DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

).2000 a C.E.04.O.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune.A. S.A.V.A. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C. S.O. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 . iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000.2 şi 2.2000 (pentru luna martie a.1 al.07. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune. nu a fost efectuată până la data de 20. prin adresa nr.A.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S. Pentru luna mai 2000.05. 39 al.C.M. Invest S.A.A.N. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie.V.O. 183/05.C. şi succesoarea sa A.E. însă reziliat. iar S. 777/16.C.S. 2205/06.).c. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C.1). Invest S. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune.2000.2000. (art. coroborat cu dispoziţiile art. 1. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale.2000). inclusiv penalităţile aferente.I.N.A. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. S. Articolele 2. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi. 1 lit.C.C.O. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal. Invest S. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C. 8/18.. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. S. de Ioana Maria Vlas pentru S.O.06.E.C.V.01. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii. S. (Ordonanţa nr. Contractul nu a fost. Astfel. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C.2000 şi 85/18.A.V. 2.A. Invest S.01. în conformitate cu prevederile art. G.C. 9/18.2000.02.E.C.. 4. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului. Invest S.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. Prin sentinţa nr.E.12. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie. C.05.E.A. S. Numai că acest contract a încetat la 5.A. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului.1. c din O. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr.2000. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F.V. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.A.C.În fine.06.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. nr. 4516/25. sub nr. S..2000. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii. C. 24/1993) la data de 5.V.V. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art. S. şi S.E. S.06. 160/30.C.A. 3. S.A.

şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte.1. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. Invest S. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art. 1500 C. 2. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii. încât referirea la aceasta apare ca inutilă. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O.O. 2. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului.1 din contract. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. 2. S. obligaţia asumată de C. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art.E. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul. şi-a depăşit mandatul. Cât priveşte art.A. contractul a fost însuşit cu amendamente. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale. civ.1.C. iar nu fondul ca atare. ci o societate civilă.E. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii.C.A.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. – au fost executate.1. Dar art.1.3 la o limită nu au obiect. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. 1. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.E. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare. 1.1 nu a stabilit o limită valorică. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F.I. actele anterioare semnării sale. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor.A. de a plăti sume de bani către F.I. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. nu a stabilit vreo limită.A. nu este o entitate cu personalitate juridică. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. În mod similar.A.1. Mai mult. S.C. aşa cum este definită de art. 7.N. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C. nr.N.N. 2. Prin dispoziţiile art. 1. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite.E.1. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. 1.3 şi 7. este reprezentant al fiecărui investitor în parte. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond). S.G. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. C.C.2. rezultă că referirile din articolele 2. 5. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.V. Aşadar.I.2 şi 2.

Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 .E. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice.A. însă.O. iar pentru actele favorabile membrilor F.I.O.A.C. Mai mult. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii.C. S. C.E. 6. S. cei din urmă nu au invocat nulitatea.A.G. Aşadar.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune. S.V.3 şi 6.O.12. prin art. Invest S. valoarea reală. fiecare membru al F. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art.. nr. între obligaţiile asumate de S. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau.C.C.A. C.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”.C. tribunalul reţine că în art. (pentru sine şi pentru F. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C.E. pe parcursul executării contractului C.A.V.A.E. în consiliul de administraţie al S. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S.A.C. ele sunt lovite de nulitate relativă.O.A. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S.1999.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. Invest S. 7.V.V. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.S. S. 1.C.C.I. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare.C.V. şi succesoarea sa A. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C.1.N.N. S. 24/1993. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale. ceea ce înseamnă că C. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.C. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută. 6. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor.A. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond. S. Invest S. S. din aceleaşi motive. Or. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6.O. Invest S. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.A.C. Desigur.A. Mai mult. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune. dimpotrivă.E. Pe de altă parte.2 lit. S.V. Negură Gheorghe).A. Este evident că reprezentantul C. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale.I. aceasta fiindu-i opozabilă.E.E. S. a). S.4). era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri.N. Invest S. contractul a avut în vedere această valoare.

S. s-a efectuat prin S.A.N. Of.C.E.N. S. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. Invest S.C. Desigur.C.V.M. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei.O..N. şi ale succesoarei sale A.A. neglijenţei. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S.E. S.N. al relei-credinţe sau al nepriceperii.A. Invest S. susţinerile C. astfel.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă.A.V.C. – F.A. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată.E.11. S. 14 . ori alte organe ale statului competente să intervină. publicat în M. Cum C.supuse fondurile deschise de investiţii.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune. nu poate invoca aplicarea în cauză a art.I.A. 276/6. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe.A.C. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. C.C.C.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora.N. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C. iar nu prin C. nr.S. 9/1996 al C. (ca succesoare a C. Invest S. 333/2001. C.A.C.A. al culpei. S.C.A.E. S. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. Un asemenea risc fiind garantat.V.E. S.I. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S. nu ar fi îndeplinite condiţiile art. şi A. C. 2. enumără şi riscul de management (art.V. 9/1996 al C. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens.V.N. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor.A.M.V.E. al săvârşirii unor infracţiuni. În speţă. S.A. Regulamentul nr.A. S.M. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F.V. 2.O. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr. Între aceste riscuri.E.I.V. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.S.1996) .C. S. Valori Mobiliare S. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S.C.O. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare.C.E.

S.O. La data de 28.965. În consecinţă.O.. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.C. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă. chiar dacă ar fi reale.06. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. Statul este o entitate ce se manifestă. Invest S. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S.2001 şi până la executarea hotărârii. iar nu pe răspunderea delictuală.720 lei/titlu.C.2001 acesta a precizat că doreşte ca.C. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA.06. începând cu 30. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0.C.A.V. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. S.A.06. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30. 15 . pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte.124.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.589.05.E.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2.a 28. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. S. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă.A. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă. şi S.2001 în sumă de1.951.680 titluri de participare în valoare de 103. Ori. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val. S. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. acţionează. Invest S.I. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice.09. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. acţiunea va fi respinsă.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune.V. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate. La data de 11.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C. există prin fiecare dintre instituţiile sale. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30.N.A.E.3%/zi. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume.

565.05. respectiv 2.C. a 11.06. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.285. 16 .124.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie.720 lei/titlu. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii.845 lei.E.965. A precizat.2000.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24.2000 până la 30.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură.980 titluri în valoare de 103. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială. în diverse momente procesuale. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale.05.3%/zi.600 lei.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. obligarea Statului Român la plata de daune morale. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor..05. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi. apoi de 2.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1.240 lei. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură.242. a indicat ziua de 31. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată.962.3% pe zi de întârziere. începând cu 31.000 lei. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0. S. la plata de penalităţi de 0.589.A. Pentru perioada de la 24.707.223. adică 1. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare. cu daune cominatorii de 0.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. Mai mult. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. 333/2001. prin adoptarea Legii nr. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus.951.134 lei. Reclamantul Bălan N. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată.05. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1.

C. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. nr. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie. S. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga.1. Văzând această din urmă precizare.a 340 U.2002 şi 21. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie. şi A.Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val.1). Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 .Ştirbei Vodă. Invest S. str.A.I. et.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol.art. achitând şi taxele de timbru aferente. iar prin cereri depuse la 15.125. S. În fine la 23. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150.11. actualizată cu indicele de inflaţie.000 lei.civ.. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz.03. ca o singură acţiune comercială. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. ap. ca o singură acţiune comercială.06. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată.274 C. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză.03.000.V. Văzând şi disp.pr. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.A.O.. fil.3. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii.S.V. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.

Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti.965.845 lei. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.565. nr.054. nr. ap. ap. et.06.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti.21. sector 2.20.05.05.Ştefan cel Mare.55.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2. . sector 1.2. str.2000 şi până la executarea hotărârii.05. nr.Coşbuc. nr. nr.7. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24.4. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj.951.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti. ap. .2000 şi până la executarea hotărârii.Mihail Moxa.242.06.Bach. ap. str.2. sector 2. Şos.18. nr.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234. cu sediul în Bucureşti.52. nr. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.2001 şi până la executarea hotărârii.G-ral Berthelot.124. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1.A.965. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 . sector 1.S.I. str. str.407. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.2000 şi până la executarea hotărârii. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti. et. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.1.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30.C. sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.20. Spl.3.600 lei. sc. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii.589. str. parter.36.Rosetti.Eugen Botez.2001 în cuantum de 1.1. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113.240 lei de la data de 30.4.951. bl.C.

jud.200 LEI 37.3. jud. bl. et. jud. ap.33. et.927.1.10. jud.5.5.920 83. ap.Braşov Braşov.000 49. et. str.17. str.Bra Braşov.000 LEI 26.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. sc. nr. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I.329. nr.P.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg. sc.816. et.M. Braşov.90 B.302.Mureş.4.4. str. str. bl. ap. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.448. bl.B .Zmeurei. ap.Braşov Braşov.12.16.Saturn.Nicolae Titulescu. bl.963. nr. nr.442.9.711.264. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.20.4.267.4.4. str.D.14. str. sc. ap.Braşov Braşov. ap.13. et. A37.600 LEI 8. ap.8. nr.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24.15. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.593. et.Braşov Braşov.525. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.Braşov Braşov. et. sc.2. Braşov.Mihail Moxa. nr.05. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii. str.Ovidiu. sc.116. jud.9.Braşov Braşov. bl.D. nr. et.Calea Bucuresti.2000 şi până la executarea hotărârii. jud. cu domiciliul în Bucureşti.13.467.1. str.400 LEI 20.9.10. nr. ap.05. et.273.3. str. nr. jud.000 LEI LEI LEI LEI 15.2.11.N. nr.Castanilor .680 LEI 7.120 LEI 178. str. jud.39.Viteazu. Şos. et. str. str.Ovidiu.10. bl. nr. nr.840 LEI 51. ap. ap.Braşov Braşov. sc.1.917. nr. str. jud.13.14. bl.29. nr.104. jud. jud. jud.17.2. sc. str. sc. ap.Brazilor.3.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Br Braşov.2000 şi până la executarea hotărârii.21.7.459. nr.000 LEI 27.1. str.A. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa. nr.8. nr.A.Calea Bucuresti.Braşov Braşov.14.Ioan Slavici. et.960 LEI 92.A. Judeţ Mureş. str. sector 1.15.857. nr.2000 şi până la executarea hotărârii. bl. jud.Randunicii.Braşov Braşov.A.320 LEI 4.720. sc.Lacurilor. sc. ap.720 LEI 53. ap. nr.3. str.000.95 – 103. jud.Ioan Slavici. ap.Visinului.Valea Cetatii. sc. bl.A. str.2.920 LEI 19 .A 7.401.054. ap. et. jud.A.Bras Braşov.039.05.reclamant a sumei de 32.B 1.7.A. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov.Mica. nr.Titulescu.Braşov Braşov. bl. et. nr.13 Decembrie. j Braşov.Rodniciei.1. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E.035 31.210. str. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.2.Braşov SUMA 101. MARIA BALINT I.1. bl.800 LEI 8.25. str.

str.160 LEI 62. str. sc.2. et. ap. jud. str. et. ap.17.000 LEI 95. sc.757.160 LEI 32.190.300 LEI 153.800 LEI 33. jud.B. sc. Braşov. bl.895.B. et. ap.C.Zizinului. jud. str. bl. nr. str.19. sc. sc.513.Braşov Braşov. j Braşov.38. ap.41.000 LEI 114. sc. str.200 LEI 25. ap. ap. Braşov. sc.38.B-dul Victoriei. str. ap.405 E A.A.D. jud.1. jud. jud.232.4.971.B Braşov. ap. et. nr.930. jud Braşov.1.BANESIU S. bl.4.Br Braşov. ap. sc.2.Braşov Braşov.1.29.25.4. nr. sc.C 22.281.12.41.D.509. sc.1.9. nr. str.114. nr. nr.Grivitei.000 LEI 17.Metalurgistilor. str.Braşov Braşov. sc. sc.1. ap.B.Bras Braşov.49.3. bl. jud. ap.33. bl.400 LEI 20.C.3.1. nr. nr.4. et. nr.7.454. et.Zizinului. sc.Metalurgistilor.Zorilor. sc. jud. str. nr. nr. nr.104. et. nr.186.1.1. et.5.C.280 LEI 16.Braşov Braşov.B.5.B.2. jud. nr.G-ral Dumitrache. ap.104.C 22.6.19.560 LEI 238. str.Aleea Constructorilor.87.128. ju Braşov. bl.B-dul Victoriei. sc. bl. str.711. sc.4. j Braşov.Braşov Braşov. str.364.480 LEI 22.000 LEI 33. str. nr. sc. str.12. str.180.640. str.1.600 58.B-dul Garii.000 LEI 5.500 2.67.1.Codrii Cosminului.497. str.625 LEI 47.8.640 LEI LEI LEI LEI 2.074.150 LEI 36. ap. str. Braşov. bl.Braso Braşov. ap.Braşov Braşov.Alexandru Cel Bun. str.160 LEI 41.B-dul Victoriei. et. ju 12.1. jud. ap. jud.38.6. et. sc.9. nr.114. jud. str. bl. ap.2. sc. j . et.16.1. nr.5.320 LEI 11. jud.D. ap.7. bl.D. et.280 69. jud. et.1.120 15.B.1.996.092.Braso Braşov.862.1. ap.69.Jepilor .Sitarului. ap.2. bl.26.294. sc. jud.12. nr. bl.629.1.041.Ovidiu. bl.744.2.Avram Iancu .489.15.2. bl. et. et. ap.69. sc. ap. str.8. bl. str.A. sc. bl.215.Metalurgistilor.Braso Braşov. str.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20. et.1.Braşov Rasnov.Branduselor . et. ap. str.8.Br Braşov.Republicii. ap.000 5.1.25. bl. jud.B.3. nr.Braso Braşov.Braşov Braşov.440 LEI 30. ap.3.B 12.2. et.2. ap. nr. et.1. sc.B. ap.D.5. et.5.19.7. ju Braşov.Braşov Braşov. ap.102.12.000 54.Independentei. ju Braşov. str. nr.1.Florilor.12. str. jud.E 22.Braşov Braşov. ap. et. bl.C. nr.840 LEI 38. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I. ju Braşov.671.320 LEI 29.Independentei.16.7. bl. bl.513.985.Uranus.C.6. ap.12.B. bl. jud.600 LEI 3.Uranus. str. jud. jud. bl. nr.Aleea Mimozei .78.Apollo.Iasomiei . jud.744. nr.Maior Cranta.40.800 7. bl.3. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov.B.8. nr. et. jud. str. ap. str.Lamaitei.5. sc.Braşov Braşov.Braşov Rupea.867.1.4. str.C 4.1. et.49.3. sc.597. jud. str. nr. jud. ap.C.576. nr.Braşov Braşov. nr. str. sc.400 LEI 46.26.1. et. str.3.106. nr. nr.1.72.Lunga. ap.A. et.C.15 Noiembrie.305. nr.1.101 C .Zorilor.Braşov Braşov.A8. ap.14.12. bl.000 LEI 8.290. et.120 LEI 20 .B. nr. nr. et. et.299. nr.219.

str.7.E.Alexandru Petöfi. str. str. bl.Braşov Braşov.200 LEI 78.295.10.B-dul Victoriei. BULARCA MARIA jud. ap.Aleea Petuniei. sc.068. CARAGEA LAURENTIU ap.13.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov. bl.720 LEI 287.2.275 124.Br COL? CRISTINA Braşov. et.A.Branduselor .Fagarasului.Nicolae Balcescu.1 K. CHIRILĂ TUDOREL jud.Calea Bucuresti.Br CĂLIN ELENA Braşov.B-dul Garii.1.960 58.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov.A.6.5.600 LEI 21.900 5.20. sc. et.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov. et. nr.33. bl.11. ap. ap.Mircea Cel Batran. nr.Zizinului. str.43.1. et. CHEBAC SOFIA jud. bl. sc. jud. nr. str. bl.Braşov.455.Timis Triaj. C?LIMAN LAUREN?IU jud.890. bl.360 LEI 46.11.114.25.14.A. C?MPIAN TOADER jud.2. nr. str.D.417.11.Braşov CIOFU SONICA Braşov.197.Saturn.000 LEI 140. nr. et.Braşov Braşov. sc.610.4.933. str.31.B. str.12.33. jud.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164. str. ap. et. nr.Cucului.9.Calugareni. et. CHIFOR ROMELIA jud.A. str.33. jud. str. str.16. nr. bl. sc. bl. str. jud.Victor Babes. et.B.22. str. jud. sc. et.1.20. nr.Braşov COC ADRIAN Haghig. Braşov. sc.566.76.B-dul Grivitei.Iuliu Maniu. nr.497.216.43.Braşov Braşov. sc.8. ap. nr.Razboieni.D.Razboieni.3.3.440 LEI 194.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.Noua. str.29.076.320 LEI 10.B-dul Stefan Cel Mare.192.Lamaitei. bl.47.64.2.2.022. et.Braşov CHI?U I.1.800 LEI 8. nr. sc. jud. jud. nr. str. str. nr.50. ap. et. sc. str.200 LEI 47.22.290.595.46. CIUC? ALINA jud.169.26.308.15.8.9.200 LEI 253. bl.33. bl. jud. str.323. sc. C?RJOESCU LUCIAN jud. str.Nicopole.Lamaitei.6. ap.4. nr.13. et. jud.400 16. MARIA Braşov. ap.1. nr. COSMESCU TUDORA ap.A.90.400 LEI 71.421. sc.597.5.Ciprian Porumbescu. bl.Braşov Braşov. CIRSTEANU I.B.B.2.200 75.4. A 6.470.124. ap.8.Br Braşov. str.1.000 LEI 31. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov. jud.A. ap. nr.500 LEI 30. jud. nr.7.994.Avram Iancu . nr. str. COSTEA VALERIU jud. COL? AUREL jud.Bras Braşov.Braşov Braşov.6. nr.280 LEI 1. COL?A IOAN jud Braşov. nr.B. nr.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.19. et.34.12. bl.15. str.200 LEI 68.203. et.366.Br Braşov.60. nr.371.B-dul Grivitei. ap.802.614.2. bl.43.Calea Bucuresti.42. bl.4. str.934.4. nr.2. CHIRCU CONSTANTIN jud. ap. bl.33. bl.254. bl. et.14. str. jud. COMAN LUDMILA ju Braşov. jud.B-dul Victoriei. str.Harmanului. sc.223.Braşov Braşov. nr.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov.143. et.4.253.880 84. nr. nr. nr.3. nr. sc.6.7. str. str.B. jud. str.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov. bl. ap. str.906.D 9. ap.B-dul Grivitei. ANGELA jud. ap. Braşov.800 LEI 57. ap. sc.A.500 LEI 201. nr.22.61.6.20. ap. nr. jud.Padina. et. ap. sc. str.640 90.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.Braşov Braşov.271. et. CHI? IULIU GHEORGHE ap.37.600 LEI 21 . sc.36. et.800 LEI 6.000 91.7. sc. nr.000 22.Ecaterina Varga. et. str.Bras Braşov.3. nr.5.20.1. CAZACU MARIA jud.Tansilvaniei .4. ap. et. ap.Bras Braşov. str.Braşov Braşov.17.Braşov COL? MARIA Braşov.400 LEI 27. ap. et.800 LEI 24. str. nr.600 LEI 67.A.Braşov Braşov.466. ju Hoghiz.Bras BULARCA GHEORGHE 10.224. CHI?EA VIORICA jud.6.Apollo. nr.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. bl.255.E.P.4. str.775 LEI 18. ap.1.440 LEI 53.1.33.

8.Braso Braşov.760 LEI 269.B-dul Victoriei.238.7. ap.25.Braşov Braşov.Bra DAN CAMELIA Braşov. bl. bl.32.2.2. DOLOIU PAUL jud. CRI?AN IOAN jud.240 LEI 25.7. str. et.600 LEI 12.159. ap. ap.571. jud. et.Zizinului. bl.Lamaitei. str.Carpati. bl.E 9. nr.Buzau Braşov.12.Tudor Vladimirescu. sc.3.493.925 LEI 101. nr.4. ap. str.A.4.200 LEI 1.2.17.304. jud. nr. et.C 16.A. bl. DR?GHICI ION jud.024.175.Braşov DINU GABRIELA Braşov.960 LEI 6. ap. sc.Freziei.842.Tampei.240 LEI 57. ap.2.366.480 LEI 154. et.37. bl. et. sc.9.3.816. str.B-dul Garii.27. et.33.040 LEI 84.D. nr. CRISTEA GHE. jud. str. str.560 LEI 90. et.920 LEI 6. et.Unirii.400 LEI 22 . ap.A. ap.120 LEI 17.Bra Braşov.Braşov Braşov. DIACONU CONSTANTIN jud. CRISTEA ELENA jud.3.2.16.P 12.5. DR?GHICI CONSTANTIN jud.10. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov.Braşov.000 LEI 24.Tudor Vladimirescu.000 LEI 5.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov.2.300 LEI 34. j Braşov.37.7. sc. nr.7.954. sc. bl. et.2.27.20.Independentei.19. str.97.320 LEI 477.Braşov Braşov. nr. bl. str.A.14. nr.1.C. bl. bl.194.6.E 29.520 LEI 81.1 A.46.070.Saturn.1.3.Strungului. DAN CRISTINA ap. bl.777. str.333. sc. nr.290. sc.143. ap.Mierlei. str.47.Aleea Petuniei. CSAVASI MELINDA ap. nr. str.19. Braşov.5.12.Saturn .6. sc.040 LEI 5. nr.14.4. sc. CSAVASI TIHAMER ap. nr. bl.Saturn. sc. nr. str. DINU CONSTANTIN jud. str.Br Braşov.8.4.Braso DINU ELISABETA Braşov. ap.Braşov Braşov.129.D 1. ap. nr.B.11. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.Saturn. DRILEA DUMITRU jud.15. et.B. nr.143. et.013. nr.12.750 LEI 48. nr.4.28.A.Carpatilor. str. sc.B-dul Victoriei. nr.A.Braşov Braşov.005. str.9. bl.200 LEI 101.900 LEI 122.44. sc. nr. ap.1. et.7. str. sc.A. ap. nr.B. bl. ap. et. j DAMIAN ANA Braşov. et.6. sc.2.2.400 LEI 27. str.2. str. bl. str.Braşov Braşov.Braşov Braşov.34. nr.512.88. nr.600 LEI 8.C. DAMIAN VASILE jud. bl.13. sc.A.7.2. nr. ap.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului.B-dul Victoriei. sc. bl.153. bl. nr.Visinului.D. sc.10.117.Pârâului. ap. et.720 LEI 58. str.Braşov Braşov.A.23.Zizinului.Neptun. jud. sc.17. et. et.55. str.27. et.1 Decembrie 1918.5.1.11. et.979.29. str. bl.19.304.45.B.Braşov Braşov. bl.13. str. jud. et. et.Bra Braşov.6. ap.3.17. nr.097. sc.860 LEI 9.7. ap.37.1.3.Bra Braşov.1 Decembrie 1918. ap.4.Braşov Braşov.A. sc. nr. nr.21.127. str. nr. sc.525. bl. DRAGU ALECU Buzau.Braso Braşov. ap.Carpati.B. jud. ap. nr.22.6.A. jud.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov.853. et. nr. bl.9. ap.D. nr.Brazilor. str.A. et.320 LEI 11.66. jud. D?NU?? DAN jud. str. str.27. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.11.920 LEI 15.Braşov Braşov. str.3.E 29. nr. sc. str. nr.B-dul Garii.Parcul Mic. ap. str.912. DIMA DIDINA jud. bl. CROITORU MIRCEA ju Braşov.6. str. ap.000 LEI 7. DRAGOMIR GHEORGHE jud. sc.A. jud.12.968.34.930. COSTIN GRIGORE 204.8. ap. DAMIAN VASILE MIHAI jud.106. sc.640 LEI 27.949.9. bl. IULIAN jud.17. et. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. ap. bl.941. ap. str.763.704.12.17.Strungului. et.152. str.6. CRĂCIUN GEORGETA jud.360 LEI 46.000 LEI 7. ap. bl.A. bl. et.236. ap.200 LEI 54.Brându?elor.

960 LEI 8.062. ap.A.5. nr.14. 840.Braşov Braşov.A. et. nr. bl. et.Braşov Braşov. et.000 LEI 119. nr. sc.9. jud. EGEI MIHAIL ap.477.26.10. nr. DUMITRU MOISE jud. bl. FODOR MIHAELA DANA ap.Victoriei .Iasi Braşov.100 116. ap. sc. bl.Avram Iancu .934.000 LEI 15.3. sc.2.Codrul Cosminului.6. ap.Principala.Ion Creanga.278. ap. ANA jud. nr. str. bl. nr. et.5 A.4. jud.15. bl.2 Braşov.21.Valea Cetatii. str.19.1.Dobrogeanu Gherea. DUMINICESCU EMESE jud. nr. str.4. str.A. sc.Braşov ENE STANA Braşov.Tudor Vladimirescu.3.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov. nr.3 A.17.Braso Braşov.664.320 LEI 158.783.Braşov FODOR ANDREI Braşov.14.1. nr.A 7. str. str. sc.4.408.550 LEI 9.378.17. nr.A. FUIOREA GHEORGHE jud. str.600 6.6.Braşov Braşov.920 LEI 55. bl. G?RLEANU IOSIF ap.040 LEI 12. ap.Suisul Castelului . et. ap.42. str.680 15. et.1. bl. bl.Bra GHI?OC RAISA Braşov.A.2.650 LEI 24.Castanilor .160 52. et.949. jud. nr.443.Braşov Galati. ap. sc.000 89. str.P. str.E.270.Zizin.223. ap. et.Braşov Braşov.3.558.13 Decembrie. ap. sc.3.39.3.297.292.4. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud.130.Tudor Vladimirescu.8.1. nr.3.B GHIMAN GHEORGHE Braşov.4.6.21. jud.Braşov Braşov. et.14.19.9. str. nr. et. ap.Prunului .Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului. FLE?ARIU LUCIAN jud.35. GHIOCA MARIANA jud.29.500 LEI 34.A. bl. ap.Simion B?rnu?iu.600 LEI 88. sc. sc.162. ap. nr.227.098.750 LEI 103. sc. nr.82. et.A.Braşov Braşov. nr.Harmanului. str. ap.228. nr. jud.Garcinului.15.000 LEI LEI LEI LEI 31.Zizinului. j Braşov.35. str.869.57.Calea Bucuresti. str.B.Molidului.670 LEI 164.3. sc. DURAC DACIANA ELENA jud. FILIP CORINA jud. sc. str. et.17. et. GERGELY LAJOS ap. sc.94. nr.160 LEI 15.160 LEI 23 .930. nr. str.Zizinului.300 15.558.jud. nr. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud. et.11. jud. sc. str. bl. bl. str.480 LEI 134.7.Braşov Braşov.76. nr.52.401 A.A.3.600 LEI LEI LEI LEI 53.363.23.B-dul Garii. str.947. nr. str.A.A 37. str.B FOCA ELENA Sacele.Codrul Cosminului.2.35.Bra Braşov. bl.98. ap. jud.Braşov Braşov.179.200 35.2. GHEORGHE jud.B.960 LEI LEI LEI LEI 56. DUCULET G.25.4.000 46.040 LEI 30.Ion Creanga. jud. str.A.57.11.8.Braşov Braşov.4.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.74. ap.Rozelor. str.413.53. nr. str. DUMITRU TEODORA jud. bl. str.A.Braşov Braşov. Braşov. jud.125 LEI 101. ap.5. sc. GHERASIM ELENA jud. et. jud.Ion Creanga.39.400 LEI 51.Agricultorilor.88.427. ENE GHE. ap.41. et.2.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov. nr.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov.A.8. nr. str.101 A. F?TU EMILIA jud. nr. nr.Zizinului.400 9. nr. nr. bl.9.16.B-dul Victoriei. FLE?ARIU GHEORGHE jud.A. et.400 LEI 25.Braşov ERMIL LILIANA Braşov. nr. nr. sc.4.D.2. bl.100 LEI 45.1.Berzei.20. str.733. bl. str. jud. et. str. sc. ap. ap.2.000 LEI 15. sc. jud.3. str.674.22.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.1.4.Bra Braşov. str.88.Galaxiei.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov.645. bl. G?DEA CONSTANTIN jud.Br Braşov. ap. nr. bl.Galat Fagaras. et. bl.C. ap. jud.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov. jud.6.K 8.B 15.Dobrogeanu Gherea.457. et.720.000 LEI 322.5.A.1. str. bl.C 1.347.6. str. bl. ap.Traian Vuia .899. sc.

7. et. str. nr.000 LEI 32. ap. sc.535. jud. nr. nr.Braşov Braşov.Piata Sfatului.4.Bra Braşov. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z.304.3.2.B-dul Victoriei.247. bl. sc.160 LEI 37.875 10.2.302.186. str. jud.560 50. nr.Bras Braşov.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10.696.825 LEI 10. et.Sarmizegetusa.II. bl. bl. jud.1.704. ap.Braşov Braşov.18. et.C.1.2.1. jud. str. nr. ap.6. bl. sc.Braşov Sanpetru. ap. ap.86. jud.000 21.18.Braşov Braşov.Piata Sfatului.10 A.6. jud.Grivitei. et.B-dul Stefan Cel Mare.B 25.1.343.Teius.640 LEI 4. ap.22.164.28.12. sc.920 LEI LEI LEI LEI 88.2.Braşov Braşov. nr. sc.Calea Bucuresti.Braşov Braşov.Braşov Braşov. bl.965. str.Colinei.417. nr. jud.106.A 35. jud.2. jud.Tudor Vladimirescu. nr. str. et. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.Braşov Braşov.4. j Poiana Marului. jud. nr.Braşov Braşov.2.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.5. et.28. nr. ap. bl. str. sc. ap.B-dul Garii. str.Braşov Braşov. nr.400 30.295.A.A 35. str. ap. str.Braşov Braşov.35. Braşov.87.Rahovei. sc.20. jud.C. str.10.017.A.Braşov Braşov.550.800 25. str.360. jud. str.146.000 LEI 65.Florilor. nr.Nicolae Balcescu. ap.26. str. str. nr. ap. ap. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A.018.930.2.563.000 135.Braşov Braşov. str.39. ap. bl.4.24. nr.6.280 LEI 36. str. bl.379. jud. et. jud.6.4. et.20.372.Prunului .13 Decembrie.Bras Braşov.12.624.2.C 3.26.3. str.12. et. str. str.Bra Zarnesti. str.A.Spartacus. nr. ap.B.B 25. nr.2. sc.18.A. nr.Nicolae Balcescu. nr. sc.000 15. nr. nr.13 Decembrie.Braşov Braşov. jud. bl.Bras Braşov.603.3.260 LEI 639. jud. sc. jud.3. et.268.20. nr. jud.Braşov Rasnov.840 LEI 2.2.135.11. bl.Brazilor. et.Braşov Braşov.De Mijloc. ap.12. bl.200 31.335.051. ap.632. jud.10 A. nr. str.Braşov Braşov. jud. sc. ju 284. et. str. nr. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.5. ap. et.000 LEI 25.078.86. jud. bl. jud.3.6. bl.Fantana Rosie. str.1.2. str. sc.986.600 LEI 20.Brazilor.30.7. str.000 105.40.Mestecanis . nr. nr. bl. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov.147. str.000 LEI 8.B-dul Garii.680 LEI 271.D.744.600 LEI 10.618.Bras Braşov.884.000 LEI 17. et.720 LEI 135. jud.680 LEI 24 .28. MARIANA GOGU I. bl. str. et. nr.017. ap. ap.Mare.Bra Braşov. bl.Bras Braşov. sc.474. jud. Braşov.Braşov Braşov.B-dul Victoriei.558.2. sc.Mestecanis .12.D. ap.Bra Braşov. jud Braşov.Braşov Braşov.339.271. jud. jud. sc. str. nr.6/2.6.2.Br Braşov. et.9. nr. jud.Braşov Braşov.11. str.C.146. str.33. str.2.16. ap.000 31. et.12. bl.Visinului.11. ap. nr. et.Braşov Braşov.302.2.A.6. str.Grivitei. nr.Grivitei.119.220. str. nr.60.De Mijloc.Lunga.Branduselor .C. nr. et. ap.600 LEI 12.11. ap. str.Valea Cetatii.12. et.C. sc.4. nr.400 5. nr. str. et.800 99.18. ap.Savinesti.600 LEI 21. nr.12. ap.2.54. jud. jud. jud.GLODEANU VICTORIA GOCIU I. jud.II.3. bl. jud.86.12.C 2.673.225.5. str. ap. nr. str.Braşov Braşov.920 LEI 257.600 LEI 14.060 LEI 5.B.750 LEI 128.Valea Cetatii. nr.

KRAUS FLAVIA HERMINE jud. nr.Dealul de Jos. nr. str.A.59. bl.Crisana. bl.7. et.B.P. jud. str.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32.Braşov Braşov. Babes.865. bl. nr.Prahova Braşov.733.Mare.8.33. et.12. jud.2. ap.A.560 LEI 31. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap. et.B.82. sc.5. et.Independentei. jud.59.443.5. str. MARINESCU SEVASTIŢA jud.800 LEI 25 .5. ap. nr. bl. bl.2. jud.6. ap.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov. jud.Zorelelor.488.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.920 LEI 42.520.7 Izvoare. str.905. GHEORGHE Budila. bl. ap.Braşov Braşov.4. KEREKES ANDRAS jud.510.520 7.10.9.51.Crisana.6.240 LEI 44. bl.L. jud. MARIA jud.225. nr. nr.869.36.Braşov. bl.Hortensiei.36. jud.Braşov KERESZTES EVA Budila.30. et.Zizinului. et. sc.5. ap. nr. bl. str. bl.Cimitirului. LEMNARU TOMI?? Braşov. ap.5.971. sc. str.Neptun.13.Ecaterina Varga. LURTZ IOAN jud.793. ap. LAZĂR CORNELIU jud. str.751.800 LEI 103. sc.17.310. str.10. nr. et.Braşov MATYAS VIORICA Budila.Fagarasului.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita.928.000 LEI 92. jud.33. str.Braşov Braşov.Braşov MATEI VIRGIL Braşov.Viitorului.12.18.3.10.Valea Cetatii.6. LEAHU EUGENIA jud. str. nr. ap. ap. nr. ap. nr.Crisana.3.996. et.Republicii . sc.P.720 50.A. j Braşov.Mures KERCIU RODICA Sinaia.510 10. bl.B. et.45.700 LEI 27. GHEORGHE Budila.880 LEI 12.Braşov Braşov. MARCU N. LURTZ IOAN LEVENTE jud.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.Bras MATEI LEONORA Braşov.C.Braşov Braşov.6.Bra LAZĂR MANOLE Braşov.Br Braşov. str.6.1.C. nr.364.B. nr.226.000 102. sc.548.2. str. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. str.14. bl. et.3.A.520 LEI 89.Braşov Braşov.1141. JURAVLE SILVIU jud. sc. str.1B.Mihai Kogalniceanu.10.6.17.693. j MATYAS F. str.654.33.67.876.780 LEI LEI LEI LEI 82.15 Noiembrie.Braşov Braşov.Ioan Slavici.3.B31B.3.000 LEI 86. ap.17.360 LEI 15. sc.2. MARCU CRISTIAN GEORGE jud.031. nr.9.Cocorului. ap. et.000 22.860.400 LEI 11. jud. nr.A.39.730. str.671.860. sc. bl. nr.B.Crisana. bl.71.A. str.Tudor Vladimirescu.4.20.38. M?CIUC? CORNELIU ap.889.E.A.661.11.710 41.C25. str.Braşov Braşov.850 LEI 61. str.474.781.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov.45. nr. jud. ap. bl. nr. nr. sc. sc. bl.B-dul Victoriei. str. str.7.000 LEI 14. jud. str.B.B.50.982.720.800 LEI 51. str.116. MARINESCU PETRE jud.772.Berzei. nr.120 LEI LEI LEI LEI 15.2. jud.Republicii.Braşov MATYAS FRANCISC Budila.194.Cerbului.Dobrogei. nr.104.1. nr. jud.Drumul Cernatului. jud. ap. str.000 LEI 32.2. nr. str.Braşov Braşov.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.45.380. str. str.Braşov MATYAS GH. jud. jud. nr.Braşov Braşov. et.14. nr.600 64.32. nr.006.600 13.6.Republicii.Neptun. bl.370 4. sc. et.800 LEI 66. jud.768.B.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov. ap.680 LEI 28. ap. ap.Braşov Braşov.160 LEI 75. et.Braşov Braşov. str. ap. str. jud.Ferigii.Braşov Hoghiz.Fagarasului. nr. nr.Ioan Slavici. bl. str. nr.51. str. LURTZ IOAN LEVENTE jud.340. bl. jud. str.C.3. sc.800 LEI 55.392. MARI? GHEORGHE jud. str.720 LEI 40. sc.800 LEI 23. sc.9.Dealul de Jos. nr. jud.Braşov KOVACS ANDREI Braşov. ap. str. et.B KUCSVAN IOSIF Sacele. str. str.10.1.4.440 LEI 163.8.45.Fagarasului.19. bl. nr. str. sc. nr. MATEI MIHAIL jud.350 LEI 3.Braşov Braşov. nr.15.26.960 24.

nr.Nucului.46. bl.97.1.11. nr. MOLDOVAN STELA jud. nr.15 Noiembrie.19. str. NAGY LAJOS jud.28.20. str.B-dul Grivitei.20.18. et. str.D.528. et.203. ap.4.84.360 LEI 75.Partizanilor. str. ap. sc. str. str.350. MIHALCEA BEATRIX Braşov. nr. sc.226. str.600 LEI 18.3. str.680 130.CFR.Braşov Braşov.Ciprian Porumbescu. jud. nr. et.761.687.3. M?NZAT MARIA jud.14.7. nr.750 LEI 33. sc. et. ap.3. ap. MORARIU OCTAV jud. bl. ap.Mestecanis .Braşov Braşov. bl. sc.1.12. MORO?ANU RODICA ju Braşov.Bra Braşov.264. nr.A.206. bl. bl.1.Bras NECULA EMMA Braşov. str. nr. ap. nr. GABRIELA jud.A. str. str. str. MOISII AURELIA jud.18. jud.571. ap. sc.13. nr.997. sc.90A. nr.7.229. ap.624. str. nr. MOCANU OVIDIU IONU? jud.1.69. et.401.200 LEI 72. sc.Bras Braşov.1. str.Braşov MORARU MARIA Braşov.3. jud.960 LEI 105.Mestecanis .14.2. bl.24.A.849. bl.387.Bra Braşov.A. M?RGINEANU MARIUS jud.6. str.3.7. et.5. nr. ap.240 17. bl.Saturn.17D. NANU MARIN jud.586. jud.200 LEI LEI LEI LEI 26 .3. et. et. ap. bl.051.160 LEI 143. sc.3.Partizanilor.B-dul Garii. ap.5.D10.12. nr.96.960 LEI 77. sc.Laminoarelor.000 LEI 162. str. sc. et. ap.13.800 LEI 642.573.120 LEI 107. bl. nr. bl.Braso Braşov. str. nr.44.2.092.960. MOISII ANTON jud.B Braşov. jud.Braşov.1.050 LEI 8. et. MOLOCIA ADRIAN jud. nr.A.2. bl.A.Muncii.840.A.10.760 LEI 39.C. nr.320 LEI 32. jud.1. ap. ap.Braso Braşov. MOCANU ION jud. bl. ap.14. jud. Braşov.2.A.7. str. bl.36. ap. ap. str. ELENA jud. ap. MORAR GHEORGHE jud.501. ap.290 LEI 38. et.461.Bras NAN GHEORGHE Braşov.38. sc.Braşov Braşov.B Braşov.715.A.8.280 LEI 132.2.Saturn. bl.A4.400 LEI 49. str.214. sc.C1D. ap. jud.5.10.19.Braşov Braşov. str.P. bl.1.12.7. nr. et.934. ap.200 215.098.12.150. str. MO????IANU GH. str.040 LEI 435.8.Muncii.6.D.5. sc. bl.Braşov Braşov. MORAR ANA jud. nr. bl.300 LEI 8. nr.Carpenului.726.A. bl.151.7.3.Zizinului.Valea Cetatii. nr.Nisipului De Jos. ap.Bras NACU VALERIU Braşov.Alexandru Vlahuta.Vasile Alecsandri. str. sc.A35.949. et.4.10.G-ral Mociulschi.C26.325 LEI 48.A. MINEA N.Crisan. bl.325. ap.Harmanului.2. MUNTEAN CONSTANTIN jud.B. nr. jud. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud.650 LEI 22.466. nr.104. bl. nr. str. et. IOAN jud.3.G-ral Mociulschi. sc. sc. nr. sc.920 LEI 6.3.Bra Braşov. str.B Braşov.Calea Bucuresti.8.D.Zorilor. et. str.Braşov Braşov.560 LEI 21.308.6.6.Bra Braşov.15. str. str. et.600 LEI 21.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov.35.3.2. ap.A.877. MEREU?? EUGEN ap. NEAGOE NICOLAE jud. str. nr.Braşov 53. et.1. ap. nr.B-dul Victoriei. ap.Calea Bucuresti. MIHALCEA IOAN jud.5. sc. et.153.12. MEREU?? IONICA ap. NAGHI MARIA jud. sc. nr. bl. et.14. ap.2.080 LEI 9.250 LEI 23. sc.44.600 LEI 13.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.505. str.7.Braşov NECULAI MARIA Braşov.12.560 LEI 34.Cocorului.20.B Braşov.A35.4.B.264.23. nr.Bras Braşov.440 LEI 7.B. nr. et.Ciprian Porumbescu.B.13.Braşov Braşov. str.008.Zizinului. bl.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov. nr.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov.200 LEI 128. ap.17. bl.1. sc. bl.D.Jupiter.B Braşov.

ORZAN VIORICA jud. bl.74.987.31. bl. str.20.Branduselor .720 1.000 LEI 9. str. nr. jud.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.Dobrogeanu Gherea.Harmanului. NOHAI VASILE ap. et. ap. jud. sc.750 LEI 243. nr.240 75.1.144. bl. str. PALADE SAVINA ju Braşov. sc.070 LEI 7.2. nr.291. str. Braşov.10.440 LEI 14. ap.B OLARU IONICA Braşov.E. ju Braşov. nr.Principala.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov.1.43.4. et. str. ap. ap. sc.22. et.1. jud.440 LEI 47.174.B. ap. et. nr.281.720. str.560 LEI 2. nr. nr. bl.Dobrogeanu Gherea.Braşov Braşov. sc. ap.7. ap.A14.222. OPREA AURELIAN VASILE jud. bl. jud.10. str. nr.10.Brazilor .720. sc. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.000 LEI 103. nr.M. sc.372. nr.2. jud.14.A.B-dul Garii.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. str. str.393. bl.610. sc. NOVAC FLORENTIN ap.5. Teusch.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov. et.92.17.B Braşov. bl.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov.15 Noiembrie.55.A. bl. str. PANAI?OAIA ION ap.13.1. Braşov. bl. ap. nr. bl. et.47A. et.360 LEI 155. NISTOR A.38.41. bl.Branduselor . ap. OLTEANU STANCA jud.400 LEI 121.41. IOAN jud.855.112. str.650.Paraului. jud. CORNELIA ap.310B.10.200 LEI 64. ap. str. sc. sc.Braşov OLARU TRAIAN Braşov.47A.13.Libertatii.800 10. nr.7.A.Braşov Braşov. nr.558.415.2.B OPREA DANIELA Braşov.Branduselor .Bras Braşov.174. nr.A. str.000 19. ap.671.1. jud.520.310B. bl. nr. nr. OLOVINAR GHEORGHE jud. sc.2.632. nr.153. Teusch. OLTEANU Ştefan jud. jud Braşov. et. bl. nr.41A.3. jud. jud PARASCHIV IOAN Dacia. et.400 LEI 23. ap. str. Braşov. str.55.Harmanului.B.5. nr.11. et. et.800 LEI 17.1.29.E2. str. sc.4.16.600 LEI 5.002. IOAN jud.667.5. nr.10.B. OPREA AUREL jud.763.D.D.260.13 Decembrie.7.Braşov Braşov. bl.A.5. str.A.000 LEI 27 .000 LEI 15.3.12.Branduselor . nr.B-dul Grivitei.200 LEI 77. str.6.Braşov Braşov. sc.Poienelor.Paraului. PAIC M. nr. NISTOR V. str.Bras Braşov.Macului.600 LEI 10.11.A14.10. bl. NI?ULESCU MARIANA ap.A.B. ap.Braşov PÂRVU MARIA Braşov.B OPREA AURELIA Braşov. nr. sc. nr.B Braşov. NOHAI DUMITRU jud.942.23.000 LEI 32. str.M.Braşov Braşov.227.331. bl.Prunului . nr. sc.1.38. str. et.70.B Braşov.1.A.37.2.7. str.Bras Braşov.227. str.27.A. jud. nr.1.Braşov.400 LEI 16.9.5.Lunga. NOHAI MARIA jud. TUDORA jud.197.B. bl. nr. nr. et. sc. jud. bl.3.Braşov Feldioara.863.1.2.400 LEI 103.Br Feldioara.400 LEI 933. sc.3.Oltet. bl. str. str. ap. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91. sc.28.696.70.515. et. str.C. NOVAC CRISTINA ap. jud. sc.B.G-ral Dumitrache. str.Independentei. ap. sc.Oltet.400 LEI 32.16.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. sc.B-dul Victoriei.5. sc. et. ap.25.A. sc. nr.Braşov NISTOR VASILE Braşov.650.22. sc.480 LEI 4. str.352. nr.000 LEI 15.252. et.Harmanului.74. jud.Brazilor .228.A.Braşov OLARU MARIA Braşov.30.70A. str.Maior Cranta.Braşov Braşov.Ciumernic.23.17.571.920 14.Bobului.31.Saturn. bl.175 LEI 13.Covasna Braşov. ap.080 LEI 40. nr.720 LEI 15.12.670 LEI 40. et. jud. bl.88.021.Piata Sfatului.2. jud. nr.483. jud. jud.19. str. str.70A. bl. ap. et. et.A.558.38. bl. str.853. nr. ap. nr. et.7.B. jud.23.4.3.1. str.211B. str. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.100 LEI 10. str. nr.

nr.A. nr.250 LEI 56. ap.B. str.20. jud. bl. bl.755. jud. ap. jud.3.9.C27. ap.Braşov Braşov.Ciobanului.Col. nr.2. str.568. nr.B10. nr. jud. nr.Braşov Braşov.4.8. jud. jud.19. jud. jud.Bra Carpinis.512. str. ap. str.674. sc.Braşov Braşov. ap.Minerva.3. str.A.6.Bras Braşov. ap.120 LEI 10. bl.Avram Iancu .200 11. ap.339. nr.B. str.004.683.8. sc.200 LEI 30.918.44. ap.21.000 LEI 31. str. jud. et.A. bl.22.445.Dobrogeanu Gherea.400 LEI 28 .186. Braşov. bl.20.A.400 10.852. bl.Maramures Braşov.A.Bras Calinesti.281. nr.27.55.A. ap. sc.37. nr. sc.686. nr.160 62.Avram Iancu . str.422. nr. ap. et. et. sc. nr.Agriselor.B-dul Victoriei. str.1.Col.10. et.869.B. jud.38. bl.A18.890 LEI 5.13. sc.4. str.271.B-dul Garii.Braşov Braşov. jud. str. bl.2B. jud. jud. nr. sc.G-ral Mociulschi. jud.A5. jud. bl. str. sc. nr. jud.000 LEI 3. sc. jud. str.4. bl.B.300 LEI 12. et.7.2.Bras Braşov.20A.55.Zizinului.12. ION POPESCU ELENA POPESCU G. et.2.20. sc. Popelea.10. et. ap.Br Sacele.760 LEI 42. str.1A.20.4.372.Bra Braşov.2. sc.000 37.160 LEI 64.600 LEI 69. str. bl. jud. nr. nr. jud. et.271.80. jud.000 LEI 2.B10.20. str. nr.1. nr.Braşov Braşov. nr.7.21.124.2.S23. nr. nr. sc.11. nr.970 31.232.Col. nr.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I.Braşov Braşov.445.384. ap. Buzoianu.348. jud. sc. jud.A.000 LEI 93. str. nr.Dobrogeanu Gherea. jud.550.Braşov Braşov.000 LEI 28.1.401.041.48.9 Braşov. jud.525. bl. sc. str.590 126. bl.3.3. sc. et. jud.80.Braşov Braşov. nr.10.B. bl.B-dul Grivitei.Popa Sapca.8.Apollo. sc.C. ap. ap. bl. nr. jud.11. str.000 13.320 42. ap. bl. bl. ap.Enuparului. et. str.4.C. str.25. ap.Gloriei .Braşov Braşov.704. jud. sc.227. ju Braşov.264. Buzoianu.Crisan.Braşov Braşov. et. nr.G-ral Mociulschi.B.Braşov Braşov.1.Zorilor.8.994.Braşov Braşov. bl.A.372. str.967. ap.Braşov Braşov.Mircea Cel Batran. nr. nr.20A. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.7A.840 4.316.Saturn.800 LEI 46.450 LEI 5.8.9.Valea Cetatii.770 39.2.346.Bronzului.1.4.6.Braşov Braşov. et. str.610. str. str.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. nr.F.510 LEI 15.1.320 LEI 48. Buzoianu.525.Braşov Braşov.Codrul Cosminului.483. Braşov.48. jud. jud. et.600 86. ap. nr. Braşov. ap.124. ap. ap. nr. sc.306. bl. str.Apollo.Braşov Braşov. jud.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10. str.6.80. j 40. j Braşov.515.24.391.39.Braşov Carpinis.20A. nr.26.8.116.Apollo.Braşov Braşov.B.13. et. et.A.45.000 316. ap.4.122. str.000 LEI 5. str. str.B.23.191. bl.79. str. nr. str.4.Bra Braşov. ap.Aleea Ep.Dobrogeanu Gherea. nr.Braşov Braşov.Macesului. sc.7.4.Uranus.Braşov Braşov. et.120 LEI 269.920 90.B10. str.3. bl. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.918.Braşov Braşov. et.Braşov Braşov.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. ap. bl.

61. str. STOICA GHEORGHE jud. str. nr.17.6. et. bl. bl.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.Principala.Braşov Rupea. nr. ap.140. nr. sc. sc. nr.A.000 LEI LEI LEI LEI 43. et.Bra SIMON ALBERT Braşov.1.20. jud. jud. jud. jud. et. nr.89. Satu Mare.Deda.400 LEI 10.1.9.11.089.IL Caragiale. SIMIONESCU Ştefan jud.24. nr. bl. jud. et.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.918.A.1. et.B. et. bl.1.501. ap.1.4.Bras SIMON JANKA Braşov. j Braşov.525.B.33.4.6.44. nr. nr.Nicolae Balcescu. ap.300 5.B.24.Saturn. sc.45.186.786.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov.4.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia. ap. sc. ap.3. str.Traian.80.255. nr. bl. sc. str. sc. sc.6.1.000 LEI 7. nr. jud.11.000 14.B-dul Victoriei.681. ap. jud. sc.69.Braşov SZELYES CLARA Braşov. str.6.8.B-dul Victoriei.750 14.080 LEI 29 .800 13. sc.6.Petuniei.4.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov.B-dul Grivitei. jud.C. SAVU CONSTANTIN jud. str.8.2.920 LEI 59.1.145.A.24.Castelului. sc. bl. nr. et.880 36.430. nr. str.743.157.920 LEI LEI LEI LEI 6.600.4.840 LEI 26. sc. nr. str.7.4.10. nr. sc.Braşov Braşov.50. str. str.9.5.440 40.Spicului.De Mijloc.Jupiter. Braşov. str.20.2.Braşov Braşov. bl.42. ap.24. str. nr.901.26. nr. ap.918.36. jud. sc.Braşov. sc. nr.300 LEI 108.Maramures. nr.3.721. nr. str.558.744.Neptun. ap. nr.Braşov STANCU ELENA Braşov.16.1. str. sc. ap. str.269.114.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.600 LEI 53. SIMON CIPRIAN jud.Uranus. et.A.77. str. ?TEF IOAN jud. str.Maramures.347. jud.123.A. jud.752.41. str.Republicii. ap.980.C. str.1.Branduselor .870 LEI 231.640 LEI LEI LEI LEI 93. str.36. nr.Branduselor . jud.4.045. str.B-dul Victoriei.261. Şerban RODICA ju Braşov. ap.Suceava Braşov.3.348. nr.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov. jud. nr. nr. str.2.Braşov Şerban FILON Braşov. jud. nr.Bra Braşov.125 LEI 2. SAVU TUDORA jud.49. Şaramet ILIE ap. bl.Braşov Braşov. nr. ap.15.Crisan.120. str.155. ap.10. SORCOI FLORIN VIOREL jud. jud.043.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.800 63.640 LEI 21.732.4.Braşov Braşov.B-dul Victoriei.44.32. str. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.3. bl.4. nr. bl.4.1.118.Lamaitei.5.1. ap. et. jud.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov. jud. nr.C.9 Mai.631. str. bl.B.000. STAN GHEORGHE et. ap. et.7.870 LEI 83. bl. str.24.Braşov Braşov.18. str.32.467. bl. et. nr.118.400 LEI 102.241.758. str. Şerban GABRIELA Braşov. bl.1. sc. nr. et.831.Braşov Braşov. et. SIMIONESCU ANA jud. bl.18A. str. str. str.Braşov Braşov. SOARE CEZARINA ap. nr.Postavarului.200 111.600 80. nr.800 LEI 40.Braşov Braşov. bl. et. jud.000 LEI 76.450.277.223. ap.3. ap.880 42.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6. bl. ap.1. str. str.004.Braşov SITARU VIOREL Braşov. jud.27. sc. bl.18. ap STANCIU VIORICA Braşov. bl.3.37.7.2. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov.400 20. jud.187. nr. sc. nr.114.C. bl.920 20.Vulturului. bl.483.054. jud.Braso Tibeni/com. str.25.A.17.1. str. str. bl.Sirul Livezii.27. ap.Republicii.37.A.32.600 15.Braşov STOICA FANICA Braşov. nr.2. sc.57. jud. nr.B-dul Stefan Cel Mare. nr. str.500 13.1. ap. bl. ap.B-dul Victoriei.105.750 LEI 101.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov.Lunga.975 LEI 3.36.680 LEI 28.A.Spicului.Braşov Braşov.Braşov Braşov.Independentei. nr.B. ap. ap. et.6. et. et.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.De Mijloc.6.160 LEI 60.Bronzului.18.400 20.599.Neptun. et. et.89. ap. jud. str.960 LEI LEI LEI LEI 24.750 1. jud.2.

nr.Lacurilor. nr.B. nr.139.13. nr.2.7.57. bl. str. nr.Braso Braşov. ap.B-dul Victoriei. et.160 LEI 23. str. str. VARTOLOMEI VICTOR jud. Braşov.B.Tudor Vladimirescu.Avram Iancu .43.4. et. TRESTIAN ALEXANDRU jud.8.Cometei.1.B.2. et.250.200 LEI 22. bl.169. jud.208. bl. ap.A. jud. ap.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului.60. et.Mihai Viteazu. str.102.1. ZAHARIE Ştefan jud.600 LEI 43. str. UNGUREANU CONSTANTIN ap.013.B.128. bl.Stefan Mironescu.124.440.214. ap. et. str. et. et.160. jud.16.800 LEI 22.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov. nr. bl.6. nr. bl.600 LEI 99. str.5.Barbu Lautaru. TRONARU MIRON ap.744.720 79.1.Apelor.380. str.4.10. et. bl. nr. str.B. str. sc.6.580 17. nr. str.30. sc.5.2. sc.1. ap. bl. ap.Neptun.600 LEI 6.520 LEI 99. TURCEA GHEORGHE jud. bl.48.403. str. sc.250 LEI 72. et.10. str. TAMA? MIRCEA jud.406. ap.Harmanului.43. sc.D.520 LEI 41. TOMESCU VERONICA ap.2. Braşov.000 LEI 68.Zizinului. str. sc.192. jud.D. nr.13. nr.Braso Braşov. str. sc.Alexandru Vlahuta. sc.4. sc. ap. Hoghiz.11.133. str.Braşov Braşov.34. bl.120 LEI 30.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov.1.D10.Fagarasului.2.5. bl. str. nr. str. ap. str. ap.A.Sitarului. str. et. sc.Braşov Braşov.1. bl. sc.090. et. jud.4.2.818.Br THEIL GABRIEL Braşov.7.26.8.8.666.8.620 LEI 103. nr.B-dul Grivitei.22.I. str.5.48.990. sc. ap. nr.12. nr.Saturn.28. str.078.800 LEI 43. bl. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud. TOROK ALBERT jud. TR?MBITA? CORNELIA jud. jud. et. nr.16.12.400 LEI 47.Braşov Braşov. ap. jud.800 LEI 23.Calea Bucuresti.Livada Vulturului. jud.C. VASILESCU VASILE jud. sc.000 LEI 20.Braşov Braşov. TE?ILEANU TRAIAN jud.017. bl.836.Cetatii. nr.Prahova Braşov. TUDORACHE IOAN Braşov.000 LEI 30 .Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov. VASILESCU STELA jud.7.20.200 LEI 11.Bra Braşov.142. str.227.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov. et. bl. jud. ap. et.240 98. nr.3. TAMA? IOAN jud.500 LEI 31.855.41A.690 LEI LEI LEI LEI 22. ap. nr. j Braşov.C. ap.562.Aleea Violetelor.4.13.4. nr.A.C.720.Braşov Braşov.679.1.000 LEI 35.27.54.409.92. str.Zizinului.200 LEI 88. sc.28.Bujorului.B.24. ap. jud.5. et. et.Braşov Braşov.133.23. str.27. ap.1. nr.A29.Piata Sfatului.18.Mircea Cel Batran.A.3. str. UDREA EMILIAN jud.483.25. ap.503. bl.209. str. bl. nr.Braşov. nr. sc.9.845.27. bl.1 Decembrie 1918. nr. str.973. et.147.720 LEI 42.571. sc. TALABE MIRCEA 271. sc.Braşov Braşov.6.Braşov Braşov. nr.38. sc.6. nr.400 LEI 13.000 LEI 8.A. bl. nr.94.Bujorului.B Braşov. et. et. ap. et. TOFALVI ANNA ap. et. TORO ANA ju Braşov.33.140. str. ap.10.1. bl.2. nr. WAGNER ELENA ap.101.553. str. str. nr.1.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov. V?CARU ECATERINA ap. str.680 LEI 549.36.61. bl. nr.Alexandru Vlahuta. ap. sc. str.670 LEI 84.604. ZAHARIA IOAN jud. VOINA ION Braşov. jud.579.4.3. bl. sc.3.C3. TIBA IONEL jud.C. bl.Branduselor .34.Fanionului.Braşov Braşov.C.A.63.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.Braşov Braşov.438. et.A.4.2.13.520 LEI 43.Zorilor.840 LEI 66.49. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni.Braşov Braşov. et. nr. nr.360 LEI 127.115.Calea Bucuresti.Aleea Crangului.7.10. nr. Braşov.30. ap.800 LEI 145. ap. bl.

.AP.000LEI 13. SC. KOG?LNICEANU NR. B-DUL. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr.080LEI 14. SC. REPUBLICII BL. Ioana Anghi?oiu L.616.Tudor Vladimirescu. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16. ZONA GĂRII BL. A. PIA?A REPUBLICII NR.3 AP.000LEI 25.10 REŞIŢA. SC.600LEI 27.860. Ana Apostol C.CUZA BL. SC. M. STR..18 ORAVIŢA. SC. Dorina Balu Vasile Banuca Gh. A. B-DUL. AP.CUZA NR. SC.307.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.1 ET.162.2 REŞIŢA..B AP.7 REŞIŢA. nr.720LEI 103.040LEI 102. PRIM?VERII NR. STR.645.475. Aurora Maria B?l?nescu D. SF?NTA VARVARA BL. C-tin.B AP.4 . Barna F.8 .23. SC.219.6 .1 AP.3 REŞIŢA.440LEI 72.18 . B-DUL. SC.4. SC.000LEI 10. Mircea Arcan Z. Iosif Anghel D. nr.CUZA BL. Maria Albu N. 24 IANUARIE NR.3 .000LEI 12. Maria Asztalo? I. STR. Dumitru Anton C.Braşov Bod.000LEI 16.C AP.000LEI 62.200LEI 2.9 REŞIŢA.754.640LEI 11. STR. A.4 AP. STR. ALEEA HERCULANE BL.360LEI 33.3 AP.727.1 AP.7. bl.860. STR. SC.Braşov 62.1 ET.I. B-DUL.18 .127. AP. LUNCA POMOSTULUI BL. STR. SC.1 REŞIŢA. AP.483. A. Beniamin Adalbert Aspis I. B-DUL.A14. SF?NTA VARVARA BL.200LEI 5.. MIRCEA CEL B?TR?N NR. B-DUL. STR.17 .11 ORAVIŢA.8.11 ANINA.7 REŞIŢA.I.12 REŞIŢA. C-tin.1 REŞIŢA.934.593.072.120LEI 46. ZONA GĂRII BL. Vergina Ardelean T.510.CUZA NR.Ioan Slavici.11 REŞIŢA.3 ANINA. EROILOR NR. STR. SC. Ionel Albu C. AP.I. Doru Nicolae Albu P.500LEI 26.395 REŞIŢA.5 .23. str.666. Sofia B?lici P.372.4 .15 REŞIŢA.034.CUZA BL. 2C REŞIŢA.15 BOC?A. C-TIN.400LEI 5. jud. Sandu Anton D. Ion Anton Gh.CUZA NR.593. Iosif Babiak F. Ida Asztalo? Gh.591. B?lean C.194 ANINA.12 REŞIŢA. STR.000 LEI 22. str. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. V?LIUGULUI NR. V?LIUGULUI NR. Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F.313. M.232. BISTRA NR.2A REŞIŢA. STR. Mihai Wolfgang Bâc? D. STR.720LEI 37. Lazăr B?de? Ghe.790LEI 20. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. sc.21 COM. B?laj D.000LEI 317. Gheorghe Bâc? T. STR. OITUZULUI NR. Daniela Aspis I.980LEI 11. B-DUL.000LEI 10. Ilonca Ani?ei I.680LEI 31.H .000LEI 41.515. HAMMER NR.720.2C REŞIŢA.080LEI 80. VIILOR NR.1 COM.37 . ALEEA BEGONIILOR NR.20 REŞIŢA.360. Maria Alexandru P.D. VERME? NR.I.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud. B-DUL. B-DUL. Ioan Avram D.2 AP. CERNA NR. Gheorghe B?LEAN C. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.186. AP.323.640LEI 31. jud.11. MIRCEA CEL B?TR?N NR.14 REŞIŢA.000LEI 25.I. Alexandru ADRESA BOC?A . A.1 AP.373.360LEI 51.2 .40 REŞIŢA. STR.840. SC.200LEI 2. SC. B-DUL.6 AP.372.000LEI 31 . STR.C12 .670.120LEI 78.190LEI 37.2 ET.Braşov Braşov.45 REŞIŢA.9 REŞIŢA.H . ap. V?LIUG NR.2.097.19 REŞIŢA. AL. STR.967.600LEI 32.12 REŞIŢA.2 .B AP. Florian Baba Ghe.11.818. AP. AP.7 REŞIŢA. SC.I. STR.000LEI 51. C 13 .8.409. STR.595.382.186.2 REŞIŢA.15 REŞIŢA. Doru B?jenaru I. Nicolina Anghel I.21 BOC?A.740LEI 53. ALEEA NARCISEI BL.

25.160LEI 53.3 AP.307. Bosioc Rodica SC. STR. DRUM NOU NR. Bujanc? C.13 .160LEI 10. ALEEA GUGU NR. RETEZAT BL.34 Bobâlc? T.7 SC.360LEI 14. PANSELU?EI BL.2. STR.4.240LEI 5. STR. STR.1 Bogza I.10 Beta P.477.36 Bercea Ghe.21 REŞIŢA .29 ORAVIŢA . Bejinaru D. STR.000LEI 15.44 Bojan I.1 Bobâlc? T.677.16 REŞIŢA.2 .200LEI 181. Aurelia REŞIŢA.1 REŞIŢA.2 AP. F?NT?NILOR NR.1.212. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR.8 CRAIOVA.360LEI 25.B6 . B?rbieru Anica AP.1.560LEI 26.4. ALEEA LIPOVA NR. HOREA NR. C?PITAN I.1. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.100LEI 7.4 REŞIŢA .111.6 ET.571.039. Petre AP. Nicolae AP.269.5 Bejat M. Viorica REŞIŢA.20 REŞIŢA.744.20 B?rs?nescu I.13 . HERCULANE BL.280LEI 62. Paraschiva SC.040LEI 282. Beutur? D. AP.1 Bo?utar I. ALEEA ALB?STRELELOR BL.120LEI 205. B?r?itaru C.10 Boghici V. POPTELECAN NR.5 REŞIŢA. STR.744. Manole REŞIŢA. POPTELECAN NR. ALEEA PIERSICULUI NR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. Ion AP. Cecilia SC.BL.800LEI 25.7 Bihoi Gh.750LEI 15. SC.286.345. FURNALELOR NR. Bodonyi I.000LEI 16. Domnica REŞIŢA. SC.1 ET. IZLAZULUI NR.1 .372. Dumitru REŞIŢA. AP.232.2 B?lin F.1.26 . Ioana REŞIŢA.000LEI 11. GURGHIULUI BL.054.1.510LEI 27.34 REŞIŢA . ALEEA BREAZOVA BL. Ioana AP. HERCULANE BL. STR.920LEI 46. Liliana SC.1 AP.9 .2 ET. AP. M?URENI .4.400LEI 5.1 AP.1 .832. 83 A2 Boicea V.A AP. STR.720. ALEEA M?RGHITA? BL.1 ET. SC. BL.3 Bodea L. AP.307. REPUBLICII BL.Ioana AP.2 Berbentea I. TEILOR NR. SC.8 Borcianu Ghe. CAEN BL.C. SC.10 7. STR. BL.2 Bosioc Ghe. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. CODRULUI NR. Nicolae REŞIŢA. Nicoli?a ANINA.3.000LEI 26.930.186. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.480LEI 580.9 REŞIŢA . Florica SAT ?O?DEA COM. Nicu BOC?A . STR. SC. PROGRESULUI NR. SC. SC.3 ET.934. STR.683. Vilma REŞIŢA.000LEI 26.376.2 AP.284.497. Ilie ET.?ARCULUI NR. NR. Ioan AP. CODRULUI NR.2 .8. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.2 .000LEI 25.7 AP. AP. SC. AP.1 . SC. STR.32 Borcianu L. SC. ET.3. Mina Minodora REŞIŢA.280LEI 3.302.584. CODRULUI NR. SC.158.19 Belcea Gh.669.44 .11 . Stelu?a Georgina REŞIŢA .32 Boru D. Bogorodea Gh.1. Bo?neag-Cru?a P.3 .222.000LEI 16. Tiberiu REŞIŢA.32 Borcianu I.674. STR.3 REŞIŢA . SC.2 Bud N. Marius Florin ANINA.000LEI 103.271.690LEI 2.400LEI 30.2.600LEI 9.Gheorghe Valeriu REŞIŢA. Elena SC.10 Berbentea T. Nicolae ANINA II. SC.340.1 .2 AP.1 AP. DOBROGEANU GHEREA NR.2 Borcan N. Terezia Ana BL.483. CRIVINA BL.3 AP.400LEI 32 .7 REŞIŢA. Ileana Dorina REŞIŢA.12 REŞIŢA . STR.4.680LEI 8. SC. B-DUL.680LEI 38. STR.5 . ZONA GĂRII BL.4 AP. 64 Bold A.3.600LEI 20.A AP. Tiberiu REŞIŢA.491.000LEI 24. A Braia Rodica AP. ALEEA HUNEDOARA BL. STR.3 ET.278.000LEI 265. STR. SC.2 ET.4 Bondor M.2.3 REŞIŢA . STR.5 . STR.15 Buhnea C. SC. Lucian Ioan REŞIŢA.160LEI 20.2 AP.558. SC. C?PITAN I. STR. Anca Andreea REŞIŢA. STR.7 . Mihai Boc?a STR.520. SC.1 REŞIŢA.12 . DOBROGEANU GHEREA NR.A AP.000LEI 10. AP. B-DUL. STR.7.000LEI 13.

F?G?RA?ULUI BL.4.467. Emilia Cernescu C.46 REŞIŢA .120LEI 14.760LEI 92. RODNEI BL 4 . SC. B-DUL. ALEEA GALAŢI BL. Ana Cazacu Perian P.000LEI 8. AP. SC. MUNCII BL.20 REŞIŢA .000LEI 17. DAMASCHIN BOJINC? BL.6 REŞIŢA . Adina Marioara Cristea T.14 .10 REŞIŢA .488. REPUBLICII BL.1 . SC. STR. CUZA BL.545.860. Ioan Chioaru G. STR.280LEI 56.3 ANINA .STR. INDEPENDENŢEI BL.26. Elena Cioca S.26 .400LEI 7. Petru Cra?ovan V.20 REŞIŢA .327.1 AP.1 .1 . Maria Lucia Ciocoi A.Doina) Ciula C.18 BOC?A .1 CARANSEBE? .1 ET. 8 BOC?A .6 AP.800LEI 23.10 REŞIŢA . AP.2 AP.6 .D ET.000LEI 9. INDEPENDENŢEI NR.7 . Stelu?a Ciapsa P.960LEI 51.Doina(Balaban I.2 ET. ALEEA ZADEI BL. Gheorghe Călin P. SC.A ET. AP. AP. Nicolae Constantin Ciuta I.000LEI 18.37 .3 REŞIŢA .5 . Cornelia Creţu I.840LEI 15. SC. ALEEA TRANDAFIRILOR BL.A AP. AP. AL.000LEI 72.054.840LEI 49.1 ET.4 .2 .1 REŞIŢA . B-DUL. Petru Cârpaci D.4 . ALEEA ROMAN BL.604.040LEI 41. STR.3 REŞIŢA . REPUBLICII NR.B-DUL.1 .337.160LEI 440. Florea Titus Cega I.1 AP. Ilie Burtea A. LERNI?EI NR. MOLIZILOR BL.870LEI 2.2 REŞIŢA . SC.3 . SC.621.834.000LEI 2.A AP. AP.7 . B-DUL.800LEI 32. CALEA SEVERINULUI NR.000LEI 36.Gheorghe Chis?li?? Gh.703. STR.980LEI 20.000LEI 56. TRADAFIRILOR BL. Radislav Colojoar? P. Ion Lazăr Cega V.6 ANINA . SC. SC.SC 1 ET.F?RLIUG .784.2 REŞIŢA .957.B ET. SC.2 AP. Ioan Cozman G. Dumitru Butu A. STR. AP. 5 A . 6 C SC. 1 REŞIŢA . STR.812. Florin Cristian REŞIŢA .2 A REŞIŢA .A AP.2 AP.28 REŞIŢA . SC. E 4 . MUNCII BL.4 REŞIŢA . Petric? Chiba C.13 COM . S?LCIILOR NR.720LEI 289.178. SC. Petru Com?a T.120LEI 71.6 REŞIŢA . ZADEI BL. Liana Chiseli?? E. Octavian Costea V.6 ORAVIŢA .600LEI 41. SC.10 .26 . STR.2 REŞIŢA .100LEI 16. Mihaela Cîrjaliu S.744. B 3 .489.MUNCII NR. SC.488. SC.186. 13 DECEMBRIE NR.2.1 AP. 1 DEC. Floarea Cinc? P. Elena Burtea M.339.CORVIN NR. C 7 .1 AP. AL .1 ET. ZADEI BL.606.380LEI 71.300LEI 323. AP. SC.930. Aurel Corcan A.19 REŞIŢA . AL. MUZICESCU NR.160LEI 32. AP.2 AP. MONICA Ciuculescu I.008. 142 BOC?A . SC.2 ET. NR.1 ET. P?tru Burtea P.1 . AP. 1 . 8 REŞIŢA .070.297. Dan Coicici B. PANDURILOR NR. AP. B-DUL.200LEI 7.200LEI 33 . 1918 BL. SC.046.8 . SC.637.2 .RODNEI BL.000LEI 44.500LEI 77.F ET.7 .810. AP.STR.350LEI 31. AP.320LEI 4. AP.10 REŞIŢA .4 SC. C AP. STR.1.540. AL.STR.155 REŞIŢA .770LEI 130. SAT VALEA MARE .1 . SC. REPUBLICII BL.2 REŞIŢA .13 . SC. Vasilic? Cotrean?i ?t. B-DUL.729. GURGHIULUI NR. E 8 .1 ET.600LEI 28. E 8 .13 . Elena Cr?guia P. AP.5 REŞIŢA .745.542. AP.6 REŞIŢA . STR.9 REŞIŢA . STR.1 ET.5 REŞIŢA .4 .1 AP. CAEN BL. SC.000LEI 57. AP.2 AP.2 ET. BR?DET BL. GEORGE ENESCU NR.18 .27 REŞIŢA .1.7 . STR. P?A REPUBLICII NR. STR.153. E 3 .059. Elena Cruceru Gh.980. SC. SC.7 REŞIŢA . SC.200LEI 47.400LEI 10. STR.Bujanc? I.960LEI 33. STR.25.18 REŞIŢA . Mihai Chelaru M.564.2 AP. Mugur Dumitru Cheiac I.000LEI 34. Lucian Cruceru C.1 REŞIŢA .232.667. ZONA GĂRII BL. Eleonora CIOROGAR E.5 107. SC.3 . ALEEA ZADEI BL. STR. Mircea Cristescu F. P-?A.4 .1 ET. I.039. SC.488. STR.400LEI 67. PANDURILOR NR.F?G?RA?ULUI BL.1 ET. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.6 SAT VERME? NR. I.5.12 REŞIŢA . AP. C . CAEN BL. B-DUL. Lazăr Cârpaci P.2 . Dorina Aurelia Cîrjaliu C.27 REŞIŢA . SC.372.

STR. STR. STR. Maria Dana P.1 REŞIŢA .840LEI 13.1 AP.22 .962. AP.840LEI 45. ROMAN BL.20 REŞIŢA . AL. AP. 18 REŞIŢA . AP.9 . SC.540. AP. P-?A. 15 REŞIŢA .LILIACULUI NR. 1 DECEMBRIE 1918 BL. I. STR.000LEI 21.227.912.6 . B-DUL AL.Ioan FARCA? I.2 ET.1 ET. AP.259. AL.Flavia Ingrid Freisz I . STR.912.467. CODRULUI BL.7 SC. P-?A.86 BOC?A .Ludovic Derbac V. 1918 BL. 3 ET. Lic? Dr?gan T.Miron Delschand L. 7 .140LEI 2.8 REŞIŢA .4 .12 REŞIŢA . POPTELICAN NR. BA?OV?? NR.2 AP.2 ANINA .068. Doina Dumitra?cu C. 2 . 4 REŞIŢA . Florin Nicolae Dr?ghicescu L. AL.2 . STR. 1918 BL. ION VIDU NR.13 REŞIŢA .840LEI 28.010.520LEI 5.2 AP. STR. STR.000LEI 39. Persida Damian P.766. SC.Silvia Filimon V. IOSIF VELCEANU NR.Cornelia Florea S. CIBINULUI BL. Claudia Delschand L.14 REŞIŢA . 2 . 20 REŞIŢA . ZIMBRULUI NR. MUNCII BL.565.680LEI 68. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.179. E ET.614.Adela Encu?escu V.Dumitru Fran? A. Iosif Mircea G?RGHESCU G. STR. AP. STR. ADALGIZA ANCA REŞIŢA .2 ET. Elisabeta Dogaru A.1 ET. 18 REŞIŢA . 5 .400LEI 28. AP. 6 COMUNA VERME? NR. STR.1 .9 REŞIŢA . PROGRESULUI NR.810LEI 48. STR.5 .F?T?NILOR NR. Claudia Diaconu D.9 ANINA . AL . 21 REŞIŢA . STR.969. 1 DEC. 1 .Tunde(Penzes S.186. DRUM NOU NR. A ET.1 ET. Ilie Dintean Ghe.184. SC.289. ANA FARCA? P.3 .2 SC 1 . MUNCII BL. SC.2 REŞIŢA .ZADEI F. SC. AL. 1918 NR. SC.9 .010LEI 53. 5 .175LEI 18.648. STR.F?T?NILOR NR. 2 BOC?A . SC.1 ET.Simona Fran? N. 2 .6 . 6 REŞIŢA . 27 REŞIŢA . AP. 4 .217. P-?A.720LEI 7. SC.600LEI 137.205. 1 . Dorica Dana M. 21 BOC?A . 3 .4 .86 REŞIŢA . ?IGL?RIEI NR.8 .246. STR. VL?DEASA BL. ION VIDU NR. 20 REŞIŢA .6 . A 2 . STR. 9 REŞIŢA .1 AP. Ioan Dragu Ghe.422. COZIA NR.Ervin Encu?escu N.418. 2 REŞIŢA .250LEI 5.960LEI 6. 4 .960LEI 34 .560LEI 47. 4 .20 REŞIŢA .4 REŞIŢA .9 . 125 REŞIŢA .720LEI 5. SC. TINERETULUI BL.211.1 ET. 8 .36 REŞIŢA .1 REŞIŢA .37 . Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. B-DUL.1 AP.4 .Curpa? N. AP. AP. SC. I.1 ET.2 REŞIŢA .302. F?G?RA?ULUI BL.1 ET. B-DUL. CPT. 5 REŞIŢA . AP.Bujor Freisz A. 7 . GOLULUI NR.720LEI 212.600LEI 15. ET.760LEI 34. STR. STR.779. SC. 1 DEC. SC.040LEI 7. STR.934. Constantin Doran M. AP. SC. AL. SC.Dorina D?n?cic? N.2 .520LEI 51. 142 REŞIŢA .800LEI 69. 1 . SC.D. TRAIAN DODA NR. AP. STR.920LEI 17. AP. Marin Ebinger C. SC 1 ET.760LEI 155.13 .5 ET.Victor Filip Gh. 1 B .573. I . SC 2 ET.360LEI 3.640LEI 26. IOAN POPTELECAN NR. SC.077.720LEI 30. STR.000LEI 186. MIRCEA CEL B?TR?N NR. 1 DEC. Pavel Duma D.CPT. STR. STR.500LEI 39. B-DUL. AP.6 17. RE?I?EI NR.089. AP.Tunde) Fiat P. MILIAN Fazaka? S. STR.880LEI 14.400LEI 63.535.696. SC 1 .3 REŞIŢA . 15 REŞIŢA .720LEI 58. TRAIAN DODA NR.860.1 . GHEORGHE GEANGU? C.741. AP. RE?I?EI NR. HERCULANE BL.600LEI 13. Ana Dia L. Ion Dragoescu I. STR.777. DRUM NOU NR.182. SC 2 ET. Danil D?n?cic? D. 3 ET.520LEI 46.1 REŞIŢA .413.1 .935. CUZA BL.390LEI 4. AP.1 .250LEI 73. SC. 3 CARANSEBE? .1 ET.Ioan Vasile Fota P.SARMISEGETUZA BL.085.

NICOLAE Glava O. ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A.357.13 SC. REŞIŢA . LIBERTĂŢII NR. STR.103. SC. SC.480LEI 35.ERNST DĂNILĂ Groza P. PETRU MAIOR.A.2 REŞIŢA . SC. STR. 2. SC.200LEI 14. 4 REŞIŢA . VULTURILOR NR.5 REŞIŢA .080LEI 42. 6 REŞIŢA . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 1 COM.2 . NR.1 ET.925LEI 21. STR. STR. 10 REŞIŢA . ION CORVIN BL. NR. 15 COMUNA CARA?OVA . PĂCII BL.8 REŞIŢA . 4 . STR. 24 .Liviu Petru Graumann I. SC. 1 A .1 ET. TITULESCU BL. SC. REPUBLICII BL.977. ELENA GUGEA I.AL ALB?STRELELOR NR. ET.Ana GROZAV D. AP.280.573.n. 24 IANUARIE NR.800LEI 49. 1 AP.PETCULESCU NR.Valentin Calin GORGAN I. STR.000LEI 35 .32 . 9 REŞIŢA .609. B-DUL. 6 REŞIŢA . SC.870LEI 43. 8 .058.Ghen? V. RODNEI NR. CALEA.830. REPUBLICII NR. MARIA IC? I. 24 IANUARIE NR. MIRELA LIANA Goldea I. STR. A AP.2 AP. A . MARTIN GHERA P.417.S?LA? DEALUL MARE f. AL. NR.084. ION IASINOVSCHI D.1 ET.135.30 COMUNA CARA?OVA . 26 REŞIŢA . ET.960LEI 30.337. ROZALIA GHERA GHE.HORIA NR.STR.284. LUCIA HADA C.840LEI 5.8 .1 ET.280LEI 153. M.4 .369.3 ET.459. REPUBLICII BL. DOJA NR. C 11 .1 .862.6 REŞIŢA . STR. MARIA GORGAN V.2 REŞIŢA .573.280LEI 452. STR.STELA IENEA I. 36 REŞIŢA .1 ET. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.2 AP. B-DUL. STR.2 .960LEI 21.Ogrin Petru Gl?van R. NICOLAE HOLHO? N.760LEI 21. ET. AP. E AP.877.420LEI 126. 12 REŞIŢA .8 REŞIŢA .1 AP. B-DUL. STR. VULTURILOR NR. Z?RANDULUI . 1 ET. SC.000LEI 43. NR.860. B-DUL.3 .800LEI 65.G. 1 ET. AP. M?GURA NR. B ET.P-?A. 1 DEC 1918 BL. ET. 1 AP.32 .780LEI 32. SC.063.PETCULESCU NR. IOAN IENI G. SC.Victor GOLDEA A.2 AP. STR. B-DUL. AP. DOREL VASILE GORGAN V. STR. VULTURILOR NR.040LEI 92. 8 BOC?A . 11 REŞIŢA .V?N?TORILOR .348.Eduard GR?DINARU Z. 8 COM. B-DUL.400LEI 28.600LEI 93. AP.2 AP.264. 19 REŞIŢA .440LEI 23.335. 6 REŞIŢA .590. 28. 2 . A . ILEANA GROLMUSZ S. 4 BOC?A STR.155.4 ET.STR.28. CUZA NR.520LEI 19. LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I. SC.3 .STR. AP.040LEI 24.785. REPUBLICII BL.240LEI 22. 6 AP.Mircea Groza S.058.1 .TIMI?ORII BL.21 . B-DUL.22 . ET. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.A.320LEI 6.4 . ZORLEN?U MARE .3 AP.000LEI 4.Doina Goldea I. 24 .G. 6 REŞIŢA . BERZOVIA . DOINA CARMEN HRI?CU I. SC. 3 .Lilica Liliana Gogoloiu I.AL DACIA NR. GUGU BL.741. 2 AP.982.2 . B-DUL.800LEI 8. 3 REŞIŢA . ROMANILOR BL.000LEI 2. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.1 SC. STR. I.440LEI 88.3 ET. SC. GRATZ BL. 12 REŞIŢA .744.1 AP. AL. AP. 2 REŞIŢA .Pavel GHEORGHE I. NR.136. GHE. AP. NICOLAE GURAGATA A. 30 REŞIŢA . AP. A .111. 1 AP.160LEI 80.988.366. 138 REŞIŢA .8 ANINA .32 REŞIŢA . IOAN HRI?CU I. VICTOR IOAN Goruian I. 7 REŞIŢA .760LEI 20. ELENA REŞIŢA .2 56.393. ION GUGEA N.040LEI 2. DORICA IENE?EL GH.37 . SC. 2 . AP.680LEI 41. SC. REPUBLICII BL. N. 23 ..BUZIA? NR.750.120LEI 18. STR. B 10 . 21 REŞIŢA . SC.600LEI 47. ELEONORA HOZAI P.112. SC. SC. 3 REŞIŢA .13 SC. 1. NR.640LEI 3.1 ET. STR. GEORGE DANIEL IENI M.4 REŞIŢA . AP.2 .360LEI 13. SC.800LEI 375. IUSTIN IENI I.299.000LEI 45.STR.804.1 . F?G?RA?ULUI BL. 2 . STR. 26 REŞIŢA . 3 REŞIŢA .

MACILOR NR.18 LUNGAUER M.991. STR. VESELINA REŞIŢA.1 ET. AP. PETCULESCU NR. MARIA REŞIŢA.22. GHEORGHE REŞIŢA. IOSIF REŞIŢA.3 LUCHICI I. B-DUL . VALENTINA REŞIŢA. SC. STR. JUNC I. SC. LUPAŞCU P.055. CUZA BL.520LEI 11. FLORIN COM. SC.471 REŞIŢA. NICOLAE REŞIŢA.3 AP.017. MIHAI REŞIŢA. 21 .1 AP.26 . NR. SC.000LEI 23. 8 REŞIŢA .26.18 . REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C.12 MANCIU I.445. 2. STR. AP. STR.3 ET. 3 ET. AP. 2 AP.120LEI 12. SC. CARTIER SECUL . ILE? I.1.000LEI 51.800LEI 51. NARCISEI BL. REPUBLICII BL.5 . LENU?A REŞIŢA. AL. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P.101.3.G. 1 ET. ŞincaI BL. V?RVARA AP.280LEI 25. STR. 16 REŞIŢA. MARIA REŞIŢA. AL. B-DUL.200LEI 36 . AP.M. ELEONORA 41.960LEI 71.996. KOCZKA M.760LEI 6. 1.450. CUZA NR.400LEI 40. I. IOAN 12 JURA M. 1 ET. STR.848.1 . AL.073.23 IRINCA M. SC.6 .2 .16 A ILE? I. BL.1 ET.331. AP.2. B AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL.445.3 . AL. 3 ET. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA. AL. LUP?AN M.800LEI 21. SC. 1 LIN?A I.9 MARCU P. HORST CAROL BL. GHE. RETEZAT NR. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR.2 . ET.201.063.760LEI 7.7.A. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. MARIA MIRELA ANINA.1 ET.767. AP.160LEI 11. ION COM.6. MARICELA BOC?A.118 REŞIŢA. AL.6.10 REŞIŢA.160LEI 88. AP. HERCULANE NR. R. IULIAN REŞIŢA. B-DUL. 4 AP. ANA ET. 322 MANCIU D. SC. SC. 3. NR.8. 65 KOLLMANN L.PINILOR NR. FAG?RA?ULUI BL.A ET. 12 L?C?TU?U V.640LEI 19.760LEI 6. PAVEL AP.302. ECATERINA REŞIŢA. 2 AP. CUZA BL. LUPU V.403.2 .760LEI 8.339. NR.1.520LEI 24.000LEI 51. SC.573.690. PANSELU?EI BL.008. STR.11 MACEDOLEAN T.063. AL. STR. A AP. AL. AP.040LEI 29. SC. I.794. SC. SC.5 KAPROS F.2 .2 . 2 ET. FAG?RA?ULUI NR.35. AURELIAN REŞIŢA. H.775. HORIA BL.120LEI 50.3 IZVERNICEAN N. 9 ILIA V. 1.26 .3 ET. STR. TEILOR NR. C-TIN REŞIŢA. 3.360LEI 36. 9 REŞIŢA .800LEI 63. AL. AL. SC. B-DUL A.3 ET. STR. 13 MANDA C.2. 4. NR. SC. B1 . AP.3 .550LEI 50. I. F 6. 1 AP. STR. HAMMER NR.10 REŞIŢA.233.2 ET.410LEI 13. SC. ELISABETA ANINA . 2 ET.160LEI 22. SC. KELLER H. PETRU MAIOR NR.488. CONSTAN?A AP. SC.560LEI 15.A 3 SC. ZORLEN?U MARE . ZADEI BL.4.5 LENGHYEL A. LUPENCIA H.5 . B-DUL.1 ET. MARCU I. AP. B-DUL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.200LEI 78. SF. B-DUL. REPUBLICII BL.4.120LEI 20.800LEI 40. DORINA MARILENA REŞIŢA.29 IOV?NESCU D.2 REŞIŢA. SC. PETRU IOAN 10 REŞIŢA.REŞIŢA . AP.860. UNIRII NR.2.GROZA MOISE BL. SC. 1 ET.14 REŞIŢA. B-DUL.65. T?RNOVA . 2 AP.040LEI 34.571.090. CRISTINA REŞIŢA.REVOLU?IA DIN DEC. ION COM.269. SC.3 . 6 B SC.644. AP.3 LUNGU D. ROMAN BL. MARGARETA .520LEI 24. I.3. 261 LORIN?I A. SC. MĂRĂŞEŞTI NR.534.501. VARVARA BL.4.2 ET.3 REŞIŢA. 5 SC. 10 LAZEA GHE. EUGEN SOFRONIE AP. EUGENIA REŞIŢA .6 IMBRI P. GHEORGHE ET.160LEI 33.558.800LEI 24.299. IOAN AP. VICTOR REŞIŢA. BAZNA BL. 4 MARCOVICI D. 28 LUNGU D.450. 2 ET. T?RNOVA .330. SC.6.29.TINERETULUI BL.190. 2 AP. SC.000LEI 25. AP. BREAZOVA BL. AP. MIHAIL AP. STR. 2 JURMA GHE.223.5 KELLER P.320LEI 41.100LEI 56. SC.100LEI 32. CORNELIA REŞIŢA. STR. STR. STR.

040LEI 147.2 TIMI?OARA . ET. ET. 1 DEC.656. LIVIA AP. ION MENGU I.494. AP. AURORA AP. P-?A. NR.037.3 VALERIA E. 1 DEC. SC. STR. B-DUL.000LEI 18.7. MARIUS REŞIŢA. VIORICA SORINA REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.000LEI 13. ET.M?RGHITA? BL.1 ET.6 NICOAR? D. MARGINEA NR. HORIA NR. 1.21. STR.4 MODREA D.55 NICOLAE GHE.254. NERG?NI?A . AP.15 TIMI?OARA STR. AL. SC. CRISTINA REŞIŢA.C ET. 2 REŞIŢA. ?ARINEI BL. GHIOCELULUI NR. CARAGIALE BL.800LEI 9.971. ELENA AP. ET.002. L.1 ET.3 NEGRU GHE.446.30.280LEI 12.360LEI 310.767. STR.000LEI 18. 1 DEC. STR.6.040LEI 51. CUZA NR.408. STANCO AP.4.B AP. B-DUL. STR. SC. STR.24 REŞIŢA.1 ET.15 NICOLAE T.1 . I.REŞIŢA. 20. GHEORGHE AP. SC. NERG?NI?A NR.400LEI 3.166. P.1. SC. CĂLĂRAŞILOR NR. AP. FRANCISC CARANSEBE? . MARIA MARIN I. 7 REŞIŢA. AP.19. STR.4.337.800LEI 1.16 REŞIŢA.4 MUTA?CU P. 2 ET.000LEI 31.400LEI 26. REŞIŢA.600LEI ANINA. ADAM REŞIŢA. SC.6 . 1 A .640LEI 38. SC.6 REŞIŢA .2. SC.941.260.384.10 REŞIŢA. IOAN AP.861. STR.F .10 REŞIŢA.27 REŞIŢA. RODNEI NR.5 REŞIŢA. JANETA ME?IN? C. 1 A .760LEI 116. SC.20 MOISA GH. 1 AP. STR.8 MUSTA?? P.000LEI 41. AUGUSTIN MILA POP T.600LEI 73.2 ET.2.2 . SC.A ET. STR. LIANA DELIA AP.2.028. AL.4 ET. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. SC.560LEI 73. GUGU NR. 8 MOLDOVEANU . CUZA NR.264. 6. M.533.400LEI 12.14 AP. HORIA NR. EFTIMIE MURGU NR.906.2. ELLA MARIE?AN M.490LEI 47.1 ET.1 ET.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA. STR.483. SC.1. AP. AP. AP. STR. SC. ALEXANDRU REŞIŢA.18 NEAGU F.040LEI 13.6 MUNTEANU C.558.27 NICOLAE A.PROGRESULUI NR.7. NICOLAE M?T?SARU C.842.1 . STR.376. AP. HORIA BL.8.STR. NICOLA M. 4 ET. MARIA REŞIŢA. P-?A.23.3 AP.000LEI 14. AP. L.MARTIR M.151.8 BL.2.200LEI 24. CLAUDIA 2 AP. 1918 BL. SC.860. SC.063. V?LIUG . MARIA TIMI?OARA .700LEI 12.. SC.280LEI 18. 1 AP. AP.669. 3 REŞIŢA. CERNA NR. GHEORGHE C. VASILE COM. VLAICU NR.MARIAN ?T. ?ARINEI BL. SC.15 37 . AUREL. SF. SC. GUT?I BL. SC. STR. MARIN MIDRIK A. I. STR.6 NICOAR? S.7 ET.24 REŞIŢA.3. I. LOGA NR. BL.3 .1 ET NICOLAE A. MOISA M. AP. P-TA.27 MOISI A. AL. CARAGIALE BL. STR. 14 REŞIŢA. 20. STR.VARVARA BL. ET. GEORGE ENESCU BL. FRANCISC REŞIŢA. STR. FLORICA MIC?A F. 30 SC.794.040LEI 24.494. B-DUL .3 CARANSEBE?.B MINEA P. 1918 BL. MARIA MICU A. B-DUL.403 MUNTEANU M.1.25.046. C.1.720LEI 37.16 MUTA?CU S.17.REVOLU?IA DIN DEC.695. SC. NR.653.2.600LEI 46.200LEI 108. 1918 BL.665.270.000LEI 13. ILIE MEZIN M. AP.838. 45 REŞIŢA. I.2. A. GRIGORE ALEXANDRESCU NR. MINODORA MARIA REŞIŢA. SC. NARCISEI BL.840LEI 15.000LEI 94. STR. AP.768.SZEP. STR.6 CARANSEBE?. STR. TIN.42 NAGY F. GEORGE BL.1 ET.B MINEA I. B-DUL A.1 ET. CHIRIL REŞIŢA.236.36 REŞIŢA.10 REŞIŢA. MIHAI REŞIŢA.STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C.000LEI 29. AP.400LEI 71.28.4 .4.28.REPUBLICII NR.3 MITRU S.480LEI 35.4 MUTA?CU ?T. VASILE LUCACIU NR. STR. STR.1 ET. 2 ET.4.600LEI 44. 55 51.600LEI 7.NEM?OC NR. STR. B AP. D.

STR. OPRI? T. 6A PERA I.31 . AP.24 .228.POLICLINICII NR. SC.171. SC. AP. 5.892. AL. AP.B ET.600LEI 23.1 ET. 1 ET. AL. AP. SOFIA COM.4.840LEI 47. SC.GR?DI?TE NR. FELIX NR.22 PETRICI A.17 PAMFILE A.040LEI 20.C ET.3.2 . AURELIA REŞIŢA.REPUBLICII NR.POLICLINICII NR.2.1.12 P?TROI I.9 OG?RLACI I.9 OG?RLACI P. 29 P?CURARIU N.980LEI 79.3. IONICA BRĂILA. 126 OBER?TERESCU N. STR. NICOLAE PETRU REŞIŢA. SOFIA AP. SC.074. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR. SC.800LEI 51. AP.680LEI 86. ROMAN NR. UZINEI BL. NR.3 ET. MARCU MOLDOVA NOUA. CUZA NR. STR.13 . CALEA CARANSEBE?ULUI NR. 1 DEC.2. SC.4 REŞIŢA.D ET.11 NIORBA D.302.1.870LEI 51.156.24. STR. SPORTULUI NR.960LEI 3. SOFICA RODICA REŞIŢA.3 ET.200LEI 101. LILIACULUI BL. CENTRU DOMAN BL.441. 3 NIORBA D.1 ET.558. LILIACULUI BL.372.65 P?LEAN I. OLARIU C. AL. 302 OG?RLACI C.744. OBER?TERESCU D.000LEI 253.65 P?SUL? P. ANA AP.3 NICOL?ESCU R.074.3 ET. CHI?IN?U NR. L. IOAN AP.000LEI 3. AP.17 OBER?TERESCU D.9 PEICA P. CORNELIA REŞIŢA. ANTONICA REŞIŢA. RODNEI BL.12 P?SUL? P. STR.781.525. DOINA ANINA. ELISAVETA AP.3.400LEI 76. MARIA AP.800LEI 38 .14 P?LEAN GHE.5. DUMITRU BOC?A.5. AL.11 PA?CU D.645. NR. L?PUSNICUL MARE. NR.5.7.780LEI 168. SC. BĂLCESCU BL.2. STR.040LEI 15. PETRU REŞIŢA. STR. SC.3 ET.855. SC.600LEI 222. CENTRU DOMAN NR. IOAN VASILE SEBE? STR. AL.066.648. NICOLAE ANINA.5 REŞIŢA. RODICA REŞIŢA.PROGRESULUI NR. SC.2.B ET.744. STR. BL.400LEI 24. B-DUL.800LEI 68. 7 PATAKI C.319.9 REŞIŢA. I. B-DUL. STR.860.281. MARIA REŞIŢA. LILIACULUI BL.720LEI 125.19. 12 SC.. PAUL REŞIŢA. HUNEDOARA NR. EFTIMIE MURGU NR.8.685.A PANCU A. FLAVIA AP. N. GABRIEL BOC?A. SC.400. L?PUSNICUL MARE.1 ET.2.10 REŞIŢA. B-DUL. STR.12 P?SUL? P. P?TRU D.240LEI 12.450.15 PERI?-BENDU I. STR.FRUNZEI NR.600LEI 10.3. SC. DĂNILĂ 8 AP. ET.STR.096.19. MIHAI COM.2 REŞIŢA. AL. AL.9 REŞIŢA.A 22.087.233. NR. SC.B ET. AP.3 ET.200LEI 420.GR?DI?TE NR.000LEI 23.5.542.3. SC. ROMULUS ANINA. AURELIA AP. EMILIA AP.883.12 PITIC? GH.1 NICOL?ESCU P. I. OCTAVIAN REŞIŢA.520LEI 235. AP. 4 SC. STR.526.F ET.600LEI 36.520.026.SECA?ULUI NR. AP.F?G?RA?ULUI NR. SC. AP. SC.550. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. CEDOMIR AP.1 TIMI?OARA . STR.5.4. 5. SC.2 NICOLAU N.3 PER?A I. AP.760LEI 21. IOAN REŞIŢA. SC.000LEI 24.6. 5.13 DEVA . PASCARIU I. MUNCII NR.16 REŞIŢA.504.2.B-DUL.11. AL. TU?NAD NR.7 NICOL?ESCU I. 1918 NR. C ET. AP.1. PALL ?T.50 PETRU O.840LEI 7.000LEI 20.000LEI 2.890.?ARCULUI NR.540. ROZALIA ET.6 P?V?LUC? C.444. STR.180.374.3.850LEI 42.12 P?TRU GHE.1 ET. MIRCEA AP. STR. IOAN REŞIŢA. NEGOIULUI NR. AP.090LEI 9.7 ONOZO B.F?G?RA?ULUI NR.E ET. BREBU.000LEI 2.480LEI 48. LUNCA POMOSTULUI .14 ONEL C. STR. PIRCEA P.400LEI 123. ELLEN REŞIŢA.000LEI 116. SC.1.200LEI 16. ZORLEN?U MARE .200LEI 10. MARIA COM.000LEI 14. NECULAI REŞIŢA.4.120LEI 2. AP.G1.11 REŞIŢA. AP. DUMITRU COM. STR. ION AP.8. SORIN TITEL NR.1 ET.2.998.10.1. CARAGIALE NR. COSTACHE REŞIŢA.REŞIŢA.100 REŞIŢA.GHEORGHE DORU REŞIŢA.A5 SC. AP.

5 PUREA R.1.2. PETRU CARANSEBE? .5 REŞIŢA. STR. AP.000LEI 51.3 ET. AL. MARIA REŞIŢA.8. SC.720LEI 44. SC.3. ROMANI?EI NR.5.2 ET.2.794. PANSELU?EI NR.G. SC. A.2 SECO?ANU I. BUTOV?? NR. EMIL REŞIŢA.8 REŞIŢA.680LEI 26.2 ET.5.44 RITE? P. C-TIN.15 POPESCU I.184. AP. AL.15 REŞIŢA.4 RADICI A.928. SC. TOMA BOC?A.2 AP. AL.1.750LEI 23.1. GEORGETA CARANSEBE? . NICOLAE P?NZARIU A.38 PU?U I. CAEN NR. PAVEL REŞIŢA.275LEI REŞIŢA.334. REPUBLICII NR.F3. RODNEI NR.23 RITE? G.892.1 .1.44 RITE? N.800LEI 50.1.2 ET.840LEI 42.1 ET.11 POPLICEAN L.600LEI 13.8 BOC?A. STR. HUNEDOARA NR. SC. STR.7. SC. STR. SC. MOLIZILOR NR.1 AP. SCHAFFER C. AL. AP.860. DUMITRU SC.3. MARIA P?NZARIU C. SC. TOMA AP.C ET. SC.8. ROGOVEANU T. SC. AP.3.779.2 AP.2.8 SAVA S.3.906. AL.864. LUCIAN VIOREL ET. STELIAN CARANSEBE? .200LEI 8. MARICICA AP.B SAVU I.2 SECO?ANU P.200LEI 33.358. SC.2 ET. AP. B-DUL.000LEI 67.400LEI 17. SC. STR.5. R?ITARIU IOAN AP.440LEI 87.3 AP. MARIA REŞIŢA. A3. SC.1 PU?U N. AURORA REŞIŢA.440LEI 145.13 REŞIŢA.5.712. CERNA NR. SC.2 ET.480LEI 101.302. AP. REPUBLICII NR.C AP.4.1 ET.10 REŞIŢA. P-?A. CARMEN ET.3. STR.880LEI 36.5 PU?CA? I.2 RACZ L. REPUBLICII NR. MOCIUR NR.040LEI 77. ROMANI?EI NR.128. AP. AP. SC. EROILOR NR.1.13 80.680LEI 60.1 PUTANU V.1 ET.43 REŞIŢA.4.304. AP.2.288.11 RADOMIR I. ION CORVIN NR. TRANDAFIRILOR BL. AP.559.16 PORU?NIUC GHE.760LEI 18.4. STR.000LEI 29.816.22 REŞIŢA.6 39 .3.36 REŞIŢA.440LEI 23. GHEORGHE ET. PETCULESCU NR.839.786.3.967.1 ET. POPESCU M.491.1 AP. AP. TEIU?ULUI NR. LUDOVIC REŞIŢA. SC.452. STR. STR. STR.C AP.420LEI 20.1 PUICAN M.4 RADU C. ELISABETA REŞIŢA. AP. MARIA REŞIŢA. AL.084. P-?A. CPT.1 . DORU PETRIC? REŞIŢA. AP.000LEI 14.227. C-TIN.2.44 ROBECI GH.13 SAVA TEODOR REŞIŢA.1 RADU I. SC.C P?NZARIU GH. CAROL AP. POPESCU GHE.000LEI 25.600LEI 18. B-DUL. ROMAN NR.PI?IGOI M.418. STR. ACHIM REŞIŢA.13. AL.30 A. CAZ?RMII BL.520LEI 20.30 POPA A.800LEI 25. NICOLAE REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V. 2 AP. DUMITRU REŞIŢA. IOSIF REŞIŢA.13 POJI?? M.2 REŞIŢA.088. STR.480LEI 9. ELVIRA REŞIŢA.474. MARIA REŞIŢA.E ET.432.440LEI 10. SC.3. HERCULANE NR.1 ET.200LEI 28. SC. SC.850LEI 52. ZADEI BL. STR. G.350.19.5.A AP.415. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.8 REŞIŢA.1 ET.358. HERCULANE NR.19 REŞIŢA . SC.200LEI 34.11 RADICI P. AP.2 ET.19. FLORIN NR.004. SC.4. AP. IOAN POPTELECAN NR. SC. AL.3 ET.280LEI 24. STR. PETRU MAIOR NR.809.4.6 REŞIŢA . STR. SPIRU REŞIŢA.800LEI 8.280LEI 16. GHEORGHE REŞIŢA. SC. AP. PETRU ET. AP.2.826. PETRU REŞIŢA.1. 1 AP. BUTOV?? NR.4.A.2. TRANDAFIRILOR NR. STR.150LEI 33.14 POPA P. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. PETCULESCU NR. BUTOV?? NR. SC. ET. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13. ?ARINEI BL.IONEL ADRIAN REŞIŢA.33.1. F?G?RA?ULUI NR. STR.5.877. STR.920LEI 18. AL. SC.33. AP.4. SC.539.B RŢuţU C. STR.2. SC. AL. AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. CALEA TIMI?ORII NR. GUT?I NR.200LEI 44.217.560.

2 ET. L.54 REŞIŢA . AL. ION LUCIAN REŞIŢA.2 ET..083. 14 SC. VIORICA BOC?A . REPUBLICII BL. RE?I?EI NR.912.2. C ET.14 STEGER C. SC.14 REŞIŢA.680LEI 10. STR.200LEI 74. I. ST?NESCU A. NICOLETA REŞIŢA. 8 AP29 ?ERENG?U I.1 et. AP.821. STR.13 118. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. CĂLIN NICOLAE SIMION N. DOINA MARIA AP. ALEXANDRU SIMION N. TEODORA ARAD. STR. NERG?NI?A .175LEI 44. AL.868.STR.10 TABAN I. Corbului NR 5.SPORTULUI NR.390. ION VIDU NR.410. 5 STOI?OR V. SC. MIRCEA CEL B?TR?N NR.960LEI 9.HORIA BL.959. IOANA REŞIŢA. 1 SC. L. 2 ET .5. AP.816. IULIAN STAN N. 5 REŞIŢA .19 ?ERVENSCHI I.2 ET.6.4 .660LEI 8.I.760LEI 25.372.781.EFTIMIE MURGU NR. SC. STR.120LEI 1. NR. AP. RODNEI NR.000LEI 17. B-DUL REPUBLICII BL.4 STEINER E.3A AP. 5 SC.560.1 REŞIŢA .632.2 STOIACOVI P.372. RODNEI BL. STR.1 ET. DANIEL LIVIU SIMION N. MARINETA SP?L??ELU C.800LEI 138.8 AP.A3. NERG?NI?A . 2 AP.000LEI 67. VASILE COMUNA MAURENI NR.1 ET. 1 SC A ET.4. IOAN REŞIŢA .Gurghiului NR.840LEI 29. B-DUL. GR?DINARI.800LEI 58. STR. GEORGETA REŞIŢA.43 REŞIŢA .824. STR.500LEI 254.720. MIHAI SP?NU C. B-DUL.159.580. SORIN REŞIŢA. ?OGOR N.4 AP.925LEI 4. CORBULUI BL. B-DUL. 4 ET. STR. AP.040LEI COM. DORINA CARMEN SISAC GH.320LEI 30. STR. 2 AP.334.MUNCII NR. MARIANA REŞIŢA.7. CARAGIALE BL. B-DUL.3 AP 14 ?IRIAN E. ET.107. SC. SC.1 ET 3 AP. STR. B6. PERSIDA 11 ?ANDRU I. NR.800LEI 518. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.380LEI 107. BARBARA REŞIŢA.11 ?ERBOANE T. DIN DECEMBRIE NR. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR. SONYA SIMION D.970. MIHAI REŞIŢA. ANINILOR NR. SALC?MILOR NR. ST?NESCU I.455 STROIA GH.M?RIOARA REŞIŢA.400LEI 49.500LEI 31. ELENA REŞIŢA. SC.600LEI 21.650LEI 1. PETRU ADRIAN SIMION C.000LEI 189. ET.674. DUMITRU AP.281 COMUNA F?RLIUG NR. ROMAN NR. SUCIU P.5 BOC?A . CRIZANTEMEI NR.5 STOICA V. B-DUL REV.1 REŞIŢA.14 BOC?A ROM?N? .19 REŞIŢA. 3 40 .42 STROIA P.2 SC.4 ET.2 ET.025.847.472 REŞIŢA .077.A ET. 6 TABAN I. ANA 1 ET 1 AP. IOV 2 SULEA T.2.600LEI 933.660LEI 93.6 SC.4 .740. GHE. STR.9 SC.600LEI 46.555.165.674. NARCISEI NR. STR.10 REŞIŢA.AL.800LEI 364.4 .8 AP.3. AP. I. BORIS SIMION C.000LEI 10. ET.8 AP.7. MIHAIL KOG?LNICEANU NR.045. SC. STR. BU?TENI NR.42 SUCIL? M. SPORTULUI NR.3 SC. PETRE REŞIŢA.200LEI 45.2 AP.251.14 REŞIŢA .771. STR.785.422 REŞIŢA.2.080. 5 STOI?OR V.4 AP. 14 BL A SC.36 ?OGOR M.000LEI 17. STR.1 ap. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr. STR. B-DUL REPUBLICII NR. SC.STR.3. ST?NGU P. PETRU T?RNOVA NR.A3.360LEI 59.000LEI 23.14 REŞIŢA.3 .4 REŞIŢA. LILIACULUI BL.1 AP. ET.3.10 REŞIŢA .000LEI 39. 31 SC. CARAGIALE BL. 8 AP.5.1 ET.794.1 . NR.940LEI 13. AP.1 ET. ALEXANDRINA SPOREA GHE. CORBULUI NR.3 .680LEI 27.2 ET. STR.900LEI 164. LIVIA SIMION T.2 AP.503. LUNCA POMOSTULUI BL.200LEI 12.2. 8 STOICONI D. STR.800LEI 103. STR. AP. B ET. AL.43 REŞIŢA.602. SC.43 REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. L. CARAGIALE BL. ET.SEG?RCEAN P. MARIA SPILCA M. IOSIF REŞIŢA .372.1 sc. SILVIU SP?TARU GH.074.000LEI 23.480LEI 10.1. STR. STR. NICOLAE REŞIŢA. CEZARINA AP. HORIA BL.

17 REŞIŢA. NICOLAE GRIGORESCU NR. REPUBLICII BL.D ET. PETRU AP. STR.744.2 ET.950LEI 26.160LEI 41.000LEI 72.4 C BL. PETRU REŞIŢA.9 REŞIŢA .4. SC.11 UDOVI?? P.1 31. ET. VERONICA AP.15 TOLCI I. REPUBLICII NR.760LEI 39. BORLOVA . TUDORA NR.2. STR. 3 REŞIŢA.288.400LEI 57. 1 ?URESCU I.1 AP.339.2. AL.1 ET.000LEI 207.12 ORAVIŢA.. VASCU T.113. DUMITRU NR.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. AL. 9A. SC.151.B.446.020LEI 12. VIOREL REŞIŢA. AL. F6. V?LIUGULUI NR. I.10.702.967. VIRGINIA REŞIŢA. ION CORVIN NR. C12 .26. ET. SC. GOLULUI NR.550.15 V?RAN I. STR. GHE. AP. STR. CARAGIALE NR.13 VINCZE-IANCSI A.800LEI 6. TARKANY I.171 JUD. VL?DEASA NR. VL?DEASA NR. SC.18 ?APELEA F. 3. SC. GENERAL TRAIAN DODA NR.562.1. 16 VESEI V. FLOAREA NR. B-DUL. 26 TOPLICEANU C.760LEI 37.1 ET. AP.1 ET. STR.227. UDOVI?? P.8 SC. SC. C-TIN. A AP.8.930LEI 8.171 JUD. 28 SC. 2 AP.12 VASILE M. ET. PAUL REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C. NR.9 URSULESCU R.878.960LEI 17.000LEI 31. CARAGIALE NR.200LEI 10.ROMANILOR BL.4. L. STR. AP.2 ET.M?CINULUI NR.2 AP.1 ET. F?G?RA?ULUI NR.558. B-DUL. STELA REŞIŢA .320LEI 10. DIN DECEMBRIE BL.000LEI 9.2.12 ORAVIŢA . 8 AP.4. ZONA GĂRII BL. IOAN REŞIŢA. L.-S.799.000LEI 41. 7 TURCAS N. STACHIE AFILON COM. ZONA GĂRII BL. 1 ?IGLA I. B-DUL.4. SC.422. STR.334.000LEI 22.427. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR.1 ET.488.000LEI 43. REŞIŢA.2.200LEI 18.22 REŞIŢA. B-DUL.12 UNGUREANU GH.12 ET.352.2 AP. LUCIA REŞIŢA.2 AP. E 3 . ORAVIŢA . K.160LEI 20.16 REŞIŢA. STR.400LEI 41 .980. STR. IOAN AP.000LEI 34.240LEI 41.13 TELESCU I.200LEI 95. TIUTIU T. AL. GOLULUI BL.440.32 REŞIŢA. AP.000LEI 19.632.2.593.372. STR. AP.000LEI 3.6 REŞIŢA. SUSANA AP. NR. DORINA REŞIŢA. ALEXANDRU AP. SC.000LEI 32. TELESCU M. URSULESCU S.5.3. SC. ION AP. RAVECA REŞIŢA. SC. K. C.15 VASILIU GH. ALB?STRELELOR NR.ADRIANA IOANA TAMAS I.440. MARIA REŞIŢA.1.604.116.2 .4.000LEI 62. B-DUL.2 ET. E 3 .2 ET. STR.000LEI 31. SC. TOMA AP. SC.2 .2. STR. ROMANILOR BL B.507.40 TELESCU I.6 VASILIU GH. VICTORIA REŞIŢA. AP. AP. 26 TOMESCU I.13 REŞIŢA.34 REŞIŢA. STR. SC. AL.1. CIPRIAN IOSIF AP. MIREL AP.000LEI 2.800LEI 17. VASCU I. STR. VERONICA LENU? REŞIŢA. ROMANILOR BL.214.-S.3 ET. SC. STR.333.12 REŞIŢA .400LEI 83.1.488. HERCULANE NR.2. NICOLAE ANINA. TIMI?OARA. I. VASCU A.9. STEJARILOR NR. R?NDUNICA NR.10 TOMA I. SC. AP. AP.773. L.200LEI 31.116.4. MIHAI REŞIŢA. STR.1 ET.116. ZONA GĂRII BL.1 VELESCU F. SC. AP.D ET.200LEI 15. CARAGIALE BL. STR. MUNCII NR.12 TULOIU I.26. DUMITRU BL. BORLOVA . FLOARE REŞIŢA. BR?DET BL. BUJOR REŞIŢA. FINETA REŞIŢA .1.223.1 ET. SC.1.181.046.11.1 ET.2 ET. STR. STR. 2 AP. MARIE REŞIŢA .600LEI 18.6 URSACHE C. EUGENIA MARINELA COM. SC.4.4. STR. C. I.040LEI 207. I?TVAN BOC?A. SC.6 URSU P.AL ZADEI BL. GEORGE PAUL AP. STR.4.4 SC.B-DUL REV. ADELLA AP. A . TEAC? D. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I.7. CORBULUI NR.

991.959. 21 SC.B.120G.24. ADRIAN CHIRIAC P. 34 Giurgiu. GHEORGHE GEORGE BOGATU G. VASILE BOGDAN I. STR. nr.330.202/5D. com Oinacu. AURICA CARAIVAN M.960 LEI 180. b-dul Bucuresti.808.1 BOC?A . bl. Negru Voda. str.760 LEI 116. sc. Giurgiu.B ET. str Garii.7 REŞIŢA.E.72 Giurgiu.238. B-DUL. bl. SC. STR.4 REŞIŢA . ap. PETRE BRI?C? I. b-dul Bucuresti.33G Giurgiu. A. Tineretului.480 LEI 26.5 Giurgiu. STR.5 Giurgiu.1 REŞIŢA. AP.F. Giurgiu Giurgiu.6.160LEI 10.12 REŞIŢA. str. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T.094.400 LEI 52. F?G?RA?ULUI NR.3. MARIANA ANTONIU G.206. bl. ZAMFIR CAZACU G.824.Garii nr. EVELINA OTILIA E.320 LEI 42 . SC. IOAN D?NILA WERLEIN F. b-dul Bucuresti. STEJARILOR NR.581.604. Giurgiu.5.160 LEI 21.096. STR.A.80 Giurgiu.000LEI 6. Oinacu.2.G.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D. Giurgiu.960 LEI 41. bl.372.400 LEI 1.7.892. sc.2 AP.170 LEI 12. CORNEL ANGHEL A. str. jud.62/2D. bl. bl. sc. CIBINULUI BL.455. FLORIAN COSTEL ANGHEL I. VASILICA BR?DI? S.3.800LEI 24.202/5D. str.400 LEI 18. Giurgiu. G. str.120 LEI 10. nr.46 REŞIŢA.2.3.b.1 ET.760 LEI 22. 2 com. ELENA BOC?RNEA N. STR. sc. ALEXANDRU BOGATU A. jud. F?G?RA?ULUI NR.3 ET. et.16 Giurgiu. CONSTANTIN B?NARU V.C. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.22.957.4.200 LEI 153. Giurgiu Giurgiu. ulc.1.940LEI 10.VINCZE-IANCSI F. SC.800LEI 42. A. ANTON BALABAN S.640 LEI 65. Giurgiu. DOINA BADEA M. bl. MARIANA Domiciliul Giurgiu.38 sat Branistea.912. IOAN ZIMMERMANN F. 2 AP. B-DUL REPUBLICII NR. AL.994. Stefan cel Mare. b-dul Bucuresti.B2/1S.22. I.540 LEI 58. str.215. CASTANILOR NR.320LEI 42. sc. ELISABETA V?RLAN I. str Dunarii nr.160 LEI 21.608. bl. SC.105. sos.265. STEJARILOR NR. et.C ET. str.171. DANIELA BURTAVEL A. VUC I.33G Giurgiu.244.576.818. et.950 LEI 9. NERA NR. SC. PETRE BAN D. MARIN BERBEC I. nr. Stefan cel Mare. sc.28 suma 23. 5 REŞIŢA .600 LEI 52. AP. B3/1S. Bucuresti.G. 128 com. B-DUL.8/300. et.151. CECILIA BORDEIANU P.2. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T. ANA MARIA ZIMBRAN E.880 LEI 29. ELISABETA BOGDAN A.000 LEI 24.000LEI 5.853. nr.320 LEI 9. ERICA ELISABETA ZAU I. ap.609.910 LEI 72. et.. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. Oinacu. et. ap Giurgiu. CUZA NR. Giurgiu. sc. sc. b-dul Bucuresti.69 Giurgiu. AP.337. MUNCII BL.31.320LEI 50. et. str.522.4.28 Giurgiu.194.B ET. Nicolae Balcescu.241. nr.989. bl.10 24. IOAN CORIOLAN BACIU I.505. STR. b-dul Bucuresti. Uzunu nr.760LEI 68. A2. str.13. Dunarii nr. IOAN BOC?A. TATIANA. 5.000 LEI 8.Bucuresti. ap. ILIE CEZAR M. LOREDANA ANGHELOF I. Alexandriei.900LEI 15. jud Giurgiu giurgiu. B-DUL. ELENA CHIRIAC I. str.695. ORIGEN BERBEC A.B. bl. H/240 CF.689. PETCULESCU NR. SC.892. sc. AP.sc.440 LEI 13. I.793. Digului nr. 20A REŞIŢA.2 AP. str. AP.980 LEI 59.5 REŞIŢA.000 LEI 166.180LEI 3. PAULINA VOICA I. 4 Giurgiu.Garii nr. STR.6 REŞIŢA. b-dul Bucuresti. bl.6 Giurgiu.372. SC. str.202/5D.6 REŞIŢA. Cerbului nr.

