DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S.. (Ordonanţa nr. S.C. 1.A. S. Prin sentinţa nr. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. S.2000 şi 85/18. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune. Invest S. S.V.E.01.A.2000 a C.12.E.V.V.2000). Pentru luna mai 2000.1). S.A. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr. c din O.02. Invest S.C. 2205/06. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr.E.N.C.O.E.06.). S.06.S. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. Numai că acest contract a încetat la 5.V.05. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale.E.1 al. prin adresa nr.A.2000.A. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune. 2.05. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F. Astfel. 1 lit. 8/18.2000. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C. (art. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie.A. Contractul nu a fost.2000 (pentru luna martie a.A. iar S.A.În fine.I. S.O. în conformitate cu prevederile art.C. Invest S. 3.N. C. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C. inclusiv penalităţile aferente.V. însă reziliat.07.O. sub nr. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C.01. 39 al. S.2000. 160/30.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. 9/18.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune.M.E.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi. Invest S. S.A.C.O.c.A. 24/1993) la data de 5. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.2000. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S.C. de Ioana Maria Vlas pentru S. 4516/25.06.V. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art.2 şi 2. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului.). ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.1. 777/16.2000.. G.A.A. 4. C. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000.A. coroborat cu dispoziţiile art.V. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S.C. nu a fost efectuată până la data de 20. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C. S. 183/05. Invest S..E.C. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal. nr. şi succesoarea sa A.04.C.A.O.C. Articolele 2. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 . şi S.

încât referirea la aceasta apare ca inutilă. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C. de a plăti sume de bani către F. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond). 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. C. ci o societate civilă.I. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. Aşadar. S.2.E.2 şi 2. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O. 1. nr. – au fost executate. În mod similar. şi-a depăşit mandatul. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 .I. 2. S.1.I. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte.O.A. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. 5. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. rezultă că referirile din articolele 2. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art. 1. nu este o entitate cu personalitate juridică. 2.V. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. 1500 C.A. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. contractul a fost însuşit cu amendamente. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare.3 şi 7.C.G. 2.A. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul. Mai mult. aşa cum este definită de art.C.N. 2.1. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o. civ. este reprezentant al fiecărui investitor în parte.1.E. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. Invest S.N. nu a stabilit vreo limită.1 nu a stabilit o limită valorică.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite. iar nu fondul ca atare. 7. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. obligaţia asumată de C. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale. 1. 1. Prin dispoziţiile art.C. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art.E. S.A.3 la o limită nu au obiect. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. Dar art.N. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. actele anterioare semnării sale.E. Cât priveşte art. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.1 din contract.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art.C.1. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.A. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile.1. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului.1.

C.A. S.A. contractul a avut în vedere această valoare.V. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale. ceea ce înseamnă că C. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C. Or. Mai mult. valoarea reală. S. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond.V.I. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie.C. 1. S..regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O.N. S. Aşadar. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.1999. S. Invest S.A. a). Invest S. însă.A. Desigur. între obligaţiile asumate de S. Invest S. prin art. 6. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune.A. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice. 7. Este evident că reprezentantul C. Pe de altă parte. S.V.C. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S.I. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare. Negură Gheorghe). dimpotrivă. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau.O.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”.12. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale.G.E. S. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. S. Mai mult.V. tribunalul reţine că în art.E. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.N. pe parcursul executării contractului C.V. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art. în consiliul de administraţie al S.O. cei din urmă nu au invocat nulitatea.E. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii. S. şi succesoarea sa A. C. S.O.A.C.3 şi 6. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută.2 lit. Invest S. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 .E.C. (pentru sine şi pentru F.4).A.E.A. ele sunt lovite de nulitate relativă.O. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S. nr. aceasta fiindu-i opozabilă.A. iar pentru actele favorabile membrilor F.C.C.C.A.A. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri. C. 24/1993.I.O.C. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.1.E. din aceleaşi motive. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. Invest S. 6.C.S. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.N.A.V.E. fiecare membru al F.C.

C.N.E..S. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi. 9/1996 al C.V.E. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.M. 9/1996 al C.C. 2.N.E.A.V.I. S. 2. şi ale succesoarei sale A.A.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora.C.O.C.11.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune.A. ori alte organe ale statului competente să intervină. 14 . C.E.N.E. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată.A. Cum C.A. S. iar nu prin C.A.S.C. Of.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C.C. Un asemenea risc fiind garantat.A. Invest S.A.A. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză.V. al săvârşirii unor infracţiuni. – F.C. S. şi A. S. S.E. Între aceste riscuri. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă.M.V.supuse fondurile deschise de investiţii. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. nr.C.1996) . prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. S. publicat în M. (ca succesoare a C. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S. C.N. enumără şi riscul de management (art. nu ar fi îndeplinite condiţiile art.O.I.C.E.N. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.I. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C. al culpei. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F. astfel. S. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. Invest S.V.C. susţinerile C.V.V. Valori Mobiliare S. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei.A. S.C.C. S. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. Desigur. În speţă. neglijenţei. Invest S.A. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare.M.A. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor. S.A.V. 276/6. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. al relei-credinţe sau al nepriceperii. 333/2001. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr. nu poate invoca aplicarea în cauză a art. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată.O. C. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond.E. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe.N. s-a efectuat prin S. Regulamentul nr.

05.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.A. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30.124. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile. S. 15 . acţiunea va fi respinsă.C. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele.A. acţionează.C.A.N. S.2001 şi până la executarea hotărârii. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.C. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi.3%/zi.E.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30.E. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea.. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă.V.680 titluri de participare în valoare de 103. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante. La data de 11. S. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă.O.965. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate. S. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard.06. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. Invest S. Invest S.2001 acesta a precizat că doreşte ca.A.O.I. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune.C.06.a 28. iar nu pe răspunderea delictuală.2001 în sumă de1.720 lei/titlu.589. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice.09. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S. există prin fiecare dintre instituţiile sale. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. începând cu 30. Ori. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte.951. Statul este o entitate ce se manifestă.06.V. La data de 28. chiar dacă ar fi reale. şi S. În consecinţă.

600 lei.3%/zi. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare.124.2000 până la 30.951.965.962. 16 . Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare.707.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1.C.285.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0.845 lei.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D.565.06. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale.E.05. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus.. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1. respectiv 2.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.242.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii.980 titluri în valoare de 103.05.000 lei. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. cu daune cominatorii de 0. adică 1. Mai mult. la plata de penalităţi de 0.720 lei/titlu. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură. obligarea Statului Român la plata de daune morale. Reclamantul Bălan N.05.2000. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. 333/2001. S. Pentru perioada de la 24. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor.05.A. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C.223. a 11. în diverse momente procesuale.589. A precizat. a indicat ziua de 31.3% pe zi de întârziere. prin adoptarea Legii nr.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie. apoi de 2.134 lei.240 lei. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0. începând cu 31.

03. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată. nr.O. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Invest S.274 C. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.civ.art. ap. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.S..2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. În fine la 23.06.C.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză.A. Văzând această din urmă precizare.a 340 U. ca o singură acţiune comercială. Văzând şi disp. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie.000. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie.Ştirbei Vodă. iar prin cereri depuse la 15.125.pr. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI.1.I. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.A.03.3. S. et. achitând şi taxele de timbru aferente.000 lei. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.1). CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 . Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.V. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. actualizată cu indicele de inflaţie. S. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii..2002 şi 21.11. şi A.Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. fil. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.V. str. ca o singură acţiune comercială.

în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.05.2001 şi până la executarea hotărârii.965.05. et. ap.I.4. nr. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.124.20. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234.A.06.845 lei. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113.589.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.565. ap. nr.054. sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .242.2. bl.55. cu sediul în Bucureşti. nr.Ştefan cel Mare.2000 şi până la executarea hotărârii.240 lei de la data de 30.06.951.965.C.600 lei. str. ap. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 . sector 2. nr. sc. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24. sector 1. .Mihail Moxa.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.3. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii.1.Eugen Botez.951. nr.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti.4.2001 în cuantum de 1. ap. Spl.407.20.Rosetti.05. str.52. str.1.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti.C. Şos. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale. sector 2. et.Bach.S. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.18.7.2000 şi până la executarea hotărârii. .G-ral Berthelot. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti. parter.2.Coşbuc.2000 şi până la executarea hotărârii. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti. nr.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.36. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj. str. sector 1. str.21. nr.

sc.N.13.2.8.2. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.17.Zmeurei. sc.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg.Nicolae Titulescu. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae. str.4.Ovidiu.4. ap.05. ap. bl.000 LEI 26.4.A 7.273. bl.14. sc.448. sc.Randunicii. bl.Braşov Braşov. nr. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.3.P. sc.Mureş.A.D.302.200 LEI 37. str.Brazilor. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. jud. ap.Braşov Braşov.Ioan Slavici.Titulescu.5. nr. sc. et.800 LEI 8.1. str. nr.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24.A.Ioan Slavici. MARIA BALINT I. bl.320 LEI 4. ap.5. et. et.4. jud.14. Şos. jud. jud.525.Braşov Braşov.90 B.3.33. str.600 LEI 8.1.29.917. nr. jud.000 49.17.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. str. str.Braşov SUMA 101. ap. str.20. str. et. str.711. nr. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa.16.Saturn.Br Braşov. bl.840 LEI 51.Visinului.1. nr. str. sc.15.Bra Braşov.927. nr. A37.Calea Bucuresti.Braşov Braşov.267.A. nr. nr.B . et.Bras Braşov.A.2. jud.reclamant a sumei de 32. str. nr. Braşov.2. ap.11.Braşov Braşov.920 LEI 19 .Ovidiu. ap.9. nr.035 31.25.A. nr.442.039.400 LEI 20. nr. ap.Lacurilor.000. bl.B 1. ap.10. jud.13. ap.401.Mihail Moxa. str.963.920 83. et. nr. bl.Rodniciei.05. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. nr.13 Decembrie. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.10. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E. jud. str. et.857.12.95 – 103. bl. str. nr.720 LEI 53. ap. et. sc.21. jud. nr.14.39.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.1. str. bl.3.4.720. jud.7. nr.054.Braşov Braşov.680 LEI 7.000 LEI LEI LEI LEI 15.467. cu domiciliul în Bucureşti. jud. j Braşov.210.000 LEI 27.Braşov Braşov.2000 şi până la executarea hotărârii. ap. nr. jud.104. sc. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I.7. sector 1.A.459. sc. nr. jud.593.13. et. str.2000 şi până la executarea hotărârii.329. ap. str. str.2.Calea Bucuresti. et.A.10. str. et.15. nr.9.816. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. Judeţ Mureş.Castanilor . Braşov.Braşov Braşov. bl.116.M.Braşov Braşov.1. bl.Mica.264. ap. str.2000 şi până la executarea hotărârii.1.3.960 LEI 92. ap.8. jud.Viteazu. jud.9.120 LEI 178.05.Braşov Braşov. et.D. sc.Valea Cetatii. et.

ap.Metalurgistilor.757.Braşov Braşov.294. ap. bl.D.3.299.800 7.Zizinului. str.300 LEI 153.87.000 LEI 17.B. sc.19.16. jud. str. Braşov.2. str.5. sc. jud. ap. ap.489. ap. sc.5. jud. ap.Br Braşov.Metalurgistilor.15.B 12.69. nr.1.8. et.72.671. bl.4. bl. bl. bl.Grivitei.Avram Iancu .Braşov Braşov. jud. jud.Braşov Rasnov.513. str. nr.49.Braso Braşov. et.7. sc.497.D. nr. bl.Independentei. bl.49. nr. bl.4.Braşov Braşov.Braşov Braşov.25. sc. nr.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20. bl.000 LEI 33.38. str.120 15.500 2. et.000 5.180.1. str.B. ap. et. str. sc. ap.40. ap. nr. et.C.Braşov Braşov.26. nr. sc.Branduselor . jud.12. jud Braşov.C.12.B. ap. Braşov.280 LEI 16.41. nr. bl.1. et. str. jud.215.625 LEI 47.A8.B.1.Lamaitei.600 58.Alexandru Cel Bun.15 Noiembrie. ap. nr.9. et. ap. j Braşov.C 22. ju 12.Uranus.190.B.400 LEI 20. ap.D.C.862.560 LEI 238.2.400 LEI 46. str.Metalurgistilor. sc. nr. ap.1.320 LEI 29.78.114.160 LEI 41.000 LEI 114. jud.Iasomiei .3.Braşov Braşov.B. str.1. bl. et.Aleea Constructorilor.895.290. nr. str. sc. et. ap. ju Braşov.996.867.12. ap. str. et. ap.576. str. ap. ap.38. bl. nr.C. et.Zorilor.000 LEI 95. j . bl.69.4. et.104.2. sc. jud.509. jud.711.744.Braşov Braşov. et.101 C .Ovidiu.B-dul Victoriei. et. ap. str.6. str. sc.4. jud.33.985. ap.Braşov Braşov. et. ju Braşov.BANESIU S. ju Braşov. nr.150 LEI 36.Lunga.Braşov Rupea.440 LEI 30.25.41.480 LEI 22. ap. str.000 LEI 5.405 E A.3. sc. nr.280 69.8. str. str. sc. jud.6. et. str. ap.8. et.5.219. ap. str.B.106.Braşov Braşov.1. jud. bl. nr.1. str. sc.3. jud.5.6. nr. sc.600 LEI 3.2.186.744.Braso Braşov. ap.1. jud. et. jud.Braso Braşov. ap.Br Braşov.C.1.B. str.Braşov Braşov.3. bl.Braşov Braşov.930.12.1. sc.B-dul Garii. et.320 LEI 11.C 4. jud. sc. str. nr. sc. j Braşov. bl. nr. nr.Bras Braşov. str.513.1.1.120 LEI 20 . ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov. et. jud.2.4.971.1.305.Codrii Cosminului.041.629.C 22.29. str.D.102. ap.Braşov Braşov.5.1. ap. nr.B-dul Victoriei. ap.104.Florilor.B.7.000 LEI 8. et. jud. str. bl.5. jud.160 LEI 62. et.4. nr. ap.D.Independentei.200 LEI 25.2. ap. nr.2.B Braşov. bl.Uranus. bl.17. et.160 LEI 32. bl. str.114. nr. nr.A.67. str.7.Braso Braşov. et.Sitarului. et.232. jud. sc. jud.B.2.G-ral Dumitrache. ju Braşov.1.597. nr. et.092.1.26.364.640.454.16.C.B-dul Victoriei. nr.840 LEI 38. str.8.3. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I.9.E 22.19.640 LEI LEI LEI LEI 2. nr. nr.1. et. jud. bl.Zorilor.Republicii. str.1.Zizinului.12. str.1.Apollo.7. str. ap. sc.C.19. nr.1. jud. bl.Maior Cranta. sc. ap. nr.800 LEI 33. str. sc. sc.1.38. nr.A.1.12. Braşov. sc.A. sc.1.074. et.Jepilor .128.000 54.1.3.14.281.12. sc.B. bl. nr. bl. str. nr.Aleea Mimozei .2. nr.

et.253. jud. jud. nr. et.640 90.4.4.Braşov Braşov. str.Braşov Braşov. str.B.Br COL? CRISTINA Braşov.6.255. CARAGEA LAURENTIU ap.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. ANGELA jud.3. nr.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.Zizinului.2. et.A. et.15.33.Mircea Cel Batran.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov. str.1. bl. et. jud.7.Ecaterina Varga.33.A. nr.254.20.6. Braşov. CHI?EA VIORICA jud. str.90.Braşov Braşov. C?MPIAN TOADER jud.37.323. et.114.890. ap.4. nr. nr. bl. nr.46.Noua. str.800 LEI 24. et.497.906.280 LEI 1.8.Braşov Braşov. ap.B.1.720 LEI 287. str.203.B-dul Grivitei.D 9.22. COSMESCU TUDORA ap.Braşov Braşov.566. CHEBAC SOFIA jud.6. Braşov.1. ap. CHIRILĂ TUDOREL jud. nr. nr.143. COL?A IOAN jud Braşov.2. jud.12.Braşov. nr. nr. nr. nr. bl.371. et.600 LEI 21.6. sc.4.197. et.60. jud.Razboieni.61.417.33.271.2.17.022.Braşov Braşov. nr.Ciprian Porumbescu.Bras BULARCA GHEORGHE 10. sc.7. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov. str. bl.3.224. sc. nr. sc. ap. ju Hoghiz. ap.4.26. C?LIMAN LAUREN?IU jud.900 5.A. ap.Avram Iancu .Razboieni.295.Br Braşov. ap.A. jud.5.1.Braşov COL? MARIA Braşov. bl. MARIA Braşov.11.500 LEI 30. str. et.Bras Braşov.15. nr. str.800 LEI 6.10.Br Braşov.43. et.366. ap.19.2. bl. et. sc. str. nr. bl.A. CAZACU MARIA jud. C?RJOESCU LUCIAN jud.8.P.Nicolae Balcescu.42.Calea Bucuresti. jud.B.B-dul Victoriei.994. str. CHIFOR ROMELIA jud.466. str.16. ap.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164.Bras Braşov.A. CHI? IULIU GHEORGHE ap. bl. str.1.800 LEI 8. nr. ap. ap. sc. bl. sc.Braşov CIOFU SONICA Braşov.Victor Babes. str. bl.12.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov.400 LEI 27.Padina. BULARCA MARIA jud.14.169.000 LEI 140.E.9.Braşov Braşov. sc.14.Fagarasului.216. et. nr. nr. sc.802.Nicopole. bl. sc.400 LEI 71. sc.2.7. jud.455.775 LEI 18. str. ap. et.25. jud.A.Saturn. ap.5. jud.64. str.Br CĂLIN ELENA Braşov. str.600 LEI 21 .Alexandru Petöfi. et. nr. sc. bl.20.33.22. nr.Lamaitei.8.9. A 6.29. et. jud. bl.B-dul Victoriei. CHIRCU CONSTANTIN jud. bl.B-dul Grivitei.200 LEI 253.595.Iuliu Maniu.Braşov COC ADRIAN Haghig. sc.3. str.614.B-dul Stefan Cel Mare. str. ap.200 LEI 78. bl. str. sc.6.Apollo.20.22.4.D.1 K.76. ap. bl.Calugareni. jud.290. nr.34.440 LEI 53.B.1. bl. nr. nr.33.Bras Braşov. str. jud. COMAN LUDMILA ju Braşov.800 LEI 57.421.Cucului.000 LEI 31.5.200 75.47.960 58. nr. et.500 LEI 201. et.11. ap.D.400 16. CIRSTEANU I.4. str.20.076. jud. nr. ap.B.934.13.B.933.E.Calea Bucuresti.275 124. str.36.50.Aleea Petuniei.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.Tansilvaniei . CIUC? ALINA jud.7.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov.1. str. str.124.3.192.200 LEI 68.Timis Triaj.2. ap. ap.33.440 LEI 194.Lamaitei.13. str.Branduselor . str.470. et. COL? AUREL jud.43.Braşov Braşov.1.320 LEI 10. sc. ap. nr. nr.Braşov CHI?U I. ap.11. str.597. str.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.2. str.068. bl.B-dul Garii. str. COSTEA VALERIU jud. str.4.308. ap.43. sc. bl. sc.880 84.610.31.6.360 LEI 46. jud. et.000 91. str. nr. nr.A. str.223.200 LEI 47.600 LEI 67.1. nr. str.Braşov Braşov. bl. et. nr.B-dul Grivitei. nr. nr. et.Harmanului.000 22. sc.

str.13.000 LEI 24. ap.6. et.2.2. nr. ap. ap.143.175. str. bl. nr. ap.750 LEI 48.19.760 LEI 269. et. CSAVASI MELINDA ap. bl.2.571. nr. et.B. bl.A.920 LEI 15.Braşov Braşov.200 LEI 54. sc. ap. et.B. bl.005. str. str.11.E 9. str. sc. nr. nr.Mierlei. sc. DRAGOMIR GHEORGHE jud. str.29.B.949. et.2. nr.Braşov Braşov. sc.44. ap. ap. str.4. jud. str.1 Decembrie 1918. bl. nr.88. bl. str.6. nr.120 LEI 17.C 16.1.979.925 LEI 101. et. CSAVASI TIHAMER ap.B.2.Braşov Braşov. ap. jud.Parcul Mic. sc.E 29. ap.45. DR?GHICI CONSTANTIN jud. str. bl.Braşov Braşov.Saturn . str. et. bl.013.17.27.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov. nr. et. bl. et. sc. bl. et.Braşov Braşov.6. jud.704. et. DAMIAN VASILE MIHAI jud.560 LEI 90. sc.000 LEI 5.37. nr.Brându?elor. str. sc. ap.200 LEI 101. str.A. nr.Saturn.600 LEI 8.7. DRILEA DUMITRU jud.Zizinului. nr. bl. et. str. str.12. CRĂCIUN GEORGETA jud.Bra Braşov. nr.E 29.360 LEI 46.46. sc. str.853.A.040 LEI 5. str.27.400 LEI 27. ap.1.Pârâului. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov.55.480 LEI 154.400 LEI 22 .290. ap. str.Zizinului. nr.2.Tudor Vladimirescu.159.954.17.4.304.Carpati.1.720 LEI 58.27.240 LEI 25.Braşov Braşov.D 1. str.4. CRI?AN IOAN jud.912. DAMIAN VASILE jud.Carpati. nr.12. DINU CONSTANTIN jud.A. nr.238. et.6.10.2. ap.A.Strungului.Bra Braşov. et.A.97.040 LEI 84. jud.A. sc. et.A.27.7.Braşov Braşov.Strungului. sc. DIMA DIDINA jud. str.17.153. et.21.3. str. bl.D. ap.Saturn.34. nr.8.B-dul Garii.6.640 LEI 27. ap.Braso Braşov.7.B-dul Victoriei. et.3. nr.3.Braşov Braşov.2.070. ap. sc.B-dul Victoriei. bl.Buzau Braşov. ap. str. et.777.304.Bra DAN CAMELIA Braşov.66. str.Saturn.3.B. et. sc. nr.Brazilor. jud. ap.4. CROITORU MIRCEA ju Braşov.47. jud.Braso Braşov.37.19. jud.Tudor Vladimirescu. str.23.5. DOLOIU PAUL jud. sc.900 LEI 122.842.P 12.200 LEI 1.D.1 Decembrie 1918.34. DRAGU ALECU Buzau.300 LEI 34. CRISTEA ELENA jud.19.B-dul Garii. str.Neptun.8. ap.000 LEI 7.Tampei.1. jud.9.9.Braşov Braşov. bl.3. et.Aleea Petuniei.097.941.20.Braşov Braşov.763. ap. bl.3. ap. str.9. et.2.17. j DAMIAN ANA Braşov. nr.Lamaitei.Visinului.7.Carpatilor. COSTIN GRIGORE 204.333.15. bl.A. j Braşov. nr. str.930.A.024.4.11.512.32.000 LEI 7.1 A. str.Braşov. et.Bra Braşov. bl.366.236.13. et. sc. nr.127.14.2. et. jud. ap.C.6.A.6.28. sc. et. sc. bl.960 LEI 6. nr.25.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov. nr.600 LEI 12.117.Braşov Braşov.A.22.D. nr. bl. ap.816.194. nr. sc.11. bl.152. et. bl. sc.7.143.Unirii.37.520 LEI 81. ap.10. IULIAN jud.14.5. sc.8.C.33. ap. bl. ap.Braso DINU ELISABETA Braşov.17.240 LEI 57.B-dul Victoriei.493.129. CRISTEA GHE.1. nr. sc. sc. bl. DAN CRISTINA ap.9.920 LEI 6. sc. ap. nr. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. str. str.320 LEI 477.A.12.16. DR?GHICI ION jud. bl.7.7. bl.968. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov. str.Br Braşov. sc. nr. Braşov.Freziei. str.525. bl. DIACONU CONSTANTIN jud.2.Independentei. nr. nr. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.4.12.320 LEI 11. ap.A. D?NU?? DAN jud. str.12.5. ap. bl.3.Braşov DINU GABRIELA Braşov.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului. nr.860 LEI 9.106.

57.408. str. nr. bl.25.Zizin. jud.17. sc.Valea Cetatii.29. ap.3. et. str.9. nr.378. FUIOREA GHEORGHE jud. ap.14. nr.600 LEI 88. nr.P. ap.223.363. nr.B-dul Victoriei.11.A. et. sc.4. str. ap. bl.A. ap. str.17.477.160 LEI 15.88.Braşov ERMIL LILIANA Braşov. bl.D.869. bl.733.19.Simion B?rnu?iu.040 LEI 12.162.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.480 LEI 134. jud. DUCULET G. nr.Braşov Braşov.Zizinului.C. et.Zizinului. jud. nr.558.4. bl. jud.Bra GHI?OC RAISA Braşov. sc. bl.400 LEI 25. bl. ANA jud.2.5.292.Galaxiei. nr.500 LEI 34. nr.A.278.Prunului . DUMINICESCU EMESE jud.A.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov.23.15. FLE?ARIU GHEORGHE jud.19. bl.160 LEI 23 .000 LEI 15.Bra Braşov. nr.400 9. ap.3. ap.26.Braşov Braşov.4. nr.6.297. et. str.2. G?RLEANU IOSIF ap.1. ap.320 LEI 158. str. str.Avram Iancu . nr.6. str. et.6.42.1. DUMITRU TEODORA jud.Tudor Vladimirescu.Agricultorilor.3. str.2.000 46.Braşov Braşov.Galat Fagaras.347.10.Rozelor.Iasi Braşov. et.930.427. str.125 LEI 101. jud. str. nr. sc. sc.8.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.179. str.413.Tudor Vladimirescu. bl.8. jud.21.Harmanului.1.B.Molidului. jud. bl.Ion Creanga.783. ap. str. sc. nr.A.B-dul Garii.550 LEI 9.3. bl. str.949.2.5 A.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov.960 LEI 8.22. nr.3. nr.4.jud. nr.6.040 LEI 30. bl. str.13 Decembrie.98. ap.2.B. jud.39.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov.680 15.Braşov Braşov.899.000 89.098. ap. et. nr.5. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud.2 Braşov. FLE?ARIU LUCIAN jud.1.A. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud.130.A.5. jud.A.Codrul Cosminului.3. et.11. et.947. et. jud.Braşov ENE GHEORGHE Braşov. bl. jud.1.88.300 15.Braşov Braşov.000 LEI 15.062.3 A.Codrul Cosminului.A. sc.720. str. nr. bl. j Braşov.B GHIMAN GHEORGHE Braşov.2. ap. str.A.Braşov ENE STANA Braşov.A 37. ENE GHE.Castanilor .4.670 LEI 164. str.Braşov Braşov.000 LEI 119.15. et. nr. str.Braşov Galati. bl. ap.C 1. str. GHEORGHE jud.Braşov FODOR ANDREI Braşov.934.Berzei. et.100 116.750 LEI 103.7.Bra Braşov. et.664. ap. str. sc.53. nr.A.1.Zizinului.228. ap.160 52.Victoriei .17. nr.558. GHIOCA MARIANA jud. GHERASIM ELENA jud.16.94.674.443. ap. sc.39.35.4. nr.Braso Braşov.101 A.Braşov Braşov.Br Braşov. str.100 LEI 45.Ion Creanga. sc. sc.57. bl.4.600 6. str. nr.401 A. str.8.960 LEI LEI LEI LEI 56. et. bl. ap.76.270. sc. et. nr.4. et. Braşov.6. et.Principala. jud. FODOR MIHAELA DANA ap.35. str. EGEI MIHAIL ap.1. F?TU EMILIA jud. str. nr. nr.3.Braşov Braşov. str.2. sc.3.9.74.A. ap. nr.650 LEI 24.000 LEI 322. str.Garcinului.E.B FOCA ELENA Sacele. jud.A.Ion Creanga.Traian Vuia .Dobrogeanu Gherea.457.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.Suisul Castelului .K 8.9. str. sc. bl.B 15. str. ap.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov. sc.600 LEI LEI LEI LEI 53. bl. sc.21.200 35.Dobrogeanu Gherea.645.14. nr. nr.Braşov Braşov. jud.400 LEI 51. ap.227. et.Braşov Braşov.41.20.3.A 7. G?DEA CONSTANTIN jud.82. ap. FILIP CORINA jud.A.52. sc.Calea Bucuresti. et. sc.920 LEI 55. nr. nr.35.000 LEI LEI LEI LEI 31. str. GERGELY LAJOS ap. sc. DURAC DACIANA ELENA jud.14. 840. bl. bl. str. str. ap. et. DUMITRU MOISE jud.4.

30. bl.280 LEI 36.18. jud.40. str. et.13 Decembrie. nr. et. et.560 50. ap. bl.De Mijloc. str.119.3. et.86.B 25.2.A.884.Braşov Braşov. sc. nr. nr. jud.12.2. ap. et.673.A. jud.624.Fantana Rosie.9.017. str. str. str.B. bl. et. str.Braşov Braşov.744. sc. jud. str.7. ap.10 A. sc.372. nr.Braşov Rasnov. sc. ap. sc.12.535. str.640 LEI 4.28. jud.1. sc. ap.11.563.C.Braşov Braşov.6.Prunului .417.474. jud. jud. str.Mestecanis .Bras Braşov.051.28. sc.Bras Braşov.Colinei.Braşov Braşov. et. nr. bl.6. sc.017.12. sc.2.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.13 Decembrie.304. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A.A. et. ap.Valea Cetatii.Florilor. nr.Braşov Braşov.302.C.1.335.Branduselor .000 31. nr.Bra Braşov.5.28.10 A.4.Braşov Braşov.18. sc.920 LEI 257.Braşov Braşov.704.000 21. et.C 2. jud.2.Grivitei. nr.060 LEI 5.12.2.Braşov Braşov. jud.2.000 LEI 65. jud.B-dul Victoriei. str.Braşov Sanpetru.35. bl.C.De Mijloc.2.18. ap. nr.Braşov Braşov.3.164.3. nr.86.379. jud.26.C.20.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.II.260 LEI 639.20. nr.Braşov Braşov.965. sc. jud. et. ap. jud. bl. et.2.Braşov Braşov.86. jud. et.54.339.Bras Braşov. jud.20. nr.A 35.000 LEI 8.D. str. str.11.000 LEI 32.Braşov Braşov. ap.4. jud.000 105. str.2.2. ap. bl.986. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.6. jud. et. bl.Nicolae Balcescu.1. str.Brazilor.Bras Braşov.12. sc.7.268.Visinului. nr. nr. str.000 15.271.920 LEI LEI LEI LEI 88. bl.18. jud. str.800 25. ap.550.Braşov Braşov.A 35.33.840 LEI 2.930. ap.825 LEI 10.800 99.3.720 LEI 135.Bra Braşov.603.24.600 LEI 20.6. jud. et. jud.618. jud.160 LEI 37.Bra Braşov.558. str. bl.147. ap. ap. jud.3.B-dul Stefan Cel Mare. ap. str.680 LEI 24 . bl.343.Brazilor. et.1. jud.696.Grivitei.018.5.A.360. str.B-dul Garii. bl. jud. str. str.12. nr.Br Braşov. nr. str. str. sc. nr. ap.Teius.Calea Bucuresti.Valea Cetatii.6. nr.B.A.600 LEI 14. str.400 5.11. nr.295. str. nr.200 31.16. jud. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z.Braşov Braşov.Grivitei.Piata Sfatului.2.Braşov Braşov.220.Braşov Braşov.12. nr.87. nr. ap. nr. bl. nr. jud. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov.Braşov Braşov.39.000 135.2.6.Nicolae Balcescu.B 25.302.2. bl.10.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10. ap.600 LEI 10. nr.680 LEI 271. et. nr.875 10. jud. bl.750 LEI 128. str.Lunga. j Poiana Marului.078.2.000 LEI 25.26. MARIANA GOGU I.Bras Braşov.400 30. sc. nr. nr. jud.Braşov Braşov. nr. nr.Tudor Vladimirescu.12.C. jud Braşov.Bra Zarnesti. ju 284. str. str. ap.247.1.B-dul Victoriei. ap.6/2. bl.4. str. et.600 LEI 21.2.146. Braşov. et. sc.2. jud.II. sc. Braşov.12.Mestecanis .11. nr.000 LEI 17.B-dul Garii.600 LEI 12.Rahovei. ap. nr. jud.Mare.5.D. et. jud.C 3.22. nr. bl.Sarmizegetusa. ap. str.146. ap.4. nr. ap.Piata Sfatului.632. ap. str.Spartacus. ap.186. et. str.6. str.135. str. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.Braşov Braşov.Braşov Braşov.106. str. bl.3.225.Savinesti. nr. nr. ap.60.4. str. et. jud. nr. str.

jud.Dealul de Jos. nr. sc. sc. str. j MATYAS F.889.A.15.Braşov Braşov.225.Ioan Slavici. MARIA jud.Braşov Braşov.800 LEI 25 .960 24.876.865.B.B-dul Victoriei.Prahova Braşov. nr.520. et.340.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.720 LEI 40.4.Braşov LUNCAN AUREL Braşov. str. LURTZ IOAN LEVENTE jud. KRAUS FLAVIA HERMINE jud. et.Fagarasului.510 10.240 LEI 44.488. nr. et. nr.800 LEI 66. bl.33. nr. jud. nr.Bras MATEI LEONORA Braşov.Braşov Braşov.548. bl.905. jud. str. str.Braşov Braşov.1.6. ap. nr. sc.006.45. str. et.Mures KERCIU RODICA Sinaia. bl.360 LEI 15.3. str.Viitorului.000 LEI 32. nr.26. bl. bl.Dealul de Jos.3.380.793.3.C.33.A. nr. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap.L. sc.Zizinului. nr.Braşov Braşov.000 LEI 86.6.474. nr.000 22.10.Braşov MATYAS GH.Zorelelor.12.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita.38. str. ap. bl. jud. nr.Bra LAZĂR MANOLE Braşov. str. Babes.2. str.Braşov MATYAS FRANCISC Budila. nr. nr. jud. nr.39. nr.10.B. str. sc.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov.A. ap.6.Braşov.71.C25.671.116.17. LEMNARU TOMI?? Braşov.000 LEI 92.730. et.Braşov Braşov.768.E.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.Braşov Braşov.Crisana. nr. str.Republicii. bl.Ferigii.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov.5.Crisana. ap. nr.751.8. nr.12.C.17.869.520 7.B.8.33. sc.B KUCSVAN IOSIF Sacele.6. jud. sc. ap.Braşov MATEI VIRGIL Braşov. ap.51.Fagarasului.Cerbului.36.2.700 LEI 27.7. bl. str.14. str. jud. str.15 Noiembrie.Braşov Braşov.7. str.860. LURTZ IOAN LEVENTE jud. ap. nr.Neptun.Valea Cetatii.Mihai Kogalniceanu.226. nr. str.000 LEI 14.800 LEI 51. j Braşov.392. str.104. nr.160 LEI 75.880 LEI 12.600 64.4.Ioan Slavici.928.781. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. nr. MATEI MIHAIL jud.A.45.Braşov Braşov.800 LEI 55. GHEORGHE Budila. str. jud. ap.800 LEI 23.B.6. str. ap.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus. jud. bl. bl.560 LEI 31. str.59.1B.2. str.10.Braşov Braşov.B.Republicii. et. nr.780 LEI LEI LEI LEI 82. bl. jud.C.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.600 13.45.733.B.82.Berzei. sc.654. str.Hortensiei.Braşov Braşov.443. KEREKES ANDRAS jud.2. jud. ap.10.Mare.031. et. str.1.3. bl. LAZĂR CORNELIU jud. ap.B. sc. sc.350 LEI 3. jud. jud. MARINESCU PETRE jud. bl. jud. nr. bl.6.850 LEI 61.5.Ecaterina Varga.Crisana. str.9. str.19.860. jud.Braşov MATYAS VIORICA Budila. nr. bl.Braşov Braşov. jud.Drumul Cernatului.996. MARINESCU SEVASTIŢA jud. bl. et.18.20. et.920 LEI 42. sc. et. JURAVLE SILVIU jud. nr.17.5. jud.B31B. sc. MARCU CRISTIAN GEORGE jud.710 41.800 LEI 103.520 LEI 89. str. MARI? GHEORGHE jud.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32.Braşov Braşov.Fagarasului.971. GHEORGHE Budila.5. str.Cocorului.680 LEI 28. bl.14. str. str. ap.51.36.A.1. ap. sc. ap. LEAHU EUGENIA jud.4.6. nr.67. jud. bl.310. ap.10.661. str. LURTZ IOAN jud.11.A.30.Neptun. nr.720 50.5. str. str.2. et.2. sc.364.Braşov Hoghiz.3.A. nr. et.7 Izvoare.45. ap. et.Br Braşov.Cimitirului. et. str. ap.B.9.1141.370 4. bl.Tudor Vladimirescu. str.772.400 LEI 11. nr. sc.194.9. sc.59.510. MARCU N. M?CIUC? CORNELIU ap. ap.3.120 LEI LEI LEI LEI 15.P.693. nr. bl.Republicii .Crisana.440 LEI 163. et.Braşov KERESZTES EVA Budila.50.000 102.P. str.13.32.Independentei. jud.720.982.Dobrogei. ap. nr. str. str. jud.

D. sc. MORAR ANA jud.200 LEI 72. et. str.46. nr. ap. sc. jud. ap.B Braşov.586.Cocorului.7.2.38.Calea Bucuresti.14.4. ELENA jud.20.560 LEI 21.3.14.6. ap. jud. nr.8.15.17D.B.84. MOCANU OVIDIU IONU? jud. nr.5.2. ap.3.624. Braşov. nr.10.1.080 LEI 9. bl. et.760 LEI 39.934. et.840.Braşov Braşov.Vasile Alecsandri.19. str.715.A. str. ap.36.CFR. bl.264.200 215.Braşov Braşov.400 LEI 49. et.14. bl. MORO?ANU RODICA ju Braşov.3. sc.3.104. ap.Zizinului.20.750 LEI 33.461.800 LEI 642.C26.849. NANU MARIN jud. ap.Mestecanis .A35.A.A35.650 LEI 22. nr. nr.44. nr. bl.Braşov 53. MINEA N. nr.960.Bras NACU VALERIU Braşov. ap.Bra Braşov.69.2. nr. nr. ap.325.Braşov.7. et.20.Harmanului.600 LEI 21.44.Bras Braşov. et.960 LEI 105.150.960 LEI 77. NAGHI MARIA jud. nr. MIHALCEA IOAN jud. sc. sc. str. ap. str. MOISII AURELIA jud. et. MIHALCEA BEATRIX Braşov. ap. IOAN jud. ap.600 LEI 18.Zizinului. bl.14.Bras Braşov.Valea Cetatii. bl. nr.10. bl. ap. str.098. ap.17.B-dul Garii.Carpenului. nr.680 130. et.1. str. MOISII ANTON jud.12. bl.Alexandru Vlahuta. nr.G-ral Mociulschi. bl. MOLDOVAN STELA jud.18.Muncii. M?NZAT MARIA jud. bl.Partizanilor. str.12. MORAR GHEORGHE jud. MOCANU ION jud.2.3.Partizanilor.5.12.1. nr.B.8. nr.D10.2. jud.2. sc. nr.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov.A.401.092.Bra Braşov. str.Braşov Braşov.D.7.B-dul Grivitei. nr.560 LEI 34.B Braşov. str. MORARIU OCTAV jud.3. str.200 LEI LEI LEI LEI 26 . nr. nr. str. ap.040 LEI 435.13.Saturn. jud.7.466. sc.153. bl.B Braşov.240 17.050 LEI 8.226.Zorilor.2.Bras NAN GHEORGHE Braşov. et.Braşov Braşov.5.B Braşov.97. bl.214.18. ap. sc.1.3. str. sc. bl.1.A. ap. str. str. et. sc. GABRIELA jud.1. nr. bl.7. str. str. bl.B. str. et. nr.C. ap.726. str.A.280 LEI 132. sc. nr.12. bl. str. ap. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud. et.3. bl.350.Laminoarelor.229.13. str.15 Noiembrie.Calea Bucuresti.Mestecanis .A4. jud. sc. str. et. ap.Nisipului De Jos.Braşov NECULAI MIHAI Braşov. bl. sc.A.3. ap.24.6.A.528. bl. bl. str.120 LEI 107.761. bl.920 LEI 6.Bra Braşov. sc.573. MEREU?? EUGEN ap. nr.11. sc. str.320 LEI 32.264. nr.360 LEI 75. jud.35.5.Braşov NECULAI MARIA Braşov.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov. ap. et. sc.6.1.Bra Braşov.206. str.Braşov Braşov.1. ap.D. nr. bl.877.008.Crisan. str.300 LEI 8.2. str. str. jud.23.5.A.7. sc.4.12.Nucului.12.505.Bras NECULA EMMA Braşov.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov. str.Braşov Braşov. et. ap.600 LEI 13.8.13.3.96. et.G-ral Mociulschi.200 LEI 128. bl. et.B. bl.4.387.10.325 LEI 48.160 LEI 143.949. nr. et.Braso Braşov.3.P.Muncii.Ciprian Porumbescu.1. sc. NAGY LAJOS jud. nr. ap. nr. jud.Braşov MORARU MARIA Braşov. ap.571.308. MO????IANU GH. nr.250 LEI 23.Braso Braşov.687.Ciprian Porumbescu. sc. sc.19. et.D. str. M?RGINEANU MARIUS jud. str.Saturn. NEAGOE NICOLAE jud. bl.051. nr.7. ap.Jupiter.6.1.290 LEI 38.151.000 LEI 162. MUNTEAN CONSTANTIN jud.28.A.90A.B-dul Victoriei.A. MEREU?? IONICA ap.C1D.501.203. str. jud.A.440 LEI 7. ap. sc. MOLOCIA ADRIAN jud.997.A.B Braşov.Braşov Braşov. nr. et.

ap.74.252. ap. PANAI?OAIA ION ap.200 LEI 77.Br Feldioara.400 LEI 16.400 LEI 933. bl. bl. NOHAI DUMITRU jud. jud.720. et. nr.4.070 LEI 7. jud.38. et.20.B OLARU IONICA Braşov.000 LEI 27 . nr. bl. nr. et.2. str. bl. PALADE SAVINA ju Braşov.400 LEI 103.5.720 1. ap. str. nr.560 LEI 2.2.Dobrogeanu Gherea. nr.22.13. sc. str. sc.7. nr.720. str. bl.A.3.A. nr. jud. str.A. ap.1. bl.763.3.Braşov Braşov. jud. sc. nr.D.853.E2. sc.000 LEI 103. nr. et.13. ap.G-ral Dumitrache. et.Oltet.11. nr. ap.55. ap. Braşov.400 LEI 23. bl.310B. NISTOR V.Braşov Braşov. jud PARASCHIV IOAN Dacia. jud.12.175 LEI 13. bl.B Braşov. ap.B-dul Grivitei. nr.920 14.88. sc. bl. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91. TUDORA jud. nr. sc. bl. NOHAI MARIA jud.29.942.10.Bras Braşov. sc.B OPREA DANIELA Braşov. OLTEANU Ştefan jud.7. PAIC M.440 LEI 14.600 LEI 10. sc.Brazilor .4.B-dul Garii.Harmanului. nr. bl.15 Noiembrie.2.3.671.750 LEI 243.174. str. str. IOAN jud. bl.B.Braşov. et.38. nr.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.Bobului. str.100 LEI 10. et. jud.5. et.41. jud.Braşov NISTOR VASILE Braşov.A14. sc. ap.400 LEI 32.30.Paraului.800 10. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud. str.228. NISTOR A.222.080 LEI 40. str. CORNELIA ap. et.Branduselor . OLTEANU STANCA jud.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.021.Dobrogeanu Gherea.240 75. bl. et.10. Teusch.855.415.Covasna Braşov.70A. sc.610.Ciumernic. et. jud.10.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov.5.41A. nr.571.A14.6. et. bl.23.331. nr.Macului. nr.Branduselor .650. jud. str. nr.27.260.74.4.43.632.Principala. str.Braşov Braşov.5. et.A.Bras Braşov. ap. bl. str. OLOVINAR GHEORGHE jud.281.520. et.Harmanului. nr. str.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov.440 LEI 47. str.000 LEI 32.3. sc. ap. nr.000 LEI 15.B. NOHAI VASILE ap.17. sc.E.1.720 LEI 15.1. jud. str. ap.38.70A.47A.Saturn.483. NOVAC CRISTINA ap.B OPREA AURELIA Braşov.480 LEI 4. ap.22.A. et. jud. str.31. str.5. bl.A. et.000 LEI 15. sc.227. nr.16.600 LEI 5. sc. Teusch. nr.A.23.1.197.B.1.11.17.A.A.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov. str.000 LEI 9.Maior Cranta. et.153.B. str.Lunga. jud.667.372.670 LEI 40. bl. str.1.25.800 LEI 17. sc.D.696.Braşov Feldioara.5.M. str. jud.1. ap.2.Poienelor. Braşov. nr.Braşov Braşov. ap.13 Decembrie.515.7.393.70.10.14.650. nr. str. ap.A.Prunului . bl. bl.41.144.987.31. jud Braşov.10. nr.12.47A. str.7.211B.360 LEI 155.3. ap.227. sc.Braşov Braşov. jud. ap. jud.92.70. IOAN jud.352.Braşov Braşov.B.A. sc.7. et. nr.Piata Sfatului. str.C. sc. nr.Braşov OLARU TRAIAN Braşov. OPREA AUREL jud.Paraului. str.B. NOVAC FLORENTIN ap. OPREA AURELIAN VASILE jud. nr.2.Harmanului. Braşov.37.2.9. sc.28. nr.Branduselor .200 LEI 64. str.558. et.23.16.174.M. str. nr. et.002. nr.310B. bl. str.000 19.55. str. sc.112.1.Branduselor .Brazilor .2. nr. str.863. nr.558.1.10. jud.1.1. str. ap.B Braşov. sc.Braşov OLARU MARIA Braşov.Independentei. str. nr.A.Oltet.19.Libertatii. ORZAN VIORICA jud. jud. bl. str.Bras Braşov. NI?ULESCU MARIANA ap. str.291. bl.B. nr.400 LEI 121.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.B Braşov.B-dul Victoriei.Braşov PÂRVU MARIA Braşov. bl. sc. sc. ju Braşov.

jud.2.26.590 126. sc. jud. bl.B-dul Grivitei. nr.Braşov Braşov.7. nr. ap.20. nr.4. Braşov. str. nr.Braşov Braşov.21. jud. nr. str. ap.80. ap.3. jud.Bra Carpinis. et. ap.4. et.B.445.7. nr.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. nr.6. et.20. str.Braşov Braşov. sc.4. Buzoianu. bl.20A.160 62.316.Ciobanului.918.000 LEI 2. ap.22.Col. jud.994.A.19. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.2.7.Bras Braşov.B. nr.600 LEI 69.391.Braşov Braşov. str.Braşov Braşov.840 4. str.13. ap.8.Braşov Braşov. str. bl.004.Braşov Braşov.Braşov Carpinis.160 LEI 64.9.191.B.568.79.000 LEI 28.8. Braşov. jud.525. sc.510 LEI 15. nr. nr. str. sc.Dobrogeanu Gherea.Apollo.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. nr.264. jud. nr.1A. ap. str.F.372.Crisan.9 Braşov.20.Col.320 42. et. str.339.000 37.8.600 86. bl. str.4.000 13.281.10. str.C.45.A. jud. ap.Uranus. nr.1.306. nr. jud. bl.Bra Braşov. bl.400 LEI 28 .120 LEI 269.6. bl. jud.13.25.000 LEI 3.A.10.23.Bras Calinesti.2.610.2B. ap.967. bl. sc.116.55.24.12.Bras Braşov. jud. ap.A.38. sc. nr. str.Br Sacele. nr.Agriselor. ap.Braşov Braşov.20. str. jud.186. ap.Col. str. nr. bl. jud. sc.Braşov Braşov.Braşov Braşov.200 LEI 30. et.372. Popelea. ap. bl.3.Aleea Ep.1. nr. sc. bl. bl. sc. ap.B.Mircea Cel Batran. ap. ap. nr.869. jud. jud. sc. ap.Bra Braşov. sc.401.422. et.755.Braşov Braşov. ap. nr.10. str.20. ap.Braşov Braşov.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. bl.Bronzului.686. ION POPESCU ELENA POPESCU G.B10.120 LEI 10.124.Codrul Cosminului. sc.Braşov Braşov.890 LEI 5.4.Braşov Braşov. sc.445.271. jud.Gloriei .Maramures Braşov.232. nr.384.B. nr.512.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.B. str. nr. nr. bl.Macesului.A.55. et.1.A. Braşov.122.918. ap.Braşov Braşov. bl. jud. sc.Braşov Braşov.3.A. str.920 90.3.3. bl. str. bl. sc.21. sc.Avram Iancu . str.515.A.200 11.7A.8. str.11. jud.37.000 316. nr. nr.704.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10.Braşov Braşov. str. et. sc.2.20A. str.A18. jud. str. et.Dobrogeanu Gherea.Valea Cetatii. jud. str. Buzoianu.B.4.852.27. ap.11. sc. jud. ap.320 LEI 48.000 LEI 31.Minerva.S23.Braşov Braşov. nr.Zizinului.B. nr.39.B-dul Victoriei. ap. nr.Apollo. et.000 LEI 93.80. jud. j 40.B10. jud. sc.683.1. Buzoianu. str.271. et.G-ral Mociulschi.1.Saturn. jud.B10.9. str.346.400 10.674.44. str. bl.6. jud. bl.970 31.450 LEI 5.227.Zorilor.300 LEI 12. et.Braşov Braşov. str.760 LEI 42. bl. nr.A.8.48.Dobrogeanu Gherea. str.4.G-ral Mociulschi.1. jud.550. et.770 39. et. str.250 LEI 56. str.525.80.48. jud.C.20A. sc. str.2.041. jud. jud. j Braşov. nr.483.800 LEI 46.8.Enuparului.124. bl.B-dul Garii. str. ju Braşov.Popa Sapca. jud.Braşov Braşov.348.4.Avram Iancu .4.2.000 LEI 5. ap. bl.Braşov Braşov.Apollo. nr.C27. et. nr. et.A5. nr. et. nr. ap.

et.1. str.721. et.3. STAN GHEORGHE et.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov. str.114. sc. nr.24.Neptun. jud.1. et.800 13. SOARE CEZARINA ap. str. nr. SIMIONESCU Ştefan jud.1. nr.Maramures.870 LEI 231. bl. nr.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.36. str. nr.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.640 LEI LEI LEI LEI 93.2.157.6. str. sc.681.680 LEI 28.B-dul Victoriei. str.2.4.42.400 20. sc.054.Independentei.920 LEI 59. bl.24.4. bl.32.3.599. jud. j Braşov. ap.800 63. et.186.1.Suceava Braşov. jud.18A. ap.18. et. str. jud.8.17.89.000 LEI LEI LEI LEI 43.Braşov Braşov. nr.De Mijloc.118. ap.A. jud. jud. ap. jud.1. bl. sc.831. bl.9. str.Braşov Rupea.241.160 LEI 60.1. nr. nr.Republicii.118.4. sc. str.Braşov SZELYES CLARA Braşov. SORCOI FLORIN VIOREL jud.B. nr.11.440 40.20.Braşov Braşov.Braşov STOICA FANICA Braşov. nr.558.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov. nr.7. nr.155.Traian. sc.800 LEI 40. ap.2. bl.36.B. Şerban GABRIELA Braşov. str.Petuniei.430.Uranus.A. str.4. bl. str.Postavarului.Sirul Livezii.750 LEI 101.1.Bras SIMON JANKA Braşov. ap. ap.880 36.000 LEI 76.Deda. sc.A.69. et. jud. ap. str.Braşov Braşov.600 80.4. ap.7. ap. nr. nr.C. jud. sc.600.1. str.3.Saturn. nr. ?TEF IOAN jud. jud.C. ap. nr.24.B. jud. SIMIONESCU ANA jud.6.145.2.980.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov.089.1.Branduselor .15.49. bl.758.500 13. nr.3.261.1.A.880 42. ap. et. jud. str. ap.000 LEI 7.A.960 LEI LEI LEI LEI 24.44.6.Jupiter. et. ap. bl.400 20.11.043.5.A. str. et.840 LEI 26.C.Neptun. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov.Branduselor .269.750 14.B.Crisan. nr.300 5.6. sc. nr. jud.525. str. nr. et.37.2.32.255.B-dul Victoriei. nr. bl. sc. str. et. nr.400 LEI 10.4. nr.Spicului. sc.36.140.50. bl. jud. bl.89.348. bl.20.045. bl. sc. nr.6. jud.750 1.33. sc.24. jud.Braşov Braşov.B-dul Victoriei. STOICA GHEORGHE jud. bl.2.Braşov Braşov. str. Şaramet ILIE ap. nr.17. str.000 14.B-dul Grivitei.631. sc. ap.1.7. et. str.B. ap. ap. nr. nr. Satu Mare.4. str. nr.27. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal. sc.A.B-dul Victoriei.300 LEI 108. SAVU CONSTANTIN jud.27.744.24.9. bl. bl. et.Lunga. ap.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.187. str.114.Republicii.920 LEI LEI LEI LEI 6.IL Caragiale.123.4.Braşov Braşov.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.Braşov Braşov. str. ap.918. str. str.347.467. str. str.Bronzului.16.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46. str.1. nr. ap STANCIU VIORICA Braşov.Braşov Braşov. jud.6.732.A.120.10.5.450.18.B-dul Victoriei. et. nr. bl. jud.Braşov Braşov.3. Braşov.743. sc.752. str. nr. nr. jud.61.25.Principala.000.Braşov. et.44.200 111.Castelului.45. et.Spicului. str.Bra Braşov. bl. ap. sc.Braso Tibeni/com.32.77. ap. str. Şerban RODICA ju Braşov. jud. bl.1. str.080 LEI 29 .26.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6. str. et.3. nr. et.277.600 15.8.10. str. SIMON CIPRIAN jud.18.Bra SIMON ALBERT Braşov. str. jud.Maramures. jud.Braşov Braşov.41.6. nr.9 Mai.870 LEI 83. jud.125 LEI 2.Lamaitei.400 LEI 102.483. jud.37.Nicolae Balcescu. sc.901. nr. et. nr.80.975 LEI 3.920 20.4.Braşov Şerban FILON Braşov.1.4.223.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov.600 LEI 53.57.Braşov STANCU ELENA Braşov. ap. str. sc. str.C. bl. bl.786.004.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.De Mijloc.1. SAVU TUDORA jud.Vulturului.918.501. bl.640 LEI 21. ap. ap. ap.B-dul Stefan Cel Mare.Braşov SITARU VIOREL Braşov. nr. nr.105.

7. et. bl.990. nr. bl.28. nr. str.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov.22.7.000 LEI 20.818.10. bl. sc.Braşov Braşov. jud. Braşov.440.Bujorului. WAGNER ELENA ap. nr. jud. ap.Alexandru Vlahuta.800 LEI 23.8.Bra Braşov.520 LEI 99. ap.690 LEI LEI LEI LEI 22.12.2.500 LEI 31. et. ap.16. str.6. ap.D10. nr. TOROK ALBERT jud.A.720 LEI 42. jud. j Braşov. str.4.000 LEI 30 . TOMESCU VERONICA ap. bl. ZAHARIA IOAN jud.209. str.13.61. ap. str.600 LEI 6. Braşov.3. VARTOLOMEI VICTOR jud.Braşov Braşov.000 LEI 68.Mihai Viteazu. sc.Barbu Lautaru.4.24.Braşov Braşov.503.Braşov Braşov. nr.28.Zorilor.200 LEI 11.36.B. sc. ap. nr. ap.604.Braşov Braşov.800 LEI 145.1.94.4. UNGUREANU CONSTANTIN ap. str.666. bl. et.483.Br THEIL GABRIEL Braşov.D.16. bl.Calea Bucuresti. jud. nr.400 LEI 47.Braşov Braşov. str. bl. et. bl. nr. ap.27.3.6. nr. sc.18. Braşov.438. TUDORACHE IOAN Braşov.1.9.Braşov Braşov.12. et.600 LEI 99.855.Braşov.115. Hoghiz.B-dul Victoriei. sc. sc. TORO ANA ju Braşov.10.B-dul Grivitei.26.124. nr. ap.120 LEI 30.1. nr.B.1.8. nr. sc.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov.A.30.562. et.160 LEI 23. str. sc. nr. nr.Apelor.Harmanului.4. et. VOINA ION Braşov.Cetatii. str.2. sc. et. str.48.1. TIBA IONEL jud. sc.C. V?CARU ECATERINA ap.078.B.403.4. ap.720.400 LEI 13. sc. bl. VASILESCU VASILE jud. bl. ap.92.2.A29.B.200 LEI 88. jud. nr. str. ap. et. et.34.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov. str. ap.D.Calea Bucuresti.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. TALABE MIRCEA 271.Neptun.013.553. ZAHARIE Ştefan jud. ap. str.Avram Iancu . str. str.2. sc.6. TAMA? IOAN jud.Zizinului.744. TR?MBITA? CORNELIA jud. jud. bl. bl.200 LEI 22.A. bl. str. et. str. TE?ILEANU TRAIAN jud.5. bl. nr. nr.30. bl.240 98. et. et.169. str.250 LEI 72.1. str. str.160.670 LEI 84. TRESTIAN ALEXANDRU jud. str. bl.A.406.49. str.B.620 LEI 103.679.11. sc.017.680 LEI 549. str. str.7. et.13.128.C.Braso Braşov.A. et.520 LEI 43. jud.Zizinului. sc. jud.090. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni.845. bl.Cometei. ap.140.8.10. ap.27.000 LEI 8.B Braşov.Fagarasului.Saturn.20. TAMA? MIRCEA jud.139. nr. nr. ap.Livada Vulturului.Braşov Braşov.380.973.Bujorului.4.5.227.48. sc.208.1.101.579. bl. bl.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea. sc. et. nr.360 LEI 127. TOFALVI ANNA ap.5.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov.250.41A.1. ap. str.2.2. str. str.5.Aleea Violetelor.Braşov Braşov.57.Fanionului. bl. TURCEA GHEORGHE jud.60.Alexandru Vlahuta. nr. str. bl.1.Mircea Cel Batran.Stefan Mironescu. nr.2.38.214.580 17.A. jud. et.Braso Braşov.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov.4.571.102.800 LEI 43.800 LEI 22.133.836. jud. ap. et.2.43. jud. nr. nr. str. nr. ap. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud. TRONARU MIRON ap.C3.13. nr. nr.33. VASILESCU STELA jud.Sitarului. et. sc.600 LEI 43.54. et.3.Branduselor . str.Piata Sfatului. str.520 LEI 41.Lacurilor. et. nr.27. ap. bl. sc.720 79.I.147. ap.1. et.142. nr.8. nr. nr.000 LEI 35.6.Braşov Braşov.43.5.Aleea Crangului.7.840 LEI 66.192.4.Tudor Vladimirescu.Prahova Braşov. bl.B.133. str.A.1 Decembrie 1918.13.Braşov Braşov. nr. ap. sc.3.25.23.34. UDREA EMILIAN jud. bl. et.C.409. sc.C. nr.C. str.63.10.

Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F.7 REŞIŢA.000LEI 16.11 ANINA.440LEI 72. AP.372. C-tin. B-DUL. Mihai Wolfgang Bâc? D.Braşov Bod.CUZA BL.360LEI 51. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16.475.Braşov Braşov.8. SC.CUZA BL.200LEI 2. SC. Daniela Aspis I.2.372.1 AP. Sofia B?lici P.9 REŞIŢA.3 AP. AP.593. SC. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. Maria Asztalo? I.400LEI 5. B-DUL. Ida Asztalo? Gh. LUNCA POMOSTULUI BL. A.B AP. Dorina Balu Vasile Banuca Gh. SC. STR.219. BISTRA NR. SC. STR.967.3 AP.373. jud..10 REŞIŢA. Ionel Albu C.B AP.790LEI 20. Iosif Anghel D.500LEI 26.200LEI 2. AP.Braşov 62. jud.18 .3 REŞIŢA.B AP. STR. Iosif Babiak F.18 . Doru Nicolae Albu P. Alexandru ADRESA BOC?A .Ioan Slavici.18 ORAVIŢA. AL.15 REŞIŢA. Maria Albu N. Ion Anton Gh. STR.11. A.H .19 REŞIŢA.12 REŞIŢA.17 .8. VERME? NR. C-tin. B-DUL.200LEI 5.072.409. SC. REPUBLICII BL.1 ET. B-DUL.CUZA NR.A14.4. V?LIUGULUI NR. STR.I. B-DUL.000LEI 31 .4 .2A REŞIŢA.000LEI 62. Dumitru Anton C. STR.1 AP.860.C AP. sc. AP. HAMMER NR.190LEI 37. A.9 REŞIŢA. bl..I. Florian Baba Ghe.000LEI 10.000LEI 317.645.600LEI 32.1 ET.. STR.15 BOC?A. Ilonca Ani?ei I.45 REŞIŢA. STR.23.D.818. Ana Apostol C.14 REŞIŢA.6 .8 .934.I.12 REŞIŢA. KOG?LNICEANU NR.616. OITUZULUI NR. str. 2C REŞIŢA. CERNA NR.C12 . C 13 . B?lean C.Tudor Vladimirescu.2 REŞIŢA. Ioan Avram D.11.860.7. ALEEA NARCISEI BL.640LEI 31.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud. SF?NTA VARVARA BL. STR. B?laj D. SC. Gheorghe B?LEAN C. SC. V?LIUG NR.AP.595. nr. Lazăr B?de? Ghe. Maria Alexandru P. STR.186. AP.4 AP. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.5 .2 AP.040LEI 102. str. M. STR.120LEI 46. Sandu Anton D.194 ANINA. PIA?A REPUBLICII NR. ALEEA BEGONIILOR NR. B-DUL.I.H .000LEI 12.382.232. B-DUL.CUZA NR.1 REŞIŢA.15 REŞIŢA.313.11 REŞIŢA.4 .000LEI 25.120LEI 78.666.000 LEI 22.CUZA BL. Doru B?jenaru I.2 ET.000LEI 13. A.395 REŞIŢA.080LEI 14. SF?NTA VARVARA BL. ap. SC. AP. Mircea Arcan Z.080LEI 80. SC. STR.40 REŞIŢA. SC. PRIM?VERII NR. C-TIN.307.980LEI 11. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr.11 ORAVIŢA.754.7 REŞIŢA.1 AP. ZONA GĂRII BL.640LEI 11. A.510.2 .2C REŞIŢA.23.000LEI 25.20 REŞIŢA.680LEI 31.21 BOC?A. Nicolina Anghel I.840.034.323.515.600LEI 27.720LEI 103.360LEI 33.483.670. SC.000LEI 41.I.720LEI 37. Barna F.740LEI 53. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. 24 IANUARIE NR.000LEI 10.2 . STR. B-DUL. B-DUL. STR. Aurora Maria B?l?nescu D.097.7 REŞIŢA. STR. STR.3 ANINA. M.3 . AP.1 REŞIŢA..186. EROILOR NR. B-DUL. MIRCEA CEL B?TR?N NR.12 REŞIŢA.CUZA NR.591.127. Ioana Anghi?oiu L.360.720. Vergina Ardelean T.6 AP.2 REŞIŢA.727.37 .21 COM. STR. ZONA GĂRII BL. VIILOR NR.000LEI 51. Gheorghe Bâc? T. SC. ALEEA HERCULANE BL. V?LIUGULUI NR. MIRCEA CEL B?TR?N NR.1 COM.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.162. SC. Beniamin Adalbert Aspis I.I.593. nr. SC.

Georgeta COMUNA T?RNOVA NR.520.744. Tiberiu REŞIŢA.677.3 ET.400LEI 30. STR.4 Bondor M.000LEI 103. STR.307.920LEI 46. C?PITAN I.000LEI 26.11 . IZLAZULUI NR. ALEEA M?RGHITA? BL.32 Borcianu L.9 REŞIŢA . SC. STR.222.12 .3 REŞIŢA .271.13 .2 Berbentea I. POPTELECAN NR. ALEEA ALB?STRELELOR BL.510LEI 27.1 Bogza I.9 .497. PANSELU?EI BL. SC. Elena SC. ZONA GĂRII BL. AP.5 Bejat M. SC.4.690LEI 2. STR.2.039.054. Ioana REŞIŢA. ALEEA LIPOVA NR.000LEI 16. SC. Mina Minodora REŞIŢA.558.186.2 AP.7 Bihoi Gh.302.2 AP.8 CRAIOVA. STR.360LEI 14. ET.34 Bobâlc? T.1 Bobâlc? T.6 ET. Beutur? D.571.3 ET. STR.4 REŞIŢA .2 .286. ALEEA HUNEDOARA BL.212. STR.5 .000LEI 26.1 AP.000LEI 265.372.160LEI 53.B6 .1 Bo?utar I.269.100LEI 7. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. ALEEA GUGU NR.284. SC.120LEI 205. ALEEA BREAZOVA BL.160LEI 10. AP. Vilma REŞIŢA.340.2 AP.20 B?rs?nescu I.1 REŞIŢA. SC.4. FURNALELOR NR. SC. SC.34 REŞIŢA . SC.2 AP.1 AP. 64 Bold A.934.2 ET. B?r?itaru C.44 Bojan I.040LEI 282.400LEI 5.680LEI 8. Nicolae ANINA II. CRIVINA BL. Nicoli?a ANINA.360LEI 25.Ioana AP.A AP. Ion AP. Marius Florin ANINA.307.21 REŞIŢA . A Braia Rodica AP.2.2 . Viorica REŞIŢA.674. SC. HERCULANE BL. HOREA NR.8 Borcianu Ghe.669. Ilie ET.7 REŞIŢA.744. Nicolae REŞIŢA.160LEI 20.000LEI 16.280LEI 3.491. Dumitru REŞIŢA.1 .158. Bodonyi I.20 REŞIŢA. Tiberiu REŞIŢA.19 Belcea Gh.1. Nicolae AP.483. 83 A2 Boicea V. CODRULUI NR. Ioana AP. M?URENI .1 AP. TEILOR NR.345. Liliana SC.1 . Bo?neag-Cru?a P.3 Bodea L. RETEZAT BL.280LEI 62. STR.7 AP.C. STR. STR. Nicu BOC?A .3 REŞIŢA . BL.5 REŞIŢA. SC.600LEI 9.4. Ileana Dorina REŞIŢA.2 Bud N. REPUBLICII BL. AP.3 . STR. Stelu?a Georgina REŞIŢA . Bogorodea Gh.7 SC.10 Beta P.8. Domnica REŞIŢA. STR.480LEI 580.400LEI 32 .10 Boghici V.2 Borcan N.10 7. PROGRESULUI NR.232. AP.BL. SC. NR. STR.7 . POPTELECAN NR. SC. B-DUL.2 Bosioc Ghe.600LEI 20. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Terezia Ana BL.680LEI 38.32 Boru D.10 Berbentea T. Aurelia REŞIŢA. STR. AP. Lucian Ioan REŞIŢA. DOBROGEANU GHEREA NR.1. SC. CAEN BL. STR. Mihai Boc?a STR. DRUM NOU NR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Paraschiva SC.4. Bujanc? C.26 . C?PITAN I. HERCULANE BL. Bejinaru D.1.1 .32 Borcianu I.720. GURGHIULUI BL.000LEI 24.000LEI 10.750LEI 15. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.25.36 Bercea Ghe.3. SC. SC.000LEI 13.2 ET.832.000LEI 11. DOBROGEANU GHEREA NR.200LEI 181.1 REŞIŢA.1 . CODRULUI NR. B?rbieru Anica AP.240LEI 5.930. B-DUL. Florica SAT ?O?DEA COM. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t. STR.376.?ARCULUI NR. STR.1.7. Anca Andreea REŞIŢA.A AP.584.3 AP.1 ET.477. SC.3.2.15 Buhnea C.16 REŞIŢA.1. STR. STR.683.2 . F?NT?NILOR NR. Ioan AP.44 . Manole REŞIŢA.3. AP.560LEI 26.13 .278.2 B?lin F.000LEI 25. Cecilia SC. SC. STR. AP. SC.1. Petre AP.800LEI 25. ALEEA PIERSICULUI NR. Bosioc Rodica SC. BL.29 ORAVIŢA .1 ET.Gheorghe Valeriu REŞIŢA.111.3 AP. STR. SC.5 .12 REŞIŢA .A AP. CODRULUI NR.4 AP.000LEI 15.

1 AP.155 REŞIŢA . 1 DEC. Gheorghe Călin P. B-DUL.1 AP. REPUBLICII BL. AL. CALEA SEVERINULUI NR. REPUBLICII BL.000LEI 72. SC.Doina) Ciula C.2 REŞIŢA . P-?A.488.2 ET.20 REŞIŢA .10 REŞIŢA . Elena Cioca S.745.26 .10 REŞIŢA . GURGHIULUI NR.160LEI 32.3 .2 .6 .980.6 REŞIŢA . STR.400LEI 7.200LEI 7.26. SC. Cornelia Creţu I. AP.957.8 .2 AP.28 REŞIŢA .STR. Dumitru Butu A.770LEI 130.9 REŞIŢA . Maria Lucia Ciocoi A. ALEEA ZADEI BL. SC. S?LCIILOR NR. SC.2 ET.000LEI 57.729.784.4. Ioan Cozman G.039. 142 BOC?A . AP. SAT VALEA MARE .606. NR.1.A AP.2 ET.000LEI 18. Octavian Costea V. C .7 . Radislav Colojoar? P. STR.19 REŞIŢA . MONICA Ciuculescu I. SC. SC. SC.542.720LEI 289.1 ET.000LEI 56. Vasilic? Cotrean?i ?t. SC. AL.1 ET. STR.1 REŞIŢA . ALEEA TRANDAFIRILOR BL.5 REŞIŢA .26 .153.25. Adina Marioara Cristea T. SC.1 AP.000LEI 2.1 ET.2 AP.046. Lazăr Cârpaci P.5 REŞIŢA . Petru Cârpaci D.13 COM .040LEI 41. Stelu?a Ciapsa P. E 3 . P?tru Burtea P. GEORGE ENESCU NR. AL . Mihaela Cîrjaliu S.A AP.800LEI 32.10 REŞIŢA . STR. B-DUL. ZADEI BL.400LEI 67. I.054. Ana Cazacu Perian P. CAEN BL.000LEI 34.008.400LEI 10.6 ORAVIŢA . STR.RODNEI BL. SC. SC. AP. B-DUL. B-DUL. STR.2 . CUZA BL.120LEI 14.20 REŞIŢA .870LEI 2.297.070.B ET.812. AP.SC 1 ET. 5 A . Florin Cristian REŞIŢA .A ET. SC.960LEI 51. Mircea Cristescu F.STR.3 REŞIŢA . STR.2 .000LEI 36.540. AP.232.14 .760LEI 92.500LEI 77. STR.604. AP.STR. PANDURILOR NR. RODNEI BL 4 .467. E 8 .2 AP. AP.13 . SC.18 . ZONA GĂRII BL.667.2.18 REŞIŢA . AP.6 SAT VERME? NR. Liana Chiseli?? E. B 3 .F?G?RA?ULUI BL. INDEPENDENŢEI BL. AP.4 . ALEEA GALAŢI BL. STR. SC. Floarea Cinc? P. BR?DET BL. SC. INDEPENDENŢEI NR.1 ET. SC.1 .000LEI 44.350LEI 31.300LEI 323.1 ET.3 ANINA . F?G?RA?ULUI BL. B-DUL. I.2 AP. MUNCII BL. Ioan Chioaru G.6 AP.46 REŞIŢA . AP. STR.4 .6 REŞIŢA . Mugur Dumitru Cheiac I. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.380LEI 71.488. C AP.F?RLIUG .2 AP.Doina(Balaban I.D ET. E 8 . SC. Petru Cra?ovan V. 1 . AL. SC. MUZICESCU NR.3 . B-DUL.703.840LEI 49. Elena Burtea M.327.7 .2 AP. TRADAFIRILOR BL.1 ET. SC.MUNCII NR.10 .489. AP. 8 BOC?A .5.4 REŞIŢA . AP. P?A REPUBLICII NR.860.960LEI 33. SC. E 4 .186. C 7 .1 . ZADEI BL.6 ANINA . Mihai Chelaru M.600LEI 28. STR.1 ET.200LEI 33 .1 .160LEI 440.637.1 . SC. MUNCII BL.1 .120LEI 71. STR.2 REŞIŢA . AP. 1 REŞIŢA . SC.000LEI 8.1 ET.5 107.6 REŞIŢA .4 SC. PANDURILOR NR.000LEI 9. Emilia Cernescu C.A AP.339. REPUBLICII NR.564. Ion Lazăr Cega V. Dan Coicici B. LERNI?EI NR. CAEN BL. Petric? Chiba C.4 . Eleonora CIOROGAR E. STR. AP. AP.27 REŞIŢA .800LEI 23.059.4 . STR.930.12 REŞIŢA .744. 6 C SC. Florea Titus Cega I.37 . DAMASCHIN BOJINC? BL. Petru Com?a T. Lucian Cruceru C. SC.13 .27 REŞIŢA . STR.CORVIN NR. Nicolae Constantin Ciuta I.7 .Bujanc? I.18 BOC?A .1 CARANSEBE? .600LEI 41. AP. 13 DECEMBRIE NR. STR.7 REŞIŢA .1 REŞIŢA .840LEI 15. 8 REŞIŢA . AP. Elena Cruceru Gh.280LEI 56.7 . AP.2 REŞIŢA .000LEI 17.5 . SC.372.100LEI 16.Gheorghe Chis?li?? Gh.1 AP.2 REŞIŢA . SC.320LEI 4.200LEI 47. ALEEA ROMAN BL. SC.178. Aurel Corcan A.621. 1918 BL. Ilie Burtea A.F ET.1 .810. SC. Elena Cr?guia P. ALEEA ZADEI BL.1 AP.2 A REŞIŢA .488. MOLIZILOR BL.545.834.1.B-DUL.3 REŞIŢA .980LEI 20.337. Dorina Aurelia Cîrjaliu C.

400LEI 28. 6 COMUNA VERME? NR.840LEI 13. SC 2 ET.565.217. BA?OV?? NR.179. SC. SC 1 ET. STR.4 .648.520LEI 5.36 REŞIŢA .2 ET. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.413.1 ET.2 AP.Adela Encu?escu V.085. SC. SC. 9 REŞIŢA . 27 REŞIŢA . MUNCII BL.640LEI 26. STR. B-DUL.20 REŞIŢA .766. GOLULUI NR.1 . AP.400LEI 63.720LEI 58. STR.6 17. 20 REŞIŢA .880LEI 14. 2 REŞIŢA .540.Victor Filip Gh. HERCULANE BL.1 ET. 18 REŞIŢA . Ion Dragoescu I. 2 .860.2 AP. POPTELICAN NR.22 . STR.Dumitru Fran? A.4 . SC. Maria Dana P.1 REŞIŢA . STR. CIBINULUI BL. COZIA NR.7 SC. 1918 BL. MILIAN Fazaka? S.000LEI 39. 5 . P-?A.912. AL. Ana Dia L.010LEI 53. STR. SC. 8 . Claudia Diaconu D. AP.1 . 1 .Miron Delschand L. Doina Dumitra?cu C. 3 .D.390LEI 4.250LEI 73. 3 CARANSEBE? .140LEI 2.741.9 .920LEI 17.962. AP. SC. 21 REŞIŢA .520LEI 51. SC. SC. AP.5 . STR. 20 REŞIŢA .246. 125 REŞIŢA .Simona Fran? N.935.12 REŞIŢA .9 ANINA .1 ET.2 ET. RE?I?EI NR. AP. STR.2 ANINA .8 .1 REŞIŢA .1 AP.760LEI 34. A 2 . Claudia Delschand L.4 REŞIŢA . AP. STR.2 .777.Ervin Encu?escu N. AP.Dorina D?n?cic? N. 1 DEC.720LEI 212. SC.Silvia Filimon V. AP. 4 . 18 REŞIŢA .040LEI 7. TRAIAN DODA NR. 1 .560LEI 47. P-?A.6 .9 . STR. STR. 1918 BL.010.ZADEI F.1 ET. DRUM NOU NR. I. B-DUL AL. 1 DEC. AP. ION VIDU NR.1 REŞIŢA .600LEI 15.000LEI 186.Cornelia Florea S.F?T?NILOR NR.2 REŞIŢA . STR.250LEI 5. B-DUL.LILIACULUI NR. AP.Curpa? N. 4 . TRAIAN DODA NR.Flavia Ingrid Freisz I .573.1 ET.13 REŞIŢA . I . SC. SC 1 . GHEORGHE GEANGU? C. MIRCEA CEL B?TR?N NR. Ilie Dintean Ghe. STR. STR. P-?A. SC 2 ET.077. STR. Ioan Dragu Ghe.6 . ADALGIZA ANCA REŞIŢA .86 BOC?A .2 .680LEI 68.535. AP.520LEI 46. AP. Elisabeta Dogaru A.720LEI 30. 3 ET. CODRULUI BL.Bujor Freisz A.175LEI 18.720LEI 7. 1918 NR.960LEI 34 . SC.800LEI 69. ROMAN BL. STR.1 ET. ET. 2 . STR.934. ?IGL?RIEI NR.2 REŞIŢA .969. 21 BOC?A .211. IOSIF VELCEANU NR. 4 REŞIŢA . B-DUL. AP.1 ET. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. F?G?RA?ULUI BL.227.4 . 7 . STR. AP.5 ET.1 ET.14 REŞIŢA .960LEI 6.760LEI 155.6 . RE?I?EI NR. AP. SC.302. SC.418.37 . CPT. 5 REŞIŢA . Pavel Duma D.F?T?NILOR NR.20 REŞIŢA . AL . AL.840LEI 28. DRUM NOU NR.289. 5 . 1 . 3 ET. 1 DEC.2 SC 1 . Florin Nicolae Dr?ghicescu L. TINERETULUI BL. PROGRESULUI NR. IOAN POPTELECAN NR. Persida Damian P.186. 1 DECEMBRIE 1918 BL.720LEI 5. ION VIDU NR. 142 REŞIŢA . AP.840LEI 45. Lic? Dr?gan T.600LEI 13. 1 B . ANA FARCA? P.810LEI 48.Tunde(Penzes S. A ET. SC. AP.Tunde) Fiat P. Danil D?n?cic? D.9 REŞIŢA . STR. E ET.360LEI 3. AP.3 .068.205. SC. Marin Ebinger C. 7 .089. MUNCII BL.182. AL. 15 REŞIŢA .Ioan FARCA? I. AL. STR.912.13 . STR.696. 15 REŞIŢA . VL?DEASA BL. I. STR. 2 . CUZA BL.259. AL.CPT.Ioan Vasile Fota P. STR. Constantin Doran M.779. 6 REŞIŢA .000LEI 21. 2 BOC?A .1 . SC. SC.9 .422. STR.8 REŞIŢA . Iosif Mircea G?RGHESCU G.1 . 4 .86 REŞIŢA .600LEI 137.3 REŞIŢA .1 AP.184. STR.500LEI 39.Ludovic Derbac V. ZIMBRULUI NR.SARMISEGETUZA BL.614.1 AP. Dorica Dana M.467.

19 REŞIŢA .103. 2 . ION GUGEA N. 4 REŞIŢA .AL DACIA NR. 2 REŞIŢA .1 ET.1 AP. AP. ELENA REŞIŢA . 3 REŞIŢA .AL ALB?STRELELOR NR. E AP.573. MARIA IC? I. 6 REŞIŢA .ERNST DĂNILĂ Groza P. NICOLAE HOLHO? N.609.1 ET. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.862. 6 REŞIŢA . 138 REŞIŢA . VICTOR IOAN Goruian I.040LEI 24. 6 REŞIŢA . SC.1 . STR. GHE. SC.n. SC.2 AP.590. STR. 15 COMUNA CARA?OVA .8 REŞIŢA . B 10 . A . ET.2 . REPUBLICII BL.4 . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.335. ET. DOINA CARMEN HRI?CU I. BERZOVIA .13 SC. NR. ET. M?GURA NR.V?N?TORILOR .TIMI?ORII BL. STR. GRATZ BL. 2.760LEI 21.111. 1 COM.000LEI 45. 36 REŞIŢA . IUSTIN IENI I. STR. B-DUL.240LEI 22.Liviu Petru Graumann I. C 11 . 7 REŞIŢA .A.063. SC.440LEI 88.BUZIA? NR. 6 AP. Z?RANDULUI . B ET. 30 REŞIŢA .30 COMUNA CARA?OVA .Ghen? V. 1 AP.741. STR.600LEI 47. ROZALIA GHERA GHE. B-DUL.Lilica Liliana Gogoloiu I. SC. CUZA NR. SC.337. STR.000LEI 43. I.750. NR.680LEI 41. 8 . AP. 10 REŞIŢA . RODNEI NR. AP.800LEI 8. SC. STR. SC. AP.32 . GEORGE DANIEL IENI M.1 SC. 24 . DORICA IENE?EL GH..STR.8 ANINA . AP. SC.2 . REPUBLICII NR. ILEANA GROLMUSZ S. SC. REPUBLICII BL. 1 ET.Pavel GHEORGHE I.Doina Goldea I. A AP. 24 . PĂCII BL.785.3 ET.320LEI 6. STR. 1 ET. 1. B-DUL. STR.HORIA NR. GUGU BL.1 ET. REPUBLICII BL.3 . 24 IANUARIE NR. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. NICOLAE Glava O.800LEI 49. DOREL VASILE GORGAN V.136. 12 REŞIŢA .STR.040LEI 92.2 AP.280.1 . 24 IANUARIE NR. STR.2 56. AP.200LEI 14.369. SC. REPUBLICII BL. AL.840LEI 5. 23 .160LEI 80.600LEI 93. CALEA. SC.988. ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A.Victor GOLDEA A.925LEI 21. 3 .1 .A. ZORLEN?U MARE .804.977. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.P-?A. ELEONORA HOZAI P. 1 A .058.760LEI 20. VULTURILOR NR.982. IOAN IENI G.32 REŞIŢA . NR. MARIA GORGAN V. DOJA NR. NICOLAE GURAGATA A. NR.080LEI 42. VULTURILOR NR. TITULESCU BL. 2 . LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I. SC.860. STR.1 AP. 6 REŞIŢA .Valentin Calin GORGAN I. SC.357. MARTIN GHERA P.3 .480LEI 35.459.280LEI 153. B-DUL. B-DUL. STR. ION CORVIN BL. AP.112.4 ET. ET.360LEI 13. 1 AP. 8 COM.120LEI 18.S?LA? DEALUL MARE f.STELA IENEA I.640LEI 3.2 AP. SC.299.8 REŞIŢA . STR. 26 REŞIŢA . B-DUL.Ana GROZAV D. 11 REŞIŢA .8 . 1 DEC 1918 BL.2 REŞIŢA .STR. M. A .PETCULESCU NR. PETRU MAIOR. ELENA GUGEA I. 4 BOC?A STR.280LEI 452. AP.800LEI 375.2 REŞIŢA .400LEI 28.32 .780LEI 32.1 ET.084. AL. B-DUL.348. 9 REŞIŢA .2 .1 ET.4 REŞIŢA . A . 4 . 21 REŞIŢA . ION IASINOVSCHI D. IOAN HRI?CU I.284.000LEI 35 . VULTURILOR NR.155. 12 REŞIŢA . 2 AP.3 AP. 3 REŞIŢA .PETCULESCU NR.366.000LEI 2. AP. SC.800LEI 65.3 ET. 26 REŞIŢA . N.21 . 3 REŞIŢA .STR.417.Mircea Groza S.000LEI 4. STR.4 .960LEI 30. STR. 1 AP. LUCIA HADA C. F?G?RA?ULUI BL. SC. MIRELA LIANA Goldea I.877. 2 .040LEI 2.960LEI 21. REŞIŢA . SC.5 REŞIŢA .264.28.440LEI 23.2 AP.058. AP.G. 28. 8 BOC?A . STR.830.37 . LIBERTĂŢII NR.393. B-DUL.135.22 .Ogrin Petru Gl?van R.870LEI 43.13 SC.Eduard GR?DINARU Z. ET.1 ET.6 REŞIŢA .573. ROMANILOR BL. NR.2 . STR. AP.744.520LEI 19.420LEI 126. NR.G.

5 SC. SC.100LEI 32.073. ION COM.560LEI 15.063. ROMAN BL. MARIA REŞIŢA.008. LENU?A REŞIŢA.571. LUPENCIA H.120LEI 50.040LEI 29.760LEI 6. 12 L?C?TU?U V. 16 REŞIŢA.269.800LEI 63. B-DUL. B-DUL. HERCULANE NR. SC. MARIA MIRELA ANINA.040LEI 34. MARGARETA .1 ET. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR.299.18 . AURELIAN REŞIŢA.400LEI 40.PINILOR NR. MARIA REŞIŢA. AL. REPUBLICII BL. SC.471 REŞIŢA.5 KELLER P.488.100LEI 56.644. SC.200LEI 78. ŞincaI BL.233. CORNELIA REŞIŢA. 6 B SC.3 REŞIŢA.5 .055. 65 KOLLMANN L. HORST CAROL BL. SC. 8 REŞIŢA . VICTOR REŞIŢA. AP.101. 4 MARCOVICI D. MACILOR NR. AL.330.2 REŞIŢA. KOCZKA M. STR.360LEI 36. 2 AP.10 REŞIŢA. SC. AP.063. IOAN 12 JURA M. SC. LUP?AN M. HAMMER NR. H. BL.450. LUPAŞCU P. AL. MĂRĂŞEŞTI NR.640LEI 19. STR.190.7. STR.690. 28 LUNGU D. SC.960LEI 71.450.534. IULIAN REŞIŢA. NR.320LEI 41.6 . AL.794. EUGEN SOFRONIE AP. A AP.1 ET. 21 .2 ET.18 LUNGAUER M.1 AP. SC.090. VARVARA BL. C-TIN REŞIŢA. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. ELEONORA 41. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL.860.445. I.A. SC.200LEI 36 . NR.331. 1 ET. AL.1. RETEZAT NR. JUNC I.G.23 IRINCA M. 10 LAZEA GHE.2 .22. KELLER H. SC.2 .5 LENGHYEL A. SC. VESELINA REŞIŢA. STR. B-DUL.118 REŞIŢA. 9 ILIA V. SC.6. 2.160LEI 22. PAVEL AP. 2 ET.000LEI 51. STR.11 MACEDOLEAN T. I. CRISTINA REŞIŢA. SC. MARCU I. REPUBLICII BL. B AP.3. EUGENIA REŞIŢA . F 6. STR. UNIRII NR.5 .TINERETULUI BL. PETCULESCU NR.2. MARICELA BOC?A.558.3 ET. SF.3 .550LEI 50. SC.160LEI 11.A 3 SC. STR. 322 MANCIU D. NR.573.8.6. FAG?RA?ULUI BL. AP. AP. ZADEI BL.201.501. CONSTAN?A AP. 2 AP. SC. AL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. AL. V?RVARA AP.16 A ILE? I. BREAZOVA BL. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. 13 MANDA C. IOSIF REŞIŢA.302.14 REŞIŢA.410LEI 13. ET.403. PANSELU?EI BL. CARTIER SECUL .29. 2 ET. HORIA BL. 1.6 IMBRI P. NICOLAE REŞIŢA.REVOLU?IA DIN DEC. DORINA MARILENA REŞIŢA. STR. B-DUL. AP.3. AP.760LEI 8.000LEI 51.REŞIŢA . SC. AL. B-DUL .800LEI 21.3 LUCHICI I. FLORIN COM.996.3 IZVERNICEAN N. LUPU V.35.26.M. FAG?RA?ULUI NR. SC. ECATERINA REŞIŢA. B-DUL A. MIHAIL AP. 2 AP.29 IOV?NESCU D. STR.520LEI 24.767.4. ILE? I.3 ET.760LEI 6. GHE.2 . 1 ET. MIHAI REŞIŢA. STR.848. BAZNA BL.3 . T?RNOVA . SC. SC. 9 REŞIŢA . SC. T?RNOVA .800LEI 40.120LEI 20. CUZA NR. STR. 1 AP.3 AP. 1.160LEI 33. 2 AP.991.2 . AL. AL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. B1 .2 ET. I.3 LUNGU D. CUZA BL. CUZA BL. 3. STR. PETRU MAIOR NR. 4.65. 4 AP. SC.12 MANCIU I. AP.520LEI 11.120LEI 12. SC.445. GHEORGHE REŞIŢA.2.1 . I. 3 ET. GHEORGHE ET. AP. B-DUL. ZORLEN?U MARE . ION COM.160LEI 88. B-DUL.800LEI 24.760LEI 7. ANA ET. TEILOR NR.26 .800LEI 51. SC.000LEI 25.2 . STR.9 MARCU P.223. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA. STR. AP.017. R. AP.1 ET. AP. AP.A ET.2. AP.3 ET.6.000LEI 23.3 . 3 ET. 2 ET.5 KAPROS F.1 ET. 3.10 REŞIŢA.1. ELISABETA ANINA . MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. STR. 1 ET. NARCISEI BL.775. SC. NR.280LEI 25. 1 LIN?A I.4. AP.4.26 .339. 2 JURMA GHE.GROZA MOISE BL. VALENTINA REŞIŢA. IOAN AP.520LEI 24. 261 LORIN?I A.

AP.4 MUTA?CU ?T.838.B AP. ELLA MARIE?AN M. 30 SC.1 .23. AP. NERG?NI?A NR.4 ET.10 REŞIŢA. AP. NARCISEI BL.040LEI 13.NEM?OC NR. CĂLĂRAŞILOR NR. JANETA ME?IN? C. CLAUDIA 2 AP.7 ET.1 ET.971. SC.2. AP. IOAN AP.20 MOISA GH. GHEORGHE C. MARIA MICU A.2 TIMI?OARA .408. ION MENGU I.860. STR.2.653. STR. GHEORGHE AP.600LEI 73. STR. I. MARIA REŞIŢA. 1 AP. MOISA M.494. NR.10 REŞIŢA. 1 DEC. I.1 ET. STR.6 CARANSEBE?.2.6 NICOAR? D. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C.000LEI 18.1 ET.6 NICOAR? S.A ET.2 .MARTIR M.2 ET. AUREL. LOGA NR. MARIA REŞIŢA.260.10 REŞIŢA. STR. ET.1. 2 ET.800LEI 1. B-DUL A.063.600LEI 44. 1 DEC. NICOLA M.600LEI ANINA. SC.200LEI 108.600LEI 46. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.533. MARIN MIDRIK A. AP.046.236.16 REŞIŢA.4. 1918 BL. FLORICA MIC?A F. I.480LEI 35. ET.MARIAN ?T.768.6 MUNTEANU C. SC.800LEI 9.M?RGHITA? BL.403 MUNTEANU M.490LEI 47. ADAM REŞIŢA. 6. STR. L.14 AP.3 MITRU S.000LEI 29. AP.280LEI 12. STR.337.494. 7 REŞIŢA.REVOLU?IA DIN DEC. FRANCISC REŞIŢA. SC.STR.8.446.2. AP. ILIE MEZIN M. AUGUSTIN MILA POP T.4 MUTA?CU P.6 . AP. STR.STR. ELENA AP. STR.360LEI 310.040LEI 24. EFTIMIE MURGU NR.42 NAGY F. 1918 BL. HORIA NR. STR. STR.1 ET.483.PROGRESULUI NR. SC.7.4 .15 TIMI?OARA STR.1 ET NICOLAE A. CARAGIALE BL.000LEI 14.656.4. B-DUL . P-TA.REŞIŢA. ?ARINEI BL. VLAICU NR. 4 ET.REPUBLICII NR. REŞIŢA.21. SC. 2 REŞIŢA.2.1. AP..C ET. ET. STANCO AP.280LEI 18. SF.28. NICOLAE M?T?SARU C.15 NICOLAE T. B-DUL.040LEI 147.3 AP. STR.794. 1 A . STR. B-DUL. B AP.25.1.18 NEAGU F.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA.665.15 37 . STR. CUZA NR.1 ET. CRISTINA REŞIŢA.8 MUSTA?? P.1 ET. SC.3 NEGRU GHE.1 ET.600LEI 7. AL. MARGINEA NR.000LEI 13.B MINEA P. ET. SC.7.16 MUTA?CU S. SC.840LEI 15.2. STR. SC.24 REŞIŢA.400LEI 3. L. 45 REŞIŢA. LIANA DELIA AP. GEORGE BL.037.669. STR. MINODORA MARIA REŞIŢA.1.4 MODREA D.906.B MINEA I.3 CARANSEBE?. CERNA NR.1 . SC.30.55 NICOLAE GHE. C. P-?A. SC. LIVIA AP.028. AP.3 VALERIA E. AP.000LEI 94.4. GUT?I BL. MARIA TIMI?OARA .6 REŞIŢA . VASILE LUCACIU NR.28. GUGU NR. CHIRIL REŞIŢA.4.941. SC. 20. 1 DEC. FRANCISC CARANSEBE? .8 BL.720LEI 37. SC. 20.5 REŞIŢA. HORIA BL. AP. AP. MARIA MARIN I.3 .36 REŞIŢA.254. SC.400LEI 12.700LEI 12.640LEI 38. 1918 BL.VARVARA BL.270.558. RODNEI NR.861.151. 1 AP. D.27 NICOLAE A. 1. 14 REŞIŢA. VASILE COM. 55 51. STR.400LEI 71. ET. 1 A . STR. ALEXANDRU REŞIŢA. TIN.767.000LEI 31. MIHAI REŞIŢA.24 REŞIŢA. P. SC. I.3. STR.560LEI 73. SC. STR. P-?A.002. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. HORIA NR. CARAGIALE BL.166. GHIOCELULUI NR. SC.200LEI 24. 2 ET.1 ET. CUZA NR. M. 3 REŞIŢA. V?LIUG .6.695.040LEI 51. AL. NERG?NI?A . AURORA AP.842. AP. VIORICA SORINA REŞIŢA. AL.384.376.000LEI 13.27 REŞIŢA. B-DUL.2. SC. STR. STR.SZEP. ?ARINEI BL. BL. STR. NR. GEORGE ENESCU BL. SC.000LEI 41.17. STR.F .400LEI 26.760LEI 116.000LEI 18. A. MARIUS REŞIŢA.27 MOISI A. 8 MOLDOVEANU .264.19.

600LEI 36.POLICLINICII NR. 5. SC.12 P?TROI I.444. MIRCEA AP. AL. 126 OBER?TERESCU N.50 PETRU O.9 OG?RLACI I.3 ET.4 REŞIŢA.720LEI 125.2.2. EMILIA AP.281.200LEI 16.2 .800LEI 38 .156. STR.781.980LEI 79.400LEI 24. CENTRU DOMAN NR.480LEI 48.000LEI 14. I.1 NICOL?ESCU P. AP. MIHAI COM.1.D ET.040LEI 20. PAUL REŞIŢA.1 ET. MARIA COM.648. PASCARIU I. NICOLAE PETRU REŞIŢA. AP.9 OG?RLACI P. SC. STR.400. NECULAI REŞIŢA.100 REŞIŢA. SC.892. BREBU.780LEI 168.860. AP. C ET. BL.3 NICOL?ESCU R.200LEI 10.542.5. STR. CEDOMIR AP. 6A PERA I. 12 SC.13 DEVA .000LEI 2. 1 DEC. ET.228. EFTIMIE MURGU NR. AL. CENTRU DOMAN BL.372. IOAN AP.4. B-DUL. ELLEN REŞIŢA. AL. IOAN REŞIŢA. SC.C ET.3.800LEI 51.POLICLINICII NR.5 REŞIŢA.000LEI 116. AL.441. LILIACULUI BL.11 NIORBA D. STR. ION AP. OPRI? T. STR.9 REŞIŢA.GHEORGHE DORU REŞIŢA.400LEI 76.14 P?LEAN GHE. AP.171.5.600LEI 10. SC. L?PUSNICUL MARE.7 NICOL?ESCU I.550. AP.6.GR?DI?TE NR.960LEI 3.11. AP. IOAN REŞIŢA. ANTONICA REŞIŢA.066. NR.000LEI 2.525.645. RODICA REŞIŢA.526. B-DUL. STR.8.000LEI 3.4. STR. UZINEI BL. BĂLCESCU BL.1.3.SECA?ULUI NR.685. AP. AL.GR?DI?TE NR. NR.2 REŞIŢA.1. RODNEI BL.15 PERI?-BENDU I. 302 OG?RLACI C. MARIA AP. AP.PROGRESULUI NR.12 P?TRU GHE.2.450. COSTACHE REŞIŢA.840LEI 7.1 ET.026.B ET. STR. AP. FELIX NR. CARAGIALE NR. DUMITRU COM. N.22 PETRICI A. CHI?IN?U NR. FLAVIA AP.10 REŞIŢA.24 .12 PITIC? GH. IOAN VASILE SEBE? STR. SC.233. STR.A 22. PETRU REŞIŢA.374.16 REŞIŢA.G1. NR. SC. LILIACULUI BL. SPORTULUI NR. AP. HUNEDOARA NR. AURELIA REŞIŢA.3 ET. SC.3.11 REŞIŢA.760LEI 21.200LEI 101.11 PA?CU D.10.REPUBLICII NR.883.855.1 TIMI?OARA .520. ZORLEN?U MARE . 3 NIORBA D.074.5. DUMITRU BOC?A. ROMAN NR.1 ET. AURELIA AP.2.3.000LEI 23.3 PER?A I.840LEI 47.6 P?V?LUC? C.180. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. AP.074. SC.090LEI 9.319. L. SC.040LEI 15.19. STR. OCTAVIAN REŞIŢA. ELISAVETA AP. STR. STR.520LEI 235. AL.998. IONICA BRĂILA.2.F ET.2.B ET..558. NR. AP.000LEI 24.1 ET.E ET.744.17 PAMFILE A. DĂNILĂ 8 AP. SC. PALL ?T. SORIN TITEL NR. SC.240LEI 12. SC.744.F?G?RA?ULUI NR.F?G?RA?ULUI NR. STR.?ARCULUI NR.A5 SC.5. SOFICA RODICA REŞIŢA. ROZALIA ET.STR.7.870LEI 51. B-DUL. SC.24. SC.12 P?SUL? P. TU?NAD NR. 4 SC.3 ET. AP. 7 PATAKI C.600LEI 23. DOINA ANINA.2 NICOLAU N.3 ET. P?TRU D.9 PEICA P. AL. MARIA REŞIŢA.600LEI 222.540. 1918 NR. CUZA NR. SC. GABRIEL BOC?A. MUNCII NR. SC.096.17 OBER?TERESCU D. STR.3. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. STR.FRUNZEI NR.1 ET.200LEI 420. 5.REŞIŢA. AP.14 ONEL C. MARCU MOLDOVA NOUA.19.000LEI 253. NEGOIULUI NR.3.7 ONOZO B.B ET.302.680LEI 86.890. SOFIA COM.4. OBER?TERESCU D. LUNCA POMOSTULUI .800LEI 68. NICOLAE ANINA.5. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR.A PANCU A. 29 P?CURARIU N.65 P?SUL? P. OLARIU C.9 REŞIŢA.2. PIRCEA P.1. AL. CORNELIA REŞIŢA.3 ET.65 P?LEAN I. I. ROMULUS ANINA.12 P?SUL? P. L?PUSNICUL MARE. 1 ET.120LEI 2. LILIACULUI BL.850LEI 42. AP.31 .400LEI 123. SC. STR.000LEI 20.8. SC.504.B-DUL. SOFIA AP.13 .087. STR. 5. ANA AP.1. AP.

452.560.000LEI 29. C-TIN. CAZ?RMII BL.1 ET. AP.539. P-?A. STR.304. DUMITRU REŞIŢA.440LEI 10.2.3.6 REŞIŢA .C AP.358. HERCULANE NR.3 AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.1 ET.400LEI 17. AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. STR. AL. SC. GHEORGHE REŞIŢA. SC. PAVEL REŞIŢA. A3.334.760LEI 18. SC.680LEI 26.800LEI 25.13.C ET. SC. G.826.1 PU?U N.892. ROMAN NR. HUNEDOARA NR. AL.10 REŞIŢA. DORU PETRIC? REŞIŢA.8 SAVA S. SC.2 ET.2 ET. POPESCU GHE. ROMANI?EI NR. ACHIM REŞIŢA.280LEI 16.36 REŞIŢA.G. ELISABETA REŞIŢA. SC.5.1 ET.11 POPLICEAN L. SC.000LEI 25.IONEL ADRIAN REŞIŢA.809. NICOLAE P?NZARIU A. STR.928.1.4. TOMA BOC?A. ION CORVIN NR.200LEI 44. CALEA TIMI?ORII NR. AL. NICOLAE REŞIŢA. SC.480LEI 9. ROMANI?EI NR.5 PUREA R.288. AL. SC.PI?IGOI M.2.3.5 REŞIŢA. AP.1 . SC.2.30 A.38 PU?U I. MARIA REŞIŢA. STR.8.5.5 PU?CA? I.720LEI 44.1.33.3.2.A AP. MOCIUR NR.779.1 RADU I. PETRU MAIOR NR. ?ARINEI BL.864. AP. SC.200LEI 34.4.600LEI 13. DUMITRU SC. R?ITARIU IOAN AP. BUTOV?? NR.2 ET. LUCIAN VIOREL ET. CAROL AP.920LEI 18.200LEI 28.794.800LEI 8. MOLIZILOR NR. FLORIN NR.800LEI 50.2 RACZ L. EMIL REŞIŢA.1 AP. AP. MARIA REŞIŢA. ET.1 AP.440LEI 87.280LEI 24. AP. 1 AP.19.840LEI 42.B RŢuţU C. STR.2 ET. STR. SC. IOSIF REŞIŢA.E ET. A.4. MARIA REŞIŢA.1 ET.4.559. CPT. RODNEI NR.44 RITE? N. TRANDAFIRILOR NR. IOAN POPTELECAN NR. AP.217.474.8 REŞIŢA.275LEI REŞIŢA. PETRU REŞIŢA.004.418. REPUBLICII NR. AL. AL. AL.440LEI 145.30 POPA A.816. PANSELU?EI NR.1.C AP. SPIRU REŞIŢA. 2 AP.1 ET.16 PORU?NIUC GHE. STR. GEORGETA CARANSEBE? . MARIA P?NZARIU C.3. MARIA REŞIŢA.5.13 REŞIŢA. PETCULESCU NR. HERCULANE NR.3.150LEI 33. POPESCU M.860. ELVIRA REŞIŢA.3. CARMEN ET.A.432. LUDOVIC REŞIŢA.4 RADU C.1.44 RITE? P. STR. SC. STR. SC.227.3.712. BUTOV?? NR. AP.084. TRANDAFIRILOR BL.1 PUTANU V.2 ET.F3. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AP.358. CAEN NR.1. STR. AP.128.000LEI 67. SC.850LEI 52.6 39 . SC.088. SC.3 ET.2. AL.1.8. AP.2 ET. PETRU CARANSEBE? .2 AP. STR.480LEI 101. AP. SC.13 SAVA TEODOR REŞIŢA. SC.2 SECO?ANU P. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.8 BOC?A.B SAVU I.420LEI 20.906.2. ROGOVEANU T. AL.8 REŞIŢA. CERNA NR. EROILOR NR. BUTOV?? NR.2 REŞIŢA. STR. STR. B-DUL. STR. SC.040LEI 77.680LEI 60. ZADEI BL.1 ET. PETCULESCU NR.23 RITE? G.1 .33.11 RADICI P.2. STR. AL.5. SC. SC.786. AP.3 ET.1.22 REŞIŢA.2 SECO?ANU I.4.200LEI 33.000LEI 14. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V.520LEI 20. STR.415. C-TIN. MARICICA AP. STELIAN CARANSEBE? . SCHAFFER C.4 RADICI A. STR. REPUBLICII NR. REPUBLICII NR. STR. SC. GUT?I NR.4.877.750LEI 23. TEIU?ULUI NR. AP. P-?A. GHEORGHE ET.7. SC.600LEI 18.14 POPA P. AP. AP.184.302.1 PUICAN M.880LEI 36.839. SC. STR. AURORA REŞIŢA.5. AP.440LEI 23.19 REŞIŢA .000LEI 51.44 ROBECI GH. B-DUL.967. TOMA AP.5.43 REŞIŢA. F?G?RA?ULUI NR.350.491.13 POJI?? M.3.15 REŞIŢA. PETRU ET.13 80. SC.C P?NZARIU GH.19.11 RADOMIR I.200LEI 8.2. AP. AP.15 POPESCU I.1.4.2 AP. SC.

472 REŞIŢA .781. 8 AP.7.. STR.940LEI 13. AP.4 .HORIA BL. ALEXANDRINA SPOREA GHE. ST?NGU P. B-DUL REV.847.925LEI 4. STR.5 STOICA V. GR?DINARI. IOV 2 SULEA T. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.1 ET 3 AP. NICOLAE REŞIŢA. I.503. CORBULUI BL. AP. I.800LEI 58.800LEI 364. Corbului NR 5. STR.000LEI 189.602.372.000LEI 23. PETRU ADRIAN SIMION C.959. MARIA SPILCA M. IULIAN STAN N.785.000LEI 10. STR. B-DUL REPUBLICII BL.1 ap. AL.M?RIOARA REŞIŢA.040LEI COM. STR.14 REŞIŢA.3 SC. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. 2 ET . NR. ?OGOR N. 5 STOI?OR V. CARAGIALE BL.000LEI 17.2 ET.410. CRIZANTEMEI NR.4 AP.074.14 BOC?A ROM?N? .674. GEORGETA REŞIŢA. SALC?MILOR NR. IOANA REŞIŢA. 6 TABAN I.10 REŞIŢA.555.43 REŞIŢA.2 AP.19 ?ERVENSCHI I.2.025. CARAGIALE BL.3 . STR.632.390.2 ET. L.740.14 STEGER C. HORIA BL. ET.13 118.I.1.840LEI 29.480LEI 10. B-DUL. DIN DECEMBRIE NR.3A AP.455 STROIA GH.077.422 REŞIŢA.1 REŞIŢA . 5 STOI?OR V. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. ET. STR. L.10 TABAN I. STR.SEG?RCEAN P.2 ET.1 . STR. SONYA SIMION D.1 ET.660LEI 8.3. B ET.560.200LEI 45. LILIACULUI BL. STR.680LEI 10.960LEI 9. STR. ION VIDU NR. ST?NESCU I.54 REŞIŢA . C ET. ALEXANDRU SIMION N. STR. AP. 5 SC. BORIS SIMION C. NARCISEI NR. ST?NESCU A. B-DUL REPUBLICII NR.8 AP.1 sc.1 ET. 4 ET.1 AP. STR.19 REŞIŢA.600LEI 933.4 STEINER E. AP. 3 40 . 8 STOICONI D. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr.760LEI 25. ROMAN NR. MIRCEA CEL B?TR?N NR.1 ET.000LEI 67.600LEI 21.000LEI 23.5. SILVIU SP?TARU GH. STR. SORIN REŞIŢA. 31 SC.200LEI 12.000LEI 39. PERSIDA 11 ?ANDRU I. MARIANA REŞIŢA.200LEI 74.1 ET. B-DUL. STR.800LEI 138. AP. SC. SPORTULUI NR.SPORTULUI NR. SC. RODNEI BL.2 ET.045. CEZARINA AP.9 SC. DORINA CARMEN SISAC GH.107.816. REPUBLICII BL. NERG?NI?A .083.2. 2 AP. SC.900LEI 164.771. 2 AP.4 . NICOLETA REŞIŢA. IOSIF REŞIŢA . ANINILOR NR.800LEI 518.4 ET. SC. SC.42 STROIA P. MIHAI REŞIŢA.MUNCII NR. AP.372.8 AP.14 REŞIŢA. ELENA REŞIŢA.400LEI 49.868. STR.650LEI 1. ET. RE?I?EI NR.A ET. SC. 14 BL A SC.AL. ION LUCIAN REŞIŢA.500LEI 254.3.3. VIORICA BOC?A .600LEI 46.912.7.Gurghiului NR.360LEI 59.A3.2 STOIACOVI P.2. MARINETA SP?L??ELU C.372.680LEI 27.334.2 AP. SUCIU P.821. B-DUL.10 REŞIŢA .8 AP. NR. 8 AP29 ?ERENG?U I.970.500LEI 31. CĂLIN NICOLAE SIMION N. TEODORA ARAD.36 ?OGOR M. DUMITRU AP.1 REŞIŢA. CORBULUI NR.43 REŞIŢA.43 REŞIŢA .6.5 BOC?A . 1 SC A ET.4 AP. VASILE COMUNA MAURENI NR. AL.660LEI 93.1 et. BARBARA REŞIŢA.42 SUCIL? M. PETRE REŞIŢA. STR.080.A3. NR. B6.STR. ANA 1 ET 1 AP. 14 SC.800LEI 103. B-DUL.720.6 SC. SC.159.824.3 .2 SC. LUNCA POMOSTULUI BL.3 AP 14 ?IRIAN E. L.281 COMUNA F?RLIUG NR. AL.380LEI 107.EFTIMIE MURGU NR. 1 SC. STR. STR.165. MIHAI SP?NU C.674. NERG?NI?A .320LEI 30. DOINA MARIA AP. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR.4. STR.5.14 REŞIŢA . SC. RODNEI NR.120LEI 1. 2 ET. LIVIA SIMION T. GHE.794. ET.STR. AP.175LEI 44. BU?TENI NR. IOAN REŞIŢA . MIHAIL KOG?LNICEANU NR. ET.251. SC. DANIEL LIVIU SIMION N.11 ?ERBOANE T. CARAGIALE BL.4 REŞIŢA.000LEI 17. 5 REŞIŢA .2. STR.4 .580. PETRU T?RNOVA NR.

1 ET.6 REŞIŢA. VASCU T.2 ET. AL.D ET.227. F6.2.558.950LEI 26.000LEI 31.2. 2 AP. K. ALEXANDRU AP.800LEI 17.7.000LEI 19.34 REŞIŢA. SC. 16 VESEI V.B-DUL REV. STR.11. 1 ?URESCU I. GHE. DUMITRU BL.ADRIANA IOANA TAMAS I. TELESCU M. A AP. NR. TOMA AP. REPUBLICII BL.D ET.2 ET. DORINA REŞIŢA.10.000LEI 2.507. L.4.15 VASILIU GH. ION AP.604. SC.2.446. MARIE REŞIŢA .13 TELESCU I. REPUBLICII NR. TARKANY I.1. ROMANILOR BL.372. STR.4 SC. FLOARE REŞIŢA. I?TVAN BOC?A. LUCIA REŞIŢA. STR.000LEI 43.12 VASILE M. AP. ION CORVIN NR. ET. STELA REŞIŢA .000LEI 72. STR. STR. PETRU REŞIŢA.11 UDOVI?? P. STR. VICTORIA REŞIŢA.-S. I.046. PETRU AP.200LEI 95.702. STR. GOLULUI BL. VASCU I. AL. CIPRIAN IOSIF AP.200LEI 10. STR.160LEI 20. SC. FLOAREA NR. AP. 9A.40 TELESCU I. AP. VERONICA AP. AL.1 ET.4. MIHAI REŞIŢA. C.32 REŞIŢA. CARAGIALE BL.632. AP. C-TIN.2.2 AP.4 C BL.000LEI 22. STR. SC.000LEI 32. VIRGINIA REŞIŢA. B-DUL. STEJARILOR NR. ADELLA AP.980.930LEI 8.400LEI 41 .4. V?LIUGULUI NR. DUMITRU NR.113.550. VASCU A.1 ET.333. CARAGIALE NR.3. L. ET.9 REŞIŢA .9 URSULESCU R. BUJOR REŞIŢA.12 UNGUREANU GH.5.116. BORLOVA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C.1 31. I. B-DUL. TUDORA NR. RAVECA REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I. STR. SC. SC.16 REŞIŢA.2 .4.352.000LEI 9.1.744..17 REŞIŢA.M?CINULUI NR.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V.13 VINCZE-IANCSI A.6 URSU P.22 REŞIŢA.4.181.000LEI 31. NICOLAE ANINA. AP.2 AP. STR.12 REŞIŢA . B-DUL. BORLOVA . E 3 . STR.15 V?RAN I. 7 TURCAS N. F?G?RA?ULUI NR. 28 SC. UDOVI?? P.200LEI 18. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR.3 ET.26.760LEI 37.2.1 ET.400LEI 57.1 ET.593. GOLULUI NR.171 JUD.760LEI 39. TIMI?OARA. MARIA REŞIŢA. REŞIŢA.12 ORAVIŢA . BR?DET BL. MUNCII NR. VL?DEASA NR.422. NICOLAE GRIGORESCU NR. ZONA GĂRII BL.400LEI 83. SC.1 AP. 3 REŞIŢA.878. VERONICA LENU? REŞIŢA.800LEI 6.2.000LEI 62. STR.000LEI 3. CARAGIALE NR.116.-S. ZONA GĂRII BL. IOAN AP.334.1 ET.9. VIOREL REŞIŢA.12 ORAVIŢA.18 ?APELEA F. 8 AP. URSULESCU S.116. TEAC? D. C. STR. SC.B.960LEI 17. SC.240LEI 41. B-DUL.12 ET.1. ZONA GĂRII BL. GEORGE PAUL AP. I.8 SC.000LEI 207. 2 AP.4. 26 TOMESCU I.440.020LEI 12. SC.1.26.427.8. SC. TIUTIU T.799. B-DUL. AL. SC. SC.2 .6 URSACHE C. K.2 ET. FINETA REŞIŢA .339. STR.160LEI 41. STACHIE AFILON COM. R?NDUNICA NR.1. ALB?STRELELOR NR.488.12 TULOIU I. IOAN REŞIŢA.1 VELESCU F.320LEI 10. AP.488. STR.4. 3.288. AP. CORBULUI NR.1 ET. EUGENIA MARINELA COM.151. SC.4. STR.200LEI 15. STR. HERCULANE NR. ET.6 VASILIU GH. AL. NR.1 ET. DIN DECEMBRIE BL.214.ROMANILOR BL. SC.4.440. AP. STR. ROMANILOR BL B.773.562. MIREL AP.2 AP. L.200LEI 31.040LEI 207. SC.13 REŞIŢA. C12 . PAUL REŞIŢA. AP. 26 TOPLICEANU C. ORAVIŢA . SC.2 ET.223.2.000LEI 41.000LEI 34.600LEI 18. GENERAL TRAIAN DODA NR. VL?DEASA NR. SC. SC. AP.1.AL ZADEI BL.967. SUSANA AP. STR.15 TOLCI I.10 TOMA I. STR. E 3 .171 JUD.2 ET. 1 ?IGLA I. A .

b-dul Bucuresti. SC. PETRE BRI?C? I. ELENA CHIRIAC I.46 REŞIŢA.824. PETCULESCU NR. B-DUL. MARIN BERBEC I. SC.892.1 ET.372.000 LEI 24.800LEI 42. DOINA BADEA M.400 LEI 52.A.238. Negru Voda. STR. ALEXANDRU BOGATU A.455. ZAMFIR CAZACU G.818.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D. MUNCII BL. MARIANA Domiciliul Giurgiu. CASTANILOR NR.096. bl. 4 Giurgiu.957. STR.VINCZE-IANCSI F.2. nr. Giurgiu. nr. ERICA ELISABETA ZAU I.505.B.4 REŞIŢA .170 LEI 12. ANA MARIA ZIMBRAN E.600 LEI 52. B-DUL.16 Giurgiu.6 Giurgiu. Oinacu. EVELINA OTILIA E.b. STR.C. SC. I.2 AP. jud Giurgiu giurgiu.B ET. ap. 5.Garii nr. F?G?RA?ULUI NR. jud.206.604.6. IOAN BOC?A. str.202/5D.540 LEI 58.72 Giurgiu.989. sc. Nicolae Balcescu. bl.62/2D.38 sat Branistea. bl. b-dul Bucuresti.000 LEI 8.880 LEI 29. Tineretului. et. b-dul Bucuresti. STR. Giurgiu Giurgiu.B2/1S. str. Stefan cel Mare.800LEI 24.160 LEI 21. A2.900LEI 15.912.2 AP. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.1 REŞIŢA. Giurgiu. b-dul Bucuresti.6 REŞIŢA. ap Giurgiu. FLORIAN COSTEL ANGHEL I. CUZA NR. ap. SC. Giurgiu. str Garii.Garii nr.22.120G.12 REŞIŢA.2. nr. et. sc. STR. b-dul Bucuresti. VUC I.960 LEI 180. str Dunarii nr.3. VASILE BOGDAN I. NERA NR. AURICA CARAIVAN M.31.202/5D. str.1. ap.B ET. et. str. IOAN ZIMMERMANN F. sc.609. Uzunu nr. A.215.094. B-DUL REPUBLICII NR.F.171. str.522. CORNEL ANGHEL A.33G Giurgiu. jud.Bucuresti.950 LEI 9. LOREDANA ANGHELOF I.6 REŞIŢA. Giurgiu.5 REŞIŢA.194.991. AP.G. AP.sc.608.808. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.000LEI 5. STR. sc. H/240 CF.8/300. CONSTANTIN B?NARU V. str. sc. ELISABETA BOGDAN A.400 LEI 1. Bucuresti. AP.200 LEI 153. AL. CIBINULUI BL. 128 com.69 Giurgiu.440 LEI 13.853.320 LEI 42 . Giurgiu.959. sc.320LEI 42. et.793.760 LEI 22.760LEI 68..3. 34 Giurgiu. Oinacu. ELENA BOC?RNEA N. 2 com. 2 AP. STEJARILOR NR. SC.244. et. b-dul Bucuresti. STEJARILOR NR.202/5D.000 LEI 166. bl.910 LEI 72. str. bl. GHEORGHE GEORGE BOGATU G. bl. bl. nr. str. nr. STR. sc. Giurgiu. str. MARIANA ANTONIU G. bl.13. Stefan cel Mare.2. I. SC.80 Giurgiu.241. b-dul Bucuresti. com Oinacu.10 24.120 LEI 10. sc.000LEI 6.3 ET.160LEI 10.337. F?G?RA?ULUI NR.400 LEI 18. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T. PAULINA VOICA I. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T.E.940LEI 10.1 BOC?A . ELISABETA V?RLAN I. bl.892. TATIANA. G. str.33G Giurgiu. DANIELA BURTAVEL A.994.4. VASILICA BR?DI? S. SC.28 Giurgiu. CECILIA BORDEIANU P.5 Giurgiu.24.151.4. et.28 suma 23.330.7.640 LEI 65.372. Digului nr.695.3. str. ulc. PETRE BAN D.689.160 LEI 21.980 LEI 59.576.7 REŞIŢA.960 LEI 41. B-DUL. bl. et. ADRIAN CHIRIAC P. B3/1S. A. Alexandriei.22.760 LEI 116. 5 REŞIŢA .265.320LEI 50. Dunarii nr. sos.B. 20A REŞIŢA.5 Giurgiu. STR.320 LEI 9. bl. IOAN D?NILA WERLEIN F. AP. sc.480 LEI 26. str.105.581. IOAN CORIOLAN BACIU I. ORIGEN BERBEC A.C ET. ANTON BALABAN S. Giurgiu Giurgiu. 21 SC.180LEI 3. ILIE CEZAR M.G. AP.5. Cerbului nr.

str.C. et. STANCA Giurgiu. sc. str. sos.137 GHEORGHE G.160 LEI 27. jud. str.852.9. Sloboziei.542.600 LEI 50.28. bl.8 DĂNILĂ M. sc.16 GAROAF? M.20 CIULACU N. str. Bucuresti. bl. 24/511.532. B2/1S. sc. VERGINIA Giurgiu. NICOLAE Giurgiu. b-dul Bucuresti.106. ap.A. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu. et. bl.530.F.198. IULIAN Giurgiu. Ştefan sat Stanesti.B. sc.456.9. ap.19 GOGOA?E G.A. RODICA Giurgiu.G. b-dul Bucuresti. str. ap.240 LEI 48.700 LEI 9.800 LEI 31. CREŢU E. 49/3D. bl.081.175 GOGOA?E F.160 LEI 43 .B. ap. bl.380 LEI 61.Tineretului. et.040 LEI 26. ap.C. str.10 DUMITRU N. b-dul Bucuresti. IONEL Giurgiu. Argedava.880 LEI 59. GHEONU P. sc.D. bl.200 LEI 84. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu. str.3.010. b-dul Daciei.930 LEI 78. 60/2D.64. ION Giurgiu.C.000 LEI 26.350. bl. B2/1S. b-dul Bucuresti.800 LEI 34. sc.580 LEI 54. str.3 gars. GEANT? M. PETRU?A Giurgiu.040 LEI 39. sc.1 FILIP A.200 LEI 15.037.986.000 LEI 41. sc. 41/853. sc.129. bl. nr.608.120 LEI 29.080 LEI 39.306. ANGELICA Giurgiu.18 DAIA T.2 DINC? M. NICULAE Giurgiu.468.320 LEI 48.14 GEANT? V. bl. Bucuresti. Bucuresti.A. sc.1. str.200 LEI 64. ap. sc. b-dul Bucuresti. ALEXANDRU Giurgiu.K. IONEL Giurgiu. sc. bl. ap.100 LEI 8. com.437. ap. PETRE Giurgiu. DOROBAN?U I. sc.967. ap. Dan Barbilian nr.C.402. et.3 GHI?? G.650.960 LEI 19. intr Dimbovitei . str.61 GĂINĂ F. et.108.683. CONSTANTIN Giurgiu. str. sc.B. PAULA Giurgiu.827.757. DR?GAN P.796. str. Bucuresti. GEANT? T.360 LEI 49. sc. str. sc.19 IFRIM M.A. 66/1D. b-dul Bucuresti.360 LEI 56. ap.723. NICOLETA Giurgiu.Stanesti. Crinului nr.C.. 24/511. sc. b-dul Daciei. sc. b-dul Bucuresti.5 COM?NEANU G.C. sc.23 DINU S. str.106. GEORGE AURELIAN Giurgiu.S. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu. bl. ap. ION Giurgiu.CIOR?C? A. 24/511.660 LEI 27. bl.200 LEI 23. FLORICA Giurgiu.6 DOBRI?AN G. ap DOBRI?AN I. bl. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. 28/853. et. MARIOARA Giurgiu.Alexandriei.C. 29/511.G. bl. str.280 LEI 21.A.106. str.722. 41/853. Dan Barbilian nr.Giurgiu GOCIU F. Ancorei nr.B. ap. sc.1.4.4. MARIA Giurgiu.037. bl. str.480 LEI 155. bl.959. EMILIA Giurgiu. IORGU Giurgiu.840 LEI 10. bl. bl.3 1.29 CRAICIU L. Daitei nr. ap. bl.79.B. sc.927.3. a GHEORGHICEANU G.10 DAIA T.648.Constructorilor. et.B03. str.340 LEI 49.Tineretului. LUCIAN GEORGE Giurgiu.Alexandriei. str. b-dul Bucuresti.240 LEI 74.560 LEI 17.B2. sc. ILEANA Giurgiu. et.560 LEI 25. IOANA Giurgiu.901. Alexandriei.20 COD?RLEANU M.A. ap.1 ILIE T.000 LEI 3. sc. et. IOAN EMIL Giurgiu.760 LEI 11. str. Capsunilor nr.7. TUDORA Giurgiu. str. DESPOT E.3 GAGIU I. sos. et.781. intr.350. MARIA Giurgiu. et. ap.C. intr. EDUARD CRISTIAN Giurgiu. str. bl. sc. ANGHEL Giurgiu. Cetatii nr. et.1.Tabiei.444.Tineretului.200 LEI 46. b-dul Bucuresti.2.074.B. Oltului nr. bl. MARIOARA Giurgiu.Bucuresti.480 LEI 80. et. Bucuresti.930.50 COJOCARU M. nr. VICTOR Giurgiu.ap. et.7 GEANT? C. sc. bl. str.200 LEI 23. 24/511. bl. sc. 7/300.229. Leandrului. ap. et.000 LEI 11.278.897.29 COM?NEANU R.4 ENE T. bl. ION Giurgiu. CIULACU G.91 DOROBAN?U S.3 CREŢU G. b-dul Bucuresti. str.720 LEI 12.560 LEI 60. bl. et.A . ap.206. MARIAN Giurgiu.2.10 GHEORGHE G. b-dul Bucuresti. ap. IONICA MARIANA Giurgiu.409. bl.18 EFSTRA?IU T.760 LEI 51. B2/1S. ap.267.4 IONESCU C.1.437.2. GABRIEL Giurgiu. AUREL DUMITRU Giurgiu.3 CRISTEA B. sc.280 LEI 52. bl. MARIA Giurgiu.A.400 LEI 68. ANGHEL Giurgiu. b-dul Bucuresti.621.535.Tineretului. sc. bl. bl. ap FELECAN I. Bucuresti.108.Partizani nr.A . bl. bl. et. bl. et. b-dul Bucuresti. 28/853. B2/1S.488. 202/5D.B3. bl.

str.080 LEI 57.000 LEI 99. str. IOAN PELU C. b-dul Bucuresti. PETRI?OR PASTRAM? C.040 LEI 59. str. ap.Portului.A.570 LEI 19. p-ta Unirii. 19A. sc. sos. str. MIRELA ZINA MALCIU T. MARIEA NIŢĂ D.55 Giurgiu.747.374.Bucuresti.520 LEI 25.50 Giurgiu.4 Giurgiu. sc.971. bl.760 LEI 69.000 LEI 77. ION MATEI T.953. str.640 LEI 24. str. ION PIETRO??NEANU S. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.57 Giurgiu.41 Giurgiu.010 LEI 6.000 LEI 10. com.560 LEI 25. FLOAREA IONESCU N.Tineretului.120 LEI 12.914. DOINI?A PARASCHIV I.590 LEI 26. sos. L4. ap.Decebal .C. b-dul Bucuresti. sos. sc. bl. sc. str.640 LEI 47. bl.3.Tineretului. VALERIU MIRCEA I. FLORICA IORDACHE V.135.IONESCU M. et. ap. sc. MARICA ANA PIETRO??NEANU P.24 Giurgiu.Decebal .B. str.Bucuresti.2 Giurgiu. L4. TUDOR IORDACHE M.24/511. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M.307.Tineretului. bl.511.200 LEI 13. sos.870 LEI 10.1A/613.G. b-dul Bucuresti.230 LEI 11.520 LEI 65.400 LEI 54.880 LEI 29. str. sc.320 LEI 133. CONSTAN?A LIA PELU D. bl.520 LEI 34. LEANA PETCU T.A.G. sc. 46/3D.Alexandriei.A. com. sc. bl. sc. ap. sc. ap. CONSTANTIN IONIŢĂ C. sc. Giurgiu. sc.160 LEI 36. 19C/613.800 LEI 17.Lacramioarelor. sc. p-ta Unirii.1 Giurgiu. 46/3D.7. GHERASE LUNGU I.223.240 LEI 44 . b-dul Bucuresti. 24/511. b-dul Bucuresti.C. GEORGETA NEAC?U D. Giurgiu.683. 54/2D.11 Giurgiu.869.208. et.44 sat Malu. et.374. et. bl.200 LEI 23. IONEL ISPAS A.A. sos. 92.2 Giurgiu. bl. sos. bl. 54/2D.000 LEI 21.26 Giurgiu.564.A. B03. bl.137 Giurgiu.800 LEI 15.448. str.Alexandriei. MARIAN PEIA G.680 LEI 24.Decebal.4. jud. ap. sc. com. nr. str. LUIZA MARIA MAZILU M.445. bl.435.Sloboziei nr.Tineretului. ap. ap.158.Tineretului. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P. 59/2D. sc.Tineretului. jud. b-dul Bucuresti.337. nr.798. ap. sc.406.459.840 LEI 6. FLOREA PARASCHIV I. PETRE Giurgiu. e Giurgiu. nr. sc. bl.17 Giurgiu. Eva.A.Alexandriei. ADRIAN VALENTIN PEIA S.Bucuresti. ap. nr.44 Giurgiu.9. MILIC? TUDOREL MAZILU I.5 Giurgiu. str. str. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S. bl.400 LEI 31.30 sat Remus.11 Giurgiu.1 Giurgiu.930.5 Giurgiu. str. bl. bl. ION IONESCU P. b-dul Bucuresti. Eroilor nr.20 Giurgiu.20 Giurgiu.790. str.A. sc. ap. sc. ap. str.040 LEI 17.A. B1. DUMITRU IONIŢĂ G.13 Giurgiu. ap Giurgiu.Dimbovitei. sos.100.Republicii. ap. sc.800 LEI 23. ap.6.A.12 Giurgiu.B.160 LEI 10.E. sc. et. sos. sc.270.A.7 Giurgiu.C.6 Giurgiu.12 Giurgiu.400 LEI 20.45. str.A.Doja. ap Giurgiu. ap.Romanitei nr. bl. 66/D. str.880 LEI 45.842.B.600 LEI 12.337. 54/2D. B2. ANIŞOARA MIRCEA V.040 LEI 5. Tineretului. CONSTANTIN PARASCHIV D. NU?A MOLDOVEANU N.Lacramioarelor.632. ap.A . bl. CRISTIAN M?RG?RIT D. bl.Garii nr.772.22 Giurgiu.296. bl.3. MARIA MACAVEI A.440 LEI 34. bl.173 Giurgiu. FLOAREA PEIA I. nr.A. ap.69/1D.57 Giurgiu.632. bl. sat Pietrisu. Giurgiu. 207/3S1.B.975.Gradinitei. MARIN PENA F.Giurgiu 26. str. et. str.490 LEI 163.1. bl. 6/220. bl. str.D. bl. Romanitei nr.600 LEI 103. ION LASCU I.094. sc. ap.077. str.Alexandriei.Decebal . bl. sc.51 Giurgiu.Giurgiu Giurgiu. TUDORI?A MARIN G. ap. SILVIU LUPU M. sc.055.845. Ghe.000 LEI 50. C40.14 Giurgiu.1.B2. 210. bl.720.D.99 Giurgiu. bl.855. VASILICA GABRIELA MANOLE T. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T.2. et. str. str. bl. bl.600 LEI 151. nr.077. Giurgiu.160 LEI 33. AURICA PARASCHIV A. 202/5D. ALEXANDRU MUNTEANU I.29 Giurgiu. bl.C.786.744.432.Bucuresti. sc.Tineretului. ap. Alexandriei. et.Gaujani.190.Giurgiu Giurgiu. jud.12 Giurgiu.636. nr. ap. ap.Daitei nr. str.Fratesti.A. bl.400 LEI 116. 202/5D. 46/3D.000 LEI 36. sc.Vedea. sos.509. ap.C20.

779.220 Giurgiu. b-dul Bucuresti. B1/1S.31 Giurgiu. str. NICOLAE Ştefan N. bl.Trandafirilor. p-ta Unirii.840 LEI 11. str. bl.Vasile Alexandri.800 LEI 102. 1 Decembrie 1918.080 LEI 25. 202/5D.C. bl.92.A.52 Giurgiu. 1 Decembrie 1918. Giurgiu.000 LEI Domiciliul DR.2.16 Giurgiu.000 LEI 51. str. a Giurgiu.34 Giurgiu. str. 4. str.944.Tineretului. ap.D. str. IOAN RADOSLAV A.16/613.267. Giurgiu.4 DR. FLORIAN VLADU I. ap Giurgiu.000 LEI 37. e Giurgiu. sc. b-dul CFR.4 Giurgiu.6. Balanoaiei. et.Ialomicioarei. 211/3S1.116.950 LEI 23.2. et.66 Giurgiu.A.000 LEI 45. b-dul Bucuresti.382. bl.782.125 LEI 25. SEVERIN STR. ION ROŞU I.116. et.000 LEI 10. bl.16/613.040 LEI 110. sc.267.483.Tineretului. com. nr.27 Giurgiu.200 LEI 3.411. sc. et.. str. et. 49/3D. sc. TR.720 LEI 12. sc. b-dul CFR. str.720 LEI 317.Tineretului.219. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P. ORTANSA POP D. ADRIANA VLAD C.B. DUMITRU STANCU T.870. TIPARESCU NR. ANA UDREA D. bl.461. ap. Giurgiu.Fintinelor.475. ap Giurgiu. bl.Mihai Viteazu. MARIA STANCU T. sc.6 Giurgiu.A. str.825. nr.080 LEI 458. bl. sc.780 LEI 49. VICTORI?A STR?TIL? V. bl. ap.G.320 LEI 27. SORIN T?NASE G.B.2. AP. B4/1S.720 LEI 21. b-dul Bucuresti. ROMIC? POLESKI GHE.A.K.3 ET1. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N. bl.A. sc. BL. bl. b-dul Bucuresti. jud.K. BL. MARIA SORO?EANU G.Tineretului. 202/5D. 310.055.200 LEI 49.D. sc. bl. et. RODICA S?R?CIL? A. ap. sc. et.000 LEI 4.812.901. Giurgiu.B. bl.A. VASILE STR?TIL? I. b-dul Bucuresti.131. Giurgiu.1. str.118. 2Vama. str. bl.3. et. sc. sc. NICOLAE ANTONIE M. bl.26 Giurgiu. bl.A. nr. et. bl. DUMITRU VLAD I.267. sc. 202/5D.137. nr.A1.720 LEI 24. ET2. bl. b-dul Bucuresti.800 LEI 123.2. SC.337.372. ap.320 LEI 31.2. LAUREN?IU P?RJOLEA A.AP. 11/2S. nr. VIOREL ILIE TOBĂ G. et. str. str. str.19 oras Buftea. b-dul Bucuresti. str Pacii.000 LEI 18.Bucuresti. ap Giurgiu. str. bl. VASILE NARCIS Şerban S.480 LEI 13.631. sc.Ilfov Giurgiu. sc. sc. bl.4. et.Crinului.109. bl.046.240 LEI 64. jud. sc. b-dul Bucuresti. TR.208.25 Giurgiu.3 Giurgiu. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D. SC.215.A.16/613. bl. ELENA MARIANA Ştefan M. DUMITRA T?NASE S.Giurgiu Giurgiu.Tineretului. et. sc.3.820 LEI 21.PINTENARU L.A.Vedea. NICOLAE STOICA G.39.600 LEI 22.A. GHEORGHE T?NASE P. bl. VALERIC? TRANDAFIR V. str. str. bl. bl. sc.34.Tudor Vladimirescu.A. b-dul Bucuresti. ap. 54.400 LEI 45 . ISCIP. et. b-dul Bucuresti.65 Giurgiu.5 Giurgiu.148.711.1.D. sc.080 LEI 51. nr. 6 Suma LEI 68.7. str. sc. ANDREEA STR?TIL? V.4 Giurgiu.100. str. et. nr. M.116.1 Giurgiu.3 Giurgiu. bl.C. Giurgiu. sos. Giurgiu.Argedava. 202/5D. ELENA ?UC? G.6. et. et. SILVICA PLE?CA O. ap.1. ap.107.19C. 32/335.440.Lacramioarelor nr.080 LEI 57. 10. bl. 1 Decembrie 1918.2. SEVERIN STR. nr.Tineretului.3 Giurgiu.160 LEI 47. R.A. b-dul Daciei.Crisan . ELENA POP G.D. str. ap.240 LEI 31. B3/1S.107.738.200 LEI 27.180 LEI 31.111 sat Malu. TUDORA VOINEA I. Giurgiu.000 LEI 49.53 Giurgiu.000 LEI 348.Mihai Eminescu nr. sc. nr.060. sc.153.000 LEI 13. NECULAI STR?TIL? I. 67. DIEANA T?L?BAN N.560 LEI 23.653. sc.Tineretului. LUCICA UDREA I. bl. CRISTINEL VI?AN P.409.202/5D.211. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N. NICU?OR VELEANU I. Giurgiu.G. 202/5D.130 LEI 15. GHEORGHE T?MPA T.930.G. sc.Caminului nr.000 LEI 21. str.200 LEI 52.652. et. PRAHOVA NR. et. str. str. sc.200 LEI 31.1 Giurgiu. ap.16/613.73 Giurgiu.842. Z3.20 Giurgiu. Dan Lucan . LILICA Giurgiu. str. DOBRE ROŞU V.711.

3. T1.310 LEI 9. BL.AP.820.400 LEI 24. BL. BOB?LC? I.7. SM?RDAN NR.2 DR. SC.11B C?INICEANU D.AP. EUGENIA DR.1 DR.116.10 BOB?LC? I. TR.1 DR. ALEEA CELULOZEI NR.2.720 LEI 85. SC. Z3. TR. 4. AP.400 10.TR. TR. EUGENIA DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. PETRIA DR.2 B?RBU? GHE. 8.460 LEI 26.16 BROSC?REANU C. MIHAI VITEZUL NR. S4E. TR.2. BROSC?REANU D.000 LEI 43.B2. AP.000 LEI 28. CRI?ANA NR.TV1.ET. M?D?LINA MARIA 3.6 DR.853. TR.119. VIRGIL SC. B?LA?A I.9 DR. AP.26.5 BIROVESCU M.149. AP. SEVERIN STR. TR. 4. BL Z3. TR.900 LEI 33.A2. SC.NR.818. HORA?IU NR. VICTORIA 55.3. TR.000 LEI 35. SEVERIN STR. 4.11 DR.5.4.639.137. TOPOLNI?EI NR.AP. SEVERIN STR. BECHIR T.15 BRUC? C.22. BL.TR.4. ARGHIOROPOL G.400 LEI 36.SC.TR.22. ANTONIE ST.3.700 61.MARIA TI NR. MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR. 32.757. Z?BR?UTULUI NR.AP. ET2. SEVERIN STR. FLOAREA SC.1. 15 DR. A BL. AL. AP. ION AP. SEVERIN STR. SC. BOB?LC? I. 7.2. SEVERIN STR. B?LT??EANU I. 15. BADEA C.TR. 2.11 DR.695. ET.TR.AP.26. 26.6. BL.390. BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . BL. MIHAI VITEAZUL NR. SC. SEVERIN STR.000 52.031.862.562.000 LEI 51.3. SC. SEVERIN STR.22. SEVERIN STR.3 BRUC? I. SC. ANTONIE ST.781. 54. C.6. MIHAI VITEAZUL NR. BL. MARE?AL I.186.TR . EMINESCU NR.3.1.050. SEVERIN STR.560 LEI 31.4.130 LEI 1. TR.10 DR. TR. ANGHEL DR.7. B?RBU? GHE.4. SEVERIN STR. SEVERIN STR. IN3..116. SC. BL. TR.150.6.5 CATAN? D. S?VOIU NR. STR. 6 DR.8.600 LEI 31. TR.3 DR. EMINESCU NR. TR. GHEORGHE DR. TR. SEVERIN STR.264. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR. BL.116.SEVERIN B-DUL CERNA NR.000 LEI 217. GHEORGHE DR. BL. MR. VICTORI?A SC. TIPARESCU NR. AVRAMUSI D. TR.614. ALEEA CASTANILOR NR. BEGHIR D. M. TR.932. 54. TR.1. MARIN BL. B?D?I GR.TR.SEVERIN STR.901. BL.2. R. ANA 4.12 BONDOC V. SM?RDAN NR. 68 DR.3. R.880 LEI 249.017. AP.10 DR.227. LEPRI NR. SEVERIN STR.14 DR.3. CONSTAN? DR.744. M TIPARESCU NR. AP.030 LEI 42. BL. AP.22.750 LEI 73. TOPOLNI?EI NR. 4 DR. 1. TR.1.10 DR.389.200 31.600 LEI 47. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.600 LEI 83.2.1. CONSTANTIN 1. AP. CLAUDIA BOBIANA AP. CONSTANTIN DR.720 LEI 89.000 LEI 5.5 DR. SC.800 LEI 80.179.AP. 67. SEVERIN STR. ET.319.11B CATAN? G. TR. ANTONESCU ANTONIE N.704. SPLAI MIHAI VITEZUL NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. AP.339. ET3.3 ET1.TR. ADRIAN SC.3.7. NICOLAE BL A2. ANNE MARIE DR. SEVERIN STR. Z?BR?UTULUI NR.3. MARIN ET. TR. TR. B?DELE M. CONSTANTIN SC.3. BALACI GHE. BL. TR. DOROBANŢI NR.10 DR. SEVERIN STR. B-DUL CERNA NR. STEFAN DR. SEVERIN STR. AP.TR. SEVERIN STR. VETERANI NR. SM?RDAN NR. BUSUIOCI.AP.BL. BOB?LC? I.1. TR. S4E.3. AP.300. CRISTINA SC. TV1. PRAHOVA NR. ET.5 CAPOT? GHE.800 LEI 39. 37 DR. A1.DR. VLADIANA ROMINA SC. ALION. IOHANNA SC.400 LEI 18. AMALIAMARIA DR.AP. IANCU BL. C. SC. SEVERINSTR. SC. TR. BEBE AP. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. C6. SEVERIN STR.AP. B?RLAN C. SEVERIN STR.4 DR.SC. SEVERIN STR. BL. SEVERIN STR.500 LEI 31.040 LEI 12. SC. F18. S4E. S?VOIU NR.400 LEI 10.2. DANIEL SC.440 LEI 22. SEVERIN STR. MIHAIL SC.2 DR.

SC. SEVERIN STR.000 LEI 64. SP. AP. SC. CRI?AN NR. CUREA I.SC. BL.860 LEI 41. 9 DR.013.66 BL. SC. 263. TR.4 DR.897. TR.627. ET. ANGELICA AP.8 DR. SEVERIN STR. TR.5. IOANA DR. LUCIA DR.SEVERIN STR.1. SERGESCU NR. SEVERIN STR.9S. BL.BL. SEVERIN STR. AP.215. DR. COL?ATU V. ET.2.4 DR.4. COAND? I. BL. RENA?TERII NR.551. 111.200 40.560 LEI 31.734.000 17. MARIUS SC. PRAHOVA NR. NICOLAE ABATORULUI NR.532. 5. ET. CRI?AN NR.400 LEI 25.600 LEI 34. DOBRE D. ET. DANUBIUS NR.9 DOANDE? ST. MOLDOVEI NR. TR.4. 6. AP. 76.2. AP.800 LEI 30. M2. CALOMFIRESCU NR.4. M12.237. CIUC? F.10.000 LEI 112.200 52. TR. M4. CROITORU M. MARIA 30.AP.9 DR. SERGESCU NR. TR.306. SEVERIN STR. IOSIF DR.116. SC. DUMITRU AP. ANTONESCU C?INICEANU P. RENA?TERII NR.1. 65. TR. LIVIA SILVIA BL.6. REPUBLICI NR. C?RNECI I. AP. TR. CALOMFIRESCU NR.350 LEI 41.18 DR. 10. P. SC.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR. TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.483. AP.080 LEI LEI LEI LEI 47 . GHEORGHE C1. AP. SC. TR.7 DR. COM?NICI V. P. SEVERIN STR. ALEXANDRU SC. AP.1. TR.744. CRI?AN NR. VRANCEI NR. CÂMPEANU I. CISMARIU I.010.078.3. ION AP.160 LEI 13. TR. CAMELIA DR.260 LEI 84.10 CHILEA C. BL.006.4 DR.7 DR.600 LEI 50.8 DR. SC.UNIRII NR.SC.2.SEMENIC NR.000 LEI 45. SEVERIN STR.4.008.4. TR. IONESCU NR.5. AP.5 DR. SEVERIN STR.TR. 7 DR. 137.1. AP.5 DR.000 LEI 35. SC.4. TR. BL.S6V. SEVERIN STR. MIHAI VITEAZUL NR. BL.10A CHILEA M.5.72. CALOMFIRESCU NR. XF7.600 LEI 173. SC.800 LEI 234.2.TN17. MARE?AL I. S11.4.85. NADIA DR. BL. C?PLESCU P. VINGA BL.706.3.488.10.8 DR. CRI?AN NR.A2. SC.TR. TR. VIRGIL SC.2. BABEŞ NR.72.232.2. SEVERIN STR.3 COJOCARU GHE.AP. ET. COJOCARU ST. TR. C2. ION DR. BL. SEVERIN STR.2. PETRICA SC.5 DR.520 LEI 7. DANIEL DR. SEVERIN STR. TR. CERCEL I.105.566. BL. ION SC.10 DR. SC.6 DR.41 DR. TR.300 LEI 62. BL. 22. ET.223.7 DR. 10 CHILIOM N.AP. MARILENA BL.XF5.680 LEI LEI LEI LEI 240.2. S11.2. M9.140 LEI 49.3. SERGESCU NR.3. CRI?AN NR.800 LEI 49. FLORENTINA NELA BL. TR.10. BL.2. CROITORU D. UNIRII NR. FLORENTINA SC. AURIC? AP. CD.722.6. ET.400 LEI 56. CRI?AN NR. BL. MIHAI VITEAZUL NR. TR. SC. CĂLINA GHE.178. TR. AP. TR.6 DR. 10. SEVERIN STR.424. 4.4. 1. CARPA?I NR. TR.ET.1. AP.488.000 65. 1. TR. CU?ITOIU GH.1.TR. 1. BL.1 DANCIU R. ET. MARIANA NR. ET.4.200 LEI 20. CORNEA I. 159. C?LUG?RU E. VALERIC? AP. SEVERIN STR. COJOCARU C. SEVERIN STR.3.6 C?LUG?RU I.040 106.2. 263.R3. CROITORU V. IONEL BL.000 LEI 19.860. AP. SEVERIN STR. SC.S6V. SEVERIN STR. SC. CIOR?NGAN R. ELENA ET. SEVERIN STR.156. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 111. 6. OVIDIU DR. 15 DIACONESCU E. 7. TR. SEVERIN STR.2. SEVERIN STR. M3.560 7. SEVERIN STR. BL. SEVERIN STR. SP. IOAN DR. ION B2.120 LEI 165.000 LEI 41. CICERO NR. AP.11 DOBRE M.1.740. P.21.13 DR. C?LUG?RU C. TR.NR.ET. CONSTANTIN SC.212. SC.66. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.518. CICERO NR. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR. IOANA SC. IOANA DR. SEVERIN STR.2.157. TR. AP. TR. SEVERIN STR.

NARCISELORNR. GALBAU C. ION 4. EUGEN SC. AP.148. DR.4.897.720 52. PAUL DR.440. AP.179.2. TRANSILVANIEI. SC. TR. FETICA A. COSMINULUI.38 DR.000 LEI 38. JUD. LACRIMIOARELOR. STR.250 LEI 33. GHENEA LOCALITATEA STUDINA.556. SEVERIN STR. AP.AP.71.720 LEI 56. DOLJ.39.4.2. AVRAM IANCU NR. SC.5 DR. SEVERIN STR. TR.7 DR. STR.2. JANA BL. LARISA ET.3.SC.000 LEI 99. B2. INDEPENDENTEI. TR.7 DR. SEVERIN. BR?NCOVEANU NR. GLAVICI M.221. BL. BL. STR. TR.3.MEHEDINTI DR.5 GHEORGHE GH. DORIN L. ELENA DR. NR.15.11 DR.2.3.858.4.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU. BABES.B1. SEVERIN.000 LEI 40. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA.400 LEI 20. G1. AP.690. SC.10. ALEEA MARGARITARULUI. AP. SEVERIN. DUMITRU SC.4. STR.1.3. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. 1 FILIP M.130 23. FERARU I. SEVERIN STR.600 LEI 274.AP. AP. SC. STR.138. GINU C. XF22. SC. TR.376. SEVERIN STR. MIRCEA NR.11 DR. AP. SEVERIN.473.822.1. ENESCU C. JUD. TR. EMANUELA D2. TR.ET. TR.5S1.SEVERIN. AP.2 DR?GHINESCU G.920 LEI 55.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. NR. EUGENIA DR.200 11. AP.860.4. NR.976.AP. ET. BL. GHEORGHE NR. SPL. TR.2. DR?GHICI I. SEVERIN STR. SEVERIN STR.SC.1. BL.28.628. BL. ALEEA GHIOCEILOR NR. ET. NR. AP. B4. BL.98. TR. ELENA NR. ET. SEVERIN STR. MIHAI EMINESCU NR.TS10. TR. TR.148. FLOAREA NR.300 LEI 42.AP.4. GRECESCU NR.TRAIAN NR.24 DR.5 DR. TR.765. SEVERIN. TR. OPRI?A COM. SEVERIN STR.2. BL. AL.A.ET. AP.AP.6 GAIDAROF N.423. ELVIRA DANIELA 7. DR?CEA V. NICOLAE BL. SEVERIN. SC. STR. TR.2.SEVERIN.9 GLAVICIM. MEXIC NR. 2.1. ET.200 LEI 182. 18 GLAVICI GHE. SEVERIN.2.000 LEI 52.800 LEI 4.SC.3.9 DR. AP. SC. 221. DR?GHICI E.897.4. TR. NR.136.200 LEI 50. GHIORDUNESCU G. AP. BL.SEVERIN STR. SEVERIN STR. TR.38 DR. STR. SC. SEVERIN STR. AP. ELENA B1.3. TR. BL.900 LEI 42. JUD. SEVERIN. VLADIMERESCU ERCEANU I. MIHAI VITEZUL NR.000 LEI 107.1.16 DR.STR.MARIUS ION DR. TR. GHEORGHE BL. NR. GADAU PETRE SC.ELENA COMUNA BALACITA. STR. FLOREA I.1.446. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B. FERARU I.000 LEI 51.339.116.8 DR.TR.SEVERIN STR. ET.AURELIA NR. DR?GHICI N.. GINUA. CONSTANTIN SC.10.720 LEI 59.8.657.ET. STR. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST.000 LEI 238.STR.562. STR.035. SMIRDAN.000 LEI 32.16 DR.14 DRAICA D. DUMITR??CONIU C. SEVERIN. DANUBIUSNR. NARCISELORNR.400 LEI 49.990 LEI 31. ELENA NR. MEHEDIN?I DUMITRESCU N.882.1. TR. AP.NICOLAE 5S1.201. GRUIA.56. TR. EMIL DR.AP.2. JUD.1. 4S.126.1. SEVERIN STR.120.207 DR. SEVERIN.800 LEI 15.2. OLT DR.4 DR. BL.052. AL.MARILENA DR. BR?NCOVEANU NR. NR.SC. 2. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. TR.346.678. FRUMOSU GHEORGHE BL. BL.SC.795. SC.3.5 FIRULEASCA D. GHEORGHE DR.5.BL.2. SC. TUDOR VLADIMIRESCU. DRINCEANU ST. SERGESCU NR. TR.050.6 DUGHIN? I.110.800 LEI 48 . TR.7 DR. MUNICIPIUL CRAIOVA.INDEPENDENTEI.1.000 LEI 171. BL.240 LEI 37.2.1 CRAIOVA.800 LEI 463. ION D2. JUD. TR. ELENA BL.1. ET. P. XF7.400 LEI 43. STR.040 LEI 24.SEVERIN STR.525.440 LEI 4.3. MIRCEA MAI. AP.760 LEI LEI LEI LEI 82. OLT GHEORGHE I. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.SC. BL. 15 FOTA M. B-DUL T.30 DR. CICERO.200 LEI 22.

VLADIMIRESCU. 1.AP. SC.NR.BL. ET. TR.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I. AP.3. ET. M. IOAN MIMI? C. XF9A.BL.3. NR.9 DR. T.1.4S. TR. SEVERIN STR.153. SEVERIN. CORNELIA IONESCU I. TR. TR. STR.TR.BL. I.1.704. M. MARGHIOALA ILIESCU N.SC.12.A2. 54 DR. STR. EROII DE LA CERNA.30 DR.SC.818.NR. JUD. BL.680 LEI 4.823.12 DR.118 DR.675. TR. NICOLAE JUJESCU D.403. SPL. BL. ET. NR. VITEAZU.35. MARIA IOVICI ST.M 13. ET.440 LEI 101.757.BL.000 LEI 25.1. M12. SEVERIN. STR.ET. NR. FLORESCU. STR.. BRATIANU. NR.290 LEI 22.NR. SOVEJA. AP. TR.15 DR.7 DR. TR.ET. MIOARA GRAMA S.9 DR.028.11 DR. NR. 1.ET. PETRE VASILE MANOFU D.525.AP.897. BL. SEVERIN. MAGNOLIEI NR. LILIANA MICLEA I.CICERO. 136.120 LEI 16. NR.4. SEVERIN STR.104.4. SC.3.184.AP.SC.5 DR.27.M 13. TR.000 LEI 37.7. TR. JUD. REPUBLCII. M12.NR. ANTONESCU. CALOMFIRESCU. SC.000 32.500.3 DR.31. TR.STR.1.200 LEI 7. TR. ADELA MARGARIT D.10. TR.200 LEI 5. SEVERIN.85.7 LOC.IULIAN GLIGOR GHE. SEVERIN. BRINCOVEANU.75.TOAMNEI.2.356.Z8. CALOMFIRESCU. TR.2. STR. NR. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I. TR. 7. ET. STR. AP. BL.C2.800 LEI 10.11 DR. NR. C.3. MARIEA IACOBESCU C.30. VITEAYU.600 39. ZOE IOVICI G.MARIA ILIESCU D. STR. IOAN LUCAKACS C. BL.000 LEI 22.380 LEI 103.10.4.BL. AP.ANISOARA LILIANU G. SC. SAT VARADIA.BL.19 LOCALITATEA FLORESTI. FLORIAN IACOBESCU GHE.NR. TR.3 DR.SC. AP.1. TR.SC. TR.810 LEI LEI LEI LEI 49 . ET. 22 20.AP.720 LEI 103. NR. GEORGETA LUCAKACS E. SEVERIN. POMPILICA IOVAN N.L 2.020. PROGRESU. AP.1. SEVERIN STR.000 LEI 43. NR. SEVERIN. ET3. SEVERIN. MEHEDINTI DR.280 LEI 41. EROII DE LA CERNA. 30. SEVERIN. DECEBAL.1.771.AP. SC.334. SC. STR. C. ALEEA ALUNIS.6 DR.5. MIHAI VITEAZUL NR.006.BL. STR.4. STR. 1.SC. STR.595. NR.15 DR.147. SC.1. GABRIELA PAULA MANACU E.14 DR.372. SEVERIN. DECEBAL.600 LEI 39. SANDU DUMITRU MATEI C.860 LEI 63. M.200 107.NR. SPL. VLADIMIRESCU. SEVERIN.525.2. PAUL MIHOC I.667. SC.720 LEI 3. SC. BL. SEVERIN. IMRE MANACU AL. STR. TR.3. TR. CALEA SEVERINULUI NR.CONSTANTIN MARTIN I.9 DR.6. SPL.520 LEI 52.CALEA TIRGU JIULUI. TR.AP. NR. GR. AP. STR. E14. STR.9.744.200 LEI 38. NR. T. MRS. Ştefan CEL MARE NR. SC. SC. TR. VITEAYU.3 DR.SC. M.743. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I.MEHEDINTI DR. AP.9 DR.460 LEI 9.AP. TR. BL.30 DR. CONSTANTIN MEILOAIC? D.986.7. BR?NCOVEANU NR. I. ET.ION GROZA C. TR. AP.520 LEI 7. SEVERIN.2.11 DR.AP.L 2.2.B.400 LEI 104. SEVERIN. NR.1. TR. NR.200 LEI 15. STR. NR.9 DR. C3. BL. DUMITRU IONESCU C. VITEAZU.5. TR. STR. STR.1.1.520 LEI 22.3 DR.3.3 DR. CRINA VIOLETA LEPARDA I. BL.000 LEI 310.ET. SEVERIN.AP. SEVERIN.880 LEI 678. TR. SEVERIN. SEVERIN. IOANA NR. BL. NR. AP. STR.823. STR.558.19 DR. AP.SC. SEVERIN.9.142. C3. SEVERIN.1. TR. OR?OVA. ET. AP. BL. BL.16.16. SEVERIN. SEVERIN.6.4.309.1. 2. SC.040 LEI 53. BL.3.403. SC. SEVERIN STR. EROII DE LA CERNA.C.MIHAI GROSU M.2.ALEEACASTANILOR.SC. AP.8 COMUNA DUMBRAVA. NR. AP.600 LEI 42. SEVERIN.630.171.47 DR. STR.AP. NR. TR.3 DR.35. ANISOARA LUCA I. STR. SEVERIN.4. STR.3. SEVERIN.

AP. E18. ET.728. MARIUS TIP?RESCU NR. SEVERIN STR. CONSTANTIN NICA C. BR?NCOVEANU NR. B. SC. 21 DR.464. MIHAIL SADOVEANU NR. BL. BL. 22 DR. TR. BL. EMILIAN M?TC? I.000 LEI 26.22. ANA PRAJEA GHE.20 LOC. SPL.1. STR.7.720 LEI 39. N. EUGEN PETROVICI D. SC.000 11.480 LEI 47. MIHAI PURCARU D. SC. AP.L2.720 LEI 37. SEVERIN STR.2.941. TR. SC.SC. SEVERIN STR. ALEEA CAZANE NR.416. BL. VLADIMIRESCU NR. N5.151. FLOAREA PETRIC? P. JEAN PRAJEA J. KOG?LNICEANU NR.6 DR.B.240 LEI 33. B.11 DR.240 LEI 26. ET. GRIGORE MEROSU D. AP. BL. VLADIMIRESCU NR. SC.644. BL. AP.033. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE. SEVERIN STR.30. CALOMFIRESCU NR. IULIANA PLOSCARU V. OLGA SULTANA OPRI?A I. ECATERINA OPRI?AN T.7 DR. 62. EUGENIA LOC. XF21. ET. ŞincaI NR.728.58. SEVERIN STR. TR. SC.320 LEI 23. 2. ION NIŢĂ I. 4.260 LEI 52. 49 DR.1.873. STR. 260.1. AP. R. DECEBAL NR.3.847.000 LEI 43. 5. XF14. 62.546. SEVERIN STR. TR.30. ET. DUMITRU PURCARU D. SEVERIN STR. SC. AP. SC.ET. 3. AP.000 LEI 41. AP.680 LEI 54.BL.6 LOC.46E DR. DOMOGLED NR. CALOMFIRESCU NR. SEVERIN STR. AP.Z6B. FLOAREA POPESCU I. ALION NR 70. SUZY MANUELA PRAJEA J. IONU? OVIDIU MARINA? M. ELENA MOR?RI? A. BL. AP. 265. SC. TR. SEVERIN STR. ET. SEVERIN STR.010.440 LEI 18. TR.2.30. SEMENIC NR. SEVERIN STR. GHEORGHE PÂRVU GHE.4 DR. ET.190.927. 124. JUD. TR. TR.900 LEI 20. 3. 31. TR. AP. CRI?AN NR. SC. BL. AP.500 31. SEVERIN STR.560 LEI 14.4 DR.104.880 LEI 95. AP.46E DR. TR. BL.159. TR. AP. TR. MEHEDIN?I DR. TR. SEVERIN B-DUL T.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. VASILE PETROVICI M. LEPRI NR.SC.5 DR. SEVERIN STR. AP. TR.928. SEVERIN STR. TR.30. Ştefan CEL MARE NR.000 LEI 92.390.1.R6. SC. TR. TR. CRIHALEI NR.360.493. ET.8. M. BR?NCOVEANU NR.562.9A DR. OR?OVA STR.000 32. SEMENIC NR. ŞincaI NR. 217 DR.491.TS12. SEVERIN STR.218.356.1. ET.000 LEI 16.3.19 DR. SC. SADOVEANU NR.153. ET. BL.16 BUCUREŞTI. 221. 101. MITANA PRAJEA I. SC.2.974. TR.7 DR. ION NAU V. STUDINA JUD. 49 DR.750 32. ŞincaI NR.160 43. 1A2B. BL. SC.017. ALEEA CRINILOR NR. A. GRIGORESCU NR. CICERO NR.1. 263.440 LEI 13. SEVERIN STR. AP.552. SEVERIN STR.56 DR. BL.020 290. SC.100 LEI 8.000 LEI 48. SEVERIN STR.1 DR. SEVERIN STR.930. TR. IRINA ML?DINOIU I.58. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. TR.1 DR. BL. 101 DR. ION POPESCU P. SEVASTIAN PEPTAN F. TR.12 DR.200 25.1. 35.116. OR?OVA STR. AP. CONSTANTIN NEDELEA G. SC. B?ILE HERCULANE. TR. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR. BL.2.640 LEI 50 . TR. IOANA NIŢĂ M. ET.544.554. AP.5 LOC.8 DR. M?RG?RITARULUI NR.V1. SEVERIN STR. ALEXANDRU N?STRURESCU G. SEVERIN STR.19 DR.760 LEI 43. TR.SC.1. AP. BL. MARIUS POP I. 4.4. TR.4. SEVERIN STR. ET.4. Ştefan CEL MARE NR.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P.5 DR.2.V1.276. CALOMFIRESCU NR. SECTORUL 2.M?TC? E. TR. TR. TR.744.800 185. MIHAI VITEAZUL NR. AP.2. SC.193.2.102. CARA? SEVERIN DR. EUGEN PFEFFER C.2. TR. AURORA P?L?U P. JUD.2.3. TS10.14 COM. OLT DR.680 LEI 105. ADRIAN NR. ELENA NR. 4.400 15. SEVERIN B-DUL T. M.9 DR.503. ?IMIAN SAT CERNE?.1.1.XF9. SEVERIN STR.400 LEI 30. GEORGETA POPESCU I.15 DR. BL. 1.

