400LEI 7. STR.5 107.840LEI 15. Mircea Cristescu F. SC.1 ET. B-DUL.46 REŞIŢA . SC.000LEI 2.840LEI 49. Ana Cazacu Perian P. REPUBLICII NR.120LEI 14.606. AP. Ioan Cozman G. Dumitru Butu A.980LEI 20. AL . AP.600LEI 41.4 .A AP.153. Mugur Dumitru Cheiac I.6 .320LEI 4.27 REŞIŢA .000LEI 44.25. AP.6 AP.1 ET. MONICA Ciuculescu I.7 . Mihaela Cîrjaliu S. SC. Maria Lucia Ciocoi A.1 ET.2 A REŞIŢA . SC.339. GEORGE ENESCU NR.000LEI 72. Elena Cruceru Gh. SC. Dorina Aurelia Cîrjaliu C. BR?DET BL.10 REŞIŢA .Bujanc? I. Lazăr Cârpaci P. SC.28 REŞIŢA . Ioan Chioaru G.4. PANDURILOR NR.1 .1 AP. Vasilic? Cotrean?i ?t. SC. MUNCII BL.488.5 . B-DUL. SC. SC. AP. Octavian Costea V.7 . STR.2 ET.040LEI 41.2 AP.542. SC. REPUBLICII BL.Doina) Ciula C.744. INDEPENDENŢEI NR.720LEI 289. STR.1 CARANSEBE? . E 8 .745.4 REŞIŢA .3 .3 REŞIŢA . AP.186. Petru Cârpaci D. B-DUL. Florea Titus Cega I.STR.000LEI 56. C 7 . 13 DECEMBRIE NR. Adina Marioara Cristea T.008.046.20 REŞIŢA . SC.1 AP. SC. Lucian Cruceru C.540.2 REŞIŢA . Nicolae Constantin Ciuta I.870LEI 2. SC. Aurel Corcan A. F?G?RA?ULUI BL. REPUBLICII BL.957.621. 1 REŞIŢA .8 .2 ET. LERNI?EI NR. C AP. B 3 . SC. SC.1 ET.6 SAT VERME? NR. 1 .STR. NR. STR.1 . SC. Petru Com?a T.A AP. AP. C . STR.7 REŞIŢA .18 .6 REŞIŢA .RODNEI BL.4 .600LEI 28. SC. 8 BOC?A .18 BOC?A .1 REŞIŢA .2 AP.500LEI 77.18 REŞIŢA .4 . STR. Gheorghe Călin P. E 4 .070.1 REŞIŢA .280LEI 56. ZADEI BL.800LEI 23.7 .13 .13 COM .6 ORAVIŢA .2 AP.1. STR.1 . ALEEA ROMAN BL.160LEI 32.10 .703. CALEA SEVERINULUI NR. ALEEA TRANDAFIRILOR BL.Doina(Balaban I. P-?A. AL.000LEI 8.12 REŞIŢA .770LEI 130.297.MUNCII NR.834.178.4 SC. CUZA BL. B-DUL.637.489.1 ET. Floarea Cinc? P.000LEI 17.960LEI 33.1 ET. Ilie Burtea A. 1 DEC.10 REŞIŢA .6 ANINA . STR. Elena Cr?guia P.232.F?G?RA?ULUI BL.4 .D ET.2 REŞIŢA . Elena Burtea M.1 .155 REŞIŢA . STR.200LEI 33 . AP.2 REŞIŢA . STR.812. Florin Cristian REŞIŢA .1 AP.1. Petru Cra?ovan V.SC 1 ET.2 . GURGHIULUI NR.000LEI 57. INDEPENDENŢEI BL.A AP. DAMASCHIN BOJINC? BL.059.100LEI 16.810.980.2 . CAEN BL. AP.039.26 .2 REŞIŢA .2.054. SC. S?LCIILOR NR.6 REŞIŢA . TRADAFIRILOR BL.488. E 8 .B ET. 8 REŞIŢA . SC. MUNCII BL. 1918 BL.27 REŞIŢA .A ET. P?tru Burtea P.350LEI 31. P?A REPUBLICII NR.1 ET. MUZICESCU NR.26. SC.13 .784.200LEI 47. B-DUL. SAT VALEA MARE . SC. E 3 . Cornelia Creţu I.000LEI 9.000LEI 36.380LEI 71.800LEI 32. AL. ALEEA ZADEI BL. AP.300LEI 323.000LEI 34.5. AL.5 REŞIŢA .STR.1 . SC. SC.F?RLIUG .5 REŞIŢA .3 . Radislav Colojoar? P.37 . AP.3 ANINA .372. 142 BOC?A .400LEI 67.1 AP.1 ET.2 AP.930.14 . AP.337. B-DUL.2 ET. Petric? Chiba C. STR. SC. MOLIZILOR BL. AP. I. Mihai Chelaru M.Gheorghe Chis?li?? Gh.604. 5 A . STR. SC.2 AP. STR.200LEI 7. SC. STR. 6 C SC. AP. STR. AP.1 AP.1 .3 REŞIŢA .F ET.860. AP.327. Emilia Cernescu C. Liana Chiseli?? E.6 REŞIŢA .2 .19 REŞIŢA .9 REŞIŢA .2 AP. SC. RODNEI BL 4 .000LEI 18.7 . Stelu?a Ciapsa P.B-DUL.760LEI 92.564.400LEI 10.26 .

STR.760LEI 155. AP. I.1 . 4 . MUNCII BL.3 . ION VIDU NR.413. 9 REŞIŢA .1 .760LEI 34. SC.86 REŞIŢA . STR. AP.860.089. 5 REŞIŢA . Doina Dumitra?cu C.960LEI 34 .640LEI 26. MUNCII BL.600LEI 137. 18 REŞIŢA . 15 REŞIŢA . MIRCEA CEL B?TR?N NR. STR. STR.1 REŞIŢA . Ilie Dintean Ghe.86 BOC?A .2 ET.4 . 2 .800LEI 69.040LEI 7.12 REŞIŢA .500LEI 39.140LEI 2.9 ANINA .1 . P-?A. AP.D. 4 REŞIŢA .360LEI 3. SC. 1 . CODRULUI BL. SC. AL . B-DUL. A 2 .2 ANINA . 3 ET. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. ZIMBRULUI NR.1 AP. ADALGIZA ANCA REŞIŢA . 3 .1 ET. F?G?RA?ULUI BL.935. 27 REŞIŢA .912. HERCULANE BL.000LEI 21. 2 BOC?A .Curpa? N.565.9 . AP.390LEI 4. DRUM NOU NR. STR.010LEI 53. 8 .600LEI 13.696. 21 REŞIŢA .4 REŞIŢA . P-?A. Claudia Diaconu D.302. STR. 15 REŞIŢA . ION VIDU NR. STR.250LEI 73. IOSIF VELCEANU NR.5 ET. STR.1 ET.250LEI 5.2 SC 1 .000LEI 39.Flavia Ingrid Freisz I . AP. DRUM NOU NR.8 REŞIŢA . SC.741. AL.9 .Adela Encu?escu V.912. 142 REŞIŢA . 1 B .535.1 ET. ROMAN BL. 5 . COZIA NR. 18 REŞIŢA . 1 DEC.422. ANA FARCA? P. STR.175LEI 18.085.960LEI 6.Miron Delschand L. Ioan Dragu Ghe. AL. AP.418. RE?I?EI NR.22 .720LEI 58. IOAN POPTELECAN NR.962.520LEI 46. AP. SC. 2 . AP.Victor Filip Gh.920LEI 17. 6 COMUNA VERME? NR. SC.6 .Cornelia Florea S.Dorina D?n?cic? N. Danil D?n?cic? D. I.560LEI 47. Dorica Dana M. SC 2 ET.20 REŞIŢA . STR. AP. STR. MILIAN Fazaka? S. Ion Dragoescu I. 4 . ?IGL?RIEI NR. STR.Tunde) Fiat P. TRAIAN DODA NR.205.14 REŞIŢA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 21 BOC?A . P-?A. AP. E ET.777.840LEI 28.7 SC. SC.467. Iosif Mircea G?RGHESCU G. GHEORGHE GEANGU? C. AP. VL?DEASA BL.520LEI 51. SC.182. AP. CPT. 1 .179. Persida Damian P. 4 . AP.CPT.840LEI 45. STR.2 REŞIŢA .2 AP.37 .6 17. SC 2 ET. STR. 2 REŞIŢA .880LEI 14.Ervin Encu?escu N.1 ET. STR. Elisabeta Dogaru A.13 REŞIŢA . 7 .840LEI 13. STR. 6 REŞIŢA . 125 REŞIŢA .289. 1 . AP.720LEI 212. STR. 1 DEC. STR.068. RE?I?EI NR. 5 . SC. 20 REŞIŢA . CIBINULUI BL. SC. STR. SC 1 . AL. SC.184. SC. Maria Dana P. BA?OV?? NR. POPTELICAN NR.1 AP.LILIACULUI NR. 1918 NR.9 REŞIŢA .2 AP.400LEI 28.779. B-DUL.614. 3 ET.227. 20 REŞIŢA .F?T?NILOR NR.20 REŞIŢA .ZADEI F.810LEI 48.1 REŞIŢA .1 AP. Pavel Duma D.Ludovic Derbac V. AL.3 REŞIŢA . AP. B-DUL. I .720LEI 5. SC. STR. Constantin Doran M. 2 . STR.000LEI 186. Claudia Delschand L.36 REŞIŢA .520LEI 5.077.Bujor Freisz A.648.Silvia Filimon V.2 ET.600LEI 15.1 ET. SC.1 ET. STR.4 .6 .010. PROGRESULUI NR.2 .1 ET. TRAIAN DODA NR. AP.F?T?NILOR NR.Ioan Vasile Fota P.766. SC. 1918 BL. STR. GOLULUI NR.1 ET.8 . Ana Dia L. Lic? Dr?gan T.211. STR.5 .2 . TINERETULUI BL. ET.540.Simona Fran? N. SC.13 .720LEI 7.SARMISEGETUZA BL. B-DUL AL. AL. AP.Ioan FARCA? I.934.680LEI 68.720LEI 30.4 . 3 CARANSEBE? .Dumitru Fran? A.217.Tunde(Penzes S.9 . CUZA BL.400LEI 63.969. 1 DEC. AP.6 . A ET. SC 1 ET.259. Marin Ebinger C.1 REŞIŢA . STR.186. SC.1 .573. 1 DECEMBRIE 1918 BL. 1918 BL.246. Florin Nicolae Dr?ghicescu L. 7 .2 REŞIŢA .

30 REŞIŢA . 8 .A. LIBERTĂŢII NR. 4 BOC?A STR.G. ILEANA GROLMUSZ S.600LEI 47. IOAN HRI?CU I.440LEI 88.G. A AP.STR. 26 REŞIŢA .000LEI 2.420LEI 126. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. STR.800LEI 65. ZORLEN?U MARE .Victor GOLDEA A. 138 REŞIŢA . Z?RANDULUI . REŞIŢA .Liviu Petru Graumann I.400LEI 28.977. SC.760LEI 21.2 AP.. ROZALIA GHERA GHE. SC.877.BUZIA? NR. 1 ET. STR.n. SC. LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I.280.112. 6 REŞIŢA . STR.3 .369. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. STR. TITULESCU BL.8 REŞIŢA .862.1 AP.2 AP. STR. ET. 24 IANUARIE NR.3 AP. STR. F?G?RA?ULUI BL. VULTURILOR NR. 1 DEC 1918 BL. AP.800LEI 8. GHE. 6 AP.785.21 .32 . REPUBLICII BL. ION GUGEA N. 9 REŞIŢA .1 .Valentin Calin GORGAN I. 10 REŞIŢA . 3 REŞIŢA . 2 . DOJA NR.040LEI 2. NR. IUSTIN IENI I. 2.103. SC.800LEI 49. SC. B-DUL. ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A. 6 REŞIŢA . E AP.080LEI 42. SC. 4 . B-DUL.960LEI 30.2 . 2 AP.6 REŞIŢA . STR.058.000LEI 43. NR. 6 REŞIŢA . M?GURA NR. CALEA. B-DUL. NICOLAE Glava O. 4 REŞIŢA . 21 REŞIŢA .590. 1 AP. 12 REŞIŢA . NR.PETCULESCU NR.600LEI 93. NR.870LEI 43. AP. ELEONORA HOZAI P. 36 REŞIŢA .Lilica Liliana Gogoloiu I. STR. PETRU MAIOR.13 SC. 6 REŞIŢA . MARIA GORGAN V.573.28. REPUBLICII BL. SC. 1 AP. 1 ET. VULTURILOR NR.30 COMUNA CARA?OVA . AP.Ogrin Petru Gl?van R.1 . SC. N. A .Mircea Groza S. 11 REŞIŢA .744.PETCULESCU NR. 23 .084. AP.5 REŞIŢA .S?LA? DEALUL MARE f.480LEI 35. DORICA IENE?EL GH. A . 7 REŞIŢA . MARTIN GHERA P.Eduard GR?DINARU Z.P-?A.1 ET. 12 REŞIŢA . AP. NR.264.Doina Goldea I.000LEI 45.1 ET.2 REŞIŢA .V?N?TORILOR .2 AP. STR.2 REŞIŢA . B 10 . B-DUL. 3 . AP.A. SC. 26 REŞIŢA . STR. REPUBLICII NR. CUZA NR. 28. 3 REŞIŢA .440LEI 23. ION CORVIN BL.780LEI 32.573. ELENA GUGEA I.982. STR.3 .240LEI 22.155.840LEI 5. 24 IANUARIE NR.337.280LEI 452.STR.366.804. PĂCII BL.058. 1 COM.830.3 ET.1 ET. M. ROMANILOR BL. STR.32 . B ET.2 AP.AL DACIA NR. 24 .360LEI 13.335.13 SC. SC. AP. 19 REŞIŢA . AP.2 .200LEI 14. SC. ET.741.2 56.Pavel GHEORGHE I.320LEI 6.Ana GROZAV D.4 .1 SC. SC.988. SC. 2 REŞIŢA .040LEI 24. GEORGE DANIEL IENI M. AL.22 . 15 COMUNA CARA?OVA .960LEI 21.8 REŞIŢA .1 ET.609. STR. AP. ET. RODNEI NR. AL. LUCIA HADA C. DOINA CARMEN HRI?CU I. SC. MIRELA LIANA Goldea I.1 AP. SC. IOAN IENI G. B-DUL.8 . STR.1 .STR.393. AP.4 . 24 . STR. NICOLAE GURAGATA A. STR. REPUBLICII BL.160LEI 80. NR.Ghen? V.520LEI 19. MARIA IC? I.000LEI 4. ET. NICOLAE HOLHO? N. 8 COM. VULTURILOR NR. GRATZ BL. 2 . ION IASINOVSCHI D.4 REŞIŢA .640LEI 3. REPUBLICII BL. A .37 . SC.680LEI 41. B-DUL.040LEI 92.136. GUGU BL. BERZOVIA .1 ET.2 . FERNANDA ELFRIEDE GUTU V. 3 REŞIŢA . I.760LEI 20. 2 .357.280LEI 153.HORIA NR.ERNST DĂNILĂ Groza P.STELA IENEA I.063.348. 8 BOC?A .860.120LEI 18.800LEI 375.925LEI 21.000LEI 35 .299.AL ALB?STRELELOR NR. C 11 .3 ET.417.750.4 ET. 1.STR.459. ELENA REŞIŢA . SC. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.32 REŞIŢA . SC. B-DUL.135.111. 1 AP.2 . STR. B-DUL. 1 A .8 ANINA . VICTOR IOAN Goruian I. AP. DOREL VASILE GORGAN V. ET.TIMI?ORII BL.284. SC.1 ET.

2 ET.3 IZVERNICEAN N. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. T?RNOVA .16 A ILE? I. SC.3 REŞIŢA. MACILOR NR. R. 21 . CALEA CARANSEBE?ULUI BL. CUZA BL. I. 261 LORIN?I A.1 ET. 1. 65 KOLLMANN L.29. B-DUL.3 AP.160LEI 88. PAVEL AP. 1 ET. ŞincaI BL. 13 MANDA C.120LEI 12. MARIA REŞIŢA. C-TIN REŞIŢA.6.3.3 ET. ET. 2 JURMA GHE.160LEI 11. 4.040LEI 29.520LEI 24.2 . SC.000LEI 51.4. I. NICOLAE REŞIŢA. LUPU V. 1 AP. ELISABETA ANINA .000LEI 51. BL.520LEI 11. STR. AL.4. AL. AP.471 REŞIŢA.090. MIHAIL AP. ROMAN BL. PETCULESCU NR.120LEI 50. IOAN 12 JURA M. VICTOR REŞIŢA. B1 . AL. GHEORGHE ET.331.3 . H.233. 1 ET.6. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR. VALENTINA REŞIŢA.35.2 .1 ET. 1. AP. AL.201.4.26 . SC.223. 1 LIN?A I. ZORLEN?U MARE . AP. CUZA BL. 2 AP. 12 L?C?TU?U V.118 REŞIŢA.REVOLU?IA DIN DEC.302.848.120LEI 20. 2 AP. B-DUL A. 6 B SC.65.450. REPUBLICII BL. HORST CAROL BL. FLORIN COM. SC. CRISTINA REŞIŢA.11 MACEDOLEAN T. REPUBLICII BL. VARVARA BL. 9 REŞIŢA .200LEI 36 . SC.573.760LEI 6. CORNELIA REŞIŢA.445. SC. HERCULANE NR. NARCISEI BL.3 LUNGU D. B-DUL. HAMMER NR.644. ANA ET. 2 ET.G. V?RVARA AP.767.10 REŞIŢA. NR. 10 LAZEA GHE.TINERETULUI BL. IOSIF REŞIŢA.1 ET.320LEI 41.6 . IOAN AP. CARTIER SECUL . AP.7. 16 REŞIŢA.800LEI 63.760LEI 7. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA.100LEI 32. SC. SC.775. 3 ET.26 .400LEI 40. GHE.12 MANCIU I.101.339. AP. 3.3 LUCHICI I. SC. B-DUL. SC. LUPENCIA H. AP.160LEI 33. GHEORGHE REŞIŢA. LENU?A REŞIŢA. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. HORIA BL. VESELINA REŞIŢA. SC. EUGENIA REŞIŢA . AP. BAZNA BL. RETEZAT NR. KELLER H. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL.000LEI 23.000LEI 25. STR. AL.008. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. STR. FAG?RA?ULUI BL. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. STR. MARIA REŞIŢA. NR.800LEI 40. FAG?RA?ULUI NR.996. 1 ET.5 LENGHYEL A. AP. KOCZKA M.190. AL. BREAZOVA BL.299. ION COM. SC. 3. AP.760LEI 8. DORINA MARILENA REŞIŢA.160LEI 22. STR.2. AP.3 ET. PETRU MAIOR NR. ION COM.2 ET.403. 28 LUNGU D. STR.2 . JUNC I. SC. STR.22. AP.558. LUPAŞCU P. I.360LEI 36.280LEI 25. AL. STR. ZADEI BL.760LEI 6.560LEI 15.1. SC. AP. AL.991.073. SF. B-DUL. SC. I.3 .18 . 2. IULIAN REŞIŢA.800LEI 51.5 KAPROS F. SC. 2 ET. SC.A. 4 AP. NR.445.200LEI 78.063. AL.M.800LEI 24. MARICELA BOC?A. 9 ILIA V. 2 AP.3. CUZA NR.3 .330.1 AP. AP.690. PANSELU?EI BL. MIHAI REŞIŢA.3 ET. SC. SC.29 IOV?NESCU D.26.A 3 SC.6.2. STR.017.REŞIŢA .10 REŞIŢA. B-DUL.520LEI 24.501. 8 REŞIŢA .5 .794.410LEI 13.2. ECATERINA REŞIŢA.960LEI 71.571.550LEI 50.A ET. UNIRII NR. 322 MANCIU D. ILE? I. 4 MARCOVICI D. F 6. AL.800LEI 21.5 .055. MARCU I.640LEI 19. STR.8.6 IMBRI P.063. ELEONORA 41. SC. STR.GROZA MOISE BL. STR.2 .1 . 5 SC. SC. MARGARETA . LUP?AN M.18 LUNGAUER M.9 MARCU P. B-DUL . B AP. SC.100LEI 56.450. B-DUL. 3 ET.040LEI 34. AURELIAN REŞIŢA.1. NR. CONSTAN?A AP. MARIA MIRELA ANINA. STR.PINILOR NR. A AP.2 REŞIŢA. SC. TEILOR NR.269.14 REŞIŢA. T?RNOVA . SC.1 ET. EUGEN SOFRONIE AP. 2 AP.860.23 IRINCA M. STR. STR. SC.534.5 KELLER P.2 . AP. MĂRĂŞEŞTI NR.2 ET.488.

3 . VASILE COM.4.2. STR. STR. STR. 1 A . GEORGE BL. B-DUL.8 MUSTA?? P. SC.REVOLU?IA DIN DEC.6.4 MODREA D. 30 SC. VIORICA SORINA REŞIŢA.4.600LEI 46.2. NICOLAE M?T?SARU C. IOAN AP. 20.7 ET. 1 AP. AP.260. AL.002.494. P-?A. SC.000LEI 31. SC.19. I. SC. 6. LIANA DELIA AP.760LEI 116. B-DUL. CRISTINA REŞIŢA. TIN. AP.15 37 . NR.2. SC. ET. ?ARINEI BL. AP. AP.4. MARIA MARIN I. STR. AP.040LEI 24. FLORICA MIC?A F. VLAICU NR.040LEI 147.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA.21. I. CARAGIALE BL. STR. STR. RODNEI NR.7.27 NICOLAE A.10 REŞIŢA. P-?A.4.17.8 BL.25. 8 MOLDOVEANU . D.400LEI 12. SC. CĂLĂRAŞILOR NR.403 MUNTEANU M. ALEXANDRU REŞIŢA. C.14 AP.800LEI 1. STR. AUREL.1 ET. 1. CLAUDIA 2 AP. ADAM REŞIŢA.861. ILIE MEZIN M.3 VALERIA E. CUZA NR. GEORGE ENESCU BL.2 ET.4 ET.1 ET NICOLAE A. I.7.1 ET. ET.24 REŞIŢA. SC. MARIUS REŞIŢA.28. STR.MARTIR M. STR. 7 REŞIŢA. GUT?I BL.037.1 ET.264.10 REŞIŢA. MARIN MIDRIK A.280LEI 18. 1 A . I.3 NEGRU GHE.838.2.24 REŞIŢA.000LEI 13.376.18 NEAGU F.15 TIMI?OARA STR.6 . STR.446. ION MENGU I.A ET.2 .000LEI 18. SC. SC.941. NICOLA M.063.16 REŞIŢA. STR. GHEORGHE AP.560LEI 73. SC.NEM?OC NR. SC. AP.906. STR. EFTIMIE MURGU NR.480LEI 35.REŞIŢA.028. BL. 2 REŞIŢA.1 ET.3 MITRU S. MARIA MICU A. SC.F . L.16 MUTA?CU S.695.040LEI 51. NARCISEI BL. AP.656.971.1. AP.000LEI 13. CUZA NR. L. AP. STR. STR.767.483. 2 ET.6 REŞIŢA . MARGINEA NR.270. AP.400LEI 26.151. SC. 1 DEC. SC. NERG?NI?A NR.400LEI 3.3.665.046.166.6 MUNTEANU C.860.1.3 CARANSEBE?.4 MUTA?CU ?T. 14 REŞIŢA.842.1 ET. P. STR. B-DUL . 4 ET.600LEI 73. M. ET.27 MOISI A.000LEI 18.408. AP.3 AP. FRANCISC REŞIŢA.490LEI 47. JANETA ME?IN? C. B-DUL. LOGA NR. NR.27 REŞIŢA. SC.280LEI 12. STR. A.6 NICOAR? S.400LEI 71.4 MUTA?CU P. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. STR.STR.040LEI 13.4 .28. GHIOCELULUI NR. MARIA REŞIŢA.55 NICOLAE GHE. SC. STR.SZEP.VARVARA BL.B MINEA I. STANCO AP.6 CARANSEBE?.1 ET.494. STR. AL. B AP.8.600LEI ANINA. ELLA MARIE?AN M.640LEI 38.254. V?LIUG . MIHAI REŞIŢA. 1918 BL.669. CARAGIALE BL. B-DUL A.B AP. ET.700LEI 12.M?RGHITA? BL.558. MOISA M.600LEI 44.794. AL. AUGUSTIN MILA POP T.1 ET. 1918 BL.200LEI 108.000LEI 94. CERNA NR.360LEI 310.42 NAGY F. 1 DEC. MARIA REŞIŢA.768. LIVIA AP.2.000LEI 29. SC.1 ET.2. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. SC.2 TIMI?OARA . AP.1 . 2 ET. 1918 BL.STR. 20.6 NICOAR? D. HORIA BL.600LEI 7.1.720LEI 37. 1 AP. SF. MINODORA MARIA REŞIŢA.2.20 MOISA GH.. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C. SC. GUGU NR.B MINEA P. STR. 55 51. FRANCISC CARANSEBE? . CHIRIL REŞIŢA. STR. SC. STR. NERG?NI?A .C ET.15 NICOLAE T.653. ET.000LEI 14. AURORA AP. P-TA.337.5 REŞIŢA.MARIAN ?T.23.800LEI 9.000LEI 41. 1 DEC.1.840LEI 15. 3 REŞIŢA.36 REŞIŢA.1 . STR. HORIA NR. STR. HORIA NR.30.REPUBLICII NR. ?ARINEI BL.384. AP. SC.236. ELENA AP.533. 45 REŞIŢA.10 REŞIŢA. REŞIŢA.200LEI 24. MARIA TIMI?OARA . VASILE LUCACIU NR. GHEORGHE C. AP.PROGRESULUI NR.

850LEI 42.10.19.5. AP.558.8. SC. P?TRU D.000LEI 24. LILIACULUI BL.090LEI 9.744.B ET.998.10 REŞIŢA.200LEI 16.855. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. SC.14 P?LEAN GHE. PAUL REŞIŢA.760LEI 21. LILIACULUI BL. 5.12 P?SUL? P.2.120LEI 2.POLICLINICII NR.6 P?V?LUC? C.PROGRESULUI NR. CENTRU DOMAN BL. RODNEI BL. AL. SORIN TITEL NR. DUMITRU COM. ROMAN NR.240LEI 12. 126 OBER?TERESCU N.100 REŞIŢA.3. AP.3 NICOL?ESCU R.441.F ET.1. 1918 NR. 12 SC. STR. EFTIMIE MURGU NR. L?PUSNICUL MARE. AL.B-DUL. IONICA BRĂILA.12 P?TRU GHE.GR?DI?TE NR. SC.9 REŞIŢA.542.7 ONOZO B.1.890. ELISAVETA AP. STR.24.066.50 PETRU O.6. SC.STR.1 ET. SOFICA RODICA REŞIŢA. SOFIA AP. AURELIA REŞIŢA. ELLEN REŞIŢA.11 REŞIŢA. PALL ?T.8. SC.2.REŞIŢA.11.4. BĂLCESCU BL.12 P?TROI I. AL. AL. 5. STR.000LEI 253. AP. IOAN AP.840LEI 47.374.14 ONEL C.000LEI 14.9 REŞIŢA. NR. PASCARIU I.?ARCULUI NR.12 PITIC? GH.3 ET. EMILIA AP.3.200LEI 420. 302 OG?RLACI C. STR.2.9 PEICA P.980LEI 79. MARIA AP. 1 ET. PIRCEA P. MIRCEA AP. 7 PATAKI C.5 REŞIŢA.9 OG?RLACI P. UZINEI BL. STR. SC.233.65 P?SUL? P. L.2. SPORTULUI NR. TU?NAD NR.096.200LEI 10.17 OBER?TERESCU D.372. CHI?IN?U NR.3.F?G?RA?ULUI NR. SC. SC.2.A 22. IOAN VASILE SEBE? STR. LILIACULUI BL. IOAN REŞIŢA.171. AL. AL.400.180.228.17 PAMFILE A.400LEI 123.POLICLINICII NR.892.000LEI 2. I. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. ZORLEN?U MARE . AL. B-DUL. SC.B ET.156. ROMULUS ANINA. NICOLAE PETRU REŞIŢA. PETRU REŞIŢA. NECULAI REŞIŢA.860.680LEI 86. I. AP. ION AP.F?G?RA?ULUI NR.480LEI 48. ANTONICA REŞIŢA.2 NICOLAU N. SC.087. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR.SECA?ULUI NR. CENTRU DOMAN NR. CORNELIA REŞIŢA. STR. STR. 5. BREBU.074. AP. N. AP.3. AL.000LEI 116.3 ET.026. AP.800LEI 51.5. 6A PERA I. AP. L?PUSNICUL MARE. AP. NR.540. STR.1 ET. SC.1 NICOL?ESCU P.7 NICOL?ESCU I. NR.16 REŞIŢA.31 .000LEI 20.800LEI 38 .C ET. MARCU MOLDOVA NOUA. SC.12 P?SUL? P.400LEI 76. B-DUL.1 TIMI?OARA .2 REŞIŢA.A PANCU A. SOFIA COM.685.000LEI 3. ANA AP.600LEI 222.4 REŞIŢA. ET.744. OCTAVIAN REŞIŢA.525. GABRIEL BOC?A.15 PERI?-BENDU I.22 PETRICI A. STR.550. SC. NR.781. OBER?TERESCU D.5.3 ET.24 .504. COSTACHE REŞIŢA.450. CUZA NR. NEGOIULUI NR.2 . MARIA REŞIŢA. MIHAI COM. DOINA ANINA.520LEI 235.302.11 PA?CU D. STR.5.800LEI 68.7.1. OPRI? T. 1 DEC. SC. SC.A5 SC. AP. HUNEDOARA NR.200LEI 101. SC.11 NIORBA D. CEDOMIR AP.526. AP. OLARIU C.4.D ET.FRUNZEI NR. STR.400LEI 24.13 DEVA .444.780LEI 168. STR.1.600LEI 23.600LEI 10.2. FLAVIA AP. BL.1 ET.4. CARAGIALE NR.1 ET. 3 NIORBA D. 29 P?CURARIU N.GR?DI?TE NR. AP. IOAN REŞIŢA.3 ET. SC.B ET.520.1. LUNCA POMOSTULUI .3.3 ET.2.3. STR. AP.000LEI 23. AP.65 P?LEAN I. NICOLAE ANINA.840LEI 7.3 PER?A I.319.720LEI 125. AP. SC.600LEI 36.13 .1 ET.9 OG?RLACI I. RODICA REŞIŢA. 4 SC.GHEORGHE DORU REŞIŢA. ROZALIA ET.E ET. AURELIA AP. B-DUL. DUMITRU BOC?A. STR. STR.074. STR..5.645.883. DĂNILĂ 8 AP.REPUBLICII NR.19.000LEI 2. SC.870LEI 51. C ET.G1. STR.281. AP. MUNCII NR. MARIA COM.040LEI 20.648.040LEI 15.960LEI 3. FELIX NR.

AL. STR.5 REŞIŢA.F3.1 .5 PUREA R.084.C P?NZARIU GH. SC.839.334.280LEI 24.4. DUMITRU SC. MARIA REŞIŢA. SC. STR.3. DORU PETRIC? REŞIŢA.4. AP.1. PETRU REŞIŢA.1 ET.44 ROBECI GH.2 SECO?ANU I. ACHIM REŞIŢA.794. CPT. TOMA BOC?A. 2 AP.IONEL ADRIAN REŞIŢA. STR.1. STELIAN CARANSEBE? .13 REŞIŢA.2.712. AL. SC. REPUBLICII NR.000LEI 51.840LEI 42. SC. P-?A.15 POPESCU I.4.720LEI 44. ET.B RŢuţU C.2.43 REŞIŢA.432. B-DUL.44 RITE? N.C AP. C-TIN. AP. AP.184.288.440LEI 10. HERCULANE NR. SC.C AP.19. TRANDAFIRILOR NR.2 AP.440LEI 145.B SAVU I.1.4. AP. SCHAFFER C.880LEI 36.040LEI 77. AURORA REŞIŢA. STR.1.8 REŞIŢA. GHEORGHE ET. AL. SC. PETCULESCU NR. SC. GEORGETA CARANSEBE? . NICOLAE REŞIŢA.4. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. ROMAN NR. AP.440LEI 23.520LEI 20.5. PETCULESCU NR.1 PU?U N.1 ET.6 REŞIŢA .5. CARMEN ET.217.850LEI 52.5. AL. SC. AP. NICOLAE P?NZARIU A. STR.23 RITE? G.PI?IGOI M. EROILOR NR.5 PU?CA? I.200LEI 34. POPESCU M.30 POPA A.4. AL.8 SAVA S.800LEI 50.33.30 A.816.1 AP.10 REŞIŢA.11 RADOMIR I. SC.22 REŞIŢA.877.3 AP. MOLIZILOR NR. SC. ROMANI?EI NR.480LEI 101. P-?A.2.809.13 POJI?? M.4 RADU C. BUTOV?? NR. FLORIN NR. AP. GHEORGHE REŞIŢA.480LEI 9. STR.200LEI 8.928.2 SECO?ANU P.920LEI 18. SC.3. GUT?I NR. MARIA REŞIŢA.14 POPA P.1 .200LEI 44.2. PETRU MAIOR NR. AP.560.004.8.2 ET. SC.275LEI REŞIŢA. AP. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. B-DUL. ION CORVIN NR.304.2 RACZ L. IOAN POPTELECAN NR.786.280LEI 16. REPUBLICII NR. STR. A3.3.11 RADICI P.415.400LEI 17. SC.350.892. AP.2.3. IOSIF REŞIŢA. HUNEDOARA NR.8 REŞIŢA. PAVEL REŞIŢA. MARIA REŞIŢA. C-TIN. STR.860. MOCIUR NR.302. MARIA P?NZARIU C.000LEI 25. AL.5. RODNEI NR. SC. SC.1 ET. STR. CAZ?RMII BL.750LEI 23. 1 AP.800LEI 8. TEIU?ULUI NR. ELISABETA REŞIŢA.3.1 ET.6 39 . BUTOV?? NR. AP. AP.33. AL. AP.680LEI 60.1 RADU I.2 ET. R?ITARIU IOAN AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. SC.36 REŞIŢA.A.906.13. SC.3 ET.600LEI 18. EMIL REŞIŢA. CERNA NR.000LEI 14. STR. LUDOVIC REŞIŢA.452.8 BOC?A. ELVIRA REŞIŢA.E ET.418. ZADEI BL.44 RITE? P.1 ET.A AP. CALEA TIMI?ORII NR. AP.440LEI 87.4 RADICI A.3.1.2 ET. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V.358. ROGOVEANU T.474. LUCIAN VIOREL ET. STR.864. SC.16 PORU?NIUC GHE. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.539.967. BUTOV?? NR.150LEI 33.C ET. DUMITRU REŞIŢA. CAEN NR.800LEI 25.13 SAVA TEODOR REŞIŢA.2. AP.1.2 AP.4. STR. REPUBLICII NR. STR.779. POPESCU GHE.200LEI 28.2.15 REŞIŢA.13 80. STR. TRANDAFIRILOR BL. AL.227.680LEI 26. SC.5.420LEI 20.5. ?ARINEI BL. STR. STR. PETRU CARANSEBE? . PANSELU?EI NR.000LEI 29. TOMA AP. AL.1.1 AP.11 POPLICEAN L.2 ET.2 ET.559. SC.760LEI 18.358. AP.G.1 PUTANU V. PETRU ET. STR.200LEI 33.2.19. AP. SC.1 PUICAN M.000LEI 67.3 ET. AL. SC. F?G?RA?ULUI NR.491.826.8. SPIRU REŞIŢA.2 ET. SC. HERCULANE NR.3. CAROL AP. MARICICA AP. SC.600LEI 13.38 PU?U I. SC.128. A.19 REŞIŢA . STR. MARIA REŞIŢA.7.1 ET. AP. SC. G.1.3. ROMANI?EI NR.088. AP.2 REŞIŢA.

165.600LEI 46. NICOLETA REŞIŢA. AL.STR.800LEI 138. SC.2 AP.800LEI 518.281 COMUNA F?RLIUG NR. MARIANA REŞIŢA. STR.STR. ST?NGU P. 31 SC. NR.200LEI 74.4 . RODNEI NR.632.959.000LEI 23.1 REŞIŢA . GEORGETA REŞIŢA. IULIAN STAN N. 2 AP. MIHAI SP?NU C.334.2 AP.36 ?OGOR M.14 REŞIŢA. CARAGIALE BL. LUNCA POMOSTULUI BL. STR.794. AP. 1 SC A ET. CARAGIALE BL.14 REŞIŢA.840LEI 29.4 . CARAGIALE BL. REPUBLICII BL. ET. STR.4.720. 8 AP29 ?ERENG?U I.1 .960LEI 9.A ET.4 REŞIŢA. 5 REŞIŢA .4 AP.A3. B ET.824. Corbului NR 5.5.2.940LEI 13.555. PETRU ADRIAN SIMION C. SUCIU P. 1 SC. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR.000LEI 39. ?OGOR N. GHE. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.320LEI 30.360LEI 59.14 BOC?A ROM?N? . DOINA MARIA AP. ET.Gurghiului NR.11 ?ERBOANE T.MUNCII NR. 8 STOICONI D.10 REŞIŢA.5 BOC?A . BARBARA REŞIŢA.3 .42 SUCIL? M.M?RIOARA REŞIŢA.660LEI 8. STR.1 ET. RODNEI BL.42 STROIA P.3 SC.1 AP.600LEI 933. ANINILOR NR. ANA 1 ET 1 AP.083.7. BU?TENI NR. ET. HORIA BL.14 STEGER C.1 ET.. TEODORA ARAD. NARCISEI NR. IOAN REŞIŢA .1 ET.045.074.2 ET.000LEI 10. SC.2 SC. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C.19 ?ERVENSCHI I.1 sc.3. NERG?NI?A .5.4 STEINER E.14 REŞIŢA .1.680LEI 27. STR. 4 ET. STR. 2 ET.2. ET.43 REŞIŢA. SC.6. B-DUL REV. AP.800LEI 364. NERG?NI?A .3.SPORTULUI NR.422 REŞIŢA. B-DUL. AL.040LEI COM. ION LUCIAN REŞIŢA. STR.480LEI 10. SC. 14 SC. 3 40 .080.10 REŞIŢA .925LEI 4. PETRE REŞIŢA. AP.785. VASILE COMUNA MAURENI NR. MARINETA SP?L??ELU C.455 STROIA GH.13 118.000LEI 17. 5 STOI?OR V. CEZARINA AP. B-DUL.760LEI 25. 14 BL A SC. CORBULUI BL. SC.120LEI 1.800LEI 58. L. 6 TABAN I.660LEI 93.372.500LEI 31. AP. MIRCEA CEL B?TR?N NR.200LEI 12.970. NICOLAE REŞIŢA.8 AP. STR. STR. IOV 2 SULEA T.503. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr.2 ET. ION VIDU NR. B-DUL.500LEI 254.6 SC.2 ET.54 REŞIŢA .800LEI 103. 5 STOI?OR V.159.43 REŞIŢA . MIHAI REŞIŢA.674.8 AP. NR.600LEI 21. STR.1 et.680LEI 10. STR. 8 AP.HORIA BL. B-DUL REPUBLICII NR. RE?I?EI NR.19 REŞIŢA.077.3 AP 14 ?IRIAN E.847.674. STR.372.472 REŞIŢA . I. VIORICA BOC?A . ELENA REŞIŢA. C ET.821.410.4 .2 STOIACOVI P. SPORTULUI NR. SILVIU SP?TARU GH. B6. MIHAIL KOG?LNICEANU NR. I.I. LIVIA SIMION T.200LEI 45.7. DIN DECEMBRIE NR. IOSIF REŞIŢA . CORBULUI NR.000LEI 67.1 ap.816.3. LILIACULUI BL. SORIN REŞIŢA.175LEI 44. SC.380LEI 107.2. STR. AP. SC. DORINA CARMEN SISAC GH. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. ALEXANDRU SIMION N. L. B-DUL REPUBLICII BL. B-DUL. IOANA REŞIŢA. GR?DINARI.2 ET.9 SC. ET.400LEI 49.868. ALEXANDRINA SPOREA GHE.3 . CĂLIN NICOLAE SIMION N.4 AP. L. ST?NESCU A.251. AL.10 TABAN I. STR. AP.912. SC.1 REŞIŢA. AP. PERSIDA 11 ?ANDRU I. 2 AP.000LEI 23.3A AP.8 AP. 5 SC. STR. DANIEL LIVIU SIMION N. STR.781.5 STOICA V. NR. SC. BORIS SIMION C.2. STR.107.390. STR.560.372.000LEI 17.EFTIMIE MURGU NR.SEG?RCEAN P. 2 ET .025.900LEI 164.771.1 ET 3 AP. ST?NESCU I. SALC?MILOR NR. SONYA SIMION D. DUMITRU AP. STR.A3. ROMAN NR.AL. STR. STR.602.740. MARIA SPILCA M.43 REŞIŢA.4 ET.000LEI 189. CRIZANTEMEI NR.1 ET. PETRU T?RNOVA NR.650LEI 1.580.

18 ?APELEA F.11 UDOVI?? P.1 ET.ROMANILOR BL.1. ALB?STRELELOR NR.B-DUL REV. ADELLA AP. MIREL AP. ZONA GĂRII BL.2 AP.799.M?CINULUI NR.12 ORAVIŢA. BORLOVA . B-DUL.116.967.5.200LEI 31. PETRU AP. NR.2 ET. VL?DEASA NR. AP.D ET. STR. IOAN REŞIŢA. 7 TURCAS N.181. STR.-S. CARAGIALE BL.200LEI 15. ORAVIŢA .200LEI 10. STR. 3. AL. STR.000LEI 41. STR.400LEI 41 . STELA REŞIŢA .4. PAUL REŞIŢA.000LEI 9. VL?DEASA NR.10. FLOAREA NR.ADRIANA IOANA TAMAS I. SC. STR. FINETA REŞIŢA .000LEI 22.32 REŞIŢA. STR. REPUBLICII BL. B-DUL. CORBULUI NR. DIN DECEMBRIE BL.9 URSULESCU R.200LEI 95. ROMANILOR BL B.352.422. R?NDUNICA NR. I. STACHIE AFILON COM. SC. VICTORIA REŞIŢA..800LEI 17.227. VASCU I. 1 ?URESCU I.2 AP.9 REŞIŢA . ET. GENERAL TRAIAN DODA NR. MIHAI REŞIŢA. AL. TELESCU M.4 SC.000LEI 32.10 TOMA I. STR.12 ORAVIŢA . V?LIUGULUI NR.000LEI 31.160LEI 20. VERONICA AP.288. STR.760LEI 39. SC.40 TELESCU I.000LEI 43.2 . F6.2.171 JUD. TIMI?OARA.13 TELESCU I.773.15 TOLCI I. SC. SC.4.4 C BL. AP. GEORGE PAUL AP. STR. C.020LEI 12.000LEI 34. SC. SC.15 VASILIU GH.000LEI 62.744.440.B. GOLULUI BL.000LEI 207. EUGENIA MARINELA COM. STR. TEAC? D.604. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR. MUNCII NR.6 URSACHE C. SC.1 ET.1 ET. I. ET. VERONICA LENU? REŞIŢA. VIOREL REŞIŢA.950LEI 26.3 ET.1. F?G?RA?ULUI NR.930LEI 8. E 3 .-S. AP. AP. IOAN AP.1. 16 VESEI V.8.2.160LEI 41. DORINA REŞIŢA.1 ET. L.000LEI 72.2.6 VASILIU GH.632.26.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V.116. ALEXANDRU AP.240LEI 41.200LEI 18.6 URSU P.400LEI 83. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C.440. C. STR. SC.214. AP.760LEI 37.4.372. STR. TARKANY I. SC. 26 TOMESCU I. STR. SC. SC. I. ZONA GĂRII BL. MARIA REŞIŢA. MARIE REŞIŢA . STR. TIUTIU T.400LEI 57.4. LUCIA REŞIŢA.116.800LEI 6.1 VELESCU F.2 ET.4. SC.488. ET.13 REŞIŢA. B-DUL. AL. SC.D ET. NR.3. FLOARE REŞIŢA. SC.26. REPUBLICII NR.2 ET.4.4. VASCU A. NICOLAE ANINA.13 VINCZE-IANCSI A. URSULESCU S. K. ION AP.9. 9A. TOMA AP. K. RAVECA REŞIŢA. B-DUL.223.000LEI 31.000LEI 3. C12 .040LEI 207. UDOVI?? P. A . I?TVAN BOC?A.320LEI 10.1 ET.488. SC. 28 SC.171 JUD.12 UNGUREANU GH. STEJARILOR NR. 2 AP. CIPRIAN IOSIF AP.600LEI 18.980.2 AP.12 VASILE M. SC. ION CORVIN NR. DUMITRU NR. AP.7. AL. BR?DET BL. VIRGINIA REŞIŢA. A AP.558.22 REŞIŢA.2 .17 REŞIŢA. NICOLAE GRIGORESCU NR.334.2. HERCULANE NR. ZONA GĂRII BL. 8 AP.12 REŞIŢA . ROMANILOR BL. E 3 .16 REŞIŢA.960LEI 17.15 V?RAN I.11. AP. SUSANA AP.1 ET. BORLOVA .702. STR. REŞIŢA. AP. L.446.878.562. CARAGIALE NR.1.2. GHE.507. VASCU T.12 ET.8 SC. 26 TOPLICEANU C. STR. C-TIN. TUDORA NR.2. STR.34 REŞIŢA.1.1 ET. STR.4.113.151. STR.339. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I. BUJOR REŞIŢA. 1 ?IGLA I. CARAGIALE NR. PETRU REŞIŢA.1 31.000LEI 2.4. GOLULUI NR.2 ET. DUMITRU BL.046. AL.1 AP.1. B-DUL.593.12 TULOIU I.2 ET.550.427. SC.333. 3 REŞIŢA.2.AL ZADEI BL.6 REŞIŢA. STR. AP.000LEI 19. SC. AP. L. 2 AP.1 ET.

Uzunu nr.265. sc. ELISABETA BOGDAN A. sc.960 LEI 41. str. PETRE BAN D.608. 4 Giurgiu. Giurgiu Giurgiu. bl.244. bl. B-DUL. et.12 REŞIŢA. 5 REŞIŢA . F?G?RA?ULUI NR.1 ET.372. STEJARILOR NR.960 LEI 180. ORIGEN BERBEC A. et. jud. ap. et. 5. bl.5 Giurgiu.892.sc. str. NERA NR.900LEI 15. Nicolae Balcescu. IOAN D?NILA WERLEIN F. MARIN BERBEC I.200 LEI 153.B. sos.440 LEI 13. ERICA ELISABETA ZAU I.455.1.760LEI 68. Giurgiu. SC. Digului nr.950 LEI 9.640 LEI 65. AURICA CARAIVAN M. bl. AP. str. A2.760 LEI 22. SC. bl. I. PETCULESCU NR. sc. STR.330. str. Giurgiu.522. nr. STR. B-DUL REPUBLICII NR. GHEORGHE GEORGE BOGATU G.337. b-dul Bucuresti. nr. VUC I. AP.69 Giurgiu.4.989. DANIELA BURTAVEL A.Garii nr. CONSTANTIN B?NARU V. STR.000LEI 6. b-dul Bucuresti. 128 com. ALEXANDRU BOGATU A.8/300. str. Alexandriei. CORNEL ANGHEL A. STR. FLORIAN COSTEL ANGHEL I.Bucuresti. Oinacu.6 REŞIŢA.80 Giurgiu.800LEI 24.581.600 LEI 52. Cerbului nr.G.994.372. ADRIAN CHIRIAC P.G.000 LEI 8.C. 21 SC.160 LEI 21. Dunarii nr.1 REŞIŢA.31. ulc. Giurgiu Giurgiu. str.170 LEI 12.62/2D. LOREDANA ANGHELOF I.10 24.72 Giurgiu.5 Giurgiu. CASTANILOR NR. MARIANA Domiciliul Giurgiu. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.800LEI 42. nr. SC.096.793.28 Giurgiu. Stefan cel Mare. Tineretului.38 sat Branistea.000LEI 5. IOAN CORIOLAN BACIU I. STEJARILOR NR.2 AP. MUNCII BL..2.7. b-dul Bucuresti. 34 Giurgiu. sc. STR.194.400 LEI 18.609. AL. MARIANA ANTONIU G.3 ET. Negru Voda. 2 com.VINCZE-IANCSI F. b-dul Bucuresti.689. sc.E. Giurgiu. str.959. CIBINULUI BL. B-DUL.808. ZAMFIR CAZACU G.400 LEI 1. PETRE BRI?C? I.5. bl. str.22.1 BOC?A .400 LEI 52. 20A REŞIŢA. A. et.910 LEI 72. bl.3.576. TATIANA. SC. IOAN ZIMMERMANN F.2. et. str Dunarii nr.120G.151. ILIE CEZAR M. A.160 LEI 21.892.824. 2 AP.320 LEI 9.24.33G Giurgiu. Stefan cel Mare.202/5D.957.7 REŞIŢA. str. ap. Oinacu.2 AP.6.6 Giurgiu. Giurgiu.b.C ET. Bucuresti.818.28 suma 23.160LEI 10.B2/1S. VASILE BOGDAN I. PAULINA VOICA I. str.46 REŞIŢA. CECILIA BORDEIANU P. Giurgiu. B-DUL. bl. bl. B3/1S.760 LEI 116.238. STR. ELENA CHIRIAC I.912.505. nr. ANTON BALABAN S. I. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T. ELENA BOC?RNEA N. AP.000 LEI 24. b-dul Bucuresti.320LEI 42.880 LEI 29.320LEI 50.120 LEI 10.22. IOAN BOC?A.980 LEI 59. bl. VASILICA BR?DI? S.202/5D.480 LEI 26. str. jud.202/5D. DIETMAR NORBERT WERLEIN M. bl.16 Giurgiu.4. com Oinacu.206. et. ELISABETA V?RLAN I.B. AP.180LEI 3. str. DOINA BADEA M. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T. nr.Garii nr. EVELINA OTILIA E. H/240 CF.2.F. str Garii.094. CUZA NR. SC.000 LEI 166. jud Giurgiu giurgiu.B ET. sc. STR. SC.5 REŞIŢA.13.33G Giurgiu.853. ap Giurgiu.171.540 LEI 58. sc. SC. et. ANA MARIA ZIMBRAN E.B ET.940LEI 10.215. ap.991. b-dul Bucuresti.3.320 LEI 42 .695. sc.6 REŞIŢA. F?G?RA?ULUI NR.604.3.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D. AP.A. G. STR.105.241. sc. Giurgiu.4 REŞIŢA . b-dul Bucuresti.

1.S. nr.61 GĂINĂ F. ap. NICULAE Giurgiu.200 LEI 84.306. CONSTANTIN Giurgiu.A . FLORICA Giurgiu. b-dul Bucuresti.A.B2. et.530. IOANA Giurgiu.720 LEI 12. LUCIAN GEORGE Giurgiu.C. 7/300.000 LEI 3. IONICA MARIANA Giurgiu.B.Tineretului. RODICA Giurgiu.781.79. B2/1S.3.4. sc.1 FILIP A. str.880 LEI 59.444. 41/853. bl. bl. sc.037.278. PETRU?A Giurgiu. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu.Stanesti.B3. bl.240 LEI 74. str. str. sc. intr.700 LEI 9. str.901. str. STANCA Giurgiu. sc.480 LEI 155.000 LEI 11. 24/511.Alexandriei. B2/1S.. str. str.106.Tineretului. bl.16 GAROAF? M.800 LEI 34. AUREL DUMITRU Giurgiu.380 LEI 61. sc. 24/511. ap. bl.3 CRISTEA B.580 LEI 54. Bucuresti. jud. str.Constructorilor.760 LEI 51. ap.360 LEI 49. str. et. CREŢU E. IONEL Giurgiu. Alexandriei.28. sc. ap DOBRI?AN I.B. bl.683. b-dul Bucuresti.108. et. IULIAN Giurgiu. sc.897.340 LEI 49. Crinului nr. MARIOARA Giurgiu. EMILIA Giurgiu. 28/853.800 LEI 31.Tabiei. DESPOT E.200 LEI 15.000 LEI 41.852.29 CRAICIU L.B. b-dul Bucuresti.760 LEI 11.037. Bucuresti. ap FELECAN I.106. GEANT? M.B.437. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu.796.967.2. MARIA Giurgiu. ALEXANDRU Giurgiu.A .100 LEI 8. ap. ION Giurgiu. sc.C.C.3 CREŢU G. ap.50 COJOCARU M. sc.K. CIULACU G.F.5 COM?NEANU G.4 ENE T. sc.200 LEI 23. str. sc. et.206. sc. Cetatii nr. IORGU Giurgiu.1. str. PAULA Giurgiu.930. intr Dimbovitei . ap.229. b-dul Daciei.23 DINU S. b-dul Bucuresti. bl.10 GHEORGHE G. nr. sc.723.608. bl. bl.7 GEANT? C.409.19 GOGOA?E G.Tineretului.040 LEI 39. sc.3. bl.927. sc. bl. ION Giurgiu.64. MARIAN Giurgiu.160 LEI 43 . et.080 LEI 39.532. et.A. ILEANA Giurgiu.B.G.560 LEI 25. Sloboziei.3 1. str. ANGHEL Giurgiu.074. str.Partizani nr. MARIOARA Giurgiu.29 COM?NEANU R. TUDORA Giurgiu.160 LEI 27. bl. bl. intr. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu. Ştefan sat Stanesti.20 COD?RLEANU M.542. ANGHEL Giurgiu.010.C.1. et.040 LEI 26.350. NICOLETA Giurgiu. str. ap. 24/511. bl. sc.650. ap. Bucuresti.B03.C. GEANT? T. str.A. bl.137 GHEORGHE G. str.2 DINC? M.3 GAGIU I.480 LEI 80.C.827. bl. et. et. 29/511. ap.108. ap. DOROBAN?U I. sc. sc. et.6 DOBRI?AN G.757. GABRIEL Giurgiu. IONEL Giurgiu. 24/511. MARIA Giurgiu.468. str. bl. str. ap.19 IFRIM M. et. sc. bl. IOAN EMIL Giurgiu.360 LEI 56. Dan Barbilian nr.400 LEI 68. EDUARD CRISTIAN Giurgiu.081. ap.488.240 LEI 48.722.1 ILIE T. b-dul Bucuresti. str.ap. Bucuresti. et.106. 28/853. a GHEORGHICEANU G.Bucuresti.A. DR?GAN P. Bucuresti. bl. sc. str. bl. b-dul Daciei. bl.960 LEI 19.350. bl. sos.D. sc.959.267. Daitei nr.20 CIULACU N.91 DOROBAN?U S.C. Capsunilor nr. sc.2. VICTOR Giurgiu.535.4 IONESCU C.18 EFSTRA?IU T. b-dul Bucuresti. ANGELICA Giurgiu. str. sc. 41/853. Oltului nr. b-dul Bucuresti.10 DAIA T. B2/1S. sc. Bucuresti.Giurgiu GOCIU F.B.437.A.3 gars. b-dul Bucuresti.G.840 LEI 10. bl. Argedava.198.9.8 DĂNILĂ M. str. 202/5D.200 LEI 46. GHEONU P.2.280 LEI 52. b-dul Bucuresti.175 GOGOA?E F. Leandrului. bl. et.14 GEANT? V. NICOLAE Giurgiu. bl. GEORGE AURELIAN Giurgiu. 66/1D. ap. ap. sos. bl.1. com.4.320 LEI 48. sc. b-dul Bucuresti. b-dul Bucuresti.930 LEI 78.129.600 LEI 50. Dan Barbilian nr. et.560 LEI 17. sc. bl.18 DAIA T. bl.200 LEI 64. et. PETRE Giurgiu. bl. b-dul Bucuresti. str. ap.A.120 LEI 29.C. b-dul Bucuresti. bl.621.Alexandriei. sc. et. ION Giurgiu. str. 60/2D. bl. et.986. ap. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. ap.456. ap.000 LEI 26. MARIA Giurgiu. bl. ap. B2/1S.7.660 LEI 27. VERGINIA Giurgiu.10 DUMITRU N.9.560 LEI 60. et.648. bl. Ancorei nr.Tineretului.CIOR?C? A.280 LEI 21.402. sc.A.200 LEI 23. 49/3D.3 GHI?? G.

bl. 202/5D.Lacramioarelor. ap. bl.Alexandriei.509.570 LEI 19. jud. bl. 46/3D. nr. Eroilor nr.406. MARIA MACAVEI A. b-dul Bucuresti.000 LEI 36. ap. sc. sc. sos. 54/2D.Bucuresti.G. nr.Dimbovitei.000 LEI 10.632.Lacramioarelor.842. sos.208.2 Giurgiu. et. ap. Giurgiu. sc. bl. sc. GEORGETA NEAC?U D. ap. ap.A.800 LEI 15.Bucuresti.100. str. bl.Decebal .45. sos. bl.010 LEI 6.22 Giurgiu.435. et.432.520 LEI 65.200 LEI 23. ION LASCU I. bl. bl.Tineretului.1A/613.7 Giurgiu. 24/511. 46/3D. str. Tineretului. IOAN PELU C. sc.24 Giurgiu.3. nr.A .A.Tineretului. SILVIU LUPU M. L4.11 Giurgiu.600 LEI 12.880 LEI 45.786.44 Giurgiu.Decebal.6 Giurgiu.A.B.29 Giurgiu. b-dul Bucuresti. b-dul Bucuresti. CRISTIAN M?RG?RIT D.223. jud.B.953. CONSTANTIN PARASCHIV D.683. sc.490 LEI 163.173 Giurgiu.374. sc. bl. et. str.400 LEI 116. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S.600 LEI 151.445.A. sc.880 LEI 29.632. sc.Tineretului. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M. sc. com.Alexandriei. str.Gradinitei.3.Alexandriei. sc.869. str.560 LEI 25. bl.000 LEI 21. CONSTAN?A LIA PELU D. PETRI?OR PASTRAM? C.69/1D.20 Giurgiu. NU?A MOLDOVEANU N.Fratesti. jud. ap.160 LEI 10.000 LEI 50. com. LUIZA MARIA MAZILU M.790. ap.135.800 LEI 17.040 LEI 5.B.2.870 LEI 10. MIRELA ZINA MALCIU T.440 LEI 34. PETRE Giurgiu. MARIAN PEIA G. ap Giurgiu. MARICA ANA PIETRO??NEANU P.E. sc. 66/D. sc. et. sc.A. ap. CONSTANTIN IONIŢĂ C. B03.640 LEI 47.040 LEI 17. str.A. 54/2D.Giurgiu Giurgiu.4.Republicii.A. sos.Decebal .914.Tineretului. bl. ap. ap.320 LEI 133. sos.Vedea. ap. sc. ION PIETRO??NEANU S.760 LEI 69.Alexandriei. FLOAREA IONESCU N. sc.44 sat Malu. ALEXANDRU MUNTEANU I. sc.Bucuresti. bl.137 Giurgiu.400 LEI 20. 19C/613. DOINI?A PARASCHIV I.520 LEI 34.680 LEI 24.50 Giurgiu.448. bl. bl.975. ION MATEI T.A. b-dul Bucuresti. ION IONESCU P.B. VALERIU MIRCEA I. ap.C20.57 Giurgiu. ap.57 Giurgiu. 202/5D.636.296. str. ap.Sloboziei nr.459.99 Giurgiu. ap.26 Giurgiu. bl. bl. str.41 Giurgiu.Giurgiu Giurgiu. str. bl. sos. MARIEA NIŢĂ D.12 Giurgiu. sc. bl. bl. str. str. B1.C.30 sat Remus.590 LEI 26. ANIŞOARA MIRCEA V. str. str. str. B2. bl.17 Giurgiu. bl.337. sc. p-ta Unirii. p-ta Unirii. et.337. sc.Giurgiu 26.720.7.855. GHERASE LUNGU I.A.IONESCU M. bl. sc. C40.400 LEI 31. str. str.511. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T.Tineretului.Bucuresti. bl.080 LEI 57.1 Giurgiu.747. sc.A.840 LEI 6. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.307.12 Giurgiu.564. sc. sc.Gaujani.798. IONEL ISPAS A. bl.D.160 LEI 33.000 LEI 99.B2. ap.077.G.12 Giurgiu. 6/220. DUMITRU IONIŢĂ G.120 LEI 12.055. str. b-dul Bucuresti.A. bl.20 Giurgiu. 54/2D. ap. MARIN PENA F.1. FLOREA PARASCHIV I. L4. MILIC? TUDOREL MAZILU I. Alexandriei.C. com.040 LEI 59. nr. nr.2 Giurgiu.772. ADRIAN VALENTIN PEIA S. str.190.000 LEI 77. 210. FLORICA IORDACHE V.240 LEI 44 . VASILICA GABRIELA MANOLE T.14 Giurgiu. e Giurgiu.Romanitei nr. 19A. bl.094.400 LEI 54. 207/3S1. TUDORI?A MARIN G. TUDOR IORDACHE M. bl. b-dul Bucuresti.1. ap.077.Doja. ap.744. sos.55 Giurgiu. ap.930.800 LEI 23.A. bl. 92.158. bl. Giurgiu.13 Giurgiu. ap Giurgiu. FLOAREA PEIA I. sc. sos.C.1 Giurgiu. ap. ap.Decebal . sc. str. et. str. str. sos.Tineretului. str.520 LEI 25. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P.Portului. nr.D.640 LEI 24. Eva. nr. b-dul Bucuresti.Tineretului. 59/2D.6.4 Giurgiu. LEANA PETCU T.5 Giurgiu.11 Giurgiu. sat Pietrisu. et. str. str. 46/3D.200 LEI 13.270. ap. bl.Garii nr. bl. Romanitei nr. et.160 LEI 36. AURICA PARASCHIV A.971.Daitei nr.374. Ghe.24/511.845. sc.9.A. Giurgiu.C.600 LEI 103.230 LEI 11. Giurgiu. str.5 Giurgiu.51 Giurgiu.

nr. sos. ELENA ?UC? G.Lacramioarelor nr.5 Giurgiu. 1 Decembrie 1918. nr. str. sc. 202/5D. bl.411. b-dul Bucuresti. Giurgiu. et. DUMITRA T?NASE S. b-dul Bucuresti.C. p-ta Unirii. str. sc.000 LEI 348.3. b-dul Bucuresti. sc. str.3 Giurgiu. 10.825.A. ap Giurgiu.3 Giurgiu. B1/1S. ap. ORTANSA POP D.7. SC.107.000 LEI 21. str.4 Giurgiu. bl. Giurgiu. Giurgiu. FLORIAN VLADU I. TIPARESCU NR.720 LEI 12.2. TR.Ilfov Giurgiu. str. NICOLAE Ştefan N.66 Giurgiu.Giurgiu Giurgiu. str.000 LEI Domiciliul DR. sc.D. str.Tineretului. M. VASILE STR?TIL? I. bl.2.92.267.2. sc. bl.720 LEI 21. str.K.16/613. et. 32/335.6. 1 Decembrie 1918. b-dul Bucuresti.160 LEI 47. ION ROŞU I. ap Giurgiu. GHEORGHE T?NASE P. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N.16 Giurgiu.202/5D.A. VICTORI?A STR?TIL? V. ap. 202/5D.131.382. sc.Tineretului.000 LEI 18.K. ap. Giurgiu. bl.Mihai Viteazu.B. 202/5D.148.842. ANDREEA STR?TIL? V. 2Vama.G. b-dul Bucuresti.100. ISCIP.4. sc.782.440.000 LEI 37. 310. Giurgiu. Balanoaiei.631.137. b-dul Bucuresti. str.AP. SORIN T?NASE G. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P. sc.219.D.Ialomicioarei.Tineretului.240 LEI 64. ap.483.Tineretului. IOAN RADOSLAV A. DUMITRU VLAD I.267. str.208.2.6.211. VIOREL ILIE TOBĂ G. bl. et. bl. b-dul CFR. et. bl. VALERIC? TRANDAFIR V. ROMIC? POLESKI GHE. ap. 6 Suma LEI 68.31 Giurgiu. 49/3D. SEVERIN STR.52 Giurgiu.409. str.1.107.3 ET1.653. bl.16/613.116.6 Giurgiu. nr.16/613.116.000 LEI 4.3 Giurgiu.080 LEI 51.A.B.055.870.118.000 LEI 13.PINTENARU L.720 LEI 317. et.320 LEI 31. NICOLAE ANTONIE M. sc. Dan Lucan . b-dul Bucuresti. bl. 202/5D.652.4 Giurgiu.000 LEI 51. 4. sc. sc. str. Giurgiu.372.16/613. 211/3S1. et.901. Z3. ELENA MARIANA Ştefan M. bl.000 LEI 45. 54.Crinului.A. bl. bl. sc. ap Giurgiu. SC. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D.200 LEI 52. sc.000 LEI 10. ANA UDREA D. ELENA POP G.Vedea.65 Giurgiu. bl.080 LEI 25. 202/5D.125 LEI 25.39. MARIA STANCU T. sc.19C. DUMITRU STANCU T. str Pacii.G. bl. sc.475.27 Giurgiu. et. bl.25 Giurgiu.G. ET2. DOBRE ROŞU V. jud. b-dul Bucuresti.34 Giurgiu. bl.040 LEI 110.200 LEI 49.480 LEI 13. AP.53 Giurgiu.Tineretului. bl. b-dul Bucuresti.A.337.111 sat Malu. NICU?OR VELEANU I. e Giurgiu. Giurgiu.080 LEI 57.116. et.711. et.812.820 LEI 21.C. sc. 1 Decembrie 1918.1 Giurgiu..200 LEI 3. SILVICA PLE?CA O.A.3.215.34. nr. sc. RODICA S?R?CIL? A. BL. et.B. LUCICA UDREA I. et. et.780 LEI 49.240 LEI 31. B3/1S. CRISTINEL VI?AN P. str. bl. et.Fintinelor. b-dul Bucuresti. str. b-dul CFR.A.200 LEI 27. sc.080 LEI 458. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N.840 LEI 11. VASILE NARCIS Şerban S. NECULAI STR?TIL? I. sc. ap. nr.600 LEI 22.711.A. b-dul Daciei. sc.153.400 LEI 45 . LAUREN?IU P?RJOLEA A.130 LEI 15. str. jud.1. str. GHEORGHE T?MPA T. bl.060.A.Trandafirilor. 11/2S.800 LEI 123. ADRIANA VLAD C. sc. str. nr. nr.461.73 Giurgiu.000 LEI 49.Tineretului. bl. bl. str. Giurgiu. sc. bl.046. sc.2. bl.950 LEI 23. str.Vasile Alexandri. ap. str.Mihai Eminescu nr. et.1.D. bl.800 LEI 102.D.220 Giurgiu. PRAHOVA NR.19 oras Buftea. nr. et.200 LEI 31. TUDORA VOINEA I. NICOLAE STOICA G.930. SEVERIN STR. et. et.1 Giurgiu. com.2. DIEANA T?L?BAN N. bl. sc.720 LEI 24. nr.Caminului nr.Tudor Vladimirescu. BL.779. LILICA Giurgiu.A.267. Giurgiu.Bucuresti. str.Crisan .109.A. 67.20 Giurgiu. B4/1S. ap. MARIA SORO?EANU G. sc.A1.320 LEI 27.Argedava. str. a Giurgiu. str.A.Tineretului.26 Giurgiu. str.944. TR.560 LEI 23.738.4 DR. bl. sc. ap. bl. et. R. ap.180 LEI 31.

SEVERIN STR.15 BRUC? C. R. S?VOIU NR.3. B-DUL CERNA NR. SEVERIN STR. BL.TR . SEVERIN STR. AP.2 DR.000 LEI 43.119. SEVERIN STR.TR.B2. BL. TR.10 DR.10 BOB?LC? I. SC.137. TR. CONSTANTIN 1. BL.7.017. BL.SC.DR. BL.TR. TR. STR.390. AP. TR. TR. SEVERIN STR. GHEORGHE DR.319. ION AP. 67. TR. MR. EUGENIA DR.562.AP. C. BUSUIOCI.704. BL.000 LEI 35. TR.932.695.TR.227. HORA?IU NR.130 LEI 1.3. SC. ET. TOPOLNI?EI NR.750 LEI 73. CLAUDIA BOBIANA AP. AP. SEVERIN STR.6 DR. TR.4. BL. SEVERIN STR.A2.1.4.264. ARGHIOROPOL G.NR. BEBE AP. SM?RDAN NR. IOHANNA SC. ANGHEL DR.030 LEI 42. CONSTAN? DR. S4E. 1. SC.339.AP.22. ET2. BADEA C. MIHAIL SC.116. SEVERINSTR.2.5 BIROVESCU M. AP. F18. 4. TR.TR. AP.22. SC.1. ET.AP. TR.900 LEI 33.000 52. 26. ALEEA CASTANILOR NR.1 DR. AP. ANTONESCU ANTONIE N.AP. VETERANI NR. CONSTANTIN DR. LEPRI NR. B?LT??EANU I.720 LEI 89.744.186.8.2.26. AP. BL.16 BROSC?REANU C. C6. SC.2.781.7.11 DR.12 BONDOC V. VICTORI?A SC.TR. SM?RDAN NR. BL.1. STEFAN DR.720 LEI 85.150. C. SEVERIN STR.11B CATAN? G. TIPARESCU NR.400 LEI 36. MIHAI VITEZUL NR.SC.3.14 DR. S?VOIU NR.440 LEI 22. AP.AP. TR.862.TR.116. SEVERIN STR.AP. BOB?LC? I. TOPOLNI?EI NR. SC. IN3.AP. TV1.7. BOB?LC? I. MARIN ET. BL.031. TR. ANNE MARIE DR. MIHAI VITEAZUL NR.000 LEI 5. B?LA?A I.4 DR. ALEEA CELULOZEI NR. 15.300. BL.TR.6. SEVERIN STR.2.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR. SEVERIN STR.600 LEI 83.400 10.400 LEI 24.5 CATAN? D. SM?RDAN NR.818. DOROBANŢI NR.22.2.1. M TIPARESCU NR. BOB?LC? I.000 LEI 28. SEVERIN STR. 4 DR. S4E.3 ET1.ET.4.3. S4E.10 DR. PRAHOVA NR. 7. BECHIR T.149. BL.TR.6.700 61. SEVERIN STR. FLOAREA SC. SPLAI MIHAI VITEZUL NR.389. Z?BR?UTULUI NR.116. SEVERIN STR. SEVERIN STR. M. TR. SEVERIN STR. 4. AP.050. MARIN BL. NICOLAE BL A2. A BL. 8.3 BRUC? I.400 LEI 18.10 DR.10 DR. SEVERIN STR. TR. ANTONIE ST. EUGENIA DR.800 LEI 80. MIHAI VITEAZUL NR.1 DR. 2. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.11B C?INICEANU D. TR. SEVERIN STR. BROSC?REANU D. 6 DR.26. 15 DR. AP. ADRIAN SC. SC. SC.600 LEI 47. MARE?AL I.3 DR. VICTORIA 55.3.3. ET. ALION. TR. IANCU BL.TV1. 4. ANA 4.11 DR. TR. BALACI GHE. Z?BR?UTULUI NR.600 LEI 31. SEVERIN STR..4. TR. TR.200 31.3.2 B?RBU? GHE. VLADIANA ROMINA SC. R.3. ET3.BL. MIHAI VITEAZUL NR. DANIEL SC.310 LEI 9. TR. ANTONIE ST.MARIA TI NR. SC.SEVERIN STR. AP. BL Z3. VIRGIL SC.179.2.AP. T1. 54. AP.560 LEI 31.614. PETRIA DR.639.3.1. CRI?ANA NR. SEVERIN STR. EMINESCU NR. TR. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P. TR. BEGHIR D. SEVERIN STR.820.000 LEI 217. Z3.5 CAPOT? GHE. SEVERIN STR. AMALIAMARIA DR.5. SEVERIN STR.000 LEI 51.757.5 DR.3.400 LEI 10. EMINESCU NR. BL.040 LEI 12. SEVERIN STR. 68 DR. 54. SEVERIN STR. SEVERIN STR.9 DR.460 LEI 26. SEVERIN STR. A1.853. CRISTINA SC. BL.SEVERIN B-DUL CERNA NR. 37 DR. B?DELE M. 32. B?RBU? GHE. AVRAMUSI D. SC.2 DR.6.800 LEI 39. SC. B?RLAN C.AP.500 LEI 31. SC.880 LEI 249. TR. GHEORGHE DR. M?D?LINA MARIA 3. TR. AL.901. B?D?I GR.22.1.3. SEVERIN STR. SEVERIN STR. CONSTANTIN SC.

BL. 10. SC.734. CU?ITOIU GH. 6.105.2. SEVERIN STR. SEVERIN STR. IOAN DR. ET. 7. TR. 4.9 DR. BL.706. VRANCEI NR.72. IONESCU NR. SEVERIN STR.AP. DUMITRU AP. 137.ET. AP.215. IONEL BL.10. COJOCARU C.4 DR. 1. PETRICA SC. BL. CRI?AN NR.400 LEI 56.1. SC. TR.2. CRI?AN NR.5.AP.NR.SEVERIN STR. ET. SEVERIN STR.010.21. 111. SEVERIN STR. IOANA DR. AP. BL.8 DR.000 LEI 41. SEVERIN STR.000 17.1 DANCIU R. AP.120 LEI 165. SEVERIN STR. AP.008.116. XF7.8 DR.66.AP.4.600 LEI 50.2. TR. PRAHOVA NR. GHEORGHE C1.A2.600 LEI 34. TR.4. CRI?AN NR.566.520 LEI 7.212.800 LEI 234.350 LEI 41. MIHAI VITEAZUL NR.006. M3. SP.897. VIRGIL SC. CALOMFIRESCU NR. BL.080 LEI LEI LEI LEI 47 . TR. TR.1. CROITORU D. AP. P.1. LIVIA SILVIA BL. ET. RENA?TERII NR.2. DR. CÂMPEANU I.200 40. SEVERIN STR. TR.TN17. COL?ATU V.6 DR. BL. 65. MIHAI VITEAZUL NR. CIUC? F. CIOR?NGAN R. SC.3. 22.SC. SC. COM?NICI V. SEVERIN STR.10. SEVERIN STR. DANIEL DR.5 DR. TR. COAND? I.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR.3.000 LEI 35.4. SP. TR. AP.SC. M4. CERCEL I. 6.156.R3. SC. SC. SEVERIN STR. CUREA I. AP. S11.18 DR. SEVERIN STR. IOANA DR.178. ET.2.518. C?LUG?RU E. NADIA DR.237.4 DR.5.1.722.41 DR. BL. MARIUS SC.000 LEI 45. CISMARIU I. SEVERIN STR.9 DOANDE? ST.2. CAMELIA DR.000 LEI 112. SEVERIN STR. BL. CORNEA I.UNIRII NR. ION DR.6 DR. CD.744. C?LUG?RU C.5 DR.680 LEI LEI LEI LEI 240.2.1.4 DR. 15 DIACONESCU E. BL. 111. CALOMFIRESCU NR.2.6.3. 76.532.400 LEI 25.740. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BL. ET. SEVERIN STR. TR. ANGELICA AP. AP. TR.488.10A CHILEA M. CĂLINA GHE.XF5. SEVERIN STR. 1. VALERIC? AP. TR. SEVERIN STR. TR. TR. SERGESCU NR. CARPA?I NR. SC. S11. TR. AP. TR. ALEXANDRU SC.4.488. TR.11 DOBRE M. TR. SERGESCU NR. SEVERIN STR.800 LEI 49.232. VINGA BL. SEVERIN STR.4. BL. TR. TR.000 65.85. MOLDOVEI NR. FLORENTINA SC.2. P. SEVERIN STR. AP. TR. M2. FLORENTINA NELA BL.5 DR. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR. P.9S.66 BL. CROITORU M. TR. BABEŞ NR.6 C?LUG?RU I. CROITORU V. BL.2.300 LEI 62. TR. BL. IOANA SC.5. SEVERIN STR. TR.1.200 LEI 20.6.160 LEI 13. COJOCARU ST. ANTONESCU C?INICEANU P. SEVERIN STR. 5. OVIDIU DR. AP.TR.10 DR. ION SC. LUCIA DR.3 COJOCARU GHE.8 DR.800 LEI 30.560 LEI 31. CALOMFIRESCU NR.000 LEI 19. SEVERIN STR. BL.2.200 52.600 LEI 173. MARIANA NR. CONSTANTIN SC. 9 DR.3.S6V. DANUBIUS NR. 10.SEMENIC NR. CICERO NR. SC. SC. CICERO NR. ET.1. 159.306. SC. REPUBLICI NR. ION B2.560 7. RENA?TERII NR.483. AP.ET. SEVERIN STR. ET. SC. DOBRE D.3.627.040 106.TR. AP. SC. TR.860 LEI 41. 10 CHILIOM N. AP. M9.7 DR. ION AP. SEVERIN STR. C2. AURIC? AP.078. SC. IOSIF DR. AP. SC. ELENA ET. C?RNECI I. UNIRII NR.4.S6V.13 DR. TR. SC. SERGESCU NR. MARILENA BL.BL. SEVERIN STR. C?PLESCU P.157.2.7 DR.TR.2.860. 263. AP. SEVERIN STR. ET.223.7 DR. M12.424. CRI?AN NR.4.551.10 CHILEA C.260 LEI 84. TR. CRI?AN NR.4.000 LEI 64. ET. 263.10.140 LEI 49. NICOLAE ABATORULUI NR. CRI?AN NR. MARE?AL I. 1.4.013. AP.72. MARIA 30. 7 DR. TR.

120.38 DR. STR.1.NICOLAE 5S1. JUD.110.2.250 LEI 33.339. SC. 4S. DANUBIUSNR.1. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. EUGENIA DR. BL. ENESCU C.A.SC.10. AP.900 LEI 42. JANA BL.2. TR. FRUMOSU GHEORGHE BL. AP.897. JUD. BL. FERARU I.525. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST. NR.1. SC. TR. TR.B1. SC. ELENA NR. TR. TR. SEVERIN STR. BL.1. P. TR. AP.5 GHEORGHE GH. ET.882. BR?NCOVEANU NR. ET. NR. ION D2. AP. SEVERIN STR. ELENA BL.AP. LACRIMIOARELOR. AP. JUD. AP. 2. GALBAU C. AP. ALEEA MARGARITARULUI.446.3.4. SEVERIN STR.423. DR?GHICI E.201. SEVERIN STR.28.000 LEI 38. MUNICIPIUL CRAIOVA.4. ELENA NR.678. FERARU I..976. SC.TS10.720 52.600 LEI 274. MIRCEA MAI.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. TRANSILVANIEI. MEXIC NR. INDEPENDENTEI.4. GADAU PETRE SC. SEVERIN STR. GINU C. SEVERIN STR.16 DR.720 LEI 56.4. JUD. COSMINULUI.MEHEDINTI DR. DR?GHICI N. GRUIA.5 DR.TRAIAN NR. AP.720 LEI 59. SEVERIN. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. STR.MARIUS ION DR.628.4. OLT DR.990 LEI 31.2.SC.2. EUGEN SC.3. FLOREA I.556.16 DR.4.SEVERIN STR.8 DR. SEVERIN.1.3. BR?NCOVEANU NR. TR. SEVERIN. GHEORGHE NR.6 DUGHIN? I. GRECESCU NR. OLT GHEORGHE I. DUMITR??CONIU C.136.1. XF22.2 DR?GHINESCU G.200 LEI 50. STR.AURELIA NR. SEVERIN.5 FIRULEASCA D.052. SEVERIN STR. DR.800 LEI 4.SC.11 DR.148.000 LEI 52. DR?GHICI I.AP.INDEPENDENTEI. 2. STR. BL.7 DR.5S1.207 DR. MIHAI VITEZUL NR. BL. AL.800 LEI 48 .7 DR. SEVERIN STR. DORIN L. ET.TR. ET.SC. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA.8. LARISA ET. MIHAI EMINESCU NR.760 LEI LEI LEI LEI 82. TR.795.035. TR. BL. NR.4 DR.400 LEI 49.ET. TR.000 LEI 171.BL. B2. TR. DUMITRU SC.9 GLAVICIM.3.858. SEVERIN STR.400 LEI 20. VLADIMERESCU ERCEANU I.200 LEI 182.000 LEI 238. AP.ET.38 DR. AP. EMANUELA D2.240 LEI 37. STR. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. AP.5 DR. SC. NICOLAE BL.800 LEI 15. ELVIRA DANIELA 7. SC.2.138.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU.2. SMIRDAN.10. BL. TUDOR VLADIMIRESCU.6 GAIDAROF N. AP. STR.9 DR.AP.148. AP. SERGESCU NR.AP. GHIORDUNESCU G. SEVERIN STR. NR. ET.300 LEI 42.860.920 LEI 55. OPRI?A COM.AP. TR. BL.1. NARCISELORNR.MARILENA DR.SEVERIN STR. CICERO. TR.SEVERIN.30 DR. SEVERIN.STR.200 11.800 LEI 463. SC. BL.400 LEI 43.AP. SPL.2. FETICA A.1.040 LEI 24.657. SEVERIN. NR.4. SC. 221.440. PAUL DR. ELENA B1. TR.2. G1.1.2. STR.ET. GHEORGHE DR.897. TR. BL. ION 4.98.130 23.822. ELENA DR.000 LEI 51. BL.221. 15 FOTA M. GINUA.14 DRAICA D. AP. MIRCEA NR.562.11 DR.050. AP. GLAVICI M. AVRAM IANCU NR. SEVERIN. STR.71. JUD.SEVERIN STR.SC. TR.2.000 LEI 107. DR?CEA V.56. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B. BL. B-DUL T.24 DR. TR. SEVERIN.SC. GHENEA LOCALITATEA STUDINA.376.1 CRAIOVA. B4. STR.39.690. DOLJ.126. BABES. DRINCEANU ST.440 LEI 4. AP. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.000 LEI 40.SEVERIN.200 LEI 22.ELENA COMUNA BALACITA.5. NR. TR.2. TR. TR. SC. SEVERIN STR.1.7 DR. CONSTANTIN SC. BL. TR. 18 GLAVICI GHE.000 LEI 32. NR. SEVERIN. TR. STR.3. EMIL DR. NARCISELORNR. ALEEA GHIOCEILOR NR.116. XF7.3. TR. STR. TR.3.346. SC. ET.000 LEI 99.15.3. FLOAREA NR. AL. GHEORGHE BL. TR. SEVERIN.2.1. 1 FILIP M.179.473.STR.765.

NR. TR. SC. BL.16. ET3. SC. SEVERIN STR.4. ALEEA ALUNIS.3.020. AP.SC.7. ET.1.47 DR.11 DR. SC.771.14 DR. TR.A2. TR.2.9 DR.4.5 DR.30. NR.C. VLADIMIRESCU. STR. TR. SEVERIN.280 LEI 41. NR. STR. AP. BL.000 LEI 310. NR.MEHEDINTI DR. NR. VITEAYU. I. STR. AP.3 DR.8 COMUNA DUMBRAVA. ET.3 DR.2. M12.6. SPL.171. SEVERIN STR. TR. STR. NR.AP.600 39. BL. TR.104.3. TR.595. MRS.30 DR. STR. AP. PETRE VASILE MANOFU D.NR.380 LEI 103.200 LEI 15.1.1. NR. SOVEJA. SC. I.4. SEVERIN.35. TR.15 DR. SEVERIN.NR. M.520 LEI 22. STR.TR.NR.460 LEI 9.27. FLORIAN IACOBESCU GHE.334. STR. 1.2. TR. SC. TR. STR.880 LEI 678. TR. CALOMFIRESCU. STR.309. MARIEA IACOBESCU C.1.AP.BL. AP. ET.85. SEVERIN.9 DR.SC. ET. ANISOARA LUCA I. AP. SEVERIN.9 DR.200 LEI 7.6 DR. AP. STR. TR. STR. TR. ZOE IOVICI G.525. SC..2. AP. T.NR. NR.BL.SC.MARIA ILIESCU D. TR. SEVERIN. 7.M 13.118 DR.000 LEI 37. SPL. SC.7 LOC. SAT VARADIA. BL.1.3.818.810 LEI LEI LEI LEI 49 . VLADIMIRESCU.30 DR. IOAN MIMI? C.MIHAI GROSU M. TR.860 LEI 63.19 LOCALITATEA FLORESTI.STR.667. 30.NR.BL.AP. DUMITRU IONESCU C. SEVERIN. BL. NR.BL. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I. NR.7. ET. STR. EROII DE LA CERNA.9. GABRIELA PAULA MANACU E.SC. TR.3. STR.4S. IMRE MANACU AL.290 LEI 22. SEVERIN.000 LEI 25. SEVERIN.823. SEVERIN.1. GEORGETA LUCAKACS E.1. NR.5. AP. SANDU DUMITRU MATEI C.028.11 DR. OR?OVA.ET.000 LEI 43.3. SEVERIN.10.440 LEI 101. STR. NR. STR.200 LEI 38.3 DR. SEVERIN STR.Z8. SEVERIN. ANTONESCU. XF9A.823. TR. POMPILICA IOVAN N. SEVERIN.986.600 LEI 39. NR. SEVERIN.1.744. Ştefan CEL MARE NR. NR.NR.3 DR.7 DR.3. 136.31. MIHAI VITEAZUL NR.757.000 LEI 22. BRINCOVEANU.B.153. SEVERIN. C3. AP. E14. VITEAYU. AP.600 LEI 42. PROGRESU. CALOMFIRESCU. MARGHIOALA ILIESCU N.200 LEI 5. IOAN LUCAKACS C. MARIA IOVICI ST.CALEA TIRGU JIULUI. EROII DE LA CERNA. TR.720 LEI 103. 1.ET. SEVERIN.15 DR.3 DR.SC. VITEAZU.006.6. MIOARA GRAMA S.4. TR. M. CORNELIA IONESCU I. BL.3. TR. BL.403.9.500. DECEBAL.ET. T. REPUBLCII. BRATIANU.743. SEVERIN. ET. 2. CRINA VIOLETA LEPARDA I. TR. FLORESCU. CONSTANTIN MEILOAIC? D. PAUL MIHOC I. M12. SEVERIN STR. LILIANA MICLEA I.AP.040 LEI 53. STR.ION GROZA C. ET.142.3 DR. ET.12. BL. C3. NR. NR. SC.IULIAN GLIGOR GHE.BL. VITEAZU.AP. BR?NCOVEANU NR.11 DR.3.372. TR. AP. M.1.403.558.75. STR. C. TR.1.BL.675.BL.400 LEI 104. AP. TR. STR. NR. MEHEDINTI DR. JUD. SEVERIN.16.AP.4. SEVERIN.35. SC. EROII DE LA CERNA. 1.ANISOARA LILIANU G. SEVERIN.720 LEI 3.800 LEI 10.AP.630.897.120 LEI 16.AP.M 13. SEVERIN.000 32. SC.19 DR. SC.L 2.SC. TR.525. AP.L 2. TR. TR.ET. CALEA SEVERINULUI NR. BL. BL.9 DR. BL.CONSTANTIN MARTIN I.10. 54 DR.AP.CICERO.680 LEI 4.1. NICOLAE JUJESCU D. GR.SC.1. NR.1.9 DR. M. 22 20. BL.2. STR. SC. STR.520 LEI 52.TOAMNEI. IOANA NR. SEVERIN.ALEEACASTANILOR.SC.356. SEVERIN. C.5. SEVERIN. SC.12 DR.C2.2. TR. DECEBAL.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I.704.SC.520 LEI 7.4. STR. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. MAGNOLIEI NR. ADELA MARGARIT D.184. SEVERIN.147. JUD. SPL. NR. STR. BL.200 107.AP.

TR.100 LEI 8. ION NIŢĂ I. SECTORUL 2. OR?OVA STR. ET. EMILIAN M?TC? I.000 LEI 92. SC. MITANA PRAJEA I. TR.552.58.2. AP. TR.1. SC.3. OLT DR. AP. ION NAU V. AP.720 LEI 39. BL.6 LOC. AP. TR. 4.L2. AP.416. TR. SC. EUGENIA LOC. N.000 LEI 43. ET.SC. BL.400 15.153. TR.M?TC? E. STR. BL. M. 35.491.360.000 LEI 48.30. FLOAREA PETRIC? P.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. Ştefan CEL MARE NR. TR. SC. MIHAIL SADOVEANU NR. SC. ELENA MOR?RI? A.7. VLADIMIRESCU NR.BL. TS10. BL.Z6B. MARIUS POP I. 2.9 DR. SEMENIC NR. 3. MARIUS TIP?RESCU NR. M?RG?RITARULUI NR. 31. TR. SEVASTIAN PEPTAN F.30.680 LEI 54. EUGEN PFEFFER C. SEVERIN STR. DECEBAL NR.58. BR?NCOVEANU NR. TR.2.1.493. DUMITRU PURCARU D.56 DR. AP.9A DR. AP.SC. SEVERIN STR. STUDINA JUD.SC. B. ŞincaI NR. BL. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE. SEVERIN STR.546.11 DR. R. 62. N5. TR. ADRIAN NR. ET. SEVERIN STR. EUGEN PETROVICI D. CARA? SEVERIN DR.744.12 DR. 4. ET. ET. TR.4 DR. DOMOGLED NR.390.000 LEI 41. XF14. BL. ECATERINA OPRI?AN T.1. SC. TR.4.847. SEVERIN STR.V1.218. TR. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P. 21 DR.4. AP.3. CONSTANTIN NICA C.116. TR.4. SC.20 LOC. SEVERIN STR.2.190. SEVERIN STR.22. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR. Ştefan CEL MARE NR. B.B. SC. SEVERIN STR. SEVERIN STR.320 LEI 23.1.800 185.8.46E DR. OLGA SULTANA OPRI?A I.1. MIHAI PURCARU D.640 LEI 50 . A. IOANA NIŢĂ M. SC. TR. SEMENIC NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. BL.16 BUCUREŞTI. CALOMFIRESCU NR.562.1. SC.19 DR.2. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU NR. SC. SEVERIN STR. AP.873.XF9. SEVERIN STR. SEVERIN STR.46E DR.2. ION POPESCU P. SEVERIN STR. TR. AP. JUD. AP. SEVERIN STR. TR. SC.1.30.728.974.240 LEI 33. LEPRI NR.2.480 LEI 47. AP. BL. SC. TR.19 DR. SEVERIN STR.14 COM. SEVERIN STR.728. CICERO NR. JUD.356.560 LEI 14. AP.464. IULIANA PLOSCARU V. ANA PRAJEA GHE.544. IRINA ML?DINOIU I. BL.000 32. BL. TR. ET.3. 4. SC.400 LEI 30.680 LEI 105. SUZY MANUELA PRAJEA J.644.941.927.276.240 LEI 26.TS12. 5. SEVERIN STR.30.200 25. 49 DR. TR. AP. SEVERIN B-DUL T.2. 217 DR.880 LEI 95. SEVERIN STR. TR. SC.7 DR. AP. M.160 43. BL.928. SPL. SADOVEANU NR.260 LEI 52.5 DR. OR?OVA STR. AP. ELENA NR.000 LEI 26.6 DR. GHEORGHE PÂRVU GHE. ET.8 DR.440 LEI 13.2. TR. BL. 1.5 LOC. VASILE PETROVICI M. BL. 265.15 DR.033.020 290.7 DR. BL. BL.1 DR.750 32. 101 DR. B?ILE HERCULANE.ET.193.010. E18.440 LEI 18. CONSTANTIN NEDELEA G. 1A2B. CRI?AN NR. AP. TR.151. ET.503. TR. TR. 22 DR. GRIGORE MEROSU D. ŞincaI NR. BR?NCOVEANU NR.900 LEI 20. MEHEDIN?I DR. CRIHALEI NR.1 DR. MIHAI VITEAZUL NR. FLOAREA POPESCU I. AURORA P?L?U P. SEVERIN STR. AP. BL. TR.1. ALION NR 70. CALOMFIRESCU NR. ŞincaI NR.017.000 LEI 16. AP. 221. XF21. SEVERIN STR. SEVERIN STR. ALEEA CAZANE NR. ?IMIAN SAT CERNE?. IONU? OVIDIU MARINA? M.4 DR. ET. 263.V1.2.760 LEI 43. GRIGORESCU NR. 62.R6.102. AP.720 LEI 37. TR. SEVERIN B-DUL T. 3. SEVERIN STR. ALEEA CRINILOR NR. TR. JEAN PRAJEA J.159. VLADIMIRESCU NR. SEVERIN STR. ALEXANDRU N?STRURESCU G. STR. KOG?LNICEANU NR. GEORGETA POPESCU I. ET. ET.104.500 31. SEVERIN STR. 101.1. TR.000 11. SC.1. 124. SEVERIN STR. 49 DR.5 DR. SC.554.930. 260.

1. VASILICA BL.520 LEI 6. SEVERIN STR.551. NICOLETA SORINA BL. SEVERIN STR. TR. TR. TR.2.3 139.184.2.510 LEI 51 . MRS. STANI V. SEVERIN STR. 5 ROAT? GH. AP. CICERO NR. ET. SEVERIN B-DUL T.423. TR. ECATERINA SC. TR.2.E12.19 DR.678.000 LEI 24.103. SEVERIN STR. TR.4.822. TR.734. AP. BL.320 LEI 2. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD.793.P1.7. TR. SC.4 DR.39. B?ILE HERCULANE. AP. MRS. TRANDAFIRILOR NR. TR.149.415. Ştefan BL. TIMI?OAREI NR.3 ST?NCIOIU S. MEHEDIN?I DR. 41.411. S?NDOI A. BABEŞ NR.711. AP. NR. ET.11 SCRECIU I. AP. SEVERIN STR. OVIDIU DR.16. ET. AP. MARIA DR. GRUIA.135. TUDORI?A BL. AP. TR.960 LEI 37.P1.32.940. MIREL BEBE BL. ROTLER I. DECEBAL NR. 290 DR.339. AP. MEHEDIN?I DR. ROIBAN T. INDEPENDENŢEI NR. SC. MARIUS DR.16. AVERESCU NR.6.431. SEVERIN STR.3. TR.5 DR. BL.15 Ştefan GR. TR. AP. TR.1. ST?NCIOIU M.8.918.Z8.1.1. BL. SEVERIN STR. 138. PETRE COM. ?ULMA N.103. VIOREL BL.9 ST?NCULESCU T. SEVERIN STR. FELICIA BL. SEVERIN STR.4. ET.2 ROMAN D. TR. SAT ISVOARELE. SPL. SC2.180 LEI 177.759. DR. ALEEA CASTANILOR NR.078. MRS.3. SEVERIN STR. BL.TR.9 DR. SC. SPL.850 LEI 73.4.240 LEI 28. ION COM. SC. ATENA DR. AP.2.400 LEI 50. SC.ET.092. SEVERIN STR. FELICIAN AURELIAN DR.2.2. 1. PRAHOVA NR. SEVERIN B-DUL.868. CRI?AN NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974.3.940 LEI 333. EUGEN ET. RAMONA MARIA DR.2.1. AP. SEVERIN STR.Z8. TR.720 284. M. REVOLU?IEI 22 DEC. TIMI?OAREI NR. AURELIA DR.800 LEI 37.960 LEI 21. TR. MEHEDIN?I DR.P3. EMIL AP.2. TR. ELENA SC.D4. AP.3. 149 ROATE? D. AVERESCU NR. SEVERIN STR. FLORESCU NR.3. ST?NCIOIU P.19 S?N?TESCU V. 32.61. PRAHOVA NR. MARIN SC.640 LEI 65.5.694. NR.4.420 LEI 20.11 DR.201.28 DR. S?NDOI I. SC.176.4.3 DR. AP. TR.A5. RĂDUŢĂ N. JUD. SPL.6 ST?NCIOU ST.1. SEVERIN STR.7 RADA I. BL.9 DR.040 LEI 104. NICOLETA ŞtefanIA 10.6.ET.650 LEI 21.3. 73. BANATULUI NR. AVERESCU NR. BL.9 DR.262. RADU DR.017. R. MARIOARA BL. TR.098. CARA? SEVERIN DR. AP. TR.480 LEI 25.800 LEI 64. MARIA BL.8. G1. S?N?TESCU A. TR.S2. SEVERIN STR. ET. ALEXANDRU DR.8.2.200 LEI 53. 30 DR. AP. CRI?ANA NR. SANDU C.8. 233 ROIBAN H.840 228. SC. PETRE SC. NICOLAE COM.720 LEI 12. TR. REVOLU?IEI 22 DEC.200 LEI 56. ET. NICOLAE SC. RADOSLAV V. ET.6. BL. S?RBU A.628. 42. TRAIAN NR. AP.600 LEI 57. VLADIMIRESCU NR.4. SEVERIN STR. VITEAZUL NR.2. ET.4. S?RBU V. VITEAZUL NR.6 DR. JUD. AP. 1 DECEMBRIE 1918 NR. AP.P3. 149 ROAT? R.11 DR. GRUIA.3. AP.S2. SORIC? GHE MARIN A1. TR. TR. DR.626.1. MIHAI VITEAZUL NR. L?CR?MIOARELOR NR. ELENA SC.4.174. ET. CICERO NR. LEPRI NR. SEVERIN STR. TR. PU?AN I. VASILE DR. STELIAN BL. SEVERIN STR. AP. TR. SEVERIN STR.16. SEVERIN STR. 37B LOC. GR. SEVERIN B-DUL. SEVERIN STR.3 ST?NCIOIU G. SC. AP. SPR?NCEAN? G. TR. SGONDEA T.P3.000 30. SEVERIN STR. M. CONSTANDINA BL A2. JUD. SEVERIN STR.480 LEI 591. SANDA GHE.1. SC. SEVERIN STR.119.680 LEI 60.400 LEI 27. AP.32.20 RAŢĂ T.339.8 DR. BR?NCOVEANU NR. ŞincaI NR.755.800 31. BL. SC.760 LEI 4. PAULA BL. SC. SC.6.983. SC. SC. SC.1.400 LEI 148.900 LEI 11. SEVERIN STR. STR. TR. SEVERIN STR.

B. SC.4. str. str. ap. ET.1. 2. 2. MIGDALULUI NR.590. 917. ap. SEVERIN STR.12 LOC. et. ADRIAN NR. TR. Aleee Parcului. et. nr.200 LEI 109.440 LEI 36. A. bl. AP. 8. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau. TR. Letea. SEVERIN STR. et. Bradului. Balcescu. SC. sc.101 DR. 50. SERGESCU NR. ET. Mioritei. 2. A. 25. ap. INDEPENDENŢEI NR. GHEORGHE VI?AN N. et. 9 ANGHEL V. 46.3. ap. Soimului. TR. 5. 5.137.SC. SEVERIN STR. AP. AP. 1. sc.080 LEI 7. TRANDAFIRILOR NR. Letea. FLORESCU NR. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.5. str. BL. 1. nr. 3. BL. A?TEF?NOAIEI V. 4. bl.593. AURICA ROATE? A. ap. ap. str. A. AP. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. str. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau.4. VLADIMIRESCU NR. AP. ALEXANDRU V?CU?? GHE. sc. 6.400 LEI 39.560 LEI 8.E. A. LIVIU UNGUREANU A. ap. Enescu. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. 10 ANGHEL ELENA Bacau.B3. 5. N. sc. nr. Bacau. sc. sc.680 LEI 26.1. ap. BL. 5. 2. 4. ap. SEVERIN STR. GR. nr. 5. et.560 LEI 40.6. BL. Aleea Constructorului. SEVERIN STR. CALEA TG. N. str.816. sc. C. SC.. 155 DR. ap.094. ap. 2. 10. PETRONELA Iasi. Veniamin Costache.12 DR. ANDRONIC I.1. SEVERIN B-DUL T. bl. 159.E18. MARIN Moinesti. 26. C.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. SC. 2. nr.501. et.636.132.6 40. 10. STR. EMILIA Bacau. Balcescu. SC. 12 ATOMEI C. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I.12 DR. C. A. SC. bl. nr. VIRGINIA TUDORAN I.1. AP.V11. sc. str. VII.A7.25. nr. bl. 7 DR. et. MARIUS TREISTARU P. 20 AMARANDEI N. SC.52. D.600 LEI 172.796.C1. ap. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. str. MIRCEA ION ZAHARIA N. nr.1. PETRU Bacau. 20 ARMEANU I. bl. Panselelor.1.1.413. TR. sc. B?ILE HERCULANE.6. ap.TR. ap. SC. Balcescu. nr. str.TACOT? GHE. ET. LEOPOLD DR. 4. CALOMFIRESCU NR. 16 bis.855. bl. et. 3.8 DR. sc. 36. SEVERIN B-DUL T.2. BL. sc. VLADIMIRESCU NR. LUCIA Bacau.E18. bl. SEVERIN STR. TR. bl. et. SEVERIN STR. AURELIAN NR. 3. nr.4. B. BL. TR. nr. TR. A.360 LEI 6. str. 12 ADAMACHE I. str. AP.1. D.12 DR. sc. str. nr. SEVRIN STR. et. SC.700 LEI 45.600 LEI 23. sc.5.491.4. 3. nr. NICOLINA Bacau. ALEEA GAROAFELOR NR. MARIA Bacau. MĂRĂŞEŞTI NR. 4.600 LEI 54. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M.3. sc. 5 ALEXANDRU GHE. ERMINA Bacau. nr. MIGDALULUI NR. JIULUI NR. TR. bl. 15 ANGHEL N. BL.2. 159. CELESTINA Bacau. et. 9 ANTAL ST. 2. P. G. A. ap. CALOMFIRESCU NR. nr. 13. 5. nr. bl. 7 AIRINEI I. AnaI Ipatescu. Enescu. str. sc. AFLOAREI CLARA Bacau. bl. str. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . str.9. 5. str. AP. VIOREL Z?ULE? ST. VASILE Bacau.6 DR. G. 2. et. AP.9 DR. TR. 5. bl. 6.1.322. ap. A. SC. AP. sc. F. Energiei.3. 36. A. 2 APOSTOL RODICA Bacau. str. BL. AP.SEVERIN STR. SC. Primaverii.3. sc.sc. 4. et. IOAN Bacau. 36. N. 8. A. 13. BL. 6.3. bl. nr.12 DR.100 LEI 33.3. SEVERIN STR.156. nr.51. TR. Impacarii. et.14 DR. ap. AP. BL. TR.TR. jud.16 DR.920 LEI 45. Bucium. 3. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. str.1. bl. AP. TR. 1. SC. SEVERIN STR. sc.326. str.5 DR. Soimului. 1.243. bl. str. bl. C. et. SEVERIN STR.

2. et. 5 Buhusi. 5 Buhusi. 1. 2. 44B. jud. bl. ap. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. sc. Bacau. 19 Bacau. 2. A. 25. 468 Faraoani. nr.SORIN BIVOLARU GHE. bl. 45 Bacau. Bacau. str. et. ap. ap. bl. sc. 13. bl. bl. nr. nr. 4. et. br. nr. Spiru Haret. bl. et. sc. 5. C. Bacau. . 3. Bradului. 13 Buhusi. sc. sc. Republicii. str. ap. Balcescu. N. 44B. nr. et.7. bl. 7 Bacau. str. str. ap. str. Bd. jud. TONIŢĂ B?ITANU I. 6 Corbasca. jud. jud. 8. str. B. 8 Bacau. Narciselor. Unirii. 6 Bacau. Balcescu. bl. 1. ap. satul Marvila Bacau. 7 Bacau. 4 Onesti. bl. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . A.BABU? N. et. sc. 5. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. 3. jud. Dr. RODICA BARAN C. 1. jud. sc. Viteazul. 179. sc. 4 Bacau. Bacau. 16 Bacau. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. Bacau. 2. 32 Bacau. jud. nr. 6. str. str. sc. sc. Valea Alba. ap. 2. sc. str. ap. sc. sc. 4 Bacau. 12. str. A. 10 Faraoani. Bacau. et. et. M. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. str. bl. B. nr. Oituz. str. str. sc. Unirii. E. 5. et. 33. ap. str. str.A. B. 84. nr. M. bl. Marasesti. 2 Bacau. 2. ap. bl. ap. MARIA B?LAN ST. 25 Onesti. jud. et. nr. nr. Cornisa Bistritei. D. G. 44B. str. ap. str. sc. Bucium. str. str. Digu Barnat. et. 4. ap. jud. Bacau. str. sc. N Balcescu. sc. sc. et. 30 Buhusi. ap. nr. str. !. Republicii. Stefan cel Mare.4. et. B. str. str. 1. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. Ardealululi. et. 3. et. ap. 16. Bacau. ap. ap. 1. B. 2 Bacau. sc. ION BORO? M. 28 Bacau. 2. Miron Costin. 4. 8 Galbeni. 7. Bacau Bacau. 25. str. str. . nr. Unirii. sat Valea de Sus . Dimitrie Cantemir. 5 Bacau. 3. A. str. 1. Postei. sc. nr. 7 Bacau. 1. 6. 8. C-TIN BALINT M. str. nr. ap. bl. jud. LAUREN?IU BALA? GHE. nr. A. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. CONSTANTIN B?ITANU I. et. et. sc. E. 5. A. nr. 131. 1. nr. ap. 21 Bacau. str. Bacau. jud. . sc. sc. NOBERT BADITA C. bl. nr. 4. B. 11. 13 Bacau. 2. Viteazul. Carpati. 7 Bacau. 14 Moinesti. ap. ap. 16. B. 32 Bacau. ap. 1. 3. nr. et. 1. B. nr. 4. 2 Bacau. IOAN BANGALAU P. 44B. Y. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. 1039 Buhusi. et. sc. Bacau. ap. 8 Bacau. 2. bl. bl. 3. 2. Y. com. str. et. Iosif Cocea. 1. B. Bacau. 3. C. sc. ap. str. ap. str. 11. 179. nr. bl. bl. Cornisa Bistritei. 28 Bacau. B. 33. 21 Bacau. str. bl. sat Cacova Mica. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. 48 Bacau. Marasesti. bl. nr.A. ap. bl. Tineretului. ap. Lunca. nr. ANGELA BARABA? N. str. Chimistului. et. bl. 2 Helegiu. 468 Faraoani. str. 1 Bacau. nr. bl. nr. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. 5 Bacau. nr. Prelungirea Bradului. et. et. 1. str. et. 4. ap. 8. 7. ANA B?LU?? GHE. sc.2. sc. jud. str. bl. str. E. Narciselor. str. bl. bl. str. 4. Trecatoarea 9 Mai. MARIA BOTEZATU I. B. Stefan cel Mare. sc. str. bl. bl. Davila. Bd. Ardealului. sat Cacova Mica. nr. ap. Buhusi. Marasesti. nr. str. et. ap. 7. 12. Stadionului. Aviatorilor. 1. 8. nr. Bacau. N. nr. Frunzei. et. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. et. . GEORGETA B?BU?ANU V. B. 4. Spiru Haret. Bacau. 7 Bacau. sc. nr. str. Republicii. Bacau Bacau. jud.

str. D. nr. Bacau Bacau.BRĂILA D. Letea Veche Bacau. 13 Bacau. nr. GABRIEL CERN?IANU N. str. ap. ap. 126. str. 2. str. Narciselor. Neptun. ap. Bd. Banca Nationala. et. Milcov. Bacau. Carpati. 10 Sascut. 2. CLARA C?RLAN GHE. str. str. str. A. 2. et. bl. 14. et. sc. 15. 8 Bacau. 4. sc. sc. et. bl. Metalurgiei. sc.2. bl. ap Bacau. ap. 34. D. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. Republicii. Balcescu. bl. str. str. Alecsandri. sc. Venus.MARIA BUFTEA C. ap. 4. Venus. A. 4. ap. 2. B. 1. ION CANCEA M. 85. et. sc. sc. 2. Ştefan BRĂILA ST. sc. nr. nr. P. A. 2. 26 Bacau. Soimului. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. str. 2. A. nr. jud. str. MARIA CANCEL M. et. F1. str. sc. 917 Bacau. Bacau Bacau. 32. com. ap. Bicaz. C-TIN CHIRU C. str. bl. sc. Romanului. TEREZA BUD?U GH. bl. ap. 30 Bacau. 4. Aviatorilor. bl. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. sc. B. ap. jud. MARIA BUD?U A. D. C. jud. 14 Galbeni. Energiei. A. bl. bl. str. nr. sc. sc. 7. com. bl. et. 3. Miroslovesti. GEORGETA CĂLIN GHE. str. str. 19. 159. 4 Moinesti. bl. B. 19 Bacau. D. Energiei. A. Bacau Secuieni. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. A. nr. Bacau. 16. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. sc. 16. 25. 84/2. 16. 6 Bacau. 4. et. ap. SORIN BUDAU P. ap. str. str. 4. ap. et. com. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. bl. str. str. ap. et. 162. str. nr. str. sat Valea Draga. CONSTANTIN BUTNARIU A. nr. bl. bl. sc.ANA CENU?? C. nr. E. sc. Milcov. 199 Bacau. sc. 9 Bacau. 54. A. jud. sc. Ardealului. 12 Bacau. Metalurgiei. GHEORGHE Bacau. str. str. 2 Bacau. sc. ap. A. sc. ALEXANDRU C?TAN? M. V. 43 Valea Seaca. 5. et. ap. B. bl. ap. sc. bl. B. ap. B. sc. Razboieni. Balcescu. sc. nr. 15 Bacau. Cornisa Bistritei. 87 Secuieni.Buhoci. 2. str. ap. 10 Bacau. 6 Bacau. VALERIA CEAUNA? GHE. ROBERT CADAR I. jud. 20. 11 Galbeni. nr. sc. Nucului. CECILIA CANCEA M. ELVIRA BUTNARIU I. et. nr. bl. str. Bacau Bacau. et. 5. bl. VASILE CEAUNA? I. nr. ap. A. bl. COSTICĂ CHIRIAC I. str. jud. Bacau Buhoci. ap. et. 3. 412 Bacau. str. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . nr. B. 19 Bacau. Unirii. bl. sc. ap. bl. 5 Bacau. 3. nr. D. ADRIANA CANACHE V. 2. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. CIPRIAN CERGHICI I. Razboieni.2. 4. Vulturului. 1sc. Bacau Bacau. 22. 4. 9 Mai. Bacau. 30 Bacau. str. bl. ap. sc. sc. 14. nr. bl. 16 Bacau. 33. str. Bijghir. Iasi Faraoani. 11 Bacau. ap. ap. ap. 3. 442 Bacau. B. 11. Castanilor. ap. str. 14. bl. ap. 142. Garii. 3. str. nr. Marasesti.B. jud. ap. 16. Nordului. MARIUS CERNAT C. IOAN BUTNARU I. C3. E. Ciprian Pintea. str. 8 Bacau.2. Bacau Bijghir. 43. N. sc. sc. et. 19. jud. Bacau Bacau. bl. 6 Bacau. bl. str. Ghioceilor. ap. jud. nr. D. 17 Bacau. B. bl. sc. nr. 7. ap. jud. str. str. 3 com. 3. D. bl. str. Carpati. 15. str. 3. 17 Bacau. ap. jud. Aleea Ghioceilor. nr. 12 Bacau.Buhoci. ap. N. M?RIOARA C?LD?RARU P. 8 Bacau. et. jud. B. bl. Zorilor. Bacau. ap. 13 Bacau. com. com. Venus. ap. 7. D. sc. 18 Bacau. Neagoe Voda. bl. sc. 35. Milcov.

15. B. sat Lilieci. ap. CATRINA Prajesti. V. str. Marasesti. str. str. Tudor Vladimirescu. B. Lalelor. ap. 24 CREŢU P. ap. 117. 11 COMORA?U A. sc. 23 Bacau. ap. CAMELIA Buhusi. 16 COCIORV? I. ap. ap. 16. bl. sc. 80. sc. 4 CREŢU N. E1. sc. str. CONSTANTIN Bacau.9 COV?TARU D. V. ELENA Buhusi. NECULAI Bacau. B. I. B. str. str. 7 COMANESCU N. PETRU Bacau.2. sc. bl. bl. Energiei. sc. ap. bl. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. 30. 6 COJOCARU I. Bd. COSTICĂ Bacau. sc. str. sc. str. Traian. Al. 169. Cel Bun . B. ION Bacau. nr. Veniamin Costache. str.sc. 33. 56. ap. sc. nr. D. nr. Alecsandri. sc.sc. MARIA Buhusi. bl. Orbic. 6. nr. 33. 43 CRISTIAN GHE.sc. bl. bl. 34. 22 Decembrie. MARIA Bacau. 16. str.28 CO?ESCU A. E1. str. sc. 1. 1. VASILE Bacau. 36. bl. bl. ap. Veniamin Costache. EUGENIA Bacau. str. ap. ap.9 CO?ESCU M. 48. Carpati. str. 24 CREŢU V. str. ap. bl.D. bl. bl. sc. str. ap. Republicii. 39. Sturza. Miron Costin. Veniamin Costache. 37. 4 DAN?E P. 55 CIUBOTARU D. A. VICTORIA Bacau. C. E2. sc. PETRU Bacau. bl. NICOLAE Bacau. A. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . 4. Cocea. str. Soimului. ap. CORNELIU CIOCAN T. str. nr. ap. bl. ap. bl. AUREL Bacau. ap. sc. Cel Bun. 1. Orbic. str.sc. str. jud. A. str. Mioritei. Unirii. bl. str. str. F. Marasesti. jud. Garii. C. sc. Hatman Verescu. 10 COLODIUC I. bl. Bacau. bl. 16 CREŢU N. A. 23 Bacau. A. nr. sc. bl.D. str. 16 CREŢU P. M Viteazul. C1. sc. 4.1. OANA CIOB?NI?A P. sc. Soimului. 5. 1. GHEORGHE Bacau. str. str. sc. Cel Bun. Bucegi. 9 CIUCHI A. str. A. nr. 15. str.17 Bacau. NECULAI Bacau. 16 COJOCARIU P. Balcescu. str. C. ap. VALENTIN Bacau. str. bl. str. str. ap. 16bis. LIVIA Bacau. 4. ELENA Bacau. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. Cornisa Bistritei. nr. GEORGE Bacau. S. A. D. str. 39. D. sc. Marasesti. str. Bacau COARDO? GHE. bl. ap. CIORBARU I. bl. Bacau CONDREA GHE. C. str. bl. bl. 21 Bacau. str. C. ION Bacau. 5. bl. ap. Aleea Parcului. N. sc. B. A. Cornisa Bistritei. str. 2 CIUCHE RODICA Bacau. str. 5. sc. com. Marasesti. nr. ap. VENERA Bacau. bl. IOAN Bacau. ap. bl. nr. sc. bl. 11 COV?TARU GHE. Veniamin Costache. MITIC? Bacau. V. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. 19 CIOROIPAN V. 5 CIOROAB? C. MARIA Bacau. Bacau.17 Bacau. A. 58.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. ELENA Bacau. Alecsandri. nr. sc. A. ap. bl. Alecsandri. bl. Bira. nr. sc. 11 CONDRIA C. A sc. Alecu Russo. sc. 5. str. bl. 1. PAVEL Bacau. 16 CLAPON C. ap. M Viteazul.11 CUSTUR? I. ap. ELENA Bacau. Neamt. 39. sc. bl. jud. com. 49 COCIORV? V. 13 DAMIAN I. Cornisa Bistritei. ap. Bacau. ap. nr. Cornisa Bistritei. Marasesti. I. 33. ap. sc. nr. str. str. B. ap. LUCIA Hemeiusi. 18. bl. C. C-TIN Bacau. Al. 12 COJOCARU GHE. nr. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. bl. jud. 4 CREŢU I. A. jud. E1. ap. ap. Aleea Parcului. ap. jud. V. ap. bl. 4. sc. C. Veniamin Costache. ap. C. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. bl. bl. 5 CIORBARU ST. Aleea Revolutiei. C. A. nr. 3 Boghicea. str. str. str. str. ION Bacau. sc. Alecsandri. jud.9 CO?ESCU T. sc. str. nr. sc. ap. str. nr. Lalelor. 26 CROITORU D. 8 COCA GHE. str. PETRONELA Bacau. IOAN Bacau. 5 Bacau. 80. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. ap. 4. Neamt Roman. C. 2. 80. C. ap. PETRU Bacau. ap. Al.

ap. N. 8. Viteazul. bl. Panselelor. Progresului. SILVIA Bacau. bl. sc. str. bl. 15. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. jud. jud. 8 GAL IOSIF Bacau. NICULINA Bacau. B4. ap. ION Bacau. str. bl. B. 29. 15 DOBROI N. sc. G. ap. sc. Saturn. ap. sc. Soimului. sc. 1. 11 Bacau. 7.ap. 11 GAVRIL Z. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. sc. 49 FILIPESCU N. Bacau Bacau. IONEL Bacau. ap. 1 FILIP I. B. Bacau. C. VASILE DIACONU I. ap. sc. str. ap. str. 3. 18. Marasesti. ap. bl. 19 Bacau. sc. sc. nr. 2 Com. A. 159. ap. Viteazul. bl. bl. bl. Galbeni. 8 FO?LEA V. PINTILIE Com. sc. Viteazul. 1 DR?GHICI P. Aviatori. M. ap. ap. A. Balcescu. NECULAI Bacau. C. nr.11 ENACHE GHE. ap. A2. bl. str. 15 G?NDU N. 2 Bacau. jud. bl. bl. ap. N. C-TIN Bacau. ap. bl. bl. nr. I. nr. str. 1. sc. GHIORGHE Bacau. Eminescu. VASILE Bacau. MARIA Bacau. 3. A. 1. B. ap. 8 Martie. Mioritei. bl. 4 DUMBR?VEANU GHE. 13 DUGHIRI D. Bacau DOROB?? C. Nordului. jud. str. GEORGETA Bacau. bl. Balcescu. 5. B. jud. A. DANIELA Bacau. A. Eminescu. Marasesti. sc. Cuza Voda. MIHAI DOBRANI? GR. Bacau F?C?OARU V. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. S. 1. bl. str. Carlova. Tudor Vladimirescu. A. Slanicului. 4 Bacau. A. Bl. sc. sc. M. bl. Bacau DOGARU A. str. sc. sc. ap. 13. 20 GEORGESCU I. B. 3C. C. D. 125. Marasesti. str.sc. sc. L. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. sc. sc. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . A. A. jud. bl. 11 ENACHE SILVIA Bacau. 22 DUGHIRI M.sc. sc. bl. MARIA Bacau. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. str. str. 13 Bacau. Bacau Bacau. bl. bl. bl. str. Energiei. 3 FARCA? TEREZA Com. A. C. MIHAI Bacau. sc. 30. ION DELEANU T. ap. MARIA Com. DOINA Bacau. bl. 15 Bacau. Bacau. ap. ap. Faraoani. str. 100. ILIE DIACONU N. str. MIHAELA Bacau. 8. str. sc. str. 22 DUMA GHE. str. Balcescu. sc. sc. nr. str. bl.1 FO?LEA GHE. A. 22 Decembrie. ap. Cornisa Bistrita. bl. str. 7 DUMITRA?C GHE. str. str. 1.sc. bl. Banca Nationala. 19. M. ap. MARIEA DIACONU GHE. ap. ap. Balcescu. MARINELA DOBO? M. 5 GAVRILESCU GHE. str. 13. nr. Caragiale. Bacau DODITA V. Poet V. CORNELIU Bacau. M. A. VIRGIL Buhusi. 11. 157 GINJU V. 159. D?NU? DEDIU GHE. ap. ap. nr. 9 Mai. 5 Com. str. bl. Bradului. 4. 31. Marasesti. str. 9 Mai. ap. Bucegi.sc. bl. ap. jud. 8. bl. str. bl. Magura.VASILE Bacau. Cornisa Bistritei. ap. sc. A. 24 DOSPINESCU V. C. GHEORGHE Bacau. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . MIHAELA Bacau. sc. Banca Nationala. str. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. ap. str. D. str. ap. str. B. Soimului. D. 3. Castanilor. B. N. 13. 5. et. jud. 35 Bacau. bl. jud. str. str. MARIA Com Secuieni. ap. 27 Bacau. bl. C. jud. str. A. B. 15 ENACHE P. ap. bl. nr. MARIANA DIACONU V. B. str. ap. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. I. bl. 4. 1. sc. VASILE Onesti. 8. Bacau. A. sc. Livezi. Letea. str. str. sc. VALERIA Bacau. sc. A. 7. sc. N. sc. nr. 100. 14 Buhusi. 13. Trandafirilor. 15. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. str. Bacau ENACHE I. A. 4 DORUNGA T. bl. 4. Rahova. nr. C. AUREL Bacau. jud. MARIA Com. ap. str. Sturza. C. nr. ap. ENACHE GHE. str. str. 21. 13. M. ap. str.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. B. Soimului. bl. Bradului.

VIOREL GL?VAN C. 6. B. bl. H. nr. Proiectantului. 80. sc. B. ap. nr. bl. C. Bucegi. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. 22 Com. str. ap. Str. A. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. jud. LAZĂR GOROVEI I.CRISTINA GROSU M. bl. bl. str. 2 Bacau. str. ap. B. 12 Bacau. A. str. 78. nr. 146. Balcescu. Nordului. jud.ELENA GHERVASE P. Metalurgiei. bl. 11. Aviatorilor. ANICA GIURGEA I. Bicaz. sc. Mioritei. sc. bl. 146.7 Bacu. 50. Ştefan GIURGEA ?T . COSTACHE HORGHIDAN I. str. ap. str. 18. Republicii. 92. str. bl. nr. sc. Milcov. PETREA GROSU V. AUREL HANGA C. 146. AURICA GRIGORE C. bl. 4.A2/2. ap. C. jud. sc. 1. ap. sc. bl. bl. Aviatorilor. bl. 29. 12. Miron Costin. ap. sc. str.15 Bacau. 4. ap. sc. 11 Bacau. ap. ANICA IACOB V. str. 2 Bacau. A. Republicii. sc. Suceava Bacau. ap. Neagoe Voda. Al. B. 1.11. ap. Beresti-Tazlau. str. 30 Bacau. B. str. ap. Letea.11. ANCA GHIR?U I. 11 Bacu. Cuza Voda. ap. A. sc. 15. sc. bl. Metalurgiei. sc. C. Ardealului. 5 Bacau. 9 Bacau. 1. str. ap. str. A. ZAMFIRA GORE V. CRISTINA GROSU I. str. C. bl. P.. str. sc. str. P. GHEORGHE GORA? D. sr. str. 18 Bacau. str. Aman. Cuza Voda. Bacau Com. 142. ap. A. str. A. A. ap. 2 Bacau.6 Bacau. bl. Mioritei. Str. ap.sc. IOAN GOAG? GHE. N. bl. ELENA HANU I. str. ap. jud. bl. GEORGETA IGNAT GHE. Bicaz. 12 Bacau. 3 Bacau. 113. 9 Bacau. C. ap. C. ap. N. 18 Bacau. sc. ap. N. Cornisa Bistrita. str. str. 5 Bacau. 3. 13 Bacau. ap.A. Bacau Com. sc. bl. str. Panselelor.6 Bacau. Marasesti. str. LEONORA GORGAN V. 11 Bacau. Ştefan HODIN? V. Bacau Bacau. 13 Bacau. B1. 14 Bacau. 13. ap. str. ap. C. ap. nr. ap. bl. 108. Bicaz. 13 Bacau. Milcov. Al. 116. Tolstoi. bl. bl. Milcov. Bacau Bacau. ap. 14 Bacau. bl. bl. bl. str. Tolstoi. N?STASE GHIR?U M. Bd. ap. str. 20A. 37 Bacau. bl. Balcescu. ap. 1. 11 Bacau. 6. Cornisa Bistritei. 78. jud. sr. bl. B. 1. Milcov. sc. 5 Bacau. ap. ap. Cornisa Bistrita. 6. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. str. sc. bl. B. bl. bl. str. 16. B. bl. Marasesti. GEORGETA Bacau. sc. str. bl. str.GEORGESCU M. nr. C. Str. 116. 7. Coanda. sc. sc. Balcescu. ILEANA HUIBAN V.CRISTINA GIURGEA ?T. Aviatorilor. G. bl. sc. 3 Bacau. Bicaz. bl. 2 Bacau. Ana Ipatescu. sc. 14 Com. sc. 8 Bacau. sc. ap. bl. ROMIC? GIURGEA ?T. 3 Bacau. 13 Bacau. Chimiei. 2. bl. VASILE GROSU A. LUMINIŢA GHEORGHIU V. str. Unirii. str. sc. A. ap. bl. 7 Bacau. 3. MARIA GHERGANU I. CĂTĂLIN GHIR?U M. sc. B. bl. 3. N. MIHAELA H?NCU A. bl. ap. 13. ap. sc. D. bl. 26 Bacau. ap. bl. str. bl. sc. 7 Bacau. sc. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. sc. PROFIRA GHIURC? A. nr. D. F. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . A. SILVIA HLU?NEAC V. 4 Bacau. 14 Bacau. A. 32. sc. Letea. IOAN HLU?NEAC V. B. nr. ap. ap. Copernic. 71. str. str. 16 Com. nr. str. str. B. Rares. 3. Cornisa Bistrita. sc. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. sc. 1. ap. ap. Bicaz.sc. 150. ap. Patraut. str. 39. 14 Bacau. sc. G. nr. 35 Bacau. bl. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. 5.

ap. 12 MAZ?RE P. C. sc. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. 13 IURAC V. C. bl. str. B. 1. V. C. A3. 4. C-TIN Bacau. B. sc. ap. sc. str. Margineni. A. ap. LENU?A Bacau. 29. str. 3 LAZĂR S. 15 LUPU C. 6. ap.sc. ANA Bacau. Maramures. bl. A. VASILE Com . nr. A.Republicii. ap. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . ANGELA Bacau. str. 10 MIHĂILĂ I. jud. 2. AUREL Bacau. bl. A. ap. Marasesti. ap. 38 MARE? D. bl. ap. DAN Bacau. Miron Costin. B. sc. nr. ap. MIHAI Onesti. ap. 25. A. sc. IOAN Bacau. 1. Bacau. Oituz. sc.ap. A. ap. MARIA Bacau. str. bl. IOAN Bacau. ap. TODOSIA Bacau. 14. Cremenea. sc. ROZICA Bacau. sc. A. sc. 11 IONIŢĂ C. NECULAI Bacau. bl. 110. str. Crinului. Soimului. 3. 8 M?NDRU P. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. 16. 10 IOSIF I. sc.9 MARE? VIRGIL Barati. B. N. 1/7. ap. 27. Bacau MICLŢuţ P. bl. 7 MATEIANU C. str. Carpati. ap. Marasesti. jud. bl. Copernic. IOAN Bacau. 18. ap. str. 19 LAZĂR D. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. N. ap. Soimului. Bicaz. str. CATINCA Bacau. TOADER Bacau. Slanicului. 22 LEONTE V. str. 5. ap. VICTORIA Bacau. IOAN Bacau. sc. Marasesti. A. jud. Balcescu. str. 12 MICILIC? VASILE Com. str. 9. VASILE Bacau. ap. 14. sc. sc. 4 MANEA ST. A. bl.C. Pictor Aman. nr. bl. 17. Logofat Tautu. str. bl. com. ELENA Bacau. ap. str. VICTORIA Bacau. str. bl. ANICA Bacau. 17. Bucovinei. 1 LOGOTETI N. Buhoci. 5 MACOVEIU I.. 1. 13 MATEI VIOREL Bacau. bl. 10. Crinului. ap. bl. nr. sc. ap. 31 MAXIM I. 5 MANTA C. C. bl. bl. PETRU Bacau. 12 MAXIM N. Slanicului. str. str. bl. ap. 13. nr. Viteazul.L?CR?MIOARA Bacau. str. Nordului. C. ap. ap. str. A. 80. bl. str. Aviatorilor. VASILE Bacau. Electricienilor. str. 1. str. 4. ELENA Onesti. LAURENTIU Bacau.6 LOGOTETI GHE. 33 MECHECI V. sc. A. bl. ap. bl. A. Bacau IORDAN C. sc. sc. sc. B. jud. str. sc. bl.10 MANCIU GHE. A. bl. str. 2. A. ap. str. str. EUGENIU Onesti. GHE. 2 L?C?TU?U GHE. 2 LECA I. MARIA Bacau. ap. str. str. Filipesti. 39. str. jud. ap. sc. 5 LAZĂR N. 52. str. sc. VALERIA Bacau. MARIA Bacau. Bacau. bl. 11 LICHI N. str. str. bl. str. str. Bicaz. str. ap. ap. sc. 12 IORGA A. sc. Razboieni.6 LICHI V. nr. 9 MERLICI I. str. com. ap. sc. Casinulu. B. CRISTINEL Bacau. Florilor. Miron Costin. str. B. bl. Costache. str. Sc. sc. Armoniei. str. Bijghir. RADU Bacau. Sc. 9 Mai. 6. ap. Energiei. nr. ap. ap. Buhoci. sc. E. 6 LUCA GHE. A. 1 Mai. nr. sc. sc. ap. A. 13. str. 5. GABRIELA Bacau. 3. 2. nr. sc.IONEL D. Bacau MARINESCU C. 5 L?C?TU?U C. ap. bl. 16 bis. A. A. 11 M?RIU?EI A. Marasesti. A. bl. ap. 1 Mai. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. nr. MIRCEA Bacau. bl. Razboieni. bl. bl. str. bl. 25 MIHĂILĂ MARI. str. Bacau. 9. bl. bl. 150. 3. ap. 8. A. 6. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. 4. bl. MIHAI Bacau. sc. 3 LAZĂR V. jud. str. Livezilor. 6. str. bl.13 MARINESCU SERGIU Bacau. VASILE Bacau. bl. A. Soimului. 4. A. 3 LAZĂR V. A. 3 LUNGU LIC? Bacau. str. ap. Florilor. 5. sc. bl. ap. A. Alecu Russo. jud. 22 Decembrie. ap. sc. sc. str. Alecu Russo. M. bl. 5 ISTRATE P. 9 Mai. bl. sc. ap. 7 LUNCANU COSTEL. NECULAI Bacau. Tipografilor.

1. str. nr. ap. bl. Banca Nationala. A. 3 Bacau. 103 Bacau. Bucegi. ADRIEAN NICA C. 2 Bacau. 25 Bacau. Cornisa Bistritei. bl. B. sc. Miron Costin. bl. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . ap. B. 3 Bacau.7 Bacau. 6 Bacau. bl. sc. bl. str. 19. sc. ap. str. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. Cuza Voda. A. str. 22 Decembrie. nr. Bacau Bacau. A. 9. bl. DANIEL NICULESCU V. str.BR?NDU?A MONEAGA I. 27. 85. 18 Bacau. 4 Bacau. nr. bl.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N.sc. C. jud. sc. 31. ap. Lipova. ap.sc. 15 Bacau. bl. str. A. A. ap. 5 Com. B. 29 Bacau. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. Castanilor. Cel Bun . ap. 22. bl. Marasesti. 9. sc. sc. bl. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. str. ap. str.75 Bacau. 4 Bacau. 1. A. Militari. Bucegi. str. sc. bl. bl. A. str. bl. sc. ap. 7. ap. A. Castanilor. 4. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. bl. bl. sc. ap. Al. 22. Miron Costin. 2. MARIA PANAIT I. str. str. sc. 39. ap. str. Logofat Tautu. Carpati. 9 Com. DOMNICA MONOREANU . 131. bl. Magiresti. 1. str. N. F. D. ap. str. 5 Bacau. Neamt. bl. 6 Bacau. sc.E. str. nr. 22 Decembrie. B. Balcescu.7 Bacau. ap. str. 1 Decembrie. MARIUS MOLDOVANU N.VALERIA OBREJA I. 8. ap. ap. ap. 5. nr. 3. VALERIA NICA GHE. 8 Bacau. sc. 27 Bacau. str. sc. Balcescu. sc. bl. 14. Aleea Parcului. 1. sc. str. RADA PANAIT I. Z?NA MITROFAN M. str. bl. Miron Costin. sc. sc. sc. 25 Bacau. bl. VASILE OHACI C. str. bl. 12 Bacau. ap. ap. bl. A. sc. jud. Energiei. ap. str. sc. jud. str. str. C2/2. ILEANA OJOG A. 27.14 Bacau. B. A. str. 13 Bacau. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. 8. B. 27. Cel Bun. ION P?DURARU D. bl. VASILE N?STAC C. bl. Carpati. Bacau Com. bl. bl. STELIAN NICULESCU V. 1. sc. Panselelor. str. 22 Bacau.4 Bacau. Caiuti.Neamt. jud. str. NICU?OR MUNTEANU V.. 29. Aleea Ghioceilor. 14 Bacau. 33. 29 Bacau.80. bl. bl. Alecu Russo. Al. A. 12 Bacau. sc. ap. str. ap. Bucegi. 9 Mai. Carpati. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. Cornisa Bistrita.sc. 2. 7. D. sc. 25 Bacu. bl. sc. str. bl. sc. sc. 85. B. str. ap. D. 8. 25 Piatra. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. B. N. F. Castanilor. jud. str. Oituz. 1. ap. bl. bl. ap. sc.12 Bacau. 7 Bacau. B. bl. nr. A. sc. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. ap. 2. 29. bl. Miron Costin. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. ap. 5 Bacau. B. ap. VASILE MONEAGA G. str. B. 21. Balcescu. 1.5 Bacau. ap. A. C2/2. C1. B. Razboieni. F. sc. str. IOAN P?DURARU GHE. Oituz. ap. IOAN MUNTEANU V. str. 79. 24 Bacau. IOAN OLTEANU I. sc. 19 Adjud. sc. Proiectantului. A. 131. SIMON MOISE I. bl. str. D. 79. 9 mai. MARGARETA MONDAN GHE. NECULAI NECULAU I. Miron Costin. str. 5 Bacau. ap. 131. sc. str. sc. ap. ap. Carpati. Vrancea. COSTEL N?STAC C. str. str. 18 Bacau. 3 Bacau. ap. str. str. Bacau. 22 Bacau. bl. sc. 3 Bacau. bl. ap. Aleea Parcului. str. ap. bl. VEROANA MORO?ANU I. bl. IOAN OLARU A. bl. A. bl. nr. str. N. 4. sc. Bacau. bl. 2 Bacau. ap. str. str. Carpati. nr. 8 Bacau. E. bl. Aviatorilor. 6 Bacau. MARIA PALADE S. Metalurgiei. 6 Bacau. Republicii. str. Aleea Parcului. 8. ap. nr. ap. sc. 39. B. str. sc. C. 78. ap. ap. ap.

FLOAREA Bacau. A. 5 POPA GHE. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. sc. 40. 20. ap.Balcescu.. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . B. bl. ap. str. 11 PADUREAN. Bacau. A. sc. sc. 14 PI?TA C. 1. ap. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. 3 POPA V. ap. bl. sc. sc. str.Balcescu. bl. st. 17 POPA GHE. MALINA Bacau. Hasan. str. bl. 7 POPA GABRIELA Bacau. nr. Caisilor. bl. 3. Erou C. A. A. str. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. 1A. bl. 5. 12 PU?CU?? I. 9 Mai. bl. COSTICA Bacau. Alecu Russo. 5. nr. S. ELENA Bacau. ap. str. str. 2. ap. 34. str. str. Lipova. nr. str. 15 POPOVICI FLORIN. N. 3 POPA D. ap. 1 PAVEL D. bl. 14. VASILE Bacau. bl. sc. C-TIN Bacau. ap. NICOLI?A Bacau. Alunului. 5. Militari. 13 PRICOPIE GH. A. A. 1 Mai. GEORGE Bacau. sc. 4. Cornisa Bistritei. nr. Hasan. str. ap. A. Sturza.14. Stefan Cel Mare. ap. 2. bl. Carpati. 1 PURU ST. F. D. Luminii. ap. ADRIAN Bacau. sc. 3. str. B. sc. str. str. str. A. bl. sc. IOAN Bacau. bl. bl. ap. sc. VIOREL Bacau. 5. ap. 4. bl. nr. ap. sc. Nordului. ap. M. B. Bacau. 9 PAV?L G. ap. G. Apostu. sc. str. 33. B. bl. 5. ap. str. A. F. str. Stefan cel Mare. bl. Hasan. LILIANA Bacau. str. ap. B. sc. bl. 5. M. 10 PERJU V. GHE. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. 9. bl. ap. B. ap. str. ap. Alunului. IOAN Bacau. nr. B. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. 82.A. bl. B. I. B. jud. sc. B. bl. M. A. 1A. sc. 5 PRICOPIE V. Erou C. 9 Mai. sc. Banatului. 4. A. ap. bl. sc. str. str. bl. ap. str. str. G. 4 PAVEL I. ELVIRA Bacau. N. E1. ap. sc. A. G. IONEL Bacau. 4 PAVEL C. ap. Bacau POJUM ANTON Bacau. C-TIN Bacau. ap. Erou C. ELENA Bacau. ap. Miron Costin. 7 POPA GHE. 1 PAVEL T. bl. bl. str. sc. str. ap. str. 3 POPA F. A. 78. sc. sc. str. Bd. str. str. A. bl. Republicii. ap. VASILE Bacau. 33 POPA I. 15. sc. A. Rusu. sc. Stefan Cel Mare. 15 PREFAC GHE. Marasesti. bl. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. 15. bl. E. Violetelor. Castanilor. ap. ELENA Bacau. nr. 2. bl. bl. ap. ap. 5 PICHIU GHE. bl. bl. ELENA Bacau. bl. str. 22 Decembrie. str. 33 POPA CRISTINA. 7. jud. 1bis. 1bis. A. ap. ap. sc. str. bl. F. sc. Pictor Aman. 12 PUSTIANU GHE. sc. ap. str. str. ap. st. 1 PAVEL N.PASCARIU GHE. str. F. PETRU Bacau. sc. 12. ap. Energiei. str. 5. 8. str. 4. A. sc. 1. VERONICA Bacau. ap. D. sc. N. 78. Bacau. 4. bl. B. sc. ap. bl. ELENA Bacau. sc. Alunului. sc. Soimului. 9 PONICI N. 4 POPA A. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. str. Erou Gh. bl. A. 9 Mai. 9. bl. Apostu. 1bis. 13 POTORAC D. 3. 29. Apostu. Neagoe Voda. IONICA Bacau. ap. bl. Str. nr. bl. ap. sc. 9 PREDA RADU GHE. 14 PATRICHE N. 4 P?DURARU I. A. bl. Balcescu. Panselelor. 1 Mai. sc. Castanilor. sc. 18. B. C-TIN Bacau. Nordului. 4. bl. C-TIN Bacau. sc. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. 2. Martir Horia. bl. 27 PETRARU J. A. ap. sc. str. 46 PRUTEANU ION Bacau. nr. bl. sc. str. sc. ap. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . str. LUCICA Bacau. 3. Miron Costin. sc. A. bl. ap. ANGELICA Com. str. C. 4. str. Republicii. Unirii. AUREL Bacau. 11 POPESCU N. sc. Aeroportului. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. sc. ADELA Bacau. 78. A. E. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. 2 PUSTIANU C. sc. str. GABRIELA Bacau. Luminii. ap. 165. A. bl. str. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. MARIA Bacau.

VALERIA STAN V. ap. 10. bl. B. ap. Panselelor. 9 Bacau. 16 Bacau. sc. bl. ap. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . ap. 6 Bacau. B. 4. sc. sc. sc. Com. A. 18 Bacau. Trotus. Bucovinei. A. str. Bd. 1. EMILIA ROŞU S. 13 Bacau. str. sc. str. E. str. NICOLAI ROŞU GHE. Castanilor. sc. 6. sc. A. Cuza Voda. sc. bl. ap. V. 4 Bacau. 16. 9 Bacau. TEOFIL RUSU D. ap. MIHAI SPORICI V. C-TIN SERGHIU?? I. A. A. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. nr. 8 Bacau. Bacau Bacau. Bacau Bacau. 4. A. B. l. 9 Bacau. MARIA RUSU D. 2 Bacau. 3 Bacau. sc. A. 4B. B. A. D. 25. 12. bl. 13 Bacau. 3 Bacau. ap. str. ap. sc. bl.. ap. ION SILI?TEANU I. B. VASILE RUSU M. str. Milcov. C1. Stefan cel Mare. C. Visinului. Str.29 Onesti. Ana Ipatescu. Iosif Cocea. A. sc. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. 40. ap. sc. Bacovia. bl. str. ap. F1. bl. ap. D. str. ap. 8 Sat Holt. 1. bl. ap. Panselelor. Balcescu. ap. Aviatorilor.3 Onesti. Ana Ipatescu. Bacau. Balcescu. sc. 4 Bacau. ap. bl. str. str. ap. 4 Bacau. jud. ELVIRA RUSU V. 5. Banatului. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. str. Aviatorilor. sc. 16. V. MIHAI ?TEF?NACHE D. B. VASILE ROBU B. 11 Bacau. B. Com. Bacau Sat Lilieci. str. N. bl. jud. bl. nr. bl. 11 Bacau. 27. 6 Bacau. 8. str. 14. bl. sc. ANA SION I. str. bl. sc. sc. ap. Bacau Bacau.9 Bacau. E. A. 3. 72. Mioritei. Alecsandri. str. str. 2 Bacau. Cornisa Bistritei. ap. 8. ap. ap. ap. ap. 26 Bacau. str. DORIN Şerban ?TE.Balcescu. A. sc. jud. Armoniei. ap. bl. A. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. sc. ANA SOLOMON I. bl. nr.R?CHIT? N. str. 5. bl. str. Hemeiusi. Bicaz. Letea Veche. bl. B. LILI ROMANSCHI M. Bacau. 1. B. B. B. sc. ap. 27. Panselelor. sc. 11. N. bl. Slanicului. CEZAR SION I. sc. 11 Bacau. bl. Republicii. CECILIA SION I. str. IOAN RUSU D. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. str. 11 Bacau. ap. sc. ap. 9. str. ap. Alecu Russo. Stefan Cel mare. Lalelelor. B. str. str. ap. str. bl. ap. 17 Bacau. 6. ap. bl. sc. 57. 67. sc. str. str. jud. A. Neagoe Voda. bl. 10 Com. nr. E. Cornisa Bistritei. 4 Bacau. Neagoe Voda. str. A. bl. Cornisa Bistritei. ANDREI SAUCIUC V. N.1 Bacau. str. str. 13 Valea Seaca. Alescsandri. B. sc. 57. ap. 4B. 8. Bacau Bacau. 10 Bacau. str. str. bl. sc. 19. jud. sc. G. Neagoe Voda. bl. bl.7 Bacau. 7. ap. sc. VASILE Bacau. ap. SILVICA SERGHIU?? I. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. C. 3. 5. A. C. bl. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. str. VALERIA S?NDULACHE I. A. 1 Bacau. jud. bl. COSTACHE STRAT C. sc. 16 Bacau. COZMA SASC?U A. Alecu Russo. str. str. 5. bl. bl. ap. Banatului. 2. 67. ap. ROMEO RISTEA I. Cornisa Bistritei. 3. str. bl. str. sc. bl. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. 1. 4 Bacau. 6 Bacau. Soimului. bl. str. Alecu Russo. 1. bl. Republicii. str. sc. sc. ap. str. ap.8 Bacau. jud. Oituz. ap. sc. 12. MARIA STAN GHE. bl. str. Livezi. sc. LIDIA TACU C. ap. 13 Bacau. ap. sc. 22. sc. B. str. ap. B. Martir Crisan. sc. ap. 6. A. ap. sc. bl. bl. 9. 4 Bacau. 7. sc. A. ap. 13 Bacau. B. 6. sc. str. C. bl. bl. 16 Bacau. 1. 7 Saucesti. sc. Marasesti.. bl. sc. EMILIA ?USTAC N. SILVIA TALABAN I. bl. bl. 11 Bacau.

str. ap. 10 Bacau. jud. sc. str. bl. A. 1. ELENA TANC?U M. 10 Bacau. 12. jud. str. ap. A. ap. str. jud. Prieteniei.bl. ap. V?RLAN GHE. GHE. sc. A. bl. 21 Bacau. ?IPA T. ap. sc. ap. 12 Bacau. bl. 3. str. ap. str. B. nr. sc. str. ap. str. sc. A. 80 Bacau. 12 Bacau. 14 Com. 12 Sat Barati. Bacau. Metalurgiei.Zorilor. str. B. bl. str. bl. OCTAVIAN ZAHARIA S. 48. str. 8 Bacau. 2 Moinesti. sc. sc. 2 Bacau. A. bl. 17. Slanicului. 120. jud. str. 6. 2. bl. sc. str. ap. str. Aleea Ghiceilor.1. 17 Moinesti. bl. sc. A. sc. bl. sc. bl. ap. str. Bacau Bacau. bl. ap. A. jud. B3. ap. sc. com. ap. A. Electricienilor. 8. ap. MARIA URSU I. str. str. H. Aleea Ghioceilor. ap. ap. 90 Bacau. str. Margineni. 44. nr. 19 Moinesti. ap. C. jud. Bacau. 29 Bacau. ap. A. C-TIN ?I?U N. A. A. str. ap. Closca. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. str. MARIA TEODORU V. Banca Nationala. 18 Bacau. 3. 14. 124. Vladimirescu. sc. Bacau. Schelei. str. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . Milcov. sc. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. MARIA TIŢA V. sc. E. ap. GHE. ap. 6 Moinesti. 11.13 Buhusi. FILARETA VASILACHE GHE. str. 3 Bacau. jud.11 Bacau. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. sc. str. bl. 1 Bacau. str. jud. str. 6 Bacau. str. str. 1. 9 Bacau. str. sc. C. Bacau Bacau. Mioritei. N. Racovita. br. nr. sc. sc. C. 15. ap. str. Letea. sc. ap. Coanda. str. ap. Miron Costin. 5 Bacau. str. Stefan Cel Mare. 1. Violetelor. bl. VASILE TEODORESCU A..11. str. A. sc. B. A. 16 Bacau. B9/2. sc. ap. 12 Bacau. Bacau. D. Expres. 11. Camin 1. jud. Schelei. 4. 9 Bacau. Constructorului. str. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. A. bl. C. jud. Bacau. 6. 19 Bacau. A. 87 Bacau. bl. Eternitatii. bl. A. sc. Martir. sc. C-TIN TUDORIU C. B. Slanicului. Independentei. E. sc. E1. ap. 6. C. sc. Titulescu. C. 49 Bacau. bl. nr. bl. 3. sc. bl. 52 Onesti. nr. 8 Bacau. MI?U VI?AN V. bl. bl. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. bl.9 Bacau. str. Bacau. str. 6. sc. Balcescu. ap. Bacau. A. Pictor Aman. ap. ap. 7. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. bl. bl. A. 8 Moinesti. str. B.. ap. nr. sc. ap. ROBERT ?UGULEA V. ap. ap. bl. str. sc. bl. C10. sc. 5. 12. B. bl. Republicii. ap. ap. T. Mircea Eliade. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. 18. Lalelelor. ROMIC? TIMARU T. nr. bl. Milcov. bl. Bradului. 9.. 13. 21. M Viteazul. 23. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. 8 Bacau. C10. Cornisa Bistritei. D. sc. Avram Iancu. str. bl.. str. 15 Bacau. Racovita. Bacau. bl. SERGIU TIMARU T.11 Moinesti. A3. ap. Mioritei. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. ap.Zorilor. 2 Bacau. bl. str. ap. bl. Jupiter. Banatului. ap. sc. 4. sc. C. bl. sc. B. Bacau. sc. 19 Bacau. Armoniei. ap.. 22. 31. 6. A. A. nr. bl. sc. sc. 4 Bacau. ap. 89 Braila. bl. bl. Banca Nationala. bl. bl. LUCIA T?NASE C. str. Carpati. VIORICA T?NASE GHE. Panselelor. 5. sc. 4 Onesti.TALABAN V. N. str. bl. 6 Bacau. E1. A1. ap. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. bl. Marasesti. A. ap. 1. str. Metalurgiei. str. str. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. 24.

A. ap. ALEXANDRU ARSENE I. Str. ADRIANA ZAHARIA V. A5. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. Ap. CAMELIA ANGHEL F. Bl. sc. Banca Nationala. Bl. Ap. Arges 51695000LEI Pitesti. B8. CORNELIA BIRSAN N. COSTIN ADRIAN BATA I. Lazar. Str. Ap. Republicii. Eroilor. sc. A. Bl. C. A. Ap. 24 21781200LEI Pitesti. Stefan Cel Mare. Sc. CRISTIAN BERECHET F. Ap. B. Pitesti 12027520LEI Str. VASILICA ANDREI I. D. C. Sc. Ap. 46. A. VALENTIN APOSTOL I. TINCA BATA I. 8. Lupu. DOINA ZOTTA C. ECATERINA ANGHEL M. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. COSTIN ANGHEL C. Republicii. Victoriei. Milea. Bl A8. T. 8 7052960LEI Str. Fagaras. Antonescu. Sc. 6. A. ap. P19. SILVIA ARSENE GHE. 69. E2. 7 105798680LEI Comuna Micesti. E. C4. M-2B. Pitesti 48076350LEI Pitesti. Pitesti 14209640LEI Pitesti. Sc. Trivale. 46. 30. bl. 3. E5. I. ap. CONSTANTIN ANGHEL L. DUMITRU ANGHEL A. Campineanu. Pitesti 41230LEI Str. nr.Trivale. Bl. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. 7. Sc.Lapusani 14474600LEI Pitesti. C. Ap. V. Str. Str. Str. 13. Ap. Paltinului. Ap. Cimpulun 34508070LEI Str. Arges 165688000LEI Bucuresti. A. Sc. D6a.A. Bl. B. Bl A8. Sc. Ap. Arges 51695000LEI Bd. Hanu Rosu. GABRIEL BORDEANU A. Str. bl. Pitesti 51695000LEI Bd. P-ta V. Balcescu. Mioveni. 33. 16. D. E. Lupu nr. ALEXANDRU ARSENE I. Trivale. 17. B. Curtea de Arges. sc. sc. Ap. str. A. Sc. A. PS37a. E. Craiovei. Str. B. Sc. Ap. AURORA BAIETICA D.ZAHARIA V. Ap. Bl. Dacia. V. Sc. Pitesti 41625250LEI Pitesti. 25. Str. Basarabilor nt. jud. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. Bl. A. 35. Aleea Ucea Nr. B. 15 87364550LEI Str. GHEORGHE ANDROI C. 4. Sc. Pitesti 9822050LEI Costesti . Ap. Sc. Sc. Bl. Sc. Ap. Razboieni.31 571600920LEI Mioveni. IORDAN BEBU V. 3. Basarabilor nt. STELIANA BAIETICA I. 1. 16. 12. ION BERECHET A. Sc. Bl. Fagaras. nr. Bl. Str. 20 142615000LEI C. 2 33190400LEI Bd. Sc. Bl. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. GHERGHINA ANGHEL GHE. Ap. S4. AUREL BACIU M. Sc. Sc. Sc. Bl. Bacau. Vladimirescu. Ap. D. 13 Buhusi.A. M3. Bl. jud. GHEORGHE BANDOC GHE. P1. str. Bl. 20 125604920LEI Pitesti. Sc. jud. Sc. 35. Ap. E2. 9 7113800LEI Pitesti. Bdul. Str. Str. 26 135873200LEI Pitesti. Vladimirescu. Bl. Str. Bl. jud. Sc. 7 24892800LEI Str. Sc. VARVARA APOSTOLESCU E. bl. Ap. D. E11. 16 41356000LEI 63 . 44. PETRE BADULA ST. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. 13. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. 52. MARIA BERECHET I. Ap. 24 Ianuarie nr. 3. Victoriei Bl. B. Pitesti 33808530LEI Pitesti. Bl. Str. Ap. bl. Bibescu Voda. Sc. bl. Bl. Str. 20. 8 15558000LEI Pitesti. VASILICA BOTA A. B. C. Arges 6203400LEI Str. Republicii. Sc. str. 18. A. T.18 Bacau. 12 50822800LEI Comuna Micesti. nr. ap. Fagaras. A. Bl. Bl. Gh. Republicii. 13 15198330LEI Pitesti. MARIANA GRATIELA ALECU O. 19. Ap. Ap. Str. sc. Curtea de Arges. Bl. 2 44081000LEI Pitesti . V. Bl. Str. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. D. 35. Sc. D2. 1B. AURA BAILESCU V. MARIUS ALESTEU S. Sc. Bl.1Mai. Ap. Ap. 63 Bacau. Sc.1Mai. Sect 8090160LEI C. P19. 13 70737040LEI Pitesti. 4A. ION ARSENE E. 19 69388680LEI Pitesti. 18. N. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. I2. 6 Bacau. Republicii nr. Ap. 17 19706800LEI Pitesti. Aleea Parcului. STEFAN BADEA M. Ap. ap. sc. FLOREA BAILESCU GHE. Str. Bl. NITA BOTA D. Sc. ELENA BARBU A. Lupu. 54. Ap. str. A. Pitesti 54176360LEI Pitesti. ELENA BORDEANU GHE. str. Bl.31 220923600LEI Pitesti. Sc. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. 23. Ap. D. Popa Sapca. B. Exercitiu. Bl. 3. Ap.