280 LEI 52. sc.. bl.723. bl. 49/3D.1 ILIE T. et.840 LEI 10. Argedava.3.6 DOBRI?AN G. 24/511. et.650.Constructorilor.000 LEI 41. bl. str. NICULAE Giurgiu. 60/2D.A.040 LEI 39. sc. VERGINIA Giurgiu. et.A.930. bl. sc. sc.1.Tineretului.14 GEANT? V. b-dul Bucuresti. b-dul Bucuresti.400 LEI 68. ap. et. PETRE Giurgiu.Tabiei.Stanesti. Leandrului. NICOLAE Giurgiu.64.Alexandriei.037.720 LEI 12.10 DUMITRU N.B. b-dul Bucuresti. 41/853.120 LEI 29.000 LEI 26.4. AUREL DUMITRU Giurgiu. 24/511.10 DAIA T. Dan Barbilian nr. b-dul Daciei.240 LEI 48.108.61 GĂINĂ F. sc.600 LEI 50. B2/1S. CIULACU G.3. Ştefan sat Stanesti.000 LEI 3. str. sc. ANGELICA Giurgiu. sc.A. bl. bl. ap. b-dul Bucuresti.C.852.960 LEI 19.Tineretului.2 DINC? M. et.79. ap.306.402.5 COM?NEANU G. MARIOARA Giurgiu. Bucuresti.K.760 LEI 51.542. et.20 COD?RLEANU M. jud. intr. ap. Capsunilor nr. b-dul Bucuresti. b-dul Daciei. GEANT? M. GHEONU P. str.18 EFSTRA?IU T. b-dul Bucuresti. et.380 LEI 61. IOAN EMIL Giurgiu. str. str. str.18 DAIA T. sc. DESPOT E. IONICA MARIANA Giurgiu. Crinului nr.2.927.4 ENE T.200 LEI 15. ap. bl. et. Ancorei nr. MARIA Giurgiu.560 LEI 25. Sloboziei. bl.Giurgiu GOCIU F. GEORGE AURELIAN Giurgiu.91 DOROBAN?U S.4 IONESCU C. str. 28/853. Oltului nr.360 LEI 49. intr Dimbovitei .781. TUDORA Giurgiu.160 LEI 27. bl. bl.B2.580 LEI 54. sc.880 LEI 59.B3.648. str. bl. et. 29/511.106.B. bl.C. bl. ANGHEL Giurgiu.240 LEI 74. B2/1S. bl.C.3 GHI?? G.7 GEANT? C. ION Giurgiu.480 LEI 80.350.683. ap. 66/1D.037.360 LEI 56.3 gars.621. ap. b-dul Bucuresti. et.437. Cetatii nr. GEANT? T.Alexandriei.198.200 LEI 23. str.200 LEI 23.175 GOGOA?E F. FLORICA Giurgiu.409.7.074. bl. sc.A.800 LEI 34.A. Bucuresti. bl.C.B. sc. ION Giurgiu.1 FILIP A. bl.2.C.16 GAROAF? M. MARIAN Giurgiu.535. IOANA Giurgiu. et. sc.1.B.040 LEI 26.229.3 CREŢU G.9. bl.340 LEI 49. sc.C. str.A. sc. bl. bl. 24/511. str.200 LEI 84.930 LEI 78. str. B2/1S. str.B03. sc. sos. b-dul Bucuresti.000 LEI 11. ap. ap. bl. bl. bl. EDUARD CRISTIAN Giurgiu.B.23 DINU S.Partizani nr. MARIA Giurgiu.560 LEI 60. ap. GABRIEL Giurgiu. Bucuresti.3 CRISTEA B.C.160 LEI 43 . CONSTANTIN Giurgiu.B. EMILIA Giurgiu. sc.G. ANGHEL Giurgiu.081. DR?GAN P.1.CIOR?C? A. IONEL Giurgiu. MARIA Giurgiu.20 CIULACU N. sc. nr.ap.901.8 DĂNILĂ M. et. str. ap.50 COJOCARU M.488. ION Giurgiu.19 GOGOA?E G. PAULA Giurgiu. str.10 GHEORGHE G. bl.A. MARIOARA Giurgiu. RODICA Giurgiu. sc. 202/5D. b-dul Bucuresti. ap.A . bl. ap. bl.437.320 LEI 48. str.986. Bucuresti.080 LEI 39. Bucuresti. ALEXANDRU Giurgiu.100 LEI 8. et.29 CRAICIU L. sc.200 LEI 64.137 GHEORGHE G.010.C. b-dul Bucuresti.608. bl. ap.Bucuresti. Dan Barbilian nr.F.206. VICTOR Giurgiu.106. ILEANA Giurgiu.129. Daitei nr. sc. CREŢU E.29 COM?NEANU R. bl. str.660 LEI 27.G.2. sc. sc. sc. PETRU?A Giurgiu. bl. et.S.A .280 LEI 21.28. IONEL Giurgiu. et. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu. bl. str. bl. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu. IULIAN Giurgiu. sc.959. b-dul Bucuresti.532.722. bl. ap. intr.106. 28/853. str. B2/1S.897.1.Tineretului. Bucuresti.760 LEI 11.3 1. str. ap FELECAN I.3 GAGIU I.444. 41/853.468. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu. bl.19 IFRIM M. sos.800 LEI 31.Tineretului. b-dul Bucuresti.9. et.456. ap.350.827.267. ap.967. ap DOBRI?AN I.796. str. str. sc. ap.530.108. b-dul Bucuresti. LUCIAN GEORGE Giurgiu.757. str. a GHEORGHICEANU G. str. et. IORGU Giurgiu. NICOLETA Giurgiu. sc. Alexandriei.200 LEI 46.700 LEI 9.560 LEI 17. ap.480 LEI 155. DOROBAN?U I. nr.278. 7/300. sc. STANCA Giurgiu.4. 24/511. sc. com. et.D.

24/511. Alexandriei. sat Pietrisu. nr.11 Giurgiu. et. bl. sc.12 Giurgiu.G. str.A. sos.160 LEI 10.Portului.Romanitei nr.190. et. nr. 92.Giurgiu 26. C40. p-ta Unirii. DUMITRU IONIŢĂ G.A.A.600 LEI 12.51 Giurgiu. et. ap.448.374.000 LEI 77.100.137 Giurgiu.C. b-dul Bucuresti.13 Giurgiu.24 Giurgiu.C.200 LEI 23.5 Giurgiu. 46/3D. bl.570 LEI 19. sc. Eva.840 LEI 6.Tineretului.160 LEI 36.459. sc.000 LEI 10.040 LEI 5.772. bl.880 LEI 45. nr.11 Giurgiu. B2. sos.E. str.077.600 LEI 103. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C. str. bl.44 Giurgiu. str. sc. nr.223. sc.000 LEI 36. Giurgiu.160 LEI 33. PETRI?OR PASTRAM? C.7. L4. bl. sos. ION LASCU I. 202/5D. b-dul Bucuresti.20 Giurgiu.490 LEI 163.A.A.040 LEI 59.720. sos.520 LEI 25.7 Giurgiu. ap.010 LEI 6. MARIEA NIŢĂ D.30 sat Remus.208. sc.C20. FLOREA PARASCHIV I.520 LEI 34. str. bl.A. sc. ap Giurgiu. jud. ap. 202/5D. str. sc. sc. sc.747. CONSTANTIN IONIŢĂ C.055.094. MARICA ANA PIETRO??NEANU P. bl.55 Giurgiu. str. sos.975.400 LEI 116. bl.200 LEI 13. GEORGETA NEAC?U D. VASILICA GABRIELA MANOLE T. bl.A. str.Alexandriei.406.12 Giurgiu.9.870 LEI 10. Eroilor nr. sc.A.509.800 LEI 17.445. MILIC? TUDOREL MAZILU I.800 LEI 15.000 LEI 50. sos. Giurgiu. nr. bl. CONSTAN?A LIA PELU D. str. str.A. TUDOR IORDACHE M.240 LEI 44 . sc. ap. 207/3S1. ap Giurgiu. b-dul Bucuresti.744.Garii nr.22 Giurgiu.173 Giurgiu. ap.000 LEI 99. ap. MARIA MACAVEI A. str. LEANA PETCU T.270. ap.14 Giurgiu.880 LEI 29. bl. 6/220. GHERASE LUNGU I. 54/2D.760 LEI 69. sc. str. SILVIU LUPU M.20 Giurgiu.5 Giurgiu. sos.Alexandriei. b-dul Bucuresti.953. IONEL ISPAS A. sos.C. bl.C. et. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S. bl. 46/3D.24/511. sc. bl.D.Tineretului.1 Giurgiu. ADRIAN VALENTIN PEIA S.640 LEI 24.632. MIRELA ZINA MALCIU T.A . DOINI?A PARASCHIV I.000 LEI 21.798.6 Giurgiu.520 LEI 65. ap. Tineretului. 59/2D. sc. L4.135.A.680 LEI 24.A.120 LEI 12. CONSTANTIN PARASCHIV D. 19C/613.50 Giurgiu. bl.230 LEI 11. ION MATEI T.1. str. bl. str.Decebal .Sloboziei nr.A.Tineretului. bl. ap. ap.Tineretului.Gradinitei. Romanitei nr.B. e Giurgiu. sc.Bucuresti. VALERIU MIRCEA I.432.99 Giurgiu. et.69/1D.440 LEI 34. b-dul Bucuresti. B03.869. 54/2D. 46/3D.17 Giurgiu. sc. B1. p-ta Unirii. CRISTIAN M?RG?RIT D.26 Giurgiu.Giurgiu Giurgiu. et.12 Giurgiu.080 LEI 57.Tineretului.435.Decebal .374.Bucuresti.2 Giurgiu. bl. ap.Vedea.Lacramioarelor. bl. NU?A MOLDOVEANU N. FLOAREA IONESCU N. sc.Lacramioarelor.400 LEI 20. sc.G. str. b-dul Bucuresti. bl.Doja.Tineretului. FLOAREA PEIA I. ap. et. com. MARIAN PEIA G.564.57 Giurgiu. str.590 LEI 26. sc. str. ap.855. bl.3. ap. ap.971.2 Giurgiu. str. TUDORI?A MARIN G.29 Giurgiu. ION IONESCU P.Alexandriei. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T.640 LEI 47. jud. bl. sos.800 LEI 23.040 LEI 17.077.600 LEI 151. str.Bucuresti.Gaujani. ap. 19A.4.158. ap. bl.Decebal.786. nr.Daitei nr.296. ION PIETRO??NEANU S.D.6.Giurgiu Giurgiu.400 LEI 54. bl.Fratesti.320 LEI 133. sc. bl.683. bl. sc. bl.914.307.400 LEI 31. str. com. sc.B. bl.B.41 Giurgiu. Ghe.B. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M. Giurgiu. sc. str. AURICA PARASCHIV A. str.632. str. MARIN PENA F. jud. bl.636.1A/613.45. ap. bl.A. com. bl. ALEXANDRU MUNTEANU I. ap.845. IOAN PELU C.2. FLORICA IORDACHE V.3. ANIŞOARA MIRCEA V. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P. LUIZA MARIA MAZILU M.1.790. PETRE Giurgiu. str. 210. et. 54/2D. str. sc. nr.337. sc.B2.337.Bucuresti. ap.560 LEI 25.44 sat Malu. b-dul Bucuresti. ap.1 Giurgiu.Tineretului.842.4 Giurgiu.IONESCU M.Alexandriei.57 Giurgiu.Republicii. 66/D.930. ap. ap. sc. Giurgiu.Decebal .Dimbovitei.511.

sc. GHEORGHE T?NASE P. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P.Caminului nr.111 sat Malu.382.107.Trandafirilor. sc.20 Giurgiu.202/5D. B1/1S.Tineretului. et. b-dul Daciei.A. bl. BL. sc.267.720 LEI 317.Tineretului.160 LEI 47. TR. bl. B4/1S.34. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N. ION ROŞU I. Giurgiu. a Giurgiu. bl. sc. DUMITRU STANCU T. et. nr.116.39. sc.800 LEI 102. bl.000 LEI 348. sc.000 LEI 49. sos. 11/2S.16/613. sc. et. sc. et.Bucuresti.267. IOAN RADOSLAV A. str. bl. str.3 Giurgiu.A1.34 Giurgiu.2. nr. com.Ilfov Giurgiu. et. b-dul Bucuresti. 49/3D.Tineretului.480 LEI 13. bl. jud. str. str.A. e Giurgiu.65 Giurgiu. VALERIC? TRANDAFIR V. nr. b-dul CFR. sc.400 LEI 45 .000 LEI 45. SILVICA PLE?CA O.100. et.B. str. b-dul CFR.137. B3/1S.870. sc.475. MARIA STANCU T. sc.Mihai Viteazu.116.Tineretului.738.A. R. ELENA MARIANA Ştefan M.055.200 LEI 31. NICOLAE ANTONIE M.000 LEI 51.631. nr. DUMITRU VLAD I.779. ap. sc. Dan Lucan .6. Giurgiu.B. b-dul Bucuresti.G.800 LEI 123. RODICA S?R?CIL? A. et. SEVERIN STR. bl.G.320 LEI 27. str. bl.780 LEI 49.A. et. jud. 2Vama.372. NICOLAE STOICA G.148. LILICA Giurgiu. nr. bl.200 LEI 3. et. sc.219.600 LEI 22.D. bl.812.Vedea. bl. nr.Crisan .Giurgiu Giurgiu. str.720 LEI 12.Argedava. ap.66 Giurgiu.19C.2. ap.C. Giurgiu.1 Giurgiu.901.Mihai Eminescu nr. VASILE STR?TIL? I. str.000 LEI 18. 6 Suma LEI 68. SC.K. et. ap. 202/5D. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D.720 LEI 24. b-dul Bucuresti.240 LEI 64. ap Giurgiu. sc. FLORIAN VLADU I.3 ET1.782. bl.118.461. et. Giurgiu.000 LEI 10. sc. sc. str.180 LEI 31.25 Giurgiu.2.409.000 LEI 13. bl. b-dul Bucuresti.26 Giurgiu. SC. 1 Decembrie 1918.D.000 LEI 37.116.200 LEI 49. 1 Decembrie 1918. str. bl.A.5 Giurgiu. str Pacii.2.046. et.000 LEI 4.337. nr.A.1. DUMITRA T?NASE S. 202/5D. 1 Decembrie 1918. Giurgiu. bl.440.930. ORTANSA POP D. DOBRE ROŞU V.Fintinelor.52 Giurgiu. ap Giurgiu.060. ELENA ?UC? G.A.080 LEI 51.A.1 Giurgiu. bl. GHEORGHE T?MPA T.D.2. Giurgiu. NICU?OR VELEANU I. 310. sc..4 Giurgiu. PRAHOVA NR. b-dul Bucuresti.K. Giurgiu.842.040 LEI 110. bl. str. CRISTINEL VI?AN P.208.D. NICOLAE Ştefan N. VASILE NARCIS Şerban S.Tudor Vladimirescu.200 LEI 27.31 Giurgiu. bl. LAUREN?IU P?RJOLEA A. b-dul Bucuresti.3 Giurgiu. bl.16/613. SORIN T?NASE G.16/613. Giurgiu.107. VIOREL ILIE TOBĂ G. 202/5D.215. str. str.4 DR. str. str.840 LEI 11.653.2. b-dul Bucuresti. str.483. DIEANA T?L?BAN N.240 LEI 31. sc. bl. sc.Tineretului.411. ANA UDREA D.3. str.130 LEI 15.3. str.3 Giurgiu. M. ET2.19 oras Buftea. 211/3S1.1.16/613. SEVERIN STR. ap Giurgiu. b-dul Bucuresti.125 LEI 25.7.73 Giurgiu.711. 67. bl. ANDREEA STR?TIL? V. bl.000 LEI Domiciliul DR.720 LEI 21.B. TR.000 LEI 21. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N. BL. ap. TUDORA VOINEA I. sc. ap. MARIA SORO?EANU G. ISCIP. p-ta Unirii.944. et.Ialomicioarei.4.16 Giurgiu.A. et.Lacramioarelor nr. Giurgiu.Crinului. sc.153. 54.A. sc. str.53 Giurgiu. ELENA POP G.080 LEI 458.131. ROMIC? POLESKI GHE.080 LEI 25.220 Giurgiu. bl. sc.820 LEI 21. 4.825. TIPARESCU NR. ap.652. et.A. bl. Z3. sc. b-dul Bucuresti.27 Giurgiu.Vasile Alexandri. 202/5D. ap. 10. et.711. sc. bl. nr.080 LEI 57.6.211. ADRIANA VLAD C. nr. bl.PINTENARU L. str.92. b-dul Bucuresti.AP.320 LEI 31. bl.1.A. et.Tineretului. 32/335.200 LEI 52.109.C. VICTORI?A STR?TIL? V. bl. ap.6 Giurgiu. str.4 Giurgiu. str.560 LEI 23.950 LEI 23. 202/5D. sc. ap. AP.267. Balanoaiei. LUCICA UDREA I. str.Tineretului. NECULAI STR?TIL? I.G. et. str.

2. 4 DR. SEVERIN STR. MIHAIL SC. SC. BL.389.7.TR.AP. CLAUDIA BOBIANA AP.400 LEI 10.NR.1 DR. B?LT??EANU I.880 LEI 249. ALION.227.2. SEVERIN STR.SEVERIN B-DUL CERNA NR.TR.179.5 DR. TR. ANTONIE ST. BL. R.695.000 LEI 51. S4E.TR. DOROBANŢI NR. SC. S4E.11B CATAN? G.820. AP. SEVERIN STR. BL Z3. BUSUIOCI. BL. BOB?LC? I..4. SC. 4.22.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 .TV1. BALACI GHE. CONSTANTIN DR. BL. 2.1. SEVERIN STR. BADEA C.3.22.AP.017. 68 DR.2. SEVERIN STR.3.116. VICTORI?A SC. GHEORGHE DR. BEGHIR D.6.6 DR. ANGHEL DR.600 LEI 47. MIHAI VITEAZUL NR.SEVERIN STR. 15.8. TR.700 61. ET3. IANCU BL.5 CATAN? D. SC. AP. ET2. 4.TR.614. ANA 4.1. AP.720 LEI 89.2. IN3. MIHAI VITEAZUL NR.2 B?RBU? GHE. SEVERIN STR.560 LEI 31. SEVERIN STR.000 LEI 217. C6. SPLAI MIHAI VITEZUL NR.030 LEI 42. BOB?LC? I.390.5 BIROVESCU M. 6 DR.4.300. BL. F18. CONSTAN? DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. EUGENIA DR.339. ANTONIE ST.800 LEI 80. TR.5 CAPOT? GHE. PETRIA DR.26. BL.4 DR.562. EMINESCU NR. MARE?AL I. BL.901. AP. VIRGIL SC.6.AP.200 31. CONSTANTIN 1.862. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.1. STEFAN DR. MARIN BL. ALEEA CELULOZEI NR.10 DR. ET. SEVERIN STR. TV1.3. TR. SC. TR. EUGENIA DR. ET.750 LEI 73.9 DR. ANNE MARIE DR.11 DR.SC. TIPARESCU NR.3 ET1.460 LEI 26. ALEEA CASTANILOR NR. B?LA?A I.150.AP.040 LEI 12.720 LEI 85. ADRIAN SC.TR. TR. SEVERIN STR.BL. SEVERIN STR. 54. SEVERIN STR.400 10.TR. TR. AVRAMUSI D. TR.3.AP. B?DELE M. BL. PRAHOVA NR. TR.932. TR.900 LEI 33.TR . BL. AP.3.10 DR.000 LEI 28. LEPRI NR. VETERANI NR. SEVERIN STR. NICOLAE BL A2.3.12 BONDOC V. SEVERIN STR. BL. TR.031. SEVERIN STR. B?RLAN C. SEVERIN STR.10 DR. BL. SC.704.3.SC.1 DR. M. SEVERIN STR. AP. MIHAI VITEZUL NR.000 LEI 43.186. IOHANNA SC.3.500 LEI 31.15 BRUC? C. AP. CRISTINA SC. S?VOIU NR.400 LEI 24. A BL. TR.ET. TR. TR. CONSTANTIN SC. ARGHIOROPOL G. SC.14 DR. EMINESCU NR.600 LEI 31.800 LEI 39. M?D?LINA MARIA 3. TR. M TIPARESCU NR. BL. ANTONESCU ANTONIE N. SM?RDAN NR.26. SC. C. SEVERIN STR.11B C?INICEANU D. TR. BEBE AP. BOB?LC? I. Z?BR?UTULUI NR. MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR. 8.11 DR. 32. MARIN ET. AP. SEVERIN STR.AP. 1.853. 54.DR.400 LEI 18. CRI?ANA NR.000 LEI 35.TR.050. VICTORIA 55.3 BRUC? I. SEVERIN STR. TOPOLNI?EI NR. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR. S4E.16 BROSC?REANU C. TR.7.000 LEI 5.1. C. ION AP. SM?RDAN NR.130 LEI 1.3 DR. 26.AP.000 52. AL. B?RBU? GHE.6.119.3. TR. TR. AP. 15 DR.MARIA TI NR.AP. SEVERIN STR.310 LEI 9.137. FLOAREA SC.A2.781.TR.440 LEI 22.22.116. DANIEL SC.7. Z?BR?UTULUI NR.400 LEI 36. SEVERIN STR.818. BL.264.B2.149. AP.10 BOB?LC? I. STR. S?VOIU NR.2 DR. 7. AP. SM?RDAN NR.600 LEI 83. AMALIAMARIA DR. Z3. MR. SC. GHEORGHE DR.2.116. SEVERIN STR. 4.4. ET. T1.319. 37 DR.4.AP. HORA?IU NR. VLADIANA ROMINA SC. TR.744. 67. TR.1. A1. TOPOLNI?EI NR.5. AP.22.757. TR.2 DR. SEVERIN STR. BECHIR T. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.2. TR. BROSC?REANU D. SEVERINSTR. SC. B-DUL CERNA NR.10 DR. R. B?D?I GR. SC. BL. SEVERIN STR. TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.3.1.639. SC.3.

111. TR. ET. DOBRE D.1. 7 DR. SP. COJOCARU C.260 LEI 84. BL. 10. M9.SC.116.10 DR. OVIDIU DR.000 LEI 112.306.600 LEI 50.72. MARILENA BL. FLORENTINA SC.722.2.AP.4 DR. GHEORGHE C1. COL?ATU V. MARE?AL I.66 BL. SEVERIN STR.200 LEI 20.600 LEI 173. 159. ET. 111. TR. LIVIA SILVIA BL. BL. SERGESCU NR. BL.10.4. TR. ET.488.10.000 LEI 41.4. 65. P. C?LUG?RU C.000 LEI 19. AP. ION B2. SEVERIN STR. ANTONESCU C?INICEANU P. TR. CROITORU V.897. COJOCARU ST.S6V. CRI?AN NR.040 106. CROITORU M.10 CHILEA C. IOSIF DR. BL.4. ET. M12.740.21. M2. CROITORU D. SC. S11. SEVERIN STR. CRI?AN NR. VINGA BL. TR.11 DOBRE M.215.5 DR.4 DR.AP. AP.2. SEVERIN STR. BL.000 LEI 45. 9 DR.178. NICOLAE ABATORULUI NR. CERCEL I.1.551.706.078. AP.TR.1.1. SEVERIN STR. IOANA SC. SEVERIN STR. ALEXANDRU SC. MARIANA NR. 1. TR.7 DR. SC.237. C2. TR.8 DR. CICERO NR. SC. TR.120 LEI 165. TR.TN17. 10.627. CRI?AN NR. IONEL BL. TR. SC. TR. SEVERIN STR.000 65.008. 7. S11. ET.212. CORNEA I. SEVERIN STR. MARIA 30.350 LEI 41. AP.232.66. SEVERIN STR.800 LEI 49.3. VALERIC? AP. ION AP. ET. 1. BL.2. AP.5.566. AURIC? AP. BABEŞ NR.8 DR.488. M3. SEVERIN STR.2. LUCIA DR. TR. TR.518.SEVERIN STR. SC.4. SC. SEVERIN STR. 76. AP. AP. SC. SEVERIN STR. XF7. SC.3. TR.160 LEI 13.4. DR. CU?ITOIU GH.XF5. TR. 5. TR.200 40. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR.5 DR. SC. BL. AP.BL.5.72. MARIUS SC.8 DR. COM?NICI V.3.4. UNIRII NR.300 LEI 62.6 DR. P. CRI?AN NR.157. CUREA I. SEVERIN STR.1. CIOR?NGAN R. SEVERIN STR. SEVERIN STR.85.2.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR. SEVERIN STR. ELENA ET. 22.105.3. AP.2. SEVERIN STR. PRAHOVA NR. TR.9 DR. SEVERIN STR.860. C?RNECI I. 137.1 DANCIU R. RENA?TERII NR.2. SERGESCU NR.000 LEI 64.ET. CISMARIU I.156.483. TR.400 LEI 25.520 LEI 7.800 LEI 234. CÂMPEANU I.2. AP. DANUBIUS NR.7 DR.6. IOANA DR.41 DR. DUMITRU AP. ION SC.140 LEI 49. CARPA?I NR.400 LEI 56. MIHAI VITEAZUL NR. AP.NR.223.013.TR. CICERO NR.2. SEVERIN STR.R3. SC. VIRGIL SC.4 DR. TR. P. TR.SEMENIC NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. IOAN DR. CALOMFIRESCU NR. DANIEL DR.080 LEI LEI LEI LEI 47 . REPUBLICI NR. 263.1.4.UNIRII NR. ET. BL.5 DR. SEVERIN STR.560 7. ANGELICA AP. 1.4.2.3.7 DR.10. AP. SEVERIN STR. SC.424.2. 10 CHILIOM N.SC. BL. BL.560 LEI 31.1.680 LEI LEI LEI LEI 240.13 DR. AP. SP. FLORENTINA NELA BL.000 LEI 35. AP. PETRICA SC. 6. CIUC? F. TR. CD. 263.860 LEI 41. MIHAI VITEAZUL NR.800 LEI 30.200 52. SEVERIN STR. 4.S6V. BL.9S. TR. COAND? I. TR. SEVERIN STR.9 DOANDE? ST. CALOMFIRESCU NR.TR. C?LUG?RU E.2. BL.2. M4.ET.10A CHILEA M. IONESCU NR. C?PLESCU P. CRI?AN NR. 6.532. TR. SC.6. TR. RENA?TERII NR.6 C?LUG?RU I.010. SC.600 LEI 34. AP. 15 DIACONESCU E. BL. SEVERIN STR.AP. MOLDOVEI NR. TR. SC.6 DR. ET. IOANA DR.4. CONSTANTIN SC. TR.18 DR. CAMELIA DR. SEVERIN STR.744. ION DR. CALOMFIRESCU NR. SEVERIN STR. SC. CRI?AN NR.3 COJOCARU GHE. VRANCEI NR. AP. ET.000 17.006. SEVERIN STR. NADIA DR. CĂLINA GHE.734. AP. BL.A2. SERGESCU NR.5. TR.

SC. DOLJ. AP. AP. FLOAREA NR. B4. INDEPENDENTEI. BL. FLOREA I.AURELIA NR. NARCISELORNR.000 LEI 107. BL.882. AP. ET. AP.3. NR. JUD.900 LEI 42. LACRIMIOARELOR. MIRCEA MAI.SEVERIN STR. JUD.130 23. OLT GHEORGHE I. FERARU I. SPL.8 DR. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. JUD.7 DR. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B.4.346. SEVERIN.720 LEI 59.1.400 LEI 20.SC. FRUMOSU GHEORGHE BL. DRINCEANU ST.STR. 4S.800 LEI 15. SEVERIN.4.3.556. DR.1.TR.2.10. TR. STR.4. DUMITRU SC.3.5 DR.MEHEDINTI DR. SEVERIN.976.1.2.000 LEI 38. SC. ET. FETICA A. AP.179. SEVERIN. STR.1.136. TR.7 DR. AL.AP. BR?NCOVEANU NR.678.120. P.16 DR.1. ALEEA MARGARITARULUI.6 DUGHIN? I. MEXIC NR. TR. SEVERIN STR.7 DR.11 DR.AP. GLAVICI M. BL.628. STR.SEVERIN.4.ET. TR. B2. GHEORGHE BL.SC.SC.STR. EUGEN SC.897. NARCISELORNR. NR.822.201. SEVERIN. ELENA NR. GINU C.SC. DUMITR??CONIU C. BL.2. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2.38 DR. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. CONSTANTIN SC. SC. NR. AP. STR. AP. STR.3.56.000 LEI 171. OLT DR. BABES. BL.1.MARILENA DR.600 LEI 274.765.800 LEI 463.440 LEI 4.TS10. TR. AP. EMANUELA D2.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1.30 DR.200 LEI 50.110.BL.AP.760 LEI LEI LEI LEI 82. TR.9 DR. TR. DORIN L.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU. BL. TR. SC. JANA BL. AP.000 LEI 99. TR.920 LEI 55.339.525.250 LEI 33.897. 18 GLAVICI GHE.800 LEI 48 .858. STR. SC. SEVERIN STR. TR.4.SEVERIN STR. LARISA ET.SC.050.B1. DR?GHICI E. EUGENIA DR.INDEPENDENTEI. TR. JUD.38 DR.2 DR?GHINESCU G. TR.ET.9 GLAVICIM. ELENA DR.24 DR.3.4 DR. MIHAI EMINESCU NR.3. ENESCU C.10.400 LEI 49. SC. TRANSILVANIEI. BL. SEVERIN STR.690. DANUBIUSNR.000 LEI 32.800 LEI 4.16 DR. STR.1 CRAIOVA. GHEORGHE NR. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST. 221. SEVERIN STR. BR?NCOVEANU NR. GHEORGHE DR. AP.5. SEVERIN STR. SEVERIN. TR. SEVERIN. BL.200 LEI 22.376. STR.2. MUNICIPIUL CRAIOVA.NICOLAE 5S1. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU. SEVERIN STR.TRAIAN NR.14 DRAICA D. GHIORDUNESCU G. G1. AP. BL. SEVERIN.2.1.240 LEI 37. BL. B-DUL T. ET. TR.2. ELENA NR.2. STR. 15 FOTA M.3. STR. BL. AP. SMIRDAN. MIRCEA NR.1. AP.2.000 LEI 52. DR?CEA V.1. PAUL DR. ION 4.040 LEI 24. SEVERIN STR.11 DR.860. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA.000 LEI 238. XF7. BL.MARIUS ION DR.657.28.148. NR. ELENA B1. MIHAI VITEZUL NR.39.000 LEI 40.8.300 LEI 42. GHENEA LOCALITATEA STUDINA.138.720 52. NICOLAE BL. TR.795.052. SERGESCU NR. TR.116. FERARU I.446. ET. SEVERIN STR. GADAU PETRE SC.SEVERIN STR.AP.990 LEI 31.5 GHEORGHE GH. ET. GALBAU C. VLADIMERESCU ERCEANU I.AP. TUDOR VLADIMIRESCU. NR. SC. TR. TR. AP.207 DR.2.2. AP. ELVIRA DANIELA 7. SC.200 LEI 182. NR. 2. SEVERIN STR.000 LEI 51.1.6 GAIDAROF N.71.562.035. 2.126. SC. GINUA. TR.98. TR. TR. TR. SEVERIN STR.5 FIRULEASCA D.4. TR.2.ET. GRUIA. ET. NR. SEVERIN. ION D2. XF22. AVRAM IANCU NR.5 DR..SEVERIN. ELENA BL.400 LEI 43.440.221. EMIL DR.4. JUD. AL.3.1. SC. GRECESCU NR.473.148. SC. BL. COSMINULUI.423. CICERO. DR?GHICI N. STR. TR. SEVERIN STR.ELENA COMUNA BALACITA.A. TR.2. ALEEA GHIOCEILOR NR.720 LEI 56. 1 FILIP M.200 11. AP.5S1. SEVERIN.15.AP. OPRI?A COM. DR?GHICI I.

ET. 22 20.A2.9 DR..35. AP. TR.ET. TR.3.MIHAI GROSU M. AP. SPL. STR.NR. SEVERIN. C.SC.743. STR. STR. SEVERIN. DECEBAL. CRINA VIOLETA LEPARDA I. NR.30 DR. SC.200 LEI 38. NICOLAE JUJESCU D. NR. SEVERIN. M.2.12 DR. STR.SC. STR.810 LEI LEI LEI LEI 49 . SC.4.667.5. 54 DR.AP.680 LEI 4.040 LEI 53. BL.IULIAN GLIGOR GHE.L 2.986.4.704.BL. AP. STR.1. ET. STR. C3.1. T. TR. BR?NCOVEANU NR. SC.675. CALOMFIRESCU.CICERO.4S.1. MARIA IOVICI ST. NR.525. SEVERIN. AP. STR.3.440 LEI 101. STR. SEVERIN.B.200 LEI 7.2. NR. NR. TR.4. VLADIMIRESCU. 136.595. AP. SEVERIN.744.SC. SEVERIN. NR. TR.600 LEI 42. TR. NR.6.5.757.NR.MEHEDINTI DR. SEVERIN STR.BL.19 DR.TOAMNEI. TR.460 LEI 9. VITEAZU. MEHEDINTI DR.15 DR. NR. ANISOARA LUCA I.11 DR.290 LEI 22. DUMITRU IONESCU C. BL. REPUBLCII. SEVERIN STR. SC.309. Ştefan CEL MARE NR.AP. ALEEA ALUNIS.L 2. VITEAYU. EROII DE LA CERNA. STR.BL. SC.2. NR.142.3 DR. C3.AP.BL.200 LEI 5.000 LEI 22. AP. NR. SOVEJA.8 COMUNA DUMBRAVA. IOAN LUCAKACS C.NR.1. TR.M 13. BL.818. SC. TR. GR. SC. BL.CALEA TIRGU JIULUI. SEVERIN.020. ET. AP. SEVERIN. I.31. XF9A. TR. TR. E14. TR.11 DR.7. FLORIAN IACOBESCU GHE. SEVERIN STR. SC. SEVERIN. MIHAI VITEAZUL NR. BL. TR.3 DR. TR.520 LEI 7. TR.9 DR. 1.184. ET.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I. CONSTANTIN MEILOAIC? D.9.280 LEI 41.1.9 DR. NR.SC. ET.12. PETRE VASILE MANOFU D. AP.028. VITEAZU.2.334.1. AP.30.600 39. TR.897.800 LEI 10.200 LEI 15.14 DR.630. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I.500.9 DR.2.16. TR. M12. 7.CONSTANTIN MARTIN I.823. M.600 LEI 39.AP. BRATIANU.35.MARIA ILIESCU D.000 LEI 25.3.19 LOCALITATEA FLORESTI. IMRE MANACU AL.400 LEI 104. AP. SEVERIN. JUD. CALEA SEVERINULUI NR. SEVERIN. SANDU DUMITRU MATEI C. LILIANA MICLEA I.4. ET. STR. OR?OVA. C.NR. M.9. AP.171. BL.SC. AP. SEVERIN. TR. ADELA MARGARIT D. 2.TR.4. 1.AP. M.85. STR. GEORGETA LUCAKACS E.15 DR. BL. GABRIELA PAULA MANACU E.118 DR.104.147.1. STR. STR. IOAN MIMI? C. SEVERIN.6. DECEBAL.372.200 107. PAUL MIHOC I.AP.16.000 LEI 310.720 LEI 103. ET. NR.880 LEI 678. M12. ET.ET.7.6 DR. BRINCOVEANU.558.1. SC.10.7 DR. AP.403. ZOE IOVICI G.3 DR.3. TR.1.C. SEVERIN.SC.3 DR. POMPILICA IOVAN N. MIOARA GRAMA S.SC. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. PROGRESU.SC.000 32. 30. ET3.3 DR. STR.006. CALOMFIRESCU.STR.3.NR. MRS. NR. CORNELIA IONESCU I. NR. SEVERIN. SPL.NR. IOANA NR. TR.C2. SEVERIN.520 LEI 22.AP.520 LEI 52.3.000 LEI 37. SEVERIN. MARIEA IACOBESCU C. STR. 1.860 LEI 63.47 DR. STR.3. SEVERIN. SEVERIN. BL. BL. NR. SEVERIN STR. TR. MARGHIOALA ILIESCU N.ION GROZA C.27. STR. ET.403. SC. AP.BL. MAGNOLIEI NR.M 13. NR. SC. TR. STR. TR. NR. NR.Z8. STR. BL.4.ET.SC. SEVERIN.AP.11 DR.153.BL.AP. BL. TR.823.771.720 LEI 3.3 DR. SEVERIN.10.7 LOC. BL.380 LEI 103. STR.BL.1.ALEEACASTANILOR.1. EROII DE LA CERNA. JUD. TR. VLADIMIRESCU.9 DR.525.356.1.30 DR.3. NR. TR. TR. TR. STR. BL. SEVERIN. T.2.75.120 LEI 16. I.5 DR.000 LEI 43.AP. ANTONESCU.ANISOARA LILIANU G. SC. SEVERIN. SPL. VITEAYU. FLORESCU. SC. EROII DE LA CERNA. SEVERIN.1. SAT VARADIA.

SEVERIN STR.58. SPL.010. VASILE PETROVICI M. CONSTANTIN NEDELEA G.000 LEI 41.Z6B.033. AP. ?IMIAN SAT CERNE?. ŞincaI NR. BL. ALEEA CRINILOR NR.873.440 LEI 18. GHEORGHE PÂRVU GHE. BR?NCOVEANU NR. 49 DR. ALEEA CAZANE NR. 31. BL. 49 DR. TR.2.2.1.360.BL. AP.680 LEI 54. SADOVEANU NR. AP.2.22.552. ET.544.SC. BL. SEVERIN STR. 263. ŞincaI NR.356. 101.930. TR. 4. BL. 265. CRIHALEI NR.728. STUDINA JUD.760 LEI 43. 62. ELENA MOR?RI? A.2. KOG?LNICEANU NR. IRINA ML?DINOIU I.104. A. DOMOGLED NR. 3. BL. DECEBAL NR. B. BL.TS12.928. MIHAI PURCARU D. SEVERIN STR.159. TR.440 LEI 13. SC. TR. JUD. AP.4. SC. ECATERINA OPRI?AN T.020 290. TR. TR. R.744. SC.2. TR. IULIANA PLOSCARU V. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU NR.V1.1.000 11.7 DR. TR.927. N5. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR. AP.560 LEI 14. BL. 124. AP.3. IOANA NIŢĂ M.2.720 LEI 37.750 32. TR. AP. BL. OLT DR.2.SC. CRI?AN NR.1 DR.847. SEVERIN STR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.160 43.8 DR.728. TR. MITANA PRAJEA I. ET. TR. TR.2. AURORA P?L?U P.30.500 31.416. GEORGETA POPESCU I. E18.20 LOC.2. BR?NCOVEANU NR.562. MIHAIL SADOVEANU NR.11 DR. SEVASTIAN PEPTAN F. CICERO NR. BL. AP. Ştefan CEL MARE NR. ŞincaI NR.554. SUZY MANUELA PRAJEA J.000 LEI 26.4 DR. SC.ET. CALOMFIRESCU NR.1. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE.R6.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. BL.3. BL. BL. 260.720 LEI 39.276. TR. TR. SC. SC.000 LEI 92.491. SEVERIN B-DUL T. 1. M. 62. SC. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P. SEVERIN STR.1. AP. B?ILE HERCULANE.56 DR. SEVERIN STR.1. AP. 5. SEVERIN STR.46E DR.5 DR. SC. SEVERIN STR. SC. 1A2B.12 DR.30. TR.19 DR.1. TR. ION NIŢĂ I. ION NAU V.503. EUGEN PFEFFER C.58.9A DR. ET. SEVERIN STR. ET. 21 DR.400 LEI 30.4.200 25.15 DR. AP. ALION NR 70.7 DR.19 DR.240 LEI 26.4. ET.6 LOC. BL. SEVERIN STR.XF9.4 DR. TR. M?RG?RITARULUI NR. JUD. VLADIMIRESCU NR. AP.SC.546. ALEXANDRU N?STRURESCU G. SECTORUL 2. VLADIMIRESCU NR. TR. SEVERIN STR. SC. B.000 LEI 16. 221. MIHAI VITEAZUL NR. AP.000 32.400 15. TR.7. IONU? OVIDIU MARINA? M. SEVERIN B-DUL T. ANA PRAJEA GHE. SEVERIN STR. SEVERIN STR.1. 22 DR. TR. SC. FLOAREA POPESCU I. SEVERIN STR.V1. 4. AP.1. SC.218. TR.800 185. SEVERIN STR. ADRIAN NR.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. BL. TR.240 LEI 33.000 LEI 43. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 217 DR. SEVERIN STR. JEAN PRAJEA J.102. BL.000 LEI 48. STR.M?TC? E.1. 3.880 LEI 95. TR. STR.8.640 LEI 50 .1. OR?OVA STR. TR.260 LEI 52. TR. MARIUS POP I. 2.100 LEI 8.644. DUMITRU PURCARU D.680 LEI 105. SC. ET. GRIGORE MEROSU D.941.193. SEVERIN STR.480 LEI 47. TR. SEMENIC NR.390. AP. EUGENIA LOC. SEVERIN STR. ET. CARA? SEVERIN DR. AP.3.320 LEI 23. ET. OLGA SULTANA OPRI?A I. N. SC. MARIUS TIP?RESCU NR. EUGEN PETROVICI D. ET.16 BUCUREŞTI.6 DR. SC. CONSTANTIN NICA C.5 LOC.5 DR. XF21. AP. 4.974. TR. MEHEDIN?I DR. BL.017.190.30.151.9 DR. ET. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR. Ştefan CEL MARE NR.14 COM. SC. AP. ION POPESCU P.1 DR.46E DR.464. TR. OR?OVA STR.B. TS10.900 LEI 20. XF14. M. AP. SC. SEVERIN STR.L2.116. TR.30.493.153. GRIGORESCU NR. EMILIAN M?TC? I. CALOMFIRESCU NR. ET. 101 DR. SEMENIC NR. 35. ELENA NR. LEPRI NR. FLOAREA PETRIC? P.

800 LEI 37. AP.339. BL.480 LEI 591.201.15 Ştefan GR. S?N?TESCU A.3 ST?NCIOIU S.3.3 DR.720 284. TR. SEVERIN STR. TR.180 LEI 177. TR.4. ET. MIREL BEBE BL. AP.098. SC. SEVERIN B-DUL. VASILE DR. BL.5. ŞincaI NR.480 LEI 25. SC. ET.P1.8.3 139. TR.3.4. STANI V.103.2. GR. SGONDEA T. SEVERIN STR. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD.626. S?NDOI I. 149 ROAT? R. TR.400 LEI 27.S2.755.P1.510 LEI 51 . TR.176. SEVERIN STR.D4.400 LEI 50. AP. SPL. AP.8 DR.339. S?RBU V. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 233 ROIBAN H. 32.551. ET.694. MARIUS DR.P3. MEHEDIN?I DR. EMIL AP.9 DR.103. EUGEN ET. AP.793.900 LEI 11. SC. AP.119. DECEBAL NR.E12.2. SEVERIN STR. BL. NICOLETA ŞtefanIA 10. S?RBU A. MARIOARA BL. 37B LOC. AP.000 LEI 24. R. AP. ION COM. MRS. VLADIMIRESCU NR. CICERO NR. ET. 30 DR. SORIC? GHE MARIN A1. VIOREL BL. JUD. SEVERIN STR. SAT ISVOARELE. TR.3 ST?NCIOIU G.4 DR.28 DR.800 LEI 64.9 DR.3. AP.600 LEI 57. 42.720 LEI 12. 138. MARIN SC. SEVERIN STR. STELIAN BL. GRUIA. VITEAZUL NR. CRI?ANA NR. AP. AP.678. JUD. TIMI?OAREI NR. OVIDIU DR. ?ULMA N. JUD.960 LEI 21.868.078.2. 41.960 LEI 37.S2. SC.415.2. TR. SPR?NCEAN? G.3. TR. S?NDOI A.4.650 LEI 21.19 DR. SEVERIN STR. RĂDUŢĂ N. SPL.32.20 RAŢĂ T.4. SEVERIN STR. SC.11 DR. SANDU C. TR.2 ROMAN D. SEVERIN STR. SC. GRUIA. AVERESCU NR.174. ET. MRS.3. ET. TRAIAN NR. PU?AN I. M. SEVERIN STR. SANDA GHE. STR. PETRE COM. SC2. ATENA DR.092. 149 ROATE? D. VASILICA BL. SEVERIN STR. AP. SEVERIN STR.A5. BL.8. SC.1. TR.ET. 5 ROAT? GH. MEHEDIN?I DR. CRI?AN NR.680 LEI 60. FELICIAN AURELIAN DR. SC. SEVERIN B-DUL T. AP. ALEXANDRU DR. RADU DR.400 LEI 148. AP.16. DR.200 LEI 53.000 30.7. SEVERIN STR.3.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974.040 LEI 104.822. AP.4.2. RAMONA MARIA DR. TR.6 ST?NCIOU ST.918. CONSTANDINA BL A2. ST?NCIOIU M.420 LEI 20. TIMI?OAREI NR. FLORESCU NR. ROIBAN T. M. TR.4. REVOLU?IEI 22 DEC. CARA? SEVERIN DR. TR. SC.2. PAULA BL.184. BL. SC. TR. ET. SC. TR. SC.1.6.017. AVERESCU NR.6.149.4. G1. TR. BL. SEVERIN STR. VITEAZUL NR.8.240 LEI 28. TUDORI?A BL.760 LEI 4.640 LEI 65. TRANDAFIRILOR NR. TR. SEVERIN B-DUL.628. SEVERIN STR. TR. NICOLAE SC.1. SC. PRAHOVA NR.Z8. AP. PRAHOVA NR. MRS. AURELIA DR. AP.8. Ştefan BL. BR?NCOVEANU NR. SC. TR.135. LEPRI NR. TR.2. ELENA SC. NR.411. SEVERIN STR.1.19 S?N?TESCU V.4.759.11 SCRECIU I.1. NICOLETA SORINA BL.9 DR. REVOLU?IEI 22 DEC. SC. AP. AP. MARIA DR. ET. AP.1.2. SEVERIN STR.16.520 LEI 6.2. 1.9 ST?NCULESCU T. AP.61. AVERESCU NR. ROTLER I.11 DR.734.940 LEI 333. CICERO NR. SEVERIN STR. 73.P3.800 31. SEVERIN STR.TR.850 LEI 73. AP.983.ET.5 DR. TR.2.6.32. SEVERIN STR. SEVERIN STR. FELICIA BL. ALEEA CASTANILOR NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.200 LEI 56.16. BABEŞ NR. ST?NCIOIU P. BL. SEVERIN STR.1. TR.423. TR.6. NR. MARIA BL.3.940. ECATERINA SC. PETRE SC. 290 DR. ELENA SC. SPL.840 228. RADOSLAV V.6 DR.1. MIHAI VITEAZUL NR. BL. BANATULUI NR. ET. INDEPENDENŢEI NR. MEHEDIN?I DR.P3. DR.320 LEI 2. NICOLAE COM. TR.Z8. B?ILE HERCULANE.431.262.711.7 RADA I. SEVERIN STR. L?CR?MIOARELOR NR. TR.1. SEVERIN STR. TR.39. TR.

nr. ap. sc.796. INDEPENDENŢEI NR.5.855.636. str. 26. GR. nr. Soimului.51. sc.326. A.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. C. nr. VIRGINIA TUDORAN I. 2. VII. Bucium. 1. AP. SC. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau.12 DR.6. ADRIAN NR.TR.6 DR. JIULUI NR. AP. ET. B?ILE HERCULANE. str. SC. MARIN Moinesti. sc. ap. sc. sc. str. SC. SC. A. 4. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . ap.12 LOC. Panselelor.080 LEI 7. nr.920 LEI 45. ap. SEVERIN STR. MARIA Bacau. Bradului. 36. str.TACOT? GHE. 917. TR. et.12 DR. 9 ANTAL ST. ap. AnaI Ipatescu. A. str.8 DR.137. VLADIMIRESCU NR. SEVERIN B-DUL T. ap. str. LUCIA Bacau. 16 bis. AP. BL. 3. SEVERIN STR. bl.16 DR. NICOLINA Bacau. F. Letea. str.360 LEI 6. nr. nr.560 LEI 40. bl.413. A.1.680 LEI 26. BL. AP. BL. STR. ET. ap. MIGDALULUI NR.4.E. 5.2. et. 4. 20 ARMEANU I. nr. BL. sc. ap. Balcescu. str. sc. B. VLADIMIRESCU NR. str. SEVERIN STR.12 DR.6. BL. TR.52. 155 DR. BL. B. 3. A.600 LEI 54. str. 4. AP. 2.1. str. N. D. SC. bl.SC. Enescu.3.E18. et. nr.1. SEVERIN STR.3. N. SC. ap. CALOMFIRESCU NR. 20 AMARANDEI N. bl. Letea. 13. jud. AURICA ROATE? A. et. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.3. bl. AP.4. ap. str. str. bl. MIRCEA ION ZAHARIA N. 8.1. SEVERIN STR. ap. SC. bl. 6. 2. SEVERIN STR.243. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 1. 1. 12 ADAMACHE I. 159. ALEEA GAROAFELOR NR. et.3.9.491.700 LEI 45. 2.156. G.25. sc. 2. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau. 10 ANGHEL ELENA Bacau. AP.501. AP. TR. et.094. 3. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. A. G. A?TEF?NOAIEI V.6 40.1.200 LEI 109. nr. TR. sc. FLORESCU NR. TR. Impacarii.3. str. sc. LEOPOLD DR. 5.1. 5. bl. ap. CELESTINA Bacau. N. str. AP. 5.12 DR. bl.. VIOREL Z?ULE? ST.593. 2.560 LEI 8.5 DR. Balcescu. A.A7.440 LEI 36.TR.14 DR.C1.1. 15 ANGHEL N. SEVERIN STR. et. et. nr. str. AP. TR. SC. Balcescu. VASILE Bacau. nr. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. A.1. Aleee Parcului. 6. 8. SC. et. 13. bl. 6. bl. 50. A.9 DR. SEVERIN STR. Enescu.SEVERIN STR.600 LEI 172. 5. Veniamin Costache. 5. MARIUS TREISTARU P. Soimului. 5. CALEA TG. sc.E18. 25. TR.100 LEI 33. 46. C. AP.sc. str. AFLOAREI CLARA Bacau. 9 ANGHEL V.V11. MĂRĂŞEŞTI NR. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. ERMINA Bacau.1.322. ET. BL. sc. IOAN Bacau. SC. ap. 10. nr. AP. PETRONELA Iasi. A.B3. nr. BL. sc. 5. GHEORGHE VI?AN N. bl. D.400 LEI 39. nr. CALOMFIRESCU NR. EMILIA Bacau. C. 3. Bacau. 159.4. SERGESCU NR.1. TRANDAFIRILOR NR. nr. ap. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M.5. 4. TR. sc. AP. TR. bl. et. 2. SEVRIN STR. 5 ALEXANDRU GHE. sc. sc. TR. SEVERIN B-DUL T. BL. Primaverii. AURELIAN NR. 1. ANDRONIC I. bl. C. Aleea Constructorului. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. 4. TR. P. PETRU Bacau. 2. ap. bl. bl. LIVIU UNGUREANU A. str. 36. ap. et. SC. 2 APOSTOL RODICA Bacau. 10. 36. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau. str. ap. sc.4.101 DR. et.600 LEI 23.590. nr. nr.132. et.2. TR. bl. Mioritei. BL. 12 ATOMEI C. Energiei. sc. et.3. SC. str. 7 DR.816. et. nr. 7 AIRINEI I. 3. ALEXANDRU V?CU?? GHE. MIGDALULUI NR.

nr. str. str. sc. str. str. nr. N. ap. Dr. ap. 1. bl. 32 Bacau. A. G. 28 Bacau. 44B. 2. 7. str.4. 25. ap. sat Valea de Sus . 32 Bacau. 2. 45 Bacau. jud. bl. bl. 3. B. sc. bl. nr. sc. B. 13 Buhusi. 1. Digu Barnat. . 8 Bacau. 4. MARIA B?LAN ST. et. ap. 8 Galbeni. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. bl. str. et. ap. str. sc. Bacau. nr. br. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I.BABU? N. B. 8. nr. nr. jud. 5. bl. sc. Viteazul. B. str. nr. str. Davila. 48 Bacau. 25 Onesti. 25. 13 Bacau. A. sc. ap. sc. 131. str. 4 Bacau. ap. et. sc.SORIN BIVOLARU GHE. sc. Unirii. Ardealului. 16 Bacau. com. Miron Costin. B. TONIŢĂ B?ITANU I. nr. str. ap. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. LAUREN?IU BALA? GHE. 8. Bradului. et. Bacau. Bucium. nr. M. sc. bl. ION BORO? M. str. N Balcescu. 2 Bacau. E. Marasesti. 12. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. Bacau. jud. 8 Bacau. 4. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. bl. 1. str. ap. GEORGETA B?BU?ANU V. 2. Bacau. et. str. et. Republicii. bl. Stefan cel Mare. 3. ap. Aviatorilor. str. jud. Spiru Haret. str. Bd. nr. et. 2. B. IOAN BANGALAU P. 28 Bacau. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I.A. 5 Bacau. 4. ap. et. nr. str. Marasesti. sat Cacova Mica. ap. bl. Balcescu. jud. 1. 7. sat Cacova Mica. 5 Buhusi. bl. Spiru Haret. Bacau. 1. str. str. ANGELA BARABA? N. Bacau. nr. 1 Bacau. C. 84. Bacau. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . str. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. bl. satul Marvila Bacau. M. 44B. 30 Buhusi. 12. bl. B. 13. 6 Bacau. str. str. B. 6. bl. N. sc. ap. 33. 7 Bacau. Cornisa Bistritei. 7 Bacau. bl. 6 Corbasca. 3. jud. ap. nr. 33. Y. sc. 44B. MARIA BOTEZATU I. Carpati. nr. Y. D. str. Prelungirea Bradului. et. str. Trecatoarea 9 Mai. !. B. 2. 11. str. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. str. et.7. Postei. 7 Bacau. et. 4. RODICA BARAN C. Bacau. str. ap. et. E. Chimistului. sc. Narciselor. C-TIN BALINT M. Bacau. B. nr. 3. 44B. 179. str. jud. 3. Dimitrie Cantemir. A. Ardealululi. sc. Bacau. bl. str. nr. A. nr. Republicii. ap. 19 Bacau. 7 Bacau. 4 Onesti. 8. 8. jud. 1. bl. ap. str. C. bl. Lunca. 1. 7 Bacau. str. 2 Bacau. . sc. 11. Valea Alba. 1. et. 4. B. nr. 7. ap. nr. bl. nr. nr. sc. NOBERT BADITA C. sc. et. 21 Bacau. 2. sc. 1. E. Iosif Cocea. Bacau Bacau. nr. et. str. sc. Viteazul. 21 Bacau. 468 Faraoani. 2. 2. 3. Stadionului. 4. str. 468 Faraoani. 10 Faraoani. 2. str. Unirii. et. bl. CONSTANTIN B?ITANU I. nr. 179. nr. Unirii. str. et. sc. et. 2 Helegiu. Bacau. str. sc. str. 1039 Buhusi. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. et. 1. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. jud. sc. A. et. sc. nr. ap. nr. str. et. . sc. 14 Moinesti. str. et. jud. sc. nr. 16. nr. et. 3. ap. 4. bl. Marasesti. nr. A. Bacau Bacau. nr. ap. sc. str. str. Stefan cel Mare. Balcescu. 2. ap. 1.2. Tineretului. bl. bl. 1. 5. bl. sc. bl. ap. Bacau. 2 Bacau. 4. Bd.A. 6. B. et. Cornisa Bistritei. ANA B?LU?? GHE. nr. . jud. ap. Oituz. sc. Republicii. ap. Bacau. ap. et. ap. 5 Bacau. ap. 4 Bacau. Frunzei. bl. str. 1. et. Buhusi. 5 Buhusi. Narciselor. bl. 5. 5. ap. sc. jud. 16. jud. bl. et. ap.

bl. str. jud. ap. 16. 2. bl. 5 Bacau. 33. 15 Bacau. Milcov. GABRIEL CERN?IANU N. 3. A. sc. sc. 14. nr. et. sc. 4 Moinesti. sc. str. 199 Bacau. 1. et. jud. et. 4. ap. Cornisa Bistritei. ap. ap. 35. sc. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. 4. sc. str. M?RIOARA C?LD?RARU P. A. E. str. jud. B. ap. D. B. C-TIN CHIRU C. nr. ap. 2. str. bl. sc. 16. 126. jud. Carpati. bl. 84/2. ap. 3. nr. Letea Veche Bacau. com. 16. str. nr. 2. 3. N. bl. 6 Bacau. D. B. sc. Garii. C3. 12 Bacau. sat Valea Draga. Nucului. str. 2. sc. ap. A. 4. bl. bl. C. ap. jud. bl. ap. ap. et. 5. ap. Bacau Bacau. str. A. P. 2. et. Republicii. ap Bacau. 2. 3. Ştefan BRĂILA ST. D. Bacau. bl. sc. B. nr. 2. bl. ELVIRA BUTNARIU I. 16 Bacau. B. 85. 7. nr. 4. ION CANCEA M. bl. str. 2. str. A. CLARA C?RLAN GHE. Neagoe Voda. Bacau Bacau. 412 Bacau. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . 442 Bacau. B. CECILIA CANCEA M. com. 43. Milcov. 14. D. 30 Bacau. ap. Miroslovesti. str. ap. sc. Bacau Bacau. A. 17 Bacau. bl. sc. str. nr. bl. jud.ANA CENU?? C. Metalurgiei. sc. D. 6 Bacau. 87 Secuieni. 4. Iasi Faraoani. com. ap. N. A. ADRIANA CANACHE V. et. ap. SORIN BUDAU P.2. Balcescu. 142. bl. et. bl. ap. 19. nr. nr. str. 34. str. 8 Bacau. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. F1. nr. jud. str. et. ap. sc. str. sc. str. 3 com. Romanului. ap. Bacau. Aleea Ghioceilor. ap.B. Aviatorilor. 8 Bacau. B. ap. 11 Bacau. ap. ap. sc. et. Vulturului. 18 Bacau. Razboieni. 8 Bacau. Venus. sc. 9 Mai. A. Ardealului. bl. nr. ap. Ciprian Pintea. 3. Balcescu. str. Bd. 7. sc.2. B. VALERIA CEAUNA? GHE. 2.Buhoci. 3. str. et. Ghioceilor. COSTICĂ CHIRIAC I. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. bl. Bacau Buhoci. 1sc. sc. Bacau. nr. 10 Bacau. 11. IOAN BUTNARU I. str. com. MARIA BUD?U A. 11 Galbeni. str. et. MARIA CANCEL M. str. 14. nr. GEORGETA CĂLIN GHE. bl. Bacau Bacau. 13 Bacau. B. 19 Bacau. ap.MARIA BUFTEA C. sc.BRĂILA D. ap. sc. 15. str. nr. ap. D. str. Nordului. 4. jud. 43 Valea Seaca. ROBERT CADAR I. ap. ap. 13 Bacau. bl. Carpati. str. ALEXANDRU C?TAN? M. Bacau Bijghir. bl. 9 Bacau. jud. nr. B. 19. Bacau Bacau. E. jud. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. bl. bl. jud. bl. Energiei. nr. GHEORGHE Bacau. Unirii. A. sc. 17 Bacau. 20. 4. 917 Bacau. com.Buhoci. 10 Sascut. Neptun. Zorilor. jud. CIPRIAN CERGHICI I. 4. 25. Marasesti. str. 7. sc. ap. Bacau Secuieni. bl. str. Milcov. V. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. et. Razboieni. bl. MARIUS CERNAT C. 32. VASILE CEAUNA? I. str. A. sc. TEREZA BUD?U GH. str. ap. 16. nr. 14 Galbeni. et. Venus. Energiei. 15. bl. str. Narciselor. et. Soimului. sc. 19 Bacau. ap. str. Alecsandri. str. sc. D. nr. Bacau. str. sc. 2 Bacau. sc. str. et. bl. Metalurgiei. sc. 26 Bacau. 159. str. 22. Castanilor. Bicaz. ap. sc. 12 Bacau.2. 162. bl. 3. Bijghir. CONSTANTIN BUTNARIU A. 5. ap. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. nr. sc. nr. bl. sc. 30 Bacau. 6 Bacau. str. Venus. bl. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. et. Banca Nationala. 54. D. nr. str. str.

3 CRISTEA PETRONELA Bacau. 5. Bd. sc.17 Bacau. Alecsandri. S. ap. Veniamin Costache. nr. 24 CREŢU P. str. Marasesti. bl. 1. ap. NECULAI Bacau. 3 Boghicea. V. 10 COLODIUC I. IOAN Bacau. B. Al. E1. A. str. str. Veniamin Costache. OANA CIOB?NI?A P. NECULAI Bacau. CONSTANTIN Bacau. A. E2. D. 11 CONDRIA C.9 CO?ESCU T. bl. str. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. ap. str. Cornisa Bistritei. 4. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. bl. bl. bl. Aleea Parcului. ELENA Bacau. A. Hatman Verescu. IOAN Bacau. EUGENIA Bacau. 16 CREŢU N. bl. Orbic. Bacau COARDO? GHE. 5. Soimului. Cornisa Bistritei. ap. str. C. ap. ION Bacau. bl. ION Bacau. sc. Alecsandri. ap.sc. ap. sc. Cel Bun.sc.9 CO?ESCU M. 24 CREŢU V. A. Marasesti. C. V. ap. ap. bl. 4. MARIA Buhusi. 33. str. nr. 4 CREŢU N. A. bl. str. 11 COV?TARU GHE. 11 COMORA?U A. A. str. ap. sc. str. bl. Cocea. sc. 43 CRISTIAN GHE. Al.9 COV?TARU D. C1. bl. str. 55 CIUBOTARU D. ap. Traian. I. ap. 34. ELENA Buhusi. nr. str. str. 58. bl. ap. ap. PETRU Bacau. sc. bl. str. str. A. 117. bl. Lalelor. 16 COJOCARIU P. sc. ap. sc. Sturza. 16 CLAPON C. sc. str. str. 16. AUREL Bacau. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. ap. B. str. sc. ap. M Viteazul. ap. 39. 5 Bacau. F. C. PAVEL Bacau. nr. 7 COMANESCU N. C. sc. C. str. 39. sc.D. GEORGE Bacau. 80. V. str. C. 16 CREŢU P. D. str. ELENA Bacau. 49 COCIORV? V. jud. N. Bira. ap. bl. bl. sc. 1. Marasesti. bl. 21 Bacau. Miron Costin. ap. 15. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . sc. ap. E1. ap. Carpati. C. Alecsandri. bl. jud. Mioritei. Lalelor.1. MITIC? Bacau. 37. bl. 80. PETRONELA Bacau. ap. GHEORGHE Bacau. Aleea Parcului. 15. 23 Bacau. bl. ELENA Bacau. sc. 6 COJOCARU I. str. Alecsandri. ap. 12 COJOCARU GHE. CORNELIU CIOCAN T. bl. nr. 5 CIORBARU ST. 5 CIOROAB? C. bl. VICTORIA Bacau. nr. nr. ap.28 CO?ESCU A. B. str. nr. ap. B. 33. sc. Marasesti.sc. sc. Balcescu. sc. 23 Bacau. Neamt Roman. bl. str. sc. str. sc. Veniamin Costache. str. 2. C-TIN Bacau. Alecu Russo. 39. LUCIA Hemeiusi. COSTICĂ Bacau. ap. str. A. C. ap. 9 CIUCHI A. str. Bacau CONDREA GHE. str. Tudor Vladimirescu. 5. str. bl. bl. 16 COCIORV? I. sat Lilieci. Cel Bun. sc. C. Soimului. bl. sc. VALENTIN Bacau. Unirii. str. sc. jud. bl. sc. 5. jud. 33. bl. MARIA Bacau. str. Energiei. ap. bl.sc. 26 CROITORU D. B. jud. 18. Republicii. B. nr. sc. 4. str.17 Bacau. 1. ap. PETRU Bacau. str. sc. str. 16bis. nr. E1. Neamt. sc. VENERA Bacau. nr. 48. ap. nr. 22 Decembrie. com. sc. VASILE Bacau. 4. CAMELIA Buhusi. str. sc.D. 80. C. A sc. 169. 1.11 CUSTUR? I. bl. Cel Bun . nr. sc. Bucegi. Al. ap. Veniamin Costache. str. jud. str. C. Cornisa Bistritei. str. nr. MARIA Bacau. str.2. bl. 19 CIOROIPAN V. ION Bacau. jud. nr. Garii. Bacau. str. nr. V. 2 CIUCHE RODICA Bacau. 4 DAN?E P. NICOLAE Bacau. 16. PETRU Bacau. 30. 8 COCA GHE. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. Veniamin Costache. CIORBARU I. ap. Orbic. 6. ap. ap. Bacau. A. sc. Cornisa Bistritei. ap. nr. bl. ap. 1. I. 13 DAMIAN I. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. com. 4. str. 56. Marasesti. ap. str. LIVIA Bacau. bl. A. B. D. A. A. Aleea Revolutiei. Bacau. 36. bl. sc. CATRINA Prajesti. str. 4 CREŢU I. M Viteazul. bl. nr. bl. ap. str. str. str. bl.

sc. M. VIRGIL Buhusi. Soimului. bl. 125. M. sc. str. 157 GINJU V. bl. M. 15 ENACHE P. ap. ENACHE GHE. Bradului. ap. Balcescu. str. MARINELA DOBO? M. ap. ap. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. B. B. 15. 31. str. 4. 7. 8. 5 GAVRILESCU GHE. jud. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. 1 FILIP I. sc. sc. N. sc. Poet V. 22 DUGHIRI M. 159. ap. Bacau Bacau. str. 3. C. Banca Nationala. ap. M. 11 ENACHE SILVIA Bacau. ap. sc. 8. Bacau. str. 11 Bacau. B. ap. bl. VASILE Onesti. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. str. nr.sc.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. 21. str. ap. A2. 13 DUGHIRI D. str. Bl. bl. Tudor Vladimirescu. str. Bacau DODITA V. Progresului. ap. 15 G?NDU N. 9 Mai. ap. DANIELA Bacau. Energiei. 5. bl. D. L. 100. Castanilor. Livezi. Trandafirilor. bl. sc. 3 FARCA? TEREZA Com. ION DELEANU T. A. ap. C. B. 5 Com. bl. ap. MARIEA DIACONU GHE. C. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. str. nr. NICULINA Bacau. 13. sc. I. Bacau. 22 Decembrie. A. MIHAI DOBRANI? GR.1 FO?LEA GHE.sc. 100. ap. bl. 2 Bacau. VALERIA Bacau. bl. Carlova. sc. Banca Nationala. MIHAELA Bacau. nr. ap. sc. bl. sc. bl. Letea. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. A. sc. jud. Bucegi. S. Cuza Voda. str. 13. nr. sc.11 ENACHE GHE. B. IONEL Bacau. str. Cornisa Bistritei. 7 DUMITRA?C GHE. Panselelor. bl. 14 Buhusi. B. sc. str. sc. Faraoani. Caragiale. bl. A. C. Viteazul. str. Mioritei. Eminescu. Bacau. 8 Martie. sc. G. B4. MARIA Com. str. bl. bl. B. sc. D?NU? DEDIU GHE. bl. sc. str. Rahova. str. Bacau DOGARU A. bl. MARIANA DIACONU V. Balcescu. ap. 1 DR?GHICI P.VASILE Bacau. N. 159. Magura. B. ap. A. sc. ap. C. A. bl. bl. 4 Bacau. bl. 15. sc. ap. sc. ap. sc. str. ap. bl. Nordului. sc. A. ap. 8. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . bl. A. sc. SILVIA Bacau. sc. 8 FO?LEA V. Marasesti. C. str. ap. Soimului. jud. jud. A. D. str. 8 GAL IOSIF Bacau. A. B. str. 4. A. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. 13. bl. 49 FILIPESCU N. ap. 13. nr. 4 DORUNGA T. 1. str. jud. 3. M. bl. str. A. A. I. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau.sc. nr. ap. ap. VASILE DIACONU I. nr. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. str. ap. NECULAI Bacau. ap. A. Soimului. bl. 29.sc. Eminescu. Viteazul. 13 Bacau. str. A. nr. 3C. et. 5. ap. 11 GAVRIL Z. DOINA Bacau. B. 4. jud. 35 Bacau. 11. sc. Slanicului. D. str. GHIORGHE Bacau. 19 Bacau. 1. str. sc. 15 Bacau. AUREL Bacau. Aviatori. bl. VASILE Bacau. Saturn. A. bl. C. bl. str. Balcescu. MARIA Bacau. 24 DOSPINESCU V. ap. sc. Bradului. ILIE DIACONU N. 1. C-TIN Bacau. 1. sc. str. Bacau DOROB?? C. str. str. 1. str. sc. N. Bacau Bacau. str. 1. 30. bl. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . Sturza. MARIA Com. Balcescu. ap. bl. 19. ap. 27 Bacau. nr. str. A. bl.ap. C. Marasesti. 4 DUMBR?VEANU GHE. 8. str. Marasesti. jud. ap. nr. 18. jud. 2 Com. ap. ap. 15 DOBROI N. GHEORGHE Bacau. bl. str. str. 22 DUMA GHE. 13. 3. PINTILIE Com. Marasesti. str. jud. CORNELIU Bacau. MIHAELA Bacau. Bacau ENACHE I. MARIA Com Secuieni. N. MIHAI Bacau. bl. str. sc. jud. Viteazul. Galbeni. 9 Mai. bl. 7. jud. ION Bacau. ap. bl. str. MARIA Bacau. str. nr. bl. Bacau F?C?OARU V. Cornisa Bistrita. GEORGETA Bacau. 20 GEORGESCU I. sc.

Cornisa Bistrita. str. C. sc. sc. bl. 32. Mioritei. Milcov. Milcov. 2 Bacau. sc. ap. Marasesti. bl. nr. Aviatorilor. Metalurgiei. ap. Bacau Bacau. 8 Bacau. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. str. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. Republicii. 116. sc. 13. ap. ap. ROMIC? GIURGEA ?T. str. ap. VASILE GROSU A.sc. 9 Bacau. str. Letea. 1. 3. B. Balcescu. bl. ap. 39. 4 Bacau. ap. sc. 13 Bacau. bl. 1. 142.A2/2. 26 Bacau. sc. H. ap. 146. str. ap. ap. str. sc. bl. B. 11 Bacau. str. 1. C. 1. ANICA GIURGEA I. 7 Bacau. 3 Bacau. 2. Bd. ap. 12 Bacau.sc. sc. Miron Costin. D. C. GEORGETA Bacau. nr.6 Bacau. AURICA GRIGORE C. 3. sc. sc. Beresti-Tazlau. str. ap. A. Bacau Com. bl. ap. GHEORGHE GORA? D. str. bl. sc. 1. bl. sc. sc. 14 Bacau. ap. bl. 22 Com. ap. B. str. 5 Bacau. ap. C. bl. Aman. A. bl. str. P. sr. sc. PETREA GROSU V.CRISTINA GROSU M. 3 Bacau. 50. 29. Ana Ipatescu. bl. sc. 11 Bacau. Marasesti. 11 Bacau. ap. Cuza Voda.. G. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. C. A. C. bl. bl. bl. Rares. 3 Bacau. 13. sc. str. str. A. ELENA HANU I. 37 Bacau. N. CRISTINA GROSU I. bl. F. str. 150. bl. bl. Aviatorilor. Milcov. str. bl. Chimiei. sc. sc. Cornisa Bistrita. bl. Bicaz. sc. sc. str. 5. C.ELENA GHERVASE P.7 Bacu. D. sr. bl. 146. str. 80. 3. Str. A. 113. sc. B. bl. nr. ILEANA HUIBAN V. str. 3. 30 Bacau. Coanda. Bicaz. bl. Bicaz. Proiectantului. str. B. str. A. sc. ap. Milcov. 78. LUMINIŢA GHEORGHIU V. 13 Bacau. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. 16. Patraut. 7. 13 Bacau. GEORGETA IGNAT GHE. ap. Al. A. B1. IOAN HLU?NEAC V. 11 Bacu. ap. ap. Cornisa Bistrita. Mioritei. Bacau Com. 14 Bacau. LEONORA GORGAN V. ap. nr. Metalurgiei. sc. Str. MARIA GHERGANU I. 14 Com. Al. bl. PROFIRA GHIURC? A. Balcescu. Cornisa Bistritei. 18 Bacau. ap. sc. sc. bl. bl. ap. Panselelor. N. ap. 6. bl. str. str. 2 Bacau. jud. Unirii. bl. sc. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. G. 92. Neagoe Voda. str. sc. ap. A. str. bl. 116. ap. bl. 146. COSTACHE HORGHIDAN I. sc. nr. P. B. str.11. jud. str. str. N. 1. 4. sc. Tolstoi. Cuza Voda. str. bl. bl. 7 Bacau. Str. 6. nr. bl. 5 Bacau. 78. str. str. VIOREL GL?VAN C. bl. 71. ap. Letea. bl. str. ap. C. LAZĂR GOROVEI I. ap. Bucegi. A. 108. bl. str. sc. 2 Bacau. 11. nr. B. Balcescu. sc. CĂTĂLIN GHIR?U M. B. str. bl. 35 Bacau. A. 14 Bacau. bl. Aviatorilor.A. ap. AUREL HANGA C. jud. 15. Bicaz. ap. Ştefan GIURGEA ?T . 13 Bacau. 14 Bacau. bl. ap. str. SILVIA HLU?NEAC V. 18 Bacau. ANICA IACOB V. N?STASE GHIR?U M. nr. Copernic.6 Bacau. sc. 12 Bacau. 5 Bacau. 20A. Bicaz. str. sc. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. ap.CRISTINA GIURGEA ?T. jud. str. Ştefan HODIN? V. str.GEORGESCU M. ZAMFIRA GORE V.11. 18. MIHAELA H?NCU A. Bacau Bacau. ap. B. IOAN GOAG? GHE. str. nr. 6. bl. 12. N. 9 Bacau. ANCA GHIR?U I. ap. B. Nordului. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . nr. 16 Com. jud.15 Bacau. ap. A. Republicii. 4. Suceava Bacau. B. ap. bl. 2 Bacau. ap. ap. str. Ardealului. Tolstoi. ap. sc.

E. str. 7 LUNCANU COSTEL. B. sc. 9. VICTORIA Bacau. str. Oituz. Cremenea. AUREL Bacau. IOAN Bacau. 1 LOGOTETI N. B. bl. sc. nr. ROZICA Bacau. str. A. str. ap. A. 18. sc. str.6 LICHI V. C. 10. 3. Nordului. 3. MARIA Bacau. 19 LAZĂR D. str. ELENA Onesti. ap. 2. NECULAI Bacau. bl.. Alecu Russo. sc. 1 Mai. A. Razboieni. A. ap. sc. bl. sc. Miron Costin. ap. str. str. 3 LAZĂR V. Soimului. 1 Mai. A. 5 L?C?TU?U C. bl. B. sc. 7 MATEIANU C. ap. 13 MATEI VIOREL Bacau. CATINCA Bacau. 5 MACOVEIU I. sc. 38 MARE? D. bl. Aviatorilor. sc. str. GABRIELA Bacau.IONEL D. ap. C. bl. 4. str. V. bl. MIHAI Onesti. ap. 10 MIHĂILĂ I. nr. str. Crinului. 3 LAZĂR V. 16. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. ap. Florilor. NECULAI Bacau. 9 Mai. ap. 4 MANEA ST. bl. Slanicului. str. Bicaz. str. IOAN Bacau. Marasesti. 3. bl. jud. str. 12 MAXIM N. bl. bl. sc. 9. sc. ap. bl. Pictor Aman. str. bl. Viteazul. ap. 5. bl. Logofat Tautu. str. 6 LUCA GHE. N. Balcescu. 13. A. 1. 2 L?C?TU?U GHE. jud. sc. ap. N. nr. str. 110. jud. str.ap. Margineni. ANGELA Bacau. nr. sc. 9 MERLICI I. Marasesti. bl. ap. Costache. 4. 2. ap. 6. str. sc. 14. C.Republicii. str. 10 IOSIF I. A. Soimului. 33 MECHECI V. Copernic. VASILE Com . 12 IORGA A. ap. sc. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. bl. ap. bl. EUGENIU Onesti. ap. sc. MARIA Bacau. ap. str. 25. ap. ap. bl.10 MANCIU GHE. com. bl. bl. Florilor. 3 LUNGU LIC? Bacau. jud.6 LOGOTETI GHE. ap. Maramures. ap. jud. str. 80. nr. C-TIN Bacau. Sc. Energiei. A. GHE. str. 2. nr. str. str. bl.13 MARINESCU SERGIU Bacau. ap. nr. sc. TODOSIA Bacau. sc. bl. nr. bl. Bacau. bl. 6. B. PETRU Bacau. A. 5. sc. A. Filipesti. 4. sc. C. TOADER Bacau. 1/7. Casinulu. ELENA Bacau. Bacau. 22 Decembrie. MIRCEA Bacau. 11 M?RIU?EI A. LAURENTIU Bacau. str. MARIA Bacau. bl. 5 MANTA C. 22 LEONTE V. bl. A3. Crinului. str. B.L?CR?MIOARA Bacau. 39. A. str. 29. str. A. ap. Armoniei. str. 17. str. 5 ISTRATE P. bl. str. nr. 8 M?NDRU P. 15 LUPU C. ap. bl.C. bl. str. bl. 13. ap. ap. ap. Buhoci. CRISTINEL Bacau. jud. str. sc. bl. 8. ap. com. sc. sc. C. Miron Costin. ap. sc. IOAN Bacau. ap. sc. A. 25 MIHĂILĂ MARI. str. B. 1. str. 6. ap. A. str. sc. bl. 5. Marasesti. sc. 9 Mai. MIHAI Bacau. LENU?A Bacau. 11 LICHI N. sc. 52. VICTORIA Bacau. 3 LAZĂR S. ANICA Bacau. sc. Electricienilor. Bijghir. A. A.9 MARE? VIRGIL Barati. VASILE Bacau. 12 MICILIC? VASILE Com. nr. 17. 27. 4. str. str. A. A. ap. VASILE Bacau. Razboieni. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. 13 IURAC V. B. Bacau IORDAN C. 150. ap. ap. 1. sc. str. ANA Bacau. Marasesti. str. Bacau. str. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. VASILE Bacau. 16 bis. 2 LECA I. sc. bl. RADU Bacau. sc. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. 14. Sc. A. IOAN Bacau. Livezilor. str. A. bl. A. bl. ap. bl. Bacau MICLŢuţ P. 31 MAXIM I. VALERIA Bacau. str. 5 LAZĂR N. str. M. ap. ap. Tipografilor. A. Buhoci. ap. bl. bl. A. Alecu Russo. Slanicului. 11 IONIŢĂ C. Bacau MARINESCU C. ap. Carpati. sc. Bicaz. bl. 1. 6. ap. Soimului. sc. DAN Bacau.sc. jud. 12 MAZ?RE P. ap. str. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . Bucovinei. A.

Carpati. Bacau Bacau. str. Proiectantului. str. 12 Bacau. 25 Bacu. 2 Bacau. 85. sc. 2. 1 Decembrie. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . 3. str. 3 Bacau. MARGARETA MONDAN GHE. 25 Piatra. sc. Carpati. F. 8. bl. bl. Aleea Parcului. ap. Razboieni. 29 Bacau. 2 Bacau. sc. ap. 15 Bacau.. bl. 1. 9 Com. str. Miron Costin. Miron Costin. Panselelor. 9. A. 18 Bacau. ap. 22 Decembrie. A. 131. sc. nr. bl. Al. Balcescu. NICU?OR MUNTEANU V. ap. 7. ap. str. sc.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. Republicii. sc. bl. str. VASILE N?STAC C. bl. A. bl. 1. sc. sc. ap. sc. F. VASILE MONEAGA G. ap. str. bl. ap. Bacau Com. 22. str. str. bl. B. 5 Com. ap. IOAN OLTEANU I. sc. str. Castanilor. Magiresti. sc. jud. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. str. sc. bl. ap. 6 Bacau. 9 Mai. sc. MARIA PALADE S. 7. sc. 22 Bacau. MARIUS MOLDOVANU N. bl. B. ap. Militari. Aleea Parcului. 4 Bacau. Bucegi. N. ap. ap. A. 131. sc. 19 Adjud. str. A. D. bl. 131. Miron Costin. bl. str. Bucegi.Neamt. sc. 3 Bacau. 22. 79. ap. D. ap. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. str. A. Banca Nationala. B. ap. ap. Cornisa Bistritei. ap. str. 8 Bacau. 14. bl. str. Cel Bun. 8. 33.E. str. ADRIEAN NICA C. 18 Bacau. ap. Castanilor. nr. A. str.14 Bacau. bl. sc. sc. bl. 27. 1. Marasesti. sc. bl. Cel Bun . bl. ap. nr. ap. B. Metalurgiei. str. 2. sc. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. nr. str. str. sc. sc. str. 39. str.7 Bacau. str. 29. ap. SIMON MOISE I. Caiuti. ap. ap. nr. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. sc. 5. A. str. 5 Bacau. IOAN P?DURARU GHE. NECULAI NECULAU I. A. ap.sc. 27. VALERIA NICA GHE. 39. jud. Cornisa Bistrita. bl. ap. bl. Logofat Tautu. ap. jud. N. 5 Bacau. sc. str. N. ap. str. COSTEL N?STAC C. A. 21.BR?NDU?A MONEAGA I. 3 Bacau. 8 Bacau. ap. bl.75 Bacau. 8. 6 Bacau. Carpati. D. jud. ap. 22 Bacau. Alecu Russo. jud. A. 29. 22 Decembrie. B. sc. C2/2.5 Bacau. Vrancea.4 Bacau. 79. sc. 5 Bacau. C2/2. Energiei. bl. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. ap. 27 Bacau. C1. Carpati. str. C. sc. bl. Neamt. str. str. VASILE OHACI C. 25 Bacau. bl. Bucegi. bl. B. sc. str.sc. 25 Bacau.sc. 9. Aviatorilor. B. IOAN OLARU A. bl. ap. E. 12 Bacau. 24 Bacau. 31. F. sc. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. ap. str. sc.12 Bacau. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. str. Miron Costin. 1. ap. Miron Costin. Bacau. 1. DOMNICA MONOREANU . B. str. str. 9 mai. C. ILEANA OJOG A. ap. 4 Bacau. B. bl. Oituz. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. IOAN MUNTEANU V. bl. B. 6 Bacau. sc. 4. DANIEL NICULESCU V. bl. nr. Balcescu. B. nr. bl. sc. Cuza Voda. A. Al. str. 2. bl. 1. Z?NA MITROFAN M. ap. ap.7 Bacau. bl. 78.VALERIA OBREJA I. B. ap. ap. bl. 85. Aleea Ghioceilor.80. MARIA PANAIT I. str. Oituz. nr. ap. bl. sc. 3 Bacau. sc. 6 Bacau. Lipova. sc. A. ION P?DURARU D. Aleea Parcului. str. str. 14 Bacau. 13 Bacau. 29 Bacau. RADA PANAIT I. bl. bl. 103 Bacau. 4. 7 Bacau. A. VEROANA MORO?ANU I. bl. bl. bl. str. Castanilor. STELIAN NICULESCU V. sc. str. bl. nr. Carpati. 27. D. ap. str. 8. bl. sc. B. 1. str. Balcescu. str. bl. Bacau. bl. str. str. ap. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. str. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. 19. A.

PETRU Bacau. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . bl. B. sc. A. 3. ADELA Bacau. ap. str. 22 Decembrie. ap. str. ap. str. Hasan. ap. bl. sc. D. 5. bl. 5 POPA GHE. str. nr. bl. Carpati. E1. Balcescu. str. 78. sc. 15 PREFAC GHE. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . Alunului. GEORGE Bacau. 4. sc. 27 PETRARU J. sc. nr. sc. nr. jud. sc. Stefan Cel Mare. IONICA Bacau. bl. B. ap. 4 PAVEL I. 4. bl. LUCICA Bacau. Apostu. ap. A. sc. I. bl. sc. 1. str. B. bl. bl. 7 POPA GABRIELA Bacau. ap. ELENA Bacau. str. ap. C-TIN Bacau. ap. E. B. str. VERONICA Bacau. 1A. B. sc. NICOLI?A Bacau. bl. ELENA Bacau. str. 12. VASILE Bacau. ap. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. 4. 5 PICHIU GHE. Energiei. str. C-TIN Bacau. 40. ap. sc. sc. bl. sc. A. 78. Erou Gh. str. ELENA Bacau.A. D. str. Sturza. N. 9. 1bis. sc. sc. 9 PREDA RADU GHE. AUREL Bacau. 33 POPA I. str. str. 14. Aeroportului. str. N. sc. bl. sc. ap. Miron Costin. bl. 9 Mai. ap. A. A. str. Erou C. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. A. Alunului. sc. str. 9 Mai. A. ap. A. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. ELENA Bacau. Bd. Erou C. Apostu. bl. Luminii. bl. B. Republicii. str. 12 PU?CU?? I. 2. Martir Horia. IOAN Bacau. sc. sc. IOAN Bacau. nr. B. str. MARIA Bacau. ap. 17 POPA GHE. str. 10 PERJU V. nr. 5. sc. 34. sc. 15. F. ANGELICA Com. 2. 5 PRICOPIE V. jud. st. 15 POPOVICI FLORIN. 3. bl. Nordului. 29. str. bl. str. VASILE Bacau. GHE. Violetelor. C-TIN Bacau. ap. 33 POPA CRISTINA. 13 PRICOPIE GH. Bacau. bl. ap. 5. sc. A. bl. bl. str. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. 14 PATRICHE N. B. ap. C-TIN Bacau. A. 20. ap. Unirii. 11 POPESCU N. ap. sc. Miron Costin. bl. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. 82. ap. bl.. 3. bl. N. str. 3 POPA D. ap. 15. 4. 5. B. ap. Castanilor. Neagoe Voda. bl. 1 Mai. 1bis. ap.Balcescu. G. Banatului. 1 PAVEL D. A. str. 7 POPA GHE. str. M. ap. sc. 7. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. 3 POPA V. sc. 2. FLOAREA Bacau. Pictor Aman. Nordului. ap. G. 9 PONICI N. Str. str. sc. M. str. str. 78.14. str. 165. A. str. Apostu. A. str. bl. A. st. ap. LILIANA Bacau. ap. sc. str. bl. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. Marasesti. nr. ap. 3. sc. G. str. VIOREL Bacau. 33. Stefan Cel Mare. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. 46 PRUTEANU ION Bacau. ELENA Bacau. F. str. 9. bl. Cornisa Bistritei. bl. 4. nr. 4. ap. ap. ap. A. 1A. ELVIRA Bacau. ap. C. bl. bl. bl. B. sc. A. F. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. sc. 14 PI?TA C. 9 PAV?L G. 4. A. str. Hasan. E. 1 PAVEL T.PASCARIU GHE. str. Soimului. sc. MALINA Bacau. sc. str. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. 3 POPA F. A.Balcescu. bl. bl. Castanilor. 4 PAVEL C. sc. 1bis. str. 5. bl. 2. nr. A. sc. bl. bl. Alunului. 5. ADRIAN Bacau. Erou C. bl. A. Bacau. 11 PADUREAN. 4 POPA A. sc. A. B. ap. str. sc. sc. Militari. F. 8. 12 PUSTIANU GHE. sc. ap. ap. sc. 1 PAVEL N. 2 PUSTIANU C. Rusu. 5. GABRIELA Bacau. 1. str. bl. ap. 1 Mai. Bacau. Caisilor. str. str. bl. S. Lipova. bl. ap. nr. M. sc. bl. Republicii. COSTICA Bacau. sc. bl. Stefan cel Mare. 1 PURU ST. IONEL Bacau. 9 Mai. Hasan. sc. Alecu Russo. 13 POTORAC D. ap. 4 P?DURARU I. Panselelor. ap. sc. ap. ap. A. ap. Luminii. bl. A. Bacau POJUM ANTON Bacau. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. bl. str. str. ap. 18. B. ap. bl.

VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. MIHAI ?TEF?NACHE D. Bd.Balcescu. ap. A. sc. 13 Bacau. 8. Republicii.. B. str. 10 Bacau. sc. Ana Ipatescu. bl. ROMEO RISTEA I. sc. 1. ap. sc. VALERIA STAN V. ap. B. str. bl. 67. ANDREI SAUCIUC V. sc. sc. Str. sc. D. 67. bl. VALERIA S?NDULACHE I. 7. 4 Bacau. str. 13 Valea Seaca. bl. Slanicului. Aviatorilor.29 Onesti. 1. ap. sc. 1. str. jud. Bacovia. sc. ap. ap. ap. Martir Crisan. ap. str. 2 Bacau. Bacau Sat Lilieci. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. 4 Bacau. bl. V. Hemeiusi. 2. Aviatorilor. ap. Cornisa Bistritei. str. bl. 9. 5. 6 Bacau. CEZAR SION I. 1. B. C1. ap. ap. 5. sc. sc. Stefan cel Mare. str. str. ap. ap. sc. ap. 6 Bacau. ap. A. Castanilor. bl. VASILE Bacau. A. Cornisa Bistritei. str. Milcov. sc. str. sc. Alecsandri. Bacau. A. ap. Panselelor. 1. Trotus. Banatului. sc. B. 17 Bacau. str. V. str. B. B. ap. ap. ap. ap. jud. ap. MIHAI SPORICI V. sc. Balcescu. str. Ana Ipatescu. bl. 27. 4. ap. A. sc. bl. Oituz. 16 Bacau. sc. Letea Veche. bl. Bacau Bacau. 1 Bacau. ap. sc. 8 Sat Holt. SILVIA TALABAN I. Banatului. 3. Com. 19. 6. 13 Bacau. bl. Panselelor. C. bl. 11 Bacau. B. ap. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . B. E. A. 7 Saucesti. bl. B. NICOLAI ROŞU GHE. 7. Lalelelor. str. Alecu Russo. A. ANA SION I. str. 8 Bacau. Soimului. B. 4. bl. bl. ap. A. str. nr. str. 11 Bacau. bl. 9 Bacau. ap. bl. 4 Bacau. 5. A. VASILE RUSU M. str. l. bl. IOAN RUSU D. 6 Bacau. str. E. COSTACHE STRAT C. sc. DORIN Şerban ?TE. bl.. sc. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. sc. Visinului. Cuza Voda. bl. 16 Bacau. sc. ap. bl. sc. 27. C. 57. 11. sc. EMILIA ?USTAC N. Neagoe Voda. 26 Bacau. bl. str. sc. sc.8 Bacau. str. bl. ap. bl. ANA SOLOMON I.R?CHIT? N. 12. sc. COZMA SASC?U A. B. ap. sc. str. str. A. str. sc. nr. str. Balcescu. Bacau Bacau. 2 Bacau. jud. N. Mioritei. Bucovinei. 4 Bacau. A. 9 Bacau. 4 Bacau. bl. Neagoe Voda. Livezi. MARIA RUSU D. str. 3. sc. ap. 3 Bacau. ION SILI?TEANU I. C. 3. 11 Bacau. B. Bicaz. Panselelor. N. 5. 40. str. sc. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. str. sc. ap. 11 Bacau. Republicii. ap. 13 Bacau. bl. C. Com. bl. nr. ap. bl. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. ap. bl. ap. 16. bl.3 Onesti. Bacau. 4B. SILVICA SERGHIU?? I. C-TIN SERGHIU?? I. jud. Marasesti. 1.9 Bacau. 6. LIDIA TACU C. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. nr. 18 Bacau. 25. ap. A. bl. 11 Bacau. Cornisa Bistritei. 9 Bacau. str.7 Bacau. MARIA STAN GHE. ap. bl. ELVIRA RUSU V. sc. bl. str. str. B. str. 3 Bacau. Bacau Bacau.1 Bacau. A. str. str. Alecu Russo. 14. 8. F1. LILI ROMANSCHI M. bl. D. G. N. EMILIA ROŞU S. ap. 72. ap. Neagoe Voda. 4 Bacau. sc. A. E. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. CECILIA SION I. Cornisa Bistritei. 4B. bl. 13 Bacau. str. 16. 10 Com. str. sc. ap. 9. sc. TEOFIL RUSU D. bl. ap. str. Iosif Cocea. B. A. B. str. bl. str. 22. str. 12. sc. str. sc. ap. 16 Bacau. sc. jud. Armoniei. bl. ap. bl. str. Alescsandri. sc. 57. ap. B. bl. sc. bl. 8. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. jud. Bacau Bacau. A. VASILE ROBU B. 6. A. A. 6. str. bl. ap. 10. bl. Alecu Russo. jud. sc. Stefan Cel mare.

sc.. 29 Bacau. B. br. Martir. ap. C-TIN ?I?U N. ap. Violetelor. str. ap. bl. str. LUCIA T?NASE C. ap. bl. Coanda. ap. 12 Bacau. bl. 9. ap. Eternitatii. 19 Bacau. ap. str. sc. sc. sc.11. nr. MARIA TIŢA V. str. bl. E1. 6 Bacau. str. ap.. str. str. ap. sc. Stefan Cel Mare. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. bl. 3 Bacau. bl. A. ap. ap. str. 48. 12. sc. str. sc. 31. bl. sc. A. E. bl. Banca Nationala. GHE. 4 Onesti. Armoniei. ap. 2 Bacau. bl. str. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. A. 22. 6. bl. str. 3. A. 14. A. Prieteniei. bl.9 Bacau.. 8. B. com. B. str. str. nr. Schelei. 15. ELENA TANC?U M. 12 Sat Barati. str. nr. bl. B. Bacau. str. bl. 52 Onesti. 8 Bacau. 2. ap. 120. A. sc. str. nr. ap. 16 Bacau. bl. bl. ap. M Viteazul. A. 5. Expres. 17. ap. ap. B9/2. V?RLAN GHE. Bacau Bacau. VIORICA T?NASE GHE. A. bl. 12 Bacau. nr. 15 Bacau. sc. sc. 4 Bacau. ?IPA T. sc. sc. str. Bacau. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. 11. str. ap. str. N. ap. 90 Bacau. 1.TALABAN V. MARIA URSU I. Slanicului. str. sc. jud. 14 Com. ap. Bacau. str.Zorilor. 12. C. 10 Bacau. MARIA TEODORU V.. sc. 8 Moinesti. 87 Bacau. Miron Costin. bl. str. sc. Banatului. FILARETA VASILACHE GHE. bl. A. 19 Bacau. C10. C. Aleea Ghioceilor. A. sc. Racovita. ap. 5. A. 6. 18. ROMIC? TIMARU T.Zorilor. str. B. sc. Bacau. T. 4. 44. H. sc. str. Bacau. C. ap. Mioritei. bl. nr. C. 17 Moinesti. Bradului. 9 Bacau. ap. Constructorului. Mircea Eliade. bl. Milcov. Jupiter. sc. bl. bl. bl. str. ap. bl. sc. 21 Bacau. str. str. 1. Avram Iancu.bl. Lalelelor. D. str. VASILE TEODORESCU A. ap. bl. Republicii. GHE. 49 Bacau. OCTAVIAN ZAHARIA S. bl. Metalurgiei. str. str. C. A. Marasesti. str.13 Buhusi. Slanicului. 1 Bacau. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. N. ap. Balcescu. str. ap. 6. Carpati. str. str. Racovita. ap. nr. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. sc. Closca. 10 Bacau. Margineni. Bacau. 8 Bacau. 24. jud. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. ap. MI?U VI?AN V. Aleea Ghiceilor. jud. 2 Bacau. Panselelor. bl. Camin 1. 23. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. bl. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. ap. ap. 6. A. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. 7. jud. 5 Bacau. 13. 3. sc. sc. ap. bl. sc. str.11 Bacau. D. sc. jud. ap. A. bl. bl. str. C. 19 Moinesti. A. SERGIU TIMARU T. bl. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. A. A. bl. bl.. A. Schelei. sc. str. A. 1. str. ap. bl. 1. str. Bacau. jud. 9 Bacau. bl. C-TIN TUDORIU C. A. sc. 2 Moinesti. Titulescu. Independentei. 6. 89 Braila. sc. Cornisa Bistritei. ap. E. Pictor Aman. jud. bl. str. B3. jud. bl. sc. 3. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . ap. ap. sc.1. B. ap. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. ap. 80 Bacau. sc. B. sc. 21. Banca Nationala. str. 8 Bacau. C. nr. Metalurgiei. ap. 12 Bacau. Mioritei. ap. str. 124. jud. bl. Bacau. 6 Moinesti. jud.11 Moinesti. sc. Milcov. Vladimirescu. sc. A. ap. str. sc. E1. Letea. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. 11. sc. A3. 6 Bacau. bl. Bacau. str. Electricienilor. ROBERT ?UGULEA V. sc. Bacau Bacau. bl. ap. C10. 18 Bacau. A1. sc. str. 4.

Balcescu. Bibescu Voda. Sc. Pitesti 9822050LEI Costesti . 13 Buhusi. Bl. 19. A. 9 7113800LEI Pitesti. nr. PS37a. P-ta V. M-2B. Vladimirescu. 12 50822800LEI Comuna Micesti. Sc. Ap. Ap. D. 6. Str. CONSTANTIN ANGHEL L. 20. Ap. Sc. A. 54. Sc. B. B. Republicii nr. 4A. 46. C. Bl. C. IORDAN BEBU V. Bl A8. Ap. ap. CAMELIA ANGHEL F. Bl. Victoriei. Sc. Bl. Bl. S4. Str. Sc. 7 105798680LEI Comuna Micesti. Ap. V. Pitesti 41625250LEI Pitesti. A. MARIA BERECHET I. Bl. Bl A8. Antonescu. Bl. Ap. bl. Ap. ION ARSENE E. Banca Nationala. Ap. GHERGHINA ANGHEL GHE. Sc. Str. 3. Sc. D. Sect 8090160LEI C. A. B. Campineanu. Curtea de Arges. ELENA BORDEANU GHE. Trivale. 26 135873200LEI Pitesti. Pitesti 12027520LEI Str. 30. Basarabilor nt. Ap. 1B. Vladimirescu. Trivale. Pitesti 14209640LEI Pitesti. 20 142615000LEI C.31 571600920LEI Mioveni. B. Sc. 23. Str. A. STELIANA BAIETICA I. sc. 4. nr. Str. MARIANA GRATIELA ALECU O. A. Sc. B8. Dacia. Ap. C. 13. Lupu. STEFAN BADEA M. Ap. Sc. E. Sc. Bl. A. TINCA BATA I. ap.A. ADRIANA ZAHARIA V. Ap. T. Str. N. 44. VASILICA ANDREI I. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. 3. Mioveni. D. 17. Ap. 2 33190400LEI Bd. V. str. 8 15558000LEI Pitesti. Sc. Ap. MARIUS ALESTEU S. 13. E11. B. Aleea Ucea Nr. 63 Bacau. Sc. Ap. Sc. Bl. bl. ELENA BARBU A. Arges 6203400LEI Str. Stefan Cel Mare. jud. 17 19706800LEI Pitesti. nr. str. Arges 165688000LEI Bucuresti. 24 21781200LEI Pitesti. E. Popa Sapca. B. NITA BOTA D. Pitesti 48076350LEI Pitesti. Sc. 13 15198330LEI Pitesti. Sc. Sc. 25. Bl. Str. Bl. Sc. Basarabilor nt. Razboieni. 35. 3. 18. Ap. Eroilor. str. Bl. A5. 13 70737040LEI Pitesti. B. E5. Bl. 16. VALENTIN APOSTOL I. P19. Arges 51695000LEI Pitesti. PETRE BADULA ST.18 Bacau. COSTIN ANGHEL C. Bl. D6a. ECATERINA ANGHEL M. jud. 8 7052960LEI Str. Ap. Paltinului. str. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. Str. P1. bl. Ap. 7. Sc. VASILICA BOTA A. str. Ap. A. A.ZAHARIA V.A. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. 15 87364550LEI Str. 24 Ianuarie nr. Curtea de Arges. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. Str. 35. Bl. ALEXANDRU ARSENE I. E2. Sc. 16 41356000LEI 63 . Gh. Republicii. Sc. 69. Exercitiu. Str. Ap. Ap. bl. Hanu Rosu. Bl. D. DUMITRU ANGHEL A. GHEORGHE ANDROI C. ap. VARVARA APOSTOLESCU E. 6 Bacau. V. 33. Sc. sc. Sc. Lupu. 52. Str. Bl. Ap. 7 24892800LEI Str. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. Bl. DOINA ZOTTA C. Sc. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. Sc. Str. Victoriei Bl. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. E2. C. Sc. FLOREA BAILESCU GHE. P19. SILVIA ARSENE GHE. Ap. 12. C4. D2. Str. Ap. Bl. 8. 20 125604920LEI Pitesti.1Mai. sc. Bl. Bl. Pitesti 33808530LEI Pitesti. Str. Pitesti 41230LEI Str. 1. Fagaras. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. AURA BAILESCU V. Ap. Arges 51695000LEI Bd. E.1Mai. Sc. D. CORNELIA BIRSAN N. Craiovei. I. Pitesti 51695000LEI Bd. Bl. CRISTIAN BERECHET F. 3. Sc. Cimpulun 34508070LEI Str. GABRIEL BORDEANU A. Fagaras. Republicii. Bl. Republicii. 2 44081000LEI Pitesti . Milea. Lazar. sc. Ap. GHEORGHE BANDOC GHE. 46. T. jud. Bl. D. I2. jud. Str. A.31 220923600LEI Pitesti. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd.Lapusani 14474600LEI Pitesti. A. Ap. ALEXANDRU ARSENE I. B. AUREL BACIU M. Fagaras. Str. Bacau. Bl. AURORA BAIETICA D. Bl. Bdul. sc. Str. bl. Lupu nr. Republicii.Trivale. Aleea Parcului. ap. 18. ION BERECHET A. COSTIN ADRIAN BATA I. Pitesti 54176360LEI Pitesti. 16. M3. ap. 19 69388680LEI Pitesti. sc. Sc. A. Ap. Ap. Ap. 35.

Arges Pitesti. Sc. 17. Ap. E6. nr. P1 + P2. Antonescu. Ap. Sc. Arges Pitesti. U5. A. Arges Pitesti-Gavana. Str. Exercitiu. nr.A. Exercitiu. Bl. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. Ap. Sc. C. B-21. Teilor. 6 Pitesti. 30. MARIA CIOTIRNAIE I. Ap. Str. Ap. Ap.Banat. Exercitiu. Mircea Voda. Sc. Str. A. Bl.Str. 5 Pitesti. Str. 4. A. Ap. Ion Alexe. 1 Dec. Bl. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. D. Sc. Bl. Bl. nr. Str. M3. A. Str. 9. Trivale. Bl. Sc. 7. ADRIAN SIMION CHELU C. Ap. 4 Pitesti. 6. C. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. 10 Pitesti. ap. 34. Ap. B. 14 Bucuresti. Str. C. Ap. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. PD-4. Basarab Voda.BRATAN I. Sc. 1918. Exercitiu. D. Bl. 2 Pitesti. Basarab Voda. Bl. A. Ap. 1 Braşov. Sc. A. Episcop Nichita. PS-37A. U5. Craiovei. D6. Ap. 8. Bl. ION BUTA I. Str. Str. Sc. Str. P24. Ap. Bl. GEORGETA BREZAN GH. A. F. Ap. AURICA CIOTIRNAIE I. Craiovei. 4 Curtea de Arges. Sc. B.15 Pitesti . DAVID COTOCIU I. C. 5. GHEORGHITA BUTA I. Teilor. Str.C. B. 14 Pitesti. B7. PETRE Pitesti. Basarab Voda. Sc. Sc. 1 Pitesti. 17. Sc. 27 Pitesti. Ap. Arges Pitesti. Sc. B. 13 Pitesti. H. Bl. Bl. Tepes Voda.31. Bl. Sc. Sc. Sc. Calea Bucuresti. Petrochimistilor. 30. Bl. VASILE CHELU C. SIDONIA CALIMENTE GH. Dumbravei. Str. Sc. DAN CRISTESCU I. C. Ap. Ap. D. Calea Bucuresti. 21 Pitesti. Bl. 8. P5-7. B. Negru Voda. 27 Curtea de Arges. Ap. Str. 4 Pitesti. A3. Negru Voda. B-dul Petrochimistilor. S7B. Eugen Lovinescu nr. P1 + P2. Bl. 3. MARIA BUSUIOCESCU P. Pitesti. Ap. C. Bl. Ap. Ap. Ap. 8. 4. Str. 12.B. Ap. Str. Bl. A. I. 8. 6. 2 Pitesti. Sc. Ap. Str. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. Sc. GEORGETA CIUCU P. Exercitiu. B6a. Dacia. DANIELA CRISTESCU I. Str. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Sc. C. MARIA CIUCU GH. Ap. Trivale. Sc. 5. MARIN CIRSTEA N. Ap. EMIL CRISTEA F. VIORICA COSOSCHI I. Bl. Arges Pitesti. 12 Mioveni. Bl. GABRIELA CHILAU GH. Bl. Str. Arges Pitesti. VOICU CIRSTEA GHE. Str. 14 Pitesti. Arges Pitesti. Bl. Str. Str. Sc. 4 Curtea de Arges. Arges Pitesti. Str. Bl. Ap. 7 Pitesti. VASILE COSTACHE N. Sc. Sc. Ap. ALEXANDRU CIUREA I. PD--2A. MARIUS BUZESCU E. 6 Pitesti. Bl. Str. Bibescu Voda. Str. nr. Ap. Str. D14. A. Ap. Arges Pitesti. Sc. A. 12 Pitesti. C. CRISTIANA CHELU N. Bl. Bl. Sc. 30. Bl. Sc. nr. Str. Ap.Trivale. IULIA CANA S. MARIA CHITU GHE. Golesti. nr. A3. 2. Sc.P1bis. Pitesti. 16 Pitesti. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. B. ELISABETA BUSIOC P. Str. Str. Victoriei. Bl. Bl. Sc. OCTAVIAN COTOLAN I. Str.Libertatii. GHEORGHE COTOLAN I. 18 Pitesti. B 17. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Ap. Victoriei. Bl. 4 Pitesti. ION CAPET N. 7 Pitesti. B3A. Trivale. Sc. Arges Pitesti . Trivale. Bl. 13. 30. Bl. Bl. C. 3 Pitesti. Ap. B21. C3. A. nr. E1. B. NICOLAE BUNESCU P. Str. Ap.C. Exercitiu. E1. RADION BUTA D. Sc. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Ap. Bl. Sc. FLORICA COCIOABA GHE. Exercitiu. Ap. Ap. B6. Bl.7 Costesti . 10 Mioveni.Petrochimistilor. 20. Dacia. Bl. VIORICA CONSTANTINESCU I. Ap. 30. nr.Bradului. Bl. B. B. Ap. NICULINA CIUCA V. A. Gavana 3. C. VALERIA CRACIUN I. Bl. Sc. 27 Pitesti. 14 Pitesti. 18 Pitesti. E6. A. Arges Pitesti. MARIA CANTACIOIU D. 15 Pitesti. 4 Pitesti. Bl. Sc. Bl. Traian Vuia nr. Trivale. Sc. 42. Sc. sector 2 Pitesti . Str.

C4. 7 Curtea de Arges. Alunului. 8 Pitesti . Sc. Bl. Bl. 1 Pitesti . ILIE GHISOIU M. Bl. MARIA GRIGORE A. Str. C. Ap. B8. Popa Sapca. Sc. 4. Str. Arges Curtea de Arges. F4a. Str. C4. A. DUMITRU FLOREA I.Craiovei. N. MARILENA FLOREA A. 13 Pitesti . MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Ap. Bratianu. P3. E. AURELIA ENE GH. GHEORGHE GOGA C. 13 Pitesti. Bl. Bl. VALERIA MARILENA DUTA V. Str. 8 Pitesti. Bl. Str. 6. Bl. A. Sar Geamana. C. Sc. Bl. B17. Schitului nr. Str. MARIN DUMITRESCU C.C. B. C. 13 Pitesti. Str. Vladimirescu. Davila. D4. GHEORGHITA DIACONESCU GH. CAMELIA DUSA D. I. ADRIANA DUTU GH. 8 Pitesti. 19. 30 Comuna Bradu. Bl. C4. NATALIA GHEORGHINA F. Bl. C. B. 18 Pitesti . A3. Sc. 72C. Frasinului. Ap. Sc. Aleea Prahovei. 1 Dec. Str. B2A. E11. N. Str. 4. Str. E. S1. Sc. Ap. Gavenii. Bl. GHEORGHE GHIOCA N. 1. Trivale. MIHAELA GEORGESCU I. Bl. Ap. VIOLETA DRAGOI A. 21.Trivale. C. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Ap. Sc. Arges Curtea de Arges. Bl. Sc. Str. B. Sc. Bl. H Pitesti . C4. Bl.Gavana III. Republicii. 24 Pitesti.Banat. Prundu. Bl. Sc. Ap. Bl. Sc. Str. V. Ap. A6. VASILE Pitesti . Alunului. GHEORGHE GHICA D. B. Sc. A. Bl. Ap. 11. Capitan Cutui. B. Str. C. Sc. Arg Pitesti. Sc. Sc. 7 Mioveni. STEFANIA DEMETER J. Sc. A. A. Str. ROMEO GHEORGHE N.Banat. 67. 32 Pitesti. V. B2A. I. Ap. Arg Pitesti.DATCU I. TEODOR DIACONESCU T. Gavenii. D. C. Bl. Arges Pitesti. C. 14 Pitesti. Bl. GHEORGHE DIACONU T. Sc. Pitesti. Sc. GEORGETA ENE R. Ap. 24. S1. Ap. Ap. 1 Pitesti . Bl. Sc. ILIE TEODOR DINESCU I. A. Ap. Sc. Str. Trivale nr. 1918. Bl. 9S-14. B. Ap. Bl. 1 Pitesti.Craiovei. Bl. 34. Sc. Bl. Ap. Marasesti. A. Str. Ap. U1. Ap. C. Sc. 30. Voda. Bl. Bl. ELENA DIACONESCU C. C. Milea nr. 11. Str. 15 Pitesti. STEFAN DELU I. Bl. T. 4. 8 Pitesti. Q5. C. 19 Pitesti. Ap. Str. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Ap.Trivale. Capitan Cutui. ALINA DENISA DIACONU GH. Ap. Sc. Ap. Arge Pitesti . Balcescu. 1. S4.Trivale. C. CORNELIA FLOREA GH. Sc. V. Sc. 22 Pitesti. 30. A. Milea nr. jud. ALEXANDRA DELU ST. 9S-14. Ap. 2. Popa Sapca. E3b. A. Sc. Ap.Banat. Popa Sapca. 8 Pitesti. C. Bl. 19. 16. DUMITRU GEORGESCU M. Sc. Bl. C. Str. Ap. Trivale. Ap. Str. Ap. Ap. 1. P3. E11. Bl. Bl. Bucuresti. Ap. N1A. Str. Str. Arge Pitesti. ION DIACONESCU C. Bl. 13. 8 Orastie. Bl. Str. Q5. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . 19 Pitesti. Str. Sc. Ap. 29 Pitesti. Sc. P3. Bl. Sc. Aleea Prahovei. 6. MARIOARA GORUNESCU A. ELISABETA DUTA M. B. Ap. GHEORGHITA DUCU GHE.Trivale. Str. A11. Milea nr. Sc. Ap. Str. Arges Pitesti. LAURENTIU GAVA B. Bicazului. 13 Pitesti. Sc. Sc. Str. C.Str. Bl. NICOLETA DIACONU I. Arges Pitesti. Ap.14 Pitesti . 8. B4. ALIN GHEORGHE V. Ap. P10. Sc. Sc. Bl. 22 Pitesti. 30. ROMICA GAVA G. ISTVAN JANOS DESPA M. Ap.C. Ap. Gavana III. 23 August. A. A. 14 Pitesti. Eroilor. Str.B1. Arges Comuna Bradu. B. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. ALEXANDRA DRAGOI M. Capitan Cutui. Sc. ALEXANDRU DINU N. Bl. C. A11. Ap. Sc. Arges Pitesti. Str. Ap. 2 Bughea de Jos. B. C.C. Bratianu. GHEORGHE DUMITRASCU C. 11 Bucuresti. Str. 19 Pitesti. Ap. Bl. Sc. Bl. 22 Pitesti. Sc. Ap. PAULINA DELU GHE. Arg Pitesti. Sar Geamana. Bl. 19 Pitesti -. 6. Pitesti. C. Q5. Ap. Sc. Calea Dragasani. Ap. A. 2. 8. Ap. Schitului nr.C. B. Bl. Str. MARIETA GHICA I. Bl. Sc. B 14. Popa Sapca. B.

Str. Pietei nr. C. ION LUCA N. Rares. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. GABRIEL ILIE GH. Banat. A. V2D. MIHAELA MANOLESCU A. Ap. Bl. C. Ap.Craiovei. 110 Pitesti. CORNELIU ILIE I. B. 29. sat Prislopu Mic nr. Str. C. Sc. Sc. Golesti. Str. ION IVAN GH. Bl. 19 Pitesti. Bascov. Str. T. Ap. Ap. Sc. Ap. Bl. Sc. B 42. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 .18 Pitesti . Exercitiu. Bl. Craiovei. Brancoveanu. Bl. Str. Ap.1 Pitesti . Str. 11 Mioveni. 5. A. Bl. Sc. MARIA LUCA C. Bratianu. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. CORNELIA ION N. Bl. VALENTIN ILIE GH. Ap. C. Eroilor. Sc. DOINA MARGARITESCU D. IOANA ILIE A. Sc. Sc. Sc. 11 Pitesti. D. 4 Pitesti . Bl. Bl. 19 Pitesti. Stefanesti Pitesti. 11 Pitesti. C. A. Bl. C. Str. P7. B. Balcescu. C. Ap. 31. A. Str. ANA ION N. Republicii. 5. Str. Sc. 12 Pitesti . 52.1 Pitesti . Bl. Sc. 39. Str. ANA ILIE GH. 33 Pitesti. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. C. P3a. A. 17. Sc. Bl. Str. Bascov. sat Borlesti Com. B 42. ADRIANA JOIULESCU I. Sc. Ap. D. Bl. Ap. 17 Pitesti . S8. Ap. GILDA FLORINA ILIESCU GH. Bd. Sc. P29. A. 17. Sc. Ap. NICOLAE LUCA D. 29. B 42. D1. Bl. Cart. sat Labusesti Pitesti. GHEORGHE MARINESCU I. 6 Pitesti. Ap. Exercitiu. Str. 9 Pitesti. Ap. FROSA MARCU M. 14 Pitesti. A5. Bucuresti. Popa Sapca. Bl. Golesti. F.Trivale. 42 Pitesti. Ap. A. D. Str. Bl.Trivale. A. Bl. Garlei. Sc. S8. Bl. Sc. B. Ap. Sc. 13 Pitesti . VERGILIU ILIE I. D1. Ap. VASILICA ILIE P. N. 43 Pitesti. Brancoveanu. Smardan nr. Bl. Str. Sc. Ap. Str. A.com. Sc. D11. Bl. Str. Golesti. A. P5. Ap. 10 Pitesti. Ap. C.Trivale. C. Bl. Str. 5. Expres. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. Bradului. Ap. Str. A. 19 Pitesti . VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. CONSTANTIN ILIE P. Sc. A.T. D. 29. Str. Sc. B. 4 Pitesti. Vladimirescu. L4.HAIDUCU D. Str. C. D. Pillat. P.Str. nr. 9 Pitesti. 110 Pitesti. Sc. B12. Ap. T. Bl. D1. 6 Pitesti. I. 11 Pitesti . DUMITRU LAZARESCU M. Ap. GEORGE FLORENTIN ILIE V. Ap.Vasile Lupu. Ap. 16 Pitesti. 30. Ap. Ap. 6 Pitesti. MAGDALENA ILIESCU F. Sc. A4. F. 4 Pitesti. Ap. A. Banat. 4 Pitesti. Ap. MARIANA MARIOARA C. MARIUS ILIE GH. Comuna Bascov. 70A. 12 Pitesti. Ap. F. Sc. Ap. Sc. Vladimirescu. Bl. CONSTANTIN IONESCU I. D1. Ap. Ap. 8 Pitesti. 8 Pitesti. Ap. C. Vladimirescu. sat Valea Ursului nr. B2. Bl. ADRIAN MAILAT M. SEBASTIAN MARINESCU P.Craiovei. Bl. Bl. CONSTANTIN LEASA I. 6 Mioveni. 1 Pitesti. Bl. Str. Pietei nr. C. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. 69 Pitesti. Sc. F. TOMICA ILIESCU I. Bl. Bl. D. D. 10 Comuna Davidesti Pitesti. Trivale.15 Pitesti. Sc. Ap. Voda. P29. A. Bl. 10 Pitesti. 9 Pitesti. S8. Ap. P27. Sc. D5A.C. C. C1. Ap. Pietei nr. CRISTINA MARIA V. Sc. Brancoveanu. F. MARIA IONESCU V. Sc. 12. Str. 10 Pitesti.Trivale. 4 Pitesti . ANETA MAILAT GH. A. Sc. VASILICA MARINESCU GH. P5. Bl. Sc. Bl. Bl. Sc. Sc. Merisani. Sc. com. MARILENA IANCU G.Trivale. Bl. Bl. com. GEANINA MANOLESCU I. MARIA LAUDA I. sat Prislopu Mic nr. Brancoveanu. Ap.Craiovei. 10 Pitesti . Exercitiu. Bl. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. Ap. Bl. P29. A. CRISTINEL LEASA F. Bucuresti. P7. Ap. 11 Pitesti. N.