AP.800 LEI 37. SEVERIN STR. SC. SORIC? GHE MARIN A1. SEVERIN STR.840 228. 73. TR. TR.3 ST?NCIOIU G.3 DR.734. SPR?NCEAN? G. SC.720 284. SPL.103. MEHEDIN?I DR. TR. S?NDOI I. ET. SEVERIN STR. REVOLU?IEI 22 DEC. MRS.5. MIHAI VITEAZUL NR. 149 ROAT? R. TIMI?OAREI NR. ET. SC. SC.3.8. TR. AP.135. PETRE COM.200 LEI 53. OVIDIU DR.2.431.16.800 LEI 64. 1.339.4 DR.720 LEI 12.E12. ET. BL. AURELIA DR. EMIL AP. ALEEA CASTANILOR NR.8 DR.2. MARIN SC.1. TR.339. M. ATENA DR. BL.640 LEI 65.200 LEI 56. NR. STANI V. MARIOARA BL.2.4.2. AP. JUD. NICOLETA SORINA BL.960 LEI 37.040 LEI 104. SEVERIN STR. SANDA GHE. AVERESCU NR. AP. S?N?TESCU A. SC. NICOLAE COM.400 LEI 148. SC. VASILE DR. TR. MARIA DR. JUD. REVOLU?IEI 22 DEC. CARA? SEVERIN DR. AP. TR.5 DR.1. DECEBAL NR. SEVERIN STR.4. TR. 5 ROAT? GH. SC. FLORESCU NR.180 LEI 177.P1. SEVERIN STR. TR. GRUIA.6.850 LEI 73. TRANDAFIRILOR NR. ELENA SC. 233 ROIBAN H. TR. TR.940.8.1. MEHEDIN?I DR.628. M.940 LEI 333. AP.759.201. LEPRI NR.2 ROMAN D.755.4.7 RADA I. BL.2. SEVERIN STR. AP.6 DR. INDEPENDENŢEI NR. AP.32.098.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974. ET. SEVERIN STR. GR. S?NDOI A. STELIAN BL. AP. SC.6.520 LEI 6. SEVERIN STR. JUD.Z8. BL. TR. ION COM.39.000 30. ROTLER I. ?ULMA N. TUDORI?A BL.4.119. B?ILE HERCULANE.1. ALEXANDRU DR. TR. TR. VIOREL BL.9 DR.3. 1 DECEMBRIE 1918 NR. AP.240 LEI 28. SEVERIN STR.760 LEI 4. AVERESCU NR.P3.423. BANATULUI NR.S2. SEVERIN STR.711. SEVERIN STR. TR. SAT ISVOARELE. TR.174. 149 ROATE? D.626. AP. ŞincaI NR. NICOLETA ŞtefanIA 10.650 LEI 21.P3. STR. SEVERIN STR. PETRE SC. AP. ET. MIREL BEBE BL.420 LEI 20.3. L?CR?MIOARELOR NR.A5. CICERO NR.2. FELICIAN AURELIAN DR.1. SEVERIN STR. DR. VLADIMIRESCU NR. RADOSLAV V.900 LEI 11. SEVERIN STR. ROIBAN T. 138.3. TR. PRAHOVA NR.20 RAŢĂ T. MRS.8. GRUIA. BR?NCOVEANU NR. SANDU C. PAULA BL.P3.3. MARIUS DR.19 DR. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD.411. SEVERIN STR.262. AP. ET. MEHEDIN?I DR. FELICIA BL. Ştefan BL.6 ST?NCIOU ST.184. AP. AVERESCU NR.2. 42.16.S2.4.TR.680 LEI 60.D4. VITEAZUL NR.2.P1.103. G1. TR.983. TR.61.600 LEI 57.11 DR.32.9 ST?NCULESCU T.6. CONSTANDINA BL A2.15 Ştefan GR. VITEAZUL NR. RĂDUŢĂ N.4.3 ST?NCIOIU S. AP. TR.1. TR. BL. SEVERIN STR.11 DR. AP.1. ECATERINA SC.2. SEVERIN STR. SC.000 LEI 24. ET.510 LEI 51 .320 LEI 2. S?RBU A.822. 41. SC. SEVERIN STR. TR. SPL. AP.868. SEVERIN STR. S?RBU V. SC.1.11 SCRECIU I. TRAIAN NR. SC. RAMONA MARIA DR. SPL.480 LEI 25.400 LEI 27. AP. AP. DR.8.149. BL.16.2.092. AP.480 LEI 591.960 LEI 21. SC.400 LEI 50. R.4. NR. SEVERIN STR.078.Z8. SEVERIN STR.176.9 DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.017. ST?NCIOIU P. SC2.678. TR. SC. 290 DR. AP. BABEŞ NR. BL.ET. VASILICA BL.551.7.4. TR. ELENA SC.9 DR.6. PRAHOVA NR. SEVERIN B-DUL. TR. SEVERIN STR. AP.19 S?N?TESCU V. ET. CICERO NR. SGONDEA T.1. RADU DR. 32. CRI?ANA NR. SEVERIN B-DUL. 37B LOC. CRI?AN NR. MRS. ST?NCIOIU M.3. BL.800 31. SC.793. NICOLAE SC.ET. PU?AN I.3. TIMI?OAREI NR.3 139.694. SEVERIN B-DUL T. TR. TR.918. EUGEN ET. SEVERIN STR.415. ET. 30 DR.28 DR. MARIA BL. TR.

Bradului.2.4. 159. str. 917.12 DR. SEVERIN STR.6. 20 AMARANDEI N. SEVERIN STR.TACOT? GHE. et. str. TR. sc. 4. TR. SC. Aleea Constructorului.1. str.A7. B. AP.3. Enescu. 1. bl. 5. 12 ADAMACHE I. P. ET. ALEXANDRU V?CU?? GHE.440 LEI 36.1. 155 DR. 26. et. 36. STR.855. sc.TR. 7 AIRINEI I. PETRONELA Iasi. ALEEA GAROAFELOR NR. str.413.5 DR. ap.101 DR. MARIA Bacau. Bacau.V11. 5. SEVERIN STR.6.600 LEI 23. A. ap. Veniamin Costache. A?TEF?NOAIEI V. SEVERIN STR. str. ET. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau.12 DR. 20 ARMEANU I. ap. TR.491. 10 ANGHEL ELENA Bacau.5. AP.100 LEI 33. str.TR. bl. Aleee Parcului. SERGESCU NR. nr. Bucium. 4. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. sc. ap. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau. BL. CALOMFIRESCU NR. 2. B. 5. F. 5.1. TR. 3. ANDRONIC I. TR. nr. G. 1. et. SC. 10. bl.5. SC. VLADIMIRESCU NR. Letea. et. 3. 46. 16 bis. ap. G. SEVERIN STR. ap. SEVERIN STR.080 LEI 7. 9 ANGHEL V. sc. bl. N. A. 5. ap. 159.3. Primaverii. et. A. AP. TR. sc. VII.137. TR. BL. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N.700 LEI 45. SEVERIN STR.SEVERIN STR. BL. C. AP.1. 3. GHEORGHE VI?AN N. TR. AP. sc. 2. Balcescu. str. sc. nr.. AFLOAREI CLARA Bacau. VASILE Bacau. TR. 2. D. SEVERIN STR. sc.200 LEI 109. A. VLADIMIRESCU NR. et. ERMINA Bacau. str. 4.3.326. bl. AP. ap. nr.3.1.636.52.C1. Letea. ap.25. bl. IOAN Bacau.12 DR. nr. et. 2.816. MARIUS TREISTARU P.E18. 4.1. 7 DR.600 LEI 54. D. TR. 3. 2. bl. bl. JIULUI NR.6 40. AP. bl. SC. et. BL. MIRCEA ION ZAHARIA N. str. ap. 2 APOSTOL RODICA Bacau.3. str. NICOLINA Bacau. str. et. SC. BL.156. sc. CALOMFIRESCU NR. 13. nr. nr.sc. str. 15 ANGHEL N. PETRU Bacau. 1. 3. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M.920 LEI 45. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. EMILIA Bacau. nr. A. BL. 6. nr. FLORESCU NR. 10. sc. MIGDALULUI NR. Mioritei. nr. LUCIA Bacau. AP. sc.1.4. VIOREL Z?ULE? ST. ap. 5 ALEXANDRU GHE.12 LOC. 36. sc. A. ADRIAN NR. SC. N. sc. 12 ATOMEI C. BL. nr. bl. C.1.12 DR. str. 25.560 LEI 8. SC.1.243. LEOPOLD DR. ap.360 LEI 6. ap. nr.680 LEI 26. BL. nr.3. CALEA TG. SEVERIN B-DUL T. Soimului. LIVIU UNGUREANU A. B?ILE HERCULANE. bl. A.593. et. Panselelor.322. 4. 5.9 DR. str. jud.4. str. et. bl. nr. AP. C. 6.2. BL. ap.1. sc. SEVERIN B-DUL T. MARIN Moinesti. AURICA ROATE? A.14 DR. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau. CELESTINA Bacau. sc. 9 ANTAL ST. Balcescu. str. 13. 8. 6.132. Impacarii. SC.B3.6 DR. AP.400 LEI 39. N. A. ap. ET. INDEPENDENŢEI NR. sc. nr. VIRGINIA TUDORAN I. et.094. nr. AnaI Ipatescu. TR. SC. bl. 2. str. ap.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau.51. SC. 5. sc. nr.796. sc. AP.8 DR.590. et.9. 36.501. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. C. SEVRIN STR. 50.600 LEI 172. 5. nr. A. TRANDAFIRILOR NR. BL. Enescu. SEVERIN STR. et.4. TR. MIGDALULUI NR. 8.SC. str. Balcescu. Energiei. 1. 2. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. Soimului. bl. SC. AP. MĂRĂŞEŞTI NR. SEVERIN STR.560 LEI 40. et. bl.16 DR. A. AP. str. bl. SC.E. GR. bl. AURELIAN NR. str. 2.E18. ap.

Unirii. sc. ap. nr. 21 Bacau. Stefan cel Mare. Iosif Cocea. et. 7 Bacau. nr. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. Bd. 33. bl. satul Marvila Bacau. 2. 2. bl. 12. str. Y. . str. 1. str. str. 1.7. bl. 45 Bacau. ap. 21 Bacau. nr. nr. B. B. Narciselor. 3. E. ap. jud. 3. nr. br. 8 Bacau. Marasesti. 5. Bacau. bl. 33. nr. 2. nr. 6. et. sc. 2 Bacau. D. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. 2. str. com. Narciselor. 5 Buhusi. ap. 3. N. 8. jud. 1 Bacau. 7 Bacau. 468 Faraoani. str. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. et. Postei. str. et. GEORGETA B?BU?ANU V. sc. 2. str. bl. str. B. 16. nr. 44B. nr. MARIA BOTEZATU I. E. 4 Bacau. sc. N. jud. str. 1. TONIŢĂ B?ITANU I. Lunca. 1. M. str. 2 Bacau. 3. str. Dimitrie Cantemir. nr. Bucium. sc. jud. jud. 3. M. ap. . 8 Galbeni. ION BORO? M. Bacau. A. sc. nr. 44B. Aviatorilor. 2. nr. Bacau Bacau. sc. nr. nr. nr. C-TIN BALINT M. 2. str. 30 Buhusi. et. Marasesti. et. sc. Balcescu. jud. Prelungirea Bradului. MARIA B?LAN ST. nr. ap. ap. str. B. Miron Costin. 4. 468 Faraoani.2. str. 32 Bacau. str. 28 Bacau. nr. sc. Valea Alba. 4.SORIN BIVOLARU GHE. 5 Buhusi. 131. Cornisa Bistritei.4. et. B. ap. Bacau. Bacau. et. ap. jud. et. 5 Bacau. nr. sc. ap. ap. nr. sc. str. 4. ap. LAUREN?IU BALA? GHE. A. nr. Bacau. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . N Balcescu. bl. bl. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. Cornisa Bistritei. et. NOBERT BADITA C. !. 19 Bacau. 179. Ardealululi. nr. 32 Bacau. sc. Balcescu. Viteazul. 44B. et. str. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. C. nr. str. B. bl. et. str. 11. et. bl. sc. Marasesti. 4 Bacau. bl. nr. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. 16. 13 Bacau. 8. 4. et. Bacau. bl. 5. A. ap. 1039 Buhusi. Trecatoarea 9 Mai.A. 5. 6 Bacau. et. sc. B. 48 Bacau. str. 16 Bacau. A. bl. Oituz. 8 Bacau. B. 25. B. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. ap. 6. Unirii. 1. 1. 1. str. 2. et. 2. str. ap. 3. 7. str. bl. 7 Bacau. str. et. sc. str. et. bl. Carpati. nr. str. bl. nr. 8. Bacau Bacau. 13 Buhusi. jud. 179. 25 Onesti. B. bl. 1. B. Bacau. 4. sc. str. str. Republicii. nr. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. Bradului. Viteazul. str. sc. 2 Bacau. Bacau. bl. ap. Buhusi. 5 Bacau. Stadionului. 28 Bacau. sc. Bacau. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. 6 Corbasca. str. bl. Bd. sc. 1. et. 2. bl.BABU? N. ap. nr. B. et. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. str. Dr. nr. Unirii. ap. Chimistului. ANGELA BARABA? N. Bacau. A. sc. Republicii. 3. sc. Stefan cel Mare. bl. jud. sat Valea de Sus . jud. bl. sc. ap. jud. CONSTANTIN B?ITANU I. sc. ap. 8. IOAN BANGALAU P. str. 4. Frunzei. sc. Bacau. bl. 7 Bacau. ap. . sc. et. bl. 7 Bacau. nr. Y. nr. C. 1. ap. A. str. G. sat Cacova Mica. 13. ap. ap. ap. 4. 12. sc. et. 1. et. Bacau. Ardealului. str. 84. sc. 25. sc. str. 14 Moinesti. ap. et. Davila. 44B. RODICA BARAN C. str. E. 7. 5. 2 Helegiu. str. ap. Spiru Haret. bl. 10 Faraoani. str. Bacau. jud. 1. sc. Tineretului. bl. ap. 1. nr. sat Cacova Mica. et. 4. ap. 11. ANA B?LU?? GHE. . et. 4 Onesti. jud. bl. 7. et. Republicii. bl. bl. ap. Spiru Haret. str. str. Digu Barnat. str.A.

TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. ap. ap. Vulturului. ap. Milcov. str. jud. 4. bl. et. 18 Bacau. 43 Valea Seaca. 14. 12 Bacau. 16. Neagoe Voda. str. Unirii. bl. Bacau Bacau. 15. Garii. Bacau Secuieni. 7. str. ap. str.B. 84/2. sc. jud. str. 2. str. sc. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. str. 1sc. CLARA C?RLAN GHE. 3. bl. str. com. F1. 16. ap. 4. 87 Secuieni. jud. ap. 16 Bacau. A. D. GHEORGHE Bacau. 162. sc. ap. nr. str. sc. V. sc. str. ap. Ghioceilor.2. 20. B. ap. nr. 5 Bacau. Ştefan BRĂILA ST. str.BRĂILA D. C3. 17 Bacau. str. 199 Bacau. Venus.2. str. MARIUS CERNAT C. et. 35. B. Republicii. sc. sc. 4. 4. B. ap. str. bl. Miroslovesti. 13 Bacau. Neptun. A. 19 Bacau. D. ION CANCEA M. sc. TEREZA BUD?U GH. ap. jud. jud. bl. 412 Bacau. Energiei. bl. 3. sc. Nucului. ap. et. sc. 32. sc. Bacau. ap. nr. Bicaz. Bd. ap. ap. Soimului. Aleea Ghioceilor. Nordului. SORIN BUDAU P. et. nr. 3. nr. Banca Nationala. Razboieni. Bacau Buhoci. sc. nr. bl. D. sc. jud. 15 Bacau. jud. A. bl. et. 13 Bacau. Narciselor. bl. 14. ALEXANDRU C?TAN? M. 4. Carpati. ap. ap. 14. 3 com. Alecsandri. CONSTANTIN BUTNARIU A. bl. Bacau Bacau. nr. str. et. Zorilor. sc. bl. 10 Sascut. Bacau Bacau. bl. 25. D. str. bl. ap Bacau. 43. sc. Ardealului. ELVIRA BUTNARIU I. str. 1. str. 2 Bacau. et. 6 Bacau. A. Venus. 2. str. Bijghir. 34. 11 Galbeni. 12 Bacau. nr. sc. sc. 19. jud. Ciprian Pintea. com. 7. ap. sc. str. N. et. nr. nr. B. VALERIA CEAUNA? GHE. Milcov. jud. ap. sat Valea Draga. 8 Bacau. nr. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. ap. 6 Bacau. et. Bacau. nr. 15. Venus. ap. str. 2. bl. Razboieni. str. GABRIEL CERN?IANU N. et. D. GEORGETA CĂLIN GHE. 2. 3. str. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. Iasi Faraoani. sc. P. bl. ap. IOAN BUTNARU I. ap. 11. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . com. 3. A. nr. 442 Bacau. VASILE CEAUNA? I. Bacau Bijghir. 19. 917 Bacau. 10 Bacau. 54. bl. Metalurgiei. str. et. Carpati. 16. Letea Veche Bacau. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. Metalurgiei. sc. 159. 4. nr. ap. C-TIN CHIRU C. ap. 9 Bacau. Energiei. 22. com. M?RIOARA C?LD?RARU P. nr. ap. E.Buhoci.ANA CENU?? C. ROBERT CADAR I. Marasesti. bl. sc. A. 142. com. bl. A. 2. sc. 30 Bacau. ap. nr. nr. str. 2. str. 8 Bacau. Bacau. str. 126. 17 Bacau. 2. B. bl. bl. Romanului. N. MARIA BUD?U A. 4. CECILIA CANCEA M. str. et. 7. nr. sc. str. 3. sc. str. str. ap. 3. 5. str. str. 9 Mai. C. nr. Cornisa Bistritei. bl. nr. bl. jud. str. D. Balcescu. nr. D. 85. Aviatorilor. ADRIANA CANACHE V. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. bl. ap. ap. bl. str. str. sc. et. 11 Bacau. str. B. et. COSTICĂ CHIRIAC I.MARIA BUFTEA C. B. 26 Bacau. Castanilor. sc. B. bl. CIPRIAN CERGHICI I. sc. jud. Bacau Bacau. sc. str. Milcov.Buhoci. MARIA CANCEL M. 30 Bacau. ap. D. bl.2. ap. et. sc. 14 Galbeni. 8 Bacau. 4 Moinesti. 6 Bacau. 33. A. 2. B. 16. sc. sc. ap. bl. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. Bacau. bl. 2. Bacau Bacau. bl. A. et. sc. Balcescu. 19 Bacau. 5. ap. A. E. B. jud. 4. bl.

str. str. str. M Viteazul. sat Lilieci. 37. str. str. Veniamin Costache. sc. sc. C. A. 5. sc. ap. Lalelor. C. IOAN Bacau. B. Marasesti. bl. B. str. Bira. sc. bl. ap. sc. ap.sc. VALENTIN Bacau. Unirii. ap. nr. str. 5. 3 Boghicea. str. bl. str.28 CO?ESCU A. 23 Bacau. Veniamin Costache. str. bl. C. Alecsandri. D. str. str. Veniamin Costache.9 CO?ESCU T. 16 COJOCARIU P. AUREL Bacau. bl. 1. 2. CONSTANTIN Bacau. str. bl. Veniamin Costache. jud. sc. C. ap. sc. jud. Soimului. 39. Carpati. Bacau CONDREA GHE. MARIA Bacau. ap. 4. 30. ELENA Bacau. A sc. 11 COMORA?U A. bl. COSTICĂ Bacau. B. bl. sc. bl. ap. sc. str.D. bl. 39. Energiei. 24 CREŢU V. 80. Marasesti. ap. 80. str. Balcescu. A. NECULAI Bacau. Neamt Roman. ELENA Bacau. B. A. nr. 4 CREŢU N. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . LUCIA Hemeiusi. bl. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. str. 16 CLAPON C. str. 1. ap. E2. ap. bl.sc. bl. Al. 49 COCIORV? V. V. PETRONELA Bacau. sc. EUGENIA Bacau. str. 21 Bacau. sc. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. Mioritei. ap. 7 COMANESCU N.sc. com. sc. 4. sc. ap. bl. A. V. ap. str. bl. bl. Traian. LIVIA Bacau. I. 5. Marasesti. Orbic. bl. sc. sc. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. VICTORIA Bacau. A. Bacau. str. bl. V. Cocea. ION Bacau. sc. OANA CIOB?NI?A P. 33. ap. ION Bacau. NECULAI Bacau. ap.17 Bacau. nr. bl. nr. Lalelor. E1. str. Neamt. CATRINA Prajesti. jud. 9 CIUCHI A. com. ELENA Buhusi. str. 5 CIOROAB? C. 16. sc. 26 CROITORU D. E1.sc. ap. 33. A. sc. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. bl. nr. Tudor Vladimirescu. bl. nr. str. C1. sc. str. jud. Cornisa Bistritei. 15.17 Bacau. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. str. 80. 4 CREŢU I. GEORGE Bacau. 4.D. 2 CIUCHE RODICA Bacau. ap. bl. F. C. Bacau. C-TIN Bacau.11 CUSTUR? I. bl. 4. Garii. bl. V. Bucegi. CIORBARU I. ap. GHEORGHE Bacau. str. jud. Miron Costin. 39. Veniamin Costache. str. 23 Bacau. D. nr. str. N. C. 48. 1. ap. ap. 19 CIOROIPAN V. ap. 169. 1.1. str. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. 117. bl. Cornisa Bistritei. 18. A. bl. Bacau. sc. ap. sc. nr. MARIA Bacau. nr. str. VENERA Bacau. 58. Aleea Revolutiei. ap. jud. Aleea Parcului. sc. Marasesti. Alecsandri. Soimului. A. 22 Decembrie. sc. 16 COCIORV? I. str. ap. ELENA Bacau. I. bl. NICOLAE Bacau. 15. 16 CREŢU P. CORNELIU CIOCAN T. nr. nr. str. 36. VASILE Bacau. nr. jud. sc. M Viteazul. sc. str. sc. ap. 34. bl. ap. bl. CAMELIA Buhusi. bl. sc. Cel Bun. sc. str. 5 Bacau. ION Bacau. str. str. 10 COLODIUC I. B. B. bl. 5 CIORBARU ST. str. nr. ap. IOAN Bacau. B. str. ap. 16 CREŢU N. nr. MARIA Buhusi. str. 56. 6 COJOCARU I. Cel Bun. C. str. nr. 1. 11 COV?TARU GHE. C. Hatman Verescu.9 CO?ESCU M. C. bl. 13 DAMIAN I. PAVEL Bacau. 24 CREŢU P. ap. E1. Bacau COARDO? GHE. bl. Marasesti. ap.9 COV?TARU D. Aleea Parcului. 5.2. ap. sc. 43 CRISTIAN GHE. PETRU Bacau. C. bl. nr. S. str. 33.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. D. 6. 4 DAN?E P. sc. 16. Alecsandri. A. 8 COCA GHE. Cel Bun . bl. 55 CIUBOTARU D. str. nr. Al. str. Alecu Russo. Republicii. Sturza. ap. Alecsandri. ap. nr. MITIC? Bacau. 4. sc. str. bl. PETRU Bacau. A. sc. ap. A. 11 CONDRIA C. str. ap. ap. str. 12 COJOCARU GHE. bl. ap. Bd. A. Cornisa Bistritei. Cornisa Bistritei. ap. Orbic. C. PETRU Bacau. 16bis. str. ap. Al.

nr. jud. MARIA Bacau. bl. str. nr. 9 Mai. GHEORGHE Bacau. 31. bl. jud. sc. 49 FILIPESCU N. 1 DR?GHICI P. sc. B. MARIEA DIACONU GHE.sc. sc. str. nr. ap. Slanicului. A. bl. C. ap. str. VASILE Onesti. 1. 4 DORUNGA T. str. Bacau. PINTILIE Com. Cuza Voda. GHIORGHE Bacau. ap. str. str. Panselelor. str. bl. 2 Com. 4. 15. A. Soimului. C. Cornisa Bistrita. 19. 1 FILIP I. 21. ap. Soimului. A.1 FO?LEA GHE. Castanilor. D. Magura. bl. str. Poet V. ap. A.sc. VIRGIL Buhusi. ap. bl. ION Bacau. 5 GAVRILESCU GHE. MARIA Bacau. ILIE DIACONU N. ap. 1. str. 3. Progresului. jud. jud. 22 DUGHIRI M. A. 15 DOBROI N. M. bl. 3C. D?NU? DEDIU GHE. bl. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. 8. 27 Bacau. str. N.VASILE Bacau. A2. bl. str. bl. Caragiale. Rahova. sc. 29. sc. nr. str. Carlova. A. C-TIN Bacau. Tudor Vladimirescu. 5. bl. str. str. str. L. Livezi. C. bl. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. bl. str. str. sc. Banca Nationala. str. ap. Balcescu. sc. Eminescu. Saturn. nr. 13. 11 GAVRIL Z. M. bl. sc. Bacau. sc. ap. ap. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . 13. ap. VALERIA Bacau. sc. 8 FO?LEA V. nr. bl. Marasesti. Bucegi. str. str. Balcescu. bl. sc. 8. AUREL Bacau. 100. 13 DUGHIRI D. 14 Buhusi. sc. Balcescu. 13. bl. bl. A. jud. bl. 8 GAL IOSIF Bacau. Bacau. Bradului. S. 11 Bacau. DANIELA Bacau. Nordului. 30. Sturza. bl. jud. ap. 100. str. str. sc. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. ap. 159. ap. 7 DUMITRA?C GHE. MIHAELA Bacau. str. 15 ENACHE P.11 ENACHE GHE. 1. I. VASILE DIACONU I. ION DELEANU T. D. ap. 20 GEORGESCU I. Bl. sc. Bacau DODITA V. str. I. bl. bl. str. 1. A. ap. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. 4. bl. Marasesti. ap. ap. B. sc. str. MIHAI DOBRANI? GR. sc. ap.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. jud. Soimului. str. 15 G?NDU N. sc. Eminescu. sc. ap. bl. ap. MIHAELA Bacau. Bacau F?C?OARU V. bl.sc. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. B. SILVIA Bacau. 24 DOSPINESCU V. 8. N. 3 FARCA? TEREZA Com. MARIANA DIACONU V. N. 15 Bacau. str. ap. sc. ap. ap. Bradului. A. B. A. Viteazul. sc. ap. Faraoani. bl. bl. bl. Bacau ENACHE I. Bacau DOGARU A. sc. 1. Mioritei. A. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. et. 13 Bacau. 9 Mai. 11 ENACHE SILVIA Bacau. C. C. 5. str. Energiei. bl. 8. ap. sc. 157 GINJU V. jud. Balcescu. A. jud. sc. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. C. ap. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . str. sc. 2 Bacau. Viteazul. nr. GEORGETA Bacau. sc. bl. ap. 7. str. sc. B. 4 DUMBR?VEANU GHE. 15. Bacau Bacau. NECULAI Bacau. 18. bl. bl. 125. sc. 13. ENACHE GHE. str. str. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. ap. nr. Aviatori. 13. Viteazul. 22 Decembrie. M. bl. sc. sc. 11.ap. ap. M. sc. A. str. A. DOINA Bacau. A. Cornisa Bistritei. C. jud. NICULINA Bacau. C. Letea. Marasesti. MARIA Com. MARINELA DOBO? M. 159. ap. M. 22 DUMA GHE. jud. str. 8 Martie. nr. 4 Bacau. CORNELIU Bacau. ap. bl. B. str. B. MIHAI Bacau. 1. 5 Com. 19 Bacau. str. 4. nr. A. ap. str. Bacau Bacau. bl. Galbeni. MARIA Com. N. bl. G. B. str. Banca Nationala. MARIA Com Secuieni. ap.sc. str. 35 Bacau. B4. D. VASILE Bacau. sc. 7. sc. B. Bacau DOROB?? C. B. 3. str. Trandafirilor. ap. nr. A. IONEL Bacau. ap. Marasesti. 3.

A. C. ANICA IACOB V. 20A. sc. Tolstoi. 11 Bacau. sc. B. str. Ana Ipatescu. Mioritei. ap. 22 Com. Nordului. bl. bl. bl. B. 14 Com. Republicii. ap. bl. bl. Aman.. sc. str. 3 Bacau. 37 Bacau. ap. 3 Bacau. bl. str. Neagoe Voda. A. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . Mioritei. 142. sc. sr. str. sc. ap. Aviatorilor. IOAN GOAG? GHE. ap. str. bl. bl. P. str. Milcov.A. jud. ap. ap. SILVIA HLU?NEAC V. str. 2 Bacau. 9 Bacau. bl. str. ap. Proiectantului. 16 Com. 29. bl. ap. IOAN HLU?NEAC V. 14 Bacau. bl. 13 Bacau. Copernic. bl. jud. ANCA GHIR?U I. Milcov. Chimiei. D. Str. bl. 116. ap. Balcescu. 116. 2 Bacau. str. 6. bl. Bicaz. AURICA GRIGORE C. bl. bl. sr. Milcov. bl. ap. A. nr. 1. str. 150. 78. B. N. A. 18 Bacau. nr. Str. ap. bl. bl. Ardealului. ap. 12. 35 Bacau. str. sc. CRISTINA GROSU I. GEORGETA IGNAT GHE. ap. str. ap. Al. ap. 50. bl. G. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. GEORGETA Bacau. C. 113. sc. ap. str. 39. sc. Miron Costin. bl. N. ANICA GIURGEA I.15 Bacau. ZAMFIRA GORE V. Patraut. sc. str. ap. Unirii. nr. bl. 146. 1. N?STASE GHIR?U M. Bicaz. ap. jud. 18. str. sc. Bicaz. A. str. C. ap.11. str. Marasesti. str. ap. 12 Bacau. str.ELENA GHERVASE P. LEONORA GORGAN V. A. str. str. CĂTĂLIN GHIR?U M. Letea. VASILE GROSU A. Ştefan GIURGEA ?T . 15. AUREL HANGA C. B. sc. sc. Metalurgiei. ap. Cornisa Bistrita. 9 Bacau. sc. 11 Bacau. 18 Bacau. bl. bl. 14 Bacau. bl.A2/2. 5 Bacau. nr. Cuza Voda. 11. 4. 16. bl. A. str. Bucegi. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. Aviatorilor. sc. Tolstoi. nr. str. str. 8 Bacau. ap. 92. ROMIC? GIURGEA ?T. bl. B. sc. 3. Balcescu.11. sc. ap. bl. A. ap. sc. 7 Bacau. C. 2. G. GHEORGHE GORA? D.sc. MARIA GHERGANU I. bl. sc. 2 Bacau. 4 Bacau. Republicii. bl. Balcescu. 11 Bacau. sc. N. B. ap. 7. sc.CRISTINA GROSU M. Ştefan HODIN? V. nr.CRISTINA GIURGEA ?T. VIOREL GL?VAN C. Coanda.7 Bacu. bl. 1. 108. sc. 13 Bacau. D. str. str. LUMINIŢA GHEORGHIU V. 11 Bacu. str. B. 2 Bacau. ap. C. sc. str. 32. sc. Cornisa Bistrita. bl. 7 Bacau. str. str. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. 5. jud. ap.GEORGESCU M. 3 Bacau.sc. ap.6 Bacau. Rares. ap. bl. 4. 3. bl. nr. Bacau Com. sc. 14 Bacau. ap. Str. B. sc. sc. bl. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. 6. ap. LAZĂR GOROVEI I. sc. ap. ELENA HANU I. 5 Bacau. ap. sc. ap. str. sc. str. str. MIHAELA H?NCU A. Cuza Voda. 13 Bacau. sc. jud. sc. bl. ap. C. str. Cornisa Bistritei. str. 26 Bacau. A. 13 Bacau. ap. 80. B. 146. ap. 14 Bacau. 12 Bacau. bl. ap. Bacau Bacau. 30 Bacau. str. nr. str. str. Letea. COSTACHE HORGHIDAN I. Metalurgiei. B. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. Bacau Bacau. Panselelor. 6. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. Cornisa Bistrita. Marasesti. C. 3. 1. 5 Bacau. Bicaz. PETREA GROSU V. Bacau Com. bl. PROFIRA GHIURC? A. 13. nr. 78.6 Bacau. bl. bl. nr. Beresti-Tazlau. ap. 3. Aviatorilor. Suceava Bacau. H. B. 71. Milcov. F. sc. sc. ap. str. A. Al. 146. Bd. 1. ILEANA HUIBAN V. C. Bicaz. bl. 13. A. B1. sc. P. 1. N.

Soimului. ANA Bacau. bl. 5. str. ap. bl. Pictor Aman. ap. bl. 9 Mai. IOAN Bacau. ap. B. sc. A. IOAN Bacau. Florilor. 12 IORGA A. str. 27. Aviatorilor. 6. str. VASILE Bacau. TODOSIA Bacau. 19 LAZĂR D. str. bl. ap. sc. sc. B. Bacau. A. Costache. 17. Cremenea. sc. 9 Mai. str. sc. nr. str. Bicaz. 80. ap. ap. ELENA Bacau. Crinului. bl. MIHAI Bacau. GABRIELA Bacau. bl. A.13 MARINESCU SERGIU Bacau. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. Slanicului. A. Electricienilor. ap. Armoniei. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. 5 L?C?TU?U C. 2. bl. A. bl. Bacau MICLŢuţ P. Margineni. bl.9 MARE? VIRGIL Barati.Republicii. ap. 5 MANTA C. str. Carpati. ap. CRISTINEL Bacau. ap. 12 MAXIM N. GHE. 10 IOSIF I. IOAN Bacau. bl. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. 3 LAZĂR V. sc. 6 LUCA GHE. 2 L?C?TU?U GHE. M. str. Razboieni. B. Bacau MARINESCU C. 5. 2. bl. ap. Logofat Tautu. 16 bis. A. A. str. ap. Bacau IORDAN C.C. Viteazul. IOAN Bacau. 3. ANICA Bacau. str. ap. str. Bacau. VICTORIA Bacau. LENU?A Bacau. C. str. RADU Bacau. MIRCEA Bacau. 1. sc. 1. str. 9. B. C. bl. sc. A. ap. Balcescu. bl. NECULAI Bacau. bl. sc. jud. 3. ap. str. bl. A.ap. str. str. bl. str. ELENA Onesti. bl. str. sc. 12 MAZ?RE P. 8 M?NDRU P.6 LICHI V. ap. jud. 3 LAZĂR S. PETRU Bacau. bl. bl. EUGENIU Onesti. 5 LAZĂR N. A. Bucovinei. nr. sc. Marasesti. sc.IONEL D. jud. ap. 110. 15 LUPU C. str. str. B. str. VASILE Bacau. nr. jud. 18. bl. 5 MACOVEIU I. Tipografilor. 4. bl.6 LOGOTETI GHE. A3. str. sc. Crinului. A. str. 52. Sc.10 MANCIU GHE. sc. str. 1/7. A. sc. str. ap. C. nr. E. sc. str. A. sc. ap. Casinulu. str. 25 MIHĂILĂ MARI. bl. A. 3 LUNGU LIC? Bacau. A. sc. nr. ap. nr. VASILE Bacau. 13 MATEI VIOREL Bacau. 5 ISTRATE P. 10. bl. sc. 4 MANEA ST. C-TIN Bacau. 13 IURAC V. ap. ap. nr. A. 4. 10 MIHĂILĂ I. LAURENTIU Bacau. 22 Decembrie. str. 8. 38 MARE? D. 33 MECHECI V. Miron Costin. Sc.L?CR?MIOARA Bacau. Oituz. 5. VASILE Com . sc. ROZICA Bacau. sc. 1 LOGOTETI N. B. sc. NECULAI Bacau. str. 11 IONIŢĂ C. 17. ap. 16. 22 LEONTE V. A. 6. Soimului. 9 MERLICI I. str. TOADER Bacau. jud. ap. V. C. ap. ap. 31 MAXIM I. 25. N. jud. 39. sc. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau.sc. ap. ap. 14. bl. bl. str. bl. Marasesti. str. bl. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . Bicaz. ap. 6. Alecu Russo. bl. A. 6. bl. ap. MARIA Bacau. sc.. nr. VICTORIA Bacau. sc. ap. 3. Bacau. Copernic. ap. Energiei. Slanicului. ap. ap. bl. bl. 13. Buhoci. A. sc. str. C. ap. str. A. Marasesti. bl. nr. str. str. 2. 13. 1. MARIA Bacau. 29. 150. sc. sc. sc. 2 LECA I. CATINCA Bacau. ANGELA Bacau. bl. AUREL Bacau. DAN Bacau. nr. Florilor. A. 1. str. Miron Costin. Razboieni. bl. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. Marasesti. ap. str. 12 MICILIC? VASILE Com. ap. str. sc. A. bl. Livezilor. bl. MARIA Bacau. str. VALERIA Bacau. bl. 14. 7 MATEIANU C. Buhoci. str. str. Alecu Russo. 9. sc. bl. ap. ap. str. B. 3 LAZĂR V. 4. Soimului. A. Maramures. 7 LUNCANU COSTEL. com. ap. str. Filipesti. ap. com. 4. 1 Mai. sc. str. 1 Mai. A. ap. MIHAI Onesti. N. bl. Nordului. 11 LICHI N. jud. str. Bijghir. sc. sc. 11 M?RIU?EI A.

bl. ap. Bacau. 31. 9. ap. str. ap. 2. str. 4. Alecu Russo. bl. 27. 79. Magiresti. ap. ap. str. bl. jud. str. D. 9 Mai. A. 131. B. 25 Bacau. Metalurgiei. 5 Bacau. ap. ap. ap. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. Energiei. Proiectantului. str. 18 Bacau. ap.14 Bacau. sc. ap. sc. 1. 79. sc. Balcescu. A. sc. N. sc. Carpati. bl. Bucegi. 1. C2/2. 8. bl. D. sc. bl. sc. B. 22 Bacau. ap. nr. F. 3. 9 Com. Aviatorilor. nr. ap.sc. C. jud. sc. sc. sc. bl. B. STELIAN NICULESCU V. sc. str.E. ap. str. Carpati. A. sc. 19. 78. str. str. Banca Nationala. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. 103 Bacau. bl. 27. Aleea Ghioceilor. sc. 9 mai.VALERIA OBREJA I. A. 29 Bacau. ap. ap. Militari. bl. sc. 7 Bacau. bl. str. bl. str. bl. 4 Bacau. jud. Miron Costin. ap. B. str. Balcescu.Neamt. str. A. 22 Bacau. bl. bl. bl. bl. sc. Razboieni. D. 8. B. DANIEL NICULESCU V. str. str. A. nr. sc. 8. Republicii. Miron Costin. 131. A. Miron Costin. Aleea Parcului. 29 Bacau. D. 8 Bacau. bl. str. 1. str. ap. 22 Decembrie. Al. bl. 25 Bacu. Lipova. A. sc. ap. str. 3 Bacau. B. IOAN MUNTEANU V. B. sc. MARIUS MOLDOVANU N. Bucegi. ap. bl. 5 Bacau. str. 9. 25 Piatra. 27. Balcescu. sc. DOMNICA MONOREANU . bl. F. 85. bl.12 Bacau. ap. 22. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. E. 7. ap. ap. Cel Bun . sc. str. C.. 3 Bacau. Cel Bun. NICU?OR MUNTEANU V. A. 22 Decembrie. sc. N. Oituz. str. bl. bl. str. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. bl. sc. 2 Bacau. NECULAI NECULAU I. B. 131. 2. bl. sc. sc. ADRIEAN NICA C. Logofat Tautu. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . jud. str. 13 Bacau.75 Bacau. Z?NA MITROFAN M. B.5 Bacau. sc. C2/2. ap. 5. ap. str. bl. Miron Costin. str. 27 Bacau. 4 Bacau. Oituz. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. 6 Bacau. str. 4. bl. str. nr. B. str. str. IOAN OLARU A. Bacau Bacau. jud. VASILE MONEAGA G. nr. ap. bl. bl. Bacau. 39. ap. 8. 6 Bacau. Panselelor. Cornisa Bistrita. Aleea Parcului. sc. str. sc. ap. 2. ILEANA OJOG A. B. Castanilor. ap. F. ap. Carpati. bl. Bacau Com. ION P?DURARU D. str. VEROANA MORO?ANU I. str. ap. sc. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V.7 Bacau. Castanilor. bl. 14 Bacau.BR?NDU?A MONEAGA I. ap. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. str. sc. ap. 29. bl. 22. str. nr. ap. SIMON MOISE I. sc. A. nr. 8 Bacau. 6 Bacau. str. sc. 6 Bacau. sc. str. 85. 14. bl.80. 1 Decembrie. COSTEL N?STAC C. ap. ap. 12 Bacau.sc. sc. bl. nr. 3 Bacau. A. ap. ap. 18 Bacau. A. bl. str. str. str. A. bl. B. Bucegi. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. Caiuti. 3 Bacau. Al. Miron Costin.7 Bacau. 12 Bacau. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. str. Neamt. N. 1. Carpati. A. str. MARIA PANAIT I. 7. bl. Carpati. 19 Adjud. 1. ap. str. sc. MARIA PALADE S. Aleea Parcului. 15 Bacau. ap. Marasesti. IOAN OLTEANU I. 25 Bacau.4 Bacau. 29. bl. VASILE N?STAC C. bl. IOAN P?DURARU GHE.sc. str. 1. 33. Cornisa Bistritei. 5 Com. str. 2 Bacau. VALERIA NICA GHE. nr. bl. C1. 21. str. Vrancea. A. sc. bl. 1. bl. Castanilor. bl. VASILE OHACI C. ap. RADA PANAIT I. 24 Bacau. str. Cuza Voda. ap. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. 39. sc. B. MARGARETA MONDAN GHE. sc. ap.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. 5 Bacau. str.

sc. str. str. ap. Luminii. sc. ap. A. Cornisa Bistritei. E. 5 PRICOPIE V. C. Bd. ap. LILIANA Bacau. 20. sc. A. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. bl. 34. A. str. FLOAREA Bacau. I. 33 POPA I. G. str. N. sc. bl. str. str. Apostu. A. 4. str. sc. sc. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. Luminii. 3. sc. D. Nordului. Carpati. C-TIN Bacau. ap. Erou Gh. 12 PUSTIANU GHE. Alunului. nr. Hasan. nr. 3. IONEL Bacau. ap. str. C-TIN Bacau. Miron Costin. 5 POPA GHE. str. 5 PICHIU GHE. 165. Energiei. A. B. str. bl. 1 PURU ST. 1 PAVEL D. A. ap. bl. B. str. 8. ELENA Bacau. GEORGE Bacau. 1A. 1bis. 11 PADUREAN. str. LUCICA Bacau. ap. A. ap. Str. Bacau. sc. str. sc. ap. 3 POPA D. 46 PRUTEANU ION Bacau. nr. 4 PAVEL I. VASILE Bacau.14. 3. A. 40. Bacau. str. Sturza. st. bl. sc. Republicii. sc. 13 POTORAC D. A. 1bis. sc. ap. VERONICA Bacau. A. sc. str. B. Aeroportului. 2. str. 29. A. ap.PASCARIU GHE. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. bl. bl. sc. Neagoe Voda. 7. sc. sc. 78. ELVIRA Bacau. 5. bl. Soimului. 1 PAVEL N. bl. sc. bl. ap. bl. S. str. ap. B. VIOREL Bacau. 15. bl. 3. ANGELICA Com. A. A. sc. 15. A. bl. MALINA Bacau. bl. str. B. 14. sc. bl. ap. sc. Hasan. str. G. bl. ADRIAN Bacau. bl. bl. M. str. ELENA Bacau. ap. 4. B. Panselelor. COSTICA Bacau. ELENA Bacau. 7 POPA GHE. sc. Alunului. sc. F. 5. ap. bl. bl. F. nr. 1 Mai. Banatului. A. Apostu. bl. 9 Mai. ap. Pictor Aman. M. str. sc. 9 Mai. 1. Stefan Cel Mare. nr. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. A. sc. Erou C.. sc. PETRU Bacau. B. 15 POPOVICI FLORIN. str. bl. 1. B. bl. sc. 22 Decembrie. A. str. bl. ap. ap. str. G. E1. Bacau. GHE. ap. B. Lipova. N. str. bl. 9 PAV?L G. A. str. NICOLI?A Bacau. MARIA Bacau. M. ap. ap. 2 PUSTIANU C. Republicii. sc. ap. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. B. 78. sc. Bacau POJUM ANTON Bacau. Alecu Russo. str. VASILE Bacau. str. sc. bl. nr. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . sc. B. IOAN Bacau. bl. 3 POPA V. 82. bl. bl. 13 PRICOPIE GH. str. A. sc. sc. bl. 2. 4. sc. 33. Stefan Cel Mare. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. str. str. bl. sc.Balcescu. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. D. ap. F. 12. 33 POPA CRISTINA. 1 Mai. ap. Castanilor.Balcescu. 78. str. sc. 1A. 9. 14 PI?TA C. Nordului. 1bis. sc. ap. Militari. ap. Marasesti. bl. E. sc. N. jud. 7 POPA GABRIELA Bacau. 5. str.A. ap. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . A. Castanilor. bl. str. bl. str. Caisilor. Erou C. 4. sc. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. nr. str. 2. nr. 5. ap. ELENA Bacau. str. sc. bl. nr. 9 PONICI N. ELENA Bacau. 10 PERJU V. 5. GABRIELA Bacau. str. sc. bl. 9. IOAN Bacau. Miron Costin. ADELA Bacau. 1 PAVEL T. 14 PATRICHE N. sc. Unirii. bl. ap. 17 POPA GHE. B. Martir Horia. jud. 4. 15 PREFAC GHE. Stefan cel Mare. Balcescu. 3 POPA F. Erou C. ap. ap. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. 5. 4 POPA A. bl. F. ap. 4 P?DURARU I. str. 4. Rusu. AUREL Bacau. 27 PETRARU J. A. bl. bl. bl. ap. ap. A. Hasan. 4. A. ap. bl. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. sc. Violetelor. ap. 4 PAVEL C. ap. sc. ap. str. str. ap. str. str. 9 Mai. ap. st. 2. sc. 5. Apostu. bl. bl. bl. ap. ap. C-TIN Bacau. ap. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. C-TIN Bacau. 12 PU?CU?? I. IONICA Bacau. str. str. 9 PREDA RADU GHE. 18. ap. Alunului. 11 POPESCU N.

16. 19. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. ap. V.3 Onesti. ap. ap. 4B. 2. A. bl. sc. Stefan Cel mare. str. A. 3 Bacau. 8 Bacau. 3 Bacau. B. 18 Bacau. str. A. bl. 8. str. B. ap. Panselelor. Slanicului. str. 67. bl. sc. Lalelelor. 40. ap. sc. str. bl. 1. Cornisa Bistritei. 14. 9 Bacau. Alecu Russo.. sc. bl. Milcov. 6 Bacau. 9 Bacau. Marasesti. str. sc. str. str. ap. 27. A. B. str. A. 6. str. bl. 5. 13 Bacau. ap. sc. str. Bacau. 5. bl. 6 Bacau. Ana Ipatescu. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . sc. MIHAI SPORICI V. ANDREI SAUCIUC V. Bacau Bacau. str. A. 5. ap. nr. sc. Aviatorilor. Trotus. bl. Alecsandri. str. ap. bl. sc. Republicii. str. ap. sc. VASILE ROBU B. ELVIRA RUSU V. nr. sc. sc. 4. A. 6. NICOLAI ROŞU GHE.29 Onesti. 26 Bacau. str. 9 Bacau. 4 Bacau. ap. str. C. B. 7. sc. bl. Banatului. Ana Ipatescu. MARIA RUSU D. C-TIN SERGHIU?? I. jud. Visinului. SILVICA SERGHIU?? I. Neagoe Voda. ap. Cornisa Bistritei. 57. Bucovinei. sc. Alecu Russo. str. sc. nr. A. C. sc. 11 Bacau. str. Stefan cel Mare. 3. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T.9 Bacau. bl. 4. N. DORIN Şerban ?TE. Letea Veche. 1. 16. sc. VASILE Bacau. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. B. 17 Bacau.1 Bacau. ap. V. ap. C. bl. Bacau. str.. MARIA STAN GHE.R?CHIT? N. str. sc. A. B. bl. IOAN RUSU D. bl. sc. sc. str. Bacau Bacau. ap. sc. Balcescu. LIDIA TACU C. A. VALERIA S?NDULACHE I. Panselelor. str. ap. 4 Bacau. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. ap. 3. str. sc. ap. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. 4 Bacau. F1. sc. bl. bl. sc. 2 Bacau. Neagoe Voda. str. bl. bl. bl. l. 7 Saucesti. ap. COSTACHE STRAT C. 6 Bacau. 10. Livezi. ap. ANA SION I. A. VALERIA STAN V. ap. ap. sc. 1. D. Bacau Bacau. sc. B. A. 13 Bacau. sc. 7. str. str. ap. bl. 25. str. Str. 57. 11 Bacau. SILVIA TALABAN I. sc. jud. Mioritei. Armoniei. VASILE RUSU M. Neagoe Voda. C1. 3. ap. jud. Panselelor. B. 22. 1. B. Soimului. Oituz. Cornisa Bistritei. 1. str. N. B. A. 4 Bacau. bl. bl. ap. B. Cornisa Bistritei. 4 Bacau. 67. C. ap. Aviatorilor. sc. sc. N. sc. bl. 13 Valea Seaca. ap. str. str. Bacau Sat Lilieci. ap. 8. ap. 4B. sc. 13 Bacau. bl. 6. B. ap. A. 11 Bacau. bl. bl. Alecu Russo. ANA SOLOMON I. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. str. G. 12. B. ap. D. ap. ap. Balcescu. sc. 11. A. 6. bl. EMILIA ROŞU S. ROMEO RISTEA I. str. Martir Crisan. ap. LILI ROMANSCHI M. B. str. bl. 16 Bacau. 16 Bacau. CECILIA SION I. ap. 10 Com. Castanilor. ap. str. Alescsandri. bl. str. jud. Com. ION SILI?TEANU I. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. ap. 1. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. ap. ap. sc. Bicaz. bl. 8. bl. str. Republicii. 11 Bacau. 13 Bacau. bl. str. 12. 8 Sat Holt. str. ap. Iosif Cocea. TEOFIL RUSU D. ap. bl. ap. A. 10 Bacau. str. 72. Com. bl. 11 Bacau.8 Bacau. A. bl. sc. COZMA SASC?U A. str. 9. bl. E. bl. bl. CEZAR SION I. Bd. bl.7 Bacau. B. sc. jud. ap. str. bl. sc. Bacau Bacau. sc. E. 27. jud. nr. 16 Bacau. E. 5. MIHAI ?TEF?NACHE D.Balcescu. B. sc. Hemeiusi. Banatului. jud. EMILIA ?USTAC N. bl. 4 Bacau. sc. bl. str. ap. 2 Bacau. ap. Cuza Voda. sc. sc. bl. sc. 1 Bacau. Bacovia. str. 9. A.

Mioritei. sc. C10. Letea. B. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. 12. sc. bl. 21. str. Bacau. 3 Bacau. ap. 49 Bacau. 6. H. MI?U VI?AN V. A. sc. sc. sc. 9. sc. Schelei. bl. Bacau. str. br. str. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. sc. ap. ap. bl. 10 Bacau. jud. 1. A. E1. Lalelelor. nr. str. MARIA URSU I. bl. bl. bl. 31. sc. bl. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. ap. A. Racovita. 4 Bacau. Aleea Ghiceilor. SERGIU TIMARU T. nr.11 Moinesti.TALABAN V. 1. str. ap. sc.bl. 21 Bacau. A. C. Constructorului. 7. Cornisa Bistritei. 8. jud. Bacau. str. Milcov. 19 Moinesti. Bacau. sc. jud. D. bl. VASILE TEODORESCU A. ap. ap. ap. A. bl. Miron Costin. str. 18 Bacau. 80 Bacau. 12 Bacau. A. 2. 3. ROMIC? TIMARU T.Zorilor. 9 Bacau. ap. A. str. 6. 10 Bacau. Bacau. bl. 8 Bacau. B3. Bradului. 89 Braila. sc. 2 Bacau. B. jud. bl. bl. str. 1. ap. Martir. 12 Bacau. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 .13 Buhusi. Slanicului. ap. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. 8 Moinesti. B. nr. sc. str. E. bl. Violetelor. 6. str. sc. bl. str. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. sc. A. nr. bl. str. bl. ap. 12 Bacau. 52 Onesti.9 Bacau.11 Bacau. C. jud. A. str. ap. A. ap. 120. Prieteniei. str. ap. Bacau. 14 Com. bl. sc. 18. ap. 87 Bacau. str. ap. ap. Margineni. sc. Slanicului. bl. Carpati. ap. 44. A. jud. str.. bl. C-TIN ?I?U N. A. ap. Banca Nationala. str. A3. 12 Sat Barati. str. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. bl. sc.1. Jupiter. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. ELENA TANC?U M.. ap. ap. ap. C10. Coanda. E. E1. A. 6 Bacau. M Viteazul. ap. str. Republicii. 9 Bacau. sc. 16 Bacau. sc. Pictor Aman. 17. ap. 48. LUCIA T?NASE C. 11. Aleea Ghioceilor. sc. str. 17 Moinesti. str. 1. B. str. 22.. Racovita. 1 Bacau. 15. bl. bl. B. 6 Bacau. nr. sc. VIORICA T?NASE GHE. 4 Onesti. jud. sc. B. B9/2. Avram Iancu. 19 Bacau. 6 Moinesti. nr. 8 Bacau. sc. sc. bl. A. 6. C. Metalurgiei. 8 Bacau.. Marasesti. MARIA TIŢA V. 2 Bacau. sc. sc. 12. str. str. 90 Bacau. bl. A. ap. D. str. ap. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. C-TIN TUDORIU C. ap. nr. ap. sc. A. Bacau. Titulescu. Panselelor. N.Zorilor. B. ap. A1. 11. Balcescu. 5. bl. C. Bacau. ap. ap. sc. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. Armoniei. Mircea Eliade. bl. ap. Banca Nationala. A. sc. str. ?IPA T. bl. 15 Bacau. bl. nr. str. Vladimirescu. Bacau Bacau. Mioritei. jud. sc. str. MARIA TEODORU V. str. A. GHE. 29 Bacau. 6. 14. A. OCTAVIAN ZAHARIA S. ap. bl. sc. ap. Banatului. ap. Closca. ap. sc. str. ap. str. bl. str. Camin 1. Electricienilor. bl. 124. Schelei. sc. Stefan Cel Mare. str. 4. bl. 5. 5 Bacau. sc. com. 13. str. str. C. bl. C. FILARETA VASILACHE GHE. jud. 2 Moinesti. bl. str.. str. Milcov. bl. bl. T. sc. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. C. ap. str. ap. 24. 19 Bacau.11. 23. N. bl. ROBERT ?UGULEA V. Independentei. Metalurgiei. sc. sc. bl. bl. 3. Eternitatii. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. str. str. sc. str. V?RLAN GHE. Bacau Bacau. GHE. jud. bl. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. str. ap. A. 3. bl. sc. str. ap. ap. str. A. Expres. Bacau. 4.

Republicii. 63 Bacau. STELIANA BAIETICA I. sc. Gh. V. Sc. ALEXANDRU ARSENE I. Ap. 35. Sc. D. Bl. 3. 13 Buhusi. M-2B. Str. Str. 6 Bacau. E2. Fagaras. Sc. A. AUREL BACIU M. B. Curtea de Arges. ELENA BARBU A. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. 26 135873200LEI Pitesti. B. Bl. Ap. STEFAN BADEA M. 12 50822800LEI Comuna Micesti. Lupu. Aleea Parcului. Bl. D2. B. Str. ap. Str. Ap. Ap. 9 7113800LEI Pitesti. VASILICA ANDREI I. Str. Stefan Cel Mare. Str. bl. TINCA BATA I. PS37a. Str. Bl. Sc.A. sc. ap. Pitesti 33808530LEI Pitesti. A. Sc. 20. 8 15558000LEI Pitesti. 3. 2 33190400LEI Bd. 19. DUMITRU ANGHEL A. 18. 13 15198330LEI Pitesti. S4. Ap. 12. Bdul. M3. N. nr. MARIANA GRATIELA ALECU O. 46. Arges 165688000LEI Bucuresti. AURORA BAIETICA D. Sect 8090160LEI C. 15 87364550LEI Str. Bl. jud. ADRIANA ZAHARIA V. P-ta V. Bl. Eroilor. Aleea Ucea Nr.ZAHARIA V. 69. Sc. A. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. A5. str. Campineanu. 8 7052960LEI Str. Paltinului. 7 105798680LEI Comuna Micesti. A. Sc. Ap. I. Pitesti 9822050LEI Costesti . AURA BAILESCU V. Sc. CAMELIA ANGHEL F. P1. 4A. Ap. bl. 16. CORNELIA BIRSAN N. D. B. str. Antonescu. 1. 13. Craiovei. Sc. 1B. E11. COSTIN ADRIAN BATA I. 52. A. B. 17 19706800LEI Pitesti. 33. 20 142615000LEI C. SILVIA ARSENE GHE. FLOREA BAILESCU GHE. Dacia. Bl. ap. Sc. 20 125604920LEI Pitesti. Sc. Str. Bl. Ap. D. A. 35. Sc. Pitesti 12027520LEI Str. Sc. A. str. 25. 44. Sc. Pitesti 41230LEI Str. Pitesti 54176360LEI Pitesti. ION BERECHET A. Ap.1Mai. Ap. A. Basarabilor nt. Bl. 24 21781200LEI Pitesti. Str. 16 41356000LEI 63 . Republicii nr.A. GHEORGHE ANDROI C. Bl. Sc.Trivale. Pitesti 48076350LEI Pitesti. Trivale. 2 44081000LEI Pitesti . Str. Sc. 13. ALEXANDRU ARSENE I. A. Sc. NITA BOTA D. Ap. Str. Cimpulun 34508070LEI Str. Pitesti 41625250LEI Pitesti. 3. Bl. Sc. str. GABRIEL BORDEANU A. 7. Ap. Ap. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. Curtea de Arges. Sc. 7 24892800LEI Str. sc. Victoriei Bl. Ap. Lazar. Ap. T. MARIA BERECHET I. Basarabilor nt. Sc. 3. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. D. Lupu nr. C. jud. E. DOINA ZOTTA C. Sc. COSTIN ANGHEL C. 4. C. jud. T. Sc. Bl.31 571600920LEI Mioveni. B. V. Ap. Ap. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. Razboieni. Sc. Trivale. MARIUS ALESTEU S. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. 8. Str. Sc. sc. Ap. Exercitiu. bl. CRISTIAN BERECHET F. 16. VALENTIN APOSTOL I. B. Bl. Republicii. D6a. 23. Str. Mioveni. D.Lapusani 14474600LEI Pitesti. Pitesti 51695000LEI Bd. Republicii. PETRE BADULA ST. Bl A8. 35. Pitesti 14209640LEI Pitesti. Republicii. Victoriei. Bl. Sc. sc. Banca Nationala. Ap. Str. A. Ap. nr. V. Ap. Ap. ION ARSENE E. Popa Sapca. Sc. Bl. Hanu Rosu. C4. Bl. ap. Bl. 30. Fagaras. Arges 51695000LEI Bd. str. Bibescu Voda. Bl A8. Bl. Arges 51695000LEI Pitesti. I2. Arges 6203400LEI Str.18 Bacau. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. Bl. 24 Ianuarie nr. 13 70737040LEI Pitesti. 6. P19. GHEORGHE BANDOC GHE. D. bl. Bl. Vladimirescu. E. A. 19 69388680LEI Pitesti. B8. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. Bl. Sc. ELENA BORDEANU GHE. C. Bl. bl. Str. GHERGHINA ANGHEL GHE. Balcescu. sc. CONSTANTIN ANGHEL L. Str. E. E5. Bl.31 220923600LEI Pitesti. 46. Ap. Bl. E2. 54. Ap. Ap. Vladimirescu. ap. jud. VASILICA BOTA A. Fagaras.1Mai. B. Ap. Bl. C. 18. Milea. Ap. IORDAN BEBU V. Sc. P19. nr. Str. 17. Lupu. Ap. Ap. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. Sc. Ap. VARVARA APOSTOLESCU E. Sc. ECATERINA ANGHEL M. Bl. Bacau. A.

Trivale. Sc. GABRIELA CHILAU GH. Tepes Voda. Bl. Str. Str.Str. 1 Braşov. A. Str. Ap. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. Ap. VASILE COSTACHE N. MARIA CIUCU GH. Bl. E6. Str. Sc. Bl. A. B 17. 7 Pitesti. EMIL CRISTEA F. Arges Pitesti. Bl. Str. Ap. Bl. 30. C3. Str.BRATAN I. B-dul Petrochimistilor. Dacia. MARIUS BUZESCU E. C. Craiovei. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Sc. U5. GHEORGHE COTOLAN I. Str. OCTAVIAN COTOLAN I. 7 Pitesti. 2. Str. Petrochimistilor. D6. Ap. GHEORGHITA BUTA I. E6. Str. 30. Basarab Voda. 10 Pitesti. Ap. Sc. A. Exercitiu. C. Str. Exercitiu. Victoriei. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Arges Pitesti-Gavana. Sc. E1. NICOLAE BUNESCU P. 34. Ap. Sc. Bl. Ap. 6. B. Ap. Ap.Bradului. Victoriei. Bl. 14 Pitesti. Ap. 17. Sc. Ap. Bl. Teilor. Pitesti. 27 Pitesti. 1 Pitesti. Str. 8. 16 Pitesti. B. Arges Pitesti. Sc. Sc. Bl. ADRIAN SIMION CHELU C. 8. D14. Ap. Dacia. Sc. A.31. Arges Pitesti. 17. Str. Sc. nr. Ap. Str. GEORGETA BREZAN GH.Trivale. Bl. Arges Pitesti. Sc. Bl. Ap. PS-37A. Bl. Bl. Ap. 6 Pitesti. F. FLORICA COCIOABA GHE. Sc. C.Libertatii. B. Sc. ION CAPET N. Ap. A3.C. B. Sc. Ap. Bl. 14 Pitesti. Sc. Sc. Bl. ALEXANDRU CIUREA I. Calea Bucuresti. 12. MARIA BUSUIOCESCU P. 4 Pitesti. 10 Mioveni. 30. PD-4. Str. M3.15 Pitesti . A. nr. B. Sc. Sc. Bl. P24. DANIELA CRISTESCU I. 14 Bucuresti. VIORICA CONSTANTINESCU I. Arges Pitesti. Ap. VOICU CIRSTEA GHE. 4. Sc. Arges Pitesti. Bl. D. 4 Curtea de Arges. Golesti. 4 Curtea de Arges. Ap. Sc. B21. Trivale. Exercitiu. Ap. 8. GEORGETA CIUCU P. C. Sc. D. Bl. DAVID COTOCIU I. Sc. Str. A. CRISTIANA CHELU N. Str. Ion Alexe. Negru Voda. 30. IULIA CANA S.7 Costesti . Bl. VASILE CHELU C. Arges Pitesti. nr. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. 5 Pitesti. 1918. Ap. A. SIDONIA CALIMENTE GH. ap. RADION BUTA D. B. MARIA CIOTIRNAIE I. Str. Bl. B-21. Str. E1. Bl. 8. Bl. Bl. 4. Bl. Bl. VALERIA CRACIUN I. nr. Dumbravei. B. 1 Dec. 13. AURICA CIOTIRNAIE I. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. Sc.A. sector 2 Pitesti . Exercitiu. Ap. MARIA CHITU GHE. Exercitiu. Traian Vuia nr. Sc. Bl. Pitesti. Str. P1 + P2. Gavana 3. Ap. Bl. Bl. Str. 20. Ap. 4 Pitesti. B. Ap. 5. PD--2A. Bl. Bl. nr.P1bis. Mircea Voda. B7. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. Antonescu. Str. Str. B3A. 27 Pitesti. A3. A. 27 Curtea de Arges. Arges Pitesti . B. Bl. Sc. Basarab Voda. Str. Str. Ap. 18 Pitesti. Ap. 4 Pitesti. A. nr. C. MARIN CIRSTEA N. Arges Pitesti. Craiovei. Ap. Str. P5-7. Bl. 4 Pitesti. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Sc. 12 Pitesti. Sc. C. Sc. Sc. nr. Ap. Sc.Banat. Str. Ap. Bl. ELISABETA BUSIOC P. 3 Pitesti. 14 Pitesti. I. nr. Str. Trivale. 7. 2 Pitesti. C. Exercitiu. Eugen Lovinescu nr. Ap. Negru Voda. Teilor.Petrochimistilor. C. Basarab Voda. Ap. NICULINA CIUCA V. Bl. Str. MARIA CANTACIOIU D. S7B. A. Str. 9. 12 Mioveni. Arges Pitesti. Ap.B. 30. Bl. Sc. Bibescu Voda. 3. Str. PETRE Pitesti. VIORICA COSOSCHI I. Calea Bucuresti. A. 18 Pitesti. 2 Pitesti. Bl. Sc. P1 + P2. ION BUTA I. Ap. D.C. 6 Pitesti. Bl. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. Bl. Episcop Nichita. U5. 13 Pitesti. Sc. Sc. Str. 15 Pitesti. Ap. 21 Pitesti. C. Ap. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. B6a. C. A. Trivale. Ap. A. Sc. Exercitiu. H. Ap. Bl. 5. Sc. Ap. B6. Trivale. 42. Bl. 6. DAN CRISTESCU I.

Frasinului.Trivale. H Pitesti . 1. Bl. N. B 14. Sc. GHEORGHE GHIOCA N. Milea nr. 11. Capitan Cutui.Banat. B2A. C. Str. 4. B. Str.B1. Bl. Ap. Ap. Str. Sar Geamana. Str. AURELIA ENE GH. Bl. Sc. 21. Sc. Bl. Str. 22 Pitesti. Arge Pitesti. Sc. 19. Ap. Bl. Ap. Bl. MARILENA FLOREA A. Sc. CORNELIA FLOREA GH. Eroilor. B17. ROMICA GAVA G. Bl. Str. N. Sc. Sc. P3. Sc. Ap. 2. P3. Bl. V.C. Ap.Str. B2A. 16. Sc. MIHAELA GEORGESCU I. Ap. NATALIA GHEORGHINA F. 2 Bughea de Jos. ALIN GHEORGHE V. A. A11. 67. Str. STEFANIA DEMETER J. Sc. jud. B. ILIE GHISOIU M. 15 Pitesti. A. Ap. Sc. Sc. Ap. F4a. Arges Pitesti. Arges Comuna Bradu. C. 19 Pitesti. Voda. C. ALEXANDRA DRAGOI M. E. ALINA DENISA DIACONU GH. Str. 8 Pitesti . Str. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Popa Sapca. Ap. 6.DATCU I. Q5. 1. 11. Sc. 9S-14. Gavana III. Trivale. C. Sc. 8 Pitesti. 13 Pitesti . Ap. Str. 34. 9S-14. Bl. S1. Str.Trivale. 24. ILIE TEODOR DINESCU I. 1918. B. Schitului nr. Str. Ap. C. Ap. B8. Sc. 1 Pitesti .Craiovei. A. U1. Sc. Sc. 8. MARIA GRIGORE A. Ap. Ap. Sar Geamana. Str. 29 Pitesti. Sc. STEFAN DELU I. Bl. I.Banat. 19 Pitesti -. Q5. E11. GHEORGHE DUMITRASCU C. Sc. Bl. Gavenii. Alunului. Ap. Ap. Bl. E11. Str. C. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . Ap. VIOLETA DRAGOI A. Sc. ADRIANA DUTU GH. A.Trivale. NICOLETA DIACONU I. Ap. Republicii. ALEXANDRA DELU ST. B. C. Ap. C. C. PAULINA DELU GHE. E. DUMITRU FLOREA I. Sc. Ap. GHEORGHE GOGA C.Craiovei. V. Ap. B. B. Ap. B. A. Sc. Sc. Ap. 30. 13 Pitesti. Ap. Bl. Str.14 Pitesti . Alunului. 30. Q5. Sc. Capitan Cutui. Ap. Bl. A. Bl. C. Arges Curtea de Arges. 18 Pitesti . 6. P3. Arges Pitesti.C. Ap. Arg Pitesti. C4. Sc. A. ALEXANDRU DINU N. Sc. Ap. Ap. I. A. C. Schitului nr. Bicazului. Bl. Bl. P10. 8 Pitesti. Ap. Ap. GHEORGHE DIACONU T. N1A. Ap. 19. C.C. 23 August. Sc. Sc. GEORGETA ENE R. Balcescu. Str. Bl. Str. E3b. Bl. 19 Pitesti. D4. 22 Pitesti. Ap. Davila. MARIN DUMITRESCU C. A6. Bratianu. Sc. Bl. Bl. 2. C. Str. Pitesti. Sc. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. 7 Curtea de Arges. Trivale nr. Bl. 8 Pitesti. Arg Pitesti. Sc. A3. Sc. Bl. Vladimirescu. VASILE Pitesti . 8 Orastie. Bl. 13 Pitesti. 13 Pitesti. 30. CAMELIA DUSA D. Ap. Ap. D. 13. Sc. Arges Curtea de Arges. Bucuresti. Sc. Milea nr. Aleea Prahovei. Bl. 24 Pitesti. 1 Pitesti . C. TEODOR DIACONESCU T. A11. Sc. C. 11 Bucuresti. Bl. Str. Bl. S1. Str. Str. Bl. Str. 32 Pitesti. Bl. A. B. Str. C. Bl. Popa Sapca. Sc. MARIOARA GORUNESCU A. Ap. ELISABETA DUTA M. 6. Bl. B. B. Sc. Prundu.Gavana III. Popa Sapca. Sc. Bl. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Bl. Str. C4. VALERIA MARILENA DUTA V. Gavenii. Arges Pitesti. 72C. Bl. 4. LAURENTIU GAVA B. V. Ap. GHEORGHITA DUCU GHE. Bratianu. 19 Pitesti. 4. S4. Ap. C4. Arg Pitesti. Bl. Milea nr. Aleea Prahovei. B. Ap. 14 Pitesti. Str. Pitesti. 1 Dec. 1. ISTVAN JANOS DESPA M. B4. A. Capitan Cutui. Sc. Bl. 8 Pitesti. T. 1 Pitesti. ROMEO GHEORGHE N. Str. Sc. C. Marasesti. Ap.C. Str. C4. Str. Ap. 7 Mioveni. Bl. DUMITRU GEORGESCU M.Banat. Bl. 8. Arges Pitesti. A. C. A. Str. Arge Pitesti . Sc. Trivale. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Bl.Trivale. ION DIACONESCU C. ELENA DIACONESCU C. GHEORGHITA DIACONESCU GH. Bl. 14 Pitesti. MARIETA GHICA I. Bl. Popa Sapca. Str. GHEORGHE GHICA D. Str. Ap. Bl. Ap. Calea Dragasani. 30 Comuna Bradu. Bl. 22 Pitesti.

Str. Bl.1 Pitesti . Bl. F. Bl. 11 Pitesti. 4 Pitesti. Bl. Bl. T. Bascov. com. 31. 19 Pitesti. 29. Bratianu. A. A. Bascov. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. Sc.Trivale. Ap. 8 Pitesti. NICOLAE LUCA D. F. MARIA LUCA C. Sc. B. Bl. Sc. Str. Bl. Brancoveanu. 52. Bl. FROSA MARCU M. F. Bl. Str. 17. S8. 4 Pitesti . Ap. Bl. B. Golesti. Ap. Bl. TOMICA ILIESCU I. Bl.18 Pitesti . 29. Bl. D1. A5. Str. Ap. Bl. Sc. MAGDALENA ILIESCU F. Ap. Golesti. Vladimirescu. N. Craiovei.Craiovei. S8. A. C. Bl. Str. A. Sc. Bl. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. D11. Exercitiu. Ap. Sc. VASILICA ILIE P. B2. MIHAELA MANOLESCU A. 9 Pitesti. 39. Bucuresti. P. 13 Pitesti .Trivale. D. Str. Ap. Sc. sat Labusesti Pitesti. MARILENA IANCU G. 6 Pitesti. Bl. sat Prislopu Mic nr. Trivale. Sc. Ap. D1. Sc. Sc. Ap. Ap. 11 Pitesti. Sc. 16 Pitesti. 11 Pitesti . 10 Comuna Davidesti Pitesti. Bl. Pietei nr. Cart. 8 Pitesti. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. Popa Sapca. C. Str. 70A. nr. Sc. Bl. Str. Pietei nr. VASILICA MARINESCU GH. sat Borlesti Com. Sc. CORNELIA ION N. C. Bl. Ap. Str. D. 11 Pitesti. I. Bl. 4 Pitesti. 6 Pitesti. D5A. P7. ANETA MAILAT GH. C. Ap. Str.Vasile Lupu. Sc. Sc. Ap. Str. 5. Eroilor. Bl. GABRIEL ILIE GH. 5. Bucuresti. F. Sc. Ap. Ap.Str. Smardan nr. DUMITRU LAZARESCU M. VALENTIN ILIE GH. Str. 42 Pitesti. A. D. Bl. Str. D1. 12 Pitesti. 19 Pitesti . GEANINA MANOLESCU I. Bradului. Str. 10 Pitesti. C. C.Craiovei.Trivale. Sc. SEBASTIAN MARINESCU P. Ap. Pillat. C. 9 Pitesti. Sc. Ap. Bl. S8. sat Prislopu Mic nr. Sc. MARIA IONESCU V. B12. 10 Pitesti. 9 Pitesti. Sc. Str. 6 Mioveni. Bd. Bl. Ap.HAIDUCU D. P3a. Ap. com. P29.C. P27. ADRIANA JOIULESCU I. Ap. Bl. Bl. Garlei. Ap. Exercitiu. C. Bl. Str. GILDA FLORINA ILIESCU GH. MARIUS ILIE GH. Banat. Str. CRISTINEL LEASA F. Sc. DOINA MARGARITESCU D. Ap. T. CONSTANTIN ILIE P. Ap. D. IOANA ILIE A. P7. C. A. P5. Bl. Brancoveanu. VERGILIU ILIE I. 1 Pitesti. Brancoveanu. Vladimirescu. A. 33 Pitesti. Ap. Sc. 110 Pitesti. Str. N. 10 Pitesti . Pietei nr. Sc. Merisani. A. Sc. 14 Pitesti. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. Sc. Ap. Ap. A. B. D. A. Sc. P29. ION IVAN GH. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Sc. 6 Pitesti. Sc. Sc. B. B 42. MARIA LAUDA I. Republicii. CONSTANTIN IONESCU I. Ap. A. MARIANA MARIOARA C. A. 12 Pitesti . 17. 4 Pitesti .Craiovei.Trivale. GEORGE FLORENTIN ILIE V. Stefanesti Pitesti. ANA ION N. C1. sat Valea Ursului nr. Expres. ADRIAN MAILAT M. Banat. C. 30. 5.com. Ap. CONSTANTIN LEASA I. 29. 11 Mioveni. Voda. Bl. Ap. Balcescu. A. P5. Ap. D. V2D. GHEORGHE MARINESCU I. 43 Pitesti. Bl. 10 Pitesti. Str. Golesti. Bl. Sc. Ap.Trivale. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . Ap. Bl. 4 Pitesti. Exercitiu. Ap. Bl. Sc. Bl. Vladimirescu. 110 Pitesti. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. Sc. D1. B 42. CORNELIU ILIE I. A4. D. 69 Pitesti. ANA ILIE GH. Ap. Sc. A. Str.1 Pitesti . 19 Pitesti. C.T. C. L4. B 42. Brancoveanu. Bl. A. Ap. F. Sc. C. A. Str. 12. 17 Pitesti . C.15 Pitesti. Rares. Ap. Str. Bl. Ap. Comuna Bascov. Ap. CRISTINA MARIA V. P29. Ap. Ap. Sc. ION LUCA N. Sc.

VICTOR Pitesti. Ap. VERONA Pitesti. Ap. G. Maior Sontu. 17 OLTEANU N. 146. Str. Bl. 4 NEACSU GH. PARASCHIVA Pitesti. Bl. Bl. Frasinului 19. Sc. D3. Sc. Ap. Bl. 45 MORARU P. Str. Trivale. Livezilor. 10 NEAGU C. 19 NICOLAE F. Se NEAGOE I. Bl. Str. I2c. 22. Ap. VIOREL Pitesti. Sc.A. 3 MICU C.10 MINCA C. B9. Sc. Ap. Str. 8 NITA M. Ap. Bl. 7 NEACSU F. Sc. VIOREL Pitesti . 10 NAGODA F. Bl. A. A.Razboieni. Ap. I. MARIA Pitesti. NATALIA Pitesti. Sc. Ap. 1 Decembrie 1918. C1. Str. A.Trivale. Tache Ionescu. C. Bl. 15 MIHALCEA GH. DORU Pitesti-Craiovei. Str. B-dul N. 8 MOTORAN N.Victoriei. Sc. Ap. LIVIU Com. Sc. Sc. Bl.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. 14 NEDEA F. Razboieni nr. Str. P3. Sc. Sapca. Bl. 29 MIHAI I. Sc. Razboieni. Ap. B 22 bis. Bl. 3 MINCULESCU I. B. Sc. Sc. Ap. E4. 15 MINCULESCU GH. DOINA ELENA Pitesti . MARIA Barla Mozaceni . Tache Ionescu. Ap. Catanesti. CONSTANTIN Pitesti . A5. Smardan. Bl. M8. D.1 MOACA I. ANCA GABRIELA Bucuresti. Popa Sapca. Sc. Bl. MONICA Pitesti. Ap. Sc. 19 NECULA I. 14 MOCANU A.Razboieni. PAUL Mioveni. Sc. B. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. B. Smardan. RADU Mioveni. Ap. Str. 10 NITA M. Bl. B. 131 NEACSU M. 9. Bl. 10 MITISOI F. B21. Gavana. Ap. B. Ap. Sc. Balcescu. VIOREL ION Pitesti. B-dul N. Bl. Ap. Str. MIHAIL Pitesti. D. B5.C. Str. Ap. Sc. A. Sc. E. C. A. Smardan. TEODORA Pitesti.MELENTE P. F3. M 20. Bl. Ap. MARIAN Pitesti. Ap. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. Str. B. VICTORIA Mioveni. Bl. Bl. TEODOR Pitesti. A. A5. D. A. Bl. BUCUR Pitesti. Bl. Bl. P. Str. E. N. Sc. D. 10 NECULA P. B.Golesti. Gavana 2. Bl. V19. Str. A. A5. 13 MOGOSI D. 16 MOLA C. 1 NICULCEA GH. Ap. Bl. Bl. Bl. Sc. Paltinului. Bl. 17 MIHALACHE M. C. 14 MIHALTU C. Frasinului 19. Ap. Sc. Bl. Sc. Bascov.Trivale. LUMINITA Pitesti. EMILIA Pitesti. Ap. A. B. L3. A. Bradului. A. Sc. 4 MOCANU A. Sc. Str. 86. B-dul N. 1 Dec. Ap. N. Ap. P. 3.Vale NEACSU C. 40. Sc. Sc. A. CONSTANTA Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. Vedea. M. 11 OLTEANU N. PETRE Pitesti. Ap. Bl. Bl. P6. A. Bl. Ap. Bl. 22 NEDELEA I. MARIA Pitesti. Ap. Sc. CARMEN Pitesti . CONSTANTIN Pitesti. Ap. Ap. Fr. Bl. Sc. J11. B-dul N. 11 OLTEANU I. sat Mogosesti MOISESCU I. 1918. Q3. DORINA Pitesti-Craiovei. Str. Sc. NICULINA Pitesti. Voda. Sc. Sc. 3 NAGODA ST. B. Bl. Sc. Ap. Ap. Bl. Sc. M5a.D6. NICOLAE Bascov MINCU F.2. Balcescu. DANIEL Pitesti. Ap. Str. Ap. MIHAI Pitesti. Ap. 10 OLTEANU D. 27. Sc. 39. E.Bratianu. L3. C1. 18 NEAGOE M. 13 MOCANU P. Str. Ap. MARIN Pitesti . Ap. DOREL MIHAITA Pitesti. Bl. A. Catanesti. Balcescu. MIHAI Pitesti . 22. Bl. Sc.C. C2A. C. Voda. Ap. Sc. Str. 10 MINCULESCU GR. Str. 18 NICOLAE ST. Sc. MARIN Pitesti. Ap. Sc. Sc. P7. 39. Ap. GEORGE Pitesti. Balcescu. 46. 8 NICULCEA M. C1. L3. M 20. Ap. Bl. 4. Str. Bl. Bl. Sc. Bl. NICOLAE Pitesti. Bl. Str. Balcescu. Ap. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . IOANA Pitesti. Str. Sc. B-dul Republicii nr. Ap. A2. 22. Serbota 1. Kogalniceanu nr. Victoriei. Str. PAUL AUREL Pitesti. 86. AUREL Pitesti-Craiovei.Victoriei. 29 MURGESCU M. B. A. Bl. N. 10 NEAGOE T. Str. A. LIVIA Pitesti. D. Aleea Ciresului. Zugravu. str. B. Ap. B. Sc.Bl. GHEORGHE Pitesti. 19 MINCA N.

V. Bl. B2. Str. A. GYORGY POSIRCA M. Industriei. 1 Pitesti. P 8A. FLOAREA PANTILA IL. ANGHELINA PAUN C. Aleea Carpenului. Bl. MARIN ONEXE M. D. E. Str. Viteazu. ION POTOLEA G.1918. Sc. B 10. Sc. Bl. B.Independentei. Str. 19 Pitesti. nr. Str. A9. 4. Ap. Bl. LUCRETIA POPESCU M. A 35. MINODOR POPESCU I. 13 Pitesti. 19 Pitesti. MARINELA ONEXE S. MARIA PIRVU V.B. Ap. 13 Pitesti. C. Paltinului. 26. Maior Sontu.1Dec. HIC Bratianu. Bl. 17 Pitesti. ELENA PANA I. M3. A. Ap. Ap. Ap. Bucuresti. MARIA PANA I. P 17. MARIA PARASCHIV I. 6 Pitesti. Ap. Bucuresti. 9 Pitesti. 19 Pitesti. Bl. Ap. Ap. Sc. 8 Mioveni. U5. 22. FLORICA POPESCU AL. Str. MARIAN GABRIEL PETRE F. B-dul Dacia. Sc. B. A3. 31. Ap. Bl. Bl. Bl. Bl. Bl. Str. Bl. Banat.12 Mioveni. L. I.Arges Pitesti. 7 Constanta. Rebreanu. Aa. Bl. C. Ap. MIHAELA PATAN A. Ap. D. Bl. Petrochimistilor. Bd. Sc. Ap. Str. Sc. St. D. CONSTANTIN PAUNESCU AL. D. Paltinului. 15 Pitesti . Ap. 12 Pitesti. A.Craiovei. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. C. 14 Pitesti. Sc. Str. Bl. A. Sc. Industriei. 13 Costesti. 40. Sc. A. Bl. Ap.35. Bl. Sc. ION PANAITESCU C. Ap. Aa. C1. Bucuresti.republicii. 3C. Str. Bradet. 6 Pitesti. B 20. 4 Pitesti. A 35. Str. Bl. ELENA POPESCU I. Bl. FLOREA PARPALA M. A. Smardan. B. Bl. Ap.10 Pitesti. Tineretului nr. A Pitesti. Gavana. Petrochimistilor. 7 Pitesti.C. Bl. 63 Pitesti. Sc. Str. Bucuresti. Sc. St. Str. GHEORGHE PETRE N. FLORINEL ONEXE M. Bl. B 8. Str.D.48. Banat. com. A.Bl. E4. E. N. NECULAE PIEDICA A. Str. Ap. Str.B1. Ap. F. Badea Cartan. Ap.15 Pitesti . Ap. Sc. A. RELU PAUN M. Bl. Sc. Bl. Sc. Ap. AURICA PATERAU I. M. 4 Pitesti. Bl. Str. NATASA PETCU M. 8 Pitesti. Bibescu Voda. CONSTANTIN POPESCU ST. C2A.Traian. VALERIU PIRVU ST. P 8A. Caldararu Costesti. M 25. Sc. Bl.C. nr. B. D. Campineanu. Milea. 8 Pitesti. Ap. B2. Bl. Ap. L3. 13 Pitesti. Sc. Str. EMANOIL POPESCU C. A 35. 14 Pitesti. A. D1.D. Sc. B. Targului nr.14 Comuna Mihaiesti. Ap. B 8. Bl. 2. SILVIA Pitesti. Ap.M4. Pillat. Sc. B. Sc. CRISTINEL PAROIU P. C. P. Str.8 Pitesti. P 8A. IOANA PENUSI A. 1. 26. Sc. Prundu. Balcescu. 19 Pitesti. SPIRIDON POPICA G. Exercitiu. DANIEL POPA C. Sc. 12 Pitesti. Exercitiu. Sc. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. B. Bl. Bl. A. GHEORGHITA ONOFRE P. VASILE IONEL POPESCU P. Frasinului. 2 Mioveni. Sc. C. Sc. Sc. CALEOPI PETRESCU F. P2. SORIN PETRE A. Ap. Str.Prundu. A. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. ap.OLTEANU N. P 8A. Craiovei. Str. Gavenii. Sc. C. Bl. Str. Ap. Sc. S4. Sc. Bl.Str. Bl.Ap. 31. C. P. 13 Pitesti. Sc. Sc. Sc. Sc. Ap. Bucuresti. A. Sc. Ap. Sc. Bl. 3 Costesti. Balcescu. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . MIRELA POPESCU D. Ap. F. B. C. Bl. ECATERINA PERPELEA I. Ap. C. Bl. Ap. Ap. D. A. A. Ap. 18. A. B-dul Republicii. 12 Pitesti. com. Banat. Bratianu. 8 Pitesti. MARIOARA POPA I. Jud.2. Sc. Bl. 12 Pitesti. Ap. Ap. Str. PETRE POPA GH. Str. ECATERINA POPESCU I. Ap. 87. Gavenii. Sc. Sc. 8 Pitesti . 13 Pitesti. 15 Pitesti. Sc. Str. Caldararu Pitesti. I. C. Bl. 39 Pitesti. Paltinului. Ap. Ap.N. Sc. Str. IULIA POPESCU N. 42. A. 26A. 23 Pitesti. Ap. B 10. 19 Pitesti. F. 19 Pitesti. CV. Ap. Sc. Sc. Bl. Bl. Sc. Sc. MARIA PATRAU AL. Bl. Bl. Str. Bl. Ap. 23 Pitesti . Str. Sc.

D7. 11. B. Str. Ap. Str. Ap. Ap. E. 9 PREDA GH. 1 STANCIU C. Ap. B. Sc. Sat Gura Vaii STAN C. D3. Str. Str. Sc. C. Bd. Q3. Sc.Tache Ionescu. Str. Sc. Sc. VASILICA Pitesti. Ap. GHEORGHE Pitesti. Sc. B. Bl. B. FLORICA Mioveni. Grigorescu. NICULINA Pitesti. Ap. 9 Mai nr. Grigorescu. A. Razboieni. Bl.Trivale. Bl. Sc. NICULINA Comuna Albota. A9. Sat Cerbu SOARE I. Ap. Bl. Viilor. Libertatii. Sc. IRMA Pitesti. Bibescu Voda. FILOFTEIA Pitesti. Str. Str. ION Pitesti. 11. Sc.ION Pitesti. GHERGHINA Pitesti. Sc. Zimbrului. Ap. Bl. M3. SILVIA ELENA Pitesti. Ap. A. A. 15 RADOI I. F. Bl. BADEA Pitesti. Bl. A. Republicii. 6 STANESCU P. Ap. Bucuresti. Petrochimistilor. G1. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Bl. Bl. Bl. Bl. Campineanu. Milea. Bl. A. Bl. 104. Sc. C. SMARAND F. Ap. Sc. GRIGORE Pitesti. 4 STANCIU M. Bl. Sc. DORU Pitesti. 7 SANDU I. CV. Bl. 69. Exercitiu. F. 78 SPIRIDON ION Pitesti. Ap. Stanciu Mihoveanu. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. P9. Bl. B 32. C. A. F2. Str. Str. GH. Str. Sc. Ap. 13 SANDU VERGIL Pitesti. Ap. 16 STANCIUCU D. Trivale. Bascov. Ap. Ap. 6. Str. 4 ROGOVEANU ST. A. A. Campineanu. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. 2 STAN D. Ap. ELENA Pitesti. Trivale. Campului. A9. C3. B2. C2. A. Grigorescu. com. Bl. A. B. Bl. Sc. Bd. Ap. Exercitiu. Sc. SORIN . Ap. A 13. A. Bl. 13 PRISLOPEANU I. Ap. Sc. Ap. B. SORIN ION Pitesti. E2. Bascov. 13 SAVULESCU D. MARIN ION Pitesti. Bl. ADRIAN Pitesti. 29 SOARE N. U5. Sc. M3. 12 STANCIU GH. VIORICA Pitesti. Str. Sc. P9. Bl. Sc. B 65A. Ap. P 16. Valea Iasului STANESCU I. Bucuresti. Bl. Sc. 2. Bl. 10. A. Sc. Depozitelor. B. Bl. ION Pitesti. ION Pitesti. 26. Bl. A. 68B. Bibescu Voda. 68B. Bl. MARIN Pitesti. C. Ap. N. Str. Sc. Sc. Voda. Ap. Bl. 2 STAN S. CONSTANTIN Pitesti. 29 SMEU I. Ap. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. P5A. Bl. VIRGIL Pitesti. 3 SOARE I. Bl. C. Arges SMARAND GHE. Sc. Sc. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. ION Pitesti. Bd.POTOLEA GH. ELENA Pitesti . Bl. Ap. Ap. 5 STAN C. 24 SILVEANU I. B. 15 PREDA C. 29 SMEU I. 17 bis. E. 62. Ap. NICOLETA Pitesti. A. Ap. Gavana II. SORIN Pitesti. 20A STAN D. Trivale. GHEORGHE Pitesti. D. Sc. 13 SANDU C. 18 STAN M. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. Bl. A. E. D. Str. Sc. ION Pitesti. Bl. E3. Zorilor. Str. Str. Gavana 3. Bascov RADA N. Sc. U7. 24 SANDU G. Ap. Str. C. Exercitiu. E. Ap. GHEORGHE Pitesti. B. 7 STAN M. MARIN Albota. Gavana 3. ANGELA Pitesti . Str. 18 STAN E. Bl. Str. nr. D. Bl. Bl. CONSTANTIN Pitesti. Str. F. P16. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. 10 ROMAN G. G1. Zorilor. Bl. Sc. 63. Ap. Ap. Ap. com. P-ta V. Bl. Str. Str. Republicii. A. Sc. 6 STANESCU GH. A. Sc. Ap. Bl. Ap. 7 STANCU V. 30. B. Str. Republicii. MARIA Curtea de Arges. 12 STANESCU C. B. U7. G1. FLORIAN Pitesti. C. Bibescu Voda. Bl. Aleea Caminelor. Sc. 14 SOARE D. Bl. Sc. A. A. Exercitiu. CATALIN Pitesti. 9 SMEU GH. Sc. Str. Soseaua Oltenitei 138. 26 SAMSON ELENA Pitesti. MARIAN Pitesti. N. Bd. A. Sc. Exercitiu. Ap. Ap. nr. Ap. Str. ION Pitesti. CONSTANTIN Pitesti. Sc. Sc. Ap. Bl. Sc. Ap. C2. Viilor. Campineanu. C. Ap. Str. Ap. E. A. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. Bl. 7 SANDOR SAMSON C. Sc. Str. Voda.

MARIA TICA GH. C. Ap.Gavenii. CAMELIA STOICESCU N. Bl. A. 2. AUGUSTIN Pitesti. Ap. Sc. Sc. Bl. Bl. Bl. GEORGE STOICESCU T. CCS. Ap. Bailor. D23. A. Ap. M.C14. B. ELENA STEFAN GH. A. P. Bl.N Balcescu. A. CORNEL STEFAN I. A. Sc. RADU STOICA I. 6 Pitesti. Sapca. Bl. Sc. 6 Pitesti. Str. Sc. 19 Pitesti. GHEORGHE STOIAN I. Ap.Craiovei. Sc. 17 Pitesti. Sc. 24. D. Viteazu. Ap.B. Bl. VIORICA STEFANICA F. 11 Pitesti. B. P. A. 2 Pitesti. Ap. SEBASTIAN VASILE GH. 33 Pitesti. D2. Viilor. 10 Pitesti. 1 Pitesti. 8. Sc. Bl. VIORICA TIR C. Bl. 24. Sc. Sc. 4 Pitesti. D. 33 Pitesti. D. B. Bl. D5. Str. Bl. 7 Pitesti. B-dul Petrochimistilor. Sc. Valea Iasului Com. B. 41. VALENTIN VASILE I. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. Bl. Ap. Str. B. Sc. Bl. Sc. Sc. IONEL-LIVIU TUDOR E. P5. Sc. Str. Ap. Sc. CONSTANTIN TIULESCU M. Victoriei 87 Pitesti . A. Bibescu Voda. M. Ap. IULIAN VASILE I. GHEORGHE STANOIU M. Sc. Ap. ION STANESCU T. Bl. Trivale. 29. B. 12 Pitesti . Sc. Str. Sc. Victoriei. 13. Sc. Bucuresti. C. Str. ION STEFANICA A. Argesel. Bucuresti. Campului. C. PAUL STRIMBU R. Sc. 13. C. Bl. Ap. Bd Republicii. 4 Pitesti. Bl. ELENA STOICA GH. Str. Ap.37 Pitesti. Bl. 9 Pitesti. Bascov. Voda. B4. A. FLOAREA STRIMBU G. Str. FLOREA STOENESCU A. 2. Sc. Str. C. C. 15 Com. Str. Trivale. Sc. C. Ap. Str. A. Sc. Bl.Craiovei. 2 Com. P7. NICOLAE STEFANESCU GH. Sc. 52 Pitesti. Sc.L1. Negru Voda. Nr. Ap. E. Craiovei. Ap.STANESCU N. Exercitiu. 12 Pitesti. Viteazu. Str. C. Str. C. Sc. Bl. Bibescu Voda.Victoriei. 16. Sc. 117. A. Str. Ap. Bl. 9 Pitesti. 20 Pitesti. Bl. Str. D. ELENA SURDESCU D. 19 Pitesti . Ap. Ap. MARICICA TUDOR I. P5. 5 Pitesti. D13. Bl. Ap. EMIL STEFAN N. Banat. Sc. Sapca. B18. C. Ap. 2 Pitesti. 2 Pitesti. Sc. A. 41. Ap. Sc. Sc. Ap. Sc. 12 Pitesti. Str. Bl. Sat Vacarea Pitesti. FLORICA STRIMBU I. N. MARIA TILEA G. Sc. Ap. D2. Sc. 2. 2 Pitesti. 6 Curtea de Arges. 12 Pitesti . Bl. Ap. M. Victoriei. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . Bl. DOINA STOICESCU T. Str. VALENTINA STEFANICA P. B. 2 Pitesti. Str. Ap. A. Banat. Bl. Ap. Bd Republicii. Bl. 68B. Prundu. Sc. Craiovei. MARIA SURDESCU D. Ap. 9 Pitesti. B. Str. Bl. Ap. Sc. Bd. Bd Republicii. SILVIA STEFANESCU I. 17 Pitesti. 9 Pitesti. ION VASILESCU M. E. MARIA TURTOI M. Craiovei. Str. Bl. Bl. Q3A. D2. FILOFTEIA TUDOR C. Bl. C. Bl. Brancoveanu. Str. Ap. Banat. 6 Pitesti. Str. FLORIN VASILE GH. Republicii. 65B. A. Bl.1 Pitesti. 15 Pitesti. Ap. B4. MARIN TOROIPAN N. Bl. Sc.M. Exercitiu. OANA TOANA I. Mihaiesti. Ap. Ap. Libertatii nr. Trivale. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. Ap. 10 Pitesti. Ap. B. Stalpeni Com. Str. Str. MIHAELA STOIENESCU F. Sc. E. Bl. Ap. A. Sc. D1. Str. Bibescu Voda. Str. F. Str. Garlei. C4. Bl. Ap. 33 Pitesti. E. Bl. P8. 15 Pitesti. Bl. Bl. ILINCA STRIMBU I. Str. NICOLAE STOIAN N. DINU MIHAI TOMESCU GH. DINU BOGDAN TOANA I. Bl. Sc. Stalpeni Pitesti. D. C. Ap. D2. FLORICA VASILESCU C. Ap. Viteazu. 12 Pitesti. Str. C. D23.Trivale.A. Bl. Bl. B. 30. 9 Pitesti. ELENA STANICA G. Ap. VIORICA VASILESCU B. Ap. PS11. Sc. Maracineni. E. Ap. Str. Str. B. Bl. Ap. D32. 6 Pitesti. 67B. Ap. Str. D11. D2. 9 Pitesti.

B. A. Sc. 3 44. Curtici. Arad.400 BARBALAT A. Str. Ap.322. 11.056. MARIUS CRISTIAN Jud.400 B?B?U N. Str. Revolu?iei. Nr. Com. Bl.000 ARDELEAN I. Ap. Nr. MIRABELA Arad. 49/53. 1. Razboieni. A3. Bl. Bl. Afinelor. 5 VOICU C. 247 8. Bl. A.2 VENESCU N. Sebi?. Trivale. Arad. Loc. X42. 17 44.920 ANGEL S. AVRAM Jud. 18 53.000 ARDELEAN I. Borod. Ap. Nr. Bl. Cal. Afinelor. 1333 61. Sc. M6. Bihor. Ap. Str.000 ANDER N. LOREDA Ap. Gavana. Ap 12 46. Libvezilor.500 APREUTESEI G. Sc. Ioan Suciu. 24.000 Arad.640 BAIDOK F. Sc. Bl. Radnei. Ap. Arad. Bl. Bl. Str. Str.400 Arad. DANIEL IOSIF Jud. 4A. Str. Ora?. 24 25. I4-2. ELVIRA Jud. Libertăţii.000 Arad. 24. Bl. B. Loc.928. 1.116. 14 4. Nr. 1082 44.000 B?CU? C. Ap. 3 30.342.L.400 ALBU G. Prundu. A. Com. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. 29 10. IOAN Jud.200 BALA? P. Nr.081. Str. Ap. Nr. Bl. Et. DALMA ILONA Jud. Pecica. Ap. Nr. D-na Balasa. Macea. Sc. Ap. Craiovei. D. Str. Some?ului. Aurel Vlaicu. L5. Str.186. 2 (decedat) 74. 17 5.111. Zal?u. Sc.288. Viilor. 12 3. 10. Str. Ap. 2. Ap. 50 101. Ap.400 AVRAM M. 68B. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. 36 10. NICODIM Arad. 102. Str. Ora?. Str. Sc. D.A. 18 5. Et.520 BACHMANN S. Sc. Nicolae Oncu. Dr. Et. E. Loc.000 B?CU? A.5 55. MATEI 4. Str.288. Sc. FLOAREA Pitesti. 71 20. 45. 3 VINTILA I. 759 21.337.458. 14 VOICU D. F?t Frumos Nr. Bl.400 B?NESARU D. 37A.380 ANDER I. A.184. 30 44. F. Craiovei.054. Ioan Suciu.640 BACIU I. Ap. D. 8 VISINESCU V. Ap. Bl. Str. Str. VALERIU Pitesti. FADEI Arad.512.VELESCU V. Predeal. A.372. U.678. Maracineni VOICU D. Nr. Teilor. Gherea. Cetea. CONSTANTIN Arad. 7 212. Ap. 3. Nr. 8. Z24. VIOARA Jud. Sc.697. P-?a. 8 VISESCU D. R?ZVAN ALEX Arad. Revolu?iei. 14 43. Pecica.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . MIHAIL Arad. 14-16. Bl.667. Et. ANTONETA Arad.400 ARACS F. 22 88.372. 16 20.T.600 ARDELEAN I. Arad. Nr. Sc. Bl. Bl.200 ARDELEAN I. Arad. 47 VICOVEANU M. Calea. Sebi?. Str.Marasesti. Sc. Ora?. Nr. A. Str. Sc.440 ASANOV S. Bl. Bl. Nr. 17 11.5 31. M. Sc. Arad. A.720 B?L?BAN D. A. MIHAI Pitesti.744. Nr. Ap. Ap.680 ALBU MARIA Arad. Ro?ii) Nr. Nr. 67B. ?icula. Nr. Str. A2. Sc. Bl. B14. Com. 5 VERBINT P.748. A1a. CORNEL Jud. GHIORGHE Jud. Ap. Ap. Sc. A. Vila A. 28. Ap. Bl. Ap. Bv. Nr. Iuliu Maniu. Ap. 30 4. ADRIAN AGACHI I.372. 504. Eminescu Nr. Bl. 3-11. NATALIA RODICA Jud. 14-16. Arad. Sc. Chi?ineu-Cri?.320 AVRAM I.988. Str. 6 20. ALEXANDRU Arad. 3.271. Str.769. FLOARE AELENEI C. Ştefan OLIVER Arad. U6. Aleea Amara. D. FILOFTEIA Com.298. Et. Iuliu Maniu (Calea Arm. Sat. 1-3. A. ELEONORA Arad. Vlaicu. Sat. Nr. DANIELA Pitesti. Nr. Ap.703. Ap. Ap. CATIŢA Jud. Et. MIHAI Arad. 62 23. Nr. 2C.940 B?LA? I. Sc. Arad. Arad. 36 10. 2 48. Str. A. AIDA M. Com. X36/2. Craiovei. MARIA Pitesti. Arad. 3.411. Ap. ION Pitesti. B.I. Trivale Bl. MARIN Pitesti. Some?ului. Bl. Sc.645. C. 5 VOICU AMALIA Pitesti. A. Bld. ION Pitesti. Curtici. Cart. NICOLAE Pitesti. Bl. Str. Dr. Str.820 BARBURA D.015. AURICA Arad. Com. A. M. Brâncoveanu. Ap. Nr. Sc. 13.186. Str.000 ANTONESCU I. 7 VOICULESCU T. Bl. Arad. 3. Ap. ANA Arad. Prof. Sânlean-Livada. C. ELENA Arad.000 ALBERT P. Iuliu Maniu. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. GABRIELA GEORGETAPitesti. Str. Felnac. Bl. GEORGETA Arad. MARI?A EMILIA Jud. Sc.

SABINA Arad. IULIU Ap.232. 2. IULIU Arad. MARGARETA 9 17. 4. Ap. Bl. 4.960. 18. 318.623.820 LEI Arad. Nr.044. Str. B. Ap. 3 31. Str. 6 74. Ap. Bl. 1-3. Str. A. Et. Str. Nr.800 LEI BL?JAN I.810. 3 22. Z23. Dej. Nr.981. Traian.Cri?. Ap. Praporgescu. 3 64. ELENA Arad. ECATERINA Arad.215. Str. Str.853. Str. Ap. Bl. B. Nr. A. 18 60. Bl. Sc. Mioriţei. Prof.750 LEI BENGULESCU I.762. Bl. Ora?. ARCADIE MIRCEA Arad. DANIEL SIMION Arad. Nr.960 LEI BOLD S. 17 26. 3 57.120. Str. MARICEL Arad. ROMANA LUCREŢIA Arad. 28. ADRIAN Arad. 18. Arad. Str.965. B. Nr. Com.816. 229. Bl. Ap. I. Nr. Et. Sc. 1. Nr. Beliu.488.000 LEI Arad. Sc. C. Ap. Sc. D. Nr. Smeurei. Et. Bl.280 LEI BEN? G. Ap. BARTA L. SIMION 14 20. Bl. Nr.411. 14. Ap. ELENA Arad. 141.670 LEI BODOR P. Ap. 2 (schimbat) 45. 2. Păcii. C.744. Arad. M-?al Antonescu. Et.241. FLORIN CRISTIAN Arad.400 LEI BEUDEAN I. A.250 LEI Arad. 32 12. ANA Arad. Nr.464. Sc. Ap. 3 12. 4. 7.360 LEI BUZA? I. VARVOARA Arad. Str. Sat. 44 32.080 LEI BUGI T. Str. 4 59.420 LEI BORZAN M.840 LEI BRAI? I. Bl. Str. Nr. Str. D. 14. X11. 34 3. 17.825. ZAMFIRA 72 . DUMITRU Arad.419. Ap. FLORI?A Arad. 4. Nr. 3 9. Nr.157. 141. Bl. Nicolae Oncu. Bl. 105A.404. 10. 15B. Bl. 6. Baia. D. Ora? Curtici. Nr. Ap. IOAN B3. 3. GABRIEL Arad. Str. 18 1. 607. ADRIAN MARIUS Arad. 18 121. Calea A.023. Calea Aurel Vlaicu. Str. Y4. Nr. Nr. Et. Arad. Ap. Ap. Nr. Sc. B. Ap.583. 4. Sc. Sc. Mioriţei. SORIN Ştefan Jud. Predeal. V?r?dia de Mure?.320 LEI BOURO? A. Sever Bocu. Sc. B. PAVEL Et.6 3. 2. BR?NDU?A P. Bl. Bl. MARIA Jud. Aleea Dezna. Bl.Arad. TIBERIU Arad. Nr. Vlaicu. Tudor Vladimirescu. Sc.400 LEI BR?NU? M. GEORGETA ANELIZE Arad. Ap. Micalaca. Bl. 156 61. Victoriei. Ora? Chi?in?u . ANA 2 14. 7. EDITH Arad. 8 281. Et. FLOARE Arad. BRU?IU S. H1. Ap.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Ap. 304. G. 219. Frunzei. 4. Et. Smeurei.209.000 LEI Jud. LEONTIN D?NU? Arad.400 LEI BOGDAN I. B21. Bl. 26 8. Abrud.360 LEI BÜTHE I. Et.405. Arad.979. A. Nicolae Brânzeu. Gheorghe Magheru. Nr. 19 75. ELENA Arad. Bl. Nr. Nr.580 LEI Jud.261. Ap. Calea Romanilor 17-19. 303/2.200 LEI BERHECI A. 1. Ora?. 10A. Ap. Godeanu. Nr. Cluj.197. Bl. 2. Str. ANA Et. Abrud.480 LEI BRADEA GH. 40 14. Str. Et. Spl. 28. Nr. Arad. Nr. 6 34. Sc.520 LEI BEKE S. Nr. B. 7. Abrud. Str. 1 25. Bl. A. Z17.352.417. 23 71. Bl. Sebi?.600 LEI BERHECI L. BARTO? ?. Ap. IONEL Jud. Ap 11 49. Str. Str. Str. Arad.000 LEI BIRO A. Eroul Necunoscut. Ap 11 21. 17.680 LEI BUMB F. EVA IULIANA Arad. RADA MARIA Jud. Ap.647. Sc.203.818. 18 1. Beiu?.640 LEI BOTLUNG G.520 LEI BUN I. 125. 17. 17. Ora? Chi?in?u . Bl. 2. 3 68. X11. 13 28. 305.Cri?. 40 32.200 LEI BRIE I.200 LEI BARBURA G. Bl. 96. Bl. 128.000 LEI BUTCA V. 1. Str. 2. Str.953.217.737.320 LEI BRADEA G. Et. Tabacovici. Calea Aurel Vlaicu.800 LEI Arad. Sc. 126/128. 563 55. Sc. BRUDARIU I. B. M. 51-53. Sc. Nr. P-?a. 17 26. 25. B. Et. Nr. Zdrenianin. Sc. Et. Str. 1. Nr. Ap. MARIA MAGDALENA Arad. Aleea Lalelelor. Revolu?iei.160 LEI Arad.627.000 LEI BUDEANU I. Ap. Bl. Aleea Neptun. BIRTA F. Eftimie Murgu. 1 60. 2. Sc.240 LEI BL?JAN V. 3 5. D. MIHAI DORU Arad.356.781. 4 53. A. Nr. Com.325 LEI Arad. 9. 4.320 LEI BOLD S. Nr. Ha?eg.000 LEI BUCATO? I. Bl. 28. 1. Str. Ap. OANA LOREDANA Jud. Et.040. Păcii. C2. BUNTA P. 339. 1.704. Str. 3 38. OVIDIU RADU Arad. Ap. AUREL Arad. Str. Str. Gării. Sc.870 LEI BERHECI A. 1. Nr. Ap. Faleza Sud. VIORICA B?RNA T. Str. Ap.533.037. 230. Bl. Nr. Eroul Necunoscut. Nr. Rusu ?irianu.566. B. Et.200 LEI BOURO? G. Str. Bl. Str. 15B. Bl. 5 52. 7 19. Str. Sc. I.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. 6 43. Ap. Nr.640 LEI BIZ?U A. Ap.987. Et. Et. 2. Aleea Dezna. Popescu Negura. 4.080 LEI BRADEA I. OLIMPIA MARIA Arad.

Nr. Nr. 26 Arad. 6. ANIŞOARA CRAINICIUC A. Ap. FLOARE CURA T. 2 Arad. Str. A11.200 17. Junilor. 2 Arad. 32. SORIN FLORIAN CIORCA I. Sc. Et. FLORICA STELU?A C?RLIG I.339.260.560 10. Ap. 2 Arad. 11 A (decedata) Arad. Ap.376. B. I. Et. 6. Bl. Nr. MARIA COSTEA N.400 LEI LEI LEI LEI 16. Str. Nr. C2. MIHAELA CARACIONI C. Bl.280 12. 1. FLORICA ANA COLCER A. 20 Arad. Ap. A 49. Nr. Bl. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T.680 47. Arad.869. Nr.400 82. A. FLOARE CORDO? A. 5.000 43. Poetului. 2 Arad.678. 10.200 26. Nr. 5 Arad. Bl. Luchian. 2 Jud. Alecu Russo. 10-12. Str.920 156. Nr. 26 Arad. Sc. X 30. Ap. Arad. Et. V. Ap. 6. NICOLAE VALERIU COVACI F. Ap. IOSIF COSMA I. Nr.400 7.712.570 32.000 14.271.280 51. Bl. Br?teanu. 10. IOAN COSTA? G. Bl. Aleea Dezna. MIHAI CATAN? I. Bl. Str. MIHAI C?RLIG N. Ap. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. Z6F. 6 Arad. Bl. X31. Banu M?r?cine. Bl. Str. Ap. B-dul. Ap. 613. Ap. Gr?g?lina. 7. ELENA CONTA I. 42 Arad. Ap. Ap. Nr.400 129. 8-10. VIOREL CRUDU T. IOHU COPREAN M. Nr. Ap. 6. Nr. Ap. CONSTANTIN CARACIONI I. 11 Arad. Nr. Nr. Ap. P-?a. 9. 10. TOMA CRI?AN I. Arad. ?coalei. Ap. V. Bl. Nr. 1. 5. 196 A Arad. Nr. A. 17 Arad. Ap. DAN PAVEL CUEDAN T. Str. IOAN CARABA? I. Nr. REVENCA CRUDU V. 3 Arad.315. 4 Arad. 31. Bl. Sc. Et. DAN AUREL CZÉGÉ I. 3 Arad.773. Bl.680 31.013. Ap. Aleea R?s?ritul. Str. 4 Arad.160 2.034.000 8. Nr. 1. C. 1. Luchian.400 80. Ap. Str. 11 Arad. 26 Arad.400 7. 1-3.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. Ap.632. Br?teanu. Sc. 15 51. Str. IOAN COLCER G.CALANCEA P.400 143. Cicir. Bl. Babeş. 5. Ap. Sc.000 LEI LEI LEI LEI 74.963. Et. Loc.595. Nr. 3. F?t Frumos.372. Nr. Ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . Aleea R?s?ritul. ADRIAN DORIN CORA? I.116. Str. I. Abatorului.156. 11.000 84. Bl. Sc. Milea. 263 Arad. 35. 29 Arad.160 193. Str. Nr. Bl. Oncu (Rodnei). 25.804. Grozescu.090.241.240 LEI 130.000 38.513. Ap. 302. Nr. Cozia. Et. 3 Arad. Str. Bl. Calea Romanilor.000 31. 3.640 5. 89. Clopotului. D. 6 Jud. Str. Sânleani (Livada). Nr. Nr. Et.309. 10-12.581.411. Nr.C. FILOFTEA CORDO? A. Nr. 38-40.860.370 110. Nr. 2-4. Nr. Hodi? (Bârsa). F. Nr. 4.720 8. Nr. H. 21. 946 Arad. Pia?a Catedralei. V. Nr. 8 Arad. Sporturilor.200 LEI 30. Bl.400 74.105.546.096. 196 A Arad. Ion Antonescu. SIDONIA Arad. Alecsandri. Ap. Sc. I. Ap. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. A.116. Str. 6. ELENA CRAIA V.350 50. Nr. FLOARE COPREAN V. Vladimirescu. 13 Arad. 8 Arad. R?zboieni. 2 Arad.934. Nr. Str. Brezoianu. Str. 3. Str. Junilor. Str. Babeş. Nr. X11. Bl. A. P1.842.403. Str. 31. 21-23 Arad. Sporturilor. Vinga. Ap. A. 3. Ap. SUSANA COSA N. Bl. 10 Arad. TAMARA CALMA T. Poetului. Sc B. DAN VANEA CSANKOSZKI D. C2. Str. E. TITUS IOAN CAR?IS G. MARIA CREŢU I.150. 29 Arad. Sârbu (Catedralei). Ap. P. Str.241. Str. Nr. Com.536.200 20. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. 8 Jud. Str.092.360.118.027.840 31. Nr. 50 Arad. Et. Nr. Calea Aurel Vlaicu. IOSIF D?N?IL? A. N.860. Nr.372. 32.000 62. LIVIA CORNELIA CUCOV P. 1. Nr. V.400 38. Str. 1.082. Nr 16.040 32. Bl. Str. PETRU CUEDAN A. J1. 22 Arad. Sat. Str. 11 Arad. 37-39. Ap. Ap. Str. 25. 47 Arad. 21. N. P-?a. Ap.300 114.840 196.520 LEI 25. Beiu?. Ap.560 1.400 10. 12 Arad. Bl. Sc. VIOREL CRI?AN G. Et. Nr. 3. A5. 301.376.360. C. 39 Arad. Ap. Bl. Grigorescu. Sc. 9 Arad. 2. 31 Arad. M15.074. Sânleani (Livada). Str.640 64. Loc. Ap. Str. Str. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. Pavel Alasu. 25.644. MARIA CRAINIC GH. 74 Arad. Aleea Saturn. Lalelelor. Marcel Polinescu (Micalaca). EMERIC IOSIF CZÉGÉ I.

B. Sc. 197 Arad. Prieteniei. Loc. Lacului. Sc. Bucura. Tudor Vladimirescu. Ap. Str. ILIE F?RKA? G. E. ALEXANDRINA EHLING A. Str. Nr.020.400 5.640 LEI 126. Bl. IOAN DEIAC I. (Cornel Coposu) Bl. 247 Jud . D. 30 Arad. Poetului. Ap. Ion Andreescu. 14 Arad. Et. Sc. Sc.271. Ap. George Co?buc. 30 Arad. A. Aleea Muncii. ANTONIU DR?GU? I. Sc.217.271.103.890 20. Arad. A. MARIA DASC?LU T. 197 Jud. 93/1. Ap.000 61. Arad.269.722. 20 Arad. IULIANA DRIL? N. 2-4. GABRIELA DITTRICH A. Str. X42. Abrud. TEODOR D?MB G. Nr. Nr. Ap. VIORICA DUMITRIU C.320 17. Ap. 3 Arad. Arad.453. Et. 3 Arad. Bl. Ap. Str. Loc. Bl. Arad. Calea Aurel Vlaicu. Bolintineanu. 33.411. Nr.976. TU?? DEACONU N. Str. 1. ILIE DR?GAN ?. 44. Bl. Ap. Nr. C-lea. Ap.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.340. Bl. Ap. Str. Sânleani (Livada). B. 44. 4/a. Aurel Vlaicu. Sc. 79-81. 1. 3. Sc. 18 Arad. Ap. A.732. CHELEMENT FECHETE P. Ap. Arad. 4.401. Arad.597. Nr. Nr. 1. Et. Bl. A. Sc. A. Ap. Nr. LIVIA FLORESCU I. 13 Arad. Bl. 2 Arad. A. Nr. Nr.200 8. A.297. 14.200 8. 13 Arad. Gării. Nr. Sc.206. Str. Ap. 4 Arad. DOINI?A DUMITREAN D.289. Et. 2. Arad. Str. Sc. Et. B-dul Decebal.078. Nr. Nr.200 8. Sc. Nr. Lacului. Nr.790 15.240 77. Bl. Str.386. Ap. Nr.925. B. Bl. 24. 247 Arad. Sc.736. IOAN OTTO EHLING I. Str. 1. 1.558. 5 Arad. Nr. 33. 2.000 8. Str. Nr. Str. Str. Str.200 17.271. MARIA Arad.446. Ap. Aurel Vlaicu. 38 Arad.820 66. B. Nr. Victor Luchian.271. 12. 702. Str. 96. 2 Arad. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. B.980 8. Loc. Bl.930. Nr. Str.510 11. Str. Ora? Curtici.400 3. Et.227. 3 Jud. Gloriei. Ap. Marcel Polinescu (Micalaca). IOAN DR?GULESCU A. Loc. Strada Micalaca.000 10. Gurahon?.520 25. 17.488. B. Miron Costin. IORDANA DON I. 2. Bl.372. 6 Jud. IRÉNKE DIHOR I. Et. Loc. VIOARA FILCESCU D. Post?varului. VIOREL FECHETE A.800 147. Calea Aurel Vlaicu. Ap. Ap. nr. Nr. 1. 338.240 92. ANA BIANCA DRECIN I. George Co?buc.203. Revolu?iei. B. 3 Arad. Sc.380 11.610 24. 49.880 137. Nr. Bl. Loc. Str.680 10. Arad. Dun?rii. Loc. C.400 24.320 10. ALEXANDRU FAUR V. Sc. Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Calea Aurel Vlaicu. RODICA DEACONU V. 5 Arad. Z25. 1 Arad. Agnita.889. PETRU DUMA V. Ap. Ap. Sânleani (Livada).5 Arad. 2 Arad. Nr. Vasile Goldi?. 14. Al. ?agu. Ap. Nr. Bl.560 25. Ap. ION NICOLAIE DEIAC I. 20 Jud. D. ROZALIA FUGACIU T.440 21. Sc. 7 Arad. Nr. Str. Nr. 362.372. B. Ap. 7 31. Bl. B. Bl. 15 Arad. LUCIAN DINNYÉS A. Ap. Str. Et. Sc. Str. Nr. Sc. 30. Nr. 1 Arad. 16. VIOARA D?RLEA S. Sânleani (Livada). Banu M?r?cine.678. TRAIAN FEDOROVICI V. Str. (Cornel Coposu) Bl. 3.306. 1-3.186. Ştefan ENACHE G. 24 Arad. Nr. 3 Arad.997.120 89. 18 Arad. Ap. ANA MARIANA DINCEA GHE. 3. Pelinului. A. CORNELIA DOBOS I. Sc. Et. Et. IOSIF ARTUR DOBA I. ION D?RLEA F. Str. 1.158. ES. Ap.360 68. 193 Jud .683. 12A.892. Ap. Bl. Bl. 8 Arad. X23. 19 Arad. 321 Jud .933. ?agu.995. Aleea F?get. 5 Arad. VASILE DEIAC I. 132. B. Ap.400 12.380. 13 Arad. Bd. Str. ROZALIA DEMETER S. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D. 5 Jud . Bl. Nr.850 30. G. L2. Caius Iacob. 7. SIMONA ECATERINA DEIAC N.800 30. 1.800 36. Felix. VASILIC? FLUERA? D. D. C-lea. Ap. Bl. 25-31. D. Bl. D. 9A.528. Sc.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . A40. 1 Arad. Sc. Str. Str. MARIA DUCKE M. A. 4.000 25. Ştefan D?RLEA GH.D?NE? GH.600 629. (Sabin Dr?goi) Nr. Sc.900 11. Bl. Ap. Str. Nr.000 LEI 82. Voltaire. Horea. Ap.738.000 24. 15.110 64. A. 4 Arad.164. Sânleani (Livada). Ap. Str. Tudor Vladimirescu. Nr. N. 20. Bolintineanu. Bl. Z23.560 24. 4 Arad.160 25. Ap. Nr. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. 236. 30 Arad. B2. Nr. 14 Arad. C1. Bl.

Voinicilor. Nr. Ştefan Cel Mare. Z8A. Dr. Aleea Tomis.240 125. Bl. Ap. 15 Arad. 16 Arad. Pene.188. Et. Curcanul.800 81. 4. 2.951. Et.000 27. Bl.000 LEI 10. 506. M?RIOARA GORGAN I. Arad.116. Nr.520 86. Arad. LUCIAN GHINACIU Z. Nr. 7 Arad. MARIN Arad. Ora?. Nr. Arad. Zimandul Nou.250 5. 12 Arad. Loc. Str. Ap.000 LEI 277. 3 Arad.237. Str. B. Bl. 14. Ap.700 81. A. C. 412 Jud. 1. 4.190 LEI 75. Sc. Ap.800 LEI 70. VASILE GÖCZÖ A.674.280 46. 5. Sebi?. Com. Str. Zimandul Nou. Et. 82A. MARIAN EMIL HANCIU?A I.825 19. Nr. 3. 1A Arad. 35 Arad. Et. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. 18 Arad.000. Nr. Ap. Abrud. LENU?A H?LM?GEAN M. 11. Nr. Loc. Arad.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88.162. Caius Iacob. Sc. EMIL TEODOR HUGYECZ I. Bl. Nr. Bl.870 11.350 32.475. DANA CORNELIA GIVULESCU A. Nr. Str. Nr. CARMEN OLGA GEORGESCU C. Str. 19. Ap. Str. Ap. Arad. 30. Ap. Nr. C. Str.892. 16 Arad.400 127. 7 Arad. 8 Arad.640 LEI 9.474. 17. ANA GHIRLEA M. MIRCEA VOICU GHERGAR T. Sc. 3. X1. General David Praporgescu. 144 Arad. Sc. Nr. C. 5 Arad. Nr. FLOARE GOLEA M. Zerind. Ap.372. Ap. Pene? Curcanul. AP. Str.093. Bl. Ap. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. ECATERINA GABOR T. 1. Nr. FLOARE HEDE?AN ST. 37 Arad. 1. Ap. Sc.570. 32 Arad.730 10. 45/55.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. 25 Arad. Nr.774.990. Str. Bl. Ap. C?lim?ne?ti. U3. 3.376. Nr. 2. X1.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . OTELIA HERLO T.600 46.590 LEI 12. Nr. SABU GULACI N.881. 14/16. Aleea Ulise. Ap. Str. Str. 64 Jud. Ap. Sat Zimand-Cuz.GABOR I.541. O. Str. Sc. Arad. Arad. Vasile Goldi?. NICOLAE VALER GRILL A. Et. Calea Aurel Vlaicu. Zimandul Nou. 61. Loc. Com. 1. Nr.210. Ap. IOAN GOMBO? GHE. MARIA GROZA P. Str. Augustin Doina?. N1-1. 6 Arad. Com. Nr. A. Nr. Et. 47. ILIANA FLORICA IACOB H. IOAN GROZA N. SIDONIA GLODEAN GH. EMILIA ECATERINA GHERGAR I.589. Sc.957. 33 Arad. A. A.808. 21-31. RADIANA LEONORA IACOB A. Ap. B. 3. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. Nr. Et. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A.952. Gurahon?i.674. Nr. 29A Arad.480 427. Str. Iuliu Maniu. ETELKA GÖCZÖ G. Str.028. 506. Ghioroc.000 10. Str. 138 Arad. Ap. Voinicilor. Str.800 28.152. MARIUS G?L L.400 24. Zimandul Nou. 5 Arad. MIRCEA GHI?? I. Str.275 13.240 22. Ap. 8. Milea.440 6.715. Bu?teni.700 18. 30.508. 9. Calea Aurel Vlaicu. 1. 28. Ap. 5 Arad. Str. 47. Voinicilor. Episcop Roman Ciorogariu. Ap. Ap. 120 Arad. Ha?eg. Sc. B.100 137. Sc.200 27.620 5. Caius iacob. 121 Arad. 14. ELISABETA GROZA I. Nr. (Pia?a Bujac) Bl. LAURA MARCELA GROZA N. Zimbrului.320 58. Str. Bl. Bl. 33 Jud.650 31. 2. Nr.000 102. Bl. 32 Arad. 2. Nr. Ap. Arad. 506.013. Et. Str. ELENA HUH I.290 16. B.160 96. 17A Arad. Sc. Bl.678. 29A Arad.949.004. Str. 38 Jud. IULIANA GALE P.600 LEI 38. 8 Arad. Nr. ELENA GÖCZÖ M. FLOARE GROZA P. Bl. 4 Jud. Loc. Et. 6 Arad. Str. Nr. Bl. Bl.415. ?t. Bl. Str. Com. Ap. 47.485. Pene? Curcanul. Baia / V?r?dia de Mure?. Et. Str. Clujului. Nr. AURELIA GORGAN V. CFR. 37 Arad. Nr.800 43. Sat Zimand-Cuz. 4. Et. Ap.002. Nr. Ap. Sc.671.580 14. Bihorului. Str. General V. Str. 5 Arad. Nr.488. 4 37. Ion Ra?iu. 11 Jud. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. 2 Jud. Abatorului. Str. Loc. Nr. Str. Bl. 535. Bl. Nr. M 7. B. Alba Iulia. 319 Jud.040 LEI 24. Nr. Aleea Tomis. 1 Arad. Nr. 37 Arad.581.205. 9. Petru Rare?. DAMIN VICTOR GRAMA I. 2/10. 8 Jud. Ap. Colonia Fraţii Neumann.800 93.993. 8. Sintea Mare. MARIA GIURGIU N. 2-4. Splaiul Mure?ului.000. Calea Aurel Vlaicu. Nr.372. PAVEL HAN?IU I. Abatorului. 92. Loc. 56 Jud. NICOLAE GYÉKÉNY G. Arad. Nr. Str. A. Nr.700 10.000 LEI 14. Bl. 56 Arad. AUREL G?RJOB I. Arad.082. Nr. Nr. Sat Zimand-Cuz.334. C?lim?ne?ti. Some?ului. Zimbru. Ap. B.600.

SIMION IOLU I. B. Nr. 1 Arad. 14. Prieteniei. 11 Jud. Ap. Ora? Pâncota. R.372. Sc. Abrud. Str. A.881.060 LEI 131.781. Ap. Timi?. 8. Bl.039. Gheorghe Doja.945. Str.234. IOSIF IV?NKA I. A7.127. I. Ineului. Abrud. Bl.844. Arad. 22 Arad. M?derat. 84. 1B1.640 2. Nr.200 103. Sc. Et. Ap. Nr. FRANCISC KOV?CS I. Ap. Zerind. Ap.400 LEI 36.198.874. B.573. 34.720 LEI 313. ANCA JITARIU P.640 LEI 46.200 29. IOAN IV?NKA I. C. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. 161 Arad. 3. Str. Bl. Nr. Ap.246. B. Et. Nr. 2 Jud. Sc. Arad. 1 Arad. Bl. Str. 2. Nr. AGNETA JIGOVAN S.098. 88a Arad. 18 Jud. 26 Jud. 221. Et. 1. Et. B21. 314. Str. MELINDA INCICI?U I. Str.670 10.240 38. 221.838. 3. Ap. Ora? Curtici. 4 Arad. Ap. Nr.240 2. Str.840 LEI 3. Loc. 1 Arad.223. Horia. 2 Arad. 12 Arad. 26 Jud. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. Nr. Sc. Et.120 140. 5 Arad. ILONA KELLY L.259. IOAN JULA M. Loc. 123. Str. 9/11. RUDOLF JAN?IK L.319. Bl. 250.440 LEI 36. Avrig.360 24.000 21. 14 Arad. Nr.593. Cronicar Ion Neculce. MARGARETA ILI? R. 52 Arad. 113.A. L6. Calea Aurel Vlaicu.280 6.767. AMELIA ROXANA JAN?IK L.906. Avrig. Ap. 18 Arad. Z3. Zimandul Nou. 34. 20 Arad.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. AP. Str. Et. 29. Arad. 4. 1 Jud. Ap. ANA ELENA ILIE? G. 63 Arad.400 LEI 22.440 LEI 76 .200 23. 26 Jud. Str. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. 206. Nr. Ap. Arad. Ap. Mun. 38.436.508. 29. Bl. Abrud. 84. Str. Bl. Cherestur. Abrud.403.800 5. 1. Ap. Sc. LUDOVIC JAN?IK L. 3. OTTO KASZA D. 28 Arad. 3. 1. Calea Aurel Vlaicu. Str. Et. Str.560 190. Gheorghe Doja. 5 Arad. ALEXANDRU JANT? I. 221. 1 Arad. VIRONICA JITARIU I.186. 219 Jud. 23 Arad. 245. Nr. 22. Aleea Agnita. Ora? Curtici.000 15. Nr. X36/2. Loc. IOAN KOV?CS E.260. Et. LADISLAU ENDRE KELLY S. Bl. Ap. A2-1. FRANCISC K?SA F. A. L40. Nr. Ap. Str.072. MIHAI IORDACHE ?.264. Sc. Str.840 12. Loc. Calea Romanilor. Str.040 LEI 103.297. Ap. Bl. A. Arad. 2. Str. Bl. Bu?teni.002. 21 Arad. A Arad. Nr.557. ?epreu?i. Calea Romanilor. Nr. Nr. Nr. Str. 4. TEODOR IUGA I. Bl. Bl. Et. Nr. Arad. Zimand Cuz.065. Ap. 65 Arad.880 35. Ap. 238 Arad. Arad. 20 Arad. Nr. Bl. 1. Arad. 1/E. 5 Arad.383. Vlad ?epe?. 1. 14 Arad. Str.820 5. Et.000 115. Bl.925 LEI 6. Vlad ?epe?. Voinicilor.360 212. 109. 15 Arad. Nr. Nr. Nr.200 56. Nr. Et. 23. Abrud. Timi?oara.550. Nr. Sc. Arad. Vlad ?epe?. Nr. Ora? Pecica. Et. 404. 84.600 32. Str.400 11. Bl. Nr. Ap. IOAN JURMA I. Calea Aurel Vlaicu. CORNEL JULA V. 4.560 4. 2 Arad. Ap. Margaretelor. SEVER VOICU ILYÉS A. 2. EMERIC KOV?CS G.280 LEI 31. EMESE CSILLA KONTI I.233. Ap. Nr. EMERIC KOV?CS F.540 15. 2. Bl. 14 Arad. Sc. Beba Veche.153. Str. 19 Arad. TIBERIU IOAN KASZA M. Aleea Amara.135. Nr. E. 4. Et. 1. Ap. 26 Jud. Str. Et. Nr. Str. Sandor Toth. Bl. 4. Sc. 1. 3. TÜNDE Arad. Et. Nr.440. Ap. ANU?A IV?NCA I. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. B. 10 Jud. 221. Str.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.000 108. Abrud. Ap. Sc. Bl. Banu m?r?cine. Bu?teni. 4.677. ION I?TOC GH.929.000 52. Str. Ap. B. Arad. Nr. Ora? Curtici. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. Pia?a Mihai Viteazul. Nr. Ap. Sc. 10 14. VOICHI?A KÖPE I.593. Ora? Curtici. Str. 14. Sc. Et. 84. B. 5. Str.500 12. Sc. Bl.A. 9 Jud. ECATERINA VARVARA IONESCU V. 13. Bl. Ap.803. 14 Jud. Bl. General Dragalina. Nr. Nr. Bl. ANA ELISABETA K?SA A. Ap. Mioriţei. B. Nr. MIHAELA K?SA F. Nr. Ora? Pecica. Ap. 120 Arad. Nr. B. GELIA M?RIOARA K?SA A. Vlad ?epe?. DIANA MIHAELA JAN?IK L. Str. Str. Bl.160 9. Liviu Rebreanu. Str. 5 Arad. Nr. Nr.616. Livezilor. Sc.160 21. A2-1. Str. 84.000 LEI 15.040 8. Timi?. Caius Iacob. Et.869. 221. Călăraşilor. Bl. Str.IAZBINSCKY L. 1.520 LEI 11.116. 23. Loc.

109.238. Abrud. Nr. Et.000 6.000 565. 11 6. Ap. NICOLAE LAZĂR P. Gen. 1. 11.356. B. Bl. Bl. IOSIF MARI? P. C?lim?ne?ti. Alba iulia. Str.467. 22. 132. TEODOR TRAIAN Arad. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M. Sc. Liviu Rebreanu. 32. 4. Sc. 17 402. 17 Arad. 29 Arad. 18 Arad.000 850. TEODOR M?RAN P.266. ECATERINA KOZ? F. 10 208. 36. 39.400 LEI Arad. 542 23.052.840 66. Ap. Com. Nr. Aleea Tomis. Str. Ap. B2-2. Loc. Sc.261.000 LEI Arad.160 28. Vinga.597.840 LEI Arad.130 LEI Arad. Ap. Bl. Banu M?r?cine. 3. 217. Bucureşti. 76.432. 6.800 LEI 77 . EMILIA LAZĂR P. 3. FLOARE MATEI I.320 LEI Arad.972. Nr.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80.597.767. Nr. Et. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C.800 LEI Arad. Et.744. 2. 580.540. Ap. IOAN MATEI T.000 LEI Arad. Bl. 1 Arad. Et. nr. Sc. Bl. 1. Sc.223. Sc. Bl. Str. Bl. Nr. Sc. GHEORGHE LEUCIAN M. Ora? Curtici. 23. DORICA M? RIOARA LIPTAI C. Bl.773. Ap. Prieteniei.520. 3.364. Bl. 8. SC. 241. Et. Str. Sc. MARIA LAU? V. 2 1. GHEORGHE MANDACHE P. Str. Nr. Irato?u. 20 Arad. 19 Arad.460 LEI Arad. Alba Iulia.130 LEI Jud. 11 Jud. 15 (adres? nou?) 87. Bl. Ap. 27. Str. 71 Arad. A. AURICA LESCHIAN G. Nr. MARIN MELEAG T. Et. 6 7. MIRELA LAURA LAZĂR P. Ap. FLOAREA LAZA G. Bl. Pia?a Gării.500 LEI Arad. Ap. 8 90. Abrud. 7 Jud. Str. Str. Str. Dacilor Nr. Ap. B-dul.600 87. B-dul Revolu?iei. Colonia UTA. A. Str. Nr. 250.400 15.504. 1. Sc.800 LEI Arad. 9. P3. Z24. 20.000 20. Ap. Str. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. Ap. DOREL MADAR T. 2. MARINELA CORINA LULU?A GHE.060 LEI 41. Coloni?tilor. Bl. Mure?anu. Ap. Ap. Sc.749.600 LEI 26.416. 3. Bl. 16 18. 2. 1. 7 Arad.394. Et. Nr. RONALD LUCACI A.676. Sc. Postalului. H.800 42. 1. Iuliu Maniu. IOAN M?ND?CAN T.000 LEI Arad. Sinfoniei. A. Ap. 10 Arad.940 103. 4.446. Str. Calea Romanilor. Str. Arad. 19 Arad. IRINA LUCACI F. Et.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M. Nr. Victoriei.720. 1 Arad. Ap. 4 30. 1. 48. Nr. RADU MARIAN A.560 7. IOAN MATAISZ M. Gogol.315. 10 Arad.390. Clo?ca.860 9. Aurel Suciu. Ap. ÉVA KOVALIK L. F. J1. 19. Et. Calea Iuniu Maniu. Ferma Agroprodex. Str. 3. 15. Vasile Milea. Calea Iuniu Maniu. Et.880 14. Str. 32 (adres? nou?) 17. Arad. Nr. A. 11 57. 1. Nr. 12 30. 123. M.B. Ap.A.041. D. Nr. Ap. 2 (adres? nou?) Arad. ATTILA MARKO A. 4.640 LEI Arad. Nr. Macea. X6. CORNEL MARIAN A. Ap.956. Ap. 4. Ap. Ap. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH. Et. Sc.200 LEI Arad. Calea Aurel Vlaicu. Bl. ERZSÉBET KURUNCZI A.822. Nr. A.090. Et. Et. Nr.540.400 LEI Arad. Junilor. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. 327. Bl. PETRU MARKO A.847. Nr. Str. A. Patria. G2. A. Str. 35 (adres? nou?) Arad. 6 93. Str. Km. 51 Arad.860. PETRIC? IONEL MANDA? I. 1. Bl. Str. Sc. B. 18 17. Arad. Str. Nr. 44 290.310 LEI Arad.525. Et. Bl. B. G. FRANCISC KRAVETZ A. Ap. LIANA VLASTA L?SZL? C. Et. 4 Jud. Nr.634. 7. 510. 541. 19 Arad. Lev?n?ica. Nr. Nr. IOAN LUCACI V. Nr. 61 29. 8. Nr. Calea Romanilor.000 20. 2. Bl. 59 Arad. 26-38. X4. Nr. Str. Nr. Nr. Nr. ETELCA MARTA F. Str. B. Arad. Mihai Eminescu.960 LEI Jud. Ineului.600 LEI 41. Ap. Ap. Str. Str. 40 Arad.680 12.810 LEI 31.046.KOVALIK G. Str. F1. Bl. Arad. Bl. ATTILA LAMMERT S. Crasna. Ap. Sc. Bl. A. 11. Ghioceilor.802.000 LEI Arad.000 29.078. Ap.850. Str.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. Nr. 3. Str. Bl. Mioriţei. Nr.236.266. Ora? Sebi?.200 8. Voinicilor. 1. Loc. 2. E. Bl. Ap. Ap.881. 2. Tu?nad. 1. GHEORGHE LAZĂR A. 9 50. Ap. 12. 12 12. Et. 12 Arad. Sc. Str. Bl. Sc. 17 Arad. A. Obedenaru. Str. Bl.223. 33 Arad. FLOARE LUPEI G. Bl. Bl. Str. Nr. Nr. 526. 94-2. Nr. Bl.

571.595. Ap.423.816. 2/4. STELU?A Arad. A. Nr.387. Str. Tudor Vladimirescu. A. H. 91 ONDREOVICSI M. Ap. Ap.480 66. 25 OLTEANU G. 14 Arad. Ap. Tudor Vladimireascu. 351. Alecco Russo. 2. B. 1 MOTOC G. Et. Nr. Ap.400 104. CORNELIA SOFIA Ap. Zimandul Nou. G. Caius Iacob. NEAM? ?.305. 33. 3. Str. Sc. Ap. A15. Bd. Aleea Dezna. 7. A. B.830 1.120 LEI 25. Loc. Arad. Sc. Nr. IULIANA MÉSZ?ROS A. Str. Sc.490 33. 4. Nr. Str. O. Nr. 2 16. 1 Arad. Ap. 3. Nr. Sc.376. 3 Arad. Et.484.372.483. DU?AN GAVRIL MLADIN I. Ap. 1. ALEXANDRU MIARA F. Nr.017. 1. GHEORGHE Arad. 44 Arad. VICTORIA MO?I A.800 99.000 20.190. Mucius Scaevola.709. NINA Arad. 22 Arad. Horia. Rahovei. 3. Doctor Suciu. 1. VASILE Jud. Nr. Episcopiei. G2. 11 Arad. Caius Iacob. Com.MÉSZ?ROS A. L7. Et. Str. 7 Arad. Bl.200 35. 3. Nr. Mucius Scaevola. Bl. Bl. 4 Arad.480 LEI 2. Et. B.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Str. Str. Nr. T. MO?I N. VASILE Arad. CORINA MORODAN T. Popescu Negur?. Ap. 545 Arad. 21-23 NEGRU?IU N. Bl.297. 59. Et. 4 ONUFREI L.571. Ap. 4 NEAM?U I. A. Ap.400 16. B.000 8. 3. Nr. SABINA MIHU RADA MIREA D. Nr. Arad.464. B.000 31.600 141. Str. Str. 6 MOTOC G. Ap. Ap. Str.744. 2.864. Nr.200 38. C. Bihorului. Str. Str.240 16. 317.186. Bl. Com. Str.033. 12 ONE? I.900 8. IOAN Arad. Nr.000 6. Arad. 20. Nr. Str. 2.560 4. Ştefan Augustin Doina?. Bl. Loc.000 LEI 25. Nr.800 7. Et. CLAUDIU MIHAI Arad. DELIA M?RIOARA Arad.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.000 LEI 72. Str. Pia?a Catedralei. A. Vladimirescu.624. Ap. Nr. C. 14. Nr. 27. 1 Arad. Nr. LIVIA Arad. 1 (mutat în Buzău) Arad.408. 16. FELICIA 6 NEAM?U E. RAISA MORTAN I.962. P?durii. 7 MURE?AN S. Nr. Cermei. 2.604. EMILIA MIC?L?CEAN I. 505 MUR?I I.674. 3. Nr. DELIA ELENA MORODAN I. Str. Nr. 6.000 62. 1. Et. Pia?a Gării. Arad. Nr. 8.200 21. Bl. ALEXANDRA CORINA Arad. 4. Crasna.400 33. Clopotului. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. 14. Bl. Nr. 17 MO?IU I. Ştefan Augustin Doina?. Ap.762.025.200 5. 580. Bl.915. Sc. Bl. Bl. Str. 19. Str. ILEANA Arad. Nr. Bl.080 3. Ap. A7. Ap.450 9. Bl. Ap. Nr. GHEORGHE Arad.640 LEI 78 . LADISLAU MÉSZ?ROS S. Nr.781. 1. Str. Str.593. 523 Arad. 4.200 10. 14. Str. Bl. 23. Sc. Nr.515. 6 MÜLLER P. Bl. 4. Nr.632.200 27. P. Olari. Str.120 LEI 792. LENU?A Arad.577. Ap. 206. Ştefan Arad.472. 11 MURE?AN M.000 11.178.223. ZOLTAN MICLE F.520 32. 11. Et. Vasile Milea. 5. B42. ANA Arad.037. M. Ap. Calea Aurel Vlaicu. Bl. 22 Arad. NELU SIMION Arad. Alba Iulia. 5 NICOLOVICI I. Aleea Saturn. Bl. 4 1.200 114. Obedenaru. Bu?teni. Nr. Sc. Ap. GHEORGHE MIRICA ?.540 78. Nr. 13 NEGRU?IU N.629. Str. S3-2. H10. Ursului.760 14. 5 Arad. Sc. 4 Jud.678. TRAIAN MICOROI D. Nr. Sc. ALEXANDRU MORAR I. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Sc. Bl. T. Ap. 14 NAN V. Bl. C. Str. Nr. Ap. 22 Arad.600 38. PETRE Arad. Pionierilor. P?c??eanu.900 17. Ap. 5 Arad. X 10. 3 Arad. 27. Loc. Cri?an. Bl.360 11.110 13.277. B. Sc. Sc. Nr. 11-13. Al. Ap. Alb?strelelor. 5 Jud. Rahovei. 2. 9 Arad. Pia?a Acad Caius Iacob. F1. Comuna ?ofronea. Sc. Str.422. Nr. Clopotului. 21-23 NE?COVICI A. FLOARE MORMOE I. Cicir.485. Et. Bd.133. Str. Banu M?r?cine. CECILIA M?RIOARA Arad. Str.802. Et. Str. S3-2. Ap. Bl. MIHAI EMANUIL Arad.900 16. 266 N?DL?CAN I. ANGELA ANA MOISĂ J. Ap. Sabin Dr?goi. Str. B. Ap. 2 Jud. Calea Romanilor. ILIE MLADIN N.300 56. Et. 16 Arad. Nr. FLOARE Jud. Bl. 4 NEC?A D?M?CU? I. Arad. Ap. Et. Sc. SILVIA Arad. Nr. Bolintineanu. Str.300 27. Str. MARIA MOISESCU M. Rahovei. Nr. Bd. 3 Arad. 27.

000 20. Nr. Ap. 10. 14.372.308. MARIA Arad. Gen. 23.800 12. Nr. Et. Et.600 LEI 37.000 46. PANTEA T. Nr. Nr. 11 PENU A. 11 PETROVAN A. Str. A.200 67. F. Nr. Pia?a Sporturtilor. SABINA Arad. Str. EDITH ANA Arad. VERONICA Ap. Str. 4. SIMION Arad.405. 8.800 36. Sc. Nr.503. Ap. Nr. B. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. Bl. 6 Arad. Et. Ap. Aleea Azuga. Ap. MARIUS CAROL Arad. Pia?a Sporturilor. EUGENIA Arad. 3. CAROL Arad. Nr. 8. A. 35.892. Bd. ZITA MARGARETA Arad. Str.880 24. Nr. 53 PAVEL M. 1. 2 PAVEN D. Str. C. 335. Abrud.000 10. D?NU? Arad. Str. 33 PA?CA A.600. 91. B. Sc.779.180 LEI 32. 2. Sc. A. 91. Mioriţei. Str. 10A (adres? nou?) ORBAN F. 2 P?IU?AN I.000 13. Aleea Neptun. Bl.500 165. 8. Ap.000 129. Et. Bl. MARIA Arad. 13. 2/4. Str. 12-14. 4 PINTEA I.243.558. 1. Nr. Nr. 311. Bl.000 LEI 223. 6 PAVEN P. 4 POPA G. Nr. 2. Ap.200 5. Nr. Nr. A.302.000 LEI 78. 12.409. Bl. M7.952. Sc. Et. 1. H. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. Str. LIVIU Arad.400 71. Ap.741. Bl. MARIA Arad. H12. MOISE Arad. 1 ORBAN C. Traian Mo?oiu. ANTONIE Arad. 1 P?IU?AN I. Spitalului. ANA Arad. Bl. G. Ioan Păun Pincio. 23 P?TRA D. B.000 6. A7.232. Ap. LUCIA Arad. Et. 25 PA?CA G. Str. Str. Tudor Vladimireascu. P?iu?eni. PETCU E. CORINA SIMONA Arad. Bl. Bl.000 LEI 36. B. Bl. Bl. Nr. 17. 4. 2 Jud. 1. Bl.800 15. JEANU IONEL Arad. FLORIAN Arad. Ion Antonescu.120 74. Gurahon?i. Ion Antonescu. M?RIOARA Arad. Et. Sc. 1. TEODOR Arad. Str. Iuliu Maniu. 21 ORBAN A. 182. 171.566. Bl. Nr.430 140. Bl. Nr. Ap. 4 Arad. 6 Arad. PINTEA ?. Nr. 10 IOAN (adres? nou?) 7.700 LEI 79 . 25. Ap. Et.200 10. Et. Simion Balint.048. Tru?a Petru. 21 POP I. Nr. Str. 2. ALEXANDRU VASILE Arad.400 LEI 35. 44. Abrud. Ap. Nr. Et. Str.764. 6 PENU ?.786. VIORICA 8 PARSCUTA N. 26 PASCARIU GH.720 186. Abrud. Nr. 8. Str. Y1.000 26.000 28. MARIA 20 PETI A. Nr. 70C. C. 8 OPREA C. 125. Ap. Revolu?iei. 1B PAULINI I.074. Str. Sc. 8 PINTEA P. EMERIC Arad. Ap. Ap.459. 1. 2 Arad.775. 5 PETRE I. Y4.550. F. B.120 62. B.160 51. Ap. Nr. R?chitei. 25 P?IU?AN T. Nr. AURELIA Arad. 1 ORBAN A. 4. Obedenaru. Bl. Ap. P?RVA C VOICHI?A Ap.125. Et. Horia. Ap. Str. SC.555. Nr. Str. 3. 9 PECICAN P. Chi?india. Bl. Ap.440. Bl.000 24. Ap. 9 PETREHELE I. C. 2. 206. 8. Str. Arad. 16. Sc. Str. 74.022. Nr. Ap. Nr. 171. Pia?a Mihai Viteazul.302. 8 POP D. Loc. 10. GLIGOR Arad. Ap. Calea Romanilor. Cuza Vodă.ONUFREI T. Nr. Str. 2. Bl. GHE Şincai. Et. 2. 45. 74.412. Colonia UTA. Gladiator.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. Bl. Str. Bl. Nr.480. Str. TUDOR Arad. 23. Sc. Str. D1. Sc.403. Ap. X4. Ap. Nr.674. DOREL LUCIAN Jud. Sc. Ap. PASCU M. 1. Sc. IOAN VALENTIN Ap. Nr. 32.050. M7. Str. Ap. ANA Arad.170 680. 15. A. Sc. Ap. Bl. Nr.590 LEI 22.300 138.203. 1 ORBAN C.860. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad. OCTAVIAN OVIDIU Arad. Bl. F. 12 Arad. Ap. MARIA Arad. Bu?teni. Et. 1.542. 4B PETRU?AN N. 77 PAN? R. Faleza Sud.616. Mărăşeşti. Et. Calea Aurel Vlaicu. Ap.960 85. VIRGINIA Arad.330 140. DUMITRU Arad. 40. 2 PANAIT C. Sc. M7. Ap. Et. GABRIEL MARIUS Arad. Ap. Stejarului. GABRIELA LIANA Arad.678. Nr. Str. Arad. Nr. SILVIA FELICIA Arad.600 62. 4. Bl. Nr. Pia?a Sporturilor.000 17. AP. Nr. Aleea Neptun. Str.640 4.529. 42. 3.678.610.339. Ecaterina Teodoroiu. Nr. Ion Antonescu. Loc. Aleea Neptun. Et. Nr. Faleza Sud. Sc.700 71. DOREL Arad.745. Bl. 27 PINTEA L. 5. 12 PAVEL ?.961. Andrenyi Karoly (Spitalului). Bl.720 11. 25 PA?CA R. Str. 9 PAVEN G. Pia?a Sporturilor. Et. Y1. C.800 LEI 2. Nr.200 11. 2. 8. Pia?a Sporturilor.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40. Mărăşeşti.520 LEI 111. Badea Câr?an. Ap.576. CAROL Arad. Bl.034. Bl. ANU?A Arad.

A. Ap.050.900 26. 34. Nr.960 LEI 55. Nr.385. Bl. Nr. DIANA GEORGETA RADA O. Nr. Ap. Tudor Vladimirescu. Str. 1. Str. Nr.520. Prim?verii. 542. Pia?a Sporturilor. 3. Sc.937.547. 351. 6 Arad. Str. 13. Bl. ELENA POPA I. Nr. EUGENIU POPOVICI I. 701. Ap. Mâsca. AURELIA RADU G. Et. 5 108. Str. 181. Iuliu Maniu. DAN CORNEL 1. Alba Iulia. Episcopiei. P. Nr. C.988. Str. Str. 10.600 59. Aleea Albac. 4 Jud. Nr. ELISABETA Arad. MARI?A ANA RA?IU I. 4 Arad. Arad. SAB?U C. Bl. Nr. Sc. Felix. Sc. 19. Str. 351. Nr. Blajului. Bl. 4 Arad. Ap. Bl. CONSTANTIN PUIU G. 1 Arad. Et. Nr. 1127 Arad.055.041. A. OVIDIU AURELIAN Arad. FILA PRINCZ G. Nr. Et. Str. Blajului. 7.695.250 17. Str. Sc. Arad. Str. Ap. Sat Cintei. Nr.680 19. 6. Str.600 28. MARINELA ROŞCA T.746. ADRIAN ROBU E. Ap. Et. Episcopiei (?apte noiembrie). Str.277. VIORICA RA? P.970 LEI 10. Ap. CARMENCITA ADINA Arad.523.424. Oituz. 8. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. Et. Sc.880 51. Pia?a Sporturilor. Ap. 5 S?L?JAN N. 25. 31 Arad. Bl. SAVA PURC?RIN G. 28 Jud. Bl.880 LEI 100.220 LEI 34. X6. Mioriţa.960 51. 18 Arad. 2. 15 Arad. 20 Jud. 16 Arad. C. 31 Jud. Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . Gojdu. Ap.952. 4.000 1. 1. 18-20.555. GHEORGHE RUSMIR S. Pia?a UTA. 18 Arad. Bl. Nr.000 14. Aleea Tomis. Nr.442. Nr. Fântânii. Nr.240.470 LEI 23. Nr. Str. Ap. 91 Arad. Str. VERONIKA KATALIN PORUMB A. S?vâr?in. Str. Nr. 6.920 51. ATTILA ZSOLT PORONAI K. Calea Aurel Vlaicu.000 43. P4. 42 Arad. 6 Arad.400 28. Ora? ?iria. 6 SARBA C. Pia?a Sporturilor. 173.464. 18 (decedat) 20. A.513. 4.430 LEI 107. GHEORGHE LIVIUS Arad. Bl.906. Ap. 16/26. 2 Arad.704. RODICA MARIANA POPESCU F.200 LEI 28. Loc. Nr. VIOARA RUJANSCHI I.600 32. Bl. 2 Arad.733. ILIE Ap. Arad. Bl. S?L?JAN S. Ap. Et. Et.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. VIOREL POPA R.560 25. Gojdu.POPA I. Sc. Andrei Mure?eanu. Ap.558.120. Sc. LUCIA ROŞU G. Câmpia Turzii. 14 S?RBU G. Nr. ANA R?ZMAN V.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. E.040 20. Str. Sc. Str.695. Str. 1. 89.339. Bl. 4. Str. 1 (adres? nou?) Arad. Arad. Bl.170 LEI 7. 23. Str. Ap. C?prioarei. Bl.800 13.680 LEI 5. 42 Arad.000 38. Maniu. VARVARA MARIA PROCA I. M?RIOARA Arad. Felix. Nr. 1. 1 Arad.949. 6.930. Aleea Haiducilor. 23. 22 Arad. Macea. Bl. Str. 16 Arad. Păcii. Bl.227. 5. Nr. Andrei ?aguna.170 5. Micalaca. FLOARE ROŞCA D. Nr. C. Nr. 25. Ocsko Terezia.000 165.400 187.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. 10. 15 Jud. 31-33. Z24. ANGELICA IULIANA RUS F.600 20.840 LEI 20. Nr.302. H8. Bl. Ap. 43. 31-33. STELIAN R?P??AN I. 23 Arad.728. 4. Ap. Et.086.000 124.678. Arad. IOAN POPA I. B.000 33.000 34. Bl. A. Str. SC. 20/22 Arad. A. SC. 18 SARME? E. Str. Bl. Ap. Tudor Vladimirescu. Ap. Ap. 9. Nr. Com. Ap. Et. D 2-1. 42 Jud. DIANA XENIA ROMAN M. 2 Arad. CORNEL ROŞCA ?.000 29.000 15.000 LEI 3. 2. 701. Ap. Nr. MARIA ANA PORONAI A.600. C. 12.800 2. Arad.437. Nr.426. 25 (adres? nou?) Arad. Ap. Nr. 5 Arad. Praporgescu. Str. I. 5 Arad. FLOARE RUS G. Bl. 16/26. Str. Nr. Str. Ap. Sc. Coposu (Lacului). Str. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Nr.007. B. 19 (mutat din Arad) Arad. Ap. Crasna. FLORIN R?ZVAN RUS G. 4 Arad. A. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Bl. Ora? Chi?in?u Cri?. Str. Poetului. Loc. Nr. 37 Arad.432. 3. Str. Nr. G2. Nr. Nr. Nr. C.249. Z?rand. Et. 2. Ap. Ora? Sebi?. Ap. Ap.471. MARIA PRIBAC F. Micalaca. Str. J9. Ap. B. Chi?in?u Cri?. Aleea Muncii. Bl. Ap. C.678.520. ECATERINA RAIZI D. RAUL-CLAUDIU R?B T.320 29.450. F.

000 8.250 16. IOAN SZABO J.640 4. Sat. Bl. IULIANA TIBERIU G. A. A. PAVEL MIHAI SEB?K I. Ap. Fântânele. 24. Nr. Sânleani. Str.000 27. Milan Tabacovici. Str. Ap. Nr. Com. DIMITRIE SELEJAN I. L7. Ap. Ficusului.920 113. Bl. Ap. 4. 37A Arad. A. Sc. 1. GIORGINA RODICA TODEREAN A. ELENA ?TIRBAN I.051. ?ichindeal. Str. DOMNICA Şerban D. Bl. 10A. C.244.729. 7. Nr. AURORA TISCA I.674. 1 Arad. Sc. A. 33. Arad. Str. Str. 7. Bu?teni. 46. 17. B7. Str. Nr. 246 Jud.000 15. DOINA SIMION M. AP.877. Nr.520 LEI 17. Nr. 224 Jud. Nr. Str.483. Ap. M?RTA SZ?CS J. 32.708. Nr. Dragalina. 13. Sc. Bv. SABIN TOSCA I. ZOLTAN SZíN I. Ap. Nr. Arad. Nr. ROBERT ZSOLT TIBA A. 57 Arad.039. Bl. 1 Arad. Aleea Muncii. 224. 44 Arad.297. Ap. GAVRIL TIBA I. Vladimirescu.600 388. Nr. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. Str. Nr.320 31. Nr.966. GHEORGHE SOFA F. Nr. 2. 5 Jud. Arad.250 7. 17. 2 Arad. Tudor Vladimirescu. 2. 6 Arad.390 10.390. Sat. Nr. Bl. Nr. Ap. TIMEA TIBA M.744. 6 Arad. Et. 2B. ISIDOR TOLAN A. 164. Str. Nr. Ap. ESTERA SUCIU M. Ap. Sat. Bl. 21. 13 Arad. Sc. Nr.400 71. 11.725. 40 Arad. 2.200 38.339. Str. 246 Jud. Ap.000 93. 28. Bl.960 20. 11 Arad. Mun.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. E. 101A. Poetului. C2. Ap.160 93. Nr. Nr.680 364. Milan Tabacovici. Ap. ILONA SZ?NT? I. Dr.260. Nr.SCHMAK A. 20 Arad.076. Ap. Et. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. GHEORGHE TOMA I. A. Nr. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. 33. 5. Predeal. 5 Arad. ELENA T?NJAL? C.051. 6 Arad.747.506. Sat. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. Dorului. 1 Arad.112. Bl. Ap. Simion Popa.244.395. Ap. 75. Dr. Et. 38-40.000 87. Ap. Aleea Muncii. Et. 362 Arad.000 82. 16 Arad. Abrud. Et. Dr. Sc.400 1. 16 Arad. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. 4. Sânleani.906. Nr. Milea.160 8. Nr. Str. FLOARE TRANDABUR I. 13 Jud.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 . I. Str. Com.007. Milan Tabacovici. 57 Arad. Livada. Z5. MARIA SERAFINCEAN G. A.010. Et. B.967. Nr. Str. Banu M?r?cine. Ap. 79-81.000 103. Sat. 3. 224 Arad. IOAN Arad. Et.299. VIRGIL RADU TIHON D.300 1. L7. Aleea Saturn.158.563. Sc. 108. Nr.348. Str. Ap. Str. Sc. Str. Str.700 17. 5AB. 13 Arad.640 47. Tisa Nou?. Nr. 14. MARIA TOLAN G. Et. Com. 13-19. 3.477.200 38. 22 Arad. 5 Jud. Ion Ra?iu. Com.400 11. 10 Arad. 28. Nr. B7. 7. Com. Nr. Ap. Ap. Bl. Livada. Ap. Sc. Bl. Nr. 4. Str. Bihor. Dorului. Bl.000 16. Str.200 16. D.915.360 10.749. IULIANA SEGHEDI GHE. 20 Arad.600 9. B.595. Nr. Str. 75. Arad. Ceaikovschi. Spitalului. Str.700 26. Bl. Ap. Nr. Str. Bl. Banu M?r?cine.869. Sc. Str. 8 Arad.680 14.401. Nr. 20 Arad.620 13. Ceaicovski.600 18. Ap. Bl. Gen. Oradea. 3 (adres? nou?) Arad. Str. 2. Arad.233. Ha?eg. Str. Nr.539. Bl. Et. GIZELLA JUDIT TAMA? N. Et. 8 Arad. E. Ap. Et. Aleea Ulise. 4 Arad. 236.712. MIHAI ?OICA I.280 49. Sc. 4. Bl. 61. Bl. Sc. Ha?eg. Tudor Vladimirescu. Nr. Str. VIORICA MIRELA SEMLECAN P.586. 13 Arad. Str. Str. PETRE TODA C. 1 Arad.442. Nr.151.625 22. Str. 32 Arad.520 LEI 27. IULIANA ?IMONCA I. RAMONA Şerban R. B.625 298. 57 Arad.280 2.000 23. A12. Ştefan luchian. Ion Ra?iu.632. Ap. GHEORGHE TIBA A. Ra?iu. V.708.800 71. Libertăţii. Gen. Et. Str. 9 Arad. Bl.000 87. Ghiba Birta.616. 13. Ap. Arad. Nr. Bl. 3 Arad. Bl. E.400 753. 17. Str. ELISABETA SZ?CS F. B. Bl. 28. SC. AURELIA ?OICA T. 3. Str.080 LEI 205. 6 Arad. Dragalina. Nr. 3. 2 Arad. Nr. Nr.771. 4. Marnei. 28. Str. Sc. Str. 39 Arad. 9YB. 12 Octombrie. Abrud. Et. 31. Tisa Nou?. C?lim?ne?ti. Ceaikovschi. VIOARA SUCIU I. CEZAR MARIUS TOLAN G. Str.643. H. Com. 12 Arad. Nr. Dâmbovi?ei. Nr. Mândruloc. 4 Jud. FLOARE TOBOLTOC G. Str. Coasei. Fântânele. IOSIF SEBE?AN D. Nr. Nr. Fântânele.

