P. 1
Sentinta_13732_dosar_5079

Sentinta_13732_dosar_5079

|Views: 14,870|Likes:
Published by orpatan

More info:

Published by: orpatan on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă.05. 3.A.07. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 .O.A. (art.05. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi.C.2000. 160/30.A.V. Numai că acest contract a încetat la 5.E.. C. 4516/25. S.M.2000 a C. nr.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. 2205/06.01. Prin sentinţa nr.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S.V. S.2000.c. prin adresa nr.A. de Ioana Maria Vlas pentru S.2000 şi 85/18.C.V.V.A. în conformitate cu prevederile art.A..06. iar S. şi succesoarea sa A. 183/05. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art. S. Invest S.A.O. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. S.A.V. 39 al.O. 24/1993) la data de 5.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. S. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal.06. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr.E.1.V.E.I.O.O. 777/16.).2000.C. (Ordonanţa nr.C. coroborat cu dispoziţiile art. S.2000. sub nr.02. 9/18. nu a fost efectuată până la data de 20. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale.04.C. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000.E. C. 8/18. şi S. Contractul nu a fost. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F. însă reziliat.A. c din O. S. S. 4. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S. Invest S.S. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.2000 (pentru luna martie a.N.E.C. Pentru luna mai 2000. 2.2000). G.06. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie.În fine.2000. Invest S.12. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii.A.C.A. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C. 1. inclusiv penalităţile aferente..C. S.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune.A. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C.E. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C. Invest S. Astfel.A. S.2 şi 2.1 al. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune.01.1).C.E. Invest S.N.C. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune.). suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.V.A. Articolele 2. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. 1 lit.

iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale. obligaţia asumată de C.3 şi 7. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. nr.I. S. Cât priveşte art. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.E. Aşadar. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului. încât referirea la aceasta apare ca inutilă. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond). Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o. – au fost executate.O.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. aşa cum este definită de art.N. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art. S. actele anterioare semnării sale. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte.C. 1.C.1. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. nu a stabilit vreo limită. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. este reprezentant al fiecărui investitor în parte. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite.G.1. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.2.I. nu este o entitate cu personalitate juridică. de a plăti sume de bani către F.A.I.1 din contract. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. ci o societate civilă.1. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. 1. C. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile. 7.V. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C.A.1.1.N. Mai mult. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii.E. Invest S.1. 5. Dar art. 2.E.A. 1.A. În mod similar. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. şi-a depăşit mandatul.C. 2.1 nu a stabilit o limită valorică. 2. 1500 C. Prin dispoziţiile art.2 şi 2.E. 2. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul.N. iar nu fondul ca atare. 1.3 la o limită nu au obiect. civ.C. S.A. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. rezultă că referirile din articolele 2. contractul a fost însuşit cu amendamente.

S.1999.4). 6. S. Or. C. dimpotrivă.2 lit.I.N. pe parcursul executării contractului C. S. (pentru sine şi pentru F. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare.V. Este evident că reprezentantul C. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art..A. S.O. 7. Aşadar. fiecare membru al F.V. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. între obligaţiile asumate de S. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S. 24/1993. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond.A. ele sunt lovite de nulitate relativă. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale. Mai mult.S.A.O. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare.12.1.A.C. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S.A. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau.C. Desigur.C. Invest S.A. însă. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. Invest S. S.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. Invest S.E. aceasta fiindu-i opozabilă. a).C.E.E.O. Invest S.V.E. S.C. S. tribunalul reţine că în art. nr.A.C.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune.A.C.E. din aceleaşi motive. S. 6.E.G.A. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută.V. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.O. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri.V.A.E. Invest S. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6. cei din urmă nu au invocat nulitatea. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune. 1. prin art. Mai mult. S. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”.C. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 . părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie.V.C.N. în consiliul de administraţie al S.I. iar pentru actele favorabile membrilor F. C. şi succesoarea sa A. S.O.A. Negură Gheorghe).3 şi 6. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.C.I. ceea ce înseamnă că C. valoarea reală. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor.N.C. contractul a avut în vedere această valoare.A. Pe de altă parte.

C. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. S. Desigur. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. S.A.A.V.O. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. Invest S. astfel. C. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F.A.E. S. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor.M. S.E..N. 2. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S.E.S. S.E.V. susţinerile C. S. (ca succesoare a C.A. Invest S. 276/6. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză.I.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune.I. nu poate invoca aplicarea în cauză a art. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. 333/2001. Of.C.C. enumără şi riscul de management (art.V. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. şi ale succesoarei sale A.S.I. 9/1996 al C. Între aceste riscuri. C.supuse fondurile deschise de investiţii.A.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora.V.O. neglijenţei. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.N.C. În speţă. nu ar fi îndeplinite condiţiile art. şi A.C. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. 14 . Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.C. S. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe. Invest S. S.A. C. Valori Mobiliare S.N.E. – F.A.C.E. s-a efectuat prin S. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. nr. publicat în M. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C.O.A.C.A.V.1996) .A. al relei-credinţe sau al nepriceperii.E.A. al săvârşirii unor infracţiuni. ori alte organe ale statului competente să intervină.C. Un asemenea risc fiind garantat.A. al culpei.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond.N. S. iar nu prin C.C.M.N. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei.A.11.E. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi.C.V.V.N. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr.C.M. S. 9/1996 al C. Regulamentul nr. Cum C. 2.V.

A.589.C.N. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C.06. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val. La data de 28.a 28.05. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el.06. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă.C.951.A. Invest S. începând cu 30. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului.C. chiar dacă ar fi reale. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. Statul este o entitate ce se manifestă. S.965.124. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate.680 titluri de participare în valoare de 103.E.2001 acesta a precizat că doreşte ca.I. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte. 15 . S. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume. iar nu pe răspunderea delictuală. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard. şi S.720 lei/titlu.O.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.V. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0.E.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.A.. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. În consecinţă. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea.C. La data de 11.3%/zi.O.2001 în sumă de1. acţionează. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S. Ori.A.V.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice. S. există prin fiecare dintre instituţiile sale.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30. acţiunea va fi respinsă. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă. Invest S.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune. S.09. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român.06.2001 şi până la executarea hotărârii.

2000.600 lei.3% pe zi de întârziere.965.2000 până la 30.962.589. 333/2001. respectiv 2.951.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare.05.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.240 lei. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1.707. la plata de penalităţi de 0. obligarea Statului Român la plata de daune morale. apoi de 2.05.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. 16 .223.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată.E. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. A precizat. S.980 titluri în valoare de 103. Pentru perioada de la 24. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură.285. a indicat ziua de 31. în diverse momente procesuale.05.3%/zi. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus.000 lei.C. prin adoptarea Legii nr. începând cu 31.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale.720 lei/titlu.134 lei. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.845 lei. Mai mult.A.124. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare..2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0. cu daune cominatorii de 0.05. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură.06. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi. a 11.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie. adică 1. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii.565.242. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. Reclamantul Bălan N.

2002 şi 21. S. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.V. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. ca o singură acţiune comercială.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol.a 340 U.03. Văzând şi disp..1. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie. Văzând această din urmă precizare. nr.O. ap. S. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi.125. iar prin cereri depuse la 15.A.1). Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată.03.274 C. actualizată cu indicele de inflaţie. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. fil.art.V.. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz. Invest S.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză.C. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI.06.000 lei. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150.Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. În fine la 23. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. şi A. et. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga. achitând şi taxele de timbru aferente.000. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. ca o singură acţiune comercială.pr.Ştirbei Vodă.civ.I. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 . str.A. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune.S.3. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii.11.

sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : . nr.05.1. sector 1. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 .800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.21.965. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii.589. et.965. ap.06. et.242.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31. ap. Şos. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.240 lei de la data de 30. Spl.951.Ştefan cel Mare.20. str.Mihail Moxa.845 lei. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234.2000 şi până la executarea hotărârii.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1. str.A. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti. sector 2.Rosetti. sc.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.124. . Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale. str.G-ral Berthelot. ap.1.2. .52.7.C. nr. ap.565. str.I.2000 şi până la executarea hotărârii.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti.05.2001 în cuantum de 1. nr.18.2000 şi până la executarea hotărârii. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24.05.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.20.36.06.S. cu sediul în Bucureşti.C.600 lei. bl.4. nr. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj. str. sector 2. nr. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N. sector 1.Eugen Botez.407. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti.054. nr.Bach. parter.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.2001 şi până la executarea hotărârii.3. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113.55.2. nr.951.4.Coşbuc. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.

D.Bras Braşov.000 LEI LEI LEI LEI 15. nr.4. str.Randunicii.4.329. MARIA BALINT I.Titulescu.A.840 LEI 51.Ovidiu. ap.Ioan Slavici.Braşov Braşov. Şos. et. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.2000 şi până la executarea hotărârii. jud. j Braşov. jud.Mihail Moxa. ap.Br Braşov. A37.927. ap.039.267. ap. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.120 LEI 178.2. sc. jud. str. bl. jud. et.Mica. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I.39. bl.D. sc. bl.33. et.920 83.1.05.9.A. nr.1.05.Viteazu. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa.054. jud. et.5. nr. str.Braşov Braşov. bl.4.2.A.Nicolae Titulescu. sc.320 LEI 4.N. nr.401.200 LEI 37.Visinului. str. str.3. bl. nr. str. nr.963. nr. Judeţ Mureş.B . str. nr.000.Braşov Braşov.960 LEI 92.720 LEI 53. et. str. nr. sc. ap.Ovidiu.A.2. jud.29. ap.Braşov Braşov.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Braşov Braşov. str. nr.9. sc.7.035 31.05. jud. nr.116.459.Calea Bucuresti.Brazilor.2000 şi până la executarea hotărârii.720.13. jud.Zmeurei. ap.15.A.Braşov Braşov. sc.Braşov Braşov.8.Castanilor . str. et. str.000 LEI 26.13.Bra Braşov.Lacurilor. bl. jud.442. ap. et. et. str.857.9.16. ap.M.14. nr. sc.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24. et. str. sc. ap. sc.14. bl.A.2.467. jud.A.600 LEI 8. str.Braşov Braşov.Braşov Braşov. ap.1. et.95 – 103. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103. et.13.B 1.Braşov SUMA 101.400 LEI 20. jud.14.10.800 LEI 8. nr.4. bl.Mureş.90 B.10. ap.13 Decembrie.Saturn.1.104.17. nr. nr.1. et.7.2. nr.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg.12.000 49.8.17. nr. bl. Braşov.15.Calea Bucuresti.448. cu domiciliul în Bucureşti.11. jud.917. nr. jud. str. sc.Rodniciei. ap.711.20.25. ap.920 LEI 19 . str.816.000 LEI 27.525. nr. str. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E. jud.Ioan Slavici.4. str. sector 1.264. ap.210. nr.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.680 LEI 7. jud. str.1.21.2000 şi până la executarea hotărârii. et. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. Braşov.Braşov Braşov.Valea Cetatii.3. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.273.3.10.P. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.reclamant a sumei de 32. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.302.593. str.A 7.3. bl.5. nr. bl. sc.

Metalurgistilor. jud. str. nr. bl.Braşov Braşov.16. bl. nr. ap.895.500 2.114.400 LEI 46.5. sc.1.A.Braşov Braşov. jud. jud.114.1. jud.2.2. str.092.8.Metalurgistilor.4. jud. str.Zizinului.19. jud. bl.B.8.985.300 LEI 153. bl.305.33. ap. Braşov. ap.Braso Braşov. bl. ap. Braşov.Jepilor . nr. bl. j .Uranus.Apollo.2. ap. ap. et. ap.5.320 LEI 11.B.120 15.7.7.160 LEI 32.A. ap.16.513. jud.290.190. nr. nr.9.Braso Braşov.2. ap.101 C .1.Braso Braşov. bl.19.B-dul Victoriei. str. et.12. ap. jud.25.4. sc. bl.120 LEI 20 .364.C 22.560 LEI 238. et.200 LEI 25.5.862.49.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20.Braşov Braşov. nr. nr.12. sc. str. str. str.440 LEI 30.757. ap.405 E A. ap. str. ap. sc. ap. nr. str.625 LEI 47.Florilor.87. str.B.4.D. nr. nr. jud.280 69. nr. nr. str. ap. str.1.3. jud. nr. nr. str.629. ap. et.215.A8. nr.000 LEI 33. et.D.1.C.7.074.3. str.B.78.5.1. jud.480 LEI 22. sc.C. jud.1. str. str.299.1. bl.Branduselor . et. str.1.1. bl.1.3. nr. str.Braşov Rupea. jud.509.B-dul Victoriei. str. et. bl.671. sc.14. jud. sc.E 22. bl. et. j Braşov.744. ap. str. ap.Braşov Braşov.1.29.B. bl.38.19.Metalurgistilor. ap.Iasomiei . ap.1.9.160 LEI 62.Zorilor. bl. ap.3. sc. nr.8.1.800 LEI 33.1. jud.C.600 58.2.000 LEI 95. sc.1.B. bl.400 LEI 20.1. jud.C.8. bl.5. Braşov.B-dul Garii. str.000 LEI 5. jud.1.Braşov Braşov.1. str. bl. str.D. sc. ap. bl.Braşov Braşov.840 LEI 38.6.513.5. sc. et.Ovidiu.3.Zorilor. ap.232. str.41.Independentei.49.26. nr.711.000 5.Zizinului.7.Aleea Constructorilor. nr.Alexandru Cel Bun. ju Braşov.489.Uranus.640. jud Braşov. str. et. sc.800 7. jud.Independentei.D. sc. bl.3.C 4. nr.2.Br Braşov. ap.106.104.Aleea Mimozei .2. et. str.12.744.B. ju Braşov.000 LEI 8.4. sc.B.280 LEI 16. nr.1. et.15 Noiembrie. bl. ju Braşov. j Braşov. nr. jud. nr. jud.640 LEI LEI LEI LEI 2. jud.B.Br Braşov. nr. et.186. str. et.15. ju 12. ap. nr.Braşov Braşov. sc. nr.38.BANESIU S.000 54.4.1. nr.160 LEI 41.A. jud.Braşov Braşov. ap.2. sc.996.69.6. str. str. ap. sc.Lunga. nr. ap. nr. bl.Sitarului. et. sc. et.1.104. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I.C.867. jud.Braşov Braşov.Maior Cranta. nr.6.67.D.454. sc.281. ap.219.320 LEI 29. str.2. str. nr.041. ap. bl.Braşov Rasnov.Braşov Braşov. et.B Braşov. nr.Codrii Cosminului. et. bl. ap.930. str.B.Avram Iancu .25. str.Braşov Braşov.12. ap. jud.971. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov. ap. nr. nr. sc.600 LEI 3. sc.C. et.B.1.128.C.Grivitei.3.12.497. sc.000 LEI 17. et.38.69. et.597.Braso Braşov.40.41.102. et.C 22.12.G-ral Dumitrache.Bras Braşov.B 12. sc.Lamaitei. sc.576.Republicii.17.12. et.150 LEI 36. et. et.000 LEI 114.1.4.72.294.180. sc. bl.B-dul Victoriei. et.26. ju Braşov. sc. et.1.Braşov Braşov. et. str.

ap. nr.255.Apollo.5.Bras Braşov.366. sc.Razboieni.9.19.11. str.802. sc.400 16.Bras Braşov.000 91.50. et. nr. str. nr. CHI? IULIU GHEORGHE ap. nr.10.13. sc.6.800 LEI 6.775 LEI 18. ap.143. jud.14.B-dul Garii.203.D 9.Braşov Braşov.1.500 LEI 30. bl.1.2. nr.Lamaitei. jud. bl. jud. sc.Braşov COC ADRIAN Haghig.Ecaterina Varga.20. str. nr.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.Victor Babes.B.Braşov Braşov.29. sc. nr.11.36. Braşov. bl.1. sc.Harmanului. jud.43. CHI?EA VIORICA jud.906. str.B-dul Stefan Cel Mare. str.6. nr. str. nr.4.8.Branduselor .880 84. str.933. ap. sc. CAZACU MARIA jud.421.440 LEI 53.4.B-dul Victoriei.610. et.16.200 75.5. sc.800 LEI 57.Braşov Braşov. CIUC? ALINA jud. ap.12.290.000 LEI 31.A. bl. str.6.4. bl.Braşov Braşov. CARAGEA LAURENTIU ap.20. str. nr.Razboieni. jud.900 5.Aleea Petuniei.B-dul Grivitei. ap. ap. et. ap. ap.124. ANGELA jud. str.Timis Triaj. str. et. et.7. nr.600 LEI 21.4. nr.614.466.33.Tansilvaniei . jud.A. jud. str.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov.200 LEI 47.Iuliu Maniu.271. nr. et. str.4. str.192.Calea Bucuresti. nr.6. CHIRILĂ TUDOREL jud.33. nr.A.13.197. et.33.Braşov. nr. jud.Braşov Braşov.B-dul Victoriei.600 LEI 21 .33.640 90.2. nr.A. ap.Cucului.B.Fagarasului.1.800 LEI 8.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.Braşov COL? MARIA Braşov. ju Hoghiz. ap. sc. ap.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. et.26.Saturn.960 58.Braşov Braşov.90.A.3.A.800 LEI 24. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov.9.2.Braşov Braşov. bl. str.43.1.Br CĂLIN ELENA Braşov. bl.22. bl.43. bl.5. et. jud. CIRSTEANU I. ap. ap.4. et.3. nr. str.224.17.022.B-dul Grivitei.22. COSMESCU TUDORA ap. str.1 K. nr.7.A.E.323.Br Braşov. C?MPIAN TOADER jud.253.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov. str. nr. ap. C?LIMAN LAUREN?IU jud.280 LEI 1.B-dul Grivitei. str.Br COL? CRISTINA Braşov.2. bl. sc.3. sc. ap.Noua.1. nr.12.371.275 124. jud. et. et. nr. bl.B.37.440 LEI 194.994.600 LEI 67.200 LEI 253.597. A 6.Nicopole.47.Calea Bucuresti. str.000 22.566.15. nr.B. str. nr. ap. sc. Braşov.1.295.417.308.64.14. str.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov.A.1. jud. bl. et.6.400 LEI 27. nr.Mircea Cel Batran.60. bl. C?RJOESCU LUCIAN jud. bl.223.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.D.15. str. sc.470.8.400 LEI 71. et.068. et. nr.Padina.11. sc.Alexandru Petöfi.2.76. nr.Braşov Braşov. COSTEA VALERIU jud.2.169.20. BULARCA MARIA jud. str.E.Nicolae Balcescu.33. ap. COL? AUREL jud.497. str.7. nr. str.D. ap.Braşov CHI?U I. et.61.Calugareni.360 LEI 46.Avram Iancu . ap.076.595.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164.42. COL?A IOAN jud Braşov. sc. str. str.7. ap. str. nr. bl. sc. MARIA Braşov. sc. jud.P. nr.34. COMAN LUDMILA ju Braşov. jud.720 LEI 287.20. str. et. ap. et. et. sc. str. nr. str. jud.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov.Br Braşov.46. str.B.Bras BULARCA GHEORGHE 10.8.000 LEI 140. bl. jud.890.3.Bras Braşov. str.455.31. et. CHIRCU CONSTANTIN jud.6.320 LEI 10. et.216. CHEBAC SOFIA jud.Zizinului. bl. bl.1.Ciprian Porumbescu. bl. et. bl.Braşov CIOFU SONICA Braşov.500 LEI 201.114.4.4. ap.B. nr.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov.Lamaitei.254.33.25. str.934.200 LEI 68.22. nr. CHIFOR ROMELIA jud. nr.2.200 LEI 78.Braşov Braşov.

nr.66. bl.Braşov Braşov. sc.11.750 LEI 48.512.493.D. nr. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov. str. nr. ap.46. CRI?AN IOAN jud.2.P 12.2. et. sc. str. nr.E 29.7.777.27.6. str.5.Lamaitei. jud.7.816. j DAMIAN ANA Braşov. et. str. nr. sc. bl. sc. ap.8. jud. et. et. et. DINU CONSTANTIN jud.44.4. et.12. nr.Visinului. et.23.17. nr.6.480 LEI 154. ap.320 LEI 11. str.7.304.19. DAMIAN VASILE jud.2. DIMA DIDINA jud.Carpati.290.Braşov Braşov.12. nr.1 A.1.Mierlei.127.3. bl.14. nr.9. str.Br Braşov.37. et.Brazilor. bl. ap.Zizinului. bl.Tudor Vladimirescu.4. ap.4.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului. sc.400 LEI 22 .200 LEI 54. nr.9.B. nr.Neptun.941.B-dul Victoriei.28.8. ap. bl. CSAVASI TIHAMER ap.143. ap.B-dul Garii.A. sc. bl. nr.Bra DAN CAMELIA Braşov. sc. D?NU?? DAN jud.194. et.Strungului.37. sc.640 LEI 27.040 LEI 84.33.10.Aleea Petuniei.152. str.1. nr.25.2.Braşov Braşov. et.A.34. nr.Freziei. ap. nr. et.Bra Braşov.Independentei. ap.Strungului. sc.3.34.55. et.19. bl. et.97.159.366.5.1 Decembrie 1918. jud. str.E 29.1 Decembrie 1918. COSTIN GRIGORE 204.47. bl.A. jud.21.B.Saturn. et.000 LEI 24.A. nr. CRISTEA GHE.333. ap.C.27.120 LEI 17.9.240 LEI 25. DIACONU CONSTANTIN jud. nr.A.2. Braşov. str.15.D. jud.A.17.19. str. nr.912.842.C 16. DR?GHICI ION jud.Braso Braşov. sc.013. str.Pârâului. DAN CRISTINA ap. IULIAN jud.D 1. bl.14. bl.760 LEI 269.11.16.17.Braşov Braşov. sc.17.13.Bra Braşov.175.400 LEI 27. str. ap.A.Tudor Vladimirescu.27.704. sc. sc. jud. nr. DR?GHICI CONSTANTIN jud. sc. str.860 LEI 9.Braşov Braşov. bl. bl.E 9.005.320 LEI 477. str.571. ap.4.27. nr. str. nr.024. et.070. bl.960 LEI 6.B.000 LEI 5.6. bl.304.Buzau Braşov. ap.3.A. CSAVASI MELINDA ap.200 LEI 101. jud.5. sc. et.720 LEI 58.Saturn.1. ap.236. ap. bl.7. sc.12.Braşov. et.Saturn.32.Braso Braşov.930.600 LEI 8. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.525.360 LEI 46. et.Saturn . nr.200 LEI 1.45. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. str.7.A.3. bl.600 LEI 12. str.520 LEI 81.7. bl.37. et. bl. str. jud. ap. et.949. bl. ap.129.10. nr.11. ap. DRAGU ALECU Buzau.560 LEI 90. ap. bl. ap. et.Braşov Braşov. str.954. str. et. ap. nr.3. str. ap.920 LEI 15. str. sc. DAMIAN VASILE MIHAI jud.12.300 LEI 34.2. bl.B. nr. DRAGOMIR GHEORGHE jud.920 LEI 6. ap. sc. DRILEA DUMITRU jud. CRĂCIUN GEORGETA jud.925 LEI 101.000 LEI 7.A. str.B-dul Garii.Braşov Braşov.7. str.3. CROITORU MIRCEA ju Braşov.C.6. sc.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov. et.Carpati. ap.6. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.238.853. et. ap. str. bl.6.040 LEI 5. sc.88. str.A. sc. jud. nr.D.900 LEI 122.A. et. nr.097. nr. str.2. nr.4. str.29. nr. str. sc.A. et.2.B-dul Victoriei. nr.979.9.20.Braşov Braşov.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov. bl.117.Tampei.Brându?elor. bl.106.240 LEI 57.12.2.Braso DINU ELISABETA Braşov.17. ap.4. bl. sc. j Braşov. ap.Carpatilor. str.Bra Braşov.Braşov Braşov.153. bl.Unirii.Braşov DINU GABRIELA Braşov.763.Braşov Braşov.B-dul Victoriei. str. sc.2.1.Zizinului.1. ap.A. DOLOIU PAUL jud. str.8.6. nr.143.2. str.B.3.968.13.000 LEI 7. CRISTEA ELENA jud.Parcul Mic. ap.22.Braşov Braşov.

040 LEI 30.162. et.6.C 1. ap. bl. str. GHIOCA MARIANA jud. jud.B-dul Garii. str.160 LEI 15. nr. sc. ap. ap. str. F?TU EMILIA jud. GERGELY LAJOS ap. str.3. nr.949. bl. Braşov. ap.11. str.4.101 A. str. sc. jud.11. bl. ap.88. nr.000 LEI 119.000 89.A.378.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov.Braşov Braşov.A.A.098. FUIOREA GHEORGHE jud.480 LEI 134.Braşov Braşov.A 7. str. jud.88.3.650 LEI 24.Berzei.8. bl. bl.82. et.062.Traian Vuia .Simion B?rnu?iu.Codrul Cosminului. et.4.Braşov Braşov.960 LEI 8.39.A. str. jud. bl. ap.Ion Creanga. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud.400 LEI 25. nr. et.D. bl.35.4. ENE GHE. et.2. bl. nr. str.278.179. sc. FILIP CORINA jud.000 46.Braşov Braşov.Calea Bucuresti.320 LEI 158. FODOR MIHAELA DANA ap. str.040 LEI 12. ap. str.200 35. nr. jud.Bra Braşov.Tudor Vladimirescu.160 LEI 23 .A. bl.670 LEI 164. sc.5.550 LEI 9.8.14.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.Principala. nr. ap.15.Castanilor .41. nr.A.A.Zizinului.3.9. str.22.Braşov Braşov. bl. sc.100 116.960 LEI LEI LEI LEI 56.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov. nr.B-dul Victoriei. str. sc.35.Br Braşov.21.645.Tudor Vladimirescu.35.130.16.558.Braşov Braşov. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. str.Braşov Braşov.4. bl.680 15. jud.9.2.427.600 LEI 88. jud.57. sc. et. bl.26. ap.17.920 LEI 55.1. et. et.408.2.Braşov Braşov. ap. str.347. sc. ANA jud. et.223.3.401 A.76. EGEI MIHAIL ap. nr. bl.1.39. sc.52. ap.227. nr. ap.B 15. ap. G?DEA CONSTANTIN jud.94.Braşov Galati.25.5 A. nr.B. 840.13 Decembrie.Braso Braşov.20.947. G?RLEANU IOSIF ap. nr. sc. GHEORGHE jud.720.A. et.400 LEI 51. et. str. nr. nr.899.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.413.Braşov ENE STANA Braşov.1. nr.934. nr.Avram Iancu .A.477. str. DUMINICESCU EMESE jud. nr. j Braşov.000 LEI LEI LEI LEI 31. FLE?ARIU GHEORGHE jud. bl. str.42.500 LEI 34. sc. str. bl. jud.8.29.B. et.17. sc.300 15. str. sc.A 37.000 LEI 15. str.125 LEI 101. sc.228.Braşov FODOR ANDREI Braşov.14. bl. nr.B FOCA ELENA Sacele. ap.2.000 LEI 322. str.6.Agricultorilor. et.4. ap.Braşov Braşov. GHERASIM ELENA jud. bl. nr. nr. nr. nr. jud. sc.19.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.A.930.558.4.Suisul Castelului . DURAC DACIANA ELENA jud.3. str.jud. DUMITRU TEODORA jud.270. str.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov.A.7.C. ap.4. str.Galaxiei.Braşov ERMIL LILIANA Braşov.Victoriei . str. ap.292. jud.Garcinului. sc.Ion Creanga. et.E. et.2. FLE?ARIU LUCIAN jud.A. str.23.4. ap. bl. nr.3.4.1. et.2 Braşov.1. et. ap. str. nr.53.6.457.1. str.A. ap. DUMITRU MOISE jud.3.Dobrogeanu Gherea.17. str.600 LEI LEI LEI LEI 53.3.21. ap.Braşov Braşov.443.3 A.5. str. nr.400 9.783.B GHIMAN GHEORGHE Braşov. sc. nr.363.2.5. nr.600 6. et. bl.750 LEI 103.K 8.10.Zizinului. bl.14.Molidului.Zizinului.Ion Creanga.P.Codrul Cosminului.Zizin.Dobrogeanu Gherea.19.Harmanului.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov.A.15.1.100 LEI 45.Bra GHI?OC RAISA Braşov.3. ap.Rozelor. jud.297.Galat Fagaras. DUCULET G.6.733. str.Valea Cetatii. jud.160 52. nr.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.6. nr.Iasi Braşov. bl. jud. et.Bra Braşov.98.9.57.869. et. nr.664.000 LEI 15. nr.Prunului . sc. str.74. sc.2.674. jud.

nr. ap.160 LEI 37. jud. nr. et.4.164. nr. nr.000 135. jud. nr.Braşov Braşov.3.220.13 Decembrie. bl.Braşov Braşov.B-dul Garii.986.18.018. nr.86.600 LEI 12.Braşov Braşov.Braşov Braşov.30.20.2.Br Braşov.600 LEI 20. ap.Brazilor.304. et.Braşov Braşov.Visinului. sc.Mare. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov. ap.930.000 LEI 25.18. nr. nr. nr. jud.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10.28. et.Mestecanis . et.Bras Braşov.Braşov Braşov. str.Grivitei.Nicolae Balcescu.3.4. nr.6.12. bl. bl. jud. ap.12.Valea Cetatii. ap. str. nr.Braşov Braşov.Colinei. jud. et. bl. jud. bl.Bras Braşov. et.372.7.Florilor.Teius.C.2.078.4. sc. ap. nr.12.268. nr. nr. jud.280 LEI 36. str. nr. ap.C. ap. bl. jud. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z. jud. bl. str. str.A.6. str.400 5. str. jud Braşov.Bras Braşov. ju 284.Prunului . jud. sc. nr.640 LEI 4. j Poiana Marului. et.600 LEI 14. nr.Braşov Sanpetru. nr. str. bl.558.12. nr. str.051. jud.Braşov Braşov.Braşov Braşov. ap. str. str. nr.Savinesti.Braşov Braşov. bl. sc.B 25. ap.13 Decembrie.A 35. sc.B.825 LEI 10. jud. str. sc.1. jud.B-dul Victoriei.Piata Sfatului.2.16.5. str. et.10 A. ap.750 LEI 128.Bra Braşov. sc.379.603. str.Spartacus. str.D. ap. jud.B-dul Victoriei. jud.3.000 105. str. jud. nr.560 50.800 99.2.12.86.335. sc. str.C 2.10 A. str. ap.18.624.000 21. et. str.550.5.6/2. sc.060 LEI 5. nr. et.2.884.Branduselor . nr.680 LEI 24 . ap.12. str. nr. bl.5.2.40.920 LEI LEI LEI LEI 88.54. et. str.2. nr.Bras Braşov.260 LEI 639.247.B.Mestecanis .C.4. ap. ap. nr. jud. jud. str. et. jud.704.2. ap. ap.Bra Braşov.360.2. sc. et. ap.875 10.017. str. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T. bl. nr.000 LEI 32. str. et.4. nr.Fantana Rosie.000 LEI 8.017.2. bl.2.26.Calea Bucuresti.Braşov Braşov.680 LEI 271.Piata Sfatului.720 LEI 135.563. ap.Braşov Rasnov. nr.1. ap.417.9.Brazilor. MARIANA GOGU I.Tudor Vladimirescu.965.618. sc.Braşov Braşov.600 LEI 10.12.135.20. sc.Braşov Braşov.Bra Braşov. bl.200 31. str. sc. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A.Bras Braşov. nr. bl. ap.De Mijloc. str.673.000 15.87. str. jud. jud.28.Grivitei. jud. et.60.840 LEI 2.86.600 LEI 21. str.11.302. jud.Lunga.C.2.18. sc.33.Braşov Braşov.Braşov Braşov.A 35.28.11. Braşov.6.3.400 30. ap.7. et.146.20. str.Nicolae Balcescu. bl. nr.3. jud.000 31.000 LEI 65. et. et.535.12. str. nr.2. jud.11. str.6.Braşov Braşov.24.10.Braşov Braşov.C 3.Braşov Braşov.C. str.6. Braşov.339. str.B-dul Garii.1.B-dul Stefan Cel Mare.186.De Mijloc.A.Valea Cetatii. et. bl.000 LEI 17.II.12.920 LEI 257. ap.146.Braşov Braşov.119. nr. et.343. ap. et.6.225. str.D.11.106. str. jud.26. nr.B 25.A.1.800 25.Rahovei.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.22.35.A. nr.II. ap.632. bl.2. str. jud.Grivitei.696. jud. bl.2. jud. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.Sarmizegetusa.Bra Zarnesti.39.2.744. jud. sc.Braşov Braşov.147. str.302. ap. jud. jud.295.A. sc. nr.271.3. nr.474.6.1.

443.9. MATEI MIHAIL jud.380. bl.18.9. jud.7.71.36. jud.50.Braşov MATYAS GH.51.680 LEI 28. jud. ap. bl.P. str.720 LEI 40.10.Viitorului. jud.Braşov Braşov. nr.20.364. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. bl.Ioan Slavici.59.A.Br Braşov.733. jud. bl. nr.2.51. MARIA jud.671.4.960 24.A.Cimitirului.32. ap. GHEORGHE Budila. str. et.006.Hortensiei.720. str.860.768.2.240 LEI 44. bl. jud.1B.996. nr. MARINESCU PETRE jud. bl.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32.3. sc. bl. str. str. nr. str.560 LEI 31.Braşov Braşov.730.Braşov MATYAS VIORICA Budila. bl.A.33.3. ap. sc.Tudor Vladimirescu.520 LEI 89. nr.120 LEI LEI LEI LEI 15.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov.67.8. jud. jud.600 13. nr. ap. ap. jud. et. MARI? GHEORGHE jud.Braşov Braşov. ap. bl. sc.45. str.36. nr.6.45.Zizinului.781. nr. ap. str. str. et.Republicii . nr.869.600 64.Neptun.Braşov KOVACS ANDREI Braşov. sc. et.3.Zorelelor.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov. str.370 4.Fagarasului. str.000 LEI 86.Dealul de Jos.39.800 LEI 103.8. nr. str. jud.Valea Cetatii. sc.6. ap. nr.700 LEI 27.000 LEI 92. sc.350 LEI 3.876.Braşov Braşov.C25. nr.1141. nr.Braşov Braşov. Babes. nr. bl. str. sc.Cerbului.26.Republicii.A.Ecaterina Varga.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.800 LEI 23. nr.B. str.772.C. str.1. LURTZ IOAN jud.116.Braşov Braşov. et.Braşov Braşov. str.10.Fagarasului. nr.Mihai Kogalniceanu.780 LEI LEI LEI LEI 82. j MATYAS F.A.Braşov Braşov.2. bl.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita. sc. str. jud. ap. nr. nr.33. ap. ap.520.9.15 Noiembrie. et. LEMNARU TOMI?? Braşov. nr.13.928.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.B. jud.14. MARINESCU SEVASTIŢA jud.Braşov Hoghiz.1.B.Crisana. str. sc. et.10. nr.850 LEI 61.14. KRAUS FLAVIA HERMINE jud. nr.2. LEAHU EUGENIA jud. str. LAZĂR CORNELIU jud. str.4. ap.160 LEI 75. str.2.226.104. bl.38.59.654.905. bl.Ioan Slavici.000 LEI 14. nr.6. ap. bl.751. ap.2. nr. JURAVLE SILVIU jud.5. LURTZ IOAN LEVENTE jud.Braşov MATYAS FRANCISC Budila. bl.Dobrogei.10.720 50.3.B. ap.L.7.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.3.Independentei.889.B31B. str. LURTZ IOAN LEVENTE jud. sc.Braşov KERESZTES EVA Budila.4.12.971.000 LEI 32.Drumul Cernatului.5.Dealul de Jos. ap. sc.Cocorului.17.Crisana.800 LEI 66.510 10.225.693.400 LEI 11.880 LEI 12. jud. j Braşov. et. KEREKES ANDRAS jud. str.Neptun.Crisana. MARCU CRISTIAN GEORGE jud. nr. nr. jud. str.B. M?CIUC? CORNELIU ap. sc. jud. et.B KUCSVAN IOSIF Sacele.Bras MATEI LEONORA Braşov.3.12.860.45. str. et.661. bl. ap. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap. nr.C.15.6.031.510.Bra LAZĂR MANOLE Braşov.1.P.Braşov LUNCAN AUREL Braşov. str.Ferigii.Prahova Braşov. et.A. str. jud.Republicii. str.17.Braşov Braşov.6.194. nr. sc.488.A. MARCU N. bl.5.Mare. str. str.392.Berzei. GHEORGHE Budila.B.865. sc. str. str. nr. str. jud. jud. nr.C.000 22.5.920 LEI 42.7 Izvoare.520 7.Crisana.Braşov Braşov.800 LEI 51. jud.B. nr.440 LEI 163. nr. bl. sc. nr.982.6.000 102. jud. nr.793.5.17. str.800 LEI 25 .Braşov Braşov.11.Braşov MATEI VIRGIL Braşov.10.340.B-dul Victoriei.19. et. bl.30. et. str.Braşov Braşov.45.548.310. str. et. et.Braşov.B. sc. ap.360 LEI 15. bl.Braşov Braşov.800 LEI 55. ap.E.82.33.6. str.Mures KERCIU RODICA Sinaia.474.710 41.Fagarasului.

ap.17D. str.7. MOCANU ION jud. GABRIELA jud. nr. str. nr. str.38. ap.350. bl. MEREU?? EUGEN ap. str. nr.Mestecanis .A.800 LEI 642.960 LEI 105.D.Braşov NECULAI MARIA Braşov.12. sc.Muncii.A.400 LEI 49.560 LEI 21. str.571.2. ap. str. et. bl. et.69. str. str. ap.Bras Braşov.10. str. et. et.080 LEI 9.2.C.206.226. str.12.3. ap.B. ap.A.360 LEI 75. nr. str. nr. MORARIU OCTAV jud. bl.680 130.560 LEI 34. str.12.3. ap.960.240 17. bl.A.A35. bl. MOLOCIA ADRIAN jud. sc.96. ELENA jud.14.3.715.Calea Bucuresti.Zorilor. nr.151. MOISII ANTON jud.1. ap.Braşov 53.Zizinului.Harmanului. jud.B Braşov.Braşov NECULAI MIHAI Braşov. nr. MUNTEAN CONSTANTIN jud.97.A4.1. jud. nr.528. M?NZAT MARIA jud.28.1. bl.19.B Braşov.229.325 LEI 48.3.90A. nr. bl. sc.120 LEI 107.Jupiter. nr.308.2.14.3. nr. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud. sc. sc.5. ap.D10. nr.280 LEI 132.Bras Braşov.C1D.B Braşov. str. bl.5. ap.3.Bras NECULA EMMA Braşov.7. ap.36.2.Bra Braşov.466.35.18.5.Ciprian Porumbescu.46.051.3.12.Braşov Braşov. ap.200 LEI 128. jud.960 LEI 77. sc.2.3.160 LEI 143.153. MORO?ANU RODICA ju Braşov.14.092.7.200 LEI LEI LEI LEI 26 .Vasile Alecsandri. sc.A.14. jud.19. et. bl. nr. jud.B-dul Victoriei.Alexandru Vlahuta.624.Saturn.Bra Braşov. str.44.B Braşov. bl. bl.11. et.6. MOCANU OVIDIU IONU? jud. bl. str. str. ap.040 LEI 435.D.D. bl. nr.1.18. str.Bras NAN GHEORGHE Braşov. ap. str. nr.573.20.G-ral Mociulschi.325. str.440 LEI 7. NANU MARIN jud. ap. et.12. ap.Partizanilor.Zizinului. ap. sc.726. nr. sc. nr. NEAGOE NICOLAE jud.B-dul Grivitei.600 LEI 21.17. nr.Mestecanis .387.Braşov Braşov. str.501.P. ap.250 LEI 23. nr.Crisan.B.7.Braşov Braşov.3. str.Braso Braşov.CFR.997. nr.Braso Braşov. bl. et.600 LEI 13.877.Carpenului. str.84. et.5.Braşov MORARU MARIA Braşov. et. nr.Cocorului.B.1. sc.760 LEI 39.1. sc. nr. nr. nr.687.300 LEI 8. jud.840.44. bl.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov. Braşov.D.Braşov Braşov.1.12. sc. et. bl.Bra Braşov. str.13. MEREU?? IONICA ap.20. bl.Muncii.13. jud. str.A. et. nr.20. et.Bra Braşov.10. et.A. bl.264. str. ap. MO????IANU GH. nr.200 215.Nisipului De Jos.949. ap. sc.Nucului. str.290 LEI 38. bl.401.320 LEI 32.Calea Bucuresti.586. str. jud. MINEA N.A. sc. MOISII AURELIA jud. NAGHI MARIA jud.8.24.A. sc.4. ap.A.8. str. str. ap.B. et.Braşov Braşov. nr.10. ap.2. IOAN jud.5. NAGY LAJOS jud.7. nr.150.B-dul Garii.2.3. jud. MIHALCEA IOAN jud.104.920 LEI 6.8.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov.849. nr.Bras NACU VALERIU Braşov. et. bl.Laminoarelor.200 LEI 72.000 LEI 162. nr.Braşov. str.203.600 LEI 18. MIHALCEA BEATRIX Braşov. ap. MORAR GHEORGHE jud. bl. str. et. MORAR ANA jud. et.Braşov Braşov.Ciprian Porumbescu.7.A.934. sc. ap.008.6. sc.B Braşov.Braşov Braşov. bl. bl. sc.6.4. ap.Partizanilor. M?RGINEANU MARIUS jud.505.1.1. nr.4.G-ral Mociulschi.761.264. bl. str. et.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov.13. ap.098. bl.Valea Cetatii.C26.15.1. sc.050 LEI 8.7.23.3. MOLDOVAN STELA jud.214. nr.A. sc.2.6.15 Noiembrie.A35.Saturn.750 LEI 33. et. ap. sc.650 LEI 22.461.

14. nr. et.A.Brazilor .153. str.211B.20.Harmanului. nr.B OLARU IONICA Braşov. bl. nr.855. bl.23.400 LEI 16. bl.41.B-dul Victoriei. sc.Braşov OLARU TRAIAN Braşov. bl. jud. et.Braşov NISTOR VASILE Braşov.B. nr.4.Braşov OLARU MARIA Braşov. bl. jud.6. nr. nr. nr. et.667. sc.2. bl.100 LEI 10. PANAI?OAIA ION ap.31. nr.440 LEI 14. sc.70A.47A.B.610.175 LEI 13.3. ap. et.200 LEI 64.D. sc.A.3.Oltet. bl. str.10.Braşov Braşov. str.A. jud. sc.Dobrogeanu Gherea.1. bl. bl. ap. sc.070 LEI 7.Saturn.37.Braşov Feldioara. ap. jud.144.Maior Cranta.7. ORZAN VIORICA jud. et. nr.Braşov Braşov. ap. ap.19.400 LEI 23. et. ap.331. ap. bl. ap. et. jud.Covasna Braşov.Bras Braşov.Independentei.291.112.Branduselor .E.A.A. nr.Bobului. CORNELIA ap.197. nr.352.4. OLTEANU STANCA jud. ap.1.400 LEI 32. str. sc.720.Braşov.E2. nr.B Braşov.Harmanului.A14.260. NOHAI DUMITRU jud. ju Braşov.7.B. jud.Poienelor.Dobrogeanu Gherea.Libertatii.47A. et. str. sc. sc.Br Feldioara.Brazilor . nr.10.5. et. et. jud.Branduselor . str. str.41. bl.7. str. str.480 LEI 4.800 LEI 17.3. nr.Piata Sfatului.560 LEI 2. sc. jud.B.M. str.650. et.16.10.B-dul Grivitei. jud.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov. sc. TUDORA jud. ap. ap.558.000 LEI 9.021.Harmanului. str. bl.Macului. nr. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.Bras Braşov. sc.Paraului. et. str. nr.2.1. nr. ap.920 14.B OPREA AURELIA Braşov.393.74.720 LEI 15. PAIC M.Branduselor . Braşov. Braşov.000 LEI 32.16.372. str. sc.30. str.A. NOHAI MARIA jud. IOAN jud.Braşov PÂRVU MARIA Braşov.C.987.Branduselor . nr. str.11.A14.22.Lunga.55. nr.2. bl. jud PARASCHIV IOAN Dacia.2.92. et.Braşov Braşov.38.5. ap.7.3.1. nr.763.28. sc.853.13 Decembrie.1. str.13.080 LEI 40.B.240 75.1.A. jud.B Braşov.A.70.B Braşov.38.002. sc.55. sc. sc.000 LEI 15.Braşov Braşov.5. bl. jud.310B.600 LEI 10.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. nr.000 19. str. bl. nr.12.2. bl. OPREA AURELIAN VASILE jud. nr.5.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului. nr.000 LEI 27 . str.Principala.400 LEI 933. NI?ULESCU MARIANA ap. str. et. bl. et.10. str.10. bl. nr. sc.440 LEI 47. sc.31.571.1.43. jud. str.B OPREA DANIELA Braşov. nr. ap. sc.M.174.483.10. str.13. str. bl. bl. nr. OLOVINAR GHEORGHE jud.11.17.9. str.41A. sc. OLTEANU Ştefan jud.200 LEI 77.B.227. ap.281.4. ap.27. Braşov.671.000 LEI 103. str.650.670 LEI 40.1. jud.Ciumernic. Teusch.515.310B.B. str. nr. nr. nr.227.2. OPREA AUREL jud.Oltet.17.1.12.Paraului.25. str.174.800 10. IOAN jud. et. NISTOR A. jud.23. str. NOVAC FLORENTIN ap.A. bl. nr. ap.415. nr.G-ral Dumitrache.2.3. NOHAI VASILE ap.863.252.1.B-dul Garii. et.A.360 LEI 155.720 1.222.A.Braşov Braşov.74. str. sc. nr. ap. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov. str.400 LEI 121.Bras Braşov.5. bl.88. str.5.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. et. NOVAC CRISTINA ap. PALADE SAVINA ju Braşov.228.520. Teusch.23. jud Braşov. str.15 Noiembrie.942. bl. NISTOR V. ap.720. jud.696. sc. str.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov.D.A.38. et.7. nr. jud.29.1.70.400 LEI 103.000 LEI 15.558.600 LEI 5. et.22. nr. str.Braşov Braşov.Prunului .632. jud.70A. str.750 LEI 243. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91.

PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. Popelea. bl.9.450 LEI 5. nr. nr. str.Avram Iancu . bl.Braşov Braşov.80.13. nr. jud. ap. ap.Uranus. str. ap. jud.Maramures Braşov.21.4.852.232. j 40.2.346.Dobrogeanu Gherea.B10. jud.10.Bra Braşov.600 LEI 69.Braşov Braşov. str. ap.890 LEI 5. bl.B.10.760 LEI 42. et. str.124. nr. nr.Valea Cetatii. bl.Apollo.160 62.11.000 316.422. nr.116.Bras Braşov. Braşov.840 4.Bras Braşov.000 LEI 93.Minerva.000 LEI 5.770 39.8. str.20A. bl. Buzoianu.C27.3.200 11. nr.1. jud.7.55.686. str. nr.967.Braşov Carpinis.483.Braşov Braşov.918.38. jud.510 LEI 15.6. j Braşov. sc. bl. et. Buzoianu. Braşov.Braşov Braşov.372.191.7.4. str.45.000 LEI 28. bl. ap.590 126.2. str.525. sc. ap.8. et. jud. str.A.920 90.000 LEI 3.000 13.44.Braşov Braşov.B-dul Victoriei. nr.B10.Braşov Braşov.Braşov Braşov.8. bl.B.600 86. sc.120 LEI 269. jud.800 LEI 46.Br Sacele.Braşov Braşov.Bra Braşov. bl. nr. ap.B.384.B. Buzoianu.B-dul Grivitei.918.3.339.041. str.4.Braşov Braşov.Apollo.8.Codrul Cosminului.8.20. sc.Saturn.3. sc.G-ral Mociulschi. nr. ap. nr. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.11.8. str.1.160 LEI 64.Enuparului. jud.Bras Calinesti. jud.1A. nr.Braşov Braşov.124. bl.Avram Iancu .Zizinului. str.Dobrogeanu Gherea. et.Braşov Braşov.Crisan.21.4. ap.004.994.A.Dobrogeanu Gherea. sc. sc. str.1. str. jud.F.Ciobanului. ap. str.6.20A. et.B. str. jud. ap.Aleea Ep.3.C.316.4. str. ap. et. nr. jud.1. ION POPESCU ELENA POPESCU G. jud.120 LEI 10.79. bl.400 LEI 28 . jud. ap. nr.A. bl. bl. ap.A18. et.320 42. ap. jud.23.Braşov Braşov.400 10.512. et.B. Braşov. sc.1.2.Braşov Braşov.Braşov Braşov. et.20. str.525. ap.610.186. jud.B. str.25. nr.445. bl. nr.2B. jud. nr.391.755.A.20A. str. sc. jud.1. nr. nr.Col. nr. ap.550. jud. str.Popa Sapca. et. str. nr.Bra Carpinis.27. ju Braşov.4.9 Braşov. ap.000 37.S23. ap. bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10.A. sc.Macesului. str.970 31. str.B. ap.869.372.55. jud. str.250 LEI 56. nr.G-ral Mociulschi.Braşov Braşov.000 LEI 31.48. et.19.20.C. jud.445. jud. et. bl.80. nr.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C.Braşov Braşov.A. jud.2.A.704.B-dul Garii. nr. ap.Braşov Braşov. et.12. jud.568. ap.7. str.281. bl.4. nr. sc.24.22.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. ap.Gloriei . sc.Braşov Braşov.683.401. sc.227.000 LEI 2.A5.13. nr. et. nr. nr. sc.2.306.Col.4. jud. jud.48.674. et.Braşov Braşov.271.37. sc.Apollo. et. sc. nr. bl.20. et. str. sc.B10.6. str. nr. ap. str.348.Col.515. jud.4.A. nr.2. sc. ap.200 LEI 30.3.Agriselor.122.Mircea Cel Batran.39. bl.271.26.300 LEI 12. jud. nr. jud. nr.A. sc. str.Braşov Braşov. bl.264. bl. str.Braşov Braşov. nr. jud.Bronzului.20.9.Zorilor.10.320 LEI 48. sc.80. str. bl.7A. str.

j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov.Braşov Braşov. jud. jud. nr.B.Castelului. sc.800 LEI 40. jud. str.5. nr. sc. nr. sc.Braşov.Braşov Braşov. sc. nr. jud.Maramures. ap.2. str.125 LEI 2.26.918. ?TEF IOAN jud. sc. et. bl. nr. et.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.599.261. bl. nr.400 LEI 102.Suceava Braşov.114.000 14.B-dul Victoriei.Sirul Livezii.6.831.37. sc.44.960 LEI LEI LEI LEI 24. str.Braşov Braşov.1. et.24.Bra Braşov.24. str. bl. bl. Braşov.A. jud.25.880 36.4.054.721.Uranus.118.Spicului. bl.11. ap.140.27.1.B-dul Victoriei. str.1.C. bl. Şaramet ILIE ap.558. ap.IL Caragiale. ap.36.800 63. et. ap.15.975 LEI 3. SIMIONESCU ANA jud. Şerban RODICA ju Braşov. jud.348. nr. jud.080 LEI 29 . sc.Crisan.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.000. str.2. str.42. jud. SIMON CIPRIAN jud. jud. bl. et. j Braşov.A. et.681. jud. sc.Saturn. jud. str. nr.18. nr. jud. et. str.347.4.430. bl.36.600 LEI 53.89.10.A.000 LEI LEI LEI LEI 43.Braşov Braşov. nr.Postavarului.32.Jupiter. str.400 20. bl. str.Spicului.255. ap.B-dul Victoriei.24.Braso Tibeni/com. nr.918.B-dul Victoriei. jud. nr.Braşov STANCU ELENA Braşov.600 80.11. et. nr.B-dul Stefan Cel Mare.8.Branduselor . str. et. nr.Lamaitei.16. jud.Independentei.1. nr.7.920 LEI LEI LEI LEI 6. jud.732.1. str. Şerban GABRIELA Braşov. jud.44.1.1.Deda. str.Lunga.Vulturului.840 LEI 26.Nicolae Balcescu.18. sc.155.631.B.7. str.6. ap.A.37. str.4. et.69. str.901. et.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov.24.Braşov Braşov. sc.105.50. str. et.640 LEI LEI LEI LEI 93. bl. nr.3. sc.De Mijloc. nr.Traian. ap.Bra SIMON ALBERT Braşov. jud. ap. jud.49.Principala.A. ap. et.223.1. jud. SAVU TUDORA jud. jud. sc. nr.758. nr.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov.043. nr.501.743.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia. str.000 LEI 76.1. str.500 13.750 1. sc.145. ap.Maramures.680 LEI 28. sc.3. Satu Mare.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov. nr. sc.C. str.C. STAN GHEORGHE et. str.Braşov Şerban FILON Braşov. sc. bl.114. jud.752.4. ap.4.483.3.80. ap. str.Braşov Braşov. SAVU CONSTANTIN jud.400 LEI 10. ap.10. nr. nr. bl.3.C. nr.18.61. nr.6.004.2.440 40.920 20. str.A. et. nr. str. nr. nr. SORCOI FLORIN VIOREL jud. et.4. ap.B. ap.Branduselor .33.B. ap. SIMIONESCU Ştefan jud. sc. ap.41. str. ap.Braşov Braşov.77.24. et.870 LEI 83.6.980. ap.18A.000 LEI 7. bl.89.300 LEI 108.1.1.6.4.9.8.3. bl. bl.277.241.089. jud.880 42.4.157.36.9 Mai.160 LEI 60. ap STANCIU VIORICA Braşov.Neptun.9. et. bl.Braşov Braşov.200 111. jud.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov. nr.Petuniei. nr.525. str.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov.17.786. bl.640 LEI 21.57.120.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6. bl. bl.2.20. bl. sc.186.467.De Mijloc.045.300 5. jud.750 14.744.3.450. et.Bras SIMON JANKA Braşov. ap.1.Braşov Braşov.2. str.Neptun. nr.27. nr.6. ap.B. str. SOARE CEZARINA ap.B-dul Grivitei. bl. nr. nr. str.920 LEI 59.750 LEI 101. bl.269.123.2.17.400 20.600. str.Republicii.187. str. sc.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.20.1. str. str.32.118. str.Braşov SITARU VIOREL Braşov.6. ap.800 13.A. str. ap.A. str.1.Braşov SZELYES CLARA Braşov.Republicii. ap.Braşov Braşov.4. nr.Bronzului.1.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.870 LEI 231. et.Braşov STOICA FANICA Braşov. nr.32.B-dul Victoriei.600 15. bl.7. str.5. STOICA GHEORGHE jud.Braşov Rupea.4. nr. nr.45.

Calea Bucuresti. str. Braşov. et.Bujorului.360 LEI 127.12.855. Hoghiz. bl.4.B.4. bl. str.200 LEI 88.7.2. nr. bl. bl. nr. str. nr.800 LEI 22. str.438.4. sc. str.503.1 Decembrie 1918. et. bl.192.27.124.48. str. str. str. str. nr. str.818. nr. ap. jud.Neptun.Livada Vulturului. et. TOFALVI ANNA ap.990.A.24. nr.000 LEI 8.13.078. sc. ap.670 LEI 84.1.483.Cetatii.800 LEI 23.666. TALABE MIRCEA 271.28. nr. bl. bl.4. str.Braşov Braşov.2.000 LEI 30 . sc. ap. nr. VARTOLOMEI VICTOR jud. nr. et. et. ap. sc.10.D. TR?MBITA? CORNELIA jud.D10.139.Braşov Braşov.94.C. ap.34.48.101.128.1.115. str.Cometei. ZAHARIA IOAN jud. str. nr. et.57.Branduselor .160. sc. nr. V?CARU ECATERINA ap.4.Alexandru Vlahuta. bl.1.Br THEIL GABRIEL Braşov. str.142.9. bl.Braso Braşov.620 LEI 103. str.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov.200 LEI 11. VOINA ION Braşov.680 LEI 549.4.27.3.Saturn. UNGUREANU CONSTANTIN ap. nr.A.240 98.Apelor.579.5.744.43. TOROK ALBERT jud.5.3.C.38. bl.845. nr. TRESTIAN ALEXANDRU jud. sc.250 LEI 72. ZAHARIE Ştefan jud.Mihai Viteazu.5. et.A29. str. bl. et. et. sc. str. str.C.B.Aleea Violetelor. sc. sc. ap. nr.23.000 LEI 35.Bujorului. jud. bl. bl. str. bl.A.8.B.63.800 LEI 145. TURCEA GHEORGHE jud. nr.3.1. ap.1.20.720. nr. ap. str.Braşov.5. sc.A.Piata Sfatului. ap.A.6.209. et. et.Prahova Braşov.400 LEI 13.B.7.133.B.4.Fagarasului. nr.140.169.Aleea Crangului.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov. j Braşov. bl. str. str.Braşov Braşov. bl. ap.C.250.B-dul Grivitei. et. nr.27. nr.C.553.720 LEI 42.22. sc. nr.Tudor Vladimirescu.562.54.A.208. jud.102.600 LEI 43.Bra Braşov.214. et. TIBA IONEL jud.160 LEI 23. jud.090. TAMA? MIRCEA jud.Braşov Braşov. jud. TRONARU MIRON ap. str.013.41A.D.10. ap.Braşov Braşov.18.Barbu Lautaru.12. bl. sc.2.1.2.571.Zorilor. TE?ILEANU TRAIAN jud.16. UDREA EMILIAN jud. et. VASILESCU VASILE jud. sc.600 LEI 99.26. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni.Sitarului. bl.Harmanului.11.800 LEI 43. sc. jud.8.Stefan Mironescu.120 LEI 30. et.Calea Bucuresti.13. sc. ap.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea. et.440.1. jud. nr. TORO ANA ju Braşov.C3.000 LEI 68.6. str. nr.1. ap.Lacurilor.B.B-dul Victoriei. nr.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov. et.1. str.600 LEI 6.Braşov Braşov.Fanionului. et.28. nr. nr.2. TOMESCU VERONICA ap.840 LEI 66.679. ap. nr.Mircea Cel Batran. VASILESCU STELA jud.403. str.400 LEI 47.227.43. sc. nr. TUDORACHE IOAN Braşov.017. sc.Braşov Braşov.580 17. sc.Avram Iancu .147.604. ap. et.25.2.690 LEI LEI LEI LEI 22.7.10.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. jud. bl. bl.2. jud.836. ap. TAMA? IOAN jud.61. bl.520 LEI 99. jud. bl. str. bl.6.500 LEI 31. nr. str.Braşov Braşov. Braşov. ap.B Braşov.200 LEI 22. ap.13.5. et.10. str. nr.8. et.I.49. str. ap.30. nr.A.7. ap.13.Braso Braşov.Zizinului. str.Alexandru Vlahuta.520 LEI 41.92.4.720 79. ap. ap. nr.520 LEI 43.406.Braşov Braşov. bl.Zizinului. str. nr.1. Braşov. sc.8. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.409. nr.Braşov Braşov.16.380.34. sc.2.6.33.3. et. str.133.36.000 LEI 20.60.Braşov Braşov.30. ap. et. jud. WAGNER ELENA ap.973.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov.

360LEI 33.1 AP. str.000LEI 16. Ionel Albu C.19 REŞIŢA. A. AP.1 AP.2A REŞIŢA. Ioan Avram D.860. REPUBLICII BL. ap.323. B?lean C. A.17 . Nicolina Anghel I.000LEI 10.727.790LEI 20.313.219. 24 IANUARIE NR.400LEI 5.20 REŞIŢA.Ioan Slavici. STR.372.000LEI 62. Florian Baba Ghe. PRIM?VERII NR. STR. AP. SC.307.934.000LEI 25.Braşov Bod.980LEI 11.000LEI 31 .I.6 AP. AP.14 REŞIŢA. AP. STR. B-DUL. HAMMER NR.072.967.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.645. Mircea Arcan Z. Ana Apostol C.2 .11. SC. SC. STR.190LEI 37.. V?LIUG NR. SC.18 ORAVIŢA.360LEI 51. Daniela Aspis I. SF?NTA VARVARA BL.15 REŞIŢA.H .11 ANINA. STR. Dumitru Anton C.3 REŞIŢA. AL.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud.395 REŞIŢA. C-tin.45 REŞIŢA.40 REŞIŢA.23.7 REŞIŢA. nr.3 . sc.373. Gheorghe Bâc? T.080LEI 80. SC.1 REŞIŢA.593.2.CUZA NR. STR. Mihai Wolfgang Bâc? D. B-DUL.Braşov 62. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.232.500LEI 26.11.3 AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16. Sofia B?lici P. Maria Asztalo? I. Maria Albu N.670.440LEI 72. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. SC. Ida Asztalo? Gh. Sandu Anton D. MIRCEA CEL B?TR?N NR.I. MIRCEA CEL B?TR?N NR.860. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr. AP.10 REŞIŢA.11 REŞIŢA.666.I. STR.3 ANINA.8 . Lazăr B?de? Ghe.18 .000LEI 25.818. V?LIUGULUI NR. STR. STR.7 REŞIŢA.8.D. C-TIN.360.740LEI 53. str. VERME? NR. Ion Anton Gh.080LEI 14.2 ET.CUZA BL. M.593. ZONA GĂRII BL.510. nr.2C REŞIŢA. C-tin. SC.097. PIA?A REPUBLICII NR.11 ORAVIŢA. STR.6 .B AP.120LEI 46.040LEI 102. SC.000LEI 51.162.840. Alexandru ADRESA BOC?A . Barna F. B?laj D.720.720LEI 37.475.186.. SC. SC.CUZA NR. KOG?LNICEANU NR.21 BOC?A. B-DUL. ALEEA NARCISEI BL.. ALEEA HERCULANE BL.200LEI 2.4.640LEI 11. AP. V?LIUGULUI NR. 2C REŞIŢA.12 REŞIŢA. STR. M.18 . Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F. Iosif Anghel D. EROILOR NR.591.8.2 .000LEI 12.AP.CUZA BL. CERNA NR.I. B-DUL.C AP.194 ANINA. B-DUL. STR.CUZA NR. SC.600LEI 27.2 AP. STR.4 AP.595.4 .680LEI 31. A.H . STR.483.000LEI 317. SC.000 LEI 22. B-DUL.409.I.12 REŞIŢA.21 COM. SC. C 13 . ZONA GĂRII BL.2 REŞIŢA.120LEI 78.200LEI 2. A.7.C12 . Dorina Balu Vasile Banuca Gh. OITUZULUI NR.1 ET.034.Braşov Braşov. A. B-DUL.37 .000LEI 13.3 AP.515. ALEEA BEGONIILOR NR. Iosif Babiak F.616. B-DUL.382.23.5 . B-DUL.720LEI 103.CUZA BL.15 REŞIŢA. Aurora Maria B?l?nescu D.640LEI 31.1 COM. Doru Nicolae Albu P. AP.9 REŞIŢA.B AP.600LEI 32. LUNCA POMOSTULUI BL.127. B-DUL.1 REŞIŢA. Gheorghe B?LEAN C.2 REŞIŢA.000LEI 41.Tudor Vladimirescu. SF?NTA VARVARA BL. SC. SC.200LEI 5. STR.I. STR.1 ET.000LEI 10.372. STR. Beniamin Adalbert Aspis I.A14. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.1 AP. Ilonca Ani?ei I.B AP.186. jud. Maria Alexandru P. STR. Ioana Anghi?oiu L. jud.12 REŞIŢA. VIILOR NR. Doru B?jenaru I..9 REŞIŢA.4 . BISTRA NR.15 BOC?A. bl.754.7 REŞIŢA. Vergina Ardelean T.

Domnica REŞIŢA.000LEI 11.10 Berbentea T.4. HOREA NR. Cecilia SC.2 Bosioc Ghe.3 AP. Nicolae ANINA II. AP.16 REŞIŢA.2. STR.750LEI 15.674. 83 A2 Boicea V.13 .7 AP.934. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR.000LEI 13.1 AP.000LEI 103. Ioana REŞIŢA.1 REŞIŢA.1 .4 Bondor M. STR. STR. RETEZAT BL. Ioan AP. Florica SAT ?O?DEA COM.158.271.Gheorghe Valeriu REŞIŢA. Anca Andreea REŞIŢA.1.000LEI 26.000LEI 265. SC. SC.400LEI 5. ALEEA ALB?STRELELOR BL. Nicolae AP. ALEEA PIERSICULUI NR.4. B?r?itaru C.10 Boghici V.000LEI 16.8. SC.497.19 Belcea Gh.11 .491.039. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.3. F?NT?NILOR NR. C?PITAN I. Tiberiu REŞIŢA. M?URENI .1. STR.584.744. SC. Bosioc Rodica SC.2 ET.690LEI 2. AP. Lucian Ioan REŞIŢA.2 Berbentea I.B6 .680LEI 8.BL.160LEI 10. AP.32 Borcianu L.29 ORAVIŢA .36 Bercea Ghe.677.Ioana AP.3 REŞIŢA . REPUBLICII BL. Nicu BOC?A .6 ET.1 .480LEI 580.44 .2 B?lin F.3 ET.1.284.000LEI 16. ET.680LEI 38.1 ET.2 .7 SC. Nicolae REŞIŢA.3 .?ARCULUI NR.800LEI 25.120LEI 205.7. ALEEA GUGU NR.2 ET.7 . Mina Minodora REŞIŢA.2 . SC. STR. STR.3 Bodea L.832. SC. STR. HERCULANE BL. SC.A AP. Paraschiva SC.26 . GURGHIULUI BL. Elena SC. CODRULUI NR. AP.13 .200LEI 181. TEILOR NR. SC.160LEI 53.7 REŞIŢA.280LEI 62.000LEI 25.286. Bo?neag-Cru?a P. Dumitru REŞIŢA.307. POPTELECAN NR.100LEI 7.2 Borcan N.32 Borcianu I. Vilma REŞIŢA. A Braia Rodica AP. STR.1 Bo?utar I.560LEI 26.1.520. CODRULUI NR. Ilie ET.307. BL. Ion AP. PANSELU?EI BL.2 AP.372. CRIVINA BL. POPTELECAN NR.360LEI 25.720. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.1 AP. STR.5 .669. IZLAZULUI NR. Beutur? D. SC.930.4 REŞIŢA .8 Borcianu Ghe.1 . PROGRESULUI NR.1 Bogza I.222.345.3 REŞIŢA . SC. ALEEA LIPOVA NR. NR. Bodonyi I. STR. ALEEA M?RGHITA? BL.4. BL.12 .20 B?rs?nescu I.34 Bobâlc? T. AP. STR. Bejinaru D.558.9 .683.571.2.054. Liliana SC. SC.376. STR.400LEI 32 .1 ET.302. CAEN BL.10 Beta P. B-DUL.3.1 AP.000LEI 26. AP.5 . Manole REŞIŢA.510LEI 27. FURNALELOR NR. ALEEA HUNEDOARA BL.186. SC.280LEI 3.111. SC. STR. B?rbieru Anica AP.8 CRAIOVA.3. C?PITAN I. STR. AP. Ileana Dorina REŞIŢA.C. SC. HERCULANE BL. STR.15 Buhnea C. SC.232.400LEI 30. Petre AP.920LEI 46. ZONA GĂRII BL. Marius Florin ANINA.340.000LEI 24. STR.477. SC.20 REŞIŢA. SC.32 Boru D. STR.A AP. Viorica REŞIŢA.12 REŞIŢA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.7 Bihoi Gh. B-DUL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Mihai Boc?a STR.5 REŞIŢA.34 REŞIŢA .3 AP.A AP. SC. SC.160LEI 20.25. STR.360LEI 14.2.212.3 ET.10 7.1 .2 AP.1 REŞIŢA.240LEI 5.44 Bojan I.483. STR.21 REŞIŢA .1. Bujanc? C. STR.600LEI 20.000LEI 15. DOBROGEANU GHEREA NR.040LEI 282. DOBROGEANU GHEREA NR. ALEEA BREAZOVA BL.278. DRUM NOU NR. Bogorodea Gh.2 AP.600LEI 9.1.000LEI 10.5 Bejat M. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Stelu?a Georgina REŞIŢA . 64 Bold A. Terezia Ana BL. Tiberiu REŞIŢA. Nicoli?a ANINA.2 .4 AP.744.1 Bobâlc? T.2 AP. STR. Ioana AP. STR. Aurelia REŞIŢA.4. CODRULUI NR.2 Bud N. SC.269.9 REŞIŢA .

8 BOC?A .760LEI 92.000LEI 57.1 .26 . CALEA SEVERINULUI NR. AP. Ana Cazacu Perian P. AP. Dorina Aurelia Cîrjaliu C.488. Adina Marioara Cristea T. Florin Cristian REŞIŢA .3 .160LEI 32.200LEI 47.2 AP. MUZICESCU NR.400LEI 67. STR.25.745.000LEI 8. SC. AP.2 AP. 1918 BL. STR.A AP.980LEI 20.1 ET. STR. SC. Elena Cruceru Gh. P?tru Burtea P. STR.000LEI 9.770LEI 130. AL . 1 .1 REŞIŢA .380LEI 71.1 ET.6 REŞIŢA .059.A ET.488.810. AL.467.6 ANINA .12 REŞIŢA . E 8 . SC.CORVIN NR.930. STR.4 .2 ET.5 REŞIŢA .RODNEI BL. F?G?RA?ULUI BL. Liana Chiseli?? E. PANDURILOR NR. REPUBLICII NR.10 . AP. SC.542. 142 BOC?A .2 REŞIŢA . Ion Lazăr Cega V. PANDURILOR NR.37 .4 REŞIŢA . 8 REŞIŢA . AP.2 ET.070.860. Octavian Costea V.337.6 .327.1 CARANSEBE? . B-DUL. Cornelia Creţu I.784.120LEI 71.200LEI 33 . S?LCIILOR NR. Elena Cr?guia P.D ET. AP.6 SAT VERME? NR.2 . B-DUL.744. SC. AP.960LEI 51.039. Mihai Chelaru M. CUZA BL. AP. DAMASCHIN BOJINC? BL. B-DUL.1 AP.297.4 SC. GEORGE ENESCU NR. 1 DEC. C AP.6 ORAVIŢA .000LEI 56. Ioan Chioaru G.400LEI 7.3 ANINA .000LEI 18.28 REŞIŢA . 5 A .000LEI 72. Dan Coicici B.9 REŞIŢA .5 .3 REŞIŢA .7 .540. SC. SC.5.1 .1. Mihaela Cîrjaliu S.10 REŞIŢA .1 AP. RODNEI BL 4 .160LEI 440. SC.Doina(Balaban I. E 3 .13 COM .26 .Bujanc? I.STR. ZADEI BL. Petru Cârpaci D.20 REŞIŢA .489. Dumitru Butu A.320LEI 4. AP.6 REŞIŢA .7 . SC.564. Stelu?a Ciapsa P. AP.372. SC. MONICA Ciuculescu I. 13 DECEMBRIE NR.F ET. STR.1 . I. SC.STR. ZONA GĂRII BL.19 REŞIŢA .545. Petric? Chiba C.800LEI 23.960LEI 33. REPUBLICII BL.2 REŞIŢA . B-DUL. SC. E 4 .300LEI 323.4 .1 ET.703. SC.18 .Gheorghe Chis?li?? Gh. Maria Lucia Ciocoi A.840LEI 15. MUNCII BL.7 .178. Petru Com?a T. SC. ALEEA ZADEI BL. Mugur Dumitru Cheiac I. AP.1 AP. 1 REŞIŢA .500LEI 77.B-DUL. Eleonora CIOROGAR E.6 REŞIŢA . B 3 .2 REŞIŢA .1 REŞIŢA .000LEI 44.46 REŞIŢA .008. NR. SC. E 8 . SC. STR. C 7 . Petru Cra?ovan V. AP.604.606.A AP.2 A REŞIŢA . SC. STR.3 REŞIŢA .26. Elena Cioca S. Aurel Corcan A.27 REŞIŢA .8 .2 . TRADAFIRILOR BL.STR.054. B-DUL.B ET.621.1 ET. AP.980. AP. STR.1. LERNI?EI NR. ZADEI BL.870LEI 2. B-DUL. SC.2 REŞIŢA .2 AP.3 .1 .10 REŞIŢA . C . BR?DET BL.2 AP.046. Florea Titus Cega I. REPUBLICII BL.812.1 ET.800LEI 32.7 . SC. INDEPENDENŢEI BL.4 . SAT VALEA MARE .400LEI 10.153. AP. Nicolae Constantin Ciuta I. STR.600LEI 28.SC 1 ET.7 REŞIŢA .350LEI 31.1 AP.2 AP.5 REŞIŢA .F?G?RA?ULUI BL. AL. ALEEA ZADEI BL.720LEI 289.2 ET. STR. SC. Lazăr Cârpaci P.1 .1 .957.6 AP.2 .667. SC. STR.1 ET.27 REŞIŢA . CAEN BL.155 REŞIŢA . Elena Burtea M.040LEI 41. SC.4.2 AP. MOLIZILOR BL.729.18 BOC?A .1 AP.2. I.13 . ALEEA GALAŢI BL.13 . MUNCII BL.000LEI 2. 6 C SC. GURGHIULUI NR. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. SC. Ilie Burtea A.F?RLIUG . Floarea Cinc? P.18 REŞIŢA . P-?A.5 107.A AP.4 .20 REŞIŢA . SC.MUNCII NR. AP. P?A REPUBLICII NR.339.232. Radislav Colojoar? P. Ioan Cozman G. SC. Vasilic? Cotrean?i ?t.000LEI 34. AP. STR.840LEI 49.000LEI 36. Mircea Cristescu F. Emilia Cernescu C.10 REŞIŢA .1 ET. INDEPENDENŢEI NR. STR. STR. SC.488.1 ET.834.120LEI 14.000LEI 17.280LEI 56. Lucian Cruceru C. CAEN BL.Doina) Ciula C.600LEI 41.637. STR. AP.200LEI 7.100LEI 16.14 . Gheorghe Călin P. AL. ALEEA TRANDAFIRILOR BL.186. ALEEA ROMAN BL. SC.

AL. TRAIAN DODA NR. VL?DEASA BL.2 REŞIŢA . 18 REŞIŢA .068.010LEI 53.1 REŞIŢA . 4 . P-?A.Dumitru Fran? A. GOLULUI NR. 8 .12 REŞIŢA . AP. 1 B . SC 2 ET.000LEI 21. 4 .SARMISEGETUZA BL. 2 .5 .22 .9 REŞIŢA . 2 .179. ?IGL?RIEI NR.6 .089. STR. AL .920LEI 17.6 .Ervin Encu?escu N.9 ANINA .540.20 REŞIŢA .860.760LEI 155.4 REŞIŢA . SC 1 ET.565.560LEI 47. STR. TINERETULUI BL. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 3 ET.1 ET.Dorina D?n?cic? N. AP.Simona Fran? N.520LEI 5. 15 REŞIŢA .2 AP. AP. STR. 2 REŞIŢA .Cornelia Florea S. MIRCEA CEL B?TR?N NR.390LEI 4. Claudia Diaconu D. SC. AP.720LEI 30. STR. 21 REŞIŢA . 125 REŞIŢA . COZIA NR. P-?A. STR. 1 .86 REŞIŢA . AL. RE?I?EI NR. SC. AP.840LEI 28.Victor Filip Gh. 142 REŞIŢA .600LEI 137. Ioan Dragu Ghe. I. Doina Dumitra?cu C. SC. SC. ION VIDU NR.217.2 SC 1 . SC 1 .CPT.810LEI 48.2 ET.Ioan FARCA? I.Ludovic Derbac V.077.741. DRUM NOU NR. Marin Ebinger C. 1918 NR.302. AP.2 REŞIŢA .7 SC.Tunde) Fiat P.1 . Elisabeta Dogaru A. 7 . 21 BOC?A . 7 . F?G?RA?ULUI BL. 1 . 2 BOC?A . STR.1 ET. SC.F?T?NILOR NR. MILIAN Fazaka? S.640LEI 26. 1 .2 .413.400LEI 28.400LEI 63. I.9 . Pavel Duma D. STR. 3 CARANSEBE? . AP. CIBINULUI BL.760LEI 34.4 . P-?A. STR. 6 REŞIŢA .2 ANINA . B-DUL AL.720LEI 58.3 REŞIŢA .1 .1 REŞIŢA .085.LILIACULUI NR. SC.250LEI 73.680LEI 68. Claudia Delschand L. STR. MUNCII BL.600LEI 15. CPT. Maria Dana P. CODRULUI BL. CUZA BL.ZADEI F.9 . SC.9 .960LEI 34 .766.520LEI 51.6 .4 .500LEI 39.040LEI 7. 1 DEC.13 REŞIŢA . E ET.182.250LEI 5. BA?OV?? NR. AP.1 ET.934. AP. STR.1 AP. STR. Ana Dia L. AP.Miron Delschand L.175LEI 18.3 . 9 REŞIŢA . ROMAN BL.1 ET.8 . MUNCII BL. AP. 3 ET.Bujor Freisz A.969. SC.2 . HERCULANE BL. I .880LEI 14.37 .1 ET.86 BOC?A . Florin Nicolae Dr?ghicescu L.912. Constantin Doran M. TRAIAN DODA NR.720LEI 212. PROGRESULUI NR. ION VIDU NR.600LEI 13. STR.800LEI 69.1 ET. Ion Dragoescu I.F?T?NILOR NR. 5 REŞIŢA . AP. 20 REŞIŢA .Curpa? N. AP. STR. 1918 BL.1 . SC.1 AP. 4 . 2 .720LEI 5. Lic? Dr?gan T.010.573. AL. STR. AP. 1 DEC. STR.962. A ET. 3 .777.Adela Encu?escu V.696. Dorica Dana M. DRUM NOU NR. ET.1 REŞIŢA .Flavia Ingrid Freisz I .36 REŞIŢA . STR.13 . POPTELICAN NR. 20 REŞIŢA . SC. STR.648. 15 REŞIŢA .720LEI 7.418. AP.Ioan Vasile Fota P.2 ET.614. ZIMBRULUI NR. Danil D?n?cic? D. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I.20 REŞIŢA .5 ET.246. IOSIF VELCEANU NR. STR. 1 DECEMBRIE 1918 BL. 1918 BL.467.D. SC.14 REŞIŢA .000LEI 39. STR.4 .840LEI 45.960LEI 6. SC. SC 2 ET. Iosif Mircea G?RGHESCU G. ANA FARCA? P. 1 DEC.Tunde(Penzes S. Persida Damian P.779.1 .205. SC.935.1 ET.6 17.8 REŞIŢA . AL. AP. B-DUL.289. 27 REŞIŢA . STR. STR. SC. AP. IOAN POPTELECAN NR.422. GHEORGHE GEANGU? C. SC.840LEI 13. STR. 18 REŞIŢA . SC.184.211.912.520LEI 46. B-DUL. STR.000LEI 186.2 AP.227. B-DUL. STR. AP.360LEI 3. RE?I?EI NR. AL.1 AP.1 ET. 4 REŞIŢA . 6 COMUNA VERME? NR. A 2 .259.Silvia Filimon V. 5 . Ilie Dintean Ghe.186. ADALGIZA ANCA REŞIŢA . 5 .140LEI 2.535. STR.

VULTURILOR NR. 2 REŞIŢA .2 REŞIŢA .280.1 ET.PETCULESCU NR. SC. 21 REŞIŢA . 15 COMUNA CARA?OVA .800LEI 375. STR. ION IASINOVSCHI D. STR. A . REŞIŢA .240LEI 22.760LEI 20. AP. STR. SC.360LEI 13.STR. A . LIBERTĂŢII NR.32 . IOAN IENI G. ET. STR.337. SC.2 AP.1 SC. STR.1 .120LEI 18. B-DUL.112.348.3 ET. REPUBLICII BL.V?N?TORILOR . DOINA CARMEN HRI?CU I. B-DUL.600LEI 93.440LEI 23. NICOLAE HOLHO? N. NR.960LEI 21. PĂCII BL. STR.000LEI 45.37 . 1 ET. GRATZ BL.13 SC. BERZOVIA .PETCULESCU NR.744. SC. ION CORVIN BL. 1 AP.Ghen? V. B-DUL. IOAN HRI?CU I.1 ET.STR. SC.P-?A. SC.000LEI 2. SC.609.1 ET. ION GUGEA N. SC.000LEI 35 . GHE.Victor GOLDEA A.STR.982.977.1 ET.1 AP.8 REŞIŢA . DORICA IENE?EL GH. B 10 . STR. 2 .136. NR.459. NICOLAE GURAGATA A. 26 REŞIŢA .600LEI 47. PETRU MAIOR. NR.760LEI 21. 8 . ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A.160LEI 80.040LEI 24. 28. 9 REŞIŢA .440LEI 88.Ana GROZAV D. 6 REŞIŢA .000LEI 4. B-DUL.2 REŞIŢA .STELA IENEA I.2 .573.870LEI 43.800LEI 65. MARTIN GHERA P. AL. MARIA IC? I. REPUBLICII NR. AP. NR. GEORGE DANIEL IENI M. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.800LEI 49.000LEI 43. 2 AP.HORIA NR.Mircea Groza S.335. ET. 24 .32 REŞIŢA .480LEI 35. ROZALIA GHERA GHE. AP.A.573. ELENA REŞIŢA .590.1 ET. 1 AP. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V. ET. N.640LEI 3. SC.741. REPUBLICII BL.264. A .1 ET.357.058. 6 REŞIŢA . VULTURILOR NR. B-DUL.3 .3 ET. B-DUL. CALEA. STR. 23 .2 AP. 7 REŞIŢA .13 SC.040LEI 92. GUGU BL.AL DACIA NR. 36 REŞIŢA . NR. STR.058. AP. 1 ET. B-DUL.1 AP.STR. 2 . STR. TITULESCU BL.TIMI?ORII BL. SC. 1.2 . SC.4 .Liviu Petru Graumann I.320LEI 6.862.1 . ELENA GUGEA I. 1 COM.400LEI 28. 1 DEC 1918 BL. C 11 .200LEI 14. IUSTIN IENI I.Ogrin Petru Gl?van R. STR.2 AP.8 ANINA .369. SC. AP. A AP. DOREL VASILE GORGAN V. 8 COM. F?G?RA?ULUI BL. B-DUL. 2 .925LEI 21. M?GURA NR.750.877.840LEI 5.804.3 AP.Eduard GR?DINARU Z.4 . AP.520LEI 19. STR. STR. MIRELA LIANA Goldea I.280LEI 153.830.2 .Lilica Liliana Gogoloiu I. ELEONORA HOZAI P.2 56. 26 REŞIŢA .Doina Goldea I. AP. 4 REŞIŢA .785.420LEI 126. AP. 6 REŞIŢA . STR. VICTOR IOAN Goruian I. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A. 138 REŞIŢA .040LEI 2.32 .AL ALB?STRELELOR NR.111.A.30 COMUNA CARA?OVA .155. NICOLAE Glava O.366. VULTURILOR NR. 8 BOC?A .G. REPUBLICII BL. RODNEI NR.4 ET.2 AP.4 REŞIŢA .284.8 . 24 IANUARIE NR.988.1 . 12 REŞIŢA . 10 REŞIŢA . AP. 6 REŞIŢA .G. 4 . LUCIA HADA C.393. SC. 1 A . MARIA GORGAN V. SC.22 . STR.084.080LEI 42. 2. STR. 24 IANUARIE NR. ET.860.103. I. SC.780LEI 32. CUZA NR.299. 3 REŞIŢA .n.063.28.417.680LEI 41.3 .800LEI 8. 12 REŞIŢA .6 REŞIŢA .Pavel GHEORGHE I. NR.21 . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. SC. 4 BOC?A STR. Z?RANDULUI .BUZIA? NR. M. B ET. 1 AP. 24 .ERNST DĂNILĂ Groza P.8 REŞIŢA . AP. 19 REŞIŢA . AL. 30 REŞIŢA .280LEI 452. ILEANA GROLMUSZ S.5 REŞIŢA . STR. 6 AP.960LEI 30. SC. DOJA NR. ZORLEN?U MARE .2 . 3 REŞIŢA . LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I. SC.135. 3 REŞIŢA . 11 REŞIŢA .S?LA? DEALUL MARE f. AP. ET. E AP. SC. REPUBLICII BL. ROMANILOR BL. 3 .Valentin Calin GORGAN I..

REPUBLICII BL. ZADEI BL. VICTOR REŞIŢA.1.767. AP.65. AL.200LEI 36 .2 REŞIŢA. B-DUL.560LEI 15. STR.848. 2 AP. SC.3 ET.1 ET.4.445.400LEI 40. SC. STR.000LEI 23. T?RNOVA .160LEI 11. RETEZAT NR.520LEI 24.4.2 . KELLER H.520LEI 11. NR.3 LUNGU D. 1.GROZA MOISE BL.3 ET. AL. BREAZOVA BL. VARVARA BL.055. 1 ET. 12 L?C?TU?U V. 2 ET.996. ZORLEN?U MARE .26 . AP.1 ET. B-DUL. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. STR.120LEI 50. AP.6 . ANA ET. SC.3 REŞIŢA.4.2 . ION COM.TINERETULUI BL. R. LUPAŞCU P. 9 ILIA V. GHEORGHE REŞIŢA.2. MARIA REŞIŢA. 5 SC.534. STR.280LEI 25.5 .302. SC.800LEI 40.2 ET.090. MIHAI REŞIŢA. LENU?A REŞIŢA.8.6. 2 ET. 6 B SC.5 LENGHYEL A.471 REŞIŢA. 28 LUNGU D.3 ET.2. NR.3 LUCHICI I.22. CUZA BL.35. 322 MANCIU D. AP. C-TIN REŞIŢA.794. ION COM.101. 10 LAZEA GHE. STR. AURELIAN REŞIŢA.100LEI 56. HORST CAROL BL. AL. I.1 ET.3 . T?RNOVA . MARIA REŞIŢA. AL. MĂRĂŞEŞTI NR. AL.6. SC. IOSIF REŞIŢA. SC. UNIRII NR. NICOLAE REŞIŢA.10 REŞIŢA. HERCULANE NR. 3 ET.558. 4 AP.2 . F 6.800LEI 51. AP.14 REŞIŢA. B-DUL. SC. NR. SC. NARCISEI BL.6 IMBRI P. AP. 65 KOLLMANN L.G. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA.18 . STR.201.A ET.160LEI 88.3 .1 ET.571.299.644. ŞincaI BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. MARICELA BOC?A. SC.760LEI 8. AL. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. I.800LEI 63.5 KAPROS F. A AP.18 LUNGAUER M. 1 ET.000LEI 51. AL.5 .1 .26 . AP.331. MARGARETA .320LEI 41. REPUBLICII BL.200LEI 78. ELEONORA 41.040LEI 34.760LEI 7.120LEI 12.800LEI 21. HAMMER NR.2 .269. AP.403. PANSELU?EI BL. SC.6.223. SC. MARCU I.16 A ILE? I. SC. CUZA BL.860. PAVEL AP. 21 . AL. IOAN AP.760LEI 6. LUPENCIA H. 3 ET. SC. AP. H.233.3. SC.450. CORNELIA REŞIŢA.PINILOR NR. AP. PETCULESCU NR.23 IRINCA M.488. MARIA MIRELA ANINA.760LEI 6. SC. FAG?RA?ULUI NR.960LEI 71. VALENTINA REŞIŢA.5 KELLER P. AP. GHEORGHE ET.100LEI 32. AP.073. VESELINA REŞIŢA. 4. 2 AP. PETRU MAIOR NR.550LEI 50.2. STR.775. I. IOAN 12 JURA M. SC.501. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.29 IOV?NESCU D.450. GHE. DORINA MARILENA REŞIŢA. AL.445.063. SC.7.A. KOCZKA M. 2 JURMA GHE. 1 AP.160LEI 22.017.26.1. LUPU V. V?RVARA AP. CRISTINA REŞIŢA. STR. 2 ET. B1 .008. STR. TEILOR NR. 1.063. B-DUL A.12 MANCIU I.120LEI 20. B AP. EUGENIA REŞIŢA . ECATERINA REŞIŢA. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.M.3. CONSTAN?A AP. 4 MARCOVICI D. 1 ET.3 . NR. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR.REVOLU?IA DIN DEC.573. 1 LIN?A I.2 ET.410LEI 13.29.9 MARCU P. MIHAIL AP. STR. ILE? I. SC.REŞIŢA . AP. SC.520LEI 24. STR. JUNC I.1 AP. STR. ROMAN BL. SF. BAZNA BL. 9 REŞIŢA . IULIAN REŞIŢA.11 MACEDOLEAN T.2 . 3. ET.690.000LEI 25. AL. SC.A 3 SC.3 AP.118 REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL. SC. MACILOR NR. STR.339.10 REŞIŢA.800LEI 24.040LEI 29. B-DUL.991.3 IZVERNICEAN N. B-DUL. ELISABETA ANINA .160LEI 33. B-DUL. SC. 2. AP. 3.330. SC. LUP?AN M. BL. 16 REŞIŢA. 261 LORIN?I A. 2 AP. CARTIER SECUL . I. CUZA NR. 13 MANDA C. EUGEN SOFRONIE AP.190.640LEI 19.000LEI 51.360LEI 36. STR. 2 AP. FAG?RA?ULUI BL. 8 REŞIŢA . STR. SC. FLORIN COM. B-DUL . HORIA BL.

STR. 1918 BL.1 ET.264. AP.400LEI 12. M. STR.1 ET.15 37 .236.25. I. STR.1 ET.200LEI 24.028.REPUBLICII NR.408. STR. STR.3 MITRU S. 30 SC. ILIE MEZIN M.B MINEA P.063.1. AL.600LEI ANINA.1 . 20. MINODORA MARIA REŞIŢA.280LEI 12.4 ET. STR. VASILE COM. SC.040LEI 51. AUREL.4 MUTA?CU ?T. CERNA NR.15 TIMI?OARA STR. STR. C.55 NICOLAE GHE. ET.1 ET.VARVARA BL. P-?A. I. SC.2 ET. AP. SC. B-DUL A. STR. P-?A.494. LOGA NR. LIVIA AP. ET.260. STR.4 .17.000LEI 18. ?ARINEI BL. NERG?NI?A NR.6 CARANSEBE?.838.16 MUTA?CU S.000LEI 41.337.8 BL. V?LIUG . JANETA ME?IN? C.700LEI 12.941.1 . GEORGE ENESCU BL. 1. REŞIŢA.842. GUGU NR.490LEI 47. CUZA NR.400LEI 26. ION MENGU I.. SC. 1918 BL. NARCISEI BL.4 MUTA?CU P. MARIA REŞIŢA. VLAICU NR. NR. AP. SC. STR.18 NEAGU F. 6. STR. AP. NICOLAE M?T?SARU C.20 MOISA GH. P.28. VIORICA SORINA REŞIŢA.558. SC.3 VALERIA E.MARIAN ?T. B-DUL . AL.REŞIŢA.2. 1 A . SC.6 NICOAR? D. 4 ET. HORIA BL.037. SC.27 MOISI A. AP.2 TIMI?OARA . AP.384.STR. STR.2 . 2 REŞIŢA.446. 1 AP. SC. 1 DEC. ELLA MARIE?AN M. 55 51.6 MUNTEANU C. NICOLA M.840LEI 15.C ET.000LEI 31. ADAM REŞIŢA.19. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C.640LEI 38. MIHAI REŞIŢA.270. EFTIMIE MURGU NR.3 CARANSEBE?.280LEI 18. FRANCISC CARANSEBE? .400LEI 3.000LEI 13.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA. CRISTINA REŞIŢA.360LEI 310. L.2.151.600LEI 46.NEM?OC NR.B MINEA I.5 REŞIŢA. STR. SC. 8 MOLDOVEANU .656. I.1.971.PROGRESULUI NR. STR. 1 DEC. BL.8. MARIN MIDRIK A.560LEI 73.4 MODREA D. STR.3 AP. CĂLĂRAŞILOR NR.400LEI 71. 7 REŞIŢA.376.2. 1 AP. MOISA M. 14 REŞIŢA.4.MARTIR M. 45 REŞIŢA.2. AP.800LEI 1. AP.1. AP. CARAGIALE BL. SC.860. STR. NR.403 MUNTEANU M. AP.6 . MARIUS REŞIŢA.767.14 AP.36 REŞIŢA. 1 A .REVOLU?IA DIN DEC. STANCO AP.2. 1 DEC.8 MUSTA?? P.4.600LEI 7. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. IOAN AP. ALEXANDRU REŞIŢA. B-DUL.27 NICOLAE A.760LEI 116.000LEI 14. STR. AP. STR.480LEI 35. ET. LIANA DELIA AP.10 REŞIŢA. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. SC.1 ET NICOLAE A. AUGUSTIN MILA POP T.720LEI 37. 2 ET.000LEI 13. SF.768. CARAGIALE BL.254. TIN.24 REŞIŢA. B-DUL.494. GEORGE BL. SC. CUZA NR.A ET.2.669.1 ET. CLAUDIA 2 AP. A. STR. AP. AP.695. SC.7. MARIA MICU A. MARIA TIMI?OARA .3. HORIA NR.600LEI 73. GUT?I BL. I. STR. MARIA REŞIŢA. GHEORGHE AP.600LEI 44.483.000LEI 29.15 NICOLAE T. FRANCISC REŞIŢA. B-DUL.23. D.28. MARGINEA NR. GHIOCELULUI NR. AL.046.906.794.SZEP.6 NICOAR? S.6. CHIRIL REŞIŢA.4. ELENA AP. 20. AURORA AP. STR. STR. SC.040LEI 147. 1918 BL.7. GHEORGHE C.665.42 NAGY F. SC. VASILE LUCACIU NR. L.800LEI 9.21. SC.10 REŞIŢA.861.STR.040LEI 13.2. RODNEI NR.F .1 ET. MARIA MARIN I. SC.16 REŞIŢA. P-TA. NERG?NI?A . B AP.27 REŞIŢA.1 ET.653.000LEI 94.166. AP.002. ET.10 REŞIŢA.040LEI 24.1. ET. 2 ET.000LEI 18.30.7 ET. STR. SC. 3 REŞIŢA.1 ET.4. SC. ?ARINEI BL.B AP.533.3 .M?RGHITA? BL.6 REŞIŢA . SC.200LEI 108.24 REŞIŢA. FLORICA MIC?A F.3 NEGRU GHE. HORIA NR. STR.

228.558. SC.540.980LEI 79. 6A PERA I.744.090LEI 9. SC. SOFIA AP.026. STR.066. PETRU REŞIŢA. FLAVIA AP. NR. HUNEDOARA NR.890.POLICLINICII NR.C ET. B-DUL.744. SC.F?G?RA?ULUI NR. LILIACULUI BL. EMILIA AP.3. SC. CUZA NR. GABRIEL BOC?A. NR.FRUNZEI NR.12 P?TROI I.372.074.3.400LEI 76. RODICA REŞIŢA.850LEI 42. MARCU MOLDOVA NOUA. AP.14 ONEL C.096.12 PITIC? GH.D ET. ION AP. IOAN REŞIŢA. N.24.600LEI 10. IONICA BRĂILA. LUNCA POMOSTULUI .1 NICOL?ESCU P. ET.?ARCULUI NR.9 PEICA P.074.960LEI 3. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. 4 SC.040LEI 15. SC.12 P?TRU GHE. NECULAI REŞIŢA.10.240LEI 12. AP.2 REŞIŢA.998. 126 OBER?TERESCU N.11 NIORBA D.5. SC. MIHAI COM.1 ET. PALL ?T.400LEI 24.645. SC.12 P?SUL? P. PIRCEA P. AP. ELISAVETA AP. OCTAVIAN REŞIŢA. L?PUSNICUL MARE.GR?DI?TE NR. SC.000LEI 116. 1918 NR.13 .840LEI 7. I. AP.2. AL. AL. AURELIA AP. 29 P?CURARIU N. SC.5. PASCARIU I. STR. FELIX NR. NICOLAE PETRU REŞIŢA.65 P?LEAN I.31 .520LEI 235.2 NICOLAU N.4.2. BĂLCESCU BL. 12 SC.3 ET.781.281. CEDOMIR AP.5 REŞIŢA. STR. 7 PATAKI C. NEGOIULUI NR.000LEI 23.441.2.040LEI 20.1. STR.1. COSTACHE REŞIŢA. STR. BL.180.19. STR.17 OBER?TERESCU D. OPRI? T.3 NICOL?ESCU R.PROGRESULUI NR.860.11 PA?CU D. OBER?TERESCU D.STR.4. STR.2. AP. AP. AP. P?TRU D. OLARIU C. LILIACULUI BL. CENTRU DOMAN NR. STR. AP. B-DUL.7 NICOL?ESCU I.480LEI 48.3.19.1.17 PAMFILE A.3 ET. AURELIA REŞIŢA. AP. C ET. AP.24 . MARIA REŞIŢA. ROMAN NR. 1 DEC. STR. AP.16 REŞIŢA. STR. MARIA AP. ZORLEN?U MARE . SC.A 22. DUMITRU COM.000LEI 2. AL. SOFICA RODICA REŞIŢA.680LEI 86. LILIACULUI BL.3 PER?A I.100 REŞIŢA. AL. CARAGIALE NR.120LEI 2.F ET.600LEI 222. EFTIMIE MURGU NR.3.200LEI 420. STR. AL. RODNEI BL.B-DUL.3 ET. SC.800LEI 68.760LEI 21.F?G?RA?ULUI NR. PAUL REŞIŢA. CHI?IN?U NR.504. SPORTULUI NR.. 5. ANTONICA REŞIŢA. SC. L.648.319. IOAN VASILE SEBE? STR. IOAN AP. SC.8.000LEI 14. AP.525.9 OG?RLACI I.200LEI 101.542.2.REPUBLICII NR. IOAN REŞIŢA. STR. STR.444.3.E ET. SC.A PANCU A. SC.450.000LEI 24.9 REŞIŢA.1. B-DUL. L?PUSNICUL MARE. AL.5.5.B ET.2. DUMITRU BOC?A.520. ROMULUS ANINA.B ET. STR.9 OG?RLACI P.800LEI 38 .65 P?SUL? P. BREBU.22 PETRICI A. NR.600LEI 23. SC.7 ONOZO B. SC. DOINA ANINA.3 ET. MARIA COM.550.4 REŞIŢA.9 REŞIŢA. MIRCEA AP.11.883.B ET.087. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AP.14 P?LEAN GHE.200LEI 16. 3 NIORBA D. STR.3 ET.G1. 5.400. NR. STR.000LEI 253. STR. AL.720LEI 125.600LEI 36.GHEORGHE DORU REŞIŢA. DĂNILĂ 8 AP. AP.7.374.POLICLINICII NR.000LEI 20. 302 OG?RLACI C.12 P?SUL? P.10 REŞIŢA. SC. AL.200LEI 10.1 TIMI?OARA .2 .GR?DI?TE NR. UZINEI BL. ROZALIA ET. SORIN TITEL NR.15 PERI?-BENDU I.6. I. NICOLAE ANINA.1 ET.000LEI 2. ANA AP.1 ET.685.2.13 DEVA . AP.1.8.870LEI 51.800LEI 51.780LEI 168. CENTRU DOMAN BL.233.892. SC.1 ET.400LEI 123.171. ELLEN REŞIŢA. 1 ET.4.A5 SC.50 PETRU O.3. SOFIA COM.855. 5. MUNCII NR.840LEI 47.5.1 ET.6 P?V?LUC? C.000LEI 3.11 REŞIŢA. CORNELIA REŞIŢA. TU?NAD NR.REŞIŢA. AP.156. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR.302.526.SECA?ULUI NR.

GUT?I NR.2. STR. TOMA BOC?A.4. STR.334.5.809. AP. A3. ELISABETA REŞIŢA. SC.800LEI 25.1.5.860.44 RITE? N. DORU PETRIC? REŞIŢA.1.C P?NZARIU GH. MARIA REŞIŢA.520LEI 20.750LEI 23.1 . GHEORGHE ET. AP.4. SPIRU REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.720LEI 44. AL.5. PETRU MAIOR NR. ROMANI?EI NR. AP. AP.3.1 ET. STR.43 REŞIŢA. CARMEN ET. SCHAFFER C.C AP. SC. AL. SC.600LEI 13.11 RADICI P.877. DUMITRU SC.4. AL. SC.A. SC.44 ROBECI GH.892. F?G?RA?ULUI NR. EROILOR NR.600LEI 18. P-?A.440LEI 23. STR.794. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.040LEI 77.880LEI 36.928.400LEI 17.084. LUDOVIC REŞIŢA.1.2 ET.22 REŞIŢA.680LEI 26.480LEI 101.3.539.200LEI 8.3 ET. ?ARINEI BL. REPUBLICII NR. IOAN POPTELECAN NR.G.8 REŞIŢA. DUMITRU REŞIŢA. PETCULESCU NR. PAVEL REŞIŢA. STR. AP.850LEI 52. SC. SC.44 RITE? P. G. AL.38 PU?U I. SC.2. SC.1 PUICAN M.2.11 RADOMIR I. SC.786. IOSIF REŞIŢA. MOCIUR NR. SC.358. PETCULESCU NR. TOMA AP.16 PORU?NIUC GHE. STR. STR.217. AP. AP. AP.3.559. AL. LUCIAN VIOREL ET. AP.8 BOC?A. ACHIM REŞIŢA. BUTOV?? NR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V.4 RADICI A.839. AP.5. B-DUL.15 REŞIŢA.304.4. AP. STELIAN CARANSEBE? . NICOLAE P?NZARIU A.2 AP.2 SECO?ANU I. PANSELU?EI NR. GHEORGHE REŞIŢA. CPT.3. AP. AP.227.5 PUREA R. ET.5 PU?CA? I. CAZ?RMII BL. SC. POPESCU GHE.3. STR. MARIA REŞIŢA. HERCULANE NR. AP. ROMANI?EI NR.967.760LEI 18.779. AL. TRANDAFIRILOR BL. ROGOVEANU T.36 REŞIŢA. MARICICA AP. SC.2 ET.906. BUTOV?? NR.000LEI 25.2 RACZ L.6 REŞIŢA . SC.6 39 .2.A AP.491. HERCULANE NR. CALEA TIMI?ORII NR. SC. GEORGETA CARANSEBE? .PI?IGOI M.3.4. STR.33. AL. STR. TEIU?ULUI NR.8.3.004. SC.440LEI 10.7.200LEI 33.15 POPESCU I.000LEI 29. 1 AP. STR.200LEI 34.000LEI 67. SC.3 ET.800LEI 50.440LEI 145.712. AP.13 SAVA TEODOR REŞIŢA. ION CORVIN NR.2. ZADEI BL.1 AP.1. STR.000LEI 14.5.2 REŞIŢA.13. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.5.1 ET. AL.480LEI 9.2.1 ET.1. SC. 2 AP. AP. STR. POPESCU M.F3.358. CERNA NR. PETRU REŞIŢA.13 POJI?? M.280LEI 24. SC.3 AP.1 AP.E ET.1 PU?U N.14 POPA P.2 AP.2 SECO?ANU P.150LEI 33.1.1 ET. CAEN NR.2 ET.200LEI 28.1 ET.420LEI 20. STR.13 REŞIŢA.184.920LEI 18. REPUBLICII NR.800LEI 8. SC. B-DUL. SC.840LEI 42. REPUBLICII NR. AL. C-TIN. RODNEI NR.2.1 .33.275LEI REŞIŢA.864.30 POPA A. ROMAN NR.8 REŞIŢA.IONEL ADRIAN REŞIŢA. FLORIN NR.C ET.280LEI 16.415. BUTOV?? NR.2 ET. STR.3.2 ET.19.11 POPLICEAN L.13 80.200LEI 44. CAROL AP.4 RADU C.19.1 RADU I. MOLIZILOR NR.288. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.000LEI 51. SC.088.440LEI 87.432. R?ITARIU IOAN AP.10 REŞIŢA. SC.8 SAVA S.474.4. SC. STR.1. SC.560. C-TIN. MARIA P?NZARIU C. SC. MARIA REŞIŢA.452.128.418. AP. SC. AP.1. PETRU ET.8.826.350.2.4. PETRU CARANSEBE? . AP.30 A.B RŢuţU C. SC.B SAVU I. A.302. AURORA REŞIŢA. EMIL REŞIŢA.2 ET. STR.5 REŞIŢA.816. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.680LEI 60. STR. STR. HUNEDOARA NR. TRANDAFIRILOR NR.23 RITE? G. ELVIRA REŞIŢA.19 REŞIŢA .1 PUTANU V. AL.C AP. P-?A. NICOLAE REŞIŢA.1 ET.

000LEI 17.632.959.2 AP. DIN DECEMBRIE NR.660LEI 8. L.040LEI COM.760LEI 25.2 SC. 5 SC. 14 SC. CEZARINA AP.HORIA BL. AP.SEG?RCEAN P.165.025.970.000LEI 23.1 ET.10 TABAN I.580. ANA 1 ET 1 AP.281 COMUNA F?RLIUG NR. MIHAIL KOG?LNICEANU NR. CRIZANTEMEI NR. MIRCEA CEL B?TR?N NR. ION VIDU NR. STR.175LEI 44.. 31 SC.320LEI 30.19 ?ERVENSCHI I. MARIA SPILCA M. SUCIU P.800LEI 103. DORINA CARMEN SISAC GH.960LEI 9.821. REPUBLICII BL. NR. 2 ET. SC. MIHAI SP?NU C. 8 AP29 ?ERENG?U I. SC.14 BOC?A ROM?N? .925LEI 4. SC. ST?NESCU A. 8 STOICONI D. ANINILOR NR.5. SC.600LEI 46. 4 ET. SORIN REŞIŢA.372.11 ?ERBOANE T.472 REŞIŢA . I.36 ?OGOR M. RODNEI NR.4 .2 STOIACOVI P.740. STR.2. NR.334. STR.720.410. DANIEL LIVIU SIMION N. B-DUL. MARINETA SP?L??ELU C. B-DUL REPUBLICII NR. STR.5 BOC?A . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. PETRU T?RNOVA NR. HORIA BL.A3. NERG?NI?A .800LEI 364.680LEI 27.680LEI 10. STR. VIORICA BOC?A .4 . NR.2 AP. ?OGOR N. MIHAI REŞIŢA. 5 REŞIŢA .4. SC.3 .3. STR.000LEI 10. RODNEI BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.2.3.14 REŞIŢA . CARAGIALE BL. AP.781. AP.42 STROIA P. I.2 ET.600LEI 21.674.660LEI 93.10 REŞIŢA.372.7.M?RIOARA REŞIŢA. AP. BU?TENI NR. ET. RE?I?EI NR.000LEI 189. ION LUCIAN REŞIŢA.14 REŞIŢA. AP. CARAGIALE BL. B-DUL REV. 2 ET .5 STOICA V. C ET.602.251. ST?NESCU I. AL.14 STEGER C.480LEI 10. GHE. STR. B6.3 AP 14 ?IRIAN E. L.900LEI 164.19 REŞIŢA. STR.159. ALEXANDRU SIMION N.2 ET.000LEI 39. 6 TABAN I.1 ET 3 AP. STR. 1 SC.080.10 REŞIŢA .816.868. PETRU ADRIAN SIMION C.400LEI 49.390.A ET.8 AP.1 ET. ET. NARCISEI NR.1. STR. B-DUL. CORBULUI NR.6. SC. SPORTULUI NR. STR. ROMAN NR. ET. BORIS SIMION C.42 SUCIL? M. AP.000LEI 23. MARIANA REŞIŢA. 14 BL A SC. SILVIU SP?TARU GH. STR.43 REŞIŢA. DUMITRU AP.STR.STR.847.5.074. DOINA MARIA AP. NICOLAE REŞIŢA.422 REŞIŢA.7. NICOLETA REŞIŢA. B-DUL.045.800LEI 58.000LEI 67. LIVIA SIMION T.1 REŞIŢA.EFTIMIE MURGU NR.3 SC. STR.380LEI 107.3A AP. L.43 REŞIŢA.2 ET.4 AP.6 SC.14 REŞIŢA. STR.500LEI 254.1 REŞIŢA .120LEI 1. SC. IOAN REŞIŢA .107. B-DUL REPUBLICII BL.674. CĂLIN NICOLAE SIMION N.AL.372.077. BARBARA REŞIŢA. 5 STOI?OR V. PERSIDA 11 ?ANDRU I.3 .794. GR?DINARI. SALC?MILOR NR. SC.1 sc. ET. IOV 2 SULEA T.083. 2 AP.200LEI 74.500LEI 31. 8 AP.200LEI 12. STR.555. ST?NGU P.3.4 AP. Corbului NR 5. IOSIF REŞIŢA .8 AP.824.1 et. ALEXANDRINA SPOREA GHE. LILIACULUI BL. B ET. LUNCA POMOSTULUI BL.2. AL.771.1 ET. VASILE COMUNA MAURENI NR. AL. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. STR. 5 STOI?OR V.800LEI 518. IOANA REŞIŢA.1 ap. STR.Gurghiului NR. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr. ELENA REŞIŢA.360LEI 59. 2 AP.600LEI 933. SC.785. IULIAN STAN N. TEODORA ARAD. NERG?NI?A .200LEI 45. 1 SC A ET. B-DUL.2 ET.4 REŞIŢA.13 118.43 REŞIŢA .4 .000LEI 17.800LEI 138.SPORTULUI NR. ET. STR. GEORGETA REŞIŢA.840LEI 29.560.9 SC. CORBULUI BL.503.I.912.54 REŞIŢA . LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR. STR.MUNCII NR.2.1 AP.940LEI 13.4 STEINER E. PETRE REŞIŢA.8 AP. CARAGIALE BL. 3 40 . STR.4 ET. SONYA SIMION D.650LEI 1.1 .1 ET. STR.455 STROIA GH.A3. AP.

6 VASILIU GH.9 URSULESCU R. 3 REŞIŢA.1 ET. NICOLAE GRIGORESCU NR. BR?DET BL. AL. CARAGIALE BL. DORINA REŞIŢA. 3. STR.000LEI 2.1 31.020LEI 12. ET. ION CORVIN NR. VASCU A. C..116. SC. TUDORA NR.000LEI 9.240LEI 41.160LEI 41.000LEI 22.D ET.930LEI 8.ROMANILOR BL. GHE. STR.2. L. B-DUL. STR.593.9. AP.000LEI 62. SC.000LEI 43.6 URSACHE C.12 VASILE M.600LEI 18.1 ET.488. HERCULANE NR. F?G?RA?ULUI NR.422. L.16 REŞIŢA.113.1 ET. C-TIN. ET.446.2 ET.116. STR.2 AP.3. R?NDUNICA NR.1.12 UNGUREANU GH. STR. LUCIA REŞIŢA. I. VASCU T.4.11.D ET.15 VASILIU GH. ADELLA AP.773. URSULESCU S.550. VIOREL REŞIŢA. AL. VL?DEASA NR. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR.12 TULOIU I. STELA REŞIŢA . EUGENIA MARINELA COM.799. FINETA REŞIŢA .000LEI 41. DUMITRU BL.558. STR.2 ET. DIN DECEMBRIE BL. REŞIŢA.4. IOAN AP.4 C BL. SC.151.1. A . CORBULUI NR.4.000LEI 31. REPUBLICII BL. TIUTIU T. ORAVIŢA . 2 AP.440.200LEI 95. 26 TOPLICEANU C. MARIA REŞIŢA.8. VIRGINIA REŞIŢA.1.2 . SC. K. TEAC? D.1.116. BUJOR REŞIŢA. STR. TIMI?OARA.12 ET.4 SC.000LEI 31. MIHAI REŞIŢA.3 ET. CIPRIAN IOSIF AP.878. GENERAL TRAIAN DODA NR. AP. BORLOVA . B-DUL.4. TARKANY I. STR.2 .7. I. PETRU REŞIŢA.40 TELESCU I. VL?DEASA NR.12 REŞIŢA .744. VICTORIA REŞIŢA. NR.6 URSU P. SC. AP.160LEI 20.12 ORAVIŢA. STR. F6. CARAGIALE NR. VERONICA LENU? REŞIŢA. 1 ?URESCU I.10 TOMA I. AP. STR.040LEI 207. AP. C12 . 7 TURCAS N. E 3 . STR. SC.800LEI 6. AP. SC.000LEI 19.488. PAUL REŞIŢA.333.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. STR. B-DUL. RAVECA REŞIŢA.000LEI 72. ION AP. SC.4.440. B-DUL. AL.6 REŞIŢA.15 TOLCI I.400LEI 57.400LEI 41 .4.8 SC. STR.B.13 TELESCU I. ROMANILOR BL B.2. 1 ?IGLA I. E 3 .2.320LEI 10.17 REŞIŢA.11 UDOVI?? P. STR. SC.2 ET.046.171 JUD.M?CINULUI NR.13 VINCZE-IANCSI A.200LEI 15.2 AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C.ADRIANA IOANA TAMAS I. CARAGIALE NR.702.2.2 ET. REPUBLICII NR. GOLULUI NR.000LEI 3.000LEI 207.604. AP.352. AP.1 ET.34 REŞIŢA.1 ET.200LEI 31. SC. PETRU AP.227. NICOLAE ANINA. K.427. STR. SC.800LEI 17.26.632. TELESCU M. SC.12 ORAVIŢA .760LEI 39. NR.2 AP. MIREL AP.980.967.13 REŞIŢA. AP. MARIE REŞIŢA .AL ZADEI BL.4.950LEI 26. ALB?STRELELOR NR. STEJARILOR NR. DUMITRU NR.562. ZONA GĂRII BL.507.9 REŞIŢA .1. B-DUL. SC.400LEI 83. AL. 26 TOMESCU I. STR. SC.372. ET.1 ET.200LEI 10.10.2.1.1 ET. SC.181. ZONA GĂRII BL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I.22 REŞIŢA. SC.2. SUSANA AP. I.1 AP. I?TVAN BOC?A. IOAN REŞIŢA. AP.288. VASCU I. FLOAREA NR. L.2 ET. STACHIE AFILON COM. FLOARE REŞIŢA. ZONA GĂRII BL.960LEI 17.334. 16 VESEI V. GOLULUI BL.214.1 VELESCU F. A AP. 9A. AL.18 ?APELEA F. ROMANILOR BL.1 ET.5. SC.171 JUD.-S.15 V?RAN I.-S. TOMA AP.760LEI 37.223. STR. C.2.200LEI 18.26. SC. 8 AP.000LEI 34. STR.4. V?LIUGULUI NR. VERONICA AP.339. GEORGE PAUL AP. 28 SC. STR. STR.4. MUNCII NR.32 REŞIŢA. STR.B-DUL REV. BORLOVA .000LEI 32. 2 AP. UDOVI?? P. ALEXANDRU AP. SC.

202/5D. STR. Giurgiu Giurgiu.1. sc. b-dul Bucuresti.10 24. b-dul Bucuresti. B-DUL. bl. bl. ELENA BOC?RNEA N. MARIANA Domiciliul Giurgiu.5 REŞIŢA. SC. A2.31. 2 com.892.760 LEI 22.E.000 LEI 24. AP.238. et. EVELINA OTILIA E. bl. DANIELA BURTAVEL A.7.912. com Oinacu.695. ulc. et.7 REŞIŢA. CORNEL ANGHEL A. ap Giurgiu.F.455. IOAN D?NILA WERLEIN F. Stefan cel Mare. STEJARILOR NR. 2 AP. str.957.13. CASTANILOR NR.C ET.793.320 LEI 9.B ET. PETRE BRI?C? I.b.1 REŞIŢA. A. bl. FLORIAN COSTEL ANGHEL I.096.Garii nr.171. str.A. str Dunarii nr. SC.980 LEI 59.33G Giurgiu. et.265. VUC I. Giurgiu. sos.608. sc.853. CECILIA BORDEIANU P. VASILICA BR?DI? S. 5. str. SC. sc. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. AP.241.760LEI 68.B2/1S.760 LEI 116.120 LEI 10. CUZA NR.G. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.6 REŞIŢA. b-dul Bucuresti. GHEORGHE GEORGE BOGATU G.2 AP. sc.3.8/300. STR.6 REŞIŢA. ORIGEN BERBEC A.900LEI 15. IOAN ZIMMERMANN F.C. PAULINA VOICA I. nr. Giurgiu. ALEXANDRU BOGATU A.000 LEI 166.33G Giurgiu. sc.46 REŞIŢA. 34 Giurgiu. AP.824. bl. ANTON BALABAN S. Tineretului.600 LEI 52. Oinacu.Garii nr.960 LEI 41.105. Giurgiu.3.194.69 Giurgiu.808.206.320 LEI 42 .G.818.215.180LEI 3. 128 com. MARIN BERBEC I.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D. bl.480 LEI 26.372.160 LEI 21. bl.800LEI 24. str.576.22. Alexandriei. et.330. et. ERICA ELISABETA ZAU I. PETRE BAN D. STR. SC.. Giurgiu Giurgiu. sc.2. SC. et. ELISABETA V?RLAN I. STEJARILOR NR.000 LEI 8.80 Giurgiu. sc. ELISABETA BOGDAN A. ZAMFIR CAZACU G.400 LEI 1. jud. ANA MARIA ZIMBRAN E. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T.540 LEI 58. Giurgiu. F?G?RA?ULUI NR. MARIANA ANTONIU G. b-dul Bucuresti.094.960 LEI 180. B-DUL REPUBLICII NR. bl. sc. STR.2. STR.604.16 Giurgiu. ap.6 Giurgiu.28 suma 23.581.994.160 LEI 21.244.910 LEI 72. b-dul Bucuresti.120G. IOAN BOC?A.2 AP. jud. B-DUL.VINCZE-IANCSI F. ILIE CEZAR M. B3/1S. str. H/240 CF. LOREDANA ANGHELOF I.940LEI 10. 21 SC.22. NERA NR.6. Cerbului nr.12 REŞIŢA. G. STR. nr. SC.151. Digului nr. AL. VASILE BOGDAN I.160LEI 10. ap. 5 REŞIŢA . ELENA CHIRIAC I. jud Giurgiu giurgiu.880 LEI 29. CONSTANTIN B?NARU V. str. PETCULESCU NR. sc.202/5D.24. 20A REŞIŢA. b-dul Bucuresti. Bucuresti.2.3 ET.38 sat Branistea. Giurgiu. Uzunu nr.400 LEI 52.28 Giurgiu. str.989.5 Giurgiu.320LEI 50.72 Giurgiu. TATIANA.3. bl. Giurgiu.991. str.950 LEI 9. AURICA CARAIVAN M.337. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T.4. nr.1 ET.000LEI 5.170 LEI 12. b-dul Bucuresti.959.B ET. str Garii.Bucuresti.4.522.B. bl. ADRIAN CHIRIAC P. str. AP. IOAN CORIOLAN BACIU I. str.640 LEI 65. Oinacu. str.200 LEI 153.5.689. Negru Voda. F?G?RA?ULUI NR. nr. Dunarii nr. SC. STR. AP.4 REŞIŢA .320LEI 42. str.440 LEI 13. MUNCII BL.202/5D.B.800LEI 42. I. bl. A. Nicolae Balcescu.372.5 Giurgiu.sc.505. et.892. nr. CIBINULUI BL. ap. DOINA BADEA M.62/2D.1 BOC?A .609. 4 Giurgiu. I. Stefan cel Mare.000LEI 6.400 LEI 18. B-DUL.

800 LEI 31. ap.880 LEI 59. PAULA Giurgiu. ap.409. sc.080 LEI 39.8 DĂNILĂ M.B03. bl. 202/5D. et. Alexandriei. str. NICOLAE Giurgiu. ap. sc. et. Cetatii nr. IONEL Giurgiu. 24/511. Bucuresti.800 LEI 34. et. IONICA MARIANA Giurgiu. sc.229. STANCA Giurgiu.A. B2/1S. et.200 LEI 15. sc. 41/853. bl. bl. sos. ap.C. GEANT? T.1.3 1.200 LEI 64. Bucuresti. sc. PETRE Giurgiu.3 GHI?? G.360 LEI 56.108. ap. bl. str.560 LEI 25.927.621.278.G. sc. bl. sc. GEORGE AURELIAN Giurgiu.2. b-dul Bucuresti. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu.7.6 DOBRI?AN G. ION Giurgiu.4 IONESCU C. et.Constructorilor. str. 41/853.106. 49/3D.C. sc. et.840 LEI 10. bl. jud.5 COM?NEANU G. str.037.3.C.081.648.000 LEI 41.B3. sc.A. sc.198. sc. ANGHEL Giurgiu. str.18 DAIA T. intr.18 EFSTRA?IU T.650.2. et.488.20 CIULACU N. str.930 LEI 78. Crinului nr.350. Dan Barbilian nr.28. intr Dimbovitei . bl.535. Daitei nr.2.600 LEI 50. Ancorei nr.206. et. bl.106. str. et.9.10 DAIA T.4.C. str.000 LEI 26.G.B.200 LEI 23.010. b-dul Bucuresti. Bucuresti. bl.A.A.827. ap. sc. bl.037. a GHEORGHICEANU G.91 DOROBAN?U S. bl.19 IFRIM M.1 ILIE T. com. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu.796. CONSTANTIN Giurgiu. bl.3. str. Sloboziei. intr. 28/853.2 DINC? M. b-dul Bucuresti.A.1.760 LEI 11. sos. ap DOBRI?AN I.ap. nr.560 LEI 60. ap.580 LEI 54. MARIAN Giurgiu.Alexandriei.4 ENE T.700 LEI 9. ap.D. Capsunilor nr.C.Giurgiu GOCIU F. ap.3 CREŢU G.040 LEI 39. bl. RODICA Giurgiu.Bucuresti. str.660 LEI 27.Tineretului. b-dul Bucuresti. str.S.B.C.108.760 LEI 51.267. bl.A.4. FLORICA Giurgiu.480 LEI 155. bl. b-dul Daciei. et.468. sc. ap. bl.720 LEI 12. bl. b-dul Bucuresti. TUDORA Giurgiu. et.16 GAROAF? M. b-dul Daciei.C. sc. str.F.B. GEANT? M. IOANA Giurgiu. MARIA Giurgiu.350. Ştefan sat Stanesti. EMILIA Giurgiu. bl. bl.240 LEI 74. ALEXANDRU Giurgiu.CIOR?C? A. b-dul Bucuresti. ANGHEL Giurgiu. str.10 DUMITRU N. CIULACU G.160 LEI 43 .A . ap.380 LEI 61. et.1 FILIP A.340 LEI 49.1. ap. sc. et. IULIAN Giurgiu.960 LEI 19. bl. str.360 LEI 49. ap. NICULAE Giurgiu. sc.160 LEI 27.897.723.B2.542. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu.A . Dan Barbilian nr. sc. str.9. b-dul Bucuresti.683. 29/511. nr. et. sc.200 LEI 23. bl.722.19 GOGOA?E G. VICTOR Giurgiu. Bucuresti.1. et. 60/2D. sc. MARIA Giurgiu.532.A. MARIA Giurgiu. sc. b-dul Bucuresti.000 LEI 11.444.Tineretului. IORGU Giurgiu. Oltului nr.530. sc.Tabiei.K. NICOLETA Giurgiu. 66/1D. 24/511. sc.306.79.61 GĂINĂ F.967. MARIOARA Giurgiu. 28/853.280 LEI 21.14 GEANT? V. GHEONU P.456. MARIOARA Giurgiu.137 GHEORGHE G. ap. bl. et. IONEL Giurgiu. str. ap.200 LEI 46.986. 24/511. bl.Tineretului. DR?GAN P. str.120 LEI 29. str. bl. ap.781. LUCIAN GEORGE Giurgiu.040 LEI 26.64. str. str.Alexandriei. ap. B2/1S. et.480 LEI 80. DESPOT E.23 DINU S. AUREL DUMITRU Giurgiu. sc. B2/1S. Leandrului. et.129.437. bl.29 COM?NEANU R. CREŢU E. b-dul Bucuresti.7 GEANT? C. sc. DOROBAN?U I.402. ap FELECAN I.Tineretului.437. IOAN EMIL Giurgiu. bl.3 gars.Partizani nr. b-dul Bucuresti. B2/1S. VERGINIA Giurgiu.175 GOGOA?E F.200 LEI 84.608.100 LEI 8. ap. sc.280 LEI 52. PETRU?A Giurgiu.B. 24/511. GABRIEL Giurgiu. Bucuresti. ION Giurgiu.560 LEI 17. bl.. Bucuresti.106.10 GHEORGHE G. sc.Stanesti. bl.400 LEI 68. b-dul Bucuresti.C. ILEANA Giurgiu.000 LEI 3.3 GAGIU I.852.B.074.B.959. b-dul Bucuresti. ION Giurgiu. str. str. sc. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. 7/300. Argedava. b-dul Bucuresti. bl. EDUARD CRISTIAN Giurgiu. bl. ap. sc. ANGELICA Giurgiu. str. bl.901.50 COJOCARU M.29 CRAICIU L. bl.757.930. bl. str.240 LEI 48.3 CRISTEA B.320 LEI 48.20 COD?RLEANU M.

5 Giurgiu.374. p-ta Unirii. 54/2D. str.000 LEI 10.Alexandriei. sc. 207/3S1.1A/613. MARIEA NIŢĂ D.Romanitei nr. bl.C.50 Giurgiu. nr.99 Giurgiu.D. ap. AURICA PARASCHIV A.190. sc.636.000 LEI 77.798.010 LEI 6.490 LEI 163.683. FLOREA PARASCHIV I.Giurgiu Giurgiu.590 LEI 26. TUDOR IORDACHE M. LUIZA MARIA MAZILU M. et. sos.3. CONSTAN?A LIA PELU D. str. b-dul Bucuresti. sos. b-dul Bucuresti. Ghe.094.000 LEI 36.Doja.14 Giurgiu. str. bl.1. jud. B03.000 LEI 99. bl. et.Tineretului. ap. bl.880 LEI 29. b-dul Bucuresti.632.786. nr. ap. e Giurgiu.B. sc. bl. com.600 LEI 103. sos.A.296. str. B2.000 LEI 21.9. nr. 54/2D.A. 24/511. ap Giurgiu.445. str. LEANA PETCU T. sos. ap.800 LEI 15.B2. et.D.12 Giurgiu. str.Decebal .040 LEI 17. 66/D. ap. sc.520 LEI 25. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P.2 Giurgiu. MIRELA ZINA MALCIU T. str. sc. str.845.400 LEI 54.158. ap.869.120 LEI 12.137 Giurgiu. nr.640 LEI 24.800 LEI 17. sc.200 LEI 23. sc.Giurgiu Giurgiu. ap.160 LEI 36.7 Giurgiu.Portului.26 Giurgiu. str.A.2.A. IOAN PELU C.3. bl. MARICA ANA PIETRO??NEANU P. VASILICA GABRIELA MANOLE T. str. sc.208. ALEXANDRU MUNTEANU I.2 Giurgiu. str. CONSTANTIN PARASCHIV D.30 sat Remus.400 LEI 116. ANIŞOARA MIRCEA V. sc.Bucuresti. Giurgiu. str. ap.20 Giurgiu.509. sos. 202/5D. FLOAREA IONESCU N. com.570 LEI 19.406.44 Giurgiu.600 LEI 151. sc.600 LEI 12. sc. jud.13 Giurgiu. bl.4 Giurgiu. sc. b-dul Bucuresti. str. ap. ap. sc.A.564.975.240 LEI 44 . str.Decebal. Alexandriei.Bucuresti.077.Republicii.Fratesti. str. sc. bl.511. sat Pietrisu.230 LEI 11.12 Giurgiu.6 Giurgiu.Lacramioarelor. str. jud. sc.G.A. ADRIAN VALENTIN PEIA S. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.173 Giurgiu. et.040 LEI 59.5 Giurgiu.632. ap. Eva.320 LEI 133. sos. sc.337. bl. Eroilor nr.307. bl.Daitei nr.1.4. 19C/613.760 LEI 69.435. DOINI?A PARASCHIV I. MARIA MACAVEI A. et. L4. b-dul Bucuresti. ap. bl.840 LEI 6. ap Giurgiu. ap. sc.160 LEI 10.459. 19A.69/1D.720.11 Giurgiu. et. bl.432. sc. ION LASCU I. nr.520 LEI 34. sos. bl. ap. B1.400 LEI 31. sc. bl. nr. sc.Bucuresti. ap.Vedea. com. ap. p-ta Unirii.Tineretului.E. TUDORI?A MARIN G.Tineretului.Decebal . PETRE Giurgiu. DUMITRU IONIŢĂ G.Alexandriei. bl. sc. str. GEORGETA NEAC?U D. sc. PETRI?OR PASTRAM? C. bl.Garii nr. sos. Giurgiu. b-dul Bucuresti.Tineretului. NU?A MOLDOVEANU N.Decebal . GHERASE LUNGU I.IONESCU M.57 Giurgiu. bl.C.772.17 Giurgiu.6. 202/5D. 6/220. L4. MARIN PENA F. bl.Giurgiu 26.A. sos. str.744. ION MATEI T.C.040 LEI 5.790.800 LEI 23.G.842.A . bl. et.270. sc.000 LEI 50. ION IONESCU P.B.747. Giurgiu. ap.870 LEI 10. ION PIETRO??NEANU S. IONEL ISPAS A.440 LEI 34.1 Giurgiu. Tineretului.12 Giurgiu. bl.7.Gradinitei. et.1 Giurgiu. 92. ap. VALERIU MIRCEA I.135. str. MILIC? TUDOREL MAZILU I. bl.374. bl. 54/2D.855. ap.Dimbovitei.51 Giurgiu. nr. str.Sloboziei nr.A.971.Gaujani. 210. sc.41 Giurgiu.Alexandriei. bl.24 Giurgiu. ap.223.930. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M.A.055. bl.C20.55 Giurgiu. 59/2D. FLOAREA PEIA I. str.A.953.640 LEI 47.B. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S.400 LEI 20.Tineretului. FLORICA IORDACHE V.680 LEI 24.C.880 LEI 45. ap. str. 46/3D. ap. bl. Giurgiu.11 Giurgiu. str. sc.Tineretului. bl.A.560 LEI 25. SILVIU LUPU M.20 Giurgiu.914. bl. bl.Bucuresti. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T. ap. str.29 Giurgiu. CRISTIAN M?RG?RIT D.B.448. bl. bl.Lacramioarelor.Tineretului.57 Giurgiu.22 Giurgiu.A. CONSTANTIN IONIŢĂ C. bl. MARIAN PEIA G.100.A.080 LEI 57. 46/3D.200 LEI 13. C40. 46/3D.44 sat Malu. Romanitei nr. sc. b-dul Bucuresti.520 LEI 65.24/511. sc.Alexandriei.45.077. str.337.160 LEI 33.

780 LEI 49.461. ap.Argedava. nr.Giurgiu Giurgiu.930. NICOLAE ANTONIE M.4.800 LEI 123. str. sc.842.A.Crinului. LAUREN?IU P?RJOLEA A. bl.372. nr.720 LEI 21. et.000 LEI 10. SC. NICOLAE STOICA G. nr.267. B3/1S. sc. nr.1.3 Giurgiu. Giurgiu. sc. ANA UDREA D.109.046. et.3 ET1. str. e Giurgiu.Caminului nr.240 LEI 64.Tineretului. bl.C.27 Giurgiu. bl. com.000 LEI 4.Vasile Alexandri.6. sos. 202/5D. SC.107.AP. str. str.7. sc. TUDORA VOINEA I. 211/3S1. sc. et.A.Fintinelor. sc. str.B.A. CRISTINEL VI?AN P.Mihai Viteazu. a Giurgiu. Giurgiu. Giurgiu.100. bl.131.055. Giurgiu. sc.400 LEI 45 .475. ELENA ?UC? G.B.D. str. SORIN T?NASE G. ISCIP.52 Giurgiu. bl. bl.267. b-dul CFR. FLORIAN VLADU I.000 LEI 49.3.711. bl.65 Giurgiu. et.720 LEI 317.180 LEI 31. str. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N.738.240 LEI 31.901.208. NICU?OR VELEANU I. bl. bl. 4. Z3. TR.480 LEI 13. b-dul Daciei. bl. bl. sc.1 Giurgiu. AP. str. sc. ap. b-dul Bucuresti. et.220 Giurgiu.111 sat Malu. et.000 LEI 45. bl.337. RODICA S?R?CIL? A.483. ELENA POP G.118.200 LEI 27.A. DOBRE ROŞU V. str.Tineretului. LILICA Giurgiu.53 Giurgiu. bl. TR.D. ap.820 LEI 21.19C.3.320 LEI 27. str.000 LEI 51.653.130 LEI 15. sc.782.31 Giurgiu.631. 1 Decembrie 1918. et. GHEORGHE T?NASE P. bl. Dan Lucan . 11/2S. b-dul Bucuresti. 310.267.812. DUMITRU STANCU T.73 Giurgiu. Giurgiu.080 LEI 57. str.1 Giurgiu. bl. 1 Decembrie 1918.A.3 Giurgiu.Ialomicioarei.Tineretului. Giurgiu. str. nr. str. et.060.Tineretului. ap. MARIA STANCU T.4 Giurgiu. VASILE NARCIS Şerban S. ROMIC? POLESKI GHE.Tineretului.G.652. Balanoaiei. SEVERIN STR. et.800 LEI 102. VALERIC? TRANDAFIR V.950 LEI 23. BL.26 Giurgiu.Ilfov Giurgiu.16/613. DUMITRU VLAD I. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N.944.711. str.4 Giurgiu. VICTORI?A STR?TIL? V. bl. 32/335. sc.107. et.K. ap.382. b-dul Bucuresti.16/613. 67. sc.Trandafirilor. ELENA MARIANA Ştefan M.Vedea.870.000 LEI 13.A.6.34. str. et.Tineretului.92.720 LEI 24.000 LEI Domiciliul DR.409.000 LEI 18. 202/5D.G. nr.A. sc.5 Giurgiu.200 LEI 3. et.1. bl. MARIA SORO?EANU G. SILVICA PLE?CA O.6 Giurgiu.Crisan .219. M. et.2. sc. sc.C.200 LEI 49.200 LEI 31. b-dul Bucuresti.A.040 LEI 110. bl. Giurgiu. sc. ap. sc.16/613.34 Giurgiu.116. b-dul Bucuresti. str.160 LEI 47.125 LEI 25. ap.2. str. bl.411. et. sc.000 LEI 37.211.16/613. NECULAI STR?TIL? I.66 Giurgiu. ORTANSA POP D.080 LEI 51. sc.000 LEI 348. PRAHOVA NR.D.440. b-dul Bucuresti.A. NICOLAE Ştefan N.080 LEI 25. nr.G. 2Vama. bl. b-dul Bucuresti. 202/5D.PINTENARU L. bl. nr. ION ROŞU I. jud.2.116.Bucuresti. ap.080 LEI 458. SEVERIN STR. 6 Suma LEI 68. jud.2. str.215. et. VASILE STR?TIL? I. b-dul Bucuresti. 54. sc.16 Giurgiu. et. bl. sc. Giurgiu. b-dul Bucuresti. nr.1..3 Giurgiu.600 LEI 22. B4/1S. 1 Decembrie 1918. ADRIANA VLAD C. sc.2. str Pacii. b-dul CFR.20 Giurgiu.19 oras Buftea. B1/1S. bl.Lacramioarelor nr. sc. ap Giurgiu.A1.A. TIPARESCU NR. ap Giurgiu. Giurgiu.2. bl.4 DR.K. 202/5D.A.39.153.25 Giurgiu. VIOREL ILIE TOBĂ G. str. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P. p-ta Unirii. bl. ap. ap.825. DUMITRA T?NASE S. 10.779. b-dul Bucuresti. sc. et.840 LEI 11.Tudor Vladimirescu. bl. DIEANA T?L?BAN N. str. str. IOAN RADOSLAV A.D. bl.116.202/5D. 202/5D. LUCICA UDREA I. bl.137.B. R. ap Giurgiu.320 LEI 31.000 LEI 21. 49/3D. str. BL.148.A. ANDREEA STR?TIL? V. sc. et. sc.560 LEI 23. str. GHEORGHE T?MPA T.720 LEI 12.Tineretului.Mihai Eminescu nr. str.200 LEI 52. ET2. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D.

BOB?LC? I. 4. AP. TOPOLNI?EI NR. DANIEL SC. SC. TIPARESCU NR. B?LT??EANU I. AP. SEVERIN STR. 4 DR. BL.3. BEGHIR D. AP.400 LEI 18.639. 54. CONSTANTIN DR. SC.4.26. 8.TR.1. SC.4.TV1.000 LEI 51.4 DR. PETRIA DR. AP. SC.400 LEI 36. AP.440 LEI 22.5 BIROVESCU M.400 LEI 10.800 LEI 80.10 DR. F18.11B C?INICEANU D. ALEEA CELULOZEI NR. SC. BL.560 LEI 31.695.1.000 LEI 28.2.2. SEVERIN STR.AP.750 LEI 73. DOROBANŢI NR. BL. VETERANI NR. TR. TR.A2. TR.AP.12 BONDOC V.040 LEI 12.116. VICTORIA 55. GHEORGHE DR.017.031.2.600 LEI 83. SEVERIN STR. CONSTANTIN SC. SEVERIN STR. 32.6 DR. 4. S4E. BALACI GHE. SEVERINSTR.137. 7. R. SEVERIN STR. BL. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. B?D?I GR. SEVERIN STR.130 LEI 1.BL. SC. S4E.3.SC.3.6.614. SEVERIN STR. AL. SC.880 LEI 249. TR. MIHAI VITEAZUL NR.800 LEI 39. SEVERIN STR.116. STR. TR. M?D?LINA MARIA 3. ANTONIE ST. TR. MR.10 DR.186. ET.SEVERIN STR. MIHAI VITEAZUL NR. GHEORGHE DR.AP. ALION.8. TR.9 DR. A BL.2 DR.400 10. AP. 15.901. BL.1.3.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . 15 DR. S?VOIU NR. VICTORI?A SC. ANGHEL DR. TR. SEVERIN STR. SM?RDAN NR. BL.TR. SEVERIN STR.3 BRUC? I. SEVERIN STR.300.11 DR.TR. MIHAIL SC.7. SEVERIN STR.DR. SEVERIN STR. C6.3 ET1.264.5. ION AP. TR. ALEEA CASTANILOR NR.000 LEI 217. 54. BROSC?REANU D.3.339.2.562. STEFAN DR.781.SEVERIN B-DUL CERNA NR. BL. TR.7.14 DR.050.5 CAPOT? GHE.227. IOHANNA SC. 6 DR. MARIN BL.B2. HORA?IU NR. BL. SEVERIN STR. A1. TR. EUGENIA DR. BADEA C.5 CATAN? D. C.6.460 LEI 26. CRI?ANA NR. SEVERIN STR. BL. SEVERIN STR.7. ANTONESCU ANTONIE N. M TIPARESCU NR. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR. AP. TR. B?RLAN C. B-DUL CERNA NR. 37 DR. TR. T1.22. R. Z?BR?UTULUI NR. 68 DR.179. BUSUIOCI.10 DR.22. MARIN ET.NR. SEVERIN STR. SPLAI MIHAI VITEZUL NR. CLAUDIA BOBIANA AP. TR.5 DR.16 BROSC?REANU C. BECHIR T.4.11B CATAN? G.3. SC. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.AP. AP. SEVERIN STR.720 LEI 89. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BL. SEVERIN STR.389.TR.150. PRAHOVA NR. BOB?LC? I. BL Z3. BL.15 BRUC? C. ANA 4.AP. Z?BR?UTULUI NR. SEVERIN STR.2.AP. MARE?AL I.400 LEI 24. 67.600 LEI 31. AP. SEVERIN STR.820. B?LA?A I. EUGENIA DR.3. ANTONIE ST.AP.2 DR. S4E.862. SC. SC. TR. SEVERIN STR.26.TR . ET.TR.. C. TOPOLNI?EI NR. B?RBU? GHE. EMINESCU NR.000 LEI 35. ET. SM?RDAN NR.500 LEI 31. M.744.TR.600 LEI 47.000 52.3. CRISTINA SC. TR. IN3.1. FLOAREA SC. AVRAMUSI D. IANCU BL. BL. AP. VLADIANA ROMINA SC. TR.10 DR. 4. TR.200 31. TR. TR. 26.TR. ARGHIOROPOL G.11 DR.6.000 LEI 5. CONSTANTIN 1. BEBE AP.1.1 DR. B?DELE M. ET2. SC. BL. MIHAI VITEAZUL NR.22. TR. AMALIAMARIA DR.22. SC. S?VOIU NR.3.390. VIRGIL SC. SEVERIN STR.319.030 LEI 42.TR.757.SC. AP.000 LEI 43. ADRIAN SC. TV1.2. EMINESCU NR. BOB?LC? I. MIHAI VITEZUL NR. 2.ET. 1. BL.704. LEPRI NR. TR.900 LEI 33.149.310 LEI 9.MARIA TI NR.1. ET3.700 61.119. Z3. NICOLAE BL A2.2 B?RBU? GHE.3.853. SEVERIN STR.116.4.720 LEI 85. SEVERIN STR.818.AP. SM?RDAN NR.10 BOB?LC? I.932.3. SEVERIN STR. SEVERIN STR. TR. CONSTAN? DR. TR.AP.3 DR. ANNE MARIE DR.1 DR. AP.

SC. TR. ELENA ET. 4.2.R3. CALOMFIRESCU NR. DANUBIUS NR.4. VINGA BL. AP.483. ET. 5. ION AP. BL. TR.800 LEI 49.560 7. CISMARIU I. SC. M9. MOLDOVEI NR. SC. TR.600 LEI 34. CALOMFIRESCU NR. FLORENTINA NELA BL. ET. BL. TR. VALERIC? AP. 137. AP.116. TR. TR. ANGELICA AP. P.7 DR. 263. SC.2.6.000 LEI 41. GHEORGHE C1.1. SC. MARIA 30.156. BL. BL.400 LEI 56. ANTONESCU C?INICEANU P. CICERO NR. IONEL BL.5 DR. BL.66.223.560 LEI 31. AP. SC. ET.5.5.SEMENIC NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. COM?NICI V.2. BL. P.300 LEI 62. CRI?AN NR.XF5.566.078. TR. 7 DR. TR. TR. TR. CAMELIA DR. CROITORU M. BL.2. TR. C?LUG?RU E. COJOCARU C. SEVERIN STR.157. ET. 1. 1. IOANA SC.S6V.532. SC.A2.306.232. SEVERIN STR. SEVERIN STR.4 DR. TR. PRAHOVA NR. IOANA DR. SEVERIN STR.6 C?LUG?RU I.734.1. TR.1.740.3.SC.080 LEI LEI LEI LEI 47 . NICOLAE ABATORULUI NR.744. ET. XF7. 111. BL.008. CALOMFIRESCU NR.8 DR. 22.21.5 DR.5. SP.6 DR. SC.000 LEI 45.5 DR. ION SC. CORNEA I. SEVERIN STR. SC. 10 CHILIOM N. TR. M12.11 DOBRE M. MARIUS SC. PETRICA SC. SP.1.TR.10.178. AP. FLORENTINA SC. RENA?TERII NR.41 DR. RENA?TERII NR. AP. BL.350 LEI 41. SEVERIN STR. CRI?AN NR.013. CONSTANTIN SC. 76. SEVERIN STR. SEVERIN STR.1 DANCIU R.72.000 LEI 19. CÂMPEANU I.1. 7. ET. CUREA I. UNIRII NR.13 DR. SC.2. IOSIF DR.400 LEI 25. SEVERIN STR.2.800 LEI 234. DOBRE D.3. CĂLINA GHE. AP.85. CIUC? F.040 106.SC.3. ION B2. MARILENA BL.4. AURIC? AP.66 BL. 263. TR. TR. CERCEL I.160 LEI 13. M2. CD. SEVERIN STR. TR.10.3 COJOCARU GHE. C?LUG?RU C. NADIA DR.8 DR.488.212. DANIEL DR. SC. C?PLESCU P.860. ION DR. 10. AP.8 DR. BL.722. ET.237. MARE?AL I.600 LEI 173. REPUBLICI NR. M3. 111.2.800 LEI 30. BL.4.4.200 40. TR.UNIRII NR.010. TR.3. SEVERIN STR. TR.520 LEI 7. COAND? I.000 LEI 64.S6V.000 LEI 112. VIRGIL SC.2. SEVERIN STR. AP.215.1.TN17.000 17. TR.TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR. SEVERIN STR. DR.860 LEI 41.2.2.ET.3. BABEŞ NR.18 DR.4.4. AP. SEVERIN STR. SERGESCU NR. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. TR. CICERO NR. TR. SEVERIN STR. AP. MARIANA NR.488. SEVERIN STR. CROITORU D.2. M4.600 LEI 50. CRI?AN NR. CRI?AN NR. ET. IOAN DR.4 DR. LUCIA DR. TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 9 DR.AP.200 LEI 20.72.9 DR.10A CHILEA M.105. 6. VRANCEI NR. SC. TR.6. BL.518.140 LEI 49.10. SC. CIOR?NGAN R.NR. SERGESCU NR. SEVERIN STR. AP.680 LEI LEI LEI LEI 240.BL. C?RNECI I. TR.7 DR. 159. SEVERIN STR. P.9S. S11.4.4 DR. ET. BL. 1.120 LEI 165. 10. C2. MIHAI VITEAZUL NR.AP. TR. SERGESCU NR. ALEXANDRU SC. AP. TR.1.7 DR. SC. 6. 65. CROITORU V.ET. BL. MIHAI VITEAZUL NR. IOANA DR. DUMITRU AP. AP. COL?ATU V. SEVERIN STR.006.SEVERIN STR. AP. AP.2.TR. SEVERIN STR.10 DR.6 DR. SEVERIN STR. LIVIA SILVIA BL.4.706.2. CRI?AN NR.627. OVIDIU DR.260 LEI 84.000 LEI 35. SEVERIN STR.551. CU?ITOIU GH.AP.200 52.424. AP. IONESCU NR. CRI?AN NR. SC. SEVERIN STR.10 CHILEA C. CARPA?I NR. S11. AP.9 DOANDE? ST.000 65.897. COJOCARU ST. 15 DIACONESCU E.4. SEVERIN STR.

JUD. DR?GHICI I.6 DUGHIN? I. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.SC. ENESCU C. XF22. SC.201. AP.138. NR. DOLJ. JUD.2.ET. JUD. ALEEA GHIOCEILOR NR.4. ET. SEVERIN.3.339. OPRI?A COM.. SEVERIN STR. TR.858.200 LEI 22.000 LEI 99. SEVERIN. B4. STR. ELENA NR.7 DR. LARISA ET. BL. EUGEN SC. TR.5 GHEORGHE GH. TR. BL.24 DR. TRANSILVANIEI.2 DR?GHINESCU G. JUD. 15 FOTA M.2. GRECESCU NR.657.10. BL.4.400 LEI 20.1.207 DR. COSMINULUI. BL.423.3.110. SEVERIN STR. NR.11 DR. VLADIMERESCU ERCEANU I. SEVERIN STR.9 DR. SEVERIN STR. TR. 221.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU.765.976.000 LEI 38. ELENA DR.9 GLAVICIM.116.990 LEI 31. SMIRDAN. 2. GRUIA.1.15.SEVERIN.720 LEI 56.38 DR. AP. CICERO. ET.1.3.14 DRAICA D.INDEPENDENTEI. BABES. GHENEA LOCALITATEA STUDINA. SERGESCU NR. TUDOR VLADIMIRESCU. 2. GHEORGHE DR. G1.600 LEI 274.ET.440. TR.NICOLAE 5S1.130 23.4 DR. FERARU I. NICOLAE BL.5 DR.1. SEVERIN STR. GINU C.8. DUMITR??CONIU C.38 DR.1. NR.3.200 11. NR. DR?CEA V.A. SEVERIN STR.98. TR.1. GHIORDUNESCU G. TR.221. AP.720 LEI 59. NARCISELORNR. TR.1 CRAIOVA.ELENA COMUNA BALACITA.3.1.39.795. GHEORGHE NR.446. ET. GHEORGHE BL.473. STR.000 LEI 107.040 LEI 24.800 LEI 463. TR.AP. SEVERIN STR.4. MIHAI EMINESCU NR. AP. 4S. SEVERIN STR. OLT GHEORGHE I. B2.AP.1.16 DR.SEVERIN STR.5S1. AP. ALEEA MARGARITARULUI.035.250 LEI 33.30 DR. SEVERIN STR. AP. TR. STR. AP. SPL.2.800 LEI 4.71. AL.556.179.200 LEI 182. TR. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA. TR.690. GADAU PETRE SC.MARILENA DR.AURELIA NR.2.760 LEI LEI LEI LEI 82. SEVERIN. DANUBIUSNR. CONSTANTIN SC.628. 1 FILIP M. XF7. SEVERIN. DRINCEANU ST. DR?GHICI E. DR.200 LEI 50. SEVERIN. STR. BL.000 LEI 51.AP. TR. P. EUGENIA DR.4.28. SEVERIN.ET. GLAVICI M. AL. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. GALBAU C.SC. MIRCEA MAI.860. SEVERIN. ION 4.120. SC. ION D2. SC. NARCISELORNR.562. BR?NCOVEANU NR. TR.000 LEI 32. STR. STR. AP. ELENA NR. ELENA BL.720 52.148. BL.2. BL.7 DR.4.2.148.16 DR. ELENA B1. TR.000 LEI 40. TR. TR. STR. DUMITRU SC. BL.5 DR.240 LEI 37.400 LEI 49.STR. DORIN L.B1. FLOAREA NR. JUD.678.AP. SEVERIN. DR?GHICI N. GINUA. MIRCEA NR.TRAIAN NR. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST.56.8 DR. ELVIRA DANIELA 7. MUNICIPIUL CRAIOVA. AP.900 LEI 42.2. SC. SC. TR. BL. TR. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B.800 LEI 15. BL. FRUMOSU GHEORGHE BL.AP. AP.5. PAUL DR. OLT DR.SEVERIN STR.AP.1.TR.2. SEVERIN STR. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. AP.346.400 LEI 43.000 LEI 171.6 GAIDAROF N.126. AP.SC. SC. FERARU I. AP. TR.525. TR.897. BL. TR. BL.822. SC. STR. STR. NR. ET.920 LEI 55. ET.000 LEI 52. AVRAM IANCU NR. SC.136. TR. AP. TR. EMIL DR.5 FIRULEASCA D. STR. MEXIC NR. BR?NCOVEANU NR.TS10. NR.376.SC.STR.300 LEI 42.11 DR.2.4.SEVERIN STR. SEVERIN STR.3.897.440 LEI 4.2. FETICA A.3.BL.052. JANA BL.000 LEI 238. MIHAI VITEZUL NR. AP.1. NR. STR. SEVERIN.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. B-DUL T. FLOREA I.882. SC. 18 GLAVICI GHE. BL. ET.050. LACRIMIOARELOR.4. TR.2.7 DR.800 LEI 48 . AP.10.SC.1.2.SEVERIN.3. SC.MARIUS ION DR. EMANUELA D2.MEHEDINTI DR. SEVERIN.SC. INDEPENDENTEI.

4. ZOE IOVICI G.1. XF9A. STR. STR. EROII DE LA CERNA. SEVERIN.4S.M 13.1. MIOARA GRAMA S. AP. FLORIAN IACOBESCU GHE.ET.9 DR.9 DR. NR.372.200 LEI 38.NR. M. NR.BL. SEVERIN.104.9 DR. M. ET. ET. AP.ION GROZA C.C2. I. AP. M12. ET. SC. STR. FLORESCU.IULIAN GLIGOR GHE. AP.800 LEI 10. IOAN MIMI? C.L 2.771.ALEEACASTANILOR. SEVERIN. TR. SC.35.400 LEI 104. BL.AP. STR. STR.142.520 LEI 22. AP.NR. SC.1.MEHEDINTI DR.AP.4.TOAMNEI.558.SC.12 DR. SEVERIN. NR.3 DR. AP. SC.1. C3.2.020.NR. GEORGETA LUCAKACS E. BRINCOVEANU.4. SEVERIN.ET. TR. BL. M12. TR. STR.SC. TR.440 LEI 101. TR. NR. SANDU DUMITRU MATEI C. TR.000 LEI 43.280 LEI 41.403.27.595. SEVERIN. T. 1.860 LEI 63.380 LEI 103.525. STR.AP.600 LEI 39.10. NR.9 DR.1. TR.6 DR. VITEAYU. TR.11 DR. TR.743.16.BL.200 LEI 5.3 DR.M 13. Ştefan CEL MARE NR. SC. NR. BL.CALEA TIRGU JIULUI. NR.520 LEI 7.171. STR.818. LILIANA MICLEA I.600 39.B. SEVERIN STR. SC.675.309.9. STR.1. EROII DE LA CERNA. I. SEVERIN STR. 2.744. ADELA MARGARIT D. GR.184. M. VLADIMIRESCU. SC. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I. TR.14 DR. 1.AP. VLADIMIRESCU. MARGHIOALA ILIESCU N.15 DR. C. NR.CONSTANTIN MARTIN I. JUD.SC.16. BL.120 LEI 16.5. NR.75. SEVERIN.2.SC.1.2. CONSTANTIN MEILOAIC? D. ET.3.ANISOARA LILIANU G. BL. BL.85.47 DR.3. STR.757. ET. MRS.200 LEI 7. NR. NR. BL.9. SC. BL.1.5. AP. BL.3.Z8.A2.667. SEVERIN.AP. SPL. BRATIANU.7.4.4. NR. SC. TR. 30.880 LEI 678. SEVERIN. TR. SEVERIN. STR.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I. STR. C.6. STR.897.30 DR. BR?NCOVEANU NR.31.2. 7.028.520 LEI 52. JUD.SC. TR.NR.000 LEI 37. STR. OR?OVA.3. 54 DR. AP. BL. STR.10.19 LOCALITATEA FLORESTI.153. POMPILICA IOVAN N. NR. SEVERIN. EROII DE LA CERNA.118 DR. SPL.3.AP. DECEBAL.200 107. 1. SEVERIN STR. SEVERIN.3 DR.040 LEI 53.6.334. TR. AP. IMRE MANACU AL. NR. NR. STR.8 COMUNA DUMBRAVA. TR.AP.006.ET. NR.L 2.1.NR. SOVEJA. M. SEVERIN. TR.SC.3 DR. AP. SEVERIN. MIHAI VITEAZUL NR. PROGRESU.BL.MARIA ILIESCU D.2. SC. STR.986. TR. TR.1.BL.4. BL. CALEA SEVERINULUI NR. SAT VARADIA. TR. SC.ET.9 DR. ANTONESCU.200 LEI 15.000 LEI 25. 22 20.403. DECEBAL.1.5 DR. SEVERIN.19 DR. VITEAYU.AP.7. SC. REPUBLCII.000 32. AP. TR.3. MARIEA IACOBESCU C. SEVERIN.35. SEVERIN.BL. T. TR.525. SEVERIN.500. ANISOARA LUCA I.823. SEVERIN. CALOMFIRESCU. STR.AP. TR. BL.2.BL.SC.630.SC. GABRIELA PAULA MANACU E. IOAN LUCAKACS C. SEVERIN. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. STR.NR.7 DR. TR. STR. TR.11 DR. DUMITRU IONESCU C. TR.1. SC. CORNELIA IONESCU I.290 LEI 22. ET3.3 DR. SPL. ET. 136.823.000 LEI 22.STR.30 DR. MARIA IOVICI ST.460 LEI 9.000 LEI 310.147. TR.SC. AP.MIHAI GROSU M. MAGNOLIEI NR.3. NICOLAE JUJESCU D. TR. STR. C3.356.1. SEVERIN STR. PETRE VASILE MANOFU D. BL. CRINA VIOLETA LEPARDA I.720 LEI 3. TR.. NR. VITEAZU. PAUL MIHOC I.AP.BL. MEHEDINTI DR. ET. SEVERIN.15 DR.3 DR.720 LEI 103.3. AP.810 LEI LEI LEI LEI 49 . VITEAZU. CALOMFIRESCU. NR. SEVERIN. IOANA NR. ET. STR. SEVERIN. NR.C.30.600 LEI 42. E14.11 DR.680 LEI 4.CICERO. SEVERIN.704.12. SEVERIN.7 LOC.TR. AP. ALEEA ALUNIS.