A. ANCA GABRIELA Bucuresti. DANIEL Pitesti. 22. E4. D3. Str. 14 NEDEA F. C. B9. Q3. A. 86. MARIA Pitesti. CARMEN Pitesti . Balcescu. Ap. Sc. Ap. C2A. Fr. Sc. A. Str. EMILIA Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. A. GHEORGHE Pitesti. P3. Ap. 10 NITA M. Str. Sc. Sc. 13 MOGOSI D. Ap. VERONA Pitesti. Bl. Sc. A. 19 MINCA N. 8 MOTORAN N. 1 Decembrie 1918. P6. Sc. Bl. MIHAI Pitesti . Serbota 1. Str. Str. Ap. VICTOR Pitesti. Sc. Victoriei. Bl. Sc. Ap. A. Ap. NATALIA Pitesti. Bl. Sapca. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . Str. CONSTANTIN Pitesti. B. Sc. C1.2. 22. VIOREL Pitesti . D. B. 45 MORARU P. Sc. Ap. Bl. Bascov. 4 NEACSU GH.1 MOACA I. A5. VICTORIA Mioveni. Str. 1 NICULCEA GH. Balcescu.10 MINCA C. Bl. 3 MINCULESCU I. Ap. 22. Str. Sc. 22 NEDELEA I. Sc. Ap. P7. Bl. Str. Ap.A. Sc. LUMINITA Pitesti. Ap. Ap. Ap. B. Voda. Popa Sapca. LIVIU Com. Bl. B 22 bis. 8 NITA M. 10 MINCULESCU GR. Catanesti. Bl. A. B. F3. Sc. Se NEAGOE I. Frasinului 19. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. A5. I2c.Bl. M5a. A.D6. Sc. GEORGE Pitesti. Ap. Sc. Smardan. Str. Bl. Bl. B. MARIN Pitesti. Bl. 10 OLTEANU D. 19 NECULA I. sat Mogosesti MOISESCU I. Sc. M 20. Str. 18 NEAGOE M. LIVIA Pitesti. Catanesti. 39. J11. Ap. Ap. A.Golesti. Bl. M 20. M. A. DORINA Pitesti-Craiovei. D. Bl. P. Balcescu.Bratianu.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. Gavana. N. Ap. Bl. MONICA Pitesti. Maior Sontu. Balcescu. Ap. B-dul N. 10 NAGODA F. VIOREL ION Pitesti.Victoriei. MARIA Pitesti. BUCUR Pitesti. Ap. 8 NICULCEA M. A. Razboieni. str. Str. 15 MINCULESCU GH. PAUL Mioveni. 3 MICU C. Ap. 14 MIHALTU C. Bl. Str. B5. Ap. TEODORA Pitesti. Bl. Sc.C. 4 MOCANU A. Sc. Sc. D. CONSTANTIN Pitesti . Smardan. 29 MIHAI I. PARASCHIVA Pitesti. Kogalniceanu nr. Ap. B-dul Republicii nr. Bl. Ap. Ap. L3. Zugravu. C. Razboieni nr. 3 NAGODA ST. 10 NECULA P. Sc. Sc. 18 NICOLAE ST. 146. D. Ap. A. Bl. MIHAIL Pitesti. Aleea Ciresului. Ap. Bl. Ap. 10 MITISOI F. Ap. RADU Mioveni. 9.Victoriei. C1.Vale NEACSU C. V19. IOANA Pitesti. Sc. 11 OLTEANU N. Sc. Sc. B. B-dul N.Razboieni. N. Str. Bl. Str.C. Ap. Voda. Str. N. 14 MOCANU A. C. Gavana 2. 16 MOLA C.Razboieni. Bl. Tache Ionescu. NICOLAE Pitesti. Bl. Bl. Bl. 3. Ap. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. Str. D. DOREL MIHAITA Pitesti. C1. Str. E. CONSTANTA Pitesti. Sc. A5. 17 MIHALACHE M. Balcescu. Str. 17 OLTEANU N. Ap. Sc. G. 1 Dec. Ap.Trivale. Bl. Ap. A. Smardan. 46. MIHAI Pitesti. Bl.MELENTE P. B. Str. Sc. Bl. Paltinului. DORU Pitesti-Craiovei. 19 NICOLAE F. B. PAUL AUREL Pitesti. A. Sc. B. M8. B-dul N. VIOREL Pitesti. L3. Str. Ap. Bl. P. Sc. AUREL Pitesti-Craiovei. 40. Ap. C. Bl. A2. MARIN Pitesti . Ap. 10 NEAGOE T. Bl. 4. Sc. 15 MIHALCEA GH. E. Bl. Ap. Ap. 13 MOCANU P. 39. L3. Sc. Bl. Bradului. Ap. B-dul N. TEODOR Pitesti. Bl. Sc. Ap. Bl. Str. 7 NEACSU F. Bl.Trivale. 1918. MARIAN Pitesti. Ap. B21. NICOLAE Bascov MINCU F. Sc. Bl. 86. Bl. A. B. MARIA Barla Mozaceni . NICULINA Pitesti. Ap. Sc. Sc. Sc. 27. Ap. Sc. Bl. B. Str. 131 NEACSU M. Trivale. 11 OLTEANU I. E. Sc. I. Livezilor. B. Sc. 10 NEAGU C. Frasinului 19. Tache Ionescu. Bl. DOINA ELENA Pitesti . A. Bl. Vedea. Sc. Bl. Bl. 29 MURGESCU M. Str. PETRE Pitesti. Sc. Sc.

E. A 35. V. Sc. 12 Pitesti. 31. MARIAN GABRIEL PETRE F. Gavana. Str. Sc. Bl. Sc. B 10. 18. Ap. Bl. Str. Str. SPIRIDON POPICA G. Sc. Bradet. Sc. Sc. Sc. Str. Sc. Bl. C2A. Ap. Sc. E4. Sc.Independentei. IULIA POPESCU N. L. Sc. Ap. Bl. MINODOR POPESCU I. Str. Ap. Bl.Str. D. P 17. Sc. C. com. 9 Pitesti. Bl. 13 Pitesti. GHEORGHITA ONOFRE P. ELENA POPESCU I. Gavenii.Prundu. Bl. Ap. Gavenii. Sc. Bl. Ap. B2. GYORGY POSIRCA M. ION PANAITESCU C. Str. F. 7 Constanta. F. com. D. Str. Sc. Paltinului. Ap. A 35. A. C. A. Ap. Ap. Sc. 13 Costesti. Ap. Pillat. A. 13 Pitesti. 2 Mioveni. Prundu. Balcescu. AURICA PATERAU I. A. 17 Pitesti.N. Sc. Str. B. Bl. MARINELA ONEXE S. Ap. Caldararu Costesti. 8 Pitesti . Sc. Banat. Bl. Str. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. Ap. 23 Pitesti . FLOREA PARPALA M. NATASA PETCU M.48. Ap. 2. A. B-dul Republicii.C. D1. Industriei. 14 Pitesti. Ap. Str. P. Ap. CV. Paltinului. Bl. Bl. P 8A.15 Pitesti . Sc. MARIA PANA I. A. Sc. Sc. CRISTINEL PAROIU P. IOANA PENUSI A. A. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Bl. 19 Pitesti. 8 Pitesti. A. 12 Pitesti. 3C. Frasinului. Targului nr. 40. SORIN PETRE A. D. Sc.D. A. Bl. nr. 13 Pitesti. Petrochimistilor. Bl. Sc.republicii. CONSTANTIN POPESCU ST. A. Str. C. FLORICA POPESCU AL. B 10. 8 Pitesti. Sc. A. A. A Pitesti. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . ap. B. 14 Pitesti. Ap. C1. P2. Bl. Sc. Bratianu. VASILE IONEL POPESCU P. Sc. P 8A. Sc. C. LUCRETIA POPESCU M. FLOAREA PANTILA IL. VALERIU PIRVU ST. Sc. Craiovei. Ap. Bl. GHEORGHE PETRE N. CALEOPI PETRESCU F. Str. C. 31. Maior Sontu. Bl. C. C. B. 63 Pitesti. 8 Pitesti. Bucuresti. 13 Pitesti. B 8. Sc. St. Bibescu Voda. Bucuresti. 15 Pitesti. Badea Cartan.Craiovei. M3. I. Balcescu. Bucuresti. Ap. N. HIC Bratianu. B 20. Aa. M. Bl. Campineanu. 12 Pitesti. A. Str. S4. Ap. Bl. Exercitiu. A3. E. Paltinului. Ap. MARIA PARASCHIV I. Bl. Aa. Ap. Sc. Ap. Ap.12 Mioveni. Sc. B. Bl. Str. 1. Sc.C. Bl. Bl. Str. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. Ap. I. Str. 6 Pitesti. MARIN ONEXE M. Rebreanu.10 Pitesti. Str.M4. Bucuresti. Bd. Bl.8 Pitesti. P 8A. Sc.14 Comuna Mihaiesti. B-dul Dacia. M 25. Ap. Str. Ap. Ap. Sc.B. Bl. B2. F. ION POTOLEA G.OLTEANU N. Bl. Str. Sc. 4 Pitesti. C. Ap. Ap. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. P 8A. ANGHELINA PAUN C. Sc. P. EMANOIL POPESCU C. A.D.2. Sc. Ap. Sc. 87. ELENA PANA I. Ap. Banat.Ap. 22. 26A. MIRELA POPESCU D. D.1Dec.Traian. Industriei. B. U5. Ap. Milea. Bl. Bl. 4 Pitesti. Sc. 26. 39 Pitesti. Smardan. Ap. A 35. 19 Pitesti. Sc. Bl. Str. Str. Str. 42. Bl. Sc. Bl. Bucuresti. Bl. D. PETRE POPA GH. RELU PAUN M. C. Ap. Exercitiu. C. Bl. 3 Costesti.Arges Pitesti. Sc. Bl. Ap. MARIOARA POPA I. 19 Pitesti. Ap. B. Bl. MARIA PATRAU AL. Jud. 15 Pitesti . L3. Ap. Ap. FLORINEL ONEXE M. 26. NECULAE PIEDICA A. Bl. 19 Pitesti. Banat.1918. Ap. Viteazu. 1 Pitesti. 23 Pitesti. Aleea Carpenului. MIHAELA PATAN A. Str. 6 Pitesti. 8 Mioveni. 4. A. D. Bl. ECATERINA POPESCU I. Str. Bl. A9. B 8. Str.B1. Sc. 19 Pitesti. Bl.35. SILVIA Pitesti. Str. Caldararu Pitesti. Petrochimistilor. St. 7 Pitesti. Bl. B. 12 Pitesti. DANIEL POPA C. Sc. Ap. A. Bl. Sc. ECATERINA PERPELEA I. nr. Sc. Tineretului nr. 19 Pitesti.Bl. Str. Bl. MARIA PIRVU V. Ap. B. 13 Pitesti. Ap.

Ap. Bd. A. Bibescu Voda. Str. Zimbrului. 68B.Tache Ionescu. A. N. nr. Bl. 3 SOARE I. Trivale. Str. Bl. Sc. Ap. Bl. VIRGIL Pitesti. Sc. Sc. Sc. Sc. Ap. Ap.Trivale. Sc. MARIN Albota. Ap. Ap. Bl. Ap. 69. Q3. 62. 16 STANCIUCU D. ANGELA Pitesti . Str. E. D7. Razboieni. Bl. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Str. 2 STAN S. Trivale. Ap. NICULINA Pitesti. ELENA Pitesti . Sc. 1 STANCIU C. A. NICULINA Comuna Albota. Bl. Bd. Ap. Ap. 7 SANDU I. 4 ROGOVEANU ST. C. Grigorescu. ION Pitesti. ION Pitesti. ION Pitesti. Libertatii. Sc. Bl. Str. 10 ROMAN G. Ap. Gavana 3. 20A STAN D. A. C. Ap. CATALIN Pitesti. Ap. Ap. Bl. B2. Str. 24 SANDU G. 12 STANESCU C. VASILICA Pitesti. Bucuresti. 13 SANDU C. DORU Pitesti. Ap. A. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. ION Pitesti. FLORIAN Pitesti. Ap. P9. Ap. MARIAN Pitesti. Ap. A. Str. Bl. A. 26. 5 STAN C. Sc. Ap. 4 STANCIU M. C. 29 SMEU I. Ap. Bl. nr. ION Pitesti. SMARAND F. B. F. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. Sc. Stanciu Mihoveanu. VIORICA Pitesti. Trivale. Bl. Ap. Ap. Sc. P 16. CONSTANTIN Pitesti. A. 10. 18 STAN E. B 32. P9. GHERGHINA Pitesti. 7 STANCU V. 104. Sc. A. 7 STAN M. E3. Ap. Str. Str. A. Grigorescu. 11. Bascov. Sc. ELENA Pitesti. Bl. 13 SAVULESCU D. Bl. Republicii. Bl. Bl. Sc. Sc. Campineanu. Ap. FLORICA Mioveni. F2. D. Sc. Sc. Bl. Bl. 13 SANDU VERGIL Pitesti. Str. SORIN . U7. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. Sc. D. 29 SMEU I. 14 SOARE D. Bl. E. B 65A. Bl. 13 PRISLOPEANU I. Bucuresti. ADRIAN Pitesti. MARIN Pitesti. Sc. Soseaua Oltenitei 138. 30. Depozitelor. A 13. 12 STANCIU GH. P16. U7. NICOLETA Pitesti. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Str. Bl. U5. Bl. Ap. 78 SPIRIDON ION Pitesti. B. F. Str. 6 STANESCU GH. SILVIA ELENA Pitesti. Exercitiu. Ap. A. Bl. Bl. 68B. Sc. C. Bl. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. E. Gavana 3. Zorilor. FILOFTEIA Pitesti. Sc. 24 SILVEANU I. Str. Bd. 9 Mai nr. Sc. Milea. Viilor. Bl. Ap. Voda. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. 15 PREDA C. SORIN Pitesti. MARIN ION Pitesti. Ap. Campineanu. F. Str. Campineanu. C2. Ap. Campului. Bl. Sc. Str. Arges SMARAND GHE. com. Bl. 2. A. Zorilor. BADEA Pitesti. Bl. Bascov. Bl. Ap. A9. Sc. E. 6 STANESCU P. GH. Bascov RADA N. B. A. Exercitiu. C. Sc. Ap. Sc. Str. CV. Str. Valea Iasului STANESCU I. Exercitiu. Str. C2. Bl. Ap. Bl. Aleea Caminelor. Bibescu Voda. Grigorescu. Str. C. M3. 2 STAN D. Voda. Gavana II. Ap. Sc. Bl. Sc. Bl. B. Bl. B. Sc. 29 SOARE N. 6. Ap. A. N. Sc. A. com. Ap. B. Ap. Str. Ap. Petrochimistilor. Exercitiu. GHEORGHE Pitesti. 15 RADOI I. C3. B. A. G1. M3. B. P-ta V. Republicii. Str. E. 17 bis. Sc. B. E2. Bl. 9 PREDA GH. 63. Sc. Bd. A. A. CONSTANTIN Pitesti. Sc. Republicii. Sat Cerbu SOARE I. Sc. Exercitiu. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. Bl. A9. A. B. P5A. Bl. Ap. CONSTANTIN Pitesti. Sat Gura Vaii STAN C. 9 SMEU GH. ION Pitesti. Ap. Bl. Sc. Bl. Bl. Str. Str. A. IRMA Pitesti. Sc.ION Pitesti. G1. Viilor. C. D. 26 SAMSON ELENA Pitesti. Ap. Str. Str. Ap. B. 18 STAN M. Sc. A. 7 SANDOR SAMSON C. Bl. Bl. C. D3. Ap. Sc. 11. Sc. Sc. SORIN ION Pitesti. Str.POTOLEA GH. Str. GHEORGHE Pitesti. GHEORGHE Pitesti. GRIGORE Pitesti. G1. Ap. MARIA Curtea de Arges. Bibescu Voda.

Ap. MARIA TICA GH. Ap. Ap. Str. 33 Pitesti. 10 Pitesti. Str. Ap. D23. Sc. 8. D2. Ap. A. Ap.B. FLORICA VASILESCU C. VALENTINA STEFANICA P. 11 Pitesti.L1. D5. MARIA SURDESCU D. Bl. Exercitiu. Ap. C.A. P. Ap. Bibescu Voda. Prundu. Bl. VIORICA VASILESCU B. Bd Republicii. Sc. Bl. Sc. Ap. D11. Sc. 29. Bl. Sc. 2. MIHAELA STOIENESCU F. NICOLAE STOIAN N. 15 Pitesti. Str. C. Sc. Sc. 30. Ap. 41. Bascov. Str.C14. Sc. Sc. Trivale. 5 Pitesti. Bl. OANA TOANA I. B4. Victoriei. Ap. 65B. B. Bucuresti. 6 Pitesti. Ap. Sat Vacarea Pitesti. Sc. Bl. ELENA SURDESCU D. Bl. A. Str. D. B. Bibescu Voda. Str. 16. Ap. Ap. Bucuresti. Str. D2. Bl. Libertatii nr. C. Sc. 9 Pitesti. Bl. Sc. Sc. Ap. Str. Str. A. Str. C. EMIL STEFAN N. Bailor. Sc. Str. Bl. Craiovei. 12 Pitesti . Victoriei. C. D. Bl. M. B. RADU STOICA I. Stalpeni Com. MARIN TOROIPAN N. C. B-dul Petrochimistilor. Bl. Ap. GHEORGHE STOIAN I. Ap. FLORICA STRIMBU I. D. 24. 2 Pitesti. A. Str. Republicii. GHEORGHE STANOIU M. FLORIN VASILE GH. MARIA TURTOI M. Q3A. Str. 4 Pitesti. Sc. A. Str. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. 9 Pitesti. Bl. A. 7 Pitesti. Sc. Str. Sc. 12 Pitesti. Str. Bl. C4. P7. Voda. B. 2. Sc. 24. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . Craiovei. Ap. Ap. SILVIA STEFANESCU I. C. Trivale. Ap. 19 Pitesti.M. D2. N. Bl. ION VASILESCU M. Ap. Sc. Craiovei. 12 Pitesti . Bl. Sc. PAUL STRIMBU R. Bl. Bl. Sc. FLOREA STOENESCU A. Str. 20 Pitesti. 52 Pitesti. Str. B. Str.N Balcescu. M. 2. Viteazu. 6 Curtea de Arges. P8. M.Craiovei. Str. 9 Pitesti. Viteazu. C. D2. Bl. Bl. Sc. Str. E. Str. Bl. A. Sc. Str. B18. B4. Mihaiesti. Sc. VALENTIN VASILE I. Sc. Sc. Bl. VIORICA TIR C. A. SEBASTIAN VASILE GH. Ap.Trivale. CONSTANTIN TIULESCU M. Maracineni. Sc. A. Brancoveanu. Ap. Sc. Sc. Sc. 33 Pitesti.Gavenii. Bl. Ap. Bl. E. 12 Pitesti. C. C. Viteazu. Str. ELENA STOICA GH. MARIA TILEA G. Argesel. 15 Com. Ap. Negru Voda. Bl. Sapca. D. 10 Pitesti.Craiovei. Str. 1 Pitesti. 33 Pitesti. FLOAREA STRIMBU G. IULIAN VASILE I. 2 Pitesti. Bl. Str. Ap.37 Pitesti. B. Str. Ap. CORNEL STEFAN I. 6 Pitesti. 41. Bl. Ap. 6 Pitesti. Bl. Bl. Sc. Sc. Ap. C. Viilor. PS11. ION STANESCU T. DINU BOGDAN TOANA I. Bl. Bl. Bl. Bl. 19 Pitesti . C. Sc. Ap. Banat. Bd Republicii. A. 17 Pitesti. B. Sc. DOINA STOICESCU T. E. ELENA STANICA G. Sc. D23. CAMELIA STOICESCU N. D13. Sc. Bl. Ap. Ap. Sc. ILINCA STRIMBU I. 9 Pitesti. Bl. 6 Pitesti. Sc. Stalpeni Pitesti. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. 68B. Bibescu Voda. Ap. 9 Pitesti. B. P5. 2 Pitesti. B. 2 Pitesti. Banat. Ap. P. Trivale. Bd Republicii. Str.Victoriei. A. Bl.1 Pitesti. D. Bl. E. NICOLAE STEFANESCU GH. MARICICA TUDOR I. GEORGE STOICESCU T. Str. Bl. Sc. Ap. Sc. Ap. A. Ap. Ap. Exercitiu. Sc. 13. Valea Iasului Com. Ap. Bd. VIORICA STEFANICA F. 17 Pitesti. ION STEFANICA A. ELENA STEFAN GH. Sapca. Bl. 15 Pitesti. Ap. 2 Com. Victoriei 87 Pitesti . Str. Sc. B. AUGUSTIN Pitesti. 117. Bl. CCS. 67B. C. IONEL-LIVIU TUDOR E. FILOFTEIA TUDOR C. Ap. 2 Pitesti. Campului. E. Nr. F. D2. 13. A. 9 Pitesti. Bl. Garlei. D1. D32. Bl. Ap. B. Ap. Ap. Str. A. P5. DINU MIHAI TOMESCU GH. Str. 4 Pitesti. 12 Pitesti. Banat. Bl.STANESCU N.

Bl. Afinelor. Dr. Ap. Ap. Sc. 18 53. 3. Cetea. Ioan Suciu. Sc.186. Ap. 17 11. Bl.054. Ap. 28. 7 VOICULESCU T.271. Some?ului. Cart. Nr. Nr. 3. 12 3. Arad. DALMA ILONA Jud.186. Str. FILOFTEIA Com.000 B?CU? C. MIHAI Arad.820 BARBURA D. Sebi?. 22 88. Craiovei.500 APREUTESEI G. Str.372.400 BARBALAT A. 1333 61. ANTONETA Arad. 36 10. Arad. 2 48. ION Pitesti. MARI?A EMILIA Jud. Libertăţii. 14 VOICU D. AVRAM Jud. A. Bld. Ap. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. 14 4. Str.VELESCU V. 24. Str. 13. GABRIELA GEORGETAPitesti. Bl.I. Ap. Str.288. Bl. Com. Bl.5 31. 50 101. FLOAREA Pitesti. Sânlean-Livada.400 ARACS F.769. Ap. CONSTANTIN Arad. 2C. Nr. Bl. Sc. A. Nr.458. Revolu?iei. Str. Loc. U6. Str. Afinelor.081. A. 5 VERBINT P. M. 4A. Ap. Et. Bl. Nr. A. Ap. 504. Sebi?. Sc. Bl. Ap 12 46. Ap. Loc.116. 8. Chi?ineu-Cri?. Sc. Pecica. 3 44.748. Bv. A. E. Str. Str. Bl.744. 30 44.640 BAIDOK F.678. VALERIU Pitesti. P-?a.000 ARDELEAN I.380 ANDER I. 1. 8 VISESCU D. Vila A.940 B?LA? I. Loc.400 B?NESARU D. Com. ELVIRA Jud. Bl.184. ALEXANDRU Arad.680 ALBU MARIA Arad.400 AVRAM M. Iuliu Maniu (Calea Arm. Et.988. VIOARA Jud. Str. Brâncoveanu. Iuliu Maniu. D. Z24. D.400 B?B?U N. Arad. 16 20. Bl.372. D-na Balasa. Com.337. Ap. 5 VOICU AMALIA Pitesti. 8 VISINESCU V. A. A. Ap. 6 20. FADEI Arad. Com. Ora?. I4-2.667. Bl. Ap.200 BALA? P. Nr. Ştefan OLIVER Arad. Razboieni. AURICA Arad. Cal. ION Pitesti. Ora?. Et. Ap. Ap. A. Trivale Bl. A. Et. Nr.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . Nr. Nr. 3. Arad. U. 3. 36 10. 3-11.640 BACIU I. 759 21. Sc. Eminescu Nr. Arad. F?t Frumos Nr. D. Curtici. MATEI 4. X42. 29 10.A. DANIELA Pitesti.703. Libvezilor. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. Sc. Ap. Bl. Aleea Amara. MARIUS CRISTIAN Jud.372. Felnac. 24. Str. Nr. L5.920 ANGEL S. 49/53. Sc. Arad. 10. 247 8. 1. Nr.440 ASANOV S. Arad. Str.322.Marasesti. FLOARE AELENEI C. 45. Curtici. NICOLAE Pitesti. Radnei. Bl. 5 VOICU C. 14-16. Nr. NATALIA RODICA Jud. 71 20.288. Ro?ii) Nr. Str.928. A. 17 5. Et. Ap. B. Ioan Suciu.512. Sat. Predeal. Ap. Pecica. 2 (decedat) 74.520 BACHMANN S. Bl. Borod. 18 5.000 ARDELEAN I. 3 30. Str. Bl. Str. IOAN Jud. Bihor. Ap. Gavana. Prundu. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Str. B.111. Ap. 62 23. Sc. Maracineni VOICU D.000 ANDER N.600 ARDELEAN I.000 ANTONESCU I. Str. Com. 37A. Nr. D. Vlaicu. 67B. Sc. ELENA Arad. Craiovei. Nr. Nr. Ap. Bl. Calea. Ap. ?icula. Ap. 102. MIHAI Pitesti. Str. Bl. Iuliu Maniu. Ora?.015. 47 VICOVEANU M. ANA Arad. A. Teilor. Trivale.320 AVRAM I. Nr. CATIŢA Jud. MIHAIL Arad. Str. Nr.200 ARDELEAN I.400 Arad. GHIORGHE Jud. Sat. 2. M6. Et. Prof. 14-16. R?ZVAN ALEX Arad.L. Macea. Viilor.000 Arad. 7 212.342.056. Ap. Nicolae Oncu. ELEONORA Arad. C. ADRIAN AGACHI I. Str. Sc. 1082 44. 30 4. GEORGETA Arad.T. Str. C. Arad. 68B.720 B?L?BAN D. Bl. Sc. Sc.000 Arad. DANIEL IOSIF Jud.000 ALBERT P.2 VENESCU N.697. MIRABELA Arad. Sc. Sc. Some?ului.5 55. LOREDA Ap. Str. Dr.411. Bl. A. Sc. MARIA Pitesti. Craiovei. Nr. Str. Sc. AIDA M. A3. A. F. 24 25. 3 VINTILA I. NICODIM Arad.400 ALBU G.000 B?CU? A. M. A1a.645. Aurel Vlaicu. B. Ap. Sc. CORNEL Jud. Gherea. Ap. Arad. Zal?u. Bl. Arad. Sc. 1-3. Ap. Nr. 14 43. X36/2. Str. Bl. 17 44. 11. Sc. Arad. B14. Bl. Ap.298. Revolu?iei. Bl. Nr. Sc. A2. Str. MARIN Pitesti.

Str.157. Bl. Et. 17. Str.810. Ap. Bl. I. GABRIEL Arad. Et. A. Ap. Ap. 17 26. BRUDARIU I. Str. 18 1. ANA 2 14. Nicolae Oncu. 32 12. 4. 44 32. Ap. 4 59. Mioriţei. AUREL Arad. 2. Str. Nr. A. Bl. Aleea Lalelelor. Str. Nr. 34 3. 2 (schimbat) 45. Bl.781. Smeurei. Ap. MARIA Jud. Nr. Nr. P-?a. Ora?. 6 43. D. B.818. 15B.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. 4. Calea A. 14. 3 38. Str. Calea Aurel Vlaicu. B.647. Str. 1.405. Str.965. ANA Arad. Sc. Et. 3. Ap. IOAN B3. Nicolae Brânzeu. 2. Dej. H1. VIORICA B?RNA T. Et.200 LEI BERHECI A. Str. BR?NDU?A P. 230. Nr. Arad. Str. 3 12. Sc. 13 28.800 LEI BL?JAN I.820 LEI Arad. D. Bl. Tabacovici. Com. 3 68. Abrud. ELENA Arad. Ora? Chi?in?u . Ap. Nr. 141.979. Nr. Nr. Ora? Curtici. Str. 28. ECATERINA Arad. Bl.417. Nr. Nr.023. Arad. BUNTA P. Bl. Prof. Sebi?. Beliu. 26 8. 1. Bl. Ap. 7. Aleea Neptun.480 LEI BRADEA GH. Bl. Sc. B. 219. 18 121.404. 25. Sc. Sc. 2. Et. Ap. OANA LOREDANA Jud.280 LEI BEN? G. Nr.400 LEI BR?NU? M. 18 60. Ap 11 49. Bl. Y4. Abrud. OLIMPIA MARIA Arad. A. 4. Eroul Necunoscut. B21. 23 71. ROMANA LUCREŢIA Arad. 303/2. SORIN Ştefan Jud. Str. Cluj.420 LEI BORZAN M. 126/128. Eroul Necunoscut. Rusu ?irianu. Vlaicu. FLORIN CRISTIAN Arad.853. Str. Bl.215. Ap.217. Ap. Păcii.6 3. 18. Baia. V?r?dia de Mure?. Smeurei. A. 3 31. Ap.261. 96. Ap. Ap.750 LEI BENGULESCU I. 17. Nr.704. 19 75. Bl. Str. Aleea Dezna. X11. 1 25.520 LEI BUN I. Ap. 17 26. 40 32. B. Str. Nr. ZAMFIRA 72 . Sc. Nr. Bl. ADRIAN Arad. Eftimie Murgu. 17.411. 6 34.800 LEI Arad. D.737. Ora?. 51-53. Sat. Nr. BARTA L. Str. BIRTA F. Victoriei. Ap. Nr. 10.419.250 LEI Arad. EVA IULIANA Arad. Bl. 2. X11. 2. 9.352. Sc. Et. Ap. 1.987. Sc. Bl.Arad. Gării. 18. Str. PAVEL Et.197.816.080 LEI BRADEA I. B.325 LEI Arad. 6.000 LEI BUCATO? I. Spl. RADA MARIA Jud. Sever Bocu. Nr. G.240 LEI BL?JAN V. Arad. M. Godeanu. I. 1. 141. MARICEL Arad. Calea Aurel Vlaicu. Abrud. Praporgescu.Cri?.627. Frunzei. D.953.044. Et. MIHAI DORU Arad. Str. Sc.566.870 LEI BERHECI A. C2.360 LEI BUZA? I. Bl.583. Arad.320 LEI BOLD S. Bl. Sc.160 LEI Arad. 6 74. Ap 11 21.000 LEI BUDEANU I. 4. Ap. 17. DUMITRU Arad. Zdrenianin. Bl. 4 53. 318.000 LEI Jud. 14. Ap. Nr. Nr.981.232.533. ARCADIE MIRCEA Arad. 125. A. Str.640 LEI BOTLUNG G. Ap. 4. Ap. Beiu?. Ap. Str. 28. Et. IULIU Ap. Sc.203. Bl. ELENA Arad. 1. Str. Nr. Nr. 304. Bl. Nr.000 LEI Arad. 1. SABINA Arad. Com. IONEL Jud. Păcii. Z17. Nr. Nr. Nr. Bl. 4. Str.623. Bl. Ap. Bl.320 LEI BOURO? A.840 LEI BRAI? I. 607. 15B. Ha?eg. Et. Ap. Bl. 3 22. Sc. LEONTIN D?NU? Arad. Bl. Mioriţei. ADRIAN MARIUS Arad. Str. Ap. Str. Nr. 3 5. 10A. Et. 1 60. 305. 3 9. Sc.580 LEI Jud. 40 14. 339. 2. 128. Et. Str. Str. Traian. Nr.200 LEI BARBURA G.000 LEI BUTCA V. M-?al Antonescu.400 LEI BOGDAN I. Arad. 7. Nr. C.762. Nr. 4. Et. B. Ap.600 LEI BERHECI L. Popescu Negura. DANIEL SIMION Arad.040.680 LEI BUMB F. Micalaca.037. Nr. 18 1. B.400 LEI BEUDEAN I.Cri?. 2. MARIA MAGDALENA Arad. Sc. Ora? Chi?in?u . Ap.520 LEI BEKE S. 5 52. Calea Romanilor 17-19. C. Ap. Revolu?iei. Str.000 LEI BIRO A. Et. 1-3.488. B. Faleza Sud. Ap. Sc. 105A. 156 61. 3 64. Str.464. MARGARETA 9 17. 1. Predeal.360 LEI BÜTHE I.120. 563 55. ANA Et. B. 7 19. SIMION 14 20.200 LEI BOURO? G. Tudor Vladimirescu. FLOARE Arad. GEORGETA ANELIZE Arad. BRU?IU S. OVIDIU RADU Arad. Et. Arad. Et.209. Sc. Nr.200 LEI BRIE I. Str.825.640 LEI BIZ?U A. 4. 28. Bl. 7. BARTO? ?. Str. EDITH Arad. 229. Str.356. Nr. 8 281. 2. TIBERIU Arad. Bl. Nr. IULIU Arad. Nr. Sc.080 LEI BUGI T. Nr. Bl. ELENA Arad. A.670 LEI BODOR P. VARVOARA Arad. Sc. Ap. Ap. Et.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Gheorghe Magheru. 3 57. Z23. Str. Aleea Dezna.320 LEI BRADEA G.960. Bl. FLORI?A Arad. Sc.241.744.960 LEI BOLD S.

560 10. 11 Arad. Junilor. Ap. Arad.860. FLOARE COPREAN V. Sat. A. 74 Arad. Str. SIDONIA Arad.150. 1.372. DAN AUREL CZÉGÉ I. Bl. Ap. Nr. Nr. 26 Arad. Com. 5 Arad. Et. 2 Arad. Ap. Nr.403.400 7. 6 Arad. Nr. A.513.092.000 62. Bl. ELENA CONTA I. Clopotului. 10 Arad. FLOARE CORDO? A. Bl. Bl. 10. Sc. Bl. DAN PAVEL CUEDAN T. Ap. 42 Arad. Poetului. 20 Arad. Oncu (Rodnei).376. N. REVENCA CRUDU V. Ap. Ap. A5. MIHAI CATAN? I. Sc.842.536. Aleea R?s?ritul. LIVIA CORNELIA CUCOV P. E. Ap. IOAN COSTA? G. Sc. Str. 2 Jud.000 LEI LEI LEI LEI 74. 6. 2. Sc. Sc.160 2.280 51. Bl. Nr. 196 A Arad. 3. Ap. B.241. Str. ADRIAN DORIN CORA? I. Nr.860. Ap. Nr. I. Ap. 3. Bl. MIHAI C?RLIG N.200 17. X 30. 15 51.000 8. Bl. 263 Arad. 25. 4. 3. FLORICA STELU?A C?RLIG I.271. Aleea Saturn. X11. Nr. MARIA COSTEA N. Nr. Pavel Alasu. Luchian. Vladimirescu. Nr. Nr. Sporturilor. A. 3.074. Et. P-?a. 25. Et. 31. V. Calea Romanilor.360. Sânleani (Livada). V. Str. 2 Arad.400 82. A. B-dul. 8 Arad. Nr. 9. Str. 11.570 32. Ap. FILOFTEA CORDO? A.400 129. Bl. Ap. Sc. Nr. 6 Jud. Ap. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. Beiu?. Vinga. Loc. Str. Ap. Nr. 3 Arad. 4 Arad. Nr. 38-40. CONSTANTIN CARACIONI I. Bl.640 5. 26 Arad. Junilor. X31. Nr. Ap. Str.315. Sc.000 84. Bl. 3 Arad. 302. Alecsandri.804.CALANCEA P. R?zboieni. 32. Nr. ?coalei. Nr 16. Str. Nr.090.372.840 196.840 31. 17 Arad.260. 22 Arad.680 47. Grozescu. Nr. I. I. 6. Ap. SORIN FLORIAN CIORCA I. 5. D. 8 Jud. 10.644. 196 A Arad. Ap. Str.200 20.963.116. Str.411. Bl. Pia?a Catedralei.400 10. 1. Ap. 946 Arad. P1. Ap.000 38. Ap. Et. A11. Nr. Str. Br?teanu. 10-12. Lalelelor. Ap. Ap. 26 Arad. Ap.520 LEI 25. 1. Hodi? (Bârsa).680 31. VIOREL CRI?AN G. Nr. Et. Str. FLORICA ANA COLCER A. Nr. Ap.370 110. V. Sârbu (Catedralei). NICOLAE VALERIU COVACI F.240 LEI 130. Arad.720 8. Brezoianu. C2. Grigorescu.280 12.000 31. Luchian. 1-3. Cicir. Nr. 613. 6. Str. Nr.241.C. TOMA CRI?AN I. 1. 3 Arad. P-?a. Nr.309. MARIA CRAINIC GH. 8 Arad. F?t Frumos. Bl. FLOARE CURA T. 21. Nr. Str. Str. Str. A. Bl. N.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 .156.000 43. Poetului. 31. 1. 8-10. Sporturilor.082.350 50.360.200 LEI 30. Ap. Aleea R?s?ritul.300 114. Br?teanu. Aleea Dezna. Nr. Nr. Z6F. 21. Bl. 3. 35. Milea. Str. Et. Str. Str. Nr. Nr. Gr?g?lina. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. MIHAELA CARACIONI C.581.376. Nr. J1. 31 Arad. Nr. Str. Str. Ap.595. 5. Ap. Str. Nr. Nr. 7.040 32. Bl. IOSIF D?N?IL? A. 301. Babeş. Ap.920 156. 6. IOAN COLCER G.116. Ap. 1. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. TITUS IOAN CAR?IS G. 32. Alecu Russo.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. 25. 21-23 Arad.546. Banu M?r?cine. 39 Arad. Str. Sc.096. 2 Arad. IOSIF COSMA I. H.200 26. VIOREL CRUDU T.934. 6.560 1.027. IOAN CARABA? I. Ap. 29 Arad. 2 Arad.632. SUSANA COSA N. 11 Arad. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. Nr. Nr. Nr. MARIA CREŢU I. 4 Arad.400 38. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. Sc.400 LEI LEI LEI LEI 16. 37-39.118.869. Ap. A 49. 13 Arad. V. ELENA CRAIA V.013.773. Str.339. 29 Arad.400 143. Abatorului.000 14. Str. 47 Arad. Calea Aurel Vlaicu. 11 Arad. Loc.160 193. Bl. Et.400 7. 10-12. 10. 9 Arad. Nr. M15. Ap. Bl. Str. Arad. C. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D.105. DAN VANEA CSANKOSZKI D. Ap. IOHU COPREAN M. 11 A (decedata) Arad. Bl.034. Ion Antonescu. 2-4. Marcel Polinescu (Micalaca). 89. Babeş.678. P. Bl. Cozia. ANIŞOARA CRAINICIUC A. Ap. Str. PETRU CUEDAN A. 12 Arad. Str. F. Et. Bl. Nr. 50 Arad. 5. Ap.400 80. Sc B. Et. TAMARA CALMA T. C.712.640 64. Sânleani (Livada). Nr. C2. 2 Arad.400 74. Str. Bl. Str.

Bl. Arad. 321 Jud . LIVIA FLORESCU I. Str. Nr. Bl. Sc. Sc. Arad. Str. Nr. MARIA Arad. 3 Jud. Nr. A. Str. GABRIELA DITTRICH A. Ap. Nr. ALEXANDRINA EHLING A. X23. Nr. 13 Arad. Dun?rii. 14. Sc.380. Et.400 5. Bl. Nr. 12A. Nr. Bl. Str. 5 Arad. 33. Str. Ap. Prieteniei. CORNELIA DOBOS I. RODICA DEACONU V. 197 Arad. 4. C-lea.800 36.800 147. 132. 1-3. Sc. Ştefan D?RLEA GH. VASILIC? FLUERA? D.890 20. D. B. B. A. 19 Arad. Nr.000 25. 1.790 15. Str. Aurel Vlaicu. 49. Str. Sc. 3.200 8. Nr.000 24. 7 Arad. Sc. nr. 1 Arad. Str. 6 Jud. Caius Iacob. 2. ROZALIA DEMETER S. Sc.933.800 30. Et.000 61.206.889. Bl. ALEXANDRU FAUR V.678. 12. Str. B. Et. 44. Ap.227. Ap. Bl. 236. Loc. Aurel Vlaicu.200 17. Bl.158. 14 Arad. 3. Agnita.736. Bl. ION D?RLEA F.240 77. 79-81.600 629. Arad.925. Ap. George Co?buc. Nr. Str. Nr. Ap. (Cornel Coposu) Bl. D. MARIA DASC?LU T. Bl. 2 Arad. 5 Arad. Sc. 338.5 Arad. ?agu.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. MARIA DUCKE M. ES. 15 Arad. Ap. D. 4 Arad. 17. Str.683.446. Ap. Ap.640 LEI 126. Ap. 44. Str. Str. Calea Aurel Vlaicu. Sc. Ap. Str.271. D. 247 Jud . 3 Arad.738. VIOREL FECHETE A.271. 3 Arad. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. Nr. Nr. Str. Al. X42. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. Ion Andreescu.078.020. Str. ION NICOLAIE DEIAC I. Sc. L2. Ap. ILIE F?RKA? G. Ap. Nr.610 24. Bl. Arad. Ap.372.D?NE? GH.520 25. DOINI?A DUMITREAN D. Sc. Ştefan ENACHE G. VIORICA DUMITRIU C. Str. Bl. Revolu?iei.271. G. IOSIF ARTUR DOBA I. Sânleani (Livada).372. SIMONA ECATERINA DEIAC N. 4 Arad.271. Et. Nr. Loc. A. 2. Nr. Str. ?agu. Loc. 13 Arad.400 12. Str. Nr. Miron Costin. A. Str. Str. 38 Arad. B. B. Nr.000 LEI 82.400 24. B2. A. 193 Jud .340.110 64. Et. Lacului.186.320 17.103. Nr. Abrud. Ap. 3 Arad. Et. Bolintineanu.597.680 10. Str.440 21. 1. ROZALIA FUGACIU T. Bl. 1. Lacului. PETRU DUMA V. 1 Arad. 30. Et. Ap. 5 Arad.160 25.560 25. 2. Ap.411. 702. A40.528. VIOARA D?RLEA S. Nr. Ap. Sânleani (Livada). Ap. 96. B. Bl. D.997. Poetului.306. Nr. George Co?buc. E. Bl.976. Sc. B.980 8. Sc. B. 1. 1 Arad.164. Nr. 197 Jud. 15. Nr.401. Nr.320 10. Sc. Loc.732. Ap. Bl. Ap. Ap.400 3. C-lea. Sânleani (Livada). Marcel Polinescu (Micalaca). 247 Arad. TRAIAN FEDOROVICI V.488. 1. ILIE DR?GAN ?. Victor Luchian. Arad. Ap. IULIANA DRIL? N. 7. Bl. Et.120 89. N. Bl. 13 Arad. (Cornel Coposu) Bl. Bolintineanu.200 8. Nr. A. 25-31. Sc.386. Nr. Nr. Bl. 20. 2 Arad. Nr. Arad. Ap. Sc.453. 8 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Strada Micalaca. Sânleani (Livada).722. VIOARA FILCESCU D.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . 1. Str. Ap.269.360 68. Bl. IOAN DR?GULESCU A. 24 Arad. 9A. Tudor Vladimirescu. Sc. 1. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D. Sc.200 8. 30 Arad. 3.995. 20 Arad. 1. 4 Arad. Ap.560 24. Gurahon?. 2 Arad. Str. IRÉNKE DIHOR I. Post?varului. Voltaire. Ap. C1. Ap. Bl.558. 4/a. A. Bucura. 7 31. Bl. Sc. IOAN OTTO EHLING I. Loc.930. 2-4. Z25. CHELEMENT FECHETE P. Ora? Curtici. Bl. 5 Jud . Nr. B. 20 Jud. 18 Arad. Et.240 92. Nr. Ap. ANA MARIANA DINCEA GHE. 93/1. Tudor Vladimirescu. Bd. TU?? DEACONU N. ANA BIANCA DRECIN I. 33.880 137. Ap. Arad. 362. 4. Arad. Str.289. Str. A. 18 Arad. VASILE DEIAC I. 14. Banu M?r?cine. Loc. Horea. Sc. IOAN DEIAC I. 14 Arad. 30 Arad.900 11. Nr. Felix. Gloriei. Ap.000 8. TEODOR D?MB G. Nr. Str. Ap. (Sabin Dr?goi) Nr.510 11. Z23. C. ANTONIU DR?GU? I. Ap.380 11. Sc.203. 3 Arad.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. B-dul Decebal. IORDANA DON I.000 10. Pelinului.850 30. Ap. Str. 24.892. Et. LUCIAN DINNYÉS A. B. Ap. Nr. 16. 30 Arad. Calea Aurel Vlaicu. A. Bl. Aleea Muncii. Loc. Gării. Aleea F?get. Vasile Goldi?. A.217.297.820 66. Nr.

350 32. Et. Str. Et. MARIUS G?L L. 9.678. 37 Arad. Sc. Caius iacob. Str.700 81.993. 16 Arad.715.881. RADIANA LEONORA IACOB A. 64 Jud.808.825 19. Com. Bl. Str. Bl.400 127.320 58. Nr. Bl. Bl. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. Loc. Nr. Bl. Sintea Mare.952. Com. 28. Str.040 LEI 24. Nr. Str. LAURA MARCELA GROZA N. Nr. Nr. ILIANA FLORICA IACOB H. Arad. Abatorului. LUCIAN GHINACIU Z. EMILIA ECATERINA GHERGAR I. Caius Iacob. B. Calea Aurel Vlaicu.004. 8 Arad. Str. MARIN Arad.000. Nr. Bl.240 125. Nr. General David Praporgescu. MARIA GROZA P. Vasile Goldi?. Str. Str.951. Sat Zimand-Cuz. 17A Arad. Zimandul Nou. Str. 2. Com. MIRCEA VOICU GHERGAR T. 1. Episcop Roman Ciorogariu. Ghioroc. AURELIA GORGAN V. Ap. Nr. Nr. X1. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. MIRCEA GHI?? I. Pene? Curcanul. Nr. Str. Str. ELENA HUH I. 47. 11. Baia / V?r?dia de Mure?. Ap. A. Nr. Ap. Str. Nr. C. Et.093. Loc. Str. 14. ECATERINA GABOR T. Nr.000 27. 30. B. 14/16. 47. N1-1. 61. Calea Aurel Vlaicu. Some?ului. C. Ap.480 427. 15 Arad. Iuliu Maniu. Sebi?. O. CARMEN OLGA GEORGESCU C.372. 506. Nr. 45/55. Nr. LENU?A H?LM?GEAN M. Et. Et. Ap. Str.485. 8 Jud. Arad.600 46. Aleea Ulise.600. 30. Pene? Curcanul. SABU GULACI N. 506. Ion Ra?iu. IOAN GROZA N. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A. Sc. Ap. Et.280 46.774. Aleea Tomis. Arad. 6 Arad. Ştefan Cel Mare. Bl.162. Sat Zimand-Cuz. Ora?. Bl. CFR. ELENA GÖCZÖ M. SIDONIA GLODEAN GH.GABOR I. Str.800 93. 3. 92.152.100 137. Ap. Clujului. C?lim?ne?ti.240 22. Nr. Nr.190 LEI 75. MARIA GIURGIU N. 4 37.000. Nr.334. Bl. Arad.000 LEI 10. Str. 121 Arad. Str. A. Nr. 33 Jud.800 LEI 70. Bl. 3. 29A Arad. 1 Arad.488.674. 4. B. 9. Ap.000 10. B. Ap. Bl. AP. Str. Sc. Voinicilor. FLOARE HEDE?AN ST. Arad. 1A Arad. 18 Arad. NICOLAE VALER GRILL A. Voinicilor. Zimandul Nou. C. Nr. Sc. 14. Nr. Dr. Ap. 2/10. 17. Nr. Loc. 144 Arad. 2.590 LEI 12. Sat Zimand-Cuz. Arad. Str. 7 Arad. Str. 4. 506.475.188.870 11.474. Loc. 38 Jud.520 86.002.650 31.013. Ap. 47. Et. C?lim?ne?ti. Ap. Bl. 8 Arad.210. 2. Arad. 5 Arad. Colonia Fraţii Neumann. Abatorului. Zimandul Nou. Str.205. Arad. 25 Arad. Nr. OTELIA HERLO T. Et. IOAN GOMBO? GHE. 29A Arad. Nr. ETELKA GÖCZÖ G. Zimandul Nou. Nr. 33 Arad.415. Sc.640 LEI 9. Ap. Abrud. IULIANA GALE P. DAMIN VICTOR GRAMA I. Str. Str. Ap. Ap. AUREL G?RJOB I. Nr. Augustin Doina?. Ap. A. Sc.892. PAVEL HAN?IU I. Ap. Alba Iulia. Curcanul. 412 Jud. Nr. Petru Rare?. ANA GHIRLEA M. Nr. Nr.000 LEI 14.250 5. Str.290 16. Str. Bl. 1. Calea Aurel Vlaicu. Loc. Sc. Zerind. Sc.082.000 102. Bl. 3 Arad. Nr. 535.671. 32 Arad. Com. Et. Nr. Nr. Ap. Ap. 2-4. 5 Arad.589.508.800 81.600 LEI 38.237. 4. Bl.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 .000 LEI 277.116. 32 Arad. 3. M 7. 2 Jud.400 24.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. B. Loc. Arad. NICOLAE GYÉKÉNY G. Pene. Bl. A. Bl. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. 8. Bu?teni. Ap.580 14. 4 Jud. Bl. ELISABETA GROZA I. Str. 138 Arad.674. 21-31. Str. U3. Aleea Tomis. 2.200 27. 16 Arad. 7 Arad. 319 Jud. Zimbru. Gurahon?i.372. 3. Nr. (Pia?a Bujac) Bl. 12 Arad.957. Sc. 37 Arad. Ap. Zimbrului. 5 Arad. Bihorului. Splaiul Mure?ului.700 10. 19. Str. 11 Jud.800 43. 5 Arad. Ap.949. Arad. A. 56 Jud. 8. Ap. Voinicilor.800 28. B. Nr. VASILE GÖCZÖ A. 82A. 120 Arad. Et.990. General V. FLOARE GROZA P. Nr.440 6. 1. Z8A. Str. 5.275 13. 1.028. Ap. Milea. Ap. Nr. Nr. Nr. MARIAN EMIL HANCIU?A I. Ap. 37 Arad. Str. 35 Arad. EMIL TEODOR HUGYECZ I.376. Et.160 96.700 18. 1. Ha?eg. Ap.541. 6 Arad. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V.730 10. Nr. Nr. X1.581. ?t. Sc. 56 Arad. FLOARE GOLEA M. Sc. M?RIOARA GORGAN I.620 5. Ap.570. DANA CORNELIA GIVULESCU A.

929. B. 238 Arad. Vlad ?epe?. Calea Romanilor. Str.072. 8. Bu?teni. Zerind.A. Et. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. SIMION IOLU I.264. Ora? Curtici. Nr. Bl.200 29. Nr. 113. Nr. Vlad ?epe?. Bl.640 2. 11 Jud. 2. 13. 5 Arad. ANCA JITARIU P. VOICHI?A KÖPE I. 4. Nr. Nr. 65 Arad. Nr. Et.500 12. Str. EMERIC KOV?CS G.200 103. Arad.440 LEI 76 . 109. Et. Sc. B21. Ora? Curtici.820 5. TEODOR IUGA I.869. Bl. 23. Sc. Sc. L40. Abrud. OTTO KASZA D. B. Ap. A7. Str. 221.840 LEI 3. 84. FRANCISC KOV?CS I. Aleea Agnita. Z3. 1. 63 Arad. 3.233.160 9. ION I?TOC GH.234. 26 Jud. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. 22 Arad. Nr. Bl. 1 Jud.640 LEI 46. Ap.573. B.000 108. 5 Arad.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. IOAN JURMA I. Ap. 314. General Dragalina. Nr. 22. Nr. Ap. Avrig. 34. Str. 221. Bl. Ap. Ap.000 21. Zimandul Nou.881. 2 Arad. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A.259. 52 Arad. 84. Bl. 245. Abrud. C. Sc. IOSIF IV?NKA I. 1 Arad.767. 29. Nr. MELINDA INCICI?U I. 1. Ap.065. MARGARETA ILI? R. Nr. Gheorghe Doja. Loc. Str. Bl. Nr. Sc. MIHAI IORDACHE ?. Nr. GELIA M?RIOARA K?SA A. Abrud. Ap. Bl. 34. Liviu Rebreanu. Beba Veche.593. Ap. 88a Arad. AGNETA JIGOVAN S. 29. Caius Iacob. Str. Ap. Bl. 84. Ap. 1 Arad. Arad. Sc. Ora? Pecica. Nr. Arad. Ap. 14. 120 Arad.372.120 140. Str.400 LEI 22. Ap. M?derat.000 115. TIBERIU IOAN KASZA M. Bl. Nr. Nr. Bl. Nr. Calea Romanilor. Str. 4 Arad.039.240 38.800 5. Loc. A. Nr.260. Str.600 32. Bl. Loc. A. Arad. RUDOLF JAN?IK L.127. Ora? Curtici. Nr. Zimand Cuz. 4. 161 Arad. Calea Aurel Vlaicu. Ora? Pâncota. Mioriţei. Ap. Bl. Bl.160 21. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. Arad. Bl.838. Nr. Nr.383. Arad.781. Et.060 LEI 131. Bl. 84. 3. MIHAELA K?SA F. 23 Arad. 219 Jud. Et. 250. R. Str. 18 Jud.000 LEI 15. 4. Str.440. 1.002. IOAN JULA M. IOAN IV?NKA I. Str. Et. X36/2. Et. B. Sc. Nr.040 8.803. 123. Nr.874.540 15. Str. 12 Arad.000 15. Gheorghe Doja. Arad. 20 Arad.403. Ineului. Nr. Aleea Amara. Ap. 2. 9 Jud. 221. Arad.677. B. 1 Arad. Vlad ?epe?.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. B. Bl. Sc. 4. Nr. Ap. Timi?oara. ANA ELISABETA K?SA A. Str. 1. ANA ELENA ILIE? G. Nr.200 56. Et. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I.200 23.593. 2 Jud. Abrud. 206. 2 Arad. Ap. Arad. Călăraşilor. Et. Banu m?r?cine. Str. Str. Abrud. A. 5 Arad.240 2.135.440 LEI 36. Str.153. Nr. Margaretelor. Vlad ?epe?. FRANCISC K?SA F. Str. B. Et. Ap.000 52. Ap. A2-1. AP. Ap. 18 Arad. Nr. Str. Et.280 6. Sc. Et. Et. Bl. 14. Ap.360 24.297. Bl.400 11. Sc. 2. IOAN KOV?CS E. 15 Arad. 1B1. 9/11. Sc. Nr. Prieteniei. 14 Jud. 4. 3. Et. Mun. Nr. Cronicar Ion Neculce. B. CORNEL JULA V.616. Nr. 19 Arad. Bl.720 LEI 313.040 LEI 103.400 LEI 36. Nr. 23.436. Arad. 404. Calea Aurel Vlaicu. 221. 5 Arad. Str.198. ANU?A IV?NCA I. 1.925 LEI 6. 2. SEVER VOICU ILYÉS A.A. Ora? Curtici. Str. Ap.319. Et. 5. 221. Et. Str. EMERIC KOV?CS F. 14 Arad. VIRONICA JITARIU I. ILONA KELLY L. Bl.560 4. Ap. DIANA MIHAELA JAN?IK L. Loc. Bl. L6. Sandor Toth. Sc. Ap. Str. 1. Nr. 38. Timi?. Livezilor. Ap. A Arad. ECATERINA VARVARA IONESCU V. I. 26 Jud. Str. 26 Jud. 4. TÜNDE Arad. 3. ?epreu?i. Timi?.840 12. Avrig. Str. Str. Ap. Ap.246.098. Str. 21 Arad. 14 Arad. Str.186. Sc. EMESE CSILLA KONTI I.557. Bl. Str.116.280 LEI 31.844. 84. ALEXANDRU JANT? I. Ap. Bu?teni. 1.945. Str. Bl. 1.508. Ap. Ora? Pecica. A2-1. 20 Arad. Sc. 3.223. Calea Aurel Vlaicu. 1 Arad. Loc.550. Nr. E. Cherestur.670 10.880 35. Voinicilor. Et. Horia. Nr. Abrud. 28 Arad. 14 Arad. Nr. Pia?a Mihai Viteazul.IAZBINSCKY L. Nr. LADISLAU ENDRE KELLY S. LUDOVIC JAN?IK L. Str.906. 1/E.520 LEI 11. 10 Jud.560 190. Str. 26 Jud.360 212. AMELIA ROXANA JAN?IK L. Nr. Nr. 10 14.

X6. 4. Str. Ap.600 LEI 26. Str. Dacilor Nr.676. Bl. 10 Arad. Nr.000 LEI Arad. 6. C?lim?ne?ti. 3.744. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M.223. Lev?n?ica. Aleea Tomis. Et. Ap. 44 290. TEODOR M?RAN P. LIANA VLASTA L?SZL? C. Nr. Bl. Ineului. 327. Str.540. Et. 19. Nr. M. Macea. 11 6.800 LEI Arad. Km. 11 57. 35 (adres? nou?) Arad. 2. GHEORGHE LAZĂR A. ECATERINA KOZ? F.000 LEI Arad. Bl. 19 Arad. Et. FLOAREA LAZA G. Sc. Str.400 15. 22.394. Bl. 2 1. 17 Arad. Ap. 2. 250. Nr. Abrud. Arad. 26-38. G. IOAN MATEI T.046. Voinicilor. Bl. D. Nr.200 LEI Arad. Nr. GHEORGHE MANDACHE P.000 850. TEODOR TRAIAN Arad.000 20. Str. 1.972. Sc. E. Mioriţei. Et. 4. Bl. 12 12.840 66. Nr. FLOARE LUPEI G. 132.500 LEI Arad. 39.600 LEI 41.520.850. Str. Calea Iuniu Maniu. B-dul.041. 2. H. Bl. Mihai Eminescu. 1 Arad. Nr. 7 Arad. 61 29. Nr. Nr. Sc. Loc.504. 7 Jud. A. A. 4 Jud.600 87. A. A. Bl. Ora? Curtici. 36. Str.640 LEI Arad. Str. Bl.315. Str. MARINELA CORINA LULU?A GHE. 109. 2. Iuliu Maniu.266. Sc.467. 23. Nr. Nr.720. Ghioceilor. Ap. Ferma Agroprodex. Bl. SC. Str.860 9. 123. 18 Arad. Str. Nr. Bl. 3. DOREL MADAR T. 94-2.800 42.A.773.078. Ora? Sebi?. Str. Sc. Nr. Ap. ATTILA LAMMERT S.680 12. Str. 19 Arad. 1. Nr. Clo?ca. Ap. Bl. Arad.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. Z24. Gogol. Sc. 10 Arad. 541. IOAN LUCACI V. IOSIF MARI? P. 15. 17 402. Bl. IOAN M?ND?CAN T. Et. Str.390. 3. Ap. G2.860.597.597. 11.000 LEI Arad. Ap. Calea Iuniu Maniu.000 6.000 LEI Arad. RADU MARIAN A. Et. 33 Arad. Bl. Ap. 12. Sc.960 LEI Jud. 16 18.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87. Sinfoniei. 18 17. 12 30. Ap. Vasile Milea.310 LEI Arad. Ap.261. Sc. Ap. 40 Arad. ATTILA MARKO A. Bl.880 14. 1. ERZSÉBET KURUNCZI A. Et. Ap. 8 90. Bl. Bl. 71 Arad. 1 Arad.822.130 LEI Jud.000 20. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH.634. 20.460 LEI Arad. 17 Arad. Bl. F.160 28.767. B. ÉVA KOVALIK L. 32. Et. FRANCISC KRAVETZ A. Ap. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. Bl. Nr. Nr. P3. B.266. Bl. 6 7. Sc. A.090. Victoriei. 8. 526. Bucureşti.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. Str. 4 30.052. 542 23. Nr. 1. Str. 1. IRINA LUCACI F. PETRIC? IONEL MANDA? I. Nr. NICOLAE LAZĂR P. CORNEL MARIAN A. Calea Aurel Vlaicu. Nr. Nr. MARIN MELEAG T. 27.060 LEI 41. GHEORGHE LEUCIAN M.416.KOVALIK G. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. Str. FLOARE MATEI I. MARIA LAU? V. Et. Et. Ap.000 29. Mure?anu. 10 208. Nr. Sc. 1. 1. Pia?a Gării. Bl. 6 93. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C. Str. Alba iulia. Et. Tu?nad.840 LEI Arad. Sc. Et. B-dul Revolu?iei. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M.956. Sc. Ap. Com. J1. Loc. 1.749.320 LEI Arad. 3. Nr. 7. Ap.236. 9 50. Obedenaru. Str. ETELCA MARTA F. Et. Sc. 15 (adres? nou?) 87. Liviu Rebreanu. 3.432. 1. Coloni?tilor. Abrud. F1.130 LEI Arad. Ap.810 LEI 31. Ap. B. Et. Patria. Ap. 8. Ap.200 8. Banu M?r?cine. 1. DORICA M? RIOARA LIPTAI C. Str. Colonia UTA. Str. Calea Romanilor. AURICA LESCHIAN G. Bl. 51 Arad. Nr. Str. 4. Et.446.800 LEI Arad. Str.000 565. PETRU MARKO A. Crasna. 9. Ap. Nr. Nr. 76. Arad. B.400 LEI Arad. Bl. Str. 12 Arad. Ap. Ap. EMILIA LAZĂR P. Nr. Ap. IOAN MATAISZ M. Str. Nr. Sc. Bl. Ap. 3. Nr. 2 (adres? nou?) Arad.881. Str. Et. Sc.560 7.238. 20 Arad. Bl.B.940 103. Arad. Alba Iulia. Str. MIRELA LAURA LAZĂR P. Arad. 2.356.525. Nr. X4.800 LEI 77 . Bl. Irato?u. Ap. 510. Postalului. 29 Arad. nr. Ap. Junilor. 59 Arad.540. Bl.400 LEI Arad. Vinga. 32 (adres? nou?) 17. Str. 11. 4. Nr. A. 217.802. 19 Arad. 48. 580. A. Gen. Sc. Bl. Ap. A. RONALD LUCACI A. 11 Jud. Nr. Str. Ap. Calea Romanilor. B2-2.364. 2. Nr. Prieteniei. A.223. 241. Ap. Str. Aurel Suciu.847.

802. VASILE Arad. S3-2. Bl. 206.600 38. Str. Bl. Clopotului. Nr. B. Calea Aurel Vlaicu. Str. Str. Str. 1. Ap.915.540 78. Str. Bd.408.033. CORINA MORODAN T. 6.962. Nr. Str. Pionierilor. Ap. Nr. Et. 3.400 33. Bl. Vasile Milea. C.025. Sc. Nr. Nr. Bl. Episcopiei. Doctor Suciu. Nr. T. Nr. Popescu Negur?. 2. Mucius Scaevola. Com. Nr. Alecco Russo.200 21. 13 NEGRU?IU N. Ap.593. C. Nr.200 10.560 4. Str.277.000 31. Ap.595. Str. Nr. Ap.200 5. Et. Nr. Str. 7.000 LEI 72. 33. Str. NINA Arad. Crasna. Banu M?r?cine. 3. DELIA ELENA MORODAN I.480 66. Pia?a Catedralei.133. 3. 21-23 NE?COVICI A. ILEANA Arad. Alb?strelelor. Bl.571.762. Bl. Sc. Alba Iulia. 6 MÜLLER P. LENU?A Arad. Bd.490 33.515. Al. X 10. VASILE Jud. Nr. Ap. Str. A7. Arad. Str. P?c??eanu. Nr. Nr. Ap. 27. Nr.000 11. Sc. Sc. Arad. Str. M.864. B42. Nr. Bl. 14.422. 4 Jud. FLOARE Jud. Bl. CECILIA M?RIOARA Arad. 23. Bl. 317. Ap. Nr. 3 Arad. Nr.037. Bl.485. Obedenaru.450 9. 14 Arad.400 104. Nr. Nr. Ap. LADISLAU MÉSZ?ROS S. 14 NAN V. GHEORGHE Arad. Et. Sc.200 38. Str. H. Ap. Nr.186. Nr. Ap. O. Sabin Dr?goi. 2.200 114. 3. 3. Pia?a Gării.080 3. Str. Nr. NEAM? ?. A. 2/4.571. 1 Arad. Nr.900 17. 2 16.760 14. Loc. SABINA MIHU RADA MIREA D. GHEORGHE MIRICA ?. Ap. P?durii. 7 Arad. Bl. T. Olari. Bl. Nr. Str. Clopotului. Bl. Str. RAISA MORTAN I. ILIE MLADIN N. Sc. MARIA MOISESCU M. 7 MURE?AN S. FLOARE MORMOE I. FELICIA 6 NEAM?U E. 8. Pia?a Acad Caius Iacob. Ap. Et. 5. Sc. DU?AN GAVRIL MLADIN I. 1. P. Str.190.577.000 20. Bl. L7. Rahovei. DELIA M?RIOARA Arad. Bolintineanu. Et. 1. Nr. GHEORGHE Arad. Calea Romanilor. Aleea Saturn. 9 Arad. 1 Arad. 505 MUR?I I. Sc. 4. IOAN Arad.400 16. Ap. Et. Nr. Str. Ap. Bihorului.800 99. Str. Tudor Vladimirescu.000 8. MIHAI EMANUIL Arad. Str.000 LEI 25. Ursului. STELU?A Arad.604. 4.600 141. Mucius Scaevola. Nr. EMILIA MIC?L?CEAN I.744. Sc. 1 (mutat în Buzău) Arad. Nr. Rahovei. 4 ONUFREI L. Ap. IULIANA MÉSZ?ROS A. Comuna ?ofronea. 22 Arad. Str. B. 4 1. 3 Arad.110 13.632. Str. Nr.674. Ap. Str. S3-2. CLAUDIU MIHAI Arad. 11. Arad.464. 14. 2 Jud. ANGELA ANA MOISĂ J.376. Ap. Et. Nr.120 LEI 25. 22 Arad. Bu?teni. Str. 16 Arad. Zimandul Nou. Rahovei. 27. Bl. G. Str.484. Loc. Str. 1.120 LEI 792. Ap. F1. C. Ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. 6 MOTOC G. Caius Iacob. Ap.200 27. 59. A. Sc. Bl. 4 Arad. A. 2. Ştefan Arad. H10. 11 MURE?AN M. RODICA ADRIANA MOLN?R A.372. 4. Ap. Ap. Cicir. 5 Arad. Cermei.300 27.305. 351. B. Nr. Bl. Arad. 580. Ştefan Augustin Doina?. 27. 5 Arad.520 32. Cri?an. Bl.900 8. MO?I N.423. ANA Arad. ALEXANDRU MORAR I. 44 Arad. Sc. Ap. 21-23 NEGRU?IU N. Caius Iacob. 11-13. PETRE Arad.360 11. 19. ALEXANDRU MIARA F.200 35. A. Sc. Bl.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Nr. SILVIA Arad.483. 22 Arad. 25 OLTEANU G. Et.017.472. Vladimirescu. Ap.830 1. Nr.178. B. 2. 16. Str. NELU SIMION Arad. 2. Ap. Aleea Dezna. Sc. 14. 12 ONE? I. VICTORIA MO?I A. 545 Arad. A. Nr.000 6.240 16.709. Str. Sc. Et.387. 3. ZOLTAN MICLE F.300 56. Nr.MÉSZ?ROS A. Arad. Ap. 5 Jud. 20. Str. 3 Arad.480 LEI 2. Bl. Et.800 7. Com. TRAIAN MICOROI D. 266 N?DL?CAN I. B. A15.000 62.629. Ap. 523 Arad. LIVIA Arad.900 16. 5 NICOLOVICI I.816. Ap. B. G2. B. Et. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. Loc. Nr. 17 MO?IU I.640 LEI 78 . Horia. 1. CORNELIA SOFIA Ap.678. 4 NEC?A D?M?CU? I. Nr. Bl. 1 MOTOC G. Et. 11 Arad. Tudor Vladimireascu. Bl. Str. 4 NEAM?U I.223. Bd. 91 ONDREOVICSI M.624. ALEXANDRA CORINA Arad. Ştefan Augustin Doina?.297. 4.781.

Sc.720 186.000 LEI 78.000 26. Ap.050. 9 PAVEN G.741.610.412. 9 PETREHELE I. C. MARIA Arad. PINTEA ?. 23 P?TRA D. Ap. OCTAVIAN OVIDIU Arad. Ion Antonescu. Nr.600. VIRGINIA Arad. Sc. 2. MARIA Arad. Nr. Bl. Pia?a Sporturilor. 25 PA?CA G.576. Ap.200 11.600 62. M?RIOARA Arad. Mărăşeşti. M7. Nr.000 6. 206. 182. Pia?a Sporturtilor. Nr. Et. Ap. 2 P?IU?AN I. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad.800 15. Andrenyi Karoly (Spitalului). 2. 1 P?IU?AN I. Nr. 1B PAULINI I. DOREL Arad. DOREL LUCIAN Jud.566. Bl. 2 PANAIT C. P?RVA C VOICHI?A Ap. Str.860.022. Ap. Str. Nr. Sc. 11 PETROVAN A. 8.339. 40. Str. Bl. MARIA Arad. Horia. Ap. 5 PETRE I. EMERIC Arad. Ap.409. Sc. ZITA MARGARETA Arad. Nr. Sc. 14. SC. AURELIA Arad. Nr. Et. Sc. Abrud. Nr. Ecaterina Teodoroiu. P?iu?eni. Bl. Et. 8. Et. Chi?india. Et. Et. Nr. 1. VIORICA 8 PARSCUTA N. Y4.302. Bl. Sc.000 17. Tru?a Petru. 12 Arad. Et. Bl. MOISE Arad. Bl. Ap. Bl. Ion Antonescu. Bl. 2. Ap. A. 42. Revolu?iei. Ap. 5. 25. Nr. Cuza Vodă. Bl. H. CAROL Arad.720 11. ALEXANDRU VASILE Arad. 32.160 51. C. 12.764. 6 Arad. GLIGOR Arad. Ap. Loc. LUCIA Arad. FLORIAN Arad.745. Nr.775. Mărăşeşti.000 20. Pia?a Sporturilor. ANTONIE Arad. Arad. 23. 2. Nr.000 129. Bl.200 10. Ap. Nr.800 36.558. Nr. Ap. Str. Ap. 12 PAVEL ?.674.779. Bl. Nr. Str. 8.302. Bl.480. Et. Str. Aleea Neptun. Et. 15. CORINA SIMONA Arad. 91. Str.200 5. 125. Abrud. Bl. Sc. Nr. 2. Ap. 4 PINTEA I. PETCU E. 4. 335. Nr. Nr. Arad. Str. Str. F. IOAN VALENTIN Ap. Nr.520 LEI 111. Bl. 4.800 12. SILVIA FELICIA Arad.000 13. Ap. 8 PINTEA P. C. Bl. 171. Str. 26 PASCARIU GH. SABINA Arad. Sc.529.000 10. DUMITRU Arad.500 165. 1. 91. GABRIELA LIANA Arad. Ap. 23. 1 ORBAN A. Ap. Nr. 10.308.590 LEI 22. F. 17. B. Nr. Ap. Bl. ANA Arad. 6 PENU ?. Et.880 24. 2 PAVEN D. 21 ORBAN A. Nr.403. Ap. Aleea Azuga. B.700 71. Ap. Nr. D?NU? Arad. Mioriţei. Nr. ANU?A Arad. Et.243. Bl.678.000 24. Str. GHE Şincai. Traian Mo?oiu. Ap. Str. 10. Sc. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. 8. 1.000 28. 3. Nr. Nr.961. 311. Ioan Păun Pincio. H12.372. 21 POP I. B.440. Gen. Faleza Sud. Nr. Gladiator. Sc. Aleea Neptun. Et. 10 IOAN (adres? nou?) 7. 4. Nr. R?chitei. Nr. 27 PINTEA L. MARIUS CAROL Arad. Sc. Et. 74. B. 74. M7.200 67. 4. A. Nr. TUDOR Arad. Et.405. 8 OPREA C.600 LEI 37. Bl. Nr.ONUFREI T. Str. AP.000 LEI 223. LIVIU Arad.000 LEI 36.960 85. Nr. F. Ap. 3. 25 PA?CA R. Sc. Et.034. PANTEA T. Str. 3. Stejarului. Iuliu Maniu. 1.180 LEI 32.400 LEI 35. Calea Aurel Vlaicu. 53 PAVEL M.700 LEI 79 . EDITH ANA Arad.430 140. 8. 77 PAN? R.232. 171. Ap.640 4.459. GABRIEL MARIUS Arad. CAROL Arad. JEANU IONEL Arad. 1. Str.120 74. Str. C. Nr. 6 Arad.074.786. Sc. 10A (adres? nou?) ORBAN F. Ap. 4B PETRU?AN N. Nr. Faleza Sud. Et. Ion Antonescu. Ap. Bl. 2 Arad.330 140. 2/4. SIMION Arad. 45. Str. Ap. 1. Bl. Str.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. Loc. Pia?a Sporturilor. B. Pia?a Sporturilor. Nr. Et. Bl. Str.616. 2. 12-14. 11 PENU A.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40.170 680.000 46. Gurahon?i. Str. Tudor Vladimireascu. A.555. MARIA 20 PETI A. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. EUGENIA Arad. Badea Câr?an. Nr. 8 POP D. G. A7. A. Abrud. 1 ORBAN C. Str. Pia?a Mihai Viteazul. Colonia UTA. Ap. Ap.550.678. M7. D1. Str.048.542. Spitalului. 16. TEODOR Arad. 2 Jud. Str. Bl. Calea Romanilor. 13. Bl. Bu?teni. MARIA Arad. 2. A. 1 ORBAN C. Str. B. 1.300 138. 4 POPA G. 9 PECICAN P. 25 P?IU?AN T.125. 1.120 62. Nr. Y1. Aleea Neptun. Str. Bd. X4. Str.800 LEI 2. Ap. Simion Balint. Nr. Bl.503. VERONICA Ap. Str. 4 Arad. Str. PASCU M. 44. Ap. 6 PAVEN P.952.400 71. 35. 33 PA?CA A. 70C. 8. Bl. Obedenaru. Bl. ANA Arad. Y1.203.892.

Ap. 351. Nr. 5 Arad.880 51. 6. 1. Et. Str. 25 (adres? nou?) Arad. 1.000 38.400 28.600 20.432.840 LEI 20. Nr. Str.424. Sc.000 34.041.600. MARINELA ROŞCA T. Loc. A. Str. Str. Pia?a Sporturilor. 18 Arad. Et. Nr. AURELIA RADU G. Ap. Alba Iulia. Felix. Ap. 7.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . Et. Ap. 2 Arad. Ap.800 2. C.988.227.560 25. Bl.952.471.960 51. Bl. Loc. VIOARA RUJANSCHI I.746. C. Arad. Str. Et.520. SAVA PURC?RIN G. Str. FILA PRINCZ G. 14 S?RBU G.240. Nr. 20/22 Arad.120.678. Bl. 25.600 28. B. Iuliu Maniu. Pia?a UTA. LUCIA ROŞU G. Ap. 16 Arad. 37 Arad. Nr.920 51. 16 Arad. Ap. ILIE Ap. 4.733. Praporgescu. Ap.906. MARI?A ANA RA?IU I. Bl. Ap. 1. 1 Arad. Str. Sc. MIRCEA VIOREL ROŞCA F.930. Str. Aleea Muncii. 20 Jud. Tudor Vladimirescu. Bl. C. 18 SARME? E. GHEORGHE RUSMIR S. DIANA XENIA ROMAN M. A. Poetului. 23. Nr. Str. 2. Bl. RODICA MARIANA POPESCU F. Bl. 2 Arad. Et. SC.426. Sc. G2.000 1. Str. Păcii. 6 SARBA C. Ap. Bl. Nr. Nr. Ora? ?iria. Pia?a Sporturilor.320 29. 19. Bl. 173. Str. Fântânii. Str. 2. Bl. Str. ELISABETA Arad. Sc. 31-33. Coposu (Lacului). Blajului. Nr. Ap. Nr. 1 Arad. Ap. Felix. 18 (decedat) 20. Sc. 5 S?L?JAN N. Sc. Nr. C. Str. Str. Nr. Nr. VARVARA MARIA PROCA I. 1127 Arad. 18-20. Maniu. Aleea Albac. Str. 3. Nr. CONSTANTIN PUIU G.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. X6. CORNEL ROŞCA ?. Nr. A. Andrei ?aguna. Nr. C. 42 Arad. 15 Arad. Ap. Nr. Str.949.900 26. 25. 3.000 LEI 3. SAB?U C. S?vâr?in. 5 Arad. 6. Ap. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Str. B.960 LEI 55. Nr. J9.170 5. A. 42 Jud.442. Ora? Chi?in?u Cri?. D 2-1. F. Ap.558.POPA I. 4 Arad. Bl. Crasna. Et. SC. 10. ANA R?ZMAN V. Bl. Gojdu. Ora? Sebi?. 6. Episcopiei (?apte noiembrie). Andrei Mure?eanu. Calea Aurel Vlaicu.000 33.385. Str. Câmpia Turzii. Str. 31 Arad.400 187. Str. Sc. Arad.680 19. Bl. Bl. ECATERINA RAIZI D. FLORIN R?ZVAN RUS G.055. 351. ADRIAN ROBU E. Nr. 28 Jud.695. Nr. Nr. Ap.880 LEI 100. 23 Arad. Gojdu. Chi?in?u Cri?. Str. 4 Arad. Arad. Arad. Ap. Et. Nr.249. Str. 12. IOAN POPA I.437. DIANA GEORGETA RADA O. Ap. Ap. I. 43. Aleea Tomis. Str. Nr. Mâsca. Et. Nr. 701.430 LEI 107. Ap.086. Bl.007.339. Episcopiei. Nr. Sc. MARIA ANA PORONAI A. ELENA POPA I. 4.523.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. Mioriţa. Arad.555.600 59. H8. Micalaca.040 20. Aleea Haiducilor.937. Str. Ap. Bl. Ap. 6 Arad. Str. DAN CORNEL 1. STELIAN R?P??AN I.000 165. 8. VERONIKA KATALIN PORUMB A. Et. Str. MARIA PRIBAC F. Z?rand. Blajului. 4 Jud.170 LEI 7. Str. 15 Jud. 13. Z24. Nr. EUGENIU POPOVICI I. S?L?JAN S.600 32. Oituz. B. P4. 4. Nr.000 15. Nr. Pia?a Sporturilor. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Nr.678. 542. M?RIOARA Arad. VIOREL POPA R. RAUL-CLAUDIU R?B T. Macea.000 14. 1 (adres? nou?) Arad. Com. Ocsko Terezia. Bl.000 29. 2 Arad. 91 Arad. 31-33. Ap. 19 (mutat din Arad) Arad.050. 4 Arad. 181. Sat Cintei.250 17. Bl. ANGELICA IULIANA RUS F. FLOARE ROŞCA D.470 LEI 23. OVIDIU AURELIAN Arad. 16/26. Nr.695. 1. Bl. Ap. CARMENCITA ADINA Arad. 22 Arad. Bl. 34. 42 Arad. Nr.520. 89.302. 10. 23. Ap. Str. Nr. Tudor Vladimirescu.513. Nr. Nr. Prim?verii. Str. A. 16/26.464. 5. Ap. P. Bl.704.277. 31 Jud. E. C. Arad. Ap.547. Nr. 5 108. Et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. 701. Nr. 9. Nr. 18 Arad. Ap.000 124.200 LEI 28. 2. A.800 13. Micalaca.728. Sc. Bl. 4.970 LEI 10. ATTILA ZSOLT PORONAI K.220 LEI 34.680 LEI 5.450. Ap. FLOARE RUS G. Bl. GHEORGHE LIVIUS Arad. C?prioarei. 6 Arad. VIORICA RA? P.000 43.

ZOLTAN SZíN I. Spitalului.076.400 11. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. Ha?eg. 61. Str. ISIDOR TOLAN A.708. Str. Str. Ion Ra?iu. E.674. Nr. 17. Str.600 18. Predeal. Libertăţii. H. Nr. Simion Popa.680 14. Nr. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I.390. Sc. VIOARA SUCIU I.299.920 113. Ap.725. 2. Aleea Muncii. Str. Arad.000 87. 13. B. Str. Poetului. Bv. 2 Arad. Z5. Nr. C. 5. Str. Bl. Ap. PAVEL MIHAI SEB?K I. 13 Jud.401. 101A. Nr. Dâmbovi?ei.586. Dragalina. Ceaicovski.877. Ion Ra?iu.000 16. GAVRIL TIBA I. GHEORGHE TOMA I. Milea. DIMITRIE SELEJAN I. 2. Sat. 3. Et. Bl. A. Bl. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. 4 Jud. Arad. E. Dorului.400 753.000 15. 46.200 38. Nr. B. 17. Dr. Ap. ?ichindeal. B.967. FLOARE TRANDABUR I. Str. DOMNICA Şerban D. 12 Octombrie.320 31. Ap. Nr. Bl. Nr. Nr.280 49. Ap. Ap. Mun. Nr. Et.506.250 7. 24. Nr.010.244. 6 Arad. Str. 2. Nr. 3 Arad.869.625 298. 13. 16 Arad.800 71.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. 11 Arad. Nr. ELISABETA SZ?CS F. I. 2. L7. 33. Nr. Arad. Ap. Et. Nr. 7. Nr.966.520 LEI 17.158.477. Nr.000 87. Sat. Sc. Str. Nr. Str.280 2. Sc. Bl. 4. Ha?eg. A. Nr. Nr. ELENA T?NJAL? C. 5AB. Ap. A12. Sat. Et.520 LEI 27. Com.051. IULIANA ?IMONCA I. Nr. 1 Arad. Et. Ap. Bl. Sc. Nr. V.771. 236.747. 21. 246 Jud. Et. B7. Bl. Dr. ROBERT ZSOLT TIBA A. Milan Tabacovici.700 17.749. 3. Et.200 16. 4 Arad. 28.625 22. A. Str. Bu?teni.151. Oradea. 16 Arad. FLOARE TOBOLTOC G. 1 Arad.233. Str. Nr. SABIN TOSCA I. B. A.300 1. D. 1 Arad. 224 Arad. Nr.442. Et. B7. 75. 2B. Dragalina.339. 33. Nr. Nr. Ceaikovschi. 5 Arad. Str. Bl.000 23. Banu M?r?cine. Marnei. Str. 11. E. 6 Arad. Aleea Ulise.348. Bl. Gen.160 93. 13-19. Str. 32 Arad. DOINA SIMION M.563.744.600 9. 4.708. 14. Nr. CEZAR MARIUS TOLAN G. RAMONA Şerban R. Bl. 22 Arad.395. Bl. 20 Arad. Sc. 13 Arad.680 364. M?RTA SZ?CS J. PETRE TODA C.640 47. Ap. Bl. Nr.000 8. 31. Str.000 93. 1 Arad. Ap. GHEORGHE TIBA A. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. Ap. L7. Com. Nr. GIZELLA JUDIT TAMA? N. MIHAI ?OICA I. Str.160 8. Ap. Str. Arad. Fântânele.616. Abrud. Sc. 57 Arad. Bl. Bl. ELENA ?TIRBAN I. Coasei.400 71. Ap. Nr. 75.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 . 28. IULIANA SEGHEDI GHE. SC. Bl. VIRGIL RADU TIHON D. MARIA SERAFINCEAN G. 28. 246 Jud. 12 Arad. Gen. Dr.250 16. 44 Arad. 4. Banu M?r?cine. Str. Ap. Et. Sat. 6 Arad. Nr. Ap. 32. 7.000 27. GHEORGHE SOFA F. 13 Arad. Sânleani. 1. Str. Bl. Arad.632. Arad. Nr.640 4. Str.595. ESTERA SUCIU M. Nr. Nr.260. Sc. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. 40 Arad. 20 Arad. 224 Jud. Mândruloc. Milan Tabacovici. Nr. 224. 5 Jud. Str. Str. IOAN SZABO J. 20 Arad. Tudor Vladimirescu. Ap.712.600 388. Com. 5 Jud.297. Com. Livada. Str. Sc. Ap. 6 Arad. Bl. Str. Str. Nr. TIMEA TIBA M. Tudor Vladimirescu. 108. MARIA TOLAN G. Str. IULIANA TIBERIU G. Ap. Ap. Str.915. Ap. Ap.643. C?lim?ne?ti. 13 Arad. 9 Arad. Nr. Aleea Saturn. Et. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. Sc.039. Tisa Nou?. Sc. Str. 2 Arad. Dorului. Nr. Nr. IOAN Arad. Sat. Abrud. Str. 79-81. 3. AURORA TISCA I.700 26.390 10. Ap. 9YB. 3. 7.244. 28.080 LEI 205. 4. AP. Ap. 8 Arad. IOSIF SEBE?AN D.007. Nr. Et. Nr.400 1. Sc. Sânleani. Str. Nr. 164. Bl. Ştefan luchian. Milan Tabacovici. Ficusului. Com. Bl. Bihor.539. Fântânele. 57 Arad. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Str. 57 Arad.483. 38-40. A. AURELIA ?OICA T. Vladimirescu.200 38. 3 (adres? nou?) Arad. 4. Com.000 103. Et. 17.960 20. 8 Arad. Ra?iu. Nr. Et. Bl. 39 Arad. Ap.729.000 82. Str. Ap. Ceaikovschi. Ghiba Birta. Ap. Aleea Muncii. ILONA SZ?NT? I.620 13.112. Nr. Livada. C2. Sc.906. A. Str.SCHMAK A. Str. 37A Arad. Tisa Nou?. Bl. 362 Arad. Fântânele. 10A. 10 Arad.360 10.051.

V3.624. Ap. Bl.523. Pia?a Bujac. Pia?a Sporturilor. A. Nr. A. Ap. Arad.783. Ap. Milea. Nr. 28 Arad. 3 Arad. Ap. Ap.360 LEI 15. C7.508. MARTA URBAN M. Et.483. Nr. 2/6 VOGEL GHE. Et. Ora? Sebi?. Ap. 15 VLAD R. Victoriei. NICOLETA ADINA Ap. FLOARE Arad. 3.156.800 LEI 97. Turnu. A.744. 1. EVA CAROLINA Arad. Str. 2. 3. SABINA URBAN C. Ap. Et. Luchian. 3. B. Nr. Sc.496. Arad. Ap. Str.254. 25-27. AP. Et.800 7.220 LEI 134. Annie Rosar Weg.712. CĂLIN SORIN URBAN P. 9 V?RG?LUI D. Str. 1. IOAN TUDOR I. Nr. Str. PAUL EMIL Arad. V. B.200. Str. 5/4/6 Arad. 39 Arad. 3 Arad. A. P. 9-13.130 56. Banu M?r?cine. Nr. Str. Bl. Ap. Et. Nr. Nr. 5 Arad. Nr. Nr.675.160 LEI 120.400 LEI 25. A. ZELENIN V. Bl. GABRIEL Arad.967. Nr.332. MARIA UNDI? T. 2 VARGA I. Nr. L2. Ap. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G.280 32. IOAN FLORIAN Arad. Bu?teni. Nr. Bl. VALENTIN Arad. Ap. Calea ?ase vân?tori. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. A. Ap. X6. 9 Jud. Ap. B. Nr. MARIA URBAN P. Nr. 24. Teilor.600 28.000 LEI 59. Arad.680 6. A. Z?randului.000 LEI 82 . Aleea Dezna. DUMITRU Arad. Aleea Muncii. ETELCA Arad. 18 Arad. Str. Pia?a Mihai Viteazul.TREM L. Sc. 11. Str. Nr. F?t Frumos. 8.880 LEI 23.744. Ap. Et.000 140. Loc. Pecica. A. Pia?a Gării. Ap. Et. Str. 2. 2A. 2. 4. Str. Libert??i. 7. Bl. IULIANA TUDOR I. Lacului. Bl. Str. Nr. 24. 2 VLAICONI I. Bl. Nr. Bd. 11 Arad. Ap. MARGARETA ILIANA Arad. 4. Nr. 1. Aleea Romani?a. 10 ZEGHEANU P. Str. Vienna. Ferma 7. Ap. Sc.000 LEI 32.706. Bl. Sc. A. 16 ZB?RCEA I. Nr. 6 Arad. Arad. Ap. Ap.297. Bl. Sc. Nr.000 LEI 87. MARCEL DANIEL URCAL A. 222. V?LEAN T. Bl.000 222. Decebal. E.261. A.507. 32 Arad. A. Bl. 74 VELICIU M. Bl. Str. Et. Pecica. Str. Str.400 LEI 723. Ap. Sc. C. 11 Arad. Nr. Nr.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. Sc. 5A. C. ILEANA Jud. IOAN Arad. Et. Sc.153. 17 ZAMFIR FLOARE Arad. VALERIA Ap. Ap. Et. ANA ELISABETA TRIPON I.500 LEI 4. 7.000 LEI 31. 128 Arad. Bl. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. Avrig. Sc. Sc.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134. Tudor Vladimirescu. 3. 3 Arad. Com. Ap. 6 VUIA I. A. 25. 20 VLAD F. Nr. Nr. Et. Sc.836.310 7. Ap. Bl.640 82. ELISABETA ELENA Arad. Sc. Sem?n?torilor.240 41.078. Lebedei. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?.000 16. E. Sânleani.100 7. 9 Jud.600 20. Bl. EUGEN CONSTANTIN Arad. TEODOR Arad. Str. Bl. 1. 27.337. Str.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Ap. Et. Sc. Sc. TRAIAN Arad.871. 11 Jud.116. Nr. X 10. URSU C.041. 2 VLAICONI N.340 32. Arad. A. Bl. Bd. G. 2.850 314. Dorobanţilor.052. F. A4. ALEXANDRA Arad. A. MARIA DOINA TREITLI I. 54 Jud. A. Bl. 4. A. 3 USCA A. Ap.271. Nr. F1. Ap. Str. N11. Nr. Ha?eg. Livada. Bl. Nr.257. 3-11. 1. 79. Sat. Sc. 63 WILLE N. 2. Bl. Sc. 10.160 LEI 435. ADRIAN CRISTIAN Arad. Ci?in?u Cri?. B. 37. Obedenaru. IULIS ADAM Arad. Str. Dorobanţilor. X18. 23 (adres? nou?) 42. N. Sc.000 160.200 244.800 LEI 35. Str. ANCATEU I. 10. 1. Calea Romanilor. Et. Str. Bd. Tudor Vladimirescu. 5 ZELENIN V. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. A. Ap. Bl. B1. Str.035. Sc.908. Nr. 13 Austria. 2/6 VLAICONI P. 12 VELICIU P. Et. A. 17.621.960 20. Bl. 28 30. Horia. Com. Com. Sc. (Elena Dr?goi) Bl. Sc. 3. Z?randului. Iuliu Maniu.861. Sat. Sc.200 LEI 8.384. B18. Calea Aurel Vlaicu. E.430.200 22. 25. FLORICA Ap. 309. 8. 7. 13 (adres? no URSU S.667.368. RODICA ELENA Arad.866.000 13.407. Teologic?. Nr. Str. Bl.690 LEI 54. Ap. Bl. Et. Nr. 1220.860. Et.600 LEI 19. Str. Bu?teni. VALERIAN 2. 1 VANCU C. 18. MARGARETA VIORICA Arad. Avrig. Merfi. 10.930. ?t. VLAD G.

Ap. X 24-2.044. IMRE Arda. Pia?a Gării. Bl. ANTONIU Arad.690 6. Nr. MARIA Jud. Bl. Sc.480 24. Calea Aurel Vlaicu. 1. 17. 39 MIH?ILESCU T. Mare?an I. VALERIU VASILE Jud. 9 Arad. Ap.063. ANA Arad.090. Cruceni. MARCEL EUGEN Arad. GHEORGHE Arad. Str. B.060 LEI 10. Ap. BUDII G. GHERLE T. 4. A. 3 MICULI? G. DANIEL Arad. Academia Teologic?. 3. LUCIA LOLA Arad.320 LEI 69.800 LEI 49. 8. NICOLETA ELENA Sc.800 68.000 4. Alba Iulia. Decebal.200 LEI 807.050 LEI 1. 28. Str. 8 NY?RI L. Loc. Ap. Loc.240 6. A11. ?agu. Bl. D. Et. Pia?a Gării. IOAN Arad.078. 6. Nr. SEPTIMIU VASILE Ap. Ap. Sc. 403 Arad. Nr.863.467.920 12. Ap. Bl. G. Bl. Et. Zimandul Nou. 11A POP A. Nr. Nr. 1 GRELU? G.400 LEI 83 . Nr. 22 GHILE G. 21. Bl. D. 11. Bl. C. Aleea Saturn. Hg. 11. Ap. Str. Nr. 23 UGLAI I.060 20. Nr. Arad.200 LEI 6. Nr. Ap. Bl. 8. Ap. Arad. 15 Arad. 5. Sc. 6 DANCE G. Sc. 336. Et. 552. Com. 3. A. A. Ap. Ap. ANDREI Jud. Str.400 LEI 77. TEODORA SIMONA Arad. OAR?? N. 13 Arad. GHEORGHE Arad. Bl.662. Lacului. 6 8. Nr. Ap. Pia?a Gării. 8 BORS?NDI I. 17. Nr.360 LEI 316. Nr.548. Bl. Arad. MARIANA Arad.597. 4.751.BOGDAN I. 45. 11. Nr. 343 TIRB C. Nr. Str.840 1. Et. L?stunului Bl.818. 5 KOLUMB?N L. Nr. Ap. Str. MARCEL Arad. 6 PREDA E. ELENA Arad.296. Str. G. 22 MICULI? N. H6.400 10. 6 MALI?A I. 15 CAPRA L. Sc. LIDIA Str. Pia?a Gării.943. Ap. 142 GIOVLAN G.339. Et. 5 IUHAS P. Str. Felix. MARCELA 18 Arad. H6. Gogol.160 LEI 30. 329. Biruin?ei.033. Zimand Cuz.200 LEI 9.160 LEI 81. BUDII P. B. Ştefan ALEXANDRU Jud.720 LEI 7. Micalaca. MARIA Arad. 4. Simion Balint. Ap. Zimandul Nou. B. Sc. 85 MARCU N. 11. Str. Bl.488. 3 DICHIU M. Fluturilor. 6. Nr. 3. Str.037. Et. 2. Ap. Bl. Teiu?. LUDOVIC Jud.000 LEI 26. Str.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. T. Miron Costin. B. POLGAR E.374. C.240 LEI 3. Y8A. 231 Arad.534. Sc. Nr. Ady Endre.356. Str. Str. Et.080 6.422. MARTA Arad. Str. Bl. Bl. Nr. 2. Nr.840 LEI 6. GABRIELA ELENA Arad. Bl. Et.800 93. Ap. NICOLAE Arad. Arad.005.200 23. Sat. Sc. 39 MIH?ILESCU T. GHERLE F. Nr. NICULINA 4. Bl.818. 2. Str. 3. G.593. 1.880 77. VIORICA Ap. Nr.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109. Str. 9 SZ?CS I. Sc.140.542.911. 9. STAN Arad. 536. Et. Ap. Sc. Sc. Str. Nr. 4.744. Antonescu. DUMITRU TEODOR Arad. 17/22. 1. 4. 39 NAGY I. 1 MATEI G.789. 543.110 5. X 24-2.760 LEI 1.542. Nr.400 42. Traian Mo?oiu.372. Bl. MARIA MIHAELA Ap. 21. 8 GRESINGER GH. Aleea Ulise. 1. Bl.741. Sc. B. G. Caius Iacob. Arad. Ap. Ap. Bl. Ap. Nr. Nr. Str. STELIAN Arad. ELISABETA Arad. Sc. 23 TIRB V. B. Bl. B. Str. Zimandul Nou. Aleea R?s?ritul. Sc. Et. C. Y8A. Et. Traian Mo?oiu. Nr. Nr. Aleea Ulise. Sc. C. Bl. Zimand Cuz.978.000 26.640 41. Str. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. (Hg. 34. C. Nr.167. Sc. Nr. 22 MIH?ILESCU D.223. Horia. Str. Ineului. 2. Zimand Cuz. Ap. Bl.525. MARIA Ap. ?iriei. Calea Aurel Vlaicu. 9 Arad. Et. Bl. 2. Nr. Nr. Micalaca. Bd. D. Aleea R?s?ritul. 16 LEAC T. 353. Nr.657. 3. Et. Teiu?) Nr.960 65. 17. 6 DUMA F. Nr. 2. Ap. 14. Ap. Popa D. Nr. VOINEA G. Gogol. OTILIA Arad. Ştefan Arad.583. Ap. Str. A12 MARCU A. 17. Str. Caius Iacob. Bl. Et.000 4. S?vâr?in. IOAN Arad. Augustin Doina?. VALENTINA SIMONA Arad. ELENA Arad. Nucet. Ap. GHEORGHINA Arad. B. 12.200 30.965. Bl. Nr. B. Nr. 6 IUHAS A. D. Ap.951. 2. 13. Sc. FLORIAN Arad.680 LEI 2.520 12.741. Popa D. MARIA 20 MALI?A G.057. 5 PIRO? F. ?t.800 25. IULIANA Arad. B. 39 MIH?ILESCU T.

OLTENIEI.14.SC.50.SALCIILOR.105.RACOVITA.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.CA4.BL.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.DIMBULUI.4.B4.TINERET.NR.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.NR.NR.D12.31 20.42.NR.AP.E.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.BL.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.589.NR.IOSIF.AP.ENERGIEI.31 10.53 98.SEVER.BL.9 69.3A.037.ULMULUI.ARIESUL.111.446.AP.11 21.AP.13.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.6A.AP.22 61.9 10.NR.466 82.C.NR.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.7 20.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.ROZELOR.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.30 144.BL.19.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.E10.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.450.644.NR.965.1.TULNICULUI.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.BL.406.7 47.5.19 1.B2.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.14.NR.BL.372.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.CRISAN.BL.BL.881.212.164.BL.19.7.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.NR.DE HUNED.12 74.36.BL.AP.18 23.CE5.30 134.781.NR.BL.31 12.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.BL.E10.50.ARIESUL.15 12.827.BRATIANU.NR.407.BL.NR.NR.BL.NR.6.ULMULUI.3A.NR.12.NR.ARIESUL.NR.TULNICULUI.NR.746.AL.11 42.5.VIILOR.MARASESTI.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.AP.212.AP.1DECEMBRIE 1918.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.148.B4D.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.12.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.13 10.CE5.BL.10.41 19.9 3.AP.AP.BL.119.140.AP.358.NR.1DECEMBRIE 1918.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.19 10.22.30.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.13.006.5A.BL.36.NR.EROILOR.367.534.NR.I.AP.BL.AX.AP.E.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.417.8 8.CARPENULUI.I.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.S.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.11 44.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .AP.965.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.7 70.5 40.604.NR.AP.NR.BRADISOR.NR.AP.S11.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.4.TRANDAFIRILOR.BL.NR.14.190.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.VLADIMIRESCU NR.10 43.AP.1.12 24.CLOSCA.762.10.O.BL.AP.AP.30 72.CARPENULUI.457.19 4.NR.14 15.AP.339..AP.AP.RACOVITA.8 11.NR.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.BL.7 22.T.AP.42.VICTORIEI.AP.BL.BL.785.39.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.NR.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.237.BL.AP.NR.562.492.VICTORIEI.667.CLOSCA.12.59B 4.246.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.SAHIA.339.122.AP.AP.166.NR.ENERGIEI NR.158.BL.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.NR.VILELOR.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.972.16 107.C.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.12 77.7 12.1 37.EROILOR.BL.

BL.V.350.142.548.400 LEI 42.CRISAN.T.000 107.082.660.A12.BL.NR.BL.NR.CA4.8.962.280 61.AP.004.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.238.FLORILOR.AP.NR.NR.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.AP.15.807.NR.240 48.AP.AP.BL.BL.750 210.VI12.14.AP.BL.AP.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.35.000 LEI 23.MUNTENIEI.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.AP.AP.AP.000 LEI 40.200 17.NR.000 3.000 LEI 85 .BL.910 LEI 20.200 3.000 55.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.MANIU.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.MARASTI.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.2.116.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.1918.160 12.AP.VLADIMIRESCU.674.CRISAN.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.AP.000 35.678.AP.15 BREAZ M MARIA STR.19.1 DEC.233.200 LEI 198.NR.500 51.20.BL.30.NR.825 46.300 LEI 78.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.680 7.160 LEI 51.MOTILOR.600 72.19.AP.AP.BL.4.NR.OBORULUI.BUCURESTI.NR.394.NR.BL.1DEC.334.AP.NR.VICTORIEI.TULNICULUI.VINATORILOR.400 20.NR.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.AP.INCORONARII.314.NR.M8.000 LEI 82.844.118.95.U.800 18.21DEC.1989.NR.BL.BRADISOR.107.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.276.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.086.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.107.695.NR.1 DEC.T.24 10.AP.14.12.DOINEI.G2AB.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.BL.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.215.NR.860.VLADIMIRESCU.BRADISOR.NR.ZORILOR.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.320 33.GORUNULUI.NR.080 15.CA4.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.SEVERUS.NR.GLADIOLELOR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.NR.TRANSILV.BL.632.337.360 9.BL.MESTEACANULUI.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.118.P1B.ST.960 49.9B.NR.610.600 31.744.BL.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.NR.NR.NR.VLADIMIRESCU.VI1.26.BL.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.NR.AP.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.S.196..NR.43.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.NR.400 LEI 20.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.I.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.NR.822.1918.TOR1.280 18.276.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.63.G88.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.NR.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.640.9B.NR.MANCIULEA.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.AP.BL.TRANSILVANIEI.AL.378.9.325 57.BUCURESTI.14.POLIGONULUI.BL.BL.579.9.000.NR.BL..440 LEI 107.NR.AP.558.NR.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.TULNICULUI.774.B5C.762.VINATORILOR.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.NR.AP.6.NR.T.880 50.2.729.M8.M2.GLADIOL.28O.NR.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.SAHIA.DOINEI.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.AP.B2.1918.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.NR.200 22.477.BL.260.ALEEA FLORILOR.565.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.050 71.550 33.24.AP.MESTEACANULUI.1.NR.AP.000 LEI 13.BL.28.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.

067.2.BL.112.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.AP.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.15.863.S.CEL BUN.NR.NR.488.C9.NR.BL.1.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.947.NR.AP.AP.NR.131.1.NR.AP.BL.SC.VALEA MORILOR.090 LEI 86 .334.NR.NR.NR.BL.NR.NR.BL.BL.AL.ALECSANDRI.196.220 13.BL.BL.520 28.1918.852.BL.P.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.600 21.A.AP.000 LEI 10.AP.000 LEI 2.NR.C18.NR.491.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.930.500 38.CLOSCA.VLADIMIRESCU.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.HUNEDOARA.NR.704.715.AP.26.BARNUTIU.11.180.500 32.600 15.900 LEI 2.120 LEI 57.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.4A.AP.NR.12.BL.CREANGA.22.33.NR.V.158.800 LEI 10.203.AP.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.000 LEI 45.ALEEA PLOPULUI.BL.TOPORASILOR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.I.000 18.NR.SPICULUI.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.AP.280.4.149.AP.BL.280.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.GOLDIS.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.000 LEI 6.600 LEI 19.7.AP.BL.041.339.G3.A14.AURELIUS.3.720 122.AP.I.000 LEI 59.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.960 LEI 5.NR.MANCIULEA.A2.BL.NR. ARIESULUI.S.AP.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.T.ARNSBERG.064.389.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.SCARISOARA.ZORILOR.NR.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.M.67.NR.CRINULUI.VALEA FRUMOASEI.V.BL.11A.ALBASTRELELOR.AP.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.13A.800 LEI 6.813.IANCU DE HUNEDOARA.BL.BL.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.260 9.1.330.NR.560 43.BARNUTIU.600 62.558.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.NR.AP.488.080 15.NR.V.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.A.AP.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.NR.AP.SC.350.280.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.218.AP.ZORILOR.406.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.339.480 LEI 7.AP.NR.NR.NR.NR.100.5.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.CRINULUI.AVINTULUI.NR.202.GOLDIS.VICTORIEI.BL.L1.000 LEI 10.890.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.562.FRUMOASEI.600 LEI 15.854.960 LEI 51.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.5.1B.320 101.4.000 22.11A.B1.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.335.NR.1A.550 24.800 21.639.CAMELIEI.BL.1 DEC.VALEA FRUMOASEI.V.BL.NR.BL.J4.BL.339.3 7.BL.4.11.NR.AP.CLOSCA.BL.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.AP.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.NR.MOTILOR.26.880 LEI LEI LEI LEI 15.NR.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.525.REVOLUTIEI.205.GOLDIS.998.000 16.MIHAI VITEAZUL.TOL1.GLADIOLELOR.V.AP.ZORILOR.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.400 26.BL.AP.461.A.NR.720 LEI 3.052.11.PRIMAVERII.600 69.49.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.11.NR.480 101.13A.274.E11.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.6.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.NR.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.

GH.625 10.NR.858.BL.CIUCASULUI.457.000 30.ROZELOR.744.B.880 207.NR.500 35.750 11.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.050 LEI 166.M5.447.920 1.634.NR.NR.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.152.NR.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.579.BL.MARASESTI.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.NR.36.1.NR.CT7.D1A.ARIESULUI.NR.EC.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.AP.AP.GHORGHE DOJA.597.NR.GHORGHE DOJA.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .BL.VARGA.BL.VICTORIEI.1 DEC.OLTENI.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.NR.144 40.513.626.NR.AP.AL.AP.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.135.BL.300.NR.440 28.AP.FLORILOR.ALECSANDRI.000 24.19.NR.BL.932.CIUCASULUI.5.000 LEI 10.BL.AP.NR.215.744.BL.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.NR.AP.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.NR.7.380 LEI 149.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.525.800 LEI 30.ARIESULUI.440.619.NR.28.BL.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.600 LEI 25.NR.AP.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.560 LEI 31.NR.240 61.1918.CLOSCA.B.720 LEI 23.275 LEI 31.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.400 20.M6B.NR1.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.NR.NR.280.23.V.1B.200 LEI 25.011.23.091.DEALUL FURCILOR.ZORILOR.241.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.MORII.16.NR.BL.NR.29.V.597.AP.BL.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.78.46.78.720 114.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.GAROAFELOR.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.400 30.409.BL.598.11.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.NR.BL.600 LEI 11.GALATI.AP.200 32.TRANSILV.AP.CRISAN.14.ASACHI.AP.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.511.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.PERILOR.315.381.DEALUL FURCILOR.NR.NR.23.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.NR.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.19.AP.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.POIENITEI.LIPOVENILOR.SC.MOTILOR.700 101.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.NR.203.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.NR.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.924.203.536.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.NR.671.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.NR.400 LEI LEI LEI LEI 32.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.020.TOPORASILOR.250 LEI 34.NR.CUZA VODA.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.ME7.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.BL.560 12.375 LEI 27.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.477.AP.839.BL.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.ALECSANDRI.GALATI.264.IASOMIEI.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.925 LEI 54.MESTEACANUL.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.297.300 LEI 8.600 LEI 20.000 LEI 28.409.460 40.597.101.A.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.SAHIA.NR.1.AP.200 LEI 75.902.14.AP.NR..AP.NR.900 LEI 20.SC.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.017.VICTORIEI.000 LEI 39.

29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.17.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.15C.LUCEAFARULUI.NR.STR.NR.898.200 LEI 33.AP.BL.AP.BL.NR.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.500 2.TULNICULUI.ZORILOR.CONSTRUCTO.VIILOR.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.562.BL.895.DETUNATA.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.8.040 58.9.NR.400 26.280.563.OBORULUI.17.SEVERUS.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.B2/7.640 LEI 123.SEVERUS.950 12.GLADIOLELOR.C4A.NR.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.295.STR.877.000 38.NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.500 LEI 17.17.NR.NR.335.125 IVANA I ILIE SEBES STR.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.AP.950 LEI 37.NR.397.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.AL.1DEC.32.730 LEI 48.15C.32.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.NR.NR.533.904.160 LEI 4.NR.546.TRAIAN.87.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.BL.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.944.NR.1.BL.NR.NR.107.614.DETUNATA.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.1.11.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.CRISAN.904.352.TOL10.AP.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.32.NR.FRUMOASEI.650 LEI 257.052.66 ILICA P ELENA SEBES STR.BL.G3.1918.BL.TOL10.BL.AP.1DEC.960 LEI 32.800 LEI LEI LEI LEI 11.498.NR.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.334.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.AP.284.AVRAM IANCU.575.17.CLOSCA.BL.875 LEI 88 .400 LEI 22.NR.NR.AP.446.NR.NR.NR.1DEC.16.AP.CHILIE.V.433.NR.SC.837.AP.NR.ARNSBERG.IANCU.BL.MB6.BL.080 18.766.TULNICULUI.175 LEI 16.AP.380 14.1918.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.960 31.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.S.AP.875 LEI 17.497.274.17.B.NR.875 LEI 27.ION CREANGA.NR.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.AP.DETUNATA.NR.9.280.NR.BL.TITULESCU.V.26.12.NR.12.AP.STR.A.966.AP.480 18.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.AL.NR.TRAIAN.960 63.BL.BL.AP.M3A.680 3.BL.640 14.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.C2B.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.125 38.NR.DOINEI.AP.S.AP.NICOLAE BALCESCU.680 9.56 59.1918.STR.87.9.274.A1.BL.42.FRUMOASEI.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.CLOSCA.AP.NR.1.895.TULNICULUI.AP.500 33.BL.380 LEI 7.NR.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.640 7.AL.3.A1.BL.040 13.AP.396.SEVERUS.396.750 LEI 5.BL.840 43.062.NR.POSTEI.17.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.311.AP.209.BL.NR.500 35.500 LEI 16.BL.STR.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.274.S.DOINEI.AP.AP.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.M3A.BL.BL.766.20 ILIE D ION AIUD STR.N.DEALUL FURCILOR.M3A.375 LEI 12.C2B.TOL10.540.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.681.NR.C4.

50.BARBU LAUTARU.27A MEDRUT I ZLATNA STR.ARIESULUI.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.800 17.AP.AP.STR.10.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.AP.MOTILOR.23.NR.MILITAR.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.BL.NR.NR.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.VLADIMIRESCU.NR.25.AP.971.31 MARA S ELENA CUGIR.951.364.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR..NR.E5.AP.060 27.2A.NR.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.BL.KLEIN.960 LEI 15.6.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.50.BL.NR.BL.750 26.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.DORIN PAVEL.450 68.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .DORIN PAVEL.AP.8.BL.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.320.334.SEVERUS.000 15.AP.16B.ST MANCIULEA.NR.23.275 271.152.TON4.874.C1.AP.BL.7.S.CLOSCA.P1.122.BL.TULNICULUI.BL.600.510 46.NR.670.BL.500 34..4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.CLOSCA.380 39.NR.2.AP.AUREL VLAICU.AP.T.7A.360 10.23.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.MILITAR.106.37 17.TRANSILV.AP.822.NR.ANDREI MURESANU.A6.800 LEI 17.14A.BL.NR.B.360 201.PIATA I.400 25.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.NR.AP.BL..560 66.NR.TRANSILV.720 7.BL.NR.NR.260.ANCA VIRGIL.159.5.T.VICTORIEI.53.330.SC.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.NR.7.750 LEI 120.BL.762.TINERETULUI.B1.517.15.580.M.NR.318.64.S.G1.VULTURULUI.24.TRIMPOIELE.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.AP.000 54.C4.320 76.800 LEI 45.BL.NR.M7A.228.NR.000 9.1.AVRAM IANCU.AP.AP.5.2A.NR.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.632.BL.NR.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.NR.STR.AP.761.301 MARKSAI E ABRUD STR.NR.CLOSCA.143.240.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.AP.NR.NR.BL.173.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.890 4.600 LEI 1.TULNICULUI.NR.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.BL.VIILOR.VICTORIEI.BL.ALEEA FLORILOR.366.10.TRANSILV.675 117.060 20.MANIU.558.NR.VLADIMIRESCU.7.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.C4.H.10.838.P-TA 1 MAI.1.8.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.AP.400 26.10.NR.SC.9.170.NR.M7A.NR.500 LEI 51.BL.BL.7E.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.098.LALELELOR.113.VD1B.H.BL.NR.NR.440 177.240.320 36.398.BL.000 50.AP.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.TINERETULUI.020.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.200 46.NR.BL.150 19.24.2.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.141.4.MOTILOR.600 24.AP.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.BL.491.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.AP.1AB.456.50.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.600 LEI 45.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.CLUJULUI.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.645.VICTORIEI.000 155.AP.000 LEI 114.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.VI3.800 54.000 31.348.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.424.AP.NR.B1.ULMULUI.092.NR.AP.NR.AP.LT.VINATORILOR.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.240.BL.BL.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.770.NR.840 73.491.BL.437.ARIESUL.320 8.860.

16 ALBA IULIA STR.VICTORIEI.525 LEI 21.400 4.25 AMPOITA NR.000 LEI 38.720 LEI 20.NR.ZOTILOR.067.943.080 LEI 43.36 ZLATNA STR.AC13.800 LEI 72.NR.696.356.4.404 ALBA IULIA STR.STR.AP.800 LEI 296.2 AIUD.V7.103.STR.BL.AP.950.839.NR.423.AP.200 BUCURESTI STR.840 LEI 19.NR.13A.AP.VICTORIEI.600 17.575 25.BL.BL.NR.480 12.78.5 ALBA IULIA STR.1 DEC.604.BL.NR.446.055.178.446.AP.AP.24B.ST.18 ALBA IULIA.400 LEI 34.1918.12.STR.625 LEI 111.18.480 LEI 31.MUSETELULUI.673.I.123 ALBA IULIA STR.B5.14 TAUT NR.NR.AP.MOTILOR.ENERGIEI.240.468.13 ALBA IULIA STR.BL.270.229.280 66.1 DEC.STR.BL.AP.AP.MESTEACANULUI.NR.STR.48 ALBA IULIA STR.360.535.400 13.SLT.NR.AP.A4.BL.771.AP.5 ALBA IULIA STR.560 24.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.30.AP.BL.14.31.840 LEI 37.AV2.411.SEVERUS.213.NR.P2.41 ZLATNA STR.600 LEI 35.VICTORIEI.VI15.16 ALBA IULIA.NR.STR.775 118.B5.NR.AP.BL.120 62.TOL2.MANCIULEA.BL.400 9.760 52.103.MANIU.13 CHETANI NR.AP.VICTORIEI.11 ALBA IULIA.AP.NR.AP.AP.25 CUGIR STR.VALEA MORILOR.AP.ALECSANDRI.STR.A3.BL.11 ALBA IULIA STR.V7.VICTORIEI.10 ALBA IULIA STR.BL.S.A3.6 ALBA IULIA STR.24B.120 12.160 LEI 17.432.075 LEI 11.SEVERUS.NR.1.461.GEMINA.104 ALBA IULIA STR.51 ALBA IULIA STR.MV6.24B.BL.60.51.10 AIUD STR.200 18.BL.117.B10.SERGENT HATEGAN.ZORILOR.16 ALBA IULIA STR.NR.16.NR.161.BL.131 ALBA IULIA.2.AP.NR.51 ALBA IULIA STR.AP.705.BL.056.585.ZORILOR.BL.91.080 LEI 90 .14 ALBA IULIA STR.AP.NR.V7.LIVEZII.12.297.300 LEI 152.240 LEI 69.118 MURES ALBA IULIA STR.398.9.NR.138.AP.23.BL.ORIZONTULUI.AP.861.AVINTULUI.S.117.000 2.POPA.NR.NR.320 LEI 49.91.BL.15.067.NR.25.800 17.320 8.450 85.ECATERINA VARGA.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.773.V.AP.NR.6 ALBA IULIA.803.NR.440 12.13 ALBA IULIA.NR.NR.BL.16 ALBA IULIA.GOLDIS.925 LEI 22.982.NR.AV2.1.TRANSILVANIEI.TO-03.NR.NR.CE5.STR.236.409.V.BL.4 ALBA IULIA STR.9 ALBA IULIA STR.LALELELOR.SC.A1A.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.AP.1918.17 GIRDA DE SUS NR.NR.25.NR.BL.BL.16.10.203 TAUT NR.AVINTULUI.794.16 AIUD STR.334.7 90.C.BRINCOVEA.AP.ORIZONTULUI.VICTORIEI.1O CUGIR STR.BL.BL.AP.AP.