000 LEI 59. Bl. 3. 3 Arad.360 LEI 15. Pia?a Mihai Viteazul.800 7. Sc.280 32.220 LEI 134. Dorobanţilor.116.880 LEI 23. RODICA ELENA Arad. 25. Pia?a Sporturilor. Str. Sc. 10. 9 Jud. 5/4/6 Arad.600 LEI 19. Tudor Vladimirescu. VALERIA Ap. Nr. Banu M?r?cine.667. 2 VLAICONI I.400 LEI 723. Sc. 74 VELICIU M. Nr. EUGEN CONSTANTIN Arad.960 20. 2 VLAICONI N.160 LEI 435. Nr. Ap. A.000 LEI 31. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. 39 Arad. 2/6 VOGEL GHE. Nr. Bl. Ci?in?u Cri?.400 LEI 25. Annie Rosar Weg. 13 Austria. ILEANA Jud.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134. 13 (adres? no URSU S. Str. Nr. ETELCA Arad. Ap. Ap. Obedenaru. EVA CAROLINA Arad. Nr.100 7. 17.384. Vienna. AP. Ap. A. Ap.261. Nr. Teilor. 9 Jud. 11. Et. V3. Ap.310 7. Bl.496. Pecica. Sc. N. C.800 LEI 35.850 314. 5A. V. Nr. Bu?teni. Nr. MARIA DOINA TREITLI I. Str. A. Nr.507. 2A. Et. 28 30.240 41.052. 25. IOAN TUDOR I. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. Bl.000 LEI 32. Decebal. 5 ZELENIN V. 1. Calea Romanilor. Et. Str. G.000 160. DUMITRU Arad. Bd. 9-13. 24. Bd. ?t. MARTA URBAN M. Ap. Com. MARCEL DANIEL URCAL A. Arad. F1.TREM L. FLORICA Ap. 16 ZB?RCEA I. 3 USCA A. A.130 56. Ap. Sc. Nr. Bl.680 6. VALENTIN Arad. Sc. L2. Nr. Bu?teni. 11 Arad. 3.271. Ap. 3. Ap. F?t Frumos. 37. Bl. (Elena Dr?goi) Bl. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G. Bd. Arad. TEODOR Arad. Ap. 23 (adres? nou?) 42. Str. CĂLIN SORIN URBAN P. Sc.690 LEI 54. B. Nr. Iuliu Maniu. A. B. Lebedei. Ora? Sebi?. Ap. A. Victoriei. 25-27. MARIA UNDI? T. E. Ap. Ap. Str. Milea. Calea Aurel Vlaicu. 11 Jud. Ap. 1. 79. Bl. Bl. Str.640 82.000 16. 128 Arad. Pia?a Gării. Et. Bl. Str. A. Str.500 LEI 4. B1.368. Et. Aleea Dezna. Bl. Sc. A. 2. 8. 7. IULIANA TUDOR I. 3 Arad. 15 VLAD R. Ap. Avrig. 222. IOAN FLORIAN Arad. Ap.337. 2/6 VLAICONI P.340 32. Str.000 13. Pia?a Bujac. 1.744. 32 Arad. Bl. Pecica. 1. Nr. Sat. Str.297.035. ELISABETA ELENA Arad. 18. A. Et. Sc. A.000 140. F. 4.200 244.407. ADRIAN CRISTIAN Arad. 8. Str. FLOARE Arad. 17 ZAMFIR FLOARE Arad.200 22. Ap.744. Sc. 27.200 LEI 8. Bl. Nr. N11.000 LEI 87. Bl. TRAIAN Arad. Avrig. 6 Arad. Aleea Romani?a.783.871. Str. Libert??i. A.483. A. 4. 2.523. Loc. Bl. Et. Z?randului. Ha?eg. 10 ZEGHEANU P. Nr. Sc. 2 VARGA I. Bl.967. Ap. Lacului. Ap. Ap. A. 3 Arad. 7. Str. 309. 2. Tudor Vladimirescu. Horia. Sem?n?torilor. 12 VELICIU P.866. Ap. ALEXANDRA Arad. P. Ap. Ap.041. A.621. Ferma 7. Et. Sc. B. A4. 2. Str. Et. Turnu. Ap. Sc. X6.257. NICOLETA ADINA Ap.930. Nr. 24. 1. 11 Arad. VALERIAN 2. 28 Arad. Sc.254.860. Nr. A. Nr. Str. X 10.000 222. Merfi.000 LEI 82 . A. C. Bl.160 LEI 120. Nr. 3-11. B18. Str. Nr. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. 1. X18. Teologic?. 7. Bl.078. Sânleani. Sc. Z?randului.332.430.861. Ap. IOAN Arad. 20 VLAD F. PAUL EMIL Arad. Bl. A. Sc. ANA ELISABETA TRIPON I. Com. 9 V?RG?LUI D.153. Dorobanţilor. Str. Aleea Muncii. Et.800 LEI 97. 10. Str. Et. MARGARETA VIORICA Arad. Et. Ap.156. Sc. 1 VANCU C. 10. Str. IULIS ADAM Arad.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Bl. E. Com. Sc. 3. Str. Arad. Arad. GABRIEL Arad. Bl. Nr. SABINA URBAN C. Sat.712. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. Nr. Nr. URSU C.200. B.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. Arad. ZELENIN V.706. Nr. 1220. Nr. Bl. Nr. Et. Nr. 63 WILLE N. Calea ?ase vân?tori. Str. Sc. Bl. 6 VUIA I. E.675. Nr. Str. Sc.908. MARGARETA ILIANA Arad. Nr. Ap. Nr. 18 Arad. 2. V?LEAN T. Nr. Bl. 54 Jud. 4. Bl. ANCATEU I.508. VLAD G. 5 Arad.600 28. Str. MARIA URBAN P.600 20. Luchian. Et. C7. Livada. Et. Et. Sc.624. A.836. 3.

GHERLE T. Str. Mare?an I. Zimand Cuz. Sc. Str. Zimandul Nou.800 25. MARCEL Arad.911. Et. 45. Bl. G. 39 NAGY I.356. Et. 353.662. 39 MIH?ILESCU T. BUDII G. Et. Miron Costin. Nr. 17. 343 TIRB C. Str. 21.BOGDAN I. 6 8. Ady Endre. Str. GHEORGHE Arad. Bl. 3 MICULI? G. Nr. Nr.060 20.525. Nr. Calea Aurel Vlaicu. Ap. 6. B.720 LEI 7. Bl. Nr.372. Sc. VIORICA Ap.741. 17. B.744. G. Et. Ap. Nr. Nr. Bl.400 42. Nr. Et.240 LEI 3. Ap. 552. Ap. Teiu?.840 1. 34. Str. S?vâr?in. 22 GHILE G. 2. D. LUCIA LOLA Arad. 5 IUHAS P. Nr. Nr. MARIA Jud. Gogol. Et.200 23. 231 Arad. 5 KOLUMB?N L.037. 12. Bl. Pia?a Gării. Loc. B. Ap. Bl. L?stunului Bl. Popa D.057. Nr. A11. B. Sc. Sc. Pia?a Gării. Felix. 13 Arad.800 93.690 6. 28. 6 MALI?A I.339. Str. Ap. Horia. X 24-2. 2. 6 IUHAS A. 1. Bl. Bl.534. Aleea Ulise.800 68.943. ?iriei. Decebal. Aleea R?s?ritul. Str. Nr. B.060 LEI 10. Arad. Nr. Sat. Bl. ELENA Arad. Ap. 11. Loc.200 LEI 6. Zimandul Nou. C. 11A POP A.467. 22 MIH?ILESCU D. A.200 LEI 9. Ap. 1. 4. Ap. MARIA MIHAELA Ap.965. DUMITRU TEODOR Arad. Bl. 4. Bl. Traian Mo?oiu. VALERIU VASILE Jud. Sc. MARCELA 18 Arad. Nr.160 LEI 81. OTILIA Arad. 14. Nr. OAR?? N. STAN Arad. 15 CAPRA L. Ap. Zimand Cuz. 3. Nr. Nr. Nr. D. TEODORA SIMONA Arad. Caius Iacob. MARTA Arad. Zimandul Nou. Arad. NICOLETA ELENA Sc. Ap. Nr. ELISABETA Arad. Str. B. 17. 336. Et.863. 11. 2. Nr. Hg. Caius Iacob. 21. LUDOVIC Jud. Str. Et.880 77. Sc.593. 536. Micalaca. Ap. C.400 LEI 83 . ANDREI Jud. IOAN Arad. FLORIAN Arad.520 12. Com. H6. Bl.818. Nr. D. Bl. Popa D. 2. D. 8. Bl. A12 MARCU A. Ap. Gogol.044. Nr.422. Nr. 3. 4. Ap. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. Et. Bl. Sc. G. Bl. B. Calea Aurel Vlaicu. 3.818.680 LEI 2.167. Nr. Str. Biruin?ei.542. Ap. GHEORGHE Arad. Et. 9 Arad. Ap. 8 NY?RI L. 5. Ap. IMRE Arda.789.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109. 403 Arad. Bl.741. Nr. VALENTINA SIMONA Arad. 13. X 24-2. Nr.488.400 LEI 77. 11. Nr. 9 Arad. MARIA 20 MALI?A G.920 12. Arad. Str. GHERLE F. G. GABRIELA ELENA Arad.978.951.000 LEI 26. Bl. Sc. 1. 23 UGLAI I. Fluturilor. Nr. STELIAN Arad.033. 2. 6. 3.078. 8 GRESINGER GH. Ap. NICOLAE Arad. Nr. Pia?a Gării. Str. C.657.296. Sc. Arad. Teiu?) Nr. SEPTIMIU VASILE Ap. Str.320 LEI 69. 1 MATEI G.760 LEI 1. 5 PIRO? F. Str. ANA Arad. BUDII P.548. ?t. Nr.005. 543. 8. Str. Sc. Sc.050 LEI 1.400 10.480 24. Nr. H6.240 6. Str. 16 LEAC T. 2. Alba Iulia. Zimand Cuz. 85 MARCU N.090. B. Et. 23 TIRB V. 39 MIH?ILESCU T. Nr. Ap. Sc. ?agu. Sc. ANTONIU Arad. 11. POLGAR E. 3 DICHIU M. Aleea Ulise.000 26. Ap. B.751. VOINEA G. NICULINA 4. 17/22. C. DANIEL Arad. 142 GIOVLAN G. MARIA Arad.800 LEI 49. Ap. C. 6 PREDA E. Sc. Str. Bl. Simion Balint. Str. Ştefan Arad. 2. Bl. Aleea Saturn. GHEORGHINA Arad. Lacului. T. 1 GRELU? G. Nr. 3. A. 9 SZ?CS I. Micalaca. Str. 329. Nr. Ap. Cruceni. (Hg. 15 Arad.583. 17.200 30. Bl. A. Bl. Et. Bd.542. Ap.000 4. Str. 6 DUMA F. B.374.110 5.200 LEI 807.063. Y8A. Ştefan ALEXANDRU Jud. Ap. 8 BORS?NDI I.000 4. Nr. Nr. Bl. Ineului. MARCEL EUGEN Arad. Sc. ELENA Arad. Bl. Et.960 65. Ap. Str.160 LEI 30. Arad.840 LEI 6. Academia Teologic?.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. 9. Augustin Doina?. Str. Nucet. Sc. Bl. 39 MIH?ILESCU T.140. 4. LIDIA Str.360 LEI 316.080 6. Ap. MARIANA Arad. Ap. Aleea R?s?ritul. Sc. Str. Et.223. 6 DANCE G. Y8A. IOAN Arad. MARIA Ap. 1.640 41. 4. Pia?a Gării. IULIANA Arad. Antonescu. 22 MICULI? N. Traian Mo?oiu.597.

NR.B2.NR.CE5.NR.1.ENERGIEI.457.BL.BL.NR.1 37.10.D12.BRADISOR.BL.30 72.12 74.BL.NR.E.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.TULNICULUI.AP.NR.CRISAN.237.14.9 69.406.BL.7 12.VIILOR.BL.30 134.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.RACOVITA.7 20.BL.19.339.VICTORIEI.19 10.466 82.604.1.111.C.CARPENULUI.19 4.31 12.BL.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.AP.407.BL.VLADIMIRESCU NR.AP.358.119.14 15.TULNICULUI.E10.I.11 42.BL.SC..ROZELOR.BL.CA4.NR.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.NR.O.4.11 21.5.589.AP.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.E10.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.NR.NR.164.AP.105.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.7.AP.S11.417.CE5.667.785.339.EROILOR.BL.30 144.42.S.212.SAHIA.965.VICTORIEI.12.SEVER.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.NR.122.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.19.140.CARPENULUI.NR.TINERET.BL.41 19.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.12.BL.NR.13.ARIESUL.AP.166.NR.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.50.5 40.B4D.644.CLOSCA.5.NR.14.972.450.22 61.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.12 77.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.59B 4.BL.3A.12.NR.NR.AX.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.NR.NR.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.36.746.IOSIF.MARASESTI.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.BL.31 20.BL.42.037.VILELOR.ARIESUL.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.NR.36.762.AP.5A.190.NR.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.AP.AP.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.BL.EROILOR.446.10 43.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.ENERGIEI NR.NR.22.TRANDAFIRILOR.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.8 8.BL.492.AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .NR.9 10.BRATIANU.31 10.13 10.367.13.DE HUNED.ARIESUL.AP.AP.BL.NR.246.RACOVITA.AP.NR.006.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.ULMULUI.AP.7 22.AP.53 98.158.534.AL.SALCIILOR.881.AP.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.7 70.B4.16 107.NR.NR.AP.11 44.6A.I.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.15 12.8 11.C.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.10.NR.50.19 1.827.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.4.AP.AP.9 3.AP.372.BL.BL.148.39.BL.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.CLOSCA.T.12 24.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.6.562.18 23.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.7 47.212.1DECEMBRIE 1918.ULMULUI.AP.14.DIMBULUI.OLTENIEI.30.AP.BL.BL.AP.NR.AP.3A.NR.E.965.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.AP.AP.1DECEMBRIE 1918.BL.781.NR.NR.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.

MESTEACANULUI.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.GORUNULUI.BL.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.AP.NR.350.9.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.NR.BL.400 LEI 20.AP.BL.NR.160 LEI 51.14.24 10.NR.BUCURESTI.SAHIA.400 20.43.M2.550 33.334.6.640.000 LEI 82.T.825 46.807.B2.M8.BL.AP.BL.VINATORILOR.BL.CA4.I.080 15.SEVERUS.325 57.TRANSILV.1918.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.NR.NR.T.000 LEI 23.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.20.BL.107.NR.000 LEI 13.558.NR.360 9.BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.000 55.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.P1B.NR.28.AP.774.050 71.CRISAN.MESTEACANULUI.AP.9.12.2.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.28O.822.000 LEI 85 .BL.NR.NR.VLADIMIRESCU.8.BL.35.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.NR.AP.729.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.NR.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.TULNICULUI.2.280 18.AP.VLADIMIRESCU.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.276.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.AP.762.NR.DOINEI.NR.1918.NR.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.200 22.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.BL.276.118.63.844.FLORILOR.NR.NR.NR.S.9B.610.910 LEI 20.14.95.BL.BUCURESTI.004.BL.AP.NR.NR.NR.880 50.BL.BRADISOR.VICTORIEI.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.T.G2AB.M8.500 51.15.BL.678.AP.107.CA4.238.AP.1 DEC.AP.TULNICULUI.BL.440 LEI 107.1918.233.AP.215.ZORILOR.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.14.21DEC.565.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.280 61.695.000 3.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.NR.BL.BL.AL.240 48.19.AP.AP.477.9B.600 72.BL.NR.744.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.116.AP.NR.NR.19.24.MANIU.VI12.000 35.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.000 LEI 40.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.960 49.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.BL.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.MUNTENIEI.G88.160 12.200 17.NR.NR.NR.NR.000 107.BRADISOR.B5C.NR.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.1 DEC.AP.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.4.BL.TOR1.AP.NR.GLADIOLELOR.AP.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.POLIGONULUI.AP.674.632.NR.ALEEA FLORILOR.800 18.548.1989.579.V.AP.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.OBORULUI.MOTILOR.1DEC.AP.GLADIOL.118.400 LEI 42.26.860.750 210.962.AP.U.NR.BL.394.086.000.142.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.VI1.196.314.INCORONARII.660.260.NR.CRISAN.1.082.DOINEI.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.15 BREAZ M MARIA STR.200 LEI 198.NR.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.MANCIULEA.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR..30.378.MARASTI.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.AP.TRANSILVANIEI.680 7.VINATORILOR.NR.AP.300 LEI 78.ST.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.200 3.A12.NR.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.337.VLADIMIRESCU.320 33..600 31.

VALEA MORILOR.AP.AP.560 43.BL.6.852.960 LEI 51.1 DEC.CREANGA.3.600 69.112.AP.NR.AP.488.A.BL.202.480 LEI 7.26.BL.S.67.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.715.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.BL.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.203.389.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.461.P.BL.BL.22.49.12.AP.REVOLUTIEI.BL.280.000 16.BL.AP.067.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.1.NR.NR.AP.BARNUTIU.260 9.5.7.000 22.ALECSANDRI.A2.NR.863.1.998.ZORILOR.600 15.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.A14.339.33.NR.947.500 32.3 7.AP.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.330.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.491.VALEA FRUMOASEI.BL.334.NR.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.I.854. ARIESULUI.960 LEI 5.480 101.AP.NR.13A.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.AP.320 101.HUNEDOARA.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.J4.000 LEI 2.813.CLOSCA.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.AP.T.BL.SCARISOARA.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.TOPORASILOR.339.NR.MANCIULEA.720 LEI 3.AP.704.11.4.11A.AP.000 LEI 59.ZORILOR.NR.558.NR.VALEA FRUMOASEI.BL.149.GOLDIS.SC.4A.MIHAI VITEAZUL.BL.196.SPICULUI.000 18.AL.880 LEI LEI LEI LEI 15.A.M.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.NR.IANCU DE HUNEDOARA.ZORILOR.280.V.11.639.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.NR.BARNUTIU.600 21.052.I.NR.AVINTULUI.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.339.100.205.NR.NR.000 LEI 6.180.488.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.080 15.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.BL.NR.406.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.131.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.AP.720 122.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.2.AP.BL.220 13.V.NR.CRINULUI.890.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.350.NR.FRUMOASEI.NR.GLADIOLELOR.AURELIUS.NR.NR.26.AP.400 26.1A.NR.ALBASTRELELOR.NR.000 LEI 10.BL.NR.S.AP.930.090 LEI 86 .B1.BL.NR.274.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.BL.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.V.335.AP.NR.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.NR.064.280.11.900 LEI 2.11A.800 LEI 10.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.V.600 62.PRIMAVERII.500 38.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.TOL1.600 LEI 15.CLOSCA.600 LEI 19.CEL BUN.ALEEA PLOPULUI.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.NR.L1.1918.NR.VICTORIEI.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.NR.562.BL.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.MOTILOR.V.BL.520 28.000 LEI 10.800 21.NR.5.800 LEI 6.C9.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.NR.1.525.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.BL.NR.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.NR.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.NR.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.CAMELIEI.A.158.15.AP.AP.BL.GOLDIS.4.G3.CRINULUI.4.BL.AP.13A.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.BL.120 LEI 57.BL.GOLDIS.11.NR.AP.041.NR.BL.NR.SC.218.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.C18.E11.AP.ARNSBERG.550 24.000 LEI 45.AP.1B.VLADIMIRESCU.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.

AL.460 40.DEALUL FURCILOR.600 LEI 20.28.AP.AP.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.000 LEI 39.619.275 LEI 31.600 LEI 11.NR.M6B.5.NR.381.GAROAFELOR.750 11.POIENITEI.CLOSCA.700 101.29.900 LEI 20.IASOMIEI.14.000 LEI 10.23.NR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.144 40.744.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.240 61.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.14.NR.LIPOVENILOR.23.280.BL.TRANSILV.BL.NR.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.BL.1 DEC.241.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.GHORGHE DOJA.OLTENI.300.NR.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.NR.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .050 LEI 166.NR.1B.011.AP.560 12.925 LEI 54.720 LEI 23.NR.AP.720 114.VARGA.AP.920 1.409.DEALUL FURCILOR.BL.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.200 LEI 75.297.1.600 LEI 25.ARIESULUI.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.EC.ASACHI.VICTORIEI.924.NR.380 LEI 149.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.AP.511.400 20.19.NR.B.A.36.440 28.625 10.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.932.AP.634.579.AP.525.MOTILOR..139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.626.000 24.440.BL.NR.500 35.1.AP.839.BL.NR.CRISAN.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.VICTORIEI.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.597.NR.NR.NR.78.GALATI.M5.BL.BL.800 LEI 30.BL.NR.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.ALECSANDRI.SC.152.NR.135.671.78.598.16.11.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.AP.19.BL.091.NR.GALATI.NR.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.7.CUZA VODA.375 LEI 27.46.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.AP.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.V.NR.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.020.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.CT7.000 LEI 28.23.536.TOPORASILOR.AP.B.PERILOR.409.203.NR.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.GH.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.NR.NR.597.1918.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.BL.477.GHORGHE DOJA.AP.203.250 LEI 34.447.ME7.AP.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI 32.902.BL.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.200 32.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.MESTEACANUL.560 LEI 31.NR.AP.V.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.NR1.457.880 207.NR.NR.597.CIUCASULUI.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.513.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.315.FLORILOR.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.400 30.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.744.NR.ZORILOR.CIUCASULUI.300 LEI 8.ALECSANDRI.D1A.NR.SC.AP.264.AP.SAHIA.BL.MORII.ROZELOR.BL.MARASESTI.215.NR.017.NR.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.NR.858.ARIESULUI.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.101.NR.NR.NR.000 30.200 LEI 25.BL.

NR.LUCEAFARULUI.CRISAN.DEALUL FURCILOR.STR.1918.AL.26.TOL10.ARNSBERG.AP.17.000 38.17.AP.640 7.NR.S.875 LEI 88 .1918.NR.AP.640 14.DOINEI.POSTEI.NR.11.NR.9.766.BL.SEVERUS.C4A.BL.875 LEI 27.1DEC.614.877.BL.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.STR.681.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.TOL10.960 31.533.480 18.AP.400 LEI 22.TOL10.NR.AVRAM IANCU.500 33.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.ION CREANGA.AL.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.17.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.NR.TRAIAN.209.040 58.540.N.CHILIE.200 LEI 33.380 LEI 7.NR.284.433.AP.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.BL.NR.NR.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.3.898.NR.V.NR.TULNICULUI.AP.17.080 18.56 59.840 43.AP.AP.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.280.TRAIAN.650 LEI 257.562.C2B.730 LEI 48.A.800 LEI LEI LEI LEI 11.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.640 LEI 123.9.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.311.160 LEI 4.125 IVANA I ILIE SEBES STR.GLADIOLELOR.87.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.AP.DETUNATA.AP.AP.AP.500 LEI 17.15C.500 35.32.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.STR.NR.375 LEI 12.G3.107.062.563.BL.12.500 2.C4.380 14.497.895.NR.CLOSCA.FRUMOASEI.12.32.NR.IANCU.DETUNATA.S.904.680 3.BL.SC.396.32.960 LEI 32.87.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.42.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.8.DETUNATA.NR.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.BL.SEVERUS.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.NR.NICOLAE BALCESCU.766.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.V.AP.NR.AP.VIILOR.BL.DOINEI.B.MB6.TITULESCU.17.NR.AP.1DEC.AP.904.AL.BL.1.15C.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.C2B.895.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.NR.280.AP.NR.875 LEI 17.NR.BL.A1.NR.NR.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.M3A.295.STR.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.1DEC.680 9.STR.BL.274.960 63.335.NR.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.9.BL.400 26.397.966.AP.NR.CONSTRUCTO.950 LEI 37.NR.274.NR.575.B2/7.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.NR.AP.750 LEI 5.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.500 LEI 16.TULNICULUI.AP.175 LEI 16.NR.396.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.BL.A1.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.BL.1.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.125 38.NR.AP.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.1918.BL.66 ILICA P ELENA SEBES STR.BL.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.17.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.M3A.446.NR.NR.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.498.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.040 13.334.950 12.NR.546.837.AP.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.OBORULUI.BL.SEVERUS.M3A.BL.NR.BL.16.BL.1.052.BL.BL.FRUMOASEI.BL.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.NR.352.944.ZORILOR.S.20 ILIE D ION AIUD STR.CLOSCA.274.AP.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.TULNICULUI.

JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.1.500 LEI 51.BL.LALELELOR.8.CLOSCA.NR.AP.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.P-TA 1 MAI.BL.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.800 17.5.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.AP.50.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.NR.AP.600 24.NR.TINERETULUI.AP.500 34.VLADIMIRESCU.AVRAM IANCU.BL.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.AUREL VLAICU.000 155.A6.NR.275 271.ARIESULUI.240.S.AP.8.23.860.H.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.15.NR.NR.BL.360 201.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.SC.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .143.4.580.670.AP.H.NR.NR.098.456.360 10.BL.DORIN PAVEL.398.31 MARA S ELENA CUGIR.VD1B.M7A.364.VINATORILOR.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.BL.TINERETULUI.NR.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.675 117.960 LEI 15.366.NR.BL.971.BL.NR.KLEIN.P1.NR.510 46.NR.10.9.BL.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.7.NR.C1.2A.ANCA VIRGIL.400 26.301 MARKSAI E ABRUD STR.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.762.NR.BL.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.E5.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.VICTORIEI.VULTURULUI.STR.T.320 36.VIILOR.BL.AP.874.170.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.SC.ANDREI MURESANU.770.BL.AP.491.2.NR.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.BL.440 177.MANIU.TRANSILV.5..BL.000 50.BL.AP.ARIESUL.NR.000 15.NR.10.STR.C4.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.AP.24.23.BL.VI3.BL.NR.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.113.840 73.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.BL.NR.BL.BL.BL.2.6.BL.T.890 4.DORIN PAVEL.720 7.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.800 LEI 17..TULNICULUI.MOTILOR.437.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.NR.334.1.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.318.240.NR.G1.NR.000 31.750 26.PIATA I.AP.25.27A MEDRUT I ZLATNA STR.SEVERUS.424.NR.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.CLUJULUI.060 27.NR.951.B.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.348.50.517.S.NR.NR.560 66.152.NR.NR.37 17.020.VICTORIEI.ALEEA FLORILOR.2A.MILITAR.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.NR.400 25.BL.822.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.200 46.AP.AP.106.092.632.AP.122.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.14A.TON4.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.M.AP.AP.23.NR.TRANSILV.ULMULUI.AP.228.CLOSCA.24.LT.50.7E.750 LEI 120.AP.7.320 76.558.320.7.NR.380 39.761.BL.VICTORIEI.800 54.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.000 LEI 114.645.AP.NR.000 9.TRANSILV.NR.150 19.AP.BARBU LAUTARU.NR.ST MANCIULEA.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.TULNICULUI.260.AP.53.16B.NR.173.240.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR..MOTILOR.600 LEI 1.B1.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.800 LEI 45.10.64.CLOSCA.NR.491.VLADIMIRESCU.M7A.141.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.838.330.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.1AB.C4.BL.BL.MILITAR.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.B1.BL.NR.7A.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.060 20.TRIMPOIELE.AP.10.320 8.159.AP.000 54.AP.600.600 LEI 45.AP.450 68.

V.450 85.720 LEI 20.480 12.NR.771.AP.409.525 LEI 21.080 LEI 90 .BL.200 18.411.16.NR.TO-03.297.24B.36 ZLATNA STR.AVINTULUI.ZORILOR.075 LEI 11.MV6.240.461.NR.NR.213.400 9.AP.NR.AP.16 ALBA IULIA STR.11 ALBA IULIA.300 LEI 152.NR.ALECSANDRI.16 ALBA IULIA.AC13.51 ALBA IULIA STR.AP.760 52.800 LEI 296.VICTORIEI.AP.STR.000 LEI 38.AP.BL.446.C.30.STR.AP.TRANSILVANIEI.SEVERUS.BL.6 ALBA IULIA.982.18 ALBA IULIA.080 LEI 43.803.VICTORIEI.60.V7.585.NR.BRINCOVEA.2.9.V.AP.MANCIULEA.AP.41 ZLATNA STR.1.VICTORIEI.BL.11 ALBA IULIA STR.BL.950.BL.AP.10 AIUD STR.13 ALBA IULIA STR.5 ALBA IULIA STR.800 17.12.600 17.SEVERUS.BL.LALELELOR.ZOTILOR.120 62.A1A.10.AP.V7.AP.91.104 ALBA IULIA STR.MOTILOR.4 ALBA IULIA STR.BL.178.B5.S.18.ORIZONTULUI.SC.NR.A3.943.AP.468.1.BL.B10.320 LEI 49.48 ALBA IULIA STR.VICTORIEI.78.51.356.NR.12.NR.AP.I.NR.200 BUCURESTI STR.BL.423.NR.535.14 ALBA IULIA STR.SERGENT HATEGAN.13 ALBA IULIA.BL.ORIZONTULUI.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.15.775 118.840 LEI 19.925 LEI 22.NR.AP.NR.117.CE5.1918.13A.600 LEI 35.280 66.AP.400 LEI 34.VALEA MORILOR.1 DEC.360.VI15.067.LIVEZII.BL.840 LEI 37.AP.STR.BL.861.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.7 90.A3.AP.SLT.AP.23.14 TAUT NR.VICTORIEI.120 12.NR.400 13.ST.BL.NR.STR.398.773.203 TAUT NR.BL.000 2.AP.AV2.161.91.6 ALBA IULIA STR.B5.118 MURES ALBA IULIA STR.AP.STR.117.16.5 ALBA IULIA STR.1 DEC.MESTEACANULUI.25 CUGIR STR.V7.440 12.673.AVINTULUI.25.270.24B.AP.GOLDIS.1918.NR.236.1O CUGIR STR.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.NR.13 CHETANI NR.103.334.MANIU.432.AP.NR.NR.AP.ECATERINA VARGA.123 ALBA IULIA STR.BL.25.BL.AP.MUSETELULUI.S.25 AMPOITA NR.BL.2 AIUD.138.P2.BL.TOL2.575 25.STR.BL.480 LEI 31.240 LEI 69.NR.AP.A4.067.10 ALBA IULIA STR.705.NR.446.103.24B.056.9 ALBA IULIA STR.229.055.320 8.NR.839.696.AP.131 ALBA IULIA.BL.BL.GEMINA.794.STR.51 ALBA IULIA STR.800 LEI 72.560 24.BL.625 LEI 111.NR.16 ALBA IULIA.NR.BL.BL.VICTORIEI.NR.160 LEI 17.404 ALBA IULIA STR.NR.ENERGIEI.AV2.31.ZORILOR.400 4.16 ALBA IULIA STR.4.NR.NR.NR.STR.14.POPA.NR.AP.17 GIRDA DE SUS NR.604.16 AIUD STR.

2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.BL.TINERETULUI.004.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.4.166.NR.2A.V.BALCESCU.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.575 11.160 LEI 14.NR.AP.105.AP.230.12.ROSETTI.971.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.744.NR.162.393.860 78.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.BL.AP.200 4.305.935.000 148.000 LEI 91 .302.680 10.AP.12.860 LEI 15.202.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.CUZA VODA.660 27.362.AP.6.288.CINTARULUI.VICTORIEI.600 10.NR.NR.440 LEI 20.N.BL.BL.BL.VLADIMIRESCU.356.NR.499.ARNSBERG.NR.000 LEI 90.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.NR.12.ROSETTI.AP.ARNSBERG.9.ALECSANDRI.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.VALEA MORILOR.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.NR.CINTARULUI.BL.BL.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.20.UNIRII.BL.NR.NR.C.NR.120 12.NR.V.AP.GURA CORNEI.4.9.S.240 LEI 67.030 14.T.025 9.GLADIOLELOR.A.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.BL.599.A.11.AP.AP.400 LEI 41.ROSETTI.C11.NR.PIATA.NR.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.300 117.BL.CT8..11.441.14.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.NR.D4.AP.961.BL.560 44.AP.AL.C3.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.NR.200 31.NR.BL.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.TRANSILV.SAHIA.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.000 7.419.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.6.484.GOLDIS.NR.60 5.4.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.BL.BL.30.NR.NR.120 14.NR.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.409.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.BL.C.498.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.NR.130 196.ZLATNEI.BL.790.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.AP.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.AP.A.4BCD.339.200 37.PIATA.C.NR.944.AP.000 11.AP.12.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.AP.I.684.51A.164.002.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.RARES.AP.A.NR.000 23.AP.51.SIMION BARNUTIU.840 28.RIUL MIC.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.073.000 LEI 28.14B.039.FLORILOR.MANCIULEA.VICTORIEI.G3.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.BL.993.NR.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.11.360 LEI 11.474.NR.AP.40.700 39.160 8.AP.280 26.400 LEI 36.BL.12.P.BL.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.203.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.NR.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.13.27.GALATI.18.NR.858.045.600 11.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.E1.8A.NR.21.426.GLADIOLELOR.CLOSCA.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.AP.497.NR.BL.NR.AP.HUNEDOARA.200 3.NR.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.ION CREANGA.6.915.205.1.375 54.65.AP.BL.AP.600 37.580.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.B5.NR.LUCEAFARULUI.VULTURULUI.AP.E1.ARNSBERG.1AB.600 155.189.NR.BL.339.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.

AP.NR.2A.SC.813.625 23.GOLDIS.17.B6.NR.NR.5.98 ALBA IULIA STR.27E 40.E.16.NR.VULTURULUI.NR.322.NR.320.1AB.282.681.BL.24 ALBA IULIA STR.NR.025 LEI 98.NR.ARNSBERG.NR.NR.TRANSILV.NR.B2/3.AP.550 LEI 41.12 OCNA MURES STR.18.VICTORIEI.CLOSCA.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.BL.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.GOLDIS.200 31.577.ROZELOR.BL.550 15.BL.VARGA.BL.190.037.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.1DEC.36.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.BL.AP.14.ST.597.389.BL.B6.4.600 18.NR.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.15 ALBA IULIA STR.560 LEI 34.3FG.NR.3.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.16A.3FG.BL.TRAIAN.A3.711.A5.480 LEI 29.BRAZILOR.600 LEI 87.V.TOPORASILOR.NR.BL.NR.1918.347.793.29.325.480 LEI 65.NR.1 DEC.500 LEI LEI LEI LEI 92 .041.MIJLOC.320 LEI 10.7.PRINCIPALA.REVOLUTIEI.NR.50 TEIUS STR.080 LEI 622.10 ALBA IULIA STR.91.BL.VLADIMIRESCU.642.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.BL.669.GRIVITEI.10 ALBA IULIA STR.450.AP.NR.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.NR.738.AP.60.AP.AP.CT14AP.27.200 LEI 38.32 ALBA IULIA STR.769.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.M10.514.NR.CONSTRUCTORULUI.320 LEI 38.080 42.NR.NR.278 ALBA IULIA STR.50 ALBA IULIA STR.CIOCIO POP.534.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.BL.7E.12 ALBA IULIA B-DUL.BL.AP.5.325 125.NR.AP.675 1.T.111.686.160 42.880 LEI LEI LEI LEI 47.1 DEC.NR.BL.1918.AP.7.NR.900 30.NR.TRANSILV.1DEC.NR.60 ZLATNA STR.127.BL.NR.000 LEI 392.995.597.91.B.BL.995.600 LEI 55.655.CLUJ ZLATNA STR.474.9.AP.NR.960 32.VARGA.AP.BL.LACULUI.VICTORIEI.NR.AP.111.5 TELNA NR.CALARASI.E.945.560 LEI 5.AP.526.9.5.1918.400 101.3 41.VICTORIEI.11.NR.1918.990.760 LEI 14.AP.27E PODENI NR.800 LEI 24.38.27.040 22.AP.MIJLOC.541.400 30.457.AP.AP.AP.360 14.990 30.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.CAM.440 70.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.BL.410 14.NR.2A ALBA IULIA STR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.10 CUGIR STR.A3.700 LEI 60.687.320 9.ARNSBERG.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.831.PINILOR.450 35.ZORILOR.V.474.16.M10.BL.NR.2 ALBA IULIA STR.D1B.10.358.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.AP.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.560 40.2 ALBA IULIA STR.BL.32 CUGIR STR.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.AP.271 JUD.075 LEI LEI LEI LEI 3.TRAIAN.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.752.

TOPORASILOR.NR.SC.1 ALBA IULIA STR.59 ALBA IULIA STR.7.AP.BL.BL.BAILOR.EROILOR.AP.BL.250 LEI 93.A12.8 45.SEVER.498.249.AP.BL.B.14 AIUD STR.BL.20 ALBA IULIA STR.7 ABRUD STR.111.6.BL.121.LALELELOR.NR.16B.BL.1 ALBA IULIA STR.5BCD.BL.AP.BL.190 29.BL.358.880 LEI 2.BL.NR.MURESANU.NR.NR.44 ALBA IULIA STR.CLOSCA.600 15.CEL BATRIN.IOAN RATIU.1.CLOSCA.905.202.903.VICTORIEI.1.BL.81 SARD NR.300 LEI 48.080 48.NR.61 ALBA IULIA STR.040 19.ME7.223.AP.48 ALBA IULIA STR.925.640 67.229.203.27.NR.AP.10.650 40.D5.NR.COSBUC.19.19.706.NR.BL.G.21B.31 ALBA IULIA STR.31 ALBA IULIA STR.19.160 LEI 61.NR.870 LEI 13.760 LEI LEI LEI LEI 28.491.1 ALBA IULIA STR.767.NR.13 VINTU DE JOS VURPAR.240 17.TEIULUI.NR.937.7 ALBA IULIA P-TA.AP.104E ALBA IULIA STR.323.S.055.TULNICULUI.330 38.000 143.560.NR.074.5B.NR.19.40.217.NR.SC.DETUNATA.AP.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.27 ALBA IULIA STR.16.VINTU NOU.14.GOLDIS.BL.13.7.34 SEBES STR.470 7.BL.NR.AP.107.044.198.2.875 8.1 ALBA IULIA STR.321.AC21.BL.C4A.747.19.800 64.19 ALBA IULIA STR.783.915.NR.ALEEA FLORILOR.720.768.800 12.NR.CV4.160 LEI 58.NR.500 10.723 BLAJ STR.AP.NR.7 OCNA MURES STR.020 LEI 44.M.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.8 ALBA IULIA STR.V.BL.PAVLOV NR.BAILOR.TRANSILV.24.NR.20 VINTU DE JOS STR.AP.PAVLOV.AP.BL.C4.2.MURESULUI.NR.AP.TEILOR.BL.2 ABRUD STR.NR.NR.690.GATERULUI.BL.AP.4 ALBA IULIA STR.CLOSCA.NR.802.869.17.640 10.17.067.658.250 LEI 60.200 17.200 34.NR.12.NR.490 LEI 93 .NR.AP.930.5 ALBA IULIA STR.720 6.BL.AP.NR.AP.857.339.NR.PAVLOV.080 14.10 ALBA IULIA STR.AP.22 CUGIR STR.AP.450 55.T.TOL10.SEP.ALEEA FLORILOR.1 ALBA IULIA STR.NR.23C.NR.000 LEI 43.DR.15 ALBA IULIA STR.10 ALBA IULIA STR.MESTEACANU.APULUM.625 340.579.TULNICULUI.MESTEACANU.800 LEI LEI LEI LEI 63.NR.42.229.965.900 LEI 15.898.240 16.I.A.9 ALBA IULIA STR.18.AP.NR.CLOSCA.ME7.NR.MORILOR.14 ZLATNA STR.MANIU.AP.BL.400 45.475.47 AIUD STR.NR.5 ALBA IULIA STR.NR.13B.440 LEI 20.BL.480 LEI 21.23 SEBES STR.MESTEACANULU.ME7.REPUBLICII.NR.AP.BL.500 73.14.140 48.AP.4 ALBA IULIA STR.000 LEI 21.AP.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.TEILOR.15 ALBA IULIA STR.64.10A.2.NR.695.5 ALBA IULIA STR.AP.VICTORIEI.19.

313.CF6.116.NR.NR.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.795.19.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.223.BL.B.CRISAN.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.PETRU MAIOR.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.44.ENERGIEI.297.ARIESUL.BL.13.NR.VICTORIEI.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.M7A.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.234.49.1.480 5.NR.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.860.B5.120 LEI 128.NR.432.040 13.534.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.268.NR.AP.60.080 LEI 20.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.NR.AP.AP.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.25 8.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.456.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.44.NR.BL.M2.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.LIVEZII.3.750 LEI 90.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.303.NR.AP.908.SUSENI.320 LEI 52.NR.CLOSCA.NR.366.46-48.540.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.2.339.1.SC.691.AP.126.AP.NR.42.375 LEI 48.360 21.877.NR.MORILOR.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.200 12.BL.1918.AP.ST.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.959.ME7.AP.NR.AP.NR.755.AP.NR.ARIESUL.850 22.M.MOTILOR.17.CLUJULUI.600 48.000 3.CF6.BL.195 LEI 42.MOTILOR.618.PLEVNEI.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.NR.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.090 LEI 43.BL.NR.378.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.NR.47.NR.940.ST.NR.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.MORILOR.AP.BL.80.AP.NR.NR.186.337.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.000 LEI 31.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.AURELIUS.MICIURIN.1MAI.410 23.P-TA UNIRII.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.190.NR.205.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.AP.AP.BL.BL.TRANDAFIRILOR.VICTORIEI.000 6.526.A6.2A.NR.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.520 3.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.480 11.326.982.CLOSCA.960 LEI 15.10.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.BL.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.7.BL.AP.560 LEI 10.AP.29.320 23.718.CUMPENEI.A2.NR.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.BL.205.NR.5.650 33.290 20.ROZELOR.C.980.AP.800 29.760.330 LEI 3.616.240 10.914.NR.280 LEI 486.AP.TO3.AP.1 DEC.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.AP.VICTORIEI.2.ZAVOI.NR.BL.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.121.BL.BL.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.NR.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.NR.NR.E.LUCEAFARUL.BL.229.MORILOR.GH.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.CEL MARE.263.PRINCIPALA.13.DOJA.NR.840 74.950 LEI 32.47.NR.BL.INCORONARII.640 14.POP.BL.SC.NR.040 125.240 18.51.320 28.M12.580 19.000 LEI LEI LEI LEI 2.234.TRANSILVANIEI.17.680 51.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.1.NR.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.VICTORIEI.600 LEI 20.NR.879.927.000 LEI 30.NR.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.BL.NR.AP.MICIURIN.149.

560LEI 67.Petru Rare?.280LEI 20.160 31.54 Brăila.117. Nuta Albulescu N.3 Brăila.Manda -M?ndica Alexandru D.nr.nr 6.36.579.000LEI 62. sc.Elena Antohi S. sc.AP.ap 10 Brăila.bl.39 Brăila.bl.BL.NR.Neagoe Basarab nr.151.7.SCARISOARA.759. 53 Brăila.AP.480LEI 7.2.970.Ancu?a Alexandru A.989.927.nr.ap.1.Ecaterina Alexe P.750.Gianina Anghel I.25 PONOREL/VIDRA STR.bl23. Costel Achim D.400LEI 26.ap53 Brăila. 77.str. 3.098.1.000LEI 8.BL.129.nr.FINTINELE.722.10 ALBA IULIA STR.BL.700 518.20 ALBA IULIA STR.NR.840 LEI 10.ap18 Brăila.8.4.600LEI 35.Daciei.160LEI 24.3.sc.CLOSCA.ALECSANDRII.aleea ?nv???torilor.115 Brăila.374.nr.840LEI 3.et.Gheorghe Adetu N.864. Ioana Alexa R.5bis.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.580.sc.79 Brăila.480LEI 7.200LEI Brăila.ap56 Brăila.560LEI 71.E.AP.ap. Iuliana Alina Acsente T.4.sat Cazasu Brăila.757. ap.ANDREI MURESANU.074.bl.280LEI 11.NR.314.sc. Victor Andrei I. Jenica Apostolatu T.Mari?a Andrei A.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.et2.26.AP.161.305.str.blAG7.ap.57 176.et.5.206.sc.3.sat Cazasu Brăila.bl.ap.320 56.SC.aleea ?nv??? torilor.Niculina Andronache C.ARIESUL. Maria Antohi I.nr.nr.Adriana Alexandru R.et.V.4. str.bl.I.260.NR.581. ap.str.sc. 45 Brăila.453.bl.967.Hipodrom.270.229.D4.pia?a Dorobanţi.640LEI 11.496 ALBA IULIA STR.Hipodrom.535.BL.NR.VALEA MORII.str.nr.5. bl.sc a1.NR.000LEI 31.1. 45 Brăila. 3. Daciei nr.13.MANIU.ap 223 Brăila.Mărăşeşti.ap.3. B25.410LEI 13.3.NR.27 Brăila.800LEI 26. Gheorghe Alexandru M.783.E. sc.et.nr54.320LEI 4.ap.sc.440 LEI 147. str. B25.BL.calea Călăraşilor.16. 3.116.978.Vasilica Antohi D.160LEI 41.42 ALBA IULIA STR.et.012.75 SUMA 11.744.E1.714.Suvorov .200LEI 65.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.27 Brăila.sc.bl10. 1.680LEI 24. 23.800LEI 23.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.P1B.600LEI 12.Gheorghe Andrei I. str.13 ALBA IULIA STR.NR.G4.400LEI 59.NR.000LEI 2.bl.Oborului.26 Brăila.3.blA1.11 CUGIR STR.79 ALBA IULIA STR.Aurelian Anghel I.K1.Costică Andronache N.str.ap 278 95 .600 LEI 15.206. bl.773.Elena Andrei S.str.000LEI 22.4.NR.106 Brăila.10.6.261.aleea Cocorilor.41 Brăila.978.760LEI 662.779.855.Mircea M?l?ieru.B.sc.Ion Anton S.aleea Cocorilor.920LEI 54.O3.Niculina DOMICILIUL Brăila.SCARISOARA.str.356.AP.blA5.738.500 73.42 ALBA IULIA STR.927.240LEI 87.Rodica Androne N.Odesa.ap. Victoria Andrei E.400LEI 39. 77. Rodica Achim N .nr.Adrian Ion Antohi P.blE1.RACOVITA.str.960 LEI 540. Dorobanţilor nr.560 LEI 325. Maria Adetu N.3.NR. Costică Alexandru I. bl.31.190 garsoniere.514.str.4.Galaţi. ap.str.nr.sc. Dorobanţilor nr.nr.str.Ioana Apopei V.sc.720LEI 24.

34 Brăila.Piet??ii.800LEI 51.nr.920LEI 11.str.500LEI 42.Constantin Adrian B?lan D.EXPRES. ap.Gigi-Gabriel Bad?r? C.Dorobanţilor.ap.12 Brăila.C.480LEI 10.874.372.C4.760LEI 15.33 Brăila.5.cal .Victoriei.720.000LEI 91.et.037.3.ap.Obor.str.348.bl B14.nr.840LEI 19.Vasile Baciu T.760LEI 10.Galaţi.542.str.323.str.et.nr.nr .1. Cocorilor.et.sc 2.573.U.3.nr.880LEI 9.ap.str.ap. Eugeniu Arn?utu I.2.90 Brăila.bl.str.2.ap.4.str.B1.760LEI 9.548.ap.800LEI 96 .12.695.sc.sc.200LEI 79.sc.str.sc.Dorobanţilor.bl.Vasile B?nic? R.480LEI 21.sc.11 Brăila.str.124.Topor.438.320LEI 25.51 Brăila.Mărăşeşti.17 Brăila.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.Milcov.33 Brăila.Celulozei.nr.nr 45 Brăila.200LEI 27.4bis.Donel B?lan C.67 91.320LEI 4.Obor.006.Georgiana Emilia Baboiu I.Neculae Aram? I.?os.bld.2A.str.2.7 Brăila.et.738.bl.sc. sc.F5.Ştefana B?trîneanu T. nr.bl.12.669.bl.17 Brăila.7 Brăila.485.Galaţi.666. Ileana Aron C.bl.Dorobanţilor.ap.sc.046.nr.Nicolae B?jan S.241.000LEI 17.334.Dorobanţilor.sc.aleea Cinematografului.818.ap.600LEI 72.804.360LEI 43. bl.72.4.bl.1.000LEI 37.084.558.200LEI 20.857.4.bl B1.str.str.4.912.Maria Brăila.688.ap.236 Brăila.400LEI 22.Buzăului nr.840LEI 22.2.sc.ap.Constan?a Carmen Badia ?.4.Viziru 1.et.400LEI 150.201.ap.Cal .et.bl.Rodica B?trînu I.Hipodrom.8.1. Magelona At?n?soaiei P.600LEI 124.I1.Tiberiu Apotol N.nr.nr.43 Brăila.F.Aneta B?lan M. Marioara Ba?tiurea V.bl.33 Brăila.113 Brăila.str.Mihail Kog?lniceanu.943.440LEI 27.12 Brăila.88 Brăila.6 Brăila.3.Mihaica Arb?na? Gh.Inului.Aurel B?lan D.str.000LEI 78.str. 63.bld.1.bl.Hipodrom.ale.Debre?in.18 Brăila.str.3.7 Brăila.bld.Ion Ghica.1.849.640LEI 30.ap.Aurel Baciu N.23 Brăila.5. U.000LEI 34.ap.str.240LEI 31.10 Brăila.str.str. aleea Cinematografului.sc.Vasile Avram C.379.Georgeta Aram? S.490LEI 68.Lucia B?lan N.800LEI 31. 31 Brăila.nr.Aurel B?lu?? I.L2.5.160LEI 18.745. 17.128.bl. Brăila.bl.280LEI 16.430LEI 11.Gheorghe Murgoci nr.str.nr.92 Brăila.35 Brăila.str.Cluj.400LEI 13.2.bl. ap.600LEI 11.nr.64 Brăila.Micşunelelor.560LEI 19.Viziru 1.Miron Costin .Dorobanţilor.2.3.56 Brăila.994.Steliana B?nic? Z.Nicolae M.Sanda Badea A.A23. 2.bl.Independenţei.et.Floricica Aram? M.nr.R?di?a B?nic? T.str.sc.483 Brăila.840LEI 26.Mihai Bravu 269 Brăila.bl.Soarelui.140.nr.760LEI 1.B?r?ganului .3.235.36.str.bl.blA59.44 Brăila.ap18 Brăila.str.6.X.26.sc.sc.Soarelui. Gheorghe(decedat) Baciu M.4 0 Brăila.31 Brăila.440LEI 157.4.bl.Neculai B?nic? N.455.nr.372.Adrian Bîtic? I.et.10.Tache B?nic? I.bl.90 Brăila. Mihai Bravu nr.201.nr.et.2.2.Alexandrina B?leanu ?t.654.Theodor Aman.str.ap. Lucian Atanase V.ap.1.CernŢuţi.nr 12 Brăila.18.520LEI 407.827.1.Radu Negru.sc.33 Brăila.bl.ap.120LEI 68.2.ap.24.ap.800LEI 9.sc.Teodor Avramescu A. nr.2.sc.sc.480LEI 10.str.nr.bl.Victoriei nr.Ion B?d?lan M.7 Brăila.str.nr.180.str.Iustin Axente G.Margareta Badea G.sc 2.sc.334.ap.sc.ap.1.329.Vasilca Badea S.616.str.1.et.Veta B?lu?? P.439.Chiriţă B?lan P.str.ap.320LEI 62.34.str.B28.Călăraşi.nr.34.1.bl.864.sc.bl.1.A2.sc.14.47.3.Florica B?lan G.Feocla Bîja ?.str.188.Apostu G.ap.200LEI 11.sc.bld.blA59.ap.11.str.ap.sc.et. bl.247.nr.88 Brăila.Rahova nr.847.33.Gheorghe Arbore A.3 Brăila.464.ap.31 Brăila.bl.ap.2.Jenic? Avramescu M .

ap.bl.str.2.54 Brăila.440LEI 35.Grivi?a.A56bis.079.947.9.1.11 Brăila.603.bl 6.800LEI 29.8.2.3.337.320LEI 8.33 Brăila.240LEI 12.sc.sc.30 Brăila.Veronel Barbu M.1.ap.738.667.Viziru 3. nr.nr.31.2.160LEI 200.200LEI Brăila.A 12 B.Lenu?a Badiu V.Gelu Barda? C.571.4 Brăila.et.et.str.ap.bl.Badiu D.ap.840LEI 105. Marian Banciu G.46.Eftimie Murgu.str.bld.?colilor.17 Brăila.ap.Gheorghe Badiu E.str.ap.Mihail Florinel Badiu Ghe.nr.E4.5.N1.ap.sc.1.600LEI 10.248 Brăila.ap.AD2.256 Galaţi.5.Gheorghe Bercea I.3.2.914.Gheorghe(decedat) Badiu I.360.blA1.calea Galaţi.930.000LEI 14.Bl.21.869.Sorin.Apostol Baldovin M. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.000LEI 15.ap.ap.1.520LEI 346.et.str. nr.ap.400LEI 7.80.sc.Paulina Barbu N.Ioan Bard? C.?colilor.Obor.11 97 .15 Brăila.bl.520LEI 19.str.260. Paula Badiu S.Dumitru Belivac? M.nr.ap.826. Tudori?a Bejan F.bl.bl.Violeta Balcan V.277 Braila.Dobre Bercaru Z.sc.520LEI 10.str.com.Roşiori.5.nr 291 Brăila.Dorobanti.Ioan Bejan O.Gheorghe Beizadea E.Gheorghe Badiu G.Daniela Teodora Barbu C.400LEI 17.70 Brăila.200LEI 25.30 Brăila.4.bl.10.bl.8 Brăila.748.119.et.320LEI 23.blC.bl.579.3.43.bld.225.bl.b-dul Independenţei .nr.ap.Elena Bâgiu N.Ghioceilor.A1.25.b-dul Dunarea nr.640LEI 12.ap.str.400LEI 10.2.bl.56 Brăila.et.7 Brăila.247. Gheorghe Bercaru D.ap.et. Dorobanţilor.bld.28.bl.str.ap.bl.000LEI 20.436.nr.nr.488.400LEI 19.str.sc.Dumitru Brăila.3.Dorobanţilor.372.3.A30.33 Brăila.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.186.11.nr.27 Brăila.sc.856.nr.str.400LEI 28.sc.1.379.172.et.bl.59 Brăila.B4.2ap.889.2.sc.sc.000LEI 32.Stanca Bazîru T.000LEI 15.bl5.Bl.21.Paolina Berbecaru I.48 Brăila.56.H4.A30.720LEI 13.nr.Ion Barisevschi P.4 Brăila.nr.160LEI 83.str.blB.1.1.400LEI 5.str.et.nr 41.080LEI 45.Dumitru Badiu I.Dorobanţilor.520LEI 160.Mihaiu Barabulea V.2.Lenu?a Bârsan St.sc.558.sc.sc.nr.2.000LEI 6.1.nr 351 Brăila.str.str.ap.000LEI 10.48 Brăila.31.Ghioceolor.360.bl.816.Petric? Beca F.str.9 Brăila.1.Stefan cel Mare .et.G-ral Eremia Grigorescu.A43.31.nr.G-ral Eremia Grigorescu nr.sc.str.Dorobanţilor.Nicolae Banu ?.3ap.bl.nr.A56 bis.376.ap.480LEI 31.960LEI 49.scA.217.13 Braila.1.179.A30.825.4 Brăila.Hipodrom.400LEI 2.520LEI 9.000LEI 32.074.ap.Roşiorilor.nr.sc.calea Galaţi.10PP.4.560LEI 4.Liliana Berbecaru N.A37.Marian Baicu P.et3.305.str.ap.23.bl.Nicoleta Baicu I.bl.Marin Balaban M.str.aleea Humule?ti.ap.sc.480LEI 15.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.540LEI 48.200LEI 11.Viziru 1.sat Peri?oru Brăila.bl.Hipodrom.et.Industriei.sc5.3.ap.Grivi?ei.str.002.372.480LEI 269.757.159 Brăila.sc.ap.372.B.nr.Maria Barac C.560LEI 54.AG1.783.sc.13 Brăila.bld.40 Brăila.ap.320LEI 23.sc.30 Brăila.Grivi?ei .153.nr.Hipodrom.810.Zambila Berbec N.840LEI 76.b-dul Dorobanţilor .69 Brăila.ap.424.Costică Barbu I.000LEI 31.Tudor Vladimirescu Brăila.Maria Bard? I.371 Brăila.calea Călăraşilor.24 324.str.435.bl.D.2.str.Marcel Balaban V.F?nel Belciugan I.400LEI 7.440.str.2.B9.bl.2.Erou Comisar Popovici.sc.3.653.Elena Baldovin V.Roşiorilor.1.nr.Tatiana Bejan I.994.Anton Bâtc? G.str.F1.sc.sc.bl.nr.3 Brăila.

Armenac Bogdan V.sc.343.et.bl.nr.A7.ap.116.bl.G-ral Eremia Grigorescu.2.760LEI 12.bl.608.074.bl.En?chi?? V?c?rescu.400LEI 8.119.11.E3.Vasile Budileanu M.str.837.Geta Geanina Bobocea L.Mihai Bonea A.Z?voaia Brăila.Aleea Petrolistilor nr.65 Brăila.nr.nr.000LEI 6.3.Bi?ianu V.et.Hipodrom .000LEI 22.Gheorghe Constantinescu.com.12.sc.3.str.4.047.et.600LEI 11.704.480LEI 13.str.E3.1. Dorobanţilor.str. Ionel Br?escu I.str.618.Marian Bratosin Z.J.Roşiori nr.nr.299.Plevna.480LEI 5.ap.bl.870LEI 31.nr.nr.640LEI 16.5 Brăila.2.Comunarzi.Maria Budur P.SCOLILOR.Dorobanţilor.Grivi?ei.600LEI 2.47 Brăila.1.nr.str.14 Brăila.Odesa.et.ap.319.bl.250.nr.Stalingrad.5 Brăila.sc.B1.nr.ap.I.Sandu Bratosin D.aleea ?tiin?ei.B8.640LEI 3.28.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.1.bl.ap.blE3.str.480LEI 72.600LEI 3.nr.str.760LEI 3.526.bl.713.Gheorghe Br?ileanu G.sc.Gabriela Bobocea I.1.Bicaz nr.calea Galaţi.320LEI 248.str.712.str.284.816.Viorica Bogdan N.str.nr.sc.aleea Cocorilor.str.400LEI 17. Dorobanţilor.709.Andrei Boboc G.str.040LEI 8.8.111.nr.563.bl.604.Turn.593.4.677.ap.str.32 Brăila.str.str.bl.et.62 Brăila.65 Brăila.Ionu? Brunchi C.1.728.1.sc.73 Brăila.bl.George Ioan Bobocea G.28 Brăila.Mircea Br?tucu A.81.342.aleea Cocorilor.3.Radu Negru.sc.nr.240 Brăila.200LEI 14.1.3.str.ap.sc.ap.sc.ap.bl.Hipodrom .sc.Stan(decedat) Bianu P.Alexandru Bratu B.Viorica Florica Bianu R.Tufe?ti Brăila.20 Brăila.960LEI 1.520LEI 26.Mihaela Marilena Bobocea S.nr.19 Brăila.280LEI 15.et.Paul Bianu St.Maria Br?escu T.bl.25 Brăila.080LEI 2.sc.960LEI 20.144 Brăila.Lenu?a Boieru T.4.Bianca Brânzea B.scB.bl.000LEI 98 .Loredana.5.1.47 Brăila.8.Cezara Br?escu G.Anton(decedat) Bonea G.1.3.2.360LEI 4.000LEI 2.418.bl.sc.1.sc.440LEI 37.Grivi?ei nr.Gherghina Bratosin A.866.68 Braila.837.nr.623.et.nr.45 Brăila.et.90 Brăila.67 Brăila.600LEI 22.Cristian Bucur A.str.bl.960LEI 18.et.K1.136.80 B Brăila.610.nr.ap.sc.824.blC4.520LEI 33.Mioriţei.Ovidiu Cristian Broasc? E.10 Lacu Dulce Brăila.1 Brăila.400LEI 67.877.10.Cătălin.blCCH2.480LEI 89.3.3.bld.323.H3.nr.760LEI 8.ale.623.103 Brăila.str.7.3.sc.961.742.7.bl.Sevastopol.ap.sc.1.sc.2.136.sc.str.180.bld.ap.680LEI 161.calea Călăraşilor.600LEI 31.ap34 Brăila.C2.sc.sc.E2.6 Brăila.2.2.nr 77 Braila.483.et.Br?tianu nr.1.aleea Cocorilor.Nicoleta Blendea I.1.nr.str.nr.719.str.720.267.5 21.nr.ap.str.ap.nr.C?lug?reni.Radu Negru.ap.352 Brăila.str.ap.aleea Cinematografului.144 Brăila.1.ap.Gabriel Bonea D.? colilor.sc.E2.1.ap.Paraschiv Bobocea G.3.sc.ap.41 Brăila.Vasile Budurache V.ap.Nicu Bucur Elena Buda? T.nr59.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.6.37.ap.Radu Bost?nic? S.bl.E1.2.ap27 Brăila.240LEI 3.str.et.68 Braila.680LEI 18.000LEI 65.Grivi?ei.G12.Grivi?ei.352 Brăila.bl.074.str.217.759.9.080LEI 46.Ipote?ti nr.840LEI 50.6.68.ap.40.051.1.80.800LEI 65.Daniel Brăila.000LEI 726.Policlinicii.bl.sc.et.nr.ap.000LEI 49.ap.18 Brăila.22 Brăila.nr.str.bl.ap.5.nr.bl.017.et.387.Petrica Bucur D.520LEI 1.Ianula Bratu D.Unirii nr 22 Brăila.Valerica Brezuic? T.calea Galati.160LEI 61.sc.65 Brăila.3.bl.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.aleea Cocorilor.Delfinului.Hipodrom .P1.Tinca Botea P.C.1.Lucia Budurache I.F2.68 Brăila.str.44 Brăila.7.7.com.K1.4.bl.040LEI 4.1.nr59.Unirii nr 22 Brăila.680LEI 16.5.Elena Brînz? S.bl.str.10.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.

4.bl.ap.bl.sc.ap.Olga Brăila.et.741.nr.str.Constantin Bunea Gh.1.Rada Butuc R.str.Abator nr.nr.260.str.str.et.sc.sc.Călăraşilor.calea Galati.str.244.5.13.Cătălin Cornel Brăila.040LEI 17.529.B?r?ganului.608.Rahova nr.et.720LEI 31.Francez? nr.544.116.C.P4. Ion Brăila.400.bl.ap.Ştefan cel Mare.000LEI 25.ap.com.blB18.nr.ap.ap.bl.Daniela Brăila.194.ap 62.nr.941.Poet Grigore Alexandrescu.str.500LEI 20.str.Jirl?u Buzău.Dorobanţilor.23.et.Mioara Brăila.Poet Grigore Alexandrescu.sc.AC1.bl.ap Capato I.nr.bld.Roxana Gabriela Brăila.sc.str.et.240LEI 5.577.ap.450.bl.D.9 Brăila.283 Cambe?teanu M. Ion Buha G.Florentin -Giani Burtea I.57 Brăila.nr.53 Calcan Gh.Octav Buzatu M.4.sc.Nicolae.A3 Camburi S.O.str.190.4 Calnegru M.str.?colilor.13.1.nr.44 Buzea G.Dumitru Brăila.str.Nottara.nr.sc.Poet Grigore Alexandrescu.Aurel Buha C.Rahova nr.A3 .2.610LEI 87.Obor.Călăraşilor.et.Elena Brăila.360.3.Iulia Buzatu C.6.bl.400LEI 15.Ion Brăila.Mo?e?ti Brăila.3.str.nr.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.23 Brăila.1.M?ic?ne?ti Cahul I.bl.800LEI 7.bl.Victoriei .ap.720.ap.ap.bl.19.13 Capbun Gh.50 bis.Alexandrina .bl.11 Brăila.bl.285.60.30 Capbun I.sat.240LEI 7.ap.36 Brăila.ap.Robeasca.38 Brăila.Călăraşilor.503 Buzea M.B.bld.420.36.074.Hipodrom-?colilor.bl.5.920LEI 24.857.186.374.400LEI 40.73 Cambe?teanu B.632.Iulian Brăila.str.Stelic? Brăila.et.737.nr.3.930.Simona.860..nr.440LEI 47.972.Tinca Brăila.str.640LEI 101.sc.18 Brăila.str.calea Călăraşilor.800LEI 15.820LEI 12.21 Buzoiu R.bl 3A.30 Capbun N.600LEI 4.3.A7.Nichifor(decedat) Brăila.1 Decembrie1918.Mioara Iulia Butuc I.7 Brăila.400LEI 22.ap.ap.nr.ap.938.nr.D4.Ion Brăila.sc.Gica Bu?ea E.Alexandra Bulancea O.650LEI 104.23.000LEI 2.000LEI 1.400LEI 37.ap.720LEI 26.400LEI 13.calea Călăraşilor.1.sc.930.1.5 Brăila.A54 bis.240LEI 318.438.str.56 Brăila.nr.800LEI 6.3.Ion Ghica.Cezarina Doicescu.1.260.3.1.ap.446.str.A1.ap.3.94.nr.Vasile Brăila.900LEI 91.080LEI 52.Dorina Brăila.C?r?bu?ului.Petru? Petric? Brăila.G2.640LEI 31.Gheorghe 34.Buf V.4.2.1.400LEI 80.1.bl.B6.com.744.bld.600LEI 22.356.str.60.800LEI 81.1.Mioara Brăila.Hipodrom.sc.bl.Gicu Buricea I.nr.bl.nr.759.nr.Mihaela Butnaru T.558.et.3.Or?ova .133.839.nr.Sevastopol.000LEI 33.000LEI 25.47 Brăila.59 Camburopol St.000LEI 23.nr.881.A7.Elena Brăila.033.aleea Margaretelor.sc.sc.61.400LEI 70.Viorel Burtea A.8 75.Gheorghe Butuc C.ap.59 Camburopol ?t.895.Independenţei.Constantin Butuc T.str.str.et.551.Rahova nr.Independenţei.ap.000LEI 7.str.1.sc.B Caloeanu I.1.str.43 Camburi C.483.nr..Viziru 1.60.bl.sc.3.Mirela Elena Brăila.et.760LEI 378.600LEI 103.sc.3.nr.4.str.D.nr.Francez? nr.Independenţei.4.1.30 Carab?? G.str.Matei Burlacu D.str.8 Carab?? I.sc.324.160LEI 100.503 Buzea M. Ilie Bunea T.sc.28 Calu Gh.507.calea Călăraşilor..200LEI 26.Niculai Brăila.str.400LEI 24.196.et.11 Buzea E.59 Can? P.3.et.str.Marin Vrancea.sc.38 Brăila.Marioara Butuc I.com.2.bl.bl.23 Brăila.Mircea .str.040LEI 99 .116.1.000LEI 95.Marinica Brăila.sc.3.Gabriel Brăila.Ma?inelor.10 Brăila.Elena Burtea G.880LEI 65.000LEI 7.nr.503 Buzea O.800LEI 17.581.Ma?inelor.13 bis Brăila.238.bl.3.sc.7 Cândea I.ap.bl.840LEI 51.2.18 Camburopol N.1.str.sc.bld.

907.440LEI 10.nr.B15.600LEI 112.Gh.B15.C.str.et.Vasilica.600LEI 9.bd.bld.str.253 Brăila.bl.Marius.et.C.str.080LEI 100 .str.711.289.nr.ap.Nicolae Brăila.Doina Chirilov P.Rîmnicu S? rat.302.000LEI 34.116.str.E4.str.nr.4 Brăila.sc.calea Călăraşilor.300LEI 75.str.2.488.blA38.Costel Caraga?? F.62.Poet 44.et.ap.52.sat Lacu S?rat Brăila.2.240LEI 41.nr.3.blF3.Gheorghe Chelemîndr? I .33 Brăila.3.et.26 Brăila.39 Brăila.ap.010.722.Alexandru Caraman M.128.ap.bl.nr.nr.ap.B?rnu?iu.aleea Mugurilor.sc.M.B.225.et.nr.str.ap.Gh.1.Valentina Cârstea C.6.bl.nr.000LEI 12.ap.8 Brăila.50 Brăila.et.560LEI 42.4.36.39 Brăila.ap.bl.2.sat Lacu S?rat Brăila.sc.Dorobanţilor.48 Brăila.ap.?colilor.200LEI 28.1.H2.et.8.991.bld.29 Brăila.ap.6.str.960LEI 6.560LEI 5.3.ap.Bogdan.Dorobanţilor.720LEI 1.Adrian.400LEI 1.Mihai Bravu.315.nr.4.56 Brăila.ap.5 Brăila.Adina Câ?laru P.953.720LEI 42.nr.Viorica C?l?ra? P.bl.bl.65 Brăila.nr.bld.et.446.66 Brăila.14.1 Brăila.943.3.62.960LEI 3.Vasile Car?ote N.nr.Micşunelelor.bl.et.bl.720LEI 7.998.920LEI 14.Gabriel Chirilă S.et.sc.Plevnei.com Chiscani.nr.Milcov NR.Mihaica Chelu S.H1.calea Galaţi.2.sc. Petrică Chirilă S.bl.65.bl.5.16.291.550LEI 12.Plevnei.C.000LEI 3.2.3.sc.str.4.?colilor.Ulmului.3.Neculai Chioveanu T.720LEI 9.et.11B1.080LEI 19.818.1.90 Brăila.763.4.bl.blD1.200LEI 1.calea Călăraşilor.bl.Anghelina Caraman E.str.sc.nr.sc.6.G-ral Eremia Grigorescu.ap.nr.76 Brăila.bl.bl.732.2.aleea Lebedei.sc.5.sc.bl.Ioan Călin A.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.ap.nr.Lenu?a Călin T.6.sc.H.12.Tudorel C?p??în? I.Hepites.et.98 Brăila.ap.65.nr.aleea Chimi?tilor.6.sc.639.Dorina Caravia S.640LEI 17.7.str.6.nr.A26.381 Brăila.sc.985. Ion Caraman O.Plevnei.3 Brăila.R?zvan Carleciuc D.70.nr.3.A18.143.Dumitru Caraman B.25 Brăila.str.str.str.bl.000LEI 23.Aleea Mugurilor.nr.bl.Cristian Mihai Caraga?? M.Sandu Carleciuc G.calea Călăraşilor.29.nr.sc.nr.98 Brăila.712 Brăila.98 Brăila.25.37.nr.1.Daniel Chelu C.080LEI 22.68.12.16.Maria Caxi D.28.16 Brăila.bl.sc.Fr?sina Chiriac G.ap.calea Călăraşilor.sc.45 Brăila.bl.Murgoci.str.sc.bl.6.Petre Goang? Stef?nescu NR.aleea Mestec?ni? ului.34 Brăila.4.Stelian Chioreanu I.640LEI 58.et.3.ap.calea Călăraşilor.160LEI 25.940.33.818.2.630.nr.Mariana Chirilă V.str.15 Brăila.Viorel Călin B.111.et.4.8 Brăila.37 Brăila.B15.Ioana Car?ote I.sc.3.str.Cornelia C?ciulatu V.400LEI 5.381 Brăila.M.ap.sc.sc.ap.6.400LEI 31.com Chiscani.5.Angel C?l?ra? I.21 Brăila.3.Ion Car?ote V.5.Călăraşilor.Comunarzi.319.323.560LEI 33.1.sect.ap.ap.7.36 Brăila.et.68 Brăila.289.Plevnei.22.str.2.str.nr.855.400LEI 165.109.et.722.str.ap.A.2.?colilor.ap.str.640LEI 28.Radu C?prit? C.bl.ap.500LEI 47.1012.ap.bl.68 Brăila.Feodosia Chiriţă C.000LEI 31.sc.3.186.bl.et.43 Brăila.1.bl.338.791.231.sc.Plantelor.sc.bl.Nicu Chirilă N.ap.Cârâc V.sc.nr.nr.56 Bucuresti.040LEI 15.Iordan Chiriac M.Murgoci.Claudiu Călin V.498.190.str.nr.Ştefan cel Mare.ap.337.4.nr.nr.nr.467 Brăila.?colilor.Radu Negru.Haralambie.560LEI 36.440LEI 5.nr.S.6.57.aleea Cocorilor.sc.bl.St?nu?a Chirilov M.3.52.2.15.56 Brăila.bl.280LEI 3.sc.nr.D2.164.str.5.2.sc.Botev.Ioan Ca?u C.4.200LEI 72.str.1.31.65 Brăila.604.str.560LEI 46.920LEI 28.nr.H1.3.Dorobanţilor.925.ap.bl.65.ap.et.52.3.392.080LEI 34.D2.et.Angela Călin Gh.nr.nr.D2.365.ap.ap.120LEI 103.2.4B.Stoiana Car?ote S.160LEI 5.Ionel Ca?u C.B25.223.Sandu Chioveanu R.sc.953.

blB24 bis.320LEI 78.ap.7 Brăila.5 Brăila.200LEI 31.str.2.446.4.sc.Nicoleta Ciobot? C.650LEI 54.12.sc.77 Brăila.36 Brăila.ap.ap.et.Sorin Cirea?? I.Valentina Ciocan D.F5.228 Brăila.1.1.880LEI 13.285 Brăila.N1.055.Florentina-Magda Cinghine C.et.201.B2.8 Braila.sc.ap.1Decembrie 1918.3.E4.et.1.1.Viziru 3.Orientului nr.3.nr.126 Brăila.nr.str.bl.sc.370.Dorului.Maria Cialâcu P.800LEI 9.16.bl40.Independenţei.34 Brăila.sc.nr.ap 9 Brăila.240LEI 40.Stefan Cirea?? A.N1.080LEI 66.sc4.Alexandrescu.669.nr.Rîndunicii.400LEI 34.Milcov nr.3.3.000LEI 27.str.400LEI 17.str.2.sc.916.E4.ap.aleea Cocorilor.bl.Stelian Chi?oi L Violeta.bl.ap.990LEI 50.312.2.sc.nr.Hipodrom.R?di?a Chi?oi G.238.39 Brăila.et.754.Nastasia Ciobanu M.sc.Karl Marx.bl.2.nr.ap.ap 168 18.sc.9.Ion Chiru G.4 Brăila.85 Brăila.str.str.nr.560LEI 24.bl.bl3A.4.110.ap.?colilor.593.60.4.800LEI 7.ap2 Braila.sc.bld.Maria Chi?u G.29 Brăila.bl.5.5 Brăila.nr.452.840LEI 11.232.285 Brăila.80 Brăila.nr.D4.936.37 Brăila.str.488.1.16.3 Brăila.str.et.625.Chi?in?u.Gherghina Ciobot? I.sc.4.Nicolai Ciobanu G.068.Spiru Haret.Stanciu Cialâcu I.str.2.Nottara.30 Brăila.ap.185 Brăila.1.sc.ap.ap.Elena Chiriţă ?.nr.4.nr.nr.Orientului nr.com.480LEI 156.G7.116.Ionel Cicma N.sc.ap.str.9.str.bl.P2.sc.bl.Virginia Ciocârlan S.Odessa.Eugenia Ciobotaru T.D4.Micşunelelor nr.T1.nr.bl.nr.et.sc.560LEI 128.calea Călăraşilor.str.050.600LEI 101 .6.Dorului.et.bl.nr.str. Ion Ciulinaru U.711.3.Marioara Ciuclaru S.Victoria Ciobanu N.bl29.29 Brăila.nr.ap.11.SC.str.Adrian Cioarec T.Mircea Vodă Brăila.4.ap.Plevnei.68 Brăila.41 bis.Gabriela Chiru D.600LEI 65.sat Lanurile Brăila.ap.Diana.nr.Elena Chisc?neanu L.sc.2.et.bl.822.Constantin Ciobanu C.5.A51.aleea Cocorilor.2.14.084.bl23.sc.800LEI 20.000LEI 41.13.54 Brăila.450.116.779.aleea Cocorilor.ap.2.nr.sc.et.Silvian Cirea?? T.1Decembrie 1918.121.800LEI 12.M?rului.2.Dorina Cioac? I.6 Brăila.str.3.ap.228.000LEI 69.str.Ilie Cirea?? Gh.100.bld.ap.Anica Cioac? S.360LEI 19.blC1.bl.20 Brăila.str.2.720LEI 1.et.Gheorghe Cioar?mîndr? T.000LEI 67.ap.Florentina Liliana Chiscan N.C.1.791.et.560LEI 42.nr.4.Vasile Ciobanu M.aleea Cocorilor.Simona Maria Ciocan D.et.744.ap.nr.4.nr.1.D.nr.sc.D4.Georgeta Chisoceanu N.7.648.800LEI 62.str.16.bl.8.et.B.Radu Negru.080LEI 20.sc.26 Brăila.bl.str.160LEI 53.113.Maria Chiriţă T.5.2.bl36.1.5.515.1.17 Brăila.bl3A.51 Brăila.Victoriei.bl.204.640LEI 22.000LEI 13.sc.bl.blAF2.228 Brăila.20 bis Brăila.Virgil Ciochină D.ap.et.str.160LEI 11.Ipotesti.4.33 Brăila.nr.080LEI 2.1.Ion Ionescu Dela Brad.ap.245.bl.11 Brăila.2.Stelu?a Ciocan D.str.000LEI 47.3.Vasile Ciobanu D.et.040LEI 21.str.nr.760LEI 49.860LEI 38.str.Poet Gr.et.Mioara Ciocan C.1.Rîndunicii.380.B4.et.4.376.Petrache Ciobot? M.315.ap.bl.558.str.nr.2.bl.000LEI 28.137 Brăila.151.sc.12.AP.sc.000LEI 31.ET.52.807.3.Ioan.calea Călăraşilor.Pie?ii.H.sc.Călăraşi .Alexandrescu.str.400LEI 57.ap.440LEI 2.023.nr.b-dul Dorobanţilor.199 Brăila.bl27 bis.sc.4.000LEI 85.Chiriţă I.72 Brăila.5.299.3.170 Brăila.385.nr.28.Ghioceilor.9.250LEI 3.bl3A.Cristina Ciulinaru U.56.str.2.680LEI 18.720LEI 15.Mircea Voda.sc.calea Călăraşilor.Constantin Chiriţă R.5.nr.sc.76 Brăila.sc.ap.et.1Decembrie 1918.str.81 Brăila.9 bis.aleea Cocorilor.3.ap.2.29 Brăila.315.str.blA36.sc.37 Brăila. I.Constantin G.6.et.4.1.ap.sc.Elena.800LEI 25.M?d?lina Chi?oi N.B15.335.bl.ap.str.ap.aleea Cocorilor.28 Brăila.bl.bl.D4.941.sc.ap.nr.ap.str.12.nr.19 Brăila. Dochi?a Chiurtu S.Micşunelelor nr.Costel Chiri?oiu O.612.blC2.

656.ap.str.260.nr.ap.3.sc.str.str.blT4.sc.Hipodrom.000LEI 5.599.Albinei.zona Bucovina.aleea Cinematografului nr.Brazdei.str.bl.755.nr.Tudori?a Ciupitu G.30. 80 Brăila.?colilor.000LEI 18.nr.Mangalia.8.ap.nr.Ciuperc? I.305.Miron Costin.3.bl.2.26.364.Geta Ciupitu C.sc.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.et.A56.32 Timi?oara.Roşiori.et.ap. 5 Brăila.409.ap.Piet??ii.et.bl C9.213 Brăila Brăila.000LEI 15.nr.sc.405.27 Brăila.44 Brăila.246.nr.M?xineni Brăila.Daniela Coman S.040LEI 72.blH4.Rodica Coman A.Brazdei.400LEI 60.Gropeni Brăila.nr.840LEI 2.600LEI 24.bl.Progresului.56 Brăila.313.Hipodrom.1.ap.Independenţei.nr.ap.Mariana Coad? C.nr.nr.996.nr.nr.260.B18.sc.ap.3.bl.111 Brăila.sc.Dumitru Coco? D.C.Independenţei.Adrian Coman I.bl.et.2.ap.Dorului .000LEI 7.sc.520LEI 90.bld.Ştefan cel Mare nr.Matilda Cîrlan V.3.str.133 Brăila.1.B5.str.000LEI 23.160LEI 46.880LEI 17.16.000LEI 7.Traian Demetrescu.160LEI 44.16 Brăila.800LEI 46.4.300LEI 135.744.nr.str.372.600LEI 20.Cristian Doru Constantin A.3.et.074.Brazdei.bl.9.nr.sc.720LEI 11.aleea Cocorilor.000LEI 41.str.16.2.13.102 Brăila.calea Călăraşilor.sc.Mihai Cocârlea S.340LEI 24.str.Alba Iulia.1.str.str.ap.24.nr.str.bl.nr.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.4.055.542.1.sc.653.800LEI 9.Romic? Coco? D.sc.4.16.ap.11 Brăila.str.nr.blD2.9.?oseaua Buzăului.58 Brăila.306.Gavrili?a Coco? C.488.972.116.920LEI 31.840LEI 13.1.bl140.1.2.et.str.calea Galaţi.709.2.2.785.bl.nr.nr.Dochi?a Clo?caru V.nr.148.sc.et. 5 Brăila.262.bl O.et.nr.bld.Marioara Clim S.3.Panait Constandache B.733.Ionel Constantin A.240LEI 14.sc.R?ducu Constantin C.1.400LEI 6.G11.sc.nr.bl.1.Dorobanţilor.ap.22 Brăila.839.48 3.ap.sc.8 Brăila.Marin Brăila.bl.440.blU.ap.Mihai Coman C.Roşiori.488.ap.bl.com.186.Daniela Beatrice Coliof N.mun.6 Martie.nr.12 Brăila.bl140.5.37 Brăila.600LEI 7.555.1.420LEI 33.160LEI 8.520LEI 64.Lina Colesniac M.aleea Culturii.915.Floarea Condrutz R.400LEI 4.2 Braila.ap.200LEI 102 .nr.2.12 Brăila.Negru Vodă.16 Brăila.et. 5 Brăila.000LEI 41.ap.9.Sebe?ului.800LEI 49.Adriana Com?a D.str.320LEI 8.4.779.et.B25.ap.str.sc.Marius.Mihaela Coman C.C.7.Danu? Coco? D.985.Gabriela-Mirela Coiciu I.str.845.12.Radu Condrutz I.72 Brăila com.ap.Petre Constantin G.13.162 Brăila.str.3.sc.000LEI 131.Marin Cocârlea N.1 Brăila.1.39 Brăila.600LEI 16.450LEI 36.ap.840LEI 26.A7.ap.Lauren?iu Paul Ciurea I.720LEI 5.1.ap.ap.46.str.20B.str.11 Brăila.D4.str.261.Independenţei.4.B5.bl.str.sc.ap.Grigore Coman M.nr 47 Brăila.10.26.bl.254.ap.aleea Policlinicii.nr.Piet??ii.2.Piet??ii.sc.sc.Constan?a Constantin G.5.Galaţi.Ştefan Coliof ?.str.Constan?a Com?a C.Dudului.45 Brăila.nr.360LEI 10.Ion Constantin Gh.16 Brăila.et.1.Dorului .600LEI 49.bl.Victoriei.str.bld.sc.I.str.Rada Coman G.160LEI 1.Ştefan Constandache I.6 Brăila.Cristache Constantin C.Lucian Col? M.et.985.bl.483.2.3.bl.6 Brăila.3.892.bl.ap.Yrina Condrutz D.bl.sc.B5.sc.17.Piet??ii.200LEI 21.sc.2 Brăila.41 Constan?a.816.1 Brăila.400LEI 11.Dorina.Nicolae Cojocaru R.et.027.669.37 Brăila.et.str.420.ap71 Brăila.1.bld.bl.3.bld.12.Viorica Ciuperc? S.720LEI 12.2 Brăila.A3.C.16.Dorobanţilor.Ecaterina Elena Cîrneciu P.

397.26 Brăila.ap.nr.ap.sc.24 Brăila.400LEI 16.calea Călăraşilor.26.15.et.Virgil Croitoru M.152.45 Brăila.Aneta Cristescu Ghe.3.ap.str.bl.ap.791.2.sc.str.aleea Culturii.303.str.bl. Iuliea Copae C.Sebe?ului.2.400LEI Brăila.Bld.ap.27.1 Brăila.et.sc.21 Brăila.920LEI 19.sc.280LEI 30.aleea Culturii.sc.Daniela(Zainea) Costin M.E4.ap.30 Brăila.et.450LEI 1.035.Victoriei.000LEI 12.6.025.45 Brăila.Ri?a Creţu R.et.1.nr.Grivi?ei.nr.ap.3.27 Prahova.D.400LEI 145.Gheorghe Costin P.A56.nr.267 Brăila.str.ap.ap.calea Călăraşilor.68.Maria Cote? N.ap.sc.4 Brăila.nr.480LEI 102.680LEI 8.600LEI 40.ap.4.nr.str.bl.et.960LEI 22.7. 80 Brăila.B28.48 6.8 Brăila.bl.sc.920LEI 48.112 Brăila.023.1. 1Decembrie 1918.str.3.1.bl.196.aleea Cocorilor.bl.191.Stoica Constantinesu ?t.Costica Cotea R.400LEI 17.280LEI 86.ap.100LEI 2.267.078.781.str.389.969.ap.ap.bld.400LEI 5. 63 Brăila.Tudorel Creţu T.124.400LEI 40.calea Călăraşilor.Denisia Cristescu N.2.Comuna din Paris.840LEI 6.str.A24.bl.Dorobanţilor.800LEI 38.12 Brăila.nr.Lenu?a Constantin V.bl.127.et.Maria Croitoru V.074.Constantin I.calea Călăraşilor.nr.Violeta Cristescu I.str.sc.45 Brăila.mun.644.150LEI 7.Sebe?ului.710.R?di?a Cr?i?eanu I.B23.Cîmpina.blS.56.1.400LEI 47.18 Brăila.Adriana Costianu M.Marioara Creţu T.sc.B1.ap. nr.ora? Sinaia.Viziru 1.3.nr.bl.bl.640LEI 21.bl.4bis sc.800LEI 24.Radu Negru.198.2.748.sc.1.360LEI 37.Ionel Constantin ?t.str.31 Brăila.nr.148.Claudia.nr.7.et.sc.bl.bld.bl.ap.600LEI 231.1.nr.63.2.818.Alb?.413.400LEI 22.C.calea Călăraşilor.Rada Crăciun B.Nicopole.800LEI 37.ap.bl.106 Brăila.A.542.ap.bld.sc.bl.000LEI 43.6.Dorobanţilor.str.Florica Constantin ?t.ap.32 Brăila.Marian Cuclea S.127 Brăila.339.57 Brăila.Viziru 1.ap.et.sc.100LEI 11.ap.nr.et.Dorobanţilor nr.15.Stelu?a.Viziru 1.Plantelor.Marioara Craioveanu F.20.3.blAD2.blV1.000LEI 12.sc.Obor.Dorobanţilor nr.Costel Cr?i?eanu I.nr.700LEI 16.ap.Alm?jului.C1.000LEI 33.Octavian Cătălin Coroiu ?t.2.562.Lenu?a Corbu C.297.sc.337.sc.str.489.5.11.Marx nr.Anastasia Coslov C.857.790.760LEI 21.ap.14 Brăila.Gheorghe Coslov C.bl.080LEI 3.260.35 Brăila.7.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.1.Tudorel Costache S.ap.ap.ap.2.669.sc.262.400.Daniel.bl.2.15.176.400LEI 101.sc.Mihaela Mirela Cova?? V.208.Elena Creţu I.bl.400LEI 18.Maria-Georgeta Brăila.K.sc.63 Brăila.8.280LEI 77.Marcela.bl.600LEI 30.200LEI 2.111 Brăila.Valentin.sc.nr.965.4.bl.13 Septembrie nr.sc.str.68.str.200LEI 27.I.C2.Aleea ?tiin?ei.538.nr.720.1.T?nase Lucian Cosma T.101.sc.10.Lauren?iu Creţu S.2.11 bis Brăila.bl.94 Brăila.Gheorghe Cri?an I.sc.Bld.46.B.bl.ap.2.str.000LEI 4.2.pia?a Hristo Botev.485.Plevna nr.nr.Florentina Creţu R.9.12.27.bl.12 Brăila.Erou Comisar Popovici.25 Brăila.Gheorghe Cri?an Gh.360LEI 48.A24.str.3.str.Maria Creţu T.Iuliana Cormienco D.624.2.nr.Irina Costache P.ap.513 Brăila.nr.3.bld.348.ap.57.853.sc.4.41.12.430.800LEI 23.640LEI 9.et.3.644.nr.Tini?a Custur? A.18 Brăila.Ştefan(decedat) Cote? V.203.sc.4.Petre Craioveanu A.Plutinei .sc.Raluca Constantin ?t.bl.sc.Dorobanţilor nr.C.Maricica Cotig? V.12.D2.320LEI 9.3.calea Călăraşilor.nr.Teodor Cozereanu D.2.6 Brăila.bl.bl.9 103 .040LEI 36.sc.72.str.24 Brăila.6.1.15.

480LEI 10.139 Brăila.ap.Sult?nica Datcu M.680LEI 175.12 Brăila.744.932.300LEI 71.3.Viziru 3.22 Brăila.286.ap.?colilor.b3.Iulian David D.Planelor.ap.blB3.Petre Deaconu C.669.Ion Dinu S.sc.Hipodrom.E.276.et.nr.ap.et.2.nr.924.957.4.H5.bl.151.297.bld.000LEI 55.sc.36 Brăila.Ene Dinu G.calea Călăraşilor.648 104 .S.ap.sc.400LEI 5.C?lug?reni.bl.Dumitra Cursaru I.5.Daniela (Platon) Curcumeli A.B3.Vasile Diaconu T .sc.17.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Neculina D?nciuc D.nr.356.280LEI 320.160LEI 59.ap.Viziru 1.nr.ap.bl.nr.34.920LEI 13.ap.str.nr.Gheorghe Dinescu N.560LEI 13.Ştefan Dimache V.str.120LEI 9.nr.313.Hipodrom.sc.B3.sc.2.44.2.str.Mihalache Datcu G.14 Brăila.826.nr.Elena Dinu I.bl.Plevna.2.sc.073.Neculai Damian A.str.280LEI 60.3.Ioana D?nciuc N.7.3.297 Brăila.H3.Sebe?ului.2.9 Brăila.67 Brăila.59 Brăila com M?xineni Brăila.379.bl.Ioana Diaconu S.A5.aleea Policlinicii.35 Brăila.Ion Dinu Gh.nr.bl.A4.ap.000LEI 39.ap.bl.000LEI 694.16 Brăila.nr.ap.bl.Ion Datcu B.et.bl.120LEI 25.800LEI 58.sc.sc.82 Brăila.Adriana Dicu S.600LEI Brăila.bl.H.856.sc.Sanda Dermengiu V.000LEI 33.B14.Mioriţei.Unirii.4.1.B17.ap11 Brăila.et.Independenţei.nr.422.342.Hipodrom.Comunarzi.nr.786.sc.9.Almajului.bl.967.19 Brăila.Stancu (decedat) Brăila.273.3.Tudorel Emil D?nciuc V.sc.sc.67 Brăila.000LEI 63.A.1.B4.480LEI 26.H5.26 Brăila.40 Brăila.5.67 Brăila.calea Galaţi.ap.bl.ap.et.str.200LEI 14.Valer Dinu D.sc.2.639.bl.612.598.3.Gen.003.Dorobanţilor.313.2.Cucoane? S.nr.G9.ap.str.sc.sc.419.bl.320LEI 8.Virgil Curcumeli I.Mircea Vodă.David Praporgescu.320LEI 24.1 Brăila.A55.1.B.8.52 Brăila.Ghi?a Dinu C.600LEI 63.sc.nr.42.Piet??ii.1.str.23 Brăila.1.600LEI 52.Paraschivula Dediu N.66.26.94 44.938.B13.Zamfir Dasc?lu S.bl.bld.270.83 Brăila.str.7.str.Maria Cursaru A.7.674.ap.1.et.str.bld.1 Brăila.Stana Dicu A.nr.sc.Dudului nr.Ion Dinu A.blM11.str.sc.calea Galaţi.Dorobanţilor.787.str.401.str.str.sc.str.str.1.2.bl.bl.sc.440LEI 18.ap.600LEI 82.935.nr.ap.bl.190LEI 11.sc.1 Brăila.ap.3.str.bl.nr.Maria Dima S.Viziru 3.313 Brăila.ICSIM.str.Ion Dan V.20 Brăila.ap.bl.ap.Vasile D?nciuc V.2.680LEI 115.Victor Deaconu T.bl.cart.nr.aleea Chimi?tilor.nr.Oborului.ap.H3.81 Brăila.M1.288.Mariea Dinicu T.AB4.bl.070LEI 18.nr.sc. 30 Brăila.Apollo .nr.str.4.6 Brăila.str.Marioara Copae Gh.nr.str.000LEI 21.Antoneta Curcumeli A.800LEI 10.Independenţei.ap.bl.80.294.Gabriela Davidescu M.1.Georgic? D?nescu C.409.et.8.1.Theodor Aman nr.164.B23.bd.67 Brăila.372.str.800LEI 5.sc.1.082.2.Dorobanţilor.Maria Dima S.24 bis Brăila.980LEI 39.nr.200LEI 91.738.str.000LEI 22.7bl.1.Cometei nr.George Devald I.1.1.5.920LEI 95.ap.ap.21 Brăila.440LEI 28.10 Brăila.bl.313 Brăila.407.sc.11 Brăila.97.482.ap.370LEI 198.sc.bl.sc.14.Sicu?a Davidescu G.2.et.b3.nr.Plevna.ap.10.712.Independenţei nr.1.str.818.str.610.Odessa.Industriei.ap.280LEI 20.str.288.82 Brăila.4.str.240LEI 18.Constantin Despa N.648 Brăila.bl.1.320LEI 81.bld.80.nr.1.bl.600LEI 50.1.ap.Constantina D?n?il? M.157.Apollo .274.7 Brăila.3.Steriana Damian St.880LEI 44.24 bis Brăila.2.Fănica David D.bl.ap.ap.nr.3.E.sc.37 Brăila.24 Brăila.str.bl.ap.nr.494.Carpa?i.str.000LEI 10.1.sc.079.sc.12.sc.sc.et.21 Brăila.Culi?? Dicieanu I.str.calea Călăraşilor.680LEI 46.ap.nr.14.ap.bld.400LEI 12.Dorobanţilor.str.1.Sorin.1.1.bl.Hipodrom.bl.050LEI 70.529.Aglaia Dinu S.200LEI 8.Lenu?a Dediu G.880LEI 4.186.Hipodrom.

str.Cosmin Lari Dr?ghici D.2.624.Geta Dr?gan Gh.Mihai Bravu nr.120LEI 14.C.065.840LEI 88.306.128 Brăila str.52 Brăila.252.nr.250.sc.534.nr.Maria Dobre C.sc.Piet??ii.3.306.bl.7.nr.583.str.4.ap.28 Brăila.086.000LEI 106.2.1.512.sc.nr.Mariana Dragomir C.Roşiori.nr.4.Sofia Dobre T.aleea ?tiin?ei.Trandafira Doag? G.Mih?i?? Doag? P.aleea Mecanizatorilor.Dorobanţilor.267.sat Scor?aru Drogeanu R.23 Brăila.14.480LEI 62.Georgel Dragomir S.000LEI 28.str.Filofteia Dragoş T.789.818.nr.Maria Dragomir S.Stanciu Dragomir I.sc.600LEI 30.et.1.968.15 Brăila.935.B17.Rândunicii.600.str.60 Brăila.bl.ap.Dorobanţilor.1.523.bl.1.str.Nicolae Dr?gulin T.560LEI 28.320LEI 47.str.ap.619.ap.7 Dumitra?cu I.ap.ap.sc.ap.600LEI 46.337.1.str.1.bl.?colilor.ap.Doini?a Dr?gulin T.26 Brăila.33.bl.sc.37 Braşov.str.ap.nr62 Brăila.sc.bl.600LEI Brăila.ap.nr.Soarelui.31 Brăila.Constantin -Grigore Brăila.AG.str.6.965.1.ap.bloc 28.Albinei nr.360LEI 22.nr.sc.497.565.3.920LEI 64.6.str.29.U.4.157.str.Popovici.Adriana Nicoleta Dragomir N.Dumitrel Brăila.2.000LEI 4.ap.sc.2.sc.587 Brăila.Ecaterina Teodoroiu.Radu Negru str.str.H2.Radu Brăila.711.528.242.64.nr.3.Marian Dragomir C.000LEI 5.A51.978.080LEI 11.nr.20 Brăila.Ion Brăila.800LEI 25.780LEI 78.000LEI 86.ap.str.579.200LEI 29.674.325 Brăila.Nicu Dondas I.bld.760LEI 15.nr.sc.750LEI 64.nr.C5.ap.Hipodrom.Ştefan cel Mare nr.sc.bl.A10.str.14 105 .880LEI 17.calea Bucureştilor.Marioara Dobre M.nr.str.bl.604.nr.29.str.2.str.520LEI 28.nr.K.Rahova 423 Brăila.bl.str.Gane Dogaru I.Alexandrina Vechi Dulman N.com.680LEI 5.2.nr.035.Independenţei.bl.P3.160LEI 57.13 Brăila.Tudor Vladimirescu.nr.nr.434 Brăila.nr.4.sc.str.aleea Cinematografului.5.Sabina Dragostin I.4.et.ap.400LEI 18.ap.sc.?colilor.4.400LEI 28.490LEI 79.5.?colilor .bl.ap.Lina Dog?rescu D.69 Duminic? Gh.str.Aurel Dr?ghici C.67 Brăila.520LEI 12.108.A8.calea Călăraşilor.400LEI 38.48 Brăila.B15.60 Brăila.25.D2.Niţă Dragomir Gh.cart.sc.Piet??ii.bl.Cometei.52.000LEI 49.bl.Roşiori.Manea Brăila.880LEI 12.Cetăţii.Georgeta Brăila.087.sc.B.str.bl.Mihaela Dragomir Gh.sc.325 Brăila.Dumitru Brăila.600LEI 24.246.39 Dumitran? G.120LEI 4.str.sc.ap.nr.2.bl.Constantin Brăila.240.bl.str.et.et.str.et.ap.nr.et.bl.3 Dumitra?cu N.667.B1.400LEI 17.9 Brăila.?colilor.ap.923.5.Tudor Vladimirescu Brăila.1.240LEI 23.400LEI 31.Vasile Donose C.Petru Dobre I.str.927.Turn.et.nr.Viziru 1.nr.A.Galaţi.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.3.Abatorului.7 Dumitrescu O.ap.C5.3.8 Brăila.Angela Brăila.2.400LEI 72.bl.str.783.6 Martie nr 29 bis Brăila.str.str.ap.Dorobanţi.blA1.bld.1.693.3.162.sc.28.1.nr.240LEI 40.8.ap.74 Brăila.40 Brăila.sc .Eugen Dr?ghici P.Doinei nr.456.000LEI 11.37.116.2.2.str.calea Călăraşilor.19 Viziru 3 Brăila.Gina Baiadero Doag? D.920LEI 4.et.str.1.3 Brăila.blR.200LEI 60.840LEI 27.564.600LEI 6.A61.sc.Stancu Dog?rescu M.139 Brăila.320 518.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.bl.Elena Dobo? M.119 Brăila.000LEI 6.223.11 Dumbrav? I.et.sc .Dinu V.Ionel Dobre C. Dr?gu? S.ap.Florentin Brăila.23 Dumitra?cu D.com.Silvia Dragnea M.Erou C.Ion Ghica nr.43.C?r?midari.004.Ghioceilor.bl.Doinei nr.5.Ionel 43 Drogeanu P.bl.Leonard Dobric? I.66 Brăila.Ciprian Porumbescu nr.

2.nr.520LEI 33.ap.bl.nr.3 Brăila.882.bl.760LEI 157.19 Brăila.Gabriela Efrosi I.str.Petre Enache D.571.135. Marian Eftimie I.nr.A13.400LEI 6.Milcov.600LEI 47.Dumitru Durbac? I.3.Tudori?a Epure S.57 Brăila.000LEI 40.nr.sc.str.Mariana Enache G.709.093.3.57 Brăila.str.47.Ghioceilor.Niculai Dumitru P.calea Călăraşilor.ap.Rahova.et.1.7.1.240LEI 731.116.874.Valeriu(decedat) Eni?or M.352.19 Brăila.bl.D4.str.ap.Marcel Enache T.262.A.750LEI 28.nr.922.sc.sc.ap.722.188 Brăila.4 Brăila.str.120LEI 2.ap.Roşiori.701.148.B11.ale.Ştefan Cel Mare .str.202 Brăila.Viziru 1.000LEI 34.Jeana Eni?or V.5.Hipodrom.B.ap.Ştefan Dumitru I.bl.288.1.35.Petroli?tilor.sc.10.et.4.Ghioceilor.B5.674.?colilor .120LEI 6.000LEI 25.Givi?ei.2.nr.ap.2 4.sc.nr.nr.800LEI 105.Toma Enache I.000LEI 19.800LEI 26.H.463.sc.bl.740.040LEI 8.Mihaela.040LEI 30.007.200LEI 35.48 Brăila.200LEI 20.Dumbrava Ro?ie nr.111.Dobric? Ene G.Octavian Dumitru G.1.290 Brăila.45 Brăila.Ionel Dumitru R.ap.68 Brăila.com Sili?tea sat Muchea Brăila.Dej .202 Brăila.Grafina Echimescu I.32 Brăila.5.bl.880LEI 5.str.22 Brăila.bl.2.656.320LEI 10.5.str.ap.300LEI 21.sc.nr.Galaţi nr.41 Brăila.19 Brăila.nr.nr.560LEI 16.4.str.186.Ion En?chescu V.ap.Marinel Epure I.5.calea Călăraşilor.nr.227.800LEI 14.440LEI 3.bl.17 Brăila.63.2.nr.Viziru 3.55 Brăila.Liliana Eni?or I.296.et.5 Brăila.Stelu?a Eftimie Gh.str.Sorin -Florin Economu I.ale.str.Givi?ei.740.Aurel F?rca? V.000LEI 61.593.63.sc.Gheorghe Cristian Erencev P.B.Rada Ene V.Aneta Efteme I.974.000LEI 46.nr.34 Brăila.Cocorilor.sc.nr.25.bl.?colilor .nr.bld.aleea Cocorilor.D2. 64 Brăila.sc.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.Rahova.104 Brăila.Grigore Eremia A.6 Brăila.ap.F5.ap.nr.sc.sc.600LEI 7.nr.str.323.str.Givi?ei.Milcov.nr.27.1.nr.C1.nr.bl.3.1.ap.str.Steliana Ene C.17 Brăila.760LEI 35.Givi?ei.str.583.B18.1.B.Relu Eni?or I.55 Brăila.ap.080LEI 39.sc.bl.sc.str.Roşiori.sc.200LEI 31.Vasile Eftimie G.724.Daniel Efteme I.bl.744.A53.9 Brăila.Octav Doicescu.sc.bl.320LEI 6.Ilie Efteme N.Şerban Ene M.Mi?a Dunose P.ap.str.63.ET.48 Brăila.35.bl.ap.str.str.Dumbrava Ro?ie nr.2.16.Constantin Nottara.250LEI 161.calea Călăraşilor.nr.bl.47.4.2.3.720LEI 31.840LEI 29.G-ral Eremia Grigorescu.760LEI 4.str.Carmen Enea T.A27.000LEI 59.SC.387.str.nr.ap.ap.1.B.et.et.bl.271.384 Brăila.nr.3.Nicu Durbac? U.et.str.ap.223.Ion(decedat) Du?u R.str.680LEI 518.Timi?.str.200LEI 106 .1.600LEI 38.Timi?.16.bl.str.bl.Roşiori.20.G-ral Eremia Grigorescu.ap.Tineretului.243.000LEI 3.520LEI 22.19 Brăila.str.20 Brăila.str.Agricultori nr.14.A49.ap.bl.148.str.480LEI 3.215.Gabriel Eremia P.223.914.ap.nr.Independenţei.bl.bl.A.Claudia F?g?r??anu N.str.nr.361 Brăila.Dobre Enache D.str.F5.str.com Sili?tea sat Muchea Brăila.7.Dumitrescu V.842.8.8 Brăila.2bis.223.20 Brăila.C1.str. et.nr.Simion B?rnu?iu.sc.7 Brăila.bl.str.D?nu? Enache I.5 Brăila.et.47 Brăila.sc.47 Brăila.560LEI 7.nr.360LEI 15.nr.600LEI 96.nr.11.2.Ştefan Cel Mare .949.bld.AP.nr.1.str.bl.Ana Maria Dumitru N.935. nr.B5.Elena Brăila.sc.Independenţei.ap.138 Brăila.34 Brăila.558.678.Mariana Mirela Efteme M.1bl.36 Brăila.Borze?ti.Niculina Economu G.

calea Călăraşilor.sc.sc.1.1.66 Brăila.Piet??ii.str. bl.et.2.Marioara Frone A.4 Brăila.sc.blAB1.Marian Ghel? M.Industriei.560LEI 8.Ioana Florea C.E1.Ion Gagu S.bl.098.6.A.sc.nr.29.7.bl B.Georgeta For?u V.Radu Geant? A.66 Brăila.4.8 Brăila.bloc C2.bl.000LEI 3.988.3 107 .A58.?colilor.Iancu Gabrovschi I.bl.4.ap.str.323.ap.2.str.Ştefan Gheorghe S.str.bl.13 Brăila.2.4.116.nr.4.I.Tudori?a Gheorghe A.8.135.47 Brăila.206.nr.080LEI 34.Georgia Fusaru I.Nicoleta.28 Brăila.Horia F?sie R.3.2.ap.1Decembrie1918.Zenobia Brăila.64 Brăila.str.55 Brăila.Gheorghe Gheorghe S.bl.1.807.2.sc.Hipodrom.sc.Hipodrom.sc.880LEI 21.2.560LEI 25.118 Brăila.nr.280LEI 92.800LEI 4.et.15.2.Nottara.A.1.18 Vrancea.nr.Plevnei.129.Rozalia Fekete B.4.022.1.14 Brăila.11 Brăila.ap.Elisabeta Florias H.540LEI 53.ap.816.1.1.calea Galaţi.ap.37 Brăila.Br? tianu.sc. nr.et.bl1.1.300LEI 4.Foc?ani.2.2.et.129.nr.4.G3.640LEI 23.Corneliu Fornea S.472.53 Brăila.040LEI 2.35.et.calea Galaţi nr.George Enescu nr.140.ap.sc.ap.B9 bis.200LEI 3.160LEI 47.et.ap.nr.18 Brăila.078.Gabriela Frîngu V.Niţă Gu?oi I.47.15.10.520LEI 7.nr.370 Brăila.H6.sc.Ionel.ap.Vidin bl.str.sc.ap.1.Vasilica Gheorghe St.Ion Fekete A.1.339.5.37.sc.bloc E.100LEI 3.al. Roşiorilor.B.53.972.Stoiana Gheorghe C.1.et.nr.Rone Gheorghe I.409.000LEI 115.Lenu?a G?geanu G.et.Comisia Central?.D.2.et.10 Brăila.1Decembrie1918.040LEI 36.Călăraşilor.Vasile Flueraru G.941.et.str.bl.32.calea Galaţi nr.nr.312.nr.sc.nr.Gabriel Aurelian Fr??il? D.bl.1.052.Amurgului.372.960LEI Brăila.500.200LEI 9.?colilor.et.bl.str.ap.ap.593.nr.sc.str.Radu Fr??il? E.16 Brăila.ap.288.bl.bl.str.186.64 Brăila.7.Tineretului .nr.str.bl.str.nr.nr.ap.1.Iordan Gheorghi?? G.280LEI 8.Hipodrom.413.29 Brăila.bl.H2.ap.ap.920LEI 39.str.760LEI 119.et.sc.et.sc.000LEI 34.ap.str.637.bl.208.D1.ap21 Brăila.A4bis.D.586.Daniel Gheorghe N.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.str.bl.ap.nr.Smîrdan.?colilor.bl.et.4.sc.Cornel Finc V.571.771.600LEI 23.Bela Filote T.300LEI 217.800LEI 28.2.str.Cinematografului.Călăraşilor.217.910.Maria Gheorghe G.480LEI 21.2.7 Brăila.040LEI 11.str.3.Obor.Ghioceilor.AC2.62.I3.000LEI 58.7 Brăila.ap.966.2.ap.ap.sc.Georgeta Gheorghe C.2.aleea Margaretelor.E1.bl.Micşunelelor.3.AG1.ap.et4.Independenţei .055.str.159 Brăila.9 Galaţi.str.000LEI 140.000LEI 31.str.2.Obor.Marian Galaction Viorica Garbacev P.Stelu?a Gavrilă V.3.1.616.sc.198.600LEI 5. bl.017.27 Brăila.580.812.6 Brăila.str.sc.bl.Gu?a(decedata) G?geanu I.sc.96.A14.14 Brăila.nr.323.bl1.al.2.ap.Camelia Georgescu C.193.120LEI 7.Ion Gheorghe D.4.927.837.str.40.640LEI 10.5.ap.bl.al.160LEI 11.000LEI 7.ap.nr.3.ap.118 20.sc.960LEI 136.17 nr.str.bl.nr.ap.str.Soarelui.sc.nr.102.str.2.1.2.Ioana Fortu I.65 Brăila.2.Stelian Gheoca M.ap.AC2.nr.120LEI 52.81 Tulcea.1 Brăila.54.351.bl.str.333.12.str.647.5.sat Hanu Conache Brăila.Oborului.sc.ap.Costel Gavriliuc M.90 Brăila.bl.ap.1.sc.Cuza nr.sc.5.Plevnei nr.bl.ap.360LEI 4.Independenţei .733.Maria Gavrilă S.et.str.Oborului.sc.bl D8.960LEI 39.ap.957.A.sc.bl.bl.Pompiliu Gheorghe S.Trandafirilor.87 Brăila.2 bis.G1.3.sc.Stelu?a Gheorghi?? G.Marieta Gagu I.ap.1.sc.337.et.000LEI 145.240LEI 11.nr.1.340LEI 120.Stoica G?lbina? S.F?sie R.459.bl.sc.640LEI 44.5.6 Brăila.sc.160 Brăila.080LEI 72.sc.C.sc.bl.2.C.10 Brăila.200LEI 11.ap.11.str.1.str.nr.1.640LEI 44.4 Brăila.C.sc.str.

Mihail Kog?lniceanu.348.Rândunicii nr.et.bl. Brăila .L2.560LEI 34.86 Brăila.683.I.nr.G-ral Eremia Grigorescu.bld.str.sc.360LEI 24.sc.nr.nr.292.60 Brăila.246 Brăila.Oborului.Victoriei.ap.ap.3.ap.bl.331.George Co?buc nr.22 Brăila.1.1.bl.560LEI 10.nr.et.str.36.nr.Grivi?a.str.35 Brăila.4.Georgeta Gur?larg? Gh.et.Gheorghe Brăila.Victoriei.str.Victoriei.ap.str.16.str.385.bl.480LEI 5.8.1 Brăila.600LEI 29.800LEI 10.str.Maria Gur?u N.I 2 .3.nr.str.264.B4.667.757.84 Brăila.et.600LEI 108 .120LEI 4.com Traian.56.et.str.160LEI 12.Viziru 1.ap.bl.str.str.Ion Vodă Cel Cumplit.ap.600LEI 72.ap.558.str.25 Brăila.nr.400LEI 29.Rubinelor.sc.bld.041.055.Sica Gl?van A.400LEI 29.Dorobanţilor.160LEI 34.AD2.sc.5.str.bl42 bis ap 7 Brăila.Independenţei .640LEI 118.G3.1.Oborului.12 Brăila.Independenţei .1.5 Brăila.73 Brăila.sc.str.ap.215 Brăila.str.1.sc.3.663.et.200.ap.2.str.7 Brăila.020.sc.nr.913.920LEI 88.17.Oborului.Călăraşilor.bl 21 .3.Georgeta Ghido S.sc.24.str.66 Brăila.610LEI 33.Mitu Ghiorman M.32 Ialomi?a.str.nr.sc.11.Maria Gur?u S.sc.sc.ap.360.ap.sc.str.Erou C.A56.Hipodrom.2.685.A23.22 Brăila.A22.ap.1.sc.Eugeniu Gherghiceanu T.str.nr.3.Vasilica Golog?neanu N.sc.bl.Dorobanţilor.Lucica Golea V.bl.Dumitru Gîlceava D.ap 24 Brăila.63 Brăila.sc.162.600LEI 20.Gica Ghioca I.A1.nr.Didina Gorgan G.ap.str.Antoneta Grozea P.ap.10.bl.str.1.str.str.60 Brăila. Brăila.Micşunelelor.000LEI 15.str.2.Ghioceilor.str.34 Brăila.Marius Gur?u E.et.et.1.Celulozei.Geta Ghe?u I.1.nr.000LEI 17.Florian Gheorghiu V.640LEI 15.000LEI 48.nr.sc.ap.240LEI 21.nr.nr.Daniela Ghi?? U.str.B.2.Virgiliu.nr.2.8.Deva.B.Gina.Gheorghe Giurgea I.863.41 Brăila.str.sc.1.Maria Gorgan N.32 Brăila.Virgil Grosu M.sc.386.2.744.C.Marian Ghe?u N.174.nr.174.Viorel Ghica D.Călăraşilor.ap.000LEI 20.Paul Grigore M.Dumitru Grigore S.1.800LEI 55.4.593.ap.str.bl 37 sc. Alexandrescu.17.sc.ap.sc.Independenţei .str.ap.sc.31.20 B .B1.Hipodrom.8.Iulia -Mariana Ghi?? N.Dumitra Grosu M.nr.041.nr.70 Brăila.str.B.5.300LEI 30.069.280LEI 35.890.600LEI 2.str.sc.10.Lucian Ioan Giurgiu N.225.nr.nr.000LEI 46.3.ap.aleea ?tiin?ei nr 1.bl.str.Independenţei .160LEI 1.Eugenia Grecu I.Ioana Gheorghiu A.227.ap.60 Brăila.4.53 Brăila.Cornel Ghiga I.G-ral Eremia Grigorescu.3.350.G-ral Eremia Grigorescu.et.706.bl.Micşunelelor.Silistraru Brăila.bl.nr.000LEI 20.nr.415 Brăila.sc. Brăila.ap.1.nr.1.Roşiorilor.ap.017.sc.bl.bl.Călăraşilor.ap.588.ap.bl.4.Dumitra (decedat?) Gur?u R.bl.5.26 Brăila.B.808.674.bl.Mihai Bravu.15 Brăila.4.2.ap.sc.bl.Georgeta Grigora? M.Poet Gr.744.4.297.bl.Abatorului nr.str.1.Vlad Grosu-Bodosca V.bl.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.22 Brăila.23.13 Brăila.160LEI 31.Constantin Ghe?u P.2.Anica Ghe?u P.Gheorghi?? I.8.25.et.26 29.Popovici.4.2.5A.1.sc.000LEI 32.282 Brăila.Maria Giurgiu I.L2.640LEI 24.Călăraşilor.892.Plantelor.360LEI 17.24 Brăila.et.67.sc.et.Jana(Dimache) Ghilin?? I.Mihail Kog?lniceanu.1.str.320LEI 15.A56bis.ap.600LEI 66.1.bl.11 .str.1 Brăila.36.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.sc.30.sc.Niculina-Coralia Gorgan T.B.Costică Gur?u S.300LEI 24.282 Brăila.348.3.Şerban Goleanu D.bl.840LEI 19.et.400LEI 66.020.ap.440.55 Brăila.56 Brăila .bl.800LEI 8.640LEI 12.ap.bl.041.bl.Ghi?? Grosu G.446.sc.str.bl.bl.bl.800LEI 93.bl.120LEI 27.Roşiorilor.B5.5 Brăila.8.000LEI 43.ap.84 Brăila.et.bl.11.ap.465.com Chiscani Brăila.27 nr.A.084.8.A1.736.2.ap.Industriei.8.560LEI 85.558.nr.str.nr.1.40.bl.str.7.

ap.73 Brăila.470LEI 68.aleea Margaretelornr.bl.bl.Dorobanţilor.3.Marius -Constantin Horne? N.19.ap.str.920LEI 26.Hipodrom.4 Brăila.768.27.bl.ap.Daniela Horne? D.49 Brăila.bl.nr.Oborului.sc.544.Gica Horne? N.560LEI 7.550.34 Brăila.sc.E.Industriei.Ipote?ti.str.Victoriei.G-ral Eremia Grigorescu.400LEI 6.ap.520.2.Lina Iacob S.800LEI 12.55 Brăila.et.Progresului.34 Brăila.906.25 Brăila.38 Brăila.52.str.400LEI 11.nr.Vasile Iconaru S.77 Brăila.et.Valerian Iulian Iaba Ghe.et. nr.Rada Ion C.190.ap.et.954.15 Brăila.str.800LEI 141.2.nr.Dumitru Iancu S.ap.str.25bis.30 Brăila.260.140LEI 16.sc.et.ap.57 Brăila.bl.str.372.str.3.Ipote?ti.200LEI 44.str.str.320LEI 5.nr.et.400LEI 51.225.2 Brăila.Mariana Huiu I.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.2.000LEI 357.O5.Fr?sinica Ichim G.800LEI 109 .ap.560LEI 25.Stan Iconaru I.str.2 Brăila.V1.Grigore(decedat) Gurgu I.ap.nr.7.2.sc.25bis.bl.bld.800LEI 49.Ilinca Ifrim N.Ioana Hariuc D. str.376.sc.Victoriei.Viziru 1.bl.Daciei.120LEI 1.608.496.nr.280LEI 16.P2.61 Brăila.81 Br?il.Marius-Cătălin Ifrim G.560LEI 8.sc.300LEI 35.Ulmu Brăila.nr.bl.str.4.40.000LEI 33.et.sc.calea Călăraşilor.Sebe?ului nr.bl.B3.sc.Clira Horne? N.264..32 Brăila.2.400LEI 87.bld.7.3.77 Brăila.bl.4.8.469.967.bl.455.et.834.044.840LEI 14.Stan Horvart N.400LEI 35.653.200LEI 11.64 Brăila.667.3.sc.Oborului.082.Sulina nr.059.nr.860.bl.3A.bl.str.ap.22.067.ap.Mariana Iconaru M.27 Brăila.27 Brăila.nr.?colilor-Hipodrom .ap.400LEI 60.078.2.Viorel Ilie I.2.300LEI 72.28.ap.218.A55.sc.15 Brăila.D2.512.str.Adriana Ignat C.49 Brăila.ap.AB1.800LEI 10.sc.ap.1.3.bld.153.nr.ap.ap.bld.A2.Gheorghe Iconaru S.nr.984.143.et.440LEI 82.bl.037.str.ap.Florea Brăila.nr.Comuna din Paris nr.et.Neculai Ichim N.Deltei nr.2 Brăila.71 Brăila.Eugenia Ion C.com.nr.str.800LEI 72.nr.325.000LEI 30.2.3.523.sc.et.sc.120LEI 110.2.str.Tudor Vladimirescu Brăila.194.000LEI 17.6.8.Eufrosina(decedata) Iancu D.Comuna din Paris nr.Constantin Ilie A.Sandu Aldea nr.str.sc.35.Fani Huiu Gh.520LEI 38.Georgeta Iancu G.R1.96.Stoica Iancu M.sc.Ana Ip?tescu nr.Eugenia Gurgu A.000LEI 27.et.Sulina nr.260.Şerbana Iconaru T.87 Brăila.ap.2.blA1.nr.str.sc.bl.48.str.4.1.bl.27.Ion Horne? V.3.40.com.2.Eugenia Gurgu G.Marius Ichim N.Progresului.blG9.2.Calea Galaţi.aleea ?nv???torilor.Tufe?ti Brăila.bl.157.sc.nr.800LEI 7.sc.1 Brăila.20 5.bl.760.485.000LEI 61.2.8 Brăila.str.4.ap.200LEI 20.sc.400LEI 28.bl.20 Brăila.373.980.12.Tinca Iancu I.bl.bl.calea Galaţi.N4.V1.Ecaterina Iancu G.722.str.ap.1.12 Brăila.7.Daciei.112 Brăila.com.Milcov.str.29 Brăila.nr.10.Maria Iancu Gh.000LEI 32.bl.1.Matilda Iacob C.440LEI 1.ap.B.str.1.bl.Gur?u V.186.360LEI 23.str.200LEI 52.000LEI 4.2.3.1.Dorobanţilor.1.760LEI 15.8.34 Brăila.bl.Dorobanţilor.20 Brăila.Aurelia Hodor P.200LEI 12.976.2ap.965.ap.223.Georgiu Hîrjoghi I.33 Brăila.000LEI 138.6.ap.180.ap.Zambilelor.Octavian Alin Ilie G.ap.str.ap.sc.3.186.bl.409.Carmen Hianu V.11 iunie sc.C.2.sc.8.A27.Simion B?rnu?iu.200.bl.nr.sc.4.G-ral Eremia Grigorescu.2.Vasile Iliescu M.200LEI 12.nr.Panait Hovart N.12.600LEI 5.sc.Margareta Harnagea I.?colilor.3.str.str.nr.659.

str.Mihai Iordache G.nr.2.ap.ap.341 Brăila.400LEI 56.sc.Doru Jica D.2.Călăraşilor.pia?a Hristo Botev.20.sc 3.sc 3.074.sc.1.et.1.nr.D.ap.ap.blC.str.800LEI 66.2.bl.3.str.57 Brăila.Cocorilor.Sebe?ului.Ionel Ivan V.str.ap.Cocorilor.1.nr.bl.et.280LEI 56.10 Brăila.ap.bl.Gen.4.927.ap.400LEI 12.sc.nr.Anton Pann.8.4.sc.MESTEAC? N.ap.str.5.32 Brăila.Sebe?ului.?colilor.000LEI 110 .George(decedat) Istrati G.21.str.000LEI 579.440LEI 959.bl.930.B2.972.960LEI 44.Maria Ion G.4 Brăila.bl.nr.ap.ap.141.nr.str.Hipodrom.nr.Dumitru Iorga N.898.str.Ulmului.85.Angele Istrati C.Anton Pann.2.ap.361 Brăila.303.674.480LEI 17.ap.Viziru 2..1.D4.3.nr.5.str.920LEI 170.Mihail Jeca D.5 Brăila.nr.ap.5.960LEI 102.600LEI 185.31 Brăila.Celulozei nr.George Enescu.376.83 Brăila.Paulica Iordache C.2.bl.120LEI 46.bl.et.5.Călăraşilor.sc.ap.C.B3.315.529.Petrana Ivanof N.861.2.342.C1.017.PROGRESUL.006.sc.3.760LEI 46.3.ap.ap.27 Brăila.str.360LEI 10.85.Hipodrom.Viorica Iv?nescu S.Industriei.722.800LEI 70.40.str.49 Brăila.ap.Oborului.et.33.Margareta Ion T.Gheorghi?? Jica D.31 Brăila.60 Brăila.bl.Ruxandra Istrati D.bl.aleea Chimi?tilor.et.Marius.et.4.M1.4.372.200LEI 2.blB52.1 Brăila.Praporgescu.Celulozei.94 Brăila.str.bl.M?rului nr.sc.1.Marius Iurciuc I.040LEI 91.2.Marcela IoNiţă D.66 Brăila.Independenţei .str.N2.280LEI 24.1.Vasilichia IoNiţă M.sc.680LEI 22.75 Brăila.14 .str.2.AC3.Lenu?a Istrate A.1.3.bl.10 Brăila.Mandache Brăila.ap.000LEI 60.nr.480.A10.Mircea Vodă.bl.11 Brăila.558.Gabriela Magdalena Ion M.sc.Nicolae Iosif A.sc.Piet??ii bl 140 ap.10 Brăila.5 Brăila.bl.str.M1.str.082.900.str.734.str.200LEI 13.1.9.str.et.F3.Milcov.ap.807.32.bl.13.4.4.bl.752.600LEI 8.ap.str.bl.Călăraşilor.et.18 Brăila.F.Mi?a IoNiţă I.000LEI 11.calea Galaţi.16 Brăila.480.bl.120LEI 44.calea Galaţi.ap.040LEI 2.D.240LEI 38.sc.520LEI 130.12 Brăila.G7.sc.7.sc.sc.68 Brăila.B 25.3.2.sc.sc.593.ap.Costel Ionescu N.45 Brăila.ale.Ion D.60 Brăila.400LEI 19.8.608.AR?AR.sc.Luiza-Daniela Iosif G.nr.calea Galaţi.Ionic? Ionescu A.nr.160LEI 2.691.ap.Gherea nr.520LEI 27.pia?a Hristo Botev.ap.3.Nicu?or Jantea Z.Independenţei .477.16 Brăila.ap.Alexandrina Ion M.str.Călăraşilor.840LEI 103.315.str.nr.64.31 Brăila.ap.str.C1.200LEI 42.37 Brăila.str.Tineretului.1bis.2.49 Brăila.nr.sc.Păun Iordache S.str.000LEI 15.bl.67.Neftodie Iv?nescu A.str.6.Marioara Ivan R.600LEI 21.M1.bloc F3.sc.411.sc.720.067.sc.ap.sc.2.675.ap.1.000LEI 5.Industriei.ap.967.sc.Maria Ispas M.SALC?M.120LEI 38.sc.Piet??ii bl 140 ap.1.B1bis.140.nr.ap.Gabriela Ion M.ap.nr.2.Anica Ivan M.ale.760LEI 41.SavasTiţa Ivan V.Stela Istodor S.75 Brăila.sc.nr.682.Gheorghe IoNiţă I.ap.1Decembrie1918.ap.1.869.1Decembrie 1918.350.4.ap.57 4.Angel Isac N.280LEI 26.bl.631.bl.nr.19.52 Brăila.31.387.499.sc.ap.N2.sc.et.667.bl.217.181.ap.bl.599.?colilor.bl.bl.440LEI 69.1.sc.Costică IoNiţă G.5 Brăila.sc.nr.ap.000LEI 25.et.str.Aurelian Ion V.sc.440LEI 117.str.1.bl.Nicu?or Jantea M.str.Hipodrom.et.Ionel IoNiţă I.1.Mihai Bravu.A10.bl.E2.10 Brăila.5.nr.nr.Piet??ii bl 140 ap.32.sc.10 Brăila.bl.sc.bl.sc.5 Brăila.16 Brăila.1.925.Marin Ion I.22 Brăila.230.488.sc.600LEI 42.et.str.bl.nr.1.840LEI 16.2.24 Brăila.11 Brăila.Dumitra IoNiţă ?.bl.881.Cristiana Ion I.16.45 Brăila.8.3.str.str.273.sc.bl.1 Brăila.40.blC.G1.str.Valeria Iordache F.14.Domnica IoNiţă G.B3.000LEI 107.680LEI 15.nr.2.nr.str.Sofia Despina Ion G.str.Nicolae Titulescu nr.nr.ap.str.bl.bl.Vasile Ion V.440LEI 9.62 Brăila.800LEI 7.4.blD1.Hipodrom.

et.400LEI 19.str.880LEI 25.ap.Vasile L?z?rescu D.Karl Marx.Enache Leu M.A27.065.5 Brăila.400LEI 16.str.2.5.906.Vasile L?z?rescu V.930.str.str.3.A. Cuza.nr.str.96 15.NR.600LEI 25.323.nr.blM1.?os.sc.Suzana Jug?naru I.45 Brăila.sc.nr250.bl.2.974.bl.D1.579.3.172.1.280LEI 36.A.ap.ap.1.et.080LEI 13.22 Brăila.Paraschiva Lazăr S.nr.bl.Duplex.sc.Liviea Veta Lifei C.Obor.et.3.039.Alexandrina Lep?datu A.920LEI 93.500LEI 10.100.nr.nr.str.str.240LEI 433.sc.280LEI 20.nr.23.186.A.B5.Vasile L?z?ric? A .900LEI 15.blO.9 Brăila.str.1.57 Brăila.000LEI 5.pia?a G.000LEI 29.?os.082.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.nr.Melania Julescu N.Mangalia.bl.360LEI 11.15 Brăila.Florin Lazăr I.Independenţei.200LEI 29.160LEI 62.Ion Jug?naru Ghe.nr.bl.nr.ap.Ion Leu V.26 Brăila.Daciei nr.ap.ap.15.str.Paul Lep?datu R.14.aleea Amurgului.str.604.5.090LEI 5.190.str.Simion B?rnu? iu.blA62.sc.str.000LEI 4.Sorica Lefter S.Simion B?rnu? iu.Independenţei.228 Brăila.ap.120LEI 33.663.558.22.Octav Doicescu.090.nr.29 Brăila.440LEI 8.SC.40 Brăila.760LEI 20.200LEI 52.Turn.917.4.Mihai Bravu .sc.280LEI 4.bld.897.nr.blA29.520LEI 4.str.29 Brăila.Na?ionala Veche.1.sc.965.233.Karl Marx.AP.Marioara Jug?naru P.228 Brăila.bl.Roşiori nr.Mircea celB? trîn.Mihai Lipan M.733.sc.3.A10.Ion Joi?a I.Domnica Kele? Maria Kele? V.716.sc.bl.Marin Leca M.352.744.Sorica Lipan S.382.600LEI 222.str.sc.864.000LEI 13.Toader Jug?naru N.ap.Didi Jantea T.32 Brăila.5.bl.Costche Negruzi.Nuf?rului nr.372.680LEI 27.ap.400LEI 28.920LEI 30.bld.670LEI 6.nr.Obor.sc 3.Petrica Julescu G.228 Brăila.Ileana Jug?naru G.Petrica Jiva I.3.nr250.A27.Robertino Vasile Lapovi?? M.3.Anica L?z?rescu V.nr.str.str.28 Brăila.nr.Obor.479.493.2.24.563.sc.Costche Negruzi.str.Cicilia Leonte G.Cucului.Chiriţă(decedat) Leu I.bl.str.52 Brăila.1.bld.1.ap 63 Brăila.NR.Comunarzi nr.B21.nr.29 Brăila.G4.39 Brăila.288.Daciei nr.589.I.Comunarzi.2.ap. Cuza.8 Brăila.004.str.Soarelui.Enescu.5.21 Brăila.Jipa N.920LEI 27.29 Brăila.17.045.223.43 Brăila.1.ap.2.033.16 Brăila.5.102 Brăila.000LEI 3.689.Gheorghe Lazu I.Cucului.blA4 bis.1.?colilor.5.Dumitra Lazăr I.ap.Sebe?ului.Aurica Leu M.440LEI 5.nr.str.21 Brăila.Anica Jug?naru I.Petru? Lipan A.blC.blA4 111 .AP.Nela Constan?a.Ştefan Lazea N.Nicolae Lifei M.440LEI 65.305.nr.bl 23.15.13 Brăila.Dimitrie Cantemir.sc.760LEI 6.ap 63 Brăila.bld.000LEI 1.Turn.Constan?a Lipan D.aleea Almajului.sc.480LEI 23.bl.ap.810.nr.nr.26 Brăila.794.Ioana Leu C.082.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.96 Brăila.nr.760LEI 147.400LEI 79.str.bl 23.ap.37 Brăila.Constan?a Leoveanu G.000LEI 5.nr.Olga Leovaridis G.771.750LEI 52.ap.711.549.8 Brăila.sc.060LEI 31.520LEI 85.ap.Daniel Jug?naru P.sc.1.bl.Hipodrom.str.041.348.I.calea Călăraşilor.B7.33 Brăila.nr.080LEI 105.2.1.aleea Inv???torilor.ap.680LEI 10.ap.22.Gafi?a Leu G.000LEI Brăila.200LEI 29.Elena Lipan M.calea Călăraşilor.223.bl.Na?ionala Veche.str.bl.

21 Brăila.str.160LEI 13.653.275 Brăila.67 Brăila.14.7 Brăila.Dorobanţi.bl.Viziru 3.10 Brăila.str.C1.280LEI 34.640LEI 422.str.63.str.200LEI 41.str.000LEI 10.16 Brăila.000LEI 1.A8.nr.28 Brăila.600LEI 8.Valeria Manea D.041.nr 80.800LEI 68.120 Brăila.040LEI 15.Petrica.56 Brăila.sc.str.ap.140.860.ap.blAF3.str.4.Vasile Manea A.nr.sc.5 Brăila.bl.str.str.29 Brăila.nr.blG5.Stelu?a Lisnic I.11.000LEI 1.Ion Lupu N.596.43 Brăila.Daniela-Marinela Manea V.str.O1.Hipodrom.900LEI 6.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.et.nr53.bl.AD3.4.6.ap.544.760LEI 3.Neaga Mailat S.31.str.sc.str.892.Iftoria Manea D.Daniela Manolache M.100 Brăila.1.760LEI 87.Metalurgiei.410 Brăila.037.Georgeta Manolache C.446.nr.960LEI 61.calea Galaţi.bl.240LEI 3.Nicu Lungu E.bl.Dorobanţi.ap.Nuf?rului nr.25bis.str.calea Călăraşilor.337.AG6.nr.Maria Matilda Lungu S.640LEI 9.67 Brăila.Ana Marchidan T.48 Brăila.B5.bl.12.Aurora.505.B2.1.40.4.Ardeal.Lotrului nr.Anton Pann.855.440LEI 115.49 Brăila.Inv???torilor.V?c?rescu.Virginia Lupu V.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Marin Manea P.2.ap.ap.634.nr.C1.sc.Ion Lulea A.260LEI 112 .str.sc.Viziru 3.B.65 Brăila.str.sc.nr.ap.840LEI 19.500LEI 8.Prim?verii.ap.400LEI 17.37.G-ral Eremia Grigorescu nr.600LEI 23.Vasile Lungoci A.Hipodrom.38 Brăila.244.bl.Constan?a Lungu S.200LEI 2.500LEI 4.et.520LEI 12.nr3.515.Ion Manole G.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.5.Iordache Lup?a D.Vasile Lupu.3.sc.160LEI 12.str.sc.8.ap.E .19.Pandurilor nr.Oborului.Piet??ii.15 Brăila.ap.str.2.485.Ion Lungu G.Macarenco nr.B17.339.ap.sc.869.080LEI 15.ap.Oborului.Antoneta Mailat S.155 Brăila.297.Florentina Muşat T.19 Brăila.372.S.nr.nr.640LEI 3.bl.sc.str.000LEI 51.ap.Viziru 1.ap.nr.C.2.385.400LEI 3.ap.blC.sc.Iuliana Manole I.nr.000LEI 46.34 Brăila.?colilor.169.Lipan T.bl.422.600LEI 29.Brazdei nr 57 Brăila.Ion Litan H.str.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.ap.3.5.Ianca.sc.640LEI 5.5.str.sc.839.Cetăţii nr.252.600LEI 10.4.Neculai Loghin Gr.37 Brăila.760LEI 21.nr.366.E .332.37.35 Brăila.Ioan Lulea A.11.bl.45 Brăila.558.bl.Vasilica Lungu C.Oborului.sc. Brăila.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.Citadelei.600LEI 60.3.2.Marioara Lupa?cu C.str.Anton Pann.920.nr.2.ap.544.326.27.33 Brăila.sc.bl.G-ral Eremia Grigorescu nr.8.4.str.9 Brăila.2 Brăila.Daniela Manole G.119 Brăila.409.488.str.sc.1.560LEI 11.ap.bl.bl.240LEI 15.nr.str.ap.ap.800LEI 21.V?c?rescu.C4.ap.bl.str.40.538.pia?a Halelor.760LEI 23.1.str.7.Petrica(decedat?) Manea V.140 ap.050.616.840LEI 24.str.Gheorghe Macoviciuc S.ap.sc.920LEI 9.Buzăului.000LEI 22.nr56.ap.Eugen Lipan V.623.320LEI 11.7.sc.M?rului nr.Maria Lupu A.ap.Alexandru Lup?? I.str.Maria Manea G.83 Brăila.Aurelia Litau H.bl.sc.3.Cristina Manea I.et.794.3.26 Brăila.nr.str.str.Angelin Manole S.883.3.A.Rada Lup??tean Barf? I.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.bl.37 Brăila.Eugenia Lipan V.et.7.str.800LEI 635.Roşiori.Georgel Manta G.542.B.400LEI 5.Dorobanţilor.ap.706.str.bl.sc.12 Brăila.61 Brăila.082.6.Păuna bis.str.bl.str.508.Marian Manolache I.aleea Margaretelor.bl.237.et.nr.A.str.2.bl.1.20 Brăila.704.275 Brăila.C.35 5.54 Brăila.D.023.1.sc.65 Brăila.sc.str.21 Brăila.sc.35 Brăila.794.ap.bl.

sc.ap.sc.882.sc.4 Micu ?t.26 M?crineanu S.280LEI 217.18.str.000LEI 83.LiviuBrăila.bl.sc 2.64 MeiRoşu ?t.Petcu Brăila.ap.Marchid?nescu C.200LEI 28.ap.Stoica(decedat) Brăila.838.Soarelui.C.28 Menu I.39 Matei P.nr.blStejar.ap232 Mazâlu I.bl ICSIM.et.ap.6 Mardale C.Petric? Ştefan Brăila.et.Mircea Brăila.Sebe?ului.254.1.bl.nr.et.30.Anişoara Brăila.str.3.123.sc.sc.str.Dumitra Brăila.ap.Gr.2.sc.ap.000LEI 16.920.160 Marin D.520LEI 41.4.203.str.bl.973.298.000LEI 18.Hipodrom.9 Mazuru F.559.Aurelia Brăila.1.A58.Aneta Brăila.321.4.str.7 M?rg?rit.32.sc.str.str.M1.sc.25bis.C.calea Galaţi.1.4.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.str.180LEI 15.320LEI 89.370LEI 15.Viorel Brăila.2.ap.nr.000LEI 34.500LEI 121.160LEI 61.122.str.1 Mihalache N.str.Tudori?a Brăila.bl.2.ap.25 Mircea D.Liviu -Cătălin Brăila.sc.600LEI 36.bl.400LEI 34.Rahovei nr 34 Matei M.52 Mircea I.bl.sc.678.bl.B5.400LEI 18.057.Petre Brăila.Ion Brăila.Nicolae Brăila.Florina Brăila.calea Galaţi.et.sc.560LEI 14.sc.str.6.str.ap.Lenu?a M?n?ila A.Alexandrescu .Dumitru Marin C.39 Marcu I.Cocorilor.800LEI 10.nr 26 Melinte I.920LEI 20.Mariana Brăila.ap.720LEI 10.774.ap.200LEI 16.440 Marinescu Gh.Soarelui.560LEI 78.074.812.4.670LEI 60.840LEI 68.nr.Ştefan cel Mare nr.Iancu Brăila.Maria Brăila.22 Mardale D.Albinei nr.48 Milea D.60 Brăila.12 Marica M.1.ap.ap.2.268.818.976.sc.1 Mihai E.Paraschiva Brăila.3bl.ap.Humule?ti.Siret.Ştefan Brad.ap.nr.722.ap.Ioana Brăila.877.Independenţei bl.str.Marcela Brăila.sc.blS1.A.751.blS1.600LEI 18.sc.sc.980.523.555.str.bl.2.2.Vasile M?rg?rit I.800LEI 18.Piet??ii nr.Marcelica Brăila.Almajului.str.225.nr.D4.4.1.040LEI 6.nr.Hipodrom blC7.3.1.nr.440LEI 17.372.sc.bl.Ene Brăila.nr.157.str.880LEI 7.ap 57 Mih?ilescu C.613.Viziru 3.calea Galaţi.calea Galaţi.bl.1.ap.nr.calea Călăraşilor.G2.2.sc.str.bl.str.c1.bl.1.sc 1.nr.Industriei.455.1.ap 7 M?rg?rit V.67 Mihăilă S.str.str.bl.bl.360LEI 1.080LEI 45.ap.sc.200LEI 10.H3.Nicu Brăila.272.480LEI 38.G7.2.840LEI 62.sc.bl L3.413.52 Mircea C Ştefan Brăila.str.842.22.2.nr 35.bl.str.calea Galaţi.str.002.Viorica Brăila.bl.23 Marin N.29 Melnecenco N.D3.1.348.Milcov.4.Almajului.8.372.Tichile?ti Mihalache N.Elisabeta Brăila.325.str.blE1.Eugenia Brăila.et.sc.bl.Daniel -Emilian Brăila.59 Mare? Gh.Ghioceilor.bl.583.71 Mihalcea P.Ghioceilor.39 Marchid?nescu N.000LEI 130.bl.ap.ap.ap.Ghioceilor.nr.7 M?rgineanu M.sc.str.sc.A31.217.18.240LEI 2.Eroilor nr 2.183.16.ale.632.859.46.25 56.Geta Brăila.66 Milea I.Obor.nr.Debre?in.470LEI 35.com.Dorobanţilor.1.45 Mihai I.Vasilica Brăila.ap.str.B3.bl.000LEI 77.Gra?iela Mirela Mircea C.3.520LEI 28.348.244.2.ap.698.8.040LEI 52.ap.bl.nr.200LEI 17.260LEI 25.1.str.291 Mihai P.000LEI 82.str.com Chişcani Milea G.ap.760LEI 31.Oana Camelia Brăila.str.6 Mihai St.str.Adriana Marinescu I.2.bl.ap.Oborului.1.Janeta Brăila.Independenţei nr.3.491.str.nr.Celulozei.11 Brăila.Siret.Hipodrom.523.bl.Brigitta Bucureşti.et.3.Georgeta Brăila.A13.et.str.Ştefana Brăila.1.3.L1.380LEI 39.1.Dorobanţilor.98 Mihai S.sc.400LEI 68.SC.Vasile Brăila.ap.ap.Constantin Brăila.3.AG2.480LEI 81.18 Militaru I.422.1.880LEI 23.542.ale.bl.Industriei.bl.6.sc.ap.5.308.4.2.ap.bl.600LEI 113 .98 Mihai Ghe.897.et.nr.Gheorghe Brăila.et.Alexandru.ap.Florentin Brăila.Calu?ei.sc.2.Tudor Andrei Brăila.32.B1.Ion Ionescu de la Mihalache V.2.595.720LEI 71.sc.4.P2.M.nr.25 Mihalache M.3.nr.ap.

600LEI 93.T1.779.100LEI 26.4.str.H3.2.Violeta Mocanu Z.1.1A 29.1.12.A1.18 Brăila.000LEI 38.Ghioceilor.155 Brăila.str.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.sc.1.Fănica Modoran S.51 Brăila.148.bl.A5.Victoriei.str.Progresului.str.900LEI 9.str.440LEI 28.ap.A1.1.nr.ap.sc.2.640LEI 47.A4.str.12.44 Brăila.ap.Adriana Mirea G.sc.239 114 .et.385.3.Georgeta Moldoveanu D.bl.459.A1.aleea Trandafirilor.3.ap.320LEI 18.620LEI Brăila.720LEI 81.nr.000LEI 11.ap.25.9.bl.2.5.30 Br?il.1.Marin Mocanu N.A13.930.str.84 Brăila.504.sc.Florin Mitache I.Aurelia Moisoiu C.4.Albinei.032.Gheorghe Miu N.57 Brăila.31.000LEI 33.bl.H4.663.63.22 Brăila.bl.305.str.Dorobanţilor.ap.Marian Moise T.str.A8.Maria Moldovan C.Camelia Brăila.bl.ap.2.calea Călăraşilor.bld.A30.Constantin Moisiu D.133.393.str.bl.800LEI 72.sc.A31.800LEI 14.Mircioiu S.373.str.29 Brăila.ap.bl.B2.et.209.400LEI 3.str.Sebe?ului.19 Brăila.ap.Ştefan cel Mare.978.92 Brăila.nr.sc.1.sc.str.039.Lenu?a Moise I.674.Victoriei.536.B.Hipodrom.A8.216.nr.974.4 Brăila.nr.sc.bl.bl.nr.Plevna.560LEI 4.1.850LEI 4.Angela Mocanu I.Carmen Moise C.Radu Negru.aleea Cinematografului.1.nr.3.Anton Pann.ap.Ion Mocanu V.sc.358.6 Brăila.str.065.ap.ap.B1.ap.Ionel Moise A.A4.str.31.str.str.nr.1.bl.ap.bl.et.Marioara Mocanu N.nr.2.bl.A27.2.31.Anton Pann.90 Brăila.bld.ap.sc.sc.nr.600LEI 15.nr.2.1.bl.3.200LEI 13.320LEI 8.72 Brăila.Dorobanţilor.nr.AG1.A5.A1.nr.300.ap.Vasile Mocanu M.sc.Tufe?ti Brăila.bl.Ionel Miu G.Nicolae Moisoiu P.2.sc.3.297.ap.str.ap.800LEI 19.Sebe?ului.20 Brăila.1.bl.Aurica Miu I.841.000LEI 18.Ioan Mocanu N.B.Panait (decedat) Mocanu N.4.nr.nr.ap.AF3.nr.bl.str.000LEI 37.sc.374.1.bl.et.32 Brăila.Virgil Mocanu Gh.2.bl.Cristache Mogoş I.200LEI 9.ap.800LEI 21.Alexandrina Mirea G.280LEI 44.84 Brăila.560LEI 4.3A.760LEI 7.470.133.22 Brăila.bl.2.str.ap.nr.ap.2.sc.483.Bra?oveni.4.ap.200LEI 2.6 Brăila.Silviu Moisescu D.30 Ialomi?a.str.str.331.378.Gherghina Mogoş C.sc.et.B.1Decembrie 1918.nr.sc.2.31.320LEI 24.ap.D3.bl.22 Brăila.1.339.920LEI 20.et.005.Vasilca Mogoş D .sc.Apostol Moldoveanu D.2.S?ndica Mitrofan D.sc.59.bld.sc.ap.et.28 Brăila.str.B1.Emil Moise T.Andrei Mitran M.Voica Miu R.Progresului.et.bl.7.33 Brăila.489.sc.sc.str.240LEI 94.150LEI 4.Plevna.ap21 Brăila.ap.sc.4.116.5.30.et.6 Brăila.2.713.600LEI 56.bl.G2.35.Tudori?a Mogoş S.Hipodrom.et.ap.107.ap21 Brăila.760LEI 24.nr.B.240LEI 18.348.1.C.38 Brăila.Nae Nelu Moisescu I.030LEI 50.400LEI 52.nr.29 Brăila.sc.37 Brăila.bl.A1.bl.1Decembrie 1918.1.960LEI 403.bl.Sebe?ului.sc.315.et.ap.bl.bl.Viziru 1.com.34.sc.8.650LEI 74.sc.ap.Marcela Mogoş G.Vasile Mocanu T.et.Albinei.978.1.Claudiu.bl.B7.2.Mircea Vodă.str.sc.Hipodrom.1.bl.str.str.626.29 Brăila.str.488.600LEI 4.bl.4.25 Brăila.sc.3.ap.1.669.Albinei.Cezar Mocanu I.200LEI 25.14.Ioan Moise V.Ecaterina Mitache N.et.1Decembrie1918.str.240LEI 9.148.Dorobanţilor.Dorobanţilor.159.1.560LEI 61.sc.1.bl.573.18 Brăila.bl.nr.calea Călăraşilor.Nada Florilor.2 Brăila.91 Buzău.6 Brăila.Iulian Mocanu I.Slobozia.2D.bl.nr.Ştefana Moc?Niţă M.str.210LEI 41.84 Brăila.B.nr.Dorobanţilor.6 Brăila.Ioana Miron D.str.ap.000LEI 5.215.ap.A8.bl.Plevna.ap.3.nr 31.144.Romeo.bl.nr.George Co?buc .29 Brăila.nr.542.Plevna.bl.340LEI 21.sc.Sandu Mogoş T.711.bld.Felicia Mocanu I.ap.ap.B.352.et.ap.com.str.str.Mircea Vodă Brăila.440LEI 4.14.bl.Progresului.34.

str.Georgeta Morogan S.sc.ap.Dumitru Moroianu I.str.Jean Munteanu D.400LEI 13.3.Vasilica Muscalu N.800LEI 13.Ion Neagu Gh.Husnie Musta?? Gh.16 Brăila.str.ap.Codrului nr.000LEI 5.aleea Micşunelelor.ap.Valerica Mure? Ghe.012.600LEI 74.200LEI 12.34 Brăila.Radu Mo?escu G.000LEI 91.Moldoveanu D.Paulina Moldoveanu S.2.bl.Petre Naum M.str.2.Traian Monu G.37 Brăila.111 Brăila.C1.3.560LEI Brăila.Fdt.299.calea Călăraşilor.080LEI 12.nr.A56bis.str.1.nr.413.ap.000LEI 84.Dorobantilor.219.Hipodrom.16.306.nr.4.483.000LEI 40.G15.440LEI 32.str.Sofia Morar I.nr.ap.nr.305.Fdt.334.Inului.bl.Teiului.Ionica Munteanu C.Ghioceilor.Aurelia Musta?? N.aleea Policlinicii.483.ap.200LEI 20.996.str.Veronica Moldoveanu S.40 Brăila.Parîngului nr.Neculai Nan A.55 Brăila.714.C4.sc.B7.bl.aleea Policinicii.nr.Inului nr.bl.nr.744.str.nr.41.Ştefan cel Mare.Victoriei.sc.str.765.bl.Oborului.bl.sc.Sabin Mucu?? I.Teiului.bl.593.ap.ap.bl.000LEI 245.str.Dorobanţilor.bl.80 bis Brăila.bld.19 Brăila.str.166 Brăila.Victoriei.47 Brăila.27.nr.61 Brăila.nr.374.5 Brăila.66 Brăila.761.Paraschiva Moldoveanu A.bl.059.nr.18 Brăila.967.63.str.Aurelia Munteanu I.nr.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.AB2.238.Maria Motora S .ap.str.3.sc.ap.bl.57 Brăila.200LEI 92.496.ap.ap.Vicu Muşat A.ap.7.3.Stana Munteanu I.sc.A43.Ani Anişoara Muşat V.640LEI 22.93 Brăila.450LEI 24.Mioriţei.16 Brăila.et.720LEI 1.sc.3.Valentina Moraru M.Adrian Munteanu T.aleea Mestec?ni? ului.3 Brăila.N1.str.bl.960LEI 5.Gheorghi?? Munteanu T.Stan Munteanu E.409.str.nr.4 Brăila.Tudor Manea C.3.sc.nr.sc.47 Brăila.15 Brăila.30.520LEI 22.Nicoleta Elena Munteanu S.520LEI 9.400LEI 13.800LEI 26.nr.106 Brăila.Sandu Moldoveanu I.Dorobanţilor.bld.nr.D4.488.25 78.3.str.G3.sc.A17.Benoni N?stasie S.Constantin Muşat V.ap.bl.Georgeta Brăila.sc.ap.Dorobanţilor.2.bl.1.Catolic?.520LEI 24.372.sc.83 Brăila.ap.820LEI 31.Gole?ti.600LEI 29.100LEI 6.str.G3.A.4.14 Brăila.758.Elena Neac?u R.str.Ioana Mustafa A.AB5.et.Paraschiva Muşat A.str.960LEI 87.29 Brăila.bl.nr.str.6.Marian Valeriu Monu I.736.428.628.186.228.bl.Oprea Moldoveanu P.25 Brăila.3.str.sc.80.str.sc.Victoriei.845.sc.aleea Mestec?ni? ului.B9.Hipodrom.Dorobantilor.390LEI 41.37 Brăila.Silvia Muşat S.Dan.sc.120LEI 12.Efrim Nazîru S.aleea Cocorilor.ap.Mioriţei.670LEI 2.30.691.Tudor Moraru R.nr.488.157.ap.520LEI 52.et.3.Grivi?a.000LEI 20.nr.Nicopole.str.263.ap.Osman Mustafa Z.Piet??ii.str.str.M?rului nr 139 115 .Roşiori.400LEI 26.str.85 Brăila str.et.bl.960LEI 39.367 Brăila.365 Brăila.10.800LEI 31.sc.44 Brăila.640LEI 64.240LEI 10.3.8pp.2.Alexe Andrei.8pp.str.Ioana Nagy T.sc.A55.3.ap.str.ap.bl 20-22 sc.135.bl.3.5.2.bl.nr.040LEI 30.81 Brăila.Karl Marx nr.897.84 Brăila.et.030LEI 31.bl.str.640LEI 28.767.Silvia Musta?? M.sc.6.5.200LEI 15.9.sc.et.000LEI 1.228.7 Brăila.bl.37 Brăila.30.908.Marcela Moraru T.93 Brăila.000LEI 9.2 Brăila.103 Brăila.str.str.Hipodrom.200LEI 12.223 Brăila.792.3.Pann .2.Ştefan celMare.5 Brăila.str.Roşiorilor nr.Parîngului nr.3.1.sc.ap.600LEI 32.Petrea(decedat) N?stac I.str.680LEI 118.1.nr.000LEI 188.nr.Victoriei.239 Brăila.bl.280LEI 17.Inului.3.116.Viorel.bl.523.770.nr.sc.Viorel Munteanu S.sc.16 Brăila.3.244.446.4.34.744.nr.Anica Naidin I.103 Brăila.5.310.bl.ap.1.360.str.bld.ap.1.A.238.ap.nr.

bl.278.sc.364.Călăraşilor.N2.348.000LEI 357.Ionica Negoitescu A. nr.3.bl.sc.Florica Negru C.bl.ap.?colilor.sc.M?cin.200LEI 28.str.168.bl.Mircea cel Mare.744.et.ap.Ştefan Neculai P.3.Vapoarelor.1Decembrie 1918.ap.Călăraşilor.Tecuci nr 14 Tulcea.800LEI 10.sc.3.19.57.Constantina Nicolae C.Celulozei nr.str.Viziru 3.600LEI 25.Mihai Nicolau I.706.Mihai Bravu nr.15.538.Neagu N.111.B1.1.512.Fabricilor.Nicu?a Nedelcu D.3 Brăila.bld.65 Brăila.3.bl.sc.ac.bl.ap.str.6 Brăila.aleea ?nv???torilor NR.bl.480LEI 24.Victoriei.240LEI 16.ap.5.36 Brăila.000LEI 62.Zoi?a Negoi?? T.aleea Micşunelelor.5.720.52.Marian Iulian Necula C.600LEI 63.R?di?a Nedelcu ?.Dorobanţilor.3.sc.194 Brăila.000LEI 11.sc.52 Brăila.C.2.868.nr.000LEI 62.76 116 .360LEI 93.Tineretului.Eugenia Necula C.str.94 Brăila.996.Vasile Neguleasa D.1 Brăila.A28.230.nr.278.46 Brăila.052.94 Brăila.sc.str.sc.Dumitru Nica N.52.str.960LEI 19.bl.413.360LEI 3.bl.nr.1.Constantin Negoi?? N.Mihaela Negoiu N.15.000LEI 14.065.O2.51 Brăila.8.Tudor Nicolae A.2.621.et.55 Brăila.bl.St?nu?a Necula P.2.30.bl.Lauren?ia Negru C.73.1.ap.242.bl. nr.ap.5.bl.2.Jeaneta Negoi?? C.str.ap.Călăraşilor.107.5.965.str.et.960LEI 3.10.bld.Călăraşilor.Nicu Negraru M.Elena Nicoleta Brăila.Br?tianu nr.Dorobantilor.90 Brăila.640LEI 42.bl.44 Brăila.Mirela Neculae ?t.3 Brăila.A53.str.480LEI 14.C2.et.520LEI 27.Octav Doicescu.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.58 Brăila.194 Brăila.000LEI 249.ap.bl.Costache Nechita I.Crina Negrea C.525.76 11.sc.sc.526.calea Galaţi.str.nr.233.et3.520.str.bl.491.ap.nr.str.930.sc.1.sc.000LEI 57.nr.M?gura nr.73 Brăila.Alexandru Vlahu?? nr.Gheorghe Nicolae C.37 Brăila.683.Cazasului nr.nr.str.bl.7.3.str.2.4.ap.40 Brăila.400LEI 107.ap.059.sc.ap.?antier Naval.2.ap.str.54.2.Mari?ica Nedelcu I.nr.30.nr.A4bis.267.A62.000LEI 43.400LEI 72.040LEI 7.Victoriei.73.bl.37 Brăila.7 Brăila.400LEI 5.et.165.A.str.004.Elena Nicoglu D.Celulozei nr.49 Brăila.Aurelian Nicolae I.154 Brăila.aleea Micşunelelor.372.nr.360LEI 28.807.Aneta Nicolae C.Neculina Necula I.nr.000LEI 79.000LEI 114.bl.920LEI 35.640LEI 27.ap.12 Brăila.200LEI 49.10.sc.319.4.bl.str.B?nic? Neagu P.000LEI 36.800LEI 10.Ion Slavici nr.str.12 Brăila.bl.3.920LEI 38.56 Brăila.624.7.A34.sc.nr.str.ap.23 Brăila.17.450LEI 49.092.7 Brăila.str.bl.000LEI 212.1.11.232.837.ap.ap.ap.I C.Radu Nedelcu N.str.sc.460.953.Victoriei.bl.160LEI 44.2A.520LEI 34.880LEI 39.Dorobanţilor.bl.560LEI Brăila.081.000LEI 44.ap.575.N3.ap.7.19.080LEI 13.Gica Negraru I.562.046.Marioara Neculae V.ap.Ionica Neculai V.bl.D4.nr.str.ap.Stelian Negoiu I.ap.sc.bl.str.aleea ?nv???torilor NR.str.nr.sc.620 Brăila.67 Brăila.232.Gheorghe Nedelcu E.sc.Doini?a Nechifor C.str.A.Mircea cel Mare.sc.ap.Anica Negoiu G.4.63 Brăila.302.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.186.5.str.str 1Decembrie.3.47.1.Panait Negoi?? E.Ileana NecŢuţu M.nr.Dan Negrea D.47.10.580.Georgeta Negrea T.str.33 Brăila.25A.2.Soarelui .54.bld.et.sc.Victoriei.Mih?ila(decedat) Neculai N.3.800LEI 26.600LEI 10.000LEI 155.Elena Nica N. nr.Rare?.nr.Nicolae Nichita I.480LEI 3.Hipodrom.J.str.sc.B2.et3.960LEI 57.ap.15 Brăila.

bl.55 Brăila.4.653.44 Brăila.096.ap.sc.nr.840LEI 16.261 Brăila.39.3.21 Brăila.bl.284.Stan Panait C.A1.280LEI 50.2 Brăila.Vasile Olteanu V.sc.et.121.3.bl.nr.2.blE4.nr.3.aleea Cocorilor.Anton Pann .Dorobanţilor.43 Brăila.18 Brăila.Valeriu Ni?u G.str.C.3.ap.ap.H5.sc.nr.258 Brăila.2.bl.str.A28.400.str.372.37 Br?la.Neculai Nistor V.Lefteris Niculescu C.299.Teodor Oancea ?.990.030LEI 1.sc.bl.bld.Emilia Novac I.616.Murgoci nr 35 Brăila.ap.Elena Ni?ical? I.bl.14 Brăila.040LEI 10.760LEI 10.ap.1.319.str.845.M.bl.5.bl.480LEI 16.ap.Marian Negoi?? T .2.920LEI 103.Sebe?ului.nr.M?rului nr.17.123 Brăila.961.4.sc.ap.5.Cătălin Oprea M.nr.6.840LEI 48.97.74.ap.Gheorghe Orzan C.Gherghina Novac S.9.160LEI 19.et.ap.Cornelia Ochiro?i N.741.323.A1b.Hipodrom.560LEI 90.839.2.800LEI 117 .AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.sc.Dorobanţilor.sc.bl.640.2.Parcului nr.Stanca Onoae D.Piet??ii.520LEI 23.C3.348. 51 Brăila.Geanina Or??anu R.nr.078.935.str.800LEI 27.Amurgului.143.3.ap.2.bl.22.51 Brăila.ap.ap.C?lug?reni.200LEI 5.bld.B37.sc.20B.B1.1.1.55 Brăila.9.360LEI 3.Dude?ti.1.Eugen Nistor V.Kog?lniceanu.5.ap.bl.?colilor.ap.14.680LEI 3.037.240LEI 22.3.2.com.bld.str.553.51 Brăila.5.Dorobanţilor.6 5 Brăila.640LEI 37.129.ap.Viorica Nu?u I.bl.D.sc.str.sc.nr.626.et.14 Brăila.86 Brăila.nr.sc.sc.bld.bl.Comunarzi.sc.360.C7.et.43 Brăila.1.Anton Pann .A9.ap.et.313.Piet??ii.sc.Viziru 1.Filofteia Or??anu V.610LEI 22.2.Octav Doicescu.Industriei.Veronica -Camelia Onel N.Elena Oancea T.Tudora Niţă S.860LEI 107.35.ap.040LEI 28.bl.Aleea ?tiin?ei.bld.Dorobanţilor.5.Nicolau N.str.bl.3.2.350LEI 35.720.Ion Opri?an D.86 Brăila.nr.Gic? Nicolau N.a2.nr.497.ap.1.36 Brăila.nr.Petru? Opri?an N.bl.str.ap.40 Brăila.ap.Neculina Oancea C.bl.818.sc. Vladimir Norocia S.129.et.nr.Nottara Brăila.3.277 Brăila.709.28 Brăila.nr.14 Br?la.bl.sc.nr.800LEI 58.17.nr.12.800LEI 15.2.sc.452.1.4.bl.ap.nr.630.Anica Nistor G.Adrian Oprea I.ap.840LEI 22.nr.288 Brăila.ap.str .bl.855.235.625.202.560LEI 14.Cristina Oana T.bl.bl.47 Brăila.13 Brăila str.960LEI 22.000LEI 79.5 7 6.352.et.120LEI 30.et.nr.398.ap.1Decembrie 1918.str.calea Galaţi.Karl Marx nr.str.E4.67 Brăila.D4.33.Amurgului.520LEI 113.403.2bis.bl.45 Brăila str.sc.sc.str.str.Ştefan cel Mare nr.C.Dorului nr.nr.et.nr.Laminoru.1.43.sc.2.str.377.Ghe.bl.et.Tudori?a Oancea T.409.Rahovei nr.080LEI 20.Ion C.33 Brăila.11.str.47 Brăila.Romulus Dorel Obreja N.6.Ulmului nr.bl.Plevna.202.Karl Marx nr.21 Brăila.Dumitru Nistor I.Aneta(Surdu) Nogai Gh.ap.calea Galaţi.Turn.Vasilica Nistor S.sc.000LEI 23.200LEI 6.et.sc.400LEI 30.et.12 Brăila.Gheorghe Orzan ?.sc.9 Brăila.22.Octavia Niţă N.sc.bl.aleea Soarelui.6.560LEI 17.1.str.B31.Br?tianu nr.sc.491.9.Doini?a Pamfil I.bld.nr.str.200LEI 1.ap.4.041.H6.bl.15 Brăila.3.32 Brăila.62.1.str.ap.601.bl.ap.800LEI 1.2.720LEI 4.sc.str.pia?a Independenţei.nr.sc.2.360LEI 1.str.Maria Or??anu S.800LEI 86.Rene Nu?u O.1.et.ap.ap.1.148.950LEI 16.S.Lauren?iu Emil Oancea N.4.Gabriela Brăila.nr.2.1.bl.35 Brăila.bl.680LEI 14.Ioana Oprea P.5.640LEI 12.868.str.et.A17.1.ap.12.bl.calea Galaţi.Industriei.3.nr.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.Lucian Dan Nistor C.sat T?taru Brăila.Vergelia Olteanu N.15.sc.333.D2.2.et.nr.str.Arghira Oprea I.908.ap.520LEI 122.AC3.1.600LEI 20.1.sc.str.520LEI 3.Dorobanţilor.422.sc.nr.str.9.760LEI 11.str.1.H5.