Sc. Ap. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. B. D6. 4 Pitesti. A. Str. Bl. Ap. nr. B. Sc. Bl. B21. Negru Voda. 14 Pitesti. Dacia. Bl. B-dul Petrochimistilor. Str. Petrochimistilor. Sc. 3. D14. Ap. Traian Vuia nr. Ap. A. E1. C. Ap. Ap. 4. D. VASILE COSTACHE N. 30. Ap. 3 Pitesti. Arges Pitesti. MARIN CIRSTEA N. Bl. Ap. Episcop Nichita. Ap. Bl. Bl. Sc. 13. 12 Pitesti. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Ap. VOICU CIRSTEA GHE. 30. Str. 7 Pitesti. Ap. Exercitiu. 8. 16 Pitesti. 5. Ap. nr. D. Str. C. 17. 8. Arges Pitesti. P1 + P2. nr. 27 Pitesti. A. Ap. Ap. Str. AURICA CIOTIRNAIE I. sector 2 Pitesti . Bl. Ap. 4 Pitesti. Str. U5. Ap.P1bis. Str. Sc. CRISTIANA CHELU N. Ap. Ap. Sc. Bl. FLORICA COCIOABA GHE. U5. Ap. Teilor. Bl. Arges Pitesti. 12 Mioveni. Eugen Lovinescu nr. 5. Str. A. Ap. 4 Curtea de Arges. Bl. Str. 9. Ap. 18 Pitesti. 15 Pitesti. Sc. M3. 27 Curtea de Arges. Sc. Sc. Sc. B. 42. Str. B. 4 Pitesti. 7 Pitesti. ADRIAN SIMION CHELU C. Bl. ION CAPET N. VIORICA COSOSCHI I. Gavana 3.C. B. Sc. MARIUS BUZESCU E.31.Libertatii. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. Str. 21 Pitesti. 34. Sc. Bl. 14 Bucuresti. P5-7. 4. 4 Pitesti. PD--2A. 6. Bl. Trivale. VIORICA CONSTANTINESCU I. Bl. A3. I. Ap. MARIA CIUCU GH. nr. Str. 8. DANIELA CRISTESCU I. Sc. C3. B. NICULINA CIUCA V. 1 Dec. F.15 Pitesti . P24. A. 30. E6. Bl. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. DAVID COTOCIU I. Str. Str. Trivale. OCTAVIAN COTOLAN I. Ap. C.BRATAN I. Ap. Bl. Sc. Bl. A.Str. Arges Pitesti. Ap. 27 Pitesti. 1 Braşov. Craiovei. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . nr. B6a.Bradului. Ap. Bl. Bl. 7. Str. Str. nr. Sc. SIDONIA CALIMENTE GH. 30. Arges Pitesti-Gavana. Basarab Voda. 6. Mircea Voda. Bl. Str. Trivale. B. Bl. Ap. Str. Arges Pitesti. Str. Bl. Ap. Arges Pitesti. B. D. B7. Sc. Str. Bl. B6. 14 Pitesti. Sc. nr. Bl. Sc. Basarab Voda. Str. Str. Str. GABRIELA CHILAU GH. NICOLAE BUNESCU P. 8. Teilor. Ap. Dacia. Ap. Str. Sc. 17. Pitesti. Sc. VASILE CHELU C. Bl. A. 4 Curtea de Arges. 5 Pitesti. B. Str. Sc. Sc. Arges Pitesti.7 Costesti . MARIA CANTACIOIU D. Bl. Ap. A. Craiovei. Ap. Arges Pitesti.Petrochimistilor. Sc. Exercitiu. 12. C. Bl. 14 Pitesti. A3. Basarab Voda. Exercitiu. Bl. Bl. Sc. Sc. Exercitiu. Ap. Bl. Pitesti. A. Sc. DAN CRISTESCU I. A. A. GHEORGHITA BUTA I. Ap. Exercitiu. Bl. B 17. ION BUTA I. PS-37A. Tepes Voda. Bl. 1 Pitesti. 20. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. Victoriei. H. PETRE Pitesti. Ap. 10 Pitesti. Exercitiu. Str. Str. MARIA CHITU GHE. Ap. C. ALEXANDRU CIUREA I. Arges Pitesti. GEORGETA BREZAN GH. ap. Ap. Bl. A. Arges Pitesti . Sc. GEORGETA CIUCU P. 2 Pitesti. Victoriei. Bl. MARIA CIOTIRNAIE I. P1 + P2. RADION BUTA D. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. Negru Voda. PD-4. Bl. Sc. B3A. 18 Pitesti. Antonescu. C. Sc. GHEORGHE COTOLAN I. Str. Bl. Sc. Bl. IULIA CANA S. 1918. Sc. Exercitiu. Sc. EMIL CRISTEA F. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE.Trivale. C. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G.Banat. nr. Str. Sc. C. Bibescu Voda. Bl. 6 Pitesti. 2 Pitesti. Trivale. S7B. 30. Ap. B-21. Ion Alexe. 2. C. Str. Ap. Calea Bucuresti. Sc. Str. 10 Mioveni. E1. Sc. Dumbravei. A. MARIA BUSUIOCESCU P. 13 Pitesti. VALERIA CRACIUN I.C. Golesti. C. Sc.B. E6. 6 Pitesti. Calea Bucuresti. Bl. Sc. ELISABETA BUSIOC P.A. Trivale. Bl.

C. 16. 30. Str. H Pitesti . Bl. Pitesti. Sc. Prundu. ILIE GHISOIU M. Ap. Aleea Prahovei. NICOLETA DIACONU I. Ap. Sc. 13 Pitesti. ISTVAN JANOS DESPA M. 14 Pitesti.Banat. E11. Bl. 2. Ap. Arges Pitesti. 30. AURELIA ENE GH. I. 30. Bl. C. 19.14 Pitesti . C. Str. Capitan Cutui. ROMICA GAVA G. TEODOR DIACONESCU T. VIOLETA DRAGOI A. B. Ap. STEFAN DELU I. Arg Pitesti. B. 1 Pitesti . GHEORGHE GOGA C. Ap. Bl. ILIE TEODOR DINESCU I.Trivale. 6. V. 13 Pitesti.Banat. Ap. Sar Geamana. Schitului nr. 32 Pitesti. Arges Curtea de Arges. Ap. Milea nr. B. Alunului. Sc. Bl.C. 19 Pitesti. 24. P3. Bl. Sc. Milea nr. Bl. A. B. 8. C. Ap. Str. P10. 19 Pitesti. Sc. Str. Bl. C4. Ap. Str. Str. B2A. 6. Ap. Sc. Bl. Bratianu. Balcescu. B. Ap. Sc. Popa Sapca. Sc. 30 Comuna Bradu. Bl. Ap. Ap. Arge Pitesti . Sc. P3. Sc. V. Bl. Q5. GHEORGHE GHICA D.Trivale. 34. Str. C. 9S-14. B. Trivale. 22 Pitesti. A. Capitan Cutui. Sc. Str. 7 Curtea de Arges. Str. Gavana III. GHEORGHITA DUCU GHE. C4. C. A3. MIHAELA GEORGESCU I. Popa Sapca. Gavenii. Ap. Ap. Bl. Calea Dragasani. VALERIA MARILENA DUTA V. 4. Str. C. Str. B8. 8 Pitesti . Sc. A. Popa Sapca. Sc. 8 Pitesti.DATCU I. Bl. Sc. B17. Ap. Str. 11. A.Banat. MARILENA FLOREA A. Bl. ALINA DENISA DIACONU GH. GHEORGHITA DIACONESCU GH. C. Str. Bl. Bl. Ap. 8 Pitesti. Bl. Pitesti. MARIN DUMITRESCU C. C4. Sar Geamana. Ap. C. B 14. Sc. A. Bl. ROMEO GHEORGHE N. 18 Pitesti . Ap. C. Popa Sapca. 1. Bl. Schitului nr. ION DIACONESCU C. Bl. Q5. GHEORGHE DIACONU T. 1 Dec. STEFANIA DEMETER J. 11. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Str. Sc. C. N. Ap. S1. Sc. ELISABETA DUTA M. 8 Pitesti. Sc.Craiovei. 13 Pitesti. Ap. CAMELIA DUSA D. Bl. A. Sc. S1. E. Arg Pitesti. Arges Pitesti. GHEORGHE GHIOCA N. DUMITRU FLOREA I. A. Eroilor. 6. Ap. Sc. Sc. C. Ap. Str. Ap. Bl. Marasesti. Sc. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. Sc. Ap. Ap. Str. Ap. Bl. Str. MARIETA GHICA I. VASILE Pitesti . Str. Ap. Bl. A. C. Ap. Str. Str. 29 Pitesti. C. A11. Ap. 1918. C4. ELENA DIACONESCU C. C. Bl. 1 Pitesti . Str. Bl. B. Ap. Bl. E. Ap. Bl. Ap. GEORGETA ENE R. Str. 22 Pitesti. Bicazului. Arges Pitesti. Alunului. Vladimirescu. Bl. Ap. 14 Pitesti. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . F4a. Str. Ap. C. D. 1 Pitesti. 21. Sc. ALEXANDRU DINU N. 4. DUMITRU GEORGESCU M. Sc. 13 Pitesti .C. Arg Pitesti. Bucuresti. ALEXANDRA DELU ST. Q5. B.Str. Bl. 22 Pitesti. ALEXANDRA DRAGOI M. Republicii. Ap.Trivale. jud. N1A.C. 2 Bughea de Jos. Arges Comuna Bradu. 19. Str. Sc. A. Sc. 7 Mioveni. MARIA GRIGORE A. Sc. NATALIA GHEORGHINA F. 67. A. Sc. 8 Orastie. 19 Pitesti. Bl. C. Milea nr. A. T. A11. Bl. 13. Ap. Str. Ap. Bl. B4. Arge Pitesti. Ap. Sc.C. Bratianu. Sc.B1. A6. C. Str. Davila. Arges Curtea de Arges. Aleea Prahovei. ADRIANA DUTU GH. 15 Pitesti. Sc. V. Trivale. Bl. I. Sc. Str. CORNELIA FLOREA GH. Bl. B. 8. Frasinului. 19 Pitesti -. D4. LAURENTIU GAVA B. GHEORGHE DUMITRASCU C. Ap. ALIN GHEORGHE V. 8 Pitesti. Sc. Bl. 11 Bucuresti. U1. A. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Bl. E11. Ap. Str. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Str. Sc. Sc. Ap.Trivale. E3b. Bl. Gavenii. B2A. S4. 1. Arges Pitesti. 24 Pitesti. B. P3.Gavana III. Bl. Trivale nr. Voda. Sc. Capitan Cutui. Sc. Bl. B. Bl. 23 August. N. 9S-14. PAULINA DELU GHE. Bl. MARIOARA GORUNESCU A. Str. Sc. Bl. 72C.Craiovei. Str. 4. 1. Sc. 2. Sc. Ap.

Bl. Bl. Bl. 4 Pitesti . 6 Pitesti. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . CONSTANTIN LEASA I. Bl. A. ANA ILIE GH. Vladimirescu. Bl. Bl. Str. S8. 19 Pitesti. 13 Pitesti . Sc. MARIANA MARIOARA C. Bl. A4. Sc. Ap. Voda. 4 Pitesti. C. P.Trivale. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. Sc. sat Prislopu Mic nr. Sc. T. Ap. Sc. Ap. S8. GHEORGHE MARINESCU I. Brancoveanu. Comuna Bascov. 10 Pitesti. Ap. 69 Pitesti. 5. D5A. A. Garlei. Bucuresti. CONSTANTIN IONESCU I. Str. Ap. D1. A. Golesti. Ap.Craiovei. SEBASTIAN MARINESCU P. N. Ap. 10 Comuna Davidesti Pitesti. Str. Str. 12 Pitesti . ANETA MAILAT GH. 11 Pitesti . MARILENA IANCU G. Bl.C. P3a. B 42. Sc.1 Pitesti .15 Pitesti. 43 Pitesti. Str. Bascov. 110 Pitesti. Str. 11 Pitesti. 33 Pitesti. Bl. com. Str. P27. Bl. Bl. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S.com. Ap. 42 Pitesti. Bl. Ap. Sc. nr. Ap. B. C. Sc. Bl. Bl. Sc. C. Ap. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Bl. Bl. MARIA LUCA C. Golesti. Bascov. Ap. Ap. Sc. C. ADRIAN MAILAT M. Cart. I. F. Bl. ANA ION N. Sc. Str. TOMICA ILIESCU I. Str.Vasile Lupu. 17 Pitesti . 8 Pitesti. 11 Pitesti. 14 Pitesti. Sc. F. A5. 39. Stefanesti Pitesti. P29. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. C. IOANA ILIE A. 29. F. Bl. Ap. Str. B12. B. C. L4. P5. A. Rares. DOINA MARGARITESCU D. 4 Pitesti. D. Sc. Exercitiu. 29. A. Ap. Banat. Ap. Sc. T. Bl. D1. Bl. Bl. Exercitiu. P29. MIHAELA MANOLESCU A. 29. VALENTIN ILIE GH.Str. Bl. Bl. CORNELIA ION N. C. S8. GEANINA MANOLESCU I. Ap. D. P7. Str. 9 Pitesti. Bl. Brancoveanu. Sc. sat Borlesti Com. C. Brancoveanu. Brancoveanu.Trivale. Str. 4 Pitesti . Ap. sat Prislopu Mic nr. 110 Pitesti. B. DUMITRU LAZARESCU M. Sc. 12. VASILICA MARINESCU GH. Bl. Trivale. sat Valea Ursului nr. Smardan nr.Craiovei. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. Ap. Bl. Vladimirescu. Str. ION LUCA N. Pillat. 10 Pitesti . P7. B 42.Trivale. Sc. GILDA FLORINA ILIESCU GH. GABRIEL ILIE GH. F. 9 Pitesti. Bd.Trivale. Ap. Sc. C. A. P29. Sc. sat Labusesti Pitesti. Ap. Ap. 17. Sc. 16 Pitesti. Str. VASILICA ILIE P. A. MARIA IONESCU V. Sc. P5. D. D1. Merisani. Bl. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. Sc. Sc. Pietei nr. Craiovei. 19 Pitesti . 5. B. A. Ap. Str. B2. ADRIANA JOIULESCU I. Str. C.Trivale. MARIUS ILIE GH. 8 Pitesti. Sc. Bl. Bl. B 42. Bl. Bl. Vladimirescu.T. ION IVAN GH. Sc. 9 Pitesti.1 Pitesti . Ap. Pietei nr. Sc. Str. Ap. 11 Mioveni. 6 Mioveni. Str. Ap. Str. Bratianu. Bradului. Ap. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. 52. Ap. Bl. Ap. 5. GEORGE FLORENTIN ILIE V. com. 30. Str. D. MAGDALENA ILIESCU F. D. Sc. Popa Sapca. Eroilor. Sc. 19 Pitesti. Sc. 12 Pitesti. Bl. C. A. Sc. N. Ap. Exercitiu. Ap. Ap. C. Bl. 4 Pitesti. CRISTINA MARIA V. FROSA MARCU M. Pietei nr. CORNELIU ILIE I. A. CONSTANTIN ILIE P. Sc. A. F.18 Pitesti . Sc. Ap. NICOLAE LUCA D. Sc. Ap. Str. Banat. A. MARIA LAUDA I. Bl. A. 31. 6 Pitesti. C. Ap. Expres.Craiovei. Sc. 1 Pitesti. D11. Str. CRISTINEL LEASA F. A. 70A. C. D1. Sc. Sc. Ap. 10 Pitesti. Ap. A. Ap. Bl.HAIDUCU D. Golesti. VERGILIU ILIE I. 11 Pitesti. 6 Pitesti. Ap. V2D. D. Balcescu. Ap. Republicii. C1. 10 Pitesti. 17. A. Bucuresti. Bl. D.

Ap. Sc. Bl. Ap. D3. Fr. 3. Ap. Str. B. Voda. Str. Bl. 8 NITA M. 11 OLTEANU N.Victoriei. A. VIOREL Pitesti. Voda. F3. Bl. Zugravu. 10 NECULA P. Str. M8. Ap. Sc. Str. Ap. LIVIU Com. Bl. Str. Bl. A. Bl. 27. E. B. Sc. B 22 bis. Sc. Ap. MARIA Pitesti. Bl. 4 MOCANU A. LUMINITA Pitesti. 17 OLTEANU N.Vale NEACSU C. B. Ap. LIVIA Pitesti. 40. Ap. Sc. Popa Sapca. DORINA Pitesti-Craiovei. A. B. Ap. B-dul N. Bl. Sc. Bl. Frasinului 19. 39. Ap. Frasinului 19. 10 MINCULESCU GR. 15 MIHALCEA GH. MARIN Pitesti . D. A2. P6. A. Sc. MIHAIL Pitesti. Bl. Ap. VICTORIA Mioveni. CONSTANTIN Pitesti . Bl. DOINA ELENA Pitesti . Sc. C1. Sc.Trivale. E. Victoriei. Balcescu. B. L3. MARIA Pitesti. 29 MURGESCU M. Str. M 20. Str. 18 NEAGOE M. Str. Bl. Ap. Bl. GEORGE Pitesti. PETRE Pitesti. 14 NEDEA F. Sc. TEODOR Pitesti. A. Sc. Smardan. V19. Sc. Ap. B-dul Republicii nr. N. MARIA Barla Mozaceni . 10 NAGODA F. DANIEL Pitesti. B. Ap. 11 OLTEANU I. Ap. D. E. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. VIOREL ION Pitesti. I. Sc. P.Trivale. Str. 3 NAGODA ST. Sc. Str. 1 NICULCEA GH. Bl. 22. EMILIA Pitesti. AUREL Pitesti-Craiovei. 14 MIHALTU C. Bl. Balcescu. A. 15 MINCULESCU GH. E4. Balcescu. Ap. Bl. NICOLAE Pitesti. Bl. Bl.D6. Bl. Ap. Ap. VIOREL Pitesti . A. Smardan. 17 MIHALACHE M. Bl. 18 NICOLAE ST. Ap. C. 19 NECULA I. Ap. B. Sc. DOREL MIHAITA Pitesti. Bl. Ap. CONSTANTIN Pitesti. NICOLAE Bascov MINCU F. 29 MIHAI I. Sc. Sc. 19 NICOLAE F. Str. G. 10 OLTEANU D. A5. 131 NEACSU M. B-dul N. A. Ap. I2c. Bl. Sc. A. Ap. Bl. B21. Bl. C1. 10 NITA M. B9. 146. Ap. Sc. Se NEAGOE I. 86. 13 MOCANU P. 1 Decembrie 1918.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. A5. L3. Ap. PAUL Mioveni. Ap. Sc.Golesti. 7 NEACSU F. Razboieni nr. Catanesti. C. Gavana. DORU Pitesti-Craiovei. VICTOR Pitesti. Sc. 4 NEACSU GH. A. Bl.MELENTE P. Str. Str. Bl. Sc. P3. ANCA GABRIELA Bucuresti. Kogalniceanu nr. Bl. Sc. B. Str. 19 MINCA N. N. J11. A. Sc. M 20. TEODORA Pitesti.Razboieni. Str. Serbota 1. 16 MOLA C. C. Bl. Bl. Ap. M. M5a. Ap. Sc. 9. MONICA Pitesti. Str. Str. Sapca. RADU Mioveni. Bl.2. Smardan. A. Livezilor. Ap. Bl. 46. B. Str. Bl. GHEORGHE Pitesti. Sc. P7. C1. D. A. Sc. Trivale. 13 MOGOSI D.C.Razboieni.C. L3. CONSTANTA Pitesti. 86. Sc. IOANA Pitesti. B. B5. A. Sc. 1 Dec. MIHAI Pitesti. sat Mogosesti MOISESCU I. NATALIA Pitesti. Str. 10 NEAGU C. Sc. Bl. Bl. Ap. 8 NICULCEA M. Bradului. Gavana 2. MARIAN Pitesti. Bl. A. Sc. Ap. Maior Sontu.1 MOACA I. B. Ap. 14 MOCANU A. Razboieni. Bascov. 22. str. Ap. Sc. Tache Ionescu. D. C2A. Bl.Bratianu. 4.A. 10 MITISOI F. B. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. Sc. 3 MINCULESCU I. Sc. Ap. N. Sc. Vedea. 45 MORARU P.Victoriei. 3 MICU C. B-dul N. Str. A. 39. D. PAUL AUREL Pitesti. Sc. 8 MOTORAN N. Ap. Ap. Q3. MARIN Pitesti. Catanesti. B-dul N. Tache Ionescu.10 MINCA C. Str. Paltinului. 22. VERONA Pitesti. Bl. NICULINA Pitesti. Sc. Bl. 22 NEDELEA I. P. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . MIHAI Pitesti . Sc. Ap. Bl. Ap.Bl. 1918. Str. Ap. BUCUR Pitesti. Str. Bl. CARMEN Pitesti . Sc. Bl. Ap. Ap. Sc. Ap. Bl. Sc. Balcescu. A5. Sc. Ap. 10 NEAGOE T. Bl. Aleea Ciresului. Sc. PARASCHIVA Pitesti. Balcescu. C. Ap. Str.

19 Pitesti. Ap. B2. 19 Pitesti. Bl. C. Milea. Str.14 Comuna Mihaiesti. P2. Bucuresti. Craiovei. A. Paltinului. Rebreanu.1Dec. C. Bucuresti. 14 Pitesti. C. 23 Pitesti. 7 Pitesti. Bradet. A. Ap. Bl. MARIA PATRAU AL. 31. 31. Sc. B 10. 19 Pitesti. Ap. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. 13 Pitesti. Bl. Prundu. Sc. Petrochimistilor. Tineretului nr. P 8A. Ap. 14 Pitesti. Caldararu Pitesti.15 Pitesti . Sc. Smardan. Ap. Sc. RELU PAUN M. SILVIA Pitesti. Ap. Bl.35. Str. Sc. AURICA PATERAU I. Sc.12 Mioveni. Ap. C. 42. HIC Bratianu. Ap. Ap. Str. 19 Pitesti. 6 Pitesti. I. 8 Pitesti. Viteazu. Bl. Bl. 3C. 12 Pitesti. Ap. 12 Pitesti. C. Sc.republicii. Gavana. Sc. Bl.C. 8 Pitesti . GHEORGHITA ONOFRE P. Sc. Ap. Sc. Ap. 13 Costesti. Sc. Bl. Ap. D. Sc. ION PANAITESCU C. Sc. nr. PETRE POPA GH. Bl. ECATERINA PERPELEA I. Str. B.B. B. B 20. Ap. I. B. Gavenii. Str. Sc. Ap.10 Pitesti. D. B. FLOAREA PANTILA IL. 3 Costesti. Sc. Campineanu. 63 Pitesti. Ap. Sc. Bl. Sc. 26. D.8 Pitesti.Str. Str. Sc. Bl. Bl. Industriei. Ap. Balcescu. Ap. Aa. Targului nr. Bl. com. Bl. ELENA POPESCU I. 4. Str. Ap. 2. St.D. A. L3. A. Sc. Gavenii. ap.M4. Str. 1. MARIN ONEXE M. Ap. Sc. 6 Pitesti. DANIEL POPA C. Sc. A Pitesti.Arges Pitesti. 13 Pitesti. Bl. A. Ap. VALERIU PIRVU ST. Bl. N. Str. Banat. Industriei.Traian. IOANA PENUSI A. Bl. Ap. MARIA PANA I. Str. Str. Bl. Bl. 8 Pitesti. A. Bl. Petrochimistilor. Ap. Ap. C. Str. C2A. Bl. Bl. Bl. Str. Sc. D. Sc. Str. Ap. Str. Bl. Bl. Bl. Bl. C. GYORGY POSIRCA M. B 8. ECATERINA POPESCU I. MARINELA ONEXE S. A. Str. Maior Sontu. Exercitiu. Ap. Bl. LUCRETIA POPESCU M. FLORINEL ONEXE M. 22. Badea Cartan. nr. Sc. Sc. V.Prundu. Str. B 8. Str. Bl. 7 Constanta. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. C. P. Bl.OLTEANU N. Bl. M 25. Sc. GHEORGHE PETRE N. MIRELA POPESCU D. NATASA PETCU M. Ap. C1. 19 Pitesti. FLOREA PARPALA M. Bl. 39 Pitesti. Bibescu Voda. A9. Banat. Bl. Bl. Ap. Ap. Aa. 18. A 35. MARIOARA POPA I. Balcescu. A. Sc. 13 Pitesti. Bl. Ap. Sc. Bl. Ap. D1. Ap. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Bl. Str. Sc.Bl. NECULAE PIEDICA A. B. F. Ap. C. Ap. A. E4. Sc. MARIA PIRVU V. 8 Pitesti. SPIRIDON POPICA G. ION POTOLEA G. C. Bucuresti. Ap. 26. 19 Pitesti. A. B2. Str. Banat. Str. B 10.C. 13 Pitesti.48. FLORICA POPESCU AL. 9 Pitesti.Independentei.1918.Ap. Sc. B. Sc. Bd. Sc. 17 Pitesti. B-dul Republicii. Ap. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. A. 4 Pitesti. Str. A. Paltinului. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. Ap. ANGHELINA PAUN C. CV. Sc. Exercitiu. Str. Bucuresti. 87. P 8A. Aleea Carpenului. EMANOIL POPESCU C. Sc. Sc. 1 Pitesti. Str. 8 Mioveni. U5. S4. 23 Pitesti . B-dul Dacia. Sc. Ap. A. Bratianu.2. Str. SORIN PETRE A. P 17. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . MARIA PARASCHIV I.D. P 8A. Frasinului. E. 4 Pitesti.N. 12 Pitesti. Bl. A. Caldararu Costesti. M3. MIHAELA PATAN A. Bl. L. Sc. Str. 12 Pitesti. VASILE IONEL POPESCU P. B. Ap.Craiovei. com. 15 Pitesti . F. Ap. Sc. Bl. MINODOR POPESCU I. Str. Sc. 40. Pillat. St. P. M. Ap. Sc. 15 Pitesti. 13 Pitesti. A. CALEOPI PETRESCU F. A. Bl. F. Ap. Sc. Jud. P 8A. Paltinului. Sc. B. Bl. Bucuresti. CRISTINEL PAROIU P. MARIAN GABRIEL PETRE F. A3. 26A. Sc. ELENA PANA I. Sc. A 35.B1. IULIA POPESCU N. Bl. 2 Mioveni. D. D. A 35. E. CONSTANTIN POPESCU ST.

VIORICA Pitesti. A. Sc. Bl. 13 PRISLOPEANU I. Ap. CONSTANTIN Pitesti. Ap. Trivale. A. Bibescu Voda. Ap. A. Str. FLORICA Mioveni. nr. Bl. M3. A. Str. Sc. Sc. Ap. Ap. Bascov RADA N. Ap. M3. A. C3. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. G1. Zorilor. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. Bascov. Sc. Bl. Sc. Ap. Republicii. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. Bl. Bl. MARIN Albota. C. 4 STANCIU M. P 16. Bl. Bl. A. Str. Stanciu Mihoveanu. Bl. C2. Libertatii. com. Sc. GHEORGHE Pitesti. VASILICA Pitesti. 7 STAN M. Bl. E. 9 Mai nr. GHEORGHE Pitesti. C. Zimbrului. Ap. Sc. Ap. N. Str. Sc. D7. 9 SMEU GH. Bl. Sc. 10 ROMAN G. Bucuresti. ION Pitesti. 29 SMEU I. Bl. Milea. Str. Bl. Sc. Bl. Bl. MARIAN Pitesti. Sc. Bd. 6. G1. Q3. 13 SANDU VERGIL Pitesti. Bl. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. Sc. Sc. Sc. F2. Ap. Gavana 3. Ap. Str. A. Sc. CATALIN Pitesti. C. D. Viilor. Grigorescu. NICULINA Comuna Albota. Voda. Bl. 104. Sc. Gavana II. E3. Bl. Exercitiu. B. GHEORGHE Pitesti. Sc. A. 1 STANCIU C. 2 STAN D. G1. Bl. Sat Cerbu SOARE I. 10. Sc. 29 SOARE N. SILVIA ELENA Pitesti. Str. Str. Sc. 24 SILVEANU I. 12 STANCIU GH. Viilor. 69. Str. Sc. C. ION Pitesti. B. Ap. 18 STAN E. Bl. A. Str. 16 STANCIUCU D. 26. P9. NICOLETA Pitesti. Bl. Soseaua Oltenitei 138. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . F. Ap. Ap. Ap. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. Voda. SORIN . Republicii. 7 SANDU I. Str. Sc. Trivale. Ap. Bl. A 13. Sc. Campineanu. A. Campineanu. Sc. Bibescu Voda. 26 SAMSON ELENA Pitesti. Str. D. Gavana 3. A. E. P16. 2. B. Campului. Bl. C. Petrochimistilor. Sc. Sc. FILOFTEIA Pitesti. Sc. Bd. GH. Ap. Str. Str. Sc. B 32. 13 SAVULESCU D. 18 STAN M. Ap. Bd. 30. GHERGHINA Pitesti. Bl. Bl. Ap. B. D. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Str. Sc. D3. Ap. F. Bl. Ap. Grigorescu. B. Ap. Str. Ap. 5 STAN C. Valea Iasului STANESCU I. F. Sc. 63. Bl. Bl. A. 17 bis. Bl. 68B. 6 STANESCU P. Ap. Ap. Arges SMARAND GHE. Bl. Sc.Tache Ionescu. 3 SOARE I. Bl. Sat Gura Vaii STAN C. Sc. C2. Exercitiu. Zorilor. Bl. Ap. A. 68B. IRMA Pitesti. U7. Ap. B. B. Bibescu Voda. VIRGIL Pitesti. ION Pitesti. Bd. Sc. GRIGORE Pitesti. Bl. Grigorescu. 13 SANDU C. 2 STAN S. Exercitiu. Campineanu. 12 STANESCU C. Str. Str. Ap. E. Exercitiu. Str. CONSTANTIN Pitesti. Exercitiu. A9. Bl. Str. MARIN Pitesti. C. 24 SANDU G. Bl. U7. Ap. A9. A. MARIN ION Pitesti. Str. NICULINA Pitesti. A. MARIA Curtea de Arges. Ap. Ap. Sc. Ap. Str. Bl. B 65A. 20A STAN D. A. Trivale. U5. nr. 14 SOARE D. P9. P-ta V. Bl. E2. ELENA Pitesti. Bl. A. Ap. 62. Ap. ADRIAN Pitesti. Bl. A. Bucuresti. Str. CONSTANTIN Pitesti. Ap. A. Sc. Bl. Razboieni. Str. C. Ap. CV. 7 SANDOR SAMSON C. Republicii. Bascov.POTOLEA GH. Ap. Ap. Str. A. Bl. Depozitelor. Sc. ION Pitesti. 29 SMEU I. B. 78 SPIRIDON ION Pitesti. ANGELA Pitesti . Bl. C. Str. ION Pitesti. DORU Pitesti. B. 11. 6 STANESCU GH. Bl. E. B2. N.ION Pitesti. Sc. Ap. com. Ap. Ap. ION Pitesti. SORIN Pitesti. Str. BADEA Pitesti. A. SMARAND F. Sc. SORIN ION Pitesti. Sc. 4 ROGOVEANU ST. 7 STANCU V. 15 PREDA C. FLORIAN Pitesti. 9 PREDA GH. Ap. P5A. Ap. ELENA Pitesti . STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti.Trivale. Aleea Caminelor. B. B. E. 11. Sc. 15 RADOI I. Sc.

C14. Bl. Ap. Ap. VALENTINA STEFANICA P. Ap. MARIN TOROIPAN N. Ap. GHEORGHE STANOIU M. Craiovei. Banat. Bucuresti. Ap. Bl. Negru Voda. Bl. VIORICA VASILESCU B. Ap. Sc. 68B. Str. Str. Bl. Bl. Bailor. Str. ELENA STEFAN GH. B18. CONSTANTIN TIULESCU M. 6 Pitesti. Craiovei. Ap. ION VASILESCU M. D2. FLOAREA STRIMBU G. C4. Str. 20 Pitesti. Str. PS11. Sc. Bd Republicii. B4. A. Bl. 2 Com. 13. 1 Pitesti. D2. Bl. C. Ap. Ap. 16. Ap. Ap. Str. D13. D. A. Sc. Str. Bl. ELENA SURDESCU D. Ap. 2 Pitesti.1 Pitesti. 2 Pitesti. Viteazu. Victoriei. ILINCA STRIMBU I. 33 Pitesti. Ap. B. B. Bl. P. NICOLAE STOIAN N. Sc. 15 Pitesti. Banat. Trivale. Sc. Bl. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. M. Sc. 2. Stalpeni Pitesti. Str. A. Str. Sc. 24. 6 Pitesti. Nr. 12 Pitesti . Ap. 2 Pitesti. DOINA STOICESCU T. MARIA TICA GH. ION STEFANICA A. Sapca. GEORGE STOICESCU T. A. Ap. Bl. Ap. D2. D2. ION STANESCU T. ELENA STANICA G. Ap. Ap. NICOLAE STEFANESCU GH. Bucuresti. B. Bl. Ap. D23. Sc. Bl. Ap. C. Maracineni. Sc. F. EMIL STEFAN N. Bl. Bibescu Voda. 19 Pitesti . Ap. Str. Stalpeni Com. B. Bl. C. 2. GHEORGHE STOIAN I. C. Sc. B. B. 2 Pitesti. Bl. Sc. Str. C. 12 Pitesti. Bl. E. Sc. 2 Pitesti. RADU STOICA I. 10 Pitesti. Bl. Brancoveanu. Ap. Trivale. DINU MIHAI TOMESCU GH. Str. FLOREA STOENESCU A. Bl. B. 33 Pitesti. Bl. Bl. Str. 13. Bl. Sat Vacarea Pitesti. Bl. Sc. Ap. Bibescu Voda. Str. Trivale. Sc. Bd. B. Ap. VIORICA TIR C. Sc. Bl. D. Ap. Bl.37 Pitesti. 9 Pitesti. Str. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . MIHAELA STOIENESCU F. Str. Str. Ap. C. Sc. Ap. 9 Pitesti. Str. 15 Com. Viilor. Ap. D. D32. 117. Str. N. Q3A. ELENA STOICA GH. C. P5. Exercitiu. SILVIA STEFANESCU I. Sc. DINU BOGDAN TOANA I. A. Bl. 9 Pitesti. 2. FLORICA STRIMBU I. E. P5.N Balcescu.M. CORNEL STEFAN I. OANA TOANA I. Str. CCS. 6 Pitesti. C. Craiovei. 11 Pitesti. MARICICA TUDOR I. Bl.Trivale. D1. Garlei. 65B. Ap.Craiovei. D. Sc. Bl. 9 Pitesti. CAMELIA STOICESCU N. Sc. A. 10 Pitesti. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. 12 Pitesti . A. Bl.STANESCU N. C. 4 Pitesti. Str. Str. Ap. 19 Pitesti. Bl. Sc. Sc. Ap. FILOFTEIA TUDOR C. 17 Pitesti. Libertatii nr. 17 Pitesti. E. Bascov. Ap.L1. B4. 41. A.A. MARIA SURDESCU D. Str. 24. Ap. Sc. Str. Sc. 12 Pitesti. M. Sc. 5 Pitesti. Campului. Bl. SEBASTIAN VASILE GH. Sc. 15 Pitesti. Bl. 9 Pitesti. Str. Bl.B. Bl. Bibescu Voda. Voda. Str. 8. 4 Pitesti. 9 Pitesti. FLORIN VASILE GH. Sc. Sc. AUGUSTIN Pitesti. IONEL-LIVIU TUDOR E. Sc. D. Viteazu. P8. Sc. Str. Sc. Sc. 52 Pitesti. Valea Iasului Com. Bl. P7. Str. C. A. C. Sapca. Victoriei. Sc. A.Victoriei. Sc. Str.Gavenii. D5. Ap. Ap. Sc. 7 Pitesti. M. MARIA TILEA G. B-dul Petrochimistilor.Craiovei. D11. Ap. A. A. D2. Ap. Ap. VIORICA STEFANICA F. Bd Republicii. Victoriei 87 Pitesti . 12 Pitesti. Ap. Republicii. Viteazu. Bl. Sc. 6 Pitesti. 30. Ap. Prundu. 67B. P. Bl. B. 41. Ap. Str. VALENTIN VASILE I. Ap. 33 Pitesti. MARIA TURTOI M. Sc. Bl. D23. E. Sc. Banat. FLORICA VASILESCU C. C. IULIAN VASILE I. A. 6 Curtea de Arges. PAUL STRIMBU R. B. A. Bd Republicii. Sc. Sc. Bl. Ap. B. Argesel. Str. E. Exercitiu. Bl. Sc. Ap. Bl. Bl. 29. C. Sc. Str. Bl. Mihaiesti. Sc.

Sc. Vila A.2 VENESCU N. Arad. 1333 61. Some?ului.015.640 BACIU I. 4A.820 BARBURA D.928. Nr. A. 5 VOICU C. 3 VINTILA I. Ap. 8.081. 11. M. X36/2. 68B.056.A. Str. Ap. Sc. 24 25.400 AVRAM M. 18 53. IOAN Jud. Sc. Brâncoveanu. 12 3.200 ARDELEAN I. Et. Sebi?.298. Sc. Sc. Str. Ap. Revolu?iei. Nr. MIHAIL Arad.5 55. Ap. U. 2 48. 14-16. 247 8. 36 10. Bl. Ap. Str. FILOFTEIA Com.744. 14 4.940 B?LA? I. Ap. ANA Arad.288.200 BALA? P. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. 16 20. Sc. Et. F. Arad. U6. A. 1-3.372. 47 VICOVEANU M. Loc. Arad. Com. Nr. FLOAREA Pitesti. Bl. 8 VISINESCU V. Ap. Arad. Sânlean-Livada. DALMA ILONA Jud. Bl. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. Bl. 3 30. Bl. 28. Trivale.5 31. Ştefan OLIVER Arad. Str.400 B?NESARU D. Bl.640 BAIDOK F. 17 44. Nr. Pecica. Razboieni. FADEI Arad. D. Ora?. Str. Predeal.000 ALBERT P.000 ARDELEAN I.400 ALBU G. Sat. A1a. Bl. 7 VOICULESCU T. Com.184. C. Et. Str. 1. 71 20. Nr. VIOARA Jud. MIRABELA Arad. Ap. Bl. ADRIAN AGACHI I. M6. Gherea. Bl. Arad. Str.288. Bl.400 ARACS F. Str.512.322. CATIŢA Jud. Ap. Arad. Ro?ii) Nr. Iuliu Maniu (Calea Arm. Loc.697. ALEXANDRU Arad. 504.T. Sc. Et. Str. 30 44. Bihor. VALERIU Pitesti. Bl. MARIN Pitesti. Bl. Str. Ap.372. Bl. A. Nr. Bl. 14-16. A. D-na Balasa.054. Et. 102. 45. Revolu?iei.400 B?B?U N. 6 20. Nr.380 ANDER I. A. Sc. Ap.116. R?ZVAN ALEX Arad. Macea. Str. Sc. NICODIM Arad. AVRAM Jud. CORNEL Jud. 3 44.186. Arad.680 ALBU MARIA Arad. GABRIELA GEORGETAPitesti. Bl. A. Sc. NATALIA RODICA Jud. ELEONORA Arad.000 ANTONESCU I. B. Sc. Ap. Str. 36 10. 29 10. NICOLAE Pitesti.703. A3. Sc.VELESCU V. Maracineni VOICU D.748. Ap. 7 212. Nr. Zal?u. C.000 Arad. 759 21. A. Nr. A.111. CONSTANTIN Arad. Calea. Nr. B. GHIORGHE Jud. Vlaicu. A. Str. 22 88. Some?ului. Libertăţii. Prundu. Curtici. Ap.000 B?CU? A. AURICA Arad. Ap. Ioan Suciu. Viilor. Ap. 62 23. Ora?.320 AVRAM I. Sc. Sc. Ioan Suciu. Nr. Ap. Arad. Ap. 1. Bld. 17 5. B. Nr. A. Str. ION Pitesti. Bl. Teilor. Felnac. Et.500 APREUTESEI G.769. Bl. Ap 12 46.720 B?L?BAN D. Bl. P-?a. 1082 44. 18 5. Loc. Nr. Com. 2 (decedat) 74.000 Arad. Curtici. A2. Nr. Ap. Pecica. Cart. Bl. Sat. M. MATEI 4. Iuliu Maniu. Ap. Borod. 14 43. Craiovei.678. 13. ELVIRA Jud. F?t Frumos Nr. Bl. Bv.342. Cal. MIHAI Arad. Ap. Afinelor. Iuliu Maniu.920 ANGEL S. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. Str. Sc. Radnei. A. A. 17 11. 24. Sc. Str. Cetea. Str. 5 VOICU AMALIA Pitesti. Prof. Str. Str. 3-11.000 ANDER N.000 B?CU? C. D. Craiovei. Nr. B14. Arad.000 ARDELEAN I.600 ARDELEAN I. FLOARE AELENEI C. 24. L5. 30 4. Libvezilor. Nr. Sc. D. LOREDA Ap.667. Dr. Nr. Str. 67B. Eminescu Nr. 10. Trivale Bl. 3.440 ASANOV S. Com. Sc. Arad.372. MIHAI Pitesti.411. 3. AIDA M. 8 VISESCU D.337. Ap. 50 101. Ap. Aurel Vlaicu.Marasesti. Nicolae Oncu. Str. Chi?ineu-Cri?. DANIEL IOSIF Jud. Str. Bl.271. Ap. Arad. 37A. Com. X42. MARI?A EMILIA Jud. Ap. Sc. 14 VOICU D. Nr. 3. ANTONETA Arad. Sebi?. ELENA Arad. Bl. DANIELA Pitesti. Ap. Ora?. Str.458. 49/53. Z24.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . Bl.520 BACHMANN S. D. 3.L.400 BARBALAT A. Craiovei.645. Ap. ION Pitesti. Aleea Amara. Gavana. A. Str. 2. Afinelor. Nr. Sc. MARIUS CRISTIAN Jud. Sc. Str. Bl. E. 2C.988. Ap. GEORGETA Arad.186. MARIA Pitesti.400 Arad.I. I4-2. ?icula. 5 VERBINT P. Dr. Nr.

Aleea Lalelelor. BIRTA F. 304. Nr. Str. Bl.400 LEI BEUDEAN I. 17 26.464.280 LEI BEN? G. BRUDARIU I.000 LEI BUDEANU I. Ap. 18 1. Sc. Nr. Nr. Sat.000 LEI BUTCA V. Com. 10. Str. Str. BRU?IU S. Calea Aurel Vlaicu.670 LEI BODOR P.120.320 LEI BOLD S. IOAN B3. Str. Ap. 8 281.200 LEI BOURO? G. 1. Bl. 15B. Et. Sc. 2. Ap. 25. Micalaca. 17 26. 2. 3. GABRIEL Arad. 2. Str. B.627. ADRIAN MARIUS Arad.488.037. Bl.352. 141. Bl. Praporgescu. Sc. ANA 2 14. Et. V?r?dia de Mure?.215.840 LEI BRAI? I. Bl. Str. Nr. Ap 11 49. TIBERIU Arad. Ha?eg.816. ELENA Arad. 230. Bl. Str. FLOARE Arad.750 LEI BENGULESCU I. 40 14. Bl. 17. ECATERINA Arad. 17. Abrud.744. Arad. ELENA Arad. Bl. Bl. 141. Et. D.197. Ap. Sc. Calea A. Et. Nicolae Brânzeu. BR?NDU?A P. Sc. 1.680 LEI BUMB F. Ap. B. Ap. 3 64. Ap.640 LEI BOTLUNG G.250 LEI Arad. Aleea Dezna. D. Nr. Nr. 1. X11. Nr. Nr. 15B. Ap. Ap.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. Arad. Str. Bl.825. 1 25. DANIEL SIMION Arad. Ap. Arad. Str. Bl. Mioriţei. MARGARETA 9 17. 156 61. Str. Ap. 607. 4 53. Godeanu. Str. 18 121. Revolu?iei. C. Tudor Vladimirescu. Sc.Arad. Ap. SABINA Arad. Popescu Negura. 4. MARIA Jud. D. Bl. Bl. Str. Nr.781. Bl.419.000 LEI BIRO A. 28. Str. Ap. Sc. D. Et.580 LEI Jud.566. M-?al Antonescu. OANA LOREDANA Jud. 125. Nr.203. PAVEL Et.420 LEI BORZAN M. 40 32.Cri?. Str. Beliu. 18. SIMION 14 20. 4. Nr. 3 31. Str. Str.647. BARTO? ?. B. Bl.600 LEI BERHECI L. B21. Ora? Curtici. ROMANA LUCREŢIA Arad. Str.533. Păcii. G. Et. Z23. Nr. 7. MARIA MAGDALENA Arad.240 LEI BL?JAN V. Et. I. Bl.400 LEI BOGDAN I. AUREL Arad.737. Aleea Neptun.520 LEI BUN I. 17. 7 19. Ap. Nr. Nr.870 LEI BERHECI A. FLORI?A Arad. Bl. 9.320 LEI BRADEA G. Nicolae Oncu. 6 34. 17. Nr. 18 60. A.200 LEI BARBURA G. 4. 5 52. Calea Aurel Vlaicu. 3 57. BUNTA P. Et. ANA Et. 51-53. 305. Rusu ?irianu. Z17. 4 59. Abrud. 1. A.160 LEI Arad.400 LEI BR?NU? M.241. Ap.261. 4. I. 13 28. Str. MARICEL Arad. Nr.640 LEI BIZ?U A. 44 32. Nr. Prof.000 LEI Jud. Str. Bl.800 LEI BL?JAN I. 6. Ora? Chi?in?u .762. Et. Nr.157. Ap. Sc. VIORICA B?RNA T. 229. 126/128. X11. 3 38. 4. Sc. A. Gării. ELENA Arad. Nr. Bl. Arad. B.583.232.704. Nr. 7. Victoriei. Calea Romanilor 17-19.200 LEI BERHECI A. Nr. Aleea Dezna. Ap.200 LEI BRIE I. FLORIN CRISTIAN Arad. A. 128. Et. Tabacovici. Predeal. Str. 14.6 3. Ap. 10A. Ap. 3 12. Vlaicu. Bl. Bl.960 LEI BOLD S. Sc. 4. 4. Sc. 2. ARCADIE MIRCEA Arad. Str. 3 5. Ap.981. Bl. Arad. 6 43. Bl. Sc. P-?a. Bl. Str. Zdrenianin. Nr.320 LEI BOURO? A. Str.405. Mioriţei. Eroul Necunoscut.820 LEI Arad. ZAMFIRA 72 . C2.810.040. 7. 19 75. Ap. ANA Arad.356. 219. Păcii. Bl. 2.023. RADA MARIA Jud. Sc. B.217. H1. Bl. 1.404. 32 12. 18 1. 14. Ap. 34 3. B.Cri?. Sc. 2. 563 55. Smeurei.080 LEI BRADEA I. Ap.520 LEI BEKE S. Et.417.623. Ap. Nr. Nr. OLIMPIA MARIA Arad.818. Ora?. Dej. Str. Ap. B. 318. 96. 3 22. Spl. Str. Eftimie Murgu. MIHAI DORU Arad. Sc. M.480 LEI BRADEA GH. Str. Str. Bl. 6 74. Sever Bocu. A. Ap. 28. 4.000 LEI BUCATO? I. VARVOARA Arad. Nr. Nr. Nr. Nr. Str. C. Y4. 1. Et. LEONTIN D?NU? Arad. Faleza Sud. Traian. Sebi?.325 LEI Arad.953.044. Ora?. 23 71. 2. Sc. Sc. Nr. Et. 18. BARTA L. 1-3. Ora? Chi?in?u .411. Str. 105A.987. 1. Bl. 1 60. Sc. Baia.209. Beiu?.965. 2 (schimbat) 45. OVIDIU RADU Arad. 26 8. Ap. Nr. B. GEORGETA ANELIZE Arad. Abrud. Smeurei. B. Str. Arad. SORIN Ştefan Jud. 339. ADRIAN Arad. IONEL Jud. Nr. Nr. IULIU Ap. Et. Bl.360 LEI BUZA? I. IULIU Arad. A.800 LEI Arad. Eroul Necunoscut.853. Str. Ap.400 LEI BOCHIE-IONESCU I.960. 28.080 LEI BUGI T. 3 9. Nr. Et.360 LEI BÜTHE I. EVA IULIANA Arad. Frunzei. EDITH Arad. Ap. Str. Nr. Cluj. Et. 2.979. 3 68. Sc. Gheorghe Magheru. Nr. Ap. Com. Ap 11 21.000 LEI Arad. DUMITRU Arad. Ap. 303/2.

680 47. Str. IOAN CARABA? I. 31. X11.013. 11. Et. Alecu Russo. Ap. 4 Arad. Bl. Nr. Nr. A.400 7. Nr. Str. Nr.309. Nr. Bl. ELENA CRAIA V. 2 Arad.678.096. Z6F. Clopotului. Ap. ?coalei. Sc. Str. 7. N. Bl. Aleea R?s?ritul. Sc. 3. Bl. Ap. 26 Arad.027. Nr.300 114. A. C2. 9 Arad. Ap. Ap.400 74.520 LEI 25. PETRU CUEDAN A. 5. Str.513. Et. 10. 37-39. I.000 8. N. 35.860. C2. Nr. Nr. Br?teanu. Bl. 8-10. Loc. A 49. 1. Str. Ap.400 80. Ap. Et.720 8. Vladimirescu. X 30. Nr. Et.092. 6. 10 Arad. Poetului.000 LEI LEI LEI LEI 74.339. Loc. Ap. Nr. Str. Nr. MARIA CRAINIC GH. 11 Arad. Nr. ELENA CONTA I. Poetului.804. Banu M?r?cine.118. F. P-?a. FILOFTEA CORDO? A. Nr. 38-40. Junilor.000 43. Nr. Str. Bl. TAMARA CALMA T. Bl. ANIŞOARA CRAINICIUC A.640 5. Nr. Nr. 3. Nr.241. A. Ap. 2 Arad. 11 Arad. Calea Romanilor. Bl. 4. Sc.632.400 38. 4 Arad. Bl. V. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. Ap. Str. 3. Sporturilor. Cozia. I.090. Str. Str. 946 Arad. 1. M15. 10. Bl. Gr?g?lina. 25. Str. Luchian. Et. FLOARE CURA T. Cicir. Str. Str. VIOREL CRI?AN G. Nr. Nr. 10-12. 47 Arad. Beiu?.400 129. Et. 25. 31 Arad. Ap. Ap. Nr. 613. 5. Bl.240 LEI 130. Str. F?t Frumos. Abatorului. Babeş. SIDONIA Arad. Calea Aurel Vlaicu. Nr. IOHU COPREAN M. Ap. 10-12. Nr. Bl. 17 Arad.560 1. Ap.160 193. B. NICOLAE VALERIU COVACI F. 2 Arad. 6.000 31. Vinga. 196 A Arad. Sporturilor.260. Bl.376. Bl. Bl.570 32. 3 Arad. Pia?a Catedralei. Ap.CALANCEA P. Sânleani (Livada).860. D. Sârbu (Catedralei). Junilor.271.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. 6. 20 Arad. 25.082. 6.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . Hodi? (Bârsa). CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. MIHAI CATAN? I.105. 21. FLOARE CORDO? A. V. Str. 42 Arad. X31. 3. 21.400 143. 21-23 Arad.150. 8 Arad. LIVIA CORNELIA CUCOV P. 15 51.581.200 26. Et.680 31. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. J1. Bl. DAN PAVEL CUEDAN T. IOAN COLCER G. Nr. I. Str. 26 Arad.360. P. Str. Ap. Str.869.200 20. 12 Arad. 89. 50 Arad. Ap. REVENCA CRUDU V. Ap.241. 32.773. Com.376. Ap. Str.200 LEI 30. VIOREL CRUDU T. SUSANA COSA N. Alecsandri. 29 Arad. TOMA CRI?AN I. 13 Arad.840 31. 196 A Arad.000 62. 8 Jud. A11. 3 Arad.000 84. SORIN FLORIAN CIORCA I. 74 Arad. Et. Nr. Str.116.074. Ap. Bl. Grigorescu. 2-4.280 51. Ap. 301. Ap. Sc. Arad. 11 A (decedata) Arad. Ap. Aleea Dezna.712. CONSTANTIN CARACIONI I. Ap. B-dul. Str. IOAN COSTA? G. 302. 31. 10.536. Bl. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. Arad. Str. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. Str. C. Nr.400 10. Sc. Et. Nr.372. 2 Arad.640 64. P-?a. A. 9. 3.400 82. Nr. Nr. Nr. Luchian. Br?teanu. 6. Ap. MARIA CREŢU I. Nr. Nr. Ap. Milea. Brezoianu. 1. 2. Nr. FLORICA ANA COLCER A. H. DAN AUREL CZÉGÉ I.360. 22 Arad. 5 Arad. 39 Arad.200 17. Bl. A. Nr. Nr. Ap.963. 6 Jud. Nr. A5.842. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. V. ADRIAN DORIN CORA? I. Sc.403. Nr. Str. V. Nr. 6 Arad.840 196.934. FLORICA STELU?A C?RLIG I.920 156. P1. Oncu (Rodnei).315. R?zboieni.370 110. 1-3. Str. Str. Str. Ap. 3 Arad.156. Ap. Aleea R?s?ritul. 11 Arad.000 14. 2 Jud. Nr. TITUS IOAN CAR?IS G. Sc. Arad. MIHAI C?RLIG N. Nr. Bl. 263 Arad. Aleea Saturn. Sc B. MARIA COSTEA N. 26 Arad. Sc.040 32. Grozescu. MIHAELA CARACIONI C. Pavel Alasu. 1. 32. Ap. Nr 16.280 12.350 50. C.546. 2 Arad. Bl.116. 1. E. Sat. IOSIF D?N?IL? A.595.400 LEI LEI LEI LEI 16.C.000 38. Bl. Ap. 5. Babeş. 29 Arad. Sânleani (Livada). FLOARE COPREAN V. Nr.411. 1. Marcel Polinescu (Micalaca).372. Ap. 8 Arad.560 10.160 2. Ap. Lalelelor. Str. Ion Antonescu. Ap. Ap. Str. DAN VANEA CSANKOSZKI D. Str. IOSIF COSMA I.400 7. Sc.034.644.

Post?varului. Ap. Sc.997. 4/a. 3. Ap. B. Nr. Vasile Goldi?. 1. Tudor Vladimirescu. 96. 2 Arad. VIOARA D?RLEA S. Ap. 1 Arad. A. VIORICA DUMITRIU C. Bl. D. 5 Arad. 338. Calea Aurel Vlaicu.446. Str. ION NICOLAIE DEIAC I. 197 Arad. Ştefan D?RLEA GH. A.110 64. Str. Nr. B. Nr. Nr. Ap. G. Agnita. Nr. B-dul Decebal. Str. 3 Arad. Nr. A. ?agu.488. 1. Ap. MARIA Arad.890 20. 13 Arad. Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. Et. 14 Arad. 15.380. Victor Luchian. 2. A. Et. Ap. Al.440 21. Nr. Bolintineanu. 2-4. Nr.528. Sc. Ap. 3 Arad. Nr. Arad. Str. TEODOR D?MB G. CORNELIA DOBOS I.400 5.976. Sc. Gloriei. 15 Arad.680 10.560 24. Ap. 18 Arad.271. Bl. Bl. 6 Jud. TU?? DEACONU N. Bl. 247 Arad.320 10. Arad. Arad. Bl.340. Str. Sc. Nr. ANA BIANCA DRECIN I.271. Str. 702.271. Str. 17. Et. 1.000 8. Str. 7. Bl. RODICA DEACONU V.297. Ap.880 137. 30 Arad.640 LEI 126. Ap. 236. Str. 12. 1. Nr.217. Sânleani (Livada).401. Str. Sc. Ap. Sc. Miron Costin. Ap. Str. MARIA DASC?LU T. Nr. Loc. Ap.164.925. Sc. Nr.020. Tudor Vladimirescu. 30. Aurel Vlaicu. Str.510 11. LUCIAN DINNYÉS A. ILIE DR?GAN ?. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. Horea. TRAIAN FEDOROVICI V. 25-31.000 10.678. DOINI?A DUMITREAN D. Sc. Bl.600 629. IRÉNKE DIHOR I. 1-3. 30 Arad. X23. VIOARA FILCESCU D. Sc. Str. D. IOSIF ARTUR DOBA I. IOAN DR?GULESCU A. 8 Arad. 16. Nr. 2 Arad.411. A.732.800 30. Pelinului. IOAN DEIAC I. 3 Arad. 24 Arad. PETRU DUMA V.995. Ora? Curtici. (Cornel Coposu) Bl. Nr. Et. Calea Aurel Vlaicu. ANA MARIANA DINCEA GHE.790 15. Ap. Lacului. A. 38 Arad. Nr. Nr. Nr.933. Sc.560 25. (Sabin Dr?goi) Nr. nr. Ap. 93/1. 20 Jud. Revolu?iei. ?agu. ROZALIA DEMETER S. Bl.269. Et.158.380 11.103. Dun?rii.400 12. 49.200 17. 19 Arad. IOAN OTTO EHLING I. Bl. Ap.000 25. George Co?buc. Ap. Sc. Str.372. Poetului. Sc. Arad.320 17. C-lea.610 24. B. Str. Arad. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. Nr. Nr. 30 Arad. A40. Banu M?r?cine. IORDANA DON I. C-lea. Str. Ap.120 89. Voltaire. Loc. 4. Z25. Bl.200 8. Gării. Loc. Sânleani (Livada). Loc. 4 Arad. 79-81. Bl. (Cornel Coposu) Bl. IULIANA DRIL? N. Str.203. 7 Arad. C1. 3 Jud. Sc. B. Calea Aurel Vlaicu. 1.372. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D. B. Ap. Sc. B. 44. B2. Ap. X42. Caius Iacob. Nr. Arad. Bl. Str.558. B.722. Sânleani (Livada).880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . Ap. Loc. Ap. 3 Arad. 4. 1 Arad.186.000 LEI 82. N.160 25. Bl. Sc. Ap. VASILIC? FLUERA? D. Str.227. Str. Prieteniei.306.206. Ap. 33. Str. Str. 3.078. Gurahon?. Nr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.683. Ap.889. Loc. Bucura. ILIE F?RKA? G. B.271. 193 Jud . Arad. 321 Jud .800 147. Ap. 14. 20. Ştefan ENACHE G. A. George Co?buc. Bolintineanu. VIOREL FECHETE A. Arad. B. 14. 13 Arad.5 Arad. Aleea F?get. CHELEMENT FECHETE P.360 68. Bl. Sc. B. Strada Micalaca. Sânleani (Livada). Sc. 247 Jud .400 24. 3.892. Nr. Ion Andreescu. A. Ap. 9A. ROZALIA FUGACIU T. Bl.386. MARIA DUCKE M. Nr. 4 Arad.900 11.738. Nr. Bl. 18 Arad. 2. Nr. 132. 2. 5 Arad. Ap. Bl. Ap. Bl. Et. E.400 3. Str.453. 7 31.240 92. Nr. D. Nr. 14 Arad. A. A. ALEXANDRINA EHLING A. Str. Ap. Nr. Nr. VASILE DEIAC I. Ap. 5 Arad. Ap.200 8. Str. 1 Arad.D?NE? GH. Ap. GABRIELA DITTRICH A. Sc. Lacului. Bl. 33. Bl. Et. ALEXANDRU FAUR V.000 61. C.736. 362.000 24. Nr.820 66.980 8.200 8. Aleea Muncii. Sc. D. Str. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Bl. D. 12A.520 25. ION D?RLEA F. Loc. Et. Et. Sc. Bl. Bd. Bl.800 36. Nr. 2 Arad. 24. Z23. ANTONIU DR?GU? I. 44. 13 Arad. 20 Arad.240 77. Aurel Vlaicu. Nr. Nr.289.850 30. 1. 1. 197 Jud. LIVIA FLORESCU I. 1. Ap.597. ES.930. L2. Str. Felix. Str. Abrud. 5 Jud . Et. Ap. Marcel Polinescu (Micalaca). 4 Arad.

400 127. C?lim?ne?ti. Ap. M 7. Bl.372. Nr. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A. 9. Nr. Nr. Bl.715.188. Com. MARIUS G?L L. B. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. Sc. 32 Arad. SABU GULACI N. 28. Ap. Nr. 4 37.162.993. Calea Aurel Vlaicu.000. 16 Arad. N1-1. X1. Calea Aurel Vlaicu.376. EMILIA ECATERINA GHERGAR I.480 427. Nr. 5 Arad.825 19. Ap. Caius iacob. Str. Ap. Bihorului. Str. U3. Loc. Str. 61. Nr. Ap.334. Petru Rare?.013. Abatorului.100 137. Arad. Zimandul Nou. Et. Zimbrului. Voinicilor. Bl. 3. 138 Arad. Nr. Et.210. ?t. 120 Arad. Ap.152. C. Nr. Nr.004. Arad. Caius Iacob. Sc. 14. LENU?A H?LM?GEAN M.485. 8 Jud. ELENA GÖCZÖ M. Nr. C. Ap. Com. Pene? Curcanul. 18 Arad. Str. Str. Sintea Mare.237. ECATERINA GABOR T. PAVEL HAN?IU I. Nr. Bl. LUCIAN GHINACIU Z. Nr. Nr.640 LEI 9.440 6. Str.GABOR I. Et. Splaiul Mure?ului. 92. Arad. General David Praporgescu. 4 Jud. Ap. CFR. Str.250 5. 144 Arad.372. AUREL G?RJOB I.600 LEI 38.000 LEI 277.580 14. Zimandul Nou. Ap. VASILE GÖCZÖ A. IULIANA GALE P. 56 Arad. 82A. Loc. Bl. 2-4. 2/10. 8. 1A Arad. 37 Arad.508. 5 Arad. MIRCEA VOICU GHERGAR T. Sc. O. Aleea Tomis. Bl. SIDONIA GLODEAN GH. Ora?. 47.570. Nr. Ghioroc.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.581. Ştefan Cel Mare.240 125. Loc. Str. Bl. Ap. Nr. 1.160 96. Nr. 56 Jud. MIRCEA GHI?? I. Nr.400 24. Et.700 81. Ap. 3. Sc. Ap. Et. Ap. 3. 1. Bl. General V.800 28. Nr. Ap. Nr.800 93. 4. Nr. Nr. 1. 37 Arad. AURELIA GORGAN V. OTELIA HERLO T. Milea. Sat Zimand-Cuz. 1. 5 Arad. 8 Arad. 3 Arad.678. Arad. Z8A. 3. C. ELENA HUH I. Ap. Str. ETELKA GÖCZÖ G.700 18.000 27. Gurahon?i. Et. 2. Abrud.590 LEI 12. Arad.093. MARIA GROZA P. Dr.620 5. Str. 1 Arad. A.205. Sc. Pene? Curcanul. 14/16.600 46. MARIN Arad. ILIANA FLORICA IACOB H.350 32. Episcop Roman Ciorogariu. Nr. 319 Jud.650 31. 30. Loc. Loc. Str. 6 Arad. Aleea Ulise. Augustin Doina?. Voinicilor. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I.474.415. Nr. 11. 15 Arad. 7 Arad.951. Ap. Bl. CARMEN OLGA GEORGESCU C. Nr. Ap. 4. 8 Arad. Ap. Calea Aurel Vlaicu. Ap. Str. 535. Nr. Sebi?. Nr. A.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88.000 LEI 10.700 10. RADIANA LEONORA IACOB A.674.290 16. DAMIN VICTOR GRAMA I. 5 Arad. Str. Str. Arad. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. 16 Arad. Bl. Nr. 45/55. Ap. Et. Baia / V?r?dia de Mure?. 47. Str.800 81. 30. Ap.190 LEI 75. 33 Jud.520 86. 506.541. 412 Jud.671. Ap. Ion Ra?iu. Arad. Vasile Goldi?. Str. Colonia Fraţii Neumann.000 102. 32 Arad. Str. Abatorului.990. Str. 21-31. 11 Jud. Ap. Com. 2. Str.600. MARIAN EMIL HANCIU?A I. 5. Arad. 4. 64 Jud.116. Curcanul. Str. 8. Et. Bl.957. Nr.808. A.800 43. IOAN GOMBO? GHE. Nr. 6 Arad. Sc. 2. Str. Str. Ap. A. Et. Bu?teni. Nr. Nr. Str. Some?ului.952. Nr. B. Zimandul Nou. Nr.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . 35 Arad. Sat Zimand-Cuz. 29A Arad. 37 Arad.028. NICOLAE GYÉKÉNY G.000. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. 33 Arad. NICOLAE VALER GRILL A. Et. Sc. 2 Jud. 506. Aleea Tomis.488. Str. B. DANA CORNELIA GIVULESCU A. Str. 14. X1.280 46. Bl. Nr.082. 29A Arad. 19. Str.800 LEI 70. A. M?RIOARA GORGAN I. ANA GHIRLEA M. 12 Arad. 17A Arad. Bl. 2.002. Str. MARIA GIURGIU N. Voinicilor. AP.320 58. Nr. Sc. 47. Nr. Zimandul Nou. 1. Et. 25 Arad. Ap. B. IOAN GROZA N. Str. Bl. Nr. 121 Arad. Loc.730 10.892. Pene. Nr. 7 Arad. B. Ha?eg. Alba Iulia. Bl. Nr. FLOARE GOLEA M. LAURA MARCELA GROZA N.475. Clujului. 38 Jud. C?lim?ne?ti. Sat Zimand-Cuz. FLOARE HEDE?AN ST. Bl. Sc.275 13. 506. Ap. Arad. (Pia?a Bujac) Bl.589. B. FLOARE GROZA P. Ap. Zerind.881. Str. 9. Ap. Iuliu Maniu. Arad.200 27. Str. Com.774. Bl. EMIL TEODOR HUGYECZ I. ELISABETA GROZA I.674. Sc.040 LEI 24.949. Sc. Bl. 17.000 10.870 11. Zimbru.240 22. Nr.000 LEI 14.

098. Sc. Arad. C. Timi?.869. Calea Aurel Vlaicu.600 32. Arad. Sc. 2. 8. E. 88a Arad. Sc. B. Arad.000 LEI 15.550. L6. 221. Arad. Nr. Ora? Pecica. Et. Nr. MELINDA INCICI?U I. Ap. Nr.800 5. AMELIA ROXANA JAN?IK L. Sc. RUDOLF JAN?IK L. 1. 65 Arad. 4. 120 Arad.616. Str. ANA ELISABETA K?SA A. Calea Romanilor. Str. Ap. 1. Avrig. Bl. 26 Jud. Str.400 LEI 36. Et.000 115. 1. Bl. TÜNDE Arad. Zimandul Nou.677.838. Bl.200 23. Bl. Nr. 1/E.670 10. MARGARETA ILI? R. Nr. Bl. B. Ora? Curtici. Nr.160 9. A2-1. Et. Nr.297. ECATERINA VARVARA IONESCU V.440 LEI 36. Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 23. Margaretelor.A. Vlad ?epe?. 5 Arad. 23. Ap. General Dragalina. Str. Bl. 26 Jud. Liviu Rebreanu. Et. Arad. Bl. Bl. Cronicar Ion Neculce. Ap. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. 19 Arad. Str. Vlad ?epe?. 1 Arad. Ap.500 12.720 LEI 313. Str. 1 Jud. SIMION IOLU I. Nr. 29. 1 Arad. Abrud. GELIA M?RIOARA K?SA A. Ap. Bl.640 LEI 46. Sc. Et. Nr. 1. LUDOVIC JAN?IK L. Ap.000 52. Arad. Str. Bl. A. Ora? Curtici. Arad. Sc. 14.557. Zerind. B. Bl.560 4. Bu?teni. Calea Romanilor.072.260. 13. Str. B21. Ap.065. Et. MIHAELA K?SA F. 84. 1 Arad. Zimand Cuz. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. I. Ap.929. AGNETA JIGOVAN S. Nr. 221. R. 21 Arad.280 LEI 31. 1 Arad. Bl. Sc.436. VIRONICA JITARIU I.002. 113. Nr. 221. Nr. Aleea Amara.234. 3. Mun. 2. Ap.039. 2. 2. Nr. 4. 221. 4. 9 Jud. Nr.186. Str. Str. Loc. Ap. A2-1. Sc. Timi?. Sc. Nr. 4. Ora? Curtici. Et. A Arad. Et. Et.383. Et. Str. Bl. Sandor Toth. Str. Ora? Pâncota. Str. Str. 2 Arad. 250. IOAN KOV?CS E. Bl.781. AP.116. Str. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. Nr. 3. Loc. Bl. Et. 3.593. Nr.153.198. B. Ap. 84. Calea Aurel Vlaicu. 5 Arad. 238 Arad. 4.246. Pia?a Mihai Viteazul. 3. 28 Arad.120 140. Cherestur. Caius Iacob. VOICHI?A KÖPE I.508. Vlad ?epe?. Str. Ap.135.520 LEI 11. Sc. 14.240 38.880 35.280 6. 26 Jud. 20 Arad. Ora? Pecica. Nr.440. Aleea Agnita. Gheorghe Doja.881. A7. FRANCISC KOV?CS I. 5. ALEXANDRU JANT? I. Nr. Ap. Arad. 10 14. 10 Jud. 34. Horia. Str.000 21. Nr. Mioriţei. Nr. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Bl. ANCA JITARIU P. IOSIF IV?NKA I.160 21. 245. Ap. Nr.240 2. Nr. Ap. ION I?TOC GH. Arad. B. 84. 2 Jud. Vlad ?epe?. Nr. B. Et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Ap. Ap.440 LEI 76 .IAZBINSCKY L. Banu m?r?cine. Str. Str. Nr. Nr.874. Bl. Nr.319. Ap. 404. ANA ELENA ILIE? G.925 LEI 6. 22 Arad. Ora? Curtici. Bl. FRANCISC K?SA F.200 56. Loc. Et. DIANA MIHAELA JAN?IK L. ILONA KELLY L. 5 Arad. Ap. Et. 14 Arad.360 212. Nr.200 103. 18 Jud. MIHAI IORDACHE ?. 63 Arad. 1.000 15. B. 52 Arad. X36/2.640 2.906.403. 4 Arad. 26 Jud. Ap. Arad. Bl.060 LEI 131. Voinicilor. 1. 219 Jud. 34. ANU?A IV?NCA I. IOAN IV?NKA I. Str. Nr. Nr. 1B1. EMERIC KOV?CS G. Str.233.767.945. Bl. 221. 22. Str. Calea Aurel Vlaicu. M?derat. Timi?oara. Ap. Bu?teni. Loc. Abrud. 84. Nr. Gheorghe Doja. Sc. Ap. EMERIC KOV?CS F. 14 Arad.803. 9/11. Str.400 11. 11 Jud. 206. Nr. 29. 84. Str. 23 Arad. Beba Veche. 5 Arad. Abrud.200 29. Prieteniei. Ap. A. Abrud. 15 Arad. Ineului. Nr. 3.000 108. Str.264. Str. Bl.372. Ap.040 8. Str.593. LADISLAU ENDRE KELLY S. Ap. 2 Arad. Nr. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. Călăraşilor. CORNEL JULA V.840 LEI 3. 314. Nr.400 LEI 22. 14 Arad. Abrud. Nr. Abrud. Ap. Bl. Sc. 12 Arad. TEODOR IUGA I.844. Str.360 24. Nr.223. Str. Nr.560 190.259. Ap. 161 Arad. OTTO KASZA D. 1. IOAN JULA M. EMESE CSILLA KONTI I. TIBERIU IOAN KASZA M. Et. Z3.540 15.A. Sc. 14 Jud. 123. Str. IOAN JURMA I. Et. 1. 18 Arad. Et. Str. Ap.127. ?epreu?i. Bl. Nr. Loc. SEVER VOICU ILYÉS A.040 LEI 103. 20 Arad. 4.573. B. L40. 38. 109. Avrig. Bl. A.840 12.820 5. Livezilor. Str.

A. 327.446. Nr. E. Sc. 4. Vinga. Sc. Nr. Ap. Ap.000 6.504. Nr. H.940 103. 3. 51 Arad. RONALD LUCACI A.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. Bl. Nr. Calea Iuniu Maniu. 15 (adres? nou?) 87. Prieteniei. 3. Nr. Sc. Clo?ca. Et. Ap. Str. Ap. Str. Ap. Et.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. 541.000 20. 109. Ap. DOREL MADAR T. 12 Arad. Bl. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M.749. Str.810 LEI 31. Liviu Rebreanu.860. 12. Et. Aleea Tomis. Ap. Iuliu Maniu.800 LEI Arad.720. Bl.540. B-dul Revolu?iei.223.500 LEI Arad. 1. Bl. 1. Arad. Bl. Bl. Str. 27. Alba Iulia. IOAN MATEI T.467. Bl. 7 Jud. A. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. G2. Str.000 29. 2. IRINA LUCACI F. 526.394. G. Str. 48. 3.400 LEI Arad. B. Bl. Str. 10 Arad. Ap. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M. ECATERINA KOZ? F. Ap. Str. ÉVA KOVALIK L. Bucureşti. Et. Et.060 LEI 41. ATTILA LAMMERT S. Sc. Nr. Et.634. Colonia UTA. Nr. 17 Arad. 19 Arad. Str. 510. Nr.525. J1. Str. Sc. Calea Iuniu Maniu. Coloni?tilor. 217. Str. Mihai Eminescu. Sc. 10 Arad. Bl. Nr. A. Dacilor Nr. Ap. B.600 LEI 41. Nr. 26-38. 9. Nr. Bl. X6. X4. Lev?n?ica. Str. MARINELA CORINA LULU?A GHE. Victoriei. 9 50. Et.822. 6.972. 2. 2.600 LEI 26. Bl.B. Ghioceilor. Banu M?r?cine. 2 (adres? nou?) Arad. Ap. GHEORGHE LAZĂR A. F1. Nr.000 LEI Arad. Bl. 1 Arad. Nr. Sc.840 66.597. IOAN MATAISZ M. FLOARE MATEI I.840 LEI Arad. Str. 6 7. A. Str. 2. Sc.597. Ap. Nr. 11 Jud. PETRIC? IONEL MANDA? I.847. Nr. SC. Calea Romanilor. LIANA VLASTA L?SZL? C. B-dul.390. Sc. Gogol. 2 1.640 LEI Arad. 35 (adres? nou?) Arad. Sc. Str. Sc. Nr. Crasna.600 87.315. Arad. Str. 19. Bl. 10 208. Nr. PETRU MARKO A. Ap. 1. Str. DORICA M? RIOARA LIPTAI C. 17 402. 29 Arad. 15.130 LEI Jud. 19 Arad. Junilor. Ap.460 LEI Arad. 1.676. Et. 40 Arad. ERZSÉBET KURUNCZI A. 4. Nr.160 28.000 20. Ap.860 9. Sc. Gen. 44 290.773. Str. 3. Mure?anu. Et.800 LEI Arad. Nr. 4. Abrud. Str. IOAN LUCACI V. C?lim?ne?ti. Nr. 1 Arad.000 LEI Arad. 8. Ap. Nr. Km. CORNEL MARIAN A. Et. 8 90. 4 Jud. A. 11. 1. GHEORGHE LEUCIAN M. 3. 20 Arad. Str. Tu?nad.000 565. B. Loc.881.400 15. Str. MIRELA LAURA LAZĂR P. Ap. 1.960 LEI Jud. Bl. Sc. Postalului. Bl. Loc. D. 132. Et. Ap. Macea. 4 30. FLOARE LUPEI G. Ferma Agroprodex.400 LEI Arad. A. 32 (adres? nou?) 17. 16 18. Sinfoniei. Str. Ap. Ap. Bl. Ap. 7 Arad.680 12. Str. Str.540.041. 11 6. Nr. Z24. Bl. Str.310 LEI Arad. 4. nr.130 LEI Arad. Ap. IOSIF MARI? P. 20.200 LEI Arad. 1. 59 Arad.320 LEI Arad. 2.238.356. Et. 1. Pia?a Gării. 94-2. 250. 17 Arad. Et. B2-2. Str.046. Alba iulia. Str. MARIN MELEAG T. Et. RADU MARIAN A. Ap. Bl. 123. Ap. A. F. Nr.200 8. Ora? Sebi?. 33 Arad.802. A. 61 29. Ap.000 LEI Arad. Abrud. A. 580. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C.744. 6 93. 18 17. 36.416. 1. Arad. 3. 2. Str. FLOAREA LAZA G.266.KOVALIK G. Et. Calea Romanilor. 11 57.078. Vasile Milea. Bl. Nr.520. Ineului. 32. Nr.266.800 LEI 77 . Nr.880 14. EMILIA LAZĂR P. Arad. P3. Bl. MARIA LAU? V. Nr. 71 Arad. Nr. 23. Str. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH. IOAN M?ND?CAN T. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. Nr. Ap. 1.000 850. A. Irato?u.052.261. Bl. TEODOR M?RAN P.800 42. 12 30. Arad. Ap.000 LEI Arad.223. Patria. 11.090.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87. Ap. NICOLAE LAZĂR P. Nr. 22. Voinicilor. Obedenaru.236. 39. Bl. AURICA LESCHIAN G. 8. Bl. 18 Arad. Bl.956.767. Mioriţei. Nr. 76. Ora? Curtici. 7. 241. TEODOR TRAIAN Arad. Bl. Sc. Ap. Sc. M.364. 19 Arad. Nr. Et. Bl. Bl. GHEORGHE MANDACHE P.432. 542 23. Com. Str. Calea Aurel Vlaicu. B. Ap. FRANCISC KRAVETZ A. ATTILA MARKO A. Nr. Aurel Suciu. Bl. 12 12. Sc. ETELCA MARTA F.560 7.850. Ap.

Bl. Arad. Nr. TRAIAN MICOROI D. Str. 2 Jud. ALEXANDRA CORINA Arad. Str. Cicir.000 LEI 25. RAISA MORTAN I. Ştefan Arad. Et. Bl. Str. 580.560 4. ALEXANDRU MORAR I.515. Cermei.577. Str. Ap. T. Olari. Caius Iacob.480 66. Ap. 2/4. Nr. 20. P?c??eanu. 3 Arad. Loc. C.300 27.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Et. Pia?a Acad Caius Iacob.640 LEI 78 .593. 33. Bl. Bl. Ap. Arad. 3. 5 Arad. Nr. 16.025. Nr. GHEORGHE Arad.674. 351. 11. Ap. A.200 35. 5 Jud. 206.305. Ap. Et. Vladimirescu.408.571. 21-23 NE?COVICI A. Ap. Ap. Ap. Ap. IULIANA MÉSZ?ROS A. C. 14 Arad.900 8. Ap. 14 NAN V. Ştefan Augustin Doina?.629. Pia?a Gării. Ap.864. 22 Arad. Bl.372. Bl. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Nr. Et. B. F1. Sc. Str. Nr. Calea Romanilor. 27. Str. 11-13. Pionierilor. P. Com.000 11. Str.200 38. Str. 1.781. LIVIA Arad. B. Str.624. 1.962. Ap. 4. A. Et.830 1. Alba Iulia. Arad. Str. VASILE Arad. 4.600 141. B. Comuna ?ofronea. Arad. 1 MOTOC G. Clopotului. S3-2.472. 91 ONDREOVICSI M. Bihorului.110 13. LENU?A Arad. Nr. 523 Arad.186.900 17. 25 OLTEANU G. CORINA MORODAN T. Bl. P?durii. Ap. Doctor Suciu.120 LEI 25. Bd. CECILIA M?RIOARA Arad. FLOARE Jud. A7. 5 NICOLOVICI I. Nr. Et. 1. 7 MURE?AN S.490 33. Sc. 317.762. 2.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. Str.422. Nr.520 32. 27. Nr.604.240 16. Bl. X 10.200 5.816. Nr.376. 6 MOTOC G.000 LEI 72.200 27.017. Sc.540 78. Nr. DELIA M?RIOARA Arad. Bl. 7. Nr. Rahovei. 8. Obedenaru.484. Et. 59. 1 Arad. Str.400 104. STELU?A Arad. GHEORGHE MIRICA ?. Ap. Bd. Str.080 3. Bl. 23. Bl. Bl. Et. Nr.190. NINA Arad. Nr. Ap. CORNELIA SOFIA Ap.595. A. Str. 27. Nr. 4. Mucius Scaevola. ZOLTAN MICLE F. DU?AN GAVRIL MLADIN I. GHEORGHE Arad. 5 Arad. A. O. 3. Nr. 3 Arad. Nr.000 20. Str. Aleea Dezna.464. FLOARE MORMOE I. Loc. Nr. A15. Ap.200 114. Ap. Ap. 4 ONUFREI L. Str. Et. Crasna. 22 Arad. Cri?an. Str. Ap.000 8. Nr. Ursului. MARIA MOISESCU M. Mucius Scaevola. Nr. H. 11 MURE?AN M. Calea Aurel Vlaicu. Bl. SABINA MIHU RADA MIREA D.571. Nr. Str. 3 Arad. NELU SIMION Arad. 2. 6. Nr.802. G2. Sc. 44 Arad. Str. MIHAI EMANUIL Arad.120 LEI 792. Str. Nr. B. 4 1. 6 MÜLLER P. H10. 2 16. Sc. Nr. 3. Ap. A. Str. Bl. 4 Arad. SILVIA Arad. 9 Arad. 266 N?DL?CAN I. Tudor Vladimireascu. Sc. Episcopiei. Str. 3. 1 Arad. Nr. Nr. Nr. Bl. Ap. VASILE Jud. 1. Bl.632.600 38.450 9.480 LEI 2.915. LADISLAU MÉSZ?ROS S. Str. G. Ap. Bl. 5. VICTORIA MO?I A. ANGELA ANA MOISĂ J.800 7. Bl. 1. ALEXANDRU MIARA F.133.223. Nr. Vasile Milea. 14. B. 17 MO?IU I. Nr.709. Horia. 2. 12 ONE? I. 14. EMILIA MIC?L?CEAN I. Sabin Dr?goi. FELICIA 6 NEAM?U E.200 21. Sc. Str. 14. IOAN Arad. Et. Nr.744. S3-2. Ap. Banu M?r?cine. Sc. B. 4 NEAM?U I. Sc. Caius Iacob. 11 Arad. ANA Arad. Str.277. Ap. DELIA ELENA MORODAN I. Alecco Russo.483.900 16. Ap. Nr. Rahovei. 2. Ap. C. Bl. 4 Jud. Rahovei. 16 Arad. M. Bd. 22 Arad. CLAUDIU MIHAI Arad. Popescu Negur?. Zimandul Nou. 4. Ap. 545 Arad. B42.033. Loc. Arad. ILEANA Arad. 3. Sc. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D.178. B. Str. Str. Alb?strelelor.MÉSZ?ROS A. Bu?teni. Str. 4 NEC?A D?M?CU? I. Tudor Vladimirescu. Sc. Ap. 7 Arad. Sc.000 31. Et. Nr. Str. Sc.485. NEAM? ?. Et. Al. 2.360 11. Pia?a Catedralei. Nr.300 56. Bl. Ap. Bolintineanu.000 62. 13 NEGRU?IU N. 3. Nr.000 6. Aleea Saturn. PETRE Arad. Str. Com.400 33. Str. L7. T. 1 (mutat în Buzău) Arad. Bl.423.037. Nr. 21-23 NEGRU?IU N. ILIE MLADIN N.200 10.678.387.400 16. Ştefan Augustin Doina?. Sc. Nr.297.800 99. 19. Bl.760 14. MO?I N. 505 MUR?I I. Nr. Clopotului.

200 10. EUGENIA Arad. A. Str. FLORIAN Arad. Nr. IOAN VALENTIN Ap.300 138. 1 ORBAN A. Ap.952. A. Badea Câr?an. Bl. 8. Nr. 1. Bl.243. Andrenyi Karoly (Spitalului).892. Str. PASCU M. 8 PINTEA P. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad. Str. Bl. Bl. VIRGINIA Arad. 311. Ap. 4. B. Str. A7.741. 6 Arad. Nr. Str. Nr. 2 PANAIT C.125. ANTONIE Arad.745. Et. 33 PA?CA A. Sc. 77 PAN? R. 4.674. Et. Arad. Ap.000 46. PETCU E. Nr. Et.600 62. 12 Arad. F. Str. Str. 4. MARIA Arad.400 71. 8. Nr. Ap.000 LEI 36.600 LEI 37. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. Ap.960 85.800 15. ANA Arad. 26 PASCARIU GH. Nr. DOREL LUCIAN Jud.500 165. D?NU? Arad. MOISE Arad. 53 PAVEL M. Mărăşeşti. Ap. 9 PETREHELE I. CORINA SIMONA Arad. CAROL Arad. Bl. Nr. JEANU IONEL Arad.520 LEI 111.678.555. Nr. Nr. 171.302. H. Arad. Gurahon?i. Ap. Str. Et. Str. LUCIA Arad. Aleea Azuga. Bl. Traian Mo?oiu. Pia?a Sporturilor.120 74. 25 P?IU?AN T. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. Nr. A. 4. 23.180 LEI 32. Str. Simion Balint. CAROL Arad. C. Bl. Ap. 91. Et. 4B PETRU?AN N.330 140. Bl. Sc.203. 10A (adres? nou?) ORBAN F. Nr. Str. 1 ORBAN C.566. P?iu?eni. 11 PENU A. Nr. AURELIA Arad. A. Et. Aleea Neptun. Sc. 2. Bl. M7.779. 6 PENU ?.542. Y1.558. 2 P?IU?AN I. 206. 10 IOAN (adres? nou?) 7.302.000 10. MARIA Arad.409. 27 PINTEA L.700 LEI 79 . 3. Ap. Bl. Bl. TUDOR Arad. P?RVA C VOICHI?A Ap. Ion Antonescu. 91. 74.200 11. F. MARIA 20 PETI A. Bl. Mioriţei. Et. Str.775.034. Nr. Ap. Str. MARIA Arad. 8. PANTEA T.170 680. 42. 8 POP D. 2. 13. Str. 2/4. Nr. ANU?A Arad. M7. 1. Et. Chi?india. PINTEA ?. Colonia UTA. Bl. Pia?a Sporturilor.308.678. 6 PAVEN P. Ap. 2 PAVEN D. 335. C. 10. Sc. Str. Et. 1 ORBAN C. SC.640 4.503. Abrud. Str. 25 PA?CA R. 3. Nr. Sc. Ap. 4 Arad. Pia?a Mihai Viteazul. LIVIU Arad. Ap. Bl. Ap. Et. Str. 40. Str. Str. Revolu?iei. Calea Romanilor. Bl. 8. Str.120 62. Ap.ONUFREI T. ANA Arad.412. Tudor Vladimireascu. H12. Sc. Nr. Faleza Sud. Aleea Neptun.000 28.764.000 LEI 223. 2.200 5. M?RIOARA Arad. Bl.022. Nr. 16. 12. D1.529. Bl. Gen. 70C. Calea Aurel Vlaicu.700 71. Cuza Vodă. A. Loc. Bl. Sc. Ap.616. Str. Str. Bl.800 LEI 2. Bl. 17. Str. Et. 2. GABRIEL MARIUS Arad. 15. Sc. DUMITRU Arad. Tru?a Petru. 12 PAVEL ?. Et. Bl. EDITH ANA Arad. Nr. Ion Antonescu.600. 1 P?IU?AN I. Spitalului. Aleea Neptun. SABINA Arad. SIMION Arad. 8. Nr.000 13. Et. B.480. Y1. 1B PAULINI I. AP. Loc.590 LEI 22.961. Nr.200 67. 9 PAVEN G. 4 PINTEA I. F. Faleza Sud. Str. Obedenaru. Pia?a Sporturilor.050. 1. M7. VERONICA Ap. 25 PA?CA G. Nr.000 26. 2. SILVIA FELICIA Arad. 1. Nr. Nr. Ap. EMERIC Arad.720 11. 5.000 LEI 78. 5 PETRE I. Iuliu Maniu. Nr. Ap. Pia?a Sporturilor. VIORICA 8 PARSCUTA N.000 20.372.160 51. 8. Horia. Sc. 2 Arad. B. 8 OPREA C. Bl. Nr.880 24.000 6. Bd. DOREL Arad. Nr. Mărăşeşti.048. Nr.000 17. 21 ORBAN A. 45. Bu?teni. GLIGOR Arad. MARIA Arad. Ap. 12-14. ALEXANDRU VASILE Arad. Bl. Nr. Nr.800 12. Nr. Ap.430 140. 14. Nr. 171. Et. 2. Ap. Sc. Ap.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40. 10.440. MARIUS CAROL Arad. Bl. Sc.720 186.000 24. Str. Ap. Ap. Bl. Et. Y4. Ap. Et.610. Ap. X4. 125.550.786. C. 9 PECICAN P. Abrud. 25. TEODOR Arad. Nr.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122.400 LEI 35. 32. B. 3. Ap. Nr. 2 Jud. 23 P?TRA D. 23. 1. Sc.860.403.232. 1. Stejarului. Nr. Sc. Gladiator. GHE Şincai. 11 PETROVAN A. Nr. 4 POPA G. Sc. 1. Nr. Nr. Str. B. Ecaterina Teodoroiu. OCTAVIAN OVIDIU Arad. C. R?chitei. Ap. 74. Bl. Pia?a Sporturtilor. ZITA MARGARETA Arad. GABRIELA LIANA Arad. 35. Ion Antonescu. Abrud. 182.405. B. Ioan Păun Pincio. 21 POP I. Str. G.074. 2. 44. Et.800 36. Nr. Ap. 6 Arad. Ap. Bl.576. Str.459. 1.000 129.339. Ap.

Com. Str.970 LEI 10. Et. A. 18 (decedat) 20. Aleea Tomis. Ap. C. 6 SARBA C.600.320 29. Ap. FILA PRINCZ G. 1127 Arad. Andrei Mure?eanu. Ap. Ap. Oituz. Sc. Felix.840 LEI 20.880 51.170 LEI 7. E. Sc. 351. 3. Str. 15 Jud. Ap. 4. DIANA XENIA ROMAN M. Ap. Ap.600 32.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. IOAN POPA I. Str. Et. Ap. Arad.680 19. A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1.560 25. Nr. GHEORGHE RUSMIR S. Str. Arad. 351. Coposu (Lacului). 1 (adres? nou?) Arad. Blajului. Sc. Ap. Nr. Nr. Sat Cintei. 5.520. Ap. Str.000 165. 34. S?vâr?in.988. Bl.437. Nr.400 28. Str.000 LEI 3. 43. 16 Arad.960 51. B. Str.920 51. Nr. 5 108. Bl. 19 (mutat din Arad) Arad. A. Ap. DIANA GEORGETA RADA O. G2. 1 Arad.400 187. 2 Arad. Nr. A. RODICA MARIANA POPESCU F. 42 Arad. Ocsko Terezia.000 15. Bl. 5 Arad. Sc. Str. Ap.302. 25.880 LEI 100. Str. Aleea Albac. MARIA ANA PORONAI A. Ap. 6 Arad. Et.220 LEI 34. Ap. MARINELA ROŞCA T. Str. Str. 2. Poetului. 25. Z?rand. Str. 7. CORNEL ROŞCA ?. Str. FLOARE ROŞCA D. Mâsca. Bl. Micalaca. Nr.000 33. Sc. 1. Et. Z24. 23. X6. Str.678. 4. Sc. Nr.900 26. 20 Jud. 16/26. MARIA PRIBAC F. B. Et. Andrei ?aguna. C. Ap. M?RIOARA Arad.000 124.547. Str. 18 Arad. Episcopiei (?apte noiembrie). Nr. B.170 5.464. 31 Arad.120. Arad. Iuliu Maniu. Bl. 19.040 20. ADRIAN ROBU E. Nr. Mioriţa. Bl. Crasna. Bl. 2. Str. Fântânii. Str. P4. 89. 701. 91 Arad. Arad. H8. Episcopiei. GHEORGHE LIVIUS Arad. ANA R?ZMAN V. Nr. Ora? Sebi?. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. 13. 8.513. I.000 1. Ap.424. Nr. Ap. Ap. 542. Nr. Nr. Bl. MARI?A ANA RA?IU I.937.949. Ap. Bl. Câmpia Turzii. C. Str. Bl. Str. P. 4 Arad. Ap. Nr. Alba Iulia.960 LEI 55.678. 31-33. Sc. Aleea Muncii. 4.055. Str. VIOARA RUJANSCHI I. Calea Aurel Vlaicu.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . 2. Nr. F. 1. 10. 15 Arad. 6. Bl. Str. 18 SARME? E. 4.952. Nr. Bl. 14 S?RBU G.523. 4 Arad. 4 Jud. Nr. 16 Arad. Bl. 2 Arad.000 14. Nr. Chi?in?u Cri?. ATTILA ZSOLT PORONAI K.470 LEI 23. 18-20.600 59.704. 31 Jud.385. RAUL-CLAUDIU R?B T. Micalaca. Ora? Chi?in?u Cri?. SAVA PURC?RIN G. Ap. Loc. Nr.000 34. Nr.339. 1 Arad.240.250 17. 18 Arad. Nr. 6 Arad. Macea. Ap.930.432.442. SC. Nr. Blajului. Bl. 42 Jud. 28 Jud. 25 (adres? nou?) Arad. Nr.041. 9. Nr. Et. SC.746. 6. C?prioarei. Nr. A. AURELIA RADU G. Et.558. Nr.728. Ap. Maniu. Pia?a Sporturilor. D 2-1. Praporgescu. C. CARMENCITA ADINA Arad. Loc. Str. Tudor Vladimirescu. 23. Ap. Str. 3. Et. 37 Arad.POPA I. Bl. S?L?JAN S. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Ora? ?iria. 42 Arad. 20/22 Arad. Et. Ap. Nr. 701. ELENA POPA I. 1. FLORIN R?ZVAN RUS G. Nr. Str.450. STELIAN R?P??AN I.600 28. 5 Arad. Arad.007.600 20. Str. 5 S?L?JAN N. A.695. 31-33. Tudor Vladimirescu. J9. Nr. OVIDIU AURELIAN Arad. 23 Arad.000 43. Bl.000 29. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D.227. 22 Arad. Ap. Gojdu. Prim?verii. VERONIKA KATALIN PORUMB A. 16/26. 2 Arad.471. 12. VIORICA RA? P. Bl. Sc.680 LEI 5. Felix. Bl. Păcii. Gojdu. Bl. Nr. Nr. VARVARA MARIA PROCA I. Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. ANGELICA IULIANA RUS F. Nr. Arad. Str. Nr. Sc. ILIE Ap. 173. CONSTANTIN PUIU G. Aleea Haiducilor. Ap.520. Nr. VIOREL POPA R. Bl.000 38. Ap. Bl.249. Str. Nr. Ap.555. Str. 4 Arad. LUCIA ROŞU G. Bl. ELISABETA Arad.050. FLOARE RUS G.277.086.695.906. 1. Pia?a UTA.800 2.430 LEI 107.733. EUGENIU POPOVICI I. ECATERINA RAIZI D. 6. C. 181. SAB?U C.200 LEI 28. Str. Et.426. Pia?a Sporturilor. Pia?a Sporturilor.800 13. Bl. Nr. DAN CORNEL 1. C. 10.

400 753. Nr. Sc. 7. Nr. FLOARE TRANDABUR I. Bl. Ra?iu. A. 13-19. Ficusului. Str. C?lim?ne?ti.250 7. Dorului. Ceaikovschi.112. H.586. Bl. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. 79-81. Sc. TIMEA TIBA M. GIZELLA JUDIT TAMA? N.749. Com.708. Ceaicovski. Tisa Nou?.000 93.080 LEI 205. Sc. 246 Jud. Nr. Nr. A. Sânleani. Poetului. Nr. Nr.390. 61. Bl. Nr. 17. 28.600 18.160 93. Str. 224 Arad. Str.320 31. ISIDOR TOLAN A. Ap. 13 Arad. Nr. 57 Arad.000 103. Mun.000 87. Str.539.390 10.640 47. SABIN TOSCA I. Nr. Libertăţii. Com. 6 Arad. Arad. 12 Octombrie.442. 2. 10 Arad.616. Nr. Str. E. Oradea.640 4. Str. 20 Arad. Bl. 28.700 26. Str. Dr. 32. Str. ELENA ?TIRBAN I.600 388. 8 Arad. Fântânele. 4. Abrud. Banu M?r?cine.339. E. Ap.051. Nr. Str.401. Ion Ra?iu. Nr. 6 Arad. E. 28. Et. Arad. ROBERT ZSOLT TIBA A. C. Et. Predeal.158. Nr. B7. Str. Nr. Str. Str. Milea. Milan Tabacovici. Dorului. Nr.000 23. Str. Et. Arad. Ap. MARIA TOLAN G.151. Sc. Nr. 2. Arad. Et. Str. Gen. Nr. Str. AURELIA ?OICA T. Ap.595. 5 Jud.233. 13 Arad.000 82.010. Ap. Bv. Nr. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G.076. Livada. 33. Nr. PAVEL MIHAI SEB?K I. 11. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Str.000 15. Dragalina. 108. Bl. Nr.348. MARIA SERAFINCEAN G.877. Nr. 37A Arad. Abrud. 20 Arad. 5. Fântânele. IULIANA SEGHEDI GHE. IULIANA ?IMONCA I. Nr. Nr. GAVRIL TIBA I.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. Bl. Dâmbovi?ei.200 16. Nr. 9YB. 20 Arad. Str.680 14. IOSIF SEBE?AN D.250 16. Bl. Tisa Nou?. Bu?teni.729.771.000 16.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 . Ap. 17. 236. 31. Nr.800 71.400 71.700 17. Tudor Vladimirescu. Bl. Vladimirescu. Str. 13 Arad. Nr. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. Marnei. Bl. 4. Arad.244. Str. IOAN SZABO J. 75. Bl. 5AB.744. Str. Str. Nr. 3. Ceaikovschi. 2B. Ap. 8 Arad. Ap. Nr. Ap. 1 Arad. Sat. Bl. Et. Sc.680 364.200 38. L7. Bl. Nr. Ap. Str. Ap. Sc. Ap. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. Bl. Dragalina. Str. Str. MIHAI ?OICA I. 4 Jud. Fântânele. Nr. 75. 4. Sc. ELISABETA SZ?CS F. 22 Arad. Ap. 11 Arad. Str. Aleea Muncii. Str. 4 Arad. A.395. Et. Nr. ADRIAN COSMIN ?TEICI D.643. 57 Arad. Livada. Aleea Ulise. Ap. Ap. 1. 2. Et.520 LEI 27. GHEORGHE TOMA I. Mândruloc. 39 Arad. 32 Arad.966. 1 Arad. Ap.869. Bl. 28. GHEORGHE SOFA F. 5 Arad. 17. I. 3. Ap. Nr. B. Arad. Simion Popa. Bihor. 3. AP. 9 Arad. Tudor Vladimirescu. 246 Jud. A. VIRGIL RADU TIHON D. IOAN Arad. Aleea Saturn.620 13. DIMITRIE SELEJAN I. Et.039. Nr.000 87. Nr. Dr. Et. Com. Sat. Nr. Ap. Ha?eg. Ap. 33.632. Sc. B. 10A. Z5.299.477. 101A.400 11. DOMNICA Şerban D. Ap. Nr.000 27.260. 5 Jud.300 1. 21. 3 Arad. 24.000 8. Bl. Milan Tabacovici. 6 Arad.920 113. Ştefan luchian.360 10. GHEORGHE TIBA A. Nr.960 20. PETRE TODA C.725.280 49.200 38. 1 Arad. 6 Arad. Sc. B.297. Bl. A. Ap.906.007. Str. Str. 44 Arad. 12 Arad. 14. Banu M?r?cine. DOINA SIMION M.483. 7. Sat. D.967. Gen. 1 Arad. Et. 16 Arad. Com. Nr. Str. Ap. Str. 16 Arad. 2. Com.506. 2 Arad. Ion Ra?iu. VIOARA SUCIU I. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. Str. 13. CEZAR MARIUS TOLAN G. B7.160 8.708. Et. 3 (adres? nou?) Arad. A12. ?ichindeal. RAMONA Şerban R. Nr. Str. Nr. 57 Arad. 4. Ap. ZOLTAN SZíN I.600 9. 7. Ap.915. Ghiba Birta. Bl. 2 Arad.SCHMAK A. FLOARE TOBOLTOC G. Nr. 46. Bl. AURORA TISCA I. V. Bl. Aleea Muncii. Sc. 164.747. Bl.625 298. Sat. Str. C2. Str. Milan Tabacovici. 4. Nr.280 2. Ap. 224.400 1. M?RTA SZ?CS J. Com. Nr. Str. 224 Jud.712. L7. 13. 13 Jud. Str. Nr. Sat. 362 Arad.051. Ap. ILONA SZ?NT? I. B.244. SC.674. Ap. Bl. Et. Coasei. Sc. ESTERA SUCIU M. 40 Arad. 38-40.520 LEI 17. Sc. Ha?eg. IULIANA TIBERIU G. Sânleani. ELENA T?NJAL? C.625 22.563. Spitalului. Dr. A. 3. Et.

Teilor. Nr.908. Sc. Ap. 8. Et. L2. Nr. Sc. 3. 7. 32 Arad. Calea Romanilor. Bu?teni. 2.200 244.160 LEI 435. Avrig.000 LEI 31. B. P. IULIANA TUDOR I. Bl. Bl. Sc. A. 5/4/6 Arad. 1220. 18. Ap. TEODOR Arad. Str. Nr. Str.861. X 10.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. C7. IOAN FLORIAN Arad.836. Loc. Iuliu Maniu. Obedenaru. Sc. 222. Bl. 9 V?RG?LUI D. Pecica. Sat. Ap. Decebal.675. Bl. Bd. Sc.407. Com.257. MARTA URBAN M.200 22. Nr. Str. Nr. Ap. 10 ZEGHEANU P. 3 Arad. 10. Arad. Et. 74 VELICIU M.116. VALENTIN Arad.384. Str. Ap. Bl. Nr.200. A. Nr. Bl. 3 Arad. Nr.871. Ap. Bl. A. Sc.680 6.744. Ap. Et.400 LEI 25. 2 VLAICONI I. 1. Ap. Nr. 2 VLAICONI N. 5A. Sc. 5 ZELENIN V. Et. B. Bl.220 LEI 134. Tudor Vladimirescu.496. 3 USCA A. ELISABETA ELENA Arad. Aleea Romani?a. NICOLETA ADINA Ap.000 13. Str.967. Banu M?r?cine.360 LEI 15. Nr. 25-27. A.600 20. DUMITRU Arad. Str. Z?randului.337. A. ANCATEU I. Str.500 LEI 4. VALERIA Ap. 3.041. Bl. Sc. Str. 63 WILLE N. Victoriei. Nr. 128 Arad. Pia?a Sporturilor. E. IOAN TUDOR I. 15 VLAD R. Bl. CĂLIN SORIN URBAN P. ADRIAN CRISTIAN Arad. Dorobanţilor. A.000 LEI 59. Et. Bl.130 56. Sc. Nr. Bl. 1. MARIA URBAN P.667. Et. Lebedei. Arad. 37. Bl. MARIA UNDI? T. Ap. 27. Ap. Arad. Nr. 2 VARGA I. Ap.000 140. IULIS ADAM Arad. 3.800 LEI 35.860. Sc. Pecica. Str. A.880 LEI 23. F1. Sc. Nr.600 28. Luchian. Ora? Sebi?. AP. Ap. Sem?n?torilor.800 7. Nr. 3-11. MARGARETA ILIANA Arad. 2/6 VOGEL GHE. 3. Sc. 4. ILEANA Jud. ANA ELISABETA TRIPON I. Bd. 3 Arad. Nr. Livada. 24. 10. Ap. EVA CAROLINA Arad. Et. 1 VANCU C.052. Ap. Nr. 2. Et. Str.430. PAUL EMIL Arad. Nr. A. Sc. X6. 2. 54 Jud. Ap.153.640 82.000 16. VALERIAN 2. 28 Arad. 1. 79. ALEXANDRA Arad. A. MARGARETA VIORICA Arad. Str. Ha?eg. Ap. FLOARE Arad. 11. Ap. IOAN Arad. Bd. 9 Jud. Nr.200 LEI 8. Ap. A. B18. 5 Arad. 20 VLAD F. Ap. Ap. Et. Bl. 11 Arad. Str. Sc.624.100 7. 10. Nr. F. Str. 17.930. Pia?a Mihai Viteazul.712. Ap. 6 VUIA I. Aleea Dezna. Nr. Sc. Nr.690 LEI 54. 3. Bl. Nr. Et. V?LEAN T.240 41. 18 Arad. Bl.332. EUGEN CONSTANTIN Arad. Bl. Sc.706. Sc.340 32. Str. 13 Austria. B. Turnu. Pia?a Bujac.280 32. Bl. Vienna. GABRIEL Arad. Str. Str. Nr. Bl. Nr. Libert??i. Com.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134. N. 9-13. Nr. Ap. A. 24. N11. Annie Rosar Weg. B1.160 LEI 120. TRAIAN Arad. Nr. 16 ZB?RCEA I.523. Calea ?ase vân?tori.000 LEI 32.800 LEI 97.000 222. Milea. V3. Pia?a Gării. Teologic?. 2A. A. 9 Jud. G. 11 Jud. Nr. 23 (adres? nou?) 42. Ferma 7. Ci?in?u Cri?. Nr.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad.744. MARIA DOINA TREITLI I. Str.507.960 20. Bl. A. Ap. Ap. Str. Com. Bl. Sc.850 314.000 LEI 87. Ap. 25.261. C. 8. Nr.508. Tudor Vladimirescu. VLAD G. Et. Str. RODICA ELENA Arad. Sânleani. Nr. Horia. E. Ap. URSU C. A4. 6 Arad. Bu?teni. ETELCA Arad. 7.TREM L.400 LEI 723.035. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. 28 30. Bl.621. Ap. 11 Arad. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. Str. 4. A. Merfi. Sat. F?t Frumos. ZELENIN V.310 7. 2/6 VLAICONI P. Arad. Sc. V. ?t.866. Bl. Sc. (Elena Dr?goi) Bl. Str. 2.297. C. Z?randului.000 LEI 82 . 13 (adres? no URSU S. Arad. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G.000 160.368. SABINA URBAN C. A. 7. 4. A. Bl. Et.783.254. FLORICA Ap. MARCEL DANIEL URCAL A. Lacului. Ap. Avrig.271. X18. 17 ZAMFIR FLOARE Arad. 1. Et. 25. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. 39 Arad. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?.078. Calea Aurel Vlaicu. 12 VELICIU P. 1. Dorobanţilor. Aleea Muncii.600 LEI 19. Nr. E. Sc. Et. Str. A. 309. B. 1.156. Str. Str. 2. A. Et. Et.483.

GHERLE F. Nr. Sc. Bl. 4. 5 KOLUMB?N L. Ap. Sc. ?agu. Nr. Sc. 23 TIRB V.356. Str. Aleea Saturn.000 LEI 26. 343 TIRB C. Bl. Nr.840 LEI 6. Bl.548. Nr. Sc. Teiu?. 23 UGLAI I.060 20. Pia?a Gării. B. GHEORGHE Arad. Pia?a Gării. Traian Mo?oiu. Lacului.240 6. ELENA Arad. Nr.005. 39 NAGY I. Bl. Str.640 41. Sc.467. Et. Sc. Str.110 5. Nr.400 10. 8 NY?RI L. Ştefan Arad. Ap. 11. Ap.525. G.296. Hg. Nr. Nr. D. 3.657. NICULINA 4. Zimandul Nou. G. Nr. Bl. 21. ANDREI Jud. Bl. Micalaca. Ap. OTILIA Arad. Nr. TEODORA SIMONA Arad.800 LEI 49. 4. Et. 1. Ap. 85 MARCU N. H6.840 1. Loc. Bl. LUDOVIC Jud. IMRE Arda. B. B.951.000 4. GHEORGHINA Arad.223. Bl. 1. Bl. Nr. Nr. 2. Alba Iulia. 6 8. 1 MATEI G. Ap. Nr. 22 MIH?ILESCU D.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.200 LEI 807. 39 MIH?ILESCU T. Nr. 22 GHILE G. STAN Arad. Bl. Nr. Y8A.720 LEI 7. D. 15 CAPRA L. Str. 5. Aleea Ulise. 6 DUMA F. Bl. Caius Iacob. 14. Y8A.160 LEI 81. Aleea R?s?ritul. Pia?a Gării. Et. VALERIU VASILE Jud. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. Sat.789. X 24-2.480 24.800 93. 8 GRESINGER GH. Ap. Nr. GHEORGHE Arad. A. LUCIA LOLA Arad. Nr. A. C. 6 MALI?A I. Ap. B. POLGAR E. 3 DICHIU M. Ap. MARCELA 18 Arad. Str. 2.050 LEI 1.057.320 LEI 69. Caius Iacob. 329. B. 4. Ap. 4. Calea Aurel Vlaicu.863. 9 Arad. C. Et. Nr.751. Zimandul Nou. A11. X 24-2. C. 536.080 6. 3 MICULI? G. Popa D. (Hg. 5 IUHAS P. C. A. Ap.200 30.000 26. 13 Arad.818.741. L?stunului Bl. MARIA MIHAELA Ap. Loc. Nr.520 12.597. 6 IUHAS A. Str. Miron Costin. Arad.400 LEI 77. Zimand Cuz. Nr. MARIA Jud. MARTA Arad. 3. 142 GIOVLAN G. 4. BUDII P. 6. Nr. Et. Nucet. Nr. Str. Str. Bl. 1 GRELU? G. Sc. VOINEA G. B. G.911. B. Bl. Ap.920 12. 11.534. Bl. Et. Biruin?ei. Simion Balint. 17. Sc. DUMITRU TEODOR Arad. Sc. 3. 15 Arad. Str. ?t. Et.943. G. Zimand Cuz. 12. NICOLAE Arad.800 25. MARIANA Arad. ELENA Arad. Bl.037. 336. 13. D. Nr. Fluturilor. 45. B. Arad. Et.078. ANTONIU Arad.422. Sc.741. 3.542. VALENTINA SIMONA Arad.800 68. Sc.167. Bl. Str.BOGDAN I. 34.063. Bl. 543. C. BUDII G. Et. Aleea Ulise. Ap. Sc. Et. 1. 11A POP A. Augustin Doina?. IOAN Arad. 17.488.880 77. Ap. 9 Arad. Et. 8. 353. Nr. Sc. Nr. 9 SZ?CS I. Str.680 LEI 2. Nr. MARCEL EUGEN Arad. 9. Mare?an I. FLORIAN Arad. Decebal. Str.090. 3. 39 MIH?ILESCU T. Aleea R?s?ritul. Zimand Cuz. Str. Com. Ap. Ap. Traian Mo?oiu. MARIA Ap. Nr.372. 6 PREDA E. Ap. 39 MIH?ILESCU T. 2. Str.033. Str.593. 2. Et. Academia Teologic?. MARIA Arad.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109.000 4.200 23.360 LEI 316. Nr. Horia. Bl. 16 LEAC T.690 6. Bl. A12 MARCU A. Bl. VIORICA Ap. Ap. Ady Endre. 22 MICULI? N. IOAN Arad. Felix. 11. NICOLETA ELENA Sc. Teiu?) Nr. Sc. Bl. DANIEL Arad. Nr. Nr.818.744. Str. ?iriei. Nr. 2. 17/22. Bd. LIDIA Str. T. SEPTIMIU VASILE Ap. H6. MARCEL Arad. Popa D. Nr. IULIANA Arad. Zimandul Nou. Str.978. Sc. 21.400 42. Arad. Ap. GABRIELA ELENA Arad. Arad. STELIAN Arad. Str. Ap. Ap. Bl. Str. 17.542. B. Calea Aurel Vlaicu. Str. ANA Arad. MARIA 20 MALI?A G. Bl. 2. 11. 6 DANCE G. Ineului.160 LEI 30. D. Ap. OAR?? N.200 LEI 9. Nr. Nr. 1. 17. 403 Arad. 28.965.760 LEI 1. Nr.240 LEI 3. B. Bl. Nr.060 LEI 10.662. Bl. Gogol. Ap. 5 PIRO? F. Et. Ap. 8. Et.400 LEI 83 . 8 BORS?NDI I. Ştefan ALEXANDRU Jud. Ap.374. Str. Pia?a Gării. Ap. Arad. Ap. 6. Str.044.583.140. 231 Arad. Antonescu. Sc. Sc.960 65. Cruceni. 2. ELISABETA Arad. GHERLE T. Micalaca.339. Str.200 LEI 6. Gogol. S?vâr?in. 552.

NR.358.BL.BL.42.212.E.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.31 20.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.B4D.CRISAN.BL.BL.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.BL.166.T.746.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.59B 4.TULNICULUI.TRANDAFIRILOR.19.ARIESUL.CLOSCA.BL.SC.12 74.I.31 10.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.417.E10.NR.BL.1DECEMBRIE 1918.NR.30 144.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.111.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.11 44.NR.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.12.B2.DIMBULUI.EROILOR.S.AP.762.NR.53 98.1.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.NR.BL.BL.ULMULUI.781.589.AP.406.19 1.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.NR.AP.9 10.19 4.5.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.TULNICULUI.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.12 24.C.119.NR.10 43.7 12.AP.VICTORIEI.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.7.1 37.BL.AP.446.CLOSCA.562.TINERET.RACOVITA.50.SALCIILOR.12 77.367.7 47.BL.19.NR.BL.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.E10.AP.3A..246.AP.42.13 10.36.6.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.BL.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.AP.12.36.AP.CE5.13.NR.30 72.VIILOR.037.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.NR.AP.105.30.AP.NR.O.827.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.AP.3A.VILELOR.5 40.NR.CARPENULUI.AP.339.C.ULMULUI.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.I.VICTORIEI.22.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.BL.NR.B4.12.11 21.4.S11.NR.881.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .NR.VLADIMIRESCU NR.372.AP.30 134.BL.NR.NR.BL.50.22 61.158.ARIESUL.BL.BL.BL.ENERGIEI NR.5.164.AP.122.NR.BRADISOR.19 10.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.604.13.006.534.SEVER.785.7 70.AP.NR.BL.NR.965.BL.ARIESUL.D12.965.492.9 3.644.NR.457.OLTENIEI.466 82.BL.EROILOR.4.ROZELOR.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.10.450.BL.14.CARPENULUI.8 11.140.BL.7 20.RACOVITA.AP.AP.NR.15 12.18 23.CA4.CE5.SAHIA.212.41 19.8 8.AP.AP.NR.31 12.E.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.NR.10.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.407.AP.14.1DECEMBRIE 1918.ENERGIEI.148.339.237.5A.BL.MARASESTI.BL.DE HUNED.9 69.NR.1.16 107.14 15.667.IOSIF.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.NR.NR.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.NR.AP.AL.11 42.AP.AP.AP.7 22.39.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.14.6A.AP.972.NR.190.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.AX.NR.AP.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.BRATIANU.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.NR.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.

68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.NR.BL.NR.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.400 20.610.240 48.VINATORILOR.DOINEI.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.440 LEI 107..086.MUNTENIEI.AP.AP.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.NR.600 31.548.160 LEI 51.AP.640.107.AP.579.21DEC.SEVERUS.BL.VI1.T.337.NR.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.910 LEI 20.BUCURESTI.360 9.VLADIMIRESCU.14.000 107.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.AP.BUCURESTI.800 18.NR.260.NR.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.AP.4.9B.NR.276.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.DOINEI.AP.B2.000 3.VINATORILOR.AP.NR.8.280 61.500 51.NR.BL.AP.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.MESTEACANULUI.050 71.VICTORIEI.BL.2.MESTEACANULUI.A12.MANCIULEA.MOTILOR.ST.TULNICULUI..26.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.215.U.000 55.NR.INCORONARII.200 LEI 198.NR.CA4.I.POLIGONULUI.AP.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.378.TULNICULUI.AP.844.14.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.762.NR.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.G2AB.BL.2.1 DEC.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.NR.CRISAN.080 15.TRANSILV.280 18.NR.19.T.NR.35.NR.28O.NR.BL.674.AP.1918.AP.V.63.AP.000.200 22.MARASTI.NR.28.M2.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.400 LEI 20.320 33.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.24 10.142.000 35.9B.AP.000 LEI 82.1.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.750 210.NR.AP.NR.678.TRANSILVANIEI.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.NR.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.AP.ALEEA FLORILOR.1918.695.P1B.1989.FLORILOR.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.OBORULUI.BRADISOR.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.118.AL.107.632.NR.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.394.660.30.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.NR.BL.BL.BL.160 12.NR.M8.BL.000 LEI 13.BL.20.NR.825 46.200 3.NR.B5C.AP.TOR1.43.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.350.9.NR.BL.ZORILOR.24.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.CRISAN.19.SAHIA.860.BL.550 33.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.NR.082.AP.238.880 50.VLADIMIRESCU.000 LEI 85 .BL.BL.BL.565.MANIU.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.15 BREAZ M MARIA STR.M8.000 LEI 40.6.NR.NR.GLADIOLELOR.1 DEC.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.95.CA4.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.BL.S.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.AP.000 LEI 23.774.AP.118.822.477.NR.004.15.300 LEI 78.BL.334.233.AP.9.116.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.AP.BL.BL.T.1918.962.196.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.325 57.14.GORUNULUI.NR.NR.BL.BL.G88.276.200 17.BRADISOR.12.960 49.NR.314.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.VLADIMIRESCU.NR.NR.NR.NR.558.NR.680 7.GLADIOL.1DEC.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.400 LEI 42.600 72.729.VI12.AP.744.807.

4.C18.AP.NR.G3.J4.120 LEI 57.AP.100.1.12.NR.AP.998.TOPORASILOR.BL.CEL BUN.BL.000 LEI 59.1B.NR.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.AP.600 69.AURELIUS.600 LEI 15.CLOSCA.520 28.ZORILOR.480 LEI 7.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.NR.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.639.813.VALEA FRUMOASEI.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.280.CRINULUI.335.491.6.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.000 LEI 45.339.AP.GOLDIS.CRINULUI.BL.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.205.149.BL.AP.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.562.461.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.704.3.AP.1.BARNUTIU.131.720 122.NR.AP.5.NR.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.SCARISOARA.11.NR.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.BL.A14.NR.BL.NR.218.080 15.NR.715.000 18.5.7.800 LEI 6.AP.180.V.13A.15.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.AP.112.158.041.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.33.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.880 LEI LEI LEI LEI 15.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.L1.BL.SC.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.720 LEI 3.GOLDIS.NR.AP.11.HUNEDOARA.000 LEI 10.AP.C9.A.090 LEI 86 .BL.280.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.BL.NR.1 DEC.AP.A.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.890.VLADIMIRESCU.1A.960 LEI 5.AP.203.NR.NR.BL.500 38.IANCU DE HUNEDOARA.A.400 26.000 LEI 10.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.NR.960 LEI 51.NR.BL.BARNUTIU.MANCIULEA.406.852.V.NR.947.000 LEI 6.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.488.854.REVOLUTIEI.NR.1918.BL.ARNSBERG.525.67.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.V.AP.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.389.B1.558.4.NR.M.PRIMAVERII.BL.NR.VICTORIEI.334.ALEEA PLOPULUI.22.ZORILOR.AP.480 101.BL.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.NR.GOLDIS.ALBASTRELELOR.BL.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.052.S.A2.800 21.AP.AP.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.S.AP.11A.NR.BL.NR.T.NR.11.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.E11.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.GLADIOLELOR.FRUMOASEI.AVINTULUI.CLOSCA.NR.NR.AP.NR.I.CREANGA.V.550 24.BL.260 9.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.BL.AP.330.P.600 62.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.1.4.NR.TOL1.560 43.11A.NR.BL.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.2.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.320 101.NR.49.NR.930.11.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.SC.BL.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.MIHAI VITEAZUL.NR.339.900 LEI 2.000 16.ZORILOR.NR.NR.500 32.ALECSANDRI.350.280.064.13A. ARIESULUI.600 LEI 19.NR.4A.I.CAMELIEI.067.NR.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.AP.NR.AL.NR.800 LEI 10.BL.26.MOTILOR.BL.3 7.000 22.V.274.196.202.863.BL.488.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.000 LEI 2.BL.BL.339.600 15.VALEA MORILOR.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.26.AP.AP.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.600 21.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.SPICULUI.220 13.VALEA FRUMOASEI.

NR.78.800 LEI 30.NR.NR.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.BL.NR.AP.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.280.700 101.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.VARGA.19.NR.OLTENI.46.477.7.DEALUL FURCILOR.CRISAN.NR.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.375 LEI 27.AP.626.GHORGHE DOJA.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.NR.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.000 LEI 28.634.264.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.ARIESULUI.000 24.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.525.FLORILOR.V.A.23.1918.020.NR.560 12.NR.460 40.AP.671.B.GH.EC.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.000 LEI 39.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.NR.AP.ALECSANDRI.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.ME7.NR.AP.880 207.144 40.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.MARASESTI.NR.200 LEI 25.16.CT7.AP.241.ZORILOR.400 20.GALATI.MOTILOR.203.920 1.BL.11.200 32.CIUCASULUI.NR.1.TRANSILV.ROZELOR.050 LEI 166.839.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.AP.NR.000 LEI 10.440 28.AP.1.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.750 11.AP.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.744.924.NR1.NR.AP.215.BL.19.78.932.925 LEI 54.598.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.NR.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.BL.CLOSCA.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.902.720 114.29.BL.NR.AP.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.600 LEI 11.400 LEI LEI LEI LEI 32.14.BL.NR.CUZA VODA.28.447.101.AP.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.091.250 LEI 34.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.511.720 LEI 23.BL.BL.240 61.000 30.GHORGHE DOJA.SC.1B.BL.GAROAFELOR.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.381.AP.600 LEI 25.560 LEI 31.017.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.BL.M6B.NR.PERILOR.NR.597.AL.NR.AP.BL.ASACHI.AP.POIENITEI.V.TOPORASILOR.315.M5.300 LEI 8.MORII.597.513.NR.536.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.IASOMIEI.ALECSANDRI.BL.5.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.GALATI.23.NR.579.858.NR.500 35.VICTORIEI.300.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.NR.380 LEI 149.1 DEC.BL.600 LEI 20.011.SAHIA.900 LEI 20.625 10.SC.D1A.400 30.LIPOVENILOR.744.NR.NR.409.DEALUL FURCILOR.MESTEACANUL.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.NR.AP.440.597.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.203.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.NR.VICTORIEI.200 LEI 75.NR.457.36.NR.B.ARIESULUI.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.NR.297.AP.NR.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .152.BL.619.409.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.23.275 LEI 31.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.NR.14.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.135..BL.CIUCASULUI.NR.

500 33.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.NR.NR.498.681.NR.BL.BL.66 ILICA P ELENA SEBES STR.1918.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.NR.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.MB6.BL.397.500 2.17.V.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.295.AP.17.NR.500 LEI 17.AP.BL.446.500 35.STR.8.433.AP.209.AP.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.STR.CRISAN.NR.562.AP.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.FRUMOASEI.904.895.BL.CLOSCA.497.640 7.STR.12.BL.640 14.575.IANCU.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.AP.A.1DEC.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.NR.898.NR.DETUNATA.G3.960 31.17.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.NR.M3A.AP.NR.A1.200 LEI 33.STR.335.NR.950 LEI 37.AP.16.BL.TRAIAN.NR.1918.BL.POSTEI.BL.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.NICOLAE BALCESCU.AP.274.160 LEI 4.284.N.S.LUCEAFARULUI.87.680 3.NR.15C.BL.040 58.42.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.AP.960 63.ZORILOR.966.NR.ARNSBERG.9.TOL10.125 38.CLOSCA.840 43.1.17.NR.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.AVRAM IANCU.AP.766.C2B.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.SEVERUS.C4.M3A.1918.12.NR.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.NR.C4A.SEVERUS.NR.NR.DOINEI.NR.BL.BL.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.BL.56 59.766.500 LEI 16.AP.396.NR.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.CHILIE.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.AL.380 14.175 LEI 16.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.AP.CONSTRUCTO.BL.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.540.NR.DOINEI.904.280.NR.NR.B2/7.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.NR.17.TRAIAN.VIILOR.944.STR.640 LEI 123.32.BL.BL.400 26.32.SC.614.NR.17.533.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.280.AP.800 LEI LEI LEI LEI 11.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.20 ILIE D ION AIUD STR.080 18.9.S.C2B.AP.875 LEI 17.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.A1.OBORULUI.960 LEI 32.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.NR.125 IVANA I ILIE SEBES STR.DETUNATA.TULNICULUI.NR.FRUMOASEI.311.BL.BL.274.334.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.380 LEI 7.BL.1DEC.274.AP.NR.NR.052.040 13.NR.TULNICULUI.AP.GLADIOLELOR.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.AP.750 LEI 5.877.837.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.950 12.875 LEI 88 .AP.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.32.V.TOL10.11.TOL10.NR.AP.062.107.NR.375 LEI 12.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.396.DEALUL FURCILOR.AP.730 LEI 48.480 18.1.3.AL.NR.400 LEI 22.1.B.S.M3A.ION CREANGA.87.895.BL.AL.26.TULNICULUI.SEVERUS.563.15C.352.TITULESCU.000 38.NR.NR.AP.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.DETUNATA.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.1DEC.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.BL.680 9.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.875 LEI 27.9.BL.650 LEI 257.546.BL.AP.

1AB.NR.360 201.060 20.890 4.320 36.600.T.491.AP.MANIU.143.TRANSILV.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.TRANSILV.491.BL.ARIESULUI.G1.E5.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.16B.720 7.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.8.840 73.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.BL.T.320 8.334.CLOSCA.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.000 9.BL.14A.TON4.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .LT.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.AP.AP.424.STR.NR.AUREL VLAICU.DORIN PAVEL.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.NR.380 39.NR.VLADIMIRESCU.BL.BL.23.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.NR.800 LEI 17.2A.27A MEDRUT I ZLATNA STR.200 46.600 LEI 1.NR.7E.7.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.BL.VI3.NR.437.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.558.960 LEI 15.320.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.5.440 177.AP.1.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.AP.AP.750 LEI 120.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.VINATORILOR.770.STR.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.9.AP.260.BL.366.AP.NR.632.500 LEI 51.NR.50.7.50.ANDREI MURESANU.060 27.240.228.P-TA 1 MAI.VD1B.AP.NR.122.750 26.NR.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.BARBU LAUTARU.NR.7A.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.C4.BL.6.330.838.37 17.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.MILITAR.23.15.NR.25.450 68.ALEEA FLORILOR.S.4.MILITAR.000 155.H.NR.301 MARKSAI E ABRUD STR.1.ANCA VIRGIL.MOTILOR.BL.C1.398.AP.NR.2.M7A.23.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.10.NR.AP.NR.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.NR.BL.NR.364.AP.AP.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.AP.A6.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.600 24.BL.NR.400 25.AP.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.CLOSCA.NR.150 19.800 LEI 45.580.BL.DORIN PAVEL.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.874.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.517.NR.152.BL.NR.275 271..BL.VICTORIEI.AVRAM IANCU.BL.CLUJULUI.020.141.360 10.NR.800 17.092.ST MANCIULEA.BL.510 46.BL.BL.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.113.320 76.AP.TRANSILV.NR.NR.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.53.H.TULNICULUI..ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.M7A.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.50.24.TINERETULUI.675 117.BL.761.971.762.645.C4.SC.NR.NR.TINERETULUI.KLEIN.10.456.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR..VICTORIEI.BL.AP.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.000 31.ARIESUL.170.S.SEVERUS.AP.800 54.M.MOTILOR.240.NR.SC.670.348.2A.951.AP.VICTORIEI.BL.106.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.VIILOR.BL.BL.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.AP.BL.B1.400 26.AP.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.560 66.NR.VULTURULUI.TULNICULUI.BL.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.31 MARA S ELENA CUGIR.VLADIMIRESCU.159.000 LEI 114.000 15.NR.10.NR.NR.CLOSCA.5.64.500 34.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.TRIMPOIELE.10.098.NR.BL.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.860.000 54.NR.PIATA I.318.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.2.AP.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.B.BL.AP.NR.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.AP.B1.AP.LALELELOR.600 LEI 45.NR.ULMULUI.P1.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.822.NR.8.7.NR.173.240.000 50.24.

12.S.SERGENT HATEGAN.771.673.10 AIUD STR.320 LEI 49.080 LEI 43.BL.NR.14 ALBA IULIA STR.600 17.AP.525 LEI 21.POPA.080 LEI 90 .AP.A1A.AP.794.P2.480 12.138.BL.839.AP.51.200 18.11 ALBA IULIA STR.V7.104 ALBA IULIA STR.AP.AP.604.STR.800 17.NR.432.055.ZOTILOR.800 LEI 296.000 LEI 38.48 ALBA IULIA STR.23.GOLDIS.TOL2.200 BUCURESTI STR.067.NR.NR.840 LEI 19.AP.161.25.ZORILOR.MV6.NR.1918.VICTORIEI.17 GIRDA DE SUS NR.7 90.24B.AP.AP.117.1 DEC.STR.LIVEZII.NR.BL.120 12.S.297.625 LEI 111.BL.334.SLT.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.AP.131 ALBA IULIA.V7.31.NR.BL.BL.400 4.NR.5 ALBA IULIA STR.10 ALBA IULIA STR.C.535.9 ALBA IULIA STR.840 LEI 37.16 ALBA IULIA STR.91.NR.MANCIULEA.16 AIUD STR.STR.GEMINA.BL.356.705.18.VICTORIEI.NR.236.BL.400 13.NR.AV2.BL.982.BL.16.1 DEC.B10.067.ENERGIEI.4 ALBA IULIA STR.BL.AP.861.NR.AV2.760 52.A3.BL.ST.STR.91.NR.773.SEVERUS.AP.16.775 118.STR.575 25.12.AP.A3.120 62.9.AP.468.803.AP.BL.NR.SC.MUSETELULUI.15.000 2.5 ALBA IULIA STR.NR.16 ALBA IULIA.BL.VICTORIEI.VICTORIEI.446.10.BL.AP.400 9.V7.103.AC13.NR.LALELELOR.178.AVINTULUI.203 TAUT NR.1918.BL.943.13 ALBA IULIA.VICTORIEI.NR.NR.V.NR.NR.BL.36 ZLATNA STR.117.240 LEI 69.16 ALBA IULIA STR.440 12.400 LEI 34.BL.AP.STR.056.NR.MANIU.075 LEI 11.6 ALBA IULIA.925 LEI 22.VALEA MORILOR.423.585.13 CHETANI NR.360.213.VI15.4.25.AVINTULUI.160 LEI 17.480 LEI 31.TRANSILVANIEI.AP.A4.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.MOTILOR.240.AP.SEVERUS.409.NR.696.24B.24B.AP.AP.NR.MESTEACANULUI.30.ZORILOR.800 LEI 72.103.41 ZLATNA STR.78.25 AMPOITA NR.446.600 LEI 35.STR.NR.BRINCOVEA.280 66.18 ALBA IULIA.229.BL.270.1.ECATERINA VARGA.2 AIUD.AP.461.6 ALBA IULIA STR.16 ALBA IULIA.AP.720 LEI 20.BL.B5.NR.AP.VICTORIEI.ORIZONTULUI.11 ALBA IULIA.25 CUGIR STR.2.NR.13A.13 ALBA IULIA STR.51 ALBA IULIA STR.AP.404 ALBA IULIA STR.411.ORIZONTULUI.398.1O CUGIR STR.118 MURES ALBA IULIA STR.60.NR.BL.1.950.14 TAUT NR.14.ALECSANDRI.I.CE5.AP.BL.B5.51 ALBA IULIA STR.NR.BL.AP.BL.STR.NR.NR.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.450 85.320 8.TO-03.V.BL.560 24.123 ALBA IULIA STR.NR.300 LEI 152.AP.

BL.ARNSBERG.409.039.MANCIULEA.NR.339.AP.AP.12.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.700 39.V.51.20.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.12.580.400 LEI 41.497.11.RARES.HUNEDOARA.NR.339.UNIRII.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.AP.12.AP.600 11.NR.BL.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.166.4.162.600 155.4.B5.60 5.AP.12.426.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.CLOSCA.VALEA MORILOR.VICTORIEI.120 12.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.599.BL.NR.202.AP.073.AP.004.NR.FLORILOR.CUZA VODA.ZLATNEI.VULTURULUI.000 LEI 28.302.944.164.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.499.18.GLADIOLELOR.C11.BL.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.NR.4.000 23.NR.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.400 LEI 36.362.BL.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.160 8.PIATA.A.600 10.971.NR.30.13.BL.NR.6.BL.NR.393.NR.160 LEI 14.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.915.A.360 LEI 11.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.280 26.BL.375 54.C.440 LEI 20.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.A.NR.NR.AP.G3.4BCD.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.1.600 37.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.205.TRANSILV.NR.AP.VLADIMIRESCU.6.NR.AP.000 7.AP.AL.NR.11.000 148.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.SIMION BARNUTIU.484.BL.ARNSBERG.BL.858.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.AP.288.51A.CINTARULUI.VICTORIEI.684.BL.BL.000 11.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.790.AP.240 LEI 67.ION CREANGA.680 10.PIATA.045.NR.BL.GLADIOLELOR.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.NR.NR.9.12.14B.NR.BL.27.BL.000 LEI 90.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.189.AP.AP.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.S.BL.ROSETTI.474.BL.65.BL.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.40.575 11.C3.NR.203.LUCEAFARULUI.935.E1.14.NR.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.BL.NR.NR.AP.200 37.BALCESCU.560 44.D4.NR.300 117.030 14.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.200 31.NR.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.840 28.GALATI..860 LEI 15.GURA CORNEI.130 196.TINERETULUI.21.NR.RIUL MIC.AP.SAHIA.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.I.660 27.AP.NR.AP.A.961.GOLDIS.ARNSBERG.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.419.200 3.ALECSANDRI.11.9.C.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.CT8.2A.200 4.305.1AB.NR.002.860 78.230.AP.498.ROSETTI.744.P.ROSETTI.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.993.105.T.NR.BL.NR.C.NR.N.E1.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.AP.356.6.NR.V.BL.000 LEI 91 .2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.NR.AP.025 9.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.441.120 14.AP.AP.BL.8A.NR.CINTARULUI.AP.

700 LEI 60.E.4.AP.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.995.NR.2A.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.990.10 ALBA IULIA STR.VULTURULUI.NR.TRAIAN.NR.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.831.BL.450 35.037.CONSTRUCTORULUI.474.27E PODENI NR.BL.10.CLUJ ZLATNA STR.NR.NR.GRIVITEI.474.686.VARGA.325.000 LEI 392.VICTORIEI.NR.VLADIMIRESCU.LACULUI.BL.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.597.2 ALBA IULIA STR.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.752.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.BRAZILOR.711.NR.VARGA.AP.642.800 LEI 24.769.16A.AP.29.12 ALBA IULIA B-DUL.960 32.NR.VICTORIEI.38.27.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.080 LEI 622.32 CUGIR STR.200 31.BL.TRANSILV.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.1918.1 DEC.2A ALBA IULIA STR.AP.CT14AP.880 LEI LEI LEI LEI 47.681.457.655.600 18.514.400 101.NR.200 LEI 38.NR.2 ALBA IULIA STR.AP.AP.325 125.600 LEI 55.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.15 ALBA IULIA STR.9.526.NR.687.BL.NR.E.60.560 LEI 5.577.AP.CLOSCA.50 ALBA IULIA STR.PINILOR.560 LEI 34.3.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.675 1.NR.625 23.320 9.NR.NR.BL.10 CUGIR STR.320 LEI 38.480 LEI 65.A5.AP.5.B.041.91.ARNSBERG.ROZELOR.560 40.1918.597.ARNSBERG.AP.AP.BL.B2/3.AP.7.PRINCIPALA.CAM.358.NR.NR.A3.TRAIAN.M10.NR.NR.M10.480 LEI 29.36.3 41.190.AP.BL.1DEC.16.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.5.ZORILOR.BL.T.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.BL.500 LEI LEI LEI LEI 92 .AP.50 TEIUS STR.320 LEI 10.AP.025 LEI 98.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.V.27E 40.7E.17.BL.900 30.669.282.450.MIJLOC.1 DEC.080 42.18.98 ALBA IULIA STR.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.793.BL.BL.NR.32 ALBA IULIA STR.NR.NR.B6.VICTORIEI.600 LEI 87.AP.NR.11.16.400 30.BL.TOPORASILOR.REVOLUTIEI.111.AP.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.360 14.550 LEI 41.BL.NR.AP.271 JUD.14.CIOCIO POP.9.320.BL.60 ZLATNA STR.5 TELNA NR.AP.127.1DEC.550 15.NR.MIJLOC.NR.GOLDIS.10 ALBA IULIA STR.NR.995.BL.541.AP.27.BL.278 ALBA IULIA STR.075 LEI LEI LEI LEI 3.NR.738.3FG.5.AP.NR.B6.813.3FG.AP.990 30.NR.1918.410 14.TRANSILV.440 70.389.12 OCNA MURES STR.BL.V.7.111.1918.91.760 LEI 14.347.NR.24 ALBA IULIA STR.1AB.040 22.SC.BL.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.D1B.160 42.534.945.GOLDIS.NR.NR.CALARASI.A3.322.ST.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.

723 BLAJ STR.AP.AC21.TOPORASILOR.D5.PAVLOV.658.CEL BATRIN.42.5 ALBA IULIA STR.NR.TRANSILV.BL.AP.NR.NR.NR.695.APULUM.1 ALBA IULIA STR.NR.NR.13B.NR.NR.BL.925.NR.NR.2.NR.9 ALBA IULIA STR.C4.AP.BL.783.GATERULUI.NR.240 17.NR.900 LEI 15.5BCD.A.870 LEI 13.000 143.300 LEI 48.PAVLOV NR.BL.8 ALBA IULIA STR.937.579.767.000 LEI 21.NR.2.GOLDIS.BL.TEIULUI.321.AP.8 45.217.LALELELOR.AP.104E ALBA IULIA STR.10 ALBA IULIA STR.CLOSCA.491.AP.M.BL.AP.747.6.AP.1.23 SEBES STR.AP.13.NR.480 LEI 21.27 ALBA IULIA STR.BL.BL.TEILOR.ALEEA FLORILOR.NR.BL.450 55.203.MESTEACANULU.27.NR.107.MURESANU.200 34.AP.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.COSBUC.BL.080 48.TULNICULUI.14.640 10.MESTEACANU.40.NR.AP.SEVER.TULNICULUI.31 ALBA IULIA STR.23C.BL.19.NR.650 40.1 ALBA IULIA STR.4 ALBA IULIA STR.BL.BL.MANIU.MURESULUI.ALEEA FLORILOR.AP.760 LEI LEI LEI LEI 28.358.19.47 AIUD STR.48 ALBA IULIA STR.AP.VICTORIEI.1.15 ALBA IULIA STR.475.NR.61 ALBA IULIA STR.NR.SC.15 ALBA IULIA STR.18.BL.16.490 LEI 93 .800 LEI LEI LEI LEI 63.1 ALBA IULIA STR.TEILOR.CLOSCA.19.440 LEI 20.BL.AP.800 12.190 29.330 38.067.NR.AP.C4A.869.44 ALBA IULIA STR.NR.044.NR.24.SC.IOAN RATIU.G.22 CUGIR STR.020 LEI 44.B.240 16.34 SEBES STR.857.CV4.SEP.17.V.1 ALBA IULIA STR.040 19.NR.875 8.4 ALBA IULIA STR.080 14.160 LEI 61.BL.AP.NR.BL.20 ALBA IULIA STR.14 ZLATNA STR.31 ALBA IULIA STR.7 OCNA MURES STR.250 LEI 93.CLOSCA.BL.AP.5 ALBA IULIA STR.229.17.2.140 48.074.NR.AP.1 ALBA IULIA STR.498.13 VINTU DE JOS VURPAR.BL.NR.I.7.905.500 10.DR.5B.MESTEACANU.7 ALBA IULIA P-TA.AP.AP.AP.BL.NR.000 LEI 43.EROILOR.903.640 67.7 ABRUD STR.200 17.AP.NR.19 ALBA IULIA STR.NR.930.NR.DETUNATA.S.20 VINTU DE JOS STR.802.2 ABRUD STR.198.NR.14 AIUD STR.915.NR.323.19.600 15.339.BAILOR.VINTU NOU.800 64.470 7.BL.BAILOR.720.223.560.ME7.AP.055.706.AP.768.TOL10.690.965.NR.MORILOR.10A.10.REPUBLICII.19.7.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.BL.400 45.NR.PAVLOV.625 340.250 LEI 60.111.880 LEI 2.10 ALBA IULIA STR.229.A12.59 ALBA IULIA STR.81 SARD NR.5 ALBA IULIA STR.NR.720 6.249.ME7.BL.VICTORIEI.898.14.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.NR.BL.121.T.21B.NR.AP.202.12.19.160 LEI 58.500 73.64.CLOSCA.ME7.16B.

NR.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.25 8.NR.M.BL.366.ST.NR.AP.BL.29.44.190.MOTILOR.NR.320 23.49.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.A6.AP.NR.46-48.NR.640 14.NR.000 LEI 30.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.M7A.PETRU MAIOR.195 LEI 42.AP.SC.ARIESUL.NR.950 LEI 32.SC.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.NR.303.LIVEZII.CLOSCA.BL.13.040 13.AP.NR.AP.AP.44.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.13.000 LEI LEI LEI LEI 2.NR.879.1918.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.200 12.375 LEI 48.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.691.MORILOR.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.BL.NR.TRANSILVANIEI.NR.NR.NR.51.AP.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.1.520 3.480 5.PLEVNEI.116.908.NR.CLOSCA.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.E.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.BL.205.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.120 LEI 128.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.POP.313.680 51.234.3.750 LEI 90.CUMPENEI.NR.17.NR.982.850 22.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.NR.AP.AP.B.090 LEI 43.268.616.10.ZAVOI.NR.MOTILOR.914.VICTORIEI.959.1.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.BL.CF6.240 10.877.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.19.1.ME7.526.2A.SUSENI.TO3.AP.186.AP.BL.927.NR.BL.VICTORIEI.BL.360 21.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.C.5.LUCEAFARUL.800 29.080 LEI 20.M12.NR.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.47.126.B5.480 11.AP.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.60.NR.600 LEI 20.240 18.940.290 20.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .NR.AP.223.234.000 6.BL.NR.80.534.AP.040 125.860.560 LEI 10.AP.BL.BL.795.NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.BL.17.580 19.NR.MICIURIN.718.ARIESUL.M2.263.NR.MORILOR.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.205.BL.CF6.ROZELOR.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.980.AURELIUS.GH.755.650 33.NR.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.600 48.000 LEI 31.149.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.NR.1MAI.AP.760.540.BL.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.456.42.320 LEI 52.47.NR.2.NR.2.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.7.432.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.1 DEC.P-TA UNIRII.CRISAN.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.378.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.A2.840 74.TRANDAFIRILOR.AP.ST.BL.410 23.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.339.NR.BL.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.121.VICTORIEI.960 LEI 15.330 LEI 3.NR.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.AP.297.BL.618.326.337.AP.CLUJULUI.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.280 LEI 486.NR.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.NR.PRINCIPALA.INCORONARII.AP.BL.AP.229.VICTORIEI.NR.NR.MORILOR.MICIURIN.320 28.NR.DOJA.000 3.CEL MARE.ENERGIEI.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.

ap.115 Brăila. Rodica Achim N .Gheorghe Adetu N.738.ap56 Brăila.5.920LEI 54.200LEI Brăila.840LEI 3.54 Brăila. sc.36.str.bl23.E.79 Brăila. Gheorghe Alexandru M.000LEI 31.D4. bl.374.57 176.nr. sc.Vasilica Antohi D.600 LEI 15.Adrian Ion Antohi P. Victoria Andrei E.356.NR. 3.4.str. 3.Elena Andrei S. Daciei nr.720LEI 24.800LEI 26.et.280LEI 20.bl. Jenica Apostolatu T.nr.Gianina Anghel I.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.600LEI 35.SC.320LEI 4.535.Ecaterina Alexe P.260.42 ALBA IULIA STR.229. Maria Antohi I.Rodica Androne N.151.560 LEI 325.4.098.960 LEI 540.nr.27 Brăila. 1. bl.757.ap53 Brăila.nr.NR.160 31.CLOSCA.AP.967.Hipodrom.BL.Niculina DOMICILIUL Brăila.Ancu?a Alexandru A.sc.012.759.Neagoe Basarab nr.sat Cazasu Brăila.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.et.NR.Suvorov .sc.581.ap.SCARISOARA.20 ALBA IULIA STR.sc.V.bl.989.978.ap.600LEI 12.10. Ioana Alexa R.NR.700 518. 77.Daciei.579. Costică Alexandru I.ap18 Brăila.str.ANDREI MURESANU.nr. bl.280LEI 11.sc.410LEI 13.3.Mircea M?l?ieru.nr.116.RACOVITA.NR.sc.str.4.aleea Cocorilor.P1B.nr.3.760LEI 662.970.4. 23.NR.bl.aleea ?nv??? torilor.aleea ?nv???torilor.206.2.sc.str.Adriana Alexandru R. B25.NR.et.Oborului.Mari?a Andrei A.714.blAG7.E.200LEI 65.AP. ap.16.1.ap.11 CUGIR STR.75 SUMA 11.str. sc.sc.G4.10 ALBA IULIA STR. str.Costică Andronache N. 45 Brăila.680LEI 24.str.et2.Aurelian Anghel I.000LEI 8.800LEI 23.864.206.AP.K1.BL.sat Cazasu Brăila.ALECSANDRII.161.I.bl.Ioana Apopei V.Odesa.744. ap.400LEI 59.500 73.6.3.5bis.160LEI 41.3.270.nr.39 Brăila.453.nr.41 Brăila.str.26 Brăila.ap 223 Brăila.480LEI 7.400LEI 39.ap 10 Brăila.42 ALBA IULIA STR.sc.27 Brăila.400LEI 26.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.E1.480LEI 7. Maria Adetu N.560LEI 67.000LEI 22.129.3. Nuta Albulescu N.Gheorghe Andrei I.560LEI 71.Niculina Andronache C.1.855.Galaţi.NR.str.bl10. 45 Brăila.3 Brăila.nr 6.Hipodrom.NR. Costel Achim D.ap.927.VALEA MORII.O3.840 LEI 10.13 ALBA IULIA STR.Elena Antohi S.580.et.blA5.783.Petru Rare?.aleea Cocorilor. Dorobanţilor nr.Ion Anton S.722.ARIESUL.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.496 ALBA IULIA STR.440 LEI 147. Dorobanţilor nr.Manda -M?ndica Alexandru D.117. ap. 77.et.blE1.640LEI 11.773.B.Mărăşeşti.000LEI 2.314.ap 278 95 .NR.3.MANIU. Victor Andrei I.514.13.nr54.8.5.261.25 PONOREL/VIDRA STR.31.26.106 Brăila.bl.79 ALBA IULIA STR.AP.FINTINELE.160LEI 24.pia?a Dorobanţi.ap.bl.SCARISOARA.sc.BL.ap.BL.190 garsoniere.978.bl. str.1.BL. str.927.nr.AP.779.NR.7.sc a1. B25.305. 53 Brăila.750.calea Călăraşilor.str. 3.str.blA1.sc.074. Iuliana Alina Acsente T.4.240LEI 87.320 56.000LEI 62.