2.554. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P.320 LEI 23.B. 1.190.240 LEI 26. OR?OVA STR. AP. AP. SEVERIN B-DUL T. TR. TR.BL. 263. AP. SPL. SC.ET. SEVERIN STR.000 LEI 16.218. XF21. SEVERIN STR.3.847.116. AP.000 LEI 48.760 LEI 43.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71.30. ALEXANDRU N?STRURESCU G.260 LEI 52. BL. SEMENIC NR.680 LEI 54.6 LOC. TR.000 32. CALOMFIRESCU NR. VLADIMIRESCU NR.546. ION NIŢĂ I. ET.941. 22 DR. SEVERIN STR. A. M. DUMITRU PURCARU D.728. MIHAI PURCARU D. TR. STR. SEVERIN STR. SC. Ştefan CEL MARE NR. TR. AP. BL. SEVERIN STR. 101. TR. DOMOGLED NR. GHEORGHE PÂRVU GHE.873. SEVERIN STR. TR. ET.493.16 BUCUREŞTI. ET. SEVASTIAN PEPTAN F. TR. XF14. AP. B.1 DR.1 DR. CONSTANTIN NICA C.3. SC.56 DR.491.193.1.30.4. TR. AP. 62. SUZY MANUELA PRAJEA J.11 DR. SEVERIN STR. GRIGORESCU NR.8.SC.100 LEI 8. B?ILE HERCULANE. AP. BR?NCOVEANU NR.000 11. ANA PRAJEA GHE.2. SC. SC.416. LEPRI NR.R6. SC. EUGEN PFEFFER C.1.V1. ET. ION POPESCU P. SEVERIN STR. VASILE PETROVICI M.2. SADOVEANU NR.SC. ADRIAN NR. EUGEN PETROVICI D.19 DR. TR.V1.7 DR. N5.017. ALEEA CAZANE NR. OR?OVA STR.7 DR.2. CALOMFIRESCU NR.153. TR. SEVERIN STR.640 LEI 50 . OLGA SULTANA OPRI?A I.544. 21 DR. 221.6 DR. TR. BL. ET. SC. SECTORUL 2.503. TR.M?TC? E. VLADIMIRESCU NR.19 DR.2. SEVERIN STR.900 LEI 20. SC. MIHAI VITEAZUL NR.400 15.552.1. SEVERIN STR. M?RG?RITARULUI NR. SC. SEVERIN STR. GRIGORE MEROSU D. ALEEA CRINILOR NR. SEVERIN STR.200 25. ET.480 LEI 47. 4.46E DR. TS10.58. BL.440 LEI 18.880 LEI 95.159. CALOMFIRESCU NR. KOG?LNICEANU NR.010.15 DR. CICERO NR. SEVERIN STR. SC. AP. 3. ECATERINA OPRI?AN T.928. TR.4. Ştefan CEL MARE NR.4. IONU? OVIDIU MARINA? M. TR.400 LEI 30.728. AP. TR. SEVERIN STR. AP. ET. JUD.5 DR.7. MARIUS POP I. MEHEDIN?I DR. 101 DR.1. 1A2B. ŞincaI NR.3. BL. CRI?AN NR. SC.744. OLT DR. FLOAREA POPESCU I. R. BL. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR. TR. E18. BL. STR. TR.XF9. CARA? SEVERIN DR.2.390.1. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BL. IOANA NIŢĂ M.1.240 LEI 33. TR. SEVERIN STR. ŞincaI NR. 3. 2.5 DR. ?IMIAN SAT CERNE?. SEVERIN STR.102. SEVERIN STR. 35.000 LEI 43. MITANA PRAJEA I.30. ET. TR. BL. JEAN PRAJEA J.464. 31.9 DR. SEVERIN STR. ELENA MOR?RI? A. TR.SC. BL. FLOAREA PETRIC? P. EMILIAN M?TC? I.TS12. SC.4 DR.Z6B. EUGENIA LOC. AP. 62.2.2.14 COM. GEORGETA POPESCU I. MIHAIL SADOVEANU NR.5 LOC.151. N. SC. 217 DR. M.2. ET. ET.360. IRINA ML?DINOIU I. AP. TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.720 LEI 37. AP. CONSTANTIN NEDELEA G. 5.750 32. TR.000 LEI 41. TR. 4. 4. SEMENIC NR. 260. 49 DR. SC.927. AP. TR.46E DR. B. AP. SEVERIN B-DUL T. ŞincaI NR.440 LEI 13. BL. JUD.276. TR. ION NAU V. BR?NCOVEANU NR. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. AP. IULIANA PLOSCARU V. 124.1. AP. AP. SC. SC. AP. STUDINA JUD.4 DR.000 LEI 92. TR. 49 DR. TR.1.58. SEVERIN STR.800 185.500 31.680 LEI 105. MARIUS TIP?RESCU NR.644. TR. BL. SEVERIN STR. BL.1.22.1.L2.562.000 LEI 26. 265. BL. ELENA NR.30. ET.560 LEI 14. BL. ALION NR 70. BL.104.974.12 DR.720 LEI 39.20 LOC. AURORA P?L?U P.033.930.356. DECEBAL NR.9A DR. SC. CRIHALEI NR.160 43.8 DR.020 290.

AVERESCU NR.200 LEI 53. SEVERIN STR. TR. TR.6 DR. L?CR?MIOARELOR NR.3. ROTLER I. MARIA DR.431. ST?NCIOIU P. SEVERIN STR. AP. BL.3. TUDORI?A BL. 41.9 ST?NCULESCU T. TR.3 DR. SEVERIN STR.E12.180 LEI 177. ET. RADOSLAV V. ALEXANDRU DR. S?RBU V.1. VASILICA BL. SAT ISVOARELE. ET.15 Ştefan GR.16. MIHAI VITEAZUL NR. TR. 73. 233 ROIBAN H. MARIUS DR. SC.711.S2.1.1. R.4. JUD. STR. DR. SC.1.9 DR.32. VASILE DR. EMIL AP.960 LEI 21. GR.400 LEI 148. 5 ROAT? GH. REVOLU?IEI 22 DEC. PU?AN I. CRI?AN NR.8.4.20 RAŢĂ T.103. TIMI?OAREI NR. SEVERIN STR.918.8. MARIA BL. AP. PETRE COM. ALEEA CASTANILOR NR.850 LEI 73. TR.9 DR. BL.176. TR.61. SC. TR. ATENA DR.8 DR. SEVERIN STR. RADU DR. MRS. TR.2. AP. TR. TR.1.480 LEI 591. TR. SPL.2.TR.800 LEI 64.3.420 LEI 20. AP. TRANDAFIRILOR NR. BL. TR.017.201. RĂDUŢĂ N. CICERO NR.759. SPR?NCEAN? G.5.000 30. SC.19 DR.7. BR?NCOVEANU NR. FELICIAN AURELIAN DR. OVIDIU DR. AP.415.8.4. VIOREL BL.1.28 DR.900 LEI 11. 42. AP.1.2. SC. AURELIA DR. SORIC? GHE MARIN A1. AP.694.520 LEI 6.098. AVERESCU NR. REVOLU?IEI 22 DEC.755. SEVERIN STR. 149 ROATE? D.800 LEI 37. SEVERIN STR.940 LEI 333. JUD.423. NICOLAE SC. AP.3.103.339. TIMI?OAREI NR.2 ROMAN D. G1.32. SC. NICOLETA ŞtefanIA 10.262. BL.240 LEI 28. SEVERIN STR. AP. AP. SC.Z8.640 LEI 65. 290 DR.840 228.822. CICERO NR. STANI V. VLADIMIRESCU NR.626. AP. SEVERIN STR.4.ET. CONSTANDINA BL A2.11 DR. MEHEDIN?I DR.P3. ELENA SC. TR.2.628.400 LEI 27.2. AVERESCU NR. TR. MRS. SC.5 DR.8.6.Z8. ET.800 31.149. M. TR. MEHEDIN?I DR. TR. BL. TR. SEVERIN STR. FLORESCU NR.6. SPL. S?NDOI I.9 DR.11 DR.760 LEI 4.135. STELIAN BL. AP.510 LEI 51 . MARIOARA BL. SEVERIN STR. ŞincaI NR. S?NDOI A.2.400 LEI 50. Ştefan BL. ROIBAN T.2. NR.339.ET. 32. ION COM.868. 138.A5.678.4. INDEPENDENŢEI NR.940.000 LEI 24.200 LEI 56. AP.1. ST?NCIOIU M.16. SC.3 139.092.4. PETRE SC. SEVERIN STR. NR.040 LEI 104. TR. BANATULUI NR. TR.D4. BL. SEVERIN STR.39. SEVERIN STR. SC.600 LEI 57. CARA? SEVERIN DR. ECATERINA SC. TR. PRAHOVA NR.3 ST?NCIOIU S.680 LEI 60. TR. TR. ?ULMA N. ET.174. NICOLETA SORINA BL. SEVERIN STR.3. MIREL BEBE BL. RAMONA MARIA DR. BL.734. AP.19 S?N?TESCU V. ET. B?ILE HERCULANE.4. AP.P3. SANDU C. TR.411. DR. AP. SPL.4 DR. SEVERIN B-DUL.3. AP. JUD.960 LEI 37. AP. TR. VITEAZUL NR. 37B LOC. CRI?ANA NR. LEPRI NR. TR.983. SEVERIN STR. S?N?TESCU A. BABEŞ NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974. FELICIA BL.720 284. AP. 1.119. MEHEDIN?I DR.1. SC. 30 DR.3 ST?NCIOIU G. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD.7 RADA I. SEVERIN STR.P3. NICOLAE COM. TRAIAN NR. AP. SC2. GRUIA. S?RBU A.720 LEI 12. VITEAZUL NR. ET.184. BL. MARIN SC.3. SC. SEVERIN STR.320 LEI 2. 149 ROAT? R.6. MRS. SEVERIN STR.650 LEI 21. AP. ET.480 LEI 25.S2. SC. SC. ET.793.6 ST?NCIOU ST. ELENA SC. SEVERIN STR. SEVERIN STR.P1. PAULA BL. TR. SEVERIN STR.2. EUGEN ET. DECEBAL NR.078.4. SANDA GHE. SEVERIN STR.2. SEVERIN STR. SEVERIN STR.16.2. SEVERIN B-DUL T.551. SEVERIN STR. AP. 1 DECEMBRIE 1918 NR.P1. TR. ET. GRUIA. TR. M. SEVERIN B-DUL. PRAHOVA NR. SC. SGONDEA T.6.11 SCRECIU I.

501. bl. str. MIGDALULUI NR.4. ERMINA Bacau. P. ALEXANDRU V?CU?? GHE. A. C.600 LEI 23.14 DR. A. 1. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. Balcescu. bl. et.C1. 9 ANGHEL V. nr. JIULUI NR. SEVERIN STR.1.1. bl. sc.2. sc. TR. PETRU Bacau.6. Impacarii. et. nr. str. PETRONELA Iasi. CALOMFIRESCU NR. VII.8 DR. SEVERIN STR.132. BL. bl. 20 AMARANDEI N. AP. AURELIAN NR. VIOREL Z?ULE? ST. NICOLINA Bacau. et. sc.4. 2. 2. BL. 5.1. str.440 LEI 36.5. SEVERIN STR. ET. et. bl. Aleee Parcului. 15 ANGHEL N. LUCIA Bacau.E.400 LEI 39. TR. A. 4. 2. BL.680 LEI 26. nr. 10. Bacau. ap. 2. Bradului. str. SEVERIN B-DUL T. SC.243. 4. et. 25. A. 3.TACOT? GHE. GR. sc. Primaverii. 16 bis. str. 5. SC. 2 APOSTOL RODICA Bacau. 2. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.TR. Letea.V11. BL. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M.590. AP. 1. AP. SC. str.491.25. ap. TR. TRANDAFIRILOR NR.3. 917. nr.3. 159.360 LEI 6. SC.16 DR. C. et.sc. Mioritei. SEVERIN STR. SC. N. 4.137. Aleea Constructorului. A. str. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. B. BL. SEVERIN STR. ADRIAN NR.E18. str. bl. SC. Bucium. D. jud. et.1. Enescu. Letea.3. 5 ALEXANDRU GHE. str. ET.TR. 3. Panselelor.E18.9 DR. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. F. VIRGINIA TUDORAN I. ap.560 LEI 40. 46. 3. bl.6 DR. Soimului. SC.12 DR. CELESTINA Bacau.5. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. Soimului. nr. 10 ANGHEL ELENA Bacau. B?ILE HERCULANE. str. C. et. 5. sc.560 LEI 8. et. 6. 5. 5. bl. 155 DR. N. BL.SEVERIN STR. 5. SEVRIN STR.1.12 LOC. 36. et. AFLOAREI CLARA Bacau.200 LEI 109. SEVERIN STR. Balcescu. nr..B3. sc. nr.413. ap. et. str. AP. bl. N. ap. 3. FLORESCU NR. AP.51. nr. AURICA ROATE? A. VASILE Bacau.5 DR. 20 ARMEANU I. 159. 6. bl. et.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau.156. TR. 1.SC. 36.3. ap. SC. str. nr. SEVERIN STR. TR.2. AP. str.600 LEI 172. ALEEA GAROAFELOR NR. 12 ATOMEI C. ap. 1. str. TR. ap. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau.12 DR. nr. AP. G. nr. nr.3. 3. str.080 LEI 7.52. ap.796. nr.636. BL. AP. Veniamin Costache. sc. AP. CALOMFIRESCU NR. str. 5. TR. SERGESCU NR. nr.101 DR. MĂRĂŞEŞTI NR. nr. CALEA TG.6 40. bl. 13.3. str. et. sc. 8. A. LIVIU UNGUREANU A. GHEORGHE VI?AN N. 7 DR. nr. ap. VLADIMIRESCU NR.600 LEI 54.A7.12 DR. A. bl.12 DR.855.9. TR. SC. B. C. 2. ET. bl. 26. BL. 2. sc. Enescu. sc.920 LEI 45. et. MIGDALULUI NR. sc. TR. Energiei. sc. SEVERIN STR. 9 ANTAL ST. sc. MARIA Bacau. ap. str.4.1. bl. sc. A?TEF?NOAIEI V. IOAN Bacau. 6. str.100 LEI 33. nr. str. 7 AIRINEI I. 36. AP. ap. nr. AP.4. G. 4. 4.1. STR. sc.1. 5.816. SC. TR. 10. sc. ap. sc. MARIN Moinesti. A. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau. MIRCEA ION ZAHARIA N. SEVERIN B-DUL T. AP. et.6. bl.322. A. SC. bl. 2. 8. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . SEVERIN STR. bl. EMILIA Bacau. AP. ap.326. ap. BL. TR. 6 AGAPE GEORGETA Bacau.1.593. INDEPENDENŢEI NR. Balcescu. VLADIMIRESCU NR. 13. SEVERIN STR.1. LEOPOLD DR. 12 ADAMACHE I. sc. AnaI Ipatescu. MARIUS TREISTARU P. A. ap. BL. ap. TR.094. SC.700 LEI 45. D. ANDRONIC I. 50.

et. N. ap. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 .7. 16. et. 6 Corbasca. bl. ap. str. Bucium. 25. 1. 21 Bacau. 7. str. NOBERT BADITA C. 1039 Buhusi. str. nr. et. 7. et. sc. 5 Bacau. bl. Stefan cel Mare. 4. Bacau. 12. 1. sc. Frunzei. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. B. str. sat Valea de Sus . Bacau. 2. nr. Narciselor. 11. ap. nr. 1. 7 Bacau. sc. ap. Bacau. 5. Bacau Bacau. str. sc. str. 2 Bacau. bl. ap. sc. Valea Alba. 45 Bacau. C. jud. str. B. bl. 2. et. jud. str. str. sc. A. str. Bacau. str. N Balcescu. sc. 4. nr. Narciselor. Republicii. bl. et. et. 1. bl. 48 Bacau. B. sc. str. ap. sc. br. Ardealululi. RODICA BARAN C. bl. nr. sc. sat Cacova Mica. 7 Bacau. B. jud. 13 Bacau. 8. sc. ap. jud. 21 Bacau. satul Marvila Bacau. Davila. sc.BABU? N. 1. ap. M. ap. str. jud. TONIŢĂ B?ITANU I. 28 Bacau. 7 Bacau. 13. 8 Galbeni. str. 2. et. 468 Faraoani. 32 Bacau. Dr. nr. et. B. nr. sc. Iosif Cocea. ap. bl. jud. 30 Buhusi. E. 3. str. bl. LAUREN?IU BALA? GHE. ap. ap. 5. str. 2 Bacau. ap. bl. A. 1. A. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. ION BORO? M. 131. 5 Buhusi. 1. Bacau. str. 1. et. ap. . sc. !.A. 2. 44B. 25. Carpati. 7 Bacau. 8. 1. sc. 1. ap. bl. et. bl. str. Unirii. et. str. 3. Bacau. nr. bl. str. 2. ANGELA BARABA? N. nr. 28 Bacau. Spiru Haret. Bacau. nr. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. B. sc. Bradului. 3. bl. 44B. ap. 19 Bacau. bl. Republicii. Stefan cel Mare. str. CONSTANTIN B?ITANU I. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. bl. sc. str. et. 5 Bacau. nr. str. Unirii. et. jud. sc. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. N. ap. 6. 1. et. bl. Bacau Bacau. E. 2. Bacau. nr. ap. 7 Bacau. 4. bl. bl. jud. B. Buhusi. Viteazul. 5. 4. MARIA BOTEZATU I. 4. Postei. nr. jud. nr. C. sc. str. nr. et. et. B. nr. ap. nr. str. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. nr. str. B. nr. 2 Bacau. 84. ap. 468 Faraoani. 8 Bacau. Chimistului. E. Trecatoarea 9 Mai. sc. nr. M. ap. bl. str. Stadionului. jud. et. 3. . Unirii. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. str. Bacau. nr. Marasesti. Bd. 1. str. sc. 33. ap. str. jud. str. sat Cacova Mica. A. ap. nr. nr. et. jud. 1. et. 4 Bacau. Digu Barnat. 4. et. et.4. Prelungirea Bradului. str.SORIN BIVOLARU GHE. 4 Onesti. 179. bl. bl. nr. Bacau. bl. str. Republicii. sc. nr. 2. et. 8 Bacau. B. com. ap. Cornisa Bistritei. Bacau. sc. str. str. Balcescu. 6. ap. B. str. str. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. nr. B. . str. bl. A. 2. D. 4. str. et. Aviatorilor. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. ANA B?LU?? GHE. Marasesti. 3. 8. MARIA B?LAN ST. 14 Moinesti. sc. 1 Bacau. Cornisa Bistritei. Marasesti. sc. nr. IOAN BANGALAU P. sc. Y. ap. sc. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. Tineretului. 3. 4 Bacau. G. Bd. GEORGETA B?BU?ANU V. 5. Oituz. ap. 32 Bacau. Ardealului. bl. 3. str. Viteazul. bl. 179. ap. nr. . A. jud.A. 25 Onesti. C-TIN BALINT M. 33. Dimitrie Cantemir. str. Lunca. bl. 12. 44B. 2. 13 Buhusi. 4. Miron Costin. 5 Buhusi. Balcescu. Y. Spiru Haret. 44B. sc. 16. Bacau. 6 Bacau. 7. 2. ap.2. nr. 10 Faraoani. et. nr. et. bl. sc. 8. nr. 16 Bacau. ap. 11. Bacau. str. et. 2 Helegiu.

7. Bacau Buhoci. nr. str. Castanilor. E. ap. str. Ardealului. ap. ap. 30 Bacau. 7. A. 442 Bacau. nr. ap. B. ap. 33. 4. 14.2. jud. A. jud. ap. 7. str. Metalurgiei. ap. et. str. 3. bl. 85. et. A. 4. B. Bacau Bacau. Balcescu. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. ap.BRĂILA D. 1sc. Bacau Secuieni. TEREZA BUD?U GH. Venus. 43 Valea Seaca. ap Bacau. GABRIEL CERN?IANU N. str. Bacau. bl. Vulturului. A. 12 Bacau. 10 Sascut. 17 Bacau. et.2. ap. D.Buhoci. 8 Bacau. sc. bl. Republicii. 9 Bacau. bl. nr. Miroslovesti. A. ADRIANA CANACHE V. com. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . et. 5 Bacau. sc. bl. Alecsandri. 3. 4. IOAN BUTNARU I. ap. str. 4. Bacau. bl. et. str. ap. Metalurgiei. nr. jud. bl. C3. Bacau Bacau. ap. 32. A. et. bl. bl. ap. sc. 16. str. ap. Unirii. bl. 4. jud. Balcescu. Narciselor. F1. CONSTANTIN BUTNARIU A. et. bl. sc. ap. D. 16. 159. Ciprian Pintea. MARIUS CERNAT C. str. str. nr. nr. sc. Energiei. 2. C-TIN CHIRU C. str. Venus. sc. 15. str. et. et. 3. sc. Soimului. bl. str. B. 84/2. bl. Razboieni. MARIA CANCEL M. bl. et. bl. com. Romanului. ap. Bicaz. sc. jud. Cornisa Bistritei. Marasesti. 5. D. A. 3. sc. 3. 2. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. bl. sc. bl. 142.Buhoci. str. Neagoe Voda. ap. GEORGETA CĂLIN GHE. D. bl. Bacau. sc. 26 Bacau. jud. A. B. CECILIA CANCEA M. nr. CLARA C?RLAN GHE. ap. MARIA BUD?U A. bl. sc. jud. 13 Bacau. et. Carpati. 6 Bacau. M?RIOARA C?LD?RARU P. str. sc. N. sc. str. sc. str. str.MARIA BUFTEA C. 17 Bacau.B. 35. 13 Bacau. ap. com. VASILE CEAUNA? I. ap. COSTICĂ CHIRIAC I. nr. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. 20. 10 Bacau. ELVIRA BUTNARIU I. 25. ap. B. sc. 16. 2. A. 4. sc. Bd. sc. Bacau Bacau. VALERIA CEAUNA? GHE. 199 Bacau. bl. 2. nr. ALEXANDRU C?TAN? M. ROBERT CADAR I. 19 Bacau. 162. Garii. 16 Bacau. et. sc. com. Aleea Ghioceilor. nr. sat Valea Draga. 3. str. SORIN BUDAU P. bl. str. nr. B. Ştefan BRĂILA ST. Bijghir. 8 Bacau. 2. Milcov. nr. 4. 22. 14 Galbeni. 30 Bacau. nr. jud. sc. A. 9 Mai. 4 Moinesti. nr. D. ap. nr. bl. jud. nr. Letea Veche Bacau. et. Ghioceilor. Aviatorilor. nr. str. 14. Bacau. P. str. sc. Bacau Bacau. 3. sc. ap. sc. 126. Bacau Bijghir. 917 Bacau. nr. 43. sc. 6 Bacau. nr. ap. 11. 87 Secuieni. bl. D. bl. ap. 2. 11 Bacau. sc. 2. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. ap. B. bl. 6 Bacau. Neptun. str. D. 19 Bacau. 19. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. Razboieni. N. 11 Galbeni. 14. bl. Energiei. str. str. str. 412 Bacau.2. 16. ap. bl. 54. Zorilor. bl. str. 2. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. 4. sc. D. 5. nr. nr. 1. B. 12 Bacau. str. jud. 34. 2. Milcov. ap. str. str. str. 2 Bacau. str. Banca Nationala. et. Bacau Bacau. sc. Nucului. Milcov. 15 Bacau. ap. str. 3 com. str. sc. jud. Iasi Faraoani. sc. ION CANCEA M. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. str. sc. 8 Bacau. Carpati. sc. 19. E. et. 18 Bacau. et. C. str. bl. CIPRIAN CERGHICI I. V. str. Nordului. str. ap. B. ap. com. B.ANA CENU?? C. sc. bl. jud. ap. Venus. GHEORGHE Bacau. ap. ap. 15.

PAVEL Bacau. 2.1. ap. CATRINA Prajesti. Alecsandri. V. Cornisa Bistritei. 33. bl. bl. PETRONELA Bacau. A. str. sc. nr. C. str. bl. sc. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. 8 COCA GHE. 36. 49 COCIORV? V.28 CO?ESCU A. str. bl. 16 COCIORV? I. bl. ap. str. M Viteazul. E1. 4. sc. bl. COSTICĂ Bacau. A. sc. bl. str. 18. bl. ap. bl. B. str. C. 9 CIUCHI A. nr. str. jud. sc. str.17 Bacau. Veniamin Costache. 23 Bacau. 4. CAMELIA Buhusi. ION Bacau. IOAN Bacau. sc. ap. A. ap. C-TIN Bacau. A. 34. sc. 117. 11 CONDRIA C. VASILE Bacau. Orbic. VENERA Bacau. ap. MARIA Bacau. com. ap. Carpati. ap. CORNELIU CIOCAN T. 24 CREŢU V. 16. PETRU Bacau. bl. bl. ap. GHEORGHE Bacau. str. str. 43 CRISTIAN GHE. str. Balcescu. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. Bacau COARDO? GHE. Cel Bun. A. str. 23 Bacau. sc. str. ELENA Bacau. D. 11 COV?TARU GHE. sat Lilieci. sc. ap. 10 COLODIUC I. Marasesti. 1. 6. Lalelor. Bacau CONDREA GHE. C. ap. str. 3 Boghicea. str. 5 CIOROAB? C. Aleea Parcului. A. ELENA Bacau. CONSTANTIN Bacau. str. Mioritei. jud. Bd. ap. ELENA Bacau. 1. 4. sc. Alecu Russo. bl. 58. V. Alecsandri. jud. E1. IOAN Bacau. 16 COJOCARIU P. 37. bl. Miron Costin. str. nr. B.sc. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. str.D. CIORBARU I. str. 5. nr. str. nr. Veniamin Costache. bl. ap. A sc. Cel Bun . nr. Cel Bun. 5. sc. 80. VALENTIN Bacau. Tudor Vladimirescu. Lalelor. I. LUCIA Hemeiusi. Energiei. Neamt Roman.9 CO?ESCU M. PETRU Bacau. Soimului. 4. A. sc. bl. nr. bl. 16bis.sc. 11 COMORA?U A. nr. F. B. 1. sc. C1. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. GEORGE Bacau. Marasesti. bl. Bacau. N. MARIA Buhusi. jud. D. str. str. 16 CLAPON C.sc. Alecsandri. bl. Cornisa Bistritei. 22 Decembrie. com. LIVIA Bacau. 4 CREŢU I. Marasesti. 33. sc. 39. bl. B. sc. ap. Garii. str. S. bl. nr. sc. 48. V. Soimului. str. ION Bacau. Veniamin Costache. bl. str. Bucegi. ap. B. PETRU Bacau. 13 DAMIAN I. B.11 CUSTUR? I. C. 16 CREŢU N. C. sc. NECULAI Bacau. 12 COJOCARU GHE. 5 Bacau. sc. str. 1. 16. bl. str. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . str. AUREL Bacau. C. Cornisa Bistritei. Neamt. bl. 5. E1. 19 CIOROIPAN V. VICTORIA Bacau. str. ap. ap.9 CO?ESCU T. 21 Bacau. 80. ap. ap. C. EUGENIA Bacau. C. sc. sc. nr. 1. bl. bl. ap. str. nr. ap. I. Traian.2. ap. C.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. Marasesti. Orbic. ap. 2 CIUCHE RODICA Bacau. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. NECULAI Bacau. Al. str. B. str. Alecsandri. str. bl. ap. 30. sc. A. bl. A. bl. bl. bl. Cornisa Bistritei. ap. ap. Bacau. sc.17 Bacau. 55 CIUBOTARU D. nr. MARIA Bacau. str. str. sc. M Viteazul. sc. 80. nr. ap. bl. str. Aleea Revolutiei.D.9 COV?TARU D. V. Aleea Parcului. ap. Bira. Republicii. bl. ION Bacau. 16 CREŢU P. sc. ap. 56. MITIC? Bacau. sc. str. nr. Marasesti. 33. 26 CROITORU D. 15. str. str. A. C. A. str. 4 DAN?E P. 6 COJOCARU I. OANA CIOB?NI?A P. str. str. NICOLAE Bacau. ap. bl. str.sc. 7 COMANESCU N. A. ap. ap. bl. C. Al. sc. nr. Unirii. str. ap. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. E2. 39. D. jud. jud. nr. jud. Bacau. str. ap. Veniamin Costache. 4 CREŢU N. 15. sc. nr. ap. bl. 5. Hatman Verescu. ap. Veniamin Costache. Cocea. ELENA Buhusi. bl. 169. sc. bl. ap. nr. ap. Sturza. 5 CIORBARU ST. 4. sc. ap. str. str. 39. sc. 24 CREŢU P. sc. Al.

B. str. bl. 11 ENACHE SILVIA Bacau. 8 FO?LEA V. bl. ap. Poet V. A. A. str. sc. sc. M. 7. N. str. str. B. ap. 125. bl. str. B. 9 Mai. nr. bl. nr. C. 8 GAL IOSIF Bacau. 1 FILIP I. MARIA Com. NICULINA Bacau. Viteazul. sc. Soimului. Banca Nationala. Soimului. MIHAI Bacau. nr. A. sc. Bacau ENACHE I. ap. Bradului. Cornisa Bistritei. Marasesti. I. D?NU? DEDIU GHE. N. sc. bl. Marasesti. bl. Balcescu. Soimului. jud. str. ap. 11 Bacau. MIHAI DOBRANI? GR. 13 Bacau. jud. Viteazul. VASILE DIACONU I. 7 DUMITRA?C GHE. B. bl. bl. M. 1. 159. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. 1. sc. Balcescu. ap. 11. bl. 21. str. Bacau. DANIELA Bacau. VASILE Onesti. 20 GEORGESCU I. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau.sc. nr. ap. str. ap. ILIE DIACONU N. A. ap. jud. ap. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. ap. Livezi. str. B. S. Bacau Bacau.1 FO?LEA GHE. ap. Caragiale. Aviatori. nr. NECULAI Bacau. 4. str. 8. C. PINTILIE Com. sc. ap. 15 Bacau. B4. bl.sc.VASILE Bacau. MIHAELA Bacau.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. 1. Bacau DOROB?? C. Marasesti. str. MARIANA DIACONU V. nr. Eminescu. A. 5. B. B. str. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . 13. bl. str. sc. ap. 159. SILVIA Bacau. ap. str. C. I. M. Bacau DODITA V. Energiei. 15. A. jud. 5 GAVRILESCU GHE. ap. nr. Banca Nationala. 2 Com. bl. Tudor Vladimirescu. ap. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. 27 Bacau. 5. 15 DOBROI N. 15 G?NDU N. D. 22 DUGHIRI M. sc. bl. A2.sc. Bacau Bacau. Sturza. bl. str. 3. sc. nr. VIRGIL Buhusi. ap. VASILE Bacau. sc. 8. ap. str. ap. 13 DUGHIRI D. sc. A. 8. sc. ap. sc. Bacau DOGARU A. CORNELIU Bacau. bl. C-TIN Bacau. Bl. str. 5 Com. 35 Bacau. jud. 9 Mai. DOINA Bacau. A. sc. str. bl. sc. str. C. str. bl. C. sc. bl. jud. jud. 4 Bacau. bl. 14 Buhusi. B. bl. str. sc. MARIA Bacau. str. bl. 13. Magura. str. sc. 1 DR?GHICI P. G. ap.sc. AUREL Bacau. sc. Bucegi. D. 22 Decembrie. nr. Eminescu. 3C. Cuza Voda. GHEORGHE Bacau. ap. sc. L. 7. str. Viteazul. str. D. B. IONEL Bacau. M. ap. nr. sc. 18.11 ENACHE GHE.ap. bl. bl. A. ENACHE GHE. ap. str. bl. Balcescu. Carlova. jud. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. bl. nr. bl. ap. C. N. A. Saturn. ap. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. VALERIA Bacau. bl. bl. MARIA Com. 4 DUMBR?VEANU GHE. bl. 8. Panselelor. 15. str. ap. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. 22 DUMA GHE. ap. str. MIHAELA Bacau. 3. MARIA Bacau. ap. 4 DORUNGA T. A. bl. str. Slanicului. str. GEORGETA Bacau. 11 GAVRIL Z. B. jud. str. 2 Bacau. bl. 1. sc. Bacau. bl. str. N. 8 Martie. MARIA Com Secuieni. Balcescu. 100. str. Cornisa Bistrita. Bradului. 157 GINJU V. A. ap. jud. Progresului. Galbeni. ap. ap. ap. 4. ap. Trandafirilor. MARINELA DOBO? M. Castanilor. 24 DOSPINESCU V. A. ION Bacau. str. 13. Bacau. GHIORGHE Bacau. 19. 15 ENACHE P. ION DELEANU T. Mioritei. A. 29. Nordului. bl. 30. str. sc. 3 FARCA? TEREZA Com. sc. MARIEA DIACONU GHE. str. A. 1. 31. A. str. sc. Marasesti. sc. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . sc. C. Bacau F?C?OARU V. sc. Rahova. et. 4. ap. ap. bl. A. C. 49 FILIPESCU N. bl. 19 Bacau. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. M. 13. 100. sc. bl. Letea. str. str. sc. str. 3. sc. jud. Faraoani. 13. str. 1.

7 Bacu. sc. Cornisa Bistrita. A.. str. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. Balcescu. IOAN HLU?NEAC V. str. bl. 12 Bacau. ap. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. 7 Bacau. 9 Bacau. ap. sc. N. ap. ELENA HANU I. bl. str. 14 Bacau. ap. C. str. ap. nr. ILEANA HUIBAN V. A. bl. PROFIRA GHIURC? A. bl. ap. B. Aviatorilor. bl. Proiectantului. 6. 3. 18 Bacau. LAZĂR GOROVEI I. ap. 78. Cuza Voda. sc. 32. 13 Bacau. 20A. 30 Bacau. G. nr. sc. ANCA GHIR?U I. Cornisa Bistrita. bl. bl. 8 Bacau. A. str. Aviatorilor. A. bl.15 Bacau. 2 Bacau. 80. AUREL HANGA C. nr. 1. B1.sc. 11. bl. str. Bacau Bacau. bl. ROMIC? GIURGEA ?T. sc. IOAN GOAG? GHE. 7. sc. str. ap. 7 Bacau. ap. 50. str. VASILE GROSU A. bl. 108. 26 Bacau. ap. Miron Costin. Bicaz. 1. 39. 13 Bacau. N. bl. F. Aviatorilor. str. 6. MARIA GHERGANU I. 92. bl. ap. 5 Bacau. 2 Bacau. LEONORA GORGAN V. GEORGETA Bacau. ap. 71. bl. Bacau Com. nr. Ştefan HODIN? V. Chimiei. Str. ap. Unirii. C. SILVIA HLU?NEAC V.6 Bacau. str. Mioritei. Republicii. sc. CRISTINA GROSU I. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. 13. Ştefan GIURGEA ?T . str. 29. Bicaz. ap. str. ap. ap. B. ap. sc. bl. P. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. nr. 146. ap. Suceava Bacau. 3 Bacau. A. bl. Metalurgiei. G. 1. ap. ap. 1. D. ap. C. nr. Bd. bl. 116. 13 Bacau. str. ap. Nordului.GEORGESCU M. 146. bl. str. str. GHEORGHE GORA? D. LUMINIŢA GHEORGHIU V. ap. ap. ap. B. 13. Metalurgiei. 11 Bacau. 1. 2 Bacau. 11 Bacau. A. str.CRISTINA GROSU M. B. 13 Bacau. VIOREL GL?VAN C. sc. str. sc. B. 116. bl. A. MIHAELA H?NCU A. 3. 14 Com. ANICA IACOB V. bl. ap. 113. str. 1. Milcov. bl. sc. 5 Bacau. sc. Copernic. 3 Bacau. C. str. Marasesti. bl. sc. 78. sr. Al. bl. nr. Tolstoi. bl. sr. N. bl. 16. str. str. bl. str. bl. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. str. ZAMFIRA GORE V. 9 Bacau. Bicaz. ap. sc. str. Al. 4 Bacau. COSTACHE HORGHIDAN I. sc. Neagoe Voda.ELENA GHERVASE P. Mioritei. bl. H. str. D. CĂTĂLIN GHIR?U M. ap. ap. Ana Ipatescu. Ardealului. Milcov.11. Tolstoi. Balcescu. Beresti-Tazlau. 6. str. 11 Bacau. 12 Bacau. bl. str. sc. C. Bacau Com. ap. bl. Cuza Voda. bl. sc. Letea. A. 4. sc. 5 Bacau. Aman. 14 Bacau. B. 22 Com. str. sc. GEORGETA IGNAT GHE. nr. 3. A. ap. Marasesti. 18. 146. ap. sc. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. ap. bl. Bacau Bacau. Rares. Bicaz. str. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . sc. str. Cornisa Bistrita. jud. 15. str. nr. 11 Bacu. ap. ap. 14 Bacau. str.sc. ap. C. str. N?STASE GHIR?U M. 12. bl. sc. 35 Bacau. PETREA GROSU V. bl. 142. str. jud. ap. nr.A. Cornisa Bistritei. Patraut. Panselelor. str. B. Coanda. P. sc. bl. sc. 150. ap. sc. 18 Bacau.CRISTINA GIURGEA ?T. Bucegi. B. C. B. ap. 3. Letea. ap. sc. jud. 37 Bacau. jud.11. Milcov. Bicaz. 5. AURICA GRIGORE C. ANICA GIURGEA I. B. N. bl. sc. Balcescu. str. bl. str. 16 Com. A. B. jud. sc. Str. A. sc. bl. str.6 Bacau. 2. bl.A2/2. 2 Bacau. 4. ap. str. Republicii. Str. sc. sc. sc. bl. bl. Milcov. 14 Bacau. sc. 3 Bacau. C. sc.

ap. TOADER Bacau. str. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. str. bl. E. nr. 25 MIHĂILĂ MARI. C. bl.6 LICHI V. 3. ap. sc. IOAN Bacau. Marasesti. 1. NECULAI Bacau. 11 LICHI N. Balcescu. C. B. VALERIA Bacau. sc. 19 LAZĂR D. sc. sc. Florilor. 4. 33 MECHECI V. LAURENTIU Bacau. bl. ap. 8. GHE. Energiei. Electricienilor. GABRIELA Bacau. 10 IOSIF I. ap. ap. C. IOAN Bacau. 17. bl. str. 80.10 MANCIU GHE. ANGELA Bacau. bl. Miron Costin. B. Slanicului. str. bl. C-TIN Bacau. IOAN Bacau. bl. str. sc. ap. ap. Crinului. bl.. 6. 110. str. 5. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . bl. sc. str. C. 2 L?C?TU?U GHE. sc. 2. A. ap.IONEL D. 7 LUNCANU COSTEL. A. ap. VASILE Com . str.ap. A. 9 Mai. sc. str. str. str. bl. B. Livezilor.C. 8 M?NDRU P. RADU Bacau. ap. sc. Carpati. Tipografilor. 18. Pictor Aman. MIRCEA Bacau. str. 3. 1 Mai.6 LOGOTETI GHE. jud. Alecu Russo. 5 LAZĂR N. VICTORIA Bacau. str. bl. 11 IONIŢĂ C. 22 LEONTE V. A. bl. MARIA Bacau. str. sc. 2. bl. sc. 52. sc. str. Casinulu. 10 MIHĂILĂ I. bl. A. ap. A. 1. bl. A. nr. 2 LECA I. bl. str. ap. bl. sc. 12 IORGA A. A. 5 L?C?TU?U C. Filipesti. A. jud. ap. str. 5 ISTRATE P. 16 bis. 14. Miron Costin. 7 MATEIANU C. Bucovinei. 15 LUPU C. A. sc. str. ap. 22 Decembrie. bl. 3 LAZĂR V. VASILE Bacau. 1. nr. Costache. 38 MARE? D. ap. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. A. str. ap. str. MIHAI Onesti. CATINCA Bacau. A. Razboieni. 3. bl. nr. str. 16. sc. com. 1 Mai. jud. Bacau MARINESCU C. str. MIHAI Bacau.L?CR?MIOARA Bacau. jud. sc. A. bl. str. 17. Margineni. bl. Logofat Tautu. Viteazul. A3. EUGENIU Onesti. 12 MICILIC? VASILE Com. bl. Aviatorilor. A. bl. Crinului. Bacau. jud. Florilor. 29. ap. ap. ap. 14. Armoniei. sc. 12 MAXIM N. ap. 10. 1. str. Soimului. M. Razboieni. ANA Bacau. Oituz. MARIA Bacau. ap. bl. Maramures. CRISTINEL Bacau. 4. ap. ap. str. ap. com. Bacau. str. 3 LAZĂR S. A. Marasesti. A. ap. bl. Slanicului. ap. ap. str. bl. nr. str. 6. Marasesti. bl. 31 MAXIM I. nr. bl. A. 6. ap. IOAN Bacau. ap. 3 LAZĂR V. 5 MANTA C. sc. 27. jud. Bicaz. nr. str. Sc. sc. bl. sc. 13. 11 M?RIU?EI A. 5. 5. sc. A. str. str. str. sc. bl. Alecu Russo. 9. 4. 12 MAZ?RE P. sc. Copernic. str. nr. ROZICA Bacau. A. sc. str. B. sc. str. str. sc. 5 MACOVEIU I. 4 MANEA ST. 13 IURAC V. bl. 6 LUCA GHE. AUREL Bacau. ap. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. C. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. ap. sc. 9 MERLICI I. MARIA Bacau.Republicii. 39. N. Bicaz. str. 9 Mai. Bacau. A. 25. A. 6. sc. 9. bl. bl. ELENA Bacau. B. ap. sc. str. A. Sc. Bijghir. bl. bl. str. str. sc. str. 4. LENU?A Bacau. TODOSIA Bacau. VASILE Bacau. Buhoci. Bacau MICLŢuţ P. A. ap. jud. VICTORIA Bacau. ap. 13 MATEI VIOREL Bacau. PETRU Bacau. str. bl. Soimului. V. sc. ap. sc. DAN Bacau. Soimului. bl.13 MARINESCU SERGIU Bacau. N. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. ap. str. NECULAI Bacau. bl. 2. Marasesti. Nordului. ap. ap.9 MARE? VIRGIL Barati. 13.sc. 1/7. ap. A. bl. Bacau IORDAN C. str. B. 150. 3 LUNGU LIC? Bacau. str. sc. ap. Cremenea. Buhoci. ap. 1 LOGOTETI N. ap. nr. B. str. nr. ANICA Bacau. ELENA Onesti. VASILE Bacau. sc.

bl. sc. ap. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. 22 Decembrie.sc. 39. sc. Proiectantului. 1. DANIEL NICULESCU V. nr. ap. F. sc. ap. ap. bl. B. sc. 3 Bacau. str. Metalurgiei. jud. Balcescu. jud. 8 Bacau. COSTEL N?STAC C. str. sc. sc. bl. nr. B.5 Bacau. str. bl. 2 Bacau. Magiresti. 33. bl. sc. 1. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. Cornisa Bistrita. bl. 6 Bacau. sc. 1.BR?NDU?A MONEAGA I. Balcescu. N. sc. 5. ap.75 Bacau. ap. sc. Al. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. Bacau Bacau. F. Miron Costin. bl. ap. bl. A. ap. E. 8. bl.sc. Marasesti. bl. Carpati. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. str. Aleea Parcului. ap. F. str. A. sc. Aleea Ghioceilor. 29 Bacau. nr. D. nr. str. ap. Aviatorilor. Castanilor. bl. NECULAI NECULAU I. str. 25 Bacau. 131. Carpati. 9 mai. 8 Bacau. B. Miron Costin. A. N. ap. N. B.7 Bacau. Banca Nationala. ap. 13 Bacau. IOAN P?DURARU GHE. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. C. ap. sc. str. str. MARGARETA MONDAN GHE. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. STELIAN NICULESCU V. 25 Bacau. VASILE OHACI C.4 Bacau. str. 22. str. Cel Bun. sc. 14.E. sc. 15 Bacau. sc. sc. Bucegi. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. 5 Bacau. str. A. sc. jud. 9 Com. 29. 29. str. Cornisa Bistritei. sc. ap. bl. A. Razboieni. IOAN OLARU A. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. sc. MARIA PANAIT I. 2 Bacau. str. Cuza Voda. Castanilor. 8. ap. bl. MARIA PALADE S. bl. Castanilor. 4 Bacau. 22 Decembrie. str.7 Bacau. bl. bl. 5 Bacau. 9. 1. jud. ap. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . 2. str. str. Miron Costin. 85. Aleea Parcului. sc. 2. nr. Bacau. 5 Bacau. str. D. 9 Mai. 1 Decembrie. Miron Costin. str. sc. 131. ap. 7. bl. bl. bl. ap. 9. 78. A. 24 Bacau. MARIUS MOLDOVANU N. str. bl. bl. str. 103 Bacau. B. Republicii. ap. Carpati. Bacau. 8. 27. bl. Aleea Parcului. 1. sc. 22 Bacau. Bucegi. bl. str. 31. Panselelor. ap. str. 3 Bacau. nr. Neamt. B.12 Bacau. DOMNICA MONOREANU . ap. bl. ILEANA OJOG A. Balcescu. 4 Bacau. bl.Neamt. Alecu Russo. bl. ap. 18 Bacau. Lipova. ap. ap. bl. Logofat Tautu. str. bl. 79. 25 Bacu. ION P?DURARU D. str. B. Militari. bl. C2/2.14 Bacau. sc. bl. A. VASILE MONEAGA G. ap.sc. 79. 21. bl. NICU?OR MUNTEANU V. C. 3. Oituz. str.VALERIA OBREJA I. 8. Carpati. str. sc. C2/2. 6 Bacau. sc. str. ap. str. ap. 27 Bacau. VEROANA MORO?ANU I. Bacau Com. nr. 22. SIMON MOISE I. A. 19. bl. 5 Com. sc. 6 Bacau. VASILE N?STAC C. RADA PANAIT I. A. str. str. 131. str. bl. bl. Energiei. Carpati. ap. 22 Bacau. bl. ap. Bucegi.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. ap. str. ap. B. B. 3 Bacau. bl. C1. IOAN MUNTEANU V. 4. ap. 2. 1. sc. 4. sc. jud. bl. A. bl. str. bl. 27. B. sc. sc.80. 12 Bacau. 39. str. IOAN OLTEANU I. 25 Piatra. sc. 1. str. ap. Oituz. ap. B. sc. 27. Z?NA MITROFAN M. bl. nr.. str. ap. 14 Bacau. 7. str. ADRIEAN NICA C. str. sc. A. 3 Bacau. sc. str. ap. 6 Bacau. bl. str. 12 Bacau. Vrancea. 7 Bacau. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. ap. bl. ap. bl. 29 Bacau. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. sc. D. str. 19 Adjud. str. D. ap. ap. Cel Bun . str. A. A. 85. str. sc. ap. A. Caiuti. B. nr. str. str. 18 Bacau. ap. Al. VALERIA NICA GHE. B. A. Miron Costin. sc.

str. VASILE Bacau. 5. bl. ANGELICA Com. sc. 15 POPOVICI FLORIN. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. COSTICA Bacau. ap. 3 POPA F. A. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. N. 78. ap. I. sc. Republicii. str. 7 POPA GABRIELA Bacau. IOAN Bacau. sc. 1 PAVEL D. Martir Horia. ap. 22 Decembrie. ap. Hasan. ap. ap. ap. 33 POPA CRISTINA. Unirii. Pictor Aman. str. Soimului. 3. Rusu. A. sc. ap. ap. Apostu. bl. Miron Costin. ap. 1 Mai. ap. ELENA Bacau. AUREL Bacau. S. ELENA Bacau. 5. sc. C-TIN Bacau. sc. bl. VERONICA Bacau. bl. bl. Alunului. Erou C. 9 PONICI N. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. 4 POPA A.Balcescu. bl. str. bl. str. Aeroportului. A. A. A. Violetelor. bl. Cornisa Bistritei. sc. Caisilor. nr. sc. A. ap. bl. N. sc. bl. sc. ap. 11 POPESCU N. E. 1 Mai. Republicii. Stefan Cel Mare. Bacau. 1bis. Balcescu. 27 PETRARU J. sc. ap. bl. str. F. st. 22 PASCARIU ANGELA Bacau.14. str. A. ap. sc. str. jud. PETRU Bacau. ap. G. bl. F. sc. bl. Panselelor. Apostu. sc. str. nr. 4. sc. str. sc. B. 1A. sc. bl. sc. Castanilor. 11 PADUREAN. bl. 82. Bacau POJUM ANTON Bacau. 4. M. bl. bl. A. bl. sc. B. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. A. C-TIN Bacau. 15. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. ap. 78. bl. ap. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. FLOAREA Bacau. Banatului. sc. ap. bl. B. A. bl. 12. bl. ELVIRA Bacau. 15. str. nr. ap. sc. str. ap. 40. ap. A. A. 20. Nordului. 17 POPA GHE. B.A. F. ap. str. str. Marasesti. str. sc. Alecu Russo. bl. 12 PU?CU?? I. nr. 9. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. D. bl. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. ap. E. sc. ADELA Bacau. str. B. 4 PAVEL C. Hasan. bl. Bacau. 1. 34. ap. MALINA Bacau. Erou C. IOAN Bacau. sc. 4. GHE. st. str. sc. sc. 13 PRICOPIE GH. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . F. ap. ap. A. bl. ap. C-TIN Bacau. IONEL Bacau. sc. 5. D. str. str. 3 POPA V. 33. bl. ap. str. Luminii. 1. sc. ap. 3 POPA D. 2. 4 PAVEL I. LUCICA Bacau. str.. 4 P?DURARU I. Miron Costin. A. ap. nr. bl. Luminii. B. ap. str. 13 POTORAC D. Lipova. Erou Gh. 5 POPA GHE. C. str. 14 PATRICHE N. bl. Castanilor. 7. str. str. str. sc. 9 PAV?L G. 3. bl. MARIA Bacau. bl. bl. 4. nr. Militari. str. B. A. 5. sc. Sturza. sc. 9 Mai. str. nr. str. str. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . ap. sc. ap. 5. A. sc. sc. A. M. bl. A. bl. sc. ap. 4. 9 Mai. 8. 5 PRICOPIE V. ap. bl. str. Energiei. G. str. str. LILIANA Bacau. Neagoe Voda. 46 PRUTEANU ION Bacau. C-TIN Bacau. ap. nr. sc. A. Hasan. 2. ap. sc. str. str. ELENA Bacau. 7 POPA GHE. 5. Stefan Cel Mare. 4. str. B. 5. Stefan cel Mare. bl. str. B. 165. Bacau. Alunului. bl. Apostu. Erou C. ap. 10 PERJU V. bl. NICOLI?A Bacau. 15 PREFAC GHE. str. 1bis. A. nr. 5 PICHIU GHE. bl. B. ELENA Bacau. sc. E1. G. 12 PUSTIANU GHE. ap. ELENA Bacau. GEORGE Bacau. 14 PI?TA C. 3. 1 PAVEL T.Balcescu. str. str. B. str. 18. ADRIAN Bacau. sc. str. ap. 3. jud. A. VIOREL Bacau. 9 Mai. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. VASILE Bacau. str. bl. 1A. sc. Alunului. 14. str. bl. ap. 1 PURU ST. str. bl. bl. A. sc. 2. 9. 4. bl. Str. 33 POPA I. M. 1bis. Bd. ap. 2. sc. A. ap. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. 9 PREDA RADU GHE. bl. IONICA Bacau. 1 PAVEL N. sc. B. N. GABRIELA Bacau. sc. 78.PASCARIU GHE. Nordului. 2 PUSTIANU C. Carpati. ap. 29.

str. 13 Bacau. bl. B. A. bl. str. 4 Bacau. str. Banatului. G. Cuza Voda. str. bl. str. nr. bl. nr. 18 Bacau. A. ap. jud. Alescsandri. ap. 22. ap. ANA SION I. bl. 67. 7. 5. 16 Bacau. bl. Panselelor. sc. 5. B. VALERIA S?NDULACHE I. A. SILVICA SERGHIU?? I. B. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. str. sc. 27. Alecu Russo. Neagoe Voda. str. sc. ap. Lalelelor. bl. B. 2 Bacau. sc. Stefan Cel mare. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. 13 Valea Seaca. ap. 13 Bacau. bl.3 Onesti. ap. 72. Alecu Russo. 4B. str. bl. sc. V. str. str. 4 Bacau. D. Hemeiusi. str. 1. Stefan cel Mare. N. Com. 2. bl. bl. Trotus. bl. str. Soimului. 11 Bacau. bl. 25. LILI ROMANSCHI M. B. str. 14. 10. Martir Crisan. 16 Bacau. ELVIRA RUSU V. VASILE ROBU B. A. sc. 17 Bacau. ap. C. str. sc. sc. sc. Panselelor. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. str. sc. B. 6. Panselelor.R?CHIT? N. str. bl. B. D. 9. 40. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. bl. str. 4 Bacau. Republicii. N. Bucovinei. str. ap. Mioritei. 3 Bacau. Ana Ipatescu. sc. ap. sc. Armoniei. bl. ap. 3. bl. 12. 1. 10 Com. 10 Bacau. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. ap. Milcov. sc. Cornisa Bistritei. VASILE Bacau. sc. A. ap. 5.9 Bacau. 57. str. bl. 6 Bacau. l. nr. bl. ap. ap. ap. sc. sc. 3 Bacau. jud. Cornisa Bistritei. bl. E. ANDREI SAUCIUC V. 9 Bacau. COSTACHE STRAT C. Visinului. Bacau Bacau. str. 11 Bacau. sc. C. Bacau Bacau. A.Balcescu. bl. 7 Saucesti. Str. jud. sc. ap. A. ap. 8 Sat Holt. bl. C. 4 Bacau. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. 4 Bacau. str. ap. Bacau Bacau. jud. Aviatorilor. 8. sc. str. 57. jud. MARIA STAN GHE. sc. str. sc. bl. ap. MIHAI ?TEF?NACHE D. ap. ap. NICOLAI ROŞU GHE. 11. ap. sc. ap. str. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. A. sc. ap. Com. F1. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. Balcescu. Letea Veche. Balcescu. sc. bl. ap. 16 Bacau. jud. 1. ap. bl. C. bl. 6 Bacau. Bicaz. Cornisa Bistritei. ap. ap. A.. str.1 Bacau. bl. A. sc. 4. N. LIDIA TACU C. bl. 9 Bacau. A. sc. MIHAI SPORICI V. ap. Ana Ipatescu. 6. ROMEO RISTEA I. 67. 16. A. 4 Bacau. Bacovia. sc. ap. str. sc. sc. 2 Bacau. 9. Bacau. sc. bl. 12. bl. Neagoe Voda. str. str. VASILE RUSU M. A. 1 Bacau. Bacau Sat Lilieci. ap. ap. 1. str. Slanicului. sc. sc. B. bl. sc. 8 Bacau.7 Bacau. Alecsandri. A. sc. Iosif Cocea. Marasesti. Neagoe Voda. B. str. 7. str. COZMA SASC?U A. Bacau. ap.8 Bacau. VALERIA STAN V. str. bl. ap. bl. sc. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . str. sc. str. B. EMILIA ROŞU S. A. 27. bl. sc. EMILIA ?USTAC N. TEOFIL RUSU D. 9 Bacau. ap. C1. sc. 1. bl. 8. C-TIN SERGHIU?? I. ap. Livezi. 13 Bacau. B. 3. bl. A. 8. CECILIA SION I. bl. B. 11 Bacau. ap. Alecu Russo. bl. A. B. str. B. 13 Bacau. CEZAR SION I. ap. ap. str. str. IOAN RUSU D. ap. sc. E. jud. ap. Republicii. Oituz. str. 1. 6 Bacau. Banatului. Cornisa Bistritei. 26 Bacau. 3. Aviatorilor. sc. ap. str. bl. bl. 16. SILVIA TALABAN I. B. str. 11 Bacau. 6. ap. str. sc. ION SILI?TEANU I. 4. V. 19. bl. nr. Bd. A. Castanilor.. bl. B. Bacau Bacau. str. 5. ap. E. ANA SOLOMON I. DORIN Şerban ?TE.29 Onesti. ap. sc. sc. 6. str. 4B. MARIA RUSU D. 11 Bacau. bl.

ap. bl. 8 Bacau. bl. 2 Bacau. Expres. sc. ?IPA T. ROMIC? TIMARU T. Closca. sc. E. ap. str. Avram Iancu. ROBERT ?UGULEA V. C-TIN TUDORIU C. 2. GHE. bl. sc. 19 Bacau. sc. bl. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. ap. 5. nr. sc. jud. ap. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. A. Electricienilor. 7. 21 Bacau. ap. nr. sc. E1. 4. Bacau. bl. str. str. A. str. OCTAVIAN ZAHARIA S. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. ap. V?RLAN GHE. Independentei. C. C10. bl. sc. Racovita. ap. FILARETA VASILACHE GHE. 8 Bacau. Marasesti. jud. Armoniei. bl. jud. A. ap. sc. ap. sc. Stefan Cel Mare. sc. sc. ap. B. 120. ap. 21. A. bl. Violetelor. Mircea Eliade. Margineni. 44. 3. M Viteazul. sc. str. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. str. 12 Bacau. bl. A. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . ap. Lalelelor. str. MARIA URSU I.. ap. 6. ap. bl.Zorilor. MI?U VI?AN V. str. sc. jud. str. 6. ap. Bacau. Banca Nationala. sc. Mioritei. str. LUCIA T?NASE C. sc. ap. Bacau. ELENA TANC?U M. C. jud. sc. 12 Sat Barati. 6. sc. 23. VIORICA T?NASE GHE. sc. 2 Bacau. MARIA TEODORU V. sc. sc. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. bl. Titulescu. bl. sc. Aleea Ghioceilor. com. 8. VASILE TEODORESCU A. ap. jud. 6. sc. Martir. sc. ap. str. ap. 12 Bacau. 10 Bacau. bl. str. 16 Bacau. 4 Bacau. str. 3. sc. jud. Prieteniei. Constructorului. 10 Bacau. GHE. nr. C. str. str. bl. ap. bl. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. str. sc. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. 6 Bacau. bl. bl. A. ap. A. bl. bl. 19 Moinesti. ap. str. bl. Metalurgiei. SERGIU TIMARU T. 15. ap. nr. 29 Bacau. Panselelor. 11. 24. 1 Bacau. D. bl. bl. 9. N. str. sc. Pictor Aman. A. bl. str. B. A. 8 Moinesti. 3 Bacau. bl. B. ap. nr. bl. Eternitatii. ap. bl. 3. Bacau. ap. str.TALABAN V. ap. str. Schelei. 49 Bacau. ap. 124. bl. ap. Bacau Bacau. ap. str. bl. Republicii. C.11 Bacau. bl. C.13 Buhusi. ap. Bacau. str. bl. Balcescu. str. Schelei. 4 Onesti. A. jud. 5. 15 Bacau. C. sc. A. sc. Jupiter. Milcov. B. A.1. Metalurgiei. str. nr. 18. A. 2 Moinesti. H. 9 Bacau.11. Slanicului. Letea. A. A. 90 Bacau. bl. A. str. jud. B. sc. 17. bl. D. Cornisa Bistritei. Bacau Bacau. A3. nr. 17 Moinesti. bl. sc. Carpati.11 Moinesti. str. 1. sc. ap.. bl. 12 Bacau.Zorilor. 6 Bacau. 9 Bacau. str. Miron Costin. Racovita. 1. Aleea Ghiceilor. ap.. ap. Bradului. str. A. 80 Bacau. 87 Bacau. A. sc. 89 Braila. 1. jud. MARIA TIŢA V. sc. A. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. str. Camin 1. Mioritei. C-TIN ?I?U N. 6. 5 Bacau. str. sc. sc. str. nr. A1. B3. ap. ap. Slanicului. bl. E1. 52 Onesti. 11.. str. str. ap. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. str. ap. 18 Bacau. Bacau. bl.bl. B. 31. ap. Bacau. br. 13. ap. str. 6 Moinesti. sc. 8 Bacau. A. sc. sc. Coanda.9 Bacau. 12. Milcov. 12. 14. 22. Bacau. ap. E. Bacau. str. A. 19 Bacau. str. sc. 1. bl. Banatului. bl. bl. C. 4. str. bl. bl. N. str. B9/2. C10. 14 Com. T. ap. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. str. B.. str. str. str. Banca Nationala. Vladimirescu. 48. str. ap. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L.

19 69388680LEI Pitesti. A. Str. Bl. Sc. sc. Ap. 4. ap. Str. 6 Bacau. B. B. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. bl. E. Ap. FLOREA BAILESCU GHE. GHEORGHE ANDROI C. 54. E. Republicii. Bibescu Voda. Pitesti 41230LEI Str. GHERGHINA ANGHEL GHE. Sc. Ap. str. Sc. Razboieni. 17. Bl. ap. Pitesti 14209640LEI Pitesti. Sc. A. Campineanu. C. Ap. M3. Ap. PS37a. Ap. Bl. Ap. 2 33190400LEI Bd. 24 Ianuarie nr. D6a. A. E2. C.31 571600920LEI Mioveni. ALEXANDRU ARSENE I. Bl A8. N. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. jud. Ap. Basarabilor nt. E5. D. Bl. Sc. Sc. 13. Sc. Bdul. 1B. B. Ap. Str. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. I. Bl. Ap. Eroilor. Paltinului. 18. 44. Sc. Craiovei. Bl. Ap. CRISTIAN BERECHET F. Ap. GABRIEL BORDEANU A. 16. VASILICA BOTA A. Str. Str. TINCA BATA I. D. 20. 13 Buhusi. MARIUS ALESTEU S. Sc. 26 135873200LEI Pitesti. Bacau. CONSTANTIN ANGHEL L. Fagaras. T. Republicii nr. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. 35. Sc. Str. 15 87364550LEI Str. 12 50822800LEI Comuna Micesti. B. 9 7113800LEI Pitesti. A5. ADRIANA ZAHARIA V. Ap. Victoriei Bl. Bl. Bl. Pitesti 12027520LEI Str. Bl. Sc. MARIA BERECHET I. Lazar. V. Hanu Rosu. C. 2 44081000LEI Pitesti . Bl. VASILICA ANDREI I. 3. Mioveni. Pitesti 54176360LEI Pitesti. AURA BAILESCU V. jud. Ap. GHEORGHE BANDOC GHE. bl. 17 19706800LEI Pitesti. Republicii. Bl. Ap. ECATERINA ANGHEL M. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. 16. Arges 51695000LEI Pitesti. IORDAN BEBU V. Str. Ap. NITA BOTA D. 8 7052960LEI Str. AURORA BAIETICA D. CAMELIA ANGHEL F. Lupu. nr. sc.A. 20 142615000LEI C. Antonescu. A. C4. P19. 46. Bl. 16 41356000LEI 63 . COSTIN ADRIAN BATA I. Pitesti 51695000LEI Bd. 20 125604920LEI Pitesti. sc. CORNELIA BIRSAN N. Sc. STEFAN BADEA M. Republicii. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. Basarabilor nt. A. Sc. Vladimirescu. 23. bl. bl. 24 21781200LEI Pitesti. Bl. STELIANA BAIETICA I. 69. B. Sc. Aleea Parcului. Sc. Sc. Ap. Ap. Bl. 3. 7. M-2B. ELENA BORDEANU GHE. Sc. Sc. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. Pitesti 9822050LEI Costesti . Bl. nr. Sc. D. 13 70737040LEI Pitesti. sc. A. ALEXANDRU ARSENE I. VARVARA APOSTOLESCU E. Trivale. Str. str. COSTIN ANGHEL C. A. S4. 19. Str. Str. nr. Bl. Str. A. Dacia. 3. 46. 33. ap. Banca Nationala. 8 15558000LEI Pitesti. Arges 165688000LEI Bucuresti. C. Pitesti 33808530LEI Pitesti. Sc. Curtea de Arges. Gh. 3. Sc. Bl. ION BERECHET A. A. T. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. Ap. Bl. Bl. AUREL BACIU M. B8. 63 Bacau. Ap. ap. Lupu nr. 7 105798680LEI Comuna Micesti. Vladimirescu.1Mai.18 Bacau. Sc. P-ta V. Ap. 4A. str. 18. Bl. Ap. Sc. jud. Fagaras.1Mai. 12. Arges 51695000LEI Bd. 1. 13. DUMITRU ANGHEL A. Sc. V. Bl. Exercitiu. Str. 30. Aleea Ucea Nr. sc. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. Arges 6203400LEI Str. Sc.31 220923600LEI Pitesti. Pitesti 41625250LEI Pitesti. E11. 6. E2. MARIANA GRATIELA ALECU O. Bl A8. A. A. I2. Sc. ap.Lapusani 14474600LEI Pitesti. V. 7 24892800LEI Str. PETRE BADULA ST. Sc. Str. VALENTIN APOSTOL I. 8. Sect 8090160LEI C. ION ARSENE E. A. Lupu. str. B. SILVIA ARSENE GHE. Ap. Ap.ZAHARIA V. Sc. Pitesti 48076350LEI Pitesti. B. Ap. 52.A. sc. DOINA ZOTTA C. ELENA BARBU A. P19. Str. D. Ap. Str. Ap. 35. Curtea de Arges. Bl. Ap. str. Sc. Cimpulun 34508070LEI Str. Republicii. Victoriei. Str. 25. Bl. D. D. Ap. 35. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. 13 15198330LEI Pitesti. Str. Sc. Popa Sapca. E. Ap. Balcescu. Bl. Bl. B. Stefan Cel Mare. Fagaras. Trivale.Trivale. jud. D2. P1. Bl. bl. Milea.

Bl. Str. Bl. B6a. Arges Pitesti . 27 Pitesti. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. A. D. C. Ap. Str. Str. 2 Pitesti. Bl. B. nr. PETRE Pitesti. NICOLAE BUNESCU P. Bl. Bl. ALEXANDRU CIUREA I. 10 Mioveni. sector 2 Pitesti . PD--2A. Ap. I. Ap. Arges Pitesti. M3. E1. P1 + P2. Bl. A. GHEORGHE COTOLAN I. C. B7. Ap. Traian Vuia nr. 4 Pitesti. Sc. F. B. Eugen Lovinescu nr. Pitesti. Ap. Str. Bl. Arges Pitesti. 14 Pitesti. Bibescu Voda. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. H. Ap. Mircea Voda. C3. Ap. VOICU CIRSTEA GHE. VASILE COSTACHE N. 2. 21 Pitesti. S7B. Teilor.B. Arges Pitesti. 8. 30. Ap. Exercitiu. Ap. 4 Pitesti. Victoriei. Bl. Bl. C. B. B. Ap. VIORICA CONSTANTINESCU I. Teilor. D. Str. E1. PS-37A. Bl. PD-4. Bl. Ap. 3. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. 30. 9. 27 Pitesti. FLORICA COCIOABA GHE. A3. Ap. Str. Bl. Str. Exercitiu. Sc. Str. C. Ap. C. Ap. A. Sc. Ap. Bl. Arges Pitesti. Dacia. Ap. 14 Bucuresti. 5. Bl. Ap. Ap. Str. 7. 4. 27 Curtea de Arges. Trivale. 4 Pitesti. MARIN CIRSTEA N. A. B. Bl. Ion Alexe. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. 42. B-21. A. EMIL CRISTEA F.Banat. VIORICA COSOSCHI I. Str. Bl. Str. NICULINA CIUCA V. 1 Pitesti. 30. Sc. GEORGETA BREZAN GH. Str. 6. Bl. Ap. Sc. B3A. 7 Pitesti.Libertatii.31. Bl. 12. Bl. Sc. Bl. RADION BUTA D. Ap. Sc. Bl. Bl. Ap. B. U5. Bl. Bl. Sc. B. Sc. 8. 17. Exercitiu. Bl. Sc. A. Bl. GABRIELA CHILAU GH. Sc. Exercitiu. GHEORGHITA BUTA I. Sc. Str. 12 Pitesti. B 17. ADRIAN SIMION CHELU C. Sc. B. Bl. MARIA CIOTIRNAIE I. 13 Pitesti. OCTAVIAN COTOLAN I. 1918. nr. A. 14 Pitesti. 16 Pitesti. Bl. 18 Pitesti. Episcop Nichita. C. Ap. Sc. 4 Curtea de Arges. C. Sc. Basarab Voda. Bl. Str.7 Costesti . AURICA CIOTIRNAIE I. Petrochimistilor. Arges Pitesti. VASILE CHELU C. Basarab Voda. Trivale. Sc. D.Str. Antonescu. 14 Pitesti. Str. Str. Trivale. Ap. Sc. Bl. Basarab Voda. Ap. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. 4. Exercitiu. Str. Sc. 1 Dec. Str. P24. Sc. Ap.BRATAN I. Bl. Bl. 3 Pitesti. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. A. Ap.C. Ap. ION CAPET N. A. nr. Sc. 5 Pitesti. Str. Exercitiu. Bl. Sc. nr. Ap. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . GEORGETA CIUCU P. 15 Pitesti. Bl. Arges Pitesti. Str. Dacia. Ap. Sc. SIDONIA CALIMENTE GH. 13. 17. Arges Pitesti. Str. Tepes Voda. Negru Voda. 8. Str. B-dul Petrochimistilor. Sc. MARIA CANTACIOIU D. ap. Sc. 34. U5. Victoriei.P1bis. Ap. Sc. E6. 6. Ap. Sc. Exercitiu. D14. P5-7.Petrochimistilor. nr. 4 Pitesti. 2 Pitesti. Sc. Sc. Bl. Ap. Sc. IULIA CANA S. 6 Pitesti. 7 Pitesti. 12 Mioveni. 10 Pitesti. DAN CRISTESCU I. Arges Pitesti. 4 Curtea de Arges. P1 + P2. DANIELA CRISTESCU I.C. Sc. Str. 20. C. Craiovei. MARIUS BUZESCU E. Sc. Trivale.A. C. Arges Pitesti-Gavana. Dumbravei. A3. Sc. Ap. Ap. Arges Pitesti. Calea Bucuresti. 8. A. MARIA CHITU GHE. 1 Braşov. 30. Str. Sc. Ap.Bradului. Ap. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. Sc. Ap. B6. A. MARIA BUSUIOCESCU P. 6 Pitesti. Str. A. Str. Pitesti. VALERIA CRACIUN I. nr. Craiovei. nr. D6. Sc. ELISABETA BUSIOC P. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. 30. MARIA CIUCU GH. Bl. Gavana 3. Trivale. Str. nr. E6. Str. Str. Str. A. Golesti.Trivale. Bl. Negru Voda. B. Bl. 18 Pitesti. Ap. DAVID COTOCIU I. 5.15 Pitesti . Calea Bucuresti. C. B21. CRISTIANA CHELU N. ION BUTA I. Bl. Ap. Sc. Str. Sc. Bl.

16. C.14 Pitesti . B. Str. C. Ap. Bl. 15 Pitesti. Bl. Bl. Str. Q5. Ap. C. VASILE Pitesti . Bucuresti. Bl. Schitului nr. ROMICA GAVA G. Sc. Vladimirescu. B8. N. Bl. Ap.Banat. E3b. GHEORGHE DUMITRASCU C.C. Str. Str. Ap. Arges Curtea de Arges. Eroilor. ILIE TEODOR DINESCU I. Ap. Str. Gavana III. Str. F4a. C. 8 Pitesti. Bl. I. VALERIA MARILENA DUTA V. Sc. Bl. C. 1 Dec. Arges Pitesti. Bl. C. Sc.Banat. Bl. 8. Ap. Bl. ELISABETA DUTA M. Ap. Str. Aleea Prahovei. A. 1918. Sc. Str. 7 Curtea de Arges. Balcescu. Str. GHEORGHE GHICA D. Bl. E11. 22 Pitesti. Bl. 8 Pitesti . 72C. A. 19. Str. Sc. CORNELIA FLOREA GH. Sc. N. ALIN GHEORGHE V. 13 Pitesti. Bl. 6. 30. C4. Bl. TEODOR DIACONESCU T. B 14. Bl. MARIETA GHICA I. 30 Comuna Bradu. Bl. Sc. ISTVAN JANOS DESPA M. Ap. Bl. 32 Pitesti. Str. Milea nr. 14 Pitesti. B. Bratianu. C. 6. Ap. NATALIA GHEORGHINA F. ILIE GHISOIU M. 13. MARIN DUMITRESCU C. Bl. Sc. Popa Sapca. Arges Comuna Bradu. Bl. 24. C4. Sc. Str. Bl. Milea nr. Sc. 7 Mioveni. Str. Ap. 19 Pitesti -. Ap. S4. 9S-14. GEORGETA ENE R. Str. Capitan Cutui. B. Q5. 22 Pitesti. STEFANIA DEMETER J. 19 Pitesti. 23 August.C. Arges Curtea de Arges. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. 24 Pitesti. V. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Ap. AURELIA ENE GH. Ap. 11 Bucuresti.Craiovei. Str.Str. 1. Bicazului. Arge Pitesti . P10. D. 2. Ap. 4. A11. jud. ADRIANA DUTU GH. Str. B. D4. MARIOARA GORUNESCU A. Str. Str. Trivale. Popa Sapca. Ap. GHEORGHE GOGA C. 1 Pitesti. B17. H Pitesti . C.Craiovei. ION DIACONESCU C. Str. Str. Bl. P3. Sc. Ap. Sc. Ap. 13 Pitesti. C. C. 8 Pitesti. Sc. A6. Ap.Trivale. 19 Pitesti. ELENA DIACONESCU C. I. 18 Pitesti . A. 8 Orastie. Ap. STEFAN DELU I. Bl. C4. Q5. C. 1 Pitesti . Sc. 9S-14. Ap.Banat. Str. Bl. Sc. S1. Ap. Republicii. MARILENA FLOREA A. Ap. ALEXANDRA DELU ST. A. VIOLETA DRAGOI A. A. 13 Pitesti. Sc. Bl. Capitan Cutui. N1A. C. Bl. Ap. Str. 30. 22 Pitesti. Gavenii. Sar Geamana. C. B. Sc. Sc. Ap. T. GHEORGHE GHIOCA N. Sc. Schitului nr. P3. Arges Pitesti. A. LAURENTIU GAVA B. 11. 19. 21. Sc. U1. A. GHEORGHE DIACONU T. Ap. Bl. Ap. Pitesti. B2A. Milea nr. B. 6. Bl. ROMEO GHEORGHE N. Popa Sapca. A. 8 Pitesti. A. Ap. V. Str. Bl. ALINA DENISA DIACONU GH. C. Bl. Bl. Sc. Gavenii. 8. Sc. B. Sc. Sc. Sc. Arges Pitesti. A3. B. Bl. Ap. Sc. 11. 1 Pitesti . B2A. 34.Trivale. Alunului. Bl. Ap. A. Bl. B. Bl. ALEXANDRU DINU N. P3. MARIA GRIGORE A. A. Trivale. Frasinului. Bl. Ap. Sc. Str. C. PAULINA DELU GHE. Sc. Sc. Arges Pitesti. B. Sc. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. DUMITRU FLOREA I. S1. Ap. Bratianu. Ap. Calea Dragasani. C.C. 1. Voda. Bl. Arg Pitesti. Pitesti. Sc. Ap. Str. Arge Pitesti. ALEXANDRA DRAGOI M. Arg Pitesti. Str. 30. 13 Pitesti . Bl. Str. E. Ap. 2 Bughea de Jos. E11. Str. Bl. Str. Ap. C. 19 Pitesti. Str. Prundu. Marasesti. Ap. Ap. Davila. C. Bl. 4.C. 8 Pitesti. Ap. 67. DUMITRU GEORGESCU M. Bl. CAMELIA DUSA D. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . 2. B. Ap. Ap. 29 Pitesti. Ap. MIHAELA GEORGESCU I. Sc. 1. 14 Pitesti. Arg Pitesti. Ap. Sc. Alunului. V. Trivale nr. Str.B1. Sc. GHEORGHITA DIACONESCU GH. E. Sc.DATCU I. Sc.Gavana III. Aleea Prahovei. Ap. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Bl.Trivale. Bl. Sc. Sc. C4. GHEORGHITA DUCU GHE.Trivale. Sc. Sar Geamana. Popa Sapca. A. A11. Bl. Capitan Cutui. Sc. Sc. 4. B4. NICOLETA DIACONU I.

Ap. I. Bl. B2. A. Ap. A. 30. Str. 6 Pitesti. 5. 10 Pitesti. Sc. P3a. Ap. GHEORGHE MARINESCU I. Str. Sc. Brancoveanu. Ap.Trivale. D11. P29. C. Ap. sat Labusesti Pitesti. Ap. S8. Ap.1 Pitesti . GABRIEL ILIE GH. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. 14 Pitesti. B. Bl. 52. Bl. 70A. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH.com. 10 Pitesti . Sc. Bl. Bl. V2D. Craiovei. 17. Ap. Bl. S8. Bl. D1. Bl. Ap. Sc. Sc. A5. VASILICA ILIE P. Vladimirescu. Bl. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. Ap. Trivale. 19 Pitesti. 5. C. P29. C. Ap. Sc. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. Stefanesti Pitesti. Ap.18 Pitesti . Sc. F. Sc. 11 Pitesti. A. MARILENA IANCU G. Ap. sat Borlesti Com. 5. Sc. Sc. C. Ap. C. P7. 11 Pitesti. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. 33 Pitesti. 17. Banat. 6 Pitesti. Bl. Bl. 12. C. Ap. Exercitiu. MARIA IONESCU V. 16 Pitesti. VALENTIN ILIE GH. 43 Pitesti. D.Trivale. P27. 42 Pitesti. Bl. 4 Pitesti . B. Brancoveanu. Sc. B 42. 29. 10 Pitesti. Ap. Bl. Sc. Bl. B 42. C1. Str. B. P29. 9 Pitesti. DOINA MARGARITESCU D. Ap. Ap. Str. Bascov. Ap. 4 Pitesti. 12 Pitesti. Bucuresti. Sc. Sc. Sc. GEORGE FLORENTIN ILIE V. Bl. 29. Sc. A. ANETA MAILAT GH.HAIDUCU D. A. Str. C. Str. C. Sc. Str. C. Sc. Exercitiu. Bascov. Ap. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. Bratianu. 10 Comuna Davidesti Pitesti. Sc. Bl. Sc. Bl. Republicii. D. Bl. B 42. P5. Str. 11 Pitesti. Str. Str. Ap. A. Ap. Sc. 8 Pitesti. D. Ap. Brancoveanu. VERGILIU ILIE I. Comuna Bascov. D1. 31. CONSTANTIN LEASA I. MARIUS ILIE GH. Bl. ANA ILIE GH.1 Pitesti .Vasile Lupu. Str. Ap. Eroilor. Banat. A. nr. Ap. SEBASTIAN MARINESCU P. Ap. F.Str. CORNELIA ION N. Ap. Ap. Sc. Sc. F. F. S8. IOANA ILIE A. Brancoveanu. C. Ap. Bl. 13 Pitesti . Ap. 6 Mioveni. Pietei nr. Sc. Pietei nr. 19 Pitesti . Bl. Bl. Str. D. Bradului.15 Pitesti. VASILICA MARINESCU GH. A. L4. Str. Golesti. A. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. Sc. Vladimirescu. Sc. CONSTANTIN IONESCU I. Bl. D. Balcescu.Craiovei. Golesti. 4 Pitesti. Sc. Ap. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . 11 Mioveni. Ap. Bl. Merisani. Bl.T. Smardan nr. P7. 69 Pitesti. Str. Bucuresti. ION LUCA N. Sc. Str. Rares. B12. Str. NICOLAE LUCA D. Pietei nr. Garlei. Sc. Ap. A. FROSA MARCU M. Str. Expres. A4. Pillat. Ap. D. Str. 11 Pitesti . 10 Pitesti. Sc. A. Bl. 8 Pitesti. MIHAELA MANOLESCU A.Trivale. Str. Bl. A. DUMITRU LAZARESCU M. C. C. Sc. Bl. T. ADRIANA JOIULESCU I. MARIA LAUDA I. ADRIAN MAILAT M. N. B. A. Str. ION IVAN GH. Bl. C. 1 Pitesti. Sc. MARIANA MARIOARA C. Bl. CRISTINEL LEASA F. com. GILDA FLORINA ILIESCU GH. Ap. 4 Pitesti . Cart. F.Craiovei. sat Valea Ursului nr. Sc. A. MARIA LUCA C. Ap. Bl. 6 Pitesti. GEANINA MANOLESCU I. Vladimirescu. Ap. 39. Voda. Bl. Str.Trivale. Bl. Bl. Ap. 29. Sc. Exercitiu. Bl. D1. A. Sc. Bl.Craiovei. N. TOMICA ILIESCU I. Golesti. D. CORNELIU ILIE I. Bl. com. sat Prislopu Mic nr. Bd. T. CRISTINA MARIA V. sat Prislopu Mic nr. P. 12 Pitesti . Str. 17 Pitesti . D1. 19 Pitesti. Ap. ANA ION N. C. 110 Pitesti. Popa Sapca. MAGDALENA ILIESCU F. 4 Pitesti. CONSTANTIN ILIE P. 9 Pitesti. D5A.C. 110 Pitesti. Ap. 9 Pitesti. Sc. P5.Trivale. A.

Ap. Str. Ap. Bradului. LIVIU Com. Bl. A. Bl. Str. Ap. Balcescu. M5a. Str. MIHAI Pitesti. C. Str.2.MELENTE P. Ap. A. Bl. C1. Sc. Bl. Balcescu. Ap. Ap. B. LUMINITA Pitesti. Sc. D. C1. B. 17 MIHALACHE M. L3. NATALIA Pitesti. Sc. 14 NEDEA F. A5. Ap. Sc. Bl. A. 19 NICOLAE F. sat Mogosesti MOISESCU I. Sc. Ap. 39. Ap. Bl. MARIN Pitesti. Str. B5. Bl. Sc. 3 MICU C.Victoriei. Bl. 19 MINCA N. Sc.C. Ap. Sc. Sc. 27. Bl. GEORGE Pitesti. Bl. MARIN Pitesti . Str. M8. 18 NICOLAE ST. TEODORA Pitesti. 19 NECULA I. 22 NEDELEA I. Bl. Bl. I. L3. CARMEN Pitesti . DANIEL Pitesti. PETRE Pitesti. B. Bl. Bl. Ap. Bl. B9. E. Popa Sapca.C. A2. NICULINA Pitesti.Trivale. DOINA ELENA Pitesti . Sc. CONSTANTA Pitesti. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. 10 NITA M. E.Bl. 9. Paltinului. Bl. A. Ap. Str. Ap. Bl. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. Bl. D. Bl. B. A. PAUL AUREL Pitesti. Razboieni nr. Bl. Bl. Bl. Bl. A. Bl. Str. B. VIOREL Pitesti . B 22 bis.Victoriei. Aleea Ciresului. MIHAIL Pitesti. Sc. Bl. Ap. TEODOR Pitesti. Ap. 40. Victoriei. Bl. VICTOR Pitesti. Ap. Ap. Tache Ionescu. Sc. N. MARIA Barla Mozaceni . IOANA Pitesti. 11 OLTEANU I. Str. 39. Sc. Sc. Ap. Sc. Ap. Vedea. Balcescu. 13 MOCANU P. Maior Sontu. Ap.1 MOACA I. 3. Ap. Bl. P6. EMILIA Pitesti. RADU Mioveni. Bl. D3. C. Sc. BUCUR Pitesti. Catanesti. M 20. Str. DORU Pitesti-Craiovei. Bl. Bl. B. Ap. Gavana. P7. NICOLAE Pitesti. Sc. Sc. I2c. Ap. Sc. 22. C2A. B. Frasinului 19. Smardan. Str. 29 MURGESCU M. P. Bl. 11 OLTEANU N. 29 MIHAI I. 10 NECULA P. 14 MOCANU A. Sc. Sc. Ap. G. Zugravu. DOREL MIHAITA Pitesti. 46. Bascov. Kogalniceanu nr. 4. B. L3.Razboieni. Bl. Bl. LIVIA Pitesti. B. Sc. CONSTANTIN Pitesti. 10 MINCULESCU GR. VERONA Pitesti. Ap.Razboieni. Str. 18 NEAGOE M. Livezilor. Serbota 1. Bl. Str. 10 OLTEANU D. CONSTANTIN Pitesti . A. Str. Ap. 10 NEAGU C. B-dul N. Sc. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. Bl. Catanesti. str. Sc. Q3. Str. Gavana 2. 3 MINCULESCU I.Golesti. Sc. Sc. MARIAN Pitesti. Ap. Bl. Ap. A. Sc. Sc. Smardan. Sc. 4 NEACSU GH. Str. Ap. Str. Ap. Sc. Str. Ap. Razboieni. 10 NEAGOE T. D. N. Sc. Bl. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . Sc. B-dul N. Str. Ap. 86. 15 MINCULESCU GH. A. ANCA GABRIELA Bucuresti. 146. VICTORIA Mioveni. 1 Dec. B-dul N. Ap. Sc. Ap. E4. 16 MOLA C. A. D. 15 MIHALCEA GH. A. GHEORGHE Pitesti. M 20. 131 NEACSU M. Str. E. A. Ap. Se NEAGOE I. Ap. A5. A. P3. Sc. 13 MOGOSI D. A. DORINA Pitesti-Craiovei. Bl. 8 NICULCEA M. NICOLAE Bascov MINCU F. 8 NITA M. Sc. Ap. Sapca. Sc. C. 8 MOTORAN N. Str. MARIA Pitesti. Ap. 7 NEACSU F. B21. A5. B. 3 NAGODA ST. PAUL Mioveni. 1918. B. Sc. Sc. Balcescu. Trivale. Tache Ionescu. Fr. B-dul N. Bl. A.Bratianu. Ap. 17 OLTEANU N.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. 14 MIHALTU C. Sc. Str. D. Str. Ap. MIHAI Pitesti . 4 MOCANU A. B-dul Republicii nr. Ap. C1. Ap. 22. VIOREL Pitesti.10 MINCA C. B. VIOREL ION Pitesti. Smardan. PARASCHIVA Pitesti. Voda. Balcescu. AUREL Pitesti-Craiovei. Sc. 86. 1 Decembrie 1918. Str. N. 10 NAGODA F. A. F3. Voda. P. V19. M. 22.A. Ap. MARIA Pitesti. Frasinului 19.D6. Sc. 10 MITISOI F. Bl. MONICA Pitesti.Vale NEACSU C. Ap. Bl. Sc.Trivale. Bl. C. 1 NICULCEA GH. Bl. J11. Sc. 45 MORARU P.

Str. IOANA PENUSI A.D. N. Bl. Bl.10 Pitesti. Bl. C. Str. Sc. I. 87. Ap. 8 Mioveni. FLORINEL ONEXE M. B 10. ECATERINA PERPELEA I. MIHAELA PATAN A. Ap. Bl. Ap. CRISTINEL PAROIU P. Sc. Craiovei. Bl. GYORGY POSIRCA M. Petrochimistilor. Paltinului. B. Ap. Sc.Bl. MARIA PIRVU V. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Ap. A. Ap. 13 Costesti. A.C. Bl. A. B2. D. 18. Bucuresti. Paltinului. Bl. 19 Pitesti. Ap. Sc. Ap. Str. Banat. Bl. 26A. Sc. ELENA POPESCU I. Ap. 15 Pitesti. VASILE IONEL POPESCU P. HIC Bratianu. Petrochimistilor. Sc. C2A. LUCRETIA POPESCU M. Ap. A. Ap. 8 Pitesti. Ap. Ap. 13 Pitesti. Balcescu. 31. C. 26. D. Sc. 15 Pitesti . Bl. FLOAREA PANTILA IL. 7 Constanta. Ap. AURICA PATERAU I. Banat. F.B. Banat. 14 Pitesti. D. Bl. Bl. St.C.Independentei. Bl. A3. ap. A. D1. Ap. Ap. A. ELENA PANA I. B. Str. P2. C. Bl. U5. Ap. Bibescu Voda. A Pitesti. Sc. Sc. 13 Pitesti. Ap. M3. Str. GHEORGHITA ONOFRE P. Bl. L3. 26. 19 Pitesti. 13 Pitesti. Ap. A9. Bl. B. Str. nr. Aa. 1. M.1Dec. Rebreanu. Bl. Str. B. B. Bl. A. Ap. NATASA PETCU M. Bl. Str. A.Craiovei. C. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. Sc. A. FLORICA POPESCU AL.Str. Str. Ap. MARIA PARASCHIV I. Bl. 31. Str. B.14 Comuna Mihaiesti. Ap. Bl. Pillat. Ap. Sc. Bd. Bl. Sc. Exercitiu. Bl. A 35. Str. 12 Pitesti. Str. Bl. Sc. Campineanu. Gavenii. 4. Bl. P 8A. Str. Str. 42. Sc. 13 Pitesti.12 Mioveni. 2 Mioveni. SPIRIDON POPICA G. B 8. Sc. Sc. Sc. 6 Pitesti. nr. Ap. Sc. A. B-dul Dacia. B 10.N. Paltinului. 9 Pitesti. Str. 3 Costesti. A. B-dul Republicii. IULIA POPESCU N. Sc. Aleea Carpenului. 4 Pitesti. Sc. Bucuresti. Ap. C. Sc. A. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. com. D. Sc. Sc. Targului nr.15 Pitesti . Bradet. Str. Gavana. Str. St. DANIEL POPA C. P. ECATERINA POPESCU I. Bl. Bl. GHEORGHE PETRE N. 14 Pitesti. Caldararu Costesti. 8 Pitesti. F. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. MARIA PANA I. A. Str.35. Str. Bucuresti. Str.D. 8 Pitesti . NECULAE PIEDICA A. Ap. P 8A. Bl. Str. E. Ap. Aa. Bl. 7 Pitesti. Sc. Sc. Ap. C. Sc. Ap. Sc. P 8A. Frasinului. Str. Bl. E4. Bratianu. 2. Smardan. Str. EMANOIL POPESCU C. VALERIU PIRVU ST. Ap. 19 Pitesti. B 20. 39 Pitesti. MINODOR POPESCU I. 19 Pitesti. 23 Pitesti. 19 Pitesti. Str. Gavenii. A. Ap. Tineretului nr. Bl. MARIA PATRAU AL. MARINELA ONEXE S. P.1918. A 35.2. Sc. Sc. FLOREA PARPALA M. Prundu. Caldararu Pitesti. 12 Pitesti. Ap. Str. Badea Cartan. Bl. PETRE POPA GH. SORIN PETRE A. 12 Pitesti. B. SILVIA Pitesti. Sc. C1. S4. P 17. Ap. 8 Pitesti. Ap. P 8A. Str.Ap. Bl. com. Ap. Sc. Industriei. Sc. Bl. Ap. Ap. 63 Pitesti. Sc. Sc. 12 Pitesti. Bl. Exercitiu. Ap. Sc.8 Pitesti.B1.republicii. D. 4 Pitesti.M4. Sc. 40. C. Bl. Bl. Sc. F. Sc. D. Ap. M 25. 22. Bl. ANGHELINA PAUN C. Bl. ION POTOLEA G. Bl. A. Ap. I. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . Str. Ap. CV. A. ION PANAITESCU C. CONSTANTIN POPESCU ST. Bucuresti. Milea. Bl. 23 Pitesti . Industriei. Sc.Prundu.48. E. 19 Pitesti. C. C. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. Bl.Traian. RELU PAUN M. Sc. 13 Pitesti. Bl. Sc. MIRELA POPESCU D. MARIAN GABRIEL PETRE F. Sc. CALEOPI PETRESCU F. C. L. 3C. Bl. Jud. B 8. 1 Pitesti. MARIN ONEXE M.OLTEANU N. B2. Sc. A 35. Bucuresti. Maior Sontu. Ap. MARIOARA POPA I. B. Sc. 17 Pitesti. Viteazu. V. Balcescu.Arges Pitesti. 6 Pitesti. Sc.

B. Sc. C. FLORIAN Pitesti. Ap. Ap. Sc. 9 Mai nr. M3. 9 PREDA GH. Campineanu. Bd. Bl. Bibescu Voda. Bl.Trivale. 17 bis. 15 PREDA C. Sc. 7 SANDOR SAMSON C. B. C2. G1. U7. Bl. Grigorescu.ION Pitesti. A. 24 SILVEANU I. Trivale. G1. Bucuresti. com. Bl. Sc. F. VIRGIL Pitesti. GHERGHINA Pitesti. C. ION Pitesti. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. Sc. Ap. 7 STAN M. Razboieni. Bl. 13 SANDU VERGIL Pitesti. Sc. E3. Bl. Milea. SORIN ION Pitesti. Ap. D. CV. Sc. Bl. Ap. IRMA Pitesti. 3 SOARE I. 26 SAMSON ELENA Pitesti. 24 SANDU G. N. ADRIAN Pitesti. Sc. Zorilor. Sat Cerbu SOARE I. DORU Pitesti. 30. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. ELENA Pitesti. C. Bd. A. NICOLETA Pitesti. Str. 2 STAN D. Sc. MARIAN Pitesti. ANGELA Pitesti . GH. FLORICA Mioveni. NICULINA Pitesti. A. Sc. P9. Str. Bl. B. Ap. Bl. A. D. NICULINA Comuna Albota. Str. Ap. B2.Tache Ionescu. Sc. Str. Aleea Caminelor. SILVIA ELENA Pitesti. Ap. Bl. CONSTANTIN Pitesti. Bl. Trivale. Sc. E2. A. Bucuresti. E. 2 STAN S. MARIA Curtea de Arges. B. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. MARIN Albota. A 13. A. Gavana 3. B. Bl. 16 STANCIUCU D. Ap. F. nr. A. 7 STANCU V. Sc. Voda. Bl. Ap. Trivale. Campului. 11. Ap. Bl. 26. FILOFTEIA Pitesti.POTOLEA GH. Zorilor. D. B. Republicii. 13 SANDU C. 12 STANESCU C. Sc. 9 SMEU GH. Exercitiu. Sc. C2. A9. Str. Sc. C. Bl. E. Sc. 2. A. Ap. 68B. Sc. Sc. 29 SOARE N. Exercitiu. 29 SMEU I. nr. 13 PRISLOPEANU I. B 65A. A. ELENA Pitesti . 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Ap. Str. Str. Republicii. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. B. E. Bl. 6 STANESCU P. Grigorescu. Str. Bl. CONSTANTIN Pitesti. Ap. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. 4 STANCIU M. Sc. Bl. Str. Ap. Ap. Viilor. Sc. Ap. Ap. Bl. Str. Bl. A9. Gavana II. 10. Bl. Bl. Ap. ION Pitesti. 63. 11. Ap. Ap. 15 RADOI I. Sc. 68B. Bl. Bl. Bl. P9. 14 SOARE D. Sc. 78 SPIRIDON ION Pitesti. A. F. Ap. CATALIN Pitesti. Zimbrului. Gavana 3. Bl. Sc. Sc. Bl. Str. 29 SMEU I. N. 12 STANCIU GH. A. F2. Str. Ap. Sc. Sc. Bl. Bl. G1. Bl. Bl. MARIN ION Pitesti. C. Ap. 62. Bascov RADA N. Soseaua Oltenitei 138. Depozitelor. VIORICA Pitesti. 13 SAVULESCU D. Ap. Bl. 20A STAN D. Sc. Str. Ap. Sc. A. Bl. M3. Str. E. U5. Str. Ap. MARIN Pitesti. A. Bl. SMARAND F. ION Pitesti. Exercitiu. A. Ap. SORIN . C. VASILICA Pitesti. Bl. Str. Exercitiu. GHEORGHE Pitesti. 7 SANDU I. P 16. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. Exercitiu. A. CONSTANTIN Pitesti. A. Ap. Sc. Sc. Bl. Bd. Campineanu. A. Str. Str. Petrochimistilor. Ap. Bl. Ap. B. Bibescu Voda. Sc. D7. Sc. A. Ap. Stanciu Mihoveanu. 10 ROMAN G. 69. E. Grigorescu. P5A. 5 STAN C. Ap. Ap. Ap. Ap. Sc. ION Pitesti. A. Str. Ap. C3. 18 STAN M. Ap. com. Voda. Campineanu. C. Valea Iasului STANESCU I. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. B. Sc. Q3. 104. Str. Ap. Bl. Bascov. Str. ION Pitesti. Str. Bibescu Voda. Sc. Str. Viilor. Bl. Arges SMARAND GHE. Sc. 6 STANESCU GH. ION Pitesti. Sat Gura Vaii STAN C. Republicii. P16. A. P-ta V. Str. 1 STANCIU C. Ap. Str. SORIN Pitesti. 18 STAN E. GHEORGHE Pitesti. Bl. Str. Str. Sc. 6. D3. Ap. GRIGORE Pitesti. BADEA Pitesti. A. Libertatii. U7. Bl. B. C. 4 ROGOVEANU ST. B. Sc. Ap. GHEORGHE Pitesti. Ap. Bd. Bl. Sc. B 32. Bascov.

Ap. Stalpeni Com. Str. C. 6 Pitesti. A. Banat. Str. Str. Str. Brancoveanu. Sc. Bl. Bl. Craiovei.C14. Sc. C. IONEL-LIVIU TUDOR E. DINU BOGDAN TOANA I. AUGUSTIN Pitesti. Ap. Ap. A. Ap. C. 30. Ap. Bl.Gavenii. Str. 17 Pitesti.Craiovei. Ap. Sc. ELENA STANICA G. 67B. 13. C. VALENTINA STEFANICA P. Ap. MARICICA TUDOR I. Sc. B. B. 24. B-dul Petrochimistilor. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. Bl. Str. Bl. Str. A. 4 Pitesti. Bl. B18. A. Ap. Ap. Bl. MIHAELA STOIENESCU F. Negru Voda. B. Sc. CORNEL STEFAN I. Bl. Bibescu Voda. SEBASTIAN VASILE GH. Sat Vacarea Pitesti. 29. Sc. Ap. Q3A. Viteazu. 52 Pitesti. Bl. D. Bl. FILOFTEIA TUDOR C. Ap. Ap. 2 Pitesti. PAUL STRIMBU R. Sc. D. 13. NICOLAE STOIAN N. VIORICA TIR C. Ap. Str. Str. Craiovei. Ap.M. GHEORGHE STOIAN I. D11. Bl. A. Str. B. Bl. B. 12 Pitesti. Ap. D23. Sc. Str. Ap. ION STANESCU T. Sapca. 12 Pitesti . Bl. Bailor. Valea Iasului Com. P7. ELENA STOICA GH. 9 Pitesti.1 Pitesti. 12 Pitesti. 33 Pitesti. B. Banat. D13. Bl. Bl. Str. Bl. Ap. B. C. A. PS11. Bibescu Voda. Ap. Sc. Sc. 8. 2. D. Bl. Str. Viteazu. ION VASILESCU M. 2 Com. 5 Pitesti. E. A. C. Str. DINU MIHAI TOMESCU GH. 12 Pitesti . Ap. Craiovei. Sc. Str. D2. A. Republicii. Prundu. 9 Pitesti. C. Bl. Bl. C. E. D2. MARIA TILEA G. Mihaiesti. Str. FLORICA STRIMBU I. Ap. C. Ap. Str. 2 Pitesti. 24. Bl. Bl. D. Ap. Str. RADU STOICA I. 2. Ap. 33 Pitesti. Sc. N. Sc. Str. Viteazu. Str. A. Bl. FLORIN VASILE GH. Str.Craiovei. Bl. FLOAREA STRIMBU G. P5. 19 Pitesti. Campului. Bascov. E. VIORICA STEFANICA F. 9 Pitesti. B4. Ap. Sc.37 Pitesti. Ap. A. 9 Pitesti. Str. D5. Banat. Sc. D2. D23. Bl. Bl.L1. FLORICA VASILESCU C. Str. CCS. Ap.A. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . Sc. Ap. C. 68B. Sc. Bl. 11 Pitesti. CONSTANTIN TIULESCU M. Str. Sc. 19 Pitesti . M. Str. Sc. 17 Pitesti. Viilor. 6 Pitesti. Ap. Sc.B. Trivale. D32. MARIA TICA GH. VIORICA VASILESCU B. P8. 65B. Str. 4 Pitesti. A. Sc. Str. Bl. C. Bd Republicii. CAMELIA STOICESCU N. A. 6 Pitesti. B. 33 Pitesti. 15 Pitesti. Trivale. Sc. 6 Curtea de Arges. 7 Pitesti. Sc. ION STEFANICA A. Sc. EMIL STEFAN N. Bl. MARIN TOROIPAN N. Ap. Sc. Bl. Ap. Exercitiu. Bl. A. 10 Pitesti. 6 Pitesti. Ap. Sapca. Ap. Bl. Sc. Ap. Libertatii nr. Trivale. Bl. P. 2 Pitesti. Sc. D2. B. Ap. Bl. Stalpeni Pitesti. Bl. Bucuresti. IULIAN VASILE I. MARIA TURTOI M. Ap. FLOREA STOENESCU A. 41. 16. Sc. Garlei. D1. Bl. Bl. A. Ap. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. Sc. Bibescu Voda. Str. P. Str. F. 9 Pitesti. Victoriei.STANESCU N. 2. MARIA SURDESCU D. M. 2 Pitesti. SILVIA STEFANESCU I. ILINCA STRIMBU I. Bl. Bd. Bl. 9 Pitesti. 1 Pitesti. Bd Republicii. Ap. 12 Pitesti. Ap. Str. Sc. D2. Exercitiu. GEORGE STOICESCU T. 10 Pitesti. D. Victoriei 87 Pitesti . 15 Pitesti. Sc. Sc. VALENTIN VASILE I. Ap. Ap. E. Ap. NICOLAE STEFANESCU GH. B. Sc. GHEORGHE STANOIU M. Bd Republicii. Bucuresti. Ap. Str. ELENA SURDESCU D. Maracineni. Victoriei. E.N Balcescu.Trivale. Nr. Sc. Sc. OANA TOANA I. P5. C4. B. 15 Com. ELENA STEFAN GH. Argesel. Sc. M. 20 Pitesti. C. Ap. Str. Ap. C. Sc. DOINA STOICESCU T. Sc. 2 Pitesti. 41. Bl. Bl. Sc. 117. Sc. Sc.Victoriei. Sc. Bl. Bl. Voda. B4. Bl.

Nr. Dr.400 B?B?U N. VALERIU Pitesti. 247 8. 6 20. Nr. 67B. Ora?. Sc. Str. X42. E. 3 30. Ap. Str. DALMA ILONA Jud. Bv. Predeal. 18 53.680 ALBU MARIA Arad. A. Some?ului. Ap. Bl. MIHAIL Arad. Bl. A. 10. Razboieni. Bl. 3-11. ELEONORA Arad. Sc. 2.640 BACIU I.748. Iuliu Maniu. 7 VOICULESCU T. Sc. Nr. A. A. 12 3.054. FILOFTEIA Com. Sânlean-Livada.288.372. Ro?ii) Nr. Iuliu Maniu (Calea Arm.000 ALBERT P.000 B?CU? C. A. Sc. A. Revolu?iei. MARIN Pitesti. Ap. Str. Et.015. 24. 16 20. 14 43. D. 68B. 18 5. Bl. 1082 44. Sat.400 Arad. Arad.703. MATEI 4. Zal?u. U. GABRIELA GEORGETAPitesti. A. 29 10. ION Pitesti. Str.000 ARDELEAN I. Ora?.184.I. Ap. Com. IOAN Jud.200 ARDELEAN I. Nr. Pecica. 1-3. Ap. Ap. Ap. Str. Bl. Sc. Sc. Viilor.400 ARACS F. Str.111. MARI?A EMILIA Jud. Some?ului. Sebi?. 3. ION Pitesti. M.322. Ştefan OLIVER Arad. Sc.000 B?CU? A. GHIORGHE Jud.186. ELENA Arad. Craiovei. Com.000 ANDER N. B. AVRAM Jud.056. Teilor.458. MIRABELA Arad. Bl. Nr. 13. Ap.380 ANDER I. Dr.116.VELESCU V. Bl. Ap. Craiovei. Vlaicu. Arad. FLOAREA Pitesti. Ap. DANIEL IOSIF Jud. Nr.000 ANTONESCU I. Brâncoveanu.342. NICODIM Arad. Bihor. Ap. Bl. 17 5. VIOARA Jud. Arad. Bl.288. Bl. Prundu. 17 44. Sc. Ap. Ap. A3. Bl. A. 24. 8. CATIŢA Jud. 14-16. Ap. P-?a. Z24.2 VENESCU N. Sc. 1. Sc. A1a. 47 VICOVEANU M. Loc. Bl.820 BARBURA D.744. Cart. FLOARE AELENEI C.337. Ap. 5 VOICU AMALIA Pitesti. 102. Str. Ap. Ap.320 AVRAM I. Str.372. Str. F?t Frumos Nr. Sc.411. Bld. Nr.Marasesti. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. Bl. GEORGETA Arad. Bl. U6. 1. Ap. AURICA Arad. Nr.400 ALBU G. MIHAI Arad. 14 4. MIHAI Pitesti.L. Str. 24 25. ELVIRA Jud. Et. Et. Com. 8 VISESCU D. Arad. 3. Str. 22 88. C. Bl. Str.186. Sc. 71 20. Arad. B.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . A.298.940 B?LA? I. Arad. 1333 61. D. Pecica. Ap. Bl. Et. X36/2. Et. Nr.720 B?L?BAN D. I4-2. Macea. Sebi?.512. D. Bl. Chi?ineu-Cri?. Ioan Suciu. 2C. Libvezilor. MARIA Pitesti. ADRIAN AGACHI I. Arad. Sc. Bl. Nicolae Oncu. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. Curtici. Bl. D.T. Nr. C. A.667. 504. Str. L5. 50 101. M6. Ap.000 Arad.920 ANGEL S. Trivale Bl. Ap. Str. Eminescu Nr.400 AVRAM M. A. ALEXANDRU Arad. A.988.645. Arad. 17 11. Ora?. Ap 12 46. Ap. 45.200 BALA? P. Et. 11. Libertăţii. 37A. Ap. Nr. Sc. Arad.000 ARDELEAN I. 30 44. Str. Nr. Ap. Com. Radnei. Ap. 36 10. 8 VISINESCU V. Ap. Nr. NICOLAE Pitesti.440 ASANOV S. Nr. Str.640 BAIDOK F. Str. 30 4. MARIUS CRISTIAN Jud. 7 212. A2.400 B?NESARU D. Ioan Suciu. 5 VERBINT P. LOREDA Ap. Sc. CONSTANTIN Arad. B. Nr. 759 21.000 Arad. Iuliu Maniu.520 BACHMANN S. R?ZVAN ALEX Arad. Trivale. Bl. 3 VINTILA I. F. Arad.372.500 APREUTESEI G. AIDA M. Afinelor. Nr. Str.271. Aleea Amara. Sc. 3. Sc.678. 2 48. Com. CORNEL Jud.5 31. Str. Aurel Vlaicu. Bl.600 ARDELEAN I. Maracineni VOICU D. Sc. B14. 36 10. Sc. Bl. ?icula. Gavana. 62 23. DANIELA Pitesti. Loc. Cal. Felnac. M. Str. FADEI Arad. 14-16. Nr. 3 44. 14 VOICU D.081. 28. Vila A. Sc. Nr. Str. Calea. Str. Bl. D-na Balasa. Curtici. Sc.400 BARBALAT A. Craiovei. Nr. Prof. Borod. Nr. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Revolu?iei.A. Cetea. 4A. NATALIA RODICA Jud. Gherea.5 55. ANA Arad. Ap.928. 2 (decedat) 74. 5 VOICU C. A.769.697. 49/53. Str. Afinelor. Arad. Ap. Bl. 3. Str. Loc. Str. ANTONETA Arad. Sat.

979. Et. Et.647. SIMION 14 20.200 LEI BERHECI A. BARTO? ?. Smeurei. Sever Bocu.627.480 LEI BRADEA GH. Et. Str. 1. 3.566. Str. Nr. Nicolae Brânzeu.6 3.419. 7.411. 18.640 LEI BOTLUNG G. Aleea Dezna. 18 121. Ap. BRU?IU S. Et.200 LEI BARBURA G. Arad. Ap. Ora? Chi?in?u . Bl. AUREL Arad. Bl. Bl. 2. Et. OANA LOREDANA Jud. 26 8. 128. 4.810. Păcii. C. 3 68. 1. Et. Nr. 339. EVA IULIANA Arad. D.520 LEI BEKE S. 2.400 LEI BOGDAN I. Sc. Z17. Nr. Nr. VIORICA B?RNA T. 305. M-?al Antonescu. Ap.209. 8 281. BRUDARIU I. Nr. Ap. Et.217. Bl. D.762. 2. 3 38. Ap. Sc. Str.816. IULIU Arad. 17. Prof. Eroul Necunoscut.987. ELENA Arad. B. IOAN B3. Ora?. 2. Eftimie Murgu.320 LEI BOLD S. 28.320 LEI BRADEA G.820 LEI Arad. 1 60.352. Bl. Sc.157. Arad. Sc. 17.400 LEI BR?NU? M. 44 32. Str. OVIDIU RADU Arad. 6 43. Sc. 18 1. Nr. Mioriţei. Spl. Bl. Sc.040. Smeurei. 6 34.965. FLORIN CRISTIAN Arad. Nr. B. Dej. Nicolae Oncu.781. ANA 2 14. Et.960 LEI BOLD S. GEORGETA ANELIZE Arad. Ap. Arad. 141. 4. Zdrenianin. Rusu ?irianu. B21. Nr. 3 9. A. IULIU Ap. 303/2. Sc. Sat. Ha?eg. Calea Aurel Vlaicu. Str.215.120. Ora? Curtici. Godeanu. Praporgescu. 32 12. Ap.241. Nr. Bl. Nr. Nr. MARICEL Arad. Com. 105A.405. 14. B. B. 1. 9. Revolu?iei.360 LEI BUZA? I.000 LEI BUTCA V. Et. Y4. 6. 5 52. ROMANA LUCREŢIA Arad.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. Nr. MARIA MAGDALENA Arad. Ap. 1-3.800 LEI Arad.Arad. 563 55. ADRIAN MARIUS Arad. 3 31. Gării. 7. Bl.000 LEI BUDEANU I. 4. I. Str. Str.583. Str.000 LEI BIRO A. Ap. Str. 156 61. Str. MARIA Jud.320 LEI BOURO? A. Faleza Sud.825. 7 19. Calea Aurel Vlaicu. 141. Cluj. Bl. Str. Nr. Nr. Aleea Lalelelor. Aleea Dezna. 40 14. Str. Str. Bl. 18 60. Bl. Str. BIRTA F. 4. Ap. 318.232.744. 1 25.000 LEI Arad. Com. 1. B. Ap. 230. Sc.200 LEI BOURO? G. Nr. Bl. Nr. MARGARETA 9 17. Str. PAVEL Et. Sc.356. X11.160 LEI Arad. 4. Et. Ap. Aleea Neptun. Bl. Bl.240 LEI BL?JAN V. BUNTA P.520 LEI BUN I. Str.420 LEI BORZAN M. Frunzei. Bl. Nr. 51-53. BARTA L.023. Str.981. Et. 23 71. 25. 2. Predeal. Et. 15B.080 LEI BRADEA I.488. Eroul Necunoscut. Nr.360 LEI BÜTHE I. Bl. A. Ora?.250 LEI Arad. Bl. Sc. Sc. SABINA Arad. Ap. 28.261. 304. Ap. Nr.417. 1. Bl. Bl.200 LEI BRIE I. Str.325 LEI Arad. SORIN Ştefan Jud. Ap. Bl. ZAMFIRA 72 . Et. Ap. 4 59. Nr. Str. GABRIEL Arad. Str. B. D. Nr. Str. Ap.670 LEI BODOR P. ANA Et. Beliu.680 LEI BUMB F. Ap. Ap. 125. Sc. Ap. M.080 LEI BUGI T. 18 1.000 LEI BUCATO? I. Ap.Cri?. 2. Ap. OLIMPIA MARIA Arad. Bl. ELENA Arad.280 LEI BEN? G. 2 (schimbat) 45. Ap. A. 219. 10A. Str. Ora? Chi?in?u . 4.000 LEI Jud. Bl. Sc. B. 6 74. Bl. C. D. 1. Et.623. ECATERINA Arad.044. X11. ADRIAN Arad. FLOARE Arad. Popescu Negura. Ap 11 21. 10. Nr. Nr. V?r?dia de Mure?. A. Sc. Păcii. 4 53. Nr. P-?a. 17. ELENA Arad. Bl. 17 26. Ap. I. Micalaca. B.197. Bl. DUMITRU Arad. Nr. Abrud. Str. TIBERIU Arad. A. Calea Romanilor 17-19. Et. 3 64.Cri?. 3 12. 14. Nr. 2. Str.533. Ap. Ap.704. 3 22.203. Vlaicu.750 LEI BENGULESCU I. Nr.600 LEI BERHECI L. 3 5. RADA MARIA Jud. 15B.737. 4. BR?NDU?A P. Nr. Victoriei. Ap. Tudor Vladimirescu. Nr. 34 3. Bl.870 LEI BERHECI A. Et. Tabacovici. 17. 17 26. 7. Arad. 229.037.840 LEI BRAI? I. 3 57.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Baia. Str. Ap. Bl.464. Str. Str. Mioriţei. Ap. Ap. Sc. Gheorghe Magheru. 126/128. A. VARVOARA Arad. Bl. 96. Arad. C2. 607. B.960. 13 28. Abrud. Nr. Arad.953.818.640 LEI BIZ?U A. H1. G. 28. Nr.404. IONEL Jud. Traian. ANA Arad. Ap 11 49. Str. 1. Str. Str. Ap. Sebi?.580 LEI Jud. Sc. Str. Beiu?. Z23. Nr. EDITH Arad. Calea A.800 LEI BL?JAN I. MIHAI DORU Arad. 4. ARCADIE MIRCEA Arad.853.400 LEI BEUDEAN I. 19 75. FLORI?A Arad. DANIEL SIMION Arad. Nr. 2. Sc. Sc. Str. Abrud. LEONTIN D?NU? Arad. Nr. Nr. Sc. Bl. 18. 40 32.

200 17. A. Ap. 196 A Arad. Ap. 12 Arad.034. P1. A5.339. Sc. 6. Ap. 302.581. 8-10.116. Str. Str.260. A. Str. Nr 16. Nr. Ion Antonescu. Nr. Bl. Ap. X31. Sc. 74 Arad. 2 Arad. DAN AUREL CZÉGÉ I. 1-3. Nr.400 7.376. 3 Arad. Bl. Sc. Nr.400 7.000 31.160 2.860. Nr. 613.400 74. Str. 10-12. 3 Arad.680 47. 6. 11 A (decedata) Arad. 31.350 50. Alecu Russo. 10-12. Nr. Nr. IOAN CARABA? I. 6. 21.840 196. Ap. Nr. Cozia.040 32. Bl. V. NICOLAE VALERIU COVACI F. Luchian. Str.595. 31 Arad. SORIN FLORIAN CIORCA I. 946 Arad.560 1. Hodi? (Bârsa). Nr.712.632. 89.570 32. R?zboieni. I.082. Nr.315. Str. Bl. Aleea Saturn. 5. IOHU COPREAN M.400 LEI LEI LEI LEI 16. 32. A. Ap. Str. Nr. 3.156. 11 Arad. Pavel Alasu.400 129. Bl. 26 Arad.520 LEI 25. Ap. Nr. LAUREN?IU CIOBOTA GHE.963. Nr. Banu M?r?cine. N. Ap. 47 Arad. Sc. Str. Ap. Ap. MIHAI CATAN? I. Str. Et. Nr.240 LEI 130. 301. 3. Ap. 50 Arad.150.096. Nr. Nr. 2 Arad. Nr. Ap. Et. 25. 13 Arad. Abatorului. 10. Loc. Et.C.200 26. 2 Jud. 8 Jud. Z6F.920 156. F?t Frumos. 2-4.403. Brezoianu. Nr. FLOARE CORDO? A. Et. V. Bl. F. Str. Ap. P. VIOREL CRI?AN G.200 LEI 30. Nr. Str. Nr. Bl. Grozescu. C. Cicir. 196 A Arad. Str. Ap.400 82. 3 Arad.644. Str.CALANCEA P. Nr.400 143. 17 Arad. Nr. DAN VANEA CSANKOSZKI D.105.000 38. Arad. Beiu?. CONSTANTIN CARACIONI I.400 38. X11. TITUS IOAN CAR?IS G. Ap. A. Ap. Nr. H. Gr?g?lina. J1.309. 9 Arad. REVENCA CRUDU V. Ap. Ap. Aleea R?s?ritul.840 31.074. 10. 4 Arad. Lalelelor. Ap. 26 Arad. 7. Str. 1. 29 Arad. Sc. 263 Arad. Str. V. Oncu (Rodnei). Ap. Sc.300 114. Et. Ap. 9. Ap. 29 Arad. Ap. Str. Sc. SUSANA COSA N. FLORICA STELU?A C?RLIG I.000 LEI LEI LEI LEI 74. Ap. N. 15 51. Nr. IOAN COSTA? G. FLORICA ANA COLCER A. A11. 3.680 31. Bl. 6 Arad. 6 Jud. ELENA CRAIA V. C. Aleea R?s?ritul. Vinga. Sc B. 6. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D.000 43. Nr.370 110. Str. 11 Arad. Babeş. 22 Arad. Sat. Et. Nr.118. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T.376. 26 Arad. Nr. ADRIAN DORIN CORA? I. Junilor. Str. Str. Ap. Ap. Sporturilor. 21. A 49. Ap. 1.400 10. 5 Arad.090.400 80.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. 25. Com. 38-40. 1.280 51. 8 Arad. ?coalei. Bl.000 14. B-dul. 4 Arad. Grigorescu.280 12.560 10. 2.000 84. Nr. MARIA COSTEA N.773. 4. 6. C2. 11. MARIA CRAINIC GH. IOSIF D?N?IL? A. Ap. ANIŞOARA CRAINICIUC A.678. 3. 20 Arad. Str. 3. Clopotului.372. Sânleani (Livada). LIVIA CORNELIA CUCOV P. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. Sârbu (Catedralei). E. Bl. Babeş. Str. Nr. X 30.360. FLOARE COPREAN V.271.372. Ap. P-?a.200 20. 37-39. ELENA CONTA I.640 64. M15. FLOARE CURA T. Poetului. VIOREL CRUDU T. Nr.092. 35. Sporturilor. Bl.241.241. Str. Calea Romanilor. B. Vladimirescu. Str. Nr. Str.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 .720 8. 5. 2 Arad. Str. 1. Et. Bl.860. Et.360. I. Calea Aurel Vlaicu. Nr. Ap. 2 Arad.000 8. C2. Str. D. 8 Arad.869. Luchian. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. Sc. 2 Arad. Sc. FILOFTEA CORDO? A. Nr. MIHAELA CARACIONI C.013. 11 Arad. Junilor.804. MIHAI C?RLIG N. 39 Arad. P-?a. TAMARA CALMA T. TOMA CRI?AN I. Bl. Ap.536. 1. Ap. Sânleani (Livada). MARIA CREŢU I. Bl.160 193. Bl. Str. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. Arad. Bl. Poetului. 25. Nr. Arad. Bl. PETRU CUEDAN A. Str. Nr. Alecsandri. Str. 10 Arad. Ap. Marcel Polinescu (Micalaca). 1. Ap. Ap. SIDONIA Arad. Milea. Nr. Nr. Nr. Bl. 10. Pia?a Catedralei. Bl.842. 5. Aleea Dezna. 32.546. I.411.934. IOAN COLCER G. 21-23 Arad. DAN PAVEL CUEDAN T.513. Br?teanu. Br?teanu. Bl. V. 31.640 5.000 62. Bl. IOSIF COSMA I. Et. 42 Arad. Nr. Loc. Nr. Bl.027. Str. A.116.

Strada Micalaca. 3. ROZALIA DEMETER S. Sc.020. 338. Arad. 44. A. Bl. Sc. Ap.890 20. VASILIC? FLUERA? D. VIOARA D?RLEA S.269. TEODOR D?MB G. 13 Arad.297. Ap. Str. Sc. Et. Str. Nr. Nr. 1. Sc. PETRU DUMA V. A. 1 Arad.440 21. Nr. 30 Arad.306. Ap. Nr. 193 Jud .360 68. VASILE DEIAC I. MARIA DUCKE M. Nr. Nr. Voltaire. Nr. Et. Arad. Ora? Curtici. 14 Arad. Ştefan D?RLEA GH. X42.800 36. 7 Arad. 3 Arad.372. Nr. Nr.560 24. Et. Vasile Goldi?.880 137. Ap. A. C-lea. A. Bl. Bl. Sc.206. VIOARA FILCESCU D. TRAIAN FEDOROVICI V. 3 Arad. Ap. Et. C-lea. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G.186. Bl. 2. 12.200 8. IOAN OTTO EHLING I.558.078.453. A. Ap. Str. Bl. VIOREL FECHETE A. Revolu?iei. IOAN DR?GULESCU A. A40. Nr. Et. 1-3. Str. Ap. 3 Arad. Bl. 16. Nr. 1 Arad. 2-4.446.000 24. N. 44. B. A. 13 Arad. Nr. Abrud. 8 Arad. Nr. Ap. Ap. 7 31. 4 Arad. Str.400 5. 3. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. C1. D. Sc. 321 Jud . D. Felix. Sc. 1. VIORICA DUMITRIU C. Z25.5 Arad. Bl. Sc. Nr.372. Al. 247 Jud . Bl. B.889.930. Sc. Et. ILIE F?RKA? G.D?NE? GH. Str. Bl.203. Nr. 30. B. Arad. B. Calea Aurel Vlaicu. 362. Str. 33. 3 Jud. 4. ANA MARIANA DINCEA GHE. 2. 25-31. 15 Arad. 93/1. Str. D. Arad. Lacului. Loc.386. 4/a. Sc. B. Aleea Muncii. Loc.520 25. TU?? DEACONU N. George Co?buc. Str. Sc. 20. 247 Arad. Ap. 19 Arad. Bl.722. ROZALIA FUGACIU T. Loc. Aurel Vlaicu. 2 Arad. Calea Aurel Vlaicu. 24. 30 Arad.000 LEI 82.732. Nr. 5 Arad. 12A. Gării. IRÉNKE DIHOR I.600 629. ION D?RLEA F.995. Ap. Str. G.400 24. Nr. Bl. Sc. Str. Lacului.271. (Cornel Coposu) Bl. Victor Luchian.820 66. B2. LIVIA FLORESCU I. Ap. 197 Jud. GABRIELA DITTRICH A. Nr. Ap.997. 1. 18 Arad. Bd. Gloriei. B. CHELEMENT FECHETE P. B-dul Decebal. Aleea F?get. Agnita. Arad. Str.000 61.400 12. Sc. ?agu. A. 6 Jud. 9A. Z23. Bl. Tudor Vladimirescu. Str. Et. 5 Arad. 3. 1. Et. Ap. Str.850 30. A. 2. Ap. 4 Arad. Ap.736. Ap.160 25. Str. Str.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. CORNELIA DOBOS I. A. Ap.340. Ap. ION NICOLAIE DEIAC I. Sc.892. Nr.976.200 8. 15. 2 Arad. Bl. LUCIAN DINNYÉS A. 4 Arad. 24 Arad. ANA BIANCA DRECIN I. 4. 1. Sc. 13 Arad.900 11.200 8. IULIANA DRIL? N. 14 Arad. Calea Aurel Vlaicu. 1 Arad. Nr.200 17. Bl. Str. 132. ALEXANDRU FAUR V.120 89. Ap. Nr. 18 Arad. Nr. George Co?buc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.289. Horea. Ap. Nr. Str.925. ?agu. 236.528. Ap.800 30. 5 Jud . Sc. B.271. Ap. (Cornel Coposu) Bl. 3 Arad. E. B.000 25. Banu M?r?cine. Str.790 15. 702.320 17. Prieteniei. 20 Arad. Arad. 14. Ap. Str.738. C. Ap.510 11.678. Sânleani (Livada). Nr. (Sabin Dr?goi) Nr.401. 17. Bl. Str. Nr. Arad. Bl. Ap. Miron Costin. RODICA DEACONU V.488. Nr.933.240 92. 49. Sânleani (Livada). A. Post?varului. ANTONIU DR?GU? I. 2 Arad.980 8. DOINI?A DUMITREAN D.680 10. D. Bl. Pelinului. Ştefan ENACHE G. 1.800 147. ES. Tudor Vladimirescu.000 10. Loc.000 8.240 77. Sc. ALEXANDRINA EHLING A. Str. Str. Str.164. Nr. Poetului.560 25. Str. Bl. 20 Jud.217. Nr.610 24. Bl. Nr. 14. 1. Dun?rii. 96.158. nr. Nr. ILIE DR?GAN ?. Loc. 197 Arad. Gurahon?. B. MARIA Arad. Bl. 79-81. Nr. Loc. X23.411. B. Ap. Ap. Sc.103. Sc. Str.640 LEI 126. Caius Iacob.380 11.320 10. 30 Arad. Nr. 38 Arad. Sc. 5 Arad. Nr. Ap. 7. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Arad. Sânleani (Livada). Str. 1. Bucura.271. Ap.683. Bl. Bl. D. Ap. Aurel Vlaicu. IOAN DEIAC I. Sc. 33. Ap. MARIA DASC?LU T. Loc. Marcel Polinescu (Micalaca). Nr. L2. IOSIF ARTUR DOBA I. Bolintineanu. Ap. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D.110 64.271. Bolintineanu.400 3.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . Et. Ion Andreescu. Ap.380. Sânleani (Livada). Et. IORDANA DON I.227. Ap. Str.597. Bl.

700 18. Nr. Arad. Str. Str.116. Nr. 14. Nr. Et. Nr.674.892. 4 Jud. 14/16. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. Z8A. Com.589.334. 319 Jud. Gurahon?i. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. 37 Arad.190 LEI 75. NICOLAE GYÉKÉNY G. Bl. ECATERINA GABOR T. Bl. 1. ANA GHIRLEA M.949. Sc.000 LEI 14.004. Pene.160 96. Bl. Bl.162. Abatorului. Ap. LUCIAN GHINACIU Z. Sc. 16 Arad.GABOR I.570. 30. 506. Calea Aurel Vlaicu. 6 Arad. 3 Arad. 28. Ap. Zimandul Nou.678. Bl. Bl. 8. Str. 506. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. Bl. Nr. 2. 45/55.600 LEI 38. B. Curcanul. Sc. Nr. Bl. A.350 32. Milea. Bl. Caius Iacob. Str. 30. Bl. Nr. 1 Arad. AP. PAVEL HAN?IU I. Voinicilor.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . Dr. 38 Jud. Ap. Voinicilor. Ştefan Cel Mare.870 11. U3. Et.774. MARIUS G?L L. 37 Arad. Arad. Sat Zimand-Cuz.715.485. 64 Jud. Nr. Nr. NICOLAE VALER GRILL A. SABU GULACI N. Str. 506. Et. Loc. Et. Str. Ion Ra?iu.188. Nr. Str. Bl. Nr. Nr.002. A. CFR. 29A Arad. LENU?A H?LM?GEAN M.480 427. Ap. 15 Arad.000. 17A Arad.671. Baia / V?r?dia de Mure?. 47. Sc. B. Loc. Arad. 47.952.808. OTELIA HERLO T. 3. Clujului. Zimandul Nou. C. Str.320 58. Str. Et. 2-4. C. Zimbrului. Sc. Nr. 16 Arad. Nr. 56 Jud. Et. Ap.581. Loc. 33 Arad. Str. 3. M?RIOARA GORGAN I. 7 Arad. Str. ELENA GÖCZÖ M. Abrud. Bu?teni. DAMIN VICTOR GRAMA I.013. 8. ELENA HUH I.376. Str. M 7. Nr.800 93.800 43. Str.372. Loc. Et. B. 3. 120 Arad. Nr. 29A Arad. Bl.541. Augustin Doina?. Voinicilor. Zimandul Nou. Sc. 5 Arad. C?lim?ne?ti. Ap.730 10. Sc. Vasile Goldi?. VASILE GÖCZÖ A. 25 Arad. 17. Ora?. Ap. 2.415. General V. MARIA GROZA P.700 81.000 LEI 10. 412 Jud. Str.275 13. Ap. 4 37. 21-31. Com. Nr. X1. Nr. Ap. EMIL TEODOR HUGYECZ I. Nr.640 LEI 9. 2 Jud. 33 Jud.508.475. Ap. Sebi?. 5 Arad. Episcop Roman Ciorogariu. Nr. Nr. 8 Jud. 2. FLOARE HEDE?AN ST. A. Bl. 8 Arad.700 10.990. FLOARE GROZA P. Nr.825 19. C?lim?ne?ti. Arad. Sintea Mare. Sat Zimand-Cuz. 35 Arad. 138 Arad.590 LEI 12. Sc.100 137.580 14.881. Ap. Alba Iulia. ETELKA GÖCZÖ G. Nr. 3. CARMEN OLGA GEORGESCU C. ILIANA FLORICA IACOB H. Ap. MARIAN EMIL HANCIU?A I. IULIANA GALE P.028. Str.372. 12 Arad. Et. Nr. Colonia Fraţii Neumann. Str. Loc.205. 32 Arad. 1. 5. Str. Nr. A. 4. Ap. Loc.280 46. Aleea Tomis. MARIA GIURGIU N. 1A Arad. Str. Str. Nr. Aleea Ulise. 5 Arad. 37 Arad. 1. Ap. Splaiul Mure?ului. AUREL G?RJOB I. Zerind. Nr. A. 6 Arad. 7 Arad. Nr.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.093. Sat Zimand-Cuz. Str. Sc. Sc. Nr. 2/10.040 LEI 24. MIRCEA GHI?? I. Aleea Tomis. Some?ului. 4. Iuliu Maniu. C. Ap. DANA CORNELIA GIVULESCU A.800 LEI 70.210. Bihorului. 9. 144 Arad. Nr. Ap. Ap. Nr. Et.400 24. EMILIA ECATERINA GHERGAR I. 19. N1-1.800 81. Ap. B. ELISABETA GROZA I. O. 1. 47. 8 Arad. Ha?eg. Calea Aurel Vlaicu.440 6. FLOARE GOLEA M. 11. Arad. Str. Arad.290 16. Str. IOAN GOMBO? GHE. Nr.000 102.600. (Pia?a Bujac) Bl.620 5. X1. 1. Arad. 4. ?t. Ap. Str. 2. Ap.152. Str. Bl. Zimandul Nou. Nr. 18 Arad.957. Ap.000 LEI 277.674. AURELIA GORGAN V.082.000 27. Nr. Nr. Ap.240 125. 535. Str. SIDONIA GLODEAN GH. Ap. Nr. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V.400 127. Pene? Curcanul.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. Calea Aurel Vlaicu. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A.240 22. Nr. Zimbru. Sc. 92. Ap. 61. Ap. Bl. B.250 5. 11 Jud. Arad.000.951. Et. RADIANA LEONORA IACOB A. Bl. Ghioroc. Et.520 86. Ap.474.237. Str. Str. 5 Arad. Caius iacob. Com.000 10. Str.650 31. B.600 46. Str. 32 Arad. 14.488. Ap. MIRCEA VOICU GHERGAR T. LAURA MARCELA GROZA N. 121 Arad. Str. Arad. Pene? Curcanul. IOAN GROZA N.993.800 28. Ap. Nr. 82A. General David Praporgescu. Petru Rare?. Nr. Arad. Bl. Bl. 56 Arad. 9.200 27. Com. Nr. Abatorului. MARIN Arad.

800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 250. 18 Arad. Bl. Str.550. Ap. Str. A. 1B1.400 LEI 22.135. B. 5 Arad. Nr. A2-1. Calea Romanilor. 5 Arad. Livezilor.600 32. RUDOLF JAN?IK L. Arad.767.869. Nr. 245.200 103. Nr. Arad.IAZBINSCKY L. TEODOR IUGA I.280 LEI 31. Nr.060 LEI 131. 10 14. A Arad.520 LEI 11. Arad. Nr. Et. B. 221. Loc. 1/E. 2.593. ?epreu?i. Ap. ILONA KELLY L. 221. Ap. Arad. Et. Bl. Ap. Loc. Ap. Str. Et. Bl. 1. Nr. Str. Str. 5 Arad. Bl. 1. 84. 238 Arad.440 LEI 36. 1 Arad.259. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Ap. AGNETA JIGOVAN S. 21 Arad. Ora? Pecica. 22 Arad.319.800 5. Str. 4. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. Et. 34. 18 Jud. 12 Arad. 5. Cronicar Ion Neculce. R.881. Ap. 3. Calea Aurel Vlaicu. 34. Ap. 314. Nr.297.880 35. Str.072. Margaretelor. Mun. Str. 1.557.840 12. CORNEL JULA V. Ap. Bl. ECATERINA VARVARA IONESCU V. 11 Jud. 65 Arad. General Dragalina. Str.670 10. 23. OTTO KASZA D.440 LEI 76 .223. Ap. VIRONICA JITARIU I.840 LEI 3. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S.040 8.945.400 LEI 36. Ora? Pâncota. 26 Jud. 219 Jud. Bl. Ora? Pecica. 1. 26 Jud. Nr. Ap. 14. Ineului. Ap. MARGARETA ILI? R.403.280 6.000 52. EMERIC KOV?CS G. Bl. 4. Mioriţei. 29. Bl. Ap. Bl. TIBERIU IOAN KASZA M. Bl. 23. Str. Str. A. Calea Romanilor. 84. X36/2. Sc. Nr. Arad.803. Ap.200 56.186. 1. Bl. B. Călăraşilor. Timi?. Sandor Toth. Ora? Curtici. Arad. Sc. Voinicilor. Bu?teni. AMELIA ROXANA JAN?IK L. Sc. Nr. Bl. Et.000 LEI 15. Nr. Nr. Nr.844. 26 Jud.000 115. Nr. Nr. Nr. 2 Arad. Nr. FRANCISC K?SA F. 52 Arad. Nr. Ap. 8. Et. Abrud. 1 Jud. Bl.573. Et. Sc.906. 13. Vlad ?epe?. Z3. 63 Arad. 28 Arad. Avrig. Str. DIANA MIHAELA JAN?IK L. 1 Arad. Str.200 23. E. Sc.127. Prieteniei. ALEXANDRU JANT? I. A. A7. Ora? Curtici. Et. Loc. 3. Abrud. Nr.500 12.436. IOAN KOV?CS E. 23 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Gheorghe Doja. Et. Ap. Str.540 15. Str. Caius Iacob. I.000 21. Str.874. Avrig. 14. GELIA M?RIOARA K?SA A. Vlad ?epe?. Sc. Zerind. Str. 2.260. Nr.560 4. Gheorghe Doja. Bl. IOAN JULA M. Ap. Loc. EMESE CSILLA KONTI I. Nr. 20 Arad. Nr. MIHAI IORDACHE ?.233. Ap. SIMION IOLU I.065. 29. Bl. 161 Arad. 14 Jud. Et. Bl. Timi?oara. Str. B. Ap. Nr.781. 4. 84. 4. 1. TÜNDE Arad. Sc. Bl.A. Nr. 38. 9/11. Nr. IOAN IV?NKA I. 3. LUDOVIC JAN?IK L. Nr. Bl.616.925 LEI 6. MELINDA INCICI?U I. Str. Et. Str. Beba Veche. 4.002. Et. Zimand Cuz.593. Nr.838. Et. Nr. SEVER VOICU ILYÉS A. Ap. Pia?a Mihai Viteazul. Aleea Amara. Bl.508. Et. 10 Jud.040 LEI 103. FRANCISC KOV?CS I. 20 Arad. 4 Arad. Arad. Str. Abrud.400 11. Liviu Rebreanu. ANU?A IV?NCA I. Sc. Str. Nr. Sc. 2. 2. Abrud. 1 Arad.153. ION I?TOC GH. C. Abrud. 1 Arad. Vlad ?epe?.820 5. M?derat. Zimandul Nou. Bl. Abrud. 3. Ap. Nr. Et. 120 Arad. Timi?. 14 Arad. Bl. Str.200 29. Str. 19 Arad. Sc. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A.240 38. 84.000 15.116. Banu m?r?cine. Ap. Bl.640 LEI 46.234. 3. Calea Aurel Vlaicu. Ap. Aleea Agnita. 1. Str. GABRIELA IULIANA IORDACHE I.160 9. ANA ELENA ILIE? G. 221. Sc. 221.560 190. Str. Nr.160 21. 15 Arad. Arad. 206.929. EMERIC KOV?CS F. Ora? Curtici.360 212. Nr. 9 Jud. 2 Jud. B.677. Bu?teni. Et. Bl. Str. B. ANCA JITARIU P. Nr. AP. Nr. 2 Arad. Sc.240 2. Ap. Str.098.372. Ora? Curtici. Str.440. Arad. Vlad ?epe?. Nr. 14 Arad. Ap. B.720 LEI 313. IOSIF IV?NKA I. Cherestur. A2-1. 14 Arad. B. Nr. Loc.120 140. 84. 221. 1. Ap. 88a Arad. 109.000 108. VOICHI?A KÖPE I. Str. Et.383. IOAN JURMA I. L6. Nr. Sc. B21. MIHAELA K?SA F. LADISLAU ENDRE KELLY S.A. Sc. Nr.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Ap. 26 Jud. Str.039. ANA ELISABETA K?SA A. L40. 22.360 24. Arad. Bl. 113.640 2. 404. 123.246. Ap. Horia.198. Str. 4. Nr.264. Ap. 5 Arad.

IOAN MATEI T. Ap.000 20. Calea Romanilor. Bl. Nr. Ap. 10 Arad. Sc. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH.956. 9 50.860.822. 16 18. 1. B2-2. FLOAREA LAZA G. Bl. 8. 26-38. 12 30. Nr. GHEORGHE LAZĂR A. J1. Dacilor Nr.000 LEI Arad. Nr. 1 Arad. B.640 LEI Arad. C?lim?ne?ti. E. Irato?u. A. Bl. Nr. IOAN M?ND?CAN T. Bl.266. X6. B-dul. 7. ATTILA LAMMERT S. Mure?anu. Nr. 12 12. Nr.500 LEI Arad. Nr. Ap. A. Clo?ca.850. 17 Arad.416. Et.266. Bl.223.744. Nr. 4. Et.000 LEI Arad. 3. Sc. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M.840 66. Et. 2 1. Ap. Sc. Str.597. Bl.238. Com. F1. 48.223. Nr. Nr. IRINA LUCACI F. Nr. Et. Arad. Nr. Et. Victoriei. Vasile Milea. Abrud. Vinga. Sc. Coloni?tilor. Nr. B. Et. PETRIC? IONEL MANDA? I. IOAN LUCACI V. 12. Ap.160 28. 1. NICOLAE LAZĂR P. Et. 19 Arad. B-dul Revolu?iei. Iuliu Maniu. Et.880 14.460 LEI Arad. TEODOR M?RAN P. Sc. Alba iulia.130 LEI Jud. 2. Tu?nad.310 LEI Arad. 32 (adres? nou?) 17.810 LEI 31. Junilor. Nr.000 20. FLOARE LUPEI G. Et. 4. Ap.078. Gogol. 15 (adres? nou?) 87. Nr. Str. 542 23. Calea Iuniu Maniu. 44 290. Str. Mihai Eminescu. Nr. P3. Macea. G.840 LEI Arad. 327.432. PETRU MARKO A. Ap.400 15.749. F.881. 10 Arad. 15. Ap. A. 1. Voinicilor. RONALD LUCACI A.060 LEI 41. 18 17. Calea Romanilor. Ap. Str. 20. Str. Ap. 3.800 LEI Arad. Bl.600 87. 541. Nr.467.KOVALIK G. 2. 6. Bl. Bl. Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. 20 Arad. Str.634. Nr. Ap. 40 Arad. 11 57. ETELCA MARTA F. 4 30. Str. nr. FRANCISC KRAVETZ A.041.802. 1 Arad. Str. Bl. ECATERINA KOZ? F. 11. Liviu Rebreanu.972. Str. 7 Jud. Bl. B. Nr. 1. Nr. 1.680 12. Sc. Ap.390. Ap. 1. IOSIF MARI? P. Ap. Sinfoniei. Sc. SC. Et. 7 Arad. Nr. Sc. EMILIA LAZĂR P. 6 7. M.261. Str. Ap. 250. A. MARIA LAU? V. Ferma Agroprodex.600 LEI 41. Bl. Nr. 2. Bl. 19 Arad. IOAN MATAISZ M. B.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87.720.090. MARINELA CORINA LULU?A GHE.000 850. 2. Ap. 9. Nr. 22. 32. 71 Arad. 19.A.000 6. Gen. Arad. 4.446. Nr. Banu M?r?cine. 3.364. 33 Arad. 8. Bl. Bl. Ineului.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. ATTILA MARKO A. 1. Bucureşti. Calea Iuniu Maniu. 241. Str.860 9. Et.000 LEI Arad.520. Sc. Nr. 36. Str.800 42. Bl. 4. Et. Prieteniei. Z24.130 LEI Arad.800 LEI Arad. DORICA M? RIOARA LIPTAI C. AURICA LESCHIAN G. D. Nr.773. 17 402.847. 17 Arad. X4. 76. 11 Jud. 94-2. Ap. Ap. Ap. 6 93. Ap. Str. Bl. Nr. Ap. Ap. MARIN MELEAG T. CORNEL MARIAN A. Str. Nr. Sc. Colonia UTA. Str. 51 Arad. 35 (adres? nou?) Arad. Ap. Ap.320 LEI Arad. Bl. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. Lev?n?ica. 19 Arad. 132.356. Bl. Str. G2.400 LEI Arad.200 LEI Arad. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. H. 12 Arad. Str. Ap. Et.600 LEI 26. Str. Ap. Sc. 3. Nr. Str. A. Arad. Abrud. Str.800 LEI 77 .000 LEI Arad. Sc. Str. Ap. Sc. Bl. Bl. ERZSÉBET KURUNCZI A. TEODOR TRAIAN Arad. RADU MARIAN A. Pia?a Gării. Et. Mioriţei.052. Aleea Tomis. Loc. Bl. Bl. 1.046. A. ÉVA KOVALIK L. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M. 123. 59 Arad. Sc. 61 29. Alba Iulia. 8 90. Ap.597. 109.767. A. Aurel Suciu. LIANA VLASTA L?SZL? C. 3. Str. A. 11 6. 4 Jud.504. 23. Str.540. 2 (adres? nou?) Arad. 18 Arad.540. 2.B.000 29. Sc. Et. Postalului. Ora? Sebi?. DOREL MADAR T. Str. Ap. Crasna. Bl. 29 Arad. 39. Loc.394. Str. Bl. Str. MIRELA LAURA LAZĂR P. Ap. Obedenaru. 3. Nr.960 LEI Jud. 526.400 LEI Arad. Arad. 217. Nr. Nr.525. A. Nr. 10 208.315. 1.940 103. Bl. 2. Et.200 8. Str. Str. Str. 11. Ghioceilor. Arad. 1. Bl. Sc. Km. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C. Str.000 565. FLOARE MATEI I. Ap.676. Calea Aurel Vlaicu. GHEORGHE LEUCIAN M. GHEORGHE MANDACHE P.560 7. 580. 510. 27. Patria. Ora? Curtici.236.

3. 4 NEAM?U I. TRAIAN MICOROI D. Arad. SABINA MIHU RADA MIREA D. PETRE Arad. Nr.571. 5 Arad.372. Nr. Sc. VICTORIA MO?I A. 3 Arad. Sc.781. Ap. 27. Nr. Bolintineanu. Str. Et. Bl. Sc. G. 3 Arad. Str. Str.450 9. Nr.800 7. 2/4. 22 Arad.200 27. Nr. Ap. 27.577. Bl. Com. Str. Ap. 2. Al. 25 OLTEANU G.600 141. Str.400 16. Ap. 23. Sc.484.000 20. Ap. Nr. Str. EMILIA MIC?L?CEAN I. Ap. Sc.025.080 3. Ap. 19. Ştefan Augustin Doina?. Et. Bl. Cermei. Pia?a Gării. Sc.802. ILIE MLADIN N. STELU?A Arad.120 LEI 792. Nr.624. Bl. IOAN Arad. Rahovei. Ap. Clopotului. Ap. 22 Arad. B. Calea Aurel Vlaicu.200 114.674. Horia. 59. Bl. Cicir. Tudor Vladimirescu. Bl. S3-2. 580. Et. Comuna ?ofronea.629. Nr. P?durii.387.300 56. Nr. Banu M?r?cine. 5 Arad. Et. 17 MO?IU I.816.133. Nr. Bl. A. CECILIA M?RIOARA Arad. Bl. Aleea Dezna.915. Et. 3. Calea Romanilor. Ap. M. Str. Bl. Str. 91 ONDREOVICSI M. Ap.604. ANGELA ANA MOISĂ J. 16. Nr.MÉSZ?ROS A. Alba Iulia.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. Nr. 1 (mutat în Buzău) Arad. Et. 4 ONUFREI L.400 104. Str. VASILE Arad. A. Nr.000 62. Mucius Scaevola. Nr. NELU SIMION Arad.360 11. Str.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. VASILE Jud.200 21. 12 ONE? I.480 66. 266 N?DL?CAN I. 14 NAN V.376. Ap. Clopotului. MIHAI EMANUIL Arad. Arad. DELIA M?RIOARA Arad. Rahovei. 1. Nr. Pia?a Catedralei. Ap. Str.186. 2.300 27. 11. Ap. 5 Jud.762. Et.297. Nr. Bl. NINA Arad. LIVIA Arad.422. Str. Nr. 11 Arad. Ap. 1 MOTOC G.900 8. NEAM? ?.490 33. MO?I N. 8.483. 4. Bl. Nr. Et. Popescu Negur?. H.571.595.017.000 6. 22 Arad. ZOLTAN MICLE F. DU?AN GAVRIL MLADIN I.033. Ap. Nr. Str. 13 NEGRU?IU N.864. Bu?teni. Nr. 7. 6. 5 NICOLOVICI I. Ap.485. Doctor Suciu. Str.178. 2 16. 21-23 NE?COVICI A. Ap. IULIANA MÉSZ?ROS A. B. CORNELIA SOFIA Ap. Caius Iacob. 14 Arad.400 33. Str. 7 Arad.900 16. CLAUDIU MIHAI Arad.464. 1 Arad. Com. ALEXANDRU MORAR I. A. Nr. Olari. ILEANA Arad. Str.200 5. 1. Nr. 11 MURE?AN M.560 4. Ap. 14.480 LEI 2. Bl. Obedenaru.037.000 LEI 25. Ap. Nr. 27. Loc. Rahovei. Vladimirescu. Ap. ALEXANDRU MIARA F. Tudor Vladimireascu. Bl.000 LEI 72. Str.277. Sc. X 10. Sc. 3. 21-23 NEGRU?IU N. Sc.423.520 32. 3 Arad. Nr.472. 14. Arad. Nr. Caius Iacob. Nr. 6 MOTOC G.678. Vasile Milea. Ap. Sc. 2. Nr. Ap. Nr. Bl. FLOARE Jud. B. Arad. Aleea Saturn. Episcopiei. Et.200 38. Et. 4. Loc. 1 Arad. Zimandul Nou. 4.593. 2. Nr. Et.830 1. 6 MÜLLER P. Ap. Bd.640 LEI 78 . Nr. 505 MUR?I I. Str. Str. Ştefan Augustin Doina?. Bl. 1.962. 4. Str. Bl. 11-13. ALEXANDRA CORINA Arad.600 38. Alecco Russo. Nr. Bd. Ap. 351. 4 Jud. 5. 523 Arad. Bl. Ap.000 8. Sc. Sc. G2. P. T. Alb?strelelor. F1. Nr. Pia?a Acad Caius Iacob. Mucius Scaevola. 4 Arad. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Sc. A. Str. Bihorului.632.110 13.000 11. Loc. SILVIA Arad. B. Nr.744.800 99.540 78. 44 Arad. 3.408. Str. O. 20. Str. A. Str. Str.515. 16 Arad. B. Str. C. FELICIA 6 NEAM?U E. ANA Arad.120 LEI 25. Bl. Pionierilor. LENU?A Arad. Str. Nr. Ap. DELIA ELENA MORODAN I. L7. Ştefan Arad. Cri?an. Nr. Ap. S3-2. Nr. Bl. 14. 317. B42. 3. MARIA MOISESCU M. 4 1. Ap. T.000 31.223.709. Nr.200 35. Arad. GHEORGHE Arad. B. 9 Arad. 1. CORINA MORODAN T. FLOARE MORMOE I. Crasna. 3. P?c??eanu. GHEORGHE Arad.190. C. 4 NEC?A D?M?CU? I. Str. Bl.240 16. Str. RAISA MORTAN I. Bl. Sabin Dr?goi. Et. 1. LADISLAU MÉSZ?ROS S. 33.900 17. Bd. A15. B. 2. H10. 2 Jud.305. C. Str. Str.200 10. 206. Sc. Bl. GHEORGHE MIRICA ?. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. A7. 545 Arad. Nr. Ursului.760 14. 7 MURE?AN S.

C. Str. Ap. Et. 45. 1 ORBAN C. Horia. Bl. F.678.403. Str.674. Ap. Nr. Revolu?iei. Ap. DOREL LUCIAN Jud. Arad. Bl. Bl. Y1. Bl.412. 1. Simion Balint. Ap. 23 P?TRA D. Nr.000 10. 15. LIVIU Arad.200 11. Str. B. 10 IOAN (adres? nou?) 7. 53 PAVEL M. C. 74. PETCU E. Bl.000 20. 12. Nr. Bl. Nr.480. 35. Str. Sc. Bl. 40. AURELIA Arad. 23.600 LEI 37. 8. Sc. Sc. ZITA MARGARETA Arad. Nr.074.459. 4. Ap. Bl. 16.440. Nr. 21 POP I. Ap. 21 ORBAN A. Str. 1. Ap.000 26. Et. Loc. Ap. Nr. Ion Antonescu. Nr. Nr. 6 PENU ?. Nr.600 62. ANA Arad. Nr.558. Bl. 8. Bl. 2.678.520 LEI 111. Sc. Et. Calea Aurel Vlaicu. 1 ORBAN A. Nr. 2 Arad.800 LEI 2. Pia?a Sporturilor.640 4. 25. 8. SABINA Arad. Str. Spitalului. Aleea Azuga. Ap.000 LEI 223. A.160 51. 17. Nr. A. F. Nr. Abrud. MARIA Arad. 1. CAROL Arad. Sc. Nr.700 LEI 79 . FLORIAN Arad. Y4.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40. PINTEA ?. Gen. SILVIA FELICIA Arad. Et. 6 Arad. 10A (adres? nou?) ORBAN F. Nr. 8 PINTEA P.741. 2. 2 PANAIT C. MARIA Arad. JEANU IONEL Arad.180 LEI 32. Mărăşeşti.800 36. Nr. Chi?india. 77 PAN? R. Pia?a Sporturtilor. B. 9 PAVEN G.745. 2 Jud. MARIUS CAROL Arad. H. Colonia UTA. Aleea Neptun. Et. 10.302. Abrud. A. ALEXANDRU VASILE Arad. 4 Arad. Abrud.000 17. GABRIELA LIANA Arad. Ap.170 680. Str. R?chitei.120 62. Bl.ONUFREI T. Sc. Nr. 206.555. M?RIOARA Arad. Str. 2. OCTAVIAN OVIDIU Arad.764.200 5. Et. P?iu?eni.720 186. 91. 4 PINTEA I.880 24. Sc. 2 P?IU?AN I. 182. 14. Ap. 4. 2. Et. Bl. 171. Iuliu Maniu. Bl. Calea Romanilor. 1B PAULINI I. Str. Bl. Aleea Neptun. Et. GABRIEL MARIUS Arad. Arad.542. M7.800 15. DOREL Arad.616. Str. C. Bd. 9 PECICAN P. EUGENIA Arad. 6 PAVEN P. Faleza Sud. VIORICA 8 PARSCUTA N. 8 POP D. Str. 1 ORBAN C. Et. Nr.892.050. Bl. SC. Ap. Bl.590 LEI 22.034. PANTEA T. 33 PA?CA A.243. M7.000 28. G. Str. Ap. 25 P?IU?AN T. Andrenyi Karoly (Spitalului). Nr. Ap. Str. 335.372. Nr. Ap. MARIA Arad. Badea Câr?an. 8. 42. Faleza Sud. Nr. 9 PETREHELE I. A.120 74. Cuza Vodă. Y1. B. 27 PINTEA L. Bl.409. Ap. Str. D?NU? Arad. 44.720 11. 4B PETRU?AN N. P?RVA C VOICHI?A Ap.400 71. Sc. 125. Str. TEODOR Arad. Ap. Nr. LUCIA Arad. 13. 4 POPA G.000 LEI 36.203.000 LEI 78. 3. Nr. Ap. Pia?a Mihai Viteazul.529. 25 PA?CA G. VIRGINIA Arad. X4.302. Ap. Ap. MARIA 20 PETI A.308.960 85. Sc. Et.000 24. CORINA SIMONA Arad.048. Nr. 70C.503. Nr. Nr. ANA Arad.786. Gladiator. Str. Ecaterina Teodoroiu. Nr. Ap. Str. 2.330 140. 1 P?IU?AN I. 171. Str. F.576. Ap.779. 2. Sc. B.000 129. M7. Stejarului.022. Ap. A7. EMERIC Arad. Sc. Mioriţei. Bl. Str. Gurahon?i.600. Nr.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. Ion Antonescu. Str. Nr. Tudor Vladimireascu.775. Nr. Loc. Bl. 6 Arad. Nr. PASCU M. Pia?a Sporturilor. Nr. CAROL Arad. Str. Ion Antonescu. Et. 23. C. Nr. Str. 8.300 138. 26 PASCARIU GH. 91. 74. Ioan Păun Pincio. 5 PETRE I.860.000 13.430 140. GHE Şincai. DUMITRU Arad. ANTONIE Arad.405. Ap. Pia?a Sporturilor. Bl. ANU?A Arad. Ap.610. B. Str. Tru?a Petru. Str. Aleea Neptun. D1. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?.400 LEI 35.550. H12.000 46. Str. Bl. Str. 1. Et. 1. 2 PAVEN D. 32. 2. Ap.232. Nr.000 6. 1. 4. VERONICA Ap. 12-14. Bl. 12 PAVEL ?.700 71. Str. Et. A. Sc. Bl. 11 PENU A. Traian Mo?oiu. Nr. Sc. Ap. 1. 5.952. 25 PA?CA R. 8. MOISE Arad. SIMION Arad. Bl. Ap.566. 10.500 165. Et. 4. 1. Bu?teni. Nr. Ap. MARIA Arad. 311. 2/4. EDITH ANA Arad. Ap. IOAN VALENTIN Ap. 12 Arad. 11 PETROVAN A. Ap.200 10. Nr. Sc. Et.339. B.961. Pia?a Sporturilor. Nr. AP. Obedenaru.125. 8 OPREA C. Et. Bl.800 12. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad. Et. 3.200 67. TUDOR Arad. Mărăşeşti. Bl. Bl. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. 3. GLIGOR Arad. Str.

1127 Arad. EUGENIU POPOVICI I.800 2. C. 19. 351. Ap.437. VIORICA RA? P. 22 Arad. Bl. Nr.050. Str. Str. Păcii. Aleea Albac. 2. 1. Nr. 37 Arad. 2 Arad. Str. Et. MARIA PRIBAC F. 4 Arad.471. Str. 31-33. Com. P4. S?vâr?in. Sc. MARINELA ROŞCA T. Str. Bl. Arad. Pia?a Sporturilor.400 187. Calea Aurel Vlaicu. 13. Ora? Chi?in?u Cri?. Str. AURELIA RADU G. Ap. 25. SAVA PURC?RIN G.600 59. Blajului. Bl.952. Maniu. C.733. DAN CORNEL 1. Nr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. A. Ap. Bl. Ap. ANA R?ZMAN V. Pia?a Sporturilor. 4. Prim?verii. 9. 10.430 LEI 107. Ora? ?iria.960 LEI 55. Bl.464. 4.746. Bl. Mioriţa. Micalaca. Arad. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Ap. Mâsca. SAB?U C. Sc. LUCIA ROŞU G. Str. 2. Str. 1.520.249. Bl. GHEORGHE LIVIUS Arad. Andrei ?aguna. Ap. CORNEL ROŞCA ?. Str. 6 Arad.949.880 LEI 100. A. Nr.988. Nr. Gojdu.970 LEI 10.220 LEI 34. 42 Arad.728. Macea. Et.040 20. CARMENCITA ADINA Arad. Str. Str. ILIE Ap. DIANA GEORGETA RADA O. J9. Str.450. C. FLOARE RUS G. Tudor Vladimirescu. 42 Jud. Ora? Sebi?. 1 Arad.704. Tudor Vladimirescu. Micalaca. 1 Arad.680 LEI 5. Ap.680 19. 34. 42 Arad. MARIA ANA PORONAI A. Ap. 10. Andrei Mure?eanu. Bl.426. 3. Str.695. Ap.000 165.513.937. F. Et. 4 Jud. 18-20.558. Str. Str. 8. Nr. Nr. 23. Nr. Str. 31 Jud. Bl. Nr.523. Sc. Pia?a UTA. Str. Z24. Arad. Ap. VIOREL POPA R. ADRIAN ROBU E. Nr. Nr.900 26.250 17.055. Nr.385. Str. Episcopiei. Str. Bl.000 15. 6.678. Ap. 19 (mutat din Arad) Arad.000 34. Sc. 5. 15 Arad. Ap. Bl. Ocsko Terezia.227. MARI?A ANA RA?IU I. 18 (decedat) 20. Str. IOAN POPA I. Aleea Haiducilor. Nr. Nr. Praporgescu. 2 Arad. 5 Arad. Felix. Nr. D 2-1. Ap. RODICA MARIANA POPESCU F. Bl. Bl.930. C. 1. Nr. Ap.086. Ap. G2. Nr. Nr.POPA I.600 32. Bl. H8. DIANA XENIA ROMAN M.800 13. 16/26. Aleea Tomis. 6 Arad.600.840 LEI 20.000 124.170 LEI 7.000 14.600 28. Bl.200 LEI 28. E. Ap.339. 20 Jud. Ap.880 51. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Nr. 6. Nr. 3.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. FLORIN R?ZVAN RUS G. Bl. 4. Ap. 15 Jud. 5 108. Ap. 701. Ap. 89.041.170 5. 23 Arad. Et. Ap. C?prioarei.555. 43. I. SC. 31-33. VERONIKA KATALIN PORUMB A. Nr. Loc. OVIDIU AURELIAN Arad.920 51. 31 Arad.320 29.000 43. Bl. FILA PRINCZ G. Str. Arad.120. 4 Arad.547. Câmpia Turzii. Et. Aleea Muncii.302. Bl.000 33. VARVARA MARIA PROCA I. Nr. Pia?a Sporturilor. 16/26. Arad. Nr. Ap. Str. Crasna. Et. Et. Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. Ap. 16 Arad. 701. Sc.424. Nr. M?RIOARA Arad. VIOARA RUJANSCHI I.400 28. 181. Str. Nr. 7. Oituz. Str.600 20. Ap. Ap. Nr. A. Sat Cintei. Nr. A. Nr. Alba Iulia. 4 Arad.560 25. 20/22 Arad.906. 16 Arad.000 1.520. Nr. Et. 2. ELISABETA Arad. Blajului. ATTILA ZSOLT PORONAI K. Nr. Felix. Bl. Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . B. Sc. 28 Jud. P. Z?rand.240. Chi?in?u Cri?. STELIAN R?P??AN I. 1 (adres? nou?) Arad. 25 (adres? nou?) Arad. S?L?JAN S. 18 Arad. Nr. CONSTANTIN PUIU G. Nr.678. ANGELICA IULIANA RUS F. Iuliu Maniu. Bl. Et. Episcopiei (?apte noiembrie). ECATERINA RAIZI D. C. 5 Arad. Loc. 91 Arad. 5 S?L?JAN N. Poetului. Nr.277. Bl. Nr. 12. Ap. Str. Ap. Gojdu. Str. 6 SARBA C. Str.960 51. ELENA POPA I. A. Str. Coposu (Lacului). 18 SARME? E. Str. Sc.432. Str.442.695. GHEORGHE RUSMIR S. 542. Nr. 18 Arad. 351. B. B. SC. Sc. C. 173. Ap. Nr. 6. Et.470 LEI 23. Fântânii. 4.007. Bl.000 LEI 3. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. Nr.000 38. RAUL-CLAUDIU R?B T. 23. A. X6. Arad. FLOARE ROŞCA D. 25. 14 S?RBU G. Sc.000 29. 2 Arad. 1.