CLOSCA.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.NR.C.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.000 23.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.12.240 LEI 67.393.BL.858.000 7.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.N.162.11.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.GLADIOLELOR.130 196.NR.C.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.000 LEI 91 .NR.160 LEI 14.30.BL.BL.GALATI.VICTORIEI.51.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.105.AP.B5.BL.ROSETTI.NR.AP.I.AP.CT8.11.SIMION BARNUTIU.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.961.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.V.BL.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.993.AP.BL.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.680 10.GURA CORNEI.C11.RARES.C.VLADIMIRESCU.NR.600 11.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.AP.NR.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.21.AP.203.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.65.40.HUNEDOARA.AP.20.375 54.AP.AP.13.045.T.6.A.599.440 LEI 20.280 26.971.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.360 LEI 11.P.300 117.BL.400 LEI 36.NR.MANCIULEA.LUCEAFARULUI.NR.12.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.200 37.BL.BL.AP.840 28.14.000 11.580.305.AP.ARNSBERG.AP.NR.BL.200 4.039.NR.160 8.NR.1AB.NR.12.CINTARULUI.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.NR.NR.VALEA MORILOR.12.4.AP.BL.2A.FLORILOR.575 11.4.51A.474.362.073.915.14B.AP.BL.A.RIUL MIC.6.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.NR.409.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.NR.860 78.27.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.BL.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.4.935.NR.NR.E1.AP.700 39.E1.PIATA.AP.GLADIOLELOR.BALCESCU.NR.426.205.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.025 9.60 5.441.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.189.339.6.AP.200 3.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.9.000 148..600 155.NR.166.D4.NR.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.120 14.ZLATNEI.164.A.BL.744.400 LEI 41.660 27.GOLDIS.ALECSANDRI.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.NR.339.790.AL.BL.484.1.NR.C3.000 LEI 90.11.BL.SAHIA.944.8A.NR.G3.NR.NR.AP.356.AP.499.BL.BL.BL.600 37.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.200 31.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.A.S.AP.288.CUZA VODA.004.000 LEI 28.ARNSBERG.NR.302.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.4BCD.NR.AP.002.120 12.ROSETTI.ARNSBERG.VULTURULUI.AP.600 10.NR.497.684.NR.9.VICTORIEI.TINERETULUI.NR.BL.AP.ROSETTI.PIATA.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.030 14.12.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.ION CREANGA.BL.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.NR.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.V.498.AP.TRANSILV.230.NR.UNIRII.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.18.BL.NR.202.NR.CINTARULUI.560 44.419.AP.860 LEI 15.

36.NR.12 ALBA IULIA B-DUL.AP.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.700 LEI 60.SC.TRAIAN.358.NR.NR.BL.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.BL.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.AP.D1B.B.075 LEI LEI LEI LEI 3.550 15.16A.AP.037.BL.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.NR.534.10 ALBA IULIA STR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.10 CUGIR STR.NR.32 CUGIR STR.BL.AP.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.3.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.NR.24 ALBA IULIA STR.VULTURULUI.800 LEI 24.AP.1 DEC.NR.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.NR.REVOLUTIEI.900 30.TOPORASILOR.AP.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.681.32 ALBA IULIA STR.BL.389.50 TEIUS STR.NR.BL.NR.ST.TRANSILV.440 70.NR.AP.320 9.BL.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.NR.111.AP.5.4.410 14.322.NR.NR.BL.9.AP.29.16.27E PODENI NR.325.27.LACULUI.2 ALBA IULIA STR.BL.200 31.91.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.AP.NR.271 JUD.160 42.1AB.10 ALBA IULIA STR.7.E.2 ALBA IULIA STR.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.514.597.ARNSBERG.1DEC.CALARASI.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.474.320 LEI 38.2A ALBA IULIA STR.793.080 LEI 622.V.CLOSCA.NR.60.38.760 LEI 14.NR.10.B2/3.945.VICTORIEI.MIJLOC.AP.TRAIAN.A3.600 LEI 87.BL.NR.PINILOR.995.VICTORIEI.2A.17.5.686.GOLDIS.NR.VARGA.3 41.325 125.NR.14.560 LEI 5.VLADIMIRESCU.PRINCIPALA.450.AP.AP.ROZELOR.995.NR.600 LEI 55.60 ZLATNA STR.TRANSILV.MIJLOC.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.NR.NR.738.625 23.VICTORIEI.15 ALBA IULIA STR.CAM.27E 40.278 ALBA IULIA STR.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.NR.541.526.M10.CIOCIO POP.1918.669.NR.E.ARNSBERG.597.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.BRAZILOR.NR.NR.990.040 22.AP.CT14AP.11.111.550 LEI 41.BL.BL.127.16.VARGA.CONSTRUCTORULUI.457.BL.600 18.CLUJ ZLATNA STR.025 LEI 98.AP.98 ALBA IULIA STR.27.AP.687.041.B6.675 1.AP.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.080 42.BL.282.9.480 LEI 29.500 LEI LEI LEI LEI 92 .642.1DEC.474.NR.752.AP.5.360 14.000 LEI 392.NR.12 OCNA MURES STR.A3.18.B6.1918.M10.960 32.1918.GOLDIS.769.T.NR.BL.813.3FG.NR.450 35.577.AP.480 LEI 65.3FG.ZORILOR.400 101.5 TELNA NR.711.BL.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.V.AP.347.990 30.831.GRIVITEI.655.880 LEI LEI LEI LEI 47.A5.1 DEC.7.NR.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.320.560 40.320 LEI 10.190.AP.560 LEI 34.400 30.7E.91.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.50 ALBA IULIA STR.BL.NR.200 LEI 38.BL.BL.1918.BL.

NR.905.NR.CLOSCA.BL.1.BL.VINTU NOU.16.PAVLOV NR.875 8.074.18.LALELELOR.690.250 LEI 93.NR.NR.MURESANU.NR.19.BL.903.NR.AP.15 ALBA IULIA STR.BL.NR.AP.BL.10A.17.NR.CEL BATRIN.AP.14.NR.AP.579.040 19.AP.NR.695.783.400 45.5B.A12.190 29.720 6.NR.PAVLOV.NR.4 ALBA IULIA STR.19 ALBA IULIA STR.300 LEI 48.NR.BL.MESTEACANU.MESTEACANU.AP.NR.760 LEI LEI LEI LEI 28.AP.TEILOR.BL.NR.BAILOR.42.8 45.12.AP.ALEEA FLORILOR.AP.10 ALBA IULIA STR.AP.BL.SEP.CV4.767.1.2.TULNICULUI.7.ALEEA FLORILOR.223.NR.198.869.339.249.898.491.500 10.AP.5 ALBA IULIA STR.NR.440 LEI 20.GOLDIS.BL.34 SEBES STR.24.I.706.47 AIUD STR.AP.22 CUGIR STR.20 ALBA IULIA STR.14 ZLATNA STR.19.321.DR.640 67.ME7.NR.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.23 SEBES STR.10 ALBA IULIA STR.BL.937.TOPORASILOR.BL.NR.A.020 LEI 44.1 ALBA IULIA STR.19.6.NR.31 ALBA IULIA STR.498.650 40.CLOSCA.080 14.9 ALBA IULIA STR.MESTEACANULU.27 ALBA IULIA STR.640 10.BL.BL.MANIU.857.800 12.BL.AP.111.NR.930.1 ALBA IULIA STR.AP.SEVER.800 64.560.800 LEI LEI LEI LEI 63.V.NR.BL.160 LEI 58.15 ALBA IULIA STR.8 ALBA IULIA STR.M.358.16B.BL.VICTORIEI.NR.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.2 ABRUD STR.915.658.13B.81 SARD NR.BL.500 73.BL.59 ALBA IULIA STR.31 ALBA IULIA STR.BL.EROILOR.BL.17.S.723 BLAJ STR.880 LEI 2.BL.SC.AP.200 34.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.240 16.27.NR.330 38.160 LEI 61.5 ALBA IULIA STR.AP.TULNICULUI.4 ALBA IULIA STR.900 LEI 15.G.TOL10.COSBUC.229.1 ALBA IULIA STR.B.19.IOAN RATIU.61 ALBA IULIA STR.104E ALBA IULIA STR.490 LEI 93 .NR.44 ALBA IULIA STR.AP.14.CLOSCA.T.870 LEI 13.MORILOR.AP.802.CLOSCA.AP.14 AIUD STR.SC.40.107.203.NR.BL.121.C4A.13.BAILOR.NR.19.1 ALBA IULIA STR.5BCD.240 17.AP.VICTORIEI.067.625 340.NR.5 ALBA IULIA STR.21B.APULUM.TRANSILV.600 15.AP.NR.ME7.1 ALBA IULIA STR.PAVLOV.C4.TEILOR.2.7 ABRUD STR.720.AP.925.BL.23C.NR.229.NR.D5.055.10.ME7.000 143.768.7 ALBA IULIA P-TA.323.450 55.000 LEI 43.202.140 48.NR.MURESULUI.20 VINTU DE JOS STR.080 48.64.000 LEI 21.NR.NR.NR.2.NR.7 OCNA MURES STR.13 VINTU DE JOS VURPAR.TEIULUI.965.REPUBLICII.747.NR.470 7.AP.48 ALBA IULIA STR.DETUNATA.044.BL.NR.NR.250 LEI 60.217.475.480 LEI 21.7.AP.AP.AC21.GATERULUI.200 17.19.

000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.AP.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.INCORONARII.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.NR.ARIESUL.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.000 6.NR.17.M2.616.149.AP.927.VICTORIEI.850 22.840 74.BL.BL.NR.MORILOR.2.NR.BL.NR.AP.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.860.650 33.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.NR.982.B5.NR.534.A2.190.AP.MICIURIN.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.NR.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.205.NR.456.410 23.NR.AP.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.46-48.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.618.320 LEI 52.10.313.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.CLOSCA.326.600 48.223.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.ST.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.VICTORIEI.040 13.AP.879.SC.540.560 LEI 10.120 LEI 128.2A.51.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.47.44.280 LEI 486.SC.NR.360 21.CF6.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.PRINCIPALA.NR.NR.CEL MARE.960 LEI 15.800 29.959.NR.240 10.ARIESUL.ZAVOI.80.NR.CRISAN.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.240 18.GH.A6.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.195 LEI 42.BL.980.ENERGIEI.NR.CF6.5.330 LEI 3.BL.M7A.60.NR.BL.AP.AP.TO3.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.NR.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.750 LEI 90.NR.AP.480 11.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.366.NR.NR.126.LUCEAFARUL.NR.PLEVNEI.CUMPENEI.CLUJULUI.640 14.234.NR.908.760.MORILOR.NR.1918.7.121.950 LEI 32.040 125.AP.AURELIUS.29.SUSENI.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.205.NR.VICTORIEI.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.DOJA.BL.691.E.AP.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.AP.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.49.AP.NR.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.263.BL.NR.MORILOR.268.BL.17.200 12.ROZELOR.M.NR.MOTILOR.755.47.234.NR.000 LEI 31.PETRU MAIOR.3.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.297.580 19.BL.BL.526.BL.BL.M12.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.1.1.186.AP.718.NR.116.080 LEI 20.42.MICIURIN.000 3.NR.NR.NR.520 3.TRANDAFIRILOR.795.290 20.POP.480 5.TRANSILVANIEI.375 LEI 48.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.000 LEI LEI LEI LEI 2.AP.877.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.NR.BL.940.378.BL.13.NR.AP.CLOSCA.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.1 DEC.B.AP.432.NR.320 23.1.BL.229.C.25 8.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.680 51.NR.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.337.LIVEZII.AP.13.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.914.339.BL.AP.44.AP.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.AP.303.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.320 28.ME7.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.BL.NR.ST.BL.090 LEI 43.VICTORIEI.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.P-TA UNIRII.NR.2.MOTILOR.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.600 LEI 20.1MAI.19.000 LEI 30.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.

B25.25 PONOREL/VIDRA STR.453.str.NR.aleea ?nv??? torilor.400LEI 39.str.str.bl. ap.5bis.1.ap.4. sc.NR.Rodica Androne N.160 31.074.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.773.sc a1.960 LEI 540.ap 278 95 .978.Elena Andrei S.bl.31.4.bl10.200LEI Brăila.012.nr.FINTINELE. Daciei nr.160LEI 24.098. 1. bl.ap18 Brăila.ap.P1B.Gianina Anghel I.151.Ioana Apopei V. 3.D4.sc.Vasilica Antohi D. ap.26 Brăila.K1.str.et.ap.NR.B.nr.1. 77.000LEI 22.nr.ARIESUL.440 LEI 147. Maria Antohi I.Adriana Alexandru R.640LEI 11.840 LEI 10.Daciei. Costel Achim D.3.680LEI 24.ANDREI MURESANU.V.720LEI 24.374.13 ALBA IULIA STR.BL.11 CUGIR STR.4. Victoria Andrei E.6.000LEI 62.RACOVITA.229.blA5.496 ALBA IULIA STR.E.G4.sc.3.ap56 Brăila.bl.970.Galaţi.27 Brăila.39 Brăila.str.700 518.ap.sc.ap53 Brăila.41 Brăila.nr.8.117.600LEI 12.BL.26.600 LEI 15.13.Gheorghe Adetu N.AP.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.NR.Petru Rare?.4.106 Brăila.514.E.206.Mircea M?l?ieru.3.27 Brăila.str. Victor Andrei I.42 ALBA IULIA STR.129.sat Cazasu Brăila. str.ap. Dorobanţilor nr.nr 6.aleea ?nv???torilor.560 LEI 325. Iuliana Alina Acsente T.738.320LEI 4.744.356. B25. Costică Alexandru I.240LEI 87.SCARISOARA.et.Ion Anton S. Gheorghe Alexandru M.Hipodrom.Costică Andronache N. 3.calea Călăraşilor.400LEI 26. 23.sc.aleea Cocorilor.E1.Odesa. 53 Brăila.20 ALBA IULIA STR.760LEI 662. 77.978.str.410LEI 13.BL.000LEI 8.280LEI 11.ap 10 Brăila.AP. Maria Adetu N.bl.nr.10.str.I.Aurelian Anghel I.nr.BL.AP. sc.5.927.4.161.nr.16.270.str.Mari?a Andrei A.190 garsoniere.160LEI 41.NR.75 SUMA 11.NR.535.sat Cazasu Brăila.840LEI 3.blE1. Ioana Alexa R.nr.str.000LEI 2.NR.aleea Cocorilor.783.sc.ap.320 56.Ecaterina Alexe P.Oborului.580.400LEI 59.36. 45 Brăila.2. str.sc.560LEI 71.989.581.779.nr.79 Brăila. 45 Brăila.AP.SC.pia?a Dorobanţi.NR.Adrian Ion Antohi P.200LEI 65.nr. Rodica Achim N .600LEI 35.Neagoe Basarab nr.sc.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR. Jenica Apostolatu T.Niculina Andronache C.sc.Ancu?a Alexandru A. Dorobanţilor nr.nr54.3. bl.NR.3.blAG7.206.800LEI 23.et.NR.O3.480LEI 7.855.BL.sc.280LEI 20. sc.000LEI 31.Mărăşeşti.ALECSANDRII.967.560LEI 67.blA1.3.864.NR.Gheorghe Andrei I.920LEI 54.757. ap.305. str.714.MANIU.3 Brăila.116.7.Hipodrom.260.261.500 73.Niculina DOMICILIUL Brăila.bl.54 Brăila.57 176.480LEI 7.SCARISOARA.CLOSCA.1.ap.bl23.314.et.800LEI 26.AP.115 Brăila.et.927.et2. bl.str.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.Suvorov .5. Nuta Albulescu N.42 ALBA IULIA STR.bl.579. 3.Elena Antohi S.722.ap 223 Brăila.750.79 ALBA IULIA STR.sc.VALEA MORII.bl.Manda -M?ndica Alexandru D.10 ALBA IULIA STR.759.

sc.EXPRES.480LEI 10.236 Brăila.Radu Negru.3.1.Mihaica Arb?na? Gh.7 Brăila.Floricica Aram? M.90 Brăila.480LEI 21.nr.nr.124.4 0 Brăila.1.str.Obor.str.ap.455.26.000LEI 17.695.320LEI 4.33 Brăila.334.600LEI 11. Magelona At?n?soaiei P.2. ap.348.745.Florica B?lan G.160LEI 18.33 Brăila.et.ap.ap.3 Brăila.Lucia B?lan N.U.616.sc. aleea Cinematografului.33.Galaţi.ap.818.nr.379.ap.323.Mihai Bravu 269 Brăila.688.1.17 Brăila.str.Ion Ghica.Celulozei.ap.str.str. Eugeniu Arn?utu I.str.B28.bl B14. 34 Brăila.sc.et.Milcov.439. Ileana Aron C.400LEI 150.ap.Maria Brăila.560LEI 19.640LEI 30.I1.L2.000LEI 37.bl.bl.3.bl.str.sc 2.Ştefana B?trîneanu T.857.ap.B?r?ganului . Cocorilor.bl.nr.str.11 Brăila.2.F.Gigi-Gabriel Bad?r? C.2.sc. Marioara Ba?tiurea V.nr.blA59.Steliana B?nic? Z.Viziru 1.2.200LEI 20.490LEI 68.1.bl.B1.280LEI 16.Obor.C.188.7 Brăila.046.ap.Chiriţă B?lan P.str.str.Aurel Baciu N.ap. Gheorghe(decedat) Baciu M.bl.12.2.34.Georgeta Aram? S.Mihail Kog?lniceanu.600LEI 124.5.Viziru 1.bl.669.Sanda Badea A.Nicolae M.R?di?a B?nic? T.Georgiana Emilia Baboiu I. 31 Brăila.3.bl.et.201.51 Brăila.1.bl.ap.3. bl.600LEI 72.548.A2.str.840LEI 26.Inului.nr.sc.4.Victoriei.000LEI 91.23 Brăila.bl.ap.Constan?a Carmen Badia ?.str.241.874.1. nr.558.Buzăului nr.nr.str.464.nr.F5.864.Ion B?d?lan M.ap.ap.nr 12 Brăila.Alexandrina B?leanu ?t.10.Tache B?nic? I.C4.483 Brăila.bl.Piet??ii.485.5.bl.ap18 Brăila.sc.14.24.000LEI 34.840LEI 19.ap.bl.1.bld.33 Brăila.037.1.bl.str.88 Brăila.800LEI 51.Dorobanţilor.10 Brăila.666.4.str.3.7 Brăila.bld.Apostu G.Feocla Bîja ?.bl. Mihai Bravu nr.str.Micşunelelor.ap.sc.str.bl.blA59.760LEI 1.800LEI 9.nr.438.2.sc.247.str.12 Brăila. sc.bld.nr.006.Mărăşeşti.ap.480LEI 10.31 Brăila.Dorobanţilor.372.084.320LEI 62.200LEI 11.bl.12.Gheorghe Arbore A.849.4.Cal .nr.sc.sc. Brăila. Lucian Atanase V.Iustin Axente G.2A.Vasile Avram C.500LEI 42. U. 17.88 Brăila.bl.Hipodrom.ap.sc.3.47.nr.ap.542.Rodica B?trînu I.235.920LEI 11.et.4.X.str.aleea Cinematografului.1.Neculai B?nic? N.Teodor Avramescu A.Miron Costin .573.sc.et.4.430LEI 11.2.et.et.6 Brăila.ap.372.128.329.113 Brăila.140.847.sc.sc.bl.str.str.bl.7 Brăila.31 Brăila.994.4bis.92 Brăila.nr.str.ale.12 Brăila.200LEI 79.et.ap.Theodor Aman.4.11.Vasile Baciu T.Aneta B?lan M.nr.320LEI 25.bl.000LEI 78.sc.bl.nr.943.sc.sc.Independenţei.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.nr .18. bl. nr.sc.Dorobanţilor.sc.Dorobanţilor.440LEI 27.ap.334.ap.str.sc.827.5.str.36.Margareta Badea G.Tiberiu Apotol N.ap.400LEI 22.Cluj.Veta B?lu?? P.760LEI 15.34.240LEI 31.56 Brăila.Victoriei nr.400LEI 13. 63.Topor.et.72.Vasilca Badea S.sc 2.str.800LEI 31.201.1.440LEI 157.64 Brăila.ap.nr.CernŢuţi.str.2.et. ap.str.sc.2.Hipodrom.912.760LEI 9.880LEI 9.33 Brăila.Gheorghe Murgoci nr.Vasile B?nic? R.8.3.nr.nr.bl B1.2.43 Brăila.800LEI 96 .Jenic? Avramescu M .sc.Debre?in.35 Brăila.2.str.1.18 Brăila.Soarelui.ap. 2.Aurel B?lu?? I.6.654.A23.720.str.120LEI 68.bl.804.bld.200LEI 27.738.sc.17 Brăila.840LEI 22.Rahova nr.Dorobanţilor.Aurel B?lan D.et.str.str.str.Nicolae B?jan S.nr 45 Brăila.180.Neculae Aram? I.str.Constantin Adrian B?lan D.Călăraşi.Adrian Bîtic? I.cal .44 Brăila.90 Brăila.360LEI 43.520LEI 407.67 91.nr.Soarelui.Donel B?lan C.760LEI 10.?os.Galaţi.

ap.1.560LEI 54.520LEI 346.400LEI 28.56.079.960LEI 49.Eftimie Murgu.4. Dorobanţilor.8 Brăila. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.sc.305.sc.ap.str.153.nr.scA.376.ap.sc.Roşiori.54 Brăila.30 Brăila.str.10.bld.2.ap.Ioan Bard? C.sc.str.sc.Gheorghe Badiu E. Marian Banciu G.et3.186.Maria Barac C.000LEI 10.?colilor.nr.A 12 B.sat Peri?oru Brăila.4 Brăila.000LEI 31.2.ap.ap.1.757.080LEI 45.bl.4 Brăila.440.70 Brăila.Daniela Teodora Barbu C.372.46.Marin Balaban M.Nicoleta Baicu I.B.4.Bl.Marcel Balaban V.sc.27 Brăila.ap.nr.33 Brăila.10PP.3 Brăila.Nicolae Banu ?.488.480LEI 269.667.2.nr.et.31.nr.Veronel Barbu M.320LEI 23.str.560LEI 4.400LEI 17.Ghioceolor.ap.360.1.Lenu?a Bârsan St.bl.Dorobanţilor.A30.aleea Humule?ti.2.Gelu Barda? C.Zambila Berbec N.11 97 .400LEI 10.bl.Tudor Vladimirescu Brăila.ap.074.str.8.400LEI 7.Mihail Florinel Badiu Ghe.59 Brăila.520LEI 160.200LEI Brăila.bl.914.Bl.E4.sc.Apostol Baldovin M.bl.11.AG1.bl.2.blA1.ap.21.337.480LEI 31.bl.A56bis.ap.3.3.240LEI 12.sc.571.AD2.23.69 Brăila.sc.Gheorghe Bercea I.nr.Grivi?a.nr.56 Brăila.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.159 Brăila.31.str.sc.000LEI 32.1.000LEI 20.40 Brăila.33 Brăila.Tatiana Bejan I.Dorobanţilor.379.520LEI 19.Gheorghe(decedat) Badiu I.ap.A43.bl.nr.sc.856.blC.Ion Barisevschi P.Viziru 3.179.Dobre Bercaru Z.7 Brăila.000LEI 6.600LEI 10.Paolina Berbecaru I.Roşiorilor.str.nr 291 Brăila.260.1.bl.840LEI 105.2.Ghioceilor.G-ral Eremia Grigorescu nr.Sorin.et.bl.13 Braila.ap.ap.720LEI 13.str.Stefan cel Mare .nr.A37.Grivi?ei .5.str.825. Tudori?a Bejan F.bl.sc.blB.sc.Dorobanti.248 Brăila.sc.200LEI 11.Viziru 1.D.5.48 Brăila.Elena Baldovin V.Industriei.9.Gheorghe Badiu G.579.str.Obor.371 Brăila.com.435.172.sc.640LEI 12.B9.str.31.25.str.et.400LEI 7.bl.str.Hipodrom.?colilor.1.bl.calea Galaţi.2.947.str.bl.748.H4.1.str.nr.738.Hipodrom.str.Liliana Berbecaru N.G-ral Eremia Grigorescu nr.13 Brăila.N1.sc.A1.Petric? Beca F.Hipodrom.b-dul Dorobanţilor .nr 351 Brăila.bl.256 Galaţi.bl.Maria Bard? I.ap. nr.15 Brăila. Gheorghe Bercaru D.2.2ap.800LEI 29.Marian Baicu P.520LEI 9.3ap.et.nr.et.1.480LEI 15.str.sc. nr.Dumitru Brăila.5.1.2.F?nel Belciugan I.str.str.b-dul Independenţei .ap.400LEI 19.bl5.Roşiorilor.360.A30.440LEI 35.str.816.653.160LEI 83.Gheorghe Beizadea E.9 Brăila.3.nr.869.520LEI 10.000LEI 14.Dumitru Badiu I.str.424.G-ral Eremia Grigorescu.bld.et.sc.bld.1.sc.24 324.320LEI 8.2.A30.160LEI 200.Costică Barbu I.ap.bl.603.nr.ap.3.002.994.436.et.Violeta Balcan V.11 Brăila.Ioan Bejan O.Paulina Barbu N.889.000LEI 32.F1.ap.sc.calea Galaţi.783.bld.nr.2.Elena Bâgiu N.400LEI 2.Anton Bâtc? G.400LEI 5.Erou Comisar Popovici.bl 6.320LEI 23.str.540LEI 48.200LEI 25.80.nr 41.30 Brăila.1.3.Mihaiu Barabulea V.43. Paula Badiu S.247.119.558.277 Braila.nr.840LEI 76.Dorobanţilor.ap.Lenu?a Badiu V.ap.calea Călăraşilor.nr.bl.str.28.B4.Dumitru Belivac? M.3.sc.Stanca Bazîru T.372.str.nr.nr.et.sc.bl.A56 bis.21.Grivi?ei.000LEI 15.3.ap.ap.b-dul Dunarea nr.ap.826.bl.sc5.217.48 Brăila.17 Brăila.4 Brăila.930.30 Brăila.000LEI 15.bl.810.ap.et.ap.et.225.372.Badiu D.

017.480LEI 13.709.1.074.sc. Dorobanţilor.str.bl. Dorobanţilor.bl.728.calea Galaţi.3.bl.000LEI 22.1.bl.160LEI 61.Hipodrom .ap.1.str.Marian Bratosin Z.000LEI 6.Policlinicii.90 Brăila.G12.1.3.sc.1.bl.blCCH2.Viorica Bogdan N.str.3.074.bld.bl.ap.ap.aleea Cocorilor.520LEI 26.Nicoleta Blendea I.593.sc.65 Brăila.Gherghina Bratosin A.ap.ale.Tinca Botea P.et.sc.Tufe?ti Brăila.bl.1.Gheorghe Br?ileanu G.1.aleea ?tiin?ei.sc.526.103 Brăila.Petrica Bucur D.136.1.8.ap.Andrei Boboc G.4.ap.str.Odesa.nr.et.200LEI 14.483.str.str.Cezara Br?escu G.Bicaz nr.Cătălin.000LEI 65.1.SCOLILOR.str.Vasile Budileanu M.et.Grivi?ei.8.250.144 Brăila.67 Brăila.et.960LEI 1.800LEI 65.str.68 Braila.nr.2.Grivi?ei.Mioriţei.nr.bl.Armenac Bogdan V.Daniel Brăila.2.F2.6 Brăila.Lenu?a Boieru T.Grivi?ei.Gheorghe Constantinescu.68.ap.877.Plevna.080LEI 46.400LEI 67.1.et.11.et.116.E1.nr.? colilor.nr.Radu Negru.480LEI 89.284.aleea Cocorilor.bl.1.563.28.sc.E2.Sevastopol.str.ap.7.calea Galati.080LEI 2.Turn.040LEI 4.000LEI 2.ap.837.4.81.18 Brăila.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.sc.1.600LEI 11.sc.870LEI 31.ap.Ianula Bratu D.2.ap.640LEI 3.47 Brăila.Cristian Bucur A.480LEI 72.816.680LEI 18.47 Brăila.nr.600LEI 22.A7.20 Brăila.nr.ap.040LEI 8.6.Stan(decedat) Bianu P.bl.nr.bl.136.str.str.Comunarzi.str.719.E2.22 Brăila.Ovidiu Cristian Broasc? E.sc.3.1 Brăila.759.str.nr.7.342.677.Ipote?ti nr.Anton(decedat) Bonea G.ap.299.760LEI 3.sc.Roşiori nr.et.14 Brăila.J.352 Brăila.Lucia Budurache I.19 Brăila.1.Grivi?ei nr.Unirii nr 22 Brăila.3.sc.C2.824.sc.Valerica Brezuic? T.Stalingrad.nr.bl.Aleea Petrolistilor nr.Unirii nr 22 Brăila.nr.ap.et.C.10 Lacu Dulce Brăila.623.Geta Geanina Bobocea L.Loredana.400LEI 8.418.aleea Cinematografului.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.319.600LEI 2.Sandu Bratosin D.047.ap.Elena Brînz? S.323.sc.nr59.bl.Gabriela Bobocea I.5.600LEI 31.280LEI 15.608.calea Călăraşilor.2.K1.Gabriel Bonea D.str.Hipodrom .1.9.ap.5 Brăila.Z?voaia Brăila.742.2.2.ap.704.nr59.400LEI 17.blE3.sc.2.bl.Mihai Bonea A.111.62 Brăila.618.Bi?ianu V.nr.nr.5.et.bl.3.I.680LEI 16.Dorobanţilor.sc.Delfinului.Ionu? Brunchi C.str.bl.E3.7.5 21.4.866.5.bl.Viorica Florica Bianu R.str.B1.blC4.1.520LEI 1.bl.sc.nr.str.352 Brăila.3.En?chi?? V?c?rescu.str.H3.ap.4.nr.nr.640LEI 16.com.sc.Hipodrom .nr.nr.nr 77 Braila.12.80 B Brăila.nr.bl.760LEI 8.10.387.K1.000LEI 726.bl.Paul Bianu St.3.sc.44 Brăila.sc.nr.nr.str.Paraschiv Bobocea G.sc.1.ap.720.73 Brăila.25 Brăila.sc.760LEI 12.960LEI 18.119.str.Maria Br?escu T.bl.713.ap.80.1.ap34 Brăila.320LEI 248.240 Brăila.aleea Cocorilor.sc.217.bld.ap.840LEI 50.Nicu Bucur Elena Buda? T.Radu Bost?nic? S.nr.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.B8.600LEI 3.7.str.et.scB.ap.000LEI 98 .960LEI 20.et.Mircea Br?tucu A.680LEI 161.5 Brăila.45 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.3.65 Brăila.nr.Bianca Brânzea B.961.Vasile Budurache V.Br?tianu nr.ap.267.Mihaela Marilena Bobocea S.520LEI 33.C?lug?reni.3.68 Braila.str.P1.37.ap.604.Radu Negru.str.1.360LEI 4.Alexandru Bratu B. Ionel Br?escu I.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.712.68 Brăila.nr.000LEI 49.str.41 Brăila.6.str.051.str.George Ioan Bobocea G.480LEI 5.65 Brăila.com.40.28 Brăila.bl.sc.bl.str.Maria Budur P.et.ap27 Brăila.str.144 Brăila.240LEI 3.et.32 Brăila.343.837.180.nr.aleea Cocorilor.sc.E3.10.440LEI 37.bl.bl.610.str.ap.623.

2.285.Daniela Brăila. Ilie Bunea T.ap.558.B?r?ganului.1 Decembrie1918.calea Călăraşilor.Iulia Buzatu C.Mioara Brăila.G2.60.A3 .str.36.nr.446.759.741.sc.nr.941.59 Camburopol ?t.Elena Burtea G.bl.938.calea Călăraşilor.Roxana Gabriela Brăila.3.str.nr.str.AC1.aleea Margaretelor.600LEI 22.Rahova nr.nr.bl.38 Brăila.Nichifor(decedat) Brăila.com.Ştefan cel Mare.11 Brăila.500LEI 20.186.str.Ion Ghica.ap.196.38 Brăila.238.bl.Elena Brăila.Călăraşilor.Gheorghe 34.23.283 Cambe?teanu M.1.nr.930.3.str.nr.4.str.nr.116.Rahova nr.Octav Buzatu M.C.3.Abator nr.000LEI 2.840LEI 51.Mo?e?ti Brăila.Ion Brăila.D.sc.str.2.Stelic? Brăila.800LEI 6.59 Camburopol St.Mioara Brăila.sc.438.074.bl.sc.760LEI 378.400LEI 15.600LEI 103.5.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.bl.sc.133.640LEI 31.503 Buzea M.610LEI 87.3.Rada Butuc R.53 Calcan Gh.Viorel Burtea A.Petru? Petric? Brăila.Poet Grigore Alexandrescu.str.sc.000LEI 7.nr.et.18 Brăila.sc.bl.94.ap.Rahova nr..bl.Matei Burlacu D.str.Gabriel Brăila.800LEI 7.ap.bl.Ion Brăila.Mircea .bl.324.360.1.608.sc.nr.000LEI 25.900LEI 91.bld.Francez? nr.et.nr.800LEI 17.sc.4.Marin Vrancea.3.str.640LEI 101.sc.ap.sc.ap 62.1.ap.nr.et.600LEI 4.ap.Mirela Elena Brăila.1.1.str.nr.str.116.60.000LEI 7.Tinca Brăila.str.O.420.Florentin -Giani Burtea I.Viziru 1.ap.23 Brăila.Constantin Bunea Gh.A54 bis.820LEI 12.972.737.str.sc.bld.1.bl. Ion Brăila.str.4.sat.483.6.str.str.Independenţei.400LEI 37.1.et.Constantin Butuc T.ap.Aurel Buha C.D4.080LEI 52.9 Brăila.Cătălin Cornel Brăila.57 Brăila.ap.1.Mioara Iulia Butuc I.ap.sc.Victoriei .bl.bl.18 Camburopol N.13 Capbun Gh.13.nr.sc.ap.1.nr.880LEI 65.et.240LEI 7.577.A7.1.720LEI 26.nr.bl.Robeasca.440LEI 47.11 Buzea E.A1.19.581.B Caloeanu I.Ma?inelor.B6.839.3.sc.4 Calnegru M.400LEI 24.3.Gicu Buricea I.507.7 Brăila.sc.3.Iulian Brăila.Elena Brăila.nr.3.bld.ap.M?ic?ne?ti Cahul I.ap.244.000LEI 23.5.Independenţei.calea Călăraşilor.240LEI 318.529.400LEI 40.60.str.1.23 Brăila.200LEI 26.400LEI 22.ap.3.et.ap.nr.Gica Bu?ea E.str.str.30 Capbun I.nr.str.5 Brăila.881.857.nr.Sevastopol.3.Nottara.C?r?bu?ului.sc.Jirl?u Buzău.Hipodrom-?colilor.bl.50 bis.61.1.000LEI 33.bl.str.800LEI 15.blB18.Dumitru Brăila.sc.040LEI 99 .400LEI 80.str.400LEI 70.str.Obor.sc.com.et.8 Carab?? I.bl.4.ap.bl.str.13 bis Brăila.10 Brăila.44 Buzea G.Poet Grigore Alexandrescu.nr.com.bld.et.36 Brăila.bl.bl.Olga Brăila.Alexandra Bulancea O.450.bl.Alexandrina . Ion Buha G.21 Buzoiu R.Niculai Brăila.ap.Călăraşilor.Dorina Brăila.sc.73 Cambe?teanu B.et.28 Calu Gh.374.A7.et.1.13.et.2.Călăraşilor.str.000LEI 1.30 Capbun N.800LEI 81.ap Capato I.632.56 Brăila..860.Francez? nr.str.nr.240LEI 5.544.bl.sc.bl 3A.356.744.Ma?inelor.4.000LEI 95.D.194.Or?ova .7 Cândea I.895.Marioara Butuc I.Independenţei.nr.Gheorghe Butuc C.B.3.2.Hipodrom.000LEI 25.Marinica Brăila.A3 Camburi S.23.400.551.930.nr.190.Dorobanţilor.260.8 75.P4.720LEI 31.920LEI 24.nr.3.43 Camburi C.Vasile Brăila.str.Nicolae.160LEI 100.1.ap.720.Poet Grigore Alexandrescu.Simona..1.260.?colilor.59 Can? P.400LEI 13.033.ap.040LEI 17.503 Buzea M.650LEI 104.sc.ap.calea Galati.503 Buzea O.Cezarina Doicescu.47 Brăila.str.Mihaela Butnaru T.et.Buf V.30 Carab?? G.

bl.str.Ioana Car?ote I.bl.5.et.Mariana Chirilă V.Ioan Ca?u C.5.sc.65.3.040LEI 15.nr.sc.A.560LEI 46.nr.Costel Caraga?? F.381 Brăila.sc.D2.3.?colilor.1.sc.bl.467 Brăila.C.bl.ap.720LEI 1.Comunarzi.?colilor.6.Milcov NR.nr.bl.5.98 Brăila.str.28.str.et.et.712 Brăila.3.Plevnei.2.ap.3.nr.488.985.bl.B15.H1.5.et.str.sc.7.Aleea Mugurilor.ap.sat Lacu S?rat Brăila.B25.bld.H2.et.str.62.76 Brăila.Cornelia C?ciulatu V.Dumitru Caraman B.5.Gh.6.953.ap.C.720LEI 42.Dorobanţilor.sc.nr.nr.223.3.et.bl.bl.Mihaica Chelu S.639.3.sc.Murgoci.66 Brăila.940.62.Claudiu Călin V.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.ap.bl.nr.ap.blD1.Adina Câ?laru P.bld.Vasile Car?ote N.Iordan Chiriac M.640LEI 58.Sandu Carleciuc G.2.392.nr.ap.400LEI 1.280LEI 3.722.ap.S.Neculai Chioveanu T.6.4.2.sc.et.sc.3 Brăila.111.48 Brăila.ap.600LEI 112.M.Daniel Chelu C.nr.960LEI 6.bl.4B.nr.225.000LEI 31.calea Galaţi.186.Ion Car?ote V.sc.str.Plantelor.6.000LEI 3.Ionel Ca?u C.128.nr.720LEI 9.nr.Marius.ap.bl.nr.33 Brăila.bd.nr.bld.640LEI 17.ap.763.ap.sc.1.ap.Ioan Călin A.sat Lacu S?rat Brăila.68 Brăila.sc.A26.Plevnei.711.080LEI 100 .nr.et.722.291.Angel C?l?ra? I.str.600LEI 9.Vasilica.52.550LEI 12.bl.960LEI 3.Valentina Cârstea C.str.640LEI 28.et.6.bl.ap.str.sc.E4.3.nr.aleea Mugurilor.65.ap.bl.nr.604.ap.ap.98 Brăila.et.56 Bucuresti.?colilor.nr.ap.70.Radu C?prit? C.bl.36 Brăila.et.560LEI 36.ap.50 Brăila.8.Tudorel C?p??în? I.bl.nr.bl.289.319.et.39 Brăila.B.str.ap.15.440LEI 10.116.Botev.4.Lenu?a Călin T.sc.et.bl.D2.Hepites.B15.Viorel Călin B.B?rnu?iu.nr.323.920LEI 28.sc.A18.15 Brăila.253 Brăila.7.com Chiscani.str.sc.37.500LEI 47.2.nr.43 Brăila.3.Angela Călin Gh.3.68.4.57.D2.Gheorghe Chelemîndr? I .560LEI 5.925.1.str.190.Dorobanţilor.ap.65 Brăila.818.2.Dorobanţilor.str.H1.nr.400LEI 31.2.B15.Doina Chirilov P.H.200LEI 72.302.3.446.2.000LEI 23.400LEI 165.sc.blF3.sc.16.calea Călăraşilor.400LEI 5.ap.ap.080LEI 22.ap.nr.nr.bl.R?zvan Carleciuc D.str.143.2.ap.G-ral Eremia Grigorescu.ap.26 Brăila.nr.Micşunelelor.ap.240LEI 41.2.2.et.52.str.nr.1.sect.Plevnei.2.630.str.6.bl.998.nr.16 Brăila.aleea Chimi?tilor.Dorina Caravia S.ap.25 Brăila.1012.calea Călăraşilor.16. Petrică Chirilă S.12.720LEI 7.sc.nr.39 Brăila.C.sc.str.080LEI 19.et.000LEI 34.Viorica C?l?ra? P.blA38.4.Bogdan.Anghelina Caraman E.160LEI 5.sc.1.nr.Cârâc V.Stelian Chioreanu I.29 Brăila.Feodosia Chiriţă C.1.4.200LEI 1.22.et.11B1.289.365.str.560LEI 33.1.560LEI 42.120LEI 103.25.Plevnei.953.bl.nr.4.M.31.Sandu Chioveanu R.791.Gh.Fr?sina Chiriac G.aleea Cocorilor.Nicu Chirilă N.56 Brăila.Rîmnicu S? rat.Maria Caxi D.str.Haralambie.str.000LEI 12.45 Brăila.et.65.3.732.12.Alexandru Caraman M.440LEI 5.ap.6.str.et.str.920LEI 14.nr.Ulmului.498.sc.Poet 44.98 Brăila.3.907.Ştefan cel Mare.bl. Ion Caraman O.aleea Mestec?ni? ului.Mihai Bravu.21 Brăila.52.ap.200LEI 28.str.sc.Călăraşilor.bl.338.com Chiscani.et.Petre Goang? Stef?nescu NR.300LEI 75.Adrian.8 Brăila.6.nr.Radu Negru.Gabriel Chirilă S.calea Călăraşilor.sc.Murgoci.bl.36.str.Nicolae Brăila.ap.nr.164.calea Călăraşilor.sc.4.381 Brăila.str.90 Brăila.bl.315.nr.Stoiana Car?ote S.160LEI 25.nr.3.4 Brăila.231.str.855.5 Brăila.37 Brăila.St?nu?a Chirilov M.010.sc.calea Călăraşilor.991.080LEI 34.33.818.14.4.?colilor.6.bl.56 Brăila.8 Brăila.29.3.sc.943.bl.bl.68 Brăila.34 Brăila.2.65 Brăila.Cristian Mihai Caraga?? M.1 Brăila.nr.sc.337.aleea Lebedei.109.

068.080LEI 20.320LEI 78.232.3.5.D4.Nicoleta Ciobot? C.3.bl.000LEI 28.bl.nr.ap.446.Petrache Ciobot? M.72 Brăila.ap.ap.315.Eugenia Ciobotaru T.4.Ioan.ap.sc.ap.7.Stelu?a Ciocan D.D4.2.16.Viziru 3.3.sc.bl.nr.299.3.nr.4.800LEI 12.Simona Maria Ciocan D.ap.800LEI 7.28.800LEI 20.85 Brăila.Ion Ionescu Dela Brad.68 Brăila.str.calea Călăraşilor.3.sc.Victoria Ciobanu N.sc.ap.ap.str.6.Micşunelelor nr.nr.791.Maria Chiriţă T.515.Ionel Cicma N.2.ap 9 Brăila.ap.Ion Chiru G.bl.nr.5.bl29.6 Brăila.str.nr.16.4.Nottara.sc.13.str.nr.4.str.285 Brăila.2.8.488.ap.blA36.str.77 Brăila.bl.nr.ET.000LEI 41.754.bl3A.185 Brăila.AP.30 Brăila.nr.sc.Florentina-Magda Cinghine C.29 Brăila.Mioara Ciocan C.nr.nr.nr.116.648.sat Lanurile Brăila.640LEI 22.240LEI 40.ap.nr.720LEI 1.sc.285 Brăila.137 Brăila.121.ap.str.60.2.nr.bl23.12.bl.81 Brăila.126 Brăila.385.aleea Cocorilor.sc.1.Marioara Ciuclaru S.228 Brăila.B15.Plevnei.F5.calea Călăraşilor.ap.33 Brăila.Diana.400LEI 57.200LEI 31.nr.12.Elena Chiriţă ?.ap.807.ap.sc.2.Radu Negru.str.et.?colilor.Karl Marx.T1.7 Brăila.1.055.sc.com.Dorina Cioac? I.ap.000LEI 67.080LEI 2.2.39 Brăila.000LEI 47.str.1Decembrie 1918.29 Brăila.Anica Cioac? S.Virginia Ciocârlan S.Silvian Cirea?? T.bl.3.100.blC2.nr.116.SC.Constantin G.bl.4.bl.936.16.840LEI 11.9.nr.sc.6.str.bl.Odessa.17 Brăila.Rîndunicii.1.sc.11.sc.et.000LEI 31.800LEI 62.5.Dorului.680LEI 18.str.2.250LEI 3.sc.Orientului nr.bld.et.400LEI 17.G7.H.sc.ap2 Braila.sc.nr.bl.1.4.ap.1.sc.9.Alexandrescu.669.4.b-dul Dorobanţilor.et.et.Chi?in?u.2.1.3.nr.Vasile Ciobanu M.str.Micşunelelor nr.170 Brăila.str.Vasile Ciobanu D.199 Brăila.C.19 Brăila.bl.360LEI 19.Spiru Haret.sc.Costel Chiri?oiu O.N1.760LEI 49.000LEI 13.Ghioceilor.1.R?di?a Chi?oi G.Cristina Ciulinaru U.bl3A.D4.aleea Cocorilor.bl.sc.nr.440LEI 2.D.51 Brăila.str.720LEI 15.238.A51.12.1.160LEI 11.ap.Maria Cialâcu P.sc.M?d?lina Chi?oi N.ap.str.560LEI 128.sc.Independenţei.et.str.nr.aleea Cocorilor.ap.990LEI 50.Valentina Ciocan D.bl.11 Brăila.Stefan Cirea?? A.560LEI 24.000LEI 69.228 Brăila.D4.151.et.2.ap.084.E4.str.312.452.9.Mircea Vodă Brăila.380.Nicolai Ciobanu G.593.str.Florentina Liliana Chiscan N.600LEI 65.sc.Nastasia Ciobanu M.ap 168 18.1.14.880LEI 13.sc.aleea Cocorilor.5 Brăila.et.023.sc.1Decembrie 1918.2.080LEI 66.blB24 bis.Gabriela Chiru D.et.str.376.et.sc.20 bis Brăila.str.113.201.34 Brăila.3.41 bis.9 bis.str.744.000LEI 85.650LEI 54.nr.110.nr.Victoriei.nr.bl40.1.ap.1.Georgeta Chisoceanu N.N1.3.ap.040LEI 21.et.Elena.nr.et.Virgil Ciochină D. Dochi?a Chiurtu S.80 Brăila.29 Brăila.2.2.bl.Constantin Ciobanu C.str.ap.nr.228.str.calea Călăraşilor.sc.5.B.ap.560LEI 42.ap.Hipodrom.Sorin Cirea?? I.str.050.aleea Cocorilor.ap.sc.Călăraşi .aleea Cocorilor.3.558.822.Gherghina Ciobot? I.916.M?rului.bl36.480LEI 156.B4.bl.nr.ap.Adrian Cioarec T.et.Alexandrescu.36 Brăila.52.et.blC1.245.8 Braila.str.et.Milcov nr.26 Brăila.2.5.bl.nr.bld.Elena Chisc?neanu L.5 Brăila.Orientului nr.ap.nr.625.37 Brăila. I.str.800LEI 25.4.1.str.Constantin Chiriţă R.B2.str.str.28 Brăila.160LEI 53.370.315.nr.bl.711.4.Rîndunicii.Ilie Cirea?? Gh.400LEI 34.bl.941.P2.bl3A.1Decembrie 1918.335.600LEI 101 .4 Brăila.779.E4.bl.sc4.Chiriţă I.ap.sc.et.Maria Chi?u G.Pie?ii.20 Brăila.Ipotesti.800LEI 9.Gheorghe Cioar?mîndr? T. Ion Ciulinaru U.2.sc.000LEI 27.450.Poet Gr.3 Brăila.sc.5.et.str.1.ap.4.860LEI 38.blAF2.bl.et.76 Brăila.bl.54 Brăila.Mircea Voda.sc.Stanciu Cialâcu I.bl27 bis.2.4.Stelian Chi?oi L Violeta.4.37 Brăila.612.Dorului.204.et.56.

bld.37 Brăila.Dochi?a Clo?caru V.sc.6 Martie.1.600LEI 7.409.16 Brăila.160LEI 46.bl.str.C.260.2.260.26.bl.ap.48 3.1 Brăila.2.str.483.sc.420.et.9.sc.Mariana Coad? C.nr.Dorobanţilor.Mihai Coman C.sc.A3.nr.sc.ap.?colilor.str.nr.aleea Culturii.24.44 Brăila.ap.ap.et.str.800LEI 9.bl140.ap.16.sc.027.Gabriela-Mirela Coiciu I.000LEI 131.Viorica Ciuperc? S.calea Călăraşilor.Lauren?iu Paul Ciurea I.str.400LEI 11.720LEI 11.Brazdei.1.4.Nicolae Cojocaru R.str.20B.Brazdei.709.ap.Adrian Coman I.Geta Ciupitu C.12 Brăila.bl140.9.240LEI 14.720LEI 5.et.nr.Lucian Col? M.6 Brăila.Matilda Cîrlan V.340LEI 24.26.16.2.785.Gavrili?a Coco? C.755.262.816.Piet??ii.str.et.1.000LEI 41.12.?oseaua Buzăului.313.555.Hipodrom.sc.Miron Costin.A56.ap.840LEI 2.ap.213 Brăila Brăila.1.160LEI 1.str.ap71 Brăila.915.6 Brăila.13.bl.3.Marin Brăila.450LEI 36.nr.nr.str.str.nr.2.sc.et.Radu Condrutz I.I.Ecaterina Elena Cîrneciu P.str.Mihai Cocârlea S.669.ap.3.000LEI 5.600LEI 16.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.Piet??ii.G11.aleea Policlinicii.str.calea Galaţi.Dorobanţilor.3. 5 Brăila.46.364.920LEI 31.12 Brăila.Ion Constantin Gh.160LEI 8.Floarea Condrutz R.Roşiori.Danu? Coco? D.blU.055.1.985.bl.2 Braila.12.nr.ap.400LEI 60.ap.4.nr.aleea Cinematografului nr.bld.ap.45 Brăila.000LEI 7.Albinei.600LEI 20.A7.Ciuperc? I.nr.et.3.000LEI 7.440.2.sc.ap.1.22 Brăila.ap.800LEI 49.ap.bl.56 Brăila.Cristache Constantin C.720LEI 12.bl.840LEI 26.nr.ap.Victoriei.Cristian Doru Constantin A.972.mun.Panait Constandache B.com.405. 5 Brăila.542.Daniela Coman S.744.985.Brazdei.Mangalia.Mihaela Coman C.str.39 Brăila.Traian Demetrescu.bl.M?xineni Brăila.et.Lina Colesniac M.2.880LEI 17.sc.Alba Iulia.200LEI 21.nr.et.30.16 Brăila.Romic? Coco? D.bl O.blH4.et.3.8 Brăila.ap.sc.000LEI 18.Ştefan Constandache I.ap.nr.sc.Galaţi.1.Dorului .Marioara Clim S.300LEI 135.sc.Progresului.B18.246.116.074.ap.str.str.Hipodrom.D4.nr.305.3.Roşiori.ap.bl.str.Gropeni Brăila.420LEI 33.sc.254.nr.7.Piet??ii.Adriana Com?a D.3.2 Brăila.str.16.Independenţei.et.653.sc.488.C.Constan?a Com?a C.8.nr.R?ducu Constantin C.str.17.nr.blD2.bl.Independenţei.nr 47 Brăila.040LEI 72.41 Constan?a.4.13.nr.4.58 Brăila.Independenţei.ap.102 Brăila.str.520LEI 90.4.520LEI 64.1.sc.Tudori?a Ciupitu G.261.B5.sc.bl.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.2.bl.11 Brăila.5.839.186.zona Bucovina.nr.996.600LEI 49.3.3.B5.000LEI 23.bl C9.B25.372.str.779.10.9.str.Ştefan cel Mare nr.str.sc.bld.160LEI 44.32 Timi?oara.ap.sc.sc.aleea Cocorilor.Dorului .320LEI 8.B5.nr.2.2 Brăila.bl.Daniela Beatrice Coliof N.Dorina.et.bl.840LEI 13.sc.148.bl.bl.Dumitru Coco? D.sc.et.bl.str.400LEI 4.37 Brăila.sc.Negru Vodă.845.16.16 Brăila.blT4.nr.ap.1.200LEI 102 .2.133 Brăila.Ştefan Coliof ?.Dudului.162 Brăila. 5 Brăila.Petre Constantin G.5.str.733.et.Constan?a Constantin G.1 Brăila.600LEI 24.Piet??ii.nr.nr.Marius.str. 80 Brăila.656.360LEI 10.72 Brăila com.str.111 Brăila.bl.bld.306.Marin Cocârlea N.bld.000LEI 15.nr.C.bl.ap.Ionel Constantin A.1.892.800LEI 46.Rada Coman G.1.599.27 Brăila.1.Grigore Coman M.11 Brăila.et.nr.Yrina Condrutz D.ap.Sebe?ului.ap.400LEI 6.1.488.3.bl.000LEI 41.nr.Rodica Coman A.sc.

56.790.Marioara Creţu T.450LEI 1.960LEI 22.2.Iuliana Cormienco D.12.str.Gheorghe Cri?an I.Radu Negru.Maricica Cotig? V.262.sc.Daniela(Zainea) Costin M.sc. 63 Brăila.ap.Maria Croitoru V.26 Brăila.2.Marx nr.6.562.sc.Gheorghe Coslov C.nr.nr.2.bl.023.et.str.Alm?jului.Ionel Constantin ?t.calea Călăraşilor.3.B28.800LEI 23.1.4bis sc.9.ap.Dorobanţilor.sc.000LEI 43.Viziru 1.et.Aleea ?tiin?ei.sc.640LEI 21.D2.ap.R?di?a Cr?i?eanu I.267.11.A56.857.ap.Alb?.Mihaela Mirela Cova?? V.nr.280LEI 30.48 6.bl.bl.800LEI 24.Costel Cr?i?eanu I.15.ap.Lenu?a Corbu C.str.965.ap.sc.3.bl.Erou Comisar Popovici.400LEI Brăila.ora? Sinaia.100LEI 11.430.2.63.ap.str.1.ap.208.ap.969.C2.nr.7.ap.bld.644.2.413.Maria Cote? N.Denisia Cristescu N.600LEI 231.Ştefan(decedat) Cote? V.339.Rada Crăciun B.sc.Plantelor.000LEI 4.3.9 103 .Adriana Costianu M.1.Dorobanţilor nr.4 Brăila.nr.360LEI 37.15.480LEI 102.bl.nr.196.E4.Bld.Maria-Georgeta Brăila.Marian Cuclea S.920LEI 19.818.781.12 Brăila.148.200LEI 27.2.Cîmpina.Tudorel Costache S.bl.124.12.ap.ap.sc.A.100LEI 2.72.nr.ap.bl.Viziru 1.bl.et.et.B23.320LEI 9.400LEI 5.nr.C1.198.Tini?a Custur? A.3.Marcela.45 Brăila.bl.700LEI 16.15.sc.24 Brăila.10.280LEI 86.bl.pia?a Hristo Botev.Raluca Constantin ?t.blAD2.aleea Culturii.640LEI 9.A24.31 Brăila.600LEI 40.ap.sc.303.400LEI 16.101.Ri?a Creţu R.Claudia.Obor.13 Septembrie nr.nr.ap.3.18 Brăila.2.Aneta Cristescu Ghe.3.2.bld.sc.30 Brăila.Anastasia Coslov C.bl.127.Irina Costache P.et.Virgil Croitoru M.ap.et.sc.ap.D.853.27.7.152.nr. 80 Brăila.nr.sc.nr.32 Brăila.18 Brăila.bl.blS.748.str. nr.sc.200LEI 2.sc.Nicopole.1.Grivi?ei.K.400LEI 40.sc.aleea Cocorilor.Violeta Cristescu I.7.bl.nr.Gheorghe Costin P.1.Maria Creţu T.sc.str.bld.040LEI 36.400LEI 22.2.644.078.Petre Craioveanu A.Bld.106 Brăila.blV1.str.Marioara Craioveanu F.4.Costica Cotea R.27.Dorobanţilor nr.ap. Iuliea Copae C.2.400LEI 17.035.T?nase Lucian Cosma T.Florica Constantin ?t.35 Brăila.Octavian Cătălin Coroiu ?t.nr.sc.Teodor Cozereanu D.127 Brăila.Tudorel Creţu T.840LEI 6.348.sc.2.2.calea Călăraşilor.720.191.nr.45 Brăila.203.12 Brăila.Daniel.760LEI 21.513 Brăila.6 Brăila.sc.et.5.150LEI 7.11 bis Brăila.8 Brăila.12.str.45 Brăila.str.Sebe?ului.21 Brăila.bl.Comuna din Paris.bl.str.aleea Culturii.sc.8.1.bl.542.nr.68.Victoriei.4.calea Călăraşilor.400LEI 47.3.710.ap.489.Sebe?ului.Constantin I.bl.4.nr.Plutinei .mun.Dorobanţilor.669.57 Brăila.bl.000LEI 33.str.Valentin.Elena Creţu I.sc.Gheorghe Cri?an Gh.C.538.25 Brăila.bld.389.str.26.Stoica Constantinesu ?t.ap.Plevna nr.sc.nr.A24.Stelu?a.112 Brăila.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.080LEI 3.6.ap.bl.3.176.000LEI 12.bl.str.sc.nr.4.ap.bl.ap.str.str.27 Prahova.sc.et.ap.bl.bl.63 Brăila.46.str.str.400LEI 145.Dorobanţilor nr.calea Călăraşilor.111 Brăila.ap.bl.260.6.sc.800LEI 38.B.94 Brăila.400LEI 18.14 Brăila.nr.624.400LEI 101.267 Brăila.025.1.360LEI 48.68.Lauren?iu Creţu S.Florentina Creţu R.397.sc.et.791.400.1.I.074.str.337.bl.800LEI 37.57.41.B1.ap.calea Călăraşilor.2.920LEI 48.ap.ap.297.000LEI 12.C.nr.bl.280LEI 77.Viziru 1.1. 1Decembrie 1918.calea Călăraşilor.20.1 Brăila.et.600LEI 30.Lenu?a Constantin V.ap.sc.485.24 Brăila.3.15.680LEI 8.

Aglaia Dinu S.1.Comunarzi.B3.10.ap.str.ap.34.Dumitra Cursaru I.b3.10 Brăila.H3.B23.67 Brăila.nr.Tudorel Emil D?nciuc V.sc.ap.000LEI 21.494.2.Theodor Aman nr.1.blM11.ap.680LEI 46.920LEI 95.97.?colilor.200LEI 14.bl.bld.000LEI 33.320LEI 24.1.744.sc.Daniela (Platon) Curcumeli A.Planelor.401.648 104 .409.et.ap.ap.20 Brăila.sc.G9.sc.880LEI 4.482.300LEI 71.Dorobanţilor.Viziru 3.Victor Deaconu T.et.44.ap.1.1.ap.str.bl.35 Brăila.sc.str.Elena Dinu I.nr.B.826.C?lug?reni.932.str.sc.59 Brăila com M?xineni Brăila.Culi?? Dicieanu I.Sanda Dermengiu V.str.Almajului.Valer Dinu D.67 Brăila.str.nr.nr.440LEI 18.str.Antoneta Curcumeli A.et.Gen.980LEI 39.et.ap.164.bl.sc.52 Brăila.280LEI 60.bl.Plevna.280LEI 20.3.Hipodrom.Plevna.818.Ioana D?nciuc N.157.ap.nr.sc.003.ap.370LEI 198.680LEI 175.276.648 Brăila.ap.24 bis Brăila.Sorin.str.nr.nr.str.nr.40 Brăila.800LEI 58.286.nr.nr.Piet??ii.8.9 Brăila.400LEI 12.bl.342.3.str.Adriana Dicu S.14 Brăila.9.bl.bl.Ion Dinu Gh.sc.938.4.26.bl.nr.bl.sc.Constantina D?n?il? M.bl.bl.str.David Praporgescu.sc.sc.H.400LEI 5.bld.Ghi?a Dinu C.669.80.1.ap.5.bl.1.str.529.bl.sc.Mioriţei.sc.1.Maria Cursaru A.000LEI 55.Independenţei.Ion Dinu S.Gabriela Davidescu M.17.407.nr.000LEI 63.1.273.ap.3.B4.190LEI 11.422.600LEI Brăila.Hipodrom.M1.2.786.4.Apollo .Sult?nica Datcu M.Ioana Diaconu S.560LEI 13.313 Brăila.bl.sc.36 Brăila.ap.935.Stana Dicu A.ap.7bl.str.nr.calea Călăraşilor.str.Cometei nr.372.nr.ap.2.sc.str.ap.nr.ap.2.Hipodrom.Constantin Despa N.Zamfir Dasc?lu S.sc.440LEI 28.200LEI 8.Iulian David D.37 Brăila.274.3.Marioara Copae Gh.1.b3.aleea Policlinicii.12 Brăila.14.139 Brăila.Cucoane? S.967.Dorobanţilor.11 Brăila.et.600LEI 63.bl.4.nr.bd.ap.Ene Dinu G.5.Odessa.Viziru 3.cart.880LEI 44.ap.924.2.sc.19 Brăila.nr.Independenţei nr.600LEI 82.Neculai Damian A.1 Brăila.600LEI 52.bl.Hipodrom.Ion Dan V.sc.sc.nr.1.8.7.200LEI 91.Dudului nr.Stancu (decedat) Brăila.bld.42.612.bl.sc.3.3.sc.ap.7 Brăila.ap.Steriana Damian St.073.66.16 Brăila.et.str.21 Brăila.Hipodrom.str.Petre Deaconu C.Viziru 1.738.str.120LEI 25.Dorobanţilor.Lenu?a Dediu G.sc.80.bl.str.800LEI 5.Maria Dima S.bl.000LEI 10.nr.000LEI 694.S.1.1.calea Galaţi.94 44.320LEI 81.23 Brăila.Paraschivula Dediu N.bl.et.24 Brăila.83 Brăila.Vasile Diaconu T .Independenţei.E.bl.1.nr.14.787.1.ap11 Brăila.1.Vasile D?nciuc V.082.297.Neculina D?nciuc D.str.639.1 Brăila.George Devald I.ap.str.313.313.2.sc.160LEI 59.2.480LEI 26.82 Brăila.1.E.000LEI 39.610.1.82 Brăila.sc.ICSIM.2.AB4.Maria Dima S.str.Ion Dinu A.ap.1.calea Călăraşilor.2.nr.A.A4.blB3.Georgic? D?nescu C.Mariea Dinicu T.12.294.Unirii.280LEI 320.sc.bl.bld.nr.et.sc.Virgil Curcumeli I.bl.bl.ap.nr.24 bis Brăila.856.Apollo .H3. 30 Brăila.bl.ap.356.Carpa?i.A55.5.3.800LEI 10.297 Brăila.ap.str.sc.ap.Oborului.nr.186.270.aleea Chimi?tilor.sc.B14.26 Brăila.957.2.ap.050LEI 70.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Ştefan Dimache V.str.1 Brăila.598.Mihalache Datcu G.67 Brăila.bl.151.000LEI 22.Ion Datcu B.21 Brăila.bl.et.nr.sc.bl.288.Sicu?a Davidescu G.nr.sc.313 Brăila.str.str.str.600LEI 50.ap.7.67 Brăila.A5.H5.288.674.240LEI 18.bl.712.3.B17.Dorobanţilor.nr.1.Sebe?ului.680LEI 115.22 Brăila.Fănica David D.920LEI 13.Mircea Vodă.419.str.bl.Industriei.ap.480LEI 10.calea Galaţi.81 Brăila.4.ap.str.B3.079.7.2.2.379.Gheorghe Dinescu N.B13.bl.070LEI 18.nr.120LEI 9.6 Brăila.320LEI 8.str.bld.H5.sc.1.str.

str.Constantin -Grigore Brăila.calea Călăraşilor.B17.512.Rândunicii.52 Brăila.bl.2.534.080LEI 11.13 Brăila.sc.400LEI 28.nr.sc.nr.str.400LEI 31.1.bl.4.Manea Brăila.str.bl.116.Angela Brăila.?colilor.3.160LEI 57.ap.600.9 Brăila.bl.ap.nr.bl.600LEI 46.74 Brăila.6.Geta Dr?gan Gh.bl.360LEI 22.19 Viziru 3 Brăila.29.33.Ion Brăila.Roşiori.sc.nr.37.com.000LEI 6.bl.4.Nicu Dondas I.065.et.A10.calea Bucureştilor.ap.H2.840LEI 88.7 Dumitrescu O.str.et.Mihaela Dragomir Gh.Cosmin Lari Dr?ghici D.Ghioceilor.Ionel Dobre C.cart.U.5.Hipodrom.C.str.693.Constantin Brăila.968.Ciprian Porumbescu nr.240LEI 23.Albinei nr.Alexandrina Vechi Dulman N.Adriana Nicoleta Dragomir N.Roşiori.nr.2.252.nr.nr.aleea ?tiin?ei.Viziru 1.400LEI 38.ap.523.nr.200LEI 29.Maria Dobre C.nr.400LEI 17.2.25.sc.035.3.nr.Petru Dobre I.sat Scor?aru Drogeanu R.str.520LEI 28.119 Brăila.sc.3.et.965.C5.Mih?i?? Doag? P.str.619.Eugen Dr?ghici P.ap.str.str.Marioara Dobre M.nr.880LEI 17.31 Brăila.400LEI 18.087.000LEI 11.bloc 28.bld.nr.674.Filofteia Dragoş T.ap.587 Brăila.2.bl.bl.250.Stanciu Dragomir I.Cometei.et.ap.sc.Elena Dobo? M.000LEI 5.789.ap.A61.60 Brăila.ap.667.Popovici.320LEI 47.000LEI 106.bl.str.2.P3.Lina Dog?rescu D.str.3 Brăila.str.000LEI 49.et.ap.sc.et.242.Tudor Vladimirescu.760LEI 15.1.str.nr.Sofia Dobre T.Nicolae Dr?gulin T.579.11 Dumbrav? I.ap.sc .818.Sabina Dragostin I.4.sc.800LEI 25.3 Dumitra?cu N.Piet??ii.sc.64.600LEI 6.str.43.sc.1.Gane Dogaru I.sc.Doinei nr.ap.2.139 Brăila.str.Niţă Dragomir Gh.ap.15 Brăila.bl.str.?colilor .223.ap.str.680LEI 5.Mihai Bravu nr.str.ap.8.Dumitrel Brăila.434 Brăila.AG.Vasile Donose C.325 Brăila.337.Georgeta Brăila.bl.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.5.bl.320 518.B.3.nr.560LEI 28.Dorobanţilor.com.7.ap.Tudor Vladimirescu Brăila.246.?colilor.600LEI Brăila.780LEI 78.66 Brăila.nr.ap.3.Gina Baiadero Doag? D.nr62 Brăila.aleea Mecanizatorilor.6 Martie nr 29 bis Brăila.306.nr.3.D2.880LEI 12.bld.Radu Brăila.497.1.60 Brăila.Georgel Dragomir S.A51.ap.str.Rahova 423 Brăila.750LEI 64.Stancu Dog?rescu M.Mariana Dragomir C.sc.ap.29.sc.Independenţei.520LEI 12.267.Dinu V.5.sc.str.480LEI 62.604.600LEI 30.67 Brăila.C5.bl.sc.str.A8.sc.sc .nr.200LEI 60.nr.52.5.000LEI 28.978.sc.Florentin Brăila.14.Doinei nr.Ecaterina Teodoroiu.920LEI 4.ap.2.Soarelui.37 Braşov.306.str.Dorobanţi.et.14 105 .840LEI 27.A.000LEI 4.Radu Negru str.Trandafira Doag? G.sc.blR.69 Duminic? Gh.str.str.nr. Dr?gu? S.et.20 Brăila.564.8 Brăila.28.ap.B1.calea Călăraşilor.162.Aurel Dr?ghici C.bl.bl.4.bl.108.128 Brăila str.927.4.str.1.ap.325 Brăila.624.528.blA1.et.Marian Dragomir C.nr.600LEI 24.str.Ştefan cel Mare nr.?colilor.157.str.2.000LEI 86.bl.490LEI 79.711.bl.Dumitru Brăila.935.ap.23 Dumitra?cu D.565.Dorobanţilor.ap.str.str.240.1.120LEI 4.Ion Ghica nr.240LEI 40.456.1.nr.920LEI 64.str.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.aleea Cinematografului.nr.23 Brăila.Maria Dragomir S.004.Piet??ii.2.39 Dumitran? G.783.nr.120LEI 14.28 Brăila.Abatorului.K.Galaţi.bl.4.Doini?a Dr?gulin T.1.Cetăţii.1.sc.Erou C.C?r?midari.583.40 Brăila.1.bl.6.B15.7 Dumitra?cu I.48 Brăila.923.26 Brăila.Ionel 43 Drogeanu P.Leonard Dobric? I.sc.2.nr.Turn.400LEI 72.Silvia Dragnea M.1.086.

5.Niculina Economu G.674.sc.1.Petre Enache D.?colilor .nr.2.760LEI 35.str.nr.Aurel F?rca? V.240LEI 731.nr.63.ale.Mi?a Dunose P.Gabriel Eremia P.Rahova.Dumbrava Ro?ie nr.750LEI 28.nr.Ion En?chescu V.ap.bl.Givi?ei.Petroli?tilor.sc.740.et.10.300LEI 21.6 Brăila.Dumitrescu V. nr.463.48 Brăila.str.Dobric? Ene G.ap.str.571.Hipodrom.sc.bl.Roşiori.Ilie Efteme N.68 Brăila.bl.nr.str.ap.C1.sc.calea Călăraşilor.Viziru 3.Gabriela Efrosi I.G-ral Eremia Grigorescu.bl.Steliana Ene C.sc.5 Brăila.ap.000LEI 46.Timi?.Octav Doicescu.ap.ap.Ana Maria Dumitru N.63.47.et.3.8 Brăila.7 Brăila.Dumbrava Ro?ie nr.Elena Brăila.ap.271.Aneta Efteme I.323. Marian Eftimie I.Cocorilor.str.000LEI 25.361 Brăila.2.bl.Borze?ti.000LEI 40.1.656.3.243.ap.str.nr.3.AP.nr.47.45 Brăila.Grigore Eremia A.1.34 Brăila.nr.5.16.Mihaela.nr.nr.et.1.Nicu Durbac? U.sc.ap.188 Brăila.007.Roşiori. 64 Brăila.104 Brăila.480LEI 3.et.Milcov.800LEI 105.Stelu?a Eftimie Gh.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.47 Brăila.sc.17 Brăila.str.8.922.47 Brăila.bl.27.ap.Dej .3.Valeriu(decedat) Eni?or M.bl.H.str.Ion(decedat) Du?u R.Milcov.Ştefan Cel Mare .Rada Ene V.740.35.sc.Galaţi nr.nr.str.600LEI 38.Givi?ei.B.calea Călăraşilor.840LEI 29.Grafina Echimescu I.ap.nr.Jeana Eni?or V.135.63.Independenţei.387.bl.ale.F5.bl.str.Sorin -Florin Economu I.914.nr.sc.200LEI 35.593.55 Brăila.Roşiori.bl.A49.bld.bl.ap.1bl.41 Brăila.1.560LEI 16.nr.nr.sc.Ionel Dumitru R.800LEI 14.202 Brăila.148.57 Brăila.ap.Ştefan Cel Mare .093.str.55 Brăila.320LEI 10.400LEI 6.str.nr.Toma Enache I.583.ap.138 Brăila.ap.600LEI 47.ap.Gheorghe Cristian Erencev P.bld.bl.Simion B?rnu?iu.str.040LEI 8.SC.?colilor .Tineretului. et.C1.Ghioceilor.360LEI 15.935.str.20.14.25.A27.B.2.Independenţei.1.nr.19 Brăila.20 Brăila.949.str.ap.str.34 Brăila.974.bl.bl.bl.ap.nr.bl.str.Mariana Mirela Efteme M.11.nr.223.116.sc.320LEI 6.48 Brăila.A13.2.str.str.Marcel Enache T.nr.600LEI 96.bl.1.sc.520LEI 22.223.str.200LEI 31.str.709.000LEI 3.Dumitru Durbac? I.D4.882.215.A.000LEI 19.19 Brăila.20 Brăila.str.680LEI 518.nr.ET.Octavian Dumitru G.288.120LEI 2.227.sc.3.nr.nr.1.D?nu? Enache I.nr.Tudori?a Epure S.32 Brăila.5 Brăila.bl.nr.Ştefan Dumitru I.sc.35.874.040LEI 30.ap.Marinel Epure I.760LEI 4.com Sili?tea sat Muchea Brăila.440LEI 3.str.16.A.296.19 Brăila.ap.G-ral Eremia Grigorescu.000LEI 59.Şerban Ene M.ap.5.str.bl.Liliana Eni?or I.4 Brăila.nr.760LEI 157.200LEI 20.A53.str.678.Ghioceilor.Agricultori nr.Constantin Nottara.bl.4.19 Brăila.9 Brăila.nr.sc.sc.str.800LEI 26.B11.bl.000LEI 34.080LEI 39.2bis.880LEI 5.1.nr.F5.Daniel Efteme I.str.186.D2.5.sc.2.Vasile Eftimie G.842.ap.et.B5.384 Brăila.Dobre Enache D.Givi?ei.Rahova.2.str.4.str.250LEI 161.bl.calea Călăraşilor.B.22 Brăila.720LEI 31.120LEI 6.560LEI 7.57 Brăila.Viziru 1.B.701.262.722.com Sili?tea sat Muchea Brăila.148.4.111.sc.2.Claudia F?g?r??anu N.et.3 Brăila.744.str.nr.bl.352.str.Mariana Enache G.str.nr.200LEI 106 .Givi?ei.7.str.nr.B18.223.1.str.520LEI 33.Relu Eni?or I.290 Brăila.aleea Cocorilor.Timi?.36 Brăila.17 Brăila.2 4.7.202 Brăila.600LEI 7.ap.000LEI 61.B5.Niculai Dumitru P.724.et.sc.558.Carmen Enea T.

2.4.et.87 Brăila.str.Iordan Gheorghi?? G.Ion Gagu S.sc.Independenţei .500.et.str.bl.333.2.I.Stoiana Gheorghe C.11.1.Corneliu Fornea S.1.240LEI 11. bl.sc.29 Brăila.et.ap.nr.Horia F?sie R.bl.1.Bela Filote T.2.910.5.Ghioceilor.040LEI 2.2.sc.ap.288.nr.str.1.Foc?ani.aleea Margaretelor.160 Brăila.159 Brăila.H6.Vidin bl.ap.193.4.3.str.637.413.Vasile Flueraru G.Georgeta For?u V.sc.sc.Călăraşilor.bl.calea Galaţi nr.sc.E1.str.ap.560LEI 8.nr.sc.Stelian Gheoca M.000LEI 7.47.1.nr.15.bl.2 bis.323.Gheorghe Gheorghe S.H2.str.2.1Decembrie1918.3.Ionel.2.ap.C.Obor.300LEI 4.F?sie R.35.Maria Gheorghe G.bl.2.Piet??ii.sc.2.sc.540LEI 53.sc.360LEI 4.3.4.080LEI 34.988.Rone Gheorghe I.A14.102.bl D8.640LEI 23.str.sc.96.ap.nr.ap.et.bl.ap.nr.000LEI 34.Ştefan Gheorghe S.str.118 Brăila.586.18 Brăila.nr.972.str.et.40.000LEI 115.D.Marieta Gagu I.4 Brăila.Amurgului.640LEI 10.Marian Galaction Viorica Garbacev P.13 Brăila.409.bl.ap.sc.7 Brăila.et.sc.520LEI 7.al.ap.9 Galaţi.Niţă Gu?oi I.et.Obor.ap.ap.Radu Fr??il? E.sc.5.calea Galaţi nr.1.bl.217.ap.37 Brăila.Marioara Frone A.616.str.5.George Enescu nr.120LEI 7.bl.Stelu?a Gheorghi?? G.al.280LEI 8.sc.bl.D1.nr.47 Brăila.957.ap.Tineretului .Cinematografului.Cuza nr.sc.sc.ap.800LEI 4.000LEI 3.Călăraşilor.960LEI 39.sc.372.ap.I3.Ioana Florea C.186.7.1.et.?colilor.et.14 Brăila.1.nr.ap.941.bl.Smîrdan.nr.800LEI 28.ap.Ioana Fortu I.337.66 Brăila.64 Brăila.sat Hanu Conache Brăila.sc.600LEI 5.129.Tudori?a Gheorghe A.nr.1.Industriei.ap.208.AC2.15.Rozalia Fekete B.10.2.Ion Fekete A.760LEI 119.Nicoleta.816.11 Brăila.2.022.str.ap.AC2.Stelu?a Gavrilă V.Cornel Finc V.807.nr.str.81 Tulcea.4 Brăila.et.C.bl.et.et.135.ap.sc.000LEI 31.54.sc.bl.1.53.Lenu?a G?geanu G.Georgia Fusaru I.14 Brăila.960LEI 136.10 Brăila.116.098.ap.ap.2.17 nr.560LEI 25.str.1.sc.640LEI 44.nr.206.7 Brăila.7.str.Pompiliu Gheorghe S.Stoica G?lbina? S.65 Brăila.198.Plevnei.bl.Oborului.2.Independenţei .66 Brăila.Soarelui.Micşunelelor.4.A.1.29.bloc E.nr.Comisia Central?.4.Plevnei nr.ap.339.3.733.ap.459.647.12.ap. Roşiorilor.str. nr.B9 bis.str.000LEI 58.Marian Ghel? M.bl.bloc C2.sc.A4bis.28 Brăila.nr.?colilor.?colilor.et.G3.6.sc.960LEI Brăila.nr.55 Brăila.calea Galaţi.Vasilica Gheorghe St.ap.nr.055.078.040LEI 11.E1.bl1.sc.1.et.100LEI 3.sc.str.160LEI 11.ap.nr.200LEI 9.3.Nottara.sc.129.017.2.052.323.nr.bl B.1.str.Gabriela Frîngu V.str.300LEI 217.3 107 .10 Brăila.Elisabeta Florias H.480LEI 21.ap.966.bl.str.nr.sc.837.4.2.1 Brăila.str.nr.str.280LEI 92.1Decembrie1918.4.118 20.ap.880LEI 21.Oborului.str.771.8 Brăila.1.62.Georgeta Gheorghe C.al.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.040LEI 36.1.str.ap21 Brăila.812.sc.53 Brăila.nr.sc.Iancu Gabrovschi I.200LEI 3.et.4.str.et4.blAB1.ap.et.str.C.593.340LEI 120.600LEI 23.Gu?a(decedata) G?geanu I.bl.370 Brăila.2.120LEI 52.2.bl.2.sc.927.8.37.bl.200LEI 11.6 Brăila.sc.AG1.bl.472.5.Hipodrom.bl.90 Brăila.1.A58.1.351.sc.16 Brăila.bl.bl.ap.bl.3.calea Călăraşilor.2.080LEI 72.D.Hipodrom.Gabriel Aurelian Fr??il? D.160LEI 47.bl1.sc.1.ap.6 Brăila.64 Brăila.Daniel Gheorghe N.A.Ion Gheorghe D.nr.5.str.sc.str.A.G1.1.580.Trandafirilor.ap.312.bl.27 Brăila.ap.str.Hipodrom.2.Maria Gavrilă S.2.bl.140.640LEI 44.B.Radu Geant? A.920LEI 39.000LEI 145.str.Costel Gavriliuc M.str.Zenobia Brăila.000LEI 140.Camelia Georgescu C.571. bl.Br? tianu.32.18 Vrancea.nr.

G3.1.069.sc.000LEI 20.bl.nr.G-ral Eremia Grigorescu.560LEI 10.1.7 Brăila.bl.str.22 Brăila.Florian Gheorghiu V.558.4.Erou C.60 Brăila.808.041.nr.Mihai Bravu.1.bl.10.ap.2.Ghi?? Grosu G.Călăraşilor.Maria Gur?u S.sc.415 Brăila.sc.ap 24 Brăila.000LEI 17. Brăila.22 Brăila.Şerban Goleanu D.Georgeta Ghido S.40.A23.8.3.663.1.George Co?buc nr.sc.bl.AD2.560LEI 85.640LEI 118.bl42 bis ap 7 Brăila.400LEI 29.800LEI 93.Virgiliu.Grivi?a.360LEI 24.300LEI 30.str.nr.Costică Gur?u S.str.Virgil Grosu M.bl 21 .nr.B5.sc.B.8.Dumitra Grosu M.174.8.1.4.Independenţei .8.Poet Gr.nr.2.800LEI 8.34 Brăila.bl.2.bld.bl.000LEI 46.sc.nr.L2.Vasilica Golog?neanu N.Iulia -Mariana Ghi?? N.ap.str.bl.1.360LEI 17.Oborului.3.5.str.sc.sc.640LEI 12.bl.863.35 Brăila.Deva.24 Brăila.bl.3.12 Brăila.str.200.str.2.Maria Gur?u N.Hipodrom.800LEI 55.53 Brăila.246 Brăila.Ghioceilor.sc.920LEI 88.160LEI 1.ap.com Chiscani Brăila.3.sc.Hipodrom.str.593.nr.56.Gica Ghioca I.Independenţei .bl.7.et.bl.et.2.et.67.331.str.1.264.8.736.300LEI 24.25 Brăila.Mihail Kog?lniceanu.41 Brăila.sc.160LEI 31.000LEI 20.25.Victoriei.sc.Vlad Grosu-Bodosca V.str.23.ap.ap.600LEI 20.84 Brăila.000LEI 48.240LEI 21.ap.str.2.str.055.685.4.160LEI 12.Daniela Ghi?? U.282 Brăila.ap.5 Brăila.bl.bl.ap.C.nr.73 Brăila. Brăila.nr.610LEI 33.560LEI 34.nr.nr.Plantelor.Gheorghe Giurgea I.Georgeta Gur?larg? Gh.27 nr.480LEI 5.26 Brăila.bl.et.70 Brăila.Dumitra (decedat?) Gur?u R.B.2.Victoriei.Roşiorilor.31.ap.465.str.nr.str.Dorobanţilor.600LEI 29.sc. Brăila .bl.ap.Roşiorilor.706.et.str.60 Brăila.1 Brăila.120LEI 27.nr.sc.et.I 2 .Ioana Gheorghiu A.084.et.Celulozei. Alexandrescu.A56.nr.Georgeta Grigora? M.A1.bl 37 sc.041.1.Gheorghe Brăila.bld.292.ap.nr.str.sc.4.Jana(Dimache) Ghilin?? I.Rubinelor.bl.ap.sc.Didina Gorgan G.nr.Popovici.Oborului.Maria Gorgan N.bl.et.ap.Anica Ghe?u P.800LEI 10.000LEI 32.8.ap.1.913.Independenţei .B.Lucica Golea V.227.640LEI 24.ap.sc.Industriei.ap.ap.56 Brăila .000LEI 43.348.1.A1.36.588.600LEI 108 .600LEI 72.str.674.str.A56bis.5.8.017.str.sc.640LEI 15.020.sc.174.str.ap.1.Călăraşilor.757.et.Silistraru Brăila.nr.ap.nr.sc.nr.B1.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.str.1.600LEI 66.17.13 Brăila.ap.Geta Ghe?u I.aleea ?tiin?ei nr 1.32 Brăila.26 29.890.11.str.Dumitru Grigore S.320LEI 15.str.3.Călăraşilor.str.Antoneta Grozea P.3.400LEI 66.11.Călăraşilor.24.Dumitru Gîlceava D.com Traian.360.Gheorghi?? I.ap.Mitu Ghiorman M.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.bl.str.nr.nr.L2.892.84 Brăila.11 .558.Ion Vodă Cel Cumplit.Eugeniu Gherghiceanu T.1.Eugenia Grecu I.str.20 B .348.str.Independenţei .Viziru 1.1 Brăila.nr.nr.sc.280LEI 35.Sica Gl?van A.2.ap.350.sc.386.bl.Abatorului nr.sc.Micşunelelor.Niculina-Coralia Gorgan T.ap.2.str.66 Brăila.bl.000LEI 15.G-ral Eremia Grigorescu.ap.str.2.bl.Rândunicii nr.G-ral Eremia Grigorescu.nr.1.Gina.str.1.bl.15 Brăila.ap.B.Lucian Ioan Giurgiu N.ap.sc.440.4.041.3.683.Micşunelelor.282 Brăila.400LEI 29.162.446.sc.1.30.ap.Mihail Kog?lniceanu.ap.16.sc.020.22 Brăila.32 Ialomi?a.str.ap.3.Maria Giurgiu I.ap.sc.bl.120LEI 4.600LEI 2.et.bl.86 Brăila.36.str.60 Brăila.17.nr.sc.1.160LEI 34.744.Marius Gur?u E.B4.63 Brăila.bl.Paul Grigore M.10.str.B.et.5 Brăila.et.str.bl.1.A22.sc.Dorobanţilor.ap.744.385.667.4.et.Victoriei.A.215 Brăila.str.ap.bl.Marian Ghe?u N.sc.I.str.5.Cornel Ghiga I.bl.4.bl.Constantin Ghe?u P.str.str.5A.str.225.Viorel Ghica D.bl.297.Oborului.840LEI 19.nr.et.55 Brăila.

Tufe?ti Brăila.7.nr.Dumitru Iancu S.ap.523.sc.800LEI 10.et.409.R1.bl.ap.A2.143.Sebe?ului nr.Oborului.840LEI 14.ap.bl.nr.2.965.200LEI 12.et.sc.Ipote?ti.2.Zambilelor.nr.11 iunie sc.Oborului.bld.bld.3.4.com.str.000LEI 4.Grigore(decedat) Gurgu I.27 Brăila.7.str.Progresului.223.blG9.608.bl.bl.225.ap.10.470LEI 68.8 Brăila.nr.20 Brăila.Daciei.str.ap.000LEI 32.com.Adriana Ignat C.str.G-ral Eremia Grigorescu.153.nr.000LEI 27.Eugenia Gurgu G.1.186.nr.64 Brăila.str.Fani Huiu Gh.32 Brăila.ap.bl.bl.nr.8.3.55 Brăila.bl.7.300LEI 35.860.G-ral Eremia Grigorescu.2.120LEI 110.33 Brăila.976.bl.455.8.34 Brăila.nr.sc.Sulina nr.str.ap.sc.037.3.str.4.nr.Stan Horvart N.667.Dorobanţilor.str.str.000LEI 61.760.27 Brăila.bl.34 Brăila.et.ap.067.059.25bis.3.Daciei.sc.81 Br?il.000LEI 17.E.Marius Ichim N.Vasile Iliescu M.3A.Milcov.4.bl.sc.35.Aurelia Hodor P.Eufrosina(decedata) Iancu D.bld.bl.200.B3.ap.Comuna din Paris nr.1.Lina Iacob S.12.Tudor Vladimirescu Brăila.bl.120LEI 1.1.6.nr.str.Dorobanţilor.27.bl.2.ap.str.str.Panait Hovart N.325.40.800LEI 7. str.ap.et.920LEI 26.34 Brăila.Ioana Hariuc D.280LEI 16.4.485.nr.044.str.218.8.520LEI 38..ap.2.V1.800LEI 12.61 Brăila.400LEI 87.15 Brăila.Eugenia Ion C.str.A55.200LEI 11.20 5.400LEI 51.15 Brăila.544.N4.ap.12.str.30 Brăila.550.Victoriei.40.Ilinca Ifrim N.200LEI 44.186.3.71 Brăila.560LEI 25.ap.Victoriei.Georgeta Iancu G.sc.ap.Gheorghe Iconaru S.sc.400LEI 11.nr.8.ap.sc.520.bl.768.sc.Carmen Hianu V.bl.Fr?sinica Ichim G.et.38 Brăila.Hipodrom.Comuna din Paris nr.Viorel Ilie I.ap.Progresului.264.954.Mariana Iconaru M.AB1.Ulmu Brăila.ap.28.87 Brăila.Tinca Iancu I.25bis.800LEI 109 .2 Brăila.3.Mariana Huiu I.str.984.180.ap.360LEI 23.600LEI 5.2.str.967.Gica Horne? N.Margareta Harnagea I.469.Matilda Iacob C.2.2 Brăila.bl.bl.1.C.200LEI 20.906.nr.et.A27.sc.ap.082.57 Brăila.sc.260.372.et.400LEI 6.P2.2.Ana Ip?tescu nr.sc.000LEI 357.Stan Iconaru I.2.bl.str.800LEI 49.300LEI 72.Şerbana Iconaru T.800LEI 72.nr.260.560LEI 8.Neculai Ichim N.4.659.bld.1 Brăila.sc.O5.V1.73 Brăila.sc.nr.560LEI 7.2.nr.Daniela Horne? D.ap.Sandu Aldea nr.400LEI 60.3.sc.bl.sc.2.Octavian Alin Ilie G.ap.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.nr.?colilor.nr.sc.1.2.Georgiu Hîrjoghi I.22.Ion Horne? V.str.1.2ap.et.str.376.3.sc.1.49 Brăila.2.str.722.com.aleea Margaretelornr.bl.96.27.str.Industriei.6.et.112 Brăila.Calea Galaţi.25 Brăila.2.bl.et.D2.str.et.Stoica Iancu M.Ipote?ti.77 Brăila.Marius-Cătălin Ifrim G.bl.77 Brăila.Florea Brăila.19.ap.190.ap.2.str.000LEI 30.calea Galaţi. nr.blA1.3.bl.200LEI 52.aleea ?nv???torilor.et.ap.B.?colilor-Hipodrom .bl.str.bl.Vasile Iconaru S.52.48.000LEI 33.Valerian Iulian Iaba Ghe.Sulina nr.000LEI 138.4 Brăila.760LEI 15.2 Brăila.Ecaterina Iancu G.nr.20 Brăila.Rada Ion C.ap.calea Călăraşilor.sc.653.2.140LEI 16.400LEI 35.194.440LEI 1.078.980.Deltei nr.Maria Iancu Gh.nr.49 Brăila.3.512.sc.320LEI 5.496.str.12 Brăila.800LEI 141.400LEI 28.str.834.157.Gur?u V.Simion B?rnu?iu.373.Dorobanţilor.Constantin Ilie A.Marius -Constantin Horne? N.Viziru 1.440LEI 82.sc.200LEI 12.bl.Eugenia Gurgu A.sc.ap.Clira Horne? N.29 Brăila.

4.ap.bl.4.49 Brăila.691.4.898.F.3.bl.et.Mircea Vodă.31 Brăila.ap.SALC?M.ap.ap.sc.280LEI 24.str.sc.sc.bl.Vasile Ion V.ap.499.800LEI 66.nr.str.33.Angele Istrati C.bl.aleea Chimi?tilor.85.32.bl.960LEI 44.N2.Călăraşilor.bl.?colilor.str.31 Brăila.calea Galaţi.ap.000LEI 5.Gabriela Magdalena Ion M.Marcela IoNiţă D.Industriei.68 Brăila.16 Brăila.3.bl.str.Cocorilor.Gheorghe IoNiţă I.sc.4.str.Ionel Ivan V.ap.608.10 Brăila.3.1.342.9.Piet??ii bl 140 ap.bl.600LEI 8.13.Anica Ivan M.181.1.pia?a Hristo Botev.str.str.000LEI 11.Hipodrom.Nicolae Iosif A.nr.2.1Decembrie 1918.bl.Nicu?or Jantea M.1.bl.3.1.Paulica Iordache C.Sebe?ului.nr.120LEI 44.230.nr.et.D.?colilor.N2.nr.75 Brăila.str.et.017.bl.1.C.et.sc.21.520LEI 130.nr.760LEI 41.et.45 Brăila.372.682.12 Brăila.Păun Iordache S.440LEI 9.440LEI 69.bloc F3.85.pia?a Hristo Botev.1.MESTEAC? N.006.480LEI 17.20.5 Brăila.bl.sc.5 Brăila.ap.2.600LEI 185.str.10 Brăila.sc.2.ale.800LEI 70.930.31.str.400LEI 56.str.1.315.bl.2.F3.sc.sc.1.16 Brăila.631.nr.Ion D.1.Maria Ion G.blD1.sc.280LEI 26.Gheorghi?? Jica D.sc.ap.734.32.315.ap.ap.M1.000LEI 110 .Marius Iurciuc I.sc.nr.Neftodie Iv?nescu A.ap.ap.593.4.120LEI 46.Gherea nr.nr.1.1bis.B3.sc.str.Milcov.200LEI 2.Angel Isac N.Nicu?or Jantea Z.Cristiana Ion I.49 Brăila.Maria Ispas M.Gabriela Ion M.sc.str.Independenţei .376.529.nr.Marin Ion I.400LEI 12.31 Brăila.4.60 Brăila.nr.Călăraşilor.str.16 Brăila.75 Brăila.sc.24 Brăila.341 Brăila.Hipodrom.361 Brăila.bl.ap.57 4.000LEI 60.D.4 Brăila.et.200LEI 13.558.040LEI 2.Praporgescu.140.calea Galaţi.nr.4.10 Brăila.Industriei.B3.350.ap.2.G1.ap.Tineretului.ap.sc.64.5 Brăila.C1.Cocorilor.480.Margareta Ion T.440LEI 117.45 Brăila.sc.40.bl.37 Brăila.bl.141.925.411.000LEI 579.66 Brăila.11 Brăila.675.120LEI 38.3..2.387.Ulmului.Mandache Brăila.927.881.sc.Călăraşilor.str.1.1 Brăila.ap.160LEI 2.nr.Dumitru Iorga N.32 Brăila.720.A10.sc.ap.et.bl.752.477.800LEI 7.Ionel IoNiţă I.calea Galaţi.bl.sc 3.sc.760LEI 46.E2.ap.440LEI 959.Mi?a IoNiţă I.sc.et.861.str.ap.ap.nr.B2.8.Domnica IoNiţă G.280LEI 56.Piet??ii bl 140 ap.bl.bl.nr.967.sc.Doru Jica D.6.Anton Pann.bl.5.60 Brăila.217.Marius.8.str.ap.57 Brăila.George(decedat) Istrati G.2.Celulozei.ap.Ruxandra Istrati D.972.Marioara Ivan R.599.674.AR?AR.Mihai Bravu.sc.bl.PROGRESUL.040LEI 91.5.sc.1Decembrie1918.str.nr.94 Brăila.40.1.Alexandrina Ion M.bl.Nicolae Titulescu nr.str.14.600LEI 42.074.sc.2.nr.D4.5.ap.SavasTiţa Ivan V.bl.nr.303.nr.et.600LEI 21.sc.bl.000LEI 15.83 Brăila.ale.Aurelian Ion V.str.ap.B1bis.ap.sc.2.18 Brăila.082.200LEI 42.ap.B 25.ap.Piet??ii bl 140 ap.3.nr.A10.str.Mihail Jeca D.str.3.400LEI 19.2.sc.bl.str.14 .680LEI 15.nr.str.M?rului nr.str.Celulozei nr.bl.000LEI 107.ap.str.16.52 Brăila.bl.480.ap.5 Brăila.bl.M1.900.10 Brăila.str.et.273.nr.Lenu?a Istrate A.sc.ap.C1.str.5.str.M1.22 Brăila.869.Valeria Iordache F.ap.1.Stela Istodor S.G7.str.360LEI 10.ap.Hipodrom.sc.2.Viziru 2.ap.str.19.bl.Sebe?ului.nr.nr.722.str.667.Sofia Despina Ion G.000LEI 25.067.840LEI 16.2.Gen.1.Mihai Iordache G.7.bl.sc.Oborului.840LEI 103.Costel Ionescu N.nr.str.str.blB52.8.et.520LEI 27.680LEI 22.ap.George Enescu.Luiza-Daniela Iosif G.Hipodrom.Călăraşilor.sc.807.Independenţei .et.Vasilichia IoNiţă M.bl.1.920LEI 170.5.1.str.sc.1 Brăila.960LEI 102.2.ap.str.240LEI 38.2.10 Brăila.Ionic? Ionescu A.67.Anton Pann.62 Brăila.ap.Costică IoNiţă G.Dumitra IoNiţă ?.bl.27 Brăila.Viorica Iv?nescu S.Petrana Ivanof N.blC.AC3.sc.488.blC.sc.3.11 Brăila.4.sc 3.

Duplex.nr.blA4 bis.360LEI 11.sc.Marioara Jug?naru P.102 Brăila.nr.Independenţei.Independenţei.nr.280LEI 36.NR.Mangalia.2.nr250.sc.3.Robertino Vasile Lapovi?? M.Obor.794.23.AP.2.090.96 15.nr.nr.bl.Ion Jug?naru Ghe.bl.bld.Cucului.Chiriţă(decedat) Leu I.3.760LEI 20.15.200LEI 29.1.Costche Negruzi.sc.5.ap.Karl Marx.24.864.1.Obor.186.Alexandrina Lep?datu A.29 Brăila.Mihai Bravu .str.bl 23.str.bld.Simion B?rnu? iu.Melania Julescu N.Petrica Julescu G.bl.Daniel Jug?naru P.974.bld.000LEI 1.B21.Simion B?rnu? iu.nr.blC.Anica Jug?naru I.str.ap.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.080LEI 105.B5.711.sc.223.Turn.str.400LEI 79.nr.bl.Comunarzi nr.Obor.600LEI 222.calea Călăraşilor.280LEI 20.579.223.604.1.520LEI 4.563.589.blA4 111 .str.str.sc 3.AP.blA29.str.ap.Cicilia Leonte G.Sorica Lefter S.744.bl.060LEI 31.nr.3.et.blO.40 Brăila.et.sc.bl.Enescu.Roşiori nr.5.nr.sc.Ileana Jug?naru G.240LEI 433.nr.96 Brăila.Vasile L?z?ric? A .440LEI 8.bl.ap.1.8 Brăila.Anica L?z?rescu V.663.Ştefan Lazea N.nr.29 Brăila.Daciei nr.Ion Leu V.Marin Leca M.Gafi?a Leu G.22.090LEI 5.Soarelui.ap.str.ap.Domnica Kele? Maria Kele? V.8 Brăila.233.sc.733.5.5 Brăila.Nuf?rului nr.Octav Doicescu.I.493.ap.000LEI 3.29 Brăila.120LEI 33.str.160LEI 62.Daciei nr.blM1.?os.Didi Jantea T.G4.ap.Toader Jug?naru N.15 Brăila.520LEI 85.37 Brăila.Cucului.str.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.sc.39 Brăila.bl.2.?os.045.ap.sc.bl.bld.str.14.897.15.bl.479.000LEI Brăila.nr.str.771.SC.Mihai Lipan M.9 Brăila.920LEI 27.100.ap.689.Aurica Leu M.2.ap.NR.22 Brăila. Cuza.033.26 Brăila.716.bl 23.Petrica Jiva I.400LEI 16.080LEI 13. Cuza.917.nr.Na?ionala Veche.A.bl.Elena Lipan M.Hipodrom.920LEI 30.57 Brăila.str.3.ap.blA62.Dumitra Lazăr I.Gheorghe Lazu I.sc.000LEI 5.Sebe?ului.aleea Almajului.nr.965.039.Na?ionala Veche.Karl Marx.21 Brăila.2.323.352.45 Brăila.065.1.082.930.500LEI 10.172.Florin Lazăr I.str.nr.200LEI 29.Costche Negruzi.440LEI 5.str.1.670LEI 6.str.nr250.906.Paraschiva Lazăr S.372.Constan?a Leoveanu G.Suzana Jug?naru I.nr.000LEI 4.680LEI 27.Ion Joi?a I.nr.sc.400LEI 19.str.ap 63 Brăila.880LEI 25.ap.nr.Petru? Lipan A.nr.nr.28 Brăila.sc.str.4.bl.nr.000LEI 5.900LEI 15.Enache Leu M.200LEI 52.000LEI 29.sc.000LEI 13.810.33 Brăila.A27.17.Ioana Leu C.Comunarzi.sc.Nicolae Lifei M.21 Brăila.920LEI 93.ap.600LEI 25.ap 63 Brăila.082.str.13 Brăila.Mircea celB? trîn.26 Brăila.288.004.bl.3.32 Brăila.228 Brăila.1.Jipa N.A27.I.041.5.5.str.A.1.480LEI 23.ap.et.?colilor.Turn.43 Brăila.calea Călăraşilor.1.B7.str.16 Brăila.Liviea Veta Lifei C.228 Brăila.22.aleea Amurgului.305.ap.nr.440LEI 65.29 Brăila.Sorica Lipan S.400LEI 28.382.ap.3.Vasile L?z?rescu V.5.D1.680LEI 10.ap.1.pia?a G.Constan?a Lipan D.sc.str.52 Brăila.348.Dimitrie Cantemir.549.Paul Lep?datu R.760LEI 6.Olga Leovaridis G.2.Nela Constan?a.750LEI 52.str.760LEI 147.Vasile L?z?rescu D.A.280LEI 4.228 Brăila.190.A10.aleea Inv???torilor.558.

2.4.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.sc.544.500LEI 4.40.Lotrului nr.C.372.nr3.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.240LEI 3.27.str.Ion Lupu N.400LEI 17.nr.bl.8.883.B5.Gheorghe Macoviciuc S.Aurelia Litau H.sc.860.538.120 Brăila.4.67 Brăila.str.385.2.bl.6.ap.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.sc.Eugen Lipan V.000LEI 46.634.sc.706.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.041.640LEI 5.35 Brăila.297.sc.str.840LEI 19.56 Brăila.760LEI 23.65 Brăila.Nuf?rului nr.nr.Hipodrom.337.Stelu?a Lisnic I.Iuliana Manole I.ap.Georgeta Manolache C.160LEI 13.Iftoria Manea D.bl.800LEI 21.275 Brăila.Piet??ii.bl.nr.000LEI 10.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Neaga Mailat S.nr.Valeria Manea D.19.3.ap.422.O1.bl.4.bl.794.252.B.560LEI 11.20 Brăila.sc.Dorobanţi.760LEI 87.7 Brăila.nr 80.38 Brăila.5 Brăila.000LEI 22.2.ap.calea Galaţi.839.AD3.16 Brăila.str.869.5.11.bl.155 Brăila.54 Brăila.sc.240LEI 15.blG5.sc.ap.280LEI 34.E .C4.9 Brăila.Virginia Lupu V.sc.ap.Florentina Muşat T.49 Brăila.4.7.sc.600LEI 29.bl.Lipan T.S.sc.V?c?rescu.Alexandru Lup?? I.6.bl.C.str.sc.1.2 Brăila.855.600LEI 23.920LEI 9.bl.str.3.G-ral Eremia Grigorescu nr.Roşiori.et.050.840LEI 24.ap.Viziru 3.7.ap.Dorobanţilor.21 Brăila.nr.Metalurgiei.B.Aurora.200LEI 41.bl.400LEI 3.2.str.str.40.Ion Lulea A.45 Brăila.35 Brăila.ap.000LEI 1.nr56.str.pia?a Halelor.5.3.8.str.326.19 Brăila.37 Brăila.Oborului.ap.10 Brăila.ap.Ardeal.440LEI 115.AG6.14.Ioan Lulea A.544.Macarenco nr.et.str.140.G-ral Eremia Grigorescu nr.Buzăului.ap.str.str.4.Daniela Manole G.sc.1.Prim?verii.37 Brăila.900LEI 6.640LEI 3.409.ap.35 5.A8.3.Marian Manolache I.ap.Eugenia Lipan V.sc.508.3.Marin Manea P.str.Brazdei nr 57 Brăila.blAF3.ap.43 Brăila.600LEI 8.Daniela Manolache M.Păuna bis.Maria Matilda Lungu S.83 Brăila.Ion Litan H.Dorobanţi.sc.str.sc.nr.Georgel Manta G.str.Maria Manea G.bl.596.bl.str.600LEI 10.str.str.11.str.ap.Vasile Lungoci A.65 Brăila.ap.A.calea Călăraşilor.ap.Vasile Lupu.366.nr.ap.sc.100 Brăila.600LEI 60.Petrica(decedat?) Manea V.str.5.Antoneta Mailat S.260LEI 112 .nr.616.Viziru 1.str.26 Brăila.str.515.Maria Lupu A.237.485.et.sc.Anton Pann.A.et.str.704.542.920.ap.119 Brăila.Anton Pann.140 ap.244.61 Brăila.sc.800LEI 68.800LEI 635.Nicu Lungu E.500LEI 8.48 Brăila.1.760LEI 21.et.7.bl.nr.Marioara Lupa?cu C. Brăila.Oborului.023.1.aleea Margaretelor.25bis.21 Brăila.960LEI 61.200LEI 2.str.2.082.ap.Ianca.080LEI 15.str.558.Inv???torilor.nr.332.B17.Oborului.nr.nr.sc.3.Iordache Lup?a D.1.bl.Daniela-Marinela Manea V.037.str.str.str.Constan?a Lungu S.Cetăţii nr.520LEI 12.760LEI 3.28 Brăila.15 Brăila.nr53.000LEI 1.169.892.794.str.63.str.29 Brăila.B2.sc.Pandurilor nr.Viziru 3.653.31.nr.623.ap.bl.M?rului nr.sc.446.Ion Manole G.sc.bl.bl.339.2.Petrica.ap.Angelin Manole S.12.12 Brăila.nr.320LEI 11.37.ap.640LEI 422.Hipodrom.nr.Ana Marchidan T.488.bl.Rada Lup??tean Barf? I.33 Brăila.640LEI 9.67 Brăila.str.bl.ap.D.Ion Lungu G.Vasilica Lungu C.Neculai Loghin Gr.bl.?colilor.Citadelei.000LEI 51.E .040LEI 15.str.nr.505.V?c?rescu.410 Brăila.str.nr.str.Cristina Manea I.400LEI 5.275 Brăila.C1.37.160LEI 12.34 Brăila.C1.bl.blC.1.str.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Vasile Manea A.

25 56.Ghioceilor.157.ap.25 Mihalache M.838.Oana Camelia Brăila.523.str.sc.ap.str.bl.D4.244.bl.str.Dumitra Brăila.2.bl L3.678.Anişoara Brăila.71 Mihalcea P.Obor.et.Ştefan cel Mare nr.C.sc.Humule?ti.bl.Dumitru Marin C.bl.Eugenia Brăila.Hipodrom.18.298.L1.080LEI 45.nr.859.2.Tichile?ti Mihalache N.39 Matei P.str.sc.AG2.98 Mihai Ghe.sc.18.nr.bl.Alexandrescu .Stoica(decedat) Brăila.SC.39 Marchid?nescu N.6 Mihai St.842.11 Brăila.nr.Eroilor nr 2.nr.sc.ap.Brigitta Bucureşti.bl.3.Viziru 3.8.str.Tudor Andrei Brăila.sc.774.254.ap.Albinei nr.840LEI 68.1 Mihai E.et.sc.Viorica Brăila.bl.2.ap 7 M?rg?rit V.7 M?rgineanu M.880LEI 23.Marchid?nescu C.Adriana Marinescu I.413.Marcela Brăila.calea Galaţi.ap.str.98 Mihai S.Sebe?ului.4 Micu ?t.sc.200LEI 16.122.1.280LEI 217.et.720LEI 71.3.nr.str.sc.1.str.nr 26 Melinte I.600LEI 36.812.400LEI 18.Mariana Brăila.000LEI 82.calea Galaţi.str.559.Daniel -Emilian Brăila.Georgeta Brăila.28 Menu I.Calu?ei.sc.str.Cocorilor.et.sc.P2.Independenţei bl.074.sc.372.Soarelui.Liviu -Cătălin Brăila.32.str.Janeta Brăila.str.bl.Constantin Brăila.1.ap 57 Mih?ilescu C.1.et.calea Galaţi.ap.ap.2.1.ap.67 Mihăilă S.183.ap.ap.str.25bis.bl.com.6 Mardale C.040LEI 52.str.6.348.Dorobanţilor.Soarelui.blS1.1 Mihalache N.260LEI 25.str.B1.ap.632.str.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.et.A13.bl.8.Alexandru.calea Galaţi.str.sc.bl.240LEI 2.str.Vasilica Brăila.ale.nr.str.Nicolae Brăila.ap.c1.ap.200LEI 28.ap.Almajului.bl.1.Geta Brăila.52 Mircea C Ştefan Brăila.sc.str.1.22.Aneta Brăila.123.Vasile M?rg?rit I.ap.760LEI 31.Ghioceilor.ap.Florentin Brăila.C.str.4.ap.Mircea Brăila.Ştefan Brad.440 Marinescu Gh.bl.nr.66 Milea I.ap232 Mazâlu I.Aurelia Brăila.Rahovei nr 34 Matei M.225.str.Independenţei nr.str.bl.560LEI 14.520LEI 28.str.G7.Nicu Brăila.Debre?in.2.560LEI 78.Oborului.ap.nr.ap.str.Celulozei.Gheorghe Brăila.ap.1.Petric? Ştefan Brăila.2.nr.3.2.4.64 MeiRoşu ?t.Industriei.ap.325.523.976.980.et.Ioana Brăila.4.Piet??ii nr.Gra?iela Mirela Mircea C.057.60 Brăila.39 Marcu I.455.nr.595.ap.000LEI 16.600LEI 18.Marcelica Brăila.200LEI 10.2.blStejar.bl.Ion Brăila.ap.3.Vasile Brăila.751.002.A31.16.nr.bl.840LEI 62.sc.Almajului.203.bl.26 M?crineanu S.3.bl.520LEI 41.23 Marin N.sc.bl ICSIM.nr.400LEI 68.Petcu Brăila.sc 1.480LEI 81.46.321.Tudori?a Brăila.ap.Gr.LiviuBrăila.str.str.217.470LEI 35.613.400LEI 34.blE1.000LEI 83.sc.12 Marica M.ap.973.bl.2.str.2.ap.Industriei.Milcov.882.3.Viorel Brăila.com Chişcani Milea G.272.str.920.Petre Brăila.200LEI 17.3.9 Mazuru F.bl.600LEI 113 .4.4.2.7 M?rg?rit.nr.Ştefana Brăila.nr 35.1.sc 2.str.nr.877.et.491.5.920LEI 20.1.000LEI 77.bl.160 Marin D.sc.Siret.372.Elisabeta Brăila.Iancu Brăila.6.1.800LEI 18.sc.Dorobanţilor.nr.422.1.M.360LEI 1.480LEI 38.ap.B5.str.800LEI 10.291 Mihai P.bl.bl.720LEI 10.ap.160LEI 61.1.180LEI 15.48 Milea D.calea Călăraşilor.2.45 Mihai I.Ion Ionescu de la Mihalache V.2.sc.59 Mare? Gh.str.ale.A.nr.040LEI 6.Maria Brăila.sc.Lenu?a M?n?ila A.Florina Brăila.440LEI 17.4.bl.sc.calea Galaţi.670LEI 60.4.2.Siret.blS1.ap.bl.897.D3.1.nr.Hipodrom.1.1.H3.320LEI 89.698.3.Hipodrom blC7.380LEI 39.M1.sc.52 Mircea I.722.A58.348.3bl.000LEI 34.Paraschiva Brăila.B3.555.000LEI 130.583.4.29 Melnecenco N.308.ap.nr.ap.818.et.30.000LEI 18.sc.G2.bl.25 Mircea D.Ene Brăila.880LEI 7.22 Mardale D.370LEI 15.sc.32.Ghioceilor.sc.sc.ap.500LEI 121.542.18 Militaru I.268.

920LEI 20.bl.Felicia Mocanu I.116.ap.339.sc.sc.Ion Mocanu V.bl.Mircioiu S.nr.str.5.sc.ap.1.150LEI 4.nr.Gheorghe Miu N.Anton Pann.148.674.bl.B.str.A27.T1.31.A4.1Decembrie1918.542.1A 29.148.ap.930.489.25.et.Sandu Mogoş T.000LEI 33.nr.3.nr.92 Brăila.nr.297.Hipodrom.31.str.sc.bl.28 Brăila.000LEI 5.sc.nr.14.ap.25 Brăila.bl.str.Alexandrina Mirea G.com.374.bl.nr.sc.str.29 Brăila.483.37 Brăila.Voica Miu R.000LEI 37.G2.032.ap.Sebe?ului.280LEI 44.1.str.Aurelia Moisoiu C.Albinei.1.1.2.536.Plevna.100LEI 26.ap.44 Brăila.Dorobanţilor.bl.sc.385.18 Brăila.4.Tudori?a Mogoş S.Progresului.str.1.850LEI 4.Violeta Mocanu Z.841.800LEI 72.Nicolae Moisoiu P.str.Progresului.Ioan Moise V.nr.Hipodrom.4 Brăila.str.ap.str.2.84 Brăila.sc.Sebe?ului.331.sc.nr.Florin Mitache I.22 Brăila.4.039.3.bl.str.et.155 Brăila.33 Brăila.sc.sc.Gherghina Mogoş C.bl.A1.A8.B1.bl.Andrei Mitran M.3.str.005.440LEI 4.31.34.90 Brăila.str.600LEI 4.340LEI 21.bl.A1.bld.400LEI 3.sc.sc.63.84 Brăila.159.6 Brăila.bl.et.bld.Romeo.Progresului.nr.bl.Aurica Miu I.Dorobanţilor.ap.800LEI 19.bl.bl.2.300.str.91 Buzău.str.sc.nr.978.B.ap.348.1.bl.215.str.32 Brăila.A30.ap.560LEI 4.ap.2.Angela Mocanu I.sc.B7.72 Brăila.H3.Carmen Moise C.str.2.59.et.et.Vasile Mocanu T.ap.320LEI 18.000LEI 11.626.600LEI 15.30 Ialomi?a.A4.4.Dorobanţilor.ap.669.Constantin Moisiu D.bl.600LEI 93.373.358.4.Dorobanţilor.1.2D.2.240LEI 9.240LEI 18.sc.760LEI 7.A13.7.Silviu Moisescu D.22 Brăila.aleea Trandafirilor.29 Brăila.2.Vasile Mocanu M.18 Brăila.D3.bl.6 Brăila.ap.31.bl.1.nr.sc.ap.bl.B.320LEI 24.393.nr.ap21 Brăila.239 114 .et.620LEI Brăila.ap.Plevna.ap.str.12.sc.Lenu?a Moise I.A8.A8.ap21 Brăila.3.ap.000LEI 18.sc.Iulian Mocanu I.B1.nr.ap.305.200LEI 9.calea Călăraşilor.bl.Anton Pann.et.560LEI 4.ap.30.nr.nr.sc.Vasilca Mogoş D .240LEI 94.Ecaterina Mitache N.bl.600LEI 56.720LEI 81.bl.A1.Mircea Vodă.et.Emil Moise T.B2.A5.nr.1.488.nr.bld.200LEI 2.G-ral Eremia Grigorescu nr.Albinei.000LEI 38.S?ndica Mitrofan D.ap.sc.Plevna.Nae Nelu Moisescu I.900LEI 9.2 Brăila.35.400LEI 52.sc.str.str.3.Maria Moldovan C.Cristache Mogoş I.Dorobanţilor.str.Fănica Modoran S.573.14.str.5.Radu Negru.bl.650LEI 74.800LEI 21.ap.29 Brăila.779.Marcela Mogoş G.Albinei.133.84 Brăila.352.760LEI 24.bl.ap.200LEI 13.A5.440LEI 28.et.bl.sc.et.nr.et.22 Brăila.470.Viziru 1.315.ap.713.et.bl.str.Cezar Mocanu I.320LEI 8.107.1.ap.978.bld.sc.960LEI 403.34.AF3.9.Adriana Mirea G.Ştefan cel Mare.974.Ioan Mocanu N.Hipodrom.B.bl.030LEI 50.2.George Co?buc .2.bl.38 Brăila.663.ap.bl.sc.1.str.4.6 Brăila.AG1.Bra?oveni.sc.1Decembrie 1918.str.str.1.144.nr.Ştefana Moc?Niţă M.et.216.str.nr.sc.ap.str.Tufe?ti Brăila.bl.2.bl.Ionel Miu G.str.Mircea Vodă Brăila.ap.210LEI 41.Marian Moise T.378.29 Brăila.bl.ap.str.sc.1Decembrie 1918.com.Camelia Brăila.8.200LEI 25.6 Brăila.ap.504.133.1.ap.str.bl.bl.3A.Victoriei.Marioara Mocanu N.Apostol Moldoveanu D.2.Sebe?ului.Marin Mocanu N.B.sc.065.bl.sc.ap.ap.Ghioceilor.Plevna.800LEI 14.Claudiu.1.Nada Florilor.nr.2.1.4.2.calea Călăraşilor.Georgeta Moldoveanu D.209.2.nr.6 Brăila.bl.nr 31.30 Br?il.3.H4.57 Brăila.str.12.C.nr.711.nr.Virgil Mocanu Gh.Ioana Miron D.20 Brăila.ap.str.1.2.aleea Cinematografului.A31.51 Brăila.nr.Victoriei.3.Slobozia.19 Brăila.ap.ap.1.560LEI 61.1.sc.A1.Ionel Moise A.bl.Panait (decedat) Mocanu N.B.640LEI 47.A1.1.et.1.459.