3.760LEI 10.bl.464.nr.12. 34 Brăila.str.ap. Brăila.str.bld.sc.str.Buzăului nr.bld. sc.Topor.3 Brăila.47.1.Rahova nr.nr .520LEI 407.440LEI 27. Gheorghe(decedat) Baciu M.88 Brăila.sc.ap.56 Brăila.nr.180.nr.F.23 Brăila.483 Brăila.Floricica Aram? M.10.I1.1.nr. aleea Cinematografului.ap.400LEI 13.str.C4.et.666.ap.Cal .200LEI 79.bl. Mihai Bravu nr.4. ap.nr.Constantin Adrian B?lan D.bl B14.Călăraşi.4.ap.Chiriţă B?lan P.Veta B?lu?? P.201.2A.sc.334.2.Vasile Baciu T.1.1.912.CernŢuţi.2.sc.bl.Hipodrom.3.084.Micşunelelor.236 Brăila.bl.str.760LEI 1.000LEI 91.600LEI 11.334.ap.33 Brăila.Steliana B?nic? Z.bld.et.000LEI 34.31 Brăila.sc.Milcov.nr.7 Brăila.241.720.000LEI 78.C.Dorobanţilor.ap.et.669.str.360LEI 43.Vasilca Badea S.str.1.348. Ileana Aron C.str.849.1.str.str.113 Brăila.323.485.ap.560LEI 19.573.5.bl.str.3.2.2.600LEI 124.2.et.Constan?a Carmen Badia ?.Nicolae B?jan S.34.ap.2.bl B1.5.4.640LEI 30.bl.Feocla Bîja ?.nr.760LEI 15.ap.18 Brăila.51 Brăila.Ion Ghica.Gheorghe Arbore A.920LEI 11.329.34.Soarelui.str.200LEI 20.840LEI 19.372.000LEI 37.Margareta Badea G.200LEI 11.str.994.880LEI 9.cal .Galaţi.280LEI 16.000LEI 17.500LEI 42.430LEI 11.ale.et.EXPRES.10 Brăila.str.B1.2.654.sc.str.Victoriei nr.sc.140.874.7 Brăila.str.str.sc.2.sc.Rodica B?trînu I.2.str.11.Nicolae M.4.440LEI 157.nr. 2. ap.et.Neculai B?nic? N.320LEI 25.760LEI 9.sc.Iustin Axente G.200LEI 27.64 Brăila.Georgiana Emilia Baboiu I.ap. Cocorilor.Piet??ii.438.str.Cluj.4bis.827.558.Gheorghe Murgoci nr.Mihaica Arb?na? Gh.480LEI 21. nr.Adrian Bîtic? I.Maria Brăila.6 Brăila.ap.128.201. 63.379.800LEI 96 .sc.17 Brăila.400LEI 22.B28.1.18.Apostu G.490LEI 68.400LEI 150.188.600LEI 72.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.A23.sc.bl.480LEI 10.et.nr.Celulozei. bl.90 Brăila.bl.et.L2.4.6.864.bl.800LEI 31.1.Aneta B?lan M.372.bl.5.Dorobanţilor.bl.1. Marioara Ba?tiurea V. U.ap.124.320LEI 62.Independenţei.3.sc.67 91.4 0 Brăila.33 Brăila.804.ap.str.Victoriei.sc.800LEI 51.blA59.Inului.439.72.ap.nr 45 Brăila. 17.str.Aurel Baciu N. Eugeniu Arn?utu I.et.Neculae Aram? I.24.3.Aurel B?lu?? I. nr.str.bl.14.006.bl.Ştefana B?trîneanu T.bl.33 Brăila. Lucian Atanase V.43 Brăila.ap.Vasile B?nic? R.35 Brăila.B?r?ganului .bl.Gigi-Gabriel Bad?r? C.33 Brăila. Magelona At?n?soaiei P.nr.695.ap.548.str.sc.2.Debre?in.nr 12 Brăila.ap18 Brăila.7 Brăila.sc.542.bl.nr.sc.R?di?a B?nic? T.str.sc.nr.ap.ap.Soarelui.455.046.31 Brăila.3.nr.Lucia B?lan N.320LEI 4.7 Brăila.800LEI 9.Hipodrom.Donel B?lan C.2.92 Brăila.12.blA59.8.Ion B?d?lan M.Mihai Bravu 269 Brăila.ap.Sanda Badea A.?os.nr. 31 Brăila.str.Tiberiu Apotol N.Mărăşeşti.bl.bl.037.235.Dorobanţilor.str.bl.44 Brăila.nr.ap.Tache B?nic? I.sc.240LEI 31.str.sc.bl.90 Brăila.ap.str.str.sc.33.bl.Vasile Avram C.616.Viziru 1.818.4.bl.nr.Mihail Kog?lniceanu.Dorobanţilor. bl.247.Jenic? Avramescu M .17 Brăila.847.U.nr.840LEI 26.et.Georgeta Aram? S.str.12 Brăila.sc.ap.688.bl.Viziru 1.ap.36.Obor.1.Teodor Avramescu A.943.ap.Dorobanţilor.A2.120LEI 68.Aurel B?lan D.str.F5.11 Brăila.3.Galaţi.Miron Costin .str.Obor.840LEI 22.480LEI 10.26.ap.bld.160LEI 18.nr.sc.745.str.857.88 Brăila.Radu Negru.Theodor Aman.12 Brăila.sc 2.Alexandrina B?leanu ?t.sc 2.et.1.738.Florica B?lan G.aleea Cinematografului.nr.X.

440.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.153. nr.160LEI 83.ap.sc.3 Brăila.A43.Grivi?ei .D.435.nr.str.sc.217.24 324.Dorobanti.str.000LEI 32.nr.AG1.13 Brăila.F1.bl.520LEI 19.372.558.2.ap.N1.AD2.3.str.Dorobanţilor.sc.080LEI 45.Elena Baldovin V.400LEI 10. Tudori?a Bejan F.400LEI 5.Veronel Barbu M.str.str.13 Braila.ap.A1.3.bl.Tatiana Bejan I.30 Brăila.B.nr 351 Brăila.28.str.blB.sc.Paolina Berbecaru I.560LEI 4.2.11.calea Călăraşilor.et.H4.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.002.10.4. Marian Banciu G.nr.nr.826.et.2.571.sc.Nicoleta Baicu I.960LEI 49.bl.840LEI 76.ap.Gelu Barda? C.640LEI 12.sc.nr.sc.sc.sc.9.bl.bl.str.str.1.sc.Marian Baicu P.Stanca Bazîru T.247.et.Dumitru Badiu I. Gheorghe Bercaru D.947.ap. Dorobanţilor.360.bl.calea Galaţi.159 Brăila.783.400LEI 7.str.Roşiorilor.sc.2.119.186.Lenu?a Bârsan St.et.Gheorghe Badiu E.Dorobanţilor.blC.bl.G-ral Eremia Grigorescu.1.Apostol Baldovin M.337.Zambila Berbec N.305.600LEI 10.sc5.?colilor.200LEI 11.400LEI 7.436.Nicolae Banu ?.et.str.et.200LEI 25.?colilor.bl.260.Daniela Teodora Barbu C.400LEI 2.ap.3.4 Brăila.Bl.372.bld.Paulina Barbu N.ap.48 Brăila.653.str.1.277 Braila.sat Peri?oru Brăila.str.33 Brăila.31.Erou Comisar Popovici.840LEI 105.Obor.248 Brăila.et.bl.179.000LEI 10.ap. nr.b-dul Dorobanţilor .et3.sc.440LEI 35.2ap.E4.31.17 Brăila.b-dul Independenţei .000LEI 14.748.ap.F?nel Belciugan I. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.sc.15 Brăila.488.424.ap.914.ap.856.160LEI 200.A30.3.46.Bl.bl 6.Hipodrom.A56bis.et.nr.bl.43.30 Brăila.320LEI 8.calea Galaţi.Costică Barbu I.Grivi?a.sc.540LEI 48.ap.074.str.5.ap.1.000LEI 31.480LEI 31.4.520LEI 9.nr.400LEI 19.9 Brăila.sc.bld.Stefan cel Mare .nr.Grivi?ei.Dobre Bercaru Z.Dumitru Belivac? M.nr.bl.bl.2.Liliana Berbecaru N.000LEI 6.Ghioceilor.520LEI 160.27 Brăila.A30.ap.603. Paula Badiu S.ap.Gheorghe Beizadea E.bl.Elena Bâgiu N.str.Dorobanţilor.str.31.80.str.sc.5.Sorin.Mihail Florinel Badiu Ghe.10PP.11 Brăila.b-dul Dunarea nr.Hipodrom.8.et.bl5.Gheorghe Bercea I.889.000LEI 15.2.Maria Barac C.33 Brăila.480LEI 15.Marcel Balaban V.2.Eftimie Murgu.1.str.2.ap.Lenu?a Badiu V.757.Marin Balaban M.ap.Gheorghe(decedat) Badiu I.ap.bl.000LEI 20.A56 bis.816.48 Brăila.sc.225.738.56 Brăila.3ap.bl.ap.23.ap.1.2.40 Brăila.1.000LEI 15.520LEI 10.869.810.Dumitru Brăila.000LEI 32.Roşiori.nr.nr.720LEI 13.379.nr 41.25.360.372.Petric? Beca F.21.str.Ion Barisevschi P.et.nr 291 Brăila.7 Brăila.59 Brăila.Maria Bard? I.5.Viziru 3.1.1.A 12 B.str.30 Brăila.Hipodrom.1.bl.21.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.200LEI Brăila.A30.sc.nr.com.nr.Ioan Bard? C.579.bl.480LEI 269.nr.A37.sc.Ghioceolor.Violeta Balcan V.bl.bl.str.Mihaiu Barabulea V.800LEI 29.994.B4.3.sc.172.4 Brăila.8 Brăila.aleea Humule?ti.str.70 Brăila.nr.Roşiorilor.Anton Bâtc? G.320LEI 23.ap.nr.2.56.1.ap.sc.400LEI 28.bl.blA1.400LEI 17.256 Galaţi.667.520LEI 346.Viziru 1.079.Ioan Bejan O.11 97 .3.bl.825.scA.ap.376.4 Brăila.930.3.371 Brăila.str.2.str.bld.54 Brăila.Industriei.Gheorghe Badiu G.69 Brăila.nr.str.240LEI 12.bld.560LEI 54.sc.Badiu D.Tudor Vladimirescu Brăila.320LEI 23.B9.ap.ap.

B1.nr.sc.877.ap.bl.960LEI 20.scB.sc.Roşiori nr.Z?voaia Brăila.5.Cristian Bucur A.103 Brăila.759.ap.J.352 Brăila. Dorobanţilor.E3.F2.nr.nr.str.18 Brăila.400LEI 8.1.1.3.Grivi?ei.017.bl.aleea Cocorilor.28 Brăila.ap.10 Lacu Dulce Brăila.ap.aleea Cocorilor.ap.Bi?ianu V.9.sc.68.Bianca Brânzea B.144 Brăila.E2.ap.47 Brăila.10.et.nr.aleea Cocorilor.Andrei Boboc G.217.G-ral Eremia Grigorescu.str.4.2.bl.Aleea Petrolistilor nr.1 Brăila.Policlinicii.7.6 Brăila.str.bl.342.240 Brăila.sc.200LEI 14.480LEI 89.000LEI 22.nr59.Maria Budur P.str.65 Brăila.sc.Ipote?ti nr.800LEI 65.960LEI 1.1.Ianula Bratu D.Turn.1.8.90 Brăila.et.68 Braila.5 21.ap.68 Braila.Cezara Br?escu G.1.1.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.3.C.sc.C?lug?reni.760LEI 3.bld.866.3.En?chi?? V?c?rescu.37.str.2.Bicaz nr.bl.Mircea Br?tucu A.str.et.sc.str.119.4.22 Brăila.Grivi?ei.080LEI 2.520LEI 33.Sevastopol.2.Paraschiv Bobocea G.961.Hipodrom .Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.7.1.2.080LEI 46.ap.bl. Dorobanţilor.Comunarzi.111.ap.Radu Negru.720.593.aleea Cocorilor.1.nr.K1.Mihai Bonea A.2.Gabriela Bobocea I.12.ale.blE3.Loredana.bl.14 Brăila.bl.bl.sc.Paul Bianu St.840LEI 50.837.com.sc.sc.608.6.Daniel Brăila.nr.418.nr.sc.480LEI 5.074.bl.nr.bld.19 Brăila.ap.360LEI 4.str.bl.bl.sc.et.Armenac Bogdan V.Ovidiu Cristian Broasc? E.nr 77 Braila.P1.bl.nr.nr.680LEI 16.ap.40.Mioriţei.Elena Brînz? S.et.Gabriel Bonea D.600LEI 2.1.Gherghina Bratosin A.str.Tinca Botea P.com.760LEI 8.320LEI 248.E2.bl.25 Brăila.483.str.3.280LEI 15.ap.ap34 Brăila.480LEI 72.ap.000LEI 98 .Dorobanţilor.Viorica Florica Bianu R.6.299.str.blC4.sc.1.Unirii nr 22 Brăila.1.604.nr59.136.623.ap.bl.str.Mihaela Marilena Bobocea S.et.3.sc.Hipodrom .323.520LEI 26.ap.7.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.600LEI 11.bl.nr.600LEI 3.Hipodrom .610.623.267.Stalingrad.10.bl.sc.816.1.str.742.1.1.ap.000LEI 6.62 Brăila.str.250.calea Galaţi.2.870LEI 31.sc.7.nr.et.nr.nr.837.000LEI 65.5.81.aleea ?tiin?ei.nr.Nicu Bucur Elena Buda? T.240LEI 3.526.nr.Unirii nr 22 Brăila.ap.160LEI 61.I.B8.Sandu Bratosin D.343.32 Brăila.sc.Maria Br?escu T.Vasile Budileanu M.387.ap.bl.8.Lucia Budurache I.bl.1.640LEI 16.nr.Lenu?a Boieru T.116.sc.ap.sc.11.ap.040LEI 8.bl.040LEI 4.str.680LEI 18.051.nr.73 Brăila.20 Brăila.047.et.SCOLILOR.180.28.520LEI 1.aleea Cinematografului.400LEI 67.nr.5 Brăila.sc.nr.65 Brăila.Valerica Brezuic? T.719.284.ap27 Brăila.Stan(decedat) Bianu P.Gheorghe Br?ileanu G.G12.728.bl.960LEI 18.str.Cătălin.618.et.str.2.Vasile Budurache V.str.blCCH2.sc.1.bl.4.A7.Anton(decedat) Bonea G.str.400LEI 17.et.144 Brăila.Petrica Bucur D.Odesa.000LEI 726.Nicoleta Blendea I.1.000LEI 2.3.Radu Bost?nic? S.ap.3.704.bl.str.Alexandru Bratu B.Br?tianu nr.480LEI 13.E1.41 Brăila.Ionu? Brunchi C.760LEI 12.str.824.563.45 Brăila.et. Ionel Br?escu I.680LEI 161.nr.1.319.George Ioan Bobocea G.074.3.3.640LEI 3.str.et.709.Tufe?ti Brăila.712.? colilor.str.600LEI 22.str.000LEI 49.H3.ap.5 Brăila.Gheorghe Constantinescu.str.nr.sc.ap.Grivi?ei nr.sc.44 Brăila.Radu Negru.5.C2.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.str.80.47 Brăila.bl.K1.Geta Geanina Bobocea L.bl.sc.nr.677.Viorica Bogdan N.4.352 Brăila.Marian Bratosin Z.3.440LEI 37.67 Brăila.nr.str.nr.str.et.Delfinului.E3.calea Călăraşilor.80 B Brăila.713.65 Brăila.600LEI 31.68 Brăila.136.Plevna.Grivi?ei.calea Galati.ap.ap.str.

et.1.str.Ma?inelor.sc.116.B6.Vasile Brăila.857.calea Călăraşilor.1.920LEI 24.720.nr.8 Carab?? I.Mioara Brăila.str.Mirela Elena Brăila.sc.503 Buzea O.640LEI 101.356.Cezarina Doicescu.ap.ap.720LEI 26.sc.4.nr.238.Simona.3.9 Brăila.Elena Burtea G.3.Nottara.str.Nichifor(decedat) Brăila.1.str.400LEI 24.ap.sc.1.Călăraşilor.Mircea .800LEI 6.529.000LEI 7.61.60.nr.53 Calcan Gh.calea Galati.1.374.ap.507.nr.860.str.Dorina Brăila.285.Francez? nr.Octav Buzatu M.260.Rahova nr.sc.Ion Brăila.551.et.ap.38 Brăila.Viziru 1.sc.B.str.calea Călăraşilor.033.com.str.bl.5 Brăila.str.Nicolae.Tinca Brăila.bl.Rahova nr.610LEI 87.420.bl.sc.bl.Poet Grigore Alexandrescu.Gabriel Brăila.str.et.19.ap.D.Ma?inelor.Mioara Iulia Butuc I.1.1.1.str.blB18.116.et.Aurel Buha C.186.str.21 Buzoiu R.000LEI 25.Or?ova .47 Brăila.ap.040LEI 17.ap.Mihaela Butnaru T.bld.ap.Olga Brăila.760LEI 378.C?r?bu?ului.446.1.bld.000LEI 33.400LEI 13.30 Capbun I.737.3.11 Buzea E.nr.str.36 Brăila.bl.972.360.Ion Brăila.nr.Mioara Brăila.bl.nr.4.bl.bl. Ilie Bunea T.str.Poet Grigore Alexandrescu.400LEI 40.Alexandrina .Elena Brăila.260.Obor.3.59 Camburopol ?t.59 Can? P.23 Brăila.720LEI 31.Robeasca.741.nr.sc.941.Marinica Brăila.ap.D4.900LEI 91.1.3.400.577.133.nr.Mo?e?ti Brăila.2.57 Brăila.str.839.Ştefan cel Mare.600LEI 103.Gicu Buricea I.240LEI 7.11 Brăila.Dumitru Brăila. Ion Brăila.str.sc.sc.30 Capbun N.1.50 bis.str.nr.Buf V.nr.O.8 75.bl.1.bl.bl 3A.2.18 Camburopol N.000LEI 1.Iulian Brăila.040LEI 99 .A3 Camburi S.632.18 Brăila.59 Camburopol St.400LEI 70.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.ap.244.881.nr.sc.Matei Burlacu D.30 Carab?? G.bl.5.440LEI 47.sc.Călăraşilor.13 bis Brăila.2.Rahova nr.nr.ap.sc.AC1.503 Buzea M.4.sc.Abator nr.nr.Independenţei.D.558.3.str.503 Buzea M.M?ic?ne?ti Cahul I.et.nr.450.400LEI 15.ap.240LEI 318.bl.600LEI 22.str.sat.1 Decembrie1918.800LEI 7.A7.Niculai Brăila.400LEI 22.nr.str.13.283 Cambe?teanu M.10 Brăila.23.B Caloeanu I.Gheorghe 34.Elena Brăila.bl.38 Brăila.G2.nr.nr.sc.nr.Cătălin Cornel Brăila.nr.ap.28 Calu Gh.et.sc.bl..73 Cambe?teanu B.et.000LEI 25.Victoriei .23.080LEI 52.60.Stelic? Brăila.Independenţei.ap.ap.930.3.840LEI 51.000LEI 95.?colilor.sc.Marin Vrancea.200LEI 26.Gica Bu?ea E.000LEI 7.A1.160LEI 100.190.et.3.str.nr.et.bl.C.ap.str.240LEI 5.94.3.36.Francez? nr.544.str.Marioara Butuc I.sc.ap Capato I.7 Cândea I..938.str.Poet Grigore Alexandrescu.ap.1.2.Roxana Gabriela Brăila.nr.calea Călăraşilor.sc.650LEI 104.759.56 Brăila.3.A3 .000LEI 2.400LEI 80.608.Jirl?u Buzău.44 Buzea G.Sevastopol.Petru? Petric? Brăila.bl.483.400LEI 37.500LEI 20.581.800LEI 81.P4.880LEI 65.3.1.Florentin -Giani Burtea I.A7.438.6.et.4 Calnegru M.sc.com.str.23 Brăila.ap 62.3.13 Capbun Gh.ap.A54 bis.Rada Butuc R.13.5.Constantin Butuc T.bl.196.Hipodrom.Călăraşilor.bld.Independenţei.600LEI 4.074.820LEI 12.ap.Iulia Buzatu C.800LEI 15.000LEI 23.60.800LEI 17.sc.bl.str.aleea Margaretelor.3.194.4.str.Hipodrom-?colilor.Gheorghe Butuc C.str.Viorel Burtea A.895. Ion Buha G.43 Camburi C.bld.Alexandra Bulancea O.7 Brăila.ap.930.744.bl.str.str.et.Ion Ghica.bl.Constantin Bunea Gh.1.Dorobanţilor.B?r?ganului.4.Daniela Brăila.bl.et..324.nr.com.nr.sc.640LEI 31.

sc.bl.Stelian Chioreanu I.186.Micşunelelor.15 Brăila.sc.ap.ap.26 Brăila.Vasile Car?ote N.ap.6.6.7.Angela Călin Gh.6.3.190.98 Brăila.Stoiana Car?ote S.bl.Haralambie.11B1.str.ap.Dorobanţilor.Dumitru Caraman B.sc.St?nu?a Chirilov M.Lenu?a Călin T.8.nr.3.3.65.000LEI 23.960LEI 6.1.aleea Chimi?tilor.8 Brăila.str.164.sc.sc.2.str.907.48 Brăila.4.Sandu Chioveanu R.bl.200LEI 72.Anghelina Caraman E.nr.925.sc.080LEI 34.200LEI 28.3.560LEI 42.str.Poet 44.29.080LEI 19.sc.?colilor.2.446.5.231.289.bld.763.Tudorel C?p??în? I.560LEI 36.blA38.440LEI 5.Adina Câ?laru P.467 Brăila.nr.str.et.943.bl.720LEI 7.ap.bl.3.Plevnei.Plantelor.4.45 Brăila.sc.B15.Viorel Călin B.Plevnei.nr.G-ral Eremia Grigorescu.37.1.et.315.et.bl.Fr?sina Chiriac G.nr.1 Brăila.116.16.Ioana Car?ote I.sc.3.Dorobanţilor.str.str.str.6.732.010.et.2.65.Dorobanţilor.nr.Radu C?prit? C.25.sc.bl.Claudiu Călin V.Cristian Mihai Caraga?? M.500LEI 47.143.nr.str.str.ap.1.52.2.calea Călăraşilor.Adrian.5.aleea Mestec?ni? ului.498.52.65 Brăila.str.C.4.nr.43 Brăila.5.str.56 Brăila.bl.302.ap.Gh.37 Brăila.68 Brăila.6.ap.A.36.et.nr.B?rnu?iu.ap.291.sc.nr.Ştefan cel Mare.D2.3 Brăila.ap.ap.2.nr.65 Brăila.109.31.040LEI 15.Ioan Ca?u C.sect.604.70.Cârâc V.991.str.Mihai Bravu.com Chiscani.calea Călăraşilor.B15.Iordan Chiriac M.3.sc.16.12.et.bl.bl.488.sc.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.3.nr.5 Brăila.M.Bogdan.33.calea Călăraşilor.66 Brăila.C.2.985.bl.sc.?colilor.98 Brăila.?colilor.str.39 Brăila.bl.et.bl.ap.Rîmnicu S? rat.Dorina Caravia S.560LEI 33.Plevnei.sc.Aleea Mugurilor.et.381 Brăila.ap.338.calea Călăraşilor.000LEI 3.bl.M.aleea Mugurilor.calea Călăraşilor.818.Vasilica.ap.1.nr.Radu Negru.nr.H1.319.nr.com Chiscani.nr.855.ap.sc.57.nr.sc.2.56 Bucuresti.120LEI 103.nr.4.Marius.7.550LEI 12.400LEI 31.90 Brăila.Nicolae Brăila.et.ap.et.Ioan Călin A.2.et.000LEI 34.ap.2.aleea Cocorilor.4.560LEI 46.Neculai Chioveanu T.et.calea Galaţi.720LEI 42.Comunarzi.blF3.722.D2.bl.str.C.920LEI 14.3.ap.bl.ap.Daniel Chelu C.D2.ap.720LEI 1.str.22.R?zvan Carleciuc D.et.953.200LEI 1.2.B25.nr.640LEI 58.381 Brăila.nr.300LEI 75.3.sc.sc.sat Lacu S?rat Brăila.21 Brăila.sc.160LEI 25.639.sc.bl.4.H1.et.sc.2.Gheorghe Chelemîndr? I .8 Brăila.12.A26.712 Brăila.Plevnei.str.560LEI 5.Murgoci.ap.Gh.nr.940.440LEI 10.323.Botev.Cornelia C?ciulatu V.sc.4.76 Brăila.337.nr.sc.str.4 Brăila.223.960LEI 3.Costel Caraga?? F.080LEI 100 .Milcov NR.Angel C?l?ra? I.sc.280LEI 3.Petre Goang? Stef?nescu NR.711. Ion Caraman O.791.50 Brăila.6.Valentina Cârstea C.400LEI 165.bd.62.et.nr.ap.Murgoci.34 Brăila.3.Ion Car?ote V.bl.et.818.920LEI 28.str.H.ap.4B.nr.253 Brăila.1.ap.640LEI 28.1.str.nr.65.14.Nicu Chirilă N.ap.Mihaica Chelu S.953.bl.H2.nr.blD1.ap.6.6.Maria Caxi D.str.bl.Ionel Ca?u C.640LEI 17.998.str.6.29 Brăila.39 Brăila.et.400LEI 5.bl.225.Alexandru Caraman M.Mariana Chirilă V.392.25 Brăila.str.B15.Viorica C?l?ra? P.ap.nr.630.Gabriel Chirilă S.2.nr.str.et.080LEI 22.sat Lacu S?rat Brăila.ap.5.365.bl.400LEI 1.1012.S.nr.ap.nr.28.B.et.000LEI 12.52.68 Brăila.str.sc.3.Călăraşilor.68.bl.bld.62.240LEI 41.1.?colilor.ap.Hepites.Feodosia Chiriţă C.720LEI 9.16 Brăila.nr.Doina Chirilov P.33 Brăila.A18.bld.160LEI 5.nr.56 Brăila.289.Ulmului.98 Brăila.Sandu Carleciuc G.722.600LEI 112.sc.5.600LEI 9.nr.bl.3.nr.36 Brăila.15.ap.bl.sc.aleea Lebedei.000LEI 31.E4. Petrică Chirilă S.nr.nr.str.3.111.4.128.bl.bl.bl.

5.ap.sc4.sc.ap.376.bl.000LEI 28.11.16.612.151.D4.nr.bl.228 Brăila.1Decembrie 1918.8 Braila.AP.72 Brăila.et.Viziru 3.ap.4.60.Victoria Ciobanu N.3 Brăila.nr.1Decembrie 1918.sc.sc.nr.3.Vasile Ciobanu M.str.str.nr.1.2.A51.2.Pie?ii.936.Elena Chisc?neanu L.str.Karl Marx.299.com.6 Brăila.Nottara.Diana.ap.nr.28 Brăila.7.nr.4.aleea Cocorilor.76 Brăila.558.nr.Victoriei.bl23.bl.Milcov nr.250LEI 3.Cristina Ciulinaru U.625.Dorina Cioac? I.nr.380.335.str.800LEI 20.3.et.Virgil Ciochină D.ap.bl29.b-dul Dorobanţilor.2.560LEI 128.990LEI 50.16.nr.ap.aleea Cocorilor.1.str.Micşunelelor nr.str.ap.nr.4.et.800LEI 7.bl3A.ap.sc.nr.711.nr.Sorin Cirea?? I.1.str.1.B15.1.5.000LEI 69.Independenţei.860LEI 38.sc.Stanciu Cialâcu I.2.17 Brăila.640LEI 22.39 Brăila.Ion Chiru G.aleea Cocorilor.000LEI 13.Orientului nr.str.Nicolai Ciobanu G.452.Nastasia Ciobanu M.sc.bl.2.ap.2.ap.nr.aleea Cocorilor.Petrache Ciobot? M.sc.Vasile Ciobanu D.000LEI 31.1.12.Mioara Ciocan C.sc.ap 168 18.bl.85 Brăila.Eugenia Ciobotaru T.720LEI 15.bl.Alexandrescu.055.488.315.bld.et.Rîndunicii.137 Brăila.ap.000LEI 67.26 Brăila.ap 9 Brăila.Orientului nr.28.56.calea Călăraşilor.228.str.446.et.sc.D4.sc.807.400LEI 17.100.str. Dochi?a Chiurtu S.Dorului.4.blC2.29 Brăila.nr.084.et.Stelu?a Ciocan D.744.ap.648.110.ap.bl.nr.sc.ap.ap2 Braila.000LEI 47.201.080LEI 20.480LEI 156.bl.13.et.aleea Cocorilor.2.4 Brăila.1Decembrie 1918.str.200LEI 31.ap.str.245.20 Brăila.ap.ET.4.20 bis Brăila.240LEI 40.str.16.bl.ap.Gherghina Ciobot? I.P2.12.6.8.4.et.Ghioceilor.ap.Rîndunicii.9 bis.080LEI 2.3.Marioara Ciuclaru S.sc.ap.754.Ioan.bl40.1.bl.str.800LEI 9.720LEI 1.5.3.sc.str.600LEI 65.160LEI 11.Florentina-Magda Cinghine C.2.4.779.E4.1.2.Călăraşi .Adrian Cioarec T.2.Maria Cialâcu P.ap.285 Brăila.312.4.4.str.nr.33 Brăila.29 Brăila.400LEI 57.bl.320LEI 78.str.Costel Chiri?oiu O.Anica Cioac? S.bl3A.bl.Odessa.blA36.12.N1.450.SC.str.bld.2.sc.822.ap.680LEI 18.N1.G7.Hipodrom.5.Dorului.Micşunelelor nr.Constantin Ciobanu C.204.Simona Maria Ciocan D.41 bis.sc.str.ap.ap.1.nr.1.nr.bl27 bis.sc.bl3A.68 Brăila.Gabriela Chiru D.4.080LEI 66.sc.880LEI 13.nr.400LEI 34.sc.Alexandrescu.sc.blC1.sc.54 Brăila.sc.sc.nr.D4.bl.3.str.37 Brăila.440LEI 2.Elena.Virginia Ciocârlan S.Georgeta Chisoceanu N.228 Brăila.sc.M?d?lina Chi?oi N.B4.ap.3.1.str.9.F5.ap.bl.121.nr.9.Maria Chi?u G.str.126 Brăila.800LEI 12.Chi?in?u.11 Brăila.bl.51 Brăila.calea Călăraşilor.5.5.800LEI 25.nr.9.593.37 Brăila.bl.et.R?di?a Chi?oi G.023.str.sc.315.80 Brăila.str.5 Brăila.185 Brăila.str.2.et.Stelian Chi?oi L Violeta.blB24 bis.14.et.360LEI 19.Chiriţă I.068.52.nr.1.Spiru Haret.bl.669.ap.Gheorghe Cioar?mîndr? T.et.ap.3.Poet Gr.et.160LEI 53.sc.050.941.C.M?rului.sc.sc.nr.Stefan Cirea?? A.116.199 Brăila.370.116.T1.040LEI 21.bl.B2.et.str.H.29 Brăila.840LEI 11.Ipotesti.?colilor.3.515.2.Ilie Cirea?? Gh.str.5 Brăila.760LEI 49.285 Brăila.et.et.77 Brăila.560LEI 24.560LEI 42.000LEI 27.Constantin Chiriţă R.bl.et.3.800LEI 62.Ionel Cicma N.D4.B.Mircea Vodă Brăila.34 Brăila. I.1.bl.sc.2.000LEI 41.Ion Ionescu Dela Brad.sat Lanurile Brăila.str.916.aleea Cocorilor.sc.81 Brăila.Silvian Cirea?? T.ap.bl.sc.Nicoleta Ciobot? C.4.bl.nr.36 Brăila.Maria Chiriţă T.sc.4.6. Ion Ciulinaru U.238.Florentina Liliana Chiscan N.3.Mircea Voda.ap.000LEI 85.170 Brăila.791.7 Brăila.650LEI 54.nr.Constantin G.nr.et.2.E4.ap.385.nr.600LEI 101 .nr.blAF2.calea Călăraşilor.Elena Chiriţă ?.19 Brăila.D.Valentina Ciocan D.str.bl36.113.Plevnei.ap.232.et.nr.str.30 Brăila.Radu Negru.

ap.111 Brăila.calea Galaţi.985.str.11 Brăila.720LEI 12.sc.Floarea Condrutz R.bl C9.Hipodrom.16 Brăila.Grigore Coman M.1.2.ap.300LEI 135.bl.str.bl.sc.1.ap.nr.ap.Sebe?ului.nr.str.nr.bld.nr.400LEI 4.000LEI 41.Roşiori.10.ap.162 Brăila.785.Cristian Doru Constantin A.1.sc.Dochi?a Clo?caru V.186.074.nr.ap.Galaţi.160LEI 46.sc.12.Victoriei.nr 47 Brăila.G11.2 Brăila.et.bl.1.bl.520LEI 64.nr.1.44 Brăila.bl.bl.zona Bucovina.7.Brazdei.Brazdei.16.M?xineni Brăila.ap.839.Mihai Coman C.32 Timi?oara.4.bld.840LEI 2.305.ap.16.2.str.ap.Yrina Condrutz D.blD2.1 Brăila.B18.16 Brăila.str.3.Alba Iulia.sc.Nicolae Cojocaru R.11 Brăila.892.aleea Cocorilor.str.ap.985.000LEI 41.600LEI 16.Dudului.str.3.400LEI 6.Ciuperc? I.Ecaterina Elena Cîrneciu P.Adrian Coman I.6 Martie.bl140.nr.C.1.ap.Ionel Constantin A.72 Brăila com.str.16.Ştefan cel Mare nr.Romic? Coco? D.Dorina.669.1.Mihaela Coman C.600LEI 24.blU.Gropeni Brăila.39 Brăila.Independenţei.45 Brăila.9.bl140.Gavrili?a Coco? C.Dorobanţilor.260.ap.sc.et.Traian Demetrescu.D4.bld.915.ap.542.ap.2 Brăila.409.et.1.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.8 Brăila.et.12 Brăila.mun.nr.816.Eugen Gruia Novac Ciupitu D. 80 Brăila.str.148.Petre Constantin G.9.488.Piet??ii.str.000LEI 7.ap.160LEI 1.sc.B5.16 Brăila.?colilor.4.840LEI 26.Danu? Coco? D.055.3.nr.A56.440.bl O.str.920LEI 31.30.sc.nr.str.213 Brăila Brăila.400LEI 60.ap.Brazdei.et.Matilda Cîrlan V.483.aleea Policlinicii.Viorica Ciuperc? S. 5 Brăila. 5 Brăila.C.246.sc.755.2.372.nr.56 Brăila.str.4.ap.22 Brăila.Gabriela-Mirela Coiciu I.Rada Coman G.Piet??ii.600LEI 7.Dorobanţilor.str.str.Mangalia.Marin Cocârlea N.24.1.12 Brăila.et.sc.blT4.1.R?ducu Constantin C.3.str.880LEI 17.Constan?a Constantin G.bl.nr.656.Constan?a Com?a C.bl.3.360LEI 10.nr.48 3.Cristache Constantin C.5.bl.B5.709.Ion Constantin Gh.sc.Albinei.1.3.sc.972.000LEI 23.bl.bl.Mihai Cocârlea S.Tudori?a Ciupitu G.nr.254.nr.000LEI 15.1 Brăila.17.Independenţei.520LEI 90.B5.Dorului .?oseaua Buzăului.et.C.calea Călăraşilor.2 Braila.et.160LEI 44.str.2.str.6 Brăila.I.Dumitru Coco? D.str.Piet??ii.12.37 Brăila.Daniela Beatrice Coliof N.str.nr.bl.653.Ştefan Coliof ?.str.sc.800LEI 49.Lina Colesniac M.bl.ap.nr.420.str.et.bl.41 Constan?a.A7.str.aleea Culturii.et.102 Brăila.Marius.340LEI 24.et.Panait Constandache B.16.240LEI 14.ap.Radu Condrutz I.260.Dorului .str.ap.720LEI 11.et.58 Brăila.306.A3.ap71 Brăila.4.2.ap.Ştefan Constandache I.26.sc.2.000LEI 7.9.840LEI 13.bld.37 Brăila.nr.488.46.et.027.261.845.313.Negru Vodă.bld.420LEI 33.Mariana Coad? C.3.000LEI 18.26.Lucian Col? M.bl.20B.3.et.400LEI 11.8.160LEI 8.000LEI 131.13.2.Progresului.6 Brăila.nr.600LEI 20.Rodica Coman A.ap.800LEI 46.600LEI 49.Roşiori.Lauren?iu Paul Ciurea I.Daniela Coman S.ap.2.3.Independenţei.sc.200LEI 102 .133 Brăila.bl.bl.sc.744.364.3.116.Marin Brăila.ap.720LEI 5.040LEI 72.nr.Marioara Clim S.5.ap.ap.733.599.aleea Cinematografului nr.nr.555.405.com.Piet??ii.bl.262.sc.sc.str.1.sc.Adriana Com?a D.B25.27 Brăila.blH4.nr.sc.str.Miron Costin.320LEI 8.nr.450LEI 36.2.nr.nr.Geta Ciupitu C.nr.Hipodrom. 5 Brăila.200LEI 21.1.bl.800LEI 9.13.996.sc.000LEI 5.sc.4.sc.779.sc.

str.542.nr.bld.148.B.pia?a Hristo Botev.100LEI 2.000LEI 12.200LEI 27.339.I.et.450LEI 1.Lenu?a Constantin V.640LEI 21.840LEI 6.800LEI 38.2.nr.430.str.D2.1.27 Prahova.1 Brăila.400LEI 22.640LEI 9.1.sc.15.T?nase Lucian Cosma T.Erou Comisar Popovici.Florentina Creţu R.857.sc.400LEI 101.800LEI 24.400LEI 16.24 Brăila.7.Marcela.Daniel.bld.Cîmpina.bl.et.ap.Maria Cote? N.Viziru 1.C.3.4bis sc.bld.45 Brăila.sc.et.489.203.853.ap.bl.000LEI 12.sc.35 Brăila.Bld.D.680LEI 8.sc.150LEI 7.562.blV1.078.Lenu?a Corbu C.710.ap.ap.2.et.Plevna nr.sc.68.6.337.600LEI 40.B28.ap.str.str.800LEI 37.15.sc.790.267.94 Brăila.Marx nr.818.080LEI 3.K.000LEI 4.ap. 80 Brăila.Lauren?iu Creţu S.sc.str.800LEI 23.bl.bl.Marian Cuclea S.ap.644.538.nr.nr.2.et.bl.Elena Creţu I.21 Brăila.ap.400LEI 40.sc.Aleea ?tiin?ei.1.ap.ap.str.ap.nr.400LEI 47.1.600LEI 231.Florica Constantin ?t.320LEI 9.3.ap.152.str.2.nr. 63 Brăila.ap.748.Comuna din Paris.sc.Ştefan(decedat) Cote? V.sc.Costel Cr?i?eanu I.4 Brăila.Petre Craioveanu A.ap.nr.et.Tini?a Custur? A.Claudia.14 Brăila.Gheorghe Cri?an I.bl.bl.2.2.sc.ora? Sinaia.7.12.ap.str.B1.sc.13 Septembrie nr.Anastasia Coslov C.Alm?jului.15.str.calea Călăraşilor.176.ap.45 Brăila.965.Maria-Georgeta Brăila.31 Brăila.bl.sc.280LEI 86.Alb?.12.1.3.72. 1Decembrie 1918.191.bl.3.str.100LEI 11.400.2.ap.ap.Bld.000LEI 43.1.Grivi?ei.nr.Mihaela Mirela Cova?? V.040LEI 36.5.bl.str.11 bis Brăila.sc.A24.208.sc.Raluca Constantin ?t.sc.Sebe?ului.18 Brăila.127.513 Brăila.3.400LEI 145.sc.57 Brăila.bl.sc.32 Brăila.260.str.9 103 .bl.str.3.Maricica Cotig? V.348.30 Brăila.C.360LEI 37.074.Plutinei .A.calea Călăraşilor.bl.624.2.Rada Crăciun B.Virgil Croitoru M.12.400LEI 5.ap.Aneta Cristescu Ghe.669.bl.nr.Gheorghe Coslov C.760LEI 21.Viziru 1.3.400LEI Brăila.1.Dorobanţilor nr.sc.ap.297.2.et.str.nr.63.11.56.str.111 Brăila.Nicopole.4.27.bld.20.124.24 Brăila.C1.ap.ap.E4.calea Călăraşilor.397.023.480LEI 102.bl.bl.nr.3.et.Octavian Cătălin Coroiu ?t.12 Brăila.198.str.3.ap.ap.303.et.bl.Stelu?a.12 Brăila.26.aleea Cocorilor.calea Călăraşilor.et.sc.63 Brăila.bl.Ionel Constantin ?t.ap.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.nr.360LEI 48.sc.calea Călăraşilor.Constantin I.6 Brăila.bl.bl.791.Maria Creţu T.4.A56.Tudorel Costache S.ap.bl.18 Brăila.Dorobanţilor.nr.Valentin.413.Sebe?ului.127 Brăila.26 Brăila.781.A24.41.sc.Radu Negru.nr.calea Călăraşilor.000LEI 33.sc.Viziru 1.ap.280LEI 77.57.1.400LEI 18.str.bl.4.Dorobanţilor nr.blS.mun.262.nr.920LEI 19.7.960LEI 22.6.Gheorghe Cri?an Gh.ap.Tudorel Creţu T.Stoica Constantinesu ?t.200LEI 2.101.sc.Denisia Cristescu N.920LEI 48.45 Brăila.969.485.389.nr. nr.C2.blAD2.Obor.720.68.R?di?a Cr?i?eanu I.Daniela(Zainea) Costin M.Victoriei.267 Brăila.sc. Iuliea Copae C.Plantelor.sc.2.Maria Croitoru V.Adriana Costianu M.B23.aleea Culturii.10.nr.bl.400LEI 17.9.1.196.600LEI 30.644.Iuliana Cormienco D.2.700LEI 16.Violeta Cristescu I.106 Brăila.6.2.nr.Marioara Craioveanu F.bl.Irina Costache P.sc.280LEI 30.str.46.112 Brăila.bl.Gheorghe Costin P.bl.nr.035.Dorobanţilor nr.15.Teodor Cozereanu D.Ri?a Creţu R.2.Dorobanţilor.27.Marioara Creţu T.4.aleea Culturii.Costica Cotea R.nr.25 Brăila.nr.8.ap.8 Brăila.48 6.025.

1.sc.bl.2.Maria Dima S.b3.bl.Comunarzi.2.str.1.sc.66.Vasile Diaconu T .calea Călăraşilor.186.17.680LEI 115.str.str.B4.bl.1.calea Galaţi.Tudorel Emil D?nciuc V.Virgil Curcumeli I.313.600LEI Brăila.880LEI 44.151.980LEI 39.str.4.320LEI 8.648 104 .59 Brăila com M?xineni Brăila.21 Brăila.b3.674.bl.Neculina D?nciuc D.ap11 Brăila.nr.600LEI 52.Gabriela Davidescu M.Viziru 1.str.320LEI 24.Dumitra Cursaru I.320LEI 81.ap.200LEI 14.ap.Gheorghe Dinescu N.Ene Dinu G.7.et.bl.B23.Mircea Vodă.et.bl.120LEI 9.str.073.4.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Plevna.ap.82 Brăila.280LEI 60.bld.313 Brăila.35 Brăila.bl.aleea Chimi?tilor.Adriana Dicu S.10.Piet??ii.280LEI 20.Mihalache Datcu G.400LEI 12.Hipodrom.36 Brăila.288.3.sc.ap.1.et.Carpa?i.nr.Cucoane? S.bl.?colilor.Ioana Diaconu S.str.nr.str.297.37 Brăila.bl.1.sc.ap.Daniela (Platon) Curcumeli A.Constantina D?n?il? M.82 Brăila.E.Lenu?a Dediu G.calea Călăraşilor.787.938.712.932.7.880LEI 4.14.ap.nr.Gen.6 Brăila.Sult?nica Datcu M.str.str.Independenţei nr.356.Maria Dima S.ap.ap.A.Sicu?a Davidescu G.ICSIM.A5.21 Brăila.A4.Planelor.ap.34.G9.bld.Elena Dinu I.20 Brăila.Maria Cursaru A.8.40 Brăila.80.David Praporgescu.et.sc.4.Dorobanţilor.aleea Policlinicii.str.422.ap.3.B.1 Brăila.bl.Ioana D?nciuc N.str.050LEI 70.1.42.379.7bl.Victor Deaconu T.313.Industriei.Ştefan Dimache V.str.070LEI 18.ap.67 Brăila.Hipodrom.ap.ap.sc.bl.H5.23 Brăila.ap.8.H3.ap.et.529.Vasile D?nciuc V.bl.sc.24 bis Brăila.669.24 Brăila.000LEI 55.2.B17.bl.bl.Ion Dinu S.nr.270.680LEI 46.nr.120LEI 25.ap.957.blB3.000LEI 39.440LEI 28.ap.sc.nr.Petre Deaconu C.Iulian David D.079.200LEI 8.81 Brăila.bl.280LEI 320.83 Brăila.Ghi?a Dinu C.2.sc.ap.1.str.A55.1.Viziru 3.Dorobanţilor.920LEI 95.bld.22 Brăila.Antoneta Curcumeli A.000LEI 63.sc.nr.H.et.139 Brăila.164.744.str.sc.nr.000LEI 10.Apollo .Marioara Copae Gh.sc.nr.818.11 Brăila.sc.str.97.2.5.7.600LEI 50.1.Ion Dinu A.Plevna.B13.sc.ap.Valer Dinu D.nr.2.bl.et.sc.str.Dorobanţilor.Zamfir Dasc?lu S.1.str.610.612.ap.1.5.800LEI 58.9 Brăila.ap.494.Neculai Damian A.nr.000LEI 694.Mioriţei.sc.372.19 Brăila.480LEI 10.Paraschivula Dediu N.et.bl.H3.3.bl.300LEI 71.Theodor Aman nr.nr.Stancu (decedat) Brăila.str.Apollo .bl.Hipodrom.7 Brăila.nr.480LEI 26.nr.14 Brăila.14.94 44.M1.bl.Ion Dan V.Fănica David D.str.3.B3.2.082.sc.407.Dorobanţilor.sc.600LEI 63.B14.12.nr.157.297 Brăila.409.nr.67 Brăila.str.sc.et.str.000LEI 21.AB4.str.bld.Hipodrom.639.288.nr.bl.bl.401.Dudului nr.calea Galaţi.sc.440LEI 18.nr.Ion Dinu Gh.16 Brăila.nr.482.190LEI 11.Oborului.967.E.12 Brăila.26.2.313 Brăila.240LEI 18.1 Brăila.nr.10 Brăila.935.Georgic? D?nescu C.Viziru 3.1.bl.800LEI 5.1.George Devald I.2.nr.bl.nr.str.sc.1.Sorin.ap.1.bld.600LEI 82.ap.ap.Steriana Damian St.44.9.str.3.1 Brăila.S.648 Brăila.ap.sc.nr.294.800LEI 10.Mariea Dinicu T.ap.bl.blM11.680LEI 175.sc.67 Brăila.67 Brăila.286.200LEI 91.str.bl.24 bis Brăila.sc.920LEI 13.1.str.342.ap.1.sc.sc.cart.1.Hipodrom.sc.826.370LEI 198.H5.3.80.Constantin Despa N.786.bl.Aglaia Dinu S.nr.598.ap.bl.nr.nr. 30 Brăila.str.Sanda Dermengiu V.ap.273.ap.bd.400LEI 5.bl.ap.000LEI 33.419.str.003.3.856.Stana Dicu A.1.sc.Ion Datcu B.274.2.sc.Odessa.276.160LEI 59.Independenţei.bl.bl.str.sc.1.Cometei nr.2.nr.Culi?? Dicieanu I.2.3.26 Brăila.560LEI 13.sc.Sebe?ului.C?lug?reni.str.52 Brăila.4.Unirii.924.Almajului.738.ap.1.sc.5.Independenţei.ap.000LEI 22.B3.

Marioara Dobre M.ap.Georgeta Brăila.Vasile Donose C.Radu Negru str.sc.4.69 Duminic? Gh.800LEI 25.C?r?midari.nr.str.52.sc.sc.et.str.?colilor.D2.AG.5.sc.nr.246.bl.2.37.bl.nr.523.str.nr.490LEI 79.840LEI 27.Trandafira Doag? G.619.2.Soarelui.bl.680LEI 5.bl.66 Brăila.com.bl.Tudor Vladimirescu Brăila.29.035.000LEI 28.139 Brăila.Abatorului.nr.6.583.et.240.Dumitrel Brăila.cart.1.306.978.8.065.080LEI 11.str.sc.ap.400LEI 38.ap.str.Eugen Dr?ghici P.3 Brăila.512.600LEI 30.000LEI 49.252.400LEI 18.Mih?i?? Doag? P.000LEI 11.4.000LEI 106.B1.sc.200LEI 60.Ciprian Porumbescu nr.Dorobanţilor.Cometei.bl.20 Brăila.Tudor Vladimirescu.674.B17.Elena Dobo? M.534.200LEI 29.ap.242.bloc 28.Independenţei.600.2.157.004.Ionel 43 Drogeanu P.bl.sc .6 Martie nr 29 bis Brăila.nr.str.Silvia Dragnea M.520LEI 12.Mihai Bravu nr.sc.31 Brăila.Nicolae Dr?gulin T.25.64.ap.Dorobanţilor.2.128 Brăila str.23 Dumitra?cu D.Dumitru Brăila.325 Brăila.927.et.ap.Florentin Brăila.Maria Dragomir S.sc.str.sat Scor?aru Drogeanu R.2.str.?colilor .1.str.320 518.935.calea Călăraşilor.7.Manea Brăila.str.Ghioceilor.ap.nr.str.Lina Dog?rescu D.str.1.667.bl.nr.789.120LEI 14.Piet??ii.3.Popovici.6.C.13 Brăila.400LEI 31.23 Brăila.Roşiori.39 Dumitran? G.267.C5.1.Viziru 1.880LEI 17.Ion Brăila.bld.3.783.ap.160LEI 57.Niţă Dragomir Gh.str.nr.400LEI 28.ap.sc .818.Filofteia Dragoş T.blA1.sc.sc.43.str.nr.B.bl.et.Dinu V.et.bl.nr.str.Petru Dobre I.480LEI 62.600LEI Brăila.162.1.587 Brăila.119 Brăila.Radu Brăila.nr.19 Viziru 3 Brăila.Gane Dogaru I.Marian Dragomir C.564.560LEI 28.2.Doini?a Dr?gulin T.nr.bl.28.nr.711.sc.nr.str.B15.37 Braşov.7 Dumitra?cu I.2.A8.60 Brăila.760LEI 15.bl.086.Ştefan cel Mare nr.ap.Mariana Dragomir C.nr.1.325 Brăila.14.880LEI 12.Georgel Dragomir S.str.Adriana Nicoleta Dragomir N.Piet??ii.Dorobanţi.Galaţi.str.com.15 Brăila.4.1.240LEI 40.968.nr.bl.sc.000LEI 6.4.Constantin Brăila.Gina Baiadero Doag? D.5.434 Brăila.3.A51.Roşiori.Albinei nr.Alexandrina Vechi Dulman N.H2.sc.624.2.ap.920LEI 4.bl.Ion Ghica nr.400LEI 72.780LEI 78.A61.9 Brăila.str.ap.ap.1.sc.calea Călăraşilor.Ecaterina Teodoroiu.4.ap.Ionel Dobre C.str.sc.923.565.1.Constantin -Grigore Brăila.nr.nr.528.Stancu Dog?rescu M.600LEI 6.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.840LEI 88.3 Dumitra?cu N.Leonard Dobric? I.str.67 Brăila.et.520LEI 28.750LEI 64.Cosmin Lari Dr?ghici D.bl.000LEI 86.et.108.bl.bld.400LEI 17.ap.str.250.Hipodrom.5.Rahova 423 Brăila.26 Brăila.Stanciu Dragomir I.et.ap.ap.bl.bl.48 Brăila.et.456.52 Brăila.3.1.Erou C.306.nr.nr.600LEI 24.aleea Cinematografului.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.str.ap.?colilor.693.579.000LEI 4.3.3.11 Dumbrav? I.sc.Geta Dr?gan Gh.blR.Turn.nr62 Brăila.223.str.60 Brăila.aleea ?tiin?ei.ap.?colilor.str.74 Brăila.604.ap.str.str.33.2.ap.P3.str.4.str.bl.Nicu Dondas I.2.sc.nr.ap.5.bl.337.Maria Dobre C.40 Brăila.29.497.087.Sabina Dragostin I.sc.K.600LEI 46.Aurel Dr?ghici C.Sofia Dobre T.7 Dumitrescu O.C5.Mihaela Dragomir Gh.116.U.ap. Dr?gu? S.sc.nr.240LEI 23.ap.A10.Cetăţii.14 105 .360LEI 22.A.965.nr.Rândunicii.8 Brăila.sc.Doinei nr.28 Brăila.120LEI 4.calea Bucureştilor.Doinei nr.bl.str.aleea Mecanizatorilor.1.920LEI 64.000LEI 5.Angela Brăila.320LEI 47.

Ghioceilor.str.Dumitru Durbac? I.040LEI 30.str.20.5 Brăila.Mariana Enache G.nr. nr.68 Brăila.nr.str.bl.5.str.17 Brăila.calea Călăraşilor.243.et.B5.148.200LEI 35.57 Brăila.nr.bl.227.Timi?.740.str.sc.nr.Mariana Mirela Efteme M.2.1.?colilor .271.202 Brăila.35.sc.Viziru 1.593.sc.1.3.47 Brăila.sc.Givi?ei.1.6 Brăila.000LEI 46.et.19 Brăila.11.111.Liliana Eni?or I.B.Milcov.Nicu Durbac? U.bl.Aurel F?rca? V.nr.str.480LEI 3.571.200LEI 31.120LEI 6.et.Givi?ei.sc.Tineretului.D4.Ana Maria Dumitru N.25.bl.Agricultori nr.nr.63.ap.Ionel Dumitru R.str.750LEI 28.27.16.4.135.922.H.Independenţei.Ilie Efteme N.Rahova.Marcel Enache T.Grafina Echimescu I.str.ap.calea Călăraşilor.290 Brăila.874.ap.361 Brăila.A27.19 Brăila.A49.440LEI 3.914.Octav Doicescu.Ştefan Cel Mare .678.nr.560LEI 16.3.Grigore Eremia A.14.215.str.str.sc.Octavian Dumitru G.et.7 Brăila.str.744.ap.B5.36 Brăila.4.148.1.656.nr.bl.47 Brăila.str.ap.5.8 Brăila.19 Brăila.104 Brăila.bl.bl.Stelu?a Eftimie Gh.600LEI 96.288.C1.nr.360LEI 15.558.63.000LEI 40.ap.Dej .560LEI 7.Ion En?chescu V.ap.701.Galaţi nr.22 Brăila.bl.str.387.F5.800LEI 105.Aneta Efteme I.ap.Milcov.B11.200LEI 20.nr.Gheorghe Cristian Erencev P.ap.7.Ştefan Cel Mare .202 Brăila.nr.320LEI 6.935.bld.Roşiori.str.138 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.2.1.Gabriel Eremia P.Mihaela.ET. Marian Eftimie I.sc.Marinel Epure I.ap.com Sili?tea sat Muchea Brăila.bl.str.sc.3.34 Brăila.720LEI 31.10.007.760LEI 35.ap.SC.000LEI 3.Givi?ei.520LEI 33.722.sc.Ghioceilor.str.bl.17 Brăila.F5.840LEI 29.sc.nr.5 Brăila.48 Brăila.320LEI 10.48 Brăila.9 Brăila.et.080LEI 39.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.Vasile Eftimie G.800LEI 26.583.bl.Mi?a Dunose P.com Sili?tea sat Muchea Brăila.bl.093.nr.240LEI 731.709.B.Carmen Enea T.040LEI 8.nr.Dobric? Ene G.Steliana Ene C.2.47.2.nr.384 Brăila.D?nu? Enache I.bl.nr.Niculai Dumitru P.3.323.1.8.Petre Enache D.str.nr.Ion(decedat) Du?u R.?colilor .000LEI 34.296.ap.bl.Givi?ei.2.3 Brăila.B.ale.Jeana Eni?or V.str.ap.ap.5.et.7.calea Călăraşilor.sc.nr.19 Brăila.Simion B?rnu?iu.800LEI 14.463.str.str.str.2.str.sc.nr.Tudori?a Epure S.120LEI 2.000LEI 19.nr.57 Brăila.Roşiori.Elena Brăila.Timi?.bl.000LEI 59.600LEI 47.1.bl.34 Brăila.Şerban Ene M.str.bl.nr.B.str.nr.882.724.ap.Claudia F?g?r??anu N.nr.760LEI 4.16.1.str.bl.949.ap. 64 Brăila.Valeriu(decedat) Eni?or M.str.A.Dobre Enache D.Ştefan Dumitru I.200LEI 106 .116.600LEI 38.Toma Enache I.Sorin -Florin Economu I.250LEI 161.Roşiori.5.ap.63.2 4.20 Brăila.974.Viziru 3.Hipodrom.600LEI 7.G-ral Eremia Grigorescu.55 Brăila.A53.674.sc.A.400LEI 6.Dumbrava Ro?ie nr.760LEI 157.520LEI 22.223.Daniel Efteme I.str.45 Brăila.nr.223.000LEI 25.nr.188 Brăila.D2.bld.Rada Ene V.ap.nr.2.ap.nr.1bl.bl.300LEI 21.nr.4 Brăila.str. et.1.35.aleea Cocorilor.ale.str.sc.680LEI 518.str.880LEI 5.et.Gabriela Efrosi I.740.Borze?ti.Cocorilor.bl.str.ap.Petroli?tilor.ap.bl.A13.2bis.B18.sc.sc.Niculina Economu G.AP.55 Brăila.Independenţei.nr.bl.20 Brăila.nr.sc.nr.47.3.4.str.sc.32 Brăila.352.842.1.sc.223.str.ap.str.41 Brăila.186.Dumitrescu V.Dumbrava Ro?ie nr.Relu Eni?or I.Constantin Nottara.ap.C1.000LEI 61.262.Rahova.bl.

Rone Gheorghe I.str.sc.2.140.Stelu?a Gavrilă V.000LEI 58.Ionel.160LEI 47.str.Bela Filote T.nr.AC2.Georgeta For?u V.G3.E1.sc.600LEI 5.nr.nr.323.81 Tulcea.600LEI 23.Vasile Flueraru G.2.bloc C2.nr.2 bis.nr.4 Brăila.nr.8.333.988.96.Maria Gavrilă S.Stoiana Gheorghe C.65 Brăila.62.4.7 Brăila.bl.200LEI 3.A.ap.1.098.Micşunelelor.sc.Ion Gheorghe D.nr.Radu Geant? A.5.et.ap.str.Hipodrom.H6.str.et.193.Daniel Gheorghe N.2.str.str.Smîrdan.129.586.640LEI 44.118 20.40.sc.str.bl.nr.Zenobia Brăila.206.616.ap.str.560LEI 25.339.C.Nottara. bl.160LEI 11.000LEI 7.Obor.2.120LEI 7.A4bis.5.ap.32.2.Stelian Gheoca M.ap.217.nr.3.54.960LEI 39.920LEI 39.733.sc.al.10 Brăila.1.ap.Pompiliu Gheorghe S.409.Plevnei.637.647.bl1.D.al.Gu?a(decedata) G?geanu I.Tudori?a Gheorghe A.022.8 Brăila.ap.bl.F?sie R.bl.bl1.7.2.sc.str.14 Brăila.957.Cornel Finc V.ap.A.ap.11 Brăila.sc.571.nr.27 Brăila.4.bl.000LEI 140.7.040LEI 11.760LEI 119.186.2.ap.1.nr.Iordan Gheorghi?? G.135.Trandafirilor.George Enescu nr.966.E1.B9 bis.ap.sc.Rozalia Fekete B.3.3 107 .66 Brăila.118 Brăila.5.nr.13 Brăila.640LEI 10.Marian Ghel? M.str.D.910.520LEI 7.bl.al.Comisia Central?.2.300LEI 217.bl.sc.1.3.str.ap.37.040LEI 36.1.Nicoleta.ap.1.300LEI 4.calea Călăraşilor.Marioara Frone A.str.Obor.str.ap.10 Brăila.340LEI 120.1.29 Brăila.240LEI 11.bl.280LEI 92.ap.str.560LEI 8.000LEI 31.str.Radu Fr??il? E.372.18 Vrancea.37 Brăila.Georgeta Gheorghe C.12.837.bl D8.et4.116.B.bl.str.ap.sc.calea Galaţi nr.bl.5.1.2.200LEI 9.nr.000LEI 115.5.sc.Vasilica Gheorghe St.2.323.bloc E.6 Brăila.nr.2.sc.160 Brăila.6.Ion Fekete A.1.1.Călăraşilor.sc.2.blAB1.sat Hanu Conache Brăila.et.1.10.str.9 Galaţi.800LEI 4.ap.Horia F?sie R.sc.052.Plevnei nr.nr.000LEI 145.29.str.Stoica G?lbina? S.1 Brăila.7 Brăila.G1.480LEI 21.bl.370 Brăila.et.816.nr.Hipodrom.Hipodrom.87 Brăila.200LEI 11.AC2.4.A.A58.Camelia Georgescu C.Ioana Fortu I.Marian Galaction Viorica Garbacev P.et.1Decembrie1918.472.ap.et.960LEI 136.4.ap.sc.ap.H2.Independenţei .str.?colilor.Independenţei .str.bl.Cuza nr. Roşiorilor.640LEI 23.Piet??ii.ap.807.bl.sc.bl.nr.4.str.sc.ap.Călăraşilor.Gabriel Aurelian Fr??il? D.2.ap.1.ap.str.str.4.47 Brăila.2.nr.et.3.?colilor.17 nr.1.Maria Gheorghe G.972.280LEI 8.nr.et.ap.sc.288.sc.C.055.sc.2.47.bl B.Ghioceilor.Foc?ani.Oborului.459.14 Brăila.D1.bl.bl.1.ap.640LEI 44.str.sc.4.ap.Vidin bl.017.sc.540LEI 53.bl.593.4 Brăila.941.sc. bl.sc.208.15.Georgia Fusaru I.calea Galaţi.800LEI 28.nr.Iancu Gabrovschi I. nr.2.Costel Gavriliuc M.et.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.312.Corneliu Fornea S.16 Brăila.et.Cinematografului.ap.Marieta Gagu I.ap.sc.6 Brăila.880LEI 21.4.str.nr.2.198.et.000LEI 3.11.078.Ion Gagu S.C.28 Brăila.str.53.str.bl.1.18 Brăila.159 Brăila.927.ap21 Brăila.sc.080LEI 72.120LEI 52.1.500.bl.040LEI 2.3.66 Brăila.nr.351.35.Tineretului .ap.ap.sc.Lenu?a G?geanu G.?colilor.str.str.et.413.bl.bl.000LEI 34.960LEI Brăila.Niţă Gu?oi I.I.64 Brăila.55 Brăila.sc.str.Amurgului.2.ap.64 Brăila.2.337.Elisabeta Florias H.sc.Industriei.Oborului.nr.100LEI 3.ap.bl.15.2.sc.1.et.aleea Margaretelor.str.1.sc.et.ap.sc.080LEI 34.Soarelui.53 Brăila.Br? tianu.102.sc.et.90 Brăila.nr.812.Gabriela Frîngu V.1.sc.bl.771.sc.A14.1.et.Ioana Florea C.Gheorghe Gheorghe S.360LEI 4.ap.I3.Stelu?a Gheorghi?? G.bl.Ştefan Gheorghe S.580.1Decembrie1918.AG1.129.3.calea Galaţi nr.bl.bl.

610LEI 33.sc.160LEI 12.bl.nr.ap.Dumitra Grosu M.B.Costică Gur?u S.bl.350.ap.nr.bl.1.ap.385.Ion Vodă Cel Cumplit.56.bl.36.nr.sc.ap.ap.Geta Ghe?u I.35 Brăila.055.B.bl.744.24.et.nr.nr.sc.str.sc.sc.ap.Dumitra (decedat?) Gur?u R.Maria Gur?u S.4.11 .4.bl.560LEI 10.I.1.Virgiliu. Alexandrescu.22 Brăila.26 Brăila.5.et.Dorobanţilor.246 Brăila.020.bl.84 Brăila.913.ap.Independenţei .sc.Mitu Ghiorman M.320LEI 15.nr.com Chiscani Brăila.Oborului.348.ap.706.23.757.Rândunicii nr.1.Micşunelelor.sc.sc.L2.084.Gina.et.17.2.str.1.3.sc.674.B. Brăila.360LEI 17.800LEI 10.10.Ioana Gheorghiu A.40.15 Brăila.ap.Gheorghi?? I.bl.ap.8.nr.et.ap.Cornel Ghiga I.nr.George Co?buc nr.str.A.ap.bld.Mihail Kog?lniceanu.Constantin Ghe?u P.Oborului.str.et.bl.Gica Ghioca I.ap.str.892.ap.B.593.588.sc.685.227.5A.1.7.bl.et.str.1.Jana(Dimache) Ghilin?? I.041.nr.1.1.7 Brăila.sc.sc.000LEI 17.Viorel Ghica D.Rubinelor.ap.Roşiorilor.465.Hipodrom.str.400LEI 29.8.Virgil Grosu M.55 Brăila.2.nr.bl.str.480LEI 5.str.sc.041.sc.53 Brăila.sc.sc.000LEI 43.60 Brăila.nr.sc.ap.sc.3.bl.sc.11.bl.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.13 Brăila.31.069.Independenţei .Didina Gorgan G.ap.41 Brăila.Roşiorilor.Vasilica Golog?neanu N.558.Victoriei.bl.25.Dorobanţilor.sc.Mihai Bravu.nr.Anica Ghe?u P.8.8.bl.Ghioceilor.400LEI 66.30.nr.Erou C.Victoriei.Ghi?? Grosu G.1 Brăila.24 Brăila.160LEI 1.600LEI 66.558.ap.3.386.Dumitru Grigore S.sc.2.str.Marius Gur?u E.32 Ialomi?a.5.600LEI 20.A1.Maria Gur?u N.sc.aleea ?tiin?ei nr 1.3.G-ral Eremia Grigorescu.920LEI 88.17.890.nr.200.bl42 bis ap 7 Brăila.Oborului.282 Brăila.et.B5.4.Vlad Grosu-Bodosca V.1.8.041.32 Brăila.2.Grivi?a.str.215 Brăila.744.str.Dumitru Gîlceava D.300LEI 24.8.nr.1.ap.174.bl 21 .str.667.str.ap.Călăraşilor.415 Brăila.ap.et.Lucian Ioan Giurgiu N.Plantelor.bl.282 Brăila.A56bis.sc.Viziru 1.bl.A1.sc.Sica Gl?van A.4.Niculina-Coralia Gorgan T.27 nr.3.22 Brăila.000LEI 20.60 Brăila.bl.800LEI 55.1.str.446.nr.ap.Industriei.400LEI 29.297.ap.Mihail Kog?lniceanu.ap.66 Brăila.str.Victoriei.ap.Celulozei.nr.Florian Gheorghiu V.str.56 Brăila .16.663.nr.560LEI 34.000LEI 32.A56.86 Brăila.nr.bl.str.000LEI 20.331.160LEI 31.348.bl 37 sc.bl.360LEI 24.017.L2.sc.225.str.1.Marian Ghe?u N.str.B.560LEI 85.sc.et.ap.70 Brăila.264.1.640LEI 118.nr.000LEI 48.11.640LEI 12.sc.bl.Independenţei .2.12 Brăila.63 Brăila.Deva.A22.str.67.3.bl.str.84 Brăila.8.Iulia -Mariana Ghi?? N.nr.Maria Giurgiu I.Silistraru Brăila.863.bl.G-ral Eremia Grigorescu.nr.Georgeta Gur?larg? Gh.C.et.600LEI 29.Independenţei .ap.nr.2.ap.240LEI 21.360.2.Şerban Goleanu D. Brăila .5 Brăila.str.36.sc.800LEI 8.300LEI 30.120LEI 4.26 29.Eugenia Grecu I.G3.bl.160LEI 34.bl.Lucica Golea V.B4.Gheorghe Giurgea I.20 B .ap.G-ral Eremia Grigorescu.Micşunelelor.ap.bl.600LEI 108 .10.Călăraşilor.str.nr.1.60 Brăila.800LEI 93.str.str.1.73 Brăila.nr.sc.162.808.Georgeta Grigora? M.Călăraşilor.com Traian.600LEI 2.25 Brăila.1.Călăraşilor.840LEI 19.bld.2.Eugeniu Gherghiceanu T.5 Brăila.nr.1.str.000LEI 15.et.280LEI 35.683.ap.str.020.str.str.5.str.Georgeta Ghido S.et.174.ap.str.AD2.Daniela Ghi?? U.Abatorului nr.640LEI 15.str.2.Hipodrom.2.bl.4.120LEI 27.et.bl.4.bl.str.34 Brăila.sc.1.Antoneta Grozea P.292.000LEI 46.3.Maria Gorgan N.440.str.3.str.bl. Brăila.1 Brăila.4.Gheorghe Brăila.ap 24 Brăila.640LEI 24.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.Poet Gr.et.736.Popovici.str.600LEI 72.Paul Grigore M.I 2 .22 Brăila.A23.str.B1.str.

1 Brăila.sc.str.bl.nr.4.400LEI 6.20 Brăila.61 Brăila.sc.3.360LEI 23.906.73 Brăila.str.str.Fani Huiu Gh.ap.bl.Mariana Huiu I.12.sc.059.186.sc.485.1.2.ap.ap.bl.Florea Brăila.str.15 Brăila.Mariana Iconaru M.2.bl.str.Sandu Aldea nr.2.Lina Iacob S.Gica Horne? N.sc.bl.200LEI 52.ap.str.000LEI 357.800LEI 10.4.et.455.77 Brăila.ap.920LEI 26.ap.Ion Horne? V.2.800LEI 141.?colilor.ap.Dorobanţilor.sc.3.ap.str.bld.800LEI 7.523.Georgiu Hîrjoghi I.A27.Progresului.Progresului.str.186.Eugenia Ion C.8.ap.800LEI 109 .Gur?u V.143.ap.nr.11 iunie sc.512.3.2.300LEI 35.Industriei.str.et.4.400LEI 60.ap.et.ap.R1.722.AB1.659.sc.str.560LEI 7.Constantin Ilie A.nr.000LEI 4.sc.3.000LEI 61.153.ap.81 Br?il.954.nr.980.200.22.nr.400LEI 11.2.E.Deltei nr.372.str.sc.ap.Maria Iancu Gh.Vasile Iconaru S.800LEI 12.Neculai Ichim N.8.2ap.400LEI 51.Dumitru Iancu S.768.57 Brăila.Tinca Iancu I.19.sc.bl.bld.ap.520.560LEI 8.200LEI 20.000LEI 27.nr.653.nr.Stan Iconaru I.87 Brăila.550.Marius -Constantin Horne? N.ap.Grigore(decedat) Gurgu I.400LEI 35.bl.280LEI 16.260.ap.Comuna din Paris nr.ap.200LEI 12.str.20 Brăila.667.1.N4.Ilinca Ifrim N.965.Zambilelor. str.Ipote?ti.ap.49 Brăila.Dorobanţilor.bl.sc.Rada Ion C.G-ral Eremia Grigorescu.608.264.bl.B.Adriana Ignat C.bl.sc.71 Brăila.190.440LEI 1.A2.2.2.str.nr.str.str.2.nr.Victoriei.157.et.40.sc.078.760.38 Brăila.760LEI 15.2 Brăila.409.bl.com.sc.nr.Eugenia Gurgu A.140LEI 16.Oborului.bl.Sebe?ului nr.469.2.et.sc.Victoriei.calea Călăraşilor.Viziru 1..Georgeta Iancu G.967.Comuna din Paris nr.Ana Ip?tescu nr.12.Ioana Hariuc D.ap.Stoica Iancu M.bl.aleea ?nv???torilor.6.bl.544.1.nr.3.20 5.bld.?colilor-Hipodrom .bl.044.O5.Gheorghe Iconaru S.ap.bl.800LEI 72.834.D2.nr.15 Brăila.et.200LEI 44.800LEI 49.Octavian Alin Ilie G.sc.Hipodrom.55 Brăila.3.600LEI 5.nr.30 Brăila.7.str.Vasile Iliescu M.Fr?sinica Ichim G.400LEI 28.bl.Carmen Hianu V.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.1.ap.25bis.B3.40.sc.300LEI 72.Aurelia Hodor P.com.Ecaterina Iancu G.25 Brăila.V1.6.Viorel Ilie I.et.52.400LEI 87.067.bl.2.496.860.33 Brăila.Clira Horne? N.ap.8 Brăila.com.4.Marius Ichim N.et.Matilda Iacob C.Margareta Harnagea I.49 Brăila.34 Brăila.000LEI 138.25bis.blA1.str. nr.2 Brăila.str.34 Brăila.48.Eugenia Gurgu G.str.8.bl.200LEI 12.bl.560LEI 25.77 Brăila.3.et.sc.Panait Hovart N.Simion B?rnu?iu.et.2.325.218.3.520LEI 38.Ipote?ti.4.Daciei.bl.aleea Margaretelornr.1.225.nr.Dorobanţilor.64 Brăila.Sulina nr.082.27.840LEI 14.112 Brăila.32 Brăila.bl.sc.27 Brăila.et.et.96.G-ral Eremia Grigorescu.V1.Daniela Horne? D.sc.Oborului.str.ap.3A.P2.C.34 Brăila.nr.Eufrosina(decedata) Iancu D.984.Ulmu Brăila.str.Tudor Vladimirescu Brăila.2.7.Milcov.sc.Marius-Cătălin Ifrim G.12 Brăila.bld.Stan Horvart N.Valerian Iulian Iaba Ghe.ap.bl.000LEI 32.str.376.calea Galaţi.000LEI 33.Calea Galaţi.373.3.nr.200LEI 11.35.ap.1.sc.str.27.Daciei.bl.str.180.Sulina nr.nr.7.260.000LEI 17.Şerbana Iconaru T.27 Brăila.nr.Tufe?ti Brăila.str.nr.sc.ap.bl.037.10.A55.blG9.nr.120LEI 110.28.str.440LEI 82.8.120LEI 1.str.29 Brăila.2.194.1.2.223.2.470LEI 68.bl.976.4 Brăila.000LEI 30.2 Brăila.320LEI 5.3.

ap.1.869.et.160LEI 2.Anica Ivan M.Marius.SALC?M.Maria Ion G.et.280LEI 24.85.5 Brăila.nr.040LEI 2.Praporgescu.bl.4.sc.bl.2.sc.674.Celulozei.24 Brăila.nr.Piet??ii bl 140 ap.Anton Pann.sc.75 Brăila.sc.Nicolae Iosif A.Mihail Jeca D.et.sc.720.Mihai Iordache G.1.et.Piet??ii bl 140 ap.280LEI 26.str.Milcov.et.558.1 Brăila.57 4.Vasile Ion V.Costel Ionescu N.000LEI 11.ap.898.sc.ap.ap.1.Hipodrom.M?rului nr.N2.Nicolae Titulescu nr.4.074.52 Brăila.sc.8.Angel Isac N.480.960LEI 44.925.520LEI 130.1 Brăila.881.1.Mircea Vodă.2.ap.32 Brăila.14 .Oborului.bl.D.sc.2.ap.sc.360LEI 10.Gheorghi?? Jica D.A10.SavasTiţa Ivan V.Maria Ispas M.sc.529.sc.9.240LEI 38.120LEI 46.Ionel Ivan V.blC.bl.ap.ap.Tineretului.Mandache Brăila.19.Hipodrom.nr.000LEI 25.900.sc.A10.Aurelian Ion V.376.303.str.60 Brăila.488.bl.ap.18 Brăila.bl.MESTEAC? N.760LEI 46.4.ap.680LEI 15.31 Brăila.Industriei.5 Brăila.600LEI 8.bloc F3.280LEI 56.400LEI 56.G1.str.ap.3.040LEI 91.Viorica Iv?nescu S.et.Stela Istodor S.str.str.230.315.str.Domnica IoNiţă G.nr.16.sc.Ulmului.nr.ap.411.600LEI 21.120LEI 44.20.ap.Cristiana Ion I.31.000LEI 15.440LEI 9.6.930.sc.str.ap.str.4 Brăila.bl.str.nr.B3.2.blC.M1.blB52.ap.Călăraşilor.ap.str.21.593.ap.920LEI 170.400LEI 12.N2.nr.2.Luiza-Daniela Iosif G.800LEI 70.2.bl.sc.5 Brăila.ap.str.et.33.bl.62 Brăila.006.bl.Marioara Ivan R.3.3.bl.1.082.4.bl.bl.734.4.400LEI 19.2.1.5.str.ap.str.440LEI 117.nr.ap.sc.760LEI 41.Marius Iurciuc I.Industriei.sc.1bis.520LEI 27.4.27 Brăila.str.str.str.str.C1.sc.5 Brăila.10 Brăila.nr.5.Gabriela Ion M.bl.141.nr.861.nr.000LEI 5.10 Brăila.et.ap.C1.1.499.ap.32.et.str.1.440LEI 69.D.bl.1Decembrie 1918.1.F3.bl.sc.631.Cocorilor.1..140.341 Brăila.str.?colilor.sc.Nicu?or Jantea M.Anton Pann.181.Ruxandra Istrati D.pia?a Hristo Botev.str.83 Brăila.et.nr.Călăraşilor.nr.Ionel IoNiţă I.Hipodrom.691.60 Brăila.sc.800LEI 66.2.Dumitra IoNiţă ?.16 Brăila.Călăraşilor.bl.ap.067.Mi?a IoNiţă I.nr.sc.Costică IoNiţă G.22 Brăila.Neftodie Iv?nescu A.350.ap.str.bl.32.13.599.bl.Sebe?ului.B 25.480.800LEI 7.3.361 Brăila.pia?a Hristo Botev.AC3.7.Gherea nr.2.3.68 Brăila.PROGRESUL.ap.bl.sc.10 Brăila.608.680LEI 22.sc.calea Galaţi.G7.45 Brăila.sc.4.480LEI 17.sc.D4.sc.Gen.000LEI 110 .600LEI 185.75 Brăila.2.49 Brăila.66 Brăila.ap.Nicu?or Jantea Z.217.sc.675.ap.sc 3.807.str.nr.nr.017.200LEI 2.45 Brăila.37 Brăila.752.10 Brăila.ap.str.372.ap.M1.bl.1.5.31 Brăila.667.3.600LEI 42.000LEI 60.5.8.49 Brăila.Gabriela Magdalena Ion M.11 Brăila.str.ap.str.nr.1Decembrie1918.sc.Margareta Ion T.sc.840LEI 103.et.calea Galaţi.nr.Doru Jica D.bl.ap.11 Brăila.200LEI 13.str.ale.bl.B3.Petrana Ivanof N.94 Brăila.ap.67.sc.Sebe?ului.str.Gheorghe IoNiţă I.440LEI 959.Paulica Iordache C.C.?colilor.str.Alexandrina Ion M.str.nr.Valeria Iordache F.4.Dumitru Iorga N.Ionic? Ionescu A.str.477.str.George Enescu.sc.nr.George(decedat) Istrati G.Călăraşilor.blD1.960LEI 102.ap.200LEI 42.nr.B2.2.5.M1.et.64.str.273.Piet??ii bl 140 ap.sc.bl.387.16 Brăila.12 Brăila.10 Brăila.str.40.Viziru 2.bl.14.1.B1bis.2.bl.str.1.Vasilichia IoNiţă M.57 Brăila.000LEI 107.972.ap.Cocorilor.Ion D.Hipodrom.Independenţei .Marin Ion I.682.ap.315.sc 3.120LEI 38.bl.ap.16 Brăila.sc.927.nr.AR?AR.bl.85.2.31 Brăila.str.722.1.8.Independenţei .Lenu?a Istrate A.nr.3.str.aleea Chimi?tilor.Păun Iordache S.967.840LEI 16.3.342.Marcela IoNiţă D.bl.Sofia Despina Ion G.ap.bl.Celulozei nr.2.1.F.sc.ale.E2.bl.000LEI 579.bl.calea Galaţi.nr.nr.Mihai Bravu.Angele Istrati C.bl.ap.40.1.

16 Brăila.32 Brăila.520LEI 4.str.604.Karl Marx.sc.52 Brăila.716.str.1.160LEI 62.Gafi?a Leu G.Alexandrina Lep?datu A.A.Nela Constan?a.090LEI 5.bl.aleea Amurgului.ap.A.Melania Julescu N.600LEI 222.2.920LEI 30.sc.et.sc.aleea Inv???torilor.bld.nr.nr.sc.sc.ap.880LEI 25. Cuza.str.15.280LEI 4.906.Petru? Lipan A.Marioara Jug?naru P.nr.21 Brăila.45 Brăila.sc 3.ap.Daciei nr.5.3.22.sc.Karl Marx.nr.5.bl.563.9 Brăila.5 Brăila.B7.ap.Didi Jantea T.bl.str.13 Brăila.str.nr.082.ap.080LEI 13.nr.000LEI 4.100.bld.Gheorghe Lazu I.760LEI 20.Mircea celB? trîn.Olga Leovaridis G.Dimitrie Cantemir.Obor.041.29 Brăila.Anica Jug?naru I.calea Călăraşilor.1.sc.bl.3.nr.280LEI 36.17.Aurica Leu M.794.Nicolae Lifei M.bl 23.974.bl 23.Sebe?ului.223.Cucului.Independenţei.I.sc.Octav Doicescu.440LEI 8.Marin Leca M.nr250.ap.Chiriţă(decedat) Leu I.sc.200LEI 29.Paul Lep?datu R.str.str.Obor.14.920LEI 27.810.400LEI 28.Robertino Vasile Lapovi?? M.AP.nr.039.nr.str.Simion B?rnu? iu.blM1.4.?colilor.1.bl.28 Brăila.Dumitra Lazăr I.A10.26 Brăila.000LEI 1.nr.500LEI 10.400LEI 16.Costche Negruzi.Domnica Kele? Maria Kele? V.760LEI 6.440LEI 65.NR.Daniel Jug?naru P.str.1.NR.1.str.57 Brăila.blA4 bis.493.670LEI 6.bl.?os.aleea Almajului.744.323.29 Brăila.090.5.917.1.Ion Joi?a I.A.3.1.ap.nr250.?os.bl.Ion Leu V.Roşiori nr.Daciei nr.711.nr.Elena Lipan M.228 Brăila.228 Brăila.2.172.2.360LEI 11.bl.080LEI 105.Hipodrom.Petrica Julescu G.200LEI 52.186.str.23.B21.680LEI 27.Ileana Jug?naru G.479.Vasile L?z?rescu D.sc.1.663.blA4 111 .21 Brăila.864.Vasile L?z?rescu V.ap.ap.771.29 Brăila.2.15.blO.750LEI 52.Turn.nr.3.689.733.str.Soarelui.920LEI 93.str.382.nr.43 Brăila.965.Sorica Lefter S.352.8 Brăila.Jipa N.Simion B?rnu? iu.Turn.Petrica Jiva I.str.372.Independenţei.et.480LEI 23.060LEI 31.str.8 Brăila.348.Florin Lazăr I.102 Brăila.2.ap.000LEI 5.str.G4.A27.sc.589.str.22.29 Brăila.bld.ap 63 Brăila.223.000LEI Brăila.ap.440LEI 5.nr.233.sc.blA62.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.Enescu.str.Toader Jug?naru N.5.bl.045.et.sc.000LEI 3.sc.nr.Enache Leu M.nr.nr.ap.Mihai Lipan M.Costche Negruzi.ap.AP.Na?ionala Veche.240LEI 433.str.065.579.Constan?a Lipan D.Sorica Lipan S.280LEI 20.Nuf?rului nr.ap 63 Brăila.15 Brăila.str.nr.Mihai Bravu .1.558.22 Brăila. Cuza.082.blA29.Paraschiva Lazăr S.nr.Ioana Leu C.3.305.680LEI 10.bl.120LEI 33.000LEI 13.Comunarzi.37 Brăila.228 Brăila.190.B5.bl.5.SC.str.nr.Ştefan Lazea N.3.Anica L?z?rescu V.Cucului.600LEI 25.D1.ap.Ion Jug?naru Ghe.nr.Suzana Jug?naru I.Na?ionala Veche.Mangalia.I.pia?a G.nr.24.549.Liviea Veta Lifei C.blC.000LEI 29.33 Brăila.Obor.Comunarzi nr.39 Brăila.Cicilia Leonte G.288.96 Brăila.ap.sc.str.400LEI 79.26 Brăila.ap.ap.ap.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.A27.Vasile L?z?ric? A .Constan?a Leoveanu G.760LEI 147.calea Călăraşilor.Duplex.930.bld.5.1.033.str.520LEI 85.200LEI 29.96 15.bl.40 Brăila.000LEI 5.004.bl.2.897.400LEI 19.900LEI 15.

558.str.8.ap.240LEI 3.892.sc.str.400LEI 3.54 Brăila.Ion Lungu G.Ioan Lulea A.ap.G-ral Eremia Grigorescu nr.29 Brăila.6.960LEI 61.Ianca.9 Brăila.et.Cetăţii nr.050.aleea Margaretelor.440LEI 115.Vasilica Lungu C.10 Brăila.str.297.sc.422.3.40.1.ap.str.bl. Brăila.bl.sc.600LEI 10.bl.4.str.nr.252.E .sc.Neculai Loghin Gr.C.Nuf?rului nr.ap.Prim?verii.760LEI 23.sc.1.244.sc.12.3.Neaga Mailat S.31.Hipodrom.19.260LEI 112 .nr.Antoneta Mailat S.nr56.C1.sc.Ana Marchidan T.nr.M?rului nr.nr.Buzăului.2.nr53.V?c?rescu.str.640LEI 3.sc.calea Călăraşilor.839.326.Lotrului nr.?colilor.1.Metalurgiei.Dorobanţilor.ap.35 Brăila.bl.nr.blAF3.2.C1.2.56 Brăila.35 5.Dorobanţi.14.37 Brăila.C4.Viziru 1.082.65 Brăila.str.sc.1.sc.bl.339.600LEI 8.ap.Daniela-Marinela Manea V.600LEI 23.Marian Manolache I.str.sc.041.760LEI 87.Constan?a Lungu S.855.sc.A8.Ion Lulea A.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.Maria Matilda Lungu S.Anton Pann.str.500LEI 8.160LEI 12.63.ap.Aurelia Litau H.366.600LEI 29.25bis.blC.Macarenco nr.bl.nr.str.O1.Maria Manea G.ap.000LEI 46.Iuliana Manole I.15 Brăila.2.Petrica(decedat?) Manea V.Ion Manole G.4.bl.61 Brăila.sc.400LEI 5.Eugen Lipan V.505.3.str.515.542.19 Brăila.Nicu Lungu E.str.37.760LEI 21.155 Brăila.AD3.Gheorghe Macoviciuc S.ap.040LEI 15.B2.140 ap.Marin Manea P.840LEI 19.C.ap.Valeria Manea D.ap.900LEI 6.1.544.Piet??ii.str.blG5.sc.000LEI 1.140.120 Brăila.7.str.ap.169.Roşiori.str.sc.et.ap.nr.485.Iordache Lup?a D.385.Pandurilor nr.sc.67 Brăila.3.ap.794.nr.Aurora.596.A.G-ral Eremia Grigorescu nr.Georgel Manta G.5.Vasile Lungoci A.28 Brăila.000LEI 22.bl.640LEI 422.Alexandru Lup?? I.275 Brăila.7.634.Oborului.Petrica.67 Brăila.bl.83 Brăila.275 Brăila.119 Brăila.237.bl.920.Ion Litan H.bl.sc.16 Brăila.AG6.27.869.et.str.Marioara Lupa?cu C.V?c?rescu.520LEI 12.ap.760LEI 3.nr.bl.35 Brăila.str.str.ap.337.Florentina Muşat T.str.21 Brăila.280LEI 34.332.nr.ap.str.080LEI 15.Daniela Manole G.33 Brăila.43 Brăila.2 Brăila.bl.706.Inv???torilor.Citadelei.21 Brăila.3.800LEI 635.37.800LEI 21.12 Brăila.100 Brăila.544.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.4.5.20 Brăila.str.860.str.7 Brăila.Dorobanţi.Georgeta Manolache C.bl.704.400LEI 17.Brazdei nr 57 Brăila.ap.49 Brăila.Hipodrom.sc.200LEI 41.str.str.Cristina Manea I.Maria Lupu A.B17.Viziru 3.794.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.640LEI 5.320LEI 11.nr.26 Brăila.Stelu?a Lisnic I.11.800LEI 68.str.bl.nr.Virginia Lupu V.str.bl.ap.str.Anton Pann.B.ap.488.920LEI 9.nr.372.Oborului.str.sc.Vasile Lupu.calea Galaţi.45 Brăila.34 Brăila.023.37 Brăila.str.ap.48 Brăila.nr.653.Eugenia Lipan V.65 Brăila.508.409.200LEI 2.str.40.nr.4.000LEI 10.B.1.bl.bl.2.640LEI 9.str.600LEI 60.7.160LEI 13.sc.ap.ap.5.4.str.et.ap.Angelin Manole S.ap.D.str.11.bl.Rada Lup??tean Barf? I.616.B5.Lipan T.sc.A.nr.nr3.5 Brăila.Păuna bis.nr 80.et.560LEI 11.bl.sc.623.bl.Oborului.240LEI 15.446.500LEI 4.nr.str.bl.840LEI 24.000LEI 1.Iftoria Manea D.037.str.38 Brăila.S.8.Ion Lupu N.Vasile Manea A.str.000LEI 51.Viziru 3.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.Daniela Manolache M.G-ral Eremia Grigorescu nr.sc.E .Ardeal.883.ap.538.6.pia?a Halelor.410 Brăila.2.3.

71 Mihalcea P.180LEI 15.ap.nr.818.Ştefana Brăila.4.348.ap.Aneta Brăila.877.122.600LEI 18.254.Vasile M?rg?rit I.nr.str.268.3.678.320LEI 89.A13.980.Marcelica Brăila.str.66 Milea I.Georgeta Brăila.4.1.45 Mihai I.ap.Alexandrescu .Maria Brăila.sc.bl.1.Ghioceilor.48 Milea D.ap.nr.000LEI 130.sc.240LEI 2.2.str.976.str.16.Nicolae Brăila.ap.Ene Brăila.632.183.Independenţei bl.3.3.Soarelui.46.18.559.4 Micu ?t.str.SC.str.260LEI 25.3.nr 26 Melinte I.bl.sc.Gheorghe Brăila.1.nr.bl.bl.Viziru 3.480LEI 38.et.ale.C.ap.sc.200LEI 17.29 Melnecenco N.520LEI 28.Albinei nr.225.298.bl.ap.et.542.600LEI 113 .blS1.str.calea Galaţi.ap.3bl.26 M?crineanu S.ap.Almajului.1.str.LiviuBrăila.nr.Debre?in.ap 57 Mih?ilescu C.200LEI 16.bl.291 Mihai P.973.Florina Brăila.Ştefan cel Mare nr.H3.G7.Piet??ii nr.057.Celulozei.str.str.22.583.Ghioceilor.523.18 Militaru I.str.str.ap.1 Mihalache N.Independenţei nr.39 Marchid?nescu N.Calu?ei.Lenu?a M?n?ila A.nr.str.2.64 MeiRoşu ?t.Gra?iela Mirela Mircea C.str.sc 1.Florentin Brăila.Eugenia Brăila.400LEI 18.et.774.Cocorilor.560LEI 78.Tichile?ti Mihalache N.ap.2.880LEI 23.Petric? Ştefan Brăila.2.bl L3.040LEI 6.M1.A58.D4.52 Mircea C Ştefan Brăila.Dumitru Marin C.sc.39 Matei P.Ion Brăila.Aurelia Brăila.123.308.080LEI 45.52 Mircea I.B1.25 Mircea D.3.Vasile Brăila.ap.A.sc.blE1.sc.ap.et.sc.calea Galaţi.ap.4.8.sc.sc.ap.000LEI 34.Constantin Brăila.Dorobanţilor.370LEI 15.nr.bl.1 Mihai E.Industriei.B5.Vasilica Brăila.ap232 Mazâlu I.1.840LEI 68.Soarelui.Liviu -Cătălin Brăila.et.Marchid?nescu C.2.1.1.B3.str.Petcu Brăila.760LEI 31.23 Marin N.sc.720LEI 10.Ghioceilor.sc.2.722.4.1.sc.nr.560LEI 14.et.7 M?rg?rit.39 Marcu I.ale.440 Marinescu Gh.555.Marcela Brăila.nr.Almajului.12 Marica M.bl.422.18.30.nr.2.calea Galaţi.698.ap.920LEI 20.321.C.c1.Oana Camelia Brăila.4.67 Mihăilă S.str.Stoica(decedat) Brăila.7 M?rgineanu M.sc.6 Mardale C.200LEI 10.ap.ap.670LEI 60.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.838.str.A31.Adriana Marinescu I.859.bl.sc.Tudori?a Brăila.600LEI 36.4.Geta Brăila.ap 7 M?rg?rit V.400LEI 34.sc.348.98 Mihai S.sc.nr.Humule?ti.nr.882.D3.nr.040LEI 52.203.2.6.5.595.ap.Rahovei nr 34 Matei M.1.ap.Oborului.470LEI 35.4.ap.Siret.Petre Brăila.et.380LEI 39.Paraschiva Brăila.372.000LEI 77.360LEI 1.2.str.ap.bl.720LEI 71.Alexandru.157.25bis.str.413.372.sc.Mariana Brăila.blS1.ap.sc.Ştefan Brad.Hipodrom blC7.751.Elisabeta Brăila.bl.bl.Daniel -Emilian Brăila.sc.Dorobanţilor.840LEI 62.6 Mihai St.com Chişcani Milea G.Viorel Brăila.842.Anişoara Brăila.880LEI 7.Sebe?ului.000LEI 82.et.Ioana Brăila.272.2.bl.str.bl.Janeta Brăila.str.000LEI 18.bl.Viorica Brăila.ap.M.160LEI 61.32.520LEI 41.sc.3.Nicu Brăila.calea Călăraşilor.ap.bl.Ion Ionescu de la Mihalache V.bl.str.160 Marin D.nr 35.Siret.ap.Tudor Andrei Brăila.calea Galaţi.G2.920.ap.str.1.bl.Iancu Brăila.2.812.280LEI 217.Industriei.AG2.Obor.bl.000LEI 83.Hipodrom.613.Gr.nr.800LEI 10.str.nr.sc.074.com.str.28 Menu I.1.440LEI 17.bl.523.sc.Eroilor nr 2.8.ap.491.32.3.9 Mazuru F.4.str.6.str.bl.calea Galaţi.897.25 56.bl.1.Mircea Brăila.ap.Dumitra Brăila.2.1.ap.25 Mihalache M.11 Brăila.P2.bl.60 Brăila.str.sc.500LEI 121.244.217.nr.sc 2.sc.sc.98 Mihai Ghe.str.200LEI 28.000LEI 16.1.ap.str.sc.bl ICSIM.2.22 Mardale D.bl.325.400LEI 68.blStejar.bl.59 Mare? Gh.Milcov.Brigitta Bucureşti.800LEI 18.str.L1.002.1.nr.et.str.3.1.455.ap.nr.480LEI 81.Hipodrom.2.bl.

bl.Fănica Modoran S.nr.nr.1A 29.850LEI 4.34.33 Brăila.B.1.84 Brăila.sc.ap.116.2.str.30 Br?il.4.str.31.14.A8.sc.ap.ap.3.bld.Anton Pann.Panait (decedat) Mocanu N.ap.Camelia Brăila.Marin Mocanu N.et.George Co?buc .297.sc.A5.bl.ap.Apostol Moldoveanu D.340LEI 21.str.bl.Albinei.Aurica Miu I.sc.A5.Dorobanţilor.663.bl.1.Nada Florilor.000LEI 37.31.Ioan Moise V.Virgil Mocanu Gh.A4.1.9.sc.4.C.sc.nr.Victoriei.nr.4.sc.str.str.nr.1.Ioana Miron D.Carmen Moise C.133.Marcela Mogoş G.760LEI 7.44 Brăila.str.800LEI 72.A13.Adriana Mirea G.nr.8.1Decembrie 1918.3.ap.459.sc.aleea Cinematografului.Alexandrina Mirea G.Progresului.nr.et.ap.bl.Progresului.000LEI 5.ap.bl.542.978.2.et.str.Marioara Mocanu N.bl.4.S?ndica Mitrofan D.504.209.470.674.29 Brăila.str.1.Iulian Mocanu I.Hipodrom.nr.A1.039.bl.ap.Voica Miu R.760LEI 24.6 Brăila.339.711.nr.200LEI 13.ap.22 Brăila.str.2.1.Angela Mocanu I.Albinei.ap.159.ap.Nicolae Moisoiu P.331.320LEI 24.1.str.sc.sc.bl.1.sc.536.bld.str.A1.32 Brăila.Plevna.et.nr.800LEI 14.Marian Moise T.239 114 .974.3.240LEI 18.57 Brăila.800LEI 19.B1.B.str.B.A27.720LEI 81.sc.Andrei Mitran M.31.920LEI 20.352.Radu Negru.com.nr.bl.Romeo.305.str.str.200LEI 25.bl.358.148.Aurelia Moisoiu C.Sandu Mogoş T.B7.et.sc.str.ap.640LEI 47.bl.Plevna.str.bl.978.B.600LEI 15.sc.A1.nr 31.1Decembrie1918.1.str.560LEI 61.000LEI 33.G-ral Eremia Grigorescu nr.2.3.900LEI 9.bld.sc.6 Brăila.155 Brăila.bl.Vasilca Mogoş D .str.sc.Silviu Moisescu D.19 Brăila.1.ap.bl.ap.bl.6 Brăila.Maria Moldovan C.2.488.133.215.Florin Mitache I.148.2.nr.Tudori?a Mogoş S.2 Brăila.107.Gheorghe Miu N.nr.3A.bl.930.1.sc.1.374.1Decembrie 1918.2.T1.37 Brăila.000LEI 18.440LEI 4.91 Buzău.bl.ap.nr.Mircioiu S.com.2D.G2.Progresului.280LEI 44.000LEI 38.nr.Vasile Mocanu T.et.nr.779.ap.960LEI 403.38 Brăila.nr.bl.Viziru 1.63.51 Brăila.A1.ap.34.str.29 Brăila.sc.ap21 Brăila.2.Plevna.3.sc.18 Brăila.400LEI 3.84 Brăila.B1.nr.Felicia Mocanu I.bl.Ecaterina Mitache N.bl.ap.4 Brăila.et.Cezar Mocanu I.calea Călăraşilor.sc.400LEI 52.bl.bl.nr.aleea Trandafirilor.92 Brăila.4.713.216.Emil Moise T.320LEI 8.144.ap.sc.Ştefana Moc?Niţă M.bl.150LEI 4.35.1.14.22 Brăila.nr.bl.Violeta Mocanu Z.ap.12.bl.str.ap.20 Brăila.H4.7.bl.sc.Lenu?a Moise I.84 Brăila.2.300.sc.210LEI 41.032.ap21 Brăila.str.2.bl.bl.ap.B2.ap.600LEI 93.str.1.str.Ioan Mocanu N.5.Tufe?ti Brăila.6 Brăila.489.ap.Dorobanţilor.ap.620LEI Brăila.sc.030LEI 50.Cristache Mogoş I.Claudiu.59.Anton Pann.800LEI 21.calea Călăraşilor.str.Plevna.A4.4.bl.Ştefan cel Mare.sc.et.Constantin Moisiu D.600LEI 4.str.A1.31.Ionel Moise A.3.A8.Mircea Vodă.nr.2.200LEI 2.573.str.ap.nr.560LEI 4.1.ap.320LEI 18.Dorobanţilor.Hipodrom.bl.Mircea Vodă Brăila.315.30.Dorobanţilor.3.841.1.065.str.D3.560LEI 4.str.669.str.12.et.2.sc.Bra?oveni.200LEI 9.1.Ghioceilor.Dorobanţilor.bl.1.et.str.bl.5.29 Brăila.483.2.H3.005.nr.AG1.000LEI 11.ap.ap.240LEI 9.90 Brăila.ap.72 Brăila.Sebe?ului.sc.1.sc.6 Brăila.393.nr.Slobozia.Ion Mocanu V.2.et.18 Brăila.B.378.22 Brăila.Sebe?ului.ap.650LEI 74.348.str.385.100LEI 26.29 Brăila.bl.1.2.Georgeta Moldoveanu D.Gherghina Mogoş C.25.bl.et.ap.B.bld.ap.str.sc.240LEI 94.A8.sc.Nae Nelu Moisescu I.sc.bl.626.25 Brăila.Ionel Miu G.28 Brăila.Albinei.440LEI 28.ap.30 Ialomi?a.et.373.A31.A30.bl.Hipodrom.600LEI 56.bl.et.str.nr.Sebe?ului.ap.nr.Victoriei.AF3.Vasile Mocanu M.

628.Marcela Moraru T.et.Teiului.744.960LEI 5.Ionica Munteanu C.228.Roşiori.ap.Stana Munteanu I.Dorobanţilor.030LEI 31.Karl Marx nr.3.000LEI 20.5.nr.1.nr.ap.960LEI 87.nr.767.Pann .200LEI 15.str.Mioriţei.ap.520LEI 22.C4.sc.str.5.bl.3.3.nr.Dorobantilor.Victoriei.446.str.040LEI 30.059.A.str.Fdt.aleea Policlinicii.55 Brăila.41.2.A.758.bl.820LEI 31.3.640LEI 28.ap.000LEI 5.nr.116.AB5.334.ap.305.Vasilica Muscalu N.Catolic?.Victoriei.N1.sc.nr.nr.84 Brăila.B9.str.str.80 bis Brăila.str.bl.Mioriţei.sc.29 Brăila.4.960LEI 39.93 Brăila.A17.Aurelia Musta?? N.bl.720LEI 1.sc.Marian Valeriu Monu I.bl.81 Brăila.Dorobanţilor.nr.Hipodrom.Silvia Musta?? M.Nicopole.bl.47 Brăila.310.135.Oprea Moldoveanu P.770.str.Ştefan celMare.228.nr.3.Jean Munteanu D.Hipodrom.str.3.bl.ap.str.nr.34.str.80.M?rului nr 139 115 .4 Brăila.ap.080LEI 12.bl.200LEI 20.37 Brăila.nr.440LEI 32.3.600LEI 32.3.800LEI 31.360.428.1.488.sc.str.200LEI 12.nr.et.str.nr.sc.967.263.Neculai Nan A.57 Brăila.27.593.A56bis.Paulina Moldoveanu S.25 Brăila.ap.nr.111 Brăila.691.bl.Tudor Manea C.44 Brăila.str.str.Elena Neac?u R.bl.Radu Mo?escu G.bld.nr.calea Călăraşilor.Ion Neagu Gh.19 Brăila.450LEI 24.239 Brăila.792.bld.bl.Anica Naidin I.bl.3.7.85 Brăila str.000LEI 84.str.Parîngului nr.7 Brăila.str.Petre Naum M.str.2.et.30.sc.str.bl.244.400LEI 13.16.G3.3.aleea Mestec?ni? ului.Inului.aleea Micşunelelor.800LEI 26.Inului nr.3 Brăila.str.10.16 Brăila.238.Hipodrom.496.sc.ap.sc.Fdt.Roşiorilor nr.Stan Munteanu E.ap.str.367 Brăila.Parîngului nr.640LEI 64.bl.520LEI 24.3.ap.3.4.aleea Cocorilor.aleea Mestec?ni? ului.157.bl.3.sc.Ştefan cel Mare.996.523.744.ap.sc.Vicu Muşat A.30.sc.306.sc.200LEI 12.680LEI 118.C1.et.nr.103 Brăila.str.40 Brăila.sc.736.Veronica Moldoveanu S.25 78.Efrim Nazîru S.200LEI 92.483.600LEI 74.Sofia Morar I.Victoriei.bl.Benoni N?stasie S.800LEI 13.Ghioceilor.Gole?ti.bl.nr.Codrului nr.nr.sc.012.bl.Viorel.ap.409.83 Brăila.400LEI 26.2.413.61 Brăila.5 Brăila.Adrian Munteanu T.Constantin Muşat V.6.ap.390LEI 41.sc.str.nr.186.Silvia Muşat S.30.93 Brăila.640LEI 22.5.9.str.sc.238.G3.63.3.Ioana Mustafa A.1.219.2.16 Brăila.000LEI 1.Nicoleta Elena Munteanu S.103 Brăila.6.66 Brăila.714.nr.600LEI 29.bld.47 Brăila.2.str.000LEI 40.ap.37 Brăila.5 Brăila.37 Brăila.Victoriei.2 Brăila.Traian Monu G.ap.Viorel Munteanu S.365 Brăila.str.bl.str.8pp.Dorobantilor.Dorobanţilor.240LEI 10.nr.Husnie Musta?? Gh.223 Brăila.sc.000LEI 245.Petrea(decedat) N?stac I.670LEI 2.106 Brăila.908.G15.280LEI 17.Georgeta Morogan S.18 Brăila.483.str.Valentina Moraru M.ap.372.1.Ioana Nagy T.B7.bl.Paraschiva Muşat A.Moldoveanu D.Teiului.Paraschiva Moldoveanu A.765.nr.ap.sc.bl.Valerica Mure? Ghe.sc.str.400LEI 13.166 Brăila.Tudor Moraru R.Osman Mustafa Z.1.100LEI 6.str.sc.120LEI 12.Alexe Andrei.bl 20-22 sc.560LEI Brăila.nr.nr.ap.AB2.bl.et.aleea Policinicii.sc.761.1.nr.Maria Motora S .str.14 Brăila.Dumitru Moroianu I.ap.str.Oborului.520LEI 9.374.Piet??ii.ap.ap.Sandu Moldoveanu I.16 Brăila.4.str.ap.3.000LEI 9.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.8pp.ap.Georgeta Brăila.000LEI 188.897.488.bl.520LEI 52.Inului.A43.Ani Anişoara Muşat V.15 Brăila.bl.D4.845.Sabin Mucu?? I.299.34 Brăila.sc.Gheorghi?? Munteanu T.Aurelia Munteanu I.ap.et.str.3.Dan.000LEI 91.2.A55.Grivi?a.

960LEI 19.str.Dan Negrea D.ap.sc.232.Soarelui .M?cin.960LEI 57.Ştefan Neculai P.Tecuci nr 14 Tulcea.sc.sc.ap.5.Ionica Negoitescu A.str.sc.Neagu N.nr.et.7.Victoriei.A.Viziru 3.nr.Marioara Neculae V.bld.15.491.880LEI 39.744.sc.372.bl.67 Brăila.str 1Decembrie.233.ap.aleea Micşunelelor.000LEI 44.Georgeta Negrea T.str.ap.1.I C.12 Brăila.111.73 Brăila.8.2.bl.55 Brăila.12 Brăila.520LEI 27.Elena Nicoglu D.str.30.413.Călăraşilor.Dorobanţilor.Ion Slavici nr.000LEI 79.57.480LEI 14.7.575.868.360LEI 3.040LEI 7.sc.nr.092.str.400LEI 72.Nicu Negraru M.160LEI 44.081.str.ap.7.sc.Jeaneta Negoi?? C.000LEI 11.807.200LEI 49.3.37 Brăila.?colilor.168.Fabricilor.Călăraşilor.1.63 Brăila.str.000LEI 114.str.et.3.N2.200LEI 28.Celulozei nr.D4.837.3.4.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.Hipodrom.2.186.Panait Negoi?? E.et.str.Aneta Nicolae C.5.3.562.2A.A.683.Eugenia Necula C.000LEI 57.bl.25A.Florica Negru C.47.ap.str.4.A28.Rare?.ap.sc.ap.400LEI 107.19.nr.nr.2.23 Brăila.480LEI 24.2.460.960LEI 3.000LEI 155.Gica Negraru I.000LEI 36.Vasile Neguleasa D.Elena Nica N.600LEI 10.ap.O2.sc.et.080LEI 13.ap.76 11.Vapoarelor.3.Ionica Neculai V.621.calea Galaţi.996.580.?antier Naval.526.600LEI 63.nr.800LEI 10.400LEI 5.278.3.319.44 Brăila.Neculina Necula I.47.800LEI 10.165.520LEI 34.059.bl.nr.Dumitru Nica N.000LEI 43.bl.000LEI 212.37 Brăila.920LEI 38.17.40 Brăila.bl.232.bl.800LEI 26.bl.49 Brăila.Tineretului.600LEI 25.str.2.52 Brăila.360LEI 28.1Decembrie 1918.str.Lauren?ia Negru C.Mircea cel Mare.90 Brăila.56 Brăila.Victoriei.ap.Mihai Bravu nr.bl.str.30.A4bis.ap.3.sc.19.Marian Iulian Necula C.Victoriei.76 116 .aleea ?nv???torilor NR.et.sc.Elena Nicoleta Brăila.194 Brăila.sc.ap.1.bl.Tudor Nicolae A.nr.A53.nr.000LEI 249.ap.5.bl.65 Brăila.520.620 Brăila.624.ap.Nicu?a Nedelcu D.sc.ap.10.et3.Nicolae Nichita I.5.54.2.ap.bl.bl.302.Crina Negrea C.52.54.nr.1.065.154 Brăila.Mihaela Negoiu N.706.640LEI 27.720.Mihai Nicolau I.nr.B2.str.sc.73.ap.str.965.bld.538.Radu Nedelcu N.230.str.et3.6 Brăila.B1.Dorobantilor.51 Brăila.33 Brăila.sc.920LEI 35.bl.ap.3 Brăila.sc.1 Brăila.360LEI 93.nr.Constantina Nicolae C.640LEI 42.10.str.107.Br?tianu nr.46 Brăila.560LEI Brăila.bl.str.ap.nr.364.3.000LEI 62.aleea Micşunelelor.94 Brăila.Mih?ila(decedat) Neculai N.004.4.str.15 Brăila.ap.Cazasului nr.ap.sc.450LEI 49.Celulozei nr.Costache Nechita I.15. nr.N3.10.194 Brăila.ap.str.bl.A34.bld.94 Brăila.str.str.58 Brăila.11.bl.ap.348.73.480LEI 3.953.J.B?nic? Neagu P.nr.sc.Zoi?a Negoi?? T.nr.sc.1.str.str.nr.Alexandru Vlahu?? nr.str.052.Călăraşilor.bl.sc.000LEI 62.Ileana NecŢuţu M.bl.525.bl.7 Brăila.bl.Mirela Neculae ?t.3.000LEI 14.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.Gheorghe Nedelcu E.Victoriei.Dorobanţilor.bl.36 Brăila.2.240LEI 16.bl.str.52.Anica Negoiu G.Octav Doicescu.ac.bl.Aurelian Nicolae I.Constantin Negoi?? N.ap.930.et.A62.1.Mari?ica Nedelcu I.ap.512.Doini?a Nechifor C.046.7 Brăila.000LEI 357.M?gura nr. nr.bl.sc.R?di?a Nedelcu ?.242.Mircea cel Mare.C.C2.bl.Călăraşilor.aleea ?nv???torilor NR.2.Stelian Negoiu I.sc. nr.3 Brăila.St?nu?a Necula P.sc.str.Gheorghe Nicolae C.278.267.str.5.

32 Brăila.ap.str.nr.bl.et.ap.blE4.Dorobanţilor.et.bl.1.nr.560LEI 90.55 Brăila.800LEI 1.4.sc.961.845.2.str.str.553.bl.ap.bl.nr.560LEI 17.bl.935.840LEI 48.Viorica Nu?u I.bl.D.sc.sc.bld.720.261 Brăila.et.280LEI 50.str.nr.bl.3.nr.860LEI 107.1.240LEI 22.str.12 Brăila.H6.409.str.520LEI 23.22.nr.Stanca Onoae D.Dumitru Nistor I.str.ap.ap.aleea Cocorilor.ap.C3.Comunarzi.5.ap.202.452.400.33 Brăila.680LEI 14.2.67 Brăila.Geanina Or??anu R.653.AC3.ap.str.B1.str.M.bld.908.bl.sc.nr.800LEI 27.Gheorghe Orzan C.120LEI 30.B31.5.Gic? Nicolau N.640.str.nr.bl.2bis.nr.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.ap.bl.040LEI 28.Filofteia Or??anu V.360LEI 3.200LEI 1.E4.bl.818.H5.Anton Pann .bld.2.Gheorghe Orzan ?.bl.3.313.Dorobanţilor.400LEI 30.ap.20B.840LEI 16.Rahovei nr.258 Brăila.Kog?lniceanu.45 Brăila str.et.Eugen Nistor V.Octav Doicescu.277 Brăila.121.bl.1.Gherghina Novac S.11.2.nr.calea Galaţi.sc.calea Galaţi.bl.360LEI 1.bl.et.200LEI 5.str.Dorobanţilor.Cristina Oana T.bl.5.800LEI 117 .str.97.ap.000LEI 23.39.1.47 Brăila.Tudori?a Oancea T.Vasilica Nistor S.Maria Or??anu S.600LEI 20.299.36 Brăila.Vergelia Olteanu N.Ioana Oprea P.sc.nr.M?rului nr.2.pia?a Independenţei.33.sc.nr.et.str.422.398.1.323.5.A17.Viziru 1.str.A28.22.a2.str.Cornelia Ochiro?i N.4.625.Ghe.sat T?taru Brăila.Teodor Oancea ?.Piet??ii.bl.str.839.ap.ap.et.626.037.Karl Marx nr.Parcului nr.Stan Panait C.sc.et.990.ap.9.bl.Cătălin Oprea M.377.3.Dorului nr.616.000LEI 79.sc.078.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.741.C7.Lucian Dan Nistor C.1Decembrie 1918.?colilor.Ion Opri?an D.nr.ap.ap.129.202.319.Ion C.A1.6.sc.sc.str.37 Br?la.bl.920LEI 103.030LEI 1.3.Industriei.21 Brăila.Dorobanţilor.bl.bl.Industriei.et.080LEI 20.Emilia Novac I.491.Neculina Oancea C.51 Brăila.3.3.sc.Vasile Olteanu V.4.ap.sc.1.288 Brăila.D4.bl.096.Tudora Niţă S.348.17.sc.640LEI 12.str.520LEI 122.497.2.Octavia Niţă N.C?lug?reni.21 Brăila.9.520LEI 113.bl.14.S.1.str.Marian Negoi?? T .1. 51 Brăila.51 Brăila.3.bl.15 Brăila.str.333.Karl Marx nr.nr.bl.ap.74.720LEI 4.235.bld.bl.bl.1.Doini?a Pamfil I.ap.960LEI 22.143.A1b.2.et.2.str.129.709.Murgoci nr 35 Brăila.A9.Amurgului.sc.D2.ap.Valeriu Ni?u G.et.Elena Oancea T.35.Hipodrom.44 Brăila.284.43.6.Veronica -Camelia Onel N.Neculai Nistor V.et.Piet??ii.1.868.Dorobanţilor.nr.403.14 Brăila.2.18 Brăila.H5.ap.Gabriela Brăila.123 Brăila.4.840LEI 22.4.1.2.nr.3.86 Brăila.sc.ap.9 Brăila.ap.str.str.Laminoru.Anton Pann .1.bld.nr.Arghira Oprea I.5 7 6.sc.40 Brăila.nr.041.Anica Nistor G.47 Brăila.bl.nr.28 Brăila.6.Amurgului.C.sc.ap.ap.sc.sc.ap.62.43 Brăila.B37.Ulmului nr.ap.1.sc.9.aleea Soarelui.ap.et.sc.C.Petru? Opri?an N.sc.ap.760LEI 11.1.680LEI 3.Ştefan cel Mare nr.ap.Nottara Brăila.str.6 5 Brăila.2.nr.sc.350LEI 35.148.12.14 Brăila.35 Brăila.Dude?ti.2.15.com.Turn.601.3.200LEI 6.800LEI 15.et.Nicolau N.480LEI 16.nr.bl.12.800LEI 86.sc.sc.Rene Nu?u O.et.1.Romulus Dorel Obreja N.Elena Ni?ical? I.bld.bl.sc.372.1.2.2 Brăila.Lauren?iu Emil Oancea N.640LEI 37.14 Br?la.5.sc.nr.160LEI 19.360.950LEI 16.str .17.5.Lefteris Niculescu C.55 Brăila.nr.sc.855.Aneta(Surdu) Nogai Gh.43 Brăila.ap.bl.Br?tianu nr.2.nr.3.9.Adrian Oprea I.nr.610LEI 22.040LEI 10.ap.520LEI 3.str.86 Brăila. Vladimir Norocia S.Plevna.Sebe?ului.560LEI 14.1.352.800LEI 58.calea Galaţi.nr.sc.760LEI 10.Aleea ?tiin?ei.13 Brăila str.630.2.nr.

nr.940LEI 6.440LEI 25.Cetăţii.S.240LEI 33.Micşunelelor.Rahova.sc.ap.45.nr.sc.15.Eugenia Pitulice I.3.bl.str.bl.Tineretului nr.ap.200LEI 35. Antoneta.40 Brăila.str.C1.str.1 5 Brăila.653.str.10.et.Luciea P?i? D.781.719.str.3.140.1.ap.ap.Buzăului bl B1.A5.E.Hipodrom.30 Brăila.G1.O8.sc.2.ap.43.sc.bld.Didina Pitulice D.500LEI 24.153.240LEI 21.946.000LEI 15.808.nr.ap.com.Iuliana Petroiu M.Lucia Petrescu I.B.?os.Gral.str.143.C7.str.240LEI 53.472.4.62 Brăila.sat.str.str.Nicolae(decedat) Papuc A.nr.1.3.Florica Piro?c? N.A25.Costică P?puric? M.B16.387.et.10 Brăila.4.sc.8 titular-Buzău .Silvia Petcu D.Victoria Păun I.1.Lupu.bl.3.840LEI 15.892.Ioan Petcu N.Hipodrom.bl. 10 Brăila.bl.bld.Ştefan Perianu N.ap.53 Brăila.Valeria Panfil I.000LEI 72.nr.Gheorghe Petrof I.Ştefan Pan? C.Piet??ii.120LEI 52.146.477.ap.bl.25 Brăila.5 Brăila.et.600LEI 15.Felicia P?l?ncianu C.Oborului.1.71 Brăila.M?gura nr.Dorobanţilor.sc.bl.7.Tichile?ti.str.Vasile Panfiloiu Gh.57.1.aleea Margaretelor.621.sc.Cal.1.25 Brăila.Preda Panait.bl.G-ral Eremia Grigorescu nr.Mihail Kog?lniceanu bl.623.et.ap.Ioana Papuc R.2.str.sc.ap.683.2.3.262.ap.Elena Pisic? S.1.Daniel Gabriel Pavlov T.str.nr.640LEI 176.Plevna.28 Brăila.Tudora Pirpiliu D.17.34 Brăila.600LEI 15.560LEI 241.Ştefana Pere?eanu G.280LEI 24.B13.Tichile?ti Brăila.bl A53.aleea Micşunelelor.str.2.Simion B?rnu?iu.Albinei.ap.bl.ap.69 Brăila.sc.bl.bld.bl.D2.ap.15 Brăila.558.ap.000LEI 41.3.et.A12.200LEI 108.897.1.49 Brăila.bl.6ap.ap.bl.Elena Picu? I.200LEI 33.240LEI 25.976.600LEI 10.45 Brăila.25 Brăila.916.ap.bl.sc.286. bl.B23.I.A9.sc.calea Galaţi.str.nr.25bis.2.bl.000LEI 21.480LEI 40.nr.2.str.1.G3.bld.084.nr.3.Dorobanţilor.bl.com.ap.81.G3.bl.703.508.nr.ap.?colilor.709.Dorobanţilor.240LEI 52.2.30.94 Brăila.nr.Dorobanţilor.nr7 Brăila.bl.Mihai Pandele I.ap.nr.str.ap.str.15 Brăila.200LEI 11.1.nr.sc.Ştefana Paraschiv I.11.Br?tianu .et.AD2.str.ap.aleea Margaretelor.bl.ap.sc.1.Milcov.Virgil Pârvu V.ap.972.3.Constantin Nottara.PP.bl.Florica Pelelung? D .bl.B22.3.G1.Alecu Păun G.str.320LEI 47.sc.2bis.1.5.1.2.A2.36 Brăila.nr.080LEI 28.Avîntului.616.520LEI 33.830.calea Galaţi.str.sc.28.bl.1.A10.et.960LEI 13.nr.831.720LEI 82.bl.10 Brăila.1.3.str.450.sc.160LEI 6.977.sc.str.et.Tudor Papuc S.ap.439.bl.100.339.PP.1.280.sc.AP.000LEI 126.2.nr.et.B10.845.000LEI 44.str.C.9 Brăila.5.bl.116.sc.Petre(decedat) Petrea G.440LEI 35.ap.Anton Pann.36 Brăila.640LEI 14.21 Brăila.AF3.sc.Iordache Panaitescu C. ap.6 Brăila.Anisia Perianu Gh.sc.ap.sc.sc.800LEI 55.5 Brăila.nr.Re?i?a nr.37 Brăila.7.nr.D?nu? Pescaru A.bl.str.Gheorghe Brăila.Panait M.Piet??ii.979.430.Aglaia Paraschivescu N.nr.str.str. sc.Independenţei.2.711.sc.bl.81.nr.112 Brăila.890.3.280LEI 5.3 Brăila.Ioana Petre G.bl.sc.A4.Georgeta Petre I.28 Brăila.?colilor.Industriei.Mi?a Păun A.Progresului.V.B6ap.932.4 Brăila.Aurelian Pasca G.523.nr.Ivan P?duraru M.744.nr.Neculai Petrea S.et.2.3.930.Galbinasi-imputernicitBrăila.ap.2.nr.Grigorescu.2.calea Galaţi.Ion Pătraşcu S.26 Brăila.707.bl.ap.bl.ap.42 Brăila.Călăraşilor.440LEI 82.31 10.sc.898.ap 8 Brăila.Ştefana Pisic? I.Comunarzi.95 Brăila.2.320LEI 12.230.bld.800LEI 30.Emil Pan? T.6.str.400LEI 56.30.000LEI 118 .953.Pictor Ion Andreescu nr.aleea Cutez?torilor.1.56 Brăila.Elena Pârvu G.ap.bl.2.26 Brăila.sc.sc.Emil Par?ov T.bl.32 Brăila.50 Brăila.920LEI 10.579.et.320LEI 33.880LEI 31.600LEI 32.nr.5.720LEI 20.

59 Brăila.40 Brăila.Nicolae Ştefan Pricop ?t.ap.9.blA30 ap 51 Brăila.ap.040LEI 8.nr.Cucului nr.blA30 ap 51 Brăila.4.542.str.aleea Cocorilor.bl.1.004.Chi?in?u nr.sc.nr.1 Brăila.1 Brăila. Galaţi.bl.600LEI 9.A6.C?r?bu?ului.2.9.1.3.sc.D4.800LEI 28.et.ap.892.str.str.et.3 Brăila.ap.116 Brăila.sc.C.et.3.36 Brăila.et.Doina Rodica Popovici ?.47.2.323.str. Brăila.951.18.400LEI 28.Manuel Mihail Popescu N.ap.Cal.Dorobanţilor.35 Brăila.Apollo.9.6.2. Bl.040LEI 160.12.sc.120LEI 7.96 Brăila.ap.ap.sc.1 Brăila.114.563.ap. Bl.str.508.nr.nr.785.6.Dumitra Ple?oianu T.28 Brăila.ap.str.Piet??ii.760LEI 8.bl.sc.3.1 01 Brăila.1ap.1416.str.nr.67 Brăila.Maria Policarp S.3.26 Brăila.ap.bl.bl.1 Brăila.str.Milcov.Avrig.A1.Simion B?rnu? iu.sc.?colilor.bl.3.nr.1ap.18.Ionel Pitulice S.Nada Florilor .O1.Călăraşilor.sc.nr.200LEI 21.840LEI 30.sc.Maria Brăila.351.2.ap.sc.4.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.32 Brăila.460.et.ap.2.240LEI 21.000.str.str.4.I.160LEI 44.E1.Neculai Potera?u R.bl.26 Brăila.sc.323.1.16.str.nr.720.nr.28 Brăila.4.bl.1.str.sc.nr.bl.191.sc.160LEI 91.str. Galaţi.sc.640LEI 24.sc.127.96 Brăila.1 Brăila .720LEI 103.str.2.800LEI 122.ap.str.599.str.Nicoleta.Călăraşilor.139.bl.2.str.nr.200LEI 27.Cucului nr.Br?tianu .H.Cal.sc.et.Elisabeta Popescu C.016.str.Marius-Marian Popescu M.Dorobanţilor.A1.Călăraşilor nr.nr.Gelu Podaru I.129.600LEI 40.sc.3.sc.2.402.Ştefan Popa L.Br?tianu .et.000LEI 119 .sc.sc.Alexandru Preda A.E.et.680LEI 9.47.2.1 01 Brăila.Octav Doicescu nr.bld Dorobanţilor.bld Dorobanţilor.A7.A15.Elena Pîrlog G.sc.Ştefan Iulian Popovici E.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.26 Brăila.nr.str.str.3.107 Viziru 3 Brăila.bl.12.224.str.2.bl.C?r?bu?ului.aleea Cocorilor.55 118.25 Brăila.1.693.3.000LEI 20.160LEI 66.str.1.Vasilic? Popescu I.17 Brăila.932.nr. Agricultorilor nr.Sevastopol.nr.A28.1 Brăila.636.Georgeta Priceputu C.bl.ap.2.bl.sc.Natalia Popescu G.Simion B?rnu?iu.47.400LEI 49.bl.sc.3.ap.aleea Mecanizatorilor.Mihaela Prefac D.18.ap.Eugenia Ple?oianu N.Ioana Pricop N.str.H1.aleea Culturii.Radu Popa C.Mircea Popazu N.nr.497.113.Venera Popa G.Apollo.sc.B3.6 Brăila.A2.nr.ap.280LEI 5.41.H1.nr.1.1.blA7.A28. Galaţi.Ştefan(decedat) Platon I.Emil Poienaru I.str.3.S?ndica Popa D.394.ap.419.sc. nr.800LEI 95.U.bl.000LEI 889.A28.Ionel Popa C.Marna.3.E1.571.120LEI 30.240LEI 10.A9.470.68 Brăila.Călăraşilor.bl.nr.Gheorghe Popa A .200LEI 8.4.ap.Stanciu Priceputu D.G1.Ionel Popazu F.bl.et.bl.D2.bl.560LEI 9.Ghiorghe Podaru G.35 Brăila.Nicolae(decedat) Policarp E.nr.440LEI 7.899.bl.880LEI 150.ap.Mariana Popoiu I.ap.957.?colilor.ap.Maria Popa I.200LEI 59.112 Brăila.3.800LEI 35.171.et.sc.str.A7.Dumitru Postolache I.35 Brăila.35 Brăila.525.300LEI 17.bl.2.Marin Ple?oianu G.Nicu?or Popa J.bl27.bld.078.3.Valentina Pîrlitu D.200LEI 115.nr.8.I.sc.Logof?t T?utu nr.O1.ap.1.360.Daciei.67 Brăila.3.sc.ap.28 Bucureşti.bl.ap.bl.Cucului nr.str.193.bl.sc.bl.23.125 Brăila.str.1.ap.560LEI 42.2.240.052.bl.E.et.251 NR.1.sc.nr.Eugeniu Popa St.Hipodrom.str.bl.Pitulice D.bld.1.240LEI 61. nr.sc.960LEI 75.36 Brăila.6.240LEI 48.str.6.2.23.Cal.10.et.A6.et.2.ap.str.240LEI 4.4.D2.ap.481.804.nr.Larisa Daniela Poenaru G.3.59 Brăila.bl.ap.Ecaterina Popa A.640LEI 70.680LEI 8.bl.sc.A2.nr.483.?colilor.3.E3.bl.313.744.3.sc.14.str.600LEI 39.Aneta.Piet??ii.7.nr.58 Brăila.nr.200LEI 52.ap.816.ap.816.542.ap.ap.1 Brăila.bl.C.aleea Cutez? torilor.1.800LEI 32.297.724.

str.11.nr.377 Brăila. 1.2.11.bld.sc.24.120LEI 138.488.Viziru 1.47.680LEI 4.080LEI 4.bl. Vasile Alecsandri.Radu Purice M.Grivi?ei.Cal.200LEI 11.bl.800LEI 1.sc.4.037.120LEI 47.56.str.ap.nr.sc.et.2.488.str.bl.bl.Alexandrescu .Matca Brăila.A18.920LEI 28.Ioana Pâcleanu G.et.58 Brăila.227.22.000LEI 12.246.ap.ap.Dorobanţilor.A10.824.930.600LEI 4.bl.bl.bl.str.2.bl.17 bis Brăila.5.Ion Psaropol A.600LEI 38.nr.Ioana R?dun? M.com Gropeni Brăila.Gr.nr.sc.C10.008.11.844.320LEI 56.18. V10.nr.bl.ap.sc.2.N1.2.840LEI 79.Eugenia Mihaela Psaropol C.ap.1 Brăila.48.nr.bl.nr.bl.837.aleea ?nv???torilor NR.2.et.957.ap.200LEI 41.000LEI 31.Cezar Maricel Radu V.345.nr.sc.et.Alexandrescu .ap.Ion Radu S.str.ap.sc.2.555.Petrica Radu T.16 Brăila.Iordan Prodan Ghe.000LEI 44.ap.ap.4bis.ap.60 Brăila.74 Galaţi com.sc.bl.2.Oborului.nr.Hipodrom.Gheorghe Pruteanu L.8. 11 21.Călăraşilor.1.600LEI 3.et.315.Alexandrescu .et.Ioana Ranete N.bl.Aurica R?zvan P.148.str.ap.5.372.Ioana Rarinca G.3.000LEI 67.000LEI 70.1.bl.558.Mihail Puia B..et.C9.bl.529.ap.600LEI 41.26 Brăila.105.3 Brăila.Ion Radu G. 2 Brăila.A55.nr.563.Veronica Ranete G.ap.Gherghina Purice I.1.str.1.bl.Vasile Radu R.ap.sc.3.9.Marin R?ileanu S.Victoriei.6.D1.et.str.bl.et.str.5.600.sc.800LEI 25.475.200LEI 4.14 Brăila.25 Brăila.23.640LEI Brăila.32 Brăila.880LEI 22.4.Cornelia Raftopolos G.418.nr.bl4.nr.Costică R?ileanu P.ap.3.aleea Policlinicii.000LEI 29.Gr.sc.nr.nr.3.Adrian Radu V.ap.1.Ghi?? Rarinca I.4.2.1.1. str.104Cuza.Stamatina Puflea D.297.D3.326.19.171 Brăila.et.360.sc.bl.507 Brăila.sc4. sc.840LEI 6.sc.7.640LEI 5.Dorobanţilor.472.2 34 Brăila.920LEI 31.Procopie D.Hipodrom.148.84 Brăila.628.ap.46 Brăila.437.Carmen -Geta Rancea V.sc.74 Brăila.818.600LEI 1.ap.Nicu Brăila.ap.ap.2.Cal.148.bld.bl.600LEI 5.Florina Ratscher C.Hipodrom.Mariana Nicoleta Purc?rea D.Hipodrom.bl.Monica Radu I.23.Ştefana R?deanu I.T?nase Pung? I.E1.et.Dorobanţilor.str.ap.800LEI 5.Hipodrom.6. bl.45 Brăila.ap.et.74 120 .5B.nr.Doroban?u Brăila. bl.5.14.Stratia Rarinca S.Stancu Radu I.1.Marian R?zvan N.599.sc.320LEI 32.sc.Ştefan Pung? S.409.bl.6.800LEI 34.200LEI 11.sc.str.Hipodrom.ap.aleea Cocorilor.20.Nicoleta R?ileanu T.bl.4.3.Hipodrom.250 Brăila.et.nr.bl.815.et.Viziru Brăila.800LEI 6.14 Brăila.Costică Rarinca I.25.nr.ap.2.5.1.ap.14 Brăila.720LEI 9.caleaCălăraşilor.str.Călăraşilor.000LEI 42.560.sc.4.192.A13.bl.nr.sc.1.23.str.290LEI 8.2.1.sc.Ana Aslan nr.51.Oborului.937.880LEI 4.42 Brăila.A10.3.037.Ioana Raftopol ?.com.calea Galaţi.A10.040LEI 15. ap.720LEI 14.nr20.nr.ap.061.600LEI 1.nr.sc.str.Viziru 3.Hipodrom.ap.str.Marinache Puha C.Călăraşilor.Mihai Bravu nr.051.219.bld.B?nic? R??canu M.165 Brăila.Cristea R?ileanu V.str.Ecaterina Radu D.sc.653.G12.Plantelor .223.10 Tulcea .str.1.com.895.bl.48 Brăila.200LEI 10.920LEI 9.str.6 1 Brăila.3.sc.aleea Metalurgiei.nr 7BL.Cal.sc.11.800LEI 3.B2.nr.704.Gr.111.74 Tecuci.65 Brăila.6.str.9 Brăila.16.nr.bl.14.Marcel R?ileanu C.14.sc.A23.Ramona Rarinca I.400LEI 10.Ionel Radu S.ap.

520LEI 64.ap.ap.str.372.B1.bl.109 Brăila.sc.1.4.544.000LEI 85.Energiei.str.Rahova.996.91 Brăila.575.5.58 Brăila.Cal.Constantin Rusu I.1.A55.3.sc.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.040LEI 15.nr.bl.nr.ap.320LEI 23.ap.111.sc.8.I1.bl.ap.M.Milcov.A8.898.B9.319.23 Brăila.250LEI 13.Hipodrom.604.4.Manda Savin I.calea Galaţi.bl.A 58.57 Brăila.360LEI 28.ap.nr.bl.3.Vasile-Marian Robitu R.47.Adelina Sbarcea A.278.48.calea Galaţi.ap.600LEI 72.624.Celulozei.et1.485.816.23 Brăila.et3.440LEI 32.6.3.Dorobanţilor .941.ap.500LEI 68.113.1.800LEI 20.1.3.str.000LEI 12.A28.16.str.str.3.Oborului.bl.Caterina Rotaru R.G3.9.sc.et.487 Galaţi.sc.Aureliana.Mitic? Roşca I.sc.200LEI 40.2.str.sc.320LEI 22.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.Virgil S?l?v?stru V.Doru Romeo Rotea D.bl.46 Brăila.A13.765.B1.ap.sc.ap.6.nr.str.232.sc.Victoria S?r?cil? I.nr.280LEI 424.Florica Rusu S.1.3.nr.bl.bld.101 Brăila.pia?a Independenţei..sc.ap.4.ap.Cal.050.15.nr.372.Elena Rusu M.ap.480LEI 7.27.C8.3.3.bl.Victoriei bl.5.ap.sc..Stelic? Roşca D.ap.54.5.bl.Ilie Rusinoiu F.sc.1Decembrie 1918.658.3.280LEI 45.229.str.440LEI 17.3.Elena Sarivan N.nr.Tudori?a Roşu G.Nicu Sasu V.319.bl.Constantin Scripcaru N.41 Brăila.41.264.440LEI 10.400LEI Brăila.bld.800LEI 10.Piet??ii.str.nr.10C.800LEI 27.Valea C?lug? reasc?.4 Brăila.480LEI 8.113 Brăila.000LEI 23.S.sc.Călăraşilor.Daciei.Cal.bl.46 Brăila.ap.sc.str.bl.120LEI 4.Călăraşilor.1 30 Brăila.637.827.507.nr.339.nr.ap.Călăraşilor.Hipodrom.15 Brăila.ap.str.B2.et.153.sc.Natalia Sec?reanu D.76 Brăila.bl.302 Brăila.120LEI 190.nr.bl.1.bl.et.446.bld.D2.nr.Cal.sc.200LEI 6.000LEI 11.?colilor.ap.sc.52 Brăila.000LEI 24.B1.bl.140.Mihai Viteazu.47 Brăila.str.115 Brăila.E1.et.Micro 17.7.85 Brăila.nr.66 14.10.et.88 Galaţi.str.Unirii.bl.str.69 Brăila.Elena Scarlat S.000LEI 5.000LEI 62.str.nr.com Gropeni Brăila.str.111.3.ap.str.bl.153 Brăila.bld.15 Brăila.3.nr.Piet??ii.sc.Hipodrom.2.str.nr.892.800LEI 27.2 38 Brăila.47.Titu Sava I.Ion Brăila.D6.440LEI 127.Valentin-Roberto Samuil? S .800LEI 41.Stere Rotaru V.128 Brăila.1.nr.ap.Marcel Robea P.ap.et.Ioana Robu I.900LEI 22.et.sc.Gheorghe S?lceanu ?.bl.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.ap.Neagu Rusen ?.040LEI 11.Lucica Rusu ?.000LEI 10.47 Brăila.68 Brăila.nr.Sebe?.098.sc.Dorobanţilor .ap.66.ap.Dorobanţilor.bl.str.bl.3A.bl..3.nr.3.sc.5.bl.ap.Retscher M.63 Brăila.ap.nr.080LEI 14.4.Dumbrava Ro?ie nr.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.600LEI 3.1.str.8.str.A5.124.Soarelui.771.410.sc.45 121 .432.110.Rarchela Sasu V.6.8.119.3.Călăraşilor.Mircea cel Mare.Ionel S?nduleac G.Ioana Sandu Gh.bl.nr.str.C11.bl.200LEI 33.1 30 Brăila.26.360LEI 26.sc.605.str.?colilor.23 Brăila.107 Brăila. Independenţei.Ionel Sandu A.et.nr.sc.Rahova.B23.35.ap.56.Marian Sasu E.600LEI 16.Milcov.Călăraşilor.240LEI 14.Ştefan Sânpetru D.str.sc.str.196.54.et.nr.362.400LEI 15.32 Galaţi.et.2.A28.Neculai Roman I.53 Brăila.Ion Ristici M.Elena Rotaru I.nr.156.5.sc 3.Feroviarior.Ana(decedat?) Scurtu G.bl.nr.7.nr.str.800LEI 87.Sorica Savin I.3.bl.str.1.Florica Roşu N.159.nr.B6.nr.315.360LEI 3.488.2.Călăraşilor.Valerica Sânpetru O.8 Brăila.ap.101 Brăila.Cal.552.520.3.319.268.ap.bl.240LEI 3.930.137.636.bl.Gabriela Mariana Scurtu G.et.12 Brăila.Ecaterina Rotea M.nr.bl.ap.3.Micşunelelor.58 Brăila.nr.Ştefan cel Mare.680LEI 95.sc.sc.str.sc.E1.808.ap.nr.