28 Brăila.3.977.932.Georgeta Petre I.sc.S.45 Brăila.Tudor Papuc S.3.calea Galaţi.bl.5.Alecu Păun G.Petre(decedat) Petrea G.bl A53.V.ap.560LEI 241.bld.nr.Florica Piro?c? N.10 Brăila.Tineretului nr.ap.Dorobanţilor.400LEI 56.bld.Progresului.Grigorescu.aleea Cutez?torilor.4.621.nr.bl.nr.25 Brăila.str.719.?colilor.str.880LEI 31.930.890.240LEI 21.62 Brăila.sc.25bis.bld.711.40 Brăila.1.2.Aglaia Paraschivescu N.Mihai Pandele I.320LEI 12.ap.3.sc.1.B.50 Brăila.1.1.800LEI 30.600LEI 15.nr.et.sc.Simion B?rnu?iu.36 Brăila.str.940LEI 6.str.703.4.str.bl.bl.sat.4 Brăila.Elena Pârvu G.240LEI 33.et.523.720LEI 20.120LEI 52.et.str.Industriei.2.3.5 Brăila.D2.bl.Cal.B10.1.3 Brăila.830.ap.Felicia P?l?ncianu C.000LEI 126.et.bl.bld.nr.153.56 Brăila.800LEI 55.781.3.sc.140.ap.G1.42 Brăila.160LEI 6.3.480LEI 40.Dorobanţilor.bl.Piet??ii.bl.Galbinasi-imputernicitBrăila.ap.1.ap.Victoria Păun I.?colilor.450.bl.ap.30.21 Brăila.nr.ap.nr.str.bl.et.2.500LEI 24.Ştefana Paraschiv I.nr.nr.2.A4.nr.str.892. Antoneta.Costică P?puric? M.Buzăului bl B1.Dorobanţilor.2.str.Silvia Petcu D.8 titular-Buzău .Vasile Panfiloiu Gh. ap.A12.831.bl.1.520LEI 33.AD2.280.Gral.3.262.A25.623.Constantin Nottara.com.?os.et.bl.bl.95 Brăila.bl.1.nr.3.31 10.ap.000LEI 15.Ştefan Pan? C.Aurelian Pasca G.579.bl.387.Emil Par?ov T.PP.5.ap.683.sc.C1.nr.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.6.37 Brăila.71 Brăila.5 Brăila.3.ap.960LEI 13.440LEI 25.ap.Ioan Petcu N.aleea Margaretelor.6 Brăila.nr.A10.Lucia Petrescu I.28 Brăila.116.2.bl.Neculai Petrea S.et.sc.sc.57.A9.bl.49 Brăila.Piet??ii.ap.28.Ioana Petre G.1 5 Brăila. sc.Oborului.Ştefana Pere?eanu G.et.25 Brăila.sc.Panait M.bl.str.G1.000LEI 44.str.845.477.ap.M?gura nr.AF3.ap.Ion Pătraşcu S.nr.C7.sc.Elena Picu? I.Nicolae(decedat) Papuc A.946.2.sc.15 Brăila.1.36 Brăila.240LEI 53.sc.616.Hipodrom.bl.707.Independenţei.000LEI 118 .200LEI 35.ap.653.sc.94 Brăila.sc.Hipodrom.B16.53 Brăila.nr7 Brăila.sc.bl.7.600LEI 15.calea Galaţi.508.2.AP.ap.ap 8 Brăila.ap.nr.G3.Cetăţii.143.str.ap.Lupu.Mi?a Păun A.str.calea Galaţi.I.640LEI 176.nr.200LEI 108.Tudora Pirpiliu D.45.str.Pictor Ion Andreescu nr.81.320LEI 33. bl.bl.10 Brăila.640LEI 14.084.ap.G3.aleea Micşunelelor.PP.sc.str.str.916.953.280LEI 24.Br?tianu .str.080LEI 28.440LEI 35.240LEI 52.ap.43.280LEI 5.str.Iuliana Petroiu M.ap.11.sc.320LEI 47. 10 Brăila.Re?i?a nr.nr.Călăraşilor.B6ap.Ştefana Pisic? I.558.Gheorghe Brăila.Anton Pann.Rahova.2bis.ap.Emil Pan? T.472.ap.Florica Pelelung? D .34 Brăila.sc.Anisia Perianu Gh.nr.ap.ap.A2.bl.Tichile?ti.2.B13.Avîntului.17.com.100.bl.ap.2.Virgil Pârvu V.sc.230.Ioana Papuc R.1.15.Dorobanţilor.E.Eugenia Pitulice I.3.972.30.600LEI 32.bl.2.000LEI 21.B22.920LEI 10.nr.000LEI 41.1.Elena Pisic? S.A5.bl.808.Didina Pitulice D.sc.bl.200LEI 11.5.1.Milcov.bld.sc.Tichile?ti Brăila.aleea Margaretelor.et.26 Brăila.nr.69 Brăila.str.str.440LEI 82.339.430.sc.Mihail Kog?lniceanu bl.2.146.709.D?nu? Pescaru A.sc.bl.979.6ap.3.Daniel Gabriel Pavlov T.1.Iordache Panaitescu C.Micşunelelor.1.Albinei.sc.720LEI 82.Ivan P?duraru M.7.112 Brăila.et.000LEI 72.bl.nr.240LEI 25.Preda Panait.32 Brăila.sc.sc.Valeria Panfil I.sc.81.ap.2.bl.25 Brăila.str.898.2.sc.840LEI 15.bl.Plevna.str.10.nr.30 Brăila.O8.976.1.26 Brăila.et.C.str.bl.1.9 Brăila.B23.str.897.Comunarzi.str.str.15 Brăila.3.1.286.2.439.bl.200LEI 33.ap.Gheorghe Petrof I.Ştefan Perianu N.str.nr.600LEI 10.ap.744.Luciea P?i? D.

28 Brăila.816.4.000.str.200LEI 8.Natalia Popescu G.Ionel Pitulice S.ap.Nicolae(decedat) Policarp E.000LEI 20.4.1 Brăila.D2.680LEI 8.481.bld.2.bl.ap.?colilor.Mircea Popazu N.96 Brăila.C?r?bu?ului.28 Bucureşti.sc.240LEI 48.str.ap.6.68 Brăila.et.Maria Brăila.078.et.18.Eugenia Ple?oianu N.Pitulice D.E.E1.str.bl.Nada Florilor .3.26 Brăila.bld.4.Alexandru Preda A.ap.14.str.171.nr.Elena Pîrlog G.112 Brăila.ap.800LEI 32.2.sc.str.7.Ştefan Iulian Popovici E.sc.297.Daciei.Br?tianu .ap.D4.Dumitru Postolache I.A28.323.460.Georgeta Priceputu C.str.67 Brăila.A1.26 Brăila.ap.960LEI 75.10.str.str.nr.1 Brăila.12.59 Brăila.18.ap.sc.880LEI 150.3.sc.3.sc. Brăila.Maria Popa I.58 Brăila.str.3.str.I.1.ap.A6.A1.bl.2.800LEI 28.804.Valentina Pîrlitu D.Larisa Daniela Poenaru G.bl. Galaţi.A7.4.bl.3.et.1.str.600LEI 9.3.ap.A15.Mihaela Prefac D.Chi?in?u nr.1.Sevastopol.str.ap.ap.A2.8.nr.17 Brăila.Stanciu Priceputu D.240LEI 4.et.ap.ap.str.nr.9.sc.400LEI 28.2.et.200LEI 21.bl.Emil Poienaru I.aleea Cocorilor.nr.bl.Br?tianu .bl.Manuel Mihail Popescu N.bl.Hipodrom.160LEI 66.Aneta.040LEI 8.D2.nr.542.55 118.ap.563.107 Viziru 3 Brăila.bl.H1.sc.200LEI 59.1.ap.et.351.744.nr. Galaţi.35 Brăila.4.bl.str.Nicu?or Popa J.2.1 Brăila.sc.E1.Cucului nr.et.899.Apollo.9.16.1 01 Brăila.str. Bl.nr.str.S?ndica Popa D.E.636.497.bld Dorobanţilor.Ştefan(decedat) Platon I.nr.1416.2.3.sc.sc.Apollo.nr.sc.1.Doina Rodica Popovici ?.str.str.240.120LEI 7.016.sc.ap.H1.200LEI 52. Agricultorilor nr.nr.?colilor.560LEI 9.41.191.224.sc.693.840LEI 30.ap.sc.Cal.nr.599.323.640LEI 24.blA30 ap 51 Brăila.str.sc.6 Brăila.Mariana Popoiu I.ap.Marius-Marian Popescu M.9.et.bl.sc.3.str.Nicolae Ştefan Pricop ?t.nr.str.59 Brăila.129.114.720LEI 103.bl.160LEI 91.402.Octav Doicescu nr.47.Ioana Pricop N.139.I.nr.1ap.O1.508.Vasilic? Popescu I.400LEI 49.000LEI 119 .35 Brăila.800LEI 35.ap.nr.Ecaterina Popa A.aleea Cutez? torilor.113.47.bl.Neculai Potera?u R.Călăraşilor.6.1 Brăila.sc.et.bl.542.bl27.Venera Popa G.nr.1.23.str.ap.957.440LEI 7.Cucului nr.aleea Mecanizatorilor.str.C?r?bu?ului.U.nr.2.Radu Popa C.A28.932.et.G1.nr.str.Ionel Popa C.str.200LEI 27.816.ap.800LEI 122.Cal.bl.A9.1 Brăila.ap.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.394.1.nr.36 Brăila.bl.sc.360. Bl.Cucului nr.280LEI 5.ap.3 Brăila.nr.Piet??ii.ap.3.251 NR.1.str.40 Brăila.127.193.052.Logof?t T?utu nr.3.nr.str.Călăraşilor.25 Brăila.nr.240LEI 21.bl.800LEI 95.Călăraşilor nr.785.Cal.sc.bl.1.160LEI 44.2.blA30 ap 51 Brăila.sc.35 Brăila.680LEI 9.blA7.Elisabeta Popescu C.Eugeniu Popa St.ap.1.nr.760LEI 8.B3.sc.Milcov.bl.ap.Simion B?rnu?iu.004.aleea Cocorilor.560LEI 42.1 01 Brăila.419.3.sc.str.str.1.bl.000LEI 889.Călăraşilor.600LEI 40.2.724.sc.32 Brăila.Dorobanţilor.18.sc.str.ap.600LEI 39.ap.4.et.Simion B?rnu? iu.125 Brăila.892.sc.bl.1.H.nr.Ştefan Popa L.1 Brăila.aleea Culturii.720.bl.Maria Policarp S.3.951.sc.A28.525.640LEI 70.571.et.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.sc.2.O1.E3.3.240LEI 61.6.Avrig.1.470.Piet??ii. nr.2.2.bld Dorobanţilor.1ap.96 Brăila.et.ap.Marna.28 Brăila.bl. Galaţi.sc.nr.3.200LEI 115.A7.Ionel Popazu F.483.str.Ghiorghe Podaru G.nr.sc.?colilor.2.bl.116 Brăila.bl.bl.C.Gheorghe Popa A .sc.ap.sc.3.ap.Nicoleta.bl.12.47.3.Dorobanţilor.240LEI 10.23.6.3.313.120LEI 30.26 Brăila.bl.bl.040LEI 160.Dumitra Ple?oianu T.A6.C.Marin Ple?oianu G.2.ap.300LEI 17.bl. nr.sc.bl.35 Brăila.A2.Gelu Podaru I.1 Brăila .36 Brăila.2.67 Brăila.

628.1.bl.200LEI 11.22.str.6.200LEI 10.345.C9.148.250 Brăila.46 Brăila.nr.3.nr.475.com.bld.000LEI 31.4.42 Brăila.920LEI 31.bl.599.14.051.A55.3.320LEI 56.Stamatina Puflea D.037.2.1.A10.800LEI 25.bl.A13.sc.5.Mihail Puia B.837.G12.74 120 .str.sc.653.sc.A10.409.2. 2 Brăila.Marian R?zvan N.bl.D3.200LEI 41.et.nr.720LEI 14.Vasile Radu R.1.bl.ap.148.nr 7BL.4.bl.6.Gherghina Purice I.Ioana Rarinca G.Monica Radu I.str.120LEI 47.Oborului.Nicoleta R?ileanu T.2.ap.3.600.Costică R?ileanu P.Florina Ratscher C.1.563.ap.nr.472.48 Brăila.sc.6.Ramona Rarinca I.47.192. bl.Cal.5.Hipodrom.818.ap.bl.9.Ioana Ranete N.2.720LEI 9.1.aleea Policlinicii.Grivi?ei.600LEI 4.45 Brăila.sc.Plantelor .65 Brăila.560.1.bl.et.Adrian Radu V.74 Brăila.ap.Ion Radu S.Dorobanţilor.sc.Alexandrescu .sc.B2.str.et.str.3.bl4.nr.507 Brăila.Stancu Radu I.14 Brăila.2.315.ap.et.529.Victoriei.Gr.Cristea R?ileanu V.2. str.Hipodrom.Cornelia Raftopolos G.9 Brăila.Mariana Nicoleta Purc?rea D.sc.Radu Purice M.sc.D1.920LEI 28.111.84 Brăila.219.6.372.377 Brăila.488. 1.120LEI 138.str.200LEI 4.600LEI 38.ap.sc.nr.Matca Brăila.000LEI 70.et.nr.ap.str.2 34 Brăila.26 Brăila.000LEI 67.nr.17 bis Brăila.sc.171 Brăila.704.Ion Psaropol A.Ionel Radu S.bl.ap.840LEI 6.Ştefan Pung? S.Marinache Puha C.ap.5.23.nr20.ap.60 Brăila.Ioana R?dun? M.2.Oborului.3.600LEI 5.2.488.Mihai Bravu nr.sc.ap.800LEI 3.1.bl.str.11.Stratia Rarinca S.ap.555.str. V10.ap.com.nr.nr.000LEI 29.326. Vasile Alecsandri.640LEI 5.Procopie D.ap.sc4.11.880LEI 22.558.bl.Dorobanţilor.640LEI Brăila.Petrica Radu T.23.800LEI 6.25.437.Viziru 3.sc.bld.et.3 Brăila.25 Brăila.sc.1.Ana Aslan nr.Cezar Maricel Radu V.Hipodrom.10 Tulcea .Cal.6 1 Brăila.bl.Gr.Hipodrom.caleaCălăraşilor.str.1.8.A23.680LEI 4.N1.sc.Călăraşilor.et.4.290LEI 8.Ştefana R?deanu I.str.str.sc.nr.920LEI 9.Hipodrom.et.5.2.Hipodrom.bld.ap.nr.sc.Ion Radu G.600LEI 3.800LEI 34.nr.nr.nr.sc.ap.246.et.ap.815.Hipodrom.et.2.105.000LEI 44.Gheorghe Pruteanu L.ap.148.bl.calea Galaţi.et.Eugenia Mihaela Psaropol C.14 Brăila.et.bl.nr.32 Brăila.600LEI 1.000LEI 12.Ioana Raftopol ?.str.56.str.bl.Costică Rarinca I.18.ap.165 Brăila.2.11.bl.824.Marin R?ileanu S.Călăraşilor.ap.bl.ap.5B.844.3.Carmen -Geta Rancea V.et.040LEI 15.Călăraşilor.str.ap.16. 11 21.Hipodrom.19.061.14.080LEI 4.nr.sc.T?nase Pung? I.14.037.nr.1.bl.200LEI 11.Ecaterina Radu D.5.Viziru Brăila.1.11.A18.B?nic? R??canu M.sc.aleea ?nv???torilor NR.ap.E1.ap.227.4.48.008.800LEI 5.bl.104Cuza.ap.20. bl.bl.str.Doroban?u Brăila.14 Brăila.str.937..320LEI 32.bl.sc.Marcel R?ileanu C.bl.aleea Metalurgiei.nr.58 Brăila.bl.600LEI 1.51.Gr.Cal.str.str.nr.Iordan Prodan Ghe.16 Brăila.Aurica R?zvan P.nr.418.400LEI 10.ap.895.Ghi?? Rarinca I.sc.Ioana Pâcleanu G.Veronica Ranete G.bl.600LEI 41.840LEI 79.2.nr.com Gropeni Brăila.7.4.Dorobanţilor.C10.74 Galaţi com.223.Nicu Brăila.1 Brăila.bl.bl.1.880LEI 4.000LEI 42.Alexandrescu . ap.3.930.sc.360.74 Tecuci.ap.sc.23. sc.Viziru 1.ap.957.aleea Cocorilor.4bis.24.sc.A10.Alexandrescu .297.800LEI 1.et.

bl.315.et1.Călăraşilor.440LEI 32.101 Brăila.1.Gabriela Mariana Scurtu G.57 Brăila.nr.Milcov.Ştefan Sânpetru D.Celulozei. Independenţei.str.bl.050.str.41.bld.268.sc.153 Brăila.Valerica Sânpetru O.520LEI 64.str.319.B23.58 Brăila.sc.9.480LEI 8.3.3.000LEI 62.nr.et.507.bl.3.2.?colilor.46 Brăila.bl.47.sc.Titu Sava I.B1.605.Doru Romeo Rotea D.Aureliana.113 Brăila.Mircea cel Mare.C8.A55.com Gropeni Brăila.119.bl.ap.Unirii.Piet??ii.Virgil S?l?v?stru V.Rahova.107 Brăila.str.S.Călăraşilor.3.str.900LEI 22.nr.Elena Rotaru I.63 Brăila.nr.1 30 Brăila.Micşunelelor.bl.930.000LEI 5.ap.nr.G3.Călăraşilor.sc.nr.Adelina Sbarcea A.calea Galaţi.bld.ap.Victoriei bl.bl.str.ap.str.250LEI 13.Marcel Robea P.15 Brăila.54.240LEI 3.str..sc.Dumbrava Ro?ie nr.ap.sc.Valentin-Roberto Samuil? S .A28.Sorica Savin I.232.nr.1.Ana(decedat?) Scurtu G.E1.040LEI 15.27.1.nr.800LEI 27.Ilie Rusinoiu F.16.280LEI 45.Cal.35.41 Brăila.Retscher M.et.ap.Feroviarior.ap.4.113.et.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.3.040LEI 11.sc.Rarchela Sasu V.1Decembrie 1918.Piet??ii.bl.3.bl.53 Brăila.098.nr.nr.et3.48.Călăraşilor.nr.bl.575.110.440LEI 10.str.23 Brăila.et.ap.sc.1.et.nr.Rahova.et.nr.827.91 Brăila.3.B1.200LEI 40.Cal.000LEI 85.Ion Ristici M.69 Brăila.bl.ap.6.bl.000LEI 11.5.4.440LEI 17.Florica Roşu N.Milcov.nr.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.B1.1.46 Brăila.str.76 Brăila.sc.str.7.Dorobanţilor .765.120LEI 190..Tudori?a Roşu G.4.nr.153.bl.sc.A8.080LEI 14.23 Brăila.nr.47 Brăila.nr.3.bl.278.ap.816.111.68 Brăila.str.ap.3.1.str.Călăraşilor.Florica Rusu S.bl.sc.Mitic? Roşca I.Daciei.?colilor.ap.ap.3.360LEI 3.sc.ap.771.et.Nicu Sasu V.Mihai Viteazu.23 Brăila.8.bl.996.calea Galaţi.sc.Caterina Rotaru R.3.159.47 Brăila.Victoria S?r?cil? I.Ioana Robu I.Energiei.str.000LEI 10.56.sc.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.240LEI 14.10C.45 121 .ap.ap.3.Hipodrom.Cal.520.bl.2.str.120LEI 4.410.000LEI 23.ap.800LEI 20.sc.600LEI 3.2.nr.Ecaterina Rotea M.bl.487 Galaţi.nr.400LEI Brăila.446.808.str.et.2 38 Brăila.2.200LEI 6.sc.ap.sc.Neculai Roman I.nr.Micro 17.bl.Ionel Sandu A.C11.137.sc.nr.85 Brăila.str.nr.ap.ap.sc.400LEI 15.1.4.sc.6.str.A13.Stelic? Roşca D.nr.54.500LEI 68.Lucica Rusu ?.sc.15.A5.nr.sc.A 58.636.Marian Sasu E.sc.Constantin Rusu I.str.101 Brăila.320LEI 22.319.15 Brăila.Hipodrom.1 30 Brăila.bl.str.nr.360LEI 26.Călăraşilor.Dorobanţilor .nr.339.156.I1.3.str.ap.4 Brăila.str.Manda Savin I.5.str.302 Brăila.3A.pia?a Independenţei.32 Galaţi.ap.280LEI 424.7.440LEI 127.bl.B6.320LEI 23.000LEI 12.800LEI 41.bl.Soarelui.8.3.480LEI 7.Elena Sarivan N.B2.600LEI 72..229.115 Brăila.544.941.Stere Rotaru V.nr.66 14.8 Brăila.nr.ap.bld.M.bld.str.000LEI 24.ap.109 Brăila.bl.264.898.Natalia Sec?reanu D.10.sc.Ion Brăila.485.372.bl.432.ap.sc.Gheorghe S?lceanu ?.Valea C?lug? reasc?.str.800LEI 27.Constantin Scripcaru N.bl.bl.Sebe?.sc.5.Hipodrom.Ionel S?nduleac G.Dorobanţilor.3.Vasile-Marian Robitu R.ap.Ioana Sandu Gh.ap.372.ap.488.8.Ştefan cel Mare.nr.et.58 Brăila.ap.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.552.600LEI 16.et.ap.sc 3.Cal.52 Brăila.66.str.3.Elena Rusu M.Elena Scarlat S.5.et.nr.nr.200LEI 33.800LEI 10.124.bl.111.A28.128 Brăila.360LEI 28.800LEI 87.140.bl.6.12 Brăila.624.3.str.658.5.604.196.Cal.362.47.637.88 Galaţi.Neagu Rusen ?.sc.680LEI 95.ap.str.26.ap.sc.bl.B9.bl.1.nr.319.Oborului.892.E1.D2.bl.1.D6.3.

nr.aleea ?nv??? torilor.Silviu Sfârtoc G.nr.ap.3.350LEI 26.10 Brăila.Hipodrom.B1.779.bl.Hipodrom.000LEI 26. Independenţei.aleea Mugurilor.3.706.23 Brăila.1.sc.855.nr.aleea Culturii.Nedelia Sfârtoc N.2.nr.555.2.nr.Mihail Kog?lniceanu nr.69.5.?os.18 Brăila.Catrina Staicu I.SC.Dumitru Stan M.83 Brăila.ap.aleea Almajului nr.Viorel.400LEI 6.558.sc.153.35 Brăila.E4.str.1.Sofia Soare S.Cometei nr.640LEI 41.Călăraşilor.Ion Sîmpetru D.Simion Soare St.ap.G2.Dumitru Stanciu N.65 Brăila.bl.Caterina(decedat?) Stanciu N.1.372.4.ap.sc.G2.Cal.Rada Simion St.str.et.Călăraşilor.1.ap.Mariana Sinca M.5.bl.ap.str.3.ap.191 Brăila.Comunarzi.800LEI 15.Gra?iei nr.T?t?ranu Brăila.B5.et.560LEI 33.nr.A3.662.11 Brăila.51 Brăila.sc.Hipodrom.ap.500LEI 46.148.et.760LEI 65.600.200LEI 32.4. Brăila.Unirii nr.25.nr.bl.sc.2.V1.bl.et.str.600LEI 4.et.ap.11.bl.Angela Sinca S.008.nr.bl.448.2.nr.sc.1 5 Brăila.385.967.George Enescu .Roşiori.sc1.bl.11 15.10 Brăila.nr.Buzăului.ap.ap. str.nr.bl.000LEI 15.Marioara Stanciu G.sc.sc.670LEI 1.5.Roşiori.20.20 Brăila.ap.nr.nr.str.162 Brăila.bl.89 Brăila.ap.444 Brăila.nr.16.88 Brăila.sc.2.ap.bld.560LEI 46.Violeta Spulber M.ap.640LEI 16.A8.sc.sc.558.181.525.sc.202.1 5 Brăila.95..5bl.1.800LEI 16.ap.164.1.Stan Stan M.nr.ap.5.calea Galaţi.nr.Viziru 1.2.Didina Soare S.str.000LEI 32.A10.V1.B?r?ganul Brăila.558.str.72 Brăila.000LEI 44.4.2.600LEI 56.1.30.bl.Hipodrom.nr.Stan Sp?taru I.72 Brăila.14 Brăila.184.George Enescu .A.800LEI 144.sc.015.ap.bl.nr.Alexandru Stanciu I.008.422.Iscip.aleea Soarelui.str.10 Brăila.9.bl.218.404.Viorel Spulber N.110.str.200LEI Brăila.1.str.21.350.Buzăului.10.aleea Almajului nr.3.81 Brăila.Victoriei.Aurel Stan T.et.bl.49 Brăila.str.3.bl.str.ap.Nicu Stan N.4.ap.5.str.5.Dumitra Stanciu I.360LEI 23.440LEI 10.sc.525.137.et.str.000LEI 21.430LEI 15.Ioan Stan N.600LEI 10.sc.500LEI 35.794.com.G-ral Eremia Grigorescu nr.Frusina Staicu D.1.sc.40 Brăila.sc.str.bl.23 122 .157.Elena Brăila.3.sc.nr.str.62.ap.aleea Culturii.Alexandrescu.444 Brăila.ap.bl.Vasilica Sîrbu V.nr.162 Brăila.str.nr.str.Unirii nr.284.Elena Spulber C.aleea Mecanizatorilor.Anatolie Smeu T.65 Vrancea.sc.A.U.bl.800LEI 26.262.sc..4.bl.148.190.8 Brăila.et.452.116.ap. Brăila.Grivi?a.Petrica Sîmpetru M.62.488.3.Industriei.840LEI 2.bl.920LEI 96.str.040LEI 31.sc.000LEI 10.calea Galaţi.str.sc.080LEI 1.sc.14-16.bl.65 Brăila.720LEI 94.218.Sec?reanu I.483.Ioana Simion N.2.3.025.sc.1.4.sc.et.760LEI 11.et.43.nr.Virginel Stan R.Gr.A23.ap.Aurica Spiridon I.bl.Ilie(decedat) Sideri N.bl.ap.1.15 Brăila.et.H1.N1.10 Brăila.1.372.313.1.Sebe?.40 Brăila.5B.1.A.nr16.Cal.Cătălin Daniel Stan N. bl.Marian Sîrbu R.30 Brăila.Gabriela Simion Gh.Ion Sima P.A27.2.595.Paulina Stan E.1.Vasile Sîrbu O.bl.8.Tinca Stan N.51 Brăila.sc.256 Brăila.Hipodrom.bl.3.A23.B1.5.ap.10 Brăila.bl.et.704.024.Oprea Sîrbu S.2.Marian Sima C.600LEI 14.230.558.200LEI 19.str.880LEI 13.600LEI 56.et1.ap.800LEI 13.ap.str.Constantin(decedat) Stamate A.3.sc.000LEI 65.Viziru 1.?os.bl.bl.ap.4.Călăraşilor.str.440LEI 5.sc.Tudora Sideri R.Lilian Sîrbu N.616.ap.320LEI 68.Viziru 3.3.com .000LEI 5.200LEI 13.G2.str.P4.000LEI 7.ap.

Plevna.Georgeta Surdeanu A.5.105 Brăila.200LEI 64.bl.9 Brăila.Chiva Surdu A.4.nr.82 Brăila.1.Comunarzi.Gic? ?chiopu M.Ioan Stoian D.Mihail Kog?lniceanu .sc.334.186.000LEI 64.Constan?a ?eitan S.Micro 13B.sc.4.Aurelian Stoian C.002.254.125.Piet??ii.4 Brăila.489.ap.str.sc.str.nr.Costel Stoian S.86 Brăila.17.27.bl.2.6 Brăila.438.1.372.E2.C?r?midari.bld.W.698.1.Buzăului.nr.Daniel Streche I.F?g?ra?.sc.nr.1.380LEI 63.Petrica Stoian S.ap .A28.720LEI 21.str.4.Mihail ?eican D.200LEI 30.nr.Oborului.blA4.nr.nr.6.sc.nr.520LEI 5.A26.bl.str.360LEI 9.595.400LEI 71.9 Brăila.Avram Iancu.str.bl.17 A Brăila.372.bl.37 Brăila.nr.4.Ghe.sc.sc.sc.nr.Milcov.ap.Rodica Stoianof Ghe.Stelu?a Sterescu I.44 Brăila.8 Brăila.bl.269.Ion Stoian G.000LEI 4.Mitica Stari? Z.Aurica Stoianof S.1.M?r?cineanu.Grivi?a nr.37.28.bld.19 Brăila.sc.2.Simion B?rnu?iu nr.ap.Caraiman nr.7.bl.389.nr.302.Mariana St?nciulescu M.str.ap.447.75 Brăila.752.600LEI 26.520LEI 5.A.16 Brăila.041.53 Brăila.nr.bld.A13.nr.360LEI 23.str.nr.?os.800LEI 123 .str.bl.C1.200LEI 11.198.735.Ştefan Stoica V.Simion B?rnu?iu nr.320LEI 11.ap.ap.B1.Elena Stoenescu A.ap.65 Brăila.sc.640LEI 167.Ştefan Sub?iric? G.2.Plevna.nr.F?g?ra?.et.sc.Apostol Stoian C. Brăila.825.Nicolae Şerban R.Stelu?a Silvia Suciu N.4.ap.str.Cuza nr.bl.000LEI 47.Cornelia Stroe D.str. nr.Apollo.Hipodrom.Unirii nr.41 Brăila.760LEI 15.et.111.Ioan Brăila.800LEI 3.ap.957.80.960LEI 51.16 Brăila.Ioana Stancu J.blA4.ap.6.Deltei.Ion Stroe S.str.C8.4.240LEI 10.str.23 Brăila.69 Brăila.Ghioceilor.bl.137.nr.13 Brăila.Marian Şerban F.29.5.ap.aleea Cocorilor.sc.str.str.sc.ap.et.C?r?midari.L3.Tudor Susanu S.18 Brăila.sc.424.Hipodrom.000LEI 58.nr.str.Victor Stoean A.19.ap.sc.str.et.9.A26.Dumitru Streche Gh.et.Panait Istrate nr.400LEI 109.str.Gica Şerban N. nr.Anica Şerban Gh.949.75 Brăila.3 Brăila.Turn.bl.str.18 Brăila.18 Brăila.200LEI 66.334.18 11.et.Emil Stoica R.bl.sc.Rodica Stoian ?.1.000LEI 10.15 Brăila.A25.ap.str.409.359.bl.Didina Stroia I.230.2.Radu Negru.238.366.440LEI 3.1.1.20.119.Narciselor nr.2.ap.600LEI 18.ap.190.19 Brăila.4.120LEI 3.6 Brăila.str.Maria S?nduleac G.Simion B?rnu?iu nr.str.927.000LEI 95.140.ap.ap.988.str.ap.20.bl.42.et.str.800LEI 9.Plantelor.Gherghina Surdu M.124 Brăila.Nu?a Stoian G.840LEI 23.Caraiman nr.394.600LEI 2.sc.960LEI 6.Milcov.ap.3.ap.1.bl.44 Brăila.Valentin Surdu V.1.nr.1.bl.bl.1.str.000LEI 12.52 Brăila.sc.blA24.372.sc.840LEI 32.str.nr.bld.040LEI 10.bl.3.sc.Industriei.B13.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.ap .Adriana Şerban C.bl.280LEI 6.Rosetti.2.513.520LEI 34.nr.Mihaica Stancu T.nr.ap.sc.945.nr.8.A.Elena Surdu N.775.Cre?ei.Dorobanţilor.000LEI 16.ap.3.319.43 Brăila.6 Brăila.000LEI 9.630.Bistri?ei.bl.400LEI 9.et.AB3.G 3.Ion Suditu I.1.4.1bl.600LEI 29.bl.str.ap.19 Brăila.nr.4 Brăila.53 Brăila.3.1.str.Miron Costin.32.sc.8 Brăila.C1.252.Dorobanţilor.879.3.695.str.calea Galaţi.str.sc.sc.C.Simion B?rnu? iu.200LEI 275.538.246.C.Cristina Stoicescu N.ap.str.bl.186.28.17 Brăila.blA24.2.Mihail Kog?lniceanu .str.B2.920LEI 26.Bujor Şerban G.str.200LEI 14.225 Galaţi.711.et.66 Brăila.str.str.str.27.str.800LEI 74.800LEI 360.111 Brăila.4.et.Stancu C.

bl.str.Victoriei.460LEI 44.000LEI 119.sc.000LEI 19.Călăraşilor.C.Călăraşilor.Gherea.ap.aleea Almajului nr.41 bis Brăila.Cal.4 Brăila.sc.Costică ?terg?rel T.et.289.et.bl.1.5 Brăila.334.str.str.13.Celulozei nr.ap.bl.43 Brăila.ap.Maria Tencaru I.520.Ileana T?nase I.2.Carmen Ştefan A. bl.18 2.3.880LEI 97.Marcel ?oitu I.5.2.267 Brăila.28.sc4.str.ap.sc.sc.sc.400LEI 3.200LEI 21. sc.Nicu?or Tair A.sc.080LEI 7.25 Brăila.et.A12.3.15 Brăila.Leanca T?bârc? T.354.bl.sc.297.ap.bl.bl.aleeaTopoloveni.bld.D2.Ionel ?erbu C. 1.Mariana ?tef?nescu G.ap.bl.203.3.400LEI 67.et.str.480LEI 27.ap.G2.2.270.Constantin Taflan L.nr.Liliana Cecilia T?nase V.1.str.Nicoleta Daniela Tinca A.278.Relu(decedat) ?erbu I.str.Poet Grigore Alexandrescu .837.3. 7.Dorobanţilor .435.bld.720LEI 37.nr.315.640LEI 14.pia?a Luminii nr.6 Brăila.D.740LEI 3.str.Şerbănescu C.800LEI 16.sc.ap.str.56 Brăila. 315.3.382.186 Brăila.56.nr.str.Chiva ?tir I.40.2A.sc.156 Brăila.Plantelor.sc.Cuza nr.899.nr.sc.400LEI Brăila.Dorobanţilor .nr.564.4.et.39 Brăila.446.1.str.ap.323.bl.Simion B?rnu? iu. bl.632.Apostol Tar?u G.bl.1.ap.Alexandrina Toader P.nr.084.str.nr.str. et.?colilor.480LEI 28.nr.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.220.11 124 .nr.920LEI 17. 17.nr.43.bl.D3.440.501.bl.bl.nr.4.Dumitru Timohi N.George Enescu.Vasilica Brăila.600LEI 31.Sanda ?tef?nescu S.nr.ap.Constantin T?nase ?.sc.nr.Lebedei.sc. nr.200LEI 62.240LEI 73.56.288.bld.Vasile Ştefan S.372.593.nr1.191.ap.sc. nr.760LEI 74.387.1 Brăila.28.ap.3.Maria Serdean Gh.Ecaterina ?orici T.bl.14.800LEI 63.AP.Anicu?a ?chiopu I.85 Bucureşti.3.496.8 Brăila.aleea Margaretelor.38 Brăila.ap.str.bl.Osman Tanislav T.Cal.Vasile T?nase G.Ioana Teodorof M.J1.ap.760LEI 9.A1.nr.bl.?colilor.339. 26 Brăila.11.680LEI 8.nr.B11.3.935.89 Brăila.520LEI 14.16.str.Ion Taflan L.000LEI 34.949.374.sc.400LEI 66.2.13.bld.5A.440LEI 24.ap.11 Brăila. B2.Valeriu Tatu G.000LEI 6.Eugen ?oitu G.5.Viziru 1.G-ral Eremia Grigorescu nr.750LEI 5.Dumitra Ştefan A. calea Călăraşilor.ap.920LEI 17.10-12 Brăila.319 Brăila.ap.Aurica Teodorescu N.100LEI 4.sc.ap.bl.A3.1.sc.5.Dorobanţilor .ap.et.B13.6.1.D4.ap.Hipodrom.bl.91 Brăila.bl.calea Galaţi nr.Neculina Teodorescu V.Pictor Ion Andreescu nr.5.142 Brăila.Daniela Viloleta Te?liuc I.44 Brăila.sc.sc.Daniel ?arpe Gh.1.4.Virgil Tarpan C.13.2.str.40.595.38 Brăila.A5.Malului NR.600LEI 27.87 Brăila.aleea Cocorilor.232.767.960LEI 10.230 Brăila.548.Vladimirescu Brăila.calea Călăraşilor.str.sc.bl.500LEI 57.N1.Albinei.5A.227.148.400LEI 12.800LEI 44.840LEI 37.Viziru 1.A18.Elena Florica Te?liuc I.1.TURN.810.Radu Negru.44 Brăila.bl.bl.884.85 Brăila.sect.calea Galaţi nr.1.600LEI 43.bl.bl.560LEI 16.14 Brăila.ap.Maria Tiberiu G.Plevna.5.786.bl.116.nr.B10.2.ap.ap.700LEI 7.str.11.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.F3.243.et.966.Nicolae Iorga.sc.570LEI 2.Bi?a T?nase V.319 Brăila.281.2.ap.3.957.bl.B.870LEI 13.200LEI 24.Valentina Terente V.422.2.nr.str.Maria Serdean N.750LEI 67.800LEI 19.14. ap.Virginia Tihan N.nr.92 Brăila.253 Brăila.260.2 Brăila.com T.238.calea C?lara?ilor.

177.Vladimirescu N5 47 Brăila.4 Brăila.nr.nr.1.158 Brăila.674.ap.Stana Toma N.1.11.4.Dumitru Tudor I.3.bl.Galaţi.794.800LEI 20.A36.4.str.Delfinului nr.4.et.et.bl.25 Brăila.Tocitu Florea R.11.sc.3.sc.Libertăţii nr.53 Br[ila.Călăraşilor.485.919.1.Plevna nr.ap.str.bl.178.Constantin Tomescu N.str.9.3 Brăila.Ghioceilor.794.Tudora Tudor I.593.ap.56 Brăila.Industriei.Viziru 3.920LEI 28.nr.C5.Fănica Tutulan I.2.Anica Tudorache T.307.148.65 Brăila.Gheorghe Brăila.et.680LEI 15.G-ral Eremia Grigorescu blP17.360LEI 105.6.Călăraşilor.bl.ap.Viorica Tudora?cu G.bl.193 Brăila.46 Brăila.Aurica Tudos? N.str.sc.et.Dorobanţilor .sc.372.600LEI 55.Nicolae(decedat) Tudose P.bl.6.str.nr.Ioana Turcu St.D?nu? Toma V.ap.8.T.7.ap.Marcela Tudor I.ap.2.000LEI 4.sc.bl.000LEI 161.A2.2.Unirii nr.Policlinicii.M?cin.220 Arge?.2.AB1.et.C.Cornel Jenic? Toma P.680LEI 10.A28.str.56.Călăraşilor.280LEI 19.12 Brăila.232.1.2.840LEI 36.Neculai Toreanu T.A14.11 Brăila.Deltei nr.246.E4.A.842.744.sc.7 5 Brăila.sc.526.200LEI 30.55 Brăila.sc.2.46 Brăila.str.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.21.890.ap.Cătălin Mugurel Trifan N.367.5.bl.15 Brăila.str.et.5.1.188.C?lug?reni.Silvia Tudose T.I.Marian Cezar Tudor N.4.Pite?ti.ap.744.bl.2.1.Gheorghe Tudor S.nr.bl.Adrian Tudose I.sc.bl.str.400LEI 2.Bebi Turiac M.bl.et.bl.56 Brăila.sc.35 Brăila.sc.sc.Chercea.Vasile Tudor L.nr.400LEI 94.400LEI 3.?colilor.str.569.188.62 Brăila.et.000LEI 46.2.7ap.2.ap.A.Tineretului bl.ap.nr.61 Brăila.sc.str.4.AP 34 Brăila.Cal.str.600LEI 54.28 Brăila.Mariana Tudose N.sc.bl.sc.E.Anica Tudor N.A2bis.4.000LEI 62.bl.B2.016.200LEI 31.17 Brăila.3 16.Constantin Tudor N.C1.str.Sebe?.Georgeta Tudorie I.3.str.315.nr.sc.str.10 Brăila.sc.040LEI 10.Constan?a Tudosie G.str.bl.3.000LEI 32.Unirii.ap.120LEI 17.9.Dej nr.nr.372.920LEI 140.419.284.60 3 Brăila.000LEI 27.000LEI 10.et.et.A.ap.5.000LEI 16.1.60 Brăila.360.Mitic? Turnea Gh.2.nr.Ghioceilor.sc.Ileana Toma G.et.?colilor.200LEI 141.558.str.040LEI 105.000LEI 59.30.sc.Fănica Toma G.551.Ghioceilor.calea Galaţi.906.9 Brăila.Ioan Tudora?cu I.Ştefan cel Mare nr.2.744.str.29.str.B16.bl.520LEI 12.calea Galaţi.sc.bl.str.2.Constan?a Turcu P.sc.et.nr.874.26 Brăila.D4.270 Brăila.640LEI 65.84 Brăila.ap.et.et.4.217.Buzăului.1.Antonel Tudorache R.15.238.et.sc.Cal.ap.nr.G15.ap.ap.ap.028.Aurelia Toia A.276 Brăila.nr.ap.059.et.488.str.ap.200LEI 37.200LEI 20.760LEI 22.bl.Marius Cristian Toma G.str.Dorobanţilor .6.S?ndica Florica Toma G.sc.Elena Tudorache M.Lucian Tudorache I. Galaţi.1.sc.840LEI 15.600LEI 4.str.448.40 Brăila.Progresului.et.?os.P1.bl-3.38 Brăila.nr.ap.874.str.sc.bl.38 Brăila.O3.sc.35 Brăila.2.384 Brăila.ap.bl.B13.Chi?in?u.sc.str.sc.36.190.1.ap.464.Călăraşilor.Tineretului nr.246.744.str.bl.Br?tianu BL.2.C.str.1.nr.560LEI 4.15.nr.bl.66.C1.ale.3.ap.K.2.302.9.17.1.aleea Cocorilor.ap.sc.N2.360LEI 26.str.Agripina Toma N.?nv???torilor nr.Dumitra Toma C.str.000LEI 41.1.str.bl.61.56.25 bis.B38.nr.bld.Hipodrom.nr.11 Brăila.Nicolae Trifan C.58.str Ştefan cel Mare nr.20 Brăila.sc.160LEI 19.ap.bl.ap.342.000LEI 15.68.480LEI 12.43.550LEI 20.960LEI 20.TURN.?os.ap.et.3 bl.SC.sc.nr.C5.Gole?ti nr.Lucica Tudora?cu D.800LEI 33.str.595.26 Brăila.1.1.000LEI 125 .25 Brăila.ap.nr.246 Brăila.840LEI 103.Comunarzi.Camelia Trufa?u I.bl.Avîntului bl.ap.bl.str.L.nr.16.?colilor. nr.000LEI 8.str.427.Anica Toma G.Constantina Tudora?cu G.str.ap.nr.840LEI 85.Cal.31 Brăila.Ştefan Tudor I..bl.Buzăului.29.5.Ion Turtoi N.1.390.Adrian Tudoric? I.10 Tulcea.

Cal.bl.32 Brăila.3.2.?nv???torilor nr.160LEI 2.?os.str.Odessa nr.E. Valeriu Turosu S.Angela Mary Urse A.str.334.bl.640LEI 25.ap.Dumitra Udrea D.000LEI 94.14.str.ap.Nicolae Titulescu nr.nr.?nv???torilor nr.Octav Doicescu .Oborului.str.bl.str.Constantin Vi?co?i A.Emilia Vasile I.28 Brăila.74.119.281.Călăraşilor.nr.str.bl.400LEI 66.ap.53 Brăila.Ilie Pompiliu Vâlsan I.49 Brăila.bl.56 Brăila.319 Brăila.920LEI 158.bl.767.19.Constantin ?ig?noiu V.027.et.090.1Decembrie 1918.7.000LEI 41.3.bld.Elena Vicol I.str.ap.365.19.074.Viorel Vâju C.4.bl.111.039.sc.Elena Turnea Gh.640LEI 21.?colilor .32 126 .bl.297.43.str.1.1.4.?nv???torilor nr.160LEI 6.bl.802.sc.14 Brăila.str.630.Alexandru Ulici D.21 Brăila.ap.17.600LEI 13.1.Prim?verii nr.11.3A.1.et.et.Aurelia Ungureanu M.906.3 .?colilor.ap.Ion Ghica .nr.Tudora Vi?an C.140 Brăila.sc.Dumitru Vîrl?nescu D.str.000LEI 60.840LEI 25.25 Brăila.34 Brăila.Georgeta Vâju I.str.str.2.Elena Violeta Vartolomei S.ap.2.aleea Cinematografului nr.ap.920LEI 38.869.411.223.sc.Elena Untaru S.22 Brăila.bl.720LEI 108.sc.1.Neculai Vartolomei T.030LEI 3.str.sc.Vasile .10 Brăila.6.680LEI 3.3.nr.nr.22 Brăila.48 Brăila.Vasilica Vizireanu G.str.Rahova.1.Trandafirilor nr.111.240LEI 234.bl.Gheorghe Ursule? C.nr.4.sc.bl.H5.str.8 Brăila.861.str.Mari?a Vi?an I.149.bl.800LEI 38.2 Brăila.ap.3.020LEI 5.Nae Ureche I.bl.H.ap.Iuliana Vizireanu A.104.sc.B31.calea Galaţi.ap.1.1.A3.sc6.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.59 Brăila.sc.927.2.sc.Ionel Vasile C.et.bl.B10.14 3.ap.Petrica Urse I.et.ale.Turnea N.1.str.Bobi?a Urse V.Nicoleta Urse V.560LEI 15.ap.65 Brăila.sc.731.600LEI 15.sc.Gic?-Bebelu? Vasile M.3.13 Brăila.3 .050.Hipodrom.880LEI 8.2.sc.Mihalache Vâju V.2.078.6.ap.720LEI 155.bl.et.str.998.ap.53 Brăila.600LEI 8.et. pia?a Poporului nr.1.ale.1.588.483.O3.et.Hipodrom.A1.sc.bl.73 Brăila.str.str.4.9 Brăila.nr.L2.400LEI 57.C10.B30.2 Brăila.13 Brăila.43.H4.B18.882.240LEI 29. Galaţi.800LEI 400.151.309.14 Brăila.Cucului nr.et.sc.ale.54 Brăila.1.3.bl.15.4 Brăila.Marfa Vasile A.Constantin Alin Vâju C.960LEI 10.sc.2.091.Oborului.77 Brăila.3.Mariela ?iparu M.579.ap.B2.ap.sc.Roşiori.855.sc.ap.ap.1 Brăila.ap.nr.et.nr.bl.ale.418.Buzăului nr.300LEI 1.49 Brăila.Marcela Vanc? D.19.D2.B.440LEI 135.Prim?verii nr.3.ale.4.sc.1.G7.bl.nr.bl.2bis.6.nr.71 Brăila.34 Brăila.3 Brăila.38 Brăila.3 .ap.ap.1.558.600LEI 198.2.200LEI 15.160LEI 30.Constantina Vartolomei N.1.sc.Nicolae Vandalac V.44.bl.ap.Călăraşilor.490LEI 6.415.1.sc.nr.720LEI Brăila.4.ap.sc.4.575.5.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.000LEI 23.ap.920LEI 363.nr.ap.et.Republicii nr.1.Cucului nr.Constantin Sandu Aldea.O5.str.Piet??ii.325.sc.sc.str.Daniel Veli?cu V.850LEI 8.040LEI 71.831.000LEI 173.978.580.Roşiori. bl.str.nr.Dorobanţilor .et.2.Gheorghe Uzureanu R.str.600LEI 11.nr.Gr?dinii Publice.800LEI 1.970.176.ap.Culturii nr.36 Brăila.A.040LEI 9.?colilor.786.53.Constantin Vâju V.nr.Felicia Vi?inescu N.2.Hipodrom.733.et.sc.000LEI 67.aleea Mugurilor nr.919.200LEI 203.Cal.str.9.Ruxandra Vâju M.Viorel Ursu S.Marioara ?iparu T.440.ap.ap.str.bl.Aurel Veli?cu D.sc.ap.Victoriei.3.C10.840LEI 23.869.12 Brăila.nr.sc.bl.600LEI 10.bl.bl.Bl C6.Mioriţei.

749.bl.H6.Tinca Viziteu C.Cornel nr.sc.910LEI 48.Hipodrom .47 Zincu I.str.com Mircea Vodă Brăila.440LEI 42.4.Amurgului.ap.ap.Ion Brăila.2.2.638.Octavian Dan(decedat) Brăila.8 Zainea I.233.B23.6.29.sc.?os.sc.1.4.033.sc.779.O1.Milcov.gen.339.bl.et.2.3.Camelia Vizireanu S.1.3.Nicolae Vl?staru N.C.sc.bl.47 Zgardan M.3 Brăila.728.bl.Gheorghe Vl?dil? M.ap.bl.21 Brăila.2.593.sc.000LEI 37.Emilia Brăila.297.800LEI 22.Remus Zmochin? C.320LEI 85.3.bl.sc.800LEI 39.str.ap.bl.Gheorghe Brăila.Dumitru Vlad D. str.bl.3.Ghioceilor.744.15 Zanfir D.71 Brăila.A1.nr.593.4.nr.Victoria Brăila.10.920LEI 47.Maria Brăila.str.nr.sc.sc.600LEI 335.483.Nicolae Iorga.46.str.661.2.bl.com Tudor Vladimirescu Brăila.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.ap.str.ap.SC.G1.186.158.sc.bl.2.str.Neculina Vlaicu I.680LEI 20.5.2.Cristinel George Brăila.660.4.640LEI 63.12.1.882.bl.sc.sc.32 Zaharia R.37.ap.Dorobanţilor nr.str.nr.George Vlahu E.str.840LEI 4.sc.Tudori?a Brăila.H4.Cinematografului.7 Brăila.Geta Voicu M.?colilor.sc.bl.2.nr.str.ap.sc.360LEI 7.aleea ?nv???torilor.calea Călăraşilor nr.Stelu?a ap.nr.11.C1.ap.32 Zaharia P.2 Zainea M.930.228.000LEI 14.4.31 Brăila.nr.bld.et.800LEI 13.p-?a.1.George ap.Mariana Brăila.Viziru 3.Neculina Brăila.A24.525.SC.19.78 Zavate M.300LEI 32.sc.Ştefana Brăila.920LEI 9.600LEI 25.Vasile Voicu V.ap.Mariana-Marieta Brăila.242.400LEI 933.B18.et.bl.bl.Buzăului .ap.12 Brăila.bl.2.Soarelui nr.Alexandru Voicil? D.D.et.440LEI 74.4.bl.sc.str.2.1.sat Cazasu.bld.sc.Roşiorilor nr.480LEI 12.Stan Vlad M.SC.711.1.A14.280LEI 7.1.3.SC.Nastasia Voicu N.1.Spiru Haret Zmochin? A.nr.ap.bl.125 Zgardan A.Francez?.Virgina Brăila.sc.et.Obor.400LEI 58.bl.880LEI 5.al.520LEI 55.ap.A60.C.3.881.14 Brăila.Obor.ap.ap.Mihaela Brăila.ap.str.Gheorghe Vl?descu T.nr.3.1.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.2.bl.4.622.Mircea Brăila.372.800LEI 54.str.ap.str.63 Zahiu T.Călăraşilor.aleea Cre?ei.A24.str.str.3 4.5.O2.861.080LEI 35.200LEI 8.sc.741.27 Brăila.blB28.Ghioceilor.A4.sc.Hipodrom.Dorobanţilor nr.2.Roşiorilor nr.Gheorghe Vlad I.2.A4.bl.sc.nr.Ion Vl?duc? I.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .ap.000LEI 8.calea Călăraşilor nr.str.ap.bl.800LEI 6.3.bl.str.480LEI 21.Obor.et.E.257.sc.3.22 Vrânceanu I.Constantin Vizuroiu M.290.bl A61.Soarelui nr.563.ap.blC5.nr.000LEI 46.35 Zavate M.Ghioceilor.?colilor.21 Zaharia A.bl.779.sc.000LEI 7.ap.68.11 Brăila.str.Vizireanu I.?os.080LEI 14.600LEI 84.300LEI 1.090.1.bl.ap.str.3 Zainea F.640LEI 14.Adina Brăila.2.A21.H4.et.bl.305.63 Brăila.ap.et.22 Vrânceanu N.45 Zavate M.ap.nr.bl.et.22 Brăila.15 Voinea G.078.Siret.D.200LEI 30.667.46 Brăila.013.SebeŢuţui nr.ap.str.200LEI 118.Maria Brăila.1.bl.str.16 Brăila.ap. ap.al.720LEI 622.3.196.sc.et.bl.Buzăului .41.2.5.4.47 Brăila.C.sc.AP.et.3.A8. 18 Zaharia A.624.Octavian Brăila.4.2.33 Brăila.ap.A1.Cornel Brăila.bl.67 Zaharia M.Constantin Brăila.160LEI Brăila.Dorobanţilor nr.ap.260.David Praporgescu.bl.C.Dorobanţi.22 Zaharia I.159.413.200LEI 7.E.3 Vrânceanu A.bl.374.Nicolae Brăila.200LEI 22.Grigore Alexandrescu Voicule? V.23.ap.Angel Voicu M.240LEI 23.2D.264.et 1.680LEI 24.520.str.SC.12.4.AP.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

Gheorghe Alexandrescu E. 16 Ploiesti Str. Constantin Brezeanu nr. 205 Sc. Constantin Brezeanu nr.120 1.1 Ap. Maria Albei G. Biruintei nr.13 Ploiesti Str. 1 Et. 29 Sc. 37 Ploiesti Str. Sld. 31 Ploiesti Str. Ion Anagnoste I. 1B Bl.880 38. 6 Bl.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str. 7 Bl. Padina 11 Bl.372. 32 Sc. Bld. AL11 Ap. George Constantin Alesandru N.37G Ap. Biruintei nr.223. Adrian Anghel Gh. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str. B Ap. Nichifor Antonescu C.10 Ploiesti Str.325.080 28. 3 Sc.1 Bl. 29 Sc.480 1. Luminita Monica Alexandru I.600 LEI 31.34 Ploiesti Str.800 LEI 29. Liviu Andron O. Emilian Alexandrescu M.Valeria Anghel I.080 3. 62 Ploiesti Str.389. 6 Bl. 3 Bl.930. Maramures nr. 2 Ap.040 29. A Ap. Valerica Alexandru C. Saturn nr.000 81.640 LEI 10. Nicolae Albu Gh. 19 Ploiesti Str.19 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.600 LEI 8. 22 Ap.890 LEI 41. Diana-Alexandr Alexandrescu I.660 171.014.13 Bl.800 35.000 LEI 215. Neli Anton Gh.779.Constantin Anghel S. 4 Plopeni Str.288.289. A Ap. 7D Bl. Andrei Afrasinei Gh.368.967.57 Sc. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.480.40 Ploiesti Str.626. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N. 6 Bl. 35 Ploiesti Str. G Ap. Daniel-Lucian Anghel S. 10F Sc. Vasile Anagnoste V. 35 Bucuresti Sector 4 Str.193. Aristita Agache I.920 LEI 48.108. Tinarul Muncitor nr.780 LEI 44.200 34. Steliana Alexandru Gh.000 LEI 13.621.040 167.835. 3 Bl.737.Pta. Leului nr.720. 25 Ploiesti Str. Aurelia Alexandrescu I. Maria Albu I.920 29.304. Cameliei nr. Cameliei nr.3 Ap.608.037. Aleea Scolii nr.23 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.37G Et. Elena Alexandrescu I.29 Ploiesti Str.Simona Madalina Anca Marin Andrei D.767.2 Bl.640 LEI LEI LEI LEI 29. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl. Biruintei nr.R. Infratirii nr.151 Bl. B Ap. F2 Sc. 67BIS Sc. 16E Ap.31 Ploiesti Str. Calin Catalin nr.008.Adet I.953. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.1 Et.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Ioana Albei N. 6 Bl.19 Ploiesti Str.600 6. Republicii FN Bl.117.2 Ap.634. Vasile Alexe P. 46A Sc. Er. Maramures nr. Mihai Viteazu nr. 9 Ploiesti Str.Stroe Angelescu Ghe. 31 Plopeni Str.5 Ap.555.13 Bl.Stefan cel Mare nr.090 LEI 103.300 364.360 39. Gheorghe Afrasinei N. Cameliei nr. Brebenei nr. Madalin Marian Andron I.720 137.800 193. Mariana Aelenei C.319.200 56.000 6. Buda nr. I.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34.663. Elena Alexe Gh.372.227. Republicii nr. Sc. Cimbrului nr. AL11 Ap.30 Sc B Et.10 50.008.000 LEI 129 .663.008. 31 Ploiesti Str. Mita Albu G.C Ap. 5A Bl. Tinarul Muncitor nr.440 LEI 56. Ion Antohr R.041.000 LEI 25. Saturn nr. 2 Bl.760 42. Temisani nr. Bobilna nr. Alexandru Ploiesti Sts.200 92.16 Ploiesti Str.544.800 56. A Ap.Sirianu nr. 1 Et.A Et. A Ap. Ion Alexe I.562. Troienelor nr. 18 Sc.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 24 Plopeni Str. 2 Ap.5 Bl.120 LEI LEI LEI LEI 36. Fat Frumos nr.600 58. Luciana Andronache Gh.4 Ploiesti Str. Gheorghe Aelenei Gh.472. Dumitru Adet M. AL11 Ap.593.534.

Vestului 16 Bl. C Ap.004. Corlatesti nr. 8 Ploiesti Str. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str. Madalina Gabriela Banica D. 142 Ap.Adelina Monica Arama I.040 25. 167 Sc. 29 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.Gh.C Ap. Intr.400 LEI 3.160 15.15 Ploiesti Str. Emil Balasa V.246. Gral. Bahluiului 3 Bl.400 3. 3 Ap.3 Ap.103 Sc. 10 Ploiesti Str. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Armasi 40BIS Ploiesti Str.Apostol Al. Mariana Baciu P.000 LEI 3.1 Ap.71 Bl. Cristina Arsene C.302. Vestului 16 Bl. Corlatesti nr. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap. Cantacuzino nr.211. Arinului 1 Bl. 10 Ploiesti Str. Ale.15 Ploiesti Str.25 Nr. Constantin Ploiesti Str.250 LEI 5. Vestului 16 Bl. 4 Ploiesti Str.800 82. Steliana Barbu C. Fl Nr. 6 Ploiesti Str. B-dul Republicii nr.128 Bl.960 LEI 21.790 LEI 44.500 LEI 46.001.350 LEI 15.372. B-dul. Ale. 153 Sc. Marasesti 282 Bl.C Ap.017. 162 Sc.705 LEI 38. 45B Ap. Hariton Banica C. 8 Ploiesti Str.4 Ap.600 LEI 58.500 LEI 213. Eremia Grigorescu 25 Bl.2 Ap. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str.113.260. 3G Ap.000 LEI 243. Grindului 2 Bl.742.4 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str.1 Ap.960 7.761. Sos. Cornelia-Ileana Apostol D.680 37. Jean Ion Balasa O. Grindului 2 Bl. Steluta Banica C. 46 Sc. Constantina Banica N.500. Cantacuzino nr.A Et. 106 Ap. Intr. Irina Arsene C. Emil Badulescu N.186. F Et.400 LEI 130 .186. C1 Sc. Gr. 3B Ap. Razvan Cristian Banu P.580. Grindului 2 Bl. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. A Et.Doina Maria Apostol Gr. 24 Ploiesti Str.000 20. 2 Ap. Marcel Bordas C. Tudor Baicoianu Gh.000 LEI 7. Ciucului 4 Bl.3 Ap.210 Sc.Alecu Russo 14 Ploiesti Str.4 Ploiesti Str.600 LEI 86.334. H12 Et.154 Bl.376.135. A Et.A Et.039. A Et. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C.000 LEI 5. B1 Sc. Curcubeului 13 Bl. 25 Ploiesti Str.052.400 LEI 12.240 LEI 38.302.704.358. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.Gr.000 52.960 LEI 5. Octavian Apostol H. Tudora Avram Al.200 LEI 28. 17 Ploiesti Str.840 7.1 Et. Nordului FN Bl. Plutelor 10 Ploiesti Str.000 LEI 26.409. Vasile Milea 7 Bl.417.007.Ion Apostol H.116.800 LEI 11. Intr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1.71 Bl.400. Nicolae Dorinel Bajan N. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.800 41. 8 Ap. B Ap. Sos.A Et. B1 Sc. Gheorghe Badita P. 1B Ap. Gh. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Republicii 130 Bl. 24 Nedelea nr. Vasilica Baicu D.103 Sc. Gheorghe Baicoianu I.1 36. 49 Ploiesti Str. Ion Baicoianu I. Mihaela Baicu R. Maria Balanescu N.704.000 LEI 26.160 10. C1 Sc.771.600 LEI 41. 3 Ap.860.353. Barapltului 16 Bl.558.087. Varbilau 7 Bl. Carmen Badina A.207 Ap. Gheorghe Azoitei C.103 Sc.A Et. 3B Ap. B3 Sc.389.320 LEI 9. Carmen Barbu V.900 15. Postei nr. 10 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str.154 Bl.950 42. Postei nr.930.880 LEI 40. B1 Sc. Valentin Apostol I. 36 Ploiesti Str. A Et. Adriana Cristina Baicu I.525.215.1 Et. 163 SC. Cumpatul 6 Bl. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl. Sos.555. Gr. Bucuresti 24 Bl.

080 12. A Et. A Et. Gheorghe Barbuceanu Gr. Georgiana Denis Borcan Gh.558. 19 Sc.492. Nicolae Borcan Gh. 39 Ploiesti Str.988.145 Sc.2 Ap. A Et. Maria Bazavan C.200 8.400 26. 15 Ploiesti Str. Al.762.3 Ploiesti Str. Stela Briceag M. 5 Ap. 26 Ploiesti Str.366. 135B Ap.000 70. Ilie Barbieru i.967. 10 Ploiesti Str. Calin Catalin 3 Et. Democratiei 84 Bl H4 Ap. 37B Sc.440 42. 135B Ap. 55 Ap. 4 Ploiesti Str.135. Bobilna 115 Bl.965.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.706.040 228. 32 Ploiesti Str. Torcatori 2 Bl. Gh. Bobilna 115 Bl. 1 Ap.019. Niculai Bucur I.421.080 15. Petuniei 7 Bl. R1 Sc. Zimbrului 7A Bl. 8 Ploiesti Str.640 2.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 . Sincai 44 Ploiesti Str. Virgilia Boloaga C. Camelia Boiangiu I. Ale.604.089.240 100. Donici 7 Plopeni Str.130 124.227. Nicoleta Liliana Boboc St.800 59.520 28.253.Aet.824.667. 4Ap. Valentina Iuliana Bolocan P.569. 12 Sc.507. 31G Sc. 10 Ploiesti Str. Infratirii 5 Bl. Andrei Muresanu 70 Bl.480 11. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com .29 Ploiesti Str. A Ap. 1 Ap. Aurel Braslasu V. A Et. 90 Sc. 14 Ploiesti Str. Dan Aurelian Barbulescu D.317. A7 Et. 150 Sc. Mihael Berbec St.200 19. B Ap. 12 Sc.966.400 51.520 57.Banica N. Iancu Birsan M.Gh.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.000 22. Aleea Scolii 1B Bl. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.807. Izvoare 96 Ploiesti Str. Ap.Bahluiului 6 Bl. Magurii 2 Bl. 8 Ploiesti Str.200 16.400 19. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str.4Ap.718.600 12. Veronica Barbieru Gh. 150 Sc.400 26.031. Ap.7 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.919. 1 Ap. Gheorghe Birzan A.2 AP.595. Zimbrului 7A Bl.988.789. Victoria Bogdan V.713.914.260 4. B Ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. 15 Ploiesti Str. Nordului 3 Bl. Maria Bolocan I.366. 26 Ploiesti Str.600 28. Petuniei 7 Bl.183. Aura Magda Bortoi C.840 72. Gheorghe Bordei Gh.640 LEI 69.818. Octavian Borcan R.136 Sc.250.320 21. 2 Et. Elevilor 5 Bl. Libertatii 5 Bl. Ion Buga C.721. Simona Madalina Brebenel N. Ion Vasile Brebeanu C. Sabin Botoc N. A Et.920 42.100 Sc.448. 19 Sc.600 LEI 193. Maria Botezan V. Maria Ap.600 22. A Et. Ion Boboc C.449.280 44.12 21. 2 Et.400 LEI 4. Constantin Bocan D. Sold. Victor Bodoiu L. Valentin Silviu Bivolaru S. Ion Briceag I.800 12. Baraoltului 9 Bl. 8Ap. Nicolae Barbuceanu N.1 Ap. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Vasile Bucur V.440 19. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str.A Ap. 4 Sc. Al. AC14 Ap. Maria Bordei C. Elena Batrineanu N. 10 Ploiesti Str.760 53.000 11. 22 Sc.074. 11 Ploiesti Str.Catinei 17B Bl. Ion Bucurescu C. Dumitru Barbieru Gh. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Cameliei21 Bl.30 Ploiesti Str. Carmen Boceanu Gh. Torcatori 2 Bl. Persani 5 Bl. 42A Sc. 31 Ploiesri Str. 1 Ap. Anbdrei Muresanu 70 Bl.000 24.800 36.730. Infratirii 5 Bl.110 79.240 21. R2 Sc. A7 Et. 2 Ap.600 LEI 66.342. Luminisului 10 Ploiesti Str.2 Ap.320 86. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . Ion Bolocan D. B Et. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str.188. R1 Sc. 35 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.211.B Ap. Muresanu 18 Bl.Ioan Aurelian Belcea V. Niculina Bazavan P. A Ap.861. 10 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str.

320 57.517. 3 Ap. Gabriela Ciocan M. A Et. Republicii 191 Bl. M.595. Stefan Cazan Gh.. Ioana Chirica G.595.280 29.780 57.760 44.135.488.200 222.267. Streiului 3 Bl. Calugareni 20 Ploiesti Str.820.6 / Prahova Ploiesti Str. Republicii 108 Bl. B Ap. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.1 Ploiesti Str. 148 Sc.A Ap. Bucuresti 20 Bl.960 LEI 33.240 34. Sreiului 3 Bl.389. 148 Ap. Cibinului 11 Bl. Ion Chioveanu P. Ale. A Et. Niculai Burlacu T. Carmen Mihaela Ploiesti Str.334.080 LEI 182. 1 Ploiesti Str.891.280 89.227. Gabriel Calestru V.400 LEI 151. 3B Ap. Tonel Chelba T. 7 Sc. 5 Ploiesti Str.135. Cringului 47 Ploiesti Str. 119 Ap. Florentin Buzdugan P. 62 Ploiesti Str. Eminescu 22 Bl. 4 Ploiesti Str. Plaiului 4 Ploiesti Str. 37 Ploiesti Str. Constantin Bunescu O.890 57.684. 2 Ap. Elena Buturuga M. Daniel Cercel M . Cornelia Capraru V. Ion Burlacu I. 18 Sc. 21B Sc.A Ap.200 LEI 91. 13B1 Sc. B Ap.200 10. 136 Sc.994. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.561. 18 Cimpina Str.778. Petre Chitescu N.210 34. C Ap. Dumitru Ciocan C.149. Lucernei 17 Ploiesti Str.016. Mocanilor 3 Bl.040.741. Ale.744. 132A Ap.674. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.Iordacheanu Sat. Constantin Ciocirlan N. 14C Sc. Florin Burlacu I.860. Elisabeta Ciubotariu A. 1 Ploiesti Str. Ana Chitu N. 1 Ap. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I.432.090 61.320 101.608.720 3.260. Georgeta Ceraseanu I.200 LEI 15.600 36. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.523. 119 Sc. Barcanesti 5 Bl. 31 59. Milcov FN Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45.A Ap. 71 Ploiesti Str. Natalia Cazacu I. Nicolae Chitescu M. 3 Ap. Brumarelelor 1 Bl. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Al. Bd. C-tin Brezeanu 8 Bl.860.Marian Chirita M. 22 Com.520 6. Gheorghe Calinoiu St. Nicoleta Luminita Cernat S. Cimbrului 1 Bl. 6 Ploiesti Str. Mihaela Cercel P. Ale.605. 136 Ap.141. A12 ScB Et. Alexandru Ciocan I.998. 1 Ap.744. 5 Ploiesti Str. Moliftului 12B Ploiesti Str.25 Sc. Brumarelelor 1 Bl.320 LEI 16. A Ap.920 46. Stelian Cercel D. 14 Ploiesti Str.16Sc.350 41.050 20. Gheorghe Buzatoiu N.118. Ana Casprov A.000 LEI 63.040 7.Bahluiului 10A Bl. A Et. 13 Ploiesti Str.600 63. A Et.071.000 68.000 82. A Ap.000 45. A Et.227.2 Ap. 5 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str. Gheorghe Ion 4 Bl.971.169. 93 Ploiesti Str.844. Lucernei 17 Ploiesti Str. Cp.611. Iulian Carlan St.440 12. 10 Ploiesti Str. 73 Sc.400 8.240 LEI 132 . Gheorghe Buzatoiu D. 30F Et. 1 Ploiesti Str. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.000 18.880 LEI 104.000 34. 4 Ap.240 12. Bahluiului 10A Bl.111 Ploiesti Str.Buga M.248.000 86. 1 Ap. Nicolae Cirstea V. C Ap. Doina Cernat I. Smaranda Casprov D. B Ap. Cameliei 18 Bl.000 51. Floarea Chitu N. Elena Cazacu N.545 16. Arnauti 6 Bl. Bahluiului 16 Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49. 162 Sc.76 Sc. 21 Ploiesti Str. Republicii 122 Bl. 62 Ploiesti Str. 1 Ap. 3B2 Ap.249. 49B Ploiesti Str. 34 Ploiesti Str.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30.120. Ion Burlacu I. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. Parasutistilor FN Bl. Marius Daniel Catinean P. Bahluiului 10A Bl. 58 Sc. 2 Ap.25 Sc. Luminei 6Bl. 4 Ap. Gheorghe Ciovina G.148 Sc.547. 9 Ploiesti Str. Crizantemelor 2 Bl. Cameliei 18 Bl.

6 Ploiesti Str. Mihai Cristache P.520 LEI 13. Victor Craciun C. A Et.589. Maria Cojocaru I. Gh. Tunari 24 Ploiesti Str. Cristian Gabriel Creanga M.320 5. 9 Sc.525. Dorin Adrian Cristofil I. Cantacuzino 160 Bl. 4 Ap.126B Sc.480 LEI 44. Aleea Elevilor 3 Bl. A Et. 53 Ploiesti Str. 87 Ploiesti Str. B Ap. 4 Ap. Leului 6 Bl.D Et.920 23. G-ral Vasile Milea 1 Bl.538. B Ap.000 LEI 111. 3 Ap .326. 1 Ap. C Et.691. Ioana Cristea N.040 LEI 5.519. 5 Plopeni Str. Gheorghe Lucian Constantin Gh.815. 70 Ploiesti Str. Magdalena Cristea O.761. Temisana 63 Ploiesti Str. 149 ScB Ap. Domnisori 87 Bl.Gh. A Ap. 137F Sc.695.779. Petuniei 9 Bl. Eremia Gr. Ale. Ctin .724. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str.900 18.250 LEI 47.148.72 Sc.476.280. Mirela Elena Constantin Gh.1Ap.43 Sc.B Et.319.144. Vestului4 Bl. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.5 Ploiesti Str. Ion Coman Gh.63 Sc.148 Sc. Viorica Roxana Constantin P.640 13. 51 Ploiesti Str. 99 Sc. 24 Ploiesti Str. Mihai Eminescu 22 Bl. 9 Ploiesri Str.794.310.520 LEI 2.974. 12 Bl. 13 Ploiesti Str. 55-F Et.200 LEI 7. Mihai Bravu171 Bl.003. Arhip Nicolae 3 Bl. Sol. Mihaela Ciusdel A.400 LEI 9.5 Ploiesti Str. Dumitru Costache N. 148 Sc.360. Nicolae Constantin I. Niculina Cocos T. 3 Ap .959.A Et.D Et. Mateescu18 Bl. Petre Cojoc I. Republicii 279B Bl. 6 Ploiesti Str.119 Ploiesti Str. Nicolae Cristea A. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. 4B2 Sc.497.100 51.000 94. H6 Et. Democratiei 56 Bl. 89 Ap.21 Sc.000 LEI 44. Veronica Ciltaru N. 56 Ploiesti Str.A Et.640 24.20 Ploiesti Str.650 LEI 82. Cameliei 6 Bl. 3D Sc. 1 Ap. A Et.160 LEI 133 .561.000 18. Nicolae Costache N. B-dul Bucuresti 20 Bl. 1 Ap. Cosminelor 12 Bl. B-dul Bucuresti 20 Bl. 70 Ploiesti Str. B Ap.560 LEI 4.542.A Ap. Petuniei 9 Bl. 14 Ploiesti Str. 1Ap. Al. Mihai Sorin Costache E.960 63. Bahluiului 4 Bl.800 LEI 31. Constantin Cojanu D.965. Gherghina Costache N.120 40. B Et. Cringului 78 B Ploiesti Str. A Et. 149 Sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52.000 LEI 102. Vasile Cristea V.186. 6 Ploiesti Str.877. 3D Sc. Bd.49 A Sc. 6 Ploiesti Str. 109 Sc. 4 Ap.186. Ale. Cozia 73 Ap[.650 LEI 44.720 LEI 5. 23A Ap. Gr. 1 Ap. Elena Cleva N. Miron Contescu M. 4 Ap.A Et. Bahluiului 10A Bl. Aleea Romanitei 1 Bl.A Ap. 2 Ap. Viorica Maria Creanga M. Valeriu-Nicolae Contescu Gh. A Sc.084. Crisan 5A Bl. 119 Sc. 9 Ploiesti Str. A Ap. Sos. G Et.640 22. Erou Arhip Nicolae 18 Bl.400 LEI 27.024. 4 Ap. Ion Coman D. A Ap.669.457.356. Ana Craciun C. Elena Croitoru I. Stefan Craciun C. D3 Sc.560 LEI 7. 8 Ploiesti Str. Maria Coman N. Ioana Covasa Gh.800 LEI 53. Democratiei 56 Bl.400 LEI 3. 3 42. Ion Constantin Ion Constantin St.Ciubotaru D. 16 Ploiesti Str. 1 Ap.084.700 LEI 126. 14 Ploiesti Str. 67 Ploiesti Str. A Ap. B Ap.640 LEI LEI LEI LEI 605.760 LEI 67. Crisan 28A Bl. 24 Ploiesti Str.360.Brezeanu 1 Bl. Magurii 1 Bl. 144 Sc.090 22. 168 Sc.260. H6 Et.040 6. Bahluiului 10A Bl.A Et. Brumarelelor 1 Bl. 3 Ap. Adrian Ploiesti Str. 10 Sc.2B Sc.040 LEI LEI LEI LEI 16. Gr. AC12 Sc. 17 Ploiesti Str. Dumitru Condrut Gh.581. 34 Ploiesti Str. Sorin Marian Constantin St.

10 Sc.160 158.816.985.000 LEI 430. Trandafirilor 31 Ploiesti Str.600 LEI 17. Eminescu 22 Bl. Maria Dinca I.920 LEI 291. Aspazia Dinu V.C Et.008. 25A Sc. 10 Sc. 1 Ap.B Ap.30F Et. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. 3 Ap.523.686. Maria Dan I Constantin Daraban D. Lucuta Despina Gh. Dumitru Dobre T. B Et.372. Zoe Maria Dinu N.040 5.13 Ap. 22 Ploiesti Str.000 LEI 990.A Et.A Et. 16 Ploiesti Str. B Et.19 Ap.45B Sc. Intr.000 105.529.A2 Sc.066.640 LEI LEI LEI LEI 28. 19 Ap. Dumitru Dinu Gr.579.B Ap. 39 Sc. 11 Ploiesti Str.500 10. Dumitru Despina Gh. Er. 30 Ploiesti Str.1 Ap.446. Cumpatul 4 Bl. 119 Sc. G16 Ap. Arva 29 Prahova 62. Lucretia Dinuta G.Georgiana Dinu C. Floarea Dobre D. 15A Sc.701. Floarea Danila S.453.920 LEI 12.000 10.720 LEI 31. B Et.740 LEI 25.105. Constantin Dima P.387.208. Valeria Dita Gh. 37 Ploiesti Str. Severa Danila A.400 145.464. Nastasia Dobre D.400 LEI 10. Brumarelelor 1 Bl. 30 Ploiesti Str. Sld. Gheorghe Diaconu A. Frasinet 13 Bl.1 Ap. 11 Ploiesti Str. Vasile Dedu T.200 5. Pantelimon Dan A. Cumpatu 4 Bl.Sld. H13 Ap. Ale.H. Crizantemelor 4 Bl. Cirezarilor 3 Bl.114. Cameliei 9C Bl. Daniela Dinu V.794.120 73.000 LEI 93.074.910 LEI 56. 3 Ap.400 LEI 2. Cirezarilor 3 Bl. Viorica Cucu P. Ion Despina D.5 Sc. B Ap. 24 Ploiesti Str. 30F Ap. C Et.B Et. Inelului 3 Bl.162. 3 Ap.173.805.720 LEI 7.800 LEI 20.600 LEI 1. Moldoveanu Marian 4 Bl.953.A Et.A Et.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 . M. Moldoveanu Marian 4 Bl.000 8.731. 21 Ploiesti Str.000 30. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.219. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Ghworghe Dinu Gh. 1 Ap. 8 Ploiesti Str.650 330. Caramidari 11 Ploiesti Str. Doja 150 Bl. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str.169. Republicii 192 Bis Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str.200 9. Albinei 2 Ploiesti Str. 47 Bucov Str. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. 1 Ap.200. 5 Ploiesti Str. 46 Sc.480 LEI 48. Sofia Dobre I. Cameliei 5 Bl. 65 Valea Calugareasca Str. Crizantemelor 4 Bl. 22 Ploiesti Str.000 LEI 19.760 21. 27 Sc.930.000 11. Gheorghe Daraban F.037. Luminii 6 Bl. Gh. 21 Ploiesti Str. Er. 13 Ploiesti Str Al.037.450 46. Alexandru Dobre A. Deltei 3 Bl. 35 Ploiesti Str. A Sc. Nicolae Davidoiu S. 4 Ap. Republicii 192Bis Ploiesti Str. Polux 4 Bl.200 LEI 70. Luminii6 Bl. Petrochimistilor 14 Bl.372. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str. 58 Sc. 2 Ap. 97 Ap. A Ap. Ale. 9 Ap. 1 Ap. Florea Dinca C. 25A Sc.232. Sos Nordului 2 Bl. Arhip Nicolae 7 Bl.260. Maria Dinu A. Er.439. Aurica Dan C. Manuel Cucu V. Cirezarilor 2 Bl.291.400 LEI 52. Nicolae Dinu V. 27 Ploiesti Str Gen.440 16. 6B Sc. Roxana Melania Cucu I.489.348. 35 Ploiesti Str. B Et.960 LEI 19. Marian Cristian Dinu M.760 34.201 Sc. 73 Ploiesti Str. 51 Ap. Georgeta Dau C.440 LEI 32. 58 Ploiesti Str.13 Ploiesti Str.409. 5 Ploiesti Str. Piata Victoriei 1 Bl.8 Ap. Ioana Mihaela Dita S. Grigore Dobre A. Nicolae Ap. 31 Ploiesti Str.Grigorescu 25 Bl.017.Croitoru V.049.

43 Sc. Calin Catalin 10 Bl.B Et.D Et.1 Ap.000 31.600 6.600 LEI 34.967. Gabi Marian Dumitrascu Gh. Al. Ale.012. CAMELIEI 13 Bl. Paulina Dumitrescu C. 8Sc.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188. 7 Ap. Florin Ilie Draghia S.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11. Romana 92 Bl.B Et. Aurelia Danciu V. Prtincipala 289 Ploiesti Str. 83 Ploiesti Str. K5 Ap. 46B Ap.223.400 51.B Et.280 3.520 12.604. Sg. 39 Ploiesti Str. Florin Dulgheru C. Brumarelelur 2 Bl.000 31. Cameliei 6 Bl.A Ap. Florin Danciu C. Gh.000 72.171. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr. Alexandru Duica Gh. Cibinului 130 Bl. 50 Ploiesti Str.773.600 44.076. Crizantemelor 2A Bl. Ion Duca V. Primaverii 18 Ploiesti Str. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A. Ramurei 9 Bl.11B Sc. 12 Ploiesti Str. Filofteia Dragan I. Carmen Claudia Dragu I.406. A8 Sc. 2 Ap. 2 Sc. Constanta Dragomir E. C Sc.111.A Ap.807. Streiului 3 Bl. George Razvan Dumitrescu A. 29 Ap. 22 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. 2 Ap. 29 Ap. 50 Ploiesti Str. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str. Er.409. Constantin Dumitru C. A Ap.Cornel Nicolae Dragomir Gh. Primaverii 18 Ploiesti Str. Viorica Dumitrescu V.200 25. 2 Ap.342.200 17.074.600 52. A Ap. 3 Ploiesti Str.2 Ap. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str. Gh. 17 Urlati Str.680 31. Cantacuzino 261 Bl. Gr. 29 Ploiesti Str.116. 75 Ap. Maria Dumitrescu A. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.233.000 LEI 15.116. Vasile Draghici N. Eufrosina Dumitrescu A.040 23. 14 Ploiesti Str.000 26.171. 129 Sc.284. 19 Ploiesti Str.744.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str.3 Ploiesti Str. B Ap.600 LEI 32. 12 Sc.648.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str. Crizantemelor 1 Bl. Maria Duhanov V. Elena Dumitrescu Gh.B Et. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl.411.200 96. Afinelor 11 18. Aleea Sacelenilor 2 Bl. Marasesti116 Ploiesti Str Alex. Sorin Mihai Draganuta N.A Et. Aurel Dumitrescu I.669. 11B Sc.800 5. Cosbuc 7 Ploiesti Str.289.720 34. Gherghina Ploiesti Str. 52 Ploiesti Str.297.160 35. Daniel Dumitrescu P.170 LEI 12.860.A Ap. Ion Dragan V. Branciog 40 Bl. 24 Ploiesti Str. 28 Ploiesti str.560 LEI 42. Cantacuzino 42B Ap. M. Constantin Dragoi D. G.610.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20. Troienelor 3 Bl.040 20. Petre Dumitrache I.200 LEI 8.671.160 31.Dogaru T.000 7.680 52. 136 Sc.000 98.030.580 LEI 13. Bravu FN Bl.000 16.040 28. 129 Sc. Sorin Radu Dumitrescu S.523.Cameliei 17B Bl.2 Ploiesti Str. Ale. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Nicolae Dragu I. 10 Brazii de Jos .679.632. Gr. 1Mai 66 Bl. B Ap.116.558. Elena Gica Dumitrascu C. Gh. Mariana Duica St.020 LEI 135 . Aurelian Dumitrescu A. Brumarelelur 2 Bl. 18 Sc. B Ap. 13 Sc.760 LEI 3.006. 3 Ploiesti Str. A Et.733. 4 Ploiesti Str. Crizantemelor2 Bl.188.1 Ap.Portita 2 Bl.400 16. Al. Paul Dumitrache Gh. Mateescu2 Bl. 4 Ap.B Et. Jeana Dulu C. 4 Ap. Crizantemelor 1 Bl.475.538.878. 71 Et. 24C Ap. 4 Ap. Elena Dragomir C.512.000 19.920 LEI 103. 8 Ap.744.000 2.400 40.Ioan Dragomir R.057. Alexandrina Dumitrascu Gh. Vasile Draganuta Fl. Marin Dragnea T. Cameliei 13 Bl.

Ioan Filote Viorica Firu D. Alexandru Dutescu A.200 14. 32 Ploiesti Str. Florica Dumitru Gh. 13 Sc1 Et. Dragos Fermesanu I. A Ap.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.680 53.542.27 Ploiesti Str.372.278.800 LEI 136 .940.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62.160 28. 65 Ploiesti Str. 126B Sc. Marasesti 288Bl. Floarea Dumitru V. Georgeta Ene P.831. 120F Sc. Marasesti245 Bl.10A Sc. 35 Ploiesti Str.267. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap. Deltei3 Bl.024.360 LEI 7.960 10. Stoica Ene V. Dan Frincu C. 25 Sc. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl. Sreiului 3 Bl.320 18. 21 Ploiesti Str. Infratirii 5 Bl. 163F Sc. Levantica 1 Bl.400 21.520.720 12. 19 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.66 Ploiesti Str.632. Cristianul 17 Bl. F Ap.A Et.200 LEI 87.954. 11 Blejoi Str. Dumitru Ene I. Mihail Dumitru V. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. A Et.080 17.186. Alexandru Dita Al. 5C Ap.2 Ap. Adela Florea I.D Et. 10A Sc. Georgeta Dumitru I. Marin Firu M.A Et.880 31. Enachita Vacarescu 17A Bl. Cameliei 18Bl. 68 Ploiesti Str. Republicii 130 Bl. 61 Ploiesti Str.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Enachita Vacarescu 17A Bl.267.683.200 59. B Ap. Ion Eremia C. 19BIS Ap. Manda Enache I. 139A Sc. 30 Ploiesti Str. Livia Fermesanu I. 39 ScB Ap. Crisan 5A Bl.2 Ap.900 58.14 Ploiesti Str.100. Malu Rosu 63A Bl. Strejnic 11 Bl.353.5 Ploiesti Str.240 LEI 60.9 Ap. Zidari 8 Bl. 15 Baicoi Str.B Et. 3 Ap.735.5 Ap. 5 Baicoi Str. Tirnave 4 Bl A4 Sc.520 40. Gheorghe Duta Gr. B Ap.5C Sc. B Et..215.14 Ploiesti Str. D Ap. Mariana Dana Dumitru I.904. Victoria Duna T. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.710 2. A4 Ap.597.500 LEI 90. 38 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str. Maria Duta V. 70 Ploiesti Str.010. Stefan Farcas N.800 16.1 Ap.63 Sc.19 Ploiesti Str.400 106.083.A ET.640 82. 1 Ap. 19BIS Ap. Steliana Enache C. Tirnave 4 Bl.152 A Sc. Maria Ploiesti Str.750 LEI 27.680 LEI 1.15A Sc.4 Ap.675. 136 Sc. Mihail Enache I.403. B Ap. Bratocea 15 Ploiesti Str. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. 46A Sc.579. Elena Frinculescu I.738.B ET.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36. Adrian Eftemie M.4 Ap. Crisan 7A Bl. Ion Frusina Gh.334. 67BIS Sc.900 LEI 24. 21 Ploiesti Str. B Ap.800 LEI 25.560 LEI 10.440 LEI 47.372. A Ap.33 Ploiesti Str. Dealu cu Piatra FN Bl.000 187.A Ap.160 10.Marasesti245 Bl. 21 Ploiesti Str. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.4 Ap.Dumitru E.33 Str.320 10. Cumpatul 4 BL. Gheorghe FermesanuD. Eugenia Frincu St. A Ap. Mihai Bravu 107 Bl. 10 Ploiesti Str.120. Iuliana Fendu C. 14 Ploiesti Str. Drina Ene I. Ion Fofirlica Gh. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.600 65.400 17.236. B Ap. 7 Sc.000 LEI 61. 6 Ploiesti Str. Infratirii 11 Bl.A Ap. Elena Beatrice Duta Gh.15B1 Sc.609.683. A11A Et. 15 Ploiesti Str. Infratirii 5A Bl. Al. Nicolae Enache S. Democratiei 88 Bl.710 78.141 Sc. Domnica Florea N. Voicu Dumitru T. Zidari 8 Bl. 29 Sc.254.859. Bodocului 1 Ploiesti Str.831.958.201 Sc. B Ap. B-dul Republicii 118 Bl. Dumitru Ene M. Infratirii 5 Bl.15A Sc. H13 Ap. Gilda Aurora Ene I. Cameliei 8A Bl.374.H2 Ap.415.4 Ap. Rozica Ene P.295. Deltei3 Bl.Nicolae Eftodie T.160 3.430 28.280 LEI 59.A Et. 120F Sc. Ale.037.560 LEI 9. 4 Ploiesti Str.711.088. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.400 LEI 10.260.

46 Sc.000 20.24B Sc.000 12.600 49.000 8. Carmen Oriana Georgescu V. Arcului 1 Ploiesti Str. Ion Ghinea T. Victoria Gheorghiu I. 2 Ap.C Ap.A Ap.1 Ap.418. 32 22. A Ap. Constanta Ghita D.840 12.011. Mihail Gheorghe A. Diana 3 Bl.1 Ap.342. 10 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.785. Dumitru Gheorghe Ghe.324. 8 Ploiesti Str. Dumitru Gheorghe D. Gr. 4D11 Sc. Domnisori 85 Bl.691. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Mateescu 7 Bl.744. Marasesti 412 Bl. 8 Ap. Elena Gheorghe Ghe.135. Iezerului 9 Bl. Gheorghe Giurca N.480 708. Steluta Alina Georgescu St.A Et. Aurica Georgescu D.A Et. Republicii 137 Bl.000 27.860. Gh. 73 Et.320 2. A Ap.339. 10 Ploiesti Str.640 LEI 5. D Et. 73 Ap. Al.378. 26 Ploiesti Str.796. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.111. 5 Ploiesti Str. 20 Ap. Cirezarilor 3 Bl. Ionut Laurentiu Gales P. Aleea Scolii 8 Bl.000 30. 68 Ploiesti Str.400 67. 52 Sc. Maria Geogea A.000 43.669.151 Ap. 22 Ploiesti Str. Nalbei 1 Bl.356.600 13.600 LEI 9.190. Andrei Muresanu 53 Bl. 13 Ploiesti Str. Dumitru Ghita P. Venera Geotti A. Petre Frusina I. Prislop 10 Bl. Elena Georgescu O.100 32. 19 Sc. 2 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. 22 Ploiesti Str.14 Et.7 Ap. 41 Ploiesti Str.517.613. 2 Ap. Maghiranului 15 Ploiesti Str. Costache Ghinea M.32 Sc. Bd. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. Vestului 18 Bl. Aurelian Geanta N. 1 Ap. Georgeta Gheorghe I. 4 Ploiesti Str. Constantin Gheorghe C.440 LEI 70. 41 Urlati Str. Sg. Cirezarilor 1 Bl.092.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. 21D ET.600 LEI 49.600 240.580 4. Stefan Greceanu FN Bl. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.240 4.712.960 5.Piata Victoriei 7 Bl. Elena Geogea A. George Gilie I.520 172.520 13. Bravu 163 Bl.151 Ap.590. A Ap.A6 Sc. 21D ET. C1 Sc.Frusina Gh. Elena Frusina I.240 8.50 Ap. Cameliei 7C Bl. Republicii 279 Bl. Sos.247. K Ap.267.360 39.400 11.A Ap.800 LEI 40.137. 4D1 Sc. 2 Ploiesti Str.741.614. 4 Ap. B Ap.186. 4D11 Sc.1 Ap. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Daniel Georgescu Gh.800 LEI 26. 1 Ploiesti Str. Smaranda Gheorghe N.182. Valeria Gheorghe V. 42C Sc.600 3.704. K8 Sc.400 LEI 6. A Et.C Et.000 50.20 Ploiesti Str.400 51. Arcului 1 Ploiesti Str. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Elena Ganea I. Iezerului 9 Bl. 6 Ap. Petre Ganea I. Domnisori 85 Bl.800 LEI 37.A Et. 27 Ploiesti Str.407. Gh.040 18. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str. Georgeta Ghita P. D8B Et.450. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str.160 10. Cristian GeorgescuD.010. Vestului 1 Bl. Vasile Gheorghe St. A Et. Teodor Ganea P.276.A Et. 102 Sc. 1 Ap. Daniel Dumitru Gheorghe I. 5 Ap.608. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 93 Sc.17 Ploiesti Str.760 160. 56 Ap. Bravu 163 Bl.334. Teodor Geangu C. Cantacuzino 156 Bl. 4 Ap.775.339.700 LEI 137 .023. Marioara Georgescu D.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. Maria Ghearghiu I. 2 Ploiesti Str. Viorica Gherghina Gh. Ioana Ghita I. Elisabeta Ganea I. Cuz voda 9 Bl. Costin Ploiesti Str. 2D Sc.098.661. Al. Gheorghe Gheorghe Gh. 10 Ploiesti Str. M.040 19.200 LEI 52.446.074. M. 25A Sc. Prislop 7 Bl. Republicii 279 Bl.

Iulia Catalina Ilie St.540 55. A Ap. Marilena Handrea V.Garniceanu I.537. B1 Sc.360 35.260. Ana Grigore Gh. Scorusului 5A Bl.3 Ap. B Et. Ioan Ilie Grigore I. Republicii 157 Bl.488. Gheorghe Grindei I. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str. Ionel Ioan D.601.921.2 Ap.400 5. Vasile Milea 3 Bl.800 63. Milcov 16 Bl. Maria Holhos T. Constanta Ion I. 23 Ploiesti Str.960 41.C Et. Titina Ion V.932.920 89. 136 Ap. Cirezarilor 3 Bl. Valuta Herciu T.960 56. B Ap.3 Ploiesti Str. 37D Sc.575. 19 Ploiesti Str.44 Sc. Cameliei 5C Bl. Sirianu 12 Ploiesti Str. Catinei 11 Bl.959.320 23.857. Cameliei 4 BL. Streiului 3 Bl. Crisan 63 Ploiesti Str.200 12. Victor Gorgan M.400 26.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str.Rodica Gabriela Ion N.757. Armasi 43 Ploiesti Str. I. A Ap. Gheorghe Herciu I. Er. Ion Iancu I.860. Cameliei 9A Bl. Gheorghe Grigore I. 6 Ploiesti Str. Iorgu Claudiu Iatan M. Ale. 17 Ploiesti Str.458. Gheorghe Ioan D. 14 Ploiesti Str.800 50. Maria Ilie I.232.289. 20 Ploiesti Str. 1 Ap. 1 Ap. B3 Sc. H Ap.080 4. Vasilica Ileana D. Bobilna 46B Sc. Luciana Guslicov St.880 23. Georgian Puiu Iancu I. Minelor 11 Ploiesti Str. Ion Handrea G. C1 Sc. Vlad Tepes 32 Bl. Cameliei 9A Bl.634.787.R. Paulina Iacob D.Cameliei 15B Bl. 22 Ploiesti Str. Maria Hotescu M.822.400 9. 13 Ploiesti Str. 20 Ploiesti Str.985.400 29. 6 Ploiesti Str.32 Ploiesti Str. Sirianu 14 Ploiesti Str. Nicolae Gorgan A.800 7.800 1.040 9.967. A Et. Cameliei 4 Bl. 3 Ap.600 204. Pajurei 4 Bl.200 35.800 12.B Et. 14 Draganesti .16A Sc. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. 67 Et. Vasile Ion C. Ioana Hotareanu N. 7 Urlati Str.800 14.507. 60 Ploiesti Str. Casin 7 Bl. 12B Ap. B Ap. Stefana Grama I. Cameliei 23 Bl.317. Ionelia Irina Ion M. 6 Ploiesti Str.199. 59 Sc. 64 Ploiesti Str.560 50.866. Constanta Husu St. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.A Et.600 12.Doinita Ion C. Dumitru Norocel Ionescu D.446. 25C Ap. Grivitei 2 Bl.Laura Ioana Iatan L. Elisabeta Ionescu D.163. 42 Ploiesti Str. 41 Braila Str. Toma Gogu C.800 30. Crisan 6A Bl. 1 Ploiesti Str. Bobilna 46B Sc.330 LEI 73.348. 4 Ap. 22 Ploiesti Str.800 64. Armonieie 6 Bl. A Et. Arhip Nicolae 8 Bl.679. Sevasta Ionescu D.000 62. Sd.084. 1 Ap.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str. 33 Ploiesti Str.Alexandru Ilie I.406.193.680 26.050 1. Cavalului 19 Ploiesti Str. D7A Sc.041.36 Sc. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. Victoria Iacomir Ghe. Valerica Handrea Gh.16 Ploiesti Str.B Ap.892.334. Cristache Ion St. B Ap. 128D Sc. Ana Grosu N.000 23. R.000 20. 117 Sc.884.200 155. 17 Ploiesti Str. 44 Sc.744. 4 Ap. Crisan 63 Ploiesti Str. Vlad Tepes 32 Bl.137.847. Galati56 Bl.1 Sc. 58 Ap.920 27. Livia Hornea Gh. 52 Sc.65 Varbilau .360 11. Hasdeu 22 Bl. 22 Ploiesti Str. Barapolt 1 Bl. Pasajul Libertatii 2 Bl.720 227.440 119.008. C12 Ap.836. A Ap. 1 Ap. I.000 58. Eugenia Ploiesti Str.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. 1 Ap. 3Ap. 28D Ap. B Et.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 . 10 Sc.417. B Ap.720 116. 119A Ap.822.210.440 119.855. Ana Gomoescu S. 58 Ap.800 33.960 8.389. Carol Davila 1 Bl. A 51. D7A Et.530 LEI 55. 59 Plopeni Str.000 42. Mihail Iacob Gh. Daniel Ion V.530.572.

7 Ploiesti Str. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. Virgil Iordache St.077. Valeriu Jalba V.320 LEI 67.600 LEI 6.949.761.600 13. Nordului 7 Bl. 19 Ploiesti Str.586. A Et. 45 54.757.200 3.000 19. 12 Sc. Elena Monica Iordache A. Mariana Ionita C. Claudiu Adrian Jelea M.672.279. 9 Ploiesti Str.360 LEI 30.078.802. Constantin Ivan N.13 Ploiesti Str. Romeo Ionescu V. Rafinorilor 15 Bl.560 LEI 29. C Ap.840 31.800 31. Fivi Nimfodora Ionita T. Vitejilor 7 Bl.800 69. 17 Ploiesti Str. Eroilor 36 Ploiesti Str. A8 Ap.111. 11 Ploiesti Str.289.31 Ap. 4 Ap. R3 Sc A Et.A7 Sc. Cameliei 3B Bl. Andrei Muresanu 66 Bl.41 Ploiesti Str. 1 Ap. Medana Lazar A.151. 42 Ploiesti Str. Al.971. Gr. Dumitru Ionita Gh. A Ap. Republicii 141Bl.100.000 27. Ion Istrate St.666. 10 Ap. Scorusului 5A Bl.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str. Iulian Jalba D. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str. 12B Sc.116.930 LEI 2.600 51. Cirezarilor 3 Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3.860. 134 Sc.116.10 Ploiesti Str.240 LEI 139 . 67 Et.118. George Topirceanu 3 Ap.Mariana Herieta Ivan V.720 LEI 12. Mihail Iosif P.400 71.Alexandru Irimia S. 21 Ploiesti Str. 107 Ap. 48 Ploiesti Str. Mena Jalba P.25 Sc.124.800 LEI 87. 21 Ploiesti Str.400 43. Octavian Ionita L. 5 Ap. Rozica Ionescu R.600 756.A Et.106. Daciei 26 Ploiesti Str. Sldt.600 15. 3 Ap. B Et.706.840 LEI 39. 12 Ploiesti Str.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.960 51. B Ap.116. 3 Ap. Enache Ionita I.400 31. Ileana Iordache A. 15 Ploiesti Str.120 170. Vasile Ionescu Gr. Constantin Istrate V. Ermil Ionescu I.818. Cuza Voda 7 Bl.288.000 26.960 12.520 67. B Ap. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.560.4 Ap. Domnisori 11 Bl. Timotei Cipariu 4 Bl.830 182. 22 Baicoi Str.000 33. 114 Sc.028. 22 Ploiesti Str.180.448.534.Constantin Ionescu I.B Ap. Dumitru Ionescu Gh.281.039. Andrei Muresanu 66 Bl.Elena Doamna 5 Bl. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Bobilna 103 Bl. 33 Ploiesti Str.914.483. 119A Sc. 51 Et. Elena Ionita V.920 16. Cuza Voda 6 Bl. Ion Ionita V.Ilie Et. D9 Ap.116. 11D Sc.240 LEI 5. Gh. Cameliei 19A Bl. 32K Ap. Eugenia Iordache T. Elena Ionita I. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.Elena Jelea V.Ionescu Gh. 5 Ap.435.Cameliei 24 Bl. A5 Ap. Carol Davila 1 Bl. Ioan Isbasoiu St. Sos.200 LEI 80. Dan Mihai Ionita R.038. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Constantin Ionescu I.526.800 40. 2 Ap.Ion Lambru M. 6 Ploiesti Str. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.625.341. A Et. Razboieni 9 Ploiesti Str. Ion Ispas N. Ioana Ionita O. 156D Ap.485. 1 Ap. 9 Boldesti Scaieni Str.440 LEI 6. Tineretului 7 Bl. Minerva 1 Bl.480 LEI 31. 100 Sc.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. Florica Ionita Gh.800 52. 36H Sc.A PloiestiStr.280 LEI 16. Cantacuzino 203 Bl. C Et. R3 Sc A Et.040 87. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Daniel Ispas N.

Ctin.Valeriu Lupu V. Silvica Manolache I.6 Ploiesti Str. Ion Lica Gh.Emilia Marcu I. Maramures 9 Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str.190.895. Ioan Marin Gh.860. A Ap.11B Sc. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str. 1 Ap. Bucuresti 17 Bl.305. 4 Ap. 8 Ploiesti Str.Brezeanu 7Bl.320 17. Scolii 8 Bl.Marian Malos St.132. Spatar Nic.200 28.000 24.Viorica Luminita Lica N.Bogdan Mares I. 28A Sc.63 Ploiesti Str. 6 Ap.Mihai Bravu FN Bl. B Et.725 48.Maria Leaca M.746.D Ap.000 12.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Nicolae Lemnaru C. 8 Ploiesti Str.720 32. Georgeta Manea C.695. Milescu 29A Bl.810. Mariana Manolache N.3 Ap.348.060.Ioan Petre Manolache I.000 44.808.400 93.967.400 5. Petuniei 5 Bl.535.442.779.20 Ploiesti Str. Aleea Prislop 13 Bl.015.960 28. 1 Ap.200 33. Ion Marcu I.Ioan Lisita N. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.Elena Luca Gh. 31 Ploiesti Str.116.E.086.Simona Lupu S. Bucuresti 17 Bl.63 Ploiesti Str.200 22.200 354.2 Ploiesti Str.Haralambie Marcu Gh. 137 Sc. 18Bis Sc. 141H Sc. Georgeta Lupu S.B Ap. Ale.000 50.26 Ploiesti Str.600 36. A Ap.450. Ruxandra Lita Niculina Lois C.760 LEI 10. 107 Sc.680 38.304. Malu Rosu 122 Bl. 72 Sc.Gheorghe Marin Gh.27 Ploiesti Str. Nicolae Lungu I.Constantin Lemnaru I.Aurelia Manolescu I.440 9. Gageni115 Bl.121A Et.Voicu MarinI.Kogalniceanu 2Sc. Mircea Mandalac Gh.Elena Maier V.560 LEI 6. Constantin Leanca D.720.120 40.Lazar N.360 208. 41 Ploiesti Str.16A Sc.400 10.480 LEI 33.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 .Vasile Manu N. Ctin Brezeanu 4 Bl.Elena Marin Gh.440 7.420 30. C1 Ap. Suceava Ploiesti Str. Gheorghe Lisita V. Temisana 61 Ploiesti Str. Garii 29 Prahova Ploiesti Str. 111 Sc.14 Ploiesti Str. 3 Ap.Daniel Ionut Lemnaru St.818.24B Ap. Maramures 9 Ploiesti Str. A Et. 24B Et. C1 Ap. B Et.555.000 4.400 26. A Ap.781.800.16A Sc.Vasile Mares C. Cameliei 21 Bl. Gheorghe Maftei I.599.200 20.840 46. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.599.2 Ap.000 44. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str. Daniela Mares H. Ctin Brezeanu 4 Bl.982.A Et.220 51.Stefan Macovei C. Domnisori 87 Bl.153.400 88. Vacarescu 13A Bl.000 20. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.8 Marginea / Marginea / Jud.405. 9B Sc.334.Ale.157. 9B Sc.000 24. Infratirii 9 Bl. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.Ioan Marin Gh.C Et.818. M.220 LEI 11.600 36. Teodora Marcu V.162. Ion Lisandru H. Infratirii 5 Bl.25C Ap.679.800 140.1 Ap.405. Voicu Ploiesti Str. Gageni115 Bl.6 Ploiesti Str.685.1 Ploiesti Str. Fintinele 4 Bl.50A Sc.610. 99 Ploiesti Str. Ion Marcu Gh.26 Ploiesti Str .865. B Et.800 35. Maramures 9 Valea Calugareasca Str.962.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. 26 Ploiesti Str.720 31.A Ap.Prislop 13 Bl.Gheorghe Lemnaru I.A Ap.Spicului 5 Ploiesti Str.722.000 32.494.640 2.477.Valentina Cristina Marin C.220 40.Casin 7 Bl. 202B Ap.Virgiliu Marcu C.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.D Ap.744.11 Ploiesti Str. 111 Sc.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21. 28 Ploiesti Str. A Ap.Elena Lupu D.108. Casin 7 Bl.000 93. 3 Ap. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str.744.200 103.

400 51.080 8. Camelia Meret N.240 LEI 55. D7A Ap. B Et.Olga Mihalache N. Godeanu 4 Bl. 6 Ap.Daniela Gabriela Marin T.380 7. Bucuresti 20 Bl. Adrian Marin N.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.7 Ploiesti Str. B1 Sc. 36H Sc.000 32.580.Aleea Codrului 2 Bl.240 4.762.D Et.A Ap.1 Et.200 LEI 7.085. 35A Sc. 40A Sc. Marin Marin N. Ale.560 21. 16 Bucuresti Bdul. Nicolae Mezei S. Ciprian Mihai Mihai S. Baraoltului 5 Bl. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.049.Alexe Masala A.116.674. Maricica Mirabela Meirosu A. 77 Ploiesti Str.000 38. Marian Bogdan Mazilu Gh. Baraolt 21 Bl.1 Ap. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str. Constantin Magureanu D. Elena Manescu M. 13 Ploiesti Str.988.Ana Mihai N.1 31.37D Et.Sorin Nicolae Mihalache I.640. 3 Ap.971.53A Sc. Catinei 11 Bl. Gheorghe Mihai D. Timotei Cipariu 4 Bl.53A Sc.26 Ploiesti Str.Vlad Tepes 32 Bl. B Et.000 21.244. Vasilica Matei M. Mihail Matei I.000 LEI 121. Metalurgistilor FN Bl.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str. 37 Sector 6 Baicoi Str. Gh.231. B1 Sc.A Ap. 2A1 Sc. 3C1 Et. 1 Ap.900 LEI 141 . Sos. Camelia Maciuca C. 121A Ap. Bahluiului 6 Bl.680 LEI 63. Laurilor 2 Bl.250 40. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. St. 14 Ploiesti Str.490. Ale.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.744. 54 Ploiesti Str. 43 Ap. Viorica Matei D . Bd.1 Ap. Simona Marinescu N. Angelica Maracineanu D.639.930.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.A Ap. Gh.070 LEI 145. 92 Ap.790.280 8. Baraoltului 5 Bl. Aurel Marmiton S.779.571.297. 15 Ploiesti Str. A Et.640 9. Sevastita Mihalache I.200 19.000 LEI 64.846. Cornelia Maciuca T.A Ap. B Ap.400 20.Constantin Marin V. 1 Ploiesti Str. Gr.51 Sc.000 LEI 10. 9 Ap.796.220 LEI 72.A Ap. Florica Mihai R. Gr. Gh.860.000 10.Maria Ecaterina Mihai A.Anotimpului7B Bl. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str.600 27. 1 Ploiesti Str. A2 Sc. 3 Ap. 40A Sc.800 47.830.695.99 Ploiesti Str.674.889.000 51. Viorica Maciuca C.31 Sc. Todor Matei V.050 153.Marin I. Cantacuzino 152 Bl. A Et. Ale. Costica Mihai V.480 20. Petre Margarit I. Iosif Ploiesti Str. 145 Ap.3 Ap. 118 Sc.200 1. Mihai Mihai I. 14 Ploiesti Str. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str.Persani 5 Bl.748.Maria Masala I.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59. 14 Ploiesti Str. Metalurgistilor FN Bl.401.711. M.345. A Et.200 146.Ecaterina Mielu A. Vestului 3 Bl. Pajurei 8 Bl. 40A Sc.400 LEI 36. Constanta Marmiton Gh. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str.640 46.781.000 LEI 32.400 39. Gheorghe Matei D.520 32. Radun Mihai V.Daniela Paulina Mihai N. Sapunari 6 Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl.000 54.810. O. 13 Ploiesti Str.813.61 Ploiesti Str. 4 Ap.372. 3B Ap. Nela Mihaela Marculescu I.280 61. 37 Ploiesti Str.148.320 25. 50 Ploiesti Str.004.38 Sc. Silviu Mazilu F. Doja 150 Bl.320 18.744.B Et. Costache Maguleanu D.153. 6 Ap.349. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.360 LEI 48.700.156.Enachita Vacarescu13A Bl. Pajurei 8 Bl. A Ap.000 LEI 77.10 Ploiesti Str. Ceahlaul 9 Bl.879.748. Gheorghe Marin .

000 LEI 46.149 Sc.760 151.Constantin Misca Gh.Gheorghe MocanuGh.677. Silvia Muresan I. B Et. Neculai Moldoveanu I.320 LEI 51.Floarea Moisescu E.Bdul Bucuresti 35 Bl.Golesti 9 Ploiesti Str.Vasile Mihalcea S.26 Ploiesti Str.Natalia Mihaila C.Constantin Mocanu R.280 147.29 Ploiesti Str.Prislop 4 Bl.Marcela Misca Gh.480 LEI 42.040 43.A Ap. 53 Sc.640 LEI 21.510.29 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str.Bdul.26 Ploiesti Str.500 LEI 1.109A Sc.400 LEI 6.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.783. B Ap.4 Ap. Carol Davilla 7 Bl.4 Ap.31 Ploiesti Str.337. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 10.Republicii 149 Bl. Risnovenilor 3 Bl.674.Dumitru Moraru I.Ion Mirica C.12B Et.190. Deditel 3 Bl.119.Maria Mihaescu N.000 LEI 350. 1 Ap.13 Sc.20 Ploiesti Str. A Ap.555.006.45 Ploiesti Str. 3 Ap.Prislop 4 Bl.7 Ap.12B Et.150 Sc.562. 53 Sc.34 Ploiesti Str.3 Ap. 3 Ap.372.Mihalachi A.29 Ploiesti Str. Aleea Portita 2 Bl.2 Ap.6 Sc. A Ap.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.Nicopole 87 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str.000 12. Vasile Muraru N.86 AP.860.Jana Mitroi D.400 LEI 37.337.831.648.Mihaela Mirica M.Veronica Nae N. Aleea Portita 2 Bl. 150 Sc.126 Ap.675.1 Ap.B Et.122F Sc. Valeria Molitor V.A Et. Caliman 38 Et. Emil Zola 2 Bl. 3 Ap.Tudora Mirica N. 13 Sc.Anica Mitrea C.000 LEI 31.Petuniei 7 Bl.34 Ploiesti Str.A Ap.593.542. A Ap. A Et.000 23.960 269.31 Ploiesti Str.R.Golesti 9 Ploiesti Str.Sorin Munteanu I. Ion Muraru N. 42 Ploiesti Str.000 12. B Et.457. B Et. Ion Ploiesti Str.149 Sc.Zarandului3 Bl.30C Et. B Et. Petuniei 7 Bl.I. C Ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.565.600 LEI 23.Victor Mihaila V.800 18. 42 Ploiesti Str. 13 Sc. 56 Ploiesti Str.232. B Et.951.Alexandra Mina P.260.4 Ap. Sirianu 19 Ploiesti Str. Cristina Molitor A.Corneliu Mihaila C.860.400 33. Gr. Crinului 11 Ploiesti Str.Neculai Modreanu V.257.1 Ap.Nicolae Moise V. Risnovenilor 3 Bl. Sirianu 19A Ploiesti Str.480 LEI 26.400 LEI LEI LEI LEI 159.Adrian Mihailescu N.201.781. Lacul Bilea 1Bl.Nicolae Miscov T.9 Ploiesti Str. Dumitra Moldoveanu N. Aleea Portita 2 Bl. Tr.Elena Modiga C.738. 119D Sc.5L Sc.Bucuresti 35 Bl. Aleea Bahluiului 12 Bl.861.20 Ploieti Str.552. B Et.113.Mihai Moldoveanu C. Aleea Bahluiului 12 Bl.000 LEI 51. 37 I2 Sc.7 Ap.070 LEI 82. Aurelian Movileanu I. 2 14.16A Sc.000 LEI 7.200 418.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 .135. 36 Ploiesti Str. A. Sabinelor 7 Bl. 58 Ploiesti Str.6 Sc.160 21. B Ap.Alin Razvan Moise Gh.Cantacuzino263 Bl.Constantin Mihalcea S.Frasinet 6 Bl.880 46. Gh.B Et.028.5 Ap.220. 5L Sc.Marin Mirea Gh. 2 Ap. C Ap. Craitelor 5 Ploiesti Str.090 152.120 438.Elisabeta Miu I.280 35.111.Cosmonautilor 3 Bl.546. Andrei Muresanu 4 Bl.600 LEI 77. 13 Sc.940 37.Ionut Mihail Mitrea V. Frasinet 6 Bl.372.16 PloiestiStr.260. Dr.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.431.400 11. 3 Et.29 Ploiesti Str.400 23.320 7.840 2.Maria Mina M. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str.

Ion Neagu P.980 18. 30 Ploiesti Str.600 LEI 61. Cibinului 13 Bl.720.Ion Nenciu C. Emilia Naghi N.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.Nicolae Negoita C. C12 Sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. 3 Ap.002.839.430 31. Brumarelelor 1 Bl.Trotus 4 Bl. Mariana Nan D.11C Sc.901. D7A Ap. Cibinului16 Bl.Mateescu Gheorghe 2 Bl.C Et. C Et.418. 29 PloiestiStr.261.A18 Sc.612.31 Ploiesti Str. 4 Ap.Mihaela Negoita N.728.406. Luminita Negoita I.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str. D Et. Florica Neagu I. Niculina Naftanaila D.180.200 LEI 89. B Ap.Andrei Muresanu 64 Bl.500 13. 86 Sc.254.A Et.Vasilica Neacsu I.360 24. E8 Ap.000 LEI 10. 2 Et.639.Cameliei 21B Bl. 15A Ap. Nicolae Negoita Al.794.17 Ploiesti Str.094.Prislop 10 Bl. 8 Ap.555. T3 Sc.A Et. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str.982. Av.100 LEI 124. 3 Ap. 39 Ploiesti Str.Ion Nedelea D. 4 Ap.20 Ploiesti Str.116.Nae V. 141H Sc. Mariana Neacsa I.483.640 31.091. Armoniei 6 Bl.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.000 LEI 17. Malu Rosu 120 Bl. Nicolae Nastase G.840 LEI 97.Lacul Bilea 1 Bl.Lucia Nedelcu A.1 Ap.2 Ap. B2BIS Ap. C. 3 Ap.4 Ploiesti Str.360 19.Marina NeaguGh.850 7. Ion Neamtu Cl.D10 Et.080 LEI 36. Aleea Independentei 4 Bl. Catinei 17 Bl. 74 Darmanesti / Str.200 LEI 42.15 Ploiesti Str. Brumarelelor 5 Bl.Elena Negosanu Gh.080 LEI 32. Brezeanu 4 Bl. 37B Sc. Mariana Nastase I.41 57. 86 Sc.9 Ploiesti Str. 3 Ap. 24 Urlati Str.Grigore Negoita I.8 Ploiesti Str. Gheorghe Nasui D.185.17 Ploiesti Str.925 LEI 123.240 127.800 110. Republicii 145 Bl.Georgeta Neagu I.214. B Et.2 Ap.800 3.000 33.D Et. Ionel Negoescu Gh. 36 Jud Ploiesti Str.520. BV Ap.Gheorghe Neagu D.C.335. 26 Sc.640 LEI 143 .560 LEI 52. Streiului 3 Bl. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str. Stejarului 11 Ploiesti Str.397. 12E Sc. 4 Ploiesti Str. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str. C1 Sc.260. 55 Ploiesti Str.Serg.Cuza Voda 5 Bl.Georgeta Neagu D.4 Cimpina Str. Deltei 3 Bl.600 47.Stefan Nan Gh.Silvia Liliana Neagu St. Tudor Neculai P.R4 Ap. B Ap.Traian Neagu N. 3 Ap.480 LEI 1. Stefan Simion Serban Neicu C. B Et.Brezeanu 10 Bl. 21A Sc.793. Al.000 LEI 48.080 14. 31A2 Et. 67 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. Zidari18 Bl.A18 Ap.Cibinului 13 Bl.A Et.153. 9 Ap. A Et.600 128.211. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Republicii 118 Bl.20 Sc.066.504.Mircea Mihai Matei Negrea G.Vasile Nedelcu Gh.892.086.893. Vlad Tepes 32 Bl.137 Sc.Elena Neagu I.Maria Nedea P.603. Mihai Negrea G.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155.320 LEI 72.063.Cap.808.372.2 Et.030 LEI 5.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.500 LEI 11.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.Ana Nenciu P.33 Ploiesti Str.27 Ploiesti Str.800 80.15 Sc.126. A Et. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl. C Et.122 Ap. 12F Sc.136 Sc. A18 Ap.15 Com.3 Ap. B Et.700 LEI 28.269.Costache Negoita P. Ctin. Luminita Sinziana Neculai I.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.275 LEI 31.Brezeanu 2B Bl. 3 Ap.1 Ap. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str. Cameliei 15 Bl. 13 Ploiesti Str. 3 Ap. Carmen Neagu St. 3 Ap.680 77.730 LEI 11. 20 Ploiesti Str.116.Spatar Milescu 29A Bl.760 169.

200 LEI 60. 5 Ploiesti Str.240 18.Profesorilor 5 Bl. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.A7 Sc.658. Troienelor FN Bl.Mihai Dan Nicolai N. 13 Ploiesti Str.Vasile Niculescu D.Elena Oprea C. 6 Com.Vasilica Nitu St.37 Sc. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Cibinului10 Bl.160 25.000 2.Vasile Nicolae N. Spitalului 22 Plopeni Str.Bucuresti 23 Bl.037.000 6.Lumini Nicolae M.Plaiesilor 9 Ploiesti Str.500 59. A22 Sc.760 75.374.Doja FN Bl.799.Ciucului1 Bl.505. Marasesti 257 Bl.274. Valentin Olteanu T.Gheorghe Nicolae Gh.18 Ploiesti Str.Castor 6 Bl.000 59.Laurentiu Oancea I.200 24. B Ap.Vasile Nicolae I.Bogdan Constantin Nicolescu I.A16 Ap.372.103 Ap. 160A Sc.M7 Ap. Gh.Stan Oprea S.3 Ap.572.7 Sc.560 31.464.Bd.13 Ploiesti Str. B Ap.B Et.839.541.000 17.36 Ploiesti Str.000 10.Gabriel Nitescu V. 154A Sc.Ana Niculescu D.Steluta Nitu Gh.078.352.223.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str. 3 Ap.372.775. 22 Ap.529.35F Et. Roxana Gabriela Nica I.773.Laurilor 3 Bl.Maria Onofrei Gh.15A Sc.950.Anton Tonel Nita I.Bahluiului13 Bl.930.B Et.160 97.177.840 257.1 Ap.800 715.Repuiblicii 25Bl. 4A Ap.Petre Nitu E. 43C Sc.41 Ploiesti Str. Rahovei 15 Ploiesti Str.100 124.000 38. B4 Ap. A Ap.Iuliana Nitu E.Gheorghe Nitu M.400 60.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.000 9.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.18 Blejoi .372.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.880 66.87 Plopeni Str.900. Vitioarei 4 Bl.800 30. Tineretului 12 Bl.B Ap.Nela Marina Nicolae T. 44 Sc.492.000 12.848.188 Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str. A Et.Elena Nicolae D.Alexandru Nicolae M.Marioara Ploiesti Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.38 Ploiesti Str.5 Ap. Gheorghe Nitu Gh.15 Sc. Troienelor FN Bl.680 30.Lupeni 3 Bl.34 Ploiesti Str.71 Ploiesti Str.593. 25A Sc. Calarasi Ploiesti Str.200 18.B Et.56F Ap.A7 Sc.Scolii 1B Bl.35F Ap.853.Gheorghe Oprea D.400 10.668.000 LEI 26.41 Ploiesti Str. E Ap.Nica Gh.240 10.112 Sc.018.Rahovei 15 Ploiesti Str.520 6.Pandurilor 4 Bl.3 Ap. 43C Sc.Repuiblicii 25Bl.800 372. Nicolai Onet S.Sorin Nicolae N.000 43. B Ap.3 Ap.Marasesti 259 Bl.080.Gh. Al.280 8. Bobilna 46B Sc.Independentei 19 Ploiesti Str. A Ap.462.116. 25 Ploiesti Str. Stefan Oprea A.Ilie Oancea Gh.350 18.3 Ploiesti Str.Latina 1 Ploiesti Str.12 Ploiesti Str.440 40. Florica Oprea C. A Et.13 Ploiesti Str.Intr.600 29.Maria Oprea St.791. B Ap. Marian Nitu I. Covurului 24 144 .Niculae Nita I.000 101.967. Ilie Jean Nicolescu I.Vitejilor 8 Bl.26 Ploiesti Str.873. Cameliei 18A Bl.Al.121. J Ap. A Ap.420 94.A Ap.744.Elena Lidia Niculae M.Dumitra Nicolae D.202 Sc.Vasilica Oacea L.000 61.760 124. Viorica Onofrei A.558.704.Doja FN Bl.770 29.078.691. 8 Ploiesti Str. Sos Vestului 16 Bl.3K Ap.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS. 19 Berceni / Prahova 1.464.792.064.Lucian Silviu Nita M.480 LEI 10.Paulina Nicu N. 9 Ploiesti Str.960 41.741.Florica NicolaiT.Rahovei 15 Ploiesti Str.Rodica Georgeta Niculescu Gh.Cornelia Onofrei A. Ion Oproiu I.822. Spitalului 22 Fundeni / Jud.200 109.Bahluiului13 Bl.000 256.160 15.960 32.34 Ploiesti Str.320 27.

6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.895.Constantina Pincu G. Ion Pancu I.Maria Pavel T.600 38.520 14.Aurel Petrosanu Gh.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.370.Nicolae Petrescu T.V. A Ap.901.750 98.6 Et.000 LEI 19.Ilie Petrea I. Casin 11 Bl.Eftimiu Adrian Pavliuc S.Dumitru Constantin PatrascuD.640 LEI 145 .Grigorescu 5 Bl.078.46C Sc.938.70 Sc.600 181.744.Porumbeilor 2 Ploiesti Str. Aleea Scorusului 4 Bl. 32 Ploiesti Str.Mihai Petre Al.116.Gheorghe Parcalabu St. Pompilia Pandelea D.083.Democratiei 88 Bl.320 LEI 40.Carol 9 Bl.9 Ploiesti Str.817. Biruintei 6 Bl.440 53.855.000 LEI 40. Rapsodiei FN Bl.519. 11 Cimpina Str.560 LEI 32.Libelulei4 Bl.17 8.A Ap.488.307.B Et. Levantica 2A Bl.000 13.23 Cimpina Str. B Et.79 Sc. 143 Sc. Aleea Pajurei 8 Bl. Bl.20 Ploiesti Str.Sofia Paraschiv I.116.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.450.033.Stoica Constantin Petrescu St. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.49 Bucov / Pleasa Str.16 Ploiesti Str.360 28.000 25.920 LEI 31.Floarea Petrosanu D.Brumarelelor 4 Bl.Minerva 7 Bl.A Ap.1 Ap.600 LEI 61.706.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.483. B Ap.Cantacuzino 261 Bl.252.Luminita Pietraru M.360.000 41.36 Ploiesti Str.Marasesti 255 Bl. 9 Ploiesti Str.236. D Ap. A Et.Gabriel Razvan Petrescu C.703.880 4.Ana Petrea I.130 Sc.652.Ioan Pintiuta P.34 Ploiesti Str. 3 Ap. Cameliei 11 Bl.800 LEI 29.P3 Sc.680 31.790.A Ap.Monica Patrascioiu I.Dan Radu Paraschiv Al.800 4. Elena Paraschiv M.A Et.13 Ap.23 Ploiesti Str.000 LEI 210. Claudia Paraschiv P.790. 9 Ploiesti Str.140F Sc.A1 Ap.Ion Pasat I.31 Ap.26 96.36 Ploiesti Str.459.000 LEI 233.000 LEI 100. M.Gheorghe Pandele M.Gheorghita Petcu N.AC1 Sc.Vasile Pepi Tr. A Ap.730 LEI 34.800 1. Colonia 1P. B Ap.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.17 Sc.Nicolae Pastrama V.A Et.820.744. Ionel Patrascioiu V.Leontie Paduretu C. 15 Ploiesti Ploiesti Str.313.680 25.Bdul. Al.A1 Sc. A6 Sc. Troienelor 3 Bl.960 81.Cezarina Pauna Gh.V.48 Sc.280.Miorica Paun V. Elena Ploiesti Str. Arh.B Ap.400 17.488.Cristache Pavel Gh. Andrei Muresanu 53 Bl.Marasti 113 Ploiesti Str.58 Ploiesti Str.680 17. H2 Ap.041.Osan F.120 30.600 41.Cristian Pana Gh.000 36. Arh. 3 Ap.800 58.534.765. Silviu Valentin Panait Gh.Marasesti 113 Ploiesti Str. Ghilcos 9 Ploiesti Str.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.16C Ap.200 7.600 LEI 20.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.307.23 Ploiesti Str.Stindardului 9 Ploiesti Str.Cameliei 11Bl. Eminescu 7 Ploiesti Str. 2 Ap.680 20.Gral. 31 Sc. Silvia Panait N.260.910 126.Marasesti 255 Bl.130 Sc.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.866. R .Goldis 1 Ploiesti Str.730. 4 AP.397.9 Ploiesti Str. B Ap. Gornistilor 1 Bl.472.Republicii 17B Bl.17 Ploiesti Str.060 77.A Ap.528.Vasile Sebastian Panait E.2 Ap.Ioan Patrascu C.Eduard Petrache A.Er.Maria Pintiuta T.919.Porumbeilor 2 Ploiesti Str. 48 Sc.000 13.Ghilcos 9 Ploiesti Str.B1 Ap. Gheorghe Pirvu C.74 Ploiesti Str. Garsoniere Sc. Brumarelelor 4 Bl.

1 Ap.5M1 Ap.Radu Stanian 1 Bl.045.860 LEI 1. Mihai Bravu FN Bl.Cameliei11C Bl.800 155.Bobilna 46B Sc. 6 Bucuresti Bdul.960 28.080 63.94 Sc.540. 38 Ploiesti Str.920 LEI 32. Catinei 6 Bl.937. Cuza Voda 6 Bl. Ion Mihalache 168 Bl.320 2. Ale.Cristian Ponta M.Ioan Pooa C. Frasinet 8 Bl.640 13.000. 50 Ploiesti Str. A8 Ap.34 Ploiesti Str.000.705.B Ap.Silvia Pirvulescu P.B.Georgeta Popescu N. Cameliei 3 Bl.760 9.31 Sc. 121 Sc.Ion Popescu D.281.080 95.483.900 LEI 65.Sofia Popescu P.Nicolae Popescu Gh .Stefan Poclid D.31 Ploiesti Str. 65 Ploiesti Str.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 . Magurii 4 Bl.Vestului 7B Bl. Baciului 1 Bl.800 74.781. 31 Sc.Magdalena Pop A.331. Zarandului 6 Bl. 9 Ap.800 44. Veronica Micle 2 Bl. A Et.440 63. 39 Ploiesti Str.109A Sc.Pirvu C. Cameliei 11 Bl.165. V. Constanti Grigore Popa C.Radu Stanian Bl.B Ap.Constanta Popa I.160 62.Constantin Poiana N. B Ap.953.Diditel3 Bl.38 Ploiesti Str. Pandurilor 3 Bl. D Et.560 54.Anotimpului 7B Bl.680 33.638. 4 Ap. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.960 LEI 24.3 Ap.200 LEI 17. Pandurilor 3 Bl.Ciprian Stefan Popescu Gh. D Ap.Intr.450 8.3 Ap.767. Al.Iezerului 9 Bl.B Et.24 Oliesti Str. Regimentului 5 Bl.151 Ap.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21. 16 Ploiesti Str.51 Sc.626.Gheorghe Popescu N. B Et.3 Ploiesti Str. Vasile Podaru P. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.372.680 62. 2E2 Ap.085. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str.600 4.160 1.640 LEI 61.Valerica Popa V. A1 SC.PP Ap.87 Sc.51 Sc.334. A Ap.B Sc .250 17.2 Ap.037.Ana Bucov Str.Petrea Parvulescu I.2 Ap.56 Sc.148. Al.C Et.Dealului 34 Bl.891. 25A Sc. Ap.Silvia Pirvulescu M. 1 Ploiesti Str.232.971.8 38.Bobilna 46B Sc. 67 Ploiesti Str.840 4. Grigorescu 20 Bl. 40 Sc.500 32.Cameliei 11 Bl. 56 Ploiesti Str.860 LEI 67. 9 Cimpina Str.PP Ap.51D Sc. Ctin Brezeanu 4 Bl.50 Ploiesti Str. A Ap.325. 2E2 Ap.62 Et.Rodica Popa N.Eugenia Popescu I. 28B Sc. Oltului 18 Bl.937.Niculae Popescu Jeni Popescu N.Radu Stanian 1 Bl.971. C1 Sc.153.Alexandru PodoreanuP.B Ap.120 6. A Ap.200 LEI 53.652. Florin Popescu N. Oana Madalina Popescu I.200 LEI 11.23 Ploiesti Str. A Ap.39 Sc.33 Sc.364.55 Ploiesti Str.Petrica Pirvulet M.186.Razvan Gabriel Pirvu N.520 34.Cirezarilor 3 Bl.Sos.29 Ploiesti Str.880 48. C Ap. Dumitru Popa V.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str.826. Industriei 1 Bl.555.Elena Parvulescu Gh.574. 21 Ploiesti Str. F1 Ap.PP Ap. Er.Gn. 16 Ploiesti Str.Elisabeta Ponta M.957. 21 Com. 153 C Sc.Vasilica Popescu A.027.840 9. Aleea Godeanu 1 Bl.980.Bobilna 46B Sc.Iovu Popescu I. Gheorghe Pirvu Gh.Floarea Popescu Fl.220 26. Lilian Popa I. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. 52 Sector Ploiesti Str.Maria Popescu F.Conta 13 Ploiesti Str.C Ap. B Et. Al.323.839.31 Ploiesti Str.Doina Podeanu A.Gheprghe Popa F. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.554.B Ap.982.201.800 132. A Ap.140 8. 29 Ploiesti Str.38 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str. A Ap. 1 Sc. B Ap.Ion Pirvu I.440 14.086. D Ap. Ioan Popa I.632.9 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.Ion Popescu C. 126 Sc. 4 Ploiesti Str.Libertatii 7 Bl.600 31.000 LEI 29.760 52.Ghiorghi Popescu N.400 LEI 212.Baraolt 40A Bl.36 Ploiesti Str.4 Ap. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.269.Maria Podoreanu P.

695.752.Iederei 19 Ploieste Str.Ctin .403.1 Ap.Hasdeu 6 Et.342. B Ap.000 51.781.520 11.Constantin Postolache Gh.579. Leului 6 Bl.720 5.704.Ion Preda M.920 36.A Ap.Elena Racaru S. 101 Sc.225 25.080 LEI 53.25 Ploiesti Str.Virginia Rosu C.809.085. Gheorghe RobiruI. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str. Silvia Robitu I.Kutuzov 7 Ap.400 3.859.Er. 6 Sc.2 Ap.Mariana Radulescu C.36 13.200 8. R Sc. 8B Sc.Mircea Raducanu C.68 Ploiesti Str. B Ap.Stefan Proaspatu I.Gheorghe Rosca I.G-ral Gr. A Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.650 58.12 PloiestiStr. 30 Ploiesti Str. Garsoniere Ap.600 LEI 22.600 33.Nordului 11 Bl.Banesti 4 Bl.695. G Et. 3 Ploiesti Str. 16 Sc.400 51.Marasesti 247Bl.58 Sc.872.240 29. A Et.608.Cuza Voda 12 Bl. 1 Ap.Banesti 4 Bl. Grigorescu 22 Bl. Arnauti 5 Bl. Alexandrina Viorica Rotaru I.560 6.36 Ploiesti Str.C Et. Grivitei 2 Bl.b Ap.Dumitru Raduta D.035.Alexandru Raducea C.488.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .863.34 Ploiesti Str.Domnisori 85 Bl. A Et. Cristian Radu I. 2 Ap.Sold. 7 Ap. 6 Ap.638.638. 30 Ploiesti Str.Ion PloiestiStr. Levantica 2A Bl.139 Sc.AC12 Ap.Gheorghe Radu St. Kutuzov 3 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str. Cibinului 3 Bl. Marieta Radulescu M.280 283.Mihai Dragos Radu C.080 25.Dorina Preda N.Popescu P. A Et.680 177.779. Republicii 187 Bl.276. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl.818.Minerva 3 Bl.160 LEI 39. A Ap. 3 Ap.16A Sc.Adrian Constantin Rasnoveanu N.Ioana Postolache G h. 7 Ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8. Minerva 3 Bl.Bujor Radu C.68 Sc.A Et.A8 Ap. 12 Ploiesti Str. 4B1 Sc.Floriean Rosca v.520 LEI 31. 68 Ap.Nicolae Ruse T.079. 58 Sc. Al.360 LEI 4. C4 Sc.403. Violetelor 10 Ploiesti Str.068.400 62. 27 Ploiesti Str.George Radulescu C.A Ap.600 LEI 11.Banesti 4 Bl. 25 Ploiesti Str.Aurora Sandu A.870 48.Vasile Rucareanu N. D Et.Gabriela Rosu C.Lucian Pricopie T. Minervs 3 Bl.Adriana Radu I.Malu Rosu 22 Ploiesti Str.413.Stefan Cristian Raduta V.Octavian Rentea A.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str. 49 Plopeni Str. Brezeanu 6 Bl. 16E Sc. 21 Sc.A Et. Ionel Raduta I. H Sc.000 47.695.Rodica Raileanu M.000 13.760 59.B Et. 87 Sc.680 LEI 31.Lacul Bilea 3 Bl.25 PloiestiStr. Gh.000 12.A Ap. A Ap. Mercur 18 Ploiesti Str.480 132.73 Ap.Industriei 61Bl.380 72. C1A Sc.600 44. A Et.Maria Rosu T. Prislpo 4Bl.874.094.208.373.012.Constanta Rosca F.22 Ploiesti Str.A Ap.840 18. 30 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str.760 12. 8E Sc. 8B Sc.160 26.480 LEI 40. Grivitei 2 Bl. Andrei Muresanu70 Bl.Maria Rasnoveanu N.Andrei Aurelian Rosca I.297. 125 Ploiesti Str.Republicii 187 Bl.000 LEI 11. 25 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str.462.69 Ap.Gr.153.21 Ploiesti Str. 6 Ap.315.58 Sc. 4 Ploiesti Str.Gr. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. 7 Ap.Al. 25 Ploiesti Str.B.190. A Er.600 7.560 22.P.. P-ta Victoriei 5 Bl.Cantacuzino 269 Bl.A Ap.111.7 Ap.Liviu Niculae RadulescuD.000 51.Ioana Preda M.Grigorescu 22 Bl.Ionel Rotaru I.910.722. 7 Ap. 68 Sc.639.Ion Radu D.305.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.041. 4B1 Ap.36 Ploiesti Str. H Sc. Rapsodiei 12 Bl. 28 Ploiesti Str.

Ioana Sarbu I. A Ap.116. Cameliei 3 BL.000 LEI 103. E Ap. Steliana Scarlet M.Emanoil Sima I Dan Simion I.836. Ana Sinu S. Scaieni 36 Ploiesti Str. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.9B Sc.Cameliei 3 Bl. Zarandului 4 Bl.040 13. Scorusului 1 Bl. 40A Sc.000 60. A Ap.320 LEI 28.300 999.334.400 31. Ale. Gh. Cart.160 45. 2 Ap. 51D Sc.320 9.674. Stefan Sava C. Gheorghe Scarlat P. Moldoveanu 10 Bl. Valeria Seiciu Gh.Victoria SilvestruGh.309.Stefan Sandu G.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str. Malu Rosu 95 Bl.540 LEI 21.366. Scolii 3 Bl.65 Ploiesti Str. 12 Ploiesti Str.842. Alexandru Sandu S. B Ap.775.800 LEI 14. 69 Ploiesti Str. Nicolae Sava Gh. 3 Ploiesti Str. Ion Saceanu I.680 37. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Seciu 2 Prahova PloiestiStr.400 LEI 21.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58. 27 Ploiesti Str.969. D Ap.839. A Ap.393.3 Ap. 6 Ploiesti Str. D Et. 2 Ap.640 LEI 37.237.Vasile Dandu M.860.604.667. Ale.915. Baraolt 40A Sc.040 59.Stelian Sinoiu M. B Ap. Mitica Sava Al.Valerica Sandu N. Cart. B Et. Baraoltului 9 Bl. 40 Sc.127B Sc.000 LEI LEI LEI LEI 40. Sd. B Ap. 64 Ploiesti Str.000 39.Republicii114Bl.Ion Sebastian T.520. Gheorghe Scarlat P. Nicoleta Sava Al. Steliana Sava I. Baraoltului 5 Bl. 7 Ploiesti Str. A Et. Baraolt 5 Bl. Er. Constantin Savu V.38 Sc.520 19. Gabriela Serea I.800 55.B Et.372.14B2 Ap.912. 40A Sc. Al. Bdul.40 Sc.601.800 15. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 40A Ap. Gabriel Savu N.339.424. 1 Ploiesti Str.000 6. 2 Ap. Zimbrului8A Bl.Tirnave 3 Bl.449. 139B Sc. D Ap.000 7.500 72.000 LEI 134.158. Cantacuzino 267 Bl.27 Ploiesti Str.720 LEI 17. Zoea Sirghie I.377. 110 Sc.Simona Victoria Serghie Gr.3 Ploiesti Str.Mihail Florentin Serianu Gh. 29 Ploiesti Str.920 LEI 51. 14C Ap.Sandu C. Persani 1 Bl.Maria Sarbu Gh.010 46. Deltei 1 Bl.116.8 Ploiesti Str. Baraolt 5 Bl.919.579. Gheorghe Sarbu C. M. 7 Boldesti Scaieni Str.961. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre. A Ap. 2 Ap. 65 Ploiesti Str. A Et.200 LEI 20.Er. Verginia Sava I.40 Ap. Carmen Scarlat G.Mihai Bravu 184 Bl. Gh.15 Sc. 25 Ploiesti Str.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.720.Maria Marilena Savu S.840 LEI 33.Ghe. Strunga 6 Bl. Ale.580 LEI 32. Podgoriei 7 Bl.020.000 31.168.000 LEI 363. A3 Ac.31 Ploiesti Str.Piata Victoriei 7 Bl. 1 Ploiesti Str.Marian 3 Bl. Erou M.1 Ap. B Et.Marian Sandu S. 99 Ap.Florian Sarbu V.B Ap.960 11. E Ap.760 LEI 18. 12 Ploiesti Str. Arhip Nicolae3 Bl.520 91. Amalia Sararu C.291. Bucuresti 19 Bl. 42A Sc.22 8. 120A Sc.Florea Ploiesti Str. A Ap.276. 14 Sc.Anton Sandu I. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. Doja 168 Ploiesti Str.100. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. 2 Ap. Nicolae Savu I. 90 Ap.744.880 31. 22 Sc.000 LEI 5.254.960 21. 30 Ploiesti Str. Verona Savu C.Doja 168 Ploiesti Str. Gr.Gheorghe Sinu F.000 LEI 148 .573. A Sc. 7 Boldesti Scaieni Str.947.508.Bl.480 10.Maria Simion N.706.920 17.209. Gageni 13 Bl.880 14.Viorica Sandu S. 9A Sc. Ioan Sarbu Gh.250 4. Caliman 17 Ploiesti Str.

17 14.186. 3 Ploiesti Str.34 Ap.Eftimia Stan Constantin Stan D.364.55A Sc.Roxana Stanciu S.Bogdan Constantin Stefanide V.830.Deltei 3 Bl.58 Ap. Cornelia Stir I. C Ap.000 14.Buftea 16 Ploiesti Str. Gn. Ciresoaia 50 PloiestiStr.Maria Smeu A.680 79.130 Sc.000 LEI LEI LEI LEI 149 .Smau I.000 49.Petrichimistilor 1 Bl.488. 22 Sc.558.B Ap.Cuza Voda 2 Bl.3 Ap. Republicii FN Bl.017. Cantacuzino 267 Bl. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str. Anotimpului6 Bl. 13 Ap.920 98.200 LEI 15.525.B2 Ap. 7 Sc.523.Aurora Constanta Sprinceana R.Serban Stan B.000 LEI 16. Sofia Soare C.600 LEI 53. 3 Ap. Muzicanti FN Bl.417. 27G Sc. Andrei Donici 11 Ploiesti Str.417. Veniamin Costache 4 Bl.080 45. Gr.60 Ap. A Et.Ion Stan Gh.000 24. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.A Et.120 41.11 Ap.656.Cameliei 11A Bl.49 Ploiesti Str.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str.B Ap.Gr. Liza Stancu I.965. 8E Sc.29 Ploiesti Str. A Et. Marasesti 413 Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12. 27G Sc.035.Nastasia Stanciu L.1 Ap.Georgian Stancu C. 26 Ploiesti Str.221. A Ap.19 Ploiesti Str.320 5. 28 Ploiesti Str.Gheorghe Stoian D. A Ap.943. A Ap.920 LEI 24.51 Ploiesti Str.33T1-T2 Sc.160 14. 45B Sc.Cornatel 4 Bl. Biruintei 1 Bl.447.000 17.120 LEI 23.000 14.548. Natalia Stanescu Al.Alexandru Stanciu Gr. T1 Ap.440 33.515.Er.33T1 Ap. Gabriela Stana M.140. Gheorghe Stanculet I.Toader State A.Ion Stanescu N.860.58 Ploiesti Str. Doja 25 Bl. 37 Ploiesti Str. Ioan Stanciu V. B Ap.118.339. Veniamin Costache 4 Bl. 35 Ploiesti Str .Silviu Laurentiu Statescu V. Matei Sorin N.19 Ploiesti Str. Gh. Grigorescu 6 Bl.744. 28 Sc.68 Plopeni Str.488.000 65. Baciului2 Bl.Ale.Brumarelelor 4 Bl.000 65.190.520.Gheorghe Stan V.Banesti 4 Bl. 29 Ploiesti Str. B Ap.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Dumitru Sprincenatu S. 15 Sc. A Ap.5 Ploiesti Str.840 20. Viorel Solomon B.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.358.400 LEI 45.Republicii FN Bl. AC7 Sc.595.Florea Spatarelu R.3A Sc. Cristinel Petru Spirea Gh.Sabinelor 11 Bl. C Ap.D Et. 1 Ploiesti Str. 55 Ap. 17 Sc.Ioan Stanciu C. Cameliei 9C Bl. Eremia Grigorescu 22 Bl. 19 Prahova Ploiesti Str.Gheorghe Stan I.dul Bucuresti 20 Bl.Cristian Ionut Stanciu N.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25.855.477. 2 Ploiesti Str. 18 Prahova Ploiesti Str.697.613.341.55 Sc. Vladimirescu FN Bl.Elena Spiescu M. Georgeta Gina Spiescu C.267.680 LEI 37. 15 Ploiesti Str. Gheorghe Stan A.320 LEI 18.000 28. A Ap. Elena StegarescuN.002. A Ap. 15 Ploiesti Str. 15 Sc.6 Ploiesti Str.497.160 31.800 7. 15 Ploiesti Str.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.A Ap. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh. Moldoveanu 10 Bl.640 5.Vasile Stanescu C.200 51.Maria Stancu Fl. 7 Sc. T. Bibescu Voda 2BIS Sc.080 15.869.Octavian Stan T. 58 Ap.Constantin Stapie I.Bd.200 40.200 55. Eugenia Urlati Str.935.920 32.Calea Unirii 73 Bl.892.209. Er. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.400 41.280.960 14. Lazar Stanciu R.800 1. 3 Ap. 3 Boldesti Scaieni Str. Petruta Satefanide N.Eremia Grigorescu 25 Bl.640 51.B. 26 Ploiesti Str.145.160 LEI 51.

A Ap.Marcela Silvia Stoica I.000 54.779. Georgeta Stoica Gh. 15 PloiestiStr. Sinaii 2A Bl. A Ap.000 LEI 20. 43 Sc.46 Ploiesti Str. Ion Stoica St.Iederii 1 Bl.400 LEI 32. Ozana Daniela Sovaiala C.11 Ploiesti Str.1 Et. A Et. Clementa Serban C. 55A Ap. Polux 1 Bl.734.176.640 33. 127B Sc.800 8.200 281.000 17.744.245.560 LEI 51.040 42.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4. Aurel Stremtan I.2 Ploiesti Str.Valeria Stoica T. Floarea Serban I.A Ap. Republicii 145 Bl.240 8. 22 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str. Maramures 17 Ploiesti Str. 32B Sc. Intr.116 Sc. Primaverii 2 Ploiesti Str. 31A Et. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.Gabriel Stelian Stoica Gh. Rahovei 198 Ploiesti Str.3 Ap. Vasile Sultana St.120 243. A Ap.456.600 161. B Ap.12 Ploiesti Str. Ana Stefan I. Felicia Aurelia Tanase D.A Et.536. Sinaii 2A Bl.621.Aurora10 Ploiesti Str. 1 Ap.Elena Stoica Gh. 31A2 Sc.Cameliei 110 Bl. E Ap.081. A4 Sc.372.558.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 10. Elisabeta Surdu F.Vasile Stroe A.Deditel 1 Bl. 55 Ap. Petrochimistilor 1 Bl.527.840 18.960 LEI 7.000 41.200 LEI 150 . Stelian Stroe T. Elevilor 1Bl. 6 Ploiesti Str.825.709.435.000 18. Cameliei11 Bl. Spatar Milescu 25A Bl.709.200 18. Carol Davilla 9 Bl.62C Sc.A Ap. Constantin Sindrilaru V. Adrian Sindrilaru N.709.000 LEI 56.000 34. Ploiesti .840 31.200 28. 115B Ap.853. 2 Ap.59 Et. Cameliei 6 Bl.7 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str.525. Vestului 16 BL.Cameliei 9 BIS Bl. Livia Stroe I.440 121.Risnovenolor 1A Bl.343.298.30Decembrie 1Bl.297. 31 Sc. Andrei Muresanu 4 Bl.B Ap.879.560 15.Aurica Stefan V. 12 Boldesti Scaieni Str. 9F Sc.245. 148A Sc.Stoian I.520 21. 58 Ploiesti Str.653. Risnoavelor 1A Bl. A Ap.75 Ploiesti Str. 9F Sc.A Et.600 54. A Et.558.667.000 64. Zina Aurora Stefan C. 22 PloiestiStr. 6 Ploiesti Str. Marioara Stefan A.650. 62C Ap.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.PP Sc. Nordului 11 Bl. B Ap. 12 Ploiesti Str.27 Ploiesti Str.Valeni 10 Ploiesti Str.742.040 31.Andreea Serbinov Gh. 101 Sc.803. 59 Et.55 Sc. Mariana Cristina Stefan G.000 253.000 33.076.459.Gheorghe Tache T.217. Sticlari 46 Ploiesti Str.Vasile Ploiesti Str.000 LEI 14. Ale. Dorina Serban I. B Ap. Malu Rosu 112Bl.629.Maria Stefan N.520 LEI 65.25 Ploiesti Str.Laurilor 4 Bl.Baciului 2 Bl. G10 Ap. 103 Sc.988. Ioan Serbinov A.300 12. Stelica Stoica St. 7 Ap. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str.10 Ap.523. Sos.400 LEI 9.2 Ploiesti Str.Georgeta Stoica N.560 20. C Ap.000 10. Olivian Sovaiala I.Alexandru Sovaiala A.Elena Stoica Gh.Patriei13 Ploiesti Str.11 Ploiesti Str. 2 Ap.Republicii 139 Bl.Bahluiului 10A Bl.400 20.880 56.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str.100 7. A Ap.Cristina Gabriela Soptareanu V. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str. Constantin Stefan N.B Et. 21 Ploiesti Str.63 Sc.Cameliei 9 Bl.877. Tirnave 4 Bl.116.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str. 3 Ap.116.744. Ionita Stefanescu M.339.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.358.A Et. Ale Zarandului4 Bl.Maria Tanase I.Georgeta Serban I. Adunati 13 16. 118A Sc.002.625 33.840 4. 3 Ap.Daniela Andreea Stoica Gh.Constantin Talanga A. 90 Ploiesti Str. 37 Sc.35D3 Sc. 37I2 Sc. 7 Ploiesti Str.4 Ap.44 Ploiesti Str. Silvia Marcela Stroe Gh.237.565. 47 Ploiesti Str. Dumitru Serban I. 1 Ap.000 184.Filofteia Tanase I. Cristina Sandru I.

A Ap.Godeanu 4bL.Margarita Tudorancea I. Constantin Toma S.113.716. 22 Parepa . 28 Ploiesti Str.Nicolae Tomulescu M.760 106. Domnisori 92 Bl. Cristina Toma N. Rahovei 35 Ploiesti Str.372.Marcel Tecsoiu B. Constantin Udeanu V. Aurelian Tobaltoc Gh.118 Sc. 15H Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 .855.2 Ploiesti Str. Intr. 6 Ap. Maria Ungureanu A.Santierului 11 Ploiesti Str.Cicilia Tomulescu C.907. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.200 102.760 LEI 179. Virginia Toma V. A Et. Veniamin Costache 1 Bl.652. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str. Marius Nicusor Tolea Gh.724. Niculina Toda Gh.650 20.1 Ap.678. A Ap. 6 Ap.Elena Doamna 33 Ploiesti Str.002. Republicii 159 Bl. Gheorghe Tudoroiu Gh. Ecaterina Tiganila T.862.129. A Ap.640 17. Al.525.Eugenia Tomulescu Gr.53 Ploiesti Str. Crizantemelor 3 Bl. Cameliei 21 Bl. 10 Ploiesti Str. 10 Sc. Constantin Lucia Tudorache V. Constantin Udeanu V. Al.650 3. 19 Ap. Veronica Toma N.21 Ploiesti Str.520 LEI 47. Dumitru Tarnoveanu C. Republicii 183 Bl.800 95.Maria Trifon C.Nalbei 1 Bl.200 51. 4 Ap. 17 Ploiesti Str.Arinului1 Bl.980 74.366.Victoriei 13A Ploiesti Str.Ale. 28C Sc.422.29 Ploiesti Str.480 LEI 24.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str. Constantin Tuchila I.186. 122 Ap.240 4.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.760 LEI 135.526.788.223.750 LEI 24.Maria TomulescuS.16 Ploiesti Str. 20 Ploiesti Str. 3 Ap.Unghiului 17 Ploiesti Str.790 LEI 41. A Et.55 Ploiesti Str. Stan Tudorache Gh.14 Ap.Deltei 1 Bl. 38 PloiestiStr.1 Ploiesti Str.334.Alexandru Tudor N.898.480 112. Rosiori 19 Ploiesti Str. Ion Creanga 18 Ploiesti Str.000 5. D Ap. B Ap. 9 Sc.720 LEI 13.Tataru a.996.150 65.96 Ploiesti Str.320 9. Paulina 26 Ploiesti Str.311.831.000 LEI 10.153. Gheorghe Tolea I. A Ap. Nicolae Tudose A. R. 8C Sc.372. Dealul cu Piatra 3 Bl.Florica Tobaltoc Gh. Mariana Tomseneanu P.000 51.200 LEI 6.320 23. 9 Ap.62 10. Mateescu Gheorghe 3 Bl.Vasile Gabriel Trifon N.Nicolae Trifan Gh.400 8. 28 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. 9 Ploiesti Str. Brumarelelor 5 Bl.28B Ap. 5 Ploiesti Str.Rahovei 35 Ploiesti Str.A Ap.381.Levantica 1 Bl.Alexandru Vlad Tudor Gh.6 Ploiesti Str. 19 Sc.600 55. Sg.116. 128E Ap.400 21.890. 3 Ap. Republicii 128 Bl. Dunarii 13 Ploiesti Str. Toamnei Bl. Arborilor 13 Ploiesti Str.207 Et.488. Caminelor 1 Bl.713.227. 46 Sc. Putnei 25 Ploiesti Str.667. Daliei 5 Bl. A Et.Profesorilor 7 Bl.914. H2 Ap.890. 59 Sc. Octavian Tomseneanu R.Gheorghe Vasile Tudoran A.001.240 LEI 39.Ion Ungureanu C. Ion Tigau I. Niculina Toma S. Vasile Titu I.860. 51 Ap. 61 Sc.342.400 127.960. 28C Sc.200 LEI 19. 28 Sc.560 42. Victoriei 13A Ploiesti Str.581. Radu Toda R. 14 Et.600 LEI 58. Timotei Cipariu 7 Bl. 36H Sc.920 12.800 14.950 LEI 13.680 3.B Ap. Petre Toma Gh.Dumitru TricoliciS.B Ap. 27B Sc.794.54 Ploiesti Str.215.328. 4 Ap. Int. Putnei 25 Ploiesti Str. Republicii 159 Bl.873.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32. Crisan 4A Bl.Cameliei 3BIS Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145. A Et.600 221. C Et. 136 Sc.000 10. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl.14 Rimnicu Sarat / Str.000 LEI 10.200 LEI 34. Rahela Toma M.Vasilica Tudor C.