Str.000 87. Str. Et. Ion Ra?iu. Fântânele. Str. 13 Arad. Sc. 3. 6 Arad. ZOLTAN SZíN I. Dragalina. 3 Arad. Nr. 1 Arad. 46. Bihor. Nr.600 18. A.039. Str. Sc. 13 Arad. Str. 40 Arad. 31. FLOARE TOBOLTOC G.250 16. Tisa Nou?. 236. B7. 2. Et.200 16.625 22.729. Bl. 1 Arad.000 8. Bl. Str. Ceaikovschi. H. Nr. 13. 20 Arad. Bl.625 298.348.906. PETRE TODA C. 3. Nr. D.915. 108. C2. 5 Jud. 5 Arad. Simion Popa. Com. Com. 4. 3. 33.080 LEI 205.160 8. A. Nr. 4. Ap. ROBERT ZSOLT TIBA A.280 2.151. ISIDOR TOLAN A. Bl. Nr. Bl. Z5. Ap. 6 Arad. Sat. Gen. L7. Str. Et. Str. 57 Arad. Ap. 16 Arad. Bl. Ceaikovschi. Ap.643. 101A. 17. Spitalului. I. B. Gen.007. Nr.360 10. A. 61. Ceaicovski. Vladimirescu. PAVEL MIHAI SEB?K I. Et. Nr.749.595.966. Milea. Abrud. ELENA ?TIRBAN I. 4. VIOARA SUCIU I. 13-19. 75. AURELIA ?OICA T. Ap. 44 Arad. Sânleani. Ap.744. ?ichindeal.700 26. 246 Jud. Milan Tabacovici. Nr. 8 Arad. Libertăţii. FLOARE TRANDABUR I. Ap. Arad. Ap. 246 Jud. Et.877. Abrud.400 753. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. 79-81.967. Fântânele. 224 Jud.674.000 103. Aleea Saturn. Sc.244. Ap. DIMITRIE SELEJAN I. 10A. 6 Arad. Ap.632.000 15. Ap. Str. L7.051. Ha?eg. 32 Arad. Tisa Nou?. C?lim?ne?ti. 28. RAMONA Şerban R. Bv. M?RTA SZ?CS J. Bl.563. GAVRIL TIBA I. Nr. CEZAR MARIUS TOLAN G.200 38. C.000 93. E. Aleea Muncii.708. MIHAI ?OICA I. Fântânele. Str.960 20. 39 Arad.280 49. TIMEA TIBA M. Sc. 17. IOAN SZABO J. Bl. Nr. 2B. Nr. 17. Com.000 27.600 388. DOMNICA Şerban D.539. Marnei. Str. GHEORGHE TOMA I.260. Nr. A. Nr. ESTERA SUCIU M. Nr.250 7. Str. IULIANA TIBERIU G. 9YB. AP. Nr. Com.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. Arad. Bl. Ghiba Birta. Bl. Dr. Sc. Str. 16 Arad. Dr. Str. IULIANA ?IMONCA I. Et.640 4. Dragalina. 5AB.051. DOINA SIMION M. 20 Arad. 57 Arad.700 17. 57 Arad.297. Sat. Et. 6 Arad. Bl. Str. Nr. Ap. Arad. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Ap. Aleea Ulise. Str.395. Milan Tabacovici.620 13.076.390.390 10. Ap. Nr. Sc.920 113. Str. Nr. Livada. Nr. 1 Arad. Sat. Bl. Nr. Arad.000 87.300 1. 28. 4. Nr. 32. V.000 82.442. Str. 4 Jud.SCHMAK A. E. 12 Arad. Ha?eg. MARIA SERAFINCEAN G. ILONA SZ?NT? I. Str. Ra?iu.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 .400 1.400 11. Str. Nr. 8 Arad. E. 2. Str. 1. 362 Arad.010. 5. Ap. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. 24. Nr.520 LEI 27. 3. Ap. Nr. Et. 28.520 LEI 17.339.640 47. Nr.483. SABIN TOSCA I. Tudor Vladimirescu.112. Nr. Ap. 224 Arad. IULIANA SEGHEDI GHE. B. 4. Nr. Nr.708.400 71. 1 Arad. Bl. MARIA TOLAN G. AURORA TISCA I.586. 75. Com.477. 28. Poetului. Bl. Dâmbovi?ei. Nr. Et. Arad.320 31. Nr. Sat. 11 Arad. Et. Dorului.680 364. Bl. Livada. IOSIF SEBE?AN D. Nr. Str. Nr. Bl. A. A. GHEORGHE SOFA F. Sc. Ap. GIZELLA JUDIT TAMA? N. Banu M?r?cine. 2 Arad.244. Sc. 2. Ficusului. Ap. 9 Arad. Ion Ra?iu.158. 2 Arad. Str.000 23. Sc. 13 Arad. 13. Nr. Str. Bl.616. Bl. 164. Oradea. Str.401. Nr. Ap. Str. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. 14. Dorului. Et. Mândruloc. Bl. ELISABETA SZ?CS F. 3 (adres? nou?) Arad.200 38.869. Str. Bl.771. Ap. Ap. 2. Sc. Ap. Ap. 4 Arad. 20 Arad. Nr. Sc. Str. Ştefan luchian. 7. Str. 11. Str. Bl. Ap. Str. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. Nr. B. 224.747. 10 Arad. Nr. Nr. GHEORGHE TIBA A. Et. Ap. VIRGIL RADU TIHON D. Nr.725. 21.800 71. 7. B. 37A Arad. Nr. Dr. 22 Arad. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. Aleea Muncii. Ap. Str.680 14. Str. Arad. Nr. Banu M?r?cine. 12 Octombrie.233. 5 Jud. 38-40. 33.299. Sat.712. Str. Com.000 16. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. B7. Bu?teni. A12.160 93.506. Nr. Str. Sc. Et. 7. IOAN Arad. Coasei. SC. Milan Tabacovici.600 9. Predeal. ELENA T?NJAL? C. Tudor Vladimirescu. Sânleani. Mun. 13 Jud. Nr. Str.

IONEL IGNA 10 BOCA GHE. Sat. 17. 3. 1.337.800 LEI 35. Sc. Sc. Dorobanţilor. Ap. Str.407. 3-11. Bl. Sc. Bl.TREM L.508. ETELCA Arad. Bl.430. NICOLETA ADINA Ap. Nr. Bl. 2/6 VLAICONI P.860. 2 VLAICONI N. ALEXANDRA Arad. Str. Nr. Nr. Sc.930. A. Bl. 1220. 1 VANCU C. Sc.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134. Bl. Pecica. MARIA URBAN P. Sc. Nr. Sc. IULIS ADAM Arad. Bl. Ap. Z?randului. Horia. Et. 2A. C. X 10. 11 Arad. ANCATEU I. A. 3 Arad. Sc.000 LEI 87. MARIA DOINA TREITLI I. Ap. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G.130 56. Str.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. 5 Arad. Ap. ADRIAN CRISTIAN Arad. 16 ZB?RCEA I.680 6. 28 Arad.254. Nr. C. 1. Bl. Sc. Ap. B.960 20. 3 USCA A. 1. Str. Ap. 6 Arad.000 LEI 32. 7. Et.200. 9 V?RG?LUI D. B. Bl. 9 Jud. Nr. 7. MARTA URBAN M. 9-13. Str. 5A. 74 VELICIU M. ?t. Com.706.078. Str. FLORICA Ap. Nr. PAUL EMIL Arad. Sc. Ap. Loc. Nr. Nr. Bl. Nr. Ferma 7. 24. Et. A. 17 ZAMFIR FLOARE Arad. 11. A. Ci?in?u Cri?.297. Sânleani. Avrig. A. Bl. EVA CAROLINA Arad. Str. 3. 2. 13 Austria. 2 VARGA I. Pia?a Sporturilor. Str. Aleea Dezna.496. Nr. Et. 79.332. 13 (adres? no URSU S.712.640 82. F1. 12 VELICIU P. Sc. MARCEL DANIEL URCAL A. Et. Nr. Nr. Arad.000 LEI 31. Str. Ap. Et. Str. 10. Ap. VALENTIN Arad. 24.600 20. Ha?eg.200 244.400 LEI 723. Bl. 18. A. Et. Bd.052.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. 2/6 VOGEL GHE. Dorobanţilor. Bl. E. ELISABETA ELENA Arad.744. Et. Ap. Avrig. AP. A. Sc. Str. MARGARETA ILIANA Arad. V3.783. GABRIEL Arad. Nr. A.041. Et. 25-27. Ap. 5 ZELENIN V. B1. Str. 2. Nr.836. 2. A. Str. FLOARE Arad. 4. Nr.675. Tudor Vladimirescu. Ap. 309. 3 Arad. Ap. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. TRAIAN Arad. Bl. Et.000 LEI 59. A. Pia?a Bujac. Arad.310 7. B. L2.866. Merfi. B18. Str. 10 ZEGHEANU P. F?t Frumos. Bl.100 7. ANA ELISABETA TRIPON I. 222. 1. Lebedei. Et.871. Et. Sc. Bl. 39 Arad. 4. Ap. 23 (adres? nou?) 42. Victoriei. G. Bl. 8. 20 VLAD F. 8.000 16. 15 VLAD R. Nr. 25. VALERIA Ap. A. Et. Ap.280 32.800 7. Ap. Ap. IOAN FLORIAN Arad. Pia?a Mihai Viteazul. 5/4/6 Arad. Pia?a Gării. E.850 314. B. X18.200 LEI 8. Calea Aurel Vlaicu. Str. 128 Arad. Tudor Vladimirescu. Lacului. Ap.621. Bu?teni. Vienna. IOAN Arad. Ap. TEODOR Arad.967.160 LEI 120. 18 Arad. 27. Nr. Str. A. Et.500 LEI 4. Bl. Nr. Nr. Bl. 3 Arad. Com. Ap. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. N. Sc. V. Ap. Arad. 11 Jud. Str. P. 9 Jud. Sc. Str. Bl. Str. 6 VUIA I.153. E. RODICA ELENA Arad. CĂLIN SORIN URBAN P. Nr. 3. Arad. Str. 4.360 LEI 15. Nr. Bl.507.744. Sat. URSU C. 7.200 22. Milea. IOAN TUDOR I. Aleea Muncii. Str.523. Et. A.220 LEI 134. Ap. A. Ap. V?LEAN T. Ap. Nr. C7. MARGARETA VIORICA Arad.861. Bl. A. Ap.667. Teilor. VALERIAN 2.000 LEI 82 . Z?randului.384.261. Sem?n?torilor. Annie Rosar Weg. Sc. Sc. A. Nr. Sc. Nr. Bl. Com. VLAD G. Nr. Sc. Pecica.257. SABINA URBAN C.000 222. DUMITRU Arad. Str. IULIANA TUDOR I. Nr. 28 30.000 140. 54 Jud.690 LEI 54. Calea ?ase vân?tori. Decebal. 10. Nr. Bd. 2.400 LEI 25. Aleea Romani?a. A4.000 13. Libert??i.600 LEI 19.340 32.483. A. Banu M?r?cine. Turnu. X6. 1. EUGEN CONSTANTIN Arad. Ora? Sebi?. 10. (Elena Dr?goi) Bl.368.624.600 28. Iuliu Maniu. Bl. Sc. ILEANA Jud. 1.116. Nr.000 160. Str. Et. 11 Arad. Teologic?. 3. Nr. ZELENIN V. A.271.908. Nr.800 LEI 97.240 41. Sc.160 LEI 435. N11. F. Ap. Livada.035. 25. 3. 37. 2. 63 WILLE N. Calea Romanilor.156. Bu?teni. 32 Arad. MARIA UNDI? T. Str. Arad. Ap. Luchian. Ap. Nr. 2 VLAICONI I. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad.880 LEI 23. Bd. Obedenaru.

951. A. MARTA Arad.078. 45. Nr. Nr. NICOLAE Arad. 11A POP A. Calea Aurel Vlaicu. 6. 6 DANCE G.033. Nr. Ap.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.060 LEI 10. Zimandul Nou. Str. 23 UGLAI I. 8.400 42.965. 403 Arad. Et. IMRE Arda. Bl.240 6. Ap. Nr.005. Et. IULIANA Arad. Ap. Zimandul Nou. Sc. Ap.911. VOINEA G.467. Nr.090. Sc. 5 IUHAS P.200 LEI 807. Nr.240 LEI 3. Sc. 85 MARCU N. Ap. Nr. Ady Endre. 1.372. GHEORGHE Arad. C. GHEORGHE Arad. Et. 39 MIH?ILESCU T.818. 5 KOLUMB?N L. Nr. (Hg. Et.640 41. B. Bl. 17/22. ?agu. 5 PIRO? F. Bl. 39 MIH?ILESCU T. Lacului.880 77. Et.657. Sc. Ap. 34.593. Str.200 LEI 6. ?t. 17. 5. Arad. Nr. Nr. 3. POLGAR E.662.080 6. Bl. Pia?a Gării. Nr. 2. Nr. Ineului. Nr.525. MARCELA 18 Arad. ELISABETA Arad. 2. G.548. BUDII P. Bl. 4. 3. 39 NAGY I.422. X 24-2. 22 GHILE G. Ap.943. Et. B. 6 DUMA F. Sc. 552.400 LEI 83 . Et. Sc. Bl. B. Micalaca. MARCEL Arad. C. Pia?a Gării. Nr. Ştefan Arad. MARIA Arad. 9 Arad. OTILIA Arad.400 LEI 77. 12. Nr. 13. 21. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. Arad.920 12. Aleea Ulise. Bl. 9. Caius Iacob. Nr. LUCIA LOLA Arad. B. Ap. 14. Str. Gogol. Popa D. TEODORA SIMONA Arad. B. BUDII G. Y8A. Calea Aurel Vlaicu. Aleea Ulise.140. 4. Antonescu. Arad. 22 MICULI? N. Zimand Cuz. Ap. Ap. 2. Str. 9 Arad. Ap.978. 2. Bl.050 LEI 1. Biruin?ei.BOGDAN I. Decebal.296. Felix. ELENA Arad. Et. Str. Nr. STAN Arad. Nr. Bl. Str. Sc. Nr. VALENTINA SIMONA Arad.200 LEI 9. 142 GIOVLAN G. 13 Arad. Ap. Str. Augustin Doina?. Nr.000 4. Ap. 11. Gogol. Nr. LIDIA Str. Nr. Nr. Aleea R?s?ritul. 6. Aleea Saturn.840 LEI 6. Ap. 39 MIH?ILESCU T. Popa D. C. Nr. MARIANA Arad. 17. MARIA MIHAELA Ap. GHERLE T. Loc. Str. Nr.720 LEI 7.863. Str. H6. Micalaca. Academia Teologic?. 17. Ap.741. Str. Ap. Bl.037.542. 22 MIH?ILESCU D. 1. LUDOVIC Jud. Nr. Et. 6 MALI?A I.063. Ap. 3 DICHIU M. D. X 24-2. Et. Str. OAR?? N. 3.680 LEI 2. FLORIAN Arad. A11. 329. Sat. S?vâr?in.760 LEI 1.374. 343 TIRB C. 543. Zimand Cuz. Teiu?. Nr. Bd. 8 BORS?NDI I. Sc. MARCEL EUGEN Arad.542. Alba Iulia.057. Str. Sc.960 65. Traian Mo?oiu. SEPTIMIU VASILE Ap.800 25. 4. Et. MARIA Jud.741.223. C. Str. B. Bl.000 26. VALERIU VASILE Jud. MARIA Ap. Nr.000 4. B. Bl. 353. Str. D. ANA Arad. 6 8.160 LEI 81. Zimand Cuz. Loc. 1. Ap. A. ?iriei. Bl. GHEORGHINA Arad. Nucet. 8 NY?RI L.800 93. Bl. Nr. 536. B. ANDREI Jud.000 LEI 26. Nr. 11. Ap. G. Nr. H6. 4.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109. IOAN Arad. Bl.800 LEI 49.789. Ap.690 6. Com. 17.160 LEI 30. NICULINA 4. L?stunului Bl. Nr. 8 GRESINGER GH. Nr.320 LEI 69. Y8A. 6 IUHAS A. Arad. Et. Bl. Sc. Sc. 11.800 68. Bl. Str.840 1. Caius Iacob. MARIA 20 MALI?A G. Hg. Zimandul Nou. Bl. Bl. D. Bl. 16 LEAC T. A. 1 MATEI G. 15 CAPRA L. IOAN Arad. Str. D. Ap. STELIAN Arad. 3. 28. Str.744.360 LEI 316. Str. Simion Balint. Sc.200 30. Ap. Bl.480 24. 336. GHERLE F. Sc. ELENA Arad.751. Pia?a Gării. Nr.520 12. Str. Traian Mo?oiu. C. Str. Aleea R?s?ritul.044.818. T. 231 Arad. Miron Costin. Nr. Bl. 2. Sc. Arad.488. B.583. 23 TIRB V.534. Str. Str. 8.060 20. 6 PREDA E. Ap. 4. G. Ap.356. NICOLETA ELENA Sc. 3 MICULI? G. Sc. Cruceni. 1 GRELU? G. Ştefan ALEXANDRU Jud.339. 1.597. VIORICA Ap.200 23. DUMITRU TEODOR Arad. Bl. Mare?an I. 2. Bl. Sc. Sc. B.110 5. Horia. DANIEL Arad. 21. 3. Ap. Ap. Ap. 15 Arad. 11. Et.167. G. Str. Fluturilor. Bl.400 10. 2. Teiu?) Nr. ANTONIU Arad. GABRIELA ELENA Arad. Pia?a Gării. Nr. 9 SZ?CS I. A12 MARCU A. Et.

30 144.037.13 10.NR.166.BL.NR.212.BL.BL.NR.9 69.13.9 3.246.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.AP.VIILOR.CA4.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.AP.B2.BL.SC.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.BL.BL.NR.8 8.3A.DE HUNED.SEVER.NR.CARPENULUI.TINERET.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.MARASESTI.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.7 22.DIMBULUI.BL.BL.S11.NR.NR.D12.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.53 98.BL.965.VILELOR.VICTORIEI.372.BRADISOR.406.7 70.NR.BL.O.AP.NR.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.NR.ROZELOR.5.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.AP.NR.42.AP.BL.AP.NR.VLADIMIRESCU NR.ARIESUL.BRATIANU.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.190.164.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.C.AP.7 12.NR.BL.EROILOR.15 12.122.BL.16 107.AP.148.11 42.E10.NR.BL.22.TULNICULUI.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.IOSIF.972.10.12.3A.AP.12.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.965.4.006.NR.AP.4.105.50.12.13.CARPENULUI.AP.CRISAN.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.NR.1.14.CE5.466 82.AP.36.NR.AP.AP.1 37.NR.NR.31 12.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.AP.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.ENERGIEI NR.TRANDAFIRILOR.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.534.BL.457.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.41 19.E.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.BL.I.446.NR.NR.ENERGIEI.7 20.CLOSCA.881.AP.358.212.644.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.781.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.12 24.237.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.AP.5A.30 72.ARIESUL.NR.NR.19 10.NR.AP.492.AP.339.5.19 1.785.CE5.59B 4.14 15.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.367.AL.NR.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.827..7.158.39.19.CLOSCA.T.11 21.762.C.140.1DECEMBRIE 1918.1DECEMBRIE 1918.11 44.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.NR.562.604.22 61.OLTENIEI.31 20.B4D.NR.RACOVITA.E.BL.NR.6.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .NR.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.407.E10.30.19.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.VICTORIEI.ULMULUI.1.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.667.AP.AX.EROILOR.450.111.589.I.AP.NR.18 23.BL.BL.6A.S.14.B4.30 134.NR.AP.50.BL.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.5 40.36.SALCIILOR.31 10.10 43.BL.14.42.12 77.AP.8 11.12 74.BL.AP.ARIESUL.BL.BL.7 47.746.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.SAHIA.19 4.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.339.9 10.417.TULNICULUI.ULMULUI.AP.AP.NR.BL.AP.RACOVITA.10.119.

276.BL.750 210.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.TULNICULUI.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.280 61.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.NR.000 107.NR.880 50.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.660.28.VI12.640.004.142.314.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.A12.GLADIOL.B5C.550 33.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.I.500 51.BL.000 LEI 82.14.ALEEA FLORILOR.30.SEVERUS.NR.400 LEI 42.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.NR.MANIU.BL.NR.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.28O.674.GORUNULUI.NR.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.NR.000 55.24.BL.1.000 LEI 23.NR.NR.NR.NR.NR.NR.VINATORILOR.000 LEI 40.NR.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.BL.320 33.MUNTENIEI.35.14.BL.558.AP.233.762.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.AP.825 46.U.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.107.63.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.AL.NR.NR.334.200 17.NR.DOINEI.280 18.6.OBORULUI.240 48.400 20.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.000 LEI 13.T.632.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.BL.VINATORILOR.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.744.GLADIOLELOR.AP.BL.4.9B.NR.910 LEI 20.AP.1918.NR.1989.BRADISOR.NR.BL.AP.TRANSILVANIEI.774.NR.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.844.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.VLADIMIRESCU.NR.548.1 DEC.9.325 57.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.NR.NR.MARASTI.POLIGONULUI.ZORILOR.962.AP.AP.19.160 12.NR.BL.43.960 49.238.800 18.BL.400 LEI 20.086.AP.BL.B2.S.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.DOINEI.M2.600 31.1918.15 BREAZ M MARIA STR.729.1DEC.AP.350.AP.680 7.NR.VLADIMIRESCU.NR.M8.860.107.080 15.VICTORIEI.BRADISOR.21DEC.SAHIA.118.NR.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.215.NR.AP.AP.19.TRANSILV.V.378.BL.200 22.BL.BL.2.CA4.NR.200 LEI 198.AP.15.BL.695.NR.BL.807.BL.000 35.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.394.T.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.565.2.M8.477.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.BL.CA4.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.NR.AP.G88.NR.P1B.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.200 3.INCORONARII.822.BL.NR.1918.NR.MOTILOR.AP.196.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.AP.000 LEI 85 .AP.VLADIMIRESCU.276.BUCURESTI.NR.AP.MESTEACANULUI.ST.8.14.NR.CRISAN.BL.9B.NR..AP.MANCIULEA.BL.360 9.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.440 LEI 107.118.12.26.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.NR.9.082.AP.000 3.24 10.AP.AP.1 DEC.BUCURESTI.20.T.TULNICULUI.VI1.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.AP.600 72.610.300 LEI 78.678.116.FLORILOR.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.579.000.260..AP.337.AP.G2AB.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.050 71.MESTEACANULUI.95.TOR1.160 LEI 51.CRISAN.

1.BL.15.A.13A.600 LEI 19.600 LEI 15.11.852.863.11.BL.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.AP.GOLDIS.AP.5.NR.000 18.890.196.BL.AP.VICTORIEI.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.000 LEI 10.NR.ZORILOR.AP.205.AP.100.BL.GLADIOLELOR.AP.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.GOLDIS.MIHAI VITEAZUL.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.080 15.7.389.33.AP.B1.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.4.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.900 LEI 2.BL.CEL BUN.BL.558.HUNEDOARA.NR.ALBASTRELELOR.1 DEC. ARIESULUI.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.NR.1B.VALEA MORILOR.488.000 LEI 2.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.488.NR.4.280.NR.3.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.064.L1.461.880 LEI LEI LEI LEI 15.BL.CRINULUI.ZORILOR.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.NR.960 LEI 51.TOL1.G3.491.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.000 16.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.339.600 21.A14.AP.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.NR.720 122.220 13.49.AP.BL.C18.V.BL.AP.NR.000 LEI 59.947.J4.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.NR.715.FRUMOASEI.334.520 28.AL.AP.AP.S.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.NR.NR.VALEA FRUMOASEI.930.NR.A2.SC.AP.PRIMAVERII.AP.AP.525.CREANGA.NR.260 9.406.11A.NR.BL.330.AP.NR.335.ALECSANDRI.NR.AP.NR.600 62.ALEEA PLOPULUI.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.NR.26.704.AP.11.000 LEI 10.480 101.180.26.S.BL.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.500 32.4A.TOPORASILOR.AP.BL.AP.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.BL.NR.BL.I.BL.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.218.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.2.1A.998.BARNUTIU.131.67.NR.MANCIULEA.1.V.3 7.BARNUTIU.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.4.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.090 LEI 86 .041.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.AURELIUS.052.VALEA FRUMOASEI.600 69.11A.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.CLOSCA.120 LEI 57.NR.500 38.5.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.I.NR.NR.720 LEI 3.339.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.202.550 24.6.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.GOLDIS.T.NR.639.13A.NR.149.A.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.12.CRINULUI.AP.AP.REVOLUTIEI.320 101.600 15.BL.112.A.V.NR.22.BL.11.ZORILOR.NR.280.BL.960 LEI 5.350.274.158.NR.BL.VLADIMIRESCU.V.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.NR.M.800 LEI 10.AVINTULUI.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.NR.CAMELIEI.000 LEI 45.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.AP.MOTILOR.280.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.813.SPICULUI.C9.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.NR.BL.339.067.560 43.BL.CLOSCA.NR.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.854.IANCU DE HUNEDOARA.NR.BL.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.800 21.1.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.1918.800 LEI 6.203.480 LEI 7.SC.000 22.NR.BL.ARNSBERG.400 26.NR.AP.562.000 LEI 6.E11.BL.BL.NR.P.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.V.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.SCARISOARA.

NR.375 LEI 27.BL.241.409.AP.AP.M6B.AL.BL.671.381.250 LEI 34.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.NR.200 LEI 25.GALATI.B.BL.GH.000 LEI 28.B.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.23.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.POIENITEI.1 DEC.NR.M5.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.AP.477.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.275 LEI 31.AP.CT7.TRANSILV.597.NR.AP.800 LEI 30.14.525.CIUCASULUI.AP.23.MORII.BL.CIUCASULUI.VICTORIEI.625 10.300 LEI 8.200 32.NR.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.203.500 35.447.BL.NR.SAHIA.050 LEI 166.NR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.GHORGHE DOJA.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.NR.135.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.440 28.BL.CLOSCA.300.460 40.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.ME7.634.720 LEI 23.BL.297.600 LEI 11.NR.924.AP.78.400 30.101.NR.NR.AP.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.AP.BL.AP.OLTENI.19.536.264.NR.NR..NR.200 LEI 75.NR.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.ASACHI.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.400 20.598.744.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.600 LEI 20.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.457.LIPOVENILOR.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.V.VARGA.NR.880 207.CUZA VODA.AP.GAROAFELOR.280.NR.14.000 LEI 39.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.011.409.FLORILOR.744.AP.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.BL.D1A.11.AP.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.932.TOPORASILOR.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.GALATI.380 LEI 149.925 LEI 54.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.579.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.000 LEI 10.NR.400 LEI LEI LEI LEI 32.NR.BL.902.NR1.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .ZORILOR.EC.MOTILOR.VICTORIEI.BL.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.619.626.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.46.MARASESTI.AP.36.240 61.DEALUL FURCILOR.ALECSANDRI.23.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.597.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.SC.839.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.020.215.V.NR.BL.GHORGHE DOJA.ARIESULUI.BL.700 101.NR.750 11.440.NR.720 114.A.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.SC.AP.NR.NR.1.NR.NR.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.000 24.1918.ALECSANDRI.AP.511.NR.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.920 1.IASOMIEI.BL.017.ROZELOR.1.ARIESULUI.MESTEACANUL.CRISAN.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.900 LEI 20.NR.560 12.513.NR.NR.NR.NR.597.7.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.16.78.1B.600 LEI 25.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.091.NR.858.560 LEI 31.203.29.144 40.000 30.NR.152.5.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.AP.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.19.NR.315.BL.DEALUL FURCILOR.PERILOR.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.28.

SC.396.20 ILIE D ION AIUD STR.NR.SEVERUS.17.NR.AP.540.960 31.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.C4.BL.AP.M3A.AP.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.AP.TOL10.STR.280.AP.17.040 58.498.V.B2/7.NR.AP.BL.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.POSTEI.904.NR.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.17.375 LEI 12.AP.BL.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.87.CRISAN.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.966.NICOLAE BALCESCU.DETUNATA.052.396.A1.209.BL.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.BL.500 LEI 17.DETUNATA.9.NR.500 35.12.546.875 LEI 27.TRAIAN.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.8.16.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.433.NR.311.1918.NR.274.AP.CLOSCA.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.26.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.400 26.614.9.AL.040 13.TOL10.NR.107.680 9.1918.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.640 LEI 123.AP.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.ION CREANGA.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.S.BL.875 LEI 17.17.AP.AP.497.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.500 2.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.CONSTRUCTO.V.274.NR.NR.NR.840 43.NR.380 14.66 ILICA P ELENA SEBES STR.NR.NR.895.3.BL.575.730 LEI 48.AVRAM IANCU.175 LEI 16.SEVERUS.SEVERUS.284.335.904.M3A.15C.M3A.AP.B.A.200 LEI 33.125 IVANA I ILIE SEBES STR.BL.AL.500 LEI 16.400 LEI 22.AP.NR.BL.BL.1DEC.32.C4A.800 LEI LEI LEI LEI 11.S.640 14.12.17.950 12.BL.BL.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.DOINEI.950 LEI 37.533.BL.AP.AP.FRUMOASEI.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.TITULESCU.32.BL.960 63.1DEC.TULNICULUI.BL.563.NR.160 LEI 4.TOL10.280.BL.062.LUCEAFARULUI.837.AP.BL.NR.295.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.NR.A1.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.1DEC.000 38.397.BL.125 38.56 59.NR.GLADIOLELOR.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.960 LEI 32.IANCU.AP.17.AP.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.ZORILOR.NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.STR.9.AP.NR.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.G3.NR.650 LEI 257.NR.TRAIAN.NR.750 LEI 5.898.STR.NR.NR.680 3.352.944.681.BL.DEALUL FURCILOR.AP.NR.MB6.C2B.1.640 7.TULNICULUI.334.NR.NR.STR.32.1.FRUMOASEI.NR.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.DOINEI.BL.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.S.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.42.877.AP.AP.895.875 LEI 88 .AL.446.NR.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.CLOSCA.STR.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.BL.11.NR.766.500 33.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.OBORULUI.080 18.1918.480 18.NR.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.87.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.CHILIE.BL.BL.DETUNATA.C2B.274.766.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.1.VIILOR.15C.NR.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.AP.TULNICULUI.N.NR.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.NR.ARNSBERG.380 LEI 7.562.

060 20.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.BL.TRANSILV.AP.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.B.NR.240.31 MARA S ELENA CUGIR.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.AP.822.VD1B.H.NR.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.NR.173.874.060 27.770.8.NR.8.MILITAR.491.838.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.BL.170.BL.366.NR.10.NR.B1.NR.10.NR.951.MOTILOR.C4.AP.AP.558.380 39.14A.ANDREI MURESANU.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.NR.BL.BARBU LAUTARU.800 54.NR.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.960 LEI 15.TULNICULUI.STR.AP.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.SC.BL.200 46.NR.SC.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.NR.NR.600 LEI 45.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.64.TON4.517.670.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.NR.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.NR.398.NR.MANIU.400 26.AVRAM IANCU.23.2A.TRANSILV.364.645.800 17.23..37 17.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.NR.600 LEI 1.AP.NR.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.M7A.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.NR.632.675 117.27A MEDRUT I ZLATNA STR.H.NR.318.320.NR.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.AUREL VLAICU.500 34.TINERETULUI.228.AP.456.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.491.NR.VLADIMIRESCU.NR.AP.580.NR.098.AP.7A.360 10.24.NR.400 25.7E.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.AP.C1.7.159.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.15.50.500 LEI 51.TRANSILV.BL.PIATA I.NR.320 36.7.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.VINATORILOR.000 LEI 114.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.BL.AP.NR.5.BL.437.890 4.NR.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.NR.6.720 7.CLUJULUI.BL.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.NR.AP.971.761.DORIN PAVEL.600 24.152.23.ULMULUI.53.800 LEI 17.762.1AB.P-TA 1 MAI.BL.860.000 9.560 66.NR.BL.MILITAR.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.ARIESULUI.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.BL.BL.260.240.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.BL.KLEIN.MOTILOR.VICTORIEI.S.2.AP.VICTORIEI.800 LEI 45.DORIN PAVEL.1.BL.600.CLOSCA.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.TULNICULUI.5.1.ST MANCIULEA.750 LEI 120.122.VLADIMIRESCU.BL.NR.NR.AP.TRIMPOIELE.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.2.16B.320 8..14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.25.BL.NR.VIILOR.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.NR.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.T.150 19.NR.AP.50.450 68.C4.AP.334.AP.M.AP.VICTORIEI.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.2A.E5.9.4.AP.275 271.BL.P1.BL.020.ANCA VIRGIL.330.CLOSCA.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .000 54.LT.NR.ARIESUL.7.440 177.BL.240.VULTURULUI.STR.348.510 46.AP.000 50.840 73.24.TINERETULUI.AP.BL..SEVERUS.S.BL.CLOSCA.G1.750 26.A6.143.NR.50.BL.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.141.AP.LALELELOR.NR.10.360 201.000 15.301 MARKSAI E ABRUD STR.ALEEA FLORILOR.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.AP.092.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.BL.000 31.424.320 76.AP.000 155.T.113.106.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.VI3.M7A.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.BL.AP.10.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.BL.B1.

604.NR.160 LEI 17.BL.24B.51 ALBA IULIA STR.10 ALBA IULIA STR.ZOTILOR.NR.16 ALBA IULIA.STR.CE5.2 AIUD.NR.AP.131 ALBA IULIA.203 TAUT NR.AP.16.771.A4.SERGENT HATEGAN.334.ZORILOR.BL.AVINTULUI.14 TAUT NR.440 12.NR.ST.600 LEI 35.178.NR.4 ALBA IULIA STR.78.NR.468.525 LEI 21.800 LEI 296.300 LEI 152.NR.240.13 ALBA IULIA STR.AP.560 24.AVINTULUI.B5.6 ALBA IULIA.NR.775 118.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.16 ALBA IULIA.400 13.VICTORIEI.360.ZORILOR.1 DEC.240 LEI 69.NR.705.NR.AP.840 LEI 19.VALEA MORILOR.123 ALBA IULIA STR.60.24B.12.GOLDIS.S.V.AP.320 8.409.1.VICTORIEI.VICTORIEI.VICTORIEI.NR.200 BUCURESTI STR.450 85.BL.AP.16 ALBA IULIA STR.861.A3.11 ALBA IULIA.ALECSANDRI.ORIZONTULUI.200 18.104 ALBA IULIA STR.LIVEZII.BL.585.13 CHETANI NR.NR.25 CUGIR STR.400 9.16 AIUD STR.446.982.14 ALBA IULIA STR.AP.25.280 66.NR.NR.AP.NR.P2.A1A.297.AP.MV6.23.BL.AP.575 25.VICTORIEI.AP.18 ALBA IULIA.000 2.AP.V7.1918.103.NR.51 ALBA IULIA STR.STR.AC13.V.1918.398.BL.1.STR.5 ALBA IULIA STR.2.BL.270.BL.I.NR.BL.6 ALBA IULIA STR.BL.NR.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.GEMINA.SC.NR.AP.NR.AP.STR.TOL2.18.STR.840 LEI 37.BL.AP.7 90.NR.9 ALBA IULIA STR.V7.080 LEI 43.AP.075 LEI 11.5 ALBA IULIA STR.10 AIUD STR.ORIZONTULUI.625 LEI 111.803.080 LEI 90 .12.320 LEI 49.STR.A3.25 AMPOITA NR.SEVERUS.117.ENERGIEI.51.056.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.STR.STR.17 GIRDA DE SUS NR.TRANSILVANIEI.30.800 LEI 72.BRINCOVEA.432.13 ALBA IULIA.925 LEI 22.AP.117.BL.MANCIULEA.AP.839.VI15.41 ZLATNA STR.MUSETELULUI.800 17.213.BL.BL.AV2.MOTILOR.120 12.118 MURES ALBA IULIA STR.423.138.400 4.9.943.ECATERINA VARGA.236.480 LEI 31.POPA.BL.1O CUGIR STR.BL.673.AV2.AP.BL.13A.067.600 17.BL.AP.AP.103.1 DEC.055.MESTEACANULUI.773.229.NR.14.AP.461.NR.31.24B.10.MANIU.NR.BL.760 52.36 ZLATNA STR.SEVERUS.067.480 12.404 ALBA IULIA STR.VICTORIEI.NR.V7.NR.B5.411.B10.15.NR.NR.356.696.16.91.000 LEI 38.NR.TO-03.400 LEI 34.NR.91.48 ALBA IULIA STR.C.25.161.AP.BL.4.16 ALBA IULIA STR.120 62.LALELELOR.BL.794.BL.11 ALBA IULIA STR.720 LEI 20.AP.950.AP.AP.BL.446.BL.SLT.BL.S.AP.NR.AP.535.

105.NR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.NR.NR.E1.27.474.G3.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.030 14.11.GALATI.360 LEI 11.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.BL.D4.AP.BL.440 LEI 20.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.CINTARULUI.TINERETULUI.A.202.AP.AP.000 11.NR.000 7.002.NR.12.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.TRANSILV.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.I.CT8.ZLATNEI.B5.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.S.189.20.AP.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.8A.356.BL.302.ARNSBERG.AP.580.13.A.944.51.BL.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.6.362.60 5.700 39.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.C.PIATA.12.NR.NR.11.BL.6.AP.V.CUZA VODA.14.AP.NR.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.AP.499.AP.790.40.ROSETTI.C3.600 37.ALECSANDRI.120 12.200 37.915.000 23.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.660 27.NR.200 4.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.NR.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.AP.NR.200 31.C.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.AP.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.744.4.21.484.ROSETTI.SIMION BARNUTIU.NR.30.V.14B.200 3.65.ARNSBERG.BL.GOLDIS.288.CLOSCA.NR.160 8.600 11.426.AP.VLADIMIRESCU.AP.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.560 44.339.2A.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.ARNSBERG.AP.BL.6.NR.4.NR.BL.160 LEI 14.935.NR.18.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.045.840 28.ION CREANGA.BL.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.NR.375 54.993.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.000 148.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.NR.VALEA MORILOR.9.BL.NR.162.VICTORIEI.240 LEI 67.1AB.AP.NR.GLADIOLELOR.860 LEI 15.4.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.NR.498.A.12.SAHIA.BALCESCU.C11.PIATA.ROSETTI.497.230.600 10.684.599.A.AP.RIUL MIC.441.BL.AP.203.AP.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.NR.NR.C.025 9.12.AP.000 LEI 90.400 LEI 36.858.BL.419.039.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.12.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.HUNEDOARA..NR.AP.393.AP.MANCIULEA.FLORILOR.000 LEI 28.LUCEAFARULUI.BL.NR.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.NR.NR.164.860 78.409.AP.280 26.BL.000 LEI 91 .AL.NR.205.BL.575 11.NR.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.NR.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.166.NR.11.BL.BL.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.4BCD.130 196.120 14.BL.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.305.CINTARULUI.UNIRII.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.E1.AP.AP.NR.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.NR.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.961.300 117.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.1.400 LEI 41.073.VULTURULUI.BL.AP.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.004.600 155.P.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.RARES.GLADIOLELOR.VICTORIEI.GURA CORNEI.T.339.BL.9.680 10.N.NR.NR.971.51A.BL.

ARNSBERG.BL.1918.075 LEI LEI LEI LEI 3.B6.NR.91.VARGA.NR.AP.ST.037.793.320 LEI 38.NR.AP.11.AP.3FG.32 CUGIR STR.271 JUD.752.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.TRANSILV.16A.BL.360 14.945.325 125.025 LEI 98.NR.NR.534.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.200 31.5.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.CAM.NR.10 CUGIR STR.BL.PRINCIPALA.642.7.831.BL.AP.NR.687.669.27E 40.NR.B.50 TEIUS STR.AP.GOLDIS.1DEC.VLADIMIRESCU.2 ALBA IULIA STR.111.800 LEI 24.VICTORIEI.526.AP.550 15.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.CLUJ ZLATNA STR.457.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.769.3.BL.VICTORIEI.NR.ARNSBERG.17.D1B.NR.NR.14.T.VULTURULUI.NR.A5.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.NR.410 14.E.440 70.GOLDIS.CALARASI.1AB.3 41.2 ALBA IULIA STR.AP.813.NR.358.1DEC.32 ALBA IULIA STR.9.BL.NR.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.700 LEI 60.CT14AP.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.450 35.2A ALBA IULIA STR.5 TELNA NR.5.NR.BL.995.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.600 18.NR.AP.1918.BL.450.ZORILOR.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.500 LEI LEI LEI LEI 92 .111.BL.E.TRAIAN.080 42.474.27.12 OCNA MURES STR.AP.CIOCIO POP.29.577.M10.NR.AP.AP.BL.12 ALBA IULIA B-DUL.560 40.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.738.27.AP.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.1918.655.200 LEI 38.AP.AP.480 LEI 29.16.AP.50 ALBA IULIA STR.NR.10 ALBA IULIA STR.24 ALBA IULIA STR.BL.400 101.BL.9.1918.AP.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.A3.BL.NR.2A.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.4.990 30.V.625 23.NR.600 LEI 55.REVOLUTIEI.AP.3FG.ROZELOR.320.5.AP.560 LEI 5.TRAIAN.15 ALBA IULIA STR.AP.541.597.NR.18.675 1.NR.600 LEI 87.NR.514.VICTORIEI.320 9.NR.60.760 LEI 14.10.16.LACULUI.160 42.AP.1 DEC.38.MIJLOC.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.041.60 ZLATNA STR.BL.127.B6.1 DEC.7E.NR.880 LEI LEI LEI LEI 47.BRAZILOR.400 30.BL.91.325.322.900 30.27E PODENI NR.GRIVITEI.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.686.282.681.CONSTRUCTORULUI.960 32.040 22.474.NR.7.389.278 ALBA IULIA STR.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.M10.597.10 ALBA IULIA STR.320 LEI 10.BL.995.NR.347.NR.A3.AP.98 ALBA IULIA STR.VARGA.36.CLOSCA.NR.BL.BL.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.B2/3.990.BL.SC.000 LEI 392.NR.711.V.560 LEI 34.NR.BL.TRANSILV.TOPORASILOR.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.190.080 LEI 622.NR.PINILOR.480 LEI 65.550 LEI 41.MIJLOC.

BL.CV4.BL.111.900 LEI 15.074.MESTEACANU.19.5BCD.AP.044.NR.TOL10.AP.81 SARD NR.61 ALBA IULIA STR.DETUNATA.600 15.13.BL.12.NR.AP.T.498.19.C4A.NR.10.BL.NR.560.NR.080 14.000 143.ME7.17.BL.965.14 ZLATNA STR.223.2.NR.190 29.B.NR.NR.GATERULUI.121.19 ALBA IULIA STR.760 LEI LEI LEI LEI 28.160 LEI 61.TOPORASILOR.5 ALBA IULIA STR.9 ALBA IULIA STR.NR.NR.TEIULUI.898.NR.250 LEI 60.MORILOR.NR.GOLDIS.AP.NR.5 ALBA IULIA STR.800 64.BL.27 ALBA IULIA STR.690.NR.31 ALBA IULIA STR.NR.NR.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.240 17.720.23 SEBES STR.321.SC.ME7.450 55.937.NR.1 ALBA IULIA STR.AC21.TEILOR.19.MURESANU.905.NR.747.930.BL.650 40.22 CUGIR STR.21B.480 LEI 21.59 ALBA IULIA STR.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.VICTORIEI.875 8.13B.7 ALBA IULIA P-TA.1.48 ALBA IULIA STR.19.64.A.857.800 LEI LEI LEI LEI 63.PAVLOV NR.AP.IOAN RATIU.16.REPUBLICII.AP.BL.579.240 16.7 OCNA MURES STR.BL.5 ALBA IULIA STR.490 LEI 93 .BL.AP.D5.6.NR.BL.ALEEA FLORILOR.TRANSILV.24.DR.470 7.915.658.PAVLOV.198.1 ALBA IULIA STR.4 ALBA IULIA STR.23C.200 17.14 AIUD STR.BL.1 ALBA IULIA STR.723 BLAJ STR.1.BL.323.NR.880 LEI 2.BL.S.020 LEI 44.16B.AP.AP.47 AIUD STR.BAILOR.NR.40.LALELELOR.217.10A.104E ALBA IULIA STR.140 48.V.NR.NR.SEVER.AP.339.NR.BL.MURESULUI.783.NR.8 45.500 10.COSBUC.20 VINTU DE JOS STR.NR.7.AP.BAILOR.ME7.19.640 67.AP.AP.BL.CLOSCA.MANIU.MESTEACANU.C4.491.CEL BATRIN.APULUM.M.869.768.BL.720 6.2.44 ALBA IULIA STR.CLOSCA.NR.107.13 VINTU DE JOS VURPAR.PAVLOV.040 19.475.VICTORIEI.10 ALBA IULIA STR.1 ALBA IULIA STR.000 LEI 43.NR.229.NR.500 73.BL.AP.27.BL.767.640 10.AP.625 340.4 ALBA IULIA STR.BL.ALEEA FLORILOR.BL.229.14.160 LEI 58.NR.067.055.CLOSCA.2 ABRUD STR.358.925.15 ALBA IULIA STR.TEILOR.330 38.10 ALBA IULIA STR.249.SC.AP.NR.903.NR.202.BL.080 48.19.G.5B.BL.34 SEBES STR.AP.I.AP.NR.AP.203.AP.440 LEI 20.1 ALBA IULIA STR.BL.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.000 LEI 21.AP.NR.7.SEP.870 LEI 13.MESTEACANULU.NR.AP.EROILOR.CLOSCA.800 12.2.200 34.7 ABRUD STR.17.15 ALBA IULIA STR.300 LEI 48.AP.AP.695.20 ALBA IULIA STR.18.802.TULNICULUI.400 45.NR.TULNICULUI.250 LEI 93.14.8 ALBA IULIA STR.31 ALBA IULIA STR.VINTU NOU.AP.42.A12.706.NR.NR.NR.

MICIURIN.BL.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.950 LEI 32.800 29.PLEVNEI.BL.NR.SUSENI.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.BL.NR.NR.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.MORILOR.121.195 LEI 42.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.229.NR.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.090 LEI 43.2A.BL.000 LEI 31.NR.AP.ZAVOI.480 5.BL.940.NR.60.879.44.480 11.AP.47.P-TA UNIRII.AP.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.BL.ST.ST.NR.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.BL.AP.263.CF6.1.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.326.BL.2.680 51.BL.650 33.BL.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.795.VICTORIEI.850 22.840 74.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.INCORONARII.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.3.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.B.580 19.NR.ARIESUL.303.17.540.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.DOJA.AP.755.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.320 23.E.47.760.TRANSILVANIEI.46-48.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.A2.691.13.NR.CEL MARE.MOTILOR.NR.NR.BL.640 14.520 3.M2.080 LEI 20.877.NR.SC.AURELIUS.000 LEI 30.040 125.AP.526.NR.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.25 8.10.BL.BL.980.NR.914.313.BL.337.NR.GH.MICIURIN.BL.360 21.BL.200 12.CLOSCA.1.618.2.CUMPENEI.234.NR.NR.1 DEC.NR.NR.223.AP.POP.NR.NR.432.CF6.959.290 20.ENERGIEI.410 23.44.NR.42.VICTORIEI.AP.13.LIVEZII.AP.29.190.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.320 LEI 52.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.297.718.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.366.534.CRISAN.AP.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.1.NR.NR.1MAI.NR.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.960 LEI 15.5.AP.982.B5.M.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.600 LEI 20.908.000 LEI LEI LEI LEI 2.A6.NR.378.280 LEI 486.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.M12.AP.49.CLUJULUI.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.NR.LUCEAFARUL.AP.234.MORILOR.NR.AP.040 13.80.126.ARIESUL.VICTORIEI.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.VICTORIEI.17.120 LEI 128.320 28.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.AP.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.NR.NR.PRINCIPALA.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.PETRU MAIOR.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.AP.AP.000 3.19.600 48.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.NR.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .240 18.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.7.000 6.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.616.TRANDAFIRILOR.330 LEI 3.BL.AP.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.456.BL.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.NR.NR.339.240 10.TO3.268.51.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.860.NR.375 LEI 48.205.C.NR.MORILOR.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.750 LEI 90.ROZELOR.1918.AP.CLOSCA.149.BL.MOTILOR.205.ME7.M7A.AP.NR.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.186.SC.NR.560 LEI 10.AP.NR.116.NR.927.

str.aleea ?nv??? torilor.581.744.nr.8. sc.VALEA MORII.ap. B25.720LEI 24.D4. Costică Alexandru I.SC.800LEI 26.str.514.Mărăşeşti.NR.NR. 3.129.ARIESUL. bl. ap.V.640LEI 11.Odesa.ANDREI MURESANU.Suvorov .579. 53 Brăila.864. Maria Antohi I.160LEI 41.27 Brăila.920LEI 54.800LEI 23. str.bl.aleea Cocorilor.978.000LEI 8.42 ALBA IULIA STR.600 LEI 15. 3.E.260.400LEI 26.560LEI 67.ap 10 Brăila.NR.NR.nr. bl.3.3.26. Daciei nr.Ancu?a Alexandru A.757.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.10 ALBA IULIA STR.Niculina DOMICILIUL Brăila.Ioana Apopei V.496 ALBA IULIA STR. str.190 garsoniere.NR.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M. ap.sc a1.Vasilica Antohi D.sc.3. Victoria Andrei E.SCARISOARA.str.sat Cazasu Brăila.SCARISOARA.Costică Andronache N.57 176.BL. B25.Mircea M?l?ieru.nr. 77.pia?a Dorobanţi.680LEI 24.sc.bl10.I.Daciei.2.NR.str. Victor Andrei I.RACOVITA.ap53 Brăila. Nuta Albulescu N.NR.bl23.989.27 Brăila.str.161.320 56.074.FINTINELE.AP.nr.bl. str.E1.3.bl.1. Jenica Apostolatu T.855.206.160 31.str.560LEI 71.783.et.840LEI 3.Adriana Alexandru R.25 PONOREL/VIDRA STR. sc.NR. 3.ap.AP.480LEI 7.MANIU.11 CUGIR STR.bl.700 518.ap.600LEI 12.440 LEI 147.et.ap 223 Brăila.36.320LEI 4.1.Ion Anton S.20 ALBA IULIA STR.098.5.calea Călăraşilor.aleea ?nv???torilor.G4.AP.blE1.Ecaterina Alexe P.O3.et2.Gheorghe Andrei I.NR. Maria Adetu N.500 73.sc. Gheorghe Alexandru M.sc.BL.blA5. Dorobanţilor nr.160LEI 24.ap18 Brăila.54 Brăila.314.000LEI 31.750.714.261.410LEI 13.BL.Aurelian Anghel I.760LEI 662.000LEI 2.P1B.960 LEI 540.1.3.bl.116.4.115 Brăila.978.AP.Gheorghe Adetu N.AP.sc.453. sc.ap56 Brăila.NR.967.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.4.sc.840 LEI 10.738.et.CLOSCA.Manda -M?ndica Alexandru D.str. 45 Brăila.BL.ap.106 Brăila.Rodica Androne N.4.117.26 Brăila.400LEI 59.16.Hipodrom.ap 278 95 .nr 6.970.79 ALBA IULIA STR.Elena Antohi S.sc.722.Gianina Anghel I.927.Oborului.Galaţi.ap.ap.bl.5.927.580.Elena Andrei S.Niculina Andronache C.779.E.75 SUMA 11.480LEI 7.7.aleea Cocorilor.et.200LEI Brăila.012.sat Cazasu Brăila.nr54.356.et.535. 77.str.Mari?a Andrei A.Petru Rare?.560 LEI 325.ALECSANDRII.200LEI 65.nr. Rodica Achim N .sc. Costel Achim D.BL.759. bl. Dorobanţilor nr.229.305.374.41 Brăila.000LEI 62.280LEI 20.bl.13 ALBA IULIA STR.5bis.sc.nr.K1. Ioana Alexa R.NR.3.Adrian Ion Antohi P.str.13. 45 Brăila.79 Brăila.42 ALBA IULIA STR.Hipodrom.sc.151.nr.blAG7.10.blA1.773.4.600LEI 35.6. ap.str.31.270.206.nr.3 Brăila.nr.B.240LEI 87.400LEI 39. Iuliana Alina Acsente T.Neagoe Basarab nr.str. 1. 23.280LEI 11.nr.4.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.000LEI 22.ap.39 Brăila.

str.str.Vasile Baciu T.ap.558.818.str.ap.ap18 Brăila.Georgeta Aram? S.56 Brăila.3.Cluj.str.4.et. nr.33 Brăila.439.320LEI 62.240LEI 31.3 Brăila.ap.485.2. bl.34.ap.600LEI 124.31 Brăila.F5.EXPRES.88 Brăila.438.str.180.372.?os.sc.ap.A2.7 Brăila.1.2.ap.695.12.329.str.sc.10.573.840LEI 22. aleea Cinematografului.200LEI 20. 31 Brăila.nr.120LEI 68.str.4.bl.nr.24. 63.800LEI 96 .33 Brăila.nr.Dorobanţilor.874.ap.Vasile B?nic? R.8.480LEI 10.4.nr 12 Brăila.bl.bl.7 Brăila.Victoriei.bl.str.nr.ap.400LEI 150.864.548.Lucia B?lan N.17 Brăila.11 Brăila.160LEI 18.ap.12.140.ap.sc 2. Marioara Ba?tiurea V.B?r?ganului .Soarelui.90 Brăila.1.Maria Brăila.200LEI 79.Mărăşeşti.247.1.323.12 Brăila.33 Brăila.sc.nr.000LEI 37.Ştefana B?trîneanu T.Jenic? Avramescu M .CernŢuţi.3.bl. Mihai Bravu nr.I1.str.2.804.Sanda Badea A.920LEI 11.2.760LEI 1. 17.Dorobanţilor.et.348.str.640LEI 30.sc.B28.Topor. ap.4.36. 2.26.5.et.1. Magelona At?n?soaiei P.14.320LEI 25.nr.800LEI 9.2.334.et.520LEI 407.et.200LEI 27.A23.464.bl B1.sc.Viziru 1.bl.sc.738.800LEI 31.Dorobanţilor.Feocla Bîja ?.379. Ileana Aron C.sc.ap.nr.840LEI 26.000LEI 78.440LEI 27.11.128.sc.10 Brăila.800LEI 51.nr.sc.200LEI 11.Hipodrom.47.ap.str.X.nr.str.bl.7 Brăila.241.ap.455.3.bl.760LEI 15.ap.500LEI 42.Tache B?nic? I.ap.6.943.666.12 Brăila.18.Piet??ii.4 0 Brăila.542.2.Iustin Axente G.88 Brăila.Aurel B?lu?? I.nr.Vasilca Badea S.Călăraşi.str.sc.400LEI 13.nr.Georgiana Emilia Baboiu I.43 Brăila.str.Dorobanţilor.C.sc.bl.et.str.372.str.Aurel Baciu N.bl.92 Brăila.Gheorghe Murgoci nr.912.2A.Aneta B?lan M.33.sc.000LEI 34.Radu Negru.Mihai Bravu 269 Brăila.2.688.Celulozei.bl.31 Brăila.3.Florica B?lan G.bl.4bis.Veta B?lu?? P.600LEI 11.blA59.037.Ion B?d?lan M.113 Brăila.sc.72.bl.nr.Buzăului nr.1. Gheorghe(decedat) Baciu M.Galaţi.L2.Steliana B?nic? Z.str.Constan?a Carmen Badia ?.201.Cal .17 Brăila.sc.sc.str.006.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.ap.ap.str.1.bld.Debre?in.sc.440LEI 157.ap.483 Brăila.str.994.334.bld. Eugeniu Arn?utu I.ap.str.C4.nr. Brăila.480LEI 10.ap.str.sc 2.2. Lucian Atanase V.ap.3.5.nr .Soarelui.1.236 Brăila.Inului.ap.et.Rodica B?trînu I.Miron Costin .360LEI 43.et.Hipodrom.str.654.sc.nr.str.64 Brăila.490LEI 68.4.Mihaica Arb?na? Gh.745.bl.bld.ap.aleea Cinematografului.bl.Theodor Aman.Obor.Apostu G.bl.str.bl.23 Brăila.str.760LEI 10.U.Neculae Aram? I.046.bl.Gigi-Gabriel Bad?r? C.600LEI 72.849.124.Chiriţă B?lan P.1.6 Brăila.320LEI 4.bl.str.str.nr.Mihail Kog?lniceanu.Vasile Avram C.Gheorghe Arbore A.616.str.Dorobanţilor.sc.R?di?a B?nic? T.bl B14.Victoriei nr.18 Brăila.bl.Alexandrina B?leanu ?t.Viziru 1.sc.B1. bl.5.000LEI 91.34.67 91.35 Brăila.560LEI 19.sc.Teodor Avramescu A.3.Constantin Adrian B?lan D.000LEI 17.Rahova nr.str.cal .1.Neculai B?nic? N.084.ap. 34 Brăila.Aurel B?lan D.827.str.Margareta Badea G. Cocorilor. nr.et.nr.Donel B?lan C.F.669.nr.bld.33 Brăila.2.Nicolae M.720.blA59.51 Brăila.Independenţei.nr 45 Brăila.2.str.bl.1.Galaţi.Milcov.sc.188.Adrian Bîtic? I. sc.400LEI 22.3.Tiberiu Apotol N.760LEI 9.sc.235.430LEI 11.Ion Ghica.nr.Floricica Aram? M.et.90 Brăila.4.Nicolae B?jan S.et.bl. ap.Micşunelelor.ap.2.201.280LEI 16.str.1.Obor.857.ap. U.7 Brăila.44 Brăila.nr.880LEI 9.sc.840LEI 19.bl.ale.847.480LEI 21.

376.Maria Barac C.sc.ap.3.400LEI 28.Bl.17 Brăila.25.400LEI 5.3 Brăila.2.str.ap.ap.558.Bl.153.bl.str.2.48 Brăila.5.Roşiorilor.930.ap.A56bis.Dorobanţilor.ap.nr.Tatiana Bejan I.sc.560LEI 4.8.Sorin.400LEI 2.2.260.b-dul Independenţei .ap.bl.str.nr.str.str.400LEI 10.et.sc.3.000LEI 15.?colilor.Roşiori.783.Gheorghe(decedat) Badiu I.str.A56 bis.sc.sc.Elena Bâgiu N.Liliana Berbecaru N.320LEI 23.30 Brăila.Mihaiu Barabulea V.com.810.560LEI 54.2.A30.A30.424.Veronel Barbu M.23.sc.bl.4 Brăila.ap.Erou Comisar Popovici.54 Brăila.000LEI 32.Violeta Balcan V.3.sc. Dorobanţilor.2.440LEI 35.ap.sc.379.816.520LEI 346.bl.277 Braila.et.nr.579.256 Galaţi.bl.Costică Barbu I.520LEI 9.blA1.Industriei.480LEI 269.nr.960LEI 49.sc.840LEI 76.Hipodrom.24 324.blB.ap.667.200LEI Brăila.2.sat Peri?oru Brăila.ap.str.Gheorghe Bercea I.002.400LEI 7.ap.540LEI 48.4 Brăila.bl.10.520LEI 160.et.str.bl.40 Brăila.2.str.nr.bl 6.nr 351 Brăila.Dumitru Badiu I.bl.et3.ap.603.Roşiorilor.bl.Tudor Vladimirescu Brăila.Ghioceilor.31.str.nr.372.Grivi?ei.305.48 Brăila.str.Dobre Bercaru Z.000LEI 10.320LEI 8.372.372.Maria Bard? I.B.nr.000LEI 32.748.ap.Ghioceolor.str.Badiu D.B4.435.Lenu?a Bârsan St.488.1.nr.et.blC. Gheorghe Bercaru D.calea Galaţi.ap.27 Brăila.nr.bl5.Hipodrom.Nicoleta Baicu I.994.Gheorghe Beizadea E.3.bl. Marian Banciu G.str.Stanca Bazîru T.360.15 Brăila.2ap.et.calea Galaţi. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.sc.ap.520LEI 19.bld.ap.?colilor.Nicolae Banu ?.str.F?nel Belciugan I.28.str. nr.Gheorghe Badiu E.nr.Apostol Baldovin M.653.69 Brăila.079.nr 41.371 Brăila. Paula Badiu S.sc5.240LEI 12.G-ral Eremia Grigorescu nr.Gheorghe Badiu G.179.Lenu?a Badiu V.10PP.Dumitru Belivac? M.sc.sc.Hipodrom.080LEI 45.G-ral Eremia Grigorescu nr.Petric? Beca F.70 Brăila.str.et.000LEI 14.1.914.1.Anton Bâtc? G.59 Brăila.119.bl.11 97 .bl.Zambila Berbec N.A43.160LEI 83.600LEI 10.5.869.30 Brăila.nr.56.ap.21.Dorobanti.Daniela Teodora Barbu C.1.str.A 12 B.11 Brăila.947.360.aleea Humule?ti.Paulina Barbu N.nr 291 Brăila.nr.sc.2.bld.Marin Balaban M.1.3.Ion Barisevschi P.calea Călăraşilor.3. Tudori?a Bejan F.840LEI 105.nr.889.bl.Ioan Bejan O.000LEI 20.ap.11.2.et.AD2.480LEI 15.440.ap.248 Brăila.N1.520LEI 10.sc.1.Elena Baldovin V.Dumitru Brăila.160LEI 200.nr.A30.000LEI 31.320LEI 23.nr.Dorobanţilor.30 Brăila.bld.AG1.80.Stefan cel Mare .186.et.A1.sc.sc.400LEI 7.Gelu Barda? C.31.sc.757.1.Mihail Florinel Badiu Ghe.9.2.436.13 Brăila.et.000LEI 6.bl. nr.sc.247.bl.b-dul Dunarea nr.1.46.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.33 Brăila.2.Eftimie Murgu.856.1.172.000LEI 15.b-dul Dorobanţilor .nr.43.E4.et.400LEI 19.Viziru 1.13 Braila.G-ral Eremia Grigorescu.bl.200LEI 11.ap.ap.33 Brăila.ap.074.nr.738.bl.ap.159 Brăila.sc.bld.800LEI 29.str.bl.720LEI 13.Dorobanţilor.3ap.825.3.nr.B9.Grivi?ei .640LEI 12.200LEI 25.1.bl.400LEI 17.Grivi?a.337.ap.21.Obor.str.4.Marcel Balaban V.4.225.str.bl.ap.217.Marian Baicu P.9 Brăila.571.sc.str.8 Brăila.31.D.4 Brăila.1.bl.sc.ap.56 Brăila.H4.7 Brăila.F1.str.A37.Paolina Berbecaru I.Viziru 3.Ioan Bard? C.str.scA.5.sc.str.826.480LEI 31.

Nicu Bucur Elena Buda? T.Armenac Bogdan V.2.960LEI 18.ap.5.5.sc.709.Hipodrom .A7.Stan(decedat) Bianu P.8.K1.bl.F2.Plevna.4.str.bl.ap.563.Paul Bianu St.bld.ap.E1.1 Brăila.str.65 Brăila.nr.10 Lacu Dulce Brăila.str.Delfinului.14 Brăila.str.80 B Brăila.5.B8.400LEI 17.Anton(decedat) Bonea G.nr.074.3.ap34 Brăila.et.360LEI 4.nr.45 Brăila.65 Brăila.240 Brăila.320LEI 248.10.str.nr.ap.1.calea Galati.Unirii nr 22 Brăila.8.nr.str.B1.En?chi?? V?c?rescu.418.680LEI 161.Valerica Brezuic? T.Comunarzi.G12.Policlinicii.960LEI 1.Tinca Botea P.3.103 Brăila.nr.520LEI 26.240LEI 3.600LEI 22.1.720.000LEI 98 .2.1. Dorobanţilor.Geta Geanina Bobocea L.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.760LEI 8.319.2.George Ioan Bobocea G.608.Ionu? Brunchi C.bl.Viorica Florica Bianu R.837.5 Brăila.Viorica Bogdan N.400LEI 8.22 Brăila.1.bl.677.Mircea Br?tucu A.1.str.9.760LEI 3.047.111.nr.Z?voaia Brăila.5 Brăila.aleea Cocorilor.600LEI 3.7.str.bl.080LEI 46.nr.str.1.aleea Cocorilor.nr.Bianca Brânzea B.et.aleea ?tiin?ei.Alexandru Bratu B.Hipodrom .1.Sandu Bratosin D.ap.str.ap.et.str.nr.343.000LEI 726.1.640LEI 3.80.40.3. Ionel Br?escu I.str.sc.Odesa.1.bl.28 Brăila.074.aleea Cocorilor.Bi?ianu V.bl.ale.str.et.618.E2.Grivi?ei.C.bl.1.81.960LEI 20.704.sc.116.bl.47 Brăila.400LEI 67.824.7.47 Brăila.str.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.Sevastopol.62 Brăila.sc.7.352 Brăila.Lucia Budurache I.4.1.250.1.et.742.Ovidiu Cristian Broasc? E.119.3.Marian Bratosin Z.2.160LEI 61.E3.Maria Budur P.5 21.nr.sc.Gheorghe Constantinescu.342.nr.str.ap.000LEI 49.C2.bl.20 Brăila.Unirii nr 22 Brăila.Gherghina Bratosin A.bl.G-ral Eremia Grigorescu.28.ap.C?lug?reni.4.800LEI 65.aleea Cinematografului.623.680LEI 16.nr.sc.6.bl.P1.1.144 Brăila.Mioriţei.str.str.nr.68.526.Paraschiv Bobocea G.2.bl.6.bl.calea Galaţi.25 Brăila.ap.ap.nr.bl.200LEI 14.bl.3.000LEI 22.Hipodrom .017.3.680LEI 18.Radu Bost?nic? S.000LEI 65.nr.ap.600LEI 31.sc.480LEI 13.sc.str.ap.480LEI 5.68 Braila.str.000LEI 6.520LEI 33.610.11.299.Elena Brînz? S.bl.et. Dorobanţilor.bl.280LEI 15.623.Tufe?ti Brăila.180.ap.ap.str.Turn.Aleea Petrolistilor nr.nr.blE3.nr.32 Brăila.H3.051.3.sc.Cezara Br?escu G.Lenu?a Boieru T.Mihaela Marilena Bobocea S.440LEI 37.480LEI 89.J.1.Grivi?ei.Grivi?ei.sc.ap.080LEI 2.Grivi?ei nr.10.ap.Br?tianu nr.12.877.520LEI 1.040LEI 4.bl.sc.bl.str.bl.Radu Negru.759.7.Bicaz nr.str.2.6 Brăila.nr.483.bld.18 Brăila.387.ap.nr.blCCH2.760LEI 12.600LEI 2.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.str.593.nr.Gheorghe Br?ileanu G.37.sc.Gabriela Bobocea I.480LEI 72.Mihai Bonea A.K1.Maria Br?escu T.sc.ap.837.SCOLILOR.961.bl.Cristian Bucur A.712.sc.19 Brăila.Cătălin.E2.ap.et.sc.nr.com.640LEI 16.284.Ianula Bratu D.1.sc.840LEI 50.aleea Cocorilor.604.ap.str.str.68 Brăila.323.73 Brăila.65 Brăila.Loredana.Roşiori nr.2.sc.et.Nicoleta Blendea I.nr59.nr 77 Braila.nr59.1.Ipote?ti nr.267.str.Radu Negru.nr.136.et.str.352 Brăila.ap.scB.Gabriel Bonea D.Stalingrad.Andrei Boboc G.sc.bl.Petrica Bucur D.67 Brăila.ap.I.136.str.com.ap.sc.sc.ap.713.E3.bl.nr.et.Dorobanţilor.? colilor.816.3.68 Braila.ap27 Brăila.sc.3.nr.41 Brăila.719.144 Brăila.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.870LEI 31.90 Brăila.str.et.600LEI 11.Vasile Budileanu M.3.bl.et.1.ap.Vasile Budurache V.1.217.calea Călăraşilor.728.44 Brăila.blC4.sc.866.000LEI 2.sc.sc.et.040LEI 8.4.Daniel Brăila.

608.str.A3 Camburi S.839.Elena Brăila.bl.et.544.133.600LEI 4.Rahova nr.3.Iulian Brăila.3.50 bis.741.str.483.1.840LEI 51.972.59 Can? P.P4.1.116.nr.nr.Viziru 1.bl.bl.bl.Matei Burlacu D.3.Călăraşilor.ap.Independenţei.bl.1.59 Camburopol ?t.str.Daniela Brăila.Independenţei.sat.str.000LEI 7.nr.190.30 Carab?? G.bl.bl.Tinca Brăila.str.44 Buzea G.5.4.200LEI 26.400LEI 37.bl 3A.1.str.238.640LEI 31.356.sc.440LEI 47.5.Ion Ghica.400LEI 80.bl.420.600LEI 103.000LEI 1.Mihaela Butnaru T.Hipodrom.1.Victoriei .3.str.240LEI 7.360.nr..1 Decembrie1918.Octav Buzatu M.1.503 Buzea M.sc.ap.nr.000LEI 23.194.B?r?ganului.D4.Sevastopol.ap 62.sc.sc.ap.23 Brăila.Abator nr.ap.Nichifor(decedat) Brăila.Ma?inelor.21 Buzoiu R.374.Ştefan cel Mare.23.str.ap.O.ap.Francez? nr.Hipodrom-?colilor.632.160LEI 100.Călăraşilor.Elena Brăila.Simona.nr.800LEI 7.Cezarina Doicescu.str.str.Rada Butuc R.800LEI 6.Ion Brăila..1.930.577.str.bl.Alexandrina .1.sc.759.800LEI 17.1.sc.sc.A7.calea Călăraşilor.sc.4.Marinica Brăila.5 Brăila.30 Capbun I.800LEI 81.3.nr.2.19.sc.13.040LEI 99 .Poet Grigore Alexandrescu.str.bl.446.calea Galati.sc.3.str.7 Cândea I.18 Brăila.3.040LEI 17.et.260.str.bl.503 Buzea O.bl.18 Camburopol N.400LEI 40.AC1.nr.nr.nr.Gheorghe 34.Florentin -Giani Burtea I.et.com.880LEI 65.36 Brăila.Gheorghe Butuc C.sc.244.600LEI 22.bl.str.529.Marioara Butuc I.Buf V.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.186.bl.720.4 Calnegru M.Mo?e?ti Brăila.sc.bl.260.ap.Ion Brăila.744.610LEI 87.sc.nr.074.calea Călăraşilor.sc.53 Calcan Gh.1.1.Elena Burtea G.sc.Ma?inelor.nr.et.Nottara.nr..Rahova nr.et.56 Brăila.ap.C.Poet Grigore Alexandrescu.400LEI 13.Iulia Buzatu C.930.bl.000LEI 25.D.sc.000LEI 7.bl. Ion Brăila.Niculai Brăila.400LEI 15.Cătălin Cornel Brăila.ap.sc.73 Cambe?teanu B.1.94.283 Cambe?teanu M.820LEI 12.13 Capbun Gh.13 bis Brăila.B.A3 .10 Brăila.Mirela Elena Brăila.ap.et.ap.str.str.941.nr.38 Brăila.Viorel Burtea A.7 Brăila.3.400LEI 70.?colilor.3.nr.Poet Grigore Alexandrescu.str.3.57 Brăila.720LEI 26.2.str.36.Francez? nr.calea Călăraşilor.blB18.Constantin Butuc T.bl.A54 bis.720LEI 31.sc.ap.nr.Gicu Buricea I.507.3.ap.23 Brăila.Gabriel Brăila.400LEI 22.30 Capbun N.G2.sc.000LEI 95.str.Aurel Buha C.Alexandra Bulancea O.nr.558.nr.13.com.581.com.23. Ion Buha G.et.sc.str.60.str.str.nr.Or?ova .et.Dorobanţilor.Petru? Petric? Brăila.sc.4.bld.M?ic?ne?ti Cahul I.500LEI 20.Mioara Iulia Butuc I.1.240LEI 318.324.bld.11 Brăila.et.8 75.sc.nr.Călăraşilor.ap.C?r?bu?ului.str.B Caloeanu I.Mioara Brăila.3.900LEI 91.Constantin Bunea Gh.Rahova nr.ap.Dorina Brăila.43 Camburi C.Vasile Brăila.640LEI 101.Mioara Brăila.116.000LEI 2.895.6.Jirl?u Buzău.2.938.et.Olga Brăila.240LEI 5.000LEI 33.bld.str.650LEI 104.11 Buzea E.033.Marin Vrancea.et.2.aleea Margaretelor.000LEI 25.nr.B6.Independenţei.920LEI 24.bld.D.59 Camburopol St.A7.Gica Bu?ea E.ap.ap.400.800LEI 15.Dumitru Brăila.Obor.ap.61.285.8 Carab?? I.857.Stelic? Brăila.760LEI 378.Mircea .ap.551.nr.60.str.1. Ilie Bunea T.et.3.503 Buzea M.str.881.nr.737.196.ap Capato I.ap.Nicolae.38 Brăila.str.Robeasca.ap.bl.450.bl.860.str.bl.47 Brăila.438.400LEI 24.080LEI 52.4.Roxana Gabriela Brăila.1.60.A1.28 Calu Gh.9 Brăila.4.nr.

Radu C?prit? C.str.nr.65 Brăila.com Chiscani.D2.080LEI 22.blD1.43 Brăila.000LEI 31.940.bl.6.Plevnei.bl.000LEI 34.Gh.400LEI 31.639.323.26 Brăila.H2.365.nr.25.Plevnei.040LEI 15.sc.Plantelor.37.15.2.?colilor.ap.ap.Angel C?l?ra? I.bl.bl.3.B15.ap.5.1.bl.et.3.5.12.010.bl.Viorel Călin B.nr.998.ap.62.943.A18.nr.68 Brăila.440LEI 5.70.?colilor.720LEI 9.190.nr.960LEI 6.aleea Mestec?ni? ului.str.6.ap.nr.66 Brăila.4.560LEI 5.E4.M.Fr?sina Chiriac G.sc.11B1.4.sc.Ioan Călin A.et.1.et.bl.712 Brăila.str.381 Brăila.29 Brăila.sc.nr.bl.000LEI 3.Vasile Car?ote N.?colilor.sc.G-ral Eremia Grigorescu.nr.nr.29.52.000LEI 12.Tudorel C?p??în? I.H.6.Ioan Ca?u C.et.3.str.sc.500LEI 47.33 Brăila.nr.Angela Călin Gh.Stelian Chioreanu I.62.ap.str.65 Brăila.sc.nr.bl.B15.Călăraşilor.et.ap.37 Brăila.5.231.nr.2.630.3.1.Sandu Carleciuc G.000LEI 23.et.400LEI 1.200LEI 28.2.Feodosia Chiriţă C.sc.Haralambie.sat Lacu S?rat Brăila.953.nr.818.ap.381 Brăila.B25.Dorobanţilor.Ştefan cel Mare.200LEI 1.str.3.str.16.Doina Chirilov P.98 Brăila.4.15 Brăila.2.1.ap.8 Brăila.16.D2.Lenu?a Călin T.Costel Caraga?? F.28.blF3.Plevnei.et.4.36 Brăila.Gheorghe Chelemîndr? I .7.str.Alexandru Caraman M.Ion Car?ote V.bl.111.Comunarzi.nr.sat Lacu S?rat Brăila.Cornelia C?ciulatu V.65.sc.Marius.sc.1 Brăila.3.bl.2.Rîmnicu S? rat.B15.et.289.nr.ap.Radu Negru.68 Brăila.604.A26.sc.nr.nr.Plevnei.str.ap.bl.blA38.Cristian Mihai Caraga?? M.240LEI 41.Sandu Chioveanu R.56 Bucuresti.C.ap.nr.991.Bogdan.467 Brăila.sc.Ioana Car?ote I.25 Brăila.B?rnu?iu.A.186.ap.calea Galaţi.str.68.bd.ap.calea Călăraşilor.6.H1.et.985.nr.5.4 Brăila.et.sect.Dorina Caravia S.Vasilica.Dumitru Caraman B.Viorica C?l?ra? P.nr.str.str.2.sc.nr.31.907.calea Călăraşilor.080LEI 19.str.855.6.Nicu Chirilă N.560LEI 33.34 Brăila.337.aleea Lebedei.str.56 Brăila.Murgoci.nr.Valentina Cârstea C.nr.65.3.et.4.Mariana Chirilă V.200LEI 72.bl.ap. Ion Caraman O.calea Călăraşilor.?colilor.nr.C.et.1012.560LEI 42.sc.aleea Cocorilor.bl.920LEI 14.818.Botev.446.22.5.291.6.Stoiana Car?ote S.str.nr.4.bld. Petrică Chirilă S.bl.C.bl.7.319.nr.6.143.925.76 Brăila.4B.600LEI 112.16 Brăila.Petre Goang? Stef?nescu NR.Nicolae Brăila.3.nr.ap.128.sc.3.2.bl.nr.50 Brăila.ap.14.str.640LEI 58.sc.et.calea Călăraşilor.B.str.nr.Gabriel Chirilă S.440LEI 10.2.Dorobanţilor.Adina Câ?laru P.920LEI 28.Adrian.560LEI 36.Ulmului.St?nu?a Chirilov M.400LEI 165.bl.sc.600LEI 9.8.720LEI 1.H1.Ionel Ca?u C.Daniel Chelu C.Dorobanţilor.ap.sc.109.289.Gh.12.str.39 Brăila.ap.315.sc.Iordan Chiriac M.Claudiu Călin V.bld.com Chiscani.338.3 Brăila.120LEI 103.bl.Hepites.1.et.nr.S.960LEI 3.720LEI 7.Poet 44.str.711.160LEI 25.52.116.ap.nr.52.aleea Chimi?tilor.et.bl.3.Anghelina Caraman E.280LEI 3.str.ap.et.sc.98 Brăila.1.4.ap.2.nr.722.640LEI 28.39 Brăila.732.550LEI 12.Aleea Mugurilor.392.2.nr.300LEI 75.Maria Caxi D.bl.bl.488.ap.720LEI 42.2.sc.bl.45 Brăila.ap.498.164.str.str.6.253 Brăila.sc.160LEI 5.90 Brăila.bl.1.Mihai Bravu.nr.nr.str.953.et.5 Brăila.98 Brăila.3.080LEI 34.Micşunelelor.ap.65.str.56 Brăila.225.21 Brăila.080LEI 100 .763.ap.722.302.ap.ap.8 Brăila.Neculai Chioveanu T.R?zvan Carleciuc D.400LEI 5.48 Brăila.et.bl.sc.223.Milcov NR.4.calea Călăraşilor.bl.bl.et.str.str.3.791.bl.bld.Murgoci.nr.3.640LEI 17.ap.ap.3.sc.2.560LEI 46.Cârâc V.Mihaica Chelu S.sc.57.sc.33.ap.aleea Mugurilor.sc.sc.D2.36.6.M.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.

28.ap.Dorina Cioac? I.5.Constantin G.199 Brăila.936.3.Mircea Voda.200LEI 31.2.bl3A.ap.Chi?in?u.bl.aleea Cocorilor.Rîndunicii.4.85 Brăila.Viziru 3.bl.Ipotesti.285 Brăila.37 Brăila.bl.800LEI 12.sc.ap.2.str.et.7 Brăila.54 Brăila.et.600LEI 101 .nr.1.Chiriţă I.et.ap.str.str.779.315.sc.Maria Chi?u G.ap.3.nr.1.nr.1.D.Nicoleta Ciobot? C.bl.385.5.nr.121.et.80 Brăila.G7.1.110.250LEI 3.ap.Pie?ii.60.840LEI 11.B2.calea Călăraşilor.str.39 Brăila.440LEI 2.315.et.126 Brăila.640LEI 22.bl3A.M?d?lina Chi?oi N.Ion Chiru G.1.ET.Ioan.Plevnei.000LEI 31.3.3.nr.ap.Florentina-Magda Cinghine C.800LEI 20.20 bis Brăila.648.Costel Chiri?oiu O.ap.Ilie Cirea?? Gh.Virgil Ciochină D.Virginia Ciocârlan S.Anica Cioac? S.ap.bl.bl.Mioara Ciocan C.str.4.bl.ap.aleea Cocorilor.nr.T1.bld.blB24 bis.000LEI 28.228 Brăila.sc.str.Dorului.calea Călăraşilor.452.str.nr.ap.2.055.990LEI 50.B.N1.3.bl40.1.nr.sc.bl.941.sat Lanurile Brăila.Ion Ionescu Dela Brad.blA36.6.Diana.238.ap.560LEI 24.450. Dochi?a Chiurtu S.12.sc.Elena Chisc?neanu L.30 Brăila.sc.nr.5.Hipodrom.Adrian Cioarec T.ap.669.33 Brăila.sc.nr.str.Georgeta Chisoceanu N.650LEI 54.blC2.D4.sc.Marioara Ciuclaru S.34 Brăila.sc.P2.ap.ap 168 18.320LEI 78.4.Florentina Liliana Chiscan N.084.Nicolai Ciobanu G.calea Călăraşilor.nr.1Decembrie 1918.720LEI 15.9 bis.sc.800LEI 7.285 Brăila.Vasile Ciobanu M.446.312.ap.3.040LEI 21.sc.4.1Decembrie 1918.3.137 Brăila.sc.B4.17 Brăila.720LEI 1.et.050.Ghioceilor.Elena.12.Radu Negru.str.str.sc.2.240LEI 40.228.9.116.sc.52.bl23.et. I.760LEI 49.593.515.11 Brăila.bl.et.151.Odessa.5.711.1.880LEI 13.ap.str.nr.bl.bld.29 Brăila.b-dul Dorobanţilor.nr.Micşunelelor nr.3.Constantin Ciobanu C.et.et.ap.str.625.bl.ap.12.str.Stefan Cirea?? A.H.Eugenia Ciobotaru T.28 Brăila.Independenţei.360LEI 19.023.4.160LEI 11.29 Brăila.nr.612.Victoria Ciobanu N.800LEI 62.Valentina Ciocan D.916.com.51 Brăila.str.bl.068.E4.Cristina Ciulinaru U.sc.Călăraşi .113.26 Brăila.str.F5.sc.str.Gabriela Chiru D.aleea Cocorilor.000LEI 85.1.ap.D4.nr.bl.ap.ap2 Braila.2.et.Gherghina Ciobot? I.ap.sc.blC1.Alexandrescu.nr.bl.str.ap 9 Brăila.str.str.bl36.nr.nr.str.000LEI 13.ap.nr.sc.370.1Decembrie 1918.5.nr.et.sc.bl3A.ap.3.000LEI 41.5 Brăila.Nottara.Simona Maria Ciocan D.bl29.bl.?colilor.B15.Dorului.E4.M?rului.185 Brăila.Maria Chiriţă T.2.sc.str.000LEI 27.et.str.4 Brăila.Orientului nr.744.8 Braila.4.41 bis.13.1.37 Brăila.Milcov nr.560LEI 128.299.et.3.D4.D4.4.56.8.SC.000LEI 47.Stanciu Cialâcu I.sc.2.nr.ap.4.116.36 Brăila.Rîndunicii.nr.et.822.ap.Ionel Cicma N.AP.16.1.bl.5 Brăila.2.7.Poet Gr.ap.str.str.29 Brăila.16.160LEI 53.800LEI 25.860LEI 38.3 Brăila.sc.1.Spiru Haret.400LEI 34.488.170 Brăila.blAF2.201.376.6.Karl Marx.et.4.Gheorghe Cioar?mîndr? T.sc.16.Sorin Cirea?? I.9.080LEI 66.str.76 Brăila.Alexandrescu.Vasile Ciobanu D.bl.1.Stelian Chi?oi L Violeta.Mircea Vodă Brăila.380.et.68 Brăila.5.sc.81 Brăila.str.2.228 Brăila.1.204.791.754.Stelu?a Ciocan D.Micşunelelor nr.Orientului nr.nr.080LEI 20.2.nr.400LEI 57.480LEI 156.ap.nr.14.Silvian Cirea?? T.2.ap.R?di?a Chi?oi G.et.4.nr.ap.sc4.558.4.Victoriei.sc.72 Brăila.100.bl.et.A51.ap.nr.800LEI 9.560LEI 42.bl.C. Ion Ciulinaru U.20 Brăila.2.Elena Chiriţă ?.19 Brăila.nr.N1.aleea Cocorilor.2.str.2.11.sc.9.245.000LEI 69.aleea Cocorilor.2.bl27 bis.Constantin Chiriţă R.nr.sc.232.Nastasia Ciobanu M.bl.335.Petrache Ciobot? M.aleea Cocorilor.sc.str.str.680LEI 18.600LEI 65.sc.080LEI 2.6 Brăila.bl.807.ap.4.77 Brăila.bl.str.000LEI 67.nr.sc.400LEI 17.Maria Cialâcu P.sc.

372.555.32 Timi?oara.300LEI 135.1.M?xineni Brăila.str.et.nr.3.Alba Iulia.ap.bl.Romic? Coco? D.133 Brăila.26.str.C.nr 47 Brăila.261.3.et.3.sc.1.nr.600LEI 16.str.364.6 Brăila.160LEI 44.5.nr.nr.ap.str.Roşiori.37 Brăila.ap.2.str.39 Brăila.2 Brăila.bld.Hipodrom.ap.Ionel Constantin A.et.ap.et.22 Brăila.zona Bucovina.Independenţei.2.055.str.1 Brăila.aleea Cocorilor.102 Brăila.bl.bld.sc.Marin Brăila.2 Braila.7.ap.bl.Dorului .Lauren?iu Paul Ciurea I.733.str.ap.Matilda Cîrlan V. 5 Brăila.Piet??ii.Dochi?a Clo?caru V.str.Traian Demetrescu.str.ap.16 Brăila.nr.ap.12.985.000LEI 23.111 Brăila.Negru Vodă.bl.str.1.2.816.2.116.779.Galaţi.2.nr.Mangalia.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.calea Galaţi.260.Ştefan Coliof ?.nr.800LEI 9.nr.30.ap.3.720LEI 11.Petre Constantin G.6 Martie.320LEI 8.800LEI 49.56 Brăila.Lina Colesniac M.nr.41 Constan?a.Albinei.8 Brăila.839.000LEI 131.nr.653.840LEI 13.000LEI 41.72 Brăila com.R?ducu Constantin C.sc.Yrina Condrutz D.bl C9.sc.Cristian Doru Constantin A.600LEI 20.G11.074.4.str.Adriana Com?a D.600LEI 24.nr.C.str.16.A7.400LEI 60.656.246.1.Independenţei.blD2.400LEI 6.5.sc.9.58 Brăila.sc.Grigore Coman M.str.3.305. 5 Brăila.blU.A3.et.ap.Brazdei.bl.260.2.16 Brăila.bl.sc.4.ap.9.4.ap.Progresului.str.bl.et.bl.com.ap.bl.str.1.11 Brăila.Constan?a Com?a C.et.11 Brăila.Piet??ii.Panait Constandache B.985.Tudori?a Ciupitu G.000LEI 15.Brazdei.ap.420LEI 33.44 Brăila.et.340LEI 24.880LEI 17.12 Brăila.Roşiori.sc.600LEI 49.3.str.et.1.Dorului .bl.Danu? Coco? D.785.ap.sc.str.Dorobanţilor.nr.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.1.720LEI 12.B5.blH4.str.bl140.2.4.000LEI 7.sc.et.027.bl O.892.str.Piet??ii.et.sc.Mariana Coad? C.720LEI 5.10.405.nr.bl140.520LEI 90.Piet??ii.str.str.920LEI 31.B5.Constan?a Constantin G.nr.bld.200LEI 21.Daniela Coman S.sc.1.B18.17.nr.Adrian Coman I.Gropeni Brăila.1 Brăila.nr.nr.24.Ştefan Constandache I.Dumitru Coco? D.040LEI 72.Ecaterina Elena Cîrneciu P.160LEI 8.000LEI 7.nr.599.162 Brăila.B5.A56.400LEI 11.16.6 Brăila.bl.1.sc.488.450LEI 36.755.ap.ap.37 Brăila.ap.bl.840LEI 26.360LEI 10.nr.600LEI 7.4.B25.2 Brăila.Lucian Col? M.str.Marioara Clim S.Hipodrom.20B.8.Mihai Cocârlea S.254.C.bl.488.160LEI 46.Cristache Constantin C.aleea Cinematografului nr.1.45 Brăila.3.sc.ap.bl.Daniela Beatrice Coliof N.2.Viorica Ciuperc? S.27 Brăila.?oseaua Buzăului.542.1.nr.nr.Victoriei.sc.915.bld.Independenţei.bl.bld.nr.Ciuperc? I.16.262.I.Mihaela Coman C.520LEI 64.483.ap.9.et.Dorina.ap71 Brăila.1.bl.Floarea Condrutz R.669.sc.Nicolae Cojocaru R.bl.nr.160LEI 1.Gavrili?a Coco? C.840LEI 2.12.sc.420.calea Călăraşilor.sc.str.sc.13.709.Brazdei.16.ap.Miron Costin.D4.3.213 Brăila Brăila.ap.Rodica Coman A.sc.200LEI 102 .sc.bl.blT4.nr.1.148.3.nr.Radu Condrutz I.Dorobanţilor.Marius.2. 80 Brăila.Ştefan cel Mare nr.str.str.186.845.306.Mihai Coman C.16 Brăila.800LEI 46.48 3.aleea Policlinicii.996.240LEI 14.et.000LEI 5.str.Ion Constantin Gh.3.000LEI 41.Sebe?ului.mun.409.46.aleea Culturii.440.Rada Coman G.bl.Geta Ciupitu C.Dudului.ap.et.12 Brăila.13.ap.972.26. 5 Brăila.sc.000LEI 18.Marin Cocârlea N.?colilor.ap.nr.sc.313.744.Gabriela-Mirela Coiciu I.sc.400LEI 4.

nr.63 Brăila.24 Brăila.Bld.sc.sc.calea Călăraşilor.bl.262.Tudorel Costache S.str.Cîmpina.Gheorghe Cri?an Gh.3.Plevna nr.Dorobanţilor nr.Anastasia Coslov C.Stelu?a.000LEI 33.Gheorghe Cri?an I.bl.C2.2.Tini?a Custur? A.Sebe?ului.2.360LEI 37.5.ap.94 Brăila.111 Brăila.857.ap.nr.C1.ap.sc.Alb?.3.32 Brăila.840LEI 6.400LEI 22. Iuliea Copae C.4bis sc.12.str.sc.nr.023.ap.et.sc.et.14 Brăila.297.640LEI 9.45 Brăila.Costica Cotea R.63.I.bl.Maria Cote? N.str.et.203.Plantelor.41.Sebe?ului.Daniela(Zainea) Costin M.965.035.920LEI 48.nr.B23.600LEI 40.2.Marian Cuclea S.148.sc.sc.ap.ap.2.Denisia Cristescu N.720.nr. 63 Brăila.600LEI 231.Alm?jului. nr.11.str.26 Brăila.nr.mun.calea Călăraşilor.Teodor Cozereanu D.sc.400LEI 17.bl.Claudia.et.1 Brăila.E4.sc.280LEI 77.074.B.48 6.ap.7.Aneta Cristescu Ghe.Nicopole.320LEI 9.4.Petre Craioveanu A.Costel Cr?i?eanu I.267 Brăila.nr.9.624.18 Brăila.280LEI 30.Plutinei .Maricica Cotig? V.Constantin I.1.nr.sc.3.D.sc.078.sc.Marcela.9 103 .27.480LEI 102.Florica Constantin ?t.1.15.337.101.bl.680LEI 8.bl.R?di?a Cr?i?eanu I.15.sc.Octavian Cătălin Coroiu ?t.389.nr.000LEI 4.et.1.7.267.Gheorghe Costin P.str.bld.sc.str.339.str.Marx nr.bl.C.nr.nr.sc.Tudorel Creţu T.ap.800LEI 24.ora? Sinaia.et.ap.Obor.bl.Maria Creţu T.15.sc.nr.45 Brăila.ap.Adriana Costianu M.4.Stoica Constantinesu ?t.nr.127.106 Brăila.ap.str.B1.2.303.ap.Lauren?iu Creţu S.45 Brăila.nr.Iuliana Cormienco D.Bld.040LEI 36.413.str.D2.ap. 1Decembrie 1918.68.24 Brăila.25 Brăila.ap.aleea Cocorilor.4 Brăila.sc.000LEI 43.150LEI 7.18 Brăila.sc.sc.bl.6 Brăila.str.27 Prahova.489.781.31 Brăila.400LEI 16.Valentin.Dorobanţilor.100LEI 11.ap.B28.bl.710.600LEI 30.400LEI 40.4.et.calea Călăraşilor.bl.bl.127 Brăila.et.12 Brăila.calea Călăraşilor.025.bl.Victoriei.bl.Ri?a Creţu R.et.Grivi?ei.2.196.sc.Comuna din Paris.str.124.Ionel Constantin ?t.Mihaela Mirela Cova?? V.200LEI 2.Viziru 1.000LEI 12.bld.blS.26.3.2.1.Maria Croitoru V.818.A24.176.Lenu?a Constantin V.Radu Negru.bl.pia?a Hristo Botev.sc.644.ap.nr.Marioara Craioveanu F.T?nase Lucian Cosma T.208.A24.20.Viziru 1.538.15.Ştefan(decedat) Cote? V.000LEI 12.12 Brăila.12.100LEI 2.400LEI 5.bl.bl.1.str.nr.152.8.nr.542.ap.Lenu?a Corbu C.Raluca Constantin ?t.ap.sc.bl.400LEI Brăila.800LEI 23.3.Florentina Creţu R.calea Călăraşilor.12.blAD2.1.3.513 Brăila.1.920LEI 19.4.400LEI 101.6.ap.2.112 Brăila.sc.6.485.700LEI 16.bl.2.A56.10.A.800LEI 37.blV1.800LEI 38.2.str.400LEI 47.nr.400.430.aleea Culturii.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.sc.bld.sc.ap.Elena Creţu I.Erou Comisar Popovici.56.960LEI 22.Dorobanţilor.sc.calea Călăraşilor.Irina Costache P.400LEI 145.Aleea ?tiin?ei.K.aleea Culturii.C.bl.Rada Crăciun B.str.ap.Dorobanţilor nr.bl.sc.080LEI 3.Maria-Georgeta Brăila.46.Viziru 1.ap.ap.200LEI 27.ap.2.ap.1.6.348.791.bld.400LEI 18.72.Daniel.sc.Dorobanţilor nr.13 Septembrie nr.ap.Gheorghe Coslov C.nr.str.str.360LEI 48.7.str.30 Brăila.Virgil Croitoru M.280LEI 86.450LEI 1.bl.191.nr.35 Brăila.969.27.ap.669.8 Brăila.bl.397.68.str.760LEI 21.3.2.260.3.11 bis Brăila.644.2.bl.bl.21 Brăila.790.Violeta Cristescu I.Marioara Creţu T.bl.3.57 Brăila.57. 80 Brăila.853.198.ap.748.nr.640LEI 21.562.ap.et.1.

1.Ion Dinu A.270.bl.2.nr.3.bld.nr.600LEI Brăila.440LEI 18.400LEI 12.3.b3.160LEI 59.str.639.B.21 Brăila.20 Brăila.482.932.E.44.B4.4.83 Brăila.1.Mihalache Datcu G.401.bl.bl.nr.2.bl.Gabriela Davidescu M.1.Petre Deaconu C.Independenţei.nr.Cometei nr.Gen.Hipodrom.856.str.Adriana Dicu S.sc.280LEI 60.G9.bl.7 Brăila.sc.800LEI 58.Neculina D?nciuc D.ap.str.aleea Chimi?tilor.070LEI 18.935.Dorobanţilor.Sanda Dermengiu V.H.Dorobanţilor.AB4.Hipodrom.bl.sc.bl.nr.Plevna.et.nr.ap.bl.sc.3.409.Apollo .3.A.bl.10.ap.sc.288.1.600LEI 63.294.Sebe?ului.826.24 bis Brăila.nr.sc.1.342.7.26 Brăila.nr.str.379.52 Brăila.Elena Dinu I.sc.5.calea Galaţi.800LEI 10.744.Dorobanţilor.920LEI 13.nr.288.ap.Ion Datcu B.34.et.str.ap.sc.Culi?? Dicieanu I.3.B23.Sicu?a Davidescu G.Dumitra Cursaru I.3.2.A55.bl.Mircea Vodă.ap.bl.80.Hipodrom.600LEI 50.Hipodrom.7.000LEI 55.680LEI 175.str.3.ap.320LEI 8.598.M1.370LEI 198.240LEI 18.?colilor.67 Brăila.Independenţei.200LEI 14.Sorin.nr.bl.000LEI 33.14.66.Hipodrom.sc.Ion Dinu S.nr.calea Galaţi.980LEI 39.B17.669.22 Brăila.ap.nr.157.bl.nr.1.1.sc.bl.str.Viziru 3.ap.bld.21 Brăila.1.600LEI 82.sc.B3.67 Brăila.14.Daniela (Platon) Curcumeli A.37 Brăila.2.str.Victor Deaconu T.Ene Dinu G.calea Călăraşilor.Mariea Dinicu T.151.4.274. 30 Brăila.073.050LEI 70.C?lug?reni.Ştefan Dimache V.sc.938.7bl.bl.Maria Cursaru A.Theodor Aman nr.280LEI 20.str.Steriana Damian St.ap.273.ap.Apollo .sc.5.1.200LEI 91.ap.1.276.Ion Dan V.Georgic? D?nescu C.str.2.ap.ap.bl.529.ap.Sult?nica Datcu M.nr.sc.str.200LEI 8.12 Brăila.610.et.957.Planelor.Vasile D?nciuc V.000LEI 10.000LEI 21.Virgil Curcumeli I.81 Brăila.et.S.356.bld.str.422.sc.800LEI 5.1.str.313 Brăila.1.738.648 104 .Oborului.003.Mioriţei.Marioara Copae Gh.ap.nr.3.1.313.000LEI 39.A4.ap.bl.sc.str.bl.str.H3.et.bd.nr.str.ap.str.ap.ap.Maria Dima S.40 Brăila.bl.190LEI 11.aleea Policlinicii.186.Viziru 1.372.Lenu?a Dediu G.286.139 Brăila.1.str.bl.82 Brăila.str.680LEI 46.560LEI 13.sc.bld.480LEI 26.sc.297 Brăila.35 Brăila.Valer Dinu D.120LEI 25.sc.H3.ICSIM.bl.Ioana D?nciuc N.nr.19 Brăila.407.2.23 Brăila.10 Brăila.648 Brăila.Odessa.674.11 Brăila.Iulian David D.str.Antoneta Curcumeli A.920LEI 95.419.David Praporgescu.17.et.b3.str.str.Independenţei nr.2.str.ap.Constantina D?n?il? M.079.nr.ap.7.313 Brăila.Viziru 3.9.59 Brăila com M?xineni Brăila.2.924.nr.1.97.et.Carpa?i.Maria Dima S.str.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Aglaia Dinu S.1.ap.ap.1.ap.bl.sc.sc.cart.300LEI 71.nr.bl.ap.Cucoane? S.Paraschivula Dediu N.082.A5.320LEI 24.12.sc.82 Brăila.Neculai Damian A.ap.480LEI 10.1.2.8.Stana Dicu A.Comunarzi.Vasile Diaconu T .blB3.818.000LEI 694.14 Brăila.str.bl.George Devald I.Stancu (decedat) Brăila.Dudului nr.nr.24 bis Brăila.ap.nr.sc.Fănica David D.36 Brăila.ap.sc.000LEI 22.2.bl.sc.9 Brăila.nr.297.164.Zamfir Dasc?lu S.26.786.16 Brăila.967.str.bl.320LEI 81.400LEI 5.880LEI 44.Ghi?a Dinu C.Industriei.42.80.str.Ion Dinu Gh.ap.Constantin Despa N.1 Brăila.nr.H5.B13.calea Călăraşilor.nr.bl.000LEI 63.1.494.sc.6 Brăila.600LEI 52.Dorobanţilor.Almajului.nr.et.1 Brăila.bl.sc.nr.1.ap.Unirii.B14.str.sc.bld.bl.H5.67 Brăila.ap.5.24 Brăila.sc.sc.Plevna.ap11 Brăila.Piet??ii.blM11.str.440LEI 28.712.sc.120LEI 9.94 44.bl.str.1 Brăila.4.2.880LEI 4.280LEI 320.Ioana Diaconu S.Tudorel Emil D?nciuc V.680LEI 115.bl.et.67 Brăila.4.Gheorghe Dinescu N.8.str.313.2.ap.612.787.nr.1.sc.B3.E.

C?r?midari.Petru Dobre I.3 Dumitra?cu N.com.str.bl.ap.19 Viziru 3 Brăila.927.600LEI 6.968.ap.Cosmin Lari Dr?ghici D.693.3.bloc 28.Soarelui.Geta Dr?gan Gh.bl.13 Brăila.Piet??ii.Piet??ii.Turn.4.564.119 Brăila.ap.ap.Dinu V.23 Brăila.ap.ap.2.bld.str.cart.600LEI 46.str.480LEI 62.250.ap.604.800LEI 25.et.bl.nr.711.52.str.000LEI 106.bl.str.2.680LEI 5.sc.sc.Viziru 1.sc.et.Maria Dobre C.789.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.bl.004.ap.A8.60 Brăila.240LEI 40.37.Doinei nr.Gina Baiadero Doag? D.U.242.5.str.nr.1.calea Călăraşilor.nr.Ciprian Porumbescu nr.ap.37 Braşov.120LEI 4.Marioara Dobre M.Nicu Dondas I.Elena Dobo? M.750LEI 64.818.Ion Ghica nr.223.et.Cetăţii.120LEI 14.bl.ap.23 Dumitra?cu D.nr.6.400LEI 18.3 Brăila.sc.sc.2.5.000LEI 49.str.Dorobanţilor.Cometei.325 Brăila.nr.nr.20 Brăila.nr.bl.Independenţei.bl.ap.bl.780LEI 78.Doinei nr.B1.60 Brăila.52 Brăila.Ionel 43 Drogeanu P.str.000LEI 28.bl.240.520LEI 12.1.B.000LEI 5.306.400LEI 17.2.Trandafira Doag? G.035.D2.14.Doini?a Dr?gulin T.ap.39 Dumitran? G.sc.619.?colilor.Sabina Dragostin I.11 Dumbrav? I.840LEI 88.325 Brăila.nr.26 Brăila.240LEI 23.nr.?colilor .sc.Rahova 423 Brăila.bl.1.2.str.B17.880LEI 17.783.Ştefan cel Mare nr.bl.str.1.000LEI 6.sc.Radu Brăila.7 Dumitra?cu I.str.ap.bl.67 Brăila.Stanciu Dragomir I.880LEI 12.74 Brăila.aleea Cinematografului.Marian Dragomir C.B15.33.1.str.1.267.ap.aleea Mecanizatorilor.162.C5.400LEI 31.320 518.Erou C.Mihaela Dragomir Gh.str.2.69 Duminic? Gh.4.sc .Aurel Dr?ghici C.?colilor.bl.ap.nr62 Brăila.Mih?i?? Doag? P.6.320LEI 47.Galaţi.C.14 105 .087.blR.sc.et.Lina Dog?rescu D.978.bl.000LEI 86.bl.Maria Dragomir S.4.157.nr.sc.560LEI 28.Stancu Dog?rescu M.nr.3.C5.4.Dorobanţilor.?colilor.calea Călăraşilor.ap.400LEI 72.et.H2.str.ap.str.66 Brăila.bl.sc.3.139 Brăila.360LEI 22.Roşiori.Dumitru Brăila.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.nr.000LEI 11.337.nr.nr.calea Bucureştilor.str.str.Albinei nr.Mariana Dragomir C.bl.Georgel Dragomir S.nr.nr.Silvia Dragnea M.str.nr.600.252.ap.aleea ?tiin?ei.080LEI 11.600LEI 24.Constantin Brăila.29.587 Brăila.Manea Brăila.200LEI 29.Dorobanţi.nr.sc.1.str.sc.31 Brăila.760LEI 15.str.blA1.579.Alexandrina Vechi Dulman N.Mihai Bravu nr.920LEI 64.Tudor Vladimirescu.Vasile Donose C.A.Hipodrom.8 Brăila.Ecaterina Teodoroiu.str.840LEI 27.nr.Abatorului.000LEI 4.Roşiori.306.ap.108.Constantin -Grigore Brăila.434 Brăila.29.15 Brăila.Nicolae Dr?gulin T.534.565.K.5.sat Scor?aru Drogeanu R.923.nr.4.64.str.667.nr.str.Florentin Brăila.490LEI 79.5.3.116.2. Dr?gu? S.ap.Niţă Dragomir Gh.Leonard Dobric? I.1.Adriana Nicoleta Dragomir N.Rândunicii.et.Angela Brăila.Dumitrel Brăila.str.Ghioceilor.sc.1.bld.nr.et.3.2.et.935.48 Brăila.Georgeta Brăila.43.str.sc.520LEI 28.Gane Dogaru I.512.ap.3.bl.ap.065.128 Brăila str.28.200LEI 60.965.et.sc.456.8.160LEI 57.com.nr.674.9 Brăila.497.sc.AG.624.600LEI Brăila.Eugen Dr?ghici P.1.246.523.ap.Radu Negru str.4.ap.sc .sc.A61.A51.6 Martie nr 29 bis Brăila.str.Filofteia Dragoş T.Ionel Dobre C.bl.528.bl.583.nr.Sofia Dobre T.400LEI 28.P3.1.str.600LEI 30.7 Dumitrescu O.400LEI 38.40 Brăila.7.sc.str.Ion Brăila.28 Brăila.920LEI 4.A10.086.2.Popovici.2.str.25.sc.str.Tudor Vladimirescu Brăila.

8.A49.ap.calea Călăraşilor.558.186.5 Brăila.str.593.Ghioceilor.882.str.str. nr.800LEI 14.68 Brăila.Mihaela.262.str.400LEI 6.600LEI 47.bl.Stelu?a Eftimie Gh.str.240LEI 731.bl.271.ap.Rahova.Niculina Economu G.Tudori?a Epure S.2.223.Octav Doicescu.nr.nr.19 Brăila.B.5.120LEI 6.Hipodrom.B.ap.str.Steliana Ene C.740.Aneta Efteme I.bl.080LEI 39.et.Ana Maria Dumitru N.bl.nr.nr.A13.Givi?ei.1.20.5.A27.C1.bl.600LEI 7.str.20 Brăila.str.202 Brăila. et.str.800LEI 105.Borze?ti.5 Brăila.Mariana Enache G.Daniel Efteme I.10.Vasile Eftimie G.sc.F5.2.Marinel Epure I.36 Brăila.1.Simion B?rnu?iu.A.str.Mariana Mirela Efteme M.34 Brăila.3.1.1.str.320LEI 10.200LEI 31.148.000LEI 34.323.Milcov.Timi?.720LEI 31.11.Givi?ei.ap.nr.str.nr.sc.ET.202 Brăila.47.bl.bl.800LEI 26.str.B.480LEI 3.14.Niculai Dumitru P.str.583.Roşiori.str.Ion En?chescu V.7 Brăila.Elena Brăila.000LEI 3.et.Givi?ei.Liliana Eni?or I.str.bl.724.47 Brăila.19 Brăila.B5.A.nr.D4.ap.bld.Ion(decedat) Du?u R.974.str.ap.Viziru 3.007.Carmen Enea T.27.840LEI 29.2.5.680LEI 518.ap.str.361 Brăila.571.600LEI 96.2 4.22 Brăila.701.ap.25.Givi?ei.Dumitru Durbac? I.nr.63.6 Brăila.227.nr.2.Gabriela Efrosi I.D2.nr.bl.bl.Timi?.nr.47.Agricultori nr.sc.sc.str.Nicu Durbac? U.1.ap.bl.Viziru 1.nr.296.656.3.str.3.SC.63.750LEI 28.Jeana Eni?or V.nr.H.35.45 Brăila.ap.744.17 Brăila.Rahova.55 Brăila.Toma Enache I.Cocorilor.nr.bl.ale.674.et.str.nr.760LEI 157.Claudia F?g?r??anu N.nr.sc.Dobric? Ene G.bl.138 Brăila.Gheorghe Cristian Erencev P.bl.str.4.nr.ap.sc.str.calea Călăraşilor.str.384 Brăila.740.sc.560LEI 7.2bis.Octavian Dumitru G.sc.111.G-ral Eremia Grigorescu.3.str.Galaţi nr.ale.A53.bl.63.Valeriu(decedat) Eni?or M.Grigore Eremia A.B18.760LEI 4.120LEI 2.bld.str.148.116.nr.str.nr.AP.842.8 Brăila.48 Brăila.ap.sc.200LEI 20.Ilie Efteme N.Tineretului.Ionel Dumitru R.Şerban Ene M.000LEI 59.com Sili?tea sat Muchea Brăila.922.G-ral Eremia Grigorescu.Ştefan Cel Mare .914.3.093.nr.000LEI 19.ap.19 Brăila.ap.352.Mi?a Dunose P.aleea Cocorilor.57 Brăila.520LEI 33.2.str.nr.34 Brăila.nr.Constantin Nottara.?colilor .nr.B11.ap.sc.3 Brăila.200LEI 106 .35.bl.nr.2.440LEI 3.4.D?nu? Enache I.41 Brăila.1.55 Brăila.bl.?colilor .sc.ap.9 Brăila.Dej .1.1.17 Brăila.com Sili?tea sat Muchea Brăila.935.288.000LEI 40.5.sc.Dumbrava Ro?ie nr.Ştefan Cel Mare .Sorin -Florin Economu I.000LEI 61.Aurel F?rca? V.str.nr.bl.290 Brăila.Milcov.4.Dumitrescu V.16.1.Dobre Enache D.bl.104 Brăila.7.Rada Ene V.000LEI 46.880LEI 5.Petre Enache D.949.000LEI 25.bl.7.1bl.360LEI 15.ap.Marcel Enache T.sc.et.nr.Dumbrava Ro?ie nr.ap.et.1.C1. 64 Brăila.47 Brăila.calea Călăraşilor.57 Brăila.874.200LEI 35.F5.nr.ap.223.040LEI 30.sc.B5.bl.760LEI 35.Independenţei.Independenţei.250LEI 161.nr.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.str.16.Relu Eni?or I.sc.722.sc.B.320LEI 6.19 Brăila.sc.600LEI 38.str.str.215.Petroli?tilor. Marian Eftimie I.387.709.et.bl.Grafina Echimescu I.nr.040LEI 8.223.4 Brăila.678.463.Roşiori.Ghioceilor.Roşiori.48 Brăila.20 Brăila.135.243.nr.ap.ap.et.Gabriel Eremia P.300LEI 21.bl.sc.520LEI 22.188 Brăila.32 Brăila.560LEI 16.2.sc.ap.Ştefan Dumitru I.nr.ap.str.str.

sc.16 Brăila.640LEI 44.Lenu?a G?geanu G.str.300LEI 4.str.640LEI 23.sc.Rone Gheorghe I.647.4.Ion Fekete A.29 Brăila.3.sc.ap.2.733.Radu Fr??il? E.calea Galaţi.1.et.nr.64 Brăila.Călăraşilor.586.str.1.A.str.Marioara Frone A.al.H2.2.5.100LEI 3.2.Micşunelelor.8 Brăila.nr.nr.sc.Georgia Fusaru I.Iordan Gheorghi?? G.Cornel Finc V.66 Brăila.2.bl.372.8.118 Brăila. nr.nr.H6.55 Brăila.000LEI 7.ap.2.1.Georgeta For?u V.7 Brăila.Comisia Central?.1Decembrie1918.1.Gabriel Aurelian Fr??il? D.et.str. bl.4.et.160LEI 11.102.040LEI 36.sc.ap.ap.Plevnei.bloc C2.459.Ionel.str.str.637.D1.000LEI 31.C.Vasile Flueraru G.sc.616.2.Industriei.910.37.5.Stelian Gheoca M.sc.Radu Geant? A.2.941.29.ap.Stoiana Gheorghe C.2.593.3.5.078.nr.nr.206.str.640LEI 44.ap.960LEI 39.ap.10 Brăila.323.ap.ap.040LEI 2.Daniel Gheorghe N.bl.54.nr.ap.186.bl.D.str.2.sc.C.Amurgului.800LEI 28.bl.000LEI 34.000LEI 115.116.966.600LEI 5.et.000LEI 58.7 Brăila.sc.4 Brăila.4.?colilor.str.300LEI 217.et.340LEI 120.1Decembrie1918.312.560LEI 8.A4bis.sc.Obor.2.sc.AC2.1.str.ap.str.Hipodrom.2.1.bl.Bela Filote T.Costel Gavriliuc M.E1.bl.str.988.800LEI 4.17 nr.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.Gheorghe Gheorghe S.280LEI 92.96.12.nr.2.370 Brăila.str.Maria Gheorghe G.360LEI 4.81 Tulcea.000LEI 145.C.1.bl.Rozalia Fekete B.333.022.ap.ap.6.bl.bl1.Pompiliu Gheorghe S.280LEI 8.Călăraşilor.ap.90 Brăila.Independenţei .bl.055.et.ap.000LEI 3.Plevnei nr.nr.10 Brăila.14 Brăila.2.str.7.28 Brăila.?colilor.et.000LEI 140.920LEI 39.1.Camelia Georgescu C.159 Brăila.sc.4.Ştefan Gheorghe S.4.et.Tudori?a Gheorghe A.160 Brăila.Soarelui.3.1.2.1.str.Gu?a(decedata) G?geanu I.080LEI 34.812.35.413.64 Brăila.nr.1.ap.?colilor.nr.Ioana Florea C.409.120LEI 52.bl D8.nr.4.nr.40.62.calea Galaţi nr.sat Hanu Conache Brăila.18 Brăila.18 Vrancea.2.1.135.Stelu?a Gavrilă V.nr.ap.G1.sc.520LEI 7.sc.4.calea Călăraşilor.nr.957.Cinematografului.str.ap.str.160LEI 47.sc.53.et.E1.bl.bl.Horia F?sie R.3.080LEI 72.bl.Foc?ani.37 Brăila.66 Brăila.ap.ap.240LEI 11.1.sc.Stoica G?lbina? S.sc.323.ap.14 Brăila.Hipodrom.Independenţei .ap.bl B.sc.str.nr.sc.et.Nicoleta.1.200LEI 9.ap.Iancu Gabrovschi I.bl.F?sie R.str.13 Brăila.ap.816.ap.sc.Nottara.ap.str.Gabriela Frîngu V.Ghioceilor.Marieta Gagu I.129.Piet??ii.str.str.Ioana Fortu I.nr.sc.052.Obor.str.B.et.AG1.1.571.540LEI 53.str.ap.760LEI 119.ap.118 20.771.Georgeta Gheorghe C.ap.2 bis.et.500.Trandafirilor.Ion Gheorghe D. bl.bl.sc.bl.bl.str.et4.Hipodrom.sc.Zenobia Brăila.calea Galaţi nr.1 Brăila.sc.1.339.560LEI 25.472.nr.George Enescu nr.ap.bl.Vidin bl.193.1.A.sc.640LEI 10.nr.2.str.ap.bl.27 Brăila. Roşiorilor.288.sc.aleea Margaretelor.5.Smîrdan.Tineretului .Elisabeta Florias H.str.Marian Ghel? M.al.337.ap.87 Brăila.960LEI 136.880LEI 21.sc.ap21 Brăila.47 Brăila.bl.198.Niţă Gu?oi I.927.Marian Galaction Viorica Garbacev P.4.120LEI 7.129.6 Brăila.1.200LEI 3.2.040LEI 11.bloc E.B9 bis.Br? tianu.AC2.sc.str.et.et.7.sc.A.2.I3.bl.nr.Ion Gagu S.sc.1.3.2.351.G3.65 Brăila.972.2.140.D.sc.bl.217.I.32.6 Brăila.bl1.nr.bl.Stelu?a Gheorghi?? G.sc.sc.098.4 Brăila.10.580.11.str.017.str.et.bl.bl.nr.200LEI 11.blAB1.47.15.Corneliu Fornea S.Vasilica Gheorghe St.A58.bl.1.960LEI Brăila.Maria Gavrilă S.sc.11 Brăila.ap.480LEI 21.nr.et.807.ap.3 107 .nr.Oborului.Cuza nr.Oborului.sc.208.al.ap.5.A14.9 Galaţi.837.3.bl.600LEI 23.53 Brăila.15.

B.11.600LEI 29.et.ap.et.15 Brăila.bl.str.706.13 Brăila.Călăraşilor.20 B .sc.26 29.Ioana Gheorghiu A.Dumitra Grosu M.5.Vlad Grosu-Bodosca V.Ghi?? Grosu G.2.4.385.et.640LEI 15.str.sc.nr.ap.bl.ap.G-ral Eremia Grigorescu.Hipodrom.et.280LEI 35.8.A56bis.et.2.Anica Ghe?u P.G-ral Eremia Grigorescu.bl42 bis ap 7 Brăila.bl.ap.Marian Ghe?u N.com Chiscani Brăila.32 Ialomi?a.str.558.36.160LEI 12.sc.Eugeniu Gherghiceanu T.863.890.Cornel Ghiga I.3.bl.Vasilica Golog?neanu N.4.227.Viorel Ghica D.Viziru 1.sc.str.Georgeta Ghido S.588.17.sc.1.sc.str.3.400LEI 29.348.600LEI 2.16.nr.Poet Gr.et.ap.53 Brăila.2.str.Mitu Ghiorman M.nr.sc.str.bl.bl.32 Brăila.sc.str.674.000LEI 15. Brăila .320LEI 15.str.ap.360.Dumitru Gîlceava D.str.331.nr.Virgil Grosu M.str.Maria Giurgiu I.246 Brăila.nr.sc.120LEI 27.160LEI 34.ap.ap.nr.Independenţei .446.Dorobanţilor.I 2 .Marcela Tincu?a Greb?nu? M.300LEI 24.G-ral Eremia Grigorescu.Gheorghe Giurgea I.str.Popovici.bl.sc.386.5.B.ap.3.22 Brăila.sc.Ghioceilor.480LEI 5.Micşunelelor.055.str.ap.8.et.A.069.nr.ap.sc.66 Brăila.Gheorghi?? I.I.282 Brăila.000LEI 32.1.str.Ion Vodă Cel Cumplit.31.Victoriei.sc.Dumitru Grigore S.000LEI 46.Mihai Bravu.str.162.225.593.8.Roşiorilor.8.4.str.sc.56.667.17.nr.913.23.84 Brăila.920LEI 88.A56.nr.60 Brăila.4.B1.017.B.5A.str.84 Brăila.041.ap.084.bl.et.ap.174.640LEI 12.41 Brăila.3.str.nr.24 Brăila.str.sc.ap.22 Brăila.1.60 Brăila.bl.Maria Gur?u N.000LEI 43.35 Brăila.bld.560LEI 85.nr.ap.808.440.Mihail Kog?lniceanu.ap.sc.400LEI 66.640LEI 118.400LEI 29.bl.40.Roşiorilor.5 Brăila.str.4.1.Paul Grigore M.12 Brăila.25.ap.22 Brăila.bl.et.610LEI 33.str.25 Brăila.5 Brăila.C.000LEI 17.2.bl.70 Brăila.Gica Ghioca I.str.aleea ?tiin?ei nr 1.10.ap.sc.7 Brăila.Abatorului nr.nr.160LEI 31.Niculina-Coralia Gorgan T.Maria Gur?u S.Gina.AD2.Rândunicii nr.120LEI 4.bl 37 sc.1.sc.000LEI 48.Costică Gur?u S.300LEI 30.ap 24 Brăila.56 Brăila .George Co?buc nr.sc.600LEI 20.Maria Gorgan N.8.str.292.3.ap.B.1.892.bl.ap.Independenţei .ap.sc.nr.bl.264.et.bl.bl 21 .297.215 Brăila.1 Brăila.Micşunelelor.str.Plantelor.1.str.sc.Hipodrom.A22.60 Brăila.Călăraşilor.str.nr.nr.560LEI 34.560LEI 10.2.bl.24.bl.Rubinelor.800LEI 10.Antoneta Grozea P.27 nr.Eugenia Grecu I.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.683.415 Brăila.G3.55 Brăila. Brăila.Dumitra (decedat?) Gur?u R.str.nr.sc.Erou C.26 Brăila.bl.sc.Georgeta Grigora? M.800LEI 8.800LEI 55.bl.465.nr.020.1.et.67.5.30.ap.1.11.nr.bl.10.str.3.bl.041.bl.bl.nr.Lucica Golea V.041.str.B.Călăraşilor.2.Independenţei .ap.800LEI 93.Dorobanţilor. Alexandrescu.1.744.4.200.ap.Oborului.nr.nr.nr.1.Şerban Goleanu D.ap.8.3.Călăraşilor.str.Oborului.360LEI 17.L2.nr.360LEI 24.020.Virgiliu.sc.Jana(Dimache) Ghilin?? I.Industriei.str.L2.ap.sc.sc.Marius Gur?u E.ap.8.B5.640LEI 24.Silistraru Brăila.et.600LEI 66.Victoriei.ap.63 Brăila.1.str.bld.000LEI 20.2.2.sc.nr.str.ap.1.str.sc.Victoriei.160LEI 1.Deva.Georgeta Gur?larg? Gh.174.str.A1.Independenţei .36.350.7.2.bl.ap.str.Florian Gheorghiu V.000LEI 20.Oborului.240LEI 21.A1.Constantin Ghe?u P.1.Geta Ghe?u I.1.A23.str.1 Brăila.bl.600LEI 108 .11 .ap.str.86 Brăila.com Traian.Didina Gorgan G.2.282 Brăila.ap.nr.558.nr.1.bl.685.757.Grivi?a.bl.Sica Gl?van A.744.Daniela Ghi?? U.str.bl.1.Mihail Kog?lniceanu.Celulozei.663.600LEI 72.34 Brăila.348.4.bl.840LEI 19.B4.736.et. Brăila.sc.et.bl.Gheorghe Brăila.sc.Iulia -Mariana Ghi?? N.1.3.73 Brăila.Lucian Ioan Giurgiu N.

Stan Iconaru I.str.nr.2 Brăila.2.bl.ap.2.067.Comuna din Paris nr.2.str.ap.str.str.6.71 Brăila.Margareta Harnagea I.N4.Carmen Hianu V.nr.33 Brăila.186.Octavian Alin Ilie G.Eugenia Ion C.87 Brăila.Tinca Iancu I.400LEI 35.1.15 Brăila.sc.Simion B?rnu?iu.sc.sc.1.bl.81 Br?il.470LEI 68.260.400LEI 6.140LEI 16.52.ap.15 Brăila.A27.984.25 Brăila.sc.800LEI 141.1 Brăila.906.20 Brăila.34 Brăila.A2.nr.ap.440LEI 1.bl.Ilinca Ifrim N.078.str.nr.R1.bl.et.et.bl.000LEI 32.Tudor Vladimirescu Brăila.000LEI 4.4. str.325.3.30 Brăila.61 Brăila.2 Brăila.96.600LEI 5.Gur?u V.ap.800LEI 7.et.str.20 Brăila.blG9.Mariana Iconaru M.860.200LEI 20.800LEI 72.Grigore(decedat) Gurgu I.str.840LEI 14.str.440LEI 82.200LEI 44.300LEI 72.550.34 Brăila.280LEI 16.nr.A55.520.Zambilelor.aleea Margaretelornr.bl.Viorel Ilie I.2.Sulina nr.Florea Brăila.218.bl.bld.nr.str.Victoriei.800LEI 49.nr.27 Brăila.Constantin Ilie A.3A.082.180.ap.Eufrosina(decedata) Iancu D.3.000LEI 61.496.120LEI 1.sc.768.Calea Galaţi.000LEI 357.2.3.Eugenia Gurgu G.ap.Ecaterina Iancu G.Ana Ip?tescu nr.bl.980.4.225.2.760.ap.sc.49 Brăila.Marius-Cătălin Ifrim G.34 Brăila.Oborului.800LEI 10.40.360LEI 23.Industriei.659.Rada Ion C.bl.512.8.sc.Milcov.260.str.Vasile Iliescu M.nr.sc.40.223.nr.sc.B3..Dumitru Iancu S.nr.ap.Oborului.sc.2.000LEI 33.ap.373.et.28.Maria Iancu Gh.nr.D2.sc.sc.nr.376.25bis.sc.3.7.Dorobanţilor.469.Dorobanţilor.653.?colilor.str.2.Eugenia Gurgu A.bl.32 Brăila.sc.Daniela Horne? D.560LEI 8.Daciei.Fani Huiu Gh.bl.11 iunie sc.194.nr.Vasile Iconaru S.2.77 Brăila.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.Matilda Iacob C.bl.Şerbana Iconaru T.et.Progresului.et.8.3. nr.bld.Ion Horne? V.E.sc.2.112 Brăila.200LEI 12.000LEI 138.str.2 Brăila.608.48.bld.2.27.str.O5.300LEI 35.bl.V1.49 Brăila.059.AB1.320LEI 5.73 Brăila.sc.bl.sc.bl.ap.Marius Ichim N.372.38 Brăila.544.str.560LEI 25.com.8 Brăila.V1.29 Brăila.400LEI 60.nr.Stan Horvart N.bl.str.bl.str.Clira Horne? N.2ap.nr.sc.12.400LEI 28.800LEI 109 .965.str.Sebe?ului nr.ap.Stoica Iancu M.Neculai Ichim N.120LEI 110.nr.bld.22.Hipodrom.bl.19.ap.920LEI 26.2.Daciei.nr.et.186.Dorobanţilor.1.Valerian Iulian Iaba Ghe.com.3.Sulina nr.400LEI 87.Ipote?ti.ap.27.Lina Iacob S.2.2.7.12 Brăila.et.Adriana Ignat C.Sandu Aldea nr.523.10.ap.6.G-ral Eremia Grigorescu.sc.Victoriei.bl.com.000LEI 30.str.Ipote?ti.Panait Hovart N.str.Gica Horne? N.ap.ap.35.409.Georgeta Iancu G.044.8.str.200LEI 11.976.954.2.1.000LEI 27.sc.bl.455.Gheorghe Iconaru S.bl.et.25bis.sc.bl.ap.2.157.4.str.calea Călăraşilor.Georgiu Hîrjoghi I.190.64 Brăila.et.ap.485.ap.722.ap.str.ap.bl.Viziru 1.ap.str.B.1.4.et.G-ral Eremia Grigorescu.560LEI 7.Marius -Constantin Horne? N.200.Comuna din Paris nr.667.bl.Ulmu Brăila.20 5.Fr?sinica Ichim G.et.3.8.nr.ap.Ioana Hariuc D.str.bl.57 Brăila.blA1.037.3.C.nr.200LEI 12.ap.520LEI 38.3.760LEI 15.400LEI 11.400LEI 51.bl.nr.str.?colilor-Hipodrom .sc.aleea ?nv???torilor.000LEI 17.4 Brăila.77 Brăila.Mariana Huiu I.ap.str.Aurelia Hodor P.sc.3.4.800LEI 12.153.P2.200LEI 52.1.12.str.Progresului.55 Brăila.ap.967.Tufe?ti Brăila.Deltei nr.264.27 Brăila.834.143.1.7.calea Galaţi.

Călăraşilor.sc.752.Ruxandra Istrati D.Doru Jica D.ap.3.Petrana Ivanof N.B3.45 Brăila.sc.006.840LEI 103.477.4.2.nr.bl.1.ap.000LEI 60.et.Nicu?or Jantea M.bl.bl.G7.sc.600LEI 42.Marin Ion I.N2.bl.calea Galaţi.sc.33.Gherea nr.str.pia?a Hristo Botev.Hipodrom.Independenţei .C1.Mihai Bravu.nr.6.bl.N2.sc.1.674.400LEI 56.nr.372.280LEI 56.94 Brăila.nr.Independenţei .2.sc.?colilor.960LEI 44.360LEI 10.5.ap.Costică IoNiţă G.nr.1.000LEI 11.341 Brăila.22 Brăila.sc.4.11 Brăila.017.342.ap.str.bl.1.4.Neftodie Iv?nescu A.Piet??ii bl 140 ap.ap.bl.000LEI 15.B3.3.Costel Ionescu N.bl.900.Mandache Brăila.4 Brăila.bl.ap.480.60 Brăila.1Decembrie 1918.2.nr.nr.Ulmului.4.nr.Lenu?a Istrate A.bl.blD1.str.str.bl.M1.Luiza-Daniela Iosif G.600LEI 8.nr.074.et.str.bl.Marius.400LEI 19.631.376.303.967.bl.Nicu?or Jantea Z.sc.nr.760LEI 41.12 Brăila.600LEI 21.Maria Ispas M.George(decedat) Istrati G.160LEI 2.Ionel Ivan V.Ionic? Ionescu A.2.3.21.sc.Valeria Iordache F.273.000LEI 5.nr.bl.str.Viorica Iv?nescu S.ap.et.Celulozei.2.68 Brăila.str.str.387.bl.F3.599.ap.aleea Chimi?tilor.str.nr.807.83 Brăila.str.9.ap.32 Brăila.Paulica Iordache C.Mihail Jeca D.1.sc.ap.G1.1bis.4.120LEI 38.et.ap.52 Brăila.AR?AR.ap.sc.sc.ap.1.440LEI 959.ale.blC.Anton Pann.nr.1.411.67.et.nr.Anton Pann.bl.120LEI 44.Sebe?ului.str.240LEI 38.675.ap.sc.bl.str.sc.2.75 Brăila.1.Vasilichia IoNiţă M.881.nr.Domnica IoNiţă G.Călăraşilor.nr.Maria Ion G.11 Brăila.F.bl.Călăraşilor.AC3.31 Brăila.Mihai Iordache G.Milcov.bl.et.600LEI 185.str.5 Brăila.sc.nr.499.str.nr.800LEI 66.000LEI 107.3.ap.str.Aurelian Ion V.SavasTiţa Ivan V.str.24 Brăila.Angele Istrati C.str.str.3.1.8.Gheorghe IoNiţă I.1.608.et.M?rului nr.sc.Gabriela Ion M.1.593.2.ap.str.C1.Angel Isac N.Dumitra IoNiţă ?.bl.nr.str.520LEI 130.sc 3.nr.440LEI 69.5.440LEI 9.85.et.60 Brăila.280LEI 24.5 Brăila.str.ap.str.sc.480.sc.280LEI 26.181.bl.sc.et.bl.680LEI 15.1..16 Brăila.800LEI 7.ap.734.350.bl.32.16 Brăila.Mi?a IoNiţă I.sc.13.?colilor.2.2.31 Brăila.bl.32.Ionel IoNiţă I.3.A10.sc.667.082.488.bl.Nicolae Titulescu nr.1.5.sc.str.et.Alexandrina Ion M.sc.blC.et.et.14.1 Brăila.5.40.str.800LEI 70.bl.SALC?M.722.49 Brăila.Marcela IoNiţă D.Industriei.040LEI 91.361 Brăila.Piet??ii bl 140 ap.str.4.16 Brăila.Vasile Ion V.920LEI 170.Călăraşilor.040LEI 2.M1.ap.Margareta Ion T.str.7.nr.ap.869.85.520LEI 27.27 Brăila.1.Piet??ii bl 140 ap.691.Sebe?ului.nr.Cristiana Ion I.31.927.16.75 Brăila.pia?a Hristo Botev.ap.sc.067.558.Hipodrom.141.19.Marioara Ivan R.bl.37 Brăila.898.200LEI 13.bl.10 Brăila.000LEI 25.sc.1 Brăila.000LEI 110 .960LEI 102.230.4.66 Brăila.sc 3.Industriei.62 Brăila.Mircea Vodă.E2.C.calea Galaţi.2.Păun Iordache S.200LEI 2.ap.2.20.str.57 4.64.8.Gheorghi?? Jica D.10 Brăila.1Decembrie1918.10 Brăila.315.14 .440LEI 117.MESTEAC? N.Ion D.ap.925.Cocorilor.nr.2.str.Marius Iurciuc I.George Enescu.sc.sc.sc.3.ap.ap.sc.Gen.57 Brăila.49 Brăila.sc.5.Viziru 2.Oborului.861.930.Gabriela Magdalena Ion M.Hipodrom.200LEI 42.480LEI 17.ap.3.blB52.D4.10 Brăila.5 Brăila.ap.ap.D.nr.Cocorilor.sc.bl.680LEI 22.bl.bl.Stela Istodor S.B 25.217.B1bis.1.18 Brăila.str.sc.str.str.str.bl.682.bloc F3.ap.972.31 Brăila.2.ap.45 Brăila.529.Tineretului.PROGRESUL.str.str.840LEI 16.sc.760LEI 46.calea Galaţi.Anica Ivan M.ap.315.sc.720.Hipodrom.ap.5 Brăila.ap.ap.40.Sofia Despina Ion G.Celulozei nr.1.8.Praporgescu.ap.400LEI 12.sc.4.2.D.str.ale.Dumitru Iorga N.str.140.B2.bl.A10.ap.ap.M1.000LEI 579.Nicolae Iosif A.120LEI 46.10 Brăila.ap.nr.

5.nr.Ion Joi?a I.bl.794. Cuza.A.680LEI 10.920LEI 93.360LEI 11.3.I.440LEI 5.32 Brăila.bl.1.810.nr.G4.Nuf?rului nr.str.ap.nr.nr.pia?a G.str.Sorica Lefter S.589.Ileana Jug?naru G.str.nr.090LEI 5.sc.100.sc.bld.nr.Alexandrina Lep?datu A.ap.Didi Jantea T.082.39 Brăila.906.Ioana Leu C.17.A.str.15.3.400LEI 16.23.?os.22.Constan?a Lipan D.Daciei nr.sc.blA62.Constan?a Leoveanu G.065.nr.5.102 Brăila.120LEI 33.ap 63 Brăila.str.880LEI 25.calea Călăraşilor.352.Turn.sc.nr.21 Brăila.Na?ionala Veche.ap.549.aleea Inv???torilor.ap.Robertino Vasile Lapovi?? M.I.blM1.Domnica Kele? Maria Kele? V.A.Gafi?a Leu G.000LEI 5.B5.15.080LEI 105.5.Daciei nr.670LEI 6.897.str.nr.750LEI 52.3.nr250.000LEI 4.Sebe?ului.1.Simion B?rnu? iu.493.bl.200LEI 29.str.974.Paul Lep?datu R.14.1.Petrica Julescu G.039.663.Petru? Lipan A.bld.558.920LEI 27.930.AP.Simion B?rnu? iu.Vasile L?z?rescu V.nr.680LEI 27.bl 23.sc.str.Nela Constan?a.nr.760LEI 147.Sorica Lipan S.sc.str.Ion Leu V.blA4 bis.Cucului.nr.str.B7.689.bl.Vasile L?z?ric? A .000LEI 29.ap.2.et.Dumitra Lazăr I.calea Călăraşilor.nr.045.?os.5.sc 3.Independenţei.str.Hipodrom.sc.400LEI 79.26 Brăila.str.233.nr.ap.sc.190.str.3.AP.13 Brăila.041.228 Brăila.sc.Chiriţă(decedat) Leu I.Ştefan Lazea N.1.Petrica Jiva I.28 Brăila.NR.bl.ap.1.str.sc.Gheorghe Lazu I.blC.57 Brăila.Obor.2.ap.22 Brăila.str.Cucului.Octav Doicescu.1.nr.ap.Karl Marx.NR.str.372.24.Vasile L?z?rescu D.563.Costche Negruzi.600LEI 222.D1.716.305.nr.52 Brăila.15 Brăila.Marioara Jug?naru P.Roşiori nr.Duplex.000LEI Brăila.et.A27.29 Brăila.bl 23.Cicilia Leonte G.000LEI 5.aleea Almajului.500LEI 10.bl.nr250.000LEI 1.Obor.45 Brăila.Turn.440LEI 8.Daniel Jug?naru P.000LEI 3.29 Brăila.733.Karl Marx.Na?ionala Veche.33 Brăila.bl.600LEI 25.440LEI 65.5 Brăila.ap 63 Brăila.Liviea Veta Lifei C.Aurica Leu M.8 Brăila.Olga Leovaridis G.5.920LEI 30.280LEI 36.400LEI 19.nr.bld.228 Brăila.2.223.nr.aleea Amurgului.280LEI 20.4.bld.479.3.060LEI 31.96 15.blA4 111 .bl.sc.080LEI 13.Mircea celB? trîn.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.8 Brăila.288.bl.bl.Nicolae Lifei M.29 Brăila.Marin Leca M.223.172.000LEI 13.str.760LEI 20.604.16 Brăila.Anica L?z?rescu V.5.Independenţei.str.nr.965.21 Brăila.348.Comunarzi nr.blA29.ap.382.nr.ap.et.40 Brăila.nr.26 Brăila.ap.1.29 Brăila.744.blO.Comunarzi.str.A27.Costche Negruzi.Melania Julescu N.Toader Jug?naru N.1.SC.2.str.Jipa N.228 Brăila.22.B21.760LEI 6.sc.Dimitrie Cantemir.Soarelui.bl.400LEI 28.43 Brăila.Anica Jug?naru I.Obor. Cuza.bl.900LEI 15.240LEI 433.96 Brăila.str.323.ap.Ion Jug?naru Ghe.200LEI 52.579.280LEI 4.Suzana Jug?naru I.Paraschiva Lazăr S.?colilor.Enescu.nr.sc.3.ap.bl.Mihai Lipan M.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.37 Brăila.200LEI 29.str.1.520LEI 4.2.Florin Lazăr I.480LEI 23.082.864.771.Elena Lipan M.Enache Leu M.sc.A10.ap.090.str.ap.160LEI 62.917.520LEI 85.186.Mangalia.9 Brăila.ap.033.1.004.ap.Mihai Bravu .2.711.sc.

ap.bl.14.515.3.str.D.19.000LEI 1.5.080LEI 15.ap.calea Galaţi.653.Viziru 3.855.sc.10 Brăila.616.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.V?c?rescu.sc.str.4.nr 80.3.1.ap.pia?a Halelor.sc.Ana Marchidan T.35 Brăila.Brazdei nr 57 Brăila.calea Călăraşilor.040LEI 15.Aurelia Litau H.840LEI 24.Aurora.839.bl.8.860.4.37.Citadelei.ap.str.str.sc.sc.nr53.Nuf?rului nr.et.542.2.str.AG6.760LEI 23.Ion Lulea A.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Viziru 1.12 Brăila.Neaga Mailat S.28 Brăila.49 Brăila.140 ap.ap.7.nr.7.38 Brăila.Metalurgiei.ap.275 Brăila.bl.16 Brăila.640LEI 422.ap.nr.760LEI 21.000LEI 1.422.600LEI 23.sc.str.nr.640LEI 9.bl.Iftoria Manea D.Maria Manea G.ap.883.240LEI 3.nr.2.str.2 Brăila.Cetăţii nr.bl.9 Brăila.1.str.Vasilica Lungu C.Vasile Lungoci A.Pandurilor nr.Lipan T.Hipodrom.6.ap.str.Anton Pann.sc.nr.15 Brăila.140.000LEI 46.Neculai Loghin Gr.25bis.C.61 Brăila.920.320LEI 11.65 Brăila.634.600LEI 60.sc.544.str.041.240LEI 15.40.6.sc.35 5.bl.ap.bl.900LEI 6.nr.str.337.2.43 Brăila.E .252.409.sc.082.sc.nr56.3.560LEI 11.ap.sc.sc.1.Dorobanţi.326.nr.str.sc.Iuliana Manole I. Brăila.Inv???torilor.str.11.366.Virginia Lupu V.Daniela Manole G.11.blAF3.4.596.sc.7.29 Brăila.A.508.505.3.037.ap.8.sc.nr.500LEI 4.str.bl.bl.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.E .794.385.2.Cristina Manea I.600LEI 10.bl.str.200LEI 41.34 Brăila.237.12.400LEI 3.str.706.65 Brăila.3.nr.Păuna bis.Gheorghe Macoviciuc S.Iordache Lup?a D.C.Nicu Lungu E.bl.A.339.54 Brăila.blG5.67 Brăila.Stelu?a Lisnic I.155 Brăila.et.Eugen Lipan V.000LEI 10.ap.ap.050.63.Angelin Manole S.Dorobanţilor.119 Brăila.Maria Matilda Lungu S.800LEI 68.Vasile Lupu.Marin Manea P.40.S.B.Daniela Manolache M.100 Brăila.840LEI 19.Oborului.520LEI 12.400LEI 5.160LEI 13.Petrica.ap.Hipodrom.Constan?a Lungu S.35 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu nr.544.372.Vasile Manea A.83 Brăila.21 Brăila.Florentina Muşat T.AD3.ap.275 Brăila.Ion Lungu G.sc.Viziru 3.ap.B.Oborului.Eugenia Lipan V.O1.str.Roşiori.Marioara Lupa?cu C.str.str.892.623.str.ap.31.str.Anton Pann.ap.3.str.Lotrului nr.ap.1.nr.str.37.G-ral Eremia Grigorescu nr.str.str.800LEI 635.244.sc.ap.Ianca.sc.aleea Margaretelor.200LEI 2.500LEI 8.sc.nr.bl.ap.G-ral Eremia Grigorescu nr.nr.67 Brăila.Buzăului.Petrica(decedat?) Manea V.760LEI 87.400LEI 17.str.160LEI 12.Dorobanţi.488.nr.Piet??ii.bl.B17.ap.800LEI 21.blC.704.et.000LEI 22.37 Brăila.C1.440LEI 115.bl.nr.bl.?colilor.48 Brăila.45 Brăila.str.332.et.5.ap.485.str.600LEI 29.bl.sc.2.sc.Antoneta Mailat S.str.Rada Lup??tean Barf? I.str.640LEI 5.str.bl.Valeria Manea D.bl.str.nr.2.ap.869.27.Daniela-Marinela Manea V.nr.Marian Manolache I.str.26 Brăila.nr.Ion Litan H.et.446.5 Brăila.120 Brăila.Prim?verii.297.bl.538.960LEI 61.Ardeal.Ion Lupu N.bl.21 Brăila.Alexandru Lup?? I.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.760LEI 3.B5.600LEI 8.sc.260LEI 112 .Macarenco nr.4.Georgel Manta G.56 Brăila.bl.794.19 Brăila.bl.7 Brăila.1.B2.20 Brăila.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.5.410 Brăila.C4.M?rului nr.ap.4.640LEI 3.V?c?rescu.000LEI 51.558.023.920LEI 9.Ion Manole G.37 Brăila.33 Brăila.A8.nr3.280LEI 34.1.Georgeta Manolache C.str.str.Oborului.str.169.Ioan Lulea A.Maria Lupu A.C1.

Obor.123.29 Melnecenco N.6.nr 35.str.bl.2.A13.470LEI 35.Geta Brăila.8.bl.25bis.840LEI 68.3.370LEI 15.200LEI 28.560LEI 78.372.Ştefan Brad.800LEI 10.7 M?rgineanu M.1.600LEI 113 .30.Calu?ei.ap 7 M?rg?rit V.Milcov.str.ap.Stoica(decedat) Brăila.calea Galaţi.3.183.ap.ap.et.5.Cocorilor.1.bl.str.Elisabeta Brăila.sc.66 Milea I.Viorel Brăila.nr.sc.45 Mihai I.B5.Ghioceilor.040LEI 6.348.str.sc.Liviu -Cătălin Brăila.bl.325.nr.39 Marchid?nescu N.sc.440 Marinescu Gh.1.bl.632.sc.bl.Gr.720LEI 71.bl.et.blE1.838.ap.nr.str.ap.000LEI 82.nr.str.sc.Dumitru Marin C.sc 1.22.71 Mihalcea P.880LEI 23.3.348.920LEI 20.ap 57 Mih?ilescu C.D3.2.3.000LEI 130.Hipodrom blC7.com Chişcani Milea G.422.Rahovei nr 34 Matei M.nr.ap.G7.840LEI 62.sc.3.str.4.ale.nr.2.ap.180LEI 15.200LEI 10.calea Galaţi.800LEI 18.sc.Anişoara Brăila.39 Matei P.str.600LEI 18.str.bl L3.calea Galaţi.413.Nicolae Brăila.2.Paraschiva Brăila.Gheorghe Brăila.64 MeiRoşu ?t.ap.str.Ghioceilor.Ion Brăila.Eugenia Brăila.str.1.Janeta Brăila.400LEI 18.2.sc.980.sc 2.Alexandrescu .000LEI 83.bl.bl.str.blStejar.842.sc.sc.nr.372.812.240LEI 2.sc.sc.32.Aneta Brăila.678.000LEI 16.18.c1.bl.str.2.bl.52 Mircea C Ştefan Brăila.ap.2.4.sc.bl.ap.3.sc.074.455.nr.sc.774.Florentin Brăila.ap.1.ap.Soarelui.52 Mircea I.491.Viziru 3.bl.Hipodrom.ap.Almajului.200LEI 16.897.8.000LEI 18.Ghioceilor.67 Mihăilă S.et.ale.nr.Daniel -Emilian Brăila.48 Milea D.bl.Marcelica Brăila.Siret.blS1.M.920.Florina Brăila.ap.Adriana Marinescu I.380LEI 39.bl.ap.nr.244.str.46.Ioana Brăila.str.sc.C.SC.str.Petric? Ştefan Brăila.str.4.nr.B1.1.Dumitra Brăila.254.Ştefana Brăila.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.et.Aurelia Brăila.C.520LEI 28.Lenu?a M?n?ila A.1.Vasile M?rg?rit I.str.Tudori?a Brăila.002.225.ap.calea Galaţi.500LEI 121.7 M?rg?rit.291 Mihai P.nr.sc.98 Mihai S.542.D4.217.bl.sc.bl.Eroilor nr 2.bl.sc.Piet??ii nr.bl ICSIM.480LEI 81.ap.Tudor Andrei Brăila.B3.H3.str.1.555.sc.com.818.Vasilica Brăila.4.3.000LEI 34.720LEI 10.080LEI 45.Nicu Brăila.Independenţei bl.308.595.Dorobanţilor.Industriei.bl.440LEI 17.4.Industriei.973.260LEI 25.32.str.nr.Independenţei nr.6 Mardale C.1.Marcela Brăila.272.str.39 Marcu I.22 Mardale D.nr.3bl.Oborului.Mariana Brăila.ap.4 Micu ?t.25 Mircea D.sc.25 56.ap.4.203.ap.P2.A58.1 Mihalache N.520LEI 41.480LEI 38.1.ap.18 Militaru I.98 Mihai Ghe.11 Brăila.613.6.Humule?ti.1.000LEI 77.18.ap.blS1.G2.25 Mihalache M.321.et.ap.2.26 M?crineanu S.976.Mircea Brăila.nr.Petcu Brăila.523.2.M1.ap.bl.sc.2.268.str.sc.400LEI 34.nr 26 Melinte I.Siret.Soarelui.ap.A31.1.sc.ap232 Mazâlu I.str.ap.23 Marin N.calea Călăraşilor.722.Almajului.Georgeta Brăila.ap.Marchid?nescu C.400LEI 68.Tichile?ti Mihalache N.59 Mare? Gh.Constantin Brăila.et.560LEI 14.559.1 Mihai E.ap.Albinei nr.L1.AG2.ap.Maria Brăila.523.bl.Gra?iela Mirela Mircea C.str.bl.360LEI 1.LiviuBrăila.1.Viorica Brăila.859.3.160 Marin D.Celulozei.583.6 Mihai St.698.2.28 Menu I.1.4.057.Iancu Brăila.2.670LEI 60.ap.sc.nr.str.1.str.et.Brigitta Bucureşti.A.751.Alexandru.160LEI 61.str.200LEI 17.Ştefan cel Mare nr.str.882.Oana Camelia Brăila.et.320LEI 89.2.760LEI 31.nr.str.ap.str.sc.calea Galaţi.Debre?in.4.298.bl.157.str.880LEI 7.bl.1.600LEI 36.280LEI 217.Dorobanţilor.Ene Brăila.877.bl.9 Mazuru F.12 Marica M.et.122.Sebe?ului.16.2.Ion Ionescu de la Mihalache V.60 Brăila.bl.ap.Hipodrom.040LEI 52.Petre Brăila.str.nr.Vasile Brăila.

6 Brăila.542.22 Brăila.bl.Sebe?ului.H3.bl.3.Albinei.216.Tufe?ti Brăila.Plevna.669.bl.Silviu Moisescu D.504.sc.Angela Mocanu I.sc.1.760LEI 7.18 Brăila.ap.str.459.978.005.nr.920LEI 20.G-ral Eremia Grigorescu nr.bl.sc.Emil Moise T.25 Brăila.sc.bl.ap.A27.bl.240LEI 9.133.B.711.9.G2.2D.B1.Progresului.2.AF3.1Decembrie 1918.str.str.974.bl.35.Aurelia Moisoiu C.Lenu?a Moise I.1.bl.str.nr.22 Brăila.348.Plevna.3.470.3.str.ap.1.Viziru 1.Sebe?ului.ap.650LEI 74.nr.sc.A13.sc.sc.bl.280LEI 44.440LEI 4.sc.6 Brăila.1.100LEI 26.84 Brăila.et.nr.Florin Mitache I.str.Victoriei.1.sc.str.ap.Hipodrom.320LEI 8.bl.Violeta Mocanu Z.30 Ialomi?a.Maria Moldovan C.960LEI 403.600LEI 56.Sandu Mogoş T.Ştefan cel Mare.str.33 Brăila.29 Brăila.sc.320LEI 24.nr.Dorobanţilor.str.George Co?buc .Claudiu.B1.ap21 Brăila.B2.18 Brăila.et.Dorobanţilor.ap.6 Brăila.4.Cristache Mogoş I.str.44 Brăila.Ionel Moise A.nr.bld.850LEI 4.sc.ap.488.Sebe?ului.1.2.1.3.144.sc.Marian Moise T.Nada Florilor.et.sc.ap.bld.A8.bl.ap.bld.760LEI 24.2.sc.bl.2.713.et.sc.Anton Pann.ap.841.str.000LEI 38.373.C.626.str.ap.bl.31.ap.et.str.84 Brăila.bl.Tudori?a Mogoş S.bl.1.Dorobanţilor.nr.ap.Ştefana Moc?Niţă M.1Decembrie1918.ap.352.sc.bl.str.ap.et.400LEI 3.4.ap.600LEI 93.Vasilca Mogoş D .A8.ap.Carmen Moise C.Georgeta Moldoveanu D.bl.340LEI 21.6 Brăila.209.4.Fănica Modoran S.Ioan Mocanu N.Ion Mocanu V.ap.37 Brăila.nr.A1.148.1.bl.4.A5.str.str.200LEI 2.B7.ap.ap.440LEI 28.str.A1.et.B.800LEI 14.nr.3.D3.385.200LEI 13.ap.str.ap.Nae Nelu Moisescu I.bl.ap.ap.3.sc.str.1.calea Călăraşilor.nr.Bra?oveni.nr.aleea Cinematografului.nr 31.Voica Miu R.6 Brăila.bl.Plevna.720LEI 81.Gheorghe Miu N.et.065.20 Brăila.239 114 .aleea Trandafirilor.483.560LEI 61.calea Călăraşilor.str.bld.14.57 Brăila.000LEI 5.Albinei.nr.2 Brăila.B.bl.Apostol Moldoveanu D.Mircioiu S.1.et.str.116.779.bl.72 Brăila.Romeo.B.59.489.nr.800LEI 72.1Decembrie 1918.393.Iulian Mocanu I.Adriana Mirea G.90 Brăila.12.et.A1.Panait (decedat) Mocanu N.bl.200LEI 25.nr.305.str.215.str.ap21 Brăila.560LEI 4.nr.Vasile Mocanu M.com.sc.297.930.210LEI 41.sc.84 Brăila.B.bl.Alexandrina Mirea G.29 Brăila.Hipodrom.nr.400LEI 52.155 Brăila.560LEI 4.Virgil Mocanu Gh.Hipodrom.ap.3A.nr.19 Brăila.A4.str.bl.str.sc.039.nr.2.2.2.22 Brăila.sc.Gherghina Mogoş C.nr.A5.nr.1.bl.240LEI 94.320LEI 18.1.et.str.bl.8.1.sc.032.573.200LEI 9.34.Dorobanţilor.Marioara Mocanu N.Constantin Moisiu D.92 Brăila.28 Brăila.ap.bl.2.sc.000LEI 18.Andrei Mitran M.663.159.Ecaterina Mitache N.600LEI 15.Albinei.bl.2.30 Br?il.1.620LEI Brăila.bl.4.30.1A 29.Ionel Miu G.ap.107.ap.800LEI 19.sc.148.300.ap.bl.1.A31.nr.Marin Mocanu N.str.Radu Negru.2.640LEI 47.bl.91 Buzău.nr.536.bl.nr.378.Mircea Vodă Brăila.31.Victoriei.et.Camelia Brăila.H4.Anton Pann.2.A1.2.150LEI 4.str.Ioan Moise V.Progresului.600LEI 4.5.Nicolae Moisoiu P.Aurica Miu I.ap.nr.sc.339.240LEI 18.A30.1.29 Brăila.31.B.Ghioceilor.Slobozia.38 Brăila.900LEI 9.Plevna.63.sc.2.978.51 Brăila.000LEI 11.Ioana Miron D.Marcela Mogoş G.AG1.4.7.str.674.32 Brăila.sc.str.331.5.str.Felicia Mocanu I.str.com.T1.str.14.2.1.nr.ap.S?ndica Mitrofan D.315.ap.34.A8.2.bl.bl.374.12.bl.358.800LEI 21.3.030LEI 50.A4.31.et.ap.sc.bl.1.4 Brăila.000LEI 37.sc.Vasile Mocanu T.1.Cezar Mocanu I.ap.sc.29 Brăila.ap.133.Mircea Vodă.Progresului.sc.A1.et.000LEI 33.Dorobanţilor.nr.25.bl.ap.

Oborului.nr.8pp.16 Brăila.219.000LEI 84.Elena Neac?u R.ap.7.18 Brăila.sc.nr.80.str.960LEI 39.ap.ap.446.57 Brăila.Victoriei.600LEI 74.Stan Munteanu E.bl.str.Parîngului nr.4 Brăila.3.Dorobantilor.M?rului nr 139 115 .200LEI 12.Husnie Musta?? Gh.103 Brăila.238.960LEI 5.9.400LEI 13.ap.Dorobanţilor.520LEI 24.27.5 Brăila.Petre Naum M.sc.Efrim Nazîru S.5.Anica Naidin I.sc.C4.str.nr.30.450LEI 24.sc.bl.800LEI 26.263.Ioana Mustafa A.080LEI 12.80 bis Brăila.Hipodrom.967.483.nr.ap.223 Brăila.str.Gole?ti.299.897.Sandu Moldoveanu I.3.25 78.Pann .nr.640LEI 28.bl.44 Brăila.sc.Tudor Moraru R.str.239 Brăila.400LEI 13.640LEI 22.N1.3.2.440LEI 32.nr.Catolic?.166 Brăila.ap.nr.B9.84 Brăila.000LEI 91.nr.106 Brăila.37 Brăila.Hipodrom.nr.aleea Policlinicii.767.Ion Neagu Gh.nr.765.Veronica Moldoveanu S.792.Paraschiva Muşat A.761.000LEI 9.ap.600LEI 32.305.61 Brăila.ap.str.Piet??ii.str.bl.str.720LEI 1.93 Brăila.str.Victoriei.111 Brăila.Adrian Munteanu T.2.nr.Benoni N?stasie S.ap.Tudor Manea C.40 Brăila.nr.sc.nr.15 Brăila.16 Brăila.Roşiori.47 Brăila.str.Silvia Muşat S.Osman Mustafa Z.000LEI 188.str.nr.Inului.Aurelia Munteanu I.14 Brăila.116.B7.aleea Policinicii.Teiului.372.334.aleea Micşunelelor.2 Brăila.ap.Ionica Munteanu C.3.nr.aleea Mestec?ni? ului.628.Fdt.aleea Cocorilor.nr.AB2.D4.2.845.744.244.str.bl.str.41.600LEI 29.ap.310.Traian Monu G.Dumitru Moroianu I.str.Fdt.Viorel Munteanu S.sc.bl.Valerica Mure? Ghe.3.bl.960LEI 87.520LEI 52.47 Brăila.409.Georgeta Morogan S.str.360.Grivi?a.Silvia Musta?? M.str.560LEI Brăila.6.10.5.29 Brăila.nr.Viorel.ap.3.Dorobanţilor.Radu Mo?escu G.AB5.str.3.059.str.Nicopole.bl.1.Nicoleta Elena Munteanu S.3.19 Brăila.37 Brăila.37 Brăila.bl.sc.et.200LEI 20.Victoriei.8pp.1.str.63.A.Petrea(decedat) N?stac I.str.Ştefan cel Mare.280LEI 17.428.400LEI 26.238.Neculai Nan A.100LEI 6.Stana Munteanu I.670LEI 2.sc.413.bld.Alexe Andrei.bl.Inului.sc.nr.520LEI 22.800LEI 31.sc.306.Codrului nr.3.G3.nr.Georgeta Brăila.A43.228.bl.83 Brăila.ap.000LEI 245.367 Brăila.34.A55.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.228.et.calea Călăraşilor.1.200LEI 12.G15.aleea Mestec?ni? ului.bl.bl.et.bl.bl.4.sc.040LEI 30.Teiului.7 Brăila.sc.523.30.030LEI 31.sc.ap.ap.sc.et.3.3.sc.str.bld.nr.736.Maria Motora S .488.bl.nr.A17.365 Brăila.ap.3.Ghioceilor.Hipodrom.et.240LEI 10.nr.str.Victoriei.str.bl.2.81 Brăila.135.ap.ap.3.Vasilica Muscalu N.000LEI 20.Paraschiva Moldoveanu A.ap.Dan.G3.sc.93 Brăila.390LEI 41.nr.4.691.bl.3.str.520LEI 9.Dorobanţilor.sc.744.nr.5 Brăila.ap.374.908.186.34 Brăila.sc.Jean Munteanu D.str.30.800LEI 13.Roşiorilor nr.496.str.16 Brăila.66 Brăila.2.str.bl.str.Karl Marx nr.Ani Anişoara Muşat V.bl.200LEI 15.str.sc.ap.Sabin Mucu?? I.012.bl.sc.sc.bl.nr.str.ap.4.et.000LEI 1.ap.Marcela Moraru T.000LEI 40.bl 20-22 sc.Ştefan celMare.Sofia Morar I.A56bis.55 Brăila.sc.16.Inului nr.758.640LEI 64.6.1.Mioriţei.996.bld.Ioana Nagy T.680LEI 118.Gheorghi?? Munteanu T.25 Brăila.C1.Mioriţei.1.770.488.593.103 Brăila.714.str.Aurelia Musta?? N.Oprea Moldoveanu P.820LEI 31.3.ap.1.str.200LEI 92.Marian Valeriu Monu I.2.157.str.120LEI 12.bl.Moldoveanu D.Valentina Moraru M.Vicu Muşat A.3 Brăila.483.str.85 Brăila str.000LEI 5.Paulina Moldoveanu S.5.bl.ap.3.Constantin Muşat V.Parîngului nr.Dorobantilor.A.