1 5 Brăila.ap.com.ap.116. Brăila.5.sc.3.2.706.ap.600LEI 56.525.15 Brăila.bl.ap.218.str.calea Galaţi.000LEI 5.T?t?ranu Brăila.4.aleea Almajului nr.5B.A10.840LEI 2.69.800LEI 15.5.A23.ap.2.str.U.230.Dumitru Stan M.sc.000LEI 21.Cal.A.str.ap.1 5 Brăila.sc.bl.855.nr.3.et.616.Viorel.40 Brăila.sc.Marioara Stanciu G.bl.10 Brăila.1.640LEI 41.nr.bl.Unirii nr.Ion Sîmpetru D.5.162 Brăila.George Enescu .1.Elena Spulber C.ap.ap.422.662.10 Brăila..350.385.bl.str.000LEI 65.nr.320LEI 68.str.880LEI 13.sc.62.000LEI 7.Stan Sp?taru I.bl.81 Brăila.1.str.30 Brăila.Mihail Kog?lniceanu nr.967.V1.Dumitru Stanciu N.str.calea Galaţi.025.558.600.800LEI 26.sc.Elena Brăila.Tudora Sideri R.2.nr. Independenţei.nr.5bl.et.2.181.ap.B1.str.184.sc1.ap.bl.25.5.Nicu Stan N.E4.080LEI 1.704.3.Hipodrom.794.313.483.760LEI 11.Alexandrescu.1.Comunarzi.62.str.Călăraşilor.Viziru 1.1.153.sc.ap.500LEI 46.SC.3.23 Brăila.sc.800LEI 16.bl.nr.3.et.?os.str.Anatolie Smeu T.Simion Soare St.350LEI 26.23 122 .558.1.et.88 Brăila.200LEI Brăila.Ilie(decedat) Sideri N.nr.8 Brăila.nr16.3.65 Vrancea.89 Brăila.nr.sc.G2.ap.aleea Culturii.5.51 Brăila.Gr.2.bld.18 Brăila.148.sc.440LEI 10.str.162 Brăila.444 Brăila.ap.A3.920LEI 96.008.V1.72 Brăila.800LEI 13.1.ap.440LEI 5.Dumitra Stanciu I.1.30.10 Brăila.str.str.Didina Soare S.Silviu Sfârtoc G.A27.Ion Sima P.aleea Soarelui.aleea Mecanizatorilor.Călăraşilor.et.2.aleea Almajului nr.P4.ap.aleea Mugurilor.nr.1.Nedelia Sfârtoc N.372.Ioana Simion N.N1.1.3.bl.ap.A.760LEI 65.Viziru 1.2.1.Alexandru Stanciu I.Angela Sinca S.600LEI 10.200LEI 32.Cometei nr.4.558.sc.A.10.024.488.000LEI 15.83 Brăila.256 Brăila.nr. bl.B?r?ganul Brăila.21.ap.ap.51 Brăila.148.560LEI 46.Rada Simion St.Industriei.Unirii nr.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.95.ap.sc.595.Hipodrom.bl.4.Caterina(decedat?) Stanciu N.et.sc.Hipodrom.bl.11.000LEI 44.Sofia Soare S.et1.72 Brăila.14 Brăila.bl.10 Brăila.Victoriei.A23.008.1.4.3.20 Brăila.262.670LEI 1.str.et.Marian Sîrbu R.str.B1.4.400LEI 6.720LEI 94.Cal.B5.65 Brăila.558.aleea ?nv??? torilor.430LEI 15.nr.sc.Petrica Sîmpetru M.bl.2.nr.sc.G2.sc.190.137.164.sc.Cătălin Daniel Stan N.Paulina Stan E.ap.bl.110.218.640LEI 16.20.str.bl.et.Gra?iei nr.sc.35 Brăila.9.40 Brăila.bl.157.et.nr.Roşiori.ap.sc.ap.bl.nr.Călăraşilor.et.2.sc.600LEI 4.nr.1.Marian Sima C.ap.Sec?reanu I.525.et.Frusina Staicu D.str.600LEI 56.sc.Viorel Spulber N.sc.452.Aurel Stan T.bl.str.779.4.bl.bl.bl.bl.ap.Constantin(decedat) Stamate A.Sebe?.2.nr.Aurica Spiridon I.Hipodrom.Catrina Staicu I.560LEI 33.nr.et..1.11 Brăila.?os.str.555.49 Brăila.16.200LEI 19.ap.Iscip.Mariana Sinca M.str.sc.10 Brăila.800LEI 144.Hipodrom.Buzăului.202.bl.ap.600LEI 14.nr.sc.Vasile Sîrbu O.sc.bl.Stan Stan M.Virginel Stan R.4.191 Brăila.Oprea Sîrbu S.com .448.14-16.444 Brăila.ap.bl.040LEI 31.G2.1.ap.404.sc.George Enescu .Vasilica Sîrbu V.8.Roşiori.bl.bl.Viziru 3.A8.ap.5.3.Gabriela Simion Gh.str.str.43.000LEI 26.aleea Culturii.ap. str.360LEI 23.Tinca Stan N.nr.200LEI 13.sc.65 Brăila.Grivi?a.372.Violeta Spulber M.H1.Ioan Stan N.str.3.bl.Lilian Sîrbu N.str.nr.ap.015.284.Buzăului.nr.500LEI 35.000LEI 10.11 15.5.3.000LEI 32.sc. Brăila.

nr.C?r?midari.nr.Marian Şerban F.Micro 13B.Valentin Surdu V.sc.Chiva Surdu A.L3.ap.C?r?midari.380LEI 63.ap.9.bl.sc.C1.str.bl.ap.Cornelia Stroe D.Emil Stoica R.1.sc.str.nr.ap.sc.Constan?a ?eitan S.17 Brăila.252.Victor Stoean A.600LEI 18.18 Brăila.37 Brăila.Mitica Stari? Z.19 Brăila.240LEI 10.9 Brăila.Gica Şerban N.Ghe.Simion B?rnu?iu nr.A13.6 Brăila.ap.et.str.Milcov.9 Brăila.Stelu?a Silvia Suciu N.2.Elena Surdu N.Ioana Stancu J.27.nr.800LEI 3.sc.Ion Stoian G.Buzăului.bl.str.520LEI 5.15 Brăila.957.Ioan Stoian D.calea Galaţi.bl.800LEI 74.69 Brăila.3.280LEI 6.Rodica Stoianof Ghe.302.513.82 Brăila.sc.Ion Stroe S.66 Brăila.blA24.Deltei. Brăila.4.str.600LEI 29.4.nr.3.198.Ghioceilor.Hipodrom.000LEI 95.sc.254.43 Brăila.ap.320LEI 11.200LEI 30.str.str.359.Milcov.str.ap.str.bl.bld.Mihaica Stancu T.Daniel Streche I.bl.Mihail ?eican D.28.2.Nicolae Şerban R.6 Brăila.Aurelian Stoian C.4.ap.M?r?cineanu.F?g?ra?.394.111 Brăila.Mihail Kog?lniceanu .nr.840LEI 32.41 Brăila.str.520LEI 34.Bujor Şerban G.ap.520LEI 5.538.2.G 3.840LEI 23.Cuza nr.bld.str.str.B1.bl.1.str.str.988.bl.str.775.nr.nr.sc.nr.960LEI 51.et.200LEI 11.B13.sc.372.C.bl.bl.ap.ap.ap.949.Caraiman nr.186.752.?os.372.334.1.37.W.366.bl.002.125.blA4.str.7.424.6. nr.698.bl.nr.1.C1.str.1.A25.Unirii nr.str.Comunarzi.400LEI 9.Hipodrom.sc.Industriei.200LEI 64.438.A.200LEI 14.Mihail Kog?lniceanu .ap.8 Brăila.ap.800LEI 9.20.Oborului.Ioan Brăila.Petrica Stoian S.1.sc.str.65 Brăila.blA24.blA4.Dorobanţilor.720LEI 21.1.17 A Brăila.4.Simion B?rnu?iu nr.Simion B?rnu? iu.825.nr.str.4.Apollo.et.str.238.440LEI 3.aleea Cocorilor.137.Ştefan Stoica V.sc.000LEI 10.sc.Didina Stroia I.Rosetti.Rodica Stoian ?.409.000LEI 12.27.86 Brăila.Dorobanţilor.ap.et.nr.190.nr.Piet??ii.695.44 Brăila.A28.str.Maria S?nduleac G.nr.str.ap.str.200LEI 66.Bistri?ei.bl.Radu Negru.75 Brăila.1.C8.52 Brăila.3 Brăila.4 Brăila.Stelu?a Sterescu I.et.A26.ap.nr.Panait Istrate nr.Gic? ?chiopu M.Ion Suditu I.bl.360LEI 9.595.Avram Iancu.Tudor Susanu S.2.230.489.bld.Stancu C.879.Grivi?a nr.1.447.53 Brăila.Plantelor.et.1.225 Galaţi.119.000LEI 9.nr.000LEI 4.28.Turn.str.2.str.20.bl.nr.sc.29.1bl.000LEI 47.000LEI 64.32.800LEI 123 .F?g?ra?.960LEI 6.760LEI 15.E2.et.Mariana St?nciulescu M.Narciselor nr.735.18 11.C.ap.nr.19.ap.3.3.000LEI 16.Adriana Şerban C.Plevna.2.ap.str.246.bl.8 Brăila.sc.041.Apostol Stoian C.5.str.ap.1.str.17.A.nr.et.4.630.269.AB3.1.str.et.600LEI 26.Elena Stoenescu A.80.800LEI 360.6.ap .334.18 Brăila.111.53 Brăila.6 Brăila.4.927.bld.Simion B?rnu?iu nr.5.711.sc.4 Brăila.sc.Ştefan Sub?iric? G.2.str.nr.Georgeta Surdeanu A.389. nr.360LEI 23.372.920LEI 26.bl.Nu?a Stoian G.319.sc.Gherghina Surdu M.Cre?ei.400LEI 71.400LEI 109.8.Plevna.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.nr.040LEI 10.B2.19 Brăila.3.640LEI 167.1.sc.Miron Costin.4.18 Brăila.ap.nr.600LEI 2.105 Brăila.Anica Şerban Gh.Aurica Stoianof S.44 Brăila.bl.ap.sc.140.bl.16 Brăila.42.str.sc.sc.bl.120LEI 3.et.ap.75 Brăila.4.124 Brăila.19 Brăila.A26.bl.Dumitru Streche Gh.ap .nr.Caraiman nr.sc.str.16 Brăila.23 Brăila.200LEI 275.str.000LEI 58.186.str.ap.1.Cristina Stoicescu N.13 Brăila.sc.str.Costel Stoian S.bl.945.

ap.Cal.243.460LEI 44.nr.et.sc.220.nr.200LEI 21.297.Nicoleta Daniela Tinca A.750LEI 5.5.J1.080LEI 7.str.10-12 Brăila.nr.str.Ecaterina ?orici T.str.966.116.496.354.ap.Dorobanţilor .289.bl.ap.et.Vladimirescu Brăila. calea Călăraşilor.084.A5.884.288.ap.3.440.3. 26 Brăila.ap.str. nr.520.501.4 Brăila.570LEI 2.323.4.957.sc.Constantin Taflan L.Marcel ?oitu I.240LEI 73.Radu Negru.A1.Liliana Cecilia T?nase V.400LEI Brăila.Aurica Teodorescu N.Plevna.nr.ap.bl.George Enescu.G-ral Eremia Grigorescu nr.3.A12.600LEI 31.str.44 Brăila.6 Brăila. bl.935.Bi?a T?nase V.11.aleea Almajului nr.14 Brăila.Ion Taflan L.595.000LEI 119.56 Brăila.960LEI 10.nr.000LEI 34.ap.bl.2.Valeriu Tatu G.ap.nr.ap.sc.Mariana ?tef?nescu G.nr.750LEI 67.720LEI 37.sc.bl.Călăraşilor.810. sc.str.bl.bl.aleea Cocorilor.sc.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.920LEI 17.sc.bl.3.bl.Elena Florica Te?liuc I.56.B10.str.Malului NR.435.1.230 Brăila.56.156 Brăila.2.Virginia Tihan N.25 Brăila.1.949.A3.sc.Apostol Tar?u G.bld.nr. 315.nr.5 Brăila.870LEI 13.3.D3.str.560LEI 16. 1.40.270.91 Brăila.ap.3.632.440LEI 24.bld.sc.500LEI 57.5.nr.str.?colilor.5.sc.str.1.ap.3.sc.Nicolae Iorga.bl.400LEI 66.446.92 Brăila.267 Brăila.387.2.ap.bl.bl.B11.Maria Tiberiu G.238.227.Plantelor.bl.sc.nr.str.bl.N1.nr.203.548.sc.600LEI 27.Constantin T?nase ?.260.bld.87 Brăila.422.et.Pictor Ion Andreescu nr.14. et.11 Brăila.Gherea.str.600LEI 43.Daniel ?arpe Gh.41 bis Brăila.3.2.Valentina Terente V.nr.480LEI 28.ap.str.Osman Tanislav T.840LEI 37.Costică ?terg?rel T.calea Galaţi nr.Viziru 1.2.G2.calea Galaţi nr.ap.sect.Neculina Teodorescu V.593.800LEI 16.315.400LEI 12.148.nr.680LEI 8.232. 7.786.5.1.43.str.str.3.13.334.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.sc4.ap.Dorobanţilor .ap.bl.1 Brăila.str.Leanca T?bârc? T.bl.C.372.Chiva ?tir I.aleeaTopoloveni.sc.Victoriei.837.ap.sc.AP.?colilor.1.186 Brăila.Celulozei nr.142 Brăila.520LEI 14.319 Brăila.2A.38 Brăila.bld.Vasile Ştefan S.800LEI 63.Viziru 1.Cuza nr.F3.2.ap.564.ap.Maria Serdean N.Ioana Teodorof M.bl.43 Brăila.5A.Sanda ?tef?nescu S.374.13.et.Relu(decedat) ?erbu I.et.382.sc.Lebedei.et.5A.13.ap.8 Brăila.44 Brăila.2 Brăila.nr1.Eugen ?oitu G.740LEI 3.Poet Grigore Alexandrescu .89 Brăila.1.bl.480LEI 27.760LEI 74. nr.16.11.Ionel ?erbu C.Carmen Ştefan A.28.Şerbănescu C.sc.15 Brăila.sc.str.A18.5.pia?a Luminii nr.bl.bl.400LEI 67.Daniela Viloleta Te?liuc I.38 Brăila.str.319 Brăila.Vasilica Brăila.sc.Călăraşilor.800LEI 44.com T.100LEI 4.TURN.bl.Virgil Tarpan C.ap.nr.nr.Hipodrom.000LEI 19.85 Brăila.Simion B?rnu? iu.ap.281.880LEI 97.nr.200LEI 62.sc.400LEI 3.278.28.1.1. 17.bl.D4. bl.D2.D.Vasile T?nase G.85 Bucureşti.11 124 .14.bl.ap.nr.4.sc.253 Brăila.200LEI 24.899.1.Dumitra Ştefan A.calea Călăraşilor.760LEI 9.920LEI 17.767.6.Cal.Ileana T?nase I.18 2.et.640LEI 14.ap.sc.bl.aleea Margaretelor.Dorobanţilor . B2.calea C?lara?ilor.str.Maria Serdean Gh.ap.Albinei.Maria Tencaru I.bl.339.Dumitru Timohi N.800LEI 19.4.B13.2.B.000LEI 6.ap.191.Alexandrina Toader P.40.Anicu?a ?chiopu I.bl.700LEI 7.39 Brăila.Nicu?or Tair A.2.

sc.I.Br?tianu BL.7.ap.sc.C1.Unirii.str.nr.56.2.15 Brăila.919.bl.et.840LEI 103.148.Stana Toma N.nr.66.246.bl.9.bl-3.K.5.Marcela Tudor I.307.35 Brăila.38 Brăila.1.794.sc.str.9.calea Galaţi.A36.7 5 Brăila.400LEI 94.Progresului.26 Brăila.ap.Sebe?.840LEI 36.ap.360LEI 105.Buzăului.Neculai Toreanu T.Georgeta Tudorie I.367.et.2.Anica Toma G.040LEI 105.str.Chi?in?u.800LEI 20.551.Buzăului.Călăraşilor.ap.sc.Cal.744.246 Brăila.Camelia Trufa?u I.Fănica Toma G.2.sc.Dorobanţilor .120LEI 17.1.Gheorghe Brăila.31 Brăila.Pite?ti.bl.Dumitru Tudor I.bl.nr.ap.238.str.016.000LEI 62.5.bl.ap.Antonel Tudorache R.2.3.12 Brăila.188.nr.?colilor.ap.ale.190.bl.str.str.et.calea Galaţi.sc.sc.str.840LEI 15.55 Brăila.Adrian Tudose I.Călăraşilor.Ghioceilor.Libertăţii nr.1.str Ştefan cel Mare nr.ap.17.Dorobanţilor .1.390.nr.29.ap.Policlinicii.AP 34 Brăila.et.nr.640LEI 65.ap.10 Brăila.D?nu? Toma V.9 Brăila.600LEI 55.M?cin.200LEI 20.Constantin Tomescu N.ap.str.485.str.874.str.bl.C5.60 3 Brăila.62 Brăila.569.ap.TURN.4.059.520LEI 12.284.1.040LEI 10.Cătălin Mugurel Trifan N.17 Brăila.ap.str.C.560LEI 4.bl.000LEI 10.Industriei.sc.et.nr.A.26 Brăila.ap.ap.bl.3.178.188.nr.sc.2.aleea Cocorilor.ap.SC.000LEI 27.ap.6.Viorica Tudora?cu G.56 Brăila.Ioana Turcu St.480LEI 12.Călăraşilor.et.4.ap.sc.T.str.028.bl.C?lug?reni.str.Unirii nr.61 Brăila.8.2.4.Viziru 3.200LEI 37.1.nr.600LEI 4.Mariana Tudose N.et.Dej nr.680LEI 15.bl.nr.A.Cornel Jenic? Toma P.nr.ap. Galaţi.Cal.4.6.bl.bl.sc.84 Brăila.ap.000LEI 16.str.sc.2.Bebi Turiac M.Constantin Tudor N.10 Tulcea.Ileana Toma G.bl.sc.str.A2.Elena Tudorache M.P1.B38.4.bl.Comunarzi.3 16.890.360LEI 26.2.nr.ap.Lucian Tudorache I.Ioan Tudora?cu I.str.794.str.3.str.D4.sc.25 Brăila.ap.Tocitu Florea R.419.000LEI 8.11 Brăila.bl.et.str.2.Ştefan cel Mare nr.1.sc.270 Brăila.9.550LEI 20.G15.?os.ap.A14.4 Brăila.et.46 Brăila.3 bl.str.str.193 Brăila.A2bis.200LEI 141.000LEI 125 .20 Brăila.842.str.Marius Cristian Toma G.ap.sc.sc.bl.et.bl.et.str.680LEI 10.Gole?ti nr.bl.Ghioceilor.?colilor.sc.2.000LEI 4.000LEI 46.Cal.str.448.ap.158 Brăila. nr.3.str.558.sc.str.Aurelia Toia A.Tineretului nr.3.Delfinului nr.35 Brăila.1.sc.400LEI 3.et.384 Brăila.488.nr.?os.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.1.G-ral Eremia Grigorescu blP17.nr.1.276 Brăila.sc.56.Tudora Tudor I.?nv???torilor nr.160LEI 19.11.1.21.ap.29.str.A28.sc.bl.360.7ap.bl.960LEI 20.342.Plevna nr.E.000LEI 161.760LEI 22.sc.Constan?a Turcu P.60 Brăila.464.Constan?a Tudosie G.bld.sc.15.sc.Agripina Toma N.str.S?ndica Florica Toma G.Marian Cezar Tudor N.1.46 Brăila.C5.744.nr.43.000LEI 41.744.372.1.906.sc.A.53 Br[ila.25 bis.5.526.Călăraşilor.840LEI 85.bl.595.177.str.bl.Vladimirescu N5 47 Brăila.Tineretului bl.400LEI 2.AB1.220 Arge?.2.16.str.Vasile Tudor L.Fănica Tutulan I.5.B13.217.nr.Hipodrom.sc.920LEI 28.sc.ap.4.68.000LEI 15.56 Brăila.Constantina Tudora?cu G.N2.Anica Tudor N.874.ap.C1.C.11 Brăila.str.Nicolae Trifan C.600LEI 54.2.6.200LEI 31.nr.et.L.?colilor.2.ap.Ghioceilor.593.bl.280LEI 19.Ştefan Tudor I.sc.000LEI 32.40 Brăila.nr..B16.E4.et.str.744.nr.Aurica Tudos? N.et.36.372.11.25 Brăila.1.Anica Tudorache T.2.302.246.et.61.1.58.sc.nr.bl.2.ap.O3.65 Brăila.4.315.ap.30.Dumitra Toma C.Ion Turtoi N.Nicolae(decedat) Tudose P.800LEI 33.bl.3 Brăila.427.232.674.nr.15.000LEI 59.Galaţi.Deltei nr.B2.Lucica Tudora?cu D.920LEI 140.str.28 Brăila.str.Adrian Tudoric? I.Chercea.Gheorghe Tudor S.bl.1.Avîntului bl.Silvia Tudose T.Mitic? Turnea Gh.et.38 Brăila.200LEI 30.et.nr.sc.bl.

ap.Angela Mary Urse A.nr.nr.Cucului nr.49 Brăila.ap.300LEI 1.Gheorghe Ursule? C.et.325.ale.Mari?a Vi?an I.str.77 Brăila.ale.ap.ap.2.sc.3 Brăila.2 Brăila.Prim?verii nr.240LEI 234.Marfa Vasile A.nr.1.1.861.Aurelia Ungureanu M.Oborului.Cal.bl.2bis.418.Marcela Vanc? D.040LEI 71.Bl C6.B31.sc.Vasile .2.ap.bl.43.ap.?colilor.ap.bl.3.1.36 Brăila.bl.?nv???torilor nr.G7.200LEI 203.588.Mihalache Vâju V.Nae Ureche I.440LEI 135.Elena Violeta Vartolomei S.1.sc.365.17.3.1.040LEI 9.str.Cal.078.882.str.039.ap.59 Brăila.Hipodrom.Gic?-Bebelu? Vasile M.160LEI 30.Republicii nr.140 Brăila.000LEI 41.Culturii nr.bl.Prim?verii nr.ap.Hipodrom.Roşiori.H4.ap.sc.et.25 Brăila.Gr?dinii Publice.Turnea N.bl.13 Brăila.050.030LEI 3.919.str.sc.D2.ap.sc.nr.nr.000LEI 60. pia?a Poporului nr.Hipodrom.ap.800LEI 38.2.Constantin ?ig?noiu V.Constantin Vi?co?i A.ap.Felicia Vi?inescu N.4.998.sc.2.000LEI 23.13 Brăila.str.bl.Constantin Vâju V.1.091.027.600LEI 11.802.sc.Gheorghe Uzureanu R.56 Brăila.19.et.str.490LEI 6.1.str.14 Brăila.bl.sc.28 Brăila.558.731.44.Viorel Ursu S.ap.Mariela ?iparu M.A3.calea Galaţi.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.411.680LEI 3.240LEI 29.074.sc.sc.840LEI 25.str.nr.ale.2.640LEI 25.869.Georgeta Vâju I.str.1.415.Aurel Veli?cu D.ap.Bobi?a Urse V.927.160LEI 6.800LEI 400.B.nr.Călăraşilor.sc.6.Ilie Pompiliu Vâlsan I.B30. Valeriu Turosu S.bl.2.920LEI 38.str.Octav Doicescu .Oborului.Iuliana Vizireanu A.nr.720LEI 108.5.Dumitru Vîrl?nescu D.Viorel Vâju C.560LEI 15.Constantina Vartolomei N.Vasilica Vizireanu G.000LEI 67.bl.600LEI 10.et.4.9 Brăila.str.str.?os.880LEI 8.281.3 .3.111. Galaţi.?nv???torilor nr.nr.ale.Elena Turnea Gh.Piet??ii.440.1 Brăila.12 Brăila.bl.970.840LEI 23.E.38 Brăila.A.str.4 Brăila.nr.nr.sc.Călăraşilor.ap.sc.et.sc.Elena Untaru S.19.8 Brăila.720LEI Brăila.Alexandru Ulici D.32 126 .?nv???torilor nr.bl.sc.ap.34 Brăila.B18.Odessa nr.3.Ion Ghica .Victoriei.104.str.bl.str.et.149.B2.920LEI 158.str.600LEI 198.ap.Trandafirilor nr.48 Brăila.1.160LEI 2.C10.ale.580.nr.1.Mioriţei.Emilia Vasile I.bl.str. bl.C10.ap.Nicolae Vandalac V.sc.53 Brăila.400LEI 57.nr.53 Brăila.Petrica Urse I.223.Ionel Vasile C.sc.ap.920LEI 363.sc.1.1.Daniel Veli?cu V.3.sc.2 Brăila.bl.74.sc.3 .str.43.Rahova.10 Brăila.6.Marioara ?iparu T.et.54 Brăila.str.ap.bl.309.Constantin Sandu Aldea.000LEI 173.11.Ruxandra Vâju M.str.str.119.ap.600LEI 8.ap.34 Brăila.bl.6.200LEI 15.ap.19.Neculai Vartolomei T.2.3.1.aleea Cinematografului nr.bl.H5.bl.et.O5.020LEI 5.H.A1.ap.nr.855.Tudora Vi?an C.22 Brăila.sc.640LEI 21.14 Brăila.B10.4.ap.sc.nr.53.400LEI 66.bl.297.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.ap.2.bl.sc.14 3.str.sc.151.575.ap.3 .319 Brăila.720LEI 155.et.et.800LEI 1.ap.600LEI 13.22 Brăila.bld.960LEI 10.786.bl.1Decembrie 1918.nr.4.?colilor .Buzăului nr.bl.2.579.O3.1.Roşiori.Dumitra Udrea D.Nicolae Titulescu nr.str.sc6.32 Brăila.14.str.et.et.7.906.1.3.bl.3.4.850LEI 8.Nicoleta Urse V.et.1.3.630.Constantin Alin Vâju C.4.334.869.9.?colilor.600LEI 15.71 Brăila.767.bl.L2.978.Elena Vicol I.176.1.aleea Mugurilor nr.sc.733.65 Brăila.73 Brăila.090.21 Brăila.Cucului nr.2.4.str.nr.str.sc.000LEI 94.831.483.Dorobanţilor .bl.ap.3A.15.111.49 Brăila.

bl.3.2.Roşiorilor nr.str.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.2.200LEI 7.2.ap.ap.3.840LEI 4.78 Zavate M.Ghioceilor.910LEI 48.sc.str.sc.bl.Gheorghe Brăila.563.B23.45 Zavate M.C.SC.bl.ap.033.D.Octavian Brăila.aleea ?nv???torilor.47 Zincu I.32 Zaharia R.32 Zaharia P.160LEI Brăila.33 Brăila.str.Tinca Viziteu C.638.SC.A14.str.sc.21 Brăila.10.str.Nicolae Brăila.str.str.196.bl.260.667.Angel Voicu M.3.Amurgului.Mariana Brăila.ap.2.Dumitru Vlad D.et.ap.et.H4.str.800LEI 6.200LEI 30.680LEI 20.1.Alexandru Voicil? D.593.ap.ap.bl.47 Brăila.861.bl.22 Vrânceanu I.800LEI 22.2.ap.000LEI 14.bl.A4.1.George ap.1.200LEI 8.661.Spiru Haret Zmochin? A. ap.SC.744.372.Milcov.711.1.2.nr.A8.str.600LEI 335.nr.A60.640LEI 63.str.000LEI 8.bl.090.400LEI 933.264.600LEI 84.str.4.C.nr.3.A1.440LEI 42.Cornel nr.Buzăului .str.bl.520.et.?colilor.000LEI 7.23.16 Brăila.com Tudor Vladimirescu Brăila.str.881.calea Călăraşilor nr.Dorobanţilor nr.Geta Voicu M.ap.bl.Ion Vl?duc? I.374.sc.A24.Mariana-Marieta Brăila.4.bl.3.bl.et.sc.sc.bl.21 Zaharia A.Remus Zmochin? C.1.800LEI 13.4.A21.Cornel Brăila.sc.440LEI 74.et.Cristinel George Brăila.2.728.280LEI 7.525.1.com Mircea Vodă Brăila.800LEI 54.483.Siret.15 Voinea G.bl.41.Gheorghe Vl?dil? M.bl.AP.12.29.ap.et.3.480LEI 12.4.Francez?.Soarelui nr.3 Zainea F.bl.bl.3 4.nr.ap.E.ap.779.3 Vrânceanu A.Nicolae Iorga.12.242.3.al.Constantin Vizuroiu M.str.E.ap.ap.?os.200LEI 118.bl.et.ap.sat Cazasu.Obor.Vasile Voicu V.5.Roşiorilor nr.71 Brăila.Ghioceilor.ap.D.sc.290.Soarelui nr.bl.749.720LEI 622.str.ap.ap.300LEI 1.320LEI 85.400LEI 58.Gheorghe Vl?descu T.3.SC.sc.Virgina Brăila.sc.C.1.nr.bld.Tudori?a Brăila.186.67 Zaharia M.Neculina Brăila.Maria Brăila.22 Brăila.sc.SC.Ion Brăila.47 Zgardan M.sc.bl.2.H6.sc.Obor.741.str.O2.11 Brăila.?colilor.Hipodrom .233.H4.593.ap.3.3.4.B18.8 Zainea I.G1.158.4.Viziru 3.nr.1.George Vlahu E.4.str.14 Brăila.800LEI 39.413.257.sc.Ştefana Brăila.22 Vrânceanu N.David Praporgescu.Camelia Vizireanu S.aleea Cre?ei.str.sc.680LEI 24.nr.31 Brăila.297.blC5.125 Zgardan A.nr.A1.3.sc.779.sc.bl A61.339.ap.SebeŢuţui nr.63 Zahiu T.bl.nr.Dorobanţi.6.4.2.000LEI 46.930.Neculina Vlaicu I.nr.11.624.sc.bl.ap.bld.sc.Dorobanţilor nr.bl.Grigore Alexandrescu Voicule? V.sc.2.2.Constantin Brăila.nr.5.ap.68.Cinematografului.p-?a.15 Zanfir D.080LEI 35.480LEI 21.2.Adina Brăila.622.19.920LEI 47.et.et.2D.ap.7 Brăila.660.159.AP.sc.228.Ghioceilor.12 Brăila.str.et 1.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .bl.Mihaela Brăila.000LEI 37.bl.A24. str.2.1.Călăraşilor.blB28.bl.Nicolae Vl?staru N.sc.str.63 Brăila.Obor.bl.ap.Buzăului .360LEI 7.calea Călăraşilor nr.bl.ap.2.Hipodrom.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.ap.300LEI 32.Octavian Dan(decedat) Brăila.Gheorghe Vlad I.520LEI 55.240LEI 23.sc.Maria Brăila.Vizireanu I.1.305.200LEI 22.2.3 Brăila.Stelu?a ap.bl.46 Brăila.gen.4.ap.bl.078.Victoria Brăila.Dorobanţilor nr.5.4. 18 Zaharia A.920LEI 9.et.C1.O1.str.str.al.ap.Emilia Brăila.sc.1.2.882.880LEI 5.sc.27 Brăila.46.?os.A4.37.35 Zavate M.Stan Vlad M.ap.013.C.sc.640LEI 14.nr.et.2 Zainea M.600LEI 25.Nastasia Voicu N.080LEI 14.22 Zaharia I.bl.Mircea Brăila.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

Elena Alexandrescu I.30 Sc B Et. Maria Albei G. 5A Bl.Valeria Anghel I. AL11 Ap.288.663.10 50.C Ap. 2 Ap. G Ap. 3 Bl.372.440 LEI 56. Luminita Monica Alexandru I.621.Stefan cel Mare nr. Republicii FN Bl.626.4 Ploiesti Str.040 29. 22 Ap.34 Ploiesti Str.720. 1 Et. 31 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34. Sc.890 LEI 41. Aristita Agache I.480 1. Constantin Brezeanu nr. Biruintei nr. Saturn nr.037.800 193.920 29. A Ap.13 Bl.000 81.31 Ploiesti Str.193. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl. Tinarul Muncitor nr.080 28. Neli Anton Gh. 35 Bucuresti Sector 4 Str. 6 Bl.593. AL11 Ap. I. 16E Ap. Mariana Aelenei C.368. Cameliei nr. 4 Plopeni Str. 24 Plopeni Str.008.R.Adet I. Ion Alexe I. Aleea Scolii nr.663.23 Ploiesti Str.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. B Ap. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.780 LEI 44. Adrian Anghel Gh.372.3 Ap.040 167. Nichifor Antonescu C.967.1 Ap.041. Brebenei nr.151 Bl. Maramures nr. 10F Sc. Madalin Marian Andron I. 9 Ploiesti Str.1 Et. B Ap.660 171.289. Valerica Alexandru C. 7 Bl. 32 Sc. Liviu Andron O. Cameliei nr. George Constantin Alesandru N.2 Ap.19 Ploiesti Str.835. Dumitru Adet M.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.120 LEI LEI LEI LEI 36.19 Ploiesti Str.1 Bl.737. 6 Bl. Emilian Alexandrescu M. 46A Sc.634.640 LEI 10.117.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str.640 LEI LEI LEI LEI 29.13 Ploiesti Str. 18 Sc. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.000 6. Andrei Afrasinei Gh. F2 Sc. Gheorghe Afrasinei N. Cimbrului nr. 19 Ploiesti Str. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N.800 56.Constantin Anghel S. Republicii nr.953. 7D Bl. Bobilna nr.304. 1 Et. Leului nr.200 92. 1B Bl. 28 Ploiesti Str.319.5 Bl.29 Ploiesti Str.014. A Ap. Buda nr.223.534.5 Ap.Pta.10 Ploiesti Str. 29 Sc. 31 Plopeni Str. A Ap. Tinarul Muncitor nr. Padina 11 Bl. 2 Ap.2 Bl. 3 Bl. 25 Ploiesti Str. Biruintei nr. 16 Ploiesti Str. Fat Frumos nr.600 LEI 8.227.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.555. Maramures nr.A Et.008. 29 Sc.600 LEI 31.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str.800 LEI 29.008. Cameliei nr.480. Er.930. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Diana-Alexandr Alexandrescu I. Sld.767. Biruintei nr.608. A Ap.Simona Madalina Anca Marin Andrei D.800 35. Mihai Viteazu nr.000 LEI 13. Calin Catalin nr.200 34.108.562.200 56.720 137. Mita Albu G. Vasile Alexe P.000 LEI 129 . Gheorghe Alexandrescu E.000 LEI 215. Steliana Alexandru Gh.760 42.600 58.37G Ap.472.Sirianu nr. 67BIS Sc.300 364. 37 Ploiesti Str. Infratirii nr. Bld.090 LEI 103.Stroe Angelescu Ghe.880 38. 35 Ploiesti Str.544. Nicolae Albu Gh. Saturn nr.779.360 39. Ioana Albei N. 205 Sc. Maria Albu I.920 LEI 48.16 Ploiesti Str. Luciana Andronache Gh. Gheorghe Aelenei Gh.57 Sc. Troienelor nr. 31 Ploiesti Str.325. Alexandru Ploiesti Sts.31 Ploiesti Str. Constantin Brezeanu nr. Ion Antohr R.40 Ploiesti Str.080 3. 6 Bl. 3 Sc. 6 Bl.120 1. 62 Ploiesti Str. Daniel-Lucian Anghel S. Ion Anagnoste I.37G Et.000 LEI 25. 2 Bl.13 Bl.600 6. Elena Alexe Gh.389. Vasile Anagnoste V. Temisani nr. AL11 Ap. Aurelia Alexandrescu I.

Gh.215. A Et. H12 Et. 3 Ap.128 Bl. 10 Ploiesti Str.3 Ap. 3 Ap.000 LEI 5. 29 Ploiesti Str. B1 Sc.A Et. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Gheorghe Baicoianu I.103 Sc. 3G Ap.200 LEI 28. B1 Sc. Ale.210 Sc.800 LEI 11. Corlatesti nr. Vestului 16 Bl.039. B3 Sc.71 Bl. C1 Sc.771. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.742.135. Eremia Grigorescu 25 Bl.001.Apostol Al.400 LEI 12. Irina Arsene C. C Ap. Madalina Gabriela Banica D. 49 Ploiesti Str.087.207 Ap. Cristina Arsene C.040 25. Steliana Barbu C. 106 Ap. Ale. 3B Ap. F Et.246. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh.000 LEI 26. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str. Nordului FN Bl.250 LEI 5.160 10. 6 Ploiesti Str. C1 Sc.358.409. 162 Sc.004. Curcubeului 13 Bl.500 LEI 213. 142 Ap. Bucuresti 24 Bl. 10 Ploiesti Str.25 Nr. Postei nr. Sos.400 LEI 3.3 Ap. 36 Ploiesti Str.800 82. Arinului 1 Bl.116.Doina Maria Apostol Gr. 2 Ap. 3B Ap. Intr. Intr.790 LEI 44. Sos.000 20. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Gral. Armasi 40BIS Ploiesti Str.840 7. Vestului 16 Bl. 45B Ap. A Et.160 15.186.Alecu Russo 14 Ploiesti Str. Constantina Banica N.007. 4 Ploiesti Str.400.1 Et.240 LEI 38. Plutelor 10 Ploiesti Str. Vasile Milea 7 Bl. Ion Baicoianu I. B1 Sc. Marcel Bordas C. 8 Ap.800 41. 1B Ap. 10 Ploiesti Str. Postei nr.2 Ap.761. Republicii 130 Bl. Mariana Baciu P.930. Hariton Banica C.1 Ap.113.15 Ploiesti Str.500 LEI 46.4 Ploiesti Str.320 LEI 9. Sos. Marasesti 282 Bl.Gh. Intr. Carmen Badina A. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C.960 LEI 5.C Ap.A Et. 11 Ploiesti Str.017. A Et.376. Barapltului 16 Bl.15 Ploiesti Str.880 LEI 40.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1.704. 3 Ap. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 3. Gheorghe Badita P. Nicolae Dorinel Bajan N.950 42.500. Bahluiului 3 Bl. Maria Balanescu N. Gr. 8 Ploiesti Str.A Et. Emil Balasa V.4 Ap.71 Bl. 8 Ploiesti Str.860. Razvan Cristian Banu P. 167 Sc.103 Sc.580. Vestului 16 Bl.417. Cornelia-Ileana Apostol D.680 37.389.211.1 36. Mihaela Baicu R. Emil Badulescu N.705 LEI 38. 25 Ploiesti Str.400 LEI 130 . Adriana Cristina Baicu I. 153 Sc. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.555. B Ap. Vasilica Baicu D.302. Gr. 24 Ploiesti Str.600 LEI 41.600 LEI 86. Corlatesti nr. Grindului 2 Bl. 17 Ploiesti Str.525.900 15. Gheorghe Azoitei C. Grindului 2 Bl.154 Bl.1 Et. 24 Nedelea nr. Fl Nr. Constantin Ploiesti Str.000 LEI 7. Cumpatul 6 Bl. 2 Ploiesti Str. Tudora Avram Al.052. Cantacuzino nr.Adelina Monica Arama I.103 Sc. Tudor Baicoianu Gh. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.350 LEI 15.186. Valentin Apostol I.4 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.C Ap.1 Ap.960 LEI 21.A Et.960 7. Steluta Banica C.704.600 LEI 58. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str.353. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl. Octavian Apostol H. Varbilau 7 Bl. Cantacuzino nr. Carmen Barbu V.400 3.302.000 LEI 243.334. Jean Ion Balasa O.Gr. B-dul. Ciucului 4 Bl. B-dul Republicii nr. A Et.000 LEI 26.558.154 Bl. 163 SC.260.372.000 52. 46 Sc. Grindului 2 Bl.Ion Apostol H.

200 8. 42A Sc. Ion Bucurescu C.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 .A Ap.730.640 2. Virgilia Boloaga C. A Et. Iancu Birsan M. A Et.2 Ap. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str.718. Niculina Bazavan P. 10 Ploiesti Str.640 LEI 69.188. Victor Bodoiu L. AC14 Ap.Catinei 17B Bl. Victoria Bogdan V.721. Ion Vasile Brebeanu C. 10 Ploiesti Str. Constantin Bocan D.366. 1 Ap. Dan Aurelian Barbulescu D.824. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . 14 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. Petuniei 7 Bl.421. 2 Ap.440 42.000 22. 8Ap. Zimbrului 7A Bl. Nordului 3 Bl. 90 Sc. Maria Bolocan I. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com .211. A Ap. Simona Madalina Brebenel N. Ale. 31G Sc. Elena Batrineanu N. 11 Ploiesti Str. Ap.040 228. Stela Briceag M.818.800 12. Nicoleta Liliana Boboc St. 10 Ploiesti Str. Anbdrei Muresanu 70 Bl. 55 Ap.320 21.762. Maria Ap.667. Sabin Botoc N.988. Zimbrului 7A Bl.507.000 11.400 26. Georgiana Denis Borcan Gh. 135B Ap.100 Sc. Gheorghe Barbuceanu Gr. Maria Bordei C.713. 135B Ap.Gh. Camelia Boiangiu I. 31 Ploiesri Str.30 Ploiesti Str.4Ap.919. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str.136 Sc.400 LEI 4. 150 Sc. Gheorghe Bordei Gh.000 24. R1 Sc.Banica N.240 100. Magurii 2 Bl.800 36. A7 Et. 26 Ploiesti Str.080 12. B Et.074.Aet. A7 Et.600 28. A Et. Octavian Borcan R. Sold. Luminisului 10 Ploiesti Str.967. Nicolae Barbuceanu N. Erou Arhip Nicolae 1 Bl. A Et.200 16. Carmen Boceanu Gh.1 Ap.449.400 26.480 11.520 28.110 79. R2 Sc. 12 Sc. 8 Ploiesti Str. Persani 5 Bl. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. Muresanu 18 Bl. 37B Sc. Gh. Dumitru Barbieru Gh.440 19.2 AP. Donici 7 Plopeni Str. Libertatii 5 Bl. Ion Briceag I.988. Maria Bazavan C. 10 Ploiesti Str. Infratirii 5 Bl.260 4. Ion Buga C.966. 14 Ploiesti Str.600 12.558.089. Aura Magda Bortoi C. R1 Sc.366.135.12 21. Al.227.920 42. Infratirii 5 Bl. 8 Ploiesti Str. Elevilor 5 Bl.3 Ploiesti Str. Aurel Braslasu V.240 21. Sincai 44 Ploiesti Str. Torcatori 2 Bl.342. B Ap. 150 Sc. 19 Sc. A Et. Niculai Bucur I. 12 Sc. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Gheorghe Birzan A. Al. Valentina Iuliana Bolocan P.Bahluiului 6 Bl.569.019.000 70. 5 Ap.800 59.Ioan Aurelian Belcea V.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. Bobilna 115 Bl.600 22.448. 15 Ploiesti Str.400 19. 15 Ploiesti Str. Valentin Silviu Bivolaru S. Ilie Barbieru i.807.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. 2 Et. A Ap. 26 Ploiesti Str.914. Maria Botezan V.965.317.250.200 19. Ion Boboc C. Cameliei21 Bl. 1 Ap. Andrei Muresanu 70 Bl. Aleea Scolii 1B Bl.520 57.280 44.600 LEI 66. 4 Sc.145 Sc. Ap. B Ap.320 86. Bobilna 115 Bl.861.492. 22 Sc. Baraoltului 9 Bl. Mihael Berbec St.600 LEI 193. Vasile Bucur V. 39 Ploiesti Str.789.080 15. 10 Ploiesti Str.706.130 124. Veronica Barbieru Gh.604. 32 Ploiesti Str.031. Torcatori 2 Bl. Petuniei 7 Bl.400 51. Calin Catalin 3 Et. Democratiei 84 Bl H4 Ap.29 Ploiesti Str. 19 Sc. A Et.7 Ploiesti Str.595.760 53.840 72. 35 Ploiesti Str. 4 Ploiesti Str.253. Nicolae Borcan Gh. 1 Ap. Izvoare 96 Ploiesti Str. 4Ap.2 Ap.B Ap. 1 Ap. Ion Bolocan D.183. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str. 2 Et.

A Ap. Gabriel Calestru V. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.674.200 LEI 91. Natalia Cazacu I. Moliftului 12B Ploiesti Str.040 7.780 57. 2 Ap. Brumarelelor 1 Bl. Gabriela Ciocan M.000 82. Bd. Eminescu 22 Bl.000 45.Bahluiului 10A Bl.25 Sc. Cameliei 18 Bl. Gheorghe Ciovina G.350 41. 3B Ap.611. Ion Burlacu I. Dumitru Ciocan C.118. Ana Chitu N. Ana Casprov A. B Ap.040. Cp. 21 Ploiesti Str. 136 Ap.000 34. Al.111 Ploiesti Str.741.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. Elisabeta Ciubotariu A. Elena Buturuga M.488. 5 Ploiesti Str. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. A Et. C-tin Brezeanu 8 Bl.760 44. Marius Daniel Catinean P.260.600 36. Nicolae Cirstea V.389. A Et.248.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. Bucuresti 20 Bl. Streiului 3 Bl. 31 59. Ale. 119 Sc. Florentin Buzdugan P. 1 Ap.A Ap. 18 Sc. 22 Com.778.994.200 LEI 15.169. 148 Ap. A Ap. Tonel Chelba T.080 LEI 182.860.744. 37 Ploiesti Str.016.320 101. 1 Ploiesti Str. Nicoleta Luminita Cernat S. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. 71 Ploiesti Str. Lucernei 17 Ploiesti Str. Milcov FN Bl. Ale. 1 Ploiesti Str. Republicii 108 Bl.400 LEI 151. Bahluiului 16 Bl.744.267.432. 14C Sc.320 LEI 16. Florin Burlacu I.6 / Prahova Ploiesti Str.880 LEI 104. 3 Ap. M.000 LEI 63.A Ap. Ion Chioveanu P. 3 Ap. B Ap. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.149. Gheorghe Calinoiu St. Brumarelelor 1 Bl. 4 Ap.960 LEI 33. Arnauti 6 Bl. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.000 68. 13 Ploiesti Str. 18 Cimpina Str.2 Ap. 58 Sc.520 6. 30F Et.. Parasutistilor FN Bl. Bahluiului 10A Bl. 136 Sc. Doina Cernat I. 5 Ploiesti Str.227. 1 Ap. Iulian Carlan St. 9 Ploiesti Str. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Ion Burlacu I.000 51.000 18. 132A Ap. 34 Ploiesti Str.141. 4 Ap. A Et. Alexandru Ciocan I. 73 Sc. Constantin Ciocirlan N. Sreiului 3 Bl.050 20.891.844. Floarea Chitu N. Stefan Cazan Gh.400 8. Ale. 162 Sc. A Et. 1 Ap.16Sc. Cringului 47 Ploiesti Str.998. Petre Chitescu N.240 34. Barcanesti 5 Bl. Cameliei 18 Bl. Stelian Cercel D. Lucernei 17 Ploiesti Str. 49B Ploiesti Str. A Et. C Ap.561. Daniel Cercel M .76 Sc. Bahluiului 10A Bl.547. 13B1 Sc.860.000 86.249. 62 Ploiesti Str.684. 6 Ploiesti Str.227. 3B2 Ap.A Ap.608. Gheorghe Buzatoiu D. 10 Ploiesti Str.517.280 29. Crizantemelor 2 Bl. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I.605. Gheorghe Ion 4 Bl. B Ap. A12 ScB Et.1 Ploiesti Str. Mihaela Cercel P. 4 Ploiesti Str.440 12. Republicii 122 Bl.320 57.920 46. Cibinului 11 Bl. 7 Sc.148 Sc. Georgeta Ceraseanu I. Smaranda Casprov D.545 16.071.720 3. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. 119 Ap.135. 148 Sc. Carmen Mihaela Ploiesti Str.Buga M.334.523. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str. Luminei 6Bl. Cimbrului 1 Bl. 14 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str.280 89.600 63.Marian Chirita M. Plaiului 4 Ploiesti Str. 21B Sc. Ioana Chirica G.890 57. 5 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49. 1 Ploiesti Str. Constantin Bunescu O.595. Elena Cazacu N.120. 1 Ap.971. 93 Ploiesti Str. Niculai Burlacu T.240 LEI 132 . 2 Ap. Republicii 191 Bl. Calugareni 20 Ploiesti Str.Iordacheanu Sat. Mocanilor 3 Bl. Cornelia Capraru V. 62 Ploiesti Str.200 222.090 61.25 Sc.240 12. Gheorghe Buzatoiu N.210 34. Nicolae Chitescu M.820.135.595. C Ap.200 10.

Erou Arhip Nicolae 18 Bl. Aleea Elevilor 3 Bl. Ion Constantin Ion Constantin St. Viorica Roxana Constantin P.21 Sc.B Et. 17 Ploiesti Str. 34 Ploiesti Str. Mihaela Ciusdel A.320 5. Ale.519. Ioana Cristea N.360. Sol.520 LEI 2.003. A Et.186.476.589. Mihai Cristache P.148 Sc. Ion Coman D. B Et. Miron Contescu M. 55-F Et.959. Vestului4 Bl. 149 Sc.6 Ploiesti Str. Vasile Cristea V. Temisana 63 Ploiesti Str. Sos.100 51. 70 Ploiesti Str. Democratiei 56 Bl.720 LEI 5. D3 Sc.200 LEI 7. 9 Ploiesri Str.760 LEI 67. 67 Ploiesti Str.695. Niculina Cocos T. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str.538. Mihai Sorin Costache E.040 LEI LEI LEI LEI 16.669. 137F Sc.A Et. C Et. 3D Sc. 4 Ap. 70 Ploiesti Str. Gh.542.Gh. Veronica Ciltaru N.400 LEI 9.800 LEI 53. Viorica Maria Creanga M. Nicolae Cristea A. 149 ScB Ap. 4B2 Sc. Ana Craciun C. 53 Ploiesti Str. Bahluiului 4 Bl.400 LEI 27. Bd. Gheorghe Lucian Constantin Gh. 148 Sc. Ctin .Ciubotaru D.310. 13 Ploiesti Str. Crisan 5A Bl.119 Ploiesti Str. Gr. 4 Ap. Magdalena Cristea O. Cristian Gabriel Creanga M.974.A Ap.761.040 LEI 5.2B Sc.000 LEI 44.794.640 LEI LEI LEI LEI 605. 1 Ap. Mihai Eminescu 22 Bl. G-ral Vasile Milea 1 Bl. 1 Ap.72 Sc.640 24. Maria Cojocaru I. 3 Ap . 109 Sc. 6 Ploiesti Str.144. Sorin Marian Constantin St.561.43 Sc.1Ap. 14 Ploiesti Str. 5 Plopeni Str. Al.920 23. 89 Ap.650 LEI 44.090 22. Ale. 4 Ap. Magurii 1 Bl. 4 Ap.691.497. A Et. Petre Cojoc I.186. Aleea Romanitei 1 Bl. Republicii 279B Bl. A Sc. B Ap. 4 Ap.326. 6 Ploiesti Str. 24 Ploiesti Str. Mateescu18 Bl.877. 10 Sc. 8 Ploiesti Str. A Ap.457.120 40. 99 Sc.49 A Sc. 16 Ploiesti Str. 1 Ap.640 22. Gr. Dorin Adrian Cristofil I.581. Mirela Elena Constantin Gh.000 LEI 111. Ion Coman Gh. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str.000 18. 3 Ap .560 LEI 4. Cameliei 6 Bl.084. Leului 6 Bl. Gherghina Costache N. 1 Ap. Valeriu-Nicolae Contescu Gh.Brezeanu 1 Bl. 1 Ap. Mihai Bravu171 Bl.360.250 LEI 47.084. Democratiei 56 Bl. B Ap. Ioana Covasa Gh.5 Ploiesti Str. 23A Ap. Tunari 24 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. 3 42. B-dul Bucuresti 20 Bl. 12 Bl.148. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Stefan Craciun C. Cosminelor 12 Bl. Dumitru Condrut Gh. Maria Coman N.D Et. Adrian Ploiesti Str.024. A Et. Elena Croitoru I. B Ap. Cantacuzino 160 Bl.815.319.724.640 13.779. A Ap. 51 Ploiesti Str.000 94. 3 Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl. Petuniei 9 Bl. 2 Ap. A Ap. 56 Ploiesti Str. G Et.900 18.400 LEI 3. Nicolae Constantin I. Eremia Gr. Dumitru Costache N.560 LEI 7. Domnisori 87 Bl.A Ap. 9 Ploiesti Str. A Ap. H6 Et. 119 Sc. Bahluiului 10A Bl. 87 Ploiesti Str.126B Sc. 9 Sc.5 Ploiesti Str.A Et.040 6. B Ap.280.520 LEI 13. Nicolae Costache N.960 63. Victor Craciun C.525. Cozia 73 Ap[.D Et.000 LEI 102. 144 Sc. Cringului 78 B Ploiesti Str.63 Sc. 1Ap. Elena Cleva N.356. Petuniei 9 Bl.20 Ploiesti Str.965.800 LEI 31.480 LEI 44. H6 Et.160 LEI 133 .650 LEI 82. Brumarelelor 1 Bl.700 LEI 126. 6 Ploiesti Str. A Et. AC12 Sc.A Et. Arhip Nicolae 3 Bl. 168 Sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52.260. Crisan 28A Bl. 24 Ploiesti Str. 3D Sc. Constantin Cojanu D.A Et. Bahluiului 10A Bl.

500 10. 73 Ploiesti Str. Petrochimistilor 14 Bl.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 . Manuel Cucu V. 27 Ploiesti Str Gen. 22 Ploiesti Str. Nicolae Dinu V. 35 Ploiesti Str.008.701.480 LEI 48. 11 Ploiesti Str. 2 Ap. 35 Ploiesti Str.000 LEI 93. H13 Ap.440 LEI 32.400 LEI 2.049. 4 Ap. Cameliei 5 Bl.650 330.Croitoru V. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Sld.A Et.600 LEI 17.000 LEI 990. A Ap. Ale.13 Ap. M.291. 10 Sc. 30 Ploiesti Str.000 LEI 19.H.930. 47 Bucov Str.8 Ap. 15A Sc.200 9. 27 Sc. Aspazia Dinu V. G16 Ap.B Et. Vasile Dedu T. Gh. Constantin Dima P. Albinei 2 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str Al. 58 Sc.173. Floarea Danila S.348. Luminii 6 Bl. Valeria Dita Gh. Inelului 3 Bl. Cirezarilor 2 Bl.Grigorescu 25 Bl.017. 5 Ploiesti Str. Eminescu 22 Bl. 1 Ap. Marian Cristian Dinu M. Gheorghe Diaconu A.13 Ploiesti Str.A Et. 5 Ploiesti Str.740 LEI 25.800 LEI 20. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 46 Sc. 39 Sc. Frasinet 13 Bl.529.C Et. Cumpatu 4 Bl.953.200 5. Nicolae Ap.19 Ap. Nicolae Davidoiu S. Aurica Dan C. Grigore Dobre A. Arva 29 Prahova 62.400 145.1 Ap. Er.45B Sc. 8 Ploiesti Str.037. 16 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. B Et.920 LEI 291. 1 Ap. Viorica Cucu P.000 30. 25A Sc.5 Sc.B Ap.162.372. 25A Sc. 22 Ploiesti Str.686.000 10. Caramidari 11 Ploiesti Str.464. 21 Ploiesti Str. Sos Nordului 2 Bl.720 LEI 7. 30 Ploiesti Str. Republicii 192 Bis Ploiesti Str.805. Republicii 192Bis Ploiesti Str.B Ap.446.000 105.579. 16 Ploiesti Str.816. Er.A2 Sc. 1 Ap.440 16.1 Ap.640 LEI LEI LEI LEI 28. C Et. 3 Ap.720 LEI 31.30F Et. Ioana Mihaela Dita S.066. Alexandru Dobre A.169. 21 Ploiesti Str.260. 10 Sc.600 LEI 1.794.400 LEI 52.105.208. Dumitru Dinu Gr. Crizantemelor 4 Bl. Ghworghe Dinu Gh.200.985.372.489. Severa Danila A. A Sc.000 11. Zoe Maria Dinu N. 97 Ap. 30F Ap.120 73. Crizantemelor 4 Bl. Ion Despina D.450 46. Luminii6 Bl. Georgeta Dau C.920 LEI 12.409.219. 51 Ap. Sofia Dobre I. Arhip Nicolae 7 Bl.731. Polux 4 Bl. 31 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str. 65 Valea Calugareasca Str. Daniela Dinu V.114.400 LEI 10.074.037. 24 Ploiesti Str. Floarea Dobre D.387. B Ap. Doja 150 Bl. 6B Sc. Trandafirilor 31 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str.040 5. Cirezarilor 3 Bl.439. Ale. Roxana Melania Cucu I. Lucuta Despina Gh.000 LEI 430. 19 Ap. Florea Dinca C. 9 Ap. Cirezarilor 3 Bl.232.760 34. Deltei 3 Bl.910 LEI 56. Dumitru Despina Gh.Georgiana Dinu C. Lucretia Dinuta G. Maria Dinu A. 37 Ploiesti Str. Maria Dinca I. Maria Dan I Constantin Daraban D. 3 Ap.200 LEI 70. B Et. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. Er. B Et. B Et.960 LEI 19. Piata Victoriei 1 Bl.A Et.160 158. Cumpatul 4 Bl.A Et. Intr. 1 Ap. 119 Sc. Moldoveanu Marian 4 Bl.760 21.201 Sc. Dumitru Dobre T. Nastasia Dobre D. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Cameliei 9C Bl.Sld. Moldoveanu Marian 4 Bl.453.523. Gheorghe Daraban F. Pantelimon Dan A.000 8. 3 Ap. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.

000 31. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str.648.400 40. Aurelian Dumitrescu A.Cornel Nicolae Dragomir Gh. Romana 92 Bl.800 5.040 20. Florin Danciu C. 71 Et. Brumarelelur 2 Bl.560 LEI 42.Dogaru T.400 51.000 98. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl. Elena Dumitrescu Gh. 52 Ploiesti Str.520 12.580 LEI 13. 13 Sc.D Et. Sorin Mihai Draganuta N.558.600 LEI 34.030.744. Petre Dumitrache I.720 34.116. Marin Dragnea T. 136 Sc. CAMELIEI 13 Bl.000 19.409. 17 Urlati Str.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.280 3. Gh. Al. Cantacuzino 261 Bl.512. Gh. Carmen Claudia Dragu I. A Ap.171. George Razvan Dumitrescu A. A8 Sc.233.297. Crizantemelor2 Bl.Portita 2 Bl.523. Ramurei 9 Bl. 46B Ap. Eufrosina Dumitrescu A. 50 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20.11B Sc.188. Streiului 3 Bl. 83 Ploiesti Str.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.406.Ioan Dragomir R.967. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A.040 23. 18 Sc. Alexandrina Dumitrascu Gh.600 6.200 17. 1Mai 66 Bl. Afinelor 11 18.223. K5 Ap.773. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.000 31.411. Primaverii 18 Ploiesti Str. Cantacuzino 42B Ap.1 Ap.600 52. 28 Ploiesti str. Cameliei 6 Bl.920 LEI 103. Ale. 29 Ap. Maria Duhanov V. 14 Ploiesti Str. Paulina Dumitrescu C.B Et.006. Jeana Dulu C. B Ap. G.074. Florin Dulgheru C.000 72. Ion Duca V. Cameliei 13 Bl.200 96. 11B Sc. Mateescu2 Bl. Gr. M. Daniel Dumitrescu P. 22 Ploiesti Str.475.A Ap. 4 Ap.600 44. Prtincipala 289 Ploiesti Str. 8 Ap. 129 Sc. Constanta Dragomir E.680 52.744. 3 Ploiesti Str. Cibinului 130 Bl.289.020 LEI 135 . Aurel Dumitrescu I.116. Filofteia Dragan I.878. 2 Ap.2 Ploiesti Str.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str. 24 Ploiesti Str. Elena Gica Dumitrascu C.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. 8Sc.400 16. 75 Ap.200 25. Nicolae Dragu I. 14 Ploiesti Str. Viorica Dumitrescu V.A Et. Brumarelelur 2 Bl.116. Ale. Constantin Dumitru C. A Ap. Crizantemelor 1 Bl. 4 Ap.160 35.600 LEI 32. B Ap.000 26. 24C Ap.807.679.057. Alexandru Duica Gh.604. Sg.A Ap. 2 Ap. 10 Brazii de Jos . Troienelor 3 Bl.040 28. Paul Dumitrache Gh.160 31.538. Gh. Branciog 40 Bl. 19 Ploiesti Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11.680 31.B Et. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.733. Er.Cameliei 17B Bl.A Ap.000 LEI 15.012. Calin Catalin 10 Bl. Vasile Draganuta Fl. 13 Ploiesti Str.3 Ploiesti Str. 12 Sc. 3 Ploiesti Str. Constantin Dragoi D.1 Ap. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. Ion Dragan V. Primaverii 18 Ploiesti Str.43 Sc. Maria Dumitrescu A. Elena Dragomir C.632. Vasile Draghici N.200 LEI 8.000 16. C Sc. Crizantemelor 1 Bl.2 Ap. 2 Sc. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr.170 LEI 12. Gr.B Et. A Et.860. 29 Ploiesti Str. 12 Ploiesti Str. Sorin Radu Dumitrescu S.669.610. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str. Gabi Marian Dumitrascu Gh. 2 Ap.111.B Et.076.171. 39 Ploiesti Str. Aurelia Danciu V. 7 Ap.000 7. 50 Ploiesti Str.000 2. Cosbuc 7 Ploiesti Str.342. 4 Ap. 4 Ploiesti Str. Gherghina Ploiesti Str. Aleea Sacelenilor 2 Bl. Florin Ilie Draghia S.B Et. 129 Sc. Bravu FN Bl.671. 29 Ap. Al.284.760 LEI 3. Mariana Duica St. B Ap. Crizantemelor 2A Bl.

Marasesti245 Bl. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Georgeta Ene P.200 14.415. Democratiei 88 Bl. B-dul Republicii 118 Bl. Dealu cu Piatra FN Bl. Infratirii 5 Bl. Zidari 8 Bl.15A Sc.960 10.403.680 53.831.280 LEI 59. Elena Beatrice Duta Gh. Mihai Bravu 107 Bl.D Et. Mihail Enache I.940.33 Str.B Et. Bodocului 1 Ploiesti Str.160 28. Infratirii 11 Bl.800 LEI 136 . Elena Frinculescu I. Levantica 1 Bl. Mariana Dana Dumitru I. Eugenia Frincu St.160 10. Tirnave 4 Bl A4 Sc. Nicolae Enache S. B Ap.14 Ploiesti Str.037. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.15A Sc.152 A Sc.800 16. A Ap.Nicolae Eftodie T.15B1 Sc.4 Ap.372. 39 ScB Ap.711. 3 Ap.A Ap.000 LEI 61. 126B Sc.1 Ap.400 LEI 10. Zidari 8 Bl. D Ap. A Ap.024.240 LEI 60. Sreiului 3 Bl.520. Bratocea 15 Ploiesti Str.267.880 31. Marasesti245 Bl. 19 Ploiesti Str.A Ap.A Et.859. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.738. Gheorghe Duta Gr. 5C Ap.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36. Florica Dumitru Gh.640 82.320 18. Stefan Farcas N. 1 Ap. Cristianul 17 Bl. Floarea Dumitru V. Ion Eremia C. Stoica Ene V.597.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. Dan Frincu C. 10A Sc.334. Malu Rosu 63A Bl. Cameliei 8A Bl.2 Ap. Rozica Ene P.H2 Ap.186.33 Ploiesti Str. Mihail Dumitru V.201 Sc. 21 Ploiesti Str. Infratirii 5 Bl. Ion Frusina Gh.5 Ploiesti Str.710 78.14 Ploiesti Str. A Et. Iuliana Fendu C. B Ap.083. Maria Duta V.958. 38 Ploiesti Str.254. 21 Ploiesti Str. Dragos Fermesanu I.088.21 Ploiesti Str. 19BIS Ap. B Ap. 6 Ploiesti Str. Drina Ene I. 8 Ploiesti Str.236.278. B Ap.520 40.260.900 58.9 Ap.675.10A Sc.710 2. 139A Sc. 21 Ploiesti Str. 65 Ploiesti Str. A11A Et.750 LEI 27.200 LEI 87.600 65. Strejnic 11 Bl.560 LEI 10.Dumitru E.372.A Et. 35 Ploiesti Str. 32 Ploiesti Str. 61 Ploiesti Str. Infratirii 5A Bl.360 LEI 7.400 17. 15 Ploiesti Str. B Ap. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.5C Sc.215. Maria Ploiesti Str. Ioan Filote Viorica Firu D. F Ap. Enachita Vacarescu 17A Bl.100. H13 Ap.295.430 28.542. Manda Enache I. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap. Deltei3 Bl.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62. Marin Firu M.831. Dumitru Ene I.. Deltei3 Bl. Alexandru Dita Al.720 12. 15 Baicoi Str. Adela Florea I.900 LEI 24. 120F Sc.000 187.609.4 Ap. Ale.560 LEI 9. Dumitru Ene M.400 21.954.141 Sc. 70 Ploiesti Str. Ion Fofirlica Gh. 67BIS Sc.4 Ap. 10 Ploiesti Str.735.683.5 Ap.080 17. 46A Sc. Adrian Eftemie M. 120F Sc.B ET.440 LEI 47. 30 Ploiesti Str. Voicu Dumitru T. 68 Ploiesti Str. B Et. Cameliei 18Bl.A Et. Marasesti 288Bl.320 10.400 106. 5 Baicoi Str. Cumpatul 4 BL.120. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. 11 Blejoi Str. 136 Sc.160 3. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl. Crisan 5A Bl.800 LEI 25. Crisan 7A Bl. 7 Sc.010. 25 Sc. A4 Ap. Tirnave 4 Bl. Gilda Aurora Ene I.680 LEI 1. 29 Sc. Georgeta Dumitru I.19 Ploiesti Str.632.63 Sc. Gheorghe FermesanuD. B Ap. Al.4 Ap. Steliana Enache C.904.353.374.A ET. 19BIS Ap.66 Ploiesti Str. 4 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.579.200 59. 13 Sc1 Et.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Domnica Florea N. A Ap.500 LEI 90. Alexandru Dutescu A. Victoria Duna T.267. 163F Sc. Enachita Vacarescu 17A Bl. Livia Fermesanu I.683.2 Ap. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Republicii 130 Bl.27 Ploiesti Str.

Bujorilor 15A Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str. Ion Ghinea T. Domnisori 85 Bl.151 Ap.135.A Ap.160 10.418. Diana 3 Bl. Gh.800 LEI 40. 2 Ap. Vasile Gheorghe St.785. 4D11 Sc.480 708.000 12.356. 26 Ploiesti Str. Dumitru Gheorghe D. Petre Ganea I. Aurica Georgescu D. 25A Sc. Cirezarilor 3 Bl.092. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Gheorghe Mateescu 7 Bl.50 Ap.000 50.600 240. 21D ET. Aleea Scolii 8 Bl.240 4. 4 Ap. 22 Ploiesti Str. Maria Ghearghiu I. K Ap.360 39. 102 Sc. George Gilie I. C1 Sc. 22 Ploiesti Str. Teodor Ganea P. Republicii 279 Bl.800 LEI 26.32 Sc. 41 Urlati Str. A Et. 8 Ap.669. 4D1 Sc.320 2. Domnisori 85 Bl.700 LEI 137 .240 8. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str. Iezerului 9 Bl.590.1 Ap. 68 Ploiesti Str.800 LEI 37.137.200 LEI 52. Arcului 1 Ploiesti Str.704.186.040 18.640 LEI 5.608. 5 Ap. A Ap.840 12.7 Ap. Vestului 18 Bl. 1 Ploiesti Str.691. 13 Ploiesti Str.400 LEI 6. Costache Ghinea M.A Et. 10 Ploiesti Str. Al. 20 Ap.324.400 51.111. 2 Ploiesti Str.960 5. Sg. Elisabeta Ganea I. Republicii 279 Bl. 4 Ap. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.010.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. Valeria Gheorghe V.24B Sc. 42C Sc.17 Ploiesti Str.760 160. Georgeta Gheorghe I. Ionut Laurentiu Gales P. 56 Ap. Republicii 279 Bl.446. Stefan Greceanu FN Bl. Dumitru Gheorghe Ghe. Gheorghe Gheorghe Gh. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str. Aurelian Geanta N. Mihail Gheorghe A. 32 22. Gr. Daniel Georgescu Gh. Sos. 2 Ploiesti Str.712.14 Et. Teodor Geangu C. Steluta Alina Georgescu St. Gh. Arcului 1 Ploiesti Str. 6 Ap.000 43. Bravu 163 Bl. Smaranda Gheorghe N.520 172. 46 Sc. K8 Sc. A Ap.334.A Et. Marioara Georgescu D. Al.040 19.339. Iezerului 9 Bl. Constantin Gheorghe C.400 67.A6 Sc.450. Dumitru Ghita P. Elena Geogea A.Piata Victoriei 7 Bl. A Et.661.000 30.741. Bravu 163 Bl. 41 Ploiesti Str. 27 Ploiesti Str.600 13. 93 Sc.100 32.074. D8B Et. 10 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.342.000 8.1 Ap.600 49. 8 Ploiesti Str.A Et. Cuz voda 9 Bl. 52 Sc. 1 Ploiesti Str.276. 1 Ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Maria Geogea A.011. Petre Frusina I. 4D11 Sc.400 11.C Ap. 73 Et. Cameliei 7C Bl.247. M.20 Ploiesti Str.000 27. Republicii 137 Bl.339. Maghiranului 15 Ploiesti Str.600 3. Cirezarilor 1 Bl. Elena Gheorghe Ghe.C Et.614. Daniel Dumitru Gheorghe I. Constanta Ghita D.182. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Marasesti 412 Bl. Carmen Oriana Georgescu V. 73 Ap.000 20. Nalbei 1 Bl. Viorica Gherghina Gh.580 4.517. 2 Ap. Vestului 1 Bl. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str. Ioana Ghita I. Prislop 7 Bl. 19 Sc.613.023. D Et. Cantacuzino 156 Bl. Venera Geotti A. Prislop 10 Bl.796. B Ap.775. Cristian GeorgescuD.520 13. Costin Ploiesti Str.407.440 LEI 70. Georgeta Ghita P. 10 Ploiesti Str.600 LEI 49. 1 Ap.600 LEI 9. Elena Frusina I.267. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Giurca N.151 Ap. A Ap.098.A Ap.860. 4 Ploiesti Str.Frusina Gh. 2 Ploiesti Str.1 Ap. Victoria Gheorghiu I. Elena Ganea I. Bd. M. 2D Sc.A Et.190. 21D ET.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.744. Elena Georgescu O.378. Andrei Muresanu 53 Bl.

Bobilna 46B Sc. Paulina Iacob D. Elisabeta Ionescu D. Luciana Guslicov St. B Ap. Scorusului 5A Bl. B Et. 1 Ap.800 14. C12 Ap.446.334.855.575.000 62.960 56. D7A Sc. Titina Ion V. Victoria Iacomir Ghe.3 Ploiesti Str. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str. Stefana Grama I. Ana Grosu N.041. Galati56 Bl. Ion Handrea G. Crisan 63 Ploiesti Str.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. 25C Ap. Ionelia Irina Ion M. A Ap. 1 Ap.040 9. C1 Sc. 4 Ap. Carol Davila 1 Bl.A Et. 20 Ploiesti Str.200 35.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 .836. A Et.289. Armasi 43 Ploiesti Str.348. Cavalului 19 Ploiesti Str.720 227.008. Gheorghe Ioan D.400 29. A Ap. Sd.822. Nicolae Gorgan A. 60 Ploiesti Str.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str. Sirianu 14 Ploiesti Str.Iulia Catalina Ilie St. I.32 Ploiesti Str.537. 14 Ploiesti Str. 14 Draganesti . 22 Ploiesti Str. Dumitru Norocel Ionescu D. Ion Iancu I. Catinei 11 Bl.967.488. Gheorghe Grindei I. Bobilna 46B Sc. Pasajul Libertatii 2 Bl. Ana Grigore Gh.000 23. 117 Sc. Marilena Handrea V.163. Barapolt 1 Bl.050 1. Daniel Ion V.800 12.744. Cameliei 9A Bl.847. Maria Hotescu M.000 20. Sevasta Ionescu D. 12B Ap. 7 Urlati Str. Casin 7 Bl.210.440 119. B Et.B Et.16A Sc. 128D Sc.787.920 89. Sirianu 12 Ploiesti Str. 28D Ap.317. 67 Et. Vasilica Ileana D.800 1.36 Sc. Ana Gomoescu S.Laura Ioana Iatan L.000 58.400 9. 1 Ploiesti Str.Rodica Gabriela Ion N. Pajurei 4 Bl.507.193.65 Varbilau .Garniceanu I.920 27. Grivitei 2 Bl.199. A Et.800 33. 4 Ap. B Ap. Cameliei 23 Bl. Livia Hornea Gh.137. 136 Ap. Eugenia Ploiesti Str. 10 Sc. 41 Braila Str.Doinita Ion C.720 116. 1 Ap. 52 Sc.572. Republicii 157 Bl. Constanta Ion I.389. B Ap. Vlad Tepes 32 Bl.B Ap. D7A Et.530.3 Ap. Ale. Iorgu Claudiu Iatan M. Victor Gorgan M. Arhip Nicolae 8 Bl.959.822.080 4.600 204. Crisan 6A Bl. 13 Ploiesti Str. 64 Ploiesti Str. Ioana Hotareanu N. H Ap. Ionel Ioan D. 19 Ploiesti Str.960 8. Armonieie 6 Bl. 22 Ploiesti Str. B Ap.960 41.C Et. 59 Plopeni Str.800 30.16 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.800 63.Cameliei 15B Bl.892. 58 Ap.458. B3 Sc.985.884.1 Sc. 44 Sc. Streiului 3 Bl.000 42.800 64. Cameliei 9A Bl.360 35. 6 Ploiesti Str.921.860. 20 Ploiesti Str. Minelor 11 Ploiesti Str.857. B1 Sc.2 Ap. Cirezarilor 3 Bl. A 51. 17 Ploiesti Str. Vlad Tepes 32 Bl.560 50.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str. 33 Ploiesti Str.800 50. 22 Ploiesti Str. 58 Ap. Valerica Handrea Gh.Alexandru Ilie I. 6 Ploiesti Str.417.406.600 12.634.680 26. Cameliei 4 BL.601. Er. Crisan 63 Ploiesti Str. Milcov 16 Bl. 23 Ploiesti Str.800 7.200 155.330 LEI 73. Cameliei 5C Bl. Valuta Herciu T.880 23.R.44 Sc.360 11. Maria Holhos T. I.200 12. Gheorghe Herciu I.866.400 26. 17 Ploiesti Str.932. Vasile Milea 3 Bl. Mihail Iacob Gh. 3 Ap. R.440 119.400 5.260. 59 Sc. Cameliei 4 Bl. Toma Gogu C.320 23.530 LEI 55.679. Hasdeu 22 Bl. Ioan Ilie Grigore I. 1 Ap. Cristache Ion St.084. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Vasile Ion C. Maria Ilie I.232. 37D Sc. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. 3Ap. Georgian Puiu Iancu I. A Ap.540 55. 1 Ap. Gheorghe Grigore I. 119A Ap. Constanta Husu St.757. 42 Ploiesti Str.

106. A5 Ap. Cameliei 3B Bl. Dan Mihai Ionita R.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3. 5 Ap.000 33. 21 Ploiesti Str. R3 Sc A Et. Vitejilor 7 Bl.600 51.Elena Jelea V.802.860.320 LEI 67. Vasile Ionescu Gr.4 Ap.180. Valeriu Jalba V. Eroilor 36 Ploiesti Str. 51 Et.706. Scorusului 5A Bl. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Mihail Iosif P.25 Sc. Fivi Nimfodora Ionita T.Elena Doamna 5 Bl. D9 Ap.Ilie Et.440 LEI 6.483. Rafinorilor 15 Bl.720 LEI 12. 12 Sc.000 19.151.000 27.240 LEI 5. B Ap. Ion Istrate St.672. 42 Ploiesti Str. 67 Et.Constantin Ionescu I.Candiano Popescu31 Ploiesti Str.31 Ap.Alexandru Irimia S.526.077. Carol Davila 1 Bl.116. 114 Sc. 1 Ap. Constantin Ionescu I.448. Minerva 1 Bl. Gh.A7 Sc. Andrei Muresanu 66 Bl.116.040 87.400 71.111.400 31.000 26.800 LEI 87. Nordului 7 Bl. Cuza Voda 6 Bl. 12B Sc.840 LEI 39. Romeo Ionescu V. Razboieni 9 Ploiesti Str. Eugenia Iordache T. C Et. Elena Monica Iordache A.949. Cantacuzino 203 Bl. Constantin Istrate V.560.10 Ploiesti Str.A Et. Virgil Iordache St. Sldt.600 LEI 6. Elena Ionita I.666.600 15. Octavian Ionita L. 33 Ploiesti Str.078.914.280 LEI 16.B Ap. 156D Ap.800 69.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str. 10 Ap. 11 Ploiesti Str. Enache Ionita I. Ileana Iordache A.124. 32K Ap.520 67. Sos. 107 Ap. Elena Ionita V. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. Gr. 12 Ploiesti Str. A Et.600 756. Timotei Cipariu 4 Bl.240 LEI 139 .341. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.039. B Ap. Cameliei 19A Bl. 100 Sc. 15 Ploiesti Str.200 LEI 80. 17 Ploiesti Str.288.116.830 182.560 LEI 29. Mena Jalba P.Mariana Herieta Ivan V. Domnisori 11 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.279.485. 22 Ploiesti Str.920 16.Cameliei 24 Bl. Ermil Ionescu I. Ioan Isbasoiu St.971. A Et. Ion Ispas N. Claudiu Adrian Jelea M.289.480 LEI 31. B Et. Constantin Ivan N. 5 Ap. 48 Ploiesti Str. 19 Ploiesti Str. Cuza Voda 7 Bl.Ionescu Gh. Florica Ionita Gh.200 3. Al.800 52. 9 Ploiesti Str. Mariana Ionita C. 1 Ap.281. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Rozica Ionescu R.41 Ploiesti Str. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.100. Ioana Ionita O. 4 Ap.840 31. 119A Sc.Ion Lambru M.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. Andrei Muresanu 66 Bl.586.930 LEI 2. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str.435. C Ap.118. Bobilna 103 Bl. 45 54. 9 Boldesti Scaieni Str.800 31. Republicii 141Bl.028. Medana Lazar A. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. 134 Sc. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str. 36H Sc. 7 Ploiesti Str.13 Ploiesti Str. 3 Ap. 3 Ap.038. 22 Baicoi Str. Cirezarilor 3 Bl.360 LEI 30. 2 Ap. A Ap.A PloiestiStr. 11D Sc.625.761. Dumitru Ionescu Gh.600 13. R3 Sc A Et. Daciei 26 Ploiesti Str. Daniel Ispas N. Ion Ionita V. Iulian Jalba D. Dumitru Ionita Gh. Tineretului 7 Bl. 21 Ploiesti Str.960 12.960 51. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.818.800 40.116. George Topirceanu 3 Ap. A8 Ap.757.120 170.534.400 43.

72 Sc.25C Ap.Virgiliu Marcu C.Marian Malos St.400 5. Scolii 8 Bl.C Et.Maria Leaca M.200 103.060. Gageni115 Bl.305.000 24.Bogdan Mares I.Lazar N.600 36. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str. Bucuresti 17 Bl. Maramures 9 Ploiesti Str.800 140. 202B Ap.14 Ploiesti Str.157. Constantin Leanca D. 141H Sc.Elena Marin Gh.A Ap.086. 1 Ap. Nicolae Lungu I.Vasile Manu N.000 12.760 LEI 10.781.190.477.Aurelia Manolescu I.16A Sc.Ioan Marin Gh. Garii 29 Prahova Ploiesti Str.Elena Luca Gh. 8 Ploiesti Str. Milescu 29A Bl.26 Ploiesti Str .400 88.450. Ctin Brezeanu 4 Bl.405.Haralambie Marcu Gh.334. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str. A Ap.24B Ap.810.200 20.420 30.860.16A Sc.555.535.720 32.Voicu MarinI. Maramures 9 Ploiesti Str. Maramures 9 Valea Calugareasca Str. Ctin Brezeanu 4 Bl.967. Malu Rosu 122 Bl.360 208.685. 31 Ploiesti Str.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 .120 40. B Et.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Nicolae Lemnaru C.Vasile Mares C.982.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21. 16 Ploiesti Str.000 44.000 20. 111 Sc. 26 Ploiesti Str.808.962. A Ap. B Et.200 33.746.400 10.50A Sc. Ion Marcu Gh. Gageni115 Bl.116. Ruxandra Lita Niculina Lois C. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str.000 32.26 Ploiesti Str.818.153. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str.Brezeanu 7Bl.320 17.11 Ploiesti Str.494. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.220 51.D Ap. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str. 99 Ploiesti Str. Spatar Nic. Petuniei 5 Bl.480 LEI 33.800 35.818.1 Ap. 8 Ploiesti Str. 18Bis Sc.220 LEI 11. A Ap. A Et. Bucuresti 17 Bl. Domnisori 87 Bl. Infratirii 5 Bl.Mihai Bravu FN Bl. 41 Ploiesti Str.Prislop 13 Bl.200 28.D Ap.Ale.A Ap.27 Ploiesti Str.Stefan Macovei C.442.695. Casin 7 Bl.800.000 93.440 7.304.405. Mircea Mandalac Gh.6 Ploiesti Str. C1 Ap.Valeriu Lupu V. Suceava Ploiesti Str. Fintinele 4 Bl. Teodora Marcu V.640 2. 9B Sc.Ioan Lisita N.6 Ploiesti Str.000 50. 111 Sc.11B Sc. 28A Sc. 4 Ap.720 31.960 28.679.Gheorghe Lemnaru I.440 9.000 44. 137 Sc. C1 Ap.Ctin. A Ap.108.B Ap.200 22.Elena Lupu D.560 LEI 6. 3 Ap. Ale.744.Simona Lupu S.63 Ploiesti Str.63 Ploiesti Str. Aleea Prislop 13 Bl.722.779. 6 Ap.1 Ploiesti Str. Silvica Manolache I.599. Ioan Marin Gh. Daniela Mares H.000 24. Voicu Ploiesti Str.Viorica Luminita Lica N.600 36. Georgeta Manea C.680 38.Valentina Cristina Marin C.A Et.8 Marginea / Marginea / Jud.162.Kogalniceanu 2Sc.220 40.348.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.015. Ion Marcu I. Ion Lisandru H. Mariana Manolache N. B Et.Gheorghe Marin Gh. 107 Sc.744.2 Ploiesti Str.E.20 Ploiesti Str. M. 24B Et.Elena Maier V.865. Gheorghe Maftei I.Ioan Petre Manolache I.599.Constantin Lemnaru I.200 354.000 4.720. Infratirii 9 Bl. 1 Ap. 9B Sc. Gheorghe Lisita V. 3 Ap.2 Ap.400 26.895.Casin 7 Bl.Spicului 5 Ploiesti Str.840 46.3 Ap.Daniel Ionut Lemnaru St. Cameliei 21 Bl. Vacarescu 13A Bl.400 93.132.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Ion Lica Gh. Temisana 61 Ploiesti Str.Emilia Marcu I. Georgeta Lupu S. 28 Ploiesti Str.725 48.121A Et.610.

16 Bucuresti Bdul.Olga Mihalache N. Ale.800 47.085.244.674.879. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. Gh. Laurilor 2 Bl.320 25.231.748. Maricica Mirabela Meirosu A.049.400 20.695. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. Aurel Marmiton S. D7A Ap.988.Marin I. Sapunari 6 Ploiesti Str.000 32.345. Gh. 54 Ploiesti Str.639.711. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str.779.900 LEI 141 . Marin Marin N.372.004. 14 Ploiesti Str.53A Sc.000 LEI 32. 15 Ploiesti Str.116. 1 Ap.10 Ploiesti Str.000 LEI 10. St. Camelia Maciuca C. Vasilica Matei M.153. Camelia Meret N. Gheorghe Marin .000 51.070 LEI 145.400 39.240 LEI 55. 40A Sc.000 LEI 64.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.31 Sc.680 LEI 63.297.1 Ap. Bucuresti 20 Bl. Ceahlaul 9 Bl. 13 Ploiesti Str.050 153.520 32.Aleea Codrului 2 Bl. Pajurei 8 Bl.560 21. Gheorghe Matei D. Petre Margarit I. Vestului 3 Bl.640.781.Daniela Paulina Mihai N.490. Baraolt 21 Bl. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap.080 8.200 19.148.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl. Iosif Ploiesti Str. Bahluiului 6 Bl.400 51.744. Gh. Baraoltului 5 Bl. 9 Ap.Vlad Tepes 32 Bl. Metalurgistilor FN Bl.A Ap. Mihai Mihai I. Angelica Maracineanu D.380 7.200 1. 43 Ap.744.Ecaterina Mielu A.Maria Ecaterina Mihai A.B Et. 40A Sc.1 Ap.360 LEI 48. 145 Ap.674. A Ap. Ale.830.930.Daniela Gabriela Marin T. Catinei 11 Bl.Anotimpului7B Bl. A Et.000 54. 1 Ploiesti Str.640 9.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.571.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59. Sos. Timotei Cipariu 4 Bl. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str. Costica Mihai V.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str. Cornelia Maciuca T. Metalurgistilor FN Bl. Viorica Matei D . Nicolae Mezei S.1 Et.A Ap.99 Ploiesti Str.762.200 LEI 7.349.Maria Masala I. B Et. Radun Mihai V. O.61 Ploiesti Str.A Ap.26 Ploiesti Str.51 Sc. 121A Ap.000 21. Elena Manescu M. 37 Sector 6 Baicoi Str.38 Sc. B Et.810. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.Enachita Vacarescu13A Bl. Nela Mihaela Marculescu I. M.000 LEI 121. B Ap. 6 Ap. Doja 150 Bl. Constanta Marmiton Gh.480 20. A Et. 14 Ploiesti Str.Persani 5 Bl.813.889.240 4. Mihail Matei I.000 LEI 77. Marian Bogdan Mazilu Gh. Gr.Sorin Nicolae Mihalache I.220 LEI 72.53A Sc. Constantin Magureanu D. Viorica Maciuca C.1 31. A2 Sc. 92 Ap. 40A Sc. 6 Ap.796.200 146. 13 Ploiesti Str.640 46. Gr.860.7 Ploiesti Str.D Et. 36H Sc. 77 Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl.250 40.846.000 10.580. Sevastita Mihalache I. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. Adrian Marin N. Simona Marinescu N. 3C1 Et. 118 Sc.Alexe Masala A.A Ap.A Ap. 2A1 Sc. Silviu Mazilu F. 3 Ap.748. Pajurei 8 Bl. Ale. Florica Mihai R. Bd. Todor Matei V.156.401. Godeanu 4 Bl.790.400 LEI 36.280 61.700. 3B Ap. 35A Sc. B1 Sc. Ciprian Mihai Mihai S. Costache Maguleanu D. Cantacuzino 152 Bl.Constantin Marin V.320 18. 37 Ploiesti Str. A Et. Gheorghe Mihai D.000 38. B1 Sc.971.280 8. 14 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.600 27.Ana Mihai N.37D Et.3 Ap. 4 Ap.

840 2. 42 Ploiesti Str.Mihaela Mirica M.29 Ploiesti Str.Prislop 4 Bl.29 Ploiesti Str. A Ap.320 7.Cantacuzino263 Bl. 3 Ap.565.149 Sc.648. 2 14.20 Ploiesti Str. Sirianu 19 Ploiesti Str.861.Anica Mitrea C.500 LEI 1.000 LEI 10.640 LEI 21. 53 Sc.480 LEI 26.20 Ploieti Str. Aleea Bahluiului 12 Bl. Dr.34 Ploiesti Str.Alexandra Mina P.800 18.5L Sc. Aleea Portita 2 Bl.7 Ap. C Ap.400 LEI LEI LEI LEI 159.593.Golesti 9 Ploiesti Str. B Ap.1 Ap.940 37.26 Ploiesti Str. Neculai Moldoveanu I. 13 Sc.600 LEI 77.Marcela Misca Gh. B Et. 3 Ap.400 23.431.040 43.6 Sc.Nicolae Moise V. Lacul Bilea 1Bl. C Ap.7 Ap.Neculai Modreanu V.220.Elisabeta Miu I.120 438. Carol Davilla 7 Bl.4 Ap. Aleea Portita 2 Bl. A Ap. Deditel 3 Bl.A Ap.119.000 12.201.45 Ploiesti Str.257. A Ap.280 147.Alin Razvan Moise Gh.9 Ploiesti Str.Vasile Mihalcea S. 3 Ap.028.5 Ap.B Et.400 11. B Et. 3 Ploiesti Str. 36 Ploiesti Str. Risnovenilor 3 Bl. Ion Muraru N.12B Et.4 Ap.Floarea Moisescu E.337.16 PloiestiStr. 13 Sc.111.372. 5L Sc.Marin Mirea Gh.738.Sorin Munteanu I.542. Dumitra Moldoveanu N.109A Sc.200 418. 42 Ploiesti Str.000 23. Valeria Molitor V.Zarandului3 Bl. 119D Sc.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 .000 LEI 31. Cristina Molitor A.000 LEI 7.29 Ploiesti Str.Constantin Misca Gh.4 Ap.555.232.I.86 AP.546. 13 Sc. Aleea Portita 2 Bl. Risnovenilor 3 Bl.Gheorghe MocanuGh. Frasinet 6 Bl. B Et.781.1 Ap.337.34 Ploiesti Str.006.090 152. Petuniei 7 Bl.Petuniei 7 Bl.Natalia Mihaila C.126 Ap.783. Ion Ploiesti Str.860.113.562.135. 1 Ap.29 Ploiesti Str.400 LEI 6.480 LEI 42. 56 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.Adrian Mihailescu N. Emil Zola 2 Bl.Maria Mina M.6 Sc. B Et. Silvia Muresan I.400 LEI 37. Vasile Muraru N.Constantin Mocanu R.Ion Mirica C.552.Victor Mihaila V.070 LEI 82.260.000 LEI 46. A.320 LEI 51.20 Ploiesti Str.Veronica Nae N.Constantin Mihalcea S.R.860. 3 Et.Ionut Mihail Mitrea V.3 Ap. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. Aleea Bahluiului 12 Bl.Bdul. Gh.Mihai Moldoveanu C.Golesti 9 Ploiesti Str. Craitelor 5 Ploiesti Str. Tr. 150 Sc.600 LEI 23. Sabinelor 7 Bl.Maria Mihaescu N.Mihalachi A.150 Sc.16A Sc.Bdul Bucuresti 35 Bl.Bucuresti 35 Bl.510.457.000 12.122F Sc.260.000 LEI 51.951.Republicii 149 Bl. 37 I2 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.160 21.Tudora Mirica N.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.13 Sc. 53 Sc.Nicopole 87 Ploiesti Str.26 Ploiesti Str.30C Et. B Et.Jana Mitroi D.Prislop 4 Bl. Andrei Muresanu 4 Bl. Crinului 11 Ploiesti Str. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.B Et.880 46. A Et.280 35.A Ap.675.Nicolae Miscov T.677. Sirianu 19A Ploiesti Str. Gr.A Et.190. B Ap.Frasinet 6 Bl.12B Et.760 151. 2 Ap. 58 Ploiesti Str.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.2 Ap. Aurelian Movileanu I. B Et.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.Cosmonautilor 3 Bl.149 Sc. 58 Ploiesti Str.831.960 269.Corneliu Mihaila C.000 LEI 350. Caliman 38 Et.31 Ploiesti Str.Dumitru Moraru I.372.674.Elena Modiga C.400 33.

C12 Sc.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Al.Ana Nenciu P.200 LEI 42.335. 4 Ploiesti Str.728.33 Ploiesti Str.480 LEI 1. 67 Ploiesti Str. 29 PloiestiStr.275 LEI 31. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str. 9 Ap.000 33.100 LEI 124.17 Ploiesti Str. C1 Sc. Brumarelelor 5 Bl. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl.Gheorghe Neagu D.Grigore Negoita I. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str.406.D Et.20 Sc.Mateescu Gheorghe 2 Bl.Serg.063. 20 Ploiesti Str.Georgeta Neagu I. Av.Mircea Mihai Matei Negrea G.9 Ploiesti Str. 21A Sc.808. Mihai Negrea G. 39 Ploiesti Str. Streiului 3 Bl.086.D10 Et.600 47.840 LEI 97.080 LEI 32.126.066. Brumarelelor 1 Bl.730 LEI 11.Ion Neagu P.A Et. Cameliei 15 Bl.Elena Neagu I.1 Ap.000 LEI 17. 30 Ploiesti Str.520. Deltei 3 Bl.901.600 LEI 61.Costache Negoita P. Brezeanu 4 Bl.Trotus 4 Bl. 74 Darmanesti / Str. 4 Ap. Stejarului 11 Ploiesti Str.Nicolae Negoita C.Stefan Nan Gh.397.Ion Nedelea D.640 31.214.260. B Et.600 128. 3 Ap.31 Ploiesti Str. Mariana Nan D.15 Com.Traian Neagu N.Lucia Nedelcu A.211.Andrei Muresanu 64 Bl. Armoniei 6 Bl.800 3. C Et.500 LEI 11. Niculina Naftanaila D.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.800 80. Luminita Sinziana Neculai I. Nicolae Negoita Al. 12E Sc. Ionel Negoescu Gh. Nicolae Nastase G.122 Ap. 36 Jud Ploiesti Str. 15A Ap.Spatar Milescu 29A Bl.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.1 Ap. Emilia Naghi N.41 57.639.A18 Sc. BV Ap. Republicii 118 Bl.254. 37B Sc.483.Brezeanu 2B Bl.500 13. 3 Ap.20 Ploiesti Str. Stefan Simion Serban Neicu C. Republicii 145 Bl.091.137 Sc.680 77. Zidari18 Bl.A18 Ap.430 31.15 Ploiesti Str. Gheorghe Nasui D.Elena Negosanu Gh.153.185.612.094. Cibinului16 Bl.Marina NeaguGh. Tudor Neculai P.4 Ploiesti Str.27 Ploiesti Str. Ion Neamtu Cl.2 Ap. 31A2 Et.116. A18 Ap.Georgeta Neagu D.116.261.720. 3 Ap.320 LEI 72.640 LEI 143 .893. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155. Malu Rosu 120 Bl. Mariana Neacsa I.360 19.Cibinului 13 Bl. D7A Ap. B Et.2 Ap.980 18.R4 Ap. Luminita Negoita I. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str. 2 Et. 3 Ap. 10 Ploiesti Str.Ion Nenciu C.C Et.000 LEI 48.030 LEI 5.Nae V. 3 Ap. C. 86 Sc.Maria Nedea P. A Et. D Et.A Et.800 110. E8 Ap.925 LEI 123.A Et.839.136 Sc.760 169. 13 Ploiesti Str.603. 55 Ploiesti Str.15 Sc. 26 Sc.000 LEI 10. 12F Sc.080 LEI 36. B2BIS Ap. Mariana Nastase I. B Et.Lacul Bilea 1 Bl.794.Brezeanu 10 Bl. T3 Sc. 8 Ap.700 LEI 28.Mihaela Negoita N.002. Aleea Independentei 4 Bl. 141H Sc.Vasilica Neacsu I. 3 Ap.Cap. B Ap.Silvia Liliana Neagu St.Cameliei 21B Bl. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Florica Neagu I. C Et. 4 Ap.200 LEI 89.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.372.269.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. 86 Sc. Catinei 17 Bl.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str. B Ap.11C Sc.Vasile Nedelcu Gh.418.555.982.850 7.504. Vlad Tepes 32 Bl.2 Et. 3 Ap. 24 Urlati Str. Ctin.360 24. Cibinului 13 Bl. 3 Ap.Cuza Voda 5 Bl.080 14. Carmen Neagu St.C.8 Ploiesti Str.4 Cimpina Str.240 127.793.560 LEI 52.3 Ap.Prislop 10 Bl. A Et.17 Ploiesti Str.892.180.

Marasesti 257 Bl.5 Ap.078.350 18.A7 Sc.770 29. 19 Berceni / Prahova 1.Elena Nicolae D.35F Ap.Lumini Nicolae M.A16 Ap.Maria Onofrei Gh.Marioara Ploiesti Str.274.Laurentiu Oancea I. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.822.000 10.000 256. 43C Sc.B Ap.12 Ploiesti Str. Al.36 Ploiesti Str.Gabriel Nitescu V.000 17.13 Ploiesti Str.15 Sc.064.Gheorghe Oprea D.Doja FN Bl.372.400 10.37 Sc. Vitioarei 4 Bl.Gh.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str.593.160 97.41 Ploiesti Str.791.800 715. 44 Sc.A Ap.B Et.M7 Ap.000 6.177.462. Ilie Jean Nicolescu I.600 29.26 Ploiesti Str.Intr.Bd. Viorica Onofrei A.188 Ploiesti Str.71 Ploiesti Str.464.18 Blejoi .Elena Lidia Niculae M.3 Ap. A Et.Marasesti 259 Bl.18 Ploiesti Str. J Ap. 3 Ap.Steluta Nitu Gh.Plaiesilor 9 Ploiesti Str.Doja FN Bl.760 124.900. 6 Com.658.13 Ploiesti Str.839.Independentei 19 Ploiesti Str.200 18. Roxana Gabriela Nica I.240 10.775.Niculae Nita I.Cornelia Onofrei A.100 124.Scolii 1B Bl. Gh.960 32.Profesorilor 5 Bl.1 Ap.668.103 Ap.Ciucului1 Bl.000 2.320 27.3K Ap. Spitalului 22 Plopeni Str. 25A Sc. 8 Ploiesti Str.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Sorin Nicolae N.Iuliana Nitu E.372.200 LEI 60.Latina 1 Ploiesti Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Vasile Niculescu D. A Ap. Nicolai Onet S.Nica Gh.000 101. Troienelor FN Bl.Castor 6 Bl. Rahovei 15 Ploiesti Str. Stefan Oprea A.Vasile Nicolae N.34 Ploiesti Str.037.741.950. Bobilna 46B Sc.Vitejilor 8 Bl.691.Rahovei 15 Ploiesti Str. Covurului 24 144 .3 Ap.160 25.572.Pandurilor 4 Bl.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS.Bahluiului13 Bl.280 8.853.352.35F Et.773.558.505.Stan Oprea S. Spitalului 22 Fundeni / Jud.000 9. 22 Ap.7 Sc.Maria Oprea St.Elena Oprea C. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.420 94.116.541.Lucian Silviu Nita M.3 Ploiesti Str.87 Plopeni Str. 43C Sc. Calarasi Ploiesti Str.967.000 61.A7 Sc. Cibinului10 Bl.Repuiblicii 25Bl. A Ap.500 59.Vasilica Oacea L.374.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.15A Sc.Bahluiului13 Bl.Laurilor 3 Bl.B Et. 5 Ploiesti Str.018. E Ap.440 40.Gheorghe Nicolae Gh. B Ap.223.Paulina Nicu N. Marian Nitu I.848.38 Ploiesti Str.56F Ap. Cameliei 18A Bl. B4 Ap.202 Sc. Sos Vestului 16 Bl.840 257.Vasile Nicolae I. Tineretului 12 Bl.799.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.400 60.240 18.Nela Marina Nicolae T.Rodica Georgeta Niculescu Gh.160 15.078.Rahovei 15 Ploiesti Str.Lupeni 3 Bl. 4A Ap.520 6.Petre Nitu E. A Et.Mihai Dan Nicolai N. A22 Sc.372. Ion Oproiu I.000 12. Florica Oprea C.960 41.Anton Tonel Nita I. 9 Ploiesti Str.Dumitra Nicolae D.880 66.34 Ploiesti Str.464.Bucuresti 23 Bl. B Ap. 13 Ploiesti Str.Vasilica Nitu St.800 30.529. 25 Ploiesti Str. 154A Sc.930. Troienelor FN Bl.792.000 43.800 372. 160A Sc. B Ap. Valentin Olteanu T. B Ap.Ilie Oancea Gh.B Et.Bogdan Constantin Nicolescu I.Alexandru Nicolae M.000 38.760 75.480 LEI 10.121.Ana Niculescu D.3 Ap. A Ap.112 Sc.744.Gheorghe Nitu M. Gheorghe Nitu Gh.200 109.Repuiblicii 25Bl.000 59.680 30.560 31.41 Ploiesti Str.200 24.704.080.873.492. 7 Ploiesti Str.Florica NicolaiT.Al.000 LEI 26.

Cristian Pana Gh.17 Sc. Rapsodiei FN Bl.Democratiei 88 Bl.79 Sc. Arh. Ionel Patrascioiu V. B Ap. Brumarelelor 4 Bl.2 Ap.23 Ploiesti Str.A Ap.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.31 Ap.600 41. Al.Gral. Arh.23 Ploiesti Str. Elena Ploiesti Str. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str.600 LEI 61.483. 3 Ap.730.116.Goldis 1 Ploiesti Str.706.Osan F.855.Ana Petrea I.20 Ploiesti Str.Brumarelelor 4 Bl.Gheorghita Petcu N.680 17.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.Gabriel Razvan Petrescu C. Claudia Paraschiv P.A Et.6 Et.820.A1 Sc.49 Bucov / Pleasa Str.Ioan Patrascu C. 31 Sc.Marasti 113 Ploiesti Str.Miorica Paun V.46C Sc.640 LEI 145 .000 LEI 40.Mihai Petre Al. Andrei Muresanu 53 Bl.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.9 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.910 126.Nicolae Petrescu T.060 77. 143 Sc. B Et.23 Cimpina Str. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str. Aleea Pajurei 8 Bl. 9 Ploiesti Str. A6 Sc.528.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.320 LEI 40.680 25.765.Luminita Pietraru M.000 13.130 Sc.16C Ap.A Ap.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77.652.000 LEI 210.680 31. Colonia 1P.000 LEI 19. Aleea Scorusului 4 Bl.Marasesti 113 Ploiesti Str. Troienelor 3 Bl.Carol 9 Bl.Nicolae Pastrama V.Marasesti 255 Bl.Ilie Petrea I.A Ap. Elena Paraschiv M.B1 Ap. Gheorghe Pirvu C.534.730 LEI 34.58 Ploiesti Str.560 LEI 32.790.Er.200 7.800 58.26 96.B Ap. Silvia Panait N. B Ap.800 LEI 29.800 4. 9 Ploiesti Str.130 Sc. M.Eduard Petrache A.Marasesti 255 Bl. 4 AP. Casin 11 Bl.397.600 LEI 20.895.459. A Ap.488.34 Ploiesti Str. Bl.Gheorghe Parcalabu St.440 53.120 30.520 14.041.680 20.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Cameliei 11Bl.236. 48 Sc. H2 Ap.033.Gheorghe Pandele M.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.Libelulei4 Bl. Cameliei 11 Bl. 11 Cimpina Str.Maria Pintiuta T.Ion Pasat I.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.920 LEI 31.Vasile Sebastian Panait E. Pompilia Pandelea D.Ghilcos 9 Ploiesti Str.74 Ploiesti Str.000 LEI 100.938.Floarea Petrosanu D.472. Eminescu 7 Ploiesti Str. 2 Ap.600 181.252. D Ap.313.000 13.70 Sc. B Ap.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.Dan Radu Paraschiv Al. Ion Pancu I.Cezarina Pauna Gh.744.Grigorescu 5 Bl.140F Sc.P3 Sc.AC1 Sc.400 17.A Et.9 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str.Aurel Petrosanu Gh.Maria Pavel T.307.Minerva 7 Bl.078.Cristache Pavel Gh. R .Republicii 17B Bl.488.307.919.260.V.Constantina Pincu G.600 38.13 Ap.Dumitru Constantin PatrascuD.800 1.370.866.519.901.083.750 98.Eftimiu Adrian Pavliuc S.450. Silviu Valentin Panait Gh.Vasile Pepi Tr.Stindardului 9 Ploiesti Str.000 25.116.V. A Ap.16 Ploiesti Str.Monica Patrascioiu I.Cantacuzino 261 Bl.000 36.703.Leontie Paduretu C.280.B Et. 15 Ploiesti Ploiesti Str.Stoica Constantin Petrescu St.A1 Ap.48 Sc. Garsoniere Sc.A Ap.1 Ap.000 LEI 233. Gornistilor 1 Bl.360. 32 Ploiesti Str. 3 Ap.960 81.880 4. A Et.Ioan Pintiuta P.790.Sofia Paraschiv I.817.17 8.000 41.360 28. Ghilcos 9 Ploiesti Str.744. Levantica 2A Bl. Biruintei 6 Bl.Bdul.

153 C Sc.Bobilna 46B Sc.Eugenia Popescu I.250 17.B Et.000.760 9. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.55 Ploiesti Str. A Ap. D Et. 16 Ploiesti Str.Silvia Pirvulescu M. 1 Sc.Maria Podoreanu P. A1 SC.Cristian Ponta M. Regimentului 5 Bl. 1 Ploiesti Str.165.Silvia Pirvulescu P. 39 Ploiesti Str.960 LEI 24. Al.3 Ap.3 Ap.Constanta Popa I. B Ap.Floarea Popescu Fl. 56 Ploiesti Str.232.800 44. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.Georgeta Popescu N.555. Ioan Popa I.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str. 2E2 Ap.937.800 155.Radu Stanian 1 Bl.Razvan Gabriel Pirvu N. 126 Sc.Cameliei 11 Bl.269.51 Sc. 16 Ploiesti Str.086. Cameliei 11 Bl.51 Sc.5M1 Ap.860 LEI 67. Lilian Popa I.Gn.94 Sc. B Ap.Constantin Poiana N. V.Alexandru PodoreanuP.Ioan Pooa C.Petrica Pirvulet M.B.320 2.085. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.Ion Popescu C.638.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5. Dumitru Popa V.450 8.220 26. F1 Ap.34 Ploiesti Str. 21 Com.Vasilica Popescu A. A8 Ap.000. A Ap. B Et. Ion Mihalache 168 Bl. 50 Ploiesti Str.Anotimpului 7B Bl.080 63.891.2 Ap.364.B Ap.200 LEI 53.33 Sc.Valerica Popa V.760 52. A Ap.334. 1 Ap. C1 Sc.840 9.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 .36 Ploiesti Str.839. Al.937. Cameliei 3 Bl.Dealului 34 Bl. 4 Ploiesti Str.483. Zarandului 6 Bl. 4 Ap.953.29 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.640 13.Conta 13 Ploiesti Str. A Ap.PP Ap.Elisabeta Ponta M. 25A Sc.C Ap. Industriei 1 Bl.767.38 Ploiesti Str.500 32.120 6. Vasile Podaru P.Bobilna 46B Sc. Constanti Grigore Popa C.Cameliei11C Bl.971.027. 29 Ploiesti Str. Pandurilor 3 Bl.281. 40 Sc.980.62 Et.680 62.Elena Parvulescu Gh. Ale.826.C Et.50 Ploiesti Str. 6 Bucuresti Bdul. Ap.200 LEI 17.Diditel3 Bl.574. C Ap. Pandurilor 3 Bl.Nicolae Popescu Gh .Pirvu C. A Et.8 38.640 LEI 61.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21. 67 Ploiesti Str. Gheorghe Pirvu Gh. 52 Sector Ploiesti Str.652.Baraolt 40A Bl.Gheorghe Popescu N.705.Rodica Popa N.982.Libertatii 7 Bl.860 LEI 1.Stefan Poclid D.Niculae Popescu Jeni Popescu N.520 34.Petrea Parvulescu I. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.56 Sc.39 Sc. Aleea Godeanu 1 Bl.960 28.840 4.037.080 95.Intr.148.Vestului 7B Bl.440 14. 2E2 Ap. Frasinet 8 Bl. Baciului 1 Bl. 21 Ploiesti Str.372.160 1.Radu Stanian Bl. D Ap.920 LEI 32.800 74.880 48.9 Ploiesti Str. 31 Sc. Catinei 6 Bl.151 Ap. Al.Iovu Popescu I. Cuza Voda 6 Bl.153.781. 9 Cimpina Str.PP Ap.38 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.680 33.9 Ploiesti Str.Ciprian Stefan Popescu Gh.Gheprghe Popa F.626.87 Sc. Er.600 4.Ion Popescu D.Sofia Popescu P.23 Ploiesti Str. Oltului 18 Bl.PP Ap.201. 28B Sc.957.554.045.400 LEI 212.2 Ap.Magdalena Pop A.440 63.900 LEI 65.B Sc .632. 16 Ploiesti Str. Ctin Brezeanu 4 Bl.Bobilna 46B Sc.Radu Stanian 1 Bl. Veronica Micle 2 Bl.31 Sc.331.540.Maria Popescu F.24 Oliesti Str.140 8. 38 Ploiesti Str.B Ap.160 62.186. B Et. 9 Ap.Doina Podeanu A.000 LEI 29.4 Ap. Oana Madalina Popescu I. D Ap.3 Ploiesti Str.200 LEI 11.Ghiorghi Popescu N.109A Sc.325.Ion Pirvu I. Grigorescu 20 Bl.B Ap.800 132. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. Florin Popescu N.Sos. 65 Ploiesti Str. Magurii 4 Bl. A Ap.51D Sc.600 31. A Ap.323.Iezerului 9 Bl. Mihai Bravu FN Bl.Ana Bucov Str.Cirezarilor 3 Bl. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str.560 54.B Ap. 121 Sc.971.

1 Ap.297.Gheorghe Rosca I. 101 Sc.Industriei 61Bl.600 LEI 11.A Ap. A Ap.Octavian Rentea A. 25 Ploiesti Str.A Et.36 13.488.520 LEI 31. Minerva 3 Bl.A8 Ap.25 Ploiesti Str. 21 Sc.Mariana Radulescu C.Floriean Rosca v.AC12 Ap. Leului 6 Bl.Elena Racaru S.400 3.225 25. 125 Ploiesti Str.276.B.Minerva 3 Bl.69 Ap. 3 Ap. Alexandrina Viorica Rotaru I.870 48. 3 Ploiesti Str.695. 29 Ploiesti Str. 8E Sc.C Et. Andrei Muresanu70 Bl.863. 6 Ap.Gabriela Rosu C. 68 Ap.22 Ploiesti Str.000 51. B Ap. Rapsodiei 12 Bl.16A Sc.695. 8B Sc.2 Ap.Gr.Dorina Preda N.Stefan Proaspatu I.. 87 Sc.680 177. Grigorescu 22 Bl.Cuza Voda 12 Bl.600 33. Minervs 3 Bl.Gr. R Sc. Cristian Radu I.111.36 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str.Domnisori 85 Bl.600 7. 4 Ploiesti Str.Maria Rosu T.068. Brezeanu 6 Bl.68 Sc. 8B Sc. Silvia Robitu I.Ioana Preda M. Levantica 2A Bl. 30 Ploiesti Str. 68 Sc. 6 Sc. 16E Sc.Lucian Pricopie T.480 LEI 40. A Et. Gh.Republicii 187 Bl.Dumitru Raduta D.Mihai Dragos Radu C.Banesti 4 Bl.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 . Erou Moldoveanu Marian 8 Bl.Bujor Radu C.910.Mircea Raducanu C.035. 25 Ploiesti Str. Kutuzov 3 Ploiesti Str. 49 Plopeni Str. Grivitei 2 Bl.Sold.579.34 Ploiesti Str. 4B1 Sc. Marieta Radulescu M.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.240 29.315.094. A Et. 27 Ploiesti Str.Al.639.36 Ploiesti Str.Adrian Constantin Rasnoveanu N.160 LEI 39.600 LEI 22.Ion Preda M.Er. A Er.Ioana Postolache G h.12 PloiestiStr.A Ap. 12 Ploiesti Str.Popescu P. A Ap. 6 Ap.342.818.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.403. 28 Ploiesti Str.720 5.Nicolae Ruse T.560 22.7 Ploiesti Str.608.Rodica Raileanu M.Stefan Cristian Raduta V.Gheorghe Radu St.58 Sc. 30 Ploiesti Str.872.58 Sc.280 283.760 12. 7 Ap.Ionel Rotaru I.695. 16 Sc.809. H Sc.413. A Et.Kutuzov 7 Ap. Garsoniere Ap.Ctin . Arnauti 5 Bl.360 LEI 4.A Ap.153.752.Lacul Bilea 3 Bl.A Et. Gheorghe RobiruI.Maria Rasnoveanu N. B Ap.Andrei Aurelian Rosca I.680 LEI 31.400 62.859.Aurora Sandu A.403.000 12.190. C1A Sc.781. Mercur 18 Ploiesti Str. C4 Sc.Constantin Postolache Gh. 4B1 Ap.012.Ion Radu D.373.1 Ap.079.A Ap. Republicii 187 Bl. Violetelor 10 Ploiesti Str.760 59.2 Ploiesti Str. D Et.73 Ap. Prislpo 4Bl.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str. A Et.000 LEI 11.Nordului 11 Bl.B Et.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str.638.380 72. 30 Ploiesti Str.Virginia Rosu C.68 Ploiesti Str.Marasesti 247Bl. G Et.G-ral Gr.Banesti 4 Bl.Banesti 4 Bl.000 13.7 Ap.A Ap. H Sc.874.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.Adriana Radu I.George Radulescu C.638.085.Malu Rosu 22 Ploiesti Str.208.Hasdeu 6 Et.704.560 6.25 PloiestiStr.160 26.722.779.Alexandru Raducea C.Liviu Niculae RadulescuD.Constanta Rosca F.080 LEI 53.041. 7 Ap. Al.Grigorescu 22 Bl.462.305.000 47.Vasile Rucareanu N.Iederei 19 Ploieste Str. 58 Sc.Cantacuzino 269 Bl. Cibinului 3 Bl.840 18.200 8.000 51. 7 Ap. Ionel Raduta I.P. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str.080 25.Ion PloiestiStr.b Ap. 7 Ap. P-ta Victoriei 5 Bl.650 58.600 44.480 132. 2 Ap.400 51. Grivitei 2 Bl. A Ap.139 Sc.520 11.920 36.

291.372. 69 Ploiesti Str.Stefan Sandu G.400 31.168. Podgoriei 7 Bl. Ion Saceanu I. Seciu 2 Prahova PloiestiStr.127B Sc.000 LEI LEI LEI LEI 40.520 91. 9A Sc.580 LEI 32.366.40 Ap.010 46. Ale.377.960 21.40 Sc.744.158.912. Scorusului 1 Bl. 30 Ploiesti Str. 90 Ap.Mihail Florentin Serianu Gh.31 Ploiesti Str. A Ap. A Ap. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str. Carmen Scarlat G. 7 Ploiesti Str. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.674. 65 Ploiesti Str. Ale. Zoea Sirghie I.1 Ap.Doja 168 Ploiesti Str. 12 Ploiesti Str. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre.Stelian Sinoiu M.Valerica Sandu N.300 999.969.Ghe.Gheorghe Sinu F.14B2 Ap.040 13. Erou M.9B Sc.Vasile Dandu M.Emanoil Sima I Dan Simion I. 110 Sc. A Et.Florian Sarbu V. Baraolt 40A Sc. B Et. B Ap. Steliana Sava I.000 LEI 148 . Ale.800 55. 120A Sc.100.839. Cart. D Ap. Gheorghe Scarlat P. Doja 168 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str.Viorica Sandu S.449.579.320 LEI 28. 12 Ploiesti Str.706.116. Baraoltului 9 Bl.720 LEI 17. Gheorghe Scarlat P.915.040 59.860.Er. Baraolt 5 Bl.116.Victoria SilvestruGh. Alexandru Sandu S.320 9.Anton Sandu I.720. 2 Ap. E Ap. Al. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str.3 Ap. Verona Savu C.508. Steliana Scarlet M. A Sc. 2 Ap. Deltei 1 Bl. Mitica Sava Al. Gr.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.Maria Simion N. A Ap.Ion Sebastian T.836.520 19. 42A Sc. Moldoveanu 10 Bl.573.000 LEI 363. 40 Sc.000 LEI 5.960 11. B Et.800 15.000 39.Maria Sarbu Gh.000 7.334.000 6.65 Ploiesti Str.Mihai Bravu 184 Bl.800 LEI 14.520.760 LEI 18.309.22 8.200 LEI 20. 1 Ploiesti Str. 27 Ploiesti Str. Nicolae Sava Gh.680 37.38 Sc. Amalia Sararu C. Persani 1 Bl. Ana Sinu S.Maria Marilena Savu S.400 LEI 21. B Ap.020. 40A Sc.880 31. Strunga 6 Bl.Marian 3 Bl. Bdul.8 Ploiesti Str. 2 Ap.667. M. 14C Ap. 6 Ploiesti Str.237.840 LEI 33.393. A Ap.339.604.B Et. 3 Ploiesti Str.775.209. Valeria Seiciu Gh. Cameliei 3 BL.Republicii114Bl.601.Sandu C.480 10. Verginia Sava I.919. 14 Sc.961. 40A Sc. Baraolt 5 Bl.920 17. Gageni 13 Bl.254. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Gabriela Serea I.842. 2 Ap.Bl. Zimbrului8A Bl. 25 Ploiesti Str. A Ap. D Ap.Florea Ploiesti Str. Scolii 3 Bl.Cameliei 3 Bl. Cart. Nicoleta Sava Al. Sd. Gh. 7 Boldesti Scaieni Str.Simona Victoria Serghie Gr.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.27 Ploiesti Str. 51D Sc. Ioana Sarbu I. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.B Ap. Zarandului 4 Bl.540 LEI 21. 22 Sc. B Ap. Er.000 60.640 LEI 37. Cantacuzino 267 Bl. 139B Sc.424. Caliman 17 Ploiesti Str.920 LEI 51.500 72. 2 Ap. Nicolae Savu I.000 LEI 103. Constantin Savu V. D Et. E Ap. Scaieni 36 Ploiesti Str.000 LEI 134.276. Ioan Sarbu Gh. Baraoltului 5 Bl. Gabriel Savu N. Malu Rosu 95 Bl. Gh. Arhip Nicolae3 Bl.Piata Victoriei 7 Bl.Marian Sandu S.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58. Bucuresti 19 Bl.Tirnave 3 Bl. 1 Ploiesti Str. 40A Ap.000 31. 7 Boldesti Scaieni Str. A Et. A3 Ac.15 Sc.3 Ploiesti Str. 64 Ploiesti Str.880 14.250 4.947. 99 Ap. Stefan Sava C.160 45. Gheorghe Sarbu C.

Petruta Satefanide N. AC7 Sc. 18 Prahova Ploiesti Str. Grigorescu 6 Bl.209.515.200 LEI 15.Eremia Grigorescu 25 Bl.920 98.Smau I.680 LEI 37.744.29 Ploiesti Str.49 Ploiesti Str. Marasesti 413 Bl.Nastasia Stanciu L. 15 Ploiesti Str.339. C Ap. Matei Sorin N.68 Plopeni Str.488. Gheorghe Stan A. A Ap.118.Petrichimistilor 1 Bl.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.000 14.488. Veniamin Costache 4 Bl. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str.830. 7 Sc.17 14.525. Biruintei 1 Bl.Aurora Constanta Sprinceana R.Buftea 16 Ploiesti Str.Deltei 3 Bl. Cornelia Stir I.Maria Smeu A.035.Eftimia Stan Constantin Stan D. A Ap.33T1-T2 Sc.200 55. 17 Sc. Gheorghe Stanculet I. Viorel Solomon B.Alexandru Stanciu Gr.221.400 41.D Et. 22 Sc.840 20. 28 Ploiesti Str. 7 Sc. Andrei Donici 11 Ploiesti Str. 58 Ap.Octavian Stan T. 19 Prahova Ploiesti Str.5 Ploiesti Str.000 14. Er. Doja 25 Bl.000 24.A Ap.186.Ioan Stanciu C.Cuza Voda 2 Bl.523.000 65.Gheorghe Stan I.Dumitru Sprincenatu S.920 32.Ale.000 28.680 79.000 65.600 LEI 53.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25.960 14.Gr.965. Lazar Stanciu R.140.440 33. 8E Sc.Ion Stanescu N.Gheorghe Stan V.417. B Ap. 3 Ploiesti Str.55A Sc.320 5.B Ap. A Et.120 41. Moldoveanu 10 Bl.Bd.558.58 Ploiesti Str.341.920 LEI 24.Cristian Ionut Stanciu N. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.Serban Stan B.120 LEI 23.19 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. 3 Ap.33T1 Ap.855.B2 Ap. Elena StegarescuN.Bogdan Constantin Stefanide V.000 LEI 16.640 5.613. Eugenia Urlati Str. Natalia Stanescu Al.160 LEI 51.358.11 Ap. 15 Sc.400 LEI 45. Cameliei 9C Bl. 3 Boldesti Scaieni Str. 15 Sc. Ciresoaia 50 PloiestiStr. 37 Ploiesti Str. A Ap.Constantin Stapie I.Maria Stancu Fl. T. 26 Ploiesti Str.935.34 Ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12.3A Sc.Calea Unirii 73 Bl.dul Bucuresti 20 Bl.200 51. Bibescu Voda 2BIS Sc.497.548.B. C Ap.320 LEI 18.Brumarelelor 4 Bl.Elena Spiescu M. 45B Sc. Cantacuzino 267 Bl. A Ap. 2 Ploiesti Str. Ioan Stanciu V.Toader State A.Banesti 4 Bl.640 51.017. 1 Ploiesti Str.200 40.Er.280.697.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Republicii FN Bl.Roxana Stanciu S.800 1.B Ap.860.51 Ploiesti Str.3 Ap. Vladimirescu FN Bl. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.160 14. Republicii FN Bl.002.A Et. 55 Ap.Cornatel 4 Bl.1 Ap.Georgian Stancu C.000 49. 15 Ploiesti Str.Silviu Laurentiu Statescu V.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.447. Muzicanti FN Bl. Gabriela Stana M. Anotimpului6 Bl.892.800 7.417.080 15. 27G Sc. T1 Ap.55 Sc. Sofia Soare C.Gheorghe Stoian D.58 Ap. 3 Ap.595.Sabinelor 11 Bl.267. 35 Ploiesti Str . 29 Ploiesti Str. Baciului2 Bl. 28 Sc.19 Ploiesti Str.943. 26 Ploiesti Str.477.6 Ploiesti Str. A Et.080 45.Vasile Stanescu C. Cristinel Petru Spirea Gh.Cameliei 11A Bl. Georgeta Gina Spiescu C. Gn.130 Sc.656. Liza Stancu I.145.160 31. Eremia Grigorescu 22 Bl.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str.60 Ap.520.000 LEI LEI LEI LEI 149 .190. A Ap.Ion Stan Gh.Florea Spatarelu R. A Ap. Gh. B Ap. Gr. Veniamin Costache 4 Bl.000 17. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str. 13 Ap.869.364.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh. 27G Sc.

Alexandru Sovaiala A.200 28.11 Ploiesti Str.000 64.27 Ploiesti Str. 12 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str.600 161.25 Ploiesti Str.Elena Stoica Gh.Stoian I.200 LEI 150 .A Et. Andrei Muresanu 4 Bl. 55A Ap. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str. 31 Sc. Ploiesti . Felicia Aurelia Tanase D.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4. 43 Sc.30Decembrie 1Bl.372.523.297.081. Ion Stoica St.116.640 33.Constantin Talanga A.Maria Tanase I.440 121. Ale.560 LEI 51. Mariana Cristina Stefan G.A Et.002.Maria Stefan N. Adunati 13 16. Georgeta Stoica Gh.Cristina Gabriela Soptareanu V.800 8.A Ap. Ale Zarandului4 Bl. 1 Ap. 127B Sc. 2 Ap.300 12.000 LEI 56. Cameliei 6 Bl. A Et.B Ap. Ozana Daniela Sovaiala C. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.Baciului 2 Bl.Gheorghe Tache T.880 56. 32B Sc. Republicii 145 Bl.Deditel 1 Bl.44 Ploiesti Str. C Ap.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str.Republicii 139 Bl.11 Ploiesti Str.217. Clementa Serban C.600 54.650.853. 6 Ploiesti Str. Sos. 2 Ploiesti Str.040 42.076.Valeria Stoica T. Petrochimistilor 1 Bl. 115B Ap.298.339. 10.840 31.A Et.Georgeta Serban I. Malu Rosu 112Bl.734. 118A Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str.709. Vestului 16 BL. Nordului 11 Bl.000 17.Filofteia Tanase I.456. 9F Sc. Rahovei 198 Ploiesti Str. Vasile Sultana St.779. Stelian Stroe T. A Ap. A Et. A Ap.625 33.343.744.Iederii 1 Bl. 55 Ap.Cameliei 110 Bl.000 33. 148A Sc.2 Ploiesti Str.116 Sc. Silvia Marcela Stroe Gh. Constantin Stefan N. Constantin Sindrilaru V.558.59 Et. 3 Ap.200 18.7 Ploiesti Str.Gabriel Stelian Stoica Gh.879.877.629.Risnovenolor 1A Bl. Olivian Sovaiala I. Sinaii 2A Bl. Spatar Milescu 25A Bl. Tirnave 4 Bl.435. 31A2 Sc.3 Ap. 101 Sc. Polux 1 Bl.358. 1 Ap.742.Vasile Stroe A.040 31. 15 PloiestiStr.709. 3 Ap.Marcela Silvia Stoica I.560 20.Laurilor 4 Bl.840 18.Bahluiului 10A Bl. Risnoavelor 1A Bl. Zina Aurora Stefan C.825.200 281.988. 22 PloiestiStr.55 Sc.120 243. Sinaii 2A Bl.Vasile Ploiesti Str.35D3 Sc.1 Et.560 15.536. G10 Ap. 6 Ploiesti Str.B Et.75 Ploiesti Str.000 10. 9F Sc.Valeni 10 Ploiesti Str.Elena Stoica Gh. Carol Davilla 9 Bl. Dumitru Serban I.Aurora10 Ploiesti Str.4 Ap.000 LEI 14. B Ap.Cameliei 9 Bl.245. Floarea Serban I. 37I2 Sc. B Ap.176. 90 Ploiesti Str.000 184.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str. Aurel Stremtan I. Marioara Stefan A.2 Ploiesti Str.A Ap.000 18.400 LEI 9. Dorina Serban I.63 Sc.520 LEI 65.000 34. 7 Ploiesti Str.840 4. 103 Sc. Cristina Sandru I.000 253.46 Ploiesti Str. Livia Stroe I.100 7. 12 Boldesti Scaieni Str. Ionita Stefanescu M.A Ap.558. 58 Ploiesti Str. Sticlari 46 Ploiesti Str. A Ap.621. 47 Ploiesti Str.12 Ploiesti Str. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str. Stelica Stoica St.Daniela Andreea Stoica Gh. 2 Ap.744. Ioan Serbinov A. Maramures 17 Ploiesti Str.960 LEI 7. Ana Stefan I.PP Sc.245.565.116.237.000 41.709.400 LEI 32.000 54. 7 Ap.Andreea Serbinov Gh.653.400 20.62C Sc. Elevilor 1Bl. Cameliei11 Bl.240 8. 31A Et.527.Patriei13 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.Aurica Stefan V.667.10 Ap.520 21. 59 Et. Intr. A4 Sc. Elisabeta Surdu F. B Ap. E Ap.Georgeta Stoica N.803. Adrian Sindrilaru N.000 LEI 20. 62C Ap. Primaverii 2 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str.Cameliei 9 BIS Bl. A Ap.459. 37 Sc.525. 22 Ploiesti Str.

16 Ploiesti Str.920 12.Santierului 11 Ploiesti Str.890. Crizantemelor 3 Bl.29 Ploiesti Str. D Ap.334. Al.Nicolae Trifan Gh.800 14.Florica Tobaltoc Gh.526.311.A Ap. R. Rahela Toma M.525. Radu Toda R.Victoriei 13A Ploiesti Str. Rahovei 35 Ploiesti Str.667.724. 59 Sc. H2 Ap. Petre Toma Gh. 28 Ploiesti Str. 3 Ap.153. 9 Ap. 28 Sc.002. Crisan 4A Bl.207 Et.200 LEI 19.53 Ploiesti Str. Al. Arborilor 13 Ploiesti Str.480 112.855. C Et.54 Ploiesti Str.960.328. 9 Ploiesti Str.186. Paulina 26 Ploiesti Str.Gheorghe Vasile Tudoran A. Ion Tigau I. Ecaterina Tiganila T. 8C Sc.Levantica 1 Bl. Constantin Toma S.898.240 LEI 39.366.862.600 LEI 58. 22 Parepa .28B Ap.Cameliei 3BIS Bl.372.B Ap.Margarita Tudorancea I.118 Sc. Intr. Int. 6 Ploiesti Str. Republicii 183 Bl.422. Stan Tudorache Gh.678. 4 Ap.Nalbei 1 Bl. A Et. 122 Ap.Marcel Tecsoiu B. Brumarelelor 5 Bl.996. Dumitru Tarnoveanu C.760 LEI 179. 136 Sc.000 51. 17 Ploiesti Str. Dunarii 13 Ploiesti Str.713.Tataru a.650 20. Mariana Tomseneanu P. A Ap.488.14 Rimnicu Sarat / Str. 4 Ap.Vasilica Tudor C. 38 PloiestiStr.320 9.000 5. A Ap.200 LEI 6.400 127.Deltei 1 Bl.Dumitru TricoliciS.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.873. 19 Sc.800 95. Virginia Toma V. 9 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.600 221.400 8.520 LEI 47.6 Ploiesti Str.Alexandru Vlad Tudor Gh.2 Ploiesti Str.116.215. 5 Ploiesti Str. Mateescu Gheorghe 3 Bl.Ion Ungureanu C.14 Ap.750 LEI 24.760 LEI 135.200 51.Unghiului 17 Ploiesti Str. Republicii 159 Bl. Maria Ungureanu A. 27B Sc. Domnisori 92 Bl.Vasile Gabriel Trifon N.Rahovei 35 Ploiesti Str. Octavian Tomseneanu R. Niculina Toma S. A Ap.227.600 55.716. Dealul cu Piatra 3 Bl.372. Putnei 25 Ploiesti Str.914.1 Ploiesti Str. 15H Sc.680 3. Rosiori 19 Ploiesti Str.223.200 LEI 34.Elena Doamna 33 Ploiesti Str.Maria Trifon C. 51 Ap.200 102.129. A Ap. A Et.320 23.907.381. A Et. 28C Sc.860.001.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32. A Et. Veniamin Costache 1 Bl. 28 Ploiesti Str. Constantin Lucia Tudorache V.B Ap. Republicii 128 Bl.000 LEI 10.113. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.96 Ploiesti Str. Vasile Titu I. Cameliei 21 Bl. Putnei 25 Ploiesti Str. 10 Sc.480 LEI 24. Republicii 159 Bl. 20 Ploiesti Str.980 74. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl. Marius Nicusor Tolea Gh. Constantin Tuchila I.Alexandru Tudor N.640 17. 128E Ap.55 Ploiesti Str.831. Niculina Toda Gh. Daliei 5 Bl.62 10.Arinului1 Bl.950 LEI 13.1 Ap. 28C Sc.890.Godeanu 4bL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 .581.790 LEI 41.652. Caminelor 1 Bl.650 3. Cristina Toma N. 36H Sc. 14 Et. Aurelian Tobaltoc Gh. 61 Sc. Constantin Udeanu V.560 42. 10 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str. 6 Ap. Timotei Cipariu 7 Bl. Ion Creanga 18 Ploiesti Str. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str.794.000 LEI 10.240 4.150 65.Profesorilor 7 Bl. Gheorghe Tudoroiu Gh. 3 Ap.Nicolae Tomulescu M.000 10.Cicilia Tomulescu C.760 106.Ale. 46 Sc. Gheorghe Tolea I. Nicolae Tudose A. Veronica Toma N. Constantin Udeanu V. B Ap.400 21.720 LEI 13. Victoriei 13A Ploiesti Str.Eugenia Tomulescu Gr.788. 19 Ap.Maria TomulescuS. 6 Ap.342. Toamnei Bl. Sg.

Maria Vlasceanu St.693. Mateescu Gh. 7 Ploiesti Str.922.Maria Zaharia G. Gr. Gh.488.Rahovei 34 Ploiesti Str.575. 18 Ploiesti Str.Ioana Emilia Zinca M.Castor Bl.208.Ungureanu Elena Ungureanu I.232. Pavel Viulet P. Cuza Voda 13 Bl. Lacul Bilea 1 Bl. V8 Ap. D6 Et.650.002.Nicolae Vasii D.Mihaela Vlad A.Troienelor 9 Bl.4 Ploiest Str. Bl.595. 86 Sc.960 20. 28 Ploiesti Str. Ion Vrabioiu I. 4 Ap. D Et.678. Unirea Sc.Nicoleta Vasii St. Chirita Vecserdi C. Sperantei 2 Bl. 25 Ploiesti Str.389. Albinei 1 Ploiesti Str.Constantin Zaharia S. A Ap. Victoriei 1 Mizil Str.922.823.768.862. E Ap.920 21. Luminita Vrabioiu Gh. Georgeta Vartolomei S. 40 Ploiesti Str. Temisana 63 Ploiesti Str. 3 Bl.Intr.160 11.744.. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N. 97 Ploiesti Str.A Et.181.400 10. Constantin Voiculescu M. Constanta Ungureanu I.Ion Ploiesti Str. Maria Vasilescu I. Strejnic 9 Bl. Frasinet 12 Bl.Dobre Vasile N.120 30. 8 Ap. Anastase Voica D.560 122. Brazdei 20 Ploiesti Str. Livius Visinoiu I. Rahovei 34 Plopeni Str.440 66. A9 Sc. 41 Ploiesti Str.800 LEI 15. Nicolae Nerva Voinea F.201.000 16.000 39. 42 Ploiesti Str. Enachita Vacarescu 13A Bl.Cameliei 9C Bl. 21 19. A Ap.000 145. 3 Ap. Maria Vlad A.Ecaterina Visinoio P. Crisan 3B PloiestiStr.744.274.6 Plopeni Str. 154 Sc.677. B Et. Crisan 3B Ploiesti Str. Stancu Vasile St.558.025. 109 Sc.240 11.640 20. C10 Sc.250 111.14 Ploiesti Str. 58 Lipanesri Str. Neculai Zamfir A. A Ap. 43C Sc. Nicolae Vladuta M.1 Ploiesti Str.908.800 103.Dumitra Voicila V. Eugen Cristian Vijiac St. 15A Sc.786.497. Piata Victoriei 3 Bl. Namoloasa 3 Ploiesti Str.160 129. Calarasi 8 Bl.Silvia Adela Zidatescu G. 6 Ploiesti Str.Veronica Gabriela VoiculescuI.Gh. 22 Ploiesti Str.160 22.706. 182 Sc. 19 Ap. Sos.206.000 LEI 5.14 Ploiesti Str.280 50. Matei Basarab 34 Baicoi Str. B Ap. 14 Ploiesti Str.281.000 16.000 25.706.Ion Voiceanu M. Ciucului 3 Bl. Constantin Voinea I.000 82.116.400 20. Bd. Vestului 29 Bl.62 PloiestI Str. Temisana 63 Ploiesti Str.080 31.Armoniei 9 Bl.389. 5G Et.454.441.000 14.440 69.360 11. 41 Ploiesti Str. 1Ap.A1 Sc. A Ap. Ilie Voinea N.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.225. Tinerimii 36 Ploiesti Str.480 62. 8 Ap. Ioana Zamfir N. Florin Gabriel Vataselu V. 4 Ap. Albinei 28 Ploiesti Str.760 12. Elena Zidarescu Gh.880 172. A Ap.600 31.479.840 20. C Ap. Ioana Vecserde E.Cameliei 9C Bl.450 LEI 127.446.116. 16B Ap.58 Ap.000 31. Republicii 118 Bl.000 210.600 41. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. 16B Ap. Bucuresti 2 Bl.A Et.720 37. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str. 4E Sc.400 57. Angela Zidarescu Gh. G4 Et.409. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.58 Ap. 121 Ap.200 74.Tirnava1 Bl. Republicii 173 Bl. Stelian Vioreavu Stela Visan I. 4 Ap. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.568.200 2.799.046. 1 Ploiesti Str. Petuniei 10 Bl.906. Rodica Vaida M. Sabinelor 16 Bl. Republicii 301C Ploiesti Str.000 21. Gheorhe Vaida N.800 41. 33 PloiestiStr. Garii 125 Prahova Ploiesti Str. Polea Vasile M.323.200 32.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str.Cornelia Valcu I.640 15. C Ap. Alin Gabriel Vulpe Gr.564. 26A Sc.822.930. 1 Ap. Gr. Sabinelor 16 Bl. Lebedei 36 Bl.760 52. Sg.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 .

Vasile Milea 1 Bl.Alexandrina Moisescu A.961.Adrian Zirna N.200 LEI 25. Cumpatul 2 Bl. 2 Ap.5 Ploiesti Str. Brezeanu 26 Bl. Minerva 5 Bl.200 LEI 55.480 LEI 54.Aurora Balcangiu T.240 LEI 216. C Et. Republicii 108 Bl. Brezeanu 8 Bl.737. Sos. A Et. Muscel 2 Bl. 35 Ploiesti Str. 6C Sc. C Et.000 LEI 33.Kogalniceanu 1 Bl. J Ap. C Et. 77 Ploiesti Str.Maricica Iancu D.669. 15 Ploiesti Str. Inelul 3 Bl.800 65. Didina Stancu R. 4 Ap.Postei 28 Bl.440 59.000 39.299.520 LEI 43. Nicolae Milea 1 Bl. Nicolae Manea N. 1 Et. Gheorghe Dumitru Gh.Zirna A. 69 Ap. A Ap.250 5.271.Vestului 1 Bl.Elena Iancu T. 23 Ploiesti Str.H12 Sc. 34E Et.600 3.C Sc.061. 1 Ploiesti Str.106 Sc. 10 Ploiesti Str.192.Remus Calbureanu C. 1 Cimpina Str.13 Sc. Stefan Anton C.100.C Sc. 2 Ap. A Ap. 3 Ap.220 LEI 20. Petuniei 8 Bl.050 33.Matilda Lite Gh.678. 146Ap. Gheorghe Cristian Manea N.000 LEI 82.520 14. A Et. 79 Ploiesti Str. 205 Sc. 4 Ap. Aurelia Hongu V. Bdul.B Et. 8 Ploiesti Str. 188 Ploiesti Str.796.600 LEI 45.Gral.600 47.579.051.698.1 Ap.Ctin.757.037. B Et.24 Sc.000 LEI 18.Ctin Brezeanu 5 Bl. Gral. 23 Ploiesti Str. F Et.Aleea Arnauti 5 Bl.190.69 Sc.264. Gheorghe Dragomir C. A Ap.Bogdan Mihai Nitu V. 14 Ploiesti Str. 95 Ploiesti Str. Sebastian Riza D. Cumpatul 6 Bl.Postei 28 Bl. Stefan Visan N. 4 Ap.Ctin Brezeanu 9 Bl. 21 B Sc.Ctin Brezeanu 8 Bl. 205 Sc. 6C Sc. Mihail Campeanu C. 146 Ap.837.5 Ploiesti Str. A Ap. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. Verginia Ploiesti Str. M.356. Ciineni 23 Ploiesti Str.116. Bahluiului 8 Bl. 95 Ploiesti Str. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh. A Sc. C Et.Ctin.560 39.006. Doftanei 3 Sc.Eliza Cirstea L.700 LEI 153 .920 108. 3 Ap.A Et.152. 16 Ploiesti Str.760 LEI 34. 69 Sc. 1 Mai 14 Cimpina Str.35 Ploiesti Str. 52 Sc.Anca Moisescu N. 1 Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36. Tismana 9 Ploiesti Str.000 35.393.400 LEI 102. Gheorghe Zolofinoiu C. Constantin Calbureanu R.7 Ploiesti Str. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str.400 28. Sabinelor 4 Bl.Valerica Bica S. A Et. Basarabi 20 Bl.Sabinelor 4 Bl. K4 Sc.814. Nicolae Avram N. 13B1 Ap.020.1 Ap. 3 Ap. 201 Ap. 6 Ap. 1 Ap. 8 PloiestiStr. A Et.413.Petuniei 8 Bl. 22 Ploiesti Str. Constranta Dumitru C. A Et. 79 Ploiesti Str.106 Sc.7 Ploiesti Str.640 LEI 16.Basarabi 20 Bl.600 37.208. B Sc. 12 Ploiesti Str.147.000 LEI 1.080 LEI 4.Bahluiului 8 Bl. H14 Ap. Mihai Gabriel Avram I.991. Gheorghe Purtuc I.Lite Tatiana Diaconu I.Constantin Stancu C. 4 Ap.595. 1 Ap. Nordului 2 Bl. 21 Ploiesti Str. Constanta Visan St. Valeriu Spiridon Gh. Vasdile Burcau I. 3 Ap. 20 Ploiesti Str. F Ap. 1 Mai 14 Ploiesti Str. 22.800 93. B Ap.413.930. Constantin Zahanagiu C. Leonard Spiridon M. 3 Ap. A Sc.10D Sc.Aleea Arnauti 5 Bl.491. A Et.A Et. 21B Sc.640 45.200 LEI 25.52 Sc.523.600 LEI 53.697. A Ap.600 47.000 31.77 Ploiesti Str. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. Scorusului 5 Bl.302.Alexandru Diaconu A. K4 Sc. 202 Sc.160 LEI 104. 57 Ploiesti Str.934. 16 Ploiesti Str.780 4.240 LEI 60.520 LEI 42.Elena Zolofinoiu Gh.A Ap. Carmen Eliza Dragomir St.147.976.Gheorghe Stanescu Gh. Ctin Brazeanu 5 Bl.468.Gheorghe Doja FN Bl.

Cameliei 18 Bl. 39 Sc. Al.480 LEI 53. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str. 78 Ploiesti Str.688. 26 Ploiesti Str.000 31. Aurica Dinca N. A Ap.000 LEI 58. 100 Sc. 208 Ap. Sd.240 12. 3 Ploiesti Str. 45B Sc.200 31. Dan Culea A. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I.262.Er. 4 Ap. Cerna 1C Ploiesti Str. Er. Mateescu 20 Bl. Mihaela Tataru T. A Et.372. B Sc.Anton M.000 25. B Ap.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str.372.899.089. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.847. Gr. 29 Ploiesti Str.460 40. Zimbrului 5 Bl.78 11.200 LEI 11.268. A Sc.Nicovalei 4A Ploiesti Str. Romana 70 Ploiesti Str.920 LEI 31.223. 40 PloiestiStr. Nicolae Ardelean I. Luptatori 11 Ploiesti Str.Ioan Brebenel D.C Et. B Ap. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr. Cameliei 18 Bl.A Ap. Kogalniceanu 1 Bl.280 113. 94 Sc. Cameliei 5 Bl. 70 Ploiesti Str.942.040 25.553. Deditel 1 Bl. Constantin Iordache A.116.160 93.5D Ap. Ioana Anghel C. Viorica 6 Ploiesti Str. Roxana Zaharia Gh.000 LEI 10. 42 PloiestiStr.135A Sc.781. Deltei 1 Bl. 1 Ap.500 11.Luciana Popa C.12 Ploiesti Str.720 LEI 41. G. Brimarelelor 2 Bl.721. Gheorghe Dumitrascu V.739. 27 Com. Vasile Sutu I.Republicii 195 Bl. Cameliei 14 Bl.400 LEI 13.705.78 Ploiesti Str. 94 Sc.100.640.595. Floarea Stefan I.116 Ap.Stefan Tudose I.864. D Ap.800 56.512.120 21.080 27.32 Sc.Chiva Nita Gh. Erou Arhip Nicolae 2Bl.754. 14 Sc.754. Maria Ionica St.729. Gheorghe Tohaneanu V.Adrian Porumb I. Stefan Anghel N.840 34. 117B Sc.400 10. Gheorghe Nuta G. 14 Ploiesti Str. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str. M.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. 2 Ap. Nicolae Anghel D.390 42.934. Arhip Nicolae 1 Bl. B Ap. 10E Sc. D Ap. Traian 33 Ploiesti Str.125 LEI 35.139. 78 Ploiesti Str. 52 Ploiesti Str.Viorica Tames C. Lacului 14 Ploiesti Str. Republicii 185 Bl.000 LEI 3. Grigorescu 14 Bl. Maria Tohaneanu I.Vestului 248 Bl.Velma Paun I. Grigore Petria B. Stelian Iordache I. B Ap. 129Ap. Cameliei 11A Bl. Lacului 14 Ploiesti Str.334.206.680 LEI 20.Aurora Constantina Burlan V.Viorica Boros C. Grigorescu 14 Bl. Sos.25 Sc.960 20.767. Er.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 . Maria Carp V. Nicoleta Visan G.000 29. Drajna Sat. A Ap. Deditel 1 Bl.60 Ap.62Sc.875 LEI 14.500 39.Virgil Chivu M. Carmen Stefan P. D Ap.Virgil Sutu H. 2 Ap. Elena Doamna 63 Bl. B Ap. 51 Ploiesti Str.512. Er. Andrei Tudorache D.240 79.970 277. Petre Stefan P.080 62. Ion Tudor N.920 85. Cameliei 14 Bl.240 423. Persani 2 Bl. Sg. C Ap.Cornelia Naghi A. 3 Et. Sldt. Niculae Petrescu St.22 PloiestiStr.33 PloiestiStr.000 LEI 21. 8 Com. 32 Sc.189.575. Marius Anghel C.960 27. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str.898.411. Lacului 13 Ploiesti Str. Godeanu 2 Bl.579.25 Sc.988.2 Ap.600 LEI 10. A Et.116 Ap. Lacului 13 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str. Grigorescu 25 Bl. B Et.790 LEI 16.238. Romana 70 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.116. A Ap.488.348. Corabiei 4 Ploiesti Str.000 9. 20 Sc.658.93 Sc.

000 168. B Ap.960 183.000 LEI 4.444.040. 12 Ploiesti Str.FeliciaVirginia Dragos I.031. 12 Ploiesti Str. AC17 Sc.Cameliei 8 Bl. Ecaterina Sacuiu Gh. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str. 141E Sc. 1 Ap. 7D Et.000 77.800 LEI 11.B Et.916. B Et. 19 Boldesti Scaieni Str.22 Sc. 7D Ap. Zimbrului 14A Bl. 63 Ap.000 22.Mihai Bravu FN Bl.337.000 41. Maria Mircescu V. Bucuresti 7 Bl.B Et.464. Viorica Chira S.25 Plopeni Str.Vasile Metea A. Georgeta Radu I.18A Ap.771. B Et. Luminita Doina Aldea I. Ana Nicoleta Pavel C.372. 6A Sc. Calea Unirii 38A Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.360 LEI 12.Ctin Brezeanu 4 Bl.Gheorghe Ioan Marin I.186.300 22. 1 Ap. B Et. B Et.520 LEI 155 . Vestului 20 Bl.Tudor Stoica M. Diligentei 23 Ploiesti Str.A Et.976. 3D Sc. 11B Ap. Malu Rosu 122 Bl. 150 Sc.100 10.800 24.1 Et.Ioana Bran A. Lupeni FN Bl.800 51.Calea Unirii 38A Bl.600 LEI 225.601. 14 Ploiesti Str. 26 PloiestiStr.915. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Steliana Burican Gh.299.120 LEI 104.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 31 Ploiesti Str. AC17 Sc.558. Leului 3 Bl. Ion Dumitru N. Stelian Visan St. 87 Ap.B Ap. Maria Victoria St. 141A1 Sc.Constantin Radu Gh. 113 Sc.860. Vestului18 Bl.480. 26 Ploiesti Str. Bd. AC12 Sc.480 71.560 5.680 LEI LEI LEI LEI 82. 2 Ap. Elena Visan St.757. 6 Ap. 30 Ploiesti Str.Gheorghe Balba I.000 LEI 4. 2Ap.Ioan Mircescu I.Vasile Ilie C. Corabiei 4 Ploiesti Str.413.370 38.6 Boldeti Scaieni Str. 6A Sc. B Ap.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.22 33.846. 41 Sc.340. 7 Ap.757. 64 Ploiesti Str. Bucuresti 7 Bl.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str.Sos. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str. Maria Daniela Nica Gh.608. 14 Ploiesti Str. Ionela Stoica N.200 LEI 25.9A Sc.Libertatii 7 Bl.Bahluiului 14 Bl.Gheorghe N. 101 Sc. Liliacului 8A Ploiesti Str.1 Ap. Padina 7 Bl.500 27.Gheorghe Ionita Gh. Sos. 102B Sc. A1 Ap. Biruintei 2 Bl.850. 17 Ploiesti Str. Leului 3 Bl. B Ap.Valeria Simion P.000 10.080 LEI 207. 20 Ploiesti Str.Elena PloiestiStr.Vestului 18 Bl. B Ap. M7 Ap. B Et. Isabela Dumitru A.Emilia Gabriela Braha I.601.760 10.000 4.000 12.387. 41 Sc. Dumitra Dumitru N.Secelenilor 2 Bl.560 8.120 3. Gheorghe Ene S.17 Ploiesti Str. 49 Ploiesti Str.895.824. Maria Bran N. A Ap. Maria Stanila A. Lupeni FN Bl.600 11.208.A Ap.525.120 LEI 72. Domnisori 79 Bl.440 46.Vasilica Barbu I.000 90.439. Elena Balba S.Zamora 3 Bl.Gheorghe Stefan N.488.A Et.771.Maria Pavel I.Gratiela Ramona Barbu M.372.30 Ploiesti Str.000 LEI 58.Traian Matei C. 2 Ap.459. 3 Ap. Izabel Madelina Lucia Rada C. M7 Ap. 112B Ap.339.000 145.526.120 3.700 31.Cameliei 8 Bl. 36 Plopeni Str. 49 Ploiesti Str. 4 Ap. 31 Ploiesti Str.Ion Victoria I.790. 102B Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.Maria Vasilica Caprarescu C.41 Sc. 38 Ploiesti Str. A Ap.1Ap. Niculae Mircea Costache C.407. 6 Ploiesti Str.298. B Ap.Malu Rosu 63A Bl. 142 Sc. Sos. Bd.360 8.176.440.505. Vitejilor 10 Bl. Bahluiului 31 Bl.Maria Nicolici S.Ale.25 Plopeni Str. Cameliei 8 Bl.000 134.

Nicolae Dumitrescu I. Democratiei 86 Bl.Simona Gabriela Popa Gh.M.438.116. 3 Ap. A Sc. Marin Bostan T.610 LEI 21. 36 Ploiesti Str.297.464.B Ap.Marina Gheorghe I.264. 21A Ap. 87 Sc. 123D Sc. 15 Ploiesti Str.400 23. 46 Sc. 47 Ploiesti Str. B Ap.Elena Ploiesti Str.Gh. 6 Ploiesti Str.Rodica Anda Stoicescu I. Pajurei 8 Bl. Vornicei 9 Bl.464.480 LEI 160.562.Kogalniceanu 1 Bl. 132C Sc.290 LEI 20.142 Sc.Alexandra Stroescu I. Crisan 14A Bl. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str.Ghe .Gr. Cantacuzino 263 Bl. Constanta Oprina I. 50 Ploiesti Str. B Et.Cantacuzino 263 Bl.483.Paula Filip D.Ctin.19 Bl.Republicii 183 Bl. 39 Ploiesti Str. Eleade Gheorghe E.1A Sc.Aurel Gheorghe N.2 Ap. Grigore Cantacuzino 58 Bl.000 LEI 25.400 3. Emanuela David M.360 32.200 LEI 15. BEST Sc.Mihaela Ene I.400 LEI 59.4 Plopeni Str. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str. D3 Sc. 6 Ploiesti Str.500 LEI 95.Bahluiului 3 Bl.4 Ploiesti Str. B Et.13 Ploiesti Str.400 233.600 13. Arinului 1 Bl.040 25.Rica Gheorghe V.508. Gr. Bl.370.B Et.Gheorghe Vrabie Gh. Brezeanu 10 Bl.1 Ap. 13 Sc.Gheorghe Iaancu St. Inelul III Nr.12E Ap.500 LEI 5. Serg. 2 Ap.B Et. Gh. Primaverii 2 Bl.F Ap. Gi. 35 Ploiesti Str.68 Sc. Gloriei 1 Bl.Ionela Nicolae M. Gr.356.26 Ploiesti Str. A Ap. 16 Ploiesti Str.464.1B Sc. 63 Ap.240 LEI 35. 41 Ploiesti Str. 39 Ploiesti Str.000 44. 8C1 Sc.716. B Et. Varbilau 3 Bl.Nicoleta Grigore St. 13 Sc.250 103.Tirnave 1 Bl. 2 Ap.A Et. 13 Ap.Cameliei15 Bl.287.2 Ploiesti Str.520 35.941.Dinu V.360 LEI 44. D1 Sc.Ion Iuluan Comanescu C.Gheorghe Iacob I. B Et. 50 Ap.Gh.A Et.12B Sc. B Et.C Et. 1 Ploiesti Str.154.1 Ap.400 32.320 43.150 LEI 22. Maria Emanuela Tinca I.526.800 LEI 97. Nicolae Arhip 1 Bl.Niculae Georgescu St. Libertatii 7 Bl.Mircea Iancu V.Mioara PopescuSt.1 Ap.807.938.720.B Et.372.Malu Rosu 118 Bl. B Ap. 153 Sc.600 9. 42C Sc.186. 31 Ploiesti Str.000 LEI 15.46 Sc.Licurici 4 Ploiesti Str. 1 Ap. 4 Ap.F Et.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.483. C Ap.959. 6 Ploiesti Str.569. Al. Cantacuzino 263 Bl.A Ap. B1 Sc.520 LEI 13. 13 Ploiesti Str. Er. Cantacuzino 259 Bl. 107 Ploiesti Str. Gh.Vasilica Dragnea Gh.1 Ap.B Et.880 LEI 156 .750 LEI 13.816.Gheorghe Achim Gh.800 LEI 81. B Et. GeorgianaNicoleta Tripovici C. Bd.Constantin Dragnea Gh. B Et. 20 Manesti / Str.411. Ctin Brezeanu 10 Bl.000 LEI 3. Gh.330 LEI 32.A Et.198.1 Ap.783. 5 19. 68 Sc. B Et.21 Ploiesti Str. 21A Sc.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825.Georgeta Ciobanu I. Gr.600 LEI 10. Veronica Alionte Gh.Cantacuzino 192 Bl.12 Ploiesti Str.11 Sc. Bucuresti 24B Bl. Viorica Grigore T.574. Constanta Dragomir I. 3 Ap. Cantacuzino 263 Bl. Carol Davilla 6 Bl.4 Ap.Nina Mirica I.Arinului 1 Bl. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str.941.000 8.Florian Ion I.Ana Sava Gh. B Sc. 3 Ap. 30 Ploiesti Str.Sg.520 LEI 4.783. Vornicel 9 Bl.495.26 Ap[.744. Ileana Minea C. Gr.200 20.600. Calea Bucuresti 21 Bl. Piata Victoriei 5 Bl. H3 Sc. 50 Ploiesti Str.4 Ap. 4 aP. Gherghina Dinu N.198. Mateescu Gheorghe 7 Bl.A Ap. 4 Ploiest iStr.810.000 8.Laura Calita Gheorghe Gh.4 Ap.120. 13 Sc.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.000 LEI 11.409. 15 Ploiesti Str.50 Ploiesti Str.A1 Ap.Stefana Petre I. A Ap.

52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str.31L Ap. Republicii 20B Bl.600 LEI 17.Luminii FN Bl.Marian Visan C. Marasesti FN Bl.Floarea Bucur M.808.972. Socrat Safta G. Gheorghe Zamfir P. 99 Ap. Elena Liliana DumitruT. Gabriel Pop P.976.356. Paraschiv Filip V. A Et.560 106.Elena Predescu I. 117 Ap.000 22. 136 Ploiesti Str.034.Catalin Grigorescu Gh. 12 Ploiesti Str.555. 11 PloiestiStr.000 82. Canela Ardelean G.326. Gr.116. 3 Ap. Piatra Craiului 6 199. 139K Ap.857. Cantacuzino 184A Bl.720 57.920 8.200 110.420 88.245.922. Arh.Iulian Ivan V.571. C3 Sc.Maria Dinca M. 13 Ap.280 6. 15 Ploiesti Str. Vasile Dumitru N. Bobilna 131 Ploiesti Str. Constantei 16 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str. Cantacuzino 263 Bl.720 64.800 85.120 47.64 Ploiesti Str.53 PloiestiStr. Nicolae Olteanu M. Vasilica Oprea N.1F1 Sc. D Ap.24 PloiestiStr. Catinei 11 Bl. 4 Ap.Mihaela Ionescu P. A Ap.62 Ap.240 17. Alexandru Donici 10 Focsani Str.Silviu Bucur T.440 72. Mariana Ivan V.Emanuela Rodica Mihai V. Victor Sicoe M.350 16. 124A Sc. Cameliei 16 Bl. 3 Ap. Victoria Bobeanu L.Grindului 5 Bl. AC10 Sc. Cameliei 11C Bl. 73 Ploiesti Str.Plopilor 2 Baicoi Str.D Ap.Alina Cristina Nita M. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.32 Ploiesti Str.15 Ploiesti Str. B Ap.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str.320 54.200 16. 2 Ap.742.600 7.040 4. 62 Ap. 88 Ploiesti Str.Elisabeta Dumitrescu I.000 8.16B Sc. 8B Sc. Luminii FN Bl. Paulina Alexe St. 35 Ploiesti Str. 30 Sc. Gheorghe Niculae N.457.852. Mincu FN Bl.A Et. D Et. A Et.510 3. Petru Tanase Gh.560 96.000 LEI 153.570 31.505. Gh. A Ap.Ctin Brezeanu 4 Bl. 3BIS Et.269.373.017. Nicolae PaunI. Constantin Daniel Gheorghe N. Libertatii 7 Bl. Zanoaga 9 Ploiuesti Str.137. Ana Dumitrescu D.Elena Domnita Pop A. 9 Ploiesti Str.943. 23 Ploiesti Str.560 73.850 13. Jianu 6 Sc.440 518. Cosmonautilor 4 Bl.Arhip Nicolae 3 Bl.505.A Ap.617.560 LEI 7.24 Ploiesti Str.950 18.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .046.358. Dinu PopescuE. Ion Ionescu M. 7 Ploiesti Str. Cameliei 15D Bl.120 26.11A Sc.580 87.611. B Ap.480 5.516.Georgiana Chitiga I.6 Ap. 80 PloiestiStr. 136 Sc. Elen Ficu C. 20 sC. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.A Ap.000 63. Frasinet 3 Bl. 3 Ap. 2Ap. C Et.668. 12 Plopeni Str. Streiului 3 Bl. Niculina Chitiga Gh.800 50.606.898.69 Sc.124.27 Plopeni Str. Republicii 279 Bl. Gr. 2 Ap. Cameliei 11C Bl.980.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79.31L Et.302.160 LEI 26.163F Sc.059. Republicii 100 A Bl.565. 15 Ploiesti Str. Alexandru Tarida N. Plopilor 2 Ploiesti Str.A Ap.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.430. Casin 1 Bl. Gornistilor 3 Bl. Stefan Ploiesti Str. Carla Argint A. C1 Sc.1 Ap.Ofelia Beatrice Dobre I.000 18.271.119. 25 Ploiesti Str. Frasinet 3 Bl. 18 Ploiesti Str. Petre Alexe P. Gh. I.320 3. 4D2 Sc. C Ap. 52 Ploiesti Str.500 1. B Ap.560 227.Ctin Brezeanu 4 Bl.346. Cameliei 23 Bl. C1 Sc.626. 1 Et.148. Pavel Predescu St. 8 Baicoi Str.920 28.769. 8B Sc.Ioan Gh.571.Stefan Alexe P.640 LEI 28. Mariana Crina Cringasu P.440 31. Tudora Pacurariu S.

6 Slobozia.048.616.ap.000 LEI Domiciliul Slobozia.ap.str.sc A .et.230 62.000 73.360 15.str. 17.bl.C1.sc A.141.151 Slobozia.552.bl. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.149 Suma 77.Stefan cel Mare.400 3.b-dul Matei Basarab.Garii.sc C.280 51.B.20 Slobozia.400 29.074.53 Slobozia.9 Slobozia.927. Valentina Anton N.bl.str.NIsipuri.et 3.8 Slobozia.ap.ap.b-dul Chimiei. 38 Ploiesti Str.b-dul Matei Basarab.20 Slobozia.sc.ap.R4.str.92 Slobozia.B. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.sc.180.800 99.000 9.590 LEI 27.str. 44 Sc.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.ap 15 Sat Gimbasani.A3.sc A .sc C.str.bl.ap.b-dul Matei Basarab. 4.44.000 20.M3.ap.D2 Slobozia.MB17.8 Slobozia.11 Slobozia.M3.bl.320 20.Mircea cel Batran.320 6.363.sc.Stefan cel Mare.331.1. U 20.2.str.Mircea cel Batran.200 21.sc A.sc.640 34.str.3.548.Costache D.746.bl.840 34.sc B.Cosambesti.bl. Slobozia.str.527.12B.sc A.Ialomita Slobozia.343.Anastasie Panu nr.Stefan cel Mare.str.811.str.232.ap.720 16.116.080 69.sc.bl.bl.910 LEI 5.800 23.sc 1.str.bl.161.B. Slobozia.240 10.600 13.ap.Unirii nr. Garii.Aleea Feroviarului.bl.413.ap.785.ap 14 Slobozia.640.A.scB.2 Slobozia.str.bl.U15.bl U 20.632.bl.ap.12B.sc A. Matei Basarab.sc.bl.12B.MB4.749.483.bl.240 2.ap.sc A.Mircea cel Batran.564.320 10.MB17.bl.345.Lacului.Coloanelor.bl U 20.Stefan cel Mare.com.ap.180.680 17.ap 1 158 .B.17 Slobozia.57 Slobozia.b-dul matei Basarab.Nisipuri.sc A.53 Slobozia.D3.sc A.U25.026.600 11.840 11.str.b-dul Matei Basarab.b-dul.bl.744.str.str.str.ap.Marului nr.372.bl.ap.sc A.ap.200 149.b-dul Matei Basarab.ap.sc A .jud. Aleea Ronda.ap 14 Slobozia.200 6.8 Slobozia.ap 6 Slobozia. B Ap.bl.Mihai Eminescu.V4. 75 Bucuresti.320 20.sc A.sc.751.sc A.949.Nicolae Balcescu nr.374.800 71.720 168.008.bl. Adrian Cheaga N. 3 Slobozia.630.ap.46.000 6.579.bl. 149 Slobozia.X.str.600 31.bl.ap 6 Slobozia. Troenelor 7 Bl. Mircea cel Batrin 4 8.000 9.Matei Basarab 27.186.A.895.320 3.ap.400 38.D1.343.145.Garii.ap.837.66.MB17.ap 7 Slobozia.bl.893.str.31 Slobozia.27 Slobozia.str.A. D.440 49.sc.sc. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.str.600 65.str.800 29.12.151.Chimiei.ap.sector 3 Slobozia.760 54.G100.640 56.661.P3.bl.000 35.et.2 Slobozia.sc A.bl.b-dul.str.48.b-dul Cosminului.952. D.b-dul Matei Basarab.000 18.744.880 65.334.sc B.600 Amara.Garii.ap.bl.10.ap.

Cuza Voda.b-dul Cosminului.Aleea Nordului.520 70.str.2 Slobozia.680 79.sc.bl.ap.520 27.Aleea Nordului.str.ap.sc.600 197.4.bl.102 Slobozia.b-dul Chimiei.4 Slobozia.B.000 20.BN7.681.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.646.C.ap 31 Slobozia.A.A.400 255.bl.Bucu.sc B.Miron Costin. Ialomita Sat Cosambesti.946.ap.12 Slobozia.18 Slobozia.485.U27.988.bl.bl.bl.Ardealului.75 Slobozia.U.bl.4 Slobozia.B.315.sc.ap.sc A.A.sat Smirna .78 Slobozia.438.200 28.B27.jud Ialomita Slobozia.871.sc.4 Com Andrasesti.Aleea Parcului.jud. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.641.Horia nr.382.sc A.421.39 47.b-dul.379.Z.000 414.18 Slobozia.MB20.bl.M3.44 Slobozia.20 Slobozia.ap.str.str.b-dul Matei Basarab.str.sc.sc.235.Aleea Parcului.J1.076.bl.004.A.Matei Basarab.ap.040 62.str.ap.669.ap.Locotenent Gheorghe Saidac nr.Mihail Sadoveanu.jud.930.720 9.13 Slobozia.sc B.800 65.7 Slobozia.jud.bl.Lacului.744.12 Slobozia.28 Slobozia.ap.940.ap.040 77.com.bl.sc.98 Slobozia.str.bl.A.str. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.bl. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.scB.467.J2.C.B.750 7.080 42.sc.B33.Niculai Ghimpe E.str.928.Aleea Feroviarului.200 121.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .390.A. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.str.bl.000 19.640 49.sc A.400 248.8 Com.19 Slobozia.A.720 23.sc B.sc.605.2.bl.B.G8.ap.C.5.226.704.ap.068.4.B.893.5 Slobozia.78 Bucuresti. Grivita .519.sc A.600 94.Horia nr.2 Slobozia.D2.12 Com.b-dul Unirii.ap.ap.sc.bl.sc.376.b-dul Matei Basarab.sc.J1.034.J2.ap.Aleea Feroviarului.bl.320 26.10 Slobozia.880.bl.V2.360 73.560 32.D. Grivita Slobozia.Prelungirea Mihai Viteazu.B.b-dul Cosminului.sc.53 Slobozia.U11.G.300.000 38.str.738.str.ap.Ialomitei.str.str.sc.ap.4 Slobozia.M3.9 Slobozia.1 Slobozia.bl. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.3 Slobozia.sc.600 11.sc.15.ap.sc.sc.str.129.bl.ap12 Slobozia.ap.529.bl.200 37.sc.53 Slobozia.mihai Eminescu.U10.320 37.000 16.Aleea Parcului.810.et 6.321. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.et.12 ICEM.ap.840 10.160 84.V2.ap.320 13.536.1.ap.280 53.bl.V4.262.683.b-dul Matei Basarab.22 Slobozia.b-dul Matei Basarab.621.Pacii nr.bl.ap.bl.800 21.Ialomita Slobozia.bl.43.b-dul Matei Basarab.994.880 40.C.bl.ap.E17.sc D.b-dul Matei Basarab.243.bl.str.480 39.ap.str.920 105.str.b-dul Matei Basarab.b-dul Unirii.J1.bl.ap.400.376.b-dul Matei Basarab.miron Costin.sc.ap.640 21.320 73.1H.967.U18.sc B.B27.520 20.B.ap.400 25.str.sc A.bl.U18.b-dul Unirii.ap.94 Slobozia.927.000 62.ap.bl.b.bl.ap.bl.480 120.3 Slobozia.240 38.520 10.bl.200 27.200 33.6 Slobozia.1-26.880 5.12 Slobozia.U16.d-dul Unirii.bl.A.Aleea Ronda.232.711.b-dul Unirii.str.ap.bl.860.080 17.sc G.ap.800 115.str.sc A.Ialomita Slobozia.sc.