Florin Gabriel Vataselu V. Chirita Vecserdi C. D Et.200 74.002.768. 25 Ploiesti Str. 109 Sc. Stancu Vasile St. 41 Ploiesti Str.706.Nicoleta Vasii St. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N.Cameliei 9C Bl. Maria Vasilescu I. 14 Ploiesti Str.Ungureanu Elena Ungureanu I. 42 Ploiesti Str. Matei Basarab 34 Baicoi Str.595. Brazdei 20 Ploiesti Str. A Ap. Garii 125 Prahova Ploiesti Str.Intr. 182 Sc. 21 19.116. Vestului 29 Bl.000 39.080 31.760 12.240 11. Albinei 28 Ploiesti Str.000 21. Stelian Vioreavu Stela Visan I. Lacul Bilea 1 Bl. Neculai Zamfir A. Rahovei 34 Plopeni Str. Gheorhe Vaida N. Mateescu Gh.Constantin Zaharia S.862.Gh. Anastase Voica D.6 Plopeni Str.Ion Voiceanu M.480 62.4 Ploiest Str.400 20. Pavel Viulet P.Cameliei 9C Bl. 121 Ap.000 145.800 41.000 82.799. Crisan 3B PloiestiStr.400 10. Frasinet 12 Bl.600 41.250 111. Livius Visinoiu I.488. Polea Vasile M.744.564.840 20. 15A Sc.930.479. 28 Ploiesti Str.706.Silvia Adela Zidatescu G. E Ap. 58 Lipanesri Str. Calarasi 8 Bl.677. Maria Vlasceanu St. G4 Et.786. 6 Ploiesti Str.201. Georgeta Vartolomei S.14 Ploiesti Str. Enachita Vacarescu 13A Bl. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Rahovei 34 Ploiesti Str.206. Ilie Voinea N.446.58 Ap.440 69. Republicii 301C Ploiesti Str.568. Luminita Vrabioiu Gh. Albinei 1 Ploiesti Str. Alin Gabriel Vulpe Gr.000 14.558. Constantin Voiculescu M.640 20.575. Petuniei 10 Bl.822.497. C Ap. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. Bl. C10 Sc.Maria Zaharia G. A Ap.14 Ploiesti Str.120 30. 97 Ploiesti Str.389.000 16. 1 Ap. 26A Sc.Ecaterina Visinoio P.000 16. Rodica Vaida M. Constantin Voinea I. Sabinelor 16 Bl.Tirnava1 Bl. Unirea Sc.160 129.Nicolae Vasii D. Sperantei 2 Bl. 18 Ploiesti Str.025.225.400 57. Victoriei 1 Mizil Str. Republicii 118 Bl. Sos.A Et.744.360 11.800 103. Gh. A9 Sc.678. 154 Sc. Tinerimii 36 Ploiesti Str. 4 Ap.200 2.454.760 52.Ioana Emilia Zinca M..Armoniei 9 Bl.000 25.880 172. C Ap. Nicolae Nerva Voinea F. Angela Zidarescu Gh.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str. 8 Ap. Republicii 173 Bl.62 PloiestI Str. Lebedei 36 Bl. A Ap.922.720 37. Ioana Zamfir N. Piata Victoriei 3 Bl. Gr. Eugen Cristian Vijiac St.960 20.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 .906. A Ap. 3 Ap.650. Maria Vlad A. 1Ap.58 Ap. 5G Et. Nicolae Vladuta M.440 66. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Cornelia Valcu I. 86 Sc. B Ap. Bd. Temisana 63 Ploiesti Str.160 11.922.116. V8 Ap. B Et.600 31. Sg.Ion Ploiesti Str. Crisan 3B Ploiesti Str. Temisana 63 Ploiesti Str.Dumitra Voicila V.389.920 21. Namoloasa 3 Ploiesti Str. Ion Vrabioiu I.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.Veronica Gabriela VoiculescuI.000 31.Troienelor 9 Bl. 1 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.560 122. 7 Ploiesti Str. Strejnic 9 Bl.160 22. 3 Bl. D6 Et.A Et.A1 Sc.000 LEI 5. Gr. 43C Sc.Castor Bl. 8 Ap. Ciucului 3 Bl. 4 Ap.441.323. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.274.1 Ploiesti Str. 4 Ap.000 210. 16B Ap.450 LEI 127. 40 Ploiesti Str.908.200 32.640 15.232.800 LEI 15.Dobre Vasile N. Elena Zidarescu Gh. A Ap. Bucuresti 2 Bl. 33 PloiestiStr. 41 Ploiesti Str. Cuza Voda 13 Bl.281.280 50.823.181. Sabinelor 16 Bl.046. Ioana Vecserde E.409. 19 Ap. 4E Sc. 16B Ap.Mihaela Vlad A.208. Constanta Ungureanu I.693.

10 Ploiesti Str.600 47.491. A Et.579. Gheorghe Zolofinoiu C.Remus Calbureanu C.051.Ctin.Constantin Stancu C. Gheorghe Dragomir C. Valeriu Spiridon Gh. Constranta Dumitru C. A Ap.757.C Sc.400 LEI 102. 3 Ploiesti Str. Brezeanu 26 Bl.523. Cumpatul 2 Bl.961. J Ap.Basarabi 20 Bl.1 Ap. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. 95 Ploiesti Str.669.Elena Iancu T. Bahluiului 8 Bl.000 LEI 1.147.600 3.Lite Tatiana Diaconu I. H14 Ap. Sos.600 LEI 53. 4 Ap.271. Brezeanu 8 Bl. Gheorghe Cristian Manea N. Verginia Ploiesti Str. 21 B Sc. 202 Sc. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.160 LEI 104. 1 Ap. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh.000 LEI 33. 6C Sc. 3 Ap. 3 Ap.C Sc.100. Constantin Calbureanu R.678.Postei 28 Bl. Sebastian Riza D. Gheorghe Purtuc I.Bogdan Mihai Nitu V.600 47.413. Basarabi 20 Bl. A Et.220 LEI 20. Doftanei 3 Sc.Alexandrina Moisescu A.77 Ploiesti Str. Tismana 9 Ploiesti Str.356.7 Ploiesti Str.737.991.Aleea Arnauti 5 Bl. 4 Ap. 79 Ploiesti Str. 23 Ploiesti Str. Constantin Zahanagiu C.Anca Moisescu N.H12 Sc.480 LEI 54.393. F Et. Mihai Gabriel Avram I.Ctin Brezeanu 8 Bl.106 Sc. 22.152. 69 Ap. 23 Ploiesti Str.Sabinelor 4 Bl. 6 Ap.560 39.Postei 28 Bl.Matilda Lite Gh.116. Stefan Visan N. 201 Ap.780 4. 12 Ploiesti Str.440 59.640 45. F Ap.250 5. 1 Ploiesti Str. Nicolae Milea 1 Bl. 16 Ploiesti Str.Maricica Iancu D.837. 8 Ploiesti Str. Ctin Brazeanu 5 Bl.Elena Zolofinoiu Gh. Cumpatul 6 Bl. 15 Ploiesti Str.B Et.240 LEI 216.52 Sc. 95 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str. A Sc. B Sc.264.A Et.976.24 Sc.Alexandru Diaconu A. Stefan Anton C. Sabinelor 4 Bl. A Sc.796. Petuniei 8 Bl.200 LEI 25.5 Ploiesti Str. A Ap.13 Sc.Bahluiului 8 Bl.190. Inelul 3 Bl. 1 Mai 14 Cimpina Str.061. 79 Ploiesti Str.Vestului 1 Bl. C Et. 1 Ap. 1 Ap. Nicolae Manea N.299. Scorusului 5 Bl. 1 Et. 69 Sc. Didina Stancu R. 146 Ap.000 35.Aleea Arnauti 5 Bl.Ctin Brezeanu 9 Bl.930. Ciineni 23 Ploiesti Str.Adrian Zirna N. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str. Carmen Eliza Dragomir St. 3 Ap.600 LEI 45. Bdul. A Ap. 1 Mai 14 Ploiesti Str.1 Ap. 34E Et. 2 Ap. Nicolae Avram N.920 108. 8 PloiestiStr.147.600 37.Ctin.640 LEI 16. 52 Sc. 57 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. 188 Ploiesti Str. Muscel 2 Bl.595.413.468. 205 Sc.400 28. Republicii 108 Bl.Zirna A.Ctin Brezeanu 5 Bl.Gheorghe Stanescu Gh. 1 Cimpina Str.192.520 LEI 42. Gral. Minerva 5 Bl.208.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36. 21B Sc. 16 Ploiesti Str.934.106 Sc. A Et. 14 Ploiesti Str.000 31.006.000 39. 6C Sc. 146Ap. A Ap. A Et.698.Kogalniceanu 1 Bl. C Et. Constanta Visan St.697.700 LEI 153 .69 Sc.800 93. 2 Ap.Valerica Bica S.Eliza Cirstea L.302. Vasdile Burcau I.520 14. 35 Ploiesti Str.020.800 65.240 LEI 60. 205 Sc.814. Gheorghe Dumitru Gh. C Et. Aurelia Hongu V.Gral.35 Ploiesti Str. 3 Ap.520 LEI 43. B Et.A Et. Nordului 2 Bl.Gheorghe Doja FN Bl. Vasile Milea 1 Bl. 3 Ap. Leonard Spiridon M.200 LEI 25. A Ap. A Et. 22 Ploiesti Str. K4 Sc.050 33.Aurora Balcangiu T. M. 13B1 Ap.760 LEI 34. Mihail Campeanu C. 77 Ploiesti Str. 4 Ap.037. 20 Ploiesti Str.5 Ploiesti Str. K4 Sc. B Ap. C Et.Petuniei 8 Bl. A Et.080 LEI 4.A Ap.200 LEI 55. 4 Ap.000 LEI 18.000 LEI 82.10D Sc.

000 25. B Ap.847. 2 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Cameliei 18 Bl. Ion Tudor N. Deditel 1 Bl. 20 Sc.721. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.Er.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.139.080 62. Gheorghe Nuta G.658.Virgil Sutu H. Lacului 13 Ploiesti Str. Corabiei 4 Ploiesti Str. D Ap. Grigorescu 25 Bl. Er. 52 Ploiesti Str. 3 Et.640. Constantin Iordache A. B Ap. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.600 LEI 10.125 LEI 35.875 LEI 14.840 34. Stefan Anghel N. 78 Ploiesti Str.688. B Ap. Sldt.Stefan Tudose I.400 LEI 13. 8 Com.116 Ap. A Ap.970 277. 129Ap.040 25.000 29. Arhip Nicolae 1 Bl.720 LEI 41. Petre Stefan P.100. Nicolae Ardelean I.C Et.32 Sc. Cameliei 14 Bl.206.Velma Paun I.200 31. Aurica Dinca N.Luciana Popa C.390 42. M. D Ap. A Ap.960 20.78 Ploiesti Str.372. Nicolae Anghel D.488.2 Ap.767. 27 Com. 70 Ploiesti Str.512. Carmen Stefan P. Drajna Sat.Ioan Brebenel D. 32 Sc.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str. B Sc.000 LEI 58.680 LEI 20. Cameliei 18 Bl. 78 Ploiesti Str. Romana 70 Ploiesti Str. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str.Virgil Chivu M.960 27.899.Anton M. Grigorescu 14 Bl.116. Traian 33 Ploiesti Str. Dan Culea A. Lacului 13 Ploiesti Str.116. 117B Sc.781.Republicii 195 Bl. Cameliei 11A Bl. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str.754.Vestului 248 Bl. Persani 2 Bl. Vasile Sutu I.000 LEI 3.280 113.240 12. 208 Ap. Al. Nicoleta Visan G.942.93 Sc.739.089. Zimbrului 5 Bl.512.500 39. 100 Sc. Brimarelelor 2 Bl.553. G.22 PloiestiStr.A Ap.160 93. Maria Ionica St. 94 Sc.411.988. B Ap.25 Sc. Deltei 1 Bl. 1 Ap.864.120 21. Deditel 1 Bl. Marius Anghel C.348. Luptatori 11 Ploiesti Str.200 LEI 11. Roxana Zaharia Gh.460 40. 2 Ap.12 Ploiesti Str. A Sc. Mihaela Tataru T. Kogalniceanu 1 Bl.Aurora Constantina Burlan V. 45B Sc. 29 Ploiesti Str. 40 PloiestiStr.500 11. 94 Sc. 39 Sc.372.5D Ap. A Et.334. 42 PloiestiStr.575.60 Ap.400 10.Adrian Porumb I. D Ap.135A Sc. A Et.754. Gheorghe Tohaneanu V. Andrei Tudorache D.268.223. Sg.000 31. Viorica 6 Ploiesti Str.080 27. Cameliei 14 Bl. 13 Ploiesti Str. Niculae Petrescu St. Elena Doamna 63 Bl. Cerna 1C Ploiesti Str. Grigore Petria B. B Et. Sos.920 85. A Ap.240 423.262. C Ap. Gheorghe Dumitrascu V. Er.Viorica Boros C.116 Ap.898. 14 Sc. 2 Ap.Viorica Tames C. Gr.33 PloiestiStr.Nicovalei 4A Ploiesti Str.579.Chiva Nita Gh.790 LEI 16. 4 Ap. Sd. Grigorescu 14 Bl. Erou Arhip Nicolae 2Bl.480 LEI 53. 26 Ploiesti Str. Romana 70 Ploiesti Str. Maria Carp V. Lacului 14 Ploiesti Str.000 LEI 10.934.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 . 3 Ploiesti Str. Mateescu 20 Bl. 10E Sc. B Ap. Ioana Anghel C.62Sc.800 56.595.238.189. Stelian Iordache I.000 9.78 11.000 LEI 21. Cameliei 5 Bl.25 Sc. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr.920 LEI 31.Cornelia Naghi A. Er. Floarea Stefan I. Republicii 185 Bl.729. Godeanu 2 Bl. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I. 51 Ploiesti Str. Maria Tohaneanu I. Lacului 14 Ploiesti Str.240 79.705.

Tudor Stoica M.960 183. AC12 Sc. 142 Sc.120 LEI 72.000 41. 102B Sc.Maria Pavel I.176.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str. Niculae Mircea Costache C. Vitejilor 10 Bl.Zamora 3 Bl.760 10.440 46.480.Cameliei 8 Bl.17 Ploiesti Str.Malu Rosu 63A Bl.520 LEI 155 . Maria Daniela Nica Gh. 26 Ploiesti Str. 7 Ap.Ctin Brezeanu 4 Bl. 12 Ploiesti Str.601. B Ap. 6A Sc. Stelian Visan St.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 6 Ap.000 90.407. Maria Stanila A. A Ap.Gheorghe Ionita Gh. Biruintei 2 Bl.Vasile Ilie C. 49 Ploiesti Str. 38 Ploiesti Str.120 LEI 104.360 8.Libertatii 7 Bl.Gheorghe Balba I. Gheorghe Ene S. 14 Ploiesti Str. 19 Boldesti Scaieni Str.337. AC17 Sc. 31 Ploiesti Str. B Et.800 24. Bucuresti 7 Bl.Gheorghe N.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.846.100 10.Gheorghe Stefan N. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str.Vestului 18 Bl.22 33.824.790. 20 Ploiesti Str.505.41 Sc. 26 PloiestiStr.031.500 27.370 38.Bahluiului 14 Bl. Leului 3 Bl.1Ap. 11B Ap.6 Boldeti Scaieni Str. Ion Dumitru N.000 145.000 LEI 4. 1 Ap.18A Ap.387.558. M7 Ap. Georgeta Radu I. A1 Ap.9A Sc.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.464. 3D Sc. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.000 77.525. Elena Balba S. Bahluiului 31 Bl. B Ap.080 LEI 207.000 134. 102B Sc.Constantin Radu Gh. 14 Ploiesti Str.25 Plopeni Str.608. Malu Rosu 122 Bl. B Et. 63 Ap. 101 Sc.680 LEI LEI LEI LEI 82.Ioan Mircescu I.800 LEI 11. 64 Ploiesti Str. 141E Sc.757.459.360 LEI 12.Vasile Metea A. 17 Ploiesti Str. 7D Et.700 31.000 22.340.560 8. 113 Sc. 7D Ap. B Et. Lupeni FN Bl.200 LEI 25. Liliacului 8A Ploiesti Str.771. Sos.413. Maria Mircescu V.299.1 Ap. 30 Ploiesti Str.Gratiela Ramona Barbu M. Maria Bran N.372. 4 Ap. Cameliei 8 Bl. B Et.Elena PloiestiStr. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str. 41 Sc.915. 12 Ploiesti Str. Vestului18 Bl. 31 Ploiesti Str.000 10. B Ap.Traian Matei C.Secelenilor 2 Bl. Domnisori 79 Bl. B Ap.000 LEI 4. 6A Sc. 141A1 Sc. 30 Ploiesti Str. M7 Ap. 150 Sc.488. Ana Nicoleta Pavel C.Ion Victoria I.850.600 11.Cameliei 8 Bl.800 51. 1 Ap.444. 41 Sc.22 Sc. Sos. 2Ap.601.526.25 Plopeni Str.372.Mihai Bravu FN Bl. Viorica Chira S.Ale. Elena Visan St.771.B Ap.A Et.A Et.300 22. Bucuresti 7 Bl.A Ap.120 3.Maria Vasilica Caprarescu C.Sos. Maria Victoria St.298.Emilia Gabriela Braha I. Corabiei 4 Ploiesti Str. 2 Ap.000 12.B Et.Calea Unirii 38A Bl. Diligentei 23 Ploiesti Str. Lupeni FN Bl. 36 Plopeni Str. Padina 7 Bl. B Ap.339. Bd. Vestului 20 Bl. Leului 3 Bl.Gheorghe Ioan Marin I.439.600 LEI 225. 6 Ploiesti Str. Steliana Burican Gh. Dumitra Dumitru N.440. Calea Unirii 38A Bl.120 3.976. 112B Ap.000 LEI 58.208. Zimbrului 14A Bl.Ioana Bran A. 3 Ap.B Et. A Ap.000 168. Bd.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.000 4.30 Ploiesti Str. Ecaterina Sacuiu Gh.FeliciaVirginia Dragos I. B Et.560 5. 87 Ap. 2 Ap.Vasilica Barbu I. Izabel Madelina Lucia Rada C. 49 Ploiesti Str.Valeria Simion P.895.1 Et.480 71. Ionela Stoica N. Luminita Doina Aldea I. 5 Ploiesti Str.Maria Nicolici S. AC17 Sc.186.860.916. Isabela Dumitru A.040.757.

B1 Sc. C Ap. 39 Ploiesti Str. 47 Ploiesti Str.Mircea Iancu V.19 Bl.600.4 Plopeni Str. 8C1 Sc.Malu Rosu 118 Bl.495.Sg.Elena Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.Republicii 183 Bl. Calea Bucuresti 21 Bl. Pajurei 8 Bl.1B Sc.520 LEI 13. Gh. 4 Ploiest iStr.807.120.198. 31 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. Gr.360 32. 13 Sc. 1 Ploiesti Str.Constantin Dragnea Gh. 2 Ap. Veronica Alionte Gh. 42C Sc. 36 Ploiesti Str.50 Ploiesti Str. B Et.Tirnave 1 Bl.Gh.B Et.941. B Et.Laura Calita Gheorghe Gh.330 LEI 32. 50 Ploiesti Str. B Ap. B Et. 153 Sc.562.M.600 13.610 LEI 21. Nicolae Arhip 1 Bl.B Et.Ionela Nicolae M.372.000 LEI 3.4 Ap.Cameliei15 Bl. 63 Ap.4 Ploiesti Str. Serg. Ctin Brezeanu 10 Bl.142 Sc. D1 Sc. Cantacuzino 263 Bl. Gr. Gherghina Dinu N.A Et.F Et. B Ap.400 LEI 59. Marin Bostan T.1 Ap.938.000 LEI 11.520 LEI 4.154.1A Sc.A Ap.13 Ploiesti Str. Emanuela David M.600 9.750 LEI 13.409.1 Ap. 39 Ploiesti Str. B Et.464.800 LEI 81. Eleade Gheorghe E. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str. 13 Ap.000 8. Bl.000 44.Gheorghe Vrabie Gh. Gh. GeorgianaNicoleta Tripovici C.000 8.21 Ploiesti Str.Marina Gheorghe I.A Et. Inelul III Nr. Crisan 14A Bl. 5 19. 13 Sc.000 LEI 25.Kogalniceanu 1 Bl.040 25.Ion Iuluan Comanescu C.A Ap. Arinului 1 Bl.1 Ap. 6 Ploiesti Str.2 Ap.500 LEI 95.B Et.Gheorghe Achim Gh. 13 Sc. Cantacuzino 259 Bl.880 LEI 156 . Ileana Minea C.400 23.Gh. 68 Sc. Bd. 3 Ap. Mateescu Gheorghe 7 Bl. H3 Sc.11 Sc. 30 Ploiesti Str. B Et.Nicoleta Grigore St. Gloriei 1 Bl. 41 Ploiesti Str.400 3.200 20. Gr.320 43.12E Ap. Vornicei 9 Bl. Er.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.400 32.526.264. Nicolae Dumitrescu I.Ctin. Viorica Grigore T.26 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.68 Sc. A Sc. Carol Davilla 6 Bl. D3 Sc. 4 aP. Piata Victoriei 5 Bl.Bahluiului 3 Bl.1 Ap.Cantacuzino 263 Bl.Mihaela Ene I.150 LEI 22.600 LEI 10.Aurel Gheorghe N.464.Vasilica Dragnea Gh.F Ap. A Ap.Gr.290 LEI 20.816. 20 Manesti / Str. 1 Ap.400 233.Gheorghe Iacob I. Gr. 3 Ap.A Et. Libertatii 7 Bl. B Et.744. 21A Ap. 35 Ploiesti Str. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str.186. Cantacuzino 263 Bl.Simona Gabriela Popa Gh.941. 107 Ploiesti Str. 46 Sc.783.Ghe . Brezeanu 10 Bl.Florian Ion I. 2 Ap.Alexandra Stroescu I.Arinului 1 Bl.716. Primaverii 2 Bl.360 LEI 44.483.297. Maria Emanuela Tinca I.46 Sc.Nina Mirica I. Constanta Oprina I.810.250 103. 15 Ploiesti Str. 3 Ap. Constanta Dragomir I.116. 50 Ap.12B Sc.Cantacuzino 192 Bl.483.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825.411.A1 Ap.569.464.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.Licurici 4 Ploiesti Str. Vornicel 9 Bl. Bucuresti 24B Bl. Democratiei 86 Bl. 123D Sc. 21A Sc.356. Grigore Cantacuzino 58 Bl.438.Paula Filip D.000 LEI 15.12 Ploiesti Str. BEST Sc.574. Cantacuzino 263 Bl. B Sc. Gi.B Et.Gheorghe Iaancu St.200 LEI 15.783. 4 Ap.2 Ploiesti Str.Ana Sava Gh.26 Ap[. Al.1 Ap.240 LEI 35.370. A Ap.Rodica Anda Stoicescu I.C Et.959.Dinu V.Mioara PopescuSt.480 LEI 160.198. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str.Georgeta Ciobanu I.500 LEI 5.B Ap. Varbilau 3 Bl. 50 Ploiesti Str.520 35.287. B Et. B Et. Gh.4 Ap.720.Stefana Petre I. 87 Sc.800 LEI 97.Niculae Georgescu St. 132C Sc.4 Ap.Rica Gheorghe V. 13 Ploiesti Str.508.

480 5. Niculina Chitiga Gh.000 82.Stefan Alexe P.850 13. 8 Baicoi Str.720 64. B Ap. Victoria Bobeanu L.500 1.Floarea Bucur M.560 LEI 7.A Ap.017.24 PloiestiStr.570 31.516. Cameliei 11C Bl.Ioan Gh. Gr. 52 Ploiesti Str. A Et.346. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str. Tudora Pacurariu S. Republicii 100 A Bl. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str. 8B Sc. 2Ap. Cameliei 15D Bl. C3 Sc.1 Ap.A Ap.120 47.580 87.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str.Emanuela Rodica Mihai V. Petru Tanase Gh. 8B Sc.62 Ap. Victor Sicoe M.148. Gr.Elisabeta Dumitrescu I. 7 Ploiesti Str.Marian Visan C. Gabriel Pop P.769. 1 Et.000 8.571.320 3. 136 Ploiesti Str. Casin 1 Bl. Nicolae Olteanu M. Cameliei 16 Bl.53 PloiestiStr.27 Plopeni Str.800 85. 9 Ploiesti Str. AC10 Sc.Catalin Grigorescu Gh. Cameliei 11C Bl.356. C Ap. Mariana Crina Cringasu P.059.124. B Ap.350 16. Petre Alexe P.972.606. 2 Ap.922. B Ap.420 88. Jianu 6 Sc.640 LEI 28.565.9 Ploiesti Str.11A Sc.245. A Et.505. 136 Sc. 3 Ap. 13 Ap.373. 4 Ap.920 8.271. C Et. 4D2 Sc.440 518.440 72.120 26. 117 Ap. Cameliei 23 Bl. Constantin Daniel Gheorghe N. Vasilica Oprea N. A Ap.626.Ctin Brezeanu 4 Bl.163F Sc. Libertatii 7 Bl. 25 Ploiesti Str.Iulian Ivan V. 62 Ap. Frasinet 3 Bl.Georgiana Chitiga I.31L Et.116.000 63. Constantei 16 Ploiesti Str. Plopilor 2 Ploiesti Str.600 7. Catinei 11 Bl.505.15 Ploiesti Str.326. Gheorghe Niculae N.Plopilor 2 Baicoi Str. Luminii FN Bl.920 28.Ofelia Beatrice Dobre I.D Ap. A Ap. Socrat Safta G.302.555.046. 30 Sc.980. 73 Ploiesti Str. Zanoaga 9 Ploiuesti Str.943.950 18. Cantacuzino 263 Bl.571. Nicolae PaunI. I.742.Grindului 5 Bl.200 110.Luminii FN Bl.Elena Domnita Pop A. 23 Ploiesti Str. Marasesti FN Bl.Maria Dinca M. 3 Ap. 18 Ploiesti Str.160 LEI 26.24 Ploiesti Str.430.720 57.269.560 106. 12 Plopeni Str.32 Ploiesti Str. Paulina Alexe St.119. 15 Ploiesti Str. Carla Argint A. 15 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.Ctin Brezeanu 4 Bl. Ana Dumitrescu D. 99 Ap. Republicii 20B Bl.358. 3 Ap. Gh.852.000 22. Dinu PopescuE.69 Sc.Arhip Nicolae 3 Bl.000 LEI 153. Cosmonautilor 4 Bl.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .800 50.320 54. 139K Ap. Pavel Predescu St. Paraschiv Filip V.668. Alexandru Donici 10 Focsani Str.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79.560 73.560 96. 20 sC.16B Sc.Mihaela Ionescu P. C1 Sc. 35 Ploiesti Str. Gornistilor 3 Bl.617. 11 PloiestiStr. Alexandru Tarida N. Piatra Craiului 6 199. Arh.857. Mincu FN Bl.280 6. 12 Ploiesti Str. Frasinet 3 Bl. Vasile Dumitru N.808.034. Elena Liliana DumitruT. 80 PloiestiStr.560 227. Stefan Ploiesti Str. Streiului 3 Bl.A Et.1F1 Sc.31L Ap.200 16.000 18.898. Elen Ficu C.040 4. Mariana Ivan V.137. Gheorghe Zamfir P. 2 Ap.457. 124A Sc.A Ap.510 3. D Ap.64 Ploiesti Str.Elena Predescu I.611. Gh.240 17.6 Ap.Alina Cristina Nita M. Ion Ionescu M. Canela Ardelean G. 3BIS Et. C1 Sc. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. Cantacuzino 184A Bl.976. Bobilna 131 Ploiesti Str. D Et.440 31.600 LEI 17.Silviu Bucur T. 88 Ploiesti Str.

str.str.590 LEI 27.Cosambesti.bl.343.ap 6 Slobozia.Coloanelor.17 Slobozia.bl. Adrian Cheaga N.str.53 Slobozia.bl.str.Garii.400 3.800 99.D3. Valentina Anton N.sc A.320 10.ap.Stefan cel Mare.Aleea Feroviarului.str.12B.149 Suma 77.str.ap.720 168. 17.Unirii nr.374. 75 Bucuresti.bl U 20.9 Slobozia.000 LEI Domiciliul Slobozia.str.53 Slobozia.640.sc A.080 69. 38 Ploiesti Str.ap.600 65.X.ap.b-dul Cosminului.b-dul Matei Basarab.bl.372.2.ap.bl.048.A3.Anastasie Panu nr.57 Slobozia.str.8 Slobozia.ap.bl.000 9.sc.360 15.bl.000 18.bl.66. 44 Sc.661.ap.12B.P3.str.C1.Mircea cel Batran.2 Slobozia.548.200 149.440 49.str.MB4.bl.A.ap.46.331.b-dul Matei Basarab. D.str.B.ap 14 Slobozia.Stefan cel Mare.720 16.895.sc.552.ap.jud.sc A.837.232.910 LEI 5.R4.008.M3.U25.ap.600 11.Marului nr.Nisipuri.Stefan cel Mare.b-dul.749.bl.bl U 20.600 Amara.MB17.bl.074.sc.ap.564.27 Slobozia.Chimiei.Matei Basarab 27. 3 Slobozia.880 65.ap.Garii.Mircea cel Batran.600 31.31 Slobozia.bl.et 3.bl.sc.bl.sc. D.345.bl.760 54.str.320 20.b-dul Matei Basarab.10.000 6.800 71.ap.11 Slobozia.Garii.bl.151 Slobozia.ap.sc A.sc 1.str.840 11.44.746.240 2.343.str.sc A .sc.363.ap.320 3.NIsipuri.b-dul Matei Basarab.et. Slobozia. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.sc.785.952.579. 4.sc A.893.48.ap.161.bl.sc C.str. Garii.D1.V4.A.Costache D.str.Lacului.800 29.et.949. Aleea Ronda.744.M3.751.186.ap.000 9.180.Stefan cel Mare.scB.8 Slobozia.1.bl.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.280 51.334.180.811.b-dul.ap.026.240 10.320 20.3.680 17.000 20.840 34.str.bl.8 Slobozia.927.000 73.str.12B.200 21.sector 3 Slobozia.630.ap.ap 7 Slobozia.sc A.116.ap 14 Slobozia.320 6.640 56.bl.ap.bl.sc A.sc A . Slobozia. B Ap.Mircea cel Batran.sc A.b-dul matei Basarab.MB17.527.Nicolae Balcescu nr.U15.400 38.483.sc. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V. 149 Slobozia.sc A .G100.str.640 34.B.Mihai Eminescu.744.bl. Mircea cel Batrin 4 8. Troenelor 7 Bl.A.ap 1 158 .MB17.141.12.bl. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.str.ap.bl.str.bl.b-dul Matei Basarab.92 Slobozia.D2 Slobozia.ap 15 Sat Gimbasani.sc B.20 Slobozia.151.ap.Ialomita Slobozia. U 20.800 23.b-dul Chimiei.sc A.sc A.600 13.ap.B.sc C.2 Slobozia.b-dul Matei Basarab.632.com.145.sc.413.200 6. Matei Basarab.20 Slobozia.sc A.616.230 62. 6 Slobozia.sc B.ap 6 Slobozia.000 35.B.400 29.str.str.bl.

1H.ap.bl.ap.bl.b-dul Unirii.sc B.810.A.860.669.bl.str.Bucu.B33.sc B.438.C.sc.880 5.Locotenent Gheorghe Saidac nr.ap.Niculai Ghimpe E.sc.000 20.bl. Cuza Voda.040 62.ap12 Slobozia. Grivita Slobozia.ap.bl.680 79.sc.78 Bucuresti.str.ap 31 Slobozia.b-dul Matei Basarab.467.004.1-26.382.605.Prelungirea Mihai Viteazu. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.ap.4.sc G.640 49.485.22 Slobozia.str.98 Slobozia.683.b-dul Matei Basarab.9 Slobozia.G.75 Slobozia.12 Slobozia.927.200 121.Z.520 10.78 Slobozia.str.V4.880 40.600 94.bl.000 16.12 Slobozia.U11.et.800 21.sc.bl.871.Ialomita Slobozia.str.V2.262.b-dul Unirii.Aleea Parcului.529.376.str.U27.str.Aleea Feroviarului.44 Slobozia.mihai Eminescu.sc.B27.str.B27.bl.b-dul Matei Basarab.sc.3 Slobozia.379.MB20.sc A.bl.b-dul Unirii.sc.Ialomita Slobozia.U18.Aleea Nordului.sc.str.A.080 42.str.miron Costin.sc.sc.bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .sc A.2 Slobozia.Mihail Sadoveanu.840 10.ap.bl.ap.320 73.C.bl.M3.ap.sat Smirna .bl.E17.536.Horia nr.750 7.U.sc.18 Slobozia.Horia nr.280 53.bl.sc.738.12 ICEM.b-dul Matei Basarab.321.520 20.040 77.sc.480 120.J1.4 Slobozia.320 26.39 47.str.bl.235.646.sc.232.ap.Aleea Nordului.920 105.bl.480 39.400.19 Slobozia.400 255.ap.sc.681.300.226.711.129.bl.800 115.ap.b-dul Cosminului.560 32.bl.A.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.sc.10 Slobozia.B.Aleea Parcului.sc A.ap.43.jud Ialomita Slobozia.U10.A.ap.sc.13 Slobozia.U16.jud.C.4.520 27.ap.ap.sc.B.5. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.bl.sc.b-dul Matei Basarab.sc.4 Com Andrasesti.jud.B.ap.3 Slobozia.b-dul.2 Slobozia.000 38.bl.Miron Costin.400 25.000 62.G8.28 Slobozia.sc A.bl.str.J2.720 9.bl.360 73.ap.sc B.000 19.ap. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.53 Slobozia.B.A.988.B.7 Slobozia.bl.str. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.243.400 248.Pacii nr.Aleea Ronda.076.600 11.ap.ap.b-dul Chimiei.M3.200 37.880.str.744.Matei Basarab.d-dul Unirii.bl.scB. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.C.5 Slobozia.ap.ap.b-dul Matei Basarab.bl.sc B.B.520 70.641.BN7.ap.bl.bl.1 Slobozia.bl.bl.bl.sc D. Ialomita Sat Cosambesti.946.930.640 21.893.390.800 65.ap.V2.str.Aleea Feroviarului.Ardealului.b-dul Unirii.034.12 Slobozia.12 Com.704.jud.376.ap.ap.J1.000 414.200 27.bl.4 Slobozia.ap.J2.519.sc A.B.2.Lacului.b.sc A.068.200 28.ap.ap.600 197.D.928.200 33.ap.15.bl. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.str.str.com.Aleea Parcului.621.6 Slobozia.8 Com.bl.421.str.str.320 37.U18.D2.967.b-dul Cosminului.240 38.315.53 Slobozia.sc.A.Ialomitei.320 13.A.str.ap.J1.ap.b-dul Matei Basarab.str. Grivita .080 17.A.940.720 23.994.18 Slobozia.160 84.bl.ap.102 Slobozia.4 Slobozia.bl.et 6.20 Slobozia.1.b-dul Matei Basarab.94 Slobozia.

ap.560 40. Lacul Zanoaga nr.720.040 54.b-dul Matei Basarab.b-dul Matei Basarab.280.U27.sc C.39 Slobozia.526.b-dul Matei Basarab.600 60.Cuza Voda.Grivita.bl.C.a.760 11.U4.bl.b-dul Matei Basarab.80 Slobozia.588.Aleea Pietii.str.sc A.000 18.9.920 66.200 88.ap.Gherea nr.bl.440 43.720 22.A.sc B.560 24.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .75 Slobozia.867.D.str.K1. Gherea nr.bl.bl.ap.2 Braşov.sc B.404.13 41.str.ap.15 Slobozia.L6.str.Aleea Cortensiei nr.sc.853.520 3.bl.685.B.42 Slobozia.sc B.190.3 Slobozia.20 Slobozia.sc A.621.K1.ap.840 21.ap.bl.480 56.360 10.ap.sc D.bl.20 Slobozia.U21.b-dul Unirii.5 Slobozia.36.sc.ap.53 Slobozia.849.str.bl.299.bl.512.25 Slobozia.12 Slobozia.800 41.ap.b-dul Matei Basarab.bl.Stefan cel Mare.2.ap.a.sc D.sector 6 Slobozia.Vasile Alecsandri.240 37.320 87.2 Slobozia.ap.227.str.25 Slobozia.ap.sc A.B3.ap.V5.000 30.ap.Matei Basarab.Dealului nr.14.ap.000 59.J1.53.24. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.sc B.U6.sc A.680 142.str.sc B.515.Jud Ialomita Slobozia.Avram Iancu.ap.Lacului.sc A.41.sc A.Aleea Scolii.b-dul Unirii. Domnita Balasa.035.932.400 53.bl.757.880 9.703.24 Slobozia.bl.42 Constanta.str.str.Ardealului.680.et 1.ap.3.742.bl.5 Slobozia.120 75.MB8.ap.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.Mihai Eminescu.et1.bl.560 9.D.116.U6.U16.ap.sc A.432.718.ap.24 Bucuresti.920 34.040 84.a.sc A.U28.X2.str.B.sc a.299.ap.12 Slobozia.000 12.ap.B7.sc A.str.960 65.Mihai Eminescu .12 Slobozia.ap.13 Decembrie.4 Slobozia.ap.11 Slobozia.U10. Aleea Pietii.str.711.920 7.ap.ap.400 111.str.sc A.120 34.str.9.720 44.200 22.25.2.str.35.047.ap.360 3.sc B.600 13.000 7.726.794.640 11.sc.bl.441.bl.200 39. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.571.160.bl.bl.280 20.270.bl.600 76.1 Slobozia.bl.bl.bl.624.b-dul Cosminului.str.14 Slobozia.899.480 15.bl.25.744.str.600 270.sc A.ap.Aleea Nordului.920 14.str.14 Slobozia.ap.70 Slobozia.ap.400 41.Mihai Eminescu.Mihai Eminescu.sc.320 52.ap.X.800 20.str.sc A.8 Slobozia.b-dul Cosminului.488.11 Slobozia.488.jud Braşov Slobozia.865.sc.080 24.str. Cuza Voda.897.sc B.551.366.nr.str.bl.bl.744.12 Com.L5.str.bl.957.bl.260.bl.15 Slobozia.36. C.str.str.str.bl. Aleea Pietii.B3.sc A.562.sc.ap.sc A.sc.ap.372.021.bl.Domnita Balasa.str.B.b-dul Unirii.400 10.b-dul Matei Basarab.MB1.53 Slobozia.bl.157.600 39.733.6 Slobozia. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.Ciulnitei nr.11 Slobozia.16.

A.et.14 Com.b-dul Matei Basarab.10 Slobozia.66 Slobozia.7 Slobozia. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.D.et 1.000 10.976.C.b-dul Unirii.920 72.sector 5 38. Stefan cel Mare.bl.b-dul Cosminului.879.13 Slobozia.B1/30.744.bl.35 Slobozia.9 Slobozia.400 46.680 17.1 Slobozia.b-dul Chimiei.1/26.sc C.b-dul Chimiei.sc B.000 51.S2.360 53.sc B.sc A.sc a.b-dul Chimiei.C3.320 42.95 Slobozia.ap.290.580.44 Slobozia.C.8 Slobozia.bl.Aleea Parcului.389.677.F5.6 Sat Iazu.sc B.334.110.6 Slobozia.960 82.et 1.400 9.44.446.120 16.str.bl.1.str.bl.sc C.6 Slobozia.bl.bl.sc A.Armanului nr.str.765.bl.bl.mihai Eminescu.1 Slobozia.790.2 Sat.424.Cuza Voda.297.ap.ap.000 67.000 31.446. Pacii nr.000 31.str.bl.str.N!.2 Slobozia.4 Slobozia.116.076.sc B.sc A.706.U21.17.MB14.Decebal.Nisipuri.Dorobanti.bl.ap.ap.sc B.320 11.2.680 30.ap.B27.Cuza Voda.b-dul Matei Basarab.bl.11 Slobozia.200 121.ap.47.944.372.U18.ap.241.str. Fundata.str.str.17. Alexandru Odobescu.b-dul Matei Basarab.7.3 Tandarei.sc C.bl.160 15. Dor Marunt.864.bl.2 Slobozia.13.sc B.480 25.Cuza Voda.E17.U1.bl.str.bl.com.800 26.000 16.ap.N!.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .360.ap.Avram Iancu.Cuza Voda.sc A.Cuza Voda.bl.ap.352.Ialomitei. Calarasi Slobozia.et.29.66.600 3.bl.str.000 79.853.str.ap.860.800 63.ap.14.9/48.bl.str.str.sc A.17.2.bl.5 Slobozia.221.D.7 Slobozia.ap29 Slobozia.040 45.Miron Costin.sc.ap.Ialomitei.b-dul Unirii.bl.320 41.sc B.Gherea nr.Nisipuri. Scanteia.5 Slobozia.b-dul Unirii.bl.Dragos Voda nr.7 Slobozia.sc A.28 Slobozia.520 38.000 11.str.Jud.b-dul Matei Basarab.860.ap.7 Slobozia.sc D.et 5.str.I 3.116.ap.bl.jud Ialomita Slobozia.558.6 Slobozia.bl. 9 Mai nr 9 Slobozia.263.409.b-dul Matei Basarab.5 Slobozia.47.b-dul Cosminului.bl.sc A.b-dul Matei Basarab.sc B.bl.488.272.674.240 11.bl.22 Slobozia.ap.ap.sc A.43.B1/30.ap.120 19.sc A.b-dul Cosminului.552.Avram Iancu.ap.str.U27.320 58.bl.str.8 Bucuresti.M3.Jud.bl.000 32.bl.str.000 9.sc A.440 20.ap. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.bl.bl.540.830.sc B.400 15.240 74.960 9.str.ap.bl.sc D.860.Miron Costin.str.ap.2 Slobozia.Aleea Baii.7.sc A.215.957.bl. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.ap.1 Slobozia.18 Slobozia.str.9 Slobozia.sc E.18 Slobozia. Ialomita Slobozia.1.sc A.str.000 8.604.000 60.14.sc A.ap.sc A.291.400 41.930.str.817.ap.920 51.360 61.ap.738.IAS .b-dul Matei Basarab.sc A.462.I 3.640 32.U.bl.000 31.ap.str.14.Ialomitei.400 48.str.8 Slobozia.640 12.ap.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.000 255.str.com.ap.22 Slobozia.Mestecanis nr.16 Slobozia.et 4.sc A.ap.Perieti.bl.bl.10 Slobozia.str.ap.ap.sc A.098.10 Slobozia. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S. Mihai Eminescu.ap.sc A.ap.600 19.480 207.440.sc B.G5.437.78 Slobozia.ap.sc C.160.960 12.bl.ap. Gherea.str.ap.bl.

300 19.Ciulnita.400 46.223.Ardealului.U21. Ion Voicu S. PETRU ARDELEAN P.082.418.A4 AP.085.000 57. MARINELA AVRAM P.120 74.92 COM. 34 Com.200 13.et 3. PACII BL.A4 AP. GHEORGHE ALEXANDRACHE L.046.200 22.sc B.440 32. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I.000 23.sc A.520 38. STELA ALMASAN OFELIA I. 14 DEVA AL. ANA ANGHEL V.U21. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A .467. A2 AP. MIHAIL-V. SAT OCOLISUL MIC 67 COM.16 DEVA ZARANDULUI BL.28 DEVA CUZA VODA BL.b-dul Matei Basarab.b-dul Matei Basarab.ap.ORASTIOARA DE SUS jud.320 49.760 45.Vanatori.845.497.16 AP. LUCIAN ALEXANDRACHE P. DOREL ADAM C.bl.B AP.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.ap.000 55. 14 AP.ap.MB6.340 8.12 Slobozia.131.ap.5 jud.178.HD.267. VIRGIL ADAM S.D6 SC. BAITA jud HD.264.244.360.46 DEVA AL. DEVA AL.640 47.22 CALAN Str.bl.sc A.ap.B.3 DEVA EMINESCU BL. ANDRONE GH. ROMANILOR BL.260 2.ap.48 SC.43.100 26.840 16. 20 AP.881.5 Slobozia.Mihai Eminescu.str. 10 HUNEDOARA.A1 Sc.400 6. PACII BL. FLORILOR BL.24.D6 SC. GHEORGHITA ALBU GHE.U21.str.bl.sc. PAVEL ARON L.24.35 jud.sc. CALAN Str.850.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.sc A.994.bl.29 Slobozia.Mihai Eminescu.Mihai Eminescu.b-dul Matei Basarab.ap. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL.976.615.196.Alexandru Odobescu. Vasile Zamfir S.288.ap 4 Slobozia.J1.B.ap.550 39.251.978.sc B. 189 jud.Prunului nr.440. FLORILOR BL.000 1.18 AP.str.947.Jud.080 72.bl.000 1.15 Slobozia.bl.TRAIAN BL.231.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.B AP11 SUMA 19.16 ORASTIE MURESULUI BL. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA. MARIA ANUTESCU P.411.644.HD.sc.7 Slobozia.930.320 25.8 Slobozia.600 57.B AP.bl.200 12.bl.065.960 9.854.015.sc A.B AP.16 AP. Rodica Zamfir I.608.200 5.766.sc A. 34 DEVA AL. BATIZ Nr.bl.080 LEI 22.595.915.48 SC.447.200 25.b-dul Matei Basarab. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL. DORINA ADAMOVICI D.bl. IOAN ANDREI I.9/48.23. 20 AP.B.str.160 35.34.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 . DEVA IMP.ap. DACIA 37 BL. HD.16 5.Mihai Eminescu.str.TRAIAN BL.302. TEODORA ELENA ATOMEI A.220. IOAN AVRAM I. A AP.223.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.70 Slobozia. Ialomita Slobozia. 19 HUNEDOARA.bl. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D.446.str.603.440 44.280 4. MARIA ANGHEL G.360 82.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G. I AP.str.29 Slobozia.640 6.14 Slobozia.CERBULUI 10 BL.ap.16 SC.5 jud.180 10.3 DEVA IMP.15 Slobozia.b-dul Matei Basarab. Y2 AP.562.1 AP.AP. 26 jud.sc A. LUCHIAN ALEXANDRACHE N. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V. HD.bl. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.sc A.240 36. M1 SC.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.ap. CALAN INDEPENDENTEI BL.560 50.ap.str.22 AP.29 Slobozia.538. CARMEN LUCIA ACATRINEI I.49 jud HD.sc C. DEVA DECEBAL BL.000 27.6.44 AP.9 Com. PORUMBESCU BL.bl. Manuela Slobozia. ARON ARON A.288.760 6.600 37.760 6.44.800 43.

CORNELIA BOTEZATU C.251.9B SC.667.E AP. DOREL BAICAN I.30 DEVA EMINESCU BL.120.457. IOAN BOLDEA S.000 57.HD DEVA Str.66 Sc.416.54 Com. VERONICA BENTA A.106 DEVA AL. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V.800 100.240 4. J1 AP.1 AP.080 60. CALUGARENI NR.200 94. 23.160 40. B-UL.8 AP. HD.800 39.241.696.42 jud.392.2 SC.Z1 SC.400 41.80 Sc.72 AP. B AP.A AP.26 DEVA MINERULUI BL.000 24.967.28 DEVA BEJAN BL. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.040 106.980.ENESCU BL.20 DEVA GRIGORESCU BL. DORINA TATIANA BALAN I.636. AUREL BALAS G. DEVA 22DECEMBRIE BL.711. RAUSOR 117 jud. DECEBAL NR.14 DEVA AL.588. MARIA BRUSTUREAN T. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D. VIILOR NR.648.32 DEVA BEJAN BL.240 94.17B jud. MARIANA BERES G.2 DEVA EMINESCU BL. HD. BOUROS P.22 SC.160 2.DELEANU NR.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL. DEVA BALCESCU BL.3 DEVA AL. DUMITRU BOGOS I. OLIVIA BEC I.280 85.3 DEVA EMINESCU BL. PETROSANI Str. ANA BOLDEA I.AB17 SC.480 4.400 16.244. SIMERIA TRAIAN 98 jud. C-TIN BELU T.O2 SC.084.4 DEVA Str. BAZIL BANCIU I. HD.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.14 DEVA BEJAN BL.400 26. MARIA BOBORA G. 94 HUNEDOARA.D AP.9 jud.448.385.3 AP. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I.4 DEVA I.45 DEVA BALCESCU BL.14 DEVA ZARAND BL.976. DEVA EMINESCU BL. IOAN BADEA I.090.720 33. VENUS BL. SIMION AVRAMIA V.3 Sc.FLORILOR BL.99 HUNEDOARA.28 AP.400 315. EUGENIA BOTOC C.17 BALATA PRINCIPALA NR. MARIUTA BOBAR I. 33 HUNEDOARA Str.200 45.5 SC.480 8.000 59.160 82. GHEORGHE BRANDA V.B AP.903.600 30. 56 DEVA PROGRESULUI BL. AURELIA BOGDAN V. FLORIN CRISTIAN BIRLA I.000 47.TRANSILVANIEI BL. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.390.1 AP.050.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud.29 SC. CIPRIAN PORUMBESCU BL. ANNA BALICA N.16 DEVA ZAMFIRESCU BL.640.308. HD.13 SC.600 103. NICOLAE BOGDAN S. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.11 DEVA AL.600 56.840 60.046.34 AP.160 8.6 AP.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.800 142. HD. 3 AP. Str.800 84.500 2.B.608.82 jud. SABIN BOTA P. ANA BOTICI A.347.6 BRAD REPUBLICI BL.240 41.176.365.194.3 HUNEDOARA. STAN BISCA T.41A Com.583.5 SC.360 44.43 DEVA CALEA ZARAND BL.560 27.A 4-2 AP.22 SC.374.160 43.49 AP.A AP.046.FLORILOR BL.000 75. 24B DEVA I.886.IRE .1 AP.HD.500 26.9 DEVA AL.250 20. BEJAN BL. HD.GHEORGHE BOBAR S. CORVIN Nr 12 BL.DELEANU NR.380 155. LIDIA BALATICI GH. B-UL.6 jud.PUI Sat. Z1 AP.280 100.544. MIRCEA BELU I. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P.676.29A AP.19 AP.A AP.204.MUNCII BL.709.H AP.B.739.305.3 AP.TRAIAN.520. PANTELIMON BARA P.68 DEVA G. EMILIA BACIU S.000 57.160 372.600 66. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.4 AP.020.200 26. HD.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.1 AP. DOREL BRANET P. 24B HUNEDOARA. MIHAI VITEAZU 10 BL.A6 SC.A 4-2 AP.476.1 AP.076.AVRAM P. VICTORIA BRABETE P. 19 DEVA CREANGA BL. B AP. CORVIN Nr 12 BL.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 . LIDIA BALAZS F.160 10.669. DECEBAL NR.152.400 9. SABINA BOBORA A.1 AP.100 19.791. DEVA Str.2 AP.5 DEVA ZAVOI NR. AURELIA BRANUTIU G. DEVA SCARISOPARA BL.18 Sc.

3 DEVA A.000 LEI 120.040 17. LALELELOR BL. HD.DECEBAL Nr.3 DAVA DACIA BL. BUL-DACIA NR.280 9.39 21.CONSTANTIN CHIS I.15 HUNEDOARA.639.2 DEVA A.ENESCU BL.989.200 46. CRISTIAN CHEPTROSU T.24 DEVA CRANGULUI NR.25 jud.42 AP. Str. 38 jud.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53. ALEXANDRU CIORTEA I. TEODOR CIOARA C.260.203.360 LEI 414.000 5.450 36. TERENTIE BUCUR Z.LAUTARU NR.512.IANCU BL.C AP.200 166.334.595.30 HUNEDOARA. ELISABETA COMSA V.30 HUNEDOARA.46 SC.43 SC. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA. RODICA CALUGARU I.B5 SC.897. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.200 46.674.570.509.816.C AP.296. DEVA ANDREI MURESAN BL.5 BL. HD HUNEDOARA.A AP.8 DEVA GOJDU BL.840 11.244.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR. PETRU MARIUS CAZACU I.2 DEVA AL. IOAN BUTNARU I.83 DEVA AL.H3 SC. HD.F AP.42 AP7 jud.440 140.665. ENESCU BL.440 82.488. 13 HUNEDOARA.098.15 DEVA DECEBAL BL. ENESCU BL.720 60.33 AP.011.000 7. CORBULUI NR.440 242.200 16.240 18. MIHAIL CALUGAR M. DEVA BALCESCU BL.400 283.30 HUNEDOARA.28 DEVA VULCAN NR.143.6 jud.BALCESCU BL. ZAMBILELOR Nr.5 BL.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.21 DEVA PROGRESULUI BL.2 SC. CIURDARESCU M.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.A2 AP.595.800 11. GHIORGHITA BUFTEA I. MARIA BUTNARU I.16 DEVA LIBERTATII NR. CALIN CIOCAN V. N. DOREL CHISBORA C.807.200 16.19 Sc.IANCU BL. HD. RODICA BUMBARU C.A AP.880 25.860 20. IOSIV CHISBORA C.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR. DEVA HOREA NR. AURORA OLIMPIA CASAN P.11 jud.409.548. GEORGE CATANA V.F Sc.INDEPENDENTEI BL.880 472.120 5.393.69 DEVA MINERULUI BL.7 jud. SIMERIA V.530. HD.400 85.21 SC. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.080 41.065.3 DEVA B.IANCU BL.1 AP.000 84.23 AP.A AP.920 44.12 DEVA ANEMONELOR NR.361. IOAN COCOS I.400 62.PACII BL.IOAN CARACAS I.715.430.B AP.1 AP.330. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T. VIORICA CAMPAN N.400 11.31 BALSA Nr.P4 AP.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.C1 AP.23 AP. HD.A AP.200 1. MAGDALENA COCIOABA C.593. IACOB BUDA I.33 AP.37 HUNEDOARA.9 BL.048.H3 SC.3 AP.200 21. HD.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .I.46 SC.ALECSANDRI NR.000 52.D SC.225.9 HUNEDOARA. DOINEI NR.20 SC.10 DEVA 22DECEMBRIE NR. VIOREL NICOLAE BUTAS T.8 SC.AB1 AP.16 DEVA CARPATI NR.657.960 38.1 DEVA G.158.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.712. EMILIA COCOS N.18 DEVA I.BRUSTUREAN P. DELIA BUGA A DOINA D.CREANGA BL. HD HUNEDOARA.3 AP. RANDUNICII BL.15 DEVA MINERULUI BL. ANDREIA DIANA BUTNARU D.20 SC.200 8. VALENTIN BUFTEA V.704.B AP.47 DEVA BUL.13 DEVA BUL.880 LEI 2.576.922.897.208.10 AP.BALCESCU BL. N. BRAD A. GAVRIL COCOTA I. BRAD A.800 51. ZAMBILELOR Nr. LIA CASAN I.560 52.234.A AP.013. Str.1 AP.937.11 HUNEDOARA.MANIU NR.JIULUI BL.040 78.2 AP.6 DEVA AL.14 BLG AP.IANCU BL.68 BRAD Str.232.200 59. C-TIN.STELIAN BURETA I. DANIELA COCIS I.000 43. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.B AP. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.200 22.520 LEI 76.A AP.640 216.C AP.010.120 31.19 Sc. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I. ION BURNARU G.30 BL. OANA ANDREIA BUTNARU P.129 jud.4 DEVA EMINESCU BL.C AP.

14 COM. HD. SC. HUNEDOARA. N.12 DEVA CUZA VODA BL.549. MARIA CRISTOI C.53 AP. ANGHEL CRISAN D.380 19.10 jud. MARIA DANSOREAN P.90 HUNEDOARA.600 31.769. DACIA 8A BL.096. SIMERIA Str.372.417 jud. GHEORGHE DUMA A. MARIUS DINA M.600 58. CRISCIOR Str.880 35.46 jud.66 SC.52 DEVA AL.341.475. MARIA COPACIANU GH.880 8.400 3. ECATERINA CRISAN L. CORNELIU DOBRE I. RODICA DAFIN I.579.630.15 DEVA DECEBAL BL.681.M1 AP.18 ORASTIE BALCESCU BL. ADRIAN HUNEDOARA.C3 AP.000 43. HD.200 100.53 AP.180 83.360 61.400 34.A AP. MARIA CROAMPA GH.16 AP.800 38.111. EMIL TRAIAN DAMSA A.010. NICOLAE CORBU I.C3 AP.200 12.560 3.6 AP.960 132.339.418. TRANSILVANIEI NR.D AP. LETITIA DRAGOIU N.800 15. DEVA AL.4 BL.73 AP.10 jud.080 142.A AP.201.7 DEVA PIETROASA NR.200 19. DEVA CARPATI BL.238. CRAIOVA BD. IOAN DULCA I.793. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.1 TITULESCU Nr.8 jud. FLOREA DEMEA N. PAVEL DEAC D.8 jud.000 33.12 DEVA DECEBAL BL.D8 SC. ROZALIA COROBEA N.66 SC.190 29. DEVA NARCISELOR BL.479.123.645.LALELELOR SC.5 AP.32 DEVA PROGRESULUI BL.F5 SC.000 51. LIBERTATII NR.297. 80BL.400 1.240 225.U AP. Exp.188.AP.34 DEVA AL.168.040 10.406.800 16.304.11 jud. HD.12 DEVA CUZA VODA BL. LUCRETIA CRISAN L.091.000 87. DEVA CRISAN NR. ELENA DIJMARESCU A. HD.600 17. DAN COSTEA G.380 54.761.CONDURACHE GH.9 Com.744.LAZAR NR.720 2.37 DEVA AL. CORNELIA COSTACHESCU D.300 20.200 20.542.339.MUNCII NR. MARIA CRISAN N.3 AP.D AP. PAVEL DEMIAN L.842.3 DEVA G.25 DEVA LIBERTATII BL. PETRE DEACONU I.8 AP.12 DEVA CARAGIALE BL.972. GEORGETA DIMOFTE V.264.105. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N. BAITA Sat HARTAGANI Nr.4 BRAD 1IUNIE BL.1A AP.424.600 102. ELENA DENDIU G.415. B-UL.000 9. MIRCEA CRISAN M.12 BUC.4 BL.44 DEVA CARPATI BL.E AP.960 23.U AP.971.840 16. ORASTIE BALCESCU BL.2 BL.3 AP.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.864. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.600 67. IOAN CRUDU V.880 10.HD. SECT. LAURA DREGHICI N. HD. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M. 21.11 AP.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 . ANA DUMITRU A.FLORILOR BL.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.600 10.F Sc.3 SIMERIA A. VINOVIA DODA D.914.751.16 AP.2 BL.1 AP. ALEX.253 jud.U AP.20 jud.BAITA jud.IANCU BL. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V.H3 AP.494.10 DEVA TEILOR BL29 AP.10 AP.760 12.46 jud.194. CLOSCA BL.25 HUNEDOARA.600 37. HD.039. HD.CRISULUI BL. ORASTIE PRICAZULUI BL. IORGU CZAKO D.INDEPENDENTEI BL. VALERIA DIMITRIU G.720.55 SC. SABINA CURELARU GHE. MARIANA CRETU G.2 AP.IANCU NR.080 165.041. HD DEVA B-UL DECEBAL BL. ADRIAN CRETU GHE. TITULESCU BL.000 372.ROMANILOR BL.A AP.2 AP.16 DEVA CUZA VODA BL.15ex.HD.7 AP.400 10.514. MARIA COPACIANU GHE. MARIA DANSOREAN M. Jud. NICOLAE COSTACHE Z.5 COM.11 DEVA PLEVNEI NR. GHEORGHE CRACIUN A.C AP.PARCULUI NR. LEONTE DOBREI M.73 DEVA TEILOR BL.9 AP.22 SIMERIA Str.188.69 DEVA VIILOR NR. HD. CLOSCA BL.39 SAT TRESTIA NR.D SC.23 BL.48 DEVA KOGALNICIANU BL.000 20.PARCULUI NR. ANTOANETA DEACONU C.2 AP.800 101.50 AP.14 DEVA AL.744.000 14.D AP.23 SOIMUS NR.21 DEVA AL. A. HD.6 DEVA AL.710 15.34 Sc.6 DEVA CARAGIALE NR.

MANIU BL.2 BL.305.850 57.000 10.579. VALENTINA DEVA AL.MAIORESCU BL.50 FLOCA I. GABRIELA SIMERIA A.400 27.800 192.560 68. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL.632.AB20 AP.5 SC. GLIGOR D.561.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .IANCU BL.7 FLORE T.439.6 FRUJA N. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.209.786.5 FURCA L.343.680 7. VIOREL DEVA B-UL.1 FAGARASAN V.30 AP.IANCU BL.5 jud.O AP. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.TRANSILVANIEI BL. VASILE DEVA EMINESCU NR.11 SAT STANCESTI OHABA NR. ILEANA BRAD DECEBAL NR.77 FURDUI N.106 jud. B-UL.845.837. HD.400 20. TODOR DEVA AL. CRISTIAN DEVA AL.1 AP. VIOREL PESTISU MARE Nr. GERGE A. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL. TIBERIUS MIHAI DEVA T.3 FAUR C.680 15. INDEPENDENTEI Nr.5 FORRO N.655. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR.FLORILOR BL.A AP.MURESANU BL.11 FLORE T. GOLESIE A.5 AP. STEFAN DEVA MARASTI BL.951.C AP.760 9.464.39 FURTUNA V.22 AP.16 SC. GHERGHIT V.42 SC.TRAIAN NR.385.FLORILOR BL.058. MARIA BRAD A.440 17.640 17. IOAN DEVA I.42 AP.8 GAVRILA M. HD.680.42 SC.23 GHERGHEL I. STEFAN DEVA EMINESCU BL.DURCAN I.11 FLOCA E.4 GORGAN GHE.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.56 GHEOGHIADE SUSAN S.5 BL.680 82.12 FLOARE I. SOIMUS Sat.AB20 AP.280 1.600 8.744.560 6.200 2.086.15 FODOR I.807.B AP.2 FILIMON R. CORNEL DEVA I.4 AP.110 jud.HD.1 SC.A SC. IOAN DEVA I.15 FODOR N. HD. MARIA DEVA MERILOR NR.840 2.467.000 16. HD. DECEBAL BL.120 57.14 GIURGIU T.600 26.400 67.HD. HD.046.3 AP.46 jud.MURESANU BL. GORCEA I.77 FURCA L.38 jud.A AP. EUG.074.78 GOTIU A.HD DUSAN C.D AP. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.671.21 FODOR I.A AP.440 88. ENASEL P.80 jud. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.164.2 FELEA Z.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.936.3 GRAND I.763.680 37.100.000 2.88 AP.D AP. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL. DEVA EMINESCU BL. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.42 AP.880 58.C AP.800 25.880 34.943.816.240 19.395. FURTUNA I. GHENA D.42 AP.SOLOMON NR. INDEPENDENTEI Nr.MANIU BL. SABINA BRAD DACILOR BL. GABRIELA SANDA DEVA T.5 AP.9B AP. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.C AP.560 48.38 jud.376.IANCU BL.O3 AP.240 2. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.8 jud.8 jud.240 10.080 30.1 SC.BARNUTIU NR.12A SC. AVRAM DEVA DECEBAL BL.8 AP.BARNUTIU NR.840 32. 10.D7 SC.B SC.600 114.121.8 AP.593. MARIETA BRAD A.MILEA BL. CAROLINA DEVA A.281.3 ERDOS F.5 BL.21 SC. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR.A10 AP.748.3 AP.560 10.231.25 AP. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.32 jud. FELICIA Com.640 11.548.8 jud.600 19.869. LUCIA DEVA HORIA NR. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.460. BALATA Nr.K AP. HD.560 32.HD.P5 AP. DURCAN V. DORIN HD.616.440 33.610.23 jud.15 FILIMON A. GLIGOR I.E AP.677.44 FARAN I DANIELA DEVA I.450 847.360 258.39 GALICEANU I.286. GOLGOT N.64 jud.339.520 3.640 20.IANCU BL.400 4.46 FELEA C.12 COM DOBRA jud.VIRGINIA HUNEDOARA. IRMA MARIA DEVA AL.706. HD. HD.137.7 FLOREAN G. GOLGOT M.200 65. HD.160 38.900.

STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.FLORILOR BL.558.023.680 20.B AP.372.423.600 4.25 DEVA CARPATI BL.2 SC. GEORGETA JEFLEA I.27 HUNEDOARA. HD.33 SC. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.4 AP.558.895. HD.148.K2 AP.640 10. DIONISIE GYORFI D.28 DEVA I.325.300 20.175 COM.2 AP.49 ORASTIE Sos.C AP. ELENA IACOB I.800 310. BRAD VANATORILOR BL.A10 SC. LUCIA MARIA JOSAN M.800 33.2 SC.43 SC.920 26.443.297.17 DEVA EMINESCU BL.993.88 AP.316.400 10.30 DEVA I. GEORGE TOPIRCEANU BL. VERONICA GUIA D. HD.000 18.356. DEVA AL. DIONISIU GYORGY L.411.960 44.39 AP.899.203.840 8.840 3. MARIA GYORFI D.31 DEVA B-UL.861.A AP.579. ELENA INEL P. DEVA AL.D6 Sc.703.040 70.A AP.120 5.VIITORULUI BL.446.CONSTRUCTORILOR BL. AUGUSTIN HARD A.480 7. SIMERIA 1MAI NR.480 61.O1 AP.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL.720 3. DEVA AL. BAITA jud.11 DEVA BARITIU NR.2 AP.741.4 AP.680 12.880 86.6 DEVA PROGRESULUI Nr.75 DEVA ZAMFIRESCU BL.700 6. IOAN IONICA A.28 DEVA GOJDU BL.24 DEVA B-UL.030 23.25 PESTISU MARE NR.M SC.920 45. IOAN ISAI G.8 AP.O3 AP.8 AP.8 jud. ELENA IOVAN I.33 jud. MIHAIL GABRIEL INEL P.400 28. HD.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V. AURELIA HAIDUC M. TIBERIU HARD A.3 AP.38 jud. NICOLAE DAN HISU I.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.PATRIEI BL.DACIA NR.12 BL.194.39 DEVA MINERULUI BL.6 jud.000 15.440 91.31 HATEG T.8 DEVA AL. DEVA PROGRESULUI Nr. BENEAMIN GUS P.2 AP. DEVA AL.320 20.372.033. HD.295.32 jud.STREIULUI BL.28 DEVA I.190. ELEONORA HAIEC G.88 AP.800 15.000 81.640.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.CAMELIA IGNA A.111 CAINELUL DE SUS NR.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.375.151.800 13. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.A1 Sc.12 BL.580 60.15 AP.13 8.052.680 15.19 SC. ELENA GUDEA S.C AP. IOAN IURACSKA I.025.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL.3 AP.804.121. GHEORGHE GUTA D.157.730.864.007.155 jud.64 AP.10 jud.C1 AP.25 DEVA CARPATI BL.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.PESCARILOR BL. HD.749. REMUS DUNITRU GYORFI I.2 AP. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.GRIGORAS GH.CORVIN BL.917. IOAN JOSAN I.C AP.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL.31 DEVA EMINESCU BL.000 12.F2 AP.27 DEVA CALUGARENI NR.33 BL.A DEVA CALUGARENI NR. PACII BL.C3 SC.34 SC.34 SC. DEVA AL.CORVIN BL.M SC.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.34 SC.A AP.111.000 115.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.B-UL.10 jud.2 AP. HD.M SC.B AP. HD. IOAN INEL I.400 31.860.39 SIMERIA CARAGIALE BL. ELENA HAIEC B.600 39.CORVIN BL.D AP.343.C3 SC.42 SC.11AP.280 9.186.600 49.F1 SC.1 AP. CAROL HOGMAN F. LETITIA IRIMIE A.3 AP. IOAN RUDOLF IVAN N. IOAN IANCU P.600 86. ROZALIA HIRICI D. ILEANA IORDATE C. BALCESCU BL.738.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 .60 MUNCELUL MIC NR.600 30.280 178. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.440 10. ANA HIRICI D. HD. IOAN JEFLEA I.320 4. BALCESCU BL. HD.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.360 37. ARMATEI BL.24 AP.898.4 AP.C AP. IOAN JEFLEA A.329.5 AP. RAFILA JIANU GH.040 51.19 SC. DEVA AL.563.VLADIMIRESCU BL.24 jud.000 61.AB20 SC.372. DECEBAL BL. HD. TRAIAN DEVA B-UL.785.A AP.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.000 66.000 41.460.17 AP.4 HUNEDOARA.46 jud.000 10. DEVA CARPATI BL.000 43.7 DEVA EMINESCU BL. DEVA DACIA BL.13 DEVA CUZA VODA BL. KLARA HAIDA N.

6 Sc.5 jud.6 AP. SORIN CALAN V.SANGIORGIULUI NR. VASILICA DEVA A.EMINESCU BL.22 AP. VALERIU DEVA MERILOR NR. ECATERINA DEVA AL. C-TIN Com. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.HD. HD.6 LUCA N.919. FLORILOR BL.6 jud. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.569. LUCA S. DEVA DECEBAL BL.D AP. HD.640 4.11 DEVA 1.C AP. HD.21 AP.094.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF.B AP.10 jud.15 MANCIU I.24 LUNG R. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. ERNEST LICA SABINA LICESCU N. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.200 37.49 DEVA AL.000 137.000 506.IANCU BL.38 MARCU D. BALCESCU BL.1 jud. PARCULUI Nr.37 SC.61 LUCA N.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .16 jud. MARIANA DEVA . SABIN AUREL DEVA AL. K4 SC. TIBERIU KOPECZI L.200 62. TEREZIA JURA I.58 MANEA N. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.080 9. VETEL NR. ROMANILOR BL.1 AP.334.640 55.458.000 54.480 13.558.SANGIORGIULUI NR.HD. MANEA T. PESCARI BL.920 39.MAIOR NR. CRISTINEL Sat.480 23.5 AP.046.000 5. AUREL CALAN V.DECEBAL BL.800 15.1 MANOLACHE S.603.45 jud.952. CORNELIA SIMERIA A.595.34 MARCU M.6 Sc. E.CERTEJUL DE SUS NR. SULIGHETE Nr.3 SC.500 21.1. PESCARI BL.000 33.A AP.961.D LUPU N.32 Com.CORNEL GURASADA NR.550.4 DEVA G.000 52. STR.18 AP.HD.26 DEVA AL. LADISLAU KORMOS ST.K4 SC.125 jud.337.8 168 . STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL. HD.ENESCU BL.800 51.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A. MINEI NR.900 22.700 15. 18 AP.000 57.600 34.I.DECEMBRIE NR.A Sc. ALEXANDRU DEVA BUL.040 19.F AP. BUCES NR.642.000 3.2 AP.5 BL.6 AP.A Sc. LUPU GH.11 COM.SANGIORGIULUI NR.209.21 AP.403.5 SC. MARIA TEREZIA KOUBA A.000 18. SIMION CALAN V. FRANCISC KONTA R.25 jud.V19 LUCA S.25 LUCACI P. LUCACI P. MAJER A. IOAN KASZTA D. VARMAGA COM.704. MINER DEVA AL. MARIN I.814.488.860.000 80.706.29 SC.197.733.000 16. ORASTIE MURESULUI BL. DEVA DENSUSIANU NR.897.920 80. IOAN JURCA I.DECEMBRIE BL.300 15.125 jud. GABRIEL MIHAI AP. HD. MANCIU M.3 14.520. IOAN SIMERIA A.874.450 61.950 457.186. MARINA N. HD.767. HD. HD.340 5. KORNELIA DEVA BUL.12 DEVA AL.B SC.IANCU BL.MARGINEANU NR.14 AP.B AP. IOAN LASCU N. BRANGA MARIOARA LASZLO P. HD.230 jud.541.45 MARIAN I.7 jud. GH.7 BUCURESTI Str.DACIA BL. HD. LILIACULUI BL.34 MARCU N.JUNCAN F. SANDA ADRIANA LENHARDT A.430.640 19.040 12.743.1 AP.697.16 AP.000 6.691.60 SC.14 AP.200 57. RUSALINA LAZAR A.300 85.151.435.VLAICU NR. LILIACULUI BL. VIORELE BL. SOIMUS jud.22 jud.040 20. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM. IULIU HUNEDOARA.SABIN HD.558.ALEXANDRI NR.967.600 16.31A SC.760 242.4 AP. BALCESCU BL.C AP.34 ORASTIE PRICAZULUI BL. DEVA BUL.947.849. HD.840 62.20 MARCU M.190 14.809. MARGINEAN G.31A AP. MADARAS GH.446.117 jud. AP. HUNEDOARA. ROMANILOR BL.000 41.6 DEVA BUL.744.14 HUNEDOARA. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.621.35 jud. MANCIU VLADIMIR DEVA 1.7 AP. CONSTANTIN SIMERIA V.21 SC. MANIU BL.A AP. MARCEL DEVA P. MELANIA LIRCA L.120 22. PETRU LEVKO M.G.860. RACASTIE NR.046.152 jud.340. HD.7 jud. ALIN SIMION DEVA M.520 47.AGATA BIRSESCU 10 BL.94 LUKACS M.400 52.1 AP. LUCACI I.31 LUNG S .IANCU BL.A1 SC. MAGDA S.800 34.709. HD.

000 12. 8 DEVA CRANGULUI NR.636.CREANGA BL. PACII BL. VALENTIN MICA I. ELISABETA MIHAILESCU P.400 20.446.26 BUCURESTI Str.7 jud. HD. DEVA HOREA NR.617.FLORILOR BL. HD.2 DEVA ZAMFIRESCU BL. PETRU MURESAN T.725 6. MARCEL MICLEA V. 8/B DEVA CRANGULUI NR.2 COM.SATURN BL.000 52.PACII BL.33 jud.691. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.31 DEVA I.AB20 AP.3 AP.111 jud.PESCARILOR BL.11 DEVA I. MARIANA AURICA NEGRILA A.000 9.B AP.720 42.D8 AP.31 HUNEDOARA.CREANGA BL. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT.22 DEVA LIBERTATII BL. RANDUNICII BL.14 jud. SIMERIA ZORILOR BL.16 SC. RANDUNICII BL.29 SC.750.223.880 41.4 AP. HD. CALAN AL.000 10.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.7 AP.37 AP. HD.120 16. PAVEL NAN R.200 9.CORVIN BL.800 82.640 33.488.595.818.411.123 COM.FLORILOR BL. BRAD FRUNZA VERDE NR.600 15.11 DEVA GOJDU AL.11 AP.3 AP.MARINESCU HG. IDA MUNTEAN V. NICOLAE MIHOC GH.HD.CERTEJ jud. SORIN VIOREL MOLDOVAN I. VASILE HUNEDOARA.K4 AP.442 AP.334. MIHAI MARIS A.ROMANILOR BL.4 jud.800 33. MARINESCU GH.661.53 5.44 DEVA SCARISOARA BL. SABIN MOROSANU I.LUCIA LUMI.400 7.462. VASILE MIHAI I.988.B DEVA DECEBAL BL.INDEPENDENTEI BL.1 HONDOL NR.16 AP.720 12.475.157. MOLDOVAN AL.jud.3 AP.000 5.14 AP.4 Com.26 AP. DEVA AL. HD.LUCIA MARIANA MOGA V.523.31 DEVA AL. 8 DEVA MINERULUI BL.086.525 31.90 COM.E11 AP.22 DEVA AL.DECEBAL BL.000 28. PETRU MIHET N.860. SABINA MICLEA V. IOAN C-TIN.84 HUNEDOARA.400 64. MIHAELA NEGRUTIU GH.925. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A.372.320 16.600 51.MIHAI MOT R.5 AP.500 13.V. CRINEL IOAN MAXIM I.393. SABIN MUSTATEA V.68 DEVA AL.000 81.16 DEVA CRINILOR BL. SABINA AURELIA MATIES I.12 DEVA CRANGULUI NR.44 DEVA AL.X2-1 AP.37 BL.A6 SC.930.200 25.2 AP. 4 AP.930. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P. IULIAN MILONEAN D. TRAIAN VUIA BL.14 AP. HD.38 DEVA INDEPENDENTEI BL. SAT LUNCA NR. VASILE MUNTEAN I.AVRIG Nr. HUNEDOARTA. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L.276.000 630.15 SC. Hd.446. DEVA BUL.052.HD.000 51.78 DEVA BUL.7 CALAN BRADULUI BL.800 140.28 AP.24 AP.158 jud. RODICA MERT N. DEVA AL.4 CALAN 1DECEMBRIE NR.550.SATURN BL.32 DEVA AL.081.76 DEVA DACIA BL.500 12.116.89 DEVA BUL. MARIA MORAR I.600 47.5 SC.F AP.400 23. VETEL jud.680 27.180. BAITA . ANGELA LUCIA MUNTEAN N.7 jud.21 Sc.000 22.BALCESCU BL.113.80 jud. SATURN BL.200 25.960 57.640 5.400 62.920 44.000 373.22 DINCU MARE NR.932. STEFAN MUNTEAN S.37 SC.440 4.372.400 17.48 DEVA I.E1A Sc. IOAN MIHETI V.CRINILOR BL.563. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P.2 BACIA NR. SOIMUS jud.600 234.L AP.046.600 25. DIONISIE MATE D.000 45.11 AP.169.A2 AP. HD.190.21 AP. GHEORGHE MOTATAIANU C.41 AP.712.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 . CALAN AL. MARIOARA MUNTEAN N.800 21.825.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.BALCESCU NR.43 DEVA AL.ROMANILOR BL.192.732. HD.406.830 39.560 60. TRANDAFIRILOR BL.43 DEVA AL.B AP. MARIA MARTIN N. SAT RUNCU MIC NR.860.750. ZAHARIE MICLEA V.12 DEVA MINERULUI BL.1 Sc.EMIL MIHAILESCU I.E11 SC.84 SAT BALATA NR.30 AP.ILDIKO MATEAS N.M AP.S.24 AP.1 AP. MARIA MURESAN I.30 AP. HD. 8/B DEVA CRANGULUI NR.853. DEVA MINERULUI BL.680 10.972. AURORA MUNTEAN I.129.022. DOINA LIVIA MICLEA P.11 AP.040 10.

558. IRIMIE PANTEA I.607.P4 SC.EMINESCU NR.4 AP.571. GHEORGHE PETRAN A. BREIU jud. CONSTANTIN NEMTUC G.520 31. DANIIL PASCU N. RODICA VALERIA PETROIU N.720 63.368.70 AP.744. ELENA PANTEA I.675.200 17. MIHAI NISTOR I.480 13. SAT CASTAU NR.744. CAMPULUI BL. Jud.7 AP.CORVIN BL.880 47.000 40.CORVIN BL.144.593.A7 AP.470.GHIOCEILOR Nr. CRISTUR PRINCIPALA NR. ENE DANIEL PETRE I.18 DEVA GRIVITEI NR. PETROSANI PACII BL.920 79. MARIA ORSA I.7 DEVA T.57 COM BRETEA ROM. DEVA I. GHEORGHE OGNER S.CORVIN BL.748.372. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.9 jud. E22 AP. AMOS OPRISA G. BREIU jud.45 AP.733.14 AP. DEVA BUL.000 1.10 jud. VICTORIEI BL. ENE PETRE V.26 DEVA LILIACULUI BL.000 LEI 58.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.000 3.552.27 DEVA AL.PACII BL.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.30 COM. SAT VALCELELE BUNE NR.11 AP.9 DEVA M.B8 AP.040 285.46 DEVA PROGRESULUI NR. VIORICA PATROIU T.330.9 DEVA MERILOR NR.31 SC.758. MARIA OPREA I.GH.14 AP.401.19 SC.IANCU BL.9 AP.413. MARIANA PANTEA P.PACII BL.16 Sat SOIMUS Com.037.160 26.920 82.9 DEVA I.480 13.9 DEVA I.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.794.49 DEVA AL.500 10.280 74.000 14. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C. IOAN OPRISOIU I. SIMION OLESCU I. HD.000 4.A AP.6 AP.1 SC.178 DEVA AL.728.800 97.C AP.2 AP.C AP.5 AP.935. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V.456.18 DEVA GRIVITEI NR. MARIA NISTORESCU M.11 DEVA AL.47 DEVA AL.MAIORESCU NR. LIA CRISTINA PAPP ST. VASILE ONISOR I.E AP.11 AP.ENESCU BL.11 DEVA CUZA VODA BL.D1 AP.760 4. SORIN ADRIAN PAUL G.480 8. SAT CASTAU NR.600 37.20 DEVA Str.C AP.116.560 122.440. MINERVA PAL G.000 68. ILIE REMUS OPRISOIU T. INDEPENDENTEI BL.4 AP. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.F AP.000 10.37 jud.C AP.40 DEVA AL.2 SC.JIULUI NR. BREIU jud. BOHOLT NR.9 DEVA AL. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.7 ARAD Str.680 65.680 24. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.800 15.700 LEI 21.6 DEVA CIOCLOVINA BL.000 81. HD.60 DEVA CIOCLOVINA BL. HD. DEVA MERILOR NR.14 DEVA M.24 AP. CONSTANTIN PASC N. HD.148. ANA OPRISOIU I. AL.000 20.449.105 BL.488.E AP.151.DECEBAL BL.4 BL.865.F1 SC.162 COM. MARCELA NOVAC E.21 jud.372. CORNEL OPRISOIU I.116.212.040 31.533.260 2.31 HUNEDOARA.891.HD. HD.E AP.18 Com. IOANA PETRE E.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.148.270. C22 AP.952.760 7.200 41.48 DEVA DOROBANTI BL.600. STEFAN NICULITA P.82 DEVA GRIVITEI NR.600 39.37 SC.442. IONEL OPREAN GH. 6 DEVA AL.800 44. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.495.591.320 165. HD. HD.162 COM.SALCAMILOR BL.520 20.056. LIVEZILOR Nr.INDEPENDENTEI BL. MARIA OCHIA G.MOTILOR BL.320 91.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.1 BL.C AP.800 7. PETREA DEVA G. HD.113.273. SAT CASTAU NR.39 189.600 34.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .3 SIMERIA A.NELEGA I.1 DEVA CALUGARENI NR. DEVA ZAMFIRESCU BL.20 AP.080 127.601. MARINICA IONEL PAVELESCU I. FAT FRUMOS Nr. FLOAREA OSOIAN M.6 HUNEDOARA Str. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.520 41.EMINESCU BL. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.192 jud.

DECEBAL BL.500 8.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.967. LUMINITA MARIANA DEVA G.9 AP.130.DACIA NR.O2 AP24 POPA P.200 4.514.411.680 26.600 54.C7 CAMELIA CRISTINA AP.3 AP.C1 SC.49 PRUTEANU G.4 POP S.2 AP.200 26.1 SC.967.7 PREDA C.D6 AP. HD.600 28.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR. MIHAI HUNEDOARA M.E3 AP.503.VACARESCU NR.47 POPA A.500 LEI 103.390. ARON DEVA AL. BUL.B AP. STEFAN DEVA PRUNILOR NR.280 7.EXP.10 Com.24 RADU C. VIORELE BL.831.LAMINORULUI Nr. IOAN DEVA I.96 POPA I. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.8 POGACEANU V. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.B.2 AP.21 POPA T.477.21 POGACEANU V.VITEAZU BL.D AP. MARIA HUNEDOARA . TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.24 POPA I.000 26.O3 SC. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL. DECEBASL BL.12 SC.520 19.038. LOREDANA MARINA BRAD AL.321. POPESCU E.37 AP.2A Sc.11 AP.960 19.11 18.227.16 PLACINTA D.5 POLVEREA A.562.600 41. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.291. ANA DEVA GOJDU BL.RAMONA ANA Com.760 43.971.47 PIRVULESCU G.000 10. ION DEVA LALELELOR BL.025.864.40 AP.365.40 SC.600 13.400 88.980 101. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M. VASILE DEVA AL.42 AP.600 LEI 17.3 AP.VACARESCU NR.068.A AP.000 16.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.J1 SC.A AP.696.D AP.5 POP D.372.12 PUICA N.5 POPA I.480 34.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr. AURELIA DEVA PRUNILOR NR. IOSIF DEVA GOJDU BL.162.720 LEI 18.250 LEI 2.750 7.523.28 POPESCU W.840 46.17 jud.H1 AP. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.240 60. NICOLAE jud.DELEANU NR.500 150.66 POPA P.515.27 BL. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.AP.004.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.914.2 AP. IOAN DEVA MARASTI Nr.20 Sc.IOAN DEVA AL. PRATA M.252.785. G.471.3 AP.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.325 41.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.971. HD.133A POSTOLACHE D.c ap.000 23.12 PICU N.192.396.20 AP.PICU I. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.1 AP.2 BL.000 LEI 2.829.120 14.3 POPA G.O2 AP. ELISABETA DEVA CARPATI BL.MOTILOR BL. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.TAGCH AP.47 PUSCAU P.26 BL.942. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR.21 POPA G IULIA DEVA L. ELEONORA DEVA E.30 RADU P.MOTILOR BL.14 PREDA A.20 POPESCU V. AVERESCU BL.3 SC.040 19.420 PIRVULESCU M.530 47. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.455. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.350.BLAGA NR.240 44.D AP.488.712.000 LEI 49. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .920 54.8 POLVEREA GHE. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.289.156.9 jud.500 8. CORNELIA DEVA AL.B AP.705. VERONICA HUNEDOARA.613.280 107.24 PRIPON I.13 POPA N.CRINILOR BL.720 23.750 111.NARCISELOR BL.127.50 POPA GH.V2 AP.ROMANILOR BL.L AP.11 POPESCU S.3 SC.500 56.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.VIITORULUI BL.595.83 POPA I.ENESCU NR.489.400 25.200 41.ENESCU NR. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.21 Sc. MARGARETA DEVA Bul.E8 AP.120 13.10 POPA G. POSTOLACHE N.39 POENAR T.

A AP.DENSUSIANU NR.1 AP.282. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.PESCARILOR BL.BALCESCU BL.855.R AP.22 AP.1 SIMIONESCU I. SCHIOPU I.960 14.600 12.000 24. HD. VASILE DEVA LIBERTATII BL.39 ROMAN A.650 56. CRISTIAN DANIEL DEVA I.200 37. GABRIELA LUCIA DEVA M. TRANSILVANIEI BL.132 SCHIOPU P.43 AP.873. RAICU E.200 177.C AP.760 388.441.4 AP.920 7.840 59. ROMAN HUNEDOARA Str.007.R AP.052. DOINA DEVA I.599.15 SC.132 SCHIOPU G.882.21 jud.286. Str. RESIGA L.446.190.EMINESCU BL.CRIZANTEMELOR BL.400 14.000 588.625 32.MARIANA DEVA BUL. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.000 24.880 29.720 33.374. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.870.52 jud.203. GALENIA CALAN I. VASILE GHEORGHE DEVA AL.D3 Sc.STREIULUI BL.K4 AP.D AP. TRAIAN DEVA AL.500 690.K4 AP.000 54.CARAGIALE BL. AURORA DEVA G.BALCESCU BL.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 . LAMINATORULUI NR.9 RONCOV S.5 Sc.525. LIVIU DEVA M. AUREL DEVA D.17 ROZ S.A AP.880 55.640 76.ENESCU BL.741. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.16 RUZISCA V.L.52 AP.040 16.13 SEBOK E.20 SINCOVICI T.000 72.FLORICA DEVA AL.132 SCHMAK G. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.69 AP. SEPI CRISTINA DEVA AL.200 20.BLAGA BL. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.22 AP.A AP. HD.14 ROSCA L.D2 AP.45 SIMIONESCU C.L.M2 AP.000 4.16 SERBAN V.480 30.000 5. IOAN DEVA I.284.14 RONCOV N.69 AP. ROMEO ADRIAN DEVA O.983.UNIRII BL.CARAGIALE BL.400 46.800 63.600 305.186. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR.4 AP.14 SIMIONESCU T.500 6.10 ROZ P.520.R AP.532.40 RUSTE T.200 42.29 SAS N.EXP.864.H1 AP.37 AP.200 21.43 AP.VLAHUTA NR.L.IANCU BL.D SC.000 11.16 SANDU N.ZAMFIRESCU BL.240 23.400 47. IOAN DEVA AL. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.13 AP.HD.305.52 jud. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.CRIZANTEMELOR BL.9 SAV L.1AP.4 SIMULESCU I. MARIA HUNEDOARA.B AP.680 12.120 63.680 371.360. SERBAN A. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.16 ROMAN R.D HUNEDOARA.43 AP.26 AP.NEPTUN BL. ROMUL DEVA BUL.143. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.158.800 362.B AP. MUNCII BLAB17 SC.A1 AP.EMINESCU BL.677.674.CARAGIALE BL.CRIZANTEMELOR BL.7 SAMOILA I.269.6 AP. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL.LALELELOR BL.M1 AP. MARIA DEVA AL.2 BL.35 SC.34 SAJIN P.4 SIMINA L.D AP.1 AP.326.1 SDIREA A.D3 AP.440.ROMANILOR NR.600 5.PESCARILOR BL. DIOISIE DEVA A.43 AP.1 SC.7 jud.640 5. NICOLAE DEVA BEJAN BL.B AP. MIRON DEVA AL. ZAVOIULUIBL.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.39 RAICU G. ELISABETA SIMERIA P-TA.65 Sc.600 23.EMINESCU BL.RAFAILA I.040 10.520 3.280 23.14 SIMON VASILE I.269.O1 SANDOR S ADELA AP.453.20Sc. AUREL DEVA AL. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.446.25 SILION VICTORIA DEVA AL.337.13 AP.63 SC.192.25 RUSU I.5 Sc.604.52 jud.9 BL.20 6.48 RUSTE M. HD.13 SDIREA A. RAICU N.E14 Sc3 AP.25 SIMA A.17 RINZAR A. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.935. SC.317.1 SCHMAK G.339.638.10 SINCOVICI I.14 SICOIE I. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.982.935.STREIULUI BL. IOAN DEVA M. HD.372.2 SILION GH.200 10.475 44. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR.639.912. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.10 SIMINA N.372.

784.200 49.632. MARIA ROMANA jud.STREIULUI NR.2 Sc.40 TANASESCU C.FLORILOR BL.B AP.823.960.000 8.264. VINELU Sat ALMASU SEC Com.558.000 33.P4 AP.439.TRANDAFIRILOR BL.520 32.017.401.5 DEVA AL. SZILAGHI GH.18 jud. STEFAN DEVA AL.200 40.VLAICU NR.70 HUNEDOARA.822.VLAICU NR. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL.5 TANASESCU GHE.153.140.D AP.CRINILOR BL.37 BL.200 23. HD.000 4.F1 SC. IONEL SORESCU L.37 jud.56 SUBA L. HD. STELEAC S.895.4 AP.TRANDAFIRILOR BL. SZEKELI D BERTA DEVA M.500 21.14 SZEKELY A. HD.462.920 19.MANIU BL.14 AP.1 DEVA AL. EMERIC DEVA MICRO15 BL.1 AP. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR. HD. FANICA STEFAN G.140 1.508.32 jud.000 5.700 7.2 jud.40 TANASESCU I. DEVA DELAVRANCEA NR.339. MARIA AURELIA STEFONI A.D6 AP. PETRU STEFAN G.BISERICII NR.480 275.34 SC.IANCU BL. MIHAI SORESCU I.200 10.760 20.640 9.HD.320 15.D AP.11 SUCIU P. SILVIA SINDEA I.000 71. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr.500 31.500 118.320 11.15 TABAC G.122 jud. CALAN INDEPENDENTEI NR.860 LEI 173 .816.8 AP.800 8. A.137. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr.650 17.16 TAT S.523.53 SZOMBATI S.960 268.O1 AP.4 jud.14 AP.837. A.1 STOLNICU C.2 jud.311.6 AP. ADRIANA MARIANA STEFAN G.078.4 SZEKELY Z.373. CARJIT NR.58 jud.VICTORIEI BL.409. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E. TASCAU A. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.BOSOROD jud.604. CERTEJUL DE SUS Nr. AURELIA STEFAN V. DEVA AL.800 11. FLORICA MARIANA HD.550 37.70 DEVA T.675 30. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.000 25. GHEORGHE STEFAN L.49 Sc.217.334.5 AP. STOICA C.814.365.40 TAR Z.71 jud.BRETEA TATULEA A.840 62. VALENTINA HUNEDOARA.800 3.B AP. RADU BOGDAN PETROSANI A.70 HUNEDOARA.8 Com. TITU PAVEL SPARIOS I. GHEORGHE DEVA I.36 SURA D. IZABELA Com.3 AP.250 29.F AP. PETRU C-TIN.SINDEA T.800 26. SAT STREI NR.200 9. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.000 81.291.319.17 TAMAS M. HD.750 28.800 5.C48 AP.040 6.1 AP.3 AP. HD.6 HUNEDOARA.000 63.2 AP.37 jud.E11 Sc. DEVA Str. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.987.P1 AP. A.MAIORESCU NR.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.AVERESCU BL. SZILAGYI GH. HD.ROMANILOR NR. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.VLAICU NR.21 CALAN O.372.759.200 58.305.35 SZABO E.927.889.D1 AP. HD.21 SVOBODA T. HD.4 AP.667.8 BL. AL.HD.C AP. LAMINATORULUI Nr.186. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.33 Sat VILCELELE BUNE NR.206.PACII BL. IRINA DEVA CALUGARENI NR.23 COM.DENSUSIANU BL.160 43. AVRAM DEVA AL.PROGRESULUI BL. LIVIA SORESCU T. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.325 72. NELU-GILBERT SPARIOS V.400 29.ARMATEI BL.950. 38.4 AP.239.18 SUSAN G. NELU SPARIOS N. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.3 18.652.542.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA. STOICESCU GH. HONDOL COM.467.HOREA NR.7 Sat.L2 AP.8 SAT CHITID COM.920 17. DEVA AL. ACHIM HUNEDOARA Str.5 AP. CRISTUR NR.960. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.840 54. SOIMUS Str.5 DEVA AL.240 32.6 STOICA A.20 AP.48 STOICHITOIU I.676.360 3. STOICA A.90 CALAN jud.397.21 AP.96 jud.FLORILOR BL. CALAN INDEPENDENTEI NR.HD.6 bl. HD.124 AP.6 DEVA AL.

MUNCII BL.500 1.194.8 AP.800 1.MILEA BL.720.078.2 AP.Nr. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.640 25.CRISULUI NR.531. TIMISOARA Str. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.17 VATAVU C. VALERICA VASLUI Str.CONSTRUCTORILOR NR.600 11. TEMIAN GH.360 48.55 VESA D.8 VARZARU GHE.748.VICTORIEI BL.486.40 VISAN I.11 TOD T.47 AP28 TOMA E.77 AP. TRAIAN DEVA IMP.20 VASILACHE C. MARIA DEVA M.5 jud.000 6. HD. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.360 19.E AP.139 jud. MIHAI HUNEDOARA Str.2 AP.51 AP.040 12.4 jud. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL.B AP.10 TOD G.4 AP.12 AP.400 5.L1 AP. MARIA DEVA EMINESCU BL.35 TURTICA D.440 76.82 jud.5 jud.21 VAIDNER I.HD TOLEA I.16 A SC.L. ZORINA SIMERIA I.1 Sat DINCU MARE Com.920 56.4 jud.OLTULUI Nr.091. OLTULUI BL. CEL MARE BL.186.EMINESCU BL.13 UNGURIANU I.782.E AP.ROMULUS SIMERIA I.259.CARAGIALE NR. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.2 AP.Q AP.740 19.C12 AP.500 11.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.918.VITEAZU BL.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .O2 AP.20 TOMA I. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.112 VASIU T.884.11 TODOR I.D AP.000 41.35 TURTICA P. EMILIA DEVA IMP. UILACAN G.920 184.400 130.480 LEI 237.CONSTRUCTORILOR NR.813.L.11 TOD R.000 15.88 AP.250 35. PETRU jud. IRINA SIMERIA A.925. CRASNA-ALBESTI jud. LEANU DEVA BEJAN BL.18 TIMAR R.SOLOMON NR.993.MURESAN BL.AB17 AP.L1 AP.765. HD.190 116. GICA HUNEDOARA. VASLUI TIOC T. HD.680 17.186. ELEONORA DEVA AL.775.500 61.15 AP.HD.C1 AP.31 TRAISTARU N.HD. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.685.33 AP.7 Sc.000 30.733.545.445.2 AP.600 15. PARTENIE SIMERIA VECHE NR.720 12. MARGARETA DEVA PTA.TELECAN F.8 AP. ANGELA DANIELA BRAD G.HD.376.O2 SC.9 SC.ST.D8 AP.500 3.847. MARCEL GELU DEVA IMP. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.HD.L1 AP.225. TIMAR R.23 TOMA P. PETRICA jud.HD.103.520 46.VICTORIEI BL.360 15.655. MARIA GABRIELA DEVA N. CEL MARE BL.D1 AP. TELMAN A.2 AP.8 VADAN F. TIMOFTE D. TRAIAN BL.IANCU BL.201.2 AP. CORNELIA HD. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.CREANGA BL.480 26.9 TRUFAS A.2 jud.C80 AP.200 28.120 11.920 LEI 32.164.760 5.179.43 VISA I.C12 AP.590. CORNELIA DEVA AL. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.67 TRIFON V.ST.V3 SC.8 Sc.E4 SC.037.16A AP.470 27.B AP.10 TOC N.14 TUDOR I. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.VIDIN BL. VIORICA DEVA DECEBAL BL.500 20.MARTINESTI NR.967.720.8 TOC V.731.20 TOMESC G. TURCIN S. MARIA HUNEDOARA. TOMUS I. GABRIELA TELEGDY F.034.898.B AP.13 UILACAN P. ATINA DEVA M.55 VATAVU A.86A VINAU G. COCSARILOR BL. GHEORGHE DEVA A. GHEORGHE Com.120 LEI 49.750 80.700 10.15 AP.12 jud. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.957. BALCESCU BL.16 A SC.881. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL.677.8 Sc.A10 AP.40 VISA L. ROMULUS BOG.18 TIMAR G. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.9 SC.440 7. DEVA T.200 81.16 VAIDNER C. TRAIAN BL.5 jud. GHEORGHE DEVA PTA.20 VESA G. VASLUI TIMOFTE N.37 11.2 AP. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.342.291.CARAGIALE NR.800 355. HATEG AL.35 HATEG AL. LETITIA DEVA I.B AP.TRAIAN NR.174.950 596.25 Sc.727.497. ADRIAN DEVA BALCESCU BL.880 80.68 AP.26 VANDOR Z.901.2 BL.508.560 48.533.210.000 13. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.040 80.MANIU BL.

2.920 37. ALEXANDRU ACHIM T. 9 . ATTILA BARZ I. AUREL BAS GH.600 44.900 11. IUDITA BALAZS A. 283.64 Sc.593. jud. nr. 51 TAUTII MAGHERAUS.375 5. 2.201.045.200 8. AUREL GHEORGHE DEVA AL.28/A jud. COSBUC.325. VERONICA ARDELEAN GH.260.520 24.825 14. str. jud. ap.055.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. G. MARAMURES BAIA MARE.C7 AP. ap. str. 9 . MARAMURES VIMA MICA.480 20. 196. 21 BAIA MARE. nr.046.669. str.37 DEVA T.IRINA BARTH I.971. nr. IULIU FLORIN VLAICONI P. ANA BALEA V.800 16. ap.183. str. DECEBAL. nr. EVA ANA AVRAM GH. nr. str. ap.000 9.000 9.D AP.600 20. ROBERT GABRIEL BALEA L. 32 BAIA MARE.L1 AP. ap. nr. str. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. bd. 10 A. bd. CORINA AFRODITA VLAD I. bd.100 42. MARAMURES SATU NOU DE SUS.334. str.160 2. MARIA LUMINITA BALINT P.297. NICOLAE BARBOR I. str. 25.813. str.51 AP. ap.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. 28.900 10. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.593. nr. ap.000 372.1 AP.651. ION VOICU I.340. 19 BAIA MARE. nr. nr. FLORIN FLAVIUS BALEA G. VICTOR BABES. 12. 2 . jud. ap.604.HD. FLORILOR. nr. str. nr. HAIDUCILOR. 2 . MARAMURES BAIA MARE. str.ILEANA BARTA V. GHEORGHE VISINESCU A. BUCURESTI.MANIU BL. 39 BAIA MARE. MARIA BALEA G.418.20 ORASTIE UNIRII NR. nr. ap. G. ap. 31. str. IOAN BALABAN H. FLORINA IULIA VLAD I. jud.D AP. PETOFI. GHIOCEILOR.6 ORADEA AL. nr. nr. 45 BAIA MARE. DECEBAL. 14 BAIA MARE. ap.360 47. 283. MARIANA VLAD E. bd. 53 BAIA MARE.372. 28. ap. nr. REPUBLICII. UNIRII. 2 . str.40 DATEG HUNEDOAREI NR. 2. str.490. BOGDAN VODA. ap. str. MIRCEA BARKOCZKI A.401.78 DEVA LALELELOR BL. str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . DEVA COZIA NR.800 22. 19 BAIA MARE. VICTORIEI.744. 34 BAIA MARE.26 DEVA KOGALNICEANU BL. bd.350 5. 58 BAIA MARE.2 BL. 16. 66 BAIA MARE. TRAIAN. str.18 BAIA MARE. 82 BAIA MARE.4 BL.300 12. str. nr. 69 SUMA 20.520. str. nr. 10.VISAN P. 19 BAIA MARE. ELISABETA BARSAN D. IOAN ARGHIRA I. ap. jud. 4 SATU NOU DE SUS. BUCURESTI.000 94. ap. 198.480 47. ap. OITUZ.250. DELIA ZDRENGHEA I.000 44.800 39. nr.600 29. DEVA Bul. COSBUC. 69 BAIA MARE. 5.970 55. 56 BAIA MARE.250 26. nr. UNIRII. AFRIM NICOLAE BANICA S.000 27.334. jud. 6 BAIA MARE. COSBUC.140 23.800 34. str.AUGUSTIN VOICA P. nr.687. 50 BAIA MARE. 47 BAIA MARE. jud. LIVIA BANCILA A. nr.500 13. NICOLAE IORGA. BAITEI.8 Sc. nr. ap. 19. 16 BAIA MARE. ap. 35 A.000 76. nr.4 2. DOINA BARGAUAN F. RODICA BALAZS G.725 8.199.497. 191.919. nr. nr.983.L2 SC.366. 1 .AURICA BANC V. NICOLAE IORGA.380. NICOLAE ASZTALOS A. IOANA BARTHA A.230 18. ap. 5. 6 BAIA MARE. nr. 36. 3. D7 AP.MAIORESCU BL. AGNETA BAS A. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. VIVIANA ZAVADA V. SULFINEI Nr.CRISULUI NR. str. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 6 BAIA MARE. ap.320 11. 5.678.949.624. G.565.970. BUCURESTI. nr. IOSIF ACHIM GH.400 29. nr.305.413. ap.760 455. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.980 62.596. nr. bd.000 7. ap. nr.CORVIN BL. nr.M AP. ap. 20 . ap. 5. MARIA VIORICA BADEA V.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE.375 17. BUCURESTI. nr.092.000 14. NICOLAE IORGA. nr.22DECEMBRIE BL.462.680 53. REPUBLICII.13 DEVA I. HD. DECEBAL.FLOARE AMZARESCU V.26 DEVA I. 30 BAIA MARE.762.101 jud.

19.081. DUMITRU CAPRAR G. TEODOR BRUMAR N. GHEORGHE BUDA V. TIBOR GEZA BORZA I. str. str. ap.488. str. REMUS MITICA BUCUR G. CARAGIALE.640 18.120 93. 4. str. P. nr. str. nr. 57. 5 BAIA MARE. 33 BAIA MARE. nr. TEREZIA BOGDAN C. 6 BAIA MARE. 41 loc. ap.544. str.6 . DULFU. ap. nr. ROZALIA BOTIS GH. 24. INDEPENDENTEI.400 88. nr. SALAJ BAIA MARE. FERICEA. nr.500 195. nr. 1. 8.720 112. ap. MARIANA TEODORA BOLOS T.321. ap. PETRE BURCANIUC V. CONSTANTIN BOGDAN D.750 8. nr. bd. PIATA REVOLUTIEI. 15. nr. nr.411. 5 BAIA SPRIE. 29 BAIA MARE. nr. str.640 42. 2.720. nr.366. 1 BAIA MARE.440 14.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 .624. 8 BAIA MARE. 35. PLUGARILOR. 5. bd. 53 BAIA MARE. 59 BAIA MARE. ELENA ZENI BREBAN G. 59 BAIA MARE. ap. 14. 6. 22 BAIA MARE.480 23.957. LUCRETIA BUMBA V. 46 BAIA MARE. ap. TRAIAN. nr.100 9. nr.320 21. KLARA BLIDAR GH. nr.DORIN MARCEL BENEDEK I. L. BUCURESTI. bd.934. 1 BAIA MARE. ap. ALEEA ROMANA. PORUMBESCU. nr. nr. ap. 39 BAIA MARE.070 16. HENRIETA CHERECHES I. bd. ANA IPATESCU. DIANA SIMONA BENEA D. ap. ap. ALEEA SATURN.584. nr. GABRIELA RODICA BUCSE V. 2 BAIA MARE. 39 BAIA MARE. TRANSILVANIEI. bd. nr. str. str. com. 14 BAIA MARE.196. 6 . nr.401. MARIA BIRLEA G. nr.959. C.669.049. TUDOR DUMITRU BOIE T.083.630. IOAN BOITOR N. FLORE CHIRA V. 13 BAIA MARE. 23 A. jud. 25 BAIA MARE.840 LEI 52. ENESCU.200 9.345. nr. INDEPENDENTEI. 8 BAIA MARE.709.432. 42 BAIA MARE. 34. ap. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. str.525 62. nr. IOAN BRUMAR I.200 7. str.988. IOAN CHINCE P. VALER BENEA A. bd. 74 loc. VICTORIEI. REMUS CALIN CALUGARU M.339. NICOLAE IORGA. str. str. VASILE BLASZ F. DUMITRU loc. VIORICA BREBAN Z.683. 57. 3 BAIA MARE. TINERETULUI.500 63. SANDU LAURENTIU BUCSE A. 7. ap. ap.659.148. P. nr. NICOLAE IORGA. PETOFI. str.240 3. 6 BAIA MARE. str. IOAN BREHAITA V. 34.875. PETOFI. nr.000 18. str. nr.787.800 8. 46. VICTOR BOITOS T. nr. IOAN CHENCEAN V. BUCURESTI. G.040 53. VICTORIEI.750 2. 1. ARANKA BOTH I. UNIRII.595. str. NICOLAE BURLACU M. ap. 643 . nr. nr.000 39.200 25. VASILE BONTO T. BUCURESTI. str. 6. 4 BAIA MARE. nr. bd.110 23.228. 45 BAIA MARE. LEBEDEI. str. ap. ALEEA DOBROGEI. jud. 63 BAIA MARE. ap. 5 . 31 BAIA MARE. bd. 29. str. bd. ap. 32. PETOFI.520 11. str. VASILE BODEA I. 4. BUCURESTI. FIRIZA. 91 C. nr. nr. ALECSANDRI. nr. TRAIAN BUCIUTA I. nr. 57. bd. ap. 221 C. 45. str.133. str. VICTORIEI. nr. 36 BAIA MARE. str. nr. TIMIS BAIA MARE. nr. SPICULUI.940 29. ap.542. ap. 85 BAIA MARE. 34 BAIA MARE.320 6. ap. 2. EMILIA BERCIU A. str. DECEBAL.430. TRAIAN. nr. ap. TRANSILVANIEI. nr. bd.662. ap.200 10. BILASCU.695.274. CAMPUL TINERETULUI. str. V. 30 loc. MARAMURES BAIA MARE. TRAIAN.600 83. C. ap.023. 59 BAIA SPRIE. ap. nr.320 41. str.041. nr. 35 BAIA MARE. PERIAM. ap. nr.842.BENE I.640 10. 14 BAIA MARE. 86 20.758. SAT SUGATAG.084. ap.680 15.000 17. nr. str.934. ap. str. MUGURITA CHENDE A. I. MIHALCZ MARIA BIRLE I. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. 36. 10 BAIA MARE.GHEORGHE BEREI I.752. DOINA BUMBA N. bd.084. nr. nr.125 2.800 35. bd. jud.152. FLOAREA BREBAN P. nr. REPUBLICII.320 16. 14.480 9. 4 BAIA MARE. nr. str.803.320 10. DUMITRU CHERECHES G. nr. ap. nr. str. GH. ap.696. nr.560 4. ap. VALEA CHIOARULUI. jud. VIORICA BUD I. 45 BAIA MARE. 14. NAPRADEA. MARAMURES BAIA MARE.700 19.RARES.600 386. BUCURESTI. str.910 21.607. VIILOR. 14 BAIA MARE. 101. 36. ap. 2 A BAIA MARE. ap. 2. str. VALER BUCUR M. 4 BAIA MARE.460 44. PORUMBESCU. 12. DECEBAL. 5 A.400 63. 35 BAIA MARE.520 25. 34 BAIA MARE. BOCSOR WOLF. REPUBLICII.000 1. LETITIA BRICIOC C.600 19. ap.178. PARASCHIVA BUTEAN ST.000 33. ap.621. 45 BAIA MARE.

30 BAIA MARE. 13 BAIA MARE.869. CARMEN CECILIA CRISAN GH. ap.088. bd.200 57. 26 D.363. FLOARE VIORICA COSMA A. IOAN CICIOC T. 3. str. TRAIAN. bd. 38 BAIA MARE. nr. 52 BAIA MARE.915. 54. 49 BAIA MARE. ap.786. 43 BAIA MARE. 59 BAIA MARE. 3.120 6. ap. MINERILOR. ap. str. nr. N. IOAN CIRTIU ST. 38 BAIA MARE. IOAN ZENO DANCIU I. 40 BAIA MARE.080 15. str. nr. nr. nr. str.320 51. PLAIULUI. 52 BAIA MARE. 28. 21. nr. G. 10.180 47. 16 84. 72 BAIA MARE. IOAN CORODAN F. str. ap.262.762. nr. 56 BAIA MARE. 7 BAIA MARE.567. ap. ap. str. N.875 40. ap. nr. INDEPENDENTEI. 55 BAIA MARE. str. CONSTANTIN ADRIAN DAN V.910 16.540 1.182. 26. TRANSILVANIEI. str. 2.813. LILIANA FLOARE COMAN GH.439. 77 BAIA MARE. TRAIAN. 47 BAIA MARE. nr. 20 BAIA MARE. 4 BAIA MARE. 7 BAIA MARE.112. bd. ap.640 34. bd.880 10. BUCURESTI. ap. MANIU. VIORICA CIOARA V. IOAN CRISAN GH. 6. REPUBLICII.741. str. MARIA ELENA COTET D. CRISTINA MARIA COMAN I. 50 BAIA MARE.060 45. ap.540 5. str.200 86. ELENA DANCIU V. bd.520 52. ap.010 17.304. GAVRIL COSMA I. 2.960 24. str. nr. nr.378. ap. BOGDAN VODA. CORNELIA CIOCAN T. MARIA CIRTITA V. N.000 1. nr. str. 5 loc. str. str. 13 BAIA MARE. IORGA.525. ap. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. IOAN SUGARIU. str.786.863. nr. 6. BABES. ILEANA COLTA I. ap.880 6. 12 BAIA MARE. nr. IOLANA CZETTELE C. bd.400 50. N. nr. 48 BAIA MARE. 2. AGRISELOR. ap. IORGA. SOMESULUI. LASZLO CULCEAN P.533. nr. ANGELICA COZA V. bd.410. ILEANA CIRTIU V.080 6. PAMELA DIANA BAIA MARE. 7 BAIA MARE. nr.750 18. 2.600 30. ap.215.898. nr. bd. TRAIAN. IORGA. REPUBLICII. ap. 16 BAIA MARE. nr. ap.171. ap.860. bd. nr. 6 A. ION SLAVICI. nr. 5. PETRU MAIOR. 6. bd. bd. MARIA COPESTIUC P. IORGA. bd. FORESTIERULUI. str. NISTRU. GHEORGHE COSMA V.160 50.550 27. nr. str. UNIRII. 59 BAIA MARE.000 381. nr. IOSIF DABIJA C. ap.900 10.640 29. 43 BAIA MARE. bd. nr. ap. 7 BAIA MARE. nr. 26 C. ap.525. 49 BAIA MARE.360 10. 6. 5.420.500 26. I. ap. TRAIAN.800 71. str.424. IULIANA CUPSE P. nr. I. CARAGIALE.680 31.033.880 3. nr. nr.685. ap. 55 BAIA MARE. 24. ap.073. ELENA MARIA CRISAN GH. jud. G. 3. str.040 115. ap. nr. GHEORGHE CRISTEA L. COSBUC. nr. str. ALEEA ZAMBILEI. nr. nr.638.340 20. ap.130 14.250 33. L. 33 BAIA MARE. 5. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. 26 D. AGRISELOR. IORGA. 24. str.389. nr. str. V.364. nr. 25 BAIA MARE. 6. 62 BAIA MARE.182. nr. 9 BAIA MARE. 35.959. 30 BAIA MARE. ap. ap. ap. PETRU CHIUZBAIAN S. IOAN COTET I. ALEEA NEPTUN. 11 BAIA MARE. ap. 2. BUCURESTI. MOLDOVEI.960 46. 5.462. BOGDAN VODA. TOMA CURTUZAN I. ap. 5 BAIA MARE. ALEEA DOBROGEI. nr. str. str. 2.200 30. COSBUC. 4. nr.348. MARCELA COSTE V. 7 BAIA MARE.966. OITUZ. REPUBLICII. ap. 6. ILEANA COSMA G.CHIZBAIAN GH. REPUBLICII. ALEXANDRU COSTIN I. MESTEACAN. BUCURESTI. VALEA ROSIE. 10 A. TOMA COMAN S. 52 BAIA MARE. bd. ap.498.266. str.520 20. 17 BAIA MARE. nr. str. BUCURESTI.800 34. 39. I. nr. N. ap. 28. ap. VALENTINA CICIOC M. 26 C. TRAIAN. MARAMURES BAIA MARE.331. str.520 42.010.150 122.892. ap. 21 BAIA MARE.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 .084. 5 BAIA MARE. IOAN CIOCOIET S. nr. 33. str.800 56. PETRU CZETTELE E. str. 6. LUCIA CODREA T. 5. str. str. bd. N. nr. COSBUC. 25 BAIA MARE.410 26. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. TRANSILVANIEI. ap.802. nr. ap. IOAN CHIUZBAIAN GH.326. 32 BAIA SPRIE. str. 13 BAIA MARE. ap. nr. ANA CORMOS I.320 42.981. IORGA.000 25. EMILIAN COSMA V.200 16. nr.964. nr. bd. 6 BAIA MARE. ELISABETA CRISTEA P. str. nr. MELANIA COZA V. 24. VASILE COZMA I. MANIU. nr.480 17. 34 BAIA MARE. nr.850 51. 18. TRAIAN. MARIA CIOCOIET GH. nr.761. 12. ECATERINA COTET I.842. G. nr.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

8. Vrancea Str. Marioara Mandru I. Jud. nr. 2.640 6.779.880 11. Vrancea Bld.267. ap.430. Milcov. Jud.358. Stefan Moclea D. Mincu. 4. 16. 4. Vrancea Focsani.920 12. Vrancea Str. Focsani. Vrancea Str. Jud. ap. Focsani. 39. Vrancea Str. Vrancea Focsani.800 32.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . Jud. 7. nr. 1. bl. 10. nr. Vrancea Str. Focsani.260. Ju Str. 1.008. Vrancea Str. 1.800 131. Focsani. bl. nr. nr.079. Focsani. nr.640 10. Aurel Manea I. Dudului.290. Focsani. Jud. Jud. Mare a Unirii. 8. ap.183. nr. Vrancea Str. Vrancea Focsani. ap. 28. Jud. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. Vrancea Bld. Valerica Mazarel T. Stefana Moldoveanu V. Anica Leica I. Georgeta Iordache C. Unirii. 39. bl. 59. Muncitori. nr. Mariuca Miu N. Jud. Piata Independentei. Ludmila-Lenuta Jurca V. bl. 50. Vrancea Str. Olga Marin T.756. nr. Marian Hirsu Z. 1.997. Focsani. Vrancea Str. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. Focsani. Elisabeta Mihalache M. bl.560 77. nr. 4. Ovidiu Ivan N. Mare a Unirii. Focsani. Vrancea Vrancioaia. 3. 12. 18.188.200 20. Panduri. Jud. sc. Jud. ap. 33. ap.200 54. Vrancea Vrancioaia. ap. 16. bl. Arhitect Ioan Mincu. 11. Focsani. 70. 3. H2. Jud. nr. 1. Vrancea Str. 9. Jud. Vrancea Str. 26. Vrancea Aleea Stadionului.760 154. Vrancea Focsani. 16. Vrancea Focsani. Niculina Kellerman I. bl. Vrancea Str. 1.240 46.932. 11. Jud. Vrancea Str. nr. nr. Mariana Mocanu V. nr. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. Kogalniceanu. Vrancea Focsani.080 10. 13.275. Jud. 1. 15.294. Mare a Unirii. Jud.305. Unirii. Jud.200 40. ap. 33. Vrance Focsani. Unirii. Vran Str. ap. Jud. 9.440 49. Elena Ion N.920 11. bl. Jud.121. Vrancea Str.472. Vrancea Str. Garofita Iordache N. Focsani.000 60.640 73. ap. ap. ap.098.200 16. Vrancea Str. 51. 59. I.360 56. Jud. Focsani. 5. Matei Lupu I. nr. Jud. nr. Jud.833. Jud. Focsani. C. Vrancea Str. Vrancea Bld. Jud. Trotusului.616. Dornisoarei.200 39.200 20. Jud. Jud. 28. Unirii.182. Vrancea Str. Jud.024. nr. Jud. B1. Cimpineanca. 25. nr. Focsani.969.595.680 14. Jud. Jud.800 19. ap. ap. ap.800 39. Jud.372.400 96. 10. Victor Mitrofan V. Elena Lazar P. ap. 1. Duliu Zamfirescu. Scarlat Tirnavitu.000 48. Dornisoarei. M. Focsani. Arh. Focsani. Marlena Macrinoiu M. Vrancea Str. Nicuta Macrinoiu S. bl.240 30. Focsani. bl. nr. Jud. Plevnei. ap. nr.595. Vasile Marinschi G. Cimpineanca.400 278. ap.425 101. 4. 50. Vrancea Focsani. Focsani. Unirii. Florica Maftei I. 4. Jud. Vrancea Str. Independentei. Neculai Mazarel M. Focsani. ap. Georgeta Manolache C. Jud.400 8. Viorica Marcu C.920 30. Focsani. Jud. nr. Dudului. 14. 15.908. 36. Focsani. 126. ap. nr.225.516. 5. Focsani. 43.800 30.078. ap.Hirsu C. C. 1. Dornisoarei. bl. Focsani. Vrancea Str.960 120.000 7. Focsani. Sofia Medeleanu C. Gheorghe Lazar V.601. 104. Cornelia Manea C. nr.400 29. Vrancea 16.952.520 48. Arges.135. 16. Focsani. nr. Focsani. Neculai Iordache I.155. nr. Gheorghe Midvighi D. ap. bl.975. 1. Constanta Marin T. nr. Vrancea Bld. Tabacari. nr. ap. G2.680 35. Jud. Vrancea Str. Jud. Focsani. 70. Jud. nr. 51.480 320. Mariea Ionita D.440 105.480 168. Vrancea Focsani.105. Jud.786. bl. nr. Neculina Iorga T. 3. Teiului. nr. Jud. et. Mare a Unirii.770. 60.932. Focsani. 32. 43. Jud. 1. bl.499.

ap. 14. Petre Liciu. Barsei. Arh. 6. Libertatii. Jud. Ioana Oasa D. nr. bl. Jud. nr. ap.509.145. Marioara Otelea D. nr.280. 31. Jud.372. Jud. nr. Vrancea Str. Gr. 24. Jud. Vran Str. ap. 59. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. ap. 17. Jud. nr. Gheorghe Paraschiv M. Jud. Geta Popana D. M. nr. 3. Jud. Focsani. Vasile Murgeanu N.600 205. 10. Florin Nicolau Gh. Gheorghe Pasere H. Focsani. Magheru. Jud. Aurelia Neacsu M. Unirii. Focsani. ap. nr. Vrancea Al. Focsani. Focsani. Vrancea Rastoaca.000 97. nr.930. Vrancea Str. nr. bl. 13. A2. D. nr.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . Jud. Jud. nr. Jud. R1. 24. 10.172.192. 15. Vrancea Focsani. nr. nr. Jud.081.000 112. B1.264. Pastia.440 322. Orhideelor.349. Longinescu.280 41. Margareta Paraschiv V.810. Focsani. Florea Oanca D. Vrancea Str.578. Focsani. Jud. ap.320 12. ap.706. sc. jud. nr. nr.760 35. nr.787. Focsani. nr. Jud. 2. Cantemir. Vrancea Str.951. nr. nr.400 47. Jud.074. Vrancea Bld. Vrancea Str.724. Mihai Pantus V. Marian Plesu A. Nedelea Popa V.200 63. Jud.800 51.000 29.560 2. ap. Vrancea Str. 25. ap. nr. 3. Jud. Alexandru Petric N. Jud. 1. 22. 59. nr. 14.540. ap. ap. Ion Mincu. Vrancea Bordesti. Unirii. Scolii. Arh. Unirii. Focsani. Liviu Panfil P. bl. Vrancea Str. Unirii. ap. 9. 31. 26. 56.000 81.790 60. Dobrogeanu Gherea. 21. Focsani.550. nr. Jud. Costel Parohia Sf. Vrancea Str.053.973. 6. 15. 2.280 31.000 104. ap. Vrancea Bld. Focsani. ap. Ionica Str.560 149. Jud. 50. 25. Vrancea Bld. Neculai Neagu I.979. Vrancea Str. Ionescu. bl. 24. Vrancea Str. Vrancea Str. ap. Jud. Jud. Stefan Postolache I. 51. bl.600 131.468. 10.000 165. Vrancea Verdea. Jud. Vasile Pistol E. Simion Musat I. 1.400 49. Focsani. Jud. Vrancea Bld. 13. Vrancea 50. Focsani. C2. nr. Vrancea Str. 10. nr. 1.800 88. Rodica Paise G. bl. Vrancea Str. sc. ap. 25B. 168. Vrance Str. Focsani. 3. Vrancea Str. Jud. Focsani. 54. Vrancea Str. 7.252. Alina Nicolaua C. Focsani. ap. ap.940. Focsani. Suraia. Bucurel Oanca G. Vrancea Bld.920 19. Mihaiela Nedelcu R. 22.930. Jud. Focsani.341. 22. bl. 31.120 193. 8.360 19.440 219. 8. 1.116. ap. C2. 60. 5.857. bl. Alexandru Popa C.827. ap.600 29. 19. ap. Focsani. nr. Ion Mincu. Unirii. C2. Focsani. Jud. bl.480 21.520 25. 44. Focsani. Vrancea Timboesti. Gherghina Pirvan V. Unirii. nr. 2. Unirii. Vrancea Str. 14. Maria Plesea C. Vrancea Bld.731.860.200.000 140. Jud. Jud.160 54. Jud.011. Toader Neagu T. 10. ap. et. bl. Pictor Grigorescu. Jud. Focsani. 10. Focsani.080 33.116.692. bl. Longinescu.800 68. Focsani. nr. Vrancea Str.724. Focsani. bl. 18. nr. Vrancea Aleea Scolii. Racoasa. C3. ap.916. Brailei. Focsani. Focsani. 9. bl. bl. 30 Decembrie. 9. Constantin Popovici Gh. Vrancea Str. Jud. Focsani. nr. Gheorghe Paun N. Ion Mincu. Focsani. Cuza Voda. ap. nr.850 36. Arh. 24. ap. Focsani. Marian Claudiu Panfil M.520 78. Focsani.875 10. Gabriel Popovici G. Jud. 134. 51. Odobesti. Vrancea Str. Republicii.080 15. bl. bl. Gh. Jud. ap. Gherghe Pistol G. Jud.952. 24. 20. ap. ap.454. Piata Independentei. nr.800 25. 25. 27A.880 105. Jud. Jud. 50. 15. Elena Nastasescu P. Focsani. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. 4. 1. Focsani. Longinescu. Vrancea Str.680. Vrancea Tifesti. Jud. Lidia Paun I. nr. Arh. Vrancea Bld. Vrancea Com. Vrancea Str. bl.760 4. 1. Dobrogeanu Gherea. Orhideelor. Tabacari. Mirela Poeana C.Munteanu I. Ioan Mincu. ap. H8. 45. Vrancea Str. 15.400 60. 15.

bl.200 29. ap.000 6. Vrancea Str. Cosbuc. Dumitru Roman I. Jud. 67.781. Lenin. Vrancea Focsani. Jud. 15. Focsani.387. Focsani. Stana Stanciu I. Mare a Unirii. Vrancea Str. G. Pictor Grigorescu. 20. 4. 3.800 11. Viorel Taru N. 6. ap. Maria Sandu C. Jud. ap. Victor Rosca N. Vrancea Bld.164.000 20. 34.160 202. Vrancea Str.089. nr.200 11. 14. Jud.618. ap. 4.269. 1.409.500 21. Independentei.427.116. Jud. D.629.560 2. bl. Focsani. 2. 15. Jud. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S.975. Jud. nr. Focsani. 2. Jenica Stanciu V. Jud. Jud. Georgeta Silvastru S.542. Ion Ranghilof N.320 57. Marius Titire Vasile Str. Jud. A1. Jud.600 63. 24. 4. 14. Vrancea Vinatori. nr. Jud. Focsani. 8. Vasilica Pricopi C.200 114. nr. Petre Raduta T. Jud. Vrancea Str. Adriana Rugina M. 5.965.970. Vrancea Str. B1. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. nr.882. 43. 3. Jud. 7. 11. Bogdan Racoviteanu M. Vrancea Bld. Jud. 40. Viorica Stan D. Stefan Cel Mare. bl. Focsani.800 93. Vrancea Str. Jud. 51. ap. 14. ap. Jud. 10Bis. ap.720 31. 3. ap. bl. 30. Vulturu. Bucegi. Brailei. Vrancea Str. Jud. 6.320 7. Jud. nr. bl. Jud. Vrancea Maluri.000 100. Vrancea Aleea Echitatii.299. Vrancea Focsani.800 37.744. sc. 6. Focsani.151. Vrancea Str. Magheru. 55. Jud. ap. Rodnei. 17. ap.000 129.269.320 21. C2. 23. 4.960 31. Maria Pricopi I.440 70. nr. Vrancea Focsani. 27. 7. bl. Viorica Ripanu C. Focsani. nr. Vrancea Str. Dr. Jud. Neculai Stoica I. Ion Radulescu I.499.738. 25. ap. 9. Focsani.000 16. Vrancea Str. Focsani. Jud. sc.640 77. Bucegi. Vrancea Bld. Focsani. Vrancea Focsani. Focsani. Rarau. 3. Jud. Ecaterina Tanase N.581. Cuza Voda. Focsani. Vrancea Str. Tinca Soare D. Cantemir. bl. Unirii. nr. Vrancea Lamotesti.040 19.696. 68. Focsani. Vrancea Str. nr.560 134. et. 3. ap. Gh. nr.488. ap. bl. Jud. Focsani. B. nr. Focsani. 83. Paul Suciu M. Jud.080 12.876.501.200 17.223. Vrancea Focsani. ap. C2. Victoriei.737.800 569. bl.000 31. 53.941. bl. Focsani. Vrancea Vulturu. Focsani. ap. ap.450. Vrancea Bld. 1. 4.787. ap. Unirii. ap. nr. nr.000 8. nr. Odobesti. ap.800 40. bl. nr.720 41. Focsani. 4. nr.168. bl.116.040 132. Jud. Garii. Unirii. Jud. 10.840 1. Vrancea Str.400 38. C. Focsani. nr. Focsani. Vrancea Focsani. Vrancea Focsani. 6. Jud. I. Vrancea Str. Gheorghe Prodanescu S. ap.815. Vrancea Str. Jud. Ion Stoica Constantin Stoica G. Jud. Mariana Simion C. Stefan Cel Mare.930. 4. nr. Pictor Grigorescu. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. nr. 59.000 95. Jud. Milcovul. M. 17.720 10. Nicolae Rosioru V. Odobesti. Vrancea Str. Jud. bl. 20. 7. ap. ap. 25.405. 1.Potolea I.564. Vrancea Str.421. Focsani. Victoriei. Stefan Prodanescu St. Vrancea Str. Jud.760 24. Jud. 4. Focsani. Traian Prodan G. nr. bl. nr.360 21. Vrancea Str. Vrancea Str. Jud.800 22. Vrancea Focsani. Garii. Vrancea Focsani. Jud. Focsani.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 .775 63. Jud. Antonescu.836.800 36.403.160 33. ap. Cotesti.600 63. Jud.113.969. Vrancea Vinatori. 3.927. Vrancea Str. Florenta Sirbu I. nr. 53. Jud. Vasile Seciu I. Jud. ap.857. Apostolia Stoiculeasa P. nr. Goia Sisea G. 7. Vasilica Rosioru M. Vrancea Focsani. Focsani.857. 14. Vrancea Str. Jud. Vrancea 25. Telemac. Viorica Stoian V. 7. Meluta Stoica I. Focsani. Jud. Jud. nr. 7. 13. bl. Republicii. Vrancea Focsani. nr. nr. Ana Irina Stanciu V.

P4.Maria Antoci F.840 99. Focsani.Constantin Albescu GH. nr.Ap.Et. Irina-Gabriela Tomita I.Str.Str.400 5.052.539. 19.296. ap. Jud.3 Suma LEI 63.200 25. 11.Bl. Focsani.200 7. bl.Ap.4 Vaslui. 5.E. Vrancea Bld. Carmen Corina Visan Z.Str.Florentina Domiciliul Vaslui. ap. ap. Toma Velicu N. 9. D. nr.George Cosbuc Nr.367.B. P4.000 139. Vrancea Maicanesti. 6.N. Vrancea Str. Mare a Unirii. Kogalniceanu. Marasesti.Muntenii de Jos. nr. Toader Vlase D. Jud.Nr.640 11.000 81. nr. Jud.14 Loc.Ion Andreescu V. 10. bl. ap. 19. Vrancea Str.000 12.446. Revolutiei.930. ap.196.040 LEI 28. 6.623. nr.Mariana Apetrei D. bl.379.Valter Maracineanu.197. Ilie Zamfirescu P.Nr.George Cosbuc.Sc.400 LEI 24. nr.Et. Stefan Cel Mare. 23.Et. 4.Bl. Vasile Zamfirescu G.000 115.000 22.9 Vaslui. Jud.430. 32.17 Vaslui.Str. M. ap. 13. Vrancea Str.Pacii. 54. Vrancea Str. ap.2.193.840.B. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.535. Vrancea Bld. Jud. 6.409. 17.160 LEI 33. Vrancea Aleea Scolii. Elena Vlase I. Dolj Str. Focsani.476. Mariea Vagyas F. ap.10 Vaslui. Vrancea Sat Tacau.162. Jud. nr.912.640 LEI 78.Republicii.Ap. 1 Mai. Independentei.Sc.Dan Alexa M.Toader I.Decebal.Sc. nr. 17.558. A. Jud.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S. Jud.220.Pacii. Jud. ap.930.103.152.Et. Vrancea Focsani.B.Ap.Sc.040 54.952. C8. Vrancea Focsani.E.080 4. Mara.Str.Sc. Vrancea Focsani. nr.Jenica Aniti D. Focsani. Jud.Bl. Gabriela Zamfirescu V. nr. 71. Jud. Braila Str. ap.Str. Jud. 13. 19.993. M.354. Vrancea Bld. Vrancea Com Bordesti. ap. Vrancea Aleea Echitatii.Sc.Str.4. 10.A. bl. Focsani. Jud.2. 13. 19. Mircea Trestioreanu G.Ap.640 LEI 9.141. Vilcele.6 Vaslui. 23.055. Cimpineanca. Ana Botarlau. Braşov.Bl.200 84.000 41. Vrancea Str. Silvia Toma Alexandru Toma C.336.Jud.Bl.279. Independentei. bl. M3.355. bl.A. 10.640 LEI 11. Jud. ap.Ap. nr. nr.4.760 155.148.Constantin Aelenei C.Toader Andrei P. Focsani. 10.600 25. 5. nr.289. Vrancea 90.650 LEI 5. Jud.Didina Andriescu I.D.Vaslui Vaslui. nr. nr.2 Vaslui. Vrancea Str.080 88. Braşov Str. Maria Titina Visan T. Focsani. Jud. Jud.Sc. 5.503.2. Focsani.600 LEI 6.Elena Andreescu I.013.Str. 735.Victoria Andrei I. 77.000 15.63.Et.Avram Iancu.800 31. Daniela Tudorache V.409.17 Vaslui.240 LEI 7. nr.Mihail Kogalniceanu. Jud. Jud. Com.Str. Vrancea Str.333.Str. ap.George Cosbuc. Vrancea Str.7 Vaslui.Bl. ap.B.400 53. Jud.842.400 11. Jud. Kogalniceanu. 3. Vasile Tucan I. Ioan Ungur-Manolica I. 5. Radu Tudor V. Bucuresti. P4.9 Vaslui. Jepilor.Bl.Sc. Vrancea Str.Str. nr. Focsani.237. Ghiorghe Visan H. Popa Sapca. Unirii. Aneta Ursu I.Str. M. 69. Focsani. 23.Bl. bl.Bl. 38. bl.300 LEI 21. Jud.720 162. 54. Kogalniceanu.Balcescu. ap.260. 5. 23.9 Vaslui.Ap.Ap. Focsani. Jenica Tudorache D.Aurica Apostol I.824. Golescu. bl. Jud.000 LEI 35.232. bl. Focsani.488. Jud.Ap. 12.880 LEI 12. Jud.511. Iulian Zarzalin A. Focsani. Jud.1.Biruintei.280 11. Vrancea Cirligele. Focsani. Craiova. Florica Toader Norica Tolovici I.Sc. 5.991. Vrancea Str. 13. Focsani. nr. sc.020 LEI 191 .190. ap. ap.520 62.400 80.

Badea Romeo.Ap.Sc.320 LEI 19.Mariana Badiu M.Sc.030.880 LEI 31.A.Ap.Str.800 LEI 25.847.A.Str.Bl.Et.Republicii.Et.254.Sc.George Enescu.047.8 Vaslui.Sc.1.A.1.Crenguta Bohotineanu V.3.75.C.Sc.B.317.35 Vaslui.Ap.Bucuresti.Stefan Bordeianu M.B.Str.Sc.600 LEI 192 .Ap.Sc.996.186.Sc.Stefan cel Mare.844.2.Et.Bl.600 LEI 19.Str.Ap.Str.4.80.Vaslui Vaslui.Str.Nicolae Balcescu.Et.Sc.Traian.151.Bl.Maria Chelaru Gh.Bl.440 LEI 8.Nr.5 Vaslui.Nicolae Balcescu Bl.361.Mihail Kogalniceanu Bl.Alina-Catalina Blezneac M.Jud.80.700 LEI 17.Jud.Ing.45 Vaslui.Str.3.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.Sc.4 Com.Eugenia Vaslui.000 LEI 3.2 Vaslui.Ap.Et.Ap.A.5 Loc.4.3.116.155.246.Sc.Bl.Str.Ap.Sc.Ap.15 Vaslui.Vaslui Vaslui.76.1.2.Et.Str.Et.Str.249.7.Str.3.480 LEI 26.Mihail Kogalniceanu.500 LEI 2.Decebal.31 7.Sc.827.Ap.Bl.Ap.680.Ap.Sc.720 LEI 146.11 Vaslui.Str.763.Et.Florin Blioju Gh.571.Ing.Nicoleta Carp V.Ap.D.Ap.Elena (decedata) Buraga A.Et.3.Daniela-Elena Butuc N.9.B.277.C.Bl.Str.Str.Sc.12 Vaslui.Bl.Milania Butnaru A.Str.Ap.150.1 Vaslui.5 Vaslui.Str.Et.515.Bl.Et.12 Vaslui.Et.Ap.Et.Ap.Bl.Eugenia Bucuci St.2.4.Nr.4.Et.A.237.355.Ap.Bl.74.A.Bl.Stefan cel Mare.Mihail Kogalniceanu.094.475.000 LEI 15.380 LEI 159.86.Elena Bujor V.Bl.Bl.280 LEI 29.Str.79 Vaslui.362.Ap.Dumitru Boicu I.A.Str.260 LEI 36.Feroviari.Feroviari.Ap.2 Vaslui.1 Com.2.9 Vaslui.Ap.Mihai Bordeianu M.Et.640 LEI 26.Str.Ap.Ap.Str.Bl.Soltana Buganu M.277.Ion Birladeanu Ghe.C.120 LEI 36.2.1.300 LEI 68.Stefan cel Mare.Donici.Elena Beldiman V.364.B.Bl.Sc.Maria Boicu P.D.Alecu Donici.134.Sc.Pacii.600 LEI 17.Sc.Sc.Sc.840 LEI 20.Bl.Bogdan Chiper O.3.359.Ap.2.Sc.3.B.Gheorghe Doja.Bl.Et.191.Stefan cel Mare.Calugareni.1.11 Vaslui.Bl.Bl.840 LEI 22.840 LEI 20.B.520 LEI 47.Sc.Et.Ap.000 LEI 18.B.Spatar Angheluta.158.Bl.Ana Chirica O.Daniel Burca I.F.13.744.Str.Et.Florin Avramia Al.Ana Ipatescu.B.Vaslui Vaslui.Ap.822.Et.4.112.Ap.2.Badea Romeo.Valeni.Bl.A.74.5 Vaslui.Sc.Fanica Boghiu Gh.Str.3.Valeni.Bl.Podurilor.470.Bl.4.Ap.Str.816.Et.Sc.400 LEI 3.C.Str.Str.Bl.B.Ioan Butuc A.407.B.Et.Et.Str.800.Nina-Artemiza Chirila C.1 Vaslui.Et.Vaslui Vaslui.Feroviari.Et.4 Vaslui.10 Vaslui.13.800 LEI 95.2.Et.2.240 LEI 103.Bl.Epureni.174.359.Traian.Jud.321.158.Et.Et.1 Vaslui.Bl.Str.B.F.4.94.Sc.Str.Stefan cel Mare.444.Sc.Str.071.Str.10.Ioan Burada M.Costesti.634.000 LEI 50.Sc.Radu Negru.Ap.Bl.Str.22.B.D.Ap.230 LEI 10.Bl.Bl.Stefan cel Mare .372.Str.211.Str.Angela Balan T.200 LEI 16.576.Et.Vasile Alecsandri.15 Vaslui.2 Vaslui.Bl.1.969.Husului.3.16 Vaslui.387.760 LEI 27.2.485.A.Nicusor-Adrian Bargan N.Libertatii.3.2.B.Bl.520 LEI 116.Ap.450 LEI 21.Sc.F.Str.18 Vaslui.3.Ap.7 Vaslui.B.274.Sc.Sc.268.Ap.Anica Balan M.800 LEI 15.F.Str.9 Loc.2.000 LEI 261.63.Stefan cel Mare.Jud.Ginovica Burada E.Metalurgiei.Str.8 Vaslui.Ap.Bl.Ap.Sc.Nr.Veronica Bogdan St.11 Vaslui.Ioan Benchia I.AMC.Str.11.Et.Str.400 LEI 20.Sc.520 LEI 31.Pacii.Bl.MarianaNiculeta Birzu S.Eugenia Burada I.5.46 Vaslui.Et.329.Gheorghe Besliu D.Bl.500 LEI 30.15 Vaslui.507.Calugareni.Et.B.359.020 LEI 78.Str.4.040 LEI 24.Ap.8 Vaslui.180 LEI 118.678.Et.1 Vaslui.Str.15.Calugareni.166.Ap.706.Elena Chirca N.16 Vaslui.Sc.583.Et.560 LEI 93.Bl.145.000 LEI 7.Str.304.4.Sc.Sc.2 Vaslui.Et.Gina-Alina Chirila D.Grivitei.Str.Ap.Bl.Avasalcai D.Ap.12 Vaslui.306.1.Et.106.400 LEI 31.Sc.Feroviari.Et.Tudorel Aurelian Bostan D.Gabriel Baba C.C.720.1.Ap.19 Vaslui.448.Bl.Ap.040 LEI 26.Costica Barbuta N.Et.Stefan cel Mare.217.039.Sc.Francisc-Cristinel Chiratcu C.Bl.Et.1 Vaslui.Str.Et.14 Vaslui.Et.Stefan cel Mare .Et.400 LEI 7.Sc.8 Vaslui.D.6 Vaslui.Str.355.Sc.Neculae Bujor N.233.850.B.1.Ioan Bordeianu I.D.Stefan cel Mare.120 LEI 13.Sc.A.Sc.4.Profira Blezneac D.800 LEI 38.A.Elena (decedata) Bulbuc D.Bl.Octav Buraga D.Sc.Ap.

336.B.Str.Penes Curcanul.600 LEI 24.Sc.15 Sat Feresti.Ap.Ap.Bl.Vidin.Sc.B.Str.Ap.Stefan cel Mare.Vasile Alecsandri.Sc.Constantin Enache I.000 LEI 11.Bl.17.Bl.200 LEI 18.B.A.Ap.51 Sat.Et.811.Str.Gabriela Cristinici V.Et.Alecu Donici.3.Nr.227.Ioan David N.Bl.George Enache I.Alina Diana Cicoveanu V.BL.Podurilor.Ing.579.Vidin.090.Ap.A.Sc.A.000 LEI 16.Iasi Vaslui.800 LEI 85.600 LEI 83.Ap.Neculai Diaconu Ghe.Bl.33 Vaslui.Bl.Veronica Dolea C.Str.Ap.Ap.28 Vaslui.3 Vaslui.Et.Str.Decebal.440 LEI 35.Str.Stefan cel Mare.Com.Progresului.Et.Ion Chiricuta.1.Sc.Str.Balcescu.1.Str.800 LEI 5.A.Aurica Danciu Gh.Et.Bl.D.779.Et.1 Vaslui.12 Vaslui.Nr.Gabriela Dumitrescu O.Et.700 LEI 14.Ap.8 Vaslui.Ion Ciobica N.Et.Nr.Dan-Marius Dragusani Al.433.Bl.Ap.Bl.595.D.C.Stefan cel Mare.634.352.Bl.15 Ploiesti.Str.Liviu Rebreanu.360.182.Mihaela Enache I.000 LEI 4.880 LEI 10.Aurel-Gheorghe Cotruta C.373.Mihai Dascalu A.1B.Ion Dirica N.Str.C.940 LEI 4.A.Sc.Alecu Donici.Str.000 LEI 24.Republicii Bl.C.Dimitrie Bolintineanu.Elena-Lucia Dumitrache E.13 Vaslui.Maghita Croitoru I.B.741.Jud.339.Boureni.Bl.68.3.Jud.Florica-SimonaSolange Danciug C.Str.600 LEI 6.Str.6 Vaslui.500 LEI 193 .Et.Sc.Rodica Enache I.22.480 LEI 3.560 LEI 31.Et.Jud.Ap.Mihai Bravu.Sc.Str.667.148.Veronica Dobrea C.510 LEI 36.C.70.Sc.948.Sc.Str.Penes Curcanul.156.Vasile Lupu Nr.640 LEI 65.Sc.372.Str.Donici.Nr.010.6.3.Str.Sc.Str.A.Et.7 Vaslui.Laura-Diana Clatinici Ghe.17.Ioan Dumitriu I.D.Str.Sc.Str.Ap.520 LEI 10.11 Ploiesti.4 Vaslui.Sc.Bl.Bl.Badea Romeo.600 LEI 62.Sc. Vaslui.508.Et.Bl.3.Ap.Vasile Dima D.323.Ap.C.Ap.Com.Sc.4 Vaslui.2.D.Jud.10 Vaslui.Eugenia Cucuteanu G.196.3.Str.N4.151.1.Bl.N.Chistol V.Ap.20 Vaslui.Cazarmii.A.Ap.152.A.Bl.Str.Ap.Sc.Ap.605 LEI 7.Smirdan.Sc.Str.Ap.Et.Et.44 Vaslui.Vaslui Com.Fundac Mircea.094.Et.Str.182.Sc.Ap.78.1 Vaslui.Sc.Libertatii.Ap.Sc.Bl.Stefan cel Mare.Stefan cel Mare.1.600 LEI 72.Str.409.2.Traian.Ap.Ap.Albesti.Et.Com.15 Vaslui.Ap.41.Bl.Str.Bl.Ap.Bl.400 LEI 7.652.Stefan cel Mare.Et.450.Et.Valeni.9 Vaslui.Ap.9 Vaslui.A.Balcescu.Motca.055.611.599.Lavinia Ciobotaru C.Bl.Str.17 Bucuresti.4.80.890 LEI 32.Str.Emil Craciun V.800 LEI 7.164.B.800 LEI 280.14 Vaslui.892.Sc.2.Ap.77.Bl.Laurentiu Dobos N.722.Str.000 LEI 164.Vaslui Vaslui.A.Maria Ciubotaru St.Bl.Et.Ap.Calugareni.Vasile-Cristian Corogeanu V.Bl.156.Str.74.Vaslui Vaslui.Bl.297.Et.80.683.C.941.A.225.10 10.Viorel Cucu I.7 Vaslui.Adrian-Alberto Dumitru G.Bl.Et.N.3.4.Sc.nr.Str.A.Elena Dumitru G.034.745.Ap.200 LEI 11.Traian.Mircea-Octavian Emandache V.800 LEI 40.Str.Vasile Alecsandri.14 Vaslui.640 LEI 84.3.008.Str.2.Bl.Sc.Maria Dobirceanu I.Valeria Cotoroi Gh.1.Cerasela Dobarceanu C.2.8 Vaslui.Et.3.960 LEI 5.Ap.8 Vaslui.Ap.Husului.10 Vaslui.378.3 Vaslui.17 Iasi.624.360 LEI 10.Ap.467.B.Str.Eliza Cojocaru V.A1.680 LEI 15.000 LEI 124.B.7.Bl.Bl.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.002.74.Sc.4 Vaslui.Bl.3.3.Et.15 Vaslui.Str.Petru Diaconu V.Alexandru-Ciprian Dolea C.151.2.Str.A.Cornatel.3.Arghira Costachescu C.C.336.E.Sc.2.080 LEI 21.Str.351.Sc.Nr.Smardan.Anca-Alida Dumitriu C.Badea Romeo.17.A.361.Bl.Nr.A4.311.Motca.C.3.Str.2.Et.Sc.Sc.Bl.Ap.270.Stefan cel Mare.Ghica Voda.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.101.Ion Chitoiu Gh.Donici.837.Sc.A.850 LEI 15.Str.1.128.Valeria Ciofu C.Stefan cel Mare.070 LEI 18.Et.Jud.000 LEI 18.140.Sc.Ap.440 LEI 14.Ap.Boureni.680 LEI 56.Et.17.000 LEI 98.11 Vaslui.Ap.Iasi Sat.Ing.044.2.135.66.Bl.Et.Et.Nicolae Balcescu.1.4.B.236.78.Bl.Ap.Ap.Str.Bl.Sc.70.Str.Et.Ap.H4.965.579.1B.15 Vaslui.224.Mihai Vaslui.200 LEI 3.000 LEI 8.Sc.Maria Craciun T.Ap.A.372.608.Sc.Str.Et.640 LEI 52.840 LEI 17.Sc.Tronson 2.080 LEI 6.Et.800 LEI 12.1.Rodica Dascalu C.4 Vaslui.439.Sc.Bl.D.Bl.Decebal.Et.Podurilor.Bl.Nr.Sc.10 Vaslui.900 LEI 5.Et.10 Vaslui.3.Str.1.A.186.2.20 Iasi.3.13 Vaslui. Angela Cucu Gh.Bl.Str.4.Str.Et.9 Vaslui.Sc.Sc.Sc.Sc.8 Birlad.

Str.A.Bl.Lucretia Maxim V.9 Vaslui.Bl.Vaslui Sat Halaresti Com.Et.356.1.133.460.Str.A.Elena Lungu V.Et.378.020 LEI 16.Str.595.Str.2.Et.Bl.Bl.Sc.Traian.Maria Iftime (Cain) C.B.4.Doru-Catalin Gitin Ghe.Str.760 LEI 14.Et.3.3.D.Sc.Nr.Et.6 Vaslui.Bl.RamonaMihaela Iftode I.152.Str.1.520 LEI 32.Penes Curcanul.36.520 LEI 21.B.B.Bl.10 Vaslui.Str.13 Vaslui.579.440 LEI 18.190 LEI 45.A.905.Jud.1.Sc.Gheorghe Mihaila C.7 Vaslui.A.12 Vaslui.Ap.Bl.Stefan Ilie.Et.Str.560 LEI 32.572.Republicii.Str.Str.358.G.Dan Haraga Ghe.1.830 LEI 10.13 Vaslui.22 Vaslui.878.Bl.Sc.000 LEI 178.424.Sc.14 Vaslui.Bl.Elena Malcoci I.8 Vaslui.Ioan Lacatusu Gh.681.419.790 LEI 8.Ap.Stefan cel Mare.Mihail Kogalniceanu.4.Bl.Str.024.Constanta Ghiban V.Stefan cel Mare.3 Vaslui.Bl.710 LEI 108.500 LEI 18.1.Ap.316.297.Sc.302.640 LEI 67.Bl.15 Vaslui.Victor Babes.Et.Stefan cel Mare.680 LEI 43.600 LEI 62.Ap.Bl.185.775.160 LEI 13.7.Vasile Alecsandri.Et.Et.Jud.Ap.15 Vaslui.Str.358.Donici.280 LEI 14. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.Elena Enache N.Bl.Et.34.Ap.7 Vaslui.4.Bl.Bl.Sc.474.Mariana Istrate V.C.9 Vaslui.Ap.E.284.Str.Sc.Bl.Elena Ionescu C.Str.Feroviari.Bl.Et.Ap.272.Ap.Str.8 Husi.240 LEI 25.Neamt.1.Ap.120 LEI 13.Str.000 LEI 57.Vaslui Vaslui.Sc.9.2.Vasile Lates I.438.Maria Homoranu A.100.880 LEI 17.Sergiu-Cristinel Harca V.3.Feroviari.4 Vaslui.Str.Bl.Marinela Magureanu C.Ion Filote C.Ap.40.640 LEI 25.Et.3.418.A.Ap.2.Bl.Et.Calugareni.441.228.B.Str.AP.980 LEI 8.37.21 Vaslui.384.Angela Enciu T.000 LEI 15.Dorinel-Florinel Militaru I.440 LEI 18.B.904.Bl.Ap.Ap.Et.151.320 LEI 38.Bl.Ap.2 52.890.Str.Str.Sc.Jud.Et.Enache M.Str.Sc.Et.Stefan cel Mare.Bl.Sc.744.Ap.Bld.Stefan cel Mare.Sc.Decebal.B.Biruintei.Str.12 Vaslui.1.17 Vaslui.4.3.C.395.Sc.Nr.15 Vaslui.Sc.Tudorita Mihai I.Bl.2 Comuna Suletea jud.M.Postavarul.Ap.Ap.16 Vaslui.Ap.Str.Elena-Adriana Florea I.Ghica Voda.559.357.390 LEI 6.A.A.323.Et.Str.P.Vasile Mazilu V.Bl.Sc.Bl.1 Vaslui.A.Bl.Ap.Ap.1.Bl.Ap.Str.6.Et.Donici.Str.Str.Sc.920 LEI 51.440 LEI 21.Sc.Et.816.Sc.Neculai Matei E.C.Podurilor.600 LEI 16.Sc.14 Loc.George-Cristian Grigore T.Sc.200 LEI 9.400 LEI 7.Bl.645.Nr.Et.5.Victor Focea D.2.Bl.63.F.Et.Et.Ap.Chiriac Grumazescu Gh.Florin Feraru D.Sc.332.Bl.791.Sc.311.A.Bl.Vasile Alecsandri.505.A.500 LEI 16.Maria Lazurca I.373.160 LEI 19.1 Vaslui.Silviu Vaslui.Vaslui Vaslui.Bl.Et.Donici.480 LEI 194 .A.Sc.Vaslui Vaslui.A.Adrian Fotache D.Ana Ipatescu.Vasile Alecsandri.Str.Sc.500 LEI 10.7 Bucuresti. Danut Medeleanu C.3.Sc.794.18 Vaslui.Traian.9 Vaslui.Sc.919.Str.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.400 LEI 33.579.Bl.5 Vaslui.Stefan cel Mare.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.Balcescu.F.Bl.Et.17.Str.4.Str.227.16 Com Padureni.A.D2.864.Tomescu.544.Stefan cel Mare.104.BL.977.4.Bucuresti.Cornelia Mihai I.Vaslui Vaslui.Sc.Et.Et.2.Et.409.375.16 Vaslui.Neamt Vaslui.Str.F.4.C.Bl.Ap.Sc.Str.A.960 LEI 2.Ap.380 LEI 10.Bl.1.147.Kogalniceanu.Gheorghe Hibovschi C.Feroviari.Ap.988.C.Ap.Valerica Medeleanu I.14 Vaslui.A.19.Ioan Iordachi O.Ap.3.3.A.N.2.75.Libertatii.Ap.10 Vaslui.Sc.Sc.Iana Jud.3 Vaslui.Str.Str.410.A.Sc.17.A.Ap.847.Str.4.Et.Str.Decebal.Jud.Sc.11 Vaslui.Ap.Str.920 LEI 38.Et.Et.A.F.369.16 Vaslui.Sc.Sc.Bl.000 LEI 31.Stefan cel Mare.600 LEI 10.Sct Vaslui.203.Sc.417.236.Ap.Donici.Et.E.442.Vasile Lupu.280 LEI 15.5.Vasile Filip G.304.360.2.Victor Horga P.D.Vasile Gitin Gh.Ap.Sc.760 LEI 8.12 Vaslui.Str.I.540.2.Al.920 LEI 63.Et.Et.400 LEI 2.039.Ap.Str.Et.Ap.5 Vaslui.489.Bl.134.Ap.Bl.Cazarmii.Maria Lungu V.508.7 Tg.Sc.Sc.B.Sc.Stefan cel Mare Bl.36.994.Ap.Str.Ap.Ap.600 LEI 20.542.Sc.Alexandru cel Bun.039.700 LEI 23.Stefan Lupu I.Feroviari.119.14 Vaslui.911.Str.3.Ap.Laura Ionascu St.A.Avram Iancu.090 LEI 10.Feroviari.116.Str.Ap.Sc.A.1.Ap.Str.286.Smaranda Alexandri Marian I.367.Muntenii de Jos.Penes Curcanul Bl.358.Sc.

Stefan cel Mare Bl.4.Jud.Bl.100 LEI 31.Bl.Str.287.B.A.Costache Patrichi V.2 Vaslui.Sc.Sc.Str.1 6.10 Vaslui.Ap.Sc.Gheorghe Pinzariu M.2 Vaslui.670 LEI 17.2.Str.46 Vaslui.720 LEI 16.B.Nr.227.Donici.Bl.Florin Popa N.303.Et.Ap.Str.Et.Bl.Ap.Adriana Parfene V.17 Vaslui.Et.3.Republicii.A.Str.Bl.Tanacu.Ap.Et.125.76.75 Vaslui.Sc.3 Vaslui.Et.920 LEI 65.Paraschiva Mocanu St.11.Str.Bl.1.Et.Ap.060 LEI 8.Str.460 LEI 14.520 LEI 171.Bl.Str.Bl.C.Elena Militaru S.Victoriei.4.Sfantul Lazar.Stefan cel Mare.Penes Curcanul Nr.634.Vasile Alecsandri.Str.350.Str.5 Vaslui.Sc.2 Iasi.231.Ap.A.Bl.Str.E.Jud.Sc.Traian.696.Viorel Pavaloiu I.35.3.Mihail Kogalniceanu.Vaslui Vaslui.376.041.C.Sc.3.Ap.Et.2.Str.Bl.9 Vaslui.Sc.Sc.3.B.3.040 LEI 22.228.13 Vaslui.Sc.340.842.Ap.Ap.Nr.Sindicat.Sc.500 LEI 11.Nr.Penes Curcanul.Bl.17 Vaslui.Et.305.Bl.Marinela Poiana Gh.Vasile Paiu N.Maria Ochiana M.9 Vaslui.Et.B.368.Sc.6 Vaslui.MihaelaCarmen Neagu N.600 LEI 6.999.Bl.2.840 LEI 25.Penes Curcanul.Stefan cel Mare.51 Vaslui.Nr.240 LEI 2.Nr.93 Vaslui.308.Republicii.Str.2 Vaslui.Elena Ochiana I.Et.Maria Peptu A.Nr.178.203.Decebal.Et.1.Str.Com.139.4.Iulian Pavel J.260 LEI 37.079.158.4.Traian.802.Ap.J2.652.D.040 LEI 8.2 Vaslui.Str.Ion Luca Caragiale.Libertatii.Ap.600 LEI 14.Ap.949.520 LEI 133.Str.6.244.320 LEI 16.Sc.334.Stefan cel Mare.Str.Et.998.Sc.550 LEI 38.7 Vaslui.669.Str.Maria Para V.Sc.17 Vaslui.A.Marian Miron C.Verona Ploae D.5.Tudor Vladimirescu.2.200 LEI 118.321.Sc.E3.Ortansa Vaslui.5 Vaslui.Str.3 Pascani.Adela Peptu N.4.640 LEI 228.Alexandru Munteanu D.Bl.Et.Bl.230.864.4 Vaslui.Bl.Sc.337.Sc.717.800 LEI 83.Vaslui Vaslui.B.Str.240.Str.Nr.Republicii.Bld.Str.Iasi.Feroviari.125 LEI 89.Milica Popa I.Bl.Bl.Str.Bl.Dana-Lenuta Pencu A.Et.Corneliu Pantelemon C.297.5 Vaslui.201. Vaslui.400 LEI 9.104.228.18 Vaslui.Sc.Str.2 Vaslui.1.6 Vaslui.Ap.133.740 LEI 14.600 LEI 9.Ciprian Porumbescu.Str.902.223. Mihalache Mocanu C.F.Paul Bujor.22.343.19 Vaslui.B.Str.Bl.Str.Sc.Podurilor.636.Sc.Stamate Eugen.16 Vaslui.Ap.Ecaterina Ninu A.Bl.Et.Ap.Ionel Pacuraru N.Dorina Nourescu V.Aneta Moraru V.133.18 Vaslui.2.7 Vaslui.Ap.C.Florin Plescan C.Sc.Bl.A.Ap.Bl.Bl.624.2.Nr.Gheorghe Popa N.Ap.Bl.D2.Ap.9 Iasi.592.650 LEI 31.C.A.Bl.Constantin Pester I.Sc.Ghitilina Mocanu M.D.Ion Luca Caragiale.Str.Ap.A.Str.600 LEI 195 .593.Sc.600 LEI 29.Ana Ipatescu.Bl.Sc.Ap.Ap.Et.C.1.Marasesti.000 LEI 277.720 LEI 40.209.61 Vaslui.Sorin Mititelu I.75 Sat Muntenii de Sus.Stefan cel Mare.Decebal.241.223.Sc.2.Bl.802.000 LEI 6.B. Danut Pasat N.370.991.Ap.2.Margareta Pintilie V.Gheorghe Petrea C.Ap.158.Prof.4.720 LEI 622.Bl.D.Niculina Popa P.Et.Str.Bl.Sc.Sc.10 Vaslui.Ap.120 LEI 1.520 LEI 54.301.Ap.Et.640 LEI 5.A.800 LEI 31.4 Vaslui.Str.Nr.Calugareni.704.Bl.Ap.Mihail Kogalniceanu.Andrei Muresanu.Ap.Ap.Nr.Stefan cel Mare.Alexandru Papuc V.A.Sc.600 LEI 56.A.10 Vaslui.Nicolae Popa N.800 LEI 4.Stefan cel Mare.17 Vaslui.B.823.Jud.Ap.Sc.Et.3.14 Vaslui.Ap.5 Com.100.23.Podurilor.Sc.Sc.Str.Bl.Bl.810 LEI 21.Sc.440 LEI 28.Tudor Vladimirescu.Calugareni.20.Cristinel Otel Gh.101.Ecaterina Morarasu C.1.695.104.884.659.4 Vaslui.260 LEI 186.Ion Popa N.Str.340 LEI 8.B.Str.Mihail Kogalniceanu.A.Str.27 Vaslui.Str.Marasesti.Ap.B.4.Et.Calugareni.Stefan cel Mare.460 LEI 5.Et.891.Str.Sc.Bl.Lucian-Marian Nicolae M.F.15.2 Vaslui.Nr.Str.Et.Str.Eugeniu Nicolae N.Militaru P.760 LEI 47.Codaesti.Sc.1.A.Alecu Donici Bl.Bl.Stefan cel Mare.3.A.359.Ap.Ap.A.289.4.Et.Str.Ap.Et.Sc.Traian.Bl.3.840.Str.Str.600 LEI 49.Sc.960 LEI 65.Et.200 LEI 5.Victor Moga Gh.Nr.Str.148.785.969.A.104.Catalin Militaru S.Ap.Str.600 LEI 2.Et.Dan Pana G.864.B.6 Vaslui.Str.1.Et.Et.Gheorghi Nicolae E.Et.