Mih?ila(decedat) Neculai N.996.Fabricilor.Marian Iulian Necula C.19.Elena Nicoleta Brăila.3.526.000LEI 11.str.54.nr.7.575.7.2.40 Brăila.sc.bl.Călăraşilor.bl.111.267.str.12 Brăila.2.nr.Tecuci nr 14 Tulcea.sc.2A.562.bl.sc.str.3.bl.Stelian Negoiu I.R?di?a Nedelcu ?.str.sc.Tudor Nicolae A.63 Brăila.348.880LEI 39.52.A.800LEI 10.M?gura nr.D4.5.800LEI 10.bl.sc.str.8.200LEI 49.ap.Jeaneta Negoi?? C.90 Brăila.sc.364.Călăraşilor.15.000LEI 114.081.052.et.Mihaela Negoiu N.str.1Decembrie 1918.bl.sc.000LEI 212.400LEI 107.str.sc.Gheorghe Nedelcu E.ap.33 Brăila.nr.bl.10.30.600LEI 63.37 Brăila.ap.Dorobanţilor.30.str.491.Călăraşilor.065.930.240LEI 16.sc.1.15 Brăila.str.3.3.10.nr.1.413.10.ap.319.2.et.Zoi?a Negoi?? T.186.2.bl.1.47.bl.54.5.Tineretului.Ion Slavici nr.sc.3 Brăila.Gheorghe Nicolae C.640LEI 27.Florica Negru C.000LEI 44.bl.nr.A.str.Nicu Negraru M.2.7 Brăila.168.et.807.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.73 Brăila.aleea ?nv???torilor NR.Victoriei.3.bl.76 116 .et.Georgeta Negrea T.Cazasului nr.ap.Celulozei nr.232.278.480LEI 14.000LEI 14.Doini?a Nechifor C.ap.080LEI 13.160LEI 44.73.str.600LEI 25.sc.372.000LEI 249.230.5.bld.str.ap.953.7 Brăila.460.000LEI 62.ap.3.520.ap.nr.4.str.360LEI 93.Neagu N.B1.sc.233.N2.Neculina Necula I.str.bl.nr.1.ap.46 Brăila.str.C2.76 11.nr.bl.ap.059.ap.str.Aneta Nicolae C.58 Brăila.Mirela Neculae ?t.15.400LEI 5.Dan Negrea D.J.ac.52.624.sc.et3.bl.538.47.Dorobanţilor.ap.A4bis.bl.str.960LEI 3.683.str 1Decembrie.2.12 Brăila. nr.480LEI 3.ap.7.2.580.57.aleea ?nv???torilor NR.nr.Viziru 3.nr.O2.450LEI 49.C.Vasile Neguleasa D.Aurelian Nicolae I.et.Elena Nica N.St?nu?a Necula P.Anica Negoiu G.17.000LEI 357.ap.et.512.sc.600LEI 10.str.A28.194 Brăila.Rare?.046.920LEI 38.sc.nr.sc.25A.1 Brăila.960LEI 19.49 Brăila.bl.Ionica Negoitescu A.bld.560LEI Brăila.Nicu?a Nedelcu D.B?nic? Neagu P.65 Brăila.Celulozei nr.092.bl.ap.2.Mihai Nicolau I.Ionica Neculai V.Hipodrom.Mari?ica Nedelcu I.Radu Nedelcu N.bld.Panait Negoi?? E.Victoriei.bl.73.36 Brăila.bl.621.bl.920LEI 35.94 Brăila.Victoriei.Octav Doicescu.ap.19.4.nr.?colilor.154 Brăila.720.Mircea cel Mare.3.aleea Micşunelelor.Costache Nechita I.Lauren?ia Negru C.480LEI 24.aleea Micşunelelor.sc.11.ap.ap.bl.Marioara Neculae V.?antier Naval.Crina Negrea C.M?cin.965.000LEI 36.calea Galaţi.000LEI 79.520LEI 27.sc.278.Dorobantilor.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.sc.960LEI 57.Victoriei.str.nr.ap.str.520LEI 34.str.N3.800LEI 26.bl.744.Călăraşilor.Mihai Bravu nr.Dumitru Nica N.194 Brăila.56 Brăila.1.107.ap.Ştefan Neculai P.nr.302.Vapoarelor.str.et3.67 Brăila.23 Brăila.str. nr.A53.360LEI 28.200LEI 28.Soarelui .004.sc.Ileana NecŢuţu M.Gica Negraru I.165.bl.51 Brăila.A62.400LEI 72.Mircea cel Mare.000LEI 57.ap.5.Nicolae Nichita I.000LEI 155.44 Brăila.94 Brăila.1.bl.837.Elena Nicoglu D.str.55 Brăila.868.bl.B2.000LEI 43.ap.5.242.Constantin Negoi?? N.37 Brăila.Constantina Nicolae C.bl.525.ap.232.str.706.nr.3 Brăila.str.4. nr.3.3.ap.nr.sc.ap.Eugenia Necula C.000LEI 62.6 Brăila.620 Brăila.360LEI 3.str.52 Brăila.Alexandru Vlahu?? nr.sc.sc.I C.040LEI 7.str.A34.640LEI 42.Br?tianu nr.

ap.Br?tianu nr.ap.bl.1.860LEI 107.A17.553.sc.1.200LEI 6.47 Brăila.ap.1Decembrie 1918.202.Industriei.nr.2.9.S.Viziru 1.et.Sebe?ului.43.452.nr.bld.bld.C7.640.nr.Ioana Oprea P.Comunarzi.2.bl.Rahovei nr.935.Amurgului.143.ap.680LEI 3.et.377.200LEI 1.2.nr.32 Brăila.18 Brăila.str.sc.990.333.et.Karl Marx nr.sc.078.2.000LEI 79.560LEI 17.13 Brăila str.bl.040LEI 10.str.str.560LEI 90.51 Brăila.nr.bl.080LEI 20.bl.sc.AC3.calea Galaţi.str.3.491.ap.str.403.45 Brăila str.Lauren?iu Emil Oancea N.Dumitru Nistor I.35 Brăila.Dorobanţilor.2.Teodor Oancea ?.et.960LEI 22.et.bl.Dorobanţilor.et.nr.et.bl.Neculai Nistor V.nr.030LEI 1.6.str.str.et.H5.Nicolau N.Vergelia Olteanu N.nr.Elena Oancea T.2.868.str.5.640LEI 12.235.bl.372.sc.str.sc.bl.nr.398.Eugen Nistor V.17.626.sc.22.Doini?a Pamfil I.Adrian Oprea I.14 Br?la.bl.ap.str.15 Brăila.ap.nr.720LEI 4.Neculina Oancea C.Romulus Dorel Obreja N.625.5.sc.43 Brăila.616. Vladimir Norocia S.bl.800LEI 58.ap.62.5 7 6.37 Br?la.bl.Ştefan cel Mare nr.818.12.4.sc.1.497.2.str.600LEI 20.Lucian Dan Nistor C.bl.A1.1.360LEI 3.520LEI 3.str.Maria Or??anu S.4.284.22.Gheorghe Orzan C.ap.bl.ap.ap.350LEI 35.33.ap.Rene Nu?u O.str.Gic? Nicolau N.nr.str.ap.sc.Cornelia Ochiro?i N.str.bl.1.21 Brăila.et.129.360.2bis.1.bl.640LEI 37.760LEI 11.?colilor.36 Brăila.35.Valeriu Ni?u G.com.ap.sc.2.Marian Negoi?? T .Karl Marx nr.Ulmului nr.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.47 Brăila.123 Brăila.ap.148.520LEI 23.277 Brăila.et.nr.Tudori?a Oancea T.Nottara Brăila.B37.ap.950LEI 16.800LEI 27.Dorobanţilor.920LEI 103.bl.280LEI 50.4.sc.520LEI 122.Kog?lniceanu.Ion C.6.67 Brăila.Amurgului.037.Anton Pann .str.1.1.Cătălin Oprea M.Dorului nr.2.sc.3.nr.Cristina Oana T.Ion Opri?an D.Stanca Onoae D.17.3.str.120LEI 30.9.3.200LEI 5.Plevna.pia?a Independenţei.Dorobanţilor.Veronica -Camelia Onel N.sc.sc.720.str .961.ap.400.bl.20B.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.409.845.28 Brăila.nr.800LEI 1.1.14 Brăila.129.str.sc.bl.ap.74.9.M.D4.041.Aneta(Surdu) Nogai Gh.55 Brăila.86 Brăila.Lefteris Niculescu C.H5.86 Brăila.Dorobanţilor.12 Brăila.Viorica Nu?u I.601.A9.348.calea Galaţi.12.ap.str.3.sc.840LEI 22.ap.sc.Anton Pann .Ghe.1.ap.blE4.480LEI 16.Gherghina Novac S.9.M?rului nr.Laminoru.Piet??ii.sc.258 Brăila.sc.4.A28.653.2.709.ap.1.323.bld.bld.840LEI 16.3.Tudora Niţă S.sc.096.1.2.000LEI 23.202.5.bl.2.nr.nr.1.B31. 51 Brăila.5.352.H6.Piet??ii.299.Gabriela Brăila.6.C.1.ap.43 Brăila.2.str.422.610LEI 22.bl.bl.str.et.Gheorghe Orzan ?.C?lug?reni.str.760LEI 10.400LEI 30.Filofteia Or??anu V.Octav Doicescu.Petru? Opri?an N.sat T?taru Brăila.nr.ap.Elena Ni?ical? I.520LEI 113.800LEI 15.bl.nr.sc.bl.ap.97.14 Brăila.240LEI 22.Anica Nistor G.Geanina Or??anu R.Hipodrom.800LEI 86.calea Galaţi.2.1.2.Stan Panait C.C.nr.40 Brăila.Parcului nr.33 Brăila.741.bl.Murgoci nr 35 Brăila.B1.21 Brăila.313.160LEI 19.261 Brăila.aleea Cocorilor.288 Brăila.et.800LEI 117 .55 Brăila.319.908.A1b.51 Brăila.nr.ap.Aleea ?tiin?ei.630.sc.bld.14.Vasilica Nistor S.360LEI 1.5.39.ap.1.680LEI 14.sc.Vasile Olteanu V.nr.sc.bl.nr.ap.E4.5.nr.Industriei.6 5 Brăila.3.bl.str.ap.bl.Octavia Niţă N.bld.ap.et.9 Brăila.bl.C3.et.et.bl.2 Brăila.121.nr.nr.840LEI 48.aleea Soarelui.D.D2.855.040LEI 28.nr.Emilia Novac I.3.sc.ap.839.4.str.15.44 Brăila.nr.Arghira Oprea I.bl.sc.str.560LEI 14.sc.Dude?ti.sc.Turn.sc.a2.11.ap.3.1.3.

bld.53 Brăila.4 Brăila.sc.916.bl.A2.720LEI 82.36 Brăila.sc.30.AD2.Didina Pitulice D.bl.200LEI 33.nr. ap.str.Ion Pătraşcu S.nr.com.str.ap.5.A4.439.15 Brăila.sc.Milcov.et.str.640LEI 14.579.523.Cetăţii.1.Buzăului bl B1.440LEI 82.et.calea Galaţi.sc.932.1.977.Hipodrom.E.15.Pictor Ion Andreescu nr.946.nr.Mi?a Păun A.240LEI 25.3.653.sc.3.49 Brăila.et.sc.ap.?colilor.34 Brăila.Independenţei.3.Piet??ii.V.400LEI 56.2.40 Brăila.bl.280LEI 24.3.140.Florica Piro?c? N.94 Brăila.3.2.sc.1.ap.AP.112 Brăila.Silvia Petcu D.str.ap.et.43.str.1.ap.Constantin Nottara.str.B10.280.ap.Dorobanţilor.sc.nr.sc.aleea Margaretelor.sc.bld.str.calea Galaţi.2.Plevna.nr.bl.71 Brăila.240LEI 33.600LEI 15.4.nr.ap.A5.11.G3.sc.720LEI 20.57.339.979.bl.81.ap.B.sc.25bis.Luciea P?i? D.1.640LEI 176.000LEI 72.36 Brăila.2.2.bl.711.Oborului.Elena Pârvu G.000LEI 126.bl.Aglaia Paraschivescu N.719.240LEI 52.920LEI 10.1.240LEI 21.976.3.6 Brăila.000LEI 21.str.7.616.Avîntului.42 Brăila.str.Tichile?ti Brăila.sc.str.bl.831.nr.683.Costică P?puric? M.600LEI 32.28.sc.bld.ap.ap.62 Brăila.Eugenia Pitulice I.160LEI 6.sc.Elena Picu? I.286.240LEI 53.1.080LEI 28.3 Brăila.ap.ap.Rahova.10 Brăila.Iuliana Petroiu M.1.nr.Tudor Papuc S.Preda Panait.ap.Ştefan Perianu N.Ştefan Pan? C.B6ap.892.26 Brăila.sc.2.Petre(decedat) Petrea G.D2.bl.Vasile Panfiloiu Gh.AF3.1.480LEI 40.9 Brăila.sc.I.560LEI 241.930.Aurelian Pasca G.200LEI 11.2.Cal.nr.3.?colilor.Lucia Petrescu I.ap.Ioan Petcu N.ap.600LEI 10.Tichile?ti.nr.28 Brăila.Ştefana Paraschiv I.472.nr7 Brăila.600LEI 15.et.1.5 Brăila.Albinei.bl.230.sc.ap.Gheorghe Petrof I.Ştefana Pisic? I.744.ap.bl.Anisia Perianu Gh.C7.898.897.703.477.ap.4.str.str.2.5 Brăila.840LEI 15.sc.nr.bl.bl.1 5 Brăila.bl.nr.Neculai Petrea S.Hipodrom.B22.1.450.Mihai Pandele I.Galbinasi-imputernicitBrăila.nr.81.000LEI 118 .880LEI 31.Industriei.800LEI 55.nr.G-ral Eremia Grigorescu nr.1.ap.bl.000LEI 41.Gheorghe Brăila.120LEI 52.nr.Ioana Papuc R.sc.A10.bl.262.17.32 Brăila.3.3.ap.25 Brăila.C1.2.nr.146.ap.Dorobanţilor.str.520LEI 33.G1.Nicolae(decedat) Papuc A.Daniel Gabriel Pavlov T.781. Antoneta.ap.45 Brăila.ap.S.26 Brăila.2.bl.ap.2.623.Gral.str.bl.sat.bl.ap.6.str.str.bl.31 10.709.calea Galaţi.440LEI 25.str.8 titular-Buzău .000LEI 44.953.et.nr.7.320LEI 47.ap 8 Brăila.aleea Cutez?torilor.387.G3.Tineretului nr.ap.bl A53.Valeria Panfil I.320LEI 33.et.3.Br?tianu .D?nu? Pescaru A.str.Emil Pan? T.bl.et.nr.10.Panait M.PP.Anton Pann.G1.2.Comunarzi.sc.000LEI 15.Grigorescu.sc.str.707.960LEI 13.430.30 Brăila.15 Brăila.Iordache Panaitescu C.aleea Micşunelelor.5.Florica Pelelung? D .37 Brăila.com.A25.621.200LEI 35.Emil Par?ov T.B13. bl.2.O8.69 Brăila.ap.aleea Margaretelor.bl.25 Brăila.5.bl.sc. 10 Brăila.bl.bl.A12.2bis.ap.et.et.nr.Lupu.1.500LEI 24.et.bl.bl.B16.str.Piet??ii.M?gura nr.C.Dorobanţilor.bl.3.440LEI 35.200LEI 108.56 Brăila.Ioana Petre G.Georgeta Petre I.116.nr.sc.bld.str.bl.800LEI 30.ap.25 Brăila.bld.Virgil Pârvu V.10 Brăila.Micşunelelor.A9.1.320LEI 12.972.ap.bl.B23.Ştefana Pere?eanu G.Progresului.nr.Elena Pisic? S.558.Tudora Pirpiliu D.nr.1.Călăraşilor.100.508. sc.890.280LEI 5.str.str.bl.str.PP.3.21 Brăila.2.940LEI 6.nr.Alecu Păun G.Ivan P?duraru M.830.sc.6ap.50 Brăila.Dorobanţilor.Mihail Kog?lniceanu bl.845.?os.Felicia P?l?ncianu C.sc.str.2.ap.sc.143.str.bl.Re?i?a nr.nr.str.Simion B?rnu?iu.808.28 Brăila.30.153.sc.Victoria Păun I.95 Brăila.1.45.1.084.

bl.sc.D2.41.4.et.E3.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.bl.bl.899.2.sc.129.3 Brăila.251 NR.ap.nr.bl.str.17 Brăila.000.113.Doina Rodica Popovici ?.Logof?t T?utu nr.2.sc.1.1 Brăila.2.sc.nr.Neculai Potera?u R.Simion B?rnu? iu.Manuel Mihail Popescu N.G1.str.640LEI 24.ap.bl.bl.ap.A1.Marna.1.et.ap.804.ap.360.C.Pitulice D.1 Brăila.ap.nr.18.Călăraşilor nr.ap.A28.Dumitra Ple?oianu T.Ghiorghe Podaru G.sc.et.bl.bl.sc.1 Brăila.139.str.200LEI 59.26 Brăila.2.sc.O1.40 Brăila.880LEI 150.2.240LEI 48.bl.bl.str.C.nr.str.Ştefan Popa L.932.Nicolae Ştefan Pricop ?t.419.96 Brăila.sc.ap.000LEI 889.1.sc.ap.1416.sc.nr.nr.sc.ap.3.599.E1.bl.497.1.sc.127.2.A9.Avrig.3.Natalia Popescu G.nr.H1.blA30 ap 51 Brăila.str.str.Marius-Marian Popescu M.35 Brăila.Ionel Popa C.816.Emil Poienaru I. nr.aleea Cocorilor.47.3.?colilor.36 Brăila.C?r?bu?ului.sc.560LEI 42.et.400LEI 28.str.A7.2.800LEI 35.Mariana Popoiu I.1.Cal.nr.Daciei.aleea Culturii.Cucului nr.ap.bl.525.sc.483.ap.Cucului nr.Cal.Cal.str.str.A28.?colilor.bld.1 Brăila .bl.sc.ap.351.Gheorghe Popa A .3.nr.542.E1.sc.A7.A1.bl27.nr.680LEI 8.470.4.bl.3.Gelu Podaru I.35 Brăila.ap.bl.240LEI 21.Ioana Pricop N.?colilor.2.str.nr.nr.800LEI 32.1 01 Brăila.200LEI 21.16.bl.112 Brăila.10.Apollo.str.040LEI 160.Călăraşilor. Bl.aleea Cutez? torilor.C?r?bu?ului.481.1.25 Brăila.nr.bl.Marin Ple?oianu G.Nicolae(decedat) Policarp E.et.640LEI 70.ap.114.Dumitru Postolache I.193.67 Brăila.191.Ecaterina Popa A.str.str.Maria Popa I.125 Brăila.2.1.Chi?in?u nr.26 Brăila.1.str.571.D2.bl.680LEI 9.sc.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.35 Brăila. Agricultorilor nr.Ştefan Iulian Popovici E.12.4.3.240LEI 10.Mircea Popazu N.str.200LEI 27.720LEI 103.Dorobanţilor.bl.957.Mihaela Prefac D.bl.nr.800LEI 28. Brăila.Dorobanţilor.160LEI 91.nr. Galaţi.35 Brăila.nr.816.E.224.440LEI 7.3.6. Galaţi.B3.ap.ap.18.160LEI 66.240LEI 61.bl.600LEI 39.26 Brăila.1 Brăila.et.et.ap.400LEI 49.800LEI 122.23.Milcov.800LEI 95.47.bl.bld Dorobanţilor.68 Brăila.ap.724.str.nr.2.str.ap.1 Brăila.ap.004.2.Ionel Pitulice S.1ap.Vasilic? Popescu I.ap.300LEI 17.ap.ap.2.A15.47.Piet??ii.bl.Aneta.str.1.et.23.Apollo.et.3.str.2.nr.323.1.297.840LEI 30.Venera Popa G.8.107 Viziru 3 Brăila.14.sc.171.bld Dorobanţilor.Radu Popa C.28 Brăila.1ap.563.1.et.str.Maria Brăila.9.2.744.str.I.ap.785.sc.Piet??ii.bl.59 Brăila.120LEI 7.ap.Valentina Pîrlitu D.bl. Bl.sc.3.000LEI 119 .951.O1.nr.280LEI 5.760LEI 8.2.nr.ap.sc.Br?tianu .str.240.ap.aleea Mecanizatorilor.Ştefan(decedat) Platon I.Eugenia Ple?oianu N.1.sc.960LEI 75.6 Brăila.200LEI 115.U.000LEI 20.636.160LEI 44.Cucului nr.Stanciu Priceputu D.nr.sc.Nada Florilor .Eugeniu Popa St.A6.et.116 Brăila.sc.sc.et.460.Nicu?or Popa J.E.aleea Cocorilor.3.3.18.Ionel Popazu F. nr.Nicoleta.str.96 Brăila.str.12.sc.str.A2.D4.7.A6.58 Brăila.1 01 Brăila.nr.nr.Simion B?rnu?iu.1.36 Brăila.3.394.508.blA7.str.200LEI 8.6.Sevastopol.str.S?ndica Popa D.052.bld.Georgeta Priceputu C.28 Bucureşti.542.59 Brăila.str.nr.67 Brăila.I.120LEI 30.040LEI 8.600LEI 40.Elena Pîrlog G.4.bl.Hipodrom.nr.892.bl.3.3.6.078.9.Maria Policarp S.9.sc.560LEI 9.55 118.720.3.sc.str.sc.32 Brăila.Elisabeta Popescu C.ap.blA30 ap 51 Brăila.Alexandru Preda A.ap.200LEI 52.nr.6.313. Galaţi.A28.Călăraşilor.Octav Doicescu nr.ap.A2.016.323.str.bl.4.bl.600LEI 9.Larisa Daniela Poenaru G.sc.bl.ap.et.sc.sc.3.693.sc.Călăraşilor.Br?tianu .240LEI 4.H.402.bl.4.H1.28 Brăila.3.ap.1 Brăila.bl.

bl4.C10.3.4bis.32 Brăila.840LEI 79.2.nr.74 Galaţi com.23.str.bl.5.nr.bl.nr.nr.653.ap.20.str.bl.Veronica Ranete G.Ioana R?dun? M.bl.Carmen -Geta Rancea V.Călăraşilor.B2.Cristea R?ileanu V. bl.3.Monica Radu I. 2 Brăila.ap.Viziru 3.000LEI 31. str.Ion Psaropol A.105.Ştefana R?deanu I.Grivi?ei.18.Ghi?? Rarinca I.5.1.2.bl.2 34 Brăila.Procopie D. ap.Cal.200LEI 41.2.Dorobanţilor.14 Brăila.14.250 Brăila.000LEI 12.599.42 Brăila.8.Marcel R?ileanu C.080LEI 4.com Gropeni Brăila.A10.1.3.3.74 120 .Ioana Pâcleanu G.377 Brăila.Gheorghe Pruteanu L.str.Ionel Radu S.et.1.11. 1.et.bl.sc.bl.str.800LEI 34.sc.56.Vasile Radu R.4.calea Galaţi.str.bl.14 Brăila.nr.ap.sc.sc.bl.920LEI 31.11.824.Cezar Maricel Radu V.600LEI 1.nr.bl.sc.str.Eugenia Mihaela Psaropol C.bl.C9.1.320LEI 56.ap.48.aleea Metalurgiei.et.Cornelia Raftopolos G.200LEI 4.000LEI 44.sc.nr.Călăraşilor.Cal.640LEI 5.com.nr20.Stamatina Puflea D.Costică R?ileanu P.Radu Purice M.037.45 Brăila.Gr.171 Brăila.str.840LEI 6.Ion Radu G.ap.Ioana Ranete N.6 1 Brăila.Hipodrom.60 Brăila.4.nr.nr.et.sc.Mihail Puia B.437.ap.str.3.47.nr.T?nase Pung? I.nr.360.Viziru Brăila.000LEI 42.nr.G12.bl.7.6.418.str.46 Brăila.str.bl.nr.ap.sc4.bl.sc.ap.ap.sc.Gr.A55.628.Călăraşilor.111.051.529.D1.Nicoleta R?ileanu T.937.Dorobanţilor.040LEI 15.25 Brăila.nr.et.Marian R?zvan N.315.Plantelor .6.1.600LEI 41.800LEI 25.4.Hipodrom.120LEI 47.372.25.ap.sc.6.et.Hipodrom.800LEI 6.2.Viziru 1.704.bl.720LEI 14.640LEI Brăila.23.str.Iordan Prodan Ghe.A13.1.297.sc.Hipodrom.nr.str.ap.bld.2.2.Aurica R?zvan P.000LEI 70. 11 21.ap.sc.65 Brăila.Marin R?ileanu S.A10.800LEI 3.bld.Dorobanţilor.et.ap.ap.22.9 Brăila.9.nr.51.10 Tulcea .Ana Aslan nr.ap.ap.1.Mihai Bravu nr.A23.Ştefan Pung? S.290LEI 8.et.600LEI 5.3.58 Brăila.223.1.N1.sc.nr.475.037.11.bl.Florina Ratscher C.200LEI 11.2.48 Brăila..84 Brăila.930.ap.6.148.Alexandrescu .600LEI 38.14 Brăila.A18.165 Brăila.sc.Petrica Radu T.nr.sc.472.326.895.ap.5.bl.ap.800LEI 1.Ecaterina Radu D.et.558.B?nic? R??canu M.008.2.219.D3.bl.818.ap.000LEI 67.880LEI 4.Hipodrom.Costică Rarinca I.Oborului. bl.104Cuza.1.061.74 Tecuci.ap.1 Brăila.2.246.2.Ioana Raftopol ?. sc.ap.Hipodrom. Vasile Alecsandri.563.Marinache Puha C.et.2.488.4.345.str.16 Brăila.aleea Cocorilor.5.4.et.14.bl.nr.920LEI 28.sc.400LEI 10.148.sc.880LEI 22.aleea ?nv???torilor NR.23.ap.sc.ap.957.nr.Gherghina Purice I.sc.Ramona Rarinca I.Oborului.sc.16.Cal.200LEI 11.000LEI 29.555.17 bis Brăila.ap.2.ap.et.str.Stratia Rarinca S.1.nr.Mariana Nicoleta Purc?rea D.24.sc.Alexandrescu .1.600LEI 3.800LEI 5.5B.et.Ioana Rarinca G.bl.19.str.bld.192.Stancu Radu I.str.Nicu Brăila.3.ap.488.720LEI 9.bl.560.815.str.320LEI 32.bl.com.bl.sc.26 Brăila.nr 7BL.ap.600LEI 4.5.sc.600LEI 1.bl.227.120LEI 138.3 Brăila.A10.E1.920LEI 9.148.Gr.507 Brăila.600.nr.Matca Brăila.sc.caleaCălăraşilor.ap.680LEI 4.sc.11.409.Victoriei.Hipodrom.str.Alexandrescu .bl.Hipodrom.et.Doroban?u Brăila.bl. V10.1.Adrian Radu V.844.200LEI 10.str.837.14.Ion Radu S.aleea Policlinicii.74 Brăila.

153.B1.600LEI 16.2.str.ap.156.ap.Constantin Scripcaru N.319.Dorobanţilor.sc.Marian Sasu E.302 Brăila.15 Brăila.400LEI 15.Călăraşilor.1.Ionel S?nduleac G.sc.nr.250LEI 13.800LEI 27.7.str.5.320LEI 23.500LEI 68.3.str.319.ap.pia?a Independenţei.bl.400LEI Brăila.8.111.88 Galaţi.91 Brăila.76 Brăila.Rahova.47.54.800LEI 27. Independenţei.Ioana Robu I.ap.ap.str.et.bl.Feroviarior.Ana(decedat?) Scurtu G.63 Brăila.Constantin Rusu I.bl.658.3.47 Brăila.B1.bld.ap.3.Dorobanţilor .8.996.D6.Mihai Viteazu.Soarelui.360LEI 3.bl.637.nr.5.1 30 Brăila.ap.sc.319.1..bl.bl.com Gropeni Brăila.Elena Sarivan N.Ştefan Sânpetru D.3.Ilie Rusinoiu F.nr.sc.B9.600LEI 72.3.278.930.str.1.sc.107 Brăila.bl.ap.bl.ap.str.nr.040LEI 15.113 Brăila.Dumbrava Ro?ie nr.sc.280LEI 45.Marcel Robea P.ap.827.E1.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.E1.Manda Savin I.bl.sc.bl.str.Mitic? Roşca I.str.280LEI 424.47.et.sc.bl.Gabriela Mariana Scurtu G.45 121 .3.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.str.ap.507.nr.nr.str.66.nr.bl.892.605.159.ap.bl.636.sc.800LEI 87.et.240LEI 14.str.bl.268.040LEI 11.str.nr.Gheorghe S?lceanu ?.nr.6.nr.124.str.bl.C8.080LEI 14.sc.Dorobanţilor .A8.sc.Hipodrom.Virgil S?l?v?stru V.?colilor.5.264.bl.Titu Sava I.Celulozei.109 Brăila.520LEI 64.sc.941.Rahova.sc.Sebe?.52 Brăila.Sorica Savin I.765.bl.15 Brăila.54.Ecaterina Rotea M.ap.48.et.12 Brăila.bl.Cal.str.Mircea cel Mare.6.000LEI 85.bl.800LEI 10.200LEI 40.Doru Romeo Rotea D.ap.58 Brăila.35.et.58 Brăila.str.nr.57 Brăila.nr.A 58.Milcov.Cal.ap.Ioana Sandu Gh.800LEI 20.G3.Vasile-Marian Robitu R.B2.sc.str.str.000LEI 24.Ştefan cel Mare.3.sc.432.140.str.calea Galaţi.et.320LEI 22.3.4.240LEI 3.nr.315.5.3.56.Valea C?lug? reasc?.Nicu Sasu V.119.000LEI 23.Cal.360LEI 26.A28.et3.bl.1Decembrie 1918.ap.nr.et.Florica Rusu S.nr.520.sc.str.624.66 14.bl.600LEI 3.000LEI 5.sc.nr.str.sc.120LEI 4.485.Neculai Roman I.372.Milcov.4.Hipodrom.Daciei.27.440LEI 10.1.1.111.1.sc.sc.23 Brăila.440LEI 127.Lucica Rusu ?.050.Unirii.ap.26.Caterina Rotaru R.S.15.128 Brăila.sc 3.Natalia Sec?reanu D.ap.I1.Neagu Rusen ?.46 Brăila.sc.544.sc.23 Brăila.487 Galaţi.410.3.800LEI 41.Ion Ristici M.153 Brăila.Adelina Sbarcea A.ap.ap.120LEI 190.ap.Florica Roşu N.nr.1 30 Brăila.1.Cal.3.bl.D2.23 Brăila.nr.32 Galaţi.Stere Rotaru V.808.Energiei.ap.900LEI 22.000LEI 12.816.B23.bl.101 Brăila.M.Cal.Valerica Sânpetru O.sc.41.339.bl.sc.nr.Valentin-Roberto Samuil? S .488.?colilor..bl.115 Brăila.68 Brăila.str.calea Galaţi.Rarchela Sasu V.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.3.3.str.sc.3.232.101 Brăila.bl.Retscher M.4.200LEI 33.nr.3.3.2.680LEI 95.Victoriei bl.ap.nr.69 Brăila.C11.Oborului.4 Brăila.000LEI 10.ap.362.bl.113.et.5.nr.46 Brăila.Elena Rusu M.str.bl.Micro 17.nr.ap.ap.Elena Rotaru I.et.16.Micşunelelor.et.bl.ap.B6.229.2.1.Călăraşilor.47 Brăila.Piet??ii.Stelic? Roşca D.2 38 Brăila.000LEI 62.440LEI 32.Călăraşilor.nr..Călăraşilor.771.4.A55.et1.bld.str.Victoria S?r?cil? I.A28.Ionel Sandu A.str.Călăraşilor.098.nr.A5.nr.A13.Ion Brăila.Elena Scarlat S.7.3.3.85 Brăila.604.str.41 Brăila.nr.nr.53 Brăila.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.446.480LEI 7.000LEI 11.bld.bl.bl.sc.Hipodrom.2.440LEI 17.10C.sc.552.str.sc.1.360LEI 28.ap.ap.6.B1.nr.et.480LEI 8.9.bld.ap.nr.8.137.Piet??ii.898.Călăraşilor.str.372.575.ap.nr.110.10.196.ap.200LEI 6.Tudori?a Roşu G.nr.8 Brăila.3A.Aureliana.

Ilie(decedat) Sideri N.Sofia Soare S.str.Alexandrescu.1.bl.404.430LEI 15.Călăraşilor.23 122 .000LEI 32.bl.72 Brăila.str.Călăraşilor. Brăila.nr.200LEI 19.83 Brăila.000LEI 7.ap.Virginel Stan R.et.?os.calea Galaţi.V1.bl.nr.str.Marian Sîrbu R.nr.str.153.95.483.488.Grivi?a.bl.nr.bl.558.Călăraşilor.ap.2.A23.bl.184.str.B5.com .Stan Sp?taru I.sc. Brăila.bl.720LEI 94.10 Brăila.et.nr.779.sc.5.ap.2.65 Brăila.800LEI 15.et1.et.ap.5bl.43.Paulina Stan E.Gra?iei nr.Roşiori.Hipodrom.3.5.15 Brăila.str.72 Brăila.G2.str.Vasile Sîrbu O.nr.2.Aurica Spiridon I.sc.202.aleea Mugurilor.Mihail Kog?lniceanu nr.2.ap.706.600LEI 56.49 Brăila.Comunarzi.sc.H1.sc.4.et.sc.Elena Brăila.str.3.162 Brăila.Ion Sîmpetru D.Hipodrom.et.218.ap.V1.Simion Soare St.Viziru 3.ap.600.Victoriei.11 15.A.A23.600LEI 56.Viorel Spulber N.ap.794.800LEI 13.350LEI 26.ap.et.nr.3.sc.157.sc.sc.ap.aleea Almajului nr.4.sc.284.sc.Nedelia Sfârtoc N.600LEI 14.ap.704.008.sc.1.ap.500LEI 35.137.ap.ap.G2.nr.George Enescu .218.Viziru 1.sc.Roşiori.600LEI 10.600LEI 4.440LEI 10.452.148.sc.sc.000LEI 21.ap.SC.65 Vrancea.760LEI 65.313.Petrica Sîmpetru M.23 Brăila.400LEI 6.1.calea Galaţi.et.4.nr.3.Alexandru Stanciu I. Independenţei.Cal.560LEI 33.bl.bl.1.5.760LEI 11.920LEI 96.10 Brăila.1.ap.Hipodrom.11.2.str.148.10 Brăila.14-16.sc.Cometei nr.Oprea Sîrbu S.11 Brăila.A10.Unirii nr.Anatolie Smeu T.16.69.bl.str.nr.967.bl.str.640LEI 16.aleea Soarelui.800LEI 16.Industriei.nr16.4.bl.sc.nr.000LEI 10.bl.nr.51 Brăila.385.ap.62.sc.?os.aleea Culturii.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.800LEI 26.558.008.000LEI 26.262.nr.015.B1.4.2.sc.10 Brăila.str.str.000LEI 5..558.str.Hipodrom.372.ap.str.bl.Mariana Sinca M.aleea Mecanizatorilor.88 Brăila.ap.nr.1.Rada Simion St.500LEI 46.1 5 Brăila.2.nr.62.str.T?t?ranu Brăila.ap.3.Marian Sima C.1.str.89 Brăila.ap.sc.aleea ?nv??? torilor.320LEI 68.et.Sec?reanu I.200LEI 32.555.bl.bl.670LEI 1.str.840LEI 2.200LEI Brăila.et.B1.3.nr.000LEI 15.str.51 Brăila.Tudora Sideri R.18 Brăila.1.Gr.Dumitru Stanciu N.30.000LEI 44.1.525.Iscip.4.str.25.aleea Culturii.21.20.A27.558.2.Lilian Sîrbu N.G2.Buzăului.024.444 Brăila.1.B?r?ganul Brăila.Ioan Stan N.1.A3.bl.Tinca Stan N.str.5B.Viziru 1.sc.35 Brăila.et.Cătălin Daniel Stan N.et.com.5.10 Brăila.sc.ap.Caterina(decedat?) Stanciu N.360LEI 23.9.ap.800LEI 144.sc.A8.3.3.A.200LEI 13.ap.110.ap.5.Violeta Spulber M.nr.4.000LEI 65.025.ap.3.1.Cal.40 Brăila.sc1.181.440LEI 5.2.1.sc.George Enescu .Angela Sinca S.1.444 Brăila.Aurel Stan T.116.Dumitru Stan M..230.190.880LEI 13.Ioana Simion N.Ion Sima P.Marioara Stanciu G.191 Brăila.662.162 Brăila.ap.3.ap.bl.Buzăului.Nicu Stan N.1 5 Brăila.nr.256 Brăila.8 Brăila.422. bl.30 Brăila.10.bl.A.ap.bl.bl.164.81 Brăila.350.640LEI 41.Unirii nr.bl.sc.et.str.65 Brăila.str.Gabriela Simion Gh.bl.855.N1.3.aleea Almajului nr.str.Frusina Staicu D.Didina Soare S.U.448.bl.Dumitra Stanciu I.616.525.2.ap.sc.bl.nr.P4.Catrina Staicu I.8.bld.20 Brăila.nr.nr.14 Brăila.Vasilica Sîrbu V.bl.080LEI 1.Viorel.Sebe?.sc.nr.595.560LEI 46.5.Hipodrom.Constantin(decedat) Stamate A.1.E4.372.40 Brăila.Silviu Sfârtoc G. str.5.Stan Stan M.bl.bl.040LEI 31.Elena Spulber C.sc.

Tudor Susanu S.ap.Adriana Şerban C.Ghe.ap.nr.Cristina Stoicescu N.37 Brăila.sc.513.698.124 Brăila.198.nr.Bujor Şerban G.200LEI 30.str.1.1.Didina Stroia I.str.et.20.3.et.bl.Grivi?a nr.949.17.sc.str.AB3.G 3.Ghioceilor.000LEI 58.str.Stelu?a Sterescu I.Caraiman nr.5.18 11.nr.002.str.190.sc.Rosetti.nr.4.1.nr.75 Brăila.nr.Narciselor nr.252.ap .Apollo.Stancu C. nr.str.Daniel Streche I.1.Gic? ?chiopu M.Radu Negru.8 Brăila.Ion Suditu I.520LEI 5.28.ap.1.957.bl.sc.988.Ioana Stancu J.Hipodrom.Dumitru Streche Gh.sc.2.752.Ştefan Stoica V.Mariana St?nciulescu M.C?r?midari.Anica Şerban Gh.nr.927.65 Brăila.Maria S?nduleac G.str.Mitica Stari? Z.C1.C.bl.ap.32.str.str.Georgeta Surdeanu A.A13.str.41 Brăila.Emil Stoica R.blA4.ap.000LEI 12.sc.Aurelian Stoian C.Miron Costin.ap.et.sc.9 Brăila.sc.302.Apostol Stoian C.27.str.str.sc.str.240LEI 10.bld.040LEI 10.ap.calea Galaţi.nr.000LEI 10.Unirii nr.600LEI 2.8 Brăila.4 Brăila.000LEI 95.sc.4.Simion B?rnu?iu nr.372.000LEI 47.80.Plevna.366.6.000LEI 16.19 Brăila.bl.400LEI 71.82 Brăila.225 Galaţi.ap .1.sc.380LEI 63.C.119.Nu?a Stoian G.Oborului.sc.111.Marian Şerban F.Avram Iancu.800LEI 360.str.3.sc.720LEI 21.str.ap.840LEI 23.520LEI 34.blA24.et.Gica Şerban N.400LEI 109.1.Simion B?rnu? iu.9.Rodica Stoianof Ghe.800LEI 74.2.bl.bl.3 Brăila.nr.19 Brăila.ap.Plevna.Mihaica Stancu T.L3.4.Aurica Stoianof S.str.1.2.Chiva Surdu A.bl.nr.Piet??ii.840LEI 32.394.aleea Cocorilor.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.18 Brăila.bl.200LEI 275.825.nr.Milcov.2.600LEI 18.bl.6 Brăila.1.44 Brăila.ap.105 Brăila.str.str.nr.800LEI 9.29.Deltei.595.bl.str.E2.4 Brăila.4.Micro 13B.F?g?ra?.B2.280LEI 6.5.4.ap.538.nr.nr.140.334.16 Brăila.Mihail Kog?lniceanu .Petrica Stoian S.238.111 Brăila.sc.Bistri?ei.et.bl.66 Brăila.nr.ap.sc.Comunarzi.19.200LEI 11.9 Brăila.et.86 Brăila.Valentin Surdu V.2.Ioan Stoian D.440LEI 3.1.6 Brăila.7.bl.Dorobanţilor.23 Brăila.ap.str. nr.600LEI 26.400LEI 9.000LEI 4.A.Hipodrom.Mihail ?eican D.17 A Brăila.Turn.800LEI 3.320LEI 11.2.125.et.Elena Surdu N.640LEI 167.str.3.Ştefan Sub?iric? G.735.Dorobanţilor.Milcov.ap.A28.16 Brăila.str.52 Brăila.360LEI 9.bld.4.nr.246.200LEI 14.nr.C?r?midari.bl.17 Brăila.ap.879.520LEI 5.Simion B?rnu?iu nr.Panait Istrate nr.8.600LEI 29.Rodica Stoian ?.str.bld.360LEI 23.409.Victor Stoean A.1.bl.sc.ap.44 Brăila.2.Plantelor.ap.20.str.Ion Stoian G.489.359.et.319.630.nr.000LEI 9.Buzăului.18 Brăila.13 Brăila.775.A26.bl.372.137.str.str.et.bl.str.str.et.str.sc.C1.sc.nr.186.1.nr.str.ap.blA4.6 Brăila. Brăila.760LEI 15.C8.4.str.ap.3.W.3.str.A25.1.15 Brăila.Elena Stoenescu A.1bl.28.254.19 Brăila.69 Brăila.B1.Caraiman nr.Industriei.53 Brăila.Simion B?rnu?iu nr.ap.Cornelia Stroe D.200LEI 66.Stelu?a Silvia Suciu N.M?r?cineanu.695.27.4.Ioan Brăila.sc.920LEI 26.37.sc.334.Constan?a ?eitan S.bl.Cre?ei.ap.Costel Stoian S.A26.nr.str.000LEI 64.447.str.nr.bl.269.Ion Stroe S.800LEI 123 .6.372.Mihail Kog?lniceanu .bl.424.B13.120LEI 3.Gherghina Surdu M.1.43 Brăila.960LEI 6.ap.ap.sc.bl.960LEI 51.sc.str.bl.186.blA24.711.?os.A.75 Brăila.18 Brăila.bld.str.945.389.4.ap.sc.nr.Nicolae Şerban R.230.42.Cuza nr.sc.041.ap.53 Brăila.F?g?ra?.438.200LEI 64.bl.

440LEI 24.bl.bld.nr.J1.3.A12.sc.Mariana ?tef?nescu G.Dumitra Ştefan A.5.230 Brăila.740LEI 3.11.289.sc.4 Brăila.4.sect.Vasile T?nase G.480LEI 27.ap.142 Brăila.str.400LEI Brăila.501.422.Ionel ?erbu C.bl.680LEI 8.5.870LEI 13.Viziru 1.bl.Radu Negru.200LEI 21.bld.837.ap.600LEI 43.8 Brăila.5.et.str.nr. nr.13.13.B11.85 Bucureşti.Anicu?a ?chiopu I.949.et.ap.4.10-12 Brăila.A5.5 Brăila.ap.Malului NR.43.str.520.91 Brăila.str.400LEI 66.sc.56 Brăila.D3.str.AP.ap.C.Leanca T?bârc? T.nr.1.41 bis Brăila.Gherea.920LEI 17.Călăraşilor.Neculina Teodorescu V.3.nr.387.nr.297.25 Brăila.5A.000LEI 34.ap.319 Brăila.sc.Maria Tiberiu G.sc.Daniel ?arpe Gh.278.bld.Plevna.aleea Margaretelor.2.Ion Taflan L.593.38 Brăila.calea C?lara?ilor.sc.084.750LEI 5.243.240LEI 73.Hipodrom.334.3.14 Brăila.374.200LEI 62.bl.bl.11 124 .520LEI 14.nr.bld.sc.460LEI 44.G-ral Eremia Grigorescu nr.750LEI 67.bl.2 Brăila.15 Brăila.D.560LEI 16.sc.5A.Sanda ?tef?nescu S.A1.382.935.2.3.nr.1.Marcel ?oitu I.pia?a Luminii nr.nr.28.ap.Vasilica Brăila.6 Brăila.Valeriu Tatu G.56.Victoriei.1.28.calea Galaţi nr.Cuza nr.ap.Apostol Tar?u G.000LEI 6.880LEI 97.39 Brăila.3. 315.George Enescu.38 Brăila.Nicu?or Tair A.564.Vladimirescu Brăila.89 Brăila.800LEI 44.1.nr.480LEI 28.et.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.Pictor Ion Andreescu nr.sc.281.bl.156 Brăila. nr.600LEI 27.str.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.Nicolae Iorga.Cal.315.bl.000LEI 19. calea Călăraşilor.str.sc.sc.191.nr.et.496.Maria Serdean N.str.bl.43 Brăila.1.bl.ap.sc.nr.2.440.767.548.632.sc.bl.44 Brăila.323.bl.1.A18.str.ap.N1.Daniela Viloleta Te?liuc I.810.Celulozei nr.3.Plantelor.Constantin T?nase ?.2A.238.calea Călăraşilor.595.Simion B?rnu? iu.786.446.700LEI 7.Costică ?terg?rel T. bl. et.3.Viziru 1. B2.TURN.ap.aleea Almajului nr.40.760LEI 74.2.str.Albinei.Călăraşilor.2.720LEI 37.str.str.sc.400LEI 67.Dorobanţilor .3.884.372.Cal.5.920LEI 17.Constantin Taflan L.B13.4.11 Brăila.Virgil Tarpan C.800LEI 16.227.Virginia Tihan N.sc.G2.Relu(decedat) ?erbu I.sc.calea Galaţi nr.ap.354.ap.Ecaterina ?orici T.640LEI 14.800LEI 19.500LEI 57.nr.bl.ap.sc.str.116.288.sc.232.Eugen ?oitu G.840LEI 37.et.Valentina Terente V.ap.sc.44 Brăila.Dumitru Timohi N.267 Brăila.186 Brăila.ap.?colilor.ap.1.200LEI 24.080LEI 7.400LEI 12.2.nr.ap.ap. 7.bl.A3.000LEI 119.Poet Grigore Alexandrescu .ap.253 Brăila.bl.bl.Alexandrina Toader P.sc4.Ileana T?nase I.92 Brăila.85 Brăila.Nicoleta Daniela Tinca A.18 2.B. ap.5.2.339.com T.str.Dorobanţilor .bl.nr.bl.?colilor.Maria Serdean Gh.16.bl.bl.1.Vasile Ştefan S.ap.14.203.ap.D2.960LEI 10.260.270.2.Bi?a T?nase V.bl.et.319 Brăila.nr.nr.Maria Tencaru I.et.148.Lebedei.899.aleeaTopoloveni.str.1 Brăila.str.str.B10.bl.800LEI 63.570LEI 2.bl.Dorobanţilor .100LEI 4.Aurica Teodorescu N.Chiva ?tir I.ap.1. 17.str.D4.Şerbănescu C.bl.56.nr.40.nr1.sc.14. bl.600LEI 31.Elena Florica Te?liuc I.11.F3. 1.966.str.6. sc.Liliana Cecilia T?nase V.nr.bl.3.Carmen Ştefan A.Osman Tanislav T. 26 Brăila.435.957.760LEI 9.Ioana Teodorof M.ap.87 Brăila.13.aleea Cocorilor.ap.220.400LEI 3.sc.

1.Călăraşilor.str.sc.5.nr.Libertăţii nr.str.000LEI 59.nr.str.C.600LEI 54.sc.str.bl.Călăraşilor.1.nr.190.str.31 Brăila.21.sc.38 Brăila.000LEI 62.ap.Policlinicii.17 Brăila.488.I.et.B38.246 Brăila.000LEI 4.000LEI 10.9.569.ale.56.str.str.284.A14.794.ap.595.ap.840LEI 15.874.Cal.6.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.000LEI 41.Elena Tudorache M.874.Sebe?.12 Brăila.Ghioceilor.000LEI 125 .?os.794.11.5.sc.str.et.6.ap.890..P1.3.str.Georgeta Tudorie I.9. nr.302.T.040LEI 105.840LEI 36.sc.Vladimirescu N5 47 Brăila.Avîntului bl.11 Brăila.nr.3 bl.Constantin Tomescu N.2.1.G-ral Eremia Grigorescu blP17.040LEI 10.Fănica Tutulan I.448.Ioana Turcu St.Camelia Trufa?u I.Deltei nr.Mariana Tudose N.53 Br[ila.bl.AP 34 Brăila.E.1.40 Brăila.Viorica Tudora?cu G.58.Marcela Tudor I.str.15.Fănica Toma G.Marian Cezar Tudor N.238.Ioan Tudora?cu I.bl.000LEI 8.26 Brăila.028.ap.sc.560LEI 4.nr.217.bl.ap.29.bl.sc.bl.3.56 Brăila.?colilor.Gheorghe Brăila.550LEI 20.et.et.str.B16.60 Brăila.ap.920LEI 140.Progresului.390.25 bis.Gole?ti nr.1.ap.1.Ileana Toma G.674.A28.Anica Toma G.36.Viziru 3.str.bl.593.7ap.Silvia Tudose T.sc.ap.bl.ap.35 Brăila.et.et.str Ştefan cel Mare nr.2.C?lug?reni.ap.?nv???torilor nr.sc.sc.1.84 Brăila.nr.1.464.D4.059.A2.nr.56 Brăila.000LEI 46.246.ap.nr.nr.480LEI 12.Dorobanţilor .str.str.Neculai Toreanu T.842.372.2.C1.29.bl.bl.sc.ap.ap.280LEI 19.Nicolae(decedat) Tudose P.Comunarzi.bl.2.et.bl.B2.?os.aleea Cocorilor.419.str.Ştefan Tudor I.sc.3.6.sc.et.et.str.nr.nr.61 Brăila.C.66.4.276 Brăila.200LEI 20.800LEI 20.Lucica Tudora?cu D.1.551.G15.nr.Cal.43.str.360LEI 105.270 Brăila.A.188.ap.640LEI 65.11.nr.str.A.bl.B13.ap.ap.4.str.bl.str.9.1.Galaţi.ap.315.C1.400LEI 3.7.sc.et.Tocitu Florea R.600LEI 55.AB1.ap.sc.sc.62 Brăila.Constantin Tudor N.1.16.SC.bl.str.bl.Chercea.1.str.10 Tulcea.000LEI 16.46 Brăila.nr.sc.3.Anica Tudorache T.4.15.nr.sc.680LEI 10.200LEI 141.nr.calea Galaţi.1.Cornel Jenic? Toma P.25 Brăila.744.400LEI 2.Marius Cristian Toma G.str.bl.Buzăului.N2.55 Brăila.str.372.Cătălin Mugurel Trifan N.sc.367.Lucian Tudorache I.Buzăului.384 Brăila.4.193 Brăila.1.bl.et.et.2.A36.360.246.2.2.Cal.nr.Plevna nr.178.360LEI 26.46 Brăila.10 Brăila.et.bl.sc.26 Brăila.et.K.Adrian Tudose I.Pite?ti.200LEI 30.558.4.160LEI 19.Industriei.O3.bld.nr.str.120LEI 17.680LEI 15.ap.Antonel Tudorache R.60 3 Brăila.Gheorghe Tudor S.Ghioceilor.2.7 5 Brăila.307.str.Anica Tudor N.ap.526.sc.Dorobanţilor .ap.016.bl.A2bis.E4.158 Brăila.?colilor.TURN.25 Brăila.sc.744.200LEI 31.ap.Chi?in?u.Adrian Tudoric? I.Unirii nr.Călăraşilor.1.840LEI 103.sc.bl.919.9 Brăila.000LEI 32.8.Unirii.str.Ion Turtoi N.3 16.Hipodrom.Aurica Tudos? N.56.nr.906.bl.520LEI 12.61.nr.calea Galaţi.2.bl.Delfinului nr.Agripina Toma N.nr.Br?tianu BL.3.bl.ap.ap.600LEI 4.485.ap.38 Brăila.920LEI 28.Tineretului nr.188.et.str.000LEI 161.68.sc.sc.1.Tineretului bl.30.sc.Dumitru Tudor I.S?ndica Florica Toma G.744.3 Brăila.800LEI 33.et.35 Brăila.Aurelia Toia A.177.427.5.A.Constantina Tudora?cu G.4.bl.Călăraşilor.Ştefan cel Mare nr.Constan?a Turcu P.65 Brăila.bl-3.28 Brăila.400LEI 94.sc.960LEI 20.2.ap.17.Nicolae Trifan C.148.str.4.Dumitra Toma C.220 Arge?.5.2.Bebi Turiac M.ap.bl.str.Constan?a Tudosie G.Dej nr.11 Brăila.342.et.C5.str.?colilor.840LEI 85.2.15 Brăila.2.Stana Toma N.sc.C5.Tudora Tudor I.744.200LEI 37.760LEI 22.ap.ap.M?cin.D?nu? Toma V.4 Brăila.2.Mitic? Turnea Gh.sc.str.bl.000LEI 27.000LEI 15.232.20 Brăila.sc.2.bl.Vasile Tudor L.nr.sc.str. Galaţi.et.L.str.ap.Ghioceilor.

bl.ap.000LEI 23.Gic?-Bebelu? Vasile M.sc.str.861.9 Brăila.Mari?a Vi?an I.411.ap.160LEI 2.sc.sc.2.3.str.sc.3.sc.ap.34 Brăila.140 Brăila.580.ap.Mariela ?iparu M.4.560LEI 15.Cucului nr.sc.H5.050.ap.sc.nr.str.ap.B.74.53 Brăila.44.831.960LEI 10.160LEI 30.2.4.440LEI 135.sc.sc.et.Elena Untaru S.3.O3.600LEI 15.str.767.B31.str.Daniel Veli?cu V.1.2.O5.Gr?dinii Publice.19.ap.ap.str.ap.000LEI 41.sc.1.A1.090.418.1.1.A3.Tudora Vi?an C.str.490LEI 6.str.65 Brăila.2.000LEI 60.et.Gheorghe Uzureanu R.D2.nr.1Decembrie 1918.040LEI 9.2.bl.119.040LEI 71.?nv???torilor nr.Roşiori.21 Brăila.588.880LEI 8.et.Oborului.bl.800LEI 400.ap.str.77 Brăila.Nicoleta Urse V.325.et.840LEI 25.149.1.ale.ap.11.str.3 Brăila.Dorobanţilor .calea Galaţi.Buzăului nr.850LEI 8.720LEI Brăila.882.365.Georgeta Vâju I.Ionel Vasile C.ap.Piet??ii. pia?a Poporului nr.et.56 Brăila.str.920LEI 158.48 Brăila.Rahova.bl.Prim?verii nr.36 Brăila.Nae Ureche I.Marfa Vasile A.ap.sc.str.640LEI 25.ap.bl.927.Dumitru Vîrl?nescu D.ale.281.731.nr.C10.Trandafirilor nr.str.Gheorghe Ursule? C.151.14.Mihalache Vâju V.H4.3A.2.223.Hipodrom.43.000LEI 94.Culturii nr.906.nr.3.1.030LEI 3.3.str.B10.111.sc.nr.Turnea N.19.Călăraşilor.Cal.Aurel Veli?cu D.Marioara ?iparu T.1.160LEI 6.558.sc.579.Elena Turnea Gh.630.bl.bl.640LEI 21.Constantin Alin Vâju C.869.str.sc.6.54 Brăila.?nv???torilor nr.et.Hipodrom.bl.800LEI 38.et.Constantin ?ig?noiu V.2.ale.bl.bl.nr.483.4.?colilor .bl.17.28 Brăila.2.str.53 Brăila.H.600LEI 10.14 Brăila.840LEI 23.800LEI 1.ap.sc.str.Oborului.3 .str.sc.Ion Ghica .3.nr.297.B2.4.73 Brăila.200LEI 203.Vasile . Valeriu Turosu S.nr.ale.600LEI 198.ap.ap.bl.Petrica Urse I.53.Neculai Vartolomei T.Nicolae Titulescu nr.Prim?verii nr.bl.334.et.bl.Ilie Pompiliu Vâlsan I.str.5.aleea Cinematografului nr.6.Bl C6.970.Mioriţei.ap.sc.000LEI 173.13 Brăila.3.bl.4 Brăila.str.920LEI 38.A.1.B30.bl.240LEI 29.bl.400LEI 66.998.1.1.?os.22 Brăila.3.sc.ap.59 Brăila.Emilia Vasile I.sc.bl.000LEI 67.sc.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.sc.nr.027.Constantina Vartolomei N.str.074.bl.1.str.1.786.nr.802.bl.240LEI 234.415.19.Victoriei.Dumitra Udrea D.B18.Cal.nr.32 Brăila.aleea Mugurilor nr.6.720LEI 155.733.Hipodrom.sc.600LEI 8.Marcela Vanc? D.ap.2.ap.Cucului nr.Viorel Vâju C.104.et.Constantin Sandu Aldea.1.Angela Mary Urse A.600LEI 13.039.str.Iuliana Vizireanu A.10 Brăila.4.ap.et.ap.C10.1.71 Brăila.8 Brăila.Roşiori.020LEI 5.1 Brăila.nr.855.?nv???torilor nr.Bobi?a Urse V.Elena Vicol I.1.sc.sc6.919.Nicolae Vandalac V.bl.et.Vasilica Vizireanu G.300LEI 1.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.14 Brăila.3 .ap.ap.575.3 .Constantin Vi?co?i A.sc.1.?colilor.309.2 Brăila.str.4.str.720LEI 108.Viorel Ursu S.ap.Octav Doicescu .bl. Galaţi.E.L2.bld.13 Brăila.sc.400LEI 57.14 3.680LEI 3.2.34 Brăila.2 Brăila.600LEI 11.3.ap.078.Constantin Vâju V.1.?colilor. bl.bl.nr.Aurelia Ungureanu M.2bis.49 Brăila.nr.nr.111.nr.Felicia Vi?inescu N.9.bl.38 Brăila.Ruxandra Vâju M.091.49 Brăila.440.Alexandru Ulici D.32 126 .nr.12 Brăila.Călăraşilor.Odessa nr.et.Elena Violeta Vartolomei S.sc.15.7.bl.Republicii nr.bl.22 Brăila.G7.319 Brăila.et.ap.25 Brăila.176.ap.ap.sc.920LEI 363.ale.4.869.200LEI 15.978.str.43.

bl.11 Brăila.667.A21.78 Zavate M.ap.str.Virgina Brăila.46 Brăila.bl.158.240LEI 23.622.str.260.728.bl.Maria Brăila.200LEI 22.SC.22 Zaharia I.sc.32 Zaharia R.O1.196.gen.4.A60.?os.Stan Vlad M.5.Dorobanţilor nr.Soarelui nr.4.1.C1.3.bl.660.C.3.711.2D.3 Zainea F.ap.ap.G1.George Vlahu E.000LEI 8.400LEI 933.35 Zavate M.090.ap.47 Brăila.3.str.160LEI Brăila.593.2.SC.2.sc.E.861.Constantin Brăila.1. ap.37.Mihaela Brăila.228.744.C.1.Adina Brăila.str.3.ap.Mariana Brăila.2.Stelu?a ap.str.et.882.242.nr.str.sc.bl.ap.Dorobanţilor nr.A1.2.al.bl.27 Brăila.str.ap.bl.Amurgului.600LEI 335.bl.264.720LEI 622.str.360LEI 7.Alexandru Voicil? D.3.ap.sc.Emilia Brăila.920LEI 47.Tinca Viziteu C.Neculina Brăila.sc.bl.Viziru 3.22 Vrânceanu N.000LEI 46.bl.nr.nr.sc.840LEI 4.et.nr.sc.1.Nicolae Vl?staru N.2.12.bl.680LEI 20.5. str.A24.str.6.21 Brăila.2.ap.Tudori?a Brăila.sc.374.4.bl.E.080LEI 35.22 Brăila.ap.339.O2.413.bl.nr.1.blB28.600LEI 25.et.Ghioceilor.H4.4.3.4.bl.2.sc.000LEI 14.680LEI 24.C.Buzăului .19.str.5.nr.sc.Ion Vl?duc? I.32 Zaharia P.12 Brăila.A24.480LEI 12.257.et.Gheorghe Vl?descu T.Gheorghe Brăila.1.Dorobanţi.et.Angel Voicu M.bl.Ştefana Brăila.Obor.Mircea Brăila.233.23.200LEI 118.2.200LEI 30.bl A61.bl.C.et.ap.Nicolae Brăila.A14.749.305.779.Maria Brăila.sc.46.Dorina Din judeţul Prahova: 127 . 18 Zaharia A.125 Zgardan A.800LEI 39.str.779.Călăraşilor.16 Brăila.3 4.33 Brăila.Hipodrom.21 Zaharia A.2.Mariana-Marieta Brăila.Obor.2.bl.sc.ap.Ghioceilor.3.14 Brăila.440LEI 42.et.Obor.AP.2.str.800LEI 54.Victoria Brăila.4.8 Zainea I.880LEI 5.280LEI 7.4.2.str.ap.Gheorghe Vl?dil? M.bl.Siret.bld.B18.Gheorghe Vlad I.H4.sc.300LEI 1.p-?a.H6.22 Vrânceanu I.nr.013.483.1.Cristinel George Brăila.sc.str.ap.bl.nr.47 Zincu I.Vizireanu I.920LEI 9.str.297.078.bl.661.Grigore Alexandrescu Voicule? V.sc.881.200LEI 8.nr.ap.7 Brăila.Dorobanţilor nr.bl.Remus Zmochin? C.et 1.12.sc.aleea Cre?ei.str.1.800LEI 13.bl.com Tudor Vladimirescu Brăila.45 Zavate M.3.bl.str.David Praporgescu.sc.ap.640LEI 14.et.bl.372.?os.bl.15 Zanfir D.ap.ap.520LEI 55.bl.sat Cazasu.B23.ap.ap.930.sc.SC.Geta Voicu M.A8.?colilor.31 Brăila.AP.640LEI 63.calea Călăraşilor nr.593.3 Vrânceanu A.sc.Nicolae Iorga.2 Zainea M.200LEI 7.186.nr.2.3.al.str.Cinematografului.SebeŢuţui nr.SC.ap.3.com Mircea Vodă Brăila.SC.Camelia Vizireanu S.741.520.Spiru Haret Zmochin? A.3.D.Francez?.Vasile Voicu V.Buzăului .A4.000LEI 7.1.4.Octavian Brăila.63 Brăila.Roşiorilor nr.2.Hipodrom .et.bl.800LEI 6.Soarelui nr.et.440LEI 74.ap.15 Voinea G.bl.1.ap.290.10.str.Ghioceilor.et.?colilor.sc.bl.2.68.Milcov.525.ap.A4.sc.563.638.480LEI 21.Nastasia Voicu N.Cornel Brăila.nr.sc.aleea ?nv???torilor.sc.11.600LEI 84.ap.910LEI 48.800LEI 22.2.George ap.ap.ap.Constantin Vizuroiu M.sc.4.D.Cornel nr.033.41.320LEI 85.Dumitru Vlad D.1.str.nr.Octavian Dan(decedat) Brăila.blC5.Roşiorilor nr.sc.bl.bl.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.ap.sc.4.Ion Brăila.str.3 Brăila.A1.159.63 Zahiu T.bld.71 Brăila.str.calea Călăraşilor nr.300LEI 32.67 Zaharia M.ap.Neculina Vlaicu I.29.080LEI 14.000LEI 37.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.624.47 Zgardan M.400LEI 58.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

300 364. I. A Ap. Constantin Brezeanu nr. 2 Ap.000 LEI 13.660 171.737. Mariana Aelenei C.779.090 LEI 103.780 LEI 44.014.4 Ploiesti Str.1 Ap.562.289. 205 Sc.008. A Ap. Padina 11 Bl. Gheorghe Afrasinei N. George Constantin Alesandru N. A Ap.480 1. 4 Plopeni Str.640 LEI LEI LEI LEI 29.920 LEI 48.19 Ploiesti Str.600 6. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl. Elena Alexe Gh. Sc. 35 Ploiesti Str.000 LEI 215. 7 Bl.389.008. 3 Sc.372. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Mihai Viteazu nr.120 1. B Ap.Sirianu nr. G Ap.1 Et.319.C Ap.534.600 58.227. 19 Ploiesti Str.080 28.5 Bl.193. 16 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34.Simona Madalina Anca Marin Andrei D. 6 Bl.041.600 LEI 8.000 LEI 25. 18 Sc. Bobilna nr.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 16E Ap.967. Ion Alexe I. Biruintei nr. Troienelor nr. Diana-Alexandr Alexandrescu I.800 35.R. Saturn nr.920 29.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. 46A Sc.440 LEI 56. 37 Ploiesti Str. 6 Bl.080 3.10 Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N. Daniel-Lucian Anghel S.151 Bl.2 Bl.1 Bl. 62 Ploiesti Str.593. Vasile Alexe P.600 LEI 31. Fat Frumos nr. 29 Sc.720. Liviu Andron O. 1B Bl. AL11 Ap. 31 Plopeni Str. Tinarul Muncitor nr. Emilian Alexandrescu M.880 38.767. Cameliei nr.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str.304. Maramures nr. Steliana Alexandru Gh. 35 Bucuresti Sector 4 Str. Maria Albu I.A Et.008.555.57 Sc. AL11 Ap.621. 2 Ap.Valeria Anghel I. Brebenei nr. Saturn nr.000 LEI 129 .Stefan cel Mare nr.5 Ap.34 Ploiesti Str. Republicii FN Bl. 5A Bl.120 LEI LEI LEI LEI 36.288. Alexandru Ploiesti Sts.368. Leului nr. Aleea Scolii nr.930. Gheorghe Alexandrescu E. Constantin Brezeanu nr.30 Sc B Et. Cimbrului nr. 24 Plopeni Str. Er.000 6.720 137.40 Ploiesti Str.040 29. Luminita Monica Alexandru I.800 56. Republicii nr.31 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str. 1 Et. Ioana Albei N. Tinarul Muncitor nr. Vasile Anagnoste V.23 Ploiesti Str. Adrian Anghel Gh. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.372. 1 Et. Calin Catalin nr. Valerica Alexandru C. 32 Sc.3 Ap.13 Bl.037.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Cameliei nr.Stroe Angelescu Ghe. Buda nr.13 Bl. Nicolae Albu Gh. 9 Ploiesti Str. Aristita Agache I.117. AL11 Ap. 67BIS Sc. 3 Bl.835.13 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str. Bld. Mita Albu G.663. F2 Sc. 29 Sc.Adet I. Dumitru Adet M. Maramures nr.634.19 Ploiesti Str. Cameliei nr. 7D Bl.200 92. Biruintei nr.200 34.480. 6 Bl.890 LEI 41. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.108. Neli Anton Gh. Luciana Andronache Gh.608.16 Ploiesti Str. 10F Sc. Temisani nr. Sld.800 LEI 29.Pta. 3 Bl.040 167. Gheorghe Aelenei Gh. Biruintei nr. Madalin Marian Andron I. Andrei Afrasinei Gh.000 81. Ion Antohr R.953.640 LEI 10.663.800 193.760 42.223. Maria Albei G.360 39. A Ap. Aurelia Alexandrescu I.Constantin Anghel S.10 50. 31 Ploiesti Str.544.200 56. B Ap.37G Ap. 22 Ap. 6 Bl.325.31 Ploiesti Str. Infratirii nr.29 Ploiesti Str. 2 Bl. Nichifor Antonescu C.626. Ion Anagnoste I.2 Ap.472.37G Et. Elena Alexandrescu I.

6 Ploiesti Str.840 7.400 3.246. Marcel Bordas C. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str. Adriana Cristina Baicu I.15 Ploiesti Str. Gh. 1B Ap.302. 3G Ap. C1 Sc. 3 Ap.Gh. 3B Ap.350 LEI 15. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.A Et. Grindului 2 Bl.103 Sc.400 LEI 130 .525. Ale. 8 Ploiesti Str.000 LEI 7.Apostol Al.15 Ploiesti Str.358. 49 Ploiesti Str. Cantacuzino nr.600 LEI 41. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl.Adelina Monica Arama I. Corlatesti nr. Tudor Baicoianu Gh.007.200 LEI 28.417.210 Sc. 8 Ploiesti Str.087. 29 Ploiesti Str.215. Sos. Jean Ion Balasa O.2 Ap.004.500 LEI 213. 24 Ploiesti Str.Alecu Russo 14 Ploiesti Str. Fl Nr. 10 Ploiesti Str. Nicolae Dorinel Bajan N.960 LEI 21.1 36.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Plutelor 10 Ploiesti Str. Arinului 1 Bl. Hariton Banica C. C1 Sc. Gheorghe Badita P.C Ap. Varbilau 7 Bl. 8 Ap. Sos.334. 11 Ploiesti Str. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C. Carmen Badina A. A Et.211. Tudora Avram Al.A Et.000 LEI 26.790 LEI 44.376. Razvan Cristian Banu P. Vasilica Baicu D. 10 Ploiesti Str. Gr. 162 Sc. Armasi 40BIS Ploiesti Str.4 Ap.C Ap. Intr. Eremia Grigorescu 25 Bl. 25 Ploiesti Str.600 LEI 58. Cumpatul 6 Bl. 36 Ploiesti Str.000 20.71 Bl. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Steluta Banica C.353. B1 Sc. 3B Ap.103 Sc. Ciucului 4 Bl.113. Octavian Apostol H.103 Sc. 2 Ap.771.860. Marasesti 282 Bl.135. Vestului 16 Bl.128 Bl. 163 SC. Gheorghe Azoitei C. Postei nr. Gheorghe Baicoianu I. Steliana Barbu C.1 Ap. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.186.040 25.A Et. H12 Et.800 82. A Et.000 52. 167 Sc. Barapltului 16 Bl. Cornelia-Ileana Apostol D.207 Ap.1 Ap. Vestului 16 Bl. 46 Sc. B-dul. B3 Sc. Republicii 130 Bl. Postei nr.154 Bl.800 41. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str. Ale.960 7. Madalina Gabriela Banica D. 45B Ap.052.154 Bl.900 15.320 LEI 9. Intr. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str.960 LEI 5.400. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh.25 Nr.Ion Apostol H.761.1 Et. Bahluiului 3 Bl. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.580. Cantacuzino nr.71 Bl.Gr. A Et. B-dul Republicii nr.260.3 Ap.400 LEI 12.500 LEI 46.250 LEI 5.000 LEI 3. Constantin Ploiesti Str. C Ap. Corlatesti nr. 106 Ap.704.680 37.116. B Ap.705 LEI 38. Gr. Vasile Milea 7 Bl.400 LEI 3. 10 Ploiesti Str. Grindului 2 Bl.240 LEI 38.186. Constantina Banica N. 3 Ap. 10 Ploiesti Str.950 42. Cristina Arsene C.1 Et.3 Ap.409. Emil Badulescu N. Sos.880 LEI 40.302.372.160 15.001. 3 Ap. Nordului FN Bl.160 10.930. Carmen Barbu V.017.000 LEI 243.039. 17 Ploiesti Str. F Et.742. Gral.800 LEI 11. A Et.Doina Maria Apostol Gr. Grindului 2 Bl.000 LEI 26.704. Mihaela Baicu R. Bucuresti 24 Bl. 142 Ap. 4 Ploiesti Str.4 Ploiesti Str.555. Valentin Apostol I.A Et. Emil Balasa V. Maria Balanescu N.4 Ploiesti Str.500. Irina Arsene C. 2 Ploiesti Str. Vestului 16 Bl. Ion Baicoianu I.000 LEI 5.389. B1 Sc. B1 Sc. Curcubeului 13 Bl. 24 Nedelea nr. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. Mariana Baciu P. Intr.600 LEI 86.558. 153 Sc.

000 11.Banica N.183. Virgilia Boloaga C.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. 1 Ap. Sabin Botoc N.260 4. Constantin Bocan D.7 Ploiesti Str.Gh.861.200 19. 150 Sc. 8 Ploiesti Str.449.421. Carmen Boceanu Gh. Nicolae Barbuceanu N. Maria Bordei C. Valentina Iuliana Bolocan P. Petuniei 7 Bl.1 Ap.914. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. Ap. 10 Ploiesti Str. Georgiana Denis Borcan Gh. Torcatori 2 Bl.448.706.366. 31 Ploiesri Str. Andrei Muresanu 70 Bl.074.789. 32 Ploiesti Str.920 42.824.595.760 53. Aleea Scolii 1B Bl. 12 Sc. 26 Ploiesti Str. Simona Madalina Brebenel N.919. R1 Sc.730.000 70.492.227. Ilie Barbieru i.3 Ploiesti Str.000 22.Bahluiului 6 Bl.721. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str.30 Ploiesti Str.713.604.520 57.080 12. Ion Bolocan D.569. 2 Et. Victoria Bogdan V. Zimbrului 7A Bl. 11 Ploiesti Str.440 42. A7 Et.480 11. Donici 7 Plopeni Str.800 12.200 16. Victor Bodoiu L.988. Bobilna 115 Bl. R2 Sc. Elevilor 5 Bl. 12 Sc. Ion Vasile Brebeanu C.320 86. 135B Ap. AC14 Ap.558. Bobilna 115 Bl.Ioan Aurelian Belcea V.080 15. B Et.B Ap. Camelia Boiangiu I. Muresanu 18 Bl. Dan Aurelian Barbulescu D. Infratirii 5 Bl. Zimbrului 7A Bl.400 26. 10 Ploiesti Str. Democratiei 84 Bl H4 Ap. Sincai 44 Ploiesti Str. Calin Catalin 3 Et. Elena Batrineanu N. B Ap. R1 Sc. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos .400 19. 1 Ap.366. 55 Ap. 22 Sc. 2 Ap. Petuniei 7 Bl. 8 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.600 LEI 193.100 Sc. 37B Sc. Octavian Borcan R. Ion Briceag I.29 Ploiesti Str.965.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. Maria Botezan V. 26 Ploiesti Str.988. Persani 5 Bl.110 79.818. Baraoltului 9 Bl. A Ap.600 12.031.800 36. 10 Ploiesti Str. B Ap.019. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. Maria Bazavan C. A7 Et. 14 Ploiesti Str. Cameliei21 Bl. Maria Bolocan I.667.253.Catinei 17B Bl.320 21. 90 Sc. 31G Sc. Nicoleta Liliana Boboc St. Gheorghe Bordei Gh. Ion Boboc C. Niculai Bucur I.600 22. Infratirii 5 Bl. 2 Et. Nicolae Borcan Gh. Iancu Birsan M. Maria Ap. Izvoare 96 Ploiesti Str.600 LEI 66.807.762. Mihael Berbec St.145 Sc. Aurel Braslasu V. 14 Ploiesti Str. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com .640 2.200 8.135. 42A Sc. Ale. A Et.089.800 59. Ion Buga C. Aura Magda Bortoi C. A Et.250. 1 Ap. 10 Ploiesti Str.240 100.188. Luminisului 10 Ploiesti Str.12 21. A Ap.342.400 51. 8Ap. Dumitru Barbieru Gh. Valentin Silviu Bivolaru S. 15 Ploiesti Str. 5 Ap.718.640 LEI 69. 4 Sc. A Et. Gh.520 28. Niculina Bazavan P.240 21.840 72. Anbdrei Muresanu 70 Bl.400 26.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.600 28. Veronica Barbieru Gh.400 LEI 4. 19 Sc.Aet. Ion Bucurescu C. Libertatii 5 Bl.440 19. 150 Sc. Al. Nordului 3 Bl.4Ap. Ap.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 . A Et.280 44. Sold. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str.A Ap. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.040 228.2 AP. Magurii 2 Bl.2 Ap. Al. 15 Ploiesti Str. 1 Ap.000 24.967.2 Ap.966. 4Ap. Gheorghe Barbuceanu Gr.317. 135B Ap. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Gheorghe Birzan A. Stela Briceag M. Vasile Bucur V. A Et. 39 Ploiesti Str. 35 Ploiesti Str. Torcatori 2 Bl. 4 Ploiesti Str. A Et.507. 19 Sc.7 Ploiesti Str.130 124.211.136 Sc.

240 LEI 132 .Bahluiului 10A Bl. Alexandru Ciocan I. 71 Ploiesti Str. 73 Sc.684. 18 Sc. A Et. Cornelia Capraru V. Iulian Carlan St.000 34.149. Smaranda Casprov D. Sreiului 3 Bl.248.780 57.260. 3B2 Ap. 1 Ap.227.200 LEI 15.1 Ploiesti Str.517. Bahluiului 10A Bl. Republicii 122 Bl. Calugareni 20 Ploiesti Str.561.000 82. Florin Burlacu I. 5 Ploiesti Str. Cibinului 11 Bl.523. Natalia Cazacu I.890 57. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Plaiului 4 Ploiesti Str. Gheorghe Buzatoiu D. Nicolae Cirstea V.135.998. 3 Ap. Streiului 3 Bl. 2 Ap. Ana Chitu N. 18 Cimpina Str. 14 Ploiesti Str.25 Sc. 1 Ap. Georgeta Ceraseanu I.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. 1 Ap.210 34. 148 Sc.000 45. Bd. 34 Ploiesti Str.118.720 3.595. Gheorghe Ion 4 Bl. 3 Ap.744. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.141.960 LEI 33. 4 Ap. 136 Ap.547.200 10. 148 Ap. 9 Ploiesti Str. Bahluiului 16 Bl.000 68. Constantin Ciocirlan N. Brumarelelor 1 Bl.920 46. 136 Sc.320 57. 37 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. C-tin Brezeanu 8 Bl. Nicoleta Luminita Cernat S. Floarea Chitu N. A Ap.320 101.040 7. Nicolae Chitescu M. Lucernei 17 Ploiesti Str. Cp. B Ap.440 12. 4 Ploiesti Str.240 12. 5 Ploiesti Str.071.111 Ploiesti Str.000 51. 21B Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. Tonel Chelba T.A Ap. Al. Republicii 191 Bl.600 36. Ale.400 LEI 151.016. 22 Com.760 44. A Et. 21 Ploiesti Str. 30F Et.267. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. Stefan Cazan Gh. Cringului 47 Ploiesti Str. Eminescu 22 Bl.A Ap. Arnauti 6 Bl.520 6.Buga M. A Et. Ion Burlacu I. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl.545 16. Lucernei 17 Ploiesti Str. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I. 119 Ap. 2 Ap. Republicii 108 Bl.169.820.Iordacheanu Sat.611.280 29.432. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. Cameliei 18 Bl. 31 59.674. A12 ScB Et. C Ap. 5 Ploiesti Str.994.040. 6 Ploiesti Str.605. Elena Buturuga M.148 Sc. Gheorghe Ciovina G.744.Marian Chirita M. Moliftului 12B Ploiesti Str. Ana Casprov A.608.050 20.280 89.6 / Prahova Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. 93 Ploiesti Str. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.135.120.389.000 18.200 LEI 91. Carmen Mihaela Ploiesti Str. Marius Daniel Catinean P. 13B1 Sc. Barcanesti 5 Bl.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49.488. Ale.880 LEI 104. Constantin Bunescu O. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str. Gabriela Ciocan M. Ioana Chirica G.080 LEI 182.595. 1 Ap.A Ap. 58 Sc. Mocanilor 3 Bl. 29 Ploiesti Str. Bahluiului 10A Bl.000 86. Ion Burlacu I.2 Ap. Dumitru Ciocan C. B Ap.891.741.249. Ion Chioveanu P.860. Cameliei 18 Bl. 62 Ploiesti Str. Ale. B Ap. 3B Ap. Cimbrului 1 Bl.778. 162 Sc. 119 Sc. Gheorghe Buzatoiu N. 14C Sc..76 Sc. Niculai Burlacu T. Bucuresti 20 Bl. 10 Ploiesti Str. Elena Cazacu N. Mihaela Cercel P.000 LEI 63.227.860. Gabriel Calestru V. Elisabeta Ciubotariu A. 1 Ploiesti Str. 4 Ap. Crizantemelor 2 Bl.200 222. Gheorghe Calinoiu St. 62 Ploiesti Str. M.240 34. Parasutistilor FN Bl. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.400 8.600 63. A Et. Stelian Cercel D. Petre Chitescu N. A Et. 132A Ap. 49B Ploiesti Str.334. A Ap. Florentin Buzdugan P. Doina Cernat I.350 41. Brumarelelor 1 Bl. Milcov FN Bl.090 61.16Sc.320 LEI 16. C Ap. Daniel Cercel M . Luminei 6Bl. 7 Sc.25 Sc.844.971.

Magdalena Cristea O.63 Sc.691.090 22.148 Sc.1Ap. Mihaela Ciusdel A. 109 Sc. Aleea Elevilor 3 Bl.200 LEI 7. 4 Ap.877.650 LEI 44.003. Gheorghe Lucian Constantin Gh. Vasile Cristea V. A Et.900 18. Democratiei 56 Bl.525.6 Ploiesti Str.959. 13 Ploiesti Str.589. Bahluiului 10A Bl.965. 55-F Et. 149 ScB Ap. Crisan 28A Bl. 148 Sc.5 Ploiesti Str. Victor Craciun C. A Ap.D Et. Crisan 5A Bl. Al.400 LEI 9.A Ap. Mateescu18 Bl. Sol. Mirela Elena Constantin Gh. A Ap. Aleea Romanitei 1 Bl.Ciubotaru D. Ion Constantin Ion Constantin St. 24 Ploiesti Str.280. Ana Craciun C. 1Ap. 137F Sc.720 LEI 5. Eremia Gr. Ctin . Sos. 4 Ap. 56 Ploiesti Str.974.319. Sorin Marian Constantin St. 34 Ploiesti Str.D Et. A Ap.21 Sc. Vestului4 Bl. 6 Ploiesti Str.960 63. 14 Ploiesti Str.Gh.310.260.A Et.040 6. 3 Ap. H6 Et.B Et. Democratiei 56 Bl.760 LEI 67. Cringului 78 B Ploiesti Str. Gr. 2 Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl.000 LEI 44. Maria Cojocaru I.457. Domnisori 87 Bl. Bahluiului 10A Bl.519. Petre Cojoc I. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str. Elena Croitoru I. Petuniei 9 Bl.A Et.186. Cozia 73 Ap[. 6 Ploiesti Str. G Et. B Ap. Nicolae Costache N. B Ap. G-ral Vasile Milea 1 Bl. Tunari 24 Ploiesti Str. 99 Sc. 6 Ploiesti Str.520 LEI 13. B Ap. Mihai Eminescu 22 Bl. Bahluiului 4 Bl. 3 Ap . 5 Plopeni Str.000 LEI 111. Maria Coman N.040 LEI 5. 1 Ap. 67 Ploiesti Str. Dumitru Costache N. B Et. AC12 Sc.43 Sc.126B Sc. Magurii 1 Bl.024.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52. Miron Contescu M.000 18.561. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. 12 Bl. 4 Ap.Brezeanu 1 Bl.A Et.480 LEI 44.120 40.320 5.A Ap. 119 Sc.250 LEI 47. Mihai Sorin Costache E. Cristian Gabriel Creanga M. 144 Sc. Ion Coman Gh. Republicii 279B Bl.360. A Et. Brumarelelor 1 Bl. A Sc. A Et.186.040 LEI LEI LEI LEI 16. Bd. Ale. 8 Ploiesti Str. Elena Cleva N.560 LEI 7. Mihai Cristache P.650 LEI 82. 53 Ploiesti Str.476. 168 Sc. Constantin Cojanu D. Ioana Covasa Gh.148.100 51. Mihai Bravu171 Bl. B-dul Bucuresti 20 Bl.695.2B Sc. 9 Ploiesri Str. Stefan Craciun C.815.800 LEI 31. Nicolae Cristea A.084. Ion Coman D. 14 Ploiesti Str. Nicolae Constantin I. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap . 17 Ploiesti Str. Gr. Niculina Cocos T. 87 Ploiesti Str. 10 Sc.49 A Sc.724. 1 Ap.640 24.640 22. Cantacuzino 160 Bl. 70 Ploiesti Str. 3D Sc.669. 89 Ap.538.326. Valeriu-Nicolae Contescu Gh. 9 Sc.5 Ploiesti Str. 1 Ap.779. 4 Ap. Gh. 70 Ploiesti Str.356. 1 Ap.144. Arhip Nicolae 3 Bl.794. 4 Ap. 1 Ap. 3D Sc. Dorin Adrian Cristofil I.542.360.800 LEI 53. 16 Ploiesti Str.581.700 LEI 126.520 LEI 2.119 Ploiesti Str. Gherghina Costache N.72 Sc.640 LEI LEI LEI LEI 605.000 94. 51 Ploiesti Str.A Et.640 13.20 Ploiesti Str.400 LEI 27. Veronica Ciltaru N. Temisana 63 Ploiesti Str. Cameliei 6 Bl. H6 Et. Adrian Ploiesti Str. A Ap. Ioana Cristea N.920 23. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Dumitru Condrut Gh. Ale.160 LEI 133 . Cosminelor 12 Bl.400 LEI 3. Viorica Maria Creanga M. D3 Sc. 4B2 Sc. 23A Ap.560 LEI 4. Viorica Roxana Constantin P.761. C Et. 9 Ploiesti Str.084.497. 24 Ploiesti Str. Petuniei 9 Bl. 149 Sc. B Ap. 3 42.000 LEI 102. A Et. Leului 6 Bl.

Dumitru Despina Gh.920 LEI 12. Eminescu 22 Bl. Alexandru Dobre A. Daniela Dinu V.B Et.A Et.489. Arhip Nicolae 7 Bl.816. 11 Ploiesti Str. 37 Ploiesti Str.201 Sc. Gheorghe Daraban F. Vasile Dedu T. Valeria Dita Gh.439.640 LEI LEI LEI LEI 28.464. 2 Ap. Polux 4 Bl. Viorica Cucu P.5 Sc.200.731.740 LEI 25. Republicii 192Bis Ploiesti Str. Crizantemelor 4 Bl. Dumitru Dobre T.000 LEI 430.1 Ap. G16 Ap. 15A Sc.400 LEI 52. 58 Ploiesti Str.450 46. 27 Ploiesti Str Gen. 35 Ploiesti Str.400 LEI 10. Moldoveanu Marian 4 Bl.173.650 330.387. 47 Bucov Str. 46 Sc.8 Ap. 35 Ploiesti Str. Nicolae Davidoiu S. Severa Danila A. 39 Sc. 27 Sc. 97 Ap. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Crizantemelor 4 Bl.A Et. Ghworghe Dinu Gh.Grigorescu 25 Bl. 3 Ap.446. B Ap.579.037. A Sc.985. Ioana Mihaela Dita S. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Er.C Et.760 34. Sofia Dobre I. 16 Ploiesti Str.000 LEI 990.529.372. Constantin Dima P.000 30. Luminii 6 Bl.500 10.017.000 LEI 93.162. 1 Ap.960 LEI 19. B Et. Albinei 2 Ploiesti Str. Nicolae Ap.523.13 Ap. B Et.480 LEI 48. 3 Ap.1 Ap. Arva 29 Prahova 62. 119 Sc.000 105. Nastasia Dobre D.348. Ale.A Et.074.440 16. Caramidari 11 Ploiesti Str. Er.720 LEI 7.600 LEI 1.219. Maria Dinu A. 51 Ap. Gheorghe Diaconu A. Republicii 192 Bis Ploiesti Str.120 73. Deltei 3 Bl.453.000 10. 10 Sc. Pantelimon Dan A.260.13 Ploiesti Str. Aurica Dan C. Lucretia Dinuta G. Floarea Dobre D. Cameliei 5 Bl.114. Cameliei 9C Bl. 1 Ap. Trandafirilor 31 Ploiesti Str.105.200 LEI 70. Zoe Maria Dinu N. Er. Aspazia Dinu V. Maria Dan I Constantin Daraban D.409. Gh. 10 Sc.910 LEI 56.B Ap.200 5. 21 Ploiesti Str. 25A Sc. Florea Dinca C. 4 Ap. 3 Ap. 21 Ploiesti Str.800 LEI 20.440 LEI 32. 1 Ap.30F Et.160 158.A Et.805. Grigore Dobre A. Luminii6 Bl. Ale. 6B Sc. 25A Sc. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str.701. Georgeta Dau C.049. 5 Ploiesti Str.Georgiana Dinu C. Sld. 11 Ploiesti Str.000 8.372. 1 Ap.930. 58 Sc. B Et. 19 Ap. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. Dumitru Dinu Gr. Cirezarilor 2 Bl.066. A Ap. 5 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.000 11.169. 16 Ploiesti Str.Croitoru V. Marian Cristian Dinu M.400 LEI 2.291.686. Manuel Cucu V. 73 Ploiesti Str.720 LEI 31.A2 Sc.953. 30 Ploiesti Str. Sos Nordului 2 Bl. Floarea Danila S. 22 Ploiesti Str. Cumpatul 4 Bl.H. Petrochimistilor 14 Bl.Sld. Cumpatu 4 Bl.400 145.45B Sc.760 21. Brumarelelor 1 Bl. M. 31 Ploiesti Str.208. C Et. Intr. Roxana Melania Cucu I.008. 8 Ploiesti Str.000 LEI 19.19 Ap. Nicolae Dinu V. 30F Ap.794.920 LEI 291.200 9. 65 Valea Calugareasca Str. Maria Dinca I. Inelului 3 Bl. Ion Despina D. Piata Victoriei 1 Bl. Lucuta Despina Gh. Moldoveanu Marian 4 Bl.232.600 LEI 17. 9 Ap. 13 Ploiesti Str Al. Frasinet 13 Bl.037. H13 Ap.B Ap. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Doja 150 Bl. 24 Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. B Et.040 5.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 .

400 40.000 16. Brumarelelur 2 Bl.Dogaru T.200 25. 83 Ploiesti Str. 4 Ap.512. 3 Ploiesti Str. Nicolae Dragu I. Cantacuzino 261 Bl.040 23. A Ap.411. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl.233.B Et. 29 Ploiesti Str.2 Ap.297.560 LEI 42.B Et. A8 Sc. 2 Sc.074. B Ap. Paul Dumitrache Gh. Gh.632.2 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str.200 17. 75 Ap.800 5.520 12. Mateescu2 Bl. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc. Romana 92 Bl. Cosbuc 7 Ploiesti Str. Gh.000 LEI 15.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.406.475.Portita 2 Bl.1 Ap.878.A Et. 7 Ap. Florin Ilie Draghia S.160 31.600 LEI 34. George Razvan Dumitrescu A. Alexandru Duica Gh. Aurel Dumitrescu I.580 LEI 13. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr. Sg. Afinelor 11 18.200 96. 11B Sc. Cameliei 6 Bl.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str.289. Vasile Draghici N.720 34. Alexandrina Dumitrascu Gh. Calin Catalin 10 Bl.400 16. 24 Ploiesti Str. Aurelian Dumitrescu A. Filofteia Dragan I.43 Sc. Bravu FN Bl. Gr.040 28. Mariana Duica St. 12 Ploiesti Str. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.116. K5 Ap.679. Maria Dumitrescu A. B Ap. 46B Ap. 1Mai 66 Bl.604.012. CAMELIEI 13 Bl.111.A Ap. Cibinului 130 Bl. Viorica Dumitrescu V.280 3. Sorin Radu Dumitrescu S.116. 29 Ap.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11. 12 Sc. Brumarelelur 2 Bl. 14 Ploiesti Str.744.057. 129 Sc. Troienelor 3 Bl.400 51.Cornel Nicolae Dragomir Gh. Carmen Claudia Dragu I. 4 Ap. 29 Ap. Primaverii 18 Ploiesti Str. Ion Dragan V. Ale. 14 Ploiesti Str. Aurelia Danciu V.920 LEI 103. 10 Brazii de Jos . 13 Sc. 8Sc. Vasile Draganuta Fl.000 2.000 72. Constanta Dragomir E.600 52. Eufrosina Dumitrescu A.171. Daniel Dumitrescu P. Aleea Sacelenilor 2 Bl. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. Al.000 31.000 7.1 Ap.342. Gr.Cameliei 17B Bl.807.671. Prtincipala 289 Ploiesti Str. Crizantemelor 1 Bl. 71 Et. Ale. Ramurei 9 Bl. Crizantemelor 1 Bl.171. 136 Sc. 18 Sc.3 Ploiesti Str.600 6. 13 Ploiesti Str.409. Elena Dragomir C. 2 Ap.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.B Et.600 LEI 32.000 26. Gh. 28 Ploiesti str. Branciog 40 Bl. Jeana Dulu C.200 LEI 8. Petre Dumitrache I. Primaverii 18 Ploiesti Str. Er.760 LEI 3. Crizantemelor 2A Bl. Gherghina Ploiesti Str. Cameliei 13 Bl. M. Maria Duhanov V. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str.773. Constantin Dragoi D.000 98.733. Constantin Dumitru C.170 LEI 12. A Et. 2 Ap. C Sc. Crizantemelor2 Bl. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str.188. 24C Ap. 22 Ploiesti Str.11B Sc. 52 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20. G.680 52. 3 Ploiesti Str. 39 Ploiesti Str. Florin Dulgheru C.B Et. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A.967. Marin Dragnea T. Cantacuzino 42B Ap.A Ap. A Ap. 129 Sc.D Et.160 35. Elena Dumitrescu Gh.020 LEI 135 . 50 Ploiesti Str.000 19.Ioan Dragomir R.610. 2 Ap.116.600 44. Florin Danciu C.648. 8 Ap. 17 Urlati Str.A Ap.B Et. Al.669.000 31.860.523.558.040 20.744. 4 Ap.284. Gabi Marian Dumitrascu Gh. Streiului 3 Bl. Sorin Mihai Draganuta N.680 31. 19 Ploiesti Str.223. Ion Duca V. 4 Ploiesti Str. Paulina Dumitrescu C. B Ap. Elena Gica Dumitrascu C.006.076.538.030.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str.

400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. Floarea Dumitru V.15A Sc.201 Sc.710 78.200 59. Ale. Bodocului 1 Ploiesti Str.083. 136 Sc. Enachita Vacarescu 17A Bl. 19BIS Ap.372. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str.5 Ap. Gilda Aurora Ene I.A ET. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. Enachita Vacarescu 17A Bl.A Ap.14 Ploiesti Str.940. Gheorghe FermesanuD. Strejnic 11 Bl.400 21. B Ap. Ion Frusina Gh.683.372.320 10. Maria Ploiesti Str.415. 65 Ploiesti Str.186. Georgeta Dumitru I. Victoria Duna T.254.680 53. Crisan 7A Bl. Tirnave 4 Bl.400 106. A Ap.520 40. B Ap.720 12. Drina Ene I. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl.2 Ap.831.597.Dumitru E.360 LEI 7.560 LEI 9. Steliana Enache C. Mihail Dumitru V.710 2. Dealu cu Piatra FN Bl.900 58. A Ap.141 Sc. Al.954. Ion Fofirlica Gh.353. Sreiului 3 Bl. Deltei3 Bl.4 Ap. 39 ScB Ap. D Ap.200 14. 70 Ploiesti Str.750 LEI 27. 46A Sc. Malu Rosu 63A Bl.9 Ap.904. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.33 Ploiesti Str. Eugenia Frincu St. Marasesti245 Bl.B ET.2 Ap.14 Ploiesti Str. Dumitru Ene M.A Et.675. Manda Enache I. Mihail Enache I. Iuliana Fendu C. Mihai Bravu 107 Bl. Adela Florea I.5 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str. Marin Firu M.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36. 61 Ploiesti Str. Voicu Dumitru T. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.037.579.632. Elena Beatrice Duta Gh.880 31. Ion Eremia C.374.215. 5 Baicoi Str. H13 Ap. 7 Sc. 163F Sc.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62.A Et. Crisan 5A Bl. 3 Ap. Marasesti 288Bl.640 82.. 21 Ploiesti Str. Cristianul 17 Bl. 68 Ploiesti Str. Infratirii 5A Bl. 120F Sc. Alexandru Dutescu A.27 Ploiesti Str.B Et. B Ap. Infratirii 5 Bl.900 LEI 24.160 28.1 Ap.440 LEI 47.21 Ploiesti Str. Democratiei 88 Bl. B Ap. 35 Ploiesti Str.010. Rozica Ene P. B Et.15A Sc.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.024.400 LEI 10.430 28. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap. 67BIS Sc.800 16. A Et. 126B Sc.320 18. 25 Sc. Florica Dumitru Gh.4 Ap. Mariana Dana Dumitru I. Zidari 8 Bl. 10 Ploiesti Str.100.080 17.960 10.240 LEI 60. Georgeta Ene P. Cameliei 8A Bl. A Ap. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str.10A Sc.500 LEI 90.280 LEI 59. 32 Ploiesti Str.Nicolae Eftodie T. Infratirii 11 Bl. 29 Sc.403. 19 Ploiesti Str.295. Stoica Ene V.000 LEI 61.A Et.278. 120F Sc. Maria Duta V.600 65. 15 Baicoi Str.400 17.Marasesti245 Bl. Levantica 1 Bl. 13 Sc1 Et.000 187.5C Sc.160 10. Nicolae Enache S.334.A Ap.D Et.160 3. 11 Blejoi Str. Deltei3 Bl.33 Str. 10A Sc. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.738. Zidari 8 Bl. Republicii 130 Bl. Cameliei 18Bl. Bratocea 15 Ploiesti Str.800 LEI 25.19 Ploiesti Str. Alexandru Dita Al.267.711.735. Cumpatul 4 BL. B-dul Republicii 118 Bl.088.152 A Sc.260. Domnica Florea N. 38 Ploiesti Str. Dumitru Ene I.520. Adrian Eftemie M.683. Infratirii 5 Bl. 14 Ploiesti Str.800 LEI 136 . 15 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. Stefan Farcas N. Dan Frincu C.831.H2 Ap. 5C Ap. F Ap. Ioan Filote Viorica Firu D.120. 4 Ploiesti Str.267. 139A Sc. Livia Fermesanu I. Gheorghe Duta Gr. Elena Frinculescu I.200 LEI 87. 30 Ploiesti Str.680 LEI 1.63 Sc.609. Tirnave 4 Bl A4 Sc. Dragos Fermesanu I.15B1 Sc. A11A Et.66 Ploiesti Str.4 Ap. A4 Ap. 1 Ap.236. B Ap. 19BIS Ap.958. B Ap.542.4 Ap.859. 6 Ploiesti Str.560 LEI 10.

151 Ap. 4D11 Sc. Venera Geotti A. Constantin Gheorghe C.407.800 LEI 40. 1 Ploiesti Str.520 172.360 39.324.135.614. Teodor Geangu C. Dumitru Gheorghe D. 41 Urlati Str. 2 Ploiesti Str.040 19. 73 Ap.580 4. 22 Ploiesti Str.613.356.1 Ap. Republicii 137 Bl.C Ap. 8 Ploiesti Str.446. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str. Bujorilor 15A Ploiesti Str.691. 4D11 Sc.000 43.342.700 LEI 137 .Frusina Gh.712.450.339.517. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Cirezarilor 1 Bl. 2 Ap.17 Ploiesti Str. Dumitru Ghita P. 10 Ploiesti Str.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. Valeria Gheorghe V. Daniel Dumitru Gheorghe I. 20 Ap. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.600 240.A Et. Arcului 1 Ploiesti Str. 68 Ploiesti Str.608.247. Ion Ghinea T.Piata Victoriei 7 Bl.111. Diana 3 Bl. Sg.276. Prislop 10 Bl. Cameliei 7C Bl.590.600 13. Teodor Ganea P. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Gheorghe Gh. 2D Sc. 6 Ap.010. 46 Sc. Domnisori 85 Bl.796. 42C Sc. Bd. 13 Ploiesti Str. M.240 8. Arcului 1 Ploiesti Str.24B Sc. D Et. A Et. Georgeta Ghita P. Bujorilor 15A Ploiesti Str. K Ap.600 LEI 49.000 30.661. Vestului 18 Bl.320 2. A Ap.480 708. Gheorghe Giurca N. Bravu 163 Bl. 41 Ploiesti Str.840 12.151 Ap. 8 Ap. Smaranda Gheorghe N.418.400 11. Republicii 279 Bl. Iezerului 9 Bl. Gh. Victoria Gheorghiu I.400 51. 19 Sc. Elena Geogea A.267. Ionut Laurentiu Gales P. 1 Ap. 21D ET. 73 Et. 102 Sc. Bravu 163 Bl. Gheorghe Mateescu 7 Bl. 27 Ploiesti Str. Costin Ploiesti Str.A Et. K8 Sc.800 LEI 37.600 49.800 LEI 26.744.600 3.741. Domnisori 85 Bl.000 20. Ioana Ghita I. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. 4 Ap. Daniel Georgescu Gh. Elena Georgescu O. Carmen Oriana Georgescu V. 2 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl. 10 Ploiesti Str. Cantacuzino 156 Bl.960 5. Aurica Georgescu D. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str. Stefan Greceanu FN Bl.C Et. Nalbei 1 Bl. Steluta Alina Georgescu St.240 4. Prislop 7 Bl. Aleea Scolii 8 Bl. Mihail Gheorghe A. A Ap.190. Iezerului 9 Bl. A Et. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str. 56 Ap.669. 2 Ap. Aurelian Geanta N.A Ap. B Ap.640 LEI 5. Elena Frusina I. 8 Ploiesti Str. C1 Sc.000 8. 5 Ap.011. Georgeta Gheorghe I. 52 Sc. Cuz voda 9 Bl. Cirezarilor 3 Bl.14 Et.1 Ap. Elena Ganea I.182.704. Maghiranului 15 Ploiesti Str. Elisabeta Ganea I.A Et.160 10.092.334. Al. Andrei Muresanu 53 Bl. 22 Ploiesti Str. Cristian GeorgescuD.200 LEI 52.A6 Sc.50 Ap.7 Ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.186. Sos. Vasile Gheorghe St. 4D1 Sc. 26 Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str. 1 Ap.32 Sc.760 160. D8B Et.520 13.600 LEI 9. Costache Ghinea M.074. Gr. Petre Ganea I. Elena Gheorghe Ghe. 2 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.137.A Et. Maria Ghearghiu I. 1 Ploiesti Str. Marioara Georgescu D. 4 Ploiesti Str.100 32.339. Marasesti 412 Bl. 21D ET.098. Petre Frusina I. Gh. Vestului 1 Bl.023. 32 22.400 LEI 6. Al.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. M.775.040 18.400 67. 93 Sc.378. Constanta Ghita D. Viorica Gherghina Gh.785. George Gilie I.20 Ploiesti Str. Dumitru Gheorghe Ghe. A Ap.860. 4 Ap.000 12.A Ap. 25A Sc.440 LEI 70.000 27.000 50. 10 Ploiesti Str. Maria Geogea A.1 Ap.

44 Sc.163.857.389.855. Hasdeu 22 Bl.822.757. Stefana Grama I.967. B1 Sc. Cameliei 23 Bl.041.232. D7A Sc.634. Valuta Herciu T. Er. Livia Hornea Gh. A Et. 1 Ap.836.601. 41 Braila Str.960 56.32 Ploiesti Str. 12B Ap.417.080 4. 22 Ploiesti Str.880 23. Victor Gorgan M. Eugenia Ploiesti Str.400 5. Cameliei 4 Bl. 22 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.320 23.440 119. Sd. Ioan Ilie Grigore I. Marilena Handrea V. Catinei 11 Bl. 37D Sc.200 12. Armasi 43 Ploiesti Str. Bobilna 46B Sc.289. Ion Iancu I. Daniel Ion V.199.137. Gheorghe Herciu I. Casin 7 Bl. Grivitei 2 Bl. B Ap.B Ap.R. 136 Ap. 58 Ap.400 26. 1 Ploiesti Str.16 Ploiesti Str. Ana Gomoescu S. A Ap. Carol Davila 1 Bl.744. Paulina Iacob D. Gheorghe Ioan D.540 55. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Vlad Tepes 32 Bl. Ana Grigore Gh.787. 22 Ploiesti Str. Ionel Ioan D.800 30. Cameliei 9A Bl. 58 Ap.985. 25C Ap. Ion Handrea G.860. 64 Ploiesti Str.600 12. Sevasta Ionescu D. 20 Ploiesti Str. Cameliei 4 BL. 7 Urlati Str.3 Ploiesti Str.1 Sc.000 58. Ale.560 50.575.530 LEI 55.800 14. Republicii 157 Bl. Cavalului 19 Ploiesti Str.800 63.537.400 9. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. Toma Gogu C.B Et. Maria Hotescu M. Pasajul Libertatii 2 Bl. 1 Ap. Iorgu Claudiu Iatan M.507. 10 Sc. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str.334.488. Cameliei 5C Bl. C1 Sc. Streiului 3 Bl. Barapolt 1 Bl. B Ap.959. Dumitru Norocel Ionescu D. I. Arhip Nicolae 8 Bl. 6 Ploiesti Str.Cameliei 15B Bl. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. Nicolae Gorgan A. 1 Ap. Maria Ilie I. Victoria Iacomir Ghe. 20 Ploiesti Str.36 Sc.800 64.822. Vasilica Ileana D. Elisabeta Ionescu D. Sirianu 12 Ploiesti Str.Rodica Gabriela Ion N.Garniceanu I. Valerica Handrea Gh. 4 Ap. A Ap.65 Varbilau .458. 52 Sc.400 29.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str. Luciana Guslicov St.Iulia Catalina Ilie St.Doinita Ion C.200 155. 19 Ploiesti Str.406.A Et. 17 Ploiesti Str. Milcov 16 Bl. I. 3Ap.000 62. 117 Sc.800 12. B3 Sc. 6 Ploiesti Str. Georgian Puiu Iancu I.317. Crisan 6A Bl. Gheorghe Grigore I.600 204. Titina Ion V.000 42. 6 Ploiesti Str. Crisan 63 Ploiesti Str.C Et.440 119.260. H Ap.210.572.866. C12 Ap.847.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str. 59 Plopeni Str.679.193. 13 Ploiesti Str. R. Pajurei 4 Bl. B Et.921.040 9.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 .680 26. Mihail Iacob Gh.884.084.446. B Et. Constanta Husu St. Sirianu 14 Ploiesti Str. 3 Ap.050 1.892.360 35. Ana Grosu N.800 50. 60 Ploiesti Str.200 35. 119A Ap.800 1. Galati56 Bl.330 LEI 73.360 11.3 Ap.960 41. Crisan 63 Ploiesti Str. Vasile Milea 3 Bl. 1 Ap. Cirezarilor 3 Bl.000 20. 67 Et.530.800 7. 17 Ploiesti Str. 14 Draganesti .008. 42 Ploiesti Str. 33 Ploiesti Str. Scorusului 5A Bl.16A Sc. D7A Et.920 27.720 227. B Ap. Ioana Hotareanu N.Alexandru Ilie I. Constanta Ion I. Cameliei 9A Bl.920 89. Gheorghe Grindei I. Bobilna 46B Sc.720 116. 4 Ap.000 23.800 33. 1 Ap. 59 Sc.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. 23 Ploiesti Str.2 Ap. Vasile Ion C. 128D Sc. A 51. 28D Ap. Maria Holhos T. A Et.Laura Ioana Iatan L. Cristache Ion St.960 8. Minelor 11 Ploiesti Str. Ionelia Irina Ion M. Vlad Tepes 32 Bl.348. B Ap.932. Armonieie 6 Bl. 44 Sc. A Ap.

Domnisori 11 Bl. 119A Sc. Eroilor 36 Ploiesti Str. Bobilna 103 Bl. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Tineretului 7 Bl. Valeriu Jalba V.280 LEI 16.Candiano Popescu31 Ploiesti Str.400 31. Cirezarilor 3 Bl.757.000 33. 4 Ap. Cuza Voda 6 Bl.10 Ploiesti Str.Elena Jelea V. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Cantacuzino 203 Bl.200 3. 11 Ploiesti Str. Medana Lazar A. Mariana Ionita C.000 27.802. 9 Ploiesti Str. 45 54.240 LEI 5.920 16.400 71. 5 Ap. Cameliei 19A Bl. Constantin Ionescu I.13 Ploiesti Str. 51 Et. Elena Monica Iordache A.A7 Sc. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.600 15. 134 Sc.111. Gr.Mariana Herieta Ivan V.028. 6 Ploiesti Str. Republicii 68 Prahova Baicoi Str.000 26.971. Ion Istrate St.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str.706. Cameliei 3B Bl.560 LEI 29. Andrei Muresanu 66 Bl. Sos.116. 21 Ploiesti Str.151.25 Sc.960 12. Daniel Ispas N.B Ap.440 LEI 6. 100 Sc.077. 48 Ploiesti Str. R3 Sc A Et. Ion Ionita V. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.560. 21 Ploiesti Str. Vitejilor 7 Bl. Elena Ionita V.116.534.930 LEI 2. 107 Ap. 9 Boldesti Scaieni Str. 33 Ploiesti Str. 67 Et.400 43. Fivi Nimfodora Ionita T. 12 Sc. 3 Ap.Elena Doamna 5 Bl.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.761. Mihail Iosif P. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. 22 Ploiesti Str. 11D Sc.100. Sldt.124.800 52. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Dumitru Ionita Gh. Nordului 7 Bl.A PloiestiStr.485.949. Carol Davila 1 Bl.4 Ap.435. Timotei Cipariu 4 Bl.341.520 67.800 31. Rozica Ionescu R.180. Republicii 68 Prahova Baicoi Str.860.040 87. Romeo Ionescu V.116. Al. Ermil Ionescu I. Florica Ionita Gh.31 Ap. Claudiu Adrian Jelea M. Gh. C Ap.320 LEI 67. B Ap. Razboieni 9 Ploiesti Str.526.720 LEI 12.240 LEI 139 .281. B Ap. 1 Ap. Minerva 1 Bl. Eugenia Iordache T. Ion Ispas N. Octavian Ionita L. 10 Ap.41 Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str.120 170. 2 Ap. A5 Ap.800 LEI 87. 12B Sc. A Ap.666. 3 Ap.914. 42 Ploiesti Str. R3 Sc A Et. 17 Ploiesti Str.200 LEI 80.038.288.840 LEI 39. 19 Ploiesti Str. A Et. Republicii 141Bl.586.A Et. B Et. A Et. 12 Ploiesti Str. Enache Ionita I. Cuza Voda 7 Bl.840 31.600 13.818.672.118.039.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.078. Iulian Jalba D. 114 Sc.600 756.Ionescu Gh.000 19.279. Andrei Muresanu 66 Bl. Ioan Isbasoiu St. Ioana Ionita O.483. Constantin Istrate V. Constantin Ivan N. Ileana Iordache A.Constantin Ionescu I. Mena Jalba P.830 182. D9 Ap.Ion Lambru M.Cameliei 24 Bl. 5 Ap.800 69.480 LEI 31.Ilie Et. George Topirceanu 3 Ap.289.106. A8 Ap.960 51. Rafinorilor 15 Bl.Alexandru Irimia S. 32K Ap. Elena Ionita I. 36H Sc.116.600 51. 156D Ap. Daciei 26 Ploiesti Str.360 LEI 30. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str.600 LEI 6. Vasile Ionescu Gr. 1 Ap. C Et. Dumitru Ionescu Gh.800 40.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3. Scorusului 5A Bl.625. Dan Mihai Ionita R. 15 Ploiesti Str. 22 Baicoi Str.448. Virgil Iordache St.

Valeriu Lupu V. Mariana Manolache N.779.Gheorghe Marin Gh. 24B Et.Prislop 13 Bl.405.A Ap.600 36. Infratirii 9 Bl. Aleea Prislop 13 Bl.25C Ap.3 Ap.Vasile Manu N.400 5.D Ap. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Voicu Ploiesti Str.000 12.744.1 Ploiesti Str.Viorica Luminita Lica N.Aurelia Manolescu I. Ion Marcu I.2 Ploiesti Str.11B Sc.220 51.Daniel Ionut Lemnaru St.Maria Leaca M. 72 Sc.Simona Lupu S.320 17.348. Georgeta Manea C.1 Ap.086. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str. Ale.818.000 44.Mihai Bravu FN Bl.2 Ap.Valentina Cristina Marin C.132.808. 202B Ap.C Et.304. Ctin Brezeanu 4 Bl. A Ap.860.200 103. 99 Ploiesti Str. Teodora Marcu V.480 LEI 33. Domnisori 87 Bl.Marian Malos St.000 50.6 Ploiesti Str. Constantin Leanca D.121A Et.200 33. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str. Fintinele 4 Bl. Silvica Manolache I.Voicu MarinI. 9B Sc.120 40.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.Ioan Lisita N. Vacarescu 13A Bl.000 24.405. Petuniei 5 Bl.E.000 32.220 LEI 11. Ctin Brezeanu 4 Bl. Suceava Ploiesti Str. A Ap. C1 Ap.190. 31 Ploiesti Str.840 46.108.599.20 Ploiesti Str. Gageni115 Bl.63 Ploiesti Str.450.720 32.220 40.360 208.781.440 7.Constantin Lemnaru I. Bucuresti 17 Bl. 9B Sc.Ioan Marin Gh. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap. Ion Lisandru H. 16 Ploiesti Str. Malu Rosu 122 Bl.722.967. 28A Sc.420 30.400 26.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 .Vasile Mares C.895.015.16A Sc.000 93. 3 Ap.760 LEI 10.744. Spatar Nic. Temisana 61 Ploiesti Str. B Et.Kogalniceanu 2Sc. 1 Ap.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21. 41 Ploiesti Str. M.685.153.746.494.8 Marginea / Marginea / Jud. Daniela Mares H. Mircea Mandalac Gh. Georgeta Lupu S. 8 Ploiesti Str.16A Sc.26 Ploiesti Str. Ion Marcu Gh. Ioan Marin Gh.Ale.000 44.Spicului 5 Ploiesti Str. Maramures 9 Ploiesti Str.Brezeanu 7Bl.960 28.Gheorghe Lemnaru I.Casin 7 Bl. Casin 7 Bl.599.679.720 31. A Ap.865. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str.600 36.D Ap. A Et. 4 Ap. 111 Sc.400 88.162.400 10. Gheorghe Maftei I.Virgiliu Marcu C. Milescu 29A Bl. Scolii 8 Bl. 18Bis Sc. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.Ctin.Bogdan Mares I.157.Elena Maier V. Nicolae Lungu I. 3 Ap.B Ap. Nicolae Lemnaru C. 1 Ap.000 24.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str.334. 137 Sc. Garii 29 Prahova Ploiesti Str.060.962.000 4. 111 Sc.Ioan Petre Manolache I.Elena Lupu D. Maramures 9 Valea Calugareasca Str. 141H Sc.Lazar N.818.24B Ap.50A Sc.560 LEI 6.555.11 Ploiesti Str. Maramures 9 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str.810.26 Ploiesti Str . B Et.305.Emilia Marcu I.200 22.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.200 354.720. Ruxandra Lita Niculina Lois C.A Et. Ion Lica Gh.680 38.116. A Ap.Stefan Macovei C.982.14 Ploiesti Str.535. 6 Ap.800 35.27 Ploiesti Str.440 9.A Ap.000 20.800 140.610. Gageni115 Bl. 8 Ploiesti Str.442. 26 Ploiesti Str.725 48.200 28. Bucuresti 17 Bl.400 93.63 Ploiesti Str.800.Haralambie Marcu Gh.695. B Et. C1 Ap. Cameliei 21 Bl. Gheorghe Lisita V.Elena Marin Gh. Infratirii 5 Bl.200 20.Elena Luca Gh. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.640 2.6 Ploiesti Str. 107 Sc.477.

36H Sc.000 LEI 10. 77 Ploiesti Str.1 Ap. A Et. Camelia Meret N.790.640 9.Persani 5 Bl. 15 Ploiesti Str.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str.Ana Mihai N. 2A1 Sc. Catinei 11 Bl. 121A Ap. Costache Maguleanu D. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. 118 Sc. Nela Mihaela Marculescu I.A Ap. Gh.345. 9 Ap. Metalurgistilor FN Bl. 3 Ap. Gh.372.Enachita Vacarescu13A Bl. Sapunari 6 Ploiesti Str. 54 Ploiesti Str. Mihai Mihai I. 13 Ploiesti Str. Cornelia Maciuca T. Sos.004. A Et.53A Sc. A Et.674. Marin Marin N.744.781.988. Gr.000 54. Laurilor 2 Bl.61 Ploiesti Str. Vestului 3 Bl.Anotimpului7B Bl. 6 Ap.930. Timotei Cipariu 4 Bl.99 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59.38 Sc.A Ap.Vlad Tepes 32 Bl.889. Iosif Ploiesti Str.231.674. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.380 7. Angelica Maracineanu D. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str. B1 Sc.200 1.000 10. St. Constantin Magureanu D.53A Sc.1 Ap.000 LEI 32.297.Alexe Masala A.600 27.400 20. Viorica Matei D . 37 Sector 6 Baicoi Str.070 LEI 145. Ceahlaul 9 Bl. B Et.7 Ploiesti Str.800 47.400 LEI 36.280 61. 145 Ap. Cantacuzino 152 Bl. 40A Sc.153. Ale. Gheorghe Marin . Silviu Mazilu F.240 LEI 55. Baraoltului 5 Bl. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.Maria Masala I.085.220 LEI 72. Marian Bogdan Mazilu Gh. Baraolt 21 Bl.Aleea Codrului 2 Bl. B Ap.971. Pajurei 8 Bl.240 4.049. 14 Ploiesti Str. Camelia Maciuca C.830.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Bucuresti 20 Bl. Bahluiului 6 Bl.748.1 31. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str. 3B Ap. 3 Ap. Baraoltului 5 Bl.400 51.116. Ciprian Mihai Mihai S. D7A Ap. 37 Ploiesti Str. 1 Ap. 14 Ploiesti Str.400 39.050 153.349.695. 40A Sc.520 32.31 Sc. 40A Sc. Petre Margarit I.10 Ploiesti Str.639. Baraoltului 5 Bl.779.000 32.571.360 LEI 48.846.200 19.A Ap. 35A Sc. O. 50 Ploiesti Str.000 LEI 121. 13 Ploiesti Str.490.244. Viorica Maciuca C. Metalurgistilor FN Bl. A Ap. Todor Matei V.080 8.Daniela Paulina Mihai N.200 LEI 7.Constantin Marin V.879.480 20. 43 Ap. A2 Sc. B1 Sc. Radun Mihai V.700. Constanta Marmiton Gh.Daniela Gabriela Marin T. Simona Marinescu N. Costica Mihai V. 6 Ap.A Ap.744.000 51.200 146.000 21. Aurel Marmiton S. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.860. Bd.Marin I. Doja 150 Bl.3 Ap. 14 Ploiesti Str.156.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.560 21.813. Florica Mihai R.1 Et.810. Gheorghe Matei D.000 LEI 64. M.640 46. 1 Ploiesti Str. Adrian Marin N. Mihail Matei I. Elena Manescu M.Ecaterina Mielu A. Sevastita Mihalache I. 1 Ploiesti Str. Ale. Nicolae Mezei S. Ale.711.320 18.320 25.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.Sorin Nicolae Mihalache I.280 8.680 LEI 63. Gr.796. Godeanu 4 Bl.148. Vasilica Matei M.26 Ploiesti Str. B Et.37D Et. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str.762. Gh. 4 Ap.Olga Mihalache N.900 LEI 141 .748.B Et.A Ap.000 LEI 77.Maria Ecaterina Mihai A. 3C1 Et.51 Sc.401. Pajurei 8 Bl.580.D Et. 92 Ap.640.000 38.250 40. Gheorghe Mihai D. 16 Bucuresti Bdul. Maricica Mirabela Meirosu A.

Gheorghe MocanuGh.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. B Et.320 LEI 51.280 147.320 7. Carol Davilla 7 Bl.372. 1 Ap. B Ap. Aleea Portita 2 Bl.34 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. Deditel 3 Bl.400 LEI 6.860.880 46.457.400 11. Crinului 11 Ploiesti Str. 56 Ploiesti Str.070 LEI 82.Victor Mihaila V. 58 Ploiesti Str.000 LEI 31.Frasinet 6 Bl.372.29 Ploiesti Str. 53 Sc. Risnovenilor 3 Bl.Floarea Moisescu E.Golesti 9 Ploiesti Str. Sabinelor 7 Bl.A Et. Frasinet 6 Bl.I. A Ap.190.257. Dr.260.Vasile Mihalcea S. 5L Sc.500 LEI 1.600 LEI 23.13 Sc. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Elena Modiga C.Nicolae Miscov T.800 18.6 Sc. Cristina Molitor A.000 LEI 10. B Et. 150 Sc.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 . Emil Zola 2 Bl.201. A Ap.2 Ap.4 Ap. 2 14.Ion Mirica C. Neculai Moldoveanu I.090 152.149 Sc.Constantin Misca Gh.Mihai Moldoveanu C.232.B Et.31 Ploiesti Str. B Et.400 LEI 37. 119D Sc.Corneliu Mihaila C. Petuniei 7 Bl.Alexandra Mina P.028. B Et. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. A. C Ap.29 Ploiesti Str.6 Sc.3 Ap.Adrian Mihailescu N.9 Ploiesti Str.Bdul Bucuresti 35 Bl.040 43.000 23.006. A Et.Alin Razvan Moise Gh. 42 Ploiesti Str.861.45 Ploiesti Str.Constantin Mihalcea S. A Ap.860. Silvia Muresan I.4 Ap.16 PloiestiStr. Sirianu 19A Ploiesti Str.675. B Et.29 Ploiesti Str.Nicopole 87 Ploiesti Str.593.34 Ploiesti Str.Bucuresti 35 Bl.7 Ap.R.150 Sc. Ion Ploiesti Str. Andrei Muresanu 4 Bl.Maria Mina M. 53 Sc.20 Ploieti Str.Tudora Mirica N.30C Et.940 37.160 21.Petuniei 7 Bl.111.Nicolae Moise V.Mihaela Mirica M.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.Prislop 4 Bl.000 12.135.113.738.Maria Mihaescu N.000 LEI 7.337.1 Ap.337.565.840 2.20 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str.480 LEI 26.640 LEI 21.Cantacuzino263 Bl.Neculai Modreanu V.31 Ploiesti Str. 13 Sc.431.Veronica Nae N.A Ap. 42 Ploiesti Str.Ionut Mihail Mitrea V. 13 Sc.200 418.Republicii 149 Bl.7 Ap.562.1 Ap.Golesti 9 Ploiesti Str. Dumitra Moldoveanu N.280 35.Prislop 4 Bl.000 LEI 350.220.12B Et.Marcela Misca Gh. Caliman 38 Et.000 12.Dumitru Moraru I.26 Ploiesti Str.Jana Mitroi D. B Ap.26 Ploiesti Str.542.5L Sc.000 LEI 51.510. 3 Et.16A Sc.120 438. Ion Muraru N.29 Ploiesti Str. 13 Sc.119.555. Gr. Tr.600 LEI 77.760 151. Risnovenilor 3 Bl. 37 I2 Sc.126 Ap.674. 3 Ap.Mihalachi A.951.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.260. Aleea Bahluiului 12 Bl. 3 Ap. 3 Ap.Sorin Munteanu I. C Ap.783.Natalia Mihaila C.20 Ploiesti Str.480 LEI 42. Aurelian Movileanu I.Zarandului3 Bl. Aleea Portita 2 Bl.B Et. Aleea Bahluiului 12 Bl.Cosmonautilor 3 Bl.781. Craitelor 5 Ploiesti Str. Lacul Bilea 1Bl. 2 Ap.400 23.960 269.400 LEI LEI LEI LEI 159.5 Ap.400 33. B Et.Constantin Mocanu R.149 Sc.Bdul.000 LEI 46.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.831. Sirianu 19 Ploiesti Str.552. Vasile Muraru N.122F Sc.Elisabeta Miu I.677.648.109A Sc.546.Anica Mitrea C. Aleea Portita 2 Bl. 36 Ploiesti Str.4 Ap.12B Et. Valeria Molitor V.Marin Mirea Gh.86 AP.A Ap. Gh.

BV Ap.640 LEI 143 .2 Ap.730 LEI 11.000 LEI 10. Ionel Negoescu Gh. 55 Ploiesti Str.504.254. Cibinului16 Bl. Mariana Nastase I. 3 Ap. 12F Sc. Cibinului 13 Bl.Grigore Negoita I. Ion Neamtu Cl.000 33. Republicii 145 Bl.D Et.8 Ploiesti Str.Mihaela Negoita N.Lucia Nedelcu A. Cameliei 15 Bl. 39 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str. 74 Darmanesti / Str.Marina NeaguGh.Elena Neagu I. B Et.Gheorghe Neagu D. Gheorghe Nasui D. 141H Sc. Catinei 17 Bl. 2 Et. Streiului 3 Bl.185.1 Ap. B Ap.136 Sc. 36 Jud Ploiesti Str. 15A Ap. 3 Ap.520.214.137 Sc. Tudor Neculai P. 26 Sc.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Florica Neagu I.15 Com.800 110.Stefan Nan Gh.Georgeta Neagu D.Cuza Voda 5 Bl.C Et.418.A18 Ap.728.Serg.002. 20 Ploiesti Str. B Et. 21A Sc.800 80.600 47.1 Ap. 9 Ap.240 127.Andrei Muresanu 64 Bl.925 LEI 123. Carmen Neagu St.760 169.335. Aleea Independentei 4 Bl. Mariana Nan D.793. Vlad Tepes 32 Bl. Stefan Simion Serban Neicu C.600 128.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str. 4 Ploiesti Str. Mihai Negrea G.850 7.Trotus 4 Bl.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. 24 Urlati Str.Maria Nedea P.892. 3 Ap.086. 3 Ap.4 Cimpina Str.Cap. C. Nicolae Negoita Al.Prislop 10 Bl.20 Sc. Deltei 3 Bl.Spatar Milescu 29A Bl. 13 Ploiesti Str. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str.153.R4 Ap. Republicii 118 Bl.800 3.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155. 12E Sc. B Ap.C. Mariana Neacsa I.11C Sc. C1 Sc. 10 Ploiesti Str. 3 Ap. B Et. C Et. 29 PloiestiStr.430 31. 67 Ploiesti Str.091.480 LEI 1.2 Et. C Et.840 LEI 97.20 Ploiesti Str. Luminita Sinziana Neculai I.269.Georgeta Neagu I.Brezeanu 2B Bl.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str.094. 3 Ap. 31A2 Et.15 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.100 LEI 124. Al. Brumarelelor 5 Bl.Ana Nenciu P.211.406. Armoniei 6 Bl.17 Ploiesti Str. Zidari18 Bl.27 Ploiesti Str. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str.080 LEI 32.066.397.122 Ap.260.41 57.Nae V.116. 3 Ap.31 Ploiesti Str.808.180.000 LEI 17.A Et.500 LEI 11. Niculina Naftanaila D.600 LEI 61.Ion Nenciu C. Av.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.980 18.Nicolae Negoita C.360 19.Silvia Liliana Neagu St.15 Sc.Ion Neagu P. Emilia Naghi N.720.200 LEI 89. Brezeanu 4 Bl.A18 Sc.680 77. D Et.982.Vasile Nedelcu Gh.2 Ap. E8 Ap.893. 4 Ap. B2BIS Ap.372.Cameliei 21B Bl.080 14. Malu Rosu 120 Bl. 86 Sc.D10 Et.33 Ploiesti Str.839.3 Ap. 3 Ap.Cibinului 13 Bl.794.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.360 24.063.000 LEI 48.275 LEI 31.640 31.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str. Ctin.320 LEI 72.612. 4 Ap.603.080 LEI 36.030 LEI 5.Vasilica Neacsu I. T3 Sc.A Et.Ion Nedelea D. D7A Ap. A Et. Nicolae Nastase G.700 LEI 28.901. 37B Sc.639. 86 Sc.4 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. A18 Ap.Traian Neagu N.Elena Negosanu Gh.126.500 13. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl. Luminita Negoita I.200 LEI 42.Brezeanu 10 Bl. 8 Ap.Mircea Mihai Matei Negrea G.555.560 LEI 52.A Et. A Et.116.261.Mateescu Gheorghe 2 Bl.Costache Negoita P.483. Stejarului 11 Ploiesti Str. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str. C12 Sc.Lacul Bilea 1 Bl.

200 109.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str.960 32.800 715. 160A Sc.200 24.A16 Ap. 22 Ap.A Ap.240 18.848.Pandurilor 4 Bl.177.Gheorghe Nitu M. A Ap.853.500 59.Nela Marina Nicolae T. Roxana Gabriela Nica I.Mihai Dan Nicolai N.822.792.Bd.Vasile Nicolae I.Ciucului1 Bl.840 257. Nicolai Onet S. 19 Berceni / Prahova 1.223.Sorin Nicolae N.Marioara Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.Stan Oprea S.560 31.799.480 LEI 10.Steluta Nitu Gh.Doja FN Bl.Bahluiului13 Bl.13 Ploiesti Str.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Bahluiului13 Bl.558.Paulina Nicu N.B Et. 44 Sc. Sos Vestului 16 Bl.Maria Onofrei Gh.000 6.420 94.000 61.3K Ap.Al.3 Ap.018.Ana Niculescu D.462. Florica Oprea C.000 59.791.18 Blejoi .Vasilica Oacea L.400 10. B4 Ap.Independentei 19 Ploiesti Str.037.Repuiblicii 25Bl.Scolii 1B Bl.160 15.Vasile Niculescu D. Ion Oproiu I. Marasesti 257 Bl.B Et.Rahovei 15 Ploiesti Str.160 97.Rodica Georgeta Niculescu Gh.505.Vitejilor 8 Bl.770 29. Gheorghe Nitu Gh. Viorica Onofrei A. 7 Ploiesti Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. 3 Ap.873.Alexandru Nicolae M.Rahovei 15 Ploiesti Str.Marasesti 259 Bl.18 Ploiesti Str.Doja FN Bl.Gh.000 101.000 12.080.35F Et. Cibinului10 Bl. B Ap. 6 Com.116.000 9.56F Ap.ComnstantinBrezeanu 9 Bl. Calarasi Ploiesti Str.960 41.741.000 17.Cornelia Onofrei A.41 Ploiesti Str.41 Ploiesti Str.71 Ploiesti Str. 4A Ap. B Ap.Vasile Nicolae N. A Ap.B Et.440 40.121.36 Ploiesti Str.572.372.600 29.34 Ploiesti Str.Iuliana Nitu E.950.34 Ploiesti Str.350 18.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS. A Et.000 38. Ilie Jean Nicolescu I.M7 Ap. Valentin Olteanu T.188 Ploiesti Str.160 25.400 60. 25A Sc.Dumitra Nicolae D.Maria Oprea St. 5 Ploiesti Str.Lupeni 3 Bl.Anton Tonel Nita I.760 124. B Ap.773.800 30.Ilie Oancea Gh. E Ap. A Et.Elena Nicolae D.372.202 Sc. Vitioarei 4 Bl.372.800 372.7 Sc.839. 25 Ploiesti Str.280 8.15A Sc.078.Lucian Silviu Nita M.3 Ap.000 10.744. Tineretului 12 Bl.35F Ap.680 30. B Ap.760 75.593.704.464.240 10.13 Ploiesti Str.352.Repuiblicii 25Bl.Intr.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.100 124.200 18. 43C Sc.Laurentiu Oancea I.Vasilica Nitu St.200 LEI 60. Al. A Ap.38 Ploiesti Str.Latina 1 Ploiesti Str. Gh.Niculae Nita I.3 Ploiesti Str.668.900.5 Ap.A7 Sc.Bogdan Constantin Nicolescu I. Spitalului 22 Plopeni Str. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.930.112 Sc.000 2.Gheorghe Oprea D.967.320 27.078. Troienelor FN Bl.103 Ap.541.464.Gheorghe Nicolae Gh.374.529. Covurului 24 144 .1 Ap.520 6. Rahovei 15 Ploiesti Str.37 Sc.Florica NicolaiT.Castor 6 Bl.26 Ploiesti Str.064.Gabriel Nitescu V.Nica Gh.000 LEI 26.15 Sc.87 Plopeni Str. 13 Ploiesti Str. Troienelor FN Bl.Elena Oprea C.3 Ap.Laurilor 3 Bl. Spitalului 22 Fundeni / Jud. Bobilna 46B Sc. 154A Sc.274.000 43.Profesorilor 5 Bl.658. 43C Sc.Petre Nitu E. A22 Sc.Elena Lidia Niculae M. Marian Nitu I. Cameliei 18A Bl.Lumini Nicolae M.691.880 66. 9 Ploiesti Str.B Ap.Bucuresti 23 Bl.Plaiesilor 9 Ploiesti Str. Stefan Oprea A.12 Ploiesti Str.A7 Sc.000 256.492. J Ap.775.

320 LEI 40. 143 Sc. 15 Ploiesti Ploiesti Str.880 4.600 181. Ghilcos 9 Ploiesti Str.Mihai Petre Al.Gabriel Razvan Petrescu C.919.790.17 Ploiesti Str.895.680 31.855.041.6 Et. Ion Pancu I.B Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.23 Cimpina Str. M.Er. Casin 11 Bl.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.307.58 Ploiesti Str.Brumarelelor 4 Bl.9 Ploiesti Str.116.440 53. 3 Ap.744.Republicii 17B Bl.17 8.26 96. Elena Paraschiv M.307.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.078.Ana Petrea I.750 98.252.000 LEI 100.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.16C Ap.V.13 Ap.400 17.534.79 Sc.000 36.910 126.360 28.817. Ionel Patrascioiu V.Porumbeilor 2 Ploiesti Str. Eminescu 7 Ploiesti Str. 2 Ap.Cristian Pana Gh.1 Ap.Monica Patrascioiu I.236.519.34 Ploiesti Str.A1 Ap.Carol 9 Bl. Arh.083.703.000 LEI 210.600 LEI 20. Biruintei 6 Bl.Ilie Petrea I. 32 Ploiesti Str. Silviu Valentin Panait Gh. A6 Sc. Rapsodiei FN Bl.260.Goldis 1 Ploiesti Str. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.313.Miorica Paun V.Vasile Sebastian Panait E.459.20 Ploiesti Str.Vasile Pepi Tr. Elena Ploiesti Str.800 4. Silvia Panait N.280.Luminita Pietraru M. R .Ioan Pintiuta P.000 13.Maria Pavel T.528.800 1.560 LEI 32.74 Ploiesti Str.600 41.B Et.790.48 Sc.520 14. Colonia 1P. B Ap.Marasesti 255 Bl.70 Sc.200 7.800 58.Gheorghita Petcu N.680 17.16 Ploiesti Str. Pompilia Pandelea D.Minerva 7 Bl.A Et.600 38.Dumitru Constantin PatrascuD.000 LEI 19. 9 Ploiesti Str.46C Sc.A1 Sc.866.483. A Ap.960 81.A Et. A Et.P3 Sc.397.V.A Ap.Ioan Patrascu C. D Ap.488.Stindardului 9 Ploiesti Str.Leontie Paduretu C. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.901. 4 AP.680 20.640 LEI 145 .Osan F.000 13. Brumarelelor 4 Bl. Al.Constantina Pincu G.Floarea Petrosanu D.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.730 LEI 34.130 Sc.Democratiei 88 Bl.Grigorescu 5 Bl.Cezarina Pauna Gh.130 Sc.920 LEI 31.23 Ploiesti Str. Claudia Paraschiv P. 3 Ap.Gheorghe Pandele M.49 Bucov / Pleasa Str.938. B Ap.Libelulei4 Bl.Nicolae Petrescu T.A Ap.Marasesti 113 Ploiesti Str.744.Cameliei 11Bl.033.Marasti 113 Ploiesti Str.2 Ap.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77. Bl.9 Ploiesti Str.Bdul. Aleea Pajurei 8 Bl.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.730. Troienelor 3 Bl.A Ap.488.23 Ploiesti Str.Aurel Petrosanu Gh.472.360.A Ap.765.Gral. H2 Ap.Nicolae Pastrama V.Dan Radu Paraschiv Al. B Ap.600 LEI 61.652. A Ap.Eftimiu Adrian Pavliuc S.Cristache Pavel Gh.17 Sc. Gornistilor 1 Bl.000 LEI 233.120 30.Maria Pintiuta T.000 LEI 40.116.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.820.Sofia Paraschiv I. Gheorghe Pirvu C.000 25. Cameliei 11 Bl.Ghilcos 9 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str. Levantica 2A Bl. Aleea Scorusului 4 Bl. 48 Sc.Stoica Constantin Petrescu St.060 77. 11 Cimpina Str.140F Sc.Ion Pasat I.706.680 25.Marasesti 255 Bl.450.Cantacuzino 261 Bl.Eduard Petrache A.AC1 Sc. Garsoniere Sc.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.31 Ap.Gheorghe Parcalabu St.800 LEI 29. B Et.370. Arh. Andrei Muresanu 53 Bl. 9 Ploiesti Str.36 Ploiesti Str. 31 Sc.B1 Ap.000 41.

626. 16 Ploiesti Str.760 9. 67 Ploiesti Str.638.33 Sc.B Ap.839.Ion Popescu D.5M1 Ap.325.B Sc .960 LEI 24.600 4. 25A Sc. Mihai Bravu FN Bl.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str. A Ap.Dealului 34 Bl.153. A Ap. 16 Ploiesti Str.840 9. 4 Ploiesti Str.Elisabeta Ponta M. Florin Popescu N.B Ap.9 Ploiesti Str. Magurii 4 Bl.24 Oliesti Str.372. 1 Ploiesti Str.151 Ap.Valerica Popa V.Niculae Popescu Jeni Popescu N.87 Sc.Radu Stanian 1 Bl. 9 Cimpina Str.Cirezarilor 3 Bl. Pandurilor 3 Bl.51D Sc. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.Ciprian Stefan Popescu Gh.Vasilica Popescu A. Zarandului 6 Bl. B Ap.Silvia Pirvulescu P.56 Sc.080 95.800 132. Regimentului 5 Bl. A Ap.Petrea Parvulescu I.540.Gheorghe Popescu N. 126 Sc.037.980.781.Anotimpului 7B Bl.Pirvu C.Gn. Grigorescu 20 Bl. 31 Sc. Al.680 62. A Ap.640 LEI 61.Nicolae Popescu Gh .Cameliei 11 Bl.220 26.B Ap.520 34.Eugenia Popescu I.31 Sc.450 8. 21 Ploiesti Str.B Ap.Maria Popescu F.982.PP Ap.269. Ion Mihalache 168 Bl.Silvia Pirvulescu M. 2E2 Ap.C Et.Maria Podoreanu P. B Ap.3 Ap. 65 Ploiesti Str. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.Ghiorghi Popescu N.51 Sc. 50 Ploiesti Str. A8 Ap. Cameliei 11 Bl.2 Ap. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.62 Et.Gheprghe Popa F.Radu Stanian 1 Bl.Iovu Popescu I.086.186. C Ap. 153 C Sc. Ale. Er. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str. A Ap. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.Razvan Gabriel Pirvu N.Georgeta Popescu N.Sos.Conta 13 Ploiesti Str. Catinei 6 Bl. Cuza Voda 6 Bl. 52 Sector Ploiesti Str.800 155. F1 Ap.705. D Et.800 74. A Et.860 LEI 67. C1 Sc.334.281. 121 Sc.4 Ap. Oana Madalina Popescu I.8 38.Constanta Popa I.39 Sc.Cameliei11C Bl.Doina Podeanu A. D Ap.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21.085. Frasinet 8 Bl.900 LEI 65.3 Ap.109A Sc. Vasile Podaru P.Alexandru PodoreanuP.Sofia Popescu P. Veronica Micle 2 Bl. 21 Com.320 2.323.640 13.000 LEI 29.045.960 28.440 63. Pandurilor 3 Bl.38 Ploiesti Str.652.31 Ploiesti Str.201.200 LEI 11. 1 Sc.767. 28B Sc.3 Ploiesti Str.331.55 Ploiesti Str.Stefan Poclid D. 29 Ploiesti Str. 1 Ap. Oltului 18 Bl.600 31. Baciului 1 Bl.Elena Parvulescu Gh.94 Sc.957.250 17.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 .880 48.Rodica Popa N. B Et.36 Ploiesti Str.Bobilna 46B Sc. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.2 Ap. 4 Ap. Aleea Godeanu 1 Bl.51 Sc.364.50 Ploiesti Str.800 44.120 6.632. Ap.891. 16 Ploiesti Str.Intr. 40 Sc. Ioan Popa I.Radu Stanian Bl.937.B Et. V.B.Ioan Pooa C.148. 6 Bucuresti Bdul.Diditel3 Bl.165.Magdalena Pop A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.232. 2E2 Ap.Petrica Pirvulet M. Al.953.400 LEI 212.34 Ploiesti Str.027.PP Ap.Floarea Popescu Fl. Cameliei 3 Bl.23 Ploiesti Str.554.29 Ploiesti Str.555.9 Ploiesti Str. Dumitru Popa V.971. A1 SC.Vestului 7B Bl.680 33.Iezerului 9 Bl.840 4.200 LEI 17.140 8.826. 56 Ploiesti Str.000. Industriei 1 Bl.Bobilna 46B Sc.760 52. Lilian Popa I.920 LEI 32.PP Ap. B Et.160 1.Cristian Ponta M.38 Ploiesti Str. D Ap.Ion Pirvu I.000.160 62.971.080 63.560 54.937.Bobilna 46B Sc.860 LEI 1. 9 Ap.Ion Popescu C. Al. A Ap.574.440 14.500 32.483. Ctin Brezeanu 4 Bl.200 LEI 53. Gheorghe Pirvu Gh. 39 Ploiesti Str.Ana Bucov Str.Constantin Poiana N.C Ap. Constanti Grigore Popa C.Baraolt 40A Bl.Libertatii 7 Bl. 38 Ploiesti Str.

600 44.Kutuzov 7 Ap.600 LEI 11.190. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str.080 25.Banesti 4 Bl.380 72.305. 49 Plopeni Str. 6 Ap.480 132. Grivitei 2 Bl.859.21 Ploiesti Str.A Et.000 47. 27 Ploiesti Str.25 PloiestiStr.600 LEI 22.Er.Gabriela Rosu C.68 Sc.Constanta Rosca F.Mircea Raducanu C.000 13. H Sc.36 Ploiesti Str.1 Ap.Banesti 4 Bl.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.34 Ploiesti Str.Sold.818.360 LEI 4.Malu Rosu 22 Ploiesti Str. 87 Sc.2 Ap.403.600 7.085.600 33. 7 Ap.7 Ploiesti Str. Mercur 18 Ploiesti Str.720 5.69 Ap.Hasdeu 6 Et.58 Sc.111.704. 29 Ploiesti Str.413. 8B Sc.041. Andrei Muresanu70 Bl.722.Mariana Radulescu C. 21 Sc.373.G-ral Gr.36 Ploiesti Str. Silvia Robitu I.560 6. 30 Ploiesti Str.7 Ap. Gheorghe RobiruI.Ioana Postolache G h. 4 Ploiesti Str. 68 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.695.650 58.160 LEI 39.809. B Ap.000 51. 101 Sc.874.Constantin Postolache Gh. 58 Sc. G Et. Garsoniere Ap.Cantacuzino 269 Bl.Aurora Sandu A.695.Al.Industriei 61Bl.225 25.579.Ion Preda M. Marieta Radulescu M. A Ap. 68 Ap.Floriean Rosca v.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str.16A Sc.276.Republicii 187 Bl. A Ap.Elena Racaru S. H Sc.Alexandru Raducea C. 6 Sc.AC12 Ap. A Et.Iederei 19 Ploieste Str. 8E Sc.Gheorghe Rosca I.Nordului 11 Bl.781.462. 3 Ploiesti Str.B Et. Kutuzov 3 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.P.Lucian Pricopie T.Ion Radu D.297.12 PloiestiStr.680 177.A8 Ap.George Radulescu C..Octavian Rentea A. 16E Sc. 7 Ap. 2 Ap. Brezeanu 6 Bl.560 22.Gr.035.Andrei Aurelian Rosca I. A Ap.779.870 48.Rodica Raileanu M. 4B1 Ap. B Ap. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl. Ionel Raduta I.638.160 26.36 13.760 12. P-ta Victoriei 5 Bl.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str.2 Ploiesti Str. 16 Sc. 30 Ploiesti Str.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .Banesti 4 Bl. 12 Ploiesti Str. 4B1 Sc.b Ap.000 51.752.Gheorghe Radu St. Alexandrina Viorica Rotaru I. 8B Sc.153.012.Nicolae Ruse T.68 Ploiesti Str.608.C Et. Al.A Ap.080 LEI 53. 25 Ploiesti Str. 6 Ap.Ioana Preda M.094. Grivitei 2 Bl.Stefan Cristian Raduta V. Minervs 3 Bl. Arnauti 5 Bl. A Et.Liviu Niculae RadulescuD.Mihai Dragos Radu C.403.Virginia Rosu C.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.Ionel Rotaru I.400 51.280 283.068. Minerva 3 Bl.Popescu P.079. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str. Cristian Radu I. 30 Ploiesti Str.A Ap.695. D Et. C1A Sc.22 Ploiesti Str.Marasesti 247Bl.Grigorescu 22 Bl.680 LEI 31. 3 Ploiesti Str.488.000 12. Republicii 187 Bl.Bujor Radu C.Maria Rosu T. 125 Ploiesti Str.Ion PloiestiStr.A Et. 7 Ap.A Ap. R Sc.200 8.208. 7 Ap. 1 Ap.73 Ap.315.Stefan Proaspatu I.Gr.Maria Rasnoveanu N.910.638.58 Sc.400 3.920 36. A Er. 25 Ploiesti Str.A Ap. Violetelor 10 Ploiesti Str.Minerva 3 Bl.520 LEI 31.840 18. Rapsodiei 12 Bl.760 59. Prislpo 4Bl. Gh. Leului 6 Bl.Cuza Voda 12 Bl.Domnisori 85 Bl. Cibinului 3 Bl.Adrian Constantin Rasnoveanu N. C4 Sc.Adriana Radu I.Ctin .139 Sc.863. 3 Ap. A Et.Lacul Bilea 3 Bl.Dumitru Raduta D. Levantica 2A Bl. Grigorescu 22 Bl. 28 Ploiesti Str.342.25 Ploiesti Str.639.872.B.Dorina Preda N.000 LEI 11.240 29.400 62.480 LEI 40.A Ap.520 11.Vasile Rucareanu N. A Et.

842. Stefan Sava C.775. Erou M. Carmen Scarlat G.040 59. Gh.Piata Victoriei 7 Bl.880 31.Maria Simion N.508.706. 40A Ap. A Ap. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Republicii114Bl.020.000 LEI 363.65 Ploiesti Str. 2 Ap. Gageni 13 Bl.961. Ioana Sarbu I.000 LEI LEI LEI LEI 40. 2 Ap.Emanoil Sima I Dan Simion I. 2 Ap.969. Amalia Sararu C.580 LEI 32. Ale. A Ap.320 LEI 28.Mihail Florentin Serianu Gh. 7 Boldesti Scaieni Str. 12 Ploiesti Str.209. 110 Sc. Mitica Sava Al.40 Sc.Anton Sandu I. A Sc.744. Bucuresti 19 Bl.040 13. Er.320 9. A Ap.339.127B Sc. Seciu 2 Prahova PloiestiStr. Deltei 1 Bl.424. B Ap.116. Zarandului 4 Bl.400 31. Alexandru Sandu S.Ghe. 64 Ploiesti Str.839. Cantacuzino 267 Bl.160 45. Gh.720 LEI 17. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Marian 3 Bl.800 15.010 46. 2 Ap. Bdul.800 55.760 LEI 18. Baraoltului 9 Bl. Gabriela Serea I.38 Sc. Persani 1 Bl. Gheorghe Scarlat P.100. Sd.520 19.200 LEI 20.Doja 168 Ploiesti Str.000 31.880 14.Gheorghe Sinu F. 30 Ploiesti Str.366. 14 Sc.B Ap.836.860.Maria Sarbu Gh. M. 7 Ploiesti Str. Doja 168 Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl. 42A Sc.000 60. Ana Sinu S. Ale. B Et. 139B Sc. 40A Sc. Steliana Scarlet M. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. A Ap. Al.Viorica Sandu S.Vasile Dandu M. D Et.Mihai Bravu 184 Bl. Gr.377.947.674. 6 Ploiesti Str. D Ap.720.919.520. Baraolt 5 Bl. Steliana Sava I.640 LEI 37. Cameliei 3 BL. Verona Savu C.291. B Ap.480 10.9B Sc.Valerica Sandu N. 7 Boldesti Scaieni Str.276. Ion Saceanu I.Tirnave 3 Bl. Verginia Sava I.27 Ploiesti Str. 51D Sc.237.168.250 4.3 Ap. 12 Ploiesti Str.15 Sc.540 LEI 21. Zimbrului8A Bl.393. 2 Ap. Gabriel Savu N.680 37.915.Ion Sebastian T.Cameliei 3 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58.Maria Marilena Savu S. 27 Ploiesti Str.912. Strunga 6 Bl.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre. 120A Sc.Stefan Sandu G.3 Ploiesti Str.Marian Sandu S.Florea Ploiesti Str. Cart. 69 Ploiesti Str. Nicoleta Sava Al.14B2 Ap. 40A Sc. Ioan Sarbu Gh. 9A Sc. 14C Ap. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str.Er. Zoea Sirghie I. 1 Ploiesti Str. Gheorghe Sarbu C. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.254.601.000 LEI 148 .000 7.800 LEI 14.000 LEI 103.40 Ap.116.Florian Sarbu V.Simona Victoria Serghie Gr. E Ap. 22 Sc. Scolii 3 Bl.Bl.B Et. Malu Rosu 95 Bl. 99 Ap.400 LEI 21. Valeria Seiciu Gh.840 LEI 33. Scaieni 36 Ploiesti Str.372.449.22 8.000 39.Stelian Sinoiu M. 65 Ploiesti Str. Baraolt 5 Bl.158. Podgoriei 7 Bl. 40 Sc. Cart. A Et. Nicolae Sava Gh.500 72.Victoria SilvestruGh. Caliman 17 Ploiesti Str.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.8 Ploiesti Str.520 91. B Ap.31 Ploiesti Str.300 999.000 LEI 134.960 21.1 Ap. D Ap. Scorusului 1 Bl. Nicolae Savu I. B Et. 29 Ploiesti Str.579. 3 Ploiesti Str.Sandu C. 90 Ap. Ale.000 LEI 5.309. Baraolt 40A Sc. Arhip Nicolae3 Bl.334. Constantin Savu V. 1 Ploiesti Str.667. Moldoveanu 10 Bl. E Ap.920 LEI 51.000 6.920 17. 25 Ploiesti Str. A Et.960 11.604. A3 Ac.573. Gheorghe Scarlat P. A Ap.

10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.A Et.60 Ap. 3 Ap. Cantacuzino 267 Bl. 55 Ap.B.140.000 24. 15 Sc.3 Ap.869.477. 18 Prahova Ploiesti Str. Gh.Calea Unirii 73 Bl.33T1-T2 Sc.523.49 Ploiesti Str.830.Bd.267. Ioan Stanciu V. Liza Stancu I. C Ap.200 55.488. Eugenia Urlati Str.160 31. 7 Sc. 28 Sc.200 51.Banesti 4 Bl.Ioan Stanciu C. 58 Ap. 3 Boldesti Scaieni Str.19 Ploiesti Str.Florea Spatarelu R.29 Ploiesti Str. Marasesti 413 Bl.920 32. T. 28 Ploiesti Str.55 Sc. B Ap.B Ap.55A Sc. Cameliei 9C Bl. Er.Gheorghe Stoian D. A Ap.Buftea 16 Ploiesti Str.118.209. 13 Ap.035. Eremia Grigorescu 22 Bl.400 41. 37 Ploiesti Str. 22 Sc. A Et.Gr.525.Serban Stan B.Elena Spiescu M. 26 Ploiesti Str.935. Doja 25 Bl. Gn. Bibescu Voda 2BIS Sc.000 49.417. AC7 Sc. A Ap. Ciresoaia 50 PloiestiStr.Aurora Constanta Sprinceana R. 1 Ploiesti Str.855. 15 Ploiesti Str.358.Cristian Ionut Stanciu N.Eftimia Stan Constantin Stan D.68 Plopeni Str.613. 45B Sc.186.Alexandru Stanciu Gr. 3 Ploiesti Str.400 LEI 45.440 33. Elena StegarescuN.120 41.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.656.A Ap. Gr.680 LEI 37.800 7.160 14. 2 Ploiesti Str.190.Maria Smeu A. Biruintei 1 Bl.017.965.Cornatel 4 Bl.D Et. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str. Baciului2 Bl.145. 26 Ploiesti Str. Gabriela Stana M.Cameliei 11A Bl.Georgian Stancu C.800 1. A Ap. B Ap.320 LEI 18.000 14.B Ap.080 15.17 14. 3 Ap. 15 Ploiesti Str.Deltei 3 Bl.33T1 Ap. Cornelia Stir I.Er.160 LEI 51.5 Ploiesti Str. Petruta Satefanide N.080 45.Gheorghe Stan V.dul Bucuresti 20 Bl.002. 15 Ploiesti Str. 27G Sc.Vasile Stanescu C.595. Matei Sorin N.920 98.Constantin Stapie I. Veniamin Costache 4 Bl.000 17.364.320 5.000 LEI 16. 8E Sc.892. Sofia Soare C.Maria Stancu Fl.341.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh.200 40. 27G Sc. Viorel Solomon B.Smau I. Anotimpului6 Bl. A Ap.Ale.Sabinelor 11 Bl. Veniamin Costache 4 Bl.744. A Ap.200 LEI 15.221.860.520.Cuza Voda 2 Bl. 19 Prahova Ploiesti Str.B2 Ap.548.000 28.Bogdan Constantin Stefanide V.51 Ploiesti Str. C Ap. Gheorghe Stan A.6 Ploiesti Str.447.558. 15 Sc.680 79. Lazar Stanciu R.697.Petrichimistilor 1 Bl. Moldoveanu 10 Bl.Octavian Stan T.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25. Vladimirescu FN Bl.120 LEI 23.000 65.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.Toader State A.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12.Republicii FN Bl.11 Ap.130 Sc.34 Ap.3A Sc.58 Ploiesti Str.600 LEI 53.Roxana Stanciu S. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str. A Ap. Georgeta Gina Spiescu C. A Et. T1 Ap.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str.640 5.000 65. Cristinel Petru Spirea Gh.Ion Stanescu N.Gheorghe Stan I.840 20. Natalia Stanescu Al.417. 29 Ploiesti Str.000 14.58 Ap.Silviu Laurentiu Statescu V.000 LEI LEI LEI LEI 149 . 17 Sc.Eremia Grigorescu 25 Bl.Dumitru Sprincenatu S.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Brumarelelor 4 Bl.Nastasia Stanciu L.280.488.1 Ap. Gheorghe Stanculet I.497. Grigorescu 6 Bl. Republicii FN Bl. Muzicanti FN Bl. 7 Sc. 35 Ploiesti Str .943.339.19 Ploiesti Str.960 14.515.Ion Stan Gh. Andrei Donici 11 Ploiesti Str.640 51.920 LEI 24.