571.932.bl.B.24.320 52.Aleea Pietii.200 22.bl.280 20.sc B.021.Lacului.Ciulnitei nr.372.str.ap.sector 6 Slobozia.bl.621.680 142. Aleea Pietii.sc A.b-dul Unirii.D.8 Slobozia.600 39.24 Slobozia.600 270.512.B3.853.K1.sc A.ap.Domnita Balasa.bl.15 Slobozia.13 41.sc.str.U10.711.11 Slobozia.744.str.bl.X2.441.b-dul Matei Basarab.742.404.957.b-dul Unirii.Ardealului.sc B.Aleea Cortensiei nr.str.560 40.000 30.480 56.12 Com.Vasile Alecsandri.a.X.400 53.bl.75 Slobozia.sc D. Aleea Pietii. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.Aleea Scolii.Stefan cel Mare.116.3 Slobozia.Mihai Eminescu.ap.sc A.sc A.897.899.b-dul Matei Basarab.bl.ap.sc.35.000 12.sc A.ap.4 Slobozia.MB8.14 Slobozia.str.str.b-dul Matei Basarab.515.sc A.488.bl.str. C.b-dul Cosminului.320 87.sc A.794.jud Braşov Slobozia.U28.800 41.ap.400 41.sc A.2.36.744.Grivita.sc.703.bl.str.bl.ap.L6.bl.41.11 Slobozia. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.a.ap.680.260.ap.U21.bl.000 18.ap.849.14.sc A.ap.920 14.bl.240 37.B.Jud Ialomita Slobozia.Matei Basarab.ap.str.str.Dealului nr.190.270.040 54.360 10.Gherea nr.551.str.080 24.ap. Gherea nr.ap.bl.sc.ap.ap.560 9.str.K1.str.2.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.200 88.299.J1.et 1.920 34.25.bl.9.432.bl.bl.685.sc.ap.120 34.25 Slobozia. Cuza Voda.b-dul Matei Basarab.53 Slobozia.36. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.5 Slobozia.ap.360 3.str.D.757.str.ap.2 Slobozia.b-dul Cosminului.733.bl.sc A.035.bl.ap.280.1 Slobozia.ap.Mihai Eminescu.B7.227.000 7.3.C.600 76.U4.str.bl.840 21.ap.U6.ap.B.440 43.040 84.Avram Iancu.718.V5.U27.520 3.Mihai Eminescu .12 Slobozia.400 10.et1.b-dul Unirii.9.526.U6.880 9.42 Slobozia.12 Slobozia.sc B.sc B.960 65.Cuza Voda.str.42 Constanta.bl.ap.588.2 Braşov.15 Slobozia.ap.A.000 59.720.920 66.70 Slobozia.MB1.157.sc A.53 Slobozia.sc.bl.str.160.bl.5 Slobozia.13 Decembrie.560 24.bl.14 Slobozia.str.366.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .12 Slobozia.str.str.sc A.B3.ap.299.047.39 Slobozia.624.25 Slobozia.920 7.120 75.720 22.760 11.25.str. Lacul Zanoaga nr.53.sc C.ap.ap.80 Slobozia.U16.bl.600 13.867.24 Bucuresti.sc B.800 20.488.865.sc B.bl.600 60.sc.ap.sc B.sc A.str. Domnita Balasa.sc D.640 11.Aleea Nordului.str.bl.20 Slobozia.str.480 15.11 Slobozia.400 111.bl.ap.562.b-dul Matei Basarab.sc a.a.ap.6 Slobozia.Mihai Eminescu.ap.b-dul Matei Basarab.726.L5.720 44.bl.bl.200 39.str.16.nr.bl.sc A.20 Slobozia.bl.ap.

bl.78 Slobozia.bl.817.bl.sc A.ap.bl.B1/30.360 53.221.Cuza Voda.str.b-dul Unirii.320 11. Calarasi Slobozia.116.bl. Alexandru Odobescu.Cuza Voda.Cuza Voda.ap.Ialomitei.580.110. 9 Mai nr 9 Slobozia.480 25.com.ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .str.bl.400 15.bl.604.446.b-dul Matei Basarab.Armanului nr. Ialomita Slobozia.000 67.765.bl.3 Tandarei.N!.str.bl.5 Slobozia.ap.str.488.ap.b-dul Unirii.bl.bl.860.Nisipuri.000 79.ap.b-dul Unirii.16 Slobozia.22 Slobozia.ap29 Slobozia.G5.14 Com.Nisipuri.str.ap.Jud.sc A.400 48.600 3.18 Slobozia.mihai Eminescu.ap.44 Slobozia. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.str.IAS .A.8 Bucuresti.sc A.ap.66 Slobozia.sc A.str.ap.215.bl.400 9.sc B.sc A.6 Sat Iazu.sc B.272.160 15.str.47.sc A. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.ap.ap.ap.790.B27.14.bl.sc A.28 Slobozia.446.738.11 Slobozia.400 41.com.sector 5 38.000 31.2 Slobozia.str.520 38.bl.400 46.291.8 Slobozia.M3.et.Avram Iancu.bl.920 72.540.bl.str.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.str.241.sc A.I 3.440 20.b-dul Cosminului.000 255.D.930.95 Slobozia.et 1.44.17.853.Dorobanti.et 4.120 19.bl.240 74.Aleea Baii.2.bl.bl.1.Avram Iancu.000 8.Ialomitei.sc B.sc A.Aleea Parcului.S2.bl.480 207.000 9.U27.et.U.b-dul Chimiei.000 31.b-dul Matei Basarab.1 Slobozia.str.976.bl. Mihai Eminescu.10 Slobozia.Ialomitei.7 Slobozia.str.860.1 Slobozia.ap.7 Slobozia.Cuza Voda.ap.ap.str.N!.bl.str.Cuza Voda.ap.290.372.8 Slobozia.ap.sc A.920 51.47.320 58.str.Decebal.960 82.Gherea nr.D.7.1/26.MB14.sc A.sc B.sc A.b-dul Matei Basarab.ap.str.bl.640 12.43.ap.ap.558.ap.9 Slobozia.7 Slobozia.sc B.sc A.879.sc B.9 Slobozia.Mestecanis nr.35 Slobozia.sc C.b-dul Chimiei.bl.4 Slobozia.860.1.sc C.Miron Costin.bl.b-dul Cosminului.b-dul Cosminului.000 16.462.str.000 51.7 Slobozia.17.674. Stefan cel Mare.098.120 16.ap.13.680 17.1 Slobozia.389.944.424.sc B.ap.ap.sc B.ap.14.sc A.sc D.297.str.040 45. Pacii nr. Scanteia.sc A.Perieti.sc D.263.680 30.U1.10 Slobozia.360.bl.2 Sat.bl.Miron Costin. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.10 Slobozia.ap.sc C.U18.str.200 121.ap.360 61.ap.640 32.66. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.6 Slobozia.000 11.bl.bl.bl.ap.ap.str.240 11.jud Ialomita Slobozia.Jud.352.320 42.29.960 9. Dor Marunt.17.677.320 41.U21.800 63.ap.str.C3.bl.E17.sc B.b-dul Matei Basarab.sc A.str.str.bl.14.sc A.2 Slobozia. Gherea.b-dul Matei Basarab.960 12.Dragos Voda nr.sc C.600 19.I 3.bl.116.sc.str.334.9/48. Fundata.F5.bl.sc A.ap.957.ap.b-dul Matei Basarab.C.et 5.str.et 1.000 10.076.ap.830.800 26.C.sc a.000 60.864.5 Slobozia.6 Slobozia.000 31.13 Slobozia.5 Slobozia.B1/30.ap.2.000 32.b-dul Matei Basarab.552.409.ap.str.2 Slobozia.sc B.160.744.706.18 Slobozia.440.str.bl.bl.bl.22 Slobozia.ap.bl.7.b-dul Chimiei.437.bl.6 Slobozia.sc E.

43.1 AP. ANDRONE GH.080 LEI 22.TRAIAN BL.sc A.6.131. MARINELA AVRAM P.sc A.str.34.Mihai Eminescu. 20 AP.180 10. 14 AP.bl.160 35.8 Slobozia.251.ap.B AP11 SUMA 19.200 12.600 37.sc A.766. GHEORGHITA ALBU GHE.Vanatori.sc.440 44.3 DEVA EMINESCU BL.24.5 Slobozia.ORASTIOARA DE SUS jud.ap.418. 189 jud.Ciulnita.29 Slobozia.850.b-dul Matei Basarab.str.520 38.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.D6 SC.AP.bl. GHEORGHE ALEXANDRACHE L. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I.260 2.000 1.320 49. MIHAIL-V. SAT OCOLISUL MIC 67 COM. 10 HUNEDOARA.48 SC.200 5.46 DEVA AL.280 4.sc.HD.447.A1 Sc.000 27.15 Slobozia.U21. Y2 AP.Mihai Eminescu.18 AP.615.ap.U21.22 CALAN Str.600 57. 20 AP. I AP. DEVA AL. ROMANILOR BL. STELA ALMASAN OFELIA I.467. Ialomita Slobozia.str.760 6. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.b-dul Matei Basarab. MARIA ANUTESCU P.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G.881.23.915.Mihai Eminescu.ap.ap.29 Slobozia.ap.000 23.sc B.440.48 SC.Alexandru Odobescu.562.70 Slobozia.3 DEVA IMP. PACII BL.231. DEVA IMP.A4 AP. 19 HUNEDOARA.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 . ARON ARON A.200 22.595. A AP.ap 4 Slobozia.Jud.16 5.411.080 72.B.bl.35 jud.24.et 3. 34 DEVA AL. PORUMBESCU BL.603.497. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.ap.800 43.29 Slobozia. HD.178.000 55.840 16.16 DEVA ZARANDULUI BL.978.B.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.D6 SC.14 Slobozia. FLORILOR BL.100 26.ap. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL. PACII BL. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.28 DEVA CUZA VODA BL.sc A.str.B AP.845.400 6.220. VIRGIL ADAM S.608.str. BATIZ Nr.16 AP.930.bl.ap.str.302.12 Slobozia. FLORILOR BL.str. PAVEL ARON L.288.49 jud HD.046.640 47.288.340 8.360 82. Ion Voicu S. CALAN Str.854. BAITA jud HD. Vasile Zamfir S.b-dul Matei Basarab.5 jud.bl.264.bl.ap.bl. 34 Com.947. IOAN AVRAM I.sc C.bl.U21.44 AP.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.196. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A .15 Slobozia.Prunului nr. DOREL ADAM C.16 SC.267.Mihai Eminescu. A2 AP.994.760 45.082.bl.B AP.400 46.000 1.bl.22 AP.085.MB6. M1 SC. DORINA ADAMOVICI D. PETRU ARDELEAN P.200 25.B.16 AP.Ardealului.sc A.TRAIAN BL.92 COM.HD.B AP.bl.CERBULUI 10 BL.9 Com.J1.bl. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D. LUCIAN ALEXANDRACHE P. DEVA DECEBAL BL.5 jud.sc.16 ORASTIE MURESULUI BL.sc B.b-dul Matei Basarab.015. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.b-dul Matei Basarab.223.065.44. MARIA ANGHEL G.560 50.760 6.ap.644.sc A. IOAN ANDREI I.440 32.240 36.A4 AP.120 74.538.str.960 9.223. HD.320 25.244. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA. ANA ANGHEL V.9/48. Manuela Slobozia. TEODORA ELENA ATOMEI A.bl.976.sc A.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.000 57.360. CARMEN LUCIA ACATRINEI I. 26 jud.7 Slobozia.200 13. Rodica Zamfir I. DACIA 37 BL. CALAN INDEPENDENTEI BL.300 19.550 39. 14 DEVA AL.446.ap.640 6.

Z1 AP.22 SC. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.9B SC. 19 DEVA CREANGA BL.305. B AP. B-UL.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL. AURELIA BOGDAN V.380 155.B AP.000 57.600 56. RAUSOR 117 jud.667.A AP. HD.H AP. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D.3 HUNEDOARA. PANTELIMON BARA P. HD. C-TIN BELU T.280 85. MARIA BRUSTUREAN T.1 AP. AURELIA BRANUTIU G.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 .100 19.791.976.22 SC.1 AP.608. IOAN BADEA I. 3 AP. HD.HD.3 AP.090.600 30. FLORIN CRISTIAN BIRLA I. SIMERIA TRAIAN 98 jud.82 jud.99 HUNEDOARA.5 SC.3 DEVA EMINESCU BL.3 AP. HD.4 AP.400 26.41A Com.200 94.400 16.000 75.696. OLIVIA BEC I.390.250 20.204.457.14 DEVA BEJAN BL.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.A 4-2 AP.11 DEVA AL. SABINA BOBORA A.980. GHEORGHE BRANDA V. CALUGARENI NR.160 43.400 315.34 AP.D AP.800 39.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.2 AP.000 24.600 103. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I. DEVA SCARISOPARA BL.640. 23. DORINA TATIANA BALAN I.240 94.400 41. CORVIN Nr 12 BL.160 2.000 59.HD DEVA Str. LIDIA BALAZS F.648.000 47.588.4 DEVA I.1 AP. MIHAI VITEAZU 10 BL.6 AP.416. EUGENIA BOTOC C. CORNELIA BOTEZATU C. AUREL BALAS G. VERONICA BENTA A. PETROSANI Str. IOAN BOLDEA S.669.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud.PUI Sat. 24B HUNEDOARA.500 2.6 BRAD REPUBLICI BL.54 Com.800 84. SABIN BOTA P.ENESCU BL.9 DEVA AL.FLORILOR BL. HD.360 44.72 AP.636.280 100.160 372. DEVA EMINESCU BL.E AP.903.TRAIAN. HD.374.68 DEVA G.676.B.476.544.80 Sc.160 10. B AP.392.1 AP. DEVA 22DECEMBRIE BL.1 AP.520.084. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T. VENUS BL.O2 SC.244.840 60.45 DEVA BALCESCU BL.240 4.020.2 DEVA EMINESCU BL.A 4-2 AP.AB17 SC.160 82.160 40.28 AP. STAN BISCA T. DOREL BRANET P.711.16 DEVA ZAMFIRESCU BL. 24B DEVA I.240 41.DELEANU NR.200 45. VIILOR NR. 33 HUNEDOARA Str.385.29A AP.42 jud. BEJAN BL. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.739.120.20 DEVA GRIGORESCU BL.194.A AP. HD.046.B.080 60. CORVIN Nr 12 BL. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.26 DEVA MINERULUI BL.4 DEVA Str.050.480 8.GHEORGHE BOBAR S.8 AP.583.DELEANU NR.43 DEVA CALEA ZARAND BL.709.152. DECEBAL NR. J1 AP. 94 HUNEDOARA. DEVA BALCESCU BL.32 DEVA BEJAN BL.241.A AP. Str.13 SC.Z1 SC. DOREL BAICAN I. LIDIA BALATICI GH. MARIANA BERES G.251.600 66.A6 SC.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.720 33. B-UL.6 jud.3 DEVA AL.365. DECEBAL NR.5 SC.560 27.18 Sc.14 DEVA ZARAND BL.448.1 AP.400 9.886.19 AP. NICOLAE BOGDAN S. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V.347. VICTORIA BRABETE P. DUMITRU BOGOS I.TRANSILVANIEI BL. SIMION AVRAMIA V. DEVA Str.30 DEVA EMINESCU BL.076.29 SC.MUNCII BL.308. ANNA BALICA N.046. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P. MIRCEA BELU I.500 26.480 4.14 DEVA AL.66 Sc.FLORILOR BL. ANA BOTICI A.17 BALATA PRINCIPALA NR. MARIUTA BOBAR I.800 142.5 DEVA ZAVOI NR.040 106.200 26.160 8.000 57.3 Sc.106 DEVA AL. MARIA BOBORA G.17B jud. 56 DEVA PROGRESULUI BL. CIPRIAN PORUMBESCU BL. BAZIL BANCIU I.2 SC.176. BOUROS P.49 AP.9 jud.AVRAM P. EMILIA BACIU S.28 DEVA BEJAN BL.800 100. ANA BOLDEA I.IRE .967.

5 BL.6 DEVA AL.16 DEVA LIBERTATII NR. HD.409.657.2 DEVA AL.200 8.440 82.440 242.000 84.A AP.704. HD HUNEDOARA.A AP.013.240 18.639.IANCU BL.IANCU BL.D SC.A2 AP.897.30 HUNEDOARA.20 SC.11 jud.10 AP.P4 AP.595.43 SC.393. VALENTIN BUFTEA V.548.000 52.F Sc.C AP.46 SC.143.33 AP.42 AP7 jud.25 jud.560 52.CONSTANTIN CHIS I.1 DEVA G.33 AP.DECEBAL Nr. IOSIV CHISBORA C.A AP. TERENTIE BUCUR Z. DOINEI NR.21 DEVA PROGRESULUI BL.11 HUNEDOARA.3 DEVA B.37 HUNEDOARA.200 21.BRUSTUREAN P. DEVA ANDREI MURESAN BL.640 216.208.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.19 Sc.593.530. DANIELA COCIS I.920 44.1 AP. AURORA OLIMPIA CASAN P.244.2 AP.24 DEVA CRANGULUI NR.83 DEVA AL. GAVRIL COCOTA I.9 HUNEDOARA. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.C AP. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.PACII BL.720 60.880 25.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .400 62. IACOB BUDA I.450 36. ANDREIA DIANA BUTNARU D. ION BURNARU G.361.16 DEVA CARPATI NR.A AP. SIMERIA V. CORBULUI NR.232.040 17. ENESCU BL.010.12 DEVA ANEMONELOR NR.234.7 jud. N.C AP. DEVA HOREA NR.400 283.595.6 jud.I. GEORGE CATANA V.IOAN CARACAS I.A AP.011.040 78. DEVA BALCESCU BL.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR.880 472.23 AP.840 11.68 BRAD Str.23 AP.000 5. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I. GHIORGHITA BUFTEA I.42 AP.200 59. DELIA BUGA A DOINA D.800 11. RANDUNICII BL.JIULUI BL. 38 jud.69 DEVA MINERULUI BL. HD HUNEDOARA. RODICA CALUGARU I. ENESCU BL.C1 AP. Str.960 38.400 85.BALCESCU BL.19 Sc.000 7.B5 SC.816.880 LEI 2.440 140.CREANGA BL.989.BALCESCU BL.330.2 SC.B AP. PETRU MARIUS CAZACU I. RODICA BUMBARU C.C AP.200 22. MAGDALENA COCIOABA C.20 SC. HD.360 LEI 414. TEODOR CIOARA C.200 16. BUL-DACIA NR.AB1 AP.488.MANIU NR.18 DEVA I.LAUTARU NR. IOAN BUTNARU I.260.576.665.080 41.200 16. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T.922.1 AP.000 43.IANCU BL.39 21.8 DEVA GOJDU BL.30 BL.47 DEVA BUL.200 46.30 HUNEDOARA.A AP.200 46.570. BRAD A. C-TIN.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.129 jud.H3 SC.098.IANCU BL.INDEPENDENTEI BL.B AP.937.H3 SC.28 DEVA VULCAN NR. ZAMBILELOR Nr. OANA ANDREIA BUTNARU P.712.5 BL. DOREL CHISBORA C.3 DAVA DACIA BL.46 SC. BRAD A.280 9.048.520 LEI 76.B AP.4 DEVA EMINESCU BL.120 31. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.200 1.225.000 LEI 120.F AP.120 5. CIURDARESCU M. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud. VIORICA CAMPAN N.30 HUNEDOARA.400 11. LIA CASAN I.800 51.430. ELISABETA COMSA V.158.9 BL.15 DEVA DECEBAL BL. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.ENESCU BL.15 HUNEDOARA. Str.2 DEVA A.512.509.3 AP.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.860 20.10 DEVA 22DECEMBRIE NR.334. LALELELOR BL. ALEXANDRU CIORTEA I.21 SC. HD.200 166.296.ALECSANDRI NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53. HD.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.807.897. N. CRISTIAN CHEPTROSU T. ZAMBILELOR Nr.203.31 BALSA Nr. HD. EMILIA COCOS N.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.15 DEVA MINERULUI BL.14 BLG AP.STELIAN BURETA I.674.13 DEVA BUL. IOAN COCOS I. 13 HUNEDOARA.1 AP. MIHAIL CALUGAR M.3 AP. HD.065.715. MARIA BUTNARU I.8 SC.3 DEVA A. VIOREL NICOLAE BUTAS T. CALIN CIOCAN V.

080 165.4 BL. TITULESCU BL. HD. EMIL TRAIAN DAMSA A. DAN COSTEA G.U AP. CORNELIA COSTACHESCU D.800 15.66 SC.D AP.360 61.800 101.400 3.600 37.34 DEVA AL.600 67.417 jud.39 SAT TRESTIA NR. MARIA CRISTOI C.380 54.4 BRAD 1IUNIE BL. SECT.000 14. N. ROZALIA COROBEA N.000 33.8 jud. DEVA CRISAN NR.880 35.188.475.22 SIMERIA Str.IANCU NR.972.681. CLOSCA BL. MARIA COPACIANU GHE.720.10 AP.73 AP.600 10. HD.744. SC.8 AP.C3 AP.514.200 20.188.960 132.25 HUNEDOARA.C AP. NICOLAE COSTACHE Z. GHEORGHE CRACIUN A. VINOVIA DODA D.645.46 jud. SABINA CURELARU GHE. IOAN CRUDU V.48 DEVA KOGALNICIANU BL.960 23.240 225.710 15.1A AP.339.D AP.630.415.400 34.769. VALERIA DIMITRIU G. ALEX.20 jud.549.000 20. HD DEVA B-UL DECEBAL BL.190 29. ANA DUMITRU A.200 100. IORGU CZAKO D.000 51.IANCU BL. MARIANA CRETU G.18 ORASTIE BALCESCU BL.842. IOAN DULCA I.10 jud.1 ORASTIE PRICAZULUI BL. ELENA DENDIU G.3 AP. HD. PETRE DEACONU I.041. MARIA CRISAN N.23 SOIMUS NR.5 AP. ANGHEL CRISAN D.11 DEVA PLEVNEI NR.880 10.010.194.2 AP.880 8.U AP. HD.12 DEVA CUZA VODA BL. HUNEDOARA.840 16. ADRIAN CRETU GHE. LEONTE DOBREI M.400 1. B-UL.BAITA jud.418.53 AP.2 BL. DEVA NARCISELOR BL.400 10.52 DEVA AL.579.M1 AP.16 DEVA CUZA VODA BL.800 16.U AP.HD.560 3.200 12.793.D8 SC. MARIA DANSOREAN P.14 COM.34 Sc.479.123.096. LETITIA DRAGOIU N. Exp.16 AP.4 BL.971.F5 SC.339.HD.201.000 372. CLOSCA BL.6 DEVA CARAGIALE NR.55 SC.AP. MARIA COPACIANU GH.380 19.69 DEVA VIILOR NR.A AP.300 20. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V. GHEORGHE DUMA A.PARCULUI NR.A AP. GEORGETA DIMOFTE V.039.040 10.14 DEVA AL.5 COM.15 DEVA DECEBAL BL. PAVEL DEMIAN L.297.16 AP. CRAIOVA BD. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.LALELELOR SC.F Sc.180 83.INDEPENDENTEI BL.600 102.2 AP.10 DEVA TEILOR BL29 AP.53 AP.751.760 12. LUCRETIA CRISAN L. BAITA Sat HARTAGANI Nr. ECATERINA CRISAN L.3 DEVA G.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 .46 jud.2 BL.091. HD.000 43.25 DEVA LIBERTATII BL.12 DEVA CUZA VODA BL.542.CRISULUI BL. SIMERIA Str. DEVA CARPATI BL.9 Com.23 BL.12 DEVA CARAGIALE BL. CRISCIOR Str.372.800 38.600 31.761. NICOLAE CORBU I.H3 AP.15ex.200 19.8 jud.6 DEVA AL. MIRCEA CRISAN M.264.7 DEVA PIETROASA NR.73 DEVA TEILOR BL. HD. DACIA 8A BL.914.3 SIMERIA A. MARIA CROAMPA GH. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.CONDURACHE GH. FLOREA DEMEA N. A.600 17.PARCULUI NR.304. LIBERTATII NR.744.ROMANILOR BL.11 AP.MUNCII NR.12 BUC.7 AP.A AP.3 AP.720 2. 21.37 DEVA AL.44 DEVA CARPATI BL.FLORILOR BL. HD.66 SC. MARIUS DINA M. PAVEL DEAC D.168. 80BL.E AP.1 AP. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N.11 jud.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.12 DEVA DECEBAL BL. HD.D SC. Jud. ANTOANETA DEACONU C.341.600 58. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.864. LAURA DREGHICI N. ADRIAN HUNEDOARA.90 HUNEDOARA. HD.000 87.406. ELENA DIJMARESCU A.21 DEVA AL. MARIA DANSOREAN M.000 9.10 jud.253 jud. ORASTIE PRICAZULUI BL.111.50 AP.32 DEVA PROGRESULUI BL.494.D AP. RODICA DAFIN I.105.6 AP.080 142. ORASTIE BALCESCU BL.424.LAZAR NR.1 TITULESCU Nr.C3 AP. DEVA AL.238. CORNELIU DOBRE I.9 AP. TRANSILVANIEI NR.2 AP.

STEFANIA DEVA CUZA VODA BL. ILEANA BRAD DECEBAL NR.640 17.11 FLOCA E.520 3.MURESANU BL.110 jud.C AP.600 8.100.56 GHEOGHIADE SUSAN S. MARIETA BRAD A.23 GHERGHEL I.MAIORESCU BL.120 57.400 67.30 AP.240 10. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.900.840 2. TODOR DEVA AL.680.6 FRUJA N. EUG.C AP.000 2.46 jud.46 FELEA C.4 GORGAN GHE.763.560 6.BARNUTIU NR.074.5 AP. HD.671.3 AP. INDEPENDENTEI Nr. B-UL. CAROLINA DEVA A. FELICIA Com.5 BL.12 COM DOBRA jud. GABRIELA SANDA DEVA T.209.D AP.680 37.058. DORIN HD. HD.1 SC.BARNUTIU NR. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.42 AP.FLORILOR BL.706. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR.579.K AP.231.610. GOLESIE A.FLORILOR BL.MANIU BL.A AP.339.760 9.8 AP.880 58.560 68.936.5 AP. CORNEL DEVA I.680 15. HD. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.106 jud. BALATA Nr. GOLGOT N. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.376.600 26.11 SAT STANCESTI OHABA NR.600 19.80 jud. SABINA BRAD DACILOR BL.12 FLOARE I.280 1. VALENTINA DEVA AL.3 GRAND I.44 FARAN I DANIELA DEVA I.400 4.440 17.8 AP.560 10.C AP.21 SC.77 FURCA L.439.5 SC.21 FODOR I. GLIGOR I.32 jud.O3 AP.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 . ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR.15 FODOR I.1 SC.A SC.121.655.7 FLORE T.744.680 7.305. VIOREL PESTISU MARE Nr.160 38.39 GALICEANU I. TIBERIUS MIHAI DEVA T. HD.HD DUSAN C.200 2. HD.12A SC.240 2.343.42 AP.467.951.DURCAN I.748. HD. STEFAN DEVA MARASTI BL.440 33. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.837. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.SOLOMON NR.38 jud.D7 SC.640 20.460.464.5 FURCA L.IANCU BL.VIRGINIA HUNEDOARA.IANCU BL.HD. GABRIELA SIMERIA A. HD.000 10.88 AP.AB20 AP.561.7 FLOREAN G.816.360 258.560 48.240 19.400 27.A AP.MANIU BL. 10.677. GORCEA I.385.42 SC.5 jud.64 jud.3 FAUR C. INDEPENDENTEI Nr.200 65.TRANSILVANIEI BL.680 82. AVRAM DEVA DECEBAL BL.086.5 BL.42 SC. GLIGOR D. FURTUNA I.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.15 FODOR N. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL. MARIA BRAD A.D AP.MILEA BL.8 jud.593.P5 AP.IANCU BL.11 FLORE T. GHERGHIT V.8 GAVRILA M.400 20. IOAN DEVA I.880 34. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR. LUCIA DEVA HORIA NR. DEVA EMINESCU BL. ENASEL P.281.616.B SC.000 16.AB20 AP.B AP.IANCU BL.640 11.HD.50 FLOCA I. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.39 FURTUNA V.TRAIAN NR.164.869. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL. SOIMUS Sat.38 jud.137.9B AP.286.3 ERDOS F.786.1 FAGARASAN V.4 AP.850 57. VIOREL DEVA B-UL.840 32.943. DURCAN V.2 BL. GERGE A.25 AP. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.78 GOTIU A.E AP. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.8 jud.632.3 AP.600 114. VASILE DEVA EMINESCU NR. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL.560 32. CRISTIAN DEVA AL.22 AP. DECEBAL BL.O AP.16 SC.MURESANU BL.548. MARIA DEVA MERILOR NR.8 jud.15 FILIMON A.395. IOAN DEVA I. HD.HD. HD. IRMA MARIA DEVA AL.080 30.807. GHENA D.42 AP.450 847.5 FORRO N.A10 AP.2 FILIMON R.046.800 192.A AP.800 25.2 FELEA Z.440 88. STEFAN DEVA EMINESCU BL.845.1 AP.77 FURDUI N.14 GIURGIU T.23 jud. GOLGOT M.

749.480 61.186. GEORGE TOPIRCEANU BL. DEVA AL.7 DEVA EMINESCU BL.60 MUNCELUL MIC NR.320 20.O3 AP.680 20.A1 Sc.2 SC. VERONICA GUIA D.579.917. HD.157.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.155 jud.800 33.6 jud.31 DEVA B-UL. GHEORGHE GUTA D.33 BL. DEVA AL. IOAN RUDOLF IVAN N.32 jud.3 AP.15 AP.39 SIMERIA CARAGIALE BL.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.8 jud.8 DEVA AL. ELEONORA HAIEC G.563. AURELIA HAIDUC M.30 DEVA I. TRAIAN DEVA B-UL.46 jud. LUCIA MARIA JOSAN M.5 AP. KLARA HAIDA N. MARIA GYORFI D.480 7.B AP.741.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.3 AP.730. ELENA HAIEC B.007.025.CORVIN BL.000 61.840 8.680 15.920 26.K2 AP.203.316.28 DEVA I.17 DEVA EMINESCU BL. IOAN JEFLEA A. IOAN ISAI G.738. ELENA IOVAN I. HD.CAMELIA IGNA A.343.6 DEVA PROGRESULUI Nr.800 310.M SC.800 15.C AP.680 12. DEVA DACIA BL.2 AP.423. IOAN IONICA A. BALCESCU BL.C1 AP.640 10.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 . HD. IOAN IANCU P.38 jud.860.360 37.4 AP.960 44.920 45.64 AP.VLADIMIRESCU BL.580 60.703.PESCARILOR BL.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.443.000 66.446.15 DEVA B-UL BALCESCU BL. DIONISIE GYORFI D.11 DEVA BARITIU NR.2 AP.11AP. RAFILA JIANU GH.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL. BALCESCU BL. ILEANA IORDATE C.1 AP.27 DEVA CALUGARENI NR.000 115. HD.88 AP.899. GEORGETA JEFLEA I. DEVA CARPATI BL. IOAN INEL I.A AP. REMUS DUNITRU GYORFI I.39 AP.17 AP.12 BL. HD.861. HD.600 4.19 SC. DECEBAL BL.785.000 81.10 jud. CAROL HOGMAN F.49 ORASTIE Sos. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.8 AP.329. ELENA IACOB I.31 HATEG T. ROZALIA HIRICI D.75 DEVA ZAMFIRESCU BL. DEVA PROGRESULUI Nr. IOAN JEFLEA I. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.000 43.800 13. PACII BL.804.B AP. AUGUSTIN HARD A. DEVA AL.34 SC. BENEAMIN GUS P.148.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL.GRIGORAS GH.2 SC.C AP.320 4.24 jud.O1 AP.030 23.460.400 28.300 20.27 HUNEDOARA.033. BAITA jud. LETITIA IRIMIE A.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V.25 DEVA CARPATI BL.24 AP.151.600 86.121.4 AP.280 9.411.356.993.023.895.120 5.C AP.A DEVA CALUGARENI NR.A AP.000 15.33 SC. BRAD VANATORILOR BL.600 39.040 70.4 AP.040 51.39 DEVA MINERULUI BL.600 49. HD.720 3. DEVA AL. TIBERIU HARD A.D AP.F1 SC. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.13 DEVA CUZA VODA BL.CONSTRUCTORILOR BL.M SC.13 8.372.31 DEVA EMINESCU BL.25 PESTISU MARE NR.24 DEVA B-UL.B-UL.19 SC.440 91.28 DEVA I.111.700 6.CORVIN BL.325.295.AB20 SC.DACIA NR.34 SC. SIMERIA 1MAI NR.C3 SC.C3 SC.33 jud. HD.A AP.000 10. HD. IOAN JOSAN I. HD.43 SC.12 BL.3 AP.25 DEVA CARPATI BL.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH. ELENA INEL P.28 DEVA GOJDU BL. ARMATEI BL.D6 Sc.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.A AP. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E. IOAN IURACSKA I.840 3.4 HUNEDOARA.CORVIN BL.864. DEVA AL.10 jud.440 10.400 31.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL.297.880 86.2 AP. DIONISIU GYORGY L. DEVA AL.052.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.FLORILOR BL.M SC. ANA HIRICI D.STREIULUI BL.190.8 AP.2 AP.375.558.898. NICOLAE DAN HISU I. ELENA GUDEA S.000 41.175 COM.558. MIHAIL GABRIEL INEL P.111 CAINELUL DE SUS NR.34 SC.PATRIEI BL.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.194.400 10.280 178.372.88 AP.F2 AP.640.VIITORULUI BL.600 30.2 AP.C AP.A10 SC.372.000 18.000 12. HD.42 SC.

000 16. MANEA T.14 AP. ROMANILOR BL. TEREZIA JURA I.897.11 COM.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF.7 jud.920 39.V19 LUCA S.6 DEVA BUL.814.94 LUKACS M.920 80.040 12. PARCULUI Nr.558.VLAICU NR.18 AP.403.6 Sc.151. HD. ORASTIE MURESULUI BL. KORNELIA DEVA BUL.190 14.706.000 3.EMINESCU BL.35 jud.SABIN HD.16 jud.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.DECEMBRIE NR. BALCESCU BL. SANDA ADRIANA LENHARDT A.MAIOR NR. LUCACI I.860.950 457.900 22. MANIU BL.800 15.5 AP.840 62. RUSALINA LAZAR A. SULIGHETE Nr.ALEXANDRI NR.SANGIORGIULUI NR.744.743.046. MINER DEVA AL.3 SC.61 LUCA N. IOAN LASCU N.600 34.JUNCAN F.HD.6 AP.7 AP. HD.849.040 20.488.31 LUNG S .ENESCU BL.A Sc.58 MANEA N.000 18.040 19.200 57.22 jud.34 MARCU M.1 AP. DEVA DENSUSIANU NR.B AP. MARGINEAN G.152 jud.A1 SC.400 52.SANGIORGIULUI NR.800 34.15 MANCIU I. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.HD. GABRIEL MIHAI AP.760 242.809.800 51. HD. HD. BUCES NR. SOIMUS jud.21 SC. HD.520 47.480 13. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.I.430.000 80.45 jud. HD.860.21 AP.640 19. PESCARI BL. ALEXANDRU DEVA BUL.595.1.709.14 HUNEDOARA.435.337.31A SC.21 AP.D LUPU N. HD. LUCACI P. HD. PETRU LEVKO M. BALCESCU BL. HD.000 5.10 jud. HD.C AP.A AP. SIMION CALAN V. CONSTANTIN SIMERIA V. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.DACIA BL.32 Com.691. DEVA DECEBAL BL. C-TIN Com.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .HD.094.000 137.1 MANOLACHE S. GH.1 AP.000 57. FRANCISC KONTA R. DEVA BUL.480 23.5 SC. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL. MARIA TEREZIA KOUBA A.60 SC.458. E.952.14 AP.125 jud.F AP.IANCU BL. ERNEST LICA SABINA LICESCU N.334.340 5.16 AP.640 4.120 22.DECEMBRIE BL.11 DEVA 1.600 16. ALIN SIMION DEVA M.DECEBAL BL.B SC.558.C AP.550. VETEL NR.MARGINEANU NR.25 LUCACI P.1 jud.621.300 85.186. ECATERINA DEVA AL.25 jud. ROMANILOR BL.20 MARCU M.000 54. HD. LADISLAU KORMOS ST. HUNEDOARA. MAGDA S.209. IOAN JURCA I.AGATA BIRSESCU 10 BL.6 Sc.4 DEVA G. RACASTIE NR.300 15. MARIN I. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM. LUCA S.961.000 33.29 SC.000 41. 18 AP.000 6. VALERIU DEVA MERILOR NR.967.D AP.733.1 AP.45 MARIAN I. IULIU HUNEDOARA. MANCIU VLADIMIR DEVA 1.49 DEVA AL. LILIACULUI BL.117 jud.7 BUCURESTI Str. CORNELIA SIMERIA A. VARMAGA COM.603. MAJER A. VASILICA DEVA A.642.200 37. SABIN AUREL DEVA AL. CRISTINEL Sat.125 jud. MADARAS GH.A Sc. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.B AP. AUREL CALAN V. HD. LUPU GH.000 52. MANCIU M. STR. FLORILOR BL.874.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A. MELANIA LIRCA L.CERTEJUL DE SUS NR.080 9. IOAN SIMERIA A.197. VIORELE BL.7 jud.446.230 jud.6 LUCA N.767. HD.24 LUNG R.G.31A AP. AP.919. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. PESCARI BL.450 61. MARCEL DEVA P. MARINA N.700 15.000 506. MINEI NR.520.697.IANCU BL.12 DEVA AL.SANGIORGIULUI NR. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.4 AP. SORIN CALAN V.200 62.26 DEVA AL. K4 SC.37 SC. MARIANA DEVA .569. BRANGA MARIOARA LASZLO P.2 AP.34 MARCU N.8 168 .947. TIBERIU KOPECZI L.IANCU BL. LILIACULUI BL.340.704.CORNEL GURASADA NR.6 AP.541.22 AP.38 MARCU D.6 jud.5 BL. IOAN KASZTA D.A AP.640 55.K4 SC.3 14.046.5 jud.500 21.

BALCESCU NR.158 jud. VASILE HUNEDOARA. TRANDAFIRILOR BL.446.400 20. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A.D8 AP.000 5.22 DEVA AL.CORVIN BL. 8 DEVA MINERULUI BL. DEVA HOREA NR.CREANGA BL.43 DEVA AL. SORIN VIOREL MOLDOVAN I.4 jud.475.600 47.31 DEVA I.3 AP. ZAHARIE MICLEA V.725 6. MARIOARA MUNTEAN N.4 CALAN 1DECEMBRIE NR.2 BACIA NR.1 AP.16 AP.800 82.750.38 DEVA INDEPENDENTEI BL.046.157.400 17.462.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.ROMANILOR BL.32 DEVA AL.000 9. HD. RANDUNICII BL.000 12.11 AP.24 AP. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P. PACII BL.600 234.AVRIG Nr.INDEPENDENTEI BL.595.440 4.000 373.800 33.2 DEVA ZAMFIRESCU BL.500 12.E1A Sc.37 BL.43 DEVA AL.31 HUNEDOARA.320 16.LUCIA LUMI.712.617.E11 AP. MARIA MARTIN N. SAT RUNCU MIC NR.SATURN BL. IOAN MIHETI V.S.488. DIONISIE MATE D.372.600 25.22 DEVA LIBERTATII BL.3 AP.960 57.720 42.636. DEVA MINERULUI BL.78 DEVA BUL.30 AP.000 81.000 52. RANDUNICII BL.22 DINCU MARE NR.200 25.000 28. MARIANA AURICA NEGRILA A. VASILE MUNTEAN I.MARINESCU HG.X2-1 AP.334.84 HUNEDOARA.30 AP.26 BUCURESTI Str.CRINILOR BL.V.180. 4 AP.48 DEVA I.53 5.14 AP.442 AP.80 jud.750.446.523.200 25. 8/B DEVA CRANGULUI NR.12 DEVA CRANGULUI NR.500 13. MARIA MURESAN I. MARINESCU GH.223.081.1 HONDOL NR. VASILE MIHAI I. HD.972. GHEORGHE MOTATAIANU C.ROMANILOR BL.550.2 AP.DECEBAL BL.372. CALAN AL.400 62.90 COM. SIMERIA ZORILOR BL.PESCARILOR BL. HD. SABIN MUSTATEA V. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT. HUNEDOARTA.M AP.14 AP.640 33. HD.HD.190. TRAIAN VUIA BL.925. HD. NICOLAE MIHOC GH.200 9.406.640 5.000 10. PETRU MURESAN T.L AP.HD.ILDIKO MATEAS N. IDA MUNTEAN V.A6 SC. DEVA BUL.930.2 COM. HD. SABIN MOROSANU I. Hd. SATURN BL.76 DEVA DACIA BL.000 22. BAITA .086.16 DEVA CRINILOR BL.29 SC.661. DOINA LIVIA MICLEA P.3 AP.169. VALENTIN MICA I.691.800 21.400 7.680 10.AB20 AP. SAT LUNCA NR.FLORILOR BL.MIHAI MOT R.31 DEVA AL.680 27.113.11 DEVA I.052.920 44. 8/B DEVA CRANGULUI NR. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L.818.022.F AP.K4 AP.720 12. PAVEL NAN R. RODICA MERT N.A2 AP.930.860.33 jud. SOIMUS jud.393.11 AP.7 jud.16 SC.21 AP.28 AP.BALCESCU BL.CERTEJ jud.41 AP.21 Sc.FLORILOR BL.44 DEVA SCARISOARA BL. MOLDOVAN AL. PETRU MIHET N.1 Sc.560 60.525 31.89 DEVA BUL.880 41.600 51.5 AP.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.563. DEVA AL.jud.4 AP.000 45. ELISABETA MIHAILESCU P.24 AP. AURORA MUNTEAN I.860.68 DEVA AL. 8 DEVA CRANGULUI NR.E11 SC. STEFAN MUNTEAN S.411. CALAN AL.PACII BL.825. IOAN C-TIN.111 jud.37 SC.732.7 AP.116.4 Com. VETEL jud. MIHAI MARIS A.B DEVA DECEBAL BL.37 AP. SABINA AURELIA MATIES I.800 140.988. DEVA AL.11 DEVA GOJDU AL. LIVIU IOAN MIHUTI GHE. MARIA MORAR I.932. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.7 jud.120 16.26 AP.5 SC. IULIAN MILONEAN D.123 COM.129.EMIL MIHAILESCU I.040 10.44 DEVA AL.830 39.11 AP.CREANGA BL. MIHAELA NEGRUTIU GH.12 DEVA MINERULUI BL.84 SAT BALATA NR. MARCEL MICLEA V.400 23.B AP.276. HD.853.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .B AP.14 jud. HD.192. BRAD FRUNZA VERDE NR.SATURN BL.15 SC.LUCIA MARIANA MOGA V. SABINA MICLEA V. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.600 15.000 51.7 CALAN BRADULUI BL. HD.000 630. CRINEL IOAN MAXIM I.400 64.

2 SC.560 122. DEVA BUL.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I. VICTORIEI BL.C AP.C AP.PACII BL.000 10.758.7 AP.6 AP.MOTILOR BL.C AP.401.520 31.533.20 DEVA Str. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.19 SC.4 AP.591.558.212. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.37 jud.600 37.440.593.162 COM. IOANA PETRE E.26 DEVA LILIACULUI BL.18 Com.794.GH.600 39.151. DANIIL PASCU N.480 8.DECEBAL BL.46 DEVA PROGRESULUI NR. MARIA ORSA I.500 10.F AP.24 AP.CORVIN BL.600 34.733.480 13.273. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.6 HUNEDOARA Str. HD.935.330.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.413.760 7. CAMPULUI BL.800 15. SAT CASTAU NR.NELEGA I.080 127.1 DEVA CALUGARENI NR.37 SC.18 DEVA GRIVITEI NR.GHIOCEILOR Nr.EMINESCU NR.372.CORVIN BL.056.000 20. IOAN OPRISOIU I.11 DEVA AL. DEVA ZAMFIRESCU BL. VASILE ONISOR I.675.C AP.920 79.449.C AP. RODICA VALERIA PETROIU N. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.148. PETROSANI PACII BL.21 jud.9 jud.144.000 3.D1 AP. ANA OPRISOIU I.9 AP.160 26. IONEL OPREAN GH. AMOS OPRISA G.744.60 DEVA CIOCLOVINA BL. FAT FRUMOS Nr.000 14.162 COM. STEFAN NICULITA P.82 DEVA GRIVITEI NR.2 AP.952. CRISTUR PRINCIPALA NR.372. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V.520 41.31 HUNEDOARA.PACII BL. SORIN ADRIAN PAUL G.49 DEVA AL.EMINESCU BL.11 DEVA CUZA VODA BL.40 DEVA AL.39 189.27 DEVA AL. MARCELA NOVAC E.F1 SC.480 13.456.CORVIN BL.INDEPENDENTEI BL. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C.ENESCU BL. BREIU jud.270.14 AP.320 91. ELENA PANTEA I.680 24.880 47.113. SAT CASTAU NR.1 BL.E AP.4 BL.720 63. C22 AP. SAT VALCELELE BUNE NR.7 DEVA T. 6 DEVA AL.178 DEVA AL. BREIU jud. GHEORGHE PETRAN A. HD.920 82.488.800 44.200 17. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.E AP.10 jud. PETREA DEVA G.70 AP.HD. MARINICA IONEL PAVELESCU I.192 jud.9 DEVA I.6 DEVA CIOCLOVINA BL.JIULUI NR.14 DEVA M.3 SIMERIA A.571. CONSTANTIN PASC N.000 1.760 4.607.14 AP.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.11 AP.700 LEI 21. ENE DANIEL PETRE I.000 81.47 DEVA AL. ILIE REMUS OPRISOIU T.260 2.000 4.470. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL. GHEORGHE OGNER S. LIA CRISTINA PAPP ST.48 DEVA DOROBANTI BL. MIHAI NISTOR I.320 165. VIORICA PATROIU T.728.1 SC. MARIA OPREA I.368. HD.601. INDEPENDENTEI BL. AL.30 COM.600.45 AP.040 31.495.105 BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.442.000 40.040 285.200 41. IRIMIE PANTEA I.57 COM BRETEA ROM. LIVEZILOR Nr. SAT CASTAU NR.11 AP.B8 AP.552. Jud. SIMION OLESCU I. MARIA NISTORESCU M.680 65. CONSTANTIN NEMTUC G. MARIANA PANTEA P. HD. CORNEL OPRISOIU I. HD. MINERVA PAL G.P4 SC.9 DEVA AL.800 97.A AP.000 68.800 7.IANCU BL.A7 AP.4 AP.148. E22 AP. BREIU jud.000 LEI 58.116.16 Sat SOIMUS Com.20 AP.SALCAMILOR BL. ENE PETRE V.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .037. MARIA OCHIA G. FLOAREA OSOIAN M. HD.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.7 ARAD Str.280 74. HD.5 AP.9 DEVA I.520 20.744.116.865. BOHOLT NR.891.9 DEVA M.31 SC. POMPILIU TRAIAN PATROIU P. DEVA MERILOR NR.MAIORESCU NR. DEVA I. HD.748.18 DEVA GRIVITEI NR.9 DEVA MERILOR NR.E AP.

365. G.EXP.40 SC.411.503.227. HD.3 SC.E8 AP. POSTOLACHE N.20 POPESCU V.12 PICU N. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.MOTILOR BL. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.IOAN DEVA AL.24 RADU C.10 Com.O2 AP24 POPA P.200 41.21 Sc.NARCISELOR BL.455.325 41.000 16.250 LEI 2.50 POPA GH.696. NICOLAE jud.11 18.471.E3 AP. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.720 23.500 150.120 14.24 PRIPON I.8 POLVEREA GHE. HD.3 SC.3 AP. LUMINITA MARIANA DEVA G.16 PLACINTA D.3 POPA G.390.942.47 PIRVULESCU G. ELISABETA DEVA CARPATI BL.829.27 BL. LOREDANA MARINA BRAD AL.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.4 POP S. ELEONORA DEVA E.10 POPA G. AVERESCU BL.914. VIORELE BL.025.280 107.J1 SC.O3 SC. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.c ap. BUL.2 AP.712.004.000 26.480 34.AP.200 26.705.562. STEFAN DEVA PRUNILOR NR.280 7.ROMANILOR BL.038.ENESCU NR.127.500 8.3 AP.83 POPA I.O2 AP.1 SC. IOAN DEVA I.LAMINORULUI Nr.520 19.192.000 10.515.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL. POPESCU E.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.VACARESCU NR.2 AP.CRINILOR BL.750 111.D AP. VERONICA HUNEDOARA.21 POPA G IULIA DEVA L.12 SC.37 AP.350.000 LEI 49.30 RADU P.600 LEI 17.400 88. VASILE DEVA AL.11 POPESCU S.C7 CAMELIA CRISTINA AP.47 POPA A.831.040 19.TAGCH AP.240 44.162.5 POPA I.252.156.DACIA NR.680 26.920 54. IOSIF DEVA GOJDU BL.39 POENAR T.1 AP.DELEANU NR.VITEAZU BL.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.514.D AP.400 25.PICU I.840 46.068.500 LEI 103. ION DEVA LALELELOR BL.240 60.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.200 4.ENESCU NR.VACARESCU NR.14 PREDA A. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.967.613.L AP.3 AP.9 AP.H1 AP.DECEBAL BL.750 7. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.D6 AP.489.477.600 28.12 PUICA N.B. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .47 PUSCAU P.130.600 13. ARON DEVA AL. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.2 AP.967. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.5 POP D.VIITORULUI BL.523.28 POPESCU W. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.960 19. MARGARETA DEVA Bul. MARIA HUNEDOARA .11 AP.20 Sc.289.C1 SC. DECEBASL BL.B AP.17 jud.A AP.21 POGACEANU V.96 POPA I. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.2 BL.B AP. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.26 BL. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.500 8. ANA DEVA GOJDU BL.720 LEI 18.488.13 POPA N.760 43.000 LEI 2. IOAN DEVA MARASTI Nr.21 POPA T. CORNELIA DEVA AL. MIHAI HUNEDOARA M. PRATA M.RAMONA ANA Com.000 23.971.42 AP.MOTILOR BL.2A Sc.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.785. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.530 47.321.120 13.V2 AP.500 56.49 PRUTEANU G.396.24 POPA I.5 POLVEREA A.864.372.7 PREDA C.133A POSTOLACHE D.D AP.595. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.9 jud.420 PIRVULESCU M.BLAGA NR.600 54.66 POPA P.971.600 41.980 101. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.A AP.40 AP.20 AP.8 POGACEANU V.291. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.

1 AP. HD.800 63.R AP.25 RUSU I.4 AP. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.RAFAILA I.6 AP. NICOLAE DEVA BEJAN BL. GABRIELA LUCIA DEVA M.69 AP.640 76.2 BL. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL. MARIA HUNEDOARA.912. SCHIOPU I. ELISABETA SIMERIA P-TA. AUREL DEVA D.4 AP.M2 AP. AURORA DEVA G.PESCARILOR BL.520 3. ROMUL DEVA BUL.H1 AP.16 SERBAN V.13 AP.43 AP.9 SAV L.625 32.D AP. MIRON DEVA AL. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.200 10.EMINESCU BL.14 SICOIE I.L.192. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.B AP.R AP.680 371. ROMAN HUNEDOARA Str.800 362.935. DIOISIE DEVA A.326. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.21 jud.MARIANA DEVA BUL.240 23. VASILE DEVA LIBERTATII BL.D2 AP.VLAHUTA NR.000 72.14 SIMON VASILE I.L.15 SC.453.132 SCHIOPU G.935.16 RUZISCA V.52 jud. MARIA DEVA AL.441.5 Sc.D SC.20 SINCOVICI T.400 46.16 ROMAN R.339. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.D3 AP. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.920 7.200 37.NEPTUN BL.45 SIMIONESCU C. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR.000 24.BLAGA BL.317. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.639.600 305. IOAN DEVA I.960 14.22 AP.599.760 388. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.63 SC.CRIZANTEMELOR BL.14 RONCOV N.STREIULUI BL.A AP. Str. ROMEO ADRIAN DEVA O. LIVIU DEVA M.A AP.10 SIMINA N.43 AP.5 Sc.65 Sc.446.440. MUNCII BLAB17 SC.14 ROSCA L.7 SAMOILA I.4 SIMULESCU I. IOAN DEVA M.600 12. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.600 5. GALENIA CALAN I.17 RINZAR A. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR. DOINA DEVA I.052.R AP.000 24.ENESCU BL.IANCU BL.880 29.CARAGIALE BL. RESIGA L.26 AP.525. HD. AUREL DEVA AL.BALCESCU BL.13 AP.69 AP.13 SDIREA A.52 jud. RAICU N.A AP.372.PESCARILOR BL. SEPI CRISTINA DEVA AL.269.1 AP. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL.K4 AP.446.EXP.1 SDIREA A.480 30.10 SINCOVICI I.BALCESCU BL.677.1 SIMIONESCU I.52 jud.22 AP.34 SAJIN P. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.43 AP.284.882.000 5.000 4.EMINESCU BL.475 44.132 SCHIOPU P.982.200 42.120 63.EMINESCU BL.39 ROMAN A.K4 AP.CARAGIALE BL.203.400 47. RAICU E.1AP.600 23.305.855.M1 AP.720 33.873.280 23.25 SIMA A.UNIRII BL.000 588.880 55.200 177.143.372.500 6.4 SIMINA L.864.E14 Sc3 AP.680 12.132 SCHMAK G.C AP. ZAVOIULUIBL.007.25 SILION VICTORIA DEVA AL.158.17 ROZ S.9 BL.640 5.282.1 SC. TRANSILVANIEI BL. LAMINATORULUI NR.39 RAICU G. VASILE GHEORGHE DEVA AL.337.37 AP.16 SANDU N. HD.CRIZANTEMELOR BL.200 21.O1 SANDOR S ADELA AP.ROMANILOR NR. CRISTIAN DANIEL DEVA I.638.10 ROZ P.674. HD.FLORICA DEVA AL.13 SEBOK E.D3 Sc.186.286. SERBAN A. TRAIAN DEVA AL. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.7 jud. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.ZAMFIRESCU BL.14 SIMIONESCU T.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.DENSUSIANU NR.1 SCHMAK G.604.500 690.650 56.48 RUSTE M. IOAN DEVA AL.20Sc.CRIZANTEMELOR BL.43 AP.A1 AP.190.840 59.HD.B AP.2 SILION GH.400 14.374. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.040 10.269.35 SC.360.LALELELOR BL.40 RUSTE T.520.STREIULUI BL.D AP.CARAGIALE BL.040 16.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .52 AP.000 54.983.L.D HUNEDOARA. SC.20 6.532.9 RONCOV S.200 20.29 SAS N.870.000 11.B AP.741.

FLORILOR BL.500 21.11 SUCIU P.C AP.439.4 AP.500 118. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL. GHEORGHE DEVA I.987.4 AP.17 TAMAS M.21 AP.TRANDAFIRILOR BL.837.860 LEI 173 .000 63.96 jud. ADRIANA MARIANA STEFAN G. CARJIT NR.206.P4 AP.760 20.F AP.HD.4 AP. NELU-GILBERT SPARIOS V.604. DEVA AL. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.VLAICU NR. PETRU STEFAN G.895.E11 Sc.000 71.000 33. DEVA AL.822. HD. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.B AP.520 32.759.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA.200 23. SZEKELI D BERTA DEVA M.558. HD.33 Sat VILCELELE BUNE NR.IANCU BL.3 18.2 Sc.650 17.542.889.8 SAT CHITID COM.800 3.CRINILOR BL.320 11.240 32.PROGRESULUI BL.816. SZILAGHI GH. STOICA C.823.5 TANASESCU GHE.2 AP. CERTEJUL DE SUS Nr. NELU SPARIOS N. DEVA Str.14 SZEKELY A.L2 AP.840 54. FLORICA MARIANA HD.70 DEVA T.5 DEVA AL.20 AP.462. IZABELA Com. HD.37 BL. DEVA DELAVRANCEA NR.250 29.239.PACII BL.6 DEVA AL.467. MARIA AURELIA STEFONI A. LAMINATORULUI Nr.800 8. SILVIA SINDEA I. CALAN INDEPENDENTEI NR.305.71 jud. FANICA STEFAN G. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.339. HD.632.6 HUNEDOARA.AVERESCU BL.56 SUBA L.23 COM.6 AP.550 37. HD.1 DEVA AL.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D. STOICA A. A.000 4.365.140 1.O1 AP.800 26.000 81.F1 SC.325 72.017.676.122 jud.409.372. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr.140.14 AP.36 SURA D. HD.6 STOICA A.3 AP. PETRU C-TIN.320 15.14 AP. HD.37 jud.640 9. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.ROMANILOR NR.BISERICII NR.667. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.8 AP.VLAICU NR.4 jud.200 10. CALAN INDEPENDENTEI NR.124 AP.040 6.784.35 SZABO E.2 jud.7 Sat. GHEORGHE STEFAN L.000 25. RADU BOGDAN PETROSANI A.000 5.5 AP.217. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.153. A.920 17. IONEL SORESCU L.291. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.200 49.401. IRINA DEVA CALUGARENI NR.1 AP.960. A. STOICESCU GH.200 40.B AP. HD. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL. TASCAU A.1 AP.40 TAR Z.675 30.200 58. VINELU Sat ALMASU SEC Com.58 jud. EMERIC DEVA MICRO15 BL. SOIMUS Str. AVRAM DEVA AL. MIHAI SORESCU I.319.HD.397.950.800 11.523. AURELIA STEFAN V.334.DENSUSIANU BL. 38.8 BL.960 268.BOSOROD jud.37 jud.1 STOLNICU C.VLAICU NR.6 bl.32 jud. MARIA ROMANA jud.D1 AP. HONDOL COM.HD.D AP. LIVIA SORESCU T.21 CALAN O.D AP.SINDEA T.4 SZEKELY Z.927.160 43.34 SC.VICTORIEI BL. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL. SZILAGYI GH. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL. ACHIM HUNEDOARA Str.18 SUSAN G.40 TANASESCU C. STELEAC S. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.HOREA NR. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.186.MANIU BL.40 TANASESCU I. HD.360 3.70 HUNEDOARA. AL.311.MAIORESCU NR.137.920 19.15 TABAC G. VALENTINA HUNEDOARA.90 CALAN jud. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.16 TAT S.TRANDAFIRILOR BL.8 Com.21 SVOBODA T.70 HUNEDOARA. CRISTUR NR.200 9. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E. SAT STREI NR.700 7.5 DEVA AL.P1 AP.750 28.000 8.840 62.264.5 AP.FLORILOR BL. STEFAN DEVA AL.49 Sc.53 SZOMBATI S. HD. TITU PAVEL SPARIOS I.508.BRETEA TATULEA A.652.500 31.48 STOICHITOIU I.078.3 AP.800 5.2 jud.960.814.ARMATEI BL.18 jud.C48 AP.480 275.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.STREIULUI NR.373.D6 AP.400 29.

12 jud.5 jud.898.EMINESCU BL.000 41.225.B AP.400 5. TIMISOARA Str.40 VISAN I.200 28. MARIA DEVA EMINESCU BL.2 AP.9 SC. ADRIAN DEVA BALCESCU BL. TELMAN A.HD.500 61.164.600 15.12 AP.500 1.740 19.590.400 130. CORNELIA DEVA AL.L1 AP. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.250 35.35 HATEG AL.000 13.MURESAN BL.13 UILACAN P.16A AP.4 jud.445.CARAGIALE NR.17 VATAVU C.139 jud.82 jud.77 AP.HD. ROMULUS BOG.15 AP.685. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.C1 AP.508.E AP.000 30. CEL MARE BL.720.700 10.993.2 BL.078. VASLUI TIOC T.800 355.25 Sc.18 TIMAR G.26 VANDOR Z.000 15.925.720.765.5 jud.533.20 TOMESC G.486. CRASNA-ALBESTI jud.CONSTRUCTORILOR NR.190 116.520 46.5 jud. MARIA HUNEDOARA. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.531. OLTULUI BL.14 TUDOR I. MARIA GABRIELA DEVA N. PARTENIE SIMERIA VECHE NR. DEVA T.A10 AP.901.11 TOD R.L.ROMULUS SIMERIA I.950 596.600 11.L1 AP.881.D1 AP.8 AP. LEANU DEVA BEJAN BL.33 AP.HD.VITEAZU BL. TRAIAN DEVA IMP.091.21 VAIDNER I.L1 AP. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.10 TOD G. HD.720 12.ST.HD TOLEA I.480 LEI 237.8 VARZARU GHE.655.782.16 A SC. ATINA DEVA M.VIDIN BL.560 48.497.O2 AP. MARGARETA DEVA PTA. IRINA SIMERIA A.034.748.210.8 Sc.920 LEI 32.8 TOC V.800 1.E4 SC. EMILIA DEVA IMP.040 12.731.Nr.20 VESA G.000 6.2 AP.20 TOMA I.IANCU BL. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.4 jud. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL. MARCEL GELU DEVA IMP. TRAIAN BL.MARTINESTI NR.D AP. VASLUI TIMOFTE N.CONSTRUCTORILOR NR. GHEORGHE DEVA PTA.55 VESA D. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL.11 TODOR I.MUNCII BL.813.MILEA BL. COCSARILOR BL.680 17. GHEORGHE DEVA A.500 11.2 jud.470 27. MARIA DEVA M.35 TURTICA P.23 TOMA P. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL.16 A SC.10 TOC N. HATEG AL.967.9 TRUFAS A.C80 AP.HD.545.880 80.2 AP.291.677.120 LEI 49.43 VISA I.11 TOD T. CEL MARE BL. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.957.ST.86A VINAU G.7 Sc. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.2 AP. UILACAN G.8 VADAN F.31 TRAISTARU N.884.259.376.E AP.B AP.CARAGIALE NR.VICTORIEI BL.040 80.Q AP.CREANGA BL. VIORICA DEVA DECEBAL BL.727.920 56.40 VISA L.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .103.775.MANIU BL.AB17 AP.750 80.640 25.440 76.847. ANGELA DANIELA BRAD G. LETITIA DEVA I.500 3.733.VICTORIEI BL. HD.1 Sat DINCU MARE Com.V3 SC.500 20. TRAIAN BL.200 81.360 19. VIORICA DEVA LIBERTATII BL. GICA HUNEDOARA.179. GHEORGHE Com.55 VATAVU A.L.68 AP. ELEONORA DEVA AL.B AP.TRAIAN NR. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.47 AP28 TOMA E. PETRICA jud. GABRIELA TELEGDY F. CORNELIA HD.360 15.18 TIMAR R.920 184.D8 AP.TELECAN F.OLTULUI Nr. TURCIN S.4 AP.120 11.51 AP. ZORINA SIMERIA I.8 Sc. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.360 48.760 5.186.186.B AP. MIHAI HUNEDOARA Str.9 SC.194. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.440 7.67 TRIFON V.174.88 AP.2 AP.342.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. HD.C12 AP.SOLOMON NR. PETRU jud.37 11.HD.2 AP.480 26. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.037. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.112 VASIU T.8 AP.35 TURTICA D. TEMIAN GH.CRISULUI NR. VALERICA VASLUI Str. TIMOFTE D.15 AP.16 VAIDNER C. TOMUS I.O2 SC.C12 AP.918.20 VASILACHE C.2 AP.13 UNGURIANU I.201. TIMAR R. BALCESCU BL.

375 17.600 29. nr.600 20. str. 16 BAIA MARE.51 AP.900 10. VERONICA ARDELEAN GH. 198.D AP. jud.L1 AP. ap. IOSIF ACHIM GH. IOAN BALABAN H.6 ORADEA AL. nr. nr.334.055. MARAMURES SATU NOU DE SUS. MARAMURES VIMA MICA. MARIA LUMINITA BALINT P. MARAMURES BAIA MARE. nr. nr.200 8. nr. bd. 32 BAIA MARE. 28. VICTORIEI. 2 . nr.413. ION VOICU I. nr. ap.418.480 20. MIRCEA BARKOCZKI A.520.22DECEMBRIE BL.4 2.FLOARE AMZARESCU V.762. FLORINA IULIA VLAD I.26 DEVA I.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . ap. D7 AP. NICOLAE ASZTALOS A. str. nr. ALEXANDRU ACHIM T.C7 AP. VIVIANA ZAVADA V. nr. 39 BAIA MARE.920 37. GHEORGHE VISINESCU A. 19 BAIA MARE. ap. 5.045. ap.140 23. str. str. bd. BUCURESTI.100 42. 20 .40 DATEG HUNEDOAREI NR.230 18.744. RODICA BALAZS G. 6 BAIA MARE.297. ap. 28. ap. DEVA COZIA NR.000 76. nr. 196. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. nr. 2. 16. 2 . 82 BAIA MARE. nr. bd. 9 . MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 5.565.250 26. VICTOR BABES. ap. BUCURESTI. nr. ap.000 44. UNIRII.AURICA BANC V. GHIOCEILOR. ELISABETA BARSAN D.980 62. nr.760 455.260. nr. DECEBAL. 21 BAIA MARE. CORINA AFRODITA VLAD I.28/A jud. jud.678. 2.CRISULUI NR. UNIRII.497.000 9.680 53. jud.CORVIN BL. 10. HD. nr. nr. 66 BAIA MARE.101 jud. MARIA BALEA G.4 BL.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. ap. BUCURESTI. COSBUC. 47 BAIA MARE. 19. AFRIM NICOLAE BANICA S. BOGDAN VODA.725 8.D AP.593. 14 BAIA MARE. EVA ANA AVRAM GH.000 372.596. 6 BAIA MARE. 191. NICOLAE BARBOR I. str.380. str. G. NICOLAE IORGA.500 13.604. nr. str. 2 . DEVA Bul. 3. MARAMURES BAIA MARE. DOINA BARGAUAN F. NICOLAE IORGA. 69 BAIA MARE. str.462. ap. bd. DELIA ZDRENGHEA I. 35 A. str.AUGUSTIN VOICA P.000 94.78 DEVA LALELELOR BL. MARIANA VLAD E.825 14.800 16. 10 A.183. str.520 24.340. 25. 1 . jud.HD. IOAN ARGHIRA I.201. str. 50 BAIA MARE. nr. TRAIAN. IULIU FLORIN VLAICONI P. str. COSBUC. BUCURESTI.401. nr.375 5.900 11.919.983. str.37 DEVA T.970.1 AP. 56 BAIA MARE. 9 . ap. FLORIN FLAVIUS BALEA G.651.000 7. nr. G. ap. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. 19 BAIA MARE. nr. ROBERT GABRIEL BALEA L.490.669. ap. 283. 5. 34 BAIA MARE. REPUBLICII. str. nr. ap. AGNETA BAS A.320 11.360 47. ap. jud.250.MANIU BL.334. ap.480 47. 69 SUMA 20.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. ap.L2 SC. FLORILOR.20 ORASTIE UNIRII NR. str.000 27.18 BAIA MARE. nr. nr. 19 BAIA MARE.2 BL. nr. 6 BAIA MARE. bd. NICOLAE IORGA.ILEANA BARTA V. str. 5. str.813. str.800 39. 2.000 14.624. ap. LIVIA BANCILA A. 31.000 9. 12. nr. DECEBAL. nr. nr.800 22.687.199. ATTILA BARZ I.13 DEVA I. nr. ap. str. COSBUC. ap. ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE. OITUZ.M AP. DECEBAL.971. PETOFI. BAITEI. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. AUREL GHEORGHE DEVA AL. ANA BALEA V. nr. ap. IOANA BARTHA A.64 Sc. 4 SATU NOU DE SUS. 36. nr. jud. 283.350 5.300 12. AUREL BAS GH. bd.8 Sc.MAIORESCU BL.26 DEVA KOGALNICEANU BL. 58 BAIA MARE.800 34.600 44. str.372.VISAN P. str. MARIA VIORICA BADEA V.IRINA BARTH I. ap. SULFINEI Nr. 51 TAUTII MAGHERAUS. 45 BAIA MARE.160 2. 30 BAIA MARE.305. REPUBLICII.970 55.325. IUDITA BALAZS A.092. HAIDUCILOR.949.046. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 53 BAIA MARE. G. jud.366.593.400 29.

542. VASILE BLASZ F. 39 BAIA MARE. HENRIETA CHERECHES I.624. 34. nr.480 23. TINERETULUI. MARAMURES BAIA MARE. str. 4 BAIA MARE. ARANKA BOTH I.178. nr. 101. 1 BAIA MARE. TRAIAN. 14 BAIA MARE. str. ap.040 53.081. ap. FLOAREA BREBAN P.041. str.480 9. 5 . ap. bd. str.100 9. str. 34 BAIA MARE. 25 BAIA MARE. nr. DUMITRU CHERECHES G. nr. str.842. jud.GHEORGHE BEREI I.700 19.DORIN MARCEL BENEDEK I. ap.460 44. IOAN CHENCEAN V. IOAN CHINCE P. 29 BAIA MARE.400 88. ap. VALER BENEA A. 53 BAIA MARE. BILASCU. 41 loc.430. V. str. str. str. bd. DOINA BUMBA N. 14 BAIA MARE. 13 BAIA MARE.709. SAT SUGATAG.630. TRAIAN BUCIUTA I.720 112. 86 20. str.669. DECEBAL. L. 46 BAIA MARE. PERIAM. ap. MUGURITA CHENDE A. 15. str. EMILIA BERCIU A. INDEPENDENTEI. MARIANA TEODORA BOLOS T.752. FERICEA. nr. 57.432.640 10. DIANA SIMONA BENEA D. VIILOR. ap. str. ap. 4 BAIA MARE. TIBOR GEZA BORZA I. nr. NICOLAE IORGA. ap.320 16. 643 . VALER BUCUR M.640 42. REMUS MITICA BUCUR G. BUCURESTI. BUCURESTI. str. 46. GABRIELA RODICA BUCSE V.000 1. 74 loc. 36. str. 36.196. nr. ELENA ZENI BREBAN G. bd.120 93. 45 BAIA MARE. 59 BAIA MARE. 57. str. ap.320 21.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . VICTORIEI. 8 BAIA MARE.BENE I.RARES. SALAJ BAIA MARE. CAMPUL TINERETULUI. nr. ROZALIA BOTIS GH. nr. ap. UNIRII. FLORE CHIRA V. str. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. str. NICOLAE IORGA. nr. ap. ap.803. 36 BAIA MARE.800 35. PETOFI. ap. nr. MIHALCZ MARIA BIRLE I.787. ILEANA LUCICA BIRTIU GH.228. 14.345. nr.400 63. REPUBLICII.000 18. MARAMURES BAIA MARE. ap.320 10.320 41. str. nr. VIORICA BUD I. 2 A BAIA MARE. nr. C. bd. I. nr.875. str.720. 6 . VASILE BODEA I. str. ap. FIRIZA. ap. 31 BAIA MARE. bd.401. 35 BAIA MARE. str. ap. ap. 6 BAIA MARE. ap. VIORICA BREBAN Z. nr. ALEEA DOBROGEI. LUCRETIA BUMBA V. VASILE BONTO T. 32. ap. ap.750 2. 2. str. ap. 14 BAIA MARE. 2. 10 BAIA MARE.000 17. 4 BAIA MARE. nr.500 63. VICTORIEI. nr.584.274.600 19. nr. 5 BAIA MARE. 1. str. 6. DULFU. ap.200 25.621.084. bd.320 6. GH.200 7. 5. 45 BAIA MARE. com. nr. 6. ap. nr. GHEORGHE BUDA V.910 21. ALEEA SATURN.957.659. nr. nr. str. 5 A. 42 BAIA MARE. str. 7. CONSTANTIN BOGDAN D. nr. 91 C. VALEA CHIOARULUI. 35. nr.152. 22 BAIA MARE. str. nr. PETOFI. VICTORIEI. 2. nr. TRAIAN. nr. str. NICOLAE BURLACU M. 59 BAIA MARE. nr. LEBEDEI. 4. nr. str. 8.595. nr. nr. 33 BAIA MARE.934.600 386.695. REMUS CALIN CALUGARU M.200 10. nr. nr. nr.049. BUCURESTI. 14. ap. TRANSILVANIEI. 221 C.662. str. INDEPENDENTEI. BUCURESTI.6 .750 8.084. PARASCHIVA BUTEAN ST. 2 BAIA MARE.240 3.683. IOAN BREHAITA V. 35 BAIA MARE. bd. str. TRANSILVANIEI. nr. ap.488. PIATA REVOLUTIEI. P.560 4. PORUMBESCU. ALECSANDRI. bd. 5 BAIA SPRIE. SPICULUI. G. ap. LETITIA BRICIOC C.607. ap.070 16. 3 BAIA MARE.110 23. CARAGIALE. PLUGARILOR. bd. nr. TEREZIA BOGDAN C. DUMITRU CAPRAR G. bd.148. 45.083. nr.758.600 83. ANA IPATESCU. 1 BAIA MARE. nr. nr. bd. 14. MARIA BIRLEA G. 19. PETOFI. 4.640 18. ENESCU. DUMITRU loc. ap. 34. 24. 29. 45 BAIA MARE.520 25.800 8. ap. BUCURESTI.934.940 29.440 14.411. C. VICTOR BOITOS T. 8 BAIA MARE. jud. ap. NAPRADEA. ap. 1. 59 BAIA SPRIE. ap. PETRE BURCANIUC V.680 15. SANDU LAURENTIU BUCSE A. nr. TRAIAN.133. nr. ap. IOAN BOITOR N. bd. IOAN BRUMAR I. KLARA BLIDAR GH. nr. TUDOR DUMITRU BOIE T. BOCSOR WOLF.525 62. TEODOR BRUMAR N. str.339. P. 39 BAIA MARE. nr.959. jud.500 195.696.023. PORUMBESCU. bd. nr.200 9. ALEEA ROMANA. nr.366. 6 BAIA MARE. TIMIS BAIA MARE. nr. nr. str. nr.544.321. 63 BAIA MARE.520 11.125 2.988. jud. 23 A. str.840 LEI 52. REPUBLICII. 85 BAIA MARE.000 39. 30 loc. 57. DECEBAL. 12. 34 BAIA MARE. ap. nr.000 33.

ap. ap.200 16. COSBUC.000 25. nr.033. IOAN CRISAN GH. 39.638. 5.215. 13 BAIA MARE.160 50. MARIA CIRTITA V.520 20. nr.360 10. ap. 6 BAIA MARE. 2. 12 BAIA MARE. nr. 2. str.120 6. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. 2. BUCURESTI. BUCURESTI. 7 BAIA MARE. ELENA DANCIU V.400 50. nr.786. ap. bd.869. nr. nr.567. nr. IORGA. BOGDAN VODA.348. nr. nr.200 30.860. 49 BAIA MARE. AGRISELOR. str. L. 62 BAIA MARE. IOAN COTET I.850 51. str. str. nr. ap. 48 BAIA MARE.410 26. REPUBLICII. nr. str.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 . nr.010. N. str.550 27. nr.000 1. 4 BAIA MARE.080 6.750 18. nr. nr. BABES.250 33. nr. 38 BAIA MARE. 2. 54. bd. 6 A. 13 BAIA MARE. ap. 5 loc. 55 BAIA MARE. TOMA COMAN S. str. 33. SOMESULUI.439. IORGA. str. 26 C. ap. ap. 4. REPUBLICII.880 6. ap. ap.200 86.326. PETRU CZETTELE E. TRAIAN. 34 BAIA MARE. 6. bd. str. ap. 59 BAIA MARE. ap. MARIA ELENA COTET D. nr. ap. nr. ap. 24. G. V. I. nr. 13 BAIA MARE. CARAGIALE.960 46. 5. AGRISELOR. EMILIAN COSMA V. 3. REPUBLICII. 3. nr.462.498. TRANSILVANIEI.073. str. IORGA. 55 BAIA MARE. nr.800 71. TRAIAN. ap. bd. 11 BAIA MARE. str. ap. str. PETRU CHIUZBAIAN S. bd. nr. str. ap.200 57. 35. N. nr. 5 BAIA MARE. I.800 56. str. 43 BAIA MARE.000 381. 16 BAIA MARE. ILEANA CIRTIU V.182. ap. ap.320 51. 72 BAIA MARE. IOAN CORODAN F. 2. 10 A. N. LILIANA FLOARE COMAN GH. str.880 3. 26. ap. MESTEACAN. 52 BAIA MARE. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. nr. INDEPENDENTEI.480 17. nr.960 24. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. bd. 7 BAIA MARE. ap.060 45. BOGDAN VODA. 2. ap. 7 BAIA MARE. ap. str. 30 BAIA MARE. LASZLO CULCEAN P.520 52.500 26. ap. ALEEA DOBROGEI. TRANSILVANIEI. 52 BAIA MARE.320 42. nr. nr. 6. G. BUCURESTI. ap. TRAIAN. ION SLAVICI. 7 BAIA MARE. str. N. 33 BAIA MARE. 24. ALEXANDRU COSTIN I. MARIA COPESTIUC P. IOAN CHIUZBAIAN GH. REPUBLICII. 12.180 47. bd. IOSIF DABIJA C.892. 56 BAIA MARE. nr. ap.182. CRISTINA MARIA COMAN I. GAVRIL COSMA I.761. str.540 5. ap.364. str. IORGA. TRAIAN. I. nr. ANA CORMOS I.540 1. 28. nr. bd. ANGELICA COZA V. nr. ap. MOLDOVEI. 5. MARIA CIOCOIET GH. str. VASILE COZMA I. 26 C.981. bd. IOAN CIRTIU ST. 25 BAIA MARE. MELANIA COZA V. bd. 3. 6. NISTRU. ap. nr.863. bd. GHEORGHE CRISTEA L. bd.040 115.084. MARCELA COSTE V. 6. ap. nr. ELENA MARIA CRISAN GH. nr.171.533. ALEEA NEPTUN. 6. ap. 21.424.898. nr.410.600 30. str. str. IOAN CIOCOIET S. ILEANA COSMA G. nr.525. MANIU. 47 BAIA MARE. ECATERINA COTET I. 5. str.088. bd.875 40. IOAN SUGARIU. ap. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. MINERILOR. ap. 77 BAIA MARE. str. nr. 7 BAIA MARE. TOMA CURTUZAN I. nr. 18. 17 BAIA MARE. FORESTIERULUI.959.331. 28. CARMEN CECILIA CRISAN GH. N.900 10.741. ILEANA COLTA I. VALEA ROSIE. ap. TRAIAN. FLOARE VIORICA COSMA A.966. 38 BAIA MARE. nr. IOAN CICIOC T. PLAIULUI. 20 BAIA MARE. ap.842. 5. ELISABETA CRISTEA P.525. jud. GHEORGHE COSMA V. 32 BAIA SPRIE. PAMELA DIANA BAIA MARE.CHIZBAIAN GH. VALENTINA CICIOC M.910 16. 40 BAIA MARE. G.112. str. COSBUC. nr. str. 25 BAIA MARE. 26 D. 59 BAIA MARE. MARAMURES BAIA MARE. str.010 17. 49 BAIA MARE.813. ap.915. VIORICA CIOARA V.520 42. 24. str. N. ALEEA ZAMBILEI.150 122. str. LUCIA CODREA T.800 34. 52 BAIA MARE. ap. 9 BAIA MARE. bd. OITUZ. COSBUC. nr. 6. nr. ap.340 20. 43 BAIA MARE. nr. 26 D.802. str.680 31.130 14. nr. IOLANA CZETTELE C.262.363. 6.420. nr. str. 30 BAIA MARE. MANIU. BUCURESTI.685.880 10. 21 BAIA MARE.378. 16 84. UNIRII.640 29. IULIANA CUPSE P. nr. str.640 34. TRAIAN. bd. nr.266.080 15. nr.964.304. PETRU MAIOR. ap.786.389. 5 BAIA MARE. CORNELIA CIOCAN T.762. IOAN ZENO DANCIU I. bd. nr. 50 BAIA MARE. ap. IORGA. IORGA. 10. ap. str. nr.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

Jud.400 278. 4. ap.932. bl. Vrancea Str. Vrancea Bld. 28. nr.756. 126.275. ap. Jud. Matei Lupu I.640 6. Vrancea Aleea Stadionului. Jud. Nicuta Macrinoiu S. nr. Jud. 51. Focsani.400 29. Marioara Mandru I. ap.360 56. 59. G2.079.932. Mariuca Miu N. Jud. Gheorghe Lazar V.078. Vrancea Bld. I.372. Jud. 10. Focsani.135.952. H2. Dornisoarei.200 39. nr. Ludmila-Lenuta Jurca V. Mariana Mocanu V.440 49. Independentei. Milcov. Jud. sc. Garofita Iordache N. nr.105.225. ap. Jud.908.920 12.800 39. Vrancea Bld. 4. Cimpineanca. 7. nr. Jud. 25.260. 1. 2. Vasile Marinschi G. Jud. Focsani.770.640 73.294. Focsani. Plevnei. ap. Unirii. 8. 1.008. nr. Vrancea Str.680 35. Jud. Jud. Arh. Arges.480 320. Muncitori. Victor Mitrofan V. Focsani. C. Elena Lazar P. ap. nr. Vrancea Str. 1. Duliu Zamfirescu. nr. nr. 15. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. bl. Focsani.121. Florica Maftei I. 36. nr.516. ap. Jud. Vrancea Str. Jud. 1. Viorica Marcu C. nr. Jud.975.440 105. Gheorghe Midvighi D. Unirii. nr. ap. Vrancea Str. Vrancea Str. 4. Vrancea Str. Marian Hirsu Z. nr. Georgeta Iordache C. 60. Panduri.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . ap. Jud. Focsani. Jud. Constanta Marin T. Anica Leica I. ap. Focsani.472. Kogalniceanu. Neculai Iordache I. Vrancea Str. Focsani. 28. Stefan Moclea D. Mare a Unirii. 5. Vrancea 16. Focsani. Vrancea Str. 3. 59. Vrancea Str. Mariea Ionita D. Focsani.430. nr. Jud. Niculina Kellerman I. nr. 1.786. Jud. 1. Unirii. nr. ap. 16. ap.616.Hirsu C. Vrancea Str. ap. Piata Independentei. nr.155. Jud.183. 9. Focsani. Sofia Medeleanu C. Vrancea Vrancioaia. Jud. Vrancea Focsani. nr.400 96.800 19. 12.800 30. 1. Vrancea Str. Vrancea Vrancioaia. Jud. Elena Ion N. 43. Vrancea Str. 14. Jud.800 32. Focsani. 1. Jud.595.267.200 20. Vrancea Focsani. Dornisoarei. Vrancea Focsani.080 10. Cornelia Manea C.833.290.680 14. Ju Str.779. ap. Jud. nr.024. Olga Marin T. Jud. 39. 4.480 168. Scarlat Tirnavitu. Focsani. Vrancea Str. Ovidiu Ivan N. 16. 16. nr. nr. ap.358. bl. Dudului. C. Jud. 104. Vran Str. Jud.997. 18. bl.000 48. M. ap. Vrancea Str. bl. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G.200 54.425 101. 33. Jud.920 11. bl.000 60. Focsani. Focsani.188. Unirii.200 16. et. 70. 11. Focsani. ap. 8. bl. Jud.240 46. Vrancea Focsani. Valerica Mazarel T. Tabacari.182. Jud. Jud. 32. 16.800 131. Focsani.400 8.520 48. Vrancea Focsani. 70. bl. Jud.240 30. ap. Jud. Marlena Macrinoiu M. Vrancea Focsani. Neculina Iorga T. nr. 3.880 11. nr. Georgeta Manolache C. Jud. bl. Vrancea Str. 11. 1.499. Vrancea Str. nr. ap. Vrancea Focsani. Cimpineanca.960 120.595. Stefana Moldoveanu V. Focsani.305. Unirii.969.560 77. Vrancea Str. Jud. Focsani. 5. ap. Focsani. 3. Focsani. Vrancea Str. Vrance Focsani. Neculai Mazarel M. 26. bl. ap. 39. ap. Trotusului. Vrancea Str.200 20. Dornisoarei. 50. Jud. 1. nr. nr. Mare a Unirii. Vrancea Focsani. 10. Jud. Elisabeta Mihalache M. Focsani. Jud. Mare a Unirii. Dudului. bl. Focsani. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. 1. ap. Mare a Unirii. 33.760 154. 9. Vrancea Bld. nr. Jud. 13. Focsani. Focsani. B1. Focsani. nr.601. 51. 4.098. nr. 50. Arhitect Ioan Mincu. nr. bl. Mincu. Vrancea Str. bl.640 10. bl.920 30. Aurel Manea I. Focsani. 43. Teiului. Vrancea Str.000 7. 15.200 40.

Racoasa.790 60. 1. 31.349. C2. 3. Vrancea Focsani.200 63.053. Dobrogeanu Gherea. nr. nr. Vrancea Str.850 36. ap. 50. Vrancea Str. ap. Unirii. Vrancea Str. Focsani. Jud. bl. Jud. nr. 17. bl. Vrancea Str. Vrancea 50.280 31. 54. 10. Vrancea Str. nr. Florin Nicolau Gh. 59. 56. Jud. nr.731. 8. Piata Independentei. ap. Jud. nr. Vrancea Str. nr. Vasile Pistol E. 51. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. 10. ap.000 165. Focsani.724. Aurelia Neacsu M. Jud. ap. Focsani. Vrancea Aleea Scolii. Focsani. Lidia Paun I.760 35. Brailei. Vrancea Rastoaca. 26. nr.520 25. Jud.454.145. 18.400 47. Vrancea Str. 1. ap. et.264. Focsani. Jud.000 140. Vrancea Str. Unirii. Gabriel Popovici G. 24.160 54.810. bl. 15. nr.578.760 4. ap. Jud. 7. Jud.952. 13.800 51. Vrancea Str. C3. Gr. Jud. bl. Gh. Alexandru Petric N. B1. Vrancea Timboesti. M.916. Focsani.172. Cuza Voda.081. Focsani. Alina Nicolaua C. nr.540.074. Simion Musat I. nr.400 49. Arh. Gheorghe Pasere H. jud.692.857. 2. Magheru. bl. 24. Ioana Oasa D. 22. Focsani.560 149. Focsani. 24.000 97. 10. Vrancea Bordesti. 9. bl. nr.468. bl. Focsani. Focsani. Focsani.341. Focsani. 22. Ion Mincu. ap.116. Focsani. Elena Nastasescu P. Vrancea Bld.600 29.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . ap. 9. 45. Focsani.480 21. Ionescu.400 60. ap.080 33. Jud. Jud. Orhideelor. Vrancea Tifesti. Scolii. 25. ap. Pictor Grigorescu. Vrancea Bld. 3. ap. Jud. nr. Jud. ap. 25. 24. nr. Jud. 8. 6. ap.440 219. C2. nr. ap. Jud. D.000 29.000 104. Arh. Jud. Vrancea Bld. Focsani. Vrancea Str. Focsani.280 41. Liviu Panfil P. Mihai Pantus V. Vrancea Str. Ion Mincu.706. Vrancea Str.973. Focsani. 31. 13. bl. 15. Jud.192. 4.200. nr. C2. Ioan Mincu. nr. Constantin Popovici Gh. Vrancea Bld. 3. Vrancea Str. 22. Unirii. Odobesti. 15. sc. 60. 1. Gherghina Pirvan V. Focsani. ap. Geta Popana D. 15. 10. 1. Focsani. 30 Decembrie. nr. ap. 25. Vrancea Str. Cantemir.827.000 112. sc. R1. Jud. Jud. Suraia. 1. Vrancea Bld. nr.280. Jud. Longinescu.520 78.800 25. Arh. Vasile Murgeanu N. nr.320 12.372. Jud. 5. 21. 31. ap. Jud. Jud. ap. 27A.600 131. bl. Jud. nr. ap. Jud. nr. nr. Orhideelor. Libertatii. Florea Oanca D. Vrancea Com. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. Alexandru Popa C. nr. Jud. 9. nr. Ionica Str. Unirii.360 19. A2.680. Longinescu. Jud. Ion Mincu. nr. bl. Jud. Rodica Paise G. 2.930. nr. ap.440 322. Focsani. Barsei. Focsani. Vrancea Str. Focsani.724. Bucurel Oanca G. Vrancea Verdea. Focsani. nr. ap. ap. Mirela Poeana C. 24. Vrancea Bld. 25B. Vrancea Str. ap. 168. Vrancea Str. Vrancea Bld. 1. Vrancea Str. Gheorghe Paraschiv M.979. Neculai Neagu I.800 88. 14. Vrancea Al. Focsani. Jud. Focsani.800 68. 6.550. Focsani. H8.951. Focsani. bl. Jud. nr. Jud. Vran Str. Vrance Str. ap. Unirii. 10. Toader Neagu T.116. bl. Tabacari. bl.120 193. Focsani. Mihaiela Nedelcu R.880 105. Republicii. 51. Gherghe Pistol G. 50. Longinescu. 20.252.080 15.787. Jud. bl. 14. Marian Plesu A. Vrancea Str. Jud. 10. Dobrogeanu Gherea. Margareta Paraschiv V.920 19. 44. ap. Pastia. 15. Marioara Otelea D. Focsani. 59. Gheorghe Paun N. Maria Plesea C. Costel Parohia Sf.600 205. Stefan Postolache I. Jud. Vrancea Str. Unirii. Marian Claudiu Panfil M. Jud.875 10. ap.930.011. ap. Jud. bl. Jud. 14. Focsani.Munteanu I. Focsani. Jud. ap.860.509. 2. nr. Arh. bl. bl. Vrancea Str. Nedelea Popa V. Unirii. Petre Liciu. nr. nr. 19.940. 134. Focsani.000 81.560 2. Vrancea Str.

B. Focsani. bl.600 63. Vrancea Focsani. Vrancea Str. ap. Vrancea Str. Ion Radulescu I. Ion Stoica Constantin Stoica G.160 202. bl. 14.500 21. Bogdan Racoviteanu M. nr. 3. Jud.000 6.930. Jud. 20. Jud. 4. nr.800 93. Stana Stanciu I.320 21.800 40. nr. D. Jud. nr. 1. Focsani.640 77. Vrancea Bld. Jud. Focsani.581. ap. Vrancea Focsani. ap. ap. Cosbuc.560 2.223. Marius Titire Vasile Str. 4. Victor Rosca N.421.200 11. Goia Sisea G. Jud. Jud. nr. Gh.941. 8. 15. Vrancea Str. 11. Focsani. Jud.164. Focsani. Focsani. 7.720 41.168. Jud. 3. C. Vrancea Vulturu. 4. 1. Neculai Stoica I.800 22. 68.405. Focsani. ap.200 17.000 100. Maria Pricopi I.927. 14. 3.815. Rodnei. Jud. Focsani. bl.151. Vasilica Rosioru M. Tinca Soare D. Dumitru Roman I.089. Focsani. Vrancea Focsani. Vrancea Focsani. Pictor Grigorescu. Vrancea Str. Jud. Jud. ap. Viorica Ripanu C. Vrancea Focsani. Telemac. 2. Stefan Prodanescu St. 3. ap.200 29. 17. Bucegi. ap.320 57.299. Viorel Taru N. Vrancea Vinatori.080 12. Vrancea Focsani. Focsani. Odobesti. nr. 7. Jud. Focsani. Apostolia Stoiculeasa P. ap. 43. 7. ap. Vrancea Focsani. Maria Sandu C. Jud. Stefan Cel Mare. Florenta Sirbu I.000 31. Focsani. 4.800 569. Vrancea Str. Jud. Unirii.113. 6. Mariana Simion C.969.775 63. Focsani.720 10.618. Jud. Vrancea Str.400 38. 34. Jud. Jud. Meluta Stoica I.857. 55. Odobesti. 15. ap.501. ap.499. Jenica Stanciu V. 4.882. nr. Focsani. Jud. bl. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. nr. Focsani.542.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 . nr.738.564. 10. Viorica Stan D.960 31.760 24.427. Vrancea Lamotesti. Vulturu. 3. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. 53. bl. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S. Milcovul. Victoriei.970. Vrancea Str. Focsani. bl. 6. 7. 4. 24. Focsani.000 20.040 19.450. C2. Unirii. Dr. 17. Vrancea Focsani. 5.488. 14. 25. ap.720 31. nr. Vrancea Focsani. ap. nr. sc. Jud. Jud. Cantemir.200 114. Jud. Vrancea Str. Victoriei.116. Vrancea Str. ap. 30. A1. sc. 83.800 11. 10Bis. Vrancea Maluri. Focsani. 25. nr. 1. 20. Jud. 27. Vasilica Pricopi C. Vrancea Str.000 16. C2. Jud. I.840 1. Gheorghe Prodanescu S.975. 7.781. nr. Georgeta Silvastru S. Cuza Voda. Jud. bl. Pictor Grigorescu. M. Focsani. Vrancea 25. 23. bl.965. Vrancea Focsani. 4.800 36. Focsani. Focsani. nr. Vrancea Str. ap. Jud. Jud. Vrancea Str.744. Vasile Seciu I. Vrancea Str. bl. Focsani. Petre Raduta T. Jud. 9. Garii.Potolea I.800 37. nr. bl. Vrancea Str. Traian Prodan G. Jud. Jud.040 132. Paul Suciu M. 4.600 63. nr. Jud. Vrancea Str. Vrancea Vinatori. Brailei. Jud. Ana Irina Stanciu V.269.403. 2. Garii. Vrancea Str.876. nr. Adriana Rugina M. 13. Cotesti. Vrancea Str. Nicolae Rosioru V. nr.696. Jud.387.440 70. Ion Ranghilof N. 7. 14. 3. Unirii. Vrancea Aleea Echitatii. nr. ap. Independentei. Viorica Stoian V. nr. bl.560 134. 67. nr.000 129. 59. Mare a Unirii. 6.836. Ecaterina Tanase N. Jud. et. Vrancea Bld. Rarau.629. Jud.160 33. 51. Vrancea Bld. Vrancea Focsani. ap. Vrancea Str. 40. ap.360 21. 6. Lenin. bl. ap. Jud. Jud. ap. Focsani. Focsani. nr. bl. nr. Vrancea Str. Magheru.320 7.787. B1. 53. Focsani. bl. Vrancea Str.000 95. Republicii.409.116. Vrancea Str. Jud. Focsani. nr. Jud. Jud. ap. ap. nr.269. bl. Vrancea Str. Vrancea Bld.000 8. Jud. Bucegi. Jud. G. ap. nr.857. Antonescu. Jud. Jud. Stefan Cel Mare.737. nr.

17 Vaslui.535. M.930.991. D.Sc. Mare a Unirii. Craiova. ap.Ap. nr. bl.040 LEI 28.409.Vaslui Vaslui. Vrancea Str.Sc.354.Sc. Vilcele. ap. Vrancea Bld. sc.840.10 Vaslui. ap.Bl.Str. Jud.3 Suma LEI 63. Toma Velicu N.355. Irina-Gabriela Tomita I.4. Focsani. nr.152. 19. Jud. 13. P4.Bl.650 LEI 5.E.George Cosbuc.055. Focsani. Jud.623.Bl. Focsani.E. ap. 19.Avram Iancu.Victoria Andrei I. ap.Sc.2 Vaslui.842. Focsani. nr. nr. Jud. Vrancea Str. 735.Dan Alexa M. 6. nr. 10.Constantin Aelenei C.Et.000 12. ap. nr.Ap.200 25. Focsani. Focsani. Focsani. ap. Vrancea Aleea Echitatii. 10. 23. Radu Tudor V.Toader I. Vrancea Focsani.280 11. ap. Vrancea 90. ap.Ap.000 15. ap. Vrancea Str.400 53.488. Jud.Str. 1 Mai.17 Vaslui. Jud. Jud.9 Vaslui. Jud.Ap.Ion Andreescu V.Str. Focsani.7 Vaslui. Vrancea Focsani.Didina Andriescu I.Bl.103.Str. Golescu. ap. ap.Str.558. Aneta Ursu I. A.Biruintei. Jud.A. Vrancea Maicanesti. Jud. Braila Str. 5. Carmen Corina Visan Z. Bucuresti.160 LEI 33. 11. Vrancea Com Bordesti. nr.Str. Focsani.400 11.080 88.Florentina Domiciliul Vaslui. Jud.Nr. M. Independentei. Independentei. Silvia Toma Alexandru Toma C.Maria Antoci F. bl.Valter Maracineanu.760 155.N. Vasile Tucan I. Vrancea Str. Jud.George Cosbuc.Ap. ap.Mihail Kogalniceanu.D.503.George Cosbuc Nr.Bl.000 115.640 LEI 11.Str.Et. Jud.930. 23. Jud. Vrancea Cirligele. Elena Vlase I.Str.Bl. Stefan Cel Mare. bl. Cimpineanca. 6. 17. bl.379.14 Loc. 54.400 5.6 Vaslui. Jud. P4. 13.Str. 23. Focsani. Jud.367. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.Ap. nr. Vrancea Str. nr.952.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S.539. Unirii. 13.040 54.333.2. ap. Vrancea Bld. bl. Jud. 5. Focsani.200 7. Mara.237.Pacii.Toader Andrei P. 13.2.446. 3. Popa Sapca. 5.162. 69.Republicii.Balcescu. Jud. M3.Et. M. nr. C8. Mariea Vagyas F.289. bl.Pacii. Jepilor.912.800 31.Ap. Vrancea Bld. ap. Mircea Trestioreanu G. Gabriela Zamfirescu V. Focsani. nr.232.Decebal. Vrancea Str. 38.279.640 11.2. Jud.Str.63.260.1.600 LEI 6.Ap. Kogalniceanu.720 162. bl. Braşov Str.196. 10. bl.993. 5.840 99. P4.B. Dolj Str. bl.B. Vrancea Str. ap.511. nr. Ana Botarlau.409.400 LEI 24.9 Vaslui. Florica Toader Norica Tolovici I. 5.Muntenii de Jos. Focsani.000 LEI 35. Vrancea Focsani. Kogalniceanu. Focsani. Vrancea Str. 12.9 Vaslui.Constantin Albescu GH.A. Jud. Vrancea Str. Jud. 23. Revolutiei.020 LEI 191 .Aurica Apostol I.296. 54.240 LEI 7.Et.080 4. Ilie Zamfirescu P. 19.200 84. ap. Vrancea Str.Elena Andreescu I.Ap. nr.B.400 80. Ioan Ungur-Manolica I. Vasile Zamfirescu G. Jud.Jenica Aniti D. nr. Iulian Zarzalin A.300 LEI 21.Jud.880 LEI 12. nr. Jud. Ghiorghe Visan H.Sc.Bl.148.Sc.Sc. 6.640 LEI 9.220. 5.000 22.190.000 41. Toader Vlase D.520 62.000 139.Mariana Apetrei D.Et.430.193. 17. 10. Maria Titina Visan T.Sc. 9. 71.336. Jud. Jud. Vrancea Aleea Scolii. Kogalniceanu. bl.141.Str.640 LEI 78.Bl.052. nr. nr.000 81.476. 19. 77. 32.Bl.Str. nr.Sc. 4.Nr. Focsani. Vrancea Sat Tacau.4 Vaslui.600 25.B. Jud. Marasesti. Daniela Tudorache V. Com.013.4. Braşov.824.197. Jenica Tudorache D.

277.Str.Str.4.Bl.Ap.174.Feroviari.A.571.840 LEI 20.Et.400 LEI 31.040 LEI 26.485.3.Valeni.A.359.D.Bl.Bogdan Chiper O.359.155.Et.Badea Romeo.Sc.Epureni.2 Vaslui.840 LEI 20.Bl.2.F.1.500 LEI 2.D.4.Sc.507.F.Nicoleta Carp V.1.7 Vaslui.Gabriel Baba C.B.Calugareni.Et.030.3.Ing.10.583.Nicolae Balcescu.3.Eugenia Burada I.B.Et.19 Vaslui.Bl.Ap.8 Vaslui.Sc.Elena (decedata) Buraga A.Sc.Bl.Str.Stefan cel Mare.2.Ap.80.Str.268.Fanica Boghiu Gh.Libertatii.1.Stefan cel Mare .Alina-Catalina Blezneac M.F.200 LEI 16.720.14 Vaslui.Sc.Florin Avramia Al.Et.Nicusor-Adrian Bargan N.Str.Angela Balan T.000 LEI 18.Sc.Str.744.Str.B.4.Et.Ap.Bl.MarianaNiculeta Birzu S.Str.C.Et.158.094.2.4.Et.844.Maria Boicu P.George Enescu.678.Et.Bl.071.Sc.576.Et.4.Ap.35 Vaslui.Et.5 Vaslui.2.2.Feroviari.Spatar Angheluta.Ap.996.Et.4 Com.600 LEI 17.Ap.Str.Decebal.74.Stefan cel Mare.Eugenia Bucuci St.Ap.240 LEI 103.000 LEI 50.B.1 Vaslui.Et.3.2 Vaslui.Ap.134.B.Sc.5 Vaslui.362.158.Vaslui Vaslui.2 Vaslui.6 Vaslui.Ap.166.Sc.116.361.020 LEI 78.Et.Sc.Neculae Bujor N.Bl.Str.720 LEI 146.400 LEI 20.Ap.277.306.274.Bl.Str.Calugareni.640 LEI 26.680.Sc.816.Mihail Kogalniceanu.Sc.C.Sc.634.Stefan Bordeianu M.Stefan cel Mare .C.Ap.Pacii.Str.D.Vasile Alecsandri.Ioan Bordeianu I.Nr.Bl.444.Str.Et.Et.Daniel Burca I.80.Elena Beldiman V.880 LEI 31.Stefan cel Mare.800 LEI 15.8 Vaslui.Str.Ing.3.Et.Ginovica Burada E.9.22.12 Vaslui.515.Republicii.Stefan cel Mare.Feroviari.8 Vaslui.Bl.Bl.249.Str.Mihail Kogalniceanu.355.217.Veronica Bogdan St.321.12 Vaslui.B.C.A.D.Bl.000 LEI 3.Ap.Bl.Sc.Gheorghe Doja.400 LEI 7.Ap.Traian.9 Vaslui.16 Vaslui.1.329.A.Str.Sc.Mariana Badiu M.233.Eugenia Vaslui.Str.Str.Bl.Str.15 Vaslui.Sc.Et.AMC.760 LEI 27.Bl.15 Vaslui.800 LEI 95.A.Sc.180 LEI 118.Ap.372.Bl.300 LEI 68.1.Gheorghe Besliu D.2 Vaslui.Milania Butnaru A.Gina-Alina Chirila D.Str.Valeni.86.Ap.Jud.800.Ap.B.3.B.11 Vaslui.10 Vaslui.11 Vaslui.Ap.475.Et.230 LEI 10.Et.Ana Ipatescu.7.Ap.Nr.Vaslui Vaslui.Et.B.Str.Costica Barbuta N.Avasalcai D.260 LEI 36.827.Str.Sc.Bl.Ap.79 Vaslui.Ap.600 LEI 192 .76.Et.Sc.850.B.Ap.Et.Husului.Str.Ioan Butuc A.822.Sc.Vaslui Vaslui.Profira Blezneac D.Stefan cel Mare.B.8 Vaslui.Bl.Sc.800 LEI 38.B.700 LEI 17.Stefan cel Mare.Sc.Str.Et.151.Et.Et.Ioan Benchia I.18 Vaslui.Ion Birladeanu Ghe.Et.2.9 Loc.Nina-Artemiza Chirila C.Pacii.Bl.448.254.Donici.359.246.1.4.75.470.Elena Bujor V.13.3.Crenguta Bohotineanu V.Traian.Bl.Et.13.4 Vaslui.45 Vaslui.Str.4.1.Nr.Sc.Str.Bl.A.Alecu Donici.Sc.A.Et.112.Grivitei.Et.5 Loc.16 Vaslui.039.280 LEI 29.Stefan cel Mare.Feroviari.1.5.Ap.C.387.Str.Sc.Ap.706.Sc.047.Ap.Bl.Str.Str.F.B.15 Vaslui.969.Stefan cel Mare.Mihai Bordeianu M.Jud.Jud.Sc.400 LEI 3.Mihail Kogalniceanu Bl.1 Vaslui.Ap.2.2.Costesti.4.Sc.Sc.847.1 Vaslui.000 LEI 261.Bl.Str.Bucuresti.Et.Et.763.450 LEI 21.000 LEI 7.Anica Balan M.186.Bl.211.15.355.1 Vaslui.Radu Negru.Et.Str.Sc.Bl.3.Str.Sc.Bl.1 Com.3.Ap.Elena Chirca N.Ap.106.B.317.Ap.Tudorel Aurelian Bostan D.Sc.Nicolae Balcescu Bl.Str.2.Badea Romeo.Ap.Ioan Burada M.800 LEI 25.2.Sc.Ap.320 LEI 19.Str.Str.Str.Str.Et.520 LEI 116.Dumitru Boicu I.Ap.040 LEI 24.Sc.380 LEI 159.560 LEI 93.A.Jud.Ap.4.Daniela-Elena Butuc N.145.Bl.Sc.Ap.Calugareni.840 LEI 22.Ap.Str.440 LEI 8.Str.Ap.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.Bl.Str.520 LEI 47.Et.Maria Chelaru Gh.237.Ap.Str.304.Ap.Bl.Soltana Buganu M.Ap.Ana Chirica O.2.A.A.1 Vaslui.Bl.Bl.120 LEI 36.Sc.Ap.46 Vaslui.Str.Bl.63.Florin Blioju Gh.Francisc-Cristinel Chiratcu C.3.D.Et.600 LEI 19.120 LEI 13.364.Elena (decedata) Bulbuc D.11 Vaslui.Metalurgiei.Str.5 Vaslui.4.Et.Octav Buraga D.000 LEI 15.Et.Sc.407.191.Vaslui Vaslui.3.1.11.Bl.480 LEI 26.Et.520 LEI 31.A.31 7.Bl.Et.Bl.Sc.2.Bl.74.Ap.12 Vaslui.Str.Bl.Sc.94.500 LEI 30.Sc.Ap.B.Bl.Bl.150.B.Sc.Podurilor.Et.Sc.

Com.080 LEI 21.17.Et.14 Vaslui.Lavinia Ciobotaru C.Ap.Elena Dumitru G.15 Vaslui.Dimitrie Bolintineanu.3.433.339.652.Ap.Bl.Sc.Ap.Ap.10 Vaslui.Et.Cerasela Dobarceanu C.Str.Str.1.Nr.Sc.Anca-Alida Dumitriu C.378.A4.Sc.336.A.Bl.Maria Ciubotaru St.Bl.965.1.Bl.Et.Penes Curcanul.Podurilor.Str.Str.Str.270.Aurica Danciu Gh.Str.000 LEI 164.Veronica Dobrea C.2.Str.Sc.Mihai Dascalu A.B.624.640 LEI 65.Str.Sc.D.941.Ion Chiricuta.Sc.520 LEI 10.Liviu Rebreanu.E.900 LEI 5.15 Vaslui.Stefan cel Mare.Badea Romeo.N4.Podurilor.Str.Com.200 LEI 18.811.000 LEI 4.Sc.3.1 Vaslui.9 Vaslui.Str.Stefan cel Mare.Sc.74.11 Ploiesti.Ap.034.7 Vaslui.Ing.Stefan cel Mare.3.Ap.Str.Petru Diaconu V.000 LEI 124.2.Jud. Vaslui.Et.A.1.Ap.Ap.Vasile Alecsandri.Sc.Ap.N.3.Emil Craciun V.Bl.80.Gabriela Cristinici V.Et.Eliza Cojocaru V.Et.151.14 Vaslui.Et.Bl.800 LEI 5.Badea Romeo.Vasile Lupu Nr.Nr.Bl.Et.Ap.Str.Sc.Et.Bl.Sc.28 Vaslui.8 Birlad.1.1B.Vidin.Maria Craciun T.Str.Et.002.Bl.9 Vaslui.Et.Ap.77.200 LEI 3.4.164.156.Bl.360.Str.Bl.Penes Curcanul.Ap.C.Bl.Ap.Bl.17 Iasi.Ap.151.10 10.2.Bl.4 Vaslui.600 LEI 24.17 Bucuresti.N.Alexandru-Ciprian Dolea C.Maghita Croitoru I.C.800 LEI 7.Valeria Cotoroi Gh.A.Sc.Republicii Bl.Sc.C.3.Iasi Sat.224.Ap.400 LEI 7.200 LEI 11.Sc.Str.Ap.Str.78.Albesti.741.Jud.Str.Bl.010.Jud.Bl.C.450.000 LEI 24.Et.3.Nr.Bl.Et.Ap.Sc.156.579.2.Sc.Gabriela Dumitrescu O.Bl.1.41.Elena-Lucia Dumitrache E.Str.Sc.Donici.Ap.800 LEI 12.44 Vaslui.Com.BL.480 LEI 3.640 LEI 52.68.440 LEI 14.74.Et.Ap.66.Eugenia Cucuteanu G.948.Ap.Str.152.008.Bl.055.Jud.Str.Bl.Ap.3.Decebal.3.Sc.Balcescu.4.Et.599.Vasile Alecsandri.Et.Str.1B.Sc.C.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.Ap.A.Str.6.960 LEI 5.Str.Cazarmii.Sc.10 Vaslui.A.33 Vaslui.Str.510 LEI 36.Mircea-Octavian Emandache V.Libertatii.Valeria Ciofu C.Calugareni.8 Vaslui.51 Sat.227.3 Vaslui.D.D.10 Vaslui.605 LEI 7.8 Vaslui.7.Et.15 Vaslui.186.000 LEI 98.Ap.880 LEI 10.17.579.B.Bl.C.1.000 LEI 8.Ap.608.600 LEI 83.Ap.634.Dan-Marius Dragusani Al.Maria Dobirceanu I.Ap.Valeni.Str.311.Sc.Husului.Sc.Boureni.15 Sat Feresti.4.H4.Motca.560 LEI 31.Arghira Costachescu C.A.Bl.Adrian-Alberto Dumitru G.Str.148.A.Ap.Constantin Enache I.Ap.323.Str.17.683.467.Bl.Et.Ioan David N.Sc.7 Vaslui.Sc.Bl.2.Tronson 2.Stefan cel Mare.Fundac Mircea.Str.850 LEI 15.Laura-Diana Clatinici Ghe.Ap.Bl.722.128.6 Vaslui.78.Bl.700 LEI 14.Alina Diana Cicoveanu V.182.Stefan cel Mare.Balcescu.Et.225.D.Sc.D.Sc.440 LEI 35.3.Et.Decebal.Florica-SimonaSolange Danciug C.Sc.372.B.2.2.360 LEI 10.Str.Nr.Bl.Et.3.Ap.Sc.Sc.080 LEI 6.Et.352.Ap.Sc.4 Vaslui.Nr.890 LEI 32.196.Mihai Bravu.13 Vaslui.Veronica Dolea C.Sc.600 LEI 72.C.2.000 LEI 11.Progresului.372.70.nr.10 Vaslui.Bl.Smirdan.1.680 LEI 15.A.Ion Dirica N.B.Alecu Donici.Str.101.680 LEI 56.Alecu Donici.Stefan cel Mare.Bl.15 Ploiesti.A.20 Iasi.B.182.070 LEI 18.12 Vaslui.Sc.Str.Ap.Sc.Vasile-Cristian Corogeanu V.Stefan cel Mare.Sc.Jud.Traian.Motca.Vaslui Vaslui.20 Vaslui.A.Et.Str.600 LEI 6.4.000 LEI 16.Str.Vaslui Com.Nicolae Balcescu.Bl.Str.Boureni.Donici.1.595.4 Vaslui.17.Bl.Et.Bl.000 LEI 18.Cornatel.800 LEI 85.22.Sc.A.A1.Bl.Vaslui Vaslui.Et.090.Bl.Ion Ciobica N.A.140.351.Nr.Viorel Cucu I.Ap.Ioan Dumitriu I.Sc.840 LEI 17.Et.Bl.800 LEI 280.70.Mihaela Enache I.A.13 Vaslui.A.3.Chistol V.Et.135.3.Ap.Ap.Traian.892.2.Ghica Voda.297.Str.Bl.Nr.4 Vaslui.9 Vaslui.Bl.779.Aurel-Gheorghe Cotruta C.B.Et.Sc.Smardan.640 LEI 84.3.Rodica Dascalu C.Vasile Dima D.Sc.508.Str.Str.044.Et.B.B.Str.1.Ap.A.Neculai Diaconu Ghe.80.8 Vaslui.940 LEI 4.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.3. Angela Cucu Gh.Ion Chitoiu Gh.Iasi Vaslui.Stefan cel Mare.Ap.Str.Rodica Enache I.Et.Mihai Vaslui.Str.745.611.George Enache I.A.Str.Sc.361.094.A.3 Vaslui.Bl.667.439.Sc.409.336.Ing.Et.Ap.236.373.Str.Sc.2.500 LEI 193 .Str.Str.600 LEI 62.Ap.1 Vaslui.C.Et.Ap.Et.837.Laurentiu Dobos N.800 LEI 40.Et.Vidin.Str.11 Vaslui.Bl.Ap.

Ap.Maria Lazurca I.Stefan cel Mare.5.960 LEI 2.9 Vaslui.700 LEI 23.572.RamonaMihaela Iftode I.BL.F.Str.Ap.5 Vaslui.Feroviari.Et.Et.4.Tomescu.419.Stefan cel Mare.540.Valerica Medeleanu I.640 LEI 25.980 LEI 8.1.Str.320 LEI 38.Vaslui Vaslui.Str.Ap.A.Et.Stefan cel Mare.Et.A.Str.Ap.9.500 LEI 18.Bl.Sc.Sc.Ap.Str.Sc.A.Str.A.Bl.Bl.390 LEI 6.Bl.Str.544.000 LEI 57.A.A.Et.Bl.Et.Bl.442.16 Vaslui.559.Cornelia Mihai I.Str.Sc.Sc.Feroviari.2.2 Comuna Suletea jud.418.A.311.Ap.Jud.Feroviari.Jud.280 LEI 14.Et.Str.12 Vaslui.200 LEI 9.Str.Elena Lungu V.Et.Str.Bl.Florin Feraru D.Angela Enciu T.790 LEI 8.380 LEI 10.Republicii.1 Vaslui.7.760 LEI 8.2.Et.090 LEI 10.185.911.Sc.Lucretia Maxim V.119.Et.B.Bl.Donici.Et.Alexandru cel Bun.Sc.147.Vasile Lupu.Ap.Bld.395.Et.203.Doru-Catalin Gitin Ghe.Sc.Sc.Neculai Matei E.Vaslui Vaslui.020 LEI 16.7 Bucuresti.Stefan Lupu I.Str.Avram Iancu.542.C.E.Ap.Bl.Vasile Filip G.357.Sc.Maria Iftime (Cain) C.3.Ap.Str.A.Victor Focea D.Silviu Vaslui.B.Ap.Et.Str.22 Vaslui.Dorinel-Florinel Militaru I.Bl.A.Et.4.Bl.Et.Sc.Sc.000 LEI 178.14 Vaslui.369.4 Vaslui.Sc.16 Vaslui.Str.Sc.Et.904.Et.304.Ap.Sc.Elena Ionescu C.B.D.Bl.920 LEI 38.160 LEI 19.Sc.116.977.Vaslui Sat Halaresti Com.236.1 Vaslui.Et.Str.I.760 LEI 14.000 LEI 15.Ap.358.2.133.Nr.A.Elena Malcoci I.Sc.Maria Lungu V.1.Str.474.Et.830 LEI 10.Et.400 LEI 33.34.N.994.4.1.Sc.039.Traian.1.Et.710 LEI 108.791.Bl.15 Vaslui.332.Ap.Bl.D2.B.2.Vasile Lates I.4.400 LEI 2.Calugareni.Vasile Alecsandri.Str.645.Bl.Ap.775.Sc.Sc.Maria Homoranu A.920 LEI 51.Sct Vaslui.Et.Str.14 Vaslui.Stefan Ilie.16 Vaslui.600 LEI 16.Ap.Ap.151.560 LEI 32.Donici.Str.240 LEI 25.Sc.Donici.024.Bl.13 Vaslui.Muntenii de Jos.Vasile Alecsandri.Bl.C.579.21 Vaslui.Chiriac Grumazescu Gh.316.Enache M.C.3.Kogalniceanu.Str.1.Libertatii.Bl.Et.880 LEI 17.1.500 LEI 16.120 LEI 13.Vaslui Vaslui.A.Podurilor.Sc.G.Sc.2.Str.378.Ap.Decebal.Feroviari.190 LEI 45.Et.520 LEI 32.Ap.Bl.Str.10 Vaslui.7 Vaslui.Bl.Ap.Ap.480 LEI 194 .Str.8 Vaslui.Sc.Bl.Et.Ap.Ap.Donici.3 Vaslui.Balcescu.Str.Sc.Ap.Bl.Postavarul.286.Sc.Stefan cel Mare.4.878.Str.Smaranda Alexandri Marian I.039.Str. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.410.Ap.160 LEI 13.Elena-Adriana Florea I.9 Vaslui.441.Penes Curcanul Bl.Bl.F.Bl.Et.Sc.A.Ap.Feroviari.Sc.356.Bl.A.520 LEI 21.A.Bl.Sc.Bl.Mihail Kogalniceanu.Bl.373.Ap.417.Sc.600 LEI 10.Neamt.440 LEI 21.Sc.Str.508.Bl.409.19.Str.Str.Str.Cazarmii.Str.Et.Marinela Magureanu C.505.Bl.AP.15 Vaslui.6.18 Vaslui.905.Ap.A.Traian.681.Stefan cel Mare.8 Husi.Vasile Mazilu V.5 Vaslui.George-Cristian Grigore T.228.Str.C.Decebal.Ap.40.Bucuresti.Str.A.A.100.Ap.Gheorghe Hibovschi C.Ap.440 LEI 18.358.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.Et.Sc.Str.Et.104.134.890.Bl.Constanta Ghiban V.227.2.Adrian Fotache D.272.5.12 Vaslui.384.988.Sc.2.2.Sc.3.424.6 Vaslui.Vasile Gitin Gh.Ap.Stefan cel Mare Bl.4.F.Stefan cel Mare.440 LEI 18.4.Et.3 Vaslui.Penes Curcanul.C.M.595.152.14 Loc.Str.323.1.17 Vaslui.P.Ioan Iordachi O.Bl.000 LEI 31.919.11 Vaslui.Sc.Iana Jud.7 Tg.9 Vaslui.36.1.Et.Et.1.Elena Enache N.Sc.Mariana Istrate V.4.Gheorghe Mihaila C.10 Vaslui.Stefan cel Mare.Jud.Sc.Ion Filote C.2 52.438.Stefan cel Mare.17.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.Ap.A.12 Vaslui.A.Str.63.A.Nr.B.75.1.Nr.14 Vaslui.358.Bl.Str.Victor Babes.Et.Al.7 Vaslui.Ap.3.640 LEI 67.280 LEI 15.36.Str.Ap.Bl.Ap.360.B.3.Str.Neamt Vaslui.Tudorita Mihai I.Str.13 Vaslui.500 LEI 10.920 LEI 63.15 Vaslui.Ana Ipatescu.Ap.816.Laura Ionascu St.Sc.3.Biruintei.Sc.Vaslui Vaslui.F.Bl.B.Bl.16 Com Padureni.794.Ap.Ap.Dan Haraga Ghe.367.E.460.Jud.Bl.Bl.Vasile Alecsandri.37.847.3.680 LEI 43.Et.400 LEI 7.Sc.Bl.D.489.Ghica Voda.375.3.Victor Horga P.Sergiu-Cristinel Harca V.Sc.Ap.744.Sc.3.Ap.Ioan Lacatusu Gh.297.Ap. Danut Medeleanu C.Str.600 LEI 20.Str.600 LEI 62.302.Ap.17.Sc.864.A.579.Bl.284.Str.

A.520 LEI 171.Str.C.Bl.Bl.Vaslui Vaslui.A.2 Vaslui.A.Gheorghe Petrea C.998.Sc.720 LEI 622.Ion Luca Caragiale. Mihalache Mocanu C.297.178.600 LEI 9.Sc.Bl.Libertatii.Ciprian Porumbescu.Ap.Sc.Ion Popa N.301.Stefan cel Mare Bl.Ap.Florin Plescan C.334.991.C.133.Republicii.Maria Para V.200 LEI 5.19 Vaslui.040 LEI 22.Stefan cel Mare.Milica Popa I.18 Vaslui.650 LEI 31.Str.Vasile Paiu N.2.Militaru P.228.Ap.Niculina Popa P.Sc.Et.22.Bl.Calugareni.3.15.Ap.Et.Ap.B.Str.Ap.460 LEI 14.Ap.Sc.Traian.Str.B.Sc.Str.343.Gheorghe Pinzariu M.670 LEI 17.Str.600 LEI 6.A.Stefan cel Mare.636.Decebal.Str.864.640 LEI 5.2.Ap.10 Vaslui.Et.350.Com.Dana-Lenuta Pencu A.Bl.125 LEI 89.Sc.Str.Constantin Pester I.Bl.17 Vaslui.Marian Miron C.Sc.704.Lucian-Marian Nicolae M.Maria Ochiana M.Et.800 LEI 4.600 LEI 29.A.C.287.Ap.Tudor Vladimirescu.368.244.Stefan cel Mare.842.209.35.MihaelaCarmen Neagu N.Ap.Str.Et.802.Elena Militaru S.148.800 LEI 83.999.1.2.Corneliu Pantelemon C.Vasile Alecsandri.A.A.Sc.960 LEI 65.Ecaterina Morarasu C.120 LEI 1.17 Vaslui.1.Ap.Calugareni.Codaesti.Paraschiva Mocanu St.Str.041.Ap.Aneta Moraru V.Et.10 Vaslui.2 Vaslui.Sorin Mititelu I.Sc.Republicii.A.75 Vaslui.802.305.Maria Peptu A.Ap.Stamate Eugen.9 Vaslui.884.Bl.Str.104.Ap.Str.Iasi.2 Iasi.10 Vaslui.3.Ap.920 LEI 65.Podurilor.18 Vaslui.101.Str.B.3.696.Et.Ecaterina Ninu A.Et.Str.93 Vaslui.Bl.Sc.Bl.592.823.Margareta Pintilie V.Tanacu.600 LEI 195 .260 LEI 37.Nr.Ap.Bl.Ap.Bl.Str.902.Et.Bl.3 Pascani.7 Vaslui.B.Ap.9 Iasi.2.Et.Marasesti.Bl.2 Vaslui.Dan Pana G.3.227.F.11.634.Adela Peptu N.624.Gheorghe Popa N.669.Nr.Sc.Bl.321.Sc.3.Sc.740 LEI 14.2.Mihail Kogalniceanu.Str.76.Stefan cel Mare.303.Sc.Et.800 LEI 31.Ap.Stefan cel Mare.337.4 Vaslui.Marinela Poiana Gh.200 LEI 118.Bld.720 LEI 16.Bl.Bl.5 Vaslui.440 LEI 28.Str.Str.400 LEI 9.C.51 Vaslui.Sc.D2.Decebal.Sc.Sc.Vaslui Vaslui.Bl.Nr.B.1.Ortansa Vaslui.Cristinel Otel Gh.Sc.240.D.46 Vaslui.Bl. Danut Pasat N.Bl.A.Nr.Republicii.520 LEI 133.Str.Sc.600 LEI 2.133.079.61 Vaslui.3.Ap.320 LEI 16.Sc.600 LEI 56.949.460 LEI 5.Verona Ploae D.B.Gheorghi Nicolae E.Bl.E.Nicolae Popa N.Ap.2 Vaslui.Ap.2 Vaslui.Str.Ion Luca Caragiale.7 Vaslui.Et.308.600 LEI 14.A.Bl.Florin Popa N.Ionel Pacuraru N.228.Str.Et.Dorina Nourescu V.Paul Bujor.Alecu Donici Bl.Et.Traian.Nr.Mihail Kogalniceanu.4.659.Ana Ipatescu.Penes Curcanul Nr.3.A.891.Bl.158.27 Vaslui.Sc.Str.Viorel Pavaloiu I.6 Vaslui.Et.Ap.Nr.Alexandru Papuc V.040 LEI 8.Bl.6 Vaslui.13 Vaslui.Sc.Victoriei.Sc.Str.Bl.4.Et.104.Et.4.17 Vaslui.Et.Sc.20.D.100.2 Vaslui.230.260 LEI 186.Bl.Sc.75 Sat Muntenii de Sus.717.6.C.23.1 6.969. Vaslui.000 LEI 6.Str.Stefan cel Mare.Str.Prof.231.Str.Et.Bl.1.2.B.720 LEI 40.4.Str.Ap.Iulian Pavel J.Str.Str.Sc.340 LEI 8.Str.370.520 LEI 54.125.Jud.3.Str.Str.060 LEI 8.Str.Et.640 LEI 228.B.1.Str.Nr.Et.Penes Curcanul.Ap.Sc.2.Str.Nr.6 Vaslui.203.3 Vaslui.223.Ap.864.Bl.104.Et.810 LEI 21.Bl.4.Ghitilina Mocanu M.Alexandru Munteanu D.Mihail Kogalniceanu.Str.Str.Nr.Str.5 Com.Et.Bl.593.Str.Bl.Ap.Et.J2.223.Sindicat.Nr.289.4.Eugeniu Nicolae N.Ap.Ap.Sc.Catalin Militaru S.Bl.359.A.B.F.Nr.Sc.Bl.Ap.Et.Jud.Marasesti.Sc.Adriana Parfene V.100 LEI 31.Feroviari.840 LEI 25.Str.Ap.376.201.Ap.139.Sc.B.5 Vaslui.Str.D.Str.760 LEI 47.Et.600 LEI 49.785.Bl.Bl.Str.340.Donici.Sc.550 LEI 38.Et.Et.Ap.Str.Sc.240 LEI 2.241.9 Vaslui.A.000 LEI 277.Costache Patrichi V.4 Vaslui.4 Vaslui.Tudor Vladimirescu.Stefan cel Mare.5.1.Elena Ochiana I.Str.Sc.5 Vaslui.840.Stefan cel Mare.695.Andrei Muresanu.A.B.Calugareni.158.1.4.Ap.Jud.Podurilor.14 Vaslui.E3.500 LEI 11.Ap.Sfantul Lazar.16 Vaslui.17 Vaslui.Penes Curcanul.Et.Sc.2.Bl.Victor Moga Gh.652.4.A.Nr.Ap.Bl.Traian.Sc.

Ghica Voda.Ap7 Vaslui.Traian Rusu V.16 Bucuresti.1.Bl.2.Sc. Nr.Str.67.350.16 Vaslui.Str.B.7 Vaslui.Str.Str.Et.Et.2.Constantin Tiron V.3.Jud.Et.Bl.267.11 Vaslui.477.2.Sc.Ap.Sc.361.Bl.Cerbului.Et.C.Bl.Et.Bl.Et.Salcimilor.A.9 Vaslui.Primaverii.6 Vaslui.Vaslui Loc.039.Ap.Et.Et.339.Et.3.Sc.Str. Bl.Ana-Smaranda Rogojina I.360 LEI 15.Sc.1.D.Vaslui Vaslui.000 LEI 5.600 LEI 5.Sc.Nr.Str.Vaslui Vaslui.120 LEI 21.Ap.Constantin Savu E.595.400 LEI 1.Str.339.Banca.Nr.Nr.20.980 LEI 5.2.Gheorghe Rebegea I.Mihai Tolontan E.B.Sc.400 LEI 13.367.Et.Et.240 LEI 14.Et.Bl.Traian.Republicii.Grigore Stangaceanu St.Str.351.Gheorghe Racovita.4 Vaslui.3.800 LEI 12.750 LEI 10.Delesti.4.Bl.Bld.Sc.845.Sc.2.19.Bl.Ap.B.Sc.1.Str.Republicii.Sc.Bl.Str.Ap.1.Ecaterina Teodoroiu.790.1.9 Vaslui.9 Vaslui.80.Nr.000 LEI 232.B.Bl.086.680 LEI 18.317.11 Vaslui.Banca.Str.Com.489.Et.339.Sind.280.200 LEI 12.Str.080 LEI 2.Elena Ranceanu-Popa Ghe.Str.000 LEI 10.877.D.Reta Tiuca I.Bl.800 LEI 6.Str.Filip Sofrone Ghe.Et.3.B.18 Vaslui.Gheorghe Tesu St.Sc.Vaslui Com.Et.Gelu Prisacaru V.C2.Podul Inalt.440 LEI 11. Et.A.Veronica Serban N.Ap.Ap.Maria Tacu I.2.B.Tudor Vladimirescu.B.8 Vaslui.Str.Et.12 Husi.314.Bl.Et.Ap.561.Sc.A.Ap.Ap.Sc.600 LEI 33.12 Vaslui.Str.101.B.Donici.A.Nr.Ap.Sc.Bl.Et.Sc.000 LEI 131.037.Elena Tiron I.Str.Costica Susnea N.Sc.Nr.Artur Stamate Gh.320 LEI 26.826.Ap.Str.3.B.847.Bl.B9.Ap.62.Str.Smardan.D.28 Vaslui.740 LEI 23.B.151.Jud.380 LEI 44.11 Vaslui.67.Gheorghe Raducan C.5 Vaslui.Unirii.Sc.Stefan cel Mare Bl.Ap.Aurel Ranceanu V.14 C.Str.Bl.920 LEI 19.Str.Sc.Ap.186.286.5 Vaslui.A Vaslui.Sc.Bl.Bl.Bl.Vidin.3.Lucretia Rebegea Ghe.Maria Secara I.A.4 Vaslui.509.Bl.Ap.280 LEI 62.Vidin.192.2.9 Vaslui.Gheorghe Susnea Al.840 LEI 73.000 LEI 4.Ap.Bl.Ap.1 Vaslui. Sc.Radu Negru.Liliana-Dana Toma R.4.63.16 Vaslui.A.240 LEI 39.Stefan Tanasa C.Donici.Bl.Viorica Rafaila N.35.Sc.Sc.Ing.Bl.Mihail Kogalniceanu Bl.122.Sc.Ap.820.9 Buzau.Ap.Balcescu.317.Neculai Rascanu D.387.Elena Stefanita M.250 LEI 8.12 Vaslui.Str.Et.Str.Ap.Jud.Bl.Et.840 LEI 49.274.B.37.Vasile Sandu N.Sc.15 Vaslui.040 LEI 56..Dragos Voda.14 36.400 LEI 1.Bl.405.13.Sc.4.Badea Romeo.Str.Str.269.Bl.2.Str.Str.Grivitei.Sc.Popovici I.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.Str.104.1.64.1 Mai.B.861.A.288.5.A.Et.Vaslui Vaslui.Sc.11 Vaslui.795.881.1 Vaslui.Bl.Tudor Vladimirescu.Valentina Sofian M.800 LEI 10.000 LEI 190.000 LEI 12.11 Vaslui.Iustina Scobai V.Str.Ap.D.Stefan cel Mare.400 LEI 56.D.Ap.Et.Nr.A.9 Vaslui.A Vaslui.Stefan cel Mare.Bucuresti.Doina Stan D.B.214.E.Et.Traian.Gabriel Silvestrovici I.Maritica Com.Stefan cel Mare.Liliana Scutarasu G.Sc.034.Ap.Et.11 Vaslui.Nr.654.A.1.Sc.550.754.025.000 LEI 46.808.Et.Jud.Str.Bl.262.881.19 Vaslui Str.Metalurgiei.Maria Spiridon M.Ap.63.Ap.Erik Rumbet M.Str.Ap.Ap.Sc.Ap.037.86.16 Vaslui.Ilie Roskam A.000 LEI 196 .Soseaua Colentina.824.Ap.Nr.500 LEI 51.18 Vaslui.86.Bucuresti.Sc.B.Avram Iancu.Bl.24 Vaslui.Sc.Bl.Ing.Stefan cel Mare.Ecaterina Teodoroiu.3.520.9 Sat Hirsova.Bl.Vasile Alecsandri.Sind.Bl.Ap.12 Vaslui.3.Et.Sc. Bl.5 Birlad.80.Str.Domnica Tesu H.Zapodeni.2.N.Str.329.Str.Et.Ap.Ap.C.Podurilor.332.Et.Natalia Stativa I.A.757..2.400 LEI 26.Nicolae Balcescu.Costel Stratica N.9 Vaslui.Silviea Solomon-Gutu A.040 LEI 30.Sc.341.Constantin Rinder C.13 Vaslui.333.Et.A.Str.724.Elena Rambu Gh.Jud.Gabriela Stanciuc I.407.Ap.N.Str.Bl.Str.Bl.1.Ap.Et.Stefan cel Mare Bl.311.A.364.280 LEI 16.177.Str.680 LEI 7.Str.Str.467.Sc.B.200 LEI 53.D.1.674.Badea Romeo.Balcescu.Sc.Sarban Tiron V.200 LEI 10.Maria Scurtu C.A.1.520 LEI 16.Sc.2.2.186.Nicolae Balcescu.Et.450 LEI 26.Eufrosina Stratica T.200 LEI 1.Str.Bl.Str.2.706.857.070 LEI 68.406.110.

6. 2. 8.1. et.C.E. ap.Sc. Ghirlandei.Toader Zahariuc I. S13.Sc.Bl. 25. bl. 1. bl.Str. sect.Gheorghe Turcanu N.Milescu. bl.Bl.794.A.754. et. ap. sect. 211.11 Vaslui. 3. 6. bl. nr.Et.14 Vaslui. Bucuresti Cal. Florilor. ap.760 LEI 9.544.B. nr.4. 25.8 Vaslui. Bucuresti Ale. 41. 5. ap.Frimu.Str.973. Ripiceni.363.Gheorghe Voloaga I. Luica. 1. bl. 9. 133.Sc. 2. sc. Bucuresti Com. et. 129. ap.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str.Str. 3.Et.Sc. ap. 251.Ap.Nr. 7.Ap. 82. ap 84. 2.Gheorghe Racovita. bl. nr. ap. 66.Libertatii. Magura Vulturului. sect. 2.2.2 Vaslui. ap.A. 1.D. nr.850 LEI 13. Calarasilor.Mihail Kogalniceanu. Pictor Gh. Papazoglu.435. 1.Et.Bl. Bucuresti Sos. nr.Str.Et.2 Vaslui.Costica Vitriuc N.Str.370 LEI 48.Marioara Turcanu C. Bucuresti Calea 13 Septembrie.Str.701. 7.Sc.440 LEI 30.2. 3. bl.1. sc. 2. Pictor Gh. Bucur Str.9. Bucuresti Al. Bucuresti Str. sc. sect. 2-A.Bl.228. sc.Str.89.Str.3. nr. 3. 2-14.26.I. sect. 5.Petru Rares.Et.21 Vaslui. 189.Ap9 Vaslui.B.Ap. 4.Ap. Pictor A. 1.Et. 1. sc. 5.B.Ap.Nr. nr. 1. nr.4.040 LEI 12. nr.Tudor Gh. sect. B10. 61.120 LEI 68. bl.3. 5.Lina Vacarciuc T. sect.Ovidiu Vieriu C.Et. 4. et. sect. 8. Giurgiului.Angela Voloaga M.A. sc.406. Bucur Str. sc. 2. nr.Ap.2. 22.Sc.Str.Ap.I. Bucuresti Str. 16. nr. 6.3. Sectorul Agricol Ilfov Str. ap. sect.Bl. sect. sect.Somesul Rece nr. et. nr. ap.B. 28. 8. nr.Sc.Nr. sect. 4. bl.127.200 LEI 46.C.1. bl. nr. 3. 2. Bucuresti Sos. ap. 211.322. 24A.3.008. 1.581.Republicii.Bl.Bl.070 LEI 12. 3. Soldat Petre Tunsu.Calugareni. S13.Et. 4.Ap. et. nr.8 Vaslui.Republicii.129. 186. 2.Maricica Vaslui.Gheorghe Tudor M.Bl. et. bl. 6.Stefan cel Mare.Sc.Bl. bl. et. 434.Str.14 Birlad.Str. sect.8 Vaslui.19.Ap.14-18.192.748. 1.80.800 LEI 53. Baba Novac. Tatarascu. sc. Bucuresti Str. ap. 35.Jud.Bl. ap. Bucuresti Str.039.L. Giurgiului. 129. Bucuresti Str.022.Constantin Zamfir D.23 Vaslui. Cornetu.409.N. ap.363. sect.Veronica Valeanu I. 20.264.880 LEI 13. 66.250 LEI 8. et. 4.Bl. sect.Sc. sc.Sc. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 . Baiesu. P36.Vaslui Vaslui. sc.Str.Str.Ap.5 7.Constantin Vasilache Gh.Str. Bucuresti Str. 4. 2. 1.2. sect. bl. sect.Sc. et. 32. 2.11.070 LEI 11.A. 186. Bucuresti Cal. Bucuresti Calea 13 Septembrie.Et.66 Vaslui. 7. 1. et. 1.Caragiale. 1.Stefan cel Mare. 3. nr.400 LEI 34. ap. Calarasilor. sc.Mihai Vlasici I.Toma Chiricuta. Tatarascu. nr. bl.Ioanesei Adrian.Et.

Bucuresti Andronic P Ionel Str. Valea Oltului. Biruintei. 4. sc. sect. Flor sect. Andrei I Zainea 2. nr. Jud. sc. M24. 2. nr. nr. 1G. Marcu Armasu. sect. Muncii nr. sc. 1A. 1. 1. Iuliu Maniu. 267. apt. ap. Ghita Serban. Anghel Marius Ionel sect. 45. sect. Smaranda Braiescu. 6. ap. 6. 208B. 58. B. 4. sc. nr. ap. et. Muncii. sc. bl. D. et. 4. ap. nr. 1. nr. sect. nr. ap. A. 3. 3. Azurului. ap. Com. Doamna Ghica nr. Ghita Serban. sect. bl. Andrei A Vlad Viorel 51. A. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. ap. 2. bl. bl. A28. sc. 12. 94. et. Jud. 5. 2. nr. 6. 4. D. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. 80A. 186. et. 5. Ilfov Arsu N Persida Str. C2. bl. 8. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. 186. 4. George Georgescu nr. sect. 226. ap. nr. 1. 40. sect. ap. 86. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. 218. ap. Ion Brezoianu. 1. ap. bl IV/1C. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. et. Bucuresti Bld. 20A. ap. Colentina. et. 2. 32. sc. bl. 1. 8.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. A1. bl. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. 12. Cetatuia. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. sect. 40. nr. et. nr. ap. et. ap. Anghel Ion Bucuresti Bld. Ana Ir Bucuresti Ale. sect. nr. 16. sc. 3. bl. 7. 1. 28A. 114A. Bl. 80A. 7. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. B. I. 3. Apostol Adriana Bucuresti Str. nr. 24. bl. 48. Bucuresi Str. Ancu C Gheorghe sect. bl. et. nr. Mihai Bravu nr. 2. bl. bl. 12. 6. 26. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . bl. 4. 1. OD16. Ilfov Arseni S Mariana Bld. Alexandru Obregia. bl. nr. 5. 17. sect. nr. ap. nr. 3. Pantelimon. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 10. 38. Andrei V Ion 3. Andrei G Elena 3. Sect. nr. ap. 6. Andrei M Cristiana sect. sc. 1. 71. Pantelimon. Orastie. ap. 30. et. 18. 57. Turnu Magurele. 8. 5. sect. nr. 3. Com. 58. Voila. 28. 95. 186. sect. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. 3. ap. sect. et. apt. bl. nr. 1. 95. 302. 3. apt. 6. 122. et. nr. et. sc. Brezeanu. I. 16. 4. bl. Biruintei. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. Anghel A Constantina Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. Nicolae Filimon. 42. 86. sect. Uioara. sc. sect. Bucuresti Str. 8B. sc. E. sect. sect. 4. nr. nr. 10. sc. B13. 3. bl. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. sc. 5. bl. bl. R2. sc. sect. et. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. 8. 6. sect. Brezeanu. nr. Bucuresti Andronie Magdalena Str. 1. B. 5. nr. sc. et. ap. sc. apt. 57. Bucuresti Bld. 6. A. 28A. A42. et. 7. 6. 4. sect. Andrei I Mircea Bucuresti Str. 157. nr. 2. Bucuresti Str. 20A. sect.

160. 12. sect. ap. nr. bl. ap. et. nr. sect. ap.M9. Bucuresti 131305300LEI Str. sc. bl. et. bl. Crisana nr. nr. et. Bucuresti 801789450LEI Str. 39. 3. et. 4. M5. 7. ap. Balasa N Daniela sect. sc. 10. 58B. et. 31. sect. apt. Primaverii. 45. 13. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. 278. sc. et. et. sc. 31. Bucuresti 235755560LEI Str. ap. 3. 35. 2. sect. sc. B. A. 6. bl. G. 3. Pictor Gheorghe Tattarescu. 1. nr. 8. 6. Balasa I Nicolae sect.M9. 35. 36. sc. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. 6. 18. sc. 4. Balta Narcissa Ioana sect. Danubiu. Izvorul Oltului.Bucuresti Aleea Giurgeni. Lacul Zanoaga. 3. Calarasilor. b. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. ap. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. nr. 50. 7. et. Badescu T Theodor sect. Camil Ressu. nr. 58B. 255. 3/25. Botosani. nr. 20. et. sect. Petre Paun. Tirgu Neamt. et. ap. 1. 45. 1. et. 50. A. sect. Balanuta Constanta sect. nr. Ion Berindei nr. bl. 7. sc. sc. et. 3/25. sc. 20-22. sect. nr. ap. B. nr. bl. bl. 4. sc. bl. Axenti D Aurelia sect. bl. nr. M5. 3. 4. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. 3. ap. Crisana nr. Pantelimon. bl. Atanasiu Ioana Cristina sect. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. ap. et. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. A. 6. 43. bl. 6. 69D. B 73641200LEI Cal. Nr. 2. Bucurest 571436530LEI Str. Braila. 8. et. nr. Bucuresti 691486510LEI Str. Carol I. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. sc. Pantelimon. H5. Apusului. nr.. sect. 30. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. sect. 14. bl. 30. bl. 8. bl. 1. A. nr. sc. ap. 1. nr. ap. 20C. Fainari. sect. et. 13. bl. 3. ap. 6. 26. 7. 4. 2. 23. 1. 4. 255. apt. sect. 22. B. A. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. et. 5. OD 21. 57. nr. 1. nr. apt. Banul Udrea. Bucuresti 149398550LEI Str. 39. 14. 2. 4. 2. 1. B. B. bl. nr. 4bis. et. 45. 3. P2. 1. 3. Balta Paraschiva sect. sect. 3. sc. 3. 28. sc. sc. ap. et. nr. nr. 255. Bucuresti 200004250LEI Sos. 7. bl. b. A. 50. 31. 45. Camil Ressu. 4. et. sc. bl. 43. Bucuresti 88812010LEI Str. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. C. bl. 7. nr. sc. ap. ap. 1. et. A. nr. sect. Bucuresti 691073280LEI Bld. ap. 20. sect. F12. 3. sect. 1. 200004250LEI 199 . A. 1 Bucuresti 12965000LEI Str.. et. 11. et. Apusului. 20-22. 3. Armata Poporului. 6. Bahmutan Ion 1. Pantelimon.. 1. 15C. 43. Nicolae Titulescu. nr. Izvorul Oltului. bl. et. Lacul Zanoaga. 6. sc. ap. 1. Apusului. sect. Badea M Claudiu Gheorghe 6. Jud. et. 1. 49. sc. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. TD24. 5. 3. 3. 6. sc. bl. 1. B. ap. G Bucuresti 8505040LEI Bld. bl. 35. nr. b. 2-12. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. ap. sc. 20. Axenti Paul Valentin sect. et. Bucuresti 20744000LEI Str. 12. Dealul Tugulea. Baia Marcel Jud. sc. 2. 50. ap. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. Badulescu A Florin 3. ap. M5. Babarada C Ioana 5. ap. 7. ap. et.

2. Bucuresti Str. bl. Popesti-Leordeni. 6. sect. ap. 3. 33. 1. 4. ap. Bucuresti Str. Dr. Braşoveni. 19. Sect. 7. sc. 6. sc. 50. Ion Sulea. nr. sc. nr. bl. Col. 21. sc. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . et. et. nr. sc. 6. sc. sect. parter. Pantelimon nr. Jud. 73. 4. et. 25. Bucuresti Str. 4. sc. Felix. 1. D. 33. ap. 3. et. 20. 10. 4. ap. 2. Nicolae Filimon. sc. Bucuresti Str. 1. sc. Bucuresti Str. 57. bl. 10. bl. 1. A. ap. 2. 2. 4. sc. sect. 1. ap. bl. 2. 2. 59. B. Olt Str. Dumbrava Noua. 10. 6. 6. 30. 330. Drumul taberei. 3. Bucuresti Bld. F21. ap. et. 5. sect. ap. 2. Bucuresti Aleea Mozaicului. sect. Unertirii. bl. 4. et. 10. A9. 45. 4. nr. sect. sect. A. 42. 1. 1 Mai. Foisorului. 2. ap. ap. sect. Jud. 1. et. 1. nr. ap. B7. nr. 243. 6. nr. sect. sc. sect. et. apt. 7. 17.49. ap. bl. 8. 8. 28. 2. 32. nr. sect. ap. 6. Olt Str. nr. ap. bl. 105. sect. sc. 28. sect. A2. bl. Stefan Stoica. Slatina. sect. sc. nr. R8. Aliorului nr. nr. 52. sc. Dorohoi. ap. nr. 8A. bl. M6. D3. ap. 57. 57-69. nr. ap. bl. bl. Stefan Stoica. 30. 13. sc. ap. 4. Bucuresti Str. bl. 7. sc. et. ap. 36. Bucuresti Str.49. 20. 5. Bucure Str. bl. et. Radului. 19. 4. 2. et. 2. sect. sc. 6. sc. bl. nr. et. 2bis. et. 6. nr. 2. 120. 1. ap. Jud. B. 2. 6. E. nr. Bucure Str. 5. sc. bl. 16. bl. Bucuresti Bld. Ilfov Bld. sect. sect. 16. 1. et. 4. bl. et. Alexandru Ogregia. Nicolae Filimon. bl. nr. F1C. 3B. 30. 2 Bucuresti Str. ap. nr. sc. Bucuresti Sos. sect. 43. sc. 6. Bucuresti Str. et. Turnu Magurele. Bucuresti Cal. 2. nr. 6. Rahovei. Pascani. ap. Veteranilor. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 1. 18. bl. bl. sect. 5. 3. 2. Felix. sect. sect. 8A. J14. Bucuresti Str. Dr. sect. F1C. apt. 31. 5. Foisorului. Com. et. nr. 2. 56. 16. 1. 4. 1. Soldat Ion Iosif. ap. 52. 45. Bucuresti Str. bl. et.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. Z6. 1. 17A. bl. sc. Bucuresti Str. 59. 2. ap. 2. 4 Bucuresti Str. nr. 3. Bucuresti Str. sect. Slatina. Bucuresti Str. 17A. nr. nr. et. 43. A. bl. 17. et. sect. nr. nr. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. Ghirlandei. 2. Tineretului nr. 32. ap. B.

sc. sect. sc. nr.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. ap. nr. 7. ap. Giurgiului. sect. Deptatii. nr. bl. sect. M24. sect. 85. nr. sc. nr. 2. sect. et. 69A. ap. 126-128. 1. et. ap. sect. sect. nr. sc. 151. bl. Albaiut. 128. Progresului. sect. bl. 1. sc. 4. et. Bucuresti Str. 2. nr. A. A. 18. C-tin Radulescu Motru. 44. sc. Drumul Taberei. 107. 2. sc. 3. bl. 105B. nr. Bucuresti Str. 5. sc. nr. 1. nr. et. bl. sc. nr. 92. ap. nr. sc. et. bl. bl. sc. ap. nr. Vigoniei. Bucuresti Aleea Topoloveanu. Bucuresti Str. 17-18. 23. 32. et. Bacau Str. Bucuresti Caleea Piscului. Progresului. P7. ap. sect. nr. 8. Oitelor nr. Bucuresti Str. 92. sc. B. C7. 78. Lacul Tei. 42. 265. 40. 3. 2. Gheorghe Gheroghiu Dej. ap. nr. 6. 29. 13. ap. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . Jud. et. sect. 3. 3. sc. G. 9. bl. bl. A. Iancului. sect. 35. 29. MR7. bl. bl. ap. 8. 6. bl. sc. 4. 3-4. 265. 14. ap. sc. 6. et. Bucuresti Sos. Bucuresti Bld. 2. ap. 3. bl. Bucuresti Cal. 5. 17-18. 126-128. sc. nr. 74. nr. 11. Lacul Tei. Soldat Niculae Sebe. 151. 4. B. D. bl. Barsanesti. 3-Tv4. 6. 6. 38. 170. Bucuresti Str. nr. 6. 3. 3. sc. nr. 35. ap. Turnu Magurele nr. Birsanesti. 7. G. G. A. 3-4. Bucuresti Bld. sc. Cetatea de Blata. Carei. Bucuresti Str. ap. bl. sect. 1. 1. 265. 151. sect. Soimus. 38. 2. sect. Bucuresti Sos. G. Jud. et. Bucuresti Str. bl. Crangasi. 17-18. sect. sect. Mihalache. A34. 5. 19. sc. Bucuresti Str. 31. 6. sc. sc. 1. Bucuresti Str. A. Buc Str. 128. nr. et. 3. sect. 56. bucuresti Bld. sect. bl. 126-128. 18. 4. ap. B. apt. 33A. ap. Lacul Tei. 4. nr. 6. Bucuresti str. 35. Bucuresti Str. ap. A. 2. 2. Lacul Tei. nr. ap. Drumul Taberei. sect. 164. 1. Bucuresti Str. 15. sc. 42. G. ap. 6. bl. ap. 38. ap. G. Gheorghe Gheroghiu Dej. bl. 15. sect. 4 Bucuresti Sos. nr. sect. ap. sect. ap. sect. 6. sect. sect. 9. bl. ap. Bucuresti Bld. nr. G. bl. Iancului. sect. ap. 10. bl. 126-128. 6. bl. nr. 1. et. Iancului. D. C7. 151. 4 Bucuresti Str. Bacau Str. 17-18. nr. et. 2. C2. 22. 6. Bucuresti Sos. 6. sc. 265.

bl. sect. 22. 2. sc. 7. sc. 5. 5. nr. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. Bradescu P Ileana sect. sc. 54. et. nr. et. 66. 2. bl. 20. 67. ap. bl. apt. sect. 2. 5. sc. 255. 3. Z8. sect. 5. ap. Ilfov Str. Dacia. 3. Ff. Braun I Emil Bucuresti Str. sect. sect. 38.B. 6. Aurel Vlaicu. sect. 2. 33A. et. 67. 38. Bratu P Tita Bucuresti Sos. nr. bl. et. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . 4. sc. ap. 4. 2. ap. 26. A44B. ap. 1. Sibiu. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld.70. sc. et. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 1S. nr. A. bl. Popesti-Leordeni. et. sc. 111. Eroilor. ap. Bota E Feocla 38. ap. 101. sc. nr. Bratu F Elena Silvia 6. 6. nr. jud.3. Bratu S Ilie Bucuresti Str. 2. ap.PM26. 210. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. 1. 2. ap. 3. 1. 1. Alexandriei. bl. 15. Brad M Monica Bucuresti Bld. 15. Iancu Jianu. sc. 3 Bucuresti Str. 6. et. 4. Boteanu I Dumitru Constantin 6. apt. sect. 29. Irimicului. 1S. sc. 5. 7. Piscului. Muntii Carpati. sect. 15. N2. nr. Bucur Bld. Panselelor. 26. bl. sect. 1. Salaj. 2. Brad S Iosif Bucuresti Bld. ap. bl. sect. bl. nr. ap. bl. sect. A. sect. nr. 1. ap. sct. 1. sc. Ion Mihalache. sect. bl. nr. sc. bl. sect. bl. sect. sect. 2. 3. sect. ap. 30. 1. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. 3. 31. 13. Maior Vasile Bacila nr. sc. B1. bl. nr. sc. 2. Iosip Broz Tito. Recas. Bucuresti Intr. 4. 3. Stefan cel Mare. nr. Paduroiu. 78. et. 4. sect. Camil Ressu nr. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. Bucuersti Bulea T Teodor Str. Odobesti. Irimicului. B23. sc. bl. bl. 33. nr. sect. V16A. 2. 3. 3. sect. 33A. bl. ap. 3. M192. 1. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. nr. Ion Mihalache. 35. Bucuresti Buiciuc Elena Str. 77. 13. 45. 1. sect. ap. bl. 6. 30. 8.1. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. et. Elefterie. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. bl. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. V12. 124. Z4. nr. A. 4. et. sc. nr. 5. 15. 5. Bucuresti Str. L3. OS1. et. 255. 3. 1. 64. nr. 37. ap. nr. Oreaca. ap. sc. nr. nr. C39. sc. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. 9. bl. nr. 3. sc. A2. 1. nr. Budosca T Angela sect. bl. nr. 48. 4. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Vladulescu Cristea. ap. nr. 3. sc. ap. sect. 1. Iuliu Maniu. Ap. 54. 2. Branila Eleonora Bucuresti Sos. sect. 2. bl. 10. Bucuresti Str. 8. et. sc. bl. nr. 33. Dealul Macinului. 5. 19. nr. Miron Constantinescu. 10. Maramures. nr. A. 12. 21. Salaj. sc. 5. 1. sect. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. 1. 150. bl.2. ap. sc. ap. 8. nr. bl. 33. ap. 3. 5. et. 6. sect.115. Campina Str. Bucuresti Bucur Ioan Str. 5. Com. 5. 5. ap. sect.