Ap.Bl.12 Vaslui.Vaslui Loc.Str.000 LEI 46.070 LEI 68.Ap.Com.Gabriela Stanciuc I.Vasile Alecsandri.214.Sc.Elena Rambu Gh.Sc.3.706.Sc.A.Str.Nr.Doina Stan D.877.329.600 LEI 5.037.Bl.Republicii.Maritica Com.Ap.040 LEI 56.14 C.Vaslui Vaslui.881.B.4 Vaslui.Traian.332.Et.Bl.Ap.826.Bl.B9.Tudor Vladimirescu.E.Podurilor.Bl.A.Republicii.Balcescu.Sc.Ap.1 Vaslui.Ap.314.Bl.Str.Str.Maria Secara I.2.Sc.35.Nr.000 LEI 131.Str.200 LEI 10.Str.1.Et.104.Avram Iancu.Sc.63.Et.Ap.Vaslui Com.Stefan Tanasa C.Costel Stratica N. Bl.Vaslui Vaslui.Donici.Str.Et.Et.4.Str.861.151. Bl.Str..Et.Jud.Ap.2.Str.341.N.406.20.500 LEI 51.16 Vaslui.Unirii.351.824.Sc.280.Stefan cel Mare.200 LEI 1.Bl.Sind.Sc.Erik Rumbet M.1.Bl.286.Str.1.037.19.1 Vaslui.2.Traian.Ilie Roskam A.Bl.280 LEI 16.19 Vaslui Str.Constantin Tiron V.Bl.808.040 LEI 30.Str.674.Ap.250 LEI 8.Ap.B.D.680 LEI 18.9 Vaslui.Str.654.Str.110.Sc.Et.Str.Ap.Sc.039.Et.Sc.Bl.3.Et.Ap.Str.Str.12 Vaslui.Badea Romeo.Et.120 LEI 21.B.600 LEI 33.3.400 LEI 26.Bucuresti.Str.67.274.1.Vidin.Et.Maria Spiridon M.339.86.Elena Ranceanu-Popa Ghe.Silviea Solomon-Gutu A.561.Et.Bl.Bl.489.B.2.Banca.Ap.339.034.Ap.Jud.Badea Romeo.1.086.Jud.Bl.754.520.Bl.Constantin Savu E.Sc.4.Sc.Ap.Stefan cel Mare Bl.B.1.192.Metalurgiei.16 Vaslui.Liliana Scutarasu G.269.Aurel Ranceanu V.A.Str.2.Banca.400 LEI 13.280 LEI 62.67.4 Vaslui.Str.5 Vaslui.317.Str.2.Bl. Nr.28 Vaslui.Jud.Str.520 LEI 16.Dragos Voda.Str.Et.D.Popovici I.Bl.407.B.1.Sc.Str.387.Ap.A. Et.Bl.Str.9 Vaslui.Str.B.Maria Scurtu C.Sc.757.Mihai Tolontan E.Nicolae Balcescu.Et.Ap.13 Vaslui.Nr.16 Bucuresti.Bucuresti.Ap.Nr.B.Sc.000 LEI 5.A.Ap.Nicolae Balcescu.550.320 LEI 26.11 Vaslui.A Vaslui.360 LEI 15.Gheorghe Rebegea I.11 Vaslui. Sc.Gabriel Silvestrovici I.Salcimilor.8 Vaslui.B.790.A.000 LEI 4.Et.Sc.18 Vaslui.Eufrosina Stratica T.400 LEI 1.Str.800 LEI 6.400 LEI 1.3.Sc.Vaslui Vaslui.840 LEI 49.186.1.186.Bl.Balcescu.595.B.Et.750 LEI 10.Bl.12 Vaslui.Str.Et.840 LEI 73.240 LEI 39.Sc.Stefan cel Mare Bl.Viorica Rafaila N.845.18 Vaslui.Gheorghe Tesu St.9 Vaslui.267.13.Et.Bl.Ghica Voda.101.450 LEI 26.9 Vaslui.Soseaua Colentina.467.Sc.800 LEI 10.367.A.Ecaterina Teodoroiu.11 Vaslui.A.Ap.Sc.Str.Sc.B.9 Sat Hirsova.080 LEI 2.7 Vaslui.724.Bl.37.Stefan cel Mare.2.Sc.64.Ap.D.D.Nr.Sc.Ap.Str.Sc.A.Gheorghe Susnea Al.2.Delesti.Ap.Cerbului.Sarban Tiron V.C.Elena Tiron I.Sc.3.477.Sc.Ing.62.Traian Rusu V.N.Constantin Rinder C.6 Vaslui.000 LEI 10.Str.Iustina Scobai V.B.B.Filip Sofrone Ghe.200 LEI 12.Reta Tiuca I.A.1.Bl.000 LEI 196 .440 LEI 11.Et.Ap.Bl.Et.Nr.11 Vaslui.5 Birlad.980 LEI 5.740 LEI 23.Ap.86.3.Str.Str.Et..380 LEI 44.Podul Inalt.Sind.Valentina Sofian M.11 Vaslui.361.Sc.Et.Ap7 Vaslui.Str.Ap.680 LEI 7.122.364.A.288.025.Et.A.Costica Susnea N.Bl.Ap.200 LEI 53.C.Smardan.2.Veronica Serban N.Bl.820.B.Et.Et.9 Vaslui.177.509.Primaverii.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.Ap.Artur Stamate Gh.800 LEI 12.24 Vaslui.Ap.Zapodeni.000 LEI 232.920 LEI 19.000 LEI 190.857.Sc.262.Mihail Kogalniceanu Bl.Et.Vasile Sandu N.Vidin.Ap.3.Bl.Liliana-Dana Toma R.Et.2.2.Jud.400 LEI 56.A Vaslui.Sc.000 LEI 12.881.Sc.4.Str.Ap.Grivitei.Bld.Bl.63.9 Buzau.Sc.Str.1 Mai.Donici.Str.795.C2.Elena Stefanita M.Ana-Smaranda Rogojina I.Bl.12 Husi.A.Grigore Stangaceanu St.Et.B.Sc.Ing.5.Et.Et.Ecaterina Teodoroiu.2.Str.Et.Str.Sc.405.Nr.Radu Negru.80.5 Vaslui.Ap.Gheorghe Raducan C.3.D.311.A.Stefan cel Mare.2.Str.Neculai Rascanu D.Maria Tacu I.Bl.Bl.317.Natalia Stativa I.Str.Sc.Nr.240 LEI 14.14 36.Sc.Ap.Stefan cel Mare.Tudor Vladimirescu.Bl.Bl.Gheorghe Racovita.D.339.15 Vaslui.Gelu Prisacaru V.Str.Sc.9 Vaslui.80.16 Vaslui.Ap.11 Vaslui.Bl.1.333.Nr.Ap.350.Domnica Tesu H.Lucretia Rebegea Ghe.847.

A.Et.Costica Vitriuc N.2. bl.Gheorghe Tudor M. sc.070 LEI 12. 82.Gheorghe Voloaga I.Str. 2.Str. Baba Novac.Bl.Ap. 22. ap. S13. nr.A. Giurgiului.Ap. sc.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str. bl.Ioanesei Adrian. bl. sect. 1.Ap. nr.Constantin Zamfir D. et. ap.Et.Angela Voloaga M. bl.Ap9 Vaslui.701.435.Stefan cel Mare. 25.E. 8.250 LEI 8. bl. ap. ap. P36.409.544.Veronica Valeanu I. 2. sect.Bl.760 LEI 9. 1. sc. sc.039. Bucuresti Al.21 Vaslui.Et. sect.370 LEI 48. 16. 189. 4. Bucuresti Ale.Str. 251. bl. 5. 3.Tudor Gh. et. 2. 8. sect.Str. nr. Bucur Str. 4. 6.Et.A. 6. 41. et. ap. nr. Ghirlandei.Stefan cel Mare.Toader Zahariuc I. 1. Bucuresti Str. 8.Et.Jud.Maricica Vaslui.008. 3. Sectorul Agricol Ilfov Str. et. 2. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 .Ovidiu Vieriu C.Caragiale.Sc. bl.8 Vaslui.2.Somesul Rece nr. 7. sect. Pictor Gh. Bucuresti Sos. nr.192. sc.8 Vaslui. Bucuresti Str. sect. S13. nr.80. et. nr. Papazoglu.Sc. 1. Florilor.880 LEI 13.Str.Ap. 24A.Libertatii. sect.I. 1.8 Vaslui. 5.Republicii. et.581. Calarasilor. 9. 434. sect. bl. 1.Ap. Tatarascu.23 Vaslui.Sc. nr. 3.A.66 Vaslui.Petru Rares.120 LEI 68.Et.B. nr. ap.3. 25. sc.26.040 LEI 12.Sc. sc.363. 129. Calarasilor. ap.Mihai Vlasici I.264.Ap.Bl. 1.14 Vaslui.Bl. Baiesu.B.3.228. 4. Pictor Gh. sect.2 Vaslui. 133.Et.9. et.Str. sect.322. 3. 6. 3. 2-14.406.Sc. 3. 2-A. Soldat Petre Tunsu.794.Gheorghe Racovita. Bucuresti Com.Ap.5 7.Str. 35. 1.Gheorghe Turcanu N.Constantin Vasilache Gh. 4. 2. 3. Tatarascu. 211. 2. 20.Str. Pictor A. 2. Bucuresti Sos. Bucuresti Calea 13 Septembrie. et.Vaslui Vaslui.Toma Chiricuta. sect. Bucuresti Str.Str. 211.Ap.Marioara Turcanu C. ap 84. 4.2.1.Calugareni.L.I. 1. bl. ap.400 LEI 34. sect. bl. nr. 2.Sc. Cornetu. nr.Bl.Ap.N. ap. 186. sect.4.4. sc.Bl. sc. Bucur Str. Bucuresti Str. 129.Nr. 186. ap.Frimu. B10. nr. Bucuresti Str.200 LEI 46. bl. 61. 1. Giurgiului.800 LEI 53.Bl. ap. Luica.748.Str.754. et.Bl. nr.Bl. bl.Sc. sc. nr. 5.Nr.Et. 5.11. sc.1.14 Birlad. 1. nr.Ap. Magura Vulturului. 7.1. ap.Sc.3.850 LEI 13.Mihail Kogalniceanu.B.14-18.Sc. ap.3.2 Vaslui. 2.C.129.973.Str. sect.070 LEI 11. 66.Sc. Ripiceni.19.Bl.11 Vaslui. et. Bucuresti Cal. bl. sect. ap.Republicii. sect. sect. 1.D. 4. 32.363. Bucuresti Str. bl.Et.Lina Vacarciuc T. nr.Sc. 2.B. ap.Nr. nr.Str.89.C.Milescu.127.Str.022. 7. Bucuresti Calea 13 Septembrie. 6. et. 1.2.440 LEI 30. 66.Str. Bucuresti Cal.Et. 28.Bl.

nr. 267. Pantelimon. nr. bl. Smaranda Braiescu. Azurului. et. sect. 5. nr. bl. Biruintei. bl. 20A. ap. 1. B. bl. et. 58. Andrei I Zainea 2. Bucuresti Andronic P Ionel Str. 302. 5. Brezeanu.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. Uioara. 42. sc. Com. ap. Orastie. 57. nr. 6. nr. 38. R2. nr. et. 58. 86. 6. sect. et. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. 2. sect. sect. Bucuresti Bld. nr. sc. et. ap. 2. bl. bl. nr. sect. sc. sc. et. 186. 6. Ana Ir Bucuresti Ale. sect. 20A. sect. Alexandru Obregia. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . Ancu C Gheorghe sect. 8. ap. bl. 71. bl. Anghel Ion Bucuresti Bld. 6. ap. nr. 1. 17. 40. 12. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. 3. ap. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. ap. 1. 12. bl. apt. Bucuresi Str. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. sc. sect. et. sc. D. 122. 26. 6. bl. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. 3. Brezeanu. Bl. 4. 1. 7. 8. sect. B. bl. bl. bl. Andrei V Ion 3. Ion Brezoianu. sc. sect. Bucuresti Str. 3. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. sect. et. 8. et. sc. 157. George Georgescu nr. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. bl. I. nr. 1. 114A. M24. 48. apt. nr. nr. ap. et. 186. 5. Jud. nr. 86. bl. sc. sc. 2. 28A. ap. nr. 5. Bucuresti Str. 208B. 1. 8. Doamna Ghica nr. Jud. 18. sect. nr. Muncii. Ghita Serban. sect. sect. 80A. 4. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 10. Apostol Adriana Bucuresti Str. 3. E. 45. nr. 1. ap. 30. 1. ap. Muncii nr. 4. Bucuresti Andronie Magdalena Str. et. bl. 4. sc. 3. 1. sc. 3. nr. I. nr. ap. 2. A. 94. ap. sc. 1A. 226. Andrei G Elena 3. 3. A1. et. Andrei M Cristiana sect. 28A. 10. sc. 16. Iuliu Maniu. Turnu Magurele. sect. 186. 32. 6. sc. nr. 40. nr. B. 6. OD16. 3. Anghel A Constantina Bucuresti Str. A28. bl IV/1C. 2. 95. 8B. Andrei I Mircea Bucuresti Str. 4. 7. 95. et. Ghita Serban. Pantelimon. sect. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. et. 6. Nicolae Filimon. 7. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. ap. ap. 4. nr. 218. 3. nr. sect. 16. 5. et. 2. D. 5. sect. nr. A. Colentina. B13. Andrei A Vlad Viorel 51. ap. Com. Biruintei. nr. 1. 1G. et. 4. Bucuresti Str. 1. et. A. ap. Bucuresti Bld. nr. Sect. Anghel Marius Ionel sect. apt. Valea Oltului. ap. 6. 4. ap. A42. nr. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. Flor sect. sect. sect. 4. sc. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. Marcu Armasu. Cetatuia. Mihai Bravu nr. C2. Voila. apt. 57. 24. Ilfov Arseni S Mariana Bld. 80A. bl. Ilfov Arsu N Persida Str. sect. bl. bl. sc. 28. 12.

ap. Izvorul Oltului. Crisana nr. 1. 35. sc. nr. et. 10. 45. ap. 255. bl. nr. Carol I. et. A. 14. bl. 20. Apusului. apt.. sc. Badea M Claudiu Gheorghe 6. A. Bucuresti 801789450LEI Str. et. bl. 3. ap. 2. 255. Botosani. 7. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. 20C. apt. sc. 3. 2. B. et. 2. sc. Braila. Ion Berindei nr. Nr. 6. 22. sect. 6. ap. 4. Camil Ressu. F12. 45. 31.. sect. sect. 4. 30. sc. 4. et. 3/25. et. Balasa N Daniela sect. 3.M9. 4. 39. ap. Pictor Gheorghe Tattarescu. 4. 7. 8. ap. 6. 6. Bucuresti 131305300LEI Str. Danubiu. ap. 200004250LEI 199 . Bucurest 571436530LEI Str. Axenti D Aurelia sect. sect. B. bl. Fainari. 69D. 14. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. ap. Balta Paraschiva sect. 4bis. 2-12. 13. Bucuresti 200004250LEI Sos. 6. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. sc. 35. Balasa I Nicolae sect. nr. et. Bucuresti 88812010LEI Str. 3. nr. 2. Atanasiu Ioana Cristina sect. 45. sc.M9. bl. 58B. nr. 30. b. 26. Bahmutan Ion 1. 4. M5. Badulescu A Florin 3. 49. bl. 7. 3. Bucuresti 691073280LEI Bld. ap. bl. 2. Crisana nr. bl. sc. Pantelimon. nr. 39. sc. 2. 15C. 23. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. 1. Dealul Tugulea. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. P2. 3. nr. bl. 4. sc. 3. 20. et. 4. sect. 31. sc. 278. Primaverii. ap. B. 8. 1. bl. OD 21. nr. ap. B. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. 3. ap. B. 3. et. b. ap.. 43. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. sc. nr. sect. C. ap. et. 3. 1. 1. 5. 20-22. 1. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. 20. nr. 50. 3/25. bl. 50. et. et. 7. 13. 3. nr. Lacul Zanoaga. Jud. 31. sect. nr. A. 1. 18. Pantelimon. ap. bl. 1. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. sc. 3. Bucuresti 691486510LEI Str. 1. et. G. et. ap. ap. Calarasilor. 45. sect. nr. Lacul Zanoaga. sect. Baia Marcel Jud. A. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. sect. M5. sc. A.Bucuresti Aleea Giurgeni. sect. sect. 7. Armata Poporului. 35. 43. 6. Balta Narcissa Ioana sect. G Bucuresti 8505040LEI Bld. et. bl. Bucuresti 149398550LEI Str. Pantelimon. Apusului. et. ap. bl. nr. A. sc. sc. nr. Nicolae Titulescu. nr. Balanuta Constanta sect. 3. bl. nr. 36. bl. et. nr. ap. nr. sect. 6. A. 160. 28. 1. apt. Tirgu Neamt. et. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. B 73641200LEI Cal. et. 1. 6. sc. et. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. Petre Paun. 7. bl. bl. sc. 255. nr. 50. ap. 1. 57. et. sc. sc. ap. sc. 1. 43. 3. 12. 12. Badescu T Theodor sect. 3. B. sect. Babarada C Ioana 5. et. 6. et. A. et. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. M5. sc. H5. bl. sc. 7. ap. Apusului. bl. sect. 1. Izvorul Oltului. 8. ap. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. bl. 1. 58B. b. nr. 11. et. TD24. Bucuresti 235755560LEI Str. et. Axenti Paul Valentin sect. nr. Camil Ressu. 5. ap. nr. 20-22. 50. bl. Bucuresti 20744000LEI Str. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. Banul Udrea. sect. nr.

19. 1. sc. Alexandru Ogregia. parter. sect.49. Stefan Stoica. sect. J14. Felix. Felix. sect. sect. 4. M6. sc. sc. nr. sect. Bucuresti Str. 1. sect. ap. Bucuresti Str. nr. sect. 20. Bucure Str. nr. 2. bl. 33. 10. sect. 3. 5. bl. Bucure Str. Z6. bl. bl. 16. 8. Bucuresti Str. A. bl. 16. A9. bl. 330. bl. ap. ap. 21. 2. nr. sc. sc. 2. nr. bl. nr. et. nr. 2. Jud. ap. et. Veteranilor. 8A. Bucuresti Bld. 59. ap. 1. 1. Sect. bl. 20. Bucuresti Str. ap. sc. sect. Ilfov Bld. ap. ap. Bucuresti Str. 57. bl. 42. 3. sc. 17. 4. D. sect. Foisorului. 1. Rahovei. 2bis. 2. 30. R8. 2. Unertirii. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . et. 17. 1 Mai. 1. 52. 10. et. sc. sc. sc. 2. sect. Bucuresti Cal. A2. B. 57. ap. Slatina. et. Jud. nr. Bucuresti Str. nr. nr. et. 243. Bucuresti Str. nr. nr. E. Ion Sulea. 28. et. D3. 1. ap. Olt Str. sc. 4. sc. 16. nr. bl. 30. 17A. 1. ap. 13. 8A. nr. bl. Bucuresti Aleea Mozaicului. ap. sc. A. 73. et. F1C. 4. Bucuresti Str. 3. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. Nicolae Filimon. 18. ap. 4. Bucuresti Str. sc. bl. 4 Bucuresti Str. 50. Dr. 45. Bucuresti Bld. sect. et. 52. 2. 2. Braşoveni. Slatina. Jud. F21. 2. 4. ap. sect. Stefan Stoica. sect. sc. 1. Pascani. 2. nr. ap. Nicolae Filimon. bl. 6. 3. sect. et. bl. 6. 43. B7.49. 6. 57-69. 7. 1. sc. Dr. sect. nr. bl. 2. bl. 1. et. nr. 6. ap. nr. 7. 5. ap. 2. Bucuresti Str. Turnu Magurele. 1. 32. et. Bucuresti Str. 4. 45. et. ap. 2. Bucuresti Str. ap. sect. F1C. bl. 1. B. nr. Col. 36. Olt Str. 33. sect. 4. sc. B. sc. 6. ap. A. et. 17A. 7. 6. 2. nr. et. et. 10. 2 Bucuresti Str. 28. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. 8. ap. 5. apt. sc. ap. 6. Com. Foisorului. 25. Aliorului nr. 30. Tineretului nr. Bucuresti Str. ap. sect. sect. 2. et. 4. 2. sc. apt. Radului. sect. 6. 43. bl. ap. et. 6. Pantelimon nr. Dorohoi. 1. nr. 6. sect. 31. 3. Ghirlandei. 2. Dumbrava Noua. sc. Drumul taberei. et. 59.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. sc. nr. 56. bl. 4. Soldat Ion Iosif. sect. bl. Popesti-Leordeni. nr. 4. nr. 19. Bucuresti Str. 120. sect. 5. 2. 3B. 6. 6. 105. bl. 5. 32. bl. et. bl. ap. 10. nr.

6. P7. Albaiut. Gheorghe Gheroghiu Dej. ap. G. nr. ap. 128. A34. nr. sect. 32. 4. sc. nr. sc. 35. 1. Lacul Tei. 126-128. B. bl. 18. ap. bl. Bucuresti Str. et. sect. sect. 17-18. bl. sect. 164. 35. 5. 5. 69A. Lacul Tei. bl. A. nr. nr. 265. 22. nr. nr. Soldat Niculae Sebe. sect. 105B. 3. Bucuresti Str. ap. Jud. bl. ap. 265. sect. Bucuresti Str. ap. 6. ap. sc. Bacau Str. Bucuresti str. sc. et. 38. sect. 1. sc. sect. nr. 2. bl. 3. Oitelor nr. 6. Lacul Tei. ap. sc. sect.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. Carei. G. 4 Bucuresti Str. 33A. Bucuresti Str. 5. C7. bl. Bucuresti Str. A. ap. sc. bl. C-tin Radulescu Motru. 6. ap. 107. et. sect. nr. Turnu Magurele nr. G. A. 29. Progresului. 3. ap. ap. nr. 3-4. Cetatea de Blata. ap. bl. 35. nr. bl. 4. 6. 38. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. ap. 2. 6. G. sc. sect. et. sect. 42. 1. sect. sc. 4. Bucuresti Aleea Topoloveanu. 151. Barsanesti. ap. Lacul Tei. ap. 128. ap. bl. sc. ap. Bucuresti Bld. sc. bl. Bucuresti Cal. 10. 44. et. Vigoniei. 2. sc. bl. ap. 18. 23. Iancului. nr. 15. 3. bl. 78. Gheorghe Gheroghiu Dej. et. sc. Bucuresti Str. bl. bl. 151. 2. Iancului. nr. 31. 4. G. sect. M24. ap. bucuresti Bld. 6. 6. sect. 42. nr. 8. 7. sc. ap. Bucuresti Bld. 151. D. Bucuresti Str. 9. sect. ap. 40. 6. 1. 74. 1. ap. B. C7. 6. 85. Bucuresti Str. Deptatii. 2. nr. sect. 15. 3-4. G. Bucuresti Caleea Piscului. sc. sc. nr. Bucuresti Str. sect. 151. et. nr. Progresului. sect. sect. A. Iancului. Drumul Taberei. 3. 2. nr. Bucuresti Str. 3. 170. sc. 2. 1. 3-Tv4. bl. sect. nr. sect. et. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . et. 17-18. Giurgiului. Soimus. 38. nr. 19. sc. 6. 13. 126-128. Crangasi. ap. 2. 7. 265. sect. Bucuresti Bld. et. sect. et. nr. 126-128. Bucuresti Sos. 3. 92. 14. bl. Bucuresti Sos. bl. apt. 4. sect. bl. Bacau Str. 17-18. nr. Jud. C2. D. sc. nr. sc. Buc Str. 56. 6. 2. 1. bl. Mihalache. ap. B. 4 Bucuresti Sos. bl. 3. nr. MR7. 29. et. G. sc. 9. A. 1. Drumul Taberei. 92. nr. 265. 17-18. bl. 6. sect. A. 11. Birsanesti. 126-128. sc. nr. sc. 8.

sect. Odobesti. nr. nr. ap. Irimicului. V12. ap. bl. 3. Iosip Broz Tito. Iuliu Maniu. sc. sect. 2. Bucuresti Intr. 210. nr. sect. 124. 7. Vladulescu Cristea. 1. 1. sct. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. 29. et. sect. 5. 26. B1. Irimicului. et. 1S. 21. 15. apt. sect. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. Ap. 33A. 2. Iancu Jianu. 5. 3. ap. 5. Brad S Iosif Bucuresti Bld. ap. 15. 6. bl. Dacia. sc. V16A. 1. 3 Bucuresti Str. sc. 2. Maramures. Bucuresti Str. 33. L3. 1. ap. 67. sect. nr. Z8. 5. 15. sect. 1. 33. Bratu S Ilie Bucuresti Str. bl. 31. 8. 15. Alexandriei. ap. 1. 38. bl. et. sect. N2. 13. et. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. bl. Muntii Carpati.70. Com. ap. 3. ap. 5. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . 101. bl. bl. 4. 1. sc. sc. sc. sect. bl. bl. 67. ap. nr. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. sc. ap. Dealul Macinului. nr. Bucuresti Buiciuc Elena Str. Stefan cel Mare. sect. bl. 1. 3.PM26. 1. ap. Recas.2. 7. 3. Camil Ressu nr. sect. 6. bl. B23. 54. 3. et. nr. 4. Salaj. 2. 5. 1. sc. ap. nr. 12. bl. nr. sc. sc. ap. ap. ap. sect. nr. 4. 13. 5. Ff. A44B. apt. Bratu F Elena Silvia 6.1. ap. nr. 26. 255. Bradescu P Ileana sect. 2. sect. 10. et. nr. 3. 30. Branila Eleonora Bucuresti Sos. ap. sc. bl. nr. 2. A. A2. nr. Campina Str. 2. et. 77. ap. 5. 9. A. bl. 45.3. sc. 111. sect. bl. 2. sc. sc. 33. 37. bl. et. bl. 2. bl. nr. et. 3. 150. 6. Bratu P Tita Bucuresti Sos. et. Paduroiu. sc. sc. sc. nr. 33A. 54. bl. sect. 19. Piscului. sc. ap. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. ap. Elefterie. sect. nr. 5. C39. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. sc. sect. sc. 20. jud. bl. sc. 78. 1. Ion Mihalache. 4. 2. nr. 3. 2. 5. ap. 2. bl. 5. 1. Bucuresti Bucur Ioan Str. nr. 48. 8. sect. A. Aurel Vlaicu. ap. sect. 5. 6. A. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. 38. sect. OS1. 1. sect. Z4. Panselelor. Maior Vasile Bacila nr. 4. 3. et. 22. Braun I Emil Bucuresti Str. nr. Bucuersti Bulea T Teodor Str. Boteanu I Dumitru Constantin 6. 3. Bucuresti Str. 3. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. bl. nr. 5. nr. sect. 1. sect. 64. 255. Budosca T Angela sect. nr. sect. sect. Bucuresti Str. 6. 35. bl. 3. 10. M192. et. Brad M Monica Bucuresti Bld. sc. 1S. 30. Bota E Feocla 38. nr.B. nr. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. Sibiu. Ion Mihalache. et.115. Oreaca. ap. 4. sc. 66. 2. Bucur Bld. bl. Salaj. Eroilor. 1. Popesti-Leordeni. nr. Bucuresti Str. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. Ilfov Str. nr. nr. Miron Constantinescu. 4. ap. sect. bl. 8.

4. 2. 7. 6. 41. sect. et. nr. et. 1. sc. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 .2. 7. Bucure Bld. sc. 4. et. 2. sc. Alexandru Obregia. 400C. nr. ap. 26. Segarcea. 2. Bucuresti Str. 2. 3. Craiovei. ap. nr. Danubiu. 3-5. 1. ap. sect. 5. 1. 9. A. Bucuresti Ale. 3. 2. ap. Bucurest Str. 3. et. 2. 2. 101. apt. Alexandru Obregia. 2. Bucure Bld. et. nr. 52. 4. et. R14. ap. 4. bl. 2. et. bl. nr. sc. 3. et. 4. Pantelimon. 6. sect. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. bl. nr. sect. sect. Jud. 4. 4. nr. 49-51. 1. nr. 49-51. bl. ap. 12. sc. sect. ap. 5-7. Bacau jud. 2. nr. H6. Bucuresti Str. ap. ap. Bucurest Bld. B. sc. et. ap. 3. 278. 7. Nicolae Titulescu. A. Bucuresti Str. apt.Nicolae Oncescu nr. Brezoianu. sect. nr. 51. sect. Rotunda. 52. 6. R14. B. bl. bl. sc. Bucuresti Str. sect. 88. ap. 2. nr. et. Bucuresti Str. 32. 5. Bucuresti Bld. parter. 5. 6. 52. ap. sect. 25. 55. sect. ap.6 . bl. ap. nr. 2. et. ap. 19. sc. 2. sect.6. Pitesti. bl. bl. ap. sc. sect. A. bl. 7. sect. 62. 3. C. sect. D. et. Cetatuia. sect. 9. 1. 3. sect. 2. 8. bl. sc. A. Academiei. nr. sect. sect. 4. et. 100. Arges Str. 52. E. 2. sc. 3. 24-A. sc. 62. sc. Bucuresti Str. sc. 5. 114. et. 8. Bucuresti Sos. Dumbrava Rosie. 9. Bucuresti Sos. ap. Bucuresti Str. Bucure Bld. sc. bl. 2. bl. bl. sect. 17. et. 31. 32. sect. Pantelimon nr. sc. 1. et. R14. bl. 5-7. nr. et. Bucuresti Str. 20C. 2. Bucuresti Str. Luica. Bucure Str. ap. apt. 2. M24. et. Viilor. 31. ap. 7. Sfintii Voievozi. 9. Bucuresti Sos. Alexandru Obregia. 2. Panselelor nr. Turnu Magurele nr. B13. 1. sc. sc. Albinelor. sc. 111. Suren-Spandarian. 1. Bucuresti Str. 6. 4. 1. nr. 9. George Vraca. bl. 2. sect. nr. sc. Sect. 33. 1. 1. sect. ap. ap. R12. ap. nr. 35-37. 5-7. 4. Sfintii Voievozi.74. 92. nr. 28. et. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Sect. bl. 3. 4. 1. ap. 4B. 4 Bucuresti Str. sect. 2. Alexandru Obregia. R14. et. 309. Bucuresti Ale. Patulului. Baicului. 52. et.6. sc. nr. bl. bl. A. 2. bl. nr. 4. R14. 1. nr. Bucuresti Sos. A. ap. Alexandru Obregia. et. sc. 1.

et. sect. parter. 28. sect. Bucuresti Bld. 9. sc. bl. 4. 4. Turnu Magurele. bl. 19. nr. Dorobanti. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Ale. nr. Bucuresti Chiriac G Paul Str. et. sect. bl. 1. 13. bl. sect. ap. 57. Bucuresti Aleea Compozitor nr. ap. Cernea Stefania sect. sc. ap. A. nr. A. 2. 63. Judetul. sect. 7-9. 142. 6. Chiriac Valentina sect. 3. Valea Lunga. 6. R12. 35. ap. 5. sect. Camil Ressu. Mosilor. sect. Bucuresti Str. sect. 2. A. 27. 3. bl. Hanul Ancutei. 4. 3. Morilor. 10. ap. 41. D. 4. Piata Amzei. 237. 139. bl. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. 24. 4. 9. Chiru R Mihai Bucuresti Str. ap. 4. sc. parter. sc. Popa. sect. Bucuresti Bld. Pecineaga. sect. Turnu Magurele. 4. bl. 6. nr. 35. 1. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. et. apt. 4. 23A. 591. 2. 7. 1. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . et. 2. sc. 2. Bucuresti Str. nr. 22. 5. ap. M2/26. 19. zap. Alexandru Ioan Cuza. sc. nr. ap. 1. 11. bl. 9. 97-119. 3. sect. 5. 218. bl. bl. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. bl. Pantelimon. 3. 1. Y1. nr. 14. 1. ap. 7. sc. nr. sc. 45. C. sc. Chiriceanu G Marian sect. sect. sect. R12. Bucuresti Str. nr. 7. sect. bl. ap. Turnu Magurele. 2. Liviu Rebreanu. bl. et. G12. ap. 2. sc. sect. bl. nr. et. 2. Bl. et. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. nr. 2. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. ap. B. sc. sect. nr. 1. Pallady. 2. sc. ap. nr. Th. 148. et. nr. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. nr. I. Sub. nr. sect. 72. nr. nr. 14. Ciucea. Cigan Leontin Bucuresti Str. bl. ap. ap. Tohani. 217. 305. 4. nr. 1. sect. R12. Prelungirea Ghencea. 6. Gh. sect. sc. sc. Bucuresti Bld. 54. 1. A. et. B. Alexandru Ioan Cuza. 3. 53. sc. A. bl. 4. M8. 1. 28. 5. Luis Blank. 4. nr. Pacii. et. sect. ap. bl. Str. Dristor. 2. P1. Bujoreni. Bucuresti Bld. ap. 4. 5. 63. C. ap. 28. sect. Bucuresti Bld. sect. nr. ap. bl. 452. 2. 36-40. 17. nr. 1. sect. sect. 23. E. 10. 6. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. 33. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. 17C. 6 Bucuresti Str. 1. nr. C. 2. 2. 2. 2. 5. sc. nr. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. N5. nr. ap. sc. bl. 14. sect. sc. Bucuresti Str. nr. Brezoianu. H. 3. Emil Pangratti. nr. Chiru M Mihaela Bucuresti Str.

11. 48A. 9. 5. Predeal. 2. A. 2. sect. sect. sect. 6. 4. 6. sect. OD59. Doboriesti. 3. sect. bl. et. Vidra. Decebal. ap. 37. 44. nr. 2. sc. sect. Bucuresti Str. ap. Bucuresti Bld. ap. ap. sc. Bucuresti Str. bl. 81. sect. 3. sect. et. Bucu Str. nr. Liviu Rebreanu. ap. 5. P6. bl. A1. Y2C. nr. et. nr. 9. 2. ap. 5. sect. 2. Bucuresti Com. nr. Regina Maria. 9. Oltenitei. 1. 51. sc. et. 3. 10. 59. nr. sc. nr. 17. 287. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. nr. Riul Doamnei. 4. 1. jud. 2. nr. Bucuresti Bld. sc. 2. 199. ap. 11. Huedin. sc. nr. 5. et. 19.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. et. bl. 1 Decembrie 1918. 4. sc. sc. 4. ap. et. 5. ap. nr. 1. 4. 1. 3. 127. sect. Bucuresti Sos. bl. 4. 2. sect. Bucuresti Str. apt. 4. 3. 176. bl. bl. Bucuresti Str. et. nr. 4. 4. bl. 8. sect. Bucuresti Bld. nr. 59. sect. ap. Ferdinand. Nicolae Titulescu. A1. ap. sect. Sanatoriului. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. Rotunda. bl. et. A. P12. 17. S16. bl. sect. ap. 34. sect. 22. sc. et. 2. Hrisovului. sc. 2. Bucuresti Sos. bl. 82. 7. Bucuresti Bld. Com. bl. 100. sect. Banitei. Pantelimon nr. 6. Cetatea de Balta. et. Uverturii. bl. Eroilor. nr. nr. nr. 20. nr. sc. nr. 66. bl. 53. 106B. sc. A. bl. 4. Campulung. Bucuresti 205 . B. 19. 2. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. 72. S. 6. 12. nr. B. et. Bucuresti Str. nr. et. ap. bl. sect. C3. sect. 10. 2. 1. 15. Iancului. et. Huedin. Oltenitei. 2. 2. 35. ap. 2. ap. sc. 97. sect. nr. 1 Bucuresti Bld. T2. Bucuresti Sos. 2. 4. Eroilor. 123. nr. 6. 3. ap. 70. C3. sect. D. B. nr. bl. sect. 4. 8. 6. sc. Arges Str. nr. bl. 50. 6. 1. ap. et. Parcu Mirea. ap. 2. Sectorul Agricol Ilfov Bld. 1. C. 4. 3. 4. VN5. ap. 174. 28. 9. sc. 6. sect. Bucuresti Str. ap. bl. 1. bl. ap. B1. Bucuresti Str. 2. bl. Regina Maria. Ionita Cegan. Viorelor. 1. 39-49. 73. B. Bucurest Str. ap. 19. Bucuresti Sos. apt. 50. 15. sc. Campului. sect. 5. nr. bl. et. sect. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. 30. sc. et. Sectorul Agricol Ilfov Str. sect. sc. sc.

nr. 4. 2. 7. sect. A21. nr. 16. 4. Caraiman.5. et. Ion Brezoianu. ap. Romulus. C. nr. 3. 2B. 71. 60. bl. et. 1. ap. Bucuresti Str. 2. 2. 114. 4. 1. nr. nr. M8. 11. 7. 3. E1. ap. 3. 3. 16. sect. sect. ap. nr. 6. 12. ap.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. nr. A. et. 6-12.Paharnicului nr. Stupilor. Jud. Bucuresti Calea Calarasilor. ap. sect. Metalurgiei. Satu Mare. 48-50. Stefan cel Mare. sect. 4. M22. nr. et. bl. bl. 1. Bucuresti Str. bl. nr. Bucuresti Str. 6A. bl. ap. 42. ap. bl. sect. Satu Mare Str. Bucuresti Bld. Bucuresti Bld. ap. nr. sc. 19. 9. 102. Fetesti. Aleea Barajul Rovinari. et. sect. ap. et. Chisinau. 89. 13. Campia Libertatii. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. ap. Uverturii. G3. 2. 51-55. 4. 2. ap. 3. sect. bl. 18. 7. sect. Luica. Constanta Str. ap. bl. I26. Poenari. et. Vatra Dornei. bl. Bucuresti Str. sect. 9. 1. sect. sc. nr. Bucuresti Sos. nr. 7. sect. 6. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. PM60. Bucuresti Str. 1. 6. nr. 40. 70. nr. 18. Bucuresti Sos. 1. sc. nr. bl. Barajul Rovinari. Botosani. 59. 33. 4. ap. bl. Bucuresti Str. sect. sc. sect. 6-12. E5. 1. sc. bl. 2. 91. 4. nr. sc. 3. Timisul de Sus. Bucuresti Str. A. sect. Bucuresti Str. 33. Bucuresti Str. 3.1. 33. 4. 5. 2. et. sc. sect. ap. sc. bl. Jud. bl. A. bl. Fundeni. Midgidia. M2. Fetesti. nr. nr. bl. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . V7. sc.13. sect. I26. Bucuresti Str. 3. nr. ap. Bucuresti Str. sect. 45. ap. 3. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. 4. Bucuresti Str. 2. Becatei. ap. Primaverii. M66. et. sc. 2. ap. bl. ap. 1. Botosani Bld. 1. Jud.1. sc. nr. bl. 1. 3. ap. 7. nr. sect. 315. nr. et. D. sect. 10. Republicii. nr. nr. sc. Colentina. Bucuresti Str. 6. nr. sect. bl. 59. 97. 1. Pache protopopescu. et. nr. A. 8. sect. 2. 2B. 246. 2. Ramnicu Sarat. Argesului. sect. 2. Ion Brezoianu. sect. 3. nr. 1. Ropotului. 13. ap. nr. 48-50. sc. sect. 2. 2. A. Bucuresti Aleea Terasei. sect. 9. ap. et. sc. sc. ap. et. 1. 2. 25. 24. A29. sc. Bucuresti Str. 30. 3. 12. nr. 4.

nr. 30. sect. parter. sect. sc. ap. Alexandru Obregia. 10.PM Sc. sect. ap. bl. Bucuresti Str. sect. et. 1. Sachelarie Visarion. Bucuresti Int. 182. 3. sect. Verigei. nr. et. 39. bl. 3. bl. 2. nr. nr. 18. sc. et. Cosoveni. 7. sc. 1. Bucuresti Ale. sect. Bucuresti Aleea Straduintei. Craisorului. ap.Grigorescu nr. Bucuresti Str. Andrei Birseanu. 4. Aurului. Vlaicu Voda. bl. Andrei Birseanu. 14. 108. et. ap. nr. nr. 1. 80. 4. sc. Stefan Furtuna. 4bis. 73. nr. nr. Bucuresti Str. 11. sc. Bucuresti Str. et. sect. Bucuresti Str. nr. sc. et. nr. 1. 3. bl. Bucuresti Str.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. 58. Turda. 2. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . sect. 1. 1. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Aleea Ilioara. Bucuresti Str. D1. nr. sc. 1. 67. 14. sect. M143B. Bucuresti Bld. Bucures Sos. Alunisului. Bucuresti Str. A11. ap. sect. ap. 3. 42. nr. nr. 1. PM29. sc. V65. 4bis. 55. Elev Stefanescu. ap. sc. 5. sc. 108. 2. et. 3. 75. nr. sc. bl. B. 18. 3. 53. sect. ap. 33. Turda. 16. sect. sect.sect 3. 9. sc. 1. V65. sect. 4. Bucuresti Str. Bucuresti Calea Calarasilor. nr. nr. 4. sc. 4. et. nr. ap. Mihai Bravu. 2. B. ap. 7. 3. Mirea Mioara Luiza. 31. bl. 1. 4. nr. bl. 2. nr. ap. 7. 4. Andrei Birseanu. sc. ap. ap. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 16. 234. 7. p. bl. sc. nr. nr. 3. Bucuresti Aleea Tohani. 2. Mintuleasa. 4. bl. et. Bucuresti Int.B Et 5 Ap. ap. 138. A. 16. sc. 22. bl. 51. 22. 2. 2. Covasna. 8. sect. bl. Tineretului. 4. sect. nr. 4bis. 4. 22. 149. sect. Bucuresti Str. 1. ap. sect. ap. 20. et. ap. 1. bl. 19. 67. Bucuresti B-dul N. et. N22. 3. M9. 8. B. ap. Bucuresti Int. Putul cu Roata. bl. bl. Oltenitei. 4.57 Bl. et. bl. 29. 3. bl. et. 7. Victoriei. B. nr. sect.57. 6. sect. 8. 2. bl. 3. sect. nr. 3. 220. ap. 2. 33. ap. 3. nr. F18. bl. sect. 2. A15. sect. 5. 5. 39. Aurului. 2. sc. 1. ap. 167. ap. nr. 5-15. 2. Bucuresti Cal. 75. ap. nr. nr. 6. 1. Bucuresti Str. Crinului. B. sect. Vlaicu Voda. B. sect. nr. 3. bl. A. sc. Bucuresti Str. sect. sect. Bucuresti Str. 1. sect. 39. O4. 29. A3. Bucuresti Str. parter. 20.

Davidescu Dragos sect. 9. Bucuresti Str. 9. 33. 4 apt. Bucurest Ale. 8. 6. Alexe. bl. sect. nr. et. C. bl. 6. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. 11. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. Ion Mihalache. C6. et. sc. 60. 2. et. nr. ap. Decsei Arpad Bucuresti Str. Davidescu Laura Antoaneta sect. nr. 6. Bucuresti Str. C1. Prunaru. et. sect. ap. 1. bl. apt. bl. Buc Danulescu Ecaterina Com. 1. Popesti Leordeni. Com. 1. 3. et. nr. ap. sect. 68. F. 2. nr. 8. M123. et. 1. 7. sect. sc. sc. et. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. 32. 40. bl. nr. bl. 12. 1. sect. nr. 4. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. 1. 24. Com. 9. ap. Horia. 4. Alexandru Obregia. 4. ap. bl. 3. 6. Buftea. 9. 2. nr. et. 4-6. Buftea. et. bl. Constantin Brancusi. B. nr. Popesti Leordeni. 48. Sold. 62. nr. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. Ilie. Garaoafei nr. 4. sc. nr. D. 2. sc. Tomis. sc. sc. 6. 1. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. A. A13bis.Buzau Str. bl. Popesti Leordeni. et. nr. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. Horia. Bucuresti Culic A Stancuta Str. Dan Maria sect. bl. F. et. sc. 1. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. 1. apt. Alex. 1. 7. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. 9. 116. nr. 6. Ilfov Diaconescu G Florin Str. M123. ap. nr. 1. sect. 4. D19. nr. sc. 1. sc. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . A5 bis. Csizek Eugenia Rodica 5. ap. Ferdinand I nr. 8. Cutigaru Buium sect. 10. Valea Ialomitei. Virt oras Rovinari jud. 4. 1. 20. 5. 4. sect. 21. Cilnic jud. Alexandru Ioan Cuza. et. 6. ap. Mihail Ilie. nr. 1. E. Prelungirea Ghencea. 24. Miristei. Horia. Cringasi. nr. ap. ap. Miristei. Jud. et. 2. Buftea. sect. et. Sold. 3. 54. sect. et. bl. 3. sect. 4. ap. sc. jud. 45. 107. OD2. sect. Bucur Bld. sc. Tomis. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. A. apt. bl. Com. ap. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. nr. Garaoafei nr. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. Crist 51. 4. 6-7. 1. bl. 4. et. bl. Jud. Curca I Lucia 109. 63. 4. 2. C1.Buda. sect. bl. Miristei. sect. sc.Bld. Chisinau nr. nr. sect. nr. Valea Ialomitei. A. 4. sect. A. Sahia. 4. R2. 1. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. Gorj Cart. 8. 2. et. sect. sc. Bucuresti Str. sect. nr. sc. 54. Jud. 182.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. ap. bl. nr. 48. Danila Ileana ap. 12. Gorj Str. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. 63. bl. ap. 4. Campul cu Flori. sc. Ilfov Diaconescu Maria Str. Croitoru Mihail Bucuresti Str. 6. Bucuresti Bld. Suren Spandarian. sc. 9. 2-4. 63. nr. ap. D19.

Bucuresti Str. sc. Drumul Taberei. 4. 2. Caracal. sect. apt. 4. ap. 4. sect. 22. Z2. 2. Bucuresti Ale. et. et. Av. et. Bucuresti Str. bl. 5. nr. nr. bl. 22. et. ap. A. et. 6. 7. 18. Bucuresti Str. Muncii. bl. nr. B. 6. sect. bl. Bucuresti Bld. bl. bl. nr. 50. 1-2. 6. sect. sc. nr. Iuliu Maniu. Viorele. C12. 6. nr. nr. 4. 11. 53. 22. Bucuesti Str. nr. et. 9. A. et. 4. 31. Panselelor. 34. 2. nr. 91. sc. Bucuresti Str. nr. 4. nr. 16. B. Bucuresti Str. 2. A. C. 1 Bucuresti Str. Panselelor. A13. Bucuresti Bld. ap. 3. 2. nr. 4. 11. 14. 4. Pacii. B. 11. Nicolae Florin. sect. 3. 3. 3. et. 142. bl. 2. et. 1 Bucuresti Str. A. nr. Al. ap. 2. Olt Str. 1. 17. ap. 3. sc. sect. 31. nr. 75. Nicolae Iorga nr. sect. bl. 24. sc. 3. 42. A.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. 128-134. Nic. 4. 128-134. bl. 61. 6. GII4. 4. 1. 144. sect. apt. Panselelor. et. Bucuresti Str. ap. 6. George Calboreanu. bl. sect. Pacii. 1. 8. 7. nr. sc. sect. sc. sect. 23A. bl. Bucuresti Str. 1. Bucuresti Str. sect. ap. 3. Ion Berindei. A. sc. Racota. ap. nr. Bucuresti Str. ap. 9. A. ap. D. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. Colfescu. bl. 6. 18. Pecineaga. Uioara. bl. nr. Bucuresti Calea Giulesti. 6. A13. sect. sect. 6. sc. 4. ap. ap. bl. Alexandria. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 4. 142. 38. sc. nr. 53. 1 Bucuresti Str. ap. 1. bl. 1-2. Abrud. sc. ap. A. G10. Teleorm Str. ap. 142. nr. Nicolae Iorga nr. ap. 11. Bucuresti Str. sect. sect. 30. bl. Ripiceni. bl. ap. sect. H14. 22. et. et. A. 5. 24. Ion Cimpineanu nr. sc. sect. 11. Uioara. sect. 6. 13 septembrie. C. et. 122. nr. nr. 14. bl. nr. 6. ap. nr. 4. ap. 144-146. sc. bl. sc. 6. sect. 6. nr. 18. 52. C6. ap. ap. Pastavarului. 5. Panselelor. Camil Ressu. sc. ap. Jud. 140. 8. 354. 65. Bucuresti Bld. sc. 3. sect. sect. sect. sc. 144. et. bl. 178-184. bl. 142. sc. cs. nr. sc. Bucuresti Bld. 16. sect. 16-18. et. Jud. Bucuresti Str. 18. sect. A. sc. sect. sect. 4. 145. Craiovei. 53. ap. D. sc. 9. 19. ap. Bucuresti Cal. et. et. 31. Ion Berindei. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . apt. 5. 1. bl. 4. 99. nr.

sect. nr. bl. nr. 4. Blanari. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. 216. sect.Pallady nr. 11. sect. N4. 12. 5. 42. 7. 34. nr. Camil Ressu. et. sect. nr. sc A. sect. nr. et. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. 3. bl. Bucuresti Str. 6. 5. 5. nr. 6. 2. nr. 3. bl. 10. 54. A29. nr. 33. A. Tirgu Neamt. Av. sc. Dontu Fatme 3. sect. sc. 1. Liviu Rebreanu. 1. 3. sect. 33. 6. nr.147. et. Blanari. 6. F. bl. 6. ap. 4. 1. 5. 328. ap. 22. Dragan G Tudor Bucuresti Str. ap. 34. sect. Ion Sulea. sc. 1. sc. 10. 3. nr. nr. D. nr. Terasei. 2. ap. 2. 6. Dorobantu Ion Bucuresti Str. A. bl. sect. 5. Dontu C Gheorghe 3. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. sc. Bucuresti Dobrota R Stana Str. bl. R15. 4. 2. 5. ap. 3. nr. 6. Tirgu Neamt. 1. ap. 216. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. 8. nr. ap. ap. 211. sc. ap. Bucuresti Bld. sect. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. Ion Sulea. nr. nr. 6. F. ap. 33. N4. 3. 10. 3. 3. bl. Foisorului. 214. Bucuresti Str. 7. ap. sc. 1.4. Bucures Dohatcu Mariana Str. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. 4. 2. et. 328. 5. Dogaru A Ilie Cristian 66. D. Dragan G Alexandrina sect. 11. Tohani. 4. N4. Pantelimon.Aleea Timisul de Sus. et. ap. 8. Bucuresti Bld. 230. A. ap. 2. ap. Dojan Veronica 2. nr. ap. 1. bl. 4. 2. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. 1. et. 328. nr. nr. 2. sc. Bucuresti Str. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. 44. 2. sc. 2. 101. A. 69. 33. 2. bl. ap. 19. Pantelimon. Dojan Ioan 2. ap. sc. sc. 38-40. sect. ap. 5. et. Basarabia. A. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. 3. sect. sect. bl. bl. bl. 84. sc. sect. 58. sect. nr. 2. 5. 214. ap. et. bl. Piatra Mare. Dragan N Monica Bucuresti Str. 13. sc. 28. et. 4. et. sect. bl. nr. nr. bl. sect. sc. ap. ap. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. Bucuresti Str. Drumul Sarii. ap. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. Y1. Alexandru Savulescu. A17. sect. 54. Caderea Bastiliei. Sanatescu. Colentina. et. N6. bl. E1. nr. 2. F. sect. sect. Bucuresti Sos. sc. bl. et. nr. A29. Pantelimon. 2.D. Terasei. sect. F3C.ap.M2. 3. 2. 1. 58. sect. 2. nr. et. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . Dojan Iuliana 2. et. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. sect. Dona Stelian Bucuresti Bld. bl. sc. 214. 4. 36. 11. et. Av. bl. Corneliu Coposu. et. sect. 11-17. nr. ap. Bucuresti Sos. E1. 216. bl. sc. sect. bl. Sanatescu. bl. A17. sect. sect. Bucuresti Bld. sect.3. sc. 11. Alexandru Obregia. 42. sc. Bucuresti Ale. Bucuresti Sos. sc. ap. nr. sc. 6. sect. 3. nr. nr. 8. ap. 7. 186.

Giurgiului. sc. Bucuresti Str. 3. 4-6. Theodor Pallady. 11. sect. A14. 6. sect. 48. apt. 75. Mureseana. Bucuresti Str. ap. bl. 10. 1 Bucuresti Str. Dimitrie Cantemir. 3. sect. Bucuresti Bld. nr. Bucuresti Str. ap. nr. et. Constantin Radulescu-Motru. 6. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. ap. sc. 33. Chisinau. bl. sc. 37. sc. 1. 4. 33. Mureseana. 59. 12. et. sect. nr. sect. 3. sc. 6. 10. sc.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. Alexandru Obregia. 113. Dr. 4. sect. nr. nr. Bucuresti Str. 8. sect. 8. sc. et. 6. bl. et. sc. 7. sect. sect. 145. nr. 5. et. 2. 2. sc. 1 Bucuresti Str. et. 5-7. 46. 3B. 4-6. sc. bl. ap. 3 Bucuresti Str. bl. 8. 30. 8. Bucuresti Sos. 12. et. Bucuresti Sos. sect. 8. 4. E. 108. sect. et. nr. 158. nr. bl. sect. D20. 4. 64. 30. 59. 5. 11-17. sect. nr. Marcovici nr. nr. 16. 4. A. sect. sc. 249. apt. Mureseana. Sold. Bucuresti-Ploiesti. A. et. bl. 4. sc. Petre Ispirescu nr. 25. sect. 4. 3. 44. bl R5. ap. 2 Bucuresti Sos. 5 Bucuresti Ale. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. 2. 34. Bucur Str. Ghencea. 46. 55. 25. apt. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. 43. 6. bl. sect. bl. bl. ap. Bucuresti Str. 1. sc. 4. Marcovici nr. sect. ap. C17B. bl. 2. 2. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. 4. sect. nr. sc. et. bl. Cimpul cu Flori. nr. et. 67A. 211 . sect. 5. et. 3. Desisului. sc. bl. 3. M5. ap. sc. 4. 30. bl. ap. 124. Bucuresti Str. 1. 6. 4. 8. 1. 6. 58. sc. 3. 2. nr. 56. sect. nr. Bucuresti Bld. A. ap. R14. 1. bl. 17. Bucuresti Sos. 15. 64. nr. Caloian Judetul. 58. Bucure Ale. 124. sect. 2A. Bucuresti Bld. 2/1. sect. 1. 6. Col. 3. 57. ap. Marcovici. sect. Drumul Sarii. sect. sect. Dr. apt. Arinii Dornei. bl. bl. 3. ap. sc. 27. Pantelimon nr. 59. 2. nr. 4. ap. Giurgiului. sc. bl. H13. 3. ap. 30. Ducas M Andreea Simona 105. et. nr. Camil Ressu. et. nr. Dr. 4. nr. 36. Bucuresti Prel. sc. sect. 29. A. Arinii Dornei. 1. 1. sc. nr. Bucuresti Ale. ap. sc. Iancului. et. 4. Bucure Str. 4-6. ap. 3. et. 6. A. sect. nr. nr. 2. A. et. et. D. ap. 10. ap. bl. 4. 41. 64. ap. 199. Popeia. 17. bl. 11. Ion Iosif nr. ap. B. ap. sc. nr. ap. Cuza Voda. 4. Bucuresti Str.

PC9. 4. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. sect. sc. 1Mai. 45. Geniului. 3. apt. 5. C. Slt. 1. sc. nr. et. sect. Corneliu Popeia. bl. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . bl. H13. 57. et. Masina de Piine. Roman. 20. ap. Bucuresti 191996955LEI Sos. Bucuresti 3837640LEI Bld. Iuliu Maniu. sc. 4. nr. sc. PM19. 2. 4. sect. sc. Bucuresti 81731360LEI Str. Bucuresti 3007880LEI Sos. sc. Bld. sc. ap. 2. 45. 1. 5. nr. Bucuresti 187403200LEI Sos. Moldovita. sect. 6. ap. 1. A. sc.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. sect. 1. 4. sc. Iancului. ap. 7. sect. nr. ap. Bucuresti 55179040LEI Str. bl. nr. 5. R11. nr. Sc. 6. Mihai Bravu. sect. nr. et. ap. nr. 3. 47. bl. Camil Ressu. bl. 133. EM5. 2D. A. 2. sect. A. 6. Berceni. 8. nr. bl. Y3C. sc. ap. 3. et. sect. Kogalniceanu. et. bl. 3. sc. OD37. Desrobirii. bl. bl. Moldovita. 4. sect. nr. 6. 6. sc. 5. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. B 73433760LEI Bld. 16A. 2. sc. 1. 5. ap. sc. nr. nr. 36. 5. sc. Alexandriei. C. 3. et. 3. 6. sect. sect. ap. Ioan Irinel Dumitrascu I. D6. 6. Bucuresti 45636800LEI Str. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. Bucuresti 108732750LEI Str. 78. ap. 39. Ion Dumitrascu C. 20. apt. sc. 32. nr. bl. nr. 6. ap. 124A. sc. ap. Bucuresti 518600000LEI Ale. ap. 9. Bucuresti 48852120LEI Str. sc. Adriana Dumitrescu A. D22. 132. C. et. ap. ap. sc. bl. sect. 19. 78. et. Berceni. Bucuresti 891992000LEI Str. C. 6. Ioan Dumitrescu D. 5. Bucuresti 415731190LEI Bld. D3C. nr. nr. bl. sect. Branesti 165952000LEI Str. sect. Alexandriei. 5. Bucuresti 1328561500LEI Sos. Giurgiului. bl. ap. 9. nr. Bucuresti 213500350LEI Str. 17. Iulian Stefan Dumitrescu A. Manastirea Pasarea. Bucuresti 25307680LEI Str. nr. nr. nr. A. sect. 292. 31. ap. Mihai Bravu nr. 3. 4. bl. Bucuresti 61505960LEI Sos. 133. 39. bl. et. et. Bucuresti 217812000LEI Str. 8. 124. 2. 9. sect. 1. bl. 101. nr. sect. Mohorului. 22. bl. 20. C. bl. 13D. Alexandriei. 42-52. sc. A. 21. 106B. . ap. ap. 4. Fuiorului. Mihai Bravu nr. PC9. 101. parter. A. 17. C. sect. Fuiorului. EM5. Bucuresti 183155830LEI Sos. et. 1. sect. et. 4. 6. 22. nr. 4. 5. 78. bl. nr. 4. 26A. sect. PC9. M. ap. Mladinovici Drogos. 6. 131. sc. 5. Zemes. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. 5. 8. sect. Bucuresti 19644100LEI Str. 4. Bucuresti 78679790LEI Str. Bucuresti 26137440LEI Sos. 35. bl. 61. et. R11. Bucuresti 121423900LEI Sos. 4. Bucuresti 70944480LEI Sos. 4. 20. nr. bl. Col. sect. sect. 1. sc. bl. 4. et. ap. nr. sect. sect. 4. Bucuresti Bld. 124. sect. 103. 22. 7. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. bl. Nisei. 292. 2. ap. 1. 1.

et. 5.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. sect. nr. 22. A. 1. Z10. sect. 7. 1. Jud. 2. 2. ap. nr. et. 131. 3. bl. Rimnicu Sarat. 66. sect. 2. ap. 24. 5. Bucuresti Aleea Mozaicului. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. 7B. 4. Jud. Calarasi 38884075LEI Str. sect. nr. 1. 15. 7. et. 1. nr. 2. 3. apt. bl. sc. Ferentari. sc. 15. bl. 110. 136. 9Mai. Bucuresti 1592206000LEI Com. sc. Aleea Barajul Dunarii. ap. D20. sc. sc. 5. 5. Bucuresti Str. bl. sc. Belizarie. ap. nr. 15. 24. 22. nr. bl. Bucurest 356796800LEI Str. Thomas Masaryk. Jud. nr. 7. Brailei. et. 56. 29. Bucuresti Str. 17. 1. sect. 24. et. 1. et. D20. nr. nr. 51. Pantelimon. et. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. Bucuresti Bld. B. sc. ap. 4. Tirgoviste. Rimnicu Sarat. Mihai Bravu. nr. Coria. ap. 2. 2. bl. ap. nr. nr. sect. 38. et. ap. Bucuresti Sos. sect. sect. bl. nr. 7B. 37. sect. sc. sc. 9. Bucuresti 44467950LEI Str. bl. bl. sc. A. sect. 3. bl. sc. Craisorului. 7. sect. bl. sect. Colentina. 2. Thomas Masaryk. 74. Jud. B9. 6. 1 Dec. MI43B. Tepelus. V86. 1. A8. 1918. ap. 3. 20. Bucuresti 21762390LEI Str. Plopeni. sect. nr. C15. 6. Bucuresti 106491700LEI Str. E2-3. bl. E4. bl. Jud. 5. nr. ap. 51. nr. sc. ap. bl. Bucuresti Str. ap. 2. 1918. 3. 225. 3. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. Bucurest 78576400LEI Str. nr. sect. bl. Thomas Masaryk. sc. sect. sect. 19. A. Radu Popescu. ap. Bucuresti 492670000LEI Str. Borcea. 9. sect. V23B. sc. et. bl. sect. Calarasi. 37. 27. bl. Bucuresti 9334800LEI Sos. et. 4. et. ap. 21. Bucuresti 38884075LEI Bld. 22. sc. Breaza. Bucuersti 36600060LEI Str. 18. ap. 2. 25679680LEI 213 . A. sc. 136. nr. Independentei. Jud. sect. 2. 2. B. nr. ap. ap. Galati. 29. 145. 66. C. bl. 3. 2. Bucuresti Str. 2. ap. nr. 1. 2. Bucuresti 50822800LEI Str. 2. Mihai Bravu. ap. sect. OD44. nr. bl. ap. 1. sect. bl. nr. 230. A8. 1 Dec. et. et. Giulesti. nr. A. ap. ap. Libertatii. 8. Galati 51445120LEI Bld. A. Calarasi 69492400LEI Str. Mihail Sebastian. 41. Calarasi 38376400LEI Str. 1. 9. 1. 52-60. Bucuersti 31017000LEI Str. Bucuresti 38884075LEI Str. 1. 28. 6. nr. 6. 1. Bucuresti 93258440LEI Str. 2. ap. sect. 2. ap. Bucuersti 36600060LEI Str. sect. nr. nr. sc. Calarasi. Bucuresti Cal. sect. et. nr. sc. 1. 4. 20A. 300. 104. nr. 6. 1. sc. 21. 3. 29. 2. 1. 27. sc. Prel. 5. et. 2. 38. ap. Aleea Poiana Cenei. D2. et. ap. 1Mai. sect. bl. 23. 3. 28. 6.

4. 2. 276. 49. ap. bl. 1. nr. 3 Bucuresti Str. sect. 1. 5. Timisoara. Austrului. Giurgiu Str. et. A8. 51. sc. 6. 1 Mai. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. bl. 4. Bucuresti 28523000LEI Str. Frumusani. bl. 3. Giurgiu. 12. nr. ap. 4. 7. bl. 123. D. sc. 16. Bucuresti. 2. Bucuresti 20744000LEI Bld. Bucuresti 59639000LEI Bld. 3. bl. 1. ap. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. 2. Bucuresti 31017000LEI Str. bl. 35bis. 35. Jud. 1. bl. sect. 54. A. 2. 1. 2. Frumusani. 2. Bucuresti Str. apt. D46. Barajul Dunarii nr. 3. 10. Bucuresti 46803025LEI Str. et. 4. nr. Bucuresti 29036150LEI Str. 10. ap. sect. sc. bl. sect. sect. 15. nr. nr. Ialomita Str. 100. 3. 19. ap. apt. 2. nr. 52. et. 3. 37. Salajan. nr. nr. bl. 3. et. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. 12. ap. et. Emil Racovita. 12. sc. ap. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. sect. 2. 4. 100. et. sect. Bucuresti 148319600LEI Str. et. 26881400LEI 214 . 1. nr. Dacia. A. Bl. 4. 38. M35. 2. Cuza Voda. et. Italia Aleea Ilioara nr. 5. Bocsa. et. nr. 2. bl. 4. PM 27. sc. Florea Blejan nr. 6. sc. nr. A. et. sect. sc. D14. Bucuresti 216085760LEI Str. sc. Aleea Deda. 37. Bucuresti 261996720LEI Str. ap. sect. sect. sect. Bucuresti 11472325LEI Str. 30. n. A36. 1. 59. Izvorul Rece. bl. bl. sc.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. ap. bl. nr. 77. U2. 11 Slobozia jud. E1. 10. sect. H23. Constantin Marinescu nr. sect. 14. nr. Lt. ap. 3. sc. 1. 8. 15. et. ap. 10. Secuilor. Rotunda. nr. sect. Bucuresti 27174640LEI Str. 1. 73. sect. Jud. B1. L. Bucuresti 2599227900LEI Str. Iuliu Maniu nr. Slatina. sect. 16. 48B. G. nr. S2. et. 5. bl. sc. et. bl. sc. et. 7. ap. 10. 26. 2. A. 6. nr. 323. et. sect. 131. apt. sc. sc. et. Boteni. Bucuresti 260959520LEI Str. sect. 12. 3. sc. sc. nr. 6. Pitesti. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. ap. Milano. bl. 15. bl. Jud. ap. apt. 4. Bocsa. 7. ap. sect. 17. 1. sc. Craiovei. Bucuresti 145079225LEI Ale. 2. 7. 2. 2. Cornisei. Bucuresti Segneri Paolo. sc. 3. 3. ap. 43. et. ap. ap. ap. 4. 3. apt. 1D. 3. bl. 79. bl. 3. sc. Bucuresti 106313000LEI Bld. sect. 86. nr. sect. 21. F7. H23. sect. Col. Bucuresti Aleea Deda. 3. nr. 6. 80. nr. Decebal. 4. 14002200LEI Bld. 2. sc. sc. A. 45. Girnitei. Bucuresti 5622401720LEI Str. ap. 4. sc. 3. 1. nr. 21. sect. 5. 1. Eroilor. 4. 5. 2. bl. 1. bl. et. sect. nr. parter. bl. nr. apt. Rotunda.

sect. sect. 11A. 65. et. Istriei. nr. sc. et. 2. nr. sc. 3. 1. 4. Magura Vulturului. Pitesti. Bucuresti Str. ap. sect. 3. bl. nr. Episcopiei. sect. A. 3. nr. bl. sc. nr. 4. bl. sect. nr. nr. Mihai Bravu. sc. 1. M3G. et. Macedoniei. Ap. 11. 2. nr. 233. et. bl. Valea Prahovei. Arges Aleea Compozitorilor. 16. Bucuresti Str. ap. Bucures Str. bl. 2. nr. 116A. 13. sect. 297. 3. 19. 25. et. ap. Patriotilor. et. Potaisa. Bucuresti str. sc. Trestiana. 1. sc. sect. Ap. sc. ap. sect. 3. et. B. nr. L113. ap. sc. 8A. 3A. ap. nr. 10. Niculae Sebe. 1. 1. GIIC8/12. sc. Bucuresti Sos. D. Fundeni. B. ap. 44. Bucuresti Str. 6. 111. Trestiana. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. bl. 2. et. bl. bl 30.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. bl. sc. ap. 43. Bucuresti Str. sect. 3. Bucuresti Str. sect. Somesul Cald. sect. Tirgu Neamt. nr. sc. et. 7D. B. Matei Basarab. 1. 5. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 16. 4. F4. 7. nr. 7. Bucuresti Calea Craiovei. bl. nr. sect. 3. nr. bl. ap. sc. ap. 8. 9. Pantelimon. 37. bl. ap. sect. Somesul Cald. 1. O2. A. bl. 26. 30. Bucure Ale. 1. Bucuresti Str. 47. 5. Istriei. ap. 1. Bucuresti Ale. sect. 4. sect. 6. sect. A. bl. 6. Zambila Ionita. ap. nr. O2. ap. ap. 5. 4. sc. 21. bl. sc. 8. 4. 1. 2. 11. B. 43. Episcopiei. 4. sc. 27. 5. nr. et. 1. Bucuresti Str. bl. A18. Bucuresti Str. 48. 122. 4. 72. sect. 1. 65. 4. Bucuresti Str. 1. sect. et. Jud. 3. O2. 3. 1. 196. Bucuresti Ale. sc. sect. A. sc. PM1. ap. ap. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Fetesti. 3. 122. sect. 3. et. sc. A17. nr. 122. G. Bucuresti Str. nr. sc. Somesul Cald. sc. sect. Et. nr. 75. nr. 6. Jean Monnet. B. bl. ap. 6. George Calinescu. Nicolae Grigorescu. 9S14. bl. bl. sc. 4. 3E. 4. 1A. Bucu Aleea Somesul Rece. sect. et. sect. ap. 8A. sect. nr. nr. nr. sc. ap. bl. Et. 2. 5. 1. 4-12. 5. Bucuresti Ale. sect. 3. Ap. 1. 3E. 8. ap. 350. nr. 37. 11A. Zapada Mieilor. 51. Bucuresti Ale. 15A. nr. W2. Sold. 4. Sold. sc. sect. bl. 57. 12. bl. 1. nr. B. 4. Bucuresti Str. 4. Bucuresti Str. 3. ap. 1A. 37. Bucuresti Sos. sect. 3. nr.

13. ap. sect. ap. 29. Baicoi Str. nr. B. 3. Bucuresti Sos. 7. 1. nr. Bucuresti Str. ap. Brezoianu. Slt. nr. Com. 66. sect. Braila. 2. bl. nr. 21. 4. sect. ap. Jud. 1. 15. sect. nr. 2. 2. sc. 103. 4. nr. Bucuresti Str. R11. 15. ap. 9. sect. 202-208. et. 7. Gr. sect. nr. ap.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. et8. Frasin. ap. M23. sc. Basarabia. bl. 5. ap. sect. nr. bl. et. 715A. Bucuresti Aleea Marului. sect. Jud. 3. A. 4. 7. 3. sect. 2. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. 40. 6. et. Bucuresti Str. et. ap. nt. 6. 6. nr. 1. bl. sect. Pene Dumitru. 3. 162. sr. 28. Agricultori. 45. Bucuresti Str. nr. H2. A. sc. nr. B. 17. sc. Bucuresti Str. sc. 2-4. 5. Bucuresti Str. Ec. 6. nr. bl. sc. nr. Bucuresti Bld. B. 45. 2. Kepler. 48. 15Cbis. Tihani. sc. nr. 1. ap. 134. Bucuresti Str. A. 39. 2. 1A. Teiul Doamnei. 3. sect. Bucuresti Str. sc. 3. bl. Cobadin. sc. 11. ap. ap. 2. 26. B. 84. sect. B. 2. Olt Str. et. 6. sect. sc. 5. 47. bl. 4. Jilava. Bucuresti Str. ap. bl. et. bl. bl. 30. bl. Slatina. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. ap. D. 1. Padurea Craiului. sect. 2. A. G7. bl. ap. Fabricii. Basmului. ap. et. A. ap. 3. Nr. 50. nr. 20. Corp A. Vaile Roaita. et. sect. Bucuresti Str. nr. 1. Stere Constantin. 9 Mai. et. 12. nr. 2. 115. A. 21. sect. 52. 5. ap. B. 3 Bucuresti Str. nr. apt. bl. 21. 6. 2. 46. MC2. sc. 4. Braila Str. Bucuresti Str. nr. 2. nr. nr. 13. Bucuresti Drm. nr. et. 2. et. 103. sect. Bucuresti Str. Basmului. 2. sect. 44. bl. Bucuresti Str. sc. Celulozei. ap. et. sect. Olimpului. 1. bl. 5. parter. Mora. 212. Iohanes K. ap. bl. sc. Murgului. Sectorul Agricol 216 . Catelu nr. 6. sc. Tirgu Neamt. sect. A. nr. 2-4. bl. Bucuresti Str. sc. 29. ap. sect. sc. 25. M209. et. Stanescu Gh. Cetatea de Blata. Alexandru Obregia. 1. nr. ap. sc. 64. Agricultori. Bucuresti Str. 1. sect. 1. 2. 5. Teodoroiu. 3. 30. bl. 4. 1.

Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 3. 27. et. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. 1. 6. et. et. bl. Iasi 188893530LEI Str. Theodor Pallady. 25. Bucuresti 54971600LEI Str. 5. nr. sect. 1. Bucuresti 25640720LEI Str. 6. et. 15. 49. nr. et. sc. nr. Ceacu (Com. bl. sect. sect. 5. nr. 2. nr. Becleanu. sect. 2. 2. 32. ap. nr. apt. bl. Hirjea. E6. 9. 2. 14. 117. et. Craiova.P. Constructorilor. 2. 1. et. C. 3. D. sc. sect. 5. I. 4. 6. 10. sc. bl. 25. nr. Com. nr. Vatra Luminoasa. nr. Azuga jud. bl. Vatra Luminoasa. bl. Jud. Bucuresti 13483600LEI Str. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. sect. ap. 6. sect. Crangasi. sc. 55. 5. sect. 3. sect. 13. 16. nr. Independentei nr. 4. Titus. 5. 40. bl. 1. 1. Y3C. Bucuresti 82918780LEI Com. Calarasi 841022600LEI Drm. sect. Brezoaele jud. 15. 8. 1. Bucuresti 910869040LEI Sat. 3. sect. 11. ap. sect. Ilfov Str. ap. 1. sect. Aleea Fuiorului. sc. 3. 6. 3. 2. 1. 5. 3. et. Bucuresti Str. sect. D5a. ap. 85. 22. sc. Bucuresti 768254040LEI Str. Prahova Str. nr. Y3C. sc. ap. 2B. Azuga jud. sc. Bucuresti Bld. sect. sc. nr. et. 4. 1. Stoicanesti. 5. sc. sect. Arh. Constructorilor. Cuza Voda). 2. 1. Bucuresti Str. Jud. bl. sc. Jud. ap. nr. bl. 6. sect. Braşov. sc. Bucuresti 65032440LEI Str. sc. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. 1. 4. ap. 20. 165. Voronet. 23 125101900LEI Com. Pavlov.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. 110. 2. ap. 2. Valea Argesului. 1. 12. B. nr. Bucurest 555939200LEI Str. 53. Armata Poporului. 23. ap. 9. et. nr. Independentei nr. bl. 117. bl. Jud. 22. Jilava. 4. nr. Bucuresti Str. Bucuresti 34532260LEI Str. 6. sc. sect. sect. 1B. Vasile Roaita. 1. Valea Hirtibaciului. A. nr. 2. ap. 9. ap. Bizet Georges. sc. Ion Nona Otescu. sect. 1. 5. E9. sect. nr. et. Bucuresti 64721280LEI Str. nr. 2. et. nr. bl. nr. 5. Bucuresti 4978560LEI Bld.A. ap. sc. 1. 2. Rosetti. Bucuresti Bld. A11. 1. 6. M12. et.34. 3. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. 8. nr. sect. S33. ap. sc. 5. 20. ap. Bucuresti Str. et. Prahova Str. D. Murgului. 55 B. 1. 19. 49. D. ap. bl. Dimbovita 19127150LEI Str. 13. 4. ap. Bucuresti 6149016860LEI Str. 3. 7. B. Nicolae Balcescu. sc. et. Bucuresti Str. ap. nr. 22. Ruginoasa. bl. bl. sc. nr. 2. Galati 13855600LEI 217 . 10. bl. 6. nr. sect. ap. bl. 23. B. 1. ap. Bucuresti 17592800LEI Str. 55 B. V3C. nr. Bucuresti Aleea Fizicienilor. sect. 4.

Unirii. Cimpia Libertatii. et. 3. 7. H10. 16. Cimpia Libertatii. Bucuresti 24374200LEI Str. 2. 70. . et. sect. nr. bl. sc. sc. 128. B. et. Bucuresti 13451590LEI Spl. sc. nr. ap. 4. Tomis. 3. 1. 7. 9. 16. ap. 2. 2. Bucuresti 148319600LEI Str. 2. 4. Braşov jud. 2. 40. 4. 4. et. 7-8. et. 4. 16. sc. sect. 32. Bucuresti 144067080LEI Bld. Bucures 187238200LEI Str. bl. 57. 1. P15BIS. Bucuresti 15246840LEI Str. sect. sect. nr. Bucuresti 16387760LEI Ale. sect. 102-108. sect. 6. 37-P37A. Bucuresti 555204300LEI Str. sect. ap. 1. nr. Bucuresti 19333930LEI 218 . 1. sect. 5. 28. ap. 96. nr. A. ap. sc. 9. 55. Bucuresti 40011930LEI Str. 33. bl. sc. bl. sect. Valea Rosie. B. Bucuresti 65177180LEI Sos. ap. bl. Dumitru Petrescu. bl. et. Braşov 254339730LEI Cal. bl. et. nr. bl. ap. 6. sect. 3. 3. nr. 4. PM51. 3. bl. Bucuresti 132761600LEI Str. 5. sc. nr. 3. bl. et. Bucuresti 757848700LEI Str. 5. 36. nr. ap. Z8. Bucuresti 57875760LEI Str. C. nr. sect. A2. et. et. 5. 56. Bucuresti 47711200LEI Spl. 2. bl. ap. sc. Mihai Bravu.sect. bl. nr. ap. 6. 3. bl. 48. 37. et. 1. Bucuresti 72604000LEI Str. ap. et. 309. 66. 1. sc. nr. 7. bl. 5. bl. 69. bl. 148. M4. M4. 4. 1. Unirii. et. sect. nr. 4.41. Nicolae Pascu. nr. et. Despot Voda. Joita. 52. 4. sect. ap. Paunduri. bl. sc. 5. bl. 2. B. 2. 37. sect. nr. 3. Bucuresti 31066500LEI Sos. bl. sc. sect. Bucuersti 12965000LEI Cal. 5. et. Fuiorului. sc. sc. 85. sc. nr. PM51. 3. G. 40. 7. Bucuresti 421595110LEI Sos. bl. Bucuresti 28730440LEI Str. 1. ap. ap. Bucuresti 3661316000LEI Ale. Uverturii. Mihai Bravu. et. nr. sc. et. ap. 5. sect. R12. 86. B. 2. 5. sect. nr. Complexului nr. Castelului nr. 6. sect. A. Grivite. ap. nr. 7. et. Arinis. 1. 4. 2. sc. 1. nr. ap. 52. 59. 7. Zidarului. bl. Bucuresti 35057360LEI Str. ap. ap. 2. 2. 57. Bucures 203498640LEI Str. sc. 19. et. 3. 09. nr. Bucuresti 42482320LEI Sos. 16. nr. Bucuresti 259300000LEI Str. 2. 1. 33. 3. ap. nr. ap. sect. P9. ap. Aviatiei. 3. 19. H16A. 5. nr. sect. sc. nr. 7. 44. Calarasilor. 3. Iancului. H10. ap. sect. ap. sect. Bucuresti 32360640LEI Str. Cuza Voda. nr. Victoriei. sect. bl. sect. Bucuresti 88784320LEI Sos.38. Dezrobirii. 5. H10. ap. Tomis. Mihai Bravu. 5/A. A40. ap. bl. A. sc. 6. 3. et.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. 39. A. Bucuresti 6223200LEI Str. 8. sect. sect. Tomis. 10. sect. et. 3.8. 3. 143. 37-P37A. sc. 58. sc. nr. 142.

ap. 10. 3. et. nr. 2. ap. 3. 1. sect. et. bl. Valea Ialomitei. ap. et. Giurgiului. C2. ap. 3. sect. bl. ap. 6. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 12. et. 80. Bucuresti Calea Grivitei. 4. 3. 6. nr. 12. nr. sect. sect. sc. nr. 12. et. nr. ap. et. D. 6. 164. 47. C10. 30. Bucuresti Bld. Cristesti. 9. Samoila Dumitru. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . 8. nr. Alexandru Obregia. 4. bl. Ripiceni. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Ale. sc. 12. 5. Bucuresti Str. sect. 4. Vila1. C1. sc. 45. sc. Bucuresti Sos. sc. 4. 2A. Nasaud. 5. Bucuresti Calea Grivitei. 5. nr. 1. 21. 3. 1. 1. bl. Giurgiului. bl. nr. sect. sect. apt. 19-B. Vila1. 4. 5. 4. bl. 20. Ion Mihalache. 1. sect. 1. 21. Bucuresti Str. 1. sc. nr. et. sect. 164. Cristesti). sect. 2. 5. ap. sc. sc. sect. 5. 2. et. 21. et. 5 Bucuresti Sos. 5. sc. 32. 2. 1. B. nr. M2. sc. et. 164. sect. Iasi Sos. 106. 1. sect. apt. nr. 2. Calusei. sect. 1. sect. sc. 28. 164. 6. bl. 9. 3 Bucuresti Str. bl. Bucuresti Bld. 1 Bucuresti Str. Bucuresti Sos. et. Sfintul Flefterie. sc. sc. 20bis. nr. ap. sect. 51. bl. 91. nr. K. 3. ap. K. 5. ap. 1. Bucurest Aleea Terasei. sect. Medelincerului. E3. J43. 2. sect. Chisinau. nr. ap. Bucuresti Str. Costinesti. Straulesti. Cimpului. bl. ap. nr. 5. 5. Bucuresti Str. sect. 1. A. ap. sect. 4. bl. ap. Jud. 5 Bucuresti Sos. sc. bl. Drumul Taberei. 2. 1. 58. 3. 64. Abnegatiei nr. et. B. 170. sect. Abnegatiei nr. 2. 2. sc. 42. 1. bl. sc. A. 106. nr. 6. sc. bl. 58-70. 26. Bucuresti Str. 3. 80. 5 Bucuresti Str. sect. (Com. 20. 6. nr. sect. et. 3. 163. bl. 1. ap. Abnegatiei nr.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. 1. nr. Giurgiului. nr. sc. 1. ap. et. et. Samoila Dumitru. ap. Bucuresti Sat. Bucuresti Str. Bu Str. sect. bl. 2. bl. 1. 21A. nr. Bucuresti Str. sc. ap. sect. ap. 16. 20. 164. ap. sect. nr. 1. Valea Ialomitei. Patulului nr. 4. 1. sect. bl. 20bis. 3. et. sect. 21. A. 4. et. C10. nr. Colentina. 105. 5. 1. 4. 8. Bucuresti Str. bl. 1. 14. 4. et. bl. 16B+C. bl. Bucuresti Str. ap. sc. Bucuresti Bld. nr. Stirbei Voda nr. sect.

nr. ap. sect. nr. ap. ap. Mures 30804840LEI Str. D1. 2. R6. nr. 5. 2. 1.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. 53. 11. bl. Bucuresti 41464900LEI Bld. Drumul Taberei. bl. 152. Perisoru. sc. nr. A. 168. sect. 4. nr. ap. 1. Bucuresti 44457700LEI Bld. nr. 3. 1. sect. ap. 1. sect. 1. Bucuresti 23959320LEI Sos. Pacii. bl. 2. 66. 2. sect. sect. nr. bl. 5. 15. 3. 21. sc. bl. ap. Eroului. ap. sect. 8. Drumul Taberei. et. D. parter. 58. nr. bl. Vergului. nr. ap. sc. Bucuresti 59846440LEI Str. TD48. Baraj-Iezer. Pantelimon. sc. sc. 6. bl. sc. 1 Decembrie 1918. ap. 10. sc. 106. nr. A. sect. 22. nr. 3. ap. sect. Drumul Taberei. Tr. nr. sc. sect. 2. 51-61. et. 5. 3. 53. 53. 8. sect. 3. Bucuresti 60157600LEI Str. H3. B1. 6. nr. PM4. 4. 07. Jud. Magurele. Bucuresti Bld. 352. 20bis. 2. sect. sect. Bucuresti 47980220LEI Str. sc. Alexandru Obregia. 2. sect. 1. sect. bl. Jud. 1. 1. Bucuresti 117722200LEI Str. Bucuresti 6949240000LEI Bld. R6. C1B. nr. 2. Bucuresti 54453000LEI Str. 67203500LEI 220 . sc. bl. nr. sect. 44. C. nr. 4. et. 23. sc. bl. sect. sect. ap. 6. H3A. 7. ap. ap. 4. ap. et. Bucuresti 124464000LEI Str. 128-134. 2. sc. et. 6. Chiajna (Com. Pantelimon. Bucuresti 25930000LEI Str. H36. nr. 6. et. et. et. 32. C. nr. sc. ap. Nicolae Balcescu. 24. 4. 1. Bucuretii-Noi. 36. 74. 7. 36. 3. ap. bl. nr. 6. 35. L14. sect. ap. Nicolae Balcescu. bl. Bucuresti 18462160LEI Str. sect. 5. TD48. 59. 352. Bucuresti 74844360LEI Bld. sc. et. bl. Bucuresti 25930000LEI Str. 1. Com. sc. 3. et. Bucuresti 9334800LEI Sos. Principala. et. sect. 5. sc. ap. et. Sat. 9. 5. ap. 10. bl. 2. 3. ap. 32. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. bl. 2. A. 2. Bucuresti 4045080000LEI Bld. 61. Bucuresti 25847500LEI Bld. Rosia Montanta. 4. D1. et. et. et. sect. 20bis. Bucurest 37564250LEI Str. Ilvof 12879200LEI Bld. Bucuresti 29663920LEI Al. sect. C. 59. et. Bucuresti 49889320LEI Al. C. nr. 66. 61. Ungheni. sc. 1. Suhaia. bl. 85. A. Suhaia. nr. 5. sect. 5. 11. C. 74. Prevederii. 13. nr. sect. nr. bl. Bucuresti 25930000LEI Str. ap. sc. Perisoru. et. Nicolae Balcescu. nr. nr. Drumul Taberei. nr. nr. D. 3. B. bl. Nicolae Balcescu. Bucurest 40610000LEI Str. Chiajna). 2. et. Bucuresti 19914240LEI Str. Petre Liciu. ap. 67/C. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. bl. sc. sc. 6. ap. Ghirlandei. 5. 3. 2. 168. H36. nr. 2. sect. et. 321.6. ap. 53. 5. 5. bl. 6. 5.

Bucuresti 45636800LEI Bld. Bucuresti 170562000LEI Ale. 1. 41. 21. 15. sc. 4.nr.4. 77. Bucuresti 45636800LEI Str. 47. 4. Iuliu Maniu. 6. bl. 3. bl. nr. et. A11. Bucuresti 25020380LEI Sos. 8. Mihail Eminiscu. et. ap. 28. Liviu Rebreanu. bl. 1.sect. sect. ap. nr. 28. et. 2. bl. sect. sc. ap. Baia Mare. 3. ap. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. D. sect. 21. E. nr. 4. sect. bl. ap. 3. 325678500LEI Str. sect. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. ap. et. sect. nr. Bucuresti 36198280LEI Str. K. 3. B. Bucuresti 25912180LEI Bld. sect. nr. 13 Decembrie. nr. 6. 2. sect. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. 127. Bucuresti 1866960LEI Str. et. bl. nr. 2. Grivitei . et. 1. sc. et. vl. sect. 3. Lacul Tei. nr. sc. A. bl. 81. sect. 3. B. 6. ap. 3. nr. sc. Rm. 20. 6.nr. nr. ap. 164. et. 7. 49. sc. ap. sect. Bucuresti 38978360LEI Str. Necsesti) jud. 5. 23. sc. 51. bl. nr. sect. et. Poiana Muntelui. bl. sect. A. Donizetti. ap. 200. 107. J 207440LEI Str. Pantelimon. Lacul Tei. 151. A. nr. 295. Bucuresti 32671800LEI Cal. 1. sc. sc. 21. ap. 1.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. 1. Bucuresti 6949240LEI Bld. 1.162. sect. 3. Ion Mihalache. 7. 3. 107. bl. bl. et. G. nr. A2. 4. 2. PM22. B33. sc. Alexandru Lapusneanu. Jud. ap. 151. et. 25. A. sc.6. B. 9. Sfiintii Voievozi. 2. sc. 3. 8. Nicolae Licaret. bl. L17.5. sc. 1. et. sect. Drobeta Turnu Severin. bl. Grigorescu. 2. Teleorman 25264800LEI Str. sc. Corneliu Savoiu. 35. A2. 3. 102-104. 10. sc. 14. 19. 27. nr. 2. ap. nr. sc. ap. ap. nr. 2. 175. et. 319. A. 5.3. 6. 39. 14. 164. bl. OD3. Segarcea. 1. Bucuresti 42940080LEI 221 . Bucuresti 9334800LEI Bld. et. 1. sc. et. Jud. et. sc. nr. et. sc. ap. Bucuresti 105690680LEI Bld. sect. Bucuresti 205229150LEI Bld. sect. 3. bl. ap. 5. bl. ap. 3. 7. nr. ap. 18. sc. sc. 1. sect. 2. 2. 127. ap. ap. Bucuresti 19914240LEI Bld. Oltenitei nr. et. nr. 4. 28. bl. H9. ap. D. sect. 82. bl. sect. sect. Cpt. 4. 4. 165. sc. A. Corneliu Savoiu. 2A. 1. K. Bucuresti 227768170LEI Str. 325678500LEI Str. Bucuresti 2938906200LEI Str. Bucuresti 107142760LEI Str. bl. 319. 1. sect. Drobeta Turnu Severin. E1. 37. 4. 1. Bucurest 89046970LEI Str. Bucu 301856820LEI Str. Grivitei . 37.183. Ion Mihalache. Stocholm. ap. 15. et. 1. 18. 33. Sarat nr. ap. N. 3. sc. M6.ap. 10. nr. 2. sect. nr. Ion Mihalache. bl. Floarea Rosie. nr. 8. apt. Bucuresti 45181430LEI Sos. nr. Constanta. ap.

1. nr. bl 20bis. nr. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. 9. C. ap. et. Lungu V Eufrosina 4. Neamt Bld. sect. Luncasu D Constantin Ialomita Str. sc. nr. 1. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . nr. Nedelcu Ion. 17. nr. 309. Bucuresti Str. bl. sc. Holut Emil. et. sc. bl. Bucuresti Str. sect. et. 5. Dreptatii. bl. nr. Ap. nr. George Caldoreanu. Levinta Dan 6. Timisoara. 4. nr. bl. Lisenche Anghelina sect. 3. B. sc. 3. ap. Plut. ap. nr. Bucuresti Str. Racari. 72. sect. Bucuresti Aleea Arinis. bl. Bucuresti Sos. 63. Camil Ressu. 72. 3. Calinului. 19. E4. Mamaliga M Xenia sect. nr. apt. sect. 65. Calarasi. et. ap. ap. ap. bl. bl. 8. 4. 3. et. B. 1. Plt. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. 38. sect. 15. ap. 6. Abnegatiei nr. sc. Izvorul Crisului. 4. 1. 4. C. 15. OD8. B41. 1. sc. Gheorghe Tache. nr. 11. et. nr. 8. sect. Bucuresti Str. Lupescu O Maria Elena sect. nr. B. ap. 6 Bucuresti Str. 13. Bucuresti Str. 6. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str.4. Lungu F Constantin Bucuresti Str. ap. 4. et. 13. Lisenche V Florentina sect. 1. 4. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. 8. sect. sect. 2. ap. 4. Lincan O Ana sect. Bucuresti Aleea Postavarul.et. sc. Jud. C. 1. 7. 1. sect. bl. A15. Bucurest Luncan M Elena Str. Luceanu Ioan Daniel 38. ap. 17. Levinta A Arcadie 6. 164. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. sect. 164. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. H11. U2. 1.20. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. 45. 122. sc. ap. 98. 19. nr. OD1. nr. sc. nr. ap.52. 1. bl. sc. Panselelor. sc. 48. Panselelor. 2. ap.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. sc. Glinka. nr. Y9B. nr. 48. A. sc. 1. 2. et. 3. ap. Timisoara. 15. Ion Nedelcu. Bucuresti Str. bl. 3. 11. 7. H11. nr. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. Nic. M22. bl. 5. 1. sect. 4.sc1. et. Grigorescu. Jud. et. 5. 6. et. sc. bl. et. 2. 3. 4. nr. sc. 5. OD8. Logofatu G Ion sect. Horia. B. 7. Com. ap. 3. ap. Sg. 2. bl. 1. A. sc. Dristor. B41. bl. Bucurest Str. sect. 3. bl. bl. sc. 63. 51. bl. ap. 25. Calarasi. Racari. Jud. sc. sc. 12. sect. sect. Lungu I Maria Bucuresti Str. 5 Bucuresti Str. 3. ap. 50. 9. 22. 12. bl. Bucuresti Bld. sc. sect. 86. Fetesti. et. sect. bl. 3. sc. 4. B9. Pantelimon. 8. sect. et. 15. 45. 9.4. Logofatu Natural Valeria 3. 12. et. Malai C Tatiana 2. Bucuresti Str. nr. 4. 1. nr. Milea Mioara Luiza nr. bl. sc. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. 80. 4. nr. B5bis. 45. bl. sect. 15. bl. Gheorghe Tache. ap 18. ap. et. ap. 15. et. Sg. Eroilor. Fetesti. U2. et. 12.

bl. ap. et. sc. Bl. nr. ap. et. 4. Teologica. A1-2. 13. et. ap. 85. Victoriei. ap. bl. ap. nr. 1. 44. 1. 1. 6. ap. sect. Amidonului. 3. 2. 49. nr. bl. ap. 4. 75. 156. Dealul Tugulea. sect. Ianca. 12. 3. A6. nr. sect. sect. 6. bl. 39. nr. 39. 205. 3. Vacarasti. sc. Bucuresti Str. 304. Bucuresti Str. nr. bl. sect.27. Motoc. 24. B. 3Turn. 13. Voluntari. et. 304. ap. Bucuresti Str. 6. Elena.Panselutei. et. et. nr. nr. sc. 6. bl. nr. bl. OD7B. sect. 1D. Victoriei. 39-39. nr. 2. Stavilarului. 2. sc. 2. 1-5. 4. 1. bl. 1. Bucuresti Cal. ap. et. G2. Bratianu. 3A. 2. 9. 5. sect. sect. Vacarasti. Bucuresti Cal. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. sc. ap. 1D. 4 Bucuresti Str. 2. 4. bl. Bucuresti Str. 1. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . 3. 1. A. et. 2. nr. 3. 25. 1. ap. 1-5. 5 Bucuresti Cal. Bucuresti Cal. et. 22. Bucuresti Str. nr. et. sect. nr. 304. 3. sc. Deva Al. sc. Bucuresti Sos. sect. Bucuresti Str. sect. B3. apt. ap. 3. Vacarasti. Amidonului. Closca. 1. Baicoi. et.17. bl. bl. Arad Str. Intr. Bucuresti Cal.226. sc. 39. Anton Bacalbasa. 1. Ilfov Str. 7. nr. sect. 25. 5. A. nr. sect. Louis Blank. sect. Vacarasti. nr. bl. ap. sect. sect. sc. nr. sect. 10. sect. Bucuresti Str. Prahova Bld. Drumul Laptarilor Antifascisti. 77. 2. Drumul Laptarilor Antifascisti. Zelinului. ap. 35. bl. Bucuresti Str. sect. sect. 2. 13. ap. sc. 1. 6. 85. Bucuresti Str. sc. nr. Bucuresti Cal. 70. nr. Bucuresti Str. sc. 304. Cumpanei. sc. 24. 4. Bucuresti Calea Victoriei. sect. 3. sc. 5. 2. P48. Bucuresti Cal. 7-9. sc. 1. Ion C. nr. Com. ap. sect. nr. ap. 1. 72. sc. sc. 1. 1D. 1D. Jud. 6. V18. 61. sect. 2. 10. Toamnei. ap. Grivitei. 7. B. 5. 3. Bucuresti Str. sect. bl. 10.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. Ghimpati. ap. et. et. 3. Bucuresti Str. 77. 4. 36. sect. 10. nr. 30. 3. 1. 1. Bucuresti Str. 4. 110. nr. 6. 5. C. nr. 3. nr. Jud. Bucuresti Str. 6. ap. sect. Bucuresti Calea Victoriei. Pietei. nr. Jud. nr. et. 4. Arad. ap. nr. sect. Oltenitei nr.

et. 126. 1. Ilfov 52646880LEI Str. nr. Pantelimon.6. Bucuresti 5186000LEI Str. bl. 1. Bucuresti 226109600LEI Str. sect. et. 1. 29. sect. Bucuresti 200698200LEI Str. bl. nr. Mehadia nr. sect. Bucuresti 23789600LEI Str. Bucuresti 37754080LEI Str. 6. 7. Bucuresti 53934400LEI Str. 2. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. nr. sc. 5. ap. 16. sc. sect. 1. 122. sect. bl. 1. et. ap. sc. D2. 2. sect. Floarea Rosie. 42. apt. 2. Pogoanelor nr. 5. bl. et. 3. et. Straduintei.36. nr. nr. sc. et. Delfinului. Maria Rosseti. sect. 2. sect. 5. sect. sc. 2. et. 55. Bucuresti 77790000LEI Str. sect. nr. sect. 12. et. ap. nr. 31. bl. nr. A42. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. nr.R4. sc. et. 1. bl. bl.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. C3. D2. Bucuresti 1272236980LEI Sos. 93. Bucuresti 39413600LEI Sos. sect. 16. sect. sect. nr. 32. bl.11. 29. sc. ap. 2. 93. ap. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. 55. ap. nr. 25. nr. 4. D16. Drumul Taberei nr. 5. C. Colentina. 1. nr. Vaselor nr. M81. nr. Bucuresti 45919680LEI Str. nr. ap. bl. sc. ap. 5. 51. 2. 2. 1. com Popesti-Leordeni jud. sect. 7. bl. 3. 5. ap. ap. 2. 3. 5. ap. bl. 17-19. ap. sect.Oradea nr.22. Pipera.3. 2. 2. 35. et. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. ap. 38 206780000LEI Str. 5. sc. com Popesti-Leordeni jud. 43. apt. sect. 15. 1.A. nr. Consecventei. 2. ap. ap. parter. Bucuresti 96459600LEI Str. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . Consecventei. 3. Hrisovului. 2. 34. sc. Ap. bl. sc. 2. 1. 5. C. nr. bl. 11. Bucuresti 99668290LEI Str. 5. sc. nr. 29. bl. 8. 4. sc. C. Ilfov 56380800LEI Str. 18. 92. sect. C. bl. sc. sect. D17. 32. bl. sect. 4. 16. Bucuresti 42525200LEI Str. ap. bl. ap. 1. 6. 1. sect. et. bl. sc. 4. Londra. 3. 6. Bucuresti 19188200LEI Str. A. sect. 3.57. ap. Baicului. 14. 13. sc.52. 2. Straduintei. sc. A41. sect. nr. Bucuresti 27323790LEI Sos. Pictor Andreescu. A. sect. nr. 62. sect. 350. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. bl. 6. E3. Valea Calugareasca nr. 29. Maria Tanase. bl.Aleea Fetesti nr. 3. nr. sect. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. Bucuresti 1017357600LEI Str. Bucuresti 424214800LEI Str. 11. 1. 6. C. Sc D. ap. 47. sect. ap.F1. 40. 13. Giurgiului.1. D3. et. Bucuresti 38167410LEI Str. D16. Dumbrava Noua. 2. 3. sc. nr. 401A. Bucuresti 6015760LEI Str. sect. 136. 4. nr. bl. sc. Pogoanelor nr. sc. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. B. 29. 6. 2.

ap. E. nr. 84. Olimpului. Z7. ap. G9. Bucuresti 204195250LEI Str. sect. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. Valea Rosie. 1. sc.28. 31. apt. nr. ap. sc. 12. bl. nr. sect. et. Ion Cimpineanu. 9. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. bl. Mihai D Georgeta 3. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. 33. Bucuresti 18669600LEI Bld. sc. Ileana Cosanzeana. 4. 49. 7. ap. E. 112. Fizicienilor. bl. 241. Birca nr. ap. et. 3. bl. 60. H10. ap. 288. sect. bl.A. bl. nr. Mihailescu N Gabriel 2. Mihai T Nistor sect. et. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. 4. 101. 3. A. sc. 1. 212. 3. bl. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. bl. sc. 7. Bucurest 29680190LEI Str. 7. Bucuresti 38376400LEI Str. et. ap. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. Mihai Bravu. M107. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. Rotunda. P2. 64. 6. sect. 1. nr. Petre Cretu. sc. Mercan C Mihai ap. sc. 1. et. bl. 93. et. Slt. et. 46. sect. Racari. et. ap. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. 1. 3. sect. 9. 12. 2. 4. 7. sect. 3. 3. 3. General Gheorghe Magheru. M35. sect. sc. sect. 9. sc. 2. 49D. D4B. et. Mincii. bl. bl. nr. 1. 3. sect. nr. nr. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . 5. sc. D6. 9. 3. 4. Mihaila N Tinca 3. nr. 1. 47. 7. 8. 47. nr. Bucuresti 191882000LEI Str. 6. 1. et. nr. 32. bl. sc. bl. et. nr. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. 4. sect. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. nr. 31. 3. 45. ap. sc. Ion Cimpineanu. 4. 72. 5. sc. 9. 303. bl. A. 4. bl. et. ap. 6. sect. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. B2. nr. Alexandru Locusteanu. 2. ap. sc. Banu Manta. 1. 296. 18. 2. 1. 4. sect. sect. sect. ap. Ruschita. bl. O11. bl. 123. 1. ap. sc. 1. nr. B. 4. sc. B. 77B. 2. ap. ap. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. A. et. 5. sect. 26. ap. D18. bl. Micsan D Constantin 107. 11-13. et. G. A. ap. nr. 45. 3. Dr. et. 22. nr. 2. nr. sect. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. 2. 1.186. 2. nr. sc. sc. 4. et. Mihutescu C Maria 30. 2. Mihu N Stefana 3. 8. 4. 4. nr. 5. sc. 9. Sfintilor. 8. 89. 1. 31. 8. 44. sect. ap. sect. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. Ghirlandei. nr. Brezoianu. 10. nr. Izvorul Rece. sect. ap. sect. sc. bl. sc. 22. sect. et. et. nr. 7. Stanescu Gheorghe nr. bl. bl. Mihai C Radu sect. ap. 101. bl. ap. ap. nr. sc. Padurea Craiului. 186-192. 288. 1. Av. Bucuresti 1877562400LEI Bld. sc. 6. sect. sect. 28. 6. Bucuresti 80047240LEI Str. 6. Bucuresti 225072400LEI Str. 5. sc. et. 19.G9. nr. ap. M35. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. H20A. Pascani. ap. 7. Bucuresti 43043800LEI Str.Sos. et. bl. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. Mihai C Stefana sect. Bucuresti 125916080LEI Str. Mieila P Petre Daniel sect. 4. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. et. nr. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. nr. 1. ap. sect. 3. Mihu M Mihai 3.

1. Jud. Bucuresti Str. ap. A. Bucuresti Str. 4. 2. 40. sect. bl. 34. 31. 350. nr. sc. Bucuresti Sos. 4. 2. Bucuresti Calea 13 Septembrire. sc. 37. 2.Banu Manta nr. 69. Ferdinand I nr. Serg. 6. 20. 7. 6. nr. 4. sect. Bucuresti Str. nr. apt. Floresca. 34. 4. 2. sect. ap. Colentina. Bucuresti Aleea Riul Sadului. ap. nr. 11. bl. 71. 1. sc. nr. bl. 9. 6. 34. 3. 17. 65-67. 17. 1. ap. 15B. A36. sc. 3. 45. Stirbei Voda. sc. R7. nr. Td13. Closca. 255. 99. ap. sect. Mihai Bravu nr. 1. apt. et. sect. 5. nr. 2. 1. 13. 71. 9-15. 1. ap 34. 1. nr. ap. sect. sect. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Ale. ap. bl. et. 65-69. sect. 5. R7. 2. Drumul Taberei. B. et.16. sect. bl. Lunca Cernei. 6. 6. 9. et. Murgeni. Baicoi. 110. 1. 120. C5. 2. bl. 1. ap. bl. 19. 2. bl. nr. 2. 2. sc. L28. 37. 9. Bucuresti Str. bl. bl. bl. 20. 1. ap.1. apt. ap. Bucuresti Sos. Prahova Sos. 2 Bucuresti Str. 8. sect. sect. D. 4. 1. sect. ap. et. et.C. ap. sc. sc. sect. ap. 51. M2. 1. sect. ap. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . Opanez. nr. 5. Barbu Vacarescu. Pantelimon nr. et. Podului. nr. 1. B. sc. 2 Bucuresti Canada Str. Bucuresti Str. 11. Bucuresti Sos. Jud. 9. Bucuresti Str. 49. 9-11. sc. sc. A. D28. 24. Bucuresti Sos. 4. 47. 2 Bucuresti Bld. 18. sc. nr. 64. Sfantu Gheorghe. 70. et. 8. Nutu Ion. Bucuresti Str. nr. 6. 121. 137. Popa Rusu. ap. 2. 1. ap. A. nr. ap. et. 4.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. B. Bucuresti Str. sect. ap. 4. Od8. nr.7. Poet Nicolita Teodor nr. 2. 1. Colentina. bl. sc. Oltenitei. Maior Ion Coravu. et. Bucuresti Str.143. 3. sc. bl. B. et. nr. nr. Pantelimon. Colentina. nr. Stirbei Voda. 1. ap. bl. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. 5. sect. sect. Bucuresti Sos. nr. 1. Sect. 121. nr. sc. sect. 1. 105. sc. Covas Ale. bl. sc. 55. 4. B. 74. sect. ap. Bucuresti Str. sect. bl. nr. bl. nr. sect.1. Bucuresti Aleea Riul Sadului. bl. ap. sect. 5. Bucuresti Sos. sc. nr. 37. sc. Spinis. Alexandria. bl. sect. 2. sc. bl. et. et. nr. 9. sect. sc. Bucu Cal.

Felix. Turnu Magurele. 3 Bucuresti Str. ap.Nehoiasi nr. 3. 7. sc. A. nr. nr. Unirii. sect. 7. nr. bl. 5. bl. nr. 27. ap. 4. bl. Bucuresti Str. 4. A.5. 3. Dumbrava Noua nr. nr. 4. Ilioara. Bucuresti Aleea Costinesti. nr. 42. nr. 52. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . 6. et. H17. 13B. et. 6. C. bl. sc. sect. sect. Felix. 8. et. ap. 1. nr. PM29. Bucuresti Bld. 1. sect. bl. C2. Bucuresti Str. Stefan Mihailescu. B. ap. Bucuresti Calea Mosilor. 49. et. 2. 2. 5. sc. et. 13. 2. 5. 1. 4. ap. Bibescu Voda. sc. sect. sect. 1. 11. 10. 5. sc. ap. 2. ap. Bucuresti Str. 1. 7. B. 3. bl. sc. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. nr. Aerogarii. bl.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. Bucuresti Str. sc. et.30. Bucuresti Str. nr. sect. Bucuresti Bld. sect. P5. A. et. sect. nr. sect. sc. 4. 1. 2. nr. et. bl. 38. 2. 5. sc. Bucuresti Str. 7. 1. 3. 10. bl. 27. 34. et. 2. 3. sect. 22. 207. A. sc. Bucuresti Sos. 6. et. Unirii. sect. 1. sect. sc. 1. sect. 1. 15. 7B. sect. nr. nr. Bucuresti Aleea Fuiorului. sc. et. Pantelimon. bl. bl. et. Pomirla. Bucuresti Str. nr. sc. 57. Dr. 29. Bucuresti Str. nr. A. ap. sect. sect. sect. apt. 3/6. 32. ap. sect. sc. Doamna Ghica. sc. 41. 5. bl. nr. ap. sect. Baicului. bl. 4. 15. Crinului. nr. ap. bl. sc. 146. Livezilor. ap. 101. 4. 35. nr. sc. 81. et. 26. 2. 59. Grigore Moisil. 19. 7. sect. 6. bl. Bucuresti Str. 10. Rm. sect. B21. ap. sc. et. 1. bl. et. 1. Bucuresti Aleea Slatioara. 2. 2. 3. bl. A. 1. 52. Bucuresti Str. bl. 1. et. 16. ap. sc. bl. ap. R12. Voila. Livezilor. C2. sect. sc. sect. apt. 2 Bucuresti Str. nr. A3. ap. 55. Sarat. Dumbrava Rosie. 2. 8. ap. sect. 3. nr. 37. Bucuresti Str. 2. et. 5. 5. nr. sect. sc. 27. 27. sc. 2. 401A. sect. sect. 7. bl. Resita. A. 2. bl. ap. et. ap. bl. 9. 3. bl. 2. A. Bucuresti Calea Giulesti. ap. Bucuresti Ale. ap. nr. 3. et. 24. 18. 3. sect. Bucuresti Str. 3. 5 Bucuresti Intr. Bucuresti Ale. 7. nr. ap. bl. 2. 4. 1. 2. 27. sect. 1. 15. S16. 1. ap. nr. 3. 28. 5. ap. Dr. Bucuresti Str. 9. 5. C10. B. 53. ap. nr. 3. 7. 4. sc. 8. 5-15. 41. sc. Bucuresti Ale. 4. bl. Detectorului nr. 141. sc.

nr. 2. bl. sect. Pescarusului.1. Campia Libertatii. sc. V33. sect. 3. bl. 5. 29. M29B. 23. ap. 2. sect. Ion Cimpineanu. 32. ap. Izvorul Crisului nr. 6. sect. C-tin Aricescu. 101A. sect. ap. nr.6. 9. 26. bl. Iancului. 4. 24. Mitropolit Varlan. et. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . et. 3. 4. 6. C. ap. ap.B. 53. Giurgiului . Lotrioara. bl. Zemes. bl. nr. Bucuresti Str. 102B. 6. Turnu Magurele. ap. et. ap.A. R12. bl. Timisoara. 2. 28.12. Cap. A.nr.Carol Knappe nr. ap. 20. sect. ap. sect. nr.29. sc. Breaza Str.nr. sc. Bucuresti Str. Bucures Bld. et. bl. sect. 119. 209. sc.26. sect. nr. sc. Vladescu. Timisoara. ap.49. bl. Giurgiului . et. ap. ap. Bucuresti Bld. Bucuresti B-dul Timisoara nr. 18. 39. sc. et. Iancului. 139. sect. 182. sect. sc. 4. nr. sc.1. Bucuresti Str. 3. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Izvorul Crisului nr. nr. sect. nr.4. 6.D4. Piata Sfintii Voievozi. 2. sc. 6. Bucuresti Str. bl. bl.A. 59. sect. sc. B. sect.11. sc. 4. nr. nr. B. 33.2. 6. Bucuresti Sos.4. sc. 11. 58. 1A. 1. 21.C. 119. 1. ap.12. 24. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. D5. Bucuresti Str. et 6. 2. 182. nr. 1. 26. sect. sc. sc.Parcului nr.13.4. nr. 6. nr. et. 1. sect.36. 209. ap. 3. ap. ap 24. 1. sect. 1. Bucuresti Str. Lotrioara. 7B. A. bl.11. ap. 100. 3. ap. Bucuresti Str. et. bl.D4. A. 10. et. bl. bl. sect. et. sc. C. bl. 1. et. Sc. 2. ap. Sfintii Voievozi. ap. 28. Aleea Dealul Macinului nr. bl. C. 1. sect. sc. bl. 15. sect. 3. 21.A 41. A. sc. ap. A. Bucuresti Sos. Bucuresti Sos. 4. 6. nr. sect. nr. Bucuresti Str. sect.Baba Novac nr. 7. 9. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. sc. nr. sc. 2. A. bl. 59. et. Bucuresti Str. bl. sect. 1. Bucuresti Sos. 6. B. Bucuresti Str. sc. 2. Mitropolit Varlan.6. 1. sect. sc. V33. 2. 3. bl. et.C. nr. D8.B. 4. nr.11A. 11. 9.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. 29. nr. sect. C29. Bucuresti Str. 1. bl. 4. 11. ap. sc. Borsa. Bucuresti Str. 5. sect. 9. et. 1. 6. ap. ap. ap. 11. 8. Bucuresti Str.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

bl. 9. bl. 3. et. apt. Londra nr. sect. Prahova Bld. Unirii nr. Leontin Salajan nr. sc. 1. et. 2. apt. sect. 2 Bucuresti Str. 2 Bucuresti Str. A. 4. et. Y9D. 1A. et. sc. 7. 7. O12. Burdujeni nr. bl. 5. 65. bl. bl. et. sat Poienarii-Apostoli jud. 37. Batistei nr. bl. sc. 2. apt. apt. A. 29. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. 29-39. 4 Bucuresti Str. 21. sect. sc. B. bl. 6 Bucuresti Str. et. Lacul Tei nr. 3 Bucuresti Str. 73. sc. apt. sc. 6 Bucuresti Str. C. apt. Cetatea Histria nr. sc. apt. 37. 2. bl. 3. 9. sect. 5. Av. sect. 3. bl. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 9. A. 4A. sc. 2C. 2. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 30. A. 3 Bucuresti Sos. A. 312. Ghimpati nr. Londra nr. 140. 6 Bucuresti Str. sc. K. 4 Bucuresti Com. 176. 10. sect. 31. apt. Gologanului nr. 61. apt. Lavandei nr. et. 3 Bucuresti Bld. sect. sc. C2. 24. 85. 152A. E. 1. bl. 13. sc. bl. 1. 2. bl. 140. 23. 6 Bucuresti Str. Cernisoara nr. apt. sc. 1. sect. et. 17-18. Fizicienilor nr. A. Vrancea Str. apt. 4. 1. B14. Lavandei nr. sc. bl. apt. apt. 9. sect. 7. sc. 7. et. et. 11B. A. 61. 2. et. apt. 1 Bucuresti Bld. 20. A19. 6 Bucuresti Bld. sc. bl. Ramnicu Sarat nr. 17. P11. apt. Braşov Calea Grivitei nr. sc. 4 Bucuresti Str. 37. 3 Bucuresti Str. sc. bl. 31. 7. D. apt. 11. sect. Turnu Magurele nr. 1 Bucuresti Bld. sc. PA1. bl. bl. 4 Bucuresti Str.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. 10. 6. Clucerului nr. PA1. sect. bl. 1. A4. sc. 7. 36. apt. 36. 6 Bucuresti Str. sect. Braşov jud. A. sect. sect. sect. C. sect. apt. C. sc. sect. Niculae Drossu nr. O12. Husi nr. 126-128. 29-39. 1 Bucuresti Str. 16. Basarabia nr. 6 Bucuresti Str. sect. 51. 9. et. 97. sect. et. 7. 2. apt. et. 152. A. 78. Barnutiu nr. 50. apt. 5. sc. sect. 42. 2. sc. 2. Castelului nr. 30. sect. sect. apt. 6 Bucuresti Str. sect. apt. 50. et. Gorgota. sc. bl. 1. 3 Bucuresti Str. apt. Cernisoara nr. sect. 2. apt. 5. Iuliu Maniu nr. sect. ap. Husi nr. bl. bl. Cpt. 2. B2. apt. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . 1 Bucuresti Str. 2. 1. sect. Focsani jud. sect.

Arges 705607160LEI Str. bl. 2. 172. sect. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. apt. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. D16. apt. 1. sc. 3. 40. X4. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. apt. 2. sect. bl. M31. et. bl. B14. A. 4. A. Campia Libertatii nr. 10. apt. A. sect. Ilfov 109943200LEI Bdl. apt. sect. 15. sect. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. 3. Hanul Ancutei nr. Iosif Ion nr. Slobozia 159629800LEI Str. bl. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. S. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. sect. 1. Z7. sc. 2. 352 jud. 13. 136. sc. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. 3 Bucuresti 9408490LEI Str.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 2. sect. bl. 9. 23B. 6. 3 Bucur 80901600LEI Str. apt. 1. A. 337A. sc. 195. Nicolae Grigorescu nr. apt. 11. et. bl. 32. apt. 3. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. bl. B. 219. sc. 1G. 7. et. 8. 141. sect. 8. 20. Sold. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. sc. 2. sc. Rimnicu Vilcea nr. sect. 115. et. apt. 7A. 1. 5. 49. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. apt. bl. 271. apt. 3. 2. 9. 148. 337A. et. Sibiu nr. apt. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. sect. U1. apt. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. apt. 7. apt. 10. 34. Polona nr. 12. 38. Tehodor Pallady nr. 1. sc. bl. 02. E1. 94. 21. sect. bl. 1. bl. B1. apt. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. 57-69. sc. apt. sc. et. apt. et. Urziceni jud. sc. 18. Theodor Pallady nr. 11. Cetatea Histria nr. bl. sc. 152. 4. 3. sect. 10. sect. apt. 57. sc. sect. 2. apt. Constantin Brancusi nr. Basarabiei nr. A. 2. bl. sc. com Nuci nr. sc. Trotusului nr. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. B. 3. Turnu Magurele nr. sc. bl. 115. bl. 507. 4. sect. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. sc.1 Bucuresti 24892800LEI Str. et. 5. 40. A. M27. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 9 Mai nr. 1 1716566000LEI 240 . 9. 63 bis. 1bis. Pitar Mos nr. sect. bl. et. 2. sc. apt. A. bl. sat Suseni jud. 44. 65. sc. Dreptatii nr. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. apt. Campia Libertatii nr. et. 14.S2. apt. sc. sect. 2. Bogati. sc. sect. 104. 2. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. 27. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. 2. et. sect. Uverturii nr. 3. 4. bl. 114. C. et. 45. sect. Baba Novac nr. bl. 2. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. 6. sect. sect. A. apt. sc. B1. sect. sc. sect. 40. apt. et. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. sect. 3. ap. sect. Braiescu nr. sect. bl. 172. sect. et.

2. B. 3. 140. Arad 40735660LEI Str. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. Slavici nr. 1. 15 Arad jud. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. 23. et. 5. apt. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. sc. B. sect. 9. Cuza nr. 36. sc. Al. H13. Teodorescu D Paul sect. 4. Radu Ceaus nr. 76. Oltenitei nr. apt. bl. apt. 13. 55. Timonierului nr. apt. P28. C. et. apt. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. sect. sc. 11. 40A. et. 3. Lucaci nr. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. 1. Tomis nr. apt. Baiculesti nr. sc. Odobesti nr. sect. sc. 44. bl. sect. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. Popa nr. 61. Margelelor nr. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 4 Terteleac M.Bucuresti Str. 4. 12. et. et. sc. 7B. 5. 4. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. 135. sect. bl. 4. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. et. Nitu Vasile nr. bl. apt. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. Poenari nr. 21. 41. sect. et. B. 17. 1. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. 57. bl. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. 10. apt. apt. sc. apt. 6. 6. sc. et. apt. 1. B. bl. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. sect. sect. Constanta jud. bl. sc. bl. bl. apt. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. 1. 15. apt. 41. B. 2. 20C. Stupilor nr. 3. sc. 1. 7. sect. Tarta C Gabriela sect. sc. bl. 95. Lucaci nr. 69. 1948. et. 3. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. Oltenitei nr. Al. 1. sect. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 61. sect. I. sect. 141. et. 39A. Constanta jud. B. sect. sect. Danubiu nr. Cuza nr. et. sc. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. bl. 14. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. sect. 307. V35. 41. Tomis nr. 76. bl. 2. sc. 1. 88. 14. 7B. sc. 3. 41S14. 2. apt. bl. I. 3. 42. 16. 47. apt. 14. 20-28. 55. 4. Ion Urdareanu nr. 3. apt. sc. 4. sc. 2. bl. apt. 2. bl. Camil Ressu nr. A. 55. sect. 4. Suhareanu Maria sect. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. 10. sect. 2. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. apt. 88. 62. Slt. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. 5. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. 4. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. sect. apt. B. et. sect. 57. bl. sect. apt. 4 Tiganus G. et. 76. apt. 141. bl. 2. 1. bl. 1. 4 Terteleac T. G. apt. 79. sc. 3. 2. apt. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . Muresana nr. Mircea Str. 6 Teodorescu M. sect. Caramidarii de Jos nr. bl. sect. 2. Irimicului nr. sc. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. bl. A. 307. 40A. et. Radu Boiangiu nr. 3. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. apt. apt. Talpeanu S Eugen sect. A2. et. Carol I nr. 2. et. sc. apt. 20. sect. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. N. bl. bl. Pecetei nr.

E6. 133.3. 22. 16. 4. C-tin Radulescu Motru nr. Danicei jud. Ceaicovski nr. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. 19. bl. sc. Panselelor nr. 5. 124. Sibiu nr. 38. N16.Tiganus Z. 1. sect. et. 1. sect. OD5. sect. bl. apt. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. 24. 3. sc.91. B. et. sc. apt. sc. 8.15. bl. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. apt. Olimpului nr. 201. vila 1. Sibiu nr. 73. apt. E. 4. Pridvorului nr. 69. sect. sect. 76.91. bl. B. sc. 22-24. sect. 2. 1. 2 Bucuresti 161288400LEI Str.34. 69. 4. 141. bl. Giurgiului nr. 124. sect. et. Giurgiului nr. et. 46. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. et.15. sect. apt. apt. apt.OD2. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. 10. sc. Fainari nr. et. apt. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. apt. apt. 64. 141. 2. D. A. sect. 2. 13. bl. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. 1. 111. Liviu Rebreanu nr. et. sect. apt. bl.3. Crangasi nr. 2. 5. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. apt. 4. bl. Darniciei nr. 2. et. Crangasi nr. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. Uverturii nr. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. sect. 7. 4. apt. sc. 164. et. Uverturii nr. 8. 19. ap. 16. 1. et. 3. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. 1. 3. 2. apt. D. Popisteanu nr. bl. 9. 1. 8.6. Bucuresti 349148030LEI Str. 33. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. apt. sc. apt. 2.OD2. bl. bl. Prisaca Dornei nr. 94. 54. apt. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 17. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. 73. Caramidarii de Jos nr. Av. D. apt. sc. sect. 55. 3. et. sect. sect. 3. 39. ap. Magura Odobesti nr. 164. 6. et. bl. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. 13. sc. 8. 57-69. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. sc. B. Basarabia nr. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. et. sc. 42. Tulnici nr. sect. 7. sect. apt. sect. Braşov nr. bl. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. apt. 32. 17. bl. sect. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. Bucuresti 262419660LEI Str. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. sc. sect. sect. bl. apt. Av. 3. sc. 57-69. 2. 38.34. apt. bl. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. bl. bl.6. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. sect. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. bl. 5. 89. bl. OD5. E. sc. sc. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. Braşov nr. sc. 141. Sibiu nr. 20. bl. 49. sc. et. et. 29. bl. 8. sc. et. sect. Poiana Cernei nr. 11. 22. Mantuleasa nr. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. 67-77. apt. 8. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. apt. Ion Mihalache nr. sect.OD2. Gheorghe Timofei T. Giurgiului nr. sect. sect. D. bl. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. sc. 12A. 2. B. Valcea 8193880LEI 242 . Stefan Protopopescu nr. apt. sc. sect. 8. sc. 1. sect. PM22. apt. 13. sect. 10.

3. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. apt. Av. apt. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. 34. apt. 1. sect. sect. 1. Latea Gheorghe nr. et. 6. P2. apt. et. 1. B. sc. 8. bl. Postavarul nr. Ion Maior Coravu nr. et. 3. sect. apt. PM 63. 87. 3. 1. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. Izv. 102. 37. Masina de paine nr. 2. 9. apt. sect. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. apt. sc. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. 2. sc. et. sc. Urziceni jud. 24. 9. Gheorghe Tattarescu nr. 8. bl. 6. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. Mohorului nr. 1. apt. apt. bl. bl. sc. bl. Ceahlaul nr. 4. et. P2. 61. sect. D14. 5. 132. E4. A. sect. Colentina nr. R12. apt. 14. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. 19. 43. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. 120. sect. sc. Caranda nr. et. sc. et. 5. 8. 61. 1. sect. OD1. 23. Ialomita 255166520LEI Str. sect. sc. bl. 4 119485440LEI 243 . sect. 90. sc. 58. 11. bl. et. sect. sc. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. Popisteanu nr. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. apt. 4. 3. sect. Galati 23812720LEI Str. 6. et. 3. et. bl. 1. 9. et. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. 83. sc. apt. sc. 4. apt. sc. 17. bl. Cimpeni nr. apt. 61. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. sect.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. 12. 2. 8. Danubiu nr. sc. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. bl. bl. 1. 73. sect. bl. bl. Bucuresti bl. 61. apt. 66. apt. apt. 1. 5. 6. Virtutii nr. 36. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. apt. bl. bl. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. B. H15. bl. 2. A. 3. apt. 17. sc. 62. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. Marin Serghiescu nr. Y14. apt. sect. sect. bl. et. sc. apt. Almasul Mare nr. 2. bl. C47. sect. 3. 6. sc. 3. Traian Vuia nr. et. Postavarul nr. 36. 56. sc. B. bl. bl. 88. 49. Baladei nr. 5. 4. 3. bl. apt. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. Partiturii nr. bl. Vislei nr. 169. A. apt. bl. 3. sc. Vintila Mihailescu nr. sect. sc. Galati jud. sect. 6. Av. sc. apt. 1. 27. bl. Giurgiu jud. 13. sect. Trotusului nr. apt. 5. C3. 8. Dinicu Golescu nr. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. sc. 75. 78. sc. bl. 49. apt. CS4. Dobrocesti nr. 12. 43/4D. Drumul Taberei nr. 7. sect. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. sc. 3. apt. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. 11. 4. 6. 93. E. 27. Zefirului nr. 20C. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. sect. 1. sect. et. B. Baladei nr. 1. sect. 2. 40. sect. Giurgiu 158393480LEI Sos. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. 2. et. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. sect. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 37. et. Constructorilor nr. 1.

Camil Ressu nr. sc. 109 Giurgiu jud. S17. 31. sect. bl. sc. 3 Bucuresti Str. Dimbovita Com. 2 Aleea Sandulesti nr. sect. sc. 26. sc. Nicolae Licaret nr. Buzau Str. 3 Bucuresti Com. Ceairului nr. Camil Ressu nr. Dimbovita Com. Abrud nr. 3 Bucuresti Str. et. sc. 6. 18. E17. 2. apt. 5. 12C. bl. S6. apt. 67. 22. Nedelcu Ion nr. 1. 1. sc. sect. sect. apt. sect. bl. A. 6. 26. sc. et. bl. R18. 6 Bucuresti Str. sc. D21. R18. 31. bl. B. sect. sc. sect. B.18. et. bl. 1. apt. 13. sect. 2. 6. bl. sect. et. 6 Bucuresti Str. sc. 26. sect. 26. apt. apt. 4 Bucur Str. 134. 1. apt. Mihai Bravu nr. 3 Bucuresti Bld. N3. 33. 12. 5. sect. 5 Bucuresti Str. 2. 4. Icoanei nr. Emil Racovita nr. 9. bl. S6. apt. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. sc. A. Cpt. 102. Mihail Sebastian nr. nr. bl. sc. 5. bl. sect. 33. A. 1. apt. PM43. et. 31.F. AC. 28. et. 140. A. apt. 3 Bucuresti Bld. Braşoveni nr. bl. 74. et. 2 Bucuresti Sos. 45. 3. apt. M2. apt. 202. 74. 3 Bucur Str. bl. 13.sect. et. sect. 31. apt. 5. 5 Bucuresti Str. apt. bl. 2 Bucuresti Bld. bl. Smeeni jud. bl. 74. 8A. A. M2. sect. 41. 41.12. 7. sc. B. A.1 Mai nr.6. Pitesti jud. bl.R. 2 Str. 13. N3. et. 9. Ceairului nr. sc. sect. bl. apt. sect.Z 20. sect. Mihai Bravu nr. Plt. 8 Bucuresti Sos. et. bl. B. 12C. B. sc. Ceairului nr. 25. 5. apt. bl. sect. sc. sc. Aleea Compozitorilor nr. M2. apt. 3 Bucuresti Str. apt. 2 Bucuresti Bld. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 4 Bucur Str. ap. sc. Emil Racovita nr. apt.1. sc. 6. Arges Str. I C Bratianu nr. bl. A. et. 202. apt. et. Dr. 1. Lunguletu jud. 2. Bucuresti Str. et. sect. 5 Bucuresti Bld. C. 5. bl. et. Lunguletu jud. 3 Bucuresti Str. 134. Abrud nr. sect. 6. bl. 1. sc. 158. 7. 6. bl. apt. 8. 56. 9. Lunguletu jud. D21. Dimbovita Str. sect. sc. 2. 22. 140. sector 1 Bucuresti Com. 2. 6. et. 10. Toamnei nr. 7. Mihail Sebastian nr. Ghita Serban nr. 64.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. Grecescu nr.

sc. 4. 8. Motoc nr. Turda nr. sect. 291. 4. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. A. 2. 2. H31. P53. sc. bl. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. sect. 4. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. sect. Republicii nr. 244. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. Mizil nr. sc. sc. 66. MY8. et. 10. II33. Turda nr. sect. Lipova nr. 2. apt. apt. apt. bl. bl. sect. 9. 2. 10. Radu Voda nr. R15. A. apt. G10A. sect. Mizil nr. sc. sc. 184A. 61. apt. 79. bl. 46. sc. 184A. 1. 16. 2. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. bl. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. 10. bl. D. Basarabia nr. bl. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. et. 3. 4. B. sect. 304. 1 Bucuresti Str. 37. Valea Buzaului nr. Iancului nr. apt. et. sc. sect. Pantelimon nr. Voicu C Petra sect. A. sect. A39C. sc. 5. apt. 43. 38. 10. 14. sc. bl. sect. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. apt. 9. 35.Visan G Ioana Str. Complexului nr. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. M5. 4. 58-70 apt. sect. Complexului nr. sc. apt. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. 36A. 9. G30. sc. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. 5. G11. bl. 4. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. bl. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. Cenad nr. apt. sect. 43. 31. sect. Giurgiului nr. sc. 7. 19. 1. A. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. 10. et. G30. sc. 7. 59. B. 2. et. apt. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. apt. et. 40. et. Basarabia nr. bl. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. sect. Lugoj nr. et. Alexandru Obregia nr. 1. apt. et. bl. sect. 40. sect. 171. bl. apt. Apusului nr. apt. Basarabia nr. Valea Buzaului nr. sc. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. 38. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 50. sect. sect. et. 44. AD 41. Alexandru Obregia nr. sect. 4. Novaci nr. apt. Iancului nr. bl. sc. bl. sect. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. sect. 1. bl. 3. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. et. 61. apt. bl. apt. Lipova nr. P65. sect. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. bl. sect. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. 35. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. 61. Birlad jud. 1. 10. Biborteni nr. apt. sc. A. 15D. sc. sect. 103B. sect. G10A. sc. 7. 2. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. Lugojana nr. 24. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. 14. G11. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. 79. bl. sc. 2. A. 38. apt. 5.16. 2A. et. 37. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. apt. 2. bl. apt. 103B. B8. 10. D. 1 Bucuresti Str. bl. sect. 2. et. bl. 13. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos.

nr. Al.sc. 1 Bucuresti Sos.Axente Sever. 4. MARIA ADRESA DIF LEI Str.Garoafei. GAVRIL AVRAMESCU N.696. sect.47 / Bistrita 92. MARIA APOSTOLESCU T.250LEI Str.6.10. IONEL VALER ARCALEAN V. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D.sc.nr.nr. 10.30 / Bistrita 10.sc. bl. apt.000LEI Str.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.6/A / Bistrita 97. et. ap.280LEI Str.636.30 / Bistrita 74.sc.nr.080LEI Al.172.B.54 / Bistrita 15.G-ral Grigore Balan.sc.ap.F.400LEI Str.600LEI Str. 45.Bistrita-N.1. ION ARSINTE I. SILVESTRU ANTAL G.47 / Bistrita 39.121.000LEI Str.sc.ap. LUCRETIA ANDREICA L.ap.ap.nr.Livezile / Jud.sc. sc.Axente Sever.16 / Bistrita 103.500LEI Str.14 / Bistrita 13.2/A / Bistrita 14.nr. 48. ap.Vasile Alecsandri.G-ral Eremia Grigorescu.Colibitei.Garii.800LEI Com.24 / Bistrita 16.523.ap.A. I Cuza nr.Dogarilor.7 / Bistrita 18.890. 1.200LEI Str.A.Dogarilor.B.sc.E. VALERIA BARBOS O.ap.17.Axente Sever.740.Garoafei. 10. B.850LEI Bld.5 / Bistrita 10. 3.ap.nr.nr. 32. ILEANA AMBRUS I. Al.ap.A. IOAN MARCEL AMBRUS I.Sucevei.ap. RODICA ARCALEAN L.nr.nr.000LEI Cartier Viisoara.920LEI Str.050LEI Str.59 / Bistrita 23.Axente Sever.sc.C.sc.800LEI Str.Bistrita-N.491.Muncelului.188.160LEI Str. apt.nr. 4 Bucuresti Bld.ap. ANA PALAGIA BACIU I.sc.568.sc. 22. sect.Tudor Vladimirescu.7.sc.390LEI Str.F.372. 1 Bucuresti Cuza Voda nr. 58.084.nr.008. 1 Bucuresti Bld.605. Pantelimon nr. 4.nr.800LEI Com. PARASCHIVA BENDE A.B.Garoafei.59 / Bistrita 29.558.nr.650LEI Intr. IONELA LILIANA BACIU I.ap.B. IOAN BERARI G. 22.22.23 / Bistrita 20.Josenii Birgaului / Jud. Alexandru Obregia nr.730LEI Str. apt. sect. sect.ap. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.6.C. sect. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M.Muncelului.440LEI Str.13 / Bistrita 31.Mihai Eminescu. 12.nr.nr.Sub Cetate.Spatarului.372.nr. sc.Imparatul Traian.781. LUCIAN MARCEL BACIU P. C. 4. I Cuza nr.nr. B6.185 / Bistrita 19.1.Independentei.ap.16. 1.nr.C.6 / Bistrita 33.11 / Bistrita 53. PAUL LEON ANDRONESCU T.594 / Jud.14 / Bistrita 55.sc.704.880LEI Str.12 / Bistrita 10.339.George Cosbuc.39.5.409.nr.ap.105.nr.6.sc. 10.300LEI 246 . MIHAELA CLAUDIA ALEXA C.645.nr.800LEI Str.206. sc.A.nr.B.C.600LEI Bld. bl.661.000LEI Intr. 1. sect.480LEI Al.64.10A / Bistrita 436. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.30 / Bistrita 65. VASILE ALUAS A.69 / Bistrita 5. bl. 10.ap.700LEI Str. 113.Clopoteilor.nr.000LEI Str.nr.69 / Bistrita 36. 4 Bucuresti Bld. VIRGIL ANDREICA I.ap.32 / Bistrita 26.sc.nr. ADRIAN BACHIS L. sc.16 / Bistrita 311.nr.792.14.C.5. AVRAM BACOTIU A. EMILIA ANCA T.C. GRETA MIRELA ARSINTE C.Poligonului.11.nr. 1.Bistrita Birgaului. R10.440LEI Str.sc.ap. ap.A.ap. AURORA AVRAM T.Bistrita-N. 5.716.16. EMIL BACIU S.sc.5. sc. et. et. sc.ap.Tudor Vladimirescu.396.84. et.C.3.1. 328.ap.F.7.934.24 / Bistrita 56.496.991.160LEI Com.ap. EMILIAN BARABAS G.nr. MARIA ANCA I. 22. GHEORGHE ACATRINI GH.

sc.Marasesti.Sintereag.23.600LEI 15.223.sc. VASILE BILEGAN G. MARIA LUCRETIA BORZEI V. ADRIAN BUNGARDEAN G.000LEI 20.Ion Minulescu.420LEI 21.nr. CRISTIAN BORTES GH. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.55 / Bistrita Com.11 / Bistrita Str.17 / Bistrita Al.484. ELENA BROTUC V.38 / Bistrita Str.30.679.nr. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.1.sc.4 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str.A.nr.nr.12 / Bistrita Str.978.sc.ap.Imparatul Traian.220LEI 49.088.C.680LEI 38. VIOLETA BUDELICEANU V.200LEI 129. FLOAREA SAVETA BUZAN A.sc.340LEI 75. ANETA CRISTINA CERNAT V.nr.nr.Bistrita-N.43 / Bistrita Str.4.A.ap.ap.nr.Artarilor.A.A.828.Panait Cerna. MARIANA Bld.Dragos Voda.13 / Bistrita Str.nr. MARIA ADRIANA BLAGA T.B.3.6.B.sc.26 / Nasud / Jud.000LEI 45.sc.000LEI 12.G.B.D.A. NICULAE CACIOR V.nr.7 / Bistrita Bld.nr.26.640LEI 32.017. IOAN BONDAR S.nr.nr.ap.ap.nr.13 / Bistrita Str.558.083.750LEI 247 .20 / Bistrita Com.ap.nr.789.ap.bl.Gh.18 / Bistrita Str.2 / Bistrita Str.Pandurilor. NICOLAE CHEREBETIU A.179 / jud.600LEI 66.ap.818.4 / Bistrita Com.ap.Petru Maior.Cerbului.194.Trandafirilor.376.sc.sc. TODOSIE BIROU I.D. MARIOARA CALAUZ I. Str. GHEORGHE BULAT M.160LEI 5.A. Str.16.ap.Decebal.bl.B.nr.A. MIHAELA TATIANA BOR I.B.1.161.76 / Bistrita Str.475LEI 56.744.Bistrita-N.A. VALER IOAN BORTES GH.Bistrita-N.nr.120.3.ap.ap.ap.nr.ap.29 / Bistrita Al.4. Str.061.Grigore Moisil.sc. A. MARIANA BIHARI A.ap.nr.sc.nr. IOAN CASIAN BOAR I.20.000LEI 210.996.C.ap.Tudor Vladimirescu.203.Tineretului.sc.nr.A.sc.A. VASILE BOB E.nr.164.13.ap.366.nr.B. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V.605 / Jud.Ineu.sc.000LEI 4.20 / Bistrita Al.ap.ap.ap.837.Bistrita-N.G-ral Grigore Balan.000LEI 10. MARIA BLAGA I.17 / Bistrita Str.nr.Dumbravei.280LEI 7. LAUREAN RADU BROASCA V. Al. Al.nr. IOAN BILICA I.Bistrita-N.Lechinta / Jud.sc. OTILIA BUZAN N.081.ap.5 Str.Imparatul Traian. IOAN BODNAR I.39.Plopilor.nr.ap.Plopilor.A.sc.241.sc.880LEI 23.nr.B.53.ap.200LEI 14.2A.520LEI 406.530LEI 26.331.1.733.26 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.Andrei Muresanu.220. Com.nr. PAVEL BORSA A.Pietrosu. LIVIA BORZOS A.2.nr.ap.120LEI 159.sc.Teaca. MARIA BUJOR I.390LEI 6.36 / Bistrita Str.nr.ap. LAZARICA BOR I.000LEI 21.28.nr. MARIA CARDOS D.7.Matei.Cerbului.Independentei.A.520LEI 20. NASTASIA BOROS I.sat Budacu de Sus.Pop de Basesti.51 / Bistrita Str.nr.790.Artarilor.24 / Bistrita Str. NISTOR BOTA V.30.703. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.Constantin Roman Vivu.A.6.3 / Bistrita Str.158.600LEI 22.480LEI 31.Grivitei.A.sc.sc. VALERICA GINA BOTA N.7 / Jud. MARIA BUFU I. RAVECA BRATFALEAN V.nr.sc.Violetelor.Decebal.nr.ap.Pop de Basesti.4.2.Vasile Alecsandri.840LEI 14.BERBECARIU F.624.22 / Bistrita Com. RODICA BOB V.ap.A.nr.850LEI 3.A.2B.560LEI 77.Bistrita-N.Ion Luca Caragiale.ap.320LEI 25.ap. 52.ap. ALEXANDRU BRATFALEAN V.6 / Bistrita Com.44.474.9 / Bistrita Al.nr.A.sc.111.400LEI 31. MARIUS BOROS I.106.Cetate.720LEI 35.15 / Bistrita Str.20 / Bistrita Str.nr.nr.Mihai Eminescu.337.51 / Bistrita Str.000LEI 131.550LEI 4.744.ap.950LEI 81.050LEI 21.24 / Bistrita Str.19.nr.39.Tiblesului.sc.18.338.B2.sc.ap.Andrei Muresanu.A.sc.nr.sc.B.sc.372.18A / Bistrita Str.sc.sc.650.ap.210.sc.400LEI 10. Str.13 / Bistrita Str.Tiberiu Brediceanu.C.100.sc.11.sat Bidiu.852.683.ap. CORNELIA BRIA I.bl.744. DORIN VIRGIL BIDIAN G.3 / Bistrita Str.163.000LEI 75.Bistrita-N.77 / Bistrita Bld.Bistrita N.ap.C.153.nr.1.000LEI 21.200LEI 20.34 / Bistrita Str.039.400LEI 87.7 / Bistrita Str.nr.nr.5.Petru Maior.000LEI 3.940LEI 10.160 / Jud.sc.sc. JENICA CAIZER GH.Gh.960LEI 20.6 / Beclean / Jud. EMILIA CALUS P.nr.120LEI 48.6.Vasile Lupu.8.Sieu-Odorhei.244 / Jud.Artarilor.6 / Bistrita Str.

C.600LEI 82. CONSTANTIN COTOI A.Visinului.5 / Bistrita Str.167 / Jud.16 / Bistrita Bld.250 / Jud.B.C.700LEI 21.ap.1.sc.nr.nr.025.nr.Imparatul Traian.227.960LEI 54.sc.550LEI 102.1.Garoafei.294. GILDA RAMONA COSTEA S.sc.G-ral Grigore Balan.28.sc.Solomon Halita.sc.Vasile Lupu.709.17 / Bistrita Str.024.ap.980.302.050LEI 18.sc.nr.Imparatul Traian.800LEI 4.040LEI 8.900LEI 17. Tiha Birgaului.maj.1.Nasaudului.ap.85 / Bistrita Str. SUSANA COCOS G.sc.A.ap.Bistrita Birgaului. GAVRIL CHIRALI I.446.560LEI 71.375LEI 92.B.Bistrita-N.sc.ap.ap.11 / Bistrita Str. DANIEL DYAN COSTEA G.nr. MARIANA TEODORA CIOANCA I.861. TEODOR COCIS M.8.C.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.3.nr.G39.sc.ap.7.A.sc.nr.409. GHEORGHE COSTEA I.350LEI 39.092.450LEI 20.nr.161.996. Str. MARIA CSENDER L.ap.Bistrita-N.ap.320LEI 7.169.5.424.ap.nr.C.10.Sucevei.120LEI 93. VIOREL CHIBULCUTEAN S.100LEI 114.ap.752.nr.Rodnei.6.1.B.Soimilor.442.nr.152.ap.D.8. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.nr.17.sc. DOINA COMAN T.ap.900LEI 98.15 / Bistrita Nasaud.000LEI 35.600LEI 207.B.nr.12 / Bistrita Str.000LEI 62.nr.120LEI 5.nr.29 / Bistrita 32.sc.sc. IOAN CORDOS V.16 / Bistrita Str.107.nr.71 / Bistrita Str.nr.ap.2B.119.bl.20 / Bistrita Str.Visinului. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.nr.7.77 / Bistrita Com.200LEI 26.6.A.ap.Octavian Pop.Mihai Eminescu.Olt Com.nr. FLORIN CHIOREAN V. Str.8. CORNELIA COTUT I.325.sc.000LEI 23.440LEI 31.494. MARIA CRETU R.nr.Nicolae Balcescu.nr. STEFAN CLOPOTAR P.ap.Bistrita-N.800LEI 248 .16.sc. IRINA CHICIUDEAN S.sc.nr.sc.1.560LEI 33.A.Liviu Rebreanu.A. GRIGORE CONT I.1. Str.000LEI 76.978.720LEI 90.ap.sc.31. SAVETA CORUTIU V.6B. COSMINA CAROLINA CHISA I.356.nr.Piriiasului.sc.401.ap.A.bl.160LEI 34.nr.Cosbuc.nr.ap.sc.B.B.3.840LEI 41.29 / Jud.8.ap.960LEI 5.8 / Bistrita Calea Moldovei.7A.313 / Jud.Lt.14 / Bistrita Str.983.1.ap.Bistrita-N.Sg.Tiblesului.sc.ap.600LEI 7.nr.100LEI 30. ILEANA CIOANCA M. ANA ANGELA CORDOS I.2A. IOAN CORDOS I.078.Axente Sever.348.bl.980LEI 50.1. ION CIUBULEAC P.sat Visuia.200LEI 135.10.ap.Andrei Muresanu.15 / Bistrita Str.762.ap. CORNELIA CHERTES I.000LEI 10.Bistrita-N.CHERTES I. MINERVA COLACI V.11 / Bistrita Str.38 / Bistrita Str.4 / Bistrita Intr.Andrei Muresanu.8 / Bistrita Bld.704.560LEI 9.000LEI 48.nr.200LEI 12.12 / Bistrita Str.15 / Bistrita Str.B. TOADER COMAN S.229.ap. CORINA DOINA CRISTUREAN T.12 / Jud.200LEI 27.610.Heniu.Bistrita-N.Pietrosu.nr.675LEI 163.757.6 / Bistrita Str.ap. Str. Al. SCRIDON COMAN G.ap.Panait Cerna.Solomon Halita.16 / Bistrita Str.ap.800LEI 30.ap.nr.sc.750LEI 11.000LEI 12.219.1.sc. MARTIN COCIS T.sc. OLTITIA FELICIA CHISA T.nr.ap.269.Octavian Goga.440.143.nr.Heniu.Octavian Goga. MUCUS COCIS E.sc.sc.543.305.Matei.Micestii de Cimpie.6 / Bistrita Al.nr.789.B.sat Bidiu.19 / Bistrita Str.A.Bistrita-N.nr.610LEI 12.Decebal. LEON GHEORGHE Str. SAMSON CRISTEA G.ap. LASZLO CSIKI F.nr. MARIA CIOANCA M.Pietrosu. PETRE COT I.sc. ELENA CREANGA V.1 / Bistrita Str.500LEI 76.nr.1.A.sc.873.sc.42 / Bistrita Intr.A.nr. Com.Bistrita-N.nr.nr.ap. Tiha Birgaului / Jud.1.16. IOAN CHISA I.B.9 / Bistrita Str.141.17 / Bistrita Str.38 / Bistrita Str.36 / Bistrita Str.11 / Bistrita Str.4.nr.A. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.sc.167 / Jud.B.339.Octavian Goga.C.nr.B.Calin.sc.35 / Bistrita Str.Al.840LEI 320.nr.48 / Jud.400LEI 63.D.bl.Dragos Voda. MARIA CRISTUREAN P. RODICA CRACIUN I.600LEI 6.B.ap.B.ap.nr.nr.462.nr.15 / Bistrita Str.364.12 / Bistrita Tiha Birgaului.7 / Bistrita Al.196.10 / Bistrita Al.Alba.920LEI 16.ap.sc.1.Ursului. ELENA COSTEA I.Pescarilor.006.Independentei.B.235.16.22 / Bistrita Babiciu / Jud.1Decembrie.ap.58 / Bistrita Com.A.Pescarilor. FLOARE CURTA A. DORA ANTONIA CORDOS I. PETRU COSTEA P. IOAN CIRA N.

Bistrita-N.200LEI 177.7. SAVIN DAN S. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.480LEI 179.440LEI 84.563 / Jud. GABRIELA FAGARASAN M.Garii.Ion Minulescu.sc.nr.B.400LEI 53.904.751.sc. ELENA DAN F.ap.sat Fintinita / Jud.nr.348.E.Iosif.ap.B.Imparatul Traian.080LEI 8.116.600LEI 149.471.nr.Bistrita-N.712 / Jud.46 / Bistrita P-ta Petru Rares. IOAN DRAGAN G.464.Micestii de Cimpie.ap.nr.000LEI 89.sat Visuia.Odobescu.7A.138A / Jud.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.20 / Bistrita Com.sc.052. CORNEL FILIPOI A.nr.1.34 / Bistrita Str.ap.sc.B.Independentei. LEONTIN Intr.nr.A.245.875. OLIMPIU FAGARASAN P.2. Str.Ion Minulescu.nr.ap.Pescarilor.34 / Bistrita Str.Ion Minulescu.Principala.ap.Sieu-Magherus.389.ap.nr.200LEI 249 .000LEI 23.045.28 / Bistrita Al.CURTUIUS I. Al.017.nr.D.687.Ion Minulescu.138A / Jud.27 / Bistrita Str.000LEI 2.960LEI 83.2.20 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.nr.820LEI 4. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.bl.Ghinzii.000LEI 16.855. CONSTANTIN DREPTATE E. NADIA FLORICA DEAC N.Muncelului.nr.1.1. Str.280LEI 622.nr. Str.nr.505.391 / Jud. OVIDIU COSTIN G. FLORIN DREPTATE I.2.sat Negrilesti.ap.17 / Bistrita Bld.Privighetorilor.969.20 / Bistrita Str.3 / Bistrita Str.A. IOAN DEAC T.Bistrita-N.sc.A.286.nr.600LEI 72.sc.sc.Bistrita-N.nr. ALEXANDRU DANILA E. ECATERINA DOBRICEAN L.Independentei.ap. DANUT A.104 / Bistrita 5.56.nr.ap.160LEI 20.D.Andrei Muresanu.000LEI 1.sc.563 / Jud.361.nr.122.000LEI 31.2.BistritaN.281.ap.B.nr.sat Fintinita / Jud.Ciceu-Giurgesti.nr.str.sat Visuia.409.nr.sc.040LEI 23.A.7. Al.nr.nr.ap.sc.31 / Bistrita Str.6 / Bistrita Com.Ciceu-Giurgesti.7.22 / Bistrita Com.Principala.nr.15 / Bistrita Al. IOAN A.013.sc. EMIL DANILA T.280LEI 45.Cosbuc / Jud. BABI KATI DOBOS A.8.Lacramioarelor.640.nr.Piriiasului.290LEI 331.200LEI 163.400LEI 28.240LEI 70.12 / Bistrita Str.106 / Bistrita Com.Romana.360LEI 6.640LEI 20.30 / Bistrita Str.sc.sc.nr.31.Micestii de Cimpie.B.20 / Bistrita Str.895.Petre Ispirescu. AUREL MARIAN FILIPAS I. AUREL DAN A.St.840LEI 5.1.BistritaN.nr.sc.A.Ion Minulescu.sc.Andrei Muresanu.877.Bistrita-N.320LEI 31. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.ap. Com.8.Micestii de Cimpie.nr.BistritaN.B.497. RADU FELECAN V. Str.B.934.nr.435.77 / Bistrita Com. ALEXANDRU DEIAC A. IOANA A.nr. Com. Com.186.sc. ADINA MIHAELA DEMIAN S.ap.D.30.nr.880LEI 1.560LEI 32.040LEI 33.nr.sc.nr.200LEI 9.440LEI 30.ap.000LEI 30.ap.744.250LEI 8. Com.239.ap.181.Simion Balint.23.Margaretelor.sat Chintelnic.Tudor Vladimirescu.B.Ilva Mica. Str.ap.Ilva Mica.925. DORINA FELECAN I.ap. IOAN D.Alex. TUDORITA DRAGAN V. ALEXANDRU EMIL A.Micestii de Cimpie.Cluj Com.1.872.7.356.sc.600LEI 11.B.A.7.391 / Jud.C.600LEI 102.Bistrita-N.nr.16 / Cluj-Napoca / Jud. SIMONA DIPSAN I.625.14 / Bistrita Str.sat Negrilesti.B. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.098.7A.sc.Privighetorilor. RODICA STEFANIA FAGARASAN G. ILEANA DUMITREAN S. ANA DEIAC A.BistritaN.744.22 / Bistrita Bld.nr.Ion Luca Caragiale.B.600LEI 238.320LEI 24. TIBI DEMIAN I. AURICA FIERA D.000LEI 67.177 / Jud.nr.Bistrita-N. ANA DAMIAN I.Ion Minulescu.nr.Bistrita Birgaului.nr.D.ap.170LEI 29.nr.1 / Bistrita Str.sc.20 / Bistrita Com.G-ral Grigore Balan.str.sc.189 / Bistrita Bld.ap.11 / Bistrita Str.sc.430LEI 20. IOANA DRAGOMIR S. IOANA DOBROI N.16 / Bistrita Bld.nr.ap.430.B.sc.nr.ap.400LEI 11.ap.57.Imparatul Traian.O. ELENA DEAC I.7.sc. AUREL FIGAN A.31 / Bistrita Str.46 / Bistrita Calea Moldovei.840LEI 40.491.Decebal.190. ADRIAN DANILA I.227.20 / Bistrita Str.913.

ap.nr.452. DUMITRU GIROSA E.470. RAVECA GALUT P. DUMITRU GAVRA D.632.8 / Bistrita Al.sat Viile Tecii / Jud.Bistrita-N.600LEI 49.Imparatul Traian.Bistrita-N.16 / Bistrita Str. ELZA GALUSCA D.ap. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.Stefan cel Mare.Ineu.160LEI 15.8.nr.10 / Bistrita Str.1.nr.8 / Bistrita Str.A.640LEI 19.Garoafei.799.Colibitei.892 / Jud. MAGDALENA Com.517.Andrei Muresanu.sc.nr.nr.A.ap. CRISTIAN IOAN GALESIU D. NICULAE FULMER I.nr.15 / Bistrita Str.760LEI 10.3.sat Herina / Jud.ap.sc.23 / Cluj-Napoca / Jud.sc.C. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.16 / Bistrita Str.Cluj Cartier Viisoara.29 / Bistrita Al.Lacramioarelor.9.A.558.ap.965. Com.10. TITUS GAVRILESCU C.219.ap.Republicii. ION GAINARU G.490.Constantin Roman Vivu.ap.16 / Bistrita Str.590LEI 11.B.ap.80 / Bistrita Str. MARIA FODOR C.360LEI 109.sc.nr.sc. MIRELA GHEORGHE S.52 / Bistrita Bld.47 / Bistrita Com.30.000LEI 91.980.140 / Jud. Str.Cluj Str.162 / Jud.545. TODORA GAVRILAS V.sc.46.nr.sc.nr.sc.200LEI 21.nr.400LEI 5.ap.480LEI 7. ILEANA FUNARU I.375LEI 49.Josenii Birgaului.2.nr.32.22.E.ap.1.str.ap.sc.nr.395.Artarilor.39 / Cluj-Napoca / Jud. Al.sc.Bistrita-N.424.Plopilor.11-13.260.ap.1.6.5 / Bistrita Str.ap.4. DOROFTEI GHERMAN D.sc.Axente Sever.573.8 / Bistrita Al.32 / Bistrita Intr.160LEI 14.nr.nr.265LEI 42.000LEI 29.15 / Bistrita Com. TOADER GIURGIU E.A.nr. IOAN GAVRILOAIE I.nr.sc.Constantin Roman Vivu. MARIUS IOAN GHIT M.nr.C. SABINA FLORE P.Andrei Muresanu.E.nr.5 / Bistrita Str.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.267.Andrei Muresanu. GRIGORE FLORE S. MARIA FRUNZETI T.ap.ap.140 / Jud.B.ap.nr.640LEI 3.086.476.2 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.nr.sc.sc. ELENA GALUT P.8.730LEI 251.529.sc. Str. TOADER GALEA I. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.D.31 / Bistrita Com. COLOMAN FOGORASI D. FLORIN GECAN I.15 / Bistrita Str.B.ap.857.700LEI 7.Arinilor. Claea Moldovei.Pietrosu.171.041.13 / Bistrita Str.425LEI 23.Constantin Roman Vivu.Trandafirilor.Parva.Independentei.12.Axente Sever.A.sc.nr.A.nr.14.A.nr.C.D.Muncelului.C.103.sc.Josenii Birgaului.nr.Bisericii.95A.ap.960LEI 46.339.000LEI 84.ap.400LEI 41.1.sc.Bistrita-N.79 / Bistrita Str.FLORE I.ap.160LEI 57.79 / Bistrita Com. GHEORGHE GALBEN I.nr.R3.Margaretelor.Dumbravei.616.Privighetorilor. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.800LEI 16.400LEI 292.A. NICOLETA ADELA GAVASI M.nr.C.002.527. TRAIAN GAINARU TURLAS I.Margaretelor. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.62 / Singeorz-Bai / Jud.Mures Str.Tineretului.ap.B.nr.sc.8 / Bistrita Str.sc. OVIDIU SILVIU GECAN F.526.Ineu.sc.780LEI 104. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.2.427.sc.320LEI 48.425LEI 31.nr.ap.114 / J Str. MARIA FLOREA G.bl.424.5 / Bistrita Com.B.ap. ELZA FRENT V. PANTELIMON GANEA L.16 / Bistrita Com.275LEI 622.nr.98 / Bistrita Str.297 / Jud. CORNEL GHERMAN G.ap.Constantin Roman Vivu.nr.Teaca.000LEI 20.920LEI 63.Bistrita-N.Deda.190.320LEI 41.237.2.619.800LEI 1.G. IOAN FLORE I.Privighetorilor.555.8.nr.ap.221.nr. Al.ap.nr.5 / Bistrita Al.Principala nr.82 / Bistrita Al.sc.Bistrita-N.Imparatul Traian.BistritaN.sc.Lechinta.221 / Jud.ap.400LEI 11.15 / Bistrita Str.ap.4 / Bistrita Str.640LEI 4.Bontida.8.14.nr. GHEORGHE GHERMAN I.sc.517.600LEI 37.000LEI 2.sc.062.nr.20 / Bistrita Al.320LEI 39.040LEI 250 .186.ap.831.Galatii Bistritei.000LEI 19.sc.5.181.nr.317.B.14.str. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.720LEI 287.030LEI 10.906. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.D.790LEI 45.sc. ELENA GALBEN T.4.13.671.sat Rusu Birgaului.200LEI 1.53.nr. Com.sc.nr. ADRIAN GHERMAN G.403.21 / Bistrita Al.ap.Cluj 11.A. ANDREI GALUT P.15.62.160LEI 39.nr.ap.A.C.nr.B.nr.ap.850LEI 31.Josenii Birgaului.sc.A.Axente Sever.C.356.ap.000.