200 28.000 54. Dumitru Serban I.Vasile Ploiesti Str. Ale Zarandului4 Bl.343. Elisabeta Surdu F. 55 Ap.63 Sc. Constantin Stefan N.Andreea Serbinov Gh.Marcela Silvia Stoica I. 32B Sc. A Ap.840 4.000 18. Cristina Sandru I.040 31.Bahluiului 10A Bl.621.709. G10 Ap. Sos.A Ap. Andrei Muresanu 4 Bl. Clementa Serban C. 6 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. A Ap.Valeni 10 Ploiesti Str. B Ap.Georgeta Serban I.2 Ploiesti Str. Cameliei 6 Bl.Gheorghe Tache T. Primaverii 2 Ploiesti Str.Maria Tanase I. 3 Ap.000 LEI 56.237.527.Vasile Stroe A.116.Aurora10 Ploiesti Str.Cameliei 9 Bl. Livia Stroe I.734.120 243.Daniela Andreea Stoica Gh. 31A Et. Spatar Milescu 25A Bl.435.640 33.960 LEI 7. 31 Sc. Sticlari 46 Ploiesti Str.Filofteia Tanase I. 10.988.000 LEI 14.A Et.Elena Stoica Gh.Maria Stefan N.75 Ploiesti Str. Ionita Stefanescu M.629.Georgeta Stoica N.A Ap. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.30Decembrie 1Bl. 58 Ploiesti Str.10 Ap. B Ap.A Ap. 127B Sc.PP Sc. Adrian Sindrilaru N.459.709. Marioara Stefan A.523.400 LEI 32.840 18. Silvia Marcela Stroe Gh. 37I2 Sc. 43 Sc. Zina Aurora Stefan C.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 2 Ap.297. Constantin Sindrilaru V.558. Sinaii 2A Bl. Rahovei 198 Ploiesti Str.358.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.27 Ploiesti Str. Floarea Serban I. 12 Boldesti Scaieni Str. Maramures 17 Ploiesti Str. A Et.667.Cameliei 110 Bl.200 18. Ploiesti . 21 Ploiesti Str. 62C Ap. 101 Sc.000 34.4 Ap.35D3 Sc.1 Et.116.000 17.A Et.Patriei13 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str.240 8.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4. Risnoavelor 1A Bl. Polux 1 Bl.558.11 Ploiesti Str. 22 PloiestiStr.840 31. Ana Stefan I.A Et. Georgeta Stoica Gh.176.000 LEI 20. Malu Rosu 112Bl.525. 7 Ap. 90 Ploiesti Str. 118A Sc.Constantin Talanga A.2 Ploiesti Str. E Ap.653. Cameliei11 Bl.100 7. 9F Sc. Ale.372. 103 Sc.800 8.825. 115B Ap.600 54.Iederii 1 Bl.Gabriel Stelian Stoica Gh.Alexandru Sovaiala A. A Ap.744.Deditel 1 Bl. C Ap.520 21.217.803.560 20.339. 2 Ploiesti Str. Republicii 145 Bl.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str. Carol Davilla 9 Bl. 3 Ap.853.3 Ap. Sinaii 2A Bl. 1 Ap.520 LEI 65.400 20.880 56.Laurilor 4 Bl. B Ap. Intr. Stelian Stroe T. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str.7 Ploiesti Str.076.000 64.000 33.400 LEI 9. Mariana Cristina Stefan G. Dorina Serban I.B Et.25 Ploiesti Str.600 161.11 Ploiesti Str.440 121.200 281.040 42.877. Petrochimistilor 1 Bl. 55A Ap.62C Sc. A4 Sc.Cameliei 9 BIS Bl. Nordului 11 Bl. 1 Ap.000 41.560 15.081.000 10. Felicia Aurelia Tanase D.709.456. 37 Sc.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str. Vestului 16 BL. 2 Ap. Stelica Stoica St.Aurica Stefan V.625 33.536. A Et.116 Sc. 7 Ploiesti Str.879.779. Tirnave 4 Bl.650.59 Et. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str.12 Ploiesti Str.Cristina Gabriela Soptareanu V.55 Sc.Elena Stoica Gh. 47 Ploiesti Str.300 12.002. 59 Et.245.742. Ion Stoica St. 12 Ploiesti Str.Stoian I. Olivian Sovaiala I. Adunati 13 16.245.Republicii 139 Bl.000 184. Vasile Sultana St.Risnovenolor 1A Bl. 9F Sc.298.000 253.744.200 LEI 150 .000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. Ioan Serbinov A.44 Ploiesti Str. 15 PloiestiStr. Aurel Stremtan I. Elevilor 1Bl. A Ap.560 LEI 51.Valeria Stoica T. Ozana Daniela Sovaiala C. 22 Ploiesti Str.46 Ploiesti Str. 148A Sc.565. 31A2 Sc.Baciului 2 Bl.B Ap.

A Ap. Crizantemelor 3 Bl.Ion Ungureanu C.129.907. Marius Nicusor Tolea Gh. Stan Tudorache Gh.2 Ploiesti Str.240 4. 46 Sc.000 5. 3 Ap.150 65. C Et. Veronica Toma N.480 112.113. Aurelian Tobaltoc Gh.Dumitru TricoliciS. 22 Parepa .Profesorilor 7 Bl. A Et. Brumarelelor 5 Bl.334.950 LEI 13. 6 Ploiesti Str. Republicii 159 Bl. Putnei 25 Ploiesti Str. 122 Ap. 28C Sc.Deltei 1 Bl.713.153. Intr. 51 Ap.002.28B Ap.Nicolae Trifan Gh.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32. Octavian Tomseneanu R. Virginia Toma V.650 20.422.Godeanu 4bL.750 LEI 24.400 8. 59 Sc.800 14.800 95. 9 Sc.Vasilica Tudor C.62 10. 9 Ap.526.600 LEI 58.96 Ploiesti Str. Vasile Titu I. Constantin Udeanu V.400 127. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.Unghiului 17 Ploiesti Str. A Ap.366.760 106.Eugenia Tomulescu Gr. 5 Ploiesti Str.Santierului 11 Ploiesti Str.Levantica 1 Bl. Maria Ungureanu A.B Ap. 14 Et.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.Nalbei 1 Bl.960.862.652.223. Ion Creanga 18 Ploiesti Str.381. Constantin Lucia Tudorache V.001.14 Rimnicu Sarat / Str.790 LEI 41. 28 Ploiesti Str. B Ap. Timotei Cipariu 7 Bl. 4 Ap.53 Ploiesti Str.Gheorghe Vasile Tudoran A.000 10.000 LEI 10. 136 Sc. Mariana Tomseneanu P.560 42. 38 PloiestiStr.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.116. Radu Toda R. Gheorghe Tolea I. 128E Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 . Gheorghe Tudoroiu Gh.855. Int.920 12.372.Ale.320 9.890.342. Sg.600 55.890.724. Rosiori 19 Ploiesti Str.B Ap. 6 Ap. 15H Sc.16 Ploiesti Str.Rahovei 35 Ploiesti Str.Arinului1 Bl. Mateescu Gheorghe 3 Bl.581. Republicii 183 Bl. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str.Nicolae Tomulescu M. A Ap.831.Margarita Tudorancea I.21 Ploiesti Str.480 LEI 24.760 LEI 135.Cameliei 3BIS Bl. Dumitru Tarnoveanu C.29 Ploiesti Str.650 3. Veniamin Costache 1 Bl.400 21.Maria TomulescuS.14 Ap. Domnisori 92 Bl. R.55 Ploiesti Str. 36H Sc.Alexandru Vlad Tudor Gh.600 221.873. Dealul cu Piatra 3 Bl.Cicilia Tomulescu C. Putnei 25 Ploiesti Str. Constantin Tuchila I.207 Et. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl. Cameliei 21 Bl.980 74.6 Ploiesti Str.372. Ion Tigau I.788. Petre Toma Gh.227. 17 Ploiesti Str. Constantin Toma S. Republicii 159 Bl. 19 Ap.000 LEI 10.Marcel Tecsoiu B.240 LEI 39.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145.Elena Doamna 33 Ploiesti Str. Caminelor 1 Bl.996. 61 Sc.680 3. 9 Ploiesti Str.200 LEI 34.488.1 Ap.678.54 Ploiesti Str. 20 Ploiesti Str. A Et.525. Niculina Toda Gh.760 LEI 179. Republicii 128 Bl. 28 Ploiesti Str. A Ap. Arborilor 13 Ploiesti Str.1 Ploiesti Str.520 LEI 47. Toamnei Bl.914.200 51.Florica Tobaltoc Gh. 4 Ap. Daliei 5 Bl.Vasile Gabriel Trifon N. 27B Sc. Cristina Toma N. A Et.Alexandru Tudor N. 6 Ap.328. 28 Sc. Paulina 26 Ploiesti Str. 28C Sc.Tataru a. Al.860. 8C Sc. 3 Ap.Victoriei 13A Ploiesti Str.320 23.Maria Trifon C.667. 19 Sc.215.720 LEI 13.794. 10 Ploiesti Str. 10 Sc. A Ap.200 LEI 19. Rahovei 35 Ploiesti Str.311. Al. Dunarii 13 Ploiesti Str.898. Nicolae Tudose A.716. Ecaterina Tiganila T. H2 Ap. Victoriei 13A Ploiesti Str. D Ap.118 Sc.640 17.200 LEI 6.200 102.186. Crisan 4A Bl. Niculina Toma S. Constantin Udeanu V. Rahela Toma M.000 51. A Et.

Nicolae Vladuta M.677.409. Albinei 28 Ploiesti Str.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str.280 50. Bd. Stelian Vioreavu Stela Visan I.480 62. Ciucului 3 Bl.Ion Voiceanu M. Chirita Vecserdi C. Gh.4 Ploiest Str.. 182 Sc.58 Ap.389.595. Florin Gabriel Vataselu V.Castor Bl. Lebedei 36 Bl.400 20. Polea Vasile M.440 66.000 31.000 210. Gheorhe Vaida N. Gr.160 22.600 41.799. 16B Ap. 4 Ap.Rahovei 34 Ploiesti Str.62 PloiestI Str.000 145.250 111.Cameliei 9C Bl. Garii 125 Prahova Ploiesti Str. 1 Ap. Anastase Voica D. 109 Sc. A Ap. A Ap.000 16. Sabinelor 16 Bl. Enachita Vacarescu 13A Bl.960 20. Sperantei 2 Bl.Dobre Vasile N. Nicolae Nerva Voinea F.922. Namoloasa 3 Ploiesti Str.Constantin Zaharia S. Victoriei 1 Mizil Str.160 11.002.Intr. Bucuresti 2 Bl. D Et. 42 Ploiesti Str. 3 Ap. Sos.823. 14 Ploiesti Str. Republicii 173 Bl.906. Constantin Voiculescu M.225.400 10.A1 Sc. 19 Ap.454. Albinei 1 Ploiesti Str.240 11. 4 Ap.Nicoleta Vasii St.208. 16B Ap. 28 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str.14 Ploiesti Str. Luminita Vrabioiu Gh.744.Ungureanu Elena Ungureanu I.800 103.Troienelor 9 Bl.000 82.274. G4 Et. 41 Ploiesti Str. 4 Ap. 5G Et.479.000 LEI 5.A Et.693. Ion Vrabioiu I.840 20. B Ap.200 2. 21 19. Ioana Zamfir N.046.232.Cameliei 9C Bl.201.Ion Ploiesti Str.760 52. Cuza Voda 13 Bl. Rahovei 34 Plopeni Str. 43C Sc. 18 Ploiesti Str.800 LEI 15.558.441. A9 Sc.000 25.A Et. Angela Zidarescu Gh.880 172. Sg.Maria Zaharia G.497.744.920 21. Sabinelor 16 Bl. Alin Gabriel Vulpe Gr. Mateescu Gh. Rodica Vaida M.160 129.Armoniei 9 Bl.Ioana Emilia Zinca M. Maria Vasilescu I.080 31. 15A Sc.200 32.922.14 Ploiesti Str. Crisan 3B PloiestiStr. Piata Victoriei 3 Bl.440 69.389. D6 Et. Georgeta Vartolomei S. Livius Visinoiu I.568.Silvia Adela Zidatescu G.768.Ecaterina Visinoio P.650. 86 Sc. Neculai Zamfir A. B Et.200 74.706.1 Ploiesti Str. Vestului 29 Bl. C10 Sc.Veronica Gabriela VoiculescuI. 40 Ploiesti Str. Temisana 63 Ploiesti Str. Calarasi 8 Bl. Bl. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str. Stancu Vasile St.564.930.Tirnava1 Bl. Petuniei 10 Bl. Strejnic 9 Bl. 121 Ap.116. Ilie Voinea N.000 14.Dumitra Voicila V. Ioana Vecserde E. Constanta Ungureanu I. Temisana 63 Ploiesti Str. Gr.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.800 41.822. 25 Ploiesti Str. Republicii 118 Bl. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N. 26A Sc.446. Tinerimii 36 Ploiesti Str.206.640 15. Pavel Viulet P. 3 Bl. Matei Basarab 34 Baicoi Str.400 57.706.Nicolae Vasii D. A Ap.488. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 1Ap.000 16.450 LEI 127. A Ap. 8 Ap.760 12. 8 Ap. Republicii 301C Ploiesti Str. Brazdei 20 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.908.862.000 39. A Ap.025. 97 Ploiesti Str.000 21. 1 Ploiesti Str.116. 4E Sc. Maria Vlad A.360 11.678.786. E Ap. V8 Ap.640 20. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. 154 Sc. Unirea Sc. 7 Ploiesti Str. Constantin Voinea I. Elena Zidarescu Gh. Crisan 3B Ploiesti Str.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 .575. C Ap.Cornelia Valcu I.720 37.281. C Ap. Lacul Bilea 1 Bl.120 30. 58 Lipanesri Str.181.Mihaela Vlad A.323. Maria Vlasceanu St.600 31. Frasinet 12 Bl. 33 PloiestiStr.560 122.6 Plopeni Str. 6 Ploiesti Str.Gh. Eugen Cristian Vijiac St.58 Ap.

299. Gheorghe Dumitru Gh.147. 16 Ploiesti Str. Muscel 2 Bl. 1 Mai 14 Ploiesti Str. Gheorghe Zolofinoiu C.1 Ap.796. Nicolae Avram N. 3 Ap.000 LEI 18.413. A Sc.302.080 LEI 4.837.13 Sc. Valeriu Spiridon Gh.Vestului 1 Bl.Gral. 8 Ploiesti Str. Constranta Dumitru C.Ctin Brezeanu 9 Bl.152. Nicolae Manea N. 205 Sc. Ciineni 23 Ploiesti Str.814. Gral.930.52 Sc. 146 Ap. Stefan Anton C.757. Nordului 2 Bl.240 LEI 60.413.356.800 65. A Et.520 LEI 43.Constantin Stancu C. 21 B Sc. 12 Ploiesti Str. Vasile Milea 1 Bl.100.190.780 4. J Ap.220 LEI 20.Postei 28 Bl.600 3.600 37.640 45. Petuniei 8 Bl. K4 Sc. Leonard Spiridon M. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str.147. 1 Mai 14 Cimpina Str.5 Ploiesti Str. A Ap.Ctin. Cumpatul 2 Bl.160 LEI 104. 3 Ap.200 LEI 55.Adrian Zirna N.440 59.106 Sc.A Ap. 3 Ap. 16 Ploiesti Str. 20 Ploiesti Str.050 33. A Ap. A Sc. Didina Stancu R.264.520 LEI 42.Eliza Cirstea L. 69 Sc.698. 95 Ploiesti Str.Alexandru Diaconu A.640 LEI 16.760 LEI 34.000 31. B Ap. Verginia Ploiesti Str.393. 23 Ploiesti Str.Elena Iancu T.77 Ploiesti Str. 2 Ap.934.Aleea Arnauti 5 Bl.020. A Ap. 1 Ploiesti Str.491.Aleea Arnauti 5 Bl.5 Ploiesti Str. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh. A Et. 13B1 Ap. C Et.976.1 Ap. A Et. Bdul.208.200 LEI 25.35 Ploiesti Str. K4 Sc.192. 77 Ploiesti Str. C Et. 188 Ploiesti Str.Bogdan Mihai Nitu V. 3 Ploiesti Str. Carmen Eliza Dragomir St. F Et.271.051. 95 Ploiesti Str. 79 Ploiesti Str.106 Sc. A Ap. Republicii 108 Bl.595.116. 1 Et.061.468. 3 Ap.24 Sc.Petuniei 8 Bl. Sabinelor 4 Bl.7 Ploiesti Str.240 LEI 216.B Et.037.000 39.Lite Tatiana Diaconu I.006.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.000 LEI 33. 6C Sc. 1 Cimpina Str. 23 Ploiesti Str.Ctin. Stefan Visan N. 2 Ap. B Et.H12 Sc. B Sc. A Et. Mihail Campeanu C.560 39.600 47.Gheorghe Stanescu Gh. Gheorghe Dragomir C.Bahluiului 8 Bl. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.Maricica Iancu D.Ctin Brezeanu 8 Bl.991.520 14.A Et. 22.697.400 LEI 102.C Sc. A Et. 57 Ploiesti Str. 35 Ploiesti Str.Ctin Brezeanu 5 Bl. 79 Ploiesti Str. H14 Ap.700 LEI 153 .000 35. 6C Sc. Aurelia Hongu V.A Et. C Et.Postei 28 Bl. Constantin Zahanagiu C.579. 21 Ploiesti Str.920 108. Tismana 9 Ploiesti Str.669.600 LEI 45.Sabinelor 4 Bl. 1 Ap.737. Doftanei 3 Sc.C Sc. Ctin Brazeanu 5 Bl. 205 Sc. 3 Ap. 201 Ap.Alexandrina Moisescu A.523. Bahluiului 8 Bl.10D Sc. 1 Ap.Aurora Balcangiu T.000 LEI 82. 146Ap. Vasdile Burcau I.Zirna A. Sos. Inelul 3 Bl.480 LEI 54. Minerva 5 Bl. M. Gheorghe Purtuc I. Nicolae Milea 1 Bl.600 47.Remus Calbureanu C. Constanta Visan St.Elena Zolofinoiu Gh.961. 4 Ap.Valerica Bica S. 69 Ap.200 LEI 25.000 LEI 1. A Et. 21B Sc.Gheorghe Doja FN Bl.Matilda Lite Gh.600 LEI 53.Anca Moisescu N. Sebastian Riza D. 202 Sc. Constantin Calbureanu R.400 28. 4 Ap.250 5. 15 Ploiesti Str. 1 Ap. 14 Ploiesti Str. 6 Ap. Scorusului 5 Bl.Kogalniceanu 1 Bl.800 93.Basarabi 20 Bl.678. Cumpatul 6 Bl. 34E Et. F Ap.69 Sc. Brezeanu 8 Bl. Basarabi 20 Bl. 4 Ap. Brezeanu 26 Bl. 8 PloiestiStr.7 Ploiesti Str. 52 Sc. 4 Ap. Mihai Gabriel Avram I. A Ap. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. C Et. 10 Ploiesti Str. Gheorghe Cristian Manea N.

500 11. 45B Sc.Republicii 195 Bl. Maria Ionica St.200 LEI 11. D Ap.62Sc.Virgil Chivu M.125 LEI 35.206.847.553. Cameliei 18 Bl. Deltei 1 Bl. 2 Ap. 70 Ploiesti Str. 4 Ap.898. 208 Ap.960 27. Stefan Anghel N.000 31.934. Drajna Sat. B Ap.575.139. Al.767.200 31. Godeanu 2 Bl.116. Lacului 14 Ploiesti Str. Cameliei 5 Bl. Cameliei 18 Bl. Cameliei 11A Bl.500 39. 29 Ploiesti Str. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.60 Ap. B Et.Luciana Popa C.262.000 29. 100 Sc.721. Grigorescu 14 Bl. 117B Sc.729.78 11.78 Ploiesti Str. 8 Com.12 Ploiesti Str. A Ap. 40 PloiestiStr. Vasile Sutu I.Adrian Porumb I. Gr.705. Cerna 1C Ploiesti Str. Mihaela Tataru T.280 113. B Ap. Maria Carp V. 52 Ploiesti Str. Luptatori 11 Ploiesti Str. Niculae Petrescu St.Velma Paun I.480 LEI 53. Nicoleta Visan G.040 25. Andrei Tudorache D.460 40. 27 Com.754. Roxana Zaharia Gh. M.000 25. Ioana Anghel C.240 423. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr.Stefan Tudose I. 3 Ploiesti Str. 42 PloiestiStr.Er.754.33 PloiestiStr. 10E Sc.268. Lacului 13 Ploiesti Str. Sd. 20 Sc. Er. Zimbrului 5 Bl. Viorica 6 Ploiesti Str. A Sc.080 27.372.120 21.790 LEI 16. Grigore Petria B.000 9. Nicolae Anghel D.Cornelia Naghi A. 94 Sc.240 79.080 62.920 LEI 31. Persani 2 Bl.600 LEI 10.Ioan Brebenel D.688.512. 94 Sc. 14 Sc.93 Sc.988. A Et. Kogalniceanu 1 Bl. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str.348. Lacului 13 Ploiesti Str. 78 Ploiesti Str. Arhip Nicolae 1 Bl.000 LEI 58.C Et.640.512. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.116 Ap.000 LEI 10.25 Sc.000 LEI 21.680 LEI 20. A Et. 1 Ap.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 .A Ap. Cameliei 14 Bl. A Ap. Maria Tohaneanu I.Viorica Tames C.5D Ap. Corabiei 4 Ploiesti Str. 3 Et. 32 Sc.840 34.372. Dan Culea A.189.240 12.116. D Ap. Erou Arhip Nicolae 2Bl.25 Sc. Constantin Iordache A.400 LEI 13.223. Ion Tudor N. Aurica Dinca N. 129Ap.960 20.800 56. Nicolae Ardelean I. Er.32 Sc. Brimarelelor 2 Bl. 13 Ploiesti Str. B Ap. Gheorghe Dumitrascu V. Grigorescu 25 Bl.135A Sc.899. 78 Ploiesti Str.875 LEI 14.Vestului 248 Bl.Anton M.411.658. Elena Doamna 63 Bl. B Ap. Traian 33 Ploiesti Str. 26 Ploiesti Str. G.739. Gheorghe Nuta G. Sos. Petre Stefan P. Deditel 1 Bl. Floarea Stefan I.116 Ap. 2 Ploiesti Str.238.Chiva Nita Gh. Sg. C Ap.579. 51 Ploiesti Str.2 Ap. B Ap. Er. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str.488.Virgil Sutu H. Carmen Stefan P.920 85.Nicovalei 4A Ploiesti Str. Cameliei 14 Bl. Republicii 185 Bl. Deditel 1 Bl. Romana 70 Ploiesti Str. Romana 70 Ploiesti Str. 2 Ap.000 LEI 3.970 277.Aurora Constantina Burlan V.22 PloiestiStr. Gheorghe Tohaneanu V. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I.400 10. Mateescu 20 Bl. B Sc.781. Marius Anghel C.334.720 LEI 41.100.Viorica Boros C. Sldt. A Ap.160 93.595.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. 14 Ploiesti Str.942. D Ap.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str.089. Grigorescu 14 Bl. Lacului 14 Ploiesti Str.864. Stelian Iordache I.390 42. 39 Sc.

600 11.Emilia Gabriela Braha I. B Ap. Ecaterina Sacuiu Gh.771.100 10. 2 Ap.Tudor Stoica M. 7 Ap. 31 Ploiesti Str. Georgeta Radu I.771.17 Ploiesti Str. Zimbrului 14A Bl. 11B Ap.800 51. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Padina 7 Bl. Lupeni FN Bl.000 22. Domnisori 79 Bl.B Et.Ion Victoria I.000 LEI 58. Cameliei 8 Bl.757. 64 Ploiesti Str.372. Vestului 20 Bl. B Ap.A Ap. 6A Sc.915.Vasilica Barbu I. Viorica Chira S. 5 Ploiesti Str.757.Maria Pavel I.18A Ap.895. 1 Ap. 6 Ploiesti Str.340.000 12.Gheorghe Ioan Marin I.526.360 LEI 12.601. Liliacului 8A Ploiesti Str.1 Ap. Luminita Doina Aldea I.A Et. Maria Daniela Nica Gh.Zamora 3 Bl. 7D Et.41 Sc.525.B Ap.520 LEI 155 . AC17 Sc. Stelian Visan St. 19 Boldesti Scaieni Str.000 LEI 4. 49 Ploiesti Str. B Ap.824.440 46.800 24. B Et.Sos.339.000 168. 142 Sc.680 LEI LEI LEI LEI 82. M7 Ap. 3 Ap. Bucuresti 7 Bl. 2 Ap. Leului 3 Bl.6 Boldeti Scaieni Str.25 Plopeni Str.444.601.186. 20 Ploiesti Str. Ion Dumitru N.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.1Ap. 6A Sc. Isabela Dumitru A.846.488. 1 Ap. 6 Ap. B Et.FeliciaVirginia Dragos I. Leului 3 Bl.Cameliei 8 Bl.Gheorghe Balba I. Gheorghe Ene S. 30 Ploiesti Str.700 31.Constantin Radu Gh. 102B Sc. Bucuresti 7 Bl. Steliana Burican Gh. Maria Victoria St.208. A1 Ap. Corabiei 4 Ploiesti Str. 3D Sc. Sos.30 Ploiesti Str.558.000 90. 17 Ploiesti Str.387. Diligentei 23 Ploiesti Str.608. 26 Ploiesti Str.Gratiela Ramona Barbu M.Maria Vasilica Caprarescu C. 141A1 Sc.790. Calea Unirii 38A Bl.B Et.Vestului 18 Bl.000 145. Niculae Mircea Costache C.464.120 LEI 104. 87 Ap.Valeria Simion P.9A Sc.Ioan Mircescu I. 30 Ploiesti Str.560 5. B Et. Maria Bran N.916. B Ap. A Ap. Ana Nicoleta Pavel C.000 77.Cameliei 8 Bl. Maria Mircescu V. 112B Ap.040.200 LEI 25.Malu Rosu 63A Bl.440. Vestului18 Bl. Bd. 38 Ploiesti Str. Biruintei 2 Bl.Elena PloiestiStr.A Et.413. 150 Sc. 36 Plopeni Str. 31 Ploiesti Str. A Ap.976.407.Gheorghe Stefan N. 101 Sc. AC12 Sc.439.860. 14 Ploiesti Str.Vasile Ilie C. Vitejilor 10 Bl. 49 Ploiesti Str.480. Bd.760 10. 41 Sc. Bahluiului 31 Bl. Izabel Madelina Lucia Rada C. Dumitra Dumitru N.480 71.299.337. Ionela Stoica N.25 Plopeni Str. 14 Ploiesti Str.960 183. Elena Balba S.000 10. 12 Ploiesti Str.Maria Nicolici S.372.000 4. 26 PloiestiStr.Vasile Metea A. Malu Rosu 122 Bl.120 3.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 63 Ap. 12 Ploiesti Str.Libertatii 7 Bl.Ioana Bran A.505.120 3. Maria Stanila A.Calea Unirii 38A Bl.Bahluiului 14 Bl. B Ap. 141E Sc.800 LEI 11.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str.300 22.459.500 27.Traian Matei C. B Et.22 Sc. 102B Sc.850. 4 Ap.Ctin Brezeanu 4 Bl. Sos.370 38.Gheorghe N.22 33. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str. 113 Sc.Secelenilor 2 Bl.080 LEI 207. Elena Visan St.000 134.176.298.120 LEI 72.Ale.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.560 8. 41 Sc. M7 Ap.000 LEI 4.000 41.360 8.031. AC17 Sc.Gheorghe Ionita Gh. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39. 7D Ap. 2Ap.1 Et. B Et.Mihai Bravu FN Bl.600 LEI 225. Lupeni FN Bl.

13 Sc.Cantacuzino 192 Bl.4 Ap.26 Ap[. Cantacuzino 259 Bl.520 LEI 4. 3 Ap.2 Ap. 50 Ploiesti Str. Ctin Brezeanu 10 Bl. B Et. A Sc. 41 Ploiesti Str.1A Sc. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str.Gheorghe Achim Gh.2 Ploiesti Str.4 Plopeni Str.Aurel Gheorghe N.320 43.600 9.Sg.4 Ap.959. 2 Ap. Gh.A1 Ap.500 LEI 5.807.Mioara PopescuSt. Cantacuzino 263 Bl. 30 Ploiesti Str. Viorica Grigore T.297.400 LEI 59.360 LEI 44.Gr. 68 Sc.Vasilica Dragnea Gh.526.783.000 LEI 11. B Et.744. 63 Ap. 123D Sc.1 Ap. 87 Sc. 3 Ap. Mateescu Gheorghe 7 Bl.Niculae Georgescu St. B Et.F Et.483.Florian Ion I.290 LEI 20.360 32.Arinului 1 Bl.Malu Rosu 118 Bl.142 Sc. 50 Ploiesti Str.Bahluiului 3 Bl.Kogalniceanu 1 Bl.Gh. 4 Ap. B Sc. 6 Ploiesti Str. A Ap.287.400 3.Ionela Nicolae M. 21A Ap. 2 Ap.186. Veronica Alionte Gh. 6 Ploiesti Str.Nina Mirica I.400 32.4 Ap.C Et. 16 Ploiesti Str. Gr. B Et.Rica Gheorghe V.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.Gh.Ghe . Carol Davilla 6 Bl. B Ap.941. Cantacuzino 263 Bl. B1 Sc.68 Sc.400 23.600 13. C Ap. H3 Sc.Simona Gabriela Popa Gh. Crisan 14A Bl.800 LEI 81. Eleade Gheorghe E. Bd.938.B Et.13 Ploiesti Str. Marin Bostan T.B Et.610 LEI 21.19 Bl. 15 Ploiesti Str.B Et. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str. Ileana Minea C. 39 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.250 103. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str. D3 Sc.483.000 8.A Et. Brezeanu 10 Bl. 31 Ploiesti Str.Elena Ploiesti Str. 13 Sc.783. Democratiei 86 Bl. Serg.Laura Calita Gheorghe Gh. 1 Ap. Gh. Nicolae Dumitrescu I.464.150 LEI 22. Nicolae Arhip 1 Bl.Paula Filip D. B Et. 4 aP. 42C Sc.116.720. Maria Emanuela Tinca I.574.000 LEI 25.1 Ap.508.Nicoleta Grigore St. Gh.941.000 LEI 3.000 44.Cantacuzino 263 Bl.880 LEI 156 . B Ap. Inelul III Nr.Gheorghe Iaancu St. Constanta Dragomir I.F Ap.Marina Gheorghe I.50 Ploiesti Str. Varbilau 3 Bl.370.750 LEI 13.600 LEI 10. 1 Ploiesti Str. B Et. B Et.120.Ctin.A Et.Tirnave 1 Bl. Vornicei 9 Bl.372. 21A Sc.1B Sc. 4 Ploiest iStr. 6 Ploiesti Str. Gloriei 1 Bl.198.4 Ploiesti Str. 50 Ap.Constantin Dragnea Gh.264. 36 Ploiesti Str. Piata Victoriei 5 Bl. 46 Sc.A Et. 132C Sc. Grigore Cantacuzino 58 Bl.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825. Primaverii 2 Bl.810.000 8.240 LEI 35.Alexandra Stroescu I. Gherghina Dinu N. Vornicel 9 Bl.12B Sc.520 LEI 13. 13 Sc.Republicii 183 Bl.1 Ap. Gr.Gheorghe Iacob I.198.B Et.438. Er.Mircea Iancu V.Mihaela Ene I.569. Arinului 1 Bl. GeorgianaNicoleta Tripovici C.495.800 LEI 97. B Et.Gheorghe Vrabie Gh.464.200 LEI 15. 8C1 Sc. Constanta Oprina I.1 Ap.356. D1 Sc. Calea Bucuresti 21 Bl.000 LEI 15. 47 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str. Bucuresti 24B Bl. 35 Ploiesti Str.411.Ion Iuluan Comanescu C. Al.Georgeta Ciobanu I. 3 Ap. 153 Sc. Libertatii 7 Bl. 15 Ploiesti Str.154.26 Ploiesti Str. Emanuela David M.B Ap.46 Sc.520 35. Gr.330 LEI 32. 39 Ploiesti Str. Cantacuzino 263 Bl. Pajurei 8 Bl.M.Dinu V. A Ap.816.A Ap.600.Licurici 4 Ploiesti Str.200 20. Gr. BEST Sc.400 233.409.A Ap.Rodica Anda Stoicescu I.12 Ploiesti Str.562. 107 Ploiesti Str.716.040 25.Stefana Petre I. 13 Ap.Ana Sava Gh.500 LEI 95.480 LEI 160.464.12E Ap. 20 Manesti / Str.11 Sc. 5 19.1 Ap.Cameliei15 Bl. Bl.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Gi.

571.16B Sc. 117 Ap.Maria Dinca M. Cantacuzino 263 Bl.119. 52 Ploiesti Str. Pavel Predescu St.1 Ap.120 26.69 Sc.972.Grindului 5 Bl. Gheorghe Niculae N. Victor Sicoe M. 25 Ploiesti Str. C1 Sc. Gh.200 110.302. Republicii 279 Bl.440 31.Stefan Alexe P. Cameliei 11C Bl.600 LEI 17. Mincu FN Bl.350 16.356.560 96.440 72. 2 Ap. 4 Ap. D Et. Republicii 100 A Bl.000 LEI 153.720 64. 99 Ap.943.480 5. Gabriel Pop P.27 Plopeni Str.120 47.Mihaela Ionescu P. Piatra Craiului 6 199. C3 Sc. 30 Sc.Floarea Bucur M. Alexandru Donici 10 Focsani Str.560 73. Petre Alexe P.160 LEI 26. Tudora Pacurariu S.668.358.857. Alexandru Tarida N. 88 Ploiesti Str. 11 PloiestiStr.Iulian Ivan V. Casin 1 Bl. Cameliei 16 Bl. 12 Plopeni Str. Canela Ardelean G. AC10 Sc. Paulina Alexe St.420 88. Marasesti FN Bl. 3 Ap.320 54. Constantin Daniel Gheorghe N.800 85.240 17. Mariana Crina Cringasu P. Carla Argint A. Arh.505. B Ap.560 227. Gheorghe Zamfir P.53 PloiestiStr. Vasile Dumitru N. Libertatii 7 Bl. Elen Ficu C.059. 3 Ap.920 28.24 Ploiesti Str. 2 Ap. 80 PloiestiStr.137.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str. 3BIS Et.Marian Visan C. A Ap.570 31. Ion Ionescu M.6 Ap.320 3.560 106. Republicii 20B Bl. Cameliei 23 Bl. Jianu 6 Sc. 3 Ap. C Et.Ofelia Beatrice Dobre I.Elena Domnita Pop A. 73 Ploiesti Str.A Et.271. A Et. Gh.950 18. 9 Ploiesti Str.430.373.Ctin Brezeanu 4 Bl. 8B Sc.976.560 LEI 7.Catalin Grigorescu Gh.346.808. 15 Ploiesti Str.500 1.1F1 Sc. 136 Ploiesti Str. Niculina Chitiga Gh.000 82. Zanoaga 9 Ploiuesti Str. C Ap. Vasilica Oprea N.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79.898.580 87.565.017.Ioan Gh.163F Sc.617.62 Ap. 4D2 Sc. Streiului 3 Bl. Gr. 1 Et. Petru Tanase Gh.Silviu Bucur T.626.64 Ploiesti Str. 23 Ploiesti Str.611. 20 sC. A Et. Nicolae Olteanu M.326.046.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .920 8. Paraschiv Filip V. Victoria Bobeanu L.31L Ap. Luminii FN Bl.000 8.148.000 22.A Ap.A Ap.Elisabeta Dumitrescu I.000 18. Nicolae PaunI. Frasinet 3 Bl.Ctin Brezeanu 4 Bl.A Ap. 35 Ploiesti Str.Emanuela Rodica Mihai V. Cosmonautilor 4 Bl. 18 Ploiesti Str.606.9 Ploiesti Str. B Ap.980. 13 Ap.742.510 3. 15 Ploiesti Str. 2Ap.800 50.269. 136 Sc.124. Bobilna 131 Ploiesti Str. C1 Sc. Catinei 11 Bl. 62 Ap.720 57.852. Plopilor 2 Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str.15 Ploiesti Str. Gr. Cameliei 11C Bl.280 6.769. I. B Ap. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str. 124A Sc. Mariana Ivan V.Elena Predescu I. Frasinet 3 Bl.600 7. Ana Dumitrescu D. 8B Sc.850 13. Elena Liliana DumitruT. 8 Baicoi Str.457.040 4.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.516. Constantei 16 Ploiesti Str. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str. Stefan Ploiesti Str. Socrat Safta G. Cameliei 15D Bl.116. 139K Ap.Georgiana Chitiga I.555.034.Luminii FN Bl.440 518.Plopilor 2 Baicoi Str. 12 Ploiesti Str.Alina Cristina Nita M.24 PloiestiStr. Cantacuzino 184A Bl. Dinu PopescuE. Gornistilor 3 Bl. A Ap.D Ap.200 16.571.000 63.Arhip Nicolae 3 Bl.31L Et.640 LEI 28.505. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.245.922.32 Ploiesti Str. D Ap.11A Sc.

632.334.44.20 Slobozia. Slobozia.Stefan cel Mare.bl U 20.B.ap. B Ap. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.str.ap 14 Slobozia.b-dul. 38 Ploiesti Str.b-dul Chimiei.str.D2 Slobozia.927.12B.str.bl.bl.bl.V4.bl.579. Mircea cel Batrin 4 8. Adrian Cheaga N.U15.sc.sc A.440 49.bl.ap.sc A.bl.Lacului.sc A.str.ap.413.ap 6 Slobozia.sc A.8 Slobozia.320 3.548.760 54. 44 Sc.2 Slobozia.sc A.str.ap 6 Slobozia.b-dul Matei Basarab.320 20.145.910 LEI 5.sc.Costache D.ap.200 6.bl.Garii.180.bl.837.ap 15 Sat Gimbasani.400 3.000 20.Marului nr.ap.G100.149 Suma 77.R4.A.800 71. 149 Slobozia.bl.MB17.151.sc A .ap.ap.000 73.785.Cosambesti.str.744.640.1.et 3.000 18.616.sc.ap.10.66.080 69.840 34.751.92 Slobozia. Garii.B.048.b-dul Matei Basarab.sc C.53 Slobozia.sc A .str.bl.000 9.U25.Mihai Eminescu. Matei Basarab.sc C.Ialomita Slobozia.880 65.ap 14 Slobozia.746.sc.b-dul Matei Basarab.320 6.8 Slobozia.NIsipuri.B.MB17.bl.2.com.ap.680 17.str.sc.str.bl.720 16.sc.ap.str.53 Slobozia.026.str.ap.sc B.000 9.800 23.ap 7 Slobozia.ap.744.sc B.343.sc A.ap.MB17.320 10.A.161.800 99.sc A.Coloanelor. 75 Bucuresti.sc A .B.jud.232.str.Stefan cel Mare.200 149.800 29.ap.331. 6 Slobozia.31 Slobozia.bl.sc A.sc A.200 21.Unirii nr.str.bl.bl.Anastasie Panu nr.str.X.564.363.360 15.str.Mircea cel Batran.527.bl.bl.600 65.749.bl.ap.sc A.Matei Basarab 27.600 Amara.str.Mircea cel Batran.116.400 29.Mircea cel Batran.483.074.180.600 31. U 20.b-dul Matei Basarab.811.9 Slobozia.M3.000 6.str.20 Slobozia.bl.bl.sc 1.b-dul Matei Basarab.ap. D.230 62.343.600 11.Stefan cel Mare.str.17 Slobozia.12B.ap.str.240 2.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.D3.590 LEI 27.12.et.840 11.sc.345.151 Slobozia.sc.552. Slobozia. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.bl.A.893.57 Slobozia.400 38.661.Garii.Stefan cel Mare.640 56.bl U 20.Chimiei.720 168.ap 1 158 .600 13. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.str.M3.et.46.b-dul Cosminului.C1.000 35.bl.320 20.141.Garii.374.3.630.12B.b-dul matei Basarab.A3.sc.27 Slobozia.372.Nisipuri.ap.str.186.000 LEI Domiciliul Slobozia.48.str.sector 3 Slobozia.ap.ap.240 10.949. Valentina Anton N. Troenelor 7 Bl.11 Slobozia. 4.MB4. 3 Slobozia.str.D1.Aleea Feroviarului.sc A.895. 17.bl.P3.008.b-dul Matei Basarab.952.Nicolae Balcescu nr.ap.scB.ap. D.280 51.b-dul.ap.640 34.8 Slobozia.bl.bl.2 Slobozia.bl. Aleea Ronda.

39 47.ap.bl.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.J2.b-dul Unirii.160 84.bl.376.4.988. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.15.str.b-dul Matei Basarab.ap.A.3 Slobozia.sc.U27.U10.200 27.bl.200 28.b-dul Matei Basarab.390.scB.str.Mihail Sadoveanu.V2.sc.880 40. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.800 21.ap.641.320 73.Locotenent Gheorghe Saidac nr.480 39.sc.bl.738.681.28 Slobozia.13 Slobozia.076.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .8 Com.J2.sat Smirna .5 Slobozia.U.000 62.034.946.683.840 10.sc A.bl.sc D.B.240 38.bl.G.V4.bl.280 53.744.6 Slobozia.75 Slobozia.B27.bl.600 197.200 121.640 21.ap.300.19 Slobozia.C.bl.3 Slobozia.sc.711.bl.480 120.12 Slobozia.520 10.927.B.5.bl.A.sc A.Aleea Feroviarului.232.b-dul Matei Basarab.sc.b.M3.bl.1-26.994.J1.871.J1.str.bl.ap.600 11.Ialomita Slobozia.Horia nr.str.ap.720 9.438.320 26.536.str.750 7.sc.Aleea Parcului.Aleea Parcului.bl.004.18 Slobozia.880 5.sc A.b-dul Unirii.et 6.et.str.jud.1H.20 Slobozia.ap.ap 31 Slobozia.str.bl.bl.4 Com Andrasesti.ap.ap.bl.068.000 19.Z.9 Slobozia.b-dul Chimiei.B.315.4 Slobozia.621.Aleea Nordului.Niculai Ghimpe E.680 79.bl.A.sc.7 Slobozia.ap.ap.4 Slobozia.bl.bl.A.str.U16.720 23.44 Slobozia.str.2 Slobozia.sc.Prelungirea Mihai Viteazu.sc.bl.ap.sc.bl.810.A.800 115.4 Slobozia.C.000 16.ap.98 Slobozia.22 Slobozia.893.12 Slobozia.str.sc B. Ialomita Sat Cosambesti.C.640 49.sc A.ap.4.d-dul Unirii.bl.jud.600 94.Aleea Parcului.2 Slobozia.10 Slobozia.78 Slobozia.ap.sc.mihai Eminescu.jud Ialomita Slobozia.12 Slobozia.129.str. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.080 42.M3.b-dul Cosminului.ap.bl.485.sc.520 70.bl. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.382.ap.U18. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.V2.262.Lacului.G8.b-dul Matei Basarab.000 414.A.str.str.967.Miron Costin.78 Bucuresti.J1.b-dul Matei Basarab.ap.sc.080 17.Aleea Nordului. Cuza Voda.B.sc.b-dul Unirii.040 77.str.sc B.ap.C.669.360 73.sc.B.BN7.53 Slobozia.ap.b-dul Matei Basarab. Grivita .sc.Ialomitei.ap.bl.560 32.467.102 Slobozia.miron Costin.Aleea Feroviarului.Ialomita Slobozia.str.sc B.Pacii nr.800 65.12 ICEM.320 13.421.400 255.bl.000 38.U18.ap. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.sc.ap.bl.376.D2.b-dul Matei Basarab.Horia nr.Bucu.400.B27.sc A.str.520 27.321.com.E17.860.str.b-dul Matei Basarab.str.12 Com.235.Aleea Ronda.519.1 Slobozia.200 33.bl.sc.ap.243.b-dul Cosminului.bl.jud.646.ap.928.sc.sc G.ap.ap12 Slobozia.53 Slobozia.94 Slobozia.200 37.str.bl.bl. Grivita Slobozia.D.MB20.bl.sc B.b-dul.320 37.ap.920 105.A.Ardealului.B.226.704.ap.str.ap.400 248.sc.2.000 20.940.529.43.U11.ap.880.A.605.ap.040 62.ap.str.520 20.Matei Basarab.1.379.B33.18 Slobozia.B.sc.bl.400 25.bl.ap.b-dul Unirii.930.sc A.

Cuza Voda.5 Slobozia.D.Aleea Pietii.bl.488.42 Slobozia.360 3.13 Decembrie.b-dul Unirii.11 Slobozia.bl.299.000 59.Dealului nr.sc B.sc A.960 65.000 30.sc D.str.sc.b-dul Matei Basarab.ap.3.Mihai Eminescu .000 18.ap.Ciulnitei nr.685.6 Slobozia.200 88.190.040 84.Mihai Eminescu.bl.str.bl.2 Slobozia.sc A.733.520 3.440 43.14 Slobozia.sc B.36.588.B.sc A.bl.sc.str.str.bl.ap.400 41.035.B3.25.str.bl.Mihai Eminescu.str.562.551.U6.742.nr.760 11.ap.ap.849.et1.MB8.Mihai Eminescu.a.744.12 Slobozia.str.53 Slobozia.str.53.8 Slobozia.000 7.bl.str.str.sc A.bl.24 Slobozia.bl.ap.5 Slobozia.b-dul Matei Basarab.bl.260.str.b-dul Cosminului.Vasile Alecsandri. Lacul Zanoaga nr.bl.200 22.ap.920 14.bl.41.Lacului.70 Slobozia.25 Slobozia.U10.13 41. C.ap.703.11 Slobozia.str.227.711.str.15 Slobozia.400 10.Domnita Balasa.2.24.Aleea Cortensiei nr.ap.bl.865.Grivita.Aleea Scolii.53 Slobozia.621.600 60.441.20 Slobozia.sc A.366.Gherea nr.str.ap.Avram Iancu.K1.560 24.404.280 20.680.270.720 44.ap.880 9.600 76.bl.bl.b-dul Matei Basarab.str.sc a.str.bl.20 Slobozia.bl.ap.4 Slobozia.str.b-dul Unirii.360 10.str.bl.X.624.Matei Basarab.b-dul Cosminului.ap.str.600 270.157.920 66.2. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.sc.sc C.bl.bl.sc.571.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.116.200 39.ap.280.U6.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .sc.42 Constanta.U4.B.b-dul Matei Basarab.sc B.str.bl.b-dul Unirii.X2.MB1.Aleea Nordului.et 1.680 142.488.L6.bl.12 Slobozia.ap.9. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.str.12 Com.bl.560 40.853.12 Slobozia.840 21.794.040 54.25.bl.jud Braşov Slobozia.b-dul Matei Basarab. Aleea Pietii.ap.ap.str.str.sc A.512.ap.320 52.J1.744.sc A.D.ap.515.sc B.sc A.ap.897.ap.25 Slobozia.sc A. Aleea Pietii.11 Slobozia.sc A.957.920 7.sector 6 Slobozia.ap.U28.a.160.75 Slobozia.Stefan cel Mare.bl.ap.16.800 20.120 34.L5.sc A.718.600 39.bl.2 Braşov.867.sc.sc B.432.U16.U21.80 Slobozia.480 56.920 34.726.35.640 11.b-dul Matei Basarab.ap.ap.320 87.240 37.sc A.1 Slobozia.ap.600 13.a.720 22. Cuza Voda.932.ap.ap.480 15.str.021.899.372.C.400 53.800 41.sc B.sc D.757.bl.Ardealului.ap.sc B.B7.36.B3.39 Slobozia.bl.120 75.str.24 Bucuresti.299.526.047.9.bl.sc A.080 24.ap.U27.3 Slobozia.ap.15 Slobozia.V5.Jud Ialomita Slobozia. Gherea nr.bl.000 12.14.str. Domnita Balasa.sc A.K1.ap.B.ap.720.400 111.sc.560 9.bl. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.14 Slobozia.A.

000 10.IAS .sc C.b-dul Matei Basarab.str.bl.290.860.2 Slobozia.sc B.Cuza Voda.Ialomitei.7 Slobozia.400 46.360 53.604.sc A.bl.320 41.600 19.674.str.sc B.sc A.b-dul Chimiei.263.str.8 Slobozia.et.Miron Costin.ap.bl.744.ap.9/48.str.864.22 Slobozia.000 255.960 9.bl. Fundata.000 11.000 31.957.2 Slobozia.str.sc B.C.66.320 58.sector 5 38.sc A.B1/30.bl.Mestecanis nr.str.10 Slobozia.1/26.Avram Iancu.2.str.66 Slobozia.853.sc A.ap.sc A.14.bl.44 Slobozia.bl.000 31.47.sc A.160 15.ap.ap.1 Slobozia.360.400 48.M3.bl.Cuza Voda.Ialomitei.b-dul Matei Basarab.str.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.ap.bl.str.446.860.E17.sc.000 31.b-dul Cosminului. Mihai Eminescu.6 Slobozia.Cuza Voda.7 Slobozia.sc A.ap.str.str.18 Slobozia.16 Slobozia.17.bl.ap.400 15.2 Slobozia.U1.ap.000 8.B27. Stefan cel Mare.920 51. Alexandru Odobescu.6 Slobozia.ap29 Slobozia.920 72.9 Slobozia.7. Calarasi Slobozia.bl.Jud.b-dul Unirii.bl.2.5 Slobozia.320 11.sc A.str. Scanteia.677.bl.Aleea Baii.sc a.43.C3.ap.ap.6 Slobozia.b-dul Chimiei.Avram Iancu.str.b-dul Matei Basarab.A.str.10 Slobozia.17.U18.520 38.sc A.str.bl.ap.35 Slobozia.241.S2.930.str.488.640 12.334.95 Slobozia.MB14.bl.558.976.sc B.200 121.bl.sc A.552.790.800 63.et 5.bl.Dragos Voda nr.str.13.Nisipuri.8 Slobozia.sc B.sc A.800 26.D.879.400 41.040 45.ap.sc A.240 74.440.bl.sc C.sc D.5 Slobozia.ap.bl.098.14.b-dul Matei Basarab.sc C.22 Slobozia.110.960 12.bl.b-dul Unirii.bl.440 20.sc D.ap.ap.580.sc A.sc B.120 19.str.str.360 61. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.sc B.U.sc C.7 Slobozia.str.7 Slobozia.462.D.000 79.ap.str. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.bl.640 32.sc B.I 3.ap.Cuza Voda.706.Decebal.ap.446.bl.240 11.000 32.ap.960 82.ap.11 Slobozia.bl.U27.ap.076.sc A.372.10 Slobozia.ap.8 Bucuresti.320 42.b-dul Unirii.ap.Jud.14.Ialomitei.1.540.G5.et 1.ap.2 Sat.Aleea Parcului.000 67.bl.000 16.28 Slobozia.160.str.sc A.Gherea nr.et 4.352.N!.480 207.221.6 Sat Iazu.13 Slobozia.sc B.830.N!. Pacii nr.ap.B1/30.str.680 30.1 Slobozia.ap.9 Slobozia.215.b-dul Chimiei.000 9.ap.116.ap.Dorobanti.U21.272.000 51.bl.120 16.b-dul Matei Basarab.b-dul Cosminului.bl.18 Slobozia.Cuza Voda.Miron Costin.ap.817.ap.b-dul Cosminului.4 Slobozia.409.600 3.14 Com.str.b-dul Matei Basarab.bl.1.ap.ap.str.116.bl.bl.389. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.sc A.b-dul Matei Basarab.sc A.297.78 Slobozia. Ialomita Slobozia.bl.ap.29.44.Armanului nr.ap.000 60.5 Slobozia.Perieti.com.str.ap.17.bl.7.I 3. Gherea.ap.1 Slobozia. 9 Mai nr 9 Slobozia.bl.str.bl.F5.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .str.765.437.3 Tandarei.738.et 1.bl.com. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.Nisipuri.291.bl.944.680 17.47.sc A.C.424.400 9.mihai Eminescu.jud Ialomita Slobozia.860.bl.sc B.480 25.bl. Dor Marunt.ap.sc E.bl.et.

Rodica Zamfir I.267. 189 jud.446.CERBULUI 10 BL.24.300 19.562.str.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G.ap. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D.sc A. FLORILOR BL.b-dul Matei Basarab.B. HD.ap. A2 AP.sc C.b-dul Matei Basarab.A4 AP.et 3.000 1.D6 SC.200 22.bl.bl.000 55.str.800 43.160 35.A1 Sc.AP. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.640 47.70 Slobozia. IOAN AVRAM I. PACII BL.360 82.44.520 38.467. I AP.082. ANDRONE GH.440 44.840 16.48 SC.595.200 12.B AP11 SUMA 19.603. GHEORGHE ALEXANDRACHE L.1 AP.Mihai Eminescu. SAT OCOLISUL MIC 67 COM. 19 HUNEDOARA.080 LEI 22.14 Slobozia. MARIA ANGHEL G. DOREL ADAM C.ap.100 26.48 SC.ap.947.5 jud.bl.16 ORASTIE MURESULUI BL.b-dul Matei Basarab.B. A AP.bl.497.915.sc. 26 jud. LUCIAN ALEXANDRACHE P. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.92 COM.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.280 4. STELA ALMASAN OFELIA I.Alexandru Odobescu.320 49.16 DEVA ZARANDULUI BL.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I. 14 AP. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.sc A. VIRGIL ADAM S. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL. CALAN INDEPENDENTEI BL.23.29 Slobozia.244. FLORILOR BL.str.sc.6.29 Slobozia.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.260 2. MARINELA AVRAM P.440 32.560 50. ARON ARON A. GHEORGHITA ALBU GHE.15 Slobozia.ap 4 Slobozia. CALAN Str.288.str.854. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.000 1.bl.ap.sc A.120 74.Mihai Eminescu.U21. Ion Voicu S. 20 AP.sc A.288.400 6.bl.sc A. TEODORA ELENA ATOMEI A. Vasile Zamfir S.sc.223.240 36. IOAN ANDREI I.600 37.930.TRAIAN BL.sc A.Mihai Eminescu.3 DEVA EMINESCU BL.bl.978. Y2 AP.str.bl.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.994.Prunului nr. Manuela Slobozia. BAITA jud HD. 10 HUNEDOARA. MARIA ANUTESCU P.000 23.440.400 46.U21.bl.sc B.MB6. 34 DEVA AL.sc A. PETRU ARDELEAN P.760 6.766.845.180 10.760 45.615. CARMEN LUCIA ACATRINEI I.000 57.ap.340 8.200 5.ap.bl.550 39.22 CALAN Str.000 27.447. DEVA DECEBAL BL.49 jud HD. ANA ANGHEL V.ap. BATIZ Nr.5 Slobozia.8 Slobozia. PORUMBESCU BL. DEVA AL.B.bl. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I.850. HD.960 9.22 AP.760 6.HD.12 Slobozia.538.46 DEVA AL.220. PACII BL.24.U21.16 AP.065. DACIA 37 BL.b-dul Matei Basarab.131.223.231.178. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA.str.28 DEVA CUZA VODA BL. PAVEL ARON L.7 Slobozia.881. Ialomita Slobozia.D6 SC.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.Ardealului.15 Slobozia.302. DORINA ADAMOVICI D.600 57.B AP.bl.18 AP.015. MIHAIL-V.ap.16 SC.976.085.196.ap.ORASTIOARA DE SUS jud.608.ap.sc B.b-dul Matei Basarab.9/48. DEVA IMP.Vanatori. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A .320 25.TRAIAN BL.640 6. 20 AP.29 Slobozia.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .44 AP. ROMANILOR BL.ap.200 25.J1.Ciulnita.str.bl.35 jud.046.5 jud. 34 Com.9 Com.200 13.264.251.A4 AP.43.Mihai Eminescu.34.418.16 AP.644.3 DEVA IMP. M1 SC.411. 14 DEVA AL.B AP.str.Jud.360.080 72.B AP.16 5.HD.

480 4. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V.400 16. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.400 315.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL.66 Sc.600 30.176.709.9 jud.13 SC.A AP.100 19.000 47.676.17B jud.D AP.600 103.636.22 SC. AURELIA BOGDAN V.O2 SC.967.A6 SC.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 .448. B AP.280 85. OLIVIA BEC I.648. VENUS BL.3 AP.720 33.046.244.AB17 SC.800 142. PETROSANI Str. DECEBAL NR. Str.AVRAM P.000 24.72 AP. BAZIL BANCIU I.000 57.160 10.160 8. B-UL. HD. GHEORGHE BRANDA V.385.560 27. MARIA BRUSTUREAN T. BEJAN BL.1 AP. B-UL. SIMERIA TRAIAN 98 jud. CIPRIAN PORUMBESCU BL.160 372.3 HUNEDOARA. HD.4 DEVA I.TRANSILVANIEI BL. VICTORIA BRABETE P.MUNCII BL.374.30 DEVA EMINESCU BL.Z1 SC.6 jud. DEVA BALCESCU BL. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P. HD. CORVIN Nr 12 BL.160 40.600 66. IOAN BOLDEA S.41A Com.400 26.600 56.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR. BOUROS P.14 DEVA BEJAN BL.240 4.200 26.82 jud. B AP.14 DEVA AL.392.000 75. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud. DEVA 22DECEMBRIE BL.1 AP.3 Sc.54 Com.26 DEVA MINERULUI BL. NICOLAE BOGDAN S.1 AP. SIMION AVRAMIA V.1 AP.5 SC.3 DEVA AL. AURELIA BRANUTIU G.520.667.49 AP.800 39.160 43.B.480 8. CORVIN Nr 12 BL. 56 DEVA PROGRESULUI BL.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.9 DEVA AL. DEVA Str.68 DEVA G. 24B DEVA I.HD DEVA Str. LIDIA BALAZS F.34 AP.3 AP.400 9.360 44.9B SC. MARIA BOBORA G. 19 DEVA CREANGA BL.903.800 84. DOREL BAICAN I. EMILIA BACIU S. HD.608.6 BRAD REPUBLICI BL.840 60.2 AP.976.18 Sc.TRAIAN. MIRCEA BELU I.19 AP.17 BALATA PRINCIPALA NR.365. AUREL BALAS G. 24B HUNEDOARA. ANA BOTICI A.PUI Sat.99 HUNEDOARA.4 DEVA Str.43 DEVA CALEA ZARAND BL.IRE . MARIUTA BOBAR I. 3 AP. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.GHEORGHE BOBAR S. 23.FLORILOR BL.240 94.200 45. DEVA EMINESCU BL.A 4-2 AP. ANNA BALICA N.280 100.ENESCU BL. HD.80 Sc.390.457.6 AP.000 59. DECEBAL NR.2 SC.204.640. MIHAI VITEAZU 10 BL.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.200 94.42 jud.2 DEVA EMINESCU BL. VIILOR NR.120.400 41.A AP.040 106.160 82.240 41.347. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D. CORNELIA BOTEZATU C.20 DEVA GRIGORESCU BL.739. DUMITRU BOGOS I.29 SC. LIDIA BALATICI GH. DEVA SCARISOPARA BL.020. DORINA TATIANA BALAN I.32 DEVA BEJAN BL.1 AP.791. IOAN BADEA I.E AP.DELEANU NR.308.588. 33 HUNEDOARA Str.H AP. HD.A AP. HD.152.980.B AP.106 DEVA AL.090. PANTELIMON BARA P.1 AP.305.22 SC.583.3 DEVA EMINESCU BL.HD.800 100.5 SC.500 26.14 DEVA ZARAND BL.16 DEVA ZAMFIRESCU BL.28 AP. SABIN BOTA P. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.046. STAN BISCA T.FLORILOR BL.696.4 AP.160 2.194. J1 AP.076. FLORIN CRISTIAN BIRLA I.050.416.28 DEVA BEJAN BL. C-TIN BELU T.B.250 20.45 DEVA BALCESCU BL.711. ANA BOLDEA I. 94 HUNEDOARA.29A AP.380 155.241.A 4-2 AP. RAUSOR 117 jud.886. DOREL BRANET P.080 60.500 2. SABINA BOBORA A.476.11 DEVA AL. CALUGARENI NR.000 57.DELEANU NR. MARIANA BERES G.544.669.084. EUGENIA BOTOC C. VERONICA BENTA A. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL. Z1 AP.5 DEVA ZAVOI NR.251.8 AP.

C1 AP.I.440 140.048.200 16.46 SC.3 AP.1 AP.1 DEVA G.665. MARIA BUTNARU I.A AP.098. HD HUNEDOARA.2 SC.011.816.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR.AB1 AP.23 AP.B AP.15 DEVA DECEBAL BL.143.10 DEVA 22DECEMBRIE NR. EMILIA COCOS N.9 HUNEDOARA.2 DEVA A.065. GHIORGHITA BUFTEA I.10 AP.A2 AP. DELIA BUGA A DOINA D.800 11.20 SC. ALEXANDRU CIORTEA I.548.4 DEVA EMINESCU BL. ZAMBILELOR Nr.000 52.15 DEVA MINERULUI BL. DEVA HOREA NR.P4 AP.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.25 jud.ENESCU BL.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .H3 SC. CIURDARESCU M.37 HUNEDOARA.C AP.000 84. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T. C-TIN.A AP.400 11.880 LEI 2. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.530.674.5 BL.18 DEVA I.1 AP.MANIU NR. HD HUNEDOARA.43 SC.013.440 242. OANA ANDREIA BUTNARU P.000 LEI 120.19 Sc.42 AP7 jud.24 DEVA CRANGULUI NR.200 16.200 21.200 8.13 DEVA BUL.BALCESCU BL. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I. VIOREL NICOLAE BUTAS T.509.H3 SC.F AP. LALELELOR BL.840 11.570. 13 HUNEDOARA. DOREL CHISBORA C.440 82.CREANGA BL.8 SC.232.2 DEVA AL.IANCU BL.69 DEVA MINERULUI BL.A AP. 38 jud.3 DEVA B. SIMERIA V. HD.C AP. LIA CASAN I.639. ENESCU BL.640 216. ZAMBILELOR Nr.15 HUNEDOARA. AURORA OLIMPIA CASAN P. VIORICA CAMPAN N.280 9.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.712.960 38.040 17.30 HUNEDOARA. CRISTIAN CHEPTROSU T.203.23 AP.C AP.1 AP. N. BRAD A.704.260.240 18. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I. MIHAIL CALUGAR M. GAVRIL COCOTA I.B5 SC. CORBULUI NR.30 BL. HD.937.D SC.19 Sc. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.430. Str.225. MAGDALENA COCIOABA C.880 472.20 SC.IANCU BL.2 AP.39 21.16 DEVA CARPATI NR. Str.47 DEVA BUL. TERENTIE BUCUR Z.920 44. PETRU MARIUS CAZACU I.JIULUI BL.807.715.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.33 AP.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.000 5.860 20.16 DEVA LIBERTATII NR.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.3 DAVA DACIA BL. GEORGE CATANA V.A AP.576.12 DEVA ANEMONELOR NR.393.LAUTARU NR.BRUSTUREAN P. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M. DEVA BALCESCU BL.400 283.296.6 jud.9 BL.080 41. ION BURNARU G.897.INDEPENDENTEI BL.A AP.68 BRAD Str.28 DEVA VULCAN NR. ANDREIA DIANA BUTNARU D.IANCU BL. HD.21 SC. IOSIV CHISBORA C. DEVA ANDREI MURESAN BL. RODICA CALUGARU I.3 DEVA A. N. IACOB BUDA I.361.200 1.8 DEVA GOJDU BL. HD.000 7.593.657.129 jud.488. ELISABETA COMSA V.158.234.BALCESCU BL.30 HUNEDOARA.F Sc.42 AP.120 5.244.208.200 166.897. RANDUNICII BL.360 LEI 414.STELIAN BURETA I. RODICA BUMBARU C.IANCU BL.560 52. CALIN CIOCAN V.450 36.330.595.200 59. BUL-DACIA NR.010.CONSTANTIN CHIS I.33 AP.PACII BL. IOAN BUTNARU I.A AP.989. BRAD A.5 BL.7 jud.B AP.334.512.IOAN CARACAS I.C AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53. DANIELA COCIS I.11 HUNEDOARA. DOINEI NR. ENESCU BL. IOAN COCOS I.6 DEVA AL.200 46.720 60.200 22.46 SC.ALECSANDRI NR. HD.DECEBAL Nr.30 HUNEDOARA.31 BALSA Nr. HD.000 43.409.3 AP.B AP.400 62. VALENTIN BUFTEA V.040 78.21 DEVA PROGRESULUI BL.520 LEI 76.200 46.400 85.14 BLG AP.595.83 DEVA AL.800 51.880 25. TEODOR CIOARA C.11 jud.120 31.922.

U AP.372.600 58.C3 AP. SIMERIA Str.720.55 SC.2 AP. PETRE DEACONU I.600 67. HD.11 DEVA PLEVNEI NR.10 jud.PARCULUI NR.514. TITULESCU BL.201. CLOSCA BL. ROZALIA COROBEA N. ADRIAN CRETU GHE.041.751.D AP. SECT.000 33.U AP. CORNELIA COSTACHESCU D. DEVA CARPATI BL.10 AP. HUNEDOARA.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 . PAVEL DEMIAN L.380 19. ORASTIE PRICAZULUI BL.417 jud.6 DEVA CARAGIALE NR.880 8.14 DEVA AL.914.16 AP.73 DEVA TEILOR BL.096. LUCRETIA CRISAN L.90 HUNEDOARA.12 DEVA CUZA VODA BL. 80BL. MIRCEA CRISAN M. MARIA DANSOREAN M.3 AP.32 DEVA PROGRESULUI BL. HD.C3 AP.200 100.339.040 10.FLORILOR BL.23 BL.1 TITULESCU Nr.418.8 jud.INDEPENDENTEI BL.52 DEVA AL.842.CONDURACHE GH. IOAN DULCA I.864.10 DEVA TEILOR BL29 AP.200 12.600 31. GHEORGHE CRACIUN A. LETITIA DRAGOIU N.000 9.LALELELOR SC.25 HUNEDOARA.000 43. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.F5 SC. MARIANA CRETU G.15ex.53 AP.000 372. NICOLAE CORBU I.960 132.744.10 jud.MUNCII NR.U AP.800 38. ELENA DENDIU G. N. 21. HD.4 BL.479. LEONTE DOBREI M.380 54.971.360 61.D8 SC.800 15.A AP. HD. VINOVIA DODA D.34 DEVA AL. CRISCIOR Str.73 AP.HD.50 AP. HD DEVA B-UL DECEBAL BL.105. CRAIOVA BD.080 142. MARIUS DINA M. HD.494.6 DEVA AL.A AP.000 14. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.761. IORGU CZAKO D. ANTOANETA DEACONU C.1 AP.560 3. GHEORGHE DUMA A.238.400 3.8 AP.CRISULUI BL. SABINA CURELARU GHE.2 AP. DACIA 8A BL.190 29.2 BL.039. DAN COSTEA G. LAURA DREGHICI N. DEVA NARCISELOR BL.5 AP.406.7 DEVA PIETROASA NR. MARIA COPACIANU GHE.4 BL. SC.400 1.A AP.304.194.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.000 20.424.AP.18 ORASTIE BALCESCU BL.15 DEVA DECEBAL BL.341.3 SIMERIA A.475.200 19.BAITA jud. PAVEL DEAC D.44 DEVA CARPATI BL.4 BRAD 1IUNIE BL.800 16.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.9 Com.400 10. EMIL TRAIAN DAMSA A.37 DEVA AL. NICOLAE COSTACHE Z.12 DEVA CARAGIALE BL. HD. ANGHEL CRISAN D.8 jud.LAZAR NR. ORASTIE BALCESCU BL. FLOREA DEMEA N.400 34.253 jud.16 AP.D AP.800 101.744. DEVA AL.720 2.000 51. GEORGETA DIMOFTE V. IOAN CRUDU V.D AP.21 DEVA AL.46 jud.HD.9 AP.180 83.12 BUC.69 DEVA VIILOR NR.542. CORNELIU DOBRE I.23 SOIMUS NR.2 BL. MARIA CRISAN N.C AP.34 Sc. ELENA DIJMARESCU A.200 20. MARIA CRISTOI C. VALERIA DIMITRIU G.264.339.168.25 DEVA LIBERTATII BL. B-UL. MARIA CROAMPA GH.091.E AP.M1 AP.7 AP.ROMANILOR BL.769.188. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.IANCU BL.760 12.14 COM.600 10. TRANSILVANIEI NR. A. LIBERTATII NR.080 165.710 15.F Sc.960 23.39 SAT TRESTIA NR.D SC.5 COM.PARCULUI NR.11 jud. RODICA DAFIN I.549.297.H3 AP.123.630.66 SC.11 AP. ADRIAN HUNEDOARA.010.3 AP.600 37.22 SIMERIA Str.415.880 35.000 87.300 20.579.880 10.20 jud. HD. MARIA COPACIANU GH.6 AP.16 DEVA CUZA VODA BL. ECATERINA CRISAN L.12 DEVA DECEBAL BL.681. HD.188.12 DEVA CUZA VODA BL. ALEX.3 DEVA G. CLOSCA BL. Jud.840 16.IANCU NR.645.46 jud. ANA DUMITRU A. DEVA CRISAN NR.600 17. BAITA Sat HARTAGANI Nr.66 SC.240 225.2 AP.48 DEVA KOGALNICIANU BL.793. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N. MARIA DANSOREAN P.53 AP. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V.972.600 102.111. Exp.1A AP. HD.

VALENTINA DEVA AL. GOLGOT M.000 16.7 FLORE T.385.5 AP.807.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.9B AP.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.786. ENASEL P.869. STEFAN DEVA EMINESCU BL.880 58. HD.IANCU BL.560 32. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR.600 26.400 20.106 jud.616.D AP.1 AP.200 2.HD DUSAN C.900.AB20 AP.DURCAN I.8 AP.680 15. EUG. IOAN DEVA I.1 SC. HD. CRISTIAN DEVA AL.439. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.6 FRUJA N.21 SC. DORIN HD.SOLOMON NR. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.2 FELEA Z.B AP.343. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL. VIOREL PESTISU MARE Nr.840 32.A AP.240 19.121.046.23 jud.BARNUTIU NR.400 67.5 BL.30 AP. HD.600 19. TODOR DEVA AL.706.837.400 27.42 AP.FLORILOR BL.MURESANU BL. HD.22 AP.39 FURTUNA V.8 jud.39 GALICEANU I.O3 AP.44 FARAN I DANIELA DEVA I.840 2.O AP.12 FLOARE I. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.520 3.A AP.MANIU BL.C AP.280 1.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .8 jud.AB20 AP.100.K AP. GORCEA I.951.8 jud.548.P5 AP.HD.579. GABRIELA SIMERIA A.450 847.IANCU BL.C AP. CAROLINA DEVA A.000 10.1 FAGARASAN V. FURTUNA I. TIBERIUS MIHAI DEVA T. VIOREL DEVA B-UL.D7 SC. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL. BALATA Nr.464. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL. AVRAM DEVA DECEBAL BL.15 FODOR N.12 COM DOBRA jud. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.058.164.593. STEFAN DEVA MARASTI BL.395.56 GHEOGHIADE SUSAN S. CORNEL DEVA I.680 82.632. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A. FELICIA Com.800 192. GOLESIE A.IANCU BL. IRMA MARIA DEVA AL. ILEANA BRAD DECEBAL NR.78 GOTIU A. MARIA BRAD A.3 ERDOS F.560 6. DEVA EMINESCU BL.640 20.MILEA BL.FLORILOR BL.12A SC. GLIGOR I.IANCU BL.8 GAVRILA M.339.D AP.281.VIRGINIA HUNEDOARA.3 FAUR C.120 57.816.763.88 AP.200 65. GOLGOT N.15 FILIMON A. INDEPENDENTEI Nr. GHENA D.8 AP.5 jud.305. VASILE DEVA EMINESCU NR.680. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR. GLIGOR D.440 88.42 SC.2 BL.560 68.440 17. GERGE A. DECEBAL BL.32 jud.231.160 38.677. HD.880 34.3 AP. HD.845.77 FURCA L.TRANSILVANIEI BL. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL.2 FILIMON R.640 11. GABRIELA SANDA DEVA T.77 FURDUI N.680 7.800 25.16 SC.680 37.655.440 33.80 jud.560 10.MANIU BL. B-UL.HD. GHERGHIT V.11 FLORE T.50 FLOCA I. MARIA DEVA MERILOR NR.1 SC.610.A10 AP.11 FLOCA E.748.400 4.376. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.110 jud. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.561.086. DURCAN V.B SC.080 30. HD.467.46 jud.3 AP.671.240 10.42 AP. IOAN DEVA I.360 258. HD.25 AP.3 GRAND I.38 jud.4 AP.A AP.600 114. SOIMUS Sat. HD.42 AP.744.HD.7 FLOREAN G. 10.14 GIURGIU T.A SC.E AP.64 jud.5 SC. SABINA BRAD DACILOR BL. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL. MARIETA BRAD A.560 48.5 FURCA L.15 FODOR I. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.600 8.46 FELEA C.MAIORESCU BL.943.137.TRAIAN NR.5 BL.5 AP.11 SAT STANCESTI OHABA NR. INDEPENDENTEI Nr.4 GORGAN GHE.21 FODOR I.209.42 SC.23 GHERGHEL I. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.850 57.640 17.240 2.460.286.MURESANU BL.000 2.38 jud.5 FORRO N.074. LUCIA DEVA HORIA NR.BARNUTIU NR.760 9.C AP.936.

325.864. GEORGE TOPIRCEANU BL.720 3.400 31. IOAN IANCU P.000 61. IOAN JOSAN I. SIMERIA 1MAI NR.372.24 DEVA B-UL.25 DEVA CARPATI BL.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL. RAFILA JIANU GH.6 jud. HD.860. ROZALIA HIRICI D.88 AP.GRIGORAS GH.10 jud.24 jud. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.033.4 AP.A AP.741.19 SC. HD.880 86.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.O1 AP.10 jud. ELENA GUDEA S.42 SC.5 AP. TIBERIU HARD A.840 3.K2 AP.4 AP.423. DEVA AL.680 12.000 12.F2 AP.M SC.13 DEVA CUZA VODA BL.000 15.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.600 49.39 DEVA MINERULUI BL.460. DEVA AL.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.203. HD.34 SC.27 HUNEDOARA.563. BRAD VANATORILOR BL.11 DEVA BARITIU NR. IOAN RUDOLF IVAN N.480 7.8 DEVA AL. DEVA AL.194. IOAN IONICA A.2 AP. CAROL HOGMAN F.000 43.280 178.11AP. MARIA GYORFI D.400 28.898.121.703. AURELIA HAIDUC M.19 SC.2 SC.O3 AP. NICOLAE DAN HISU I.804.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.558.17 DEVA EMINESCU BL.000 10.000 41.680 15. DEVA DACIA BL.800 310.800 13.800 33. HD.440 91.28 DEVA I.446.840 8.030 23.64 AP.120 5.D6 Sc.6 DEVA PROGRESULUI Nr.8 jud.4 AP. DIONISIU GYORGY L.111.356.007. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.F1 SC.151. DEVA AL.640.B AP.75 DEVA ZAMFIRESCU BL.148.372.FLORILOR BL. IOAN JEFLEA I.320 4.600 39. DECEBAL BL.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V.600 30.PESCARILOR BL.280 9.111 CAINELUL DE SUS NR. ELENA INEL P.3 AP.2 AP. ELENA IOVAN I.320 20. AUGUSTIN HARD A. GHEORGHE GUTA D.640 10.190. GEORGETA JEFLEA I.343.920 45.360 37.558. ANA HIRICI D.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.600 86. HD.730.040 51.46 jud. ELENA IACOB I.33 BL. PACII BL.580 60.30 DEVA I.C3 SC.2 AP.3 AP.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.STREIULUI BL.D AP. LETITIA IRIMIE A. HD.960 44.895.24 AP.AB20 SC.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL.12 BL.329.CORVIN BL.C AP.579.025.CAMELIA IGNA A.15 AP.186. ELEONORA HAIEC G.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.738.917.31 DEVA B-UL. ARMATEI BL. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.A10 SC.295.B AP.B-UL.33 SC. HD. DEVA PROGRESULUI Nr.A1 Sc.700 6.800 15.17 AP.400 10.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL.VIITORULUI BL.023.C AP. BAITA jud.040 70.A AP.480 61.000 66.899.175 COM.375.43 SC.DACIA NR.2 SC.749.27 DEVA CALUGARENI NR.1 AP. DEVA CARPATI BL.600 4. MIHAIL GABRIEL INEL P.VLADIMIRESCU BL.372.A AP.M SC. BENEAMIN GUS P.920 26.000 81.28 DEVA I.297.2 AP.8 AP. IOAN INEL I. BALCESCU BL. IOAN IURACSKA I. TRAIAN DEVA B-UL.C AP.CORVIN BL.CORVIN BL. KLARA HAIDA N.000 115.25 DEVA CARPATI BL. HD. IOAN ISAI G.32 jud.38 jud.31 DEVA B-UL BALCESCU BL. DIONISIE GYORFI D.A AP. LUCIA MARIA JOSAN M.A DEVA CALUGARENI NR. VERONICA GUIA D.680 20.8 AP.49 ORASTIE Sos.39 AP. BALCESCU BL.785.25 PESTISU MARE NR.4 HUNEDOARA. DEVA AL.13 8.316.3 AP.CONSTRUCTORILOR BL. REMUS DUNITRU GYORFI I. IOAN JEFLEA A.88 AP.993. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.31 DEVA EMINESCU BL.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.60 MUNCELUL MIC NR.M SC. ILEANA IORDATE C. ELENA HAIEC B.443.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 . HD.34 SC. HD.2 AP.7 DEVA EMINESCU BL.12 BL. HD.39 SIMERIA CARAGIALE BL.PATRIEI BL.861.440 10.000 18.052.C AP.411.34 SC.31 HATEG T.C1 AP.155 jud. DEVA AL.C3 SC.157.28 DEVA GOJDU BL.300 20.33 jud.

IOAN KASZTA D.920 80. VIORELE BL.B AP. K4 SC.697.186.000 16. MARINA N.860.334.640 19.967. FRANCISC KONTA R. HD.197.800 34.7 jud.C AP. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL. LILIACULUI BL.480 13. MINEI NR.1 MANOLACHE S. SIMION CALAN V. BALCESCU BL.16 jud.25 LUCACI P.34 MARCU M.AGATA BIRSESCU 10 BL.209.230 jud.640 4.11 COM.7 AP.340 5. HD.JUNCAN F.21 AP. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.000 33. HD. HUNEDOARA.125 jud.DECEBAL BL.040 19. MARIANA DEVA .6 Sc.CORNEL GURASADA NR.814.897. E.IANCU BL. HD.37 SC.000 137.A AP.16 AP.21 AP. MANIU BL.31A AP. VASILICA DEVA A.190 14.860.446.300 85. BALCESCU BL.952. ALIN SIMION DEVA M.DECEMBRIE BL. AUREL CALAN V. GH.V19 LUCA S. LUCA S.6 AP.22 jud. DEVA BUL.49 DEVA AL.000 54. MARIA TEREZIA KOUBA A.20 MARCU M.704.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .920 39.337.32 Com.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF. 18 AP.I. HD.046.603.94 LUKACS M.1 jud.520 47.D LUPU N.000 506.5 jud. FLORILOR BL.080 9. MANCIU M.300 15. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM. MARCEL DEVA P.6 jud.541. DEVA DECEBAL BL.640 55.DECEMBRIE NR.6 LUCA N. MANCIU VLADIMIR DEVA 1. HD.14 HUNEDOARA.430.152 jud. SORIN CALAN V. GABRIEL MIHAI AP. TIBERIU KOPECZI L. MARIN I.1 AP.040 20.G.947. MANEA T.45 MARIAN I.000 57.ALEXANDRI NR. PESCARI BL. HD.458.SANGIORGIULUI NR.760 242.3 SC.SANGIORGIULUI NR.340. HD.500 21.61 LUCA N. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL.000 52.403.700 15.A Sc. ORASTIE MURESULUI BL.558. VALERIU DEVA MERILOR NR.800 51. VARMAGA COM.709.12 DEVA AL. LUCACI I.569.874.849.34 MARCU N. IOAN SIMERIA A.A1 SC. HD.IANCU BL.200 57. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.6 DEVA BUL. HD.125 jud.6 AP.919. ROMANILOR BL. DEVA DENSUSIANU NR.58 MANEA N.5 AP. BUCES NR.435.29 SC.5 SC. LADISLAU KORMOS ST.117 jud. LILIACULUI BL. AP.B SC. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.1 AP.621.MAIOR NR.22 AP.60 SC.094.200 37.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.488. IULIU HUNEDOARA.450 61. PARCULUI Nr. IOAN JURCA I. MELANIA LIRCA L.HD. STR.4 AP.7 jud.558.767.F AP.25 jud.1.ENESCU BL. ALEXANDRU DEVA BUL. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.4 DEVA G. SANDA ADRIANA LENHARDT A.A AP.18 AP.DACIA BL.706.B AP. HD. BRANGA MARIOARA LASZLO P.35 jud.900 22.21 SC.HD.480 23. TEREZIA JURA I.600 34.C AP.8 168 .733.691.800 15.10 jud. CONSTANTIN SIMERIA V. MADARAS GH. CRISTINEL Sat. SULIGHETE Nr. HD.000 3.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A.11 DEVA 1.2 AP. IOAN LASCU N. MINER DEVA AL.SANGIORGIULUI NR.950 457. MARGINEAN G. RACASTIE NR.600 16.45 jud.K4 SC. MAJER A. PETRU LEVKO M. ERNEST LICA SABINA LICESCU N.550.040 12.120 22.14 AP.7 BUCURESTI Str.38 MARCU D.200 62. HD.14 AP.SABIN HD. SOIMUS jud.595. CORNELIA SIMERIA A. LUPU GH. C-TIN Com.000 5.31A SC.CERTEJUL DE SUS NR.MARGINEANU NR. MAGDA S.26 DEVA AL.24 LUNG R. VETEL NR.840 62.VLAICU NR.151.809.15 MANCIU I. ROMANILOR BL.520. PESCARI BL.A Sc.642.000 41.046. RUSALINA LAZAR A.744. LUCACI P.000 80. KORNELIA DEVA BUL.1 AP.000 6.31 LUNG S .400 52. ECATERINA DEVA AL.6 Sc.5 BL.000 18. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.D AP.3 14. SABIN AUREL DEVA AL.IANCU BL.743.HD.961.EMINESCU BL.

NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.406.D8 AP.22 DINCU MARE NR.111 jud.CRINILOR BL.825.600 25.000 81.AB20 AP.31 HUNEDOARA.440 4.595.223. 8 DEVA CRANGULUI NR.475.190.116.853.FLORILOR BL.400 17.1 AP.523.920 44.L AP.925. HD.600 51.41 AP.26 BUCURESTI Str. MARIA MORAR I. IOAN C-TIN. HD. MARIA MURESAN I.F AP.640 33.30 AP. SABINA MICLEA V.800 33.046. MOLDOVAN AL. ZAHARIE MICLEA V.393.800 82.000 10.732.4 CALAN 1DECEMBRIE NR.37 AP. HD. SABIN MUSTATEA V.84 HUNEDOARA.26 AP.525 31.400 62.640 5.INDEPENDENTEI BL.12 DEVA CRANGULUI NR. MARCEL MICLEA V. DEVA MINERULUI BL.24 AP.A6 SC.5 SC. HUNEDOARTA.HD.680 10.SATURN BL.ILDIKO MATEAS N.7 AP.37 SC.2 COM.7 jud.31 DEVA AL. 8 DEVA MINERULUI BL.617.30 AP.33 jud.040 10.B AP.ROMANILOR BL.930.086.38 DEVA INDEPENDENTEI BL. PETRU MIHET N.AVRIG Nr. ELISABETA MIHAILESCU P.157.E11 SC.31 DEVA I.BALCESCU BL.28 AP.446.16 AP. DIONISIE MATE D.400 64.000 5.960 57.720 42. BAITA .PACII BL. HD.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.MARINESCU HG.725 6.000 12. NICOLAE MIHOC GH.EMIL MIHAILESCU I. SOIMUS jud. Hd.000 28.MIHAI MOT R.400 20. MIHAI MARIS A.462.29 SC.000 51.636.14 AP.800 21.563.11 DEVA I.BALCESCU NR.S.44 DEVA AL. CRINEL IOAN MAXIM I.11 AP. DEVA AL.K4 AP. SABINA AURELIA MATIES I.43 DEVA AL.169.CREANGA BL. DEVA HOREA NR.7 jud.LUCIA MARIANA MOGA V. PACII BL.1 Sc. CALAN AL.372. MARINESCU GH.ROMANILOR BL.488.22 DEVA LIBERTATII BL.B AP.M AP.3 AP.11 AP.000 22. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.89 DEVA BUL.11 AP.334.A2 AP.000 9. BRAD FRUNZA VERDE NR.76 DEVA DACIA BL. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P.932.880 41.1 HONDOL NR.661.FLORILOR BL.052.860.860.80 jud.78 DEVA BUL. DOINA LIVIA MICLEA P.4 Com.15 SC. SORIN VIOREL MOLDOVAN I. CALAN AL. MARIANA AURICA NEGRILA A.500 13.720 12.CERTEJ jud. HD. PETRU MURESAN T.000 630.930. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A. DEVA AL. IDA MUNTEAN V. MARIA MARTIN N.000 373. MIHAELA NEGRUTIU GH. VASILE HUNEDOARA.4 jud.000 52.HD. RANDUNICII BL.E1A Sc.600 47.37 BL.V. AURORA MUNTEAN I.12 DEVA MINERULUI BL. HD.16 SC. VASILE MIHAI I. VASILE MUNTEAN I.LUCIA LUMI. HD.192.081. 4 AP.22 DEVA AL.14 jud.129.446. TRAIAN VUIA BL.500 12.68 DEVA AL.550.2 BACIA NR.180.2 DEVA ZAMFIRESCU BL. TRANDAFIRILOR BL.712.16 DEVA CRINILOR BL.113. SAT RUNCU MIC NR. VALENTIN MICA I.SATURN BL.3 AP. HD.600 234.90 COM.411. 8/B DEVA CRANGULUI NR. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.123 COM. RANDUNICII BL.32 DEVA AL.691.11 DEVA GOJDU AL.PESCARILOR BL. MARIOARA MUNTEAN N.750.53 5.120 16.818. SIMERIA ZORILOR BL.84 SAT BALATA NR.158 jud. SAT LUNCA NR.680 27. SATURN BL. PAVEL NAN R.2 AP. VETEL jud. IOAN MIHETI V.200 25.21 AP.830 39.372. STEFAN MUNTEAN S.560 60.276.5 AP.4 AP.988.CREANGA BL.44 DEVA SCARISOARA BL.320 16.800 140. HD.200 25.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .200 9. SABIN MOROSANU I. RODICA MERT N.400 7.21 Sc.10 DEVA ZAMFIRESCU BL. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT.24 AP.48 DEVA I.600 15.B DEVA DECEBAL BL.14 AP.000 45.3 AP. 8/B DEVA CRANGULUI NR.E11 AP.750.DECEBAL BL.jud.CORVIN BL.442 AP.X2-1 AP.43 DEVA AL. IULIAN MILONEAN D.972.022.7 CALAN BRADULUI BL. DEVA BUL. GHEORGHE MOTATAIANU C.400 23.

E AP.19 SC. CRISTUR PRINCIPALA NR.9 jud.151.401. AL.48 DEVA DOROBANTI BL.37 jud.45 AP. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.6 HUNEDOARA Str. FAT FRUMOS Nr.9 DEVA MERILOR NR. BOHOLT NR.MAIORESCU NR.21 jud.037. HD. DEVA MERILOR NR. PETROSANI PACII BL.37 SC. INDEPENDENTEI BL.ENESCU BL.260 2.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.9 DEVA M.9 DEVA AL.14 AP.744. BREIU jud.C AP.14 AP.18 Com. C22 AP.480 8. MARIA OPREA I. MARIA NISTORESCU M.113. LIA CRISTINA PAPP ST. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C.F1 SC.891. AMOS OPRISA G. IOANA PETRE E.675.EMINESCU NR. HD. ELENA PANTEA I.11 DEVA CUZA VODA BL.18 DEVA GRIVITEI NR.000 40.480 13.7 AP.794. DEVA ZAMFIRESCU BL.720 63. Jud. ANA OPRISOIU I.INDEPENDENTEI BL. FLOAREA OSOIAN M.SALCAMILOR BL. SAT CASTAU NR.601.533.758.IANCU BL.520 20.A AP.920 79.558.4 AP.488. SAT CASTAU NR. MARCELA NOVAC E.11 AP.000 20.560 122.273.20 AP.39 189. HD.880 47.14 DEVA M.600 34.4 BL.11 DEVA AL. CORNEL OPRISOIU I.5 AP.368.000 3. ENE DANIEL PETRE I.A7 AP.680 24.000 10. GHEORGHE PETRAN A.162 COM. LIVEZILOR Nr.9 DEVA I.000 14.800 97.PACII BL.E AP.000 81. ILIE REMUS OPRISOIU T.935.7 ARAD Str.760 7. STEFAN NICULITA P.70 AP. PETREA DEVA G. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.200 41.552. CAMPULUI BL. IRIMIE PANTEA I. ENE PETRE V.EMINESCU BL. MIHAI NISTOR I.4 AP.D1 AP.591.800 44. CONSTANTIN PASC N.000 68.372. IONEL OPREAN GH. DEVA BUL.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.080 127.413. DEVA I.26 DEVA LILIACULUI BL.46 DEVA PROGRESULUI NR.040 285.C AP. RODICA VALERIA PETROIU N.160 26.372.20 DEVA Str.212.27 DEVA AL.31 SC.952. MARIA ORSA I.200 17.PACII BL.470. SORIN ADRIAN PAUL G. SIMION OLESCU I.HD. CONSTANTIN NEMTUC G. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.480 13.6 DEVA CIOCLOVINA BL.GHIOCEILOR Nr.7 DEVA T. HD.NELEGA I.C AP.330.056.GH. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.495. SAT VALCELELE BUNE NR.MOTILOR BL.280 74. VIORICA PATROIU T. MARIA OCHIA G.500 10.16 Sat SOIMUS Com. HD.1 DEVA CALUGARENI NR.320 165.6 AP. VICTORIEI BL.49 DEVA AL.144.11 AP. MINERVA PAL G.733.728.440.9 DEVA I.10 jud.600 39.47 DEVA AL.31 HUNEDOARA. BREIU jud.000 1.26 DEVA ZAMFIRESCU BL. GHEORGHE OGNER S.748.148.270. MARIANA PANTEA P.P4 SC.DECEBAL BL. HD.24 AP. DANIIL PASCU N.607.000 4.B8 AP.57 COM BRETEA ROM.148.9 AP.192 jud.920 82.2 AP.520 41.1 SC.CORVIN BL.2 SC.E AP.82 DEVA GRIVITEI NR.JIULUI NR. MARINICA IONEL PAVELESCU I.C AP.865. 6 DEVA AL.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V.442.700 LEI 21.30 COM.116.600 37.456.116.800 15. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.449.105 BL. E22 AP.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .F AP.320 91. VASILE ONISOR I.40 DEVA AL.680 65. BREIU jud. HD.162 COM.CORVIN BL. MELINDA ANA MARIA PACURARU D. SAT CASTAU NR.000 LEI 58. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.178 DEVA AL.600.040 31. HD.3 SIMERIA A.760 4.18 DEVA GRIVITEI NR.C AP.593.800 7. IOAN OPRISOIU I.CORVIN BL.744.60 DEVA CIOCLOVINA BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.1 BL.520 31.571.

ELISABETA DEVA CARPATI BL.96 POPA I.66 POPA P.530 47.515. VERONICA HUNEDOARA. AVERESCU BL.240 44.712. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.A AP.420 PIRVULESCU M.252.120 13.16 PLACINTA D. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL. MIHAI HUNEDOARA M. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.2 AP.MOTILOR BL.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.7 PREDA C. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.156.47 PUSCAU P.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.9 AP. ARON DEVA AL.B AP.3 POPA G.864.240 60.BLAGA NR.CRINILOR BL.750 7.11 AP.83 POPA I.DACIA NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .47 PIRVULESCU G.291.ENESCU NR.MOTILOR BL.250 LEI 2.DECEBAL BL.40 AP.5 POLVEREA A. VIORELE BL.971. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.21 POGACEANU V.488. BUL.411.000 26.396.27 BL.785. STEFAN DEVA PRUNILOR NR.477.920 54.RAMONA ANA Com.696.500 LEI 103. IOAN DEVA I.600 LEI 17.325 41.11 POPESCU S.2A Sc.068.ENESCU NR.720 23.10 Com.289.133A POSTOLACHE D.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.350.200 4. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.1 SC.12 SC.47 POPA A.120 14. POSTOLACHE N.17 jud.LAMINORULUI Nr. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.914.8 POLVEREA GHE.3 AP.42 AP.960 19.12 PUICA N.37 AP.E3 AP.VACARESCU NR.040 19.971.3 SC.3 AP.500 150.20 Sc.829.500 8.500 8. LOREDANA MARINA BRAD AL.O2 AP.H1 AP.14 PREDA A.3 SC.705. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.595.280 107.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.20 POPESCU V. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.24 RADU C.000 23.600 54.D6 AP.192.480 34. IOSIF DEVA GOJDU BL.5 POPA I.489. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR. MARGARETA DEVA Bul.VACARESCU NR.980 101.5 POP D.200 26.471.A AP.EXP.600 41.C7 CAMELIA CRISTINA AP.000 16. LUMINITA MARIANA DEVA G.E8 AP.500 56.39 POENAR T.967.AP.000 LEI 49.127. VASILE DEVA AL. DECEBASL BL.2 AP.13 POPA N. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR. G. POPESCU E.514.562.50 POPA GH. ELEONORA DEVA E.TAGCH AP.O2 AP24 POPA P. PRATA M.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.O3 SC.B AP.680 26.942. NICOLAE jud.760 43.503.720 LEI 18.PICU I.NARCISELOR BL.40 SC.613.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.IOAN DEVA AL.V2 AP.038. HD.ROMANILOR BL.600 13.21 POPA G IULIA DEVA L. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.455. ANA DEVA GOJDU BL.30 RADU P.400 25. ION DEVA LALELELOR BL.21 Sc.1 AP.400 88. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.D AP.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.750 111.280 7.DELEANU NR.523.000 LEI 2.D AP.12 PICU N. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.4 POP S.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR. HD.130. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR.9 jud.11 18.VITEAZU BL. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.21 POPA T. IOAN DEVA MARASTI Nr.28 POPESCU W.B.c ap.2 AP.600 28.VIITORULUI BL. CORNELIA DEVA AL.C1 SC.L AP.025.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.162.200 41.20 AP. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.49 PRUTEANU G.24 POPA I.000 10.004.2 BL. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.365.8 POGACEANU V.967.26 BL. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.10 POPA G.24 PRIPON I.840 46.3 AP.831. MARIA HUNEDOARA .227.372.321.390.J1 SC.520 19.D AP.

374.200 21. HD.446.639.638.372.935.040 10.480 30.B AP.983.ZAMFIRESCU BL.52 jud. RAICU E.25 SIMA A.284.43 AP. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.6 AP.25 SILION VICTORIA DEVA AL. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.52 jud.200 37. MARIA HUNEDOARA. HD.K4 AP.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.D3 Sc.21 jud. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.13 SDIREA A.5 Sc. SEPI CRISTINA DEVA AL.43 AP.EMINESCU BL. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.29 SAS N.760 388.A AP.LALELELOR BL.45 SIMIONESCU C. AUREL DEVA AL.000 5.PESCARILOR BL. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL. LAMINATORULUI NR.240 23.880 29. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR.BALCESCU BL.39 ROMAN A.600 23.000 54.CRIZANTEMELOR BL.43 AP.192.CRIZANTEMELOR BL. GABRIELA LUCIA DEVA M.680 12. SERBAN A.43 AP.L.040 16.H1 AP.280 23.440.M1 AP.873. IOAN DEVA I.4 AP.R AP. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.741.525.7 jud.69 AP.IANCU BL.935.D SC.EXP.1 AP.7 SAMOILA I.M2 AP.STREIULUI BL.317.120 63.D AP.PESCARILOR BL. VASILE GHEORGHE DEVA AL. SCHIOPU I. MIRON DEVA AL.17 RINZAR A.500 6.520.13 AP.52 AP. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.ENESCU BL.HD.22 AP.441.A1 AP.CRIZANTEMELOR BL. ROMUL DEVA BUL.677.25 RUSU I.282.190.855.E14 Sc3 AP.65 Sc.L.000 24.17 ROZ S.B AP.63 SC.UNIRII BL.14 SIMIONESCU T. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.34 SAJIN P. CRISTIAN DANIEL DEVA I.912.132 SCHIOPU G.9 BL.16 SERBAN V.143.203. GALENIA CALAN I.650 56.K4 AP.5 Sc.532. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR. SC.326. LIVIU DEVA M.674.BALCESCU BL.800 63.520 3.982.870.13 SEBOK E.D3 AP.960 14.D HUNEDOARA.186.132 SCHIOPU P.286. ROMAN HUNEDOARA Str. ELISABETA SIMERIA P-TA. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.305.16 SANDU N.640 5.52 jud. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL.C AP.48 RUSTE M. AURORA DEVA G.360.625 32.DENSUSIANU NR.16 ROMAN R.339.446.269.RAFAILA I. DOINA DEVA I.4 AP. TRANSILVANIEI BL. RAICU N.20 SINCOVICI T.158.2 BL.2 SILION GH.ROMANILOR NR.000 72.864.26 AP.337.13 AP.37 AP.000 24.604.840 59.000 11.007.CARAGIALE BL. IOAN DEVA AL.35 SC.20Sc.640 76. ZAVOIULUIBL.200 20.475 44.1 SCHMAK G.10 SINCOVICI I.453.D AP.599. IOAN DEVA M.BLAGA BL.10 ROZ P.000 588.400 46.69 AP.14 SIMON VASILE I.1 SC. RESIGA L.269.39 RAICU G.600 12.882.CARAGIALE BL.1 SDIREA A. MARIA DEVA AL. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.920 7.400 14.A AP.16 RUZISCA V. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.4 SIMULESCU I.EMINESCU BL.1 SIMIONESCU I.000 4.STREIULUI BL.9 RONCOV S.14 SICOIE I.VLAHUTA NR.200 177.R AP.40 RUSTE T.EMINESCU BL.4 SIMINA L.052.R AP.15 SC.MARIANA DEVA BUL. ROMEO ADRIAN DEVA O. TRAIAN DEVA AL.L.D2 AP.680 371.CARAGIALE BL. NICOLAE DEVA BEJAN BL.500 690. AUREL DEVA D.800 362. Str. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .10 SIMINA N. DIOISIE DEVA A.14 ROSCA L.600 5. HD. HD.200 42.FLORICA DEVA AL.9 SAV L.1AP.22 AP.A AP. VASILE DEVA LIBERTATII BL.200 10. MUNCII BLAB17 SC.O1 SANDOR S ADELA AP.880 55.372.NEPTUN BL. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.400 47.720 33.14 RONCOV N.132 SCHMAK G.B AP. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.1 AP.600 305.20 6.

520 32. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr.206. ADRIANA MARIANA STEFAN G.860 LEI 173 .5 DEVA AL. IRINA DEVA CALUGARENI NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA. STOICA C.D6 AP.BRETEA TATULEA A.HD. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.784.200 58.311. DEVA Str.2 Sc.840 54.4 AP.FLORILOR BL.TRANDAFIRILOR BL.F1 SC. STOICESCU GH. HONDOL COM.558.4 SZEKELY Z. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr. CLAUDIU DEVA MARASTI BL. MARIA AURELIA STEFONI A. SZILAGHI GH.L2 AP.37 BL. HD.320 11. DEVA AL.ROMANILOR NR.140.HD. GHEORGHE STEFAN L.122 jud. ACHIM HUNEDOARA Str.P4 AP.640 9.21 CALAN O.000 63. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.200 9. STOICA A. HD. SAT STREI NR.823.B AP.889.920 17.000 71. GHEORGHE DEVA I.920 19.200 23.PROGRESULUI BL.FLORILOR BL.500 21.365.P1 AP. A.462.ARMATEI BL.200 49.542.508.652.000 25. CERTEJUL DE SUS Nr.VLAICU NR.5 TANASESCU GHE.BISERICII NR.409. PETRU C-TIN.137.291. HD.800 11.401.339.40 TAR Z.676.439.360 3.250 29. MARIA ROMANA jud.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.6 bl.650 17.078.B AP.6 STOICA A. SOIMUS Str. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL. A.240 32.760 20.239.58 jud.1 DEVA AL.667. PETRU STEFAN G. HD.40 TANASESCU C.1 AP.4 AP. LIVIA SORESCU T. STELEAC S.325 72.017.8 BL. HD.816.TRANDAFIRILOR BL.34 SC.960 268.PACII BL.1 STOLNICU C.840 62.HD. MIHAI SORESCU I.3 AP.124 AP.70 DEVA T. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.960. DEVA DELAVRANCEA NR.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.140 1.814.372.2 AP.MANIU BL.56 SUBA L.32 jud.000 33.D1 AP.822.F AP. STEFAN DEVA AL. AVRAM DEVA AL.6 AP.305.D AP.604. HD. AL. CRISTUR NR. A. FANICA STEFAN G.040 6.927.70 HUNEDOARA.D AP.16 TAT S. HD.217.21 SVOBODA T.49 Sc.160 43.700 7.750 28. CALAN INDEPENDENTEI NR. IONEL SORESCU L.2 jud.3 18. CALAN INDEPENDENTEI NR. FLORICA MARIANA HD.334.17 TAMAS M.5 AP. 38.800 3.15 TABAC G.467. RADU BOGDAN PETROSANI A.960.14 AP.5 DEVA AL. VINELU Sat ALMASU SEC Com.675 30. SZILAGYI GH.HOREA NR.523.96 jud.18 SUSAN G. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.400 29.8 Com.BOSOROD jud. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.SINDEA T.186. HD.11 SUCIU P.48 STOICHITOIU I.VICTORIEI BL.000 81. LAMINATORULUI Nr. SILVIA SINDEA I. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL. IZABELA Com.37 jud. EMERIC DEVA MICRO15 BL. HD.373.20 AP. DEVA AL.800 8.5 AP.500 118.70 HUNEDOARA.AVERESCU BL.2 jud.8 SAT CHITID COM.VLAICU NR.3 AP.632.480 275.837.DENSUSIANU BL.153.4 AP.53 SZOMBATI S.33 Sat VILCELELE BUNE NR.18 jud.37 jud. CARJIT NR.500 31.O1 AP. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.319.40 TANASESCU I.550 37.VLAICU NR.000 4.CRINILOR BL.7 Sat. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.000 8.264.4 jud.000 5. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL. NELU-GILBERT SPARIOS V.14 SZEKELY A.35 SZABO E.IANCU BL.987.MAIORESCU NR. NELU SPARIOS N.6 HUNEDOARA. TASCAU A.320 15. AURELIA STEFAN V.1 AP. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.E11 Sc. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL.14 AP.800 5. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR. SZEKELI D BERTA DEVA M.STREIULUI NR. VALENTINA HUNEDOARA.6 DEVA AL.200 40.71 jud.36 SURA D.90 CALAN jud.397.23 COM.8 AP.950. HD.21 AP.C AP.800 26.C48 AP.759. TITU PAVEL SPARIOS I.895.200 10. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E.

TIMAR R.EMINESCU BL.40 VISA L.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL. ELEONORA DEVA AL.000 15. PETRU jud.360 48.16 A SC. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.12 AP.037.685. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.55 VESA D. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.11 TODOR I.179.8 TOC V.590.600 15.13 UILACAN P.898. MARIA DEVA EMINESCU BL. HATEG AL.400 5.51 AP. TEMIAN GH. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.4 jud.480 26.B AP.740 19.68 AP. VASLUI TIMOFTE N.760 5. CEL MARE BL. ROMULUS BOG.D1 AP.MARTINESTI NR. HD.164.MUNCII BL.13 UNGURIANU I.925.ST.445.L.967.881.103.000 13.112 VASIU T.Nr.040 80. CRASNA-ALBESTI jud.HD TOLEA I.D AP.L1 AP. IRINA SIMERIA A. VALERICA VASLUI Str. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.000 41.CONSTRUCTORILOR NR.88 AP. VIORICA DEVA DECEBAL BL.20 VESA G.000 6. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.C12 AP. VASLUI TIOC T.15 AP.918. TIMOFTE D.MILEA BL.2 BL.531.920 56. TIMISOARA Str.360 19.765. GHEORGHE DEVA A.2 AP. GHEORGHE Com. PETRICA jud.VIDIN BL. TOMUS I.440 76.HD.700 10.2 AP.2 AP.8 AP.20 VASILACHE C. ATINA DEVA M.67 TRIFON V.C80 AP.497. ADRIAN DEVA BALCESCU BL. PARTENIE SIMERIA VECHE NR.782.35 TURTICA D.680 17.250 35. LETITIA DEVA I.VITEAZU BL.VICTORIEI BL.901.AB17 AP.993.20 TOMA I.2 AP.77 AP.8 Sc. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL. LEANU DEVA BEJAN BL.C1 AP.25 Sc.920 LEI 32.16 A SC.748.677.OLTULUI Nr.4 AP.HD.5 jud. MIHAI HUNEDOARA Str.194.200 28. UILACAN G. TURCIN S.TELECAN F.174.500 11.360 15.E4 SC.078.847. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.000 30.B AP.33 AP.L1 AP. GHEORGHE DEVA PTA.8 VARZARU GHE.2 AP.7 Sc. ZORINA SIMERIA I.16 VAIDNER C.C12 AP.920 184.CREANGA BL.259.18 TIMAR G.5 jud.5 jud.MURESAN BL.CRISULUI NR.139 jud.D8 AP.O2 SC.800 1.O2 AP.40 VISAN I. TRAIAN DEVA IMP.533.ST.508.470 27.4 jud.775.727.500 20.800 355.720. HD.35 HATEG AL. MARGARETA DEVA PTA.37 11.VICTORIEI BL. OLTULUI BL.CARAGIALE NR. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.200 81. TRAIAN BL.17 VATAVU C. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL.500 3. CEL MARE BL. MARCEL GELU DEVA IMP.8 AP.480 LEI 237.2 AP.CARAGIALE NR. TRAIAN BL.091.2 AP.11 TOD R.500 61.55 VATAVU A.31 TRAISTARU N.486.560 48. COCSARILOR BL.813.43 VISA I.86A VINAU G.400 130.10 TOC N.V3 SC.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .L.E AP. EMILIA DEVA IMP.HD.9 SC. CORNELIA HD.120 LEI 49.880 80.HD. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.8 VADAN F.545.35 TURTICA P.B AP.10 TOD G.034.8 Sc.957.HD.950 596.720 12.655.120 11.342.11 TOD T.201. DEVA T.440 7.291.16A AP.CONSTRUCTORILOR NR.520 46.23 TOMA P.MANIU BL.731. BALCESCU BL.IANCU BL. TELMAN A.186. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.884.B AP.14 TUDOR I.L1 AP.1 Sat DINCU MARE Com.225.TRAIAN NR. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.210.26 VANDOR Z.733.640 25.9 SC. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.15 AP.21 VAIDNER I. HD. CORNELIA DEVA AL.SOLOMON NR. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.47 AP28 TOMA E.040 12.750 80.720.500 1. ANGELA DANIELA BRAD G.E AP.A10 AP.82 jud. MARIA GABRIELA DEVA N.2 jud.186.376.18 TIMAR R.9 TRUFAS A.Q AP.600 11.12 jud. GABRIELA TELEGDY F.ROMULUS SIMERIA I. MARIA DEVA M. MARIA HUNEDOARA.190 116. GICA HUNEDOARA. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.20 TOMESC G.

ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A.6 ORADEA AL. nr.250 26. nr. nr. NICOLAE IORGA.497.375 17.325.651.D AP. AUREL BAS GH.520. jud. RODICA BALAZS G. nr. 2.L1 AP. G.000 14. str.37 DEVA T. MIRCEA BARKOCZKI A. 6 BAIA MARE. 45 BAIA MARE. MARIA VIORICA BADEA V.183.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . nr.970. str.900 10. nr. 5.971. 14 BAIA MARE. nr. 56 BAIA MARE.980 62.78 DEVA LALELELOR BL. ION VOICU I.900 11. jud.687. nr. bd. ANA BALEA V. jud. COSBUC. str.M AP.762.VISAN P. nr. DEVA Bul. str.400 29. bd. nr.230 18.26 DEVA KOGALNICEANU BL. REPUBLICII. ap. FLORINA IULIA VLAD I.055. OITUZ.983. nr.MAIORESCU BL. 283.ILEANA BARTA V. BAITEI. IOAN BALABAN H.600 29. 66 BAIA MARE. ap. 2 . GHIOCEILOR. ap.L2 SC. BOGDAN VODA. str.045. DEVA COZIA NR. 20 .760 455.CRISULUI NR. 1 .334.596. IULIU FLORIN VLAICONI P. ap. ap. 19 BAIA MARE.800 22. ap. AGNETA BAS A.8 Sc. 5. UNIRII. NICOLAE IORGA.D AP.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. nr. 50 BAIA MARE. DELIA ZDRENGHEA I. nr. jud.920 37.40 DATEG HUNEDOAREI NR. nr. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.13 DEVA I. AUREL GHEORGHE DEVA AL.000 9.919. NICOLAE IORGA. str.160 2. 9 .260.500 13.4 2. LIVIA BANCILA A.000 7. str. jud. 6 BAIA MARE.1 AP.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. 28.825 14. 31. MARIA LUMINITA BALINT P.26 DEVA I. FLORILOR. NICOLAE ASZTALOS A. 35 A. ap. jud. 82 BAIA MARE. nr.CORVIN BL. nr. PETOFI. ATTILA BARZ I. MARAMURES SATU NOU DE SUS.28/A jud.593.604. nr. GHEORGHE VISINESCU A. 12.092.624. 10. IUDITA BALAZS A.813. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. str. IOANA BARTHA A. 34 BAIA MARE. 5. EVA ANA AVRAM GH. 32 BAIA MARE.462. str. DECEBAL.949.000 9.000 27. nr. 2 . 19. nr.800 16.201. MARIA BALEA G. 6 BAIA MARE.360 47. COSBUC. ap. IOAN ARGHIRA I.800 34. nr. ap. 28. 47 BAIA MARE. jud. bd.IRINA BARTH I.490. MARIANA VLAD E. str. REPUBLICII. nr. 58 BAIA MARE. D7 AP. 16. 2. VICTOR BABES. 5. BUCURESTI. SULFINEI Nr. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 19 BAIA MARE.000 76. str. ap. nr. MARAMURES VIMA MICA.520 24. VICTORIEI. FLORIN FLAVIUS BALEA G. nr. 4 SATU NOU DE SUS. ap. 283.418.101 jud. str. 53 BAIA MARE.480 47.593. COSBUC. BUCURESTI. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. nr. ap. BUCURESTI.305.MANIU BL.64 Sc.334. nr. bd.744.51 AP. VIVIANA ZAVADA V. 39 BAIA MARE.600 20.480 20. nr. str. nr. DOINA BARGAUAN F. DECEBAL. 196.340. CORINA AFRODITA VLAD I. TRAIAN. 2.350 5. 19 BAIA MARE. nr. ap.678. ap.000 44.2 BL. ap.297. 9 .C7 AP. str.046. BUCURESTI. bd. HAIDUCILOR. HD.4 BL. 198.AURICA BANC V.725 8. IOSIF ACHIM GH.970 55. str. ap. ap. str. ap. ap. MARAMURES BAIA MARE. ap. nr.320 11. 10 A. G. ELISABETA BARSAN D. str.565. nr.401. 16 BAIA MARE. str. MARAMURES BAIA MARE. DECEBAL. ap.20 ORASTIE UNIRII NR.000 94.18 BAIA MARE. bd. 191. 51 TAUTII MAGHERAUS.413.HD.22DECEMBRIE BL. NICOLAE BARBOR I. ap. G.000 372. str.140 23.380.200 8. nr. nr.800 39. 69 SUMA 20. nr.300 12.AUGUSTIN VOICA P. ap.FLOARE AMZARESCU V. 2 . 69 BAIA MARE.680 53. AFRIM NICOLAE BANICA S.100 42. UNIRII. 3. ROBERT GABRIEL BALEA L. str. 30 BAIA MARE. str.669.199.375 5. ALEXANDRU ACHIM T.600 44. ap. VERONICA ARDELEAN GH.366.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE. 36.372. 21 BAIA MARE. 25.250.

640 10. com. 36 BAIA MARE. 4. 45 BAIA MARE. MARAMURES BAIA MARE. nr.081. 8 BAIA MARE. BUCURESTI. 4 BAIA MARE.000 39. ap. DUMITRU loc. CARAGIALE. str. 59 BAIA MARE.339.345. nr. 5 BAIA SPRIE. PLUGARILOR. 2. REPUBLICII. bd.957. nr. C. 14 BAIA MARE. ap. 5 BAIA MARE.709. VALER BENEA A.840 LEI 52. nr. TIBOR GEZA BORZA I. str.GHEORGHE BEREI I. str. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. ap. 31 BAIA MARE. nr.320 21.023. ALEEA DOBROGEI. GH. 53 BAIA MARE. 6. TRAIAN.000 1. 35.680 15.480 9. UNIRII. nr. nr.240 3. bd. G. 14. bd. LUCRETIA BUMBA V. 33 BAIA MARE. nr. LEBEDEI. ap. ROZALIA BOTIS GH. C.640 42. nr.320 16. P. GHEORGHE BUDA V. FLORE CHIRA V. 91 C. 2.520 25.320 10. VICTORIEI. 86 20.DORIN MARCEL BENEDEK I. VALEA CHIOARULUI.544. str. nr. 35 BAIA MARE. nr. ap. ANA IPATESCU. ap.320 41. str. 74 loc. bd. TRANSILVANIEI. 29 BAIA MARE.148. nr. str.787.696. bd. nr. str. str. bd. str.152. 29. nr.800 35. nr. FIRIZA. nr. 85 BAIA MARE. IOAN BRUMAR I. nr. 5 A.040 53. DULFU. nr. str.600 83. ap. str. ap. str. nr.BENE I. REPUBLICII. ENESCU. ap. 1 BAIA MARE. nr.750 2. SALAJ BAIA MARE. str.400 63. 46. KLARA BLIDAR GH. str.752. nr.910 21. ap. 101. 14.669.366. str.803. 36.084.600 386.621. NICOLAE BURLACU M. TINERETULUI. 1 BAIA MARE. 34 BAIA MARE. 63 BAIA MARE. TEODOR BRUMAR N. 39 BAIA MARE. nr. BUCURESTI. 12. nr. 2 BAIA MARE. ap.988. 221 C. ARANKA BOTH I. TEREZIA BOGDAN C. 57. 24.959. jud. nr. MIHALCZ MARIA BIRLE I. nr. 34. str. nr. nr. 2. ap. VICTORIEI.595. 15. BUCURESTI. nr. TRAIAN. ap. 3 BAIA MARE.640 18. DUMITRU CHERECHES G. ap. ap. CONSTANTIN BOGDAN D. str. ALEEA ROMANA. ap. nr.480 23. str.125 2. str. VASILE BLASZ F. str. ap. ap. 6 . 45 BAIA MARE. str. nr. ap. 643 . DOINA BUMBA N. IOAN BREHAITA V. FLOAREA BREBAN P. CAMPUL TINERETULUI. VIORICA BUD I. nr.720 112. nr. 34 BAIA MARE. ap. bd.842. 36. 8. 4.000 33. 32. TRANSILVANIEI.228. 39 BAIA MARE. SPICULUI.430. nr. IOAN BOITOR N.401. 4 BAIA MARE. ap. 14 BAIA MARE.800 8. ap. 23 A. nr.758. str. str.400 88. 7.084.940 29. MARAMURES BAIA MARE. ap. nr. SANDU LAURENTIU BUCSE A. MUGURITA CHENDE A. str. nr. 41 loc.460 44. bd. ap. nr. str. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. ap. PORUMBESCU. 6 BAIA MARE. 14.659. 45. IOAN CHENCEAN V. 10 BAIA MARE.083. jud.320 6.683. ap. EMILIA BERCIU A. INDEPENDENTEI.100 9.110 23. LETITIA BRICIOC C.178. BUCURESTI.662.133. IOAN CHINCE P. 6 BAIA MARE. VIORICA BREBAN Z. 57. VIILOR. nr. TIMIS BAIA MARE. INDEPENDENTEI. NICOLAE IORGA.RARES.500 195. VASILE BONTO T. ap. jud. ap.488.274. 59 BAIA SPRIE. PETOFI. 57.750 8. GABRIELA RODICA BUCSE V.200 10.934. 22 BAIA MARE. ap. MARIA BIRLEA G. PARASCHIVA BUTEAN ST. bd. str. VICTOR BOITOS T.520 11. nr. ap.875.500 63.049. 1.560 4.000 17. TRAIAN BUCIUTA I.934. I. REMUS CALIN CALUGARU M. 14 BAIA MARE.070 16. NAPRADEA. nr. ALECSANDRI. 5. TUDOR DUMITRU BOIE T.630. bd. 2 A BAIA MARE. NICOLAE IORGA. str. nr. BILASCU. ap. 8 BAIA MARE. DUMITRU CAPRAR G.6 . 6. str. HENRIETA CHERECHES I. 42 BAIA MARE. bd. DIANA SIMONA BENEA D. PETRE BURCANIUC V. ap. str. 35 BAIA MARE. str.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 .321. nr.695.120 93. 19.584. 59 BAIA MARE. nr. PETOFI. DECEBAL. 4 BAIA MARE.542. bd. nr. ap. V. 13 BAIA MARE. ALEEA SATURN.200 7.200 25. BUCURESTI.411.041. BOCSOR WOLF. nr. L. PERIAM.196.600 19. str. nr. REMUS MITICA BUCUR G.624.000 18. PORUMBESCU. ap. 34. TRAIAN. 46 BAIA MARE. str. 5 . ap. MARIANA TEODORA BOLOS T. FERICEA. nr.607. nr. ELENA ZENI BREBAN G. PETOFI.720. ap. 30 loc. PIATA REVOLUTIEI. DECEBAL. 1. VASILE BODEA I. bd. nr.700 19. nr. 25 BAIA MARE. VALER BUCUR M.200 9.525 62.432. 45 BAIA MARE. SAT SUGATAG. VICTORIEI. P. jud. str.440 14.

5. N.533. BOGDAN VODA. IOAN CIOCOIET S. 52 BAIA MARE. MESTEACAN.389. TRAIAN. nr.320 42.638. IULIANA CUPSE P. 13 BAIA MARE. IOAN CICIOC T. nr. bd. 6.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 . 16 84. 28.875 40.182. 33 BAIA MARE. 3. 5 BAIA MARE. 77 BAIA MARE. G.520 20. bd. jud.150 122. 3. ap. ap. 5 loc.033. str.500 26.685. 7 BAIA MARE.880 6. ap. str. 59 BAIA MARE. str. TOMA CURTUZAN I. BUCURESTI.741. ap. IORGA. ap.084. V. str.850 51. 50 BAIA MARE. ap. nr. bd. str. TRAIAN. nr. nr. ap. 2. 9 BAIA MARE. G. nr. str. ap. ap. ANA CORMOS I. 38 BAIA MARE. L. 13 BAIA MARE. nr.182. ap. 26 C.540 1. 6 A. 62 BAIA MARE.010. 32 BAIA SPRIE. str. 21.420. 4 BAIA MARE. 39. 26. ap. ALEEA ZAMBILEI. bd. nr. 34 BAIA MARE. nr. IOAN SUGARIU. bd. nr. 30 BAIA MARE. bd. IOAN CORODAN F. nr. nr. IORGA. str. MARIA ELENA COTET D. MANIU. str. ap. nr. str. COSBUC. nr. LASZLO CULCEAN P. 10. str. ap. bd. 6. N.000 25. MARAMURES BAIA MARE. nr. 26 C. 56 BAIA MARE.304. nr.786. bd. VALEA ROSIE. 47 BAIA MARE. 26 D. str. GAVRIL COSMA I. ANGELICA COZA V. EMILIAN COSMA V. IORGA.981. N.060 45. VIORICA CIOARA V. TRAIAN. 6 BAIA MARE. str. ap. ap. UNIRII. nr. nr. nr. PETRU CHIUZBAIAN S.CHIZBAIAN GH.860. N.200 57. ap. 40 BAIA MARE. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. 72 BAIA MARE. str. ap.550 27. MARIA COPESTIUC P.424. 18. ap. GHEORGHE CRISTEA L. 4. FLOARE VIORICA COSMA A. BOGDAN VODA. 6. 52 BAIA MARE. 25 BAIA MARE.000 381. CRISTINA MARIA COMAN I. SOMESULUI. IOAN CIRTIU ST. str. 5. MELANIA COZA V. TRAIAN. ap. 17 BAIA MARE. 21 BAIA MARE. 3.410 26. 11 BAIA MARE. I. ap. 16 BAIA MARE. PAMELA DIANA BAIA MARE. str. 13 BAIA MARE. 2.640 34. nr. 43 BAIA MARE.215. ap. str.525.080 15. IORGA.600 30. TRANSILVANIEI. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. IORGA. str. nr. ILEANA COLTA I.320 51.869.130 14. ELENA MARIA CRISAN GH. 24. OITUZ. ap. ap. bd.040 115. 35. REPUBLICII.378.964. nr. 38 BAIA MARE.680 31. nr.800 71. REPUBLICII. CARMEN CECILIA CRISAN GH.892.800 34.880 3.480 17.898. ap. ION SLAVICI.250 33. PETRU MAIOR.180 47. ap. str.462. nr.750 18.498. 6. TRAIAN. IOLANA CZETTELE C.073.331. 5. NISTRU.364. 54.160 50. bd. 49 BAIA MARE.171. 6. 12 BAIA MARE. MANIU.326. nr. TOMA COMAN S. 28. 25 BAIA MARE. 49 BAIA MARE. nr.410. IOAN CRISAN GH. nr. ELISABETA CRISTEA P.520 52.262. nr. 5 BAIA MARE. N. bd. 30 BAIA MARE. nr. FORESTIERULUI. str. bd. MINERILOR. 26 D. nr. CORNELIA CIOCAN T.520 42. nr. 2. 2. 43 BAIA MARE. str.363. ap.360 10. 7 BAIA MARE. BUCURESTI. 33. ap.880 10. 55 BAIA MARE. nr.800 56. nr.960 24. str. ap. I. str. str. str.567. INDEPENDENTEI. LILIANA FLOARE COMAN GH. AGRISELOR. ILEANA CIRTIU V.010 17. str.200 16.915.959. MARIA CIOCOIET GH.966. nr.786. ap. VASILE COZMA I. ALEXANDRU COSTIN I.802. nr. nr. IOAN ZENO DANCIU I. 5. ap. AGRISELOR.348.960 46.112. I. MARIA CIRTITA V. 7 BAIA MARE. nr.900 10. COSBUC.910 16. 10 A. ap. nr. str. 6. TRAIAN. ap. ap. GHEORGHE COSMA V. str. bd. PETRU CZETTELE E. str. str. MARCELA COSTE V.761.266. IOAN COTET I. 55 BAIA MARE. 24. nr. str. ap.400 50. IORGA.340 20. IOSIF DABIJA C. COSBUC.200 86.863. PLAIULUI.439. IOAN CHIUZBAIAN GH. nr.000 1.762. BUCURESTI. ap. 52 BAIA MARE. ap. ALEEA DOBROGEI. ECATERINA COTET I. 2. bd. TRANSILVANIEI. str. 2. ELENA DANCIU V. nr. ALEEA NEPTUN. 12. 48 BAIA MARE. nr. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. 7 BAIA MARE. bd. ap. MOLDOVEI. nr. bd. ap. BUCURESTI. 7 BAIA MARE. BABES.080 6. nr. 20 BAIA MARE. 5.640 29.088. nr.200 30.525.120 6. ap. str. REPUBLICII. ILEANA COSMA G. nr. G.842. nr. LUCIA CODREA T. REPUBLICII. nr. nr. 24.813. CARAGIALE. N. ap. ap. nr. 59 BAIA MARE. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. 6.540 5. VALENTINA CICIOC M.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

bl.920 12. bl. Vrancea 16. Elena Lazar P. 5.305.680 35.997. Jud.975. Vrancea Str.595. ap. 59.400 29. Focsani. Mare a Unirii. 26. Vrancea Str. Vrancea Str. ap. nr.135. nr. 16. 7. Unirii.240 46. Vrancea Str.024. 9. Elena Ion N. Vrancea Str. Jud. Unirii. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. 12.079.800 32. Jud. I. bl. 1. 3. nr. 16.240 30. nr.786.260. ap. 11. Jud. bl.499. Arh.200 20.000 60. 9. Jud. Focsani. Jud.358. Vrancea Focsani.290. Jud. nr. Jud. nr.430. 60. Focsani. Vrancea Vrancioaia. Victor Mitrofan V. Jud. Focsani. Jud. 28. Viorica Marcu C. nr. Vrancea Str. Unirii.078. Mariana Mocanu V. 1. Cimpineanca. Anica Leica I. Jud.098.480 320. 50. Jud. Jud. 4. Mincu. nr. bl. Focsani.000 48. 16.400 278. 1.932.920 11. ap. ap.008. nr. 39. 1. nr.920 30.770. bl. Florica Maftei I.360 56. Elisabeta Mihalache M. Focsani.800 39.294. ap. 11. 33. Focsani. 39. Arges. ap. Focsani. Vrancea Focsani. 8. nr. 2. Mare a Unirii.200 54. Focsani. Focsani. Mare a Unirii. Dornisoarei. nr. 4. 16. Vrancea Str. 1. Arhitect Ioan Mincu.188. Jud. 32. 70. Vrancea Str. Jud.472. Jud. Georgeta Manolache C. Sofia Medeleanu C. 8. Focsani. Scarlat Tirnavitu. Ovidiu Ivan N. Vrancea Str. Jud. Jud.680 14. Vrancea Str.760 154. Vrancea Focsani. ap. Vrancea Focsani. Neculai Mazarel M. Mariea Ionita D. Jud. Jud. Neculina Iorga T. ap. G2. Vrancea Str. Jud. 51. Mare a Unirii. 50. 28. Vasile Marinschi G.182. Tabacari. Focsani. 1. nr. Elena Mocanu Marioara Mocanu S.779. Georgeta Iordache C. Focsani. Jud.121. Ju Str. Trotusului. Garofita Iordache N. Neculai Iordache I. ap. nr. Jud. 5. Nicuta Macrinoiu S. 1. nr. Dornisoarei. H2. nr. 14. ap. sc. Focsani. bl. Jud. ap.372. Duliu Zamfirescu. 10. Vrancea Bld. 15.200 16. 3. Jud. Dudului. bl. nr. ap. Teiului. Vrancea Aleea Stadionului. Vrancea Str.440 105. Marioara Mandru I. nr. Vrancea Str. Vrancea Str. 43. nr. Dornisoarei. Vrancea Focsani.200 39. Vrancea Str. Vrancea Str. bl.969. 36. Jud.952. Vrancea Str. Matei Lupu I. C. nr.616.640 6.516. Panduri. Focsani. Dudului. Vrancea Str.Hirsu C. Marian Hirsu Z. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str.800 131. Jud. Vrancea Focsani. Focsani. Focsani.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . B1. ap. Focsani. nr. Focsani. ap. Vrancea Str. Jud. Jud. ap. Constanta Marin T. Jud. nr. ap. Focsani. bl. nr. 70. Cimpineanca.800 19.640 73. 4. 1. ap. nr. Focsani.155. Vrancea Str. 33.480 168. ap. 51. Piata Independentei.105.880 11. Focsani. 10.560 77. Niculina Kellerman I. nr. Independentei.800 30.756. Vrancea Vrancioaia. 4. 43. Ludmila-Lenuta Jurca V. ap. Focsani. Vrancea Bld. Gheorghe Lazar V.225. 1. Mariuca Miu N.595. 1.640 10. M. Olga Marin T. nr. ap. Jud. bl. Kogalniceanu. Vrancea Bld. 1.440 49. Vrancea Focsani. Vrancea Str. Plevnei. Gheorghe Midvighi D.960 120.267.200 20. Stefan Moclea D. Vrancea Focsani.400 8. 59. Vrancea Bld. Focsani. Valerica Mazarel T. C. 25. Jud. 104. Vrance Focsani. Cornelia Manea C. 15. Vrancea Str. Muncitori. Focsani.000 7. 18. et. bl.200 40. Jud. bl.601.908.400 96.425 101.833. Focsani. Unirii. nr. Jud. Jud.080 10. 126. 13. Jud. Aurel Manea I.520 48. Jud.183. Focsani. nr. 3. ap. Vran Str.932. nr. bl. Jud. Jud.275. Focsani. 4. Marlena Macrinoiu M. Jud. Unirii. Stefana Moldoveanu V. Milcov. ap. nr.

Jud. Focsani. Cuza Voda. Vrancea Str. Vrancea Bld. bl.875 10. Focsani.320 12. Vrancea Bld. ap.880 105. nr.860. 3. A2.172. nr.Munteanu I. 30 Decembrie.600 29. 31. Unirii.760 4. Vrancea Str. nr. Ion Mincu. Vrancea Focsani. ap. bl. 15. 9. Longinescu. Lidia Paun I. Gh. Jud. Mihai Pantus V.810. Jud.952. ap. bl. 15.930. Unirii. Vrancea Al.680.520 25. 14. Alexandru Popa C. Jud. Unirii. Unirii. Alexandru Petric N. Jud.790 60. 50. ap. ap. Jud. ap. nr. Vrancea Str. Vrancea Bld.192. Scolii. 22.000 81. Focsani. 22.468. Focsani. ap. 59.800 88. Arh. ap.731. Vrancea Str. 17. Vrancea Str. jud. Jud.440 322. Jud.800 25. bl. ap. Odobesti.800 51. nr.200 63. 3. 13. Petre Liciu. ap. Focsani. 51. 25B. Stefan Postolache I. 15.520 78. 54.280 41. 134. Libertatii. Vrancea Tifesti. Focsani. Vrancea Str. C2. Margareta Paraschiv V. bl. ap. nr.341. 10. Vrancea Str. ap.540. Focsani. Jud. ap. Mihaiela Nedelcu R. Mirela Poeana C. Suraia. Jud. 14. Marian Claudiu Panfil M. 10. C3.800 68. 1. Orhideelor. Focsani. bl.200. 7.724. Jud. ap. Jud. Jud. Vrancea Str. bl. Vrancea Str. Jud. Vrancea Str. et. 10. Focsani. bl. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. Focsani. Focsani. Gheorghe Paun N. ap. 4. 24. Focsani. Vrancea Str.550. 59. 24.000 104.349. Jud. 2. nr. ap. Unirii. 31. Marian Plesu A. 45. nr. Vasile Pistol E. nr. nr. ap. Rodica Paise G. Elena Nastasescu P. Jud.400 49. Vrancea Str. Focsani. Piata Independentei.080 33. Arh. Gherghe Pistol G. 14. Focsani. ap.000 97. 25. Focsani. 2. ap. Focsani.850 36. Focsani.692. 21. Jud.011.706. Toader Neagu T. bl. 13. Jud. bl. Vrancea Bordesti. Vrancea 50. Jud. Gheorghe Paraschiv M. 26. Republicii. 25. 10. Florea Oanca D. Vrancea Rastoaca. nr. Gabriel Popovici G.145. ap. nr. Focsani. nr. 1. Jud.000 112.454.509. bl. D. Vrancea Bld. 3. Longinescu. Vrancea Str. Maria Plesea C. Jud. Unirii. bl. Vrancea Bld. 6.827. nr. 1. Focsani. nr. sc. Ion Mincu. Jud.264. Ionica Str. Jud. Florin Nicolau Gh. Vrance Str. Vrancea Str. Jud. nr. 19. Vasile Murgeanu N.979.160 54. 44. Focsani. M. Barsei. Costel Parohia Sf. bl. Gheorghe Pasere H.578. Focsani. nr.940. B1. Vran Str. nr.116.081. ap. nr. nr. Vrancea Bld.074. nr. Jud. Jud. Bucurel Oanca G. Focsani.252. Aurelia Neacsu M.000 29. Gherghina Pirvan V. Focsani. Dobrogeanu Gherea. Ioana Oasa D. nr.724. nr. nr. Jud.080 15. Focsani. Geta Popana D.400 47. Vrancea Str. ap. 8. 56. Focsani. 25. R1.973.930. Vrancea Str.560 149.280. nr.760 35. 1. 5. Jud. nr. Vrancea Com. 20. Gr.916. bl. 24. Ion Mincu. ap. 9. 24.120 193. 8. 15. 22. 51.787. Vrancea Str. Jud. C2. H8. 24. Marioara Otelea D. 50. Focsani. ap. Jud. Racoasa. nr. Cantemir. 2. Vrancea Str. Vrancea Verdea. Focsani. Nedelea Popa V. Jud. Arh. Focsani.480 21. nr. Pictor Grigorescu. 168. Vrancea Str.360 19. Vrancea Timboesti.372.920 19. Vrancea Str. Jud. 1.951. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. Vrancea Bld. Neculai Neagu I. Vrancea Str. Vrancea Aleea Scolii. Dobrogeanu Gherea.280 31. 60. Orhideelor. sc. Jud. nr.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . Jud. Focsani.600 131. Jud. 18.600 205. nr. ap. ap. Jud. Unirii. Focsani. ap. 31. bl. Jud. 1.857. Jud. C2. nr. bl. Magheru. 9. nr. Pastia. Focsani. Focsani.400 60. 10.440 219. 27A.000 140. Longinescu. Jud.000 165. Vrancea Str. Focsani.053. Constantin Popovici Gh. Ioan Mincu. Ionescu. Tabacari. Alina Nicolaua C. ap. 15. Arh. 6. bl. Brailei.116. ap.560 2. 10. Liviu Panfil P. Simion Musat I.

Maria Sandu C. Jud. Focsani. Brailei. Jud. Vrancea Focsani. nr. Jud. Focsani.876. 4.200 114. D. Ion Stoica Constantin Stoica G.168. Vrancea Str. nr. 17. Vrancea Str. Florenta Sirbu I.269. Vrancea Str. ap. nr. ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 . Focsani. 4.927. Jud. 20. 51. Petre Raduta T. Jud. 13. Viorica Ripanu C.151. Vrancea Focsani. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S. 2. Vrancea Bld. Vrancea Str. M. 67. 83. Vrancea Focsani. Stana Stanciu I.116.800 36. 7. Jud.787. ap. Jud. bl. Jud. Vrancea Str. nr. ap. Vrancea Vinatori. nr. 6. bl.000 31.089.720 31.000 100. 7.781. Focsani. Jud.200 29. 14.320 7.800 569. 10. ap. bl. Victoriei. 53. Jud. 3. ap. 3. nr.320 57. ap. nr.164. Jud.000 95.696. Marius Titire Vasile Str. 34. Jud. 40. ap. Jud. Focsani. nr. Focsani. Unirii. Vrancea Str. 20.737. Vasilica Rosioru M. ap. 1.223.000 129. Dumitru Roman I. Adriana Rugina M. 7. Vrancea Str.000 16. Focsani. Jud. Vrancea Lamotesti. sc.800 11. Vrancea Str. Stefan Cel Mare. et. Vrancea Maluri. Gh. Focsani. Antonescu. Jud. ap. nr. 7. 53. Dr. Focsani. Meluta Stoica I. bl. Bucegi.387. nr. Focsani. Jud. B. ap. 6. Lenin.720 10. Jud. Mare a Unirii. Focsani. nr. Focsani. Vrancea Str. Jud. Victoriei. Focsani.738. Vrancea Bld. Focsani. Vrancea Str. Vrancea Str. Paul Suciu M. Jud. Traian Prodan G.600 63. ap. Tinca Soare D. Vrancea Str. nr. Ion Radulescu I.Potolea I.000 6.269. Jud. 6. 10Bis. nr. Viorica Stan D. Jud. 4. Jud. sc. Goia Sisea G. nr.000 8. Pictor Grigorescu.200 11. Vrancea Str. Jud. 4. bl. Jud. Gheorghe Prodanescu S. Focsani. ap.400 38.000 20. Cantemir. 14. nr.975. 30.744. Vrancea Aleea Echitatii.113. Jenica Stanciu V. Vrancea Focsani.320 21. Vrancea Focsani. bl. Stefan Prodanescu St. Vrancea Str.160 33.542. Vrancea Str. Telemac.775 63. 2.403. Vrancea Focsani. Odobesti.450.360 21.930. Independentei.965.760 24.800 93. Unirii. ap. 3. Magheru. Republicii. 6. Ana Irina Stanciu V.040 132. Jud. 24. Garii. Vrancea Vinatori.299. Unirii.800 22. Viorica Stoian V.970. Milcovul. bl.857. 15. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. Vrancea Str. 7. 14. C2. Odobesti. 1. 59. 23. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. Vrancea Str. Vasile Seciu I. nr. bl.600 63. Jud. Focsani.618.080 12. 43. Bogdan Racoviteanu M. ap. Vrancea Bld. nr.720 41. A1. Focsani. Jud. Jud.840 1. 15.941.421. Jud.800 40. 3.882. nr. 8.560 134. nr. bl. nr. Vrancea Bld. Cosbuc. Pictor Grigorescu. ap. Focsani.815. nr.040 19. B1. Rarau. Rodnei. Nicolae Rosioru V. ap.499.560 2. Vrancea 25. 11. bl. Vrancea Str. Cuza Voda. nr. Focsani. ap. Vasilica Pricopi C. C. Victor Rosca N. Cotesti. Vrancea Str. Vrancea Str.405. 3. Vrancea Focsani.116. nr. Focsani. G. I. 4. Jud. Ecaterina Tanase N. Jud.500 21. nr. Maria Pricopi I. ap. nr. Vrancea Vulturu. Jud. Viorel Taru N. Garii. 4. 55. Vrancea Focsani.427. bl. Jud. 27. Vrancea Str. 7.440 70.501.640 77. Jud.836. Jud. Bucegi. Jud. Jud. ap. Jud. Focsani. Vulturu. 68. bl. 25. ap. ap.564. 14. Focsani.200 17. Jud. Vrancea Str.629.800 37. 25. 4. Focsani. Vrancea Focsani.488. Jud. nr. Vrancea Focsani. Apostolia Stoiculeasa P.160 202. Stefan Cel Mare. Vrancea Focsani. Jud. 3. Ion Ranghilof N. nr.581. bl. 17.409. Focsani. ap. Neculai Stoica I.960 31. 5. C2. Mariana Simion C. Georgeta Silvastru S. Focsani. 4. Jud. Jud.969.857. 1. ap. Focsani. bl. bl. Jud. 9.

Bl. Jud. Revolutiei.Republicii.Ap.400 53. Jud.Str. nr. 54.Ap.Toader Andrei P. Jud.14 Loc.Ap.Bl. ap. Vrancea Sat Tacau. Jud. Vasile Zamfirescu G.Florentina Domiciliul Vaslui. ap. ap. Jud.520 62.991.Et.Constantin Albescu GH. nr. Jud.Str.640 LEI 78. Jud. Focsani. 13. Mariea Vagyas F. Focsani.E. Focsani. 6. 69. Vrancea Str. Popa Sapca.Et. 10. Vrancea Str. Florica Toader Norica Tolovici I. Vrancea Str. M. Jud. Vrancea Focsani. Jud. Jud.2.379. ap.300 LEI 21. 10. Jud. Marasesti. bl.Sc.446. Toma Velicu N.000 41. ap.Didina Andriescu I. Vilcele.952. Focsani. 17. Focsani. Radu Tudor V. 4.Et.4.George Cosbuc Nr. Ghiorghe Visan H.Valter Maracineanu.Bl. A.A. sc. nr.558. nr.080 4. C8. Vrancea 90. 23.Mariana Apetrei D. 54. Vasile Tucan I. nr.409. 6.260. ap. Kogalniceanu. Vrancea Maicanesti. bl.296.200 25. Daniela Tudorache V.640 LEI 11. 23. 19. Iulian Zarzalin A.930. nr.B.000 15.Muntenii de Jos. Aneta Ursu I.4 Vaslui.2 Vaslui. 23. 23.Str.9 Vaslui.162. nr. Cimpineanca. Jud.Victoria Andrei I. Jud. nr. Braşov. Jud.Elena Andreescu I. nr.200 84.Bl. Ana Botarlau.000 115.055. ap. nr.Str.148. nr. bl.Biruintei. Vrancea Focsani.020 LEI 191 . ap.842. 38.N.623. bl. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I. 5. Vrancea Str. Jud. Toader Vlase D.Jenica Aniti D.Dan Alexa M.824. Vrancea Str. Vrancea Str.840 99.800 31.000 LEI 35.200 7.280 11.Str.Nr. Vrancea Bld.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S. Jud.Vaslui Vaslui.Sc. nr.Et. 735.Aurica Apostol I. nr.9 Vaslui. Vrancea Str. Independentei.000 81. Jepilor. ap. Kogalniceanu. nr. Jud.430. Vrancea Aleea Scolii.333.912. Bucuresti.040 54. Carmen Corina Visan Z.10 Vaslui.720 162.63.Sc. Irina-Gabriela Tomita I. Vrancea Aleea Echitatii.650 LEI 5.Nr. 5.539.Str. Mare a Unirii. 5. M.Sc.Pacii.336. Jud.B. ap. ap. Focsani. 6.6 Vaslui. Vrancea Bld.Et.Jud.511.1. Dolj Str.Mihail Kogalniceanu. Independentei.152.Sc.103. Focsani.2.052.190. 13. P4. 13. Focsani. 9.193.503.600 25. Vrancea Str. 71. Ioan Ungur-Manolica I.Avram Iancu.Bl.A.279.354. nr.Ion Andreescu V. Stefan Cel Mare. Jud. Jenica Tudorache D. M. Focsani. Elena Vlase I.George Cosbuc. ap.Str.Str.232. bl. nr.141. 1 Mai.Balcescu. Focsani. nr.Bl.Maria Antoci F.2.535. Jud. Jud. Mircea Trestioreanu G.160 LEI 33.Str.880 LEI 12. Jud. Braila Str. Vrancea Cirligele.Str. 19.640 11. P4. Jud.Ap. Focsani. Ilie Zamfirescu P. Golescu.17 Vaslui.355.013. P4. 19.Bl.930.289.Bl. 10.400 LEI 24. 13. Vrancea Str.237. Maria Titina Visan T. ap.Ap.840. 11.220. Focsani.640 LEI 9.Decebal.Str. bl.993. bl.409.E. 5. Focsani.Pacii.17 Vaslui.400 11.600 LEI 6.197. Craiova.000 12.D. 12.196.Sc. bl.Sc.B.Toader I.Sc. 5. Jud.080 88.B. ap.367. 5. Vrancea Bld.Bl.240 LEI 7. ap.000 139. Jud. Vrancea Com Bordesti. 3. Focsani.000 22. 10. bl.Ap. bl. D.Sc. Kogalniceanu.Ap.George Cosbuc.Constantin Aelenei C.7 Vaslui. ap. Unirii. Com.400 5.4. 32. 17. M3.760 155. Silvia Toma Alexandru Toma C.3 Suma LEI 63. Jud.400 80. Vrancea Str. Focsani.Ap. 19. Gabriela Zamfirescu V. 77.476. Braşov Str.488. ap.Str.040 LEI 28.9 Vaslui. Vrancea Focsani. nr. Mara.Ap.

317.Gina-Alina Chirila D.211.Et.Traian.Str.74.1.2.186.B.3.Florin Blioju Gh.Et.1 Com.Ap.Stefan cel Mare.Bl.237.Et.359.Str.Sc.Str.4 Vaslui.Str.6 Vaslui.Bl.Sc.Et.Eugenia Vaslui.Et.1.Bl.1.4.Gabriel Baba C.D.Str.Vaslui Vaslui.Ap.2.Str.Ap.Nina-Artemiza Chirila C.Stefan cel Mare .000 LEI 15.16 Vaslui.Francisc-Cristinel Chiratcu C.Ap.254.Husului.Ap.Calugareni.Et.Ap.Stefan cel Mare.Str.304.634.Badea Romeo.Ap.Metalurgiei.12 Vaslui.2.Bl.B.Et.Ing.Str.1.Bl.B.Sc.Bl.Sc.Et.Str.Ap.15 Vaslui.Bl.Feroviari.Str.155.277.Bl.116.Sc.Ap.Et.15 Vaslui.260 LEI 36.B.520 LEI 47.Bl.80.Stefan cel Mare .C.600 LEI 192 .46 Vaslui.A.000 LEI 7.996.8 Vaslui.Feroviari.Ap.74.Sc.D.372.3.120 LEI 13.Str.George Enescu.844.583.2.Str.4.Et.Veronica Bogdan St.Et.F.507.Bl.Angela Balan T.Ap.Ap.Nr.2.Str.Et.Bl.485.Jud.F.Str.Ing.Dumitru Boicu I.1 Vaslui.560 LEI 93.Feroviari.Ap.Bl.Str.Costesti.2 Vaslui.1 Vaslui.Str.Sc.3.Sc.Elena Bujor V.5 Loc.Gheorghe Doja.Str.1.94.Bl.2.840 LEI 20.3.362.Ap.10.Et.Str.1.Sc.Ap.A.Calugareni.Et.Sc.Valeni.8 Vaslui.1 Vaslui.Sc.Mihail Kogalniceanu.Ioan Benchia I.040 LEI 24.Sc.Ap.Republicii.7 Vaslui.Elena (decedata) Bulbuc D.Sc.240 LEI 103.191.Ana Chirica O.400 LEI 20.Str.Nicolae Balcescu Bl.Bl.Bl.000 LEI 3.816.15 Vaslui.Bogdan Chiper O.249.D.Gheorghe Besliu D.706.Radu Negru.2.158.Nicusor-Adrian Bargan N.Bl.277.Libertatii.4.Ap.Elena Chirca N.515.8 Vaslui.16 Vaslui.11 Vaslui.Ginovica Burada E.Bl.Et.Str.A.720.268.18 Vaslui.Sc.Soltana Buganu M.A.387.3.355.Sc.Str.400 LEI 31.Et.Bucuresti.3.7.3.A.Podurilor.Ap.Daniela-Elena Butuc N.Vasile Alecsandri.Ap.C.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.C.763.Sc.Bl.B.Et.79 Vaslui.444.Bl.180 LEI 118.Ap.Et.Str.Decebal.B.4.86.Neculae Bujor N.45 Vaslui.Feroviari.Calugareni.Et.Ap.030.Sc.Ap.678.Vaslui Vaslui.800.2.000 LEI 18.1 Vaslui.A.040 LEI 26.Mihai Bordeianu M.700 LEI 17.Sc.80.Sc.15.450 LEI 21.A.Ap.039.Str.Str.Ap.Ap.Et.Jud.9 Loc.4.4.Stefan cel Mare.Str.Traian.Sc.047.11.274.A.Bl.800 LEI 95.Str.Eugenia Bucuci St.Grivitei.3.Sc.847.9.Bl.Jud.B.071.158.Anica Balan M.246.75.5 Vaslui.Str.020 LEI 78.4.Ap.1.Ap.Et.361.8 Vaslui.Avasalcai D.230 LEI 10.827.Bl.Nr.470.Et.B.Nicoleta Carp V.Vaslui Vaslui.Ap.Str.9 Vaslui.B.1.Sc.Sc.306.Badea Romeo.D.Octav Buraga D.MarianaNiculeta Birzu S.Bl.Profira Blezneac D.Alecu Donici.Et.Et.Bl.233.Stefan cel Mare.2 Vaslui.4.Ap.Maria Boicu P.407.359.364.Bl.475.5 Vaslui.Bl.Nr.A.Mihail Kogalniceanu Bl.359.Sc.Sc.500 LEI 30.Str.Ap.Et.640 LEI 26.Alina-Catalina Blezneac M.760 LEI 27.B.151.Et.134.Ap.448.320 LEI 19.280 LEI 29.Mihail Kogalniceanu.Stefan cel Mare.Ap.822.Et.Str.Costica Barbuta N.F.Bl.Epureni.166.3.Crenguta Bohotineanu V.440 LEI 8.Fanica Boghiu Gh.Milania Butnaru A.C.744.Stefan cel Mare.F.Ap.480 LEI 26.Vaslui Vaslui.Et.Str.200 LEI 16.106.520 LEI 31.Florin Avramia Al.Tudorel Aurelian Bostan D.Ap.400 LEI 3.355.Mariana Badiu M.Sc.5 Vaslui.Et.Et.Eugenia Burada I.000 LEI 261.Ioan Burada M.800 LEI 15.13.300 LEI 68.31 7.Ioan Butuc A.2.Ap.329.Bl.3.22.11 Vaslui.Ap.Et.Bl.B.Bl.1.Sc.Str.Sc.2.112.000 LEI 50.Sc.Maria Chelaru Gh.B.Bl.Str.D.380 LEI 159.Ap.600 LEI 19.Ap.13.Bl.Str.4.B.Str.B.145.Sc.35 Vaslui.B.500 LEI 2.1 Vaslui.A.800 LEI 38.Valeni.Pacii.Str.Ion Birladeanu Ghe.Et.Et.Stefan Bordeianu M.Bl.AMC.5.Elena Beldiman V.Jud.Sc.Ap.Str.Str.Sc.Daniel Burca I.Str.Nicolae Balcescu.76.Spatar Angheluta.2 Vaslui.174.Stefan cel Mare.Str.Ana Ipatescu.Et.Str.150.12 Vaslui.576.A.2.217.Sc.Sc.Et.Bl.Str.Et.Sc.Bl.Str.094.680.Ap.10 Vaslui.880 LEI 31.120 LEI 36.Stefan cel Mare.800 LEI 25.14 Vaslui.Et.Bl.Ap.400 LEI 7.B.Et.Sc.4.Et.571.2.840 LEI 20.63.Bl.321.Str.Bl.C.11 Vaslui.Sc.Ap.3.Bl.Sc.Ioan Bordeianu I.19 Vaslui.969.520 LEI 116.Donici.600 LEI 17.12 Vaslui.720 LEI 146.Bl.2 Vaslui.Sc.4 Com.Sc.850.Sc.Elena (decedata) Buraga A.Et.Pacii.Et.840 LEI 22.Sc.

Ap.BL.Traian.Arghira Costachescu C.3.Sc.Sc.Et.15 Vaslui.Bl.409.A.Et.Str.Str.Bl.Penes Curcanul.1.Jud.Smirdan.360 LEI 10.2.Stefan cel Mare.779.128.Et.Ap.Et.B.1.Et.080 LEI 21.Badea Romeo.Bl.339.C.605 LEI 7.000 LEI 24.11 Ploiesti.A.Sc.80.Boureni.Constantin Enache I.Ap.Jud.Bl.Bl.Laura-Diana Clatinici Ghe.Str.2.Ap.Husului.500 LEI 193 .Str.14 Vaslui.Str.892.148.B.Str.Sc.094.Bl.Balcescu.74.A1.4.12 Vaslui.Ap.Ap.Et.Bl.E.A.14 Vaslui.3.Gabriela Cristinici V.Ap.595.C.Ap.361.Str.Sc.Ap.41.680 LEI 15.Alecu Donici.9 Vaslui.579.Podurilor.600 LEI 62.Ap.Ion Chitoiu Gh.Nr.Bl.74.Bl.600 LEI 6.Motca.224.Et.A.900 LEI 5.8 Vaslui.Nr.722.Ion Dirica N.Anca-Alida Dumitriu C.D.000 LEI 124.Sc.800 LEI 7.Ap.C.A.Bl.A.Et.Str.1B.C.51 Sat.800 LEI 5.A.Et.Ap.Maghita Croitoru I.Nr.Et.A.467.Jud.D.Vasile Alecsandri.000 LEI 164.C.890 LEI 32.Traian.156.Nr.000 LEI 11.A.336.Ing.960 LEI 5.090.Podurilor.372.A.Mircea-Octavian Emandache V.Sc.683.Ap.17.Sc.Et.8 Vaslui.Valeria Cotoroi Gh.652.352.Decebal.3.034.373.C.Bl.450.Smardan.745.80.Ap.Sc.4 Vaslui.Bl.Bl.152.Str.Libertatii.Neculai Diaconu Ghe.70.D.Stefan cel Mare.7 Vaslui.Et.Str.Maria Craciun T.Et.200 LEI 3.Sc.Sc.Et.Gabriela Dumitrescu O.Str.700 LEI 14.3.Lavinia Ciobotaru C.Bl.Ap.6.Str.Mihai Dascalu A.Nr.Ap.Sc. Angela Cucu Gh.372.Badea Romeo.101.Str.520 LEI 10.400 LEI 7.Ioan David N.Et. Vaslui.Str.440 LEI 14.Com.4 Vaslui.Bl.351.Nr.nr.164.Bl.B.15 Ploiesti.Sc.Alina Diana Cicoveanu V.Et.Stefan cel Mare.77.508.Str.Iasi Vaslui.Bl.Vaslui Com.Veronica Dobrea C.Donici.135.Bl.D.17 Bucuresti.4.608.Sc.15 Sat Feresti.Str.Str.A.Str.Calugareni.Et.Sc.800 LEI 280.33 Vaslui.Petru Diaconu V.Bl.Stefan cel Mare.Str.Ap.336.Ap.Ap.Com.Ap.4.28 Vaslui.A.Str.Boureni.Str.Dimitrie Bolintineanu.323.B.Sc.965.Sc.Sc.Mihai Vaslui.Et.Str.070 LEI 18.Sc.Emil Craciun V.2.Eliza Cojocaru V.Vaslui Vaslui.4 Vaslui.940 LEI 4.Str.Et.Bl.B.Et.Str.Stefan cel Mare.Sc.225.Str.N.3.941.850 LEI 15.Bl.Ap.2.1.Bl.599.H4.182.7.13 Vaslui.3.Str.17.510 LEI 36.1.480 LEI 3.1.680 LEI 56.N4.Ap.000 LEI 4.Ap.Sc.3.Progresului.78.2.080 LEI 6.Ap.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Mihai Bravu.044.Viorel Cucu I.156.186.Et.3.Bl.Donici.Sc.Vasile Lupu Nr.200 LEI 18.Sc.Str.Com.Bl.Ap.3.Str.Mihaela Enache I.Bl.Maria Ciubotaru St.Ap.Stefan cel Mare.N.20 Iasi.78.Sc.68.Bl.A.Nicolae Balcescu.439.667.270.Et.Sc.Ion Ciobica N.Iasi Sat.B.Ap.Et.Et.000 LEI 16.Str.Et.Balcescu.Rodica Enache I.2.378.Nr.Maria Dobirceanu I.C.Et.Str.Et.196.000 LEI 18.1B.Alexandru-Ciprian Dolea C.20 Vaslui.624.440 LEI 35.Sc.Sc.579.Penes Curcanul.Bl.Et.3.8 Vaslui.Elena-Lucia Dumitrache E.4.741.Alecu Donici.Str.11 Vaslui.3 Vaslui.4 Vaslui.Cazarmii.Ap.9 Vaslui.A.Str.Valeni.433.1.Ap.Bl.811.10 10.600 LEI 24.611.Ap.Florica-SimonaSolange Danciug C.Vidin.7 Vaslui.Ap.Str.Ioan Dumitriu I.Jud.140.Sc.Sc.Cornatel.Sc.Sc.B.560 LEI 31.10 Vaslui.15 Vaslui.Ap.44 Vaslui.151.Et.Str.Republicii Bl.Sc.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.Bl.Ap.Adrian-Alberto Dumitru G.236.Vasile Dima D.Bl.Ghica Voda.Bl.1.A.880 LEI 10.Str.8 Birlad.311.297.Chistol V.Sc.17.002.Bl.640 LEI 84.Str.A4.151.Sc.A.Valeria Ciofu C.Bl.Vasile-Cristian Corogeanu V.Et.Jud.Albesti.10 Vaslui.Cerasela Dobarceanu C.3 Vaslui.Str.640 LEI 65.1.D.Ap.600 LEI 83.Str.008.Sc.Stefan cel Mare.Rodica Dascalu C.Vasile Alecsandri.837.Vidin.Et.Bl.Fundac Mircea.9 Vaslui.948.Str.3.Str.Motca.Ing.George Enache I.2.Str.Str.360.Vaslui Vaslui.Et.10 Vaslui.200 LEI 11.Ap.Bl.13 Vaslui.Sc.2.Ap.Bl.22.Et.2.Bl.800 LEI 85.Sc.1.640 LEI 52.1 Vaslui.2.3.Sc.Str.6 Vaslui.A.Eugenia Cucuteanu G.Aurel-Gheorghe Cotruta C.Stefan cel Mare.C.055.3.Decebal.Elena Dumitru G.15 Vaslui.800 LEI 12.840 LEI 17.182.800 LEI 40.Bl.Sc.000 LEI 8.Ion Chiricuta.10 Vaslui.Tronson 2.Ap.Ap.17.Veronica Dolea C.634.010.Ap.227.B.17 Iasi.3.Ap.Liviu Rebreanu.70.66.Str.Laurentiu Dobos N.Sc.Bl.Aurica Danciu Gh.Sc.Et.Ap.600 LEI 72.Str.1 Vaslui.Dan-Marius Dragusani Al.000 LEI 98.