Sect. et. 32. sect. 55. sect. ap. nr. sc. M24. nr. Alexandru Obregia. sc. sect. sect. sect. nr. 4. B13. A.6. sc. et. bl. sc. 3-5. Bucuresti Str. et. Panselelor nr. sect. ap. bl. ap. 4. Viilor. nr. A. George Vraca. sect. sect. 28. ap.2. sc. ap. 2. Bucuresti Ale. 111. H6. Brezoianu. 3. ap. 3. 1. sc. bl. 9. sc. 52. 25. et. 1. 5. bl. et. sc. Bucuresti Str. Sect. 4. et. 7. 24-A. R14. 6. 2. Luica. sect. bl. nr. Bucure Str. 5. 17. nr. Pantelimon. 12. ap. Pitesti. 2. 52. 1. 19. sect. et. A. ap. sc. 51. Bucuresti Str. E. sect. 3. 2. 7. 88. ap. Bucurest Str. et. 101. R14. ap. Sfintii Voievozi. sc. bl. ap. nr. bl. 31. et. et.Nicolae Oncescu nr. 6. Cetatuia. et. ap. et. 62. 9. sc. A. 2. bl. 2. 6. 1. sc. 2. nr. 4. 7. 4. Bucuresti Str. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . bl. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. 1. 3.74. 1. sect. 4. R14. et. R14. nr. 1. et. et. Baicului. sect. Craiovei. 52. Alexandru Obregia. apt. 20C. 4. sect. Bucure Bld. sc. parter. apt. 2. 2. nr. bl. 31. Rotunda. sc. 33. 52. 3. 9. ap. 5-7. sect. Danubiu. 309. nr. sc. bl. sect. B. bl. Bucuresti Str. 1. ap. sc. Bucuresti Str. et. Alexandru Obregia. nr. Suren-Spandarian. Bucure Bld. 35-37. Bucuresti Bld. R14. 2. 2. Bucurest Bld. sc. nr. 1. Bucuresti Sos. bl. bl. 32. sc. 3.6. 7. sc. 1. 3. Albinelor. 1. Bucuresti Str. 49-51. 49-51. 9. 41. Arges Str. 2. 4. 4 Bucuresti Str. 2. 2. sect. et. 1. A. 5-7. Alexandru Obregia. Jud. Patulului. bl. ap. ap. 4B. 5. ap. R12. sect. sc. bl. nr. bl. et. 4. 1. 278. sect. et. D. nr. Sfintii Voievozi. apt. 4. 62. 400C. Pantelimon nr. 4. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. 8. 6. C. 6. Bucuresti Sos. 100. 1. Dumbrava Rosie. nr. Bucure Bld. sc. ap. Turnu Magurele nr. Bucuresti Sos. sect. ap. nr. nr. 2. Academiei. 2. et. bl. 26. sect. et. 3. ap. 2. nr. ap. bl. A. 92. 9. 7. ap. sect. nr. 8. Bucuresti Str. Bacau jud. 3. et. 52. 2. 4. ap. Bucuresti Str. 2. ap. Alexandru Obregia. 5. Segarcea. 2. B. sect. 2. nr. Nicolae Titulescu. 2.6 . sc. nr. 5-7. Bucuresti Str. 114. sect.

A. nr. Bucuresti Aleea Compozitor nr. A. sect. Bucuresti Str. et. et. 6. 3. 2. 5. nr. 4. 7. et. Chiriac Valentina sect. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. nr. Cernea Stefania sect. 6. 17. Str. sect. nr. nr. 2. Bucuresti Bld. 9. nr. sc. ap. sc. Bucuresti Str. 2. nr. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. 452. zap. Ciucea. et. Prelungirea Ghencea. 1. bl. 4. sect. et. 1. sect. Y1. ap. Bucuresti Str. sect. Valea Lunga. 28. Bujoreni. ap. 4. 63. sect. 5. sect. ap. sect. Chiru R Mihai Bucuresti Str. sc. 2. M8. 72. N5. 2. 14. Camil Ressu. 2. nr. bl. bl. R12. Turnu Magurele. ap. Bucuresti Str. bl. Popa. bl. Bucuresti Str. sc. Mosilor. sect. nr. sect. sc. Bucuresti Chiriac G Paul Str. nr. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. 22. nr. 28. B. ap. C. Hanul Ancutei. 53. sect. 14. nr. 36-40. Brezoianu. apt. Cigan Leontin Bucuresti Str. B. et. bl. parter. 148. et. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. Pecineaga. 13. R12. nr. 33. ap. sc. 5. bl. nr. 54. 139. 1. et. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. bl. nr. 11. ap. Piata Amzei. Alexandru Ioan Cuza. ap. 4. 142. 6. Pallady. sect. ap. ap. sect. sc. G12. 4. ap. 2. sect. H. 1. Chiriceanu G Marian sect. bl. A. bl. 2. 1. 5. sect. C. nr. ap. 3. 1. 2. 1. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . sect. 27. 23. nr. 7. sc. ap. Bucuresti Str. 2. bl. Bl. Turnu Magurele. 3. 63. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. 217. Gh. 10. sect. 35. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. sect. nr. nr. 6. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. Alexandru Ioan Cuza. bl. 2. 19. Pacii. 41. sc. 591. 4. P1. bl. Sub. 57. bl. 17C. Liviu Rebreanu. sect. Turnu Magurele. 1. 35. ap. 3. nr. 5. sc. 2. Th. sc. 4. 1. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. 218. bl. ap. ap. 4. parter. nr. 6. nr. sc. 45. 19. bl. 6 Bucuresti Str. Tohani. 1. 237. bl. 3. 7. nr. 23A. 305. nr. M2/26. 2. Pantelimon. 4. ap. nr. nr. 10. 1. C. E. sc.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. Judetul. nr. 3. 4. bl. ap. et. R12. 1. Luis Blank. A. sc. 14. Dorobanti. bl. sc. 9. 7-9. A. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. 4. sect. D. 2. Bucuresti Ale. sect. Morilor. sect. 2. sect. sc. 28. 97-119. 5. Bucuresti Bld. 2. Emil Pangratti. sc. ap. Dristor. 4. sect. 9. Bucuresti Bld. 3. sect. 24. et. sc. nr. I. bl. Bucuresti Bld.

127. 9. sect. bl. 3. sect. 100. 81. et. 2. 2. nr. et. Rotunda. 2. Bucuresti Str. 2. 50. Oltenitei. bl. bl. Bucuresti Str. nr. 2. nr. Bucuresti Bld. Bucuresti 205 . 73. 6. nr. Vidra. sc. et. ap. sect. sc. bl. B. Eroilor. 5. bl. 11. 15. Decebal. 4. Bucu Str. et. 4. 1. Bucuresti Bld. A. 287. 4. 82. C. ap. Com. Bucuresti Sos. 50. A1. Bucuresti Com. 9. ap. S. 44. VN5. et. 9. nr. 8. 15. P12. 20. et. sect. nr. ap. bl. Regina Maria. 2. bl. sc. B. 4. 2. 1. B. 3. nr. 2. Huedin. 3. bl. sc. Eroilor. 5. bl. nr. 2. nr. 6. Bucurest Str. nr. Predeal. Sectorul Agricol Ilfov Str. Bucuresti Str. ap. sect. 9. sc. bl. 1. apt. ap. ap. ap. sect. 1. sc. 4. nr. sc. Regina Maria. 70. Bucuresti Bld. bl. sect. ap. nr. bl. et. Riul Doamnei. et. 1. sect. 17. ap. D. OD59. 1. sc. ap. Bucuresti Bld. Arges Str. ap. Banitei. 123. B. sc. 5. 4. sect. Bucuresti Str. sc. 2. sect. Oltenitei. 199. Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. 5. sect. sect. bl. nr. 4. nr. et. jud. Sectorul Agricol Ilfov Bld. et. sect. 10. sc. sect. 12. 17. ap. sect. Bucuresti Sos. 53. 6. 59.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. 7. 174. A1. 3. Pantelimon nr. 11. nr. 2. 2. 34. et. Campulung. 2. sect. nr. sect. 1 Bucuresti Bld. 6. bl. 3. C3. ap. Bucuresti Bld. sc. Bucuresti Sos. ap. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. et. ap. Hrisovului. Liviu Rebreanu. sc. nr. bl. 35. bl. sect. 2. sect. 1. bl. et. 10. 4. bl. sc. 176. sect. sect. Bucuresti Sos. sect. Huedin. nr. sc. nr. nr. Bucuresti Str. nr. sect. Uverturii. 5. nr. 1. Bucuresti Str. 4. 3. A. ap. nr. Ionita Cegan. 39-49. 19. 19. 2. Doboriesti. 4. 8. bl. Bucuresti Bld. 6. ap. 1 Decembrie 1918. sc. Nicolae Titulescu. bl. Ferdinand. B1. Bucuresti Str. ap. Parcu Mirea. Cetatea de Balta. 5. 4. ap. 19. bl. sect. 30. 28. Y2C. C3. 72. P6. nr. et. 4. 2. Viorelor. et. Sanatoriului. ap. sect. 4. apt. 6. 6. 4. 48A. sc. sc. 1. 2. 37. et. bl. ap. 6. S16. T2. nr. 22. 66. Campului. nr. 106B. sect. 97. Iancului. A. sc. 3. 2. 51. 59. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr.

ap. I26. sect. 1. sect.1. 4. ap. 9. 10. nr. ap. Bucuresti Str. 3. 6. ap. Chisinau. Jud. 2. bl. 4. 8. sect. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. 45. 4. 60. ap. sc. Botosani Bld. et. Ramnicu Sarat. Botosani. nr. Ion Brezoianu. 4. nr. sc. 2. ap. PM60. 1. sect. M22. sect. nr. 71. Uverturii. et. Bucuresti Str. 3. Becatei. 2. Bucuresti Str. nr. 1. C. sc. Bucuresti Str. Constanta Str. Caraiman. nr. Pache protopopescu. sc. Vatra Dornei. 3. sect. 3. Bucuresti Sos. A. bl. nr. bl. sc. 42. 4. 2. bl. Stefan cel Mare. 51-55. sect. Bucuresti Str. sc. sect. Jud. et. 48-50. sect. 2. bl. E5. et. sect. Republicii. nr. sect. 1. bl. nr. nr.13. 315. Bucuresti Calea Calarasilor. 4. sc. nr. Bucuresti Str. 89. ap.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. 59. bl. sect. D. sc. Ion Brezoianu. M2. Bucuresti Aleea Terasei. sect. 4. 1. Bucuresti Bld. Primaverii. 19. Bucuresti Str. 59. Bucuresti Str. 12. sc. M8. nr. Timisul de Sus. A21. 4. 102. ap. Bucuresti Ale. bl. sc. Aleea Barajul Rovinari. Bucuresti Sos. ap. sect. 2. 18. ap. Poenari. 24. nr. 70. 246. A. et. nr. nr. 2. nr. 7. Bucuresti Bld. 16. 6. sc. nr. 2. 5. 6-12. bl. bl. 3. ap. 114. 2B. Fetesti. sc. ap. Jud. Bucuresti Str. 3. nr. 13. ap. Campia Libertatii. 7. nr. sect. 91. 1. 3. 97. 6. A. bl. ap. 3. et. 2. et. Bucuresti Str. 2. nr. Bucuresti Bld. bl. bl. Bucuresti Str. 1. 1. sect. nr. ap. nr. 13. sect. Fundeni. sect. bl. nr. 4. et. 16. bl. 3. et.5. 1. sc. Barajul Rovinari. sect. 2. 9. sc. 4. 48-50. nr. 33. nr. sc. 7. Stupilor. Luica.Paharnicului nr. 18. ap. 1. Bucuresti Str. V7. 33. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . 1. Colentina. sect. sect. sc. ap. bl.1. 3. Bucuresti Str. 3. 6. Argesului. nr. 1. 2. 12. ap. I26. G3. A. M66. ap. ap. sect. 9. Metalurgiei. bl. bl. 2. 33. A29. 2. 2B. sect. sect. et. Bucuresti Str. 3. Midgidia. A. et. 30. 1. 6-12. Bucuresti Str. ap. Ropotului. Satu Mare Str. ap. 7. Satu Mare. ap. et. et. nr. Romulus. 6A. E1. 40. Bucuresti Ale. bl. ap. sect. 7. 2. nr. Fetesti. 11. 25. nr.

et. ap. 1. 3. 53. ap. 75. 29. 149. 2. 3. nr. sect. sect. bl. Vlaicu Voda. B. bl. bl. nr. 6. 20. Cosoveni. Elev Stefanescu. 39. Aurului. p. ap. 4. 67. sc. sect. 11. ap. et. 8. 4. Vlaicu Voda. et. sect. 42. et. 14. Bucures Sos. sc. bl. 18. Bucuresti Calea Calarasilor. 2. nr. bl. Alunisului. nr. sect. nr. sc. Sachelarie Visarion. Bucuresti Str. nr. et. sc. sect. sect.B Et 5 Ap. parter. bl. nr. sect. bl. 7. Turda. 9. Alexandru Obregia. Bucuresti Str. N22. nr. 22. 220. 3. Mirea Mioara Luiza. et. nr. 4. 73. 7. 1. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Int. Stefan Furtuna. nr. ap. sect. ap. nr. nr. Craisorului. 3. 108. ap. bl. et. ap. 4. sc.57. 7. 20. 4. bl. A3. nr. 3. 6. 10. 22. bl. sect. 1. 30. Bucuresti Str. nr. nr. A11. M143B. sc. M9. et. sect. B. Bucuresti Str. Bucuresti Int. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Str. ap. 167. 4bis. bl. 2. Bucuresti Str.57 Bl. ap. sect. 3. et. V65. bl. 39. 4bis. Crinului. sc. B. sc. 2. nr. nr. Bucuresti Aleea Tohani. 182. 16. bl. sect. 4bis. ap. Andrei Birseanu. 2. ap. 2. 16. 3. et. bl. ap. 4. Bucuresti Str. ap. O4. 3. nr. Bucuresti Int. sect. 7. B. 22. 31. sect. 51. 18. ap. Mihai Bravu. sc. nr. sect.PM Sc. 1. Bucuresti Ale. Bucuresti B-dul N. sect. sect. Victoriei. 80. bl. nr. A15. 4. 2. et. 3. 14. B. sc. ap. V65. bl. nr. Bucuresti Str. A. sect. sect. Bucuresti Aleea Straduintei. sc. 2. 3. 1. bl. 108. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . nr. 4. ap.sect 3. Bucuresti Str. 1. 33. Bucuresti Str. nr. nr. 5. bl. ap. Andrei Birseanu. nr. 58. bl. nr. 2. sect. sect. B. ap. 19. 3. 5. sect. 75. 33. Andrei Birseanu. sc. Aurului. Bucuresti Str. 8. et. 1. 138. 1. D1. Oltenitei. A. 5. bl. Bucuresti Str. 4. sc. 1. PM29. 5-15. Bucuresti Bld. 67. 1. 2. 55. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Ilioara. sect. Tineretului. 1. 234. Verigei.Grigorescu nr. ap. sect. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. 7. 39. sect. 4. 8. 4. Mintuleasa. 1. Covasna. parter. 2. ap. 3. nr. 2. F18. 3. Bucuresti Cal. 1. Turda. 2. ap. sc. sc. sc. bl. nr. Putul cu Roata. ap. 29. 3. sect. et.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. nr. 1. sc. Bucuresti Str. 16. 1.

Com. D19. 4. Ilfov Diaconescu G Florin Str. 116. Csizek Eugenia Rodica 5.Bld. nr. sc. 4 apt. 10. 1. Buftea. et. 9. 9. 63. sect. 6. 48. ap. nr. sect. Bucuresti Str. sc. 4. 4. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. 6. Horia. et. 8. nr. 4. nr. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. sect. Decsei Arpad Bucuresti Str. Croitoru Mihail Bucuresti Str. 45. bl. bl. 24. sect. Miristei. Virt oras Rovinari jud. nr. ap. nr. Com. Bucuresti Culic A Stancuta Str. 54. 8. Gorj Cart. 7. Alexe. Prunaru. apt. sc. sc. bl. et. jud. 8. Jud. 4. Ilie. C. sc. sc. 2. bl.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. 4. Alex. et. et. ap. A5 bis. 2. Bucuresti Bld. Bucurest Ale. 182. Miristei. E. sc. Ion Mihalache. OD2.Buzau Str. Davidescu Laura Antoaneta sect. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. 32. 8. ap. sc. Jud. et. A. nr. 5. 1. 9. nr. ap. bl. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. 1. 4. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. 24. ap. Popesti Leordeni. Bucuresti Str. bl. Curca I Lucia 109. ap. et. 63. sect. Cutigaru Buium sect. bl. sect. 9. Sold. nr. et. bl. nr. C6. Miristei. et. nr. Horia. Popesti Leordeni. Com. A. sc. sect. et. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . 11. 4. Buc Danulescu Ecaterina Com. D. 6-7. Garaoafei nr. 1. 7. 63. 33. nr. sect. sc. 20. bl. nr. ap. 4. sect. Sold. ap. nr. 2-4. 1. Suren Spandarian. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. Davidescu Dragos sect. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. Gorj Str. 4-6. Tomis. sc. sc. F. A. sect. Prelungirea Ghencea. Horia. 3. 1. Cilnic jud. bl. 1. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. Bucuresti Str. et. bl. 1. nr. 4. nr. 6. 2. sect. 9. et. 48. Cringasi. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. C1. ap. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. Campul cu Flori. 1. ap. nr. Garaoafei nr. bl. et. Tomis. 6. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. ap. ap. 4. nr. 4. Alexandru Ioan Cuza. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. sect. 54. Valea Ialomitei. Ferdinand I nr. 40. 6. 62. 1. Ilfov Diaconescu Maria Str. Jud. bl. 12. 6. nr. sc. 4. sect. 6. 12. sc. 21. Chisinau nr. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. 1. 3. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. apt. B. D19. A. Constantin Brancusi. 1. Mihail Ilie. et. A13bis. R2. sect. nr. bl. Crist 51. nr. sect. sect. 1. C1. M123. et. Bucur Bld. 3. 9. nr. sc. 60. 68. 2. Buftea. Dan Maria sect. 1. ap. nr. 6. 1. bl. bl. sc. F. et.Buda. 107. 3. Alexandru Obregia. 1. Danila Ileana ap. 2. ap. Popesti Leordeni. sc. bl. apt. Sahia. 2. M123. Valea Ialomitei. 2. Buftea. sect. et. 4.

9. Bucuresti Str. bl. 4. bl. et. 91. 1. sc. 7. 1. ap. 14. Teleorm Str. 31. 3. 1-2. Uioara. sect. Jud. 5. A13. bl. sc. 6. ap. sect. 4. et. 6. A. 11. Muncii. 16. Bucuresti Bld. 2. sect. Pacii. apt. nr. Iuliu Maniu. Panselelor. 53. A. nr. 1-2. 52. 9. 142. 144. 6. George Calboreanu. sc. ap. sc. 6. A13. et. ap. sc. bl. nr. 31. 9. 42. 4. 50. bl. 22. ap. 75. apt. sect. 8. sect. 6. et. Pastavarului. 31. sect. ap. 142. 22. 61. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . et. sect. ap. sc. 18. 2. bl. ap. sc. 99. Al. 1 Bucuresti Str. D. 1. ap. A. Caracal. Abrud. et. 22. Ripiceni. 11. sect. sc. ap. apt. bl. 4. 8. 4. 4. 11. 38. Bucuresti Str. Bucuresti Str. bl. ap. C. 5. Z2. 144-146. 142. Uioara. B. 2. nr. nr. 18. 1. 122. 6. nr. Bucuresti Str. 6. et. Nicolae Florin. 30. 142. B. sc. 3. bl. Racota. 354. C. bl. Av. sect. nr. 23A. C12. sect. 140. Bucuresti Str. Bucuresti Calea Giulesti. 2. nr. 1 Bucuresti Str. sect. B. 4. ap. 18. sc. sect. ap. Alexandria. bl. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. sect. A. 53. ap. Panselelor. 5. nr. 24. nr. 3. 3. H14. Camil Ressu. nr. nr. sc. et. nr. Olt Str. 4. ap. sc. Bucuresti Str. C6. sect. bl. sc. bl. 3. GII4. sect. 14. 144. 6. 2. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. nr. ap. bl. 16. et. Ion Cimpineanu nr. 4. Panselelor.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. ap. Ion Berindei. sc. A. 4. nr. bl. D. ap. 24. et. nr. 11. Panselelor. sc. 2. ap. 13 septembrie. bl. et. nr. Nicolae Iorga nr. Bucuresti Str. 53. 11. A. nr. 4. 3. sect. 65. A. 4. Ion Berindei. nr. 18. Craiovei. Jud. bl. et. sc. 34. ap. 178-184. Bucuresti Str. et. sc. sect. Bucuresti Str. 1. A. 6. Pecineaga. sect. 17. sc. 6. sect. bl. Viorele. 6. 19. nr. nr. bl. sect. 3. 4. sc. nr. 2. 22. ap. et. sect. Colfescu. G10. Drumul Taberei. sect. Bucuresti Cal. A. 6. nr. sect. cs. ap. Bucuresti Str. ap. Nicolae Iorga nr. nr. ap. 3. et. sect. A. Bucuresti Bld. 6. Bucuresti Ale. et. sc. 4. 145. bl. nr. Pacii. sc. bl. 128-134. 16-18. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 7. 4. Bucuresti Bld. bl. Bucuesti Str. 5. 1. nr. et. 1 Bucuresti Str. Nic. sect. sect. 128-134. sect.

6. nr. 1. 4. sect. ap. bl.3. nr. 216. 10. sc. Ion Sulea. sc. A17. sc A. 2. Bucuresti Bld. nr. 4. Terasei. sc. E1. 2. sc. Bucuresti Ale.147. sect. 3. Bucuresti Bld. Tirgu Neamt. et. 34. 28. sc. sect. A. Drumul Sarii. 5. nr. N4. Av.4. Pantelimon. et. ap. 11. et. F3C. sect. sc. 5. ap. nr. 8. 4. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. 69. ap. Pantelimon. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. nr. 214. 19. sect. Av. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. 6. Alexandru Savulescu. bl. et. E1. 6. 1. sect. ap. 2. N4. 5. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. bl. sc. sect. sect. ap. sc. 2. 2. 2. 5. A. Bucuresti Sos. sect. D. sc. Bucuresti Str. 2. sect. bl. Bucures Dohatcu Mariana Str. N4. sect. sect. 328.M2. Bucuresti Str. ap. Camil Ressu. sect. 7. 3. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. sect. et. 5. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. 5. Tohani. A29. 3. ap. 7. F. nr. nr. Blanari. N6. Alexandru Obregia. ap. A29. 2. nr. Y1. 216. 1. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. sc. 211. 13. nr. bl. 33. 36. 11. 2. et. sect. 84. Corneliu Coposu. F. bl. 54. ap. 11-17. 1. 11. Dojan Ioan 2. nr. 38-40. 33. nr. ap. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. 10. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. nr. ap. bl. Dogaru A Ilie Cristian 66. 12. sect. A17. 5. ap. 6. 5. 6. Terasei. et. 5. 54. ap. ap. et. 4. 6. ap. R15. nr. sc. sect. bl. bl. nr. ap. ap. 8. nr. nr. sc. sect. 216. Bucuresti Dobrota R Stana Str. A. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. 328. 33. 4. 8. et. Bucuresti Str. sect. 230. sect. ap.Aleea Timisul de Sus.ap. Dragan G Tudor Bucuresti Str. sc. nr. F. Blanari. ap. bl. 101. 44. Bucuresti Sos. 58. 1. Pantelimon. A. Dontu Fatme 3. Sanatescu. 2. bl. bl. ap. 3. 2. Dragan G Alexandrina sect. bl. 2. 214. bl. nr. nr. 3. sc. 7. Dojan Veronica 2. sect. bl. sc. sc. bl. et. sect. bl. sc. et. nr. sect. sc. Caderea Bastiliei. ap. sect. ap. 11. sect. D. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . Bucuresti Sos. et. sect. Ion Sulea. 3. 33. Liviu Rebreanu. 4. et. 6. sect. 58. Dojan Iuliana 2. nr. nr. et. 22. 42. nr. 3. sc. 214. Basarabia. 42. sc. 1. 2. sc. 2. 328. nr. bl.D. 3. Bucuresti Bld. 1. 186. sect. 6. bl. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. A. nr. sect. 6. 3. 2. bl. nr. 34. 10. 1. ap. 4. 3. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. 1. Dona Stelian Bucuresti Bld. nr. bl. 3. bl.Pallady nr. et. Dorobantu Ion Bucuresti Str. Dragan N Monica Bucuresti Str. et. Piatra Mare. Tirgu Neamt. nr. Sanatescu. Foisorului. Dontu C Gheorghe 3. Colentina. Bucuresti Str. ap. 4. 2.

nr. et. ap. et. Ducas M Andreea Simona 105. sect. bl. 2. sc. nr. sc.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. bl. 8. nr. sect. 8. et. sc. bl. 3. et. 59. sect. E. 3. 8. Arinii Dornei. ap. et. 37. 4-6. Sold. 4. 4. 41. Col. sect. 4. sc. C17B. 27. bl. sc. bl. Marcovici nr. 5 Bucuresti Ale. 6. 2/1. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. nr. bl. 1. 64. sc. Giurgiului. ap. ap. et. 1. Desisului. sc. sc. ap. Bucure Ale. R14. 48. Dimitrie Cantemir. 124. Bucuresti Prel. Cuza Voda. ap. 5-7. Bucur Str. ap. A. Bucuresti Ale. sect. 3. et. Mureseana. Constantin Radulescu-Motru. A. Ghencea. 30. 4. nr. ap. sect. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. 8. 25. Giurgiului. sect. Caloian Judetul. sc. ap. ap. A14. Bucuresti Bld. nr. 67A. nr. 17. sect. Alexandru Obregia. sc. Bucuresti Sos. nr. sc. nr. 33. 4. 11. B. Dr. 12. Drumul Sarii. sect. 12. A. bl. Pantelimon nr. Chisinau. Bucuresti Bld. 2 Bucuresti Sos. Popeia. 36. 5. Ion Iosif nr. 108. 4. 199. 46. 113. 4. et. 56. sect. 1 Bucuresti Str. 5. 4-6. ap. 2. bl. 8. Bucuresti Sos. sect. bl. sc. 1. nr. 3. 7. sect. bl. 2. sect. Bucuresti Str. 64. sect. Arinii Dornei. sect. bl. ap. et. sect. 4. nr. Bucuresti Str. 34. Bucuresti Str. sect. Bucure Str. Dr. et. sc. bl. 2. sect. nr. 6. ap. sc. 1 Bucuresti Str. 6. et. 43. Petre Ispirescu nr. ap. nr. ap. bl. Bucuresti Bld. 3. bl. Bucuresti Str. 4. ap. sect. sect. sc. 55. nr. 4. 10. 2A. ap. 124. 4. ap. 30. 3 Bucuresti Str. 1. 6. et. 3B. sc. A. bl. nr. et. D. sect. sc. nr. nr. 46. 59. 10. apt. bl. 75. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Str. bl. sc. 57. 16. 6. et. Bucuresti Str. 4. 211 . 64. 1. A. 3. H13. bl. 6. 4. Dr. 58. sect. 17. 25. nr. 1. 3. ap. apt. 30. 4. sect. 6. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. 2. sect. apt. 8. sc. Marcovici nr. 5. apt. Mureseana. 15. 3. 30. nr. Bucuresti Sos. sect. 33. et. 2. sc. 6. 1. 4-6. 249. nr. sect. 11. Cimpul cu Flori. nr. A. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. 2. sc. 3. Theodor Pallady. 4. 11-17. nr. et. 145. 44. Marcovici. bl R5. 3. 4. 3. 158. 29. M5. et. D20. 58. et. Camil Ressu. ap. bl. Iancului. sect. ap. 1. nr. Mureseana. 10. ap. bl. 59. 2. sc. 6. Bucuresti-Ploiesti.

bl. et. nr. 6. ap. 4. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. ap. 2. Moldovita. ap. sect. Bucuresti 3007880LEI Sos. Bucuresti Bld. nr. 101. 1. bl. A. bl. ap. nr. nr. Alexandriei. EM5. Bucuresti 183155830LEI Sos. A. C. bl. sect. ap. sc. sect. et. Masina de Piine. nr. 61. Sc. 4. Desrobirii. B 73433760LEI Bld. Giurgiului. bl. 3. 5. sc. nr. Corneliu Popeia. sect. sect. R11. ap. Geniului. 4. sect. A. Ion Dumitrascu C. apt. 9. sc. 20. 124. sect. nr. PC9. 22. 13D. 5. 6. 6. bl. et. Bucuresti 55179040LEI Str. Nisei. Branesti 165952000LEI Str. nr. 5. Bucuresti 45636800LEI Str. Bucuresti 121423900LEI Sos. OD37. 1. sect. 7. 20. Bucuresti 25307680LEI Str. 39. M. 1. nr. sect. bl. 1Mai. sect. 17. bl. ap. sc. bl. sect. Bucuresti 26137440LEI Sos. ap. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. 106B. 20. sect. 1. 2. 1. D3C. 42-52. sc. 3. 133. 45. sect. 132. sect. Bucuresti 518600000LEI Ale. sc. nr. A. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. nr. Fuiorului. sect. Berceni. ap. nr. 4. 4. Bucuresti 19644100LEI Str. Berceni. 78. sect. C. 5. sc. et. 9. 22. apt. sect. 2D. A. 6. ap. sc. ap. sect. bl. 45. bl. nr. nr. parter. 4. Bucuresti 3837640LEI Bld. 32. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. 3. 6. Mohorului. C. sc. 3. sc. Col. nr. 8. et. et. sect. R11. sect. Bucuresti 891992000LEI Str. 4. 20. sect. 7. bl. sc. sc. ap. 6.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. ap. 4. 5. Bucuresti 191996955LEI Sos. Zemes. 17. ap. 19. PM19. Mladinovici Drogos. 5. Bucuresti 217812000LEI Str. 3. bl. 3. 2. ap. 5. H13. Bucuresti 61505960LEI Sos. 5. 36. 124A. 292. 2. 4. ap. Manastirea Pasarea. D22. bl. 8. sc. 8. 6. PC9. 5. nr. 4. Roman. et. Ioan Dumitrescu D. et. 6. 3. sect. 16A. sc. sect. et. sect. Bucuresti 187403200LEI Sos. sect. 1. sc. 101. nr. PC9. et. et. Iulian Stefan Dumitrescu A. EM5. 1. 133. sc. bl. A. 2. Slt. sc. 103. C. bl. bl. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . Iuliu Maniu. 4. et. 5. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. 39. bl. 124. sc. Bucuresti 213500350LEI Str. ap. Mihai Bravu. Adriana Dumitrescu A. 22. nr. Mihai Bravu nr. ap. 1. Alexandriei. 131. Camil Ressu. Bld. Fuiorului. nr. Bucuresti 415731190LEI Bld. Ioan Irinel Dumitrascu I. 6. 1. Iancului. 4. sc. sc. 1. C. ap. bl. Y3C. sect. bl. 292. nr. 78. Bucuresti 70944480LEI Sos. ap. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. 6. nr. bl. C. Alexandriei. Bucuresti 48852120LEI Str. nr. 21. 57. et. 2. bl. bl. sc. sect. 5. Bucuresti 108732750LEI Str. 35. nr. . 47. nr. 26A. 78. Kogalniceanu. ap. Bucuresti 1328561500LEI Sos. D6. Moldovita. 6. ap. Bucuresti 78679790LEI Str. 4. nr. 4. 9. 31. sc. Mihai Bravu nr. 4. Bucuresti 81731360LEI Str. et.

et. D20. sc. 6. sect. ap. Bucuresti 93258440LEI Str. ap. sect. ap. 6. 2. 1. 74. 17. A8. 1 Dec. nr. 136. Mihai Bravu. 1. ap. 4. et. ap. Ferentari. 66. 1918. 22. 7B. Belizarie. nr. 2. bl. A. 5. 24. 21. Craisorului. 2. bl. Thomas Masaryk. bl. MI43B. bl. bl. 3. sect. sect. 3. et. ap. 1. nr. et. V86. et. nr. 3. 3. et. ap. bl. Z10. nr. 66. ap. nr. 21. sc. Mihai Bravu. bl. 22. sect. sect. 7. 6. nr. Bucuersti 36600060LEI Str. 7. et. 8. et. Breaza. Tepelus. sc. apt. 4. sect. Jud. 2. 52-60. D2. sect. bl. 18. 2. bl. bl. Rimnicu Sarat. bl. ap. A. 136. 1. ap. 3. Tirgoviste. 1. Bucuresti 21762390LEI Str. nr. 5. sect. 7. 110. Calarasi 69492400LEI Str. 2. Mihail Sebastian. Bucuresti 9334800LEI Sos. Radu Popescu. 1. 1 Dec. ap. sc. 2. 3. bl. Coria. Jud. nr. 2. Bucuresti Aleea Mozaicului. 1. E4. 51. Bucuresti Cal. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. Bucuresti Bld. Bucuersti 31017000LEI Str. Bucurest 78576400LEI Str. Bucuresti 492670000LEI Str. nr. sect. nr. Pantelimon. sc. ap. ap. Thomas Masaryk. 6. A8. 2. et. 1. 3. 28. nr. Bucuresti Str. 29. 19. Jud. 1. sect. A. 27. 230. Colentina. bl. sect. 300. ap. Calarasi 38884075LEI Str. 3. C15. sect. nr. et. 2. sc. bl. 9. nr. sc. 1. B. sect. ap. Libertatii. 1. sc. 27. sect. 2. ap. D20. et. 5. Borcea. et. 9. bl. E2-3. 6. sect. sect. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. Plopeni. C. Bucuersti 36600060LEI Str. Bucuresti 50822800LEI Str. 7B. 2. nr. 22. 6. Bucuresti Str. 2. ap. nr. nr. 23. sect. bl. 9Mai. sc. ap. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. nr. sc. 51. bl. Jud. 5. sect. sc. 7. 1. 24. 38. 2. 1. sc. ap. 2. nr. Jud. Bucurest 356796800LEI Str. Prel. 5. 1. sect. sect. 3. 37. Aleea Poiana Cenei. et. A. Independentei. nr. sc. Bucuresti 1592206000LEI Com. 15. et. et. B. 20A. Brailei. Bucuresti 38884075LEI Bld. 2. B9. sect. V23B. sect. Bucuresti Str. 37. nr. sc. ap. 5. Bucuresti 38884075LEI Str. 29. bl. 2. 1. A. 4. nr. 20. 56. 15. Galati 51445120LEI Bld.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. nr. 41. 38. 29. 1Mai. Calarasi. ap. Giulesti. sc. bl. ap. 131. Jud. A. 15. Calarasi 38376400LEI Str. 25679680LEI 213 . 1918. Aleea Barajul Dunarii. ap. et. 9. sect. 225. 4. nr. 2. sc. Bucuresti Sos. ap. 1. Bucuresti Str. Rimnicu Sarat. Bucuresti 44467950LEI Str. 28. sc. 104. bl. nr. bl. Thomas Masaryk. 145. sect. Bucuresti 106491700LEI Str. sc. nr. 2. Calarasi. 24. nr. ap. ap. Galati. nr. sc. OD44. sc.

4. nr. Iuliu Maniu nr. M35. 14. 14002200LEI Bld. 37. Slatina. sect. sect. 4. L. bl. 1 Mai. 6. et. sc. nr. 6. nr. et. ap. ap. bl. Bucuresti 216085760LEI Str. Secuilor. sect. 4. ap. 19. 1. ap. Bocsa. et. et. 3. sect. 12. E1. sect. 1. bl. ap. sect. Boteni. bl. H23. 131. 123. 10. Rotunda. sc. Bucuresti 260959520LEI Str. et. Bucuresti. Eroilor. ap. sect. 49. 86. 2. 7. 3. 16. 1D. bl. Bucuresti 20744000LEI Bld. et. bl. ap. 35. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. 2. 2.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. 26. 323. 43. et. 2. 8. 5. 1. 1. bl. et. ap. 1. Col. sect. Dacia. 4. bl. bl. Decebal. bl. Bl. sect. sc. B1. 6. U2. 54. sc. 15. Bucuresti 5622401720LEI Str. 4. bl. nr. et. 15. 12. 4. Bucuresti Aleea Deda. et. 3. A. Jud. 2. et. Bucuresti 261996720LEI Str. 12. PM 27. 100. ap. ap. 2. 2. 37. Cuza Voda. 52. Giurgiu Str. nr. 276. bl. sect. sc. 4. 5. 45. 1. bl. bl. 2. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. 3. Milano. nr. nr. 21. 3. Salajan. nr. sc. 2. sc. Jud. Craiovei. ap. sc. et. A. A. A8. Cornisei. Barajul Dunarii nr. A. sect. 12. D. 2. 2. 51. 1. 6. sc. 3. sc. sc. 10. 4. 3. sc. 5. 1. Jud. Florea Blejan nr. apt. sc. Bucuresti Str. 79. 21. bl. Bucuresti 145079225LEI Ale. nr. apt. apt. Emil Racovita. ap. bl. parter. sect. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. Bocsa. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. nr. Bucuresti 31017000LEI Str. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. sect. Lt. bl. 3. 4. 100. Rotunda. sc. 7. 2. 15. 1. n. 3. ap. sect. nr. 2. ap. nr. 59. 10. Bucuresti 106313000LEI Bld. 3 Bucuresti Str. et. bl. 17. bl. Timisoara. 3. H23. A. et. sc. 4. sect. sc. bl. 5. ap. nr. 2. apt. ap. 3. 16. Bucuresti Segneri Paolo. sect. et. nr. 38. bl. sect. 7. ap. nr. 4. Bucuresti 59639000LEI Bld. sc. S2. 10. Bucuresti 148319600LEI Str. Giurgiu. apt. ap. A36. 4. Bucuresti 11472325LEI Str. 11 Slobozia jud. Bucuresti 29036150LEI Str. Frumusani. sect. 7. Aleea Deda. 1. 73. Austrului. 2. 1. nr. 5. D14. nr. sc. ap. 48B. 2. nr. Girnitei. ap. Frumusani. apt. bl. nr. 3. 77. Ialomita Str. sect. 3. 1. Bucuresti 27174640LEI Str. nr. F7. 3. 30. sc. et. 26881400LEI 214 . Bucuresti 2599227900LEI Str. sect. Constantin Marinescu nr. Izvorul Rece. G. 80. et. 1. sect. Italia Aleea Ilioara nr. 10. Bucuresti 28523000LEI Str. 3. nr. sect. sect. nr. sc. Bucuresti 46803025LEI Str. sect. nr. Pitesti. D46. 35bis. sc. 6. et. sc.

nr. 122. 1. 122. Et. sect. 3. sect. ap. 7. sc. GIIC8/12. ap. 6. 4. 4. sect. ap. Bucuresti Str. nr. sect. 1. 27.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. et. 12. bl. nr. Bucuresti Ale. 37. 57. sect. 16. sc. A. Bucuresti Str. 4. sect. 37. sect. bl 30. et. sc. ap. sc. 196. Bucuresti Ale. nr. Episcopiei. sect. 2. 122. A. sc. B. 1. Bucure Ale. sect. Trestiana. Bucuresti Str. 26. Bucuresti Ale. B. Magura Vulturului. 2. sc. ap. Bucuresti Sos. 3. G. 3. sc. 25. et. 1. 11A. B. 4. 2. nr. bl. 37. Bucures Str. sc. ap. sect. Tirgu Neamt. Bucuresti Str. ap. 5. sect. 4. 3. 9. Bucuresti Ale. sc. sect. 6. sc. 3. 3. sect. Potaisa. 6. sc. sc. B. 10. Ap. sect. 1. bl. Zambila Ionita. 1. nr. 4. Trestiana. 43. Sold. B. Somesul Cald. Bucuresti Sos. sect. bl. 5. nr. 111. sect. 1. 3. bl. sect. Jean Monnet. Bucuresti Str. 4. 3. Bucuresti Sos. A. sc. 19. bl. 65. nr. ap. Ap. 4. 47. 3. Episcopiei. Patriotilor. bl. sc. sc. O2. ap. A. Macedoniei. sc. nr. nr. sect. 4. et. nr. 65. nr. nr. 3. Nicolae Grigorescu. nr. Bucuresti Str. nr. Somesul Cald. sect. Somesul Cald. A17. et. nr. bl. ap. PM1. 3. 21. Istriei. 1A. ap. bl. Niculae Sebe. 72. Bucuresti Str. sc. W2. L113. bl. ap. 51. sect. Istriei. 1. sect. 15A. Fundeni. 3A. bl. Pantelimon. ap. nr. Pitesti. 1. A18. 30. 8. sc. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . Et. 2. 8. Bucuresti Aleea Fetesti. et. 16. 5. 2. ap. F4. Mihai Bravu. nr. sc. ap. nr. et. Bucuresti Str. Bucuresti str. nr. 297. 8A. et. et. 5. bl. Sold. 3E. 11. 116A. sect. Bucu Aleea Somesul Rece. Valea Prahovei. 4-12. nr. 7D. bl. 1A. 9S14. 6. 4. 5. 233. ap. 1. 4. et. 1. sc. 1. sect. Arges Aleea Compozitorilor. Zapada Mieilor. O2. ap. bl. et. ap. 43. D. nr. 8. 1. 11A. Bucuresti Str. Ap. 7. Bucuresti Calea Craiovei. bl. 1. sect. 3E. 1. sc. sect. Bucuresti Str. George Calinescu. 75. ap. 8A. 3. 6. nr. O2. sc. sect. 3. bl. Bucuresti Str. sc. nr. Matei Basarab. ap. 1. 44. 350. sect. ap. bl. nr. bl. 1. B. bl. Bucuresti Str. bl. et. 2. et. nr. Bucuresti Str. bl. 5. nr. nr. Jud. 4. Bucuresti Str. ap. M3G. 4. 48. 13. 4. 3. 11. bl.

nr. ap. 17. Braila. sect. nr. 3. sc. ap. et. Slt. 3. et. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. 21. nr. bl. 29. sect. ap. B. sc. parter. 5. MC2. 3. 9. 3. ap. Nr. 103. nr. Stanescu Gh. 13. Teodoroiu. et8. 6. A. sect. 47. sc. sect. Basarabia. B. Mora. Bucuresti Str. et. bl. Bucuresti Str. nr. sect. Bucuresti Sos. sect. ap. B. A. sc. M209. 212. Basmului. Bucuresti Str. 115. 84. Fabricii. 64. ap. 3 Bucuresti Str. sc. A. sect. bl. sc. 2. 5. Baicoi Str. nr. Bucuresti Str. bl. ap. et. Celulozei. apt. sc. et. ap. bl. sc. G7. et. Vaile Roaita. nr. Bucuresti Str. Slatina. nr. Bucuresti Str. 9 Mai. 7. 2. sect. sect. ap. 45. sect. Tirgu Neamt. ap. nr. 46. sr. et. sc. 4. 2. 6. 2. et. nr. et. Agricultori. et. 2. A. sect. 715A. nr. 25. 29. 4. 5. 15. 30. 103. 15Cbis. ap. 1. Bucuresti Str. bl. sect. nr. bl. nr. Pene Dumitru. Bucuresti Str. Braila Str. 2. 30. Com. 2. A. 2. 1. Brezoianu. ap. nr. 2. et. Tihani. bl. 5. 26. 2. 6. 4. H2. Teiul Doamnei. nr. 2-4. 1. Catelu nr. Jud. 2-4. ap. bl. 52. 4. B. 66. sc. 3. bl. Jud. 2. Corp A. 1. ap. nr. bl. 1. B. Bucuresti Str. 5. sect.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. 4. et. 44. bl. 1. 21. 21. Bucuresti Ale. Padurea Craiului. sect. 1. B. D. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. nr. sect. sect. nr. 2. 3. 3. Jilava. Bucuresti Str. ap. bl. sc. ap. Basmului. Alexandru Obregia. 1. 134. sect. ap. 4. 1. M23. Bucuresti Str. 6. 5. 7. sc. 15. Bucuresti Str. et. 1. ap. Stere Constantin. ap. sc. Gr. ap. 50. ap. sc. Murgului. 48. sect. Bucuresti Drm. sect. 2. nr. sect. sect. Bucuresti Aleea Marului. Cobadin. Cetatea de Blata. Bucuresti Str. A. Frasin. 2. 2. Bucuresti Bld. R11. 6. 162. nr. Ec. 6. 20. Olt Str. bl. nr. ap. nt. bl. 7. A. nr. 12. 39. 202-208. Olimpului. 11. 1A. sc. 28. Agricultori. 40. Bucuresti Str. 45. 1. nr. nr. sc. 3. bl. sect. Kepler. sc. 6. Iohanes K. 13. Sectorul Agricol 216 . bl.

ap. 85. 10. sc. nr. Bucuresti Str. Independentei nr. Titus. 4. 165. sc. Y3C. sc. D. 55. ap. 1. bl. sect. Azuga jud. bl. nr. 5. Bucuresti 910869040LEI Sat. Iasi 188893530LEI Str. 3. Hirjea. 6. Bucuresti 64721280LEI Str. A11. ap.A. Independentei nr. et. et. 1. 5. B.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. Crangasi. bl. et. 5. Ceacu (Com. nr. sc. sect. sc. Theodor Pallady. Armata Poporului. nr. sect. sect. nr. 8. 3. 1. ap. Bucuresti 17592800LEI Str. 22. 2. 6. Jud. 6. E9. S33. 4. nr. 1. Stoicanesti. sc. 2B. 2. Com. 6. 2. Bucuresti Str. 2. bl. Bucuresti 768254040LEI Str. ap. 12. 11. Bizet Georges. bl. Prahova Str. 1. nr. nr. 22. Ion Nona Otescu. Bucurest 555939200LEI Str. Rosetti. Prahova Str. 10. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. Brezoaele jud. Calarasi 841022600LEI Drm. sc. bl. 55 B. 1. sect. sect. ap. nr. 23 125101900LEI Com. nr. Dimbovita 19127150LEI Str. bl. nr. ap. sc. 117. 19. 1. et. et. sect. A. 5. 13. B. 23. Jilava. C. bl. sect. sect. 8. ap. Cuza Voda). 5. 6. nr. sect. et. Bucuresti 54971600LEI Str. Braşov. B. Arh. 2. Valea Argesului. 3. nr. 2. 20. Azuga jud. 5. 4. 27. 20. 3. 22. 1. 15.P. D.34. 117. Voronet. ap. sc. nr. 5. sect. Galati 13855600LEI 217 . sc. bl. Vatra Luminoasa. sect. Y3C. 1. 23. Vatra Luminoasa. bl. 3. et. ap. nr. 5. 2. sc. 1B. Bucuresti Bld. ap. Bucuresti 25640720LEI Str. 2. 1. 49. Valea Hirtibaciului. 2. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. 13. ap. Ruginoasa. Bucuresti 34532260LEI Str. 1. ap. 2. 1. 1. nr. 3. D5a. et. 25. Bucuresti Str. 49. 14. bl. E6. nr. sc. sc. bl. Bucuresti 4978560LEI Bld. 55 B. 40. 3. et. nr. 6. sect. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. 9. 7. nr. 6. nr. nr. 2. V3C. Constructorilor. 25. Jud. ap. nr. 3. 1. sect. D. Bucuresti Str. 4. 15. Bucuresti 6149016860LEI Str. sect. apt. 4. 5. Bucuresti Str. Vasile Roaita. ap. bl. 110. nr. 4. Bucuresti Aleea Fizicienilor. ap. sect. Pavlov. sect. 2. sect. 1. 3. Aleea Fuiorului. bl. et. sect. et. 32. Bucuresti 82918780LEI Com. ap. 4. Ilfov Str. sect. et. Constructorilor. sc. sect. sc. ap. Bucuresti Bld. 5. et. Murgului. sect. sect. 16. nr. sect. et. 2. ap. 6. Bucuresti 13483600LEI Str. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 9. Bucuresti 65032440LEI Str. 53. Nicolae Balcescu. Becleanu. sc. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. sc. Craiova. ap. I. 1. 1. bl. nr. 6. bl. et. Jud. nr. Jud. sc. sc. bl. 1. 9. M12.

1. Paunduri. 1. bl. 4. Mihai Bravu. nr. et. nr. ap. et. 37. G. bl. 3. ap. bl. 39. H10. Valea Rosie. 57. Nicolae Pascu.38. bl. sect. 5. 143. 58. 5. Bucuresti 47711200LEI Spl. 33. sect. Cimpia Libertatii. et. bl. 5. 2. 69. 3. sc. nr. 2. sect. Zidarului. ap. 44. 52. ap. Bucuresti 88784320LEI Sos. 102-108. ap. 9. nr. sect. 9. sc. nr. ap. ap. Bucuresti 15246840LEI Str. bl. 8. bl. Bucuresti 555204300LEI Str. sc. nr. 1. 7. ap. nr. 55. bl. 4. sect. 148. 6. B. 3. Aviatiei. sc. sect. H10. sect. 4. nr. Mihai Bravu. 7. bl. bl. 2. sect. 3. ap. Tomis. 3. Bucuresti 3661316000LEI Ale. Tomis. sc. 36. et. sc. 2. nr. bl. bl. 66. Bucuresti 31066500LEI Sos. Bucuresti 72604000LEI Str. sc. 2. 09. PM51. et. et. et. ap. ap. Dumitru Petrescu. Cimpia Libertatii. sc. ap. nr. ap. 4. 86. 16. sect. H16A. A40. Grivite. ap. ap. A. 4.8. sect. bl. 2. 5. sc. 1. nr. Castelului nr. nr. 1. 40. 3. Joita. M4. sect. Bucuersti 12965000LEI Cal. Bucuresti 148319600LEI Str. et. sc. B. bl. et. bl. 2. nr. sect. 52.sect. Bucuresti 32360640LEI Str. sect. bl. 3. Bucuresti 132761600LEI Str. bl. Victoriei. bl. 37. nr. Bucuresti 16387760LEI Ale. Bucuresti 6223200LEI Str. Bucuresti 24374200LEI Str. Uverturii. sect. 48. sect. 5. B. 19. 1. sect. 7.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. nr. 3. nr. 16. 6. 57. C. Bucuresti 65177180LEI Sos. 2. sc. 32. et. 1. 10. 16. Bucuresti 35057360LEI Str. ap. nr. . 4. sect. 3. A. 70. Iancului. ap. Unirii. ap. 4. nr. sect. nr. A2. 1. 7. P9. sc. 3. 6. Braşov 254339730LEI Cal. 3. sc. A. Bucuresti 57875760LEI Str. Fuiorului. Bucures 203498640LEI Str. Bucuresti 144067080LEI Bld. et. 96. ap. sect. Dezrobirii. 5. Calarasilor. 7-8. et. 7. B. sect. 85. ap. sc. 6. sect. 3. 128. sect. et. R12. nr. nr. 7. 7. nr. sc. 142. Complexului nr. 2.41. Tomis. 2. 4. 5/A. et. 4. bl. ap. P15BIS. et. Despot Voda. 3. M4. ap. et. 37-P37A. 1. ap. 2. sect. Cuza Voda. et. 16. Arinis. 1. 4. bl. Bucuresti 19333930LEI 218 . H10. et. bl. nr. 2. 2. Bucuresti 421595110LEI Sos. Bucuresti 13451590LEI Spl. 5. sc. nr. Unirii. sc. 28. bl. 5. 309. PM51. 59. Z8. Bucuresti 757848700LEI Str. Bucuresti 259300000LEI Str. 3. Braşov jud. sect. sect. 6. sect. Bucuresti 42482320LEI Sos. sect. 5. et. Mihai Bravu. sc. ap. Bucures 187238200LEI Str. sc. nr. ap. ap. 5. nr. 1. 37-P37A. 5. nr. 3. et. Bucuresti 40011930LEI Str. sc. 56. bl. 3. 33. sc. 19. et. 40. Bucuresti 28730440LEI Str. A.

5. Bucuresti Sat. 5. ap. 1. sc. sect. 1.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. sc. 1. 8. 4. sect. 20. 3. 106. 105. sect. Cimpului. Sfintul Flefterie. sc. sect. 21. 164. bl. bl. 2. E3. Valea Ialomitei. C10. Alexandru Obregia. 4. sect. nr. 1. 2. 42. A. et. 1. 80. Drumul Taberei. nr. nr. sc. 21A. 20. bl. 164. Ion Mihalache. ap. 32. 3. Bucuresti Str. apt. 6. sc. bl. 1 Bucuresti Str. Abnegatiei nr. 1. Bucuresti Str. sc. sc. Bucuresti Str. 3. 164. ap. Medelincerului. Giurgiului. nr. ap. D. nr. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 1. 164. 4. apt. Colentina. sect. 4. 47. sect. bl. 28. 4. 12. sect. 21. 58. nr. 1. 10. et. nr. 4. Abnegatiei nr. 1. et. 4. 2. 1. et. B. 5 Bucuresti Sos. Bucuresti Bld. 5. 2. 5 Bucuresti Str. et. ap. ap. et. ap. 3. Iasi Sos. 20. 1. 14. 64. et. sc. nr. Bucurest Aleea Terasei. ap. et. bl. nr. nr. 4. ap. 4. bl. 1. et. sect. 164. Bucuresti Bld. 5. bl. sect. Bucuresti Str. Calusei. Bucuresti Ale. 6. C1. nr. 5 Bucuresti Sos. Chisinau. 163. Straulesti. 5. et. Cristesti. C2. bl. 1. sc. 1. ap. bl. 1. sc. et. 2. Samoila Dumitru. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . Patulului nr. 6. M2. ap. sc. 170. Vila1. nr. Bucuresti Str. bl. sect. 3 Bucuresti Str. bl. ap. 30. 51. 20bis. 1. nr. 19-B. Samoila Dumitru. 5. Bucuresti Str. sect. (Com. 4. 1. sect. nr. et. nr. sect. nr. nr. Bu Str. bl. et. nr. 3. sc. Bucuresti Calea Grivitei. sect. 3. sect. et. K. Bucuresti Sos. 2. ap. Cristesti). et. bl. ap. A. Abnegatiei nr. ap. Stirbei Voda nr. Jud. 6. 5. 80. ap. nr. nr. ap. ap. 3. nr. et. sect. 2. 26. Ripiceni. 1. Costinesti. 5. 8. bl. sc. 1. J43. sc. nr. Bucuresti Str. sect. sect. ap. sect. sc. sc. ap. bl. 12. nr. sect. sc. bl. sect. 2A. 12. bl. sect. K. 16. sc. Bucuresti Str. 20bis. 21. 1. 91. Bucuresti Str. Vila1. 2. Bucuresti Str. 106. 1. 3. 9. sect. 5. bl. 6. 21. 12. bl. Bucuresti Calea Grivitei. Giurgiului. bl. 3. nr. Giurgiului. Bucuresti Str. 1. A. sect. Valea Ialomitei. 4. 5. 58-70. 16B+C. 5. C10. 2. sect. et. ap. sc. sect. Nasaud. 2. 3. 6. sc. Bucuresti Bld. et. sc. B. sect. 45. 9. sect. Bucuresti Sos.

61. Sat. Bucuresti 59846440LEI Str. Bucuresti 4045080000LEI Bld. 5. et. 6. L14. C. sect. Jud. ap. 4. et. sect. 2. Bucuresti 44457700LEI Bld. 1. Bucuresti 18462160LEI Str. sect. sc. ap. 67203500LEI 220 . 2. sc. 32. Drumul Taberei. Bucuresti 60157600LEI Str. bl. 6. nr. Suhaia. 10. C. 22. 6. ap. 4. Drumul Taberei.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. sect. sc. bl. PM4. 15. et. 35. Bucuresti 49889320LEI Al. 2. sc. sect. 23. bl. sect. ap. 352. 2. nr. 2. 5. bl. sect. ap. 1. nr. bl. 11. 5. 10. 5. C1B. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. Bucuresti 19914240LEI Str. Bucuresti 9334800LEI Sos. Vergului. Bucuresti 25930000LEI Str. D. sc. et. Tr. nr. ap. nr. 1. nr. 53. 5. sect.6. ap. 3. 6. 3. nr. 2. bl. Nicolae Balcescu. nr. Pantelimon. 24. ap. 2. nr. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. et. TD48. 128-134. Chiajna). nr. 2. ap. 5. Bucuresti 41464900LEI Bld. et. 36. TD48. ap. Alexandru Obregia. ap. bl. ap. A. 07. 20bis. 5. et. 2. et. 11. Perisoru. H3. bl. 3. A. 5. Bucuresti Bld. bl. sect. D1. 1. 321. bl. 4. Bucuresti 54453000LEI Str. sect. 168. 2. Drumul Taberei. Bucuretii-Noi. sc. 2. ap. H36. sc. nr. 66. 5. sc. nr. bl. 9. 6. 7. ap. sc. et. bl. 21. 3. Bucuresti 74844360LEI Bld. nr. ap. sect. 4. 4. nr. 3. 58. R6. Ungheni. Perisoru. sect. 106. sect. Nicolae Balcescu. Jud. sc. 5. bl. sect. Bucuresti 117722200LEI Str. nr. 7. 3. 13. bl. nr. bl. D. Suhaia. 1. 2. 152. 1. 5. ap. sc. Principala. sc. nr. 1 Decembrie 1918. sc. 32. Pacii. 20bis. B. Bucurest 40610000LEI Str. nr. sect. 8. bl. bl. ap. Mures 30804840LEI Str. nr. et. 51-61. sect. sect. sc. 4. 3. 74. ap. Bucuresti 25930000LEI Str. nr. sect. nr. sect. nr. Com. Drumul Taberei. Rosia Montanta. sect. Baraj-Iezer. sc. Ilvof 12879200LEI Bld. Nicolae Balcescu. Bucuresti 6949240000LEI Bld. et. 3. et. 67/C. ap. sect. 1. C. H36. 61. 3. H3A. Bucuresti 29663920LEI Al. et. et. 1. nr. nr. 53. 59. Prevederii. C. 36. et. Bucuresti 25930000LEI Str. 74. 1. 53. sc. A. 2. nr. D1. Bucuresti 124464000LEI Str. Pantelimon. ap. Bucuresti 23959320LEI Sos. 44. Petre Liciu. 3. 53. sect. Bucurest 37564250LEI Str. 85. ap. 6. et. sect. C. et. 168. 2. bl. 1. 5. sc. nr. Chiajna (Com. B1. bl. A. ap. sect. Magurele. 6. sc. et. Bucuresti 25847500LEI Bld. 59. 1. sect. Bucuresti 47980220LEI Str. 66. 352. sc. et. sc. 8. ap. ap. Eroului. 2. Nicolae Balcescu. nr. 6. bl. nr. R6. Ghirlandei. sect. parter.

nr. bl. Alexandru Lapusneanu. Bucuresti 38978360LEI Str. OD3. 10. 2. 6. et. sc. A. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. sect. Pantelimon. B. 1. bl. Necsesti) jud. sc. sc. et. 1. Nicolae Licaret. PM22. 319. 47. 4. bl. sect. sect. nr.ap. sect. 6. et. nr. ap. nr. A. nr. 2. 27. K. sect. sc. sect. ap. et. ap. bl. nr. et. bl. sc. bl. Bucurest 89046970LEI Str. Segarcea. Bucu 301856820LEI Str. 7. 6. nr. 39. nr. sect. ap. bl.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. Bucuresti 170562000LEI Ale. G. 1. Bucuresti 45636800LEI Bld. 7. Lacul Tei. 1. sect. 7. nr. bl. ap. Bucuresti 205229150LEI Bld. 107. 15. 319. sect. Bucuresti 19914240LEI Bld. D. 2. 325678500LEI Str. 10. 33. Liviu Rebreanu. 21.183. nr. sect. Bucuresti 42940080LEI 221 . 4. 5. 14. B33. 1. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. Grigorescu. Bucuresti 36198280LEI Str. 28. 164. 151. 5. 3. sc. ap. ap. A2. et.sect. 14. vl. 3. bl. 2. sc. ap. 2. bl. Ion Mihalache. bl. 15. 1. bl. sect. A.6. bl. 3. 23. sect. 1. sc. Rm. sc. A. Corneliu Savoiu. nr. Constanta. ap. 1. 164. et. 77. ap. 175. bl. 9. nr. nr. 21. sect. sect. 127. sc. Bucuresti 9334800LEI Bld. Sarat nr. ap. ap. L17.162. 1. sc. 2. J 207440LEI Str. 2. 6. Corneliu Savoiu. et. Bucuresti 32671800LEI Cal. 4. Donizetti. bl. 2. A. sc. 82. 127. Lacul Tei. sc. Bucuresti 25912180LEI Bld. Ion Mihalache. sc. 102-104.3. N. 49. 18. H9. 1. 6. Bucuresti 2938906200LEI Str. 2A. 3. M6. sc. ap. Stocholm. 4. Bucuresti 105690680LEI Bld. Teleorman 25264800LEI Str. sc. bl. D. 37. sect. 4. sect. 8. sc. 3. 28. ap.nr. A2. Jud. 37. bl. 2. 2. 3. Bucuresti 107142760LEI Str. K. Drobeta Turnu Severin. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. E. 3. 3. 28. et. sc. 2. Floarea Rosie. 13 Decembrie. et. 3. A11. Poiana Muntelui. ap. B. E1. nr. ap. 25. ap. Sfiintii Voievozi. Cpt. Oltenitei nr. Grivitei . sect. 21. 20. Iuliu Maniu. Bucuresti 227768170LEI Str. 5. nr. sc. bl. nr. Bucuresti 25020380LEI Sos. 19. sect. 8. 200. et. 295. 1. nr. et. nr. ap. Bucuresti 1866960LEI Str. et. 325678500LEI Str. 3. ap. 165. et. 1. 41. Grivitei . 107. ap. B. sect. 1.4. apt. ap. 3. ap. 3. Drobeta Turnu Severin. 81. 4. sc. 51. 1. 8. et. sc. 18. 1. sect. ap. 3. et. nr. Bucuresti 45636800LEI Str. 151. nr. ap. ap. sc. 4. 4. sect. nr. 3. et. Bucuresti 6949240LEI Bld. 35. sect. et. et. Bucuresti 45181430LEI Sos. sc. A. Ion Mihalache.5.nr. Baia Mare. nr. Jud. bl. sect. bl. Mihail Eminiscu. nr.

65. Bucuresti Sos. 4. ap. sect. ap. 4. sect. H11. Timisoara. et. nr. Lungu F Constantin Bucuresti Str. nr. Dristor. sc. Timisoara. et. 1. Bucuresti Str. 4. 6. nr. ap. 13. sc. nr. 1. 3. Levinta Dan 6. 48. Malai C Tatiana 2. Y9B. ap. et. bl. Fetesti. sc. sc. bl. 1. B9. 4. 15. OD1. 45. 1. et. nr. 1. 1. nr. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . Jud.sc1. nr. sect. 4. sect. sect. 1. 51. Lincan O Ana sect. sc. Com. nr. Ap. 4. sect. 5. ap. 12. Bucuresti Aleea Postavarul. 4. 19. C. Plut. U2. Camil Ressu. Bucuresti Aleea Arinis. Abnegatiei nr. Jud. 3. Ion Nedelcu. George Caldoreanu. sect. 13. 86. 2. Milea Mioara Luiza nr. et. et. ap. sc. B. et. 9. bl. Racari. bl. bl 20bis. et. OD8. U2. Bucurest Str. et. nr. sect. OD8. 15. 4. Glinka. Lupescu O Maria Elena sect. 48. nr. nr. bl. A15. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. Gheorghe Tache. et. 3. Nedelcu Ion. nr. 1. Grigorescu. Bucuresti Str. 63. Sg. Lungu I Maria Bucuresti Str. 8. Logofatu Natural Valeria 3. Levinta A Arcadie 6. B. Panselelor. 4. ap. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. 98. ap. 11. bl. 11. 19. 164. 63. sect. ap. nr. bl. 1. 38. Bucuresti Str. 8. nr. Gheorghe Tache. 5. Dreptatii. bl. bl. 5 Bucuresti Str. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. 25. sect. 3. 15. bl. Fetesti. 7. 9. 15. Luceanu Ioan Daniel 38. Holut Emil. 2. ap 18. Plt. H11. apt. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. sc. Horia. nr. 4. nr. 6 Bucuresti Str. sc. 3. ap. ap. Neamt Bld. 45. B41. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. Jud. Bucuresti Str. Bucuresti Str. B. 12. E4. 3. et. et. 6. 15. 1. bl. Logofatu G Ion sect. ap. sc. bl. bl. 309. Lungu V Eufrosina 4. Bucuresti Str. Calarasi. bl. bl. 17. 4. Eroilor. ap. C. ap. 72. 3. nr. ap.et. sc. ap. Izvorul Crisului. bl. 12. nr. nr. C. 8. 50. 3. 8. B5bis. 3. bl. Bucuresti Bld. Panselelor. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. 12. bl. ap. 1. sc. 7. Sg. bl. sc. et. nr. sc.20. 5. sc. bl. 9. 7. sect. 1. sect. et. sc. bl.52. et. 22. 2. sc. Racari. B. ap. 5. ap. Bucuresti Str. sc. 80. et. sc.4. 3. 2. sect. Calarasi. sc. Mamaliga M Xenia sect. et. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. 2. et. 4. sc. M22. 3. sect. ap. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. sect. sect. sect. Nic. 1. bl. nr. Lisenche Anghelina sect. sect. 45. B41. ap. A. sc. Pantelimon. 1. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. 15. Bucurest Luncan M Elena Str. A. 72. 6. nr. 17.4. Lisenche V Florentina sect. sc. 164. 122. Calinului. nr. Luncasu D Constantin Ialomita Str.

1D. sect. Bucuresti Str. apt. 3. Oltenitei nr. OD7B. nr. 3. 5. sect. 2. nr. 3. Bucuresti Str. Prahova Bld. sect. 44. et. ap. et. bl. ap. 2. 3. 13. nr. ap. sect. Victoriei. Bucuresti Sos. 12. Bucuresti Str. sect. 5 Bucuresti Cal. ap. 2. Bucuresti Str. 2. Cumpanei. 3. bl. bl. ap. 2. 10. bl. Ghimpati. et. B. sect. 3. sc. 2. Bucuresti Calea Victoriei. Louis Blank. Vacarasti. 1. nr. 85. Com. 6. 1. 1. 1D. sect. A1-2. Deva Al. 4. 2. 3. P48. Vacarasti. 4. nr. 25. 3. 6. 39. ap. ap. 49. 70. nr. et. Teologica. 3. nr. nr. ap. nr. 4. sc. 1. 7. sc. sect. 3. Motoc. 5. 156. 10. 77. Bucuresti Cal. 75. sect. Bucuresti Str. bl. sc. nr. ap. 2. sect. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. Intr. Bucuresti Cal. 3. Drumul Laptarilor Antifascisti. 4. 25. 304. nr. 1-5. 1. 2. 4. 3A. Closca. sect. bl. Dealul Tugulea. nr. ap. 1. ap. 4 Bucuresti Str. ap. nr. Bl. Bratianu. nr. nr. sc. et. V18. nr.27. nr. Bucuresti Calea Victoriei. ap. sect.Panselutei. et. Bucuresti Cal. sect. 72. sect. 39. sect. 1. Jud.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. ap. sc. Victoriei. et. sc. ap. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . bl. sect. Amidonului. nr. 4. nr. Elena. sect. ap. 1. Ilfov Str. C. ap. bl. sect. 1. 39-39. 35. Bucuresti Cal. nr. 10. sc. nr. sc. Bucuresti Str. 3Turn. Stavilarului. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. 6. 5. et. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Grivitei. Toamnei. bl. Vacarasti. et. Drumul Laptarilor Antifascisti. sc. bl. sc. 5. sect.17.226. 1. nr. 1. A. 4. sc. Jud. A. Bucuresti Str. 1D. bl. 1. nr. Bucuresti Str. 1. 2. Bucuresti Str. nr. Baicoi. 6. et. et. ap. sc. Arad Str. sect. Bucuresti Str. sc. 9. Jud. 77. Vacarasti. Zelinului. sect. 85. 1D. 6. 24. nr. B3. 304. 1. et. Pietei. sect. 13. 24. 1. Bucuresti Str. ap. nr. sect. sect. nr. 22. sect. 304. 205. 1. sect. Bucuresti Cal. 304. 10. B. sc. 30. 6. 3. Arad. 110. 7. Anton Bacalbasa. bl. 6. sect. Ianca. 39. 13. 4. 61. sc. bl. ap. G2. sc. et. 2. bl. 7-9. A6. Amidonului. ap. et. 1-5. Voluntari. 5. nr. 36. 6. Ion C.

Floarea Rosie. C3. 1. sect. sect. 4. bl. 1. et. ap. sect. 1. parter. bl. sc. bl. ap. et. sect. 350. bl. et. sect. Straduintei. 3. D17. Hrisovului. bl. ap. 2. sect. 3. nr. 3. Pictor Andreescu. Consecventei. 62.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. Bucuresti 5186000LEI Str. ap. sc. 3. ap. D3. sect. Maria Tanase. sect. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. Bucuresti 38167410LEI Str. C. nr. 1.22. sc. nr. ap. A. Mehadia nr. sect. nr. sect. bl. 34. 35. 6. sc. sc. bl. 47. sc. com Popesti-Leordeni jud. nr. Consecventei. bl. Ap. 3. sc. Bucuresti 200698200LEI Str. ap. 93. sect. 5. 1. 13. Delfinului. 2. Bucuresti 6015760LEI Str. 92. sect. 2. et. nr. C. sect. 32. Bucuresti 37754080LEI Str. et.1. Bucuresti 53934400LEI Str. sect. 2.Aleea Fetesti nr. E3. 17-19. sc. 55. bl. sect. sect. 18. C. Bucuresti 226109600LEI Str. 1. Bucuresti 19188200LEI Str. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. Drumul Taberei nr. sect. 7. nr. Bucuresti 39413600LEI Sos. 5. D2. 2. 401A. 5. sect. Ilfov 52646880LEI Str. ap. nr.52. 2. nr. 2. Bucuresti 23789600LEI Str. bl. Bucuresti 96459600LEI Str. 2. Bucuresti 42525200LEI Str. ap.F1. 16. sc. 4. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . Pogoanelor nr. Pantelimon. apt. 1. bl.36. D2. 2. 2. sc. 5. 42. sc. ap. 2. nr. sect. 31. 25. bl. 1. ap. 12. 14. sect. M81. Dumbrava Noua. et. et. 32. bl. Colentina. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. 2. Vaselor nr. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. nr. 2. 43. C. Bucuresti 77790000LEI Str. 5. 136. 11. nr. Bucuresti 45919680LEI Str. ap. nr. 6. D16. nr. Giurgiului. bl. Ilfov 56380800LEI Str. nr. 4. 29. 1. 29. 29. bl. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. Bucuresti 27323790LEI Sos. sc. B. 3. sc. Bucuresti 99668290LEI Str. nr. 4. bl. sc.11. 40. A41. Bucuresti 424214800LEI Str. 4. 16. 1. sect. D16. ap. ap. ap. nr. et. A. 29. 5. sc. 122. Pogoanelor nr. Maria Rosseti.6. 29. 7. 93. bl. 16.A. 5. 1. 51. sc. 6. Bucuresti 1272236980LEI Sos. Sc D. nr. 8.3. C. 1. 2. 38 206780000LEI Str. ap. sc. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus.57.R4. bl. sect. 3. ap. bl. Pipera. sc. 55. 5. 13. sect. ap. 6. bl. nr. 11. sc. A42. 6. sect. Londra. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. bl. nr. et. sect. sect. et. ap. 126. sc. com Popesti-Leordeni jud. 2. Baicului. nr. 5. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. 6. 2.Oradea nr. nr. 15. 5. Valea Calugareasca nr. Straduintei. sect. et. Bucuresti 1017357600LEI Str. 2. apt. ap. nr. et. 1. 3. sect.

sc. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. sc. ap. sc. bl. 4. 7. Mihaila N Tinca 3. 4. Ion Cimpineanu. 1. Olimpului. ap. bl. 4. sect. bl. sect. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. 28. sc. E. 2. 5. ap. ap. et. 26. Mihai D Georgeta 3. 32. nr. bl. ap. et. 303. 123. sect. 64. 12. Padurea Craiului. 1. 11-13. nr. Av. Bucuresti 225072400LEI Str. 8. 1. sc. et. nr. Mercan C Mihai ap. sect. Ghirlandei. 3. Mihailescu N Gabriel 2. A. 288. Mihutescu C Maria 30. nr. 72. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . et. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. nr. sc. Mihu N Stefana 3. bl. 1. bl. 19. ap. ap. sect. nr. 1. M35. sect. 3. 4. 3. bl. et. 1. nr. sect. 4. ap. sect. 7. nr. ap. et. Mihai Bravu. nr. D6. 9. 5. 84. nr. sc. bl. bl. 47. sect. sect. et. ap. 9. Ion Cimpineanu. 9. sect. Bucuresti 204195250LEI Str. bl. sc. M35. ap. General Gheorghe Magheru. nr. sc. sect. Ileana Cosanzeana. Bucuresti 43043800LEI Str. P2. sc. 296. Sfintilor.Sos. Valea Rosie. O11. B. Petre Cretu. 2. sect. ap. bl. sect. 4. sc. sc. 44. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. et. nr. 241. ap. sc. apt. 22. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. B. bl. 101. Brezoianu. 49D. Bucuresti 125916080LEI Str. Dr. sect. 6. 3. et. bl. sect. 8. 101. et. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. 47. 4. ap. bl. 7. 93. et. 7. Bucuresti 80047240LEI Str. A. Racari. Mihai C Stefana sect. 3. sect. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. bl. nr. 6. nr. G9. 4. bl. bl. Birca nr. nr. 1. Izvorul Rece. E. ap. 1. Fizicienilor. 6. 45. ap. 9. Z7. 6. D4B. ap. 6. ap. 9. 1. ap. sc. Mihai T Nistor sect. ap. sect. et. H10. Mihu M Mihai 3.186. 3. D18. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. et. 3. 31. 31. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. 8. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. Alexandru Locusteanu. sect. et. nr. Ruschita. bl. 12. nr. 7. bl. 89. ap. sc. M107. 5. B2. bl. sc. nr. sc. 4. 3. 1. ap. Stanescu Gheorghe nr. nr. 33. 31. 2. bl. 4. sc. 3. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. 7. 3. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. 212. 112. 46. sect. sc. sect. 18. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. nr. et. 7. sect. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. nr.28. 4. 60. sc. Mincii. 10. et. 2. nr. 2. 2. sect. ap. sc. et. nr. A. sect. sect. Bucuresti 38376400LEI Str. 2. 1. H20A. Bucurest 29680190LEI Str. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. Rotunda. 5. Micsan D Constantin 107. 22. 5. bl. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. Mieila P Petre Daniel sect. nr. 9. ap. 4. 77B. 49. Bucuresti 18669600LEI Bld. sc. et. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. 3. et. 1. et. 45. Slt. et. 4.G9. Banu Manta. 186-192. 1. 288. nr. Bucuresti 191882000LEI Str. Mihai C Radu sect. A. bl. nr. 8. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. 1. ap. 1. G. 2. 3. 1. 6. nr. sc. sc.A. Bucuresti 1877562400LEI Bld. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. Pascani. 2.

5. Bucuresti Sos. nr. sc. Sfantu Gheorghe. 1. 1. 64. 121. sc. 2. Mihai Bravu nr. 19. nr. 15B. Bucuresti Calea 13 Septembrire. Jud. sc. Od8. ap. sc. ap. sc. 37.1. Serg. ap. nr. 1. bl. 1. Spinis. et. 4. sect. sc. apt. sect. nr. et. sect. bl. 7. nr. ap. Colentina. Colentina. 6. 49. Bucu Cal. ap. 2. 1. 2. Ferdinand I nr. 40. nr. 5. nr. nr. 8. Floresca. Alexandria. 9. ap 34. 4. 3. sc. apt. sc. sect. B. nr. 34. Opanez. nr. 2. 4. bl. apt. bl. 37. ap. ap. 6. ap. Bucuresti Sos.143. ap. sect. et. et. bl. Drumul Taberei. 4. 1. bl.Banu Manta nr. D28.16. Bucuresti Str. nr. bl. 55. Maior Ion Coravu. sect. sect. sect.C. 1. A. Covas Ale. sect. Bucuresti Str. sc. 2. 17. 6. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. 121. sect. Bucuresti Aleea Riul Sadului. Poet Nicolita Teodor nr. 2 Bucuresti Str. nr. A36. Bucuresti Sos. 9. 70. Barbu Vacarescu. nr. ap. ap. 1. sc. 51. 1. B. 1. nr. 137. Podului. nr. et. Pantelimon nr. ap. sect. et. et. sc. 6. bl. 9. bl. Bucuresti Ale. 34.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. Prahova Sos. sect. bl. bl. 1. 1. sc. 11. bl. nr. 2. sc. bl.1. 5. Bucuresti Sos. C5. 1. 45. Bucuresti Str. sect. D. ap. Bucuresti Sos. 20. 13. 65-69. Bucuresti Sos. 2. sc. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . Stirbei Voda. 1. 6. B. 350. 4. sc. Murgeni. 34. 71. Nutu Ion. bl. 47. 2. 4. sect. 9. nr. 9-15. nr. 24. 110. et. 37. ap. 1. B. ap. 120. Bucuresti Str. sect. et. Lunca Cernei. nr. 18. 9. B. et. 4. 3. Bucuresti Str. Oltenitei. L28. sect. ap. 4. 69. nr. nr. 255. 99. R7. ap. sect. Bucuresti Str. 6. ap. 5. bl. M2. 1. sect. 4. Closca. 2. Bucuresti Str. nr. nr. bl. 2. nr. Td13. sect. Pantelimon. et. 9-11. 1. 17. Colentina. Baicoi. 2. Popa Rusu. sect. 3. 5. Stirbei Voda. bl. sc. 2 Bucuresti Canada Str. sc. Bucuresti Str. sect. bl. 71.7. 65-67. et. 74. ap. sc. 105. et. Jud. Bucuresti Aleea Riul Sadului. sect. bl. sc. ap. 2 Bucuresti Bld. sc. 2. 2. 1. A. A. 31. Sect. Bucuresti Str. 8. 11. sect. sect. Bucuresti Str. 20. Bucuresti Str. sect. sc. bl. ap. R7.

4. 2. H17. ap. 1. sc. sc. B. 4. bl. 27. nr. sc. ap. Voila. sect. PM29. 1. 4. 141. sc. sect. bl. ap. 7. nr. B. 3. 3. sc. Bucuresti Str. 10. et. 57. A. 26. A. ap. ap. bl. 207. ap. bl. sect. sc. ap. et. bl. sect. Dumbrava Noua nr. Bucuresti Str. 52. 7. 8. 1. bl. 49. apt. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. Bucuresti Bld. 1. ap. nr. sect. ap. ap. 3. et. et. nr. 1. sect. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. Bucuresti Aleea Slatioara. nr. Bucuresti Str. 7. Sarat. 2 Bucuresti Str. nr. 4. 16. 2. bl. ap. bl. Rm. ap. Pantelimon. 1. 1. 9. Felix. A. 3. sc. sect. sc. 6. bl. 3. 2. ap. Baicului. 7. sect. bl. Livezilor. 38. Bucuresti Str. A. 2. sect. 18. sc. 6. 32. ap. P5. 1. sect. bl. 3/6. A. 52. bl. ap. 2. ap. sc. 5 Bucuresti Intr. 2. Bucuresti Str. Crinului. bl. bl. sect. sc. 53. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . bl. 4. bl. 55. ap. Dr. Bucuresti Aleea Fuiorului. 7. Bucuresti Calea Mosilor. Bucuresti Ale. 5. Bucuresti Str. ap. A. nr. Bucuresti Ale. nr. Dr. 146. 2. 42. 27. ap. Bucuresti Str. 7. ap. Dumbrava Rosie. bl. Unirii. 10. sc. 41. 1. Doamna Ghica. 27. 4. sc. sect. Bucuresti Str. 19. B21. 81. et. et. nr. sc. 2. 2. sect. Bibescu Voda. Bucuresti Str. 34. 6. nr. 2. nr. 3. et. 9. 13B. 15. 27. sect. sc. C. sect. nr. 3. nr. 5. 41. 401A. sect. Bucuresti Aleea Costinesti. Bucuresti Sos. 35. sect. et. 2. sect. Bucuresti Str. et. bl. sect. 3. sect. et. sect. 1. 4. 13. Ilioara.5. 37. 10. bl. 11. sc. sect. nr. 8. Bucuresti Str. nr. Unirii. 28. Bucuresti Bld. sc. 29. 2. 7. 2. Livezilor. bl. sc. et. C2. nr. nr. sc. Bucuresti Ale. bl. nr. 5. ap. B. 5. 5. 1. bl. 27. sect. sc. sect. bl. et. et. 1.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. R12. 101. 5. nr. sect. nr. nr. et. Resita. Bucuresti Calea Giulesti. sc. nr. 1. sect. A. sc. 4. nr. bl. 7. 5-15. sc. 3. 5. bl. 1. 1. 3. 2. Stefan Mihailescu. 5. S16. C2. sect. Grigore Moisil. Detectorului nr. 8. C10. 4. sect. 1. 24. 15. ap. Aerogarii. sect. 5. sc. sect. 2. A. et. 1. Pomirla. 6. 4. et. 3. apt. nr. 15. sc. bl. 2. 59. A3. Turnu Magurele. et. nr. ap.Nehoiasi nr. 22. 3. 3 Bucuresti Str. nr. et. et. Felix.30. 2. ap. 7B. 5. ap.

6. Bucuresti Str. sc. A. 1. 3. 2. 4. 6. 1. 2. 1A. bl. sc. bl. bl. sect. Timisoara. sect. et. sect. Lotrioara. 59. Bucuresti Sos.B. 5. sc. nr. 1.nr.4. ap. bl. Zemes. 20. 24. sect. Bucuresti Str. 53. ap. Bucuresti Str. 26. 119. 139. et. Mitropolit Varlan. sect. 33. nr. 4. Cap. bl. ap. V33.Carol Knappe nr. 1. ap.4. bl. Bucures Bld. bl. 21. 3. 6. 6. sc. ap. nr. Bucuresti Str. ap. bl. 2. Giurgiului . sc. sect. Ion Cimpineanu. Vladescu. bl. sect. 9. C-tin Aricescu. ap.Baba Novac nr. 1. 3. Lotrioara. Giurgiului . sect. D8. sect.1. A. 6. nr. nr. 100. nr. 6. ap. 28. sect. 18. 29. Bucuresti Str. Bucuresti B-dul Timisoara nr. 8. sc. sc.49. et.12. 24. 11. Bucuresti Str. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 .11. sc. sc. 2. sect. C. et. sc. ap. et. sect. sect. 9. Bucuresti Sos. 6. bl. V33. sect. Bucuresti Str. sect. sc. A. Bucuresti Str. Iancului. Bucuresti Sos. bl. ap. 7. 21. 1. 4. 3. 28. D5. ap. Bucuresti Str. ap 24.6. 26. 10. Bucuresti Str. sect. 182. Bucuresti Str. nr. 58. Piata Sfintii Voievozi. bl. sc. B. B.12. 4. A. sc. sc. et. et 6. ap. 1. 2. nr. et. 3. Bucuresti Str. bl. ap. 4. Turnu Magurele. M29B. 182.13. sect. ap. ap. 9. bl.A. 6. et. sect. sc. 1. sc. sect.11. Breaza Str. ap. Izvorul Crisului nr. Bucuresti Str. C. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. 6. sect.29. Campia Libertatii. sect. Sfintii Voievozi. ap. bl. 2. Bucuresti Str.C. sc. Borsa. sc. et. 23. Bucuresti Bld. nr. nr. Bucuresti Sos. sect. 11. 59. sc. sect. et. nr. sc. 15. 9.C. 7B.D4. 119. sect. C.1. et. bl. sect. A. 11.11A. nr. 102B.6.2. 3. nr. ap. bl. Bucuresti Sos. Pescarusului. sect.B. bl. 209. ap. nr. Mitropolit Varlan. sc. Iancului.36. Bucuresti Str. 1. 1. bl. B.nr. 4. et. Izvorul Crisului nr. A. Sc.Parcului nr. 2. bl. 5.26. R12.4. 1. ap. 4. 2. nr. nr. nr. 29. 209.D4.A 41. Aleea Dealul Macinului nr. ap. nr. ap. 1. 11.A. Bucuresti Str.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. ap. 32. 101A. et. 3. C29. sc. Bucuresti Str. 6. 39. ap. nr. bl. et. sect. Timisoara. 2.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

sect. Husi nr. bl. 2. 6 Bucuresti Str. bl. 2. bl. 6 Bucuresti Str. 7. bl. 176. 2. 1. 1. A. sect. C. bl. 4. sect. apt. apt. Londra nr. B14. et. 97. sc. Basarabia nr. 1. 1A. sect. A. 6 Bucuresti Str. bl. apt. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. Londra nr. Lacul Tei nr. 3 Bucuresti Str. sc. 7. et. et. 3 Bucuresti Str. bl. sc. sat Poienarii-Apostoli jud. et. 1. 1 Bucuresti Bld. bl. A. sect. Fizicienilor nr. sc. 30. 4 Bucuresti Str. 9. A. bl. 1. Cernisoara nr. 23. PA1. et. 2. 11B. 29. 2. sc. et. 2C. O12. 1. bl. 6 Bucuresti Str. B2. 31. Husi nr. 3 Bucuresti Bld. 24. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . sc. sc. 65. 6. sect. 13. 4 Bucuresti Str. 7. apt. sc. 50. 61. 7. bl. 9. A. 4A. sect. 2. sc. Braşov Calea Grivitei nr. 1 Bucuresti Str. et. sect. apt. Cetatea Histria nr. apt. et. E. 10. apt. 7. 51. 3. 29-39. Niculae Drossu nr. sect. sect. apt. apt. sc. K. apt. sect. 126-128. sect. 2. apt. 5. D. Barnutiu nr. sect. et. A. sect. bl. et. C2. sect. P11. sect. Iuliu Maniu nr. 7. et. A4. ap. Focsani jud. bl. bl. sc. Leontin Salajan nr. Prahova Bld. Braşov jud. 17. Batistei nr. 6 Bucuresti Str. 31. A19. 37. 1 Bucuresti Str. PA1. 4. sect. sc. bl. sect. Cpt. 16. 73. sect. bl. 36. 4 Bucuresti Com. 152A. 9. 2 Bucuresti Str. sect. apt. O12. sc. 85. Ghimpati nr. Y9D. 3. apt. Gologanului nr. 5. et. 140. et. A. sect. 30. 1 Bucuresti Bld. 6 Bucuresti Str. Turnu Magurele nr. apt. 1. sc. bl. 152. apt. 61. apt. C. apt. 78. Gorgota. bl. sect. apt. 4 Bucuresti Str. sc. 2. Vrancea Str. Clucerului nr. 7. apt. 2. 36. sc. 6 Bucuresti Bld. sc. 10. sc. sect. A. apt. apt. 2 Bucuresti Str. 50. bl. 2. 20. Castelului nr. 37. sc. 3 Bucuresti Str. sect. 6 Bucuresti Str. 42. 140. 3. 5. A. C.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. Lavandei nr. 9. 17-18. Ramnicu Sarat nr. et. sc. 9. B. 312. 2. 11. et. Unirii nr. sect. bl. apt. Av. 3 Bucuresti Sos. 5. sect. 2. Burdujeni nr. apt. sc. Lavandei nr. apt. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 21. sc. sect. sc. 1. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. Cernisoara nr. bl. apt. 37. 29-39.

B. 3 Bucur 80901600LEI Str. Theodor Pallady nr. sc. bl. 1bis. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 337A. et. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. sc. 40. et. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. sc. 1. Turnu Magurele nr. sect. 1. Sibiu nr. sect. B1. 3. 57. 34. Campia Libertatii nr. bl. bl. sc. A. sc. Uverturii nr. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. 8. apt. bl. 3. 115. sect. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. et. et. C. sect. Cetatea Histria nr. apt. sc. 49. apt. 1G. sect. A. sc. 23B. bl. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. 21. et. 104. 1. sect. bl. 9. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. apt. sect. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. sc. sc. sect. sect. Nicolae Grigorescu nr. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. M31. 4. 4. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. apt. Basarabiei nr. apt. Tehodor Pallady nr. B14. bl. 5. 1. sect. 337A. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. bl. D16. sect. 2. Trotusului nr. 1 1716566000LEI 240 . sc. 507. et. 45. apt. sect. 195. 2. Bogati. 1. 14. 2. sc. sc. apt. 94. 3. sc. 6. sect. sect. sect. 15. 352 jud. sect. apt. 7. Baba Novac nr. E1. Iosif Ion nr. M27. apt. 32. 9 Mai nr. et. apt.S2. 2. et. bl. apt. 2. 12. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. 2. sect. Braiescu nr. sc. 3. 9. sc. apt. sc. 65. 11. 172. Pitar Mos nr. 6. 4. et. 3. Campia Libertatii nr. A. et. 148. sect. apt. Polona nr. 38. sect. 115. sc. 152. B1. 2. 2. 2. 1. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 20. 2. 10. 114. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. 5. 27. bl. 172. A. 2. apt. sect. 02. 13.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 141. bl. sect. 44. 40. bl. bl. bl. bl. sect. apt. S. 63 bis. sect. 7A. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. Hanul Ancutei nr. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. bl. Arges 705607160LEI Str. 8. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. 40. 57-69. sc. 2. et. sect. U1. sc. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. Z7. A. sc. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. 3. B. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. et.1 Bucuresti 24892800LEI Str. sect. apt. A. 3. Slobozia 159629800LEI Str. A. A. sat Suseni jud. bl. 10. sect. 11. ap. 10. sc. Ilfov 109943200LEI Bdl. sect. 271. com Nuci nr. 136. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. X4. sc. 4. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. apt. apt. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. et. apt. Urziceni jud. Sold. Dreptatii nr. apt. Rimnicu Vilcea nr. apt. apt. 18. apt. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. bl. Constantin Brancusi nr. sc. 219. bl. 3. et. sect. 7. 9. apt. bl. 2.

Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 11. apt. B. 1. 14. Slt. bl. Constanta jud. 20. 61. sc. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. 2. 2. sc. B. apt.Bucuresti Str. P28. 1. apt. bl. sect. et. sect. bl. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. H13. apt. Al. A2. 61. Cuza nr. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. V35. 141. 21. sc. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. sect. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. 5. apt. bl. 79. bl. et. 57. apt. et. sect. 13. sect. sc. bl. Lucaci nr. 2. apt. sc. Pecetei nr. et. 4. sect. sect. Oltenitei nr. 20C. C. 4. 4 Terteleac M. 10. Teodorescu D Paul sect. 1948. B. bl. 3. Nitu Vasile nr. 3. bl. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. I. Margelelor nr. et. bl. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. sect. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. 44. et. 135. apt. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. 3. 3. 6. B. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. bl. 76. apt. 307. apt. sc. 14. 14. 4. N. apt. bl. 7B. Arad 40735660LEI Str. apt. apt. apt. bl. Camil Ressu nr. sect. 2. Lucaci nr. et. 4. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. sect. bl. 62. B. 42. 1. et. 3. sc. sc. sect. 2. A. 16. Radu Boiangiu nr. bl. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. Tarta C Gabriela sect. 10. 23. sect. sc. apt. 6. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. 69. apt. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. 1. 40A. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. sect. 1. 2. sect. et. Slavici nr. 2. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . apt. apt. 55. sect. 88. 307. Oltenitei nr. 4. et. bl. 41. sc. 57. 2. et. 20-28. bl. bl. 1. 15. Tomis nr. 76. sc. 88. 5. sect. sect. sect. 4 Tiganus G. Carol I nr. sc. 17. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. et. 39A. sect. 3. Baiculesti nr. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. bl. 2. sc. Al. apt. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. Ion Urdareanu nr. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. apt. sc. Tomis nr. A. sect. Suhareanu Maria sect. Muresana nr. B. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. Caramidarii de Jos nr. 40A. 4. Talpeanu S Eugen sect. apt. 3. bl. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. 76. sect. 4. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. 95. 141. et. sc. sc. Danubiu nr. 7B. bl. Mircea Str. 12. Popa nr. 5. apt. 15 Arad jud. sc. apt. 9. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. bl. 6 Teodorescu M. 2. apt. sect. 41S14. Timonierului nr. apt. 41. Stupilor nr. sc. Poenari nr. 41. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. Irimicului nr. 7. 1. et. 1. et. 4. 3. Radu Ceaus nr. 4 Terteleac T. sect. 2. 36. 1. bl. 1. G. 55. I. Odobesti nr. et. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. 55. 3. B. Cuza nr. 140. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. sc. apt. Constanta jud. 47.

sect. 49. Panselelor nr. sc. 42. ap. 2. apt. 13. Uverturii nr. sect. 8. sect. bl. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. sect. sect. OD5. Stefan Protopopescu nr. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. 9. 22. 1. 64. 111. 6. apt. 8.OD2. sc. sect. 201. Fainari nr. sect. sect. Bucuresti 349148030LEI Str. et. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. sect. C-tin Radulescu Motru nr. sect. 13. 8.3. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. apt. sect. sect. sect. 38. Ion Mihalache nr. 89. sc. Poiana Cernei nr.91. 24. 73. 57-69. sc. 7. bl. 3. apt. 4 Bucurest 1178646000LEI Str.91. sc. Basarabia nr. Gheorghe Timofei T. sc. 4. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. 2. et. apt. Sibiu nr.6. sc. sc. 3. 8. 164. bl. bl. 124. sc. 141. bl. PM22.OD2. 55. 33. apt. 13. bl. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. bl. bl. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. 2. Sibiu nr. apt. apt. et. sect. 5. 2. N16. et. sect. Av. 8. sect. apt. E. et. apt. sc. Ceaicovski nr.Tiganus Z. bl. Giurgiului nr. 1. D. apt. Uverturii nr. 4. 8. et. Darniciei nr. vila 1. Danicei jud.15. et. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. Pridvorului nr. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. 3. 76. Braşov nr. 4. 124. 32. 8. 16. bl. OD5. 2. et. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. 17. Prisaca Dornei nr. sect.3. apt. bl. bl. 57-69. 29. 19. 2. 141. et. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. 7. D. sc. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. sc. apt. 22. B. E6. apt. sect. bl. 1. sc. 2. 73. B. B. et. 1. et. sc. apt. Giurgiului nr. apt. sc. et. Crangasi nr. et. ap. 164. 10. apt. sect. 5. 69. sc. apt. 20.34. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. sc. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. sect.15.6. et. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. 67-77. apt. 133. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. E. Sibiu nr. 39. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. D. Caramidarii de Jos nr.34. Tulnici nr. 94. apt. apt. 4. 19. sect. sect. apt.OD2. Bucuresti 262419660LEI Str. bl. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. 3. sect. Liviu Rebreanu nr. Olimpului nr. 22-24. D. et. 16. 4. bl. Valcea 8193880LEI 242 . Av. 3. 46. 54. 2. bl. apt. Popisteanu nr. bl. 1. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. Mantuleasa nr. sc. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. apt. sect. 5. bl. B. sect. 1. 38. 17. Giurgiului nr. sc. et. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. sc. sc. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. A. bl. apt. 2. bl. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. 69. 11. 3. Crangasi nr. 1. sect. bl. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. bl. bl. Braşov nr. sect. 12A. sect. apt. 1. sc. 141. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. 10. Magura Odobesti nr.

120. E. Giurgiu jud. Galati 23812720LEI Str. 9. 17. 6. sect. apt. 61. apt. 8. 93. 73. bl. bl. et. apt. 6. 6. P2. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. apt. apt. sc. 58. 20C. Vislei nr. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. 36. 37. sc. 34. 2. Dinicu Golescu nr. Marin Serghiescu nr. et. apt. bl. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. 3. Bucuresti bl. 4. Trotusului nr. bl. OD1. apt. bl. apt. et. bl. 1. 6. 3. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. 1. 6.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. 23. apt. 1. bl. 40. apt. apt. 2. Colentina nr. 90. sect. 132. A. 8. sect. Cimpeni nr. Partiturii nr. sect. 12. bl. sc. bl. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. Postavarul nr. 2. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. sc. 36. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. 11. A. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. 2. 3. 12. B. 2. 5. bl. 3. Ion Maior Coravu nr. 3. sect. Izv. apt. apt. et. sc. et. et. sc. sc. sect. sect. Giurgiu 158393480LEI Sos. E4. apt. 75. Ialomita 255166520LEI Str. 14. 87. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. apt. sc. et. 3. C3. R12. et. 5. bl. apt. 5. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. apt. bl. 1. bl. sect. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. 3. P2. 6. sect. 56. sect. sc. B. Caranda nr. Dobrocesti nr. 1. Gheorghe Tattarescu nr. sect. 43/4D. B. et. 24. sect. bl. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. et. 5. Virtutii nr. 4. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. et. bl. 8. 11. Postavarul nr. apt. 1. bl. sc. 102. sc. D14. Almasul Mare nr. 3. sect. 19. 9. 62. Av. apt. Vintila Mihailescu nr. apt. sect. sc. sect. sc. apt. Galati jud. 1. PM 63. 1. 6. 7. 37. 3. bl. 83. 4. apt. sc. C47. Constructorilor nr. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. Masina de paine nr. Av. 1. 61. 8. 1. 3. apt. et. sc. sect. A. Traian Vuia nr. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. sc. apt. 78. bl. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. 49. sc. sc. sect. 49. sect. sc. 4. bl. Y14. 2. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. Zefirului nr. sect. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 4. sc. bl. bl. 4 119485440LEI 243 . 5. 61. 88. sect. 13. apt. 1. 27. sect. 66. sect. Baladei nr. 169. sect. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. Danubiu nr. 1. 9. 8. Urziceni jud. bl. sc. bl. Latea Gheorghe nr. bl. 2. Mohorului nr. H15. et. et. Drumul Taberei nr. 1. sc. 3. sect. sect. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. bl. apt. Ceahlaul nr. CS4. B. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. 43. 27. et. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. Baladei nr. sc. apt. et. sc. 17. sect. 61. Popisteanu nr.

Abrud nr. PM43. M2.18. Aleea Compozitorilor nr. 33. Ceairului nr. sect. Cpt. sc. Lunguletu jud. Emil Racovita nr. 2 Str. 74. sc. bl. 1. apt. sc. 6. 10. 5. S6. sc. 22. sect. apt. 3 Bucuresti Com. sect. 6. 2 Bucuresti Bld. bl. et. sc. bl. 2. bl. 102. sect. Ceairului nr. S6. Ghita Serban nr.F. 3 Bucuresti Str. apt. apt. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 28. Bucuresti Str. 140. B. Plt. 31. apt. sect. 2. sect. sect. 22. 13. 12. 1. sect. 31. bl. 1. bl. 6. Emil Racovita nr. bl. A. sect. sc. 202. A. 3. apt. bl. 5 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Bld. et. Pitesti jud. N3. 7. sc. 41. sc. Buzau Str. B.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. bl. 140. Lunguletu jud. apt. A.1. sect. bl. 5. Icoanei nr. sc. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. et. 2 Aleea Sandulesti nr. Mihail Sebastian nr. Dr. Lunguletu jud. bl. apt. sect. 3 Bucuresti Bld. Arges Str. B. 158. Camil Ressu nr. M2. 2 Bucuresti Bld. C. sc. sect. Dimbovita Com. bl. 64. 2. 6 Bucuresti Str. 2. 1. 6. 7. sect. Grecescu nr. 74. 134. 74. Nedelcu Ion nr. sector 1 Bucuresti Com. 5 Bucuresti Bld. 26. bl. B. Abrud nr. A. bl. sect. 6. 109 Giurgiu jud. 1. Nicolae Licaret nr. sect. 26. 3 Bucur Str. sc. 8 Bucuresti Sos. et. Ceairului nr. bl. sect. et. Smeeni jud. 7. apt. 9. B. apt. sc.12. R18. sect. apt. sc.1 Mai nr. 5 Bucuresti Str. 33. sect.Z 20. D21. apt. 6. 26. nr. 12C. Mihai Bravu nr. D21. et. 13. 3 Bucuresti Str. 8. apt. et. sc. et. 9. 5. et. apt.R. Mihai Bravu nr. 31. 18. apt. 25. A. bl. N3. bl. 4 Bucur Str. sc. Dimbovita Com. 4. I C Bratianu nr. 202. sc. Camil Ressu nr. sc. Braşoveni nr. 1. 67. bl. E17. et. S17. Mihail Sebastian nr. 6 Bucuresti Str. A. bl. apt. AC. 3 Bucuresti Str. 56. sect. bl. 41. 2. sc. 2. Dimbovita Str. 5. 9. apt. 5. A. apt.6. sect. 3 Bucuresti Str. apt. apt. bl. 12C. sc. 8A. et. sc. bl. 1. M2. Toamnei nr. 31. et.sect. 45. R18. sc. sect. 6. 134. 26. et. et. 4 Bucur Str. 13. et. bl. 5. ap. 2 Bucuresti Sos. apt.

2. 2. Complexului nr. apt. sect. 4. 5. bl. 1. sect. bl. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. 2. 9. MY8. bl. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. B8. A. sect. 10. apt. et. Cenad nr. 1. sect. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. et. 7. et. 103B. sect. AD 41. 31. 43. apt. bl. et. apt. H31. et. apt. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. II33. 10. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. apt. 79. 2. A. apt. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. sc. apt. apt. 2. D. sc. apt. Pantelimon nr. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. 1. 1. 15D. 103B. 184A. bl. sc. 1 Bucuresti Str. D. sect. apt. sc. 66. bl. bl. apt. et. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. G30. et. 2. et. 38. 40. G10A. 291. sect. sect. Turda nr. 16. G11. A. 304. M5. Radu Voda nr. A. bl. G30. 9. sect. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. apt. 9. 10. Motoc nr. apt. sect. bl. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. Valea Buzaului nr. sc. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. 4. bl. et. Iancului nr. apt. sect. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. 10. 35. apt. Basarabia nr. 36A. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. sect. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. 4. sect.Visan G Ioana Str. B. sc. Basarabia nr. Mizil nr. sc. Giurgiului nr. sc. bl. 38. 7. Valea Buzaului nr. 8. Iancului nr. sc. Apusului nr. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. A. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. apt. 58-70 apt. 2. sect. 184A. 19. G11. 4. 40. sc. bl. sc. sc. 1 Bucuresti Str. sc. et. Turda nr. B. apt. P53. 171. et. sc. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. 46. sect. Novaci nr. sc. 3. G10A. Complexului nr. Lipova nr. 61. A. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. apt. sc. Alexandru Obregia nr. Biborteni nr. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. 13. 2. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. 10. sect. 4. Voicu C Petra sect. apt. 14. 43. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. bl. 7. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. 24. bl. Alexandru Obregia nr. 10. sc. 4. bl. Lugoj nr. et. Republicii nr. P65. 59. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. 3. Lipova nr. sect. 1. sect. 2A. sect. 5. 61. sc. 10. et. 61. 14. bl. 79. sect. Basarabia nr. sect. sc. 35. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. 50. 2. 244. sect. bl. R15. 37. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. bl. sc. sect. apt. Birlad jud. 38. bl. bl. sect. bl. sect. 4. 37. sect. 2. bl. Mizil nr. Lugojana nr.16. A39C. 5. 44. apt.

45. 1 Bucuresti Bld.nr.372.ap.sc. Al.1.105.nr. EMIL BACIU S.C. I Cuza nr.32 / Bistrita 26.800LEI Com.13 / Bistrita 31.Tudor Vladimirescu.nr.ap.nr.000LEI Str.10A / Bistrita 436. bl.ap.nr.ap. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.sc.sc.991.nr.nr.B. 1.sc.39.G-ral Grigore Balan. GRETA MIRELA ARSINTE C. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D. 113.496.Bistrita-N. 328.George Cosbuc. et.ap.Sub Cetate.nr. B6. LUCRETIA ANDREICA L.nr.339. bl.nr.661. sect.ap.850LEI Bld.605.B. 1.Vasile Alecsandri. sect.nr.sc. EMILIAN BARABAS G.409.11.1.400LEI Str. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M.440LEI Str.800LEI Str.6.6.000LEI Str.390LEI Str.nr. IOAN BERARI G.nr.Colibitei.188.084.800LEI Com.47 / Bistrita 39.Axente Sever. 10. 3. ap.696. ap.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.2/A / Bistrita 14. sc.sc.14 / Bistrita 13.nr. sect.B.396.F. MARIA ANCA I.nr.Garoafei.Muncelului. sc.568.A.480LEI Al. MARIA ADRESA DIF LEI Str.121. EMILIA ANCA T.636.200LEI Str.Independentei.5.160LEI Str. PAUL LEON ANDRONESCU T. 4. VIRGIL ANDREICA I. 1 Bucuresti Cuza Voda nr.sc.16 / Bistrita 311.30 / Bistrita 65.sc.730LEI Str.Axente Sever. sect. apt.ap.E.ap.C.3. Alexandru Obregia nr.ap.206.10.sc.Axente Sever.558.440LEI Str.Spatarului.5.700LEI Str.6.920LEI Str.C.B.C.F.23 / Bistrita 20.300LEI 246 . 4 Bucuresti Bld. IOAN MARCEL AMBRUS I. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr. R10. LUCIAN MARCEL BACIU P.nr.ap.sc. 1 Bucuresti Sos.Livezile / Jud.600LEI Str.650LEI Intr.160LEI Com. IONELA LILIANA BACIU I.Mihai Eminescu.sc.645.716. VASILE ALUAS A.C. sc.22.Dogarilor.Dogarilor.Sucevei.500LEI Str. 10.nr. sect.nr.sc.24 / Bistrita 16. sc.47 / Bistrita 92.Clopoteilor. ILEANA AMBRUS I. sect. 1.7.080LEI Al. 22.7 / Bistrita 18.Bistrita-N.600LEI Bld.A.24 / Bistrita 56.800LEI Str.12 / Bistrita 10. AVRAM BACOTIU A.sc. sc.59 / Bistrita 23. ANA PALAGIA BACIU I.ap. C.nr. bl. MARIA APOSTOLESCU T.ap. et. 4.050LEI Str.880LEI Str.nr.nr.5.Josenii Birgaului / Jud.Poligonului.ap.30 / Bistrita 10. VALERIA BARBOS O. PARASCHIVA BENDE A.59 / Bistrita 29.000LEI Intr.69 / Bistrita 5.sc. AURORA AVRAM T.491.A.185 / Bistrita 19.16.250LEI Str. sc.781.Garoafei.740.16.Bistrita-N. 48.54 / Bistrita 15. 5.64. apt. IONEL VALER ARCALEAN V. I Cuza nr.ap.nr.Muncelului.890.934. RODICA ARCALEAN L.594 / Jud.ap.6 / Bistrita 33. B. 4.F. ap. SILVESTRU ANTAL G.nr.sc.B.nr. GHEORGHE ACATRINI GH.ap.5 / Bistrita 10.84. Pantelimon nr.Tudor Vladimirescu.sc. et.A.792. GAVRIL AVRAMESCU N. Al.280LEI Str.16 / Bistrita 103. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C. 10.1.ap.Axente Sever.ap.Imparatul Traian.30 / Bistrita 74. apt.ap.nr.A.ap.nr.11 / Bistrita 53.523.G-ral Eremia Grigorescu.6/A / Bistrita 97.704. ADRIAN BACHIS L.ap. 22.sc.14.008.69 / Bistrita 36. et.172.372.Bistrita Birgaului.Garii.000LEI Cartier Viisoara.C.Garoafei.nr. 32. 12.C. 4 Bucuresti Bld. 58.nr.000LEI Str. ION ARSINTE I.nr. 22.14 / Bistrita 55. 1.17.sc.7. 10.

Sintereag.nr.nr.ap.nr.6.Dumbravei.220.Plopilor.A.320LEI 25.ap.nr.ap. Al.194. ELENA BROTUC V.Plopilor.nr.A. ALEXANDRU BRATFALEAN V.44.000LEI 75.sc.331. ANETA CRISTINA CERNAT V.1.790.744.161.241.Cetate.Dragos Voda.5.nr.sc.Panait Cerna.19.nr.24 / Bistrita Str.474.sc.605 / Jud.Tiberiu Brediceanu.A.Bistrita-N.940LEI 10. Str.16.3.Sieu-Odorhei.sc.Ion Minulescu.nr.000LEI 21.Tineretului.17 / Bistrita Str.sc.Ion Luca Caragiale.sc.24 / Bistrita Str.A.nr.ap.Lechinta / Jud.280LEI 7.083.nr.880LEI 23.20 / Bistrita Com.13 / Bistrita Str.7 / Bistrita Str.ap.nr.ap.nr.Pop de Basesti.Teaca.nr.000LEI 45.BERBECARIU F.828.4.Grigore Moisil.nr.7 / Jud.000LEI 4.200LEI 14.sc.680LEI 38.996.ap.26 / Nasud / Jud.9 / Bistrita Al.nr.sc.088.8.4.744.18.43 / Bistrita Str.nr.1.ap.ap. IOAN BONDAR S.C.840LEI 14.sc.376. VALERICA GINA BOTA N.978.ap. Com.400LEI 87.A.Pietrosu.000LEI 131.400LEI 10.223.Constantin Roman Vivu.4 / Bistrita Str.000LEI 10.nr.Andrei Muresanu.950LEI 81.Cerbului.120.Andrei Muresanu.sc.6 / Bistrita Com.Violetelor.sc.A.15 / Bistrita Str.sc.Gh.Artarilor.sc.D.3 / Bistrita Str. MARIANA Bld.ap.4.1. MARIUS BOROS I.nr.sc.76 / Bistrita Str.081.sc.Petru Maior.13 / Bistrita Str.30.sc.ap.679.22 / Bistrita Com.20 / Bistrita Str. LAZARICA BOR I.ap.nr.nr.ap.372.Tiblesului.55 / Bistrita Com. PAVEL BORSA A. TODOSIE BIROU I.2.Independentei.000LEI 20.039.B.Bistrita-N.A.720LEI 35.120LEI 48.A.38 / Bistrita Str.ap.39.34 / Bistrita Str.120LEI 159.B.Decebal. DORIN VIRGIL BIDIAN G.650.Pandurilor.Bistrita-N.000LEI 210. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.77 / Bistrita Bld.480LEI 31.26 / Bistrita Str.1.B.220LEI 49.A.153.340LEI 75.520LEI 20.51 / Bistrita Str.29 / Bistrita Al.20 / Bistrita Al.ap.A.ap.B.ap.D.A.13.475LEI 56.789. MARIA BUFU I.Andrei Muresanu.160LEI 5.nr.sc. IOAN BILICA I.6 / Bistrita Str.852.sc. NICULAE CACIOR V.11 / Bistrita Str.6.Grivitei.Marasesti. MARIA BUJOR I.244 / Jud.nr.nr.nr.G-ral Grigore Balan.818.sat Bidiu.550LEI 4.420LEI 21.200LEI 129.nr. MIHAELA TATIANA BOR I.sc.13 / Bistrita Str.nr. MARIA BLAGA I.624.A.ap.Bistrita-N.sc.733.ap.30.ap. ADRIAN BUNGARDEAN G.A.050LEI 21.600LEI 15.100.nr.ap.39.Artarilor.sc.337.Artarilor.nr.558.837.sc.179 / jud.nr.26.sc.158. Al.000LEI 12.nr.23.nr.18A / Bistrita Str.bl.sc.Ineu. MARIA LUCRETIA BORZEI V.A. A.163.Tudor Vladimirescu.nr.3 / Bistrita Str. MARIA ADRIANA BLAGA T.Vasile Lupu.B.560LEI 77.Mihai Eminescu. NICOLAE CHEREBETIU A.B. IOAN CASIAN BOAR I. VASILE BILEGAN G.A.061.B.5 Str.Gh.200LEI 20.B. Str.sc.Trandafirilor. NISTOR BOTA V.2B. EMILIA CALUS P.850LEI 3.ap.Matei.nr.ap.390LEI 6.164.12 / Bistrita Str.4 / Bistrita Com.17 / Bistrita Al.703.Bistrita-N.sc.600LEI 22.484.600LEI 66.Vasile Alecsandri.683.Imparatul Traian.750LEI 247 .000LEI 21.28. OTILIA BUZAN N. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.bl. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V.nr.017.400LEI 31.3.51 / Bistrita Str.C.2.nr.sc.338.744.nr.sat Budacu de Sus.Decebal.ap.nr.11.sc. 52. CORNELIA BRIA I.nr. RAVECA BRATFALEAN V.Bistrita-N. JENICA CAIZER GH. GHEORGHE BULAT M.530LEI 26.G.C.A.Cerbului. MARIA CARDOS D.106.C.ap. VALER IOAN BORTES GH.ap. LAUREAN RADU BROASCA V.640LEI 32.ap.7 / Bistrita Bld.366.nr.Pop de Basesti.B2.210.Imparatul Traian.nr. MARIOARA CALAUZ I.203.bl. NASTASIA BOROS I. Str. MARIANA BIHARI A. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.160 / Jud. FLOAREA SAVETA BUZAN A. VIOLETA BUDELICEANU V. Str.sc.Bistrita N. IOAN BODNAR I. VASILE BOB E.Bistrita-N.111.2A.nr.000LEI 3.A.6 / Beclean / Jud.sc.ap.6.Petru Maior.ap.53.nr.17 / Bistrita Str.ap.ap.sc.sc. LIVIA BORZOS A. CRISTIAN BORTES GH.36 / Bistrita Str.18 / Bistrita Str.ap.960LEI 20.nr.7.2 / Bistrita Str.ap. RODICA BOB V.A.sc.20.520LEI 406.ap.

ap.11 / Bistrita Str.600LEI 207.16 / Bistrita Str. ANA ANGELA CORDOS I.Dragos Voda.Bistrita-N.16.C.Heniu.996. DANIEL DYAN COSTEA G.B.ap.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.Nasaudului. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.A.Axente Sever.000LEI 10.Nicolae Balcescu.sc.024.15 / Bistrita Str.nr. OLTITIA FELICIA CHISA T. Com.ap.8 / Bistrita Bld.sc.560LEI 71.600LEI 82. IRINA CHICIUDEAN S.Bistrita-N. Str.440LEI 31.Matei.C.Vasile Lupu.ap.B.ap.1.ap. ELENA COSTEA I.ap. GHEORGHE COSTEA I.440.9 / Bistrita Str.A.nr.861.A.D.Visinului.840LEI 41.1. MARIA CIOANCA M.000LEI 76.A.12 / Bistrita Str.nr.17 / Bistrita Str.Solomon Halita.ap.Decebal.Bistrita-N.235.bl.Pescarilor.sc.873.nr.1.7.348.sc.025.48 / Jud.ap. TOADER COMAN S.nr.16 / Bistrita Bld.nr.77 / Bistrita Com.sc.10.19 / Bistrita Str.bl.nr.sc.sc.sc.409.900LEI 98. PETRU COSTEA P.36 / Bistrita Str.120LEI 93.16.Heniu.31.sat Visuia.15 / Bistrita Str.ap.8.sc.bl.000LEI 23.7A.Olt Com.462.A.17 / Bistrita Str.nr.789.B.nr.sc.107.Octavian Goga.350LEI 39.85 / Bistrita Str.nr.B.167 / Jud.6. SUSANA COCOS G.1 / Bistrita Str.ap.A.28.14 / Bistrita Str.600LEI 7. SCRIDON COMAN G.sc.978.610.A. ILEANA CIOANCA M.nr.2A.356.704. MARIA CRISTUREAN P.1Decembrie.sc.29 / Bistrita 32.11 / Bistrita Str. ELENA CREANGA V.38 / Bistrita Str.nr. Al.Sucevei. ION CIUBULEAC P.160LEI 34.nr.750LEI 11.5.709.3.sc. GILDA RAMONA COSTEA S. SAMSON CRISTEA G.8.442.100LEI 30. MARIA CSENDER L.22 / Bistrita Babiciu / Jud.Ursului.nr.Andrei Muresanu.12 / Jud.Mihai Eminescu.ap.B.G-ral Grigore Balan.sc.610LEI 12.ap.Alba.sc. DORA ANTONIA CORDOS I.Octavian Pop.bl.ap.000LEI 62.3. Str.Visinului.250 / Jud.nr.Lt.Pescarilor.092.375LEI 92. RODICA CRACIUN I.Bistrita-N.800LEI 30.Octavian Goga.D. Str.4.sat Bidiu.980LEI 50.42 / Bistrita Intr.Independentei. SAVETA CORUTIU V.A. CORINA DOINA CRISTUREAN T.400LEI 63.000LEI 12.sc.nr.ap.4 / Bistrita Intr.nr.nr.200LEI 26.71 / Bistrita Str.1. MINERVA COLACI V.143.35 / Bistrita Str.1.nr.6.nr.200LEI 12.Bistrita-N.16 / Bistrita Str.8. FLOARE CURTA A. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.161.1.nr.sc.560LEI 9.Bistrita-N.920LEI 16.000LEI 48.ap.B.Andrei Muresanu.1.8 / Bistrita Calea Moldovei.ap.6 / Bistrita Al.B.B.500LEI 76.B.Solomon Halita.ap.sc.450LEI 20.980.sc.960LEI 5.7 / Bistrita Al.Panait Cerna.7.nr.nr.11 / Bistrita Str.050LEI 18.Imparatul Traian.ap. IOAN CIRA N.ap.100LEI 114.Pietrosu.364.800LEI 248 . LEON GHEORGHE Str.550LEI 102.675LEI 163.ap.762.nr.sc.6 / Bistrita Str.227.196. GRIGORE CONT I. GAVRIL CHIRALI I.15 / Bistrita Str.B.10 / Bistrita Al.17.nr.16.58 / Bistrita Com.nr.494.Al.ap.ap.1.Imparatul Traian.Tiblesului.nr.Sg.sc.078.229. Tiha Birgaului / Jud.1. IOAN CORDOS V.119.1.141. Tiha Birgaului.167 / Jud.305.320LEI 7.A. CONSTANTIN COTOI A. MARIANA TEODORA CIOANCA I.nr.ap.A.sc.sc.ap. VIOREL CHIBULCUTEAN S.ap. MARTIN COCIS T.C. IOAN CHISA I.752.424.nr.Bistrita-N.maj.1.1.219.sc.560LEI 33.ap.nr.Micestii de Cimpie. Str.339.5 / Bistrita Str.12 / Bistrita Str.nr.006.Bistrita Birgaului.C.Cosbuc.ap.200LEI 27.10.757. STEFAN CLOPOTAR P.Piriiasului.sc.960LEI 54.nr.nr.nr.ap.700LEI 21.ap.ap.ap.983.12 / Bistrita Tiha Birgaului.29 / Jud.sc.ap.nr.325.600LEI 6.nr.840LEI 320.313 / Jud.nr.B.sc. CORNELIA COTUT I.200LEI 135. FLORIN CHIOREAN V.nr. TEODOR COCIS M.Garoafei.Rodnei.Octavian Goga.B.8.720LEI 90.302. MUCUS COCIS E.000LEI 35.Pietrosu.ap. IOAN CORDOS I.120LEI 5.2B.446.900LEI 17.Liviu Rebreanu.A.nr.543.38 / Bistrita Str.Calin.ap.294.B.nr.Soimilor. LASZLO CSIKI F.nr.152.C.169.sc.20 / Bistrita Str.15 / Bistrita Nasaud. CORNELIA CHERTES I.800LEI 4.401.B.sc.sc. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.Bistrita-N.ap.sc.nr.6B.269. DOINA COMAN T. PETRE COT I. MARIA CRETU R.CHERTES I.sc.G39. COSMINA CAROLINA CHISA I.nr.040LEI 8.nr.

840LEI 5.nr.320LEI 31.7.nr.1.471.nr.29 / Bistrita P-ta Petru Rares. IOAN A.nr.nr. CORNEL FILIPOI A.nr. AUREL MARIAN FILIPAS I.ap.O.106 / Bistrita Com.560LEI 32.000LEI 2.435.122.348.nr.430LEI 20.sc.290LEI 331.34 / Bistrita Str.Ion Minulescu.20 / Bistrita Str.098.045.505.nr.sc.D. SAVIN DAN S.22 / Bistrita Com. IOANA A.8.Lacramioarelor.Sieu-Magherus.12 / Bistrita Str.200LEI 177. LEONTIN Intr.sat Visuia.nr.Independentei. ADRIAN DANILA I.sc.A.A.nr.430.nr.600LEI 72.nr.20 / Bistrita Com.31 / Bistrita Str.56. Com.nr.Cosbuc / Jud.sc.bl.687. RADU FELECAN V.22 / Bistrita Bld. IOAN D.2. Str.600LEI 102. OLIMPIU FAGARASAN P.ap.B.Alex. GABRIELA FAGARASAN M.877.A.Cluj Com. IOANA DOBROI N.A.B.280LEI 622.B.nr. Al.Bistrita-N.20 / Bistrita Com.080LEI 8.B.nr.400LEI 28.11 / Bistrita Str.nr. DANUT A.sc.nr.sat Visuia. Str.27 / Bistrita Str.Micestii de Cimpie.360LEI 6.6 / Bistrita Com.440LEI 84.sc.Garii. AURICA FIERA D.sc.sat Chintelnic. ADINA MIHAELA DEMIAN S.440LEI 30.895. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.20 / Bistrita Str. Com.1.934.D.239.Micestii de Cimpie.190.751.Decebal.Ilva Mica.7. SIMONA DIPSAN I.34 / Bistrita Str.3 / Bistrita Str.Bistrita-N.ap.A.nr.28 / Bistrita Al.ap.16 / Cluj-Napoca / Jud. OVIDIU COSTIN G.1.170LEI 29.400LEI 11.Ciceu-Giurgesti.nr.G-ral Grigore Balan. Com.CURTUIUS I.7. AUREL DAN A.052.280LEI 45.20 / Bistrita Str.7.Margaretelor.960LEI 83.000LEI 67.186.7.7.Iosif.497.sat Fintinita / Jud.15 / Bistrita Al.820LEI 4. TIBI DEMIAN I.str.491.nr.ap.nr. ANA DEIAC A.138A / Jud.nr. EMIL DANILA T.31.B.E.nr.356.Privighetorilor.sc.391 / Jud.nr.Micestii de Cimpie.281.sc.Ciceu-Giurgesti.Andrei Muresanu.181. ANA DAMIAN I. FLORIN DREPTATE I.7A.30 / Bistrita Str.Bistrita-N.sc.ap.712 / Jud. Str.BistritaN.409.St. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A. Str.B.Imparatul Traian.20 / Bistrita Str.240LEI 70.nr. CONSTANTIN DREPTATE E.875.B.Privighetorilor.sc.sc.Ghinzii.sc.600LEI 238.sc.Ion Luca Caragiale.ap.Ion Minulescu. AUREL FIGAN A.7A.Ion Minulescu.A.Imparatul Traian. ALEXANDRU DEIAC A.sc.Bistrita Birgaului.ap.Bistrita-N.320LEI 24.sc.ap.200LEI 249 .2.2.sc. NADIA FLORICA DEAC N.Simion Balint.286.ap.14 / Bistrita Str.840LEI 40.nr.Ilva Mica.B.104 / Bistrita 5.640.160LEI 20.389.600LEI 11.361.Bistrita-N.B. IOAN DRAGAN G.sc.000LEI 1.Andrei Muresanu.nr.sc.Ion Minulescu.ap.464.nr.ap.77 / Bistrita Com.000LEI 16.nr. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I. TUDORITA DRAGAN V.sat Fintinita / Jud.Bistrita-N.ap.913.Piriiasului.Ion Minulescu. ILEANA DUMITREAN S.177 / Jud.D.BistritaN.sc.17 / Bistrita Bld.969.nr.2.480LEI 179. Al.880LEI 1.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.ap.1 / Bistrita Str. Com.040LEI 33. ALEXANDRU DANILA E.46 / Bistrita Calea Moldovei.000LEI 89.B.Tudor Vladimirescu.sat Negrilesti.ap.sat Negrilesti.nr.nr.563 / Jud.1.116. ECATERINA DOBRICEAN L. DORINA FELECAN I. IOAN DEAC T.904.nr.744.Ion Minulescu.Pescarilor.8.nr.ap.625.855.23.D.Romana.ap.nr.BistritaN.250LEI 8.sc.200LEI 9.Muncelului.16 / Bistrita Bld.640LEI 20. Str.1.189 / Bistrita Bld.400LEI 53.Odobescu.ap.57.sc.ap.ap. ELENA DEAC I.000LEI 31.245. ELENA DAN F.31 / Bistrita Str.ap.017.Bistrita-N.200LEI 163.BistritaN.600LEI 149.Independentei.Micestii de Cimpie.C.563 / Jud. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.nr. IOANA DRAGOMIR S.Principala.ap.000LEI 30.nr.ap.227.4 / Bistrita Str.30. ALEXANDRU EMIL A.nr.ap.391 / Jud.nr.Principala.B.str.nr.744.872.040LEI 23. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.925.Petre Ispirescu.sc.sc.138A / Jud.000LEI 23.013. BABI KATI DOBOS A.B.

sc.831.Tineretului.22.C. ILEANA FUNARU I.nr.sc.320LEI 48.114 / J Str.C.A.sc.30.619. IOAN FLORE I.FLORE I.Josenii Birgaului.425LEI 31.79 / Bistrita Com.Bontida.720LEI 287.nr.A.221 / Jud.29 / Bistrita Al.Josenii Birgaului. TOADER GALEA I.nr.A.nr.Imparatul Traian.nr.573. Com.ap.8.Dumbravei.3.sc.799.Cluj Str.Stefan cel Mare.ap.9.11-13.ap.181.nr.nr.D.B.nr.Bistrita-N.13 / Bistrita Str.nr.ap.427.82 / Bistrita Al.5 / Bistrita Al.8 / Bistrita Str.Lacramioarelor.2.sc.sc.2. Al.000LEI 91.600LEI 37.Privighetorilor.5 / Bistrita Com.980.400LEI 5. DUMITRU GIROSA E.B.Deda.Arinilor.790LEI 45.Muncelului.nr.nr.nr.Mures Str.555. Al.ap.260.nr. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G. Str.sc. ELZA FRENT V.360LEI 109.sc.221.640LEI 19.12. TITUS GAVRILESCU C. ELENA GALBEN T.nr.Andrei Muresanu.nr.558.ap.Constantin Roman Vivu.ap.C.5 / Bistrita Str.Cluj Cartier Viisoara. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.8 / Bistrita Al. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.730LEI 251.nr.nr.sc. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.62 / Singeorz-Bai / Jud.Artarilor.nr.nr.400LEI 41.ap.Bisericii.31 / Bistrita Com.Constantin Roman Vivu.nr.ap.B.sc.32 / Bistrita Intr. RAVECA GALUT P.Privighetorilor. MARIA FLOREA G.39 / Cluj-Napoca / Jud.10.490.1.Teaca.Pietrosu.Bistrita-N.nr.297 / Jud.Andrei Muresanu.nr.517.C.403.13.Josenii Birgaului.Independentei.ap.8.ap.000LEI 19.ap.sc.590LEI 11.sc.G.Plopilor.219.str.317.A.Axente Sever. SABINA FLORE P.356.A.Garoafei.E.Parva.Axente Sever.ap.A.339.Ineu.760LEI 10.21 / Bistrita Al.529.Ineu.140 / Jud.545.nr.041.424.Margaretelor.nr.160LEI 57.400LEI 11.nr.000.ap.ap.D.526.086.160LEI 15.A.320LEI 39.23 / Cluj-Napoca / Jud.4.15 / Bistrita Str.46.E.616.000LEI 20.Bistrita-N.B. DOROFTEI GHERMAN D.002.Colibitei.892 / Jud.nr.1.15 / Bistrita Str.Cluj 11.Axente Sever.sc. TOADER GIURGIU E.14.Constantin Roman Vivu. DUMITRU GAVRA D.sc.95A.B.Galatii Bistritei.395.ap.nr.sc.nr.sc.98 / Bistrita Str.452. IOAN GAVRILOAIE I. ION GAINARU G. PANTELIMON GANEA L. MARIUS IOAN GHIT M.nr.sc.sc.517.640LEI 3.10 / Bistrita Str.470.Bistrita-N.14.nr.sc. Str.C.nr.Andrei Muresanu.062. ELENA GALUT P.476.sc. GHEORGHE GALBEN I.80 / Bistrita Str. ANDREI GALUT P.sc.15 / Bistrita Str.str.ap.15.ap.C.ap.103. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.16 / Bistrita Com.sc.700LEI 7.sc.79 / Bistrita Str.000LEI 29.160LEI 14.ap.8.Constantin Roman Vivu. MARIA FODOR C.8 / Bistrita Al.Republicii.A.265LEI 42.sat Rusu Birgaului.Andrei Muresanu.2. ELZA GALUSCA D.sc.171.800LEI 1.ap.920LEI 63. TRAIAN GAINARU TURLAS I. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.6.960LEI 46.000LEI 2.sc.267.4.52 / Bistrita Bld.1. Claea Moldovei.ap.BistritaN. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.ap. NICULAE FULMER I.nr.ap.nr.5.857.1.B.ap.Lechinta.16 / Bistrita Str. FLORIN GECAN I.16 / Bistrita Str.16 / Bistrita Str.780LEI 104.162 / Jud.424.R3.ap.4 / Bistrita Str.632.140 / Jud.200LEI 21.190.671.Imparatul Traian.ap.ap.425LEI 23.20 / Bistrita Al. GRIGORE FLORE S.nr.nr.sc.906.800LEI 16. CRISTIAN IOAN GALESIU D.400LEI 292.275LEI 622. TODORA GAVRILAS V. ADRIAN GHERMAN G.2 / Bistrita Str.nr.527.ap.Bistrita-N.030LEI 10.sat Herina / Jud.14.640LEI 4. COLOMAN FOGORASI D.186.nr.A.850LEI 31.A.bl.237.ap. MIRELA GHEORGHE S. NICOLETA ADELA GAVASI M. MARIA FRUNZETI T. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.nr.C.A. OVIDIU SILVIU GECAN F.040LEI 250 .47 / Bistrita Com.sat Viile Tecii / Jud.Trandafirilor. MAGDALENA Com.200LEI 1.32.sc.Bistrita-N.Principala nr.ap.15 / Bistrita Com.375LEI 49.600LEI 49.8.5 / Bistrita Str.ap.D.sc.nr. GHEORGHE GHERMAN I. Com.000LEI 84.sc.nr.62.ap.B.Margaretelor.965.53.nr.160LEI 39.480LEI 7. CORNEL GHERMAN G.8 / Bistrita Str.320LEI 41.sc.

800LEI 41.093. MIRCEA RADU Str.070LEI 2.13 / Bistrita Str.200LEI 11.927.nr. ION MARIN GROSS V.493.1.Sub Cetate.B.28.D.31.16 / Jud.Lechinta.060LEI 2. VALERIA HODOROGA A.ap.sc.sc.720LEI 251 .nr.ap.sc.100LEI 107. IOAN IOJA I.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara. ALEXANDRU HORVAT F.364. FRASINA GRICIUIC G.G-ral Grigore Balan.Imparatul Traian. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.nr.5.44 / Bistrita Str.nr.2 / Bistrita Str.Bistrita-N.800LEI 8. GRIGORE GRIGOREANU A. Bld.nr. GHEORGHE HARRA R.44 / Bistrita 39.ap.600LEI 12.025LEI 43.297.nr.707.53.200LEI 59.Bistrita-N. Str.Imparatul Traian.sc.600LEI 1.nr.nr.Decebal.nr.16 / Jud.A.250LEI 1.6.str.275LEI 58.sc.nr.nr.485.ap.000LEI 26.nr. Str.3.bl. JENICA HORVAT A.ap.135.27 / Bistrita Str.949.967.B.246 / Jud.nr. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.Constantin Roman Vivu.nr.Pescarilor.000LEI 14.ap.ap. MARIA GABRIELA HARTAGAN I. Str.Lechinta.sc.440LEI 7.ap.B.932.Bistrita-N.ap.B.sc.Bistrita-N. ILEANA HOROBET I.Ursului.140.70 / Bistrita Com.Avram Iancu.14.nr. GEZA HANGAN S.nr.988.D. LIVIU HERINEAN V.A.sc.19 / Bistrita Str.417.145 / Jud.nr.389.Decebal. REGHINA ILOVAN G. STELUTA RODICA IONASCU T. FLOAREA IOJA I.nr.039.40 / Bistrita Com.6.2.Decebal.D.11.nr.830LEI 10.89/A / Jud. DORIN RADU ILIES N.B. NASTASIA IONASCU G.nr.200LEI 20. SILVESTRU HEGEDUS P.C. Com.2.401.200LEI 4.Axente Sever.E.Tihuta.nr.4.800LEI 20.1.sc.1 / Bistrita Bld.1.C.nr.Bistrita-N. MARIA HADNAGY L.450LEI 20.3.ap.sc. FLORICA HAPCIUC GH.Panait Cerna.Bistrita-N.090.920LEI 9.934.978. ATILLA GONCZEL L. NICOLAE ILIES S.ap.840LEI 26.14 / Bistrita Al.Andrei Muresanu.28.722 / Jud.21 / Bistrita Str.11.nr.1.ap.920LEI 2.nr.127 / Jud.080LEI 13.nr. ALEXANDRU HODOROGA A.nr.ap. ELENA GONCZEL I.A.Ecaterina Teodoroiu.GLIGOR M. MARIA GRAUR I.413.bl.sc.16 / Bistrita Al.070. ALEXANDRU IONASCU I.nr.L2.Ciresului.660LEI 9.Bistrita-N.sc.1 Decembrie.Bistrita -N.Florilor.320LEI 8.B.nr.sc.171.ap.C1.nr.B.nr.ap. ALEXANDRU HODOROGA A.bl. Al.680LEI 46.ap.Bistrita-N.sc.ap.13 / Bistrita Bld.67 / Bistrita Intr.sc.16 / Beclean / Jud.ap.466.nr.675.L2.160LEI 38.560LEI 30.sc.B. Al.475LEI 1.ap.nr.B.Bisrici.nr.Dornei.16 / Jud.sc.389.261.36 / Bistrita Com. ERZSEBET GORBAI F. ANA HOTIMA N.2.281.nr.967. MARIA GROSAN I.sc.B.17 / Bistrita Al.190LEI 20.225.3 / Bistrita Str. AUGUSTIN HODOROGA A.315.ap.186.935.nr.D.5.001.D.1.ap.8.Clopoteilor.nr.A. IOAN IMBROAIE M.13 / Bistrita Str.411.2.sc.sc.11 / Beclean / Jud.Andrei Muresanu.240LEI 5. Str.ap.42A / Bistrita Str.69 / Bistrita Intr.85 / Bistrita Bld.367.19 / Bistrita Com.10 / Bistrita Str. FLORICA HOSU V.686.39 / Bistrita Al.nr. Com.ap.42.ap.Tineretului.sc.B.450LEI 26.2.389. CORNELIA HOROBET M.1.ap.10 / Bistrita Str.C.sc.840LEI 43.bl.73 / Bistrita Intr.B.ap.nr.348.Lechinta.nr.sc.33 / Bistrita Str.88 / Bistrita Str.453.021.Prundu Birgaului.579.223. CRISTIAN RADU HORT I.400LEI 27.1.043.Solomon Halita.15 / Bistrita Str. SORIN HERINEAN V.Bistrita-N.A.sc.902.Gheorghe Sincai.ap.Zorilor.sc.Decebal. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.ap.Crinilor.73 / Bistrita Com.ap.400LEI 11.525.sc.Turturelelor.Telciu.Turturelelor.Lechinta.ap.7 / Bistrita P-ta Libertatii.Plopilor.060.457.614. P-ta Libertatii.920LEI 25.Gheorghe Sincai.11 / Beclean / Jud.nr.sat Nimigea de Jos.sc.360LEI 6.040LEI 36.ap.nr. ANA GRAMA I.ap.C.nr.389.sc. ANDREI HERCIU R.bl.sc.16 / Bistrita Str.540LEI 8. Str.Zorilor.sc.600LEI 72.Calimani.280LEI 5.11. ANA HERINEAN V.16.500LEI 14.34 / Bistrita Str.Basmului.170LEI 18.nr. ALEXANDRU HREHORET I. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.nr.Nimigea.1.500LEI 8. IOANA HREHORET Z.800.Bistrita-N.1 / Bistrita P-ta Morii.sc.1.A.030LEI 27. VALERIA HOTIMA G.

sc.sc.D. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.741. VASILE LESAN I.754. OSCAR MACARIE A.nr.Iasomiei. Al.1.ap.400LEI 52. LIVIA MANILA A.sat Susenii Birgaului / Jud.000LEI 8.sc.B.nr.D.Toamnei.Bistrita -N.Independentei.2A.Caraiman.6 / Bistrita Str. GRIGORE TRAIAN MAN V.nr.nr.41.170 / Bistrita Str.4.Plopilor.5 / Bistrita Str.600LEI 31.Zambilelor.560LEI 22.63 / Bistrita Bld.000LEI 15.nr.A.266.Caragiale.Nasaudului.sc.sc.B.Decebal.280.791.Sieu-Odorhei. VIOREL MARIESAN E.nr.nr.200LEI 16.ap.600LEI 12.Pietrosu.sc.760LEI 2.ap.22 / Bistrita Str.9.12 / Bistrita Str.sc. ONORIUS IVAN I.121. IOSIF JAKAB F.bl.L.Pop de Basesti.9 / Bistrita Str.366.sc.T1. EUGEN MAEREAN I.nr.845. FLOARE MARGINEAN I.23.ap.376.ap.474.ap.Panait Cerna.3 / Bistrita Str.Florilor. OCTAVIAN IUJA A.33.sc.nr.264.bl. SUSANA KOLOZSVARI O.ap. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.16.nr.B.11 / Dej / Jud.680LEI 164.ap.nr.Garoafei.Sucevei.sc.358.A.162.Nimigea.Solomon Halita.ap.30.sc.Pescarilor.320LEI 36.sc.nr.3.7 / Bistrita Al.4 / Bistrita Bld.ap.E.nr.D.A.B.Soimilor.ap.818.24.I. DINA LEONTE G.nr.160LEI 9.ap.334.ap.ap.nr.Livezile.nr.200LEI 166.1.Bistrita-N.1.427.935. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.Bistrita-N.ap.489.Bistrita-N. MARIA MANGA GH.nr.nr.B.440LEI 41. ROZALIA MANUELA KIS M. ANA LEOCA T.nr.174.4.040LEI 6.534.200LEI 18.600LEI 518.4.ap.497.Bistrita-N.43 / Bistrita Str.nr.Axente Sever.674.ap.nr.440LEI 34.C.5.760LEI 20.nr.Cluj Str.sc.35 / Bistrita Str.3.ap.nr.000LEI 10.10 / Bistrita Bld.nr.Principala.sc.6.14 / Bistrita P-ta Bobilna. Str.640LEI 20. CRISTINA GEORGETA MAN G.sc.667.757.174 / Jud.nr.18 / Bistrita Str.A.450LEI 6. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.F.Bistrita-N.sc. DOINA KOCSIS F.13 / Bistrita Str.Obor. Com.10 / Bistrita Com. ANGELA KISS A.2.Rodnei.sc. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.62.13 / Bistrita Str.8.Heniu.350.1 / Bistrita Str.118.38 / Bistrita Str.E.ap.33 / Bistrita Bld.Fagului.sc. IOAN MARCU P. Str.25 / Bistrita Str.sc.sc.B.3.sc. RADU STEFAN JAUCA G.sc.nr.nr. MARIA KISS V.Decebal.48 / Bistrita Al.000LEI 252 .050LEI 36.800LEI 14.448.Zorilor.ap.040LEI 4.1 Decembrie.2.str.nr.bl.2.2 / Beclean / Jud.728. GHEORGHE MANGA I.nr.35 / Bistrita Al.759.B. ADRIAN IACOB MAIRAN G.Plopilor.nr.B.nr.6.11 / Bistrita Com.ap.27 / Beclean / Jud. GAROFITA ISTRATE C. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.sc. Str.38 / Bistrita Intr.160LEI 6.Granicerilor.061. MARIA MANCAS P. VOICU MANDACHE I.nr.59 / Bistrita Cartier Viisoara. Com.080LEI 3.520LEI 6. RAVICA IUJA V. HOREA SANDU MANARCA N.sc.22.sc. VICTORIA MAEREAN N.Artarilor.ap.Gh.720LEI 26.3.nr.A.52 / Bistrita Al. LIVIA KEREKES I.Toamnei.sc.74 / Bistrita Str.45 / Bistrita Str.ap. VIOREL LAKATOS F.372.223.43 / Bistrita 2.638.400LEI 10.Nicolae Titulescu.Solomon Halita.000LEI 88.023.3A / Bistrita Al.850LEI 5.nr.97 / Jud.A.nr.Colibitei.Sucevei.4.475.Prundu Birgaului.558.24 / Bistrita Str.C. STEFAN LACATUS A.13 / Bistrita Str.400LEI 6.nr.Garoafei. Str.192 / Jud.sc. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.560LEI 17.D.sc.ap.3.Bistrita-N. ANA KISS I.074.ap.ap.nr.Cerbului.816.2.15 / Bistrita Com.587.Republicii.21A / Bistrita Str.1.Stefan cel Mare.B.Petre Ispirescu.230LEI 4.900LEI 13.A.173 / Jud.800LEI 6.sat Dorolea.138 / Bistrita Str.080LEI 9.409.ap.nr.B.722.Livezile.ap.sat Dorolea.sat Mocod.680LEI 311. EMILIA ANGELA Str.44 / Bistrita Str.3.820.ap.nr.D.C.915LEI 11.050LEI 38.280LEI 3. PETRU MAGDEA I.360LEI 15.IRIMIAS I.ap.ap. MARIA LACATUS V.sc.26 / Bistrita Al.160LEI 37. ANUCA ISTRATE T.nr.nr. ONITA MAIER P.015.nr.907.ap.nr.Petre Ispirescu. LIVIA SAVETA MANDRU G.200LEI 49.560LEI 78.319. CALIN TEODOR MANARCA I.700LEI 64.

20 / Bistrita Al.nr.000LEI 13.677.11 / Bistrita Bld.Andrei Muresanu.796.5.9 / Bistrita Str.sc.nr.Republicii.300LEI 58.844.930.14.240LEI 56.800LEI 4.ap.sc.28 / Bistrita Apahida.840LEI 14.sc.C.200LEI 20.12.Axente Sever.442. VICTOR MEDAN V.879.C.A.Solomon Halita.830LEI 34.184.nr.nr.920LEI 17.Heniu.ap.Colibitei.ap.ap.nr.800LEI 115.839. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.ap.nr.000LEI 22.ap.ap.nr.A.2.500LEI 9.Crinilor.ap.5.B.Voinicului.360LEI 8. Bld.39 / Bistrita Str.Octavian Goga.nr.nr.Nasaudului.21A / Bistrita Str.A.932.ap.nr.14.Crisan.ap.9 / Bistrita 10.706. EUGENIA MOLDOVAN A.sc.280LEI 115.ap.675.nr.sc.200LEI 92. GICU MORAR I.49 / Bistrita Str.Gh.9.nr.520LEI 11.sc.nr.22.302.A.15 / Bistrita Bld.nr.A.ap.8 Str.sc.216.G-ral Grigore Balan.ap.14 / Bistrita Str.ap.Cluj Str.nr.6 / Bistrita Al.nr.sc. FINICA MOLDOVAN V.sc. IOAN MOTIU I.580.sc.892.925LEI 105.4 / Bistrita Str.160LEI 33.ap.Toporasului.8C. FELICIA TATIANA MISZTI I.sc.730 / Jud.sc.sc. LIVIU CIFOR MATEI I.Decebal.339.bl.630.74 / Bistrita Str.578. GRIGORE MIHUT V.2.490LEI 2.233.892.nr.42.129.A. IOAN MOLDOVAN G.ap.2 / Bistrita Com.sc.Stefan cel Mare.040LEI 13.C.Tiberiu Brediceanu.ap.Artarilor.417.sc. ANA MATEI I.Cetate.ap.Bistrita-N.nr.nr.Cluj Str.969.367.ap. TEOFIL MOLDOVAN O.sc.680LEI 160. OVIDIU MOLDOVAN G.nr.38. GEORGETA MARTI A.nr.42.800LEI 123. ILEANA MORUTAN R.ap.E.766.158.15 / Bistrita Al.bl.Nasaudului.080LEI 36.720LEI 23.A. Bld. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.Rodnei.nr.Tudor Vladimirescu.nr.96 / Bistrita Str.360LEI 113.Octavian Goga.A.nr.nr.040LEI 21.32. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A. LIVIA MOLNAR GH.nr.12 / Bistrita Str.9 / Bistrita Bld.22. Com.20 / Bistrita Bld.B.bl.Rodna.480LEI 21.A. MARIANA MARIS I.Alexandru Vlahuta.B.4 / Bistrita Bld. MARGARETA MOLDOVAN T.8 / Bistrita Str. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.739.ap.Petre Ispirescu.1.1.9 / Jud. IOAN VASILE MOLDOVAN I.A4.sat Budacu de Sus.nr.sc.7. MARIA Str.ap.P2.220LEI 104.558.nr.6 / Bistrita Str.160LEI 11.080LEI 20.320LEI 63.15 / Bistrita Al.E. OVIDIU MOLDOVAN S.38.816.38. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.sc.Izlazului.2A.1.Rodna.16.47 / Bistrita Str. IOAN MIHAI I.sc.3. SORIN MOLDOVAN I.160LEI 36.nr.339.744. PAUL COSMIN MIHUT V.ap.796.Octavian Goga.nr.sc.A.120LEI 24.450 / Jud.3 / Bistrita Str.49 / Bistrita Calea Moldovei.sc.nr.922.sc.ap. POMPEI MOLDOVAN T.ap.nr. EVA MARIA MILEA T.11 / Bistrita Intr.sc.000LEI 15.74 / Bistrita Str.240LEI 15.993.sc.860.390LEI 136.309.090.423.ap.6.sc.18 / Cluj-Napoca / Jud.35 / Bistrita Str.880LEI 39.32 / Bistrita Str.120LEI 32.sc.1 / Bistrita Str.39 / Bistrita Str.Porumbeilor.ap. IOAN MOLDOVAN G.ap.nr.Colibitei.nr.277.000LEI 8.000LEI 10.sc.A.nr.G-ral Grigore Balan. ANA MICAN S.Republicii.900LEI 24.E.nr.G-ral Grigore Balan.70 / Bistrita Str.C.D.9 / Bistrita Str.Lupeni.ap.Republicii. IUSTIN MOLDOVAN GH.5.sc.Sucevei.17.Bistrita-N.nr.ap.C.A.A.000LEI 106.4.nr.G-ral Grigore Balan. MARIA MOLDOVAN I.626.MARIN I.nr.E. IOAN MITITEAN A.438. ROZALIA MICAN M. TOADER MOLDOVAN V.G-ral Grigore Balan.A. TIBERIU MOISEI E.2.8 / Bistrita Bld.904.831.884.E.B.898.924.nr.520LEI 66.sc.ap.A.714.Imparatul Traian.880LEI 253 .sc. ION MOLDOVAN I.nr.134.24.sc.8 / Bistrita Str.A.B.14. ALEXANDRU MARTI A.nr.Voinicului.Andrei Muresanu.560LEI 17.1.53. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.A.sc.sc.109 / Bistrita Str. LIVIU MOLDOVAN I.Vasile Lupu.ap.12 / Bistrita Str.8 / Bistrita Bld.14 / Bistrita Str.13 / Bistrita Com.A.000LEI 10.300LEI 18.str.252.ap.Pop de Basesti.Plopilor. NECULAI MINZAT A.sc.ap.637 / Jud.nr.70 / Bistrita Str.42.nr.ap.400LEI 7.2.bl.nr.C.600LEI 22.Cuza Voda.Stefan cel Mare. VICTORIA MIKLOS L.16.Axente Sever.280LEI 3. CLAUDIU MEDVESCHI A.13 / Bistrita Bld.ap.Panait Cerna.ap. RODICA MIOARA MEDAN NAT.Bistrita-N.nr.G-ral Grigore Balan.sc.22.D.ap. MARIA RODICA MOLDOVAN T.945.nr.5 / Bistrita Str.240LEI 29.14. IOAN MORUTAN I.nr. ELENA MOLDOVAN A.sc.

nr.Codrisor.6. VASILE NEDELEA I.71 / Bistrita Bld.Piriiasului.sc.000LEI 53. ANISIA MOTOFEANU T.14.661.Alba-Iulia.240LEI 4.nr.2 / Bistrita Str.sc. LUCA NAGY L.12 / Bistrita Al.Bistrita Birgaului.27 / Bistrita Str.nr.930.100 / Bistrita Bld.C.sc. LUCIA NALUCA I. GABRIEL PAOLETTO V.nr.nr.640LEI 13.240LEI 15.180LEI 30.18 / Bistrita Budacu de Jos.nr. EMILIA NOGHI N.196.843.825. ALEXANDRU OLTEAN G.705LEI 4.678.393.21.1.48 / Bistrita Str.222 / Jud.210LEI 19.sc.15 / Bistrita Str.46A.Margaretelor.bl.A6. NICOLAE PASTOR I.120LEI 22. Str.sc.918.200LEI 13. Al.860.640LEI 48.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.ap.nr.ap.sc.893.nr.B.129.sc.Imparatul Traian.Heniu. SIMONA CALINA PACURAR I.B.ap. VLADIMIR ODORHEAN D.A.10 / Bistrita Com. SIMONA NASTASE I.nr.B. LEONTE NALUCA G.sc.28.400LEI 33.400LEI 28.800LEI 39. NICOLAIE OLTEAN N.2.450.nr.192 / Jud. Bld.376.ap.ap. OTILIA PACURAR G.9 / Bistrita Str.ap.960LEI 5.267 / Jud.70 / Jud.ap.nr.58.280LEI 5.nr.B. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.nr.646.58.sat Blajenii de Sus. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.nr.131 / Bistrita Str.34 / Bistrita Str. MARIA OLTEAN G. ANA MRENES M.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.str.sat Dumbraveni.sc.1 Mai.sc.Andrei Muresanu.sc.Sintereag.960LEI 12.sc.nr.Independentei.000LEI 89.A.300LEI 7.Privighetorilor.nr.4 / Bistrita Str.Strajerului.Mures Bld.240LEI 43.Bistrita-N.sc.8. ELENA NITU I.sc.Ion Pop Reteganu.ap.28.ap.bl.38 / Bistrita Bld.56.9B.bl.Ion Pop Reteganu.Republicii.7A.C.ap.750LEI 22.562. SIMION NEMES T.818.nr.ap. ELENA ODOCHIAN G. FLORICA MURESAN N. MARIA NEGRUSA I.Ciceu-Giurgesti.515.652. MARIA VICA ONITA I.20 / Bistrita Com.sat Blajenii de Sus.1. MARIA PASERE A.D.nr.Imparatul Traian.nr. NICOLAIE OBREJAN L.100 / Bistrita Str.Vasile Lupu.396.4.Independentei.ap.2 / Bistrita Str. VILUTA ADRIANA OPREA M.127C / Bistrita Str.nr.nr.Pietrosu.528. LUCIA OLGA PACURAR D.Bistrita-N.Chiochis.ap.A.623.459.223.ap.004.Independentei.Bistrita-N.757.660LEI 42.89 / Bistrita 25.sc.nr.nr.1.033. ION NEDELEA V.000LEI 25.O.sc.sc.sat Apatiu.000LEI 69.ap.nr.15 / Bistrita Str.sc.6.034.560LEI 22.sc.Iosif.750LEI 367.400LEI 44. ION OREHOV GHE.nr.nr.2B.000LEI 22.244 / Jud.sc.600LEI 2.Stefan cel Mare.2.1.550LEI 1.ap.Alba-Iulia.Bistrita-N.St.Sintereag.nr. DINU GHEORGHE ONOFREI I.B.ap.2 / Pitesti / Jud.16. ILEANA Vatava.B.nr.703.ap.Arges Bld. ALEXA ONIT I.900LEI 42. DANIEL PANIS I.nr.167.H.771.10 / Bistrita Com.440LEI 20.Crinilor.ap.920LEI 43.nr.Garoafei.ap.15 / Bistrita Str.Florilor.55 / Bistrita Str.sc.Lechinta.717.394 / Jud.D. FLOARE PASMANGIA N.56.ap.660LEI 47.81 / Jud.576.B.19 / Bistrita Str.A.39.nr.nr.ap.678.B. ILEANA ONIT C. NICOLAE OLTENAS V.sc.421.000LEI 6.nr.949.Imparatul Traian.sc.Tarpiului.049.Bistrita-N.nr.ap.B.Independentei.Pietroasa.186.Imparatul Traian.nr.560LEI 1.ap.57 / jud.ap.499.Bistrita-N.982.17 / Bistrita Al.sc.24 / Bistrita Str.26 / Bistrita Com.nr.873.120LEI 28.A.5 / Bistrita Str.ap.Privighetorilor. Str. Str.410LEI 62.640LEI 39.748.B.sc.sc.bl.560LEI 15.nr.A.400LEI 20.Decebal. IOSIF OLTEAN I.8 / Bistrita Al.Garoafei. IULIU PASZTOR F.25 / Bistrita Bld.sc.Bistrita-N.nr.Plopilor.MOTOC I.360LEI 35.080LEI 6.Bistrita-N.C.495.Andrei Muresanu.4 / Bistrita Com.930.320.57 / jud.A.660LEI 11.ap.Ion Pop Reteganu.680LEI 17. LIVIA PANIS I.nr. PETRE NASAUDEAN I.140.nr.B. GAFINA PANIS A. EMILIA NICULESCU GH.D.Ionescu Gheorghe Gion.nr. Com.2. Str.F. DUMITRU MURESAN V.27 / Bistrita Al.2. IOAN PAOLETTO E.nr. Al.1.2.bl.nr.495.sc.2 / Bistrita Str.42. VIORICA PASCU V.ap.200LEI 35.080LEI 51.60 / Bistrita Str.A.sc.ap.897.320LEI 254 .C.Independentei. MARIA MURESAN G.15 / Bistrita Al.D.