103 Brăila.Maria Motora S .Hipodrom.bld.ap.34 Brăila.Dorobantilor.2 Brăila.bl.3.aleea Policlinicii.200LEI 92.Paraschiva Moldoveanu A.ap.sc.37 Brăila.str.761.628.str.Parîngului nr.Inului.000LEI 40.sc.Victoriei.2.496.str.800LEI 13.AB5.3.str.3.B7.520LEI 52.3.Georgeta Brăila.18 Brăila.Stana Munteanu I.744.488.560LEI Brăila.str.bl.166 Brăila.3.Radu Mo?escu G.et.Hipodrom.Ioana Nagy T.1.str.600LEI 29.bl 20-22 sc.800LEI 26.nr.bl.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.bl.792.200LEI 20.Stan Munteanu E.000LEI 91.640LEI 28.Sofia Morar I.41.sc.sc.Moldoveanu D.680LEI 118.40 Brăila.Ştefan celMare.sc.str.012.ap.765.5 Brăila.400LEI 26.240LEI 10.ap.2.3.str.Osman Mustafa Z.str.360.G3.44 Brăila.66 Brăila.Silvia Muşat S.bl.080LEI 12.nr.ap.16.37 Brăila.Oborului.ap.aleea Mestec?ni? ului.str.446.Tudor Moraru R.27.Dorobanţilor.ap.55 Brăila.str.Codrului nr.calea Călăraşilor.520LEI 22.nr.str.ap.sc.A.Fdt.Ghioceilor.30.nr.str.Mioriţei.116.aleea Mestec?ni? ului.367 Brăila.ap.sc.bl.Paulina Moldoveanu S.nr.16 Brăila.2.Oprea Moldoveanu P.Viorel.57 Brăila.483.85 Brăila str.ap.str.000LEI 20.Teiului.Dan.93 Brăila.ap.4.908.N1.186.488.Piet??ii.bl.Sabin Mucu?? I.nr.str.Dumitru Moroianu I.47 Brăila.D4.1.3 Brăila.47 Brăila.3.228.str.Mioriţei.nr.ap.bl.767.Ani Anişoara Muşat V.ap.sc.714.Roşiorilor nr.sc.040LEI 30.219.str.030LEI 31.157.C1.000LEI 188.3.ap.Ştefan cel Mare.Ioana Mustafa A.744.et.736.30.400LEI 13.000LEI 5.C4.bl.nr.Victoriei.15 Brăila.1.ap.et.14 Brăila.84 Brăila.nr.Aurelia Musta?? N.aleea Cocorilor.306.sc.AB2.400LEI 13.Grivi?a.374.str.960LEI 5.bl.bl.bld.bl.sc.Nicopole.sc.640LEI 22.str.103 Brăila.str.34.10.A.sc.Dorobantilor.305.61 Brăila.428.2.ap.8pp.bl.et.nr.str.str.nr.16 Brăila.aleea Micşunelelor.ap.820LEI 31.Paraschiva Muşat A.5.bl.845.960LEI 39.200LEI 12.Hipodrom.str.nr.Neculai Nan A.bl.670LEI 2.93 Brăila.nr.A56bis.200LEI 15.520LEI 9.sc.200LEI 12.Sandu Moldoveanu I.Catolic?.Adrian Munteanu T.Veronica Moldoveanu S.960LEI 87.Nicoleta Elena Munteanu S.5 Brăila.str.ap.800LEI 31.Petrea(decedat) N?stac I.nr.3.ap.Marcela Moraru T.bl.37 Brăila.bl.nr.A17.29 Brăila.100LEI 6.bl.Aurelia Munteanu I.Georgeta Morogan S.A55.9.sc.nr.299.7 Brăila.5.280LEI 17.600LEI 32.nr.3.Constantin Muşat V.120LEI 12.M?rului nr 139 115 .000LEI 84.sc.Pann .str.83 Brăila.238.450LEI 24.Roşiori.ap.Teiului.bld.G15.2.3.Valerica Mure? Ghe.238.000LEI 245.bl.str.sc.223 Brăila.ap.000LEI 9.80.sc.Tudor Manea C.bl.81 Brăila.bl.Anica Naidin I.G3.228.440LEI 32.640LEI 64.A43.691.bl.nr.str.nr.000LEI 1.Vasilica Muscalu N.Dorobanţilor.sc.nr.Inului nr.520LEI 24.str.3.bl.Karl Marx nr.Elena Neac?u R.135.390LEI 41.et.Gheorghi?? Munteanu T.Gole?ti.059.16 Brăila.ap.3.310.Efrim Nazîru S.str.Fdt.244.sc.Traian Monu G.6.365 Brăila.1.str.ap.4.413.263.409.Alexe Andrei.8pp.Jean Munteanu D.Dorobanţilor.25 Brăila.sc.897.3.Ion Neagu Gh.aleea Policinicii.523.nr.bl.nr.1.372.239 Brăila.2.nr.ap.Victoriei.30.996.Petre Naum M.720LEI 1.str.6.nr.str.593.3.Victoriei.111 Brăila.106 Brăila.sc.7.1.4.Parîngului nr.967.sc.Husnie Musta?? Gh.Inului.483.19 Brăila.Marian Valeriu Monu I.758.4 Brăila.80 bis Brăila.Vicu Muşat A.334.str.3.63.Valentina Moraru M.600LEI 74.ap.Silvia Musta?? M.Benoni N?stasie S.Ionica Munteanu C.str.et.Viorel Munteanu S.25 78.5.770.nr.B9.

575.et.7.372.ap.10.Ionica Negoitescu A.3.Mircea cel Mare.4.str.525.Călăraşilor.49 Brăila.Neculina Necula I.1Decembrie 1918.3.Radu Nedelcu N.Celulozei nr.bl.10.720.ap.165.267.2.1.Rare?.A.54.600LEI 10.520LEI 34.ap.nr.052.000LEI 357.Br?tianu nr.55 Brăila.ap.965.2.str.Călăraşilor.bl.ap.Octav Doicescu.76 116 .200LEI 28.19.bl.37 Brăila.47.000LEI 36.081.ap.sc.Eugenia Necula C.Viziru 3.004.3.302.?antier Naval.880LEI 39.str.36 Brăila.et3.640LEI 27.17.Nicolae Nichita I.56 Brăila.111.3 Brăila.52.bl.Dorobanţilor.Elena Nicoleta Brăila.Mari?ica Nedelcu I.Elena Nicoglu D.360LEI 28.Constantina Nicolae C.nr.Dorobantilor.168.ap.37 Brăila.bl.sc.94 Brăila.sc.ap.7 Brăila.ap.8.3. nr.sc.ap.491.str 1Decembrie.2.B2.Florica Negru C.Costache Nechita I.nr.76 11.str.186.Nicu?a Nedelcu D.Ileana NecŢuţu M.000LEI 11.Mih?ila(decedat) Neculai N.Mirela Neculae ?t.ap.526.154 Brăila.15.str.807.bl.2.A53.M?gura nr.sc.520LEI 27.Fabricilor.bl.3.480LEI 14.bl.Georgeta Negrea T.A62.aleea Micşunelelor.400LEI 107.Anica Negoiu G.3.059.bld.str.nr.bl.bl.624.str.ap.ap.520.683.Victoriei.M?cin.Panait Negoi?? E.512.str.bl.000LEI 155.bl.868.Nicu Negraru M.et.nr.et3.000LEI 212.2.J.2.194 Brăila.Ion Slavici nr.232.800LEI 26.Tudor Nicolae A.160LEI 44.620 Brăila.1.30.Dorobanţilor.5.953.230.Gheorghe Nedelcu E.1.str.51 Brăila.str.Vasile Neguleasa D.str.7.15.Ştefan Neculai P.560LEI Brăila.str.Victoriei.Cazasului nr.nr.B1.str.Stelian Negoiu I.960LEI 3.621.1.5.640LEI 42.10.920LEI 35.3 Brăila.240LEI 16.6 Brăila.080LEI 13.str.107.sc.450LEI 49.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.67 Brăila.Dan Negrea D.sc.A34.Soarelui .ap.N3.sc.744.57.58 Brăila.I C.52.calea Galaţi.Mihai Nicolau I.str.23 Brăila.str.et.73.800LEI 10.N2.sc.4.46 Brăila.ap.aleea Micşunelelor.Alexandru Vlahu?? nr.Aneta Nicolae C.nr.73 Brăila.bl.sc.sc.000LEI 114.bl.600LEI 25.nr.ap.400LEI 5.nr.et.930.Vapoarelor.ap.nr.A28.A.1 Brăila.19.2.960LEI 57.Ionica Neculai V.bl.ap.aleea ?nv???torilor NR.30.bl.nr.?colilor.ap.bl.O2.63 Brăila.2A.538.nr.1.B?nic? Neagu P.Zoi?a Negoi?? T.11.str.Călăraşilor.000LEI 44.15 Brăila.sc.360LEI 93.Constantin Negoi?? N.sc.800LEI 10.Tineretului.Gheorghe Nicolae C.040LEI 7.nr.Aurelian Nicolae I.R?di?a Nedelcu ?.Celulozei nr.319.Marian Iulian Necula C.nr.3.996.sc.920LEI 38.046.1.364.str.960LEI 19.ac.94 Brăila.str.000LEI 79.bl.Hipodrom.194 Brăila.et.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.Gica Negraru I.ap.ap.52 Brăila.5.000LEI 57.Doini?a Nechifor C.bl.str.Neagu N.Mircea cel Mare.000LEI 62.73.278.sc.ap.7 Brăila.5.2.nr.ap.413.bl.sc.Elena Nica N.348.bl.sc.47.Jeaneta Negoi?? C.000LEI 14.3.str.54.sc.bl.600LEI 63.562.C.7.242.St?nu?a Necula P.065.90 Brăila.str.3.580.sc.233.str.Marioara Neculae V.Mihai Bravu nr.D4.4.837.bl.ap.232.bld.480LEI 24.A4bis.Dumitru Nica N.33 Brăila.Călăraşilor.400LEI 72.Mihaela Negoiu N.str.sc.12 Brăila.200LEI 49.str.480LEI 3.str.000LEI 249.5.Tecuci nr 14 Tulcea.12 Brăila.C2.et.Lauren?ia Negru C.sc.Victoriei.bl.092.25A. nr.sc.ap.bld. nr.44 Brăila.sc.40 Brăila.706.nr.Crina Negrea C.bl.Victoriei.str.ap.000LEI 43.str.460.bl.aleea ?nv???torilor NR.278.000LEI 62.65 Brăila.360LEI 3.

nr.bl.str.et.037.sc.123 Brăila.000LEI 79.041.ap.M.6.640LEI 37.2.17.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.str.240LEI 22.800LEI 58.47 Brăila.sc.2.Viziru 1.bl.5.sc.600LEI 20.et.35.sc.37 Br?la.nr.str.868.520LEI 23. Vladimir Norocia S.bl.Ulmului nr.200LEI 1.bl.bld.str.3.202.601.452.520LEI 122.str.nr.pia?a Independenţei.bl.1.ap.Comunarzi.2 Brăila.86 Brăila.Cornelia Ochiro?i N.560LEI 90.bl.blE4.ap.148.377.2.Dorobanţilor.str.Murgoci nr 35 Brăila.et.1.372.sc.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.9.653.Vasile Olteanu V.D.2.4.nr.14.800LEI 1.et.str .ap.str.C3.nr.calea Galaţi.43.ap.360LEI 3.4.Tudora Niţă S.Octav Doicescu.Br?tianu nr.1.ap.sc.Maria Or??anu S.ap.Ştefan cel Mare nr.et.1.35 Brăila.51 Brăila.9.sc.299.Elena Oancea T.str.760LEI 10.sc.bl.6.ap.ap.409.235.096.Elena Ni?ical? I.920LEI 103.Dude?ti.97.Cătălin Oprea M.bld.3.nr.6.Gheorghe Orzan ?.Neculai Nistor V.sc.ap.080LEI 20.9.520LEI 3.Ghe.9 Brăila.H6.C7.ap.nr.Adrian Oprea I.bl.5.AC3.160LEI 19.040LEI 28.str.nr.et.839.32 Brăila.Kog?lniceanu.D2.040LEI 10.1.Tudori?a Oancea T.B1.2.Dumitru Nistor I.nr.sc.ap.1.H5.str.et.sc.bl.1.bld.com.360LEI 1.sc.1.961.ap.C?lug?reni.str.Piet??ii.sc.20B.Rene Nu?u O.sc.A9.360.143.bl.sc.1.855.422.800LEI 27.Lucian Dan Nistor C.3.Valeriu Ni?u G.Petru? Opri?an N.Emilia Novac I.319.str.030LEI 1.bl.M?rului nr.A28.284.sc.288 Brăila.ap.ap.Turn.497.nr.Arghira Oprea I.12.3.Dorobanţilor.1.ap.5.47 Brăila.nr.bl.28 Brăila.741.2.860LEI 107.nr.sc.nr.1Decembrie 1918.nr.323.398.13 Brăila str.610LEI 22.078.Industriei.22.2.str.Veronica -Camelia Onel N.15 Brăila.Doini?a Pamfil I.Filofteia Or??anu V.ap.908.bl.560LEI 14.nr.ap.480LEI 16.bl.51 Brăila.Hipodrom.4.400LEI 30.129.D4.sat T?taru Brăila.1.et.et.A1b.14 Brăila.aleea Soarelui.14 Br?la.str.680LEI 14.Anton Pann .bl.2.Gheorghe Orzan C.18 Brăila.Marian Negoi?? T .Geanina Or??anu R.2.bl.nr.Eugen Nistor V.str.22.40 Brăila.45 Brăila str.str.1.bl.A17.313.A1.990.Nicolau N.a2.12.3.21 Brăila.sc.bl.1.400.H5.840LEI 22.et.Ion C.C.680LEI 3.200LEI 5.1.120LEI 30.bl.nr.sc.ap.74.Stanca Onoae D.55 Brăila.nr.?colilor.491.960LEI 22.Dorobanţilor.348.Lefteris Niculescu C.bl.bld.39.bl.67 Brăila.Aleea ?tiin?ei.760LEI 11.21 Brăila.str.Laminoru.403.bl.280LEI 50.nr.720.nr.36 Brăila.3.845.121.12 Brăila.840LEI 48.bl.Romulus Dorel Obreja N.553.Cristina Oana T.Gic? Nicolau N.Lauren?iu Emil Oancea N.Industriei.11.33.B37.Gherghina Novac S.bl.Karl Marx nr.Sebe?ului.sc.950LEI 16.str.Vergelia Olteanu N.Neculina Oancea C.3.258 Brăila.2.str.200LEI 6.et.Stan Panait C.str.625.str.bl.Ioana Oprea P.Plevna.sc.818.bld.3.Parcului nr.ap.ap.616.bl.sc.ap.Vasilica Nistor S.nr.4.sc.2.nr.800LEI 117 . 51 Brăila.bl.4.E4.000LEI 23.6 5 Brăila.sc.ap.17.nr.sc.62.et.630.1.bld.261 Brăila.bl.et.C.Dorobanţilor.5 7 6.33 Brăila.Amurgului.aleea Cocorilor.Dorobanţilor.ap.sc.Rahovei nr.935.str.bl.720LEI 4.626.2.Amurgului.ap.277 Brăila.bl.S.Viorica Nu?u I.bl.str.Dorului nr.nr.et.B31.Nottara Brăila.ap.calea Galaţi.ap.calea Galaţi.Teodor Oancea ?.ap.nr.ap.2.640.nr.Anton Pann .44 Brăila.840LEI 16.560LEI 17.15.ap.800LEI 15.43 Brăila.Karl Marx nr.Ion Opri?an D.3.nr.Anica Nistor G.202.1.709.350LEI 35.129.sc.str.9.1.5.ap.55 Brăila.86 Brăila.2.43 Brăila.str.2bis.sc.et.Piet??ii.800LEI 86.ap.333.sc.14 Brăila.Gabriela Brăila.3.sc.5.Octavia Niţă N.640LEI 12.520LEI 113.5.Aneta(Surdu) Nogai Gh.2.352.

Re?i?a nr.et.sc.sc.Lucia Petrescu I.2.240LEI 21.sc.ap 8 Brăila.Elena Picu? I.bl.932.bl.240LEI 52.sc.ap.600LEI 32.Cal.1.Industriei.calea Galaţi.30 Brăila.ap.bl.sc.116.bl.Gheorghe Petrof I.153.600LEI 15.et.2.A4.S.3.640LEI 14.bl.43.aleea Cutez?torilor.Anton Pann.sc.A25.890.ap.1.sc.3 Brăila.800LEI 55.ap.Oborului.7.Petre(decedat) Petrea G.AF3.str.nr.bl.Valeria Panfil I.523.3.sc.D?nu? Pescaru A.sc.nr.Micşunelelor.B.1.21 Brăila.Tudora Pirpiliu D.str.bl.ap.084.sc.ap.000LEI 21.ap.Mihail Kog?lniceanu bl.str.Milcov.I.Elena Pârvu G.2.Virgil Pârvu V.81.Ioana Papuc R.et.480LEI 40.28.440LEI 82.Constantin Nottara.C1.Didina Pitulice D.1.PP.387.62 Brăila.707.ap.nr.aleea Micşunelelor.nr.709.5 Brăila.et.30.200LEI 108.bl.600LEI 15.bl.95 Brăila.AD2.Avîntului.1.str.Hipodrom.str.6 Brăila.C7.Dorobanţilor.et.000LEI 118 .26 Brăila.Daniel Gabriel Pavlov T.et.nr.ap.Eugenia Pitulice I.240LEI 25.Ion Pătraşcu S.Buzăului bl B1.ap.262.3.920LEI 10.781.Pictor Ion Andreescu nr.ap.17.1.Luciea P?i? D.946.940LEI 6.845.nr.Tichile?ti Brăila.Anisia Perianu Gh.B10.2.bl.477.A2.str.440LEI 35.831.10.Ştefana Pisic? I.G1.nr.600LEI 10.nr.G1.Tineretului nr.558.et.bl.ap.Rahova.Iuliana Petroiu M.36 Brăila.2bis.sc.G3.ap.146.320LEI 12.15.ap.Independenţei.bld.Mihai Pandele I.bl.A9.bld.calea Galaţi.Costică P?puric? M.Elena Pisic? S.623.bl.2.nr.808.bl A53.45.nr.160LEI 6.280LEI 24.830.1.B16.Vasile Panfiloiu Gh.2.112 Brăila.et.Ivan P?duraru M.bl.6.520LEI 33.sc.sc.5.ap.et.3.2.71 Brăila.744.nr.str.Dorobanţilor.560LEI 241.calea Galaţi.Mi?a Păun A.979.1.840LEI 15. 10 Brăila.ap.653.str.sc.sc.3.Gral.Florica Piro?c? N.str.bl.?os.bl.bl.?colilor.1 5 Brăila.bl. bl.nr.Piet??ii.621.B13.500LEI 24.ap.Silvia Petcu D.Ştefana Pere?eanu G.2.sc.bl.240LEI 53.PP.30.53 Brăila.Emil Pan? T.ap.000LEI 44.5.339.3.Emil Par?ov T.sc.976.57.sc.720LEI 20.com.800LEI 30.str.230.430.Galbinasi-imputernicitBrăila.bl.8 titular-Buzău .ap.ap.Ştefana Paraschiv I.nr.bl.240LEI 33.nr7 Brăila.450.000LEI 72.bl.str.1.28 Brăila.B6ap.640LEI 176.Georgeta Petre I.bl.str.5.28 Brăila.56 Brăila.str.472.nr.Dorobanţilor.4 Brăila.49 Brăila.892.Ştefan Perianu N.Dorobanţilor.69 Brăila.2.ap.Comunarzi.7.897.579.bl.320LEI 47.sat.440LEI 25.508.45 Brăila.Alecu Păun G.Lupu.str.280LEI 5.Albinei.2.et.Br?tianu .286.25bis.960LEI 13.40 Brăila.1.1.bl.Tudor Papuc S.3.400LEI 56. ap.10 Brăila.bld.A5.Grigorescu.2.2.ap.ap.200LEI 33.B23.sc.Cetăţii.683.Plevna.str.bl.Aurelian Pasca G.nr.120LEI 52.930.sc.bl.15 Brăila.Ioana Petre G.str.439.E.str.bl.ap.nr.nr.ap.143.ap.sc.ap.000LEI 15.140.G3.?colilor. Antoneta.3.Nicolae(decedat) Papuc A.3.ap.V.sc.898.com.sc.sc.616.4.et.1.bl.Călăraşilor.1.719.ap.Victoria Păun I.31 10.15 Brăila.2.str.Piet??ii.Ştefan Pan? C.nr.977.3.81.1.G-ral Eremia Grigorescu nr.Progresului.str.sc.Ioan Petcu N.100.Felicia P?l?ncianu C.42 Brăila.50 Brăila.1.aleea Margaretelor.bld.37 Brăila.ap.94 Brăila.C.26 Brăila.000LEI 41.Iordache Panaitescu C.bl.str.200LEI 35.5 Brăila.3.720LEI 82.4.972.AP.711.bl.A10.str.200LEI 11.bl.str.nr.aleea Margaretelor.000LEI 126.str.Simion B?rnu?iu.str.36 Brăila.2.1.11.M?gura nr.ap.nr.6ap.2.D2.A12.080LEI 28.sc.str.916.Hipodrom.B22.703.1.25 Brăila.Florica Pelelung? D . sc.Gheorghe Brăila.Neculai Petrea S.3.Preda Panait.25 Brăila.str.280.880LEI 31.320LEI 33.34 Brăila.953.Tichile?ti.nr.sc.9 Brăila.sc.bld.nr.O8.Aglaia Paraschivescu N.str.32 Brăila.Panait M.nr.nr.25 Brăila.10 Brăila.

3.sc. nr.2.23.419.bl.957.?colilor.str.str.et.bl.240LEI 10.224.120LEI 30.23.et.1 Brăila.Cal.Eugeniu Popa St.str.bl.2.sc.et.sc.47.bl.26 Brăila.Valentina Pîrlitu D.Ştefan(decedat) Platon I.6.Ioana Pricop N.bl.2.Ionel Popa C.bl.240LEI 21.Nicolae Ştefan Pricop ?t.125 Brăila.800LEI 32.Apollo.35 Brăila.C?r?bu?ului.560LEI 9.nr.sc.Daciei.Hipodrom.sc.240LEI 61.sc.str.?colilor.Emil Poienaru I.et.Cucului nr.600LEI 40.804.160LEI 66.bl.I.sc.724.sc.28 Brăila.str.3.280LEI 5.112 Brăila.bl.str.nr.542.sc.nr.bl.240.1.bl.et.blA30 ap 51 Brăila.ap. Bl.ap.2.Chi?in?u nr.720.12.ap.blA30 ap 51 Brăila.bl.18.bl.2.28 Bucureşti.2.str.str.bld Dorobanţilor.Maria Brăila.ap.402.aleea Cutez? torilor.200LEI 21.1 01 Brăila.bl.32 Brăila.Gheorghe Popa A .nr.ap.G1.26 Brăila. Galaţi.Maria Popa I.Radu Popa C.blA7.3.3.200LEI 115.720LEI 103.3.3.Călăraşilor.sc.560LEI 42.2.bl.nr.35 Brăila.ap.sc.Mihaela Prefac D.Vasilic? Popescu I.sc.sc.113.040LEI 8.aleea Mecanizatorilor.nr.str.4.932.ap.6.Larisa Daniela Poenaru G.139.470.1 Brăila.41.1.800LEI 122.1 Brăila.Dumitru Postolache I.Ionel Pitulice S.bl.nr.36 Brăila.Marna.Elena Pîrlog G.171.3.2.1 01 Brăila.1ap.et.Marius-Marian Popescu M.Natalia Popescu G.nr.ap.67 Brăila.ap.str.3.240LEI 4.bl.nr.600LEI 39.A7.et.2.1416.sc.sc.394.C?r?bu?ului.640LEI 70.Călăraşilor.str.68 Brăila.1.000LEI 119 .bl.Elisabeta Popescu C.67 Brăila.Piet??ii.str.4.3.40 Brăila.sc.A15.A2.200LEI 8.4.Nicu?or Popa J.sc.800LEI 95.ap.892.313.Nicoleta.ap.bl.96 Brăila.2.str.58 Brăila.251 NR.sc.bl.et.542.str.ap.016.680LEI 9.D2.3.497.2.114.1 Brăila .nr.str.636.47.Nicolae(decedat) Policarp E.129.ap.nr.I.et.525.nr.sc.Sevastopol.bl.bl.E.960LEI 75.Logof?t T?utu nr.899.str.400LEI 49.nr.040LEI 160.bl.Milcov.26 Brăila.116 Brăila.1.563.Pitulice D.E3.bld Dorobanţilor.ap.078.481.str.816.sc.ap.Doina Rodica Popovici ?.bld.E1.680LEI 8.59 Brăila.Nada Florilor .3.000LEI 889.str.Mircea Popazu N.sc.640LEI 24.nr.sc.1ap.7. nr.str.744.str.U. Galaţi.sc.Eugenia Ple?oianu N.Apollo.3 Brăila.200LEI 59.59 Brăila.sc.000LEI 20.693.1.sc.9.str.aleea Cocorilor.2.1 Brăila.nr.Stanciu Priceputu D.S?ndica Popa D.800LEI 28.14.160LEI 44.191.bl.3.nr.Maria Policarp S.052.800LEI 35.300LEI 17.816.Octav Doicescu nr.4.A6.bl.Br?tianu .3.ap.1 Brăila.Dumitra Ple?oianu T. Galaţi.nr.et.3.1.D4.str.1.bl.ap.1.ap.Ecaterina Popa A.bl.599.sc.96 Brăila.nr.760LEI 8.str.160LEI 91.et.2.3.2.bl.ap.Georgeta Priceputu C.A9.O1.18.sc.ap.Traian Marius(decedat) Popescu Gh. Brăila.H1.9.nr.Simion B?rnu?iu.6 Brăila.Manuel Mihail Popescu N.6.360.600LEI 9.nr.ap. Bl.Mariana Popoiu I.Dorobanţilor.A2.200LEI 27.ap.Călăraşilor.17 Brăila.951.6.H.000.16.A1.Cal.1.bl27.et.2.sc.str.str.Călăraşilor nr.bl.ap.483.460.1.Ghiorghe Podaru G.A1.str.Alexandru Preda A.Dorobanţilor.Cucului nr.str.Ionel Popazu F.ap.ap.004.nr.str.H1.10.127.Neculai Potera?u R.D2.str.sc.sc.bl.785.Piet??ii.200LEI 52.O1.1.sc.Ştefan Iulian Popovici E.sc.E1.ap.297.12.35 Brăila.4.440LEI 7.9. Agricultorilor nr.ap.et.323.Gelu Podaru I.ap.ap.508.1.Avrig.35 Brăila.nr.4.sc.C.A7.nr.1 Brăila.ap.18.A28.323.str.1.571.3.840LEI 30.A28.Cucului nr.Br?tianu .Marin Ple?oianu G.ap.bld.Aneta.120LEI 7.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.28 Brăila.nr.E.nr.nr.25 Brăila.bl.bl.Cal.A28.A6.400LEI 28.aleea Culturii.36 Brăila.ap.Simion B?rnu? iu.ap.47.C.B3.107 Viziru 3 Brăila.aleea Cocorilor.bl.Venera Popa G.193.240LEI 48.351.3.?colilor.55 118.8.Ştefan Popa L.str.880LEI 150.

326.bld.A10.ap.600LEI 3.sc.290LEI 8.bl.320LEI 56.str.et.16 Brăila.Hipodrom.037.4.ap.653.str.caleaCălăraşilor.sc.bl.sc.1.Cal.Monica Radu I. bl.74 Brăila.Gr.Oborului.et.20.sc.sc..529.061.Marinache Puha C.563.nr.000LEI 67.1.ap.str.2.nr.1.14.A18.1.4bis.ap.6. sc.et.824.Cezar Maricel Radu V.Costică R?ileanu P.ap.46 Brăila.22.600LEI 1.ap.Călăraşilor.Ecaterina Radu D.800LEI 6.Nicu Brăila.3.C9.A13.sc.Nicoleta R?ileanu T.bl.bl.937.nr.G12.5.628.Adrian Radu V.58 Brăila.3.704.1 Brăila.48.bl.3.2.120LEI 138.56.437.Plantelor .47.Marian R?zvan N.3.et.148.Viziru 3.4.1.200LEI 41.ap.ap.sc.488.409.18.bl. 1.16.000LEI 29.nr.bl.sc.Dorobanţilor.T?nase Pung? I.Mihai Bravu nr.nr.1.42 Brăila.223.555.bl.800LEI 1.1.et.nr.et.et.5B.bl.11.844.str.aleea Metalurgiei.Victoriei.148.219.2.818.sc.Alexandrescu .192.Ion Radu G.aleea Policlinicii.Cal.Eugenia Mihaela Psaropol C.Radu Purice M.Oborului.Alexandrescu .800LEI 34.2.bl.str.sc.2.000LEI 12.et.8.ap.nr.str.nr.840LEI 79.str.475.111.377 Brăila.bld.1.14 Brăila.Ioana Raftopol ?.B2.sc.Cal.sc. ap.Doroban?u Brăila.ap. 11 21. 2 Brăila.640LEI Brăila.6.A10.ap.6.372.bl.et.74 120 .840LEI 6.7.080LEI 4.104Cuza.str.Vasile Radu R.bl.5.bl.ap.Ştefana R?deanu I.Cornelia Raftopolos G.A10.Veronica Ranete G.9 Brăila.600LEI 38.000LEI 42.str. Vasile Alecsandri.400LEI 10.Costică Rarinca I.et.D3.nr20.Matca Brăila.ap. bl.Gr.ap.11.Călăraşilor.Marin R?ileanu S.Grivi?ei.008.Dorobanţilor.et.Stratia Rarinca S.25 Brăila.200LEI 4.800LEI 3.bl.ap.bl.24.600LEI 4.000LEI 31.Viziru Brăila.bl.200LEI 10.et.6. V10.507 Brăila.Hipodrom.10 Tulcea .837.bl.str.Cristea R?ileanu V.558.ap.Ioana Ranete N.640LEI 5.720LEI 14.2.Carmen -Geta Rancea V.250 Brăila.Dorobanţilor.sc.3 Brăila.E1.nr.bl.nr.nr.037.sc.Marcel R?ileanu C.60 Brăila.Hipodrom.Alexandrescu .sc.418.str.2.A23.sc.sc.com.nr.Ioana R?dun? M.880LEI 4.000LEI 70.957.nr.600LEI 1.3.str.920LEI 28.ap.Ramona Rarinca I.599.sc.040LEI 15.Gherghina Purice I.str.bl.Ştefan Pung? S.Mihail Puia B.ap.ap.26 Brăila.sc.105.str.com Gropeni Brăila.com.200LEI 11.32 Brăila.2.920LEI 31.et.ap.Procopie D.23.Iordan Prodan Ghe.nr.2.Ana Aslan nr.ap.ap.bl.Gr.Hipodrom.14.171 Brăila.1.bl.14 Brăila.51.Stamatina Puflea D.600LEI 41.815.48 Brăila.320LEI 32.Hipodrom.14.N1.ap.ap.et.str.calea Galaţi.23.19.11.sc.str.str.297.bl.472.bl.45 Brăila.920LEI 9.5.Ionel Radu S.227.aleea ?nv???torilor NR.ap.560.895.360.str.2.200LEI 11.65 Brăila.nr.000LEI 44.5.sc.25.ap.74 Tecuci.sc.1.Mariana Nicoleta Purc?rea D.sc.3.sc.1.600LEI 5.sc4.nr 7BL.bl4.Florina Ratscher C.051.B?nic? R??canu M.bld.aleea Cocorilor.Ioana Rarinca G.ap.Ghi?? Rarinca I.Hipodrom.Stancu Radu I.ap.4.sc.84 Brăila.74 Galaţi com.5.14 Brăila.Aurica R?zvan P.488.17 bis Brăila.3.nr.bl.600.D1.680LEI 4.nr.246.Călăraşilor.Ioana Pâcleanu G.2.800LEI 25.800LEI 5.nr.nr.A55.nr.nr.Hipodrom.ap.11.Ion Radu S.9.6 1 Brăila.C10.Viziru 1.23.4.4.Petrica Radu T.148.Gheorghe Pruteanu L.nr.315.165 Brăila.345.bl.bl.930.2 34 Brăila. str.Ion Psaropol A.Hipodrom.str.720LEI 9.1.880LEI 22.120LEI 47.2.

3.47.26.ap.bl.360LEI 3.E1.4 Brăila.440LEI 127.1.1 30 Brăila.nr.C8.Dorobanţilor .sc.ap.000LEI 5.et.Victoriei bl.153.sc.156.calea Galaţi.4.Cal.nr.bl.3.319.46 Brăila.bl.ap.sc.bl.nr.10C.str.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.bl.Tudori?a Roşu G.ap.et.5.ap.bl.63 Brăila.440LEI 10.360LEI 28.sc.Ionel S?nduleac G.Marcel Robea P.680LEI 95.ap.48.Dorobanţilor.941.et.137.7.Milcov.5.1.480LEI 7.Ecaterina Rotea M.bl..362.196.str.bld.268.bld.800LEI 41.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.800LEI 27.sc.nr.ap.ap.bl.800LEI 87.2.bl.520.D6.280LEI 424. Independenţei.bl.600LEI 72.552.111.827.bl.3.7.A28.sc.sc.488.str.2 38 Brăila.Rarchela Sasu V.480LEI 8.280LEI 45.nr.Neculai Roman I.487 Galaţi.nr.Elena Rusu M.B6.sc.32 Galaţi.3.str.bl.Valerica Sânpetru O.B1.Cal.str.68 Brăila.47 Brăila.Cal.sc.str.bl.str.sc.52 Brăila.str.119.8.Ionel Sandu A.8 Brăila.Vasile-Marian Robitu R.3.A55.3.sc.str.Rahova.sc.Titu Sava I.nr.nr.816.ap.500LEI 68.nr.ap.str.Mihai Viteazu.Victoria S?r?cil? I.sc.604.6.3.ap.Celulozei.113 Brăila.23 Brăila.bl.Milcov.bl.41.str.ap.sc.nr.54.Constantin Rusu I.101 Brăila.Rahova.Ştefan cel Mare.str.A28.nr.1.229.Elena Sarivan N.sc.sc.56.Nicu Sasu V.765.et3.315.Micro 17.Energiei..88 Galaţi.107 Brăila.3.440LEI 17.str.278.930.Călăraşilor.nr.Daciei.sc.128 Brăila.ap.575.Virgil S?l?v?stru V.sc.319.nr.Adelina Sbarcea A.bl.69 Brăila.240LEI 3.calea Galaţi.264.Ioana Sandu Gh.ap.et.Călăraşilor.ap.nr.bl.nr.58 Brăila.Mircea cel Mare.Dorobanţilor .66 14.bld.str.str.B9.Micşunelelor.339.3.3.1.153 Brăila.?colilor.000LEI 62.et.nr.Ştefan Sânpetru D.sc.M.250LEI 13.808.1 30 Brăila.41 Brăila.000LEI 24.200LEI 6.ap.544.446.ap.8.et.Valentin-Roberto Samuil? S .sc.bl.Elena Rotaru I.?colilor.et.ap.et.str.B23.3.15 Brăila.nr.000LEI 85.bld.D2.624.000LEI 11.sc.et.23 Brăila.nr.str.636.4.G3.9.Neagu Rusen ?.600LEI 3.B2.140.Ilie Rusinoiu F.I1.54.sc.C11.400LEI 15.A 58.S.Elena Scarlat S.Călăraşilor.Piet??ii.2.Piet??ii.bl.ap.12 Brăila.5.pia?a Independenţei.bl.bl.Stere Rotaru V.109 Brăila.bl.120LEI 4.85 Brăila.ap.Oborului.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.nr.3..B1.372.Florica Rusu S.3.110.1.str.bl.str.Hipodrom.Manda Savin I.485.Sebe?.800LEI 10.000LEI 10.159.57 Brăila.A13.Lucica Rusu ?.Ion Ristici M.15 Brăila.bl.bl.432.3.bl.Sorica Savin I.47.Natalia Sec?reanu D.nr.ap.080LEI 14.ap.ap.ap.bl.ap.Unirii.8.ap.410.Soarelui.6.400LEI Brăila.Caterina Rotaru R.Cal.str.str.bl.520LEI 64.27.ap.892.com Gropeni Brăila.str.600LEI 16.113.15.nr.Aureliana.1.66.nr.bl.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.76 Brăila.200LEI 40.sc.str.040LEI 11.et.ap.Marian Sasu E.111.ap.Mitic? Roşca I.372.45 121 .Ioana Robu I.3.2.bl.Gabriela Mariana Scurtu G.Doru Romeo Rotea D.440LEI 32.nr.Florica Roşu N.3A.605.1.ap.str.120LEI 190.6.658.nr.Călăraşilor.898.ap.Feroviarior.232.47 Brăila.nr.Retscher M.nr.Cal.et1.str.46 Brăila.800LEI 27.900LEI 22.nr.58 Brăila.115 Brăila.240LEI 14.et.Valea C?lug? reasc?.101 Brăila.sc.nr.Călăraşilor.nr.1.320LEI 22.Ion Brăila.771.bl.A8.637.E1.nr.800LEI 20.000LEI 12.35.str.4.1Decembrie 1918.Stelic? Roşca D.200LEI 33.Ana(decedat?) Scurtu G.000LEI 23.Hipodrom.str.str.Călăraşilor.91 Brăila.ap.360LEI 26.3.319.1.nr.040LEI 15.Dumbrava Ro?ie nr.Constantin Scripcaru N.098.Hipodrom.050.sc.5.A5.sc.B1.23 Brăila.sc.320LEI 23.nr.4.53 Brăila.2.sc.124.Gheorghe S?lceanu ?.5.996.3.10.16.3.507.302 Brăila.sc 3.

000LEI 44.Victoriei.430LEI 15.A.2.181.ap.760LEI 11.137.bl.440LEI 10.str.024.2.670LEI 1.Stan Sp?taru I.51 Brăila.nr.str.230.Catrina Staicu I.sc.bl.ap.sc.Ioan Stan N.calea Galaţi.72 Brăila.5bl.Dumitru Stanciu N.162 Brăila.Elena Brăila.3.Unirii nr.B?r?ganul Brăila.10 Brăila.000LEI 32.Mariana Sinca M.116.706.Hipodrom.nr.Sofia Soare S.com .500LEI 46.et.51 Brăila.313.35 Brăila.3. Brăila.bl.1.2.nr.1.bl.10.Dumitra Stanciu I.str.452.794.sc.1.704.B1.nr.ap.Călăraşilor.95.Cal.ap.21.600LEI 10.ap.008.000LEI 15.SC.2.83 Brăila.sc.ap.153.bl.Caterina(decedat?) Stanciu N.23 Brăila.nr.bl.sc.560LEI 46.000LEI 21.aleea Culturii.bl.600LEI 4.400LEI 6.nr.Hipodrom.str.nr.Cătălin Daniel Stan N.Tudora Sideri R.aleea Culturii.14-16.000LEI 65.000LEI 7.20.aleea Almajului nr. Brăila.Marioara Stanciu G.184.bl.Nicu Stan N.1.3.Industriei.G2.10 Brăila.Aurel Stan T.Cal..sc.Tinca Stan N.Ilie(decedat) Sideri N. str.bl.aleea Soarelui.Elena Spulber C.Buzăului.1.str.Viziru 1.025.3.bl.5.et.Anatolie Smeu T.662.sc.Vasilica Sîrbu V.5.et.000LEI 5.sc.4.ap.Marian Sîrbu R.5.aleea Almajului nr.62.9.G2.148.Comunarzi.ap.str.10 Brăila.str.200LEI 13.sc.200LEI Brăila.bl.ap.4.V1.Hipodrom.448.bl.2.nr.ap.A.10 Brăila.ap.Cometei nr.sc.Viziru 1.ap.sc.1.800LEI 26.bl.str.855.nr.385.11.4.262.str.ap.600.?os.595.080LEI 1.bl.444 Brăila.calea Galaţi.bl.G-ral Eremia Grigorescu nr.E4.967.str.3.ap.640LEI 16.sc.bl.str.Sec?reanu I.8 Brăila.444 Brăila.ap.str.558.4.Buzăului.B1.bl.nr.nr.164.162 Brăila.bl.558.65 Vrancea.ap.A8.str.et.A3.ap.ap.bld.str.Constantin(decedat) Stamate A.2.16.Călăraşilor.str.Grivi?a.sc1.525.str.nr16.str.920LEI 96.et.640LEI 41.372.202.800LEI 144.N1.Simion Soare St.aleea ?nv??? torilor.bl.ap.sc.ap.5. bl.nr.str.25.Ion Sîmpetru D.11 15.sc.Angela Sinca S.Violeta Spulber M.sc.aleea Mecanizatorilor.nr.18 Brăila.23 122 .Nedelia Sfârtoc N.Ion Sima P.H1.15 Brăila.com.483.sc.sc.4.560LEI 33.372.sc.et.A27.600LEI 56.sc.Roşiori.000LEI 26.Gabriela Simion Gh.1.218.1 5 Brăila.et.sc.str.bl.1.et.800LEI 16.ap.555.015.Paulina Stan E.sc.5.284.George Enescu .5.360LEI 23.Sebe?.nr.49 Brăila.880LEI 13.Gr. Independenţei.440LEI 5.616.779.ap.1.Hipodrom.190.200LEI 32.Petrica Sîmpetru M.Vasile Sîrbu O.4.89 Brăila.Virginel Stan R.nr.Viziru 3.George Enescu .et1.2.sc.43.30.256 Brăila.800LEI 15.V1.Gra?iei nr.G2.nr.Roşiori.sc.B5.Dumitru Stan M.157.65 Brăila.sc.sc.ap.T?t?ranu Brăila.sc.bl.800LEI 13.040LEI 31.62.Alexandru Stanciu I.bl.?os.et.nr.1.191 Brăila.600LEI 56.str.Didina Soare S.bl.72 Brăila.008.A23.Călăraşilor.nr.81 Brăila.Marian Sima C.Aurica Spiridon I.558.sc.Unirii nr.ap.148.1.ap.65 Brăila.U.3.bl.str.11 Brăila.000LEI 10.4.110.str.nr.ap.558.1 5 Brăila.P4.3.Oprea Sîrbu S.1.5B.720LEI 94.218.3.et.nr.aleea Mugurilor.350LEI 26.525.A.bl..A10.Silviu Sfârtoc G.Stan Stan M.840LEI 2.Iscip.14 Brăila.bl.350.2.30 Brăila.et.Frusina Staicu D.40 Brăila.ap.8.10 Brăila.ap.88 Brăila.3.bl.Ioana Simion N.2.Viorel.1.str.3.3.500LEI 35.760LEI 65.40 Brăila.404.320LEI 68.Rada Simion St.ap.20 Brăila.ap.nr.200LEI 19.Alexandrescu.nr.5.1.ap.sc.A23.Hipodrom.Mihail Kog?lniceanu nr.69.Viorel Spulber N.488.str.2.Lilian Sîrbu N.bl.422.1.600LEI 14.et.

000LEI 58.E2.Ion Suditu I.bld.520LEI 5.52 Brăila.bl.A.et.119.sc.198.200LEI 275.C1.9 Brăila.Oborului.et.27.4.44 Brăila.334.19 Brăila.18 Brăila.C.bl.Gic? ?chiopu M.blA24.bl.Hipodrom.ap.17.3.Tudor Susanu S.29.Industriei.2.et.C8.3.040LEI 10.389.nr.et.65 Brăila.269.19 Brăila.27.A25.blA4.C1.19 Brăila.18 Brăila.sc.4.sc.str.53 Brăila.bld.840LEI 23.ap.sc.nr.8.ap.37.1.Daniel Streche I.Ion Stoian G.sc.bl.137.Rodica Stoian ?.945.520LEI 34.nr.Apostol Stoian C.nr.bl.Piet??ii.str.124 Brăila.600LEI 26.C.ap.Simion B?rnu?iu nr.840LEI 32.1.sc.372.bl.380LEI 63.000LEI 9.F?g?ra?.4.nr.360LEI 9.Unirii nr.sc.Milcov.000LEI 4.280LEI 6.et.53 Brăila.ap .F?g?ra?.200LEI 14.440LEI 3.1.Dorobanţilor.Mitica Stari? Z.Costel Stoian S.1.69 Brăila.252.Mihaica Stancu T.str.sc.372.6 Brăila.sc.ap.920LEI 26.105 Brăila.75 Brăila.nr.760LEI 15.Plantelor.nr.600LEI 29.sc.et.Hipodrom.bl.sc.394.ap.600LEI 18.nr.1.254.Elena Stoenescu A.sc.ap.Plevna.41 Brăila.ap.409.20.Mihail Kog?lniceanu .ap.Cuza nr.?os.str.sc.800LEI 123 .400LEI 71.Bujor Şerban G.str.AB3.372.bl.400LEI 9.Buzăului.879.str.28.000LEI 12.735.002.et.4.4.66 Brăila.nr.Victor Stoean A.190.Stelu?a Sterescu I.1.111 Brăila.19.720LEI 21.9. nr.800LEI 3.str.1.et.aleea Cocorilor.3 Brăila.8 Brăila.800LEI 74.186.Constan?a ?eitan S.6.Simion B?rnu? iu.sc.str.125.str.str.Bistri?ei.Simion B?rnu?iu nr.Caraiman nr.Georgeta Surdeanu A.bl.1.4 Brăila.Plevna.Aurica Stoianof S.Ion Stroe S.4.bl.ap.Ghe.str.sc.nr.640LEI 167.str.6 Brăila.sc.2.424.000LEI 95.Ghioceilor.str.711.ap.Stancu C.200LEI 66.8 Brăila.698.302.28.Simion B?rnu?iu nr.Nu?a Stoian G.Cre?ei.Grivi?a nr.438.200LEI 64.str.et.Ioana Stancu J.A26.ap.str.Cristina Stoicescu N.bl.ap.825.nr.000LEI 47.str.13 Brăila.86 Brăila.ap.Chiva Surdu A.sc.000LEI 64.775.str.bl.238.630.960LEI 51.A26.blA4.Marian Şerban F.calea Galaţi.23 Brăila.2.ap .Anica Şerban Gh.bld.4.sc.200LEI 30.240LEI 10.str.200LEI 11.nr.ap.bl.186.str.Mihail Kog?lniceanu .B1.bl.595.str.str.nr.Ştefan Stoica V.nr.16 Brăila.Stelu?a Silvia Suciu N.A28. Brăila.B13.Ştefan Sub?iric? G.5.4.359.sc.Emil Stoica R.000LEI 10.225 Galaţi.752.513.str.447.Aurelian Stoian C.bl.988.bl.949.82 Brăila.nr.Miron Costin.nr.927.Petrica Stoian S.230.75 Brăila.ap.140.80.Cornelia Stroe D.366.1.800LEI 9.M?r?cineanu.Mariana St?nciulescu M.320LEI 11.A13.32.str.str.str.3.bl.120LEI 3.bl.str.Elena Surdu N.ap.18 Brăila.nr.str.G 3.C?r?midari.18 11.bl.sc.7.15 Brăila.6 Brăila.Gica Şerban N.str.Gherghina Surdu M.600LEI 2.str.9 Brăila.ap.Caraiman nr.nr.W.sc.ap.319.800LEI 360.Milcov.nr.et.Turn.Valentin Surdu V.bld.1.520LEI 5.957.Narciselor nr.nr.Apollo.400LEI 109.str.ap.4.17 Brăila.Radu Negru.360LEI 23.1.246.ap.blA24.Panait Istrate nr.111.ap.3.str.Adriana Şerban C.A.Comunarzi.nr.334.str.Avram Iancu.bl.20.bl.538.str.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.Dumitru Streche Gh.bl.Micro 13B.Rodica Stoianof Ghe.041.5.1bl.960LEI 6.Deltei. nr.2.3.ap.Maria S?nduleac G.str.17 A Brăila.1.L3.489.nr.ap.Didina Stroia I.B2.37 Brăila.Mihail ?eican D.16 Brăila.str.2.sc.Nicolae Şerban R.2.Ioan Stoian D.str.Dorobanţilor.sc.44 Brăila.4 Brăila.6.nr.000LEI 16.Rosetti.2.sc.43 Brăila.1.1.C?r?midari.ap.695.Ioan Brăila.42.

str.1 Brăila.J1.aleea Almajului nr.Vladimirescu Brăila.2A.B13.387.Daniela Viloleta Te?liuc I.B11.str.148.Viziru 1.ap.Apostol Tar?u G.F3.calea Galaţi nr.Aurica Teodorescu N.str.480LEI 28.bl.750LEI 67.nr.str.Vasile Ştefan S.bl.500LEI 57.George Enescu.2.760LEI 9. bl.28.Ecaterina ?orici T.str. 7.A1.D3.et.2.92 Brăila.ap.bl.1.520.TURN.ap.966. et.593.ap.56 Brăila.422.bl.bl.ap.880LEI 97.sc.sc.6.220.nr.440.Malului NR.ap.bl.nr.800LEI 19.1.740LEI 3.6 Brăila.640LEI 14.238.548.sc.Alexandrina Toader P.str.bld.3.203.400LEI 66.aleea Margaretelor.Pictor Ion Andreescu nr.374.str.bl.080LEI 7. 17.sc.14.sc.ap.str.Daniel ?arpe Gh.41 bis Brăila.?colilor.920LEI 17.278.nr.Valentina Terente V.267 Brăila.Gherea.str.nr.253 Brăila.38 Brăila.920LEI 17.5.2.Chiva ?tir I.400LEI 3.837.bl.et.1.Nicu?or Tair A.bld.Virgil Tarpan C.D2.800LEI 44.N1.810.A5.354.28.Bi?a T?nase V.700LEI 7.3.nr.1.13. bl.sc.270.Leanca T?bârc? T.85 Brăila.3.str.435.Anicu?a ?chiopu I.949.nr.Cal.5.760LEI 74.D4.14.800LEI 63.Mariana ?tef?nescu G.1.1.Osman Tanislav T.bl.str.600LEI 27. 315.200LEI 21.bl.Valeriu Tatu G.bld.15 Brăila.sc.nr.2.480LEI 27.084.str.460LEI 44.3.Dumitru Timohi N.Celulozei nr.sc.et.14 Brăila.Şerbănescu C.sect.ap.str.ap.bl.5.2.5A.sc.et.800LEI 16.Ioana Teodorof M.3.calea C?lara?ilor.315.Ionel ?erbu C.85 Bucureşti.720LEI 37.sc.G2.Călăraşilor.Maria Tencaru I.ap.960LEI 10.260.40.156 Brăila.1.aleeaTopoloveni.B.632.243.870LEI 13.200LEI 24.Maria Tiberiu G.000LEI 119.191.319 Brăila.600LEI 43.5.446.520LEI 14.Albinei.240LEI 73.884.Radu Negru.786.nr1.18 2. B2.4.bl.Dorobanţilor .1.nr.bl.44 Brăila.Vasilica Brăila.str.et.Carmen Ştefan A.sc.600LEI 31.372.bl.sc4.Călăraşilor.bl.496. ap.87 Brăila.281.bl.aleea Cocorilor.Cal.ap.ap.sc.560LEI 16.Ion Taflan L.ap.ap.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.str.16.Viziru 1.sc.Ileana T?nase I.2 Brăila.bl.et. sc.str.56.3.bl.Simion B?rnu? iu.Neculina Teodorescu V.339.56.11 124 .ap.323.str.595.D.3.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.sc.ap.Hipodrom.25 Brăila.899.100LEI 4. nr.Virginia Tihan N.5 Brăila.nr.A12.232.sc.str.Plevna.Liliana Cecilia T?nase V.bl.142 Brăila.440LEI 24.ap.38 Brăila.sc.ap.Victoriei.nr.A3.sc.289.AP.4.com T. 26 Brăila.nr.nr.10-12 Brăila.400LEI 67.bl.C.11 Brăila.11.2.297.750LEI 5.91 Brăila.Elena Florica Te?liuc I.767.288.ap.2.Relu(decedat) ?erbu I.G-ral Eremia Grigorescu nr.Lebedei.Nicoleta Daniela Tinca A.000LEI 6.5.334.840LEI 37. nr.000LEI 19.ap.Dumitra Ştefan A.sc.nr.nr.Maria Serdean N.89 Brăila.Nicolae Iorga.43 Brăila.957.calea Călăraşilor.935.bld.400LEI Brăila.?colilor.pia?a Luminii nr.Sanda ?tef?nescu S.Poet Grigore Alexandrescu .1.116.Constantin T?nase ?.ap.186 Brăila.B10.44 Brăila.Cuza nr.nr.200LEI 62.564.et.sc.nr.Plantelor.3.43.227.2. 1.230 Brăila.319 Brăila.5A.A18.sc.bl.11.570LEI 2.Constantin Taflan L.bl.13.39 Brăila.4 Brăila.sc.ap.ap.Vasile T?nase G.4.bl.400LEI 12.calea Galaţi nr.ap. calea Călăraşilor.3.000LEI 34.str.nr.Costică ?terg?rel T.bl.ap.Dorobanţilor .40.Marcel ?oitu I.Eugen ?oitu G.Dorobanţilor .501.Maria Serdean Gh.680LEI 8.382.13.8 Brăila.bl.

Cornel Jenic? Toma P.nr.sc.Plevna nr.960LEI 20.bl.400LEI 2.sc.2.SC.56.et.C5.919.35 Brăila.ap.028.str.56 Brăila.nr.et.et.sc.A.G-ral Eremia Grigorescu blP17.1.bl.AB1.Constantina Tudora?cu G.400LEI 3.360LEI 105.20 Brăila.10 Tulcea.sc.bl.Viziru 3.str.str.str.ap.sc.11.56 Brăila.Deltei nr.367.1.46 Brăila.200LEI 20.480LEI 12.str.5.ap.bl.Nicolae(decedat) Tudose P.nr.sc.Ileana Toma G.1.Sebe?.Dumitra Toma C.Marian Cezar Tudor N.1.sc.4.ap.8.1.nr.str Ştefan cel Mare nr.200LEI 141.000LEI 10.4.bl.Progresului.nr.Policlinicii.nr.059.Unirii nr.sc.3 Brăila.016.600LEI 55.000LEI 16.bl.sc.Tocitu Florea R.Ştefan Tudor I.ap.A36.bl.sc.Delfinului nr.Marius Cristian Toma G.10 Brăila.ap.874.384 Brăila.2.Stana Toma N.str.Constan?a Turcu P.744.890.25 Brăila.Constantin Tudor N.ap.nr.000LEI 59.1.360LEI 26.246.Br?tianu BL.Aurica Tudos? N.C5.640LEI 65.ap.ap.040LEI 105.bl.E4.nr.ap.ap.595.302.C1.et.2.1.65 Brăila.Pite?ti.bl.nr.ap.17.E.ap.et.158 Brăila.Aurelia Toia A.26 Brăila.9.4.sc.ap.sc. Galaţi.M?cin.2.Silvia Tudose T.C1.ap.et.188.str.Dorobanţilor .1.342.str.21.760LEI 22.str.ap.nr.55 Brăila.Mitic? Turnea Gh.TURN.sc.2.Antonel Tudorache R.840LEI 15.17 Brăila.593.Cal.000LEI 4.B16.2.ap.4.sc.Ion Turtoi N.178.190.C.ap.L.569.bl.str.280LEI 19.794.et.9.ap.aleea Cocorilor.46 Brăila.600LEI 54.7ap.551.464.Agripina Toma N.040LEI 10.nr.Mariana Tudose N.43.000LEI 41.29.520LEI 12.Călăraşilor.sc.nr.bl.30.str.Cătălin Mugurel Trifan N.B13.str.558.238.str.Avîntului bl.Cal.ap.284.2.1.sc.3.4.9.4 Brăila.sc.800LEI 20.et.D4.sc.Călăraşilor.sc.427.Lucian Tudorache I.3.str.?colilor.15 Brăila.A.bl.28 Brăila.270 Brăila.000LEI 32.66.bld.?colilor.str.A2.488.Fănica Tutulan I.bl.B2.000LEI 15.bl.794.B38.842.bl.12 Brăila.sc.Ioan Tudora?cu I.O3.str.C.bl.Libertăţii nr.A2bis.120LEI 17.nr.5.calea Galaţi.3.7 5 Brăila.58.246.29.31 Brăila.Tineretului bl.232.448.bl.str.217.bl.177.nr.35 Brăila.Cal.nr.bl.Georgeta Tudorie I.Tudora Tudor I.2.Ghioceilor.840LEI 85.et.sc.84 Brăila.Hipodrom.nr..Gheorghe Tudor S.60 Brăila.et.744.1.bl.1.Ghioceilor.193 Brăila.et.1.61 Brăila.A14.str.2.246 Brăila.3.3 16.Anica Toma G.Camelia Trufa?u I.550LEI 20.680LEI 15.str.Gole?ti nr. nr.160LEI 19.A28.bl.str.Anica Tudor N.nr.Dorobanţilor .sc.307.36.?colilor.315.3 bl.11 Brăila.Bebi Turiac M.419.Ioana Turcu St.53 Br[ila.Anica Tudorache T.372.60 3 Brăila.560LEI 4.7.61.526.Vasile Tudor L.nr.200LEI 37.I.ap.148.2.C?lug?reni.et.Neculai Toreanu T.bl.P1.ap.25 bis.nr.Călăraşilor.bl.nr.et.str.ap.800LEI 33.1.188.?nv???torilor nr.16.840LEI 36.nr.680LEI 10.920LEI 140.Galaţi.ap.ap.Nicolae Trifan C.ap.2.38 Brăila.6.1.A.sc.Constan?a Tudosie G.bl.sc.68.N2.5.str.920LEI 28.sc.Buzăului.6.bl.000LEI 125 .840LEI 103.40 Brăila.Tineretului nr.sc.000LEI 46.11 Brăila.sc.000LEI 27.Buzăului.Ghioceilor.bl.Fănica Toma G.?os.276 Brăila.ap.38 Brăila.Comunarzi.874.str.Ştefan cel Mare nr.Chi?in?u.bl.2.2.2.ap.sc.T.str.Călăraşilor.ap.62 Brăila.Marcela Tudor I.744.372.ap.906.ale.AP 34 Brăila.56.4.str.485.et.3.000LEI 62.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.000LEI 161.Unirii.200LEI 30.9 Brăila.674.5.15.bl.et.Elena Tudorache M.Industriei.et.calea Galaţi.str.000LEI 8.1.str.str.D?nu? Toma V.Viorica Tudora?cu G.15.G15.Adrian Tudose I.1.220 Arge?.S?ndica Florica Toma G.Vladimirescu N5 47 Brăila.et.bl-3.str.str.Dumitru Tudor I.Dej nr.str.sc.str.ap.26 Brăila.str.744.Adrian Tudoric? I.str.2.Gheorghe Brăila.400LEI 94.600LEI 4.K.360.sc.nr.4.Constantin Tomescu N.Lucica Tudora?cu D.?os.390.et.25 Brăila.11.200LEI 31.Chercea.sc.6.

bl.G7.Prim?verii nr.Aurel Veli?cu D.5.1.Marfa Vasile A.240LEI 29.bl.9 Brăila.855.str.1.111.640LEI 25.151.22 Brăila.sc.sc.bl.bl.21 Brăila.4.sc.sc.ap.38 Brăila.640LEI 21.sc.ap.sc.Constantin ?ig?noiu V.2.et.Ruxandra Vâju M.3 .str.319 Brăila.B31.ap.140 Brăila.11.nr.400LEI 57.2 Brăila.767.039.nr.nr.365.str.sc.19.59 Brăila.sc.Rahova.sc. Galaţi.sc.?os.ap.3 .14 3.bl.71 Brăila.630.25 Brăila.A1.48 Brăila.?nv???torilor nr.600LEI 11.Vasilica Vizireanu G.411.Trandafirilor nr.030LEI 3.111.22 Brăila.str.000LEI 23.ap.bl.13 Brăila.1.415.1 Brăila.ap.000LEI 173.1Decembrie 1918.Oborului.43.Cucului nr.8 Brăila.ap.Gr?dinii Publice.calea Galaţi.2bis.ap.Gheorghe Uzureanu R.Cal.nr.bl.sc.3.300LEI 1.Ionel Vasile C.Elena Violeta Vartolomei S.Nae Ureche I.Prim?verii nr.nr.Piet??ii.Hipodrom.ap.str.et.1.et.73 Brăila.ap.bl.4.Constantin Vi?co?i A.325.bl.bl.Elena Vicol I.ap.869.786.14 Brăila.579.2.nr.4.ale.160LEI 2.3.17.Daniel Veli?cu V.Mihalache Vâju V.L2.14 Brăila.418.nr.Mioriţei.223.ap.Emilia Vasile I.2.str.Vasile .1.600LEI 198.334.3.580.Constantin Vâju V.Nicoleta Urse V.920LEI 158.Constantina Vartolomei N.nr.nr. pia?a Poporului nr.6.Oborului.str.aleea Mugurilor nr.10 Brăila.850LEI 8.str.2.3.19.800LEI 38.4.str.560LEI 15.?nv???torilor nr.et.sc.et.?colilor.4.str.Odessa nr.Hipodrom.4.4.ale.4 Brăila.56 Brăila.Ion Ghica .Culturii nr.et.176.091.ap.et.sc.Elena Turnea Gh.H4.36 Brăila.Turnea N.A.731.Iuliana Vizireanu A.C10.927.A3.588.831.119.Alexandru Ulici D.Nicolae Titulescu nr.nr.309.869.ap.3.bl.nr.Bl C6.1.sc.Buzăului nr.160LEI 6.9.3.34 Brăila.720LEI 155.sc.str.7.H.ap.020LEI 5.32 Brăila.str.12 Brăila.bl.000LEI 94.2 Brăila.32 126 .sc.str.149.ap.Viorel Vâju C.bl.840LEI 25.str.sc.600LEI 15.bld.040LEI 9.1.Constantin Alin Vâju C.Roşiori.ap.77 Brăila.B10.49 Brăila.440LEI 135.880LEI 8.ap.15.000LEI 60.Gic?-Bebelu? Vasile M.720LEI Brăila.ap.Mari?a Vi?an I.bl.600LEI 13.?colilor.bl.998.str.074.Elena Untaru S.et.28 Brăila.ap.ap.bl.aleea Cinematografului nr.str.800LEI 1.Cal.720LEI 108.ale.ale.B2.bl.Marcela Vanc? D.?colilor .bl.bl.2.bl.600LEI 10.Călăraşilor.920LEI 38.et.B.str.sc.sc.sc.483.ap.802.1.2.861.ap.E.sc6.43.840LEI 23.Georgeta Vâju I.Angela Mary Urse A.et.200LEI 15.str.nr.Dumitra Udrea D.34 Brăila.ap.Nicolae Vandalac V.Aurelia Ungureanu M.400LEI 66.str.600LEI 8.Ilie Pompiliu Vâlsan I.2.1.nr.sc.Hipodrom.sc.14.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.440.2.1.H5.ap.090.040LEI 71.ap.104.?nv???torilor nr.919.558.Bobi?a Urse V.882.ap.bl.sc.906.nr.Felicia Vi?inescu N.1.281.str.1.19.078.3 Brăila.Călăraşilor.3.3.bl.D2.490LEI 6.3 .65 Brăila.O5.050.nr. Valeriu Turosu S.920LEI 363.2.000LEI 67.et.B18.2.240LEI 234.13 Brăila.ap.B30.74.sc. bl.ap.978.et.bl.53.3.733.800LEI 400.575.54 Brăila.bl.sc.53 Brăila.970.3A.Tudora Vi?an C.1.nr.53 Brăila.Viorel Ursu S.str.Constantin Sandu Aldea.1.str.nr.027.Mariela ?iparu M.Victoriei.Dorobanţilor .6.Cucului nr.et.Republicii nr.C10.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.bl.ap.sc.000LEI 41.680LEI 3.str.200LEI 203.O3.Dumitru Vîrl?nescu D.str.Marioara ?iparu T.1.str.str.sc.Neculai Vartolomei T.160LEI 30.6.1.960LEI 10.49 Brăila.Petrica Urse I.Roşiori.ale.44.Gheorghe Ursule? C.297.bl.Octav Doicescu .1.

3.ap.nr.Adina Brăila.Roşiorilor nr.Siret.bl.Tudori?a Brăila.Hipodrom.741.21 Zaharia A.sc.240LEI 23. str.bl.ap.233.12.A4.Stan Vlad M.080LEI 35.p-?a.bl.str.622.H4.Ştefana Brăila.000LEI 46.Gheorghe Vlad I.Octavian Dan(decedat) Brăila.2.5.159.920LEI 9.680LEI 20.ap.sc.sc.Tinca Viziteu C.16 Brăila.Cornel nr.4.nr.str.2.881.aleea Cre?ei.ap.090.Vasile Voicu V.bl.Octavian Brăila.et.297.861.Grigore Alexandrescu Voicule? V.sc.Ghioceilor.2 Zainea M.22 Zaharia I.440LEI 42.800LEI 54.et.264.ap.calea Călăraşilor nr.B23.sc.bl.G1.bl.sc.000LEI 7.2.bl.com Mircea Vodă Brăila.sc.A4.ap.ap.3 4.bl.8 Zainea I.4.1.Amurgului.bl.sc.SC.SC.et.Angel Voicu M.ap.013.str.bl.et.078.22 Vrânceanu I.Virgina Brăila.290.ap.C.Mariana-Marieta Brăila.640LEI 14.11 Brăila.45 Zavate M.bl.196.14 Brăila.A24.Călăraşilor.5.33 Brăila.3.158.str.Geta Voicu M.ap.ap.bl.1.str.2.sc.67 Zaharia M.413.bl.3.et.sc.7 Brăila.4.sc.1.str.Camelia Vizireanu S.Gheorghe Vl?dil? M.186.ap.ap.Remus Zmochin? C.et.blC5.Roşiorilor nr.667.sc.ap.6.Obor.nr.300LEI 1.Ion Vl?duc? I.800LEI 22.10.Soarelui nr.B18.374.1.3.H6.21 Brăila.2.Nicolae Iorga.sc.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.27 Brăila.bl.bld.str.3.ap.2.ap.257.ap.nr.15 Voinea G.Mircea Brăila.et.1.C.600LEI 25.32 Zaharia P.2.728.str.593.2.A21.Dorobanţilor nr.SC.228.41.47 Brăila.George Vlahu E.2.563.200LEI 22.46.nr.600LEI 84.68.David Praporgescu.744.bl.300LEI 32.1.str.47 Zincu I.720LEI 622.sc.Nastasia Voicu N.et 1.280LEI 7.593.Buzăului .000LEI 37.ap.bl A61.et.680LEI 24.H4.Neculina Brăila.624.sc.bld.et.71 Brăila.125 Zgardan A.str.4.str.ap.Viziru 3.Ghioceilor.Gheorghe Vl?descu T.47 Zgardan M.ap.bl.22 Brăila.et.SebeŢuţui nr.nr.4.nr.ap.A1.520LEI 55.str.12.4.sc.260.?os.ap.str.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .930.D.sat Cazasu.12 Brăila.3.372.Cornel Brăila.37.sc.32 Zaharia R.Maria Brăila.nr.Ghioceilor.Dumitru Vlad D.C.63 Zahiu T.com Tudor Vladimirescu Brăila.600LEI 335.3.Hipodrom .Spiru Haret Zmochin? A.bl.3.779.15 Zanfir D.840LEI 4.1.SC.Alexandru Voicil? D.bl.sc.800LEI 39.Emilia Brăila.sc.O2.711.nr.ap.str.bl.str.ap.320LEI 85.Mariana Brăila.480LEI 21.3.AP.660. ap.Stelu?a ap.Nicolae Vl?staru N.Francez?.A24.A60.29.sc.ap.nr.910LEI 48.str.31 Brăila.Buzăului .nr.al.200LEI 8.Cristinel George Brăila.ap.483.339.?colilor.11.E.bl.2.ap.bl.bl.sc.200LEI 30.400LEI 933.160LEI Brăila.360LEI 7.str.Ion Brăila.Cinematografului.str.bl.2.200LEI 7.E.3 Vrânceanu A.Victoria Brăila.882.calea Călăraşilor nr.str.Gheorghe Brăila.sc.Maria Brăila.880LEI 5.Constantin Brăila.1.242.bl.sc.A14.749.bl.bl.661.gen.Dorobanţilor nr.2.305.C1.bl.1.000LEI 8.A1.str.3 Brăila.bl.63 Brăila.22 Vrânceanu N.46 Brăila.Obor.800LEI 13.Vizireanu I.78 Zavate M.5.2D.al.080LEI 14.4.Nicolae Brăila.033.blB28.str.525.2.AP.3 Zainea F.4.1.3.Obor.bl.000LEI 14.3.2.sc.19.920LEI 47.Neculina Vlaicu I.Dorobanţilor nr.480LEI 12.A8.2.et.Dorobanţi.nr.str.35 Zavate M. 18 Zaharia A.2.ap.ap.200LEI 118.George ap.638.520.779.800LEI 6.1.bl.?colilor.440LEI 74.D.O1.?os.Constantin Vizuroiu M.640LEI 63.23.sc.4.aleea ?nv???torilor.C.Mihaela Brăila.bl.400LEI 58.Soarelui nr.Milcov.sc.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.SC.4.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

Buda nr.008. Nichifor Antonescu C. Biruintei nr. 67BIS Sc. 31 Plopeni Str. 2 Bl.120 LEI LEI LEI LEI 36. Ioana Albei N. 28 Ploiesti Str.1 Ap. 4 Plopeni Str. Troienelor nr.800 LEI 29.151 Bl.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str.304.37G Ap.31 Ploiesti Str. Luminita Monica Alexandru I.562.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.13 Bl. 32 Sc.008. Dumitru Adet M.663.080 28.600 58.200 92.600 LEI 8. 22 Ap. 16 Ploiesti Str.5 Ap. 3 Bl.A Et. A Ap.634.953.737. 31 Ploiesti Str. Maramures nr. Neli Anton Gh.R. 35 Bucuresti Sector 4 Str. 18 Sc. Sld. Republicii FN Bl.480. Alexandru Ploiesti Sts. 19 Ploiesti Str. Temisani nr.1 Et. 35 Ploiesti Str.544.2 Ap. 6 Bl. Mihai Viteazu nr.014. Nicolae Albu Gh. Padina 11 Bl. 9 Ploiesti Str.1 Bl.13 Bl.300 364.288.200 34. F2 Sc. Mariana Aelenei C.389. Saturn nr.720.34 Ploiesti Str. 3 Bl.640 LEI 10. Adrian Anghel Gh. Maramures nr.325. Elena Alexandrescu I. Calin Catalin nr. A Ap. 37 Ploiesti Str. Ion Antohr R.Valeria Anghel I. 10F Sc. Tinarul Muncitor nr.13 Ploiesti Str.534. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.600 6. G Ap. Luciana Andronache Gh. Er.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34. 24 Plopeni Str.108.480 1.Stefan cel Mare nr.Constantin Anghel S.57 Sc.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Biruintei nr.3 Ap. Infratirii nr.090 LEI 103. 1B Bl. Constantin Brezeanu nr.227.000 6. Gheorghe Aelenei Gh.660 171. Gheorghe Afrasinei N. Bld. 5A Bl.372. Vasile Alexe P.10 Ploiesti Str.19 Ploiesti Str. B Ap.800 35.000 81.640 LEI LEI LEI LEI 29.4 Ploiesti Str.920 LEI 48.760 42.967. 2 Ap. Elena Alexe Gh. Mita Albu G. Steliana Alexandru Gh.800 193. Maria Albu I.368. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N. B Ap.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str. 3 Sc. A Ap.000 LEI 215.40 Ploiesti Str.289. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.37G Et. Cameliei nr. Emilian Alexandrescu M. Ion Alexe I. Tinarul Muncitor nr.Sirianu nr.319.372. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.Simona Madalina Anca Marin Andrei D. Sc.880 38. Saturn nr.040 29.193.008.120 1. 1 Et. Aleea Scolii nr. Liviu Andron O. Gheorghe Alexandrescu E. Madalin Marian Andron I. AL11 Ap. 46A Sc. Ion Anagnoste I. Diana-Alexandr Alexandrescu I. 29 Sc.10 50. AL11 Ap.472.19 Ploiesti Str.555.000 LEI 13.040 167. I.930.600 LEI 31. 6 Bl. 16E Ap.29 Ploiesti Str.200 56.223.621. 205 Sc.767. 2 Ap. Andrei Afrasinei Gh. Bobilna nr.608. 25 Ploiesti Str. George Constantin Alesandru N.30 Sc B Et. 6 Bl.117. Republicii nr.C Ap. Cimbrului nr. AL11 Ap. Cameliei nr. 29 Sc.037.2 Bl. 62 Ploiesti Str. Aurelia Alexandrescu I. A Ap.16 Ploiesti Str.000 LEI 25.23 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.779.Adet I.080 3. 7D Bl.800 56.5 Bl.890 LEI 41. 1 Et.440 LEI 56. Leului nr.Pta. Cameliei nr. Biruintei nr. Fat Frumos nr.626.000 LEI 129 . 6 Bl. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl.663.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.360 39. Constantin Brezeanu nr. Vasile Anagnoste V. Maria Albei G.041.835. 7 Bl. Aristita Agache I. Daniel-Lucian Anghel S.720 137. Valerica Alexandru C.920 29. Brebenei nr.593.780 LEI 44. 31 Ploiesti Str.Stroe Angelescu Ghe.

Grindului 2 Bl.15 Ploiesti Str. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. Vestului 16 Bl.400 3. 106 Ap. Varbilau 7 Bl. Ion Baicoianu I.186.400 LEI 3. Carmen Barbu V. 49 Ploiesti Str.389.186. Nordului FN Bl.Gr. Mihaela Baicu R.353.840 7. A Et.C Ap.960 7.409. 24 Ploiesti Str.215.704. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl. 29 Ploiesti Str. 45B Ap.052. Steliana Barbu C.154 Bl. Gheorghe Azoitei C.302. Constantin Ploiesti Str.2 Ap.71 Bl.004.4 Ploiesti Str.4 Ap. 1B Ap.1 36. 3B Ap.1 Ap. Grindului 2 Bl.800 82.260.240 LEI 38.000 LEI 243. B-dul Republicii nr.3 Ap. 36 Ploiesti Str.1 Ap. 25 Ploiesti Str.A Et.1 Et. 8 Ploiesti Str.040 25. Cantacuzino nr. A Et. Intr. Vestului 16 Bl.302. 153 Sc.334.200 LEI 28. 8 Ap.350 LEI 15. C Ap. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Octavian Apostol H.558.000 LEI 3. Adriana Cristina Baicu I.960 LEI 5.71 Bl.4 Ploiesti Str. B1 Sc.1 Et. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str.3 Ap.358. Irina Arsene C. Carmen Badina A.C Ap.742. 3 Ap. 2 Ap.000 LEI 7. 10 Ploiesti Str. 46 Sc. Grindului 2 Bl. Ale. B-dul.103 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. 167 Sc.000 LEI 5. B3 Sc. Gr.600 LEI 86.555. Marasesti 282 Bl. Hariton Banica C. 8 Ploiesti Str.880 LEI 40. 10 Ploiesti Str. Gr. Curcubeului 13 Bl.400 LEI 130 .580. Mariana Baciu P.Adelina Monica Arama I.000 LEI 26. 3 Ap.525. Barapltului 16 Bl. Eremia Grigorescu 25 Bl. B1 Sc. Gheorghe Badita P. 3 Ap.680 37. Steluta Banica C. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh. Sos.500.Apostol Al.Alecu Russo 14 Ploiesti Str. B Ap. Razvan Cristian Banu P.771. Valentin Apostol I.Doina Maria Apostol Gr. 17 Ploiesti Str.000 52.039. Vasile Milea 7 Bl. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C.400.135.320 LEI 9.800 LEI 11. F Et. Vestului 16 Bl.Gh.116. Bucuresti 24 Bl. Intr.103 Sc.000 LEI 26.761. Marcel Bordas C. Arinului 1 Bl. Fl Nr. Tudor Baicoianu Gh. Emil Badulescu N. Gh. Intr.160 15. 142 Ap.017. Emil Balasa V. Plutelor 10 Ploiesti Str.950 42. Cantacuzino nr. 6 Ploiesti Str. Sos. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.417.Ion Apostol H.600 LEI 41.400 LEI 12.207 Ap. Postei nr. Republicii 130 Bl.160 10. Tudora Avram Al.790 LEI 44.A Et. 3G Ap. Constantina Banica N. Vasilica Baicu D. C1 Sc.705 LEI 38.211.007. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str. Nicolae Dorinel Bajan N.930. Madalina Gabriela Banica D. Armasi 40BIS Ploiesti Str.128 Bl.A Et. 10 Ploiesti Str. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C.210 Sc. H12 Et. Gheorghe Baicoianu I. Cornelia-Ileana Apostol D. 163 SC. Maria Balanescu N. 4 Ploiesti Str. Jean Ion Balasa O.704. 3B Ap.500 LEI 46. Sos. Bahluiului 3 Bl. Ale. Corlatesti nr. 11 Ploiesti Str.154 Bl.246. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.860.376.500 LEI 213.250 LEI 5. 2 Ploiesti Str. 162 Sc. B1 Sc. A Et. Postei nr. 24 Nedelea nr.103 Sc.001.000 20.15 Ploiesti Str.A Et. Cristina Arsene C. C1 Sc. Cumpatul 6 Bl.25 Nr. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.900 15.600 LEI 58. Ciucului 4 Bl. Gral.087. A Et. Corlatesti nr.960 LEI 21.372.800 41.113.

Erou Arhip Nicolae 1 Bl. 11 Ploiesti Str. 150 Sc. A Ap.965. Gheorghe Birzan A. 4 Sc. Cameliei21 Bl. Libertatii 5 Bl. Victoria Bogdan V. Nicolae Barbuceanu N. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. Simona Madalina Brebenel N.400 26.840 72.130 124. Gh. Al. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Torcatori 2 Bl.2 Ap. R2 Sc. 19 Sc.600 LEI 193. Ion Bolocan D. Magurii 2 Bl.400 19. Ion Vasile Brebeanu C.145 Sc. Al.135. Carmen Boceanu Gh. Anbdrei Muresanu 70 Bl. 15 Ploiesti Str. Ion Briceag I. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str. 1 Ap.789. 42A Sc.807.019.604.914. 35 Ploiesti Str. Zimbrului 7A Bl. Elevilor 5 Bl.800 36. Gheorghe Bordei Gh.400 LEI 4.Aet. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . 10 Ploiesti Str.713.7 Ploiesti Str.227. Infratirii 5 Bl. 31G Sc.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.966. 4Ap. 150 Sc. 19 Sc.260 4. Maria Bazavan C. A Et.449. Maria Ap.600 12. 1 Ap. Elena Batrineanu N. 26 Ploiesti Str.320 21. 2 Et. 14 Ploiesti Str. Petuniei 7 Bl. Gheorghe Barbuceanu Gr. 2 Ap. Valentina Iuliana Bolocan P.600 LEI 66. Zimbrului 7A Bl. 14 Ploiesti Str. Nicoleta Liliana Boboc St. Octavian Borcan R.1 Ap. Sabin Botoc N. 135B Ap.967.919.253. 10 Ploiesti Str.Ioan Aurelian Belcea V. Aleea Scolii 1B Bl.558.861. 26 Ploiesti Str.000 70. Veronica Barbieru Gh. A Et. 8 Ploiesti Str. R1 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230.000 22. R1 Sc. Ion Buga C. Torcatori 2 Bl.448. Democratiei 84 Bl H4 Ap. B Ap.492.211.730.136 Sc. Luminisului 10 Ploiesti Str. Dan Aurelian Barbulescu D. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Aura Magda Bortoi C. Andrei Muresanu 70 Bl. Calin Catalin 3 Et. Camelia Boiangiu I. Bobilna 115 Bl.320 86.250.569. 10 Ploiesti Str. AC14 Ap. B Ap. Izvoare 96 Ploiesti Str. Virgilia Boloaga C.031.440 19.640 LEI 69.30 Ploiesti Str.440 42.480 11.317. 10 Ploiesti Str. Ap. Bobilna 115 Bl. Iancu Birsan M. Aurel Braslasu V. Baraoltului 9 Bl.800 12.240 21. Maria Bolocan I.760 53.824. 12 Sc.Gh. Maria Botezan V. 10 Ploiesti Str. 2 Et.520 28.240 100. Georgiana Denis Borcan Gh.800 59.342.280 44.200 16. Petuniei 7 Bl. Donici 7 Plopeni Str.089. Ion Bucurescu C.A Ap.366. A Et.600 22.2 Ap. A Et.000 11. 39 Ploiesti Str. 22 Sc.29 Ploiesti Str.595.080 12.988.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.507.421.200 8. Vasile Bucur V. 5 Ap.000 24. Nordului 3 Bl. Nicolae Borcan Gh. 55 Ap. 31 Ploiesri Str. 4 Ploiesti Str. Niculina Bazavan P. Ap.706.818.183. Infratirii 5 Bl. Sold.7 Ploiesti Str.074. B Et.920 42. Sincai 44 Ploiesti Str. A7 Et.110 79.721. Ale.718. Maria Bordei C.3 Ploiesti Str.988. A Et. 15 Ploiesti Str. Valentin Silviu Bivolaru S. A Et.520 57. 135B Ap.600 28.667.040 228. 12 Sc. Mihael Berbec St.188.Catinei 17B Bl.Bahluiului 6 Bl.400 51.080 15.200 19. 1 Ap.12 21.100 Sc. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com . 37B Sc. 8 Ploiesti Str. Dumitru Barbieru Gh. 32 Ploiesti Str. Constantin Bocan D. Muresanu 18 Bl.B Ap. A7 Et.762.Banica N. Stela Briceag M.400 26. Victor Bodoiu L. Ilie Barbieru i. Persani 5 Bl. 8Ap.4Ap.2 AP.640 2. A Ap. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. Ion Boboc C.366. 1 Ap. 90 Sc.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 . Niculai Bucur I.

136 Sc.280 29. Floarea Chitu N. A Et.000 86.820. Brumarelelor 1 Bl. Nicolae Cirstea V.780 57. 22 Com.A Ap.744. Stelian Cercel D. Alexandru Ciocan I.227. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str. 4 Ap. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I. Niculai Burlacu T. Barcanesti 5 Bl. Gheorghe Ciovina G. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str.432. Elena Buturuga M.2 Ap.Bahluiului 10A Bl.240 LEI 132 .135. 3B2 Ap. Gheorghe Calinoiu St. 1 Ap. 136 Ap.720 3. 13B1 Sc. Luminei 6Bl. Gheorghe Buzatoiu N.334.200 10. A Ap. B Ap.000 51.890 57. 9 Ploiesti Str. Cornelia Capraru V. B Ap. Cringului 47 Ploiesti Str.994. M.320 57. Crizantemelor 2 Bl. Carmen Mihaela Ploiesti Str.16Sc. 119 Sc. Bucuresti 20 Bl. Ale. Milcov FN Bl. Arnauti 6 Bl. 58 Sc. Ion Chioveanu P. 18 Sc. Ion Burlacu I. Ana Chitu N.071.Buga M. 162 Sc. B Ap.240 12.400 LEI 151. Bd.6 / Prahova Ploiesti Str. 93 Ploiesti Str. Tonel Chelba T.600 36. 62 Ploiesti Str.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. Marius Daniel Catinean P.210 34.488. Constantin Ciocirlan N. 6 Ploiesti Str. 4 Ap. Cp. 71 Ploiesti Str.600 63. Bahluiului 10A Bl. Gabriel Calestru V. Florentin Buzdugan P.000 LEI 63. Moliftului 12B Ploiesti Str.440 12. Ion Burlacu I. Gheorghe Ion 4 Bl.920 46.595.605. Streiului 3 Bl. 1 Ap. 7 Sc. 21 Ploiesti Str. C Ap. Nicolae Chitescu M.120.517.545 16. Cameliei 18 Bl.200 LEI 15.249.040.741. 18 Cimpina Str. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.25 Sc.111 Ploiesti Str. 148 Sc. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str.1 Ploiesti Str. Nicoleta Luminita Cernat S. 49B Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str.778. 5 Ploiesti Str. Republicii 122 Bl. 148 Ap.000 82. Elisabeta Ciubotariu A. Al.248. Ale. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.595.050 20.608. 4 Ploiesti Str. 37 Ploiesti Str. Calugareni 20 Ploiesti Str.891.000 34.76 Sc. Ioana Chirica G.25 Sc. Brumarelelor 1 Bl.A Ap. 5 Ploiesti Str. 2 Ap. Gheorghe Buzatoiu D. Bahluiului 16 Bl. 30F Et. 34 Ploiesti Str. Sreiului 3 Bl. Bahluiului 10A Bl. Elena Cazacu N. Mocanilor 3 Bl. Natalia Cazacu I. Ana Casprov A. 62 Ploiesti Str.860. A Et.280 89.860. 29 Ploiesti Str. 3B Ap.Marian Chirita M. Cimbrului 1 Bl.684.000 68. 73 Sc. 14C Sc.000 18.240 34.260.141. Cibinului 11 Bl.A Ap. 21B Sc.960 LEI 33.040 7.523. A Et. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.350 41.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49.149. Eminescu 22 Bl.998.267. 132A Ap.880 LEI 104. 1 Ap. Constantin Bunescu O. Iulian Carlan St.844. 1 Ap. Republicii 191 Bl. Parasutistilor FN Bl. Plaiului 4 Ploiesti Str. Ale.227. Lucernei 17 Ploiesti Str. 3 Ap. Georgeta Ceraseanu I. 13 Ploiesti Str.000 45. Gabriela Ciocan M.561. A Ap. Florin Burlacu I.320 LEI 16. A Et. 1 Ploiesti Str. Daniel Cercel M .200 LEI 91.520 6. Smaranda Casprov D.389. Republicii 108 Bl.169. Cameliei 18 Bl. Petre Chitescu N. 5 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. Dumitru Ciocan C.760 44.674. 1 Ploiesti Str. A Et. C Ap. 3 Ap.400 8. 31 59.744.320 101. Mihaela Cercel P. Lucernei 17 Ploiesti Str.016.547.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30.080 LEI 182.200 222.Iordacheanu Sat. Doina Cernat I. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.135.118.971..148 Sc. A12 ScB Et. Stefan Cazan Gh. 119 Ap. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. C-tin Brezeanu 8 Bl. 2 Ap.090 61. 1 Ploiesti Str.611.

3 Ap .695.63 Sc.320 5. Gheorghe Lucian Constantin Gh. H6 Et. 9 Ploiesti Str. 137F Sc. Bahluiului 10A Bl.538.119 Ploiesti Str. 10 Sc. 3 Ap .084. Mirela Elena Constantin Gh. Democratiei 56 Bl. 1 Ap.49 A Sc.650 LEI 44.794. Cantacuzino 160 Bl. 3D Sc.561.186. A Et.186. Cristian Gabriel Creanga M.200 LEI 7. 9 Ploiesri Str.560 LEI 7.000 LEI 102. Maria Coman N. 89 Ap. Ion Constantin Ion Constantin St.520 LEI 2. A Ap. Sorin Marian Constantin St.525.A Ap.560 LEI 4. Republicii 279B Bl. 1 Ap. Cringului 78 B Ploiesti Str.5 Ploiesti Str.148 Sc. 8 Ploiesti Str. 1 Ap.21 Sc. Cosminelor 12 Bl. A Ap. 24 Ploiesti Str. Leului 6 Bl.974. Arhip Nicolae 3 Bl.A Et. 55-F Et. 144 Sc.160 LEI 133 . Ctin . Ioana Covasa Gh.144. 51 Ploiesti Str.400 LEI 9.360. Democratiei 56 Bl. Eremia Gr. Ioana Cristea N. Ale.040 LEI LEI LEI LEI 16.319. Magurii 1 Bl. 70 Ploiesti Str. Constantin Cojanu D.760 LEI 67. B Ap.779.000 18. 3 Ap.Brezeanu 1 Bl. Crisan 28A Bl.D Et. B Ap.457. Mihaela Ciusdel A. 12 Bl.519.000 94. Viorica Maria Creanga M.1Ap.960 63.640 LEI LEI LEI LEI 605. 87 Ploiesti Str. A Et.100 51. 99 Sc.280. 34 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl.720 LEI 5. Ion Coman D.877. 149 ScB Ap.D Et.356. 3 42. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str. 109 Sc.640 22.920 23. 17 Ploiesti Str. Valeriu-Nicolae Contescu Gh. Ale. Ion Coman Gh. Ana Craciun C. Al. 13 Ploiesti Str.326.761. 168 Sc.310. Vestului4 Bl. 6 Ploiesti Str.965. Sos. B-dul Bucuresti 20 Bl. Dumitru Condrut Gh.6 Ploiesti Str.43 Sc. 148 Sc. Elena Croitoru I.589. 4 Ap.003. 6 Ploiesti Str. Veronica Ciltaru N. Mateescu18 Bl.A Et.400 LEI 3. Niculina Cocos T.040 LEI 5. Mihai Bravu171 Bl.084. Gh.Gh. 4B2 Sc. Gr. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Petuniei 9 Bl. Viorica Roxana Constantin P. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. 23A Ap. Nicolae Constantin I.20 Ploiesti Str. A Ap.800 LEI 53. Mihai Cristache P.640 24. Nicolae Costache N. Petre Cojoc I.260. G-ral Vasile Milea 1 Bl. Gherghina Costache N.2B Sc. Adrian Ploiesti Str. 70 Ploiesti Str.520 LEI 13. Aleea Romanitei 1 Bl.72 Sc.800 LEI 31. 14 Ploiesti Str.000 LEI 44. B Ap. A Sc.090 22.250 LEI 47. Mihai Eminescu 22 Bl. 5 Plopeni Str.126B Sc. 1 Ap.400 LEI 27. 24 Ploiesti Str.724.A Ap.815. D3 Sc. G Et. 4 Ap. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.542. Elena Cleva N. Aleea Elevilor 3 Bl. Bahluiului 10A Bl. Dorin Adrian Cristofil I.024. Maria Cojocaru I. Domnisori 87 Bl. Bd. Mihai Sorin Costache E.B Et.040 6. Bahluiului 4 Bl. 4 Ap. Vasile Cristea V.959. 9 Sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52. Petuniei 9 Bl.691. 6 Ploiesti Str. Gr.A Et. Nicolae Cristea A.497.700 LEI 126.669. 1 Ap. Cozia 73 Ap[. 4 Ap. Victor Craciun C. Cameliei 6 Bl.650 LEI 82. A Ap. B Ap. Temisana 63 Ploiesti Str. 56 Ploiesti Str. 4 Ap. A Et. 3D Sc. 2 Ap.900 18.480 LEI 44. A Et.Ciubotaru D. 67 Ploiesti Str. 53 Ploiesti Str. AC12 Sc.120 40. 16 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. Magdalena Cristea O.640 13.000 LEI 111. Stefan Craciun C. C Et. Miron Contescu M.581. B-dul Bucuresti 20 Bl.148. Crisan 5A Bl. Tunari 24 Ploiesti Str.360.A Et. Dumitru Costache N. 149 Sc. Sol. 119 Sc.476. B Et. 1Ap.5 Ploiesti Str. H6 Et.

Severa Danila A. A Sc. Gh.400 LEI 52.1 Ap. 3 Ap. Republicii 192 Bis Ploiesti Str. Luminii 6 Bl. Dumitru Dobre T. 31 Ploiesti Str.13 Ploiesti Str.074. Cumpatul 4 Bl.453.372. Maria Dinca I.200 5. Sld. Er.000 105. Constantin Dima P. Roxana Melania Cucu I. B Et.Sld.000 30. 11 Ploiesti Str. Ghworghe Dinu Gh.173.400 LEI 2. 3 Ap. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Frasinet 13 Bl.000 LEI 93.A Et.B Ap.000 LEI 19. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str.439.000 LEI 430.446.805. 3 Ap.000 8.480 LEI 48.640 LEI LEI LEI LEI 28.B Et. Maria Dinu A. 30 Ploiesti Str. 119 Sc.C Et. Caramidari 11 Ploiesti Str. Sofia Dobre I. 25A Sc. Nicolae Ap. Trandafirilor 31 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str Al. Arva 29 Prahova 62. 25A Sc.960 LEI 19. Dumitru Despina Gh.040 5.523.600 LEI 17. 65 Valea Calugareasca Str. 73 Ploiesti Str.579.953.000 11. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.169. 27 Ploiesti Str Gen. A Ap. Crizantemelor 4 Bl. Lucretia Dinuta G.Grigorescu 25 Bl. 51 Ap.816.201 Sc.105. 4 Ap.529. Daniela Dinu V.A Et. Nastasia Dobre D.049. 24 Ploiesti Str. Gheorghe Diaconu A. 1 Ap. 58 Sc. 27 Sc. 8 Ploiesti Str.H. H13 Ap. Cirezarilor 2 Bl. Vasile Dedu T.19 Ap. Er. 1 Ap.500 10.000 10.260. Maria Dan I Constantin Daraban D. 1 Ap. Ale. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. Er.387. Nicolae Davidoiu S. Grigore Dobre A.920 LEI 291.600 LEI 1.A2 Sc. 35 Ploiesti Str.291.794. 47 Bucov Str.348. 10 Sc.910 LEI 56.440 16. Ion Despina D.701. Cumpatu 4 Bl. 39 Sc. Intr. Georgeta Dau C. 5 Ploiesti Str. Marian Cristian Dinu M.208.409.731. Ioana Mihaela Dita S. Lucuta Despina Gh. 21 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str.760 21. Crizantemelor 4 Bl.740 LEI 25. Valeria Dita Gh. 10 Sc.200. Petrochimistilor 14 Bl. Piata Victoriei 1 Bl. Eminescu 22 Bl. Albinei 2 Ploiesti Str.372. Viorica Cucu P.450 46. 30 Ploiesti Str.219. 46 Sc.114.037. 35 Ploiesti Str. G16 Ap.008. B Et.066. Sos Nordului 2 Bl. 1 Ap. Alexandru Dobre A.930. Gheorghe Daraban F.Croitoru V. Nicolae Dinu V. B Ap. Florea Dinca C.Georgiana Dinu C. Cameliei 9C Bl. 15A Sc.400 145.13 Ap.017. 97 Ap. Aurica Dan C. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Inelului 3 Bl. Pantelimon Dan A.160 158.5 Sc.8 Ap. Cameliei 5 Bl.720 LEI 31.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 .45B Sc. Aspazia Dinu V.B Ap. Luminii6 Bl.489.200 9. 6B Sc. Moldoveanu Marian 4 Bl.A Et.120 73.464. 9 Ap. 5 Ploiesti Str. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str. Zoe Maria Dinu N.400 LEI 10. Moldoveanu Marian 4 Bl.760 34. 2 Ap.037.650 330. 30F Ap. 37 Ploiesti Str. Deltei 3 Bl.200 LEI 70. Republicii 192Bis Ploiesti Str. B Et. Arhip Nicolae 7 Bl. Floarea Dobre D.985. 22 Ploiesti Str.A Et. Doja 150 Bl.800 LEI 20. Polux 4 Bl.686. M.920 LEI 12. 16 Ploiesti Str.1 Ap. Brumarelelor 1 Bl.30F Et.440 LEI 32. B Et. 21 Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. Floarea Danila S. 19 Ap. Dumitru Dinu Gr. Ale.000 LEI 990.232. Manuel Cucu V.720 LEI 7. C Et.162.

040 28.406. Aurel Dumitrescu I. 46B Ap. Gr. Primaverii 18 Ploiesti Str. 1Mai 66 Bl.000 16. Calin Catalin 10 Bl. Sorin Mihai Draganuta N. 2 Ap. Viorica Dumitrescu V.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.342. A8 Sc. A Ap. 3 Ploiesti Str.111. M.000 31.520 12. 3 Ploiesti Str. Daniel Dumitrescu P. Elena Gica Dumitrascu C.030.3 Ploiesti Str.409.720 34. 4 Ap. Troienelor 3 Bl. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str. Constantin Dumitru C.200 17.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.000 19. Carmen Claudia Dragu I.160 31.400 40. 19 Ploiesti Str.057.580 LEI 13.000 98. 50 Ploiesti Str. Ale. 14 Ploiesti Str.000 7.223.920 LEI 103. Al. Filofteia Dragan I. Cantacuzino 261 Bl.475.600 52. Branciog 40 Bl. 13 Sc. Aleea Sacelenilor 2 Bl. Marin Dragnea T. 4 Ap.680 31. Vasile Draghici N. Cameliei 6 Bl. Mateescu2 Bl.171.B Et. Maria Dumitrescu A. 7 Ap.116. 39 Ploiesti Str. 2 Ap.000 31.773.800 5. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl. Brumarelelur 2 Bl. George Razvan Dumitrescu A. Paul Dumitrache Gh. 13 Ploiesti Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11. Crizantemelor 2A Bl.040 20. Al. A Ap. Sorin Radu Dumitrescu S.Ioan Dragomir R.400 51. Aurelian Dumitrescu A.2 Ploiesti Str.680 52.A Ap.648. Sg.200 25. Elena Dragomir C. 14 Ploiesti Str. Paulina Dumitrescu C.558.604. CAMELIEI 13 Bl. Jeana Dulu C. Cosbuc 7 Ploiesti Str.000 LEI 15. Brumarelelur 2 Bl.523. Bravu FN Bl.538. 4 Ploiesti Str. 75 Ap.A Et. K5 Ap. Ramurei 9 Bl. Eufrosina Dumitrescu A. Florin Ilie Draghia S.600 6. Gh.744.160 35.807. Nicolae Dragu I. 18 Sc. Gr. Ale.610. B Ap.020 LEI 135 . Marasesti116 Ploiesti Str Alex.760 LEI 3.A Ap. Prtincipala 289 Ploiesti Str. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.411.170 LEI 12.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Maria Duhanov V. 2 Sc.600 LEI 34.284.280 3.B Et. 4 Ap.967. 12 Sc. 10 Brazii de Jos . Alexandrina Dumitrascu Gh. Ion Duca V.11B Sc. 8Sc. B Ap. 29 Ap.1 Ap.D Et.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str.Cornel Nicolae Dragomir Gh.006.171.400 16. Elena Dumitrescu Gh.000 26.000 2.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20. C Sc.200 LEI 8. Crizantemelor2 Bl.289. 28 Ploiesti str. 22 Ploiesti Str. Alexandru Duica Gh. 17 Urlati Str. 71 Et. 29 Ap.B Et.733. 50 Ploiesti Str. Cantacuzino 42B Ap.43 Sc.B Et.671. Petre Dumitrache I.040 23. Gh.600 44.233. Afinelor 11 18.012. Crizantemelor 1 Bl. Gh.B Et. 8 Ap. Vasile Draganuta Fl. Mariana Duica St.1 Ap. Florin Dulgheru C. Crizantemelor 1 Bl.Portita 2 Bl. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str. 136 Sc. Er. Gherghina Ploiesti Str. 2 Ap.632.2 Ap. 11B Sc. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. G. B Ap. 83 Ploiesti Str.744. Primaverii 18 Ploiesti Str.200 96.Dogaru T. 24C Ap.116. 129 Sc.600 LEI 32.Cameliei 17B Bl.860.297. Constanta Dragomir E. Cameliei 13 Bl. 24 Ploiesti Str. 52 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str. Aurelia Danciu V. 129 Sc. Florin Danciu C. A Et.188. Ion Dragan V. Streiului 3 Bl.512.A Ap.074.679. Constantin Dragoi D.560 LEI 42.878.000 72.669. Romana 92 Bl. 12 Ploiesti Str.076. Gabi Marian Dumitrascu Gh.116. Cibinului 130 Bl. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr.

720 12.5 Ap.63 Sc. Nicolae Enache S. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap. 13 Sc1 Et.609.200 LEI 87.000 187. B Ap.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7.215.15B1 Sc.33 Str.200 59.800 LEI 136 .958. 32 Ploiesti Str. F Ap.960 10.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62. 4 Ploiesti Str.H2 Ap.735.B ET.267. 163F Sc.4 Ap.500 LEI 90. Dealu cu Piatra FN Bl.267.160 28. 5C Ap. Livia Fermesanu I.4 Ap. B Ap. 6 Ploiesti Str.579. Mariana Dana Dumitru I.120.710 2. Stoica Ene V. Steliana Enache C.15A Sc.680 53.640 82.320 10. 14 Ploiesti Str. Dumitru Ene M.14 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str.440 LEI 47. 120F Sc.683.024. Crisan 7A Bl. Sreiului 3 Bl.1 Ap. Stefan Farcas N.083. H13 Ap.A Ap.880 31. Cameliei 8A Bl.B Et.236.D Et. D Ap.278.954. Voicu Dumitru T. Georgeta Dumitru I. Deltei3 Bl.710 78.597. Domnica Florea N.19 Ploiesti Str.. Maria Ploiesti Str.334.000 LEI 61. Republicii 130 Bl.10A Sc. 29 Sc. Marasesti245 Bl. Levantica 1 Bl. Bodocului 1 Ploiesti Str. 3 Ap.900 58. Cristianul 17 Bl. 68 Ploiesti Str.160 3.A Et. Deltei3 Bl.5 Ploiesti Str. Adela Florea I.2 Ap.372. Zidari 8 Bl.152 A Sc.A Et.Dumitru E.683. Floarea Dumitru V. 38 Ploiesti Str. Ioan Filote Viorica Firu D. Democratiei 88 Bl. 10 Ploiesti Str.560 LEI 10. Infratirii 11 Bl.415.750 LEI 27.831.295.520. 19 Ploiesti Str.A Et. 39 ScB Ap. B Ap. 65 Ploiesti Str.430 28. Enachita Vacarescu 17A Bl. Dragos Fermesanu I. 136 Sc.Nicolae Eftodie T.254.711.859.4 Ap. A Ap.088. Florica Dumitru Gh.738. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. 35 Ploiesti Str. Ion Fofirlica Gh.374. Strejnic 11 Bl.600 65. B Ap.904.632.080 17. 10A Sc.940. 19BIS Ap. Marin Firu M. 5 Baicoi Str.831. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.320 18. Al.66 Ploiesti Str. Crisan 5A Bl. Maria Duta V. 21 Ploiesti Str. Gheorghe FermesanuD. Zidari 8 Bl. 15 Baicoi Str. 126B Sc.33 Ploiesti Str. Cameliei 18Bl.400 LEI 10. B-dul Republicii 118 Bl. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl. Elena Frinculescu I. Malu Rosu 63A Bl.675. A4 Ap.Marasesti245 Bl. A Ap. Alexandru Dutescu A. Gilda Aurora Ene I. B Ap. Drina Ene I. Ion Eremia C. Elena Beatrice Duta Gh. 30 Ploiesti Str. Gheorghe Duta Gr. 21 Ploiesti Str.400 106. Ion Frusina Gh. Tirnave 4 Bl.2 Ap. Adrian Eftemie M. Infratirii 5 Bl.400 21.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36.4 Ap. 7 Sc. 70 Ploiesti Str.100.15A Sc. Eugenia Frincu St.800 16. A Ap.560 LEI 9. 8 Ploiesti Str.201 Sc. Dumitru Ene I. B Ap.141 Sc. A Et.5C Sc. Infratirii 5 Bl. Mihail Dumitru V. Victoria Duna T.520 40. Georgeta Ene P.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. A11A Et. 61 Ploiesti Str. 46A Sc. 139A Sc.900 LEI 24. Iuliana Fendu C.010. Mihail Enache I.542.360 LEI 7.240 LEI 60.353. Cumpatul 4 BL. 19BIS Ap. Manda Enache I. 120F Sc.400 17.9 Ap.680 LEI 1. 11 Blejoi Str. Dan Frincu C. Enachita Vacarescu 17A Bl.160 10.403.A Ap. 1 Ap.800 LEI 25. B Et.372.27 Ploiesti Str. Marasesti 288Bl. Infratirii 5A Bl. 25 Sc. Mihai Bravu 107 Bl. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. 67BIS Sc. Alexandru Dita Al.186.200 14. Ale.A ET. Tirnave 4 Bl A4 Sc. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.260. Rozica Ene P.14 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str.280 LEI 59.037. Bratocea 15 Ploiesti Str.21 Ploiesti Str.

Marasesti 412 Bl. 13 Ploiesti Str.000 12. Iezerului 9 Bl. A Et. Elena Georgescu O. Constanta Ghita D. Al. K8 Sc.691. Gh. Aurica Georgescu D. 93 Sc. 21D ET.186. 5 Ap. Petre Ganea I. Gheorghe Gheorghe Gh. 2 Ploiesti Str.744. Vasile Gheorghe St. Arcului 1 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.640 LEI 5. 8 Ap.182. Vestului 18 Bl.407.800 LEI 26.200 LEI 52.A Et. Costin Ploiesti Str.A Et.151 Ap.400 67. Arcului 1 Ploiesti Str.600 3. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.600 49. Ioana Ghita I. Cameliei 7C Bl. Bravu 163 Bl. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str.240 4. Sg. Bravu 163 Bl. Cantacuzino 156 Bl. 4 Ap. Aleea Scolii 8 Bl. Valeria Gheorghe V.160 10. 4D11 Sc.446.614. Prislop 7 Bl.600 LEI 9.400 51. Republicii 137 Bl. Georgeta Ghita P.A Et. Elena Frusina I. Iezerului 9 Bl.098. Andrei Muresanu 53 Bl. Bujorilor 15A Ploiesti Str.378. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. Bd.356. A Et.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.712. 4D11 Sc.1 Ap. Constantin Gheorghe C. Daniel Georgescu Gh. Cristian GeorgescuD.011.151 Ap. Elena Ganea I.450. D8B Et. Steluta Alina Georgescu St. Gh. Gheorghe Mateescu 7 Bl.1 Ap.800 LEI 37. Elena Gheorghe Ghe. 41 Urlati Str. 10 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str. 6 Ap. Stefan Greceanu FN Bl.1 Ap. Smaranda Gheorghe N.775.700 LEI 137 . Gr.960 5. 10 Ploiesti Str.A Et. Dumitru Gheorghe D.14 Et.704. 2D Sc. 102 Sc. Georgeta Gheorghe I. Ion Ghinea T. 2 Ploiesti Str. 2 Ap. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Bujorilor 15A Ploiesti Str. 1 Ap.339.074. Carmen Oriana Georgescu V. 25A Sc. Maria Geogea A.240 8. Domnisori 85 Bl. Al. 32 22. Cirezarilor 3 Bl.669.023. 20 Ap.418.A Ap. Elisabeta Ganea I.A Ap. Teodor Ganea P. Prislop 10 Bl.520 172. Daniel Dumitru Gheorghe I. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str.000 50. 5 Ploiesti Str. Marioara Georgescu D. K Ap.135. Sos. Maria Ghearghiu I. Mihail Gheorghe A.334. Aurelian Geanta N. A Ap. Bujorilor 15A Ploiesti Str.860.010. Maghiranului 15 Ploiesti Str.Frusina Gh. M. Republicii 279 Bl. Victoria Gheorghiu I. Ionut Laurentiu Gales P. 1 Ploiesti Str.C Ap. 1 Ap. Elena Geogea A.342.000 8.613. 4D1 Sc.000 30.661. D Et. 22 Ploiesti Str. 56 Ap.092. Cirezarilor 1 Bl. A Ap. 42C Sc.190. 8 Ploiesti Str. 19 Sc. M. 73 Ap. 26 Ploiesti Str.000 43.796. 4 Ap.580 4.840 12.137.040 18. Diana 3 Bl. 10 Ploiesti Str.C Et. Teodor Geangu C. 2 Ap. A Ap. Dumitru Ghita P.785. Cuz voda 9 Bl. Gheorghe Giurca N. Republicii 279 Bl.480 708. 41 Ploiesti Str.50 Ap.040 19. B Ap.247. 52 Sc.000 27.324.741. 2 Ploiesti Str. 73 Et.608. 1 Ploiesti Str. Nalbei 1 Bl. 21D ET.267.7 Ap. 4 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.590.800 LEI 40.440 LEI 70.276. George Gilie I. Dumitru Gheorghe Ghe.339. 68 Ploiesti Str. Domnisori 85 Bl.111.760 160.517. 46 Sc. Costache Ghinea M.520 13.400 11.600 240.600 13. Viorica Gherghina Gh.Piata Victoriei 7 Bl. 22 Ploiesti Str.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.24B Sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. Vestului 1 Bl.600 LEI 49.400 LEI 6. C1 Sc.32 Sc.320 2.100 32.360 39. Petre Frusina I. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str.A6 Sc. 27 Ploiesti Str. Venera Geotti A.000 20.20 Ploiesti Str.

Mihail Iacob Gh.199. Cavalului 19 Ploiesti Str.530 LEI 55. 59 Sc.289.787.65 Varbilau .800 64. 12B Ap.884.959.400 5. Daniel Ion V.44 Sc. Sirianu 12 Ploiesti Str.440 119. B Ap.084. Vlad Tepes 32 Bl.537. C12 Ap. Victor Gorgan M. 59 Plopeni Str. Vasile Ion C. 1 Ap.634. B1 Sc.757. 41 Braila Str.601.389.260.16A Sc. Cameliei 9A Bl.800 30. Barapolt 1 Bl.985. 136 Ap.400 26. 4 Ap.000 23.000 20.000 42.Doinita Ion C. A Et. 117 Sc.572. Dumitru Norocel Ionescu D.822.210. Livia Hornea Gh. Iorgu Claudiu Iatan M.400 29. Ana Gomoescu S. 14 Draganesti .866.R. Georgian Puiu Iancu I. B Et.360 35.200 155. 22 Ploiesti Str.440 119.Iulia Catalina Ilie St. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str. Marilena Handrea V. 6 Ploiesti Str. Maria Hotescu M. A Et.348. B Et. B3 Sc. A 51.000 62. 1 Ap. Nicolae Gorgan A. 128D Sc.Alexandru Ilie I. 52 Sc. Cristache Ion St.A Et.744.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str.334. 64 Ploiesti Str.800 7. D7A Et.921. 3Ap.200 12. Republicii 157 Bl.080 4. Sd.855. 3 Ap.892.B Ap. Vlad Tepes 32 Bl.041. Ion Iancu I. 60 Ploiesti Str.Garniceanu I. Victoria Iacomir Ghe. 25C Ap.880 23. Armonieie 6 Bl. Ale.2 Ap. 37D Sc. Cirezarilor 3 Bl. Stefana Grama I.920 27. R. Toma Gogu C.822. A Ap. I.458. Ionel Ioan D.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. Constanta Ion I. Crisan 6A Bl.Cameliei 15B Bl.Rodica Gabriela Ion N.232. A Ap.560 50. Luciana Guslicov St.800 1. D7A Sc. Grivitei 2 Bl.800 14.800 50.488. B Ap.860. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. Vasile Milea 3 Bl.32 Ploiesti Str.540 55. Cameliei 23 Bl. Crisan 63 Ploiesti Str.847. Streiului 3 Bl. 1 Ap. 20 Ploiesti Str. 4 Ap. 22 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str. Ionelia Irina Ion M.Laura Ioana Iatan L.679. Sirianu 14 Ploiesti Str. 17 Ploiesti Str. H Ap.800 12. Casin 7 Bl. A Ap. 28D Ap. Elisabeta Ionescu D.C Et.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str.920 89. Ana Grosu N.720 116. Valerica Handrea Gh. Bobilna 46B Sc.000 58. 42 Ploiesti Str.836. 22 Ploiesti Str. Scorusului 5A Bl. Gheorghe Herciu I. 20 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. 119A Ap. Vasilica Ileana D. Maria Holhos T.600 204.446. Gheorghe Grindei I.200 35.967.B Et.330 LEI 73.1 Sc. Eugenia Ploiesti Str.800 33. Cameliei 5C Bl. Paulina Iacob D. Arhip Nicolae 8 Bl. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Catinei 11 Bl. Crisan 63 Ploiesti Str. Cameliei 9A Bl.960 41. Pajurei 4 Bl.163. Sevasta Ionescu D. Ioana Hotareanu N.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 . Gheorghe Grigore I. Armasi 43 Ploiesti Str.360 11. Ana Grigore Gh. Maria Ilie I. Cameliei 4 BL. Carol Davila 1 Bl. Minelor 11 Ploiesti Str.960 8.680 26. Galati56 Bl.317.050 1.720 227. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. 1 Ploiesti Str. 58 Ap. 58 Ap.507. 33 Ploiesti Str.800 63.932.600 12. Milcov 16 Bl. 10 Sc.417. 67 Et.575.193. 1 Ap.008. Ion Handrea G. 1 Ap.857. Valuta Herciu T. 44 Sc.16 Ploiesti Str.530.3 Ap. B Ap. 19 Ploiesti Str. I.040 9.400 9. C1 Sc. Gheorghe Ioan D. Titina Ion V. 14 Ploiesti Str. Pasajul Libertatii 2 Bl.320 23. Hasdeu 22 Bl.3 Ploiesti Str.137.36 Sc. B Ap. 6 Ploiesti Str. Constanta Husu St. 23 Ploiesti Str.960 56. 7 Urlati Str.406. Cameliei 4 Bl. Ioan Ilie Grigore I. 17 Ploiesti Str. Bobilna 46B Sc. Er.

1 Ap. Ileana Iordache A.077. R3 Sc A Et. Domnisori 11 Bl. Al.860.040 87. 33 Ploiesti Str.625. 51 Et. Sldt. Ion Ionita V. Iulian Jalba D.435. Vitejilor 7 Bl.Constantin Ionescu I. A Et.000 33. 12 Ploiesti Str. D9 Ap. Valeriu Jalba V. George Topirceanu 3 Ap. Elena Ionita V. Andrei Muresanu 66 Bl. 9 Ploiesti Str.560 LEI 29.534. Carol Davila 1 Bl. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Gr. Tineretului 7 Bl. Cantacuzino 203 Bl. Timotei Cipariu 4 Bl. Republicii 141Bl.400 71. Constantin Istrate V.Ionescu Gh. Daciei 26 Ploiesti Str.240 LEI 5.483. 32K Ap. Eroilor 36 Ploiesti Str.840 LEI 39.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. Constantin Ionescu I.600 15.116.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.116. 48 Ploiesti Str.586. 2 Ap.800 LEI 87.A7 Sc.039.118. 67 Et.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. Dumitru Ionescu Gh.13 Ploiesti Str. Mihail Iosif P. Romeo Ionescu V. Virgil Iordache St.200 LEI 80.Elena Jelea V.560. Enache Ionita I. Dumitru Ionita Gh.Mariana Herieta Ivan V.Ilie Et. C Et. 10 Ap.180. Dan Mihai Ionita R. Sos. Razboieni 9 Ploiesti Str.078.A Et. Ion Ispas N.320 LEI 67. Cuza Voda 6 Bl. Constantin Ivan N. 11 Ploiesti Str. A8 Ap.100. Ermil Ionescu I. 12B Sc. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Mena Jalba P.360 LEI 30. Nordului 7 Bl.526.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3.600 LEI 6.000 27. 12 Sc. Medana Lazar A.800 52. Vasile Ionescu Gr.761. 107 Ap.Alexandru Irimia S. A5 Ap. Rafinorilor 15 Bl.Cameliei 24 Bl.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. Rozica Ionescu R. 5 Ap. Ioan Isbasoiu St.800 69. Scorusului 5A Bl. Cuza Voda 7 Bl. Daniel Ispas N.Ion Lambru M. 22 Baicoi Str. B Ap.914. 21 Ploiesti Str.757. 11D Sc.971.288.800 40. 5 Ap.106. 21 Ploiesti Str. A Et. Cameliei 3B Bl.720 LEI 12.116. 1 Ap. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. A Ap.279.281. Andrei Muresanu 66 Bl. Claudiu Adrian Jelea M.830 182. R3 Sc A Et.41 Ploiesti Str.400 43.000 19. 42 Ploiesti Str. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.B Ap.802. Cameliei 19A Bl.10 Ploiesti Str.448.4 Ap. 100 Sc.116. 4 Ap. 119A Sc. Ioana Ionita O. 17 Ploiesti Str. 45 54.520 67. C Ap.240 LEI 139 . Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. Bobilna 103 Bl.111.600 756. 3 Ap.280 LEI 16.800 31. Eugenia Iordache T. 114 Sc. 9 Boldesti Scaieni Str. 36H Sc.440 LEI 6. 19 Ploiesti Str.480 LEI 31.600 51. Cirezarilor 3 Bl.120 170. Elena Ionita I. Elena Monica Iordache A.818. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Fivi Nimfodora Ionita T.400 31.124.200 3.028. 22 Ploiesti Str.666. Minerva 1 Bl.289. Florica Ionita Gh. B Et. Gh.Elena Doamna 5 Bl. 134 Sc.960 12.920 16.930 LEI 2.A PloiestiStr. 7 Ploiesti Str.672.341. 156D Ap. Mariana Ionita C.25 Sc. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.706. 3 Ap.949.960 51.151. Ion Istrate St.485.31 Ap.600 13.000 26. Octavian Ionita L. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str. 15 Ploiesti Str.840 31.038. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. B Ap.