4.Sc.1.190 LEI 45.Vaslui Vaslui.134.152.920 LEI 51.Balcescu.160 LEI 13.Sc.Str.418.Str.Ap.Sc.40.Et.409.Ap.500 LEI 10.Donici.George-Cristian Grigore T.15 Vaslui.Mihail Kogalniceanu.Vasile Lupu.3.4.090 LEI 10.Ap.Traian.Str.369.Ap.36.Ap.4.17.760 LEI 14.Sc.D.Et.Et.Vasile Alecsandri.Sc.104.D.Bl.375.Bl.000 LEI 31.Et.358.Et.5 Vaslui.100.775.Str.16 Com Padureni.Bl.16 Vaslui.Bl.A.Vaslui Vaslui.440 LEI 18.A.Bl.890.Sc.988.Bl.Jud.Str.Ap.384.Sc.Sc.Bl.816.Bl.880 LEI 17.Jud.Sc.Str.Lucretia Maxim V.Str.390 LEI 6.Angela Enciu T.Mariana Istrate V.I.185.Constanta Ghiban V.440 LEI 18.1.Str.Str.878.Ap.560 LEI 32.Bl.039.Vaslui Sat Halaresti Com.14 Vaslui.681.Sc.3.Ap.Et.4.920 LEI 38.Sc.Tudorita Mihai I.Bl.14 Vaslui.Ap.Ap.Marinela Magureanu C.Decebal.16 Vaslui.Ioan Iordachi O.Str.1.Et.Sc.Sc.Elena Enache N.520 LEI 21.Adrian Fotache D.21 Vaslui.5 Vaslui.794.Et.Str.Ap.Bl.Ap.520 LEI 32.Ap.4.Feroviari.A.441.4.Sergiu-Cristinel Harca V.Et.Ap.Vasile Lates I.Bl.A.Silviu Vaslui.Et.Avram Iancu.Ap.Str.904.Bl.Str.Ap.572.Et.A.Maria Homoranu A.2.4.Str.367.Et.791.A.500 LEI 18.Sc.Bld.Donici.Calugareni.1.6.Laura Ionascu St.147.Bl.7 Vaslui.Bl.Bl.Sc.8 Vaslui.Str.Str.Sc.2.Str.B.358.Stefan cel Mare.Feroviari.505.Bl.Bucuresti.2.Bl.Str.Et.Et.Gheorghe Hibovschi C.Elena Ionescu C.A.Donici.F.1.760 LEI 8.Victor Horga P.Biruintei.Elena-Adriana Florea I.Vasile Alecsandri.Bl.116.Kogalniceanu.Iana Jud.Stefan Lupu I.Decebal.640 LEI 67.595.A.640 LEI 25.438.Sc.Ap.A.9 Vaslui.Ghica Voda.63.489.286.Stefan cel Mare.Ap.Valerica Medeleanu I.Bl.024.994.Et.Maria Lazurca I.N.Str. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.A.Nr.830 LEI 10.Maria Lungu V.3 Vaslui.304.2.A.Et. Danut Medeleanu C.000 LEI 57.Sc.Sc.Et.395.Sc.Vasile Filip G.Ap.Str.10 Vaslui.16 Vaslui.17 Vaslui.Ap.Et.Str.Bl.Sc.A.B.3.400 LEI 33.Sc.442.Sc.Al.320 LEI 38.Stefan cel Mare Bl.Et.Ap.600 LEI 20.2 52.Sc.Bl.Ap.C.Et.980 LEI 8.Str.2.7 Bucuresti.Sc.419.358.A.920 LEI 63.Bl.F.Et.316.34.Ap.Bl.Sc.M.Ap.Str.BL.Str.Et.Sc.Bl.302.D2.Postavarul.12 Vaslui.960 LEI 2.Ap.417.Str.Ap.2.Ap.5.B.Vasile Gitin Gh.Str.Ap.Ap.Dorinel-Florinel Militaru I.Donici.Str.Bl.Sc.Ap.Str.Ioan Lacatusu Gh.Dan Haraga Ghe.Victor Babes.Sc.Sc.579.B.Bl.Str.Florin Feraru D.Bl.Bl.1.236.360.19.12 Vaslui.36.Ap.Str.1 Vaslui.Vaslui Vaslui.280 LEI 15.E.Et.3.Et.Str.Feroviari.2 Comuna Suletea jud.508.284.8 Husi.Str.Bl.Bl.119.Str.75.Bl.3.Et.7 Vaslui.Str.Traian.Nr.380 LEI 10.AP.227.Ap.Stefan cel Mare.15 Vaslui.F.G.323.A.Vaslui Vaslui.440 LEI 21.B.Sc.600 LEI 10.Ap.A.133.911.9 Vaslui.297.12 Vaslui.4.Sc.9 Vaslui.Str.Bl.1.Gheorghe Mihaila C.A.3.Et.Feroviari.13 Vaslui.4 Vaslui.847.410.Stefan cel Mare.Et.Muntenii de Jos.3.1.Neamt.C.228.500 LEI 16.1.Et.Doru-Catalin Gitin Ghe.15 Vaslui.E.400 LEI 7.2.Feroviari.Jud.680 LEI 43.B.Stefan cel Mare.Sc.Bl.13 Vaslui.Str.Nr.540.710 LEI 108.905.Str.Stefan cel Mare.Str.Chiriac Grumazescu Gh.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.Cazarmii.332.Ap.Ana Ipatescu.Et.Bl.400 LEI 2.Penes Curcanul Bl.311.RamonaMihaela Iftode I.Maria Iftime (Cain) C.977.280 LEI 14.Str.B.P.645.480 LEI 194 .37.Sc.3.020 LEI 16.Ap.600 LEI 16.A.3 Vaslui.Et.864.C.1.600 LEI 62.000 LEI 15.5.Sct Vaslui.Cornelia Mihai I.A.790 LEI 8.Ion Filote C.Jud.Libertatii.F.Ap.744.Neculai Matei E.151.Vasile Alecsandri.474.460.Sc.424.919.6 Vaslui.Bl.10 Vaslui.Sc.7 Tg.Podurilor.Sc.Victor Focea D.240 LEI 25.Enache M.Ap.Sc.2.203.11 Vaslui.Stefan Ilie.542.22 Vaslui.Ap.200 LEI 9.Ap.Sc.Ap.Bl.Ap.Republicii.272.378.Alexandru cel Bun.Sc.000 LEI 178.Str.18 Vaslui.Ap.Neamt Vaslui.160 LEI 19.357.Sc.14 Loc.C.3.Et.Sc.039.Tomescu.A.A.356.Str.Elena Lungu V.Et.Et.Sc.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.Bl.Str.544.17.373.700 LEI 23.1 Vaslui.Elena Malcoci I.7.9.C.Bl.579.14 Vaslui.Penes Curcanul.120 LEI 13.Stefan cel Mare.559.Str.Et.Str.Vasile Mazilu V.A.Stefan cel Mare.Smaranda Alexandri Marian I.Bl.

Ion Luca Caragiale.15.75 Vaslui.Tanacu.320 LEI 16.Bl.652.D.659.Str.Ap.Str.760 LEI 47.C.3.Str.223.Milica Popa I.A.704.Florin Plescan C.Str.Bl.Et.624.B.Adela Peptu N.B.400 LEI 9.19 Vaslui.Bl.6 Vaslui.440 LEI 28.Costache Patrichi V.Bl.640 LEI 228.B.Marasesti.Codaesti.Ionel Pacuraru N.Sc.Et.3.Penes Curcanul Nr.A.A.840.Str.Bl.Str.Podurilor.Sc.Ap.76.Sc.Mihail Kogalniceanu.Str.Ap.Ap.13 Vaslui.4 Vaslui.Ap.Gheorghe Popa N.A.16 Vaslui.Str.B.368.Elena Ochiana I.634.B.260 LEI 186.Ap.17 Vaslui.1.Str.A.040 LEI 22.Nr.717.Gheorghe Petrea C.200 LEI 118.Str.Niculina Popa P.Ap.Elena Militaru S.Bl.Sc.Podurilor.Str.244.4.Sorin Mititelu I.Sc.5 Com.7 Vaslui.Et.Bl.1.Sc.650 LEI 31.Ion Popa N.D.4.Margareta Pintilie V.Viorel Pavaloiu I.Str.669.Str.B.D2.Sc.Alecu Donici Bl.308.Str.Sc.18 Vaslui.Sc.Bld.C.1.Donici.Calugareni.2.Marian Miron C.Str.E3.Sc.520 LEI 171.920 LEI 65.Bl.Bl.Traian.Ciprian Porumbescu.060 LEI 8.343.209.Alexandru Munteanu D.Str.Ap.Str.802.223.A.Calugareni.Ap.Republicii.Et.2.51 Vaslui.Sc.231.Bl.A.Sc.600 LEI 56.Sc.Ap.Bl.Ap.Str.Str.Sc.Nr.Iasi.Nr.Ap.960 LEI 65.Decebal.Maria Peptu A.Str.A.902.600 LEI 6.Str.Ana Ipatescu.Str.Bl.3 Pascani.4.Str.A.Iulian Pavel J.Str.Com.9 Iasi.2 Vaslui.Bl.Str.Sc.Sc.Et.Et.Bl.Sc.Nr.Ap.2.104.600 LEI 14.000 LEI 277.228.Decebal.Et.Mihail Kogalniceanu.22.Str.842.Traian.Jud.Str.Sc.370.Vaslui Vaslui.18 Vaslui.Ap.5 Vaslui.1.Bl.93 Vaslui.Et.600 LEI 195 .Sc.Stefan cel Mare.2 Vaslui.Stamate Eugen.11.999.2.321.340.Bl.3.Ion Luca Caragiale.Sc.Alexandru Papuc V.969.1 6.Florin Popa N.260 LEI 37.133.20.Victoriei.Bl.359.2 Vaslui.Bl.Str.600 LEI 49.4 Vaslui.Stefan cel Mare Bl.3.Nr.Et.B.550 LEI 38.Ap.Et.10 Vaslui.Marinela Poiana Gh.800 LEI 31.203.Sc.Ap.B.592.636.740 LEI 14.600 LEI 9.Sc.Stefan cel Mare.4.Libertatii.Str.Str.Str.Sc.6 Vaslui.Republicii.Calugareni.125.Stefan cel Mare.Ap.Str.5 Vaslui.Sindicat.4.Vasile Alecsandri.Ap.Tudor Vladimirescu.J2.1.Ap.201.864.Mihail Kogalniceanu.Bl.241.B.000 LEI 6.289.301.5.240.120 LEI 1.696.9 Vaslui.998.Sc.Bl.2 Vaslui.Maria Para V.178.Marasesti.Nr.Et.Sc.Jud.Feroviari.Sc.Eugeniu Nicolae N.Maria Ochiana M.Paraschiva Mocanu St.A.Stefan cel Mare.Bl.500 LEI 11.3 Vaslui.1. Mihalache Mocanu C.884.2 Vaslui.A.125 LEI 89.158.Et.Str.Ap.Victor Moga Gh.100 LEI 31.Bl.17 Vaslui.Ap.Bl.Bl.Bl.Gheorghe Pinzariu M.A.Nr.Ortansa Vaslui.Ap.Penes Curcanul.340 LEI 8.Et.Stefan cel Mare.520 LEI 54.Ap.Dan Pana G.460 LEI 14.35.720 LEI 622.5 Vaslui.Bl.Sc.A.991.Et.Tudor Vladimirescu.Vaslui Vaslui.Str.Andrei Muresanu.670 LEI 17.Sc.041.720 LEI 16.593.Ap.785.Sc.6 Vaslui.A.C.Prof.Ecaterina Ninu A. Danut Pasat N.Vasile Paiu N.Et.303.823.337.Verona Ploae D.2 Iasi.Str.Nr.Et.Str.Str.864.Bl.Corneliu Pantelemon C.Sc.Ap.75 Sat Muntenii de Sus.Sc.100.Et.230.200 LEI 5.Et.23.46 Vaslui.61 Vaslui.Str.Bl.Str.MihaelaCarmen Neagu N.B.Constantin Pester I.Et.Lucian-Marian Nicolae M.Sfantul Lazar.Sc.101.Bl.640 LEI 5.Stefan cel Mare.27 Vaslui.Catalin Militaru S.Et.3.10 Vaslui.Ap.Et.Bl.840 LEI 25.Ap.Ap.228.334.Sc.800 LEI 83.Stefan cel Mare.2.Sc.Ap.2 Vaslui.376.F.Nr.Ap.Republicii.148.158.Traian.305.Bl.520 LEI 133.7 Vaslui.Jud.Ap.C.227.Dana-Lenuta Pencu A.Paul Bujor.800 LEI 4.Adriana Parfene V.Nr.040 LEI 8.Bl.D.4.3.F.949.Aneta Moraru V.460 LEI 5.104.Ap.1.17 Vaslui.Bl.4 Vaslui.Et.240 LEI 2.Str.139.Ap.Et.Penes Curcanul.4.810 LEI 21.Bl.2.133.Ghitilina Mocanu M.Gheorghi Nicolae E.Cristinel Otel Gh.6.600 LEI 2.17 Vaslui.Sc.Nr.Sc.Ap.600 LEI 29.Et.2.802.297.720 LEI 40. Vaslui.9 Vaslui.Str.Militaru P.Et.Str.Bl.10 Vaslui.Et.Str.Et.Et.891.695.079.C.Nicolae Popa N.Dorina Nourescu V.Stefan cel Mare.3.Str.3.Et.B.Str.287.Ecaterina Morarasu C.4.350.14 Vaslui.Nr.104.A.Bl.Ap.E.Sc.2.Ap.

Str.280 LEI 62.Salcimilor. Bl.Gabriela Stanciuc I.12 Vaslui.Ecaterina Teodoroiu.4 Vaslui.Gheorghe Rebegea I.Gheorghe Tesu St.4.Et.520.Str.Str.509.Bl.000 LEI 4.5.Sc.101.Et.C.Str.Sc.200 LEI 10.Nr.Liliana-Dana Toma R.11 Vaslui.1.Cerbului.Maria Scurtu C.Sc.Bl.311.Avram Iancu.Ap.Costica Susnea N.214.489.N.Ap.Sc.16 Vaslui.037.A.Ap.Str.857.A.Str.Nr.Banca.Ap.757.Sc.Et.Bl.Elena Tiron I.Maritica Com.Bl.Et.D.D.Jud.19 Vaslui Str.Elena Rambu Gh.Str.9 Buzau.Et.Sc.845.12 Vaslui.37.407.D.63.Sc.1.600 LEI 33.15 Vaslui.Ap.Bl.Jud.9 Vaslui.Bl.Domnica Tesu H.Str.Republicii.364.1 Mai.Ilie Roskam A.Vaslui Vaslui.Sc.400 LEI 1.Ap.1.Jud.Bl.2.Bl.Sc.Sc.11 Vaslui.D.A.Sc.Podul Inalt.16 Vaslui.200 LEI 1.Ap.Vaslui Vaslui.Constantin Savu E.400 LEI 26.Gheorghe Racovita.Str.N.3.1.5 Birlad.706.Tudor Vladimirescu.35.Ap.Filip Sofrone Ghe.186.Grigore Stangaceanu St.67.Bl.Bl.820.16 Bucuresti.Str.Zapodeni.Ing.Bucuresti.034.Gheorghe Raducan C.12 Vaslui.Et.B.A Vaslui.750 LEI 10.Elena Stefanita M.Sc.Stefan cel Mare.Bl.120 LEI 21.333.Gheorghe Susnea Al.12 Husi.Bl.Str.Str.Et.808.Ghica Voda.Et.Sc.1 Vaslui.267.Jud.8 Vaslui.A.387.D.3.Maria Spiridon M.Ap.Str.280 LEI 16.Banca.980 LEI 5.Primaverii.477.000 LEI 232.339.Bl.269.A.920 LEI 19.Ap.Str.18 Vaslui.Sc.367.Donici.Balcescu.Ap.Sc.2.360 LEI 15.64.405.Nr.Str.Et.86.Constantin Tiron V.Aurel Ranceanu V.320 LEI 26.Sc.14 C.B.080 LEI 2.406.2.Et.A.Str.B.19.Mihail Kogalniceanu Bl.2.13 Vaslui.Ap.Str.Smardan.790..Doina Stan D.Str.Sc.Bl.Costel Stratica N.A Vaslui.14 36.Silviea Solomon-Gutu A.847.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.Vidin.Str.B.2.250 LEI 8.Str.Bl.Vidin.Bl.Delesti.Et.A.192.151.11 Vaslui.Sind.Ap.288.1.Popovici I.840 LEI 73.B.467.86.Str.Badea Romeo.Ap.Et.Et.Bl.Republicii.A.2.A.9 Vaslui.3.Reta Tiuca I.1.28 Vaslui.Sarban Tiron V.C.Sc. Et.1.Et.Ap.Ap.Liliana Scutarasu G.110.80.000 LEI 190.B9.3.724.9 Vaslui.4 Vaslui.800 LEI 12.D.1.Nr.24 Vaslui.Str.Ap.Ing.Sc.Et.Gabriel Silvestrovici I.11 Vaslui.2.Ap.Donici.Bl. Nr. Bl.400 LEI 13.200 LEI 12.62.Ap.Nr.262.Artur Stamate Gh.Bl.Tudor Vladimirescu.E.Et.280.2.Metalurgiei.314.595.329.Bl.Sc.040 LEI 56.B.800 LEI 10.Ap.Bl.Gelu Prisacaru V.18 Vaslui.4.Sc.B.Et.Str.Stefan cel Mare..317.Stefan Tanasa C.Str.025.Ap.Vasile Sandu N.7 Vaslui.67.680 LEI 18.Str.086.Bl.9 Vaslui.881.Sc.450 LEI 26.Traian Rusu V.Stefan cel Mare Bl.341.Nicolae Balcescu.1.2.A.Et.Et.20.Natalia Stativa I.122.881.Sind.Sc.B.Str.Radu Negru.Balcescu.Str.824.Bucuresti.63.Maria Secara I.Ap.B.Bld.000 LEI 10.A.Sc.600 LEI 5.5 Vaslui.Bl.Str.274.Maria Tacu I.Ecaterina Teodoroiu.317.Badea Romeo.Str.Str.Str.240 LEI 39.Dragos Voda.Bl.3.Podurilor.Grivitei.A.Ap.Et.Sc.351.Ap.361.332.Ap.Lucretia Rebegea Ghe.Vasile Alecsandri.440 LEI 11.Ap.Iustina Scobai V.Ap.Ap.Ap.Et.Et.Stefan cel Mare Bl.9 Vaslui.Et.Bl.826.13.Eufrosina Stratica T.9 Vaslui.3.Bl.Ap.339.Sc.Ap7 Vaslui.Bl.Bl.Unirii.Nr.Veronica Serban N.B.Sc.674.Str.Jud.3.000 LEI 196 .2.C2.500 LEI 51.B.B.Str.Sc.000 LEI 46.Bl.Nr.Com.Viorica Rafaila N.Str.550.Nicolae Balcescu.Sc.B.740 LEI 23.80.A.Et.Ap.Str.Elena Ranceanu-Popa Ghe.4.400 LEI 56. Sc.Str.286.177.Ap.Str.561.Et.2.Ap.Bl.Stefan cel Mare.000 LEI 12.Sc.11 Vaslui.350.6 Vaslui.Stefan cel Mare.680 LEI 7.Erik Rumbet M.Et.1.Ana-Smaranda Rogojina I.Traian.Soseaua Colentina.Et.Vaslui Loc.2.000 LEI 131.070 LEI 68.Str.3.Nr.5 Vaslui.800 LEI 6.037.Str.Bl.Sc.Et.339.754.186.Traian.Sc.Str.Bl.200 LEI 53.Str.Et.654.520 LEI 16.Sc.Vaslui Com.Constantin Rinder C.Nr.Sc.11 Vaslui.Mihai Tolontan E.Bl.Ap.Sc.16 Vaslui.Bl.Sc.Et.2.840 LEI 49.040 LEI 30.380 LEI 44.A.Ap.104.039.B.B.861.9 Sat Hirsova.Valentina Sofian M.795.1 Vaslui.Str.Et.877.Vaslui Vaslui.Neculai Rascanu D.000 LEI 5.400 LEI 1.240 LEI 14.Sc.

sect.I. 4.Ap. ap. 434. 3.Str.Constantin Zamfir D. bl.192.363.8 Vaslui.Marioara Turcanu C.Sc. et. Florilor. et. sect.008.2 Vaslui.3.11. Bucuresti Cal. Pictor Gh.Sc. nr. bl. nr. ap.I. 1.250 LEI 8. sc. Bucuresti Al. 251. 1. Luica. ap.E.2. et. Sectorul Agricol Ilfov Str. et.Constantin Vasilache Gh. 8.Angela Voloaga M.Str.Libertatii.B.Str.2.Republicii.Bl.A. 5. ap.Et.Et. 61. 20. 4.Frimu.Toma Chiricuta.C.C. Calarasilor. 211.200 LEI 46. 2.228.1.701.409.B. bl. 3.Str.1. nr.Sc. 5. ap. sc. bl.Somesul Rece nr. 1. 189.Ap. bl. Bucuresti Calea 13 Septembrie.880 LEI 13. 32. bl.Sc.14 Vaslui. bl.748.Maricica Vaslui.070 LEI 11. Pictor A.Et.Sc.Lina Vacarciuc T.Ap. 133.039. 2. 2. ap.Gheorghe Tudor M. nr.Jud. Pictor Gh.Ap. Tatarascu.Bl. 7. ap. ap.Ap9 Vaslui.435.Str.3. Magura Vulturului. 7. 24A. S13. Baba Novac. nr. 1.Bl. sect. sc.Bl. ap. 2. Calarasilor.3. 3. sc. Bucuresti Com.Nr.4.B. 3. sc.89.8 Vaslui. 2. Bucuresti Sos. Soldat Petre Tunsu. ap. Bucuresti Ale. Baiesu. Giurgiului.120 LEI 68. 7. 186. ap. 1. Giurgiului. 211.800 LEI 53. Bucuresti Str.Petru Rares. sect. 2-A.Et.Str.9. nr.400 LEI 34. 2.040 LEI 12.Stefan cel Mare. sect.Et. ap.850 LEI 13.973. 2-14.14 Birlad.3.406. 3. 1.Sc. et.Str. 25.322.Mihail Kogalniceanu.Ap.544. 25. Tatarascu. 22.Stefan cel Mare. sect. 1. sc.Ovidiu Vieriu C. Bucur Str.Bl. sect.Ap. B10. Bucuresti Str.A. 2. bl. et.2 Vaslui.L. et.Milescu. nr. et.Gheorghe Turcanu N.760 LEI 9.Bl. 1.2.Ap.Et. 6.D. et.Mihai Vlasici I.Str.B.Str. 6. 2. et.Ap.Str. 3.Ap.Sc.A. nr. nr.363.Calugareni. Bucuresti Str.23 Vaslui. Bucur Str. sect. bl.Bl. 8.26. Bucuresti Calea 13 Septembrie. bl. 66.070 LEI 12.Gheorghe Racovita. ap 84. nr. Bucuresti Str. 16. nr.022. sect.2.Sc. sect.Bl.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str. ap. Ripiceni.Gheorghe Voloaga I.Vaslui Vaslui. 28. 6.Str. 4.1. Bucuresti Sos. nr. nr.Bl.Toader Zahariuc I.Republicii. 35.129. S13. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 .794. nr. Ghirlandei.8 Vaslui. sc. 4.Sc. 1. 3.Tudor Gh. Bucuresti Str.Et.5 7. sc. 186.Ap.127. 1. 2. Papazoglu.11 Vaslui. 129. 5. Bucuresti Cal. 6. 4. ap.Sc.Str. 1.80.Et. sect.Str.19. sect.A.Et. P36.754. et. Cornetu.Str. ap.581. sect. 82. nr. nr. 129. sect. 66. bl. sc. 4.Et. sect. sect. nr.440 LEI 30. sect. 1.370 LEI 48.Veronica Valeanu I.264. bl.Bl.Nr. bl. 41. 8.14-18. bl. 5.Ioanesei Adrian.N. Bucuresti Str. 1.Caragiale. 9.4.66 Vaslui.Sc.Bl. sc. sc.21 Vaslui.Nr.Costica Vitriuc N. 2.

4. 12. bl. 186. 28. et. 267. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. sect. sc. sect. nr. 10. apt. 71. et. 6. sect. 8. Valea Oltului. Bl. 40. 186. 2. 6. nr. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. nr. bl. et. 1. sc. 6. ap. Orastie. Nicolae Filimon. 12. ap. ap. 5. Pantelimon. 4. bl. Muncii. 6. 12. 18. Bucuresti Andronic P Ionel Str. 94. Bucuresti Str. A28. bl. Smaranda Braiescu. sect. ap. 6. ap. A42. Colentina. apt. sc. sect. 95. 28A. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. bl. ap. 10. nr. sc. ap. 16. Muncii nr. ap. C2. 4. 45. I. 32. 6. nr. 38. 5. A1. 4. Azurului. B. 2. Bucuresti Bld. sc. 218. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 .Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. B. sect. Anghel Ion Bucuresti Bld. 48. 3. 5. A. 1G. apt. 302. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. sect. et. 40. Cetatuia. sc. 8. 1. 26. 4. 1. sc. 16. Flor sect. 5. 4. nr. 1. Ilfov Arseni S Mariana Bld. nr. Pantelimon. Jud. A. nr. sc. 3. ap. 8. bl. nr. 1. ap. bl. et. apt. Biruintei. 1. OD16. ap. et. Biruintei. M24. 3. et. Ilfov Arsu N Persida Str. nr. sc. sect. sect. George Georgescu nr. sect. Bucuresti Andronie Magdalena Str. nr. Andrei G Elena 3. 5. nr. 7. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. 4. Bucuresi Str. Ancu C Gheorghe sect. 30. 86. 6. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. 3. 8B. Ghita Serban. Iuliu Maniu. 20A. 7. bl. nr. Apostol Adriana Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. Anghel A Constantina Bucuresti Str. ap. B. 57. nr. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. 1. 95. 1. et. bl. 3. sc. Jud. 2. 80A. et. nr. 80A. Marcu Armasu. bl. sc. Andrei M Cristiana sect. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. et. Ana Ir Bucuresti Ale. 2. ap. 5. sect. 3. sect. 3. 114A. nr. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. 1. Com. bl. sc. 1. nr. et. bl. sect. E. 86. 42. 226. bl. et. nr. nr. Brezeanu. Bucuresti Bld. I. Bucuresti Str. bl. sc. Turnu Magurele. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. et. R2. D. sect. 7. 3. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. bl. bl. ap. Mihai Bravu nr. 58. 157. nr. 208B. Andrei I Zainea 2. et. sc. nr. sect. ap. 3. ap. Doamna Ghica nr. Voila. A. 1A. bl. Andrei I Mircea Bucuresti Str. 4. sc. Brezeanu. ap. bl. 1. 6. Ion Brezoianu. 57. B13. bl IV/1C. sect. 186. D. 4. sect. 6. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. ap. nr. 28A. sect. bl. et. Com. nr. Alexandru Obregia. et. 2. Andrei A Vlad Viorel 51. 58. nr. Andrei V Ion 3. 24. Ghita Serban. sc. sect. 17. 122. 8. et. Sect. nr. Uioara. nr. Anghel Marius Ionel sect. sc. 20A. sect. ap. sect. 2.

Apusului. bl. P2. ap. nr. sc. sc. sc. Bucuresti 149398550LEI Str. 4. b. Babarada C Ioana 5. G Bucuresti 8505040LEI Bld. 3. ap. nr. et. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. ap. 26. 3. Bucuresti 801789450LEI Str. bl. sc. Camil Ressu. 3. Bucuresti 691073280LEI Bld. 43. 35. sc. 2-12. nr. Bucuresti 691486510LEI Str. 7. 6. 50. ap. 6. 4. 2. sc. sect. nr. A. sect. 1. sc. sect. B. sc. B 73641200LEI Cal. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. 1. apt. 36. Badulescu A Florin 3. Balta Paraschiva sect. M5. Bucuresti 200004250LEI Sos. Nr. 49. Badescu T Theodor sect. 15C. Banul Udrea.M9. nr. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. 4. bl. 200004250LEI 199 . 13. Camil Ressu. nr. Atanasiu Ioana Cristina sect. sc. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. 6. et. 1. 35. 2. b. sc. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. Bucuresti 20744000LEI Str. sect. Baia Marcel Jud.. bl. A. 1. sc. Apusului. 50. 3. 6. bl. ap. 3. 23. et. sect. Tirgu Neamt. Balasa N Daniela sect. G. nr. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. sc. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. 2. 31. 4. M5. Izvorul Oltului. et. Bahmutan Ion 1. 12. Balanuta Constanta sect. Armata Poporului. et. 69D. 3. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. 43. bl. 7. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. 10. 1. ap. ap. nr. nr. et. 58B. bl. et. 45. bl. 4bis. sc. 31. nr. 6. 20-22. 255. Axenti D Aurelia sect. nr. 57. et. Nicolae Titulescu. 1. C. nr. ap. bl. ap. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. sc. nr. nr. 30. Lacul Zanoaga. 20. Petre Paun. Braila. ap. ap. bl. 14. 39. 13. 14. Bucuresti 235755560LEI Str. A. nr. sc. sect. 3. apt. et. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. nr. ap. Crisana nr. 7. sc. bl. sc. nr. sect. bl. ap. 5. et. bl. 255. nr. Badea M Claudiu Gheorghe 6. 3. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. A. 3. et. ap. sect. ap. sect. 7. 3. F12. 45. Fainari. 20C. 45. et. 50. 4. sc. Balta Narcissa Ioana sect. et. bl. Pantelimon. 31. 2. et. sect. 4. ap. Apusului. Crisana nr. 3. 18. nr. B. et. ap. Jud. Ion Berindei nr. 1. 7. bl. 7. 3/25. apt. 4. 8. 20. et. 3. et. et. Axenti Paul Valentin sect. bl. bl. 6. 1. sect. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. Primaverii. Pictor Gheorghe Tattarescu. 43. sc. B. 12. 3. 20. nr. Izvorul Oltului. ap. sect. 6. 1. 2. bl. 5. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. H5. 45. et. et. 1. 6. B. ap. 8. 2. Botosani. sect. sc. 39. sc. A. 58B. Bucurest 571436530LEI Str. A. 160. TD24. Pantelimon. ap. et. 278. ap. Lacul Zanoaga. 35. et. A. 1. ap. Danubiu. et. et. 7. b. bl. et.M9.. Calarasilor. 22. 20-22. 6. 8. nr. nr. bl. 1. sect. 28. sc.. A. Bucuresti 88812010LEI Str. 3/25. Balasa I Nicolae sect. 1. 11. 50. OD 21. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. 3. nr. ap. Carol I. 30. 1. 3. 255. bl. Bucuresti 131305300LEI Str. B. 4. Pantelimon.Bucuresti Aleea Giurgeni. sect. B. bl. ap. sc. 1. sect. nr. Dealul Tugulea. et. M5.

bl. 45. nr. 4. 5. sect. 8A. 31. 2. bl. Bucuresti Str. Ghirlandei. 6. 57. et. Turnu Magurele. Jud. sc. 1.49. 1. 1. Drumul taberei. 4. sc. 59. 10. Bucuresti Bld. Radului. Olt Str. 16. Sect. 8. 1. Bucure Str. et. Com. sect. sect. sc. 17A. 19. 2. nr. 7. 243. E. 4. 30. 2. bl. 5. sc. 3. apt. bl. Bucuresti Str. bl. D. sc. nr. Jud. 2. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . 16. Foisorului. nr. et. Foisorului. 57-69. sect. Bucure Str. sect. 2. ap. 13. bl. bl. Felix. ap. 1. Nicolae Filimon. sc. Z6. 52. 16. 56. 2. 5. nr. 17A. bl. et. nr. M6. sc. Bucuresti Str. Soldat Ion Iosif. nr. F1C. sect. 6. 42. sc. 2bis. 4. Bucuresti Str. bl. D3. nr. Braşoveni. Bucuresti Str. sect. et. bl. Rahovei. nr. bl. ap. sect. Bucuresti Str. 10. ap. 1. sc. Unertirii. 17. ap. 5. bl. 5. ap. sc. Olt Str. 50. 6. 4. 57. 6. bl. Dumbrava Noua. bl. 8. ap. 32. sect. 6. Dr. et. nr. 32. 4. Stefan Stoica. sc. Bucuresti Cal. 30. Bucuresti Str. 2. 2. A9. sect. sect. ap. 43. sect. A2. 1. ap. bl. parter. bl. bl. ap. nr. nr. J14. et. Dorohoi. Nicolae Filimon. et. 1. ap. 36. ap. et. nr. nr. et. ap. 3. sect. B. 1. 1. 17. Aliorului nr. F21. et.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. 25. 6. 45. sc. Jud. 1. 10. bl. 4 Bucuresti Str. Tineretului nr. B. Dr. nr. 2. 33. ap. B. nr.49. A. Alexandru Ogregia. sect. 3. Slatina. sc. ap. 19. 43. 6. 73. ap. Pascani. nr. A. 2. 2. 3. sect. 2. 105. et. 120. Bucuresti Str. 6. et. 1. bl. 2. Col. 7. Pantelimon nr. Bucuresti Str. 28. 4. 1. ap. et. bl. 20. et. et. 59. nr. ap. sc. R8. 6. nr. bl. 10. Bucuresti Str. ap. nr. Bucuresti Bld. ap. et. 3. sc. nr. Felix. ap. sc. et. sc. sc. sect. sect. nr. 6. F1C. apt. sect. nr. 2 Bucuresti Str. ap. bl. 2. ap. Bucuresti Str. 33. 30. A. 2. Veteranilor. Bucuresti Str. 2. 6. sect. sect. 8A. Bucuresti Str. 6. 2. sect. 7. Popesti-Leordeni. 3B. 330. 4. bl. sc. et. sc. sect. Ion Sulea. Ilfov Bld. 1. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Mozaicului. 4. 18. 4. B7. 20. sc. 52. Bucuresti Str. sect. Slatina. 1 Mai. bl. ap. sect. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. Stefan Stoica. 28. 2. et. 21. 4. Bucuresti Sos. ap. nr. sc. 2.

ap. sc. 3. 17-18. nr. nr. Jud. A. 40. bl. G. Drumul Taberei. 4. sc. G. ap. 42. ap. 15. bl. 6. sc. nr. et. sect. 2. A34. bl. sect. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . ap. 4 Bucuresti Str. bl. 1. 3. 35. G. Giurgiului. sc. 151. 151. 5. 2. 92. sect. 6. Iancului. 3. ap. 1. nr. ap. ap. 3-Tv4. 2. et. nr. sc. 164. sect. 14. Iancului. Mihalache. sect. sc. sect. nr. nr. 85. D. 17-18. bl. 6. 8. 107. nr. M24. Progresului. sect. Bucuresti Str. 170. bl. et. 74. B. et. ap.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. 6. nr. 6. sc. 13. nr. sc. 29. apt. Deptatii. 126-128. 6. C2. nr. 6. Gheorghe Gheroghiu Dej. sc. bl. bl. bl. nr. bl. 5. sect. ap. Crangasi. Bucuresti Bld. bl. 38. bl. 42. 6. A. Bucuresti Sos. et. 3. ap. sc. ap. sc. ap. sect. Bucuresti Bld. 18. Vigoniei. et. 128. 19. 265. sect. 6. 5. bl. ap. 32. 18. 1. nr. 3. sect. sc. Carei. sect. bucuresti Bld. nr. bl. Lacul Tei. et. 33A. ap. 9. 78. 2. sect. nr. 15. G. C7. sc. A. sect. ap. Bucuresti Caleea Piscului. Bucuresti Str. 1. 4. sc. 265. 128. sc. Gheorghe Gheroghiu Dej. 3. 6. 151. bl. 1. 22. bl. bl. Bucuresti str. sect. Soldat Niculae Sebe. Bucuresti Str. Albaiut. 8. 126-128. bl. 10. sc. bl. 4. Bucuresti Str. Bacau Str. 17-18. sect. Bucuresti Str. nr. 56. Lacul Tei. Barsanesti. Buc Str. 4. Turnu Magurele nr. nr. ap. Bucuresti Cal. 3-4. sc. ap. ap. D. 265. 38. Bucuresti Str. Oitelor nr. nr. sc. Bucuresti Sos. 7. 1. sect. 6. 35. G. bl. 2. MR7. sect. 35. Jud. Progresului. et. 2. 4. sect. 3-4. sect. nr. bl. 2. Bucuresti Str. 3. ap. ap. et. sc. sc. 6. nr. nr. 11. Drumul Taberei. A. sect. sect. Lacul Tei. 23. A. 92. 126-128. 265. Soimus. Bucuresti Str. 9. 1. 44. Bucuresti Str. P7. 2. 3. C-tin Radulescu Motru. Birsanesti. 126-128. 17-18. sect. sc. bl. 7. B. et. 6. Bacau Str. 29. 4 Bucuresti Sos. 38. Lacul Tei. C7. 31. ap. bl. nr. sc. sc. 105B. G. ap. nr. Bucuresti Str. nr. ap. sect. nr. 151. et. sect. G. nr. et. 1. Bucuresti Str. ap. B. 69A. ap. Cetatea de Blata. Bucuresti Bld. Iancului. 2. Bucuresti Aleea Topoloveanu. sect. A. Bucuresti Sos.

nr. 3. nr. 1. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. Maramures. Ff. ap. sc. sect. 54. et. ap. 3. nr. 1. 5. Stefan cel Mare. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. sct. 5. Odobesti.PM26. sect. 8. 6. et. ap. 37. ap. bl. A. ap. C39. et. Ilfov Str. 4. Camil Ressu nr. bl. 2. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. 2.3. sc. 2. Bucuresti Str. 4. et. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. sect. sect. 3. Bucuresti Intr. Oreaca. 8. 3. nr. bl. sect. sc. A. bl. sect. et. 38. A. 5. bl. Bucuresti Buiciuc Elena Str. nr. 6. Boteanu I Dumitru Constantin 6. 29. Com. sect. sc. sc. 45. nr. A2. nr. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 2. sc. et. ap. 15. 12. 2. sect. bl. 8. ap. 4. ap. nr. Campina Str. 13.1. apt. sc. 21. 15. nr. 2. 19. sc. Ion Mihalache. 67. 1. bl. Bucuresti Str. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. 255. ap. Branila Eleonora Bucuresti Sos. nr. ap. 4. Maior Vasile Bacila nr. bl. nr. sc. Braun I Emil Bucuresti Str. 1. ap. ap. sc. bl. 54. 255. 4. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. 77.2. 2. ap. bl. Sibiu. 35. 33. 20. apt. sect. ap. sect. 33. 13. Brad S Iosif Bucuresti Bld. sect. 4. 15. 3. bl. 15. 1. 33A. Iancu Jianu. 22. Paduroiu. Iuliu Maniu. bl. L3.70. 5. et. ap. sect. 10. Bratu F Elena Silvia 6. 5. V12. Dealul Macinului. et. Ion Mihalache. 78. 26. 3. 64. sc. nr. 5. Bucuresti Bucur Ioan Str. sect. sc. 2. 3. Popesti-Leordeni. 150. 5. 2. 1. B1. nr. ap. 7. nr. nr. Piscului. 1. 48. Vladulescu Cristea. A44B. 3 Bucuresti Str. 5. nr. 67.B. ap. Irimicului. Salaj. et. ap. 101. Bucuresti Str. 1. nr. nr. sect. bl. bl. 6. sc. Elefterie. sc. Muntii Carpati. 30. 1S. sect. sc. sect. 5. Budosca T Angela sect. 2. A. jud. 3. sect. bl. M192. 9. 3. bl. 1. sect. 124. bl. Dacia. sect. sc. nr. ap. Z4. Salaj. ap. V16A. ap. ap. sc. Iosip Broz Tito. et. sect. Bratu P Tita Bucuresti Sos. 66. nr. Ap. 5. 38. bl. 3. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. Bucuersti Bulea T Teodor Str. nr. Aurel Vlaicu. nr. 26. 1. Eroilor. sc. bl. 6. Recas. ap. 3. nr. sect. sc. N2. et. 10. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. sc. et. 210. B23. 5. Irimicului.115. 111. nr. bl. nr. 1. sect. et. nr. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. bl. Bratu S Ilie Bucuresti Str. Alexandriei. 33. OS1. ap. Bota E Feocla 38. Bucuresti Str. Panselelor. bl. 7. 1S. Brad M Monica Bucuresti Bld. Bucur Bld. 1. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. 33A. Miron Constantinescu. 2. 4. sc. sect. 1. nr. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. 30. sect. 5. Z8. 6. bl. nr. bl. 3. sc. sc. Bradescu P Ileana sect. sect. 2. 5. 2. 1. bl. 3. sect. 31. 1.

4. ap. 6. bl. ap. 31. 3. nr. 4 Bucuresti Str. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . 2. M24. 1. bl. nr. sc. sc. 62. sect. 278. et. nr. Brezoianu. sect. sect. 1. 101. nr. et. 6. bl. R14. nr. nr. 31. sect. et. et. sc. 2. sc. 6. 4. et. Alexandru Obregia. 111. 3-5. A. Bucuresti Str. 49-51. A. 2. sc. bl. bl. 9. Turnu Magurele nr. sc. 20C. ap. Bucure Bld. Pantelimon. Bucuresti Ale. 1. Nicolae Titulescu. R14. A. 1. 33. Bucure Bld. R14. 55. 2. Arges Str. sect. sect. ap. 1. 41. sc. 309. Alexandru Obregia. 7. nr. Bucuresti Str. Alexandru Obregia. et. ap. B. 52. Bucuresti Str. Bucure Str. 9. bl. nr. 2. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 9. 9. sect. Bucuresti Sos. et. 5. sc. bl. 2. et. bl. ap. sect. sc. Bucurest Str. bl. 2. 4. Bucuresti Str. nr. 8. 2. 2. Bucuresti Str. 5. Patulului. 26. 4. nr. 2. ap. ap. sect. ap. parter. D. 3. 3. sc. Bucuresti Str. 4. 5. Baicului. 32. sect. Bacau jud. 1. ap. Cetatuia. 51. Bucuresti Str. sect. ap. Segarcea. 4. 52. sc. B13. 2. 49-51. 4B. nr. Bucure Bld. ap. 1. ap. R14. 7. 1. ap. George Vraca. 1. E. ap. 2. R12. Pitesti. ap. et. Bucurest Bld. Suren-Spandarian. R14. bl. 4. 4. Albinelor. sc. apt. 28. sc. ap. nr. 32. et. 3. ap. nr. sc. sect. 88. Bucuresti Str. A. sc. Rotunda. et. Bucuresti Str. 8. A. sect. 2. Pantelimon nr. sc. Bucuresti Sos. sect. bl. B. H6. sc. 7. 6. et. 1. 2.74.6 . ap. nr. sc. sect. sect. bl. sect. 7. et.6. 114. 5-7. C. ap. A. nr. 2. 24-A. Bucuresti Bld. sect. 1. 62. et. 52. Dumbrava Rosie. ap. 52. sc. ap. Craiovei. 2. Viilor. nr. 2. 9. sect. et. nr. sect. Academiei. 92. bl. 17. et. 5-7. 400C. nr. et. Alexandru Obregia. Sect. Bucuresti Sos. 4. ap. bl. 6. 1. Bucuresti Str.Nicolae Oncescu nr. 4. sect. Danubiu. et. sc. 25. 4. 3. 2. 3.6. et. 35-37. Bucuresti Str. sect. apt. 52. 2. 7. 3. nr. 2. 5. 3. Sect. 1. 1. sect. bl. nr. et. bl.2. Alexandru Obregia. 19. et. Panselelor nr. apt. nr. bl. bl. et. 12. Sfintii Voievozi. 5-7. sc. bl. nr. Sfintii Voievozi. Jud. 4. 2. ap. 2. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. sc. Bucuresti Ale. 3. Luica. bl. 100. sect.

sect. 17C. Turnu Magurele. 14. Bucuresti Str. sc. et. 97-119. 4. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. bl. nr. sc. 10. ap. Th. R12. 45. 3. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. Bucuresti Bld. et. Pecineaga. Liviu Rebreanu. ap. 3. nr. 1. Hanul Ancutei. 1. ap. 28. sect. 9. ap. bl. nr. sect. Bucuresti Bld. ap. M2/26. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. Morilor. nr. 3. 2. bl. Chiriac Valentina sect. Valea Lunga. 63. Str. 17. A. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. nr. nr. 4. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . Bucuresti Str. Bucuresti Str. 2.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. sect. sect. 14. nr. bl. et. 35. ap. ap. ap. ap. 7. 33. 4. nr. Bucuresti Str. 7-9. ap. 2. 6. 4. sect. 57. 139. 3. 9. 4. 148. 2. 1. Ciucea. 2. 4. Bucuresti Str. Dristor. Bl. Chiriceanu G Marian sect. 1. 2. 6. sc. Camil Ressu. I. 5. 28. 2. bl. sc. 6. sect. 2. et. nr. 35. 23. 5. sc. et. nr. R12. Bucuresti Aleea Compozitor nr. G12. 3. 3. 5. nr. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. 19. N5. nr. nr. Y1. 2. sect. et. nr. sc. 4. sc. 2. sect. Cernea Stefania sect. Piata Amzei. sc. C. 1. 1. sect. bl. sect. 1. 142. et. sc. 5. Judetul. nr. Popa. ap. 218. ap. 1. ap. Turnu Magurele. 6. 2. 2. et. sect. 7. 2. Bucuresti Chiriac G Paul Str. Dorobanti. 237. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. sc. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. nr. ap. 28. Pantelimon. 11. Chiru R Mihai Bucuresti Str. sc. bl. nr. A. bl. Tohani. Bucuresti Bld. 9. ap. sc. R12. nr. nr. 1. A. apt. Pacii. 19. Brezoianu. sc. bl. 1. bl. ap. Emil Pangratti. Prelungirea Ghencea. 5. sc. M8. P1. 14. 72. C. 4. nr. 54. E. bl. Bujoreni. Bucuresti Str. nr. ap. nr. 63. sect. H. 36-40. 27. sect. bl. nr. 4. sc. bl. Pallady. 1. Gh. sect. 1. Bucuresti Bld. bl. 2. D. sect. ap. 23A. sect. 10. sect. bl. bl. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. C. sc. parter. sect. A. 4. ap. sect. sect. sect. bl. B. 4. sc. nr. bl. 3. 2. nr. Alexandru Ioan Cuza. nr. bl. 6. B. Bucuresti Ale. 24. 217. 53. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. zap. Turnu Magurele. Cigan Leontin Bucuresti Str. Luis Blank. 4. nr. 5. 22. 305. sect. 6 Bucuresti Str. 452. A. sect. 41. parter. 2. Mosilor. Bucuresti Bld. Sub. Alexandru Ioan Cuza. sc. 7. nr. Bucuresti Str. sect. ap. 591. 13. bl. et. et.

sect. sect. sc. Hrisovului. Bucuresti Bld. sect. bl. sect. nr. Rotunda. 34. bl. Viorelor. Bucuresti 205 . C3. ap. et. 1 Bucuresti Bld.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. et. 3. 2. 9. sect. 2. ap. sect. 4. 2. 3. 22. Bucuresti Str. ap. P12. 2. 2. S. 19. 2. 97. B. 72. bl. 11. 70. 12. A1. Bucu Str. bl. sc. Regina Maria. Oltenitei. bl. 4. 3. Bucuresti Com. Ferdinand. ap. Cetatea de Balta. ap. ap. nr. Bucuresti Str. 2. Eroilor. Liviu Rebreanu. B. Vidra. Bucuresti Str. 4. A. Pantelimon nr. A. sc. bl. sect. 123. sc. bl. bl. 20. 10. 9. 2. sect. 39-49. bl. et. A. ap. bl. sc. 4. et. 1. 6. sect. 44. 2. ap. sect. Campulung. 2. A1. nr. 81. bl. nr. nr. 5. 4. bl. sc. sect. 19. Bucuresti Str. sect. sect. sect. 4. sect. et. nr. bl. 10. et. 59. 17. 2. bl. nr. bl. Bucuresti Str. Regina Maria. 1. 1 Decembrie 1918. et. 8. sc. et. 37. 106B. OD59. sc. 8. nr. bl. et. 4. 48A. 15. bl. sect. 174. Sanatoriului. 5. 11. et. 5. ap. S16. Sectorul Agricol Ilfov Bld. 2. sc. nr. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. ap. Doboriesti. nr. sc. ap. 1. 3. 50. 1. sc. ap. et. 4. 66. sc. Ionita Cegan. Y2C. 2. T2. 17. et. 35. et. Eroilor. bl. sect. ap. ap. sc. nr. et. ap. Huedin. Bucuresti Bld. nr. sect. nr. Huedin. Bucuresti Bld. 199. 6. B. Decebal. Iancului. nr. 19. bl. 1. nr. ap. bl. B1. Bucuresti Bld. nr. 59. sect. 2. Arges Str. sc. 6. 82. apt. apt. sect. Predeal. nr. 3. 287. Bucuresti Str. nr. et. 4. nr. ap. 7. et. 176. Bucuresti Sos. et. 2. sect. Oltenitei. Sectorul Agricol Ilfov Str. bl. 51. 5. 30. Parcu Mirea. 1. sc. sect. 6. 2. ap. Bucuresti Sos. 6. P6. sc. 2. VN5. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. nr. Bucuresti Bld. Com. 4. 6. Riul Doamnei. 28. 100. 9. sect. 2. 50. 5. Bucurest Str. 15. 9. nr. Banitei. 4. D. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. nr. sect. C. Nicolae Titulescu. 1. 4. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. sc. nr. jud. 53. B. 73. ap. ap. 3. nr. Campului. C3. 1. Bucuresti Str. bl. sc. 127. 6. ap. sc. 4. 1. Uverturii. 4. ap. nr. 6. nr. Bucuresti Sos. 5. 3. sect. sect.

Timisul de Sus. 3. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Jud. ap. ap. 1. 9. A. ap. PM60. 6. et. nr. sc. sc. bl. sc. nr. bl. Stupilor. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. ap. Stefan cel Mare. ap. sect. 3. sect. V7. sect. sect. ap. et. 3. Romulus. nr. bl. Constanta Str. nr. 102. 2B. 2. sc.1. bl. 4. sect. sect. 9. Bucuresti Ale. 18. M8. sect. et. Bucuresti Str. 60. ap. M66. 1. bl. 3. 5. 30. 4. E1. bl. Bucuresti Str. 1. Bucuresti Str. sect. A. 2. Ropotului. sect. Bucuresti Bld. ap. 1. ap. bl. Fetesti. nr. 1. sc. 4. bl. 2. Bucuresti Str. ap. bl. sc. et. 11. nr. E5. I26. 25. et. 8. sect. Bucuresti Str. 16. bl. 71. sect. nr. Midgidia. bl. 6-12. 3. bl. sect. 4. 2. nr. sect. C. M2. Campia Libertatii. sect. ap. Luica. 48-50. ap. Bucuresti Sos. sect. Barajul Rovinari. Uverturii. Bucuresti Str. ap. 1. nr. Satu Mare. 7. nr.1. ap. 4. 2B. Bucuresti Ale. 45.5. 40. 4. nr. nr. 24. Bucuresti Str. 13.Paharnicului nr. Chisinau. 1. et. A. 59. 2. 33. sc. sc. bl. 10. A21. ap. sect. 2. sc. 3. 1. M22. 2. 1. Bucuresti Calea Calarasilor. Vatra Dornei. sect. Argesului. 9. sect. 3. 7. 114. 315. Jud. sect. 7. et. Metalurgiei. 2. ap. sc. ap. nr. bl. Botosani. Bucuresti Sos. 3. 13. Caraiman. Bucuresti Str. 2. Bucuresti Aleea Terasei. ap. 4. 59. 4. 6A. 7. Botosani Bld. 70. 6. 6-12. sc. sect. nr. nr. sect. 2. ap. A. 1. nr. Republicii. sect. Bucuresti Str. 1. sc. 3. Bucuresti Str. Ion Brezoianu. 6. Ion Brezoianu. Aleea Barajul Rovinari. 18. sc. 7. 2.13. et. ap. bl. sc. nr. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . 12. 42. nr. D. bl. 6. 3. I26. ap. Becatei. et. sect. et. 33. 2.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. Pache protopopescu. nr. 97. bl. sect. A29. 2. 33. nr. nr. 16. Fetesti. 19. 2. nr. G3. sc. ap. nr. Bucuresti Str. 4. Ramnicu Sarat. 2. nr. nr. nr. A. 4. Bucuresti Str. ap. sect. 12. et. et. Jud. Bucuresti Bld. 91. 246. sc. 48-50. Satu Mare Str. bl. sect. 1. 3. et. 3. ap. bl. nr. Colentina. Primaverii. Poenari. 89. Bucuresti Str. 51-55. 1. nr. nr. Fundeni.

nr. sc. Mintuleasa. bl. A15. Mirea Mioara Luiza. M143B. ap. Putul cu Roata. sect. sc. Oltenitei. Bucuresti Str. Bucures Sos. nr. et. 29. 108. Bucuresti Bld. sc. sc. bl. Aurului. sc. Tineretului. sc. 1. nr. B. sect. 2. 3. 7. 20. nr. sect. Covasna. 5-15. sect. bl. sect. 2. bl. et. 3. 8. 1. nr. et. et. 1. nr. nr. A. Bucuresti Aleea Tohani. 3. Bucuresti Str. nr. 22. 138. ap. 31. sc. 1. 73. sect. et. 39. Andrei Birseanu.57. bl. 234. sc. 108. 39. bl. 39. bl. 2. 3. 67. 16. sc. bl. et. sc. 4. Bucuresti Str. Turda. 2. nr. sc. et. Bucuresti Calea Calarasilor. A. 7. V65. bl. 14. 33. M9. 4. Bucuresti Str. Andrei Birseanu. Bucuresti B-dul N. 2. B. Alexandru Obregia. 2. ap. B. nr.Grigorescu nr. 7. 4. parter.PM Sc. 33. nr. et. Verigei. 14. 3. sc. F18. ap. Sachelarie Visarion. 30. sect. Mihai Bravu. sect. 1. 7. 5. Bucuresti Str. ap. sc. ap. nr. 4. bl. 1.sect 3. sect. 22. 6. 3. 67. nr. ap. sect. p. Stefan Furtuna. 1. et. Bucuresti Str. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . 149. sect. 2. sect. 1. nr. bl. ap. Bucuresti Str. sect. 3. nr. ap. Bucuresti Str. 18. 2. 220. sect. Bucuresti Ale. 4. Elev Stefanescu. Vlaicu Voda. Turda. 3. B. ap. ap. nr. Alunisului. bl. bl. 7. 1. 3. nr. bl. bl. 167. sect. 2. D1. 3. sc. sect. nr. et. nr. sect. et. 4bis. 53. sect. sect. 16.B Et 5 Ap. bl. nr. sect. Craisorului. 8. 11. 9. Bucuresti Int. bl. 18. sect. 5. parter. Bucuresti Str. Bucuresti Str. ap. et. nr. 1. Aurului. Crinului. ap. Vlaicu Voda. Bucuresti Str. 2. A3. sect. N22. B. ap. 19. ap. ap. 3. 4. ap. 80. 6. 20. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 75.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. 5. 75. ap. 4. ap. sect. bl. sc. sect. B. nr. 4. 3. 4. sect. 29. bl. Bucuresti Int. ap. nr. 42. 1. 8. sect. 55. et. ap. Bucuresti Int.57 Bl. 1. bl. sc. nr. nr. 2. 3. 1. 22. Bucuresti Str. bl. 4. 1. 2. sect. sc. nr. 1. 182. Cosoveni. ap. sc. 3. Bucuresti Aleea Ilioara. 51. sect. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. Andrei Birseanu. sc. V65. Bucuresti Str. 2. O4. ap. Bucuresti Aleea Straduintei. nr. A11. PM29. 4bis. 58. 16. nr. 4bis. 10. 4. Victoriei.

2-4. Cringasi. bl. 7. Campul cu Flori. Alexandru Obregia. Miristei. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. bl. bl. 9. 2. sc. nr. 4. Constantin Brancusi. Garaoafei nr. sect. sect. 1. bl. Prunaru. ap. bl. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. F. sect. nr. Jud. et. M123. 3. sc. 1. 182. A. 1. et. Bucur Bld. ap. sc. nr. Davidescu Laura Antoaneta sect. sect. 9. sc. 6. Gorj Str. 9. sect. nr. 1. 11. 8. sc. 1. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. 12. sect. Cilnic jud. 2. Valea Ialomitei. Danila Ileana ap. C1. sect. sect. sc. 1. Bucurest Ale. bl. Ilfov Diaconescu Maria Str. 6-7. 24. bl. Buftea. et. 6. Com. jud. Bucuresti Str. et. Croitoru Mihail Bucuresti Str. 4. Mihail Ilie. 4. 4. et. Valea Ialomitei. et. nr. R2. Horia. 2. sc. Popesti Leordeni.Bld. et. Csizek Eugenia Rodica 5. sect. Alexandru Ioan Cuza. et. nr. 48. Tomis. Com. 116. Ilie. 1. sc. ap. ap. Curca I Lucia 109. ap. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. sc. Sold. 4. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. A5 bis. 6. et. 24. Alex. 4 apt. 68. ap. 3. B. sect. Ilfov Diaconescu G Florin Str. 6. Bucuresti Str. 9. 54. OD2. A13bis. 40. D. nr. nr. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. sect. 63. 54. nr. nr. 6. bl. 8. ap. sect. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. 6. nr. 3. bl. 4. et. Popesti Leordeni. 10. Sahia. Bucuresti Str. ap. 63. Com. sect. Decsei Arpad Bucuresti Str. 4. M123. Garaoafei nr. 4. nr. bl. Horia. nr. sc. Buftea. 4. ap. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. nr. sc.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. nr. A. sc. et. Buc Danulescu Ecaterina Com. apt. ap. 5. 4. 4. 60. 6. 32. 9. 33. Miristei. 2. 107. 1. sc. nr. Horia. bl. Jud. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. 8. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . et. D19. et. nr. D19. Ferdinand I nr. bl. Sold. 1. Gorj Cart. sc. 63. 4-6. 4. ap. sect. Ion Mihalache. 2. bl. Virt oras Rovinari jud. Davidescu Dragos sect. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. 9. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. 62. sect. Dan Maria sect. Cutigaru Buium sect. sc. ap. sect. 1. nr. sc. bl. Crist 51. Chisinau nr. 8. E. nr. sect. 48. sc. C. nr. 1. 2. Buftea. et. bl. et. 12. 4. et. 1. nr. ap. nr. 21. 45. et. bl. Bucuresti Bld. nr. 3. A. bl. ap. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. C1. 1. 4. Bucuresti Culic A Stancuta Str. C6. 1. Miristei. 2. Tomis.Buzau Str. Prelungirea Ghencea. A. apt. 6. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. 7. apt. Alexe. 1. 20. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. ap. Suren Spandarian.Buda. Jud. 1. Popesti Leordeni. F.

A. ap. 142. Bucuresti Str. nr. Uioara. 1. ap. 31. ap. 13 septembrie. ap. ap. Bucuresti Cal. Alexandria. D. Viorele. ap. 2. 53. Teleorm Str. 11. 5. ap. 18. Nic. Drumul Taberei. 52. ap. Ripiceni. Nicolae Iorga nr. sect. 1. 1. nr. 16. Camil Ressu. sc. 1 Bucuresti Str. Bucuesti Str. 2. Pacii. bl. Ion Berindei. sc. 2. 65. sect. Bucuresti Str. 6. bl. nr. Al. C. 18. 5. 4. B. ap. ap. 2. ap. sect. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . ap. et. 3. et. nr. 8. Bucuresti Calea Giulesti. 4. 6. apt. Craiovei. 4. A13. nr. Nicolae Florin. 18. nr. 144. 1-2. Bucuresti Str. sect. 38. ap. bl. Bucuresti Bld. sc. sect. sect. Ion Berindei. Nicolae Iorga nr. nr. bl. H14. 4. 4. 3. Muncii. sect. 7. Bucuresti Str. nr. 11. 145. ap. bl. et. B. sc. 91. 6. 144-146. Bucuresti Bld. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. nr. sc. et. 14. C12. 6. et. Av. 6. bl. 1. 53. sect. et. Pastavarului. nr. sect. 99. Bucuresti Bld. 4. Bucuresti Str. sc. 16. 6. B. bl. 178-184. sc. Bucuresti Str. 14. 4. bl. ap. 31. 42. ap. A. sect. 53. 4. A. 2. sc. nr. apt. 144. bl. 6. bl. nr. bl. 3. sect. 16-18. 11. A. 2. Bucuresti Str. A. nr. 31. et. sect. 4. A. 6. nr. Olt Str. 142. C. et. bl. cs. et. 122. 3. 4. 354. 61. ap. 6. sect. bl. bl. D. bl. sect. bl. 7. nr. sect. Bucuresti Str. 11. et. A. sect. ap. 128-134. sc. 34. C6. Bucuresti Str. 5. 6. 140. sc. 9. 17. 3. Bucuresti Ale. ap. Z2. GII4. sc. sc. ap. bl. Pacii. 30. Jud. 1 Bucuresti Str. bl. Racota. nr. Bucuresti Str. Panselelor. sect. 4. 1 Bucuresti Str. nr. 22. 3. sc. Bucuresti Str. sect. sect. sc. et. et. bl. sect. bl. apt. Ion Cimpineanu nr. Bucuresti Str. 5. nr. George Calboreanu. 75. nr. et. sect. ap. 4. sc. Jud. sect. bl. Panselelor. 8. 142. 3. A. sc. sc. sc. sc. 1-2. sect. nr. 6. nr. 23A. 22. 18. 50. 4. nr. Bucuresti Str. 19. 3. et. 9. 22. ap. ap. et. 1. nr. Colfescu. 6. 11. 4. 2. Pecineaga. Uioara.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. G10. 128-134. Panselelor. sc. et. A. A13. bl. 22. Panselelor. nr. 4. 24. Iuliu Maniu. 142. sect. nr. Caracal. sect. et. sect. 9. Abrud. A. 24. Bucuresti Bld. 6. sect. nr. 1. ap. sc.

4. sect. 3. 1. Av. 34. sect. A29. sect. sect. 58. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. 1. sc. 6. 230. ap. A. Bucuresti Bld. 2. 11-17. Y1. bl. sect. et.Aleea Timisul de Sus. A. 44. 54. sect. Basarabia. bl. nr. ap. 5. 214. nr. N6. 2. sect. 5. et. sc.Pallady nr. Pantelimon. nr. sect. sc. ap. 4. 214. ap. bl. nr. 186. 2. sect. Liviu Rebreanu. 5. 6. bl. sc. nr. Bucuresti Dobrota R Stana Str. bl. sect. Dorobantu Ion Bucuresti Str. 5. bl. Dragan G Alexandrina sect. 3. 69. ap. 2. sect. sc. sect. 3. 19. 2. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. 2. R15. 54. 2. sc. 6. 5. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. bl. Sanatescu. sect.M2. sect. sc. 4. nr. ap.D. 2. 3. bl. 2. F. E1. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. 38-40. bl. 328. 10. bl. ap. ap. ap. sect. sc. 42. 33. 8. bl. Ion Sulea. Dontu C Gheorghe 3. Tirgu Neamt. nr. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. ap. et. sect. 8. 5. nr.4. et. 10. 1. nr. 2. 11. ap. 6. sc. 6. sect. bl. Bucuresti Str. et. bl. sc. Alexandru Savulescu. bl. et. 216. 6. sect. ap. et. bl. sc A. F3C. nr. 36. Camil Ressu. nr. Dojan Iuliana 2. 58. nr. 1. ap. sect. D. 84. bl. Foisorului. N4. 5. ap. Dogaru A Ilie Cristian 66. et. nr. Tohani. et. sc. Dontu Fatme 3. 6. Bucuresti Str. sect.3. sc. et. 2. 13. 28. sc. nr. bl. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. 216. et. Bucuresti Ale. Tirgu Neamt. Bucures Dohatcu Mariana Str. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. 4. sect. 33. 2. nr.ap. 33. 211. 5. sect. 3. A17. Bucuresti Str. 4. Bucuresti Sos. 3. Dojan Ioan 2. Dojan Veronica 2. Bucuresti Bld. Terasei. 7. 1. 10. 2. bl. sc. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . A. 22. sc. ap. sc. 216. Dragan G Tudor Bucuresti Str. 6. 12. et. 1. Pantelimon. nr. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. 11. nr. sect. sc. Dona Stelian Bucuresti Bld. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. bl. nr. Bucuresti Sos. sc. bl. 11. ap. 7. nr. 3. Bucuresti Bld. 214. Piatra Mare. 11. 1. N4. sect. Ion Sulea. ap. sect. sc. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. 2. ap. Corneliu Coposu. 4. ap. 5. 328. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. ap. et. ap. 3. F. ap. sect. nr. 6. 1. Av. F. nr. 4. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. E1. 328. A. Sanatescu. 101. et. bl. 34.147. Bucuresti Str. Colentina. nr. Dragan N Monica Bucuresti Str. Blanari. sect. 8. sc. 7. Alexandru Obregia. 1. nr. 33. nr. D. Drumul Sarii. nr. sect. et. nr. A17. Pantelimon. 2. ap. A29. Caderea Bastiliei. Terasei. et. Bucuresti Sos. sect. 4. nr. Blanari. ap. bl. nr. 3. 3. 3. 2. ap. nr. sc. 42. N4. A.

Dr. nr. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. 145. 5. 3B. sect. nr. 4. Ion Iosif nr. sect. 7. et. 4. B. 10. sect. bl. 1. nr. sc. 1. sect. 8. bl. A14. sect. ap. ap. Cuza Voda. 10. Mureseana. 41. ap. 8. 1. ap. A. 8. sc. bl. 249. Bucure Str. bl. 30. 6. 4. A. Bucuresti Str. nr. bl. 4. ap. 3. et. 3 Bucuresti Str. 25. R14. 211 . et. 1. sc. bl. ap. 5. 11. 8. 12. sect. 4. H13. 2. D20. nr. sc. 1. bl. Bucuresti Str. 3. Desisului. 4. ap. 46. sc. 1. sect. sect. et. 6. Pantelimon nr. 25. Bucure Ale. nr. 59. sc. 4. ap. et. ap. 124. Giurgiului. bl. 6. 4. apt. nr. Iancului. sect. 6. 4. 58. sect. 59. 3. E. et. 2. 158. 30. A. 29. 27. et. ap. sc. Bucuresti Str. 15. nr. 5 Bucuresti Ale. sc. Sold. 58. 30. Constantin Radulescu-Motru. et. sc. ap. nr. sect. 4. 3. sc. sect. Bucuresti Sos. et. nr. bl. et. nr. nr. 6. Marcovici nr. 3. 4. sect. 6. et. sect. Arinii Dornei. sc. 1 Bucuresti Str. Mureseana. ap. ap. sect. ap. sc. D. Mureseana. sc. sect. Bucuresti Sos. 33. 2. 8. sc. 36. nr. M5. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. nr. 4-6. bl. Bucuresti Str. 4. Alexandru Obregia. sect. 3. nr. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. A. A. sect. bl. ap. 67A. Caloian Judetul. nr. Arinii Dornei. sc. et. 10. Chisinau. Col. Petre Ispirescu nr. Ducas M Andreea Simona 105. Ghencea. Camil Ressu. 3. 34. nr. 1. sc. 56. Dr. sect. ap. sect.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. 4. 113. 11-17. nr. bl. sect. sc. 124. ap. Bucuresti Sos. 108. 199. 12. ap. 2 Bucuresti Sos. 44. 11. 17. bl. et. apt. 5. 3. Bucuresti Prel. Dr. Giurgiului. Bucuresti-Ploiesti. bl. sc. 1. 2. 4-6. Dimitrie Cantemir. sc. 55. Drumul Sarii. sc. 64. Marcovici nr. bl. sc. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. 2/1. 4-6. nr. 5-7. bl. 48. bl. 37. 3. 64. bl. 1 Bucuresti Str. Bucuresti Str. 4. ap. C17B. 2A. et. bl. 33. 2. ap. Popeia. sc. ap. Bucuresti Ale. sect. sect. Theodor Pallady. nr. 3. 3. sect. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. et. Bucuresti Bld. sc. 59. Marcovici. apt. A. et. Cimpul cu Flori. 2. 6. bl R5. 8. Bucur Str. et. bl. 43. nr. 17. 30. 2. 4. nr. 16. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. 4. 64. ap. 6. apt. 2. 6. sect. 46. sect. et. sect. nr. 57. 75.

ap. 4. et. sect. nr. nr. 4. Y3C. 3. ap. 7. nr. A. 2. EM5. sect. 32. nr. bl. Nisei. Bucuresti 121423900LEI Sos. Bucuresti 3007880LEI Sos. nr. R11. Bucuresti 108732750LEI Str. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. sect. Moldovita. Giurgiului. 39. nr. sect. Kogalniceanu. PC9. nr. A. nr. apt. Bucuresti 26137440LEI Sos. sect. 133. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. et. ap. 42-52. 17. Camil Ressu. sect. . ap. sc. 4. sect. 47. 2. 78. ap. ap. sect. bl. 103. ap. bl. bl. Bucuresti 19644100LEI Str. nr. sect. Branesti 165952000LEI Str. sect. Iulian Stefan Dumitrescu A. ap. A. Ioan Irinel Dumitrascu I. ap. 131. 1. Bucuresti 191996955LEI Sos. sect. ap. 5. sect. Bucuresti 213500350LEI Str. 5. 101. 45. C. sc. Col. Slt. Bucuresti 415731190LEI Bld. Bucuresti 1328561500LEI Sos. bl. 21. PM19. Bucuresti 183155830LEI Sos. 6. Alexandriei. Bld. 6. ap. 6. ap. bl. ap. Berceni. bl. et. 22. C. sc. Mladinovici Drogos. 19. C. et. Ion Dumitrascu C. ap. sect. Geniului. nr. A.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. Mihai Bravu nr. nr. sc. 1. bl. et. 8. 8. sc. bl. 5. 132. 36. et. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. 2. Mihai Bravu. 45. nr. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. Bucuresti 48852120LEI Str. nr. sc. Bucuresti 518600000LEI Ale. Zemes. 61. sect. sect. 3. Bucuresti 187403200LEI Sos. 4. sect. 20. nr. D6. Iuliu Maniu. 39. ap. nr. et. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . et. bl. 4. 8. 4. 1. sect. 133. et. D22. bl. parter. 5. nr. 4. sect. bl. sc. 3. bl. Iancului. 4. 1. Bucuresti 891992000LEI Str. ap. 4. 292. sect. 16A. 2D. sc. 17. bl. 292. 20. sect. Fuiorului. Bucuresti 3837640LEI Bld. 3. 101. sc. 1. Mohorului. 4. sc. et. bl. sect. sect. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. D3C. 4. Bucuresti 55179040LEI Str. 6. Fuiorului. 20. Bucuresti 45636800LEI Str. 1. PC9. 6. A. 2. 57. ap. sc. 6. ap. 1Mai. sc. 1. Alexandriei. nr. 5. 5. ap. 106B. nr. PC9. bl. et. 124. 1. sect. Alexandriei. ap. 13D. A. Adriana Dumitrescu A. Bucuresti 25307680LEI Str. Desrobirii. sc. 4. 6. et. 124. 4. 6. nr. sc. EM5. apt. sect. Berceni. B 73433760LEI Bld. nr. 1. bl. 35. Bucuresti 78679790LEI Str. sc. 2. 6. Moldovita. 22. M. 31. nr. et. bl. C. 7. 4. nr. ap. 5. bl. 1. et. sc. Mihai Bravu nr. sc. 5. bl. 3. 3. Bucuresti Bld. Masina de Piine. 124A. OD37. 3. Sc. sect. Roman. 78. Ioan Dumitrescu D. 2. bl. nr. 9. C. C. Bucuresti 81731360LEI Str. 4. bl. Bucuresti 217812000LEI Str. sect. bl. Corneliu Popeia. 5. H13. 26A. nr. sect. Bucuresti 70944480LEI Sos. Manastirea Pasarea. 9. 5. sc. sc. nr. 20. 5. R11. 6. 22. sc. 9. Bucuresti 61505960LEI Sos. sc. 6. sc. 78. ap.

sect. Bucuresti Str. 2. sc. 5. ap. 15. 3. 1Mai. 22. et. 24. sect. Bucuresti Aleea Mozaicului. Calarasi. nr. 23. 2. et. 66. 1. Colentina. ap. sc. A. Bucuresti Str. ap. bl. 20. 6. 15. 37. et. C15. 7. sc. ap. 29. 28. 1. 52-60. sect. Z10. 2. B9. 1. ap. 136. 18. 38. 1. Calarasi 38884075LEI Str. 4. et. ap. 2. sect. Thomas Masaryk. 24. 19. Rimnicu Sarat. Bucuresti 21762390LEI Str. E2-3. sc. 1 Dec. Mihai Bravu. ap. nr. sc. bl. 21. ap. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. 8. 4. 2. bl. bl. nr. Mihail Sebastian. 225. ap. 1. 1. ap. sc. A8. bl. MI43B. Thomas Masaryk. Rimnicu Sarat. Bucuresti 492670000LEI Str. 1. 3. sc. sc.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. Bucuresti 93258440LEI Str. sc. Bucuresti 38884075LEI Bld. 2. 2. Tirgoviste. D20. Bucurest 78576400LEI Str. 3. sect. 2. 7. Aleea Poiana Cenei. nr. Bucuresti Bld. OD44. sc. A. et. ap. 1 Dec. 3. sc. Calarasi. Plopeni. sect. 27. Breaza. ap. Bucuresti Str. Brailei. Bucuersti 36600060LEI Str. 15. 9Mai. sect. nr. 56. nr. sect. 1. bl. Bucuresti 50822800LEI Str. bl. nr. Giulesti. sect. V86. Coria. sc. 7B. nr. 51. ap. Bucuresti 1592206000LEI Com. Jud. sc. 2. sc. 104. 1. bl. D20. sect. 17. sect. 25679680LEI 213 . nr. sect. 1. 6. nr. 29. sect. nr. ap. et. ap. sect. A. sect. 145. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. bl. 2. ap. 2. 1. 22. nr. Bucuersti 31017000LEI Str. ap. 2. Bucuersti 36600060LEI Str. Pantelimon. 21. 2. sect. 3. et. bl. nr. 2. 2. 5. B. 66. 1. 6. bl. 28. 6. 9. sect. nr. A8. Aleea Barajul Dunarii. 6. ap. sect. nr. 2. 41. 24. A. Bucurest 356796800LEI Str. sc. sect. nr. 2. Ferentari. 9. Jud. et. 5. bl. Jud. nr. Calarasi 69492400LEI Str. nr. 1. et. 1918. ap. A. nr. nr. 1. 7. 4. Libertatii. 3. 29. 5. V23B. sect. Craisorului. Bucuresti Str. Prel. C. 136. bl. bl. sect. Belizarie. Galati 51445120LEI Bld. Thomas Masaryk. et. sect. 3. nr. 1. 5. nr. Jud. Mihai Bravu. 2. ap. ap. 230. et. sc. bl. B. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. nr. Bucuresti Sos. bl. Jud. 3. 3. 20A. 7B. bl. 37. nr. Bucuresti 44467950LEI Str. 51. 38. 9. 22. Galati. sect. 5. sc. 1918. bl. 7. bl. nr. Bucuresti 106491700LEI Str. sc. D2. 1. 74. 300. Calarasi 38376400LEI Str. Jud. Borcea. ap. A. 131. 110. ap. nr. Bucuresti 38884075LEI Str. Independentei. bl. 4. sc. bl. ap. et. sect. nr. 27. E4. Bucuresti 9334800LEI Sos. et. 2. sc. 6. ap. et. Tepelus. Radu Popescu. Bucuresti Cal. et. apt. sect. et. ap. nr.

bl. sect. 80. 48B. bl. 3. Bucuresti 216085760LEI Str. 4. ap. apt. Slatina. 77. 5. ap. 1. 43. et. bl. 5. 10. 5. ap. Giurgiu. A. bl. Bucuresti 27174640LEI Str. Italia Aleea Ilioara nr. sc. 59. ap. 14. B1. bl. sect. nr. 10. nr. 3. M35. sc. 21. Bl. Secuilor. bl. nr. 73. Jud. bl. sc. sect. et. 1.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. Ialomita Str. 3. Aleea Deda. Bucuresti Aleea Deda. 3. et. sect. 7. et. H23. Bucuresti 106313000LEI Bld. Eroilor. bl. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. Giurgiu Str. 1. nr. PM 27. sect. sect. bl. Bucuresti 261996720LEI Str. sect. 7. 1. 51. 2. 4. 26881400LEI 214 . Craiovei. bl. parter. 7. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. sect. ap. Bocsa. Bucuresti 59639000LEI Bld. apt. et. sect. et. 1. sc. 49. 54. 5. Pitesti. U2. 79. ap. 100. 52. sect. D14. Bucuresti 11472325LEI Str. apt. Bucuresti 5622401720LEI Str. 6. Rotunda. Jud. 2. apt. 3. 3. ap. 3. L. sect. Rotunda. ap. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. et. 4. 4. 2. bl. 15. Frumusani. Cuza Voda. 10. 2. ap. et. Frumusani. Bucuresti. 19. apt. sect. H23. sc. 3. apt. bl. 4. 7. 2. 1. nr. Izvorul Rece. Bucuresti 2599227900LEI Str. Austrului. 30. 100. Salajan. sc. 2. Boteni. 12. F7. 2. 35bis. bl. 3. sc. S2. 16. Jud. et. nr. Decebal. Florea Blejan nr. nr. 3. ap. nr. et. bl. sc. sc. Bucuresti 145079225LEI Ale. 2. 4. 5. sect. ap. 3. Col. ap. et. ap. 4. ap. sc. Bucuresti Segneri Paolo. sc. 2. 123. 10. sect. 14002200LEI Bld. 2. 1. et. 10. A. nr. Milano. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. 4. A36. 131. 323. et. sc. 37. sc. ap. 12. et. 2. Emil Racovita. nr. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. nr. nr. 38. sc. A. A. 276. sect. nr. 2. D46. sect. bl. Iuliu Maniu nr. 1. ap. D. bl. nr. ap. nr. 3. 4. sect. sc. sect. A8. 1D. 1. 1. et. 3. 4. bl. Girnitei. nr. 26. 86. nr. 3. Cornisei. sect. 15. nr. 6. sc. nr. n. nr. Bucuresti 28523000LEI Str. 17. 1. bl. 16. 6. sc. 6. 1 Mai. Timisoara. ap. 15. Bocsa. bl. Constantin Marinescu nr. et. 35. sect. E1. Bucuresti 29036150LEI Str. 11 Slobozia jud. 8. sect. sc. sect. Dacia. G. Lt. 12. 4. Bucuresti 46803025LEI Str. 37. nr. nr. A. 2. bl. Bucuresti 148319600LEI Str. bl. sc. 45. 21. 1. Bucuresti 31017000LEI Str. sect. bl. Bucuresti 20744000LEI Bld. Bucuresti 260959520LEI Str. nr. 3. Bucuresti Str. Barajul Dunarii nr. 2. 12. sc. sc. sc. sect. 2. 2. 1. ap. et. 6. 3 Bucuresti Str. ap. et. 4.

10. Magura Vulturului. Sold. sect. Patriotilor. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 233. et. nr. 37. sect. nr. Bucures Str. nr. et. nr. 4. 4. Trestiana. 11A. bl. 27. Nicolae Grigorescu. Et. Potaisa. sect. Bucuresti Str. sect. 26. sc. ap. nr. 8A. bl 30. bl. 3. sect. sect. 2. Bucuresti Str. 111. 4. Bucuresti Ale. 12. George Calinescu. sc. ap. sc. 3A. Niculae Sebe. 5. sect. 16. nr. 122. nr. sc. nr. 4. bl. Ap. et. 4. Valea Prahovei. Bucuresti Str. sc. nr. 4. Jean Monnet. Pitesti. 8. 3. sect. ap. Bucuresti Str. bl. 3. ap. 8A. Macedoniei. Tirgu Neamt. bl. 8.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. 122. sect. nr. ap. 5. sc. 3E. Et. bl. nr. 2. F4. Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. sc. ap. 3. 21. 6. sc. 122. 3. B. 19. 4. 3. O2. et. ap. bl. Bucuresti Str. sect. 4. 3. ap. 1. 4-12. Trestiana. nr. nr. sc. 1. sect. 1. sect. ap. Bucuresti Str. 3. Episcopiei. PM1. bl. nr. ap. sc. nr. A18. 5. et. bl. bl. Istriei. 1. 13. Bucuresti Str. 7. ap. bl. 43. sc. W2. 5. 4. G. bl. 350. sect. ap. bl. sc. 5. ap. Bucuresti Sos. B. Bucu Aleea Somesul Rece. 7. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 2. et. Bucure Ale. Zapada Mieilor. nr. bl. Istriei. 2. 1. D. sc. A. 44. Fundeni. 4. sect. sc. sc. et. 1A. 72. 4. Matei Basarab. 7D. nr. B. O2. ap. Somesul Cald. 15A. nr. nr. sc. 1. 5. Bucuresti Str. sect. 6. 1. 4. Mihai Bravu. 3. 57. ap. Jud. 1. sc. nr. Ap. 3. Bucuresti str. 75. GIIC8/12. 1. B. B. ap. 37. nr. Bucuresti Ale. ap. Bucuresti Calea Craiovei. sect. et. sect. sect. 6. 3E. et. 51. 1. sect. 11. 6. 4. bl. bl. Bucuresti Ale. Arges Aleea Compozitorilor. Sold. L113. 37. 1. 2. sect. sc. 65. 30. A. 1. nr. 2. ap. sect. bl. O2. sc. A. 65. M3G. sect. sc. bl. A. nr. ap. sect. 9. 11. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Fetesti. 196. 3. 47. Somesul Cald. Bucuresti Str. 1. bl. ap. 25. Bucuresti Str. sc. sect. 297. Zambila Ionita. et. 1. Bucuresti Ale. 1A. nr. 48. B. 8. 16. 43. bl. et. 3. 1. 3. 116A. Pantelimon. nr. sect. bl. Somesul Cald. nr. 4. sect. 3. nr. 1. Bucuresti Sos. sect. ap. et. A17. 11A. sc. Ap. 9S14. bl. Episcopiei. sc. ap. 6. nr. 1.

30. B. nr. ap. 2. Basarabia. Gr. Pene Dumitru. nr. 84. ap. et. 6. nr. Basmului. nr. sect. nr. ap. bl. sc. sr. sc. sc. 1A. B. parter. ap. 6. sect. 20. B. bl. sect. sect. 12. bl. et. Bucuresti Str. Teiul Doamnei. 5. 7. 64. sect. ap. 3. 715A. 1. sc. Bucuresti Bld. A. sect. 29. Teodoroiu. B. 115. Bucuresti Str. R11. 1. 3. 66. ap. 4. B. 3. 2. 103. 13. Basmului. sect. 3. sect. 25. 1. 48. Bucuresti Str. nr. sc. 2. 44. et. 6. 46. bl. Frasin. Baicoi Str. 4. 7. 1. sect. 39. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. 3. H2. ap. 30. A. et. 9 Mai. 2. nr. 1. nr. 134. 40. Agricultori. Murgului. Brezoianu. ap. nr. 26. 13. 3. sc. 50. Stanescu Gh. 4. sc. sect. nr. Celulozei. 3 Bucuresti Str. Braila. 21. 3. 2. nr. nr. 2. sc. sect. et. bl. Bucuresti Ale. 6. Bucuresti Sos. sect. Sectorul Agricol 216 . 29. 4. Corp A. nr. sc. sect. Cetatea de Blata. Bucuresti Str.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. 2. ap. apt. A. Slatina. bl. bl. Braila Str. sect. ap. 9. 4. 202-208. Slt. 15. A. 5. Catelu nr. 2. 162. M23. 5. Bucuresti Str. 2. 1. 45. Bucuresti Str. bl. sect. et. Fabricii. Padurea Craiului. bl. 5. 21. ap. Stere Constantin. Bucuresti Str. bl. Nr. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. 28. sect. sc. 5. 212. Jud. 1. sect. 2. nr. 7. bl. A. ap. 2-4. Bucuresti Str. A. sc. bl. 1. nr. 6. et8. ap. nr. Bucuresti Str. 6. Alexandru Obregia. 6. sect. sect. nr. 47. Kepler. et. Tihani. nr. 17. Com. sc. ap. Cobadin. nr. Jilava. Olt Str. 2-4. Olimpului. 2. G7. 11. bl. et. nr. 1. sect. Vaile Roaita. Tirgu Neamt. Iohanes K. 103. bl. et. 52. 21. Jud. 3. Bucuresti Str. 1. Mora. nr. Bucuresti Aleea Marului. 2. M209. sc. nt. nr. ap. B. 15. 2. nr. MC2. sc. Bucuresti Str. sect. sc. ap. nr. sc. ap. Agricultori. bl. 5. Bucuresti Drm. et. ap. Bucuresti Str. D. et. bl. A. 2. 15Cbis. 2. et. Bucuresti Str. bl. ap. 1. ap. ap. 4. sect. et. Ec. ap. sc. Bucuresti Str. 45.

2. 4. Cuza Voda). 3. Ilfov Str. Azuga jud. 4. 3. 32. 16. V3C. Azuga jud. nr. Dimbovita 19127150LEI Str. nr.34. nr. bl. 5. 20. 1. nr. 3. Craiova. 13. 2. 6. sect. 19. Pavlov. bl. 3. 2. nr. nr. sect. bl. et. 2B. B. Bucuresti Bld. sect. Titus. Calarasi 841022600LEI Drm. Ruginoasa. sect. et. Com. et. 10. 15. 2. 23. 1. et. Rosetti. Stoicanesti. 13. sc. bl. Bucuresti 13483600LEI Str. ap. 1. Bucuresti 910869040LEI Sat. 5. Vasile Roaita. ap. bl. Bucuresti Bld. sc. 1. Jud. 40. D. 8. 1. I. sect. 6. sect. 1. 4. sect. Bucuresti 64721280LEI Str. 5. sect. 165. sect. Bucuresti Str. 10. nr. 1. 5. sect. 4. 1. 5. Constructorilor. sc. 6. nr. Constructorilor. ap. E6. 5. 4. 1. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 2. 23. 23 125101900LEI Com. 1. B. 7. Bucuresti Str. Independentei nr. nr. Bucuresti Str. 1. 1. nr. et. 3. nr. Murgului. bl. 5. 25. bl. 3. Nicolae Balcescu. 4. Bucuresti Str. bl. 2. 2. 8. nr. sc. 4. Bucuresti 54971600LEI Str. 6. 1. et. Jud. Y3C. Prahova Str. Y3C. 12. ap. sc. nr. ap. 2. bl. 110. et. nr. 6. nr. 3. Valea Argesului. Voronet. ap. sc. nr. 55. bl. sect. sc. bl. C. 5. sect. 25. bl. ap. 22. Bucuresti 25640720LEI Str. et. D. sect. Ceacu (Com. Vatra Luminoasa. et. ap. sect. 1. 55 B. 49. Aleea Fuiorului. sc. Bucuresti 82918780LEI Com. M12. 5. sect. 6. 9. sect. Bucurest 555939200LEI Str. Galati 13855600LEI 217 . 1. D5a. 3. ap. nr. nr. sc. bl. B. Bucuresti 17592800LEI Str. Bucuresti Str. Jud. ap. Bizet Georges. A. 6. 2. et. ap. E9. 2. Braşov. apt.P. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. Jilava. nr. sc. bl. ap. 1B. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. Becleanu. Bucuresti 768254040LEI Str. 117.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. 2. et. 6. Theodor Pallady. ap. 2. sect. nr. 1. sect. 1. Crangasi. ap. 1. 27. Vatra Luminoasa. sect. Prahova Str. et. nr. 20. 9. Jud. nr. sc. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. sc. S33. sect. sect. et. 117. bl. 85.A. Arh. nr. nr. Bucuresti 4978560LEI Bld. 14. sect. D. et. Armata Poporului. Brezoaele jud. sc. bl. sc. 53. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. 6. sect. Hirjea. ap. Bucuresti 34532260LEI Str. 49. 2. sc. bl. 11. sc. ap. Bucuresti Aleea Fizicienilor. 3. Iasi 188893530LEI Str. ap. ap. ap. sect. 22. sc. sc. ap. sc. et. Ion Nona Otescu. 55 B. 5. nr. Bucuresti 65032440LEI Str. nr. Independentei nr. A11. 22. 15. Valea Hirtibaciului. Bucuresti 6149016860LEI Str. 9.

40. 6. 33. 56. bl. nr. Bucuresti 40011930LEI Str. ap.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. bl. 16. Unirii. sc. PM51. nr. sect. bl. ap. Bucuresti 13451590LEI Spl. A. Bucuresti 132761600LEI Str. et. 3. sect. 4. M4. R12. bl. nr. 5. 7. sc. 142. Bucuresti 15246840LEI Str. et. 2. 3. 7. et. bl. nr. ap. 48. 2. 1. 4. nr. 09. nr. Grivite. ap. nr. 19. G. nr. ap. ap. Bucuresti 47711200LEI Spl. bl. 52. 3. et. 3. nr. Bucuresti 72604000LEI Str. 3. Dezrobirii. 59. bl. et. sc. A. 5. nr. 4. 85. nr. . 2. 4. Despot Voda. ap. 28. sect. Castelului nr. 3. 8. 10. 4. et. P9. et. ap. 1. 309. 55. sect. ap. Bucuresti 16387760LEI Ale. 3. 37. sect. Bucuresti 757848700LEI Str. sect. 5. 37-P37A. et. Calarasilor. nr. Bucuresti 3661316000LEI Ale. ap. sc. P15BIS. Mihai Bravu. Mihai Bravu. C. ap. nr. bl. 57. Mihai Bravu. 1. 7. sect. 5. bl. 1. Bucuresti 88784320LEI Sos. 36. 2. B. 5. 5. B. sect. 7-8. sc. Complexului nr. sc. sc. bl. 52. sc. ap. 5. ap. Tomis. A40. sect. Bucuresti 148319600LEI Str. sect. ap. et. 2. nr. sc. sect. 3. 1. ap. nr. bl. 3. 9. 1. bl. sc. 1. 6. 102-108. 9. sect. sect.sect. sect. Bucuresti 57875760LEI Str. 4. sect. sect. 5. 2. sc. Paunduri. 5. Tomis. sc. Bucuresti 31066500LEI Sos. Braşov jud. nr. Bucuresti 421595110LEI Sos. 3. Bucures 187238200LEI Str. Dumitru Petrescu. A2. 19. H10. 66. Cuza Voda. sect. ap. 3. nr. 2. H10. ap. 2. 2. 6. PM51. nr. ap. Uverturii. 128. H10. 58. Unirii. Iancului. 1. et. M4. 3.38. et. 96. B. nr. sc. Bucuresti 42482320LEI Sos. 5/A. ap. Cimpia Libertatii. et. ap. nr. sect. sect. bl. Bucuersti 12965000LEI Cal. 16. 7. Bucuresti 65177180LEI Sos. 69. sect. 3. A. 5. Valea Rosie. 1. sect. nr. bl. et. 33. Joita. nr. Bucuresti 24374200LEI Str. Bucuresti 28730440LEI Str.41. 44. ap. 2. 32. 4. Nicolae Pascu. 2. ap. bl. Cimpia Libertatii. 40. 7. nr. 2. ap. et. et. nr. 148. et. 2. 1. sect. nr. Arinis. Bucuresti 259300000LEI Str. Tomis. B. A. 86. 39. sc. sc. 6. sect. Bucuresti 555204300LEI Str. bl. et. sect. 3. sect. 57. et. et. Bucuresti 144067080LEI Bld. sc. 4. Bucures 203498640LEI Str. 1. 16. sc. Fuiorului. et. Bucuresti 35057360LEI Str. 5. bl. Victoriei. Bucuresti 6223200LEI Str. 16. Bucuresti 32360640LEI Str. 3. 7. ap. et. Zidarului. 37-P37A. nr. sc. sect. 3. bl. 7. sc. Z8. 143. sect. bl. bl. Braşov 254339730LEI Cal. ap.8. 37. 6. bl. bl. 4. sc. Bucuresti 19333930LEI 218 . 70. 4. bl. sc. ap. nr. Aviatiei. H16A.

Abnegatiei nr. 2. et. ap. 51. nr. et. sc. 1. Jud. 5. 2. Bucuresti Str. sc. sc. 5. Vila1. sc. 2. bl. 9. Bucuresti Str. 80. 4. 32. 3. Ripiceni. sect. 5. 2. 12. sc. 14. sc. nr. 1. 1. 5. ap. nr. sc. Colentina. Bucuresti Calea Grivitei. Stirbei Voda nr. sect. sect. 3. 164. 105. nr. 4. 1. 30. bl. M2. Bucuresti Bld. 12. 2. bl. ap. ap. ap. bl. 1. 5. sc. apt. nr. bl. 8. 3. Abnegatiei nr. sc. 6. bl. et. 4. 2A. nr. 164. 1. A. sc. 42. 8. sect. sect. sect. Giurgiului. Samoila Dumitru. 2. bl. ap. bl. 2. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. bl. 5. 80. Chisinau. 21. sect. et. 1 Bucuresti Str. 6. sect. 20. ap. Bucuresti Sos. Iasi Sos. Bucuresti Str. B. 20bis. 21A. 3. 20bis. 6. 58. B. 3. bl. 1. 5 Bucuresti Sos. 1. nr. Bucuresti Bld. Ion Mihalache. 4. 3 Bucuresti Str. Vila1. et. Bucuresti Str. bl. Valea Ialomitei. ap. ap. 4. sc. bl. Bucuresti Calea Grivitei. sect. et. et. Bucuresti Str. 1. 4. sc. Valea Ialomitei. et. E3. Bucuresti Str. sect. 3. 58-70. 1. K. 4. 5 Bucuresti Str. 6. K. Cristesti). A. bl. sc. sc. et. 1. et. 1. nr. 1. et. 106. 21. 6. 10. 4. Giurgiului. nr. Bucurest Aleea Terasei. J43. sect. 1. sect. Costinesti. nr. Samoila Dumitru. Bucuresti Str. nr. ap. 4. D. sect. et. 64. nr. sect. et.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. 16. nr. 45. Medelincerului. 3. 170. Abnegatiei nr. sc. 26. nr. C2. Giurgiului. bl. et. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. (Com. sect. sect. C10. 47. 1. 12. nr. Bucuresti Bld. 3. 16B+C. Sfintul Flefterie. 5. Bucuresti Ale. 164. nr. 1. 1. Straulesti. et. Patulului nr. bl. Bucuresti Sat. bl. 9. 2. 6. Bu Str. 1. sect. 19-B. sect. 21. ap. ap. Nasaud. nr. Bucuresti Str. sc. sc. 106. sect. 5. bl. sect. ap. sect. 163. Drumul Taberei. nr. 5 Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 21. ap. bl. A. ap. 12. sect. nr. nr. bl. 28. 20. sc. 1. nr. 4. 5. et. ap. Cristesti. Alexandru Obregia. bl. sect. Calusei. sect. ap. 5. bl. sc. 2. apt. Cimpului. nr. ap. 1. 5. 4. 164. ap. 3. 91. sect. 1. C10. nr. ap. sect. sect. 2. sc. et. nr. sect. 164. et. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . 3. C1. ap. sect. sc. 1. 20. Bucuresti Str.

nr. Bucurest 40610000LEI Str. nr. 61. TD48. et. 61. sc. ap. Bucuresti 59846440LEI Str. ap. 8. et. nr. Bucuresti 25930000LEI Str. Tr. ap. 7. 5. bl. 32. ap. sect. PM4. nr. 32. Bucuresti 6949240000LEI Bld. nr. ap. Ungheni. sc. sect. Magurele. nr. ap. 6. 4. 2. Baraj-Iezer. 36. C. Pantelimon. B. sect. nr. 23. D1. 4. Chiajna). 3. 2. 352. 10. 1. D. sc. 44. Perisoru. nr. ap. 3. 15. 5. bl. nr. 2. 3. ap. Nicolae Balcescu. sc. R6. sect. bl. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. nr. nr. 22. 1. sc. nr. Jud. et. 5. nr. ap. parter. sect. et. sc. 59. ap. Bucuresti 25930000LEI Str. 5. 67203500LEI 220 . sect. et. et. 3. L14. 51-61. 1. sect. 168. 20bis. ap. D. bl. ap. ap. 5. TD48. Pantelimon. 128-134. et. 8. Com. et. nr. 6. 5. 6. Mures 30804840LEI Str. bl. et. 6. sect. et. 53. H36. sect. nr. Perisoru. sect. sc. 2. 74. bl. 3. sc. sect. ap. bl. sect. sc. 5. Pacii. 2. bl. nr. 36. Bucuresti 25930000LEI Str. C1B. 2. A. 1. 5. D1. sc. Bucuresti 44457700LEI Bld. 3. et. Drumul Taberei. 10. 1. Nicolae Balcescu. C. 1. sect. sc. 3. sect. Rosia Montanta. 2. 5. Bucuresti 19914240LEI Str. 66. Jud. et. Bucuresti 41464900LEI Bld. 13. sect. 1. bl. 2. sc. Bucuresti 4045080000LEI Bld. 2. ap. 2. 2. nr. sect. ap. 85. 4. 11. 106. bl. 1. 2. nr. Nicolae Balcescu. Bucuresti Bld. sect. Bucuretii-Noi. nr. bl. sect. Bucuresti 25847500LEI Bld. et. Drumul Taberei.6. 24. sc. Petre Liciu. sect. ap. bl. 6. Ilvof 12879200LEI Bld. sc. H3. 3. 07. 20bis. R6. B1. 6. sect. sect. ap. Bucuresti 18462160LEI Str. bl. Chiajna (Com. sc. sect. 321. 59. sc. 4. Drumul Taberei. ap. Bucurest 37564250LEI Str. nr. 2. bl.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. Bucuresti 124464000LEI Str. Bucuresti 29663920LEI Al. et. ap. nr. H36. ap. bl. H3A. sect. 1. bl. 74. Sat. bl. 1. 4. 3. Vergului. C. ap. nr. Eroului. Suhaia. et. 1. 5. Nicolae Balcescu. Bucuresti 49889320LEI Al. 2. nr. et. 11. nr. ap. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. sc. 2. 6. sect. 53. et. 53. sc. Suhaia. 152. 1 Decembrie 1918. 58. 4. Drumul Taberei. 5. Alexandru Obregia. et. Bucuresti 117722200LEI Str. 352. et. bl. sect. 21. 53. C. 66. Bucuresti 47980220LEI Str. 67/C. Bucuresti 9334800LEI Sos. 3. Prevederii. bl. 5. ap. sc. C. nr. A. bl. A. Ghirlandei. 168. 35. Bucuresti 74844360LEI Bld. Bucuresti 60157600LEI Str. nr. 6. Bucuresti 23959320LEI Sos. sect. sc. Bucuresti 54453000LEI Str. 9. nr. Principala. nr. A. 7.

2. nr. Corneliu Savoiu. Nicolae Licaret. 127. 82. 33. 28. B. 7. sect. bl. ap. Pantelimon. 3. 6. sc. et. 10. et. 2. 39.162. ap. ap. sc. Iuliu Maniu. ap. et. sect. ap. 15. sc. et. sect. bl. et. sc. Bucuresti 205229150LEI Bld. 1. et. 15. 3. Segarcea. ap. E. 102-104. 2A. 295. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. OD3. 3. 4. G. 49. 1. nr. 127. sc. sect. A. ap. 1. Sarat nr. sect. Poiana Muntelui. bl. et. sect. 25. 77. sect. et. ap. sc. sect.nr. ap. 107. 28. 3. et. nr. bl. et. sect. Drobeta Turnu Severin. A. Alexandru Lapusneanu. Bucurest 89046970LEI Str. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. ap. 19. 4. 6. ap. 81. 1. nr. 13 Decembrie. sect. Cpt. ap. et. M6. Baia Mare. 325678500LEI Str. 18. 9. Grivitei . L17. Bucuresti 45181430LEI Sos. Liviu Rebreanu. nr. 2. Bucuresti 170562000LEI Ale. ap. A2. E1. 151. sc. et. nr. sect. 8. 1. nr. sc. Bucuresti 45636800LEI Bld. sc. B33. ap. 2. 2. bl. sect. ap. bl. 14. 4. Bucuresti 38978360LEI Str.6. sect. 164. J 207440LEI Str. Lacul Tei. nr. 5. 7. sc. 1. 20. 3. Bucuresti 36198280LEI Str.ap. ap. et. ap. 165. Rm. 18. bl. bl. Bucuresti 105690680LEI Bld. A. nr. 37. et. sc. bl. 7. 2. nr. sc. sc. Bucuresti 227768170LEI Str. 21. 319. sc.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. ap. nr. Bucuresti 1866960LEI Str. ap. 3. 107.4. sect. nr. 21. bl. bl. sect. Stocholm. Floarea Rosie. A. 4. 4. ap. 151. vl. bl. 3. 41. Bucuresti 9334800LEI Bld. 5.nr. et. apt. sc. Bucuresti 6949240LEI Bld. 1. 1. Jud. 1. ap. PM22. 2. Ion Mihalache. 200.3. 1. 8. sect. sect. N. nr. Sfiintii Voievozi. 4. K. 4. Bucuresti 45636800LEI Str. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. Drobeta Turnu Severin. Bucu 301856820LEI Str.sect. 1. Jud. 47. nr. 51. Donizetti. sc. nr. ap. A11. ap. bl. bl. 164. D. sc. 6. 10. D. 37. bl. nr. 3. Grivitei . B. A. Bucuresti 42940080LEI 221 . Bucuresti 32671800LEI Cal. 23. Bucuresti 19914240LEI Bld. H9. sect. 6. Necsesti) jud. sect. 1. 28. 4. 319. nr. sc. Corneliu Savoiu. et. ap. Ion Mihalache. Mihail Eminiscu. 1. 3. nr. B. nr. sc. 8. A2. 3. 325678500LEI Str. 27. 1. 3. 2. Bucuresti 2938906200LEI Str. Oltenitei nr. sc. 21. Bucuresti 25020380LEI Sos. sect. 1. 2. sc. sect. Grigorescu. 3. sc. et. 5. 3. sc. Lacul Tei. 2. 14. Teleorman 25264800LEI Str. bl. bl. nr. bl. Constanta.5. 6. bl. Bucuresti 107142760LEI Str. sect. nr. A. K. Ion Mihalache. sect. nr. 35. 3. bl. Bucuresti 25912180LEI Bld. et. ap. 175. 2. et. nr.183.

5. 164. 1. 1. Horia. nr.52. sect. bl. Panselelor. sc. 6. B. 4. sect. nr. Com. C. Lungu V Eufrosina 4. 4. 9. nr. 164. 6. nr. 38. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. 63. 15. bl. 3. ap. B5bis. et. Bucuresti Str. ap. Logofatu G Ion sect.4. 63. 12. Nic. 15. 2. ap. Eroilor. apt. ap. Bucuresti Str. nr. George Caldoreanu. A. ap. Lungu I Maria Bucuresti Str. et. 4. nr. 15. Lisenche Anghelina sect. Nedelcu Ion. sc. et. E4. A. Bucuresti Aleea Arinis. B. Bucuresti Str. nr. Sg. 5. sc. sc. 45. Plut. bl. sect. 72. et. ap. Izvorul Crisului. nr. et. sc. 1. 45. et. et. et. Levinta A Arcadie 6. ap. B41. Bucuresti Str. sect. 6 Bucuresti Str. nr. Dreptatii. 65. bl. Bucuresti Str. Bucurest Str. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. Timisoara.et. 12. Bucuresti Aleea Postavarul. Levinta Dan 6. bl. 3. bl. H11. 4. 3. ap. nr. ap. ap. 309. 1. 8. Holut Emil. nr. Fetesti. M22. sc. Bucuresti Str. 4. Abnegatiei nr. ap. nr. Sg. 48. Y9B. Logofatu Natural Valeria 3. 3. 72. ap. et. bl. ap. 25. 7. sect. 5 Bucuresti Str. 19. sc. Malai C Tatiana 2. 1. Calarasi. sc. 12. sc. Grigorescu. Pantelimon. 86. et. bl. nr. 4. bl. Lungu F Constantin Bucuresti Str. 51. et. sect. bl. sc. OD8. 1. 3. 15. Plt. B41. sect. Gheorghe Tache. Camil Ressu. Luceanu Ioan Daniel 38. ap. Lincan O Ana sect. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. ap. 8. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. ap. 8. Lupescu O Maria Elena sect. 4. 9. 11.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. nr. bl. 11. 3. 17. 13. 17. bl 20bis. 3. B. bl. sect. 1. ap. 7. sect. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. A15. nr. bl. sc. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. C. sc. 8. Panselelor. B9. 1.20. et. sect. sc.sc1. bl. ap. bl. 22. Racari. nr. et. bl. nr. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . 1.4. 1. Dristor. 15. U2. et. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. Calarasi. sect. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. bl. 1. bl. 4. H11. 1. nr. 2. sc. 80. 4. sect. sect. sc. B. Mamaliga M Xenia sect. et. 12. nr. 5. U2. 9. 3. 1. bl. sc. sc. Gheorghe Tache. 98. 19. sect. Bucuresti Bld. ap. nr. 4. nr. Luncasu D Constantin Ialomita Str. Glinka. 3. sc. 48. C. 50. sc. Fetesti. nr. 45. 1. et. Neamt Bld. Milea Mioara Luiza nr. bl. sect. 4. Jud. ap 18. 2. Bucurest Luncan M Elena Str. sc. et. 15. et. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. sc. Jud. 6. bl. ap. Timisoara. sc. Jud. Calinului. 4. Bucuresti Sos. 2. Bucuresti Str. 5. 2. sect. Ion Nedelcu. sect. nr. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. Lisenche V Florentina sect. bl. Ap. Racari. sect. 122. 3. 7. OD1. OD8. ap. 13. 3.

ap. sect. 4. Ghimpati. ap. 1. Bucuresti Cal. 4. 2. 7. 1. 10. Bucuresti Str. 1D. Baicoi. nr. sect. 3. bl.27. 5 Bucuresti Cal. nr. bl. Closca. 1. 2. Zelinului. 1D. sect. 10. 2. sc. 3. Bucuresti Str. 7. 4 Bucuresti Str. nr. 1. nr. 6. 5. Bratianu. nr. P48. sect. sect. sect. G2. Bucuresti Str. 1-5. Dealul Tugulea. nr. 3. 2. Bl. 2. Amidonului. 6. Bucuresti Str. nr. 205. nr. et. bl. bl. nr. 85. et. Louis Blank. Bucuresti Str. Victoriei. ap. sect. Anton Bacalbasa. Bucuresti Cal. 1. 3. Bucuresti Str. 1. Elena. Com.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. et. bl. Ianca. sc. nr. ap. 1. sc. 25. nr. 1. ap. A. 5. Bucuresti Str. Ilfov Str. Jud. 39. Bucuresti Cal. Vacarasti. 30. et. 2. 36. 3. 5. nr. 1. sect. Bucuresti Str. nr. Vacarasti. sect. sect. Vacarasti. ap. bl. 1D. sect. Bucuresti Str. 1. Bucuresti Str. 24. Victoriei. et. 4. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. 304. sc. sc. et. B. 70. bl. 3. 6. sect. sc. 4. 3. 3A. 2. ap. sc. ap. ap. et. nr. bl. 1. ap. 1. sect. 24. sc. 7-9. 2. C. sc. sect. ap. 6. Bucuresti Cal. V18. 75. nr. sc. Oltenitei nr. bl. A6. nr. sect. sect. sc. 39. nr. 4. 1. ap. ap. sect. Arad. A. Bucuresti Calea Victoriei. 5.17. Bucuresti Sos. Motoc. sc. nr. 9. 10. nr. Bucuresti Cal. Deva Al. et. 1-5. 4. nr. et. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 304. 22. 6. 3. 2. Jud. 25.226. et. nr. sect. 110. apt. 6. nr. sect. sect. Teologica. sect. 5. 77. sect. A1-2. et. sect. 304. ap. bl. Jud. Grivitei. sect. B. 3. 6. ap. 10. OD7B. Prahova Bld. Intr. et. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . 39. ap. Drumul Laptarilor Antifascisti. Bucuresti Str. 61. Toamnei. 3Turn. 1D. ap. 6. 72. 304. Amidonului. bl. Cumpanei.Panselutei. 3. Bucuresti Cal. Stavilarului. Vacarasti. 39-39. Voluntari. bl. sc. nr. 13. 13. sc. Pietei. 49. ap. bl. ap. 3. nr. sc. 156. 1. 1. sc. sc. Bucuresti Str. nr. et. sect. ap. 1. 85. 4. 44. Ion C. Drumul Laptarilor Antifascisti. sect. Bucuresti Calea Victoriei. 35. 3. 13. 2. sect. 2. Arad Str. B3. 77. ap. nr. bl. 12. nr. 4. et. nr.

Consecventei. 51. nr. 2. 55. com Popesti-Leordeni jud. 31. sect. 13. 1. bl. bl. ap. sect. 6. Bucuresti 77790000LEI Str. bl. sect. 1. et. A41. sect. 136. 92.52. Delfinului. sect. nr. 17-19. Bucuresti 226109600LEI Str. 62.22. 2. A. 29. D16. Bucuresti 96459600LEI Str. nr. sect. et. A42. ap.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. Baicului.3. Bucuresti 6015760LEI Str. nr. 1. 35. bl. 2. 350. sect. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. bl. sc. Drumul Taberei nr. 3. sect. nr. sect. nr.11. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . 1. Consecventei. 29.Oradea nr. E3. bl. bl. ap. sect. 12.R4. sect. Ap. bl. 2. 5. 32. 1. 8. 2. ap. bl. nr. 7. D17. 29. sect. 47. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. nr. 4. nr. Londra. sc. ap. Hrisovului. 1. sc. com Popesti-Leordeni jud. 2. et. nr. nr. bl. B. 3. sect. 3. nr. 2. sect. et. ap. Bucuresti 37754080LEI Str. Bucuresti 1272236980LEI Sos. et. Bucuresti 19188200LEI Str. apt. sc. sc. 42. 43. 32. 2. sect. Bucuresti 45919680LEI Str. 18. 40. 5. nr. nr. Giurgiului. sc. bl. 6. nr. Bucuresti 23789600LEI Str. 2. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. 93. nr. sc. 5. sect. Bucuresti 5186000LEI Str. 2. bl. Ilfov 56380800LEI Str. ap. Bucuresti 38167410LEI Str. Vaselor nr. D2. sect. 126. Floarea Rosie. ap. 3. 122. nr. ap. 401A. 5. bl. Valea Calugareasca nr. sc. sc. ap. sc. 1. et. Bucuresti 424214800LEI Str. Bucuresti 39413600LEI Sos. sect. sect. Pogoanelor nr. 5.36. 6. nr. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. M81. 5. et. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. Bucuresti 42525200LEI Str. C. Maria Tanase. 2. bl. Straduintei. sect. 6. 3. 15. sc.A. 5.57. 2. et. 3. sc. 7. ap. ap. bl. ap. Straduintei. ap. et. Bucuresti 200698200LEI Str. Pogoanelor nr. Bucuresti 27323790LEI Sos. 2. 6. 34. 11. sc. 2. ap. ap. C. et. bl. 29. sect. Pipera. C. 1.Aleea Fetesti nr. 25. 4. sc. Maria Rosseti. D16. ap. 16. nr. ap. Bucuresti 1017357600LEI Str. 2. 2. 55. bl. Mehadia nr. Pictor Andreescu. 4. parter. 14. sc. sect. ap. apt. 11. nr. 16. D3. sect. 5. 4. 3. D2. sect. 16. 6. 2. bl. et.6. Bucuresti 53934400LEI Str. C. A. Pantelimon. 5. sect. C. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. 3. Bucuresti 99668290LEI Str. 1. sc. C3. nr. 5. sc. bl. 13. Dumbrava Noua. nr. 29. bl. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. sc. 38 206780000LEI Str. sect. 4. 93. Sc D. sect. Ilfov 52646880LEI Str. nr. 1. sect. Colentina. ap. 1. 1.F1. et.1. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. bl. 1. sc. sc.

M35. B2. 5. Alexandru Locusteanu. ap. bl. 296. Bucuresti 18669600LEI Bld. Fizicienilor. nr. 4. sc. G. 3. et. 4. O11. 9. Rotunda. sc. B. 5. 4. 6. nr. 6. 31. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. sc. ap. nr. Ion Cimpineanu. 26. et. nr. ap. sect. D18. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. A. nr. et. sc. 45. nr. bl.Sos. Bucuresti 38376400LEI Str. et. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. E. nr.28.G9. 4. sect. 2. E. 1. nr. sc. 60. 101. nr. 7. Mercan C Mihai ap. Slt. bl. Mihai T Nistor sect. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. D4B. Racari. et. et. 241. 1. 4. 5. 89. apt. 303. sect. sect. 2. 44. nr. Banu Manta. 9. Mihai Bravu. 212. et. Petre Cretu. General Gheorghe Magheru. Pascani. bl. 31. ap. Mihaila N Tinca 3. et. nr. et. sect. 28. nr. et. 4. sect. G9. et. 72. 3. 1. 49. 22. ap. A. 93. et. bl. 2. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. 2. 7. 77B. Mihai C Stefana sect. ap. Bucuresti 191882000LEI Str. nr. ap. 3. sc. 19. sc. Mihu N Stefana 3. sect. ap. 12. 6. sect. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. Mihai D Georgeta 3. Padurea Craiului. ap. nr. Bucuresti 225072400LEI Str. 1. Izvorul Rece. P2. et. 5. 49D. 4. ap. 9. Mincii. et. 45. ap. bl. sect. 3. 10. ap. sc. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. nr. 32. 4. bl. sc. 2. nr. sect. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. 12. sc. sc. 3. 18. sect. 4. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. sect. sect. bl. Av. bl. bl. sc. ap. bl. 7. 4. sect. 288. bl. bl. ap. Bucurest 29680190LEI Str. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. sc. ap. 3. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. sc. 3. Stanescu Gheorghe nr. 31. 1. sect. Mihu M Mihai 3. sect.186. sect. 101. et. sect. sect. 7. 47. M35. 1. nr. 7. et. 3. bl. Dr. Sfintilor. 1. sc. Bucuresti 43043800LEI Str. A. nr. 1. nr. bl. 8. 8. 288. sect. ap. 1. 1. D6. 46. ap. Mieila P Petre Daniel sect. H20A. 112. 64. Z7. 9. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. 3. bl. 3. Ion Cimpineanu. Bucuresti 80047240LEI Str. nr. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. Bucuresti 125916080LEI Str. ap. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. ap. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. bl. A. Bucuresti 204195250LEI Str. 9. et. Mihutescu C Maria 30. sc. 22. 6. sc. 186-192. sect. nr. sc. 33. nr. 9.A. bl. ap. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. bl. nr. et. 8. et. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. 6. Bucuresti 1877562400LEI Bld. ap. ap. 1. bl. nr. M107. 8. Mihai C Radu sect. Ileana Cosanzeana. 2. Brezoianu. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . bl. sect. nr. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. 1. Birca nr. 1. 3. sect. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. 5. 123. nr. sc. bl. sc. 84. sect. 4. 7. et. 4. 2. bl. 3. 1. Mihailescu N Gabriel 2. ap. 2. sect. nr. 7. Micsan D Constantin 107. 4. Valea Rosie. Olimpului. H10. Ruschita. ap. 6. B. 1. sc. 2. 47. Ghirlandei. sc. 11-13. ap. et. sc. 1. sc.

255. 9. 3. 3. bl. ap. 71. sect. sc. Popa Rusu. sect. 47. 2. 350. ap. 1.7. 1. 6. 2. Drumul Taberei. Colentina. Colentina. Bucu Cal. sect. 6. ap. Bucuresti Str. 1. 121. 64. 2. 4. C5. sc. nr. Murgeni. Jud. sc. Alexandria. bl. 121. 1. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. nr. 20. B. 65-69. sc. sect. 1. A. Bucuresti Sos. et. Bucuresti Str. et. Baicoi. ap. 34. sect. bl. 1. sect. 5. bl. 1. 6. Spinis. 70. sect. Stirbei Voda. 137. 13. et. sect. Lunca Cernei. 5. bl. 18. 4. 1. nr. 9. nr. bl. Bucuresti Str. Serg. 2. et. ap. Covas Ale. Bucuresti Aleea Riul Sadului. bl. sc. sect. 1. 51. sect. Mihai Bravu nr. 37. 11. D. Podului. 6. apt. 120. Td13. nr. sect. 2. bl. ap. ap. et. B. 3. 37. Bucuresti Sos. bl. Oltenitei. nr. sc. D28. sc. 19. ap. et. nr. 37. Poet Nicolita Teodor nr. Bucuresti Ale. 6. 4. nr. ap. sect. 8. bl. 55. 34. nr. sc. 11. bl.1. 15B. Bucuresti Str. Pantelimon nr.143. apt. Prahova Sos. 1. 5. sect. 4. nr. 9-11. Bucuresti Str. Floresca. et. Sect. nr. Stirbei Voda. Bucuresti Sos. 9. Bucuresti Sos. 71. Bucuresti Str.16. sc. nr. sect. 9. nr. Opanez. B. 5. 4.1. Bucuresti Str. nr. sect. bl. ap. Bucuresti Sos. nr. 49. 69. bl. A. bl. ap. 4. 2. 2 Bucuresti Canada Str. 31. 2. bl. 9. Bucuresti Str.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . 4. Sfantu Gheorghe. sc. 7. Bucuresti Calea 13 Septembrire. Colentina. 1. 2. 5. 1. 1. 65-67. Bucuresti Sos. sect. Ferdinand I nr. sc. ap. 2. 99. bl. 20. Od8. B. 2. sc. et. apt.C. Bucuresti Aleea Riul Sadului. nr. 2 Bucuresti Bld. ap. Pantelimon. nr. R7. 1. ap. 74. 2. nr. Closca. 34. sc. ap. Bucuresti Str. ap. 1. sect. ap. R7. et. 2. 17. sc. nr. et. bl. nr. 17. 9-15. 1. sc. sect. Jud. sect. sect. 45. L28. 2 Bucuresti Str. ap 34. 4. nr. ap. Nutu Ion. sect. ap. sect. 24. sc. sc. A36. sc. bl. Maior Ion Coravu. sc. sect. sect. sc. Bucuresti Str. M2. 2. nr. 105. et. Bucuresti Str. nr. Barbu Vacarescu. B. 40. 4. nr. A. 1. sc. ap. et. bl. 6. et.Banu Manta nr. 110. 8. sect. ap. 1. bl.

2 Bucuresti Str. sect. 32. bl. bl. bl.30. sc. 13. sc. Bucuresti Str. 37. 38. Bucuresti Ale. 2. sc. 1. 6. Bucuresti Str. 41. 5. 10. 3/6. 1. A. ap. sc. 29. Stefan Mihailescu. sect. nr. Baicului. 2. 2. Bucuresti Str. 2. B. sect. A. bl. Bucuresti Str. 15. 7. Detectorului nr. nr. C2. Crinului. 2. 5-15. 8. ap. Bucuresti Str. sect. Pantelimon. 2. PM29. 101. 5. sect. et. ap. nr. 4. 18. et. 26. Voila. 57. ap. 3. 1. 7. bl. 24. sc. Rm. ap. bl. et. ap. nr. sc. B. 52. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. 34. Doamna Ghica. Bucuresti Str. nr. 7. C10. sect. sc. Bucuresti Str. bl. sect. 41. 5 Bucuresti Intr. 7. nr. 5. et. 1. 1. nr. Bucuresti Ale. sc. 1. sect. 2. Bucuresti Ale. nr. 3. 13B. sc. 27. 35. 19. C. ap. 27. Bucuresti Aleea Fuiorului. 1. bl. 7. B21. Grigore Moisil. 2. P5. 4. sc. 7. sect. Bucuresti Str. 1. sect. ap. sect. sect. sc. nr. bl. 27. 42. H17. 27. et. 3. ap. sc. et. sc. A. 1. ap. 3. sc. et. 2. nr. sc. sect. sc. 2. 3. sect. 2. sc. 5. 5. 52. 4. 4. sect. 5. et. nr. bl. Ilioara. nr. sect. Turnu Magurele. Resita. 5. nr. bl. ap. bl. Dr. sc. Bucuresti Calea Mosilor. Bucuresti Str. 4. Bucuresti Str. bl. Aerogarii. bl. nr. ap. sect. 1.5. et. Sarat. Bucuresti Bld. nr. 8. Unirii. bl. 3. Bucuresti Aleea Costinesti. sect. nr. 141. Bucuresti Str. 1. 1. et. sect. ap. 22. 15. A. et. 4. sc. 3. bl. et. sect. et. 6. 3. Bucuresti Str. 3. 11. sect. Bucuresti Aleea Slatioara. nr. 401A. nr. 2. et. sc. 16. 10. sect. R12. ap. Dumbrava Noua nr. 1. sect. C2. bl. et. sect. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . 5. S16. 4. ap. 9. bl. ap. 1. 1. Bucuresti Str. nr. sc. 3 Bucuresti Str. 81. Livezilor. 6. sect. 2. 7B. 3. et. nr. 28. 146. A. 9. sect. 207. bl. Livezilor. bl. Felix. Dumbrava Rosie. ap.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. 10. bl. sc. Dr. et. ap. bl. ap. sc. bl. Unirii. 2. 15. bl. 1. et. 5. 6. ap. sect. 2. Bucuresti Sos. Bucuresti Bld. A. 3. A3. bl. nr. sc. apt. nr. ap. 59.Nehoiasi nr. ap. 7. 27. sect. nr. 49. A. 4. Bibescu Voda. nr. 2. bl. nr. 1. 4. et. 8. apt. 5. 3. 3. sc. sect. Bucuresti Str. 53. 2. sect. Felix. nr. Pomirla. B. 7. Bucuresti Calea Giulesti. A. ap. ap. ap. 55. 4.

Bucuresti Aleea Riul Tirgului. 7. Lotrioara. Bucuresti Sos. et. 21.36. B. Piata Sfintii Voievozi.13. sc. ap. 2. ap. Bucuresti Str. nr.D4. 6. 5. 3. 209. et. Cap. sect. ap. ap. Bucuresti Str. 5. sc. et. 6.12. Bucuresti Str. Izvorul Crisului nr. et. 2.C.A. 1. sc. B. et. 3. 7B. 2.B. A. 4. bl. 59. 9. 1. Bucuresti Str. 1.49. 2. 182. 9. bl.nr. sc. ap. 6. 21. 20. ap. sc. nr.nr. 6. sect. bl. bl. bl. 3. nr. 1. Sc. sect. sect. 4.4. ap 24. R12. 102B.Baba Novac nr. Bucuresti Sos. ap. ap. nr. et. ap. sc. 1. nr. bl. Bucures Bld.A. nr. 3. Bucuresti Str. Giurgiului . sect. nr. A. 39. sect. 8.C. 1A. 28. 4.11.29. Aleea Dealul Macinului nr. 101A.26. sect. ap. Mitropolit Varlan. et. 29. sect.12. Bucuresti Sos. 4. 2. nr. 139. Bucuresti Sos. sc. bl. sc. Bucuresti Str. 23. C. 1. Bucuresti Str. sect. 6. bl. Bucuresti Bld. V33. Bucuresti Str. 11. ap. sect. ap. sect. bl. C29. ap. sect. et 6. bl.11A. Bucuresti Sos.B. sc. et. nr. sect. 33. Bucuresti Str. 1. bl. Bucuresti Str. 100. 2. 3. 24. 9. bl. 6. ap. A. Iancului.2. bl. Turnu Magurele. bl. sect. Lotrioara. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . sc. ap. ap. sect. Zemes. 4. 6. sc. 29. 15. 9. sect. sect. 1. Pescarusului. bl. sect. sect. 1. et.4. 26. ap. M29B. ap. C. 3. bl. nr. Timisoara. 26. 209. 11. sect. 6.4. nr. sc.6. sc. Breaza Str. et. nr. bl.1. nr. 6. Izvorul Crisului nr. sect. ap. sect. Ion Cimpineanu. bl. sect.6. bl. sect. Campia Libertatii. Iancului. sc. nr. sc. ap. 3. 32. B. nr. ap. ap. 11. Timisoara. sc. 53. C-tin Aricescu. ap. 4. Mitropolit Varlan. V33. Bucuresti B-dul Timisoara nr. ap. bl. Giurgiului . Vladescu. 1. A.1. nr. sect. 2. 182. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. nr. sc.D4. et. sect. 4. 10. Bucuresti Str. 1.A 41. D5. A. sc.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. sc. et. 119. Bucuresti Str. 59. 58. et. Bucuresti Str. 1. A. Bucuresti Str.11. nr. sc.Carol Knappe nr. 18. 11.Parcului nr. bl. C. Borsa. D8. nr. 24. et. Bucuresti Str. Sfintii Voievozi. 2. 2. sect. 6. sc. 119. 28.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

312. 1. apt. A. apt. PA1. Castelului nr. sc. 10. 2. A4. apt. 30. 140. bl. Braşov Calea Grivitei nr. Cpt. apt. 37. 5. 9. 2. 7. bl. Londra nr. 7. sect. sc. 6 Bucuresti Str. 24. sc. 2 Bucuresti Str. bl. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . apt. 6 Bucuresti Str. sect. 65. 1. 23. 2 Bucuresti Str. 7. 85. Clucerului nr. 9. 2. A. apt. 1 Bucuresti Bld. apt. 20. 1. sect. et. 176. 17. Husi nr. sect. 3 Bucuresti Bld. 16. apt. 1. sc. 6 Bucuresti Str. B2. Av. Vrancea Str. 21. Turnu Magurele nr. 31. A. sect. 11. apt. 3 Bucuresti Sos. 36. apt. Leontin Salajan nr. sc. 51. bl. 4. bl. Cernisoara nr. 140. 2C. et. 37. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 2. bl. sect. apt. 50. E. sect. 9. Niculae Drossu nr. 9. sc. sect. sect. 3 Bucuresti Str. Burdujeni nr. apt. bl. 36. 2. 6 Bucuresti Bld. sat Poienarii-Apostoli jud. sect.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. sect. Barnutiu nr. 2. et. 5. sc. PA1. 6 Bucuresti Str. et. 50. et. bl. 7. Lavandei nr. A. Gorgota. et. et. Batistei nr. 61. apt. sc. 2. Ramnicu Sarat nr. C. 9. 37. 4 Bucuresti Str. apt. bl. sc. 2. 152A. 152. sc. Fizicienilor nr. C. 3. 4 Bucuresti Com. et. 13. bl. 1 Bucuresti Str. sect. 2. apt. 1 Bucuresti Bld. Lavandei nr. sect. apt. 2. sc. 97. B14. sc. 1A. apt. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 1 Bucuresti Str. 61. Basarabia nr. K. 7. apt. Focsani jud. 4 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Str. sect. 11B. Lacul Tei nr. sc. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. bl. sect. sc. 10. Braşov jud. et. A19. 5. 4. bl. sc. apt. 29-39. 6. apt. sect. sc. bl. 126-128. sect. bl. apt. A. D. A. Y9D. O12. sc. apt. Unirii nr. bl. Husi nr. Cetatea Histria nr. et. ap. 3. et. 6 Bucuresti Str. 6 Bucuresti Str. bl. C. sect. 1. et. B. bl. sect. 1. P11. sc. 3. A. sect. Prahova Bld. sect. 7. 31. C2. apt. 2. apt. bl. sc. Gologanului nr. 1. Iuliu Maniu nr. 5. Cernisoara nr. sect. 3 Bucuresti Str. 29. sc. sc. 7. Ghimpati nr. 17-18. 1. sect. sect. O12. Londra nr. bl. sect. sc. bl. 30. apt. 6 Bucuresti Str. A. 2. 42. sect. 73. 29-39. sect. et. 78. bl. 4A. sc. et. A. et. 4 Bucuresti Str.

bl. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 2. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. Cetatea Histria nr. 141. bl. A. Braiescu nr. 40. bl. 6. apt. 7. 34. sect. apt. Z7. 13. 94. 1. 40. Iosif Ion nr. sect. sc. sc. sect. 2. sc. sect. bl. 2. 136. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. apt. 2. et. apt. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. 21. 4. sect. sect. 1 1716566000LEI 240 . 3. 152. sect. Campia Libertatii nr. 44. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. apt. apt. Rimnicu Vilcea nr. com Nuci nr. et. bl. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. 114. 5. sect. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. 7. apt. sc. B1. X4. et. 23B. 38. 57-69. sc. 10. 57. sect. 5. 172. Theodor Pallady nr. apt. E1. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. bl. Bogati. A. 1. sect. sc. bl. apt. 3. bl. sc. sect. 6. Nicolae Grigorescu nr. 1G. bl. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. bl. U1. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. 40. 12. bl. apt. 337A. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. 195. S. 2. apt. C. sect. sc. et. Tehodor Pallady nr. Trotusului nr. et. A. 1. sect. A.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 115. 1. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr.S2. Turnu Magurele nr. sc. 7A. sect. 10. et. sc. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. 115. 9. ap. apt. sc. bl. B. 352 jud. 10. Polona nr. sect. Constantin Brancusi nr. D16. 2. A. sect. Campia Libertatii nr. 2. apt. sect. bl. 3. et. 2. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. 1. 2. apt. et. 45. 2. 271. sect. 3. sect. B1. et. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. A. bl. 27. sc. 148. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. 2. apt. 8. sc. sc. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. 63 bis. 9. 3. Basarabiei nr. sc. 337A. 8. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. sect. sc. apt. Sold. B. et. A. apt. sect. sect. bl. B14. 219. 3 Bucur 80901600LEI Str. sc. Sibiu nr. bl. Dreptatii nr. apt. et. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. et. sat Suseni jud. Pitar Mos nr. 9 Mai nr. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. A. sect. Uverturii nr. apt. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. sc. 3. sect. apt. Arges 705607160LEI Str. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. apt. 507. Slobozia 159629800LEI Str. sc. et. sc. 172. apt. 4. 2. bl. 02. 4. 11. 9. bl. 11. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. 32. 4. 3. 49. Urziceni jud. sect. 3. sect. Ilfov 109943200LEI Bdl. 1. sc. 65. 14. 20. M31. Hanul Ancutei nr. sc. 104. sect. et. 2. apt. sc.1 Bucuresti 24892800LEI Str. sect. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. apt. 15. apt. bl. 1bis. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 18. M27. Baba Novac nr. bl.

3 Bucuresti 458961000LEI Bld. Poenari nr. sc. Slavici nr. sect. Carol I nr. 16. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. Talpeanu S Eugen sect. sect. et. 14. Mircea Str. sc. Teodorescu D Paul sect. 14. 3. bl. 141. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. 2. apt. bl. 40A. 4. sc. 307. 88. apt. 57. 135. sc. 2. 1. Slt. 14. Cuza nr. 7. 3. 1. 2. 9. Popa nr. sc. et. 1. apt. 1. bl. 62. 3. bl. 7B. apt.Bucuresti Str. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. Lucaci nr. 76. sc. B. Constanta jud. 1. 69. 3. bl. et. apt. N. 4. A2. 4 Terteleac M. sc. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 41. sect. I. 76. Margelelor nr. 3. apt. et. apt. 12. 5. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . et. sc. 23. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. Nitu Vasile nr. 55. 55. bl. apt. sc. 42. 1. 15 Arad jud. apt. 6 Teodorescu M. 20C. 1. sect. bl. B. 1. 1. et. 6. apt. 3. B. sect. I. Al. Al. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. bl. Tomis nr. B. 2. Cuza nr. bl. sect. G. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. 2. 20-28. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. 10. 2. Radu Ceaus nr. sc. 2. sect. Suhareanu Maria sect. 41. 2. bl. bl. 4. apt. sc. bl. 3. 2. H13. et. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. 88. et. 20. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. sc. 141. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. 4. bl. Lucaci nr. apt. et. 3. 95. 15. Caramidarii de Jos nr. apt. apt. 39A. Baiculesti nr. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. B. sect. apt. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. 76. apt. Tarta C Gabriela sect. apt. sect. 140. Timonierului nr. 5. 4. et. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. apt. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. Irimicului nr. bl. sect. 79. bl. sect. V35. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. sect. Pecetei nr. 61. Odobesti nr. bl. sc. bl. 3. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. sect. Ion Urdareanu nr. 4 Tiganus G. 4. 4. sect. et. 55. C. Stupilor nr. Danubiu nr. Muresana nr. 5. 57. 21. Oltenitei nr. sc. et. Oltenitei nr. apt. sect. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. 10. 11. Tomis nr. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. et. apt. 41. sect. 44. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. 2. sc. apt. sect. apt. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. Constanta jud. sc. P28. bl. 61. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. et. 2. 1948. bl. Radu Boiangiu nr. apt. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. sect. sect. sect. B. sect. Arad 40735660LEI Str. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. 4 Terteleac T. apt. 4. 7B. 307. 41S14. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. et. 40A. 1. et. apt. bl. Camil Ressu nr. sc. 13. sc. 36. A. sc. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. sect. B. bl. 47. 17. apt. sect. 6. bl. A.

15. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. 1. D. B. sc. A.91.6. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. sc. 6. sect. bl. 2. et. 22. ap. sc. Danicei jud. OD5. 8. sc. et. bl. 73. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. Giurgiului nr. sect. 17.15. 8. apt. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. bl. 13. bl.OD2. Fainari nr. sect. apt. Av. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. 19. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. Sibiu nr. apt. bl.OD2. Sibiu nr. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. apt. sect. bl. bl. 3. sc. 57-69. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. 69. ap. 111. apt. Prisaca Dornei nr. 3. C-tin Radulescu Motru nr. apt. 19. apt. 3. N16. et. et. 124. 42. 22. sect. apt. 16. apt. 2. 2. 8. et. 1. 2. et. 5. et. sect. et. Pridvorului nr. sc. 2. sect. sc. Caramidarii de Jos nr. sc. bl. Tulnici nr. apt. apt.34. bl. 8. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 133. Ceaicovski nr. 46. sc. 13. sect. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. 164. sect. vila 1. sc. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. 7. sect. 38. sc. 4. et. Panselelor nr. Braşov nr. apt. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. Giurgiului nr. bl. E. 2. sect. D. et. sc. 2. 1. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. 73. apt. bl. sect. sect. sect. Crangasi nr. apt. Basarabia nr. apt. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. Magura Odobesti nr. 4. bl. sect. E6. 141. 4. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. et. 141. sc. 1. sc. 3. Bucuresti 262419660LEI Str. 57-69. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. sc. 94. apt. bl. bl. Valcea 8193880LEI 242 . E. bl. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. 33. 8. sc. 89. Poiana Cernei nr. Mantuleasa nr. 69. 16. 2 Bucuresti 103720000LEI Str.Tiganus Z. 5. 2. sc. 3. sect. D. 4. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. 11. apt. sect. 5. 22-24. 9. 13. apt. B. apt. sect. 64. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. apt. 49. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. 8. sect. 201. apt. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. PM22. 76. Gheorghe Timofei T. 1. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. 67-77. sect. 8. B. bl. bl. 2. 1. 20. 12A. bl. 1. sect.OD2. 10. sect. Sibiu nr. sect. sect. bl. Stefan Protopopescu nr. sc. D. 3. 4. Crangasi nr. 7. apt. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. 10. sect. Av. sc. sect. apt. Giurgiului nr. 164. OD5. et. Uverturii nr. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. 54. 1.3. 32. sc. bl. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. bl. sect. et.3. 38. et. B. Bucuresti 349148030LEI Str. 141. sc. 39. sc. apt. Darniciei nr. 55. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. bl. Olimpului nr.6. Ion Mihalache nr. apt.91. et. bl. Braşov nr. Liviu Rebreanu nr. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. Uverturii nr. 24. Popisteanu nr. apt. 124. 29. sect.34. et. 17.

sc. sc. sect. sc. Colentina nr. apt. Giurgiu jud. 20C. sect. apt. apt. 4. 1. sc. bl. apt. 11. Vislei nr. sc. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. Y14. bl. 8. E. Ion Maior Coravu nr. apt. 61. sc. bl. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. bl. 8. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. 17. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. bl. sect. 5. B. 2. apt. sect. 1. sect. Cimpeni nr. 1. bl. 5. 12. bl. apt. sect. 1. apt. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. 73. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. bl. 83. 6. Dinicu Golescu nr. sect. 6. sect. 3. 23. 3. sc. 24. sect. 6. 66. 5. 6. CS4. 4 119485440LEI 243 . 4 Bucuresti 20847720LEI Str. apt. 6. Virtutii nr. et. Drumul Taberei nr. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. Postavarul nr. sc. 49. et. Popisteanu nr. Bucuresti bl. apt. 5. 34. 3. apt. 6. Urziceni jud. sc. apt. sect. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. et. 102. et. sect. 169. 49. bl. 43. apt. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. 90. A. 132. Vintila Mihailescu nr. Galati jud. 2. 37. 1. Traian Vuia nr. 43/4D. 2. Masina de paine nr. D14. 2. 14. Gheorghe Tattarescu nr. 8. 3. bl. 12. apt. A. H15. Ialomita 255166520LEI Str. P2. sect. bl. 3. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. bl. apt. 11. Av. R12. apt. 3. sect. 8. et. 61. 61. Danubiu nr. 27. et. sect. sect. et. Postavarul nr. et. B. sect. sc. 2. 9. OD1. Av. 1. bl. 4. 4. 1. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. Latea Gheorghe nr. 2. sect. B. 5. A. 37. 17. Baladei nr. Dobrocesti nr. Giurgiu 158393480LEI Sos. 36. 4. et. 78. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. Caranda nr. sc. 1. 9. sect. et. 62. bl. apt. sc. 19. et. 93. Marin Serghiescu nr. sc. sc. bl. 40. sect. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. C3. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. 36. 9. 3. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. sc. P2. Galati 23812720LEI Str. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. 3. E4. sc. et. 58. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. sc. sect. bl. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. 3. bl. 8. apt. sect. sc. C47. 56. Mohorului nr. 1. et. et. 75. 61. sect. 1. sc. 2. 120. Trotusului nr. sc. bl. apt. bl. B. 7. apt. Partiturii nr. et. 27. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. apt. bl. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. apt. bl. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. 3. sc. bl. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. Almasul Mare nr. 88. 13. 1. sc. sc. sect. Zefirului nr. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. Ceahlaul nr. PM 63. sect. et. apt. apt. apt. 4. apt. 1. bl. bl. Izv. 3. sc. bl. 6. apt. 87. 1. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. sect. Constructorilor nr. sect. Baladei nr.

202. 1. sect. 26. AC. S6. 4 Bucur Str. bl. 26.Z 20. 3 Bucur Str. 8A. ap. Nicolae Licaret nr. Grecescu nr.18. sect. sect. sector 1 Bucuresti Com. 2. bl. apt. apt. 2. Ceairului nr. sc. 45. 13.sect. sc. 2. Plt. apt. sc. 2 Aleea Sandulesti nr. 22.F. sc. 140. Lunguletu jud. Mihail Sebastian nr. 3 Bucuresti Str. sect. Ghita Serban nr. sect. 6. sect. sc. N3. Dimbovita Str. PM43. sect. 9. sc. D21. 12C. sect. Bucuresti Str. et. 13. 12. 18. C. sc. 6 Bucuresti Str. Dimbovita Com. D21. apt. 1. 9. sect. 1. sect. sc. et. 5. sect. et. 3 Bucuresti Bld. bl.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. bl. et. B. apt. apt. bl. B. 5 Bucuresti Str. sect. Abrud nr. 2. 56. Arges Str. 13. N3. 2 Bucuresti Bld. bl. 26. 41. 8 Bucuresti Sos. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. et.1 Mai nr. sc. 102. 28. bl. bl. Lunguletu jud. 2. 1. 2 Bucuresti Bld. Dr. Emil Racovita nr. sc. 4 Bucur Str. Abrud nr. apt. 140. 1. Camil Ressu nr. bl. 33. A. 31. 3 Bucuresti Str. 5. A. A. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . sc. apt. 7. 5. 6. sc. sc. 5 Bucuresti Str. bl. 2. sect. Braşoveni nr. bl. sect. 158. 31. sect. E17. 6.R. bl. apt. sc. apt. bl. 5. 4. et. 3 Bucuresti Bld. Emil Racovita nr. sc. Mihai Bravu nr. sect. et. 10.12. Smeeni jud. M2. apt. 3 Bucuresti Str. Lunguletu jud. apt. Cpt. S6. Dimbovita Com. A. bl. sect. et. sc. sc. 22. 7. 109 Giurgiu jud. 41. Mihail Sebastian nr. et. 3 Bucuresti Com. 33. Pitesti jud. 6. 5 Bucuresti Bld. apt. apt. B. B.6. 64. apt. et. sect. 7. bl. S17. bl. sc. bl. 134. sect. Buzau Str.1. 1. 3 Bucuresti Str. 5. 8. A. et. Toamnei nr. apt. 31. et. et. 25. 134. M2. 6. 5. 2 Bucuresti Sos. Icoanei nr. bl. et. sect. sect. 3. 9. A. apt. 74. Ceairului nr. 6 Bucuresti Str. B. 74. et. 2 Str. apt. 31. apt. bl. 12C. I C Bratianu nr. A. sc. bl. apt. 1. Mihai Bravu nr. bl. R18. 26. Ceairului nr. Nedelcu Ion nr. 6. 74. 67. Aleea Compozitorilor nr. Camil Ressu nr. sc. nr. apt. 6. M2. bl. 202. sc. R18. bl.

G10A. Basarabia nr. G30. bl. apt. apt. sect. 35. bl. sc. 31. sect. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 79. AD 41. et. sect. 2. et. Lipova nr. D. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. P53. Novaci nr. sect. apt. apt. sc. 4. sect. et. 13. 2. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. bl. Valea Buzaului nr. G11. apt. 79. apt. sc. 184A. B. sect. 43. Motoc nr. sect. 103B. 9. apt. H31. Basarabia nr. sc. 304. bl. et. Lugoj nr. 10. et. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. 14. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. 1. 5. Voicu C Petra sect. 7. Cenad nr. et. A. apt. 61. sect. et. bl. 9. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. 10. bl. sc. 66. 5. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. A. Turda nr. 59. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. 38. 40. 4. bl. sect. apt. apt. Valea Buzaului nr. G11. 36A. 1. 3. 171. 1 Bucuresti Str. 61. bl. Basarabia nr. G10A. 4. Republicii nr. A. bl. Iancului nr. bl. 10. A. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. sect. 5. et. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. sc. bl. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. sc. apt. sect. sc. 10. 61. et.16. apt. A. Iancului nr. sc. 15D. bl. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. sect. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. bl. sc. sect. 1. sect. Pantelimon nr. 103B. sc. 2. sc. 4. 43. apt. Mizil nr. R15. Biborteni nr. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. bl. II33. apt. 40. sect. et. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. Turda nr. 8. sc. sc. Birlad jud. sc. sect. bl. 2. bl. D. sc. Lugojana nr. 7. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. P65. 244. apt. 14. 2A. 291. 37. Radu Voda nr. sect. A39C. 44. Alexandru Obregia nr. 10. bl. MY8. apt. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. Complexului nr. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. sect. sect. 38. bl. sect. sc. 10. 2. apt. 1 Bucuresti Str. 2. et. bl. et. 37. Giurgiului nr. sc. Apusului nr. sect. apt. B. sc. 58-70 apt. 4. 1. 46. 2. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. B8. Mizil nr. 7. sect. sect. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. 9. 50. Alexandru Obregia nr. sect. bl. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. Complexului nr. G30. et.Visan G Ioana Str. apt. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. 19. sect. 4. 38. Lipova nr. 3. apt. 2. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. bl. apt. 4. 2. apt. sect. 1. A. 184A. sc. 35. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. 10. 24. 16. 2. M5. bl.

Dogarilor.sc. 10.206. 328.792.10. apt.nr.G-ral Grigore Balan.C.800LEI Com. 1. MARIA APOSTOLESCU T.30 / Bistrita 65. ANA PALAGIA BACIU I.700LEI Str.nr.Independentei. LUCRETIA ANDREICA L.650LEI Intr.sc. 4.740.Axente Sever.6. GHEORGHE ACATRINI GH.188.B. sect.nr.sc.ap.991. I Cuza nr. IOAN BERARI G.396.ap.G-ral Eremia Grigorescu.ap.5.Colibitei. et.6/A / Bistrita 97. ap. sc. apt.121.ap.696. 48.47 / Bistrita 39.880LEI Str.000LEI Str.800LEI Com.16 / Bistrita 311.480LEI Al.sc.F.850LEI Bld.ap.ap.6. ap.24 / Bistrita 16.F. ap.Bistrita-N. ADRIAN BACHIS L. B.B. 1. 22.920LEI Str.C.nr.600LEI Bld.nr.sc. PARASCHIVA BENDE A.800LEI Str. 1.13 / Bistrita 31. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.11 / Bistrita 53.7. 10.nr.32 / Bistrita 26.sc. VIRGIL ANDREICA I.nr.605.69 / Bistrita 5. I Cuza nr.Livezile / Jud.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.59 / Bistrita 29. et.C.105.Vasile Alecsandri.54 / Bistrita 15.C.7 / Bistrita 18.B. 4 Bucuresti Bld. 45.sc. 58.372.594 / Jud.ap. 32.636. LUCIAN MARCEL BACIU P. 1 Bucuresti Bld.080LEI Al. 4. GRETA MIRELA ARSINTE C. 10.17.185 / Bistrita 19. bl. GAVRIL AVRAMESCU N.Clopoteilor.ap.nr.000LEI Str.B.1.Josenii Birgaului / Jud.14 / Bistrita 55.491.A. 3.nr. sc.nr.nr. EMIL BACIU S.523.Tudor Vladimirescu.704.14 / Bistrita 13.69 / Bistrita 36.sc.sc.sc. Al.A.5.nr.sc.nr.7.59 / Bistrita 23.sc. C.280LEI Str.nr.ap.934.C. 5.10A / Bistrita 436.nr. R10.6.Axente Sever.390LEI Str.ap.160LEI Com. MARIA ADRESA DIF LEI Str.64.ap.800LEI Str.nr. bl. 1.Muncelului.sc.C.172.339. sect.1.000LEI Cartier Viisoara. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M.ap.E. 4 Bucuresti Bld.nr. Pantelimon nr.30 / Bistrita 10.sc. sect. EMILIAN BARABAS G. Alexandru Obregia nr.440LEI Str.ap.A.661. 12.890.Garoafei.sc.Garii. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C.sc.ap. IONELA LILIANA BACIU I.nr. bl.000LEI Str.Imparatul Traian.250LEI Str. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D.Bistrita-N.39.A.nr.084.Sub Cetate.Axente Sever.nr.B.5. IOAN MARCEL AMBRUS I. apt.ap.Poligonului.84.23 / Bistrita 20.sc. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.12 / Bistrita 10.14. 22.nr.Tudor Vladimirescu.Axente Sever.ap.nr.ap.nr.Mihai Eminescu.500LEI Str.Sucevei.nr. 22.716.200LEI Str. 4.ap. sect.16 / Bistrita 103.496.16.3.1.300LEI 246 . 1 Bucuresti Cuza Voda nr.2/A / Bistrita 14.409.F. Al.George Cosbuc.Dogarilor.Bistrita Birgaului.000LEI Intr.730LEI Str. et.400LEI Str.nr.nr.440LEI Str. sc.C.160LEI Str.A.Garoafei. AVRAM BACOTIU A. ION ARSINTE I. AURORA AVRAM T. sect.nr.nr.5 / Bistrita 10. 1 Bucuresti Sos.22. 113. VASILE ALUAS A.568.nr.558. sc.30 / Bistrita 74. B6.645.ap.ap.372.781.Muncelului. SILVESTRU ANTAL G. sect.008. ILEANA AMBRUS I.24 / Bistrita 56.sc.11.ap.050LEI Str. EMILIA ANCA T.47 / Bistrita 92. sc. RODICA ARCALEAN L. MARIA ANCA I.Spatarului. 10. sc. et.Garoafei.600LEI Str.6 / Bistrita 33. PAUL LEON ANDRONESCU T.16. IONEL VALER ARCALEAN V.Bistrita-N. VALERIA BARBOS O.

2.ap.sc.26.1.640LEI 32.sc.nr.D. Com.nr.G-ral Grigore Balan.120LEI 159.4.Cerbului.ap.5.A. Str.372.Matei.200LEI 129.nr.18. MARIANA Bld.sc. VALER IOAN BORTES GH.20 / Bistrita Al.940LEI 10.106.338.3 / Bistrita Str.nr.C.Artarilor.4.733.950LEI 81.nr.241.720LEI 35.Bistrita-N.nr. MARIANA BIHARI A.nr.nr.A.680LEI 38.sc.ap.000LEI 75.A.A.Pop de Basesti.G.A. Al.sat Bidiu.744.6 / Bistrita Com.ap. PAVEL BORSA A.160 / Jud. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.Ion Luca Caragiale.30.703.390LEI 6.744.nr.ap.nr.744. ELENA BROTUC V. NICULAE CACIOR V. VIOLETA BUDELICEANU V.Pandurilor.Petru Maior.ap.000LEI 21.34 / Bistrita Str.ap.B2.Bistrita-N.200LEI 20. CRISTIAN BORTES GH.223.nr.683.Ion Minulescu.53.Bistrita-N.220.Bistrita-N.sc.828.nr.Panait Cerna.ap.18A / Bistrita Str. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.nr.210.061.26 / Nasud / Jud. NISTOR BOTA V.331.ap.818.Bistrita N. MIHAELA TATIANA BOR I.nr.43 / Bistrita Str.000LEI 131.nr. IOAN BODNAR I.280LEI 7.Cerbului.200LEI 14.4 / Bistrita Com.A.050LEI 21.13 / Bistrita Str.A.bl.39.Pietrosu.Lechinta / Jud.Dragos Voda.20.26 / Bistrita Str.Grivitei.ap.Tineretului.111.nr.sc.15 / Bistrita Str.1.Artarilor. 52.Tiblesului.nr.244 / Jud.22 / Bistrita Com.837.BERBECARIU F.ap.Andrei Muresanu.18 / Bistrita Str.880LEI 23.51 / Bistrita Str. DORIN VIRGIL BIDIAN G. MARIA BLAGA I.ap.4.sc.sc.2 / Bistrita Str.nr.38 / Bistrita Str.sc.19.13 / Bistrita Str.484. MARIUS BOROS I.76 / Bistrita Str.nr.Gh.sc.420LEI 21. RAVECA BRATFALEAN V.nr.ap.160LEI 5.B.7 / Bistrita Str.Bistrita-N.978.840LEI 14.Vasile Alecsandri.24 / Bistrita Str.28.Imparatul Traian.Andrei Muresanu.39.23.9 / Bistrita Al.17 / Bistrita Al.194.nr.36 / Bistrita Str.Independentei.789.A.sc.B.nr.sc.2A.750LEI 247 .nr.550LEI 4.679. OTILIA BUZAN N.sc.ap.sc. MARIA LUCRETIA BORZEI V. VASILE BOB E.Sieu-Odorhei.B.13.Mihai Eminescu. LAUREAN RADU BROASCA V.8.5 Str.000LEI 45.017.nr. VALERICA GINA BOTA N.nr.13 / Bistrita Str.790.4 / Bistrita Str.039.Petru Maior.nr.ap.1.000LEI 3.Cetate.ap.nr.sc.ap.Teaca.088. Al.Tiberiu Brediceanu.6 / Bistrita Str.sc. Str.ap. VASILE BILEGAN G.520LEI 20.sc.083.B.sc.6.ap. NASTASIA BOROS I.A. ADRIAN BUNGARDEAN G. Str.ap.nr. IOAN BILICA I.650.ap.081. TODOSIE BIROU I.A.nr.Sintereag.000LEI 4. IOAN CASIAN BOAR I.B.nr.6 / Beclean / Jud.C.A.nr.Bistrita-N.sc.A.605 / Jud.sc. IOAN BONDAR S.ap.sc.850LEI 3.Constantin Roman Vivu.153.nr.475LEI 56.320LEI 25.C.sc.nr.120. GHEORGHE BULAT M.400LEI 87.nr.Trandafirilor.sc.44.bl.bl.12 / Bistrita Str.sc.3 / Bistrita Str.ap.163.3. NICOLAE CHEREBETIU A.6.A. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.17 / Bistrita Str.340LEI 75.A.852.220LEI 49.376.17 / Bistrita Str.366.7 / Jud.000LEI 21.Plopilor.337.Decebal.ap. CORNELIA BRIA I.3.203.A.Vasile Lupu.6.Plopilor.55 / Bistrita Com.ap.1.ap.000LEI 20.ap.ap.560LEI 77.nr. MARIA BUFU I. MARIA BUJOR I.11.30.sc. ALEXANDRU BRATFALEAN V. RODICA BOB V.000LEI 12.nr.16.164.ap.ap.Violetelor.624.29 / Bistrita Al.600LEI 15.77 / Bistrita Bld.nr. MARIA CARDOS D.sc.Dumbravei.sc.120LEI 48.nr.179 / jud.sc.20 / Bistrita Com.960LEI 20.ap.100.Andrei Muresanu.20 / Bistrita Str.000LEI 210.Decebal.Bistrita-N. MARIA ADRIANA BLAGA T.520LEI 406.sc.nr.Imparatul Traian. ANETA CRISTINA CERNAT V.558.Ineu.Gh.ap. A.Pop de Basesti.2.D.nr. EMILIA CALUS P.nr.24 / Bistrita Str.480LEI 31.C.Artarilor. MARIOARA CALAUZ I.B.996.B.ap.11 / Bistrita Str.400LEI 31.158.Tudor Vladimirescu.474.51 / Bistrita Str. Str.A.ap.600LEI 22. JENICA CAIZER GH.161.000LEI 10.Grigore Moisil.A.Marasesti.530LEI 26.nr.7.sc.B.A. LAZARICA BOR I. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V. FLOAREA SAVETA BUZAN A. LIVIA BORZOS A.sc.nr.2B.sat Budacu de Sus.sc.7 / Bistrita Bld.600LEI 66.ap.sc.400LEI 10.

sc.500LEI 76.200LEI 27.A.1.1.560LEI 33.Pescarilor. MARIA CRISTUREAN P.sc.Garoafei.nr.800LEI 4. MARIANA TEODORA CIOANCA I.294.9 / Bistrita Str.462.ap. CORNELIA CHERTES I.sc.ap.Octavian Goga.800LEI 248 .71 / Bistrita Str.Ursului.Tiblesului.3.078.709. MUCUS COCIS E.sc.Matei.sc.440. SAVETA CORUTIU V.G39.B.409.2B.28.356.450LEI 20.11 / Bistrita Str. Str.400LEI 63.Imparatul Traian.nr. VIOREL CHIBULCUTEAN S.12 / Bistrita Tiha Birgaului.nr.ap.Nasaudului.Octavian Goga.7A.313 / Jud.B.14 / Bistrita Str.560LEI 9.nr.nr.560LEI 71.15 / Bistrita Nasaud. DOINA COMAN T.nr. TOADER COMAN S.17 / Bistrita Str.7 / Bistrita Al.4.1.3.nr.nr.C.219.B.ap.269.600LEI 6.Decebal. LASZLO CSIKI F. Str.000LEI 12.Bistrita-N.196. CORNELIA COTUT I.Bistrita-N. FLORIN CHIOREAN V.nr.nr.17.11 / Bistrita Str.A.Visinului.nr.200LEI 135.000LEI 10.Pescarilor.C.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.nr. CONSTANTIN COTOI A.302.ap.16 / Bistrita Str.sat Visuia.bl.600LEI 7.1.nr.7.6B.ap.ap.ap.920LEI 16.ap.A.143.ap.960LEI 5.20 / Bistrita Str.Visinului.nr.000LEI 35.19 / Bistrita Str.B.A.550LEI 102.ap.ap.Bistrita-N.ap.Heniu.nr.ap.789.sc.610LEI 12.sc.sc.10.nr.sc.A. IOAN CORDOS I.ap.6 / Bistrita Al.Lt.000LEI 23. OLTITIA FELICIA CHISA T.840LEI 41.sc. Tiha Birgaului / Jud.nr.2A. Al.050LEI 18.Bistrita-N. GRIGORE CONT I.12 / Bistrita Str.1 / Bistrita Str. ELENA COSTEA I.Dragos Voda.bl. TEODOR COCIS M. LEON GHEORGHE Str.B.nr.8.sc.8.040LEI 8.17 / Bistrita Str.15 / Bistrita Str.sc.nr. IOAN CHISA I.sat Bidiu.Bistrita-N.ap.100LEI 30.C.sc.nr.752.762.85 / Bistrita Str.10 / Bistrita Al.Alba. IOAN CORDOS V.nr.sc. ELENA CREANGA V.sc.7.348.B.Mihai Eminescu.sc. MINERVA COLACI V.Panait Cerna.1.bl. Tiha Birgaului.nr.350LEI 39.B.sc.15 / Bistrita Str.16.A.Al.675LEI 163.375LEI 92.446.006.ap.A. PETRE COT I.Liviu Rebreanu.D.ap.16 / Bistrita Bld.227. SCRIDON COMAN G.B.Independentei.167 / Jud.B.31.424. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.Andrei Muresanu.nr.1Decembrie.229.8 / Bistrita Calea Moldovei.C.Imparatul Traian.A. DANIEL DYAN COSTEA G.107.Nicolae Balcescu.250 / Jud.nr.A.16.sc.900LEI 98.1.100LEI 114.nr.sc.Pietrosu.980.440LEI 31.Micestii de Cimpie.704.Octavian Goga.Rodnei. ION CIUBULEAC P.160LEI 34.nr.nr.sc.sc.980LEI 50.B.ap.29 / Jud.sc.978. MARIA CRETU R.CHERTES I.Cosbuc.092.1.401.861.77 / Bistrita Com.nr.Axente Sever.nr. Com.364.960LEI 54.nr.8 / Bistrita Bld.nr.Solomon Halita.29 / Bistrita 32.Olt Com. RODICA CRACIUN I.6.bl. COSMINA CAROLINA CHISA I.ap.1.Soimilor.38 / Bistrita Str.Vasile Lupu.325.nr. MARIA CSENDER L.15 / Bistrita Str. OCTAVIAN CUC TELCEAN V. Str.G-ral Grigore Balan.12 / Jud.900LEI 17.Andrei Muresanu.22 / Bistrita Babiciu / Jud.ap.nr.ap. MARTIN COCIS T. GILDA RAMONA COSTEA S. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.11 / Bistrita Str.494.8.4 / Bistrita Intr. GAVRIL CHIRALI I.B.757.339.320LEI 7. ANA ANGELA CORDOS I.Sg.ap.maj.000LEI 76.200LEI 12.169.sc.543.1. MARIA CIOANCA M. Str.Octavian Pop.610.16.025.sc.36 / Bistrita Str.120LEI 5.1. IRINA CHICIUDEAN S.nr.161.ap.Bistrita-N.120LEI 93.840LEI 320.750LEI 11. IOAN CIRA N.C. FLOARE CURTA A.442.B.Bistrita-N.sc.sc.167 / Jud.nr.873.ap.nr. SAMSON CRISTEA G. DORA ANTONIA CORDOS I.Piriiasului.sc.Bistrita-N.A.A.5.ap.8.nr.10.38 / Bistrita Str.B.Bistrita Birgaului. ILEANA CIOANCA M.12 / Bistrita Str.nr.119.ap.Solomon Halita.305.000LEI 48.58 / Bistrita Com.ap.ap.200LEI 26.ap.024.5 / Bistrita Str.48 / Jud.35 / Bistrita Str. CORINA DOINA CRISTUREAN T.Pietrosu.235.nr.nr.sc.1.6.sc.600LEI 207.42 / Bistrita Intr.600LEI 82. STEFAN CLOPOTAR P.nr. PETRU COSTEA P.nr.Calin.141.nr.700LEI 21.1.ap.Sucevei.sc.Heniu.ap.ap.800LEI 30.152. SUSANA COCOS G.D.720LEI 90.ap.sc.983.000LEI 62.ap.16 / Bistrita Str.6 / Bistrita Str.996.nr.sc.B. GHEORGHE COSTEA I.ap.