B.967.001.sc.nr.sc. MARIA HADNAGY L.ap.Ecaterina Teodoroiu.ap.800LEI 41. FLORICA HAPCIUC GH.920LEI 9.42A / Bistrita Str.8.15 / Bistrita Str.nr.988.Ursului.B.nr.500LEI 8.190LEI 20. VALERIA HODOROGA A.660LEI 9.281.G-ral Grigore Balan.1. ANA GRAMA I.Bistrita-N.Bistrita-N.bl.D.680LEI 46.360LEI 6. FLORICA HOSU V.707. SILVESTRU HEGEDUS P.sc.1.16 / Jud.nr.1.sc.sc.ap.600LEI 12. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.34 / Bistrita Str.413.540LEI 8.Turturelelor.sc.400LEI 11.sc.10 / Bistrita Str.nr.840LEI 26.093.A.sc.sc. ELENA GONCZEL I.949.ap.sc.Gheorghe Sincai.485.Avram Iancu.Bistrita-N. MARIA GROSAN I.Bistrita -N.315.614.nr.040LEI 36.B.73 / Bistrita Intr.nr. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.200LEI 4.Lechinta.nr.str.000LEI 14.250LEI 1.ap.Bistrita-N. Bld.Constantin Roman Vivu.sc.nr.967.Clopoteilor.sc.11 / Beclean / Jud.44 / Bistrita 39.39 / Bistrita Al. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.500LEI 14.nr. IOAN IOJA I. AUGUSTIN HODOROGA A.nr.sc. ILEANA HOROBET I.nr.171. Al.Sub Cetate.19 / Bistrita Str.nr.D.400LEI 27.ap.ap.Axente Sever.ap. Al.1 / Bistrita P-ta Morii. MIRCEA RADU Str.261.Panait Cerna.Lechinta.389.Lechinta.11.920LEI 2.C.nr.ap.ap.ap. GRIGORE GRIGOREANU A.364.sc.Zorilor.28.170LEI 18.B.ap. FLOAREA IOJA I.1.Decebal.sc.21 / Bistrita Str. STELUTA RODICA IONASCU T.3.40 / Bistrita Com.10 / Bistrita Str.13 / Bistrita Bld.Andrei Muresanu.E.ap.13 / Bistrita Str.nr.ap.246 / Jud.Turturelelor.Ciresului.nr.450LEI 20.B.sc.Gheorghe Sincai.2 / Bistrita Str.ap.nr.935.nr.nr.800.ap.ap.33 / Bistrita Str.2.sc.nr. ANA HOTIMA N.160LEI 38.16 / Jud. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.D.Telciu.Bisrici.Imparatul Traian. GHEORGHE HARRA R. JENICA HORVAT A.sc. Com.28.7 / Bistrita P-ta Libertatii.186.493.L2.85 / Bistrita Bld. NICOLAE ILIES S.31.sc.nr.A. SORIN HERINEAN V. DORIN RADU ILIES N.ap.11.A.nr.B.nr. ANA HERINEAN V.223.280LEI 5. LIVIU HERINEAN V.Nimigea.3 / Bistrita Str. P-ta Libertatii.sc. ALEXANDRU IONASCU I.127 / Jud.200LEI 20.sc. ERZSEBET GORBAI F.686.070LEI 2.060.Decebal.L2.Calimani.ap. ALEXANDRU HREHORET I.27 / Bistrita Str.5.nr.200LEI 11.060LEI 2.840LEI 43.nr.nr.nr.Bistrita-N.Andrei Muresanu.sc.D.800LEI 20.nr.B.025LEI 43.675.Florilor. ALEXANDRU HODOROGA A.4.200LEI 59.sc. ALEXANDRU HODOROGA A.nr.13 / Bistrita Str.11.389.401.927.Prundu Birgaului.B.389.140.sc.1.nr.934.100LEI 107.1 Decembrie.830LEI 10. CORNELIA HOROBET M.sc.C1. IOANA HREHORET Z.Tihuta.348.sc. CRISTIAN RADU HORT I.42.367.nr.bl.600LEI 72.16.89/A / Jud. Str.16 / Jud.722 / Jud.Basmului.B.A.B.800LEI 8.1.275LEI 58.Zorilor.030LEI 27.nr.ap.720LEI 251 .3.36 / Bistrita Com.411.6. IOAN IMBROAIE M.53.453.bl.021.16 / Bistrita Al. ION MARIN GROSS V.B.ap.320LEI 8. Str.525.2.88 / Bistrita Str.297.69 / Bistrita Intr.Lechinta.6.nr.475LEI 1. Str.nr.C.080LEI 13.Solomon Halita.560LEI 30.nr. ANDREI HERCIU R.nr. Com.043. ATILLA GONCZEL L.ap.A.389.44 / Bistrita Str.70 / Bistrita Com.417.ap.sc.145 / Jud.19 / Bistrita Com.nr.14.932.73 / Bistrita Com.000LEI 26.D.ap. REGHINA ILOVAN G.nr.135.Decebal.Bistrita-N.1.ap.ap. Str.14 / Bistrita Al.Bistrita-N.bl.5.Bistrita-N.nr.Dornei.2. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.nr.Pescarilor.11 / Beclean / Jud.Tineretului.1.450LEI 26.B.Crinilor.600LEI 1.sc.C.67 / Bistrita Intr.457.GLIGOR M.ap.579.902.070.Plopilor. Str.240LEI 5. GEZA HANGAN S.Imparatul Traian. VALERIA HOTIMA G.sc.16 / Beclean / Jud.039.nr.1.2.bl.Bistrita-N. NASTASIA IONASCU G.466.sat Nimigea de Jos.ap.sc.978.ap.C.17 / Bistrita Al.ap.16 / Bistrita Str.440LEI 7.sc. FRASINA GRICIUIC G.Bistrita-N.nr.Decebal.nr.nr.A.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara. ALEXANDRU HORVAT F.ap.ap.920LEI 25.1 / Bistrita Bld. MARIA GRAUR I.2.225.090.

Plopilor.B.nr.Principala.118.11 / Dej / Jud.sat Dorolea. OSCAR MACARIE A.sc.475.E. Com.59 / Bistrita Cartier Viisoara.38 / Bistrita Intr.nr. ANA KISS I.6. ROZALIA MANUELA KIS M.62.Nimigea.Caraiman.sc.ap.nr. LIVIA MANILA A.nr.45 / Bistrita Str.nr. GHEORGHE MANGA I.638.B.850LEI 5.nr.448.Cerbului.820.800LEI 14. Str.ap.sc. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.44 / Bistrita Str.3.Iasomiei.E.160LEI 37.450LEI 6.200LEI 16.ap.050LEI 36.520LEI 6.560LEI 78.Florilor.ap.192 / Jud.sc.sc.Nasaudului.nr.sc.600LEI 12.Toamnei.52 / Bistrita Al.sc.334.D.223.757.nr.sat Dorolea.667. OCTAVIAN IUJA A.18 / Bistrita Str.174 / Jud. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.Sucevei.4.sc.Pietrosu.170 / Bistrita Str. MARIA LACATUS V.1 / Bistrita Str.sc.nr.1.400LEI 10.280.nr.2.080LEI 9.ap.nr.4.ap.2.1 Decembrie.680LEI 164.3A / Bistrita Al.728.409.ap.440LEI 34.nr.Bistrita -N.15 / Bistrita Com.F.nr.400LEI 6.nr.35 / Bistrita Str. CRISTINA GEORGETA MAN G.sc.558.160LEI 6.1.2A.21A / Bistrita Str.2 / Beclean / Jud.Prundu Birgaului.sc.nr. MARIA KISS V.ap.741.3.Garoafei.Fagului.Pescarilor.nr.A.754.16.sc.5 / Bistrita Str.640LEI 20.ap.050LEI 38.33.sc.I.nr.14 / Bistrita P-ta Bobilna.Gh.nr.Solomon Halita.ap.400LEI 52.13 / Bistrita Str.63 / Bistrita Bld.200LEI 49.B.2.Axente Sever.nr.074.nr.33 / Bistrita Bld.sc.sc.700LEI 64.Cluj Str. VERGINIA VOICHITA MANZAT A. VOICU MANDACHE I.ap.C.Bistrita-N.722.13 / Bistrita Str.nr.ap.360LEI 15.24 / Bistrita Str. ADRIAN IACOB MAIRAN G.Decebal.3 / Bistrita Str.Solomon Halita. HOREA SANDU MANARCA N.B.366.Petre Ispirescu.200LEI 18.sc.ap. VASILE LESAN I.600LEI 518.nr.ap.174.IRIMIAS I.ap.560LEI 22.nr.48 / Bistrita Al.sc.376.935. IOAN MARCU P.680LEI 311.280LEI 3.6.000LEI 88.nr.ap.11 / Bistrita Com.440LEI 41.320LEI 36.D. Com.818.162.061.ap. LIVIA SAVETA MANDRU G. VIOREL MARIESAN E.489.ap.nr.760LEI 2.D.4.Artarilor.015.Caragiale.Pop de Basesti.22.Bistrita-N.ap.ap.845. Al.sc.nr.720LEI 26.74 / Bistrita Str.Garoafei.ap.B.nr.023.427.9.Bistrita-N.nr.Decebal.43 / Bistrita 2.497.nr.816. STEFAN LACATUS A.080LEI 3.358.35 / Bistrita Al.nr.sat Mocod. Str. MARIA MANCAS P.ap.ap.sc.25 / Bistrita Str.Livezile. ANA LEOCA T.nr.1.3.587.Stefan cel Mare.350.230LEI 4.30.sc. GRIGORE TRAIAN MAN V.sc.43 / Bistrita Str.Granicerilor.sc.sc. EUGEN MAEREAN I.12 / Bistrita Str.000LEI 8.560LEI 17.nr.915LEI 11. RAVICA IUJA V.41.sc.200LEI 166.A.138 / Bistrita Str.173 / Jud.A.ap. SUSANA KOLOZSVARI O. MARIA MANGA GH.nr.ap.5.nr. EMILIA ANGELA Str.nr.23.8.sc.nr.sat Susenii Birgaului / Jud. ANUCA ISTRATE T.264.372.3.Panait Cerna.600LEI 31.C.Toamnei.3. IOSIF JAKAB F.Livezile.Heniu.674.22 / Bistrita Str.nr.ap.nr. ONORIUS IVAN I.040LEI 4. VICTORIA MAEREAN N.Sucevei. GAROFITA ISTRATE C. DOINA KOCSIS F.bl.nr.nr.L.ap.ap.A.97 / Jud.Bistrita-N.sc.T1.B. RADU STEFAN JAUCA G.bl.10 / Bistrita Com.sc.Bistrita-N. Str. DINA LEONTE G.bl.str.Obor.121.4 / Bistrita Bld.000LEI 10.ap.900LEI 13.sc.26 / Bistrita Al.B. PETRU MAGDEA I.040LEI 6.2. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.474. CALIN TEODOR MANARCA I.B.ap.907.nr.13 / Bistrita Str. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.Nicolae Titulescu.Petre Ispirescu.A.319.ap. FLOARE MARGINEAN I.B. VIOREL LAKATOS F.A.ap.27 / Beclean / Jud.D.Plopilor.38 / Bistrita Str.9 / Bistrita Str.B.nr.Bistrita-N.C. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A. LIVIA KEREKES I.Rodnei. ONITA MAIER P.Soimilor.160LEI 9.Zorilor.6 / Bistrita Str.759.Independentei.760LEI 20.000LEI 252 .1.000LEI 15. Str.534.Sieu-Odorhei.Zambilelor.791.10 / Bistrita Bld.nr.24.266.Colibitei.A.4. ANGELA KISS A.7 / Bistrita Al.800LEI 6.sc.3.Republicii.D.

sc.28 / Bistrita Apahida.ap.898.Izlazului.nr.nr. Com.Toporasului.233. LIVIU MOLDOVAN I.423. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.sc.B. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.2. MARGARETA MOLDOVAN T.1.ap. IUSTIN MOLDOVAN GH.240LEI 29.Voinicului. TOADER MOLDOVAN V.800LEI 123.5.Stefan cel Mare.844. VICTOR MEDAN V. MARIA Str.sc.ap.830LEI 34.14.22.nr.G-ral Grigore Balan.nr. ILEANA MORUTAN R.520LEI 11.8C.C. LIVIU CIFOR MATEI I.A4.Tudor Vladimirescu.ap.nr.Cetate. ION MOLDOVAN I.A.A.Octavian Goga.714.39 / Bistrita Str.sc.Nasaudului.nr.sc.Decebal.438.5.ap.sc.000LEI 8.2A.880LEI 253 .7.796.ap.839.280LEI 115.sc.Artarilor.ap.Pop de Basesti. IOAN VASILE MOLDOVAN I.ap.184.Crinilor.14.sc.9 / Bistrita Str.2 / Bistrita Com.G-ral Grigore Balan.nr.70 / Bistrita Str.240LEI 56.16.bl.nr. IOAN MIHAI I.P2.932.22.35 / Bistrita Str.796.C.ap.Crisan.A.120LEI 32.A.134.9 / Bistrita 10.nr.880LEI 39.sc. TEOFIL MOLDOVAN O. FINICA MOLDOVAN V. OVIDIU MOLDOVAN G. ALEXANDRU MARTI A.bl.nr.A. EUGENIA MOLDOVAN A.A.sc.ap.ap. GEORGETA MARTI A.ap.040LEI 13.sc.8 / Bistrita Str.480LEI 21.158.560LEI 17.ap.Rodna.A.706.A.G-ral Grigore Balan.6.ap. FELICIA TATIANA MISZTI I.367.160LEI 36.090.nr.sc.38.47 / Bistrita Str.nr.nr.4 / Bistrita Str.ap.Rodnei.Andrei Muresanu.sc.sc.ap.520LEI 66.nr.E.925LEI 105.Nasaudului.C.sc.nr.000LEI 15.3 / Bistrita Str.930.580.Imparatul Traian.ap.str.160LEI 33.8 / Bistrita Str. MARIA MOLDOVAN I.Vasile Lupu.816.860.Plopilor.Colibitei.Porumbeilor.B.49 / Bistrita Calea Moldovei. IOAN MOLDOVAN G. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.sc.5.Republicii.A.nr.17.922.080LEI 36.220LEI 104.160LEI 11.2.ap.080LEI 20.38.20 / Bistrita Bld.ap.Cluj Str.A. TIBERIU MOISEI E.sc.74 / Bistrita Str.390LEI 136. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.B.nr. IOAN MORUTAN I.nr.720LEI 23.ap.9 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.ap.nr. LIVIA MOLNAR GH.240LEI 15.Bistrita-N.Sucevei.nr.9 / Jud. ELENA MOLDOVAN A.1.24.8 / Bistrita Bld.637 / Jud.216. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.739.sc.18 / Cluj-Napoca / Jud.C.6 / Bistrita Str.sc.A.ap.339.417. SORIN MOLDOVAN I.730 / Jud. GRIGORE MIHUT V.nr. ROZALIA MICAN M.277.49 / Bistrita Str.Axente Sever.nr.nr.sc.15 / Bistrita Al.nr.309.14.nr.96 / Bistrita Str.Octavian Goga.2.12 / Bistrita Str.3.C.1 / Bistrita Str.A.9 / Bistrita Bld.sc.Tiberiu Brediceanu.5 / Bistrita Str. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.12.42.bl.sc.Octavian Goga.nr.993.Solomon Halita.E.040LEI 21.21A / Bistrita Str.16.32 / Bistrita Str.ap.nr.Gh.38.sc.ap.14.Andrei Muresanu.nr. CLAUDIU MEDVESCHI A.Axente Sever.Cuza Voda.ap.ap.nr.766.8 Str.70 / Bistrita Str.ap. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I. ANA MICAN S.sc.nr.120LEI 24.nr.000LEI 106.Republicii.630.109 / Bistrita Str.ap.nr.nr.nr. IOAN MOTIU I.nr.ap.42.879.302.000LEI 10.G-ral Grigore Balan.nr.sc.677.nr.Bistrita-N.744.nr.A.500LEI 9.Lupeni.13 / Bistrita Bld.74 / Bistrita Str.sc.675.200LEI 20.A.nr.15 / Bistrita Al.ap.969.Republicii.A.400LEI 7.600LEI 22.13 / Bistrita Com.840LEI 14.MARIN I.Voinicului.42.924.2.892. IOAN MITITEAN A.nr.Cluj Str.nr. MARIANA MARIS I. Bld.800LEI 4.nr.300LEI 18.nr.490LEI 2.Rodna.sc.800LEI 115.200LEI 92. PAUL COSMIN MIHUT V. VICTORIA MIKLOS L.ap.Heniu. IOAN MOLDOVAN G.E.442. EVA MARIA MILEA T.578.D.ap.4 / Bistrita Bld.558.1. GICU MORAR I.Petre Ispirescu.831.Bistrita-N.D. NECULAI MINZAT A.6 / Bistrita Al.sc.Alexandru Vlahuta.320LEI 63.ap.E.sc.sc.450 / Jud.39 / Bistrita Str.nr.ap.300LEI 58.904.14 / Bistrita Str.A. MARIA RODICA MOLDOVAN T.884.000LEI 10.1. POMPEI MOLDOVAN T.900LEI 24.680LEI 160.11 / Bistrita Bld.sc.nr.bl.nr.sc.ap.B.11 / Bistrita Intr.14 / Bistrita Str.Panait Cerna.626.9.000LEI 13.ap.ap.32.G-ral Grigore Balan.4.945.280LEI 3.Stefan cel Mare.360LEI 113.129. RODICA MIOARA MEDAN NAT.A.C.000LEI 22.8 / Bistrita Bld.E.920LEI 17. ANA MATEI I.nr.22.360LEI 8.sc.A.20 / Bistrita Al.sat Budacu de Sus.892.sc.53.15 / Bistrita Bld. OVIDIU MOLDOVAN S.nr.252. Bld.sc.B.12 / Bistrita Str.sc.ap.Colibitei.339.

ap.825. SIMONA CALINA PACURAR I.25 / Bistrita Bld.15 / Bistrita Str.ap.600LEI 2.560LEI 22.10 / Bistrita Com. LEONTE NALUCA G.960LEI 12.930.42.267 / Jud.sc.240LEI 43.Plopilor.nr.bl.Decebal.920LEI 43.Republicii.Piriiasului.81 / Jud.2.sc.660LEI 42. GAFINA PANIS A.Independentei.sat Apatiu. GABRIEL PAOLETTO V.Bistrita Birgaului.B.000LEI 53.Ion Pop Reteganu.2 / Bistrita Str. Str.Margaretelor.39.56.800LEI 39. Al.St.515.703. DINU GHEORGHE ONOFREI I.C.000LEI 6.Sintereag.818.MOTOC I.A.Ionescu Gheorghe Gion.080LEI 6.Bistrita-N.sat Blajenii de Sus.771.nr.Andrei Muresanu.nr.Crinilor. LIVIA PANIS I.Bistrita-N. PETRE NASAUDEAN I.000LEI 69.ap.ap.550LEI 1. Bld. LUCIA NALUCA I.678.46A. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V. MARIA OLTEAN G. NICOLAIE OLTEAN N.str.nr.576. ELENA NITU I.ap.1.ap.bl.ap.Independentei.nr.080LEI 51.Arges Bld.57 / jud.949.A.56.nr.640LEI 13.004.sc.400LEI 44.nr. IOAN PAOLETTO E.Imparatul Traian.646.nr.nr.192 / Jud. MARIA MURESAN G.sc.C.60 / Bistrita Str.Independentei.F.210LEI 19.ap.ap.100 / Bistrita Bld. Al.Independentei.Independentei. IOSIF OLTEAN I. VIORICA PASCU V.nr.27 / Bistrita Al.000LEI 22.ap.28.196.528.560LEI 15.sc. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.O.Garoafei.843.Privighetorilor. LUCIA OLGA PACURAR D.bl.140.9 / Bistrita Str.652. Str. DUMITRU MURESAN V.sc.nr.ap.ap.Imparatul Traian.982.661.sc.D.640LEI 48. EMILIA NICULESCU GH.320.nr.678. MARIA VICA ONITA I. VILUTA ADRIANA OPREA M.26 / Bistrita Com.4 / Bistrita Com.Ciceu-Giurgesti.Andrei Muresanu.223. ALEXA ONIT I. ION OREHOV GHE.70 / Jud.Pietrosu.sc.Chiochis.sc.B.sc.sc.12 / Bistrita Al. MARIA NEGRUSA I.Garoafei.ap.28.nr.ap.2 / Pitesti / Jud.B.sc.17 / Bistrita Al. ANA MRENES M.A.930.2.nr.nr.748.bl.D.15 / Bistrita Str.sc.21. VASILE NEDELEA I.410LEI 62. ELENA ODOCHIAN G. EMILIA NOGHI N.A.2 / Bistrita Str.nr.48 / Bistrita Str.B.6.nr.ap.717.360LEI 35.sc.38 / Bistrita Bld.897.nr.sc.27 / Bistrita Str.200LEI 13.ap.B.240LEI 4.H.393.sat Blajenii de Sus.nr.nr.131 / Bistrita Str.nr.nr.Iosif.Lechinta.sc.499.Mures Bld.58.400LEI 33.Ion Pop Reteganu.127C / Bistrita Str.sc.Tarpiului.222 / Jud.nr.sc.nr.900LEI 42.Strajerului.400LEI 28.120LEI 28.89 / Bistrita 25.71 / Bistrita Bld.nr.nr.Imparatul Traian.300LEI 7.8 / Bistrita Al.320LEI 254 .ap.A.750LEI 367.2.A. Com.sc.B.57 / jud.1 Mai.ap.ap.394 / Jud.B.D.nr.58.200LEI 35. LUCA NAGY L.2 / Bistrita Str.sc.562.Bistrita-N.B.nr.C.660LEI 11.705LEI 4.421.nr.Alba-Iulia.186.nr. NICOLAE PASTOR I.4.sc.100 / Bistrita Str.nr.sc.D.Alba-Iulia.034. ILEANA ONIT C.ap.C. OTILIA PACURAR G.nr.376.7A.19 / Bistrita Str.ap.Sintereag.sc.nr.000LEI 89.440LEI 20.893.860.16.120LEI 22.nr.A.8. Str.15 / Bistrita Str.560LEI 1.34 / Bistrita Str.B.167. NICOLAE OLTENAS V.244 / Jud.18 / Bistrita Budacu de Jos.129.Stefan cel Mare.sc.Bistrita-N.ap.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.5 / Bistrita Str.sc.14.Bistrita-N.sc.Bistrita-N.Bistrita-N.sc.960LEI 5.2B.1.033.623.Imparatul Traian.10 / Bistrita Com.240LEI 15.Ion Pop Reteganu.nr.2. FLORICA MURESAN N.A.ap.nr. ANISIA MOTOFEANU T. ALEXANDRU OLTEAN G.ap.6.ap.1.750LEI 22. FLOARE PASMANGIA N. IULIU PASZTOR F.640LEI 39.9B.495. ILEANA Vatava.Pietroasa.15 / Bistrita Al.bl.sc. SIMION NEMES T.1.55 / Bistrita Str.459.B.Bistrita-N.A6.757.Vasile Lupu.20 / Bistrita Com.24 / Bistrita Str.ap.ap.nr.495.nr. MARIA PASERE A.660LEI 47.sat Dumbraveni.ap.B.049.400LEI 20.nr.450.Heniu. Str.680LEI 17.000LEI 25. ION NEDELEA V.sc.4 / Bistrita Str.nr.873.280LEI 5.180LEI 30. DANIEL PANIS I.Privighetorilor.13 / Bistrita Micestii de Cimpie. NICOLAIE OBREJAN L.918.nr.Codrisor. VLADIMIR ODORHEAN D. SIMONA NASTASE I.ap.Florilor.2.nr.nr.1.396.

Tudor Vladimirescu.11 / Bistrita Intr.Independentei.800LEI 95. FLOARE PAULINER N.ap. DANIELA ADRIANA PLATON E.ap.nr.732.sc.60.100LEI 76.Republicii.Salcilor. FLORICA MARIOARA POP I.ap.411.25 / Bistrita Str.935.600LEI 5.920LEI 169.Bistrita-N.nr.H.bl. EUGENIA POP G. LUCIA POP M.587.Imparatul Traian.nr.sc.ap.13.sc.880LEI 10.794.ap.920LEI 102.Voinicului. OCTAVIAN .sc.100LEI 257.807.31.160LEI 13.sc.965.nr.8 / Bistrita Str.nr.35 / Bistrita Al.sc.Octavian Goga.51 / Bistrita Com.PATRASCU N.972. IOANA PAVEN G.24 / Bistrita Str.C.sc.Decebal.372.ap.135.Panait Cerna.nr.50 / Bistrita Bld.920LEI 89. ALEXANDRU PESTINA I.1.15.sat Rusu Birgaului / Jud. LIZETA FELICIA POJAR GH.sc.nr.920LEI 126.12B / Bistrita Str. MARIA SILVIA POP V.ap.Mures Str.B.640LEI 38.ap.796.000LEI 4. VASILE PETER A.Octavian Goga. IOAN CRISTIAN POP L.Mihai Eminescu.ap.nr.100LEI 4. EUGEN VIOREL PETRISOR D.ap.26 / Bistrita Str.877.Crinilor.nr.Zorelelor.30 / Bistrita Str.279.nr. IOAN POP A. ELENA POJAR G.A.595.Dogarilor.Emil Girleanu.14 / Bistrita Str.2.nr.360LEI 25. STEFAN POP S.Victor Babes.bl.sc.nr.Octavian Goga.2. SIMONA LILIANA POJAR S.685.Republicii.D.ap.Viilor.000LEI 3.12 / Bistrita Str.243.ap.Nasaudului.Nasaudului.3.9.017.sc.Ciceu Giurgesti.440LEI 255 .sc.280LEI 37.2.15 / Bistrita Str.A.339.822.018.600LEI 115.Bistrita-N.ap.Bistrita-N.12B / Bistrita Bld.252.B.52.41.nr. PETRU PLATON I.840LEI 13.nr.Nicolae Titulescu.Fintinele.nr.700LEI 99. EVA MARIA PETRAS F.Nimigea.372.Octavian Goga.Florilor. I.B2.B.Tihuta. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.nr.ap.594.25 / Bistrita Intr.sc.E.nr. MARCELA PETRINGELU V.nr.sc.A1.ap.52.Republicii.112 / Bistrita Str.5.2 / Bistrita Str.ap.102 / Bistrita Bld.nr.decedat POP V.653. DORIN SORIN POP A.800LEI 6.675.C.Tudor Vladimirescu.A.722.A. ADRIANA POP L.nr.000LEI 8.A.12 / Bistrita Com.Independentei.sc.1. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.856.ap.ap.nr.Republicii.nr. GLIGORE POP G.sc.975LEI 12.Alba-Iulia.13.C. Str. IOAN PINTEA F.89 / Bistrita Str.nr.18 / Bistrita Bld.2.ap.sc.11 / Bistrita Bld. STEFAN POP A.nr.000LEI 56.4 / Bistrita Str.12 / Bistrita Com.9A.nr.400LEI 1.sc.Viitorului.400LEI 41. GRIGORE POP T.35 / Bistrita Al.nr. ANUCA PUGNA T. RODICA POP N.ap.sc.C.520LEI 19.4.180.Imparatul Traian. Bld.sc.36 / Bistrita Str.26 / Bistrita Str.nr. AUREL POP A.nr.nr.017.44 / Bistrita Str.25.725LEI 9.Nasaudului.Alba-Iulia.2.sc.800LEI 50.nr.24 / Bistrita Str.2.A.2.400LEI 14. MARIA PETRISOR G.687. Al.Salcilor. MARIA Str.320LEI 10.89 / Bistrita Str.sc.000LEI 50.sc.19 / Bistrita Str.157. SAVETA POP I.682.A.H.ap. ANA PLATON D.1.920LEI 65.A. EMIL POP I.Gheorghe Sincai.140.ap. ALEXANDRU PUIU D.953.7 / Bistrita Bld.ap.31.680LEI 5.11 / Bistrita Str.800LEI 112.46 / Bistrita Str.nr.198.3 / Bistrita 129.ap. VASILE PETRAS G.ap. GHEORGHE POJAR S.8 / Tirgu-Mures / Jud.356.Viilor.330LEI 31.169.101.040LEI 7.B.sc. SILVESTRU SORIN PRECUP G.9 / Bistrita Al.Mihai Eminescu.nr.nr.320LEI 142.36 / Bistrita Al.663.406.15 / Bistrita Str.Imparatul Traian.Imparatul Traian.nr.325LEI 34.ap.520LEI 16.920.640LEI 15.Independentei. IOAN PLATON E.305. IOAN VASILE PLESCA G.6.nr.ap.15.nr.Stefan cel Mare.593.B.640LEI 24.200LEI 67.ap.040LEI 10.D.B. FLORICA POP G.142.235.sat Dumbraveni / Jud.bl.Ciresului.1.15 / Bistrita Str.509.008.nr.Josenii Birgaului.nr.400LEI 26.sc.nr.A.sc.14 / Bistrita Str.34 / Bistrita Str. MIHAELA ANCA POP G. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.nr.nr.000LEI 19.3 / Bistrita Bld. ANDREI POP I.120LEI 40. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.sat Mititei / Jud.nr.D.nr.sc. LUCIA DOINA POPESCU GH.8 / Bistrita Str.11 / Bistrita Str.C.ap.500LEI 3.546.Valea Castailor.

35 / Bistrita Bld.390LEI 53.sc.nr.Plopilor.120LEI 21.ap.ap.3.16 / Bistrita Al.F.sc.sat Colibita.Bistrita Birgaului.24 / Bistrita Al.Plopilor.000LEI 27. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.Libertatii.Bistrita-N.1.Libertatii.12 / Bistrita Str.nr.Vasile Lupu.120LEI 16. IOAN RUS I. CAROLINA SABADUS GHERMAN A. CONDRATE RUS I.ap.nr.Rotunda.nr.800LEI 51.440LEI 6.ap. DOMNITA RUSU I.860.sc.Sg.A.306.14 / Bistrita Bld.ap.320LEI 38.33 / Bistrita Al.nr.400LEI 8. VASILE ROSU GH.440LEI 5.nr.55 / Bistrita Bld.A.Imparatul Traian.A.820LEI 90.3 / Bistrita Al.sc.nr.A.ap.760LEI 103.ap.960LEI 20.928.sc.360LEI 9.376.19 / Bistrita Str.nr.Pandurilor.883.781.nr.440. FLOAREA SABAU I.C.Caraiman.A.2.045.830LEI 21.sc.ap.720LEI 128. ELENA RUS D.1.Stefan cel Mare.Bistrita-N.170.708. FLORICA RETEGAN G.720LEI 38.ap.D. CRISTOF REBRISOREAN I.Plopilor. FELICIA SABAU G.860.384.nr.ap.Florilor.A.nr.26 / Bistrita Str.612.4 / Bistrita Al.sc.423.sc.6.ap.790LEI 41.sc.25 / Bistrita Al.sc.ap.nr. TIBERIU OVIDIU RUS L.1.sc.bl.6 / Bistrita Bld.15 / Bistrita Str.nr.sc.401.nr.46.840LEI 64.ap.Alba Str.600LEI 9.nr.sc.35.ap.580LEI 67.6.ap.13 / Bistrita Str.nr.050.613.A. DANIEL OVIDIU RUS I.2.A.935.sc.71 / Aiud / Jud.B.15.25.9 / Bistrita Str. IOANA SABAU M.161.818.PURCEL A.nr.ap.14.A.nr.nr.Plopilor.ap.542.sc.A.sc.000LEI 28.1.9 / Bistrita Com.Ineu.Decebal.Decebal.sc. FLORICA ROSCA V.nr.Eroilor.nr.Margaretelor.2 / Pitesti / Jud.nr.800LEI 4. DOINA SABAU A.ap. IOAN RUSU E. Bld.12 / Bistrita Al.320LEI 53.B.nr. GAFINA SABO V.Imparatul Traian.ap.ap.ap.3.ap.640LEI 25.A.166 / Jud.C.nr. ROMULUS VIRGIL RUS I. DOINA ELENA RUS I.Dumbravei.sc.A6.C. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.D.55 / Bistrita Str. ENIKO SALANKI I.1.1.ap.37 / Bistrita Al.ap.sc.15 / Bistrita Bld.A.sc.nr.Decebal. VASILE SALAK GH.nr.A.720LEI 29.15.Decebal.35.sc.720LEI 3.ap.B.1 / Bistrita Str.sc.346.B.maj.6.983.Ineu.sc.387.B.nr. BOGDAN ROTAR I.Arges Str. ATTILA SALVAN I.Decebal.4 / Bistrita Com.Margaretelor.A.ap. ELISABETA RUSU D.nr. ILIE RUS D.A. ALEXANDRU RODILA I.B. IONELA RADU C.11 / Bistrita Al.Decebal.15 / Bistrita Al.nr.2.nr.B.137.sc.760LEI 43.281.Florilor.C.843.Calimani.sc.Ghiocelului. AUREL ROMAN V.Constantin Roman Vivu.951.3.372.000LEI 2.Pandurilor.nr.8 / Bistrita Intr.nr.sc.8 / Bistrita Str.109 / Jud.81 / Bistrita Str.400LEI 27.25 / Bistrita Str.Nimigea. CORINA MARIANA RUS I.505.54 / Bistrita Str.nr. EMILIA PUSCAS I.260LEI 20.sc. IOAN Str.sc.2. Str. MARIUS LIVIU RUSU T.Bistrita-N.684.934. MARIA RUS GH.nr.ap.118.180LEI 23.17.25.nr.sc.A.2.ap.1.Ineu.800LEI 62.ap.ap.400LEI 50.ap.1.115.A.4 / Bistrita Str.Eroilor.Constantin Roman Vivu.75 / Bistrita Str.Pop de Basesti.C.610LEI 132.Decebal. IOAN GHEORGHE SALVAN O.500LEI 3.166 / Jud.800LEI 22.Andrei Muresanu.440LEI 54.sc.46A. SULTANA AURORA SALVARI N.2.nr.2.Privighetorilor.sc.521.071LEI 14.ap.15 / Bistrita Bld.nr.sc.40 / Bistrita Str.050LEI 40.927.Gh.352.sc.254.sat Taure.D.3. NICULAE RUS I.Sucevei.A. 26.596. ROZALIA SALANKI C.sc.930. MARIA ROTAR M.111.Violetelor.6 / Bistrita Al.sc.Octavian Pop.6 / Bistrita Al.240LEI 51. IOAN SABAU V.Nimigea. VASILE REBRISOREAN M.44. LIVIU RUSU L.sc.080LEI 256 .ap.680LEI 20.nr.022.520LEI 18.nr.1.089.000LEI 11.Ionescu Gheorghe Gion.Clopoteilor.3 / Bistrita Com.101.8 / Bistrita Str.6 / Bistrita Str. IOAN RUSIN N.11 / Bistrita Al.080LEI 10.A.ap.ap.bl.nr.A.sat Taure.nr.nr. NICOLAE RUSU I.nr. LILIANA CRINA RUS G.8.186.505.000LEI 12.7 / Bistrita Str.nr.ap.

000LEI 76.ap.Ioan Slavici.965.sc.1. Str.600LEI 31.650.21 / Bistrita Al.560LEI 13.sc.48 / Bistrita Al.ap.489. Str.120LEI 139.Libertatii.730LEI 9.Budesti.nr.15 / Jud.163 / Jud.499.800LEI 12.607.ap.064.sc.ap.nr.706.Gh.961.420LEI 7.Scurta.sc.6.055. NICOLAE SIMIONCA A.sc.nr.nr.400LEI 126.501.930.116.ap.400LEI 66.Sucevei. MARIA SANDOR I.bl.ap.nr.030LEI 26.020.Bistrita-N.nr. VIOREL SINGEORZAN G.nr.72 / Jud.nr.Bistrita-N.sc.nr.12 / Beclean / Jud.sc. RADU SAVU V. IOAN Com.J.907. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I. ADRIAN PETRU SANTA M.D.Bistrita-N.nr.000LEI 9.nr.2.bl. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.961.nr. ION SECOBAN I.Axente Sever.sc.nr.1. DOINA GABRIELA SUCIU T.A. DOINA SIMION N.ap.B.21 / Bistrita Al.Principala nr.730.F.nr.ap.nr.SAMBOTELECAN P. STEFAN SIMA A.499.D. MARGARETA SOLDEREA I. ROZALIA SANGEORZAN G.000LEI 114.250LEI 84.F.A.21 / Bistrita Com. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.sc.A.Imparatul Traian.F.nr. OCTAVIA SARMASAN N.000LEI 139.ap.Ioan Slavici.12.ap. Str.nr.13 / Bistrita Str.nr.sc.nr.3. ELISABETA SZEKELY I.Cooperativei.Sintereag.25.Plopilor.640LEI 52.2.620.881.nr.sc.B.sc.ap.B.17 / Bistrita Str.920LEI 8. ANA MARIA SIMION N.Plopilor.1 Mai.ap.ap.ap.B.str.nr.1 Decembrie.ap. TEOFIL SAVESCHI I.34 / Bistrita Str.29 / Bistrita P-ta Morii. LEONTINA SIMBOTELECAN A.000LEI 125. CONSTANTIN SOLDOAE M.50 / Bistrita Com.Ineu.46 / Bistrita Intr.198.360LEI 285.12. IOAN SPERMEZAN V.12 / Bistrita Str.5 / Bistrita Al.019.3 / Bistrita Str.3.040LEI 19.bl.sc.4.000LEI 73.Bistrita-N.B.12 / Bistrita Bld.sc.Independentei.Decebal.28.970LEI 61.ap.nr.nr.280LEI 2.418.sc.000LEI 25.ap.A.Matei. GABRIEL SOMESAN G. GHEORGHE SCRIPCARU M.sc.sc.493.Somesului.nr.9 / Bistrita Str. IOAN SPATAR I.400LEI 7.7. GABRIELA SOLDOAE T.nr.160LEI 22.29 / Bistrita Str.260. AUREL SESERMAN N.Sub Cetate.918. MARIA SESERMAN V.Octavian Goga.280LEI 28. P-ta Petru Rares.9 / Bistrita Com.Grivitei.sc.645.nr.000LEI 25. ELENA SUCIU I.nr.21 / Bistrita Str.000LEI 257 .505.Octavian Goga.29 / Bistrita P-ta Morii.306.A.58.36.ap.510LEI 23.ap.398.Gheorghe Sincai. VASILE SANTA G. TITUS SUCIU V.Heniu.Artarilor.092.11 / Bistrita Str.C.sc.8 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str.nr. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.C.nr.ap.7A.Matei.303.Dogarilor.sc.779.ap.131.B.800LEI 67.nr.1 Decembrie.67 / Bistrita Al.C.nr. Str.A.111.ap.15.600LEI 31.A.Bistrita-N.A.15 / Jud.7 / Bistrita Bld.ap.sc.440LEI 8. IUSTINA SIMBOTELECAN I.15.75 / Bistrita Bld. VALERIA ANA SOMESAN M.6.440LEI 33.ap.nr. VALER SIMION D.10 / Bistrita Str.Tudor Vladimirescu.sc.Nuseni.4A / Bistrita Com.Spatarului.800LEI 207.790.sc. GHEORGHE SOMESAN M.F.sc.334.330.017.Solomon Halita.43 / Bistrita Str.418.nr.536. LUCIA SELAR A.360LEI 50.4 / Bistrita Str.J.ap.14 / Bistrita Str.nr.1.sc.1.169.ap. GRIGORE SUCIU I.nr.1.nr.nr.Ioan Slavici.030LEI 1.nr.790LEI 34.Sucevei.ap.17 / Bistrita Str. DONIZA SINGEORZAN I. TANASE SOMESAN I.Decebal. RODICA MIRELA SIMIONCA C. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.ap.Bistrita-N. MACIDON SOS S.230.4 / Bistrita Bld.sc.sc.3.7.375LEI 3.7 / Bistrita Al.26 / Bistrita Str.250LEI 80.5 / Bistrita Calea Moldovei.10 / Bistrita Str.40.6.858.67 / Bistrita Com.sat Feleac.nr.E.ap.256.ap.ap.13 / Bistrita Str.234.5. DORINA SOMESAN I.ap.13 / Bistrita Str.nr.Pircalabului.E.25.nr.nr.1.G-ral Grigore Balan.nr.960LEI 12.330LEI 6. CRISTIAN SASARMAN S.ap.915.ap.200LEI 19.B. MARIA SZAKACS Z.E.sc.550LEI 286.B.A.sc.B.5.10 / Bistrita P-ta Libertatii.000LEI 21. 20.2.1.nr.Rebrisoara.nr.str.14 / Bistrita Al.Pop de Basesti.nr.229 / Jud.Dogarilor.sat Tagu.Rodnei.ap.sc.2 / Bistrita Calea Moldovei.446.4.Bistrita-N.B.1.sc.Ineu.698.sc.800LEI 19.200LEI 129.189 / jud.244.Piriiasului.1. GEORGETA SUCIU N.160LEI 11. VIORICA SCHUSTER I.sc.420LEI 7. STEFANIA SFORGACE D.2.sc.B.400LEI 77.B. Str.nr.

880LEI 53.3.nr.000LEI 5.nr.1 / Bistrita Str.575.5.nr.1 Mai.5.bl.833.696.sc.150LEI 3.20 / Bistrita Com.200LEI 60.190 / Jud. IOAN UILACHI NAGY I.ap.6 / Bistrita Str.Dogarilor.14 / Bistrita Com. ANDREI TOMOROGA D.23 / Bistrita Str.411.919.B.A.sat Dorolea. ELENA VACAR I.ap.ap.ap.nr.2.Prundu Birgaului.Principala.810.Imparatul Traian.nr. MIHAELA TRISCA G.B.000LEI 1.nr.B. Com.George Cosbuc.930.525. IOAN TIMOFE I.720LEI 20.Bistricioarei.223.200LEI 1.7.36 / Bistrita Str.289.nr.164 / Bistrita Str. MARIA UNGUR G. ION TOROSCHI I.074. LUDOVICA TOFAN I.75 / Al.B. ILIE TRISCA I.nr.3.ap.000LEI 46.Castanului.5.sc.nr.7. FLORICA URECHE I.4.str. Com.701.ap. RADU URSACHE T.Bistrita-N.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.7 / Bistrita P-ta Morii.Prundu Birgaului. CRISTINA TOTH D.ap.600LEI 6.237.223. ALEXANDRU TERMURE M. RODICA VARGA I.975.1 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.bl.Ion Minulescu.ap.704. IOANA TEODORESCU D. P-ta Morii.315B / Jud.BistritaStr.Tudor Vladimirescu.nr.744.Mariselu.nr.Gh.nr.Dumbravei.Imparatul Traian.nr.nr.395.920LEI 2.ap.413.sc.600LEI 17.B.720LEI 74.000LEI 20.Bistrita-N. VASILE VACAR S.194 / Jud. DUMITRU TERMURE S.800LEI 15.755.39. ILEANA VADANA M.nr. RODOVICA TARMURE M.A.Gh.ap.160LEI 15.600LEI 51.Livezile. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.ap.Bistrita-N.SZIKI I.str.nr.384.nr.Stefan cel Mare.000LEI 2.nr.Vatava.34 / Jud. VIORICA TERMURE GHE.ap.13 / Bistrita Cartier Unirea.sc.4. ADRIAN TITIENI I.532.ap.244.427.K.Pop de Basesti.Bistrita-N.882.B. P-ta Centrala.200LEI 71.092.George Cosbuc.57 / Jud.9 / Bistrita Com.nr.Andrei Muresanu.nr.Decebal.sc.1.nr.3.000LEI 29.Dogarilor.11 / Bistrita Str.nr.ap.nr.A.sc.4 / Bistrita Str.600LEI 72.4 / Bistrita Com.nr.Vasile Lupu.Pop de Basesti.B.B.4 / Bistrita Str.070LEI 8.ap.10.4 / Bistrita Bld.sc.nr.102.8 / Bistrita Com.080LEI 182.Sinmihaiu de Cimpie.Dogarilor.nr.080LEI 46. IRINA CRISTINA TOMI G.Livezile.ap. ANA VACAR Z.360LEI 21. IOANA TODOR A.sc.Tudor Vladimirescu.sc.13 / Bistrita Str.4 / Bistrita Com.006.400LEI 20.7. GHEORGHE DOREL TONEA I.25.7.770LEI 6.sc.300LEI 8.3 / Bistrita 7.26 / Bistrita Str.428. IOAN TOFAN I.756.nr.A.81.ap.934.18 / Bistrita Str.695. VIORICA TIMOFE GH.sc.Zorilor. GHEORGHE TAMASAN I.540 / Jud.6.B.nr.920LEI 34.597.D. IULIANA MARGARETA TURC I.ap.sc. Str.nr.Bistrita-N. TUDOR TOGOE S.nr. ALINA IOANA TONEA S. EMIL MIHAI TELCIAN A.849.sc.nr.nr.400LEI 39.523.sat Birla.sat Zoreni. DANIEL TOMOROGA G.25.Independentei.744.8 / Bistrita Bld.ap.nr.5. DOINA TODERIC G.36 / Jud.A.630.nr.87 / Bistrita Str. MIHAI VANT M. Str.15.920LEI 94.10 / Bistrita Str.sc.Bistrita-N.6 / Bistrita Str.ap.sc.289.720LEI 34.125LEI 20.400LEI 772.Independentei.550LEI 101.E.14 / Bistrita Str.A.2.sc.321 / Com.Soimilor.B.830. DUMITRU TARANU A.Mures Str.C3.830LEI 5. LIVIA TUDOR A.sc.nr.nr.550LEI 5.A.Bistrita-N.nr. IOAN VANT NAT.340LEI 31.6 / Bistrita Com.nr.A.nr.sc.500LEI 26.019.870LEI 7.400LEI 119.440LEI 10.ap.4 / Beclean / Jud.Sintereag.680LEI 22.4 / Bistrita Str.Calimani.nr.140.Castanului.ap.Liviu Rebreanu.sc.781.160LEI 42.200LEI 41.186.J.000LEI 53.nr. ELENA TERMURE M.796.10.ap.sc.ap.nr.1 Mai.sc.sc.nr.27 / Bistrita Str.nr.ap.B. RODICA TALPOS I.372.sc. FLOAREA TOROSCHI O.26 / Bistrita Str. VALERIA TARCA P.685.280LEI 32. MARIA TOMI V.B.Simion Barnutiu.nr.sc. TODORICA TODERICI V.Prundu Birgaului.Solomon Halita.nr.Cosbuc.sc. IOAN MIRCEA Str.2. DAVID TRAILESCU A.6 / Bistrita Str.19 / Bistrita Intr.ap.nr.Dumbravei. Bld.788.140LEI 5.B.A.19 / Bistrita Com.590 / Str. EUGEN UNGUR G.sc.1 / Bistrita Str. IOAN ULECAN D.37 / Jud.1.sc.nr.470LEI 18.15.ap.sat Sintioana.A.Nasaudului.13 / Bistrita P-ta Morii.640LEI 258 .Calimani.ap.010.Mariselu.400LEI 14.6.

088.14. SC.D.I. MARIA ZUS N.889.G-ral Eremia Grigorescu.10. CURTESTI.941.13.277. NR.73 / Bistrita Str.780LEI 9.3 / Bistrita Str.7.949.C. 69.15.880LEI 4.660.B.008. BT MANASTIREA DOAMNEI.5.7. AP.935.nr.480LEI 56. AP. Str.A. MARCELA ANICAI D.nr.14BIS.000LEI 24.525. AP.555. BT ALEEA CINEMA NR.ap.9 / Bistrita Str.880LEI 25. GHEORGHE AMARANDEI GHE.200 / Bld. BT GRIVITEI NR.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE. BT C.ap.1.558. BL.500LEI 16.800LEI 27.120LEI 40. AP.13. SILVIA APACHITEI C. BT ALEEA NOUA NR. BL.sc.C.30.000LEI 8. GANE NR. SC.8 / Bistrita 67. BL. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR.K.D1.R14.43.1.2.nr. ADRIAN MIRCEA VARRO M. ELENA AMARANDEI G. AURICA AGACHE T. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T. AUREL VLASIN A.nr.881.16.D.47 / Bistrita Com.Petru Maior. NR.sat Mijlocenii Birgaului / Jud.280LEI 46.Prundu Birgaului.931. AP.nr. Str.6.B1. AP.nr.B.680LEI 41.Bistrita-N.720LEI 88.nr.491. BL.880LEI 62.19. NR.1. RADU AMARANDEI C. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC.sc.D. AUGUSTIN VLAD G. AUGUSTIN VULTUR V.915.nr.560LEI 160. STIUBIENI. CECILIA AFILIPOAIEI T.003.36 / Bistrita Calea Moldovei. NECULAE VLAICU G.25. OLIMPIA ZAMFIR T.650LEI 21.B.nr.19. AP.M2.Mariselu.79 / Bistrita Str.822.Andrei Muresanu.8.17 / Bistrita Intr.8. AP. BT C. AP.632.81. BT VIILOR NR.800LEI 40.595.sat Sintioana. AP. SC. Com.723.Z14. GHEORGHE AILOAIEI A.18 / Bistrita P-ta Morii. BT RACHITI. BLZ14.300LEI 8.738.Andrei Muresanu.840LEI 16.400LEI 72.558. DUMITRA ALUCULULESEI D.960LEI 1.1.Sieu-Magherus.200LEI 12. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V. AP.781.A.Muncelului.A.85 / Jud.000LEI 28.2. VICTORIA VOIVOD A. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O. BT CUZA VODA NR.761.424.963.Josenii Birgaului.11.S4. BT ALEEA PINULUI NR. GHEORGHE ALUCULESEI A.28A.A1.5.sc.22 / Bistrita Com. TRAIAN AMATIESEI V.19. PETRU ANECULAESEI C.ap.sc.27BIS.Bistrita-N.Independentei. BT ALEEA VIILOR NR.11.B.56.sc.275LEI 16.F.nr. STEFAN AIACOBOAIE A. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld.sc.36 / Bistrita Str.ap. BL. BL. BT ONICESCU NR.C.sat Arcalia.nr.5. AP. MINODORA ANTAL E.125LEI 15.nr.A1.608.sc. BT SUMA 3. DORU C-TIN ANICAI C.ap. NATIONALA.164.ap. BT PARCUL TINERETULUI NR.43.193.A.261.4. BT FRUNZETTI NR.G9. BL.nr. GAVRILA VLASIN I. 1.ap.2.932.30. SAFTA VERHUN C. AP.13. AP.8.120. BT COM.4.3 / Bistrita Intr. STELICA ALEXUC M.4 / Bistrita Str.060LEI 15. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.Toporasului.nr. MIHAI IULIU VARVARI I. AP.ap. BT ONICESCU NR.B.1.879.Avram Iancu. MIRCEA VULTUR V.C. BT SAVENILOR.250LEI 10.500LEI 46. BT ARMONIEI NR. AP.12. BT ALEEA IZVOARELOR NR. BL.873.400LEI 2.ap.025.080LEI 259 .4.42 / Jud.411.240LEI 37.108 / Bistrita Com.Andrei Muresanu.000LEI 10. DORIN ALEXA C.sc.348.440LEI 11.1. MIHAI ANGHEL C. BT ALEEA PARCULUI NR. BL.ap.ap. SC. 25.Independentei.sc. VIORICA AGAVRILOAEI D.232.nr.625LEI 22.760LEI 131.880LEI 36.nr.6.604.nr.Dragos Voda. AP.2. ANITA ZEGREAN A.14.2C. BL.B.360LEI 40. SC. MARIA VLAD N.J15. VLADIMIRESCU NR.200LEI 48. SC.791.11. AP.000LEI 17.B. IOANA ZAVOIAN V.300LEI 28. DORICA AMAXIMOAIEI S. W7.sc.Dornei.528. SC. AP. SC. CLAUDIA AIFTINCAI P. AP.400LEI 17.4. AP.A1. BL.21. SC. SC. BL.760LEI 176.Bistrita-N. AP. BT B-DUL MIHAI EMINESCU.201.965.200LEI 14.A.ap.13.B.sc. ANTOANETA ANUSCA D. BT GRIVITEI NR. BT GRIVITA NR.186.074.12. BL.8. BT T.960LEI 16.VARGA M.

SC. AP.12.990LEI 102.000LEI 11.1. AP.262. MATRONICA AXINTE I.091.27. SC.E6. AP. BT ALEEA NUCULUI NR.700LEI 17.217. SC. PROGRESU.853.1. AP. DUMITRU BUDUR V.600LEI 15. SC.360LEI 148. SC.440LEI 19.800LEI 9. BT RACHITI.4.5.691. SAVENI. BL.201. BT UNIRII NR.8. AP.2.18. BL.7B.A. AP.10. AP. BT GRIVITA NR. ALEXANDRU BACIU I.333.18. AP. DOINA BUDUR P.NR. ANGELA BANCESCU I.12. 11. BL.4.8.200LEI 5.600LEI 53.A. BL.271. BL. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.781. AP. RODICA BALAUCA D. SC.680LEI 260 .2.080LEI 18.3. AP.334.116. C-TIN BORTA D.760LEI 11. NR. BL. BL. COSTACHE BARLADEANU D.022.3.838. BT ALEEA NOUA NR.11. BL. BT CISMELEI NR. MARIA BUCSA GHE.L1.33. 64. BT ALEEA SCURTA NR. SC.11. BT EMINESCU NR.L8. DOROHOI. NR. VALENTIN BOUTEAN A. GHEORGHE BULAI M. AP. MARIA APETREI T. AP.2.927. BT EMINESCU NR. MINODORA BAJUREANU C. BL. BL.028. BL.B.B. BL.930LEI 6. MARIA BARBOSU I. BT BUCOVINA NR. BT C.083. CEL MARE NR.116.000LEI 114. MIHAELA STELA AVRAM V.400LEI 6.4BIS. OCTAV AZAMFIREI V.520LEI 29. AP.500LEI 16.18. BT ROMANESTI.36. 55. MARIA BALINISTEANU C.4.682.21.2.20.21.400LEI 20. SC.2. BT MARCHIAN BL.513. 11.852. SAVENI PETRICANI.240LEI 34. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.A.400LEI 58. MARIUS MUGUREL ARSINTE V.61. SC.800LEI 4.960LEI 6. NR.186. AP.100LEI 168. ILEANA BRUMA V. BT CALEA NATIONALA NR. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M. MARIOARA BALAUCA G.950LEI 77.417. NATIONALA NR. AUREL BALAUCA GHE.65BIS. BT G.A.280LEI 193. BL.334. NR65BIS. SC.C.APALAGHIEI G.11. BT PRIMAVERII.796. SC. BT C.650. BT ZIMBRULUI NR.11. BT ALEEA NUCULUI BL.029.7. BT VIILOR. AP. AP.409.890.570LEI 6.800LEI 123. BT ALEEA FRUNZETTI NR.15.000LEI 10. MUGUREL D-TRU APETREI D.6. AP. DUMITRU AVARVAREI V.2.14.A. AP.12. SC. BL. BT UNIRII NR. BT SUCEVEI NR.23.6.000LEI 74. DUMITRU ASAFTEI V.9.935.D. 15.19. AP. BL.B2. BT CUZA VODA NR. BT ONICESCU NR.1. ANGELICA C. ENESCU NR.3.11.39. SC.920LEI 84. AP.32. BL. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. NATIONALA NR.C1.437.200LEI 21.080LEI 9.10.F.204.726. ECATERINA BARBU I.7. SC. AP. CONSTANTIN BARDAN I. VASILE APOSTOLESCU I. VASILE AVORNICESEI M.5. AP. BT ARMONIEI NR. EMANOIL APOPEI V.026. BL. G3. IOAN BANTUS I. AP.102.58.E2.M1.I7.D.635. SC.S1.55. NR.826.880LEI 22.10.949. BT INDEPENDENTEI NR. SC.200LEI 16.R5. BT GRIVITA NR. BT 143.594. BT MARAMURES NR. ENESCU NR. BT EMINESCU NR.800LEI 9. SC. SC. BT ARMEANA NR. AP.000LEI 54. AP.22. PETRU BOSCU V.520LEI 31. BT PRIMAVERII.D. BT CALEA NATIONALA NR. BL.145.5. SC. AP. BT ST.B. SC.5.680LEI 60.999.400LEI 23.B.849. AP.307.200LEI 11. CONSTANTIN BALINISTEANU G.3BIS. BT ALEEA NUCULUI. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR.3. AP. BL.A.G1.8.14. BT VICTORIEI NR. MARIA BUHACIUC D. BT CURCUBEULUI NR.22. BL. GHEORGHE AXINTE G. ANETA ARSINTE D.941.10B. LUCICA BENTA M. ELVIRA BACIU I.I21.300LEI 31.63. AP. BT ALEEA RAPSODIEI NR.4BIS. AP.245. NATIONALA NR.5.1. AP.525.12. BT ONICESCU NR. C-TIN BOSINCEANU S. BT MARCHIAN NR.C.200LEI 25. BT. AP.18.800LEI 372.157. DIDINA ASANDULUI C.13. BT ALEEA ELIBERARII NR.152.H.3. BT G.D. BT VIILOR.679.638.352.A.2.107.U1B. AP.A.M1. AP. AP. STELIAN APETREI GHE.760LEI 45. CORNELIU BARBOSU T.678.5.680LEI 25.5. BL. BT DECEBAL .000LEI 37.A. MARCEL BOGHITOIU G.151. AP.678.040LEI 3. SC. AP.750LEI 14.D.23. BT LOC.000LEI 32.570LEI 140. IOAN BOLOHAN N.

AP.1.000LEI 31. AP. BT PICTORULUI NR.15. MARIA CEOMIRTAN C.13.675LEI 32.4. AP. BL. BT EMINESCU NR.490LEI 20.103. G23. 31. SC.B1.116.O3.3.480LEI 5.116.000LEI 56. AP.1.489.840LEI 5. NR33. AP.9. DOROHOI. NR. SC.4. FELICIA COJOCARIU G.720LEI 4. BT CURCUBEULUI NR.J7.2. SC.31. SC. BL.372. BT OCTAV ONICESCU.080LEI 17.080LEI 23.6.500LEI 17. AP. KOGALNICEANU NR.J6.004.7.659. TOMOROVEANU. BL.41.843. ILEANA CHELARIU I. AP.D. AP. VALERIA CIOBANU I.116.D.4. MIHAITA CIOBANU C.5C. NR. ANICA CIOBANU A.280LEI 12. BT UNIRII NR. BT SAVENILOR NR. ENESCU NR.36A.3A.914.A. VALERIAN CAZACU V. BL.638.6.6. ENESCU NR.16.550LEI 32. AP. BL.K15.4. NATIONALA.839. AP.2.5. NR.33.600LEI 33. BT MARCHIAN NR.800LEI 414. BLG1.366. BT C.D. 10. AP.000LEI 17. AP. MARIA CALISTRU P.14.816.289. VASILE CHIORESCU I. BT OCTAV ONICESCU. SC.078.40.045.880LEI 1.S1. BT AVRAMESCU NR. H16.7.200LEI 5.730. NR.7.B. NR.1.000LEI 61.10. AP. BT BUCOVINA NR. NR.14. ANGELA ELENA CACIUC I.558.113. C-TIN CHIPOANCA C.720LEI 8.8.C1.Z15.16.D.892. NR. BL.720LEI 21. MIRELA CIUCLEA I.7. IOAN CALUSCHI G. BL.280LEI 8.640LEI 18.000LEI 6. 13.112. MIHAI CONDRATOV A.ZA11. BL.800LEI 23. BL.D4. LUMINITA COJOCARU I. BT SPIRU HARET.S8.G3.3. MARIANA CORDOS I. SC. BL. SC.12.16.11.16. MARIA BULIGA M.A.A. CONSTANTIN CIOBANU M.18. NATIONALA NR49. MIHAI BURCEA M.800LEI 2.2. AP. 36. BT SAT DRAXINI. AP. BT DREPTATII NR. SC.I2. IRINA-RICA CABINIUC D.50.A. BT PACEA NR.72.3. SC. SILVIA CHINDRUS G.526. LAURENTIU CHEBICI D. MARIA BURLACU M. BL.33.302.520LEI 61. AP. AP. SC. AP. ELENA CHIFIRIUC C. BL.360LEI 9. IOAN CACIUC T.32.600LEI 12.14. SOFIEA CHIRIAC I. BT ONICESCU NR.752.7.A. BT ALEEA PICTORULUI.520LEI 112.254. AP.893. NR2.430.744.A.14. BL. NATIONALA NR.F3. BT ONICESCU NR.686. AP.488. AP.5.E.A. BT SAVENILOR NR.262. STEFAN CIUBOTARU S. BALUSENI. SC.125LEI 41.14.855. BT IULIU MANIU NR90. 31.508.000LEI 3. BT 31.464.3.135. BL. NATIONALA. BT UNIRII NR. BT EMINESCU NR.6.400LEI 17. MARIA CAZIMIR I. BT C. AP. FLOAREA CHINDRUS D.C1. SC.240LEI 261 . BT CATAMARASTI DEAL. BT STEFAN LUCHIAN .72. BT TALPALARIEI NR. AP. SC.B.H1. PETRONELA CIUBOTARU M. STIUBIENI . BT CAL. BT EMINESCU NR. BT ARMONIEI NR. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C.798. AP.000LEI 14.600LEI 31. MARIA CHIRIAC V. BL. AP. AP. BT VULTURULUI NR. AP. SC. BT TALPALARIEI NR.A1. ANDREI CONSTANTINESCU I. BL. SC. AP. AP.840LEI 41. COM.42.C4.A.400LEI 24. MARIA CIOMIRTAN I. TRAIAN BURLACU N. BL. BT STR. BL.186. BT SAVENILOR NR. AP.490LEI 10. MIHAI CIOBANU V.1. SC. BT VICTORIEI NR.140LEI 10.831.36.A. BL. SC.C. BL. BT G.000LEI 10.488.4. DUMITRU COLAC GHE. AP.B. BT G.660LEI 22. AP. BT CATAMARASTI DEAL.10. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I.B1. C-TIN CERVICESCU I. BL. NR128A. FLOAREA C.15. DUMITRU BUTUC D.520LEI 15. BT ALEEA AMURGULUI.000LEI 66.193.7.5.12. AP.839. BT GRIVITA NR. AP.605. VIORICA CIOBANU M.880LEI 26. GHEORGHE CIOBANU I. BT ONICESCU NR. BT M.5.B. NR.943.446. AP. NECULAI CHWALEK C. AP.B. NR.000LEI 4. BL.27.105.600LEI 28. BT STEFAN LUCHIAN NR. BL.960LEI 6. DOINA CATARGIU I.7. GEORGETA CORDUNEANU A.BULIGA I. BT OCTAV BANCILA.440LEI 30.500LEI 18.3. SC.4.3.C4.30A. BT MAXIM GORCHI NR. BT CAPITAN ROMANO.55. BT VARNAV NR.372. EMINESCU. BT BD. BL.C4. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V.560LEI 10.152. AGLAIA CAUTESANU I. SC.C. BL. AP.52.289. SC.775. AP. AP.32. PETRU BURSUC T.8.1. BT COM.D. AP. BT ALEEA SCURTA T2.10.

BT ORASENI DEAL.40. BROSCAUTI.14.35. SC.4. BL.6. AP.A5. AP. AP.526. BL.15. CARMEN SAVENILOR.U12. AP. SC. SC.880LEI 9. SILVIA DUCAS H. AP. AP. BT ONICESCU BL.61.40. BT ALEEA NOUA NR.326.001. BT C. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. AP. CORNI. MARIAN DANILIUC N.4. GABRIELA CORNEA P. VESPASIAN FLOREA C. BT SUCEVEI NR. SC.132. AP.48. RODICA CRETU I. SC.000LEI 34. BL. SC. AP. AP.24.14.22. BT DRAGOS VODA NR. SC.17.379.840LEI 43. GHEORGHE CRETANU C.7. NR. BT TEODOR CALIMACHE NR.750LEI 7. AP.500LEI 44.22. BT COM.3.800LEI 1. AP17. NR.350LEI 26.7.A2.B. FILIPESCU .537. BT ONICESCU NR.F9.6. DUMITRU DAVID I. BT ONICESCU NR.839. VASILE COROI A. IULIA GINA COSTE M.B.800LEI 42.A. MARIA FERARIU I.3.610.342.960LEI 52.64.18. BT ETERNITATII NR.466. AP.I4.845.400LEI 17.3. SC. BT ONICESCU NR.14. BT UNIRII NR.G10. PETRU LIVIU DUSCIUC I.040LEI 56.7.539. AP. VALERIU DUPAC M. LIDIA DUCA L. BALUSENI.11. BT D. AP.25.64.348. IOAN CRETU I. NR. ENESCU NR. NR. SC. BL. POMPEIU.E.3.319.2. COM. DERSCA.14.150LEI 35.1. AP.240LEI 19.000LEI 15.356.2A. SC.337. AP. BT STAUCENI. SC.1.U7.B. SC. AP. GHEORGHE DUMBRAVANU G.4.9. SC. BL.8.8. COSTACHE DIMA I.600LEI 88. DOROHOI MAXIM GORKI NR. BT ALEEA SCOLII NR.D. TOADER COSERI I.440LEI 22. PETRU CRISU GHE.8.373.360.A.C.A. AP.C. S. BT COM.4.579.560LEI 80.227.B.600LEI 33.27.D.8. ELENA DUMBRAVANU C. AUREL COVATARIU V.481.425LEI 41.A. SC.23.560LEI 8.2.967.10.200LEI 30. AP. MIHAI CUCU E.C4. BL.720. AP.558. BL.11.39.920LEI 10.B. IOAN COTOS V. NATIONALA. BT ALEEA NUCULUI NR. BL.A. DANIELA DOBOI I.5. BT SAT ZAICESTI. AP.254. BT PRIMAVERII NR. IOAN EPURE GHE.680LEI 34. SC.373. BT FILIPESCU NR. AP.ZA11.29. BT UNIRII NR.600LEI 131. BT UNIRII.640.A. BT PACEA NR.14. NR.875LEI 3. BT EMINESCU NR. BT GHE. BL.54. BL.960LEI 20.127.575. ANGELA DAMACHE D.13.A. AP.C1. SC. BT ION PILAT NR. ELENA DOBOI I.25. AP.520LEI 26. NATIONALA NR.33.3.2.640LEI 10.9. BT UNIRII NR. SAVEL CRETU C. AP. C-TIN DANIEL DIMA C.E9.17.A. AP.6.2. BL. BL.B.C. SC.601.12.15. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D.A. ARGENTINA COSTENIUC V.CORDUNEANU I.C. BL. SC. BT 7 NOIEMBRIE . SC. C-TIN FLORESCU GHE. AP.39.562. BL.61.15. MARIA COSERI G.8. SC. GHEORGHE DURNEA M. ELENA FEDIUC G. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR. BL. SC.911. BT UNIRII NR.297. POMPEIU NR. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D.G10.750LEI 3. BT ALEEA SCOLII NR.800LEI 33. AP. SC.000LEI 262 .558.14A.9. BL. AP. BT ALEEA NOUA NR.830LEI 9.7.7. BT CURCUBEULUI NR. BT PRIMAVERII .000LEI 33.A. BT ALEEA NOUA NR.24. SC. MARIN COSTAS G. AP.G10. AP.920LEI 32.5.360LEI 68.369.241. SC. DOROHOI D.3. BT CURCUBEULUI NR. BL.F8. C-TIN DAMACHE D. BT 4.200LEI 62.4. IOAN DODU D. BL. BT AVRAMESCU NR.967. AP.291. AP. ANICA FILIP M.160LEI 17.A. CURTESTI. BT ST.19.A.720LEI 2.960LEI 22.520LEI 19.13.492.5. LUCHIAN NR. VASILE DRON G.I5. BT COM. BLA2. BT ION PILAT NR.AP. BL.480LEI 23.231. VIOREL DANILA C. NR. BT C.114. BT G. FLOREA FEDIUC M.4.501.G2.080LEI 15. BL.8.3.700LEI 81. AP.646.000LEI 351.148.280LEI 18. SC. AP.64. DAN D-TRU FECIORU A. BL. CRISTINA ELENA DIMA I. BT STEFAN LUCHIAN BL.111.20.020LEI 26. BT MARCHIAN NR. AP.200LEI 56. SC. VIOREL DUPAC G. BL.008.C.B. BT IMPARAT TRAIAN NR.4.746. MARCEL DULCE D.12. AP.366.A.321.31.B. SC. SC.000LEI 103.351.880LEI 6.367. ZA. SAMUIL CUCU I.000LEI 46.G7.

12.4.8. AP.I13.. BT PACEA NR. BT ALEEA PINULUI NR. BL.440LEI 5.A.X18. SC. AP.6. DUMITRU IGNAT C. BL.776.16A. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.250LEI 4. AP. BT ONICESCU NR.080LEI 9. BT ONICESCU NR.A 6.520LEI 19.6. SC.2. BL.G1. NATIONALA NR.30.877. ADRIAN HAGIU G.920LEI 4.B. AP.15. EMILIA GRIGORAS GHE.400LEI 12. SC.6. AP.36.90.7BIS.52.17. BT F.3.B.D. AP.280LEI 10.5. SC.484.863.52. NECULAI GONTINEAC M. DORIN C-TIN GHIMPU V.356. BT ALEEA SCOLII. SC. BT SAT. BT BUCOVINA NR.A. BT PRIETENIEI D1. AP. AP.280LEI 34.000LEI 18. AP. GHEORGHE GRINDEI M.435.400LEI 683.4. BL. BT PRIMAVERII NR. NR. R10.6. ELENA HRITCU M.C1.130.2. DAN GOGA D. 1.A. BL. BT CUZA VODA. VASILE HARBUZ GHE. MELU HINCEANU AL.G4. BL. NR.17. NR.000LEI 15. AP. MIHAI IATIC G.372. BT GRIVITA NR. SC.671. AP.023. AP. NR. F.600. AP.D. BT CUZA VODA.4.549.A.994. AP. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.B.256.714. BT C. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E.320LEI 890.215.000LEI 16.5C. BT ONICESCU NR.5.3.175LEI 56. BT COM.440LEI 7.5C.200LEI 5. BT ALEEA C. BL.I13.2. AP. SIMON GLONT M. BT ALEEA AMURGULUI NR. B2. SC.859.E8. OVIDIU MARIUS HURMUZ N.818.C1.4. ANISOARA HRITCU Z. BT TALPALARIEI NR.678. ELENA IFRIM G. BL.600LEI 263 .366. AP.C.326. VASILE IFRIM C.X20.064.420LEI 49.680LEI 16. IOAN HRISCA P. AP.21.400LEI 47.L8.637. NATIONALA NR50.2.C2.6.325LEI 106.4.781.43.892. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.330LEI 14. NR7.5.17.600LEI 3.A.12.G3. BT PRIETENIEI BL.3.FRUMOSU C. ROMICA MIHAI GAVRIL S. BL.A. SC. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII. SC.000LEI 24. ELENA GRIGORAS V. SC.640LEI 32.5. DUMITRU GOGU A. BL.1.B.BT CUZA VODA NR3.S.14.A.18.1. MARIA GOGU C. TOADER HERGHELEGIU V. LEORDA.C2.753. BT C.C. AP.240LEI 12. AP.55. NR.84. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR.3. BT ONICESCU NR.33. MARIA HRITCU I.35.082. VERGINIA HUSTIUC P. COSTACHE HURMUZ M. D1. VASILE GAVRIL I. GICA GRIGORAS G.2. BL. ELENA GRIGORAS I.914. AP. NR.562.55.200LEI 8. EUGENIA FRUMOSU V. ELENA HIZILNICOV C. DANUT HUTANU M. D12. ANETA GRINDEI M. AP.G10. BL.276.26. BT TUDORA. BL. SC. NR.A5. BT ONICESCU NR. EMILIA HRISCU N. BT ION CREANGA NR. MIHAI HUTU D.601.800LEI 41.880LEI 5. AP. MARIA GAVRIL C.35.874. SC.110. BL.13. NR. BT ONICESCU NR.A.320LEI 7. BT ALEEA ZORILOR.600. VLADIMIR GRIGORASI C.320LEI 65. SC. BT ALECU DONICI NR.12.VLADIMIRESCU NR.25. BL. PUSKIN. SAVEL GORBANESCU C. SC.A.14.C2. BT C.BL3B.14C.040LEI 41. BT ONICESCU NR. TODIRENI.750LEI 43.611.27.000LEI 32. SC. BT TALPALARIEI NR.11.890LEI 75. BT ALEEA LICEULUI NR.488.135. SC.B12. COSTACHE IFTIMIE C.3.356. BT ALEEA PINULUI.C.15.160LEI 5. BL. DOLINA. AP. GANE BL.107.200LEI 407.57. AP.A. BL. BL. BT IMPARAT TRAIAN NR.AP. BL. AP.C.030.880LEI 10.400LEI 14.15.800LEI 21. AP. NR. AP.260LEI 74.33.A.A.52.382.040LEI 13. BL.160LEI 22.600LEI 322.E8. BT OCTAV ONICESCU. BL. GHEORGHE IFTIME D. DOINA IFTIME C. SC. BL.920LEI 10.4. MARIA GLASBERG S. SC. AP. LENUTA GRIGORASI H.785.569. SC. MARIANA GALCA T. BT OCTAV BANCILA. BT ALEEA NOUA NR. BT PARCUL TINERETULUI.16.260. NATIONALA NR. AP. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.186.30. BT A. AP.27. AP.1. BL.16. MARIA GHEORGHIU G.6.240LEI 27.12. AP.520LEI 92.840LEI 116.861. AP.17.374. SC.27.600LEI 15. BT SAVENILOR NR. BL. AP. NR99.558.14. AP. AP. BT CAL. SC. BT T.552. NATIONALA.M3.000LEI 22. ANETA GROSU GHE. ELISABETA GROSULEAC I.13.

188. MARIA MASCAN V. SC. BT IMPARAT TRAIAN NR. MEDA LUCA P.1.570LEI 19.200LEI 43. AP. BT ONICESCU NR.A.761. SC. AP.C. SC.000LEI 40. AP.360LEI 26.227.625LEI 264 . BL. SC. NR17.26. BL.19.U18. BT PRIMAVERII NR. MARIA LOZNEANU C.12.A. SC. BL.17. BL. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.A2. VIORICA IRASOC I.160LEI 81.7. BT T.BT CURCUBEULUI NR.24. BT PRIMAVERII NR.E.560LEI 26.26. CURCUBEULUI NR.330LEI 201. GEORGETA ISTRATE I.C.13.550LEI 9.808. SC.969. AP. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I. AP. EDIT MACOVEI C.237. BL.A.33.C. ELISABETA IVASCA I. AP.9. BT ALEEA CURCUBEULUI. AP. BT PRIMAVERII NR.1.440.IGNAT N.2.B5.8.29.B.1. BT ONICESCU NR. BT SAVENILOR NR.983.6. BL. BOTOSAN VARNAV.240LEI 20. BRATIANU NR.58. SILVIA MACOVEI D. BL.7. GORCHI NR.17.A.2.810.69.7. AP. AP. AP.12. BT I. BT ONICESCU. AURORA MARIA IONICA D. SC.11.A. VLADIMIRESCU NR. 7. BL.3. C-TIN LOMOS I. COSTACHE IONESCU T.152.914.AP. AP. BT F. BT CALEA NATIONALA NR. EMILIA LOHAN I.A6. SC.47.074. B.17.960LEI 49. BL. NR33. BT SUCEVEI NR. BT CALEA NATIONALA NR. PETRU MALAIMARE P.7. TEREZIA IULIANA MARCIUC G.560LEI 23. ALEXANDRU LUPU T.400LEI 34. IULIA LIVADARU V.17. BT OCTAV ONICESCU.34. BT ONICESCU NR.420.27. BT ELIE RADU NR.43. SC.A. AP. CORINA LOZNEANU C. BL.339.17.27.159.100LEI 10.3.320LEI 20.24. VIRGIL LUCA I. BL.783. AP.17. ELENA JALBA G. VASILE LUNGU GHE.A. BT ALEEA LICEULUI NR. BL.15.000LEI 4. MARIA ILIUTA GHE.996.14. SC.B. SC. BL.46.I20. AP.680LEI 43. GEORGE JILAVU M.B.640LEI 62. BT IMPARAT TRAIAN NR. 71. AP.C.A.C1.B AP. BT IULIU MANIU NR. SC. BT ARMONIEI NR.812. BT ONICESCU NR. BT ALEEA AZURULUI NR.257. BL. AURELIA IRIMIA V. SC.S4. BT COM.13. BL.953. AP.157. NATALIA JITARIU S.090.895.000LEI 4.K4.7.600LEI 14.297. AP.AUREL IPATE M. BT CORLATENI .42.670LEI 91.8. MARIANA LEAHU M.520LEI 51. BT 38.8.148.320LEI 5.1. BT ALEEA VIILOR NR. AP.2.600LEI 29. P.232.537.720LEI 8.A. AP.600LEI 2.D10. BL. LOTI LAZAR T. RAUSENI.15.A. OVIDIU MARGINEAN I.56. AP.571. AP. SC.D10. BT ONICESCU NR. BT LEORDA .542. AP. AP.9. SC.1. MARIA MARCIUC ST.A5.2. AP. AURELIAN MARICI A.400LEI 8. AP. SC. BT OCTAV ONICESCU. BL.400LEI 29.810. BT M. FLOREA MALAIMARE C. BT ONICESCU NR. AP. AP.C.A.093.041.30.965. BT ONICESCU NR.520LEI 12.377.920LEI 25.827.7. SC. AP.107. SC. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR.940. NATIONALA NR.1. BT CALEA NATIONALA NR.17.200LEI 44. AP. BL. BLA2. AP. BL. NR.7. MIHAI MARGINEAN A.D. BT ZORILOR NR.29.320LEI 101. MIHAI MANTALUTA N.200LEI 9. U1. SC.21.525. BL. AP.14. BT PRIMAVERII NR.600LEI 78. AP.6. 26.017.111. SAT HRISCANI.17.775.031.520LEI 164.34.9C. DAMIANA IPATE .24.000LEI 99.A5.69.000LEI 97. VASILE LEAHU G.720LEI 40. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T.972. AP.289. VLADENI. SC. MARIA ISTRATE C. SC. MARX NR.21.180LEI 12.960LEI 23. SC.267. BT PRIMAVERII NR.A. AP. BT SUCEVEI NR.571.46BIS.B.GA9.11.595. U1. 43.13.H1. BL.200LEI 85. MIHAI MANTEA M. SC.000LEI 77. BT SAVENILOR NR. SILVIA LAZAROI G. BL. AP.500LEI 34. MIHAELA MARCIUC A.750LEI 5. DUMITRU ISAC V.C. AP.D.26.C1. SC. BT C.200LEI 16.C. BT MANOLESTI DEAL.959. AP. BT F.1.47. SC. CAMELIA MARGINEAN T.400LEI 38.13.B7. SC.562.105.IOAN LUCA M. BT PRIMAVERII NR.A.3.230LEI 23.520LEI 32. MARIA JALBA T.800LEI 3.46. CUCULEANA ILIESCU D.687.I6. BT K. NR.A6.840LEI 35.

11. BT G. MIHAELA NICULICA I. AP. 14. MIHAI MERTICARU I. NR.11.360.A. C-TIN MIHAI D.307.571. MARIA NECHITA M. STELA MICU L. 9. DIMITRIE NASCU I.B.080LEI 16.C4.16.215. SC.P17.30.14. BL.B1.B.10.. IOAN MITOCARIU A. 7.440LEI 20. ILIE MERTICARU I. AP. ENESCU NR.704. AP. AP.8. NR. JAN-LEONIDA MIGHIU C.5.10.45. MIRCEA MURARU M.36A.993. GHEORGHE MATEI C.078. BT 23. DANUT MUNTEANU V.55.372.16. BL. COM. BL. BT PRIMAVERII NR. AP. NR.461. AP.15.3.321.680LEI 17. AP. AP. SC.A. BT GRIVITEI NR. BT ONICESCU NR.69.3.5.6BIS.E.1. BL. AP. AP. NEGREANU NR.V1.401. SC. MIHAI MORARU M.631. AP.680LEI 33. AP.A26.63.320LEI 16.D1. AP.A.742.8.400LEI 14. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.2. BT MARCHIAN NR. SC.223.E3.30.137.18. RADU MIJA I.500LEI 66.30.10.34.B.C.728.B.625.B. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP. VASILE MOISUC P.178. ZENOVIA MOISA I. DUMITRU MAXINIUC C.17.23. BT SAT CATAMARASTI DEAL. BT BD. BL.K1. AP. CONSILIA LENUTA MIHAI T. MARTA TANIA OLENIUC I.669.000LEI 28.475LEI 8. BT PRIMAVERII. BT GRIVITEI NR.750LEI 86. BL.10.A.320LEI 6.A. MIHAI MOISA T. BT CALEA NATIONALA NR. DUMITRU MIHAI G.5.800LEI 117. NR. BT CALEA NATIONALA NR. 1.35. AP. ENESCU NR.D. BT G. SC. ELEONORA MOLDOVAN A.B. BL. AP.200LEI 2. BT GRIVITA NR. EMINESCU.9.6.542.8.440LEI 11.1. JENITA OLARU I.5. AURICA MURARIU I.200LEI 6.240LEI 32. AP. SC.25. P17. BT ALEEA PICTORULUI NR.320LEI 414. BT CRONICARI NECULCE NR. BL. BT ALEEA SCURTA NR.G4.570LEI 8.A. ENESCU NR. AP. AP.500LEI 38.600LEI 15.7.722. BL. DUMITRU MORARU C.769. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR.1. BT ALEEA PRIMAVERII NR. BT INDEPENDENTEI NR. BL. BL. STEFAN MIHAILEANU I.3. BT GEORGE ENESCU. SC.240LEI 36.169.600LEI 41. SC.172. BL. GHEORGHE MATEI C.Z2. BL.177.5. SC.483.5. NR9.12.440LEI 60. CATALIN DANIEL MICU M.010LEI 2. AP.15.4. SC.1. SC.179. EMINESCU NR. 30. BL.440LEI 9. BL. BL.760LEI 3.V1. NR. BT ARMEANA NR. VIRGINIA MURARIU D. VERONICA MIHALACHE T. NR. BL.20.16.4. SC.45. BL.30.18.A1. BL. BL.186.855. BT CALEA NATIONALA NR.TURN.3. AP. AP.413. AP4. AP. AP. PANAIOTIS NECHIFOR N. AP.P11. SC.S3. BL.120LEI 67. BT ALEEA AZURULUI.978.200LEI 43.520.9.200LEI 5. C-TIN MUSCALIUC D. AP.22.B. ELENA CUZA VODA NR.MARIA MOLDOVANU D. BT ONICESCU NR. BT PRIMAVERII.113. AP.I2. AP. 4.J8.14.000LEI 5.B.27.840LEI 85.8. BT PRIMAVERII NR.000LEI 57. ION NATIS T.600LEI 16. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL. BT PRIMAVERII NR. BT UNIRII NR. B.600LEI 39. EUGEN MIHAESCU G. IULIUS CEZAR MURARU S.5.513. BT CUZA VODA 6BIS.640LEI 30. AP.439.65.18. COM.806. MIHAI NUCUTA D. BT SAT IPOTESTI. AP. SPERANTA MIHAIANU C. SC.430.800LEI 17.320LEI 45. FRIMU NR. AP.190.U16.9. BT EMINESCU.27. C-TIN NECHITA V. E 14.840LEI 6. SC. VIORICA NISTOR C.MATEI A. AP. BT G.I2. DUMITRU MOISUC G.401. AP.240LEI 5.D. AP.4.5. BL. GEORGETA MOLDOVANU .595. AP. BT BD.10. AP.949. BT ONICESCU NR. AP.16.420LEI 3.104. BL. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G.800LEI 13. SC.27. ELENA MURARU GHE.400LEI 7.218.630. BT VIILOR NR.21.074. BL. BL. AP.12.B1.A. BT PRIMAVERII NR. BT MARCHIAN . BL. BL.B.695.5. 59. AP. MARIAN MURARU C.8.8.F2. NR.B. BT ALEEA GRIVITEI NR.640LEI 13. 52.G23.B. SC.19. EMINESCU. AP. BT TRUSESTI.640LEI 94.3.600LEI 6. BL.7. BT I.S7.SC. BT CALEA NATIONALA NR.B. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR. EMINESCU. IULIAN MOLDOVANU M.000LEI 18. BT PRIMAVERII.1. BL. P17. BT D.880LEI 14. BL. SC.G10.744.200LEI 108.560LEI 10. SC.325.12.4.240LEI 265 . VICTOR NASTASE I.513. SC.13. AP. JENITA MAXIM G.SC. SC.749.2.5. BT ALEEA NUCULUI NR.A.

BT ALEEA NOUA NR.959.I.840LEI 24.OLENIUC I. AP. DUMITRU DANIEL POSTEA A.276. SC. BL.5. SC.387.51.W12. SC.223.A.520LEI 3. GHEORGHE PASCAL M.21.7.2.19. NATIONALA NR.867.15.000.880LEI 110.240LEI 31.985. AURICA PASCARIU V. C-TIN PRISACARIU A.13. SC.488.8. BT F.855. BL. AP.5. GINA BEATRICE RAILEANU C.5.S7. AP. BL. Z10.000LEI 82. AP. SC.3. BT CUZA VODA NR.B.800LEI 15.2. BL. AP. BL. SC. AP.281.200LEI 14. MIRELA DANIELA RAILEANU M.440LEI 23.S4.200LEI 15. SC.31. BT PARCUL TINERETULUI .6. SC.760LEI 13.C.8.320LEI 53. SC.919.920LEI 45.440LEI 1.520. NR.300LEI 41.18. LIVIU C-TIN PINTILIUC D. FLORIN OVIDIU MARCHIAN . DANIELA RAILEANU M. BT TALPALARIEI NR. AP.1. BL.902. BL.11.882. PAULINA PROZOROSCHI N. NR.I.400LEI 124. VERONICA PRAJINARIU T.558.12. AP.86.B. ELISAVETA RAILEANU I.2.818. BT ONICESCU NR.A. AP. CRISTIAN POPESCU I.17.480LEI 266 .000LEI 98.477.1.323. AP. AP.400LEI 10.53. MARIA PANCU I.W5. SC.B. CORINA POPINCIUC D.760LEI 122.330LEI 6.M6.A. AP. BT ALEEA RONDULUI NR.323. AP.534. AP. VIORICA PASCARIU D.160LEI 6. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR.15. BT LALELELOR NR. ILEANA ONICIUC P. BT EMINESCU NR.600LEI 14.855.000LEI 7. AP. RODICA ONOFREI I. BT CUZA VODA NR. AP.5.B1. ANA PRISACARIU I. BT GRANICERI BL.37.A.8.092. BT OCTAV BANCILA NR.4. AP. BT ONICESCU NR.000LEI 6.845. BL.1.C.160LEI 55.068. AP. BT BUCOVINA NR. AP. MARKS NR. BT 17. AP.BT ORAS SAVENI.337.2.CUZA.704.2.037. BL.B.576.J6. AP.12.11. DUBALARI.3.087.943. EMINESCU.12.000LEI 13. SC.5.200LEI 23.600LEI 46. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.015. BL.A9. BT BLANDESTI.7.16.488. BT STR.66.859.A.86. BT GEORGE ENESCU BL.15. BL. DUMITRU ONOFREI I.18. BT ONICESCU NR. VERONICA PILOS C.200LEI 4. BL. SC.1.5.A9.A. BL.W5. BT CUZA VODA NR. AP.200LEI 51.10. SC. BT BUCECEA . BT ZIMBRULUI. BT ONICECU S20.4. LILIANA POENARU M. MARIA POLITIC C. AP. PETRE ONAC N.000LEI 39. SC. 10.422.880LEI 8.4. CARMEN ELENA POPINCIUC C. AP. GHEORGHE POPA D. MARINELA ONOFREI N.A.8.160LEI 109.C. BT ANTONESCU NR.B2. MIRCEA RADU C.10. SC.739.A2.007. BL. AP. FLOAREA PINZARIU I. BT AZURULUI NR.490. BL. FALTICENI. AP. BT ALEEA CALIMACHI NR.6.B. NR.A.R9. SC. DONICI NR.14.5.14. MIHAELA OPASCHI S. SC.558. ANCA PETRARIU D.A.860. SC. SC. BT ALEEA ELIBERARII NR. AP.920LEI 31.5BIS. BT GRIVITEI NR.070LEI 6. ECATERINA PRICOP T. BL. BT K. BT UNIRII NR.A.1. BT FRUNZETTI NR.1.36A.A. BL.000LEI 22.305. BT EMINESCU NR. BL. REGHINA OSTRECEANU D.869. BT AZURULUI NR.125LEI 16. IOAN POENARU I. BT BUCECEA. SIMION POSTINIUC V.600LEI 3. ELENA RAICU V. BL. BT ZORILOR NR. 25. NR.627.A. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I.372.A. PETREA PROJOROSCHI I. AI. FLORIN PORFIR C. DUMITRU POENARU C.B2. SC. BT EMINESCU NR.118.845. AP. SC.32. SCA.976. AP. MILICA PITORAC D.G.600LEI 5.16.4.880LEI 54.000LEI 84. BT STEFAN LUCHIAN NR.23. BT ALEEA SCOLII NR.36.A1. AP. AP.1.27.039. BL..B.630.000LEI 15.831.B. 4.45.A. AP.E5.360LEI 23.33. AP.7. SUCEVEI. BT BD.200LEI 2. BT ZIMBRULUI NR. ORTANSA PRISACARIU P.53. AP.720LEI 31. IOAN POPA I. AP.520LEI 31.960LEI 11. SC. ANISOARA POPESCU V. BT STR.2. BT BUCECEA. BTOSANI LUNA NR.6. SC.5.200LEI 22. VIILOR NR. BT AVRAMESCU NR. AP.300LEI 3.16.6.86. DUMITRU POROF V. AP. ANISOARA PRISACARIU I. MIHAIU PRICOP N. AURELIA OPASCHI G. LUCIA POROSNIUC D. AP. BT ALEEA ARCULUI NR. BT C.16.360LEI 44.6. SC.8. STR.599.

320LEI 21. SC.650. MARIA ROTARITA P. MARIA ROTARIU GHE.667. BL. BT ALEEA NOUA. AP. AP.320LEI 72.2. FILIPESCU. BT VARNAV BL.8.160LEI 14. MARCEL TALPA R. SC. AP. NR.8.9. MARIA SERBAN I.W25.3. BL.28.10. BL.11. VIRGIL SEVERINCU GHE. SC.13.000LEI 53. 1. AP. PAULUS TARNITA M.P13.9. MIHAI TARNAUCEANU G. S. SC. AP. VASILE STEFAN I. BT C.4.3. BT PACEA NR. SC.011. ENESCU NR.280LEI 82. BT ZORILOR NR.A4.F5.491. DORNEI -STR. AP.600LEI 8.8.934. NR.853.25. BL.000LEI 70. MAXIM VASILE TALPA I.045. BL.261.BL. VALERIU ROTARIU V. COM.C.440LEI 31.14.558.24. SC.148.A.18.C. BT ONICESCU NR.G3.18.280LEI 104. SC. T.1.880LEI 18. SC.988.C.2.8 PRIETENIEI NR. VASILE RUSU G.855. BT G. C-TIN SANDU G.I22. AP. G4. ELENA SIRETEANU N.11.077. AP. AP. CRISTIAN SAMIAN C. AP.25.E7.373. MANUELA PAULA STIHI V.260LEI 16.63. SC.636.7. BL. BL.6. BT POSTEI NR. SC.976. AP. AP. BT SUCEVEI NR. DANIELA MIRELA SANDU D.53. SC.A. BL.2. AP. SC. AP. BT ARMONIEI NR.520LEI 11.000LEI 6.L1. BL. SC.SC. IOAN SAUCIUC V.2.A.015. AP. ADELA ROSU I.4.401.A1. AP.11. ELVIRA TALPA I. G3.7.A8. BL. BT 10.600LEI 15. ELENA SANDU A.159.2.880LEI 113. NR.000LEI 137.69.7.800LEI 10.400LEI 49. BL.320LEI 10. AP. AP. AP. BT PRIMAVERII NR. SC.871.325LEI 75.25. LUCHIAN NR. SC. BT PARCUL TINERETULUI NR. SC.8. BT ST.9. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I.F5.000LEI 145. BT AMURGULUI NR. PAUL ROMANESCU I.342.372. C-TIN STEFAN G.D1B3. AP. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M. SC.B.996. BT GHE.13. BL. DUMITRU ROSETI GHE.976. BT CAL.A. AP. VASILE ROTARIU V.A.125LEI 4.480LEI 4.786.18.2.B.B. BL. PACHITA STENTEL I. AP.749.3. BL.A.741. BT AVRAMESCU NR. VLADIMIRESCU NR.535. BT ARMONIEI. C-TIN V. BT CALEA NATIONALA NR.7.49. IULIETA ROSU ST.H3.544. BL.3. AP. C-TIN TABARCEA P.190.209. EMINESCU NR.480LEI 33.880LEI 41. BT PRIETENIEI NR.C. BL.7.158. BT IMPARAT TRAIAN BL. NATIONALA NR. BT UNIRII NR. BL.A.9.2.E. AP.208. SC. BT CALINESTI. AP.3. BT ONICESCU NR.730.1.960LEI 34. SUCEAVA NUCILOR.000LEI 4. SC.19. BT PACEA NR.1. AP.000LEI 3. ELENA SANDRU A. 36A.640LEI 786.000LEI 8.C. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.12. TIBERIU SIRGHI D. BT ST.200LEI 70. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.994. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. AP. BT T.63.2.D1. SC.3. BL. AP.600LEI 28. BT ALEEA CRIZANTEMELOR. ANGELA SANDU V.640LEI 23.1.58.E.D1B3. NR.740.18.616. BL. LAURIAN VICTOR ROSETI P. BT ALEEA PICTORULUI NR. UNIRII NR.760LEI 11.3.C4A. MIHAI EMINESCU. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M. BL.111. BT ALEEA NUCULUI NR. AP. PAUL IULIAN TARANU P.400LEI 82. AP.29.A7. BT SAT CATAMARASTI DEAL.11. 34.2. AP.2. SC. BT VARNAV NR. BT IMPARAT TRAIAN NR.ROMANESCU D.D3.116.B.000LEI 11.712. AP.A1. BL.K2. SC.7.401.151.360LEI 84.200LEI 267 . BT UNIRII NR.616.53. BT EMINESCU NR. BUCECEA.A AP.400LEI 16.28.G19.200LEI 43.B. RODICA TAPALAGA B. AP. VERGINIA STEFANESCU C.013.2.201.800LEI 34.12.D. BL.A. RODICA TALPALARIU Z. BT UNIRII NR. NATIONALA NR.520LEI 23.B.A. NR. BT VIILOR NR.A.440LEI 69.080LEI 9.F.14. GHEORGHE SFICHI I.000LEI 68.27. GEORGETA SPIRCU C. SC. BT VICTORIEI NR. 28. SC.E.C. AP.310LEI 10.54. BT VICTORIEI NR. AP.744.A. LUCHIAN NR.18.H3. BT EMINESCU NR. AURORA NINA SEVERINCU V. VLADIMIRESCU NR. BT EMINESCU NR. BL. BT F. AP.180LEI 23.21.2M. BT EMINESCU NR. BL.7.320LEI 8.305.24. AP.V9. AP.35.000LEI 47.488. ION SEVERIN I.041.27.C7. BT F. BT TIBERIU CRUDU NR.18.711.B4.400LEI 29.

20. SC. VLASINESTI. IUSTINA TUFA M.5.F.8.18. BT VARNAV NR. SC.12.720LEI 38.000LEI 44.34.192. AP. ALINA MONICA UNGUREANU M.15. SC.712. CATINCA ZAHARIA D.372.C.367.B. BT PRIMAVERII NR.18. PETREA VIZITIU I.E2. MARIA TRUFIN N. SC.TILIPAN G. BL. PRIMAVERII P17.966.508.28. AP.720LEI 1.B.SC. SC. BT MANOLESTI DEAL. BT G.9.B.28. SC.11. BT CUZA VODA NR.923. BT ONICESCU NR.400LEI 51.7. AP.U16.15.4.F5.320LEI 40. BT 7 NOIEMBRIE NR.14. BT OCTAV BANCILA.200LEI 79. BT PRIMAVERII NR.B.11. BT PRIMAVERII NR.748.520LEI 29. BT PRIMAVERII NR.595. SC.840LEI 7.200LEI 91.13.A3.3. SC.289. BT PRIMAVERII NR. EMIL TOMA D.24.6. NR.293.360LEI 9.A5. BL.720LEI 11.24.G. BL.5.2.5. BT ALEEA NOUA NR.200LEI 137.035. AP. 54.5.D. SC.200LEI 51.7. BT CUZA VODA NR. LAURA RALUCA TRUFIN C. BT STR. AP.475. SC.P17.738. BL. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C. AP. AP. ROMILA MARIANA ZAICEANU N. BT PARCUL TINERETULUI.B.200LEI 13. SC. MIHAELA TOPALA I. BT BUCOVINA NR. BL.860. NR45 BIS. SC. IOAN VARZAR M. ELENA VACARIU D. ROZICA UNTANU P. NATALIA ZAGAN I. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G. AP.160LEI 454. 23.9.15. BL. BT CAL. MIHAI VORNICU I.12. SC.2.A.24.24.600LEI 21.69. AP. SC.B. AP. BL. DUMITRINA TIMOFTE G.5.317. BL.G.11. BT AVRAMESCU NR.661. ALEXANDRU TRUFIN N. AP. IOAN VLAS D. PUSKIN NR. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I.864. AP. BT CALEA NATIONALA NR.869. AP.10. BT IMPARAT TRAIAN NR. MARINELA ZALA M. VLASINESTI. AP. BT TEATRULUI NR.360LEI 29. AP. SC.18.96. C-TIN TURCU C. AP.750LEI 15.409. BT TRANDAFIRILOR.025.A. BT 20. BL.640LEI 15.I4. BT PRIMAVERII NR. SC.081.28.000LEI 372. BT IMPARAT TRAIAN NR.C. IOAN VALENCIUC A. BT BALCESCU NR.875.2.31. AP. BT F.4. BL.092.8.480LEI 10.691.882.000LEI 16. SC.19. MIHAI VOLOSNIUC I.600LEI 21.002. BT ALEEA SCOLII NR. AP.800LEI 12.2.G5. SC. AP. GHEORGHE VERENCIUC V. BT DIMITRIE RALET NR.7. BT ONICESCU NR. NR.600LEI 42. IONEL ZAHARIA A. BL.1.B. BT EMINESCU NR.2. SC. SC.847.152. GHEORGHE VERESTIUC I. R16.334.249.653. ELENA VASILESCU R. BL.11.7.55. GHEORGHE TINCU C..79. AP.920LEI 10. BT A.5.695. BT CRIZANTEMELOR NR. AP.14. AP.720LEI 14.488.200LEI 23. BL.12.781. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR.15.7B. SC.39. BT IMPARAT TRAIAN NR.590LEI 32. AP. ELENA TRUFIN D. SC.904. SC.550. SC.050LEI 19. MANUELA URSU D.S. BT O.000LEI 41.G.69. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D. BL.068.11. LUCRETIA TURCU C. BT EMINESCU NR.81. BT DREPTATII NR. BL.160LEI 22. AP.11.A.086. STEFAN TURCANU F. DOINA ZAGAN D. AP. AP. BL.8. LIVIU DORIN VIZITIU V.X23. AP. AP. BL.2.63D. SC.965. BL.23BIS. AP.720LEI 12. BL. VERONICA NICOLETA VATAMANU M.000LEI 5. AP.L1.720LEI 268 .17.040LEI 15. AP.127. SC.153.14. AP.R9. ENESCU NR.B.A. BT DOBROGEANU GHEREA NR.000LEI 10.43.12. BT ALEEA PINULUI NR.11.9.760LEI 2. PRIMAVERII.19. ANA TURICEANU M.B.12. PARASCHIVA VATAMANU V.7B. NATIONALA NR.200LEI 20.24. BT M. GHEORGHE C-TIN TURCU F. BT SPATAR MILESCU NR.14.000LEI 26.2.803.2.830LEI 161. DANIELA TIPU D.T5. BT COM. KOGALNICEANU NR.040LEI 32.5. BT COM. AP. AP. F12. I6.9. DUMITRU VIZITIU A. DOREL DUMITRU UNGUREANU G.200LEI 12. C-TIN TIMOFTE G.P15.291.920LEI 8. AP. BT ALEEA NUCULUI BL.906. BT PRIMAVERII BL. AP.659. BT ONICESCU NR.9.A.000LEI 13. AP. AP.B. BANCILA NR.325. AP.225LEI 47. BT PRIETENIEI NR.700LEI 16.120LEI 49. AP.B.678. LIGIA-TATIANA TRUFIN D. SC.B.C.L8.G.A. BT TEATRULUI NR.7. ORTANSA TOMA C.820.Z18.86.120LEI 8. AP.B.988. BL.400LEI 21. AP.L1. EUSEFINA TOMA D.12.

7. Timişoara 15.450. Hortenzia Balint M. 55 22. Dumitru Bold. Timişoara 259.380 Mătrăgunei nr. A. D. nr.360 Simion B?rnu?iu. Eroilor 10-12. nr. Bl. Ciprian Alexandrescu P. 1. bl. bl. Rebreanu. 4. Timişoara 155. T1. 35. Ana Augner I. 202. 23. Bl. Florin Banu D. Gheorghe Bihoi N. Margareta Alexandrescu D. Patricia Anghel G.200 Str. Timişoara 61.232. Bl.450 Babadag. ap. Timişoara 149. 34. Timiş. et. Bethausen. A. A.779. Timişoara 62.372. 64. Timişoara 46. 240. 30. Ioan Boi? E. 1..400 Arie? nr. bl.B.580. Achim Bogdan P.008. 23. Timişoara 62.760 Barbu Iscovescu. 1. 20. 119. 9. Etelca Bandula M. sc. Timişoara 3. Sc.ZOLTI N.33. 24. 17. 1..276. Timiş. A. Vasilica B?l?nel Gh. et. Erjebet E. Timişoara 129.650.720. Ioan (De) Ardelean I.941. 227. sc. 9. sect.000 Bucureşti. Baba Dochia nr.040 loc. nr.800 Titulescu. A. Timişoara 103.354. 1. A. ap.849. F6. ap. sc. TraIAN Bondar P. 3. nr. et. Sc. Paro?eni. com. ap 7. ap. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. 3. et.969. Timişoara 135. 6. sc. 7. Sc. Timişoara 24.300.849. Constantin Bandula I. Timişoara 207. Vulcan nr. B. sc. Sirius nr. 3. Et. Loc. 6. 4.480 Str.372. Titulescu.7. 1. D. et. Dumitru Bogdan I. et. ap. 7. et.800 B-dul L.000 Str. 2. Timişoara 16. 55 13. A1. 6. ap. Ion Vidu. 10.. ap.500 Mătrăgunei nr. nr. A.000 Eroilor.300. bl.200 Simion B?rnu?iu. sc. nr.800 Ion Ionescu de la Brad. 1.000 Brându?ei nr. 12. Mirela Dorina Antal I.920 Aleea Cascadei nr. 64. bl 73. Timişoara 56. Bethausen. 29. Timişoara 40.331.000 Tuluicului. ap. bl. ap.A. B. Sc. 3.461. Anicu?a B?ncioiu D.064. com. 26. bl. Arad 55. bl. 7. Timişoara 47.356.223.247. Timişoara 7. 3. B. Ioana Becia I. AP. Ap.000 str. ap. Ştefan cel mare nr. bl. ap 1. Francisc Barth Anna Bartha I.000 Str. 1. Cladova. 42. Viorica Belehuz V. et.111. Timişoara 10. 3.077.560 Ion Ionescu de la Brad. jud. 11. 13.700 Str. 1.508. Timişoara 40.I2. Sc. 5.000 B-dul Eroilor nr. Timişoara 10. 3 Timişoara 31. 3.400 I. sc. 5. ap. 7. com. D. Sc. Paro?eni. Timişoara 92. 119. Anna Amalia Boca M. Mircea Dan Becia D. 63A. 1. 23. Timişoara 221. Letiţia Draghina Boici G. et. Brancov Ana M.008. A.240 str. Sc. 25.547. Vulcan nr.042.483. et.833. 22. Dalboset. 17. et. Maria Ardelean G. Et. 14. G. 6. Viorel Bandula V. Timişoara 29. Dumitru Augner D. Adrian Ilie Bihoi V.000 Str.582. ap.368. A.12. 1.520 Calea ?agului nr. BT 34. Cladova. ap. ap. C.600 513. 15. jud. D. Sirius nr. 15. Ioana Simona Biro I. et. et. 32. St. 6. et. Stela Bandula M.116. sc.600 Mătrăgunei nr. 1.200 Tigrului nr.232.505. sc. 4. Elena Belene?i D. Iuliu B?dil? N.000 str. 28. 14. 6. ap.340 Drubeta 47A. Timişoara 55. ap. B. ap. sc. 5 69. nr. 6. 35.000 Str. 1. et.000 Agronomiei.440. 1. Timişoara 31.320LEI Domiciliu Suma Str. Bl. ap. 7A. 14. et. SC. Dumitru Bulla I. Jebel. ap 1. Timişoara 880. Timiş 9. Mihail Kog?lniceanu nr. 3 Timişoara 46. Mihai Aurelian Be?tea C.600 Micşunel nr. Timişoara 6. Bogoliub Balea T. KOGALNICEANU NR. 12.670 Mătrăgunei nr.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . Timişoara 3. bl. Cara?-Severin 259.000 Tache Ionescu 11-13. Maria Barth E.440. bl. Timişoara 232. et. 20.542. Pădureni. bl. et. Francisc Arpad Anuichi A. Timişoara 40. nr. bl.000 Calea BogDăneştilor nr. 2/1. Ap. et. Maria Barban I. jud. Vlaicu.250 Str. ap.374. Cristina Otilia Bodea G. N. et. 21.282.000 Str. nr. sc. Timişoara 108. et. Marioara Bachici S.965. Timişoara 24. Vân?torilor. 10. Timişoara 13. 23. 4. 71. B.179. Timişoara 243. 1. ap. ap. Ion Vidu. 1.190 loc.540 I. bl.674. ap.542. sc. 35. A. 2. jud. nr. 22. B. ap. Ioan Banu G. BL. ap. nr.

Olt str. B. 10 Ion Ionescu de la Brad. ap 16. Timişoara str. ap. sc. Timişoara str. et. 8. N.644. sc.000 279.810. Doru C?lu?eriu V. ap. sc. 1. ap. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl.326. Leon Carp I.200 4. ap. Nicolae Caragea I. 4. ap.093. ap. Timişoara str. et. 7. Sorin Titel 12. Nr. Ana Caragea Nicolae Carol L. Eugen Marcel Călin G.558. 63. Ciolac P. sc. B. Timişoara Aleea Sportivilor. C9. 2.300 18. sc. Nr. A. 9. Timişoara 30. ap. Emil Crişan N. 3.440 39. 3. Ion Doru Constantin I.421.619. sc. jud.530. 9. A75. ap. 1. ap. Mihai Carstoiu D. 2.500 15. 1. Bucureşti nr. Timişoara str. Lucia V. et. sc. 5. et. Timişoara str. sc. Maria Cuibari N. 20. C. 2.150 24.800 68. Vasile Crăciun T.741. Timişoara B-dul Cetăţii. ap. C.960 67. A. 6. Lazăr 42.153.040 2. sc.982.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . ap.200 58. B. Elena Natalia Dina G. ap. sc. 4. Intrarea Doinei. ap. 1. A. sc. nr. 1. 3. 135.520 232. 4. Nicolae (De) Dulgheru P.661. et. bl.754.350 51. et. 70.000 41.892.406. Busc? C.669. et. sc.483. Timişoara str. et. 12.2. ap. sc.400 417. sc.600 66. 3. Zlatomir Crăciun I. 8. et. bl.601.600 80. bl. et. B11B. 3.600 137. Mistral. M?cin nr. Lazăr 42. Estera str.347. et. 65. Timişoara Câmpina 5. 16.120 16. Titus Ghe. Operetei nr. T32. et. B. Intrarea Doinei. C21. et.Brezoiescu I. Vasile Gabriel Chirilă I. Timişoara str. 74. B. sc. 1/1. 57. 1. ap. Ion Ionescu de la Brad. bl. 3.254.550 7. Ştefan cel Mare. Timişoara Str. 1. 55. 6. Mircea Cornel Cicloda A.246. 42. Ioan Chira V. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. et. B.960 215. ap. sc. A15. 2. 13. et. 2. Stuparilor nr.133. bl. 6.600 190. Gheorghe Costin S. Timişoara Intrarea Topologului 2. ap. Et. Timişoara str. et. A. ap. 18. et.160 141. Timişoara Zona Bucovina 2. 14. sc. 2.380.280 13. Mircea cel B?trân. 1.949. ap. ap. Timişoara Torontalului nr. D3. 13. 7. Bl. sc. C2. et.080 99. Timişoara Transilvania. 5. Timişoara Gh.302.500 77. Marius Ciupulig? G. Timişoara str. B. A. bl. Topologului nr.238. Nicolae Pavel Enyedy V. 5. 14. sc.595.990 3.700.074. bl. et. et. 135. 4. 7.007. 1. 11.644.389.000 116.111. Bl.800 54. 1. sc. A. 1. Timişoara str. 6. et. Milea Chifan C. 32. Timişoara B-dul Cetăţii.281. Daniel Chivu I. Floarea Chi?escu I. A. Bl. bl. 3.359.1. 3. 48. B. D. ap. bl.098. Diana R. 3. 4. Timişoara str. Timişoara Simion B?rnu?iu.500 15. ap. 10. Teodor Crasnanic G. Bl. bl.000 122. ap. ap. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. Timişoara str. Timişoara Zona Bucovina nr. ap. nr.200 25. A?trilor. Calea Lipovei. 2.761.360 19. ap. Titan 6.560 56. 2. Timişoara loc. Dorel Ioan Cioran G. Timişoara str. N. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. Or?ova 1. Timişoara Circumvala?iunii. sc. Elena Coman Floare Comlo?an P. sc. Mircea cel B?trân. 8 str. Timişoara str. Timişoara Gh. Crişan E. C.000 18. 1. A. ap 36.721.840 3. ap. 3.200 150. ap 2. Petric? Buricea F. nr. nr. Brându?ei nr.669. ap 36. 18. Bl. bl.Timiş nr.092. Ana R.542.779. 7 Timişoara str. Timişoara Bălcescu. Bucovinei nr. ap. Rozalia Buzduga G.960 36.400 11. 22. Timiş str. D3. 1. B. Lauren?iu C?t?noiu N. B. Mihai C?licean A. et. bl. Fârdea. 1. et. Mihail Kog?lniceanu. B. ap 2. Bisericii nr.000 22. ap. jud. 2.001.409.390.160 134. Timişoara Zona Bucovina nr. 6. Bl. ap.133.840 915. jud. 1. C33. 14. 171. 3. Timişoara Timocului. Timişoara b-dul Cetăţii. Marin Carmel Ceang?u I. Timişoara str. Victoria Cioar? I. 4.600 11. sc. Bal?. 8. Or?ova 1.400 32. 48. Adrian Carol E. ap. et. ap.847. C21. A. ap. nr. 42. 58. Timişoara Lidia nr. bl. bl.300 170.280 75. Timişoara str. ap. 2. Gheorghe Ciureanu V. B. 3. Fructelor nr. et. sc. 1. Timişoara str. 2. Timişoara str. Mure? nr. ap. Petru Ilie Dupta N. sc.400 103. sc. Constantin Busc? C. Gheorghe Cuibari I. bl.695. Timişoara str. M?cin nr. 3. Peciu Nou.500 15. sc. Timişoara str. D4. 11. Constantin G.720 25. ap.374. ap. ap. 1.930. Timiş str. B. B11/A. Eleonora Chivu M. Mure? nr.805.210.

3. et. Pia Florica Fanu T. Stuparilor nr.400 155.15. Dun?rea 179. 12. 3. 55. 16. Timişoara str. 1. et. Garoiu M. 95 sc. 7. bl.600 41. Timişoara str. ap. ap. Timişoara str. Timişoara str. 3. Timişoara Calea martirilor 82. Recoltei nr. 1. Timişoara str.600 205. 2.448. et.000 18.716.000 LEI 37. A.694. Timişoara str. sc. sc.320 125. et. Ghiroda. 23. Iuliana ZI Ha?egan F.573. ap.400 36. et. et. sc.720. et.860. 12. Arie? 20. 2. Andrei ?aguna 17. 81. Timişoara str. A. D. Ileana Fotache A. 7. Loga 21.495. et. A. B. bl. et. jud.362. ap. ap. 3. Lugoj. et. 17.000 35. A. Arie? 20. 8. ap. et. bl. et. ap. sc. E. ap.514. B. Flavius Gligor N. 6. 5. bl. 4. ap. ap.750.362. Stuparilor nr. ap. 18.280 161. 2. ap. sc. 7. A. 4. E9. Timişoara Belinschi. 3. bl. D.616. Timişo str. jud. Floarea Gheorghiu C. ap. 11. 13. 2. Lucia E. et.047. 12. et. 4. bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. bl.600 LEI 41. Titan nr. sc. Timişo str. et. sc. ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Uranus 3. A. bl.800 10. F. Recoltei nr. ap. et.488. B.000 47. 2. Ana str. bl. Monica Ilie G. B. A. Ana Giu?c? G.200 28.289. Timişoara str. Dorin Florea M. 6. A.280 55.180 345. 1.877.400 36. bl.634. Timiş Vlad de la Marina.450 LEI 67.600 20. 19. Grivi?ei nr.674. Timiş 40. 54. Tie Ionescu V. Viorel Ghi?? I. 4.600 23. Dan Gh.233. Ion Ghiurici V. Timişoara str. Viorica M.040 12. B. 2. Timişoara str. 4. sc. Ioan Gh. Timişoara str. ap. 1. Timişoara str.088. 6. ap. 7.200 117.386.750 31. Timişoara Liviu Rebr. 3. Timişoara str. 12. Timişoara str. Vasile Gligor I. Olimpia F?g?dar N. 14. Maria Inciulescu M. 18.108. 2. Timişoara str. Iosif Enyedy I. ap.760 163.741. D19. 9. bl. Antoniu Gheorghiu I. Timişoara Zona Steaua. et. Dun?rea 153.521. bl.500 7.720 88. 4. Maria Ilie N. B5. 30.120 36. 11. Or?ova nr.969.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . 10.890. 70. E.000 11. et. sc. 6. ap. nr. 12. ap. Ion Vidu 4. ap. sc. 14. 8. Titulescu 11. Timişoara str. et. loc. Cristian A. et. 16. Timişoara str. Robert Florea M. sc.720 LEI 31. et. 29. B.111. A. ap. 21. sc. et. C. 5.200 LEI 3. 8. E9. Ion Vidu 4. ap. Timişoara str.000 26.260. Titan. 21. 4. Paul Hodinescu T. 2. D8. Timişoara str.400 51. 3. ap. 1. C5. Ion Vidu 4. bl. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. 4. sc. sc. Revolu?iei 1989. bl. Timişoara Andrei ?aguna. bl. Timişoara str. Bl. 3. et. 7. Ştefan Handrabur A. ap. ap. A. Ioana Felmeri A. 3. Emilian Fanu I. 14.160 25. bl. 3. Timişoara str. 10. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S. 30. ap. sc. et. 12. 6. ap. Recoltei nr. 5. et. bl. Bl. A5. sc. Iuliu Franc C. Timişoara str. sc. 2. Timişoara str. 16.952. bl.930. Buzia?. Circumvala?iunii 16. Timişoara Zona Steaua. H. sc. 21. Bl. 41. ap. Timişoara Str. 18. bl. Floarea Holom I. sc. bl. sc. sc.000 41. Ghiroda. Timişoara str. Timişoara Republicii 27. Timiş Str. Tipografilor 5.322. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. Aleea Cutez?torilor nr. Iosif Vasile Erceanu V. A. Aleea Cutez?torilor nr. A. 2. et. Timişoara calea Martirilor 9. 16.365. et. E9. ap. B. Timiş 15. Tipografilor 5. sc. et. 14.720. 70. ap. 21. et.711. Bucureşti 19. ap. 8. ap.610. Timişoara calea Martirilor 9. sc. ap.924. D19.000 LEI 103.Enyedy A.488.840 165.462. 21. Vasile Ianuş P.061. et.480 6. bl. ap. jud.711. Feier G: Adrian Feier P. Grigore Feier I. 2.533. Timişoara str. et. A. A. 4. et. ap. F. Ernest Guleam? D.183. B. F.600 64. Ha?egan Florea Ha?egan F. 14. et. Dirijorului 6. sc. bl. a5. Timiş Adolescen?ei nr. 7. jud.306. et. Timişoara Babadac 7. et. 5. 32. Timişoara str. et. 16. Cornel Hogea G.600 18. 11. Timişoara str. 7.600 18. sc. Ioan Fanu G. Dâmbovi?a 60. Calea ?agului 1. 16. 4. Gonyey A. ap. ap. Tipografilor 5. Timişoara Calea BogDăneştilor nr. 6. Mirela Heinz F.880 21. sc. 6. ap. sc. 2.501.640 5.042. et. Florin Ha?egan B.200 62.

744. Timişoara Schwiker 6. Bl 93. 11. Nicolae Lovinger A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . Timişoara str. bl. Timişoara Aleea Cascadei 1.339. Timişoara C. 32. et. (De) Iovi G.268. et. Georgeta M. 29. 2. bl. Lugoj. B. Ioan Koczkas C. A3. sc. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. ap.928. sc. 1. Eugen C. sc.480 23. A. 1.440 15. 28. de la Brad. et. 9. ap.274. 4. sc. Timişoara Simion B?rnu?iu. 3. 9. Marazan I. ap 29. 2. I.685. Timişoara Bucureşti. B.372. et.116. ap. 37. ap.. B. 1B. bl. 8. C.741. Timişoara Gh. 5. sc. 33D. bl. 6. Timişoara Sirius 1B. Stela Laslau B. com S?c?laz. Dan D. E1.680 82. et. Lazăr 42. sc. 35. Barbu Delavrancea nr. sc. 8. et. 6. B. Timişoara 103. bl. Consta Lipovan O. ap 39.160 127. et.900 248.600 132. ap. bl. B. Timişoara Carpa?i nr. ap. bl. 8. 1. Vasile Mateescu C. I. Florin Ioniceanu I.419. Bujor Kalnakov.330 6. bl. 2. 1. Timişoara Circumvala?iunii 21. Emil Lucanu N. ap. Marioara Man V. Vintil? Mihuţ F. Timişoara Timiş 8.483. Virginia Magdin M. 35. Ovidiu M.100 23. et.390.720 20. Aurel Leucu?a I. 15.000 49.800 17. sc. ap. Timişoara Ştefan cel Mare.881. Timişoara str.135. sc. ap. 35. sc. jud. et. Ioan Mateiu P. 2. Cristina Linte A. 8.700 86. Timişoara Brându?ei 11. 4. 1. 5. ap.bl. Timişoara B-dul Cetăţii 62. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 27. 2. 5. 1. Timişoara Popa Lauren?iu 11. Dragalina 26. et. Timişoara Oglinzilor 20. et. Timişoara B-dul Cetăţii 62.280 7.000 107. sc.200 28. bl. 1. ap. Timişoara Luminii 10. A.000 33.800 248. str. sc. Timiş H?rniciei nr.783. Floare Mihuţ V. ap.000 10. 4.113. sc. sc. B. Viorica IoNiţă I. 8. A.390. ap. 1. Iorgovan Bozsak V. 1. 76. 11. Timişoara Aleea Cascadei 1.120 146. 9. et. Loga 40. A. D. Mete? S. Dragalina. Timişoara Circumvala?iunii 30.882. 37. 32 Oglinzilor 20. Timişoara Vasile Pârvan 32. 51. Timişoara Take Ionescu 42.744.980 31. Elena Ispan I. Beregs?u Mare.290. 13. 1. 22/C. et. sc. Linte C. ap.200 13. 2. Moldovei 17. ap. Timişoara Abrud 15.600 11. 9. nr.Ionescu I.927.648. Timişoara Bucovina B. et. bl. A. 1. Timişoara Dorobanţilor bl. ap. et. sc. 6. 2. B.674.400 112.372. I. et. 2. et. ap. Victor Ioniceanu P. sc. Timişoara Intrarea Doinei 15.000 10. 12. 44. 37. Constantin Miloicov D. ap. 3. jud. et. 54. ap. Carei 14. 7 Simion B?rnu?iu 60.785. 4.039.930 1.390 21.886. bl. bl. Timişoara Carei 7.544. 8. 2B. Timişoara G. et.400 142. B. ap.000 15. sc. A.501. ap. Elena Matei A. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. ap. bl. et. ap. Ionel Luchi T. Timişoara Ion I. et.580. 6. B. 4. ap.000 17.000 22. 9. sc. A10. Agripina Mandan I. et. Moldovei 17.818. 1. et. sc. bl. ap. 4. ap.696. Drubeta 47A. sc. ap 39. Timişoara Aleea CFR. ap. sc.524. 29.781.800 46. 2. U15. Marotineanu I. Ioana Kredler I. 4.965. 1.000 35. Elena Ionescu Janina Ionescu V. ap. et. ap.400 20. sc.400 55. Timişoara Carei. B. et. bl. Timişoara Calea Aradului 8. I1.222.999.225.952.760 11.890.677. 1. 3. Timiş G. ap.000 33.760 1. Timişoara Gh. Florin Man V.579.600 12. et. Sorin Ionescu N. Drubeta 47A. V. Viorica Mihuţ D. ap. Rodica I.000 155. 103. sc. Timişoara V. D. Timişoara str. Constantin Ionescu C. 1. sc.976. Lazăr 42. 17.490. de la Marina. Al. Jivi?a Simion B?rnu?iu. B. B.200 217. 9.000 103.711. et. B. ap 39. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. 1. ap. bl.143. Sabina Maxim N.200 186. Ileana Laie? G. sc. bl.18. ap.000 20. Timişoara Carpa?i nr. et. bl. A3. et. Veronica Mandan G. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. B. bl.560 140. Mireanu C. sc.606. 9. Toma Macovei D.648. 98. 17 str. Timişoara 318. et.632. D. Timişoara str. ap. et. 3. 1. ap.400 11. ap. Teodor I. 1. ap. 4. B. ap 29. 4 Ion Ionescu de la Brad. B24. Maria Jurca N. Timişoara Oglinzilor 20.000 209.723.000 352. A. A. Nicolae Linte I. 14. Jurca V. et. Mariana G.000 310. A.

Timişoara B-dul Sudului 15. Elena P?sculescu C. ap. 4. et. bl. 20. ap. 215. et. Dan Niculescu L. Ininca F. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. bl. Marian Pop I. sc. 2.840 78.934. A. sc. bl. ap. et. sect. sc. 7 Revolu?iei 26. G. Floare Eneas 35. B1.856.965. 18. D. 10. Melania F. sc. 9.000 12. Timişoara Lacului 40. ap 8. sc. ap.194. 4. Timişoara Piaţa Victoriei 4. Timişoara Dragoş Vodă.028. et. ap. Murariu P. Timişoara Intrarea Sepia 15. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. Tiberiu Nartea I. Dorina Oszlanczi S. Aurel Mitrescu G.973.190 10. et. 1. ap.250 50. 9.Timişoara Ştefano Iosif 50. et. Vasile Neagoe D. Bucureşti. 1. Timişoara Intrarea Sepia 15. Eugenia Nicolici A. 4. Timişoara Platanilor 15. 4. Ladislau Orgona? D.775.000 22. ap. ap. ap. et. loc. E. ap. 4. 18. Maria Oana Gh. bl. 3. ap.855.579.337.200 23. 5. et. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. sc. 9. Ion (De) Pavel I. 86. D. Timişoara Ştefano Iosif 50. et. sc. Murariu P.223. 3. Maria E. Timişoara Circumvalaţiunii 47. Viorel Mocanu Al. Timişoara Intrarea Sepia 15.440 367. 8 Pepinierei 8. 17 Aleea CFR 25.595. Timişoara Str. Nicolae Parva S.000 106. sc. 2. ap. B. Timişoara Tipografilor 5. et. Corina C. D. Simion Oprea I.846.186. 14. Timişoara Dragalina 41. D.160 13. 28.844.600 44. H.699. 7.137. Timişoara Icar 14.000 10. 1. ap. Gheorghe Pernyesz I. ap. 14.334. Pinten I. Petru Nagy Ghinea J. sc. 2. et.492.400 16. et. Bl. Titulescu 10. sc. Timişoara Simion B?rnu?iu. et. A.800 444. Timişoara 10. 2. Jenic? Ponto? I. et. 20.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 .M. Viorel Moga R. et. et. 9. 6. et. et. Timişoara Teiului 11. D70. B. Maria Pavel I.241. Timişoara Borze?ti 1. 19. bl.800 21.270 10. 5. Bl. bl.000 89.Timişoara Boemia 5. E4.520 59. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. Timişoara Cântului 18. ap 10. 1. et. bl.500 25. sc. Maria Pârlog I. Timişoara Simion Bărnuţiu bl. A. 1. Timişoara Negoiu 6.890 60. et. A. H. et. Timişoara Br?diceanu 14. 14. bl. 9. Timişoara Platanilor 15. 5. 10.116.372. ap.000 23. ap 6. 5.200 5. Andrei Miu?el M. et. 12. 18.348. ap. Marinela Parva V. Constantin Orgona? D. Timişoara Orşova 22. Timişoara Calea Torontalului 10. Timişoara Dragalina 41. Angela Ad.595. ap.760 26. et. ap. 3. Mihaela Pavlovici G. 10. ap. Ladislau Pataki I.028. ap. sc.920 69. Timişoara G.000 29. ap. 8. Iulian Pilu N.480 93. 2.Mihalca I. B.022. 3. bl. 11. E4. sc. Bl. F. et.000 56.411.828. Ioan Muntean V.008. Mihai Doru Novacovici I. bl. ap. Timişoara Lacului 40. 2. Florica Mocanu G.760 2.691. ap. ap. Constantin Pascu M. 12. ap.720 430. Timişoara Br?dicean 1. ap. et.600 9. Maramure? N.440 135. ap. sc.040 LEI 311.362. 1.577. Timişoara BogDăneştilor 2.400 81.360 16.943. et.131. et. ap. Rebreanu. Valeria P?tru? A. A. Timişoara Ghioceilor 16.800 69.299. 21. 7. Pascu D.440 62. bl. bl. Rodica Nartea V. 18. 30. loc.200 58. 2. et. et. bl. Moldovan Nicolae Motoruga M.762. Iosif Ostoin I.232. et. 6. ap. 3. Timişoara Perlei 10. Dragalina 28. Sc. D.160 6. 46.910 84. 2. Timişoara Eneas 33. 14. B.438.800 13. D70.830 32. 16.160 10. 75.920 140. E6.063. 5. 18.200 1. ap. ap. 75. Hermina Fl. et. 2. Sibiu 27. ap. et. sc. sc. et. 2. 29. 1. ap. Ioana Mitrescu S. ap. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. Timişoara Ştefan O Iosif 1. bl. 7. ap.898. Titus Molnar S.308. Tibor Pataki L. F.000 68. 2. Bl. 6. P?sculescu I. Simona E. 6. 141. Baia Mare. 2. 10. 10.000 37. 3. 10. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. 1.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.140. Eugenia Nartea V. ap.288. E.372.987. bl. B-dul Unirii 14A.000 109. ap. ap. 7 Cântului 18. et. ap. Timişoara Pepinierei 8. B1. ap. 4.040 177.624. 1. jud. Timişoara L. 1. 1. sc.067. 2.372. Timişoara Simion B?rnu?iu. ap.

126. 1. Eleonora Raţa D.270. bl.853. Timişoara Ion Vidu 4. 4. Georgina T?m?ianu P. bl. 44. sc. Veronica Rusan Mircea Sauca L. et. Elena Roşu G.800 14.10. ap. Ioan Stroici V. ap. et. Timişoara Borzeşti 43. sc. 3. et. sc. Viorica Popescu G. B.474. et. 2. Timiş Griviţei 1. ap. Timiş Calea Aradului 40. ap. et. 21. 1. C. Timişoara Matei Basarab.746. ap. et. 5.558. bl. 1. 29.746. 13.480 111. et. Pia?a Amzei 10 .401. sc. ap. 58.836. 24. E. ap.636. 18. ap.853. Ioan Pop I.140 37. 11. 20. A. et. C. et. bl. bl.875. 3. A. Timişoara Grivi?ei 1. Timişoara Nedeea. Gheorghe ?oimu E. jud. Eva ?eitan R. Timiş Intrarea Mun?ilor 1.200 27. 22. loc.563. Timişoara Frasinului 7.680 2. et. sc. bl.765. E. A. 2.600 46. Timiş Andrei Mure?an 1C.130.515. 3. A.800 57.040 206. Timişoara B-dul Cetăţii.080 9.017. et.000 33. Timişoara Andrei Mure?an 1C. bl. ap. 1. ap. E1.297. ap. 2. et.081. bl D19. Timişoara Gh. bl. 9. sc. Liliana Rakiczi I. E. Nicolae Popescu S.013.423.450 243. Ştefan Popescu I. 4. et.860. Some?an C. Bianca Ioana Rădescu V.680 15. sc. 5. Timişoara Buftea 2. ap. Buziaş. 1. A. et.400 56. ap. ap.600 86. ap. ap. 9.500 83. 2. ap.320 439. jud. Timişoara Memorandului 1. A. ap.863. Gh. loc. 5. 6. 3. Bogdan Sârbu A. et. sc. Adrian Scrob T. Anne Mary Roth I. A1a. 2. Timişoara Arca?ilor 3. et. E1. Timişoara Griviţei 1.400 327. 16. 1. Radu M. Gabriel Rotariu L. 1. Timiş Apicultorilor 17.560.231.000 28. Buzia?. 9. sc. 13 Bucureşti. Timişoara 21. 16. et. et. bl. Timişoara Labirint 10. Timişoara 16 decembrie 1989.35. 7. bl. 21.680 34. 4. Timişoara Brându?ei 6. Ioan ?tef T. Lazăr 48. B. Elena Şandor F. ap.672.800 45. A. 1. sc.160 1.679.920 44.555. bl. Seculin I. 2. 4.000 85. Iosif Preyer 2. Ioan T. bl. 25. sc. 3. ap. sc. 42. Timişoara B-dul Cetăţii. Maria Talpai Edith T?m?ianu G.796. 4. Andrei ?eitan N. bl 1/1. 1. 2. loc. ap. et. Doja 49.967. Cosma Szep G. sc. Timişoara Cutez?torilor 6. 1B. Timişoara Intrarea Doinei 9. Cenei. bl. sc. Monica Pop V.493. jud. ap. Laszlo Ranisav E.735. Buziaş. et. 3.679. ap. Timişoara B-dul Cetăţii 60. sc. Timişoara Dâmbovi?ei 59. 4.800 107.780. Dr. Timişoara Calea Aradului 101.081. bl. Saveta Sârbu S. Mircea Preda N. 5.000 76.520. Victor Roba V. 663. jud.960 25. D8. Emil Scumpia Maria Sgavardia A. Timişoara Stelelor 6.200 35. Timişoara Calea Dorobanţilor. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou.599.000 9. sc. sc. 12.489. 6.760 26. 3.680 30. sc. 11. 11. bl. Timişoara Str. bl. Timişoara Tipografilor 5. F1.22. Ceacova. Maria Monica F. Ionel ?tef P. sc.250 7.598.Pop I. Timişoara ?oimo? 8-10. 2. et. Viorica Stohalm I. Mihail Roth V. B. Ecaterina Popa I. D. 3. Timişoara Tulnicului 1. Timiş Circumvala?iunii 47. 13.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 . Ionescu 42. ap. Buzia?.800 101. bl 1/1. et. 5. Timişoara Simion Bărnuţiu. Bl. T1.212. bl D19. A. ap. sc. Ioana Codru?a Pop S. bl. Timişoara str. bl.875 63. 4. Timişoara Calea Torontalului 6.000 69.480 8. ap. ap. ap. Ioan C.120 51. D8. Timişoara str.730 25. 61.108. A.052. 3. 3. ap. jud. 1.190. et. jud. 1. Pop V. ap. ap. ap. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. sector 1 Tineretului.000 144.720 134. Tr. A.720 35.280 24. 5. Titan 6. sc. Silvia ?erbulea G. et. ap.787. sc. Severin.674. ap. et. ap. D54. A. jud. ap. 6. 4. bl. ap. Buzia?. Timişoara Memorandului 1. Mihai Puta N. 4547. ap.440 44. ap 110. et.670 311. D. 5. C. D8. Timişoara Calea Buzia?ului 1. sc. 26-27. 7. Timiş Take. Ilca Roşu C. E3. Domin Popeneciu N. A.200 92. et. Petru-Oct Tipografilor 5. bl. bl. 6. et. Viorica Şandor I. Popescu T. Timişoara Cutez?torilor 6. Timişoara Steaua. et.100 15.847. bl. 1.960 97.772.600 84. 1.

sc. sat Dozesti 4.460 LEI Ramnicu Valcea.635. Timişoara I. D. et 4.613. 17. ap 18 25. vl S2. ap.110 43.424. sc. 71. str. sc. et 5.475.600 LEI Ramnicu Valcea. nr 16. Vasile Anghel F. Monica Târâl? I. Timişoara V. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. 3. A9. A2. Jimbolia. bl. str. Vasile Vasca G. Maria Zold C. et. sc. sat Racovita 88.511. 2. Elena V?duva M.350 70.120 131. Timişoara Geneva 1. Timişoara Intrarea Sunetului 1. 17. 8.Ghitiu (T?nase) D. comuna Fartatesti. A. ap. ap.520 46. B136. jud. Eugenia Voicu G.831. Timişoara Agronomiei 10. A. Timişoara Mihai Eminescu 26. Bl.875. Aurel Vlad D. 8 B-dul Republicii 27. sc A. et. F?get.372. B. B. sc. comuna Perisani. Bălcescu.600 84.297. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. Babeş 54. bl.960 7. et. sc A. Tineretului. ap. str Tineretului nr 14. sat Titesti 22. bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea. 2. Victor Tobă G.160 10. Timişoara Rusu ?ireanu 33. Viorel Achim I.629. C. et. Daniel C. Anemari Catalina Achim V. A1. Deva. Timişoara M?cin 3. ap.950 LEI jud Valcea. Timişoara Bucureşti 32.110. Virginia C. et. ap 23 72.930. et 3. Tosity M.144.186.116. ap. Ion Vâdc? V. Dumitru Achim D. ap. sc D. Marin Todor C. 221. A9. sc A. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D.600 LEI Ramnicu Valcea. str. jud. F.966.520 139. A9. Lauren?ia Todica E. bl A12.800 LEI 59. 1. Tineretului.941. Timişoara Sânpetru Mare nr. et.300 87. et. ap 15 59. 9.259.11.094. B14. Ion Ştefan ?ing?u M. ap. Istvan C. Ana Todica F. 2. nr 4. ap 17 8. B.147. Vâlcea. Eliza Ungureanu M. 2. str Nicolae Titulescu nr 14.400 35. sc. 15. Tineretului. sc A. 8. ap 23 4. 2. 4.724. et. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M.237. bl.486. Timiş Spitalului 4. jud. sc. 25. 9. ap. sc.840 LEI Ramnicu Valcea.600 31. ap.350 5. sc.958. str. sc A. et. Gheorghe Udrescu C. 5. ap 9 63. 6. Timişoara Bucureşti 20. nr 16. Timiş 15. Timişoara Salcâmilor 51.179. Timişoara Buftea 2. Lazăr ?enache I. et.560 LEI Ramnicu Valcea. 5 I. bl. sc C.059.305. Cornelia T?n?sie C. ap. Dr.900 LEI Ramnicu Valcea. et. 3. 3. ap.978.096. bl. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V. B.150 17. bl H6. et.200 36. bl. bl. Tineretului. bl F5. 1. comuna Budesti. sc A.100. ap.000 24. Hacman nr 36.200 LEI 49. bl. sc. bl. Dacia nr 3. str. 7.264.740 84. Ion Vutan D.800 50.750 LEI 275 .717. Timişoara Lugojului 3. jud. ap 23 106. T?n?sie M. Hunedoara Aleea Sportivilor 12.400 412.000 25.630 LEI Ramnicu Valcea. et. ap. ap. B. 40. 3.778. mun. 24A. 19. 12. loc. Rm N. Timiş Calea Martirilor 120. bl. A.280 LEI Ramnicu Valcea. Rm.232. 853. sc B. 10. Timiş V. ap. et.746. et. Babeş 54.680. Ionescu de la Brad 1. et. 5. Jimbolia. bl. bl. Timişoara 89. nr 16. A2.000 17. nr 16. Timiş Operetei 1. str. Banu Maracine nr 21 12. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. 3.675. str. Voichi?a Zepa V. str Gib Mihaiescu.040 LEI jud Valcea. A9.250 LEI 207. Radu Tobă V.240 LEI Ramnicu Valcea. 83. Ionescu de la Brad. ap 23 55. 4. Timişoara str. B70. bl. ap 23 7. ap. 2.600 LEI Ramnicu Valcea.

Nicolae Octavian Balasa D. str Forestierilor. ap 5 ramnicu Valcea.675. aleea Olanesti nr 8. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. Aleea Olanesti nr 10. et 7.002.116. Ion Baiasu I.380.720 LEI 10.280 LEI 14.800 LEI 6. ap 8 jud Valcea. str Matei basarab.390 LEI 4.080 LEI 68. bl S7. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T.720 LEI 21. bl C9.080 LEI 39.200 LEI 35. bl H6. bl B4. sc A. bl 6T. str Splaiul Independentei. Liana Antonia Avrinte I.393.356.475. 126. str Dacia nr 6. bl H6.840 LEI 311. str Ana Ipatescu nr 6. ap 17 Ramnicu Valcea.836. ap 4 jud Valcea.965. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea.781. ap 1 Ramnicu Valcea. et 5. ap 1 Ramnicu Valcea. str Niculae Titulescu nr 14.560 LEI 119. sc B. ap 17 Ramnicu Valcea.600 LEI 144.900 LEI 82. comuna Muiereasca jud Valcea. nr 2. nr 2.360 LEI 5. Nicolae Ramnicu Valcea. sc A. str Luceafarului nr 5. Dumitra Baciu T.000 LEI 116. bl H6.874. sc C2.271. bl 86. bl 123. Dumitru decedat Babiciu C. sc D.400 LEI 2.495. str Pacii nr 6. sc A. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. sc E. bl H4. Aleea Trandafirilor. bl H. bl V6.345. sc C. sc G. Dumitru Berbece Silviu Berescu T.000 LEI 32. ap 5 Ramnicu Valcea. sc E. ap 1 jud Valcea. Dumitru Florin Bildea F.200 LEI 1.231.000 LEI 16. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. comuna Budesti. Niculina Aspricioiu A.829. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I.669. bl H6. Valeria Badulescu S. ap 6 jud Valcea. et 3. sc C. sc C. str Gib Mihaescu. ap 37 mun. Ion Balasa V. oras Calimanesti. nr 27. comuna Olanu Ramnicu Valcea.032. Elena Badea Gh.027. sector 3. Aleea Mioritei nr 2. ap 12 Ramnicu Valcea. comuna Mihaesti.920 LEI 59. sc A. str Nicolae Titulescu nr 14.389. Patru Baiasu Ion Baiasu P. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 44.200 LEI 7. Aleea Doinei.166.413.160.200 LEI 97. ap 18 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. sc C. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.849. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. ap 14 Bucuresti. sc A. sc I. bl N1.120 LEI 276 . et 3 ap 13 Ramnicu Valcea. sc C. str Lunaca Bradului. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. sect 6 Ramnicu Valcea. str Republici 14/A.400 LEI 9.200 LEI 4. Gheorghe Belet D. b-dul Pacii nr 17.Antonie I. b-dul Traian nr 1-5.880 LEI 79.887.600 LEI 18.289. ap 13 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 144.840 LEI 5. b-dul Tineretului nr 1.467. sc B.906.000 LEI 10. ap 89 Ramnicu Valcea.067.595.400 LEI 18. sc A. nr 3. bl C9. Aleea Trandafirilor. Elena Barbuia I. bl 4. ap 27.639. ap 4 Ramnicu Valcea. bl A 20. bl N5. sc C. sat Magura Ramnicu Valcea.240 LEI 108. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N.372. b-dul Tineretului nr 7. oras Baile Olanesti.865. Aurel Badea Gheorghe Badita I.000 LEI 77. ap 12 jud Valcea. Ecaterina Beca P.400 LEI 7.806.440 LEI 21. Elena Balasa Elena Balasa S. bl A12. Constantin Badea F.205. sc B. sc E. Sorin Bitica I.595. nr 11. ap 11 Ramnicu Valcea. nr 2. nr 92 Ramnicu Valcea.523. str Stirbei Voda.940 LEI 42. Bucuresti. Paul Bedreaga A. Aleea Mioritei nr 2. ap 15 jud Valcea. nr 12.000 LEI 2. str Tudor Vladimirescu nr 3. sc D. ap 2 Ramnicu Valcea. sat Racovita Ramnicu Valcea. nr 6 Ramnicu Valcea. sc A. bl N5. sc A. str Petrisor. sc D. nr 2. ap 12 Ramnicu Valcea. Laurentiu Florian Baiasu I.

Aleea Garoafelor nr 2. ap 1 Ramnicu Valcea. nr 12.986.600 LEI 39. bl C 4. nr 11. bl R20.711. Slatina. ap 9 Ramnicu Valcea. str Regina Maria . ap 54 jud Valcea. ap 3 jud Valcea.769.960 LEI 10. Dumitru Bratu C. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. sc B. str Dr. ap 6 Ramnicu Valcea. sc D. str Crinilor. str Dacia. nr 26. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. sc G.400 LEI 9. ap 3 jud Valcea. bl 12. bl 3.000 LEI 84. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. bloc 96.920 LEI 89. bl B0. bl Arges . str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 3. com Pausesti Maglasi. ap 2 Ramnicu Valcea. Vergil Burduaza Ion Buse V. sc D. nr 15 Ramnicu Valcea.411. Milpomeny Bunu I. ap 6 Ramnicu Valcea. nr 41. sc A. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.976.008. bl C22. sc A.597. sc C.933. Hacman nr 25.800 LEI 56.280 LEI 23. et 3. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. bl R 16. bl C 4.048.555. str Marin Sorescu nr 8.446. Constantin Boiangiu M. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. bl S2. ap 18 jud Valcea. Prel.680 LEI 67. sc B. Badescu.120 LEI 124. Aleea castanilor. sc A. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc B. bl A30. Georgeta Buliteanu P.342.176. nr 8.483. ap 12 Ramnicu Valcea.977. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 82. Tunari. sc B. Aleea Cocorilor nr 4.724.000 LEI 125. ap 9 Ramnicu Valcea. str. bl 14. Valentin Boldojar Gh. Aleea Ciocarliei nr . ap 4 Ramnicu Valcea. str Gib Mihaiescu.760 LEI 37. sc A. sc C.960 LEI 25. nr 8. bl D2.120 LEI 47.572.640 LEI 92. ap 4 Mun. bloc 6. str Luceafarului nr 3. str Repulblici nr 6.440 LEI 28.080 LEI 105. bloc 96. sc A. nr 11. sc A. ap 26 152.356.480 LEI 71. ap 1 Ramnicu Valcea.579.790.200 LEI 61. bl 14. str Ana Ipatescu. sc C.500 LEI 30. Mihaela Gabriela Branescu N. Adrian Busu C. b-dul Tineretului nr 14. nr 9.294.475 LEI 17. ap 4 Ramnicu Valcea.113. str Dr Hacman. sc D Ramnicu Valcea.800 LEI 12.400 LEI 12. str calea lui Traian. comuna Bunesti. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C.480 LEI 8.000 LEI 17.520 LEI 41.546.115. bl A68/1. Dumitru Busu D. Elvira Boldojar I. sc B.200 LEI 13. sc B.400 LEI 92.200 LEI 32. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe.010. str Regina Maria . str Dacia.325.000 LEI 43. ap 12 Ramnicu Valcea.Bodoc N. sc C. Constantin Boldojar D. sc C. Traian Calinoiu N. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. str Col. oras Dragasani.523.706. str Carol I.836.120 LEI 277 . nr 15. b-dul Nicolae Balcescu. sc C jud Valcea. nr 1 Ramnicu Valcea. sc A.284. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. str Dacia. Ionela Mihaela Budasu A. str Dr Hacman. nr 9. sc C. bl S2.919. Ramnicu Valcea.800 LEI 133.080 LEI 66. sat Teiusu Ramnicu Valcea. bl A+b. Dan Adrian Boldu D.788.982. nr 18 Ramnicu Valcea. bl 47.840 LEI 45. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. Stefan Bojin C.739. nr 5. str Diamantului nr 18. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A.234.354. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea.240 LEI 18. sc B. sat Vladuceni Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 4.820 LEI 43. sc B. str Petrache Poenaru.

360 LEI 10. ap 13 Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balceascu nr 15.760 LEI 63. Constantin Cenusoiu C. Constantin Cerbu M.669. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe. nr 1. bl 12.850 LEI 58. b-dul Tineretului nr 4. ap 8 jud Valcea.262. nr 126. bl C11.280 LEI 37.560 LEI 84. bl 7. Ana Cerbu C. bl S3. nr 15. str general Magheru. oras Ocnele Mari. nr 12.500 LEI 22. ap 6 Ramnicu Valcea. sc C. bl S8. sc D. ap 10 mun Pitesti. bl D2. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh. ap 4 Ramnicu Valcea.471. sc G.127. bl A69. bl A27/1.Capatana A.779. str Ciocarliei.845. ap 13 Ramnicun Valcea. bl 21Arges .374.600 LEI 12.454.498.900 LEI 278 . bl A53. et 1. sc G. bl S3. str Calea lui Traian nr 138. ap 22 ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 100. sc A.446. Armina Elena Cerbu D.022. str Lucian Blaga. bl 6. Marian Cazacu C. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. sc B. Tamara Carjaliu C. ap 4 Ramnicu Valcea.800 LEI 41. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. ap 11 Ramnicu Valcea.372. Badescu. Ion Carstea F. str Gib Mihaiescu nr 11.str Calea lui Traian nr 175. bl D2. ap 22 Ramnicu Valcea. sc A. sc A. sc A.964. str Carol I.220 LEI 148.319. Elena Ramnicu Valcea. str Regina Maria .422. bl 20. sc A. nr 14.520 LEI 5. bl 108.639.610. bl D3. Alexandra Carstian Ioana Carstian M.613. Bratianu nr 2.932. sc C.200 LEI 104. nr 18 Ramnicu Valcea.660 LEI 9.000 LEI 20. sc C.300 LEI 42. str Col.775. sc 3.196.650. sc B. nr 25. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 10 48. sc a. sc A.120 LEI 14. nr 23. comuna Olanu Ramnicu Valcea.400 LEI 138. bl H7. sc C. str Matei Basarab. ap 17 Ramnicu Valcea. sc B. str Dr. nr 12 Ramnicu Valcea.080 LEI 18.855.600 LEI 16.580 LEI 79. bl P4bis. bl S3. str diamantului. Lenuta Cernea I. str Luceafarului nr 6. jud Arges.082. nr 171.840 LEI 81. sat Dozesti Ramnicu Valcea.290 LEI 12. str Matei Basarab. sc G.080 LEI 6. nr 11.684.str Calea lui Traian. bl A53. bl 20. ap 1 Ramnicu Valcea.615. comuna Fartatesti.640 LEI 68. nr 30 bl B6. nr 12.200 LEI 32. Ion Cernescu Valerie Chiper C. nr 2. ap 20 Ramnicu Valcea. str carol I. sc A. str Ana Ipatescu. Hacman. Marin Cinca N.920 LEI 105. ap 9 Ramnicu Valcea. str Rapsodoei nr 33. bl 133. sc A. str trivale.984. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 12. str Salinei. sc A.280 LEI 3. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M. str Ana Ipatescu. Corina Simona Chirca D. Elena Carstea C.176. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea. ap 22 Ramnicu valcea. str Lucian Blaga. b-dul Tineretului nr 4. nr 2. ap 9 Ramnicu Valcea.800 LEI 97. str I.520 LEI 15. sc A. ap 8 Ramnicu Valcea.360 LEI 6. str Calea lui Traian .302. ap 1 Ramnicu Valcea. bl 2. ap 20 Ramnicu Valcea.str Calea lui Traian nr 175. sc A.973. sc A.832.270 LEI 18. Gheorghe Carstina N. C. sc A.223. sc B.240 LEI 155. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea.

nr 20 jud Valcea .447.520 LEI 41. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. Natalia Cojocaru C. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea. sc B. nr 4.200 LEI 25. bl S27.600 LEI 54.438. Ion Codreanu N. nr 20 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.935. ap 10 Ramnicu Valcea. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. Dumitru Constantin P. str Cap. ap 3 Ramnicu Valcea.200 LEI 22.000 LEI 14. bl 19. nr 14.000 LEI 114. sat Stanesti Ramnicu Valcea.822.000 LEI 2. nr 2a. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balcesc.800 LEI 20. Nicolae Costescu C. sc A.507. Aleea Stejarului nr 4. str Dacia nr 2. str Posada. str Decebal.460 LEI 40.800 LEI 20. ap 17 Ramnicu Valcea. sat Blidari Ramnicu Valcea.600 LEI 18. nr 6.671. bl 20. str Luceafarului. Ecaterina Florentina Ciuca C. comuna Golesti.281.000 LEI 25.. bl 20.746. str Calea lui Traian. bl A18. sc B . bl A52.684.148.372.400 LEI 9. aleea Trandafirilor. ap 22 Ramnicu Valcea.680 LEI 176.092. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh.000 LEI 23. str lucian Blaga.299. sc L.600 LEI 31.000 LEI 13. com Vaideeni jud Valcea. bl 1. sc D. sc B. br 58. nr 1.722. sc B ap 12 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 2. sc A.008. str Lespezi nr 57 jud Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea.800 LEI 10.Corina Cluci Claudia Coca I. bl 8. bl B9. sc C.262.120 LEI 80. sc H. nr 2a.610.508. str Nicolae Titulescu nr 12. sc A. ap 13 jud Valcea. b-dul Tiberetului. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M.865.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. str lucian Blaga. Ioana Colu Maria Constantin D. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L.422.483. ap 11 Ramicu Valcea.560 LEI 45. sc A. bl S11.337. comuna Budesti. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea. Augustina Sanda Cosac I.520.744. bl 30.040 LEI 10.971. bl C33.800 LEI 76. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea. bl H 6. sat Racovita Ramnicu Valcea. ap 15 jud Valcea.760 LEI 63. Maria Cosma N. ap 18 Ramnicu Valcea. bl N1. Claudia Geta Ciucu I. str Independentei nr 1.038.000 LEI 32. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. bl 37.060. ap 1 21. ap 13 Ramnicu Valcea. comuna Lungesti. Aleea Panselutelor. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. str Calea lui Traian nr 175.100 LEI 54.376. ap 10 jud Valcea. nr 3. sc E. str Calea lui Traian nr 175.800 LEI 4.800 LEI 50. nr 13. sc D.Ciuca A. aleea doinei.000 LEI 25. bl B0.636. ap 3 Ramnicu Valcea.744.080 LEI 46. bl A52. sc A. Sonia Cojocaru D.880 LEI 14. sc B.000 LEI 3. str Stirbei Voda. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. ap 29 Ramnicu Valcea. bl 100.600 LEI 59.comuna Vladesti Ramnicu Valcea. str Independentei. sc B.515. bl S2. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. str Calea lui Traian nr 186. sc B. str Matei Basarab. sc F. Rodica Liliana Cretean F.860.633.800 LEI 24. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. bl 12.840 LEI 38. ap 4 jud Valcea.786.017. nr 2.120 LEI 18. str Calea lui Traian nr 68.680 LEI 279 .877.

str Pacii nr 11. bl 21.827.372. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. et 3.000 LEI 90. ap 20 Ramnicu Valcea. sc D. str Mihai Eminescu nr 4. Marian Dobrinescu M.000 LEI 5. bl G50. sc A. ap 11 jud Valcea. sc b. comuna Babeni. Iulian Dobra I. nr 160.923. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.965.640 LEI 5.511. ap 7 Ramnicu Valcea.881.160 LEI 10.400 LEI 74.160 LEI 15.869.052.160 LEI 34. str Fabrica de zahar. b-dul Nicolae Balcescu nr 45. bl N11.113. nr 8.678.289. ap 1 Ramnicu Valcea. comuna Bujoreni jud Valcea.880 LEI 28.111. com Goranu.143.020. ap 2 Ramnicu Valcea. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V.818. aleea Panselutelor.802.600 LEI 43.740.400 LEI 8.518. Tudor Dima C.990. oras Horezu. bl C32.523. sc B. nr 11 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. nr 4. ap 7 Ramnicu Valcea.975 LEI 22. sc B. Ioan Crudu Florina Crudu I. ap 2 Ramnicu Valcea.972.010 LEI 25. et 3. sc A.462.640 LEI 46. str stirbei Voda nr 7.800 LEI 50. nr 3. ap 5 73. ap 11 jud Valcea. sc B.355.850 LEI 59.497.232. Nicolae Deaconeasa P.153.200 LEI 17. sc A. comuna Nicolae Balcescu. str Uniri. ap 7 Ramnicu Valcea.881.000 LEI 15. str Grigore Procopiu nr 2.684.000 LEI 119. sc E. sc E.440 LEI 12. str Aleea Panselutelor nr 1. str Grigorie Pocopiu nr 2.440 LEI 35. bl B20. ap 15 Ramnicu Valcea. str Nucilor. comuna Lapusata. Stefan Crivet Gh. Maria Dobrin C. nr 3. Aurel Crudu D. str Aleea Panselutelor nr 1. Aleea Olanesti nr 6. comuna Fartatesti jud Valcea. oras Dragasani. sc A. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea.720 LEI 119. bl C23.930.350.278. ap 5 Ramnicu Valcea. sc E. sc A. sc A. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe. bl 21. ap 3 Ramnicu Valcea. bl 8.000 LEI 31. ap 7 Ramnicu Valcea. Virgil Diaconu M. sc A.160 LEI 92.Cristescu Camelia Crisu Gh. Dan Dobrinescu M. str Calea lui Traian. Costel jud Valcea. oras Dragasani. nr 18. str Mr.000 LEI 10. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei.562. sc C. str Calea lui Traian nr 207. str V. sc A. Ramnicu Valcea. Lenin nr 131.200 LEI 78. str Nucilor. bl C23.160 LEI 46. str Calea lui Traian nr 160.320 LEI 15.427. ap 10 Ramnicu Valcea.460 LEI 15. bl 12. Bogdan Diaconu M. sc B. ap 2 jud Valcea.840 LEI 30. Ramnicu Valcea. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. jud Valcea. nr 58. ap 2 jud Cluj Napoca. Marioara Dobrinescu N.560 LEI 32.840 LEI 16.000 LEI 3.186. nr 7 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.830 LEI 280 . Georgescu.I. sc A. nr 18. Aleea Olanesti nr 8. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I. ap 1 Ramnicu Valcea.960 LEI 62. bl Petrol. Valentin Danaila I. str Pacii nr 11. ap 26 Ramnicu Valcea.120 LEI 7. bl P1. str Calea lui Traian nr 207. aleea Panselutelor. bl B20. sc B. Ion Liviu Diaconu I. bl C32. ap 20 Ramnicu Valcea. sat Sarulesti Ramnicu Valcea. sc B. sc 1. ac A.570. ap 4 jud Valcea. str Maresal Ion Antonescu nr 26.994. str Nicolea Balcescu nr 15. Aleea Lotrisor. bl 17. Maria Dobra Gh.400 LEI 5.

bl 7.599. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C. sc A. bl H3. sc E. mun Turda.750 LEI 32. ap Ramnicu Valcea.728.041. bl G.Dobrinescu V.600 LEI 18. Alexandru Dutu P. Elena Dragusinoiu Ghe. str Splaiul Independentei nr 6.960 LEI 44. bl 32. Ion Dumitrascu C.900 LEI 14. str 1 mai nr 29 jud Valcea. spl Independentei nr 6. ap 11 Ramnicu Valcea.000 LEI 7. Lazar.018.238. str Gh. Pamfil Nastase nr 53. Teodor Floricioiu Tr.960 LEI 4.360 LEI 12.269. sc B.495.comuna Olanu Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. Victoria Dutu C.nr 8. comuna Orlesti. ap 13 Ramnicu Valcea. bl A50.590 LEI 7.240 LEI 63. Elisabeta jud Valcea.500 LEI 3. ap 12 Ramnicu Valcea.000 LEI 12. str Calea Lui Traian jr 104. nr 27 jud Valcea.017. sc A jud Valcea. bl S7. sc C. ap 4 Ramnicu Valcea. sc A. comuna Daesti. ap 10 Ramnicu Valcea.830 LEI 241.347. str Dr. bl 7. str Nicoloae Titulescu nr 17. Aleea Rozelor. ap 3 Ramnicu Valcea.000 LEI 0 LEI 14. sc 1. str Primaverii nr 2. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea. sc A. sc B. sc B. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. str Violetelor nr 2.149. bl 101. str Nicolae Labis. str Dr. bl S33/1.000 LEI 31.993. nr 2. ap 4 jud Cluj. Maria Florea R. Aleea Cocorilor nr 1. sc A. Ion Frantu C. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A.578.360 LEI 39. bl B4. bl 98. str Nicolae titulescu nr 18. bl A14/2. bl S3.558.217. Ileana Dragan I. bl S1/1.000 LEI 22.573. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P.000 LEI 191. str Gib Mihaiescu. bl 22.313. sc A.400 LEI 281 . Valentin Firescu T.600 LEI 5.400 LEI 20. Hacman nr 13.713. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I.456.744. Ion Dogaru D.str Sg. ap 6 Ramnicu Valcea.779. comuna Budesti Ramnicu Valcea. Gheorghe Dogaru C.000 LEI 15. bl 13.860 LEI 35. ap 10 Ramnicu Valcea. sc F.040 LEI 18. str Perlei nr 6. str Ion Referendaru. sc A.600 LEI 85. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. Calea lui Traian .500 LEI 21. Nicolaie Dutulescu S.569. Alexandrina Florescu V. bl A14/2.000 LEI 336. sc D.610.372. bl E4.643.744. sc B. sat Silea Ramnicu Valcea. str Perlei nr 6. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. bl N25.550 LEI 29. bl 82.210 LEI 10.200 LEI 29. comuna Golesti jud Valcea. sc A. ap 23 11.403. nr 13. str General Magheru. sc A. Hacman nr 57.480 LEI 214. sect 2. Maria Dobritoiu I. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 23 Mun Bucuresti.706. ap 13 Ramnicu Valcea. sc F. sc A. nr 15. Ion Enache I.000 LEI 113.240 LEI 20. str Lucian Blaga nr 8 A. str Nicolae Labis. str Cerna nr 25.652.720. Costantin Fulga A. nr 2. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. str General Magheru nr 11.669. str Matache Temelie. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea. bl B4.186.879. sc A. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T. nr 2.520 LEI 30. str Stirbei Voda nr 20. sat Sambotin Ramnicu Valcea. Mihaela Dogaru M.260.