000 32. Ale.Elena Lupu D. Garii 29 Prahova Ploiesti Str. Bucuresti 17 Bl. M.153. Milescu 29A Bl. A Ap. Teodora Marcu V.Aurelia Manolescu I. B Et.190. Petuniei 5 Bl.000 50.220 51.220 40. 3 Ap.Spicului 5 Ploiesti Str. Ion Lica Gh.Constantin Lemnaru I. Infratirii 5 Bl. Aleea Prislop 13 Bl.200 28. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str. C1 Ap. Casin 7 Bl.600 36.450.Viorica Luminita Lica N.679. Cameliei 21 Bl.800 140.Marian Malos St. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Maftei I. Mariana Manolache N. Suceava Ploiesti Str.108. Gheorghe Lisita V.Virgiliu Marcu C. Domnisori 87 Bl. 16 Ploiesti Str.000 24.2 Ap.Daniel Ionut Lemnaru St.480 LEI 33.400 5.320 17.960 28.A Ap.20 Ploiesti Str.200 354.27 Ploiesti Str.000 44. Daniela Mares H.781.25C Ap.Elena Marin Gh. Ion Marcu Gh. 202B Ap. Maramures 9 Ploiesti Str. A Ap.Ioan Marin Gh. 72 Sc. 6 Ap.494. Silvica Manolache I.895. Ctin Brezeanu 4 Bl. Malu Rosu 122 Bl.B Ap.6 Ploiesti Str.060.015.63 Ploiesti Str.808.Maria Leaca M.3 Ap.Vasile Manu N.Casin 7 Bl. Maramures 9 Ploiesti Str.Voicu MarinI.725 48.818.982. Constantin Leanca D.840 46. Spatar Nic. A Ap. Nicolae Lemnaru C.1 Ap.744. A Et.685.116. Infratirii 9 Bl.477.334. Gageni115 Bl.760 LEI 10.695.Mihai Bravu FN Bl. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.599. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str.D Ap.779. 99 Ploiesti Str.405.555. 18Bis Sc. 9B Sc. 28A Sc.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21.000 24.722.720.000 4.405. Voicu Ploiesti Str.000 44.162.Elena Maier V.720 32.50A Sc. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.810.Gheorghe Marin Gh. Ctin Brezeanu 4 Bl. Vacarescu 13A Bl.200 20.400 88. Gageni115 Bl.14 Ploiesti Str.121A Et. 26 Ploiesti Str.440 7.200 22.962.680 38. Georgeta Lupu S.6 Ploiesti Str.24B Ap.Prislop 13 Bl. 24B Et. 28 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.A Et. 9B Sc.Brezeanu 7Bl. Maramures 9 Valea Calugareasca Str.16A Sc.200 103.400 26.2 Ploiesti Str.157.Emilia Marcu I.746.305.Elena Luca Gh.800. A Ap. 141H Sc.Ctin.818. Bucuresti 17 Bl.Stefan Macovei C.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.D Ap.132. 137 Sc. 111 Sc.600 36.Vasile Mares C.Valentina Cristina Marin C.967.535.442. 1 Ap.865.Ioan Lisita N.000 93. Fintinele 4 Bl.Bogdan Mares I.Ioan Petre Manolache I.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 . Ion Lisandru H.8 Marginea / Marginea / Jud.420 30. 31 Ploiesti Str.11B Sc. Mircea Mandalac Gh. Georgeta Manea C. Nicolae Lungu I.63 Ploiesti Str. B Et.Ale. Temisana 61 Ploiesti Str. 111 Sc.860.Valeriu Lupu V.Gheorghe Lemnaru I.220 LEI 11. Ruxandra Lita Niculina Lois C.800 35.599. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.348. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str.086.E. Scolii 8 Bl.C Et.16A Sc.440 9. 4 Ap.000 12.26 Ploiesti Str. Ion Marcu I.Simona Lupu S. 41 Ploiesti Str. 107 Sc.A Ap.1 Ploiesti Str.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.720 31.560 LEI 6.610.000 20. Ioan Marin Gh.Lazar N.360 208.744.Kogalniceanu 2Sc.640 2.304.Haralambie Marcu Gh. C1 Ap. 1 Ap.26 Ploiesti Str .200 33.400 10.400 93.11 Ploiesti Str.120 40. 3 Ap. B Et.

400 51. St.349.571.000 LEI 10.700.560 21. 14 Ploiesti Str. A Et.400 LEI 36.Constantin Marin V.51 Sc.000 LEI 64. Bahluiului 6 Bl.A Ap.240 LEI 55.Daniela Paulina Mihai N.26 Ploiesti Str. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str.200 19. Ale.580.3 Ap.781. Mihai Mihai I.779. 9 Ap. Baraoltului 5 Bl. Camelia Maciuca C. 77 Ploiesti Str.372.220 LEI 72.049.930. 1 Ap.1 31. 40A Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59.61 Ploiesti Str.Vlad Tepes 32 Bl. Gr.Alexe Masala A.99 Ploiesti Str.A Ap. Ale.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.Enachita Vacarescu13A Bl. 15 Ploiesti Str.D Et. Nela Mihaela Marculescu I. Sevastita Mihalache I. Laurilor 2 Bl.846. Constantin Magureanu D.1 Ap.31 Sc.53A Sc. 3C1 Et. Marin Marin N. Metalurgistilor FN Bl. 1 Ploiesti Str. M. Gh. 1 Ploiesti Str. A Et. Vestului 3 Bl. 37 Sector 6 Baicoi Str.320 25. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.401.200 LEI 7. Florica Mihai R.971.Persani 5 Bl. Adrian Marin N. 14 Ploiesti Str.762.Sorin Nicolae Mihalache I. 3B Ap. 35A Sc.53A Sc. 6 Ap. 40A Sc.695.Olga Mihalache N. O. 50 Ploiesti Str. Sos.B Et.000 LEI 77. 43 Ap. Mihail Matei I.680 LEI 63.200 146.830.250 40.153.080 8.000 54. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.200 1.889. Ale. Petre Margarit I.000 LEI 32. 2A1 Sc.Maria Ecaterina Mihai A. Gh. 13 Ploiesti Str.810.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. Baraoltului 5 Bl. Constanta Marmiton Gh.070 LEI 145.520 32. Gheorghe Marin .A Ap. Gheorghe Mihai D.004.345.1 Ap.1 Et. Ceahlaul 9 Bl. Ciprian Mihai Mihai S.360 LEI 48. Cantacuzino 152 Bl.Ecaterina Mielu A.38 Sc.860. 92 Ap.640. Pajurei 8 Bl. Vasilica Matei M.297.813.900 LEI 141 . Godeanu 4 Bl.244.000 LEI 121. Camelia Meret N. Todor Matei V.748. Bucuresti 20 Bl.600 27.280 61. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str.Anotimpului7B Bl. 37 Ploiesti Str.674.7 Ploiesti Str. Viorica Maciuca C. A Et. Costica Mihai V. Aurel Marmiton S. 6 Ap.480 20.116.320 18.000 51.879. Marian Bogdan Mazilu Gh. B1 Sc.A Ap. Angelica Maracineanu D.156.744. B1 Sc.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.744.639. B Ap.400 20.Maria Masala I. 13 Ploiesti Str.711. Gr. Pajurei 8 Bl.240 4. Simona Marinescu N. D7A Ap.640 9. Elena Manescu M.231. Gh.050 153. Cornelia Maciuca T. 118 Sc. Catinei 11 Bl.085.400 39.000 21. 3 Ap. Baraolt 21 Bl.000 10.Daniela Gabriela Marin T. Viorica Matei D . Costache Maguleanu D. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str.380 7. A2 Sc.Marin I.988. 121A Ap.640 46.000 32.10 Ploiesti Str. 40A Sc.790. Radun Mihai V. 3 Ap.748.148. Baraoltului 5 Bl. 36H Sc.796. B Et. Maricica Mirabela Meirosu A. 14 Ploiesti Str. Iosif Ploiesti Str. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. Silviu Mazilu F. Bd.Aleea Codrului 2 Bl. 4 Ap.Ana Mihai N.A Ap. Doja 150 Bl. A Ap.674. Sapunari 6 Ploiesti Str.800 47. Timotei Cipariu 4 Bl.000 38.280 8. Nicolae Mezei S. Metalurgistilor FN Bl.490. 54 Ploiesti Str. 16 Bucuresti Bdul. 145 Ap.37D Et. Gheorghe Matei D. B Et.

600 LEI 23.2 Ap.45 Ploiesti Str.Floarea Moisescu E.Marin Mirea Gh.260.Mihaela Mirica M. Craitelor 5 Ploiesti Str. Gh. C Ap.372.9 Ploiesti Str.126 Ap.6 Sc.Prislop 4 Bl.Adrian Mihailescu N. A Ap.Golesti 9 Ploiesti Str. B Ap.Ion Mirica C. Neculai Moldoveanu I. Ion Muraru N.Bucuresti 35 Bl. Frasinet 6 Bl.Constantin Mihalcea S.4 Ap. Gr. Lacul Bilea 1Bl. B Et.Maria Mina M.30C Et.34 Ploiesti Str.400 LEI LEI LEI LEI 159.372. B Et. 3 Ap.I.Nicolae Moise V.Nicolae Miscov T.400 LEI 6.510.555. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. 13 Sc.Cantacuzino263 Bl.593. Crinului 11 Ploiesti Str.400 33.400 LEI 37.480 LEI 26.Tudora Mirica N.Alexandra Mina P.565.000 LEI 10.29 Ploiesti Str.12B Et. 37 I2 Sc.006. B Et.Anica Mitrea C.5 Ap. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Vasile Muraru N. Dr.A Ap.457. Risnovenilor 3 Bl.26 Ploiesti Str.337. 13 Sc. 53 Sc.562.20 Ploiesti Str.20 Ploieti Str. B Ap.280 35.000 LEI 51.Elena Modiga C.860.122F Sc. Risnovenilor 3 Bl.A Et. 58 Ploiesti Str.800 18.Mihalachi A.280 147.781. A.000 LEI 350. Aleea Bahluiului 12 Bl.431.29 Ploiesti Str.Golesti 9 Ploiesti Str. B Et. Aleea Portita 2 Bl.Constantin Misca Gh.Neculai Modreanu V.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str. 42 Ploiesti Str.29 Ploiesti Str. Valeria Molitor V. A Ap.831.552. B Et. 150 Sc.200 418.Zarandului3 Bl.1 Ap.R.951.860.337.3 Ap.150 Sc.738. Aurelian Movileanu I. Sirianu 19A Ploiesti Str.257.111.5L Sc.040 43.Marcela Misca Gh.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 .840 2.640 LEI 21.Elisabeta Miu I.090 152. 2 Ap.135.Nicopole 87 Ploiesti Str. 53 Sc.677.34 Ploiesti Str. Caliman 38 Et. Ion Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.070 LEI 82.Alin Razvan Moise Gh.Petuniei 7 Bl.149 Sc.Prislop 4 Bl. 56 Ploiesti Str. A Et. 3 Ap.028.Vasile Mihalcea S.29 Ploiesti Str.000 LEI 31. Emil Zola 2 Bl.20 Ploiesti Str. Cristina Molitor A. 42 Ploiesti Str.Republicii 149 Bl.4 Ap.000 12.Cosmonautilor 3 Bl.119. Aleea Bahluiului 12 Bl. C Ap. 2 14.109A Sc. 119D Sc.220. 58 Ploiesti Str.149 Sc. Carol Davilla 7 Bl.674. 1 Ap.Maria Mihaescu N.600 LEI 77.648.542.260.190. 36 Ploiesti Str.Constantin Mocanu R.400 11. Deditel 3 Bl.480 LEI 42.16 PloiestiStr.31 Ploiesti Str.546.16A Sc.000 LEI 46.Sorin Munteanu I.A Ap.7 Ap. Aleea Portita 2 Bl.B Et. 3 Ap.Victor Mihaila V.000 23.960 269.Natalia Mihaila C.6 Sc.783.201.1 Ap. Silvia Muresan I.113.Bdul Bucuresti 35 Bl.940 37. Sabinelor 7 Bl. Sirianu 19 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52.500 LEI 1. 5L Sc. Petuniei 7 Bl.7 Ap.26 Ploiesti Str.4 Ap.880 46.Bdul.Jana Mitroi D. Tr.Dumitru Moraru I. B Et.000 12.Mihai Moldoveanu C.Ionut Mihail Mitrea V.160 21.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. 3 Et. Andrei Muresanu 4 Bl. Aleea Portita 2 Bl.86 AP.400 23.232.Frasinet 6 Bl.12B Et.Gheorghe MocanuGh. 13 Sc.Corneliu Mihaila C. A Ap.675. 3 Ploiesti Str.000 LEI 7.31 Ploiesti Str.760 151.Veronica Nae N.13 Sc.320 7. Dumitra Moldoveanu N.320 LEI 51.B Et.120 438.861.

Zidari18 Bl. B Ap. Brezeanu 4 Bl.360 24. Brumarelelor 1 Bl.640 31.15 Ploiesti Str.Serg.27 Ploiesti Str. C Et.603.Ion Nedelea D.800 3. Al.901.Spatar Milescu 29A Bl.A Et.Lacul Bilea 1 Bl.Ana Nenciu P. Cameliei 15 Bl. D Et. 39 Ploiesti Str. Stejarului 11 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.C.066.R4 Ap. C1 Sc.360 19. B2BIS Ap.680 77. Florica Neagu I.116.Vasilica Neacsu I.086.3 Ap.A18 Ap. 3 Ap.640 LEI 143 .094.000 33.153.Brezeanu 10 Bl. Ion Neamtu Cl.372. 55 Ploiesti Str. Carmen Neagu St.33 Ploiesti Str.122 Ap. B Et.800 80. 37B Sc. T3 Sc.480 LEI 1.185.080 LEI 32.100 LEI 124.Costache Negoita P.Brezeanu 2B Bl.1 Ap. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str. C Et.700 LEI 28.808.Cameliei 21B Bl.Georgeta Neagu I.000 LEI 10. 20 Ploiesti Str.D10 Et. 2 Et. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str. Mihai Negrea G. 3 Ap.Traian Neagu N. A Et.41 57. Cibinului 13 Bl.720. Av.639. B Ap. C12 Sc. 3 Ap.760 169.Andrei Muresanu 64 Bl.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.063.Vasile Nedelcu Gh.2 Et. Catinei 17 Bl.600 47.Cibinului 13 Bl.2 Ap. Armoniei 6 Bl.500 13. BV Ap.D Et. Niculina Naftanaila D.Prislop 10 Bl.091.600 128.Grigore Negoita I.4 Ploiesti Str.840 LEI 97. Mariana Neacsa I.A18 Sc.002.275 LEI 31. Nicolae Nastase G. Vlad Tepes 32 Bl. B Et.20 Ploiesti Str.15 Com. 26 Sc. Emilia Naghi N.C Et.214.Elena Neagu I.980 18.982. 8 Ap.500 LEI 11.000 LEI 17.240 127. 4 Ap.Mircea Mihai Matei Negrea G.254. 30 Ploiesti Str. Republicii 118 Bl.1 Ap.397.794.793. 13 Ploiesti Str.200 LEI 89.080 LEI 36. Stefan Simion Serban Neicu C. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str. 3 Ap. 3 Ap.730 LEI 11. 36 Jud Ploiesti Str. A Et.893. Malu Rosu 120 Bl. Mariana Nan D. 15A Ap. Nicolae Negoita Al.000 LEI 48. 3 Ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.200 LEI 42. Ctin.Nae V. Deltei 3 Bl.Trotus 4 Bl.Cuza Voda 5 Bl.504.A Et.17 Ploiesti Str. 4 Ap. C. Luminita Sinziana Neculai I.4 Cimpina Str. 12E Sc.483. D7A Ap.335.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.430 31.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com. 24 Urlati Str.Ion Nenciu C.Mateescu Gheorghe 2 Bl.839.600 LEI 61. B Et.126.Marina NeaguGh.320 LEI 72.560 LEI 52.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str.Lucia Nedelcu A. 74 Darmanesti / Str. 3 Ap. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. 21A Sc.260.20 Sc. Streiului 3 Bl. Republicii 145 Bl. 67 Ploiesti Str.Silvia Liliana Neagu St. Gheorghe Nasui D.Gheorghe Neagu D.Cap. Aleea Independentei 4 Bl.Nicolae Negoita C.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.030 LEI 5.892. Brumarelelor 5 Bl.800 110.612. 29 PloiestiStr.31 Ploiesti Str.555. A18 Ap.Stefan Nan Gh. Mariana Nastase I. 86 Sc.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155. 9 Ap.180.269.Georgeta Neagu D.406.Ion Neagu P.850 7.728.211. 86 Sc. Cibinului16 Bl. 3 Ap.Maria Nedea P.137 Sc. 4 Ploiesti Str.A Et.261. E8 Ap.Mihaela Negoita N. Luminita Negoita I.2 Ap. 31A2 Et.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.9 Ploiesti Str. Ionel Negoescu Gh.Elena Negosanu Gh.15 Sc.520.418. 12F Sc.11C Sc.136 Sc. Tudor Neculai P.925 LEI 123.080 14. 141H Sc. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str.8 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl.116.

Vasilica Nitu St.078.202 Sc.Al.Elena Nicolae D.34 Ploiesti Str.967.Vasile Niculescu D. A Ap.064.35F Et.372.000 6.3 Ap.520 6. 13 Ploiesti Str.35F Ap.3 Ap.Scolii 1B Bl.018.200 LEI 60. J Ap. Covurului 24 144 . Sos Vestului 16 Bl.680 30.3 Ap.Iuliana Nitu E.Florica NicolaiT.Bahluiului13 Bl.744.464.A16 Ap.Lucian Silviu Nita M.Maria Oprea St.Marioara Ploiesti Str. Calarasi Ploiesti Str.Latina 1 Ploiesti Str.558.900.464. Stefan Oprea A.Profesorilor 5 Bl.691. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.Gheorghe Oprea D.Nica Gh.160 97.080.Rodica Georgeta Niculescu Gh.000 17.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.Lupeni 3 Bl. Al. A Et. Spitalului 22 Plopeni Str. 6 Com.26 Ploiesti Str.Bd. Ilie Jean Nicolescu I. 3 Ap. Troienelor FN Bl.Rahovei 15 Ploiesti Str.3 Ploiesti Str.56F Ap.41 Ploiesti Str. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str. B Ap.839.5 Ap.791.Paulina Nicu N.Bucuresti 23 Bl.Laurentiu Oancea I.440 40.B Et.960 32.600 29.1 Ap.000 10.Maria Onofrei Gh. 8 Ploiesti Str.188 Ploiesti Str. Roxana Gabriela Nica I.3K Ap.13 Ploiesti Str.Sorin Nicolae N.853.Vasile Nicolae I. B4 Ap.800 372.Bogdan Constantin Nicolescu I.572.541.320 27. 4A Ap.Dumitra Nicolae D.775.000 12.593.Ciucului1 Bl. Cibinului10 Bl. B Ap.12 Ploiesti Str.177. Tineretului 12 Bl.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.112 Sc.372.078.18 Ploiesti Str. 19 Berceni / Prahova 1.15 Sc.15A Sc.34 Ploiesti Str.400 10.Petre Nitu E.121. Bobilna 46B Sc.741.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str.Steluta Nitu Gh. Ion Oproiu I.103 Ap.Alexandru Nicolae M.000 2.Ilie Oancea Gh. 5 Ploiesti Str. Marian Nitu I.36 Ploiesti Str.Stan Oprea S.420 94. 160A Sc.38 Ploiesti Str.13 Ploiesti Str. 43C Sc. B Ap. 154A Sc. Troienelor FN Bl.Castor 6 Bl. 43C Sc.Vasile Nicolae N.822.240 18.000 61.Doja FN Bl.480 LEI 10.350 18.Gheorghe Nicolae Gh.Doja FN Bl.116.Mihai Dan Nicolai N.000 LEI 26.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.800 715.Elena Oprea C.Intr. 22 Ap.Gheorghe Nitu M. Gheorghe Nitu Gh.037. Gh.Pandurilor 4 Bl.840 257.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Marasesti 259 Bl.Repuiblicii 25Bl.880 66.Bahluiului13 Bl.Lumini Nicolae M.160 25.770 29.B Et.A7 Sc.41 Ploiesti Str.505.B Ap.Gh. Spitalului 22 Fundeni / Jud.950.704.Gabriel Nitescu V.223.87 Plopeni Str. Viorica Onofrei A. Vitioarei 4 Bl.280 8.500 59.668.000 43.792.658.799.18 Blejoi .Ana Niculescu D.930. 9 Ploiesti Str.Laurilor 3 Bl.Nela Marina Nicolae T.372. Valentin Olteanu T.462. Cameliei 18A Bl.Plaiesilor 9 Ploiesti Str.000 9.100 124. A Ap.274. E Ap.Elena Lidia Niculae M.529.Vasilica Oacea L.873.800 30.200 24.A7 Sc.A Ap. Marasesti 257 Bl. 44 Sc. Rahovei 15 Ploiesti Str.200 18.000 101. A Et. A Ap.B Et.240 10.492. Nicolai Onet S. 25A Sc.Niculae Nita I.352.Independentei 19 Ploiesti Str.Cornelia Onofrei A.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS.760 124.000 59.400 60.71 Ploiesti Str.M7 Ap.200 109.37 Sc. 25 Ploiesti Str.000 256. Florica Oprea C.160 15.7 Sc.760 75.Repuiblicii 25Bl.773. B Ap.Vitejilor 8 Bl.Anton Tonel Nita I.960 41.848. 7 Ploiesti Str.000 38.Rahovei 15 Ploiesti Str.374.560 31. A22 Sc.

2 Ap. Silvia Panait N.520 14. A Et.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.Marasesti 255 Bl.000 41.74 Ploiesti Str.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.000 LEI 100. 3 Ap.744.Republicii 17B Bl.Cristian Pana Gh. Casin 11 Bl.16C Ap.600 41. Colonia 1P.48 Sc.960 81.370.B1 Ap.31 Ap. Ghilcos 9 Ploiesti Str.17 Sc.Gheorghe Pandele M.36 Ploiesti Str.307. Arh.472. H2 Ap.34 Ploiesti Str.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.Gral.680 17.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.400 17.060 77.Er. B Ap.041. R .13 Ap.800 LEI 29.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.519.Cameliei 11Bl.800 58.000 LEI 210.000 25.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.58 Ploiesti Str.488.140F Sc. Pompilia Pandelea D.V.730 LEI 34.652. Aleea Scorusului 4 Bl.Leontie Paduretu C. Elena Paraschiv M.36 Ploiesti Str.Eduard Petrache A.A Et.600 181.Minerva 7 Bl.Democratiei 88 Bl.640 LEI 145 .6 Et. B Ap.A Ap. 11 Cimpina Str.000 LEI 19.938. 48 Sc.Grigorescu 5 Bl. 4 AP.280.Libelulei4 Bl. Cameliei 11 Bl. Silviu Valentin Panait Gh.A Ap.Luminita Pietraru M.Nicolae Pastrama V.A Et.Aurel Petrosanu Gh.895. Ion Pancu I.V.790.Marasesti 255 Bl.A1 Ap.Gheorghe Parcalabu St.855.Eftimiu Adrian Pavliuc S. Elena Ploiesti Str.Dan Radu Paraschiv Al. A Ap.A Ap.Ghilcos 9 Ploiesti Str.600 38.880 4.919.790. 9 Ploiesti Str. B Ap.Dumitru Constantin PatrascuD.800 1.Stoica Constantin Petrescu St.000 36.820.Marasti 113 Ploiesti Str.Ioan Patrascu C. 32 Ploiesti Str.901.46C Sc.49 Bucov / Pleasa Str.A1 Sc.Floarea Petrosanu D. 143 Sc.528.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Goldis 1 Ploiesti Str.866.706.800 4.000 13.680 20.320 LEI 40.680 25.Ioan Pintiuta P.600 LEI 61.Osan F.488.Nicolae Petrescu T. 31 Sc. Al.083. Gheorghe Pirvu C. 9 Ploiesti Str. A6 Sc.130 Sc. Levantica 2A Bl.313.910 126.000 LEI 233.70 Sc.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.A Ap.17 8.033. Bl. Biruintei 6 Bl.Mihai Petre Al.Gheorghita Petcu N.2 Ap.B Ap. Ionel Patrascioiu V.120 30. Garsoniere Sc.Ilie Petrea I.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77. A Ap. D Ap.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.Ana Petrea I. Rapsodiei FN Bl.23 Ploiesti Str. Arh.Cezarina Pauna Gh.397.000 LEI 40. Claudia Paraschiv P.200 7.Brumarelelor 4 Bl.450.9 Ploiesti Str.Monica Patrascioiu I. 3 Ap.Constantina Pincu G.360.Cristache Pavel Gh.Carol 9 Bl.116.20 Ploiesti Str.116.459.750 98.Maria Pintiuta T.130 Sc.17 Ploiesti Str.Cantacuzino 261 Bl.Gabriel Razvan Petrescu C.23 Ploiesti Str.307.Bdul.483.560 LEI 32.680 31.360 28.440 53.Ion Pasat I. Brumarelelor 4 Bl.078.534.730.Maria Pavel T. Aleea Pajurei 8 Bl. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.765. M. Troienelor 3 Bl.16 Ploiesti Str.000 13. 15 Ploiesti Ploiesti Str.26 96. Gornistilor 1 Bl. Andrei Muresanu 53 Bl.B Et.Vasile Sebastian Panait E.236.AC1 Sc.P3 Sc.Stindardului 9 Ploiesti Str.23 Cimpina Str.817.Marasesti 113 Ploiesti Str. Eminescu 7 Ploiesti Str. B Et.Miorica Paun V.920 LEI 31.744.252.Vasile Pepi Tr.260.9 Ploiesti Str.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.600 LEI 20.Sofia Paraschiv I.1 Ap. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.79 Sc.703.

56 Sc.960 LEI 24.Maria Podoreanu P.94 Sc.120 6.B Sc .160 1.Ciprian Stefan Popescu Gh.Sofia Popescu P.Gheprghe Popa F.680 33.840 4.937. D Ap. A Ap.680 62.29 Ploiesti Str.760 52.Petrea Parvulescu I.269.Alexandru PodoreanuP.640 LEI 61. Mihai Bravu FN Bl. Ap.153.971. B Ap.037. Constanti Grigore Popa C.080 63. 1 Ap. Oana Madalina Popescu I.Gheorghe Popescu N.554.186. 9 Cimpina Str.560 54. 40 Sc.Gn.860 LEI 1.000. Al.767.880 48.937.Ghiorghi Popescu N.840 9. Ctin Brezeanu 4 Bl. 2E2 Ap. Zarandului 6 Bl. B Ap.34 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str.000.574. Ion Mihalache 168 Bl. Cameliei 3 Bl. 38 Ploiesti Str. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.201. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.860 LEI 67. 56 Ploiesti Str.800 74.51 Sc. 16 Ploiesti Str. 16 Ploiesti Str.23 Ploiesti Str.Cameliei 11 Bl.781. V.Bobilna 46B Sc.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 . C Ap.971.9 Ploiesti Str.4 Ap. A Ap.B Ap.Sos.31 Ploiesti Str. Frasinet 8 Bl. 153 C Sc.232.Iezerului 9 Bl.372. A8 Ap.Ion Popescu D.Eugenia Popescu I.39 Sc. Al.9 Ploiesti Str.Stefan Poclid D.Pirvu C. 9 Ap.652.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.Georgeta Popescu N.51D Sc.109A Sc.Ion Popescu C.148.705.045.600 4.Doina Podeanu A. Cameliei 11 Bl.B Ap.Ana Bucov Str.200 LEI 53.Nicolae Popescu Gh .87 Sc.62 Et.520 34. D Ap.Vasilica Popescu A.5M1 Ap.Magdalena Pop A. Pandurilor 3 Bl. 52 Sector Ploiesti Str. A1 SC.325. 65 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str.826.323.957.31 Ploiesti Str.Bobilna 46B Sc.B Ap. A Ap. B Et. Lilian Popa I.Cameliei11C Bl.626.Silvia Pirvulescu M. Industriei 1 Bl.Floarea Popescu Fl.Bobilna 46B Sc. Vasile Podaru P. 28B Sc. 16 Ploiesti Str. C1 Sc.638. 4 Ap.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str. F1 Ap.38 Ploiesti Str.027.900 LEI 65.Valerica Popa V.555. A Ap.Vestului 7B Bl.250 17.B Ap. A Ap.891.281. Pandurilor 3 Bl. Dumitru Popa V.Rodica Popa N.Radu Stanian 1 Bl.Ioan Pooa C.38 Ploiesti Str.Niculae Popescu Jeni Popescu N.3 Ap.400 LEI 212.920 LEI 32. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.640 13.PP Ap. B Et.483.B Et.Petrica Pirvulet M.Elisabeta Ponta M.800 132.51 Sc.080 95. Ioan Popa I.800 44.200 LEI 17. Catinei 6 Bl. 126 Sc.Maria Popescu F.B.Razvan Gabriel Pirvu N. 25A Sc.953. Gheorghe Pirvu Gh.839.Intr.Diditel3 Bl.33 Sc.220 26.982. Florin Popescu N.800 155.PP Ap. 21 Com. 39 Ploiesti Str.540.36 Ploiesti Str.Iovu Popescu I.200 LEI 11. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.440 14. 6 Bucuresti Bdul. Aleea Godeanu 1 Bl.2 Ap.C Ap.Constanta Popa I.Anotimpului 7B Bl. 121 Sc.Cristian Ponta M.760 9.440 63. Cuza Voda 6 Bl.50 Ploiesti Str.31 Sc.Radu Stanian 1 Bl. Baciului 1 Bl. 1 Sc.500 32.331. D Et.Conta 13 Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str.2 Ap.Cirezarilor 3 Bl.334.450 8. 4 Ploiesti Str.Radu Stanian Bl. A Ap.086. Oltului 18 Bl. Er.160 62. Al.Libertatii 7 Bl.3 Ploiesti Str.320 2.55 Ploiesti Str.600 31. A Et. 1 Ploiesti Str.Elena Parvulescu Gh.000 LEI 29. Regimentului 5 Bl.165.Constantin Poiana N.PP Ap. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.Silvia Pirvulescu P.980. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str. 31 Sc. Magurii 4 Bl.Baraolt 40A Bl. Grigorescu 20 Bl.960 28. Ale.085.24 Oliesti Str.C Et. Veronica Micle 2 Bl.632. 67 Ploiesti Str.364.140 8.151 Ap.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21.Dealului 34 Bl.Ion Pirvu I.3 Ap. 2E2 Ap.8 38.

58 Sc.58 Sc. 2 Ap.760 12. B Ap. Gh.000 51. 6 Ap. 4B1 Ap.A Ap.079.859. 125 Ploiesti Str.400 3. Grivitei 2 Bl.34 Ploiesti Str. A Er. 101 Sc. Leului 6 Bl.720 5.208. 16E Sc.Banesti 4 Bl.Ion Radu D.Kutuzov 7 Ap. Levantica 2A Bl.Grigorescu 22 Bl.Hasdeu 6 Et. 21 Sc. 7 Ap.818. C4 Sc.A Et. 27 Ploiesti Str.680 177.276.Mihai Dragos Radu C.G-ral Gr.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .Ion Preda M.Lacul Bilea 3 Bl.488.Dorina Preda N. 3 Ap.Banesti 4 Bl.Gheorghe Rosca I. 8E Sc.C Et.111. B Ap.Maria Rasnoveanu N.305.Aurora Sandu A.Gr.16A Sc.b Ap.Stefan Cristian Raduta V.Ionel Rotaru I. Cristian Radu I.704.73 Ap.Al.36 Ploiesti Str.Ion PloiestiStr.462.Republicii 187 Bl.297.085.Nordului 11 Bl. G Et.863. P-ta Victoriei 5 Bl.Constantin Postolache Gh.A Ap.Er. 6 Ap. Garsoniere Ap.080 25. 3 Ploiesti Str.342. Al. 28 Ploiesti Str. A Et.Ioana Postolache G h.920 36.22 Ploiesti Str.A Ap.P.Floriean Rosca v. 12 Ploiesti Str.A Et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.Andrei Aurelian Rosca I. 3 Ploiesti Str.560 22.Stefan Proaspatu I. 30 Ploiesti Str.Sold.600 LEI 11.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str. 7 Ap..680 LEI 31.2 Ap.520 LEI 31. 25 Ploiesti Str.872. Alexandrina Viorica Rotaru I.160 LEI 39.AC12 Ap.2 Ploiesti Str.695.Domnisori 85 Bl.200 8. Grivitei 2 Bl.Cantacuzino 269 Bl.Nicolae Ruse T. A Ap.000 12. A Ap.Virginia Rosu C.36 13. Kutuzov 3 Ploiesti Str.25 Ploiesti Str.560 6.639.Mircea Raducanu C.Liviu Niculae RadulescuD.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. Brezeanu 6 Bl.Lucian Pricopie T.403.Dumitru Raduta D. Violetelor 10 Ploiesti Str.Ctin . 1 Ap.695. Gheorghe RobiruI.B Et.Popescu P. A Ap. Minervs 3 Bl.870 48. 4 Ploiesti Str.69 Ap. 6 Sc.752. Arnauti 5 Bl. Ionel Raduta I. 68 Ap. 25 Ploiesti Str.68 Sc.Rodica Raileanu M.280 283.Adriana Radu I.041. 68 Sc. Grigorescu 22 Bl.480 LEI 40. 16 Sc.George Radulescu C. A Et. 29 Ploiesti Str. 7 Ap.638.400 62. A Et.Bujor Radu C.068.Cuza Voda 12 Bl.68 Ploiesti Str.403.Ioana Preda M.600 44. 30 Ploiesti Str. R Sc.Elena Racaru S. 87 Sc. H Sc. H Sc.840 18.190.Mariana Radulescu C.760 59.380 72.58 Sc. Cibinului 3 Bl.315.579.21 Ploiesti Str.Malu Rosu 22 Ploiesti Str. Rapsodiei 12 Bl.874.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str.225 25. 8B Sc.608. Marieta Radulescu M.360 LEI 4. C1A Sc. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl.153.413.Alexandru Raducea C. Prislpo 4Bl.600 LEI 22.722.600 33.Gr. 49 Plopeni Str.781. Andrei Muresanu70 Bl.Banesti 4 Bl.Iederei 19 Ploieste Str. 8B Sc.A Ap. D Et.7 Ap.240 29. 30 Ploiesti Str.809.B.36 Ploiesti Str.Vasile Rucareanu N.000 LEI 11. 7 Ap. Silvia Robitu I.000 13.695.480 132.080 LEI 53.7 Ploiesti Str.Marasesti 247Bl. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str. 4B1 Sc.A Ap.Industriei 61Bl.Maria Rosu T.25 PloiestiStr. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str.Minerva 3 Bl.1 Ap.A8 Ap.Adrian Constantin Rasnoveanu N.12 PloiestiStr.160 26.000 51.035.600 7. Minerva 3 Bl. Republicii 187 Bl.094.012. A Et.650 58.910.Octavian Rentea A.000 47.779.139 Sc.373.Gheorghe Radu St. Mercur 18 Ploiesti Str.Gabriela Rosu C.638.520 11.400 51.Constanta Rosca F.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.

168.Stelian Sinoiu M.400 LEI 21. A Ap. Gageni 13 Bl.800 15.000 LEI 103.393. A Ap.100.880 14.40 Ap. Er. 1 Ploiesti Str. 40A Ap. Alexandru Sandu S.B Ap.8 Ploiesti Str.000 LEI 134. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Stefan Sava C.276. Verona Savu C. A Sc.Maria Simion N. 40A Sc.960 11.377.Florian Sarbu V. 69 Ploiesti Str. E Ap.839.040 59. 2 Ap. 14C Ap. Gabriel Savu N. Bucuresti 19 Bl.604. 51D Sc. Podgoriei 7 Bl. 2 Ap. B Et.Victoria SilvestruGh.424. 2 Ap.Anton Sandu I.580 LEI 32.919. Scaieni 36 Ploiesti Str.520. Zoea Sirghie I.22 8.836. A Et. Ion Saceanu I.000 LEI 148 . 7 Boldesti Scaieni Str.158.320 LEI 28.000 LEI LEI LEI LEI 40. A3 Ac.840 LEI 33. Nicolae Sava Gh.Tirnave 3 Bl.573.000 LEI 5. 27 Ploiesti Str.720 LEI 17.15 Sc.3 Ap. Valeria Seiciu Gh. Doja 168 Ploiesti Str. 22 Sc.Valerica Sandu N. Gheorghe Scarlat P.Marian 3 Bl. Sd. 12 Ploiesti Str. 9A Sc.Marian Sandu S.860. Ioana Sarbu I. Erou M.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.366. 1 Ploiesti Str. B Et. Baraolt 5 Bl.775. B Ap.915.Emanoil Sima I Dan Simion I. Scolii 3 Bl. 30 Ploiesti Str.339. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. Gheorghe Sarbu C. 29 Ploiesti Str. Malu Rosu 95 Bl.Mihai Bravu 184 Bl.1 Ap. Cart.579. 64 Ploiesti Str. 110 Sc. Gr.000 31. 90 Ap. Baraoltului 5 Bl. B Ap. Al.Ghe.Florea Ploiesti Str.880 31.200 LEI 20. Gh.209.Maria Marilena Savu S. Amalia Sararu C. A Et.291.127B Sc.320 9. 3 Ploiesti Str. Cart.116. Gh.237.520 19.020. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre. Baraolt 5 Bl. Moldoveanu 10 Bl. B Ap. Scorusului 1 Bl. Seciu 2 Prahova PloiestiStr.400 31.706. D Ap.Stefan Sandu G.760 LEI 18.Gheorghe Sinu F.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.B Et. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.842. Caliman 17 Ploiesti Str. Steliana Sava I.Er. Nicoleta Sava Al. Gabriela Serea I.508.Sandu C. 14 Sc.601.3 Ploiesti Str.969.38 Sc.Republicii114Bl. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.Mihail Florentin Serianu Gh.250 4. Deltei 1 Bl.300 999.040 13.800 LEI 14.000 39.000 6.27 Ploiesti Str. Bdul. Ale. Constantin Savu V. 6 Ploiesti Str. Carmen Scarlat G. 99 Ap. Baraolt 40A Sc.961. Steliana Scarlet M. 42A Sc.Simona Victoria Serghie Gr. Ioan Sarbu Gh. Zarandului 4 Bl.372.520 91. 7 Ploiesti Str.540 LEI 21.674.Cameliei 3 Bl.334.160 45. Verginia Sava I. 25 Ploiesti Str. Nicolae Savu I. Persani 1 Bl.449.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58.480 10. 2 Ap.9B Sc.640 LEI 37.Doja 168 Ploiesti Str. Strunga 6 Bl.920 17.000 60. Ana Sinu S.Ion Sebastian T. A Ap. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Maria Sarbu Gh.744.116. M. 7 Boldesti Scaieni Str.960 21.912.000 7. Ale. Cantacuzino 267 Bl.254. Arhip Nicolae3 Bl. Zimbrului8A Bl. 2 Ap.Viorica Sandu S.920 LEI 51.667. D Et. A Ap.Vasile Dandu M.Piata Victoriei 7 Bl.309. Gheorghe Scarlat P. Cameliei 3 BL. Baraoltului 9 Bl.010 46. A Ap. 120A Sc. D Ap.947.500 72. Ale. Mitica Sava Al.40 Sc.000 LEI 363.800 55. 12 Ploiesti Str.Bl. 139B Sc. 65 Ploiesti Str. 40 Sc.65 Ploiesti Str. E Ap. 40A Sc.680 37.14B2 Ap.720.

Gheorghe Stan V.200 LEI 15.488.000 14.1 Ap.Smau I.520.Toader State A. Grigorescu 6 Bl.Ion Stanescu N.640 5. 8E Sc.Nastasia Stanciu L.58 Ap.5 Ploiesti Str. 15 Sc.744. 29 Ploiesti Str.364.080 15. Republicii FN Bl. 58 Ap. Veniamin Costache 4 Bl. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str. Elena StegarescuN.656.Silviu Laurentiu Statescu V. 37 Ploiesti Str.869. 7 Sc.341.840 20.920 LEI 24. A Ap.417. Ciresoaia 50 PloiestiStr.A Et.035.Gheorghe Stan I.D Et. Doja 25 Bl. C Ap.Banesti 4 Bl. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str. Cornelia Stir I.400 41. Gheorghe Stan A. Gr. AC7 Sc.Octavian Stan T.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.558. 3 Boldesti Scaieni Str.145. 3 Ap.440 33.000 14. A Et.400 LEI 45.Er.000 24.320 LEI 18. 45B Sc.29 Ploiesti Str.892.120 41.Ion Stan Gh.339. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str.140.Eremia Grigorescu 25 Bl.523. Georgeta Gina Spiescu C.dul Bucuresti 20 Bl.34 Ap. 26 Ploiesti Str. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str.58 Ploiesti Str.Dumitru Sprincenatu S.800 7.595.Cuza Voda 2 Bl.33T1-T2 Sc.855.Aurora Constanta Sprinceana R.Florea Spatarelu R.280.000 65. B Ap. Liza Stancu I.Cameliei 11A Bl.Cristian Ionut Stanciu N. 18 Prahova Ploiesti Str.130 Sc.49 Ploiesti Str. 13 Ap.B Ap. 55 Ap. A Ap.3 Ap. 28 Ploiesti Str.800 1.965.960 14. 2 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12.697. Cristinel Petru Spirea Gh. 1 Ploiesti Str.600 LEI 53.680 LEI 37.Alexandru Stanciu Gr. Gabriela Stana M. Moldoveanu 10 Bl. Muzicanti FN Bl.548.186.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh. Bibescu Voda 2BIS Sc.55A Sc.358.447. 15 Ploiesti Str.160 31.000 LEI 16.Republicii FN Bl. Ioan Stanciu V. Lazar Stanciu R.Gr. Gn.Gheorghe Stoian D. Cameliei 9C Bl.000 17. A Ap. 3 Ploiesti Str.613.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Roxana Stanciu S.080 45.Buftea 16 Ploiesti Str.017.B2 Ap. Cantacuzino 267 Bl.Deltei 3 Bl.525.Constantin Stapie I.488. A Ap. A Ap. Eugenia Urlati Str. 17 Sc.515.118. A Et.Maria Stancu Fl.Ioan Stanciu C.Eftimia Stan Constantin Stan D. B Ap.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str. Vladimirescu FN Bl. 35 Ploiesti Str .200 55. Andrei Donici 11 Ploiesti Str.19 Ploiesti Str. Petruta Satefanide N.Vasile Stanescu C.000 28.Calea Unirii 73 Bl.200 40.Cornatel 4 Bl.Maria Smeu A. 3 Ap.000 49.55 Sc.Elena Spiescu M. A Ap.19 Ploiesti Str.680 79. Viorel Solomon B. 27G Sc.943.3A Sc. Biruintei 1 Bl. Anotimpului6 Bl. 28 Sc.920 98. Eremia Grigorescu 22 Bl.417.Brumarelelor 4 Bl. Matei Sorin N.Bogdan Constantin Stefanide V.640 51.160 14.Ale.860. 19 Prahova Ploiesti Str. Natalia Stanescu Al. 26 Ploiesti Str.Serban Stan B.267.6 Ploiesti Str. Baciului2 Bl. 15 Ploiesti Str. Marasesti 413 Bl.320 5.190. 27G Sc. Veniamin Costache 4 Bl.51 Ploiesti Str.33T1 Ap.Petrichimistilor 1 Bl.000 LEI LEI LEI LEI 149 . T.002.221. Er.209. 15 Sc.17 14.B.477.160 LEI 51. 15 Ploiesti Str.B Ap. Gheorghe Stanculet I. T1 Ap.935. Sofia Soare C.920 32.68 Plopeni Str.120 LEI 23.A Ap.11 Ap.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Gh.Sabinelor 11 Bl.497. 22 Sc. C Ap.60 Ap.Georgian Stancu C.830.Bd.200 51.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25.000 65. 7 Sc.

Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str.7 Ploiesti Str. 15 PloiestiStr.456.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str.000 10. Mariana Cristina Stefan G.988. Cameliei 6 Bl.Aurica Stefan V. 90 Ploiesti Str.040 31.Deditel 1 Bl.779.840 18.200 281.560 LEI 51. B Ap.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.116.A Ap.Laurilor 4 Bl. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str. 37I2 Sc.1 Et.Elena Stoica Gh.667.11 Ploiesti Str. 3 Ap.Baciului 2 Bl. C Ap. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str. A Et.46 Ploiesti Str.000 34. Ana Stefan I. A Ap. Spatar Milescu 25A Bl.400 20. Tirnave 4 Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.Iederii 1 Bl.237.Georgeta Stoica N. Clementa Serban C. Ale Zarandului4 Bl. Rahovei 198 Ploiesti Str.100 7.B Et. Aurel Stremtan I.960 LEI 7.Maria Tanase I.081.000 54. 21 Ploiesti Str. 2 Ap. 118A Sc.629.Andreea Serbinov Gh.B Ap. 32B Sc. Risnoavelor 1A Bl.25 Ploiesti Str. Adunati 13 16.35D3 Sc.Filofteia Tanase I.Vasile Stroe A. 6 Ploiesti Str. 10. 7 Ploiesti Str.200 18.000 18.A Et.000 LEI 14.Risnovenolor 1A Bl. E Ap.358. Olivian Sovaiala I.560 20.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.Bahluiului 10A Bl.300 12. 31 Sc. 7 Ap. 22 Ploiesti Str.Vasile Ploiesti Str.200 28. Nordului 11 Bl.59 Et.040 42.Marcela Silvia Stoica I. 103 Sc.PP Sc. 9F Sc.621. Constantin Stefan N. Livia Stroe I.Valeria Stoica T.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str.75 Ploiesti Str. B Ap. 55A Ap.12 Ploiesti Str.520 LEI 65. 55 Ap.525.825.400 LEI 9. 148A Sc. Petrochimistilor 1 Bl.Cameliei 110 Bl.000 64. A Ap.558. 22 PloiestiStr. 12 Boldesti Scaieni Str. Ozana Daniela Sovaiala C.435.2 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.A Et.200 LEI 150 . Sinaii 2A Bl.565. Republicii 145 Bl.440 121. Ion Stoica St.4 Ap.640 33. Felicia Aurelia Tanase D.Aurora10 Ploiesti Str. 58 Ploiesti Str.000 253. Silvia Marcela Stroe Gh.11 Ploiesti Str.30Decembrie 1Bl.877. Sticlari 46 Ploiesti Str. 1 Ap. A Et.800 8. Vasile Sultana St. Floarea Serban I.742. Cameliei11 Bl.Gheorghe Tache T.523. 3 Ap.560 15.002. 6 Ploiesti Str.000 41. 101 Sc.Patriei13 Ploiesti Str.A Ap.734. Adrian Sindrilaru N.44 Ploiesti Str. Marioara Stefan A.297.527.709.27 Ploiesti Str.10 Ap. B Ap.600 54. Andrei Muresanu 4 Bl. Maramures 17 Ploiesti Str. 31A2 Sc. Vestului 16 BL.Maria Stefan N.653. Primaverii 2 Ploiesti Str. Ionita Stefanescu M.176. Constantin Sindrilaru V. 47 Ploiesti Str. G10 Ap. Elevilor 1Bl. 2 Ap. 59 Et.120 243.536.Republicii 139 Bl. Stelica Stoica St.853.000 LEI 20. Malu Rosu 112Bl. Dumitru Serban I.000 LEI 56.744.339. Stelian Stroe T.55 Sc.245. Cristina Sandru I.744.709. Ploiesti . A Ap. Carol Davilla 9 Bl. 1 Ap.000 17. 12 Ploiesti Str.Elena Stoica Gh. 2 Ploiesti Str.Alexandru Sovaiala A. A Ap. Ioan Serbinov A.63 Sc.Georgeta Serban I.116.625 33. Sos.709.000 184.2 Ploiesti Str.803. Polux 1 Bl. 62C Ap. 37 Sc.A Et.217.840 31. 127B Sc. 31A Et.245.Stoian I.Cameliei 9 Bl.116 Sc.Gabriel Stelian Stoica Gh. A4 Sc. Zina Aurora Stefan C.Cristina Gabriela Soptareanu V.372.3 Ap.Valeni 10 Ploiesti Str.Daniela Andreea Stoica Gh.000 33. Georgeta Stoica Gh.A Ap.400 LEI 32.880 56.558.879.343.459.2 Ploiesti Str.840 4. 9F Sc.298. Ale.Constantin Talanga A.520 21. Elisabeta Surdu F. Intr. 115B Ap.076.62C Sc. 43 Sc.650.600 161. Sinaii 2A Bl.240 8. Dorina Serban I.Cameliei 9 BIS Bl.

652. 9 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 .760 LEI 135.Eugenia Tomulescu Gr.525.223.862.600 LEI 58.Unghiului 17 Ploiesti Str.716. Constantin Lucia Tudorache V. 22 Parepa . Intr. 6 Ploiesti Str.342.Nalbei 1 Bl.400 8.000 51. Virginia Toma V. 59 Sc.750 LEI 24.680 3. 20 Ploiesti Str.713.118 Sc. Maria Ungureanu A.14 Rimnicu Sarat / Str. Nicolae Tudose A. 136 Sc.Godeanu 4bL.320 23.000 5. Aurelian Tobaltoc Gh. A Ap.240 LEI 39. Constantin Toma S. 3 Ap.873.907.Elena Doamna 33 Ploiesti Str.600 55. B Ap. 28 Ploiesti Str.581.898.788.200 51.129. A Et. 10 Ploiesti Str.Marcel Tecsoiu B.Ale. Veniamin Costache 1 Bl. Cameliei 21 Bl. Petre Toma Gh. 14 Et. Caminelor 1 Bl.1 Ap.21 Ploiesti Str.186. 28 Ploiesti Str. Crisan 4A Bl.000 LEI 10.890.311. 4 Ap. 17 Ploiesti Str.960.14 Ap.381. Toamnei Bl.328.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 10.62 10.724. 128E Ap.200 LEI 19. Dealul cu Piatra 3 Bl.980 74. Paulina 26 Ploiesti Str.400 127.Dumitru TricoliciS. Gheorghe Tolea I.53 Ploiesti Str. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl.Gheorghe Vasile Tudoran A. Constantin Udeanu V. 9 Ap. Octavian Tomseneanu R. Mateescu Gheorghe 3 Bl. Constantin Udeanu V. Arborilor 13 Ploiesti Str.366. Victoriei 13A Ploiesti Str.Maria Trifon C. 5 Ploiesti Str.Alexandru Tudor N. A Ap.153.800 95. 61 Sc. Cristina Toma N. 15H Sc.790 LEI 41.002. Domnisori 92 Bl.480 LEI 24.520 LEI 47.29 Ploiesti Str. A Et. 27B Sc.Alexandru Vlad Tudor Gh.Santierului 11 Ploiesti Str.480 112. Al. Dunarii 13 Ploiesti Str.Tataru a.Vasile Gabriel Trifon N.Levantica 1 Bl. Veronica Toma N.Victoriei 13A Ploiesti Str. Ion Tigau I. 28C Sc. Republicii 159 Bl.227. A Ap. Putnei 25 Ploiesti Str.6 Ploiesti Str.Rahovei 35 Ploiesti Str.16 Ploiesti Str. Republicii 159 Bl. Int.B Ap.Ion Ungureanu C.760 LEI 179.372. 46 Sc.760 106.Nicolae Tomulescu M.Deltei 1 Bl.855.Maria TomulescuS. 28 Sc. Dumitru Tarnoveanu C.113.Nicolae Trifan Gh. Radu Toda R. 6 Ap. 38 PloiestiStr. 3 Ap. 19 Sc.600 221. 19 Ap. Rahela Toma M. Rosiori 19 Ploiesti Str.640 17. Crizantemelor 3 Bl. Marius Nicusor Tolea Gh.890.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145. 28C Sc. 4 Ap.372. Niculina Toma S. A Et. Constantin Tuchila I. Sg.678.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.560 42. Timotei Cipariu 7 Bl. 122 Ap. Mariana Tomseneanu P.1 Ploiesti Str. 51 Ap. Brumarelelor 5 Bl. A Et.000 10.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32. Ion Creanga 18 Ploiesti Str.334.240 4.116.831. Rahovei 35 Ploiesti Str.914. D Ap.200 LEI 34.Profesorilor 7 Bl.650 3. R. 6 Ap. Daliei 5 Bl.650 20.B Ap.200 102.207 Et.Arinului1 Bl.Florica Tobaltoc Gh.950 LEI 13. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.996.Margarita Tudorancea I.150 65. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str. 10 Sc.720 LEI 13.2 Ploiesti Str. Republicii 128 Bl.488.400 21. Stan Tudorache Gh.667. 36H Sc.860. Republicii 183 Bl.920 12. A Ap. Putnei 25 Ploiesti Str.Cicilia Tomulescu C.28B Ap.200 LEI 6. Ecaterina Tiganila T. Niculina Toda Gh. 9 Sc.55 Ploiesti Str.422.215.794. Al.001.Vasilica Tudor C.A Ap.54 Ploiesti Str. Vasile Titu I. 8C Sc. Gheorghe Tudoroiu Gh. C Et.320 9. H2 Ap.96 Ploiesti Str.800 14.Cameliei 3BIS Bl.526.

16B Ap.678.14 Ploiesti Str.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str. Gh.409.4 Ploiest Str.323. Maria Vasilescu I. 6 Ploiesti Str.120 30. 182 Sc.Rahovei 34 Ploiesti Str.920 21. Neculai Zamfir A. 154 Sc.Cornelia Valcu I. 1Ap. Bucuresti 2 Bl.250 111.922. Sperantei 2 Bl.000 14. Temisana 63 Ploiesti Str. Luminita Vrabioiu Gh.595.Veronica Gabriela VoiculescuI. 21 19.. Petuniei 10 Bl. E Ap.497.200 2. 28 Ploiesti Str. Ioana Zamfir N. Crisan 3B PloiestiStr. Unirea Sc.693.000 145. 97 Ploiesti Str.Nicolae Vasii D. A Ap. Republicii 173 Bl. A Ap. Strejnic 9 Bl. 109 Sc.58 Ap. Vestului 29 Bl.62 PloiestI Str.281. Constantin Voiculescu M. Crisan 3B Ploiesti Str.000 210. Brazdei 20 Ploiesti Str. B Et. B Ap.786. Republicii 301C Ploiesti Str.800 41.6 Plopeni Str.558.Maria Zaharia G. Sabinelor 16 Bl. Polea Vasile M.Castor Bl.560 122. Calarasi 8 Bl.454. Bd. V8 Ap. 16B Ap.440 66.360 11.760 12. Georgeta Vartolomei S. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str. Albinei 28 Ploiesti Str. 1 Ap. 14 Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. Enachita Vacarescu 13A Bl. Sos. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. 3 Bl.Armoniei 9 Bl.Mihaela Vlad A. Sabinelor 16 Bl.000 16.Silvia Adela Zidatescu G. 4E Sc. A Ap. 58 Lipanesri Str.A1 Sc. Gr. Albinei 1 Ploiesti Str. Mateescu Gh.720 37. 26A Sc.000 82. 42 Ploiesti Str. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.744.280 50.Cameliei 9C Bl. Tinerimii 36 Ploiesti Str.450 LEI 127.922.Troienelor 9 Bl.000 LEI 5.160 11. Constantin Voinea I.440 69. Lebedei 36 Bl.000 16.822. 18 Ploiesti Str.206. C Ap.000 25. Republicii 118 Bl.441. Rodica Vaida M. 19 Ap. Livius Visinoiu I. D Et.640 20.080 31.046.000 39. Stancu Vasile St. 121 Ap. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N. Angela Zidarescu Gh. 22 Ploiesti Str.800 103. 86 Sc. 40 Ploiesti Str.025. Sg.Intr. Constanta Ungureanu I.760 52. Gheorhe Vaida N.Cameliei 9C Bl.Ion Voiceanu M. Eugen Cristian Vijiac St. D6 Et.400 20.799.116.Dumitra Voicila V. 25 Ploiesti Str.568. G4 Et.823.Constantin Zaharia S.600 41. Maria Vlasceanu St. Alin Gabriel Vulpe Gr.650.930.389. 4 Ap.862.389.225.677.160 22. 15A Sc.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 . A Ap. A9 Sc. Piata Victoriei 3 Bl. Ioana Vecserde E. Rahovei 34 Plopeni Str.575.960 20.Ecaterina Visinoio P.160 129. Ciucului 3 Bl.400 57. Cuza Voda 13 Bl. 43C Sc.840 20. Garii 125 Prahova Ploiesti Str.400 10.908. C10 Sc. Bl. 8 Ap. 33 PloiestiStr.446.116.Nicoleta Vasii St. Frasinet 12 Bl.480 62.706.744.14 Ploiesti Str.1 Ploiesti Str. Lacul Bilea 1 Bl. Maria Vlad A.274.A Et. 41 Ploiesti Str. Chirita Vecserdi C.800 LEI 15.488. Namoloasa 3 Ploiesti Str. Ion Vrabioiu I.201. C Ap. 4 Ap. 8 Ap. Ilie Voinea N. Florin Gabriel Vataselu V. A Ap.000 21.200 74.Tirnava1 Bl.000 31.640 15. Stelian Vioreavu Stela Visan I.706.Ungureanu Elena Ungureanu I.880 172. Victoriei 1 Mizil Str.768. 5G Et.479.232. 3 Ap.58 Ap. 41 Ploiesti Str.Gh. Pavel Viulet P.A Et.564.208. Anastase Voica D. Elena Zidarescu Gh. Gr. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. Nicolae Vladuta M.181.906. 4 Ap.240 11. Temisana 63 Ploiesti Str.Ioana Emilia Zinca M. Nicolae Nerva Voinea F.Dobre Vasile N.200 32.002. Matei Basarab 34 Baicoi Str.Ion Ploiesti Str.600 31.

160 LEI 104.302. 57 Ploiesti Str.Vestului 1 Bl. A Et.700 LEI 153 . A Et.69 Sc. 146Ap.Alexandru Diaconu A. Republicii 108 Bl.Alexandrina Moisescu A. Constantin Calbureanu R. Muscel 2 Bl.271. H14 Ap. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str. Leonard Spiridon M. A Ap. 77 Ploiesti Str.Remus Calbureanu C.000 35. Vasile Milea 1 Bl.147. A Et. Gheorghe Zolofinoiu C. B Sc.35 Ploiesti Str.147. 16 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str.299.Ctin Brezeanu 5 Bl.991. 2 Ap.Ctin Brezeanu 9 Bl. J Ap.814. 23 Ploiesti Str.264. 1 Ap.116. 10 Ploiesti Str.006. C Et. 12 Ploiesti Str. Cumpatul 2 Bl.200 LEI 55.020.061.961. Stefan Anton C.1 Ap. A Et.Bogdan Mihai Nitu V. Gheorghe Purtuc I.Ctin Brezeanu 8 Bl.13 Sc. 4 Ap.640 LEI 16.Gheorghe Stanescu Gh.7 Ploiesti Str. Didina Stancu R.934. Vasdile Burcau I.595.B Et.523. 1 Ap. A Sc. F Et.737. Gheorghe Cristian Manea N.050 33. Basarabi 20 Bl. 16 Ploiesti Str. Sabinelor 4 Bl. 52 Sc.Aurora Balcangiu T.837.Sabinelor 4 Bl. 202 Sc. A Ap. 23 Ploiesti Str. Gral. 1 Cimpina Str.Elena Iancu T.Postei 28 Bl.H12 Sc. 95 Ploiesti Str.Zirna A. Bahluiului 8 Bl.5 Ploiesti Str.106 Sc.192.520 14. Mihail Campeanu C. 22. 79 Ploiesti Str.10D Sc.678. 3 Ap. Gheorghe Dragomir C.Gheorghe Doja FN Bl. 35 Ploiesti Str.250 5.Ctin. Constanta Visan St. Nicolae Milea 1 Bl. K4 Sc.600 LEI 53. 21 B Sc.800 93. 146 Ap. Ctin Brazeanu 5 Bl.152. Inelul 3 Bl. Sos.220 LEI 20.5 Ploiesti Str. Doftanei 3 Sc.Maricica Iancu D.Anca Moisescu N.000 31. Stefan Visan N.760 LEI 34.413. Nicolae Manea N. 69 Ap.Eliza Cirstea L.240 LEI 60.400 LEI 102. C Et.600 LEI 45.796.413.920 108.A Ap.669. 14 Ploiesti Str.440 59. K4 Sc. A Sc.24 Sc.190.697. C Et. Gheorghe Dumitru Gh.468. 15 Ploiesti Str. A Ap. 6C Sc. 1 Mai 14 Cimpina Str.C Sc. 4 Ap.080 LEI 4.Matilda Lite Gh.400 28.000 LEI 1.037. 1 Ploiesti Str.106 Sc. Cumpatul 6 Bl.100.200 LEI 25.7 Ploiesti Str.480 LEI 54. Constranta Dumitru C. 3 Ap. 8 Ploiesti Str. 201 Ap. 2 Ap. A Ap. 3 Ap. 4 Ap.77 Ploiesti Str.579. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. Petuniei 8 Bl.393. 20 Ploiesti Str.Adrian Zirna N.Bahluiului 8 Bl. 205 Sc.A Et.930.000 39.Valerica Bica S. 69 Sc. Brezeanu 26 Bl.Petuniei 8 Bl. Sebastian Riza D.780 4. 205 Sc.600 3. A Et. 3 Ap.600 37. 21B Sc.Aleea Arnauti 5 Bl. B Ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36. Ciineni 23 Ploiesti Str.356. Mihai Gabriel Avram I. Brezeanu 8 Bl. 6 Ap. 79 Ploiesti Str.Lite Tatiana Diaconu I.Basarabi 20 Bl.000 LEI 18. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. Tismana 9 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str. B Et.698.051.1 Ap.000 LEI 33. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh. A Ap. Minerva 5 Bl. F Ap.976.600 47. Verginia Ploiesti Str.Aleea Arnauti 5 Bl.560 39. Carmen Eliza Dragomir St. Scorusului 5 Bl. A Et. Valeriu Spiridon Gh. Constantin Zahanagiu C. 4 Ap.Elena Zolofinoiu Gh.52 Sc. C Et.Gral.Postei 28 Bl.600 47.C Sc. Nicolae Avram N.520 LEI 43.208.Kogalniceanu 1 Bl. Nordului 2 Bl.Constantin Stancu C. 8 PloiestiStr.000 LEI 82.757. Bdul. 34E Et. 1 Mai 14 Ploiesti Str. 6C Sc. Aurelia Hongu V.A Et. 13B1 Ap.520 LEI 42. 188 Ploiesti Str.800 65. M.640 45. 3 Ap. 1 Ap.Ctin. 21 Ploiesti Str. 1 Et.240 LEI 216.491. 95 Ploiesti Str.200 LEI 25.

000 25. Zimbrului 5 Bl. 10E Sc. Elena Doamna 63 Bl. 29 Ploiesti Str.280 113. Gr.080 27.970 277.400 10. 1 Ap. B Et. 78 Ploiesti Str. Carmen Stefan P. Marius Anghel C. 51 Ploiesti Str.600 LEI 10. 4 Ap.116.Viorica Tames C.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. Sd. 32 Sc. A Ap.920 LEI 31.Virgil Chivu M. Deditel 1 Bl. Cameliei 14 Bl.100. Cameliei 18 Bl.Anton M.Luciana Popa C. 45B Sc.575.78 Ploiesti Str.5D Ap. Nicolae Anghel D. Ioana Anghel C. Cameliei 14 Bl. Maria Tohaneanu I. Gheorghe Tohaneanu V.500 11.348. Roxana Zaharia Gh.160 93. 94 Sc.135A Sc.729. Gheorghe Dumitrascu V. 52 Ploiesti Str. Sg. Cameliei 18 Bl.60 Ap.460 40.Velma Paun I. Deltei 1 Bl. Cameliei 11A Bl.595.790 LEI 16.372.720 LEI 41.864.781. Vasile Sutu I. Mateescu 20 Bl.988. 26 Ploiesti Str.000 29. B Ap. 78 Ploiesti Str. Er. Al.512. Mihaela Tataru T. M. Stelian Iordache I.32 Sc.899.960 27. Republicii 185 Bl.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 .2 Ap. Nicoleta Visan G.200 31. A Sc.754.33 PloiestiStr. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I.Chiva Nita Gh.000 LEI 21. 3 Et. Grigore Petria B. Romana 70 Ploiesti Str.705.78 11. A Et.Nicovalei 4A Ploiesti Str. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.080 62. Nicolae Ardelean I. Lacului 13 Ploiesti Str.25 Sc. Gheorghe Nuta G. 129Ap.579.240 12. B Ap. 14 Ploiesti Str. Cameliei 5 Bl.960 20. Andrei Tudorache D. 42 PloiestiStr. C Ap.411. 8 Com.920 85.089. 13 Ploiesti Str.116. 100 Sc. Lacului 14 Ploiesti Str. 70 Ploiesti Str.262.553. Arhip Nicolae 1 Bl. B Sc. 27 Com.000 9. Sldt. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str. Grigorescu 14 Bl.658.116 Ap. Cerna 1C Ploiesti Str.206.847. B Ap. B Ap.189. 117B Sc. Floarea Stefan I.223. A Ap.Viorica Boros C. Aurica Dinca N.Ioan Brebenel D. B Ap.000 LEI 10.942. G.688. Er.000 31. Niculae Petrescu St. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr. Godeanu 2 Bl. 40 PloiestiStr.739. Drajna Sat.640.Vestului 248 Bl. 2 Ap.Adrian Porumb I. Brimarelelor 2 Bl. Persani 2 Bl.268.Er. Stefan Anghel N.680 LEI 20. Grigorescu 14 Bl. Dan Culea A. Kogalniceanu 1 Bl. Luptatori 11 Ploiesti Str.Republicii 195 Bl.116 Ap. Maria Carp V.040 25. Corabiei 4 Ploiesti Str.840 34.Virgil Sutu H. D Ap.334. 94 Sc. Constantin Iordache A.120 21.372.12 Ploiesti Str.898. Lacului 14 Ploiesti Str. Grigorescu 25 Bl. 20 Sc. 208 Ap.A Ap.62Sc. D Ap. Romana 70 Ploiesti Str.500 39.25 Sc.721. A Ap.200 LEI 11.480 LEI 53.800 56. Lacului 13 Ploiesti Str. Traian 33 Ploiesti Str.875 LEI 14.488. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str.22 PloiestiStr. Deditel 1 Bl.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str.000 LEI 58. 2 Ploiesti Str.767. Viorica 6 Ploiesti Str. 39 Sc. Er. Ion Tudor N.390 42. Sos.000 LEI 3. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str.934.240 423.93 Sc.Aurora Constantina Burlan V. D Ap. A Et. Erou Arhip Nicolae 2Bl. Petre Stefan P.C Et.Stefan Tudose I.125 LEI 35.240 79.400 LEI 13.Cornelia Naghi A. Maria Ionica St. 3 Ploiesti Str.139.754. 14 Sc.238. 2 Ap.512.

B Ap.440.Traian Matei C.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. Vestului18 Bl. B Et. A Ap.360 8.387.Gheorghe Stefan N. Ecaterina Sacuiu Gh.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.120 3.208. 31 Ploiesti Str.505. 150 Sc. Sos.407. 6A Sc. 49 Ploiesti Str.360 LEI 12. 64 Ploiesti Str. 4 Ap.B Et.031.824. AC17 Sc.120 3.560 8.444. 2 Ap.200 LEI 25.Cameliei 8 Bl.41 Sc. 1 Ap.339. B Ap.000 168.000 LEI 58.Gheorghe Ionita Gh. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.372.Vasile Metea A.760 10.370 38.000 90.000 41. 30 Ploiesti Str.800 24. Lupeni FN Bl.Ion Victoria I. Maria Stanila A.A Ap.846.000 77. 26 Ploiesti Str.000 145.459.608. 5 Ploiesti Str.25 Plopeni Str.895. Elena Balba S. Bahluiului 31 Bl. Biruintei 2 Bl.000 10.916.176. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str. Isabela Dumitru A. 11B Ap. Malu Rosu 122 Bl. 112B Ap. 1 Ap.757.Gratiela Ramona Barbu M. 102B Sc. Elena Visan St.A Et. Liliacului 8A Ploiesti Str. B Et. 41 Sc.22 Sc. 101 Sc. Leului 3 Bl. 142 Sc.FeliciaVirginia Dragos I.Libertatii 7 Bl. B Ap.Maria Pavel I.Vasilica Barbu I. Bucuresti 7 Bl.Ioan Mircescu I. Maria Bran N. 6 Ploiesti Str. Lupeni FN Bl. Viorica Chira S. Maria Victoria St.525.464.Valeria Simion P. B Ap. Diligentei 23 Ploiesti Str. 113 Sc.120 LEI 72.757. B Ap.771.680 LEI LEI LEI LEI 82.560 5.Ctin Brezeanu 4 Bl. 30 Ploiesti Str.800 LEI 11. 141E Sc.480. Maria Mircescu V. Ionela Stoica N. 7 Ap.Cameliei 8 Bl.Gheorghe Ioan Marin I. 141A1 Sc. B Et. 14 Ploiesti Str. 63 Ap.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.976. AC17 Sc.298.Elena PloiestiStr.299.1Ap. 7D Ap.Maria Nicolici S.558.800 51. Gheorghe Ene S.Bahluiului 14 Bl.Secelenilor 2 Bl. 19 Boldesti Scaieni Str. 7D Et.860.Constantin Radu Gh. Vestului 20 Bl.915.000 LEI 4.Gheorghe Balba I.040.600 11. 6A Sc. 3 Ap.Ioana Bran A.Sos.000 22. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str.439. 2Ap.850. 20 Ploiesti Str.440 46. Calea Unirii 38A Bl. Stelian Visan St.480 71. Domnisori 79 Bl.Mihai Bravu FN Bl. Georgeta Radu I.Tudor Stoica M.17 Ploiesti Str. M7 Ap.B Et.A Et. 2 Ap. 3D Sc.372. B Et.000 134. Bucuresti 7 Bl. 87 Ap. Luminita Doina Aldea I. Corabiei 4 Ploiesti Str.526. Niculae Mircea Costache C. Cameliei 8 Bl. 31 Ploiesti Str.600 LEI 225.120 LEI 104.080 LEI 207.Ale. 102B Sc. 26 PloiestiStr.700 31.340.488.186.Vasile Ilie C.771.500 27. 41 Sc. Padina 7 Bl. Leului 3 Bl.000 12.Vestului 18 Bl.Zamora 3 Bl.1 Et.25 Plopeni Str. 38 Ploiesti Str. A1 Ap. Izabel Madelina Lucia Rada C. Steliana Burican Gh. Bd.Gheorghe N. 6 Ap.Calea Unirii 38A Bl. A Ap.601. B Et.Emilia Gabriela Braha I. Dumitra Dumitru N.000 4.413.6 Boldeti Scaieni Str. 49 Ploiesti Str. Ion Dumitru N. 14 Ploiesti Str. M7 Ap. Maria Daniela Nica Gh. 17 Ploiesti Str.B Ap.1 Ap.Maria Vasilica Caprarescu C. Ana Nicoleta Pavel C.Malu Rosu 63A Bl.300 22.601. AC12 Sc. 36 Plopeni Str.960 183. Zimbrului 14A Bl.000 LEI 4. Bd.100 10. Vitejilor 10 Bl.337. 12 Ploiesti Str. Sos.790.30 Ploiesti Str.520 LEI 155 . 12 Ploiesti Str.9A Sc.18A Ap.22 33.

Arinului 1 Bl.68 Sc.783. A Sc.400 3. Constanta Oprina I. 30 Ploiesti Str.Gh. 153 Sc. Ileana Minea C. 16 Ploiesti Str.Gh. 41 Ploiesti Str.Cantacuzino 192 Bl. 2 Ap.000 LEI 25. 31 Ploiesti Str. 13 Sc. 20 Manesti / Str.A Ap.464.360 32.320 43.000 LEI 3.356. 36 Ploiesti Str.720. Gr.12 Ploiesti Str.370.941. B Et.526.154.50 Ploiesti Str. Crisan 14A Bl. Bl.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.287. Democratiei 86 Bl.1 Ap.198.Gheorghe Iacob I. C Ap.600 LEI 10. Gr.500 LEI 5. B Ap. 6 Ploiesti Str.Alexandra Stroescu I.Mioara PopescuSt. Gi.800 LEI 81.Gheorghe Vrabie Gh. BEST Sc. Viorica Grigore T. B Et. B Sc.A Ap.11 Sc. 15 Ploiesti Str.330 LEI 32.Cameliei15 Bl.520 LEI 13. Gherghina Dinu N. Cantacuzino 259 Bl. Vornicei 9 Bl.600 9.Vasilica Dragnea Gh. 6 Ploiesti Str. 4 aP. 63 Ap.240 LEI 35.040 25.B Et.Ionela Nicolae M.Bahluiului 3 Bl.959.400 233. 107 Ploiesti Str. 21A Sc.Nicoleta Grigore St. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str.483. Brezeanu 10 Bl. B Et. B Ap. 35 Ploiesti Str. Al.1 Ap.880 LEI 156 .290 LEI 20.Gheorghe Achim Gh.2 Ploiesti Str. A Ap.4 Plopeni Str.1B Sc. Cantacuzino 263 Bl.Marina Gheorghe I.21 Ploiesti Str.Paula Filip D.4 Ap.B Et. Grigore Cantacuzino 58 Bl.B Et.Florian Ion I. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str.Ana Sava Gh. Calea Bucuresti 21 Bl. 50 Ploiesti Str.A Et.941. 50 Ploiesti Str.Ctin. Gh. B Et.569.495.750 LEI 13. D3 Sc.000 8.1 Ap.Gheorghe Iaancu St.Kogalniceanu 1 Bl.200 LEI 15.000 8.A Et. Vornicel 9 Bl.810. 50 Ap. Cantacuzino 263 Bl. 132C Sc. Constanta Dragomir I.1 Ap.186. Er.A Et. 13 Sc.1A Sc.2 Ap. Bd. D1 Sc.Ghe .B Et. 13 Ploiesti Str.Aurel Gheorghe N.Republicii 183 Bl.198. H3 Sc. Gloriei 1 Bl. Bucuresti 24B Bl. B1 Sc.26 Ploiesti Str. Libertatii 7 Bl. B Et.46 Sc. 46 Sc. 39 Ploiesti Str.150 LEI 22.500 LEI 95.783.F Et. B Et.12E Ap. 4 Ap.Dinu V.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Ctin Brezeanu 10 Bl. B Et.000 LEI 15.360 LEI 44.600. 47 Ploiesti Str.520 LEI 4.12B Sc.938. 4 Ploiest iStr.4 Ap.264. Varbilau 3 Bl.120.Stefana Petre I.Constantin Dragnea Gh.400 LEI 59. Maria Emanuela Tinca I.Ion Iuluan Comanescu C. Primaverii 2 Bl. Pajurei 8 Bl.400 32.Licurici 4 Ploiesti Str. Arinului 1 Bl. 21A Ap.C Et. Gh.200 20.1 Ap.508.Niculae Georgescu St. 15 Ploiesti Str.744.480 LEI 160.4 Ploiesti Str. 3 Ap. 3 Ap. Cantacuzino 263 Bl.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825.250 103.400 23. 5 19. Eleade Gheorghe E. 6 Ploiesti Str. 13 Sc. Piata Victoriei 5 Bl. Mateescu Gheorghe 7 Bl. 13 Ap. Inelul III Nr.Mircea Iancu V.600 13. 39 Ploiesti Str.409.Gr. 1 Ap.Cantacuzino 263 Bl. GeorgianaNicoleta Tripovici C.800 LEI 97.142 Sc. Serg. B Et.Malu Rosu 118 Bl.A1 Ap.Rica Gheorghe V.297.F Ap.Georgeta Ciobanu I.716.483. 87 Sc. Emanuela David M.411.562. A Ap. 42C Sc. 8C1 Sc.Tirnave 1 Bl. Marin Bostan T.464. Carol Davilla 6 Bl. Gr. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str.610 LEI 21. 123D Sc.807.000 44.Nina Mirica I.4 Ap.520 35. 2 Ap.Rodica Anda Stoicescu I.372.574.438.816.464.13 Ploiesti Str.000 LEI 11. Nicolae Dumitrescu I. Gr.Elena Ploiesti Str. Nicolae Arhip 1 Bl. 3 Ap.Sg.26 Ap[. Veronica Alionte Gh.116.B Ap.Laura Calita Gheorghe Gh.Mihaela Ene I.19 Bl. Gh.Simona Gabriela Popa Gh. 1 Ploiesti Str.M. 68 Sc.

15 Ploiesti Str. 1 Et.852.9 Ploiesti Str.571.Catalin Grigorescu Gh.440 31. AC10 Sc. Ana Dumitrescu D.11A Sc. 25 Ploiesti Str. 2 Ap.560 106. 8 Baicoi Str. 13 Ap. Victor Sicoe M.271. Gheorghe Zamfir P. Republicii 20B Bl. Cantacuzino 184A Bl. Socrat Safta G. Cantacuzino 263 Bl.980.440 72.53 PloiestiStr. Elena Liliana DumitruT.720 57.560 LEI 7. 20 sC.24 Ploiesti Str.326.119.560 96. 124A Sc. Cameliei 11C Bl. A Et.640 LEI 28. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap.580 87. Constantei 16 Ploiesti Str.Elena Domnita Pop A.800 85. Frasinet 3 Bl.000 8.571.Georgiana Chitiga I. Ion Ionescu M. 9 Ploiesti Str. 2 Ap. I. Piatra Craiului 6 199.A Ap.D Ap. Petre Alexe P. Luminii FN Bl.Elisabeta Dumitrescu I.898. Cameliei 11C Bl. Marasesti FN Bl. Nicolae Olteanu M. 12 Plopeni Str. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str. 8B Sc.Luminii FN Bl. Streiului 3 Bl.Maria Dinca M. 3 Ap.059.480 5.000 18.800 50.160 LEI 26.600 LEI 17. 15 Ploiesti Str.943. Vasile Dumitru N.920 28.Iulian Ivan V. Gh. 99 Ap.000 82. D Ap.346.857. Mariana Crina Cringasu P.Mihaela Ionescu P. Gheorghe Niculae N.922.373.15 Ploiesti Str. Stefan Ploiesti Str. 136 Ploiesti Str.742.269.200 16.120 47. Republicii 100 A Bl. Nicolae PaunI. Gr. 4D2 Sc.A Ap.27 Plopeni Str.000 63.565.505.516.137. Dinu PopescuE.31L Et. 80 PloiestiStr.16B Sc.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79.505. 18 Ploiesti Str.280 6.Marian Visan C. Pavel Predescu St.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str. 8B Sc. 52 Ploiesti Str. Republicii 279 Bl.000 22.356.Silviu Bucur T.Stefan Alexe P. Canela Ardelean G. Gornistilor 3 Bl.A Et. A Et. 136 Sc.808. A Ap.626. Mincu FN Bl. Niculina Chitiga Gh.440 518.Emanuela Rodica Mihai V.850 13.120 26. Cameliei 15D Bl. 62 Ap. Gr. Petru Tanase Gh. Paraschiv Filip V.920 8.64 Ploiesti Str.046.976. Alexandru Tarida N.Ctin Brezeanu 4 Bl. C Et.668.200 110. Elen Ficu C.116. 3BIS Et. C1 Sc. 2Ap.A Ap.570 31.31L Ap.000 LEI 153. B Ap. B Ap. 35 Ploiesti Str.1F1 Sc.510 3. Jianu 6 Sc.320 3. Libertatii 7 Bl. Mariana Ivan V. Vasilica Oprea N. Frasinet 3 Bl.1 Ap.163F Sc. 73 Ploiesti Str. D Et.611. 23 Ploiesti Str.240 17.Ctin Brezeanu 4 Bl. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.034.Arhip Nicolae 3 Bl.950 18.302.124. Paulina Alexe St. A Ap.Plopilor 2 Baicoi Str.606.560 73.Ofelia Beatrice Dobre I. Cameliei 16 Bl. Alexandru Donici 10 Focsani Str. Gh. Arh.6 Ap.769.560 227. Plopilor 2 Ploiesti Str. C3 Sc. B Ap.040 4. C Ap.500 1.420 88. Victoria Bobeanu L.017. 117 Ap. Zanoaga 9 Ploiuesti Str. Catinei 11 Bl.Elena Predescu I.358. Cameliei 23 Bl.24 PloiestiStr.245.Grindului 5 Bl.148.430. 139K Ap. Constantin Daniel Gheorghe N. 12 Ploiesti Str. Gabriel Pop P. 7 Ploiesti Str.555. Tudora Pacurariu S.600 7. 11 PloiestiStr.617.972.62 Ap. 88 Ploiesti Str. 4 Ap.457.320 54.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. 3 Ap. Cosmonautilor 4 Bl.Alina Cristina Nita M.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .32 Ploiesti Str.Floarea Bucur M. Bobilna 131 Ploiesti Str.350 16. Casin 1 Bl.Ioan Gh. Carla Argint A. C1 Sc.69 Sc.720 64. 30 Sc.

ap.str.bl.149 Suma 77.Stefan cel Mare.8 Slobozia.000 73.Garii.sc B.Garii.600 65.sc.ap 6 Slobozia.et. Troenelor 7 Bl.1.10.840 11.bl.9 Slobozia.48.57 Slobozia.527.str.53 Slobozia.ap 6 Slobozia.Cosambesti.632.sc A .M3.bl.11 Slobozia.600 13.et 3. Mircea cel Batrin 4 8.600 31.str.320 6.str.Coloanelor.895.B.sc A.bl.bl.66.bl.ap.12B.ap.str.Stefan cel Mare.b-dul Matei Basarab.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.b-dul Matei Basarab.sector 3 Slobozia.ap.sc C.str.ap 14 Slobozia.ap 7 Slobozia.Aleea Feroviarului.scB.760 54.720 168.746.640 34.800 23. 3 Slobozia.bl.ap.str.sc B.180.630.372.Nicolae Balcescu nr.A.MB4.600 11.sc A.D3.2 Slobozia.331.b-dul Matei Basarab.sc A.ap.bl.bl.000 9.Garii.000 9.bl.Nisipuri.ap.Matei Basarab 27.744.661.Unirii nr. 75 Bucuresti.V4.bl.Anastasie Panu nr.A.bl.MB17.bl.b-dul Matei Basarab.str.D2 Slobozia.720 16.b-dul. D.590 LEI 27.026.str.b-dul matei Basarab.200 149.27 Slobozia.343.837.str.ap.str.232.Lacului.880 65.ap.b-dul Matei Basarab.B.320 10.bl.240 10. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.MB17.2 Slobozia.B.ap 14 Slobozia.sc.000 35.800 99.sc 1.ap.b-dul Matei Basarab.bl.Mihai Eminescu.640 56.ap.343.440 49.M3.bl.564.ap.400 38.bl. 17.Ialomita Slobozia. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.31 Slobozia. U 20.893.ap 15 Sat Gimbasani.800 71.bl.345.186.20 Slobozia.U25.U15.ap.str.B.363.A. 38 Ploiesti Str.008.b-dul Chimiei.X.ap. 44 Sc.8 Slobozia.53 Slobozia. Valentina Anton N.116.Mircea cel Batran.ap.str.751.sc.sc C.749.sc A .sc.Stefan cel Mare. B Ap. 149 Slobozia.12B.000 LEI Domiciliul Slobozia.548.360 15.744.C1.145.616.949.bl.400 3.bl U 20.2.910 LEI 5.413.sc A.bl U 20.sc A. Adrian Cheaga N.20 Slobozia.811.sc A.bl.ap. Slobozia.ap.ap.12B.sc.bl.Chimiei.MB17. 6 Slobozia.str.str.Marului nr.ap. Slobozia.840 34.bl.G100.952.17 Slobozia.680 17.320 3.483.str.46.b-dul Cosminului.str.str.048.8 Slobozia.Costache D. Matei Basarab.200 6.et.Mircea cel Batran.334.600 Amara.579.bl.sc A.000 6. D.b-dul.D1.bl.000 20.785.230 62.str. Garii.Stefan cel Mare.str.ap.180.320 20.sc A.Mircea cel Batran.151.str.000 18.str.3.074.280 51.jud.sc.44.12.sc.sc.640.240 2.bl.ap.R4.ap 1 158 .92 Slobozia.P3.sc A.sc A .161.374.ap.NIsipuri.sc A.141.com.800 29.200 21.sc.A3.320 20.sc A.552.927.str. Aleea Ronda. 4. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.151 Slobozia.400 29.bl.080 69.ap.

ap.600 94.Aleea Parcului.bl.5.sc.376.bl.78 Bucuresti.sc D.b-dul Matei Basarab.711.jud.ap.str.sc A.A.080 42.B.J1.744.U27.sc G.28 Slobozia.sc A.200 121.C.669.738.bl.928.J2.str.Aleea Feroviarului.b-dul Matei Basarab.4 Slobozia.sc.ap.232.390.1 Slobozia.641.520 27.129.sc B.A.str.BN7.ap.946.6 Slobozia.D.str.640 21.43.ap.ap.sc A. Grivita Slobozia.3 Slobozia.ap.str. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.b-dul Unirii.200 37.Aleea Parcului.4 Slobozia.et 6.382.ap.str.U18.sc B.sc.MB20.243.ap.39 47.ap.ap 31 Slobozia.ap.5 Slobozia.M3.bl.19 Slobozia.930.871. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.12 Slobozia.sc.bl.683.sc.bl.ap.b-dul Matei Basarab.376.J1.mihai Eminescu.A.U11.A.A.200 27.880 5.b-dul Matei Basarab.400.7 Slobozia.bl.ap.str.b-dul Unirii.U.400 25.sc.994.bl.str.scB.004.1-26.Aleea Ronda.bl.str.B.str.sc B.Pacii nr.bl.920 105.bl.280 53.15.18 Slobozia.12 ICEM.b-dul Cosminului.sc.315.520 70.C.A.bl.bl.646. Ialomita Sat Cosambesti.1.str.ap.sc.22 Slobozia.421.600 11.Ialomita Slobozia.B27.sc.321.893.3 Slobozia.ap.880.bl.str.b-dul Matei Basarab.927.bl.000 20.b.160 84.U18.sc.Z.C.840 10.bl.Ardealului.bl.235.G.4.Horia nr. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.bl.200 33.ap.G8.b-dul Matei Basarab.J2.560 32.ap.bl.ap.str.sc.Miron Costin.sc.B27.jud.ap.9 Slobozia.400 255.360 73.B33.ap.13 Slobozia.A. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.000 16.681.b-dul Unirii.sc.320 73.18 Slobozia.sat Smirna .ap.ap.438.V2.860.75 Slobozia.2.str.E17.000 38.519.98 Slobozia.bl. Cuza Voda.d-dul Unirii.000 62.Matei Basarab.C.Ialomitei.ap.ap.300.str.320 13.bl.D2.V2.Horia nr.B.jud.M3.bl.800 21.640 49.ap.320 37.U16.ap.V4.78 Slobozia.240 38.B.b-dul Matei Basarab.485.sc.b-dul Chimiei.467.262.str.720 23.str.040 77.U10.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .b-dul Matei Basarab.200 28.400 248.810.226.Aleea Nordului.Prelungirea Mihai Viteazu.sc.bl.621.ap.040 62.10 Slobozia.600 197.sc.800 115.bl.068.sc.Niculai Ghimpe E.480 39.Ialomita Slobozia.Aleea Nordului. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.034.4 Com Andrasesti.sc.J1.ap.str.94 Slobozia.ap.102 Slobozia.bl.ap.Locotenent Gheorghe Saidac nr.53 Slobozia.880 40.bl.379.Bucu.bl.1H.b-dul Cosminului.bl.sc B.12 Slobozia.520 20.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.bl.sc.ap12 Slobozia.080 17.Mihail Sadoveanu.bl.bl.ap.800 65.et. Grivita .str.str.2 Slobozia.988.sc.000 414.com.680 79.750 7.967.940.529.536.bl.jud Ialomita Slobozia.20 Slobozia.320 26.076.B.Aleea Feroviarului.44 Slobozia.8 Com.Lacului.str. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.000 19.4.704.sc A.520 10.b-dul Unirii.bl.A.sc A.2 Slobozia.480 120.sc.12 Slobozia.B.miron Costin.720 9.12 Com.bl.Aleea Parcului.ap.bl.B.sc A.53 Slobozia.605.b-dul.ap.4 Slobozia.

12 Slobozia.040 84.b-dul Matei Basarab.a.757.str.b-dul Matei Basarab.515.299.1 Slobozia.080 24.441.bl.372.744.70 Slobozia.9.bl.Cuza Voda.ap.J1.14 Slobozia.ap.2 Slobozia.920 66.680.bl.703.bl.str.16.12 Slobozia.ap.488.bl.sc A.600 39.400 53.bl.000 30.11 Slobozia.42 Constanta.588.B7.et1.360 10.str.25 Slobozia.400 10.742.sc A.et 1.047.ap.320 87.ap.bl.Mihai Eminescu . Aleea Pietii.116.726.U21.932.480 56.bl.8 Slobozia.sc A.str.600 60.bl.sc B.str.25 Slobozia.440 43.bl.ap. C.ap.270.sc A.str.711.551.718.794.ap.15 Slobozia.D.571.bl.sc A.75 Slobozia.bl.str.040 54.Mihai Eminescu.Gherea nr.5 Slobozia.bl.sc A.600 13.str.sector 6 Slobozia.bl.Aleea Nordului.K1.sc A.200 88.640 11.bl.488.b-dul Matei Basarab.Aleea Pietii.3 Slobozia.str.ap.ap.bl.13 41.sc.120 34.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .4 Slobozia.Jud Ialomita Slobozia.53 Slobozia.849.str.ap.A.13 Decembrie.280 20.ap.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.sc A.ap.Mihai Eminescu.bl.920 7.sc B.685.sc B.432.42 Slobozia.200 39.ap.MB8.sc A.B3.U6.str.Dealului nr.ap.str.41.9.720 22.480 15.24 Slobozia.str.sc B.25.53 Slobozia.ap.a.D.str.str.36.bl.53.U28.b-dul Unirii.Aleea Cortensiei nr.ap.520 3.299.14 Slobozia.Vasile Alecsandri.bl.bl.680 142.bl.560 9.ap.20 Slobozia.str.160.Ciulnitei nr.840 21.000 18.157.526.bl.X.C.B.Stefan cel Mare.ap.920 34.227.U4.sc C.39 Slobozia.560 24.jud Braşov Slobozia. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.L6.str.035.sc.U27.400 111.ap.str.sc B.260.B.bl.b-dul Unirii.ap. Domnita Balasa.366.str.U6.25.bl. Aleea Pietii.ap.X2.L5.U10.bl.sc B.800 20.733.bl.12 Slobozia.865.sc A.24.000 59.U16.Lacului.2 Braşov.000 7.sc.sc D.b-dul Matei Basarab.b-dul Matei Basarab.V5.str.sc A.280.ap.str.800 41.Avram Iancu.920 14.404.sc A.sc a.str.80 Slobozia.sc A.K1.bl.12 Com.2.B3.ap.897.190.MB1.720.str.120 75.bl.240 37.str.600 76. Gherea nr.sc.621.str.ap.36.ap. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.744.400 41.Mihai Eminescu.24 Bucuresti.sc.sc.867.str.35.bl.Grivita. Lacul Zanoaga nr.5 Slobozia.b-dul Cosminului.000 12.ap.Ardealului.853.880 9.ap.720 44. Cuza Voda.bl.15 Slobozia.a.Domnita Balasa.sc B.b-dul Matei Basarab.sc D.11 Slobozia.ap.ap.600 270.bl.3.14.6 Slobozia.021.b-dul Cosminului.sc.562.560 40.760 11.bl.B.ap.899.624.320 52.Matei Basarab.ap.b-dul Unirii.512.200 22.Aleea Scolii.nr.sc A.11 Slobozia.960 65. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.2.ap.20 Slobozia.957.360 3.

ap.8 Bucuresti.str.sc D.sc B.Jud.sc A.2.MB14.9/48.291.b-dul Chimiei.bl.bl.Cuza Voda.B1/30.272.b-dul Cosminului.bl.ap.424.6 Sat Iazu.G5. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.U.18 Slobozia.240 11.372.Ialomitei.ap.bl.957.3 Tandarei.bl. Scanteia.11 Slobozia.U18.Cuza Voda.str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .640 32.14.334.str.2.976.sc A.7.Gherea nr.ap.864. Stefan cel Mare.960 12.b-dul Unirii.1 Slobozia.290.Armanului nr.str.ap.817.bl.sc A.bl.sc a.C.bl.bl.9 Slobozia.sc A.920 72.14. Calarasi Slobozia. Ialomita Slobozia.5 Slobozia.Perieti.ap.600 3. 9 Mai nr 9 Slobozia.7 Slobozia.bl.bl.b-dul Cosminului.ap.47.bl.000 79.str.8 Slobozia.ap.Cuza Voda.bl.com.sc C.bl.1.558.000 67.120 19.66.320 41.000 31.ap.S2.mihai Eminescu.17.ap.13 Slobozia.F5.Nisipuri.930.sc B.13.jud Ialomita Slobozia.960 82.520 38.sc B.Cuza Voda.b-dul Cosminului.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.440 20.et 5.b-dul Matei Basarab.43.str.ap.920 51.bl.600 19.bl.b-dul Chimiei.6 Slobozia.ap.b-dul Matei Basarab.str. Fundata.bl.765.ap.Mestecanis nr.str.6 Slobozia.677.400 41.744.488.b-dul Chimiei.ap.462.674.D.ap.400 9.9 Slobozia.ap.U21.bl.C.b-dul Matei Basarab.2 Slobozia.sc C.000 31.738.437.str.44.160 15.000 11.10 Slobozia.000 9.8 Slobozia.bl.D.215.A.1 Slobozia. Alexandru Odobescu. Dor Marunt.860.sc A.sc B. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.sc A.400 48.409.str.sc B.ap.000 255.U1.22 Slobozia.66 Slobozia.b-dul Unirii.2 Sat.ap.263.800 63.ap.b-dul Matei Basarab.sc A.800 26.000 10.Jud.b-dul Unirii.U27.ap.Nisipuri.604.076. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.bl.et 4.ap.sc A. Mihai Eminescu.200 121.116.ap.879.et 1.7 Slobozia.18 Slobozia.sc A.440.10 Slobozia.bl.860.Cuza Voda.000 31.22 Slobozia.Miron Costin.400 15.4 Slobozia.IAS .7.sc A.E17.ap.680 30.35 Slobozia.Dorobanti.2 Slobozia. Pacii nr.sc D.ap.6 Slobozia.str.7 Slobozia.b-dul Matei Basarab.I 3.str.b-dul Matei Basarab.29.1/26.Dragos Voda nr.Aleea Baii.sc C.ap.sc A.95 Slobozia.bl.bl.str.297.bl.960 9.ap.str.sc A.552.352.Decebal.bl.bl.bl.14.16 Slobozia.N!.str.et.320 58.Avram Iancu.44 Slobozia.000 8.str.360 53. Gherea.110.830.sc A.str.540.480 25.I 3.sc E.ap.sc A.str.ap.389.sc B.320 11.sc B.221.Ialomitei.str.240 74.str.120 16.C3.B1/30.17.040 45.Ialomitei.400 46.str.M3.ap.160.000 60.str.10 Slobozia.bl.str.bl.446.et.sc A.000 32.7 Slobozia.640 12.5 Slobozia.360.ap.446.28 Slobozia.320 42.sector 5 38.1.sc A.Miron Costin.706.str.bl.360 61.et 1.Aleea Parcului.sc B.000 51.sc B.str.bl.sc A.78 Slobozia.680 17.ap.47.b-dul Matei Basarab.580.14 Com.bl.sc.bl.5 Slobozia.ap.ap.ap.ap.241.860.N!.bl.000 16. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.17.ap.sc C.bl.bl.sc B.098.bl.bl.944.790.Avram Iancu.853.116.str.480 207.B27.ap.str.str.1 Slobozia.sc A.bl.ap.2 Slobozia.ap29 Slobozia.com.

ARON ARON A.sc C. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA.23.ap.180 10.000 57.str. 189 jud.bl.200 25. DORINA ADAMOVICI D.9 Com.520 38.bl.44 AP.bl. MARIA ANGHEL G. LUCIAN ALEXANDRACHE P. IOAN AVRAM I.34.sc B.ap.947. PACII BL.000 1.400 46.bl.28 DEVA CUZA VODA BL.bl.3 DEVA IMP.994. A AP. MARIA ANUTESCU P. Rodica Zamfir I.467.bl.46 DEVA AL.220. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I.360 82. HD.sc A.HD.640 6.850.B AP11 SUMA 19. CALAN Str.48 SC.29 Slobozia.16 SC.200 13.615.200 12.D6 SC.760 6.340 8.str.15 Slobozia.881.223. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A . PAVEL ARON L. DOREL ADAM C.9/48. M1 SC.b-dul Matei Basarab.300 19.16 DEVA ZARANDULUI BL.302.16 ORASTIE MURESULUI BL.5 Slobozia.760 45.ap 4 Slobozia.MB6.ap.418.b-dul Matei Basarab. PACII BL.Vanatori.sc.120 74. Ialomita Slobozia.b-dul Matei Basarab. CALAN INDEPENDENTEI BL. TEODORA ELENA ATOMEI A.TRAIAN BL. MIHAIL-V.str.644.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .70 Slobozia.200 5.7 Slobozia.244.1 AP.000 23. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.000 55.600 37.ap.b-dul Matei Basarab.8 Slobozia.AP.446.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.231.ORASTIOARA DE SUS jud.000 27.Jud.251. PORUMBESCU BL.CERBULUI 10 BL.sc.ap. ANDRONE GH. 10 HUNEDOARA. DEVA IMP.15 Slobozia.J1.Alexandru Odobescu.Mihai Eminescu.sc B.ap. PETRU ARDELEAN P. 19 HUNEDOARA. DEVA AL.840 16.Ardealului.A1 Sc.bl.29 Slobozia.550 39.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.sc A.B AP.400 6. ANA ANGHEL V.16 AP.bl.320 49.U21.B.14 Slobozia. 20 AP.440 32.92 COM. STELA ALMASAN OFELIA I. VIRGIL ADAM S.240 36.560 50.44.18 AP.Ciulnita.854.6. BAITA jud HD.915.800 43.082.et 3.447. MARINELA AVRAM P.080 LEI 22.Mihai Eminescu.sc A.bl.196.000 1.22 AP.16 5.TRAIAN BL. GHEORGHE ALEXANDRACHE L.960 9.U21.085.b-dul Matei Basarab.440 44.411. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D. FLORILOR BL.320 25.3 DEVA EMINESCU BL.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL. 34 DEVA AL.sc A. Manuela Slobozia. DEVA DECEBAL BL.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.978.22 CALAN Str.760 6.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.264.280 4.178. DACIA 37 BL.ap.ap.600 57.065.A4 AP.845.sc.Mihai Eminescu.538.B AP.str.ap.288.str.5 jud.267.223. FLORILOR BL. SAT OCOLISUL MIC 67 COM.49 jud HD.288.B AP.HD.603. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.360.str.D6 SC.43.260 2.ap. A2 AP. BATIZ Nr.B.440.976.766.24. Y2 AP.640 47.015.str. CARMEN LUCIA ACATRINEI I.48 SC.bl. 14 DEVA AL. 34 Com. ROMANILOR BL. 20 AP.Prunului nr.U21. Ion Voicu S.080 72. IOAN ANDREI I. 14 AP. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.24. 26 jud.497.046.bl. HD.bl.sc A.100 26.ap.5 jud.Mihai Eminescu.ap.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.562.160 35.200 22.sc A.131.35 jud.bl.595.12 Slobozia.16 AP.B.A4 AP. I AP.930.str.sc A.608. Vasile Zamfir S. GHEORGHITA ALBU GHE.29 Slobozia.

HD. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V. DORINA TATIANA BALAN I.3 Sc.28 DEVA BEJAN BL.800 84.800 100.241.967.160 43.600 56. AURELIA BRANUTIU G. IOAN BADEA I.360 44.45 DEVA BALCESCU BL.380 155.42 jud.106 DEVA AL. LIDIA BALATICI GH. DEVA BALCESCU BL.9B SC.82 jud. DECEBAL NR.250 20. DEVA 22DECEMBRIE BL.AB17 SC. RAUSOR 117 jud.14 DEVA BEJAN BL.000 75.667.200 26.160 2. ANNA BALICA N.240 4.480 4.280 85.204.17B jud.41A Com. SABINA BOBORA A.3 AP.H AP. 19 DEVA CREANGA BL.090. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D. EMILIA BACIU S.840 60.980.240 41.11 DEVA AL. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I.6 jud. SIMERIA TRAIAN 98 jud.500 26.B AP.308.2 SC.1 AP.DELEANU NR.120.374.800 142. B-UL.9 DEVA AL. EUGENIA BOTOC C.739.696. HD.040 106.8 AP.480 8. VIILOR NR. B-UL.14 DEVA AL.669.636.43 DEVA CALEA ZARAND BL.ENESCU BL. VERONICA BENTA A.49 AP.000 47.400 16.19 AP.500 2.FLORILOR BL.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.280 100. CORVIN Nr 12 BL. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.GHEORGHE BOBAR S. BOUROS P.A6 SC. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I.416.B. HD.4 DEVA Str.160 40.DELEANU NR.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.476.B.4 DEVA I.20 DEVA GRIGORESCU BL.E AP.HD DEVA Str.MUNCII BL.22 SC.34 AP.17 BALATA PRINCIPALA NR.Z1 SC.600 66. HD.2 AP. DOREL BAICAN I. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.3 DEVA EMINESCU BL. MIHAI VITEAZU 10 BL. DUMITRU BOGOS I.IRE . IOAN BOLDEA S. DOREL BRANET P.448. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.1 AP.080 60.400 315. DEVA Str.72 AP.3 AP.000 57. 24B DEVA I.400 26. CORNELIA BOTEZATU C. ANA BOLDEA I.18 Sc.O2 SC. CIPRIAN PORUMBESCU BL.020.5 DEVA ZAVOI NR.3 HUNEDOARA.A AP.000 24.583.99 HUNEDOARA.600 30.711.100 19.TRANSILVANIEI BL. B AP. 94 HUNEDOARA.046.392.30 DEVA EMINESCU BL. B AP. PANTELIMON BARA P. AUREL BALAS G.2 DEVA EMINESCU BL.544.305.1 AP.400 9. MARIA BOBORA G.200 94.6 AP.600 103. DEVA EMINESCU BL.608.160 82.886. MARIA BRUSTUREAN T.457.000 59.084.676.520.A AP.AVRAM P. 56 DEVA PROGRESULUI BL.400 41.365. OLIVIA BEC I.TRAIAN.160 8. MARIUTA BOBAR I.385.390.152. Z1 AP.194. 23.A AP.16 DEVA ZAMFIRESCU BL. SABIN BOTA P.66 Sc.800 39. Str.54 Com.1 AP. NICOLAE BOGDAN S. HD.046.251.32 DEVA BEJAN BL. AURELIA BOGDAN V.80 Sc.720 33. VICTORIA BRABETE P.1 AP. CORVIN Nr 12 BL. GHEORGHE BRANDA V.6 BRAD REPUBLICI BL.903.588.709.13 SC. 33 HUNEDOARA Str.26 DEVA MINERULUI BL.076.240 94. HD. C-TIN BELU T. ANA BOTICI A.160 372. STAN BISCA T.22 SC. BEJAN BL.4 AP. 3 AP. CALUGARENI NR.791.050.A 4-2 AP.000 57.5 SC.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud.160 10.560 27. HD. DEVA SCARISOPARA BL.200 45. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P. VENUS BL.5 SC. PETROSANI Str.640. 24B HUNEDOARA. FLORIN CRISTIAN BIRLA I.244.PUI Sat.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL.1 AP.176. DECEBAL NR.29 SC.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 .648.347. HD.976.14 DEVA ZARAND BL. BAZIL BANCIU I. LIDIA BALAZS F.D AP. J1 AP.FLORILOR BL.68 DEVA G.29A AP. SIMION AVRAMIA V.28 AP.3 DEVA AL.A 4-2 AP. MARIANA BERES G. MIRCEA BELU I.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.9 jud.

120 5.F Sc.989.A AP. DEVA HOREA NR.3 DEVA A.11 jud.440 140.1 AP.ENESCU BL.STELIAN BURETA I.200 46. ENESCU BL.011.46 SC.14 BLG AP. VIORICA CAMPAN N.12 DEVA ANEMONELOR NR.30 HUNEDOARA.16 DEVA CARPATI NR.47 DEVA BUL.AB1 AP.595.200 59.24 DEVA CRANGULUI NR. GAVRIL COCOTA I.000 5.040 17. ALEXANDRU CIORTEA I. CIURDARESCU M. DANIELA COCIS I. DEVA BALCESCU BL.A AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53.080 41.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL. RODICA CALUGARU I.960 38.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.D SC.1 AP. ANDREIA DIANA BUTNARU D. HD.ALECSANDRI NR.430.15 DEVA DECEBAL BL.674.B5 SC.208.000 43.B AP. SIMERIA V.68 BRAD Str.158. N. AURORA OLIMPIA CASAN P.H3 SC.PACII BL.B AP.7 jud.200 1. DOREL CHISBORA C.000 LEI 120.400 283.H3 SC.200 166.43 SC.548.25 jud. ZAMBILELOR Nr. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.8 SC.129 jud.3 AP.10 DEVA 22DECEMBRIE NR. DOINEI NR. CRISTIAN CHEPTROSU T.330.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.2 DEVA A.225. HD.010.200 16. HD. MIHAIL CALUGAR M.30 HUNEDOARA. ZAMBILELOR Nr.20 SC. CALIN CIOCAN V.400 62.450 36.23 AP. TEODOR CIOARA C.33 AP.712. RANDUNICII BL.361.42 AP.120 31.840 11. Str. BRAD A.21 SC.F AP. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.897.509. HD.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR. LALELELOR BL. HD. VALENTIN BUFTEA V.704.9 BL.69 DEVA MINERULUI BL.244.488. 13 HUNEDOARA. MARIA BUTNARU I.065.C AP.19 Sc. N.360 LEI 414.CREANGA BL.234.IANCU BL.83 DEVA AL.897.JIULUI BL.10 AP.143.800 51.9 HUNEDOARA.203.B AP. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I.2 AP.I. CORBULUI NR. GEORGE CATANA V.520 LEI 76.8 DEVA GOJDU BL. BRAD A.2 SC. BUL-DACIA NR. ION BURNARU G.440 242.880 25.296. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T.880 LEI 2.6 jud.C AP.28 DEVA VULCAN NR.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.IANCU BL. 38 jud.595.000 52. Str.5 BL.11 HUNEDOARA.CONSTANTIN CHIS I.16 DEVA LIBERTATII NR.33 AP.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .A AP.13 DEVA BUL. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.37 HUNEDOARA.860 20.920 44. DEVA ANDREI MURESAN BL.816.31 BALSA Nr.000 84.3 DAVA DACIA BL.393. HD.013. HD HUNEDOARA.715. ELISABETA COMSA V.INDEPENDENTEI BL.20 SC.000 7.260.23 AP.334. VIOREL NICOLAE BUTAS T.048. IOAN COCOS I. EMILIA COCOS N.A AP.C1 AP.1 DEVA G.640 216.570.800 11. C-TIN.200 46.IOAN CARACAS I.560 52.BALCESCU BL. OANA ANDREIA BUTNARU P.098.LAUTARU NR.665.A2 AP. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.240 18.15 DEVA MINERULUI BL.IANCU BL.30 BL.15 HUNEDOARA.807.19 Sc.C AP.880 472.576.A AP.280 9.2 DEVA AL. TERENTIE BUCUR Z.C AP.BALCESCU BL.720 60. GHIORGHITA BUFTEA I.200 21.42 AP7 jud.400 85.5 BL.530.18 DEVA I. IACOB BUDA I.409. HD HUNEDOARA.46 SC.922.3 DEVA B. ENESCU BL.21 DEVA PROGRESULUI BL.39 21.200 16.232.6 DEVA AL.512.P4 AP.200 22.200 8. DELIA BUGA A DOINA D.DECEBAL Nr.400 11. PETRU MARIUS CAZACU I.639.657. LIA CASAN I.4 DEVA EMINESCU BL. IOAN BUTNARU I. MAGDALENA COCIOABA C.IANCU BL.BRUSTUREAN P.A AP.3 AP. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.MANIU NR.1 AP.593.440 82. IOSIV CHISBORA C.937. RODICA BUMBARU C.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.040 78.30 HUNEDOARA.

HD. TITULESCU BL.2 AP.IANCU BL. MARIA CROAMPA GH. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N. DEVA CRISAN NR. HD. RODICA DAFIN I.000 87. ELENA DIJMARESCU A.105.111. DAN COSTEA G. SECT. HD. LUCRETIA CRISAN L.25 DEVA LIBERTATII BL.194. ORASTIE PRICAZULUI BL.190 29.000 43.ROMANILOR BL.972.041.010.424.800 16. SABINA CURELARU GHE.720.MUNCII NR.2 AP.200 12.341. SC. ADRIAN CRETU GHE.12 DEVA CARAGIALE BL.971.372. CRISCIOR Str.53 AP. MARIA DANSOREAN P.10 DEVA TEILOR BL29 AP.1A AP.297.000 372.8 AP.339. ANTOANETA DEACONU C. ALEX. BAITA Sat HARTAGANI Nr.800 15.12 DEVA DECEBAL BL. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.960 132.761.514.18 ORASTIE BALCESCU BL.34 DEVA AL.2 BL. NICOLAE CORBU I.400 10.D8 SC.880 10.11 jud.000 33.52 DEVA AL.23 SOIMUS NR.960 23. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V.32 DEVA PROGRESULUI BL.39 SAT TRESTIA NR.INDEPENDENTEI BL.C3 AP.751.73 AP.417 jud. GEORGETA DIMOFTE V. N. GHEORGHE DUMA A. ANA DUMITRU A.U AP.560 3.8 jud.600 10.418.PARCULUI NR.5 COM.000 14.9 AP.769.188. HD.C3 AP.46 jud.880 8. HD. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S. SIMERIA Str.864.264.34 Sc. VALERIA DIMITRIU G.080 165. PAVEL DEMIAN L.22 SIMERIA Str.U AP.20 jud.840 16.600 102.2 BL.000 20. HD.D AP. HD DEVA B-UL DECEBAL BL. 80BL.H3 AP.200 100.12 BUC.15 DEVA DECEBAL BL.494.6 DEVA CARAGIALE NR.46 jud.6 AP. MARIA CRISTOI C. LAURA DREGHICI N.25 HUNEDOARA.475.37 DEVA AL.710 15.681.600 37.201. HD. MARIA COPACIANU GHE. Jud.16 DEVA CUZA VODA BL.400 34.200 20.600 58.IANCU NR.23 BL. MARIANA CRETU G.180 83.10 jud.9 Com.000 9.744. DEVA AL.CRISULUI BL. ANGHEL CRISAN D.4 BRAD 1IUNIE BL. IOAN CRUDU V.3 AP. FLOREA DEMEA N. HD. HUNEDOARA.479.M1 AP.U AP.123.66 SC.LAZAR NR.880 35.600 67. IORGU CZAKO D.238.16 AP. LETITIA DRAGOIU N.4 BL.FLORILOR BL.E AP. ROZALIA COROBEA N.600 17.A AP. B-UL.744.720 2.10 AP.D AP. ELENA DENDIU G.8 jud.73 DEVA TEILOR BL.D AP. Exp.339.1 TITULESCU Nr.645.168. MARIA COPACIANU GH.11 AP. PETRE DEACONU I. TRANSILVANIEI NR.091. MARIA CRISAN N. ECATERINA CRISAN L.400 1.A AP. LIBERTATII NR.7 AP.6 DEVA AL. ADRIAN HUNEDOARA.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.50 AP. CLOSCA BL.040 10. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.69 DEVA VIILOR NR.5 AP.C AP.90 HUNEDOARA.630.914.10 jud. EMIL TRAIAN DAMSA A.579.793.240 225.188.PARCULUI NR.48 DEVA KOGALNICIANU BL.AP. LEONTE DOBREI M.380 54. PAVEL DEAC D. HD.7 DEVA PIETROASA NR.15ex.BAITA jud.842.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 .800 38.2 AP.12 DEVA CUZA VODA BL.400 3.096. DEVA CARPATI BL.380 19.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.304.A AP. MIRCEA CRISAN M.600 31.CONDURACHE GH.4 BL. HD. 21. CRAIOVA BD. CLOSCA BL.66 SC. ORASTIE BALCESCU BL.760 12. A.3 DEVA G. CORNELIU DOBRE I.44 DEVA CARPATI BL.253 jud.LALELELOR SC. MARIUS DINA M.406. DEVA NARCISELOR BL.000 51.14 DEVA AL.53 AP.800 101.14 COM.F5 SC.039. CORNELIA COSTACHESCU D.549.D SC.542.200 19. IOAN DULCA I.1 AP.16 AP.3 AP.415.F Sc.55 SC.080 142. MARIA DANSOREAN M. DACIA 8A BL.11 DEVA PLEVNEI NR.21 DEVA AL.360 61. NICOLAE COSTACHE Z.12 DEVA CUZA VODA BL. GHEORGHE CRACIUN A. VINOVIA DODA D.300 20.HD.3 SIMERIA A.

000 2.1 FAGARASAN V.360 258.400 27.786.1 SC.5 FURCA L. STEFAN DEVA MARASTI BL.440 88.900.77 FURCA L. GHENA D.42 SC.42 SC. TIBERIUS MIHAI DEVA T.744.FLORILOR BL.HD.MANIU BL.C AP. GOLGOT N.50 FLOCA I.D7 SC. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.561.IANCU BL.121. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.IANCU BL.B SC.840 2.680 37. HD.000 16.600 114.3 ERDOS F. CRISTIAN DEVA AL. DURCAN V.640 20.MAIORESCU BL.15 FILIMON A.560 6.3 FAUR C.IANCU BL.C AP.100. IRMA MARIA DEVA AL.1 AP.200 2.A AP.TRANSILVANIEI BL.K AP. GERGE A. ILEANA BRAD DECEBAL NR.12 FLOARE I. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.343.951.520 3.2 FILIMON R.640 11.38 jud.8 GAVRILA M.560 10.880 34.25 AP. DECEBAL BL.450 847.677. GABRIELA SIMERIA A. DORIN HD.800 25.706.IANCU BL.3 AP.46 jud.680 7.MANIU BL.3 AP. ENASEL P. GHERGHIT V. CORNEL DEVA I.680 82. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR.548.8 AP. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.440 33.281.058.14 GIURGIU T. MARIETA BRAD A.E AP. MARIA BRAD A.11 FLOCA E. GLIGOR D.5 jud.086.8 jud.120 57. 10.5 FORRO N.280 1.77 FURDUI N.A AP. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL.TRAIAN NR. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.1 SC.78 GOTIU A.9B AP.8 AP. BALATA Nr.B AP. SABINA BRAD DACILOR BL. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.21 FODOR I.231.439.816.164.305.286.850 57.FLORILOR BL.8 jud. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL. HD.3 GRAND I. HD.15 FODOR N. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR.D AP.845.42 AP.12 COM DOBRA jud.39 GALICEANU I.680. HD.38 jud.240 2.A10 AP. FURTUNA I. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.074.110 jud.23 GHERGHEL I.MILEA BL. INDEPENDENTEI Nr.HD. VIOREL PESTISU MARE Nr.MURESANU BL.800 192.22 AP.SOLOMON NR.080 30.160 38.64 jud.464.16 SC.936.680 15.P5 AP.39 FURTUNA V.VIRGINIA HUNEDOARA.137. INDEPENDENTEI Nr.44 FARAN I DANIELA DEVA I.748.209.12A SC.763. B-UL. GORCEA I.AB20 AP.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.5 AP.760 9.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.000 10.616.23 jud.5 BL. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.C AP.240 19. HD.560 68. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.O3 AP. TODOR DEVA AL.385.460.467.046. GLIGOR I.DURCAN I. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.655. IOAN DEVA I.4 AP.600 19. IOAN DEVA I.15 FODOR I.560 48. DEVA EMINESCU BL.A SC.BARNUTIU NR.5 BL.2 FELEA Z. FELICIA Com. CAROLINA DEVA A. GOLGOT M.400 20.600 26.7 FLOREAN G. EUG.8 jud.HD DUSAN C.106 jud. MARIA DEVA MERILOR NR.880 58.2 BL.80 jud.610.HD.400 67. HD.671.21 SC.MURESANU BL.D AP.O AP.AB20 AP.400 4. GABRIELA SANDA DEVA T.11 SAT STANCESTI OHABA NR.560 32.869.46 FELEA C.943. VALENTINA DEVA AL. VIOREL DEVA B-UL.BARNUTIU NR.56 GHEOGHIADE SUSAN S.11 FLORE T.240 10.632. AVRAM DEVA DECEBAL BL.395.42 AP.376. GOLESIE A.440 17.4 GORGAN GHE.42 AP. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL. HD.30 AP.600 8.579.840 32.339. VASILE DEVA EMINESCU NR.32 jud.88 AP.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 . HD.A AP.807.7 FLORE T.5 AP.837. SOIMUS Sat.200 65. HD. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL. STEFAN DEVA EMINESCU BL. LUCIA DEVA HORIA NR.5 SC.593.6 FRUJA N.640 17.