751.31 / Bistrita Str.ap.nr.20 / Bistrita Com.nr. IOAN DEAC T.189 / Bistrita Bld.116.895.bl.ap.913.4 / Bistrita Str.471.280LEI 622.Principala.nr.080LEI 8.nr. IOAN DRAGAN G.ap.400LEI 53.Imparatul Traian.nr.Micestii de Cimpie.56.106 / Bistrita Com.Ciceu-Giurgesti.505.B. Str.Bistrita-N.BistritaN.356.sat Fintinita / Jud.nr.013.840LEI 40.nr.nr.880LEI 1.239.744.nr.491.563 / Jud.Lacramioarelor.497.464.600LEI 102.440LEI 30.nr.A. ILEANA DUMITREAN S.Ion Minulescu. CORNEL FILIPOI A. EMIL DANILA T.sc.17 / Bistrita Bld.6 / Bistrita Com.Bistrita-N.ap. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.Ghinzii.Bistrita Birgaului.875.122.7.sc.nr.20 / Bistrita Str.D.040LEI 33.Ciceu-Giurgesti.str.200LEI 249 . DORINA FELECAN I.960LEI 83.Andrei Muresanu.sc.sat Chintelnic.820LEI 4.017. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.Cluj Com.Bistrita-N.2.ap.181. Com.nr. Com.ap.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.Petre Ispirescu.ap.nr.nr. Str.Sieu-Magherus.sc.sc. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.7A.1 / Bistrita Str.46 / Bistrita Calea Moldovei. ECATERINA DOBRICEAN L.Simion Balint.348.934.nr. ELENA DEAC I.Tudor Vladimirescu.969.sc.B. Str. TUDORITA DRAGAN V.744.sc. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.B.27 / Bistrita Str.A. Com.872.Muncelului.440LEI 84.20 / Bistrita Str.7. GABRIELA FAGARASAN M. NADIA FLORICA DEAC N.sc. FLORIN DREPTATE I.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.nr.B.ap.BistritaN.000LEI 89.A.Independentei.Bistrita-N.361.Bistrita-N.7.2.sc.600LEI 149.nr.C.400LEI 11.170LEI 29.040LEI 23.Ion Minulescu. Al.22 / Bistrita Bld.904.30.31.sc.Ilva Mica.ap.177 / Jud.8.138A / Jud.190.BistritaN.098.sc.sc.160LEI 20.sc.nr.Bistrita-N. DANUT A.nr. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I. IOAN D.22 / Bistrita Com.8.sc.600LEI 72.840LEI 5.280LEI 45.Andrei Muresanu.A. OLIMPIU FAGARASAN P.Ilva Mica.sc.nr.000LEI 30.Ion Minulescu.Independentei.15 / Bistrita Al.ap.nr.B.389.Cosbuc / Jud.20 / Bistrita Str.Iosif.28 / Bistrita Al.B.2.290LEI 331.391 / Jud. IOAN A. LEONTIN Intr.712 / Jud.000LEI 67.nr.000LEI 16.200LEI 163.Pescarilor.sc.sc.625.sc. SIMONA DIPSAN I.B.nr.640.7.7A.nr.B. OVIDIU COSTIN G.600LEI 11.1.nr. SAVIN DAN S.Garii.nr.640LEI 20. ALEXANDRU EMIL A. Com.Piriiasului.14 / Bistrita Str. AUREL MARIAN FILIPAS I.ap.104 / Bistrita 5.sat Negrilesti. BABI KATI DOBOS A. AUREL FIGAN A.250LEI 8. AURICA FIERA D.sat Visuia.877. ANA DAMIAN I. ANA DEIAC A.409.E.ap.000LEI 23. ELENA DAN F.12 / Bistrita Str.7.ap.Ion Luca Caragiale.Micestii de Cimpie.Odobescu.nr.Imparatul Traian.B.A.ap.Micestii de Cimpie.000LEI 1.ap.sc.360LEI 6.000LEI 2.855.nr.2. IOANA A.320LEI 24.ap.687.D.430LEI 20.245.11 / Bistrita Str.Ion Minulescu.16 / Cluj-Napoca / Jud.560LEI 32.sc.925.3 / Bistrita Str.000LEI 31.16 / Bistrita Bld.Bistrita-N.430.sc.Decebal.ap. AUREL DAN A.30 / Bistrita Str.ap.ap.34 / Bistrita Str.nr.CURTUIUS I.563 / Jud. Str.D.480LEI 179.D.57.7.Principala.nr. Str. TIBI DEMIAN I.sat Negrilesti.nr.600LEI 238.A.240LEI 70.286.Privighetorilor.320LEI 31.052.227.77 / Bistrita Com.200LEI 177.Romana.Alex.nr.400LEI 28.20 / Bistrita Com.200LEI 9.sc.nr.31 / Bistrita Str.34 / Bistrita Str. IOANA DRAGOMIR S.sc.B.G-ral Grigore Balan.Micestii de Cimpie.ap.nr.B.138A / Jud.20 / Bistrita Str.sc.ap.435.ap.str.sat Fintinita / Jud.ap.nr. ADINA MIHAELA DEMIAN S.nr. CONSTANTIN DREPTATE E.BistritaN.1.186.Ion Minulescu. ALEXANDRU DANILA E.Privighetorilor.391 / Jud. ALEXANDRU DEIAC A.23.nr.045.1.B.1.nr. Al. ADRIAN DANILA I.Ion Minulescu.St.nr.Margaretelor.ap.sat Visuia. IOANA DOBROI N. RADU FELECAN V.1.nr.281.O.

sc.sc.425LEI 23.ap.Imparatul Traian.1. CORNEL GHERMAN G.ap.sc.ap.31 / Bistrita Com.275LEI 622.395.nr.8 / Bistrita Str.12.sc.186.nr.260.4 / Bistrita Str.nr.ap. ELZA GALUSCA D.Ineu.80 / Bistrita Str.16 / Bistrita Str.sc.Parva. ION GAINARU G. MARIUS IOAN GHIT M.98 / Bistrita Str.15 / Bistrita Str.Bistrita-N.219.2. Str.nr.558.730LEI 251.sat Viile Tecii / Jud.nr.086.8.A.Plopilor.892 / Jud. TRAIAN GAINARU TURLAS I.Tineretului.ap.517.nr. TOADER GALEA I.Bistrita-N. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.980.780LEI 104.str.317. PANTELIMON GANEA L.C.671.470.R3.sc.nr.545.Cluj Str.16 / Bistrita Com.C. GRIGORE FLORE S.15 / Bistrita Str. SABINA FLORE P. ANDREI GALUT P.30.nr.424.ap.nr.632. MARIA FRUNZETI T.4.Axente Sever.480LEI 7.13.22.857.600LEI 37. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.000.Stefan cel Mare.nr.8.573.200LEI 1. NICOLETA ADELA GAVASI M.A.5.160LEI 39.640LEI 4.nr.2.13 / Bistrita Str.800LEI 16.nr.nr.15 / Bistrita Com.799.E.2 / Bistrita Str.114 / J Str. ELENA GALUT P.Constantin Roman Vivu.15.sc.nr.ap.000LEI 84.A.A. Str.4.Josenii Birgaului.906.760LEI 10.Muncelului.A. COLOMAN FOGORASI D.ap.ap.ap.Lechinta.11-13.8 / Bistrita Al.BistritaN.ap.8.nr.E.nr.A.424.C.237.850LEI 31.Margaretelor.Josenii Birgaului.nr.Constantin Roman Vivu.ap.Bontida.ap.B.Andrei Muresanu.Privighetorilor.Republicii.517.375LEI 49. MIRELA GHEORGHE S. GHEORGHE GHERMAN I.A.339.640LEI 19.140 / Jud.nr.14.29 / Bistrita Al.720LEI 287.str.Bisericii.ap. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.Bistrita-N.sc.16 / Bistrita Str.nr.10 / Bistrita Str.sc.2.555.C. ILEANA FUNARU I.790LEI 45.Teaca.nr.nr.nr. RAVECA GALUT P.297 / Jud.14.ap. GHEORGHE GALBEN I.320LEI 48. DUMITRU GIROSA E.Mures Str.Constantin Roman Vivu.nr.3. Com.A. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.000LEI 29.040LEI 250 .nr.265LEI 42.1.Axente Sever.G.526.46. ELZA FRENT V.B.600LEI 49.sc. CRISTIAN IOAN GALESIU D.ap.sc.23 / Cluj-Napoca / Jud.Colibitei.sc. MAGDALENA Com. DUMITRU GAVRA D. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.619.Andrei Muresanu. Com.160LEI 57.140 / Jud.sc.425LEI 31.Trandafirilor.nr.320LEI 39.sc. MARIA FODOR C.320LEI 41.B.400LEI 292.nr.sc.nr.Andrei Muresanu.nr.39 / Cluj-Napoca / Jud.400LEI 41.21 / Bistrita Al.Dumbravei.960LEI 46.D.190.79 / Bistrita Com. IOAN FLORE I.sat Rusu Birgaului.ap. NICULAE FULMER I.sc. ELENA GALBEN T.nr.20 / Bistrita Al.162 / Jud.nr.Ineu.000LEI 91.sc.sc. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.ap.nr.Axente Sever.ap.16 / Bistrita Str.A.030LEI 10.356.ap.sc.Deda.ap.nr.nr. Claea Moldovei.D.A.C. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.041. LUCIAN MARIUS GHERMAN I. TITUS GAVRILESCU C. Al.1.427.1.403.Andrei Muresanu. TODORA GAVRILAS V.831.700LEI 7.5 / Bistrita Str.527.sc.Constantin Roman Vivu.ap.sc.sc.32.32 / Bistrita Intr.A.sc. IOAN GAVRILOAIE I.5 / Bistrita Str.181.ap.Josenii Birgaului.8 / Bistrita Str.ap.Artarilor. TOADER GIURGIU E.529.ap.ap.000LEI 2.15 / Bistrita Str.221 / Jud.800LEI 1.sc.sc.B.47 / Bistrita Com.160LEI 14. Al.nr.bl.B.9.nr.Bistrita-N.82 / Bistrita Al.616.10. MARIA FLOREA G.nr.452.476.Independentei.ap.ap.62 / Singeorz-Bai / Jud.Lacramioarelor.sc. DOROFTEI GHERMAN D.Bistrita-N.Imparatul Traian.53.171.160LEI 15.6.ap.B.Principala nr.B.Margaretelor.nr.FLORE I.Pietrosu.221. FLORIN GECAN I.C.000LEI 20.14.400LEI 5.95A.490.002.62.062.nr.ap.79 / Bistrita Str.sat Herina / Jud.5 / Bistrita Al.D.965.590LEI 11.920LEI 63. ADRIAN GHERMAN G.5 / Bistrita Com.Privighetorilor.ap.000LEI 19.Arinilor.nr.ap.8.nr.sc.Bistrita-N. OVIDIU SILVIU GECAN F.sc.200LEI 21.C.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.ap.Cluj 11.360LEI 109.8 / Bistrita Al.267.sc.Cluj Cartier Viisoara.sc.640LEI 3.Garoafei.Galatii Bistritei.52 / Bistrita Bld.103.nr.400LEI 11.

sc.4.GLIGOR M.nr. Com.sc. ATILLA GONCZEL L. STELUTA RODICA IONASCU T.450LEI 26.ap.67 / Bistrita Intr. MARIA GROSAN I.sc.ap.ap. AUGUSTIN HODOROGA A.nr.040LEI 36.Zorilor.2.2 / Bistrita Str.Decebal.Solomon Halita.sc. MARIA GRAUR I.16 / Jud.B.Decebal.sc.Bistrita-N.sc.bl.000LEI 26.L2.11.nr.ap.nr. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.1.ap.Imparatul Traian.ap. GHEORGHE HARRA R.1. FRASINA GRICIUIC G.B.39 / Bistrita Al.16 / Jud.ap.Andrei Muresanu.ap.722 / Jud.sc.686.nr. ANA HOTIMA N.466.830LEI 10.nr.nr.Bistrita-N.Ciresului.11.ap.sc.nr.920LEI 2.nr.ap.A.ap. CORNELIA HOROBET M.360LEI 6.ap.31.ap.100LEI 107. Bld.B.500LEI 8.17 / Bistrita Al. Al.240LEI 5.B.525.8.Bistrita-N.28.nr.nr.70 / Bistrita Com.600LEI 1.nr.1.sc. Str.988. FLORICA HOSU V.ap.Bisrici. FLORICA HAPCIUC GH.Tihuta.10 / Bistrita Str.16 / Beclean / Jud.039.D.16 / Bistrita Al.sc.B. ALEXANDRU HORVAT F.223.bl.nr.6.030LEI 27.Telciu.C1.070LEI 2.nr. RAMONA EMANUELA ILISUAN L. IOAN IOJA I.Zorilor.sc.Lechinta. P-ta Libertatii. Str.nr.ap.ap.73 / Bistrita Intr.sc. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.389.2.475LEI 1.ap.nr.nr.28.389.nr.nr.978.200LEI 20.nr.Prundu Birgaului.nr.36 / Bistrita Com.Bistrita -N.nr.A.ap.ap.16.600LEI 72.16 / Jud.250LEI 1.A.Turturelelor.nr.7 / Bistrita P-ta Libertatii.675. ILEANA HOROBET I.10 / Bistrita Str. ANA GRAMA I.Bistrita-N. ELENA GONCZEL I.579.2.sc.401.3 / Bistrita Str.145 / Jud.11.B.Axente Sever.44 / Bistrita 39.B.nr.400LEI 11.E.D.C.800LEI 8.Constantin Roman Vivu.Plopilor.nr. IOANA HREHORET Z.932.nr.33 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.ap.nr. FLOAREA IOJA I.1.L2.Decebal.11 / Beclean / Jud. Str.Gheorghe Sincai.11 / Beclean / Jud.315.nr. GRIGORE GRIGOREANU A.135.85 / Bistrita Bld.090.720LEI 251 .411.170LEI 18. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.Ecaterina Teodoroiu.920LEI 9.614.Imparatul Traian.Gheorghe Sincai.800.40 / Bistrita Com.297.3.nr.1 Decembrie.025LEI 43. DORIN RADU ILIES N.69 / Bistrita Intr.D.281.1 / Bistrita P-ta Morii.Lechinta.27 / Bistrita Str.453. CRISTIAN RADU HORT I.Sub Cetate.367.ap.nr.sc.200LEI 11.1.840LEI 43.2. MARIA HADNAGY L.5.14.Avram Iancu. ANA HERINEAN V.B.275LEI 58.sc.ap.nr.417.Andrei Muresanu.160LEI 38.600LEI 12.B.Basmului.sc.Bistrita-N.B.001. Com.nr.sc.sc.nr.bl.sc.493.A. NASTASIA IONASCU G.sc.19 / Bistrita Str.nr.000LEI 14.nr. ALEXANDRU HODOROGA A.Calimani.1.21 / Bistrita Str.Decebal. LIVIU HERINEAN V.Pescarilor.nr.44 / Bistrita Str.bl.A.B.Crinilor.800LEI 41.nr.320LEI 8.389.nr.707.127 / Jud. VALERIA HOTIMA G.200LEI 59. REGHINA ILOVAN G.B.348.89/A / Jud.Dornei.nr.nr.261.sc.sat Nimigea de Jos.190LEI 20.093. JENICA HORVAT A.1 / Bistrita Bld.16 / Bistrita Str.A.500LEI 14.sc.nr.934.560LEI 30.str.920LEI 25.Bistrita-N. ALEXANDRU HODOROGA A.680LEI 46.14 / Bistrita Al.5.13 / Bistrita Str.457.021.73 / Bistrita Com.42A / Bistrita Str.ap.D.Panait Cerna.Bistrita-N.225.927.Florilor.sc.sc.186.171.sc. Str.3.1.364.Lechinta.ap.ap.389. ALEXANDRU IONASCU I.53.967.Tineretului. MARIA GABRIELA HARTAGAN I. ERZSEBET GORBAI F.450LEI 20.Ursului. ANDREI HERCIU R.13 / Bistrita Bld.Nimigea.246 / Jud.949.Clopoteilor.88 / Bistrita Str.Lechinta.15 / Bistrita Str. NICOLAE ILIES S.nr.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.42.ap. SORIN HERINEAN V.sc. MIRCEA RADU Str.Bistrita-N.070.1.C.C.540LEI 8.060LEI 2.200LEI 4.Turturelelor.C. SILVESTRU HEGEDUS P.140.413.sc.ap.ap. VALERIA HODOROGA A.13 / Bistrita Str.043.840LEI 26.6.800LEI 20.D.Bistrita-N.902.nr.19 / Bistrita Com.ap.060.080LEI 13.34 / Bistrita Str.sc.ap. GEZA HANGAN S.bl. ION MARIN GROSS V.2.935.Bistrita-N.440LEI 7. Al.ap.sc.sc. Str.280LEI 5.485. ALEXANDRU HREHORET I.1.sc.nr.967. IOAN IMBROAIE M.660LEI 9.ap.400LEI 27.

48 / Bistrita Al. Str.5.nr.nr.sat Dorolea. VICTORIA MAEREAN N.nr.sc.Sieu-Odorhei.935.13 / Bistrita Str.ap.nr. GAROFITA ISTRATE C.sc.759.Garoafei.760LEI 20.sc.nr.040LEI 6.38 / Bistrita Intr.B.358.A. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.Cerbului. Al.Iasomiei.sc.nr.nr.Artarilor.Cluj Str.223.nr.nr.489.sc. VASILE LESAN I.520LEI 6. MARIA LACATUS V.366.Plopilor. MARIA MANGA GH.ap.2.800LEI 14.ap. MARIA MANCAS P.440LEI 34.A.360LEI 15. CRISTINA GEORGETA MAN G.450LEI 6.2.nr.448.44 / Bistrita Str.1 / Bistrita Str. Com. LIVIA KEREKES I.Bistrita-N.26 / Bistrita Al.475.10 / Bistrita Bld.sc.558.nr.ap.nr.350.nr.nr.A. Com.3A / Bistrita Al.A.nr. ANA LEOCA T.35 / Bistrita Str.30.nr.Prundu Birgaului.560LEI 22.Gh. ANGELA KISS A.000LEI 88.ap.080LEI 9.667.3.nr.722.757.160LEI 6.2A.Heniu.nr.600LEI 31.T1.10 / Bistrita Com.43 / Bistrita Str.nr.4.Nicolae Titulescu.13 / Bistrita Str. ANUCA ISTRATE T.638.1. DINA LEONTE G.ap.400LEI 52. OSCAR MACARIE A.7 / Bistrita Al.280.43 / Bistrita 2.Principala.ap. ONORIUS IVAN I.9. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.Toamnei.138 / Bistrita Str.L.41.760LEI 2.ap.sat Susenii Birgaului / Jud.ap.35 / Bistrita Al.640LEI 20.ap.ap.170 / Bistrita Str.bl.319. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.4.ap.16.Bistrita-N.Fagului. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.ap.Caraiman.040LEI 4.Solomon Halita. ADRIAN IACOB MAIRAN G.600LEI 518.nr.sat Dorolea.F.23.D.Livezile.Caragiale.Colibitei.ap. EUGEN MAEREAN I.I. EMILIA ANGELA Str.sc.800LEI 6.427. FLOARE MARGINEAN I.Sucevei.nr.B.ap. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.080LEI 3.sc.bl.ap.266.C.14 / Bistrita P-ta Bobilna.33 / Bistrita Bld.ap.400LEI 10.497.Petre Ispirescu.121.915LEI 11.ap.6.534.nr.Decebal.Bistrita-N.25 / Bistrita Str.3.791.nr.Bistrita-N.560LEI 78.C.33.818.6 / Bistrita Str.674.ap.sc.11 / Bistrita Com.440LEI 41.000LEI 10.400LEI 6.Petre Ispirescu.sc.str.38 / Bistrita Str. DOINA KOCSIS F.200LEI 16.174. VIOREL LAKATOS F.sc.Panait Cerna.Pescarilor.ap. ROZALIA MANUELA KIS M.230LEI 4.nr.372. CALIN TEODOR MANARCA I.720LEI 26.728.ap.Independentei.A.52 / Bistrita Al.ap.Toamnei.023.Zorilor.nr.B.050LEI 38.A.5 / Bistrita Str.sc.Solomon Halita.000LEI 15.334.D. VOICU MANDACHE I.18 / Bistrita Str.ap. ANA KISS I.B.845.sc.200LEI 18.Zambilelor.754.24.sc.8.3.nr.sc. STEFAN LACATUS A. VIOREL MARIESAN E.sc.sc.Decebal. Str.160LEI 37.D. LIVIA MANILA A.ap.ap.2.280LEI 3.850LEI 5. IOAN MARCU P.nr.050LEI 36.nr.E.24 / Bistrita Str.4.Stefan cel Mare.3.118.bl.sc.sc. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.000LEI 252 .B. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.Granicerilor.700LEI 64.63 / Bistrita Bld.560LEI 17.12 / Bistrita Str. RAVICA IUJA V.45 / Bistrita Str.sc.1 Decembrie.sc.Pietrosu.Garoafei.nr.sc.74 / Bistrita Str.15 / Bistrita Com.27 / Beclean / Jud.Pop de Basesti.816.E.200LEI 166.Soimilor.59 / Bistrita Cartier Viisoara.Nasaudului.9 / Bistrita Str.173 / Jud.192 / Jud.680LEI 164.nr.ap.Rodnei. MARIA KISS V.ap.13 / Bistrita Str.820.000LEI 8.Sucevei.3 / Bistrita Str.Livezile.nr. IOSIF JAKAB F.900LEI 13. Str.264.nr.587.4.2.409.320LEI 36.Plopilor.nr. Str.62.sc.376.061.22 / Bistrita Str.sc.741.2 / Beclean / Jud.Bistrita-N.474.3.074.nr.680LEI 311.1. LIVIA SAVETA MANDRU G.sc.Republicii.ap. OCTAVIAN IUJA A.B. PETRU MAGDEA I.B.22.Bistrita -N.sc.200LEI 49.4 / Bistrita Bld.Nimigea.ap.B.B.015. RADU STEFAN JAUCA G.sat Mocod. HOREA SANDU MANARCA N.IRIMIAS I.174 / Jud.D.nr.Obor.sc. SUSANA KOLOZSVARI O.160LEI 9.ap.A.B.Axente Sever.97 / Jud.6.907.Bistrita-N.1.nr.nr.nr.nr.ap.Florilor.1. GHEORGHE MANGA I.ap.nr.nr.21A / Bistrita Str.C.3.nr.600LEI 12.sc.D.162.11 / Dej / Jud. ONITA MAIER P.sc. GRIGORE TRAIAN MAN V.nr.

Rodnei.nr.nr.A.C.390LEI 136.C.000LEI 15.Alexandru Vlahuta.Axente Sever.ap.720LEI 23.ap.320LEI 63. FINICA MOLDOVAN V. PAUL COSMIN MIHUT V.Crisan. MARGARETA MOLDOVAN T. IOAN MOTIU I.184.2.360LEI 8.Republicii.945.sc.nr. IOAN MOLDOVAN G.G-ral Grigore Balan. OVIDIU MOLDOVAN G. LIVIU MOLDOVAN I.49 / Bistrita Calea Moldovei.Bistrita-N.637 / Jud.040LEI 13. Bld.nr. Com.9 / Bistrita Bld.sc.Gh.9 / Bistrita 10.8 / Bistrita Str.ap.000LEI 13.892.13 / Bistrita Com.bl.ap.904.993.Republicii. TOADER MOLDOVAN V.000LEI 22. TEOFIL MOLDOVAN O.20 / Bistrita Al.nr.12 / Bistrita Str.ap.13 / Bistrita Bld.Decebal.A.sc.796.74 / Bistrita Str.ap.339.Bistrita-N.G-ral Grigore Balan.120LEI 32.Voinicului.520LEI 66.ap.nr. VICTOR MEDAN V.24.nr.G-ral Grigore Balan.nr.Sucevei.sc.sc.Andrei Muresanu.920LEI 17.C.8 Str.ap.Rodna.nr.ap.18 / Cluj-Napoca / Jud.578.P2.sc.000LEI 8.A.nr.14. CLAUDIU MEDVESCHI A.14 / Bistrita Str.Rodna.16.800LEI 115.675.Plopilor.ap.A.11 / Bistrita Intr.A.1. IUSTIN MOLDOVAN GH.nr.E.sc.nr.22.Cetate.15 / Bistrita Bld.nr.sc.5. OVIDIU MOLDOVAN S.Cluj Str.nr.70 / Bistrita Str. POMPEI MOLDOVAN T. MARIA Str. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.930.8 / Bistrita Bld.ap.ap.A.000LEI 106.C.14.200LEI 20.nr.Heniu.969.500LEI 9.47 / Bistrita Str.400LEI 7.bl. ANA MATEI I. SORIN MOLDOVAN I.898.839.sc.367.040LEI 21.ap.558.Stefan cel Mare.C.G-ral Grigore Balan.nr. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.800LEI 4.17.A.580.nr.nr.nr.74 / Bistrita Str.sc.160LEI 33.ap.Voinicului.A.nr.E.879.nr.nr. MARIANA MARIS I.ap. LIVIU CIFOR MATEI I.A.sc.A.Imparatul Traian.Tiberiu Brediceanu. GICU MORAR I.830LEI 34.680LEI 160.14.E.39 / Bistrita Str. EUGENIA MOLDOVAN A.sc. IOAN VASILE MOLDOVAN I.7.1.ap.252.240LEI 29.21A / Bistrita Str.ap.nr.sc.844.200LEI 92.nr.B.630.ap.4 / Bistrita Bld.4 / Bistrita Str.sc.ap.sc.sc.ap.560LEI 17.ap.38.884.Cluj Str.sc.090.nr.2.423.sc.Tudor Vladimirescu.A.38. IOAN MITITEAN A.490LEI 2.nr. FELICIA TATIANA MISZTI I.766.nr.nr.nr.4. ION MOLDOVAN I.sat Budacu de Sus.5.739.sc.233.A.677. IOAN MIHAI I. EVA MARIA MILEA T.714.450 / Jud.Bistrita-N.sc.6 / Bistrita Str. GEORGETA MARTI A.860.sc.ap.1.Octavian Goga.2. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.1.sc.216.240LEI 15.A.96 / Bistrita Str.120LEI 24.Lupeni. ROZALIA MICAN M.3.nr.11 / Bistrita Bld.D.nr.Crinilor.9 / Bistrita Str.ap.Panait Cerna.A.sc.Colibitei.302.6 / Bistrita Al.831.A. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.bl. ILEANA MORUTAN R.35 / Bistrita Str.Nasaudului.ap.C.E.nr.796.129.39 / Bistrita Str.2A.8C.MARIN I.3 / Bistrita Str.ap.2.442.str.B.14.2 / Bistrita Com.Cuza Voda.5.8 / Bistrita Bld.32.sc.6. GRIGORE MIHUT V.12.880LEI 39.ap.160LEI 36.42.nr.Artarilor.22.109 / Bistrita Str.840LEI 14.ap.Colibitei.ap.880LEI 253 .nr.ap.15 / Bistrita Al. IOAN MOLDOVAN G.600LEI 22.nr. ELENA MOLDOVAN A.sc.900LEI 24.080LEI 36.932.1 / Bistrita Str.800LEI 123.G-ral Grigore Balan.38.sc. NECULAI MINZAT A.nr.5 / Bistrita Str.sc.520LEI 11. MARIA MOLDOVAN I.000LEI 10.Octavian Goga.220LEI 104.nr.360LEI 113. TIBERIU MOISEI E.730 / Jud.28 / Bistrita Apahida.sc.9.706.B. RODICA MIOARA MEDAN NAT.309.417.42.32 / Bistrita Str.Porumbeilor.438.924.12 / Bistrita Str.70 / Bistrita Str.sc.ap.080LEI 20.D.300LEI 58.Nasaudului.Stefan cel Mare.Izlazului.nr.Axente Sever.A.280LEI 115.Republicii. IOAN MORUTAN I.nr.300LEI 18.42.16. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.sc.ap.Petre Ispirescu.sc.sc.Andrei Muresanu.ap. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.134.nr.9 / Bistrita Str.sc.ap.626.240LEI 56. LIVIA MOLNAR GH.158.ap.nr.Pop de Basesti.nr.ap.A.A4.B.nr.53.49 / Bistrita Str.E. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.ap.nr.A.816.Octavian Goga.744.22.9 / Jud. MARIA RODICA MOLDOVAN T.280LEI 3.nr.892.nr.Toporasului.Solomon Halita.339.8 / Bistrita Str.000LEI 10.nr.922.Vasile Lupu.15 / Bistrita Al.G-ral Grigore Balan.sc.bl.160LEI 11. Bld.nr.B. ANA MICAN S. VICTORIA MIKLOS L.ap.20 / Bistrita Bld.sc.480LEI 21.sc.14 / Bistrita Str.ap. ALEXANDRU MARTI A.277.925LEI 105.

843.sc.652.A6.960LEI 12.Arges Bld.10 / Bistrita Com.640LEI 13.14.nr. EMILIA NOGHI N.825.Ionescu Gheorghe Gion.640LEI 39.sc.sc. IULIU PASZTOR F.15 / Bistrita Str.sc.sc.705LEI 4.ap.495.Privighetorilor.nr.661.080LEI 6.180LEI 30.300LEI 7.5 / Bistrita Str.B.25 / Bistrita Bld.4. MARIA VICA ONITA I.600LEI 2.sat Blajenii de Sus. OTILIA PACURAR G.982.Crinilor.459.393.34 / Bistrita Str.B.ap.Independentei.28.4 / Bistrita Str.818.Independentei.nr.B.A.nr.049.100 / Bistrita Str.560LEI 1. LIVIA PANIS I.A.Ciceu-Giurgesti.499.Bistrita-N.678.2 / Bistrita Str.750LEI 367.nr.C. LUCIA NALUCA I.nr.Bistrita-N.873.2.bl. Str.nr.24 / Bistrita Str.000LEI 53.000LEI 89.nr.196.B.ap.Bistrita Birgaului.sc.660LEI 47.Independentei.sc. NICOLAIE OLTEAN N.ap.27 / Bistrita Str.str. LUCIA OLGA PACURAR D.ap. GAFINA PANIS A.400LEI 44.sc.Bistrita-N.Independentei.1.46A.920LEI 43.Alba-Iulia.515.000LEI 6.sat Blajenii de Sus.18 / Bistrita Budacu de Jos. NICOLAIE OBREJAN L. VASILE NEDELEA I.033. EMILIA NICULESCU GH. IOSIF OLTEAN I.131 / Bistrita Str.200LEI 13.A. GABRIEL PAOLETTO V. LUCA NAGY L.Pietroasa.400LEI 33.B.ap.8.450.240LEI 15.Florilor.nr.nr. IOAN PAOLETTO E.ap.1.ap.1.623.nr. NICOLAE PASTOR I.nr.280LEI 5.562.D.D.nr.127C / Bistrita Str.080LEI 51.Sintereag.748.240LEI 4.210LEI 19.267 / Jud.nr.19 / Bistrita Str.Bistrita-N.sc.20 / Bistrita Com. ELENA NITU I.000LEI 22. SIMION NEMES T.Ion Pop Reteganu.sc.4 / Bistrita Com.sat Dumbraveni.930.394 / Jud.6.B. VILUTA ADRIANA OPREA M. NICOLAE OLTENAS V.Ion Pop Reteganu. Al. VLADIMIR ODORHEAN D.495. Bld.sc.8 / Bistrita Al.240LEI 43.7A.H.sc. VIORICA PASCU V.646. MARIA OLTEAN G.26 / Bistrita Com.140.900LEI 42.bl. ION OREHOV GHE.nr.1 Mai.Pietrosu.B.000LEI 25.42. MARIA MURESAN G. SIMONA CALINA PACURAR I.nr.sc.sc.ap.sc.223. Com.2 / Pitesti / Jud. DUMITRU MURESAN V.nr.ap.Sintereag.O.C.nr.sc.Chiochis.B.Imparatul Traian. Str.nr. FLOARE PASMANGIA N.860.893.MOTOC I.100 / Bistrita Bld.Decebal. ILEANA ONIT C. ANA MRENES M. ANISIA MOTOFEANU T.ap.660LEI 42.A.2 / Bistrita Str.120LEI 22. SIMONA NASTASE I.60 / Bistrita Str.sc.sat Apatiu.Mures Bld.222 / Jud.320.ap.sc. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.C.ap.nr.sc.560LEI 22.930. Str.Iosif.55 / Bistrita Str.2.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.640LEI 48.nr.A.38 / Bistrita Bld. ELENA ODOCHIAN G.2.ap.sc.400LEI 20.2. PETRE NASAUDEAN I.Garoafei.Andrei Muresanu.ap.186.Republicii. ILEANA Vatava.nr.bl.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.ap.nr.ap.ap.sc.400LEI 28.16.000LEI 69. FLORICA MURESAN N. DANIEL PANIS I.Heniu.6.ap.St.B.440LEI 20.89 / Bistrita 25.Privighetorilor.39.660LEI 11.376.nr.nr. ION NEDELEA V.Piriiasului.757.678.192 / Jud.71 / Bistrita Bld.ap.Imparatul Traian.nr.Margaretelor.15 / Bistrita Str.949.nr.528.Vasile Lupu.129.ap.750LEI 22.034.A.550LEI 1.Andrei Muresanu.Bistrita-N.15 / Bistrita Str.Bistrita-N.ap.81 / Jud.sc.ap.Lechinta.9B.sc.560LEI 15.2 / Bistrita Str.Garoafei. LEONTE NALUCA G.sc.1.A. Str.167.120LEI 28.Independentei.960LEI 5.ap.2B.15 / Bistrita Al.nr.10 / Bistrita Com.004. Al.Alba-Iulia.nr.nr.sc.244 / Jud.C.nr.ap.12 / Bistrita Al.ap.ap. MARIA NEGRUSA I.Bistrita-N.nr.bl. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.nr.nr.1.48 / Bistrita Str.703.bl.D.410LEI 62.9 / Bistrita Str.nr.2.F.421.D.B.Tarpiului.sc.Imparatul Traian.717. DINU GHEORGHE ONOFREI I.58.ap.57 / jud. ALEXANDRU OLTEAN G.nr.200LEI 35. ALEXA ONIT I.Codrisor.nr.Bistrita-N.Plopilor.Stefan cel Mare. MARIA PASERE A.57 / jud.897.320LEI 254 .sc.Ion Pop Reteganu.918.nr.70 / Jud.nr.ap.sc.771.nr.360LEI 35.nr.396.nr.B.A.nr.576.21.28.56.680LEI 17.58.sc.17 / Bistrita Al.Imparatul Traian.27 / Bistrita Al.56.800LEI 39.Strajerului.

Tudor Vladimirescu.36 / Bistrita Al.D. GRIGORE POP T.000LEI 3.595.nr.008.8 / Tirgu-Mures / Jud. VASILE PETER A.ap. IOAN PLATON E.nr.Republicii.nr.160LEI 13.sc.24 / Bistrita Str.700LEI 99.12 / Bistrita Com.13.000LEI 19.A.nr.1.15 / Bistrita Str.7 / Bistrita Bld.356.sc.9 / Bistrita Al.120LEI 40.bl.sc. AUREL POP A.sc.Gheorghe Sincai.112 / Bistrita Str.8 / Bistrita Str.nr.800LEI 50.Fintinele.C.A.Zorelelor.807.nr. Al.H.C.972.Emil Girleanu.Octavian Goga.2 / Bistrita Str.509.ap.89 / Bistrita Str.19 / Bistrita Str.Nicolae Titulescu.546.11 / Bistrita Bld.51 / Bistrita Com.400LEI 1.B.520LEI 19.594. LUCIA DOINA POPESCU GH.1.25 / Bistrita Str.41. GHEORGHE POJAR S.2.sc. ALEXANDRU PUIU D.157.35 / Bistrita Al.nr. IOANA PAVEN G.822.26 / Bistrita Str.sc. DORIN SORIN POP A.sc.A.nr.Panait Cerna.ap.36 / Bistrita Str.sc. IOAN PINTEA F.920LEI 65.ap.Bistrita-N.Crinilor.ap.280LEI 37.142.nr.100LEI 4.A.ap.920LEI 102.ap.nr.000LEI 50.Florilor.3 / Bistrita 129.682.400LEI 26.nr.nr.4.ap.15 / Bistrita Str.A.46 / Bistrita Str.15.nr.339.235.000LEI 8.Republicii.C.018.102 / Bistrita Bld.017.26 / Bistrita Str.ap.sc. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T. SIMONA LILIANA POJAR S.sc.13.935.nr.24 / Bistrita Str.Josenii Birgaului.nr.372.520LEI 16.Bistrita-N.ap.Alba-Iulia.2.ap.ap.593. SAVETA POP I. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.D.nr.Tudor Vladimirescu.400LEI 41. DANIELA ADRIANA PLATON E.Imparatul Traian.ap.9A.Salcilor.D.880LEI 10.800LEI 6.Stefan cel Mare.965.A.800LEI 95.nr.2.ap. ELENA POJAR G.34 / Bistrita Str.sc.12B / Bistrita Bld.2.877.320LEI 142. EVA MARIA PETRAS F.Dogarilor.nr.252.ap.100LEI 257.Octavian Goga.11 / Bistrita Intr.B.Octavian Goga.sc.nr. ALEXANDRU PESTINA I.12 / Bistrita Com.sc. MARIA SILVIA POP V.ap.52.ap.Viilor.sc.040LEI 7.2.nr. FLORICA POP G.A.PATRASCU N.722.nr.sc.663.330LEI 31.500LEI 3.Imparatul Traian.nr.nr.bl.Independentei.25 / Bistrita Intr.653. ANUCA PUGNA T. PETRU PLATON I.975LEI 12.000LEI 4. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.14 / Bistrita Str.680LEI 5.Valea Castailor.6.Imparatul Traian.198.sat Mititei / Jud. VASILE PETRAS G.Republicii.nr.sc.B.A.sc. Bld.nr.953.Independentei.Nasaudului.725LEI 9. Str.nr. STEFAN POP A. MARIA PETRISOR G.Octavian Goga.640LEI 38.bl.18 / Bistrita Bld.140.Decebal.89 / Bistrita Str.372.Voinicului.Tihuta.ap.1.9.406.920LEI 169.Mihai Eminescu.nr.14 / Bistrita Str. IOAN VASILE PLESCA G.30 / Bistrita Str.Mures Str.685.Nimigea.sc. EMIL POP I.sat Dumbraveni / Jud.nr.135.25. MARCELA PETRINGELU V.12B / Bistrita Str.nr. RODICA POP N.50 / Bistrita Bld.000LEI 56.2.A1.sc.sc.12 / Bistrita Str.44 / Bistrita Str.920LEI 126.sc.Salcilor.11 / Bistrita Str.040LEI 10.ap.31.ap.nr.Ciceu Giurgesti.5.800LEI 112.nr.nr.B.Nasaudului.nr.A. ANA PLATON D.H. EUGENIA POP G.nr.796.600LEI 5.60.sc.243.nr.1.675.ap.B.3.180. EUGEN VIOREL PETRISOR D.Ciresului.Republicii.B2.15 / Bistrita Str.11 / Bistrita Str.101.ap.687.Imparatul Traian. OCTAVIAN .856.nr.sat Rusu Birgaului / Jud.31.C. SILVESTRU SORIN PRECUP G.360LEI 25.2. STEFAN POP S.sc. ANDREI POP I.sc.nr.sc. I.Victor Babes.920LEI 89.100LEI 76.Mihai Eminescu.35 / Bistrita Al. FLORICA MARIOARA POP I.sc.ap.732.640LEI 15.587. LUCIA POP M.400LEI 14.169. MARIA Str. FLOARE PAULINER N.920.ap.nr.305.52.Bistrita-N.decedat POP V.325LEI 34.Independentei. LIZETA FELICIA POJAR GH.nr.Viilor.440LEI 255 .279.600LEI 115.ap.nr.nr.15.8 / Bistrita Str.Viitorului.nr.4 / Bistrita Str. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V. GLIGORE POP G.200LEI 67.794. ADRIANA POP L.ap.nr.Alba-Iulia.640LEI 24. MIHAELA ANCA POP G.C.840LEI 13.E.411. IOAN CRISTIAN POP L.3 / Bistrita Bld.ap.ap.B.Nasaudului. IOAN POP A.017.320LEI 10.ap.

ap.505.nr.nr. LILIANA CRINA RUS G.542.A.Decebal.400LEI 8. BOGDAN ROTAR I.ap.nr.71 / Aiud / Jud. ROMULUS VIRGIL RUS I.19 / Bistrita Str.600LEI 9.ap.Constantin Roman Vivu.2.11 / Bistrita Al.440LEI 5.Nimigea.166 / Jud.nr.612.A6.3 / Bistrita Al.050. ILIE RUS D.C.610LEI 132.720LEI 3. DOINA ELENA RUS I.400LEI 27.sc.684.ap. NICULAE RUS I.bl.ap. IOANA SABAU M.A.bl.sc.352.Bistrita-N.818.6 / Bistrita Al.sc.nr.1.800LEI 51.sc. FLORICA RETEGAN G.15.C.983.14 / Bistrita Bld.12 / Bistrita Al.nr.3.Caraiman.520LEI 18.A.Clopoteilor.nr.sat Taure. ALEXANDRU RODILA I.sc.Andrei Muresanu. Str.320LEI 38.nr.ap.260LEI 20.800LEI 22.Bistrita-N.25.Decebal.nr.790LEI 41.A.sc.800LEI 4.Stefan cel Mare.A.16 / Bistrita Al.118.8 / Bistrita Intr.Calimani.2.nr.sc.A.D.Privighetorilor.A.A. SULTANA AURORA SALVARI N.720LEI 128.580LEI 67.071LEI 14.Nimigea.Pandurilor.sc.nr. FELICIA SABAU G.Constantin Roman Vivu.360LEI 9.C.109 / Jud.400LEI 50.Plopilor.Ineu.Arges Str.11 / Bistrita Al.D.15 / Bistrita Str.ap.nr. IOAN GHEORGHE SALVAN O.12 / Bistrita Str.1.nr.050LEI 40.nr.860.sc.ap.161.sc.000LEI 28.720LEI 38.000LEI 27.nr.6 / Bistrita Bld.384.3.nr.6 / Bistrita Str.254. IONELA RADU C.3 / Bistrita Com. DANIEL OVIDIU RUS I.1.nr.ap. IOAN Str.sc.sc.nr.sc.sc. EMILIA PUSCAS I. ROZALIA SALANKI C. AUREL ROMAN V.nr.nr.Pop de Basesti.240LEI 51.640LEI 25.nr.sc.800LEI 62.372.ap.nr.934.500LEI 3.8.115.sc. GAFINA SABO V.2 / Pitesti / Jud.nr.6.423.000LEI 2.ap. MARIA ROTAR M.nr.54 / Bistrita Str.505.A.1.Eroilor.35.nr.2.A.928.nr.A. MARIUS LIVIU RUSU T.75 / Bistrita Str.C.55 / Bistrita Str.Ionescu Gheorghe Gion.306.840LEI 64.000LEI 12.7 / Bistrita Str.sc.nr.sc.8 / Bistrita Str.nr.nr.6.ap.320LEI 53.Rotunda.37 / Bistrita Al.9 / Bistrita Str.55 / Bistrita Bld.860.A.ap.Ineu.708.387.A.440LEI 6.D.35.13 / Bistrita Str.830LEI 21.81 / Bistrita Str.ap.Margaretelor. NICOLAE RUSU I.Octavian Pop.927.24 / Bistrita Al.596.ap.281.nr.3.Ghiocelului.25 / Bistrita Str.ap.440. CAROLINA SABADUS GHERMAN A. DOINA SABAU A.sc.Plopilor.680LEI 20.2.960LEI 20.Imparatul Traian. ENIKO SALANKI I.nr. Bld.44.1 / Bistrita Str.ap.ap.Decebal.1.sc. VASILE SALAK GH.ap.1.089.nr.Decebal.33 / Bistrita Al.sc.Decebal.ap. CORINA MARIANA RUS I.180LEI 23.25 / Bistrita Al. IOAN SABAU V.Alba Str.A. ELISABETA RUSU D.843.000LEI 11. TIBERIU OVIDIU RUS L.2.B.F.nr. ELENA RUS D.137. VASILE REBRISOREAN M.ap.ap.17.A. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.760LEI 43.390LEI 53. CONDRATE RUS I.ap. 26.sc.nr.nr.613.Decebal.ap.sc. CRISTOF REBRISOREAN I.14.Sucevei.sc.ap.120LEI 16.nr.15 / Bistrita Bld.15.Plopilor.ap.nr.sat Taure. IOAN RUSU E.1.Bistrita-N.sat Colibita.sc.Dumbravei.Sg.Florilor.15 / Bistrita Al.8 / Bistrita Str.401.ap.sc.A.ap.ap. IOAN RUS I.nr.ap.46A.B.440LEI 54.sc.sc.nr.346. VASILE ROSU GH.nr.2.A.C.111.4 / Bistrita Al.9 / Bistrita Com.46.1.720LEI 29.sc.166 / Jud.2.930.Imparatul Traian.nr.521.376.maj.A.101.B.170.sc.045.ap.3.6. FLOAREA SABAU I.B.080LEI 256 .Pandurilor.25.Decebal.35 / Bistrita Bld.sc.sc.B.080LEI 10. IOAN RUSIN N.820LEI 90. LIVIU RUSU L.Bistrita Birgaului.Violetelor.781.4 / Bistrita Str.ap. FLORICA ROSCA V.186.sc.Libertatii.ap.26 / Bistrita Str.A.sc.Gh.Vasile Lupu.B.883.1.Florilor.760LEI 103.935.sc.6 / Bistrita Al. DOMNITA RUSU I.120LEI 21.ap.Eroilor.4 / Bistrita Com.ap.nr.PURCEL A.Plopilor.Margaretelor.sc.40 / Bistrita Str.Ineu. ATTILA SALVAN I.nr.A.15 / Bistrita Bld. MARIA RUS GH. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.B.022.951.nr.Libertatii.ap.

sc. Str.9 / Bistrita Str.ap.Plopilor.ap. VALERIA ANA SOMESAN M.790. MARIA SANDOR I.B.C.A.2.064.7 / Bistrita Al.ap.nr.nr.21 / Bistrita Com.169.nr. LEONTINA SIMBOTELECAN A.440LEI 8.28.21 / Bistrita Al.1. LUCIA SELAR A.Scurta.nr.Bistrita-N. VIORICA SCHUSTER I.sc.A.sc.Gheorghe Sincai.nr.43 / Bistrita Str.ap. GRIGORE SUCIU I. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.ap.160LEI 22.ap. GABRIEL SOMESAN G.160LEI 11. DORINA SOMESAN I.779.ap.A. GEORGETA SUCIU N.1 Decembrie.881.58. IOAN SPERMEZAN V. ADRIAN PETRU SANTA M.29 / Bistrita Str.120LEI 139.961.420LEI 7. DONIZA SINGEORZAN I.2.12 / Bistrita Str. ELISABETA SZEKELY I.250LEI 84.nr.640LEI 52.25.nr.nr.330LEI 6.493.499.10 / Bistrita Str.sc.str.420LEI 7.907.505.nr.3 / Bistrita Str.sc.sc.8 / Bistrita Str. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.020.800LEI 207.2. ROZALIA SANGEORZAN G.sc.1.sat Feleac.550LEI 286.ap.Axente Sever.ap.sc.21 / Bistrita Al.ap.Decebal.930.Libertatii.67 / Bistrita Com.ap. STEFANIA SFORGACE D.sc.sc.330. TITUS SUCIU V. OCTAVIA SARMASAN N.244.Ineu.400LEI 66.131. GABRIELA SOLDOAE T.6.A.536.Ineu.1.ap.230.Principala nr.14 / Bistrita Str.ap.Bistrita-N. ELENA SUCIU I.600LEI 31.229 / Jud.163 / Jud.ap.A.ap.ap.sc.280LEI 28.489.360LEI 50.Sucevei.Nuseni.256.000LEI 9. Str.111.12 / Bistrita Bld.nr.Grivitei.nr. DOINA GABRIELA SUCIU T.Spatarului.nr.nr. CRISTIAN SASARMAN S.4.918.sc. Str.sc.Heniu.2.nr.250LEI 80.Rodnei.B.sc. CONSTANTIN SOLDOAE M.ap.sc.Pircalabului.2 / Bistrita Calea Moldovei.bl.sc.Bistrita-N.000LEI 21.Sub Cetate.sc.67 / Bistrita Al.nr.13 / Bistrita Str.040LEI 19.nr.F.334.10 / Bistrita P-ta Libertatii.189 / jud.560LEI 13.Bistrita-N.ap.sc.ap.970LEI 61.730LEI 9.sc.F.ap.sc. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.ap.4 / Bistrita Bld.375LEI 3.sc.sc. STEFAN SIMA A.72 / Jud.280LEI 2.C.650.418.sc. VASILE SANTA G.Bistrita-N.5.17 / Bistrita Str. IOAN Com.1.B.092.234.6.Rebrisoara.17 / Bistrita Str.E.501.12.Budesti.Sucevei.48 / Bistrita Al.Plopilor.A.J.600LEI 31. DOINA SIMION N.800LEI 67.12 / Beclean / Jud.B. ANA MARIA SIMION N.1. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.nr.14 / Bistrita Al. TEOFIL SAVESCHI I.730.B.620.15.SAMBOTELECAN P.ap. VIOREL SINGEORZAN G.C.3.645.4 / Bistrita Str.Piriiasului.A. TANASE SOMESAN I.26 / Bistrita Str.510LEI 23.str.B.965. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I. NICOLAE SIMIONCA A.Dogarilor.nr. IOAN SPATAR I.7A.bl.34 / Bistrita Str.nr.11 / Bistrita Str.ap.200LEI 129.B.1.Octavian Goga.50 / Bistrita Com.Somesului. IUSTINA SIMBOTELECAN I.6.nr. MARGARETA SOLDEREA I.ap.400LEI 77.15.13 / Bistrita Str. ION SECOBAN I.019.10 / Bistrita Str.499.ap.000LEI 114.21 / Bistrita Str.000LEI 76.Sintereag.Ioan Slavici.nr.440LEI 33.446.Matei.706.A.Artarilor.790LEI 34.4.3.13 / Bistrita Str.B.nr.198.B.260.000LEI 257 .200LEI 19.920LEI 8. 20. VALER SIMION D.961.nr.1 Mai. RADU SAVU V.ap.7.D.5.12.1.960LEI 12.sc.055.ap.698.D. GHEORGHE SOMESAN M.F.7 / Bistrita Bld.4A / Bistrita Com.3.46 / Bistrita Intr.75 / Bistrita Bld.607.E.nr. MACIDON SOS S.ap.nr.sc.sc.1.000LEI 73.9 / Bistrita Com.Bistrita-N.B.nr.ap.915.Gh.Ioan Slavici.Dogarilor.Independentei.Imparatul Traian.sc.000LEI 25.sc. RODICA MIRELA SIMIONCA C.Octavian Goga.nr.nr.ap.ap.E.Pop de Basesti.ap.400LEI 126. Str.ap.030LEI 1.017.Matei.5 / Bistrita Calea Moldovei.Tudor Vladimirescu.nr.ap.sc.40.nr.36.B.nr.sc.306.858.nr.nr.5 / Bistrita Al. Str.116.303.Ioan Slavici.Cooperativei.nr.1.nr.nr.ap.Bistrita-N.Solomon Halita. MARIA SESERMAN V.nr.nr.sc.B.17 / Bistrita Str.nr.7.418. MARIA SZAKACS Z.sc.sat Tagu.030LEI 26.1 Decembrie.800LEI 19.nr.000LEI 139.J.sc.bl.nr.25. P-ta Petru Rares.nr.000LEI 125.360LEI 285.nr.nr.398. GHEORGHE SCRIPCARU M.nr.15 / Jud.nr.000LEI 25.A.G-ral Grigore Balan.15 / Jud.29 / Bistrita P-ta Morii.nr.800LEI 12.F.sc. AUREL SESERMAN N.400LEI 7.Decebal.29 / Bistrita P-ta Morii.

019.Stefan cel Mare.SZIKI I.A.ap.B.nr.7 / Bistrita P-ta Morii.ap.19 / Bistrita Com.770LEI 6.Bistrita-N.ap.B.B. IOAN UILACHI NAGY I.nr.ap.3.600LEI 51.A. IULIANA MARGARETA TURC I.sc.1 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.nr. GHEORGHE TAMASAN I. MARIA TOMI V.nr.ap.796.870LEI 7.Dumbravei.200LEI 60.Dogarilor.ap.nr.sc.Zorilor.C3.934.37 / Jud.Andrei Muresanu.E.nr.nr.6. ION TOROSCHI I.57 / Jud.sc. MIHAELA TRISCA G.Liviu Rebreanu.nr.nr.Bistrita-N.Mures Str.Calimani.4.nr.919.550LEI 101.810.4.074.470LEI 18. EMIL MIHAI TELCIAN A.7.sat Birla.440LEI 10.160LEI 15.400LEI 119.800LEI 15. ANDREI TOMOROGA D.sc.590 / Str.Bistrita-N.sc.23 / Bistrita Str.575.8 / Bistrita Bld.14 / Bistrita Str.nr.849.Principala.092. Bld.ap.1 / Bistrita Str.6 / Bistrita Com. P-ta Centrala. IOAN ULECAN D.Imparatul Traian.A.Dumbravei.sc.A.Imparatul Traian.Bistrita-N.920LEI 34. Str.781.200LEI 41.Solomon Halita. ILIE TRISCA I.5.sc.nr.315B / Jud.11 / Bistrita Str. DUMITRU TERMURE S.sc.B. ELENA TERMURE M.ap.26 / Bistrita Str.788.nr.ap.1.Gh.Andrei Muresanu.25. ALINA IOANA TONEA S.bl.4 / Bistrita Str.695.nr.nr.720LEI 74. ANA VACAR Z. IOANA TODOR A.A.6. P-ta Morii.Mariselu.A.685.237.ap.str.190 / Jud. MARIA UNGUR G.Dogarilor.Castanului. VIORICA TIMOFE GH.Livezile. IOAN TIMOFE I. RADU URSACHE T.244.080LEI 46.920LEI 2.Sintereag.nr.nr.Simion Barnutiu. IRINA CRISTINA TOMI G. FLOAREA TOROSCHI O.B.000LEI 1.600LEI 72.nr.755.B.Tudor Vladimirescu.2.1 Mai.36 / Bistrita Str.Dogarilor.sc.975.ap.J.sc.B.525.bl. RODICA VARGA I.sc.A.sc.194 / Jud.4 / Beclean / Jud.010.Bistrita-N.160LEI 42.nr.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.B. IOANA TEODORESCU D.223.4 / Bistrita Bld. Com.1 Mai.Prundu Birgaului.nr.Cosbuc.6 / Bistrita Str.882.nr.B.ap.4 / Bistrita Com.Independentei.B.13 / Bistrita Str.400LEI 20.Vatava.ap.8 / Bistrita Com.000LEI 46.nr.340LEI 31.Decebal.5.10.sat Zoreni.400LEI 14.A.36 / Jud.nr. Str.Tudor Vladimirescu.nr.nr. VIORICA TERMURE GHE.186. VASILE VACAR S.600LEI 6.Pop de Basesti.6 / Bistrita Str.930.ap. EUGEN UNGUR G.000LEI 5.Calimani.372.223.81.ap.7.321 / Com. ILEANA VADANA M.000LEI 2.000LEI 53.4 / Bistrita Com. CRISTINA TOTH D.Bistrita-N.nr.ap.ap. GHEORGHE DOREL TONEA I. DOINA TODERIC G.Soimilor.sc.360LEI 21. RODICA TALPOS I.nr.720LEI 20. DAVID TRAILESCU A.300LEI 8.Bistricioarei.sc.nr.sc.704.200LEI 1.nr.7.640LEI 258 .K.sc.Independentei.140LEI 5.nr.Ion Minulescu. TODORICA TODERICI V.nr.sc.26 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.080LEI 182.6 / Bistrita Str.701.nr.550LEI 5.sc.523.Sinmihaiu de Cimpie.9 / Bistrita Com.833.14 / Bistrita Com.34 / Jud. FLORICA URECHE I.2.sc.920LEI 94.15.597. ELENA VACAR I.744.nr.sc.15.680LEI 22.ap.125LEI 20.nr.720LEI 34.B.289.10.006.070LEI 8.ap.500LEI 26.10 / Bistrita Str.nr.600LEI 17.Prundu Birgaului.nr.A.427.ap.1.280LEI 32.413.540 / Jud.ap.150LEI 3.25.Prundu Birgaului.20 / Bistrita Com.ap.ap.5.sc.nr.000LEI 29. Com.nr.000LEI 20.B.nr.nr.nr. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F. DANIEL TOMOROGA G.830.411.696.400LEI 39. IOAN VANT NAT.Bistrita-N.7.nr.sc.A.Livezile.75 / Al.27 / Bistrita Str. RODOVICA TARMURE M.2.sc.sc.George Cosbuc.102.1 / Bistrita Str.880LEI 53.3 / Bistrita 7.D.Mariselu.3.13 / Bistrita P-ta Morii.str.Nasaudului.ap.18 / Bistrita Str.sat Sintioana.sc.400LEI 772.19 / Bistrita Intr. LUDOVICA TOFAN I. IOAN MIRCEA Str.B.sc.756.384.ap.289.395.428.sc.sat Dorolea.744.ap. LIVIA TUDOR A.87 / Bistrita Str. MIHAI VANT M.Gh.nr. VALERIA TARCA P.200LEI 71.164 / Bistrita Str.Castanului.George Cosbuc.13 / Bistrita Cartier Unirea.5.630.nr. DUMITRU TARANU A.BistritaStr.532.nr.Pop de Basesti.ap. ALEXANDRU TERMURE M.140.3.nr.Vasile Lupu. TUDOR TOGOE S.830LEI 5.ap. IOAN TOFAN I.39.nr. ADRIAN TITIENI I.nr.

C.D1.43. Str.Independentei.840LEI 16.B.760LEI 176.873.Andrei Muresanu.12. 69.400LEI 17. AUREL VLASIN A.Petru Maior.30.A. BT B-DUL MIHAI EMINESCU.nr. AUGUSTIN VLAD G.sc.C. AP. SC.000LEI 17.B.941.491.D.595.S4.15.nr.108 / Bistrita Com. Str. SC.200 / Bld.8.11.85 / Jud. AP. BT GRIVITEI NR.3 / Bistrita Str. PETRU ANECULAESEI C.280LEI 46.008.949. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.ap.B.nr. AP.440LEI 11.sat Arcalia. W7. MIRCEA VULTUR V.960LEI 1.604.555.200LEI 12.880LEI 62.558.VARGA M. SC. VIORICA AGAVRILOAEI D.822.000LEI 28. MARIA ZUS N.965.880LEI 25.1.18 / Bistrita P-ta Morii. CLAUDIA AIFTINCAI P.J15. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.5.6. AP.2C.1.Independentei.nr.931. AP.632. BT ONICESCU NR.348. BL.ap.19.I.275LEI 16.Avram Iancu.780LEI 9.ap. BT C.Dornei. GHEORGHE AILOAIEI A.720LEI 88.ap. AP.nr.791.080LEI 259 .960LEI 16.Dragos Voda.13.B1.nr. SAFTA VERHUN C.1. NATIONALA. AP. BT COM.915. BT RACHITI.Z14.2.800LEI 27. MIHAI ANGHEL C. SC. MARCELA ANICAI D.43. BT ALEEA NOUA NR.003.sc.1.25.ap. AP.B.125LEI 15. NR.000LEI 8. GHEORGHE AMARANDEI GHE. STEFAN AIACOBOAIE A.560LEI 160.Sieu-Magherus.400LEI 72.963.558. AP.277.300LEI 28.14BIS.4.360LEI 40.A.42 / Jud.879.Muncelului.sat Sintioana.9 / Bistrita Str.sc. BT ALEEA IZVOARELOR NR.480LEI 56. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.411.A.120LEI 40.164. BL. SC.088.ap. BT CUZA VODA NR.12.2. BL. BL. AP. NR. STELICA ALEXUC M.A1.261. AP. IOANA ZAVOIAN V.nr. AP.G9.G-ral Eremia Grigorescu.5. DORIN ALEXA C. BL.193.17 / Bistrita Intr.300LEI 8.28A. AP.13. BT SUMA 3.4.8.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE. SC.608. STIUBIENI.ap. BT IMPARAT TRAIAN NR.A1.C.Bistrita-N.36 / Bistrita Str. DORICA AMAXIMOAIEI S.1.880LEI 36. BT C.800LEI 40. BLZ14.4. NR.81.R14.8.625LEI 22.025. BT ALEEA PARCULUI NR.nr.ap. BL. AP.14. Com. AP. GAVRILA VLASIN I. BT ONICESCU NR.525.sc. AP.781. ANTOANETA ANUSCA D.nr.A.738.nr. BL.19. SC.M2. BT ALEEA VIILOR NR.120.4 / Bistrita Str.935.16. OLIMPIA ZAMFIR T.761. SC.650LEI 21. ANITA ZEGREAN A. MARIA VLAD N.424.nr.nr.36 / Bistrita Calea Moldovei. AUGUSTIN VULTUR V.sc.27BIS.889. VICTORIA VOIVOD A. GANE NR. TRAIAN AMATIESEI V.13.K. AURICA AGACHE T. RADU AMARANDEI C.Bistrita-N.5.22 / Bistrita Com.Andrei Muresanu.11.sc.528.000LEI 10.8.ap.500LEI 46.B.881. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR.56.nr.79 / Bistrita Str.sc.ap. MINODORA ANTAL E.2.B.C. DORU C-TIN ANICAI C.13.sc.200LEI 14.3 / Bistrita Intr. 25.73 / Bistrita Str.6. BT PARCUL TINERETULUI NR.sc.4.sat Mijlocenii Birgaului / Jud. BT ALEEA PINULUI NR. ADRIAN MIRCEA VARRO M.760LEI 131.000LEI 24.Prundu Birgaului. BT VIILOR NR. BT FRUNZETTI NR.sc. AP.F.400LEI 2.660. MIHAI IULIU VARVARI I. AP. BT GRIVITA NR.074.ap.7. SC.nr. BT SAVENILOR. SC.680LEI 41. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld. DUMITRA ALUCULULESEI D.1.ap.21.Bistrita-N.47 / Bistrita Com.A.B. BT MANASTIREA DOAMNEI.200LEI 48.nr.Josenii Birgaului.30. BL.Mariselu. VLADIMIRESCU NR.7.D.723.2.500LEI 16. BT T.186. BL. BT GRIVITEI NR. AP.932.060LEI 15.nr.8 / Bistrita 67. NECULAE VLAICU G.880LEI 4. AP. ELENA AMARANDEI G.Andrei Muresanu.D.232.sc. BT ARMONIEI NR. AP.240LEI 37. AP. BL. BL.250LEI 10.A1. CURTESTI.14. GHEORGHE ALUCULESEI A.10.11. 1.B.Toporasului.nr. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O. SILVIA APACHITEI C. SC. BL. BT ALEEA CINEMA NR.19. CECILIA AFILIPOAIEI T.201. BL.

600LEI 15.678. AP. EMANOIL APOPEI V.12.080LEI 18. AP. BT EMINESCU NR. AP. BL. AP. AP.000LEI 114.204.36. ALEXANDRU BACIU I.826. BT. BT VIILOR. BT CUZA VODA NR.12. BT BUCOVINA NR.000LEI 10.23.20. AP.27.513. AP. BL.930LEI 6.M1.1. NR. BL. DOROHOI.838.000LEI 54. AP. BT MARCHIAN NR. AP. BL. AP.000LEI 37.14.2. BT G. AP. SC.2.040LEI 3.21.852.849. BT ALEEA NUCULUI BL. BT ARMONIEI NR. SC.107.145.B2. MARIA BUCSA GHE. VASILE AVORNICESEI M. AP.935.A. AP.500LEI 16. OCTAV AZAMFIREI V. NATIONALA NR. BL. BL. 11. C-TIN BOSINCEANU S.116. SC.11.1.E6. BT CURCUBEULUI NR. BT RACHITI. G3.880LEI 22. CORNELIU BARBOSU T.151.890. AP. BT ONICESCU NR. MARIA BALINISTEANU C.2. NR65BIS.B. BT MARAMURES NR. AP.409. BL.200LEI 16. MARIA APETREI T. SC.18.C.18.22. BT GRIVITA NR. NR.G1.5.D. AP.334. MARCEL BOGHITOIU G. CEL MARE NR. DUMITRU ASAFTEI V.S1. DUMITRU BUDUR V. VALENTIN BOUTEAN A.000LEI 74.853.680LEI 260 . MARIUS MUGUREL ARSINTE V. BT ALEEA FRUNZETTI NR. SC.200LEI 11. BT INDEPENDENTEI NR.11.520LEI 29. BT ROMANESTI.APALAGHIEI G.C.10. BT ZIMBRULUI NR. STELIAN APETREI GHE. MATRONICA AXINTE I.245.11.307. SC. SC.E2. AP.7B. BT ARMEANA NR. SC. RODICA BALAUCA D.2.2.4BIS.152. ILEANA BRUMA V.334. SC. BT CALEA NATIONALA NR. AP. PROGRESU. SC. LUCICA BENTA M.638. SC.3.33.000LEI 32. ELVIRA BACIU I.760LEI 45.100LEI 168. BT 143. SC. 55.8.15. GHEORGHE BULAI M. ANETA ARSINTE D.437.M1. BT ALEEA NOUA NR.400LEI 23.13.570LEI 140. BT ALEEA NUCULUI NR. ANGELICA C. AP.A. GHEORGHE AXINTE G.800LEI 123.990LEI 102. SC.417. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.635.2.800LEI 372. BL. BL.2. 15.4. SC. MARIA BUHACIUC D.682.19.10. AP.C1. AP.D. SAVENI. AP. BT SUCEVEI NR. 11.I7.280LEI 193.680LEI 60.091.21.022.700LEI 17. NR. SC.941.102. BT ST.570LEI 6.400LEI 58. SC. BL. MARIA BARBOSU I. BT ALEEA NUCULUI.525. BT UNIRII NR. BL.H.18.32.440LEI 19.600LEI 53.10B.A. AP. BL. BT ONICESCU NR.400LEI 20. BL.6.63.157. BT CISMELEI NR. MARIOARA BALAUCA G.352.083. BL.920LEI 84.949.927.680LEI 25. AP.200LEI 5. BL.3.201.5.3BIS. SC.A. ENESCU NR. BL.4. BL. ENESCU NR.B.080LEI 9. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.L1.A. BT GRIVITA NR.3. BT MARCHIAN BL.5.262. AP.11.B. SC.U1B.678.14.A.594.A. CONSTANTIN BALINISTEANU G.A.6. BT G.960LEI 6. SAVENI PETRICANI. BL.39.8. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. ECATERINA BARBU I.999. MIHAELA STELA AVRAM V. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR.360LEI 148.726.1.10.520LEI 31. BT CALEA NATIONALA NR.650. 64. ANGELA BANCESCU I. SC.D. BT DECEBAL . AP.F. MUGUREL D-TRU APETREI D.18. BT LOC. AP. AP.D. DOINA BUDUR P. BT VICTORIEI NR. BT ALEEA RAPSODIEI NR.1.400LEI 6.9.760LEI 11. AP.691.750LEI 14.186.23. BT EMINESCU NR.026.58.029.240LEI 34.796.200LEI 25.NR.55. AP. NATIONALA NR.L8.22.271. COSTACHE BARLADEANU D.800LEI 9.679. IOAN BANTUS I. PETRU BOSCU V.R5.5. BL. CONSTANTIN BARDAN I.800LEI 4.65BIS. AP. BT C. AP.217. BT PRIMAVERII. BT ALEEA ELIBERARII NR. SC. AP.D. AP. BL. AUREL BALAUCA GHE. VASILE APOSTOLESCU I. BT EMINESCU NR.8. DUMITRU AVARVAREI V. C-TIN BORTA D. AP.3.I21.7.333.61.300LEI 31. BT ALEEA SCURTA NR. BL.028.5. BT UNIRII NR.5.A. MINODORA BAJUREANU C.781.800LEI 9. NATIONALA NR.200LEI 21. SC.4BIS. DIDINA ASANDULUI C. AP. BT C.12.000LEI 11. BT PRIMAVERII. AP. IOAN BOLOHAN N.11.950LEI 77.5.116.4.7.12. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M. BT VIILOR. NR.3.B.

AP.831. BT CURCUBEULUI NR. SC.8. BL. PETRONELA CIUBOTARU M.004.7.5.400LEI 17. AP.A1. BT OCTAV ONICESCU.6. BT CAPITAN ROMANO.E.16.A.550LEI 32.3A. AP. BL. FLOAREA C. BT TALPALARIEI NR.960LEI 6.080LEI 17.360LEI 9.280LEI 12.489.30A. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I.5C. ENESCU NR. MARIANA CORDOS I.A. SC. SC. BL. BL.41.D.638. MIHAITA CIOBANU C. BL. BT TALPALARIEI NR. GEORGETA CORDUNEANU A.15. BT BUCOVINA NR.135. STIUBIENI . BT G.600LEI 12.078.2.36.914. IRINA-RICA CABINIUC D.200LEI 5.B.7. SC. AP. BT AVRAMESCU NR.254. ANDREI CONSTANTINESCU I. AP.800LEI 414. AP.B.3.000LEI 14. CONSTANTIN CIOBANU M.500LEI 17.752.D.366.33. BT MAXIM GORCHI NR.40. DOINA CATARGIU I.31.262. BT OCTAV ONICESCU.Z15. DOROHOI.C4.1.3. AP. BT SAT DRAXINI. VALERIA CIOBANU I. 31.27. BT UNIRII NR. BT G. ANGELA ELENA CACIUC I.A.9.10.B.840LEI 41. BL. SC.112. SC.ZA11.839.1. BL. NR.508.14.660LEI 22. STEFAN CIUBOTARU S. VALERIAN CAZACU V. BT BD.6.C1.558. BL.32.560LEI 10. BL.13. 13.14. BT ONICESCU NR. SC. MIHAI CIOBANU V. NR128A.840LEI 5. AP. MARIA CIOMIRTAN I. DUMITRU COLAC GHE.116.843.186. BT 31.J7. LAURENTIU CHEBICI D. IOAN CALUSCHI G. SC. NATIONALA. AP.600LEI 33.240LEI 261 . C-TIN CERVICESCU I. AP.152.16. BL.500LEI 18.720LEI 4. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V. BT ALEEA PICTORULUI.446.000LEI 66. EMINESCU. AP.52.12. BT IULIU MANIU NR90. BL. NR. MARIA CEOMIRTAN C. IOAN CACIUC T. 36. SILVIA CHINDRUS G. MARIA BURLACU M.72.372.440LEI 30. AP.A. BT MARCHIAN NR.488.4. NR.080LEI 23.18. AP.490LEI 10. AP. SC. LUMINITA COJOCARU I.16.289.11.4. PETRU BURSUC T.A.1.10.116. AGLAIA CAUTESANU I.15. AP. NECULAI CHWALEK C.D. SC. BT PICTORULUI NR.A.464. NR2.000LEI 4. BL.4. BT EMINESCU NR. BT STEFAN LUCHIAN NR. BT COM.14. BL. GHEORGHE CIOBANU I. BT OCTAV BANCILA.C4.5.855. AP. BLG1.7. AP. NR. TRAIAN BURLACU N.302. AP. BT GRIVITA NR. BL. BT SAVENILOR NR.720LEI 8.4.892.520LEI 61.400LEI 24. NR33. BT M. AP. AP.6. 10.16. MIRELA CIUCLEA I.430. BL.K15.520LEI 112. BL.2.605.55. 31. FLOAREA CHINDRUS D.7. MIHAI CONDRATOV A.4.42.893.O3. ELENA CHIFIRIUC C. FELICIA COJOCARIU G.33. MARIA CAZIMIR I.744. NR. NATIONALA NR. AP.B1. BL. AP.000LEI 31.7. AP. DUMITRU BUTUC D. BT SPIRU HARET. ANICA CIOBANU A.5.775.6.730. NR.490LEI 20. MARIA CALISTRU P. BT CATAMARASTI DEAL. BL.125LEI 41. SC. AP. BT SAVENILOR NR. C-TIN CHIPOANCA C. BT ONICESCU NR.A. NR.A.J6. VIORICA CIOBANU M.488. AP. AP. VASILE CHIORESCU I. BT C. AP.72.C4. AP. NATIONALA. BT DREPTATII NR.G3.800LEI 23. SC. BT ALEEA SCURTA T2.F3. BL. AP. ILEANA CHELARIU I. BT STR.140LEI 10.372. BT C.C1.I2.193.3. AP.14. MARIA BULIGA M.105. MARIA CHIRIAC V.520LEI 15.5.798. ENESCU NR. COM.4.36A.480LEI 5.10.103. NR. SC. BALUSENI.1. AP.BULIGA I. NR. AP.3.600LEI 28. SC. AP.640LEI 18. MIHAI BURCEA M.C. NATIONALA NR49.839. AP.000LEI 17.816. AP. BT STEFAN LUCHIAN . BT SAVENILOR NR.045. AP. BL. BT CATAMARASTI DEAL.880LEI 1.D.000LEI 3. BT PACEA NR.659.600LEI 31.D.000LEI 6.12. H16.800LEI 2.720LEI 21. TOMOROVEANU. KOGALNICEANU NR. BT VICTORIEI NR. AP. BT EMINESCU NR. BL.7.116.7.880LEI 26. BL.3. BL. BT VULTURULUI NR. SC.289.686. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C.D4. G23. AP.2. BT UNIRII NR.S1. BT VARNAV NR.A. AP.3.113.14.000LEI 56. BT EMINESCU NR.C.8. SC.32. SC.675LEI 32.943.B. SC. AP. BL. BT ALEEA AMURGULUI. BT ARMONIEI NR.526. BT CAL. BT ONICESCU NR.H1.50. SOFIEA CHIRIAC I. SC.280LEI 8.S8.B.1.000LEI 10.000LEI 61. SC.B1. BL.

CORDUNEANU I. MARIAN DANILIUC N.1.3. BT ALEEA NOUA NR. S. NR.6. BT ION PILAT NR.4.5. SILVIA DUCAS H.558. SC. BALUSENI. SC.875LEI 3.800LEI 42.61. SC.280LEI 18. MARIN COSTAS G.B.B. BL.640LEI 10. BL.750LEI 3.15.A.746. BL. BT ALEEA NUCULUI NR. PETRU LIVIU DUSCIUC I.600LEI 88.A. DOROHOI MAXIM GORKI NR. BT COM. SC.500LEI 44.4. SC.3.132. IULIA GINA COSTE M. BL.E.127. BT ONICESCU NR.241. SC. ZA. RODICA CRETU I. BT PRIMAVERII . C-TIN DAMACHE D.640.4.366. BT COM.425LEI 41. AP.G10.8.A.61. BL. FILIPESCU .22. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D.A.720LEI 2. AP.B. FLOREA FEDIUC M. BT UNIRII NR.680LEI 34.40.14.3.000LEI 46. BT ALEEA SCOLII NR. SAVEL CRETU C.A5.7.6. VALERIU DUPAC M. BL. NR.12. CRISTINA ELENA DIMA I.3.B.254. BL. AP. BT D. GHEORGHE DURNEA M. BT SAT ZAICESTI.14A.3. BT ORASENI DEAL. BT 7 NOIEMBRIE . ELENA FEDIUC G. SC.360.64.148.7.840LEI 43. NR. AP. BT C. MARIA COSERI G.B. SC. BT PRIMAVERII NR.008.373.231.000LEI 351. BL.000LEI 262 . BT ALEEA NOUA NR.C. BL. BL. IOAN CRETU I. AUREL COVATARIU V.D.C. ELENA DUMBRAVANU C.A. COM.25.7. MIHAI CUCU E.25. DANIELA DOBOI I. ENESCU NR. BT ONICESCU NR. SC. VASILE COROI A.11. BL.2A. IOAN DODU D. AP. AP.539.562.960LEI 52. CORNI.G10.356.14.G7.800LEI 1. BL. BT UNIRII NR. BT UNIRII.2.2.466. GABRIELA CORNEA P. AP.8.1. VESPASIAN FLOREA C. SC.9.64. BT DRAGOS VODA NR. AP. AP.350LEI 26.337.B.920LEI 10.440LEI 22.9.8. GHEORGHE DUMBRAVANU G.40. BT STEFAN LUCHIAN BL.492.373. BL. BT ION PILAT NR.I5. BT TEODOR CALIMACHE NR.35.000LEI 33. AP.600LEI 33. LIDIA DUCA L. BT C.39.348. AP.601. BT GHE. AP.U7. ELENA DOBOI I.000LEI 15.A.600LEI 131.7. SC. BT G.501.13.F9. BT ALEEA NOUA NR.150LEI 35.C1.360LEI 68. BT EMINESCU NR. VIOREL DUPAC G.369.560LEI 80. COSTACHE DIMA I. POMPEIU. VASILE DRON G.15.22.520LEI 19.3. DAN D-TRU FECIORU A.4.4.240LEI 19.24.AP.14.920LEI 32. BT ETERNITATII NR. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. BT ALEEA SCOLII NR. AP.33.C4.2.17. SC.15.750LEI 7.4. ANICA FILIP M. SC. SC.B. AP.13. BT UNIRII NR. BL. SC. BT 4. BT IMPARAT TRAIAN NR.321. AP. BT CURCUBEULUI NR. BT ONICESCU BL.8.481.11. BL. AP17. BT AVRAMESCU NR.700LEI 81.111.200LEI 56.9.560LEI 8. AP.911. AP.7.326.B. BT UNIRII NR.C. DOROHOI D.830LEI 9. SC. ANGELA DAMACHE D. SC. AP. BL.001. AP.29. AP. BROSCAUTI.839.A.A. CARMEN SAVENILOR.20.G10.19.342.31. AP. SC. PETRU CRISU GHE.E9. NR. BL. ARGENTINA COSTENIUC V.520LEI 26. BT ONICESCU NR.18. BL.24.23. AP. BT FILIPESCU NR.A. BT MARCHIAN NR. SC. AP. NATIONALA.64. AP. BL. SC.400LEI 17.880LEI 6.A.480LEI 23.880LEI 9. MARCEL DULCE D.8. TOADER COSERI I. SC.14.646. SC. AP. BT ST. AP.291.960LEI 20.297. AP. SC.000LEI 103.17.967.967.845.12.800LEI 33.4.020LEI 26. C-TIN FLORESCU GHE.48.160LEI 17.610. NR.C. BT COM. BT STAUCENI. GHEORGHE CRETANU C.ZA11. NR.351.579. LUCHIAN NR. SC. BL.319. DUMITRU DAVID I. VIOREL DANILA C.720. BT PACEA NR.27.I4.U12. SC.537. MARIA FERARIU I.6.54. C-TIN DANIEL DIMA C. IOAN EPURE GHE. AP.A.14. BL. CURTESTI.10.G2.3. SAMUIL CUCU I.A. BT SUCEVEI NR.D.000LEI 34.A.227.5.960LEI 22. AP. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR. SC.200LEI 30. AP. SC. POMPEIU NR. AP.575.C. AP.114.A2.5.2. BL.040LEI 56. NATIONALA NR. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D.39. AP.080LEI 15. AP. SC. AP. DERSCA.379.8.200LEI 62. AP. AP. BT CURCUBEULUI NR.367. IOAN COTOS V. BLA2.558.526.F8.

440LEI 7. AP. EMILIA HRISCU N. BT SAVENILOR NR.400LEI 14. SC.A.2. BL. MARIA GOGU C.863. BT PRIMAVERII NR.601.12.040LEI 13. SC. NR99.994.16A.569. BT PRIETENIEI BL.35. BT CAL. GICA GRIGORAS G. AP. TOADER HERGHELEGIU V. SC.57. AP. BT OCTAV ONICESCU. BL. AP. BT C. BT TALPALARIEI NR.890LEI 75.260LEI 74.240LEI 27.920LEI 10. ANETA GROSU GHE. AP.6.2.21. BT ONICESCU NR. PUSKIN.5.5.52.1.558.781. DANUT HUTANU M. SC. NR.484.600LEI 15.000LEI 15. NR7.4. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.3. SC. NR.A 6.000LEI 16. BL. SC.A.G4.6.488. SC.374.4.372. AP.671.637.17. LENUTA GRIGORASI H. AP.13.12.A. AP. DUMITRU GOGU A. BT ONICESCU NR. BT ONICESCU NR. R10. D12. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP.130. MELU HINCEANU AL.C. OVIDIU MARIUS HURMUZ N. VASILE IFRIM C. BT ION CREANGA NR. BT TUDORA.C.280LEI 10. BT ALEEA PINULUI NR. GANE BL.023.C2. BT ALEEA PINULUI.14C.080LEI 9.G3.27.B. BL. ELENA GRIGORAS I.840LEI 116.325LEI 106. AP. COSTACHE IFTIMIE C. SC. SC. DAN GOGA D.2. AP. ANISOARA HRITCU Z.90.714. BL.785. BT PACEA NR. ADRIAN HAGIU G. SC.43. BT TALPALARIEI NR.8.6.1.000LEI 18. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. BL. VLADIMIR GRIGORASI C. BT OCTAV BANCILA.260.B. BT PRIETENIEI D1.C.6.5.B12. VERGINIA HUSTIUC P. BL. NR.B.12. BT ONICESCU NR. COSTACHE HURMUZ M.25. BL. SC. BL. BT CUZA VODA. AP.215. AP.914.G1.440LEI 5.200LEI 407. BT GRIVITA NR.753.320LEI 65.I13.366. SAVEL GORBANESCU C.611. SC. MIHAI IATIC G. AP. ANETA GRINDEI M. BL. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E. BL. GHEORGHE GRINDEI M.16. B2. VASILE GAVRIL I.4.33.4. EMILIA GRIGORAS GHE. BL.5C.L8.3.040LEI 41. EUGENIA FRUMOSU V.A.17.600. LEORDA.356.600LEI 3.55. NR. BT ONICESCU NR.A.680LEI 16. NATIONALA NR50.110.382.15.135.175LEI 56. AP.400LEI 47. BL. DOINA IFTIME C. BL.27. AP.15.52.17. AP. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.356. ELENA IFRIM G.877. BT ALEEA NOUA NR. BT ALEEA AMURGULUI NR.326.A.33. NR.A. AP.I13.1.X20.861.064.320LEI 7.3. SC.276.435. AP. GHEORGHE IFTIME D. MARIA GAVRIL C. NATIONALA NR. DUMITRU IGNAT C.55. AP. SC. NR.330LEI 14.C. BL. SC. MARIA HRITCU I. AP.107.776.E8.11.14. MARIA GHEORGHIU G. SC.D. SC.552.000LEI 22. ROMICA MIHAI GAVRIL S. SIMON GLONT M. BT COM. BL.VLADIMIRESCU NR.BT CUZA VODA NR3. TODIRENI. BL. NR.X18.36.549.200LEI 8.5. DORIN C-TIN GHIMPU V. SC.4. SC.880LEI 5. SC. NR.750LEI 43.880LEI 10.A.B.3. AP. NR.160LEI 22. BT ALEEA SCOLII.C1.250LEI 4.256. BT CUZA VODA.30.4. BT BUCOVINA NR.13.2. IOAN HRISCA P. D1. BL.14.160LEI 5.D. AP.562.818.52.200LEI 5. ELENA HRITCU M.6. AP. 1.000LEI 24.240LEI 12.859.17. BL. F.800LEI 41.G10.400LEI 683.S.12.800LEI 21.082.7BIS.E8. ELISABETA GROSULEAC I. AP. DOLINA.320LEI 890.84.35.C1.A.420LEI 49. AP.BL3B. AP. BT ALEEA C. ELENA HIZILNICOV C.6.A5.892.280LEI 34. BL.C2.874.FRUMOSU C.AP.600.27.15.000LEI 32. MIHAI HUTU D. BT ALECU DONICI NR.C2. BT ONICESCU NR.920LEI 4. ELENA GRIGORAS V. BT C. AP.678.A. BT ALEEA ZORILOR.18. AP. NATIONALA. BT F. SC. VASILE HARBUZ GHE.A. NECULAI GONTINEAC M. BT T.030. AP.600LEI 322.520LEI 19. AP. NATIONALA NR.186.26.400LEI 12. BT SAT.. AP. BL.16. BL. BL.600LEI 263 . BT PARCUL TINERETULUI. MARIA GLASBERG S. AP.640LEI 32. AP.520LEI 92. AP. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR. MARIANA GALCA T.M3. BT ALEEA LICEULUI NR. AP.30.14.A. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.3.5C. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII. BT A. BT ONICESCU NR. BT C.2. BL.

297.972. SC.42.C1.26. AP. 7. SC.56. SILVIA MACOVEI D.29. BT T.400LEI 38.600LEI 14.6.I6.15.A.24.A2. BL. DAMIANA IPATE .227.965. SC. AP. BOTOSAN VARNAV. CAMELIA MARGINEAN T. ELISABETA IVASCA I.237. AP.400LEI 34. DUMITRU ISAC V.1.C.330LEI 201.D10.750LEI 5. SC.7.200LEI 16.A. AURELIA IRIMIA V. SC.C. RAUSENI. AP. BL.17. BT ARMONIEI NR. BT ALEEA AZURULUI NR.000LEI 77.8.34. MIHAI MANTALUTA N.7. BT ONICESCU NR.14.17. BT PRIMAVERII NR.A6.200LEI 44. MARX NR.810.13.600LEI 2.783. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T. BT COM. AP.289. GORCHI NR.B AP.920LEI 25. MIHAELA MARCIUC A.A5. SC.29. BT ALEEA LICEULUI NR. MARIA ISTRATE C.21. SC.537.000LEI 4. AP.1.1. SC. AP. VLADIMIRESCU NR. NATALIA JITARIU S. AP. NATIONALA NR.30.090.542. BRATIANU NR.152. AP.200LEI 9. BT PRIMAVERII NR.33.320LEI 20.H1.47.400LEI 29. COSTACHE IONESCU T.43.9. BL.000LEI 4. BT ONICESCU NR.A.A. NR. SC. BT C. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT SAVENILOR NR. BT ONICESCU NR.570LEI 19. BL.720LEI 8. BT 38.320LEI 5.13.520LEI 164.2. BL. BT CORLATENI .074. BL.26.26.6.24. AP. SC. VLADENI.895.A.B.58. 26. MARIA ILIUTA GHE.C.7. BL. AP. AP. AP. SC. SAT HRISCANI.A.107.IOAN LUCA M. BL.983. AP.A. BL. EMILIA LOHAN I. AP. AP.687. BL. MIHAI MARGINEAN A. GEORGE JILAVU M. AP.21. SC.17.D. SC. AP.600LEI 29.914. NR33.2.031.500LEI 34. 71.775. AP.640LEI 62.7.562.560LEI 23. BT SUCEVEI NR.670LEI 91.A6. LOTI LAZAR T. BL. BT ONICESCU NR. AP. BT ALEEA CURCUBEULUI. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D. SC.257. SC.C.1.953. AP.940. BT OCTAV ONICESCU. BT F.600LEI 78. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR.105. BL. AP. BT CALEA NATIONALA NR.A. BT ONICESCU NR. BL. B.960LEI 23.440. MARIA MARCIUC ST.159.D10. MARIA MASCAN V.11.47.15.B5.17.17. AP.041.IGNAT N. AP.093.420.I20. EDIT MACOVEI C.1.13. BL.360LEI 26.B7.A.B.12.BT CURCUBEULUI NR.200LEI 43. BT IULIU MANIU NR.520LEI 12. FLOREA MALAIMARE C.377.827. BL.111. AP.3. BT K.K4.12.240LEI 20.S4.GA9. AP.11. BT ELIE RADU NR.520LEI 51. SC. VASILE LUNGU GHE. AP. VASILE LEAHU G.188. SC. NR. AP. AP. IULIA LIVADARU V. AP. CURCUBEULUI NR. MARIANA LEAHU M. MEDA LUCA P. C-TIN LOMOS I.959.46.520LEI 32.8.17. VIORICA IRASOC I. CUCULEANA ILIESCU D.C. GEORGETA ISTRATE I.14.180LEI 12.232. MARIA LOZNEANU C. SC. BT PRIMAVERII NR. AP.34.1.8. AP.808.A5. OVIDIU MARGINEAN I.017. SC. NR17.000LEI 99. BT CALEA NATIONALA NR. BT SAVENILOR NR.1.24. BT F.E.A.267. MARIA JALBA T.2.812. AP.571.148.100LEI 10. CORINA LOZNEANU C. BT OCTAV ONICESCU. BL.339. VIRGIL LUCA I.320LEI 101. SC.7. BT SUCEVEI NR. SC. SC. AP. BL.9C. BT PRIMAVERII NR.571. AP.AUREL IPATE M.27. AURORA MARIA IONICA D.27. BT CALEA NATIONALA NR. BT LEORDA .U18. AURELIAN MARICI A.840LEI 35. BL.680LEI 43. SC.46.69.625LEI 264 . 43. P.A.400LEI 8.157.B.800LEI 3.7.2. ELENA JALBA G. SC.000LEI 40.761.000LEI 97. SC. BT PRIMAVERII NR. ALEXANDRU LUPU T.17. BT ONICESCU NR. BT ONICESCU. BT MANOLESTI DEAL.13.B. U1.C. BT ZORILOR NR. U1.969.46BIS. SC. BL.560LEI 26. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I. BT PRIMAVERII NR.525. SILVIA LAZAROI G. BL.A.D.7.160LEI 81. BT ONICESCU NR. BLA2.720LEI 40.230LEI 23. TEREZIA IULIANA MARCIUC G.C.19. PETRU MALAIMARE P.960LEI 49.69.595.550LEI 9. BL.A.AP.3.C1. AP. BT M. BT ALEEA VIILOR NR.996. MIHAI MANTEA M. BL.17.9.200LEI 85. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT I.810.3.

NR. NR.11. BL.169.16.2.13.9.475LEI 8. BT CRONICARI NECULCE NR. AP. 30. BT I.218.855. JAN-LEONIDA MIGHIU C.240LEI 5.22.10. AP.800LEI 13. CATALIN DANIEL MICU M. AP. SC.000LEI 5. RADU MIJA I.440LEI 11.630. NR9. 9. 59.949. ELENA CUZA VODA NR. BT PRIMAVERII.A. BL. BL.806.V1. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G. BT TRUSESTI. BT PRIMAVERII.571.4. AP. AP.35. BT INDEPENDENTEI NR. BL.21. BT ALEEA PICTORULUI NR. ZENOVIA MOISA I.401.B.55. BT PRIMAVERII NR.MARIA MOLDOVANU D.223.704.6.800LEI 117.5. SC. GHEORGHE MATEI C. SC. BT GRIVITEI NR. SC.200LEI 43.513. BL. AP.513. MIHAI NUCUTA D.B. BL.190.5.080LEI 16.3.307.640LEI 13.36A. MIHAI MOISA T.B. BL. AP.722. VASILE MOISUC P.Z2.321.D.S3.D1.A. BL. AP.200LEI 6.4. STELA MICU L.742.12.12. C-TIN MIHAI D.5.5. BT ALEEA GRIVITEI NR.625.542.14.240LEI 265 . DUMITRU MAXINIUC C. SC.320LEI 45.800LEI 17.U16.A.SC. VIORICA NISTOR C.8. SC.10. SC. IULIAN MOLDOVANU M.G4. BT VIILOR NR.45. BL. ILIE MERTICARU I.TURN.12. ENESCU NR.137.16. BT D. AP. AP.A1. BT CALEA NATIONALA NR. JENITA OLARU I. BT CALEA NATIONALA NR. NR. GEORGETA MOLDOVANU .8.D.769. AP.P11. AP. DANUT MUNTEANU V. MARTA TANIA OLENIUC I.E3.63.30. BL. BL. BL. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT G. SC. ELEONORA MOLDOVAN A.16. BT PRIMAVERII NR.A.200LEI 2. C-TIN NECHITA V.744. AP. COM.30.520. BL. NEGREANU NR.I2.078.680LEI 17. BL. STEFAN MIHAILEANU I.215.640LEI 30.1.11.18.840LEI 85. BT PRIMAVERII NR. BT ALEEA SCURTA NR. EMINESCU. EUGEN MIHAESCU G.8.320LEI 6. 4.E. BT PRIMAVERII. ION NATIS T. SC. NR. DUMITRU MORARU C. BT 23. AP.010LEI 2.B1. BL.19.430. 7.16.18. BT ALEEA AZURULUI.B. AP.45.993. AP. MIHAI MERTICARU I.074.178. SC.600LEI 39. BT ONICESCU NR. AP.461. AP. COM. SC. BT SAT IPOTESTI.320LEI 414. FRIMU NR. BT GRIVITA NR.30.3. SC.440LEI 20. BL. VERONICA MIHALACHE T.20. SC.C. 14. AP.000LEI 57. SC.978. AP. BL.B.G23.B.000LEI 18. AP.B. MARIAN MURARU C.30. AP.3.C4.15.640LEI 94. NR.172.69.3. MIHAELA NICULICA I.1.8.2. SPERANTA MIHAIANU C.1.320LEI 16. BT ALEEA PRIMAVERII NR. BL.113.500LEI 66.695. AP.325.000LEI 28. EMINESCU.I2. AP. AP. B.8.A26.27.595. CONSILIA LENUTA MIHAI T.179. NR. SC. AP. AP.S7.5.6BIS. BT G. BL. BT CUZA VODA 6BIS. SC.B.420LEI 3.10. BL. AP.413.27.749. PANAIOTIS NECHIFOR N. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR. BL.372.5. AP.A.J8.SC. E 14. BT ONICESCU NR.B. EMINESCU. BL. BL.B. AP. SC.A. P17. MIRCEA MURARU M.1. AP4. BT CALEA NATIONALA NR.15. P17. AP.V1.A. BL.760LEI 3.3.27.439.240LEI 32. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. BT SAT CATAMARASTI DEAL. AP. AURICA MURARIU I.600LEI 41. BT ONICESCU NR. VIRGINIA MURARIU D.186.34.500LEI 38. BT ARMEANA NR. BL.669.7. BT GRIVITEI NR.360.440LEI 9.9.F2. AP.7.570LEI 8. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT UNIRII NR. 1.400LEI 14. BT CALEA NATIONALA NR. AP. BT G.MATEI A.5.880LEI 14.600LEI 15.5.9. 52.A. BT GEORGE ENESCU.440LEI 60. BT BD.600LEI 6.10. BL. BT EMINESCU. IULIUS CEZAR MURARU S. DIMITRIE NASCU I. AP.840LEI 6.18. AP. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR.1.728.750LEI 86.631. AP. GHEORGHE MATEI C. ENESCU NR.483. BL. BL..120LEI 67.240LEI 36. AP.600LEI 16.8.200LEI 108. ELENA MURARU GHE.10.K1.4. SC. AP. BL. DUMITRU MIHAI G. BT ALEEA NUCULUI NR. BL.5.65. AP.177. SC. BT MARCHIAN . BT MARCHIAN NR. BT BD.25.B. DUMITRU MOISUC G. SC. VICTOR NASTASE I.400LEI 7.560LEI 10. BL.680LEI 33. EMINESCU NR.B1.P17.G10.401.200LEI 5.B.5. SC. ENESCU NR.104. IOAN MITOCARIU A. MIHAI MORARU M. BT PRIMAVERII NR.17. NR. JENITA MAXIM G.14.23. MARIA NECHITA M. C-TIN MUSCALIUC D.4.

AP.W5.5. CORINA POPINCIUC D. AP.1. SC.A. BT EMINESCU NR.882. AP.12.14. FALTICENI. 10. SC. DUMITRU DANIEL POSTEA A. ECATERINA PRICOP T.B.300LEI 3. BT ZIMBRULUI NR.630. BT BUCOVINA NR.000LEI 82. AI.12.627.18. BT ONICECU S20.W12.5. LIVIU C-TIN PINTILIUC D.M6.200LEI 15.902.C.27. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.818. BL. GINA BEATRICE RAILEANU C. SC. CRISTIAN POPESCU I.7.000LEI 7.8. SC. AP.118.323. BT ANTONESCU NR.599.1.16.51.300LEI 41. SUCEVEI.070LEI 6.840LEI 24.330LEI 6.W5.160LEI 55.869.520LEI 3. EMINESCU. BT TALPALARIEI NR.039. AP. AP..15.16.477. BT BUCECEA.13.360LEI 23.440LEI 1.160LEI 109.6. BT ALEEA CALIMACHI NR. DONICI NR. AP. AURICA PASCARIU V. MARIA PANCU I. BT BUCECEA. NR. NR. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I. DUMITRU ONOFREI I. NATIONALA NR.5.A.200LEI 14. BT UNIRII NR.5. GHEORGHE POPA D. BT GEORGE ENESCU BL.33. AP. BL. BL.000LEI 13.A9. VIILOR NR. BT FRUNZETTI NR. 25.372. SC. AP.A1. AP. BT ONICESCU NR. 4. BT ONICESCU NR.323.6.A9.305.G.488.092.OLENIUC I.15. BL. BT ALEEA ELIBERARII NR. BT AZURULUI NR.32.A.A. AP.760LEI 122.7. BT C. AP.860.1.11.45. AP. BL. MIRCEA RADU C. SC. RODICA ONOFREI I. AP. MILICA PITORAC D. ELISAVETA RAILEANU I.8.2.704.5.B. Z10.943.6. SC. SC.S4. SC. SC.068.000LEI 39.000LEI 6. BT ALEEA SCOLII NR. BL. LUCIA POROSNIUC D. ANCA PETRARIU D.BT ORAS SAVENI.000LEI 15.739.21.037. BT STR. PAULINA PROZOROSCHI N. BL.A.600LEI 46.A. AP.8.440LEI 23. FLORIN PORFIR C. AP. GHEORGHE PASCAL M. STR. BT BLANDESTI.86.17.880LEI 110.5. BL.I.6.337.B.14.4. MIHAELA OPASCHI S.C. BL. BL. IOAN POENARU I. SC.B.600LEI 14. DUMITRU POROF V. AP. BT OCTAV BANCILA NR. MIHAIU PRICOP N. BT AVRAMESCU NR. SC.200LEI 23.281. AP. BL.4.920LEI 45.16. BL.720LEI 31.36A.520LEI 31.15. NR. BT ALEEA ARCULUI NR.976. AP. SC. SC. BT GRIVITEI NR.4.558. AP.800LEI 15. BT STR.520. AP. BT AZURULUI NR.A. AP.087.A2.16. LILIANA POENARU M. NR. BT EMINESCU NR. BL.007. SC.360LEI 44.534. DUBALARI.I. FLOAREA PINZARIU I. SC.200LEI 4. MARINELA ONOFREI N.53.223. SC. AP. BT F. BT ALEEA RONDULUI NR.1.S7. IOAN POPA I. BT 17. BL. BT ONICESCU NR.86. AP. AP. DUMITRU POENARU C. BT LALELELOR NR.A. CARMEN ELENA POPINCIUC C. BT CUZA VODA NR. VERONICA PRAJINARIU T. AP. BT ZORILOR NR.10. BTOSANI LUNA NR. PETRE ONAC N.760LEI 13. ELENA RAICU V.10.E5.A.A.B2. SC. AP. REGHINA OSTRECEANU D. AP.A.422.7.400LEI 10. ORTANSA PRISACARIU P.000LEI 84.J6. BL. BT BUCECEA . FLORIN OVIDIU MARCHIAN .920LEI 31. AP. SIMION POSTINIUC V.200LEI 51.5.320LEI 53.5BIS. BT STEFAN LUCHIAN NR. MARIA POLITIC C.845.2.200LEI 22.015.1. BT PARCUL TINERETULUI .600LEI 3.490.B.B1. BL.6. SC. AP.985.855.867.880LEI 8.400LEI 124.488.C.18.600LEI 5.000. BT ALEEA NOUA NR.3. AP. AP. PETREA PROJOROSCHI I.125LEI 16.37.5. VIORICA PASCARIU D.276.831.1.480LEI 266 . SCA. AP.558. SC. BT GRANICERI BL. SC.2. DANIELA RAILEANU M. BT K. BT BD.4.A. AP.200LEI 2.B. BT CUZA VODA NR.11. ANISOARA PRISACARIU I.880LEI 54. MIRELA DANIELA RAILEANU M.19. BT ZIMBRULUI.855.R9. AURELIA OPASCHI G.B.1.000LEI 22.3. AP.387. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR. ANISOARA POPESCU V. BL.66.576. SC. AP.A.B2.959.12.000LEI 98.2. AP. BL.36.A.859. BL.23.2. C-TIN PRISACARIU A.8.960LEI 11. BT EMINESCU NR. MARKS NR. BT CUZA VODA NR.8. BL.845.160LEI 6.240LEI 31.53.31.2. SC. ANA PRISACARIU I. SC.86. ILEANA ONICIUC P.919. VERONICA PILOS C. AP.CUZA.

B. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. SC.151.13. BT CAL. BT ARMONIEI NR. BL.261.1. AP. BL. AP.A. SC. T. AP.280LEI 104.636.C.10.G19. BL.11. SUCEAVA NUCILOR.015.325LEI 75. AP.11.013.480LEI 33.G3. NATIONALA NR. BL. C-TIN V. BT ALEEA PICTORULUI NR. BL. SC.320LEI 10. BL.1. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.3.000LEI 4.011. BT EMINESCU NR. AP.B.C.401. LAURIAN VICTOR ROSETI P. BT 10.27.996.711. MIHAI TARNAUCEANU G.488.200LEI 267 .342. DORNEI -STR.A. SC.741.045.21. SC.000LEI 47. BT ONICESCU NR.C7.640LEI 786.27. AP. AP. VERGINIA STEFANESCU C.310LEI 10.9. EMINESCU NR.209.116.2.994. VIRGIL SEVERINCU GHE. BL. BT VICTORIEI NR. NR. AP.2.190. NATIONALA NR.535.280LEI 82.000LEI 137.401. C-TIN SANDU G.400LEI 82.000LEI 70. ENESCU NR. SC.V9. BT CALINESTI.544. BT F.A.600LEI 28. BL. SC.976.740. AP. TIBERIU SIRGHI D.2. AP.18. BT GHE.000LEI 68.400LEI 16.934. AP.63. CRISTIAN SAMIAN C.730. AP. SC. SC. MARIA ROTARITA P.520LEI 11.H3. C-TIN TABARCEA P. SC.C. BT ST.18.080LEI 9.E.800LEI 10. AP. MANUELA PAULA STIHI V.P13. AP.A AP. AP.C. AP. AP. BT AMURGULUI NR. BT POSTEI NR.491. BL.12.BL. BT ALEEA NUCULUI NR. BT SUCEVEI NR.360LEI 84.320LEI 72.3.B. GHEORGHE SFICHI I. RODICA TALPALARIU Z.616.2M.35.1. BT UNIRII NR.373.616. BT EMINESCU NR.8 PRIETENIEI NR. G4.49. AP. BL. BL. VLADIMIRESCU NR. BT ONICESCU NR.041.305. AP.H3.14.69. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M.2. BT SAT CATAMARASTI DEAL.19. MARCEL TALPA R.760LEI 11.200LEI 43. VALERIU ROTARIU V. AURORA NINA SEVERINCU V. BT AVRAMESCU NR.53. SC. SC. AP. BT PACEA NR.3.28. AP. AP. ANGELA SANDU V.000LEI 8. COM. BT ALEEA CRIZANTEMELOR. ELENA SANDU A. AP. BT PRIMAVERII NR. MAXIM VASILE TALPA I.800LEI 34. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M. BL.2.53. BT ARMONIEI. BT UNIRII NR.12. BT TIBERIU CRUDU NR. AP.B. BT EMINESCU NR. BT PRIETENIEI NR.744. BT ALEEA NOUA.E7. S. 34. BL.208. ION SEVERIN I. AP.880LEI 113.C.D1B3.667.2. BT VIILOR NR. BT PARCUL TINERETULUI NR. BL. C-TIN STEFAN G. 1.C. AP. AP. ELENA SIRETEANU N. PAUL ROMANESCU I. SC. BL.8. VASILE ROTARIU V. NR.125LEI 4.880LEI 18. SC.B4.400LEI 29. GEORGETA SPIRCU C.18.160LEI 14. VASILE RUSU G.54. BT ST.650. AP.2.A1.18. SC. RODICA TAPALAGA B. BL.201. SC.3. BT G.14. NR. BL. SC.A. BL. SC.440LEI 69. DANIELA MIRELA SANDU D. NR.4.A4.976. SC.A1. BT C.C4A.D1.3. AP.K2. G3.D. BL.6. BT F.7.7.158.E.320LEI 21.A. MARIA SERBAN I.25.A7. BT EMINESCU NR.880LEI 41.18.712.7.B. DUMITRU ROSETI GHE.558.8.786.I22. BT VARNAV BL.2.29.13.F. 36A.7. AP.A.25.B.D3. BT VICTORIEI NR.24.58. SC. SC.853.ROMANESCU D. AP. SC.320LEI 8.8.L1.2. PAULUS TARNITA M. AP. AP.D1B3. BL. PAUL IULIAN TARANU P. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I. VLADIMIRESCU NR.A. UNIRII NR.000LEI 53.9.9.960LEI 34.28.200LEI 70. AP.148. IULIETA ROSU ST.11.000LEI 145. BT UNIRII NR. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.63.1.F5.W25. LUCHIAN NR.000LEI 6.E.25.400LEI 49. ADELA ROSU I.440LEI 31.2. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL.372. MIHAI EMINESCU.24.988. BT VARNAV NR.9.8.520LEI 23.600LEI 8. SC. SC.749.3.000LEI 11. AP. BL.A. BL. PACHITA STENTEL I.111. ELENA SANDRU A.11.000LEI 3.F5.180LEI 23. BT PACEA NR. VASILE STEFAN I. NR. FILIPESCU.SC. MARIA ROTARIU GHE.640LEI 23.480LEI 4.A.7. AP.A. LUCHIAN NR.077. BT IMPARAT TRAIAN BL.7.600LEI 15.A.2.855.159. BL. ELVIRA TALPA I. AP.260LEI 16.871.18. BT CALEA NATIONALA NR.4. IOAN SAUCIUC V. BT T. BUCECEA. AP.3.A8. 28. BT ZORILOR NR.7.

906.86.864.15.23BIS.293.G. BT PARCUL TINERETULUI. GHEORGHE C-TIN TURCU F. AP.20.847.200LEI 137. AP.B.781. DOINA ZAGAN D.14. BT G. AP..923.4. I6. SC. BT BALCESCU NR. SC. AP. BT TRANDAFIRILOR.63D. STEFAN TURCANU F.A3.920LEI 8.B. BT IMPARAT TRAIAN NR. CATINCA ZAHARIA D.000LEI 16. VLASINESTI. SC.000LEI 44.8.15. BT PRIMAVERII NR. BT PRIMAVERII NR. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.5. AP. AP.24.249. BL. AP.120LEI 8. SC.79. BL.14. NATIONALA NR.A. ELENA TRUFIN D.040LEI 15. BT COM.904.11. BL.000LEI 372.9.840LEI 7.869. C-TIN TURCU C.C.B.488. BL. BT 7 NOIEMBRIE NR. ELENA VACARIU D. LAURA RALUCA TRUFIN C.15.P17. BL.086.G.120LEI 49.325.43.720LEI 14.317.A5. NR45 BIS.R9.127. MANUELA URSU D. ALEXANDRU TRUFIN N.320LEI 40. BT OCTAV BANCILA. SC.860. SC. SC.81.200LEI 91. BT ONICESCU NR. IOAN VALENCIUC A.7.600LEI 21. BT F. BT CAL.659. AP. BT VARNAV NR. BT DOBROGEANU GHEREA NR.590LEI 32.720LEI 268 .988. BL.B.A.000LEI 26.192.9.508. BT TEATRULUI NR. BT AVRAMESCU NR.160LEI 454.748. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I.U16.F.6.2. AP.800LEI 12.8.360LEI 9.920LEI 10.153. BT ONICESCU NR. BT CUZA VODA NR. GHEORGHE TINCU C. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D.160LEI 22.2. ROZICA UNTANU P.18.B. BT STR. BT ALEEA SCOLII NR.28.5. DANIELA TIPU D.G5. SC.695. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C. ELENA VASILESCU R.000LEI 10. ALINA MONICA UNGUREANU M. LUCRETIA TURCU C. AP.A.24.291.1.9. AP. IOAN VLAS D.11. AP. LIGIA-TATIANA TRUFIN D. ROMILA MARIANA ZAICEANU N. BT ALEEA NOUA NR. BL.X23.F5.595. DOREL DUMITRU UNGUREANU G. AP. 23.640LEI 15.11.G. AP.200LEI 12. IUSTINA TUFA M.7B. BL. AP. BT CRIZANTEMELOR NR. AP. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G.18. MIHAI VORNICU I.367. ENESCU NR.738. BT DREPTATII NR.334. BT PRIMAVERII NR. SC.B. EUSEFINA TOMA D.002.965. AP. ORTANSA TOMA C. BL.15. MARIA TRUFIN N. BT PRIMAVERII NR. BL. BT ONICESCU NR.A. BT DIMITRIE RALET NR.7B. SC. AP. KOGALNICEANU NR.Z18.24.200LEI 13. VLASINESTI. AP.28. EMIL TOMA D. BL.G.14.2. LIVIU DORIN VIZITIU V.L1. AP.000LEI 5. VERONICA NICOLETA VATAMANU M.28.TILIPAN G. AP. BT PRIMAVERII NR.B.19. SC. SC.400LEI 51. AP. BT EMINESCU NR.966.B.P15. SC.9.4. SC.092. IOAN VARZAR M.720LEI 38. NATALIA ZAGAN I. AP.11. MIHAI VOLOSNIUC I. SC. SC.39.000LEI 13. BL. BT A.18.11.12.152.200LEI 79. PARASCHIVA VATAMANU V.B.C.720LEI 1.081.I4.000LEI 41. SC.2.803. AP. BL.712.S. BL. AP.653.025. BT O.050LEI 19.720LEI 11.225LEI 47. IONEL ZAHARIA A.14.24. AP.24.2. AP. AP.5. BL.E2.691. BL. R16. BT BUCOVINA NR.31. AP.600LEI 42.700LEI 16. BL.2.69. BL.820.200LEI 51.11.T5.8.D.11. DUMITRINA TIMOFTE G. BT PRIMAVERII BL.L1.A.5.17. BT M.12. BANCILA NR.C.7.480LEI 10.SC. AP.289. PRIMAVERII P17.360LEI 29.035.13. SC. MIHAELA TOPALA I. DUMITRU VIZITIU A.875. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC. BT MANOLESTI DEAL.882.200LEI 20.B.409.12. AP. PUSKIN NR. AP.068. GHEORGHE VERENCIUC V. AP. GHEORGHE VERESTIUC I. BT PRIETENIEI NR. AP.19.B. BT EMINESCU NR.040LEI 32.L8. AP. BT PRIMAVERII NR. NR.9. NR.750LEI 15. SC. BT ALEEA PINULUI NR.5. BT ALEEA NUCULUI BL.3.96. SC.520LEI 29.55. BT COM. SC. SC.5. BT TEATRULUI NR. SC. BT CUZA VODA NR.372. BT 20. SC. MARINELA ZALA M. 54.200LEI 23.69.B.10.5. C-TIN TIMOFTE G. BL. PRIMAVERII.2. BT CALEA NATIONALA NR.7.600LEI 21.A. SC.661.830LEI 161.7. AP.34. AP.400LEI 21.678.550.12.760LEI 2. AP.720LEI 12. AP. SC.475. PETREA VIZITIU I.B. BT SPATAR MILESCU NR. F12.12.7. AP.12. ANA TURICEANU M. AP. BL.2.

3. Timişoara 40.240 str. bl. 9. 240. Sc. sc.542. 3.440. A. bl 73. Timişoara 243.580. Et.600 Micşunel nr. A. Sc. B. 24. ap. Ciprian Alexandrescu P. 64. TraIAN Bondar P.941. sc.849.200 Tigrului nr.000 Str. ap. A. Constantin Bandula I.000 Str.450. Timişoara 880. ap.720.400 I. et.232. ap. Timişoara 24.800 Ion Ionescu de la Brad. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. Bl. 7.7. Baba Dochia nr.223. Paro?eni.000 Str.400 Arie? nr. 1. et. Timişoara 10. 11. et.372.965. 1. ap. ap. A. ap. 25. 4. ap. nr. Vulcan nr.505.ZOLTI N. Loc.779. Timişoara 62. nr..000 B-dul Eroilor nr. A. 64. Timişoara 3.650.000 Tuluicului.232. Timişoara 56. Elena Belene?i D. D.969. 3.480 Str. et. ap 1.920 Aleea Cascadei nr. et. St.670 Mătrăgunei nr.500 Mătrăgunei nr. Timişoara 207.077. jud. bl. ap. jud. A. Timişoara 232. Timişoara 103.33. Ioana Simona Biro I. SC. Viorel Bandula V. B. et. 119. F6. bl. ap. nr. Timişoara 221. sc. Timişoara 62. nr. bl. com. Bethausen. 35. et. sc. N.247. nr.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . Timişoara 10. 2. Maria Ardelean G. 23.200 Simion B?rnu?iu. Timişoara 13. Timişoara 6. Arad 55. Ion Vidu. Ioana Becia I. T1. ap. 3. Bogoliub Balea T. 10.300. 13. sc. Jebel. 20. ap. 227.700 Str.800 Titulescu. 21. B. 55 13.000 str. 26. Mircea Dan Becia D. 3 Timişoara 46. Cladova. bl. D. Bl.179. Mirela Dorina Antal I. ap. Ioan Banu G. sc. Gheorghe Bihoi N. et. Florin Banu D. Francisc Arpad Anuichi A. 5. Ap. ap. bl. Margareta Alexandrescu D. nr. jud. ap. Timişoara 31. 12. KOGALNICEANU NR. Dumitru Bogdan I. Bl. 23. 1.320LEI Domiciliu Suma Str.A.508. 119. 4. 1. com.547. bl.340 Drubeta 47A. Maria Barth E.461. Paro?eni. Sc. 35. 6. Dumitru Bulla I. 42. B. 1. 1. 29.582. G.331. BL. Anicu?a B?ncioiu D. jud. A. Dumitru Augner D.540 I. Timişoara 55. et.360 Simion B?rnu?iu.483.849. 1. 10.368. Eroilor 10-12. Sc.I2.440. nr.12. Mihail Kog?lniceanu nr. nr. 32. ap.000 Str. B. Timişoara 16. 202. Sc. Timişoara 40. ap. et.374.833. BT 34. 5. ap 7. bl.276. sc. C. com. D.800 B-dul L. Cara?-Severin 259. Timişoara 149.000 Str. Timişoara 92. 23. ap. 20. et. Adrian Ilie Bihoi V. B. nr. bl.250 Str. Vulcan nr.520 Calea ?agului nr.000 Calea BogDăneştilor nr. Brancov Ana M.356. ap. 6. ap 1. Cladova. 22. Dalboset. ap. Mihai Aurelian Be?tea C. sc. AP. 7. Timişoara 259.064. 4. 15. Vasilica B?l?nel Gh. Timişoara 29. Sirius nr. 14. 1. et.674. et. Timiş. Timişoara 47. et. Bethausen. Anna Amalia Boca M. Timişoara 3. 1. ap. Timişoara 24. 1. 12. D.111.450 Babadag.. Erjebet E. Marioara Bachici S. Ana Augner I. ap. 28. 1.380 Mătrăgunei nr. Etelca Bandula M. sc.116. sc.000 str. nr. Timişoara 129. 14. ap. Maria Barban I. ap. Dumitru Bold.000 Agronomiei. 17. Et. et. bl. 35. Timişoara 7. 1.200 Str.008. Timişoara 15. Hortenzia Balint M. Ap. 6. Sc. 23. Bl. et. 2.000 Bucureşti. 6. 14. bl. Patricia Anghel G. 5 69.354. et. 63A. nr.190 loc. Iuliu B?dil? N. 17. 1. 22. et. Timişoara 40.760 Barbu Iscovescu. 1. 7. Timişoara 135. bl. Ştefan cel mare nr. Cristina Otilia Bodea G. 4.300. 55 22. 6. 3. Ion Vidu. Timişoara 155. sc. 1. Francisc Barth Anna Bartha I.542. 71. bl.000 Brându?ei nr. Timiş 9.B. Ioan Boi? E.000 Eroilor. Timişoara 61.042. Viorica Belehuz V. A. 1. Rebreanu. 6. et. sect. 9. et. Letiţia Draghina Boici G. sc. Sc. Titulescu. 3.000 Tache Ionescu 11-13. 15.560 Ion Ionescu de la Brad. Stela Bandula M. et.282. A. 34. Sirius nr. A. 7. Ioan (De) Ardelean I. Timişoara 108. Vân?torilor. Timiş.. 30. 3. A1. 7A. Achim Bogdan P.600 513. 2/1.040 loc.600 Mătrăgunei nr.372. Timişoara 46. 6.008. Vlaicu. 7. 3 Timişoara 31. Pădureni.

Mircea Cornel Cicloda A.350 51.300 170. 5. Mistral.500 15. A.600 11. Zlatomir Crăciun I.741. et. Timişoara str. ap. jud. ap. Lazăr 42. C. Timişoara 30. et. sc. Mircea cel B?trân. Timişoara str. Timişoara str. 4.111.595. Timişoara B-dul Cetăţii.000 116. Timişoara Torontalului nr.960 67. 3.280 75. Timişoara b-dul Cetăţii.001. 1.840 3. Mihai Carstoiu D. B. B. 3. 3. Or?ova 1.805. 9. 14. Vasile Crăciun T. 42. Nr. Operetei nr. 2. 4.600 66. ap.644.600 137. 3. A.644. bl. 2. 18. ap. sc. 7 Timişoara str. 3. sc.600 190. Timişoara Transilvania. Titan 6. Constantin G.754. Timişoara str. Mure? nr.210. 63. 14. sc. 1. Bisericii nr. 42.160 141. bl. A. 1. Bl. Nr. Ana Caragea Nicolae Carol L. ap. Gheorghe Ciureanu V. Dorel Ioan Cioran G. 1. et. Daniel Chivu I. Timişoara str. Emil Crişan N. bl. 7. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. 7.930. 9. 4. ap. Timişoara str. 2.720 25.Brezoiescu I.200 58. Bl. et. nr. et. M?cin nr. ap 16. 55. C2. ap. Bl. 8.982. et. ap. B. et. 3. D3. Diana R. B11/A.483. Gheorghe Costin S. et. 3.400 103. et. nr.093. sc. nr. 1. B. A. 74. Stuparilor nr. bl. Timişoara Gh. 135. ap. bl. et.550 7.000 279. Lauren?iu C?t?noiu N. ap. 2. Nicolae Pavel Enyedy V. B.601. C33.892. 3. 2. Victoria Cioar? I. 14. sc.400 32. Bl. Fârdea. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. 2. M?cin nr.098. B. 1. Marius Ciupulig? G. 3. Titus Ghe.360 19. Mihail Kog?lniceanu. et. Petric? Buricea F.302. sc. Or?ova 1.990 3. 1. Timiş str. ap. 1. ap.949. et. 7. Intrarea Doinei.Timiş nr. Timişoara Zona Bucovina nr. ap. 8. Et.200 4. A.092. sc. B11B. sc. 16. 20. ap. ap 36. Adrian Carol E. sc.000 122. 2. 10. N. et. A. D4. 57. Lucia V. et. Bucureşti nr. 5. ap. et. et. Mihai C?licean A. D3.409. Timişoara str. ap. ap 36. B. ap. sc. Floarea Chi?escu I. 6. sc. Peciu Nou.238. ap.153. A75. 171.669. et. sc.300 18. sc.040 2. jud.380. Timişoara Gh. Timişoara B-dul Cetăţii.661.440 39. Leon Carp I.560 56. bl. 4. 1. 1.160 134. Bucovinei nr.960 36.2. Eugen Marcel Călin G. ap. Crişan E. ap.246. 65. sc. 12. ap.133. 1/1.840 915. et. 1. Timişoara str. et. 1. 3. Timişoara Simion B?rnu?iu. 1. et. sc.000 41.150 24. Sorin Titel 12.389. B. 1. C. Intrarea Doinei. ap 2. Timişoara str. Timişoara str. Mircea cel B?trân. 2. 11.400 417. Bal?. bl. Nicolae Caragea I. Elena Natalia Dina G.281. 4. ap. Eleonora Chivu M.800 68. Timişoara Câmpina 5. Ion Doru Constantin I. Maria Cuibari N. Mure? nr. ap. Ana R.669.800 54. et. Timişoara Zona Bucovina nr.530. A15. Ştefan cel Mare. et. bl. B. ap.254.960 215. B. 1. 2. sc.074. Ciolac P. Bl. Timişoara Intrarea Topologului 2. 2. Timişoara Zona Bucovina 2. sc.558. Vasile Gabriel Chirilă I. ap.500 77. sc. Milea Chifan C. Timişoara loc. nr.695.200 150.080 99. Busc? C. D. A. ap. sc. Timişoara str. A. bl. Timişoara Str. Bl.847. et. ap. Timişoara str. ap. 6. Teodor Crasnanic G.200 25. A?trilor. ap 2. ap.347. 10 Ion Ionescu de la Brad.000 22.390. bl. 3. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. Timişoara str.600 80. sc. sc. sc. C. A. 2.500 15.120 16. nr.500 15. Timişoara str. Timişoara str.374. Constantin Busc? C. N. Brându?ei nr.359.1. Fructelor nr. sc. ap.810. ap. 13. Timişoara Timocului. ap. bl.761. ap. Olt str. 8 str. Timişoara str.542. 1. 48. et.619. Petru Ilie Dupta N. 3. Elena Coman Floare Comlo?an P. bl.700. B. 135. Nicolae (De) Dulgheru P. Timişoara Bălcescu. bl. Doru C?lu?eriu V. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. T32. ap. C9. Rozalia Buzduga G. Gheorghe Cuibari I. 13. 8. Timişoara Lidia nr. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . 6. sc. 70.421. Timişoara str.779.520 232.400 11. B.721.133. 3. C21. Lazăr 42. Timişoara str. 6.326. Calea Lipovei. 4. 5. 48.406. B. Ion Ionescu de la Brad. 18.007. 32. 1. Marin Carmel Ceang?u I. Timişoara Aleea Sportivilor. ap.280 13. bl. et. 22. ap. 11. 6. Estera str. C21. Ioan Chira V. Timişoara Circumvala?iunii. ap. ap. sc. Timiş str. jud. Topologului nr. bl. Timişoara str. 58.000 18. Timişoara str.

600 64. et. Paul Hodinescu T.600 20. A. Timişoara str.400 51. Or?ova nr. Arie? 20. 11. jud. H. Timiş Str.488.386. Feier G: Adrian Feier P. 3. Tipografilor 5. bl. 4. 7.840 165. ap. 4. 16. E9. Lugoj. 6. ap. Dun?rea 153. 16. ap. F. Andrei ?aguna 17.047.180 345. Timişoara str.500 7. Timişoara str. 70. 7. et. jud.720 88. sc. Calea ?agului 1. 14. 41. 23. 17. et.120 36. 21. bl. Dâmbovi?a 60. Iuliu Franc C. Uranus 3. 7. 2. A.616. bl. sc. et.450 LEI 67. ap. et. Dan Gh.000 41.200 28. bl. Timişoara str.711. Dun?rea 179. bl. Dirijorului 6. ap. 3. ap. Ana str. ap. Timişoara str. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S. Timişoara Andrei ?aguna. A. jud. ap.501. et. et. sc. 54. sc.930.488. bl. 29. bl. Cristian A. Grivi?ei nr.610. 1. 9. bl.000 11. sc. ap. 3. et.521. Timişoara str. ap. 21. Timişoara str. sc. Timişoara Zona Steaua. bl. A. et. Timişoara str. 1. D. Timişoara str. Timişoara Str. sc.462. bl. et. Aleea Cutez?torilor nr.600 41. Flavius Gligor N. 16.720 LEI 31. 7. B. 5.716.200 117. 10.741. ap. Mirela Heinz F. 4. Monica Ilie G. et.362.495. Ion Vidu 4. Timişoara str. ap. 11. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. Timişoara str. et. Tie Ionescu V. sc. sc.365. Timişoara str. 30. E.061. ap.15. Lucia E. 70. B.000 35. Maria Ilie N. et. 2.362. 8. 21. 3. B. Ernest Guleam? D. Timişoara str. sc. F. 12. Floarea Gheorghiu C. 6. D19. 3.000 47. F. Floarea Holom I. et. Timişo str. ap. et. Garoiu M. Timişoara str. ap. sc. Recoltei nr. Emilian Fanu I. bl. Titulescu 11. ap.694. A. Bl. et. 81. Timişoara calea Martirilor 9. ap. et.400 36. ap. Loga 21. Revolu?iei 1989.322. et.200 62. Cornel Hogea G. et. 13.880 21.600 23. B.108. et.448.320 125. ap. Timiş Vlad de la Marina. bl. et. Timişoara Liviu Rebr. Timişoara str.000 26. ap. Timişoara Belinschi. Vasile Ianuş P. Timişoara str. 7. 2. Olimpia F?g?dar N. Aleea Cutez?torilor nr. 12. ap. A5.040 12. 6. bl. 4. 12. 3. Grigore Feier I. 3. sc. sc.750 31. ap. 6. sc. ap. C5. 2. Timişoara str. 4. ap. 12.600 18. sc. B5. 4. et. Timişoara str.088. 11.280 161. 19. 14. Timişoara str. et. ap. Florin Ha?egan B. Recoltei nr. 55.514. D8. ap. B. 30. et. Timişo str.750. ap.000 LEI 37. Timiş 15. 3. et.600 18. Iosif Enyedy I. bl. et. sc. 14. Timişoara calea Martirilor 9. Robert Florea M. 95 sc. ap. Bl. sc. ap. Bl. 3. A.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. A.720. A. D. 5. B. 14.640 5. Timişoara str. 7. Bucureşti 19. 6. 2. jud. 4.969. Ghiroda. ap. 4. ap. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. 21. 2. Dorin Florea M. Ioan Gh. 16. B. ap. Iosif Vasile Erceanu V.600 205.200 LEI 3.000 18. Recoltei nr. 1. sc.233. 16. 3. ap. A. bl. Timiş 40. et. 1. Ileana Fotache A. Timişoara Calea martirilor 82. bl. 12.600 LEI 41. Titan. E9. Timişoara Babadac 7. Timişoara str. Maria Inciulescu M. et. Circumvala?iunii 16. et. et. A. et.760 163. Antoniu Gheorghiu I. 5.634.042. 2. bl. sc. et. Tipografilor 5. A.533. Timişoara str. sc. Ion Vidu 4. Timişoara Calea BogDăneştilor nr. 18. 18.280 55. E. C.924. 8. 8. ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 .711. 6. Timişoara str. Stuparilor nr.674.160 25.111. Ana Giu?c? G. Timişoara str. Ghiroda. a5. 7. et.720. Timişoara str. Ion Vidu 4. B. et. nr. sc. 6. E9. et. D19. sc. Timişoara Republicii 27.289. 1. 12. Ioana Felmeri A. ap. Viorica M.260. Arie? 20. Tipografilor 5. Vasile Gligor I. 10. 5. A. Timişoara Zona Steaua. 2.000 LEI 103. Viorel Ghi?? I. Ha?egan Florea Ha?egan F. 18.573. 2. sc. Ion Ghiurici V. Ioan Fanu G. bl.877. ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. ap. Timiş Adolescen?ei nr. bl.860. bl. 4. 14. Gonyey A. bl. ap.952. sc. 16. Timişoara str. A. sc. ap. 21. 2. Ştefan Handrabur A. Pia Florica Fanu T. bl. sc. loc. Timişoara str. 8.800 10. 2.480 6.400 155.306. 4. sc.890. Buzia?. 32.183. Titan nr.400 36. et.Enyedy A. et. Iuliana ZI Ha?egan F. Stuparilor nr. 2. A.

B.200 186. 1. bl.785. B. sc.390 21. 11. 2. 37. 29. 32. U15. Iorgovan Bozsak V. 2. ap. 28.882.120 146.000 33. 3. et. 35.274. et. 4.524. 2. Dan D. Agripina Mandan I. Carei 14. ap. ap. Loga 40. Viorica IoNiţă I.632. Emil Lucanu N. bl.000 155. Toma Macovei D. A. ap. et. Timişoara G. Timişoara Vasile Pârvan 32. Timiş H?rniciei nr. ap. A10. et. A.723.000 35. 4.000 10. Ionel Luchi T. Sorin Ionescu N.222. 9. 6. 8.330 6. et. et. B. et.. bl. 6.225. jud. Eugen C. B. Nicolae Linte I.280 7.100 23. B24. Bl 93. et.000 15.000 33. B. 11. 8.400 55.685. sc. ap. Jivi?a Simion B?rnu?iu. Timişoara Aleea Cascadei 1. sc. Mariana G. Ioana Kredler I. 98.890. Drubeta 47A. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. 51.674. 4. A. Mete? S.648. I1.744. et. 29. 2B. Florin Man V. 8. 9. Constantin Ionescu C. sc. 2. ap. Sabina Maxim N. ap. ap 29.965. et. ap. sc. sc. et. B. ap. Cristina Linte A.680 82.372.116. str. Bujor Kalnakov. Teodor I. Timişoara Popa Lauren?iu 11. 32 Oglinzilor 20. 1. 103. bl. 76. B. 35.440 15. V. sc. Viorica Mihuţ D. Timişoara Gh. 1. sc. Timişoara Dorobanţilor bl. et. C. et. bl.400 142. Timişoara Carpa?i nr. Timişoara Bucureşti. A. 9.000 49. Timişoara 318. Timişoara Schwiker 6. 2. A3. sc. Lugoj. Stela Laslau B. et.000 22. 4 Ion Ionescu de la Brad. 1. sc. sc. sc. Vintil? Mihuţ F. Barbu Delavrancea nr.579. et.930 1. ap. 54. Timişoara Take Ionescu 42. Elena Ionescu Janina Ionescu V. ap.700 86. 8. Timişoara Carei 7. Veronica Mandan G.580. 1. sc. Jurca V. bl. Dragalina 26. Rodica I.744. 6. 17 str.400 20. bl. 1B.200 217. 22/C. et. 3.135. Timişoara Circumvala?iunii 30. 37. 4.400 112. sc. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 1. ap 29. Marotineanu I. Timişoara V. sc. 4. Moldovei 17.648.bl.400 11.999. D. Timişoara Bucovina B.290. sc. Constantin Miloicov D.000 209. ap. Ioan Koczkas C. et. et. et. 4.544. 27. A. sc.800 17.000 107. Dragalina. A. Ioan Mateiu P. Virginia Magdin M. ap. ap. I. B. bl. bl. B. ap. 12. B. 9. Timişoara Carei.881. bl. Drubeta 47A. Timişoara Gh. et. 1. Timişoara Intrarea Doinei 15. Timişoara Oglinzilor 20. bl. A. ap. ap. 1. I. 1. 44. Timişoara Abrud 15.000 17. Ovidiu M. Timişoara Oglinzilor 20. 1. 1.Ionescu I. et.696. E1.677. 9. B. Timişoara Ştefan cel Mare. et. ap. 2. Consta Lipovan O. 4. sc. et. 17. Timişoara Aleea Cascadei 1. sc. Moldovei 17.560 140. A3. ap. Beregs?u Mare. Timişoara Ion I. 9. I. ap. ap 39. bl. ap. ap. 3. Elena Ispan I.18. nr. 5. ap. Mireanu C. sc. 8.600 11. 1.781. Timişoara str. 1.886.501. ap. Timiş G. Lazăr 42. bl. Marazan I. sc. Marioara Man V. sc. Timişoara Sirius 1B. de la Marina.000 10.818.900 248.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . bl. Lazăr 42. Timişoara Luminii 10. Timişoara str. A.600 132.927. 15. D. jud. Nicolae Lovinger A.760 1.952.143.113. et. bl.000 20. Timişoara Calea Aradului 8. Aurel Leucu?a I. 33D. 1. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. ap.268. ap. Timişoara Circumvala?iunii 21. 9.372. Vasile Mateescu C. B. A. et. et. Timişoara str. ap. ap.160 127. et. Timişoara Aleea CFR. 2. Timişoara str.800 46. bl. Timişoara 103. Linte C. B.200 13. 13. de la Brad. Timişoara Timiş 8. ap. et. Ioan Lipovan O Olivia (c?s.000 310. bl.480 23.928.980 31. et.000 352.606. ap. 7 Simion B?rnu?iu 60. 2. 1. sc.419.800 248. 5. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. et.339. Floare Mihuţ V.483. ap 39. Timişoara Simion B?rnu?iu.390.000 103. Timişoara Brându?ei 11. sc. Georgeta M. sc. Timişoara C. ap. 6.039. (De) Iovi G. ap. 4. 5.976. 1. Timişoara Carpa?i nr. bl. B. ap. Florin Ioniceanu I. Al. et. ap. com S?c?laz.711. sc. Victor Ioniceanu P. 35. 37. Timişoara B-dul Cetăţii 62. et. Ileana Laie? G.720 20.600 12.760 11. ap.200 28. Maria Jurca N.741. 3.490. 1.390. ap 39. 2. Elena Matei A. ap. Timişoara B-dul Cetăţii 62.783. 1. 8. D. sc. bl. 14. B.

10. et. Timişoara Intrarea Sepia 15.520 59. Bl. 1.348. 3. 20. ap. Simona E. 30. 18. D. ap. 141. et. A. 4.160 6.440 367. ap.200 23. Maria Pârlog I.160 10. B. et. 1. Tiberiu Nartea I. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. ap.Timişoara Ştefano Iosif 50. sc. bl. Bl. sc.440 62. bl. et. ap. et.028.308. Timişoara Negoiu 6.920 140. Timişoara Tipografilor 5. B-dul Unirii 14A.890 60. Nicolae Parva S. F. Ioana Mitrescu S.372. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. E6. bl. 3. Eugenia Nartea V.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. F. ap.910 84. bl. Mihai Doru Novacovici I.270 10. 10. 2. ap. Timişoara Pepinierei 8.400 16. 6. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. Melania F.000 56.Mihalca I. Eugenia Nicolici A. D. loc. ap.438. 10. bl. E. B. 3. ap. sc. D. ap. ap. A.760 2. loc. Baia Mare. ap. Ion (De) Pavel I. Tibor Pataki L. D70.241. Ininca F. Timişoara Intrarea Sepia 15. et. Dragalina 28. Timişoara Platanilor 15. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. et.000 109. 2. B1. Timişoara Icar 14. sc. 29. et. ap. 9. ap. Timişoara G. 5. 4. 2.600 9. 4.411.987. Viorel Moga R. Jenic? Ponto? I. bl. Timişoara Teiului 11. bl. Timişoara L. 86.194. Timişoara Dragoş Vodă. bl. 75. 1. 18. 6. bl. ap.400 81.973.200 58.934. Timişoara Br?diceanu 14.800 13.362. Ioan Muntean V.856.190 10. Elena P?sculescu C.920 69. 7. ap. et. 18. 2. 9. sc.480 93. sc. 17 Aleea CFR 25. Timişoara Calea Torontalului 10. D. Titulescu 10. Floare Eneas 35. 46. Maria Pavel I.022. Moldovan Nicolae Motoruga M. Bl. ap. 1. 2. ap. 6. 2. 215. Timişoara Platanilor 15. 12. Andrei Miu?el M. et.000 23. ap. sc. ap. sc. ap. Bl. Timişoara Ghioceilor 16. ap. sc. G. 11. 18. B. ap. et.577. A. Ladislau Orgona? D. Timişoara B-dul Sudului 15. Timişoara Dragalina 41. et.000 37.000 29. E4. 28. et. Dan Niculescu L.200 5. et. 7.131.140. 10. ap.775. sc. Bucureşti. Timişoara Dragalina 41. ap 6.372. Constantin Pascu M. et. bl. Constantin Orgona? D. B. 5. Timişoara Br?dicean 1. Maria E. bl. Maria Oana Gh. 18. 10.160 13. Rebreanu. bl.360 16. Aurel Mitrescu G. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. Iulian Pilu N. Marinela Parva V. et.898. Iosif Ostoin I. Timişoara Piaţa Victoriei 4.500 25. 3. bl.116. D. sc. Timişoara 10. 1. Timişoara Circumvalaţiunii 47. 7 Cântului 18. sc.691.063. et. et. ap.288. 5. A.943. B1.232. Pinten I.186. ap. et. sc.965. Timişoara Simion B?rnu?iu. Ladislau Pataki I. Murariu P. sc.040 LEI 311. Valeria P?tru? A. H.067. ap 10. Rodica Nartea V. P?sculescu I. 16. Gheorghe Pernyesz I. bl.600 44. 8 Pepinierei 8.492. 4. et. et. 8. ap. 4. 75.028. ap.699. Timişoara Borze?ti 1. 14.720 430. 1. 2.000 10.840 78. 7 Revolu?iei 26.855. et. Titus Molnar S.008. E.760 26.579. Pascu D. 4. 1. ap 8. 1. ap. Timişoara Eneas 33. ap. 12. 3. Timişoara Str. bl.844. Timişoara Orşova 22. ap. Sibiu 27. ap. 2. ap. Sc. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A.000 89. 2. Simion Oprea I.828. D70. 9. 6. 9. et.M.223. et.337.595. Viorel Mocanu Al.000 68. 14. Marian Pop I. sc. et.800 444.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 .624. Murariu P. 5. 2.Timişoara Boemia 5. 2. Timişoara BogDăneştilor 2. Timişoara Lacului 40. 9. ap. ap. sc.250 50. Timişoara Cântului 18. ap. ap. H. Timişoara Lacului 40. Timişoara Simion B?rnu?iu. et. Petru Nagy Ghinea J.800 21. Angela Ad. Mihaela Pavlovici G. 1.846. jud. et.000 22. ap. et. Corina C. 1. 20. 3. Timişoara Intrarea Sepia 15.372. et. Maramure? N. et. ap. et. Timişoara Ştefano Iosif 50. 14. 1.040 177. ap.000 12. 10. sc. 2.000 106. sect. A. Timişoara Ştefan O Iosif 1. Vasile Neagoe D. 14. 2. 19. et. E4. 7.800 69. ap. 21. Timişoara Simion Bărnuţiu bl.830 32. Timişoara Perlei 10.762. Florica Mocanu G.334.137.595.440 135. et.299. 5. Hermina Fl. Dorina Oszlanczi S. et.200 1.

600 86.599. et. ap. Viorica Popescu G. Timişoara Tipografilor 5. 1B.515. sc. et.160 1. 1.489.875.863. A. Timiş Take. Gabriel Rotariu L.679. ap.000 144.017. Timişoara 16 decembrie 1989. bl. et.080 9. bl.730 25. et. Cenei. Domin Popeneciu N. et. 21.250 7. 7. ap. D8. sc. 21. et. jud. B. 3.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 .231. 1. ap.674. Timiş Calea Aradului 40. Timişoara ?oimo? 8-10. et. 9. Maria Monica F. A. 11. sc.35. ap.000 76. D.670 311. 42. 11. A. sc. jud. bl D19. 1. Timiş Apicultorilor 17.212. Saveta Sârbu S. bl. 26-27. Mircea Preda N.423.200 35.081. et. ap.440 44.493. bl. et.560. sc. Gheorghe ?oimu E. et. 2. B. 9. D8. Timişoara Calea Torontalului 6. Buzia?. ap.680 30. 1.772.680 34.450 243.000 9.520. Buziaş. 663. ap. bl. Timişoara Stelelor 6. Bogdan Sârbu A. Severin. bl. Ştefan Popescu I. Pop V. Mihail Roth V. et. ap. Timişoara Cutez?torilor 6. sc. 2. Pia?a Amzei 10 . jud. Ioan C. et.920 44. 4.108.800 101. 7. Timişoara Matei Basarab. A1a. 3. 2. 6.720 134. et. bl. Ioan T. sc. Cosma Szep G. sc. 1. Laszlo Ranisav E.200 92. Doja 49.140 37. 3.270. sector 1 Tineretului. Radu M.190. F1.800 107. Nicolae Popescu S.400 56.555. et. Timişoara Frasinului 7.800 14. 5. Adrian Scrob T.130. 24. sc. Ioan ?tef T.474. C. 4. ap.320 439. 13 Bucureşti. et. ap. Titan 6. sc. bl. Eva ?eitan R.22. sc. 3. Ilca Roşu C. Timişoara Buftea 2. Ioan Pop I. ap. Timişoara Arca?ilor 3. Eleonora Raţa D.401. Timişoara Nedeea. ap. E. 4547. Liliana Rakiczi I. bl. D. Timişoara Simion Bărnuţiu. ap. Timişoara Cutez?torilor 6. 5. 3.796. et. et. Silvia ?erbulea G. A. sc. ap. 12. 2.500 83. 2. ap.853. et. E1. et.800 45. et. 1. bl. A. Viorica Stohalm I. Buzia?.967.000 33. sc. 5. Timişoara B-dul Cetăţii.598. Timiş Andrei Mure?an 1C. ap. Ionel ?tef P. bl.720 35. 6. Timişoara Tulnicului 1. 2. Emil Scumpia Maria Sgavardia A. Anne Mary Roth I. 2. loc.672.558. Buzia?. Timişoara Labirint 10. E1.765. T1. bl. sc. Victor Roba V. Petru-Oct Tipografilor 5. 1. Timişoara 21. Buziaş. 13. bl. 22. 4. Timişoara Calea Aradului 101. bl. Timişoara Memorandului 1. ap. Timişoara Andrei Mure?an 1C. ap. D8. 1.480 111.013.10. ap. jud. A. ap. 3. 13. ap. bl. 6. 3. Ioan Stroici V.836. 1. 4. jud. Timişoara Steaua. ap. 5.960 97. A.787. bl.847. Dr. ap. Popescu T.875 63. D54. 4.563.040 206. et. 44. 126. Bianca Ioana Rădescu V. et. 1. ap. jud. bl. 3. ap. Timişoara Dâmbovi?ei 59. sc. 9. A.760 26. Timişoara str. sc. 61. 3. 4. Timiş Circumvala?iunii 47. Timişoara Calea Dorobanţilor. ap.480 8. Timiş Griviţei 1. Viorica Şandor I.746. Timişoara Intrarea Doinei 9.735. 20. sc.Pop I. 5. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. Bl. E. E. 16. Timiş Intrarea Mun?ilor 1. Ecaterina Popa I. 29. bl 1/1. sc.052. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. 3. Timişoara Grivi?ei 1. Timişoara Ion Vidu 4. Georgina T?m?ianu P. 6. 1. Ioana Codru?a Pop S. ap. 4. et. Veronica Rusan Mircea Sauca L. sc. Elena Roşu G. sc.680 2. ap. Timişoara Griviţei 1. ap. 1. Elena Şandor F.860. 5. Some?an C. sc. C. 18. Timişoara Borzeşti 43. A.600 84. loc. Timişoara B-dul Cetăţii 60. C. sc. bl.297. et. ap. ap.000 28. bl. et. bl. Gh. ap. bl.800 57. ap. bl 1/1. Timişoara str.000 85. 5.746. 16.100 15. jud. loc.679. Maria Talpai Edith T?m?ianu G. Timişoara Brându?ei 6.400 327. Andrei ?eitan N.636. ap.853. A. ap.780. Monica Pop V. ap. A. Mihai Puta N. 11. et. Seculin I. 2. 58. 25. et. Tr. A. Lazăr 48. Timişoara Calea Buzia?ului 1. et.600 46. ap 110.960 25. et. ap. bl. sc. B. Timişoara Memorandului 1. 1. Timişoara Gh. Iosif Preyer 2.280 24. bl D19.200 27. E3. 4.680 15. Timişoara Str.120 51. Ionescu 42.081. Ceacova. Timişoara B-dul Cetăţii.000 69.

186. B.120 131. Rm.000 25. Babeş 54.600 LEI Ramnicu Valcea. 3. ap.978. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. Tineretului.147. Timiş Spitalului 4. Timişoara Mihai Eminescu 26. A9.250 LEI 207. Timişoara Intrarea Sunetului 1. Timişoara M?cin 3.560 LEI Ramnicu Valcea. str Gib Mihaiescu.520 139. 10.520 46. Babeş 54. str Tineretului nr 14.305.675. Ion Vâdc? V. Timişoara I. sat Titesti 22. 40. B.350 70. sc A. 17. 8. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. Timiş Calea Martirilor 120. ap 23 4.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea.372. Timişoara Salcâmilor 51. Aurel Vlad D.680.000 24. et. 2.000 17. str. sc. F.094. A9. Vasile Anghel F.750 LEI 275 . ap. bl. Timişoara 89. bl. 2. Ionescu de la Brad. A. ap 15 59. Marin Todor C. ap. jud. 71. 3. sc A.511. sat Dozesti 4. 24A. jud. Dr. sc A. et. bl. ap 17 8. et. et. Monica Târâl? I.160 10. sc.264. Vasile Vasca G. 9. sc. nr 16.831. mun. Tineretului. nr 16.600 31. 8 B-dul Republicii 27.150 17. bl. ap 23 55. sat Racovita 88. loc. ap. sc. et. 83. 5. sc. Eliza Ungureanu M.724. et. 221. bl. Lauren?ia Todica E. bl H6. Maria Zold C.096. bl A12. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V.930. Timişoara Rusu ?ireanu 33. comuna Fartatesti. Anemari Catalina Achim V. Bălcescu. 853. B. 4. vl S2. Vâlcea.059. A9. Daniel C.424. 5.259. Ana Todica F. et.237. A1. et. sc D. str. Virginia C.941. ap 23 106. et 5. Timişoara Buftea 2. sc. Timişoara Bucureşti 20. bl.11. ap.600 84. 9.200 36. Timiş Operetei 1. 5 I. str. Radu Tobă V.950 LEI jud Valcea. et 4. A.280 LEI Ramnicu Valcea.630 LEI Ramnicu Valcea. ap. nr 16. comuna Budesti.717.110 43.116. Banu Maracine nr 21 12. Timişoara Agronomiei 10. Jimbolia.144. A2.800 LEI 59.300 87. Gheorghe Udrescu C.613. ap. Tosity M.600 LEI Ramnicu Valcea. Rm N. 17. bl.840 LEI Ramnicu Valcea. et. 7. Timişoara Bucureşti 32. Timişoara Sânpetru Mare nr. ap.900 LEI Ramnicu Valcea. sc. str. sc C. Dumitru Achim D. B. Deva. ap 18 25. B. Voichi?a Zepa V.600 LEI Ramnicu Valcea. et. Eugenia Voicu G. Bl.179. Jimbolia. ap. bl. ap. A9. A2. F?get. jud. ap. et. bl. ap.875.746.Ghitiu (T?nase) D. Hacman nr 36. ap. B14. Timiş 15.958. sc A. B70. comuna Perisani.100. 2. sc. jud.778. bl. 12. Tineretului. C. Istvan C. ap. ap 23 7.629. ap. et. Timişoara Geneva 1. Lazăr ?enache I. sc A. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M. A. Dacia nr 3. et.486. Timişoara V.232. Viorel Achim I.110. Hunedoara Aleea Sportivilor 12.475. Cornelia T?n?sie C.966. ap. sc A. nr 16. Elena V?duva M.800 50. B136. sc. et. str. 2.040 LEI jud Valcea. sc B.635. bl.350 5.400 35.460 LEI Ramnicu Valcea. str. 1. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. ap 23 72. Timiş V. 4. 8. ap 9 63. 15. str. Ion Vutan D. bl F5. sc. bl. 25. et 3.400 412. Victor Tobă G.960 7. Ion Ştefan ?ing?u M. bl. 2.297. 3. et. 2. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. et. bl.740 84. 1. Timişoara str. T?n?sie M. 3. 19. 3. str Nicolae Titulescu nr 14. D. Timişoara Lugojului 3. nr 4. 6.200 LEI 49. ap. Ionescu de la Brad 1.240 LEI Ramnicu Valcea. Tineretului.

sc I.067.880 LEI 79.000 LEI 10. Nicolae Ramnicu Valcea.900 LEI 82.413. Liana Antonia Avrinte I. Niculina Aspricioiu A. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. sat Magura Ramnicu Valcea. sc A. str Calea lui Traian nr 144. str Ana Ipatescu nr 6.000 LEI 16.000 LEI 116. bl N5.271.356.200 LEI 1. bl N5. Elena Badea Gh. Nicolae Octavian Balasa D.906. str Petrisor. nr 11. nr 3. nr 2.400 LEI 7. sc A.560 LEI 119.393. sc C.360 LEI 5. sc A. str Tudor Vladimirescu nr 3.467.840 LEI 311. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. Sorin Bitica I. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. ap 37 mun. ap 1 Ramnicu Valcea. str Forestierilor.372. Patru Baiasu Ion Baiasu P.920 LEI 59.166. str Splaiul Independentei.205.806.200 LEI 97. str Nicolae Labis. bl 123. oras Baile Olanesti. ap 5 ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 10. Ion Balasa V.032. b-dul Pacii nr 17. ap 13 Ramnicu Valcea. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea. bl C9. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. str Gib Mihaescu. ap 4 jud Valcea.280 LEI 14.840 LEI 5.200 LEI 7. ap 11 Ramnicu Valcea.231. ap 6 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 1.600 LEI 144. sc C. Aleea Trandafirilor. sc A. Ion Baiasu I. sc G.160.829. bl H4. Elena Balasa Elena Balasa S. sector 3.887. sc E.289. ap 12 Ramnicu Valcea.720 LEI 10. sc C. str Pacii nr 6.002. bl C9. sc B.965. nr 12. bl S7.120 LEI 276 . sc A. Paul Bedreaga A. sc C2. Aleea Mioritei nr 2. sc A.000 LEI 2. sc E.400 LEI 2. b-dul Traian nr 1-5. Dumitru Florin Bildea F. bl 6T. nr 2. Gheorghe Belet D. et 5. str Republici 14/A. bl A12.027.440 LEI 21. str Dacia nr 6.675.720 LEI 21. ap 2 Ramnicu Valcea.200 LEI 35. bl V6.865. Valeria Badulescu S.000 LEI 77. sc D.080 LEI 68. b-dul Tineretului nr 7. bl 4. bl A 20.400 LEI 18.Antonie I. ap 12 jud Valcea.669. nr 92 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti. sc D.600 LEI 18. Aleea Doinei.000 LEI 44. Dumitru decedat Babiciu C. str Lunaca Bradului. sc C. ap 4 Ramnicu Valcea. bl H6. sc A.000 LEI 32. ap 27.800 LEI 6. bl H6. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. sc E. ap 17 Ramnicu Valcea. Aurel Badea Gheorghe Badita I. nr 2.200 LEI 4.390 LEI 4.345. bl H6. sc C. str Luceafarului nr 5. et 7.595. sc C. sc A.523.080 LEI 39.116. et 3.495.836.389. ap 89 Ramnicu Valcea. Dumitru Berbece Silviu Berescu T. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea.380. Ecaterina Beca P. ap 18 Ramnicu Valcea. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N.475. aleea Olanesti nr 8. Aleea Mioritei nr 2. nr 6 Ramnicu Valcea. bl 86. ap 15 jud Valcea.595. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. comuna Budesti.849. sc B.874. bl N1. bl H6. str Matei basarab. Aleea Trandafirilor.639. Elena Barbuia I. comuna Muiereasca jud Valcea.781.940 LEI 42. 126. str Stirbei Voda. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 2. str Nicolae Titulescu nr 14. ap 1 jud Valcea. bl B4. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. sect 6 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Bucuresti. comuna Olanu Ramnicu Valcea.240 LEI 108. comuna Mihaesti. Constantin Badea F. str Niculae Titulescu nr 14. Laurentiu Florian Baiasu I. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 14 Bucuresti. sat Racovita Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea.400 LEI 9. sc B. bl H. nr 27. Dumitra Baciu T. sc D.

str Regina Maria .113.234.523. nr 12. ap 3 jud Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. bl Arges . sc B.800 LEI 12.000 LEI 84. nr 18 Ramnicu Valcea. Vergil Burduaza Ion Buse V. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. bl A68/1.640 LEI 92.483. Valentin Boldojar Gh.120 LEI 124. sc C. oras Dragasani.760 LEI 37.240 LEI 18. str Dr. nr 9.342. nr 1 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.400 LEI 9. str Dr Hacman.977.836.400 LEI 12. ap 4 Mun.933.572. Stefan Bojin C. ap 3 jud Valcea. Traian Calinoiu N.982. b-dul Tineretului nr 14.986.400 LEI 92. sc D. Aleea castanilor. Hacman nr 25. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. sc C.294. bl B0.976. ap 54 jud Valcea. str Regina Maria . Constantin Boldojar D.176. Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. str Carol I. str Gib Mihaiescu. sc B. Tunari. ap 6 Ramnicu Valcea.475 LEI 17. bl A+b.840 LEI 45. str Marin Sorescu nr 8. Milpomeny Bunu I. sc D Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C. com Pausesti Maglasi. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. str Dacia. sc A.579. sc B. bl C 4. bl A30. Dan Adrian Boldu D.546. nr 9.280 LEI 23. sc B. nr 41.200 LEI 61. sc C.706. sc G. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. ap 4 Ramnicu Valcea. sc A. str Dr Hacman. bl D2. nr 15. str Col. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.000 LEI 125.200 LEI 32. sc C. comuna Bunesti.724. ap 9 Ramnicu Valcea. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St.920 LEI 89. Aleea Cocorilor nr 4. str Luceafarului nr 3. Prel. Mihaela Gabriela Branescu N. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe.000 LEI 17. ap 18 jud Valcea.356. sat Teiusu Ramnicu Valcea. bl 14.919.788.800 LEI 56.480 LEI 8. Dumitru Busu D.680 LEI 67.769. bl C 4. et 3. bl 47.440 LEI 28.120 LEI 277 .960 LEI 25. sc A. bl C22. Aleea Stejarului nr 4. ap 1 Ramnicu Valcea. sc C.711. str Crinilor. ap 7 Ramnicu Valcea.354. Ionela Mihaela Budasu A. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.411. ap 1 Ramnicu Valcea.800 LEI 133. bl 14. bloc 6.790. sat Vladuceni Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. sc B. ap 9 Ramnicu Valcea.048. bloc 96. Elvira Boldojar I.446. nr 26.115. sc C. str Ana Ipatescu. Constantin Boiangiu M.080 LEI 66. nr 8. bl R 16.120 LEI 47. str Repulblici nr 6.284. str calea lui Traian.597. sc B. Badescu. Aleea Privighetorii nr 3.520 LEI 41. b-dul Nicolae Balcescu. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. bl 3. ap 17 Ramnicu Valcea. str. nr 11. sc B. str Diamantului nr 18. sc A.960 LEI 10. ap 26 152. sc B.555. Aleea Garoafelor nr 2. nr 15 Ramnicu Valcea.325. ap 7 Ramnicu Valcea.600 LEI 39. sc D. str Dacia.080 LEI 105. sc A. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. Adrian Busu C. sc A.739. bl S2. sc C jud Valcea. nr 5. Slatina.000 LEI 82.Bodoc N. Aleea Ciocarliei nr . bloc 96. bl 12. str Petrache Poenaru. sc A. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. bl S2. Georgeta Buliteanu P. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. nr 8.200 LEI 13.010. str Dacia.820 LEI 43. nr 11. bl R20.500 LEI 30.008.000 LEI 43.480 LEI 71. ap 9 Ramnicu Valcea. Dumitru Bratu C.

650.454.560 LEI 84.446. bl S3. bl C11.290 LEI 12.120 LEI 14. bl A69.280 LEI 3. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. nr 14.639. sc a. nr 15. bl 108. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe.302. str carol I. bl 133. sc G. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A.800 LEI 97. sc D.str Calea lui Traian. bl 21Arges . nr 25.372.775. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M.900 LEI 278 . nr 18 Ramnicu Valcea. Marin Cinca N.422. bl S8. str Gib Mihaiescu nr 11. bl S3. sc G.200 LEI 104. Ana Cerbu C. str Col. nr 1.832. Ion Carstea F. ap 1 Ramnicu Valcea.800 LEI 41. str Rapsodoei nr 33. bl A53. sc A. str general Magheru. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 126. ap 9 Ramnicu Valcea.str Calea lui Traian nr 175. Tamara Carjaliu C. comuna Fartatesti. nr 12. ap 11 Ramnicu Valcea. sc C. ap 22 ramnicu Valcea. ap 10 mun Pitesti. bl S3.984. str Salinei. b-dul Nicolae Balceascu nr 15.280 LEI 37.840 LEI 81. Armina Elena Cerbu D. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.973. sc B.022.220 LEI 148. sc C. ap 11 jud Valcea. bl 6. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. sc A. sc C.200 LEI 32. nr 12 Ramnicu Valcea. str Regina Maria . bl 20. str Ana Ipatescu. sc G. ap 8 jud Valcea. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh. ap 20 Ramnicu Valcea.360 LEI 10. ap 4 Ramnicu Valcea. sc A.319.196. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea.270 LEI 18. Corina Simona Chirca D.600 LEI 12. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii.082. str diamantului. Hacman. ap 13 Ramnicu Valcea. bl P4bis. bl 100.640 LEI 68. ap 13 Ramnicun Valcea.580 LEI 79. jud Arges.610. Lenuta Cernea I. nr 11. Constantin Cenusoiu C. sc A. b-dul Tineretului nr 4. str Carol I. bl H7. sc A.223.615. str Matei Basarab.498. nr 30 bl B6. C.str Calea lui Traian nr 175. str Dr. bl 20. sc A.520 LEI 15. bl 12.240 LEI 155. str trivale. ap 22 Ramnicu valcea. comuna Olanu Ramnicu Valcea.127. nr 23. Gheorghe Carstina N.520 LEI 5. et 1. bl A27/1. sc A.471. b-dul Tineretului nr 4.374.400 LEI 138. sc A.779.660 LEI 9. ap 9 Ramnicu Valcea.850 LEI 58. nr 2. str Lucian Blaga. ap 17 Ramnicu Valcea. Constantin Cerbu M.000 LEI 20. bl 7. Elena Ramnicu Valcea. ap 10 48. ap 1 Ramnicu Valcea. bl D2.684. str Ana Ipatescu.Capatana A. str Luceafarului nr 6. ap 13 Ramnicu Valcea.500 LEI 22. sc B. nr 12. str Matei Basarab. str Calea lui Traian .600 LEI 16.360 LEI 6.262.845. Bratianu nr 2.176. str Calea lui Traian nr 138. bl 2.080 LEI 18.300 LEI 42.964.669. bl A53. nr 12. str Ciocarliei. sat Dozesti Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga. bl D2.080 LEI 6. Ion Cernescu Valerie Chiper C.855. sc A. sc A. sc B.932. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. sc 3. nr 171. Elena Carstea C. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea.920 LEI 105.613. nr 2. Badescu.760 LEI 63. Marian Cazacu C. sc A. sc C. bl D3. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. oras Ocnele Mari. sc B. str I.