201.067. Aleea Privighetorii nr 2. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea. ap 10 mun Bucuresti sec 2.800 LEI 25.600 LEI 21. Rusalinda Ganea P. ap 40 Ramnicu Valcea.152.760 LEI 411. oras Horezu.260. Aleea Stejarului nr 4. str Calea lui Traian.414. sc B. sc B. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. sc D. Aleea Ciocarliei nr 1. nr 3.273.440 LEI 14.109. jud Mures. sc A.634. ap 24 Ramnicu Valcea. bl 18. Aleea Ciocarliei nr 1.760 LEI 62. ap 13 Ramnicu Valcea. bl P52. nr 3. str Gabriel Stoianovici.800 LEI 21.800 LEI 33. sc A. Elena Gabor I. oras Ocnele Mari.161. Adriana Geana D. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T. sc A. sat Cremenari mun Targu Mures. ap 8 Ramnbicu Valcea.830 LEI 282 . ap 9 Ramnicu Valcea.400 LEI 31. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I.945. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. ap 24 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea.000 LEI 8. Constantin Ganea N. Aleea Cocorilor nr 7. comuna Galicea. bl D11. Ion Gheorghiu C.091.080 LEI 23. bl 6. str Novaci nr 7.760 LEI 226. sc A.040 LEI 59. ap 15 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. Elena Ganescu C. nr 5. ap 16 Ramnicu Valcea. ap 10 jud Valcea. Cosmin Ion Georgescu I. Natalia Gavrila M.100 LEI 100. Aleea Stejarului nr 4.488. bl 6.855. sc A. Ioana Geana Elena Giupana N.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. sat Craciunesti nr jud Valcea. ap 40 mun Bucuresti. sc B. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D.811. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 19 mun Bucuresti. str Nicolae Iorga. sc B. sc B.040 LEI 7.363. str Nicolae Titulescu nr 12.400 LEI 3.760 LEI 6.600 LEI 29. Marina Ganescu P.160 LEI 20. nr 18C.440 LEI 11. nr 185.900 LEI 50. str Emil Avramescu.754.411.000 LEI 31.694. bl 7B. str Uniri. bl A36/3. sc B.920 LEI 3. ap 13 Ramnicu Valcea. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea.320 LEI 41. bl 113. str Maresal Ion Antonescu nr 7. bl R4. bl N1. Dragos Florian Ghemu V. oras Horezu.116. sc A.600 LEI 52. ap 8 Ramnicu Valcea.706. Victor Cristian Ghemu Gh. str Maresal Ion Antonescu nr 7. str Grigore Procopiu nr 4. str Independentri nr 6. ap 15 Ramnicu Valcea. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I.319.200 LEI 49. bl B01.050 LEI 19.800 LEI 42. ap 7 Ramnicu Valcea. Nicolae Gogolosi I. sc B. ap 10 Ramnicu Valcea. 91. sc B.249. str Maior Coravu Ion nr 30. str Fantanica nr 9.000 LEI 99. str Fantanica nr 9.200 LEI 218.066. ap 96 jud Valcea.840 LEI 37. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. Aleea Doinei nr 2. bl 19. sc B . comuna Craciunesti. bl 26. ap 20 jud Valcea.800 LEI 49.327. sc A. Horia Manuel Gavrila D. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea.450. sect 5. str Marin Preda nr 2. bl P.627. bl 7B.249. ap 11 Ramnicu Valcea. sc B. Janos Gaitanaru A.215.190. comuna Fartatesti. str Rapsodiei nr 24.326. bl R4.sc A. Aleea Doinei.890. bl G3. bl 9. Lenin bl S7/1 sc A. str Matei Basarab nr 28. ap 23 Ramnicu Valcea.560 LEI 10.520.400 LEI 40.910 LEI 247. Gheorghe decedat Gheorghe M. I. Aleea Doinei nr 2. str V. Zenobie Georgescu V. ap 12 jud Valcea. sc A.744. comuna Bunesti jud Valcea. ap 7 Mun Bucuresti.608. sc A. sc A. sat Giulesti Ramnicu Valcea. bl 86.525. sect 2. bl 22. sect 2.

str Nicolae Titulescu. ap 17 Ramnicu Valcea. str I.560 LEI 29. nr 7.sc C.200 LEI 6. jud Prahova.800 LEI 37.760 LEI 13. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. str Ostroveni nr 9.760 LEI 15.083.200 LEI 199. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. sc E.975 LEI 153. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C. Ioana Ion M.608.650 LEI 24.435. nr 12. str Dr. sc c. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Filofteia Gustescu M. str V. ap 8 Ramnicu Valcea.760 LEI 24.280 LEI 12. str Calea Lui Traian nr 150. ap 19 Ramnicu Valcea. comuna Goranu 22.427. bl H6.847.320 LEI 20. str Matei Basarab nr 12. ap 11 Ramnicu Valcea.967. sc B. Aleea Garoafelor nr 1.600 LEI 29. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea. Gheorghe Hodorogea C. ap 68 Ramnicu Valcea. sc A. str Nicolae Iorga.304.549. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea.400 LEI 283 . bl A11/2. str Rapsodiei nr 10. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 12.148. sc C. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea.440. Aleea Ciocarliei nr 4. . sat Valeni Ramnicu Valcea. Ovidiu Ioana St. Florina Ilie N. b=dul tineretului nr 5. str Maresal Ion Antonescu.300.200 LEI 42.360 LEI 13. nr 12. str Calea Lui Traian nr 76. bl A3.157. C.110. bl S15. ap 8 Ramnicu Valcea.160 LEI 55. ap 15 jud Valcea. Dumitru Ionescu C.767.920 LEI 26. str Cerna nr 25.800 LEI 56. bl B13. ap 12 Ramnicu Valcea. bl A27/1.483. ap 2 Ramnicu Valcea. Ion Ilie I. ap 3 Ramnicu Valcea.379. lenin nr 56.480 LEI 58. sc A.313. bl 140. sc B. ap 17 jud Valcea. Tamara Ion C.552. sc B.577. str Cerna nr 25.737.757.350 LEI 50. Traian Ionescu M. Hacman nr 27. sc D. bl R4. I.446. bloc 2. str Dr.030 LEI 177. bl A15. sc B. bl 120. b-dul Tineretului nr 3A.880 LEI 65. comuna Goranu jud Valcea.830 LEI 18.Grancea V. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. sc A. Aleea Cocorilor nr 6.335.260 LEI 8. Gheorghe Ignat Elena Ilie D. sc A.760 LEI 20. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A ap 23 Ramnicu Valcea.669.600 LEI 16. Bratianu nr 6. Gheorghita Hangiu D. sc D.446.421.600 LEI 18. sc B. Eugenia Heroaica I.200 LEI 60. str Rapsodiei nr 22. bl A3. ap 4 Ramnicu Valcea.223. ap 9 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 24. sc A.869. bl A67. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. ap 31 Ramnicu Valcea.640 LEI 26. Constantin Hera M. Aleea Cocorilor nr 6. str Dacia nr 22. Viorica Holban V. str Dacia nr 24. bl A37/3.040 LEI 4. Maria Ion H. sc A.008. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 5 mun Ploiesti. sc E.720 LEI 115. et 2 Ramnicu Valcea.362. str Marin Sorescu nr 6. sc A. sc D.226.387. sc A. comuna Pausesti. Ion Ionescu M. Nicolae Ioana N.454.320 LEI 12. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. sc A. Mirela Gutt D. sc B. bl A40/1. bl D10.400 LEI 15. bl 19. zona Ostroveni.432. sc C. Elena Ionescu I. sc D. b-dul Tineretului nr 14. Hacman nr 27.840 LEI 42. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. Marian Ioan Hodorogea C. bl A13.538.865 LEI 12.

Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea. bl N13. bl C12. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. ap 10 Ramnicu Valcea. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea. Ilie Ramnicu Valcea. bl B1-1. str Grigore Procopiu nr 33.861.600 LEI 39.000 LEI 18. sc B.413. sc C.Irimia Alexandru Irimia Gh.360 LEI 24.100 LEI 14. sc B. bl O1.969.669. sc F. sc B. str Armoniei. str Rapsodiei nr 7. str Armoniei.320 LEI 31.700.000 LEI 57. Nicolae Jumara N.720 LEI 25. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. nr R8. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N.869. str Primaverii nr 9.099. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. str Independentei nr 10.443. sc E. bl B1-1. str Dr. sc C. str Rapsodiei nr 7.313.116.831. bl S2.640 LEI 3.str Regina Maria nr 21. str Splaiul Independentei nr 4.600 LEI 69.850 LEI 15. Ion Istratie D. ap 14 jud Valcea. sc A. str Calea lui Traian nr 107. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. spolaiul Independentei nr 4. bl C1.800 LEI 73. ap 8 Ramnicu Valcea.448. str Marasesti nr 3.160 LEI 39.453.909. sc A.902. str Remus Bellu.421. bl R8. sc B. sc A. str Calea lui Traian nr 39.680 LEI 31. str Maresal Ion Antonescu nr 36. sc B. sc A.sc B. ap 56 Ramnicu Valcea.400 LEI 41. sc A.920 LEI 36. ap 17 Ramnicu Valcea.930. bl 123. sc B. Gheorghe Ispir I. str Lucian Blaga nr 2. bl 25.800 LEI 74. sc A.826.200 LEI 10.046. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I.070 LEI 45.517. sc A. bl A53. ap 25 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.str Regina Maria. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea.280 LEI 17.480 LEI 12. Ion Lascu I. Lucia Marculescu C.424. Aleea Cocorilor nr 5. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. bl 14.924. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.078.077. ap 5 Ramnicu Valcea.600 LEI 30.237. sc E.880 LEI 8. Flora Alina Mandica I. ap 1 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 10.600 LEI 472. ap 8 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 2. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.960 LEI 419. sc A. sc A.880 LEI 291. Constantin Marcu I. str Colonel Badescu nr 11. ap 2 Ramnicu Valcea. bl A20. ap 14 Ramnicu Valcea. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea. Georgeta Ispas D. Aleea Privighetorii nr 2. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.292. Daniela Lene A. str Matei Basarab. Dan Manda I. sc A. ap 27 Ramnicu Valcea.340. ap 7 Ramnicu Valcea. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. bl 9.372.400 LEI 7. str G-ral Magheru nr 10.678. sc A.181.960 LEI 34.372.240 LEI 40. ap 8 Ramnicu Valcea.219. oras Dragasani.300 LEI 10.000 LEI 26. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 35. bl C0. ap 1 jud Valcea. str Nicolae Titulescu nr 9. bl 85bis. ap 3. sc A.111. str Luceafarului nr 50. bl 11.320 LEI 14. Aleea Stejarului nr 2.000 LEI 42.733. nr 7. Gabriel Lazar V. bl 3. sc A. ap 8 Ramnicu Valcea.180 LEI 284 .

760 LEI 249.040 LEI 17. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea.607.840. bl B2. sc .818.646.300.113. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 73. sc A. bl A17/1.413. Monica Elena Micu V. sc 3. sc B. Str G-ral Magheru. bl B2.640 LEI 62.440 LEI 31. sc A.000 LEI 4.882. sat Gura Vaii ramnicu Valcea.197. ap 9 Ramnicu Valcea. mun Craiova. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea.400 LEI 31. sc A. Aleea Ciocarliei nr 3.Patru Micsoreanu A.970.400 LEI 166. str Diamantului. bl 1. str Diamantului.720 LEI 285 . ap 31 Ramnicu Valcea.200 LEI 11. str G-ral Magheru nr 7.965. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.040 LEI 7. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh.996.000 LEI 39. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. sc A. sc A. bl 131. sc A. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.480 LEI 1.116.781. sc 1. sc A. str Marasesti nr 7. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A.520 LEI 23.000 LEI 21. bl 5.000 LEI 47.768. sc C. bl A 20.430. nr 18. sc A. comuna Bujoreni. bl 22.880 LEI 155. str Independentei nr 3. b-dul Tineretului nr 4.760 LEI 112. bl D.200 LEI 132. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh.538.680 LEI 3.225. nr 10. sc B. sc A. Florica Micu V. ap 18 jud Olt.000 LEI 34. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M.303.952.116. ap 25 Ramnicu Valcea. sc C.640 LEI 149. str Nicolae Tiulescu nr 14. bl S2. bl B5. bl C.400 LEI 10. ap 15 Ramnicu Valcea.111.900. str Tudor Vladimirescu nr 39. sr Calea lui Traian nr 323. ap 13 Ramnicu Valcea.632.597. b-dul Tineretului nr 14. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V.680 LEI 24. str Rapsodiei nr 1. str Ceclila Cutescu Stork. Craiovita Noua. nr 18. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea.372.708. sc F.836. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. bl C12. sc C. com Obarsia jud Olt. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 100.563. ap 9 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 10. str 22 decembrie nr2.720 LEI 27. cart. bl 92. Gheorghe Marin I. str Nicolae Balceascu nr 1. sc E.680 LEI 152.600 LEI 20. ap 11 Ramnicu Valcea. Aurelia Marin Ghe. Fanica Mariana Mateiasi Ghe. sc B. str Diamantului. Veronica Mazilu Gh.544. ap 26 Ramnicu valcea.600 LEI 34. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea. nr 18. b-dul Tineretului nr 4.746. str Diamantului.608.250 LEI 6. ap 6 Ramnicu Valcea. str Emil Avramescu nr 7. bl B12. ap 16 jud Valcea. str Luceafarul nr 5.000 LEI 74. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea. sc C. ap 8 Ramnicu Valcea. str Narciselor nr 2. Ionel Mirci St. ap 14 Ramnicu Valcea.840 LEI 22. bl H6. str Mihai Eminescu nr 22.Marian O. ap 5 12. str Regina Maria.616. sc E. str Nicolae Iorga nr 1.400 LEI 126.680 LEI 8. ap Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 18. ap 11 Ramnicu Valcea.330. bl 09.806. ap 11 Ramnicu Valcea.070 LEI 124.000 LEI 75.

Str Cozia.302. str Dr. Floarea Nitu P. ap 30 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.200 LEI 5. str Rapsodiei.000 LEI 149. Gheorghe Neamtu I.302.339. bl 122BIS. bl 26. str Lucian Blaga nr 2.588.000 LEI 10. ap 15 51. bl R33. comuna Daesti. Elena Negoita M. ap 1 mun Galati. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. sc E. sc A.400 LEI 8.372. comuna Babeni.920 LEI 20.403. Aleea Cocorilor nr 2. ap 30 Ramnicu Valcea. sc B. b-dul Pandurilor nr 11.520 LEI 6. sc C. str Diamantului. ap 9 Ramnicu Valcea.920 LEI 22. str Dr.780 LEI 14. sc D. ap 11 jud Valcea. sc C.240 LEI 14. ap 2 jud Valcea. Vasile Naulea F.750 LEI 3.241. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V.400 LEI 27.066. sc A. bl A 8/1. str Rosiori nr 12. sc B.400 LEI 22.800 LEI 32. Mihai Nicolae I. jud Galati. bl 32. ap 19 Ramnicu Valcea. str Republici nr 32.540 LEI 36. b-dul Pandurilor nr 9. sc E.225. str Calea lui Traian nr 209. ap 16 Ramnicu Valcea. str Liceului bl H2.800 LEI 26. sc D. sc B.Mohanu T. str Matei Basarab nr 12.204. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea.949. Constantin Nitu D. str Mihai Eminescu nr 2. comuna Slatioara. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea.162.264.640 LEI 286 . sat Rugetu Ramnicu Valcea. Nicolae Musuroaia C. Aurica Nicolae A.383.860. Maria Nitu M.440 LEI 42.820 LEI 15. str Calea lui Traian nr 328. ap 7 Ramnicu Valcea.600 LEI 35. ap 21 Ramnicu Valcea. nr 12. sc C.982. sc A ap 5 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.400 LEI 88. bl A53. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea. bl H11. sc D. Constantina Neacsa V.585. sc C.800 LEI 25.339. ap 14 Ramnicu Valcea.760 LEI 10.967. bl 26.837. bl R22. bl 98. ap 10 Ramnicu Valcea. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. Georgeta Nitu I. str Calea lui Traian nr 209. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S. b-dul Tineretului nr 3. Hacman nr 11.190. str Armoniei. bl A7. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. ap 2 Ramnicu Valcea. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I.960 LEI 33.140 LEI 37.800 LEI 11.158.562.520. sc A. Alexandru Nas N. sc A. bl 12. str Republici nr 22. bl G2. ap 3 Ramnicu Valcea.500 LEI 518.818.919. Elena Nedelcu I.339. sc B.201. ap 12 jud Olt. bl H1. b-dul Pandurilor nr 11.508.200 LEI 35. bl S7. 85 bis. str Nicolae Titulescu nr 9.783.520 LEI 21.000 LEI 686. bl A11/3. str Republici nr 9.579. ap 2 Ramnicu Valcea.483.880 LEI 11. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea. comuna Verguleasa. Hacman nr 13. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. bl 26. Ionel Naulea F. sc A. sc A.070. str Calea lui Traian nr 209. Mihai Neagoe I.520.680 LEI 211. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea.210 LEI 110.000 LEI 66.200 LEI 41. sc B. bl H2. sc B. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. sc C.000 LEI 37. str Calea lui Traian nr 209. ap 12 jud Valcea. sc A. str Constantin Brancusi nr 3. ap 13 Ramnicu Valcea. Ioana Nagy I. sc C. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.

343. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. sc C.680 LEI 13.113.000 LEI 77. str I. ap 12 Ramnicu Valcea.400 LEI 9. ap 15 Ramnicu Valcea. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea. Ioan Pavloschi V. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D.330 LEI 103. Maria Pavel D.720 LEI 17. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea.520 LEI 30. sc B. bl A70.120 LEI 12. Dorina Roxana Paveliu I. bl A8/2. sc A.262.520 LEI 84. str Constantin Brancusi nr 9. ap 5 Ramnicu Valcea. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea. bl B5.439.600 LEI 71.Nuta I. Aurelia Petre V. sc B. ap 16 Ramnicu Valcea.254. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea. str 22 decembrie nr 69.728. str Calea lui Traian nr 88.720 LEI 30.240 LEI 101.604. str Republici nr 9. bl GA15. oras Brezoi. bl H4. sc A. Mircea Petrache Elena Petre C.462. ap 12 Ramnicu Valcea. Emilia Pavelescu S. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 77.440 LEI 14.200 LEI 5.Aurora Olariu A.626. sc B. bl S5.600 LEI 32.200 LEI 30. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D.500 LEI 48. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S.800 LEI 20. bl S26. sc B. sc A.390. ap 18 Ramnicu Valcea.C. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 14 jud Valcea. Mihai Paveliu P. sc b.748.927.067.603.937. ap 14 Ramnicu Valcea. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. Bratianu nr 4. Tatiana . oras Horezu. sc A. ap 8 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 13. bl A42/1.068. sc A. bl 101.701. sc B.322. str Mihai Eminescu nr 4.600 LEI 18. b-dul Tineretului nr 10. ap 8 21. str Gh.709. Lucia Paveliu I. str Splaiul Independentei nr 10. sc A. sc D. sc B. str G-ral Magheru nr 8. b-dul Tineretului nr 10. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G.701.372. bl R22. str Perlei nr 5. Alexandru Olaru Ghe.000 LEI 221. sc A.000 LEI 65.775. jud Cluj.660 LEI 32. b-dul Pandurilor nr 5.597.779. str Lucian Blaga nr 8. Aurelia Olaru A. str Rapsodiei nr 18. bl S1. ap 10 Ramnicu Valcea.400 LEI 11. bl S17. bl M4. sc C. mun Slatina. ap 10 Ramnicu Valcea. sc C. b-dul Tineretului nr 10.000 LEI 72. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. sc D. str Ostroveni nr 6. sc D.430 LEI 28. bl H4.800 LEI 86. str Hidrocentralei nr 6.083. ap 8 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 27. sc C. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. sc E.120 LEI 32. str Constantin Brancusi nr 9. bl B5. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. Teodor Olaru V. sc C.400 LEI 287 .164. Aleea Ciocarliei nr 2. ap 10 jud Valcea.800 LEI 51. Virginia Oprea Jana Orbisor O.600 LEI 58. str Primaverii nr 10. str Calea lui Traian nr 77. bl B5.121. ap 10 Ramnicu Valcea. bl A14.525. intrarea Cecilia Cutescu Stork. str Rapsodiei nr 4.704. sc B. ap 11 Ramnicu Valcea.200 LEI 62.446. bl A41/2. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 15 mun Turda.879. str Splaiul Independentei nr 10.160 LEI 110.920 LEI 10. sc A.718.440 LEI 30. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. Lazar nr 27 Ramnicu Valea.232. ap 4 Ramnicu Valcea. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. bl D10. sc D.

200 LEI 10. str Lucian Blaga nr 8A. bl B15.640 LEI 50. bl A50.840 LEI 22.610.297. sc B.409.520. sc B.920 LEI 51. oras Zalau.573.260. Aleea Cocorilor nr 3. Valentina Precupan Liviu Preda N.186. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea.000 LEI 114. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe.000 LEI 30. str Calea Lui Traian nr 79. str Calea lui Traian nr 152. ap 14 Ramnicu Valcea. str Independentei nr 1. sc C.100 LEI 26. Nicoleta Florentina Popescu A. sc A.100 LEI 48.960 LEI 15. ap 16 jud Salaj. Ioan Popa I. str Matei Basarab.298. Nicolae Precupan D. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N.780. ap 24 jud Valcea.400 LEI 72. localitatea Tecuci.000 LEI 16. sc A ap 1 Ramnicu Valcea.640 LEI 31.512.783. sc A.092. Leonid Ninus Popescu N.189.880 LEI 125.760 LEI 22.400 LEI 60.200 LEI 11. ap 5 Ramnicu Valcea. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N. str Rapsodiei nr 23. str Bailor nr 17 jud Valcea. Iulica Aurel Popa G. Aleea Narciselor nr 2. ap 6 Ramnicu Valcea. str Nicolae titulescu nr 14. b-dul nicolae Balcescu nr 15. Marin Popescu A. ap 7 Ramnicu Valcea. oras Slatina. str Calea lui Traian nr 84. comuna Pausesti.711.372.920 LEI 26. str Sarmas nr 3 jud Valcea.360 LEI 93.239. sc A. Gheorghe Predescu R.280 LEI 25. Constantin Popescu D.507.240 LEI 5. ap 1 jud Valcea. Salomia Popescu C. sc A. oras Zalau. ap 17 Ramnicu Valcea. sc B.802.708. comuna Mihaesti. str Grigore Procopiu nr 2. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A. bl A18. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 4 jud Valcea.520 LEI 8. sat Magura Ramnicu Valcea. sc A. bl B15. b-dul Tineretului nr 14. Aleea Privighetorii nr 2.480 LEI 11.400 LEI 288 . ap 6 Ramnicu Valcea. str Anton Pann nr 2 jud Olt. ap 23 Ramnicu Valcea. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea.400 LEI 20. ap 19 jud Valcea.616. comuna Alunu Ramnicu Valcea. Dumitru Radescu Maria jud Valcea.429. bl S24. ap 3 Ramnicu Valcea.322. ap 2 Ramnicu Valcea. bl S7/2 sc A. ap 17 jud Galati. ap 19 jud Valcea. car.781. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. bl H6. bl F15.600 LEI 21. sc B.748. Gheorghe Predescu C.944. str Splaiul Independentei nr 10.304. Patrascu.120 LEI 45. Paraschiva Predescu Ghe.945.000 LEI 21.930. bl 126. ap 9 64.039. ap 21 jud Valcea. ap 23 Ramnicu Valcea. sc D. Aleea Olanesti nr 6.027.460 LEI 25.000 LEI 6. ap 21 Ramnicu Valcea. nr 157 Ramnicu Valcea. sc 4.200 LEI 14. sc C.160 LEI 93.Ploila D. str Splaiul Independentei nr 3. oras Baile Olanesti. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. str Sarmas nr 3 jud Salaj.497.432. comuna Roiesti Ramnicu Valcea. sc A.344. sc D. str Gh. nr 11. str Tudor Vladimirescu. Mihail Preoteasa Gh.800 LEI 9. bl 225. sat Pausesti Ramnicu Valcea.967. sc A.570. Aleea Narciselor nr 2. Ionela Popescu D. bl 12. sc A. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. bl 11.698. Aleea Doinei nr 2.640 LEI 5. oras Baile govora.200 LEI 36.348. bl b13. Ioana Plosca Constantin Popa A. str luceafarului nr 13. str Vaiilor nr 14.760 LEI 20.400 LEI 11.240 LEI 7. sc 1.

080 LEI 57. ap 19 jud Valcea. sc B.223. sc B. Gheorghe Radu Stelian Radu V. str Gabriel Stoianovici. str Progresului nr 12.286. bl A17.183.287. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I. str Pandurilor nr 11. ap 12 Ramnicu Valcea.000 LEI 26.600 LEI 19. sc 4. str Luceafarului nr 5. nr 157 Ramnicu Vqalcea. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A.200 LEI 491.085.080 LEI 1.str Maresal Ion Antonescu.600 LEI 49. str Gabriel Stoianovici. nr 157 jud Valcea.474.000 LEI 143. sc D.219. sc H. ap n2 Ramnicu Valcea.187.960 LEI 31. ap 11 Ramnicu Valcea.700 LEI 12. Gheorghe Scarlat V.046.480 LEI 343.448.080 LEI 14. sc A. str Milcioiu Ramnicu Valcea. comuna Barbatesti. str Gib Mihaescu bl A 16. sc D.160 LEI 1. b-dul tineretului nr 2.010.452. sc E.157.533.374.046. b-du Nicolael Balcescu nr 25. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 8. str Matei Basarb nr 132. sc C.640 LEI 13. b-du Nicolael Balcescu nr 25.360 LEI 28.321. sc A. Ana-Maria Sandu I. ap 9 Ramnicu Valcea.430. sc A. str Tudor Vladimirescu. ap 8 jud Valcea. sc E.880 LEI 98. str Cozia nr 44. comuna Berislavesti. b-dul Pandurilor.720 LEI 289 . bl N11.000 LEI 48. sat Robaia Ramnicu Valcea. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. sc D. sc B.294.898. Ion Sbarnea N. bl B1.080 LEI 17.560. sc jud Valcea.950 LEI 83. sc B. sc B.754.680 LEI 31. ap 17 Ramnicu Valcea. Maria Sandu P. Ipatescu. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. sc E.888. str Constantin Brancusi nr 3. bl A 20. str Tudor Vladimirescu.223.000 LEI 223.400 LEI 27. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D. ap 15 Ramnicu Valcea. Ilie Santuzi G. b-dul Pandurilor nr 5. ap 28 Ramnicu Valcea. sat Dangesti 6.937. str G-ral Magheru nr 11. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N. nr 8. bl A8/1.000 LEI 30. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. sc A.000 LEI 33. oras Baile Govora. Constantin Simescu M.804. str Pacii nr 6. nr 11. ap 11 Ramnicu Valcea.200 LEI 1. nr 6. str Cerna nr 25.111. sc A. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. bl S2. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 1 Ramnicu Valcea.400 LEI 20. bl 12. sc C.963. str A.240 LEI 82. bl 6. sc A. ap 11 jud Valcea. nr 10. bl A35/2. Aleea Narciselor nr 3.160 LEI 707. Ion Serban T. comuna Budesti Ramnicu Valcea. comuna Berislavesti. Ion Rusu N. bl A8/1. bl P9. bl 12.640 LEI 413. ap 1 jud Valcea.440 LEI 31.600 LEI 93. ap 11 Ramnicu Valcea. bl C24. str Splaiul Independentei nr 5.012.188.748. sc H.840 LEI 14. ap 12 Ramnicu Valcea. ap n2 jud Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. Elena Simion Nicolae jud Valcea. str Petrisor. bl I2. Nicolae Savu I.534. ap 6 Ramnicu Valcea.240. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. ap 18 Ramnicu Valcea.Radu Ana Radu Daniel Radu E. oras Baile Govora.200 LEI 72.230 LEI 37. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea.712.840 LEI 37. Stelica Radut I. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea.244.400 LEI 57. sc D.000 LEI 60. Daniela Gabriela Serban C. str Ion Luca Caragiale.017. str Luceafarului nr 13.728.

sc G. bl A65.148.080 LEI 290 . Lenin nr 188. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. bl 4. bl 110. Aleea Cocorilor nr 6. comuna Budesti. ap 4 Ramnicu Valcea. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. str Dacia nr 6. ap 2 Ramnicu Valcea.440 LEI 8. bl 10. Tudor Sebastian Stoenescu V.600 LEI 11.Simion Veronica Sitaru C. sc C. bl 4. sc C.400 LEI 1.360 LEI 15. ap 8 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 144. sc B. sc A. Aleea Cocorilor nr 6. sc C. Lucian Suciu Elena Suciu Gh. ap 4. Ion Tanase N. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. str Dr.800 LEI 33.144. sc B.474.907.260.219. Hacman nr 24. C. ap 19 Ramnicu Valcea.165.800 LEI 5. Hacman nr 4.370 LEI 62. Adrian Constantin Stancescu I. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31.037.319. str I. Ion jud Valcea. sc A. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. bl 4.170 LEI 3. bl 15. str Armoniei nr 44.789.334. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C.534.801. bl 85. str Dr. ap 32 Ramnicu Valcea.I. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V. et 1 Ramnicu Valcea. Dorina Stoian Radu Stoica G. ap 7 Ramnicu Valcea.360 LEI 45. str Emil Avramescu nr 9. ap 2 Ramnicu Valcea.440 LEI 25. sc D.000 LEI 14.480 LEI 4. ap 7 Ramnicu Valcea .520 LEI 7. bl 85.285.937. str Dr.360 LEI 121.440 LEI 43.897. sc D. bl 19.564.040 LEI 41. ap 8 Ramnicu Valcea.400 LEI 15. ap 15 Ramnicu Valcea.039. ap 7 Ramnicu Valcea. sc C.600 LEI 4. oras Calimanesti.800 LEI 8.720 LEI 9. Constantin Stancescu I. sc A. Viorica Strachinescu C. sc C. Florea Tanase Gh. sc D ap 11 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 32. nr 7.800 LEI 5.799.712.008. Simona Stanescu Szabo N. ap 2 Ramnicu Valcea.960 LEI 122. Eleonora Stefan I. bl A21.034.148. str Cozia nr 36.497. sc A. Hacman nr 24. nr 7. str Dacia. str Maresal Antonescu nr 26. Ana Stangu F. ap 11 jud Valcea. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab bl 110. ap 11 Ramnicu Valcea.847. ap 4 Ramnicu Valcea.186. sc E. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. ap 2 Ramnicu Valcea. bl C28.280 LEI 5. Ana Stanoiu N. ap 2 Ramnicu Valcea. str Dacia. sat Barza jud Valcea.200 LEI 69. sc B. str Calea Lui Traian nr 131.047. sc F. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea.305.098. Ion Stanciu I. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 9. Aleea Narciselor nr 2.393. bl 19. bl 15. str Calea lui Traian nr 144. str Calea lui Traian nr 144.200 LEI 225.720 LEI 6.960 LEI 1. Aleea Olanesti bl 8. sc B. comuna Goranu Ramnicu valcea. bl 4. str Calea lui Traian nr 144. ap 6 Ramnicu Valcea. Nicolae Stanescu Szabo V.920 LEI 52.397. Gheorghe Stroe I. sc B. et 1.869.160 LEI 24. sc B. bl L. ap 12 Ramnicu Valcea. str Trandafirilor nr 5. sc B. Bratianu nr 12.480 LEI 46.149. str V.297. sc B.160 LEI 49. Narcisa Stanciu I. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. sc B. bl B10.354. Aleea Privighetorii nr 3. str Luceafarului nr 9.358. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 55. Nicolae Stefan M. bl C3. str Libertati nr 54 jud Valcea. sc F. ap 4 Ramnicu valcea.880 LEI 38. Aleea Privighetorii nr 2. sc C. sc F.160 LEI 18. ap 6 Ramnicu Valcea.798. bl N11. ap 7 Ramnicu Valcea.500 LEI 57. bl 86. str Gib Mihaescu nr 41. ap 12 Ramnicu Valcea. Ion Stancescu C.

Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N.016. Luminita Urluescu V. Constantin Tirea B.700 LEI 11. comuna Mihaesti.200 LEI 20. sc 1.113. ap 12 Ramnicu Valcea.730. str Rapsodiei nr 33. Mihail Trusca C. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.550 LEI 42. Splaiul Independentei nr 5. bl A37/1.nicu Valcea.290 LEI 11. str Tineretului nr 7. ap 2 Ramnicu Valcea. comuna Golesti Ramnicu Valcea. sc B. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 5. sc C. bl H7.740 LEI 6.863. ap 18 Ramnicu Valcea.525 LEI 39.476. bl S31.406. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. oras Gherla.000 LEI 39. zona Ostroveni.961. ap 6 jud Valcea. sc 6.724.240 LEI 45. sc B.880 LEI 13.927.686.170.600 LEI 54. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. sc C.906. Marioara Vasile Ana Vasilescu C. str G-ral Magheru. Ioana Varban P.542.400 LEI 8. sc C. str Lucian Blaga nr 4. bl A11/3.595.120.000 LEI 31.640 LEI 291 .280 LEI 40. ap 13 Ramnicu Valcea.140 LEI 116.800 LEI 28. Vasile Tistea Lucia Toana M.483. sc C. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea.440 LEI 13. comuna Galicea jud Valcea. oras Ocnele Mari.760 LEI 59. bl A22.930.799. ap 8 jud Valcea. str Lucian Blaga nr 8A. sc C.592.000 LEI 9. Splaiul Independentei nr 5.023.Tars D.400 LEI 46.480 LEI 63. str Mihail Sorescu nr 2.720 LEI 15. Splaiul Independentei nr 5. sc F.003. bl 12. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. comuna Banicei. ap 26 Ramnicu Valcea.116. Ioan Trandafir I. sc D. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.320 LEI 13. sc B. Elena Teles I Marin Teodorescu C.458. bl 12. sc D. str Rapsodiei nr 14. sc 212. sc C. Anton Tudosie I. bl A43.685. Aleea Olanesti nr 12. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I.440.200 LEI 15. ap 7 Ramnicu Valcea. Aleea Panselutelor nr 1.110. Ecaterina Tudosie I. bl D1-3. sc F. sc C.800 LEI 353. ap 18 Ramnicu Valcea.str Luceafarului nr 1. bl A11/2. str Rapsodiei nr 33. sc A. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. Ion Ungureanu Stefan Universal I.724. ap 1 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 46. bl G159.000 LEI 160. ap 13 Ramnicu Valcea. Ilie Telcian Ilie Telcian N. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. str Decebal nr 4. Ion Tudosie I. str Perlei nr 7. bl C. ap 35 Ram. str Victoriei.760 LEI 66.160 LEI 16. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea.661.200 LEI 41. ap 5 Ramnicu Valcea. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.712. nr 7. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.600 LEI 8. bl A8/2. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea.bl 6.483. ap 22 JUD Valcea. Gheorghe Tudosescu N. ap 13 Ramnicu Valcea.413. sat Bulesti jud Cluj. comuna Muiereasca jud Valcea.453. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea.000 LEI 15. ap 5 Ramnicu Valcea.600 LEI 11.200 LEI 77.193.674. sc A.118.200 LEI 9. str Ana Ipatescu nr 5. str Viilor nr 34 jud Valcea.522. bl C32. sat Badeni jud Valcea. bl A50. sc C. Aleea Olanesti nr 12.360 LEI 39. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea.200 LEI 17. b-dul Pandurilor nr 13.500 LEI 78. Liviu Mihai Toana Maria Todor I. bl H7.409.

oras Dragasani. comuna Stanesti.476.656. bl B1/2.683. ap 2 jud Olt. sc A.493.800 LEI 9. str Calea lui Traian.596. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea.571. Constanta Grigorie I.520. str Maresal Ion Antonescu nr 9. sc A.113.800 LEI 33.800 LEI 30.000 LEI 57. bl R5. ap 41 Ramnicu Valcea. str Decebal nr 3. str Tineretului bl A11/3. bl 29. str Pacii.000 LEI 26. sc A.372. Lidia Vlad C. Constanta Tabarca F. str Matei Basarab nr 28. nr 2. ap 18 Ramnicu Valcea.558. Laura Maria Ciobanu C.639. sat Gura Valii jud Valcea.160 LEI 31. bl 30. str Mihai Eminescu nr 2. sc A. Ramnicu Valcea. str Maresal I. oras Horezu.116. Dumitru Voda A.558.560 LEI 33. sc B. Mihail Bebita B. bl G.640 LEI 69. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. str Matei Basarab nr 28. sc B. comuna Bujoreni. sc C.180.520 LEI 12. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. sc D.366. Dumitru Viorel Sandulescu I.418. ap 14 Ramnicu Valcea. sc A. Elena Voicu Gh. Constantin Catalinoiu C.800 LEI 67. ap 35 Ramnicu Valcea.000 LEI 19. nr 180.000 LEI 17. bl 113.632. Vasile Vilcioiu V. str Matei Basarab.800 LEI 292 . sc A. sc E. Daniela Elena Catrinescu C. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. Aleea Viitorului nr 3. sc B. str Mihai Eminescu nr 24. nr 6.200 LEI 17. ap 11 Ramnicu Valcea. Luminita Voicu I.927. bl B.800 LEI 82. ap 1 Ramnicu Valcea. sc E. sc A. ap 6 jud Valcea. sc A. bl B12. sc A. oras Olanesti. bl F1. Splaiul Independentei nr 50. comuna Cuca Ramnicu Valcea. Mun Slatina. bl B12. Mihai Eminesc nr 2. Silvian Claudiu Savulescu P.810.988. sc B. Vasilica Voinea C. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. bl 11. str Matei Basarab nr 8.240 LEI 824. bl B13. ap Ramnicu Valcea. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. sc B. bl A49. str Republici nr 13.400 LEI 13. sc C.000 LEI 53.709.800 LEI 296. ap 16 Ramnicu Valcea.520.160 LEI 13. ap 31 jud Valcea. ap 2.706.320 LEI 9.446. str Ana Ipatescu nr 11. ap 31 Ramnicu Valcea.040 LEI 9. sc A.640 LEI 10. bl V2. Gheorghe Voicu C. Antonescu nr 5. ap 16 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 672. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea. Constantin Grigorie I. Ion Voicu I. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe.709.560 LEI 40. bl 33. ap 4 Ramnicu Valcea. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M. str Hidrocentralei nr 6. ap 6 jud Valcea.200 LEI 10.000 LEI 21.188. ap 10 Ramnicu Valcea. str 1 Decembrie nr 13. str tudor Vladimirescu nr 36. Mihaela Virje H. bl R25.825.400 LEI 14. oras Calimanesti.000 LEI 11. ap 4 15. ap 30 Ramnicu Valcea. sat Cuculesti jud Valcea.000 LEI 15.040 LEI 53.000 LEI 7. str Lucian Blaga nr 10 A.Vasiloiu Ana Viezure D.680 LEI 14.000 LEI 64.976. sc B. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea. b-dul Alexandru Ioan Cuza. sc A. ap 16 jud Valcea. sc A.046.623. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M.334.276. Florea Vladu Constantin Vladut Gh. ap 18 Ramnicu Valcea. Mihail Bebita Tabarca F. bl 113.691. ap 11 Ramnicu Valcea.450.120 LEI 6.

Ion Radut T.BL. bl C16A. Brazda lui Novac.200 LEI 53.ET.EMILIA BADESCU I.520 LEI 7.NR. str Republicii nr 1. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.STR.000 LEI 72.040 LEI 50.AP.AP.NR.3.A. nr 14.CUZA VODA.050.640 LEI Suma 85.TUDOR VLADIMIRESCU.AP.A.ET. sc A. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.096.217.840 LEI 92.BL.ET. ALEXANDRIA. sc C.452.D BOLINTINEANU.373.DUNARII.000 LEI 829.75.760 LEI 42. ALEXANDRIA.680 LEI 11.GEORGEL CARACALEANU N. sc B.500 LEI 9.074. ap 10 mun Bucuresti. mun Bucuresti.AP.520 LEI 40.AP.AP.400 LEI 55.STR.3.16. bl D5.363.944.6. bl D5. ALEXANDRIA.B.360 LEI 2. POROSCHIA.738. bl 825bis.328.CAMELIA CHIRU M. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A. bl S9.680 LEI 72.22. ap 15 Ramnicu Valcea.7.480 LEI 15.000 LEI 441. ap 4 Ramnicu Valcea. str Infratirii. oras Calimanesti.STR.BL.STR. str G-ral Magheru.3. Mihai Eminescu nr 22.MARINICA BUDOI A. cart.520 LEI 92.26.LIBERTATII.B. TIGANESTI. TURNU MAGURELE. ALEXANDRIA. b-dul Tineretului nr 10.STR.318.FLOREA CIUPERCA M.800.DUNARII.149.MIHAELA BICAN T. Aleea Valea Prahovei nr 1A.108.ET.CUZA VODA.593. sec 6.STR.AP.BL. Ovidiu Fodor I.1.SC. bl B12.711.523.ION CREANGA.980 LEI 379.BUCURESTI. Mariana Lupu F.ADRIAN-PAULIN BURCEA D.480 LEI 47.NR.BL. Aleea Valea Prahovei nr 1A.IULIAN-IONUT BULAC M.26. ALEXANDRIA.160 LEI 118.SC. mun Bucuresti. Mihai Diaconu C.NR.AP.786. bl K32.378.NASTASE CIUBAR N.304.700 LEI 2. sc D.220.CONSTANTIN BRANCOVEANU.NR. bl H3. sc B.AP. 293 .F10. ap 4 mun Craiova. sec 6.840 LEI 14. str Republicii nr 1.200. ap 4 Ramnicu Valcea. ALEXANDRIA. POROSCHIA.BM3A. sc 1. Constantin Craciunescu V.800 LEI 56.STR. ap 13 jud Valcea.604.MARIA BADESCU R.ET. bl R18.Stoica C.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I.IONEL BURCIN GH.BL.ION CREANGA.SC.ET. sc B ap 2 jud Dolj.PATRIA.090. Aleea Valea Prahovei nr 1A.AP.996.420 LEI 597.098. sc B. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 20. ALEXANDRIA.2.TUDOR VLADIMIRESCU.BL. POROSCHIA.SC. sc C.880 LEI 537.VICTOR BUDOI V.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea.616.116.ELENA CIOBANU I.NE. ALEXANDRIA.000 LEI 726.600 LEI 50. ALEXANDRIA. sc A. ap 2 jud Valcea.K3. bl 825bis. Ionel Scumpieru M.113.27.STR.520 LEI 2. b-dul Tineretului nr 10.520 LEI 102.ET.IOAN BAZAVAN T.STR.400 LEI 31. str 24 Ianuarie nr 81 98. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.BUCURESTI.70.12. jud Dolj.ECATERINA ATANASESCU B.972.C1.STR.230 LEI 111.218.AP.41. ap 16 Ramnicu Valcea.386.830.BL.600 LEI ALEXANDRIA.10. jud Dolj.240.712B.786.2.STR. sec 6.A.3.7.10. bl 825bis. bl R18. ALEXANDRIA. Gherghina Radut I.STR.NR.040 LEI 8.4. mun Bucuresti. POROSCHIA. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.456. bl 13 sc 3 e mun Craiova.SC.034.114.NR. Horatiu Ariciu Constantin Radut I. Iulia Constantinescu M.STR.ILIE ARGHIROI I.12.V9.ET.786. mun Craiova.SCB.677. strVasile Alecsandri.60.69.ET.000 LEI 62.BL. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. et 1.F10.432.G103.LIBERTATII.734.760 LEI 28. ALEXANDRIA. sc D.ET.STR. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K. ALEXANDRIA. str Cozia nr 3. sc A.ET. sc 1.440 LEI 95.ALEXANDRINA BUDOI I.BL.BL.

BL.074.2.SC.DUNARII.604.000 LEI 3.NR.715.057.STR.B.AP.825.AP.037.ELENA NICOARA I.674.2.AP.18.BL.304.822. P. ALEXANDRIA.ET.811.663.STELA CURELEA S.NR.A.MARIAN GAINA F.SC.CONSTANTIN GAINA A.090 LEI 64.200 LEI 1.BL.ET. ALEXANDRIA. C.FLOREA LINCA G.401.4.BL.NR.13 VITANESTI.811.SC. ALEXANDRIA.VETURIA GEANTA I.BL.222. ALEXANDRIA.000 LEI 518.MARIA NICULCEA D.222. ALEXANDRIA.PO3. PETRE MATEI T.CUZA VODA.641.A.729.VALENTIN ENE I. TIGANESTI.B. TIGANESTI.BL.747.1 MAI .SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.DUNARII.BL.402.FLOREA NEDELCU N.037. TURNU MAGURELE .040 LEI 149.DANIEL LUCAN M.ET.NR. ALEXANDRIA.CAPORAL GHENCEA.NEATA MOISE M.007.DUNARII.413.930.61.2.NR.1.7.DORINA FLOREA GH.11.DUNARII.AP.ALEEA BISTRICIOARA.1612 BIS.NR.222.28.B.SC.6.DUNARII.STR.A.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.NR.280 LEI 20.ET.600 LEI 133.222.GHEORGHE MATEI N.350 LEI 2.082.630.120 ALEXANDRIA.918. ALEXANDRIA.SC.70.NR. TIGANESTI.E.AP. ALEXANDRIA.MARIANA IATAN D.STR.BL.24.24.C.L2.223.000 LEI 77.AP.AP.STR.DUNARII.650 LEI 15.280 LEI 31.NR.BL.BL.93.680 LEI 36. VITANESTI.DUNARII.AP.DN5.744.800 LEI 60.STR.AP.D2.AP.784.154.BL.804.920 LEI 1.BL.181.STR. BUCURESTI.ET. ALEXANDRIA. FLOREA.454.ION GEICU M. ALEXANDRIA.STR. POROSCHIA.CRISTINAALEXANDRIA.A.2.STR.ET.VICTORIEI.633. TIGANESTI.17.CONSTANTIN DOBRE A.302.3.BM4.STR.ET.24.660 LEI 6.700 LEI 25.ET. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.818.24. SEGARCEA VALE.595.BL.129.320 LEI 518.1.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.SC. ROSIORII DE VEDE.SC.STR.STR.L28.BL. TIGANESTI.STR.B. ALEXANDRIA.34. TIGANESTI.222. ALEXANDRIA.B.SC.STR.FLOREA GAINA F. L. T.VIOLETA-MARIANA GROSU I.NR.SC.28.IULIANA OLOGEANU A.6.AP.1.000 LEI 3.DUNARII.ION CREANGA.306.90.ION DRAGOMIR A.200 LEI 57.780.1 MAI.BL. SEGARCEA VALE.4.DUNARII.080 LEI 7.1.37.CUZA VODA.BL.97.STR.AP.I4.ET.AP. DRAGANESTI VLASCA.ET.920 LEI 72.896.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.STR.SC. ALEXANDRIA.STR.3.IONEL-EUGENIU NICOARA I.AP.STR.A.DUNARII.AP.358.6.STR.STR.703E.72. COMUNA BUZESCU.SC.AP.56.700 LEI 6.965.MARIOARA ICLEANU V.A.1 DECEMBRIE.000 LEI 69.NR.CARPATI.615. ALEXANDRIA.GHEORGHE FOLICA I.I1.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.600 LEI 2.STR.485.5.STR.710 LEI 31.823.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.BL.DUNARII.ET.ALEXANDRA MARIN D.500 LEI 29.NR.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.NICOLAE NEATU I.200 LEI 294 .000 LEI 5.STR.ET.STR.320 LEI 183.16.AP.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S. ALEXANDRIA.NE.SC.383.A.2.760 LEI 20.STR.TITI GAINA M.1.STR.CRISTIAN MOHORA P.800 LEI 11. ALEXANDRIA. 16.E.STR.2.000 LEI 27.NR. ALEXANDRIA.BL.AP.SC.MARIA MAXIM N.BL.396.SC.NR.156.ET.BL.2.ET.880 LEI 27. SEGARCEA VALE.200 LEI 206.1.NR.160 LEI 20.501. ALEXANDRIA.DUNARII.8.255.342.680 LEI 39.STR.ET6.400 LEI 726.270 LEI 70.701.H.410.017.MESTESUGARILOR.740 LEI 33.432.A. ALEXANDRIA.8.DUNARII.2.BL.C.SC.MARIN POPA F.660 LEI 9.DUNARII.000 LEI 374.ELENA NEDELCU P.ALEXANDRU GURBAN I.4. ALEXANDRIA.VERONICA MEREUTA I.78.ILIE GAINA A. ROSIORII DE VEDE.VALERIA MINCU(STOICA) I.MARIN NOAGHEA M.STANCU DINCA C.STR.ET.SC.4.AP.000 LEI 17. ALEXANDRIA.600 LEI 67.070 LEI 20.809.9.840 LEI 30. ALEXANDRIA.SC.STR.L30.ET.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.200 LEI 8.AP.940 LEI 28.INDEPENDENTEI.017.AP.66. ALEXANDRIA.9 ALEXANDRIA.SC.PARTER.382.NR.VASILE RONCEA V.STR.CONSTANTIN BRANCOVEANU.COJOCARU GH.1601.400 LEI 46. ALEXANDRIA.6.AP.BL.AP.AP. POROSCHIA.STR. ALEXANDRIA.DUNARII.D.595.043.DUNARI.STR.PAUL FOLICA P.BUCURESTI.PARTER.BL.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.BL.811.

NICOLAE BALCESCU.AP.AP. 10.STR.SC. sc.ET.1.SC.178.AP.045. Maior Andrei Grigore.MIRCEA VOINEA F.430. 5 27.ET.LACRAMIOARA SANDOF F.AP.75. ap 15.AP. nr.1. nr. A.STR. str.674.400 LEI 1.2.000 LEI Tulcea.1602.ET.A.090. 14.670 LEI 4.266.AVOCAT COLFESCU.EUGENIA STOICA I.203.4.MARIUS VISAN T. Victoriei.38.SC. nr. Ioana Badiu Gh. 12 84. Babadag. nr.160 LEI Tulcea.STR.410.STR. nr.E. nr. Mihail Kog?lniceanu. sc.446.STR. bl.410 LEI 302. bl. nr.580 LEI Tulcea. Gării. ALEXANDRIA.C4. 23. 4 12.ET.BL.BL. Mihail Kog?niceanu.. B. str.740 LEI Tulcea.SC. 8 124.AP. sc. Aurel Apolon M.AVOCAT COLFESCU.600 LEI Tulcea.BUCURESTI. 1. ALEXANDRIA.95C. str. Iftimie Badiu T. bl.ET.2. nr.STR. ALEXANDRIA. B1.2A. Aleea Socului. ALEXANDRIA.F10.A. ALEXANDRIA.244.000 LEI 150.SC.119.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor.B. 10. str.NR. Aleea Socului. bl.080 LEI 13.074. 36.225.VLAD TEPES. sc.NR.136.500 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.STR.156. TRIFESCU P.MAGDALENANICOLETA TECSOR T.BL.DANUT ET.BL.400 LEI Tulcea.AP. Alexandra Badiu C. Petrea Bogdan Gh.018.8.18 6.360 LEI 5.640 LEI 208. ALEXANDRIA.ET. 30. Constantin Bodoros T.ION CREANGA.STR. ALEXANDRIA. B.AP. nr.610.AP.BL. ap.BM1. ap.A.070. ALEXANDRIA. B.STR. 23.AP. 27. Mihaela Ali A.19.B.240 LEI Racova. Toader Bafane N. str. 3 4. bl. Traian. nr.TUDOR VLADIMIRESCU. G 4. bl.354. bl.520 LEI Tulcea.BUCURESTI.440. 26.STR.139.186. ap.520. sc. bl.786. 1 59. A. sc. Podgoriilor.706.NATALIA STUPARU M.690 LEI Tulcea.11 TURLAN D.120 LEI 79. ap. 4 8. str. sc. SC. A.SC. Rahovei.ET.674.68.8.MARIN STOICA C. Traian.DUNARII. 7. bl. 47. str. 1.SC. sc.NR. bl.406. 28.NR.A.MERII.920 LEI Tulcea.MANOLE-REMUS STAN G. Mihail Kog?lniceanu.1602.18. sc.CUZA VODA. ALEXANDRIA. bl.215. sc. AP.410.6.000 LEI 2.840 LEI 10.400 LEI 2.593. bl.NR.9.A. 9. ALEXANDRIA.619.ET. nr. 8.STR. Daniela Badiu N.080 LEI Tulcea.4. bl. 16.SC.31.367.320 LEI TIGANESTEANU S.120 LEI 295 .300 LEI 4. COMUNA VEDEA. sc.SC. bl.SC.STR.520. ap. 14 23.1-10. sc. B1.IOAN VELEA I.B.22.MIHAITA FILIPESCU.ET. str.2. nr.880 LEI 161.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU. GETA STOICA I.NR.960 LEI Tulcea.NR.NR.4.VIOLETA-NELI STAN P. E. str.NR. str.TURNU MAGURELE.22.HCC.GHEORGHE STOICESCU F. 5. 1 51.15.640 LEI 7. ALEXANDRIA.B. ALEXANDRIA. Neculina Bitirez B.461.ILEANA ALEXANDRIA. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.695. B. Maior Andrei Grigore.680 LEI 2. 2. Podgoriilor. 4. B.563. 17 170. str.840. judeţul Bacău 73.800 LEI 46.BL. 1. Ştefan Badiu D.SC. A.B. bl. 1. Alexandru Alexe A. ALEXANDRIA.605.147.SORIN-EMANUEL STOICA A.191.75.3. nr.BUCURESTI.SAT.ET.STR. 12 43. sc. ALEXANDRIA. ap.952. sc. str. Eternităţii. 1. Ivana Domiciliul suma Tulcea.9.AP. Vasilica B?rbat I.BL. E 2.TEODORA STOICA E.853.BL.B.STR. Maria Elena Artem I.31.BL.000 LEI 4.720 LEI Tulcea. sc. 16.320 LEI 38. sc..STR.MARIOARA ZIMNICARU G. str. str.972. sc.515.900 LEI Tulcea.ION CREANGA. ALEXANDRIA. bl.AP.640 LEI Tulcea. Resmighiul Apolon G.STR. ap. 13 19.STR.STR.1. TURNU MAGURELE .2.220. str. ap.DUNARII.NR. Gherghina Bahaciu V.NR. nr. ap.220.MARIN ZIMNICARU M.94.26.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.808.400 LEI Tulcea.NR. 22. E.303. A. Ecaterina Artem M.NR. B1.1 MAI.STR. ap.BL. Ion Bahaciu I.BL.BL.8.AP. ALEXANDRIA. ap. 213. 2. 152. E. Babadag. ap.163. Babadag.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.914. nr.2.STR.A.860 LEI 46.SC. nr.BL. 14.BL.BL.FLOAREA URLUI S. 70. ap.354.NITU-DORU STOICAN A.AP.DUNARII.680 LEI 14. 26.800 LEI Tulcea.57.18. F 27.11. str. 1.BL.STANCA VARZARU P. Ioan Boiangiu D.MAGDALENA ALEXANDRIA. bl.080 LEI 12.AP38.ALEXANDRU GHICA.210. 152.874.

169. s Tulcea. 1. nr. Pescarilor. Sterica Holo?tencu C. bl. I 1.491. 6. 9 Tulcea. C. nr. B. Eugenia Dr?gu? M.000 21. C.408. Pelinului. 14. str.600 27. bl. Mahmudiei. B. sc.040 43. str. 77 Tulcea. B. str. 36. bl. Feodor Haralambi A. B. Victoriei. str.840 134. str.600 34.500 38.227. ap. bl. 24 Tulcea. 8. Podgoriilor. nr. 1848. Mircea Vodă. str. 6. 29. A. E 2.988. nr. 7 Tulcea. str. bl. ap Tulcea.000 30.792. D. 15 Tulcea. B.400 11. G. E 3.870 50. jud. nr. ap. str.616. bl.818. I.203. Podgoriilor. Tulcea. 3. str. bl. Spitalului. nr. str. E 2. 6. bl. Tulcea Măcin. A. Haralambi Herciu A. Verginica Gherghi?an C. B. nr.640 29. bl. R 2. E 2. sc. Irina Dănescu C. X I. sc. Mihaela Ene C. Sorin Dima C. 25. 176.796. nr.680 17. str. B.000 41. 3 Tulcea. Chiric? Ciorobea C. Corneliu Gavrilov. ap. 30. 40 Tulcea. Tulcea. Frumoas?. A. nr. 22 Tulcea. Muncii. A. nr. 16.840 11. str. nr.360 88. ap. 3. nr.Bolovan I. str.800 103. sc. Niculae Cristea I.300 14. str. 22. C 3.135. Tulcea.470 10. sc. Vasila Furnic? C. Dănuţ Cladiade Şt. 32. str. 33 Tulcea. 48. sc. 2.900 14.574. Lefter Firu?? M. 24 Tulcea. str. sc. str. Tulcea.680 19. ap. Constantina Ciorobea Gh. B. nr. Virginia Antoaneta Dore M. Babadag. sc.640 51. Tulcea Tulcea.008. str. Stelian Butu D. bl. ap. sc.575 20. 4 Tulcea. ap. str. bl.600 45. bl. Isaccei. bl. I.750. 38. 1 Decembrie. B. a Tulcea. Jan Covalencu S. str.193. 16. 38. sc.215.200 168. str. Eugen Iacovici I. A 14. 180. str.Caragiale. sc. str.527.640 75. nr. B. 5 Tulcea. bl. B 3. str. sc. A. 1. B. ne. Mircea Vodă. 13 Tulcea. str. ap. Mioara Rafila Bprdei I. sc. sc.550 32. nr. Frumoas?.532.640 17. Florian Gavrilov ?t. nr.L. bl. 5 Tulcea. 24. sc. bl. str. Primăverii. sc. bl. 1.305. Păcii. 38. 30.260 85. Tulcea. 15. bl. nr. str. Frumoasă. nr. 5. Păcii. nr. bl. nr. nr.935. 57. sc. 1. bl. B. ap Tulcea. sc. judeţul Tulcea Tulcea. ap. Constantin Danilescu P.061. nr. sc.678. a Tulcea. sc. B Tulcea. Nastasia Cladiade Gh. str. 11. Aleea Cristina. Dan Furtun? C. A. 66. sc. 4 Tulcea. nr. 48. bl.501.886. str.000 5. 17 Tulcea. ap. nr. ap. 30 Tulcea. B 4. nr. A. B 3. sc.954. nr. R 3. str. Corneliu Gavrilov. sc. 82.104. Tulcea. nr. bl. Păcii. nr.967. EternităţiiI. str. str. sc. str.270 56.900.400 64. nr.350 54. Spitalului. 7 Tulcea. 23 Tulcea. EternităţiiI. 2. A. bl.600 106. A. sc. 16. 4. 1. Taberei. nr.720 22. 126. nr. Tabarei. Lucian Ciocoiu D. 31 Tulcea. nr. 28. nr. bl.963. Libertăţii. bl.736.905. Eugenia Condratov V. 1 Decembrie. Dumitru Octav Dafonoiu S. ap. Ioana Cristea N. Vasilic? Graciov R. str. nr. Ioana Culea P. str. str. bl.480 43. 120. 4 Tulcea. Viorel Dache I. ap. Podgoriilor.888. A.120 21. Aneta Denisov F. str. Maria Dragomir Gh.116. Ana Iacovici M. bl. bl. str. bl.400 27.186. 34. B.260 35. Vasile Culea P. str.930 58. ap.L. ap. Marin Casian M. Câmpului. Ion Iacovici V. nr.836. ap. str. I. Neculai Dr?g?escu I. sc. sc. jud. Paraschiva Dima V.475. Gheorghe Cîrlig Gh. sc. 1. Aleea Metalurgi?tilor.680 5. C. A.372.041. 82. 14 Tulcea. sc. bl. str. nr. 185 Tulcea. Maria Cîrlig V. ap. Dobgoreanu Gherea. nr. 13 46. Tulcea. Dănuţ Culea C. Tulcea. bl. 15 Tulcea. nr. bl.339.254.260 24.915.560 13. sc. nr. Vasile Carpov O. Mahmudiei. bl. bl. ap.769. Victor Dima R. Lauren?iu Dima Gh.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . 38. I 7. ap. str. ap. ap. 4 Tulcea. Câmpului. 185 Tulcea. Mircea Vodă. Florica Bordei P. B. nr. ap. Gabriela Cracană V. 22 Tulcea. 3. B. 71 A Tulcea. str. 6 Măcin. ap.430 66.600 6. Câmpului. A. A. Agapia Ciolacu A. sc.880 11. Eternităţii. A. nr. Mircea Vodă.415. 3.360. Corneliu Gavrilov.Caragiale. nr.804. Ion Cîrlig I. sc.752. nr.400 22. 7. sc.152. Neptun.786. nr. B. 1. 22. 1. 1848. sc. Eternităţii. Tulcea. str.026.350.840 26.840 107. ap.000 10. Maria Tulcea. str. str. 15. Relu Dafinoiu P. 24. nr. 6 Tulcea. bl. Mircea Vodă. Câmpului. 38.300 4. nr. 1 A Cri?an. sc. str.

15 Tulcea. Somova. sc. 2 Tulcea. nr. ap. 2. Corneliu Gavrilov.960 249. B 2. 55 Tulcea. Constantin Nicola I. str. 4 A Tulcea.049. str. 1. Unirii.280 40. ap. Babadag. 13 Tulcea. 14 Tulcea. nr. 4 Tulcea.861. str.260. str. str. a VI-a. Portului. sc. D 4. 38. nr. 1 Tulcea. A. Traian. Corneliu Gavrilov. ap. str.000 21.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2. str. bl. nr. 1 C. bl. judeţul Tulcea Tulcea. nr. 6.060 6. Păcii. Mihail Lupu S.380.988. Prudenţei. bl.278. Agafia Munteanu F. 2. sc.000 16. Tulcea. 5 A Tulcea. Letiţia Virginia Miron C. A. a Tulcea.880 56. Nicolae Bălcescu. A. Cristina Miron Gh. 72. 34. sc. sc. str.988. nr. str. 36. sc. nr.300 252. Inel Rocad?. str. ap. A. A. judeţul Tulcea Tulcea.820 25. sc. str. Cristian Sorin Militaru S. Pescarilor. 4 Tulcea. bl. Fraţilor. ap. judeţul Tulcea Sulina. nr. 37. str.520 23. str. E 5. ap. str. Victoriei. I 16. nr. bl.160 LEI 414. sc. str.210 7. F 8 C. bl. Unirii. Zamfir Militaru C. 13 Muneri.306. nr. bl. sc.380. Mic?.000 10. str. Dusea Ivanov M. sc Sulina. nr. Niculai Iacovici M. B. Mihai Viteazu. Viorica Muşat V. 9 Tulcea. 49. B.744. N 8.678. 1. ap. bl.580 127. Ioana Mocanu N. nr.000 61. Anghel Moiseev V. Tulcea. ap. nr. nr.286. sc.002. sc.040 17.000 13. A 2.420 13.790 30. A. Sevastina Maladoi P. I A. bl.973. nr. Sabinelor. str. str. Victoriei. C. 14 Tulcea.347. Eufrosina Mladin I. Elena Ivanov P. nr. Babadag. nr. ap. 19 Tulcea. str. Viorel Mogoş Gh.701.343. ap.400 127. A 2. ap.403. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. Isaccei. 14 Tulcea.302. sc. Lauren?ia Mariana Militaru C. bl. Milcov. 24 Tulcea. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. ap.955. bl. 9. ap. str. bl. B. str. Dumitru Lesovici P. judeţul Galaţi Sabangia. S 3. Vasile Sorin Miculescu C.996. A. str. bl. B. str. sc. A 2. 2. Babadag.160 40. Delfinului. 1 Tulcea. Mihai Viteazu. S.035.680 30.055.802. A. B. bl. bl. 2 Tulcea.279. 14 Noiembrie. 10.483. sc. sc. nr. judeţul Tulcea Tulcea. Corneliu Gavrilov. 2. D. A. Niculina Lovi?te V. Portului. Constantin Viorel Mireu?? A. A Tulcea. sc. nr. bl. bl. bl.120 84. Ion Manole D. bl. 34. 40 Tulcea. bl.400 16. bl.440. bl. nr. Portului. S?lciilor. bl.480 4.240 8. 68. E 3. str. Babadag. Dumitru Miron D. 72. A Tulcea. Tulcea. B.Iacovici M. 23. B.600 18. ap.200 5. sc. 7 Tulcea. B 2. 38. ap Tulcea. str. B. Iordana Marin I. 68. bl. nr. Gheorghe Machedon D. nr. Eternităţii. Unirii. ap. str.501. sc.700 6. Dunav??u de Jos.712. B 2.167. Georgeta Ivanov S.680 113. sc. Marin Mocanu D. A 5. D.800 10. Plevenei. sc.986. Ion Mladin M. bl. Ion Machedon C. Elena Liliana Tulcea. 34.744.080 64. 5. D. bl. judeţul Tulcea Tulcea.640 13. 66. nr.100 12. sc. str.200 20. Mircea Vodă. B 2. Elisei Lesovici D. A. 23. nr. Victoriei. Elena Nicola A. nr.337. nr. 30. str. 15 Tulcea. a Tulcea. 2. 6. 37..212. nr.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 .510 173. str.200 7. bl.600 14. nr.244. E 5.679. nr.000 10. Jana Iancu G. 176. 6. judeţul Tulcea Tulcea. E 2. 16. nr. Dobrogeanu Gherea. 5 Bucureşti. sc. nr. nr.563. 1 A. bl. B. Ion Iancu Gh. sc.965. str. M 1.483. 103. nr. bl. str. str. bl. Victor Iancu M. Isaccei. ap. Camelia M?nu?? P. Mihail Iofciu I. Ioana Maladoi E. ap. Magnoliei. 3 57. Victoriei. A.223. Panait Leonte U. str. C 1. str.904. 12. nr. 97. sc. sc.156.600 1. Mărăşeşti.505. 1 Tulcea. B. B. str. ap. Foi?orului. sc. sc. Marioara Marinescu Gh. 9. Ion Lovi?te I.480 36. bl. A. Iacob Ivanov I. 2. Victor Luchianov P. Aurelian Lupu A. str. sc. B. bl.400 115.000 65. str.080 8. B. B. Paulina Munteanu N.589. str. ap. ap Tulcea. 163 B. nr.678.320 35. Inel Rocadă. Iacob Munteanu I. sc. B. Neculae Lazăr D. sc. sc. 9 Tulcea. sc. str. str. Chirachi?a Mocanu I. 3 A Schela. Corneliu Gavrilov. ap. str. ap. 15 Tulcea.141. 13 Tulcea. ap. nr.920 77.636. nr.800 56. 10.854.170 20. str. bl. Nafie Moga N. bl.

Aurica Sofan Gh. bl. Păcii. ap. 308. C 1.448. str.339.339. nr. ap. ap.870. bl. B 2. sc. judeţul Tulcea Tulcea. 1. Neculai Simion ?t.800 10. ap. str. Ion Răduţă A. ap. B 1. 1. 13.972.600 24. 15 Tulcea. A 1. ap.250 1. sc. A. 128.640 12. Vasile Sârbu V.000 77. Elena Procop S. bl. Aleea Albatros. ap. str. sc. Tulcea. Maria Teodorescu G.600. 1 Tulcea.572.960 31. Sabinelor. Andrei Plătică S. bl. nr. nr. bl. B. 52 Tulcea. C 1.680 5. Frasinului. 5. B. Mircea Talcală F. A. Alunişului. sc. A 3. Aleea Albatros. 4 Tulcea. bl.135.820 10. str.080 49.600 14. C 2. sc.976. sc. 4 Tulcea. nr. sc. ap.028. A 4.505. Babadag. nr. 3 Tulcea. 23. nr. sc. Babadag. 9 Tulcea. 3.706.000 13. A 4. Elena Popa I. 4 Tulcea. nr.240 63. Tulcea. str. Dorina ONiţă Gh. nr.Nicola A.320 25. Petre Saveliu C. ap. 9 Tulcea. Portului.330. Stelian Păun ?t. bl.000 736.233. nr. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. nr. Corneliu Gavrilov. Victoriei. str. Mşrăşeşti. bl.158. ap. 18. Sabinelor. sc Tulcea. nr. Păcii.920 80. Ion Nicola I.880 68. Tulcea. bl. nr. Panaghi?a Pindic L. A. Ioan Scutariu D. Silvia Ecaterina Serghi I. bl. 34. 8. 308. nr.600 14.352. 2. S 1. judeţul Tulcea Tulcea.135. A. 9. E 1. nr. nr. str. 17 Tulcea.500 10. nr. bl.800 19.830 60. Aleea Ciocârliei.847.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . 1. sc. 1.700.908. sc. sc Tulcea. 15 Tulcea. 9. nr.640 51. 1848. str. bl. nr.960 25. sc. bl. 21. Tulcea. Portului. A. Mihai Susanu I. B. 128. nr. ap. sc. A. str. B.800 21. B. 5 Tulcea. nr. bl.. Silvia Teodorescu F. bl. s. 12. E 1. Tulcea. str. str. 4. 6 Tulcea. str. 12 Tulcea.960 93. nr.203.880 46. Dumitru Sava I. bl. nr.000 6.930. str. A. str. Mircea Vodă. ap. sc. Denis Cristian Sava T. bl. sc. 2 Tulcea. F 4. Gării. A 5. ap. 9. Sabinelor. Primăverii.732. str. nr. Portului. sc. sc. 9. str. nr. 15 Tulcea.789. Maria Magdalena Nicolov I. sc. str. 34.010. 1 A. bl. str.000 10. 4 Tulcea. sc. sc. str.808. ap.240 18. 34.812. Clim Pindic I. nr.440 7. bl.634. ap. nr. 4. bl. Gării. 6. Ioan Sârbu Gh. C 3. 2. ap. A. bl. 16 Tulcea. bl.741. 9. 9. nr. ap. sc. nr. bl. str. 33. B. B. ap. 34. 4 Tulcea. str. bl. bl. ap. 3 Tulcea. bl.606. 17 Tulcea. 3. Paraschiva Petrov P. nr. 158. Florin Stanca R. Dragoş Constantin Păun S. Aleea Cristina. Tulcea. B. Sabinelor. A. bl. sc. bl. B. C 6. B. 3.240 10. ap. str. sc. Tulcea. Corneliu Gavrilov. sc. Valeria Păunescu T. str. A 4. Iacob Teodorescu G. ap. ap. nr. Păcii. 21. E 3. ap. B. nr. B. bl. nr. Portului. Brânduşii.210 15.520.400 33. Y 2.156. 12. G 4. C 6. B. 12 Be?tepe. 10. nr. str.550 82. ap. bl. Babadag.151. bl.520 20. 1 A. 21 Tulcea. ap. ap. bl.525. Dimitrie Sturza. bl.127. nr. nr.866. bl. str. ap. str. Cornelia Stoian C. str. B. Cerna. Gării. A. Maria Rotaru S.744. X 4. B. ap.542. Câmpului. ap. sc.779. str.579. str. ap. bl. Petrana Plătică N. B. D.584.133. 18. Valentina Timofte C. sc.341.555.078.800 61. 6 Mineri. 9. bl. Ştefan Păun M. str. sc. Lucia Pavel R. B. Babadag.370. str. 2 Tulcea. sc. str. sc. Aleea Albatros. 21. 6 Tulcea. str. bl.720 25.148. nr. B. sc. 9 Mai. Tulcea.800 97.800 30. A. ap. sc. ap. Constantin Niculache D.000 42. str. B. Victoriei. Osman Papadopol V. 5. sc. A 3. ap.963.760 33. S 4. bl. 5. A. str.008. ap. 1 A. 3 Cerna. Nastasia Rusu D. 39 B Tulcea. ap.339. sc. Eugenia Nicola N. B. 14. Tulcea. 18. sc. Gării. Hristu Petcu V. C 1. B.720 6. sc. ap. ap. 3 Tulcea. nr. nr. Maria Şerban D. 21 Tulcea. sc.400 1. S 4. Ioana Radu D. str. Sabinelor.100 43. nr. Gării. nr. judeţul Tulcea Tulcea. nr. str. nr. Alexandru Dorin Păun ?t.280 19. ap. sc. 13 Tulcea. 11 Tulcea. sc. str. 1. 18. B. bl. Alunişului. A. judeţul Tulcea 42. 6. Gica Sântea I.000 26. bl. Păcii. Andriana Pe?u A. Tulcea. sc. Claudia Radu I. A. A. B.200 51. bl. Elena Puiu I. nr. str. 13. Babadag. bl. 6. Vărăriei. sc.920 4. 1 A. Babadag. nr. Elena Osman R. 123. 1 Tulcea. str. ap. A.550 12. Iacob Tulcea. Alunişului.080 15. ap. str. 6.

15. Maria Zăvoiu M. jud. 29. VASILE BORDEA V. Buzău Bz. Str. Gârlei nr. ap. 1 Dec.380 LEI 10. ap. Bd. bl. Dorobanţi 2. Victoria Zăvoiu I. B.760 17. judeţul Tulcea Tulcea. str. 10 Bz. Ştefan B?NIC? I. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D. bl.960 14. ap. bl.638.920 6.656. 128. VIORICA BLAGAIL? M. ap. Buzău DIF 438. B.080 LEI 23. 3 Bz.000 219. 2 Tulcea. 15A. Unirii. C 9. 31A. Salv?rii. 2 Bz. sc.600 LEI 34. nr.728. VIOREL BOANC? N. ap. C 9. 1A. N. nr. 37 bis Bz. Raluca Mel Vătafu S. bl. Stiubei.279. nr. 111. Str.116.744.259. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. jud. bl. Cuza Vodă.920 LEI 26. REA-SILVIA BANCU R.080 LEI 5. bl. Buzău Râmnicu S?rat. 13. 24 Bz. ap. judeţul Tulcea Tulcea.17 Bz.140. bl. 29. Str. Şcolii. Spiru Haret. str. PTTR. 12A. bl. 129 Bz. Stiubei. 1 Dec. B. 6 Bz. nr. ap. 16 Constanţa. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P.200 LEI 20. jud. B. bl. Anghel Velicu S. Unirii.657.000 LEI 194. 14 Râmnicu S?rat. ap. 1 Dacia. nr. A 2. 12 Bz. 17 Tulcea. nr.326. ap.420 LEI 263. B.040 LEI 12. 1 Bz. Str. ap.231. bl. 121.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. 14 A 56. Dumitru Toader Gh. str. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A. str. nr.720 12.741.000 LEI 71. Str. Str. Str. Str. 38.000 LEI 9.779. Str. Buzău Bz. ION BADEA V. nr. Nicolae Bălcescu. MARIANA ADRESA Bz. Sabinelor. 29.240 24.560 6. Elena Vrămuleţ S.200 25. 9 Bz. 39.360 3.960 LEI 6. 128. Cuza Vodă. 1E. 17 Iazurile.372.800 LEI 66.580. sc. MARIA B?E?ELU I. bl. bl. 12A. 39. ap.000 LEI 62. nr. 9 Bz. 22C. Aleea Centrală ? Micro 14. str. str. sc. ANGHELINA B?RSAN C. Păcii. str. Str.808. bl. NICOLAE BORDEA R.17 Bz. GHEORGHE ANGHEL G. Şcolii. jud. bl. sc. 1 Dacia.795. bl. bl. ap. Str. str.600 LEI 136. str. ap. Câmpului. Păcii. sc. Unirii. sc. Călugăreni. nr.653. bl. 10 Tulcea. 9 Bz.991.488. CRISTIAN BACIU I. VASILE ARSENIE C.010. str.000 LEI 246.232. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. Zimbrului. nr. str.440. C.Timofte I. Unirii. ap.760 146. Bălcescu. bl. sc. N. str. ap. str. nr. Spiru Haret.853. bl. A.000 21.720. 2. bl. Tulcea.319. bl. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. 20.166. ION BELU C.558. Stelică Timu? G. bl. Str. Buzău Bz. RALUCA BONCIU G.400. 1A. Niculai Velicu M.840 LEI 17.741. Luminii. ap. Bălcescu. bl. 7 A Tulcea. bl.240 93. ap. ap. 1 Bisoca. nr. ION BELU S. Cart. 15 Tulcea. 1E. 2.040 LEI 3. ap.116. 1 Dacia. ap. ap. Str.122. C 2. 111. ST?NEL BANCU G.770 LEI 80. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. Fdt.360 LEI 29.903.750 LEI 41. nr. Unirii. Sabinelor. Siretului. Zimbrului. 73 bis Bz. ap. 16 Tulcea. 1 Vâlcele. jud. G1.680 LEI 7.238. Isaccei. DUMITRU BELU V. Str.166. bl. Str.630. sc. 8. H15.906. ap. Lenu?a Toader Gh. bl.877. 12 Bz. str. nr. Marghiloman.17 Beceni.320 LEI 73.000 LEI 15. bl. ap. ap. CRISTIAN BABOI F. 2 Tulcea. Ştefan Zlate Şt.200 LEI 299 . Al.840 6. bl. ap.160. str. 6 Bz. DOINA BARDAS A.573.800 21. ap. Cuza Vodă. NICOLAE BASAMAC C. MARGARETA BLAGAILA G. 121. 21 Bz. Taberei. Alexandru Vişan A. C.000 LEI 31.855. bl. B5. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I. Str. 10. ap. nr. Evdochia Venin I. 1918. 24 Bz. sc. Str.280 LEI 16. bl. F5.600 LEI 207. Str. ap.000 LEI 1. B. Chiriţă Vişan C. sc. Tulcea. Aleea Centrală ? Micro 14.943. Tulcea. F5. ap. 22 Bz. Isaccei. Corneliu Gavrilov. Bd.746.618. 1918.

42. BOGDAN BORDEIU Z.505. 35 Bz. ap.306.230 LEI 21. LINA CORNEA I. Dorobanţi. 20 Bz. nr. B. Bălcescu. 39 B. Buzău Bz. 17 Bz. ap.356.209. nr. ap.000 LEI 5. 10 Bz. MARICICA CARABAT G.571. 7 Bz. ap. Spiru Haret. bl. Bd. 4. B.636. C14. ANTON BURCUS S. Unirii. 14A. 81 Bz. AURICA BR?NZEA S.120 LEI 54.781.041. Ghe.040 LEI 80. Bălcescu. bl. sc. 15. 14 Lunge?ti.930.380 LEI 76. ap. Bl. 19 Bz. sc. Bd. Cozieni.720 LEI 30. IANCU C?RJAN I.240 LEI 6.868. bl. Pinului.898. A.407. ap.977. B. 21 Slobozia. ELENA CIUPAG D. nr. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. M4. NICOLAE BREZEANU N. IOANA BUCUR D.375 LEI 26. ap. Ia Bz. sc E. bl.368. N.480 LEI 66. 35 Bz. ap.825 LEI 27. ORTINIC? BUCUR T.165.607.440 LEI 6. bl.000 LEI 502. ILEANA DIACONU N. ap. 18 Bz. 22 bis Bz. 5 Bz. ap. 17 Bz. bl. Vodă.944. DUMITRU BUTURUG? C. Cart. B1. bl. 3 Bz. Str. 19 Bz. Str.782. 6 11.800 LEI 54.895. ap. ap. 39. ap. Unirii. Magheru. str. Str.137. GERMINA DIACONU I.400 LEI 43. VIORICA COSTEA C. 8 Bz. Str. jud. STELA C?RLIG V.160 LEI 8.600 LEI 14. Str. Marghiloman. Averescu. bl.900 LEI 22. Dorobanţi. str. D. 7 Bz. Camelia. bl. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z. sc.240 LEI 12.840 LEI 60. nr.650 LEI 37. 1 Bz. B11.691. ap. Dorobanţi 2. jud. nr. bl. Str.480 LEI 47. MARIA CONSTANTIN C. Bucegi. ap. ap. 19 Bz.280 LEI 21. GEORGETA BUCUR N. Pompiliu ?tefu. Str. sc 2. ap. Stadionului. Unirii. Broşteni.175 LEI 74. R. bl. Str. Unirii. Fr?sinet. bl. B2. 18 Buzău. nr. 1. IOANA BRUGHENTAL D.800 LEI 4.246. 8 Bz. 8. VERONICA BUN?-ZIUA N. sc. Str. Gheorghe Doja.259. Str.600 LEI 63. ap. Unirii. Buzău Bz. Str. bl.520. bl. C14. Str. A.1. 23. ap. ap. ECATERINA C?RSTEA C. 9 Vintil? Vodă. nr. 10C.856. 33 Bz. 19 Bz. 34 Bz.675 LEI 26. bl.125 LEI 25. AURELIA CAZAN G. 11. str. N. sc. Caraiman. 11E. Str.286.280 LEI 321.120 LEI 105. Democra?iei.BORDEIU I. ap. 10. ANCA CORNELIA DINC? C. CORNELIA CRISTOIU G.757. Buzău Bz. 15 Bz. Str. VALERIA BORDEIU N. Bălcescu.560 LEI 39. Str. MARIA BRUCHENTAL V. Pietroasele nr. CONSTANTIN BURLACU M. ION DAMIAN G. 7 Bz.240 LEI 25.415. DIANA MIRELA COVURLUI I. 113. sc. 11. nr.400 LEI 4. 1 Bz. bl. VERONICA CHELU D. GEORGETA DANITESCU P. ION CAZAN I. Vasile gr?deanu. sc. Bd. bl. ap. 7. MIHAI BUZATU I. ELENA C?RCIUMARU I. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. C. CONSTANTIN CAMINSCHI M. Buzău Buzău.760 LEI 31. MARIA COMAN G. bl. 87. Str. Cart. bl. Str.938.310.200 LEI 26. ap. 5 Bz. str. MARIANA COZMA C. bl. bl. ap. S?poca. A. Al.443. nr. ap.781. Fr?sinet. bl 89.116. 106. 88. IOAN COTIG? V. 176. bl. 2 Bz. D8. bl.000 LEI 124. nr. 99.579. A. jud.033. 86. 20 Bz. Dorobanţi 1. bl.881. nr. Str. Str. Arie?ului. C1. jud. 74 Ni?cov. Patriei. MARIA BUSOIU D. VALENTIN BRUDIU S. 9 Bz.800 LEI 133. Pietroasele nr.980.915. 88. Unirii. ap.020. 17 Bz. Broşteni. 4A. Cart. GRA?IELA CONSTANTIN D. CONSTANTIN C?RSTEA G. ap. C. ap. ap. Str. bl A. 18H. Pia?a Daciei.055. 32 Bz. N.960 LEI 29. ap.599.200 LEI 38. bl. Str. ap. Micro 14. Sârbe?ti.800 LEI 45. 13 Bz. 6 M?te?ti.425 LEI 92.932.640 LEI 300 . CAMELIA CRISTOIU D. nr. Dorobanţi 2. 93.640 LEI 1. sc. C 6. bl. ap.520 LEI 8. Str. Str. bl. Str. RADA CĂLIN I.440 LEI 37. nr. MIHAI BUZATU C. sc.520 LEI 10. bl. nr. 1B. 101A. Str. Dorobanţi 2.180 LEI 43. IOAN -decedat- Bz.802. bl. 3 Bz. jud. 3 Bz.200 LEI 9. sc. triumfului. Micro 14. nr. Dorobanţi 1. bl. 15 C. A.174.763. 10 Bz. Arie?ului. Fr?sinet. str. ap.902. Unirii. Verne?ti. 28/4. bl. Stadoinului. Str. 55 Bz. bl.000 LEI 44.453.853. ap.

800 LEI 31. 8 Bz. 15 Bz.186.949. TITI ENE N. str. bl. Unirii micro 3. sc. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G. bl. Transilvaniei.000 LEI 24. bl. jud. bl. C3.558.466.209. bl. sc. VASILE G?RBEA C. sc. B24. MARIA ILIE R. 23 Bz. bl.400 LEI 10. 14 Bz. VALERIU ENACHE G. B. nr. 9 Home?ti. ap.875. 19. ap. nr.015. 5 Bz.827. Str. ap. D.017. DORINA GARBOAN I. bl. C. Stelei.240 LEI 31.000 LEI 28.772. Dorobanţi 2.379. bl. Unirii. I.250 LEI 109. Bd. B3. nr. Unirii. GABRIEL GHEORGHIU S. Urziceni. VASILE DRAGU S. bl. IULIAN FUNDULEA I. bl. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M.100 LEI 76. 5 Bz.406.562.000 LEI 111. ALINA DORINA ION M. Bd. ap. D?NU? DRAGHIA G. ap. MIH?I?? DRAGU I. NICOLAE FUNDULEA I. 10 Bz.900 LEI 21.320 LEI 12. IONEL Chilieni. Urziceni. sc. Micro 5. Str.400 LEI 14. ap. 1 Dec. TEODOR -decedatIONESCU A. B. 18 Bz. P 19. 17. EMILIA DUMITRU D. sc. Unirii. B24. PAUL ION G. bl. VASILE ILIE I. bl. bl. bl.600 LEI 5. Str.DOBRE I.440 LEI 6. Buzău Bz.880 LEI 43. 4G. Str. 8. 32M. ap. Unirii. 5 Bz. ap. sc. Str. Str. 19. FLORICA ION P.860 LEI 13. 62 Bz. D.393. bl. PAULINA DUMITRU A. ap. D8. ap. Str.704. Vipere?ti.360 LEI 11. 14 Bz. 2.400 LEI 16.250 LEI 20. bl. Str. Rahovei.830 LEI 47.800 LEI 20. ap.446. ap.423. Cilibia. MIOARA TEODORA FR?NCU N. str.760 LEI 11. Buzău Bz. 33D.328. 7C.350 LEI 13.608. G-ral Grigore Ba?tan. 44 Bz.637.164.000 LEI 5. ap. sc. Str. 32C. 9B.050. sc. 6 Bz. VALENTINA IONIŢĂ N. 3C. D. 55. Avrig 24. 26. sc. 9B. A. 13C. ap. bl. Str. Str. Unirii.225. AGENOR IGNAT GH. ELENA ILIE A.500 LEI 5. 25. Str.854.720. 5 Bz. ap. 8 Bz.284.440 LEI 57. nr. 9F. ap.800 LEI 12. ap.158. VASILE HERGHELEGIU V. bl.200 LEI 13. IULIANA GANEA C.120 LEI 90.400 LEI 301 . ap. Rahovei. GARS.531. Buzău 9. bl. 13 Bz. ION ILIE A.160 LEI 8. Str.340 LEI 5. 1918. 21 Bz.18 Bz. Str. 6 Bz. Stadionului. Str. 10 Bz. Bălcescu. Greab?nu.927. ap. Transilvaniei. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G.H. VICA ILIE G. bl. Str.400 LEI 142. Dorobanţi 1. 8 Bz. bl.401. Str. ALECU DRAGU I. 18 Bz. B. sc.349. 20 Bz.040 LEI 12. ap.448. GABRIEL MARIAN IONESCU A. 4 Bz. 49 Bz.11 Bz. 4 Bz. bl.276. 55. 6A. Victoriei.500 LEI 6. B. Str. 26. a Bz. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D. sc.367.000 LEI 32. Unirii. bl. Str. B 16. Caraiman.36 Bz.560 LEI 78. Depoului. 67 Po?ta Câln?u. Str. ap. str. ap. ECATERINA G?RIU?? G.380 LEI 53. ECATERINA GROSOIU I. 8. bl. 20A. 4 Bz. N. ap. ap. bl. Str. bl. ap. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. Bd.240 LEI 12.640 LEI 5. Spiru Haret. 50 Bz.. Bălcescu. Str. bl. N. 7 Bz. Broşteni. bl.339.135. nr. Unirii.200 LEI 13. 29 Bucureşti. sc. Buzău Bra?ov. 19 Mânzu. nr. bl. ap.965.127.200 LEI 10. jud. Fr?sinet. Spiru Haret. A. bl. 1. B. jud. Fr?sinet.ap.240 LEI 168.760 LEI 100.880 LEI 26. Str. bl. nr. nr. sc. GEORGE FR??IL? S.760 LEI 26. H14. nr.415. nr.200 LEI 43. 36 Bz. 5 Bz. ap.800 LEI 53. IULIAN IONESCU I. B.967.559. Unirii. C20. Str. ap. Bd. sc. 163 Bz. ap. jud. Bălcescu.186. Aleea Parcului nr.715. Str. Dorobanţi ext. ap.573.957.260 LEI 80. bl. VIRGIL FLORIAN G. 49 Polici.677. 50. bl. bl. ANICA GRIGORE G. Dorobanţi 1. AURICA ENACHE G. ap. Str. 3 Bz. 3A Râmnicu S?rat. 9 Bz. A. N. Bălcescu. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A.967. Chiristigii. Neptun 25. TINCA IONIŢĂ S. nr. sector 2. ap.172. nr. B. Bdul. Rahovei. 109B. Rădulescu. Str. Buzău Bz. 5 Bz. DUMITRU FLOREA A. R?zboieni. Unirii.000 LEI 21.943. P11. jud. N.

ap.164. 6A. L1. Prieteniei bl.520 LEI 30. Bd.805. ap.560 LEI 201. ap. 5A. NIŢĂ MOCANU L. bl. S2. ELENA IOSEF D.651.960 LEI 155. Micro 5. 3C. Str. ap. Str.576. U3.800 LEI 12.280 LEI 30.000 LEI 20.741.930. ap. nr. 5 Bz.200 LEI 26.152. Bâsca ? Mare.356. AURICA MU?A I. Aleea margaretelor.243. 1 Dec. 1Dec.120 LEI 73. Unirii. 3.949. 12 Bz. 26 Bz. sc.360 LEI 31. EMILIA MOCANU C. Str.280 LEI 33. B. ap. bl. sc. bl. 35. Aleea Stwjarului. H7. 10 Bz. bl. 31 Bz. Str. Buzău Bz. nr.720 LEI 10.640 LEI 15. 103.000 LEI 4. Stadionului.734. 12 Bz. Buzău Z?rne?ti. Ştefan MOCANU S. ap. Str. bl. Vladimirescu. ap. Str. 120A. Str.28 Bz.640 LEI 70. ap. Unirii.800 LEI 93. MARIA MATEI N. Micro 3.560 LEI 5. bl. nr.188.510.847. Str.216.427. GICA MILITARU T. Unirii. sc. 8B. B 15. ap. ELENA MILESCU N. ap. bl. bl. bl. ap. DUMITRU JIPA I. ap.860. Str. 19 Bz. NELU?A IVAN M. ELIZA SORINA MARINESCU G. 13B. ION LEU N.348. GABRIEL MARINCAS G.268. B.525. ORVENTINA LEURZEANU C. MONICA MOISE T. bl. 14 Smeeni. jud. Gen.040 LEI 40. Str.560 LEI 4. 21 AB. 2A.225. Str.459.767. bl.448. MARIA LUPU S.874. 103. 13G. Broşteni. 1918. ap.639. bl. A. Simion B?rnu?iu. 11.543.497. ap. Broşteni. 54 Bis Bz. FLORENTINA N?ST?SOIU G. Grigore Ba?tan. A. 11 Bz. sc. unirii. 8.200 LEI 28. 14 Bz. Bd.500 LEI 6. Str. Str.400 LEI 62. 42 Bz. Str. sc.114. IOANA MIHĂILĂ S. Stadionului. Str. bl.200 LEI 6. 20 Bz. 5 Bz. jud. bl. ap. AUREL MATEI G. bl.600 LEI 42.440 LEI 40. ap.735. MARIA LEU I.840 LEI 412. 7 bis Bz. ap. ap. MARIA LUNGU D. ap.520 LEI 666. Dorobanţi 2. bl. Bd. bl.800 LEI 5. 28 Bz.200 LEI 12.299.160 LEI 162. bl. bl. EMIL MARIN N. 8 Bz. bl. bl. Str. nr. 3 Bz.193. NICOLAE LUNGU G. jude?ul Buzău Bz. nr. nr. Str. 28 Bz. 139 Bz. 14 Bz. 16 Bz.11 Bz.000 LEI 25.000 LEI 231. Str. Obor.330. Str. Unirii. C2. SILVIA Bz. Unirii. Depoului. Str. nr. Unirii. bl.300 LEI 19. 58 Bz. ap.C. MARIANA MIREA I. sc. IONEL MATEI G. Mestec?nului bl.925 LEI 10. 58 Bz.240 LEI 25. 36 Bz.600 LEI 90.235. Micro 5.840 LEI 705.3 10.860 LEI 6. D7. ap. Păcii. T.088. 2 Bz. MIHAIL MELENCOVICI I. 6 Bz. GHEORGHE JIPA G. 13 Bz.554. ap. Lunii.289. Str. 28. ap. bl. Aleea Chiristigii. 20 Bz. E17. Aleea Tineretului. 2 Bz. sc. Unirii.084. sc. Simion B?rnu?iu.814. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I.160 LEI 107. B. B.500 LEI 14. IONEL LUNGU E. ALEXANDRINA MARINESCU N. 5 C?ne?ti. MIHAI NECHITA N. F?NEL NEAGU D. Str. A1.190 LEI 56. GHEORGHE MADULAREA N. nr. bl. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. Unirii. ap. E10. SILVIA MANEA G. Str. 15 Cochirleanca. 12 Bz. bl. nr. Str. 58 Bz. B. bl. Str. unirii. 31. nr. A.166. bl. ANGEL MARIN G. 2D. C2. ap. ap. bl. GHEORGHE IVANA N. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. 2 Bz.000 LEI 17. EMILIA MIU P. 17 Bz. ap. 8 Bz. ap. Păcii. Str.085.765. Micro 5. Stadionului.600 LEI 22. Str. Str. ap. GHEORGHE NEAGU D.816. ap. ROXANA DANIELA MARIAN G.800 LEI 45. nr.610 LEI 24. 7. B.200 LEI 8. Ion Creang?. 28. MARIA M?NDREANU T. 2 Bz. Unirii. 6B.223. 32C.209.740.457. ap.IOSEF M. patriei. Str. bl. Str. nr.160 LEI 59. 10 Bz. Dorobanţi 2. C2.142. Transilvaniei. Ştefan LEAU I. bl. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C. ROBERT GABRIEL MAZILU C.746. Democra?iei. E2. CONSTANTIN LUNGU N. sc. 12 Bz. Str. nr.720 LEI 11. B. ap. 35. Victor Babeş. 15 Bz. 6 Bz. 1918. Aleea Tineretului.000 LEI 302 . sc. jud.757. bl. PETRE NEAGU D. bl. Buzău Bz. ap.760 LEI 51.000 LEI 29. 31 Bz.

A. Ştefan POPA N. Unirii. 10 Buzău. ap. sc. 3 Bz.400 LEI 11. 14 Bz.240 LEI 64.194. 3. bl. Virtu?ii. 3A. 7 Bz. 10 Bz. D. Str. 125-127. Str. sc. MARIA POPESCU A. 25 Bz. Str. 39.616. 2 Bz. VASILE POPA C. Unirii. Bd. DANIEL OANCEA G. 21 Bz. Str.160 LEI 12.440 LEI 119. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. Str.970 LEI 11. MI?? PETRACHE G. ap.201. 9 Bz. ap. Str. Bd.3 Bz.400 LEI 2. bl.716. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. 5 Bz.080 LEI 53.640 LEI 38. nr. Str.000 LEI 49. ELENA RADU I. 8 Bz. ION NISTOR C. Dorobanţi 2.402. Alex.560 LEI 14. IOANA R?NDA?U C. bl. 139. ap. sc. 29 A. Bd. 13B. A. 5 Bz. A.850 LEI 53. Unirii. NICULINA POPESCU C. 22 bis Bz. NICOLAE PETCU DOBRE N. MARIA OBREJA R. Str. B. Str. 37. bl. OTILIA NISTOR P. 22. sc. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S.186. 3.959. ap.100 LEI 53. Bz. 19 Bz. 31 11. 19. Str. bl. ap. 32J. Str. ap. sc. ELENA PÂRVU M. nr. 14.278. CONSTANTIN R?ICAN A. ap. sc. Str. 12E. Frasinului. Aleea Paltinilor. bl. Str. 3 Bz. sc.092.320 LEI 12. bl. GHEORGHE PANAIT P. Str.325 LEI 23. bl.680 LEI 26. CONSTANTIN PETCU R. nr. nr. 62 Bz. 4 Buzău.223. ap. ap. 10 Bz. 12 Bz. ap.825 LEI 11.143. Stadionului. 30 Bz. CONSTANTIN R?ICAN S.604. B13.786. ap. A. 43A. Verii. L?stunului.320 LEI 56. nr. ANGELA RUS D. Unirii. bl.200 LEI 28.060 LEI 114. bl.400 LEI 21. 5 Bz.278. D. bl. DANIL POP I.167. jud. bl.640 LEI 17.270. jud. B. Dorobanţi 2.800 LEI 12. Unirii.264. Str. 140. Unirii. LUMINIŢA OPRI? D. ap. bl. 21.369. ap.115. ap.457. 37. Obor. ELENA OPRI? N. bl. Paltinilor. 39. bl.520 LEI 228. Str.306. bl. Dorobanţi. Stadionului. Spiru Haret. 6 Bz.387. Horticolei. ARINA Bz. ap. EMIL PRUN?U N. nr. ap. bl. Aleea Feroviarilor.000 LEI 7.158. B9. ap.850 LEI 54.342. 26D. 43. ap. 1 Bz. Bălcescu. 19 B. nr. Broşteni. nr. 65.880 LEI 40.400 LEI 21.164. 35. nr. 11 Bz.B. Horticolei.760 LEI 6. Buzău Bz. 26. Stadionului. ALINA PETRESCU N.184. ?tirbei Vodă.213. Str. B9. ION RADU I. N. Saturn. 22/4. nr. 2. ap. Unirii.385. 22 N?eni. Stadionului.640 LEI 9.430. Str. 18 Bz. Bd. ap. bl. 3 Bz. Dorobanţi.519. ELENA POPA T. Str. bl. bl. 3. bl. ap.039. sc. Str.760 LEI 6. Unirii. sc. TRAIAN RUSU A. 22 bis Bz. 41 bis Scurte?ti. Buzău Bz. ap.000 LEI 303 . RADU PARASCHIV M. N.700 LEI 24. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. Str. bl. jud.750 LEI 16. A.254. Buzău Bz. Str. 69 Bz. SANDAL? PETRE V.305.760 LEI 17. 20 Bz.800 LEI 21.560 LEI 61. Str. DUMITRU NISTOR C. 61 Bz. str. bl. B3. nr. Unirii.520 LEI 57. nr. Dorobanţi. Bz. nr. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D.509. Caraiman. Bd. 8 Bz.200 LEI 72.000 LEI 23.834. str. bl. Extindere Dorobanţi. 13. 5. Cart. 16B. bl. bl. 1918. 2. 28. Vadu Pa?ii. ap. 6 Bz. Verbe?ti.NEGOI?? T. VETA RADU A. 5 Bz. GABRIELA P?NTICE I. Str. sc. TINCA PAVEL G. Str.571. Margiloman.446. D. sc. Dorobanţi2. sc.480 LEI 51. ap.880 LEI 35. Bălcescu.430 LEI 5. ap.11 Bz. sc. Unirii. bl. CONSTANTIN R?PEANU C. bl.624. N.867. 7 Bz.881.573. Bălcescu. 140. bl. STELIAN PINGHIOIU C. Unirii. ap.300 LEI 44.245. 10 Bucureşti. ap. bl. FLOAREA PETRE N.460 LEI 36. FELICIA -decedatPOP I. 26.440 LEI 27. Str. 34 Ni?cov. bl. Str. Str.245. bl.300 LEI 39. B. bl. 14.916. Str.000 LEI 15. ION NICOLAE V. 1 Dec. ap.932. AURICA POPA C. ap. bl. ap.382. sc.576. NICU?OR NICOLAI ST. 10 Bz. ap. Stadionului. GEORGIC? RADU P. ap. 12E. ap. H7 ap. A. Unirii. Str.

18 Bz. bl.765. GHIORGHE TOIA I. 40. D4. Bd. nr. D. IOAN TIBERIU STROE C. E. ap. Aleea Centrală.113.209. 10 Str. D. bl. bl.840 LEI 8. Fr?sinet. Str. B. Independenţei. MIHALACHE SARION N. 1 Moisica. bl. STELA STAN S. I. Unirii. Str. RADU TOIA R. Broşteni. ALINA SPIRACHE C.804.967. ap. bl. ap. bl. Str.200 LEI 7. 13 Bz. ap.000 LEI 69. bl. nr.500 LEI 20. ap. Unirii. ION SCROBOT? V. 26D. B..440 LEI 26. ap. Str. Gârla?i. 1 Bz.440 LEI 574.000 LEI 20. Bz. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.. Bd. sc A. Unirii. bl. 16 Bz. 26. 16A.017. 12 Bz. 16A.083. FLORINEL SĂRĂŢEANU M. 10B. J 1. N.507. sc.341.943.850 LEI 1.400 LEI 22. Micro 5.750 LEI 12. ap. Cart. ap. DAN STROE G. EUGENIU Ştefan C. CONSTAN?A TOADER G. LUCIANA SAVA L. nr. Bd. Bd. 8 171. 30. bl. bl.840 LEI 39. 18 Bz. sc. ap.600 LEI 11. sc. 14 Bz. ap. ap. nr. 20 Bz.200 LEI 25. Bd N.000 LEI 304 .509. ION TICEA I. 25. 86A Bz. nr. C8. GICU Ştefan N. nr.206. bl.789. jud.838. I. bl. bl. Bălcescu. 39 Bz.760 LEI 36. bl. 10 Bz. unirii. 10B.440 LEI 28. nr. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. NICOLAE TURCU D.608. 4 Bz.800 LEI 32. sc. bl. ap. bl.760 LEI 30. bl. ELISABETA SIMIONESCU I. 23. ap.833. bl. Str. 26D. B5. 12 Bz. C8. Str. C18. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. ION TACHE T. 16 Bz. Str. Bd.030 LEI 31. nr. Unirii. ap.094. Bălcescu. ap. ap. 4 Bz. J 1. Bd. Cart. bl.000 LEI 20. Bălcescu. Str. 59. bl. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. VALERIA T?N?SESCU I. E2. Buzău Moisica. 7.580 LEI 103. 10 Bz. 40. str. ap. Unirii. Str. ap.000 LEI 34.264.800 LEI 5.579.889.375 LEI 13. Str. sc. nr. Broşteni. D1. ELENA SLIVINSCHY R. B. Urziceni. nr. Bd. 5 Bz.432.995. 2 Bz. jud.733. 34 Bz.847. Bd. Unirii. Plevnei. VASILE TUDOR I.847. ZAMFIRA TICEA R. Apollon. MARLENA CARMEN Şerban I. 20 Bz. sc. Petrescu. ap. MARIA SARION T. 48 Bz. Bd N. ap.160 LEI 109. Plevnei. Petrescu.280 LEI 40. MARIAN TOADER I. bl. Smeeni.040 LEI 35.041. Smeeni.047.560 LEI 58. ap. 14 Bz. Buzău Bz. Str. 18 Bz. bl. MARIAN Bz. Str. 48 Bz.SAB?U P. bl. unirii. Urziceni.779. AURELIA T?R?U R.240 LEI 51. AURELIA SIMION G. Aleea Centrală. Bd. Str.100 LEI 55. bl. ap.225. 26 Bz. 1 Bz.967. Bd.943. 59.393. 13A.025 LEI 31. ap. Frasinului. 13 Râmnicu ? S?rat. B5.387. Unirii.440 LEI 17. Str. GEORGETA STOICA G. 39 Bz. 13 Bz. ap.560 LEI 6. bl. ap. N. Bd. Bălcescu.170 LEI 17. Bd. Topliceni. ap. Unirii. Buzău Bz. ap.880 LEI 36. nr. Saturn. 7. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G.555. bl. ap.613. Unirii. Episcopiei. 1 Bz. 19D. 21 Bz.740 LEI 10. B2. 4 Bz. str. unirii. 20. Str. ION TARCA G.214.823. 7B.523.960 LEI 6. 4 Bz. nr. 12 Str.116. nr. ap.080 LEI 86. 20.200 LEI 42.160 LEI 22. PETRACHE Şerban I. bl. 4. bl. CONSTANTIN T?N?SESCU G. Chiristigii.567. Bălcescu. bl. ap.850 LEI 15. B3.. ION SIMION V. Cart. 18.520 LEI 18. ap. 18 Bz.440. jud. Broşteni. Unirii. 26D. ap. VICTORIA SIMION GHE. 25. bl. Unirii. ENU?A SPIRACHE C.700 LEI 14. B. bl. 10 Bz. Unirii. N. Râmnicu ? S?rat.761. ILEANA STANCIU C. Str.988. Str. 13 Bz. str. RADU CORNELIU SAVA C. jud. ADRIAN TOMIUC P.512. 16 Bz. Ştefan STAN C. N. Str. B. DINCA UNGUREANU G. sc D.640 LEI 36. 9 Râmnicu ? S?rat. ap. bl. B5. bl. Str. nr. Bd.560 LEI 28.744.760 LEI 24. Râmnei. ION STANCIU C.403. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. bl.800 LEI 683. jud. Bălcescu.400 LEI 20. VIORICA Şerban P. Micro 3. Topliceni. Cuza Vodă. B5. 1 Bz. ap.123. Str.

260 LEI 34.914.1. ap.810 LEI 2. 4 Bz. Soarelui. bl. VICTORIA VR?NCEANU N.200 LEI 17. Str.830 LEI 56. Broşteni. C2. sc.280.ZEFIRULUI NR.NR.240 LEI 47. str. Str. ILIE VI?OIU I.067.179.184. bl. Independenţei. ap.83 CALARASI . ap. CATELA VI?AN C. sc. ION VOINEA G.750 LEI 10. 28 / 2.262. B. ap.ZEFIRULUI NR.600 LEI 203. nr.600 LEI 53. 7 Bz.AURELIA SANDA BEREI G. 28 Bz. Str. Traian Vuia nr.337. Traian Vuia nr.818.SC. str. bl. Zona Centru.ZEFIRULUI .000 LEI 112. bl. Unirii. bl. 48. bl. B11. AURICA VASILICA A. ap. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. B. Str.710 LEI 13.238. Str. Buzău Bz. str.20 LEI 39. CARMEN VERONICA ZAMFIR S.216. 7 Bz. 21 Bz. ap. Elena Cuza. nr. H7. ap. 21 Bz.200 LEI 305 . jud. ap. nr. 10.C 23 .600 LEI 21. 1 Buzău. ap.150 LEI 132.000 LEI 48.000 LEI 31.167. Str.967. Dorobanţi 2. PETRE ZAHARIA V. MANTA ZAHARIA G.1. Buzău Bz. nr. 1.STR . Str. B.BL. 15. 8. P2.BL.225. bl. FLORICA Z?INESCU I.STR. Bazalt. ap.151.UNGURENA?U G.930.440. bl 20E.480 LEI 19. Buzău Bz. ap.035. bl. GHEORGHE VI?OIU A. Dorobanţi. unirii. sc. Str. DOINA VRABIE G.000 LEI 42.680 LEI 26. 3 Bz. IOAN BALAN R. FEODOR VOINEA A.918. 4 Bz.160 LEI 20.92 CALARASI . Gârla?i. ap. Str. D3. triumfului. Str. VIOREL VLAD S. K6. ap. Grigore Alexandrescu.578. GHEORGHE VASILICA I. 10. 21 Bz. bl.800 LEI 12.828. bl.400 LEI 19. Stadionului.960 LEI 41. bl.92 CALARASI . FLORIAN VAN N. Buzău Râmnicu S?rat. VASILE V?N?TORU S.749. GEORGETA VASUT V.997. 8 Bz.591. nr. 92. 1B.280 LEI 55.4 . ap. Str. jud.783.560 LEI 25. bl. E13. NICOLETA VASILE I.240 LEI 14. 11 21. 5. ap. Broşteni.Călăraşilor .960 LEI 8.NR.720 LEI 129.ZEFIRULUI NR. Str. ap.482. Broşteni. jud.788. 4. Elena Cuza.860. bl. ap.240 LEI 49. Buzău Pădureni. A. bl 128. 9 S?h?teni.800 LEI 8. Str. 31A Bz.BL. 1D. ap. jud. 15.240 LEI 214. P2.92 CALARASI .444.1. MARIAN VLAD I.1 CALARASI .STR.321. Str.600 LEI 22. MARINA V?LCU C.290. bl. 8 S?h?teni. str.680 LEI 8.773. bl. 10 Bz.720 LEI 78.ZAVOIULUI NR. Buzău Bz.180 LEI 8. sc.STR . B.800 LEI 41. VIOREL-decedatVESELA G.320 LEI 23. Bl. B.320 LEI 35. Independenţei. SC. VIOREL ZAHARIA G.728. 47. ELENA VISTEANU C. Stadionului.227. jud. 16 Bz.1 . jud.AP. ap. 16 Bz. 1 Bz.264. Stadionului.028. bl. Buzău Bz. Cilibia. Broşteni.990 LEI ADRESA DIF CALARASI . 13 Bz. MARIA VAN N.116.SC. bl. 100 Bz.540. 48. sc. 100 Berca. Str. MIRCEA V?LEANU N.192. bl. jud. K6. Dorobanţi 2. VIRGINICA Z?INESCU N.400 LEI 44. NICULINA VAN N.914. jud. 4 Movila Oii. nr. nr. AURORA Bz. F4.LUCEAFARULUI NR. Vaslui Coste?ti.240 LEI 59. FILIP VLAD G.210.7 CALARASI . ALEXANDRA BALAN C. Unirii. Unirii. 32 Bz. Broşteni. STR. 15 Buzău.STR. Unirii. IONEL BALAN GHE.762. 3 Râmnicu S?rat. Str. ap. ap.AP. Cart.STR. nr. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. FLORICA BALAN I. VALERIA V?LCU I. PETRE BIRSAN A. AP.000 LEI 9. F1.

2 CALARASI .7 CALARASI .1.2.9 . 1. SC. N26.BL. AP.4 CALARASI .SC.BUCURESTI NR.9.6 .795.9 .AP.760 LEI 66.BL.8 CALARASI .BL.STR.10 CALARASI.8 .ZEFIRULUI .400 LEI 34.40 CALARASI .STR.BL.6 34.1 .STR.UNIRII .3 CALARASI.STR. N40 . SC. NELLY GHICA I.SC.STR. AP.422.A17. NICULINA COTEA I.982. AP. AP. 17 CALARASI .1 .680 LEI 52.AP.NR.STIRBEI VODA .171.116.B . 40 CALARASI .NR.DROPIEI .GHEORGHE DRAGULELE C.STR. CONSTANTIN DUMITRU G.STR.9 CALARASI. DOBROGEA.BL.000 LEI 13.067.ELENA GAVANESCU S.STEFAN GAMULEA I.000 LEI 155. EUGENIA CRACIUN N.STR.SC.PREL.NR.BL. AP.1 CALARASI .NR. 1.SC.1.A.STR. BL.NR.NR.NR.MUSETELULUI.400 LEI 414.NR. PAULINA CONSTANTIN I.SC.000 LEI 144. IONEL HARSESCU GHE.11.STR.F8.580.K9.NR.Sat CUNESTI .STR. 1.SC.SC.STR. BL.3 .AP4 CALARASI.2 .3 .11 .2 CALARASI.NR.AP.NR.SC. 2 Com.BL. E13.1.AP.11 CALARASI .STIRBEI VODA . SC.D3.200 LEI 19.K9.SC.910.MACULUI . ALEXANDRINA DUMITRU GHE.NAVODARI .GRADISTEA .STR.160 LEI 67.8 CALARASI .SC .BL. TUDOR MARIN A.B .2. FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.160 LEI 114.4 . BUCURESTI .521. 37 CALARASI.2 .BL.SLOBOZIEI . STEFAN COLEASA P.BL. 3.BL.241.SC.560 LEI 62.160 LEI 21.STR.000 LEI 21.NR.SC.STR.C14.GHEORGHE IONESCU P.BL.NR.5 .PREL.400 LEI 29. PETRE GUTA GHE.9 .NR. AP.781.SC.Călăraşilor NR. NICOLAE FATU I.3.2 AP.1.000 LEI 8. SC.LIBERTATII.601.STR.11 CALARASI .NR.NR.BL. A23.AP.SC.NR.NR.STR.13 CALARASI . SC. BL.4 CALARASI .543.D . FLACARA .STR.CORNISEI .C3 .Jud.AP1 CALARASI . GHEORGHE NITU N.091.NR. GHEORGHE GRIGORESCU F.BL.10 CALARASI .920 LEI 26.Bd 1 MAI .NAVODARI .10 CALARASI . K9.SC.STR.AP.372.NR.NR.D .000 LEI 42.20 CALARASI .STIRBEI VODA . VERGINIA DURBALAU M.1. TRANDAFIRILOR.STR. A .NR.13.144 CALARASI .709.1 .760 LEI 95.880 LEI 22.030.STR.1.1.800 LEI 85.AP.PREL. OITUZ.7 CALARASI .480 LEI 26.1 DECEMBRIE 1918.440 LEI 32.517.PANDURI .013.320 LEI 31.BL.1 .AP.440. STEFAN FILIP S. MIHAIL CALARASI. AP.K9 .NR. C. SC.NR.1.960 LEI 29.NR.SC.410 LEI 178.NR.975.NR.BL.CALARASI CALARASI .NR.1 . 27 CALARASI . STR. TUDORICA CIACIU N.17 CALARASI .STIRBEI VODA . NAVODARI .200 LEI 31.STR.410 LEI 42.STR.8.STR. AP.SC. AP. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .9 . 8.STR.BL.881.1 .BL.497.880 LEI 1.BUCURESTI NR. 1 . 4.1. 4. RADIAN CHIRVASITU T.720 LEI 306 .849.NR.2.SC.080 LEI 33.SLOBOZIEI .SC. LENUTA GAVRILA R.STR. REMI IANCU GHE.1 CALARASI .GHE.AP.F8. BARAGANULUI .BL.983. STR.64 CALARASI .K9.STR.FLACARA .D4 SC. 8 .SC.STIRBEI VODA . GEORGEL CONSTANTIN I. STEFAN DRAGOMIR M. GHEORGHE FRASIN C. B20.STR.DEJ .AP.AP. VASILE OPREA M.I 15. A8.647. OANA BOB D. ION GHERGHE T. STR.H2.BOB GHE.746.NR.10 CALARASI .A50 .49 CALARASI. CALARASI. A4. ELENA MONICA CRACIUN R.AP.750 LEI 23.816.398.813.12 .200 LEI 196.PREL.232. BL.STR.BL.000 LEI 10.STR.L35 . AP.642.NR42.880.000 LEI 52.AP.427.D4 .ZAVOIULUI . MICHAEL GEORGE DINU M.BL.GHE.BL.092.850.AP. IONUT CORNEANU D.BL.160 LEI 229. IONEL OGREANU GHE.STR.78G.BULEVARDUL REPUBLICII.STIRBEI VODA .1 .

ELEONORA ABRUDAN T. GEORGETA PREDA V.3.ap.280 LEI 145.120 LEI 74.ZAVOIULUI . SC.7.NR.15 CALARASI.Bd GARII . DOBROGEA .FLORILOR .6 CALARASI .109.SC.BL. ALEXANDRINA POPA G.CJ 10.STR.11.800 LEI 9. 17 CALARASI .bl.VICTORIEI .3 .040 LEI 31.7 CALARASI . AP.C .NR.sc.bl. D3 . ECATERINA RADUS C.160 LEI 307 .BORZESTI nr.NR.080 LEI 155.ap.D17.760 LEI 98.1 .str.BL.NR.1 .str.ap.jud.AP.1 .STIRBEI VODA .42.840 LEI 94.et.6 CALARASI .E5 . LAVINIA SIMION D.990 LEI 38.ALMASULUI nr.560 LEI 71. 1.NR.D4. MARIN STOIAN S.SC.800 LEI Cluj-Napoca.B7 .PREL.NR.2.L20. .BL.85.47.13 CALARASI .0. A.jud.BL19 .627.STR.1.8 CALARASI . FLORICA STOIAN V.bl.BL.NR. C .640 LEI 173.0.STR.CJ 214.1. RODICA ELENA ALB V.4.116.15 CALARASI . JEAN MIHAIL VERES P.1 .jud.398.148. BUCURESTI .et. BL.912.895.B .A2.AP .BULEVARDUL 1 MAI .R. VASILE IOAN AGAPI D.671.920 LEI 4.NR.34 CALARASI .STR Bd GARII .138 CALARASI . ANA MARGARETA ABRUDAN T.SC.DROPIEI . MARIOARA SAIZESCU V.STR.1 . GHEORGHE PETU D.str.CJ 211.STR.et.BL.934.AP.AP.SLANIC nr. ION ROMAN E. ADRIAN DAN PARLOAGA P.NR.sc.2.BUCURESTI .10 CALARASI . 3B .PREL.STR.NR.CJ 112.127.1.STR.CJ 4.11. TRAIAN ABRUDAN V.SC.538.STR.288.STR.jud.AP.et.588.SC.BUCURESTI NR.D3 .2.STR.NR. 1 MAI .14. TANTA MARIANA TONEANU N.000 LEI 53.GRIVITA .687. MATEI PIRLOAGA V.FLACARA .592.et.STR.str.148.jud.9 .339.SC.000 LEI 399.STR.11.16.BL.et.str.A23.845. 1 .6.SC.Dimbovitei nr.890 LEI 338.BL.800 LEI Cluj-Napoca.AP.STR.1.BL.322.ap.B .100 LEI 36.3. E 22.NR.817.NR.9 . VASILE POPA T. 16 CALARASI .160 LEI Cluj-Napoca. ELENA VLADESCU N.AP. 1 .sc.Slanic nr.STR.BL.960 LEI Cluj-Napoca.str.1DECEMBRIE 1918 . VASILE AMBRUS . DORU ROSCA I.B .jud.jud. 14 CALARASI .298 CALARASI .492.AP.F_cii de zahar nr.CJ 32.CJ 207.BL. 53 CALARASI.885.STR.NR. 7 CALARASI.1.str.SC.40.BL.et.SC.600 LEI 40. 22. BL.2 .NR.BL. NUFARULUI .NR.BL.NR.L20.SC.480 LEI 29.STR.1. A32.NR.NR.840 LEI NUME ABRUDAN I.1. 2.AP.8 63. MINODORA ABRUDAN I. DAN RADU V.683.AP34 CALARASI . BUCURESTI . BUCURESTI .AP. STEFAN STAN GHE.794. SC.497.NR.360 LEI 38.19.9 CALARASI .580.bl. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI .sc.7. SC. BUCURESTI .800 LEI Cluj-Napoca.400 LEI 76.D 3. 24 .et. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.STR. CONSTANTIN VASILESCU P.275 LEI Cluj-Napoca.jud.SC. GEORGIANA RADU GHE.STR. B10.7.165.AP. AP.347.STR.PREL.2.0.AP.000 LEI Cluj-Napoca.NUFARULUI .30 CALARASI .SC .SC.ap.34 CALARASI .6.bl.H22. MARIA RENGHEA D. 13 CALARASI .AP.NR.C .806.2.ap.16.CJ 5. A .113 CALARASI .2 . SC.AP.ap.STR. MORII .2.str.000 LEI 61.PREL.760 LEI 5.sc.DOROBANTILOR nr.440.726.BL. 2.662.Principala nr.FLACARA .LUCEAFARULUI .663.STR.P1 .9.PETU M. ANGHEL RADUS N. NR.000 LEI 34.STR. M16.

et.2.sc.AUREL VLAICU nr.et.RATIU nr.1.bl. VIORICA BADAU .LOTUS nr.2.bl.48.520 LEI 64.4749.CJ Cluj-Napoca.et.A MURESANU= nr.A 2.12.jud.bl. AIDA CRISTINA AVRAM .ap.CALEA FLORESTI nr.17.1.845. ADRIAN AVRAM I.HOREA nr.MEHEDINTI nr.bl.1.CJ Cluj-Napoca.12.030.B1.S4.760 LEI 14.bl.PEANA nr.et.str.jud.SPTIMIU ALBINI nr.675 LEI 308 .ap. MARILENA BACIU S.8.et.jud. IULIU-HOREA ARDELEANU L.et.963.bl.CJ Cluj-Napoca.I. ANAMARIA BACIU T.jud.976.str.MESTEACANULUI nr.42.62.CJ Cluj-Napoca.str.500 LEI 14.jud.I.str.5.IC.str.6.ap.297.3. RAVECA BALAN G.19.60.525.24.ap.bl.sc.6.231. MARIA ANDRIEVICI M.12.str.6.sc.8.920 LEI 13.6668.1.250 LEI 10.jud.4. GILAU.2.980.et.sc. ANA BABAN T.PIETROASA nr.jud.ANCA I.6.99.bl.500 LEI 11.str.bl.UNIRII nr.jud.str.bl.ap.CJ Cluj-Napoca.779.ap.860.CJ Cluj-Napoca.et.33.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.POTIRNICHII nr. AUREL ARON N.3.jud.jud.000 LEI 6.35.CJ GHERLA.37.000 LEI 25.bl.1.LACU ROSU nr.bl.CJ CIMPIA TURZII. MARIA ANGHEL I.37.4.624.DR.223.CJ 18.60.C11.str.D.3.0.ap.19.jud.4.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.ap.et.19.16.et.123.sc.N.bl.372.3.5.bl.ap.str.str. LIANA-MARIA ARION T.6. SIMONA APAHIDEAN I.jud.str.54.et.1.jud.CJ Cluj-Napoca.str.3.0.600 LEI 74.P.800 LEI 51.et.CJ TURDA.str.AZUGA nr.520 LEI 51.836.bl.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.CALEA FLORESTI nr.CJ Cluj-Napoca.1.CJ Cluj-Napoca. IOAN AXENTE M.2.et.057. IOAN BAIC DOBRIN M.1.4. ILIE ANDREICA G.et.120 LEI 71.et.jud.4. IOANA MARIA ANGHEL I.MESTEACANULUI nr.str.sc.825 LEI 42.ap.bl.jud.bl.CROITORILOR nr.1.19.ap.1.sc.CJ Cluj-Napoca.ap.sc.2.CJ Cluj-Napoca.et.360 LEI 34.sc.str. STELA BABAN S.3.500 LEI 80. VASILE ANGHELEANU I.CJ Cluj-Napoca.17.2.et.sc.ap.000 LEI 7.18.A1.CALEA FLORESTI nr.23.str.1.jud.et.sc.GRADINARILOR nr.807.0.139.A1.RATIU nr.sc.et.H1.et.ap.483.1.1.SAT SOMESUL RECE nr.17.0.jud.CJ Cluj-Napoca.0.str. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.ap.jud.jud.600 LEI 22.ap.CJ Cluj-Napoca.bl.et.et.CJ COM.880 LEI 6.str. TITULESCU= nr.str.400 LEI 60.str.ap.jud.A6.sc.341.CJ Cluj-Napoca.1.0.str.P.3.A6.3.0.ap.DR.17.str.825 LEI 150. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.ap.1.113.0. RUSANDA BACIU T.364.et.bl.6.jud.2.str.ap.4.960 LEI 21.470. GABRIELA BALINTONI I. ADRIAN APAHIDEAN A.167. GHEORGHE BACIU A. VASILE ARDELEAN -.3.62.jud.967.CALEA FLORESTI nr.jud.str.0.jud.1.930.et.bl.CJ Cluj-Napoca.3.PRIMAVERII nr.B1.991.CJ Cluj-Napoca.68.str.bl.200 LEI 134.ap.ap.et.ADY ENDRE nr.str.et.610 LEI 2.4749.200 LEI 24.str. TITULESCU= nr.sc.bl.et.82.25.str.0.str.750 LEI 33.et.542.et.sc. ANA ANICAI V.jud.jud.sc.CJ GHERLA. EMIL BACIU E.G17.ap.sc.520.169.067.H1.jud.40.000 LEI 148.jud. NICOLAE ARDELEANU S.GODEANU nr.1.sc.ap.4.AURDEL VLAICU nr. EMILIA BACIU N.080 LEI 65.CJ TURDA.640 LEI 77.10.2.A 2.520 LEI 35.2. SANDU BABA T.1.N.29.et.CJ TURDA.CJ Cluj-Napoca.1.000 LEI 10.ap.ap.0. SORINEL APAHIDEAN V.jud.54.sc.et.1.CJ Cluj-Napoca.et.str.953.jud.0.ap.V15.2.000 LEI 9.MEHEDINTI nr.5.13.403.jud.881.3.372.MEHEDINTI nr.624.C11.1.A.PEANA nr.

287.43.et.jud.str.jud.UNIRII nr.CJ Cluj-Napoca.et.str.CJ Cluj-Napoca.A3. STEFAN BLAG I.str.et.0.191.0.str.GR.LIVIU REBREANU nr.701.CJ Cluj-Napoca.DAMBOVITEI nr.bl.794.jud.4.2A.514.64.CJ Cluj-Napoca.bl.jud.jud. ELVIRA Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.jud.22.sc.str.bl. LIVIU BIRIS D.jud.sc.str.bl.str.ap.RASINARI nr.CJ Cluj-Napoca.0.566.et.125 LEI 106.040 LEI 3.4.CJ Cluj-Napoca.bl.0.920 LEI 24.C11.bl.232.558.et.607.0.10.et.E2.400 LEI 33.1.jud.539.64.350 LEI 41.str.sc.bl.668.53.D2.str.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.str.bl.160 LEI 175.27.000 LEI 15.B5.et.ap.0.045.CJ Cluj-Napoca.488.24.6.18. VIOREL BILC I.2.str.4.500 LEI 1.sc.24.jud.7-9. IOAN BEREGSZASZI I.0.ap.3.et.et.jud.ap.ap.str.2. NASTASIA BIRO S.bl.jud.6.et.ap.111.816.27.FINTINELE nr.et.0.0.46. VIORICA BERCHESAN G.000 LEI 134.1.str.10. DOINA BELDEAN T.et.505.836.500 LEI 45.3.ISLAZULUI nr.250 LEI 142.str.jud. ILISIE-ILISIE BOBOS G.0.6.ap.jud.ap.str.jud. MARIA CECILIA BEREAN I.jud.REBREANU nr.120. TRAIAN BANCOS P.350.str.3.3.et.CJ Cluj-Napoca. VIRUCA BERTEL N.105.et.jud.000 LEI 67.jud.CJ Cluj-Napoca.et.441.10.RAPSODIEI nr.sc.33A.ap.sc.RAPSODIEI nr.et.0.L10.831.250 LEI 7.3.1. NASTASIA BERAR T.jud.000 LEI 8.str.et.DONATH nr.3.CJ Cluj-Napoca. MARIANA BERINDEAN M.194.2.0.ap.bl.sc.CRISAN nr.0. RODICA BERINDEAN . IBOLYA BERCEAN V.1.1.376.ap. ZOLTAN BERINDEAN G.et.ap.str.bl.CJ Cluj-Napoca.str.et.909.DAMBUL ROTUND nr.1.D22.P-TA ABATOR.ap.11.jud.0.sc.et.str.ap.jud.3. LUCIAN BESCHI -.str.152.et.str.ALEXANDRESCU nr.000 LEI 106.B9.B.BUCIUM nr.C.str.ap.275 LEI 52.jud.BAITA nr.str.18.ap.et.3.et.CJ Cluj-Napoca.129.2.75.98.str.265 LEI 31.CJ Cluj-Napoca.GRUIA nr.130.4.ap.et.33.68.103.111.421.105.240 LEI 62.200 LEI 177. PETRU BELDEAN V.jud.CJ Cluj-Napoca.1.40.FABRICII nr.10.bl.900 LEI 24.0. nr.CJ Cluj-Napoca.2.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.C.3.51.jud.5.480 LEI 105.2.HOREA nr.41.19.CJ Cluj-Napoca.ap.A12.et. PAULINA BOB I.DAMBUL ROTUND nr.686.sc.52.ap.750 LEI 18.bl.C11.4.sc.19.NUFERILOR nr.jud.3.bl. SIMION BERCEAN NEGREAN A.CJ Cluj-Napoca.TIN BRANCOVEANU nr.jud.FINTINELE nr. MARIUS ROMEO BESCHI . IOAN BARBAT .21 DECEMBRIE nr.MEHEDINTI nr.29.1.6365.350.400 LEI 15.0.ALEXANDRESCU nr.ap.14.ap.et.CJ Cluj-Napoca. IOAN BIRIS I.jud.CJ 152.sc.sc.et. VASILE BELEA T. CALIN-EMIL BOBOS S. LENUTA BILEGAN I. OVIDIU BERCEAN S.jud.jud.000 LEI 222.3.str.10.763.152.3739.3.MEHEDINTI nr.374.str.4.SIGISMUND T.084.21.53.sc. ADRIAN IOAN BERCEA V.et.CJ Cluj-Napoca.jud.47.bl.1.ap.2.2.2A.CJ TURDA.0.560 LEI 1.L.31.CJ Cluj-Napoca.str.str.sc.240 LEI 309 .480 LEI 87.CJ Cluj-Napoca.et.324.CJ Cluj-Napoca.23.sc.str. MARIA BERINDEAN M.600 LEI 14.OBSERVATORULUI nr.ap.1.68.30.str. VICTOR BENTA I.jud.BAISOARA nr.1-3.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 3.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 15.K11.PRIMAVERII nr.ap.CJ Cluj-Napoca.sc.str.11.CJ Cluj-Napoca. MARTIN BIDIAN A.CJ Cluj-Napoca.sc.0.FINTINELE nr.750 LEI 36.OASULUI nr. A.025 LEI 19.135.ap.21 DECEMBRIE nr.680 LEI 14.10. ANA BOBOS E.jud.jud.et.str.33.ap.4749.jud.et.O3.bl.116.494.bl.jud.1.601.920 LEI 35.sc.GR.0.600 LEI 47.str.109.558. IOAN VIOREL BIRIS I.CJ Cluj-Napoca.260.et.CJ Cluj-Napoca.L10.str.bl.ap. ROSETTI nr.45.et.BANCIU T. AUREL BELDEAN V.

et.0.400 LEI 79.PROGRESULUI nr.33.str.0.INDEPENDENTEI nr.str.031.3.ap.str.H2.bl.500 LEI 91.et.BUSTENI nr.et.89.351.TELEORMAN nr.11.726.bl.3.0.860.400 LEI 121.DONATH nr. GHEORGHE BONTOS G.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ RESITA.900 LEI 43.RO25. IULIU NICOLAE BOGZA R.860 LEI 44.str.PAPIU ILARIAN nr.350 LEI 12.20. OCTAVIAN BORA I.str.str.jud.FABRICII nr.287. IOAN BODOCAN V. MARINELA BORTIG .sc.4.21.000 LEI 103.bl.47. CORNEL BODAN I.0.TITULESCU nr.str.et.ap.200 LEI 13.4.0.1.str.ap.str.et.AVRAM IANCU nr.225 LEI 48.4.P20.C6.125 LEI 12. IOSIF MARIUS BOZDOG G.175 LEI 10.et.jud.et. EUGENIA BOEREAN .ap.CJ Cluj-Napoca.CJ CHIUIESTI nr.sc.10.1.B7.0.ap.jud.str.str.10.520 LEI 8.3.str.S13.3.ap.26.2.str.400 LEI 35.3.2.3.8.et.sc.I.600 LEI 25.UNIRII nr.46. AUREL BOTA G.297.13.bl.0.str.446.250 LEI 21.jud.DUNARII nr.2.4.str.str.CJ Cluj-Napoca.jud.6.CJ Cluj-Napoca.UNIRII nr. LIVIU BORDEA V.930.10.str.CJ Cluj-Napoca. MARIAN BOCICA G.AVRAM IANCU nr.bl.920 LEI 23.2.38.sc.et. IRINA BONCU C.et.483.2.CJ Cluj-Napoca.19.3.2A.str.175 LEI 39.24.ap.TELEORMAN nr.ap.CJ Cluj-Napoca.str.8.0. SILVIA BORZA C. IOAN BOLOGA F. MIHALY BOLBOACA I.bl.ap.str. AUGUSTIN BOLOJAN I.et.jud.2.600 LEI 8.2.771.4.X2.ap.639.0.000 LEI 15.6.ALEEA BAITA nr.228.jud.6.105.bl.39.jud.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.664.600 LEI 58.jud.et.jud.125 LEI 310 .8.jud.5.et.24.4.600 LEI 12.8.et.39.jud.T13.0.482.jud.ap. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.ORAVITA nr.jud.CJ Cluj-Napoca.750 LEI 7.str.CS Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 90.4.260.325.ap.720.bl.et.et.41.et.jud.bl.3.0.C6.120 LEI 51.19.jud.bl.CJ Cluj-Napoca.223.bl.et.ap.sc.CJ Cluj-Napoca.ap.400 LEI 28.446.AZUGA nr.ap.et. ELENA RODICA BOKOR I.538.GAROAFELOR nr.246.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 6.25.ORAVITA nr.jud.0.18.F. VASILE Cluj-Napoca.864.55.jud. IOAN BOKOR D.et. ANTAL BODOR A.27.ap.711.TIPOGRAFIEI nr.362.1.et.FABRICII 19.ap.str.499.ap.0.0.54.jud.CALEA TURZII nr.str.str.jud.str.sc.86.jud.7.2.bl.CJ Cluj-Napoca.33.36.48.GORUNULUI nr.3.0.ap.AB Cluj-Napoca.jud.str. ALINA LUMINITA BODOR A.GIRBAU nr.et.180 LEI 42.599.8.0.ap.2.jud.15.ap. VASILE BOLDIZSAR I.et. MENODORA BOERIU N.BIRSEI nr.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.sc.890. VALENTIN BODEA N.CJ Cluj-Napoca.93.bl.jud.sc.ap.0.str.et.1. ANGELA BORA V.BOCA A.34.297.600 LEI 21.F2.493.sc.884.et.sc.et.bl.V2.840 LEI 4.CJ Cluj-Napoca. IOSIF BOTA V.GORUNULUI nr.0.0.CJ CHIUIESTI nr.BUCURESTI nr.sc.2.33. DORINA BOTA .str.14.jud.FANTANELE nr.250 LEI 15.ap.et.1.CJ Cluj-Napoca.et.str.et.CJ Cluj-Napoca.4.1.ap.1.et.855.jud.975 LEI 18. MIHAELA BORLA G.bl.LIVIU REBREANU nr.AUREL VLAICU nr.200 LEI 18.2.CJ Cluj-Napoca.4.DOROBANTILOR nr.229. MARIA BOTA T.CJ Cluj-Napoca.ARINILOR nr.et. VASILE BONDAR -. ADRIAN MARIAN BORZ .CJ Cluj-Napoca.str.68.2.sc.030 LEI 47.et. IOAN BOSBICI V.jud.jud.483.782.jud.ALEXANDRU VLAHUTA.ap.str.P1.jud.et.19. GABRIELA BOZDOG I.ap.2.str.51.str.CJ Cluj-Napoca.68.11.2.ap.97.et.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.1.CJ OCNA MURES.N.360 LEI 152. OTILIA BOLOJAN V.

EUGENIA CAMPEAN T.GR. MARIA CAMPEAN I.31.6.CJ FLORESTI.ap.1.MUSCEL nr.760 LEI 40.000 LEI 1.str.3.str.ap.jud.31.0.sc.65.58.et.et.44.GR.CJ Cluj-Napoca.19. TANIA CACOVEAN E.PADIS nr.320 LEI 2.jud.538.str.3.2. OCTAVIAN BUDELECAN . CRISTIAN BUHAI S.CJ Cluj-Napoca.550 LEI 20.074.str.str.jud.et.et.2.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.276.bl.CJ Cluj-Napoca.6.REPUBLICII nr.UNIRII nr. VOICHITA nr.900 LEI 10.sc.ap.et. IOSIF CAMPEAN I.CLABUCET nr.9.2.7.sc.GODEANU nr.SCORTARILOR nr.65.et.3.4.196.jud.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 31.L.9-11.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.55.str.250 LEI 23.6A.3.et.1.G3.jud.160 LEI 20.sc.0.sc.2.0.REPUBLICII nr.et.960 LEI 311 .16.RO25.025 LEI 80.jud.080 LEI 2.jud. IOAN-DOREL BUT V.jud.str.str.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 41.str.GH.et.26.bl.I1.bl.J. VALER BUZDUGAN C.10.FABRICII nr.jud.4. DAMASCHIN CAMPEAN D.2.bl.str.str.43.954.I2.6A.str. DOINA MANUELA BUT T.0.jud.jud. ALEXANDRESCU 84.CJ Cluj-Napoca.S19.CJ Cluj-Napoca.jud.jud. IULIAN CAMPIANU I.J.076.sc.jud.CJ Cluj-Napoca.PATA nr.VIDRARU nr.bl.379.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.9.bl.B3.1.et.et.ap.jud.CJ SINGEORZ BAI. SAMOILA BUCUR V. J.et.4.bl.9. ADELA EUGENIA BURCA I.PASCALY nr.FN.I2. DINU BUDAI S.10. MARIA BRIA O.1.047.et.172.jud.880 LEI 7.jud.4.747.280 LEI 5.CJ Cluj-Napoca.28.58.19.3.9.str.36.1.36.3.et.175 LEI 19.2.P3.jud.str.B6.FABRICII nr.CJ Cluj-Napoca.sc.125 LEI 106.1.jud.sc.TEBEI nr.3.2.28.8.ap.489.11.31.000 LEI 2. [PX2. DANA GEORGETA BUCUR I.ap.et. Cluj-Napoca.str.CJ GHERLA.CJ TURDA. ROUSSEAU nr.2.bl.STEJARULUI nr.706.et. J.31.31.jud.et.et.094.bl.ap.str. DANIEL MIREL CAMPEAN V.sc.et.bl.jud.4.str.bl.jud.9.sc.203.BOZDOG V.CJ Cluj-Napoca.et.jud.et.2.625.2.F4.440 LEI 18.UNIRII nr. VASILE CORNEL BRAICA I.27 27.I2.sc.CJ ICLOD nr.sc.ap.str.FERMEI nr.0. ROUSSEAU nr.bl. VASILE BURA A. MARIA BREAZU N.HERCULANE nr. LUCIAN BRAICA L.sc.265.744.945. RARES OVIDIU BUDU F.360 LEI 2.120 LEI 42.ap.26.et.046. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G. ROUSSEAU nr.10.5.744.BOBILNA nr.2.et.750 LEI 513.et.1.D2. SILVIA ZOITA BREIER I.bl.TABACARILOR nr. AURELIA BULZAN V.10.bl.1.0.et.18.jud. DOJA nr.CJ Cluj-Napoca.355.sc.800 LEI 13.str.BILEA nr.600 LEI 22.940 LEI 13. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.bl.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 23.553.320 LEI 13.et.ap.21.102.sc.sc.et.4.0.002. IOAN BRIE I.ap.288.370 LEI 80.0.str.ABATOR.2.str.ap.ap. ANA MARIA BUHAI V.ap.str.114.6.str.ap.et.P-TA AGIRBICEANU nr.1.J.ap.sc.jud.3.str.3.Y.4.et.0.I2.559.9.88.str.3.str.sc.str. IOAN NICOLAE BREIER N.str.10.jud. NICOLAE BUDAI I.str.0.75.jud.jud.29.0.13.str.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.440 LEI 16.CJ Cluj-Napoca.et.43.9.str.0.str.RO25.15. NICOLAE BUKOS I.ap.BRATES nr.1.bl.ap.bl.et.965. ANA ZOITA BUHAI V.10.280 LEI 30.sc.20.840 LEI 162. ALEXANDRESCU nr.FLORESTI nr.0.CJ Cluj-Napoca.ap.RAPSODIEI nr.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.935.004.CJ Cluj-Napoca.866.jud.ap.8.B.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ GHERLA.364.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 12.400 LEI 28.800.3.53.et.6.3.DUNARII nr.2. J.ap.et.ap.1.28.CJ Cluj-Napoca.0.ap.bl.400 LEI 14.sc. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.et.590 LEI 161.0.110.sc.

8.bl.jud.ap.jud.R5.446.RASINARI nr.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.jud.20.str.str.500 LEI 43. GHEORGHE CARLIG V.39.AZUGA nr.str.jud.str.jud.P.0.str.1.4.str.sc.2.jud.et.bl.bl.24. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.CJ Cluj-Napoca.N2.14.1.str.182.423.CJ Cluj-Napoc.et.et.D7.7.DUNARII nr.str.R.234.FANTINELE nr.1.52.CJ Cluj-Napoca.PADIN nr.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 6.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.GR.bl.4.000 LEI 146.sc.0.CJ Cluj-Napoca.D13.2123.sc.9.jud.F43.600 LEI 30.D7.ap.10.800 LEI 113.str.ap.str.0.AZUGA nr.015.jud.4.15.GARII nr.545.CJ Cluj-Napoca.250 LEI 31.CJ Cluj-Napoca. DANILA CATARIG A. OVIDIU DAN CAPRAS I. EMIL CENAN S.FANTANELE nr.045. CONSTANTIN CARLEA C.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.5.12. IONUT C_TIN CARLIG A.bl.bl.160 LEI 89.CJ GHERLA.15.jud.813.bl.str.et.et.CJ Cluj-Napoca. ANGELA CATANA D.bl.PLOPILOR nr.str.0.str. IULIA NICOLETA CARP I.158.4.et. ALEXANDRA CHIORAN P.bl.1.bl.2. FLOAREA CHIHAIA P.3. EMILIA CARAGUI I.1.0.0.str.2. MARIA CHEREJI T.200 LEI 13.R.F.0.DAMBOVITEI nr.920 LEI 5.000 LEI 39.CJ Cluj-Napoca.4.ap.23.CJ Cluj-Napoca.0.260.jud.4.CJ Cluj-Napoca.6.CJ Cluj-Napoca.ALEEA BORSA nr.1.PADIN nr.et. MARIA CHIRILA O.jud.et.jud.CJ Cluj-Napoca.17.V2.et.ap.7.076.sc.GODEANU nr.jud.4.046.et.3.14.CJ Cluj-Napoca.558.2.jud.200 LEI 152.39.1.3.bl. MARIA CARLEA C.3.6.0.sc.4.bl.3.PADIN nr.jud.CJ Cluj-Napoca.8.str.32.et.et.str.ap.50.160 LEI 112.529.1. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.CJ Cluj-Napoca.V2.169.925 LEI 5.38.7.RUCAR nr.4.1.4.1.000 LEI 12.2.38.CJ Cluj-Napoca.59.3.34.2.27.9.400 LEI 24.ap.23.1.N1.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.1.bl. ALEXANDRU CAPRAR A.750 LEI 312 .sc.bl.FLORESTI nr.jud.et.jud.ap.446.et.ap.str.R.et.et.I. OVIDIU MIRCEA CHIS N.063.F43.6H.760 LEI 16.PASTEUR nr.543.650.040 LEI 1.et.92.str.jud. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.17.sc.sc.et.26.28. OVIDIU CHIOREAN F.sc.400 LEI 41.str.4. AURELIAN MINODOR CHETE .600 LEI 241.et.ap.DAMBOVITEI nr.153.sc.jud.et.220.27.jud.9.M2.VIILE NADASEL nr.3.str.str.jud.0.CJ Cluj-Napoca.050 LEI 272.str.bl.899.str.67.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.et.sc.288.GRADINARILOR nr.jud.1.000 LEI 60.5.et.ap.str.785.BRATIANU nr.800 LEI 35.200 LEI 49.CJ Cluj-Napoca.TINERETULUI 16.bl.sc.V6.ALMASULUI nr. DAVID CAPUSAN G.ap.0.ALEEA SNAGOV nr.3.str.23.4. MIRCEA CHIRCA .ap.930.PAVLOV nr. MARIA CAUACEAN V.str.584.et.152.ap.501.sc.223.116.ap.0.et.jud.C.150 LEI 57. CLAUDIU CHIOREAN P.DONATH nr. VOITESTI nr.RUCAR nr.sc.702.200 LEI 12. SANDA CENAN I.800 LEI 166.et.0.054. ROZALIA CHIORAN L.ap.D13.276.9.27.4.500 LEI 25.jud.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.str. TEOFIL nr. LIVIU CEUCA G.bl.ap.4.9.BN CIMPIA TURZII.131.400 LEI 81.et.sc. MARIA CHIOREAN G.26.280 LEI 62.CJ Cluj-Napoca.str.str.et.595.str. ALEXANDRESCU nr.ap. EUGENIA CHIRILA P.287.2.str.jud.jud.str.ap.ap.34.et.et.sc.178.23.et.79.SCARISOARA nr. PETRU CHESA A.DONATH nr.ap. TEOFIL CHIS T.et.et.1.182.0.jud.CJ Cluj-Napoca.CAPRAR V.11.52.I.356.sc. ANA CENAN .et.ION RATIU nr.str.et.jud.ap.sc.30.2.84.100 LEI 5.jud.000 LEI 6.ap.bl.jud.FANTANELE nr.000 LEI 41.200 LEI 7.bl.CJ SALVA.ap.ap.str.CJ Cluj-Napoca.26.

360 LEI 38.0.sc.VIDRARU nr.jud.et.bl.394.2.jud.0.AMOS FRANCU nr. SAVETA CIONCA I.080 LEI 20. CRISTINA CIOCMAREAN C.520.sc.59.str.533.ap.jud.955.2.73.22.57.str.798.46. VASILE COLDEA A. MARGARETA CODREA S.et.DONATH.ALMASULUI nr.953.16.sc.DOINEI nr.CJ Cluj-Napoca.1.1.988.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.3. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.et.sc.sc.bl.MOGOSOAIA nr.D20.22.1.str. STELIAN CIPCIGAN-RUS .str.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.5.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 141.sc.000 LEI 20.500 LEI 58.L11.sc.46.1. MARIA CIURTIN I.19.ap.280 LEI 43.24.et.129.4.2.jud.CJ Cluj-Napoca.DOROBANTILOR nr. ALBINI nr.str.str.ap.CJ Cluj-Napoca.sc.str.116.CJ Cluj-Napoca.3.D22.25.str.et.3.str.jud.23.str.CJ Cluj-Napoca.70.VIDRARU nr.ap.FANTANELE nr.sc.str.CJ Cluj-Napoca.str.9.600 LEI 11.jud.ap.16.bl.ap.96. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.CJ Cluj-Napoca.jud. BORIS COJOCNEANU G.str.86.1.bl.8.2.46.ap.24.3.et.S. IOAN CIMPEANU V.17.3.R.5.jud.698.bl.980.et.13.et.VALEA SEACA nr.BD.jud.et.37.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.et.0.P_TA CIPARIU nr.2.jud.744.et.CJ Cluj-Napoca.str.CIMBRUDEAN S.339.380 LEI 99.285.3.200 LEI 97. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.46. ALBINI nr.1.640 LEI 51.CJ Cluj-Napoca.5.3.PLOPILOR nr.jud. SILVIA COBARZAN I.jud.196.0.15.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.125 LEI 79.R.ap.24.bl.ap.str.ap.60.bl.bl.2.ap.et.2.str.MOGOSOAIA nr.et.13.2.960 LEI 50.000 LEI 8.CJ Cluj-Napoca.1.21 DECEMBRIE nr.sc.D25.bl.sc.CJ Cluj-Napoca.050 LEI 313 .30.60.D20.et.720.str.2.080 LEI 56.et.et.str.jud.2.ap.129.0.ap.20.400 LEI 4.et.16. SABIN CIORCILA .bl.PRIMAVERII nr.5.str.str.et.4.CJ Cluj-Napoca.bl.DOROBANTILOR nr.jud. ANA nr. VASILE CIMPEANU I.et.15.CJ Cluj-Napoca.J5.6.CJ Cluj-Napoca.1.sc. ROZALIA COLCER G.CJ Cluj-Napoca.et.HOREA nr.sc.str.CJ Cluj-Napoca.ap.1.PRIMAVERII nr.ALMASULUI nr.BUJORULUI nr.ap.059.P11.bl.bl.5. GHEORGHE COJOCARU I.S.5.str.762.489.sc.ap.ap.et.et.ALMASULUI nr.ALMASULUI nr.ap. MUNCII 83.9A.76.0.bl.400 LEI 32.et.967. VERONICA CIONCA G.HASDEU nr.0.C4.sc.str.519.762.640 LEI 10.156.sc.840 LEI 50.jud.jud.jud.2A.bl.bl.691.912.jud. DOINA CONSTANTIN C. ZSUZSANNA CODOBAN G.str.920 LEI 35.35.9.6.et. MARIA CIOCMAREAN C.bl.5.R.CJ Cluj-Napoca.2.str.PLOPILOR nr.R.CJ Cluj-Napoca.347.jud.jud. OLGA CONSTANTINESCU I.0.R.CJ Cluj-Napoca.4.PRIMAVERII nr.ALMASULUI nr.2.46.297.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 2.1.4.135 LEI 16.jud.bl.et.ap. RADU DORIN CIOCMAREAN I.J1.600 LEI 34.CJ Cluj-Napoca. MIHAI CONSTANTIN M.et.25.5.et.ap. FLORIAN CODOBAN I.5. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.str.2.3. MARIA CIUCAS S.G1. VALER COCIS F.148.500 LEI 21.ap.129.bl.1.2.393.160 LEI 110.76.160 LEI 49. MARIA CIMPEANU T.et.jud. SORIN CIONT P.TIN BRANCOVEANU nr.str.str.MESES nr.sc.500 LEI 48.22.sc.22.jud.75.4.jud.str.1.sc.jud.750 LEI 145.2.3.CJ Cluj-Napoca. MARIN CONSTANTIN D.550 LEI 26.jud.sc.Y5.str.578.et.2.148.sc.320 LEI 96.ap.C5.P13.jud.390 LEI 22.ap.R.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.911.250.7.sc. IOAN CIOROIANU G.jud.jud.jud.ap.et.17.PRIMAVERII nr.C.et.2.sc.str.595.126.800 LEI 14.CJ Cluj-Napoca.11.bl.

0.HERCULANE nr.19.sc.sc. ELENA DOINA CORCHES E.CJ Cluj-Napoca.59.0.200 LEI 50.101.str.21 DECEMBRIE nr.RETEZAT nr.CJ Cluj-Napoca. IULIANA CRAVET I.148.jud.ap.et.7.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 37.750 LEI 12.str.AXENTE SEVER nr.0.str. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.str.ap.ap.N.751.544.et.str. VERONICA CRACIUN I.4.et.DONATH nr.000 LEI 42.str.MOLDOVEANU nr.et.bl.4.15.3. DANIL COSTIN I.sc.46.86.et.0. GAVRILA CORNEA A.jud.3.str.CJ TURDA.CJ Cluj-Napoca.et.GODEANU nr.000.900 LEI 52.690.ap.1.2.1. HORIA-EMIL CORCHES I.500 LEI 107. MARIA CORDIS I.str. VASILE COROIAN O.ap.ap.jud.959.et.4A.4.30.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.1.ap.41.K1.PIERSICULUI nr. MIHAI COSTEA A.006.8.CJ Cluj-Napoca.499.ANDREI MURESANU nr.DIMA nr.ap.jud.4.106. SILVIA CORCHES F.000 LEI 32.23.409.jud.str.jud.202.CLABUCET nr.et.CJ Cluj-Napoca.446.625 LEI 102. LIVIU COZMA C.10.bl.GORUNULUI nr.35.000 LEI 116.et.et.bl.800 LEI 12.680 LEI 89.sc.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 24.sc.900 LEI 1.540.GH. TEODOREL CRISTOLTAN G.F3. AURELIA CRAINIC E.ap.6. EUGENIA CRISAN .bl.ap.A1.800 LEI 36.bl.2.816.C7.ap.2.13.str.920 LEI 11.sc.sc.6.str.0. MARIA COROI T.0.jud.CJ OCNA MURES.sc.640 LEI 53.str.1.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.20.4.str.500 LEI 7. ANA COVACI V.339.et.488.bl.str.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.bl. ALEXANDRU CRISAN G.jud. RAUL CRISTIAN COROIAN I.CJ Cluj-Napoca.bl.56.NASAUD nr.732.4.CJ Cluj-Napoca.0.ap.FABRICII nr.233.200 LEI 86.600 LEI 17.jud.sc.et.jud. ALEXANDRU COTIRLA I.et.36.jud.0.BARBU LAUTARU nr. ANA MARIA CORNEA V.6.jud.10.CJ Cluj-Napoca.62.sc.AVRAM IANCU nr.5. IOAN nr.500 LEI 36. DINA CONSTANTINESCU E.200 LEI 314 .P1.str.2A.jud.3.jud.3.520 LEI 116.str.653.1.BD.sc.et.28.0.7.AB Cluj-Napoca.CJ TURDA.109.CJ Cluj-Napoca.str.33.652.0.ap.405.et.TULCEA nr.sc.557.CJ Cluj-Napoca.jud.0.800 LEI 12.bl.41.et.0.str.3.str.et.400 LEI 69. MIRUNA ARIANA COSTAN L.str.17.CJ Cluj-Napoca.bl. MUNCII nr.et.15.et.840 LEI 30.N.BARBU LAUTARU nr.IZLAZULUI nr.62. AURELIA COROIAN V.bl.625 LEI 10.1B.206.CJ Cluj-Napoca.str.406.A1.CTIN BRANCUSI nr.jud.6.25.jud.str.et.BIZUSA nr.ap.sc.2.ap.1.str.8.CJ TURDA.7.ap.0.202.1.et.sc.jud.0.str.000 LEI 12.ap.et.0.1.PRIMAVERII nr.ap.4.CLABUCET nr.str.342.252.2.bl.665.C Cluj-Napoca.3.22.2.jud.11.CJ 12.90.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.3.9.jud.str.et.33.BISTRITEI nr.0.et.3.et.jud. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.58.12.et.CJ Cluj-Napoca.ANDREI MURESANU nr.str.6.bl.TABACARILOR nr.555.str.BORSEC nr.ap.sc.ap.457.1.et. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.2.et.0.1.TELEORMAN nr.17.762.et.CJ Cluj-Napoca.0.58.CJ MORAU nr.4.jud.2.ap.str.et.str.bl.350 LEI 39. VIOREL COZMA V.CONSTANTINESCU N.COLONIA FAGET nr.ap.FABRICII nr.jud.et.bl.CJ Cluj-Napoca.RETEZAT nr.ap.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.jud. AURICA CRISAN T.2.jud.jud.342.3.et.892.jud.4.160 LEI 3.7.bl.400 LEI 4.bl.6.str.et.et.2.2/86.56. STEFAN CRISAN T.625 LEI 64.0. VIOREL COSTACHESCU . ROZICA COVACI . VIOREL COROIAN M.300 LEI 23.720 LEI 20.11.ap.S12.4.2.457.17.13.315.4.CJ Cluj-Napoca.302.et.250 LEI 16.1.1.str.CONSTANTIN BRANCUSI nr.sc. TRIFAN COROI D.HERCULANE nr.sc.bl.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.ap.str.sc.28.305.49. GABRIEL CORCEA V.jud.225 LEI 8.101.jud.sc.jud.3.et.jud.ap.3.CJ Cluj-Napoca.R15.654.B1.F3.

3.1.043.2.0.ap.bl.0.040 LEI 11.jud.40.bl.960 LEI 13. BUJOR IOAN DAVID I.20.0.847.250 LEI 8.4.145.CJ Cluj-Napoca.str.str.9.BUCEGI nr.jud.CJ FINISEL. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.976.11.840 LEI 114. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.str.sc.8. ALEXANDRU DUDUIALA V. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.CJ Cluj-Napoca.AUREL SUCIU nr.ap.CJ 0 LEI 9.ap.410 LEI 20.102.667.str.jud.242.0. ZSUZSANNA CUBLESAN .0.ap.1.ap.CJ TURDA.jud.0.str.AUREL VLAICU nr.et.PRINCIPALA nr. EMILIA-PETRUTA CUCU T.HOREA nr.3.et.ap.CJ Cluj-Napoca.17.ap.bl.9.str.500 LEI 66.650 LEI 4.jud.945.jud.400 LEI 43.bl.640 LEI 20.800 LEI 3. NICOLAE CUIBUS N.jud.013.BRATES nr.290 LEI 56.CJ Cluj-Napoca.15.6.et.160 LEI 32.jud.ALBAC.ap.2.61.CJ CJ N.720 LEI 62.ap.str.23.str.1.3.200 LEI 13.6.2.CJ Cluj-Napoca.CLABUCET nr.ap.ap.str.CJ Cluj-Napoca.jud.E4.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.MEHEDINTI nr. RAMONA DORNEA G.847.N.ap.et.0.jud.1.000 LEI 18.075 LEI 31.3.0.1.3.CJ Cluj-Napoca.865.800 LEI 32.0.5.3.bl.ap.str.131. CONSTANTIN Cluj-Napoca.ap.et. CORNELIU DIDAK P. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.jud.0.10.7.str.678.B3. MARIA DEJEU A.str.et.jud. IRINA DAMIAN V.B2.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 44.842.et.jud.3.jud.CJ Cluj-Napoca.OBSERVATORULUI nr.3.et.4.4.875 LEI 92.ap.CSIKOS I.et.620 LEI 10.MEHEDINTI nr.DONATH.CJ Cluj-Napoca.sc.705.jud.24.787.720 LEI 4.0.CJ Cluj-Napoca.str.5.str.1.GR.1.0.N BALCESCU nr.ALBAC nr.305.78.32.CJ Cluj-Napoca.1.str.33. VASILE DOBRA I.bl.1-3.CJ DEJ. AURORA ANA DOLHA I. IOAN CSORBA S.11 -15.sc.45. IOAN DAN V. MARIUS DORNEA I.4.et.100 LEI 7.bl.et.ap.et.et.8.et.str. GHEORGHE DAVID I.str.sc.BAITA nr.440.ION MESTER nr.2.35.ALEXANDRESCU nr.1.jud.jud.TARNITA nr.4.956.bl.060.jud.400 LEI 29.jud.330.jud.883. MARIA DANCESCU I.AB Cluj-Napoca.AUROREI nr.3436.sc.1.CJ Cluj-Napoca.CRIZANTEMELOR nr. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.str.B8.et.A4.HOREA nr.sc.ap. AVRAM DINEA A.jud.4.040 LEI 12.et.000 LEI 12.249.jud.7.480 LEI 18.154.0.CJ Cluj-Napoca.0.et.6A.CJ VADU MOTILOR.et.2.str.12.str.ap. TEODOR DIACONU C.PADIS nr.bl.D1.50.48.CJ Cluj-Napoca.ALVERNA nr.jud.ap.31.jud.et. CLAUDIU DANCIU M.et.CRIZANTEMELOR nr.et.CJ Cluj-Napoca. MARIUS CUNA S.37.0.jud.2. CORNEL DAVID V.776.str.CJ Cluj-Napoca.str.616.CJ Cluj-Napoca.bl.str.PX2.9.18-20.bl.sc.et.0.LACRAMIOARELOR nr. MARIA DOLHA F.39.16.PODURI BRICESTI nr.str.A7.13A.ap.sc.jud.0.20.ap.SEPTIMIU ALBINI nr.0.400 LEI 315 .CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.090.15.str. CORNELIA DAN I.CJ Cluj-Napoca.ARIESULUI nr.str.PADIS nr.080 LEI 23.88.str.CJ Cluj-Napoca.747.jud.L6.19.0.CANTEMIR nr.2.ALEEA GHIOCEILOR nr.900 LEI 56.et.P.317.040 LEI 5.sc.str.ap.BRANCUSI nr.str.str.B3.148.4.str.2.et.ap.sc.14.jud.527.jud.bl.980.jud.bl.sc.260.D.ap.200.str.CJ Cluj-Napoca.720 LEI 20.17. MIRCEA DANCIU .ap.et.str.jud. DIANA DANSOREAN T.jud.8. IULIANA CUC P.7.jud.CJ Cluj-Napoca.4.str.CJ Cluj-Napoca.0.et.760 LEI 29.MOGOSOAIA nr.7.568.6.9.ap.6.PANSELUTELOR nr.0.ap.sc.CJ Cluj-Napoca.11.jud.et.et.4.400 LEI 18.480 LEI 82.140.str.et.000 LEI 11.et.et. ALEXANDRU DENESIU T.sc.2.006.898.bl. MARIA DINEA A.24.829.ap.CJ Cluj-Napoca.TITULESCU nr.CODRULUI nr.ap.85A.921.jud.ap.jud.320 LEI 49.sc.289.et.42.183.et.CJ Cluj-Napoca.23.et.bl.1. GEORGETA MARIA CULDA I.010 LEI 47.42.2.str. MARIANA DAN D.2.et. IOAN DAVID V.str.150.PLOPILOR nr.sc.4. CORNEL CUZDRIOREAN I.MAMAIA nr.str.jud.bl.55.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.et.Y.

str.400 LEI 582.0.str.2.CALEA BACIULUI nr.et.D4.CJ Cluj-Napoca.10.1.925 LEI 95.DONATH.et.CJ Cluj-Napoca.sc.ap. MARIAN FARAGAU P.505.12.jud. MARIA FOGARASI M.6.074.bl.680.599.621.MEHEDINTI nr. ALEXANDRA-MIHAELA FLOREA I.str.7.et.et.str.str.372.P 10.CIMPUL PAINII nr.ap.bl.6.AUREL VLAICU nr. OLIMPIA FILIP I.950 LEI 2.sc.000 LEI 9.sc.240 LEI 10.1.7. MARULUI nr.7.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ ClujNapoca.CJ Cluj-Napoca.416.3.str.PRINCIPALA nr.8.sc.13.148.GHEORGHIENI nr.ap.jud.str.et.58.jud.0.11.0.ap.PLOPULUI nr.jud.ap.0.136.CONSTANTIN BRANCUSI nr.440 LEI 101.CJ Cluj-Napoca.M9. PETER-JOZSEF GALDAU I.1.100 LEI 6.et.et.0.11.bl.45.MIKSZATH KALMAN nr.846.CJ Cluj-Napoca.jud.str.sc.MUNCITORILOR nr. LUCRETIA FARAGAU V.800 LEI 290.et.1.ap.str.ap.bl.135. NASTASIA FARCAS I.ap.bl.ap.str