28 DEVA GOJDU BL.A DEVA CALUGARENI NR.280 178. IOAN INEL I.749. LETITIA IRIMIE A.13 8.372.680 20.25 DEVA CARPATI BL.000 43.D6 Sc. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.800 310.10 jud.443.372. HD.PESCARILOR BL.040 51.5 AP. MIHAIL GABRIEL INEL P.33 jud.75 DEVA ZAMFIRESCU BL. ELENA INEL P.27 DEVA CALUGARENI NR.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.800 13.325.111 CAINELUL DE SUS NR. ANA HIRICI D.700 6.C AP.88 AP.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.O1 AP.CORVIN BL.28 DEVA I.12 BL. DEVA AL.64 AP.12 BL.640 10. DEVA DACIA BL.A AP. DEVA CARPATI BL.120 5.3 AP.31 HATEG T.CORVIN BL.19 SC.43 SC.600 39.864.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.600 49.741.680 15.840 3. KLARA HAIDA N.38 jud.600 30.24 AP.007.000 41.800 15. AUGUSTIN HARD A.400 28. DEVA AL. ELENA IACOB I. IOAN IONICA A.25 PESTISU MARE NR.C3 SC.000 115.579.600 86. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.680 12. TIBERIU HARD A.10 jud.CONSTRUCTORILOR BL. RAFILA JIANU GH. DEVA AL.880 86.M SC. CAROL HOGMAN F. DIONISIE GYORFI D.4 AP.60 MUNCELUL MIC NR.785.34 SC.11AP.360 37.F2 AP.960 44.VLADIMIRESCU BL.13 DEVA CUZA VODA BL.4 AP. AURELIA HAIDUC M. DECEBAL BL. ILEANA IORDATE C.280 9.121. BENEAMIN GUS P.GRIGORAS GH. DEVA PROGRESULUI Nr. DEVA AL.440 91.2 AP. ELENA HAIEC B. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.34 SC.000 15.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL. PACII BL.A AP.31 DEVA B-UL.993.6 DEVA PROGRESULUI Nr.920 45.480 7.738.040 70. IOAN RUDOLF IVAN N.FLORILOR BL.49 ORASTIE Sos. ELEONORA HAIEC G. MARIA GYORFI D. TRAIAN DEVA B-UL. IOAN IURACSKA I.052.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.F1 SC.190. ROZALIA HIRICI D. HD.17 AP.580 60.297.025.400 31.46 jud.33 SC.800 33.A AP.899. GEORGETA JEFLEA I. HD.320 4.860.148.300 20.1 AP.840 8.804. DEVA AL.C AP.C AP.A1 Sc.CORVIN BL. DIONISIU GYORGY L.M SC.4 AP. BALCESCU BL. ARMATEI BL. VERONICA GUIA D.39 DEVA MINERULUI BL. HD.000 81.M SC. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.24 DEVA B-UL.000 66. IOAN IANCU P.A10 SC. IOAN ISAI G.3 AP.K2 AP.30 DEVA I.2 SC.375.446.2 AP.33 BL. ELENA GUDEA S.316.030 23. NICOLAE DAN HISU I. HD.2 SC.28 DEVA I.356. BAITA jud.000 10.25 DEVA CARPATI BL.2 AP.329.460. IOAN JEFLEA A.151.175 COM.917.000 18.480 61.295.CAMELIA IGNA A.88 AP. LUCIA MARIA JOSAN M.730.440 10.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.861. IOAN JOSAN I. IOAN JEFLEA I.B AP.720 3. SIMERIA 1MAI NR.898.033.320 20. GHEORGHE GUTA D.8 AP.194. HD.895. DEVA AL.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.39 SIMERIA CARAGIALE BL. ELENA IOVAN I.3 AP.400 10.2 AP.703.32 jud.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.023.C1 AP.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.000 12.343.186.STREIULUI BL.6 jud.31 DEVA EMINESCU BL.34 SC.B-UL.411.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL.558.563.19 SC.2 AP.VIITORULUI BL.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL.17 DEVA EMINESCU BL.558.8 AP.7 DEVA EMINESCU BL.423.203.24 jud.600 4.111.39 AP. HD. HD.DACIA NR.A AP.PATRIEI BL. HD. GEORGE TOPIRCEANU BL. HD. BALCESCU BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 . HD.11 DEVA BARITIU NR.155 jud.C3 SC. REMUS DUNITRU GYORFI I.000 61.4 HUNEDOARA. BRAD VANATORILOR BL.27 HUNEDOARA.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V.8 DEVA AL.B AP.AB20 SC.D AP.O3 AP.640.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL.157.920 26.42 SC.15 AP.C AP.8 jud.372.

800 51.31 LUNG S . E.000 57.000 54. VALERIU DEVA MERILOR NR. HD.5 BL.7 jud.000 5.000 41.SANGIORGIULUI NR. SABIN AUREL DEVA AL.874. ERNEST LICA SABINA LICESCU N. HD. 18 AP. ROMANILOR BL.595.094.21 AP. VETEL NR.1 jud.500 21.4 DEVA G.7 BUCURESTI Str.120 22.3 SC. ALIN SIMION DEVA M.151.334.SABIN HD.849.6 AP. MAGDA S. STR.046.520 47. IOAN KASZTA D.435.550. MAJER A. MANIU BL.603. MARIANA DEVA .VLAICU NR. HUNEDOARA. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM. SIMION CALAN V.046. DEVA DENSUSIANU NR.125 jud.25 jud.209.642. ALEXANDRU DEVA BUL.21 AP.C AP.947.541. BALCESCU BL.6 Sc.040 19.HD. LILIACULUI BL. TEREZIA JURA I.DECEBAL BL.ALEXANDRU MIRCEA DEVA .860.000 6.458.SANGIORGIULUI NR. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.950 457. IOAN JURCA I.24 LUNG R.920 39.15 MANCIU I.600 34.6 Sc. LADISLAU KORMOS ST.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF.18 AP.704.800 34. IOAN LASCU N. VARMAGA COM.V19 LUCA S.37 SC. PARCULUI Nr.DACIA BL. MINER DEVA AL. PETRU LEVKO M. HD.11 COM.000 80. SORIN CALAN V. HD.12 DEVA AL.488.446.45 MARIAN I.EMINESCU BL.5 jud.6 AP.733.A Sc.125 jud.1 AP. ROMANILOR BL. MANEA T.DECEMBRIE NR.200 57.340.000 18.I.558. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.1 AP.6 LUCA N.480 23. HD.IANCU BL.G.CERTEJUL DE SUS NR. HD.600 16.621.186. LUCA S.58 MANEA N.300 15. AUREL CALAN V.8 168 . CONSTANTIN SIMERIA V. KORNELIA DEVA BUL.ALEXANDRI NR. LUCACI I.430.200 37. RACASTIE NR. PESCARI BL.5 AP.14 HUNEDOARA.21 SC.25 LUCACI P.200 62.ENESCU BL.20 MARCU M. DEVA BUL. MANCIU VLADIMIR DEVA 1. MANCIU M. IOAN SIMERIA A.337.569.897.117 jud. AP. FLORILOR BL.MARGINEANU NR.814.DECEMBRIE BL.31A SC.AGATA BIRSESCU 10 BL.45 jud. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.000 3. HD.403.1 MANOLACHE S. MARIA TEREZIA KOUBA A.B AP.000 137.22 jud.2 AP.38 MARCU D.14 AP.26 DEVA AL.520.32 Com. MARCEL DEVA P. HD. LILIACULUI BL.JUNCAN F. CORNELIA SIMERIA A.480 13.60 SC. SANDA ADRIANA LENHARDT A.6 DEVA BUL.767.000 52. MARIN I. MADARAS GH.14 AP.967.709.700 15. HD.7 jud.4 AP.190 14.34 MARCU M. SOIMUS jud.558.16 jud.94 LUKACS M.040 20.900 22.197. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. CRISTINEL Sat.640 55. LUPU GH.3 14. TIBERIU KOPECZI L.860.35 jud.400 52.744. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.961.34 MARCU N.697. GABRIEL MIHAI AP.450 61.080 9.760 242. K4 SC. RUSALINA LAZAR A.C AP.800 15.A1 SC. SULIGHETE Nr.6 jud.D AP.29 SC.IANCU BL. IULIU HUNEDOARA.A AP.61 LUCA N.920 80.040 12.A Sc.640 19.10 jud.000 506. BRANGA MARIOARA LASZLO P.809. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL. PESCARI BL. LUCACI P.340 5.919.691.1.1 AP. MELANIA LIRCA L. VIORELE BL.B AP. HD.34 ORASTIE PRICAZULUI BL. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.D LUPU N. ECATERINA DEVA AL.MAIOR NR.CORNEL GURASADA NR.HD. FRANCISC KONTA R. HD.743.F AP.000 33. MINEI NR.A AP. DEVA DECEBAL BL. GH.B SC.22 AP. HD.840 62. BALCESCU BL.HD. MARINA N.300 85.706.000 16.230 jud. VASILICA DEVA A. MARGINEAN G.952. C-TIN Com. BUCES NR.IANCU BL. HD.152 jud.49 DEVA AL.31A AP.640 4.SANGIORGIULUI NR.16 AP.7 AP.5 SC.K4 SC.11 DEVA 1.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A. ORASTIE MURESULUI BL.

32 DEVA AL.120 16. VALENTIN MICA I.086.16 AP.169.000 373.400 17.84 SAT BALATA NR.960 57.932. SABIN MUSTATEA V.000 81.600 234.400 7.111 jud.12 DEVA CRANGULUI NR. DEVA HOREA NR.14 AP.CRINILOR BL.12 DEVA MINERULUI BL.190.16 SC.AB20 AP. PAVEL NAN R. TRANDAFIRILOR BL.930. SABIN MOROSANU I.CREANGA BL.3 AP.800 33.2 BACIA NR.113.988.200 25.HD.192. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT. MIHAELA NEGRUTIU GH.1 AP.920 44. AURORA MUNTEAN I.22 DINCU MARE NR.B AP.K4 AP.750. DOINA LIVIA MICLEA P.AVRIG Nr.1 HONDOL NR.691.732.411.29 SC.A2 AP. TRAIAN VUIA BL.000 45.680 10. MARIA MORAR I.640 5. HD.EMIL MIHAILESCU I.600 25.A6 SC.223.720 12. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A.2 COM.750. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.5 SC.HD. BRAD FRUNZA VERDE NR. CALAN AL.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.830 39. BAITA .B DEVA DECEBAL BL.046.712.129.SATURN BL. 4 AP.ILDIKO MATEAS N.31 DEVA I.31 HUNEDOARA.16 DEVA CRINILOR BL. SABINA AURELIA MATIES I.2 DEVA ZAMFIRESCU BL. IDA MUNTEAN V.523.11 AP.90 COM.SATURN BL.48 DEVA I. DIONISIE MATE D.400 23.MIHAI MOT R.ROMANILOR BL.406. SAT RUNCU MIC NR.24 AP.081.LUCIA MARIANA MOGA V.44 DEVA SCARISOARA BL.7 CALAN BRADULUI BL.000 5. Hd.400 64.jud. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P.11 AP.BALCESCU NR.28 AP.PESCARILOR BL. MARINESCU GH.S.158 jud. HD.000 28. CRINEL IOAN MAXIM I. MARIA MURESAN I.L AP.334.661.11 DEVA GOJDU AL.FLORILOR BL.M AP. IOAN MIHETI V.818.475.80 jud.040 10.276.22 DEVA LIBERTATII BL.488.4 jud. PETRU MIHET N.E1A Sc.26 BUCURESTI Str.600 47.37 AP.550.CERTEJ jud. DEVA MINERULUI BL.2 AP.000 52. HD.E11 SC.4 CALAN 1DECEMBRIE NR.41 AP.INDEPENDENTEI BL.4 Com.15 SC. SIMERIA ZORILOR BL. DEVA AL. SATURN BL. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.720 42. ZAHARIE MICLEA V.3 AP.4 AP.7 jud.000 12.462. ELISABETA MIHAILESCU P.000 630.000 51.600 15. RANDUNICII BL.3 AP.440 4.5 AP.CORVIN BL. GHEORGHE MOTATAIANU C.393. SORIN VIOREL MOLDOVAN I.800 21.500 13.157.800 140.446. HD. 8/B DEVA CRANGULUI NR. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.22 DEVA AL.442 AP.446.ROMANILOR BL. HD.LUCIA LUMI.BALCESCU BL. 8 DEVA MINERULUI BL.78 DEVA BUL.11 DEVA I.24 AP. NICOLAE MIHOC GH.43 DEVA AL. DEVA BUL. MARIANA AURICA NEGRILA A.930.F AP.200 25.30 AP. HD.000 9.E11 AP.636. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L. SAT LUNCA NR.76 DEVA DACIA BL.052. RODICA MERT N.37 SC.7 AP.180. 8/B DEVA CRANGULUI NR.925.372.320 16. HD.853.21 Sc.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.14 jud.372.617.116. HD.860.X2-1 AP.FLORILOR BL. MARIA MARTIN N.595.560 60.1 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .7 jud. IULIAN MILONEAN D. CALAN AL.500 12. MARIOARA MUNTEAN N.200 9. VETEL jud.43 DEVA AL. PETRU MURESAN T.600 51. MIHAI MARIS A.PACII BL. 8 DEVA CRANGULUI NR.D8 AP.V.44 DEVA AL. STEFAN MUNTEAN S. RANDUNICII BL.400 20.33 jud. SABINA MICLEA V.38 DEVA INDEPENDENTEI BL. HUNEDOARTA.CREANGA BL.B AP. PACII BL. DEVA AL.89 DEVA BUL.000 22.21 AP.880 41.MARINESCU HG.31 DEVA AL.825. VASILE MUNTEAN I.30 AP. IOAN C-TIN.640 33.14 AP. MOLDOVAN AL. VASILE MIHAI I. SOIMUS jud.022.972. MARCEL MICLEA V.68 DEVA AL.860.400 62.123 COM.000 10.84 HUNEDOARA.680 27.11 AP.525 31.53 5. VASILE HUNEDOARA.563. HD.26 AP.DECEBAL BL.37 BL.725 6.800 82.

VIORICA PATROIU T. SORIN ADRIAN PAUL G. CONSTANTIN NEMTUC G. HD. ENE PETRE V. ENE DANIEL PETRE I.456.000 LEI 58.178 DEVA AL.080 127.9 DEVA AL.9 AP.552.480 13.31 SC. DANIIL PASCU N. HD.520 20.800 7.891.744.1 BL.372.558. MARIA OCHIA G.19 SC. IOAN OPRISOIU I.6 DEVA CIOCLOVINA BL.449.151. VICTORIEI BL.560 122.372. SIMION OLESCU I.368.320 165.IANCU BL. E22 AP.000 14.E AP.HD.212. BREIU jud. AMOS OPRISA G. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I.C AP.440.37 jud. LIA CRISTINA PAPP ST.270.20 DEVA Str.480 8. GHEORGHE PETRAN A.7 DEVA T. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.760 4.B8 AP.800 97.46 DEVA PROGRESULUI NR.11 AP. IONEL OPREAN GH.144. GHEORGHE OGNER S.2 AP.C AP.200 41. DEVA ZAMFIRESCU BL. MARIA ORSA I. MARIA NISTORESCU M.200 17.4 BL.4 AP.DECEBAL BL.000 10.470.CORVIN BL.273.SALCAMILOR BL.45 AP.000 3.JIULUI NR. DEVA BUL. 6 DEVA AL.000 20.48 DEVA DOROBANTI BL.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.5 AP.760 7.520 31.GHIOCEILOR Nr.30 COM. INDEPENDENTEI BL.880 47.2 SC. FLOAREA OSOIAN M. HD.18 DEVA GRIVITEI NR.9 DEVA I.800 15.57 COM BRETEA ROM.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.9 DEVA I.CORVIN BL. HD.PACII BL.442.37 SC.260 2. PETROSANI PACII BL. SAT CASTAU NR.18 Com.935.600 39.EMINESCU NR. MARIANA PANTEA P.A7 AP.330. MINERVA PAL G.056. PETREA DEVA G.82 DEVA GRIVITEI NR.E AP.14 DEVA M.P4 SC. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.413.C AP.607.113.748. POMPILIU TRAIAN PATROIU P. SAT VALCELELE BUNE NR. HD.520 41.920 82.728.39 189. HD. IOANA PETRE E.952. RODICA VALERIA PETROIU N.NELEGA I.601. BOHOLT NR.160 26.480 13.320 91. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V. BREIU jud. C22 AP. VASILE ONISOR I.40 DEVA AL. MARCELA NOVAC E.18 DEVA GRIVITEI NR. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.11 AP. Jud.9 DEVA MERILOR NR.116.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .591.EMINESCU BL. CORNEL OPRISOIU I.162 COM.488.9 DEVA M.600 34.105 BL. MARIA OPREA I. CRISTUR PRINCIPALA NR.280 74. HD. HD.1 DEVA CALUGARENI NR.MOTILOR BL.6 AP.865. CAMPULUI BL.680 65.720 63.47 DEVA AL.571.49 DEVA AL.F1 SC.E AP.600 37.9 jud.GH. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.70 AP.148. BREIU jud. CONSTANTIN PASC N. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C.920 79.037.162 COM.000 40.401.CORVIN BL.675. LIVEZILOR Nr.21 jud.14 AP.11 DEVA CUZA VODA BL.ENESCU BL.C AP.3 SIMERIA A.MAIORESCU NR.533.INDEPENDENTEI BL.758. SAT CASTAU NR.D1 AP. ILIE REMUS OPRISOIU T. STEFAN NICULITA P.192 jud.16 Sat SOIMUS Com. ANA OPRISOIU I.000 68.10 jud.31 HUNEDOARA.4 AP.F AP.040 31. FAT FRUMOS Nr.11 DEVA AL.680 24.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.7 ARAD Str.C AP.800 44.600.744. DEVA MERILOR NR. MARINICA IONEL PAVELESCU I. IRIMIE PANTEA I.A AP.733. MIHAI NISTOR I.24 AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.27 DEVA AL. DEVA I.6 HUNEDOARA Str. ELENA PANTEA I.1 SC.000 81.000 1.26 DEVA LILIACULUI BL.500 10.60 DEVA CIOCLOVINA BL. AL.148.PACII BL.000 4. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.040 285.593. SAT CASTAU NR.7 AP.20 AP.14 AP.794.495.116.700 LEI 21.

503.20 POPESCU V.EXP.600 LEI 17.5 POP D.24 PRIPON I.600 41.488.DECEBAL BL.967.200 4. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.50 POPA GH. BUL.3 POPA G.1 AP.289.VITEAZU BL.240 44.038.600 54.705.2A Sc.120 13.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.420 PIRVULESCU M.120 14.489.BLAGA NR.CRINILOR BL. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.280 7.1 SC.3 SC.400 88.400 25.8 POLVEREA GHE.VIITORULUI BL.829.3 AP.291.514.30 RADU P.V2 AP.280 107. VIORELE BL.942.D AP. NICOLAE jud.250 LEI 2.3 AP.B AP.920 54. VASILE DEVA AL.760 43.D6 AP.980 101.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.12 PICU N. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.831.21 POPA G IULIA DEVA L. LUMINITA MARIANA DEVA G.455.971. MARIA HUNEDOARA . ION DEVA LALELELOR BL.8 POGACEANU V.500 8.9 jud.133A POSTOLACHE D.24 POPA I.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.595.J1 SC.21 Sc.680 26.TAGCH AP.13 POPA N.2 AP.28 POPESCU W.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.E3 AP.696.16 PLACINTA D.785.17 jud. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.DACIA NR.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL. IOAN DEVA MARASTI Nr.365.2 AP. LOREDANA MARINA BRAD AL.ENESCU NR.000 23.21 POGACEANU V.068.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.11 18.11 AP.24 RADU C.477. ELISABETA DEVA CARPATI BL. ESTERA DEVA VICTORIEI BL. STEFAN DEVA PRUNILOR NR.B.2 BL.VACARESCU NR.200 26.600 28.240 60.ROMANILOR BL. AVERESCU BL.720 23. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL.D AP.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.000 26.MOTILOR BL.O2 AP24 POPA P.500 LEI 103.O3 SC.21 POPA T. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.66 POPA P. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.040 19.12 PUICA N. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL. POSTOLACHE N.47 PIRVULESCU G.004.5 POLVEREA A.411. ARON DEVA AL.IOAN DEVA AL.49 PRUTEANU G.10 POPA G.967.500 150. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.9 AP.10 Com. HD.14 PREDA A.E8 AP.750 7. MIHAI HUNEDOARA M.12 SC.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.321. VERONICA HUNEDOARA.27 BL. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.PICU I. PRATA M.520 19. MARGARETA DEVA Bul.025.000 LEI 49.720 LEI 18.NARCISELOR BL.840 46.200 41.96 POPA I.515.42 AP.37 AP.ENESCU NR.480 34.H1 AP. DECEBASL BL.40 SC.396.130. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.RAMONA ANA Com. IOAN DEVA I.000 16. ELEONORA DEVA E.5 POPA I.390.39 POENAR T.750 111.A AP.DELEANU NR.3 SC. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.AP.O2 AP.192. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.914.350.11 POPESCU S.471.c ap.47 PUSCAU P.B AP.7 PREDA C.3 AP.971. CORNELIA DEVA AL. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.2 AP. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.20 AP.712.LAMINORULUI Nr.523.40 AP.500 56.162.C7 CAMELIA CRISTINA AP.20 Sc.500 8.000 10.000 LEI 2.VACARESCU NR. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.325 41. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR.156.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .372.127.562. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.960 19. HD.613. POPESCU E.864.26 BL.530 47.47 POPA A.D AP. G.227.600 13.MOTILOR BL.L AP.C1 SC.83 POPA I.4 POP S.A AP. ANA DEVA GOJDU BL. IOSIF DEVA GOJDU BL.252.

638.864.STREIULUI BL.25 RUSU I.14 RONCOV N.K4 AP.IANCU BL. GALENIA CALAN I.69 AP.ROMANILOR NR.UNIRII BL.D3 Sc.65 Sc. LIVIU DEVA M.132 SCHMAK G.CARAGIALE BL.CRIZANTEMELOR BL.EMINESCU BL.B AP.2 SILION GH.007. MIRON DEVA AL.16 SERBAN V. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.A AP.A AP.000 4.69 AP.674.040 10.372.10 ROZ P.EMINESCU BL.B AP.20Sc.52 AP.446.120 63.192.L.13 SEBOK E.17 ROZ S.600 12.22 AP. SC. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.284. DIOISIE DEVA A.982. DOINA DEVA I.400 14.269.286.40 RUSTE T.000 588.269.13 SDIREA A.500 6.52 jud.4 SIMULESCU I.337.B AP.200 177.625 32.A1 AP.VLAHUTA NR.43 AP.760 388.BALCESCU BL.R AP.935.520 3.741.D SC.34 SAJIN P.A AP.9 RONCOV S.680 12.200 20.000 24. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR.14 SIMIONESCU T.7 SAMOILA I.21 jud.000 54.43 AP.1 AP.14 SIMON VASILE I.640 5.BALCESCU BL. LAMINATORULUI NR. IOAN DEVA AL.D HUNEDOARA.20 6.339.600 305.000 11. VASILE GHEORGHE DEVA AL.132 SCHIOPU G.960 14.ZAMFIRESCU BL.446.10 SIMINA N.E14 Sc3 AP.PESCARILOR BL.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .45 SIMIONESCU C.L.39 RAICU G.870.052.599.1 SC.14 SICOIE I.STREIULUI BL. IOAN DEVA I.882.4 AP.O1 SANDOR S ADELA AP. SEPI CRISTINA DEVA AL.2 BL. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.855. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR. ROMAN HUNEDOARA Str.600 5.800 362.HD.L.H1 AP.282. TRAIAN DEVA AL.39 ROMAN A.35 SC.200 21.532.52 jud. AUREL DEVA AL.FLORICA DEVA AL. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.677.840 59.NEPTUN BL.R AP.873.22 AP. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.200 10.BLAGA BL.190.M1 AP.680 371.25 SILION VICTORIA DEVA AL.000 72.4 AP. ROMEO ADRIAN DEVA O.1AP.C AP. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.D AP. RAICU N.R AP.LALELELOR BL.326. AURORA DEVA G.453.132 SCHIOPU P. IOAN DEVA M.912.EMINESCU BL.4 SIMINA L. TRANSILVANIEI BL. ZAVOIULUIBL. GABRIELA LUCIA DEVA M.CRIZANTEMELOR BL.9 BL.360.43 AP.43 AP. NICOLAE DEVA BEJAN BL.DENSUSIANU NR.K4 AP.200 42. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.52 jud.280 23. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.14 ROSCA L.MARIANA DEVA BUL. SERBAN A.29 SAS N.520.EXP.16 RUZISCA V. RAICU E. VASILE DEVA LIBERTATII BL. HD. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.640 76.880 29. AUREL DEVA D.25 SIMA A.720 33.26 AP. MUNCII BLAB17 SC.1 AP.143.6 AP. MARIA HUNEDOARA. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL.10 SINCOVICI I.158.441.CRIZANTEMELOR BL. MARIA DEVA AL.5 Sc.400 47. CRISTIAN DANIEL DEVA I.200 37. HD.1 SCHMAK G.16 SANDU N. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL. HD.374.1 SIMIONESCU I.RAFAILA I.186.1 SDIREA A.475 44.935.13 AP.15 SC.17 RINZAR A.ENESCU BL.000 5.650 56.13 AP.600 23.48 RUSTE M.63 SC. ROMUL DEVA BUL.240 23.317. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.639.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.5 Sc.525.440. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.983. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.305.37 AP.880 55.372.604.CARAGIALE BL. ELISABETA SIMERIA P-TA.M2 AP.500 690.7 jud.480 30. HD.800 63. SCHIOPU I.20 SINCOVICI T.000 24.CARAGIALE BL.920 7.D2 AP.PESCARILOR BL.D AP. Str.400 46.D3 AP.16 ROMAN R. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.203.9 SAV L. RESIGA L.040 16. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.

CALAN INDEPENDENTEI NR.70 HUNEDOARA.200 49. DEVA AL.FLORILOR BL.TRANDAFIRILOR BL. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.48 STOICHITOIU I.15 TABAC G.7 Sat.439.90 CALAN jud.5 TANASESCU GHE.58 jud. HD.400 29.759.BOSOROD jud.37 jud.HD.6 bl. SAT STREI NR. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.D AP.124 AP.000 5.21 CALAN O.PROGRESULUI BL.53 SZOMBATI S. SZILAGHI GH.CRINILOR BL.D6 AP.21 SVOBODA T. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL. LAMINATORULUI Nr.D1 AP.18 jud.DENSUSIANU BL.462.542. HD.373. HD.70 DEVA T.ARMATEI BL.675 30.VLAICU NR. PETRU C-TIN.889.PACII BL.2 jud.200 58.508.822.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.32 jud.IANCU BL.1 AP.8 SAT CHITID COM.800 3. TITU PAVEL SPARIOS I.017.21 AP.8 BL. HD.4 AP.960.200 9.200 10.2 Sc.C AP.920 19. ADRIANA MARIANA STEFAN G. HONDOL COM.078.550 37.HD. IRINA DEVA CALUGARENI NR.4 SZEKELY Z. VALENTINA HUNEDOARA.71 jud.200 40. DEVA DELAVRANCEA NR.650 17.927.000 33.840 54.750 28.397.320 15. NELU-GILBERT SPARIOS V. CERTEJUL DE SUS Nr.ROMANILOR NR. SILVIA SINDEA I. TASCAU A.823. MIHAI SORESCU I. LIVIA SORESCU T. HD.4 jud. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.5 DEVA AL.6 DEVA AL. MARIA ROMANA jud.8 AP.140.P4 AP.4 AP.36 SURA D. VINELU Sat ALMASU SEC Com. DEVA Str.950. HD.784.523.14 SZEKELY A. HD. FANICA STEFAN G. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr. SOIMUS Str.L2 AP.MAIORESCU NR. EMERIC DEVA MICRO15 BL. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr.34 SC.3 AP.500 21.401.137.632.AVERESCU BL.365.325 72.VLAICU NR.800 26.E11 Sc.800 5.6 AP.6 STOICA A.96 jud.206.49 Sc.814. A.667. PETRU STEFAN G. 38. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.000 8.2 AP.5 DEVA AL.17 TAMAS M.467. SZILAGYI GH. CALAN INDEPENDENTEI NR. GHEORGHE STEFAN L.40 TANASESCU I.960.8 Com.F AP. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL. STEFAN DEVA AL.372. IZABELA Com.320 11.16 TAT S. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.2 jud.000 71.20 AP.895. AURELIA STEFAN V.500 118. MARIA AURELIA STEFONI A.000 63.558. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.311.217. A. FLORICA MARIANA HD.1 DEVA AL.SINDEA T.FLORILOR BL. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.291.BISERICII NR.35 SZABO E.920 17.700 7.640 9.VLAICU NR. HD.264.3 18.HD.520 32. CARJIT NR. IONEL SORESCU L.37 BL.C48 AP.5 AP.860 LEI 173 .D AP. STOICA A. AVRAM DEVA AL.O1 AP.000 81. STELEAC S.40 TANASESCU C. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR. AL.200 23.VICTORIEI BL. GHEORGHE DEVA I.360 3. A.P1 AP. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.6 HUNEDOARA.B AP.816.160 43. HD.F1 SC. ACHIM HUNEDOARA Str. HD.153.40 TAR Z.B AP.HOREA NR.18 SUSAN G.1 STOLNICU C. DEVA AL.040 6.70 HUNEDOARA.760 20. CRISTUR NR.11 SUCIU P.840 62.250 29.STREIULUI NR.960 268.239.500 31.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA.14 AP. STOICA C.23 COM.837.37 jud.800 8.000 4.000 25.604.305. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E.186.4 AP.TRANDAFIRILOR BL.319. RADU BOGDAN PETROSANI A.56 SUBA L.MANIU BL. SZEKELI D BERTA DEVA M.652. NELU SPARIOS N.BRETEA TATULEA A.1 AP.33 Sat VILCELELE BUNE NR.334.140 1.800 11. STOICESCU GH.14 AP.5 AP.3 AP.122 jud.339.480 275.409.676.987.240 32.

445.400 130.47 AP28 TOMA E. VASLUI TIOC T.440 76.034.MUNCII BL.120 LEI 49.HD.7 Sc.700 10.5 jud. MARIA HUNEDOARA. PARTENIE SIMERIA VECHE NR. CRASNA-ALBESTI jud.880 80. GHEORGHE Com.8 Sc.733.C12 AP. CORNELIA HD.040 80. HATEG AL.545.20 VESA G.164.775.ROMULUS SIMERIA I. VALERICA VASLUI Str. VASLUI TIMOFTE N.21 VAIDNER I.9 SC.360 48.590.OLTULUI Nr.400 5. DEVA T.4 AP.33 AP.40 VISA L.000 13. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.26 VANDOR Z.VITEAZU BL.D AP.376.L1 AP.13 UILACAN P.37 11.957.35 HATEG AL.Nr.925.AB17 AP. ADRIAN DEVA BALCESCU BL.179.12 AP.950 596.20 TOMESC G.ST. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.720. MARCEL GELU DEVA IMP. MARGARETA DEVA PTA.VICTORIEI BL.901.C1 AP.782.000 6.5 jud.IANCU BL.813.2 jud.O2 AP.A10 AP.Q AP. MIHAI HUNEDOARA Str.847. ANGELA DANIELA BRAD G. COCSARILOR BL.8 AP.CONSTRUCTORILOR NR.82 jud.2 AP. ATINA DEVA M.8 VARZARU GHE. TEMIAN GH. EMILIA DEVA IMP.500 3. VIORICA DEVA DECEBAL BL. ZORINA SIMERIA I. MARIA GABRIELA DEVA N. PETRU jud.531.000 41.14 TUDOR I.201.MILEA BL. CORNELIA DEVA AL.EMINESCU BL. ROMULUS BOG.750 80.CARAGIALE NR. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL. BALCESCU BL.918.86A VINAU G.18 TIMAR R.HD TOLEA I.881.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .600 11. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.5 jud.77 AP.508.342.31 TRAISTARU N.11 TOD T.520 46. TIMISOARA Str.040 12.677.CONSTRUCTORILOR NR. OLTULUI BL. TIMAR R. PETRICA jud.51 AP.360 19.9 TRUFAS A.920 LEI 32.10 TOC N.2 AP. GHEORGHE DEVA A.920 56.139 jud.67 TRIFON V.12 jud.2 BL.E AP.210.4 jud.TELECAN F. MARIA DEVA EMINESCU BL.740 19. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.000 15.500 20.VICTORIEI BL.10 TOD G.V3 SC.037. TRAIAN DEVA IMP.2 AP.20 TOMA I.ST.L.720 12.MURESAN BL.HD.800 1. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.600 15.O2 SC.748.8 AP.2 AP. GHEORGHE DEVA PTA.440 7. GICA HUNEDOARA. UILACAN G.E4 SC.C80 AP.CRISULUI NR.174.TRAIAN NR.500 1.4 jud. LEANU DEVA BEJAN BL. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.L1 AP. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.8 TOC V.967.500 11.560 48.898.480 26.CARAGIALE NR.8 Sc.920 184.250 35.E AP.000 30. TELMAN A.486.186.8 VADAN F.103.HD.655.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9. ATTILA SZILVESZTER DEVA I. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.35 TURTICA P.55 VATAVU A.497.40 VISAN I. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.765.200 81.15 AP. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.VIDIN BL.15 AP. LETITIA DEVA I.MARTINESTI NR.L1 AP.640 25.480 LEI 237.1 Sat DINCU MARE Com.17 VATAVU C. CEL MARE BL.D8 AP.20 VASILACHE C. CEL MARE BL.112 VASIU T.120 11.HD.091.16 A SC.2 AP.078. TRAIAN BL.760 5. HD.685.23 TOMA P.L.727. HD. MARIA DEVA M.55 VESA D.MANIU BL. IRINA SIMERIA A. TOMUS I.43 VISA I.C12 AP.D1 AP.225.B AP.680 17.18 TIMAR G.16 A SC. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.500 61.470 27. ELEONORA DEVA AL.25 Sc.16 VAIDNER C.186.360 15. TURCIN S.9 SC.B AP.2 AP.2 AP.190 116.CREANGA BL.B AP.200 28. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.88 AP.731.800 355. GABRIELA TELEGDY F.SOLOMON NR.884. TRAIAN BL.16A AP.HD.993.68 AP. TIMOFTE D.11 TODOR I.259.13 UNGURIANU I.291. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.533.35 TURTICA D.B AP.11 TOD R.194. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.720. HD.

13 DEVA I. 9 . 28. OITUZ. 4 SATU NOU DE SUS.480 47.28/A jud. ap. IOSIF ACHIM GH. 16 BAIA MARE. nr.624.055. nr. str. bd.971.CRISULUI NR. 2 . ION VOICU I. MARAMURES BAIA MARE. bd.000 94.250 26. 30 BAIA MARE.4 BL.26 DEVA I. 21 BAIA MARE.MANIU BL. str. 58 BAIA MARE. NICOLAE BARBOR I. str. str.1 AP.604.8 Sc. 19.334. 2 . MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. COSBUC. DOINA BARGAUAN F. ap.250. nr.980 62. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.200 8. nr. 10 A.D AP. 25. nr. 20 . DECEBAL.669. str.825 14. MARAMURES VIMA MICA. 56 BAIA MARE. 6 BAIA MARE. nr.678. IOAN BALABAN H. D7 AP. MIRCEA BARKOCZKI A. bd.462. VIVIANA ZAVADA V. ap. VICTOR BABES.51 AP. nr. nr. 198.813. DEVA Bul. IULIU FLORIN VLAICONI P. 47 BAIA MARE. str. 2 . str.418. 12.651. COSBUC.000 7.000 44.413. 1 . jud. DECEBAL.983.970 55. jud. 6 BAIA MARE. 19 BAIA MARE. PETOFI.6 ORADEA AL. nr. 196.687. 35 A.AUGUSTIN VOICA P. ap. 9 . 19 BAIA MARE.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . ap. nr. ap.334. G. BUCURESTI.762. 69 BAIA MARE.HD.199.305.4 2. nr. ELISABETA BARSAN D.37 DEVA T. nr. str.350 5. str.78 DEVA LALELELOR BL. nr. 5. NICOLAE IORGA.2 BL.000 9.372.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I.000 372.CORVIN BL. REPUBLICII.360 47.MAIORESCU BL.183.920 37. nr. nr.160 2.000 76. ap. 28. nr.140 23. SULFINEI Nr. ALEXANDRU ACHIM T.18 BAIA MARE.800 39.297. ATTILA BARZ I. BUCURESTI.101 jud.VISAN P. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. 283. ANA BALEA V. 5. 2. FLORILOR. 2.D AP.300 12.900 10. AUREL GHEORGHE DEVA AL. nr. MARIA LUMINITA BALINT P. 16. ap. GHIOCEILOR. 191. str. 10.000 9. UNIRII. ap.ILEANA BARTA V. COSBUC. ap. str. ap. str.800 22. str. nr. IOAN ARGHIRA I. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. str.AURICA BANC V. REPUBLICII.490.FLOARE AMZARESCU V.26 DEVA KOGALNICEANU BL. nr. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. jud.401. nr. bd. 14 BAIA MARE. 53 BAIA MARE. 36. nr.480 20.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. 39 BAIA MARE.40 DATEG HUNEDOAREI NR. 50 BAIA MARE.593.725 8. nr.L2 SC. nr.100 42. str. ap. jud.366. 34 BAIA MARE.045.325. NICOLAE IORGA. 45 BAIA MARE. BUCURESTI. nr. TRAIAN. 66 BAIA MARE. ap. nr.596. ap. HD.900 11. 283. ap.800 34.600 20. ap. ap. 19 BAIA MARE.919. nr.C7 AP.320 11. HAIDUCILOR. 82 BAIA MARE. MARAMURES SATU NOU DE SUS. ap. DELIA ZDRENGHEA I.000 27. bd. MARAMURES BAIA MARE.000 14. BAITEI. AGNETA BAS A.680 53.600 29. ap.380. str. LIVIA BANCILA A. ap. ap.260. ap.22DECEMBRIE BL. 6 BAIA MARE.340.092.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE. NICOLAE IORGA.949. nr. GHEORGHE VISINESCU A. ap.800 16. jud. 51 TAUTII MAGHERAUS.520 24. nr.500 13. nr.400 29. str.201. 31.565.970. MARIA VIORICA BADEA V. DEVA COZIA NR. 69 SUMA 20. ap. AUREL BAS GH. ROBERT GABRIEL BALEA L.L1 AP. nr.497. 2. str. 32 BAIA MARE. EVA ANA AVRAM GH. G. str. MARIA BALEA G.046.375 17. 3. MARIANA VLAD E. nr.593. IOANA BARTHA A.M AP.744.230 18.520. DECEBAL. jud. BUCURESTI. str. RODICA BALAZS G. IUDITA BALAZS A. CORINA AFRODITA VLAD I.600 44. jud.760 455. nr. bd. AFRIM NICOLAE BANICA S.375 5. G.64 Sc. str. NICOLAE ASZTALOS A.20 ORASTIE UNIRII NR. VERONICA ARDELEAN GH. FLORINA IULIA VLAD I. nr. 5. 5. BOGDAN VODA. UNIRII. VICTORIEI. FLORIN FLAVIUS BALEA G.IRINA BARTH I.

74 loc. nr. nr. ap. ROZALIA BOTIS GH.120 93. bd. ap. ap. str. ap. BILASCU.228. nr.621. VASILE BODEA I. 53 BAIA MARE. bd. ap. REMUS CALIN CALUGARU M.758. 35. G. VALEA CHIOARULUI. nr.752.084. ELENA ZENI BREBAN G. IOAN BREHAITA V.133. KLARA BLIDAR GH.934. FLORE CHIRA V. SPICULUI. 12. IOAN CHINCE P. VIILOR. ap. 3 BAIA MARE. DUMITRU loc. 32.520 11. VICTOR BOITOS T. ap.957. DUMITRU CAPRAR G. 1. nr. MARAMURES BAIA MARE.320 21. 57.680 15. 2. 7. TINERETULUI. bd.320 6. I. bd. UNIRII. VIORICA BUD I. CONSTANTIN BOGDAN D.125 2. PETRE BURCANIUC V. 29 BAIA MARE. 5 BAIA SPRIE. ALECSANDRI. PORUMBESCU.200 9. str.842. str. nr. ALEEA DOBROGEI.640 18. nr. nr. IOAN CHENCEAN V.787.274. bd. ap. bd.720. 8 BAIA MARE. nr. 2 BAIA MARE. ap.600 83. 5 . str. nr.683. 1 BAIA MARE. VICTORIEI. nr. INDEPENDENTEI.366. nr. 6 BAIA MARE. 8.720 112. VALER BUCUR M. ap. ap. 35 BAIA MARE.988. DIANA SIMONA BENEA D. jud. FLOAREA BREBAN P. str. V. TEREZIA BOGDAN C. nr.940 29. str. 34. 13 BAIA MARE. SANDU LAURENTIU BUCSE A. 4. 4 BAIA MARE. 57. FERICEA. nr. str. str.320 10. nr.542. VICTORIEI. 34 BAIA MARE. nr.339.800 8. ap.440 14.240 3. 19.432.DORIN MARCEL BENEDEK I. ILEANA LUCICA BIRTIU GH.696. LEBEDEI. FIRIZA.110 23. LUCRETIA BUMBA V. 15. str. jud.709. 14. 6 BAIA MARE. nr. TIMIS BAIA MARE. REPUBLICII.500 195. P.GHEORGHE BEREI I.BENE I.070 16. 45 BAIA MARE. 25 BAIA MARE. ap. 24. 31 BAIA MARE. ap. NICOLAE IORGA. ALEEA SATURN. jud.000 39. 86 20. HENRIETA CHERECHES I. ap. 33 BAIA MARE. nr.081. 14. bd. ANA IPATESCU. 36 BAIA MARE.803. INDEPENDENTEI. ap. str. 5. nr. DULFU. nr.500 63. 23 A. 59 BAIA MARE. 45.640 42. 14 BAIA MARE. 45 BAIA MARE. VALER BENEA A. str. 36. nr. 643 . TRANSILVANIEI. bd. ap.6 .544. bd.000 17. nr. nr. str. CARAGIALE. DOINA BUMBA N. str.320 41. nr. 35 BAIA MARE. ap. nr.800 35.401. REPUBLICII. 4 BAIA MARE. TRAIAN. nr. ap. 85 BAIA MARE. nr. 2. VASILE BONTO T. bd. DUMITRU CHERECHES G.049. nr. nr. nr. NAPRADEA.480 23. 5 BAIA MARE. nr. 45 BAIA MARE. TRAIAN. str.200 25. str. str.083. nr.000 33.750 2.600 19.084.200 7.624. nr. jud. 41 loc. LETITIA BRICIOC C. EMILIA BERCIU A. 59 BAIA MARE.400 63.320 16.041. 39 BAIA MARE. PETOFI. 22 BAIA MARE. ap. BOCSOR WOLF.875. TRANSILVANIEI. nr.662.200 10. 34 BAIA MARE. ap.178.525 62. IOAN BRUMAR I. BUCURESTI. PARASCHIVA BUTEAN ST. str. 59 BAIA SPRIE. PETOFI. C. ENESCU. PERIAM. 6. nr. VICTORIEI.520 25. nr. str. TUDOR DUMITRU BOIE T. ALEEA ROMANA.100 9.630.023. NICOLAE IORGA.607. BUCURESTI.640 10. str. 6 .659.959. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. 63 BAIA MARE.345. ap. TIBOR GEZA BORZA I.669. DECEBAL. ap. str. str. 14 BAIA MARE. nr. nr. ap. bd.584.460 44. nr. ap. 4.196. 30 loc. str. bd. ap. BUCURESTI. 34.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . ap. 221 C. str. 14 BAIA MARE.695.700 19. nr. nr. 2. nr. PLUGARILOR. 42 BAIA MARE. ap. str. 101. CAMPUL TINERETULUI.910 21. SALAJ BAIA MARE. str.RARES. ap.750 8. ap.560 4. GHEORGHE BUDA V.152. PIATA REVOLUTIEI.595. GH. bd. DECEBAL. ARANKA BOTH I. VIORICA BREBAN Z.000 1. 36. 10 BAIA MARE. nr.840 LEI 52.000 18. 1. 6. BUCURESTI. NICOLAE BURLACU M. com. TRAIAN BUCIUTA I.040 53. nr. 46 BAIA MARE. nr. SAT SUGATAG. TRAIAN. REMUS MITICA BUCUR G. ap. 8 BAIA MARE.400 88. IOAN BOITOR N. VASILE BLASZ F. MARIANA TEODORA BOLOS T. str. BUCURESTI. 1 BAIA MARE.321. nr. nr.488.600 386. 2 A BAIA MARE. ap. 29. ap. ap. 46.411. L. nr. ap. str. PORUMBESCU. MUGURITA CHENDE A. nr. 39 BAIA MARE. str. C. str. str. MIHALCZ MARIA BIRLE I. str. MARAMURES BAIA MARE. 4 BAIA MARE. MARIA BIRLEA G. TEODOR BRUMAR N.480 9. P. PETOFI. str. str. ap. 14. 57.430.934.148. nr. 91 C. 5 A. GABRIELA RODICA BUCSE V.

ALEXANDRU COSTIN I.966.040 115. IOAN COTET I. str. nr.960 24. nr. BABES.200 57.088.120 6. nr. LASZLO CULCEAN P. 25 BAIA MARE.200 30. I. nr. nr. COSBUC. 24. 6. AGRISELOR.800 71. nr. nr. ap. MANIU.750 18. nr. ap. str. 35.480 17. IOAN CORODAN F. ap. 55 BAIA MARE. IULIANA CUPSE P. COSBUC. ECATERINA COTET I. str.320 42. nr. INDEPENDENTEI. 5. 21.520 20.762. nr. ap. bd.959. str.182. 26 C.802. nr. str.410.060 45. I.304.892. ap. LILIANA FLOARE COMAN GH. ap. 5.875 40.680 31.981.150 122. nr. nr.171. 52 BAIA MARE. ap.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 . 13 BAIA MARE. 2. ap. IOAN CIRTIU ST. bd. 26 D. nr.400 50. IOLANA CZETTELE C. ANA CORMOS I. ap.364. 52 BAIA MARE. CORNELIA CIOCAN T. nr.960 46. 2. nr. ap. MOLDOVEI. str. TRAIAN. N. TOMA COMAN S. nr. MINERILOR. str. FLOARE VIORICA COSMA A. bd. 30 BAIA MARE. ap. 30 BAIA MARE.200 86.880 3. bd. 55 BAIA MARE.525. N. str.360 10. MARIA CIRTITA V. 47 BAIA MARE. 26 D. ap. BOGDAN VODA.320 51. 7 BAIA MARE. N.410 26.600 30. ALEEA NEPTUN.000 381. TRAIAN. MANIU. str. 28. ap. 5 BAIA MARE. ap. 26 C. 52 BAIA MARE.130 14. 6 A.813. 43 BAIA MARE. nr.786.010 17.439. VIORICA CIOARA V. ap. 7 BAIA MARE.860. bd. GAVRIL COSMA I. MARIA COPESTIUC P. nr.073. nr. nr. N. IORGA.326. 5 loc. 43 BAIA MARE.250 33. nr. 40 BAIA MARE. ap. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. 12 BAIA MARE. str. V. BUCURESTI. nr. ap. ap.331. PAMELA DIANA BAIA MARE. 17 BAIA MARE. 9 BAIA MARE. nr. TRAIAN. 20 BAIA MARE. nr. bd. str. VASILE COZMA I. CARAGIALE. 49 BAIA MARE. ap. CARMEN CECILIA CRISAN GH. G. PETRU CZETTELE E. ILEANA CIRTIU V. nr. nr. ELENA MARIA CRISAN GH. PLAIULUI. 5 BAIA MARE. nr.498. ap. IORGA.786. MESTEACAN. REPUBLICII.900 10. 24. GHEORGHE COSMA V. 50 BAIA MARE. TRANSILVANIEI. ap.741. OVIDIU MARIUS CRISTEA G.800 34.533. MARIA CIOCOIET GH. N. ap. str. 56 BAIA MARE.520 42. 38 BAIA MARE. UNIRII. ap. G. SOMESULUI. 10 A.000 25. ILEANA COLTA I.540 5. 7 BAIA MARE.964. 6.033. TOMA CURTUZAN I. VALEA ROSIE. 4.084. ANGELICA COZA V. 16 84. str. ap.080 15. ap. 25 BAIA MARE. bd.462.910 16. G. nr. ap.640 29. str. 38 BAIA MARE. L. 77 BAIA MARE. nr. 11 BAIA MARE.340 20. str. 5. str. ap. str.080 6.348.180 47. str. nr. TRAIAN. MARIA ELENA COTET D. 54. nr. 34 BAIA MARE. 6. IOAN CRISAN GH. str. OITUZ. IORGA.000 1.640 34. EMILIAN COSMA V. ap. VALENTINA CICIOC M.182.215. 3. str. bd. REPUBLICII. PETRU CHIUZBAIAN S. 3. ap.567. nr. nr. TRAIAN. 28. nr. 3. 6. ap.010. str. N. nr. jud. str. bd. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. nr.540 1. nr. BUCURESTI.200 16. 7 BAIA MARE. I. 21 BAIA MARE. ION SLAVICI. str. 6 BAIA MARE. nr. 26. nr. str. 48 BAIA MARE. BUCURESTI. BUCURESTI. ILEANA COSMA G. nr. ap. bd. str.520 52. str. str. COSBUC. str. 13 BAIA MARE. 5. 4 BAIA MARE.262. str. nr. nr. ALEEA ZAMBILEI. ap.850 51. MELANIA COZA V.898.842. 7 BAIA MARE.266. NISTRU. str. GHEORGHE CRISTEA L. str. 5.389.550 27. 6.112. bd.424. nr.CHIZBAIAN GH. nr. nr. 33. 32 BAIA SPRIE. bd. 33 BAIA MARE. bd. str. ap. REPUBLICII. 13 BAIA MARE. 24. nr. nr. 72 BAIA MARE. 59 BAIA MARE. 62 BAIA MARE. IOAN SUGARIU. str. IOAN CHIUZBAIAN GH.500 26. ALEEA DOBROGEI. 49 BAIA MARE. PETRU MAIOR.869. BOGDAN VODA. ap. TRAIAN.525. 6. 2. 59 BAIA MARE.638. bd. 39.880 6.160 50. ap. 18. bd.363.915. IOSIF DABIJA C. IOAN ZENO DANCIU I. ap. ELISABETA CRISTEA P.800 56. 16 BAIA MARE. 10.685. IORGA. IORGA. 12. REPUBLICII. CRISTINA MARIA COMAN I. AGRISELOR. 2. TRANSILVANIEI. ap. ap. MARCELA COSTE V. ELENA DANCIU V. ap. FORESTIERULUI.761. 6. LUCIA CODREA T. ap. IORGA. bd. IOAN CIOCOIET S.420.880 10.863. IOAN CICIOC T. nr. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. ap. MARAMURES BAIA MARE. 2.378. nr. 2.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

Jud.960 120. Jud. Focsani. Florica Maftei I. Focsani. Dornisoarei. Vrancea Str. Arges. bl.920 30. nr. Jud. 26. Vrancea Bld. 15. Focsani.425 101. Jud.760 154. 1. 11. Vrancea Str. Vrancea Str. 1.997. ap.275.400 96. Jud.601.000 7. nr. 16. Jud. Vrancea Str. Jud.200 39.640 73. Valerica Mazarel T. Teiului.430. Mare a Unirii. Focsani.779. 50.360 56.908. ap. Elisabeta Mihalache M. Neculai Iordache I.305. Vrancea Str. Matei Lupu I. nr. 25. Jud. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. Vasile Marinschi G. Arhitect Ioan Mincu. Niculina Kellerman I. 16. Vrancea 16.440 49. Piata Independentei.078.240 30.000 48. 4. Vrancea Aleea Stadionului.516. nr. 15. Vrancea Str.680 14. Vrancea Str. nr. bl. Focsani. nr. 43. Cornelia Manea C. 60. Jud. 104. nr. ap. 32. Jud. Muncitori. ap.Hirsu C. Vrancea Focsani. nr.358.200 20. Vrancea Str.480 168. Vrancea Str. Focsani. Jud. Jud. Jud. 10. Elena Ion N.969. nr. 43. Trotusului. Victor Mitrofan V. Vrancea Str.182.975. Jud. 1. 1. Jud.800 19. ap. 16. Mare a Unirii. nr. ap. 70.008. Unirii. Jud.800 30. 2. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. Ju Str. bl. Vrancea Vrancioaia. Constanta Marin T. C. Dornisoarei. Vrancea Focsani.098. Unirii. nr. nr. nr.372. Panduri. Jud. 28. Vrancea Bld. Sofia Medeleanu C. Jud. 3. nr.200 40. Elena Lazar P.920 11.499. Cimpineanca. Focsani. Ludmila-Lenuta Jurca V. Jud. Jud.800 131. ap. nr. Unirii. 59. nr.200 20. Focsani. bl. nr. 4. Milcov. B1. Tabacari. bl. Duliu Zamfirescu. 9.833.640 10. Vrancea Str.520 48. Anica Leica I. Independentei.800 32. Gheorghe Midvighi D. H2. Vrancea Str. Focsani. Jud. 1. Marian Hirsu Z. ap. Vrancea Str. Focsani. 12. Jud. Ovidiu Ivan N.640 6.560 77. Jud.260. et. bl. 10. ap. nr. Jud. Georgeta Iordache C. 7. Vrancea Str. Jud. Viorica Marcu C. bl. ap. 13. Vrancea Focsani.920 12. 8. Vrancea Focsani. nr. Neculina Iorga T.188. 1. Focsani.932. Focsani. nr.595. Aurel Manea I. 70.770. sc.290. Mincu. 50. Vrancea Str.267. Focsani.680 35. Focsani.200 16.472. Unirii. ap. Vrancea Str. ap. Focsani.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . Vrancea Focsani. 33. 33. 9. nr. Arh.080 10. Jud. Focsani.952. Focsani. Focsani. Scarlat Tirnavitu. Focsani. nr. 3. Focsani. Garofita Iordache N. 1. ap.121. Unirii. Neculai Mazarel M. 8.400 278. Focsani. bl. Focsani. C. bl. Olga Marin T. 16. Vran Str. 4. nr. 5. 4. bl. Vrancea Str. Jud. 4. nr. Jud.400 29. ap. Cimpineanca. nr. nr. Mariana Mocanu V. Jud. bl. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. Jud. 1.440 105. Focsani. Vrance Focsani. Vrancea Str. Marioara Mandru I. ap. Plevnei. 1.024. Jud. 5. Georgeta Manolache C. Vrancea Focsani. Dudului. Mare a Unirii.200 54.932.225. bl. Mariea Ionita D. 59. Vrancea Bld. Nicuta Macrinoiu S. Vrancea Bld. Vrancea Focsani. Vrancea Str. Focsani.400 8. Stefana Moldoveanu V. 14.800 39. nr. G2. Jud. Kogalniceanu.105. Jud. 51. nr. 1. 28. Mariuca Miu N.183. Focsani. nr. ap.480 320. ap. Focsani. 126.880 11. ap. bl. ap.616. 36. Jud. Jud. 11. Jud.079. Vrancea Focsani. 3. Dornisoarei.155. Marlena Macrinoiu M. Dudului. Jud. ap. Focsani. ap. Vrancea Str. Jud.595. ap. ap. Jud. I. Vrancea Vrancioaia. nr.756. Jud. Mare a Unirii. Stefan Moclea D. bl. 39. Gheorghe Lazar V. Vrancea Str.786.135. 39.000 60. 51. M. Focsani.294. 18. 1. Vrancea Str.240 46.

Vrancea Str. 15. Jud. Focsani. 31. Dobrogeanu Gherea. Vrancea Str.875 10. Vrancea Focsani. Jud. Jud.540. ap. 9. Gabriel Popovici G. nr.000 165. Vrancea Str. ap. Alexandru Petric N. 18. Racoasa.160 54.916. Gheorghe Pasere H. Focsani. Jud. sc. Focsani. Libertatii. Suraia. 50. Jud.600 131. ap. bl. 25. Aurelia Neacsu M. Focsani. bl. 2. Focsani. 25. Tabacari. ap. Marioara Otelea D. ap.560 149. Unirii. ap. bl. nr. ap. Longinescu. Pictor Grigorescu. nr. bl. Alina Nicolaua C. 26. 5.000 104. Vrancea Bld. Brailei. Vrancea Al.320 12. 22.692. Jud. C2. Jud. ap. nr. Jud. A2.760 35. Orhideelor. Mircea Pavel Marioara Perjaru S.940. 22. Vrancea Rastoaca. Focsani. Arh. ap. 8. ap. 24. Vrancea Str. 13.080 33. C2. Vrance Str. Jud. Focsani.200 63. Vrancea Bld. Vrancea Str. ap. nr. bl. 51.172. Vasile Pistol E. Arh. Jud. Vrancea Str. Vrancea Str. ap. Cuza Voda.074. Mihaiela Nedelcu R. Magheru. 3.951. bl. Vrancea Aleea Scolii. Jud. Alexandru Popa C. Neculai Neagu I. Jud. 44. 3. Gherghe Pistol G. Piata Independentei. 20.520 78.000 140. 50. Unirii.973. 22. nr. Jud. bl. Focsani. Ioana Oasa D. Focsani. Longinescu. nr. 10. Constantin Popovici Gh.000 97.731. 15. nr. Vrancea Str. 13. Orhideelor. Mirela Poeana C. ap. Jud.192. 168. 6.440 219.280 41. D. 1. Vrancea Str. 25B. Jud.120 193.810. 24.280 31. 21. 54. nr. Focsani. Jud. sc.724.349.979.860. Jud. Vrancea Str. 15. Maria Plesea C. 15. 10. 24. 3. Focsani. 1. Jud.468. 10. Elena Nastasescu P. Focsani. 27A. nr. Vran Str. Jud. Vrancea 50. Vrancea Str. Focsani. 24. 59. Vrancea Bld. nr.252.857. Vrancea Str. ap. Unirii. Jud. Unirii. Unirii. nr. nr. Bucurel Oanca G.787. Jud. nr.760 4.800 88. 31. Gherghina Pirvan V. nr. Jud.790 60. Rodica Paise G. bl. Vrancea Str. 19. Jud.680.080 15. nr. 8. Jud. Jud.341.827. Lidia Paun I. Ion Mincu. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. Florea Oanca D. 14. Barsei. Dobrogeanu Gherea. nr. Vrancea Bld. Focsani. Gheorghe Paun N. Vrancea Str. 30 Decembrie. et. Jud.930. C3. Longinescu. Vrancea Str. 9. nr.880 105. Scolii. Ionescu. Focsani. nr. Arh. Stefan Postolache I. Florin Nicolau Gh. 1. bl. C2.440 322. Geta Popana D. 6.454. H8. Focsani. ap. Focsani.560 2. Arh. Jud. Focsani.200. Jud.800 68.850 36. 134.578. Vrancea Bld. Petre Liciu. bl. Nedelea Popa V.000 81. bl. nr. nr.000 29. Gh.264. 56. Cantemir. nr.520 25. bl. M. nr. 60. Vrancea Com. jud.920 19. Jud. Vrancea Bordesti. 25. bl. Focsani.480 21.360 19. Focsani. 59. Jud. Focsani. Toader Neagu T. bl. 2. nr.600 29. Jud. 31. Gheorghe Paraschiv M. Jud.800 51.724. bl. 7. nr.706.800 25. 9. Unirii. Vrancea Str. Vrancea Str. ap. Republicii. 45. Jud. Costel Parohia Sf. Focsani.000 112. Vrancea Bld. ap. 14. ap.011. bl. Jud.952. Focsani. Focsani. 17.116. Simion Musat I. Ioan Mincu. Jud. Vasile Murgeanu N. Focsani.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 .280. B1. Focsani. 15.400 60. Vrancea Str.372. nr. ap. ap. Vrancea Timboesti. Odobesti. nr. 1. Jud. Ionica Str. Vrancea Str. 4. Focsani. Focsani.600 205.145. 1. Gr. Vrancea Str. Vrancea Str.053. ap. ap. 24.081. Vrancea Str.930. 51.116. Focsani. 10. Jud. Ion Mincu. 2. Vrancea Tifesti. nr. ap. Marian Claudiu Panfil M. Focsani. Ion Mincu. 10. Vrancea Bld. 10. ap. Focsani. Pastia. bl. ap. ap.550. ap. Liviu Panfil P. Vrancea Verdea. Focsani.Munteanu I. 1.509. Unirii. Jud. nr.400 49. ap. Focsani. ap. nr. Marian Plesu A. Margareta Paraschiv V.400 47. Jud. R1. Mihai Pantus V. 14. nr. nr.

bl. 59. bl. bl. nr. nr. Jud. Vrancea Bld.000 31. D. Victoriei.320 21. Jud. Vrancea 25. Vrancea Str. Focsani. Jud. nr. nr. Paul Suciu M. Jud. sc. Jud. 3. Jud. Jud. 17. 27. 6. Brailei.781. 4. Vasile Seciu I.089. Vrancea Str. Goia Sisea G. Jud. 10Bis. bl.941. 20. Meluta Stoica I. Ana Irina Stanciu V. ap. Garii.840 1. Republicii. nr. nr. 23.000 6. Focsani. ap. Stefan Cel Mare. Focsani. Odobesti. Jud. 83. Vrancea Vinatori. bl. Jud. Telemac. nr.116.113. 14. nr. Tinca Soare D. bl.800 569. B1. Jud. Jud. ap. Maria Sandu C. 6. Vrancea Str. bl. Stefan Cel Mare. Jud. ap. Jud.040 19. Focsani.975. 1. 68. 5. Unirii. 51.000 100. ap. Jud. nr. Vrancea Str. Focsani.815. Focsani. 9. 3. Dumitru Roman I. Jud. Vrancea Focsani. Focsani.564.040 132. 3. ap. Jud.960 31. Vrancea Str. Vrancea Str. nr. Jud. I. nr. 8. ap. Focsani. Vrancea Str.744. 53. bl. 2. ap. Vrancea Bld. nr. Cuza Voda. Jud. Rodnei. 4. ap. M. ap. Focsani.269.775 63. 3. 14. Gheorghe Prodanescu S.450. Focsani. Focsani.387. Vrancea Focsani.737. 11. nr. Jud. Jud.299.696. nr. Jud. Ion Ranghilof N. nr. Jud. Vrancea Focsani. Milcovul. 7.800 93.200 114. Vasilica Pricopi C. ap. Vrancea Str. Viorica Stoian V.965. Stana Stanciu I. 34. Florenta Sirbu I. 10. Jud. nr.409. Vrancea Focsani.629. Focsani.927. 55. 6.600 63. ap. Stefan Prodanescu St.151. Adriana Rugina M.360 21. bl. Jud.160 33. Jud. Rarau.787. Focsani. Focsani. Vulturu. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S.800 22. 2. 7. nr.640 77.560 2.164. Gh. Vrancea Str. Unirii. 15. C. Vrancea Str. Viorel Taru N.440 70. 4.970. 1. bl.500 21. Jud.882. Vrancea Str. ap. 3. 4. Ion Radulescu I. Vrancea Str. ap. Vrancea Focsani. Vrancea Maluri.800 36. Vrancea Focsani. Jud. Focsani.200 11.488.800 37. nr. ap. Jud.560 134. Cotesti. Georgeta Silvastru S. 15.501. et. Independentei. 7.160 202. nr. 25. 17. Focsani. ap. 4. ap. Vrancea Str. nr.320 57. 4.857. nr.857. Focsani. nr. Jud. ap.000 129.720 10. Jud. Focsani. Vrancea Bld. bl. Focsani. Bogdan Racoviteanu M. Jenica Stanciu V.168. Antonescu. 13.738. Marius Titire Vasile Str. C2.269. Vrancea Str. 7. ap. 3. 1. 24. 7.800 11. Jud. nr. Vrancea Str. 67.720 41.427. Vrancea Str. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. ap. Jud. 14.542. Vrancea Str. Focsani. 20. bl. Focsani. Jud. bl. Focsani. bl. Vasilica Rosioru M.405.836. Mariana Simion C. Focsani. Pictor Grigorescu. Bucegi. Victor Rosca N.000 16. G. Cosbuc. 25. Vrancea Focsani. Vrancea Focsani. 43. Dr. 4. Ecaterina Tanase N. A1. Traian Prodan G.499. nr. 14. Nicolae Rosioru V.080 12. Maria Pricopi I. Unirii. Focsani. Jud.581.000 20. Vrancea Vulturu. Neculai Stoica I. Pictor Grigorescu.876.320 7. Vrancea Bld.421.Potolea I.223.600 63.800 40. Vrancea Vinatori. Vrancea Focsani. Petre Raduta T. B.618.000 95. 40. Vrancea Str. Jud.760 24. Vrancea Str.000 8. ap. Jud. 53. Lenin. nr. 6.200 29. ap.200 17. Mare a Unirii. Focsani.116. nr. 30. Vrancea Focsani.400 38. Vrancea Aleea Echitatii. Jud. 7. Viorica Ripanu C. Viorica Stan D. sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 . Bucegi. C2. 4. Vrancea Str. Vrancea Lamotesti. ap. bl. Jud.969. Cantemir. Odobesti. Garii. Ion Stoica Constantin Stoica G. Vrancea Str. Jud. Focsani. Magheru. ap.930. Vrancea Str. Jud. nr. Jud. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. Jud.720 31. Jud.403. Vrancea Focsani. Apostolia Stoiculeasa P. Victoriei.

Dolj Str. Vrancea Str.020 LEI 191 .640 LEI 11.640 LEI 9. Jud.400 11. Gabriela Zamfirescu V.A.Ap. Jud. Ilie Zamfirescu P. Vasile Tucan I.2. bl.539. Mare a Unirii. ap.040 LEI 28.B.650 LEI 5.000 22. Jud. Independentei.367.4. 13.A.220.Constantin Albescu GH.600 25. Golescu. Vrancea Str.760 155.2.17 Vaslui.6 Vaslui.148.Vaslui Vaslui. Toma Velicu N. 38.000 139.Biruintei.Pacii.Bl. Focsani.14 Loc. Stefan Cel Mare. nr.Str.George Cosbuc.Sc.300 LEI 21.640 LEI 78. bl.Muntenii de Jos. nr.George Cosbuc. Ghiorghe Visan H.Avram Iancu. Jud.Bl. M3. ap.280 11.193. 19.Constantin Aelenei C. Jud.930.488. Focsani.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S. Vrancea Str. Radu Tudor V. Ana Botarlau. nr. Carmen Corina Visan Z. 19. bl.Et. 19. bl.Ap. ap. Florica Toader Norica Tolovici I.Bl. ap. Focsani. Focsani.400 80.013. Focsani.Elena Andreescu I. Toader Vlase D. Jepilor. Jud. 5.Et.880 LEI 12. 10. nr.Mihail Kogalniceanu. nr. Jud. Vrancea Bld. bl. Jud. Vrancea Focsani.Pacii.240 LEI 7. Focsani.Sc. nr. Vrancea Str.912. 23.Sc.Ion Andreescu V. M.476.152. Vasile Zamfirescu G. 5. Vrancea Str. ap. Bucuresti. Vrancea Bld.289. Vrancea Str. nr.080 88. Jud. Craiova. Jud. 6. ap.2 Vaslui. A. 32. 3. 13. nr.354.Republicii.200 7.Ap.B. 17.991.Et.B.Balcescu.Et.1. Vrancea 90. nr. Unirii.000 12.196.400 5.E.Str. Jenica Tudorache D.10 Vaslui. 17.Ap. sc. Maria Titina Visan T.George Cosbuc Nr.232. 19. P4. Jud.040 54.Et. Braila Str.Florentina Domiciliul Vaslui. Silvia Toma Alexandru Toma C. 735. D.N. Jud. 5. Focsani. bl. Focsani. Independentei. Focsani.355. 9.Ap. Focsani. Vrancea Focsani.Bl. Jud.Sc.Ap. Aneta Ursu I.000 81. Marasesti.7 Vaslui. Jud. 23. Jud.200 25.511. 13. Vrancea Str.000 41.296. 5.4. ap.Didina Andriescu I. nr. 6.237. Vrancea Aleea Scolii.Ap. nr.Str.409.Bl. 5. ap. 54.162. 11. 10. ap. Vrancea Maicanesti. Com. Mara.930.840. Jud. Focsani.080 4.2. bl.600 LEI 6.Maria Antoci F. C8.Mariana Apetrei D. Mariea Vagyas F.720 162.Ap.279. 10.Bl.Str. nr.558. M.Victoria Andrei I.336.Toader I.Str.9 Vaslui.Str.260. Popa Sapca. 4.Valter Maracineanu. Iulian Zarzalin A. 71.B. Jud. 77.Sc.055. 54. Vrancea Str. M.Aurica Apostol I. P4.4 Vaslui. Vrancea Sat Tacau.Jud. Vrancea Focsani. Vrancea Str.400 LEI 24.409.800 31.Toader Andrei P. Vilcele.824. 23. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.000 LEI 35.000 115.Nr.840 99. 6. Kogalniceanu.9 Vaslui. Vrancea Cirligele.E. nr. ap. ap.Str.952. ap.640 11. Focsani. Jud. Jud.623.842.200 84. 12. Focsani. P4.Sc.Nr.520 62. Jud.379.Dan Alexa M. Jud. bl. 10.Sc. Ioan Ungur-Manolica I. Vrancea Str. 69. Vrancea Aleea Echitatii. Irina-Gabriela Tomita I.Jenica Aniti D. 13.141.Decebal. Braşov Str. Jud.197.Bl.Bl.Sc. 23.3 Suma LEI 63.Str.D. nr.190.17 Vaslui.63.Sc. bl.400 53.Str.430. nr. Kogalniceanu. Focsani. ap.Str.Str. Jud. nr.333. Kogalniceanu.000 15.Str.160 LEI 33. Vrancea Bld.535.Bl. Jud. Vrancea Com Bordesti.993. nr. Daniela Tudorache V. ap. Elena Vlase I. ap.446.503.9 Vaslui. Focsani. ap. nr. 5. Mircea Trestioreanu G. Jud. Braşov. Revolutiei. Cimpineanca.Ap. Jud.103. 1 Mai. bl.052. ap.

317.Ap.847.Sc.11 Vaslui.74.Tudorel Aurelian Bostan D.Bl.12 Vaslui.A.Sc.Ap.030.634.Ap.Str.816.Bl.Et.448.B.1.Sc.Bl.Vaslui Vaslui.840 LEI 20.Sc.Sc.485.706.Bl.B.249.Ap.13.Et.2.Sc.Et.Bl.000 LEI 18.Dumitru Boicu I.Nr.155.Veronica Bogdan St.Str.3.362.4.Ap.Ap.Milania Butnaru A.Ap.13.80.Sc.1 Vaslui.Str.45 Vaslui.Nr.F.F.Eugenia Vaslui.2.Pacii.Ap.Sc.186.2.Sc.Nr.Ap.1 Vaslui.Eugenia Bucuci St.576.304.600 LEI 192 .Ap.Ing.Stefan cel Mare .145.520 LEI 47.Str.Bl.3.444.039.Str.106.B.800 LEI 95.Jud.720 LEI 146.020 LEI 78.Et.040 LEI 24.134.Et.Mihail Kogalniceanu Bl.Valeni.1.C.174.Vasile Alecsandri.Jud.Ap.680.000 LEI 261.Str.Feroviari.507.Et.4.Ap.151.5 Loc.094.4.1.4.Nina-Artemiza Chirila C.400 LEI 7.Sc.996.Avasalcai D.4.280 LEI 29.230 LEI 10.Anica Balan M.A.Ap.237.Bl.A.Str.Et.Sc.Et.Florin Blioju Gh.571.Francisc-Cristinel Chiratcu C.Et.D.520 LEI 31.2.4.Feroviari.Stefan cel Mare.000 LEI 7.Et.MarianaNiculeta Birzu S.12 Vaslui.76.Ioan Bordeianu I.Sc.321.Elena (decedata) Buraga A.Et.Et.Str.Stefan cel Mare .B.2.5.Stefan cel Mare.Et.Bl.Str.AMC.B.Ap.B.Et.500 LEI 30.Bl.3.744.Ioan Butuc A.355.A.Bl.Traian.Ap.407.Et.Podurilor.640 LEI 26.3.Neculae Bujor N.Str.306.840 LEI 22.Ap.11.Ginovica Burada E.Sc.Sc.8 Vaslui.6 Vaslui.359.Bl.158.Str.Str.Sc.Str.Bl.760 LEI 27.Str.274.Metalurgiei.Ap.844.Calugareni.Maria Boicu P.19 Vaslui.2.B.Ap.1.361.300 LEI 68.Et.9.1.A.191.763.Ap.Costica Barbuta N.969.Ap.Str.15.Ap.Sc.Bl.18 Vaslui.10 Vaslui.2 Vaslui.116.Et.Bl.Et.800 LEI 38.Bucuresti.Husului.Str.Et.000 LEI 15.Sc.Bl.Decebal.Ap.George Enescu.Valeni.5 Vaslui.Str.Profira Blezneac D.7 Vaslui.515.Et.B.Ap.Feroviari.4.Et.2.Bl.D.B.Et.Et.600 LEI 17.320 LEI 19.C.Sc.F.Str.2 Vaslui.387.Sc.Ap.Maria Chelaru Gh.Et.Bl.700 LEI 17.4.A.Jud.1 Vaslui.94.880 LEI 31.4.D.Bl.Radu Negru.Et.12 Vaslui.Ap.Costesti.Ap.Sc.3.Str.Sc.Soltana Buganu M.Mariana Badiu M.3.C.Str.1.800.Gheorghe Besliu D.A.180 LEI 118.Sc.120 LEI 13.C.Str.Sc.1.Stefan cel Mare.Str.Et.Nicoleta Carp V.Str.470.31 7.120 LEI 36.2 Vaslui.15 Vaslui.Pacii.2.Nicolae Balcescu.Fanica Boghiu Gh.Ap.200 LEI 16.040 LEI 26.211.Ap.Daniel Burca I.3.B.Elena Bujor V.822.2 Vaslui.Str.268.Str.112.Eugenia Burada I.B.Ap.Et.Str.Str.Florin Avramia Al.Bl.8 Vaslui.Et.5 Vaslui.35 Vaslui.Jud.2.Str.Ap.Mihai Bordeianu M.Sc.Badea Romeo.Bl.Str.Str.10.720.1.11 Vaslui.475.Sc.071.Spatar Angheluta.Badea Romeo.000 LEI 3.Sc.B.Ap.A.Sc.Stefan cel Mare.2.047.Str.Sc.1 Com.380 LEI 159.Gabriel Baba C.Et.Nicolae Balcescu Bl.Vaslui Vaslui.9 Vaslui.B.22.Et.1.Angela Balan T.827.850.Elena Beldiman V.583.440 LEI 8.Str.4 Vaslui.450 LEI 21.359.Sc.364.Ioan Benchia I.Bl.Calugareni.Ioan Burada M.Bl.Ap.Sc.Ap.Str.A.254.600 LEI 19.86.9 Loc.Bl.Ion Birladeanu Ghe.11 Vaslui.Et.Alina-Catalina Blezneac M.Sc.Sc.Sc.Ap.B.Et.166.D.158.Str.Str.Mihail Kogalniceanu.Ap.Feroviari.Str.Epureni.A.277.1 Vaslui.5 Vaslui.000 LEI 50.Calugareni.Vaslui Vaslui.Str.Bl.74.560 LEI 93.Bl.B.400 LEI 31.Libertatii.Bl.4.Bl.480 LEI 26.Bl.1 Vaslui.Et.Sc.Bl.Republicii.Bl.Grivitei.Et.7.14 Vaslui.Str.Ap.Stefan Bordeianu M.79 Vaslui.16 Vaslui.Stefan cel Mare.240 LEI 103.8 Vaslui.Bl.4 Com.Bl.277.Elena Chirca N.Donici.Ap.329.Stefan cel Mare.400 LEI 20.Sc.Nicusor-Adrian Bargan N.840 LEI 20.372.Bl.F.Daniela-Elena Butuc N.A.Et.63.Sc.Bl.Ana Chirica O.500 LEI 2.Ap.Alecu Donici.800 LEI 15.400 LEI 3.800 LEI 25.2.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.Crenguta Bohotineanu V.Ana Ipatescu.Str.Et.Gina-Alina Chirila D.Ap.Str.Sc.Sc.Traian.Vaslui Vaslui.260 LEI 36.Str.15 Vaslui.678.Stefan cel Mare.150.Stefan cel Mare.Bl.80.2.Ap.Bl.8 Vaslui.359.Et.Sc.Et.Bl.Ap.Str.C.Sc.355.Elena (decedata) Bulbuc D.Bl.Ap.Bl.Et.Bogdan Chiper O.3.Et.Str.Sc.Gheorghe Doja.Str.246.3.217.15 Vaslui.Ing.Sc.233.D.75.Octav Buraga D.Mihail Kogalniceanu.Bl.3.520 LEI 116.46 Vaslui.B.16 Vaslui.Et.3.

15 Vaslui.Ap.Nicolae Balcescu.Bl.A.Cerasela Dobarceanu C.Str.Et.Bl.Bl.Bl.560 LEI 31.000 LEI 164.652.800 LEI 12.440 LEI 35.Str.Bl.880 LEI 10.Ap.Vaslui Com.Str.Valeni.Libertatii.Et.010.000 LEI 8.Str.17.Ap.Bl.044.Ap.1.Traian.Ap.Stefan cel Mare.A.Et.Str.002.Bl.Bl.Sc.151.Sc.164.Sc.Ioan David N.10 Vaslui.Str.090.Penes Curcanul.Str.605 LEI 7.Str.Jud.3 Vaslui.600 LEI 72.Et.Vasile Lupu Nr.Sc.Stefan cel Mare.Sc.2.186.Ap.Sc.Sc.A.Valeria Ciofu C.378.Ion Chitoiu Gh.Bl.1.Husului.14 Vaslui.372.Bl.Ap.Sc.Bl.000 LEI 18.336.Sc.Str.B.3.N.Ap.Sc.74.323.Mircea-Octavian Emandache V.N.008.640 LEI 65.Ap.Sc.C.D.Vasile Alecsandri.Ap.Str.600 LEI 24.Laurentiu Dobos N.4 Vaslui.Sc.Sc.2.Ap.Ghica Voda.Sc.28 Vaslui.Boureni.Adrian-Alberto Dumitru G.Et.Str.Ap.Smardan.311.8 Vaslui.837.683.Donici.Rodica Enache I.Str.Ap.2.Stefan cel Mare.600 LEI 83.Balcescu.151.Bl.Dimitrie Bolintineanu.Str.000 LEI 24.2.80.Bl.Bl.811.B.196.3.Jud.Str.70.Sc.Gabriela Cristinici V.352.3.3.599.351.Nr.Maria Craciun T.Bl.7 Vaslui.15 Ploiesti.1B.Boureni.135.B.Str.4 Vaslui.4.Et.Str.Vasile-Cristian Corogeanu V.360 LEI 10.Str.Badea Romeo.373.Et.Stefan cel Mare.Bl.Str.Aurel-Gheorghe Cotruta C.Et.510 LEI 36.Str.Elena-Lucia Dumitrache E.480 LEI 3.Sc.Sc.A.41.Constantin Enache I.12 Vaslui.Sc.Alina Diana Cicoveanu V.17.094.Str.339.Vasile Dima D.6.17.579.722.Ing.Penes Curcanul.520 LEI 10.608.2.700 LEI 14.Jud.Gabriela Dumitrescu O.900 LEI 5.Veronica Dobrea C.1.Str.Alecu Donici.200 LEI 3.Ap. Vaslui.11 Vaslui.Ap.156.Et.Et.2.634.A4.Sc.Sc.Smirdan.Str.17.Str.640 LEI 84.336.Neculai Diaconu Ghe.800 LEI 85.1.17 Iasi.1 Vaslui.13 Vaslui.Com.Ap.Et.Elena Dumitru G.225.3.Str.270.1.George Enache I.Str.Ap.10 10.595.Maria Dobirceanu I.A.Et.1 Vaslui.Petru Diaconu V.Sc.055.66.Et.A1.77.74.33 Vaslui.Str.Vidin.78.H4.Ion Dirica N.A.Ap.Aurica Danciu Gh.Sc.1.Cazarmii.Bl.800 LEI 280.7 Vaslui.Ing.128.Dan-Marius Dragusani Al.741.4 Vaslui.372.2.Veronica Dolea C.9 Vaslui.Sc.Alecu Donici.Jud.Anca-Alida Dumitriu C.13 Vaslui. Angela Cucu Gh.Str.3 Vaslui.3.Et.Nr.Sc.Str.Mihai Vaslui.N4.Com.Et.3.15 Sat Feresti.4.1.10 Vaslui.Progresului.B.Bl.Sc.624.Ap.7.2.1.409.508.6 Vaslui.Et.Viorel Cucu I.Str.Tronson 2.1B.361.Str.Et.Stefan cel Mare.000 LEI 124.Ap.Ap.Str.611.15 Vaslui.200 LEI 18.Ap.Str.80.3.Et.Lavinia Ciobotaru C.3.Sc.Str.Florica-SimonaSolange Danciug C.Bl.Albesti.Vaslui Vaslui.Bl.Vidin.Sc.Et.080 LEI 21.Sc.Donici.Sc.Ap.Str.Ap.Decebal.400 LEI 7.Bl.080 LEI 6.E.Ap.Chistol V.227.Sc.Bl.Bl.D.Str.44 Vaslui.Et.Ap.3.182.000 LEI 11.890 LEI 32.140.3.Sc.51 Sat.Vaslui Vaslui.Jud.Arghira Costachescu C.Iasi Vaslui.4 Vaslui.Ap.Bl.Eugenia Cucuteanu G.Sc.9 Vaslui.Podurilor.78.Maria Ciubotaru St.Bl.Nr.Bl.Ap.4.440 LEI 14.Ioan Dumitriu I.Bl.467.360.Bl.Ap.Motca.Et.941.C.Vasile Alecsandri.2.Str.Str.Str.Et.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.224.500 LEI 193 .Ion Ciobica N.20 Vaslui.Cornatel.680 LEI 15.C.Nr.Et.11 Ploiesti.Rodica Dascalu C.C.C.640 LEI 52.152.9 Vaslui.Et.000 LEI 16.680 LEI 56.948.779.Bl.Str.15 Vaslui.070 LEI 18.Sc.Calugareni.Ap.Stefan cel Mare.3.A.000 LEI 98.Fundac Mircea.940 LEI 4.Nr.B.439.Et.Motca.A.Bl.Mihai Bravu.10 Vaslui.Bl.Sc.Podurilor.Ap.000 LEI 4.Maghita Croitoru I.156.Decebal.800 LEI 5.Traian.3.22.Bl.Str.Bl.Et.Balcescu.450.Sc.Eliza Cojocaru V.Ap.Sc.Bl.Sc.Et.Nr.A.433.Str.A.Bl.Ap.850 LEI 15.D.Et.Bl.892.Badea Romeo.Sc.A.Str.Liviu Rebreanu.8 Vaslui.D.101.Et.Laura-Diana Clatinici Ghe.Sc.182.10 Vaslui.A.8 Vaslui.Ap.68.236.840 LEI 17.Bl.Ap.Nr.Ion Chiricuta.A.B.Bl.Com.nr.B.960 LEI 5.800 LEI 40.200 LEI 11.A.297.Ap.Sc.A.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Et.Ap.14 Vaslui.Alexandru-Ciprian Dolea C.A.Et.965.70.600 LEI 62.Stefan cel Mare.2.034.Ap.1.Iasi Sat.A.Republicii Bl.Ap.Ap.3.Ap.Stefan cel Mare.745.Str.Et.667.D.17 Bucuresti.600 LEI 6.4.Mihai Dascalu A.Et.20 Iasi.8 Birlad.Mihaela Enache I.B.BL.C.Sc.C.C.579.Et.148.Str.Emil Craciun V.Bl.Str.Valeria Cotoroi Gh.800 LEI 7.

1.14 Vaslui.A.Donici.Ap.378.RamonaMihaela Iftode I.Str.Str.Stefan cel Mare.Str.16 Vaslui.Str.P.Sc.Str.474.Vaslui Vaslui.680 LEI 43.119.Et.Ap.645.Et.500 LEI 10.Bl.2 52.Sc.544.Et.18 Vaslui.Str.000 LEI 57.A.Cornelia Mihai I.4.Ion Filote C.2.9. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.Calugareni.3 Vaslui.2.Bl.Et.595.4.400 LEI 2.19.7 Vaslui.Bl.Str.039.Et.Sc.000 LEI 178.Maria Lungu V.Bl.7 Vaslui.Ap.Postavarul.Ap.332.21 Vaslui.17.5 Vaslui.Sc.2.878.185.Ap.227.15 Vaslui.Laura Ionascu St.409.Str.600 LEI 16.Ap.Sc.Ap.Valerica Medeleanu I.160 LEI 13.13 Vaslui.911.Str.Et.Donici.Bl.9 Vaslui.Str.Vaslui Sat Halaresti Com.Sc.Stefan Lupu I.Et.Bl.Sc.Et.Str.Sc.A.Jud.Elena Enache N.Maria Iftime (Cain) C.Sc.Str.Ap.864.Str.Bl.Libertatii.410.905.A.Elena Ionescu C.Str.Sct Vaslui.3.Angela Enciu T.A.Avram Iancu.14 Vaslui.Sc.272.Ap.395.847.2.977.Bucuresti.Bl.Bl.7 Tg.Et.358.16 Vaslui.Al.Et.2 Comuna Suletea jud.Vasile Filip G.Str.A.369.1.B.Ap.424.Et.500 LEI 18.Ap.Str.Vasile Gitin Gh.Decebal.Bl.Str.Sc.Ap.375.Sc.3.Bl.1.Bl.Str.16 Com Padureni.988.681.Sc.090 LEI 10.Str.2.F.280 LEI 15.Vaslui Vaslui.17.Ap.000 LEI 31.Jud.Bl.Smaranda Alexandri Marian I.5 Vaslui.6.460.980 LEI 8.34.Ap.440 LEI 18.200 LEI 9.4.203.E.304.775.4.Sc.Et.Podurilor.Vasile Alecsandri.020 LEI 16.Str.A.Vasile Lates I.440 LEI 18.Str.Str.600 LEI 62.F.Str.Ap.356.640 LEI 67.Sc.489.12 Vaslui.Sc.116.Neamt Vaslui.Traian.Sc.AP.Ap.390 LEI 6.Bl.Sc.417.Sc.C.Bl.104.240 LEI 25.4.3.36.Feroviari.Sc.3.Sc.Ap.367.A.600 LEI 10.360.Gheorghe Hibovschi C.Str.Sergiu-Cristinel Harca V.Et.Ap.Ap.Penes Curcanul.Sc.Str.Et.Str.Et.Sc.Neamt.Stefan cel Mare.4.Penes Curcanul Bl.Str.560 LEI 32.297.Ap.15 Vaslui.744.Str.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.Et.I.Stefan cel Mare.Stefan Ilie.1.384.12 Vaslui.Mariana Istrate V.505.320 LEI 38.Jud.Et.1.A.Ap.791.Bl.Et.Str.Ap.F.15 Vaslui.Iana Jud.Sc.7 Bucuresti.Tomescu.Ap.36.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.4.Bl.3.Et.Maria Homoranu A.Et.9 Vaslui.147.Balcescu.Ap.120 LEI 13.Chiriac Grumazescu Gh.Str.760 LEI 14.357.Sc.Doru-Catalin Gitin Ghe.B.2.Republicii.Florin Feraru D.152.Bl.600 LEI 20.Str.920 LEI 38.Mihail Kogalniceanu.Biruintei.039.Muntenii de Jos.400 LEI 33.Str.280 LEI 14.Str.Et.Str.Bl.151.C.G.Nr.Sc.Ghica Voda.C.Str.419.Ap.Bl.358.Vaslui Vaslui.Bl.710 LEI 108.Ap.Alexandru cel Bun.3.960 LEI 2.10 Vaslui.Elena Malcoci I.9 Vaslui.Et.Bl.Bl.Bl.Sc.Ap.794.Ap.Constanta Ghiban V.700 LEI 23.C.Ioan Lacatusu Gh.Dan Haraga Ghe.2.400 LEI 7.Et.Sc.Feroviari.40.Neculai Matei E.Bl.830 LEI 10.Ap.N.11 Vaslui.904.Et.Bl.640 LEI 25.440 LEI 21.3.579.Et.Sc.500 LEI 16.George-Cristian Grigore T.302.311.816.Feroviari.Et.Stefan cel Mare.Bl.63.579.Ap.Sc.994.A.8 Husi.Nr.441.Nr.Donici.Ioan Iordachi O.000 LEI 15.520 LEI 32.Vasile Lupu.919.1.7.A.Str.Str.Str.Et.880 LEI 17. Danut Medeleanu C.Vasile Mazilu V.Stefan cel Mare.C.542.2.Str.Ap.Et.438.540.Bl.B.Maria Lazurca I.5.B.024.Ap.4 Vaslui.572.508.Stefan cel Mare.Sc.Victor Horga P.Bl.Lucretia Maxim V.Bl.Marinela Magureanu C.Gheorghe Mihaila C.Sc.37.Stefan cel Mare.Str.760 LEI 8.Stefan cel Mare.Et.A.13 Vaslui.Str.Ap.Elena-Adriana Florea I.A.920 LEI 51.5.Traian.Bl.A.133.8 Vaslui.A.12 Vaslui.A.Bl.75.Bl.Sc.Ana Ipatescu.14 Vaslui.Sc.Sc.Str.442.16 Vaslui.Jud.228.17 Vaslui.Bl.A.A.4.Ap.Feroviari.Sc.Ap.3 Vaslui.Elena Lungu V.Et.E.D2.Cazarmii.Kogalniceanu.Sc.D.A.Ap.316.Bl.1 Vaslui.Str.Bl.160 LEI 19.Adrian Fotache D.520 LEI 21.Sc.358.Victor Focea D.480 LEI 194 .286.Donici.A.380 LEI 10.Tudorita Mihai I.Et.22 Vaslui.100.M.A.Ap.134.Str.Ap.14 Loc.Vasile Alecsandri.Decebal.1 Vaslui.6 Vaslui.B.373.B.F.3.Et.Sc.3.Bl.Ap.920 LEI 63.Dorinel-Florinel Militaru I.890.1.790 LEI 8.B.Enache M.Sc.10 Vaslui.D.Feroviari.190 LEI 45.Bl.418.Vasile Alecsandri.Ap.Sc.Victor Babes.Vaslui Vaslui.Sc.323.559.Silviu Vaslui.Bl.Et.236.1.Bld.284.1.Sc.Ap.BL.Et.Bl.Stefan cel Mare Bl.Ap.1.

Str.Ap.Alecu Donici Bl.Nr.75 Vaslui.3.Jud.6 Vaslui.F.B.696.864.Ap.19 Vaslui.Et.18 Vaslui.104.5 Vaslui.Maria Ochiana M.4.Str.Sc.Sc.949.223.231.4.520 LEI 171.1.Sc.Et.289.Sc.340 LEI 8.960 LEI 65.500 LEI 11.Alexandru Munteanu D.B.Bl.600 LEI 29.600 LEI 195 .Sc.100 LEI 31.200 LEI 5.Str.Sc.Sc.Et.Bl.Bl.Str.Ap.Sc.Et.297.C.120 LEI 1.Stefan cel Mare.Bl.22.Ap.Com.301.Nr.Sc.Ap.Ion Luca Caragiale.Bl.902.303.Ap.4 Vaslui.Ap.Ap.842.Str.Ap.720 LEI 40.Florin Popa N.Str.Mihail Kogalniceanu.Sc.2.704.400 LEI 9.Iulian Pavel J.640 LEI 228.Bl.7 Vaslui.Sc.Milica Popa I.A.76.Str.223.Sc.Et.Nr.A.MihaelaCarmen Neagu N.104.520 LEI 133.Sc.720 LEI 16.Str.Aneta Moraru V.Bl.800 LEI 4.Bl. Vaslui.Str.Stamate Eugen.17 Vaslui.Decebal.760 LEI 47.A.440 LEI 28.040 LEI 8.Et.75 Sat Muntenii de Sus.Nr.321.Et.Elena Militaru S.624.Sc.B.359.669.Ion Popa N.Sfantul Lazar.Florin Plescan C.Vasile Alecsandri.2 Vaslui.3.Gheorghe Popa N.260 LEI 186.Str.Ap.Sc.Ghitilina Mocanu M.Str.Et.Sc.5 Com.6 Vaslui.Str.041.Penes Curcanul Nr.9 Iasi.600 LEI 49.305.4. Danut Pasat N.5.2.Sorin Mititelu I.Nicolae Popa N.891.C.3 Pascani.368.1.4.600 LEI 9.Jud.17 Vaslui.Ap.93 Vaslui.785.Bl.Traian.Marian Miron C.Republicii.Str.Bl.J2.Adriana Parfene V.Gheorghe Petrea C.Sc.Marinela Poiana Gh.3.Et.3.C.Ap.Bl.3.Bl.999.Constantin Pester I.A.61 Vaslui.D2.308.Tudor Vladimirescu.Alexandru Papuc V.241.Str.Paul Bujor.Str.520 LEI 54.Maria Para V.Bl.Traian.Et.Bl.Paraschiva Mocanu St.Bl.Sc.998.Ap.133.670 LEI 17.Bld.Sc.27 Vaslui.6 Vaslui.Republicii.991.Str.Ap.Ionel Pacuraru N.228.201.Sc.Vaslui Vaslui.23.Andrei Muresanu.Sc.Bl.Str.7 Vaslui.10 Vaslui.100.Ap.Sindicat.Sc.800 LEI 83.659.Bl.Str.2 Vaslui.Str.550 LEI 38.3.840 LEI 25.Stefan cel Mare.Niculina Popa P.Margareta Pintilie V.802.Ap.B.600 LEI 14.1.800 LEI 31.Str.Str.E.Calugareni.Codaesti.A.Ap.Bl.460 LEI 5.Decebal.158.Traian.Str.203.3.Nr.Corneliu Pantelemon C.Dana-Lenuta Pencu A.Nr.Bl.600 LEI 56.Stefan cel Mare Bl.125.1.A.Et.Tudor Vladimirescu.Et.10 Vaslui.Penes Curcanul.A.3.A.840.Str.3 Vaslui.Sc.18 Vaslui.Calugareni.1.Ion Luca Caragiale.Sc.Adela Peptu N.Et.16 Vaslui.2 Vaslui.Sc.Bl.4 Vaslui.Ap.200 LEI 118.A.178.2.Str.Marasesti.Victoriei.Bl.158.Str.227.2.A.Sc.C.Podurilor.Et.Ap.Sc.Str.17 Vaslui.240 LEI 2.Libertatii.D.340.Costache Patrichi V.260 LEI 37.2.B.Bl.A.Bl.Str.Et.139.Str.060 LEI 8.Sc.125 LEI 89.2 Iasi.Stefan cel Mare.Penes Curcanul.Ap.Bl.Ap.000 LEI 6.Sc.Stefan cel Mare.695.Sc.350.Tanacu.Bl.4 Vaslui.Et.14 Vaslui.636.A.000 LEI 277.Ap.Vaslui Vaslui.Bl.Stefan cel Mare.864.13 Vaslui.Bl.Str.C.592.Ap.810 LEI 21.079.Sc.B.240.B.Et.B.35.802.740 LEI 14.Ap.920 LEI 65.884.2 Vaslui.Str.Bl.Et.20.334.717.E3.Catalin Militaru S.Ap.040 LEI 22.343.1.4.209.600 LEI 2.Str.Marasesti. Mihalache Mocanu C.5 Vaslui.Ap.Elena Ochiana I.Stefan cel Mare.Nr.Ap.Eugeniu Nicolae N.376.Jud.Nr.Vasile Paiu N.Str.Ap.Donici.2.244.Et.104.Ortansa Vaslui.228.Nr.320 LEI 16.B.Ap.Bl.Bl.Et.B.F.148.Republicii.Bl.650 LEI 31.Et.Verona Ploae D.2.Str.Et.Ecaterina Morarasu C.Str.Str.Mihail Kogalniceanu.Et.Bl.Ap.Bl.Bl.A.Et.Str.5 Vaslui.Maria Peptu A.Nr.Ap.Sc.2 Vaslui.Et.D.Bl.Mihail Kogalniceanu.Ecaterina Ninu A.287.51 Vaslui.15.Str.101.Iasi.B.460 LEI 14.Str.Et.Ap.823.Nr.969.Str.4.Str.Str.Et.Sc.Str.Viorel Pavaloiu I.2 Vaslui.Sc.720 LEI 622.2.Et.Stefan cel Mare.Podurilor.Et.1.Gheorghi Nicolae E.Gheorghe Pinzariu M.652.Sc.Ana Ipatescu.230.6.Lucian-Marian Nicolae M.46 Vaslui.593.Calugareni.Str.Ap.Stefan cel Mare.4.133.Ap.1 6.Dan Pana G.11.Nr.640 LEI 5.17 Vaslui.600 LEI 6.370.Ap.Bl.Sc.634.Feroviari.Str.Victor Moga Gh.Sc.10 Vaslui.337.Str.Prof.9 Vaslui.Ap.D.A.Ciprian Porumbescu.4.A.Dorina Nourescu V.Militaru P.Cristinel Otel Gh.9 Vaslui.

14 C.1 Mai.Iustina Scobai V.28 Vaslui.Ap.Sind.D.Ap.Sc.Et.Str.406.Nr.Ap.Ap.Et.Str.Popovici I.Sc.37.Str.11 Vaslui.Et.Bl.Sc.509.Donici.A.Smardan.1 Vaslui.Bl.Str.Bl.000 LEI 190.D.Vaslui Vaslui.. Bl.Ap.Balcescu.2.B.6 Vaslui.3.Sc.12 Vaslui.Bl.Domnica Tesu H.Str.520.Str.450 LEI 26.Viorica Rafaila N.845.Artur Stamate Gh.754.Sc.1.037.467.Vaslui Vaslui.12 Husi.200 LEI 10.561.B.Cerbului.Sc.Et.881.122.Sc.262.Ing.Veronica Serban N.269.Maria Scurtu C.Sc.Ap.Sc.9 Vaslui.186.Bl.Bl.Nicolae Balcescu.Str.847.000 LEI 12.Zapodeni.Str.A.Sc.Unirii.Ap.Sc.120 LEI 21.Et.800 LEI 10.405.2.400 LEI 13.Constantin Tiron V.104.Et.Et.5.Ghica Voda.19 Vaslui Str.274.200 LEI 12.000 LEI 4.Stefan cel Mare Bl.Aurel Ranceanu V.3.400 LEI 56.Et.2.Str.Et.Ap.3.Elena Rambu Gh.339.857.63.11 Vaslui.Ap.Nr.2.Ap.1.A.2.070 LEI 68.Gheorghe Racovita.Str.N.Bl.Et.Sc.4 Vaslui.Stefan cel Mare.186.Primaverii.Stefan cel Mare.Bl.11 Vaslui.Ilie Roskam A.Et.Republicii.62.Sc. Sc.Bl.Bucuresti.600 LEI 5.151.B.Ecaterina Teodoroiu.2.600 LEI 33.13 Vaslui.D.D.Str.11 Vaslui.Et.000 LEI 232.440 LEI 11.Sc.8 Vaslui.400 LEI 1.Bl.Et.Podurilor.Valentina Sofian M.Str.Badea Romeo.267.Bl.63.3.1.Et.Str.380 LEI 44.Str.Str.Ap.Maria Secara I.Ap.Bl.Ap.11 Vaslui.Str.Jud.039.1 Vaslui.317.Nr.Nr.Bl.Vasile Alecsandri.311.Vaslui Vaslui.Vaslui Com.000 LEI 10.Elena Tiron I.35.Silviea Solomon-Gutu A.800 LEI 6.16 Bucuresti.B.A.Bl.086.C2.Sc.Bl.Bl.Liliana Scutarasu G.Tudor Vladimirescu.Ap.Gheorghe Susnea Al.4.Dragos Voda.18 Vaslui.Str.Ap..Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.9 Vaslui.B.Bl.Et.Ap.Bl.D.4.Ap.Str.Ap.Str.Bl.Str.177.Bl.333.A.367.5 Vaslui.Bl.3.Ecaterina Teodoroiu.Et.Sc.Et.Salcimilor.317.Banca.A.Bl.Sc.Et.489.19.Et.Jud.Sc.Sc.Elena Stefanita M.040 LEI 56.Vasile Sandu N.1.000 LEI 46.Stefan cel Mare.Gheorghe Rebegea I.Str.Bl.Et.364.Bl.Str.1.Ap.64.Str.Ap.Gheorghe Raducan C.Gheorghe Tesu St.Sc.Str.025.339.824.706.9 Vaslui.Constantin Rinder C.B.3.2.820.Maritica Com.840 LEI 73.A.674.654.Maria Tacu I.9 Buzau.A.Traian.Elena Ranceanu-Popa Ghe.A.Str.Sc.B.C.Str.D.Vidin.Nr.Ap7 Vaslui.N.Traian Rusu V.Gabriela Stanciuc I.86.Erik Rumbet M.200 LEI 53.Vidin.C.Str.B.A.724.Gelu Prisacaru V.1.80.000 LEI 131.280.Sc.477.Constantin Savu E.Stefan cel Mare.Str.Sc.Str.Bucuresti.Stefan cel Mare Bl.16 Vaslui.A Vaslui.Str.Traian.Str.387.9 Vaslui.Ap.Podul Inalt.680 LEI 7.826.Ap.7 Vaslui.67.B.Sc.240 LEI 39.20.Jud.Sc.A.Ana-Smaranda Rogojina I.5 Vaslui.Com.Jud.Lucretia Rebegea Ghe.Bl. Nr.B.Ap.Str.339.2.13.Costel Stratica N.86.1.Str.Metalurgiei.B.2.12 Vaslui.Bl.Stefan Tanasa C.Str.3.110.Gabriel Silvestrovici I.Radu Negru.790.Str.B.Et.920 LEI 19.Filip Sofrone Ghe.Ap.2.A Vaslui.Bl.320 LEI 26.Sind.Sc.750 LEI 10.Sc.881.Sc.332.Ap.Bl.9 Vaslui.Ap.Sc.Et.B.67.A.360 LEI 15.Bl.800 LEI 12.3.280 LEI 62.Sc.Ap.1.1.Delesti.Ap.840 LEI 49.Nr.16 Vaslui.Str.24 Vaslui.15 Vaslui.037.Mihail Kogalniceanu Bl.Str.040 LEI 30.Sc.Et.A.Natalia Stativa I.286.Et.Balcescu.Et.Bl.Et.2.Sc.740 LEI 23.Bl.877. Et.4.000 LEI 5.Sc.Republicii.Bl.500 LEI 51.Bl.Ap.350.Bl.341.A.757.280 LEI 16.Mihai Tolontan E.Eufrosina Stratica T.Ap.Str.Et.Nr.288.Ap.400 LEI 26.Str.Tudor Vladimirescu.520 LEI 16.192.Str.Ap.Bld.Reta Tiuca I.9 Vaslui.Ap.Soseaua Colentina.Doina Stan D.5 Birlad.861.200 LEI 1.B.Et.000 LEI 196 .400 LEI 1.795.Sc.Sc.080 LEI 2.214.1.Sc.Nr.550.808.240 LEI 14.Et.Sc.595.2.Badea Romeo.Neculai Rascanu D.Str.14 36.Grivitei.Donici.16 Vaslui.4 Vaslui.E.Str.Sarban Tiron V.18 Vaslui.Nicolae Balcescu.Banca.329.Avram Iancu.Nr.Ap.Et.B9.Ing.Grigore Stangaceanu St.Et.Jud.9 Sat Hirsova.314.361. Bl.351.407.Maria Spiridon M.101.Liliana-Dana Toma R.2.250 LEI 8.980 LEI 5.12 Vaslui.B.034.80.11 Vaslui.Costica Susnea N.680 LEI 18.Ap.Vaslui Loc.

nr. nr.Ovidiu Vieriu C. Calarasilor. sect. Cornetu.1. ap. 2-14. 1.Gheorghe Turcanu N.Costica Vitriuc N.Str. bl. 3. Bucuresti Str. sc. 4.Gheorghe Voloaga I.C. bl.89.8 Vaslui. nr. bl. Bucuresti Str. nr. nr. sc.Sc. ap. Papazoglu. et.Et.Sc.Str. 2.2 Vaslui. bl.1.L.Et.973.022. 3.Petru Rares. sect. nr.440 LEI 30. 24A.748. 4. bl. 2. 8.544. Bucur Str.Et. ap.Str. bl. 22. 4. 8.070 LEI 11.2.Lina Vacarciuc T.Veronica Valeanu I. nr. nr. Giurgiului.4. nr.23 Vaslui.Str. 1. S13.Bl. 2.A. Tatarascu. sc.Nr.800 LEI 53. bl.Bl. ap.80.Ap.008.C. 25. 5.2. 20. P36. sect. 4.Et. sect. 133. 32. 5. ap.Bl. 2. Bucuresti Al.Str.11. 1.Str.Sc.21 Vaslui.Toader Zahariuc I. sect.Sc. ap. et.Sc.Vaslui Vaslui.Str.5 7. ap. 7.581. sc. bl.Somesul Rece nr.Et.363. ap 84. Bucuresti Calea 13 Septembrie. Baba Novac. bl. S13. sc. 16.Bl. sect.I.Constantin Vasilache Gh.Maricica Vaslui. nr. sc. 3.Marioara Turcanu C.4. Soldat Petre Tunsu. 129. 2. ap. sc.850 LEI 13. sect. Bucuresti Sos.039. 2. ap. Florilor.Str. ap.I. sc. sc. 211.Toma Chiricuta.Str.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str.Libertatii. 1. Giurgiului. 2. Baiesu. Bucur Str.14 Birlad.Et. sect.129.B. sect.701.Str. 8.Frimu. 1.Nr. Bucuresti Sos.Ap9 Vaslui. sect.Str. 9.3.8 Vaslui.Republicii. 4.Gheorghe Racovita.Ap. et. Bucuresti Com.Gheorghe Tudor M.D. 2-A.1. ap.A. et.Sc. sect.A. Ripiceni. Bucuresti Cal.Caragiale.120 LEI 68. Bucuresti Str.Sc. nr. et.Bl.9. 7.Mihai Vlasici I. sc.Bl.Jud. bl.880 LEI 13. 1. 5.Et. sect. 5.363.Mihail Kogalniceanu.2 Vaslui.250 LEI 8.Angela Voloaga M. 211.14 Vaslui. bl.Ap. 7.Et. bl. 61.Str. B10.Bl.Tudor Gh. Bucuresti Calea 13 Septembrie. 1.E. Bucuresti Ale.Sc.Ap.3.400 LEI 34.200 LEI 46. 1.228. bl.Constantin Zamfir D. sect.Bl.Sc. 2. et.322. Pictor Gh. ap.Ap.Stefan cel Mare. Calarasilor. sc.B. Pictor Gh. nr. 2. nr. Pictor A. Ghirlandei. 66. nr. Magura Vulturului. 6. nr.Et.040 LEI 12.B.760 LEI 9. Bucuresti Str. 1. Sectorul Agricol Ilfov Str. Tatarascu.Calugareni. sect. 66. 25. 6.Ap.Stefan cel Mare. et. 3. Bucuresti Cal.B. 186.Sc.070 LEI 12.A.435.2.Et. 6.66 Vaslui. et.754. ap.127.Bl. 6.26. 186. ap.Ap. 3. sect. 3.264.Str.Bl.Ap.Republicii. 35. 2.409.Nr. sect.14-18.Ap. 1. 129. Bucuresti Str. 4.370 LEI 48. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 .Str.794.Milescu. nr.3. 1. 434. ap. 1.11 Vaslui. Bucuresti Str. sect.2. bl.Sc.8 Vaslui. et.406. et. et.Bl.N. 28. 1.19. nr. 82. 189.3.Ap. 3.Ioanesei Adrian. 251.192. 41. Luica.

sect. B. nr. bl. 24. et. 30. 6. 2. C2. Flor sect. et. ap. et. 186. Bucuresti Str. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. et. 1. bl. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. ap. nr. B13. sc. Cetatuia. Biruintei. E. Uioara. sect. Ilfov Arsu N Persida Str. Colentina. bl. Ana Ir Bucuresti Ale. nr. nr. Iuliu Maniu. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. nr. 1. 2. sc. ap. nr. 4. 6. 186. bl. sc. 1. 7. et. 5. 10. 3. sect. 38. Com. 4. A1. sc. ap. sc. sect. nr. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. Bucuresti Bld. Ghita Serban. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 16. 10. ap. 5. Marcu Armasu. 7. B. 4. bl. 3. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. Voila. 42. 6. et. 80A. 86. 17. Bucuresti Str. Anghel Ion Bucuresti Bld. 58. et. et. bl IV/1C. sc. Ilfov Arseni S Mariana Bld. sect. sect. sect. 3. Anghel Marius Ionel sect. 122. Jud. 8. 5.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. 4. 6. nr. nr. nr. 1. Ancu C Gheorghe sect. sect. Turnu Magurele. Bucuresti Str. Muncii nr. et. 3. I. bl. sc. ap. 8. A. 267. D. sect. M24. 186. 57. 16. Muncii. 1. 226. nr. sc. ap. 3. 3. Doamna Ghica nr. Andrei I Zainea 2. Andrei M Cristiana sect. ap. bl. 1. sc. nr. A28. sc. nr. sect. ap. 18. OD16. 218. Andrei V Ion 3. et. Smaranda Braiescu. ap. Pantelimon. 3. et. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. 45. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. sect. Nicolae Filimon. 6. 5. 95. 71. 2. 1. bl. ap. 32. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. 12. 8. 6. sc. nr. 1. Andrei I Mircea Bucuresti Str. nr. Biruintei. A. 1. 157. 20A. 40. nr. sect. 3. bl. 26. Brezeanu. et. Jud. 208B. 12. sect. Bucuresi Str. apt. sect. nr. nr. nr. Bucuresti Andronie Magdalena Str. nr. ap. Azurului. sect. ap. 2. 6. Bucuresti Andronic P Ionel Str. nr. bl. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . bl. bl. bl. 3. Sect. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. ap. sect. 58. George Georgescu nr. R2. sect. ap. 4. 6. 7. 5. 28A. sect. A42. 94. 57. 1. et. 8B. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. 302. 4. et. sc. 6. 80A. Apostol Adriana Bucuresti Str. et. sc. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. 5. 12. Ion Brezoianu. ap. nr. bl. 95. 20A. I. Anghel A Constantina Bucuresti Str. apt. 2. ap. Alexandru Obregia. nr. 28A. sect. D. sc. bl. 1A. 40. A. Ghita Serban. Valea Oltului. ap. Mihai Bravu nr. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. nr. 28. et. sc. bl. Bl. Brezeanu. Bucuresti Bld. Orastie. apt. B. nr. sc. 1G. ap. sc. et. Com. 4. sect. 2. bl. bl. 4. Andrei A Vlad Viorel 51. Pantelimon. 48. bl. 86. sect. nr. 4. apt. 1. 8. 114A. Andrei G Elena 3.

sc. nr. ap. ap.. ap. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. 1. et. bl. 31. sc. et. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. Izvorul Oltului. nr. ap. 69D. Pantelimon. bl. Calarasilor. 30. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. 3. 50. Ion Berindei nr. bl. 20C. B. sect. 4. 4. 8. 5. A. Crisana nr. et. nr. nr. 13. 2. sc. 28. et. B. Bucuresti 691073280LEI Bld. nr. b. Badescu T Theodor sect. B 73641200LEI Cal. sect. et. nr. TD24. sc. Axenti Paul Valentin sect. nr. Petre Paun. et. 7. 8. bl. sc. 15C. sect. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. bl. Bahmutan Ion 1. 4. Balta Narcissa Ioana sect. nr. 2. Nicolae Titulescu. 1. sect. Pantelimon. ap. bl. 3. bl.M9. Apusului. Babarada C Ioana 5. sc. 13. Lacul Zanoaga. ap. nr. sc. 1. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. nr. Badulescu A Florin 3. A. 35. ap. 35. 3. 200004250LEI 199 . sc. Jud. et. et. Braila. sect. F12. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. bl. Lacul Zanoaga. Apusului. 45. 39. nr. 20-22. H5. Banul Udrea. ap. 3. sc. 14. bl. ap. 1. 50. 31. sc. 49. Atanasiu Ioana Cristina sect. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. nr. sect. 45. et. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. et. et. ap. nr. ap. sect. ap. Crisana nr. bl. 278. nr. et. bl. ap.. ap. Bucuresti 235755560LEI Str. 20. G Bucuresti 8505040LEI Bld. 20-22. sc. 8. 58B. nr. et. sc. 2. ap. ap. Balta Paraschiva sect. 58B. 3/25. Fainari. Bucuresti 20744000LEI Str. 43. 6. 12. Pictor Gheorghe Tattarescu. 1. Balasa N Daniela sect. 2. et. Primaverii. 20. 20. Danubiu. B. apt. 3. et. sect. et. ap. Balanuta Constanta sect. sc.. M5. b. sect. 6. b. 4. ap. 30. 23. 43. 1. Camil Ressu. et. sect. 6. 6. 255. 1. 22. 4. et. 1. A. 39. et. bl. et. 7. 11. 2. sc. Bucuresti 131305300LEI Str. 57. bl. Tirgu Neamt. 10. 7. ap. apt. 1. 14. 18. Bucuresti 149398550LEI Str. nr. sc. ap. 1. Dealul Tugulea. 3. Bucuresti 200004250LEI Sos. 4bis. 255. sect. bl. sc. 26. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. Camil Ressu. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. P2. et. ap. B. et. 4. et. nr. nr. sect. 160. et. sect. Izvorul Oltului. A. sc. ap. 31. sc. bl. B. 5. Nr. A. 3. Axenti D Aurelia sect. bl. 7. 3. Apusului.Bucuresti Aleea Giurgeni. 50. bl. 1. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str.M9. Balasa I Nicolae sect. Pantelimon. nr. 7. 3/25. 1. A. 3. 35. nr. nr. 36. Bucuresti 691486510LEI Str. ap. Bucuresti 801789450LEI Str. 45. 3. nr. 3. 4. 6. C. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. bl. 7. bl. 6. Armata Poporului. G. Carol I. 3. sc. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. sc. M5. 6. bl. Bucuresti 88812010LEI Str. sc. nr. 12. ap. sect. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. 43. 50. M5. Bucurest 571436530LEI Str. 45. 3. bl. sc. Botosani. 255. OD 21. 3. nr. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. Badea M Claudiu Gheorghe 6. Baia Marcel Jud. 1. 7. 6. 2-12. 1. 3. A. bl. et. 6. apt. sect. 1. 2. B. et. A. sect. sc. 4.

43. bl. Bucuresti Str. bl. et. nr. 6. Bucuresti Str. 8A. F21. Drumul taberei. 5. et. bl. 2. 2. ap. et. bl. bl. sect. nr. 36. 52. 8A. 1. 5. 17. Pascani. bl. et. et. Felix. sect. 8. Dr. Com. 3B. bl. bl. et. sc. nr. Bucuresti Str. 2bis. 6. Ion Sulea. 5. sc. ap. Dumbrava Noua. 57-69. 32. ap. 6. Foisorului. Soldat Ion Iosif. 10. nr. 4. 17A. 28. 3. bl. Bucuresti Str. 4. sc. bl. sect. bl. ap. et. bl. 4. apt. sect. 4. ap. 2. ap. 1. sect. bl. et. E. ap. nr. nr. ap. 18. 59. 4. Tineretului nr. 21. 30. sc. 17A. 10. Dorohoi. 45. Ghirlandei. sect. Bucuresti Str. Popesti-Leordeni. sect. 33. nr. J14. nr.49. sc. 3. sect. et. 5. sect. 43. sc. 6. et. 50. Felix. Bucuresti Str. 42. ap. 56. Bucuresti Str. 6. nr. 330. 16. 2. bl. 1. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. sect. 6. et.49. 120. Bucure Str. 2. 1. Olt Str. 6. Dr. A. Aliorului nr. bl. 3. nr. apt. 2. 105. bl. 2. Pantelimon nr. Braşoveni. 30. 20. 1. 17. nr. ap. 2. 5. sect. et. 25. sc. 1. 10. R8. B. 52. 4. Z6. sect. 6. et. 6. Stefan Stoica. 1. Sect. Bucuresti Aleea Mozaicului. sc. sect. Turnu Magurele. Bucuresti Str. sect. ap. Jud. 19. et. 7. 6. 4. 3. sect. 59. 57. 1. 2. 2. ap. bl. F1C. 1 Mai. Bucuresti Str. 19. sect. B. Nicolae Filimon. Unertirii. B7. 1. 28. sc. nr. Nicolae Filimon. A. Olt Str. nr. 16. et. et. 1. A2. Bucuresti Str. bl. Jud. 6. F1C. sc. 7. ap. Bucuresti Bld. sc. 2. sc. sc. sc. 1. bl. Bucuresti Str. A. sc. ap. Veteranilor. sect. bl. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . A9. 20. Ilfov Bld. 4. 33. ap. D. Bucuresti Str. 2. sc. 243. nr. 1. 3. et. sect. Stefan Stoica. 31. et. 4. 30. Jud. Bucuresti Str. sect. Bucure Str. 73. 4. 45. sect. D3. 2 Bucuresti Str. nr. ap. 2. ap. Rahovei. nr. Bucuresti Str. 4. 6. sect. 7. sect. 2. ap. 4 Bucuresti Str. nr. bl. sect. Bucuresti Cal. ap. ap. nr. bl. 2. ap. bl. nr. 16. 57. ap. ap. nr. nr. 32. nr. bl. Bucuresti Sos. sc. ap. sc. ap. Radului. 2. sc. Col. 10. 13. B. sect. 2. et. 1. Slatina. sc.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. nr. Bucuresti Bld. Slatina. 2. Bucuresti Str. sc. nr. Foisorului. Alexandru Ogregia. 8. 2. sc. et. M6. parter. 1. nr.