52.sc.500LEI 3. DORIN SORIN POP A. ADRIANA POP L.ap. DANIELA ADRIANA PLATON E.nr. EUGEN VIOREL PETRISOR D. FLORICA POP G.A.ap.Imparatul Traian.31.600LEI 115.ap.nr.000LEI 56.E. SILVESTRU SORIN PRECUP G.nr.840LEI 13.600LEI 5.sc.Crinilor.Alba-Iulia.Nicolae Titulescu.800LEI 112.953.15.9. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.26 / Bistrita Str. EUGENIA POP G.11 / Bistrita Bld.nr.sc.4.252.Nimigea.46 / Bistrita Str.180. MIHAELA ANCA POP G.680LEI 5.2 / Bistrita Str.000LEI 19.sc.nr.24 / Bistrita Str.Republicii.sc.12 / Bistrita Com.000LEI 50. MARIA PETRISOR G.235.H.017.920LEI 65.nr. VASILE PETER A.31.7 / Bistrita Bld.920LEI 126.640LEI 24.Bistrita-N.A. GRIGORE POP T. SIMONA LILIANA POJAR S.Independentei.35 / Bistrita Al.Bistrita-N.H.360LEI 25.Victor Babes.400LEI 26.9A.411.nr.nr.ap.nr.ap.ap.nr.11 / Bistrita Str.243. IOAN POP A.sc.ap. LIZETA FELICIA POJAR GH.nr.Mures Str.102 / Bistrita Bld.Mihai Eminescu.Imparatul Traian.ap.Fintinele.112 / Bistrita Str.89 / Bistrita Str.ap.C.8 / Tirgu-Mures / Jud.100LEI 257.200LEI 67. GLIGORE POP G.ap.279.bl.Alba-Iulia.nr.Zorelelor.A.12B / Bistrita Str.sc.Republicii.100LEI 76.Viitorului. ANDREI POP I.sat Dumbraveni / Jud.Nasaudului.ap.ap.Ciresului.15 / Bistrita Str.1.sc.3.nr.400LEI 1.B2.2.1.44 / Bistrita Str.Republicii.sc.15. IOAN PLATON E.Tihuta.C.3 / Bistrita Bld.877.2.nr.400LEI 41.sc. MARCELA PETRINGELU V. Al.nr.ap.3 / Bistrita 129.017. EVA MARIA PETRAS F.700LEI 99.280LEI 37.Emil Girleanu.520LEI 19.nr.Tudor Vladimirescu.Republicii.B.sc.nr.B.B.sc.sc.sc.bl. IOANA PAVEN G.325LEI 34.Josenii Birgaului.372.14 / Bistrita Str.D.101.A.ap.339.653.320LEI 10.ap.ap.520LEI 16.sc.nr.975LEI 12.34 / Bistrita Str.687.nr.Imparatul Traian.400LEI 14.nr.Viilor. Str.040LEI 7.140.19 / Bistrita Str.nr.A.24 / Bistrita Str.675.sc.Salcilor.15 / Bistrita Str.ap.12B / Bistrita Bld.1.nr.Decebal.ap.sc.972.25.30 / Bistrita Str.A.2.nr.sat Mititei / Jud.PATRASCU N. LUCIA DOINA POPESCU GH.nr.ap.sc.15 / Bistrita Str.nr.Octavian Goga. LUCIA POP M.sc.ap.Gheorghe Sincai.509.ap. FLOARE PAULINER N.Salcilor.sc.732.5.Nasaudului.11 / Bistrita Str.Independentei.A.Stefan cel Mare.Valea Castailor.B.nr.685.ap.18 / Bistrita Bld.B.C.89 / Bistrita Str.794.sc.D.356.6.nr.440LEI 255 .305.25 / Bistrita Str.C.sc.Ciceu Giurgesti.52. IOAN VASILE PLESCA G.2.sc.920.2.198. AUREL POP A. RODICA POP N.25 / Bistrita Intr. IOAN PINTEA F.800LEI 50.546.593.14 / Bistrita Str.Viilor.Octavian Goga.Octavian Goga.000LEI 3. ALEXANDRU PUIU D.ap.ap.D. EMIL POP I. FLORICA MARIOARA POP I.1.nr.640LEI 15.Dogarilor.12 / Bistrita Com.ap.C.856.935.Tudor Vladimirescu.12 / Bistrita Str.B.2. VASILE PETRAS G.sc.Bistrita-N. I.372.920LEI 169.decedat POP V. ANUCA PUGNA T. SAVETA POP I.Independentei.nr.nr.008.135.157.13. STEFAN POP S. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.120LEI 40.ap.587.nr.Florilor.A.169.796.sc.nr.682.Octavian Goga.nr.Mihai Eminescu.51 / Bistrita Com.595.nr.26 / Bistrita Str.ap.nr. Bld.4 / Bistrita Str. MARIA SILVIA POP V.406.000LEI 4.Imparatul Traian.725LEI 9.160LEI 13.722. STEFAN POP A. GHEORGHE POJAR S.8 / Bistrita Str.920LEI 102. MARIA Str.800LEI 6.A1.35 / Bistrita Al.807.nr.Nasaudului.965.100LEI 4.Panait Cerna. IOAN CRISTIAN POP L.41.800LEI 95.018. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A. ELENA POJAR G.320LEI 142.880LEI 10. PETRU PLATON I.920LEI 89. OCTAVIAN .nr. ANA PLATON D.nr.9 / Bistrita Al.60.50 / Bistrita Bld.640LEI 38.11 / Bistrita Intr.ap.822.330LEI 31.nr.ap.sat Rusu Birgaului / Jud.nr.bl.2.nr. ALEXANDRU PESTINA I.663.13.nr.000LEI 8.A. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.Voinicului.36 / Bistrita Al.8 / Bistrita Str.594.36 / Bistrita Str.nr.142.040LEI 10.sc.

nr.000LEI 12.A. ALEXANDRU RODILA I.Plopilor.sc.Ineu.Libertatii.13 / Bistrita Str.sc.Decebal.Florilor.25.15 / Bistrita Bld.19 / Bistrita Str.170.840LEI 64.Clopoteilor.800LEI 51.sc.Ionescu Gheorghe Gion.4 / Bistrita Str.sc.2. IOAN RUSU E.400LEI 8.maj.800LEI 22.ap.A.2. ENIKO SALANKI I.372.4 / Bistrita Com.600LEI 9.720LEI 128. DOMNITA RUSU I.B.55 / Bistrita Bld.sc.nr.Constantin Roman Vivu.320LEI 53.A.2.281.nr.A.ap.Decebal.ap. ILIE RUS D.C.sc.A.PURCEL A.nr.2.050LEI 40.ap.sc.Decebal.ap.25 / Bistrita Al.Privighetorilor.6.nr. NICULAE RUS I.101.Sucevei.A.306.2.6 / Bistrita Al.352.Ineu.nr.ap.1.ap. DOINA SABAU A. FLOAREA SABAU I.nr.2.384.928. MARIUS LIVIU RUSU T.33 / Bistrita Al.nr. FLORICA ROSCA V.Rotunda. FLORICA RETEGAN G.3.960LEI 20.1 / Bistrita Str.nr.nr.ap.818.Arges Str.nr.A.75 / Bistrita Str. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.44. CRISTOF REBRISOREAN I.ap.Libertatii.820LEI 90. MARIA RUS GH.54 / Bistrita Str.sc.B.6 / Bistrita Al. ROMULUS VIRGIL RUS I.860.nr.A.8 / Bistrita Intr.C. DANIEL OVIDIU RUS I.Caraiman. VASILE SALAK GH.ap.3 / Bistrita Com.Constantin Roman Vivu.3.580LEI 67. FELICIA SABAU G.935.nr.Decebal.12 / Bistrita Str.1.1.nr.A.nr.320LEI 38.24 / Bistrita Al.14.ap.1.nr.sc.ap.071LEI 14.930.Decebal. CORINA MARIANA RUS I. ROZALIA SALANKI C.sc.542.C.680LEI 20.A6.640LEI 25.nr.440LEI 6.883.46A.401. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.sc.nr.sc.15 / Bistrita Str.400LEI 50.800LEI 62.B.C.843.440LEI 5. ELENA RUS D.ap.Nimigea.6.nr. Str.sc.ap. LIVIU RUSU L.260LEI 20.46.080LEI 10.Bistrita Birgaului.000LEI 27.nr.11 / Bistrita Al.2.sc.81 / Bistrita Str.ap.nr.25 / Bistrita Str.sc.nr.12 / Bistrita Al.sc. IOAN Str.nr. IOAN RUSIN N.720LEI 29.sc.B.nr.440LEI 54.Plopilor.376.521.Eroilor. MARIA ROTAR M.nr.bl.35.ap.sc.ap.ap.sc.180LEI 23.26 / Bistrita Str.3.505.A.Margaretelor.1. AUREL ROMAN V.ap. GAFINA SABO V. IOAN GHEORGHE SALVAN O.Bistrita-N.nr.ap.nr. VASILE ROSU GH.951.14 / Bistrita Bld.B.3.40 / Bistrita Str.sc.D.nr.860.Margaretelor.sc.7 / Bistrita Str.55 / Bistrita Str.120LEI 21.ap.sc.nr.A.15.720LEI 3. IOANA SABAU M.Decebal.A.800LEI 4.4 / Bistrita Al.9 / Bistrita Com.Bistrita-N.1.nr.423.720LEI 38.Decebal.ap.sc.111.612.Eroilor.sc.Bistrita-N.440.sc.254.A.ap.2 / Pitesti / Jud.nr.15. EMILIA PUSCAS I.sc.nr.nr.610LEI 132.Andrei Muresanu.ap.Sg.830LEI 21.Octavian Pop. NICOLAE RUSU I.nr. CONDRATE RUS I.ap.37 / Bistrita Al.346.Vasile Lupu.983.bl.Ineu.045.17.022.nr.nr.240LEI 51.596.Gh.ap.sc.000LEI 11.71 / Aiud / Jud.ap.360LEI 9.ap.B.684.nr.Dumbravei.Pandurilor. ATTILA SALVAN I.6 / Bistrita Str. IONELA RADU C.sat Colibita.8 / Bistrita Str.400LEI 27.1. IOAN SABAU V.927.sc.nr.9 / Bistrita Str.sat Taure.16 / Bistrita Al.A. IOAN RUS I.Imparatul Traian. SULTANA AURORA SALVARI N.A.505.115.Calimani.A.nr.Imparatul Traian.1.Plopilor. Bld.ap.Florilor.089.sc.781.25.ap.161.nr.A.A.166 / Jud.35 / Bistrita Bld. VASILE REBRISOREAN M.118.sc.sc.sc.15 / Bistrita Bld.C.sc.Alba Str.186.613.137. ELISABETA RUSU D.120LEI 16.nr.387.Plopilor.1.Nimigea.A.ap.000LEI 2.000LEI 28.8 / Bistrita Str. LILIANA CRINA RUS G.080LEI 256 .D. CAROLINA SABADUS GHERMAN A. 26.6.760LEI 43.ap.Pop de Basesti.109 / Jud.760LEI 103.A.050. DOINA ELENA RUS I.sc.8.D.ap.F.ap.sat Taure.708.15 / Bistrita Al.nr.35.nr.B. TIBERIU OVIDIU RUS L.Pandurilor.934.nr.ap.6 / Bistrita Bld.Violetelor.500LEI 3.11 / Bistrita Al.520LEI 18.166 / Jud.3 / Bistrita Al. BOGDAN ROTAR I.390LEI 53.ap.sc.Ghiocelului.790LEI 41.sc.Stefan cel Mare.

2.sc.550LEI 286.019.ap.1 Decembrie.nr. VASILE SANTA G.nr.360LEI 50.sc.sat Tagu.10 / Bistrita P-ta Libertatii.858.bl.Grivitei.1 Mai. CRISTIAN SASARMAN S.918.E. VIORICA SCHUSTER I.67 / Bistrita Al. LEONTINA SIMBOTELECAN A.Bistrita-N.29 / Bistrita P-ta Morii.930. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.489.sc.nr.15.Bistrita-N. ANA MARIA SIMION N.36.58.256.sc.000LEI 21.sc. ELENA SUCIU I.sc.4 / Bistrita Str.ap.Independentei.440LEI 33.14 / Bistrita Al.1.400LEI 77.Dogarilor.000LEI 257 .11 / Bistrita Str.189 / jud.sc.1.1.sc.nr.12.198.7.ap. Str.ap. AUREL SESERMAN N.000LEI 25.bl.10 / Bistrita Str.sc.Scurta.B.E.A.nr.sc.43 / Bistrita Str.5.B.375LEI 3.sc.26 / Bistrita Str.163 / Jud. IUSTINA SIMBOTELECAN I.Imparatul Traian.nr.3. VIOREL SINGEORZAN G.779.ap.B.7 / Bistrita Al.730.2.131.Plopilor.Bistrita-N.493.nr.ap.400LEI 126. STEFAN SIMA A.4.sc.Spatarului. 20.sc.6.bl.B.Ioan Slavici.446.020.Octavian Goga.sc.Tudor Vladimirescu. STEFANIA SFORGACE D.1 Decembrie.Dogarilor.25.3 / Bistrita Str.2.510LEI 23.ap.400LEI 66.nr.Plopilor.1.790.330LEI 6.sc.Pircalabului.nr.ap.nr.560LEI 13.Matei.5 / Bistrita Al.ap.13 / Bistrita Str.017.A.915.420LEI 7.501. Str.B.800LEI 12. MACIDON SOS S.499.Libertatii. IOAN Com.nr.nr.sc.B.120LEI 139.000LEI 73.sc.965.Principala nr.Nuseni.ap.Ioan Slavici.ap.Sucevei.4 / Bistrita Bld.40.sc.Decebal.230. VALERIA ANA SOMESAN M.Piriiasului.3.sc.398.J.4A / Bistrita Com.000LEI 114.Cooperativei.ap.ap.nr.505.000LEI 125.28.ap.400LEI 7.6.12 / Bistrita Bld.5.nr.nr.000LEI 139.48 / Bistrita Al.34 / Bistrita Str. Str.5 / Bistrita Calea Moldovei.12 / Bistrita Str. MARIA SZAKACS Z.sc.A.Bistrita-N.E.306. IOAN SPERMEZAN V.420LEI 7.29 / Bistrita P-ta Morii.nr.244.29 / Bistrita Str.334.250LEI 80.Artarilor.ap.030LEI 26.030LEI 1.A.21 / Bistrita Al.sc.970LEI 61.7A.nr.055.nr.nr.650. RODICA MIRELA SIMIONCA C.ap.499.sc.D.ap.sat Feleac.Sub Cetate.4.B.250LEI 84.064.698.nr.sc.Budesti.229 / Jud.nr.67 / Bistrita Com.ap.46 / Bistrita Intr. Str.330.F.ap.nr.C.A.sc.ap.Bistrita-N.440LEI 8.620.13 / Bistrita Str.15.Heniu. MARIA SANDOR I.17 / Bistrita Str.nr.sc.3.1. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I.Bistrita-N.040LEI 19.Decebal.nr.640LEI 52.Pop de Basesti.000LEI 9.1.303.12.160LEI 11.200LEI 19.F. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.2.1.nr.907. VALER SIMION D. NICOLAE SIMIONCA A.920LEI 8.21 / Bistrita Al.600LEI 31.nr.nr. DONIZA SINGEORZAN I.Rodnei. OCTAVIA SARMASAN N.536.B.800LEI 67.Somesului.10 / Bistrita Str. TITUS SUCIU V.Matei.360LEI 285. Str.200LEI 129.169.961.25.ap.C.C.nr.nr.645.Rebrisoara.17 / Bistrita Str. GEORGETA SUCIU N.260.nr.ap. ADRIAN PETRU SANTA M.sc.ap. ION SECOBAN I.9 / Bistrita Com.nr.sc.418.72 / Jud.SAMBOTELECAN P.116.nr. RADU SAVU V.nr.2 / Bistrita Calea Moldovei.A.Solomon Halita. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.17 / Bistrita Str.ap.F.sc. ROZALIA SANGEORZAN G.280LEI 28.21 / Bistrita Str.nr.280LEI 2.ap.B.sc.nr.800LEI 19.15 / Jud.Ineu.sc.nr.1.G-ral Grigore Balan.7 / Bistrita Bld.ap.nr.A.sc.nr.800LEI 207.str.ap.600LEI 31.Axente Sever.000LEI 76.418.nr.B.1.nr.nr.12 / Beclean / Jud.111.9 / Bistrita Str.B.Gh.sc. GHEORGHE SCRIPCARU M.ap.J.790LEI 34.961. GABRIELA SOLDOAE T.21 / Bistrita Com.7.50 / Bistrita Com.sc.Ineu. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.sc.881. DOINA SIMION N. DOINA GABRIELA SUCIU T.F.Octavian Goga.nr.nr.Ioan Slavici.nr. MARGARETA SOLDEREA I.ap.960LEI 12.B.14 / Bistrita Str.nr.13 / Bistrita Str.nr.ap.ap. TANASE SOMESAN I. GABRIEL SOMESAN G.75 / Bistrita Bld.8 / Bistrita Str.706. CONSTANTIN SOLDOAE M.Sucevei.A.6.Bistrita-N. ELISABETA SZEKELY I. TEOFIL SAVESCHI I.607. GRIGORE SUCIU I.730LEI 9.str.000LEI 25.092. DORINA SOMESAN I. LUCIA SELAR A.Sintereag.160LEI 22. GHEORGHE SOMESAN M.ap.ap. P-ta Petru Rares.A.ap.ap. MARIA SESERMAN V.234.15 / Jud.Gheorghe Sincai.D.nr. IOAN SPATAR I.

87 / Bistrita Str.ap.849.nr.nr.ap. MARIA TOMI V.500LEI 26.720LEI 20.600LEI 51. IRINA CRISTINA TOMI G. GHEORGHE DOREL TONEA I. MIHAELA TRISCA G.6.810.Solomon Halita.A.sc.744.000LEI 46.sc.B. MARIA UNGUR G.ap.6 / Bistrita Str.sc.Livezile.George Cosbuc.4 / Bistrita Com.nr. IOAN ULECAN D.125LEI 20.ap.685.470LEI 18.590 / Str.140LEI 5.Livezile.Bistrita-N.sc.A.190 / Jud.289.000LEI 20.882.160LEI 15.B.3.720LEI 74.830LEI 5.sc.sc.413. GHEORGHE TAMASAN I.000LEI 29.sc.1 Mai.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.36 / Jud.237.550LEI 5.223.57 / Jud.nr.10 / Bistrita Str.Principala.Gh.nr.384. ION TOROSCHI I.sat Birla.15.919.1 Mai.Dogarilor.25.550LEI 101. DUMITRU TARANU A. IOANA TEODORESCU D. Com. EMIL MIHAI TELCIAN A.sc.300LEI 8.920LEI 94.080LEI 182.Dogarilor.B.2.372.sc.4 / Bistrita Bld.ap.ap.8 / Bistrita Bld.Mariselu.Bistrita-N.920LEI 2.575.092.Calimani.20 / Bistrita Com.B.nr.4.ap.nr.Mures Str.11 / Bistrita Str.nr.ap.nr. IOAN TIMOFE I. ALINA IOANA TONEA S.ap.1.160LEI 42.630.sc. ANDREI TOMOROGA D.010. EUGEN UNGUR G. ELENA VACAR I.B.Calimani.sc.sc. RODICA TALPOS I.B.26 / Bistrita Str.Imparatul Traian.428.6 / Bistrita Str. ELENA TERMURE M. LUDOVICA TOFAN I.nr.14 / Bistrita Com.ap.ap. IOAN MIRCEA Str.B.223.ap.140.ap.070LEI 8.Bistrita-N.sc.Nasaudului.sat Sintioana. RADU URSACHE T.nr.nr.34 / Jud. Com.sc.nr.sc.str.Castanului.4 / Bistrita Str.Prundu Birgaului.3. DOINA TODERIC G.sc.280LEI 32. FLOAREA TOROSCHI O.27 / Bistrita Str.36 / Bistrita Str.7.nr. DAVID TRAILESCU A.788.Independentei.000LEI 5.sat Zoreni. MIHAI VANT M.7. ANA VACAR Z.920LEI 34. RODOVICA TARMURE M.360LEI 21.A.164 / Bistrita Str. ALEXANDRU TERMURE M.Vatava. VALERIA TARCA P.B.bl. Str.395.sc.B.nr.nr. DUMITRU TERMURE S.George Cosbuc.7 / Bistrita P-ta Morii.23 / Bistrita Str.Cosbuc.ap.600LEI 6.Bistrita-N.ap. IOAN VANT NAT.nr.755.4 / Bistrita Str.019.321 / Com.nr.nr.930.B.A.37 / Jud.289.10.nr.Prundu Birgaului.nr. LIVIA TUDOR A.934.26 / Bistrita Str.Pop de Basesti. ADRIAN TITIENI I.sc.Bistrita-N.ap.833.640LEI 258 .nr.411. DANIEL TOMOROGA G.9 / Bistrita Com.532.nr. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.Dogarilor.3.194 / Jud.8 / Bistrita Com.19 / Bistrita Com. VIORICA TERMURE GHE. VASILE VACAR S.Imparatul Traian.BistritaStr.6 / Bistrita Str.nr.1 / Bistrita Str.Prundu Birgaului.Gh.A.nr.ap.7. IULIANA MARGARETA TURC I.A.Soimilor.400LEI 39. Str.781.523.Bistrita-N. RODICA VARGA I.597.Liviu Rebreanu.nr.nr.2.nr.744.sc.sc.ap.6.nr.sc. IOAN TOFAN I.427.bl.sc.ap.nr.ap.nr.Tudor Vladimirescu.Dumbravei.200LEI 1.10.14 / Bistrita Str.nr. ILIE TRISCA I.Castanului.Pop de Basesti.5.sc.nr.1 / Bistrita Str.340LEI 31.Mariselu.nr.1.ap.870LEI 7.4 / Bistrita Str. CRISTINA TOTH D.Decebal.nr.1 / Bistrita Str.186.A.695.Independentei.102.sat Dorolea.440LEI 10.nr.39.sc.600LEI 72.SZIKI I.B.ap.B.Stefan cel Mare.nr.Andrei Muresanu.4 / Beclean / Jud.sc.701.7.830.796.nr.nr. P-ta Morii.800LEI 15.75 / Al.K.000LEI 2.400LEI 119. VIORICA TIMOFE GH.str. TUDOR TOGOE S.ap.Sintereag.880LEI 53.sc.6 / Bistrita Com.18 / Bistrita Str.13 / Bistrita P-ta Morii.Ion Minulescu.Sinmihaiu de Cimpie.400LEI 772.ap.C3.704.ap.nr. ILEANA VADANA M.756.Zorilor.nr. IOAN UILACHI NAGY I.Simion Barnutiu.Bistricioarei.4.nr.200LEI 41.A.15.J.nr.Dumbravei.5.680LEI 22.770LEI 6.000LEI 53.150LEI 3.ap.5. Bld. FLORICA URECHE I.A. P-ta Centrala.Tudor Vladimirescu.E.720LEI 34.nr.244.006. TODORICA TODERICI V.81.25.4 / Bistrita Com.080LEI 46.540 / Jud.sc.nr.200LEI 60.B. IOANA TODOR A.000LEI 1.ap.696.Vasile Lupu.074.Andrei Muresanu.A.19 / Bistrita Intr.13 / Bistrita Str.3 / Bistrita 7.D.Bistrita-N.nr.400LEI 20.2.13 / Bistrita Cartier Unirea.315B / Jud.400LEI 14.600LEI 17.525.975.nr.nr.200LEI 71.ap.5.

sc.277. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O.21.881.935.Andrei Muresanu.125LEI 15.14.088.780LEI 9.1.Bistrita-N.4.18 / Bistrita P-ta Morii. ANITA ZEGREAN A.F.K.A1. 69.200LEI 48.ap.sc.B.2C.8.Toporasului. SC.080LEI 259 .008. SC.sc.632.13. MARIA ZUS N.400LEI 2.sc.193. BT FRUNZETTI NR.555.B. STELICA ALEXUC M. BT ALEEA IZVOARELOR NR.ap.73 / Bistrita Str.ap.720LEI 88.ap.85 / Jud.ap.nr. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld.300LEI 28. SC. AP.11. SC.sc. AUGUSTIN VULTUR V.595.A. AP. BT MANASTIREA DOAMNEI.79 / Bistrita Str.200LEI 12.880LEI 25. MIHAI IULIU VARVARI I. AP. BT GRIVITA NR.S4.VARGA M. 25.3 / Bistrita Str.738.1. AP.250LEI 10. BT GRIVITEI NR.sc.16. BL.nr.000LEI 28. PETRU ANECULAESEI C.13. CURTESTI. GANE NR. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.A. AP.680LEI 41.650LEI 21.Independentei.C.12.800LEI 40.960LEI 1.J15.822. ADRIAN MIRCEA VARRO M.261.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE.2.30.Prundu Birgaului. NR.22 / Bistrita Com.280LEI 46.480LEI 56. AP.625LEI 22. BT ALEEA VIILOR NR. GHEORGHE AMARANDEI GHE.A.1.nr.2. BL. SC.14BIS. STEFAN AIACOBOAIE A.880LEI 62. AP.D. BT ONICESCU NR.1.4.931. BT ALEEA PINULUI NR. BL.A. CECILIA AFILIPOAIEI T. BL. NR.761.nr. BT C.723.5.348. AP. Str. VLADIMIRESCU NR.Bistrita-N. NATIONALA.525.000LEI 8.M2. MARIA VLAD N. AP.17 / Bistrita Intr.B.A.240LEI 37. VICTORIA VOIVOD A.960LEI 16. Str.5.Muncelului. NR. AP. AP.003.060LEI 15. BT CUZA VODA NR.nr.360LEI 40.4 / Bistrita Str.A1.ap.12. GHEORGHE ALUCULESEI A. MARCELA ANICAI D.500LEI 46. BL.608. BT T.1.sc. SC. DORU C-TIN ANICAI C.B.760LEI 131. RADU AMARANDEI C.nr.28A.sat Arcalia. IOANA ZAVOIAN V. GAVRILA VLASIN I. BT VIILOR NR.13.nr.sat Sintioana. AP.932. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V. AP.Dornei.43. BT IMPARAT TRAIAN NR.42 / Jud. BT ONICESCU NR.4.8 / Bistrita 67.411. MIRCEA VULTUR V.201.G9.nr. DORIN ALEXA C. SC.791.ap. BT SUMA 3.7.120LEI 40.47 / Bistrita Com.400LEI 17.440LEI 11.11.Andrei Muresanu.B1.2. MIHAI ANGHEL C.ap. BT RACHITI.B. BL. AUREL VLASIN A.ap. SC.R14.660. DUMITRA ALUCULULESEI D.275LEI 16. BL.81.Avram Iancu.025. ELENA AMARANDEI G.36 / Bistrita Calea Moldovei. BT ALEEA CINEMA NR.604.Petru Maior. STIUBIENI. GHEORGHE AILOAIEI A.4.200 / Bld.6.sc. BL.25. SC.164.C.941.840LEI 16.8. BL. CLAUDIA AIFTINCAI P.915.ap.nr. SILVIA APACHITEI C.nr.7. BT C. BT B-DUL MIHAI EMINESCU. Com. BT GRIVITEI NR. AP. BL.880LEI 36.880LEI 4.10.nr. SC.sc.sat Mijlocenii Birgaului / Jud.Dragos Voda.879.200LEI 14.G-ral Eremia Grigorescu. BL.2. BL. BT ARMONIEI NR.186.300LEI 8.6.000LEI 10. SAFTA VERHUN C. AP.760LEI 176.27BIS.528.B.963.D.nr.3 / Bistrita Intr.120. BL. BT PARCUL TINERETULUI NR.ap. AP.13. BLZ14.nr.19.19. OLIMPIA ZAMFIR T. AUGUSTIN VLAD G.nr. BT ALEEA PARCULUI NR. W7.56.11.A1.558.074.D1.C.491. AP.sc. MINODORA ANTAL E. DORICA AMAXIMOAIEI S.Mariselu.sc. AURICA AGACHE T.424.5.Sieu-Magherus. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR.B.8.965. TRAIAN AMATIESEI V.43.14. AP. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.1.nr.000LEI 24.9 / Bistrita Str.nr. ANTOANETA ANUSCA D. SC.500LEI 16.000LEI 17.889.30. BT ALEEA NOUA NR.Independentei.C.15. AP.Josenii Birgaului.800LEI 27.Z14. BT SAVENILOR.873.B.558.560LEI 160.949.781.ap.Andrei Muresanu. AP.400LEI 72. 1. BT COM.232. AP.8. AP. VIORICA AGAVRILOAEI D.D.nr.36 / Bistrita Str.I.Bistrita-N.108 / Bistrita Com.19. NECULAE VLAICU G.

U1B.27. ANGELICA C.028.D. BT ALEEA FRUNZETTI NR.F.000LEI 10. SC.437.2. NATIONALA NR. BL. SC.200LEI 11.000LEI 54.3BIS. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M. BL.760LEI 45.8.15.5.334. BT BUCOVINA NR.217.680LEI 25. SC. AP. BT INDEPENDENTEI NR.525. NR65BIS.11. AP. CORNELIU BARBOSU T. PETRU BOSCU V.201.61. SC. BL.7. ELVIRA BACIU I. SC.800LEI 123. BL.800LEI 9. SC.200LEI 21.5. BT ZIMBRULUI NR. BT EMINESCU NR.800LEI 372. OCTAV AZAMFIREI V. IOAN BOLOHAN N.A. AP.63. ENESCU NR.13. BT ONICESCU NR. SC. C-TIN BOSINCEANU S. NR.300LEI 31.12.680LEI 260 . AP.999.2.570LEI 6.18. AP.5.307.853. MARIA BARBOSU I.E6.960LEI 6. BL.157. BT ALEEA SCURTA NR.A. 55.7.116.726. BT RACHITI.4.400LEI 23. AP.I7. 11. MARIA BUHACIUC D.B2. BT ALEEA ELIBERARII NR.800LEI 9.I21.650. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.11.400LEI 6. BT ST.520LEI 31.R5. AP. AP.826. 11.D.679. 64.10B. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M. SC.32.14. BT ALEEA RAPSODIEI NR.D.39. BT MARCHIAN NR. MATRONICA AXINTE I. AP. BT MARCHIAN BL. AP.116. SAVENI PETRICANI.2. AP. SC.4BIS.L1.23. ANETA ARSINTE D. SC.102. RODICA BALAUCA D.4. SC. AP. AP.935.440LEI 19. SC. BT 143. AP. MINODORA BAJUREANU C.C. BT DECEBAL .852.6. MUGUREL D-TRU APETREI D.3.1.950LEI 77.000LEI 114. AP.12.A. AP.36.21. NATIONALA NR. BT UNIRII NR.100LEI 168.080LEI 9. DUMITRU ASAFTEI V. MARCEL BOGHITOIU G.4BIS.18.18.262.18.C.700LEI 17. AP. GHEORGHE AXINTE G.65BIS. BT CALEA NATIONALA NR. SAVENI.9.M1.000LEI 37.1.145. BL. AP.12.12. BL.G1.3. BT CALEA NATIONALA NR.8.240LEI 34.19.L8. DOINA BUDUR P. BT VICTORIEI NR.A.083.941.2.33. BT PRIMAVERII.022.A.107. BL. BL. MARIUS MUGUREL ARSINTE V.23. AP.11. BT CISMELEI NR.S1.A.APALAGHIEI G.949.200LEI 16.8. BT ONICESCU NR.A.10.760LEI 11.520LEI 29. BT ROMANESTI. BT EMINESCU NR.D.500LEI 16.920LEI 84.635.E2. AP.800LEI 4. CONSTANTIN BARDAN I. BT CURCUBEULUI NR. BL. MIHAELA STELA AVRAM V. BT G. BT GRIVITA NR. NR. BL. BL. BT EMINESCU NR. AP.A.091.080LEI 18. BT CUZA VODA NR.750LEI 14. BT ALEEA NUCULUI BL. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.352.H.2. MARIOARA BALAUCA G.10. CONSTANTIN BALINISTEANU G.2. BT C.5. AUREL BALAUCA GHE.930LEI 6. AP. AP. AP. BT LOC. BL.1.11. SC. BL.029.271. BT MARAMURES NR. AP. SC. BT VIILOR.186.3.151.58.781.204.21. BT ALEEA NUCULUI.400LEI 58. BL. DIDINA ASANDULUI C.796.B. BT ALEEA NUCULUI NR. BT SUCEVEI NR.7B.200LEI 5.513.000LEI 74.691.B. AP.5. BL. AP.NR.280LEI 193.880LEI 22.22.927.838.6.1. NATIONALA NR. 15. IOAN BANTUS I. LUCICA BENTA M.409.5. DUMITRU AVARVAREI V. BT VIILOR. AP.417. STELIAN APETREI GHE. MARIA BALINISTEANU C. NR.600LEI 15. SC.4.890. BT. BL.849.990LEI 102. ECATERINA BARBU I.10. SC.M1. BT GRIVITA NR. AP. AP. AP.C1. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR. EMANOIL APOPEI V. BT ARMONIEI NR. SC.152. BL. SC.682. BT C.11. MARIA BUCSA GHE.600LEI 53. C-TIN BORTA D.5. SC.A. NR.D.680LEI 60.678. GHEORGHE BULAI M.570LEI 140. ANGELA BANCESCU I. BL. BT UNIRII NR.594.245.14.334. BT ALEEA NOUA NR.20.000LEI 32. DUMITRU BUDUR V.333. AP.B.200LEI 25. COSTACHE BARLADEANU D. AP.55. BT PRIMAVERII. G3.026.400LEI 20.22. BT ARMEANA NR. BT G. AP. AP. AP. VALENTIN BOUTEAN A. BL.3. DOROHOI. AP. VASILE AVORNICESEI M. BL. CEL MARE NR. ILEANA BRUMA V. SC. ALEXANDRU BACIU I.678. ENESCU NR.638.2. VASILE APOSTOLESCU I.3.000LEI 11.B. SC.360LEI 148.040LEI 3. PROGRESU. MARIA APETREI T.

3. SC.520LEI 15.7.A. BT UNIRII NR.638. BL. BT STR.36A.000LEI 6. BL. BT EMINESCU NR. BT OCTAV ONICESCU.464. BT C. FELICIA COJOCARIU G. BL.32. AP. IRINA-RICA CABINIUC D.488.686.480LEI 5. BT ONICESCU NR.36.105. AP.7. BT M. SC.2. ANGELA ELENA CACIUC I.72.800LEI 2. NR. ILEANA CHELARIU I. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V. BT ALEEA PICTORULUI.125LEI 41.12. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C.659.7. SC.D. AP. BALUSENI. BL.J7. BT VICTORIEI NR.4.16. AP. DUMITRU BUTUC D. NR.366.H1.080LEI 17.3A. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I. MARIA CAZIMIR I. PETRU BURSUC T. BL.372. BT UNIRII NR.52. BT VULTURULUI NR.6.7.3. AP.B1. AP.520LEI 61.18.Z15.C1. BT EMINESCU NR.839. BT GRIVITA NR.1.C.660LEI 22.12. NR.31.16.193. BT SPIRU HARET.41. AP. BT IULIU MANIU NR90.42. BT DREPTATII NR. BT SAVENILOR NR. TRAIAN BURLACU N.B.6. G23. SC.32. STEFAN CIUBOTARU S.103. SC. MIHAI CONDRATOV A.372. AP.ZA11.8. BT C. IOAN CACIUC T.280LEI 12.112. FLOAREA CHINDRUS D.840LEI 41. BT SAT DRAXINI.080LEI 23. BT CURCUBEULUI NR. BL. BT PICTORULUI NR. AP.893.K15.C4. BL.526.J6. BT SAVENILOR NR.855.7. AP. MARIANA CORDOS I.1. C-TIN CHIPOANCA C. BT MARCHIAN NR.675LEI 32.1.I2. BL. SC.113. BL.254.33. AP. BT G. AP. BT CAL. AP.720LEI 8.720LEI 21. SC. 10.000LEI 3.3. BL. BT ONICESCU NR. BT ALEEA AMURGULUI. 36.C4. AP. BT ARMONIEI NR. NATIONALA NR.B.839.720LEI 4.A.A.14.605. VIORICA CIOBANU M.892.152.S8.558. AP. TOMOROVEANU.D. BT ONICESCU NR.A.200LEI 5.550LEI 32.186. NR. BL. BT STEFAN LUCHIAN NR.600LEI 28. NR.D4.440LEI 30. GHEORGHE CIOBANU I. AP. FLOAREA C. AP.5. SC.5C. 31.D. BT BUCOVINA NR. MIHAI CIOBANU V.A1. AP.078.8. AP.10. GEORGETA CORDUNEANU A.640LEI 18. NATIONALA NR49. SC.E. NR2.000LEI 66.11.27.000LEI 56.C.BULIGA I.16. ANICA CIOBANU A. AP. BT G.4.C4.744.800LEI 23.430. BT 31. ANDREI CONSTANTINESCU I.816.9.B1. AP. AP.40. AP.116.4. BL. DUMITRU COLAC GHE.6. NR.490LEI 10.446. AP.A. MIHAI BURCEA M. SC.840LEI 5. BL.000LEI 31. BL. MARIA BURLACU M. BT MAXIM GORCHI NR.B. BT AVRAMESCU NR.000LEI 17. AP. SC.520LEI 112.800LEI 414.289.4.F3.302. ENESCU NR. BT CATAMARASTI DEAL.752.13.880LEI 1. H16.489. AP. AP. SC.16. LAURENTIU CHEBICI D.5.880LEI 26. AP. BT BD. 13. BT CATAMARASTI DEAL.14. NR.2.50. EMINESCU. MARIA CHIRIAC V. CONSTANTIN CIOBANU M.G3.560LEI 10. SC. KOGALNICEANU NR. BT EMINESCU NR.3.10. AP. BT SAVENILOR NR.D.600LEI 12.55.3.7. AP. VALERIAN CAZACU V. MARIA CALISTRU P. BL. MIRELA CIUCLEA I. PETRONELA CIUBOTARU M.A. SC. SC.400LEI 17.116.240LEI 261 .6.A.045. AP. BT ALEEA SCURTA T2. MARIA CIOMIRTAN I.000LEI 4. BT PACEA NR.5.280LEI 8. MARIA BULIGA M.4. NR33.600LEI 33. BL.2. SC.1.5.262.14. DOINA CATARGIU I.15.135.A. SC. C-TIN CERVICESCU I.1. BL. AP. MARIA CEOMIRTAN C.4.843.140LEI 10. IOAN CALUSCHI G.B. AP.S1.730. AP.508. AP.914.798.004.000LEI 14. BT COM. BT CAPITAN ROMANO.B. NR. BT STEFAN LUCHIAN . BT TALPALARIEI NR. SC. ENESCU NR.360LEI 9.490LEI 20.600LEI 31. BL.30A.000LEI 10. AP. AP.775.72.7. VALERIA CIOBANU I. DOROHOI. COM.500LEI 18. NATIONALA.116. BLG1.488. STIUBIENI . SC. SILVIA CHINDRUS G. AP.10. VASILE CHIORESCU I. LUMINITA COJOCARU I. BT OCTAV BANCILA. BL.33. ELENA CHIFIRIUC C. NECULAI CHWALEK C. AGLAIA CAUTESANU I. MIHAITA CIOBANU C. BL. NR. BT VARNAV NR.A. BL.500LEI 17.15. BT TALPALARIEI NR. AP.960LEI 6.943.14. BL.000LEI 61.400LEI 24. NATIONALA. BL. NR128A. SC. SOFIEA CHIRIAC I. BT OCTAV ONICESCU. BL.14.C1.831.3. BL.289.D. AP.O3. 31.

227. C-TIN DANIEL DIMA C.526.9.A. ELENA DOBOI I. VASILE DRON G. BT ALEEA SCOLII NR. BL. AUREL COVATARIU V. SC. SC.839.15.241.373.600LEI 33. PETRU LIVIU DUSCIUC I. MARCEL DULCE D.1.A.3.700LEI 81. BT UNIRII NR.8.560LEI 80.348. SC.114. COSTACHE DIMA I.640. AP. AP.29. AP. BL.U7.E9. MARIA FERARIU I.27. BL. AP.23.C1. BT CURCUBEULUI NR. VIOREL DANILA C.160LEI 17. AP. SC.001.610. BT AVRAMESCU NR.040LEI 56.14A. BT STEFAN LUCHIAN BL.9. SC. ANGELA DAMACHE D. BT TEODOR CALIMACHE NR.830LEI 9.319.680LEI 34. BT GHE.231.64.17.501. FLOREA FEDIUC M. SC.10.356.A. ZA.B.AP. BL. BT ST. GABRIELA CORNEA P.3. VALERIU DUPAC M.520LEI 19. SC.4.8. AP. AP. SC. MIHAI CUCU E.14. IOAN COTOS V. BL.20.2A. BT COM. GHEORGHE CRETANU C. BT ONICESCU NR. AP. AP. SC. BL. SAMUIL CUCU I.500LEI 44.33.560LEI 8. BT C.F9. BL. BT PRIMAVERII NR. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR.A.B. BT COM. BT ALEEA NUCULUI NR.367. NR. BROSCAUTI.000LEI 262 . AP. BALUSENI. SC. SC.A. POMPEIU NR. BT G. LIDIA DUCA L.8.15. ELENA DUMBRAVANU C.4.342. DERSCA. BT UNIRII NR. SC.4. SAVEL CRETU C. BL. BT ALEEA NOUA NR.12. BT FILIPESCU NR. LUCHIAN NR.A5.A. SC. AP. AP. AP. SC. SILVIA DUCAS H. BL. BT ION PILAT NR.8. SC. GHEORGHE DURNEA M. BL. AP. MARIAN DANILIUC N. BT CURCUBEULUI NR. IULIA GINA COSTE M. BL.CORDUNEANU I.G7. NATIONALA NR.920LEI 10. AP17.18. BT ION PILAT NR.4. AP.4. SC.297.254. AP.40. SC.562. AP.B.366. BT ETERNITATII NR. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D.720LEI 2. VASILE COROI A. SC.000LEI 46. BT EMINESCU NR.960LEI 20.11.39.C. BT UNIRII NR.369.6.61.480LEI 23.646.5. NATIONALA. BT ONICESCU NR.750LEI 3. ARGENTINA COSTENIUC V. BT IMPARAT TRAIAN NR.558.920LEI 32.800LEI 33. ELENA FEDIUC G. BT ONICESCU BL. BT SUCEVEI NR.880LEI 6.G2.373.C.481. PETRU CRISU GHE.22. IOAN EPURE GHE.600LEI 131. GHEORGHE DUMBRAVANU G.000LEI 15.6.880LEI 9.14.4.379.D.A. AP. DUMITRU DAVID I.601. AP. AP.B.967.G10.720. POMPEIU. ANICA FILIP M. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D.000LEI 103.008.I4.7.350LEI 26. AP.240LEI 19.11.520LEI 26.24.2.967. AP.5. BT MARCHIAN NR. BT D. MARIN COSTAS G. NR.25.537. BL. BT ALEEA NOUA NR.C. AP.D. RODICA CRETU I. AP.A. BL. IOAN CRETU I.54.800LEI 1. SC.B. AP.C. DAN D-TRU FECIORU A.579.360. AP. SC. BT ALEEA SCOLII NR. SC.840LEI 43.440LEI 22. BT 7 NOIEMBRIE .A2.40.I5. NR. SC.8.22. AP.558.6. NR.1.14. VESPASIAN FLOREA C.020LEI 26.48.3. BT SAT ZAICESTI.280LEI 18.A.360LEI 68. BT PACEA NR. DANIELA DOBOI I. BT 4.321.14.8. BL. ENESCU NR. BT ORASENI DEAL.575. SC.7. VIOREL DUPAC G.640LEI 10.G10. MARIA COSERI G. BT STAUCENI.845. SC.080LEI 15.600LEI 88. C-TIN DAMACHE D.7.911.000LEI 34.200LEI 62.13.400LEI 17. BL.24.200LEI 56.C. BT ONICESCU NR.148. C-TIN FLORESCU GHE.14.425LEI 41.539.61. BT DRAGOS VODA NR. TOADER COSERI I. BL.3. SC.64.3. SC. AP.B. FILIPESCU .19. BT ALEEA NOUA NR.A.31. BT PRIMAVERII .000LEI 33.A. BL.12.39. CARMEN SAVENILOR.5.G10. DOROHOI D.150LEI 35. BL. CURTESTI.35.200LEI 30.3.337.2. CORNI. BL.C4.746.000LEI 351.7. BL. BT UNIRII.B.13. BT COM.7. AP. AP. BL. DOROHOI MAXIM GORKI NR. NR. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D.291. IOAN DODU D.326. AP.750LEI 7.127.A.A. NR.4.132.960LEI 52.3.B.25.15.ZA11.466. COM. AP. AP.960LEI 22.9. AP.351.2. S.800LEI 42. SC.64. AP. BT C. AP.U12. SC.17. AP.492. BLA2. CRISTINA ELENA DIMA I. BL.E.111.875LEI 3.2.F8. BT UNIRII NR.

890LEI 75.S.000LEI 16.215. GHEORGHE IFTIME D.13.G3. BL. BL.552. SC. BT ONICESCU NR.3.440LEI 7.13.914. BT CUZA VODA.C. SC.A. BL.30. AP.4.356. BT ONICESCU NR. AP. DUMITRU IGNAT C. AP.30. SC.400LEI 47. AP. BT PRIETENIEI D1. BL.17. SC.2. IOAN HRISCA P. AP. MELU HINCEANU AL.023.781. R10.5.260.280LEI 10.6. AP.17. BL. SC.VLADIMIRESCU NR.3.800LEI 21.35.A.488.12. BT ONICESCU NR. BL.B.C2.280LEI 34.A.920LEI 10. AP. AP. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR.175LEI 56.6.800LEI 41. NR99.12.A. SC. GICA GRIGORAS G.8. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII.040LEI 41.440LEI 5. BT ALEEA SCOLII.I13.27.859. SC. BT ALEEA LICEULUI NR.382.200LEI 5.818.064.240LEI 27.080LEI 9.18.52. SC.16.4.000LEI 24.C. BT GRIVITA NR. D12. VERGINIA HUSTIUC P.C1. SC. NR.374. AP.4.14. ROMICA MIHAI GAVRIL S. BT T.E8.000LEI 22. BL. ELENA HRITCU M.4.25. AP. MARIA GAVRIL C. AP. SC. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.2.G10. LENUTA GRIGORASI H.33. BT PRIMAVERII NR. GANE BL.6.600LEI 15.877.880LEI 5. BL.17. GHEORGHE GRINDEI M.600LEI 3. NATIONALA NR..15.240LEI 12.B. ELENA GRIGORAS I.14.6.52. TODIRENI. BL. PUSKIN. BL.27.160LEI 5.35.840LEI 116. DAN GOGA D.B. AP. DOINA IFTIME C.C2. BT TUDORA. AP.55. ANISOARA HRITCU Z. NR7.330LEI 14. AP. SC.107.84. ADRIAN HAGIU G. BT TALPALARIEI NR. BT ONICESCU NR. BL. NR.320LEI 7.A.000LEI 18.520LEI 19. COSTACHE HURMUZ M. BL. EMILIA GRIGORAS GHE. ELISABETA GROSULEAC I.55.D. NR.C.3.863. SC.325LEI 106.892.14C.400LEI 683.G1.040LEI 13. AP.57.601.250LEI 4. LEORDA.000LEI 32.3.785. VLADIMIR GRIGORASI C. AP.12.640LEI 32. AP.A.27. AP.C. MIHAI HUTU D.1. BL.200LEI 8. BT ONICESCU NR. BT CUZA VODA.2. NR. AP. BL.7BIS. MARIA GHEORGHIU G. ELENA HIZILNICOV C.130.B.BL3B. SC. BL. NECULAI GONTINEAC M.874. BT C. EUGENIA FRUMOSU V.5C.110. BT ONICESCU NR.160LEI 22. B2.G4.6. AP. BT CAL. MARIA GOGU C.776.200LEI 407. BT ION CREANGA NR. SC. BT ALEEA C.X20. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E.5.994. BL.A. BL. BL.400LEI 14.BT CUZA VODA NR3. BT BUCOVINA NR. BT C.1.000LEI 15.569.920LEI 4.16. BT PACEA NR.320LEI 890.671.678. BT OCTAV BANCILA.2.750LEI 43. AP.A. DORIN C-TIN GHIMPU V.4.M3. AP. BT PRIETENIEI BL. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL.6.3. BT ALEEA ZORILOR. SC. NR.611.600. SC.435.16A.E8.520LEI 92. BL.558. BT ALEEA PINULUI.D.C1. AP.I13. BL.33.2. AP. F. SC. BT SAVENILOR NR. AP. NR. OVIDIU MARIUS HURMUZ N. VASILE GAVRIL I. MIHAI IATIC G. AP.753. DOLINA. AP. BT C.12.5C.420LEI 49.549.562.X18.21.A 6. NATIONALA NR. SC.15. BT A. DANUT HUTANU M.600LEI 263 .1. VASILE HARBUZ GHE.11.256. NATIONALA NR50.43.A.400LEI 12. MARIANA GALCA T. BT TALPALARIEI NR. BT ALEEA AMURGULUI NR.276. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.C2. MARIA GLASBERG S.AP. AP. BT ONICESCU NR. AP.17.15. DUMITRU GOGU A.030. ELENA GRIGORAS V. ANETA GRINDEI M.26.A. BT OCTAV ONICESCU.L8.637. NR. MARIA HRITCU I. SC. ELENA IFRIM G. SAVEL GORBANESCU C. BL.880LEI 10. AP. SIMON GLONT M.861.600. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.356. AP. AP.5. BT PARCUL TINERETULUI. NR.52.186.372.082.135. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.320LEI 65. BT SAT.260LEI 74. BT ALECU DONICI NR. TOADER HERGHELEGIU V.484.A. VASILE IFRIM C.366. AP.90. BL. ANETA GROSU GHE.FRUMOSU C.36. SC.326. BT ALEEA PINULUI NR. BL.714. SC. 1.4.600LEI 322. NR. BT ALEEA NOUA NR.B12. AP. EMILIA HRISCU N. NATIONALA. D1.14. AP.A. BT F. COSTACHE IFTIMIE C.5.680LEI 16. BT COM. AP.A5.

46. GEORGETA ISTRATE I. MARIA ILIUTA GHE.56.600LEI 29. EDIT MACOVEI C.157.30.B.520LEI 12. BT K. P.200LEI 85. GEORGE JILAVU M.000LEI 4.A. BL. 71.571.560LEI 26. MARIA ISTRATE C.17.15. AURORA MARIA IONICA D.A. MARIA JALBA T.996. BT F.26.240LEI 20. SC. AP.230LEI 23.111.200LEI 9. MIHAI MANTALUTA N. 26.520LEI 164. BT PRIMAVERII NR.17. BL.C. BL. BT ONICESCU NR. AP.17. AP. BT PRIMAVERII NR. SC.C.107.972.58.C.D.810. MIHAELA MARCIUC A.761.959.A5. BOTOSAN VARNAV.A6. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR. GORCHI NR. DUMITRU ISAC V.29.A. CURCUBEULUI NR. BL.1.A5. AP.17.9.542. BT ONICESCU NR. AP. BT 38. BT ONICESCU NR. BT PRIMAVERII NR.7.13.152. AP. BT SAVENILOR NR. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T.C. BL. ALEXANDRU LUPU T.2.3. BL. SC.500LEI 34.227.I20. PETRU MALAIMARE P.520LEI 51.1. BT SUCEVEI NR.C. BRATIANU NR.13. FLOREA MALAIMARE C.562.A. SC. SC.100LEI 10.B AP. AP.1. AP. BL. 7.24. CAMELIA MARGINEAN T. MIHAI MANTEA M. BT CALEA NATIONALA NR. BT CALEA NATIONALA NR.267.105.000LEI 99.21.C1.680LEI 43. MARIA MASCAN V.525. BT I. VASILE LUNGU GHE. BT ONICESCU NR.A.537.12.9.S4.17. BT MANOLESTI DEAL. BT ONICESCU NR.A.21.7. C-TIN LOMOS I.625LEI 264 . BT PRIMAVERII NR. AP. BL.11.AUREL IPATE M.983. BT ARMONIEI NR.9C. BT ONICESCU.000LEI 77. BL. MARIANA LEAHU M.2. AP. SC.GA9. AP.27. AP. NR.46BIS.720LEI 8. SC.031. VASILE LEAHU G.920LEI 25.24.2.D.46. SC. BT M.A. BT ELIE RADU NR.E. BT F. SC.297. SC.400LEI 34. NR33. BT ALEEA CURCUBEULUI. LOTI LAZAR T.074.840LEI 35.571.47.C. BT LEORDA .3. AP.6. ELENA JALBA G.H1. AP. AP. AP.8.330LEI 201.U18.090.720LEI 40.400LEI 38.K4. SC.960LEI 23.B7. BL.13. SC. SC.47. TEREZIA IULIANA MARCIUC G.000LEI 4.232. VLADIMIRESCU NR. AP. MARIA MARCIUC ST. MEDA LUCA P.A2.188. AP. SAT HRISCANI. AP.27. SC.1. BT OCTAV ONICESCU.1.D10. B. BT T.8.A. AP. AP.969.14.7. BL.600LEI 78. AP. IULIA LIVADARU V. AP.34. BT ZORILOR NR.A6. U1.289. SC.041.000LEI 40. SC.19.42. BT SAVENILOR NR.400LEI 29. BL.339. SC. BL. VLADENI. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.24.180LEI 12.377. NATIONALA NR. SC. AP.159.11. BT CORLATENI . BT IMPARAT TRAIAN NR. SC.953. SC. SC.B.827.440. BT C.15.570LEI 19. BT ONICESCU NR.D10.26.600LEI 14. VIORICA IRASOC I. SILVIA MACOVEI D. MARIA LOZNEANU C.A. EMILIA LOHAN I.400LEI 8.AP. AP.A. BT PRIMAVERII NR. AP.965.560LEI 23. BT IULIU MANIU NR.520LEI 32.17.B.BT CURCUBEULUI NR. SC.775.783.17.160LEI 81.200LEI 16.320LEI 20. 43. AP.750LEI 5. CUCULEANA ILIESCU D.640LEI 62. NATALIA JITARIU S. COSTACHE IONESCU T.17. BL. AURELIA IRIMIA V. AP. CORINA LOZNEANU C.420. MARX NR.A.A.1. BL.017. AP. SC. DAMIANA IPATE . AP.812.200LEI 43. VIRGIL LUCA I.26.7. AP.A. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I.8.148.895.2.7.I6. BT COM.7.800LEI 3.000LEI 97. U1. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.69. AURELIAN MARICI A.IOAN LUCA M.687. SC. SC.670LEI 91.808.093. BL. BL.C1.1. BT SUCEVEI NR.237.320LEI 101. BL.360LEI 26.43.810.34. SILVIA LAZAROI G.13.257. BT OCTAV ONICESCU.200LEI 44. NR. BT ALEEA VIILOR NR. BL. NR17. OVIDIU MARGINEAN I.550LEI 9. BL. BLA2. ELISABETA IVASCA I.14. BT ONICESCU NR.960LEI 49. BT PRIMAVERII NR. BL.914.IGNAT N. BT ALEEA LICEULUI NR. AP.B. MIHAI MARGINEAN A.320LEI 5.B5.69. BT ALEEA AZURULUI NR.595. AP. AP. BL.C.3.6.940.12. RAUSENI.29. AP.7. BT CALEA NATIONALA NR.33.600LEI 2. AP. SC.

BL. ENESCU NR.8.36A.742. RADU MIJA I.B.744. BT SAT CATAMARASTI DEAL. BT PRIMAVERII. SC. ENESCU NR. JENITA OLARU I. BL.461.1. AP. BT BD.600LEI 39. ZENOVIA MOISA I.695.223.325.D. AP. BT ALEEA SCURTA NR.993.17. VERONICA MIHALACHE T.B.A. MIHAELA NICULICA I.B.MATEI A..2.320LEI 414. BL. SC.949.34. AP.9.177.680LEI 17. BT G. AP. BL. SC. BT PRIMAVERII NR.B. AP.I2.840LEI 85.C4.G10. SC. AP.320LEI 16.5.1.5. BT CALEA NATIONALA NR.5. VIRGINIA MURARIU D.400LEI 7. SC.11. BT GEORGE ENESCU.63.9.360.440LEI 9.11. MARTA TANIA OLENIUC I. BT ARMEANA NR.12. BT TRUSESTI. BT ONICESCU NR.806. BL.749.600LEI 16. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.V1.200LEI 5.3. DUMITRU MOISUC G. IOAN MITOCARIU A.000LEI 57. SC.669.178.500LEI 66. BT SAT IPOTESTI. DUMITRU MORARU C. AP. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G. STEFAN MIHAILEANU I. EMINESCU.595. MARIA NECHITA M. SC.16. BT PRIMAVERII NR.F2. AP.190. SC. MARIAN MURARU C.1.372.640LEI 13. SC.9.10. BT PRIMAVERII.18. BT ALEEA GRIVITEI NR. BT EMINESCU.B. NR.172. BL. VASILE MOISUC P. AP.30.3.520. NR.475LEI 8. BL. BL. AP. 52. AP.513. BT MARCHIAN NR.A.401. AP.840LEI 6.B.010LEI 2. BL.769.B.000LEI 18. AP.A.A26. BL.218.S3.078.A1. BL.SC.12. BT GRIVITA NR.179. ELEONORA MOLDOVAN A.200LEI 2.Z2. EMINESCU NR.800LEI 17.E. BT 23. BL. SC.8.A.SC. AP. AP. BT ALEEA NUCULUI NR. BT IMPARAT TRAIAN NR. NR.MARIA MOLDOVANU D. GHEORGHE MATEI C.B.3. JAN-LEONIDA MIGHIU C.542.D1.722.4.625. SC. ENESCU NR.16.45. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR.186.5. BL. BT ALEEA PICTORULUI NR.25.401.8.B. AP. AP. NR.400LEI 14. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR. DUMITRU MAXINIUC C.A. BL.5. MIHAI MERTICARU I.1.12.21.4. BT ALEEA PRIMAVERII NR. BL. NR. BL.6.13.137.240LEI 265 . AP. 1.1.18. BL.10. BT PRIMAVERII. AP. GEORGETA MOLDOVANU . C-TIN MUSCALIUC D. 7.E3.14. BT CALEA NATIONALA NR. SC. AP. MIRCEA MURARU M. AP.320LEI 6.15.P17. C-TIN MIHAI D. BL.800LEI 13.120LEI 67.5.B. AP. ELENA CUZA VODA NR.104. AP.30.16.750LEI 86. IULIUS CEZAR MURARU S.A. EMINESCU.35. MIHAI MOISA T. BT GRIVITEI NR. BT CALEA NATIONALA NR.TURN. BT PRIMAVERII NR.000LEI 28.A.23. BT ALEEA AZURULUI.4. BL.8. BT UNIRII NR. BL.8. DIMITRIE NASCU I. AP.4. AURICA MURARIU I.10.600LEI 41. AP. COM.728.7.G23. FRIMU NR. SC. AP.B1.20. AP.307. AP.I2.440LEI 11. AP.16.B. SC. VIORICA NISTOR C.640LEI 30.D. BT CUZA VODA 6BIS. VICTOR NASTASE I. NR9. EMINESCU.3.430.15.978. SC.5. BT I.570LEI 8.631.640LEI 94.080LEI 16.240LEI 36.55.074. SC. GHEORGHE MATEI C.8. AP.680LEI 33.27.240LEI 5. E 14. 14. NR. AP.G4.321. AP.630.413.3. MIHAI NUCUTA D. P17. BL. BL.J8.69. SC.560LEI 10.439. BT BD. AP. B.A.14.30.V1.5.K1.27.600LEI 15. BT VIILOR NR.10.113.U16. BL.571. 59.200LEI 6.B. C-TIN NECHITA V.704. BT ONICESCU NR.513. BT G. 9.22.P11. AP. SC. BT CALEA NATIONALA NR.200LEI 108.600LEI 6. JENITA MAXIM G. EUGEN MIHAESCU G.5. SPERANTA MIHAIANU C. AP4.C. BT D.S7. NR.45. BT CRONICARI NECULCE NR.500LEI 38. P17. DUMITRU MIHAI G. AP. ION NATIS T.200LEI 43. BL. BT PRIMAVERII NR. BT ONICESCU NR. SC. CATALIN DANIEL MICU M. BT G.440LEI 60. BT MARCHIAN .855. BT GRIVITEI NR. AP. BL.7. COM.240LEI 32.420LEI 3. PANAIOTIS NECHIFOR N.169. SC.19. BL. DANUT MUNTEANU V. BL. BL. 4. 30.18.30.483. AP.440LEI 20.6BIS. AP.2.5. NEGREANU NR. AP. ILIE MERTICARU I.320LEI 45.65. CONSILIA LENUTA MIHAI T.10. SC. STELA MICU L.27. AP.B1. IULIAN MOLDOVANU M. BT INDEPENDENTEI NR. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL. ELENA MURARU GHE.800LEI 117.880LEI 14. MIHAI MORARU M. AP.215. AP. BL.760LEI 3. BL.000LEI 5.

11. AP.859. EMINESCU. BT ALEEA SCOLII NR..000LEI 39.6.12.66. BT OCTAV BANCILA NR.A. FALTICENI. C-TIN PRISACARIU A. MIRELA DANIELA RAILEANU M.576.092.300LEI 3. SC.M6.53. AP.600LEI 46.520LEI 3. BL.A9. AP.5.520. BT K. BT ALEEA RONDULUI NR.19. AP. VIORICA PASCARIU D. ELISAVETA RAILEANU I.A.4. BT CUZA VODA NR.959.B.B2. RODICA ONOFREI I.800LEI 15.760LEI 13.B. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I. BL. DUBALARI.976.488.2.882.2. BT AZURULUI NR. AURELIA OPASCHI G.12.J6.4. CORINA POPINCIUC D. GHEORGHE POPA D. BT ANTONESCU NR.16. BT TALPALARIEI NR.440LEI 23.000.000LEI 13.558.14. BT PARCUL TINERETULUI . AURICA PASCARIU V. PAULINA PROZOROSCHI N. GINA BEATRICE RAILEANU C.5.760LEI 122. BT ALEEA ELIBERARII NR.960LEI 11.I.477.068.704. SCA. BL. BT ALEEA ARCULUI NR.440LEI 1. REGHINA OSTRECEANU D. AP.869.360LEI 44.15.W5.5. MARIA POLITIC C. BL.000LEI 22. BT ONICESCU NR. AP.1. NR.E5.867.039. AP. BL. AP.86. PETRE ONAC N. ANCA PETRARIU D.920LEI 45. DUMITRU DANIEL POSTEA A.200LEI 2. AP. SC. AP.087. BL.330LEI 6. DUMITRU POROF V. BL.520LEI 31. AP. SC. BT F. VERONICA PILOS C. MIHAELA OPASCHI S.000LEI 84.6. BT ZORILOR NR. ANA PRISACARIU I. SC. BL.600LEI 3.31. MIHAIU PRICOP N. SC.A. 4.A2.300LEI 41. BL. SC. BT AZURULUI NR. AP. SC.845.534. AP. BL. AP.2.739. BT CUZA VODA NR.943. CRISTIAN POPESCU I.6.200LEI 23. AP. AP. GHEORGHE PASCAL M. FLORIN PORFIR C.16. AP. BT FRUNZETTI NR.490. AI. AP.360LEI 23.C. DUMITRU ONOFREI I. BT AVRAMESCU NR. SC. SC.880LEI 54.320LEI 53.14. ILEANA ONICIUC P. BL. BT EMINESCU NR.C.240LEI 31.480LEI 266 .53.2.OLENIUC I. BT 17.7.27. LILIANA POENARU M.5.4. BL.902.720LEI 31. NR. AP. MARKS NR.16.558. FLORIN OVIDIU MARCHIAN .W12.45.400LEI 124.51. BL.A.8.R9. MIRCEA RADU C.000LEI 82.1. BT ALEEA CALIMACHI NR.920LEI 31. AP. ANISOARA POPESCU V. BT BUCECEA.840LEI 24.919.A. AP. BL. SC. BTOSANI LUNA NR. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR. ORTANSA PRISACARIU P.18. AP. SC.23.281. BT GEORGE ENESCU BL. IOAN POENARU I. NATIONALA NR. BT ONICECU S20.160LEI 55. SC.1. ECATERINA PRICOP T.818. BT ONICESCU NR.276. AP.12.387.11.125LEI 16.600LEI 14. AP.855.21.8.200LEI 22.36A. MILICA PITORAC D.070LEI 6.13.S4.630.33.860.B.880LEI 8. ANISOARA PRISACARIU I.037.323.8. AP.372.3.8. SC.37.000LEI 15.160LEI 6. LIVIU C-TIN PINTILIUC D. 10.B.A.600LEI 5.B1. VERONICA PRAJINARIU T. SUCEVEI.007.337. DUMITRU POENARU C. AP.627. PETREA PROJOROSCHI I. FLOAREA PINZARIU I. NR.B. BT GRANICERI BL.32.323.I.7. SC.1.10. AP. BT BLANDESTI.5BIS. AP.4.17.86. AP. BT STR.000LEI 98. AP. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.200LEI 4.223.5. BT STR.A. IOAN POPA I. BT BUCECEA. DANIELA RAILEANU M.G. BL.CUZA. SC. STR.18. BL.B2.831. BT ZIMBRULUI NR.1. BT UNIRII NR.10.118.488. MARINELA ONOFREI N. AP.2. BT ALEEA NOUA NR. BT ONICESCU NR. CARMEN ELENA POPINCIUC C. DONICI NR.A. AP.W5.S7. SC. SC. SC.C.200LEI 14.5. LUCIA POROSNIUC D.A. BT CUZA VODA NR.1.2. AP.880LEI 110. SC.A.A1.36.16.845. NR.6. SC.A. SC. BL.422. VIILOR NR.000LEI 7. BT ZIMBRULUI. BT BUCECEA . Z10.A9.160LEI 109. BT BD.5.B.15. BT C.5. BT GRIVITEI NR. BL.86.200LEI 15. SIMION POSTINIUC V. AP.6.015. AP. AP.000LEI 6.599.A.855. MARIA PANCU I.985.200LEI 51.7. SC.A.B. ELENA RAICU V.8.BT ORAS SAVENI.A. BT LALELELOR NR. BT EMINESCU NR.1. BL. AP. SC. BT BUCOVINA NR.305.3.400LEI 10. SC. 25. AP.15. BL. BT EMINESCU NR. BT STEFAN LUCHIAN NR.

UNIRII NR. BT VARNAV BL.11.B.2.L1.8.A.14.711. AURORA NINA SEVERINCU V.640LEI 786.535.116.440LEI 69.3. ELENA SIRETEANU N.1.14.000LEI 3.372.4.2.A. BT TIBERIU CRUDU NR.7. AP.7. 1.3. BT UNIRII NR.934. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I.69.D1.7. AP.35. VLADIMIRESCU NR.12. ELENA SANDRU A.8.8.488. BL. BT F. IULIETA ROSU ST. AP.H3.800LEI 10.C4A. MARIA ROTARITA P. AP.8. SC.640LEI 23.111.18. BL. ADELA ROSU I. BT C. BL.976.F5.A1. EMINESCU NR.B.25. NR.616. MAXIM VASILE TALPA I. PAUL IULIAN TARANU P.208.996.994.W25. BT SAT CATAMARASTI DEAL. DANIELA MIRELA SANDU D.F.786.558.000LEI 4. DUMITRU ROSETI GHE.320LEI 10. SC. AP.9.C.B.600LEI 15. BL. BL.650.000LEI 68. BT ARMONIEI. BL.000LEI 70. NR. AP.25. AP. SC.54. BT UNIRII NR.400LEI 16. BL.159. NR. BT PACEA NR.9.11.880LEI 18. AP. AP.25.200LEI 43.148.18. AP.7.013. NATIONALA NR.SC.2. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M. MANUELA PAULA STIHI V. AP.21.000LEI 53. BL.740.310LEI 10.18. MARCEL TALPA R. C-TIN TABARCEA P. RODICA TAPALAGA B. SC. BL. BT EMINESCU NR. BT ST. SC. SC. VALERIU ROTARIU V.160LEI 14. BL. NR. C-TIN V.29. AP. MIHAI TARNAUCEANU G.63.201. SC.261. BT PRIMAVERII NR. BL. LAURIAN VICTOR ROSETI P.A. BT POSTEI NR. DORNEI -STR.A. AP.491. AP. SC. BL. VASILE STEFAN I. AP. IOAN SAUCIUC V.C.400LEI 82.10.C. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.209. BT CALEA NATIONALA NR. AP. BT AVRAMESCU NR.400LEI 29.544.A.480LEI 4. BT PRIETENIEI NR. AP. ENESCU NR. C-TIN SANDU G. RODICA TALPALARIU Z.A. BT ALEEA NOUA. AP. AP. BT VARNAV NR. NATIONALA NR. BT VICTORIEI NR.7. BT IMPARAT TRAIAN BL.616. BT ALEEA NUCULUI NR.1.G19.2.2. VASILE RUSU G.B.12. AP. AP.D. BL.24.401.A. NR. ION SEVERIN I.9. SC.180LEI 23.8 PRIETENIEI NR.744.749.19.A. BL.D3. TIBERIU SIRGHI D.000LEI 137.305. BT SUCEVEI NR.13. BT PACEA NR.A4. GHEORGHE SFICHI I. AP.A. G3. BUCECEA. MARIA ROTARIU GHE.520LEI 23.4.7.1. VERGINIA STEFANESCU C.53. ANGELA SANDU V.988. BT AMURGULUI NR.B4. T. AP.C.A8.342.2M.200LEI 70.960LEI 34. SC.320LEI 8. BT ZORILOR NR.6. BL. SC.853.600LEI 28.D1B3.2.C.320LEI 72.480LEI 33. G4. BL.000LEI 8.F5. AP. BT 10. MARIA SERBAN I.000LEI 47. AP.667. C-TIN STEFAN G.520LEI 11.H3.000LEI 145. SC.280LEI 82. ELENA SANDU A. BT G.360LEI 84. BT ALEEA PICTORULUI NR.151.976. SC. LUCHIAN NR.3.27. LUCHIAN NR.320LEI 21. BL.440LEI 31.V9.871.A1.401.18. SC. BL. AP.BL.G3. BT VIILOR NR.260LEI 16. PACHITA STENTEL I.18. BT EMINESCU NR. BT CAL.B.53. BT GHE.49.400LEI 49.158. BT ALEEA CRIZANTEMELOR. BL.A.760LEI 11.I22. SC.27. AP. GEORGETA SPIRCU C.712. AP. FILIPESCU.000LEI 11. SC. 28. BL. SC. PAUL ROMANESCU I. BT ARMONIEI NR.7.080LEI 9.2. AP.2.2.280LEI 104. VIRGIL SEVERINCU GHE. CRISTIAN SAMIAN C.3. AP. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P.11.190. BT F.1.880LEI 113. SUCEAVA NUCILOR.A. SC.015. AP.E. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP. ELVIRA TALPA I. BT T. 34. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.600LEI 8. BT ONICESCU NR.A7. SC.3.800LEI 34.125LEI 4.373.2.E.28. SC.58. AP. BT PARCUL TINERETULUI NR. AP.C.E7.855.24. BL.741. BT CALINESTI.000LEI 6.880LEI 41.28. BT EMINESCU NR.045. AP. MIHAI EMINESCU.ROMANESCU D. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M. BL.041.730. SC.A AP. SC. S.011.3. COM.636. AP.P13. BL. BL. SC.63.13. SC.D1B3. VASILE ROTARIU V.E.K2. BT UNIRII NR.C7. 36A. AP. PAULUS TARNITA M. BT EMINESCU NR. BT ONICESCU NR. AP.077.200LEI 267 .325LEI 75.11. VLADIMIRESCU NR.3. BT ST. BT VICTORIEI NR.B.9.18.2.

002. SC.L1.748.040LEI 15. BL.904. BT COM. BT DREPTATII NR. SC. SC.000LEI 13.920LEI 8.55. AP.G.864.035.C.325. BL. AP.200LEI 137.B.B.81.803.000LEI 41.B. BT F. BL.23BIS.720LEI 11. AP.409. SC.7.691. AP.A.400LEI 51. AP. DOINA ZAGAN D.7.127. BT COM. BT 7 NOIEMBRIE NR.63D.695. AP. AP.9. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR.200LEI 91. SC. LIGIA-TATIANA TRUFIN D. BL.19. SC. SC. AP. BT ONICESCU NR. ROMILA MARIANA ZAICEANU N.700LEI 16.600LEI 21.293. AP.12.34.661. AP.S.2.550. AP. SC.5. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT EMINESCU NR. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT IMPARAT TRAIAN NR.F5.96. VLASINESTI. BL. BT ONICESCU NR.R9. AP.320LEI 40.28. BL. BT G. BT ALEEA SCOLII NR. BL.000LEI 44. BT VARNAV NR. LUCRETIA TURCU C.475.081.24. AP. PUSKIN NR. 54. BL. GHEORGHE C-TIN TURCU F. R16.12. AP. NR.P17.39.A. ENESCU NR.7.Z18.2.L8.6.11. LIVIU DORIN VIZITIU V.G5.820. SC.86. SC.P15.720LEI 38. AP. MANUELA URSU D.712.15.600LEI 42. IUSTINA TUFA M. BT PARCUL TINERETULUI. BT ALEEA PINULUI NR.847. PRIMAVERII P17.659. SC. BT EMINESCU NR.28.120LEI 8.152. SC.17. BL.830LEI 161.040LEI 32.160LEI 454. ALEXANDRU TRUFIN N. 23.086. MIHAELA TOPALA I. BT A.800LEI 12.860.24. F12. MARINELA ZALA M. AP. NATALIA ZAGAN I. SC. C-TIN TIMOFTE G. AP.24.367.5.20.192. SC. BT PRIETENIEI NR.480LEI 10. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D.1.289.8.600LEI 21.2.906.000LEI 26.B. SC.18. BT 20. AP. BT CRIZANTEMELOR NR. AP. SC.14.595. BT CUZA VODA NR. BL. SC.9.3. LAURA RALUCA TRUFIN C.A.9. AP.B.5. SC. VERONICA NICOLETA VATAMANU M. AP. SC. BT CUZA VODA NR.G. AP. BT PRIMAVERII NR. SC.24.920LEI 10. AP. SC.965.640LEI 15.11.G.SC. GHEORGHE TINCU C. MARIA TRUFIN N.B.2.L1.E2. BL. BL.15.869.153.000LEI 10.14. ANA TURICEANU M.988. BT DIMITRIE RALET NR.19. ELENA VASILESCU R.966.200LEI 51.43.720LEI 14.875.TILIPAN G. VLASINESTI. BANCILA NR.200LEI 13.000LEI 16. AP.334.2. BL.720LEI 12. NATIONALA NR. BT PRIMAVERII NR.092. AP.400LEI 21.B. EMIL TOMA D.372. AP.200LEI 20.13.D. ALINA MONICA UNGUREANU M.720LEI 268 . MIHAI VORNICU I.14. GHEORGHE VERESTIUC I. SC. IONEL ZAHARIA A.11.I4.69. BT PRIMAVERII NR. I6.A.11. BT SPATAR MILESCU NR. IOAN VALENCIUC A. AP.24. AP.F. DOREL DUMITRU UNGUREANU G. BT ALEEA NOUA NR. SC.000LEI 5.249.10.5. GHEORGHE VERENCIUC V. BT CAL.. STEFAN TURCANU F. BT O.488. BT OCTAV BANCILA. C-TIN TURCU C.200LEI 12. BT BUCOVINA NR.12.11.2.025. ELENA TRUFIN D.760LEI 2.B. BT PRIMAVERII NR. BL. BL. ELENA VACARIU D.69. BT MANOLESTI DEAL. PRIMAVERII. CATINCA ZAHARIA D.5. PARASCHIVA VATAMANU V. BL.050LEI 19.9.781. BT AVRAMESCU NR.8.2.4. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I.738.508. AP. AP.B.678. BT ONICESCU NR.11.520LEI 29.14. DANIELA TIPU D. PETREA VIZITIU I.5. BT ALEEA NUCULUI BL.360LEI 29. NR45 BIS.12. AP. NR. AP.79.291. AP.31.7B.T5.B. BT STR.A3. SC. AP.840LEI 7.200LEI 79.5.A.A5.18.923.28.000LEI 372.C. BT TEATRULUI NR.U16. AP. BT TEATRULUI NR. DUMITRINA TIMOFTE G. AP. BT BALCESCU NR.590LEI 32. BT PRIMAVERII BL.200LEI 23.068.7. AP.11. ROZICA UNTANU P.882. MIHAI VOLOSNIUC I.2. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G. AP. BT M.9. BL. BT PRIMAVERII NR. AP.B.12.225LEI 47.B. DUMITRU VIZITIU A.B.160LEI 22.18. KOGALNICEANU NR.720LEI 1.8.15. BL. BT DOBROGEANU GHEREA NR. IOAN VARZAR M.A. BL. SC.X23.12.360LEI 9.750LEI 15.15.G. IOAN VLAS D.7B. AP. SC.317. AP. ORTANSA TOMA C.120LEI 49.C. BT CALEA NATIONALA NR. AP. SC.7.4. EUSEFINA TOMA D. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C. BT PRIMAVERII NR.653. BT TRANDAFIRILOR. BL.

SC. Timiş 9. nr.800 Titulescu. 64. ap. Sirius nr.374. ap. ap. 20. 3 Timişoara 46. Timişoara 129. Et. 6. bl. 35. 11. nr. bl.. 1. Sc.542. ap. Etelca Bandula M. ap. Timişoara 40. ap. 28.116.179. Timişoara 56.040 loc. 63A.461. Timiş.. 3. et. Florin Banu D. Ioan Boi? E. bl. sc.674. 1. ap. et. 3. Vasilica B?l?nel Gh.232. 7.965. 22. A. Dumitru Augner D. Baba Dochia nr. B.000 Tuluicului. Cristina Otilia Bodea G. Erjebet E. KOGALNICEANU NR.779. 34. Timişoara 62. D. Margareta Alexandrescu D. nr. Ciprian Alexandrescu P. Timişoara 108. D. com. Timişoara 221. ap. sect. sc. Sc. Maria Ardelean G.250 Str. A. bl. 1. 6.000 Bucureşti. 17.760 Barbu Iscovescu. A1.000 Tache Ionescu 11-13. 3 Timişoara 31. Bl. Brancov Ana M. N.000 Brându?ei nr. D. Ioana Becia I. nr.I2. 14. A. 1. 7. 1. Constantin Bandula I. nr. ap. A. et. nr. Bethausen. et.380 Mătrăgunei nr. Anna Amalia Boca M.520 Calea ?agului nr. Et. 1. 21. Dumitru Bold. bl.000 str. 24. nr.480 Str. Stela Bandula M.240 str.356. A. B. 202. et. jud.969. Timişoara 92. Elena Belene?i D. 2/1. Patricia Anghel G. St. ap.440. 13. et. Timişoara 243. 5. Dumitru Bulla I.7. Viorel Bandula V. Sirius nr. com. ap. 1. ap. 12.190 loc. 4. bl. 22. Loc. C.300.223. ap. AP.200 Tigrului nr. et. 10. 119. 25. 71.540 I.000 B-dul Eroilor nr. Vulcan nr.000 str. 1. Timişoara 6. 55 13. Mihail Kog?lniceanu nr.042. Sc. com. nr.600 513.670 Mătrăgunei nr.505. Bl. 23. Ştefan cel mare nr. 2. 3.300.920 Aleea Cascadei nr. 14. Viorica Belehuz V. Jebel. 17. sc. bl. 3. Cladova. ap. A. ap. A. 23. G. 1. Timişoara 16. jud.582. Ioan (De) Ardelean I.400 I. Timişoara 24.000 Eroilor.450.000 Agronomiei.849. Bogoliub Balea T. 7. Vân?torilor. 227. et.064. Arad 55. 5 69. ap 1. Eroilor 10-12. bl 73. 1. Timişoara 40. Gheorghe Bihoi N. 29.440. ap.483. sc. Bethausen. ap. B.547.400 Arie? nr. Ion Vidu.542. sc.508. sc. Timişoara 149.282. Adrian Ilie Bihoi V. sc. 26. Timişoara 46. Timişoara 10. 240..ZOLTI N. 1.800 B-dul L. 7A. Maria Barth E. Timişoara 103. Timişoara 259. Vlaicu. 10. B. TraIAN Bondar P. 9.33.247. et.941. ap 1. 6. bl.600 Micşunel nr.A. 3.360 Simion B?rnu?iu. 6. 4. 64. Titulescu. ap. 4. 14. et.008. sc.000 Str. 6. Timişoara 31. Timişoara 207. 15. Francisc Arpad Anuichi A.650. Pădureni.720. nr.700 Str. bl. B.000 Calea BogDăneştilor nr. 119. Cara?-Severin 259.232. et. ap. 3.354. Hortenzia Balint M. Vulcan nr. Sc. Ap.000 Str. Timişoara 55. sc. Bl. Maria Barban I.368. et. Francisc Barth Anna Bartha I. Cladova. Ana Augner I.12. 1. Paro?eni. 32.000 Str. nr. Sc. 35. 9. Marioara Bachici S. et. Timişoara 13. 6.331.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . Timişoara 40.000 Str. Mirela Dorina Antal I. Timiş.833. 6. Timişoara 62.800 Ion Ionescu de la Brad. et.340 Drubeta 47A. sc.500 Mătrăgunei nr. Timişoara 232. Timişoara 3. Timişoara 15. Dalboset. Rebreanu. 1. BL. Mihai Aurelian Be?tea C. 20. A.372. 3. B. 42. Timişoara 7. ap.580. 5. Ioana Simona Biro I. 1. 1.000 Str. F6. et. et. Timişoara 24. 15. 1. BT 34. Achim Bogdan P. Dumitru Bogdan I. 55 22. T1. jud. bl.008. Timişoara 135. 23. Sc. et. Timişoara 880. D. A.372. et.B. ap. Iuliu B?dil? N. Bl. ap.849. Timişoara 61.276. Timişoara 155. 30. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. nr. ap.200 Str. bl. jud. bl. A. sc. Timişoara 29. 12. Ioan Banu G. 35. 7. 4. 7. Ap.111. Timişoara 10. sc. Paro?eni. et. et. ap 7. Timişoara 47. Ion Vidu. Sc.450 Babadag. 23. 2.600 Mătrăgunei nr.077. Letiţia Draghina Boici G.560 Ion Ionescu de la Brad. bl. Mircea Dan Becia D. ap. Timişoara 3.320LEI Domiciliu Suma Str.200 Simion B?rnu?iu. Anicu?a B?ncioiu D. et.

Fructelor nr. Mihai C?licean A.390. 4. sc.246. 1. 3. ap. Bl. Mistral. Bl. nr. 18. 6. bl. A75.280 13.721. B.560 56. Crişan E.600 190.400 103. Operetei nr.595.007. Or?ova 1.761.960 67. 5. sc. ap 36. Mircea Cornel Cicloda A. C21. A. et.800 54. B. Eleonora Chivu M. A. Rozalia Buzduga G. Adrian Carol E. Bl. Timişoara Circumvala?iunii. jud.000 279. sc. ap. 3.092. 2. et. B. 9. ap.600 66.400 11. 3. 55.892. ap. Timişoara str. B. bl. et.302. sc. Titus Ghe. ap.601. N.800 68. 6. Timişoara str.210. Timişoara str. ap. sc. Timişoara str. bl. Mure? nr. ap. 1. et. B. 10 Ion Ionescu de la Brad. 2. Gheorghe Costin S. et.2. B. et. Floarea Chi?escu I. 3. ap. bl. Timişoara Simion B?rnu?iu. 8 str. Ştefan cel Mare. B. Timişoara str.074. sc. ap. sc. Timişoara 30. et. M?cin nr. 3.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . Mircea cel B?trân.644. sc. Victoria Cioar? I. sc. 1. bl. 3. 4. C33.374. et. 48. sc. 14. Timişoara Torontalului nr. Timişoara Str.619. et.000 22. 18. Timişoara str. 5. sc.280 75. ap.960 36.000 41.360 19. et.982.120 16. T32. 2. 20. 13. sc.000 18.500 15. Timişoara str. Sorin Titel 12.930. et. Timişoara loc. 2.111. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. Bal?. bl. Brându?ei nr.695. sc.350 51. C. A. Nr. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. 3. sc. sc.949. 1. 4. Marius Ciupulig? G. 14. jud. 74. sc.840 915. D3. Mure? nr. ap.238. Petru Ilie Dupta N. et.406. 13. ap.300 18.347. sc. Nicolae (De) Dulgheru P. jud. 1. B11B. ap. Timişoara Gh. ap.200 150. C. Intrarea Doinei. Marin Carmel Ceang?u I. Mihail Kog?lniceanu.960 215. 42. B. Timişoara str. ap. 2. nr. 5. 22.644.Timiş nr. 1.200 4.530. sc. nr. Peciu Nou. Timişoara Zona Bucovina nr. A. 58.1.153. Petric? Buricea F. bl.389.400 417. Bucovinei nr. 48.160 141. 65. Bucureşti nr. ap 2.847. Vasile Crăciun T. et. ap. Titan 6. 11. A. Timişoara str. Ana Caragea Nicolae Carol L.520 232. 6.720 25. sc. 42. Milea Chifan C. Leon Carp I. Et.500 77. et.700.409. 3. B. ap. Lazăr 42.300 170.000 116. sc. ap. ap. 63.542. Constantin Busc? C. Timişoara str.669. Timiş str. Elena Coman Floare Comlo?an P. et. Bisericii nr. et.200 58.558. ap. ap.133.000 122.600 80. ap. 7. 11.500 15. Nicolae Caragea I.380. Nr. Timişoara str. ap 36. Bl. nr. Dorel Ioan Cioran G. Constantin G. B. Timişoara Zona Bucovina 2. et. sc. Timişoara Intrarea Topologului 2. ap. bl.661. Gheorghe Cuibari I. ap.754. ap 2. Timişoara str. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. Stuparilor nr. A. Busc? C. 16.600 11.281.779. 10. 57. sc. 2. Maria Cuibari N. sc. Timişoara B-dul Cetăţii. bl.741.805. Timişoara Gh. 4. 1. C2. Lazăr 42. Or?ova 1. Bl. ap. Timişoara b-dul Cetăţii. 3. Mihai Carstoiu D. A. 3. 8. Timişoara str. 4. A. 135. Daniel Chivu I. et. 1. sc. Timişoara str. Fârdea. Timişoara Lidia nr. 7 Timişoara str. bl.133. Teodor Crasnanic G. et.440 39.669. ap. bl. 1. Timişoara Câmpina 5.150 24. 1. ap.001. Doru C?lu?eriu V. 3. Timişoara str. Timişoara str. sc. D4. 1. Zlatomir Crăciun I.098. Topologului nr. sc. 14. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. 7. Ioan Chira V. B11/A. Intrarea Doinei. 1.254. 32. A.Brezoiescu I. ap. Ion Doru Constantin I. et.359. 8. sc. C9. ap 16. 1. Diana R. Timişoara str. 171. Estera str.810. Timişoara Bălcescu. D3. nr.600 137. 2. 3. ap. Lucia V. bl. 1/1. ap. Timişoara Timocului. Gheorghe Ciureanu V. et. et. Elena Natalia Dina G.200 25. Timiş str. Calea Lipovei.421. et.080 99. 6. Ciolac P. N. Ion Ionescu de la Brad. 2.840 3.483. A?trilor. 2. 2. Timişoara str.326. 135. ap. B. 1. 1. bl. bl. Timişoara Transilvania. Nicolae Pavel Enyedy V. Lauren?iu C?t?noiu N. Ana R.550 7. et. Mircea cel B?trân. D. et. Emil Crişan N. ap.500 15. 12.040 2. A15. 8. ap. 9. Timişoara Aleea Sportivilor. Olt str. Vasile Gabriel Chirilă I.160 134. B. C. 3. 1. ap. C21. bl. Timişoara B-dul Cetăţii. ap. 6. 4. Eugen Marcel Călin G.093. Timişoara str. B. 1.400 32. 7. M?cin nr. ap. Timişoara Zona Bucovina nr. 2. ap. Bl. 70.990 3. Timişoara str. ap.

Arie? 20. H.694. A. Recoltei nr. ap. sc. bl. Timişoara str. A. 5. bl. ap. Timişoara str. 21. ap. Timişoara str. 7. Timiş 15. Timişoara str. 12. Vasile Ianuş P. F. A. Timiş Vlad de la Marina. ap. 2.501. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. 8. 9. bl. bl. B. Ştefan Handrabur A. 8. 10. Timişoara str. 70. Tipografilor 5. B. ap. Bl. Timişoara str. 12.616. 54. Maria Inciulescu M.180 345.200 62. Ion Vidu 4. 7. 8.400 51. D19. 4. 3. et. 21.000 11.000 35. Timiş 40. 16. B5. Circumvala?iunii 16. et. 2. 1.365. bl.047.108.760 163.495. loc. ap. B. sc.711.480 6. A. 6. 3. Timişoara str.711.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. A5. 2. A. ap. et.000 41. Timişoara str. Tipografilor 5. 12. et. et. Timişo str. 6. Andrei ?aguna 17. Ileana Fotache A. A. ap.488. sc. 5. ap. Timişoara str. et. 16.386. et. 13. 18. 2. 3. 14. et. Uranus 3. sc. ap. Dirijorului 6. Timişoara str. ap. et. ap.280 55. sc.280 161. Flavius Gligor N. sc.533.322. 12. Timişoara Zona Steaua. 6. 2. Maria Ilie N. sc. 3. et.448. 21. 19.521. Or?ova nr. bl. jud. E9.716.600 18. sc.600 LEI 41. et. A. 4. ap. sc. et. sc. bl. Iuliana ZI Ha?egan F. 18. ap. 2.260. 12.600 18. 16. Tipografilor 5.969. Pia Florica Fanu T. B. Timişoara str. sc. sc.800 10. ap. D8. Timişoara calea Martirilor 9. 8. 17. et. Timişoara Babadac 7. 4. 5. 4. Dorin Florea M. Timişoara str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . ap. 1. Timişoara str. E9. Vasile Gligor I.600 20.200 117. ap. 41. 14. 14.741. Floarea Holom I. Timişoara Calea BogDăneştilor nr. Buzia?. Ioana Felmeri A. B. Recoltei nr. 4.610. Iuliu Franc C. ap. sc. ap. Stuparilor nr. C. Timişoara str. jud. sc. Ioan Gh. et. Recoltei nr. sc. Ghiroda. 7. sc.000 26. 4. 2.600 205.400 36.600 41. jud. Timişoara Calea martirilor 82. ap.720. bl. Mirela Heinz F. Dun?rea 179. Viorica M. ap. E. sc. ap. jud. 16. ap. 2.450 LEI 67. Timişoara str. Timişoara str. et. et. bl. Paul Hodinescu T.750.924. 30. 5. Timişoara str.720. E9. ap. 1.200 28. Dun?rea 153. 12.400 36. bl. Viorel Ghi?? I. 4. Cornel Hogea G. 7. 3. Timiş Adolescen?ei nr. ap.634. sc. ap. 1. sc. nr. Aleea Cutez?torilor nr.952. 6. 7. Monica Ilie G. ap. et. Dan Gh. Timişoara str. bl.877. Tie Ionescu V.860. bl. bl. 2. 30. Olimpia F?g?dar N.000 LEI 103. A. E. Feier G: Adrian Feier P. et. 3. ap. ap. A. 7. B. 3. bl. F. Timişoara str. Timişo str.880 21. Timişoara Republicii 27.183.15. Ha?egan Florea Ha?egan F.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. 11. 6. Timiş Str. et. Ernest Guleam? D. bl. bl.720 LEI 31. 14. Grivi?ei nr. A.400 155. 10. et. bl.233. et. ap.120 36.488. sc.040 12. Lucia E. 14. 81. Garoiu M. et. Gonyey A. Dâmbovi?a 60. Timişoara str. F. Timişoara str.289. sc. bl. C5. ap.890.930.042. a5. Arie? 20. D. 16. Bucureşti 19.Enyedy A. bl.640 5.750 31. Timişoara str. Timişoara Belinschi. B. Ion Vidu 4. et. Revolu?iei 1989. ap. Lugoj. Timişoara str.674. sc. sc. ap. 1. 2. 21.160 25. Calea ?agului 1. Timişoara str.514. Timişoara Str.462. Titan. et. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. 18. 2. Ana str. Emilian Fanu I. et. 3. 95 sc. 11.600 23. 4. Ioan Fanu G. Cristian A. sc. et. 6. D. D19. 23. bl. ap.573. Antoniu Gheorghiu I. bl. Stuparilor nr. Timişoara str. Timişoara Andrei ?aguna.500 7. Robert Florea M. bl. Titan nr. A. 3. et.362. Ion Ghiurici V.362. sc. A. 4. Ion Vidu 4.840 165. Floarea Gheorghiu C.000 47. 2. Bl. 70. Timişoara str. Iosif Vasile Erceanu V. 4. Grigore Feier I. 6. Florin Ha?egan B. Ana Giu?c? G. ap. 3. et. A. Bl. Loga 21. et. A. 55. Timişoara Zona Steaua.111. et. Iosif Enyedy I. sc. et. 11.720 88. et. Aleea Cutez?torilor nr. ap. et. et.088. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S. Timişoara Liviu Rebr. ap. B. Timişoara str. 7. 29.306. 16. ap.200 LEI 3. Titulescu 11. ap. et. 21. 32.600 64. et. sc.000 18. et.000 LEI 37.061. Ghiroda. Timişoara calea Martirilor 9.320 125.

ap. sc. sc. Timişoara C. Timişoara Sirius 1B. A. Lazăr 42. sc.785.330 6.980 31. 32.744. B. 8. et. Timişoara Brându?ei 11.648. 1. Barbu Delavrancea nr.677.419.160 127.200 186. et. Elena Ispan I. ap. et. sc.000 209. 4. sc. ap. Mariana G. 11.648.741. sc.501. ap.120 146. Florin Man V. 6. 29.225. 37.900 248. Timişoara str. Ileana Laie? G.372. B. Elena Ionescu Janina Ionescu V. Moldovei 17. sc. com S?c?laz. B. Timişoara Timiş 8. ap. et. Nicolae Lovinger A. 2. B. nr. et.Ionescu I. Timişoara Bucureşti.400 11. A. ap. 1. jud. 5. Victor Ioniceanu P. ap. 35. B. 1. bl. A. Timişoara Abrud 15. Rodica I. et. 8. et.bl.135.781. 2. 8. de la Marina. 8. Lugoj. 9. et. Cristina Linte A. Timişoara Aleea Cascadei 1. 6. et. 9.000 103. et. I. Dragalina. bl. 1. ap. et. 1. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 1.039. Sorin Ionescu N. Timişoara Circumvala?iunii 30. 12. 3. 9. Ioan Mateiu P.800 46. sc.000 20. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. sc. E1. ap.882. 4. 1. Timişoara Bucovina B. Sabina Maxim N. sc.685. I1. 3.999.818. ap. ap. 1. 9. ap. 37. Marioara Man V. bl. 1. de la Brad. et. ap. bl. 14. B. bl. Lazăr 42. Timişoara V. Florin Ioniceanu I. Timişoara Circumvala?iunii 21. bl. ap. 51.760 1.632. 98.143. bl. Carei 14. C. Timişoara str.390. 22/C. U15. Timişoara 318.113. bl. 17.579.711. 76. bl.890. sc. Timişoara 103. Timişoara Take Ionescu 42. D.000 107. Drubeta 47A. 8. ap. 35. ap. 28. Emil Lucanu N.440 15. bl. 1.723.927. 103. Floare Mihuţ V. et. ap. Veronica Mandan G.222.544. B. 2B. Teodor I. Bujor Kalnakov. 4. sc. Timiş H?rniciei nr. Consta Lipovan O.390 21.000 10.480 23. Timişoara Ştefan cel Mare. 13. bl.965. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 6.783. ap.000 10. bl. 44. 54.952. bl. Mete? S. ap. A. et. A. ap.560 140. D. B.000 15. 4. 17 str. et. 3. ap.976.390. sc.400 112.000 17.744. Nicolae Linte I. Mireanu C. Timişoara Calea Aradului 8. ap. ap 29. sc. sc. 1B. (De) Iovi G.680 82. 4. Jurca V. Timişoara Oglinzilor 20. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. bl. Timişoara Luminii 10.400 142. Iorgovan Bozsak V. 1. sc.881. ap. ap 39. sc.930 1. et. et. Stela Laslau B. Timişoara Gh. Ionel Luchi T. Timişoara Simion B?rnu?iu. 2. 2.000 352.606. 2. Timişoara Carei. bl. ap.600 11. 1. 29. B. bl.. Bl 93. Toma Macovei D. Marotineanu I. ap. I. 1. ap. Agripina Mandan I. Georgeta M. ap. 2. Drubeta 47A. et.372. Timişoara Popa Lauren?iu 11. sc. A3.000 22. Timiş G. 5. B. Vasile Mateescu C.400 55. 2.600 12. et. Constantin Miloicov D. sc. A. 5. Ovidiu M.886. ap 29. Aurel Leucu?a I. Moldovei 17. Timişoara str.800 17. Jivi?a Simion B?rnu?iu.000 155.339. 27. B24. sc. et. Timişoara Ion I. B. 9. B. V. B. et. Viorica Mihuţ D. Timişoara Schwiker 6. Vintil? Mihuţ F. I. 35. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. B. Eugen C. ap. ap. A.280 7.290.200 13. Dragalina 26. 2.116.274. 9. 4 Ion Ionescu de la Brad. 33D. Timişoara Dorobanţilor bl. 1.200 217. et. et.600 132.524.580. ap.800 248.760 11. et. 4. bl. 3. Al. sc. Timişoara Aleea CFR.000 35. Timişoara Gh. D. 37. 1. Timişoara Carpa?i nr. ap. et. et. Timişoara Vasile Pârvan 32. et. Elena Matei A. Timişoara Aleea Cascadei 1. Timişoara Carei 7. et. 8. 1. Loga 40. bl. ap. ap. 1. sc. Ioana Kredler I. ap. sc. Maria Jurca N.000 33. Viorica IoNiţă I. jud. Ioan Koczkas C. 4. et. Beregs?u Mare. 15.483.000 33.100 23. Dan D.720 20.000 49. ap 39. A.18. ap. Virginia Magdin M. Marazan I. Timişoara Carpa?i nr.928. B. 1.200 28. Timişoara B-dul Cetăţii 62. A3.696. et. Timişoara Oglinzilor 20. et. 11. 7 Simion B?rnu?iu 60. et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . Timişoara Intrarea Doinei 15.400 20. ap. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. Timişoara str. Constantin Ionescu C. 32 Oglinzilor 20. bl. sc.268. ap 39.700 86. str. sc. sc.000 310. 4. Linte C. ap. A10. 6. Timişoara G. 9. A. 2.674. sc.490.

Timişoara Platanilor 15. Titus Molnar S. Constantin Orgona? D. et. 1. 9. ap.600 44. 11.760 26. bl. Timişoara Calea Torontalului 10. 2. Timişoara Dragoş Vodă.579. ap. Timişoara L. Florica Mocanu G. et.160 13. B. sc. Floare Eneas 35.190 10.308. Sibiu 27.440 367. ap. Timişoara Ştefano Iosif 50.800 69.691. sc. Timişoara Simion B?rnu?iu. et. bl. et. ap. 2.800 21. Dragalina 28. D. 215.492. ap. et. Timişoara Ştefan O Iosif 1. Jenic? Ponto? I. 2.M. 4. ap. Vasile Neagoe D. Bl. A. D.270 10. ap. Maramure? N. Hermina Fl. Ladislau Pataki I. Eugenia Nicolici A. Iulian Pilu N. Nicolae Parva S. 28. ap. et. Timişoara Br?diceanu 14. ap 6. 1.600 9. sc.Timişoara Boemia 5. Timişoara Tipografilor 5.000 56. Bl. Timişoara Intrarea Sepia 15. et. 7. ap. bl. 3. 19. Simion Oprea I. Timişoara Borze?ti 1. et. Iosif Ostoin I. Angela Ad. 1. ap. et. 3. et.411. 1.372.028. Rodica Nartea V. ap. 75. D. 3.200 23. Timişoara Icar 14. ap. Ioana Mitrescu S.288.846. et.000 12. et. ap.372. ap. 12. loc.828. 10.595.028. 30. et. bl. Maria Pavel I.200 5.000 68. Pinten I. ap.910 84. ap.131. 20. 3. 2.760 2. B1. Timişoara Perlei 10. Bl. bl.898.186.480 93.241. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. G. D. 14.920 140. Timişoara Circumvalaţiunii 47. 10. Timişoara Negoiu 6. 46. ap 8. Timişoara Pepinierei 8.856. Constantin Pascu M. 1. 18. 1. 16. 3. A. A. 7.920 69. 2. Corina C. ap. ap.000 23.000 29. ap.500 25. 20. et. sc. 4.160 10. Timişoara Orşova 22.000 37. et. A. ap. 21. ap. 4. 14. bl. Marian Pop I.000 10. sc. 18. et. Timişoara Piaţa Victoriei 4. 2. B. ap. sc. bl. bl. 4. F. ap. 5.400 16.595. 10. 6. 7 Cântului 18. et. Viorel Moga R. ap. Ion (De) Pavel I. bl.232. Andrei Miu?el M.699. Timişoara B-dul Sudului 15. ap. 1. 12. A. ap. Timişoara Br?dicean 1. ap. ap. Baia Mare. Dan Niculescu L. et. Timişoara Intrarea Sepia 15.438. 141.348. et.720 430. 1. 2. et. Eugenia Nartea V. Mihai Doru Novacovici I. B. 2. Murariu P. et. D.400 81. sc.520 59. sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. ap. 9. et. sect. Bucureşti. 18. et. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. Timişoara Lacului 40. et. Ininca F.800 13. et.775. Timişoara Platanilor 15. ap. 1.440 62. 7 Revolu?iei 26.844. et. et.194. 6. Gheorghe Pernyesz I. 10. Petru Nagy Ghinea J. et. sc. Elena P?sculescu C.Timişoara Ştefano Iosif 50.577. Timişoara G.140. et. ap. ap. 75. Marinela Parva V. Timişoara Lacului 40. 14. et.250 50. Valeria P?tru? A. H. Simona E.040 LEI 311.372. Tibor Pataki L. Murariu P. D70.987.000 89.223. 2. ap 10. et. Aurel Mitrescu G.008.362. 1. 86. E4. Melania F.890 60.440 135. E. ap. Maria Oana Gh.067.116. 4. Rebreanu. 1. Mihaela Pavlovici G.200 58. ap. 2. 5. D70.840 78. sc.800 444. 2.160 6. 5.299.000 22. 5. bl. sc. Ioan Muntean V. 10. 2.934. Timişoara Teiului 11. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. Maria Pârlog I. Titulescu 10.337. bl. 14. Timişoara Intrarea Sepia 15. Viorel Mocanu Al. 18. Timişoara Dragalina 41. 29. Timişoara Simion Bărnuţiu bl. Maria E. ap. 3. 6.973. Timişoara 10. H. 8 Pepinierei 8. Pascu D. bl. Timişoara Eneas 33. et. Tiberiu Nartea I. sc. 17 Aleea CFR 25. 18. Timişoara Dragalina 41. 6. 9. 10. sc. F. jud. E4. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. Dorina Oszlanczi S. ap.762. B-dul Unirii 14A.000 106. ap. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. Ladislau Orgona? D.624. sc. B. ap. P?sculescu I.965. ap.040 177. Bl.855. Timişoara BogDăneştilor 2.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 . 9.Mihalca I. 8. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. 5. 2.000 109. E.830 32.022. bl. loc. sc. 7. 4. Sc. B1. Timişoara Simion B?rnu?iu.200 1. bl. et.360 16.334. ap. E6. et. Moldovan Nicolae Motoruga M.063. 9.943. sc. Timişoara Cântului 18. sc. Timişoara Ghioceilor 16. ap. Timişoara Str.137. bl.

T1. Timişoara 16 decembrie 1989. 9. 2. ap. ap. Timişoara 21. Buzia?. ap. 4. sc. Buzia?. loc. Timişoara ?oimo? 8-10. sc. 1.600 84. Timişoara Calea Torontalului 6. ap.040 206. Timişoara Tipografilor 5. et. sc. Timişoara Andrei Mure?an 1C. ap. A. 7. Viorica Şandor I. 3. Silvia ?erbulea G. et.000 9. 1B. Elena Şandor F. ap. bl. Timiş Andrei Mure?an 1C. 11.450 243. Timişoara Labirint 10. 21. Ceacova. Timişoara Intrarea Doinei 9. 6. Adrian Scrob T.600 86.000 28.598.599. sc. Mircea Preda N. 4. A. Titan 6. Timiş Intrarea Mun?ilor 1.772. 3.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 . ap. Timiş Griviţei 1. et. Timiş Apicultorilor 17. 1. ap. 1.22.558. ap. 2. ap. D8. ap. 18. et. bl. Timişoara Calea Buzia?ului 1. 21.423. 16. bl. Veronica Rusan Mircea Sauca L. 4. bl.875. ap.680 2. et. 1. jud. ap. et. Timişoara Ion Vidu 4. bl. sc. Monica Pop V. Ioan Pop I.875 63. E. sc.231. loc. Ecaterina Popa I.787. ap.493. sector 1 Tineretului. A. Ilca Roşu C. Liliana Rakiczi I. et. jud. Gh. Eleonora Raţa D.190. et. Ştefan Popescu I. 42. Elena Roşu G. 126.000 144. F1. sc. et. et. bl. D54. 2. 20. 16. jud. Ionel ?tef P.Pop I. 58. 13.320 439. Mihail Roth V. et.720 35. A. sc. 22. Timiş Take. bl D19. sc. Viorica Popescu G.440 44.800 101. Timiş Circumvala?iunii 47. et. Tr. ap.680 30. Timişoara Steaua.081. 4. bl. C.960 97. Ioan T.140 37. Timişoara Borzeşti 43. Saveta Sârbu S. 3. Timişoara Calea Dorobanţilor.100 15. Mihai Puta N.400 56. sc. Timişoara Griviţei 1. 29. jud.000 76. Timişoara Grivi?ei 1. ap. E1. sc. jud. E3. 11. Viorica Stohalm I.560. 5.515.474.760 26. Gabriel Rotariu L. 4547. et. 5. Ioan C. et. 3. E. ap. Timişoara Calea Aradului 101. Timişoara B-dul Cetăţii.200 27. Ioana Codru?a Pop S. Timişoara str. ap. 6. Cosma Szep G. bl. 44. C. 1.013. sc.746.863.636. ap. 3. ap. 2. 4.563.297. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. 3. Ionescu 42. Seculin I. Timişoara Memorandului 1. sc.480 111.555. ap. 4. 11. Timişoara Gh.730 25.847. A. Eva ?eitan R. 2. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. 5.108. bl. Timişoara Matei Basarab.800 57.967. B. 1. Timiş Calea Aradului 40. ap. bl. ap.680 15. B. bl. Bl. 6. Buzia?. ap. Timişoara Buftea 2. et. bl. 5. ap 110. ap.35. 5. bl.800 45. bl.800 107. A1a. Doja 49.270. bl. Georgina T?m?ianu P. jud. et.000 85. A. Ioan Stroici V. Cenei. loc. Timişoara Dâmbovi?ei 59.720 134.500 83. 24.401. 3. Timişoara Memorandului 1.017. Andrei ?eitan N. Timişoara Stelelor 6.780. Timişoara B-dul Cetăţii. et.672. et. Timişoara Cutez?torilor 6. sc. et. Timişoara Arca?ilor 3. Lazăr 48. sc. et.10.052. Bogdan Sârbu A. sc. sc. sc. bl D19. et. sc. 26-27. jud. et. bl 1/1. Some?an C. Severin. sc.860. 13 Bucureşti. D8.130. ap. ap. 7. bl 1/1. ap. bl. Timişoara Tulnicului 1. A. bl. ap. Maria Talpai Edith T?m?ianu G. Timişoara Cutez?torilor 6. ap. Timişoara B-dul Cetăţii 60. Dr. Bianca Ioana Rădescu V.080 9. Buziaş.000 69. et. D. 1. 2. Laszlo Ranisav E. 1.200 92. Maria Monica F. 4. ap. ap.796. Timişoara Frasinului 7.853. sc. 2. ap. A. A.250 7. 5. ap. Buziaş. 25. Timişoara str. 2. Gheorghe ?oimu E. ap.680 34.600 46. bl. Iosif Preyer 2. E1. Domin Popeneciu N. 5. et. 1.280 24. 1. Petru-Oct Tipografilor 5.081. Timişoara Simion Bărnuţiu.212.679.489. 663. 9. Emil Scumpia Maria Sgavardia A. sc.400 327. Pia?a Amzei 10 . ap.679. 4. A. Victor Roba V. bl. Ioan ?tef T. Timişoara Brându?ei 6.765. B. C. 9.200 35. E. bl.960 25. A. 1. ap. et. Anne Mary Roth I. D8. bl. D.160 1.836. 3.674. 6.520. et. Timişoara Str.670 311.120 51. Radu M. et. A. et.746.735. 13. sc. et. Pop V. 12. ap. 61. 1.000 33. 3.920 44. 1.853.800 14.480 8. bl. Timişoara Nedeea. 3. Popescu T. Nicolae Popescu S.

bl.511. C. Timiş V. bl. bl.600 84. et. Ion Vutan D. ap. B. jud.875. sc A. 10. ap. Timişoara Geneva 1. Vâlcea. sc D. A.520 139.096. A.160 10. Ionescu de la Brad 1.960 7. str. Timişoara Sânpetru Mare nr. Timişoara V. 9.778. 15. A9. Lazăr ?enache I. 7.110 43. sc A. 40.297. ap 23 106.460 LEI Ramnicu Valcea. ap.305. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. 83. et 4. Timişoara Salcâmilor 51. ap. ap. bl. str Nicolae Titulescu nr 14. Timişoara Intrarea Sunetului 1.930. ap.Ghitiu (T?nase) D. Timişoara Agronomiei 10. bl. et 5. Monica Târâl? I.600 31.680.520 46. Jimbolia. 4.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea. mun. str Tineretului nr 14.800 50. Vasile Vasca G. Timiş Operetei 1. nr 4. D. B136. Timişoara Mihai Eminescu 26. ap 23 55.100. et 3. Timişoara Lugojului 3. Timişoara I.600 LEI Ramnicu Valcea. bl. Timişoara Buftea 2.372. bl A12.000 17. 6.232. Tineretului. bl H6. 1. et. sc. et. Cornelia T?n?sie C.237. ap.486. 8. 1. Bălcescu.950 LEI jud Valcea.740 84.264. B70. Aurel Vlad D. 2. Virginia C. Hacman nr 36.831.724. ap. sc.600 LEI Ramnicu Valcea. Babeş 54. Anemari Catalina Achim V. et.978. Eugenia Voicu G.560 LEI Ramnicu Valcea. sc. Eliza Ungureanu M. bl. 3. Elena V?duva M. bl F5.900 LEI Ramnicu Valcea. 9.630 LEI Ramnicu Valcea. ap 23 4.400 35.147.717. Dacia nr 3.675. nr 16. et. Ionescu de la Brad.350 5. 17. Radu Tobă V. nr 16. sc A.958. 5. sc. B14. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M.240 LEI Ramnicu Valcea. Banu Maracine nr 21 12. 3.040 LEI jud Valcea. Ion Ştefan ?ing?u M. Timişoara Bucureşti 32. 3. ap 23 7.629. 4. Daniel C.600 LEI Ramnicu Valcea. bl.300 87. et. Victor Tobă G. sc. str Gib Mihaiescu. Rm. Lauren?ia Todica E. Istvan C. 12.966. str. ap 17 8. Gheorghe Udrescu C. 2. 3. sc A.350 70. str. bl.400 412. sc B. 2. ap. B. T?n?sie M. str. sc.613. str. B. 5.250 LEI 207. ap. A9.941. et. 3. 25. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. B. et. Timişoara Bucureşti 20. ap. 24A. vl S2. Timişoara Rusu ?ireanu 33.840 LEI Ramnicu Valcea. A2. ap. Timiş 15. Hunedoara Aleea Sportivilor 12.200 LEI 49. sc A. Marin Todor C. 2.259. B.110. sc. ap.280 LEI Ramnicu Valcea.635.144. ap. comuna Perisani.200 36. 2. comuna Fartatesti. Ion Vâdc? V. 2. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. loc. Tineretului. et. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. Dumitru Achim D. 221.475.424. et. Viorel Achim I. A2.059. comuna Budesti. sc. sc. Ana Todica F.800 LEI 59. 8.186. Maria Zold C. sat Racovita 88.746. et. F.150 17. str. ap 23 72. ap. A9. ap. 17. Bl. ap 9 63. Dr. nr 16. bl. 8 B-dul Republicii 27. sat Dozesti 4. 853.094. Rm N. bl. sc. et. 71. Tosity M. Tineretului.120 131.000 24. Voichi?a Zepa V. ap 18 25. Tineretului.750 LEI 275 . Jimbolia. A.000 25. jud. Timiş Calea Martirilor 120. Timişoara 89.11.179. 5 I. Babeş 54. Timişoara M?cin 3.116. bl. jud. et. jud. A1. et. sc A. str. bl. Deva. Timiş Spitalului 4. F?get. Vasile Anghel F. et. Timişoara str. bl. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V. 19. et. nr 16. ap. A9. ap 15 59. sat Titesti 22. sc C.

bl C9.000 LEI 44.840 LEI 5. sc G.669. Niculina Aspricioiu A. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.806. str Luceafarului nr 5. sc D. et 7. bl H6. aleea Olanesti nr 8.595. nr 3. bl N5. ap 17 Ramnicu Valcea.080 LEI 39. sc A. Sorin Bitica I. nr 27.027. Aleea Trandafirilor.600 LEI 18. bl S7.523.400 LEI 2. Paul Bedreaga A. sc A. nr 2.389. b-dul Tineretului nr 1. ap 5 ramnicu Valcea. str Ana Ipatescu nr 6. sat Racovita Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti. comuna Budesti.393.002.200 LEI 7. bl H.356. sc A. ap 4 jud Valcea. sc B. ap 1 jud Valcea. Liana Antonia Avrinte I.800 LEI 6. sc A.231.880 LEI 79. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N.595. bl H6. bl N5.032. Dumitra Baciu T. sc B.836.865. nr 11. Constantin Badea F. Dumitru Florin Bildea F.240 LEI 108.400 LEI 9. str Splaiul Independentei. str Dacia nr 6. ap 14 Bucuresti. Dumitru Berbece Silviu Berescu T.920 LEI 59. sc C.965.849. str Nicolae Titulescu nr 14. nr 2.200 LEI 1. bl H6.345. str Petrisor.675. sc C.380. ap 89 Ramnicu Valcea. sc C. str Calea lui Traian nr 144. ap 17 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. sc A. ap 5 Ramnicu Valcea.475.080 LEI 68.116. Laurentiu Florian Baiasu I. str Pacii nr 6.000 LEI 2.720 LEI 10.160.906. sc C. nr 92 Ramnicu Valcea. ap 12 jud Valcea. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea. comuna Muiereasca jud Valcea.067.000 LEI 32. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea.000 LEI 10. Aleea Mioritei nr 2. ap 12 Ramnicu Valcea. et 5. str Tudor Vladimirescu nr 3. ap 1 Ramnicu Valcea. comuna Olanu Ramnicu Valcea.200 LEI 4. bl 123. ap 18 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 10. b-dul Pacii nr 17. bl A12. sc E. Nicolae Ramnicu Valcea.495. Aleea Doinei.887.205. Patru Baiasu Ion Baiasu P.840 LEI 311. ap 15 jud Valcea. bl H4. ap 13 Ramnicu Valcea. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. Ion Balasa V. bl V6. str Matei basarab. nr 12. sc C2. bl N1. Aleea Mioritei nr 2. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea.390 LEI 4. str Gib Mihaescu.829. b-dul Tineretului nr 7. str Forestierilor.Antonie I. Elena Balasa Elena Balasa S. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C.280 LEI 14. str Stirbei Voda. bl 4.372. bl A 20. ap 27. ap 6 jud Valcea. b-dul Traian nr 1-5. sc E. bl 86.200 LEI 35. sc A. str Republici 14/A. nr 6 Ramnicu Valcea.400 LEI 7.600 LEI 144.271. sc I. bl H6. comuna Mihaesti. Dumitru decedat Babiciu C. Elena Barbuia I. Aurel Badea Gheorghe Badita I.874. sc C. nr 2. Bucuresti. sc D. bl 6T.166. str Lunaca Bradului.720 LEI 21. ap 11 Ramnicu Valcea. sc E. str Niculae Titulescu nr 14. Elena Badea Gh. ap 1 Ramnicu Valcea. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T. Ecaterina Beca P.000 LEI 77. sc A. Gheorghe Belet D. Nicolae Octavian Balasa D.360 LEI 5.120 LEI 276 . et 3 ap 13 Ramnicu Valcea.400 LEI 18. sect 6 Ramnicu Valcea.940 LEI 42. 126. sc C. bl B4.639. oras Baile Olanesti. bl C9. sector 3.900 LEI 82. Aleea Trandafirilor. ap 4 Ramnicu Valcea.000 LEI 16. Ion Baiasu I. sc A. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. sc D.467.000 LEI 116.413. sat Magura Ramnicu Valcea.781. et 3. ap 8 jud Valcea. Valeria Badulescu S. ap 15 Ramnicu Valcea.440 LEI 21. ap 37 mun. nr 2.560 LEI 119.200 LEI 97.289.

Ramnicu Valcea.400 LEI 9.739.976. ap 1 Ramnicu Valcea. Aleea Garoafelor nr 2.440 LEI 28. bl 47.008. sc C. nr 18 Ramnicu Valcea.760 LEI 37. str Dacia. bl R 16. str Repulblici nr 6. sc B. bloc 6. Constantin Boldojar D.200 LEI 61. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C. nr 11. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea. bl 3. sc D. com Pausesti Maglasi. nr 12. str Regina Maria . sc A. ap 4 Ramnicu Valcea. nr 15 Ramnicu Valcea. nr 8.475 LEI 17.200 LEI 32.960 LEI 10. oras Dragasani.597. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe.919. sc C.500 LEI 30. ap 22 Ramnicu Valcea. ap 26 152. nr 9. nr 1 Ramnicu Valcea. bl A30. str Dr.280 LEI 23. str Luceafarului nr 3.294. Milpomeny Bunu I. str Col. nr 9.411.080 LEI 66. sc B.572.048. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. Vergil Burduaza Ion Buse V. ap 6 Ramnicu Valcea.982.840 LEI 45. sc C. str Ana Ipatescu.800 LEI 12. bl B0.325. sc A. ap 54 jud Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. bl C22. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. Dan Adrian Boldu D. ap 4 Mun.724.820 LEI 43.836.960 LEI 25. str Dr Hacman. ap 4 Ramnicu Valcea. sc B. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. comuna Bunesti.706.520 LEI 41. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. Dumitru Bratu C. sc G. sc B. str Diamantului nr 18.800 LEI 133. nr 11. str Marin Sorescu nr 8. ap 9 Ramnicu Valcea. str calea lui Traian. sc B.000 LEI 82.284. bl A+b. ap 1 Ramnicu Valcea.933. ap 7 Ramnicu Valcea. str Dacia. nr 26. Aleea Privighetorii nr 3. bl S2. sc A. str Dr Hacman. sc C jud Valcea. sc C. str Dacia.480 LEI 8. bl Arges .120 LEI 277 .240 LEI 18.400 LEI 12.546. Elvira Boldojar I. sat Teiusu Ramnicu Valcea. Aleea castanilor. sc B. bl C 4. str Regina Maria .711. nr 15. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. bl 12.579. Aleea Stejarului nr 4. Aleea Ciocarliei nr . Georgeta Buliteanu P. Aleea Cocorilor nr 4. nr 41. sat Vladuceni Ramnicu Valcea. bl R20. Prel.234.113. str Gib Mihaiescu.000 LEI 43. bloc 96. ap 1 Ramnicu Valcea.400 LEI 92.200 LEI 13. ap 9 Ramnicu Valcea.354.446. Adrian Busu C.788.120 LEI 124. Traian Calinoiu N. Badescu.000 LEI 17. ap 2 Ramnicu Valcea. Hacman nr 25. ap 18 jud Valcea.480 LEI 71. b-dul Nicolae Balcescu.769. Dumitru Busu D.115. ap 3 jud Valcea. bl C 4. sc B. ap 3 jud Valcea. sc A.120 LEI 47. sc D.523.790.080 LEI 105.010.483. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. Stefan Bojin C. sc D Ramnicu Valcea. Valentin Boldojar Gh. sc A. bl 14. ap 12 Ramnicu Valcea. Tunari.680 LEI 67. str Crinilor. sc A.640 LEI 92. bl 14.000 LEI 84.342. bl D2.000 LEI 125.920 LEI 89.Bodoc N.176. nr 5. Mihaela Gabriela Branescu N. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A.555.800 LEI 56. et 3. Constantin Boiangiu M.986.977. bl S2. str Carol I.356. bloc 96. b-dul Tineretului nr 14. sc A. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. str Petrache Poenaru. Ionela Mihaela Budasu A. str. Slatina. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. bl A68/1. sc C. nr 8.600 LEI 39.

200 LEI 104. nr 126.400 LEI 138. ap 1 Ramnicu Valcea. nr 18 Ramnicu Valcea. ap 10 48. nr 12. bl 20.262.300 LEI 42.302. sc B. sc G.845. bl 133.127. ap 6 Ramnicu Valcea. str Col. bl A53.832. sc A.800 LEI 97.855. str carol I.240 LEI 155.223. str trivale. ap 5 Ramnicu Valcea.120 LEI 14.650. et 1.600 LEI 16.660 LEI 9. str Luceafarului nr 6. sc A.446. ap 1 Ramnicu Valcea. sc G. str general Magheru. nr 1.840 LEI 81. bl P4bis.932.684.196. sat Dozesti Ramnicu Valcea. sc B.900 LEI 278 .str Calea lui Traian nr 175. Corina Simona Chirca D. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.082. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea. Lenuta Cernea I. Gheorghe Carstina N.str Calea lui Traian. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 22 ramnicu Valcea. Marian Cazacu C. Elena Carstea C.str Calea lui Traian nr 175. str Salinei. str Lucian Blaga. bl 21Arges . ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Carstea F. sc A.290 LEI 12. bl C11. str Rapsodoei nr 33.600 LEI 12.176. ap 20 Ramnicu Valcea.280 LEI 37. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe. b-dul Tineretului nr 4. sc a. b-dul Tineretului nr 4. Marin Cinca N. str Calea lui Traian nr 138. ap 4 Ramnicu Valcea. bl 20. Ion Cernescu Valerie Chiper C. bl 7. str Regina Maria . sc A.080 LEI 18. comuna Fartatesti. sc 3. comuna Olanu Ramnicu Valcea. nr 14. bl S3.360 LEI 10. ap 8 Ramnicu Valcea.800 LEI 41. bl 100. sc G.270 LEI 18. str diamantului. Armina Elena Cerbu D. Constantin Cenusoiu C.615. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 2. str Ana Ipatescu. sc A. bl 2. bl A27/1. bl A53. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M.610. str Lucian Blaga.613. bl S3. sc D.500 LEI 22. ap 11 jud Valcea. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. str I. sc C.984. ap 20 Ramnicu Valcea. C. sc A.920 LEI 105. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. bl A69. nr 25. Hacman. bl D3. ap 13 Ramnicun Valcea.220 LEI 148. nr 12. bl D2.760 LEI 63.374. Badescu. bl S3. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh.520 LEI 15.669. Tamara Carjaliu C. sc A.964. ap 22 Ramnicu Valcea. str Dr. sc C. bl H7. bl 108. nr 12. sc A. sc A.779.280 LEI 3. str Matei Basarab. nr 171. sc A. ap 6 Ramnicu Valcea.498.973.850 LEI 58. ap 8 jud Valcea.454.639.471. Ana Cerbu C. nr 15. nr 12 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.Capatana A. Elena Ramnicu Valcea. sc B.080 LEI 6.000 LEI 20.200 LEI 32. Bratianu nr 2.775. sc A. str Carol I. sc B.580 LEI 79. nr 30 bl B6. str Ana Ipatescu. nr 11. nr 23. ap 11 Ramnicu Valcea.520 LEI 5. ap 4 Ramnicu Valcea.372. Constantin Cerbu M.319. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. jud Arges. str Calea lui Traian . ap 22 Ramnicu valcea.022.422. sc A. ap 17 Ramnicu Valcea.640 LEI 68. nr 2. oras Ocnele Mari. bl 6. bl D2. sc C. bl 12.560 LEI 84. sc A. str Matei Basarab. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. sc C.360 LEI 6. bl S8. ap 10 mun Pitesti. str Gib Mihaiescu nr 11. str Ciocarliei.

sc D.800 LEI 4. sc A.460 LEI 40. str Calea lui Traian nr 186. nr 20 jud Valcea . sc L. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu nr 12. sc B . comuna Golesti. bl 12. sc C. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. nr 20 Ramnicu Valcea. bl A18.038. str Calea lui Traian. ap 10 jud Valcea. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. sc H. bl 19. nr 2a.746. sc D.744. Rodica Liliana Cretean F. Maria Cosma N.080 LEI 46.760 LEI 63. sc A. bl A52. str Calea lui Traian nr 68.299. Sonia Cojocaru D.971. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. b-dul Tiberetului.800 LEI 20. b-dul Nicolae Balcesc. ap 9 Ramnicu Valcea.880 LEI 14. bl N1.Corina Cluci Claudia Coca I. bl C33. ap 19 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. sc B.840 LEI 38. nr 6.120 LEI 18.800 LEI 50. Ecaterina Florentina Ciuca C. bl B0.422.744.800 LEI 10. comuna Lungesti.337. Ioana Colu Maria Constantin D.438. str Independentei.008. str Calea lui Traian nr 175.600 LEI 31. nr 14.483. Nicolae Costescu C. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia .400 LEI 9. bl S27. sc E. Natalia Cojocaru C. sc B. ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Codreanu N. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea.680 LEI 279 .148.671.800 LEI 76. sc A. Claudia Geta Ciucu I.000 LEI 13.507. ap 1 21.600 LEI 18.281. bl B9.520 LEI 41.610. str Independentei nr 1. ap 18 Ramnicu Valcea.822. ap 17 Ramnicu Valcea.877. ap 22 Ramnicu Valcea. bl S11. ap 15 jud Valcea. sc B ap 12 Ramnicu Valcea.786. sc B. str lucian Blaga. bl A52. nr 3.633.200 LEI 22. sat Stanesti Ramnicu Valcea. nr 1.100 LEI 54. br 58. com Vaideeni jud Valcea. sc A. bl 37.508.376. str Matei Basarab. str Luceafarului.000 LEI 2.000 LEI 32.000 LEI 3. ap 10 Ramnicu Valcea.092. Dumitru Constantin P. bl H 6. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M.515. bl 8.600 LEI 54. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. Augustina Sanda Cosac I. nr 4.636.200 LEI 25. str Cap. bl 20.Ciuca A. nr 2a. ap 4 jud Valcea.000 LEI 25. ap 13 jud Valcea. nr 13. bl 1. bl 100. aleea doinei. Aleea Panselutelor.120 LEI 80.060. str Decebal. str Dacia nr 2. ap 8 Ramnicu Valcea. comuna Budesti. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramicu Valcea. sc B. ap 3 Ramnicu Valcea. sc B.000 LEI 23.680 LEI 176.560 LEI 45.600 LEI 59. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.262.447. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea. sc A.722. ap 2 Ramnicu Valcea.017.000 LEI 25. bl 30. sc F. ap 3 Ramnicu Valcea.865. str lucian Blaga.860. str Posada. bl 20.800 LEI 24.. bl S2.520.372.040 LEI 10.000 LEI 114. str Matei Basarab nr 2. sat Racovita Ramnicu Valcea. sat Blidari Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 4. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L.935. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea.000 LEI 14. aleea Trandafirilor.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. str Lespezi nr 57 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 175.comuna Vladesti Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. sc A. ap 29 Ramnicu Valcea.684.800 LEI 20. nr 2.

sc B. Costel jud Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.232. bl C32. jud Valcea. Virgil Diaconu M. b-dul Nicolae Balcescu nr 45.186. str Grigore Procopiu nr 2. ap 2 Ramnicu Valcea. comuna Bujoreni jud Valcea.972. ap 15 Ramnicu Valcea.850 LEI 59. sc A. nr 7 Ramnicu Valcea. bl Petrol. ap 11 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 160. ap 7 Ramnicu Valcea. Maria Dobrin C. ap 1 Ramnicu Valcea.994.440 LEI 35.427.827.462. oras Horezu. oras Dragasani. nr 160.460 LEI 15. sc A. bl 21. str Splaiul Independentei. comuna Fartatesti jud Valcea. bl 12.000 LEI 3.880 LEI 28. bl C23.160 LEI 92.930.881. Aurel Crudu D.052.400 LEI 74. sc A.I. com Goranu.200 LEI 17. ap 1 Ramnicu Valcea. bl 21. sc A.640 LEI 46.000 LEI 119. bl 8. str Calea lui Traian. Nicolae Deaconeasa P. str Mihai Eminescu nr 4. ac A.740.111. ap 20 Ramnicu Valcea. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V. comuna Lapusata. bl 17.278.975 LEI 22. str Nucilor. sc A. str Mr. Ramnicu Valcea.160 LEI 15. ap 10 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 207. Lenin nr 131. nr 8. Ramnicu Valcea. Bogdan Diaconu M. nr 3.440 LEI 12. nr 3.840 LEI 30.010 LEI 25.Cristescu Camelia Crisu Gh. Dan Dobrinescu M.802. str Nicolea Balcescu nr 15. sc A. str V. str Pacii nr 11. Aleea Lotrisor.160 LEI 46. sc A. sc D.720 LEI 119. Maria Dobra Gh. Marioara Dobrinescu N.000 LEI 10. ap 5 73.881.570. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 4 jud Valcea. str Uniri. ap 5 Ramnicu Valcea. sc B. str Nucilor.120 LEI 7. sc E. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. bl B20. aleea Panselutelor. ap 26 Ramnicu Valcea. nr 18. sc B. str Aleea Panselutelor nr 1. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.400 LEI 5. sc E.518. sc b.355.143.000 LEI 15. ap 10 Ramnicu Valcea. sc C. comuna Babeni. Stefan Crivet Gh. Georgescu.000 LEI 31. ap 2 jud Cluj Napoca. oras Dragasani. bl C23.800 LEI 50. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.562. str Fabrica de zahar. str Grigorie Pocopiu nr 2.000 LEI 5. sc A. Aleea Olanesti nr 6.020. Ioan Crudu Florina Crudu I. nr 58. str Calea lui Traian nr 207.965. str Aleea Panselutelor nr 1.869. sc A.289. aleea Panselutelor. str stirbei Voda nr 7. Valentin Danaila I.200 LEI 78. et 3. sc B. bl G50. et 3.320 LEI 15. Aleea Olanesti nr 8.511.960 LEI 62. sc 1.600 LEI 43. ap 2 Ramnicu Valcea. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea. Tudor Dima C.990. Marian Dobrinescu M. sc B.560 LEI 32. sc A. comuna Nicolae Balcescu.830 LEI 280 . nr 18. bl P1. str Maresal Ion Antonescu nr 26. sat Sarulesti Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. bl B20.840 LEI 16. ap 20 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11.678.160 LEI 34.923. sc E. bl N11.372.350. ap 7 Ramnicu Valcea.640 LEI 5. ap 15 Ramnicu Valcea.497.684. Iulian Dobra I. ap 3 Ramnicu Valcea.160 LEI 10.000 LEI 90.523.818. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe. Ion Liviu Diaconu I. ap 2 jud Valcea. sc B. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I. nr 4.153. nr 11 Ramnicu Valcea.113. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea.400 LEI 8. bl C32.

713. nr 2. sc C.728.600 LEI 85. str General Magheru nr 11. Alexandrina Florescu V. str Calea Lui Traian jr 104. Hacman nr 57.000 LEI 0 LEI 14. ap 3 Ramnicu Valcea.018. Pamfil Nastase nr 53. bl G. bl A14/2. spl Independentei nr 6. sc F. ap 4 Ramnicu Valcea. Elisabeta jud Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. Valentin Firescu T. nr 15.comuna Olanu Ramnicu Valcea. bl E4. str Gib Mihaiescu. Lazar. Victoria Dutu C. str Nicoloae Titulescu nr 17.str Sg.830 LEI 241. ap 1 Ramnicu Valcea. bl S3. sc A.578.000 LEI 113.600 LEI 5. sc A.860 LEI 35.569. sat Silea Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. Aleea Rozelor.000 LEI 7.744. str Lucian Blaga nr 8 A. str Matache Temelie.210 LEI 10.599.573.744.000 LEI 191. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea. str Violetelor nr 2.720.041. sc A jud Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.017. Nicolaie Dutulescu S. sc A. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P. bl 7.960 LEI 4.000 LEI 31. bl S1/1. str Dr. sc A. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 1. sc A.960 LEI 44. comuna Orlesti. nr 2. ap 6 Ramnicu Valcea.900 LEI 14. Alexandru Dutu P.238.269.500 LEI 3. bl H3. ap 17 Ramnicu Valcea. Hacman nr 13. bl S7. str Splaiul Independentei nr 6.643.879. Ileana Dragan I.372. sc B.149. bl 82. sc A. str Stirbei Voda nr 20.200 LEI 29. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 23 Mun Bucuresti. bl A14/2.360 LEI 39. str Ion Referendaru. sc E. bl 32. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. Costantin Fulga A.313. str Nicolae titulescu nr 18. nr 2. sc A. Calea lui Traian . bl 13. sc F. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. comuna Golesti jud Valcea. Elena Dragusinoiu Ghe. bl 22. Gheorghe Dogaru C. sc A. bl B4.750 LEI 32. str Primaverii nr 2.240 LEI 63. comuna Budesti Ramnicu Valcea.347. bl 101. ap 13 Ramnicu Valcea.610. mun Turda. ap 15 Ramnicu Valcea. str Dr. sc B. sc A. nr 13.480 LEI 214. Ion Dumitrascu C. sc 1.nr 8. Teodor Floricioiu Tr.400 LEI 281 .550 LEI 29.240 LEI 20.000 LEI 15. str Perlei nr 6. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I.186. bl B4. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. str 1 mai nr 29 jud Valcea. sect 2.000 LEI 12.600 LEI 18.217. ap 3 Ramnicu Valcea. sc B.400 LEI 20. Ion Dogaru D.456.652.403.779.495. nr 27 jud Valcea. ap 23 11. str Cerna nr 25. Mihaela Dogaru M. sc D.558.260. Maria Florea R. bl 7.000 LEI 22.360 LEI 12. sc B. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T. ap 13 Ramnicu Valcea. ap Ramnicu Valcea. bl N25. comuna Daesti.Dobrinescu V. Ion Frantu C. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C.040 LEI 18. str Gh. bl A50. bl 98. ap 7 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. Ion Enache I. Maria Dobritoiu I. sc A. str Perlei nr 6.993. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 4 jud Cluj. str General Magheru.590 LEI 7. sc A. ap 7 Ramnicu Valcea. bl S33/1.669.706.500 LEI 21.520 LEI 30. sat Sambotin Ramnicu Valcea.000 LEI 336.

ap 8 Ramnbicu Valcea.840 LEI 37. sect 2.411.200 LEI 49. sat Giulesti Ramnicu Valcea. bl R4. str Fantanica nr 9. sc A. bl 113. ap 11 Ramnicu Valcea. Cosmin Ion Georgescu I. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea. comuna Galicea.800 LEI 49.600 LEI 52. ap 23 Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 4.273. str Nicolae Iorga. Aleea Doinei nr 2. sc B. ap 20 jud Valcea. str Gabriel Stoianovici. Constantin Ganea N.320 LEI 41. sc D.400 LEI 31. sc A. bl N1.800 LEI 33. str V. Elena Ganescu C.910 LEI 247. ap 7 Ramnicu Valcea.760 LEI 226.760 LEI 62. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 18. Janos Gaitanaru A. sat Craciunesti nr jud Valcea.040 LEI 59. ap 96 jud Valcea. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea.400 LEI 40. Marina Ganescu P.634. str Maresal Ion Antonescu nr 7.560 LEI 10. sc A. sc A. sc B.066.249. sc B.327. Aleea Cocorilor nr 6.900 LEI 50. bl D11. Horia Manuel Gavrila D. Aleea Ciocarliei nr 1.706. jud Mures. bl P. str Novaci nr 7. ap 24 Ramnicu Valcea.100 LEI 100. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I.215.400 LEI 3. bl R4. Lenin bl S7/1 sc A. I.000 LEI 31. bl 7B.811. sect 2. ap 16 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 8. nr 185. Nicolae Gogolosi I.600 LEI 21. Dragos Florian Ghemu V. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. str Maior Coravu Ion nr 30.608.855. Aleea Privighetorii nr 2. sat Cremenari mun Targu Mures.440 LEI 11. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. sc B. comuna Craciunesti. bl 22.800 LEI 42.800 LEI 21. bl P52.152. ap 10 mun Bucuresti sec 2.249. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.414.040 LEI 7. sc B.000 LEI 99. Victor Cristian Ghemu Gh. sc A.091. sc B.627. str Marin Preda nr 2.760 LEI 6. str Rapsodiei nr 24. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. sc B. ap 40 mun Bucuresti. 91. nr 19 mun Bucuresti.200 LEI 218. str Nicolae Titulescu nr 12. sc B. Aleea Ciocarliei nr 1. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A.800 LEI 25.440 LEI 14.160 LEI 20. bl 86. ap 13 Ramnicu Valcea.890. ap 10 Ramnicu Valcea.260. str Uniri. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B.sc A. ap 9 Ramnicu Valcea. Adriana Geana D. bl 7B. str Fantanica nr 9.067.754. ap 40 Ramnicu Valcea.326.363. Elena Gabor I. oras Horezu.190. nr 5. ap 10 jud Valcea. nr 3.080 LEI 23. comuna Fartatesti. ap 7 Mun Bucuresti. ap 7 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 28. nr 18C. sc A. Aleea Doinei.319. oras Horezu.830 LEI 282 . sc B. bl B01.488. Zenobie Georgescu V. bl 26.050 LEI 19. Rusalinda Ganea P.760 LEI 411. sc A.694. str Emil Avramescu.525. sect 5. Aleea Cocorilor nr 7. ap 12 jud Valcea.920 LEI 3. comuna Bunesti jud Valcea.161.116. str Maresal Ion Antonescu nr 7.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I. bl 9. sc B .201. nr 3. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T.450. bl 19. oras Ocnele Mari.945.600 LEI 29. Aleea Doinei nr 2. sc A. bl 6. sc A. str Independentri nr 6. Natalia Gavrila M.520. ap 24 Ramnicu Valcea. Ion Gheorghiu C.744. bl G3. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. Gheorghe decedat Gheorghe M. str Grigore Procopiu nr 4. bl 6. str Calea lui Traian. Ioana Geana Elena Giupana N. bl A36/3.109. Aleea Stejarului nr 4.

sc C. str Calea Lui Traian nr 76. b-dul Tineretului nr 3A.865 LEI 12. str Mihai Eminescu nr 24. bl 120. ap 18 Ramnicu Valcea. sc A.157. Nicolae Ioana N.800 LEI 37. sc A.840 LEI 42. lenin nr 56. sc A. sc c. comuna Pausesti.223. Mirela Gutt D.400 LEI 15.Grancea V. ap 9 Ramnicu Valcea. str Nicolae Iorga. bl A3. str Rapsodiei nr 22.720 LEI 115.148. ap 4 Ramnicu Valcea. Ioana Ion M. ap 19 Ramnicu Valcea. Constantin Hera M. str Cerna nr 25.640 LEI 26. sc A. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. bl A67. str V.760 LEI 24. .757. ap 12 Ramnicu Valcea. Ion Ionescu M.669. bl R4.549. Hacman nr 27.110. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. sat Valeni Ramnicu Valcea. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea. nr 12. bl 19.600 LEI 16. I. sc B. sc C.552. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C.880 LEI 65.280 LEI 12. sc D. b=dul tineretului nr 5. sc B.335. ap 2 Ramnicu Valcea.767. Gheorghe Ignat Elena Ilie D.760 LEI 13. sc B. Filofteia Gustescu M.446. ap 68 Ramnicu Valcea.440. jud Prahova.379. str Ostroveni nr 9.360 LEI 13. comuna Goranu jud Valcea. bl 140. et 2 Ramnicu Valcea. sc B.432. Hacman nr 27. Aleea Ciocarliei nr 4. ap 19 Ramnicu Valcea.435. sc B. ap 17 jud Valcea.920 LEI 26.200 LEI 199. Viorica Holban V. bl B13. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A.260 LEI 8. sc A. str Rapsodiei nr 10. ap 14 Ramnicu Valcea. sc E.421. Aleea Cocorilor nr 6. sc D. str Marin Sorescu nr 6. Marian Ioan Hodorogea C.387.040 LEI 4. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. sc D. Gheorghita Hangiu D. Eugenia Heroaica I. bl A15.967. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. Ovidiu Ioana St.446.226. Aleea Cocorilor nr 6. zona Ostroveni. str Cerna nr 25. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. str I.608. ap 15 jud Valcea.200 LEI 60. bl A27/1. ap 14 Ramnicu Valcea.869. sc A.737. ap 12 Ramnicu Valcea.160 LEI 55. ap 8 Ramnicu Valcea. bl A40/1. str Nicolae Titulescu.454. bl A13. ap 11 Ramnicu Valcea.350 LEI 50.600 LEI 18. str Dr. nr 7. sc C. b-dul Tineretului nr 14. str Calea Lui Traian nr 150.483.538. str Dacia nr 22. str Maresal Ion Antonescu.400 LEI 283 .560 LEI 29.760 LEI 15. Dumitru Ionescu C. ap 12 Ramnicu Valcea. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. bl A37/3.320 LEI 20. Elena Ionescu I. bl A3. bl S15. bl D10. bl H6. Ion Ilie I. ap 8 Ramnicu Valcea. str Dr. sc A.480 LEI 58. comuna Goranu 22.600 LEI 29. C. str Matei Basarab nr 12.030 LEI 177.008. sc E. ap 3 Ramnicu Valcea.650 LEI 24.847. ap 17 Ramnicu Valcea. bloc 2. Aleea Garoafelor nr 1.300.083. sc B. nr 12.975 LEI 153.830 LEI 18. Maria Ion H. str Dacia nr 24.760 LEI 20. Florina Ilie N.800 LEI 56. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. ap 31 Ramnicu Valcea. bl A11/2. Maria Ionescu Octavian Ionescu P.320 LEI 12.427.362.304.577. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A.200 LEI 42. sc D.313. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. ap 5 mun Ploiesti. Tamara Ion C. Gheorghe Hodorogea C. bl 12.200 LEI 6. Traian Ionescu M. Bratianu nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea.

ap 15 Ramnicu Valcea.443. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. Dan Manda I. Aleea Cocorilor nr 5. ap 17 Ramnicu Valcea.237. Aleea Privighetorii nr 2.046. ap 25 Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 18.600 LEI 39. str Dr. str Rapsodiei nr 7. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. sc B.800 LEI 73. sc F. nr 7.680 LEI 31. bl N13.909. ap 1 Ramnicu Valcea. Ion Istratie D. str Matei Basarab.000 LEI 42. str Calea lui Traian nr 39.160 LEI 39.413. sc B. sc A.180 LEI 284 . Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. str Armoniei.800 LEI 74. ap 8 Ramnicu Valcea.678. bl 9. ap 14 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 2. ap 10 Ramnicu Valcea.924. Gheorghe Ispir I. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. Flora Alina Mandica I.831. str Luceafarului nr 50.str Regina Maria. sc C.700.400 LEI 41. sc B. bl 85bis. ap 1 Ramnicu Valcea. Gabriel Lazar V.453. Constantin Marcu I. bl C0. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 2.600 LEI 472. bl 123.100 LEI 14. str Rapsodiei nr 7. Daniela Lene A.480 LEI 12. bl 14.000 LEI 57.902.861.517.850 LEI 15. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 26. sc A. ap 3. bl C12.078.sc B.600 LEI 30.720 LEI 25. bl S2.111. ap 5 Ramnicu Valcea. sc E. bl B1-1. Ilie Ramnicu Valcea.200 LEI 10.099. sc A. bl B1-1.000 LEI 35. spolaiul Independentei nr 4. str Primaverii nr 9. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. str Independentei nr 10.219. Georgeta Ispas D. ap 12 Ramnicu Valcea. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 11. ap 3 Ramnicu Valcea.280 LEI 17. sc B.448. ap 14 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 10.920 LEI 36.116.960 LEI 419.421. ap 1 jud Valcea.400 LEI 7.372. bl 25. str Marasesti nr 3.str Regina Maria nr 21. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D. ap 2 Ramnicu Valcea. bl O1. bl A20.320 LEI 31. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A.826. sc B.077. Lucia Marculescu C.292. str Armoniei.070 LEI 45. ap 8 Ramnicu Valcea.313.181.969. sc B. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. sc C.320 LEI 14. oras Dragasani.733. nr R8. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea. str Maresal Ion Antonescu nr 36.869.930. str Nicolae Titulescu nr 9. bl R8.372. bl 3. sc A. Aleea Stejarului nr 2. str Colonel Badescu nr 11. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N. sc A.240 LEI 40.600 LEI 69. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea. ap 27 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. bl C1. Ion Lascu I.Irimia Alexandru Irimia Gh. sc A. sc A.424. sc A. Nicolae Jumara N.880 LEI 291.360 LEI 24.300 LEI 10.960 LEI 34. sc B. bl A53. sc A. sc A.880 LEI 8. sc E. str Grigore Procopiu nr 33.669. sc A. str Splaiul Independentei nr 4. comuna Sinesti Ramnicu Valcea.340. ap 8 Ramnicu Valcea. str G-ral Magheru nr 10. ap 56 Ramnicu Valcea.640 LEI 3. str Calea lui Traian nr 107. str Remus Bellu.

b-dul Tineretului nr 4.600 LEI 34.632. Veronica Mazilu Gh. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. bl B12.900. sc A.563. ap 31 Ramnicu Valcea. sc A. bl A 20.836. sc A. b-dul Tineretului nr 14.680 LEI 152. b-dul Tineretului nr 4. bl 1. str Diamantului. bl B5.720 LEI 27. sc A.200 LEI 11.Patru Micsoreanu A. Str G-ral Magheru.616. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea.116.640 LEI 149. sc A.806.111.116.608.680 LEI 8. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea.965. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A.781. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh. ap 9 jud Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. str Diamantului.400 LEI 166. ap 25 Ramnicu Valcea. sr Calea lui Traian nr 323.480 LEI 1. sc E. sc A. str Regina Maria.000 LEI 34. bl 22. bl 100. sc A. nr 18.640 LEI 62. nr 18. str G-ral Magheru nr 7.952.840 LEI 22.680 LEI 24. sc C.680 LEI 3. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc 3.197.840. str Nicolae Balceascu nr 1. bl A17/1.200 LEI 132. bl D. ap Ramnicu Valcea. Monica Elena Micu V. bl C. bl C12. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. ap 18 jud Olt. sc A.544. sc 1. str Nicolae Tiulescu nr 14. sc C. b-dul Tineretului nr 10. sc C. mun Craiova.400 LEI 10. bl B2. Florica Micu V. sc A. Aleea Ciocarliei nr 3.600 LEI 20. Fanica Mariana Mateiasi Ghe. nr 18. sc E. com Obarsia jud Olt.070 LEI 124. ap 26 Ramnicu valcea.000 LEI 21. str Narciselor nr 2.882.Marian O.430. sc A.000 LEI 39.996. ap 13 Ramnicu Valcea. str Diamantului.607.040 LEI 17. sc .000 LEI 75. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh.520 LEI 23. ap 15 Ramnicu Valcea. sc F.720 LEI 285 . ap 15 Ramnicu Valcea.225. sc B. str Independentei nr 3. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 18. ap 15 Ramnicu Valcea. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea.040 LEI 7.440 LEI 31. str Rapsodiei nr 1.330. str Tudor Vladimirescu nr 39.538.760 LEI 112.818.113. str Nicolae Iorga nr 1. ap 5 Ramnicu Valcea. Craiovita Noua.400 LEI 31. sc C. bl B2. bl 5. sat Gura Vaii ramnicu Valcea. str Ceclila Cutescu Stork. comuna Bujoreni. ap 5 12. cart.000 LEI 74. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. bl H6. str Diamantului. bl 131. bl 92. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea. str Marasesti nr 7. Ionel Mirci St.970.250 LEI 6. sc B. str Luceafarul nr 5. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C. str 22 decembrie nr2. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M. Gheorghe Marin I. str Mihai Eminescu nr 22.708. nr 10. Aurelia Marin Ghe.768.880 LEI 155.413.746.400 LEI 126. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.300.372. bl 09. ap 16 jud Valcea.760 LEI 249.000 LEI 47. ap 15 Ramnicu Valcea. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea.000 LEI 4. str Emil Avramescu nr 7.000 LEI 73. sc A.303. ap 11 Ramnicu Valcea. bl S2. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V.597.646.