865.515. sc A.281.000 LEI 2. Claudia Geta Ciucu I.000 LEI 114. Maria Cosma N. Augustina Sanda Cosac I.680 LEI 176. ap 22 Ramnicu Valcea. bl 19. ap 1 21.376. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea.040 LEI 10. b-dul Nicolae Balcesc.438. sc A. Ion Codreanu N.120 LEI 18. ap 15 jud Valcea.000 LEI 14.840 LEI 38. str Decebal.520.372. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea.400 LEI 9. Natalia Cojocaru C. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. nr 20 Ramnicu Valcea. comuna Golesti. sc F. str Calea lui Traian nr 68.800 LEI 20.633. ap 3 Ramnicu Valcea.008.560 LEI 45. sc H. bl 30.337. bl 37. bl 20.060. Aleea Stejarului nr 4. ap 13 Ramnicu Valcea.299. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. Aleea Panselutelor. nr 2a.800 LEI 76.935. ap 4 jud Valcea. Nicolae Costescu C.000 LEI 23. bl S27. ap 11 Ramicu Valcea. str Calea lui Traian. bl S2. b-dul Tiberetului.600 LEI 54.800 LEI 20.038. sc B.Corina Cluci Claudia Coca I.680 LEI 279 .447. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L.000 LEI 32. str Lespezi nr 57 jud Valcea. str lucian Blaga. bl B0.508. bl 1. aleea Trandafirilor.760 LEI 63. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. Rodica Liliana Cretean F. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. Dumitru Constantin P. ap 17 Ramnicu Valcea.000 LEI 25.000 LEI 3. nr 2a.000 LEI 13. br 58. nr 1.507.744.800 LEI 50. nr 20 jud Valcea . ap 18 Ramnicu Valcea. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. bl A52. bl C33. ap 9 Ramnicu Valcea. bl 20.262. nr 4. sc A. str Nicolae Titulescu nr 12.483. ap 29 Ramnicu Valcea. bl H 6. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M. bl A18. sc B . aleea doinei. str Independentei nr 1. bl N1. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. sat Racovita Ramnicu Valcea.684. str Cap. sat Blidari Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. comuna Lungesti. bl S11. sc B.092. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . sc D. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea. sc B. nr 13. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea. sc A. str Matei Basarab.200 LEI 25. str Calea lui Traian nr 186. comuna Budesti.800 LEI 24.Ciuca A. str Independentei. sc L. sc A. sat Stanesti Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.636. bl 8. Ioana Colu Maria Constantin D. nr 6.822. str Stirbei Voda.600 LEI 59.971.017.422.800 LEI 4.600 LEI 18. sc A. ap 13 jud Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. sc B. nr 14.671. nr 2. ap 19 Ramnicu Valcea. nr 3. bl 12. str Luceafarului. str Matei Basarab nr 2.100 LEI 54. str Dacia nr 2.800 LEI 10..722. sc B.080 LEI 46. sc E. sc C.860. bl 100.610.744.880 LEI 14.000 LEI 25.comuna Vladesti Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 175.600 LEI 31. com Vaideeni jud Valcea. bl A52.786. Ecaterina Florentina Ciuca C.746.200 LEI 22. sc D. ap 8 Ramnicu Valcea.120 LEI 80.520 LEI 41.460 LEI 40. bl B9. str Calea lui Traian nr 175. str Posada. sc B ap 12 Ramnicu Valcea. ap 10 jud Valcea. Sonia Cojocaru D.148. str lucian Blaga.877.

sc A. Marioara Dobrinescu N. str Calea lui Traian nr 160.160 LEI 34.232. ap 1 Ramnicu Valcea. sc A. bl B20. str Fabrica de zahar.869.400 LEI 74. sc A. str Pacii nr 11. et 3.I.200 LEI 78.020. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. sc B. Aurel Crudu D. sc E.972.818. oras Dragasani. sc A. Ion Liviu Diaconu I. sc E.560 LEI 32. ap 26 Ramnicu Valcea. comuna Lapusata.320 LEI 15.975 LEI 22. Maria Dobra Gh. ap 2 jud Cluj Napoca.000 LEI 31. str Calea lui Traian nr 207. str Calea lui Traian.120 LEI 7. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I.111.350. str Nucilor. Aleea Olanesti nr 8. Stefan Crivet Gh. str Maresal Ion Antonescu nr 26.684. et 3.289. jud Valcea. Ramnicu Valcea. sc B. Nicolae Deaconeasa P. Dan Dobrinescu M. ap 10 Ramnicu Valcea. str Uniri.518. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea. ap 2 jud Valcea. Aleea Olanesti nr 6.640 LEI 5.678. sc A. sc 1.186. bl C23.990. nr 11 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.930. Marian Dobrinescu M.000 LEI 90.460 LEI 15. nr 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 119. bl G50. str Calea lui Traian nr 207.965. sc A.160 LEI 92.830 LEI 280 . aleea Panselutelor. sc A. ap 20 Ramnicu Valcea. nr 8. comuna Babeni. ap 7 Ramnicu Valcea. bl P1. ap 1 Ramnicu Valcea. ac A. sc b.440 LEI 12.000 LEI 3. Georgescu. ap 11 jud Valcea. str Grigore Procopiu nr 2.880 LEI 28.160 LEI 15. Tudor Dima C. ap 15 Ramnicu Valcea. sc A.511. nr 3. str Mr.153.840 LEI 30. ap 10 Ramnicu Valcea. comuna Nicolae Balcescu.850 LEI 59. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. Maria Dobrin C.881.827. Ramnicu Valcea. bl 12.440 LEI 35. bl C32. nr 4. sc C. bl C23.000 LEI 15.497. str Nucilor. ap 7 Ramnicu Valcea.570. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.355. nr 160. sat Sarulesti Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.Cristescu Camelia Crisu Gh. Iulian Dobra I.523.802. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 4 jud Valcea.994.462.143. str V. Valentin Danaila I. ap 7 Ramnicu Valcea.740.200 LEI 17. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.278. str Splaiul Independentei. str Nicolea Balcescu nr 15. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V.400 LEI 5. ap 20 Ramnicu Valcea. bl B20. Lenin nr 131. str Aleea Panselutelor nr 1.052. bl 21. bl N11.640 LEI 46. sc D. comuna Bujoreni jud Valcea. oras Dragasani. str stirbei Voda nr 7. bl 8. com Goranu. str Grigorie Pocopiu nr 2. ap 2 Ramnicu Valcea. aleea Panselutelor.960 LEI 62. oras Horezu. comuna Fartatesti jud Valcea. Virgil Diaconu M.113.720 LEI 119. Aleea Lotrisor.010 LEI 25.000 LEI 5. ap 11 jud Valcea.881.000 LEI 10. bl Petrol. ap 15 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11. b-dul Nicolae Balcescu nr 45.427. ap 5 73.562. sc B. Costel jud Valcea.160 LEI 10. sc A. sc B. bl C32. nr 58.400 LEI 8. Bogdan Diaconu M. Ioan Crudu Florina Crudu I.840 LEI 16. str Mihai Eminescu nr 4. ap 3 Ramnicu Valcea. nr 18. sc E. bl 21. sc B. sc A. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea.600 LEI 43. nr 3. sc B.160 LEI 46.800 LEI 50. str Aleea Panselutelor nr 1.372. bl 17.923. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe. nr 18.

Aleea Rozelor. Mihaela Dogaru M. bl S3. Alexandru Dutu P. ap 7 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 1.000 LEI 336. str General Magheru. str 1 mai nr 29 jud Valcea. sc F. Maria Dobritoiu I. nr 13. bl 7. str Nicolae Labis.744. str Gh. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A. str Calea Lui Traian jr 104. ap 4 Ramnicu Valcea. str Gib Mihaiescu. ap 4 jud Cluj.000 LEI 0 LEI 14.240 LEI 20.269. bl 32. bl S1/1. Ion Dumitrascu C.599. str Nicoloae Titulescu nr 17. bl N25. str Splaiul Independentei nr 6.347.186.000 LEI 12. comuna Daesti.313. bl A50. sc B.000 LEI 7. str Cerna nr 25.000 LEI 31. ap 10 Ramnicu Valcea. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I. sc B. Valentin Firescu T. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.040 LEI 18. ap 3 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis.456. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T. sc A. str Dr. str Dr. str Primaverii nr 2. Lazar.str Sg. Nicolaie Dutulescu S. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C. nr 2.500 LEI 21. bl B4. bl 7. sc F.480 LEI 214.comuna Olanu Ramnicu Valcea.360 LEI 12. bl H3.652. sc A.000 LEI 191.550 LEI 29. mun Turda. str Violetelor nr 2. nr 15. bl E4.728. bl B4.830 LEI 241. comuna Golesti jud Valcea. sat Sambotin Ramnicu Valcea.744. nr 27 jud Valcea. Alexandrina Florescu V. ap 4 Ramnicu Valcea. ap Ramnicu Valcea. nr 2. sc A.018.750 LEI 32.573. ap 15 Ramnicu Valcea.372. ap 13 Ramnicu Valcea. str Perlei nr 6.860 LEI 35.403. sc B.600 LEI 85. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea. sc B. sect 2. bl 98.669. Victoria Dutu C. sc A jud Valcea. sc D.495.238. sc A. sc A. Elena Dragusinoiu Ghe. Elisabeta jud Valcea. sc A. Hacman nr 57.720. Maria Florea R.600 LEI 5.400 LEI 281 . ap 23 11. bl 13.210 LEI 10.360 LEI 39.400 LEI 20. str Lucian Blaga nr 8 A. ap 6 Ramnicu Valcea. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P.960 LEI 44. bl S33/1. nr 2.879. sc A. Costantin Fulga A. ap 12 Ramnicu Valcea. str Perlei nr 6.240 LEI 63.260. ap 1 Ramnicu Valcea. Teodor Floricioiu Tr. ap 11 Ramnicu Valcea. Ion Enache I.569. sc A.993. sc A. ap 3 Ramnicu Valcea. bl G. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A. ap 13 Ramnicu Valcea. Calea lui Traian .nr 8.900 LEI 14.600 LEI 18. bl S7. Ion Frantu C.558. spl Independentei nr 6. ap 23 Mun Bucuresti.643.041.000 LEI 15. sc 1. bl 101. bl 22. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. str Ion Referendaru. Ion Dogaru D. str Stirbei Voda nr 20. str Nicolae titulescu nr 18. ap 5 Ramnicu Valcea.713.610.706. Gheorghe Dogaru C.017. sc A.217. Ileana Dragan I.000 LEI 113. comuna Orlesti. str General Magheru nr 11. Pamfil Nastase nr 53.000 LEI 22. bl A14/2. comuna Orlesti Ramnicu Valcea.Dobrinescu V.960 LEI 4.779.520 LEI 30. bl 82. sc E. str Matache Temelie. bl A14/2.578.590 LEI 7.149. Hacman nr 13.500 LEI 3.200 LEI 29. sat Silea Ramnicu Valcea. sc C. comuna Budesti Ramnicu Valcea.

Dragos Florian Ghemu V. Janos Gaitanaru A. sc B. Elena Ganescu C. Aleea Cocorilor nr 7.800 LEI 21. bl 7B. bl 7B. sc B. Victor Cristian Ghemu Gh. ap 9 Ramnicu Valcea. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea.706. sc B.744. ap 7 Ramnicu Valcea. bl G3.600 LEI 21. oras Horezu. ap 8 Ramnicu Valcea. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. str Matei Basarab nr 28. sc A. sc B. sat Giulesti Ramnicu Valcea.634. ap 40 Ramnicu Valcea.900 LEI 50. oras Horezu.091. bl 18. comuna Bunesti jud Valcea. str Maresal Ion Antonescu nr 7.327. ap 16 Ramnicu Valcea. Aleea Doinei. sc A. nr 5.627. jud Mures. Lenin bl S7/1 sc A.201. sect 5. bl N1. bl 22.800 LEI 42. str Emil Avramescu. sat Craciunesti nr jud Valcea. bl 86.066. str Novaci nr 7. bl P52. ap 10 Ramnicu Valcea. nr 19 mun Bucuresti. Aleea Stejarului nr 4.414. str Independentri nr 6.200 LEI 49. str Gabriel Stoianovici. bl R4. ap 10 jud Valcea. sc B. 91.945. nr 18C. sc B. sc B. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea.200 LEI 218.488.830 LEI 282 . str Uniri.319.sc A. Aleea Ciocarliei nr 1.000 LEI 99.608.600 LEI 52. str Nicolae Iorga. bl 26.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I. bl D11. ap 13 Ramnicu Valcea.800 LEI 33.273.411.760 LEI 411. str V.116.400 LEI 3.920 LEI 3.260. Adriana Geana D.440 LEI 11.760 LEI 62. nr 3. sc B.050 LEI 19.760 LEI 6. str Grigore Procopiu nr 4. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. sc A.800 LEI 49. ap 7 Ramnicu Valcea. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea. str Fantanica nr 9.400 LEI 31. sc B . sc A. bl 19.000 LEI 8. sat Cremenari mun Targu Mures. str Fantanica nr 9.152. sc A. ap 24 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu nr 12. str Calea lui Traian. sc A. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T.525. sc A.067.890.600 LEI 29. Horia Manuel Gavrila D. ap 16 Ramnicu Valcea. sc B.080 LEI 23. ap 24 Ramnicu Valcea. Elena Gabor I.040 LEI 59. str Maior Coravu Ion nr 30.215. ap 10 mun Bucuresti sec 2.249.161. ap 23 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. str Marin Preda nr 2. sc B. Aleea Cocorilor nr 6. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. Constantin Ganea N.811.440 LEI 14. bl R4.560 LEI 10.000 LEI 31. bl 6. Aleea Privighetorii nr 2.840 LEI 37. Ion Gheorghiu C. ap 11 Ramnicu Valcea. Marina Ganescu P. sc A.326. oras Ocnele Mari. str Rapsodiei nr 24.109.520. sc A. bl P. ap 15 Ramnicu Valcea.855.694. Natalia Gavrila M. Aleea Doinei nr 2. I.363. bl 6. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. comuna Galicea.910 LEI 247. Gheorghe decedat Gheorghe M. nr 185. sc D.754.320 LEI 41.160 LEI 20. ap 40 mun Bucuresti. Cosmin Ion Georgescu I. ap 20 jud Valcea. bl B01. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. sect 2.450. bl 9.249. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnbicu Valcea. nr 3. str Maresal Ion Antonescu nr 7.760 LEI 226. Aleea Doinei nr 2. sect 2. Aleea Ciocarliei nr 1. Zenobie Georgescu V. Nicolae Gogolosi I.100 LEI 100. ap 7 Mun Bucuresti. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I.040 LEI 7.190. ap 12 jud Valcea.400 LEI 40. Ioana Geana Elena Giupana N. Rusalinda Ganea P. bl 113. comuna Craciunesti. comuna Fartatesti.800 LEI 25. Aleea Stejarului nr 4. bl A36/3. ap 96 jud Valcea.

967.483. sc C. Nicolae Ioana N. sc A.552. ap 14 Ramnicu Valcea. Maria Ion H. ap 15 jud Valcea. str Matei Basarab nr 12. bl 12. str Mihai Eminescu nr 24. sc E.083.362. sc C.767.720 LEI 115. str Dr. bl D10.157.600 LEI 18. bl R4. str Nicolae Titulescu.379.869. sc A.480 LEI 58. Elena Ionescu I. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. Viorica Holban V.847. sc B. sat Valeni Ramnicu Valcea.608. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea.446. bl 140.320 LEI 20. jud Prahova. lenin nr 56.200 LEI 199.538. bl A11/2. bl A3. str Calea Lui Traian nr 76. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A. Mirela Gutt D. I. sc D. ap 12 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 22.432.400 LEI 15. str Dacia nr 24. Filofteia Gustescu M.Grancea V. Ion Ilie I. bl B13. sc B. Hacman nr 27.446.320 LEI 12. ap 11 Ramnicu Valcea. Aleea Garoafelor nr 1. C. Hacman nr 27. bl A67.350 LEI 50.200 LEI 42.400 LEI 283 . sc A. ap 18 Ramnicu Valcea.304. str Calea Lui Traian nr 150. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B. ap 4 Ramnicu Valcea. bl A27/1. sc A. et 2 Ramnicu Valcea.800 LEI 56. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. Ion Ionescu M. str Rapsodiei nr 10.454. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. Aleea Ciocarliei nr 4. ap 8 Ramnicu Valcea.160 LEI 55.669. Constantin Hera M. sc D.223.280 LEI 12. sc B. ap 14 Ramnicu Valcea. sc A.865 LEI 12. ap 19 Ramnicu Valcea.200 LEI 6. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A.387. ap 9 Ramnicu Valcea. str Maresal Ion Antonescu. str Marin Sorescu nr 6. ap 2 Ramnicu Valcea.760 LEI 24.335. zona Ostroveni. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. Eugenia Heroaica I. bl A3. Ioana Ion M. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. str Ostroveni nr 9. str I.440. Dumitru Ionescu C. Aleea Cocorilor nr 6.757. ap 11 Ramnicu Valcea. bl A37/3.840 LEI 42. Bratianu nr 6. ap 3 Ramnicu Valcea.040 LEI 4. Marian Ioan Hodorogea C.560 LEI 29. bl A13. nr 12. comuna Goranu 22.800 LEI 37.226. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea.148.200 LEI 60. ap 17 Ramnicu Valcea.549.427. ap 12 Ramnicu Valcea. nr 12.435. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. bl H6. bl 19.760 LEI 20.300.830 LEI 18. Aleea Cocorilor nr 6. bl S15.600 LEI 29.360 LEI 13. nr 7. bloc 2.sc C. b-dul Tineretului nr 3A. bl A40/1. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 31 Ramnicu Valcea.640 LEI 26. str Cerna nr 25. ap 5 mun Ploiesti.577. b=dul tineretului nr 5. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C. sc c.760 LEI 15.975 LEI 153. bl A15.030 LEI 177. sc B. Gheorghita Hangiu D.920 LEI 26.421. Gheorghe Hodorogea C. comuna Pausesti.110. Traian Ionescu M.650 LEI 24. Tamara Ion C. bl 120. ap 17 jud Valcea.760 LEI 13. sc E. sc B.260 LEI 8.008.600 LEI 16. sc D. sc A. str V. Ovidiu Ioana St. ap 17 Ramnicu Valcea.313. Gheorghe Ignat Elena Ilie D. str Nicolae Iorga. sc D. Florina Ilie N. comuna Goranu jud Valcea.880 LEI 65. b-dul Tineretului nr 14. ap 68 Ramnicu Valcea. str Cerna nr 25. . str Rapsodiei nr 22. str Dr.737.

str Splaiul Independentei nr 4. Aleea Cocorilor nr 5.000 LEI 18. sc A. ap 1 jud Valcea. str Primaverii nr 9.372. str Rapsodiei nr 7. sc A.700. sc B. bl A20. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I.400 LEI 7. Aleea Stejarului nr 2. bl O1.077.424.720 LEI 25. str Colonel Badescu nr 11. Ion Istratie D. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea. sc A. bl A53.640 LEI 3. str Nicolae Titulescu nr 9. bl 85bis. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. bl C12.000 LEI 57. nr R8. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B. str Independentei nr 10.453. sc A.313. str Rapsodiei nr 7. bl 11. ap 8 Ramnicu Valcea. str G-ral Magheru nr 10.448. sc A.480 LEI 12. Georgeta Ispas D.909. ap 7 Ramnicu Valcea.280 LEI 17.099. bl N13.000 LEI 26. sc A. bl B1-1. bl S2. str Grigore Procopiu nr 33.180 LEI 284 . ap 5 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.219. sc F. Aleea Privighetorii nr 2. bl 14. sc A.600 LEI 39. sc E.678. sc A.Irimia Alexandru Irimia Gh.str Regina Maria. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 42. b-dul Tineretului nr 10. sc A. sc A. ap 27 Ramnicu Valcea. str Armoniei. sc C. Daniela Lene A. ap 1 Ramnicu Valcea.880 LEI 8.831.960 LEI 419. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D. sc B.600 LEI 69.733. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea. sc B. ap 11 Ramnicu Valcea.902.360 LEI 24. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. bl 123.600 LEI 30. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N.292. str Calea lui Traian nr 39. ap 56 Ramnicu Valcea. Ilie Ramnicu Valcea.861.240 LEI 40. ap 8 Ramnicu Valcea.320 LEI 14.111. str Luceafarului nr 50. ap 8 Ramnicu Valcea.960 LEI 34.924. str Remus Bellu. bl C0. str Lucian Blaga nr 2. sc A.300 LEI 10.800 LEI 74.046. str Matei Basarab. Constantin Marcu I. sc A.443. sc B.200 LEI 10.sc B. str Dr.600 LEI 472.160 LEI 39.078. oras Dragasani. ap 10 Ramnicu Valcea.070 LEI 45. bl 9. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea. Nicolae Jumara N.413. Gheorghe Ispir I.400 LEI 41. ap 14 Ramnicu Valcea.850 LEI 15. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. spolaiul Independentei nr 4. ap 8 Ramnicu Valcea.181. ap 25 Ramnicu Valcea.372. sc E. str Armoniei. str Marasesti nr 3.str Regina Maria nr 21. Gabriel Lazar V. ap 7 Ramnicu Valcea. str Maresal Ion Antonescu nr 36.669.340. bl C1.237. ap 12 Ramnicu Valcea.680 LEI 31. sc A.826. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. sc B. bl B1-1. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C.320 LEI 31. ap 8 Ramnicu Valcea. Dan Manda I. sc A. sc B.116. sc C. ap 3.930. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea. Ion Lascu I. str Calea lui Traian nr 107. nr 7. Flora Alina Mandica I.880 LEI 291. ap 1 Ramnicu Valcea. bl 3.000 LEI 35.100 LEI 14.800 LEI 73. ap 14 jud Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea.517. bl 25. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea.869.969.920 LEI 36. str Dacia nr 2.421. bl R8. Lucia Marculescu C. ap 8 Ramnicu Valcea.

000 LEI 47. sc B. str Mihai Eminescu nr 22.520 LEI 23. sc B. sc A.116. ap 9 Ramnicu Valcea.480 LEI 1. str 22 decembrie nr2. str Independentei nr 3. bl B12. b-dul Tineretului nr 14. bl A17/1.113.000 LEI 21.400 LEI 10. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.400 LEI 166. str Diamantului. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C. cart. ap 8 Ramnicu Valcea. str Regina Maria. b-dul Tineretului nr 4.900. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. sc A. sc B. ap 31 Ramnicu Valcea.965. Veronica Mazilu Gh.836. bl A 20. str Narciselor nr 2.330.303. bl 131. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M. sc C. sc E.768. sc .000 LEI 74.200 LEI 11. ap 5 Ramnicu Valcea. nr 18. b-dul Tineretului nr 4. sc 3. ap 9 Ramnicu Valcea.640 LEI 62.818.197.680 LEI 24.708. sat Gura Vaii ramnicu Valcea. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V.746.806.563. Ionel Mirci St. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea. bl 09.760 LEI 249. sc A. bl B2. str Tudor Vladimirescu nr 39.440 LEI 31. str Emil Avramescu nr 7. bl S2. sc A. Gheorghe Marin I.952. str Marasesti nr 7. sc A. sc C.781. Aurelia Marin Ghe. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 10. sc 1. str Diamantului. str Diamantului.300. str Luceafarul nr 5. str Ceclila Cutescu Stork.070 LEI 124. sc A. com Obarsia jud Olt. sc A.600 LEI 34. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh. str G-ral Magheru nr 7.840.000 LEI 4. sc A. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. Craiovita Noua. ap 18 jud Olt. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 1. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea.116. ap 9 Ramnicu Valcea.600 LEI 20.040 LEI 7.760 LEI 112.880 LEI 155. mun Craiova. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 5 12. ap Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea. sr Calea lui Traian nr 323. nr 18.111. comuna Bujoreni.544.000 LEI 34. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea.680 LEI 8. bl 5.538. ap 16 jud Valcea. bl H6.Patru Micsoreanu A. ap 13 Ramnicu Valcea. str Nicolae Balceascu nr 1. sc A. bl 92. Monica Elena Micu V.413.000 LEI 75. sc E. ap 25 Ramnicu Valcea.607.640 LEI 149. nr 18.000 LEI 73.000 LEI 39. ap 6 Ramnicu Valcea. sc A. sc A.882. str Diamantului.632. Fanica Mariana Mateiasi Ghe. nr 18.646.Marian O.680 LEI 3.616.250 LEI 6. sc A. str Nicolae Iorga nr 1.372.200 LEI 132.430. str Nicolae Tiulescu nr 14. Str G-ral Magheru. ap 11 Ramnicu Valcea.680 LEI 152.608.400 LEI 126.970. sc C. sc C.225. str Rapsodiei nr 1. bl 22. sc A. bl 100.840 LEI 22.400 LEI 31.720 LEI 285 . bl B5. ap 15 Ramnicu Valcea.720 LEI 27.597. bl C12. ap 9 jud Valcea. sc F.996. bl D.040 LEI 17. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 10. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. Florica Micu V. bl C. ap 15 Ramnicu Valcea. bl B2. ap 26 Ramnicu valcea.

sc D.240 LEI 14. sc A. sc D.200 LEI 5. sc B.585.225.190. ap 2 Ramnicu Valcea. sc B. str Constantin Brancusi nr 3. Constantina Neacsa V. str Calea lui Traian nr 209. Elena Negoita M. Nicolae Musuroaia C.837. sc B.780 LEI 14.920 LEI 22.Mohanu T. Vasile Naulea F.383.982.920 LEI 20.500 LEI 518.540 LEI 36. sat Rugetu Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 2.520 LEI 21.800 LEI 25. bl 26.339.201. str Lucian Blaga nr 2.949. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 30 Ramnicu Valcea. sc A.483. Elena Nedelcu I.000 LEI 37. bl H2. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea. Hacman nr 11.400 LEI 88.880 LEI 11.588.210 LEI 110. ap 12 jud Olt. 85 bis. bl H11. ap 14 Ramnicu Valcea. bl S7. nr 12.000 LEI 66.440 LEI 42.818. bl 98. bl H1.800 LEI 32.760 LEI 10. comuna Verguleasa. bl A7. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. str Rosiori nr 12. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 209.800 LEI 11. str Rapsodiei. str Armoniei.000 LEI 149. bl A11/3.579.860.000 LEI 10. Ioana Nagy I. Floarea Nitu P.600 LEI 35.000 LEI 686. bl 26.967. bl R22. sc C. sc B.820 LEI 15.158.400 LEI 22. ap 21 Ramnicu Valcea. Maria Nitu M. str Nicolae Titulescu nr 9. jud Galati. Aleea Cocorilor nr 2. ap 12 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.508. b-dul Pandurilor nr 9. bl R33. ap 1 mun Galati. ap 10 Ramnicu Valcea.302. sc B.066. bl 122BIS. comuna Slatioara. ap 15 51.919. str Matei Basarab nr 12. sc E.200 LEI 35.640 LEI 286 .241. str Dr. str Liceului bl H2.339. sc A. Mihai Neagoe I. Aurica Nicolae A. sc C. str Republici nr 22. bl G2.204. comuna Babeni. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.520 LEI 6.562. Georgeta Nitu I. bl 26. sc A. Str Cozia. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea. bl 12.800 LEI 26. str Dr. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 209.070. Ionel Naulea F.264. b-dul Pandurilor nr 11. ap 19 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea.403. b-dul Tineretului nr 3.520.162. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. sc A. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. sc D. sc E. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. Alexandru Nas N. str Calea lui Traian nr 328. ap 2 Ramnicu Valcea. sc A ap 5 Ramnicu Valcea. sc B. b-dul Pandurilor nr 11. sc C.200 LEI 41.960 LEI 33. ap 3 Ramnicu Valcea. sc A.302. str Republici nr 32.372. comuna Daesti. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. bl A53.140 LEI 37.520. str Republici nr 9. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. sc C.680 LEI 211. sc C.339. bl A 8/1.750 LEI 3. Mihai Nicolae I. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. Hacman nr 13.400 LEI 8. ap 2 jud Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc C. ap 11 jud Valcea. bl 32.783.400 LEI 27. Gheorghe Neamtu I. Constantin Nitu D. str Calea lui Traian nr 209. ap 30 Ramnicu Valcea. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea. str Diamantului.

str Lucian Blaga nr 8.520 LEI 84.400 LEI 11.390. str Republici nr 9.500 LEI 48. sc A. str Mihai Eminescu nr 4. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. sc D. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D. bl S17.718.701. sc A. b-dul Tineretului nr 10.728. sc B.520 LEI 30. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea.626.440 LEI 14. sc B. sc C. str Splaiul Independentei nr 10. Virginia Oprea Jana Orbisor O. mun Slatina.120 LEI 12. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. ap 20 Ramnicu Valcea. bl S5. ap 8 Ramnicu Valcea. str Gh.603.800 LEI 51. sc A.200 LEI 62.400 LEI 287 . Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S. str Constantin Brancusi nr 9.372.704. bl A14. bl A42/1. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea.000 LEI 221. bl S1. bl B5.800 LEI 86.600 LEI 58.600 LEI 32.240 LEI 101. str Perlei nr 5. ap 18 Ramnicu Valcea.160 LEI 110.604. sc C. bl D10.343.Aurora Olariu A. ap 10 Ramnicu Valcea. Lucia Paveliu I. sc B. bl M4. Lazar nr 27 Ramnicu Valea.000 LEI 65. bl R22. Aurelia Petre V.C. intrarea Cecilia Cutescu Stork.748. Mihai Paveliu P.000 LEI 77. ap 12 Ramnicu Valcea.879.775. str Splaiul Independentei nr 10.113.937. Ioan Pavloschi V.121. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. ap 11 Ramnicu Valcea. sc D.430 LEI 28. sc B. Emilia Pavelescu S. str 22 decembrie nr 69. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N.262. bl H4. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea.680 LEI 13. str Constantin Brancusi nr 9.709. ap 14 Ramnicu Valcea. sc B. ap 14 Ramnicu Valcea.400 LEI 9. sc A. ap 8 21.720 LEI 30. b-dul Tineretului nr 10. ap 4 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 18. ap 16 Ramnicu Valcea. bl S26.440 LEI 30. oras Brezoi.720 LEI 17. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. str Rapsodiei nr 4.462. bl B5. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea. sc E. Alexandru Olaru Ghe.068. ap 10 Ramnicu Valcea. Aleea Ciocarliei nr 2. str Calea lui Traian nr 77. bl A70.600 LEI 18. sc C.446.800 LEI 20. sc C. bl GA15.779. Mircea Petrache Elena Petre C. str Ostroveni nr 6. ap 14 jud Valcea. str G-ral Magheru nr 8. ap 10 jud Valcea. b-dul Pandurilor nr 13.600 LEI 71.927.254.200 LEI 5. Teodor Olaru V. sc D.Nuta I. sc B. bl 77. str Primaverii nr 10.701. Bratianu nr 4. bl 101. ap 10 Ramnicu Valcea. sc b. b-dul Tineretului nr 10.439.597.000 LEI 72.322. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. str I.232. sc D. bl A41/2. ap 4 Ramnicu Valcea.200 LEI 30. sc A. jud Cluj. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A.067. str Hidrocentralei nr 6. str Calea lui Traian nr 88. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G.083.660 LEI 32. ap 18 Ramnicu Valcea. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D. sc A. sc A. oras Horezu. Dorina Roxana Paveliu I. ap 12 Ramnicu Valcea. bl A8/2. Maria Pavel D. ap 15 mun Turda. bl B5. sc B.120 LEI 32. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.330 LEI 103. Aurelia Olaru A. sc C. sc A.920 LEI 10. b-dul Pandurilor nr 5. Tatiana .525. str Calea lui Traian nr 27. bl H4. ap 16 Ramnicu Valcea.164.

ap 16 jud Salaj.698. sc A. nr 11.708. bl 126.781. bl B15.189. sc A.298.967. ap 3 Ramnicu Valcea.000 LEI 16. Aleea Doinei nr 2. sc A. str Rapsodiei nr 23.200 LEI 36. str Gh.944. Nicolae Precupan D.400 LEI 72. b-dul nicolae Balcescu nr 15. Aleea Privighetorii nr 2. oras Slatina. str Tudor Vladimirescu. ap 9 64.186. nr 157 Ramnicu Valcea. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea.200 LEI 14. bl A18.000 LEI 21. sc B. Patrascu. ap 17 Ramnicu Valcea. comuna Mihaesti.748.100 LEI 26.930. bl S7/2 sc A.880 LEI 125.840 LEI 22.409. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. bl 225. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. str Vaiilor nr 14.000 LEI 6. Aleea Narciselor nr 2. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 21 Ramnicu Valcea. Constantin Popescu D. ap 17 jud Galati. sc B. str Sarmas nr 3 jud Valcea.480 LEI 11.Ploila D. comuna Pausesti. Salomia Popescu C. Gheorghe Predescu R. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe.800 LEI 9. ap 6 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 8A. sc A. sat Magura Ramnicu Valcea. sc C.120 LEI 45.400 LEI 11.600 LEI 21. bl B15. str Calea lui Traian nr 152.000 LEI 114.304.760 LEI 20. ap 21 jud Valcea. localitatea Tecuci. oras Baile Olanesti.497. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N. str Bailor nr 17 jud Valcea.200 LEI 11. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.945. sc 1.507. sat Pausesti Ramnicu Valcea. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N.322. sc C.920 LEI 26. str Grigore Procopiu nr 2. ap 17 Ramnicu Valcea.360 LEI 93.570. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea.573.760 LEI 22. bl 11. bl H6.240 LEI 7. sc D. str Matei Basarab.344.960 LEI 15.512. ap 4 jud Valcea. str Splaiul Independentei nr 3. Ionela Popescu D. bl b13. str Anton Pann nr 2 jud Olt. sc A. ap 23 Ramnicu Valcea. comuna Roiesti Ramnicu Valcea. str Independentei nr 1. bl F15.432. Gheorghe Predescu C.802. Nicoleta Florentina Popescu A. sc A.400 LEI 20. sc B. str Sarmas nr 3 jud Salaj.429.200 LEI 10.000 LEI 30. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. str luceafarului nr 13.711. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. ap 19 jud Valcea.039. oras Baile govora. bl A50. ap 6 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 3. str Nicolae titulescu nr 14. Aleea Narciselor nr 2. str Calea lui Traian nr 84.400 LEI 288 . ap 7 Ramnicu Valcea.640 LEI 5.520. b-dul Tineretului nr 14. str Calea Lui Traian nr 79.640 LEI 50.520 LEI 8. Ioan Popa I. sc A.400 LEI 60. sc 4. oras Zalau.920 LEI 51. sc D. Leonid Ninus Popescu N. car. comuna Alunu Ramnicu Valcea.100 LEI 48.372. Mihail Preoteasa Gh. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea.240 LEI 5.460 LEI 25.297. ap 23 Ramnicu Valcea. Paraschiva Predescu Ghe. Ioana Plosca Constantin Popa A. Dumitru Radescu Maria jud Valcea. Aleea Olanesti nr 6. Iulica Aurel Popa G.610. bl S24.616. ap 19 jud Valcea.092.260.160 LEI 93.280 LEI 25.780. sc B.239.783.027. ap 14 Ramnicu Valcea. Marin Popescu A. oras Zalau. ap 1 jud Valcea. ap 24 jud Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 10. bl 12. Valentina Precupan Liviu Preda N.640 LEI 31. sc A.348.

str Gib Mihaescu bl A 16.950 LEI 83.085.474. ap 17 Ramnicu Valcea.Radu Ana Radu Daniel Radu E.200 LEI 491. Gheorghe Radu Stelian Radu V. str Gabriel Stoianovici. sc B. Aleea Narciselor nr 3. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I. b-du Nicolael Balcescu nr 25.748. str Cerna nr 25. nr 10. sc H.898. ap 11 Ramnicu Valcea.840 LEI 37. comuna Budesti Ramnicu Valcea.600 LEI 19. bl A8/1. sc B. Constantin Simescu M. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. ap 12 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5.440 LEI 31. sat Robaia Ramnicu Valcea.430.240. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. comuna Berislavesti. sc B. Ion Serban T. bl B1. sc A.160 LEI 707. str Ion Luca Caragiale. Gheorghe Scarlat V.219. sc D.080 LEI 1. str Milcioiu Ramnicu Valcea. str Luceafarului nr 13.287. sc E.200 LEI 72.452. ap 1 jud Valcea. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. sc B.728. bl A17.680 LEI 31. str Progresului nr 12. bl N11. bl I2. sc E. ap 7 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor. ap 11 Ramnicu Valcea.111. Ana-Maria Sandu I. str Tudor Vladimirescu. bl A 20.937.400 LEI 27. ap 7 Ramnicu Valcea.480 LEI 343. sc D. Elena Simion Nicolae jud Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea. bl A8/1. str Pacii nr 6. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea.640 LEI 13.244. bl 12.700 LEI 12. bl 6. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 11 jud Valcea. str Matei Basarb nr 132. sc C.000 LEI 143. str Pandurilor nr 11. Ion Sbarnea N. nr 6. sc A.000 LEI 30. bl S2. ap 18 Ramnicu Valcea. Maria Sandu P. ap 6 Ramnicu Valcea. sc A.200 LEI 1. str Constantin Brancusi nr 3.400 LEI 57. comuna Barbatesti. Ion Rusu N. ap n2 jud Valcea. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea.187.str Maresal Ion Antonescu.600 LEI 49. str Splaiul Independentei nr 5. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. sc jud Valcea.963. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea. sc A. b-dul tineretului nr 2.400 LEI 20. bl A35/2.080 LEI 17. nr 157 Ramnicu Vqalcea. nr 157 jud Valcea.360 LEI 28.533. b-du Nicolael Balcescu nr 25. sc A. sc E.160 LEI 1.017. oras Baile Govora.840 LEI 14.188. Ilie Santuzi G. Nicolae Savu I.960 LEI 31.000 LEI 60. str G-ral Magheru nr 11. bl P9. sc D.000 LEI 223.000 LEI 48. ap 19 jud Valcea.046. ap n2 Ramnicu Valcea. bl 12. str Petrisor.321. oras Baile Govora. Stelica Radut I.012.157. sat Dangesti 6.754. sc A.294. ap 9 Ramnicu Valcea. Daniela Gabriela Serban C. sc C.223.080 LEI 14. str Gabriel Stoianovici. ap 28 Ramnicu Valcea.046.374.223. ap 10 Ramnicu Valcea.240 LEI 82. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. bl C24. str Luceafarului nr 5. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N.888. str Tudor Vladimirescu.560. ap 11 Ramnicu Valcea. str A.712.010.448. sc B.804.000 LEI 26. ap 7 Ramnicu Valcea. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.640 LEI 413. Ipatescu. str Cozia nr 44. ap 3 Ramnicu Valcea. sc 4. sc A.183. b-dul Pandurilor nr 5.080 LEI 57.534. sc H.000 LEI 33.720 LEI 289 . nr 8.286. nr 11. ap 1 Ramnicu Valcea.600 LEI 93. ap 8 jud Valcea. nr 8. comuna Berislavesti. sc D.230 LEI 37.880 LEI 98.

ap 6 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. bl B10.160 LEI 49. et 1. sc C.200 LEI 225. ap 12 Ramnicu Valcea.800 LEI 33. sc D. Lenin nr 188.354. bl 4. ap 7 Ramnicu Valcea. sc C. Adrian Constantin Stancescu I. Gheorghe Stroe I.720 LEI 6. sc G.712. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31. sc A. str Matei Basarab bl 110. sc B. bl 85. str Dacia.360 LEI 45.144. ap 32 Ramnicu Valcea. bl C28. nr 7. bl 19.260. sc F. ap 7 Ramnicu Valcea . Bratianu nr 12. Aleea Olanesti bl 8.897.960 LEI 122.186.880 LEI 38. nr 7. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. ap 7 Ramnicu Valcea. sc B. sc C. Eleonora Stefan I.440 LEI 25. sc B. str Dacia nr 6. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C.280 LEI 5.334. bl 4. sc B. bl N11. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu valcea.160 LEI 24.847.360 LEI 121. Dorina Stoian Radu Stoica G. sat Barza jud Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.098.474. str Gib Mihaescu nr 41. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. et 1 Ramnicu Valcea.000 LEI 55. Ana Stanoiu N. sc B. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. sc D.800 LEI 5. ap 8 Ramnicu Valcea. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. oras Calimanesti. str Trandafirilor nr 5.564. comuna Goranu Ramnicu valcea. str V.801. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A. Florea Tanase Gh.400 LEI 1. sc A.907. bl 15. bl 19. ap 7 Ramnicu Valcea. Nicolae Stefan M. sc F.800 LEI 5. ap 7 Ramnicu Valcea. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N.393. sc C. ap 8 Ramnicu Valcea.319.534. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. ap 4. sc B. ap 19 Ramnicu Valcea.034.920 LEI 52.358. Ion Stancescu C.039. ap 2 Ramnicu Valcea. Ion jud Valcea. Hacman nr 24.720 LEI 9. bl 9. str Cozia nr 36.500 LEI 57.497. str Libertati nr 54 jud Valcea. str Dr.285. str Dr.798. Nicolae Stanescu Szabo V.400 LEI 15. str Dacia. str Calea Lui Traian nr 131.360 LEI 15. str Emil Avramescu nr 9.149. ap 2 Ramnicu Valcea. sc D ap 11 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.440 LEI 43. str I. str Calea lui Traian nr 144. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.200 LEI 69. str Calea lui Traian nr 144. Tudor Sebastian Stoenescu V. Ana Stangu F. str Matei Basarab nr 32. bl 86. bl 110. ap 12 Ramnicu Valcea.040 LEI 41.Simion Veronica Sitaru C. bl C3. Ion Stanciu I.148. bl 4.170 LEI 3.037. Ion Tanase N. sc F. Lucian Suciu Elena Suciu Gh.219. str Luceafarului nr 9. Aleea Privighetorii nr 2. bl 15. str Calea lui Traian nr 144.397. Aleea Privighetorii nr 3.600 LEI 11. sc C. ap 6 Ramnicu Valcea. Constantin Stancescu I.789. Hacman nr 24. ap 11 jud Valcea.960 LEI 1. sc B.297. bl L. str Calea lui Traian nr 144. bl A65. sc A.440 LEI 8. str Dr. bl 4. comuna Budesti.148.165.008. str Maresal Antonescu nr 26. sc C.520 LEI 7.600 LEI 4.799.869. sc E. sc B.080 LEI 290 . Aleea Narciselor nr 2.800 LEI 8.160 LEI 18.480 LEI 46. Hacman nr 4. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 85. Simona Stanescu Szabo N. sc B. bl A21.937. Viorica Strachinescu C.370 LEI 62. Narcisa Stanciu I. sc B.480 LEI 4. ap 2 Ramnicu Valcea. str Armoniei nr 44.305. bl 10. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. C.000 LEI 14.047.I.

Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I. str Tineretului nr 7. Mihail Trusca C. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N.290 LEI 11.525 LEI 39. sc F. Aleea Panselutelor nr 1.927. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea. Luminita Urluescu V. Constantin Tirea B.140 LEI 116. sc 212. bl A43.600 LEI 54. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc B. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea.116. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 8A.016. str Ana Ipatescu nr 5.724.458. str G-ral Magheru. Ilie Telcian Ilie Telcian N.700 LEI 11. ap 6 jud Valcea.592. Marioara Vasile Ana Vasilescu C.480 LEI 63. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I.720 LEI 15.bl 6.200 LEI 9. comuna Muiereasca jud Valcea.440 LEI 13. Liviu Mihai Toana Maria Todor I. ap 7 Ramnicu Valcea. bl G159. sc A.200 LEI 20.str Luceafarului nr 1.724.409. bl H7.320 LEI 13. str Victoriei. sc 6.120. Splaiul Independentei nr 5.542. sc C.730. ap 11 Ramnicu Valcea. sc C.712. ap 13 Ramnicu Valcea. comuna Banicei. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea.600 LEI 8. str Mihail Sorescu nr 2. sc F.200 LEI 17.413.170. bl A37/1. sc C.483. bl A8/2. ap 5 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 13. ap 22 JUD Valcea. bl 12.003.760 LEI 59.240 LEI 45.000 LEI 9.522. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 12.800 LEI 353. Splaiul Independentei nr 5. Splaiul Independentei nr 5.200 LEI 77. Ioana Varban P. ap 2 Ramnicu Valcea. sc 1. str Calea lui Traian nr 46.360 LEI 39.280 LEI 40. sc C.476. ap 12 Ramnicu Valcea. comuna Galicea jud Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. sc D.685. str Perlei nr 7. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.800 LEI 28. bl A50. Ioan Trandafir I. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh. Ion Tudosie I.500 LEI 78.550 LEI 42.483. nr 7. sc C. bl S31.674. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I.760 LEI 66.661.110.000 LEI 15.000 LEI 160.880 LEI 13. Anton Tudosie I.600 LEI 11. sc C.193.400 LEI 8. Ecaterina Tudosie I. zona Ostroveni. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. str Decebal nr 4.906.740 LEI 6.799. bl A22. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. bl A11/2. Vasile Tistea Lucia Toana M.863. sc B.400 LEI 46.113. bl C. sc A. str Rapsodiei nr 14. sat Badeni jud Valcea. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc B. bl A11/3. comuna Mihaesti.640 LEI 291 .961. str Rapsodiei nr 33. Aleea Olanesti nr 12. bl H7. sc C.406. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea.nicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. comuna Golesti Ramnicu Valcea.160 LEI 16. bl C32. str Rapsodiei nr 33.200 LEI 41.440.023. str Viilor nr 34 jud Valcea. bl 12. sat Bulesti jud Cluj. Elena Teles I Marin Teodorescu C. sc D. ap 26 Ramnicu Valcea. bl D1-3. str Lucian Blaga nr 4.595. ap 13 Ramnicu Valcea.453. oras Gherla. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Ungureanu Stefan Universal I.118. ap 35 Ram. oras Ocnele Mari.Tars D. sc C.000 LEI 39. str Splaiul Independentei nr 5. Gheorghe Tudosescu N.686.930. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea.000 LEI 31.200 LEI 15.

bl 29.825. Constantin Grigorie I. str Pacii.571. sc B.520 LEI 12. Aleea Viitorului nr 3.000 LEI 17. sc A. Elena Voicu Gh.680 LEI 14. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M.000 LEI 53. bl 113. str Maresal Ion Antonescu nr 9.160 LEI 13. ap 6 jud Valcea.709.800 LEI 33.446. ap Ramnicu Valcea. Splaiul Independentei nr 50. bl B12. Mihail Bebita B. str Maresal I. Ramnicu Valcea. bl F1.520. bl 33. Dumitru Voda A. Luminita Voicu I.000 LEI 15. str 1 Decembrie nr 13. sat Gura Valii jud Valcea.800 LEI 9.000 LEI 11. nr 2. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 41 Ramnicu Valcea. ap 6 jud Valcea. bl 11. str Matei Basarab.372. sc B. sc A. str Decebal nr 3. sc C.180. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea. bl R5. ap 18 Ramnicu Valcea. bl B1/2. sc B. Florea Vladu Constantin Vladut Gh. Mihail Bebita Tabarca F. str Mihai Eminescu nr 24.240 LEI 824.800 LEI 292 . sc A. bl 30. str Matei Basarab nr 28.200 LEI 10.Vasiloiu Ana Viezure D. Antonescu nr 5. ap 10 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti.120 LEI 6. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. str Calea lui Traian nr 672. str Ana Ipatescu nr 11. sc A. ap 2 jud Olt. bl 113. sc A.558. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe.418. b-dul Alexandru Ioan Cuza. ap 13 Ramnicu Valcea.200 LEI 17.450. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P.334. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M. Vasilica Voinea C.000 LEI 7. sc A.116. str Matei Basarab nr 28. bl V2. sc A. Vasile Vilcioiu V. ap 11 Ramnicu Valcea.493.160 LEI 31.640 LEI 10. Dumitru Viorel Sandulescu I.988.188.800 LEI 296.320 LEI 9. ap 11 Ramnicu Valcea.632.040 LEI 53. str Hidrocentralei nr 6. str Matei Basarab nr 8. oras Olanesti.656.520. ap 4 Ramnicu Valcea.000 LEI 64. ap 2.800 LEI 82. ap 16 Ramnicu Valcea.400 LEI 13. str Calea lui Traian. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. ap 14 Ramnicu Valcea. sc D.040 LEI 9. ap 4 15. Daniela Elena Catrinescu C. ap 1 Ramnicu Valcea. str Tineretului bl A11/3. sc C.000 LEI 19. Constanta Tabarca F. sat Cuculesti jud Valcea. sc B. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea. nr 180. bl G.976.000 LEI 21. comuna Stanesti. Gheorghe Voicu C. oras Horezu. Ion Voicu I. sc A. str Lucian Blaga nr 10 A. sc E. ap 16 Ramnicu Valcea. Silvian Claudiu Savulescu P. ap 30 Ramnicu Valcea. bl A49.800 LEI 67.810. ap 18 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 2. Constanta Grigorie I. Mun Slatina.596.706. Mihaela Virje H. comuna Bujoreni.800 LEI 30.366.113. bl B12. sc B. oras Dragasani. bl B. str Republici nr 13. sc A. Constantin Catalinoiu C.560 LEI 40.000 LEI 26. ap 31 jud Valcea.400 LEI 14. bl B13. ap 16 jud Valcea. sc A.476. ap 35 Ramnicu Valcea. comuna Cuca Ramnicu Valcea.640 LEI 69. sc E. sc A.046.683.927. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.558.709. Mihai Eminesc nr 2.623. sc B.000 LEI 57. sc A.639. ap 31 Ramnicu Valcea. bl R25. nr 6.560 LEI 33. str tudor Vladimirescu nr 36. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. Laura Maria Ciobanu C.691.276. Lidia Vlad C.

Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.500 LEI 9.108.SC.328. mun Bucuresti.680 LEI 11.240.AP.ET. Aleea Valea Prahovei nr 1A.BL.VICTOR BUDOI V.AP.711.318.830.000 LEI 62.BL.972.2.116.TUDOR VLADIMIRESCU. mun Craiova. strVasile Alecsandri. Mihai Eminescu nr 22. bl S9. Ion Radut T. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.996. POROSCHIA.STR.F10. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 72.000 LEI 20.22.090.520 LEI 92. mun Bucuresti.677.ET.218.75. sc D. sc 1.034.AP.IULIAN-IONUT BULAC M. bl 825bis.ET.944.786.B.3.LIBERTATII. ap 16 Ramnicu Valcea. Mihai Diaconu C.STR. POROSCHIA. ap 4 mun Craiova.ILIE ARGHIROI I.149. Aleea Valea Prahovei nr 1A. Mariana Lupu F.STR. cart.ET.AP.160 LEI 118.3. bl B12.STR.26.NR. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.980 LEI 379.432.D BOLINTINEANU. sc D.4.840 LEI 92. str Republicii nr 1. sc 1. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I. sc A. ALEXANDRIA. Constantin Craciunescu V.ET.BL.V9.BL. ap 13 jud Valcea.70.200.ET.F10.230 LEI 111.CUZA VODA.STR.BL.10.C1.000 LEI 829.STR.200 LEI 53.69.1. bl K32.NR.NR. bl C16A.6.NR. bl R18. str Republicii nr 1. ALEXANDRIA. sc C. bl D5.7.760 LEI 28.ADRIAN-PAULIN BURCEA D.AP.600 LEI 50.520 LEI 40.700 LEI 2.41. sec 6. bl 825bis. b-dul Tineretului nr 10.BM3A.BL. ALEXANDRIA.640 LEI Suma 85. TURNU MAGURELE. str G-ral Magheru. bl D5.400 LEI 55.712B. ALEXANDRIA.760 LEI 42.520 LEI 2.304.12.114.2. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. POROSCHIA.ET.CONSTANTIN BRANCOVEANU. et 1.BL.AP.ION CREANGA.AP. bl 825bis. ap 4 Ramnicu Valcea.452.616.480 LEI 15. nr 14. ap 10 mun Bucuresti. sc B.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea.BL.STR.220.NR.NR.K3.680 LEI 72.734.SC. sc A.SC. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.BL. oras Calimanesti.523.LIBERTATII.MIHAELA BICAN T.STR.NE. ALEXANDRIA.373. sc B ap 2 jud Dolj.456.040 LEI 50. Iulia Constantinescu M.STR.786.378. bl H3.840 LEI 14. POROSCHIA.IOAN BAZAVAN T. bl R18. ALEXANDRIA.AP.ET.TUDOR VLADIMIRESCU.BUCURESTI.217.ELENA CIOBANU I.096.AP.BL.480 LEI 47. Aleea Valea Prahovei nr 1A. sc A.IONEL BURCIN GH. sec 6.420 LEI 597.26.113.098.604. Gherghina Radut I. str Cozia nr 3.000 LEI 441. jud Dolj.ION CREANGA. str Infratirii.400 LEI 31.800.NR.593.7.16.386. sec 6.3.786. Ionel Scumpieru M.DUNARII.STR.880 LEI 537. jud Dolj.ET. Brazda lui Novac. bl 13 sc 3 e mun Craiova.G103.3.CUZA VODA.FLOREA CIUPERCA M. TIGANESTI.520 LEI 102. 293 .ECATERINA ATANASESCU B.STR.520 LEI 7.MARIA BADESCU R.GEORGEL CARACALEANU N.Stoica C.STR.EMILIA BADESCU I.738. ALEXANDRIA.B.AP.BUCURESTI.BL.600 LEI ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.040 LEI 8.000 LEI 726.AP.A.10.STR.CAMELIA CHIRU M.A.DUNARII.SC.A. sc C.60. Ovidiu Fodor I.800 LEI 56.SC.360 LEI 2. ALEXANDRIA. sc B.STR.ALEXANDRINA BUDOI I. Horatiu Ariciu Constantin Radut I.12.27.050.ET. b-dul Tineretului nr 10. ALEXANDRIA.440 LEI 95.SCB.PATRIA. ap 15 Ramnicu Valcea.ET.074. str 24 Ianuarie nr 81 98. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 2 jud Valcea. mun Bucuresti.363. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.NASTASE CIUBAR N. sc B.MARINICA BUDOI A.

NR.000 LEI 5.E.200 LEI 1.8.L28. SEGARCEA VALE.C. TIGANESTI. ALEXANDRIA.AP.CUZA VODA.PO3.ET.017.DANIEL LUCAN M.A. SEGARCEA VALE.780.306.382.SC. ALEXANDRIA.2.703E.1601.804. FLOREA.432. SEGARCEA VALE.BL.920 LEI 1.965.615.SC.6.680 LEI 39.17.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N. ROSIORII DE VEDE.FLOREA NEDELCU N.BL.896.AP.CARPATI.ION CREANGA.181.STR.NR.AP.STR.28. C.MARIN NOAGHEA M.78.AP.ET.STR.3. COMUNA BUZESCU. ALEXANDRIA.NE.AP. ALEXANDRIA.1 DECEMBRIE.VALENTIN ENE I.811.24.ELENA NICOARA I.6.400 LEI 726.GHEORGHE MATEI N. ALEXANDRIA.STR.400 LEI 46. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.STR.413.000 LEI 77.822. ALEXANDRIA. T.320 LEI 518.SC.BL.080 LEI 7.633.COJOCARU GH.500 LEI 29.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.BL.BL.043.595.AP.NEATA MOISE M.AP.B.ET.STR. ALEXANDRIA.1.VETURIA GEANTA I.MARIA MAXIM N.PARTER.DN5.007.1.NR. POROSCHIA.BM4.811.VICTORIEI.304. ALEXANDRIA.BL.2.BL. ALEXANDRIA.DUNARII.ET.SC.AP.2.NR.NR. ALEXANDRIA.6.930.STR.ALEXANDRA MARIN D.SC.454.ET.090 LEI 64.MARIA NICULCEA D.MARIOARA ICLEANU V.4.SC.STR. ALEXANDRIA.VASILE RONCEA V.660 LEI 9.1612 BIS.SC. ALEXANDRIA. P.DUNARII.A. L.485.STR.72.650 LEI 15.760 LEI 20.B.ET.ET.ALEXANDRU GURBAN I.NR.SC.VIOLETA-MARIANA GROSU I.222.AP.NR.SC.604. ALEXANDRIA.ION DRAGOMIR A. POROSCHIA.AP.DUNARII.DUNARI.MESTESUGARILOR.401.STANCU DINCA C.037.ET.NICOLAE NEATU I.B.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.BL.CRISTIAN MOHORA P.040 LEI 149.SC.16.70.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.STR.396.NR.11.ALEEA BISTRICIOARA.BL. ALEXANDRIA.INDEPENDENTEI.DUNARII.BL.D2.BL.H.STR.BL. ALEXANDRIA.STR. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.AP.DUNARII.AP.STR.255.NR.L2.I4.410.A.4.AP.ET.600 LEI 133.3.DUNARII.STR.DUNARII.1 MAI.1.90.STR.TITI GAINA M.PAUL FOLICA P. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.680 LEI 36.STR.320 LEI 183.630.STR.DUNARII.BL.222.CUZA VODA.FLOREA GAINA F.ET. TIGANESTI.ET6.1 MAI .818. PETRE MATEI T.AP.342.NR.AP.811.DORINA FLOREA GH.NR.DUNARII.STR.BL. ALEXANDRIA.A. ALEXANDRIA.NR.CAPORAL GHENCEA.SC.160 LEI 20.302.STR.200 LEI 294 .DUNARII.840 LEI 30.920 LEI 72.DUNARII.674.STR.STR.AP.784.663.823.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.740 LEI 33.SC.AP.STR.AP.A.STR.GHEORGHE FOLICA I.000 LEI 374.000 LEI 3.641.747.BL.CRISTINAALEXANDRIA.CONSTANTIN GAINA A.715.93.DUNARII. TIGANESTI.SC.595. BUCURESTI.SC.383.C.701.280 LEI 31.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.222.800 LEI 60.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.AP.MARIANA IATAN D.2.000 LEI 17.129.600 LEI 2.SC.154.358.STR.017.STR.13 VITANESTI.2.L30. DRAGANESTI VLASCA.825.223.STR.A.18.200 LEI 8.34.B. ROSIORII DE VEDE.9.ET.000 LEI 3.A.NR.809.STR.AP.ET.STR.200 LEI 57.BUCURESTI.DUNARII.STR.NR.ET. 16. TIGANESTI.660 LEI 6.NR.24.VALERIA MINCU(STOICA) I.MARIN POPA F.ET.IULIANA OLOGEANU A.BL.8.ET.1.BL.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.CONSTANTIN DOBRE A.MARIAN GAINA F.28. TIGANESTI.057.24.600 LEI 67.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.SC.BL.GENERAL DAVID PRAPORGESCU. ALEXANDRIA.ELENA NEDELCU P.24.200 LEI 206.744.BL.156.222.222.D.BL.STR.VERONICA MEREUTA I.2.070 LEI 20.1.037.729.BL.5.BL.800 LEI 11. TIGANESTI.DUNARII.1.ION GEICU M.2.66.ILIE GAINA A.000 LEI 69.NR.ET.CONSTANTIN BRANCOVEANU.880 LEI 27.000 LEI 518. ALEXANDRIA.BL.IONEL-EUGENIU NICOARA I.I1.074.4.97.6.9 ALEXANDRIA.A.STELA CURELEA S.270 LEI 70.700 LEI 25.000 LEI 27.AP.56.STR.61.4.501. ALEXANDRIA. VITANESTI.082.AP.710 LEI 31.FLOREA LINCA G.120 ALEXANDRIA.AP.2.STR.700 LEI 6.280 LEI 20.AP.E.SC.350 LEI 2. TURNU MAGURELE .BL.918.PARTER.B.SC.37.402.DUNARII.7. ALEXANDRIA.940 LEI 28.

MARIN ZIMNICARU M.AP. bl.11 TURLAN D. Iftimie Badiu T.740 LEI Tulcea. Mihail Kog?lniceanu. bl. 1. nr.NR.960 LEI Tulcea. 152. A.9.19.ET.SC.1.695.NR. str.26.163.BL.75. nr. 1 59. 1 51. 23.AP.EUGENIA STOICA I. 4 12. A. Alexandru Alexe A.240 LEI Racova.AP.952.670 LEI 4. ALEXANDRIA.LACRAMIOARA SANDOF F.B.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.2. Vasilica B?rbat I.266. str.STR. str. 26. 30. E 2.406.BL.446.DUNARII.AP.FLOAREA URLUI S.BUCURESTI. B.NR.220. bl..1602. E. 36. sc. ALEXANDRIA. Traian.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.367.MIHAITA FILIPESCU. 47.NR.MARIOARA ZIMNICARU G. 213.8.C4. str. ALEXANDRIA.18 6.STR. B.860 LEI 46.320 LEI 38. ALEXANDRIA.ILEANA ALEXANDRIA.3. 3 4.A. 26. 10.38.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor. B1.AVOCAT COLFESCU. Aleea Socului. str.STR.ET.210. TRIFESCU P. ALEXANDRIA.074. Ioan Boiangiu D. Babadag.178.1.080 LEI Tulcea. sc.B.MARIN STOICA C. 14 23.E.ION CREANGA.SC.TURNU MAGURELE.520. 12 84.220.BUCURESTI. ALEXANDRIA.B.515.BL. sc. 5 27.57.8.18.CUZA VODA.430.914. Toader Bafane N.120 LEI 79. F 27. sc.BL. bl. B1.BL.640 LEI 7.A.1-10. nr. sc.500 LEI Tulcea.SC.BL.DUNARII. bl. bl. str.SC.BL. ALEXANDRIA. bl. A.563. Daniela Badiu N. 8 124.SC.BL. nr. Ioana Badiu Gh. Aurel Apolon M.AP.94. ALEXANDRIA.853. ALEXANDRIA. 14.840 LEI 10.AP38.1602. sc. bl.619.410 LEI 302.STR. ALEXANDRIA.BUCURESTI. 23.674.VLAD TEPES. E.461. 8. str. 13 19. Ion Bahaciu I. Podgoriilor. nr.400 LEI 1. 12 43. ap. ap. ap.880 LEI 161. Neculina Bitirez B.119.SC. sc. nr.AP. Victoriei.156. SC.NR.800 LEI 46.AP. 27. str.GHEORGHE STOICESCU F. Ivana Domiciliul suma Tulcea.STR.BL.IOAN VELEA I.MERII.674.BL.TUDOR VLADIMIRESCU. TURNU MAGURELE .191. AP.B. Aleea Socului.ET. bl.AVOCAT COLFESCU.ET. sc.BL.410.400 LEI Tulcea. nr. bl.STR.MARIUS VISAN T.4. 1. 10.STR.018.STR.000 LEI 2.NR. COMUNA VEDEA.593.75.SC. Gării.840.A. sc.MAGDALENA ALEXANDRIA.680 LEI 2. 16.BL.AP. ap. sc. Eternităţii.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.225. bl.AP.600 LEI Tulcea. bl. Mihail Kog?niceanu.000 LEI Tulcea. bl.706. bl. str. nr. ALEXANDRIA.15.B.080 LEI 12. 1. Maior Andrei Grigore.A.MAGDALENANICOLETA TECSOR T. str. GETA STOICA I. 7.STR. nr.NR.22.136.320 LEI TIGANESTEANU S. B1.NR. 5.808. 4.MANOLE-REMUS STAN G. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.ALEXANDRU GHICA.SORIN-EMANUEL STOICA A.9.610.22.186.360 LEI 5.STANCA VARZARU P.1 MAI. B. Ştefan Badiu D. Mihail Kog?lniceanu.DANUT ET.070. Constantin Bodoros T. nr. bl.045.31.95C.DUNARII. sc.BL. sc.SC. 152.2.786.18. nr.STR. Babadag. ALEXANDRIA. Resmighiul Apolon G.2. Ecaterina Artem M.000 LEI 150.6.8.SC.580 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.11.BL.MIRCEA VOINEA F. ap 15.972. Maria Elena Artem I. 22. ap.120 LEI 295 . sc. nr.NR.31.STR. sc. 16.1.720 LEI Tulcea.2. ALEXANDRIA. 1.303.000 LEI 4. 28.244.440.203. ap. Mihaela Ali A.A. judeţul Bacău 73.ET. B. 1.SC. sc. Alexandra Badiu C.690 LEI Tulcea. str.354.4. Petrea Bogdan Gh. ap.4. 1. ap.ET. G 4.400 LEI Tulcea. ap.ION CREANGA.SC.STR.STR..BL.STR.640 LEI 208.410. ap.680 LEI 14.F10. ALEXANDRIA.B. str.HCC. B.BL.090.147.NITU-DORU STOICAN A.640 LEI Tulcea.605. 2.ET.520 LEI Tulcea.STR.SC. nr. nr. E.ET. str.2.AP. str.STR.ET. sc. 17 170. 4 8.VIOLETA-NELI STAN P. 2.2A. str. ALEXANDRIA.AP.AP.874.STR.080 LEI 13.A. 70. nr.STR. Gherghina Bahaciu V.NR. str.BM1. bl.NR. Maior Andrei Grigore. bl. ALEXANDRIA.160 LEI Tulcea. 9. Traian. sc.SAT. Podgoriilor.TEODORA STOICA E. Rahovei.AP. Babadag.354. nr.AP.920 LEI Tulcea.800 LEI Tulcea. ap.NR.68.300 LEI 4.STR. A. ap.ET.NICOLAE BALCESCU.400 LEI 2.900 LEI Tulcea.520. ap. 14.139.STR.215.NR. A.NATALIA STUPARU M.

640 17. 24. Lefter Firu?? M. 31 Tulcea.680 19. str. 36.270 56. Ioana Cristea N. Agapia Ciolacu A. 4. Primăverii. ap. 71 A Tulcea. str. sc. Podgoriilor. sc. nr. 38. Vasila Furnic? C. Verginica Gherghi?an C. I.616. 6. 38. sc. Câmpului. 5 Tulcea. 48. nr. 66.104. 33 Tulcea. Păcii.430 66.840 11. str.008. 14. D. sc. bl. 4 Tulcea. str. 120. bl. 40 Tulcea.Bolovan I. Tulcea. Corneliu Gavrilov. C.800 103. 3. B 3. sc. nr. Mircea Vodă. 22. 1. sc. bl.300 14.227. ap. bl. Muncii. 3 Tulcea. bl. nr. EternităţiiI. Mahmudiei. Tabarei. nr. nr. B Tulcea. nr. nr. ap. B. nr. nr. bl. sc. jud. 1. nr. nr.900.L.954. 7 Tulcea. 77 Tulcea. Dănuţ Culea C. ap. Irina Dănescu C. B. bl. 3. bl. B. 14 Tulcea. str. 2. str. Viorel Dache I.475. nr. bl. sc. 15 Tulcea. str. 16. Eugen Iacovici I.360. 5 Tulcea. str.886.532. nr. Mircea Vodă. Eternităţii. I.193. Ioana Culea P.135. 1. Tulcea.L. 38. Stelian Butu D. nr.061. 29.372.796. Ana Iacovici M. Spitalului.203. ap. 8.041. 25.963.200 168. 9 Tulcea. 1. ap. str.360 88.000 30.935.260 35.575 20. Maria Tulcea. nr. sc. 30. 5. 6 Măcin. 1848.880 11. sc. B 3. bl. Niculae Cristea I. nr. 1. G. str. str. bl.600 45. nr. 6. Constantina Ciorobea Gh. 1848. bl.680 17.040 43.550 32. B. Victoriei. Aneta Denisov F. ap. a Tulcea. nr. Câmpului.000 5.870 50. sc. nr. Gabriela Cracană V.836. Tulcea. Libertăţii. str. ap.786. A. 7. ap. str. str.408. B. B. str. sc.840 107.000 21. 22 Tulcea.600 6. A. E 3. A. nr. B.305. 32.600 106. 13 46. sc. str.400 11. nr.215. Frumoasă. bl.500 38.339.769. 34.678.600 34. nr. Tulcea.736. nr. sc. B. Corneliu Gavrilov.300 4.400 27. str. str. nr. sc. Aleea Cristina. nr. a Tulcea. Florian Gavrilov ?t.915. Dan Furtun? C.905. ap. Podgoriilor. str. 185 Tulcea. Isaccei. 57. ap. Câmpului. Paraschiva Dima V. bl. 82. sc. Eugenia Dr?gu? M. Aleea Metalurgi?tilor. Ion Iacovici V. bl. 16. bl. nr. ap. str.900 14. 11. B. E 2.752. Frumoas?.640 29.527. str.400 64. ap. nr. nr.000 10.152. B. sc. Pelinului. 48. Păcii. str. 4 Tulcea. str.186. bl. sc. 17 Tulcea.680 5. sc. str. str. Taberei. sc. 3. ap. bl. sc.804. ap.600 27. sc. nr. sc. nr. Lucian Ciocoiu D.574. Tulcea.480 43. sc.026. Feodor Haralambi A.491.350. sc. Câmpului. 30. B 4. str. bl. Tulcea. Gheorghe Cîrlig Gh. 16. str. nr. Tulcea Tulcea. str. str. Virginia Antoaneta Dore M.Caragiale. Marin Casian M. Mircea Vodă. I 7. str. str.501. bl. Haralambi Herciu A. 1 Decembrie.400 22. 126. bl. Babadag. B. R 3. ap. sc. str. 38.840 134.000 41. Lauren?iu Dima Gh. str. str. 3. C. ap.640 75. 24 Tulcea. sc.720 22. sc. str. Neptun. Vasile Culea P. 38. A. A. nr. 82. 22. str. Dănuţ Cladiade Şt. A. Neculai Dr?g?escu I. Sorin Dima C. 15. X I. bl. judeţul Tulcea Tulcea.818. C.254. A. Spitalului. Eugenia Condratov V. A. Eternităţii. 1. 28. str. bl.350 54. nr. Mircea Vodă. bl. Tulcea. E 2. Vasile Carpov O. 13 Tulcea. bl. ne. Podgoriilor.415. A. sc. ap. 2. Pescarilor.888.470 10. bl. Nastasia Cladiade Gh. ap. ap Tulcea.169. I. nr. 185 Tulcea. bl. nr. 6 Tulcea. 15 Tulcea. Tulcea. Tulcea. bl.560 13. 4 Tulcea. 30 Tulcea. Florica Bordei P. B. jud. Victor Dima R. 4 Tulcea. 176. sc. Maria Dragomir Gh. Mahmudiei. Corneliu Gavrilov.988. ap. bl. Frumoas?. 15. B. 23 Tulcea. Sterica Holo?tencu C. 180. str. bl. B.120 21. str. Vasilic? Graciov R. A. bl. str. str. 22 Tulcea. 7 Tulcea. nr. str. 1.792. 6. nr. sc. nr. 1 Decembrie. Ion Cîrlig I.640 51. nr. A. nr. nr. str. Jan Covalencu S. 24 Tulcea. A. sc. sc. Dumitru Octav Dafonoiu S.260 85. bl. ap. str. A 14. bl. Chiric? Ciorobea C. ap. bl. str. nr. 24.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . Constantin Danilescu P. s Tulcea. R 2. sc. E 2. Mihaela Ene C. B. Mioara Rafila Bprdei I. Tulcea Măcin. Dobgoreanu Gherea. B. Maria Cîrlig V. I 1. str. 1. A.260 24. A.967. 1 A Cri?an.840 26. Păcii. Relu Dafinoiu P. nr.Caragiale.930 58. str.116. nr. ap. EternităţiiI. nr. C 3. sc. ap. ap Tulcea.750. Mircea Vodă. bl.

Inel Rocadă. Ion Machedon C. bl. bl. A. str. Plevenei. Mihai Viteazu.744.988. Victoriei. 5. 12. bl. nr. B. ap. sc. 55 Tulcea. Cristina Miron Gh. sc. sc. Portului. 14 Tulcea.400 115.678. judeţul Tulcea Tulcea. F 8 C. Paulina Munteanu N. C 1. Corneliu Gavrilov. 66. judeţul Tulcea Tulcea. 10. N 8. Ioana Maladoi E. Traian. Portului. sc. E 5. Victoriei. sc. 15 Tulcea. Mic?. 176. ap. ap. ap. nr. bl. str. 72.080 64. sc.320 35. B 2.600 14. 5 A Tulcea. ap. 1 Tulcea. ap.960 249.156. Unirii. str. Elena Ivanov P. nr. sc. Somova. sc. Niculina Lovi?te V. sc. str. Constantin Viorel Mireu?? A. sc. Unirii.712. bl. nr.563. nr. Constantin Nicola I.000 61.000 10. Milcov.973. Prudenţei. 14 Noiembrie.380. Dumitru Lesovici P.996. M 1. A. nr. bl. bl. str. sc. str. bl.820 25. Chirachi?a Mocanu I. 34. nr. ap.986. Gheorghe Machedon D. Victor Iancu M.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2. Marin Mocanu D. bl. str. sc. nr. Victoriei. bl. A 2. A. sc. Fraţilor. sc. ap. A. Isaccei. 7 Tulcea. Lauren?ia Mariana Militaru C. Victoriei. 40 Tulcea. ap Tulcea. Georgeta Ivanov S. sc. nr.049. 37.343. str. B. sc Sulina. sc.700 6.244. I A. str. str. ap. E 5.400 127. B. 37. judeţul Tulcea Tulcea. I 16. Corneliu Gavrilov.510 173.483.861.790 30. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. nr. 4 Tulcea. A Tulcea. Babadag.000 10. 9 Tulcea. 163 B. nr.055. E 3. judeţul Tulcea Sulina. 38. a Tulcea. 14 Tulcea. Dusea Ivanov M. 1 Tulcea. Anghel Moiseev V.167. 6.200 20. A.302. ap.636.100 12.680 113. A 5. str.501. sc.200 5.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . ap. str. nr.060 6. Sevastina Maladoi P. str. A. Inel Rocad?. 13 Tulcea. sc. str. bl. nr. Babadag. bl. nr. Mihai Viteazu.600 18.505. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. nr. nr.240 8. Ioana Mocanu N. B.800 56.286. sc. str. str.337. str.170 20. 2 Tulcea. A 2.701. Mihail Lupu S. sc. ap.955. nr. nr. str. nr. E 2.278.002.120 84. sc. bl. str. nr. S?lciilor. str.306.035. judeţul Tulcea Tulcea. Viorel Mogoş Gh. nr. bl. nr. Babadag. 2. 2. sc. nr.988.678. Viorica Muşat V. 5 Bucureşti. Sabinelor. B. Foi?orului. Vasile Sorin Miculescu C. str. A.640 13. Marioara Marinescu Gh. D. Elena Liliana Tulcea. bl. judeţul Galaţi Sabangia. 3 A Schela. sc. Iacob Munteanu I. str. B.580 127. str.279.Iacovici M. str. B. Cristian Sorin Militaru S. Aurelian Lupu A. Letiţia Virginia Miron C. Victor Luchianov P. Camelia M?nu?? P.904. bl. 2. nr. ap. 15 Tulcea. Nafie Moga N. nr.040 17.744. Dunav??u de Jos. 38. 68. str. str. nr.800 10. str. str. bl. ap. 49. ap. Unirii. Eufrosina Mladin I. Tulcea. A.347. Neculae Lazăr D. 19 Tulcea.600 1.380. a VI-a. Dobrogeanu Gherea. sc.679. bl. 16.400 16.223. A.920 77. 6. str. Panait Leonte U.403. Eternităţii. Ion Mladin M. bl. str.480 36. bl. 1. bl. Magnoliei.160 40. 1 C. 9 Tulcea. 3 57. 24 Tulcea. Tulcea. sc. 10. nr. 13 Tulcea. Delfinului. 23.483. C. bl. Corneliu Gavrilov. B.000 21. Nicolae Bălcescu. bl. Dumitru Miron D. B. nr. Portului. 34. Elena Nicola A. bl. 97. 36.520 23. S 3. B. ap. Ion Manole D.680 30. Iacob Ivanov I. Mihail Iofciu I. str. S. 15 Tulcea. Iordana Marin I. bl. D 4. 1 A.200 7.854. Elisei Lesovici D.. A Tulcea. 103. Zamfir Militaru C. B 2. 72. nr. B. A. str. Pescarilor. 13 Muneri. bl. 9. 6. sc. bl. ap. 9.000 13. A.420 13. ap. D. str.802. Niculai Iacovici M. str. D. sc. Mărăşeşti.589. Ion Lovi?te I. Agafia Munteanu F. a Tulcea. nr. sc.210 7. Tulcea. Corneliu Gavrilov. 34. bl. 14 Tulcea.300 252.440.260. nr. ap. str. ap.880 56. 1. judeţul Tulcea Tulcea. B. Babadag.000 16. ap. str. Păcii. 2. bl.212.160 LEI 414. str. bl. sc. B. A. nr.000 65. 2. 30. A 2. B 2. Isaccei. nr.965.280 40. str. nr. bl. sc. str. B. str. 2. Jana Iancu G. 4 A Tulcea. bl. ap Tulcea. 2 Tulcea. nr. 23.080 8. bl. nr. 68. ap. str.141. B. bl. B 2. sc. nr. str.480 4. sc. Ion Iancu Gh. 4 Tulcea. Mircea Vodă. 1 Tulcea.

Victoriei. B.555. 6 Tulcea. sc. bl. 18. Ioana Radu D. nr. B.352. nr. str. bl. nr. bl. sc. Păcii. Aurica Sofan Gh. Portului. 39 B Tulcea. G 4. Elena Popa I. judeţul Tulcea Tulcea. str. bl. 23. sc. Ion Răduţă A. bl. B.000 6.339. Silvia Teodorescu F. s. ap. str. 6.634. Gării. 18. Tulcea. A.127. ap. 13. 34. sc. Claudia Radu I. nr. nr. sc. A.908. ap. bl. Primăverii. sc. A. Eugenia Nicola N. Dorina ONiţă Gh. B. 123.779. 3. S 1. A.148. nr. Frasinului. Tulcea. 9. ap.330. ap. 10. 9 Mai. Babadag. ap. str. sc. nr. Câmpului. Ioan Sârbu Gh. ap.240 63. C 1. 18. ap.600 14. ap.972. 128. ap. F 4.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . Gării. 1 Tulcea. Aleea Cristina.800 21. A 5.250 1. sc.920 4. ap. sc. bl. 308. nr.930. sc. 1. Gării. nr.000 42. 6. str. A. ap. Tulcea. Nastasia Rusu D. sc Tulcea. A. str. 12 Be?tepe. 9. sc. nr.135. str.240 10. 9. B. sc Tulcea. str. D. Iacob Teodorescu G.339. bl.080 15. B. E 3. str. ap. ap.800 97. 3. nr. B. bl. B. str. Brânduşii. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. Elena Puiu I. ap.550 82. sc. str. 16 Tulcea. 2 Tulcea.700.158. Aleea Ciocârliei. 21. str. 128. A 4. nr.542. 6. sc. C 6. bl. 11 Tulcea.920 80. bl. str. 21.847. Babadag. Maria Şerban D. str. sc. nr. Maria Teodorescu G. A. nr. ap. Tulcea. nr. bl.448. 21 Tulcea. 21 Tulcea. Petrana Plătică N. 34.870. B.078.720 6. Gica Sântea I. 21. ap. Aleea Albatros. Mircea Talcală F. bl. Tulcea. A.339.640 51. Andriana Pe?u A. ap. str. ap. str. Aleea Albatros. Denis Cristian Sava T. str. Babadag. bl. sc. bl. Alexandru Dorin Păun ?t. bl. Gării. C 2. E 1. str. Tulcea. 9.028. nr. sc. ap. Babadag.800 30. sc. Panaghi?a Pindic L. B 1. C 1.320 25. bl. str. nr. sc. nr.008. A. Tulcea.520.600 24. str.760 33. 14.525. bl.808.156.960 25. nr. nr. nr. 52 Tulcea. Păcii. 1848. 1 Tulcea. 9. 9. Tulcea. ap. A. Cerna. sc. str. Sabinelor. bl. Ioan Scutariu D. ap. sc. Ion Nicola I. str. 2. judeţul Tulcea Tulcea. str. 9 Tulcea. Elena Procop S. 6 Mineri. Babadag. 9. Alunişului. 12.000 736. sc. sc.010. Vasile Sârbu V. bl. nr. nr. bl. B. 3 Tulcea. nr. Valeria Păunescu T. ap. judeţul Tulcea Tulcea. sc. 1. ap. 18. str. Maria Rotaru S.000 13. 33. Iacob Tulcea. ap.505. bl. 15 Tulcea. str. 17 Tulcea. ap. Andrei Plătică S. A. ap. C 1. Stelian Păun ?t.579.572.706.550 12. nr. Ştefan Păun M. bl.830 60. 5 Tulcea. Păcii.680 5. C 3. bl. nr. 4. sc. Florin Stanca R. bl.Nicola A.200 51. Aleea Albatros. 13 Tulcea. Petre Saveliu C. Tulcea. B. Hristu Petcu V. 4. str.400 33. str. ap. str. Gării. sc. nr. nr. 3 Cerna. B. 12. bl.800 10.203.233. ap. B.963.820 10. Clim Pindic I. sc. str. nr.800 19. 158. bl. Cornelia Stoian C. Păcii. 15 Tulcea. bl. bl. Maria Magdalena Nicolov I.400 1. ap. str. Silvia Ecaterina Serghi I. Vărăriei. sc. sc. 15 Tulcea. Neculai Simion ?t. Lucia Pavel R. S 4. A 3. sc. sc. judeţul Tulcea 42. B. nr. Sabinelor. 4 Tulcea. 2. nr. str.880 68.341. str. X 4.440 7.. A 4. Y 2. sc.500 10. Portului. ap. nr.135. 34. str. A. Corneliu Gavrilov. 308. A. Dragoş Constantin Păun S. Paraschiva Petrov P. 5. A 3. str. Sabinelor.370. bl. 6 Tulcea. 4 Tulcea. 8. bl.606. 3 Tulcea. 3. Osman Papadopol V. B. sc. 1.741. bl. A. Babadag. Tulcea. sc. E 1. Elena Osman R. ap. sc. bl. Dumitru Sava I.584.280 19. ap. sc. 4 Tulcea. Sabinelor.732.151. bl. sc. bl. Victoriei. nr. 1. ap. B. A 4. 5. 9 Tulcea.000 10. str. Portului. 13. ap. bl.866. bl. nr. Alunişului. Mşrăşeşti.240 18. B. Dimitrie Sturza.600 14. S 4. 1 A. B 2. ap. bl. Alunişului. B. 5. B. nr. ap. bl.600. nr. B.520 20. Valentina Timofte C.789. B. str. nr. sc.210 15. 12 Tulcea. nr. nr. str. B. str.800 61. 1 A. Constantin Niculache D. nr.080 49. A. 17 Tulcea.000 26. ap. Portului.100 43.000 77. Corneliu Gavrilov. Mircea Vodă. str. sc.720 25.960 31.880 46. ap. 4 Tulcea. bl.812. bl. C 6. str. nr. Mihai Susanu I.976. 1 A. 4 Tulcea. 3 Tulcea. B. A. 6.640 12. str. 1 A. nr. nr. bl. sc. A 1.960 93. 2 Tulcea. ap.133.744. 1. 34. Sabinelor. nr.

920 LEI 26. Str.656.326. 15. nr. B. Cart. Str. str. ANGHELINA B?RSAN C. Unirii. Şcolii. Str. Al.920 6.630. 8. Tulcea. Taberei. jud. bl. bl. Păcii.240 93. 9 Bz. Str.000 LEI 194. Sabinelor. str. Luminii.080 LEI 23. B. bl. Str. nr. ap.160. RALUCA BONCIU G. ap. ap.906.741.372.319. sc. C 2.488. 31A. Str. Raluca Mel Vătafu S. Str. 21 Bz. NICOLAE BORDEA R. nr.140. N. Ştefan Zlate Şt. 14 A 56. bl.17 Bz. bl. Câmpului. ION BELU S. A 2. nr. Str. 1 Dec. 14 Râmnicu S?rat. A.877. bl.760 146. 1 Dacia.010.280 LEI 16. Dumitru Toader Gh. bl. str. 6 Bz.000 21. 128. 29. 37 bis Bz.000 LEI 62. CRISTIAN BABOI F. B. Str. CRISTIAN BACIU I. Stiubei. str. Anghel Velicu S. Şcolii.360 LEI 29.420 LEI 263. 121. 24 Bz. Isaccei.960 14.960 LEI 6.259. ap. MARIA B?E?ELU I. 10 Bz. 1 Dacia.657. bl. Spiru Haret.903. Buzău Bz. bl. str. Victoria Zăvoiu I. 39.728. 1A. Str. F5. Evdochia Venin I. jud. C 9. bl. ap.991. C 9. sc.943. ap.000 LEI 1. sc.360 3. 128.238. nr. 17 Iazurile. H15.000 LEI 9. bl. nr. nr.741. 6 Bz.231. sc. bl. nr. bl. bl.166. 2.600 LEI 207. B. Nicolae Bălcescu. 2. Salv?rii. F5. Corneliu Gavrilov.122. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A.653. MARGARETA BLAGAILA G. Str. str. Str.600 LEI 136. 3 Bz.17 Bz. 29.746.440.770 LEI 80. ap. nr. 38. Călugăreni. nr.279. Marghiloman.17 Beceni.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. bl. str. bl.080 LEI 5. Str. Sabinelor. ap. NICOLAE BASAMAC C. bl. Buzău Râmnicu S?rat.000 LEI 31. str. PTTR.000 219. 2 Tulcea. Cuza Vodă. bl. ap. 2 Tulcea. 12A. bl.200 LEI 299 . 111.750 LEI 41. Unirii. ap.040 LEI 3.000 LEI 246. Tulcea. ap.400. Isaccei. sc. str. jud. bl.116. 1A. Gârlei nr. str. Stiubei. Tulcea.116. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. Lenu?a Toader Gh. Buzău DIF 438. 20. nr. Str. ap.779. Chiriţă Vişan C. str. judeţul Tulcea Tulcea. sc. 39. VASILE BORDEA V. nr. str. C. 29. ap. Stelică Timu? G.558. Spiru Haret. Bălcescu.200 LEI 20. 121. 1 Bisoca. DOINA BARDAS A. ST?NEL BANCU G.000 LEI 71. 22 Bz.573. 1 Dec. Niculai Velicu M. ap. Buzău Bz. bl. judeţul Tulcea Tulcea. Păcii. Elena Vrămuleţ S. 2 Bz. ap. C. ap. 1E. ap. G1. Ştefan B?NIC? I.855. 7 A Tulcea. Str. Aleea Centrală ? Micro 14. VIORICA BLAGAIL? M. bl. Str. 16 Tulcea. Cuza Vodă. 22C. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. DUMITRU BELU V.380 LEI 10. str. MARIANA ADRESA Bz.Timofte I. sc. ap. bl.040 LEI 12.200 25. bl.320 LEI 73. bl. N.580. ap. Alexandru Vişan A. Siretului.618. Bd.240 24.720. 24 Bz. ap. sc. str. 1 Bz. REA-SILVIA BANCU R. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D.166. Dorobanţi 2.638. bl. 10 Tulcea. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. ap. ap. 12 Bz. bl. Bd. Bălcescu.560 6. VIOREL BOANC? N. 15A. jud. ION BADEA V. Aleea Centrală ? Micro 14. 1918. Zimbrului.808. ap. Unirii. 111.000 LEI 15. sc. jud. ION BELU C. 12 Bz. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P. nr. Cuza Vodă.795. ap. Unirii. 13. Buzău Bz. 1 Vâlcele. 129 Bz. 10.720 12. B. ap. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I.853. 1E.600 LEI 34. nr. Maria Zăvoiu M. sc.800 21. 1 Dacia. 17 Tulcea. ap. bl. B5. Zimbrului.840 LEI 17.680 LEI 7.800 LEI 66. Unirii. 12A. Str. 16 Constanţa. 1918. Str. nr. GHEORGHE ANGHEL G. 9 Bz. ap. bl. ap.840 6. 73 bis Bz. nr. 15 Tulcea.744.760 17. str. 9 Bz. Fdt. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. VASILE ARSENIE C. ap. bl.232. B. ap.

bl. 10C. bl. Fr?sinet.782.915. RADA CĂLIN I. ap. Dorobanţi 2.571. Cart. 14 Lunge?ti. 18 Buzău.900 LEI 22. 35 Bz. VALENTIN BRUDIU S. ap.980.400 LEI 43. STELA C?RLIG V.055. 14A. MIHAI BUZATU C. 6 11. Dorobanţi. Pietroasele nr. bl.380 LEI 76. ap. Cozieni.BORDEIU I.240 LEI 12.033. ION DAMIAN G. Verne?ti. Bălcescu. Str. 3 Bz. nr. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. Bucegi. Str. Cart. VERONICA BUN?-ZIUA N.840 LEI 60. MARIA BRUCHENTAL V. Str. Str. Unirii. Buzău Bz. CORNELIA CRISTOIU G. 8 Bz. VALERIA BORDEIU N. 9 Bz.310. sc.763. IOAN -decedat- Bz. Str. nr. sc. 39. DIANA MIRELA COVURLUI I.286. ILEANA DIACONU N. triumfului. str.675 LEI 26. ap. Pinului. 35 Bz. bl. bl.868. D. BOGDAN BORDEIU Z. AURELIA CAZAN G. Bălcescu. MARIA CONSTANTIN C. 33 Bz.802. Dorobanţi 2. ap. Al. nr. Unirii. ap. ANCA CORNELIA DINC? C.165. Buzău Bz. nr.000 LEI 44. nr.520 LEI 8. 88. bl. Str.825 LEI 27. Str.407. bl. bl. C 6.120 LEI 54. 39 B. bl. bl. jud. ap. Pompiliu ?tefu. Vodă. R. Str. B.977. 1 Bz. ANTON BURCUS S. 19 Bz. Str. ap. CONSTANTIN C?RSTEA G. ap. 8 Bz.800 LEI 4. sc E. Dorobanţi 2. bl. 7 Bz. ap. bl. ap. 1. bl. 8. ION CAZAN I. MIHAI BUZATU I.650 LEI 37.209. MARIA BUSOIU D. MARIANA COZMA C. Buzău Buzău. Buzău Bz. Bl. A.895.760 LEI 31. ap.691.000 LEI 124.480 LEI 66. NICOLAE BREZEANU N. Magheru. Stadionului. 9 Vintil? Vodă. Str.356. 19 Bz.375 LEI 26. bl. 13 Bz. bl. 176. Unirii. Marghiloman. Str. CONSTANTIN BURLACU M. 1B. 3 Bz. Camelia. ap. bl. GEORGETA DANITESCU P. ECATERINA C?RSTEA C. nr.174.960 LEI 29.800 LEI 45. IOANA BRUGHENTAL D. Gheorghe Doja.800 LEI 54. bl. Averescu. sc.000 LEI 502. A.600 LEI 63. 11. B11. N. 18 Bz. 3 Bz. Fr?sinet. Stadoinului. 6 M?te?ti.160 LEI 8. GEORGETA BUCUR N. nr. 7 Bz.246.137. VERONICA CHELU D.640 LEI 1. ORTINIC? BUCUR T. bl. Spiru Haret.200 LEI 38. bl.425 LEI 92.040 LEI 80. 15 Bz.856. N. 10.938. Pietroasele nr. 5 Bz. 81 Bz.781. bl.1.781. 21 Slobozia. Str.000 LEI 5. Micro 14. C14. bl.944. 4. ap. ap.520 LEI 10. MARICICA CARABAT G.200 LEI 9. B2. Str. Dorobanţi.902. Str.560 LEI 39.453. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z.400 LEI 4. 20 Bz. bl. 10 Bz. nr. nr. Caraiman. ap. ap. Dorobanţi 1. 101A. 17 Bz. 1 Bz. C1. D8. nr. ap.280 LEI 321.505. 7 Bz. Ghe. CAMELIA CRISTOIU D. bl. Bd. 32 Bz. A. IOANA BUCUR D. IOAN COTIG? V. Micro 14.640 LEI 300 .853. Dorobanţi 1. CONSTANTIN CAMINSCHI M. Str.930. 113. MARIA COMAN G. ap. 20 Bz. 106.368. bl A.800 LEI 133.443. Bd. bl.041. Str.720 LEI 30. Unirii. 93.125 LEI 25. str. 55 Bz.520. nr. bl. nr. N. 11E. jud. Bălcescu.180 LEI 43. ap. AURICA BR?NZEA S. ap. Str. 2 Bz. ap.599. Broşteni. 34 Bz. str. Ia Bz. sc. B.440 LEI 6. 7. ap. Str.280 LEI 21. bl. ELENA CIUPAG D. C. 86. Str. Arie?ului. Bd. sc. 15. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. Arie?ului.230 LEI 21. Str. sc. nr. GERMINA DIACONU I. ap.200 LEI 26. Unirii. ap.120 LEI 105.607. 22 bis Bz. nr. S?poca. jud. B1. M4. Patriei.259. 17 Bz. sc. 5 Bz.440 LEI 37. C14. Str. Vasile gr?deanu. ap. Unirii. 17 Bz. 42. Sârbe?ti. 18H. ap.579. 19 Bz. A.932. ELENA C?RCIUMARU I.240 LEI 25. Democra?iei. 28/4. 23. Broşteni. sc. Str. C. 4A. str. ap. A. bl. 15 C. 11.020.480 LEI 47. Str. Pia?a Daciei.415. ap.881. 87.306. DUMITRU BUTURUG? C. ap.175 LEI 74. 99.898. VIORICA COSTEA C. bl. IANCU C?RJAN I.757. jud. 74 Ni?cov. GRA?IELA CONSTANTIN D. Str. bl. ap. nr. 10 Bz.116. Cart.600 LEI 14. Str. bl. 19 Bz. Unirii. ap. ap. LINA CORNEA I. sc. ap. Fr?sinet. 88. jud. sc. bl 89. Str. str. B.240 LEI 6. bl.636. bl. sc 2.

Urziceni. Avrig 24. 29 Bucureşti. ap. bl. str. ap. TITI ENE N.240 LEI 31. nr.401. 50.ap. 32M. sc. bl. sc. nr. 1918. bl. VICA ILIE G. VIRGIL FLORIAN G. Str. P 19. 10 Bz.393. bl. 6A. Unirii. VALERIU ENACHE G. ap. ap. str. Bălcescu. Bd. nr. Caraiman. jud. bl.415. P11. A. Unirii. 25. Str. AURICA ENACHE G. ap. 1 Dec.608.160 LEI 8. Buzău Bz. B24. Str. 17. B. bl. bl. Victoriei. Str.559. 4 Bz. D.760 LEI 11. Unirii.860 LEI 13. 8 Bz. Str. D. ELENA ILIE A.367. Dorobanţi ext. Spiru Haret. Spiru Haret. 33D.965. 21 Bz. ap. 20A. 32C.36 Bz.. ap. Unirii. sc.466. 49 Polici. bl.017. IONEL Chilieni. bl. Rahovei. Str.772. bl. 5 Bz. Cilibia. 14 Bz. 13C. Str. D?NU? DRAGHIA G.880 LEI 26. Urziceni. Unirii. Dorobanţi 2. Str. 7 Bz.677.284.339. ap. Str. N. a Bz. H14.967.186. 67 Po?ta Câln?u. ap. jud.875. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A.050. bl. ap. ap.200 LEI 43. 5 Bz.900 LEI 21. 50 Bz. FLORICA ION P. ANICA GRIGORE G. nr. Str. 4 Bz. Str. Rădulescu. 14 Bz. 18 Bz. bl. B. Str. 3 Bz. bl. 26.164.854. ap. Bd. B. B 16. Buzău Bz.120 LEI 90. Unirii micro 3. Str.949. EMILIA DUMITRU D. ap. Stadionului. Str. ap. Bd. ap. Dorobanţi 1. nr. 109B. Depoului.440 LEI 6. B. sc.380 LEI 53. ap. D.260 LEI 80. Broşteni. 4 Bz.158. N.209. 4G. 2. Str.800 LEI 20. 7C. bl.186. sc. R?zboieni. C3. ap. Str. nr. ALINA DORINA ION M. VALENTINA IONIŢĂ N. Str. GABRIEL GHEORGHIU S. bl. 49 Bz.320 LEI 12. Rahovei. ap. Str.000 LEI 24. Str. ap. 9B. 3C.573. Unirii. sc. bl. ap. Unirii. VASILE G?RBEA C.830 LEI 47. N.400 LEI 301 . ap.015.827. Str. sc. 26. 6 Bz. ap. Str. 13 Bz. 9 Bz. nr.720. 8. ap. ap.127.562. nr.400 LEI 16.400 LEI 142. 8 Bz. NICOLAE FUNDULEA I. VASILE ILIE I. ap. Micro 5. ap. G-ral Grigore Ba?tan. sc. 36 Bz. Bălcescu. bl. 55.943. ION ILIE A. 19 Mânzu.558. bl. PAUL ION G. sc. Fr?sinet. TEODOR -decedatIONESCU A.400 LEI 14. Buzău Bz. 55. Greab?nu. MIH?I?? DRAGU I.531. ap. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G.715. bl.360 LEI 11. Bălcescu. B. nr. Buzău Bra?ov. bl. 163 Bz.135. Unirii.DOBRE I.760 LEI 100. jud. 19. 5 Bz.379.000 LEI 32.172.640 LEI 5.448. DORINA GARBOAN I.240 LEI 168. bl. 5 Bz.927. ap. 15 Bz. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G. bl. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. Transilvaniei. sc. Fr?sinet. Chiristigii. 6 Bz.446.000 LEI 111. IULIAN FUNDULEA I. Buzău 9.704. B. Aleea Parcului nr. 18 Bz.957.967. MIOARA TEODORA FR?NCU N. I. sc. 8. Bălcescu. ap. ap. Str. Unirii. sc. 5 Bz.240 LEI 12. bl. 44 Bz. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. bl. 20 Bz. VASILE HERGHELEGIU V.423.250 LEI 109. AGENOR IGNAT GH. bl.406. Str. PAULINA DUMITRU A.349. 23 Bz. 19. IULIANA GANEA C.000 LEI 28.800 LEI 12. Stelei. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D.560 LEI 78.040 LEI 12.200 LEI 10. IULIAN IONESCU I. Str. sc.440 LEI 57.000 LEI 5.18 Bz. MARIA ILIE R. sector 2. A.250 LEI 20.200 LEI 13. sc. Bdul.000 LEI 21.11 Bz.800 LEI 31. bl. bl. Str. B24. A. ap. GEORGE FR??IL? S.760 LEI 26.100 LEI 76. jud.H. 10 Bz.500 LEI 5. bl. 5 Bz. C. bl.225. 8 Bz.328. ECATERINA GROSOIU I. DUMITRU FLOREA A. bl. Dorobanţi 1. bl. jud.276. 62 Bz. Str. bl. ap. Neptun 25. C20. D8. str. B3. Transilvaniei. Str. ECATERINA G?RIU?? G. 9F. 1. TINCA IONIŢĂ S. bl. GABRIEL MARIAN IONESCU A.880 LEI 43.200 LEI 13. ALECU DRAGU I.350 LEI 13. 9B. nr. B. nr. VASILE DRAGU S.800 LEI 53.637. GARS. N. Vipere?ti.400 LEI 10. 3A Râmnicu S?rat. Bd.600 LEI 5. bl. nr.500 LEI 6. 9 Home?ti.340 LEI 5. Rahovei.

sc.510. Str.000 LEI 231.300 LEI 19. 6 Bz. Str. nr. L1.640 LEI 15.235.560 LEI 5. bl. Simion B?rnu?iu. bl. bl. 1Dec. Victor Babeş. 17 Bz. MIHAIL MELENCOVICI I.735.160 LEI 59. EMILIA MIU P. MARIA LUPU S. IOANA MIHĂILĂ S. Dorobanţi 2. ap. ELENA MILESCU N. 3 Bz.142.640 LEI 70. ap.243.000 LEI 4. nr. Aleea Stwjarului. 11. SILVIA Bz. Bd. A1. MONICA MOISE T.930.734.299. 28 Bz. Prieteniei bl. bl. IONEL LUNGU E. Str. Unirii. 13G.240 LEI 25. ap. ap. AUREL MATEI G. 28. 31 Bz. Str.000 LEI 29.152. 21 AB.160 LEI 107. Stadionului. ROBERT GABRIEL MAZILU C. Unirii.720 LEI 11. Mestec?nului bl. Str.268. Micro 3.860 LEI 6.088. C2. 5 Bz. Str. Unirii.200 LEI 26. EMIL MARIN N.000 LEI 25. ION LEU N. 12 Bz.554. bl. ap. CONSTANTIN LUNGU N. Str.457. B. NELU?A IVAN M.C. E2. ap. sc. patriei. NICOLAE LUNGU G. Aleea Chiristigii.576. 2D. 7. nr.200 LEI 8. Str. 36 Bz. bl. Str.840 LEI 705. bl. Unirii. ELIZA SORINA MARINESCU G. Micro 5.280 LEI 33. Aleea margaretelor.800 LEI 12. 5 C?ne?ti. B. B. Buzău Z?rne?ti. nr.520 LEI 666. Bd.3 10. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I. ap. sc. Simion B?rnu?iu. Buzău Bz. 139 Bz.497. 2 Bz. A. bl. B 15. nr. 12 Bz. Str.160 LEI 162. Str. MIHAI NECHITA N. E17.28 Bz. ap. GHEORGHE NEAGU D.000 LEI 17.040 LEI 40. Stadionului. DUMITRU JIPA I. sc. 19 Bz. D7.800 LEI 93.543. bl. sc. bl.600 LEI 42.348. Unirii. 3C. ap. bl. nr.289. ap. Str. 11 Bz. 28 Bz. ap.200 LEI 28. Grigore Ba?tan. Str. 28. Str. nr.840 LEI 412. ap. bl. ap. bl. 7 bis Bz. 31 Bz.525. Str. B. 42 Bz.740. 58 Bz. bl. jud. ap. Str. SILVIA MANEA G. nr. Str. 32C. nr. Str. ap.164. PETRE NEAGU D.520 LEI 30. C2.800 LEI 45.805. B. ap.225. 3. ANGEL MARIN G. ap. 6A. bl.085.800 LEI 5.440 LEI 40. 8B. 8 Bz. B. 15 Bz. bl. bl.114. Str. Aleea Tineretului. Bâsca ? Mare.IOSEF M. 35.765. bl.448.860. 20 Bz. Ştefan LEAU I. Str. 103. Str. GHEORGHE MADULAREA N. bl. 16 Bz. ap.949. 58 Bz.639.847.960 LEI 155. unirii. MARIANA MIREA I. NIŢĂ MOCANU L. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G.427. 10 Bz. 1 Dec.720 LEI 10. ap.600 LEI 90. H7. Ion Creang?. jud. MARIA MATEI N.330. bl. bl.166. Unirii. Gen. sc. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C.459. Micro 5.356. Unirii. T. bl. Str.610 LEI 24. Ştefan MOCANU S. ap.757. ap. sc. MARIA LEU I. Str. 8 Bz.741. MARIA M?NDREANU T. ap. 14 Bz. E10. 6B. Unirii. ap. U3. AURICA MU?A I.925 LEI 10. A. B. Str. sc. Str. ORVENTINA LEURZEANU C. Str.11 Bz.814. 58 Bz.200 LEI 6. 54 Bis Bz. ap. Str. Lunii. 10 Bz. 15 Cochirleanca.360 LEI 31. 8. ap.188. FLORENTINA N?ST?SOIU G.000 LEI 302 .560 LEI 4. bl. Broşteni.200 LEI 12. GICA MILITARU T. 5A. bl.000 LEI 20. 1918.560 LEI 201. Vladimirescu. Aleea Tineretului. sc.216.651. bl. Unirii. Dorobanţi 2. ap.816. nr.120 LEI 73.500 LEI 14. jude?ul Buzău Bz. GABRIEL MARINCAS G. 12 Bz. GHEORGHE JIPA G. Păcii. 5 Bz.600 LEI 22. 26 Bz. 35. Str. 14 Smeeni.209. Micro 5.280 LEI 30. jud. 1918. Stadionului. Broşteni. 20 Bz. 120A. Păcii. EMILIA MOCANU C. MARIA LUNGU D. 2 Bz.084. Str. Bd. ALEXANDRINA MARINESCU N. bl. A. ap. ap.223. bl. sc. S2. C2. ROXANA DANIELA MARIAN G. 2A. nr.874. GHEORGHE IVANA N. Obor. ap. ELENA IOSEF D. 12 Bz. 13B. 2 Bz. 13 Bz. ap. Transilvaniei. 103.760 LEI 51.400 LEI 62. 31. IONEL MATEI G.500 LEI 6. 6 Bz. Buzău Bz.190 LEI 56. bl.193. Democra?iei. ap.767. F?NEL NEAGU D.746. nr. 2 Bz. bl. bl. Depoului. unirii. 14 Bz. ap. bl. Str. ap. Str. bl. ap. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. nr.

Dorobanţi.245. 37. Unirii. bl. Unirii. 21 Bz. 26D. ap. sc. Stadionului. H7 ap. nr. Str. LUMINIŢA OPRI? D. 22 bis Bz. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. bl. ap. ap. Str. 1 Bz.167. 37. bl. STELIAN PINGHIOIU C. bl. NICULINA POPESCU C.571. 140. 2 Bz. Str. 13. Horticolei.800 LEI 12. 11 Bz.382.519. Unirii. bl. Unirii. 43A. bl. bl. ap. jud. 18 Bz. bl. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M.959. nr. A.300 LEI 39. Str. bl. 28. bl. 61 Bz.115. 13B.000 LEI 23. 5. bl. Alex. 2. ap. ap. bl. Str. ap. Str.201. ap.342. CONSTANTIN PETCU R. ap. 140. Virtu?ii. A. D. Str. OTILIA NISTOR P. ap.480 LEI 51.402. 32J.254. Buzău Bz. bl. 16B. Dorobanţi. D. Bz. bl.834. ap. Buzău Bz. 21. Str. D. A. bl.184. bl. nr. ap. Dorobanţi2. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S. ELENA RADU I. bl. N. FLOAREA PETRE N.825 LEI 11. 26. Buzău Bz. str. 6 Bz. 139. MARIA OBREJA R.11 Bz. Str. Dorobanţi. GEORGIC? RADU P. ARINA Bz. 3. 19 Bz. Verbe?ti. 8 Bz. ap. sc. IOANA R?NDA?U C. sc. Cart.060 LEI 114. nr. sc.850 LEI 54. DANIEL OANCEA G. Str. bl. Unirii. ELENA OPRI? N.240 LEI 64. VETA RADU A. sc.800 LEI 21. Str. B. sc.700 LEI 24.100 LEI 53. str. ap. FELICIA -decedatPOP I.446. Stadionului. 22 bis Bz. Saturn.3 Bz.881. Bd.680 LEI 26. CONSTANTIN R?ICAN S.440 LEI 119. bl. nr.400 LEI 21.186. Str. ?tirbei Vodă.716. 3 Bz. MARIA POPESCU A. VASILE POPA C. bl. Str. 22/4. DANIL POP I.604. Stadionului. Stadionului. sc.520 LEI 57. Str. 1918.B. nr.164. sc.867. Unirii. 29 A. ION RADU I. SANDAL? PETRE V. ap. 34 Ni?cov. 8 Bz. 3.160 LEI 12. ANGELA RUS D.440 LEI 27. 25 Bz. Bălcescu. Aleea Paltinilor. Bd. Bălcescu.278. Spiru Haret.640 LEI 38. 10 Bucureşti. 20 Bz. DUMITRU NISTOR C. nr. Unirii. 3A. 12E.786. nr. 35. 39. nr. sc. Stadionului.000 LEI 49.457. Bd. ION NISTOR C. GHEORGHE PANAIT P. 22. Str. NICU?OR NICOLAI ST. L?stunului. 22 N?eni.850 LEI 53. 125-127. jud. ap. B9. 30 Bz.430 LEI 5. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. 9 Bz.509. nr.213.194. TINCA PAVEL G. bl. 31 11. A. bl.223.880 LEI 40.760 LEI 6. 10 Bz. ap. MI?? PETRACHE G.624.400 LEI 2. Verii.000 LEI 303 . bl. ap. 41 bis Scurte?ti. 5 Bz.573. ap. Str.000 LEI 7. ap. Obor.520 LEI 228. B3. 3.245. bl. Margiloman. 10 Buzău. CONSTANTIN R?ICAN A.NEGOI?? T. bl. Unirii.264. AURICA POPA C. 14.270. NICOLAE PETCU DOBRE N. ap. Str. ap. bl. bl. EMIL PRUN?U N. Unirii. Caraiman. ap.560 LEI 61. Extindere Dorobanţi.158. bl. 39. ap. 5 Bz. Str. nr. 19. ap. sc. Unirii. 4 Buzău. Str.640 LEI 9.369. ap. Str.320 LEI 12. Unirii.640 LEI 17. bl. 3 Bz. Str. ap. B. sc. nr. RADU PARASCHIV M. 10 Bz. Str.092.325 LEI 23.916. Str. ap.616. 10 Bz. Vadu Pa?ii. TRAIAN RUSU A.306.385. bl. ap. Str. bl. Frasinului.300 LEI 44. Str. bl. A. 12 Bz. 7 Bz.970 LEI 11. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. jud. 6 Bz. 7 Bz. bl. CONSTANTIN R?PEANU C. Ştefan POPA N. nr. Horticolei. ALINA PETRESCU N.576.932. Str. Str. 3 Bz. sc.305.320 LEI 56. A.143.750 LEI 16.400 LEI 21.387. Str. Str. Bz. Aleea Feroviarilor.000 LEI 15. B9. ap. Bd.400 LEI 11. Unirii.880 LEI 35.560 LEI 14. Str. ap. N. 2. N. 26. Broşteni. Dorobanţi 2. Bălcescu. ap. 62 Bz.278. ELENA PÂRVU M. Paltinilor. Dorobanţi 2. ap. sc. B13. 43.460 LEI 36. 69 Bz. 1 Dec.080 LEI 53. sc. bl.430. Bd. B. 12E.039. 65. ION NICOLAE V. ELENA POPA T. 5 Bz. GABRIELA P?NTICE I.760 LEI 17. 19 B. 14 Bz.200 LEI 72.200 LEI 28.760 LEI 6. 14. ap. 5 Bz.

Str. nr.823. 30. J 1. ap. I. C8. 16 Bz. Str.200 LEI 25. ap. Ştefan STAN C. Râmnicu ? S?rat. RADU TOIA R. Bd.440. sc. B. Str. Bd. nr. bl. MARIA SARION T. ap. nr. unirii.833.840 LEI 8.523. Buzău Moisica. 26D. str. ap. Cart. DINCA UNGUREANU G. bl. ap.733. Broşteni. sc D.967. 18 Bz. nr. sc. 40. 1 Bz. Unirii.613. 18 Bz. NICOLAE TURCU D.SAB?U P. Topliceni. Independenţei. ap.779.440 LEI 28.240 LEI 51. 25.840 LEI 39. jud.943. MARLENA CARMEN Şerban I. ap. 9 Râmnicu ? S?rat.555. 12 Bz. bl. 26 Bz. jud. B. 1 Moisica. B. nr. nr. Bălcescu. ZAMFIRA TICEA R. 16A. ION STANCIU C. Bălcescu.170 LEI 17. DAN STROE G. N. ap. Cuza Vodă. 7B. ap. Plevnei. ap. AURELIA T?R?U R. bl.789.640 LEI 36.280 LEI 40. Str. Gârla?i. Urziceni.440 LEI 17. Unirii. 48 Bz.214. 13A. bl. B2. Urziceni.264.200 LEI 42.960 LEI 6. ap.116. bl.850 LEI 15. 10 Str. Cart.760 LEI 30. 7. 16A. Buzău Bz. Str.400 LEI 22. Unirii. Str. Bz. PETRACHE Şerban I.017. bl. 13 Râmnicu ? S?rat.225. nr. Unirii. Bd. GEORGETA STOICA G. J 1. ap. nr. bl. ap. ap. ap. ap. Str. Unirii. ap.804. 1 Bz. Aleea Centrală. IOAN TIBERIU STROE C. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. ap. FLORINEL SĂRĂŢEANU M.889.744. 4 Bz. ION SCROBOT? V. Bălcescu. bl.800 LEI 683. B.160 LEI 109. Unirii. 10 Bz. 48 Bz.761.160 LEI 22. Unirii. sc A. Str. MARIAN Bz. ELISABETA SIMIONESCU I. ION SIMION V. bl. RADU CORNELIU SAVA C. VASILE TUDOR I. Episcopiei. Apollon. 4 Bz. ap. 10B. Râmnei.995. bl.000 LEI 20. GHIORGHE TOIA I. ADRIAN TOMIUC P. 26D. bl. Bd.000 LEI 304 . E.094. ENU?A SPIRACHE C. Smeeni. bl. jud. bl. nr.800 LEI 5. Bd N. nr. ap. B3. B5.740 LEI 10. 14 Bz.838. bl. Str. bl. D4. 26. Bd. bl. str. ap.000 LEI 20.440 LEI 574. Micro 5. 7. 12 Bz. ap.400 LEI 20. Aleea Centrală.520 LEI 18.209. bl. GICU Ştefan N. nr. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.760 LEI 24. I. bl. Frasinului. ALINA SPIRACHE C. bl. 40. 18. bl. ELENA SLIVINSCHY R. bl. D. bl. 39 Bz. Bd. C8. 13 Bz.880 LEI 36. Buzău Bz.040 LEI 35. bl.560 LEI 28. Micro 3. VALERIA T?N?SESCU I. ION TICEA I.100 LEI 55. Unirii.200 LEI 7. Bd. N. bl.. B5. Smeeni. unirii.600 LEI 11. 12 Str.567.560 LEI 58. nr. VIORICA Şerban P. MARIAN TOADER I. ap. ap. Broşteni. Str. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. Chiristigii. 1 Bz. 18 Bz. Str.760 LEI 36.765. GEORGIANA ST?NCIULESCU G.750 LEI 12. CONSTAN?A TOADER G. Str. Bd N. C18. 4.080 LEI 86. 86A Bz. jud. Str. 13 Bz. D1.047. N. 5 Bz. 20 Bz. sc. B5. bl.113. Bd.700 LEI 14. ap. 20 Bz.847. 20. CONSTANTIN T?N?SESCU G.083. Str. bl. 18 Bz. 23.341. sc.000 LEI 34. unirii. Broşteni. Unirii.967. Cart. sc.030 LEI 31. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. ap. 10 Bz.432.850 LEI 1. E2. ap. Bd. 21 Bz. 34 Bz.. Str. STELA STAN S. bl. Topliceni. bl. bl. Petrescu. Plevnei. 1 Bz. 39 Bz. ADRIAN SĂRĂŢEANU M.041. str.800 LEI 32.579. B. Saturn. 59. 10B. nr. LUCIANA SAVA L. 13 Bz. Bd.393.123. 20. ap.988. 16 Bz. jud. ap. D. B5.560 LEI 6. ap. Unirii. bl. ILEANA STANCIU C.403. Bd. bl. N. VICTORIA SIMION GHE. Str.000 LEI 69. 59.509. MIHALACHE SARION N. Unirii.847.387. ION TACHE T.943. 2 Bz. Petrescu.500 LEI 20. Str. nr. Str. 19D. Unirii. 16 Bz.025 LEI 31.512. Bălcescu. 4 Bz. 10 Bz. sc.375 LEI 13.. ION TARCA G. bl. EUGENIU Ştefan C.440 LEI 26. 25. Fr?sinet. 8 171. 4 Bz. ap.580 LEI 103. Str.507. Bd. Bd. Bălcescu. ap. Bălcescu.206. 14 Bz. ap. ap. 26D. Str. AURELIA SIMION G.608. bl.

8 S?h?teni.160 LEI 20. ap.600 LEI 22.225. Zona Centru. Bazalt. 28 / 2. B. Cilibia. Str. ap.000 LEI 42.SC. jud. Soarelui. Str. Str. 10.200 LEI 305 . 1 Bz. CARMEN VERONICA ZAMFIR S.828. FLORICA BALAN I. FLORICA Z?INESCU I. bl. Str.710 LEI 13. Str.728. GEORGETA VASUT V. bl. str.810 LEI 2. ap. F4.320 LEI 23.STR.578.BL. sc. 21 Bz. 100 Berca.BL. jud. Independenţei. nr.7 CALARASI . CATELA VI?AN C.AURELIA SANDA BEREI G.AP.NR.4 .SC. Str. 8.800 LEI 12. AP.92 CALARASI . bl.444. Unirii. 47. P2. jud. PETRE ZAHARIA V. 16 Bz.337.240 LEI 14. bl.762. 48. 16 Bz.320 LEI 35.321. E13. ap. ALEXANDRA BALAN C.ZAVOIULUI NR. ap.860. 1B. 92. bl. B. Buzău Pădureni. AURORA Bz. Traian Vuia nr. 4 Movila Oii. A. ap.067.540. sc. VIRGINICA Z?INESCU N.STR . str.STR. MARIA VAN N. 1D. Str. Vaslui Coste?ti. bl. sc. 28 Bz.262.600 LEI 203.680 LEI 8. Str. Buzău Bz.20 LEI 39. Elena Cuza. FLORIAN VAN N.560 LEI 25.028. GHEORGHE VASILICA I.216. Unirii.1. 4. 4 Bz. Buzău Bz.210.ZEFIRULUI NR.960 LEI 41. triumfului. 7 Bz. Buzău Bz. ap.151. Str. Str. NICULINA VAN N.035. 8 Bz. Str.930. ap.BL. nr. ELENA VISTEANU C. MARINA V?LCU C. bl. Broşteni. jud. Buzău Râmnicu S?rat.180 LEI 8. Cart.150 LEI 132. bl. jud. bl 20E.Călăraşilor .749.240 LEI 59.260 LEI 34.680 LEI 26. nr. Broşteni. ap. IONEL BALAN GHE. Dorobanţi 2. bl. NICOLETA VASILE I. STR. Grigore Alexandrescu. GHEORGHE VI?OIU A. 48. 15 Buzău. D3. nr.600 LEI 53. jud.000 LEI 112.1. unirii. 15.ZEFIRULUI NR.773.800 LEI 8. bl. FILIP VLAD G.184.000 LEI 48.750 LEI 10. B11. Str.238. Bl. ap. H7.990 LEI ADRESA DIF CALARASI .914. 100 Bz. VICTORIA VR?NCEANU N. 31A Bz.NR.400 LEI 19. Unirii. nr.440.167. 11 21. VIOREL VLAD S.400 LEI 44. Broşteni. 21 Bz.000 LEI 31. Elena Cuza.UNGURENA?U G. Buzău Bz. Str. ap.280 LEI 55. bl 128. Unirii. Dorobanţi. VIOREL-decedatVESELA G. Broşteni.200 LEI 17.1 CALARASI . sc. ap. str. MANTA ZAHARIA G. nr.997. F1. 3 Bz.240 LEI 49.ZEFIRULUI .ZEFIRULUI NR.STR. Str. Stadionului.720 LEI 129. P2. bl. str. Broşteni.914. VIOREL ZAHARIA G.967.720 LEI 78. ap. bl.92 CALARASI . bl. K6. nr. ap.290. MARIAN VLAD I.800 LEI 41. ap. B. Str. ap.788. nr. 1. DOINA VRABIE G.LUCEAFARULUI NR.000 LEI 9. bl. 10. bl. FEODOR VOINEA A.830 LEI 56.918.179. Gârla?i. B. 1 Buzău.STR. C2. Stadionului.818. B. AURICA VASILICA A.C 23 . K6. 13 Bz. Str. 7 Bz. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. jud.227.280.264. 32 Bz. ap. ILIE VI?OIU I. Buzău Bz. 10 Bz.482.591. SC. MIRCEA V?LEANU N. ap.192.92 CALARASI . VASILE V?N?TORU S. bl. 3 Râmnicu S?rat.AP. PETRE BIRSAN A.STR . bl. 4 Bz.1. ap. ION VOINEA G. Stadionului. ap. 21 Bz.83 CALARASI . VALERIA V?LCU I. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. IOAN BALAN R. sc. 5.960 LEI 8.1 .240 LEI 214.240 LEI 47. 15.116. Dorobanţi 2. Traian Vuia nr. 9 S?h?teni. Independenţei.480 LEI 19. bl.600 LEI 21. ap.783. jud.

BL.116. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .AP.NR. TRANDAFIRILOR.STR. MICHAEL GEORGE DINU M.AP. BARAGANULUI .BOB GHE.880 LEI 1. 8.BL.F8.STR.000 LEI 155.NR.410 LEI 42.781.580.SC.STEFAN GAMULEA I.DROPIEI .AP.NR. 27 CALARASI .3 CALARASI. 2 Com.NR42. SC. 4.NR.C14.7 CALARASI .171. AP.PREL.680 LEI 52.8 CALARASI .MUSETELULUI.AP.UNIRII . SC.1.000 LEI 42.BULEVARDUL REPUBLICII. ALEXANDRINA DUMITRU GHE.10 CALARASI .3 . ION GHERGHE T.160 LEI 114. STR. OITUZ.9 .LIBERTATII.BL.SC.STR.STR.FLACARA .NR.160 LEI 229. SC.STR.49 CALARASI.4 CALARASI .AP. FLACARA .12 . PAULINA CONSTANTIN I.K9 .9.SC.NR. B20. AP.GHEORGHE DRAGULELE C. CALARASI.497.Sat CUNESTI .K9. GEORGEL CONSTANTIN I.709. AP.D3.AP.BL.NR.1. GHEORGHE NITU N.080 LEI 33.SLOBOZIEI .SC. TUDORICA CIACIU N.STR.3.STR.STR.STIRBEI VODA .STR. K9.1.795.3 .9 .AP1 CALARASI .PREL.091. BL. IONEL OGREANU GHE.398. BUCURESTI . 17 CALARASI . STR.1 .Jud.NAVODARI .ELENA GAVANESCU S.C3 . REMI IANCU GHE.NR.STR.9 .067. NAVODARI .STR. E13.642.440.4 .STIRBEI VODA .AP.SC.1.410 LEI 178. 1 .BL. CONSTANTIN DUMITRU G. IONUT CORNEANU D.D4 SC.SC.1.STR.11 .78G.849. 3.1 .11.MACULUI .2. TUDOR MARIN A. SC.601.BL.BL.760 LEI 66.813.ZAVOIULUI .2 AP.560 LEI 62.1 DECEMBRIE 1918. AP.982.521.760 LEI 95.10 CALARASI .8 CALARASI .2 . MIHAIL CALARASI. AP.SC.6 34.1 .BL.SC. 1.NR.GRADISTEA .STIRBEI VODA .17 CALARASI .STR.11 CALARASI .SC.K9.AP4 CALARASI.STIRBEI VODA .BUCURESTI NR.STR.PREL. NICULINA COTEA I.400 LEI 34.PANDURI .AP.NR.STR.7 CALARASI .AP.13 CALARASI .8.STR.920 LEI 26.983.200 LEI 19.DEJ .AP.STR.720 LEI 306 .STR.2.SC. SC. OANA BOB D.1 CALARASI .NR.517. NELLY GHICA I.SC.STR.NR.241.STR.SC.NR.6 .K9.1 .850.NR.STR. RADIAN CHIRVASITU T.1 .BL.STR.L35 .GHEORGHE IONESCU P.2 CALARASI .200 LEI 31.PREL. AP.STR.AP.SC.CALARASI CALARASI . FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.NR.880.NR. 1.480 LEI 26.000 LEI 13.STR.BL. STEFAN COLEASA P.000 LEI 8.STR. 1.BL.092.D4 .400 LEI 414.Bd 1 MAI .D .SC.647.400 LEI 29.13.10 CALARASI . EUGENIA CRACIUN N.BL.NR. DOBROGEA.030.960 LEI 29. ELENA MONICA CRACIUN R. A4. BL.NR. A23.ZEFIRULUI . BL.000 LEI 10.1.AP. BL.320 LEI 31.AP.20 CALARASI .372. A8.975.4 CALARASI .BL.1. 4. AP.232.9 CALARASI.422.NR. NICOLAE FATU I.10 CALARASI. 40 CALARASI . 8 .BL.NR.1 .BL.160 LEI 67. STEFAN FILIP S.000 LEI 21.5 .200 LEI 196.2.STIRBEI VODA .NR.NR.STR.2 .BL.1. AP. IONEL HARSESCU GHE.SC . PETRE GUTA GHE.H2.BL.BL.440 LEI 32.SC.013. N26.881. GHEORGHE FRASIN C.NR.NR.NR.SC. AP.BL. SC. STEFAN DRAGOMIR M.427.GHE.D .880 LEI 22.A17.NR.A50 .816.64 CALARASI . GHEORGHE GRIGORESCU F.NR.750 LEI 23.STR.SC. VASILE OPREA M.BUCURESTI NR.BL.STR. A .GHE.1.Călăraşilor NR.NR.CORNISEI .543.BL.9 .B . STR.B . 37 CALARASI.STIRBEI VODA . N40 .000 LEI 52.910.A.STR.NR.NR.I 15.746.SC.BL.STR.2 CALARASI.000 LEI 144.1 CALARASI .40 CALARASI .800 LEI 85.11 CALARASI .F8. LENUTA GAVRILA R. AP. VERGINIA DURBALAU M.AP.NAVODARI .1 .BL.SLOBOZIEI .144 CALARASI .160 LEI 21.8 .STR.SC. C.

PETU M.7 CALARASI .D4.3 .STR. TRAIAN ABRUDAN V.2 .990 LEI 38.1 .AP.STR.9 .sc.NR.jud.SC.Principala nr.NR. ELENA VLADESCU N.D3 . NUFARULUI . 24 . A32.FLORILOR .STR.CJ 214.47.1. 3B .2. 13 CALARASI .895.C .BL. CONSTANTIN VASILESCU P.STR.SC.L20.8 63.SC.AP.sc. VASILE IOAN AGAPI D.127. ANA MARGARETA ABRUDAN T. SC.str.AP. BUCURESTI .VICTORIEI .D 3.jud.800 LEI 9.806.800 LEI Cluj-Napoca.ALMASULUI nr.BULEVARDUL 1 MAI . DOBROGEA .DOROBANTILOR nr.080 LEI 155.str.AP .BL.NR.760 LEI 98.bl.NR.NR.CJ 211.NR.NR.11.ap.D17.9.000 LEI Cluj-Napoca.160 LEI 307 .0.jud.et. SC. FLORICA STOIAN V.BL. ECATERINA RADUS C.000 LEI 53.AP.538. MARIOARA SAIZESCU V.600 LEI 40.B .800 LEI Cluj-Napoca.STR.NR.10 CALARASI .AP.FLACARA . AP. A.2.STR Bd GARII .580.288.et.0. AP. GHEORGHE PETU D.560 LEI 71.CJ 10.ap.STR.NR.0.1.663.AP34 CALARASI . .4.BL19 .STR.588.AP. E 22.AP.AP. ANGHEL RADUS N.PREL.Slanic nr.bl.et.1.2.SLANIC nr.bl.339.30 CALARASI . 22.E5 . 1.A2.SC.BL.148.STR.F_cii de zahar nr.ZAVOIULUI .7.et.1 .STR. LAVINIA SIMION D.16.AP.160 LEI Cluj-Napoca.AP.ap.16.et.34 CALARASI .BL.726.STIRBEI VODA .LUCEAFARULUI .BL.SC.B7 .671.str. A .6.jud. 17 CALARASI . DAN RADU V.SC. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.2. SC.STR.683.FLACARA . VASILE AMBRUS .15 CALARASI.840 LEI NUME ABRUDAN I.6.275 LEI Cluj-Napoca.H22.GRIVITA . VASILE POPA T.15 CALARASI .str.jud. ION ROMAN E.PREL. STEFAN STAN GHE.CJ 112.BL.STR.000 LEI 61.sc.840 LEI 94.2. BL.BORZESTI nr.NUFARULUI . ELEONORA ABRUDAN T.7.et.C .STR. 53 CALARASI.19.R.BL.STR. BUCURESTI .NR.NR.1 .40.NR.687.1DECEMBRIE 1918 . C .Dimbovitei nr.BL.360 LEI 38.CJ 5.800 LEI Cluj-Napoca.2.P1 .jud.Bd GARII .138 CALARASI . MARIN STOIAN S.8 CALARASI .SC .str. M16.11.NR.sc.STR. 7 CALARASI.845.1.STR. BUCURESTI .912.497. ADRIAN DAN PARLOAGA P. SC.NR.jud.STR.13 CALARASI .347. MARIA RENGHEA D.SC.ap.ap. D3 .165.BL.AP.CJ 32.BUCURESTI NR.885.ap. 2.SC.934.280 LEI 145.bl. B10.1 .14.3.NR. NR.BL. RODICA ELENA ALB V.9 CALARASI . JEAN MIHAIL VERES P.CJ 207.398.1.bl.PREL.DROPIEI .640 LEI 173. 1 .NR.116.CJ 4.1.STR. 2.A23.sc.400 LEI 76.1 .480 LEI 29.890 LEI 338.B . MORII .NR.SC.AP. DORU ROSCA I.AP.jud.6 CALARASI .BL.148.1.794.STR.et.str.PREL.920 LEI 4.BL.2 .662.BUCURESTI . 1 .85. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI .STR.100 LEI 36.str.960 LEI Cluj-Napoca. 1 MAI .SC.et.str. ALEXANDRINA POPA G.817. BUCURESTI . MINODORA ABRUDAN I.000 LEI 34.7. GEORGETA PREDA V.6 CALARASI . 14 CALARASI .STR. GEORGIANA RADU GHE.592.3.627.SC.040 LEI 31.SC.298 CALARASI . MATEI PIRLOAGA V.BL.B .440.109. TANTA MARIANA TONEANU N.NR.9 . BL.STR.760 LEI 5.NR.000 LEI 399. 16 CALARASI .42.NR.34 CALARASI .11.120 LEI 74.322.STR.NR.492.113 CALARASI .L20.ap.

IOAN AXENTE M.CROITORILOR nr.str.CJ GHERLA.GODEANU nr.3.1.1.0.4.6.0.ANCA I.CJ Cluj-Napoca.bl.1.167.et.ap.000 LEI 6.LOTUS nr.DR.jud. SIMONA APAHIDEAN I.A MURESANU= nr.sc. ILIE ANDREICA G.1.jud.18. GHEORGHE BACIU A.CJ TURDA.AUREL VLAICU nr.3.sc.000 LEI 25.057.ap.A6. STELA BABAN S.2. IOAN BAIC DOBRIN M.bl.1.jud.I.jud.CJ Cluj-Napoca.et.080 LEI 65.bl.sc.1.25.CALEA FLORESTI nr.str.str.19.ap.8.bl.sc.bl. GABRIELA BALINTONI I.779.ap.ap.23.54.jud.et. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.60.976. VASILE ARDELEAN -.CJ Cluj-Napoca.60.str. AUREL ARON N.2.jud.624.et.G17.2.CJ CIMPIA TURZII.et.223.et.CJ Cluj-Napoca. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.1.520 LEI 35.jud.str.836.AURDEL VLAICU nr.10. SORINEL APAHIDEAN V.str.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.str.2.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 51.sc.et.ap.AZUGA nr. VIORICA BADAU .3.2. IULIU-HOREA ARDELEANU L.A.A 2.str.113.169.str.jud. ANA ANICAI V.PEANA nr.930. SANDU BABA T.0.980.A1.200 LEI 134. MARILENA BACIU S.et.et.600 LEI 22.624.ap.ap.3.1.MEHEDINTI nr.jud.sc.6.ap.str.200 LEI 24.ap.5.500 LEI 80.0.470.250 LEI 10.ap.19.bl.N.963.CJ Cluj-Napoca.ap.MESTEACANULUI nr.ap.1.jud.ADY ENDRE nr.542.880 LEI 6.520 LEI 64.str.str.et.jud.et.1.str.640 LEI 77.str.520 LEI 51.ap.str.1.sc.CJ Cluj-Napoca.str.24.4.RATIU nr.et.C11.40.sc.54.et.GRADINARILOR nr.et.ap.17.CJ GHERLA.UNIRII nr. ANAMARIA BACIU T.42.jud.6.MEHEDINTI nr.CALEA FLORESTI nr. ADRIAN APAHIDEAN A.0.et. TITULESCU= nr.0.3.ap.400 LEI 60.19.POTIRNICHII nr.1.sc.et.3.3.jud.4. VASILE ANGHELEANU I.CJ COM.68.231.bl.jud.jud.jud.et.2.CJ Cluj-Napoca.et.bl.8.ap.067.123.16.str.825 LEI 42.1.bl.bl.P.str.sc.0.jud.12.CJ TURDA.6.PIETROASA nr.13. EMIL BACIU E.ap.000 LEI 7.jud.4749.610 LEI 2.CJ Cluj-Napoca.360 LEI 34.3.A1.600 LEI 74.520.ap.str.500 LEI 14.48.ap.et.sc.PRIMAVERII nr.000 LEI 9.str.jud.CJ Cluj-Napoca.2.SPTIMIU ALBINI nr.str.str.MESTEACANULUI nr.bl.12.1.bl.3.120 LEI 71.35.et.12.str.CJ Cluj-Napoca.jud.845.CJ Cluj-Napoca.str.5.sc.CALEA FLORESTI nr. AIDA CRISTINA AVRAM .37.030.jud.str.et.000 LEI 148.et.1.jud.IC.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.1.jud.bl.62.ap.825 LEI 150.str.99.ap.1.B1.jud.jud. IOANA MARIA ANGHEL I.0.1.0.sc.HOREA nr.V15.ap.6668. RAVECA BALAN G. ANA BABAN T.et.et.675 LEI 308 .807.CJ TURDA.ap.500 LEI 11.str.D.jud.et.LACU ROSU nr.RATIU nr.sc.bl.1.et.881.sc.6.str.82.CJ 18.CJ Cluj-Napoca.str.MEHEDINTI nr.364.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 10.N.33. EMILIA BACIU N.860.SAT SOMESUL RECE nr. LIANA-MARIA ARION T.CJ Cluj-Napoca.4. ADRIAN AVRAM I.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.B1.P.jud.bl.str.0.960 LEI 21.A6.et.sc.CJ Cluj-Napoca.H1.4.0. TITULESCU= nr.37.PEANA nr.jud.ap.2.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. RUSANDA BACIU T.sc.str.4.S4.et.991.0.29.297.6.DR.bl.2.3.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 14.H1.bl.et.C11.A 2.372.bl. MARIA ANGHEL I.bl.str.62.jud.4.967.750 LEI 33. NICOLAE ARDELEANU S.1.403.I.17.953.jud.CALEA FLORESTI nr.19.1.ap.et.ap. GILAU.139.2.4749.17.920 LEI 13.17.sc.341.et.et.525.372.sc. MARIA ANDRIEVICI M.483.bl.3.5.

VIOREL BILC I.RAPSODIEI nr.et.GR.CJ Cluj-Napoca.str. OVIDIU BERCEAN S.CJ Cluj-Napoca.376.600 LEI 47. RODICA BERINDEAN .LIVIU REBREANU nr.0.920 LEI 24.bl.A3.29.bl.PRIMAVERII nr. STEFAN BLAG I.6365.21 DECEMBRIE nr.ap. nr.494.FINTINELE nr.ap.et.str.120.ISLAZULUI nr.str. ELVIRA Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.sc.sc.jud.2.194.DAMBUL ROTUND nr.2.et.ap.MEHEDINTI nr.et.4.836. IOAN BEREGSZASZI I.str.421.566.558. AUREL BELDEAN V.ap.3.2A.11.bl.18.441.ap.400 LEI 15.sc.601.480 LEI 87.686.jud.bl.str.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.46.40.jud.0.750 LEI 36. IBOLYA BERCEAN V.374.bl.et.24.bl. NASTASIA BIRO S.000 LEI 134.jud.et.2.et.191.125 LEI 106.500 LEI 45.3.0.str.350.CJ Cluj-Napoca.sc.jud.1-3.CJ TURDA.3.000 LEI 15.4.jud.0.10.ap.10.et.260.33.sc.jud.NUFERILOR nr.CJ Cluj-Napoca.116.ap.et. MARIA BERINDEAN M.str.0.000 LEI 106.P-TA ABATOR.HOREA nr.str.607.bl.2.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.et.CJ Cluj-Napoca.2. PETRU BELDEAN V.0.232.21 DECEMBRIE nr.str.et.jud.SIGISMUND T.C11.jud.str.OASULUI nr.000 LEI 3.3.200 LEI 177.CJ Cluj-Napoca.DAMBOVITEI nr.CJ Cluj-Napoca.265 LEI 31.75.64.ap.831.jud.47.41. ROSETTI nr. VASILE BELEA T.bl.str.27.CJ Cluj-Napoca.4.et.000 LEI 222.CJ Cluj-Napoca.0.sc.et.str.jud.et.0.jud.350 LEI 41.240 LEI 309 .bl.str.68.FABRICII nr.str.jud.sc.bl.ap.0.53.RAPSODIEI nr.str.CJ Cluj-Napoca.24.816.6.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.152.6.str.250 LEI 142.jud.3.111.jud. CALIN-EMIL BOBOS S.135.000 LEI 15.CJ Cluj-Napoca.ap.10.0.10.33.C.jud.10.CJ 152.488.103.jud.500 LEI 1.et.K11.jud.C11.CJ Cluj-Napoca.3.18. VICTOR BENTA I.98.CJ Cluj-Napoca.str.287.bl.str.jud.O3.129.000 LEI 67.668.160 LEI 175.GR.L10. LIVIU BIRIS D.ALEXANDRESCU nr. PAULINA BOB I.27.sc.763.105.ap.et.FINTINELE nr.480 LEI 105.et.33A.350. IOAN BIRIS I.2.str.2.53.E2.L.52.jud.sc. MARIUS ROMEO BESCHI .0.4749.750 LEI 18. DOINA BELDEAN T. ZOLTAN BERINDEAN G.sc.str.str.str.ap.et.43.et.45.4.sc.sc.51.324.bl.14.jud.D2.3.0.OBSERVATORULUI nr.109.jud.str.et.0.jud.ap.10. A.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 14.4.22.558.ap.5.2.BAISOARA nr.et.560 LEI 1.701. MARIANA BERINDEAN M.et.025 LEI 19.jud.240 LEI 62.str.jud.A12.111.et.jud.920 LEI 35. LUCIAN BESCHI -.045.et.CJ Cluj-Napoca.MEHEDINTI nr.31.ap.3.ap.REBREANU nr.0.BAITA nr.CJ Cluj-Napoca.BUCIUM nr.BANCIU T.et.900 LEI 24.794.000 LEI 8. MARIA CECILIA BEREAN I.str.11.D22.jud. VIRUCA BERTEL N.str.str.sc.ap.jud.bl.3.514.1.CJ Cluj-Napoca.3.6. ILISIE-ILISIE BOBOS G.23.ap.jud.et.68.0.1.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.et.str.sc.str.CJ Cluj-Napoca.et.7-9. IOAN BARBAT . MARTIN BIDIAN A.19.str.400 LEI 33.jud.275 LEI 52.et.et.1.CRISAN nr.et.084.bl.bl.0.1.bl.250 LEI 7.2A.539.str.GRUIA nr.152.1.sc.sc. TRAIAN BANCOS P. ANA BOBOS E.et.30.505.B5.ap.TIN BRANCOVEANU nr.040 LEI 3. SIMION BERCEAN NEGREAN A.jud. ADRIAN IOAN BERCEA V.1.105.C.FINTINELE nr.3.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.jud. IOAN VIOREL BIRIS I.1.1.DAMBUL ROTUND nr.str.CJ Cluj-Napoca.0.1.3739.sc.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.RASINARI nr.CJ Cluj-Napoca.bl. NASTASIA BERAR T.1.0.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.UNIRII nr.str.680 LEI 14.4.B9.130.et.DONATH nr.str.64.jud.B.ALEXANDRESCU nr.L10.19.3.1.bl.sc.ap.et.909. VIORICA BERCHESAN G.21. LENUTA BILEGAN I.

51.jud.I.890.2.ap.CJ Cluj-Napoca.6. OTILIA BOLOJAN V.ap.et. IOSIF MARIUS BOZDOG G.str.str.ap.711.538.sc.ap.860 LEI 44.520 LEI 8.bl.639.4.19.ap.GAROAFELOR nr.8.et.8.str.2.str.CJ Cluj-Napoca.600 LEI 25.str.et.2.ap.120 LEI 51.CJ Cluj-Napoca.97.et.400 LEI 121.AVRAM IANCU nr.175 LEI 39.2.ap. SILVIA BORZA C.6.bl.str.840 LEI 4.bl.0.DONATH nr.000 LEI 103.ORAVITA nr.bl.DUNARII nr.2.CJ CHIUIESTI nr.jud.str.sc.125 LEI 12.15.jud.str.0.771. GHEORGHE BONTOS G.864.et.8. CORNEL BODAN I.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.483.et.et.0.68.jud.sc.200 LEI 18.str.sc.str.260.200 LEI 13.str.4.ap.str.750 LEI 7.2.sc.27.CJ Cluj-Napoca. ELENA RODICA BOKOR I.3.3.et.sc.jud. MARIAN BOCICA G.jud.et.et. MARIA BOTA T. IOAN BOLOGA F.ap.0.0.bl.3. VALENTIN BODEA N.jud.46.BOCA A.UNIRII nr.jud.CJ Cluj-Napoca.N.bl.350 LEI 12.jud.14.2.et.sc.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.0.41.030 LEI 47.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et.str.et.bl.TELEORMAN nr.C6.55.26.0.297.21.325.ALEXANDRU VLAHUTA.500 LEI 91.H2.3.600 LEI 8.bl.jud.1.1.CJ Cluj-Napoca.2.RO25.et.PAPIU ILARIAN nr.8.ap. VASILE BOLDIZSAR I.CJ CHIUIESTI nr.ORAVITA nr.0.720.jud.et.229.jud.P20.BUSTENI nr.et.AZUGA nr.0.BIRSEI nr.0.10.600 LEI 58.125 LEI 310 . AUREL BOTA G.et.et.3.855. MIHAELA BORLA G.jud.2. EUGENIA BOEREAN .CALEA TURZII nr.bl.CJ Cluj-Napoca.33.599.CJ Cluj-Napoca. IOAN BOSBICI V.jud.3.et.11.jud.10.CS Cluj-Napoca.18.str. AUGUSTIN BOLOJAN I.ap.38.jud.et.ap.0.et.34.600 LEI 21.F2.39.0.ap. VASILE Cluj-Napoca. IRINA BONCU C.GORUNULUI nr.4.str.TELEORMAN nr.str.93.et.47.246.782.CJ Cluj-Napoca.str.20.ap.jud.400 LEI 79. ADRIAN MARIAN BORZ .0. IULIU NICOLAE BOGZA R.jud.str.bl.GORUNULUI nr.AB Cluj-Napoca.0.str.13.str. VASILE BONDAR -.19.UNIRII nr. MIHALY BOLBOACA I.ap.jud.et.BUCURESTI nr.bl.ap.39.CJ Cluj-Napoca.ap.0.287.DOROBANTILOR nr.T13.4.CJ Cluj-Napoca.LIVIU REBREANU nr.600 LEI 12.ap. ANGELA BORA V.jud.3.400 LEI 28.jud.360 LEI 152.ap. MENODORA BOERIU N.4. GABRIELA BOZDOG I. MARINELA BORTIG .V2.CJ OCNA MURES.jud.19.CJ Cluj-Napoca.et.F.jud.884.975 LEI 18.223.sc.4.ap.GIRBAU nr.6.24.920 LEI 23.CJ Cluj-Napoca.et.2.ap.str.4.3.ap.AUREL VLAICU nr.ARINILOR nr.11.2.str.jud.33.664.24.bl. OCTAVIAN BORA I.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.031.4.2.483.2.CJ Cluj-Napoca.jud. ALINA LUMINITA BODOR A.CJ Cluj-Napoca.ap.str.X2.et.CJ Cluj-Napoca.0.FANTANELE nr.8.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 15.1.351.900 LEI 43.CJ Cluj-Napoca.et.482.33.36.860.297.4.jud.3. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.ALEEA BAITA nr.CJ RESITA.1.499.str.493.89.jud.et.FABRICII nr.bl.225 LEI 48. DORINA BOTA .0.726.ap.sc.S13.str. IOAN BODOCAN V.1.362.25.bl.ap.TIPOGRAFIEI nr.175 LEI 10.600 LEI 90.jud.446.str.250 LEI 15.sc.et.jud.sc.1.2A.5.B7.1.228.10.2. IOSIF BOTA V.0.CJ Cluj-Napoca.48.TITULESCU nr.ap.str.AVRAM IANCU nr.et.et.FABRICII 19.jud.86.ap.C6.bl.930.000 LEI 6. LIVIU BORDEA V.str.et.et.str.str.CJ Cluj-Napoca.sc.7.CJ Cluj-Napoca.jud. IOAN BOKOR D.P1.0.1.105.str.54.PROGRESULUI nr. ANTAL BODOR A.str.68.180 LEI 42.446.ap.250 LEI 21.INDEPENDENTEI nr.et.jud.400 LEI 35.

ALEXANDRESCU 84.125 LEI 106.43.ap.str.28.et.ap.sc.sc.9.et.FLORESTI nr.53.000 LEI 1. VASILE BURA A.16.ap.bl.jud.PASCALY nr.ABATOR.str.FERMEI nr.2.sc.bl.0.jud.047.3.sc.10.HERCULANE nr. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.et.1. OCTAVIAN BUDELECAN . VALER BUZDUGAN C.jud.1.jud.954.58.3.379.bl.CJ Cluj-Napoca.jud. MARIA CAMPEAN I.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.str.1.et.288.28.1.ap.CJ TURDA.4.jud.10.str.265.9.jud.ap.0. J.et.jud. IULIAN CAMPIANU I.10.CJ Cluj-Napoca.6A.jud.et.et.9.26.et.CLABUCET nr. MARIA BREAZU N.750 LEI 513.CJ SINGEORZ BAI.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.000 LEI 2.ap.590 LEI 161.13.0.et.11.0.et. IOAN-DOREL BUT V.160 LEI 20.str. DANIEL MIREL CAMPEAN V.CJ Cluj-Napoca.900 LEI 10.3.sc. SAMOILA BUCUR V.jud.str.400 LEI 14. VOICHITA nr.880 LEI 7.jud. DOJA nr.9.et.ap.489. ADELA EUGENIA BURCA I.sc.355.jud.600 LEI 22.J.4.ap.2.9-11.3.et.2. ROUSSEAU nr.196.GODEANU nr.ap.ap.6.jud.jud.3.et.800.074.31.CJ Cluj-Napoca.440 LEI 18.sc.320 LEI 2. NICOLAE BUKOS I.559.3.747.965.ap.et.940 LEI 13.bl.FABRICII nr.et.0. NICOLAE BUDAI I.20. RARES OVIDIU BUDU F.2.str. ANA MARIA BUHAI V.sc.400 LEI 28.sc.I2.1. EUGENIA CAMPEAN T.10.CJ Cluj-Napoca. DOINA MANUELA BUT T.sc.1.CJ FLORESTI. MARIA BRIA O.DUNARII nr.et.CJ Cluj-Napoca. [PX2.CJ Cluj-Napoca.2.sc.0.706.29. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A. SILVIA ZOITA BREIER I.str.43.0.str.D2.7.4. IOAN BRIE I.str.STEJARULUI nr.ap.ap. VASILE CORNEL BRAICA I.2.J.10.200 LEI 41.str.str.0.ap.31. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.4.jud.320 LEI 13. IOSIF CAMPEAN I. IOAN NICOLAE BREIER N.et.960 LEI 311 .400 LEI 23.MUSCEL nr.3.046.bl.ap.CJ Cluj-Napoca.str.BOBILNA nr.CJ GHERLA.GH.000 LEI 12.REPUBLICII nr.jud.ap.110.080 LEI 2. J.ap.538.J.UNIRII nr.bl.280 LEI 5.str.2.jud.CJ Cluj-Napoca.1.ap.26.55.440 LEI 16.str.BOZDOG V.840 LEI 162. Cluj-Napoca.P3. CRISTIAN BUHAI S.625.B6.CJ Cluj-Napoca.3.65.4.str.094.et.L.19.jud.58. ROUSSEAU nr.jud.ap.0.jud.27 27.18.CJ Cluj-Napoca.jud.Y.F4.800 LEI 31.str.REPUBLICII nr.et.et.et.sc.31.str.TABACARILOR nr.et.et.102.bl.21.CJ Cluj-Napoca.945.0.bl.CJ Cluj-Napoca.31.str.str.0.str.bl.FABRICII nr.1.5.CJ ICLOD nr. ALEXANDRESCU nr.sc.004.jud. DAMASCHIN CAMPEAN D.CJ Cluj-Napoca.6.6.str.CJ Cluj-Napoca.bl.CJ Cluj-Napoca.sc.65.553.RO25.str.et.250 LEI 23.str.CJ Cluj-Napoca.28.sc.G3.str.ap.VIDRARU nr.0.I2.276. DANA GEORGETA BUCUR I.et.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 13.bl.CJ Cluj-Napoca.36.3.3.jud.ap.88.3.jud.760 LEI 40.I2.str.ap.UNIRII nr. ROUSSEAU nr.bl.PADIS nr.et.ap.175 LEI 19.str.str.bl.S19.jud.4.jud.sc.jud.370 LEI 80.002.CJ Cluj-Napoca.bl.1.1.jud.bl.550 LEI 20.CJ Cluj-Napoca.RAPSODIEI nr.jud.025 LEI 80.B3.364.9.172.2.str.GR.2.0.sc. LUCIAN BRAICA L.15.GR.114.PATA nr.et.bl.jud.31.44.et.ap.CJ Cluj-Napoca.RO25.1. AURELIA BULZAN V.19.75.TEBEI nr.et. ANA ZOITA BUHAI V.3.6A.2.866.10.sc.jud.280 LEI 30.6.bl.744.203.CJ Cluj-Napoca.et.et.sc.ap.8.0.120 LEI 42.FN.BILEA nr.CJ Cluj-Napoca.ap. TANIA CACOVEAN E.2.I1.et. DINU BUDAI S.bl.jud.sc.076.jud.8.9.str.9.et.36.4.744.str.SCORTARILOR nr.P-TA AGIRBICEANU nr.935.360 LEI 2.ap.sc.et.ap.B. J.str.CJ GHERLA.2.BRATES nr.2.I2.str.

14.V6.3. OVIDIU MIRCEA CHIS N.27.AZUGA nr.sc.160 LEI 112.0.DAMBOVITEI nr.PAVLOV nr.702.str.FANTANELE nr.jud.et.4.26.15. EMILIA CARAGUI I.jud.17.et. MARIA CHIOREAN G.4. ALEXANDRESCU nr.4.ap.bl.jud.ap. GHEORGHE CARLIG V.152.et.et.0.M2.4.et.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 16.800 LEI 35.12.3.CJ Cluj-Napoca.26.39.1.N2.800 LEI 113.CJ Cluj-Napoca.2.23.str.ap.4. MIRCEA CHIRCA .str.0.200 LEI 7.sc.bl.6.67.0.8.446.1.920 LEI 5.sc.0.sc. OVIDIU DAN CAPRAS I.1.ap.4.et.SCARISOARA nr.015. DAVID CAPUSAN G.sc.500 LEI 25.CJ Cluj-Napoca.R.ap.14.4.sc.str.str.2.27.ap.116.250 LEI 31.ap.F43.182.054.jud.4.PASTEUR nr.CJ Cluj-Napoca.050 LEI 272.D7.20.4.0.jud.9.000 LEI 60. TEOFIL CHIS T.4.9.ap.FANTINELE nr.sc.200 LEI 13.DUNARII nr.813.3.200 LEI 12. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.et.jud.ALEEA BORSA nr.ap.0.BRATIANU nr.000 LEI 39.et.234.jud.PADIN nr.1.4.153.ap.str.9.et.et.bl.str.79.84.11.220.ap.et.260.ALEEA SNAGOV nr.178. IONUT C_TIN CARLIG A.38.ap.0.040 LEI 1.sc.R5.0.bl. CLAUDIU CHIOREAN P.59.1.CAPRAR V.27.bl.str.jud.jud. CONSTANTIN CARLEA C.GRADINARILOR nr.6H.et.4.BN CIMPIA TURZII. MARIA CAUACEAN V.CJ Cluj-Napoca.529.CJ Cluj-Napoca.str.jud.DONATH nr.ap.CJ Cluj-Napoc.F.000 LEI 6. OVIDIU CHIOREAN F.sc.jud.ap.sc.5.sc.R.ION RATIU nr.925 LEI 5.600 LEI 30.ap.bl.ap.ap.100 LEI 5.C.RUCAR nr.7.CJ Cluj-Napoca.045.CJ Cluj-Napoca.ALMASULUI nr.R.1.FLORESTI nr.501.CJ Cluj-Napoca.046.9.TINERETULUI 16.jud.ap.2.jud.jud.8.ALMASULUI nr.V2.GARII nr.063.I.3.0.D7.jud.1.RASINARI nr.GODEANU nr.et.jud.et.sc.P.str. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.24.str.000 LEI 41.et.et.CJ Cluj-Napoca.34.1. ANGELA CATANA D.200 LEI 49.ap.et.jud.bl.sc.str.2. MARIA CHIRILA O.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.1.0.et.000 LEI 6.160 LEI 89.jud.CJ SALVA.bl.ap.str.446.CJ Cluj-Napoca. DANILA CATARIG A.jud.ap.sc.ap.500 LEI 43.50.bl.785.7.sc.3.str.CJ Cluj-Napoca.39.sc.287. MARIA CARLEA C.ap.131.str.30.558.V2.CJ Cluj-Napoca.et.str.2123.6.076.545.CJ Cluj-Napoca. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.jud.2.str.str.CJ Cluj-Napoca.jud.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 41.930.7.str.650.AZUGA nr.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.182.280 LEI 62.400 LEI 24.bl.2. EUGENIA CHIRILA P.jud.9.150 LEI 57.0.CJ Cluj-Napoca.bl.et. LIVIU CEUCA G.et.F43.ap.CJ Cluj-Napoca.et.str.et.158.750 LEI 312 .26. ALEXANDRA CHIORAN P.2.5.23.1.bl.ap.et.23.0.jud. EMIL CENAN S.92.FANTANELE nr.1.jud.bl.0.jud. AURELIAN MINODOR CHETE .et.sc.ap.ap. PETRU CHESA A.2.str.000 LEI 146.PADIN nr. FLOAREA CHIHAIA P.000 LEI 12.et.584.str.223.jud. VOITESTI nr. ROZALIA CHIORAN L. IULIA NICOLETA CARP I.1.PLOPILOR nr.bl. MARIA CHEREJI T.400 LEI 81.ap.23.jud.str.str.DONATH nr.et.jud.str.bl.4.bl.bl.28.I.38.et.et. TEOFIL nr.32.D13.sc.PADIN nr.3.CJ Cluj-Napoca.D13.ap. SANDA CENAN I.169.800 LEI 166.543.34.3.423.17.4.jud.GR.str.600 LEI 241. ANA CENAN .N1.CJ Cluj-Napoca.288.et.VIILE NADASEL nr.899.DAMBOVITEI nr.ap.CJ GHERLA.0.0.bl.str.RUCAR nr.356.CJ Cluj-Napoca.1.200 LEI 152.10.str.15.1.str.str.et.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.str. ALEXANDRU CAPRAR A.52.595.276.52.jud.et.jud.et.CJ Cluj-Napoca.str.3.

0.ap.CJ Cluj-Napoca.MESES nr.CJ Cluj-Napoca.6. OLGA CONSTANTINESCU I.str.520.str.ap.et.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.46.ap.250.394.125 LEI 79.4.R.2.sc. ROZALIA COLCER G.ap.ap.bl.str.533.sc.ap.et.46.sc.9A.ALMASULUI nr.116.et. MARIA CIOCMAREAN C.CJ Cluj-Napoca.str.23.1.bl.DOROBANTILOR nr.1.2.S.4.CJ Cluj-Napoca.et.str.ap.et.20.1.G1.jud.0.S.7.PRIMAVERII nr.640 LEI 51.911.sc.720.PRIMAVERII nr.jud.76.76.ALMASULUI nr.et.800 LEI 141.380 LEI 99.1.jud.sc.bl.bl.16.CJ Cluj-Napoca.2.0.jud.C4.75.955.sc.25.jud.CJ Cluj-Napoca.2.et.sc.D20.str.2.3.sc. MIHAI CONSTANTIN M.TIN BRANCOVEANU nr.8.698.R.ap.196.str.CJ Cluj-Napoca.2.MOGOSOAIA nr.VALEA SEACA nr.VIDRARU nr.CJ Cluj-Napoca.str.et.22.sc.str.R.ap. SORIN CIONT P.jud.AMOS FRANCU nr.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 56.550 LEI 26.762. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.CJ Cluj-Napoca.jud. MUNCII 83.bl.CJ Cluj-Napoca.R.ap.CJ Cluj-Napoca.HASDEU nr. FLORIAN CODOBAN I.jud.et.5.46.3.jud.str.050 LEI 313 .200 LEI 97.390 LEI 22.ap.1.CJ Cluj-Napoca.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.126.CJ Cluj-Napoca.str.sc.15.059.P11.2.CJ Cluj-Napoca.bl.P13. MARGARETA CODREA S.str.P_TA CIPARIU nr.148.DONATH.ap.VIDRARU nr. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.5.bl.46.str.24.3.et.str.et.988.24.297. SABIN CIORCILA .3.800 LEI 14.762.str.et.489.22.5.2.2. MARIA CIURTIN I.129.CJ Cluj-Napoca.bl.2.967.C.21 DECEMBRIE nr. CRISTINA CIOCMAREAN C.73.86.4.jud.jud.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.4.3.jud.ALMASULUI nr.str.et.600 LEI 34. GHEORGHE COJOCARU I.2.bl.1.595.et. SILVIA COBARZAN I.35.et.CJ Cluj-Napoca.5.et.CJ Cluj-Napoca.bl.24. DOINA CONSTANTIN C.400 LEI 4.ap.et.3.750 LEI 145.sc.5.jud.160 LEI 49. BORIS COJOCNEANU G.jud. IOAN CIOROIANU G.jud.sc.960 LEI 50.320 LEI 96.CJ Cluj-Napoca.60.393.2.000 LEI 20.744.2A.et.2.bl.D25. VALER COCIS F.jud.1.PRIMAVERII nr.840 LEI 50.jud.D20.CJ Cluj-Napoca.et.bl.bl.148.70.str.200 LEI 2.CJ Cluj-Napoca.798.BUJORULUI nr. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.13.4.129.3.ap.et.jud.285.jud.L11.str.sc.CJ Cluj-Napoca. VASILE CIMPEANU I.600 LEI 11.347.str.691.R.2.ap.et.str.et.5.17.str.MOGOSOAIA nr.15.str. SAVETA CIONCA I.16.0.339.sc. ALBINI nr.CJ Cluj-Napoca.R.ap.13.sc. ALBINI nr.C5.jud.FANTANELE nr. VER