162. bl H2.000 LEI 10. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. sc A. str Constantin Brancusi nr 3. sc A.339.000 LEI 149. ap 2 Ramnicu Valcea. sat Rugetu Ramnicu Valcea. bl 26.540 LEI 36. str Mihai Eminescu nr 2. b-dul Pandurilor nr 9.520 LEI 21.508. ap 1 mun Galati.680 LEI 211.000 LEI 37. Str Cozia. ap 7 Ramnicu Valcea. sc D. str Calea lui Traian nr 209. Ioana Nagy I.982. bl A53.920 LEI 22. str Diamantului. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. bl H1. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea. sc C. bl A11/3. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. nr 12. str Dr.818. sc A. comuna Verguleasa.383. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.562. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. bl 26. str Dr.800 LEI 25. Ionel Naulea F. str Armoniei. str Matei Basarab nr 12. Aleea Cocorilor nr 2.225. comuna Daesti.241. bl 12.520 LEI 6. ap 2 jud Valcea. bl 122BIS. bl A7. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. bl 98. str Rosiori nr 12. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. ap 2 Ramnicu Valcea.339.800 LEI 11.070. bl 26.302. b-dul Tineretului nr 3.400 LEI 88.210 LEI 110.760 LEI 10.949. str Nicolae Titulescu nr 9. comuna Babeni.960 LEI 33.400 LEI 27. sc B. Constantina Neacsa V.880 LEI 11. str Republici nr 9. sc A. comuna Slatioara.158. str Republici nr 22.400 LEI 22.302. ap 30 Ramnicu Valcea.066. ap 19 Ramnicu Valcea.579. Aurica Nicolae A. Maria Nitu M.000 LEI 686. ap 12 jud Valcea.483. Georgeta Nitu I. Alexandru Nas N. sc B. sc A. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 209. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S.140 LEI 37. sc B. sc E. str Lucian Blaga nr 2. sc C. Mihai Neagoe I.339. sc D. Elena Negoita M. str Liceului bl H2. sc E. Nicolae Musuroaia C. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea.588. ap 14 Ramnicu Valcea.920 LEI 20. Vasile Naulea F.204. Floarea Nitu P. Gheorghe Neamtu I.860. Mihai Nicolae I. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V.Mohanu T. str Calea lui Traian nr 328.837.600 LEI 35.201. ap 11 jud Valcea. ap 15 51.919. ap 13 Ramnicu Valcea.200 LEI 35. ap 30 Ramnicu Valcea. Elena Nedelcu I. ap 15 Ramnicu Valcea. bl R22. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea. Hacman nr 13. ap 9 Ramnicu Valcea. jud Galati. 85 bis.780 LEI 14. bl S7. sc B. sc A. sc A. str Rapsodiei. ap 17 Ramnicu Valcea. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I.403.520.585.400 LEI 8.264.640 LEI 286 . sc C. ap 21 Ramnicu Valcea. Hacman nr 11.440 LEI 42. sc A ap 5 Ramnicu Valcea.800 LEI 26. bl A 8/1. str Calea lui Traian nr 209. bl H11. b-dul Pandurilor nr 11. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea.240 LEI 14.750 LEI 3. sc C. ap 3 Ramnicu Valcea.820 LEI 15.800 LEI 32. sc D. bl G2.783.967. sc C. Constantin Nitu D. sc B.372. ap 12 jud Olt. ap 16 Ramnicu Valcea. str Republici nr 32. bl 32. bl R33.520.200 LEI 5.190. b-dul Pandurilor nr 11.200 LEI 41.500 LEI 518. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea. sc C. ap 7 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 209. ap 2 Ramnicu Valcea.000 LEI 66.

626.775. oras Brezoi. bl B5.500 LEI 48. str Constantin Brancusi nr 9.701. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt.Aurora Olariu A.000 LEI 72. ap 12 Ramnicu Valcea. sc D. sc b.748. str Primaverii nr 10. Aleea Ciocarliei nr 2. Alexandru Olaru Ghe. bl B5. sc B.430 LEI 28. bl H4. sc C. Lucia Paveliu I. bl M4. str Republici nr 9.800 LEI 51. sc A. sc B. ap 8 21.600 LEI 32. ap 20 Ramnicu Valcea.390.232. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S. sc A. sc B. ap 16 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.200 LEI 30. str I. ap 18 Ramnicu Valcea.200 LEI 5.400 LEI 287 .113. str Perlei nr 5. str Mihai Eminescu nr 4. mun Slatina.240 LEI 101. str Splaiul Independentei nr 10. bl A8/2. ap 4 Ramnicu Valcea. bl B5. ap 8 jud Valcea.C. sc B.604. b-dul Tineretului nr 10.400 LEI 11. ap 10 jud Valcea. ap 14 jud Valcea.160 LEI 110. ap 10 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 8.520 LEI 30. bl A41/2. sc A. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 101. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D. str Calea lui Traian nr 77. bl S1. ap 10 Ramnicu Valcea.680 LEI 13. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 5. bl A14. b-dul Pandurilor nr 13. bl 77.446. ap 10 Ramnicu Valcea.927. str 22 decembrie nr 69. Virginia Oprea Jana Orbisor O. ap 14 Ramnicu Valcea. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. Teodor Olaru V. str G-ral Magheru nr 8. str Calea lui Traian nr 88. sc A. str Rapsodiei nr 4. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. sc D. sc D. str Calea lui Traian nr 27.254. ap 14 Ramnicu Valcea.322.262.597. sc C. sc A.083. bl A70. Aurelia Olaru A. bl S5. sc D.920 LEI 10.709.779.600 LEI 18. sc C. str Splaiul Independentei nr 10. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. Tatiana .660 LEI 32. sc B.718. ap 11 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 18.120 LEI 12.600 LEI 58. sc B. Lazar nr 27 Ramnicu Valea. bl H4.372. ap 10 Ramnicu Valcea.701.728.462.330 LEI 103. sc C. Emilia Pavelescu S.067. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea.000 LEI 221. ap 4 Ramnicu Valcea.600 LEI 71. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Maria Pavel D. ap 15 Ramnicu Valcea. str Gh. intrarea Cecilia Cutescu Stork.200 LEI 62. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D. b-dul Tineretului nr 10.121. sc C. str Hidrocentralei nr 6. str Constantin Brancusi nr 9. Mircea Petrache Elena Petre C. bl S17. bl D10.439.937. Bratianu nr 4.520 LEI 84.400 LEI 9. bl A42/1. bl GA15. b-dul Tineretului nr 10. oras Horezu. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea.068.879.720 LEI 30. Ioan Pavloschi V.Nuta I.343. sc A. sc A. Dorina Roxana Paveliu I. sc B.440 LEI 14.800 LEI 86. bl S26. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. sc E.720 LEI 17.120 LEI 32. jud Cluj. str Ostroveni nr 6. ap 5 Ramnicu Valcea. Aurelia Petre V.440 LEI 30. ap 16 Ramnicu Valcea.000 LEI 65. sc A.525.800 LEI 20. ap 18 Ramnicu Valcea.164.000 LEI 77. bl R22. Mihai Paveliu P.704.603. ap 15 mun Turda.

str Matei Basarab. bl B15. bl 126.573. str Calea lui Traian nr 84.760 LEI 22. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. bl S24. bl 12. Leonid Ninus Popescu N. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. str luceafarului nr 13. ap 1 jud Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.760 LEI 20.698. oras Slatina.880 LEI 125.200 LEI 11.429.520.200 LEI 36. str Anton Pann nr 2 jud Olt. bl A50. ap 21 jud Valcea.400 LEI 288 .360 LEI 93.800 LEI 9. bl A18. nr 157 Ramnicu Valcea.781. str Grigore Procopiu nr 2. sc B. bl B15. str Splaiul Independentei nr 3.344. ap 23 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 14. Aleea Narciselor nr 2. bl F15. str Calea Lui Traian nr 79.240 LEI 7.348. sat Pausesti Ramnicu Valcea.200 LEI 14.930. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe.480 LEI 11. Ioan Popa I. bl H6.780. ap 2 Ramnicu Valcea.520 LEI 8.610. str Vaiilor nr 14. str Independentei nr 1. ap 21 Ramnicu Valcea.600 LEI 21.100 LEI 26. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N.640 LEI 50.160 LEI 93. Constantin Popescu D. sc A. str Splaiul Independentei nr 10. str Calea lui Traian nr 152. str Tudor Vladimirescu. Iulica Aurel Popa G.783. str Gh. sc A.945.280 LEI 25.400 LEI 20.240 LEI 5. Patrascu.372. oras Baile Olanesti. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. sc C.400 LEI 11. sc A. Gheorghe Predescu C.708. sc A. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea. str Sarmas nr 3 jud Salaj. ap 3 Ramnicu Valcea.640 LEI 5.497. sc B. Salomia Popescu C. Nicoleta Florentina Popescu A. ap 24 jud Valcea.039.322. sc 4. localitatea Tecuci.Ploila D.000 LEI 6. ap 17 Ramnicu Valcea. oras Zalau. nr 11. ap 17 jud Galati.507. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea.920 LEI 51. Aleea Cocorilor nr 3.616. oras Zalau. sc A. Aleea Privighetorii nr 2. Dumitru Radescu Maria jud Valcea.298.297.189.920 LEI 26.100 LEI 48. str Sarmas nr 3 jud Valcea.640 LEI 31. comuna Mihaesti. ap 14 Ramnicu Valcea. bl S7/2 sc A. car. sc A.400 LEI 60. Valentina Precupan Liviu Preda N.944. bl b13.512.400 LEI 72. Aleea Olanesti nr 6. ap 9 64.186. ap 6 Ramnicu Valcea.967. oras Baile govora. sc A.000 LEI 30. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea.570.409. comuna Pausesti.000 LEI 21. ap 23 Ramnicu Valcea. sc B.840 LEI 22. bl 11. sc A. comuna Alunu Ramnicu Valcea. Gheorghe Predescu R. sc 1. Aleea Doinei nr 2. ap 7 Ramnicu Valcea.304. Mihail Preoteasa Gh. Paraschiva Predescu Ghe. Aleea Narciselor nr 2. str Rapsodiei nr 23. comuna Roiesti Ramnicu Valcea. Nicolae Precupan D. str Nicolae titulescu nr 14. sat Magura Ramnicu Valcea. sc C. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 19 jud Valcea.027. Marin Popescu A.200 LEI 10. ap 16 jud Salaj.960 LEI 15. str Bailor nr 17 jud Valcea. sc D. ap 19 jud Valcea.120 LEI 45. sc A. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. ap 4 jud Valcea.000 LEI 114.092.260. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. b-dul nicolae Balcescu nr 15.239.711.802. Ioana Plosca Constantin Popa A.000 LEI 16.748.460 LEI 25. sc B. Ionela Popescu D. bl 225. sc D.432. str Lucian Blaga nr 8A.

Valentina Rotaru Aurel Rusu I. ap 28 Ramnicu Valcea.046.000 LEI 223.223. comuna Barbatesti. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea.str Maresal Ion Antonescu. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N. comuna Berislavesti. bl I2. str Milcioiu Ramnicu Valcea. nr 10. str Cerna nr 25.223.160 LEI 707. ap 8 jud Valcea.600 LEI 93.937. sc A. bl A35/2. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. str Petrisor. ap 19 jud Valcea. sc B. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. oras Baile Govora.748. ap 11 jud Valcea.080 LEI 57. str Splaiul Independentei nr 5.754.000 LEI 143.000 LEI 48. nr 6.840 LEI 14.200 LEI 72. sc B.200 LEI 491. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea.480 LEI 343. sc A.188.600 LEI 49. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea.400 LEI 27. Ion Sbarnea N. str Gabriel Stoianovici.000 LEI 60. str Ion Luca Caragiale.474. ap 6 Ramnicu Valcea.046. str A. comuna Berislavesti. nr 8.294. str Pacii nr 6.187. nr 11. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I. bl N11.240.244.452. b-du Nicolael Balcescu nr 25.085. Daniela Gabriela Serban C.000 LEI 33. sc D. str Gabriel Stoianovici. bl 12.183. b-du Nicolael Balcescu nr 25. ap 18 Ramnicu Valcea.360 LEI 28. str Matei Basarb nr 132. str Tudor Vladimirescu. Gheorghe Radu Stelian Radu V.230 LEI 37.640 LEI 413.400 LEI 20.712. str Cozia nr 44.240 LEI 82.888. nr 157 jud Valcea. sc D.012.700 LEI 12. ap 11 Ramnicu Valcea. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. Constantin Simescu M. bl A 20.430. str Constantin Brancusi nr 3. sc B. Stelica Radut I.080 LEI 14. sc A. comuna Budesti Ramnicu Valcea. bl 6. Nicolae Savu I.200 LEI 1.321.898.534. ap 12 Ramnicu Valcea.640 LEI 13. b-dul tineretului nr 2.448. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. bl 12. str Gib Mihaescu bl A 16. nr 8. ap 1 Ramnicu Valcea. Ipatescu. sc C.560. Maria Sandu P. sc E.804. Ion Serban T.840 LEI 37. sat Robaia Ramnicu Valcea. sc H. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.286. bl P9. sc jud Valcea. bl A8/1.680 LEI 31. Aleea Narciselor nr 3. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. bl C24. sc C. sc B.950 LEI 83.080 LEI 1. ap 15 Ramnicu Valcea. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V.010.400 LEI 57.440 LEI 31. b-dul Pandurilor nr 5.533. str Luceafarului nr 5. str Luceafarului nr 13. sc 4. ap 1 jud Valcea.374.080 LEI 17. sc B.720 LEI 289 . Ana-Maria Sandu I. bl A8/1. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.017. Gheorghe Scarlat V. sc A.Radu Ana Radu Daniel Radu E. oras Baile Govora.287. str Tudor Vladimirescu. nr 157 Ramnicu Vqalcea. sat Dangesti 6. Ion Rusu N. Elena Simion Nicolae jud Valcea. sc D.000 LEI 30.111. bl B1. str G-ral Magheru nr 11. sc H. bl A17. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. str Pandurilor nr 11.963.728. sc A. bl S2. str Progresului nr 12. sc A. sc D. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. ap n2 Ramnicu Valcea.960 LEI 31.157.000 LEI 26.160 LEI 1.219.880 LEI 98.600 LEI 19. b-dul Pandurilor. Ilie Santuzi G. ap 7 Ramnicu Valcea. ap n2 jud Valcea. sc E. sc E. ap 11 Ramnicu Valcea.

str Maresal Antonescu nr 26.000 LEI 55. bl 15. str Dacia nr 6. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. sc F.360 LEI 121. Lenin nr 188. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 9. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 85.354.480 LEI 4. comuna Goranu Ramnicu valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. sc A. str Armoniei nr 44. bl 19.712. sc C.960 LEI 122.440 LEI 8. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti bl 8. et 1 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. sc F.000 LEI 14. ap 2 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 3.148. sat Barza jud Valcea. str I. Aleea Cocorilor nr 6.534.393. str Calea lui Traian nr 144. ap 11 Ramnicu Valcea. C. Aleea Cocorilor nr 6.497.937.520 LEI 7. Simona Stanescu Szabo N.360 LEI 45. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31.880 LEI 38.360 LEI 15. nr 7. sc E. bl 85.370 LEI 62. str Dr. bl 15.297.165.160 LEI 24. str Dr. Lucian Suciu Elena Suciu Gh.799.319.397. ap 8 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. sc D. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C.907. sc B.480 LEI 46. sc B.034. str Matei Basarab nr 32. bl 4. sc A. bl 86. ap 2 Ramnicu Valcea. Dorina Stoian Radu Stoica G. Nicolae Stefan M. sc C. sc B. bl 4. str Gib Mihaescu nr 41. Bratianu nr 12. str Calea lui Traian nr 144. sc B. Ion Stanciu I. bl A65. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. ap 7 Ramnicu Valcea . oras Calimanesti. ap 4 Ramnicu Valcea.720 LEI 6. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 32 Ramnicu Valcea. sc B.960 LEI 1. Hacman nr 4. sc B.440 LEI 43.040 LEI 41. str Calea lui Traian nr 144.144. Ana Stangu F. Ion jud Valcea.200 LEI 225. ap 4 Ramnicu Valcea. Narcisa Stanciu I. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea. bl B10. str Calea Lui Traian nr 131. Eleonora Stefan I. str Cozia nr 36.789.800 LEI 8.305. ap 12 Ramnicu Valcea.160 LEI 18. sc B.800 LEI 33. Aleea Privighetorii nr 2. sc B. comuna Budesti. Hacman nr 24.897. ap 4. Nicolae Stanescu Szabo V. bl L. str Dacia.Simion Veronica Sitaru C. bl C3. str Dacia. Aleea Narciselor nr 2.098. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. sc C.500 LEI 57.474. sc C.200 LEI 69. Gheorghe Stroe I. sc B. Tudor Sebastian Stoenescu V.334. str Libertati nr 54 jud Valcea.400 LEI 1.039.920 LEI 52. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc D ap 11 Ramnicu Valcea. Ion Stancescu C. Ana Stanoiu N. Adrian Constantin Stancescu I. str Emil Avramescu nr 9.600 LEI 4. ap 15 Ramnicu Valcea. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea.801. ap 4 Ramnicu valcea.186.080 LEI 290 .400 LEI 15.440 LEI 25. sc C. sc G. sc A. bl N11. bl 4. ap 19 Ramnicu Valcea. Viorica Strachinescu C. sc F. nr 7.008. sc D. bl C28. str Trandafirilor nr 5. Hacman nr 24.047.600 LEI 11.800 LEI 5. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V.285. ap 2 Ramnicu Valcea.I.160 LEI 49.798. bl 4.260.037.219.148.358. Constantin Stancescu I. Florea Tanase Gh. Octavia Suciu Lucian Tabarca V.170 LEI 3. str Dr.720 LEI 9. str V. bl 110.564. str Calea lui Traian nr 144.149. str Matei Basarab bl 110. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 19. bl 10. str Luceafarului nr 9.847. et 1. sc B.800 LEI 5.280 LEI 5. ap 2 Ramnicu Valcea. sc A. bl A21.869. ap 11 jud Valcea. Ion Tanase N.

Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. str Viilor nr 34 jud Valcea. bl C. sc C.542. Splaiul Independentei nr 5. Constantin Tirea B. Luminita Urluescu V. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea.453. bl A8/2.458. sc F.360 LEI 39. sc C. nr 7. ap 8 jud Valcea. bl 12.400 LEI 8. str Splaiul Independentei nr 5.600 LEI 11. Liviu Mihai Toana Maria Todor I.525 LEI 39. bl A11/2.170. sc B.280 LEI 40.200 LEI 41.685.140 LEI 116.927.320 LEI 13. sat Badeni jud Valcea.016. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 4.724. ap 5 Ramnicu Valcea.Tars D. Elena Teles I Marin Teodorescu C.906. comuna Mihaesti.str Luceafarului nr 1. bl 12.110. Marioara Vasile Ana Vasilescu C.724.118. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.406. str Perlei nr 7.799. bl H7.712. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I.409.400 LEI 46. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N.bl 6. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. sc 6.480 LEI 63. b-dul Pandurilor nr 13.930. bl A50. sc D. sc 212.440 LEI 13.000 LEI 15. ap 11 Ramnicu Valcea. Splaiul Independentei nr 5.595. ap 13 Ramnicu Valcea.193.160 LEI 16. str Rapsodiei nr 33. str Decebal nr 4. sat Bulesti jud Cluj.116. ap 1 Ramnicu Valcea. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 12. bl A11/3. Ilie Telcian Ilie Telcian N.800 LEI 353.200 LEI 9. ap 18 Ramnicu Valcea.730. sc A. comuna Muiereasca jud Valcea.023. comuna Galicea jud Valcea.760 LEI 59.003.961. ap 35 Ram.113.200 LEI 77. comuna Banicei.500 LEI 78. str Calea lui Traian nr 46.200 LEI 15. sc C. Anton Tudosie I. bl A22.600 LEI 54.440.000 LEI 9.000 LEI 31. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I.476. str Ana Ipatescu nr 5. ap 2 Ramnicu Valcea.000 LEI 39. oras Ocnele Mari. sc C.200 LEI 17. str Mihail Sorescu nr 2. sc B. ap 22 JUD Valcea.661. ap 13 Ramnicu Valcea. bl H7.863. str G-ral Magheru. Aleea Olanesti nr 12. sc F. ap 7 Ramnicu Valcea.640 LEI 291 . Splaiul Independentei nr 5.000 LEI 160.592. Ion Tudosie I. Aleea Panselutelor nr 1. ap 18 Ramnicu Valcea. str Tineretului nr 7.550 LEI 42. bl A43.120. bl D1-3. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.200 LEI 20.290 LEI 11. sc C. sc B. str Rapsodiei nr 14. sc A.240 LEI 45.686. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. str Victoriei.413. oras Gherla. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. comuna Golesti Ramnicu Valcea. bl S31. str Rapsodiei nr 33. bl A37/1. Mihail Trusca C. ap 5 Ramnicu Valcea.800 LEI 28.522. ap 3 Ramnicu Valcea.720 LEI 15.880 LEI 13. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. Ioan Trandafir I.674. ap 13 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 8A. Gheorghe Tudosescu N. sc C. bl C32.740 LEI 6.700 LEI 11. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea.483. Ioana Varban P.483.nicu Valcea. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. bl G159.760 LEI 66. ap 6 jud Valcea. zona Ostroveni. sc C. Ion Ungureanu Stefan Universal I. Vasile Tistea Lucia Toana M. sc D. Ecaterina Tudosie I. ap 26 Ramnicu Valcea. sc 1.600 LEI 8. sc C.

str 1 Decembrie nr 13.000 LEI 19.160 LEI 31. ap 31 jud Valcea.800 LEI 30. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. nr 180.691. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.000 LEI 64. Lidia Vlad C. sc D.800 LEI 33. bl B12.800 LEI 82. Luminita Voicu I. bl B1/2. sc B. str Matei Basarab nr 8.180. ap 41 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea. Dumitru Viorel Sandulescu I. sat Cuculesti jud Valcea.709. bl R25.976.810. comuna Stanesti.520.040 LEI 53. Vasilica Voinea C. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. Gheorghe Voicu C. str Maresal I. bl B12. Mun Slatina. sc A.000 LEI 15.Vasiloiu Ana Viezure D. sc A. oras Olanesti. str Tineretului bl A11/3. str Pacii. ap 16 jud Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A. bl F1. str Mihai Eminescu nr 24.116. Mihail Bebita B. ap 14 Ramnicu Valcea. Aleea Viitorului nr 3.372.520 LEI 12.000 LEI 57. nr 6. Laura Maria Ciobanu C.825. str Matei Basarab nr 28. sc C. sat Gura Valii jud Valcea. sc A. oras Calimanesti. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea.683.623.520.000 LEI 11. Constanta Grigorie I. ap 30 Ramnicu Valcea.000 LEI 53. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe.558.160 LEI 13. str Matei Basarab. bl V2. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A. str Matei Basarab nr 28.640 LEI 10. sc A. bl B. Vasile Vilcioiu V. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. oras Horezu.560 LEI 33. Constanta Tabarca F. Mihai Eminesc nr 2.706. comuna Bujoreni. nr 2. sc E. Mihail Bebita Tabarca F. ap 6 jud Valcea.632. bl 29. ap 16 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian.113. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M.000 LEI 26. sc B. Silvian Claudiu Savulescu P. comuna Cuca Ramnicu Valcea. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. ap Ramnicu Valcea.640 LEI 69. Ion Voicu I. Dumitru Voda A.418.800 LEI 9. sc A. sc C. str Hidrocentralei nr 6. bl 11. str Mihai Eminescu nr 2. ap 6 jud Valcea.656. sc A. Ramnicu Valcea. Elena Voicu Gh. ap 35 Ramnicu Valcea. oras Dragasani. b-dul Alexandru Ioan Cuza. ap 18 Ramnicu Valcea. str Ana Ipatescu nr 11. sc A. sc A. bl 30. bl 113. sc A. str Maresal Ion Antonescu nr 9. sc B.800 LEI 296. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M.446. sc B.400 LEI 14.800 LEI 67. Antonescu nr 5.366.400 LEI 13.000 LEI 21. bl G. str Lucian Blaga nr 10 A.334.680 LEI 14.240 LEI 824. bl A49.276. sc B. ap 11 Ramnicu Valcea.800 LEI 292 .040 LEI 9.200 LEI 17.120 LEI 6. bl B13.709. Constantin Grigorie I. str tudor Vladimirescu nr 36.560 LEI 40. str Decebal nr 3. Constantin Catalinoiu C.000 LEI 17. bl 33.639. Splaiul Independentei nr 50. Daniela Elena Catrinescu C.596.493.571. ap 13 Ramnicu Valcea.558. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. Mihaela Virje H. ap 2 jud Olt. ap 31 Ramnicu Valcea. ap 2. bl 113. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. str Republici nr 13.046. ap 4 15.320 LEI 9. bl R5.450.188. str Calea lui Traian nr 672. sc E. sc A. ap 18 Ramnicu Valcea.927.200 LEI 10.000 LEI 7.476. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. Florea Vladu Constantin Vladut Gh.988.

ET.CONSTANTIN BRANCOVEANU.000 LEI 726. Mihai Eminescu nr 22. ap 4 Ramnicu Valcea.NR. bl H3.000 LEI 62.BL.TUDOR VLADIMIRESCU.240. Ion Radut T. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.SC.TUDOR VLADIMIRESCU. Ovidiu Fodor I.ION CREANGA. mun Bucuresti. sec 6.VICTOR BUDOI V. POROSCHIA.DUNARII.V9.AP.AP.16.AP.SCB. strVasile Alecsandri.386.26.FLOREA CIUPERCA M.BL.10.GEORGEL CARACALEANU N. POROSCHIA.7.NR.523.378.ET.NR.ALEXANDRINA BUDOI I.AP.AP. sc B.786. bl 825bis. str Republicii nr 1.712B.116. bl 825bis.A. sec 6.ET.500 LEI 9. ALEXANDRIA. Brazda lui Novac. sec 6. str Infratirii.200.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea. mun Craiova.BL.113.090.NR.593.NR. sc B ap 2 jud Dolj.098.Stoica C.SC.096.B.972.STR. mun Bucuresti.AP.STR. POROSCHIA.217.520 LEI 2. sc A.2.6.STR. ap 16 Ramnicu Valcea.STR.ET.75. ap 4 mun Craiova.AP.734. bl R18.MARINICA BUDOI A.NR.600 LEI ALEXANDRIA.786.ADRIAN-PAULIN BURCEA D.STR.3. str Republicii nr 1. sc A.ET.K3. cart.SC.ET.7.400 LEI 55.680 LEI 11.ET.ET.CAMELIA CHIRU M.LIBERTATII. sc B.ET. et 1. ALEXANDRIA.640 LEI Suma 85. POROSCHIA.AP. ALEXANDRIA. ap 4 Ramnicu Valcea. jud Dolj. sc 1.12. ALEXANDRIA.3.BUCURESTI.220.680 LEI 72.10. sc A.1.944.F10.149. ap 2 jud Valcea.980 LEI 379.BL. Aleea Valea Prahovei nr 1A.880 LEI 537.711.22.STR.BM3A.520 LEI 92.C1.050.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I. Constantin Craciunescu V. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K.BL.480 LEI 15.F10.LIBERTATII.114. TURNU MAGURELE. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.420 LEI 597.040 LEI 50.074.000 LEI 72.69. ALEXANDRIA.160 LEI 118. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.PATRIA.AP. Gherghina Radut I. Aleea Valea Prahovei nr 1A.034.328.520 LEI 102.CUZA VODA. b-dul Tineretului nr 10.738.ET.ION CREANGA. sc B.STR.000 LEI 20.BUCURESTI. Horatiu Ariciu Constantin Radut I.373.ELENA CIOBANU I.B. bl B12.SC.432. ap 15 Ramnicu Valcea. ALEXANDRIA. str 24 Ianuarie nr 81 98.MARIA BADESCU R.BL. ap 13 jud Valcea.040 LEI 8. ALEXANDRIA.000 LEI 829.218.108. b-dul Tineretului nr 10.NASTASE CIUBAR N.760 LEI 42.STR.A.MIHAELA BICAN T.D BOLINTINEANU.BL. ALEXANDRIA.840 LEI 14.363.2. Ionel Scumpieru M.4. mun Bucuresti. bl S9.STR.318.G103. Iulia Constantinescu M. oras Calimanesti.BL.EMILIA BADESCU I.200 LEI 53.800.41. TIGANESTI.BL.304.600 LEI 50.440 LEI 95.AP.BL.IOAN BAZAVAN T.60. Aleea Valea Prahovei nr 1A. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. Mariana Lupu F.SC. bl C16A.520 LEI 40.786. bl D5.STR.IULIAN-IONUT BULAC M. str G-ral Magheru.3. ALEXANDRIA. sc C.604.DUNARII. bl R18.27.ECATERINA ATANASESCU B.700 LEI 2. ap 10 mun Bucuresti. 293 .STR.830.996. str Cozia nr 3.230 LEI 111.IONEL BURCIN GH.520 LEI 7. sc C.456. sc 1. nr 14.800 LEI 56.NR.360 LEI 2. bl 13 sc 3 e mun Craiova.ET. Mihai Diaconu C.480 LEI 47. jud Dolj.STR. ALEXANDRIA.3.12.CUZA VODA.AP.452. bl K32. ALEXANDRIA.BL.STR.616.400 LEI 31. bl 825bis. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. sc D.26.A.000 LEI 441.NE. bl D5.STR.ILIE ARGHIROI I. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.840 LEI 92. ALEXANDRIA. ap 15 Ramnicu Valcea. sc D.677.70.760 LEI 28.

TITI GAINA M.NR.1.AP.24.4.CONSTANTIN DOBRE A.A. VITANESTI.070 LEI 20.D.740 LEI 33.AP.DUNARII.AP.663.000 LEI 27.BL.ET.920 LEI 72.CONSTANTIN BRANCOVEANU. ALEXANDRIA.56.SC. ALEXANDRIA.34.BL.VALENTIN ENE I.IULIANA OLOGEANU A.BL.DUNARII.700 LEI 25.BL.000 LEI 69.STR.STR.STR.STR.18. T.800 LEI 11.5.630.4.28.615.VASILE RONCEA V.6.037.B.ET.200 LEI 57.MARIAN GAINA F.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.780.ET.3.STR. TIGANESTI.MARIANA IATAN D. COMUNA BUZESCU.BL.STR.710 LEI 31.DUNARII.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.L30.880 LEI 27.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.FLOREA NEDELCU N.3.BL.454.90.1.FLOREA GAINA F. ROSIORII DE VEDE.AP.017.SC.302.MARIN NOAGHEA M. FLOREA.ET.320 LEI 183.222.MARIN POPA F.SC.ET.410.28.823.SC. ALEXANDRIA.DANIEL LUCAN M.CUZA VODA.1. ALEXANDRIA.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.CRISTIAN MOHORA P.STANCU DINCA C.NR.1601.082.SC.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.STR. SEGARCEA VALE.000 LEI 5.AP. ALEXANDRIA.BL.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.BL.8. PETRE MATEI T.747. BUCURESTI.STR.ALEXANDRU GURBAN I.000 LEI 374.C.2.DUNARII.800 LEI 60. ALEXANDRIA.BL.729.120 ALEXANDRIA.ELENA NEDELCU P.811.641.STR.NR.MARIOARA ICLEANU V.11.STR.NR.AP.AP.B.181.24. ALEXANDRIA. TURNU MAGURELE .VICTORIEI.160 LEI 20.AP. SEGARCEA VALE.074.500 LEI 29. ALEXANDRIA.AP.222.STR.STR.595.2.AP.ET.BL.DUNARII.SC.129.CARPATI.PARTER.200 LEI 206.NR.78.NR.STELA CURELEA S.STR.BUCURESTI.SC.1.MESTESUGARILOR.C.D2.AP.BM4. POROSCHIA.000 LEI 17.811.809. ALEXANDRIA.ET.BL.680 LEI 39.320 LEI 518.STR.413.BL.2.BL.ET. TIGANESTI.VERONICA MEREUTA I.ET.DUNARII.BL.GHEORGHE MATEI N.057.NR.16.NE.A.DORINA FLOREA GH.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.AP.SC. ALEXANDRIA.804.17.BL.AP.BL.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.61. TIGANESTI.382.IONEL-EUGENIU NICOARA I.MARIA NICULCEA D.ALEXANDRA MARIN D.L2.4.7.037.PO3.280 LEI 20. POROSCHIA.701. P.70.DUNARII.STR.383.PARTER.A. 16.825.485.STR.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.STR.4.200 LEI 1. ALEXANDRIA.9 ALEXANDRIA.ILIE GAINA A.400 LEI 46.DUNARII.000 LEI 518. ALEXANDRIA.L28.STR.154.8. DRAGANESTI VLASCA.342. L.000 LEI 3.600 LEI 133.SC.660 LEI 6.501. ALEXANDRIA.FLOREA LINCA G.A.DUNARII.STR.ET.BL.STR.396.A.13 VITANESTI.A.CAPORAL GHENCEA.CONSTANTIN GAINA A.B.080 LEI 7.VIOLETA-MARIANA GROSU I.1.ION GEICU M. ALEXANDRIA.B.NR.NR.222.COJOCARU GH.INDEPENDENTEI.STR.400 LEI 726.AP.BL.703E.ION DRAGOMIR A. ALEXANDRIA.STR.222.VALERIA MINCU(STOICA) I.000 LEI 77.715.24.222.I1.NR.674.ELENA NICOARA I.ET.1.350 LEI 2.VETURIA GEANTA I.432.1 MAI .PAUL FOLICA P.SC. SEGARCEA VALE.DN5.223.822.93.STR.STR.840 LEI 30.ET.6.66.ET.AP.AP.660 LEI 9.STR.NR.DUNARII.SC. ALEXANDRIA.650 LEI 15. ALEXANDRIA.NR.DUNARII.AP.A.72.STR.811.DUNARII. ROSIORII DE VEDE.MARIA MAXIM N.97.STR.043.SC.DUNARII.156.784.280 LEI 31.1612 BIS.STR.I4.H.SC.CRISTINAALEXANDRIA.CUZA VODA.ET.AP.STR.A.NR.24.255.AP.NR. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.2.NICOLAE NEATU I.BL.918.940 LEI 28. C.DUNARI.SC.818.BL.AP.270 LEI 70.ALEEA BISTRICIOARA.680 LEI 36.NR.600 LEI 2.306.304.700 LEI 6.930.GHEORGHE FOLICA I. ALEXANDRIA.965.2.200 LEI 294 .920 LEI 1.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.AP.SC.2.744.017.200 LEI 8.37.090 LEI 64.B. TIGANESTI.BL.DUNARII.ET.401.600 LEI 67.604. ALEXANDRIA.SC.E.BL.358.BL.6.1 DECEMBRIE.DUNARII. ALEXANDRIA.2.633.ET.007.STR.NEATA MOISE M. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.6.1 MAI.AP.STR.000 LEI 3. ALEXANDRIA.AP.NR. ALEXANDRIA.ET6.AP.SC.ION CREANGA.040 LEI 149.2.9. ALEXANDRIA.E. TIGANESTI. TIGANESTI.595.402.BL.760 LEI 20.SC.896.STR.

BL. Maior Andrei Grigore. sc. str. ALEXANDRIA.640 LEI Tulcea. bl.680 LEI 14.120 LEI 79. nr.4.STR. 1 51.972. bl.AP. Podgoriilor.244.MAGDALENANICOLETA TECSOR T. 2.22. E.430.706.NR.860 LEI 46. ap. 23. nr.MAGDALENA ALEXANDRIA.191.NR. bl.4. str. ap 15.AP. ap.BL.ET. E.STR.SC.A.A. bl.ION CREANGA. str.MIRCEA VOINEA F. nr.NR.9.STR.STR. Aleea Socului. F 27.406. ALEXANDRIA. 8.690 LEI Tulcea. COMUNA VEDEA.674. 152.080 LEI 12.045.320 LEI 38. 36. nr.NR.AP38. Gării.BL.AP. ap.31.178.440.605.AP.11 TURLAN D.LACRAMIOARA SANDOF F.94.163. nr.A.670 LEI 4.MIHAITA FILIPESCU.210.MANOLE-REMUS STAN G.TUDOR VLADIMIRESCU.STR. GETA STOICA I. str. ALEXANDRIA.563. bl.ET.STR.EUGENIA STOICA I. str.SORIN-EMANUEL STOICA A.320 LEI TIGANESTEANU S. 1.STANCA VARZARU P.BL. Ioana Badiu Gh. SC.2.SC.074.B. 22. TRIFESCU P.225. Eternităţii.STR. str. 5. 70.880 LEI 161. E 2.AP. 1.800 LEI 46. Ştefan Badiu D.STR. B.B.BUCURESTI.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor. Ivana Domiciliul suma Tulcea. bl. nr. Constantin Bodoros T.STR. str.400 LEI Tulcea. Maior Andrei Grigore.808.461.6.ET. B. ALEXANDRIA. Alexandru Alexe A. ap. sc. sc.354.354.SC. B.BM1.STR.136.SC. sc.3. sc.STR.SC.AP.119.NR. 47. 3 4. Mihail Kog?niceanu.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.266.240 LEI Racova.SC. Petrea Bogdan Gh.BUCURESTI.19.STR.11. B. 4.SC. Ion Bahaciu I.ET. Traian.680 LEI 2.610.A. sc. B1.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.FLOAREA URLUI S.410.HCC. 10.DUNARII.B.TURNU MAGURELE.NITU-DORU STOICAN A.BL.BL.080 LEI Tulcea.SC. bl. Babadag.ET.AP.18. bl. A. ap.580 LEI Tulcea. nr.695.303.B. Gherghina Bahaciu V. str. nr.8. str. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.DANUT ET.AVOCAT COLFESCU.840 LEI 10.68. Resmighiul Apolon G.1602.400 LEI 2.400 LEI Tulcea.MERII.SC.520.920 LEI Tulcea.ET. nr..9.800 LEI Tulcea.SAT.840.SC.147. Vasilica B?rbat I.MARIN STOICA C. str. nr.593. ALEXANDRIA. 4 12. TURNU MAGURELE .203.720 LEI Tulcea.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.38.C4. 30.1602. sc.2. Podgoriilor. bl.SC. 10. Ecaterina Artem M. sc.NR.NR.26.ILEANA ALEXANDRIA.18 6.740 LEI Tulcea.4.A. judeţul Bacău 73. Victoriei. str. Daniela Badiu N.674. nr. B1.75.NR.57. sc. ap. 14.15.75.640 LEI 208.400 LEI 1. ap. ALEXANDRIA. Toader Bafane N. Mihaela Ali A. 7.786. bl. 1. Mihail Kog?lniceanu.NR.DUNARII.BL. ALEXANDRIA.NR. bl.BUCURESTI. 1. 13 19.410.STR.AP.000 LEI 150. 17 170. 1.220.8.BL.BL.410 LEI 302.ALEXANDRU GHICA. nr.AVOCAT COLFESCU. sc. 4 8.ET.520. 26. 213. A.31. ap. bl. A.18. ALEXANDRIA.1. ALEXANDRIA.500 LEI Tulcea.018.1.STR. sc. G 4. A. Rahovei. 1.156.NR.1. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. Ioan Boiangiu D. 16.STR. 16. Maria Elena Artem I.DUNARII. sc.MARIOARA ZIMNICARU G. 1 59. ap. A. 152.1 MAI. Alexandra Badiu C.2A.AP.AP.F10. 28.2.139.914.AP.SC.STR.619.GHEORGHE STOICESCU F. B1. Babadag. bl. 12 43.000 LEI Tulcea. str.900 LEI Tulcea. Neculina Bitirez B.MARIN ZIMNICARU M.BL. 9.NR. nr. ap.2.NR.853. ALEXANDRIA. Traian. Iftimie Badiu T.STR.960 LEI Tulcea.ET.BL.160 LEI Tulcea. sc.080 LEI 13.CUZA VODA.B.360 LEI 5.AP.120 LEI 295 .BL. 27. sc. bl.B.VLAD TEPES.186.AP. nr.IOAN VELEA I.000 LEI 2.ET. B.22.BL.ION CREANGA. ap. ALEXANDRIA. ap. nr.STR. 14 23.367.520 LEI Tulcea. ALEXANDRIA. Aurel Apolon M. sc.NATALIA STUPARU M.MARIUS VISAN T. Babadag. bl. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.515. ap. str. nr. 23. E. 12 84.090. Mihail Kog?lniceanu.. sc.A.874.952.VIOLETA-NELI STAN P.215.BL.600 LEI Tulcea.640 LEI 7.300 LEI 4.BL. bl.220.TEODORA STOICA E. sc. 14. 5 27.E.1-10.NICOLAE BALCESCU.AP. 2.8.STR. Aleea Socului. str.ET.95C.STR. 8 124.2. AP.BL. str. str.070.446. bl. 26.000 LEI 4.

1 Decembrie. Tulcea. sc. A. 71 A Tulcea. nr. Mioara Rafila Bprdei I. Maria Cîrlig V. Ioana Culea P. 1.935. 77 Tulcea.339.840 107. ap. sc. str. E 2. bl. 57. sc. 24 Tulcea. nr. Primăverii. 22 Tulcea. 4 Tulcea. bl. nr. 66. bl. Aleea Cristina. sc. nr. nr.750. sc. str. sc. Virginia Antoaneta Dore M. str.840 134. Feodor Haralambi A. Tulcea.880 11. 16.041. Sorin Dima C.600 106. nr. Mihaela Ene C. ap. C 3. nr. Vasila Furnic? C.680 19. 4 Tulcea.888.900 14. judeţul Tulcea Tulcea.350. Eugen Iacovici I.818. Tulcea Tulcea. B. ap. sc. E 2. sc. Mircea Vodă. nr. Florian Gavrilov ?t.040 43. 24 Tulcea.600 34. 6 Tulcea. nr. nr. R 3. sc. sc. bl. nr. A. bl.415. Mircea Vodă. str. bl. ap. 7 Tulcea. 22. a Tulcea. EternităţiiI. str. A. Lucian Ciocoiu D. sc. sc. Dan Furtun? C. 40 Tulcea. bl. nr. Aleea Metalurgi?tilor. 1 Decembrie.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . 82. Vasile Culea P. bl. B. Libertăţii. nr. Eternităţii.736. ap. str. B.Bolovan I. B. str. a Tulcea. str. 1. Verginica Gherghi?an C. str. Babadag. Lauren?iu Dima Gh. Ion Iacovici V. C. 16.792. str. 7.574. sc. I 7. ap. A.186. str. nr.988. bl. nr. str. Mircea Vodă. nr. str. str.640 75. str. nr. Pelinului. jud. Dănuţ Cladiade Şt.260 35. nr.Caragiale. 6. Agapia Ciolacu A. A. bl. Niculae Cristea I.600 27.786. bl. str. 5 Tulcea. ap Tulcea.640 29.120 21.008.372. ap. bl.527. 1848.203. 1. ap. 14 Tulcea. Tulcea. B. 24. bl. sc. nr. B Tulcea. ap. bl. Corneliu Gavrilov. 2.400 64. X I. Podgoriilor. nr. B 3. nr. 31 Tulcea. nr. nr. B. nr. str. 17 Tulcea. 13 Tulcea. 34. nr. bl. ap. ap. B 3. B. B 4. B. Vasilic? Graciov R. Eugenia Dr?gu? M.550 32. bl.680 5. bl.350 54. bl. str. 15. Câmpului. 22. sc. Gabriela Cracană V.116. ap. nr. ap. ne. nr. 6 Măcin.400 11. 5.270 56.026.560 13. B. 38. str. 1. Mahmudiei. str. Mircea Vodă. str. 30. 7 Tulcea. 38.954. str. Corneliu Gavrilov. Dobgoreanu Gherea. ap.L. str. Aneta Denisov F.680 17. bl. Câmpului. nr. sc.800 103. 180. Neculai Dr?g?escu I. str. str. nr. Eternităţii. Mahmudiei.915. 25.769. Podgoriilor. 15. 38. Jan Covalencu S.532. sc. Constantin Danilescu P. nr. Neptun.000 30. EternităţiiI. A.360. str. Frumoas?. str. Câmpului. nr.836. bl. Dumitru Octav Dafonoiu S. Vasile Carpov O. Dănuţ Culea C. str. A. D. nr. Irina Dănescu C. nr. 185 Tulcea. B. Maria Dragomir Gh. 1. I 1. ap. 30. 13 46. 6. Tabarei.640 17.360 88. I. 3 Tulcea. str. nr. ap. str. A. sc. str. ap Tulcea. nr. Haralambi Herciu A. 24. Viorel Dache I.400 27.616.000 10. jud.200 168. 1. Florica Bordei P. str. str. 176. bl. 82. Nastasia Cladiade Gh. bl.678.061. str. bl. bl. ap. str. bl. Taberei. str. A 14. Constantina Ciorobea Gh. bl. 5 Tulcea. sc. nr. Gheorghe Cîrlig Gh. sc. Ion Cîrlig I.260 85. 36. ap. nr. Paraschiva Dima V. Tulcea. sc.300 14. Eugenia Condratov V. 3. ap. bl. nr. 15 Tulcea. sc. s Tulcea. A. sc. 32. Tulcea. E 3. Frumoas?. Relu Dafinoiu P. bl.254.967. 28. Tulcea. str. 38. 2. B. sc.752. 4 Tulcea. nr. I. str. sc. 4 Tulcea. 9 Tulcea.796.408. str. sc. Păcii.500 38. 14. str.470 10. Marin Casian M. Păcii. str. ap. sc. G.227. 23 Tulcea. Tulcea. str.480 43. bl. Tulcea.Caragiale. A. nr.300 4. Păcii. ap. I.930 58. str.475. Pescarilor. bl. 1848. B. bl. Lefter Firu?? M. 33 Tulcea. 6. Tulcea Măcin. nr. E 2.575 20.193.104.430 66. bl.169. str. 11. str. A. ap. B. Victor Dima R.000 5. Tulcea. nr. Spitalului. A. Victoriei. str.000 41. 15 Tulcea.000 21.135. bl. bl.870 50.501.720 22. 126. sc. 1. str. sc. A. Mircea Vodă. B.963. sc. Ana Iacovici M. B. nr. nr. Frumoasă. 38. Podgoriilor. sc.804. Maria Tulcea. Spitalului. Isaccei. 8.491.215.260 24. 4. 30 Tulcea.886. 1.400 22. 48. Ioana Cristea N. 3. 3. 22 Tulcea. nr. B.640 51. Câmpului. 48. 185 Tulcea. 3. sc.L. Chiric? Ciorobea C.600 45. Sterica Holo?tencu C.905. 120.840 11. 29. Corneliu Gavrilov. 1 A Cri?an.305. ap. R 2.840 26. sc.600 6. sc. A. nr. sc.900. C. Muncii.152. ap. Stelian Butu D. bl. 16. C.

167. Babadag. ap. 13 Tulcea. Mihail Lupu S. judeţul Galaţi Sabangia.680 30.002. sc. nr. sc. D. Păcii.600 1. str. bl. 13 Tulcea. 23. 37. Ion Manole D. 9. 10. A. str. nr. sc. Victoriei. sc. bl.280 40.223. nr. Portului. 176. Foi?orului.996.260. Panait Leonte U. 37.040 17.800 56.988. Mihai Viteazu. A. sc. ap. 2 Tulcea. str. A 2.501. bl. str. nr. str. nr.320 35.700 6. A. sc. 68.160 40. 72. ap.Iacovici M. sc. Sabinelor. bl. nr. Eufrosina Mladin I. str. ap. 14 Tulcea. Ion Lovi?te I. A. ap. A. 1 Tulcea. Niculai Iacovici M. Magnoliei. Sevastina Maladoi P.580 127. Mircea Vodă. Mihai Viteazu. Elena Ivanov P. str. 6.744. str. Ion Mladin M.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.510 173. str. str.820 25. Camelia M?nu?? P. str. judeţul Tulcea Sulina.000 65. C 1.955. B 2. B.000 61. Corneliu Gavrilov. nr.640 13.790 30.380. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. nr. Fraţilor. B. nr. B.988. 7 Tulcea. str.589. A. Ion Iancu Gh. Unirii. bl. A 2. str.. Victoriei. 3 57.035. nr.286.679.400 16. str. Agafia Munteanu F. 3 A Schela.712.080 64. Portului. nr. 9 Tulcea. Jana Iancu G. Iacob Ivanov I. ap. sc. 23. sc. Plevenei.200 5. A 2. sc.302. B.600 14. M 1. bl. bl.802. E 3.080 8. str. judeţul Tulcea Tulcea. S. sc. ap.000 21. 16. Cristian Sorin Militaru S. B. A. E 5. Dobrogeanu Gherea. ap.960 249. Niculina Lovi?te V.000 13. B. Mic?.483. bl. A. N 8.306. 4 A Tulcea. nr. sc. str. nr. 1 A.563. ap. S?lciilor. bl. nr. 15 Tulcea. B. 5 A Tulcea. str. Babadag. str. sc.678. a Tulcea. 2. ap. Dumitru Lesovici P. 14 Noiembrie. 68. Gheorghe Machedon D. 2.480 36.343. bl. bl. str. Constantin Viorel Mireu?? A.505. 2. A 5.141. D. bl. str. 72.000 10. Lauren?ia Mariana Militaru C. nr. sc.680 113. bl. 15 Tulcea. Pescarilor. Ion Machedon C. a Tulcea.800 10. str. 38.120 84.300 252. str. B 2. B. Ioana Mocanu N. judeţul Tulcea Tulcea. str. 66. sc. A.156. nr.380.400 127.279. str. bl. nr. bl. 97. bl.920 77.055.880 56. Unirii. B. 9 Tulcea.244. 2. Babadag. ap. str. nr.986. A Tulcea. Aurelian Lupu A. str.973.403. B. nr. sc. A Tulcea. Letiţia Virginia Miron C. Unirii. nr.347. sc. 14 Tulcea.480 4.904. bl.420 13. Elena Liliana Tulcea. Inel Rocad?.440. sc. Neculae Lazăr D. sc. nr. Mărăşeşti. sc. 5 Bucureşti. Inel Rocadă. Isaccei. str. nr. Tulcea. ap Tulcea. 55 Tulcea. ap. Victor Iancu M. str.861. str. nr.212. 103. Ioana Maladoi E. Isaccei. Corneliu Gavrilov.701. B 2. sc. nr. Constantin Nicola I. ap. nr. Elena Nicola A. nr. Victoriei.678.160 LEI 414. str. ap. 34. A. 163 B. ap. 15 Tulcea. sc. Iacob Munteanu I.483. str. sc. Mihail Iofciu I. Corneliu Gavrilov. nr. judeţul Tulcea Tulcea.278.400 115. nr. Babadag. ap. D. bl. 1 Tulcea. str. Tulcea. 2. Paulina Munteanu N. Milcov. bl. bl. B 2.060 6. 1. B. 6. 2 Tulcea. bl. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. bl. C. 30. Tulcea. Marin Mocanu D.854. bl.240 8. Portului. Viorica Muşat V. I 16. B. str. str. judeţul Tulcea Tulcea. bl.210 7. 10. Anghel Moiseev V. nr.200 20. 40 Tulcea. E 5. ap. Zamfir Militaru C. 12. Somova. 34.000 16. str. bl. B. bl. 2. Delfinului. sc. bl. ap Tulcea. str. Victoriei. bl. 1.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . bl. nr.049. sc. sc. str. S 3. sc Sulina.000 10. 14 Tulcea. 4 Tulcea. B. bl. Victor Luchianov P. nr. str. 1 Tulcea. Corneliu Gavrilov. Dusea Ivanov M. Nafie Moga N. nr. sc. a VI-a. nr. Georgeta Ivanov S. 24 Tulcea.600 18. Prudenţei. Elisei Lesovici D. Dumitru Miron D.100 12. 19 Tulcea. nr. nr. Dunav??u de Jos. E 2. Eternităţii. 9. F 8 C. str. A. D 4. Iordana Marin I. I A. 38. ap. bl. str. 6.965. 49. judeţul Tulcea Tulcea. 1 C. 4 Tulcea. Nicolae Bălcescu. nr. Vasile Sorin Miculescu C. bl. nr. bl.520 23. Chirachi?a Mocanu I. bl. sc. B. ap. sc.200 7. ap. 34. 36. ap. str. Cristina Miron Gh.337. A. str. 13 Muneri.636.744. Viorel Mogoş Gh. 5. Traian. sc. ap. Marioara Marinescu Gh. sc. sc.170 20.

741. Petre Saveliu C. ap. judeţul Tulcea 42. ap. sc. Tulcea.400 33. str. A.808.760 33.525. Elena Popa I. 21 Tulcea. Tulcea.640 51. str. ap.744. Mşrăşeşti. bl. 1.148. sc. B. E 1.870. 3 Tulcea. 4.341. str.000 6.250 1. Sabinelor. A. C 6. sc. nr.880 68. Dumitru Sava I. F 4. bl. str. Portului. 9. sc. 1 A.370. Babadag. Valeria Păunescu T. nr. nr. B 1.352. C 1. 12. Elena Procop S. nr.800 30.706. sc. C 3.680 5. B. ap. str. G 4. 6. 2. bl. B. 6 Mineri. A. 9. B. sc. sc. 17 Tulcea. 9. A. 9.520 20. Panaghi?a Pindic L. Ştefan Păun M. Corneliu Gavrilov.448. sc.789. Babadag. ap. 5. Portului. A. B. A 1. 18. 2. 3. A. sc. ap. 6. Tulcea. bl. Alunişului. Frasinului. str. Paraschiva Petrov P.880 46. 9 Tulcea. Alunişului. 9. bl. nr.600 24. nr. Dorina ONiţă Gh. nr.976. Clim Pindic I. Sabinelor. Denis Cristian Sava T. Silvia Teodorescu F. judeţul Tulcea Tulcea. Ioan Scutariu D. 16 Tulcea.920 80.800 61. B. sc. Maria Teodorescu G. Gării. B. A. sc.960 31.080 15. ap. Aleea Ciocârliei. ap. ap. 12 Tulcea. ap. 123. Claudia Radu I. 2 Tulcea. sc. Gării.240 10.732. ap.080 49.634.135.156.960 93. 4 Tulcea. A 3. Tulcea. Mihai Susanu I. C 1. 6. Vărăriei. nr. 3. 13. str. Sabinelor. sc. D. str. 9 Mai. Silvia Ecaterina Serghi I. sc. Tulcea. sc. Babadag.010. Tulcea. 6 Tulcea. 308. A. ap. Stelian Păun ?t. 12. str.240 18. bl. Constantin Niculache D. str. B. ap. S 1. Iacob Teodorescu G. Tulcea. nr.700. bl.135. Hristu Petcu V. Tulcea. sc. bl. B. Ioana Radu D.606. 21 Tulcea. Victoriei. ap. bl. 18. ap. ap. 14. B. B. A 4. bl. str. Gării. 9. nr. sc.920 4.720 6. 12 Be?tepe. sc. Neculai Simion ?t. Câmpului. str. str. bl. A. Brânduşii. nr. Dragoş Constantin Păun S. nr.550 82. A. ap. nr. ap. E 3. nr. s.908. nr. B. bl. 1 Tulcea.572. Dimitrie Sturza. 39 B Tulcea. str.550 12. sc. str. str. nr.600. judeţul Tulcea Tulcea. sc. ap. Cerna. str. bl. 33. sc.520. Aleea Albatros. str. Gica Sântea I. str.820 10. nr. nr. Gării. 6 Tulcea. 3. B. Elena Puiu I.028.339. sc. nr. str. A 5. sc. Nastasia Rusu D. 4 Tulcea. B. sc. nr. ap. B. str. A. bl. str. ap. str. sc. 4 Tulcea.812. nr. str. sc. 128. 4 Tulcea.210 15. Ion Răduţă A. sc.008. nr. 9 Tulcea.584. nr. E 1. str. Andrei Plătică S. bl. Portului. 18. bl. 9. A.100 43. Maria Rotaru S. ap. bl.203. bl.600 14. nr. ap. bl. Tulcea. 13 Tulcea.200 51. S 4. Maria Şerban D.339. bl.640 12. bl. str. Ion Nicola I.158. 15 Tulcea. ap.133. nr.800 19. nr. str. ap. nr. str. B. str. bl. 1. 18. sc Tulcea. 5.830 60. nr.555. A 3. B. A 4. nr. nr. nr.000 10. ap. 5 Tulcea.280 19. 308. nr. str. Păcii. str. bl. bl. Mircea Vodă. Sabinelor. C 6. ap. nr. str. ap. 1. Portului.579. Păcii. ap.505.078. nr. Ioan Sârbu Gh. 23. bl.Nicola A. Corneliu Gavrilov. Florin Stanca R. bl..800 21. str. nr. Alunişului. A.779. 4 Tulcea. bl. nr. sc.000 736. Maria Magdalena Nicolov I.542.800 10. Andriana Pe?u A. B. A. 1. ap. Gării. bl.500 10. bl. bl. Eugenia Nicola N. 34. 4. ap. Primăverii. B 2. 6. nr. Valentina Timofte C. 3 Tulcea. 1 Tulcea. bl.866.339. bl.000 26. bl. Mircea Talcală F.240 63. 1 A.000 13. 1. bl. ap. Babadag. Aleea Albatros. sc. Y 2. 11 Tulcea.960 25. 1 A. B. str.600 14. 128. str. 52 Tulcea. 21. sc. Sabinelor. A 4. 15 Tulcea. Babadag. Aurica Sofan Gh. 2 Tulcea. sc. sc. str. ap. nr. Osman Papadopol V. C 2. A.127. 34.233. 3 Tulcea. Cornelia Stoian C. str. 1 A. nr.000 42. ap. Vasile Sârbu V. X 4. sc. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. bl.847.151. Iacob Tulcea. str. str. S 4.800 97. ap. Alexandru Dorin Păun ?t.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . nr. ap. bl. Păcii. 158.320 25. B.440 7. Elena Osman R. nr.720 25.930. 13. sc.330. 8. Babadag. 34. ap. C 1. B. sc. judeţul Tulcea Tulcea. 3 Cerna. Păcii. sc. 5. 15 Tulcea. str. ap. Lucia Pavel R. nr. B. B. sc Tulcea. Petrana Plătică N. A. bl.963. 10.972. 17 Tulcea. nr. str. 1848. 21. ap. Victoriei. bl. ap. Tulcea. bl.000 77. 21. nr.400 1. Aleea Albatros. Aleea Cristina. sc. sc. bl. bl. sc. bl. 34.

166. bl. 24 Bz. Str. bl. Bd. Dumitru Toader Gh.360 3. NICOLAE BORDEA R.600 LEI 34. ap.808.000 LEI 9. ION BADEA V. ap. nr. Cuza Vodă. 15A. 1 Bz. 1 Dacia. 1E. 16 Tulcea. Cuza Vodă. nr.779.630. Str. Tulcea. str.877.728. bl. Raluca Mel Vătafu S. C. 1A.488. 22 Bz. jud.319.800 LEI 66. 17 Tulcea.232. Ştefan B?NIC? I. 121.746.795. 12A. ap.080 LEI 5. Gârlei nr. 38. ap.140.320 LEI 73. 3 Bz. PTTR. F5. 24 Bz. sc. Nicolae Bălcescu.638. bl. nr.000 LEI 246. 9 Bz. 15 Tulcea.17 Beceni. Al. ap. 6 Bz. Isaccei. Buzău Bz. 1918.080 LEI 23. B. str. 111. ap. Evdochia Venin I. Corneliu Gavrilov. ap. bl. Str. Cuza Vodă. ap. str. 14 Râmnicu S?rat.116. VASILE ARSENIE C.166. bl.920 LEI 26.200 25. nr.680 LEI 7. bl. ANGHELINA B?RSAN C. 1918.618. B. ap. Bd.040 LEI 3. 9 Bz.326. nr. 7 A Tulcea. VIOREL BOANC? N. Str. ap. F5. Luminii. ap.000 LEI 194. Şcolii. C 9. Niculai Velicu M.160. 10 Tulcea. ap. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. Isaccei. 17 Iazurile. 129 Bz. ap. ION BELU S. Bălcescu. Stelică Timu? G. Stiubei. Spiru Haret. bl. bl. bl. sc. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I. 10 Bz. Lenu?a Toader Gh. Str. str.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. str. bl. A. Păcii. str. ap.770 LEI 80. bl.000 LEI 15. DUMITRU BELU V. MARGARETA BLAGAILA G. 1 Dacia. Zimbrului. sc. 9 Bz. ION BELU C. sc.000 LEI 71. Siretului. jud.200 LEI 299 . 20. ap. 2. Str. Anghel Velicu S. Buzău Bz.657.840 6. G1. nr. 12A.560 6. VASILE BORDEA V. Tulcea. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D.853. CRISTIAN BACIU I.279.17 Bz. ap.840 LEI 17. MARIANA ADRESA Bz. str. Str. jud. nr. N. B. nr. Buzău DIF 438. 1 Vâlcele.600 LEI 207.741. 16 Constanţa. Sabinelor. Unirii. Unirii.440. Alexandru Vişan A. Str.720. Stiubei. MARIA B?E?ELU I.372. Câmpului. Tulcea. sc. bl. nr. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. bl. 21 Bz. bl. 1A. sc.000 LEI 1. bl. bl. sc. bl. 6 Bz. str. Str. bl. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A. 29. bl.800 21. Str. 12 Bz. Marghiloman. Călugăreni. 31A.17 Bz.720 12. str.760 146. Şcolii.991.280 LEI 16. ST?NEL BANCU G. 2 Tulcea. B. CRISTIAN BABOI F. ap.760 17. Fdt.656. ap. GHEORGHE ANGHEL G.116.420 LEI 263. str.000 LEI 62.855.573. Ştefan Zlate Şt. Victoria Zăvoiu I. ap. bl. Chiriţă Vişan C. Taberei. str. nr. 128. 29. jud.380 LEI 10. ap. nr. nr.903. A 2. B. Maria Zăvoiu M. B. Str.580. ap.010. Str.040 LEI 12. str. Zimbrului. Str. Str. sc. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. bl. 12 Bz. ap. Str. str. H15.240 93. ap. ap. nr. 73 bis Bz.240 24. nr. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. 1 Dacia. bl. C 9. Unirii. Bălcescu. Cart. 39. 2 Bz.744.Timofte I. nr. 15. 14 A 56. 10. Spiru Haret. 128. str. 8. ap. 1 Dec. Sabinelor.920 6. Str. 22C. 39. DOINA BARDAS A. Buzău Râmnicu S?rat. Elena Vrămuleţ S. NICOLAE BASAMAC C.960 14. Unirii. judeţul Tulcea Tulcea. bl. bl.000 LEI 31. ap.238. Str. B5.259.231. 37 bis Bz.600 LEI 136. ap. VIORICA BLAGAIL? M. 2. Aleea Centrală ? Micro 14. 29.000 21. judeţul Tulcea Tulcea. Dorobanţi 2. 1 Dec. 1 Bisoca. 2 Tulcea. bl.000 219. sc. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P. Aleea Centrală ? Micro 14.200 LEI 20.122. str. ap. Salv?rii.653.360 LEI 29.750 LEI 41.558. Buzău Bz. N. 13. sc. REA-SILVIA BANCU R. 111. bl. 121. Păcii. Unirii. 1E. ap.906. Str.741. bl. jud. RALUCA BONCIU G.943. bl. C. nr.960 LEI 6. C 2.400. bl. ap.

ap.980.200 LEI 38. 7 Bz.415.209.125 LEI 25.400 LEI 4.856. bl. 3 Bz. Str. Str. CAMELIA CRISTOIU D. STELA C?RLIG V.259. 11E.040 LEI 80.781.240 LEI 25. sc. str. 55 Bz. 9 Vintil? Vodă. bl. Unirii. jud. bl.120 LEI 105. ap. 15 C. MIHAI BUZATU I. 34 Bz.425 LEI 92. Str. Str. GEORGETA BUCUR N. B1.440 LEI 37. VALENTIN BRUDIU S. MARIA BRUCHENTAL V. 9 Bz. BOGDAN BORDEIU Z. CONSTANTIN BURLACU M. LINA CORNEA I. nr.636. Dorobanţi. bl. Str. Str. Str. ap. Arie?ului. nr.480 LEI 47.041. 7. ap. Vodă.853. ap. A. C14. B. 13 Bz. nr. ILEANA DIACONU N. Str. 3 Bz. sc 2. A.240 LEI 6. 7 Bz. ap. Pinului.407.286. IOANA BRUGHENTAL D. VERONICA CHELU D. Str. IOAN COTIG? V. ANTON BURCUS S. bl.000 LEI 502. Cart. MARIA CONSTANTIN C. 5 Bz. ap.895.520 LEI 10. B2. IOAN -decedat- Bz. bl. N. DIANA MIRELA COVURLUI I. 39. CORNELIA CRISTOIU G. ION DAMIAN G. ap. ap. A. D.800 LEI 54. Str. Broşteni.055. A.180 LEI 43. 18 Bz. MARIA COMAN G. str. str.930. 19 Bz. str. 28/4. Arie?ului. bl. Averescu. nr. bl. 17 Bz. bl 89. Str.915. 6 M?te?ti. 86. 15 Bz.480 LEI 66. ap. 14 Lunge?ti. ap. B. VALERIA BORDEIU N. ap.938.599. bl. Bălcescu. Str.000 LEI 5. Str. Ia Bz. ap. 10 Bz. ap. nr. Magheru. sc.650 LEI 37. B.033. 32 Bz.116. GRA?IELA CONSTANTIN D. bl.230 LEI 21.944. M4. Str. 5 Bz. Spiru Haret. 6 11.757. Str.802. Verne?ti. bl. Stadionului. bl. ap. bl. sc.782. Fr?sinet. sc. 19 Bz. Str. Sârbe?ti. Str. C1. 23.246. Str. ORTINIC? BUCUR T.310. Str. 18H. Str. D8.579.120 LEI 54. C 6. Ghe. 81 Bz. Al.763. 88. 2 Bz. 19 Bz.600 LEI 14. 18 Buzău. 17 Bz.356. ap. MARIA BUSOIU D. VERONICA BUN?-ZIUA N. ap.840 LEI 60. triumfului. ION CAZAN I. Micro 14.571. Caraiman. Unirii. bl. str. Unirii. ap. bl.200 LEI 9. Gheorghe Doja. 10C. 14A. 176. Bălcescu. 39 B.174.453.200 LEI 26. bl.520. C14. sc. RADA CĂLIN I.868. Micro 14. ap. Camelia. Bd.881. 35 Bz. 99. Str. MARIANA COZMA C.640 LEI 1. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. sc. bl. Unirii. 3 Bz. 11. VIORICA COSTEA C. Cart.781. Bl. bl. ap. 1 Bz. ap. N. bl. ap. Str. Bd. Dorobanţi. AURELIA CAZAN G. Unirii. bl.600 LEI 63. Str. Fr?sinet. ap. 15. 4. Unirii.280 LEI 21.000 LEI 124. nr. A. ap. ECATERINA C?RSTEA C. nr. Str. 8 Bz.BORDEIU I. 19 Bz. Fr?sinet. ap.607. ap. sc.020. nr. Dorobanţi 1.440 LEI 6. Bucegi.368. 22 bis Bz.1.691.400 LEI 43. bl. Buzău Bz. sc. nr. Pia?a Daciei. bl.825 LEI 27. C. Bălcescu. nr. ap. bl. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z. AURICA BR?NZEA S.640 LEI 300 .932. 8 Bz. 10 Bz. Dorobanţi 2. ap. 21 Slobozia. R. S?poca.800 LEI 45.240 LEI 12. bl A. 106. bl. Patriei.520 LEI 8.380 LEI 76. ELENA C?RCIUMARU I.443. CONSTANTIN C?RSTEA G. GEORGETA DANITESCU P. sc. CONSTANTIN CAMINSCHI M. bl. Bd. ap. Dorobanţi 1. Democra?iei. B11.280 LEI 321. bl. ap. 88. C. nr. 113.800 LEI 4. 101A. bl.560 LEI 39. ap. GERMINA DIACONU I. ANCA CORNELIA DINC? C.800 LEI 133. 1 Bz. MIHAI BUZATU C. Broşteni.165. Marghiloman. 74 Ni?cov. Cart. Buzău Buzău. bl.900 LEI 22.306. 20 Bz. 33 Bz. jud. Pietroasele nr. jud. 87. Buzău Bz.137. 7 Bz. Cozieni. DUMITRU BUTURUG? C.175 LEI 74.675 LEI 26. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I.505.977. Unirii. 20 Bz. 35 Bz. Stadoinului.720 LEI 30. bl. bl. Dorobanţi 2. sc E. ap. 17 Bz. Str. 10. MARICICA CARABAT G.902.898. 1B. ap. 11. Vasile gr?deanu. IOANA BUCUR D. ELENA CIUPAG D. bl. Pietroasele nr. 8. IANCU C?RJAN I. Dorobanţi 2. N. jud. sc. nr.375 LEI 26. 1.960 LEI 29.160 LEI 8. 93. NICOLAE BREZEANU N. bl. nr. ap. Str. 4A. 42. Buzău Bz. nr.000 LEI 44.760 LEI 31. Pompiliu ?tefu. jud. nr.

18 Bz. C. 9 Home?ti. ECATERINA G?RIU?? G. Str.050. bl.186. Unirii. bl. bl. ELENA ILIE A. 67 Po?ta Câln?u.927. D?NU? DRAGHIA G.637.827. ap. 25. C3.100 LEI 76.367. NICOLAE FUNDULEA I.400 LEI 142. 5 Bz. bl. 3 Bz.640 LEI 5. 14 Bz. Rahovei.320 LEI 12. nr. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A.880 LEI 43. Fr?sinet. Str.558.164. ap. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G. Buzău Bra?ov. TEODOR -decedatIONESCU A. 33D.158.120 LEI 90. R?zboieni. 49 Bz. 6 Bz. Str. ap. ap. B. 5 Bz.240 LEI 168.186. Str. 19. bl. Bdul. B. Bd. B24. sc.423. IULIAN FUNDULEA I. D. ap. Str.531. 4G. 20A. VASILE ILIE I.400 LEI 16.. ap. bl.393.000 LEI 32. bl. 14 Bz. 9 Bz.DOBRE I.276. Dorobanţi ext. 15 Bz. ap.340 LEI 5. 26. MIOARA TEODORA FR?NCU N.209. nr.720.830 LEI 47. D8. Str. Aleea Parcului nr. sc. Unirii.466. 9F. bl. 1918.440 LEI 57. bl. 3C.967. A. 29 Bucureşti. P 19. Str.017. bl. jud. Str. Rahovei. 18 Bz.875. nr. bl.600 LEI 5. Unirii.127. D. Buzău 9. B 16. sc. 13 Bz.400 LEI 10. 50 Bz. 7C. Spiru Haret. Bd. IULIANA GANEA C. 1 Dec. Cilibia. Dorobanţi 2.854. ap. ap. Depoului. 32C.500 LEI 5. 109B. MARIA ILIE R. sc. bl. sc. Bălcescu. ap. 36 Bz. Str. 32M. Urziceni. H14. sector 2. Str. 17. Str. bl. nr.562. B.135. ap. ap. bl. 13C. Str. Str.677. B. bl.250 LEI 109. ap.380 LEI 53. nr. 10 Bz. ap. PAUL ION G. TITI ENE N.000 LEI 21. IONEL Chilieni. 62 Bz. MIH?I?? DRAGU I. Str.ap. 5 Bz. nr.900 LEI 21. bl. bl. Str. 10 Bz. 4 Bz. Avrig 24. Str. A.957.949. 8 Bz.250 LEI 20.448.350 LEI 13. Str.339. 6 Bz. 9B. Neptun 25. N. GARS. Transilvaniei. Dorobanţi 1. ap. Bd. a Bz. Bălcescu. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G. ap.880 LEI 26. Urziceni. Bd. 20 Bz. bl.36 Bz.800 LEI 12. 7 Bz.715. bl. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. bl. VASILE DRAGU S.200 LEI 13. ap. VIRGIL FLORIAN G. ap. ap. Buzău Bz. DORINA GARBOAN I. 4 Bz.040 LEI 12. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. Buzău Bz.260 LEI 80. B3. FLORICA ION P. Unirii. IULIAN IONESCU I. DUMITRU FLOREA A.200 LEI 43. 26. ap.240 LEI 12.000 LEI 24. bl. TINCA IONIŢĂ S.400 LEI 14.415.000 LEI 111. ap. Greab?nu.401. bl. Dorobanţi 1. bl. VICA ILIE G. sc. Str. 3A Râmnicu S?rat. Bălcescu. jud. bl. sc. ap. ANICA GRIGORE G. 49 Polici.446. VALENTINA IONIŢĂ N. Fr?sinet. 19 Mânzu. Stadionului. 8 Bz. Spiru Haret. PAULINA DUMITRU A.18 Bz. Unirii. ap. ALECU DRAGU I. Str. bl.760 LEI 26.608. Str. 4 Bz.800 LEI 20. Caraiman. bl. ap. bl.379. Str. jud. 50. Rădulescu. 44 Bz. 163 Bz. bl.772. jud.559. 1.349. Bălcescu.11 Bz. nr. nr. 5 Bz. B. Micro 5. Buzău Bz. 19. B. nr.704. A. jud. ap. 5 Bz. ION ILIE A. I. ap. nr. AURICA ENACHE G. str.573. Rahovei.967.800 LEI 53. N. bl. B24.172.760 LEI 100.500 LEI 6. ALINA DORINA ION M. nr. Victoriei.965. str. bl.860 LEI 13. Unirii.000 LEI 5. D. sc. 55. Vipere?ti.400 LEI 301 . 6A. P11.200 LEI 10.H. ap. 8 Bz. 21 Bz. sc. VALERIU ENACHE G. ap. N. Stelei. Str. Chiristigii. sc.943. bl. 23 Bz. G-ral Grigore Ba?tan. 8. sc. VASILE HERGHELEGIU V.560 LEI 78. Str. bl.360 LEI 11. 2. GABRIEL MARIAN IONESCU A. Unirii.284.440 LEI 6. 9B.160 LEI 8.406.200 LEI 13. Str. VASILE G?RBEA C. 55. Str. Str. bl. Str.760 LEI 11. sc. ap. EMILIA DUMITRU D. 8. GEORGE FR??IL? S. B. str. Unirii micro 3. ap. C20. 5 Bz. ECATERINA GROSOIU I. Broşteni. AGENOR IGNAT GH. nr. sc.240 LEI 31.225. bl. GABRIEL GHEORGHIU S. sc.800 LEI 31. N. ap. Unirii. ap.328. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D. Unirii.000 LEI 28. Transilvaniei.015.

20 Bz. ap. Dorobanţi 2. Bd. L1. 2 Bz. Str. sc.840 LEI 705. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C.560 LEI 4. Str. GHEORGHE NEAGU D. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C. 28. sc. Str. 5A. C2.289. B.152. Vladimirescu. 8 Bz. 2A. MARIA MATEI N.800 LEI 5. bl. Str. unirii.576. jud. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I. Str. 10 Bz. sc. Depoului. ap. H7. NIŢĂ MOCANU L. patriei. bl.085. nr. Str. bl. bl. AURICA MU?A I. 11 Bz. 13G. bl. Str. 1Dec. Str. ap. 12 Bz.166. Str. CONSTANTIN LUNGU N. Unirii.610 LEI 24. Stadionului. 103. ap. Aleea Tineretului.746. Str. B. ELENA MILESCU N. ROXANA DANIELA MARIAN G. 8 Bz. PETRE NEAGU D.760 LEI 51. bl. Broşteni. ap. 31 Bz. ap. ap.356.000 LEI 4. nr.800 LEI 45. Str. 1918. 16 Bz. 32C. bl. Mestec?nului bl.000 LEI 29. sc. MIHAI NECHITA N. 42 Bz. ap. B.847. nr. Micro 5. Ion Creang?. sc. 28 Bz.160 LEI 162. ap. D7. bl. 14 Smeeni. 19 Bz.200 LEI 12. 2 Bz. MARIA LUPU S.223. bl.280 LEI 33. Unirii. sc.235. Aleea margaretelor. ap.142. A1. ap.200 LEI 28.300 LEI 19. Str. Transilvaniei. NELU?A IVAN M. ap. bl.330. 5 C?ne?ti. 7.3 10. Aleea Chiristigii. Micro 5. 11. ap. B 15. 14 Bz. Buzău Bz. Bd.640 LEI 15. bl.440 LEI 40. bl.188. 6A.805. Str.874.193. ANGEL MARIN G. 2 Bz. 8B. bl. Bd. Str. bl.740. GABRIEL MARINCAS G.160 LEI 59.925 LEI 10.243. Str. 3 Bz. 5 Bz. 2D. Unirii. Ştefan LEAU I. ap. Broşteni. 13B.500 LEI 14. 139 Bz. 26 Bz.860. 12 Bz. 7 bis Bz.164.190 LEI 56. ap. 17 Bz. bl. bl. 8. 14 Bz. ap.200 LEI 26. IOANA MIHĂILĂ S. ORVENTINA LEURZEANU C.640 LEI 70. 36 Bz. A. 28. 58 Bz.757. nr. ap. bl.000 LEI 231. 58 Bz. E2. 20 Bz. 31 Bz. bl.299. Str. bl.427.497. ALEXANDRINA MARINESCU N. AUREL MATEI G. 12 Bz. GHEORGHE JIPA G. Str. Str. Str. ION LEU N. ap. 6 Bz. GICA MILITARU T. 120A. 3. MARIA M?NDREANU T. ELIZA SORINA MARINESCU G. NICOLAE LUNGU G. Simion B?rnu?iu.500 LEI 6. sc.400 LEI 62. ap. SILVIA Bz. 1 Dec. Gen. jude?ul Buzău Bz.448.520 LEI 666.000 LEI 20. IONEL MATEI G. Grigore Ba?tan.510. Aleea Tineretului. Aleea Stwjarului. Str.639. Str. 10 Bz.268. Str. bl.000 LEI 25. nr.114. 58 Bz. ap. FLORENTINA N?ST?SOIU G.560 LEI 5. 12 Bz. bl. nr. Buzău Bz. nr. nr. bl. ap. Str.520 LEI 30. nr. Simion B?rnu?iu.949.457. DUMITRU JIPA I.554. F?NEL NEAGU D. 1918. 103. jud.600 LEI 42.560 LEI 201.040 LEI 40.600 LEI 22. bl.348.209.525. C2. 5 Bz. bl. ap. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G.088. Str.11 Bz. bl. unirii. Ştefan MOCANU S.930. MARIA LEU I. ELENA IOSEF D. nr.840 LEI 412.543.651. Stadionului.160 LEI 107.800 LEI 12. B. ap. ap.280 LEI 30. Unirii. 31. ap.084. Str. bl. Unirii. sc. Dorobanţi 2. nr. bl. MARIANA MIREA I. Micro 5. MARIA LUNGU D. ap. A. T. 15 Bz. ap. Unirii. 15 Cochirleanca. bl.120 LEI 73. jud.200 LEI 8. Micro 3. ap. Lunii. Str.800 LEI 93. ap. Obor. EMILIA MIU P. MIHAIL MELENCOVICI I.459.765. U3. nr. 6 Bz. sc. Victor Babeş. Unirii. 21 AB. sc. A.816. Unirii. Str. B. Democra?iei. SILVIA MANEA G. ap. E17. Păcii. Bâsca ? Mare. bl. Păcii. Prieteniei bl.216. Str. bl. GHEORGHE MADULAREA N. nr. B. 35. B.767. S2.960 LEI 155. 28 Bz. bl. Buzău Z?rne?ti.720 LEI 11. E10. Stadionului. Str. EMILIA MOCANU C. Str.C. ap.000 LEI 302 . 13 Bz. Str. 2 Bz.000 LEI 17.814. ap.860 LEI 6.741. ap. C2. MONICA MOISE T. ROBERT GABRIEL MAZILU C.600 LEI 90.734.225.28 Bz.240 LEI 25. Unirii. 6B. 35. GHEORGHE IVANA N.720 LEI 10. IONEL LUNGU E. 54 Bis Bz. bl. EMIL MARIN N.360 LEI 31.735.IOSEF M. ap. 3C.200 LEI 6.

37.881.760 LEI 6. CONSTANTIN R?ICAN A. Unirii.825 LEI 11. jud. ION NISTOR C. Str. bl. GABRIELA P?NTICE I.245. nr. ap. Unirii. Str. 28. 5 Bz.457. Unirii. nr.167. Buzău Bz. ap.000 LEI 7. FLOAREA PETRE N. H7 ap.760 LEI 17. Virtu?ii. 10 Bz.320 LEI 56. ELENA POPA T. Bd. Margiloman. Unirii. Buzău Bz. 3.100 LEI 53. Str. ap. sc.867. bl. Stadionului. bl. ION RADU I. Unirii. 39. Unirii. B3.000 LEI 23.305. ap. sc. Dorobanţi 2.571. IOANA R?NDA?U C. 19. 2 Bz. DUMITRU NISTOR C. Ştefan POPA N. 8 Bz.460 LEI 36. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. 3A. DANIEL OANCEA G. B. sc. nr.446. ap. 13B. 11 Bz. Unirii. 1 Bz.400 LEI 21. 10 Bucureşti. 21.000 LEI 49. nr. Str. ap. CONSTANTIN R?PEANU C.970 LEI 11. bl. B. 14 Bz. Aleea Feroviarilor. Str. D. 8 Bz. ap. 2. Bz. Cart. sc. Str. 16B.300 LEI 39. 26. ap.278. Str.800 LEI 12.402. 39. Str. B9.164. Verbe?ti. bl. Horticolei. bl. 5 Bz. Bd.254. 18 Bz.039.932. nr. 22 bis Bz.300 LEI 44. 30 Bz. 14. N. Str.158.640 LEI 9.060 LEI 114. str. 9 Bz. D. Spiru Haret. 1 Dec. Bd. sc.200 LEI 72.000 LEI 15. Broşteni. nr. bl. bl. bl. ap. sc.320 LEI 12. 10 Buzău. 43. Unirii.270. Str. ION NICOLAE V. Bălcescu.576. 6 Bz. Stadionului. bl. A. Str. Str. ap. STELIAN PINGHIOIU C.369. bl. ELENA RADU I. SANDAL? PETRE V. ?tirbei Vodă. sc. Str. FELICIA -decedatPOP I. EMIL PRUN?U N. 43A.278. 1918.850 LEI 54. Alex. nr. 26D. 34 Ni?cov.201.115. 10 Bz. ap. bl. bl. bl. bl. Str. 5. A. ap.186. Str.850 LEI 53.560 LEI 61. sc. OTILIA NISTOR P.760 LEI 6. 19 Bz. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. sc.640 LEI 38.519. 3. bl. Str. 6 Bz. Dorobanţi2. Horticolei. ap. str. 140. ap. Extindere Dorobanţi. 21 Bz. 2. Str.700 LEI 24.400 LEI 11. bl.306. Stadionului.11 Bz. D. 35.194. bl. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. 3 Bz. Str.509. 31 11.880 LEI 35. B13. 22.400 LEI 2. 29 A.560 LEI 14. 140. ap.916. 32J. bl.573. 62 Bz. B. ap. Str.880 LEI 40. sc. ap.786. ap. Stadionului.B.160 LEI 12.240 LEI 64. Aleea Paltinilor. A. LUMINIŢA OPRI? D. bl. 37. Frasinului. Unirii. 7 Bz. GEORGIC? RADU P. 22 bis Bz. CONSTANTIN PETCU R. TRAIAN RUSU A. ap. Vadu Pa?ii.440 LEI 119. Bd. Str. sc. 22 N?eni.440 LEI 27.520 LEI 228. nr. 10 Bz. MARIA OBREJA R. ap. bl. Dorobanţi.080 LEI 53. bl. 3 Bz. Str. N. nr.184. ARINA Bz. Bz. nr. 69 Bz. Caraiman.342.245. VASILE POPA C. bl. ap. bl. Str. A. ap. 12E. Unirii.092. ap. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. Unirii.750 LEI 16. 41 bis Scurte?ti. Bălcescu. bl. bl. Bălcescu. nr. ELENA PÂRVU M. 4 Buzău. 139. ap. 14. 5 Bz. DANIL POP I. Str.959. Dorobanţi 2.680 LEI 26. Obor. bl. sc. AURICA POPA C. 3 Bz. ap. sc. 7 Bz. jud.NEGOI?? T. ap.382. Str. N. nr. Str. B9. 19 B. 65.264. Dorobanţi. jud.716.143. 61 Bz. Str. A. ELENA OPRI? N. RADU PARASCHIV M.604. Buzău Bz.325 LEI 23. Verii. MARIA POPESCU A. Str. CONSTANTIN R?ICAN S. bl. Str. 20 Bz. nr.616.400 LEI 21.430 LEI 5. bl.3 Bz.213. ap.200 LEI 28. NICULINA POPESCU C. ap. 12 Bz. L?stunului. bl. 3. A.223. ap. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S.000 LEI 303 . TINCA PAVEL G. Paltinilor. Str. sc.520 LEI 57.640 LEI 17. NICOLAE PETCU DOBRE N. 5 Bz.387. Str. bl. ap.800 LEI 21. Unirii. bl.480 LEI 51. ap. ANGELA RUS D. 125-127. 13. ap. ap. GHEORGHE PANAIT P. VETA RADU A. ALINA PETRESCU N. Bd. Dorobanţi. ap.834. NICU?OR NICOLAI ST. Stadionului.385. MI?? PETRACHE G. Saturn.430. 22/4. 25 Bz. 26.624. bl. bl. 12E.

nr. B5. NICOLAE TURCU D.800 LEI 683.017. bl. 2 Bz. B.393. bl. CONSTAN?A TOADER G. ap. Bd. ap.000 LEI 304 . Unirii. VALERIA T?N?SESCU I. bl.850 LEI 1.341.889. B. N. Unirii. DINCA UNGUREANU G. bl. Str. Broşteni. sc. Str. 4 Bz. 21 Bz. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. Unirii. 4 Bz. ap. VICTORIA SIMION GHE.555.170 LEI 17. bl. sc. 1 Bz. Unirii. Micro 3.512. ap. nr. ION TACHE T. Str. 16A. MIHALACHE SARION N.200 LEI 25. GHIORGHE TOIA I. Str. N.967.225. str.560 LEI 28. Plevnei.041. 13 Bz. bl. nr. ap. nr. Bălcescu. Str. bl. ap. ADRIAN TOMIUC P. Broşteni.523. ap. nr. bl.560 LEI 6. D. B5.789. sc. GICU Ştefan N. 1 Bz. 10B. Cart.760 LEI 24. 13 Bz. Bd. ap. D. 1 Moisica. bl. Micro 5.838.520 LEI 18. Ştefan STAN C. bl. Buzău Bz.995.880 LEI 36.760 LEI 30. 7.030 LEI 31.800 LEI 5. 59. Bz. Bd. jud. Bd. Bd N. ap. unirii. 13 Bz. I. 30. Bd N. Bd. J 1. bl. sc. 19D. 34 Bz.375 LEI 13.100 LEI 55. 16 Bz. Cart. 18 Bz.761. ap.804. 18 Bz. Bd.440 LEI 28. bl.160 LEI 22.640 LEI 36. 16A. nr.744. ap. 18. 20. D4.000 LEI 20. 13 Râmnicu ? S?rat. B5. ap. Unirii. 20 Bz.123. jud. Unirii. ALINA SPIRACHE C.967. nr. ap.387. Str. ap. jud.209. 40. B2. AURELIA T?R?U R. J 1. Frasinului. bl. bl. MARIA SARION T. 10 Str. Unirii. 13A. ILEANA STANCIU C. nr.507.280 LEI 40. RADU TOIA R. ap.560 LEI 58. 48 Bz.240 LEI 51.509. 1 Bz. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. bl.440 LEI 26.206. Str.200 LEI 42. 14 Bz. ap. ION SCROBOT? V. Bd. 1 Bz. Chiristigii. 16 Bz. 10 Bz. Urziceni. Broşteni.800 LEI 32. Cuza Vodă.113. D1. bl. LUCIANA SAVA L. ION TICEA I. bl. Str. bl. 7B.823.847. ZAMFIRA TICEA R. RADU CORNELIU SAVA C. Buzău Moisica. Bălcescu. 59. 26 Bz. 26D. 18 Bz. bl. Saturn. Bd. 48 Bz. Apollon.988. VASILE TUDOR I. bl. Fr?sinet.850 LEI 15.047. ap. 4 Bz. Râmnicu ? S?rat.. sc.080 LEI 86.094. Str.765. str. IOAN TIBERIU STROE C. ap. sc. 25.943.613. ap.440 LEI 17. Str. 23.432.SAB?U P. 20.000 LEI 69.750 LEI 12. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.440. bl. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. ENU?A SPIRACHE C. Unirii. Petrescu. Str.600 LEI 11.214. bl. 39 Bz. sc A. 12 Bz.000 LEI 20. Str. ap.440 LEI 574.847. C18. unirii. Smeeni. AURELIA SIMION G. B3. Unirii. Str. B5. nr.264. Bălcescu. bl.833.400 LEI 22. ap.733. 4 Bz. EUGENIU Ştefan C. Topliceni. Str. 10 Bz.700 LEI 14.760 LEI 36. unirii. Str. Bălcescu. ION TARCA G. B. nr. CONSTANTIN T?N?SESCU G. C8. GEORGETA STOICA G. 86A Bz. Unirii. FLORINEL SĂRĂŢEANU M. Smeeni. 7. Bălcescu.000 LEI 34.580 LEI 103. 12 Bz. DAN STROE G. Independenţei. Râmnei. ap. nr. B. 12 Str.943.. 4.400 LEI 20. ap. E.160 LEI 109. 25. sc D.116. Str. B. Bd. ELISABETA SIMIONESCU I. Str. ap. nr. Gârla?i. nr. ELENA SLIVINSCHY R.025 LEI 31. Str. ap. bl. ap. ap. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. Urziceni. Bălcescu. Bd.840 LEI 8. bl. str. 40. bl. MARLENA CARMEN Şerban I. nr. ap. ap. Unirii. Aleea Centrală. 26D..740 LEI 10. 5 Bz. bl. Plevnei. MARIAN Bz. Topliceni.960 LEI 6. STELA STAN S. 14 Bz. 8 171. 10B. I. Cart. ap. Str. 9 Râmnicu ? S?rat. VIORICA Şerban P.579. ap. PETRACHE Şerban I. Bd. MARIAN TOADER I. Bd. ION SIMION V. 20 Bz.608. bl. ION STANCIU C.200 LEI 7. bl. 39 Bz. bl. Petrescu.040 LEI 35.840 LEI 39.083. Str. 26. N. N.500 LEI 20. Buzău Bz. bl. Bd. bl. Aleea Centrală. C8. jud. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. jud. Unirii. bl. 10 Bz. 18 Bz. E2.567. 16 Bz. bl.403. ap.779. Episcopiei. ap. 26D. ap.

Unirii. 16 Bz. B. VIOREL-decedatVESELA G.600 LEI 203. IONEL BALAN GHE. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. jud.1 . C2.NR. ap. bl.ZEFIRULUI . bl. K6. CATELA VI?AN C. str.930. Str. 1 Buzău.UNGURENA?U G.828.788.918.AURELIA SANDA BEREI G. Traian Vuia nr.540.400 LEI 44. ap. 3 Bz. jud. bl. Str.SC. 1 Bz.860. E13. VALERIA V?LCU I. Str.238.STR. bl.92 CALARASI . Buzău Bz.227. ap. GHEORGHE VI?OIU A. D3. nr. Broşteni. bl.216. 13 Bz.290. 28 / 2. nr. PETRE BIRSAN A. ap. B. 1B. ap.200 LEI 305 .750 LEI 10. ION VOINEA G. MARIAN VLAD I. nr. MARINA V?LCU C. NICULINA VAN N.560 LEI 25.116.180 LEI 8.STR . Str.240 LEI 214. FILIP VLAD G. bl. 7 Bz. ap.320 LEI 35.444.000 LEI 42. Str. jud. Str. VASILE V?N?TORU S. NICOLETA VASILE I.C 23 .591. 28 Bz.997.240 LEI 47. ap. F1. 1. jud.167. Broşteni. B11. Buzău Bz.SC. ap. 21 Bz.240 LEI 14. 15. 32 Bz.000 LEI 31. jud. Unirii. Str. 100 Bz. Cilibia.NR. sc. Str.ZEFIRULUI NR.320 LEI 23. bl. Stadionului. ap.914. bl. 11 21. Str.LUCEAFARULUI NR. Dorobanţi. 9 S?h?teni. 10 Bz.1. jud.810 LEI 2. B. K6. Buzău Bz. sc. nr.STR. FLORICA Z?INESCU I.280 LEI 55. Stadionului. Buzău Bz.7 CALARASI . 7 Bz. FLORIAN VAN N. Unirii. MANTA ZAHARIA G. GHEORGHE VASILICA I. Broşteni.482.240 LEI 59.728.184. 10. str. str.192.1.210. Broşteni. P2. 92. nr. Str.800 LEI 12. bl.151. 5.400 LEI 19. Independenţei.ZAVOIULUI NR. 8.600 LEI 53. ap. Traian Vuia nr.960 LEI 8. AURORA Bz. unirii. ap. Stadionului.92 CALARASI .AP. 48.179.STR. ap.818. Broşteni.264.783. MARIA VAN N. P2. AURICA VASILICA A. bl.773. A. Buzău Bz.STR .680 LEI 26. 4 Movila Oii.20 LEI 39. 3 Râmnicu S?rat.680 LEI 8.035.710 LEI 13.749. 16 Bz. DOINA VRABIE G.967. STR. H7.000 LEI 48. GEORGETA VASUT V.480 LEI 19. FLORICA BALAN I. 31A Bz.262. Str.240 LEI 49. jud. ap. nr. bl.028. SC.1 CALARASI .STR. CARMEN VERONICA ZAMFIR S. Buzău Pădureni.600 LEI 21. VIOREL VLAD S. Unirii. 15. Grigore Alexandrescu.762.ZEFIRULUI NR.ZEFIRULUI NR. Str. Soarelui. Vaslui Coste?ti. ap. bl 20E.578. PETRE ZAHARIA V.720 LEI 78. sc. str. Bl.BL.260 LEI 34.225. Gârla?i. bl. nr. B. 1D. ap. 100 Berca. AP. ap.440. 21 Bz. sc. ap.Călăraşilor .321.800 LEI 41. Str. jud. bl.83 CALARASI . 4 Bz. bl. ap.800 LEI 8. IOAN BALAN R. triumfului. 47.000 LEI 9. MIRCEA V?LEANU N. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE.1. 21 Bz. ILIE VI?OIU I. ap. ELENA VISTEANU C.830 LEI 56.720 LEI 129. Bazalt. Str.280.BL. 48. 4. VIRGINICA Z?INESCU N.200 LEI 17. sc. Dorobanţi 2. bl 128. nr.92 CALARASI . VIOREL ZAHARIA G. ap. F4.AP. 10.337. FEODOR VOINEA A.990 LEI ADRESA DIF CALARASI . bl. Independenţei. Dorobanţi 2.960 LEI 41. 15 Buzău. 8 S?h?teni. Elena Cuza. B. Str.150 LEI 132. Str.BL.600 LEI 22. bl. ap.067. Cart. Zona Centru. 8 Bz. ALEXANDRA BALAN C.4 .000 LEI 112. 4 Bz.914. bl. Elena Cuza. bl. Buzău Râmnicu S?rat.160 LEI 20. VICTORIA VR?NCEANU N.

STR.880 LEI 22. 40 CALARASI .NR.11 CALARASI .AP.AP.H2. OITUZ. GHEORGHE FRASIN C.BL.160 LEI 67. AP.STR.9 .960 LEI 29.NR.STR.1.F8.760 LEI 95.GHE. K9.11.795.SC.1 CALARASI .232.9 CALARASI.8 CALARASI . GHEORGHE NITU N.171.BL.920 LEI 26. BL.BL.975.BULEVARDUL REPUBLICII.STR.2.543.A17.ELENA GAVANESCU S.160 LEI 229. NAVODARI .3 .1 .BUCURESTI NR. IONUT CORNEANU D.DEJ .BOB GHE.NR.816.STR.400 LEI 29.8 CALARASI .760 LEI 66.STR.3 CALARASI.NR.AP.PREL. NICOLAE FATU I.SC.1 . BUCURESTI .STR. E13.BL.STIRBEI VODA .BL. 1 .ZEFIRULUI .BL.NR.000 LEI 52.1 . AP.SC.7 CALARASI . ION GHERGHE T.D4 . BL.10 CALARASI .STR.DROPIEI .000 LEI 8.2.SC.440. AP.SC.D .AP.2 AP. STR.D4 SC.STR.000 LEI 144.STR.PREL.9.BL.K9.642.10 CALARASI .STR.2 CALARASI.11 CALARASI .4 CALARASI .40 CALARASI . 17 CALARASI .STEFAN GAMULEA I.STIRBEI VODA .BL. 3.NR.SC .800 LEI 85.STR. 27 CALARASI . DOBROGEA.K9.000 LEI 10.C14.AP4 CALARASI.BL.13 CALARASI .BL.NR.AP.64 CALARASI . 8.3 .580.2 .NR.SC.SLOBOZIEI .NR.10 CALARASI .560 LEI 62.8.NR.NR.6 .427.GHEORGHE DRAGULELE C.NR.BL.116. 1.STIRBEI VODA . BL.880.091.STR.9 .7 CALARASI .880 LEI 1.BL.013.601. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .BL.NR.AP.BL. REMI IANCU GHE.AP.160 LEI 21.1 .BL.160 LEI 114.NR.1 CALARASI .SC.STR. B20.STR.BUCURESTI NR. PAULINA CONSTANTIN I.092.49 CALARASI. BARAGANULUI .1 DECEMBRIE 1918.STIRBEI VODA .709. TRANDAFIRILOR.9 .NR.400 LEI 414.11 .STR.17 CALARASI . A8.1 . SC.881.781.AP.Jud.680 LEI 52.200 LEI 31.750 LEI 23. IONEL HARSESCU GHE.4 CALARASI . NICULINA COTEA I.BL. STR.BL.A50 . FLACARA .NR.NR.SC. MIHAIL CALARASI.D .SC.STR.SC. STEFAN DRAGOMIR M.983.AP.1. A4.PREL.NR.400 LEI 34.1. 4.LIBERTATII.410 LEI 42.144 CALARASI .PANDURI .NR.1 .1.STR.746.PREL.NR.720 LEI 306 .STIRBEI VODA .STR.CALARASI CALARASI . AP. RADIAN CHIRVASITU T.BL.UNIRII .SC.849.1.000 LEI 155.SLOBOZIEI . ALEXANDRINA DUMITRU GHE.C3 . C. 8 . TUDOR MARIN A. CONSTANTIN DUMITRU G.398.CORNISEI .3. AP.B .AP1 CALARASI .440 LEI 32.13.067.10 CALARASI.200 LEI 19. SC. OANA BOB D.NR.SC.GHEORGHE IONESCU P.F8.L35 . AP.STR.AP.8 .AP.STR. VASILE OPREA M.STIRBEI VODA .STR.A.STR. VERGINIA DURBALAU M.NAVODARI . FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.521.200 LEI 196.AP.GHE.NR.Bd 1 MAI .BL. 1. N40 .STR.1.Călăraşilor NR.I 15.NR.4 . PETRE GUTA GHE. STEFAN COLEASA P.AP.813. ELENA MONICA CRACIUN R.030. SC.422. BL.SC.1.000 LEI 42.20 CALARASI . AP.2 CALARASI .NR.BL.MUSETELULUI.78G.410 LEI 178.000 LEI 13.STR. 4.AP.STR.910. AP. STEFAN FILIP S.BL.NR. A . 37 CALARASI.SC.STR.STR.080 LEI 33.NAVODARI .497.MACULUI . A23.STR.STR.Sat CUNESTI . SC.NR. GEORGEL CONSTANTIN I.STR.SC.982.2.SC.1.NR.2 .12 .NR. AP.GRADISTEA .D3. MICHAEL GEORGE DINU M.NR42. SC.FLACARA . CALARASI.K9.241.NR.1 . EUGENIA CRACIUN N.NR. LENUTA GAVRILA R. N26.ZAVOIULUI .SC.372.SC.1.BL.480 LEI 26.STR.K9 . 1.320 LEI 31.850. 2 Com.9 .5 . GHEORGHE GRIGORESCU F. AP. SC. TUDORICA CIACIU N.6 34.B .647.517.000 LEI 21. NELLY GHICA I. IONEL OGREANU GHE.SC.BL.

3B .str.30 CALARASI .et. 14 CALARASI .PETU M.BL.398.9 CALARASI .BL.NR.NR. LAVINIA SIMION D.bl. FLORICA STOIAN V.AP.592. GEORGIANA RADU GHE.16.BL.AP.SC.B7 .jud.890 LEI 338.34 CALARASI .PREL.STR.7.STR.et.et.Principala nr.FLACARA .1DECEMBRIE 1918 .bl.R. SC.PREL.840 LEI 94. 7 CALARASI. DORU ROSCA I. 22.BORZESTI nr.ALMASULUI nr.AP.14. 2.NR.str.str.ap.CJ 10.jud.538.et.NUFARULUI .1.663.STR.DOROBANTILOR nr.STR.85.497.NR.148.845.STR. SC.2. RODICA ELENA ALB V.800 LEI Cluj-Napoca.NR.000 LEI Cluj-Napoca. VASILE POPA T.H22.BL.0.16.3 .ZAVOIULUI .D3 . BUCURESTI . B10.str. ANGHEL RADUS N.STR.SC.920 LEI 4.ap.STR.080 LEI 155.AP.1. C .817.800 LEI Cluj-Napoca.BL.40.1.NR.NR.0.8 63. BUCURESTI .671.13 CALARASI .34 CALARASI .BL19 .280 LEI 145.120 LEI 74.SC. . MATEI PIRLOAGA V. D3 .1 .9 . 1 MAI .str. GEORGETA PREDA V.NR.BL.726.2.CJ 32.SC. BL. JEAN MIHAIL VERES P.298 CALARASI . SC. M16.127.AP. 1.NR.SC.et.STR.339.D4.580.SC. 13 CALARASI .794.NR.912.2.et.et.B . GHEORGHE PETU D.3.BUCURESTI .15 CALARASI .sc.760 LEI 5.BUCURESTI NR.et.1.480 LEI 29.440.4. STEFAN STAN GHE.8 CALARASI . NR.jud.1 . ANA MARGARETA ABRUDAN T. MARIN STOIAN S.275 LEI Cluj-Napoca.806.7.662.AP.CJ 207.STR.SC.NR.SC. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI . A32.347.jud. BUCURESTI .BL. MORII .AP .NR.560 LEI 71.6 CALARASI .627.19.AP.sc. CONSTANTIN VASILESCU P.6.STIRBEI VODA .F_cii de zahar nr.165.CJ 112.AP34 CALARASI .CJ 5. ADRIAN DAN PARLOAGA P.109.GRIVITA .138 CALARASI . 1 .VICTORIEI .600 LEI 40.SC.P1 . 17 CALARASI .STR.NR. AP.000 LEI 53. A .840 LEI NUME ABRUDAN I.str. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.113 CALARASI .BL. ELENA VLADESCU N.2.683.E5 .1. 1 . E 22.STR.ap.A23.C .040 LEI 31.288. BUCURESTI . MINODORA ABRUDAN I.160 LEI Cluj-Napoca.3.885.STR Bd GARII .D 3.6.PREL. TANTA MARIANA TONEANU N.116.bl.BL.160 LEI 307 . ECATERINA RADUS C. ALEXANDRINA POPA G.STR.FLACARA .895.11.A2.STR.000 LEI 34. NUFARULUI .0.B .FLORILOR .11.NR. 16 CALARASI .ap.1. 24 . ION ROMAN E.bl.sc.990 LEI 38.STR.1 .960 LEI Cluj-Napoca. VASILE AMBRUS .588.SC. AP.NR.11.BULEVARDUL 1 MAI . DOBROGEA .NR.AP.687.str.STR.SC.DROPIEI .760 LEI 98.BL. BL.640 LEI 173.BL. 53 CALARASI.Bd GARII .sc.SLANIC nr.CJ 211.BL.jud.C .PREL.str.sc.1.SC.CJ 4. VASILE IOAN AGAPI D. DAN RADU V. A.NR.AP.000 LEI 399.jud.AP. MARIOARA SAIZESCU V.jud.Slanic nr.400 LEI 76.ap.ap.2 .ap.STR.6 CALARASI .STR.10 CALARASI .148.STR.AP.STR.100 LEI 36.NR.800 LEI Cluj-Napoca.360 LEI 38.STR.1 . TRAIAN ABRUDAN V.9.LUCEAFARULUI .bl.15 CALARASI.000 LEI 61.9 .D17. MARIA RENGHEA D.492.BL.B .2.NR.STR.STR.L20. 2.NR. SC.CJ 214.AP.AP.934.BL.42. ELEONORA ABRUDAN T.Dimbovitei nr.SC .800 LEI 9.2.47.1 .322.jud.2 .L20.7 CALARASI .NR.7.

CJ Cluj-Napoca.A.jud.0.4749. MARIA ANDRIEVICI M.ap.str.jud.1.sc.991.sc.1.sc.str.bl.12.bl. VASILE ANGHELEANU I.bl.23.0. SIMONA APAHIDEAN I.et.H1.MEHEDINTI nr.V15.169.RATIU nr.str.str.2.S4.A1.et.0. GABRIELA BALINTONI I.CJ Cluj-Napoca.sc.ap.920 LEI 13.CJ Cluj-Napoca.500 LEI 14.231.et.MEHEDINTI nr.3.sc.1.str.953.40.4.13.bl. ADRIAN AVRAM I.CJ Cluj-Napoca. VIORICA BADAU .CJ Cluj-Napoca.2.ap.CJ Cluj-Napoca.0.bl.1.str.et. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.ap.000 LEI 9.057.000 LEI 6.str.HOREA nr.CJ TURDA.8.000 LEI 148.sc.CJ Cluj-Napoca. TITULESCU= nr.4.8.CJ CIMPIA TURZII. STELA BABAN S.et.jud.3.250 LEI 10. IOAN AXENTE M.ANCA I.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 10.jud.113.jud.2.str.bl.sc.et.1.1.372.CJ TURDA.CALEA FLORESTI nr.jud.25.ap.et.I.CJ Cluj-Napoca.4. TITULESCU= nr.24.sc.930.0.483.0. VASILE ARDELEAN -.et.0.2.ap.610 LEI 2.3.6.jud.37.P. AIDA CRISTINA AVRAM .ap.6.60.RATIU nr.POTIRNICHII nr.str.880 LEI 6.jud.3.bl.067.DR.B1.sc. MARIA ANGHEL I.CALEA FLORESTI nr. ANA BABAN T.400 LEI 60.542.jud.836.jud.ap.et.341.ap.2.2.3.str.17.B1. ANAMARIA BACIU T.et.PRIMAVERII nr.17. SANDU BABA T.35.18.str.sc.jud.CJ GHERLA.17.200 LEI 134.AZUGA nr.UNIRII nr.bl.2.1.1.2.520 LEI 35.ap. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.4.IC.0.DR.str.675 LEI 308 .str.ap.A1. MARILENA BACIU S.str.bl.D.str.str.1.C11.ap.sc.12.1.1.str.ap.PEANA nr.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ TURDA.bl.800 LEI 51.37.ADY ENDRE nr.LACU ROSU nr.ap.bl.845.54.bl.54.MEHEDINTI nr.CJ Cluj-Napoca.62.et.jud.CJ Cluj-Napoca.3.1.I.520 LEI 51.jud.470.1.CJ Cluj-Napoca.jud.640 LEI 77.CJ Cluj-Napoca.ap.000 LEI 7.sc.A6.4.bl.520 LEI 64.3.jud.jud. IOANA MARIA ANGHEL I. RUSANDA BACIU T.960 LEI 21.et.bl.3.SAT SOMESUL RECE nr.3.H1.6.760 LEI 14.ap.525.CJ Cluj-Napoca.60.6.et. GHEORGHE BACIU A.str.et.et.jud.403.5.CALEA FLORESTI nr. IOAN BAIC DOBRIN M.ap.1.5.1.jud.881.bl.CJ Cluj-Napoca.str.str.CALEA FLORESTI nr.CJ Cluj-Napoca.1.LOTUS nr.030.CJ 18.bl. IULIU-HOREA ARDELEANU L. LIANA-MARIA ARION T.CJ Cluj-Napoca. NICOLAE ARDELEANU S.29.et.jud.jud.1.48.et.223.19.jud.ap.139.82.2.C11.CJ Cluj-Napoca.976.sc.jud.825 LEI 150.A 2.ap.624.5.str.A MURESANU= nr.12.807.4.825 LEI 42.1.19.jud.200 LEI 24.17.jud.et.779.CJ Cluj-Napoca.360 LEI 34.A 2.AURDEL VLAICU nr.P.str.PIETROASA nr.CJ Cluj-Napoca.bl. RAVECA BALAN G.2.ap.750 LEI 33.PEANA nr.bl.19.ap.jud.6668.1.sc.jud.jud.33.et.GRADINARILOR nr.3.sc.167.bl.et.str.jud.sc.bl.str. ILIE ANDREICA G.ap.372.520.860.et.6.600 LEI 22.CJ Cluj-Napoca.624.sc.4749.963.jud. EMILIA BACIU N.bl. ANA ANICAI V.str.et.str.68.080 LEI 65.str.42.G17.500 LEI 80.et.0.297.62.120 LEI 71.000 LEI 25.1.GODEANU nr.et.10.sc.MESTEACANULUI nr.jud. SORINEL APAHIDEAN V.6.et.et.CJ Cluj-Napoca. AUREL ARON N.ap.500 LEI 11.123.0.ap.AUREL VLAICU nr.str.364.967.jud.str.99.SPTIMIU ALBINI nr.3.CJ GHERLA.et.ap.sc.A6.N.4.bl.et.600 LEI 74.str.16.0.MESTEACANULUI nr.str.str. ADRIAN APAHIDEAN A.1.ap.0.980.ap.CJ COM.19.et.ap.et.CROITORILOR nr. GILAU.jud.et.et. EMIL BACIU E.N.CJ Cluj-Napoca.

3.et. IOAN VIOREL BIRIS I.et.bl. MARIA CECILIA BEREAN I.et.ISLAZULUI nr.CJ Cluj-Napoca.sc.ap.bl.bl.0. NASTASIA BIRO S.str.C11.1.et.831.0.et.RAPSODIEI nr.et.21 DECEMBRIE nr.794.et.21.CJ Cluj-Napoca.421.jud.374.jud.str.3.46. SIMION BERCEAN NEGREAN A.3.str.BAISOARA nr.30. CALIN-EMIL BOBOS S.CJ 152.0.920 LEI 24. PETRU BELDEAN V. ANA BOBOS E.191.et.et.600 LEI 14.str.sc.bl.jud.750 LEI 36.jud.FINTINELE nr.jud.18.64.500 LEI 1.0.CJ Cluj-Napoca.et.L.str.18.1. STEFAN BLAG I.str.P-TA ABATOR.400 LEI 33.DAMBOVITEI nr. VIORICA BERCHESAN G.str.0.CJ Cluj-Napoca.560 LEI 1.10.3.bl.19.CJ Cluj-Napoca.480 LEI 105.jud.FABRICII nr. ILISIE-ILISIE BOBOS G.et.et.900 LEI 24.10.str. nr.str.et.1.O3.24.str.bl.sc.str.ap.jud. TRAIAN BANCOS P.125 LEI 106.ap.str.ap.10.CJ Cluj-Napoca.et.701.BAITA nr.763.jud.ap.250 LEI 7.et.sc.920 LEI 35.265 LEI 31.CJ Cluj-Napoca.jud. IOAN BARBAT .601.287.RAPSODIEI nr.0.C.0.539.K11.sc.B.et.CJ Cluj-Napoca.jud.000 LEI 15.686.2.33A.et.116. IBOLYA BERCEAN V.194.750 LEI 18. PAULINA BOB I.025 LEI 19.str. MARIUS ROMEO BESCHI .4.000 LEI 67.SIGISMUND T.668.19.jud.4.et.43.FINTINELE nr.et.51.DAMBUL ROTUND nr.PRIMAVERII nr.22.bl.33.480 LEI 87.et.sc.bl. MARIANA BERINDEAN M.bl.et.0.sc.3.jud.ap.1.str.0.BANCIU T.str.ap.jud.bl.52.494.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.47.400 LEI 15. LIVIU BIRIS D.000 LEI 8.jud.3.1-3.str.488.UNIRII nr.bl.jud.ap.0.CJ Cluj-Napoca. DOINA BELDEAN T.et.6365.111.GR.40.514.CJ Cluj-Napoca.sc.ap.41.CJ Cluj-Napoca.bl.sc.836.LIVIU REBREANU nr.045.0.000 LEI 3. MARIA BERINDEAN M. ELVIRA Cluj-Napoca.C11.et.240 LEI 62.et.23.2.CJ Cluj-Napoca.ALEXANDRESCU nr.24.str.str. IOAN BIRIS I.4.jud.1.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.OASULUI nr.ALEXANDRESCU nr.CRISAN nr.str.jud.084.240 LEI 309 .4.L10.CJ Cluj-Napoca.27.200 LEI 177.jud. NASTASIA BERAR T.ap. IOAN BEREGSZASZI I.ap.000 LEI 222.040 LEI 3.260. AUREL BELDEAN V.bl.105.jud. LENUTA BILEGAN I.ap.558.et.ap.816.TIN BRANCOVEANU nr.str.68.CJ Cluj-Napoca.str.29.ap.CJ Cluj-Napoca.350.11. VICTOR BENTA I.1.2.680 LEI 14.0.E2.jud.NUFERILOR nr.sc.2A.324.CJ Cluj-Napoca.120.2.D22.jud.FINTINELE nr.3.CJ Cluj-Napoca.31.152.sc.160 LEI 175.bl.A3.ap.bl.ap.et.jud.1.376.000 LEI 134. OVIDIU BERCEAN S.C.0.45.2.D2.GR.ap.4.0.53.4749.75.98.REBREANU nr.et.ap.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.566.5.str.10.L10.33.sc.1.232.str.130.64.str.str.6.350.jud.10.558.GRUIA nr.500 LEI 45.sc.2.3. VASILE BELEA T.350 LEI 41.3. LUCIAN BESCHI -.CJ Cluj-Napoca.909.505.str.sc.7-9.bl.OBSERVATORULUI nr.str.et.jud.275 LEI 52.3.14. ADRIAN IOAN BERCEA V.152.MEHEDINTI nr.ap.0.ap.str.ap.jud.sc.0.ap.str.et.600 LEI 47.et.sc.2.250 LEI 142.2A.str.bl.1. VIOREL BILC I.111.DAMBUL ROTUND nr.CJ Cluj-Napoca. MARTIN BIDIAN A.et.DONATH nr.B5.ap.441.607.jud.CJ Cluj-Napoca.0.27.3739.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.4.str.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.sc.135.000 LEI 15.sc.CJ Cluj-Napoca.jud. VIRUCA BERTEL N.109.jud.000 LEI 106.CJ Cluj-Napoca.6.et.str.CJ Cluj-Napoca.jud.3.et.103.ap.bl. A.0.105.str.3. ZOLTAN BERINDEAN G.2.BUCIUM nr.HOREA nr.et.0.CJ TURDA.68. ROSETTI nr.10.CJ Cluj-Napoca.et.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.129.RASINARI nr.A12.53.B9.11.1.jud.6.jud.1.MEHEDINTI nr. RODICA BERINDEAN .

LIVIU BORDEA V.0.jud.CJ CHIUIESTI nr.2.ap.250 LEI 21.5. ALINA LUMINITA BODOR A.bl.750 LEI 7.4.str.250 LEI 15.125 LEI 310 .10.str.jud.sc.str.26.CJ Cluj-Napoca.2.47.ap.499.24.39.400 LEI 35.2. OTILIA BOLOJAN V.BUCURESTI nr.jud.4.34.str.2.89.CJ Cluj-Napoca.et.et. MARIA BOTA T. IOSIF MARIUS BOZDOG G.et.20.GORUNULUI nr.jud.jud.et.TIPOGRAFIEI nr.GORUNULUI nr.et. OCTAVIAN BORA I.726.et.GAROAFELOR nr.125 LEI 12.890.13.jud.33.str.CJ Cluj-Napoca.bl. IULIU NICOLAE BOGZA R.4.351.297.et.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.C6.ap.000 LEI 15.ap.48.CS Cluj-Napoca.600 LEI 58.855. IOAN BOLOGA F.CJ Cluj-Napoca.str.et.482.ap.F.FABRICII nr.et.10.446.3.et. ANGELA BORA V.CJ Cluj-Napoca.0.38.et.260.1.V2.jud.ap.jud.8.CJ Cluj-Napoca.ap. AUGUSTIN BOLOJAN I.97.CJ OCNA MURES.7.bl.bl.840 LEI 4.sc.ap.str.CJ Cluj-Napoca.ARINILOR nr.400 LEI 79.et.H2.FANTANELE nr.BUSTENI nr.400 LEI 28.2.bl.sc.6.et.P1.jud.360 LEI 152.3.1.et.DOROBANTILOR nr.4. MARIAN BOCICA G.jud.CJ Cluj-Napoca.TITULESCU nr.18.639.str.jud.str.000 LEI 103.446.str.RO25.930.350 LEI 12.900 LEI 43.AVRAM IANCU nr.P20.19.C6.33.2.CJ Cluj-Napoca.3.538.0.0. IRINA BONCU C.CJ Cluj-Napoca.362.1.8.771.ap.520 LEI 8.0.et.8.CJ Cluj-Napoca.2.et.bl.105.bl. ADRIAN MARIAN BORZ .51.jud.2.223.030 LEI 47.BIRSEI nr.1.4.DUNARII nr. MIHAELA BORLA G.ap.FABRICII 19.CJ Cluj-Napoca.et.0.CALEA TURZII nr.CJ Cluj-Napoca.ap.25. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.27.TELEORMAN nr.21.str. IOAN BOSBICI V.jud.str.CJ Cluj-Napoca.str.et.str.sc. AUREL BOTA G.ap.36.10.0.CJ Cluj-Napoca.2.str.68.jud.0.0.860 LEI 44.bl.2. DORINA BOTA .500 LEI 91.LIVIU REBREANU nr.600 LEI 90. VASILE BOLDIZSAR I.et.X2.1.str.4.19.jud.BOCA A.PAPIU ILARIAN nr.AVRAM IANCU nr.CJ Cluj-Napoca.39.2.ap.ap.str.3.3.AZUGA nr.975 LEI 18.jud.600 LEI 25.0.246.str.jud. GABRIELA BOZDOG I.sc.str.sc.483.CJ Cluj-Napoca.jud.ap.120 LEI 51.0.68.ap.str.8.229.175 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.jud.et.884.2A. MARINELA BORTIG .0.B7.jud.jud.031.ap.T13.ap.55.jud.15.et.3.175 LEI 39.3.bl.str.str.483.ALEXANDRU VLAHUTA.ap.str.jud.600 LEI 8.str.jud.et.CJ Cluj-Napoca.jud.et.0.287.200 LEI 13.ap.8.600 LEI 21. MIHALY BOLBOACA I.str. ANTAL BODOR A.UNIRII nr.ORAVITA nr.4.str.UNIRII nr.1.920 LEI 23.str.33.225 LEI 48.sc.jud.0.297.3.1.bl.CJ CHIUIESTI nr.228.S13.599.PROGRESULUI nr.sc.N.jud.CJ Cluj-Napoca.bl.2. CORNEL BODAN I.sc.782. VALENTIN BODEA N.jud.ORAVITA nr.str.ap.0.et.400 LEI 121.86.860.CJ Cluj-Napoca.6.000 LEI 6.6.et. MENODORA BOERIU N.str.720.et.INDEPENDENTEI nr.200 LEI 18.0.54.AB Cluj-Napoca.sc. EUGENIA BOEREAN .14.664.41.CJ Cluj-Napoca.et.DONATH nr.0.bl.ap.711.CJ Cluj-Napoca.jud. GHEORGHE BONTOS G.CJ RESITA.GIRBAU nr.jud.493.1.I.24.F2.19.et.et. IOAN BOKOR D.11. VASILE Cluj-Napoca.et.bl.ap.ap.4.ap.ap.93.jud. IOAN BODOCAN V.str. ELENA RODICA BOKOR I.46.TELEORMAN nr.sc.11.0.4.jud. VASILE BONDAR -.et.str.2.bl.CJ Cluj-Napoca.et.et.ALEEA BAITA nr.325. SILVIA BORZA C.CJ Cluj-Napoca.et.sc.0.600 LEI 12.str.2.jud.ap. IOSIF BOTA V.AUREL VLAICU nr.ap.ap.3.bl.864.180 LEI 42.

9.2.400 LEI 23.21.ap.600 LEI 22.jud.BOBILNA nr.0.SCORTARILOR nr.str.6.str.CJ Cluj-Napoca.125 LEI 106.GH.379. J. DOJA nr.et.36.str.ap. ADELA EUGENIA BURCA I.CJ FLORESTI.jud.1.str.et.sc.CJ Cluj-Napoca. TANIA CACOVEAN E.Y.7. IOAN BRIE I.27 27.bl.str.4.440 LEI 18.360 LEI 2.840 LEI 162.160 LEI 20.440 LEI 16.jud.et.jud. CRISTIAN BUHAI S.9.ap.CJ Cluj-Napoca.31.1.025 LEI 80.et.880 LEI 7.110.10.16.ap. Cluj-Napoca.FLORESTI nr.et.935.et.CJ Cluj-Napoca.jud.58.0.jud.CJ Cluj-Napoca.sc.3.000 LEI 1.080 LEI 2.str.I1.4.ap.et.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 12.3.ap.2.75.et.str. VALER BUZDUGAN C.sc.bl. ROUSSEAU nr.590 LEI 161.046.sc.CJ Cluj-Napoca. MARIA CAMPEAN I.ABATOR. DANA GEORGETA BUCUR I.UNIRII nr.CJ Cluj-Napoca.et. [PX2.0.sc.et.bl. DAMASCHIN CAMPEAN D.1.2. LUCIAN BRAICA L.PADIS nr.CJ Cluj-Napoca.6A.6A.bl. OCTAVIAN BUDELECAN .CJ Cluj-Napoca.11.CJ Cluj-Napoca.B3.CJ Cluj-Napoca.9.L.str.2.et.BOZDOG V.jud.RAPSODIEI nr.10.et.jud.STEJARULUI nr.280 LEI 5.800 LEI 31.2.489.sc.10.65.ap.9.str.3.320 LEI 2.et.et.10.2.2.et.bl.10.88.PASCALY nr.3.10.jud.str.1.965.jud.I2.bl.31. ALEXANDRESCU 84.3.str.sc.ap.3.744. DINU BUDAI S.1. SAMOILA BUCUR V.ap.CJ Cluj-Napoca.str.CJ SINGEORZ BAI.CJ Cluj-Napoca.3.ap.TEBEI nr.str.CJ Cluj-Napoca.120 LEI 42. ANA ZOITA BUHAI V.ap.sc.jud.et.0.276.004.sc.sc.VIDRARU nr.bl.747.et.et.ap.jud.sc.3.706.jud.ap.TABACARILOR nr.744. DOINA MANUELA BUT T.jud. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.20.J.et.19.bl.370 LEI 80.RO25.jud. VASILE CORNEL BRAICA I.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. SILVIA ZOITA BREIER I.3. MARIA BRIA O.et.UNIRII nr.et.jud.CJ TURDA.J.RO25.str.0.bl.0.sc. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.760 LEI 40.I2.2.4.str.str.FABRICII nr.ap.jud. VOICHITA nr. ANA MARIA BUHAI V. ROUSSEAU nr.sc.bl.HERCULANE nr.B6.550 LEI 20.19.55.et. MARIA BREAZU N. NICOLAE BUDAI I.REPUBLICII nr.6.et.str.ap. IOAN-DOREL BUT V.ap.15.str.sc.9-11.114.et.9.9.ap.203.53.960 LEI 311 .940 LEI 13.I2.CJ Cluj-Napoca.31. EUGENIA CAMPEAN T.625.0.et.jud. AURELIA BULZAN V. DANIEL MIREL CAMPEAN V.P3. J.sc.000 LEI 2.0.J.ap.G3.102.sc.0.sc.4. NICOLAE BUKOS I.et.str.26.250 LEI 23.D2.43.6.364.076.43.sc.ap.0.bl.954.074.866.945.2.str.sc.REPUBLICII nr.et.str.bl.BRATES nr.0.ap.str.265.CJ ICLOD nr.DUNARII nr.str.str.bl.str.002.1.288.28.750 LEI 513.bl.sc.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 28.2.CJ Cluj-Napoca.jud.str.FABRICII nr.175 LEI 19.et.31.5.sc.et.bl.CJ Cluj-Napoca.1. IOAN NICOLAE BREIER N.str.MUSCEL nr.CJ Cluj-Napoca.jud.P-TA AGIRBICEANU nr.8.2.str.196.400 LEI 14.31.bl.1.800 LEI 13.str.800.FERMEI nr.559.28.9.CJ GHERLA.GODEANU nr.29.CJ Cluj-Napoca. VASILE BURA A.F4.2.jud.CJ Cluj-Napoca. IULIAN CAMPIANU I.4.ap.0.S19.900 LEI 10.str.355.str.200 LEI 41.047.18.jud.jud.538.FN.0.26.CJ Cluj-Napoca.jud.44.jud. ROUSSEAU nr.3.3. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.320 LEI 13.et.1.bl. IOSIF CAMPEAN I. J.ap.ap.jud.4. RARES OVIDIU BUDU F.1.094.bl.et.et.et.13.jud.4.jud.CLABUCET nr.ap.GR.172.ap.58.36.65.CJ Cluj-Napoca. ALEXANDRESCU nr.et.jud.ap.I2.str.1.ap.B.8.28.PATA nr.jud.2.280 LEI 30.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ GHERLA.jud.jud.sc.6.str.GR.553.0.BILEA nr.ap.3.jud.0.

ap.F.CJ Cluj-Napoca.1.7.ALEEA SNAGOV nr.bl.jud.et.jud.jud.3.sc.182.D13.PADIN nr. CLAUDIU CHIOREAN P.4. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.220.FLORESTI nr.280 LEI 62.600 LEI 241.100 LEI 5.000 LEI 60.23.ap.sc.3.CJ Cluj-Napoca.R.2.0.8.et.CJ Cluj-Napoc.ap.bl.jud.ap.1.CJ Cluj-Napoca.1.11.et.925 LEI 5.200 LEI 49.sc.str.0.V6.bl.050 LEI 272.4.sc.0.str.7. MIRCEA CHIRCA .ap.1.ap.bl.0.N2.558.GARII nr. IULIA NICOLETA CARP I.str.2.28.CJ Cluj-Napoca.2.1.3.jud.7.400 LEI 41.076.223.9.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.bl.sc.ap. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.50.CJ GHERLA.jud.ap.str.400 LEI 24.446.27.1.D7.000 LEI 6.et.et.650.P.str.str.PAVLOV nr.2123.jud.ALMASULUI nr.et.0.str.ap.bl. OVIDIU CHIOREAN F.785.529.jud.930.23.ap.27.sc.3.234.12.4.ap.CJ Cluj-Napoca.4.str. TEOFIL CHIS T.FANTANELE nr.ap.sc.39.str.34.sc.AZUGA nr.152.1.27.CJ Cluj-Napoca.32.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.015.ap.TINERETULUI 16.bl.38.276. PETRU CHESA A.14.054.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 146.GR. ALEXANDRU CAPRAR A.str.CAPRAR V.V2.jud.0.AZUGA nr.jud.str. ANGELA CATANA D.RUCAR nr.et.str.0.1.str.4.CJ Cluj-Napoca.1.DONATH nr.79.et.10.CJ Cluj-Napoca.ap. CONSTANTIN CARLEA C.356.3.9.15.et.et.ap.20. VOITESTI nr.ap.288.1.sc.CJ Cluj-Napoca.et.sc. IONUT C_TIN CARLIG A.I.bl.750 LEI 312 .SCARISOARA nr.813.39.DONATH nr.F43.0.et.0.200 LEI 13.str. ROZALIA CHIORAN L.046.VIILE NADASEL nr.et.CJ Cluj-Napoca.CJ SALVA.4.000 LEI 12.160 LEI 89.str.158.1.et.250 LEI 31.ap.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.str.et. MARIA CHEREJI T.et.23.0.str.CJ Cluj-Napoca.4.131.bl.sc.str.CJ Cluj-Napoca.bl. MARIA CHIRILA O.500 LEI 43.jud.26.et.116. DAVID CAPUSAN G.str.ap.ap.jud.bl.ap.6H.RUCAR nr.sc.et.52.et.str.178.545.str.26.446.FANTANELE nr.CJ Cluj-Napoca.ap.et.160 LEI 112.str.ap. ALEXANDRA CHIORAN P.str.4.400 LEI 81.0.R5.169.I.CJ Cluj-Napoca.0.str.600 LEI 30.str.CJ Cluj-Napoca.2.182.0.et.24.jud.PADIN nr.D7.34.92.jud.sc.0.CJ Cluj-Napoca.GRADINARILOR nr.000 LEI 39.C. OVIDIU MIRCEA CHIS N.PLOPILOR nr.2.ap.423.ap.0.38. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.23.et.jud.jud.PADIN nr.CJ Cluj-Napoca.5.1. MARIA CHIOREAN G.FANTINELE nr.260.8.30.sc.jud.et.26.jud.BRATIANU nr.F43.ap.287.et.V2. FLOAREA CHIHAIA P.BN CIMPIA TURZII.ap.sc.bl.000 LEI 41.702.R.str.et.et.R.17.040 LEI 1.str.4.200 LEI 152.jud.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.4.DUNARII nr.0.595.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 7.150 LEI 57.045.760 LEI 16.4.str.bl.sc.bl.ap.et.CJ Cluj-Napoca.500 LEI 25. TEOFIL nr.jud.800 LEI 166.9.et.str.jud.jud.et.et.str.584.jud.jud. ALEXANDRESCU nr.59.1.000 LEI 6. EUGENIA CHIRILA P.14.M2.84.et.501.D13.2.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.bl.GODEANU nr.CJ Cluj-Napoca.4.899.str.ALEEA BORSA nr.4.DAMBOVITEI nr. GHEORGHE CARLIG V.2.200 LEI 12.bl. EMIL CENAN S.sc.jud.bl.DAMBOVITEI nr. OVIDIU DAN CAPRAS I.800 LEI 35.543.063.920 LEI 5.4. MARIA CAUACEAN V.PASTEUR nr.17.jud.jud. EMILIA CARAGUI I.ap.1.str.9. LIVIU CEUCA G. AURELIAN MINODOR CHETE .153. SANDA CENAN I.str.et. DANILA CATARIG A.6.CJ Cluj-Napoca.et.3.RASINARI nr.ION RATIU nr.800 LEI 113.jud.9. ANA CENAN .52. MARIA CARLEA C.3.ap.str.et.N1.jud.15.CJ Cluj-Napoca.6.5.2.3.jud.67.

0.jud.11.CJ Cluj-Napoca.bl.MOGOSOAIA nr.sc.jud.059.3.jud.bl.et.2.980.5.AMOS FRANCU nr. MARIA CIOCMAREAN C.jud.DOINEI nr.et.ALMASULUI nr.sc.jud.str.str.jud.24.jud.080 LEI 56.jud.080 LEI 20.jud.sc.et.jud.390 LEI 22.jud.595.DOROBANTILOR nr.str.1.21 DECEMBRIE nr. IOAN CIMPEANU V.4.sc.D20.str.600 LEI 34.4.et.37.et. MARIA CIMPEANU T. MARIA CIUCAS S.sc.578.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 8.CJ Cluj-Napoca.jud.23.160 LEI 49.2.59.46.050 LEI 313 .bl.116.et.2.4.2. SORIN CIONT P.sc.1.S.D22.46.et.jud.jud.jud.960 LEI 50.D25. VERONICA CIONCA G.C4.CIMBRUDEAN S. OLGA CONSTANTINESCU I.1.5.et.et.CJ Cluj-Napoca.L11.CJ Cluj-Napoca.24.S.str. FLORIAN CODOBAN I.MESES nr.3.2.798.16.CJ Cluj-Napoca.5.17. ROZALIA COLCER G.3.jud.str.2.1.16.70.13.148.jud.ap.953. ALBINI nr. CRISTINA CIOCMAREAN C.3.339.bl.bl.J1.698.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.9.et.920 LEI 35.CJ Cluj-Napoca.bl.0.jud.sc. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.R.129.9.500 LEI 58. SAVETA CIONCA I.et.1.sc.ap.ap.1.str.et.str.et.et.bl.46.2.bl.str.ap.CJ Cluj-Napoca.2.str.jud.60.str.400 LEI 32.17. SILVIA COBARZAN I.520.jud.3.360 LEI 38.PLOPILOR nr.sc.5.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 11.sc.PRIMAVERII nr.CJ Cluj-Napoca.126.691.et.DOROBANTILOR nr.5. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.2.57.380 LEI 99.129.16.bl.22.str.519.3.22.bl.sc. MUNCII 83.5.et.75.550 LEI 26.762.2.VALEA SEACA nr.str.ap. GHEORGHE COJOCARU I.R.15.R.sc.533.G1.jud.129.2.CJ Cluj-Napoca.76.str. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.sc.sc.MOGOSOAIA nr.285.str.jud.86.str.156.489.0.PRIMAVERII nr.str.sc.sc. MARGARETA CODREA S.ap.2. VASILE COLDEA A.0.ap.CJ Cluj-Napoca. DOINA CONSTANTIN C.2.jud.35.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.6.C5.320 LEI 96.jud.et.P11.sc.ALMASULUI nr.500 LEI 21.744.25.2A.HOREA nr.CJ Cluj-Napoca. ZSUZSANNA CODOBAN G.1.280 LEI 43.2.str.8.BD.et.ap.CJ Cluj-Napoca.str.2.str.967.str.196.30.J5.6.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.bl.bl.str.ap.str.19.912.9A.96.CJ Cluj-Napoca.73. IOAN CIOROIANU G.297. ANA nr.1.ap.et.str.640 LEI 10.7.200 LEI 97.HASDEU nr.0.988.CJ Cluj-Napoca.13.ap.347.ap.22.762.CJ Cluj-Napoca.720.ap.P13.24.bl.et.5.CJ Cluj-Napoca.3.800 LEI 14.20.et.et.000 LEI 20.ap.sc.4.ap.394.D20.2.3.sc.15.ALMASULUI nr.et.640 LEI 51.FANTANELE nr.jud.bl.911.955.jud.125 LEI 79.sc.CJ Cluj-Napoca.160 LEI 110. BORIS COJOCNEANU G.et.200 LEI 2.400 LEI 4.76.ap.sc. MARIA CIURTIN I.ap.VIDRARU nr.500 LEI 48.CJ Cluj-Napoca. RADU DORIN CIOCMAREAN I.bl.1.str.5.jud.ap.ap.jud.jud.PLOPILOR nr.str.ap. STELIAN CIPCIGAN-RUS .PRIMAVERII nr.R.5.1.bl.sc. VASILE CIMPEANU I.str.148.et. ALBINI nr.Y5.ap.VIDRARU nr.BUJORULUI nr.et.bl.46.jud.R.bl.135 LEI 16. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.ap.str.DONATH. VALER COCIS F.60.jud.sc.ap.750 LEI 145.0.str.800 LEI 141.ap.0.str.bl.25.2.4.ap.et.22.str.str.jud.C.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.46.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.et.PRIMAVERII nr.TIN BRANCOVEANU nr.840 LEI 50.ap.250. MIHAI CONSTANTIN M.P_TA CIPARIU nr.bl.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca. MARIN CONSTANTIN D.1.ap.CJ Cluj-Napoca.et. SABIN CIORCILA .et.3.R.393.1.

7.557.et.13.762.720 LEI 20.et.str.jud.19.bl.800 LEI 12.jud.GH.23.str.0.28.NASAUD nr.DIMA nr.500 LEI 7.33.0.0.jud.str.et.ap.CTIN BRANCUSI nr.400 LEI 69.et.0.920 LEI 11.str.str.17.et. ELENA DOINA CORCHES E.250 LEI 16.bl.sc.41.BARBU LAUTARU nr.et.CONSTANTINESCU N.1.148.et. VIOREL COSTACHESCU .P1.bl.3.600 LEI 17.0. ALEXANDRU COTIRLA I.bl.et.000 LEI 116.jud.bl.jud.2.BISTRITEI nr.ap.PIERSICULUI nr.800 LEI 24.jud.A1.CJ Cluj-Napoca.900 LEI 52.3.15.665.et.CJ 12.006.405.FABRICII nr.4. MUNCII nr.4.109.409.ap.AVRAM IANCU nr.680 LEI 89.8.jud.str.17.bl.CJ MORAU nr. STEFAN CRISAN T.bl.CJ Cluj-Napoca.959.5.jud.106.et.bl.206.CJ Cluj-Napoca.sc.str. TRIFAN COROI D. ANA COVACI V.33.ANDREI MURESANU nr.CJ TURDA.625 LEI 64.49.62. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.str.59.HERCULANE nr.et.bl.1.sc.et.et.4.bl.000 LEI 32.400 LEI 4.str.CJ OCNA MURES.0.CLABUCET nr.CJ TURDA.ap.2.jud.101. MIHAI COSTEA A.sc.000 LEI 12.ap. DANIL COSTIN I.sc.4. DINA CONSTANTINESCU E.str.300 LEI 23.str.17.58.str. VERONICA CRACIUN I.0.str. IULIANA CRAVET I. GABRIEL CORCEA V.bl.ap.000.CJ Cluj-Napoca.56. ANA MARIA CORNEA V.jud.str.1.et.CJ Cluj-Napoca.1.et.41.7.str.555.sc.et.jud.str.BARBU LAUTARU nr.et.200 LEI 37.TELEORMAN nr.200 LEI 86.4.CLABUCET nr.CJ Cluj-Napoca. MARIA CORDIS I.sc.str.625 LEI 102.DONATH nr.0.499.S12.000 LEI 42.3.et.1B.sc.3.et.1.816.str.840 LEI 30.et.350 LEI 39.jud.20.1.25.6.et.2.HERCULANE nr. VIOREL COZMA V.ap.2A.0.sc.et. MARIA COROI T.3. SILVIA CORCHES F.CJ Cluj-Napoca.str.305.732.MOLDOVEANU nr.str.N.202.9.2.sc. AURELIA COROIAN V.bl.2/86.ap.et.625 LEI 10.200 LEI 314 .0.sc.BD.sc.233.jud.2. GAVRILA CORNEA A.2.654.bl.RETEZAT nr.56.457.str.4.BORSEC nr.et.0.4.3.CJ Cluj-Napoca.et.3.1.jud.7.CJ Cluj-Napoca.1.225 LEI 8.4.CJ Cluj-Napoca. MIRUNA ARIANA COSTAN L.et.CJ Cluj-Napoca.315.544.0.520 LEI 116. HORIA-EMIL CORCHES I.sc.800 LEI 36.3.900 LEI 1.et.0.ap.500 LEI 107.ap.N.652.ap.3.jud.0. IOAN nr.jud.1.CJ Cluj-Napoca.str.sc.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.10.jud.CJ Cluj-Napoca.540.2.str.jud.3.86.CJ Cluj-Napoca.15.et.6.2.et.ap.F3.202.690.62.653.11. TEODOREL CRISTOLTAN G.et.30. VASILE COROIAN O.jud.ap. LIVIU COZMA C.str.bl.str.C7.0.ap.str.252.bl.1.ap.jud.jud.GORUNULUI nr.457.et.446.et.ap.36.339.str.101.160 LEI 3.4.jud.AB Cluj-Napoca.ap.str.6.2.CONSTANTIN BRANCUSI nr.GODEANU nr.COLONIA FAGET nr.jud.F3.str.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.sc.750 LEI 12.302.13.RETEZAT nr.sc. ROZICA COVACI .jud.C Cluj-Napoca.342.488.406.CJ TURDA.ap.4.ap.0. AURELIA CRAINIC E.jud.35.CJ Cluj-Napoca.K1.BIZUSA nr.str.TABACARILOR nr.CJ Cluj-Napoca.ap.6.6.bl.str.IZLAZULUI nr.ap.CJ Cluj-Napoca.2.jud.2.640 LEI 53.0.46.sc.7. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.ANDREI MURESANU nr. VIOREL COROIAN M.jud.4A.11. ALEXANDRU CRISAN G.jud.ap.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.sc.58.jud.str.str.ap.A1.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 50.str. RAUL CRISTIAN COROIAN I.jud.90.TULCEA nr. AURICA CRISAN T.751.AXENTE SEVER nr.0.1.8. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.PRIMAVERII nr.sc.22.342.4.et.et.1.bl.jud.ap. EUGENIA CRISAN .jud.FABRICII nr.6.jud.12.ap.R15.10.892.bl.28.jud.sc.ap.500 LEI 36.et.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.3.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.B1.

N BALCESCU nr.D1.ap.CJ Cluj-Napoca.48.str.61.P.jud.AUROREI nr.0.ALVERNA nr.1.0.0.829.8.4.640 LEI 20.CJ Cluj-Napoca.et.AB Cluj-Napoca.sc.HOREA nr.CJ Cluj-Napoca. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.str.747.ARIESULUI nr.GR.040 LEI 11. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.B2.847.ap.0.str.et.42.0.11.3.CJ Cluj-Napoca.2.jud.CJ Cluj-Napoca.0.4.str.bl.ap.800 LEI 3.str.et.24.bl.3.ap.bl.7.2.4.2.720 LEI 20. VASILE DOBRA I.et.0.et.9.jud.et.PX2.1. ALEXANDRU DUDUIALA V.jud.720 LEI 4.jud.str.11 -15.et.3.TARNITA nr.et.et.sc.sc.154.800 LEI 32.str.LACRAMIOARELOR nr.CJ CJ N.3.500 LEI 66.1.760 LEI 29.2.2.50.et.bl.ap.ION MESTER nr. CORNELIA DAN I.23. BUJOR IOAN DAVID I.str.11.1.6.OBSERVATORULUI nr.260.et.85A.15.842.000 LEI 12.78.0.ap.000 LEI 11.CJ Cluj-Napoca.et.CJ FINISEL.4.jud.23. MARIANA DAN D.787.678.650 LEI 4.jud.667. MARIA DINEA A.str. MARIUS CUNA S.jud.CJ Cluj-Napoca.BUCEGI nr.0.CJ Cluj-Napoca. ZSUZSANNA CUBLESAN .140. CONSTANTIN Cluj-Napoca.39. MARIUS DORNEA I.0.et.898.010 LEI 47. RAMONA DORNEA G.CJ Cluj-Napoca.956.7.str.CANTEMIR nr.2.ap.jud.17.1.sc.et.ap.840 LEI 114.ALEXANDRESCU nr.100 LEI 7. AVRAM DINEA A.et.jud.45.CJ VADU MOTILOR.sc.jud.str.12.400 LEI 315 .ap.CJ Cluj-Napoca.PRINCIPALA nr.075 LEI 31.150.CJ Cluj-Napoca. NICOLAE CUIBUS N.bl.bl. ALEXANDRU DENESIU T.976.1-3.CJ Cluj-Napoca.883. EMILIA-PETRUTA CUCU T.0.BAITA nr.0.7.102.3.str.35.bl.1.sc.CJ Cluj-Napoca.2.13A.str.1.19.040 LEI 12.et.0.et.HOREA nr.20. CORNELIU DIDAK P.145.242.3.ap.0.sc.ap.ap.33.ap.0.568.960 LEI 13.ap.1.jud.MOGOSOAIA nr.str.ap.2.CLABUCET nr.jud.AUREL SUCIU nr.24. CORNEL CUZDRIOREAN I.2.bl.str. CLAUDIU DANCIU M.CJ Cluj-Napoca.str.str.200.PANSELUTELOR nr.jud.sc.str.str.et.013. AURORA ANA DOLHA I.760 LEI 44.sc.jud.str.CJ Cluj-Napoca.330.921.9.ap.sc.jud.0.480 LEI 18. CORNEL DAVID V.980.720 LEI 62.CJ Cluj-Napoca. MARIA DOLHA F.ap.N.DONATH. IOAN DAN V.jud.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.0.400 LEI 18.jud.5.ALBAC.BRATES nr.42.jud.10.ap.jud.249.AUREL VLAICU nr.CJ Cluj-Napoca.jud.str.9.et.ap.4.sc.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.et.et.320 LEI 49.str.et.ap.str.289.bl. MARIA DEJEU A.PADIS nr.6A.et.PADIS nr.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 13.et.jud.B8.CJ Cluj-Napoca.et.090.Y.jud.bl.ALBAC nr.str.2.CRIZANTEMELOR nr.8.1.ap.ap.et.A7.str.MEHEDINTI nr.2.14.CJ Cluj-Napoca.et.jud.CJ 0 LEI 9. GHEORGHE DAVID I.et.CJ DEJ.jud.8.sc.620 LEI 10. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.ap.4. DIANA DANSOREAN T.37.str.317.32.250 LEI 8.et.6.et.ALEEA GHIOCEILOR nr.CJ TURDA.305.040 LEI 5.CJ Cluj-Napoca.4.1.CRIZANTEMELOR nr.131. TEODOR DIACONU C.4.jud.sc. MIRCEA DANCIU .160 LEI 32.CJ Cluj-Napoca.jud.0.15. GEORGETA MARIA CULDA I.jud.CJ Cluj-Napoca.480 LEI 82.E4.str.jud. MARIA DANCESCU I.str.jud.et.PLOPILOR nr.060.705.B3.945.ap.0.88.6.ap. IULIANA CUC P.str.D.3.sc.40.3. IOAN CSORBA S.865.148.1.ap.B3.410 LEI 20.str.875 LEI 92.16.et.PODURI BRICESTI nr.080 LEI 23.et.bl.3436.ap.bl.str.MAMAIA nr.str.400 LEI 43.527.CJ Cluj-Napoca. IOAN DAVID V.bl.str.bl.043.CJ Cluj-Napoca.sc.7.BRANCUSI nr.MEHEDINTI nr.18-20.jud.et.900 LEI 56.et.847.0.jud.616.sc. IRINA DAMIAN V.et.str.et.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.6.006.ap.20.A4.str.31.000 LEI 18.9.bl. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.440.jud.et.4.CODRULUI nr.jud.CSIKOS I.SEPTIMIU ALBINI nr.5.str. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.776.17.str.TITULESCU nr.400 LEI 29.290 LEI 56.55.0.183.L6.bl.ap.4.ap.

GARBAU nr.MIKSZATH KALMAN nr.B1.GR.1-3.MIKSZATH KALMAN nr.sc.9.et.CONSTANTIN BRANCUSI nr.str. PETRUCA AURELIA GALFFI M.000 LEI 16.1416.sc.ap.jud.0.et.182.et.CJ Cluj-Napoca.19.str.bl.22.0.925 LEI 95. FRANCISC GABOR N. IOAN OCTAVIAN FARCAS G.5.DONATH.CJ Cluj-Napoca.et.str.E.4.ap.10.29.LACUL ROSU nr.CJ Cluj-Napoca.136.jud.ap.str.66.505.232.30 DECEMBRIE nr.str.sc.7.674.et.ap.1.ap.AUREL VLAICU nr.str.4.str.P 10.D9.10.M9.sc.MEHEDINTI nr.950 LEI 51.076.et.ap.str.et.240 LEI 10.3.172.440 LEI 101.CJ Cluj-Napoca.bl.6668.631.800 LEI 290.600 LEI 97.et.2.jud.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 13.ap.str.et.sc.680 LEI 54.T2.et.et.PRINCIPALA nr.ap.3.CIMPUL PAINII nr.2.et.0.5. GHERASIM FULOP F.C_TN BRANCUSI nr.CJ Cluj-Napoca.R3.0.CJ Cluj-Napoca.jud.str. LIVIU FLUIERAS V.ap.2.2.0.str.jud.N.178.0.520 LEI 108.ap. IOAN DUME (PETRISOR) Z.D2.sc.2.str.65.CJ CAMPIA TURZII.0.12.1.3.1.094.bl.124.bl.str. ALEXANDRESCU nr.076.638.13.CJ Cluj-Napoca.str. ILEANA EUGENIA FESTEU I.5-7.135.str.