7. bl. bl. sc. sect. 19. et. A. sect. sect. nr. Bucuresti Aleea Topoloveanu. bl. bl. ap. 3. G. ap. 2. nr. 35. nr. nr. sc. M24. 4. 2. Lacul Tei. 265. et. sc. 107. 151. 9. bl. MR7. 17-18. Bucuresti Str. bl. ap. et. G. sc. Progresului. 265. 3-4. Barsanesti. nr. ap. 126-128. 164. 35. sc. 1. sect. nr. 3. 151. Progresului. Bucuresti Str. A. sect. Bucuresti Str. 4. nr. sc. 74. sc. G. sc. sc. nr. Lacul Tei. 128. ap. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . 7. ap. 265. 38. 18. et. sc. 1. Giurgiului. 126-128. A. C-tin Radulescu Motru. 5. 3. Bucuresti Str. 6. Bucuresti Sos. nr. A. ap. 15. Albaiut. bl. sect. 151. 3. sect. sect. 8. nr. ap. ap. Bucuresti Str. 85. G. 4 Bucuresti Str. bl. sect. bl. Bucuresti Str. et. Crangasi. Bucuresti Str. 6. sc. Bacau Str. 2. bl. et. 38. 4. 8. Bucuresti Sos. 42. ap. sc. Turnu Magurele nr. bl. 126-128. sect. 265. sc. 2. nr. 2. et. ap. 31. Mihalache. ap. Bucuresti Cal. nr. nr. nr. A. B. 1. Iancului. bl. sect. 6. Bucuresti Caleea Piscului. C7. 29. sc. ap. bl. B. 170. 17-18. D. Iancului. 3. sect. 3-Tv4. G. ap. 15. 40. Lacul Tei. Bucuresti Bld. 105B. 1. 29. 23. Jud. sect. bl. sect. bl. 6. ap. nr. Bucuresti Sos. Lacul Tei. nr. 2. 151. 11. 92. 10. 4. 3. Soimus. Gheorghe Gheroghiu Dej. nr. Drumul Taberei. ap. 22. 38. ap. sc. 6. Gheorghe Gheroghiu Dej. Bucuresti Bld. 5. nr. 6. A34. sect. et. 44. Vigoniei. 9. 17-18. Soldat Niculae Sebe. 92. bl. ap. et. nr. 3. 17-18. 3-4. 56. D. Birsanesti. 128. 35. 42. nr. ap. Jud. sc. 32. C2. 6. A. 6. 14. nr. 2. et. Bucuresti Str. 69A. Bucuresti Bld. sect. nr. P7. ap. apt. sect. sect.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. bl. 4. 6. sect. 6. Iancului. bl. G. nr. sect. Cetatea de Blata. bl. nr. sc. 6. sc. 1. sc. ap. ap. 13. sect. nr. 5. Bucuresti Str. 1. bucuresti Bld. 2. sect. Bucuresti Str. ap. sect. bl. et. 3. G. sect. 126-128. 33A. 1. 78. Bucuresti str. Drumul Taberei. sect. sect. bl. Buc Str. Deptatii. bl. 1. sc. Bucuresti Str. sc. 2. B. ap. 6. Carei. 4 Bucuresti Sos. bl. Bacau Str. sc. 18. nr. Oitelor nr. ap. sc. 6. C7. et.

7. 54. sc. sect. bl. A. nr. nr. sect. bl. sc. Budosca T Angela sect. et. 45. Bratu S Ilie Bucuresti Str. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. bl. Irimicului. A44B. B23. 48. Iancu Jianu. 33. ap. Dacia. sect. ap. Bucuresti Str. 150. sect. 2. bl. V16A. bl. 2. ap. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. 5. 3. ap. bl. 33. Salaj. Iosip Broz Tito. 4. nr. Dealul Macinului. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . Vladulescu Cristea. Z4. 3. Camil Ressu nr. Paduroiu. Bucuresti Intr. Aurel Vlaicu. bl. 1. et. sect. 255. bl. ap. 15. Braun I Emil Bucuresti Str. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. A. Branila Eleonora Bucuresti Sos. OS1. 5. ap. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld.1. A. 7. 3. Bucuresti Buiciuc Elena Str. et. Boteanu I Dumitru Constantin 6. Z8. 3. 3. ap. apt. Ilfov Str. 5. 255. nr. 22. et. 26. Bradescu P Ileana sect. 5. 3. Alexandriei. nr. sect. 210. bl. 29. sc. 5.PM26. Sibiu. 4. Com. Bucuersti Bulea T Teodor Str. sect. A2. nr. 2. sect. nr. sect. V12. sect. nr. 5. 101. bl. 33A. sect. 5. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. Bucuresti Bucur Ioan Str. 1. 6. Ff. 33. A. et.115. 4. nr. et. 15. et. sc. sc. sct. Brad S Iosif Bucuresti Bld. et. 5. Salaj. Piscului. 64. sc. sect. ap. Elefterie. sc. sc. 2. et. sc. 3. 2. C39. sect. nr. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. nr. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. sect. sect. Maramures. 67. 31. 1. sect.3. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. et. bl. 10. sect. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. ap. ap. 1. 111. et. 8. ap. 12. 35. ap. apt. bl. 3. sect. 3. 15. 1. 2. 30. ap. 1. 15. ap. ap. sc. 3 Bucuresti Str. sc. nr. nr. 5. Stefan cel Mare. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. ap. nr. sect. ap. Panselelor. nr. 1. 2. Ion Mihalache. bl. 1. sc. 66. N2. Bucuresti Str. Ion Mihalache. sc.70. B1. 33A. ap. sc. 2. 78. sect. Iuliu Maniu. sc. ap. sect. bl. bl. 6.B. bl. 54. 4. 9. 19. bl. 2. Popesti-Leordeni. 3. jud. 38. 2. nr. sect. nr. 124. 26. nr. nr. sc. ap. 4. 2. Muntii Carpati. 67. 38. 1S. et. Maior Vasile Bacila nr. et. 1S. Bratu P Tita Bucuresti Sos. 2. 77. 5. sect. Brad M Monica Bucuresti Bld. ap. 1. ap. Oreaca. 6. L3. sc. Miron Constantinescu. sect. nr. 1. 20. 5. sc. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. 1. sc. Bucuresti Str.2. Recas. nr. Bucur Bld. nr. Eroilor. sect. bl. 13. 21. Irimicului. sect. nr. 2. bl. 6. 1. bl. 13. bl. 6. bl. bl. 5. Bota E Feocla 38. nr. nr. 3. Ap. 1. nr. nr. Bucuresti Str. ap. 3. 8. 10. 3. 4. 1. bl. sc. nr. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. ap. 5. sc. Odobesti. 30. 4. bl. 1. sc. sc. Bratu F Elena Silvia 6. 8. M192. Campina Str. 37.

B. nr. 7. sect. et. 111. 35-37. R14. Turnu Magurele nr. 7. Panselelor nr. Nicolae Titulescu. 7. 9. Suren-Spandarian. 1. nr. 2. nr. et. nr. Cetatuia. Academiei. 4. 32. 6. Baicului. R14. Bucuresti Str. bl. apt. et. Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 2. bl. Alexandru Obregia. 9. 55. Bucuresti Str. sc.6 . Bucuresti Sos. 49-51. nr. nr. ap. 2. Segarcea. sect. 1. 32. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . Bucuresti Ale. et. et. sect. sc. 51. 100. nr. Bucure Bld. 1. sc. Sect. A. 3-5. 6. et. 2. 5-7. ap. Bucuresti Str. Pantelimon. 52. Alexandru Obregia. nr. et. sc. 5-7. sc. 2. Dumbrava Rosie. bl. 400C. 20C. Luica. 2. 3. 52. ap. sect.6. et. bl. E. Viilor. bl. nr. bl. Arges Str. sc. sc. 49-51. Bucuresti Str. Patulului. sect. sect. 2. et. B. 2. Brezoianu. sc. ap. 31. sect. 8. 5. et. A. 278. 41. et. Jud. 3. et. bl. nr. Sfintii Voievozi. sect. Alexandru Obregia. bl. parter. 33. et. 2. 62. 1. 5. 3. 1. 6. 2. 4. 2. 88. sect. 1. 7. 31. Sect. 101. et. 4. Bucure Bld. R14. 1. sc. sect. A. Bucurest Str. bl. 3. 2. 3. sc. ap. ap. 4. sect. ap. Danubiu. nr. sc. Bucuresti Str. ap. 4. ap. Bucuresti Str. 4B. sect. nr. 25. Sfintii Voievozi. A. Bucuresti Str. bl. 4. 4. 1. nr. sc. bl. 3. 1. R14. nr. Bucuresti Str. 28. 5-7. 3. 2. 4. ap. sect. apt. 2. 2. nr. 2. bl. C. ap. Albinelor. sc. nr. sc. 7. 2. 1. 3. ap. bl. et. 26. 62.74. nr. A.Nicolae Oncescu nr. Alexandru Obregia. 4. 92. 2. et. 52. sc. Bucuresti Str. 52. 114.2. et. Pitesti. bl. 3. 6. Bucurest Bld. apt. 2. bl. ap. sect. sc. Bucure Str. nr. 2. H6. B13. R12. 17. 1. sect. M24. 2. nr. A. et. Rotunda. 9. sect. sc. Bucuresti Str. sc. ap. 309. Bucuresti Bld. bl. 6. ap. Craiovei. sect. 4. sect. 2. ap. sect. sect. et. ap. ap. 4.6. 19. Bucure Bld. bl. 52. 1. 9. ap. 12. 5. R14. ap. sect. 8. 4. et. bl. 9. 1. 5. et. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. bl. sc. sect. et. nr. Bucuresti Sos. sc. George Vraca. 24-A. ap. nr. Bucuresti Sos. ap. sect. sc. ap. sc. Bucuresti Ale. sect. Bucuresti Str. nr. Alexandru Obregia. 1. bl. ap. Bucuresti Str. D. Bacau jud. 4 Bucuresti Str.

M2/26. ap. nr. Bujoreni. Bucuresti Aleea Compozitor nr. 10. et. 19. Liviu Rebreanu. nr. nr. ap. P1. Dristor. 3. bl. bl. 2. R12. R12. Bucuresti Str. bl. sect. bl. Tohani. 23A. 14. sect. et. sect. 54. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. sc. Gh. Pantelimon. Valea Lunga. 4. 41. Camil Ressu. Alexandru Ioan Cuza. 142. bl. 72. sect. 2. 63. 35. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . sect. 11. nr. 33. 57. 1. Turnu Magurele. bl. 3. nr. sc. 27. nr. sect. Chiru R Mihai Bucuresti Str. 2. 13. sc. Prelungirea Ghencea. ap. Bucuresti Str. 4. sect. Bucuresti Str. nr. sc. 3. 3. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. Mosilor. C. 591. Brezoianu. 23. 6 Bucuresti Str. Sub. 1. Th. nr. 2. bl. nr. ap. 2. 2. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. nr. Bucuresti Chiriac G Paul Str. ap. ap. nr. sc. bl. Y1. Bucuresti Bld. et. 6. 5. Popa. 139. 5. 6. sc. nr. 17. sc. A. sect. 4. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. sect. et. 7-9. ap. et. Alexandru Ioan Cuza. sc. ap. 53. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. 4. bl. ap. sect. 1. 3. 1. 1. nr. 2. bl.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. Cigan Leontin Bucuresti Str. 63. Piata Amzei. Chiriceanu G Marian sect. Bucuresti Str. 45. Cernea Stefania sect. 5. bl. nr. B. apt. Pecineaga. 4. 2. sect. Chiriac Valentina sect. nr. 9. 2. parter. et. I. 5. bl. A. sc. 9. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. 1. Bucuresti Bld. sect. 9. nr. 2. 1. nr. sc. nr. 22. C. 28. 305. Str. nr. sect. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. Emil Pangratti. D. Bucuresti Ale. Bucuresti Bld. 4. ap. 10. sect. B. 217. R12. bl. nr. 36-40. bl. 6. 2. Bl. nr. 1. ap. sc. H. 14. nr. Bucuresti Str. G12. ap. nr. sect. sc. 2. 2. A. M8. 4. Turnu Magurele. bl. 7. 17C. 24. 1. et. 148. N5. Hanul Ancutei. Ciucea. ap. Pacii. 7. 3. sect. Dorobanti. nr. 4. sc. sc. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. 5. E. 4. 4. sect. 28. A. 1. Turnu Magurele. 6. sc. 2. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. Pallady. 218. sc. 6. 4. 97-119. sect. nr. sect. 28. 2. A. ap. Morilor. sc. 237. et. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. sect. nr. Bucuresti Str. 14. ap. ap. sect. 4. ap. 3. 452. bl. 35. ap. sc. 1. nr. sect. Luis Blank. sect. 19. nr. 7. bl. 5. ap. C. Bucuresti Bld. 1. bl. Judetul. ap. zap. sect. et. sect. 2. parter. bl. bl. et.

100. bl. Bucuresti Bld. 66. Vidra. nr. nr. Bucuresti Str. 17. sc. S16. 50. et. ap. 1. S. sc. 4. 5. et. 4. 4. 70. apt. ap. B. 2. sc. Bucu Str. 28. Bucuresti Str. jud. 82. 5. et. nr. 2. 19. bl. nr.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. sect. Oltenitei. Arges Str. 72. 19. 2. 12. 6. Huedin. apt. Bucuresti Str. ap. Ionita Cegan. B1. 81. 35. 2. sc. bl. et. et. bl. 30. 1 Decembrie 1918. et. 50. 8. 19. 4. 2. bl. 22. 5. nr. 1. sect. bl. 73. 3. Bucuresti Bld. nr. 5. sc. Doboriesti. Cetatea de Balta. 53. et. nr. D. sect. ap. Campulung. 2. Ferdinand. nr. 106B. ap. OD59. Bucuresti 205 . 4. 1 Bucuresti Bld. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. sect. 2. 6. sc. 10. bl. ap. bl. 10. ap. et. Sectorul Agricol Ilfov Bld. Bucuresti Bld. bl. Bucurest Str. 7. sc. et. Bucuresti Str. ap. 48A. Huedin. 9. 11. sect. sect. nr. 2. 6. Bucuresti Bld. 34. Hrisovului. sect. sc. 2. et. Regina Maria. sect. 4. Bucuresti Bld. 6. Sanatoriului. 3. sect. sc. sect. 1. Decebal. 3. 4. 2. et. 1. ap. nr. sect. 3. A1. Com. 51. nr. sc. nr. 127. nr. A. sect. 2. Parcu Mirea. sect. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. ap. et. sect. bl. sc. 4. 37. 11. Uverturii. ap. bl. bl. Campului. 6. 2. ap. 4. 6. 59. 123. 287. 6. 8. bl. ap. P6. ap. 3. 2. 1. 9. 15. 9. sect. sect. 59. sect. ap. Bucuresti Sos. 9. C3. ap. bl. 6. ap. sc. nr. ap. nr. sect. sect. bl. et. Bucuresti Str. bl. ap. B. 2. Bucuresti Bld. bl. 3. T2. Bucuresti Str. Banitei. bl. Sectorul Agricol Ilfov Str. Bucuresti Str. et. nr. 5. bl. nr. 39-49. ap. Regina Maria. bl. sc. nr. et. Bucuresti Sos. Rotunda. Y2C. 3. nr. B. nr. 1. ap. sc. A. sect. Viorelor. sect. 20. Pantelimon nr. Bucuresti Com. 2. Predeal. nr. VN5. bl. 1. Eroilor. nr. 17. 15. sc. sect. 176. sc. et. sect. Bucuresti Str. 1. 174. 4. 2. C. Liviu Rebreanu. 1. Bucuresti Sos. Nicolae Titulescu. 4. sect. nr. nr. sc. nr. 2. sect. 5. Bucuresti Str. Iancului. sect. 4. A1. 199. sc. bl. B. A. ap. 97. Bucuresti Sos. C3. 4. Eroilor. et. nr. sc. 2. Oltenitei. 44. P12. 4. Riul Doamnei.

16. sect. sect. Bucuresti Sos. bl. G3. nr. sect. 9. 3. sc. 3. 42. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. sc. Bucuresti Str. Fundeni. 71. M8. 40. Pache protopopescu. 2. nr. sect. 102. Bucuresti Ale. 16. Bucuresti Bld.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. et. 6-12. M66. 7. 315. 70. Satu Mare Str. Midgidia. sect. 13. nr. Jud. ap.1. 3. ap. nr. nr. bl. sect. ap. bl. sect. 6. sect. ap. A21. et. Bucuresti Str. 4. ap. 48-50. 114. 1. Luica. sc. 19. 48-50. 2. nr. nr. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Str. nr. 1. 4. 7.1. sect. Ramnicu Sarat. bl. sect. bl. M2. 4. sect. 4. 2. bl. sect. 2. ap. sc. Bucuresti Str. 6. Bucuresti Ale. bl. sc. Colentina. sc. 7. nr. Satu Mare. sect. sect. 3. 5. et. Primaverii. Bucuresti Str. 2B. nr. nr. 1. Timisul de Sus. Bucuresti Str. Ion Brezoianu. nr. ap. 4. Argesului. C. V7. 3. 25. 91. 7. sc. bl. sc. I26. 4. 1. Stefan cel Mare. Bucuresti Str. 33. Bucuresti Aleea Terasei. 33. Bucuresti Str. sect. 4. Bucuresti Calea Calarasilor. ap. 2. Bucuresti Str. Aleea Barajul Rovinari. I26. 2. 4. et. nr. 1. nr. 3. bl. nr. 6A. 12. 6. bl. Bucuresti Str. 13. 3. A. ap. 1. A. Bucuresti Str. 3.5. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . 4. sc. Metalurgiei. 18. bl. 3. Bucuresti Str. 3. 9. nr. bl. ap. nr. Caraiman. 2. ap. Vatra Dornei. ap. Chisinau. Uverturii. Botosani Bld. sect. sect. sc. 1. 45. Jud. 2. ap. nr. Fetesti. nr. ap. nr. 6-12. Bucuresti Bld. sc. et. 4. 18. 59. 11. ap. A. D.13. et. Ropotului. bl. 7. 10. Botosani. Bucuresti Sos. E1. bl. 1. sect. bl. 2. ap. nr. 246. 12. 1. 2. A29. 2. et. 3. Barajul Rovinari. nr. PM60. bl. 2. et. 1. 2. Bucuresti Str. Stupilor. nr. sect. E5. Republicii. Campia Libertatii. ap. Ion Brezoianu. 51-55. Jud. ap. 2. 3. ap. sc. Poenari. 1. bl. 1. et. Romulus. 2. ap. et. Bucuresti Str. nr. 2B. sect. nr. 8. 1. nr. sect. 33. 59. sc. bl. A. Fetesti. ap. Bucuresti Str. 24. nr. et.Paharnicului nr. sect. 9. ap. M22. ap. sect. ap. sect. sect. 6. 60. sc. sect. nr. 89. Becatei. A. 30. bl. Constanta Str. nr. et. 97. et.

51. nr. 4. et. 22. 67.sect 3. Aurului. 1. et. 53. 33. 39. sc. D1. ap. 4. bl. V65. 5. 29. 20. Bucuresti B-dul N. 108. sect. sc. Bucuresti Str. 10. Cosoveni. Elev Stefanescu. nr. bl. bl. Verigei. Bucuresti Str. bl. Andrei Birseanu. B. 3. 2. et. ap. 16. nr. sc. bl. A11. nr. M143B. 1. 7. bl. nr. nr. 3. B. Bucuresti Str.Grigorescu nr. 3. ap. Bucuresti Int. 7. Bucuresti Str. 1. M9. sc. bl. sect. Bucuresti Str. ap. 4. sc. Turda. sect. bl. ap. B. sect. 4. 3. sect. 16. nr. Crinului. 220. Sachelarie Visarion. nr. bl. sc. Bucuresti Str. 4bis. A. sect. 31. 80. bl. bl. sect. 7. 16. 42. sc. bl. 2. et. 5-15. Bucuresti Str. 75. 3. Aurului. nr. nr. ap. nr. sc. Bucuresti Aleea Tohani. 2. 4. sect. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. sc. 11. ap.B Et 5 Ap. nr. PM29. 39. 9. B. et. Bucuresti Str. 22. sc. 2. 20. Bucuresti Int. Putul cu Roata. nr. ap. 67. sect. ap. nr. Covasna. Stefan Furtuna. 2. 14.57. et. 3. ap. Mihai Bravu. 2. et. Mirea Mioara Luiza. 1. ap. nr. nr. bl. 4. sect. bl. N22. et. 4. sc. Bucuresti Str. 234. Bucuresti Cal.57 Bl. sect. 30. Bucuresti Aleea Straduintei. ap. sect. bl. 1. O4. nr. 4. parter. 2. nr. Bucuresti Str. et. sc. p. B. 55. 4. sect. nr. ap.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. sect. sect. 8. 8. 14. 138. 1. ap. A15. Victoriei. 22. Alexandru Obregia. nr. 1. 3. Bucuresti Str. 5. bl.PM Sc. A3. bl. Bucuresti Aleea Ilioara. Bucuresti Int. 3. sect. Bucuresti Str. ap. 8. 167. 3. Bucuresti Calea Calarasilor. sect. sect. 39. ap. nr. Bucures Sos. ap. 2. 3. 5. Bucuresti Str. 149. 1. B. ap. ap. bl. sect. 6. Vlaicu Voda. Bucuresti Str. 3. 2. 58. nr. sect. Craisorului. et. et. 1. Tineretului. sc. 73. Andrei Birseanu. 18. 18. 108. sc. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . Vlaicu Voda. 7. nr. nr. 33. sect. 1. nr. nr. 4bis. nr. 1. 3. bl. Bucuresti Bld. 2. 4bis. 2. et. sect. Bucuresti Str. ap. sc. sc. 4. 7. 29. sc. nr. sect. nr. sect. A. 2. et. ap. bl. 1. 3. sect. Andrei Birseanu. 2. Bucuresti Str. Alunisului. 75. 1. Turda. parter. 1. ap. Mintuleasa. 19. V65. F18. Bucuresti Str. 6. bl. sect. sect. 182. sect. 4. ap. Oltenitei. 3. sc. sc. 1.

Garaoafei nr. et. 6-7. ap. et. bl. 20. 4. Alexandru Obregia. 6. C. 107. 1. ap. 12. Prunaru. nr. 63. 1. F. 8. 4. 2-4. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. ap. 1. 6. 1. 116. sc. D19. 4. 12. 1. et. Valea Ialomitei. Bucuresti Culic A Stancuta Str. nr. nr. 4. sc. sect. 2. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. Tomis. 9. 1. nr. et. 6. 45. Curca I Lucia 109. Popesti Leordeni. nr. Com. sect. sect. nr. 4. 6. nr. nr. nr. 24. Sahia. bl. R2. Buftea. Croitoru Mihail Bucuresti Str. bl. Miristei. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. et. et. apt. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. sc. nr. Dan Maria sect. Horia. 6. 5. 9. 1. Ilfov Diaconescu Maria Str. et. 4. sc. bl. A13bis. 1. 4. sect. Gorj Cart. bl. sect. A. 68. 1. 7. sect. sc. sect. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. ap. bl. Danila Ileana ap. 4. sect.Bld. sect. bl. nr. sect. 9. Bucuresti Str. et. 10. nr. 11. apt. sc. 40. Alexandru Ioan Cuza. Campul cu Flori. Ilfov Diaconescu G Florin Str. nr. Csizek Eugenia Rodica 5. et. 2. bl. Ilie. 6. D19. sect. ap. 33. Bucur Bld. 3. sc. Gorj Str. ap. 6. jud. Sold. nr. 62. 4. 4. ap. 2. nr. Horia. Popesti Leordeni. sc. et. Bucuresti Str. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . A. 4. ap. ap. 3. sc. 8. ap. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. et. F. sc. 1. sect. ap. Valea Ialomitei. Bucuresti Str. Virt oras Rovinari jud. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. et. 1. C6. et. Cilnic jud. nr. nr. Alexe. 6. 60. bl. Miristei. ap. Decsei Arpad Bucuresti Str. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. OD2. A.Buda. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. sc. sc. 1. 54. Horia. M123. D. Davidescu Laura Antoaneta sect. sect. Alex. E. bl. bl. et. 4. Jud. nr. Garaoafei nr. Jud. et. 1. sc. 3. Prelungirea Ghencea. 1. ap. et. 2. Buftea. 21. 1. nr. 4. bl. bl. 63. 182. Constantin Brancusi. ap. Suren Spandarian. bl. sc. Com. nr. 2. B. Sold. sect. 2. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. sc. 9. 9. nr. Buftea. C1. sect. Tomis. Jud. Davidescu Dragos sect.Buzau Str. sc. 24. Bucurest Ale. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. bl. Datcu Gh Ion Bucuresti Str.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. Com. Buc Danulescu Ecaterina Com. sect. Miristei. 48. 1. Crist 51. 7. 4. Bucuresti Bld. 48. C1. nr. bl. 4-6. 8. et. A5 bis. 9. Popesti Leordeni. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. apt. 63. bl. Ion Mihalache. Cutigaru Buium sect. Ferdinand I nr. sc. 4 apt. A. 54. 2. sect. nr. 3. M123. ap. 32. Chisinau nr. Cringasi. 8. Mihail Ilie.

ap. sect. Bucuresti Str. A. C12. 5. 6. Bucuresti Str. nr. sc. A. 52. nr. cs. 5. bl. Panselelor. 99. et. 22. Panselelor. ap. et. nr. bl. sect. ap. 6. 4. Nicolae Iorga nr. Viorele. bl. 3. sect. sect. bl. 140. 7. 2. ap. C. 2. 50. 2. A. nr. bl. ap. 13 septembrie. 65. 53. Olt Str. 4. Bucuresti Str. bl. bl. 22. Bucuresti Str. 18. sect. 128-134. 3. 75. Teleorm Str. nr. 16. bl. 144-146. Panselelor. sc. ap. sc. 17. ap. 6. 2. G10. 11. sect. bl. Iuliu Maniu. 4. Bucuresti Ale. 354. ap. 34. Z2. 31. 3. 4. bl. nr. 8. Ion Berindei. sc. Jud. sc. 11. Av. ap. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . 6. nr. nr. apt. B. George Calboreanu. 22. apt. Bucuresti Str. nr. bl. Abrud. sect. sc. et. sect. ap. et. sc. nr. 1. 18. Nicolae Florin. 1-2. Al. 4. bl. et. sc. Pecineaga. ap. 1 Bucuresti Str. Colfescu. et. C6. 4. 23A. 142. sect. sect. sc. Bucuresti Str. 6. 11. 22. B. A. 31. Camil Ressu.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. 122. nr. 4. nr. et. ap. Bucuresti Bld. 6. sect. ap. 53. sc. 4. sc. et. et. ap. 144. 6. ap. 9. sect. 142. C. 144. D. sc. nr. 14. nr. 4. nr. 24. ap. Nicolae Iorga nr. 4. sect. bl. 1. 38. Drumul Taberei. 4. 4. Caracal. Bucuresti Str. nr. nr. 24. et. sc. A. sect. 3. Pacii. 1. ap. sect. sect. 6. ap. A13. et. Alexandria. sect. 178-184. Bucuresti Str. bl. D. A. 2. 8. 3. 91. sc. et. ap. ap. sect. Jud. Bucuresti Calea Giulesti. Bucuresti Bld. 16-18. 14. 4. nr. A13. Uioara. 142. 9. 1-2. 5. nr. 53. Panselelor. Bucuresti Str. bl. Ripiceni. nr. et. 31. ap. 7. Bucuresti Bld. bl. 18. Nic. 11. 1 Bucuresti Str. B. sc. Bucuresti Str. sect. sc. 6. Craiovei. sect. sc. 128-134. Bucuresti Str. Uioara. Bucuresti Str. sect. 2. 6. et. bl. nr. GII4. A. 1 Bucuresti Str. sect. Bucuresti Cal. 18. sc. 4. et. nr. Pacii. Bucuesti Str. nr. Ion Berindei. nr. bl. Bucuresti Bld. nr. 5. nr. 19. 2. A. 42. bl. ap. bl. 9. Ion Cimpineanu nr. Bucuresti Str. bl. 1. 1. A. 16. sect. H14. sect. 3. bl. sect. 6. Bucuresti Str. 4. 1. 142. A. 30. Pastavarului. sc. 145. apt. 11. ap. Muncii. sect. et. Racota. ap. 6. Bucuresti Bld. 61. 6. sc. sect. sc. 3. et. 3.

et. 2. 34. 3. 6. bl. et. sc. 10. Dojan Ioan 2. Bucuresti Sos. 36. bl. bl. ap. sect. 1.M2. sect. 4. et. 1. 7. Alexandru Obregia. nr. 5. Sanatescu. Corneliu Coposu. 5. 2. Bucuresti Dobrota R Stana Str. nr. et. Terasei. bl. ap.Aleea Timisul de Sus. 2. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. nr. 58. sc. nr. A. 11. 186. 1. nr. 6. bl. Tohani. Pantelimon. nr. sect. 328. et. 4. 2. 28. F. 3. sect. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. bl. Av. A29. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. 13. sc. sect. nr. sc. Blanari. E1. sc. 10. nr. 7. 54. sc. 33. sc. Ion Sulea. Liviu Rebreanu. E1. Basarabia. ap. Dragan N Monica Bucuresti Str. ap. nr. ap. Bucuresti Bld. Dragan G Alexandrina sect. et. sect. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. nr. Colentina. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . 6. bl. sect. 5. 216. Bucuresti Sos. Dontu Fatme 3. 22. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. Av. ap. ap. sect. 3. Bucuresti Str. sect. ap. A. bl. sect. ap. nr. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. ap. 38-40. 6. nr. ap. 8. 34. 2. et. 11-17. et. 1. ap. sect. Bucuresti Str. ap. 5. 44. bl. D. ap. 5. 6. sc. Dorobantu Ion Bucuresti Str. 12. 33. 33. 3.4. et. nr. Dona Stelian Bucuresti Bld. Bucuresti Str. 4. 8. 58. Dojan Veronica 2. 214. 2. sc. A29. N6. sc. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str.D. sect. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. nr. 11. nr. nr.147. Camil Ressu. 3. bl. nr. 6. Pantelimon. Foisorului. 2. ap. 5. Bucuresti Bld. 5. N4. 2. 7. ap. et. 214. R15. bl. Bucuresti Ale. Piatra Mare. bl. bl. 54. 2. nr. sect. ap. sect. 4. 2. sc. sect. ap. ap. 5. sc. Bucures Dohatcu Mariana Str. 214. et. Caderea Bastiliei. sc. F. sc. Tirgu Neamt. F3C. Dragan G Tudor Bucuresti Str. 230. Y1. bl. ap. Terasei. et. 84. nr. sect. bl. nr. 2. nr. ap. 11. 328. sect. 6. nr.ap. sect. N4. A. Drumul Sarii. nr. bl.Pallady nr. sect. Pantelimon. 69. sect. Bucuresti Sos. A. 1. 1. nr. A. sect. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. Dogaru A Ilie Cristian 66. sect. Blanari. 2. bl. bl. A17. 1. sect. 3.3. Tirgu Neamt. bl. 42. 2. 3. sect. sc. sc A. sc. 4. 216. sect. 11. et. 4. sc. 6. 3. 3. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. Alexandru Savulescu. et. 8. 3. D. Dojan Iuliana 2. A17. nr. Dontu C Gheorghe 3. bl. 1. N4. 1. et. 216. 211. 2. sect. ap. 5. 19. ap. sc. sect. sect. 4. sc. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. ap. sect. 328. sc. nr. 2. sc. nr. 3. bl. Bucuresti Bld. bl. 101. Bucuresti Str. F. 42. Sanatescu. 10. 6. ap. 33. et. nr. nr. 4. Ion Sulea. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. 2.

nr. nr. 4. sc. sc. nr. Ion Iosif nr. nr. A14. bl. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. ap. bl. Iancului. 1. nr. 10. sect. bl. sect. 25. 1. et. 2. 8. Bucuresti Str. apt. Drumul Sarii. Bucuresti-Ploiesti. nr. 3 Bucuresti Str. nr. 2. 1. 11. bl. ap. bl. 1. 6. sect. sect. 8. 5. 7. bl. bl. sect. 249. 1. bl. et. nr. 46. 5. Bucuresti Str. 6. et. ap. H13. 46. nr. Mureseana. 5 Bucuresti Ale. 124. 48. et. sc. ap. 6. 145. 2. 58. Mureseana. A. nr. ap. sect. sect. Bucuresti Str. sect. 113. nr. sc. 199. ap. Alexandru Obregia. sc. 2/1. Dr. 33. 75. 4. A. 1. 4. sect. sect. sect. A. sc. 3. nr. ap. ap. 3. sc. 10. nr. Bucuresti Bld. 64. 6. Dimitrie Cantemir. ap. 8. Col. Giurgiului. et. bl. et. 12. 67A. bl. apt. 4. sect. sect. 6. nr. 4. ap. 1. bl. 44. ap. sect. 6. nr. A. Chisinau. 3. 211 . 108. 6. sc. sect. et. 56. Sold. Bucuresti Sos. 8. 3. sc. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. bl. 5. et. Bucuresti Sos. 58. 4-6. ap. sc. 4. Popeia. Marcovici. sect. 12. Camil Ressu. 55. 3. ap. Arinii Dornei. D20.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. 5-7. sect. B. 1 Bucuresti Str. et. Dr. Constantin Radulescu-Motru. 4. nr. 25. sc. Bucuresti Str. sc. 64. et. 3. sc. Dr. E. bl. apt. ap. sect. ap. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. bl. ap. sect. nr. Caloian Judetul. 30. sect. 59. 1 Bucuresti Str. 4. 30. 8. D. 41. sc. ap. Bucuresti Bld. Bucuresti Prel. 33. sect. 3. Marcovici nr. 36. 15. 3. bl. sc. sect. 2 Bucuresti Sos. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. ap. Bucur Str. 4. nr. bl. 2. 2. nr. 59. 4-6. et. Bucuresti Bld. et. sc. 34. 4. 6. 2A. 43. sc. et. bl R5. Mureseana. 37. Desisului. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. nr. Marcovici nr. 27. Cimpul cu Flori. sc. et. 3. 4. nr. sect. Theodor Pallady. C17B. ap. nr. 29. 11-17. et. 4. M5. nr. 6. ap. Ducas M Andreea Simona 105. 4. ap. bl. 64. sc. Cuza Voda. Ghencea. Arinii Dornei. Bucuresti Str. Bucure Str. sc. 59. bl. A. 4. 4. A. ap. Petre Ispirescu nr. 2. 17. et. 2. 3B. 4-6. 8. 4. sect. apt. et. 1. sect. 2. Bucuresti Str. et. R14. sect. Pantelimon nr. 158. 11. 10. 16. Bucuresti Ale. sc. bl. 57. Bucure Ale. 124. bl. 17. 3. Giurgiului. 30. sect. sc. 3. 30.

sect. sc. PC9. Bucuresti 48852120LEI Str. ap. A. 6. sc. ap. Iulian Stefan Dumitrescu A. Y3C. sc. 1. 3. 47. sect. Bucuresti 70944480LEI Sos. 5. 6. sc. 5. 20. nr. 5. 3. nr. bl. bl. nr. bl. Bucuresti 518600000LEI Ale. et. Giurgiului. nr. ap. ap. 2. Bld. 4. Bucuresti 891992000LEI Str. sc. 4. nr. 1. nr. A. sect. ap. Bucuresti 121423900LEI Sos. 1. bl. 101. sc. bl. C. sect. Bucuresti 191996955LEI Sos. nr. sect. Moldovita. bl. Bucuresti 78679790LEI Str. 5. Mladinovici Drogos. nr. Ioan Irinel Dumitrascu I. 4. 20. Camil Ressu. 6. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. 5. B 73433760LEI Bld. sc. Kogalniceanu. sect. bl. sect. apt. 6. sect. nr. bl. bl. sect. ap. nr. Bucuresti 55179040LEI Str. nr. sc. ap. 6. 6. 133. ap. parter. 22. PM19. sc. PC9. ap. 124A. A. M. 31. ap. Fuiorului. 22. bl. Bucuresti 108732750LEI Str. ap. 9. et. Branesti 165952000LEI Str. 4. 5. nr. sect. 39. Nisei. 2. 36. Bucuresti 415731190LEI Bld. sc. C. sect. sc. nr. sc. Alexandriei. 6. Bucuresti 25307680LEI Str. 4. 7. . nr. sc. 16A. et. bl. 32. nr. 17. 7. 35. sc. 292. 1Mai. Mihai Bravu. 5. Berceni. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. nr. 103. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . et. bl. Adriana Dumitrescu A. bl. 5. et. 4. 8. sc. sc. apt. 106B. ap. Roman. R11. 4. Bucuresti 183155830LEI Sos. Geniului. 101. 2. 22. C. sect. 42-52. bl. nr. 78. 3. 6. Mihai Bravu nr. A. A. et. sect. Alexandriei. sect. 8. 133. bl. 124. sect. C. Ioan Dumitrescu D. et. Mihai Bravu nr. 4. 1. 4. et. 45. 6. Bucuresti 26137440LEI Sos. 1. Corneliu Popeia. 4. sect. bl. 39. nr. sect. ap. 9. Iuliu Maniu. ap. bl. Moldovita. sect. R11. et. 13D. sc. ap. 5. 45. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. 2. bl. 292. ap. 1. C. 19. Desrobirii. Bucuresti 3837640LEI Bld. 1. 4. Sc. Zemes. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. 78. 57. sect. 4. 20. 4. Slt. bl. 17. 2. 4. Bucuresti 19644100LEI Str. sect. nr. Mohorului. 4. Alexandriei. 3. 9. 132. bl. et. ap. 131. ap. sc. nr. EM5. 61. Bucuresti Bld. Bucuresti 3007880LEI Sos. 2. 2D. Col. Bucuresti 61505960LEI Sos. C. bl. Bucuresti 45636800LEI Str. Bucuresti 187403200LEI Sos. H13.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. A. 26A. OD37. Bucuresti 213500350LEI Str. sc. nr. et. 1. ap. sect. 1. sc. et. Fuiorului. Bucuresti 1328561500LEI Sos. et. sect. sc. 6. PC9. Bucuresti 81731360LEI Str. Iancului. Manastirea Pasarea. nr. 20. sect. bl. nr. ap. 8. 3. 124. sc. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. ap. Berceni. 78. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. nr. 5. Bucuresti 217812000LEI Str. sect. D3C. 5. bl. D22. 1. 3. sect. ap. Masina de Piine. D6. et. 6. nr. sect. 3. Ion Dumitrascu C. EM5. 21. sect.

74. Bucuresti 38884075LEI Str. E2-3. Bucuresti 44467950LEI Str. Bucuresti Aleea Mozaicului. Bucuresti 492670000LEI Str. sc. 2. nr. sect. Giulesti. nr. nr. Belizarie. sc. 2. sect. A8. Colentina. 29. Radu Popescu. sect. 3. et. ap. nr. Mihai Bravu. Pantelimon. Bucurest 356796800LEI Str. sect. 9. Bucuresti Str. A. 23. 22. 1. 110. 29. ap. Bucuresti 50822800LEI Str. 1. 41. ap. bl. nr. Bucuresti Bld. 28. V86. A. nr. 1. 1. A. ap. 38. 2. 1. sect. Jud. Mihai Bravu. nr. sc. sect. Mihail Sebastian. ap. 5. Jud. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. nr. bl. nr. Borcea. 24. ap. nr. ap. 4. Bucuresti Str. D20. 22. nr. Bucurest 78576400LEI Str. sect. nr. sect. 21. ap. bl. sc. 1 Dec. bl. 66. sc. sect. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. nr. ap. V23B. 28. ap. 3. B9. sect. sc. sc. 24. sect. et. Prel. 2. Bucuresti 93258440LEI Str. 104. ap. 1. sc. 6. Bucuersti 31017000LEI Str. 1. C15. 300. 7B. Calarasi 69492400LEI Str. 3. 2. 2. Bucuersti 36600060LEI Str. Bucuresti Str. Calarasi 38376400LEI Str. 27. nr. 15. 7. 230. sc. Thomas Masaryk. nr. 37. 1. et. sect. apt. 2. bl. OD44. Aleea Barajul Dunarii. 1. 5. bl. ap. 37. 2. Plopeni. ap. Bucuresti 9334800LEI Sos. 3. et. 3. Bucuersti 36600060LEI Str. sect. ap. sc. nr. bl. sect. 9. sc. 6. Jud. ap. nr. 7B. ap. 3. 1. 17. Independentei. et. 3. et. 21. 4. sc. 20. Bucuresti Sos.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. Rimnicu Sarat. 2. bl. E4. Tepelus. Bucuresti 1592206000LEI Com. 15. bl. sc. 2. B. sect. MI43B. et. ap. Galati 51445120LEI Bld. sect. 5. 1. Brailei. 1 Dec. 2. sc. 22. 1. 18. et. 19. nr. 66. nr. 15. 51. 1Mai. Tirgoviste. 9Mai. sect. et. Jud. bl. 2. 2. sc. et. 5. ap. 56. A8. bl. nr. B. bl. Z10. 51. D2. bl. Craisorului. et. 4. sect. 38. 136. Galati. 52-60. 1. Thomas Masaryk. Calarasi. 1918. nr. 1918. D20. ap. sc. sect. sect. Jud. sect. A. 5. et. Bucuresti 106491700LEI Str. sc. Thomas Masaryk. et. Rimnicu Sarat. 4. bl. Bucuresti Cal. A. nr. ap. 2. Breaza. bl. et. 145. Bucuresti Str. 6. et. 3. 8. 225. 2. 20A. 131. bl. 2. ap. bl. nr. ap. sect. Jud. 7. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. Libertatii. 6. ap. C. ap. Bucuresti 38884075LEI Bld. Coria. 1. sect. ap. 27. bl. Aleea Poiana Cenei. 2. nr. 5. Ferentari. sc. sect. bl. 29. 6. 9. 7. ap. 7. 2. nr. nr. A. Calarasi 38884075LEI Str. 136. et. Bucuresti 21762390LEI Str. 24. sect. 1. nr. Calarasi. sc. 6. 3. nr. sc. 2. 1. bl. 25679680LEI 213 . bl.

10. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. Bucuresti 5622401720LEI Str. 1. 1. 131. 1D. sc. 5. 4. 17. sect. nr. sect. sect. 10. et. bl. et. ap. Dacia. nr. 4. 3 Bucuresti Str. sect. sc. sect. et. Rotunda. nr. 4. sect. 7. et. E1. ap. 12. nr. nr. sc. 3. Jud. sect. 15. nr. et. H23. bl. 43. nr. sect. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. et. 7. apt. 4. Constantin Marinescu nr. et. 2. Bucuresti Segneri Paolo. Bucuresti 28523000LEI Str. nr. 16. ap. 4. sect. bl. sc. sc. Giurgiu. 10. 2. 1. Bucuresti 11472325LEI Str. ap. 49. 45. 2. sect. 37. bl. Timisoara. 2. 1. D46. 2. 123. 12. sect. 6. 79. 2. 3. 11 Slobozia jud. ap. sc. sc. sc. G. Bucuresti Aleea Deda. bl. Bucuresti 145079225LEI Ale. ap. Bucuresti 148319600LEI Str. bl. Frumusani. bl. Bocsa. sc. 52. apt. ap. et. 2. 5. bl. 26. Barajul Dunarii nr. Emil Racovita. bl. 21. 2. 1. 3. nr. bl. Florea Blejan nr. U2. 6. sect. 86. 1. 1. 2. bl. B1. 73. 3. sc. sect. Bucuresti 29036150LEI Str. bl. sect. bl. 15. apt. sect. sc. bl. 8. et. Milano. Cornisei. 12. 1. apt. et. nr. 3. bl. Bucuresti 20744000LEI Bld. ap. nr. sc. 12. Aleea Deda. D14. A8. 59. 100. nr. bl. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. Austrului. sect. 2. L. ap. Bucuresti. A. sect. 51. Bocsa. 1. bl. et. ap. 7. ap. 3. sc. 3.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. 3. Italia Aleea Ilioara nr. Slatina. sect. Boteni. nr. Salajan. Bucuresti Str. 100. 38. 3. ap. 323. 14002200LEI Bld. Bucuresti 216085760LEI Str. Col. 10. sect. 3. Eroilor. M35. ap. Girnitei. sc. et. 3. Decebal. Bucuresti 59639000LEI Bld. ap. et. sc. ap. ap. 2. apt. nr. nr. Bucuresti 261996720LEI Str. Craiovei. 37. nr. Bucuresti 2599227900LEI Str. A. 4. Bucuresti 27174640LEI Str. sect. A. D. 35bis. 4. bl. F7. A36. et. nr. 15. 14. nr. 10. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. 6. 1 Mai. Giurgiu Str. 1. sect. 35. et. 80. 19. 2. 6. Bucuresti 260959520LEI Str. 26881400LEI 214 . Bucuresti 106313000LEI Bld. Ialomita Str. sect. 54. ap. 16. Bucuresti 31017000LEI Str. 1. S2. PM 27. 5. n. 4. Jud. 2. 3. 4. Pitesti. bl. nr. Iuliu Maniu nr. 4. sect. 7. H23. 6. sc. A. Rotunda. 3. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. et. sc. ap. Izvorul Rece. parter. nr. ap. sect. sc. 48B. 2. sc. 1. Lt. Cuza Voda. 4. Secuilor. apt. et. bl. sc. 1. ap. 5. 5. 2. 21. Jud. et. bl. Bucuresti 46803025LEI Str. sc. 77. A. 30. 3. Bl. nr. Frumusani. nr. sc. 2. 3. nr. 276. bl. 4.

Sold. 1. 3A. ap. Tirgu Neamt. ap. sect. et. bl. Pantelimon. 5. 25. 1. sect. sc. ap. Jud. nr. sc. bl. Bucuresti Str. Jean Monnet. sect. 11A. sect. nr. ap. ap. 72. 6. Mihai Bravu. Sold. 9. 4-12. sect. Bucuresti Str. ap. sect. et. 1. 16. GIIC8/12. 4. bl 30. 2. bl. Bucuresti Sos. 48. sect. sect. Istriei. nr. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 350. bl. 30. sc. nr. L113. Bucuresti Sos. sect. sect. 7D. sect. 8A. Somesul Cald. 3. Matei Basarab. B. nr. nr. 5. 4. 37. 1. 3. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. et. 51. B. bl. 1A. bl. sect. bl. Ap. sect. 3. bl. Ap. Somesul Cald. 43. M3G. Bucuresti Sos. sc. Bucuresti Aleea Fetesti. Trestiana. 5. Pitesti. 1. 43. B. nr. O2. et. ap. 4. bl. Macedoniei. A. sc. 4. 57. 4. sc. Trestiana. 6. 26. 47. sect. sect. 6. Bucuresti Str. sc. sect. 122. 8. Niculae Sebe. ap. O2. 116A. 2. 5. 15A. Bucure Ale. 4. ap. 2. 19. sc. Bucures Str. 3. ap. bl. Zapada Mieilor. nr. sect. 233. sc. bl. sect. sect. ap. ap. ap. 4. 27. PM1. O2. bl. Patriotilor. nr. 1. Valea Prahovei. 37. nr. 122. B. sc. G. sect. 2. nr. 16. sc. Istriei. Bucuresti Str. Bucuresti Calea Craiovei. Et. nr. ap. 111. Potaisa. George Calinescu. 8A. sect. nr. sc. bl. ap. 3. Bucuresti Ale. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 3. sc. Fundeni. 1. et. Episcopiei. Bucuresti Str. A18. ap. 1. A17. nr. Episcopiei. 12. 11. 1. bl. Zambila Ionita. Bucuresti Ale. sect. 3. sc. bl. 4. 196. 122. nr. 11A. 10. et. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Ale. 297. 4. ap. et. 21. Bucuresti Str. 6. 11. 5. sc. Nicolae Grigorescu. nr.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. 6. B. nr. A. sc. B. 4. nr. Bucuresti Str. Magura Vulturului. bl. 1. 3. 8. sc. 1. 2. nr. Bucuresti Str. 1. F4. nr. et. ap. 4. 3. 2. sc. 7. nr. sc. et. 7. bl. sect. Ap. sc. 3. 3. et. 8. 44. Bucu Aleea Somesul Rece. 9S14. 37. 65. D. sc. A. 1. bl. 13. 3. ap. 4. 1. Arges Aleea Compozitorilor. sc. bl. ap. A. 65. nr. sect. Et. 3. nr. sc. et. nr. 1. nr. Bucuresti Ale. bl. 3E. 1. ap. et. Bucuresti str. ap. W2. 1. et. sect. bl. Bucuresti Str. 75. 4. 4. 5. nr. 3E. Somesul Cald. sect. nr. 3. 1A.

Bucuresti Str. sc. H2. sect. 21. bl. et. nr. apt. 3. 202-208. 2. Teodoroiu. 13. B. Bucuresti Str. 2. A. 2. 11. Jilava. Celulozei. Tirgu Neamt. 6. 2. A. nr. 1. Basmului. 2-4. bl. sect. 4. ap. Nr. 6. 2. nr. 715A. MC2. 1A. 4. 5. sect. 40. B. bl. 162. Agricultori. 15Cbis. 30. 1. Bucuresti Str. sc. ap. sc. 20. sc. nr. sc. bl. nr. 3. ap. 1. sect. Bucuresti Str. 5. 2. nr. 45. 6. sect. Bucuresti Str. ap. 1. sect. Teiul Doamnei. 103. ap. Braila Str. bl. 25. 6. 1. et. 3. 1. A. sect. Iohanes K. 7. ap. Stere Constantin. Com. 1. 2. nr. sect. 115. 3. Bucuresti Str. nr. nr. Bucuresti Bld. 66. bl. ap. 103. Bucuresti Str. A. nt. sc. 212. sc. Brezoianu. 134. Alexandru Obregia. sect. bl. sect. 15. 4. Jud. 47. nr. sc. 17. sc. nr. et. Olimpului. sect. 48. 9 Mai. B. 2. Bucuresti Str. nr. ap. 26. B. Baicoi Str. Braila. D. G7. ap. 3. ap. nr. Ec. 2. Pene Dumitru. sect. ap. nr. 3. et. Bucuresti Str. nr. A. 2. Padurea Craiului. 2-4. 29. 1. 29. M209. nr. 2. bl. sect. Bucuresti Drm. et. et. 5. nr. nr. Murgului. Bucuresti Str. 13. Gr. 9. 84. 52. A. Bucuresti Sos. sc. bl. 5. Basarabia. Jud. bl. 2. sc. ap. 4. Agricultori. Corp A. 2. Bucuresti Str. sr. ap. 4. bl. Frasin. 3. B. ap.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. 21. 3 Bucuresti Str. ap. bl. 1. bl. Bucuresti Str. sect. Cobadin. 21. B. Mora. Slatina. Stanescu Gh. et. 45. sc. sect. nr. 7. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. ap. nr. nr. sc. 28. sect. nr. sect. 2. sect. bl. et. sect. 6. et. sc. ap. 4. Bucuresti Str. 39. bl. sect. 5. 2. et. bl. Bucuresti Aleea Marului. ap. Basmului. M23. 6. Vaile Roaita. Bucuresti Str. R11. Olt Str. et. 50. Bucuresti Ale. Tihani. 7. 44. Kepler. ap. et. Sectorul Agricol 216 . 1. bl. A. sect. 46. 3. nr. 5. ap. 30. parter. et. bl. et8. ap. Catelu nr. Bucuresti Str. nr. Slt. 1. Bucuresti Str. Cetatea de Blata. sc. sc. 64. Fabricii. 15. sc. ap. 12. sect. 6.

5. Bucuresti 25640720LEI Str. 1. 9. ap. 1B. 1. 6. 165. 2. et. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. 4. Vatra Luminoasa. 3. Com. bl. Bucuresti Str. sc. Voronet. sect. Aleea Fuiorului. sc. 4. et. 4. Jud. Titus. sc. nr. nr. Bucuresti 54971600LEI Str. 1. 4. Bucuresti 82918780LEI Com. D. 1. 7. Rosetti. 3. sc. ap. 49. Bizet Georges. nr. 14. sect. I. 117. 40. 117. sect. nr. 1. 25. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. Cuza Voda). nr. 4. et. et. sc. sect. ap. 19. 1. sect. et. bl. 2. Jilava. apt. 3. D. 4. 22. 1. Hirjea. nr. ap. 53. nr. et. nr. Bucuresti 34532260LEI Str. nr. Jud. sect. sect. Pavlov. 23. Iasi 188893530LEI Str. Ilfov Str. nr. et. sc. 1. E9. ap. sect. et. Murgului. 6. et. 2. Bucuresti 4978560LEI Bld. 5. ap. D5a. sc. bl. bl. 2. sect. 6. Vasile Roaita. 1. 32. et. nr. 5. 3. Bucuresti 13483600LEI Str. 20. Bucuresti Str. sc. Stoicanesti. Armata Poporului. 9. nr. nr. 6. sect. 6. sc. 6. 55 B. 16. sect. sect. ap. 6. Bucuresti Str. bl. 3. nr. M12. Prahova Str. et. E6. Bucuresti Aleea Fizicienilor. 13. 1. 2. 3. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. sc. Braşov. C. Vatra Luminoasa. Y3C. 3. Bucuresti Bld. ap. Constructorilor. Bucuresti 768254040LEI Str. Valea Argesului. 23 125101900LEI Com. 12. sect. Ruginoasa. ap. Y3C. 6. 1. ap. nr. bl. 49. 9. 1. 2. Bucuresti 64721280LEI Str. sect. 2. 15. Theodor Pallady. et. D. 25. ap. bl. 1. sc. 1. sect. ap. Bucuresti Str. bl. Craiova. 2. Jud. Nicolae Balcescu. Azuga jud. 27. sect. sc. ap. ap. Ceacu (Com. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. Brezoaele jud. Crangasi. sc. bl. Bucuresti 6149016860LEI Str. nr. 10. 5. ap. 1. ap. 5. sc. V3C. nr. nr. nr. 8. 85. Azuga jud. 2B. Bucuresti Str. Bucurest 555939200LEI Str. Dimbovita 19127150LEI Str. ap. et. ap. 5.34. Bucuresti Bld. bl. sc. nr. 5. 3. 5. 11. Galati 13855600LEI 217 . et. 2. ap. Constructorilor. Bucuresti 17592800LEI Str. 2. 22. nr. nr. sect.A. 5. nr. sect. sect. sc. sect. 4. Bucuresti 65032440LEI Str. 2. Ion Nona Otescu. nr. sc. 8.P. sect. sect. Independentei nr. nr. Prahova Str. bl. 20.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. sect. 2. 55. bl. B. 3. ap. 23. nr. 2. 1. 6. 110. Independentei nr. S33. sect. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. Becleanu. sc. Calarasi 841022600LEI Drm. 10. Arh. 22. B. B. Jud. 13. Bucuresti 910869040LEI Sat. et. A. bl. 1. 5. 55 B. bl. bl. 15. 1. sc. bl. Valea Hirtibaciului. A11. bl.

sect. et. 3.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. H10. ap. nr. 1. 2. ap. 40. 2. 7. nr. M4. 1. bl. et. ap. Bucures 187238200LEI Str. 7. 1. 5. bl. sect. Castelului nr. 39. et. 4. Arinis. bl. Bucuresti 15246840LEI Str. Unirii. Grivite. sc. nr. . 3. Cimpia Libertatii. nr. C. ap. Bucuresti 72604000LEI Str. 4. A. 56. bl. B. H10. sc. Mihai Bravu. 4. ap. et. P15BIS. bl. nr. 55. 3. nr. 148. Bucuresti 40011930LEI Str. nr. 5. et. B. 16. nr. 2. Bucuersti 12965000LEI Cal. 16. nr. Tomis. 6. sect. 33. Bucuresti 65177180LEI Sos. ap. bl. G. Bucuresti 32360640LEI Str. 1. bl.sect. 69. 309. sc. sc. ap. Bucuresti 42482320LEI Sos. A. Bucuresti 757848700LEI Str. B. bl. bl. 2. Bucuresti 6223200LEI Str. 52. ap. 2. et. sect. ap. sect. 57. Complexului nr. 3. bl. bl. Bucures 203498640LEI Str. Bucuresti 19333930LEI 218 . ap. Bucuresti 16387760LEI Ale. nr. nr. Bucuresti 88784320LEI Sos. Bucuresti 31066500LEI Sos. 37-P37A. 3. ap. sect. Bucuresti 47711200LEI Spl. 1. ap. Z8. et. Bucuresti 24374200LEI Str. Mihai Bravu. H16A. Braşov jud. sect. 58. Bucuresti 555204300LEI Str. sect. Tomis. 142. Bucuresti 57875760LEI Str. sect. 143. sc. Bucuresti 132761600LEI Str. ap. 4. 1. H10. sc. 7. 3. sect. et. Bucuresti 3661316000LEI Ale. 6. nr. Iancului. 6. sc. 28. sect. Valea Rosie. 3. 19. 8. 6. sect. nr. 2. bl. 1. et. Joita.38. sect. 96. 3. 7. bl. R12. Bucuresti 13451590LEI Spl. sect. sect. 5. Cimpia Libertatii. 52. 5. sect. 37-P37A. 1.41. Aviatiei. sc. sc. 3. 40. nr. PM51. 9. nr. sect. et. sc. A40. 4. 2. 66. 59. Bucuresti 35057360LEI Str. Paunduri. 6. 5. et. Zidarului. 16. 85. nr. Braşov 254339730LEI Cal. ap. sc. 33. 2. 4. sect. A. Nicolae Pascu. nr. 09. ap. bl. sect. B. 10. 1. bl. sect. Cuza Voda. nr. sect. 2. sc. 5. sc. 4. 1. ap. 2. Uverturii. et. 37. bl. ap. 1. 3. et. sc. sect. bl. bl. sc. bl. Unirii. 32. ap. 2. sc. 86. 5. 3. sect. ap. Calarasilor. nr. 5. 4. 7-8. M4. 5. 4. et. et.8. 2. ap. 102-108. bl. Bucuresti 28730440LEI Str. 36. 48. PM51. 2. 70. Mihai Bravu. 128. et. nr. et. ap. 9. nr. 19. sc. 5. sc. et. Despot Voda. sc. 7. et. bl. Victoriei. 44. 16. ap. sect. 3. 7. nr. sect. 5. 37. 3. et. bl. nr. A2. 5/A. sc. Bucuresti 259300000LEI Str. 3. ap. Bucuresti 144067080LEI Bld. et. ap. P9. 3. A. Bucuresti 421595110LEI Sos. 57. sc. Dumitru Petrescu. bl. 7. ap. nr. Tomis. Dezrobirii. nr. Bucuresti 148319600LEI Str. sect. nr. Fuiorului. nr. ap. 3. 4. sect.

bl. bl. nr. bl. sect. Bucuresti Bld. 3. Bu Str. 1. 1. bl. et. sect. Bucuresti Sos. Ion Mihalache. 164. ap. K. sect. sc. Bucuresti Calea Grivitei. Bucuresti Ale. sect. 8. nr. sc. sect. 3. Giurgiului. nr. bl. 21. et. Abnegatiei nr. Patulului nr. 5. 28. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 20. sect. 12. sect. Valea Ialomitei. ap. Bucuresti Str. 1 Bucuresti Str. sect. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . 106. Abnegatiei nr. 3. 2. sect. 1. 19-B. 58. 3. nr. et. 30. nr. 1. Bucuresti Bld. ap. sect. sc. 8. 2. bl. M2. ap. 64. Alexandru Obregia. nr. 5. nr. A. Bucuresti Str. 9. 2. 163. D. et. bl. 47. 5 Bucuresti Sos. sect. 1. 4. 5. nr. 164. J43. 5 Bucuresti Sos. 2. ap. 5. 80. et. 4. 3. C2. 1. 1. sc. 6. Chisinau. nr. 106. C10. 21. sect. nr. et. Bucuresti Str. 16. 1. E3. 9. 6. B. Vila1. 6. Giurgiului. 6. sect. sect. bl. 4. A. et. 5 Bucuresti Str. sc. 21A. sect. et. et. 91. et. ap. 1. Drumul Taberei. 3. Ripiceni. Straulesti. C1. et. et. Abnegatiei nr. Colentina. C10. Bucuresti Str. sc. ap. 1. Bucurest Aleea Terasei. 1. Bucuresti Str. 16B+C. nr. 4. 80. sc. Valea Ialomitei. Bucuresti Bld. nr. 21. 21. 51. apt. bl. sc. 5. sc. sc. ap. bl. 2. Bucuresti Str. Calusei. 1. bl. et. ap. 45. 5. sc. Bucuresti Sos. 3 Bucuresti Str. nr. 5. sect. 1. 12. 1. sect. bl. 170. nr. nr. 12. 1. 42. nr. 3. Giurgiului. B. bl. 3. nr. 105. 5. sc. ap. 3. nr. 20bis. sc. Bucuresti Str. sc. sect. sc. bl. 26. sect. sc. ap. Bucuresti Calea Grivitei. Iasi Sos. ap. 1. Cimpului. nr. sect. bl. sc. ap. 1. 1. 20. ap. sect. sect. bl. bl. Vila1. 6. 1. nr. Nasaud. sect. 6. 20. 4. 4. apt. nr. 10. 1. sc. bl. 1. sect. Bucuresti Str. K. 20bis. sect. et. et.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. (Com. 4. 4. 164. 4. Cristesti). Bucuresti Str. 5. Bucuresti Str. sc. A. 4. ap. Bucuresti Sat. 2. sc. ap. 2A. et. Sfintul Flefterie. 2. 2. ap. bl. 32. 2. ap. Stirbei Voda nr. et. ap. Samoila Dumitru. et. Jud. 164. 164. 4. Medelincerului. 12. bl. Bucuresti Str. nr. Samoila Dumitru. ap. sect. 5. Cristesti. nr. Costinesti. sc. bl. 3. ap. 1. 2. sect. sect. nr. 58-70. 14. sect. 5.

6. 11. et. et. sect. bl. 8. Bucuresti 25930000LEI Str. Drumul Taberei. sc. 6. nr. A. 5. Jud. 5. 2. nr. 20bis. sc. et. Bucuresti 41464900LEI Bld. nr. et. Eroului. Rosia Montanta. Perisoru. Prevederii. nr. 1 Decembrie 1918. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. nr. C1B. D. Bucuresti 124464000LEI Str. 2. sect. Bucuresti 60157600LEI Str. nr. 5. 5. 2. 3. 3. Ungheni. bl. 67203500LEI 220 . nr. Alexandru Obregia. sc. 2. sect. 4. C. Nicolae Balcescu. sc. ap. 2. 1. sc. D1. 3. 3. bl. Drumul Taberei. bl. 2. 59. 5. 152. B. 1. nr. ap. sect. 128-134. 7. ap. sect. bl. Bucuresti 9334800LEI Sos. 168. C. Nicolae Balcescu. 6. sect. Bucuresti 4045080000LEI Bld. Bucuresti 6949240000LEI Bld. ap. 2. nr. bl. R6. bl. 32. 7. sect. et. 53. Ghirlandei. nr. ap. C. Bucuresti 29663920LEI Al. ap. 13. Bucuresti 23959320LEI Sos. 9. 1. 44. 2. nr. sect. 22. bl. 3. sc. ap. 2. nr. sect. sect. 2. 1. Bucuresti 18462160LEI Str. ap. nr. 74. H3. 3. Pantelimon. 61. et. nr. ap. 58. sc. Bucuresti Bld. 6. Bucuresti 19914240LEI Str. sect. sc. PM4. Bucuresti 74844360LEI Bld. et. 1. et. 1. ap. nr. et. sect. bl. ap. sc. ap. sc. H3A. Sat. Perisoru. sc. D. et. et. 321. Baraj-Iezer. Bucurest 37564250LEI Str. Bucuresti 54453000LEI Str. et. bl. nr. 36. Bucuresti 44457700LEI Bld. parter. sect. A. Vergului. ap. sc. 3. sect. H36. 3. ap. 24. Bucuresti 49889320LEI Al. 168. nr. 1. ap. ap. ap. bl. Tr. nr. 85. 36. B1.6. Bucuresti 117722200LEI Str. 15. 23. Mures 30804840LEI Str. et. ap. bl. sect. sect. Bucuresti 47980220LEI Str. 3. 2. Drumul Taberei. R6. 11. 20bis. 2. bl. sect. 1. Drumul Taberei. C. 352. Pantelimon. 10. et. Chiajna (Com. L14. Nicolae Balcescu. Pacii. TD48. Principala. 66. bl. 4. Bucuresti 25930000LEI Str. Bucuresti 25847500LEI Bld. 5. Bucuresti 25930000LEI Str. 4. 32. Bucuretii-Noi. sect. sc. nr. 66. Nicolae Balcescu. bl. nr. 74. Com. Ilvof 12879200LEI Bld. nr. Petre Liciu. sect. 10. 6. sect. 5. et. ap. 2. Chiajna). et. ap. 4. nr. nr. et. et. 5. nr. bl. bl. 4. sc. Suhaia. sect. sect. bl. sect.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. 53. 35. 2. nr. 352. Bucurest 40610000LEI Str. Jud. H36. TD48. Suhaia. 53. 6. C. bl. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. 51-61. Bucuresti 59846440LEI Str. 53. ap. sect. 8. 4. 6. 3. 2. 1. 67/C. 1. 5. ap. Magurele. 21. 59. sc. 5. 1. sc. nr. sc. ap. sc. nr. 5. nr. sc. et. 5. A. ap. 61. D1. 6. bl. sc. 106. sect. 07. A. sect.

151. 28. B33. sect. ap. 39. 21. Bucuresti 25912180LEI Bld. et. 127. ap. 3. Grigorescu. 37. Baia Mare. Bucurest 89046970LEI Str. et. Bucuresti 36198280LEI Str. bl. 1. 21. D. 77. Bucuresti 1866960LEI Str. nr. 127. 102-104. 1. 175. Bucuresti 45636800LEI Str. nr. sect. et. 4. E1. Mihail Eminiscu. sc. 15. nr. Nicolae Licaret. Lacul Tei. Bucuresti 205229150LEI Bld. sc. 200. apt. sc. 1. B. sc. Bucuresti 107142760LEI Str.183. B. ap. 2. K. A11. ap. ap. Constanta. 295. nr. A2. N. sc. sect. 5. nr.3. ap. 6. Ion Mihalache. sc.162. sect. bl. 3. bl. 2. Bucuresti 19914240LEI Bld. bl. et. J 207440LEI Str. 41. 1. 2. 3. sect. 7. Bucuresti 9334800LEI Bld. sc. et. Corneliu Savoiu. Segarcea. 2. 3. Cpt. 1. 27. bl. sc. et. 2A. nr. bl. 6.nr. Bucuresti 45636800LEI Bld. 319. et. sc. Alexandru Lapusneanu. bl. 4. sect. 21. sc. 6. 8. 164. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. 165. vl. Ion Mihalache. nr. nr. 107. 14. 35. B. A. Sarat nr. Stocholm. 325678500LEI Str. Poiana Muntelui.6. Iuliu Maniu. 1. 164. 14. nr. 7. 81. et. A. Corneliu Savoiu. L17. 5. 2. et. sect. nr. et. Bucuresti 42940080LEI 221 . Grivitei . ap. nr. sc. sect. sect. Drobeta Turnu Severin. et. A. sect. 3. Jud. 37. Necsesti) jud. ap. sect.nr. Bucuresti 45181430LEI Sos. nr. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. ap. 1. nr. Donizetti. nr. nr. 1. Pantelimon. H9. nr. sect. ap. Rm. 107. ap.5. ap. M6. ap. bl. 3. 3. OD3. sc. et. 6. Oltenitei nr. 3. 47. sect. bl. 325678500LEI Str. sc. Bucuresti 38978360LEI Str. sect. sc. et. bl. sect. Teleorman 25264800LEI Str. 4. 33. 4. 1. 4. 2. 1. 28. 1. 4. 9. E. 3. A2. et. ap. 8. 1. Bucuresti 105690680LEI Bld. bl. 10. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. Bucu 301856820LEI Str. sc. 28. bl. et. 19. sc. 151. et. ap. 1. nr. 15. sect. et. bl. 3. bl. Bucuresti 6949240LEI Bld. 23. sc. nr. 18. A. sc. nr. 2. bl. 49. bl. Bucuresti 227768170LEI Str. Bucuresti 32671800LEI Cal. bl. sc. sect. bl. Bucuresti 2938906200LEI Str. 8. ap. ap. ap. Floarea Rosie. ap. et. Sfiintii Voievozi. nr. bl. Ion Mihalache. 6. D.sect. K. PM22. et. ap. sect. 13 Decembrie. ap.4. G. Lacul Tei. sect. sc. ap. 2. ap. 10.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. Bucuresti 25020380LEI Sos. Jud. Bucuresti 170562000LEI Ale. A. 2. nr. 25. sc. sect. bl. ap. ap. 1. 5. 3. 20. Grivitei . 51. 4. 2. nr. 82. A. Liviu Rebreanu. 18. sect. sect. 319. 4. 3. sc. 1. 3.ap. sc. nr. 7. 2. sect. 3. Drobeta Turnu Severin.

C. ap. bl 20bis. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. sect. bl. Glinka. 72. Bucuresti Str. 86. 4. U2. H11. 1. Levinta A Arcadie 6. 5. Bucuresti Str. 15. sc. 1. nr. 3. Levinta Dan 6. 11. 80. OD8. sect. 7. 4.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. C. Plut. 8. Timisoara. Dristor. H11. 3. 19. Bucuresti Aleea Postavarul. et.4. sc. bl. ap. 11. Bucurest Luncan M Elena Str. 63. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. 12. Timisoara. bl. 3. 7. B41. 13. 2. bl. nr. ap. sect. ap. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. bl. 1. Luceanu Ioan Daniel 38. ap. Pantelimon. 5. Luncasu D Constantin Ialomita Str. nr. Racari. 17. 15. Lisenche Anghelina sect. 8. ap.sc1. 3. B. OD1. Racari. 48. ap. 4. sect. nr. Mamaliga M Xenia sect. sect. bl. nr. 6. Plt. nr. 3. Gheorghe Tache. 1. bl. Lungu F Constantin Bucuresti Str. 9. 6. 1. 164. Dreptatii. 1. nr. 8. bl. sect. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. Jud. sc. bl. sect. sc. bl. ap. sc. Neamt Bld. Gheorghe Tache. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . ap. Lisenche V Florentina sect. 1. et. 2. 3. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. 122. et. et. et. Nedelcu Ion. Bucuresti Bld. Eroilor. Ion Nedelcu. Fetesti. Fetesti.4. George Caldoreanu. sect. bl. sc. ap. A. et. 45. 164. sect. et. 65. bl. Malai C Tatiana 2. Camil Ressu. bl. 5. 3. B. Calarasi. 19. et. 48. et. 3. nr. nr. Logofatu G Ion sect. 17. ap.et. 72. 45. sc. M22. ap. sc. 5. 1. sc. sect. Lungu I Maria Bucuresti Str. Logofatu Natural Valeria 3. U2. 6. nr. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. et. B5bis. 15. bl. 1. Panselelor. nr. Bucuresti Str. B. 4. B. 4. Grigorescu. sect. Ap. 4. Sg. Holut Emil. A. Nic. sect. Bucurest Str. B9. Lupescu O Maria Elena sect. sc. nr. 12. 2. Bucuresti Aleea Arinis. sc. 38. Calinului. 15. 7. 2. nr. Milea Mioara Luiza nr. 2. Bucuresti Str. 3. et. 3. 9. et. Com. 15. sc. nr. 1. bl. ap 18. 4. et.20. ap. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. 22.52. sc. Sg. nr. ap. Izvorul Crisului. 4. sect. Calarasi. bl. bl. et. bl. ap. bl. 1. C. et. 1. 45. sc. 12. nr. sect. ap. sc. 1. 6 Bucuresti Str. Y9B. 3. sect. nr. Panselelor. et. 309. sc. nr. sc. B41. 25. Abnegatiei nr. A15. bl. ap. sc. Lungu V Eufrosina 4. Bucuresti Str. sc. et. 4. Horia. 50. 9. 63. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. 51. sc. ap. nr. nr. Bucuresti Sos. 15. nr. nr. Jud. 4. 5 Bucuresti Str. OD8. Bucuresti Str. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. 13. 4. sc. sect. 4. sect. bl. ap. Jud. Bucuresti Str. E4. sc. et. bl. 8. ap. sect. 98. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. nr. apt. 1. ap. 12. Lincan O Ana sect.

Bucuresti Str. 39. 49. 304. 30. 2. 1. nr. sc. nr. Ianca. 3. 1. nr. 1. 3. 1. 6. sect. et. ap. sect. 1D. sc. 77. 70. 3. nr. Bucuresti Cal. ap. sc. OD7B. sect. nr. 2. 13. A. 85. 10. 7. Bl. 22. 1. nr. 1D. et. ap. bl. Bucuresti Str. 3. bl. Drumul Laptarilor Antifascisti. nr.17. et. sect. nr. Bucuresti Str. nr. 1-5. V18. sc. 7-9. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . sect. Vacarasti. bl. Bucuresti Str. ap. 304. 39-39. 5. 4. 1. nr. sc. sect. ap. Jud. et. 4. sect. 5. Bucuresti Str. 1. 2. 36. 13. ap. sect. Vacarasti. sect. 3. 3Turn. sc. 2. nr. nr. 1. Amidonului. sect. sect. et. 110. 6. Bucuresti Cal. ap. sect. bl. apt. et. nr. 5. Toamnei. Arad Str. sect. ap. 2. sc. et. 1D. 6. 205. nr. 4 Bucuresti Str. B3. A6. Victoriei. Ghimpati. 5 Bucuresti Cal. ap. 6. Bratianu. 35. ap. sect. nr. sc. 1-5. et. Bucuresti Cal. sect. Bucuresti Cal. et. ap. 1. Elena. Vacarasti. sc. 13. 4. Bucuresti Str. Dealul Tugulea. 1D. nr. 2. 1. 25. Ion C. Deva Al. Vacarasti. 6. 39. nr. nr. sc. G2. sc. bl. sect. sect.226. 4. Bucuresti Str. sect. ap. Jud. 3. nr. 61. Bucuresti Str. ap. Bucuresti Calea Victoriei. 9. 7. 10. Baicoi. 1. 6. 2. 24. ap. et. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. Jud. 5. 25. B. Ilfov Str. sect. Anton Bacalbasa. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Calea Victoriei. 10. 3A. nr. sect. 1. 2. Com. sect. 85. 1. sc. 3. 156. bl. ap. 10. B. sc. Cumpanei. ap. bl. Arad. nr. bl. Bucuresti Str. 304. Bucuresti Str. 2. ap. et. Stavilarului. Closca. sect. 4. 4. 24. 75. nr. et. Pietei. Teologica. 3. sc. Amidonului. 3. 6. bl. sect. nr. Voluntari. 1. Zelinului.27. sect. 5. nr.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. ap.Panselutei. nr. A. Bucuresti Sos. 44. 39. 3. 1. nr. Oltenitei nr. sc. ap. Intr. sect. et. Grivitei. 1. 3. 4. sect. P48. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. bl. 3. bl. 6. ap. bl. 4. ap. sect. 77. Drumul Laptarilor Antifascisti. sc. 2. 72. sc. 12. Bucuresti Str. Louis Blank. bl. nr. Prahova Bld. Bucuresti Str. nr. 2. Bucuresti Cal. C. A1-2. et. 304. Victoriei. Motoc.

Bucuresti 45919680LEI Str. nr. 1. Floarea Rosie. bl. 2. Dumbrava Noua. nr. bl. et. 1. ap. 11. ap.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. ap. ap. 29. 3. 4. nr. 5. bl. 16. 47. ap. bl. C. sect. sect. nr. sect. et. 350. 2. sect. Bucuresti 77790000LEI Str. Sc D.1. bl. sc. sect. 1. 1. 7. sect. 2. 3. 29. 5. nr. et. Bucuresti 226109600LEI Str. sect. nr. ap. et. C. Pipera. 2. nr. 2. parter. 2. sc. 5. Ilfov 56380800LEI Str. et. 401A. sc. 93. 38 206780000LEI Str. 51.11. 4. Bucuresti 424214800LEI Str. A. 42. Pictor Andreescu. bl.A. Vaselor nr. nr. sc. sect. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . nr. 35. bl.36. sect. 2. 31. sect. et. ap. sect. 1.F1. 1. nr. sc. nr. Londra. Bucuresti 39413600LEI Sos.R4. 3.6. bl.Oradea nr. nr. sect. ap. 3. 11. et. A41. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. nr. 5. ap. 6. E3. Hrisovului. Consecventei. 3. 13. Pogoanelor nr. 6. ap. Pogoanelor nr. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. et. nr. 6. et. Ap. 43. sect. 6. et. Colentina. 6. com Popesti-Leordeni jud. C3. 18. 3. 2. Bucuresti 23789600LEI Str. ap. 15. Ilfov 52646880LEI Str. bl.Aleea Fetesti nr. M81. Straduintei. sc. 93. 5. et. bl. sc. 1. D2. Bucuresti 1272236980LEI Sos. sect. B. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. Drumul Taberei nr. sect. bl. Bucuresti 19188200LEI Str. Bucuresti 6015760LEI Str. bl. 92. sect. 5. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos.52. 1. 136. 2. Consecventei. Valea Calugareasca nr. Bucuresti 37754080LEI Str. Pantelimon. 4. 16. ap. C. bl. Bucuresti 42525200LEI Str. 25. sect. 2. sect. D2. nr. 29. D16. sc. bl. Maria Tanase. 2. Delfinului. 13. 29. 2. 32. sect. Bucuresti 99668290LEI Str. 3. D3. sect. nr. 2. apt. sect. Giurgiului. Maria Rosseti. bl. 4. 2. 62. bl. 5. 12. sect. sc. sc.22. 34. ap. 1. 5. nr. 55. bl. 122. 4. 126. sc. sect. ap. nr. 8. 29. 5. Bucuresti 1017357600LEI Str. ap. 7. nr. D16. sc. 2. 6. 55. sect. nr. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului.3. nr. ap. Mehadia nr. 32. sect. 40. sc. 1. 5. bl. Straduintei. ap. 2. Bucuresti 38167410LEI Str.57. 17-19. bl. apt. sc. 1. ap. 14. sect. 16. nr. 3. bl. 1. 2. sect. Baicului. A. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. C. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. sc. C. et. sect. Bucuresti 96459600LEI Str. 1. sc. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. sc. Bucuresti 53934400LEI Str. ap. sc. ap. sc. com Popesti-Leordeni jud. D17. nr. sc. Bucuresti 27323790LEI Sos. Bucuresti 5186000LEI Str. bl. A42. Bucuresti 200698200LEI Str.

47. ap. B. Petre Cretu. sc. 7. Mihai Bravu. 7. 4. et. ap. A. bl. 4. sect. 60. Rotunda. bl. 10. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. 1. sect. H10. et. et. et. ap. 8. 1. 93. M35. sect. bl. 4. Mihu N Stefana 3. 3. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. sc. sc. bl. 84. A. nr. 64. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. nr. bl. sect. Mihailescu N Gabriel 2. 288. 4. 6. 2. 2. ap. 33. 8. Ion Cimpineanu. 44. 4. ap. 12. Bucuresti 18669600LEI Bld. ap. et. 2. nr. sc. Mihu M Mihai 3. 4. sect. nr. bl. D18. nr. 4. nr. Stanescu Gheorghe nr. 9. Brezoianu. nr. Mihai T Nistor sect. 1. ap. 6. nr. Racari. sect. ap. et. ap. nr. 46. 1.Sos. 4. nr. sc. Bucuresti 38376400LEI Str. ap. bl. sect. sect. 8. Micsan D Constantin 107. Fizicienilor. 296. Bucuresti 80047240LEI Str. 22. sect. 72. B2. 3. 2. et. ap. 101. ap. 9. nr. 1. 7. ap. 1. Mihai C Stefana sect. Ion Cimpineanu. 31. General Gheorghe Magheru. Slt. 303. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . 49D. ap. Bucuresti 43043800LEI Str. 22. 2. bl. bl. Mihai C Radu sect. Bucuresti 125916080LEI Str. Mihai D Georgeta 3. et. et. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. sect. 19. 101. et. nr. 3. sc. Mieila P Petre Daniel sect. nr. sc. nr. 4. Banu Manta. et. 1. et. 3. Mincii. 26. D4B. nr. et. sc. Dr. sc. ap. nr. 112. 77B. 49. sc. 7. 9. nr. sc. sc. Padurea Craiului. O11. E. sect. et. Av. sect. G9. 186-192. sect. ap. sect. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. et. H20A. M35. 3.A. et. et. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. ap. 3. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. 8. sect. 7. Ghirlandei. bl. nr. A. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. 1. ap. 45. Ruschita. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila.28. sect. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. nr. nr. Izvorul Rece. bl. B. bl. et. sect. nr. Birca nr. sc. Bucuresti 225072400LEI Str. Olimpului. 3. nr. nr. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. bl. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. sect. sect. D6. 2. 1. sc. sc. 4. M107. 32. 1. 6. et. 1. 123. apt. sc. sect. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. 31. 5. ap. Ileana Cosanzeana. 3. sc. Alexandru Locusteanu. 11-13. bl. 6. 12. Pascani. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. Bucuresti 204195250LEI Str. Bucurest 29680190LEI Str. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr.G9. 241. Bucuresti 191882000LEI Str. sc. 5. Sfintilor. Z7. 9. sc. nr. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. sect. nr. 1. et. nr. sc. 31. 1. sect. 45. 6.186. A. 3. bl. Mercan C Mihai ap. sect. 4. 2. 47. G. 4. 3. sc. ap. 28. P2. 9. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. 3. 1. bl. 212. sc. 5. 5. Valea Rosie. Mihaila N Tinca 3. 1. sect. bl. 1. nr. 2. bl. Bucuresti 1877562400LEI Bld. ap. ap. ap. bl. 2. et. 4. 7. ap. E. sc. 7. sect. 3. bl. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. Mihutescu C Maria 30. 9. 5. bl. bl. sc. 6. ap. 89. 288. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. bl. 18.

B. B. sc. Bucuresti Str. nr. nr. ap. 71. sect. nr. Pantelimon. A. 1. 5. 4. ap. Colentina. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Ale. 1. 9-15. 121. sect. Colentina. B. Ferdinand I nr. Prahova Sos. Bucuresti Calea 13 Septembrire. Bucuresti Sos. bl. 5. Bucuresti Str. sect. Floresca. Closca. 9. sect. 11. ap 34. nr. sc. 69. Bucuresti Aleea Riul Sadului. 8. 37. sc. sect. ap. 1. sect. sc. bl. 255. 2. 6. Poet Nicolita Teodor nr. sc. ap. bl. Serg. nr. Td13. bl.16. 1. nr. A. Murgeni. 6. sc. bl. ap. Bucuresti Str. et. ap. 34. sc. Mihai Bravu nr. sc. bl. 45. 4. et. 2 Bucuresti Str. bl. et. C5. bl. 65-69. nr. nr. sc. bl. Bucuresti Sos.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. sc. bl. 49. nr. 4. sect. B. ap. ap. Bucuresti Str. sect. R7. 24. sect. bl. Bucu Cal. 2 Bucuresti Canada Str. 13. 121. 1. ap. nr. nr. 5. ap. ap. 64. 2. bl. apt. sect. 2. Jud. sc. Bucuresti Str.Banu Manta nr. 1. 34. 37. Drumul Taberei. sect. A36. 9. sect. bl.143. Colentina. 20. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . Spinis. nr. sect. sect. 2. D. Lunca Cernei. 7. 1. sect. Nutu Ion. bl. 9-11. 105. nr. 65-67. sect. ap. 2. et. 4. sect. ap. sc. Sect. 1. nr. Jud. A. sc. 1.7. ap. Sfantu Gheorghe. nr. 17. 2. sect. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. 19. 11. Bucuresti Sos. 34. 5. nr. 2. apt. ap. 51. 2. 6. 40.C. et. 9. ap. 18. apt. sc. ap. 8. ap. 6. 1. 1. 3. Stirbei Voda. bl. Bucuresti Sos. Podului. 350. 2. 6. sc. B. Bucuresti Str. 20. Stirbei Voda. bl. 2. Bucuresti Str. D28. et. 17. 9. nr. sect. 55. sc. 99. M2. 31. sc. ap. sc. 37. 4. et. sect. R7. Bucuresti Str. Od8. 47. nr. 71. 1. nr. Covas Ale. Bucuresti Str. et. Opanez. bl. 1. sect. Popa Rusu.1. 70. nr. bl. 1. 1. Oltenitei. et. 4. 74. Bucuresti Sos. et. Maior Ion Coravu. Barbu Vacarescu. Baicoi. 137. 1. 1. 4. nr. Bucuresti Sos. 1. 2. sect. 120. 4. sect. Bucuresti Aleea Riul Sadului. ap. sc. et. nr. ap. 2 Bucuresti Bld. 4. 110. Alexandria. bl. sect. sc. nr. 2. 2. L28. et. 9. Bucuresti Str. 5. bl. sc. Pantelimon nr. 3. et.1. 6. sect. 15B. 3.

Unirii.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. A. C10. Crinului. 7. 5. 2. Bucuresti Ale. R12. 101. Bucuresti Str. 3. 5. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. 2. ap. Detectorului nr. 10. 41. sc. Bucuresti Str. bl. ap. 8. C2. sc. nr. 1. nr. sc. bl. Bucuresti Ale. bl. bl. 1. sc. 8. 6. 2. sect. 5 Bucuresti Intr. sect. 1. et. 2. et. 7. et. Bucuresti Aleea Costinesti. A. sc. Dumbrava Rosie. bl. 7. 55. Livezilor. sc. 19. et. bl. 3. Livezilor. 27. 2. 4. ap. C. 1. sc. 2. Felix. 3. sect. bl. Grigore Moisil. 38. et. 57. 7. Bucuresti Str. sect. 401A. Bucuresti Ale. 53. 7. Bucuresti Calea Mosilor. 2. nr. bl. Dr. et. 2. bl. 4. et. et. 6. bl. 2. nr. Ilioara. sc. 11. et. sect. sc. 3. P5. 15. A. et. 15. nr. 4. 35. 7. nr. 5. Rm. Aerogarii. 2. 42. 41. sect. Bucuresti Str. 4. Resita. 2. ap. bl. bl. 15. sc. sect. 5. 3. nr. 2. Voila. sect. Bucuresti Sos. apt. sect. 32. 1. 7B. ap. ap. sc. A. apt. sc. 9. sc. 16. 4. bl. 3. ap. et. 28. B. 2. bl. Bucuresti Aleea Fuiorului. bl. 8. 7. 5-15. ap. bl. 52. nr. 3. bl. nr. sc. ap. 22. 3. sc. A. 3. sc. et. sect. ap. sc. nr. bl. 4. 3. B. ap. et. 49. Dr. sect. sect. 3. Bucuresti Str. 2. 10. nr. sect. bl. 18. H17. A. 27. ap. 1. nr. sect. bl. bl. 6. sect. 1. nr. 27. sect. 5. sc. bl. sect. 24. 4. 5. 1. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Stefan Mihailescu. 1. et. nr. sc. 5. 1. 59. nr. A3. nr. Bucuresti Str. 1. ap. nr. C2. B21. 7. 27. 13B. sc. ap. sect. et. nr. 4. nr. ap. Unirii. Turnu Magurele.Nehoiasi nr. nr. S16.5. Bucuresti Calea Giulesti. 2. 2. ap. bl. 5. 1. 141. 4. sc. 207. sect. 3. Pantelimon. sect. PM29. bl. Bucuresti Bld. 29. sc. 26.30. A. ap. 3/6. et. ap. B. Felix. 1. sc. sc. Bucuresti Aleea Slatioara. sect. sect. nr. Doamna Ghica. ap. 81. ap. 1. 27. ap. nr. et. nr. sect. sect. Dumbrava Noua nr. 2 Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. 10. sect. 1. bl. Bibescu Voda. 5. 37. 1. et. ap. Bucuresti Str. 146. sect. 9. Bucuresti Str. nr. et. 13. 52. bl. Pomirla. Sarat. sect. Bucuresti Str. 6. 3 Bucuresti Str. 34. ap. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . sect. nr. 1. sc. 4. ap. Baicului. 5. 2. A. Bucuresti Str. sect. nr.

Zemes. nr. et. bl. ap. Bucuresti Str.A 41. 26.13. nr. nr. 2.12. sect. 28. 182. Bucures Bld. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 6.D4. 11. 4. sect. 1. 1. C. et. A.4. Lotrioara. A. sect. 15. 6. nr. et. 182. 9. 1. Iancului. bl.A. Turnu Magurele. sect. Bucuresti Str. 33. 4. sect. Lotrioara.B. ap.nr. Cap. 6. nr. sc. 29.4. Sfintii Voievozi. et. Aleea Dealul Macinului nr. et. sect. nr. Bucuresti Sos. 59. sc. nr. sc. sc. 2. 5. C. 5. Bucuresti Str. 4. 9. bl. 209. 21. sect. 9. sc. Piata Sfintii Voievozi. sect. 1. Bucuresti B-dul Timisoara nr. ap. 29. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . 59.11. sect.Baba Novac nr. 2. ap. Bucuresti Sos. 6. 8. nr. C-tin Aricescu. 3. 53. Pescarusului. et. 1. et. 100. Bucuresti Str. sc. 1. B.49. ap. V33. bl. Vladescu.11. Bucuresti Bld. 7B. 2. nr. bl. sc.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. ap. et.11A. sc. Mitropolit Varlan. Bucuresti Sos.1. A. sc. Iancului. bl. nr. 3. ap. sect. bl. ap. ap. 2. ap. Bucuresti Sos. Izvorul Crisului nr. sect. sect. Bucuresti Str. bl.36. 4. sect. 3. 139. sc.B. Giurgiului . sc. M29B. ap 24. 6. sc. sect. sc. Bucuresti Str. sc. sc. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. et. 2. 24. bl. B. sc. 2. ap. et. Borsa. 18. sect. ap. ap. Campia Libertatii. bl. Mitropolit Varlan. ap. 1. sect. sect. 39.Carol Knappe nr. 32. A. bl.C.A. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str.Parcului nr.1. Breaza Str. ap. 3.2. Timisoara. 28. sc.C. 1. bl. ap.6. 102B. 7. bl. 119. sect. nr. 11. 11. Bucuresti Str. Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. ap. bl. et. 3. 4. Ion Cimpineanu. Bucuresti Str. sc. Sc. B. 6. 21. Bucuresti Str. 1. et. bl. sect. 119.nr. Bucuresti Str. sc. sect. bl. 6. sc.D4. sect. bl. et. nr. sc. 6. C. sect. 209. ap. ap. sc. D5. 6.6. 101A. et.29. 4. bl. ap.4.12. et 6. 1. ap. 1A. 6. ap. Timisoara. Bucuresti Str. 3. nr. ap. Bucuresti Sos. nr. ap. nr. 1. nr. sect. Izvorul Crisului nr. nr. sect. 58. sect. 20. 4. 2. 9. sect. 10. R12. 26. 2. nr. A. nr. 11. A. V33. 3. 23. C29. bl. 1. 24. Giurgiului . D8.26.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

PA1. et. sc. 37. sc. sect. bl. 1. 36. 31. Lavandei nr. apt. bl. A19. 1. sc. bl. sc. apt. 2C. 2. ap. 7. sc. A. Husi nr. E. bl. sect. 7. et. et. 126-128. 1. 5. 1A. et.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. 4 Bucuresti Str. Cernisoara nr. A. Vrancea Str. sect. 2. sc. 176. 7. sc. sect. bl. 9. apt. sect. bl. 29-39. 30. 17-18. A. sect. sect. 7. sect. apt. bl. Iuliu Maniu nr. Focsani jud. apt. C. 152. bl. sect. bl. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 6 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Bld. Braşov jud. 6 Bucuresti Str. 1. 4 Bucuresti Com. 2. B14. 6. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. 6 Bucuresti Str. sect. Av. 73. 17. B. sc. A. sc. apt. 2. 2. 24. Cernisoara nr. sect. Ramnicu Sarat nr. apt. 2 Bucuresti Str. Lavandei nr. C. sc. Ghimpati nr. sect. Y9D. sect. 7. 10. apt. sc. apt. 1 Bucuresti Bld. bl. 312. apt. apt. Basarabia nr. 7. Burdujeni nr. 5. 140. sect. 42. sc. 85. 13. Fizicienilor nr. 51. et. apt. 2. 4. 5. 140. 61. bl. 16. C2. apt. sc. 50. apt. 2 Bucuresti Str. apt. O12. et. bl. sat Poienarii-Apostoli jud. bl. sc. sc. sect. A. 4. 1. 9. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. et. et. D. et. bl. 29-39. sect. 4 Bucuresti Str. Leontin Salajan nr. K. sect. apt. 7. sect. PA1. 4A. 30. Cpt. A. bl. 21. 3 Bucuresti Str. 2. bl. A. apt. Londra nr. Unirii nr. Gorgota. et. apt. Cetatea Histria nr. 1 Bucuresti Str. A. sect. 1 Bucuresti Str. Braşov Calea Grivitei nr. apt. 3 Bucuresti Str. sect. Husi nr. 2. Barnutiu nr. Niculae Drossu nr. Batistei nr. 2. apt. et. 6 Bucuresti Str. 6 Bucuresti Str. 1. 61. bl. bl. 31. 4 Bucuresti Str. et. sect. 37. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . 9. O12. 2. 97. sect. et. 11B. Turnu Magurele nr. bl. apt. sc. 29. Lacul Tei nr. sc. 50. sect. 20. apt. 10. sect. Prahova Bld. sc. 2. 3. 37. 6 Bucuresti Bld. sc. 3. bl. sc. sect. 3 Bucuresti Str. bl. sect. 152A. 23. 1 Bucuresti Bld. sc. 2. sect. P11. 6 Bucuresti Str. 65. Londra nr. Castelului nr. apt. apt. sc. A4. 78. apt. A. Clucerului nr. Gologanului nr. 36. 5. et. 1. 3 Bucuresti Sos. 6 Bucuresti Str. 3. C. 1. 11. sc. 9. 9. B2. et.

sect. apt. bl. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. sect. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. bl. sc. 2. 2. sc. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. sect. et. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. sc. 63 bis. Basarabiei nr. sc. com Nuci nr. Urziceni jud. 136. 49. sc. sc. 1. sect. 1. bl. B1. Tehodor Pallady nr. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. et. sat Suseni jud. M27. bl. 271. Turnu Magurele nr. 2. A. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. sc. apt. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. sc. apt. B14. Slobozia 159629800LEI Str. sc. 9 Mai nr. 352 jud. apt. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. Dreptatii nr. sect. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. et. et. sect. 7. 21. 2. bl. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. B. bl. et. sect. 3. 337A. sc. apt. M31. 18. bl. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 219. bl. 2. et. apt. A. 141. U1. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. Sold. Pitar Mos nr. apt. bl. sc. ap. C. Baba Novac nr. 40. sc. 6. sect. Campia Libertatii nr. sc. 2. apt. 2. 337A. sect. sect. 3. 3. 3. 172. sect. 6. sect. Iosif Ion nr. et. 94. bl. 4. 4. Sibiu nr. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. 1bis. sc. 20. 2. 3. 45. 1 1716566000LEI 240 . 12. Cetatea Histria nr. bl. 8. sc. Trotusului nr. 9.S2. Campia Libertatii nr. Hanul Ancutei nr. 148. 1. A. apt. B. et. 7A. 32. 3. et. 1G. apt. A. sect. 5. 44. sect. Theodor Pallady nr. apt. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. 40. 7. sect. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. apt. apt. 9. sect. apt. Uverturii nr. 1. bl. et. bl. bl. 9. Polona nr. 27. 1. 65. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. 10. apt. 8. et. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. 195. Nicolae Grigorescu nr. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. Bogati. 3. sc. 38. bl. apt. sc. sect. bl. bl. sc. 2. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 57-69. 172. sc. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. 115. 3. 2. bl. 13. 57. et. 2. sect. Z7. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. bl. 2. apt. 34. 3 Bucur 80901600LEI Str. sect. X4. Braiescu nr. 152. apt. apt. sect. A. sect. apt. sect. apt. 02. 23B. et. sect. B1. apt. S. 4. sect. 507. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. sc. Rimnicu Vilcea nr. 4. apt. 40. 15. sect. Ilfov 109943200LEI Bdl. apt. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. A.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. sect. D16. et. 11. 11. apt. sc. sect. Constantin Brancusi nr. A. sc. 104. 5. 2. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. sect. sc. 10. E1. A. 1.1 Bucuresti 24892800LEI Str. 14. 115. bl. Arges 705607160LEI Str. 10. 114.

Pecetei nr. bl. 76. 4. et. sc. sect. 4. 5.Bucuresti Str. 1. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. et. apt. sect. 14. 2. 3. 141. Lucaci nr. sc. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. Al. apt. B. 141. bl. 6. 76. sc. 3. Mircea Str. 61. bl. 4 Tiganus G. 9. 307. 2. 1. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. Stupilor nr. 13. H13. sc. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. Teodorescu D Paul sect. sc. Constanta jud. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. sect. et. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. Baiculesti nr. N. et. apt. bl. 4. Arad 40735660LEI Str. B. 4. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. et. apt. et. 6. 10. 7B. 2. et. sc. B. Odobesti nr. 41. 1948. Tarta C Gabriela sect. 4. Radu Boiangiu nr. sect. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. 41S14. bl. sc. apt. et. Danubiu nr. sc. 41. sc. sect. 1. Lucaci nr. 307. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. 16. sect. Irimicului nr. 7. B. 4 Terteleac T. 47. V35. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. 23. sc. apt. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. sect. 7B. Al. Suhareanu Maria sect. bl. 2. 20-28. Cuza nr. bl. apt. bl. 1. bl. G. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. 1. bl. Popa nr. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. bl. 135. 6 Teodorescu M. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. sect. 3. sc. bl. 21. 3. bl. 40A. Margelelor nr. 79. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . Cuza nr. apt. Radu Ceaus nr. sc. 2. apt. B. apt. apt. C. 5. bl. apt. apt. 12. sect. Oltenitei nr. 2. sc. 11. sc. 2. 15 Arad jud. sc. apt. sect. sect. sect. 1. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. 20C. et. A. Tomis nr. bl. sect. et. et. et. Oltenitei nr. 1. sc. 4. 4 Terteleac M. sect. bl. apt. apt. 4. sc. 44. apt. sect. 3. 3. 3. apt. Timonierului nr. sect. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. 76. Slt. 36. 2. sc. apt. 1. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. sect. 88. A. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. Ion Urdareanu nr. sect. Poenari nr. P28. 57. et. 4. Camil Ressu nr. sect. 2. 2. bl. 1. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. Slavici nr. 62. 39A. 2. apt. 88. I. 15. 40A. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. 41. I. 20. 3. 55. et. apt. sc. sect. apt. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. B. Nitu Vasile nr. Muresana nr. 5. 3. bl. apt. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. apt. Caramidarii de Jos nr. 55. sect. bl. 14. Constanta jud. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. Talpeanu S Eugen sect. 61. 14. bl. bl. Carol I nr. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. sect. 1. 10. sect. apt. 42. et. 69. 140. et. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. B. A2. 17. 55. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. 95. 57. Tomis nr. apt. bl.

apt. Giurgiului nr.34. sect. 17. sect. apt. 6. apt. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. 8. 7. 5.15. et. 8. 3. 10. 8. 57-69. et. PM22.15. et. 133. 22. sc. 2. Uverturii nr. apt. 11.OD2. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. et. D. bl. sc. 3. 2. E6. B. 141. sect. sect. 1. bl. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. sect. bl. apt. 111. sc. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. bl. 89. Sibiu nr. 2. 2. et. 49. 57-69. Prisaca Dornei nr. Ion Mihalache nr. 3. 1. 6 Bucuresti 385838400LEI Str.3. sc. Crangasi nr. apt. 94. sc. 67-77. 69. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 38. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. 13. apt. 22. 4. 3. 73. 124. sect. et. 5. Pridvorului nr. bl. Darniciei nr. 1. sect. Bucuresti 262419660LEI Str. apt. Av. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. 141. 5. sect. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. bl. Giurgiului nr. B. apt. bl. sect. sc. B. bl. 17. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 64. Valcea 8193880LEI 242 . 46. sc. 29. 24.91. bl.6. 13. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. 10. 1. bl. bl. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. sect. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 76. sect. sc. sect. sect. bl. sc. sect. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. apt. sc. sect. 4. Crangasi nr. Basarabia nr. bl. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. 12A. bl. Braşov nr. Sibiu nr. 1. et. et. Av. et. 19. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. Fainari nr. Sibiu nr. bl. 4.OD2.3. apt. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. apt. sc. apt.34. Panselelor nr. B. 124. apt. et. Poiana Cernei nr. 2. Ceaicovski nr. apt. et. bl. bl. bl. sect. ap. sc. Gheorghe Timofei T. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. sect. 33. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. 19. 55. 7. 32. sect. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. sect. 8. sect. sect. Braşov nr. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. apt. sect. OD5. 2. 13. 3. sc. 4. 54. sc. 38. E. Olimpului nr. 8.OD2. 2. D. Giurgiului nr. 16. sc. D. bl. sect. 39. 164. apt. et. 8. sect. 73. Tulnici nr. Mantuleasa nr. 4. apt. sect. et. OD5. sect. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. apt. Caramidarii de Jos nr. apt. sc. 2. apt. 69. sc. N16. 1. et.91. 16. apt. 3. sc.6. bl. C-tin Radulescu Motru nr. vila 1. bl. 2. 1. et. sc. A. E. apt. Magura Odobesti nr. 141. D. 1. bl. sect. 201. 22-24. et. apt. bl. apt. 9. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. Danicei jud. sect. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. Stefan Protopopescu nr. 42. Bucuresti 349148030LEI Str.Tiganus Z. Popisteanu nr. Uverturii nr. ap. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. 8. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. 20. sc. apt. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. 164. sc. sc.

sc. 8. apt. 75. sect. 9. sc. Drumul Taberei nr. apt. sect. 4. Dobrocesti nr. Giurgiu 158393480LEI Sos. 2. 27. bl. et. Traian Vuia nr. 27. 9. 6. 61. B. sect. apt. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. 17. sect. Dinicu Golescu nr. 1. 1. sect. sc. A. Gheorghe Tattarescu nr. 20C. Baladei nr. apt. sect. sc. 78. 6. apt. Ion Maior Coravu nr. 1. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. Galati jud. et. 102. 5. Latea Gheorghe nr. apt. et. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. sc. Vintila Mihailescu nr. 61. sect. sc. sc. 23. sc. Mohorului nr. bl. Almasul Mare nr. bl. 5. apt. 7. et. apt. apt. bl. Postavarul nr. E. 5. 8. sc. 12. 3. et. 40. apt. Partiturii nr. apt. C47. Zefirului nr. et. apt. sc. apt. sect. sc. Izv. 56. Av. 3.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. D14. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 3. 6. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. 2. 4. 1. sc. 12. Ceahlaul nr. bl. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. sc. Popisteanu nr. bl. H15. 4. 2. 3. bl. et. apt. Urziceni jud. 2. bl. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. bl. 1. apt. 1. 43/4D. 17. sect. 36. bl. sc. 2. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. apt. sect. 3. bl. Danubiu nr. bl. sect. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. 8. Virtutii nr. 2. B. sect. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. apt. 49. Trotusului nr. 43. 88. Vislei nr. 24. sc. sect. Giurgiu jud. sect. bl. 90. apt. apt. et. OD1. et. sect. bl. 1. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. 169. 36. 3. 2. B. 61. 93. sect. 6. 6. bl. 5. 1. E4. bl. sc. sect. sc. sc. sc. 3. 3. bl. apt. bl. bl. et. 8. 1. 1. 9. Bucuresti bl. 8. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. 37. 61. 73. et. apt. sect. sect. apt. 62. apt. 132. et. sc. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. sc. 6. Av. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. 4 119485440LEI 243 . sect. 11. A. Galati 23812720LEI Str. 34. Masina de paine nr. apt. apt. Baladei nr. sect. bl. Cimpeni nr. sect. 3. sc. 6. A. sect. et. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. 4. 14. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. et. 5. sect. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. Caranda nr. 4. 13. bl. CS4. 1. 1. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. Constructorilor nr. bl. 1. 37. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. R12. Colentina nr. 87. et. sc. bl. P2. 3. 11. 83. 58. bl. 66. sect. apt. Postavarul nr. Marin Serghiescu nr. 49. sc. apt. Y14. P2. PM 63. 120. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. sect. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. Ialomita 255166520LEI Str. B. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. bl. 3. 19. et. C3.

6. M2. Camil Ressu nr. apt. Dimbovita Com. Braşoveni nr. 9. sect. 4. bl. sect. 1. apt. PM43. 6. bl. Ghita Serban nr. sc. sect. A. Dr. Camil Ressu nr. et. 3 Bucuresti Str. 67. 2. 134. sect. Grecescu nr. bl. sc. apt. Dimbovita Str. 5. sect. apt. D21. 134. 140. sect. et. 3 Bucuresti Str. 8 Bucuresti Sos. sc. et. B. 3 Bucuresti Str. sect. 12C. sc. apt. et. apt. N3. Emil Racovita nr. apt. Mihail Sebastian nr. bl. 8. bl. 5. B. et. 31. sc. 1. 12. Mihai Bravu nr. sector 1 Bucuresti Com. 7. 158. Plt. sect. 109 Giurgiu jud. AC. 6 Bucuresti Str. sect. bl. et. 3 Bucur Str. 12C. 3 Bucuresti Com. 5. apt. 22.18. et. 2. sc. R18. sect. Ceairului nr. et. et. Buzau Str. sect. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 7. Icoanei nr. A. 22. D21. 41. 2 Bucuresti Bld. S6. 202. 26. bl. apt. bl. sc. E17. bl. apt. R18. sect. 7. 31. 5 Bucuresti Str. Emil Racovita nr. Aleea Compozitorilor nr. 6. sect. 2 Str. nr. et. 2. sc. bl. sect. sect. sc. S17. 18. Lunguletu jud. 1. Ceairului nr. Smeeni jud. 2 Bucuresti Bld. 31. 6. 3. Lunguletu jud. Bucuresti Str. 1. apt. sc. apt. 13. sect. et. A. bl.Z 20. apt.F. 5 Bucuresti Bld. et. 10. apt. 74. M2. 31. apt. bl.1. 202. sc. apt.sect. Nedelcu Ion nr. 74. A. B. Pitesti jud. 56. sc. Abrud nr.R. 4 Bucur Str. Toamnei nr.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. 140. 2. bl. 2 Bucuresti Sos. apt. 5. 6 Bucuresti Str.1 Mai nr. bl. bl. bl. sc. 26. 8A. I C Bratianu nr. 9. Mihail Sebastian nr. sect. 5. 5 Bucuresti Str. 6. 28. 102. 2. ap. 26. sc. N3. 74. 3 Bucuresti Bld. Abrud nr. A. 6. 33. 2 Aleea Sandulesti nr. 64. bl. et. 1. sc. sc. bl. B.6. sect. Dimbovita Com. 3 Bucuresti Str. Nicolae Licaret nr. 25. Mihai Bravu nr. apt. Cpt. 45. C. apt. 6. bl. M2. 41. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. 26. sc. sc. sc. 1. Ceairului nr. sect. 33. A. 4 Bucur Str. apt. 1. 13. 3 Bucuresti Bld. A. sect. Arges Str.12. apt. bl. et. 2. bl. sc. sect. 13. bl. et. S6. sc. Lunguletu jud. bl. 5. 9. B.

5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. AD 41. Giurgiului nr. bl. Cenad nr. bl. H31. sect. 10. apt. sc. 171. 4. et. Complexului nr. Lugoj nr. apt. apt. A. 8. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. 14. sc. 10. G30. 38. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. sect. 16. Lipova nr. apt. Valea Buzaului nr. 7. 4. et. 2. sc. P65. 1. 38. P53. 1. sect. bl. G10A. bl. B8. 61. bl. bl. sect. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. sect. B. 40. apt. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. 5. sc. bl. sect. sc. 2. 9. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. 4. bl. 10. apt. Motoc nr. 2. apt. 244. 103B. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. II33. et. et. sect. apt. 36A. et. A. 2. bl. 3. sect. bl. sect. sect. bl. sc. Lipova nr. et. 2. apt. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. sect. et. apt. sc. Mizil nr. apt. 31. 43. Novaci nr. Radu Voda nr. 38. Biborteni nr. B. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str. 184A. Valea Buzaului nr. 10. Basarabia nr. sect. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. sc. 37. 35. 50. M5. 1 Bucuresti Str. apt. bl. 1 Bucuresti Str. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. Alexandru Obregia nr. bl. 79. 79. A. et. 2. 46. sc.16. 14. sect. bl. 43. Pantelimon nr. apt. 5. et. 13. 61. R15. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. 58-70 apt. 1. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. sc. et. bl. sect. 10. 40. apt. bl. Turda nr. 9. A. sect. sc. apt. sect. sect. bl. 44. Basarabia nr. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. sect. 35. sc. 66. A39C. bl. 2. et. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. sect. 7. Birlad jud. Republicii nr. 4. 4. 7. 10.Visan G Ioana Str. 2. 2A. 19. et. G30. apt. apt. Lugojana nr. 1. Iancului nr. Alexandru Obregia nr. Turda nr. sect. 4. 10. sc. et. sect. bl. 59. bl. sc. 61. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. D. 3. Basarabia nr. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. Mizil nr. apt. 184A. 2. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. apt. Complexului nr. apt. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. sc. sc. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. 4. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. apt. 24. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. Voicu C Petra sect. sect. 15D. A. sect. apt. G11. G10A. D. Iancului nr. bl. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. 304. sc. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. G11. sect. 2. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 103B. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. Apusului nr. 291. sc. 9. 5. 1. sect. sect. sc. MY8. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. bl. A. sc. 37.

B.nr.16 / Bistrita 103.800LEI Str. sc.600LEI Bld.10A / Bistrita 436. GRETA MIRELA ARSINTE C.A.000LEI Str. R10.sc.47 / Bistrita 39.000LEI Cartier Viisoara.Tudor Vladimirescu.17.008. I Cuza nr. 10. et.372.ap.716.Garii. ap. B6. GHEORGHE ACATRINI GH.ap. 4.sc. 58.ap. sc.64.280LEI Str.A. 22.16 / Bistrita 311. 328. 1 Bucuresti Sos.Bistrita-N. Al.F.Muncelului.59 / Bistrita 23.172.ap.nr.nr. 4 Bucuresti Bld. 4. sect. 4.730LEI Str.800LEI Str.C.558.Colibitei. LUCIAN MARCEL BACIU P.500LEI Str.30 / Bistrita 65.39.sc. VALERIA BARBOS O.Vasile Alecsandri.991.185 / Bistrita 19.69 / Bistrita 5.409.George Cosbuc.Spatarului.250LEI Str.sc.F.605. VIRGIL ANDREICA I.C.496.6. sect. C.11 / Bistrita 53.F.nr. 48.sc.084. 10. Al. GAVRIL AVRAMESCU N.390LEI Str.594 / Jud.Bistrita-N. 1 Bucuresti Cuza Voda nr.440LEI Str. apt.Axente Sever.6.sc.080LEI Al.nr.B.30 / Bistrita 10.24 / Bistrita 56.934.792.nr. 1 Bucuresti Bld. sc.661.491. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.69 / Bistrita 36.523.781.050LEI Str.14 / Bistrita 55.sc. IONELA LILIANA BACIU I.nr. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M.Garoafei.ap.C.Clopoteilor. IOAN MARCEL AMBRUS I. Alexandru Obregia nr.ap. PAUL LEON ANDRONESCU T.Independentei. EMILIAN BARABAS G.700LEI Str.A.nr.ap.000LEI Str. bl. 22. 3.5 / Bistrita 10.Sub Cetate.nr.nr. 1.Sucevei.121.206.Imparatul Traian.nr.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.sc.160LEI Str.6.nr.ap.nr.A. et.ap.B.84.1.000LEI Intr.568. IOAN BERARI G. MARIA APOSTOLESCU T.400LEI Str.11.Tudor Vladimirescu.23 / Bistrita 20. sect.sc.sc.22.nr.600LEI Str. ap.Dogarilor. 12.G-ral Grigore Balan.14.B. apt. ANA PALAGIA BACIU I.Poligonului.ap.B. sect.nr.396.nr.nr. sect.Bistrita Birgaului.105. et.10. 1.nr. AURORA AVRAM T. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D. SILVESTRU ANTAL G. ap.ap.ap.14 / Bistrita 13.Mihai Eminescu.sc.ap.nr. MARIA ADRESA DIF LEI Str.ap.7 / Bistrita 18.ap. 10.636.890. ILEANA AMBRUS I. 1.C. I Cuza nr.880LEI Str. Pantelimon nr. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C. 22.300LEI 246 .32 / Bistrita 26.800LEI Com.ap. 5. PARASCHIVA BENDE A.54 / Bistrita 15. 45.2/A / Bistrita 14. 113.nr.Livezile / Jud.645.160LEI Com.7.sc. bl.nr. 1.188.3.Muncelului.24 / Bistrita 16. ION ARSINTE I. AVRAM BACOTIU A.nr.nr. sect.sc.nr.ap.740.C.sc.ap.13 / Bistrita 31.000LEI Str. MARIA ANCA I.200LEI Str.920LEI Str. VASILE ALUAS A. LUCRETIA ANDREICA L. sc. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.nr.704. et.1.30 / Bistrita 74.372. EMILIA ANCA T.ap.800LEI Com. 32.nr.sc.sc.Axente Sever.47 / Bistrita 92.5.6 / Bistrita 33. sc.sc.nr. apt. 4 Bucuresti Bld. EMIL BACIU S.6/A / Bistrita 97.16.sc.Axente Sever.850LEI Bld.C.Axente Sever.480LEI Al. 10.59 / Bistrita 29.5.ap.A. RODICA ARCALEAN L.nr.7.E.G-ral Eremia Grigorescu.nr.Bistrita-N.1.C.Garoafei. B.Dogarilor. sc. ADRIAN BACHIS L.696.Garoafei.ap.339.16.Josenii Birgaului / Jud. IONEL VALER ARCALEAN V.650LEI Intr.12 / Bistrita 10.5. bl.440LEI Str.

MARIANA Bld. GHEORGHE BULAT M.A.A.sc.550LEI 4.ap. NASTASIA BOROS I.24 / Bistrita Str.A.D.B.Cerbului.160 / Jud.ap.ap.nr.nr.203.850LEI 3.158.nr.331.Violetelor. FLOAREA SAVETA BUZAN A.640LEI 32.sc.Bistrita N. MARIA ADRIANA BLAGA T.420LEI 21.Bistrita-N.372.B.A.sc.ap.sc.sc.340LEI 75.241.sc.nr. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.120.Artarilor. DORIN VIRGIL BIDIAN G.600LEI 66.18.Mihai Eminescu.nr.nr.24 / Bistrita Str.20 / Bistrita Str.Bistrita-N. Str.Cetate.nr.Gh.nr.ap.5.26 / Nasud / Jud.51 / Bistrita Str.ap.679.sat Budacu de Sus.nr.nr.13 / Bistrita Str.sc.nr.nr.76 / Bistrita Str.164.000LEI 131.Dragos Voda.683.Imparatul Traian.7.ap.083.sc.1. VALERICA GINA BOTA N.53.9 / Bistrita Al.C. NISTOR BOTA V.3.nr.1.366.223.17 / Bistrita Al.nr.sat Bidiu. IOAN BONDAR S.600LEI 22.Plopilor. VASILE BILEGAN G.A.088.000LEI 45. MIHAELA TATIANA BOR I. Str.28.Gh.744.100. LAZARICA BOR I.sc.000LEI 20. VIOLETA BUDELICEANU V.sc.nr.Ion Luca Caragiale.733.Ion Minulescu.ap. VALER IOAN BORTES GH.nr.Bistrita-N.Artarilor.ap.039.200LEI 14.C.A.55 / Bistrita Com.sc.ap.Decebal.000LEI 4. MARIUS BOROS I.Panait Cerna.Sieu-Odorhei.744.nr. IOAN BILICA I. MARIANA BIHARI A.081. Al.000LEI 75.20 / Bistrita Com. A.sc.26.750LEI 247 .017.nr.sc.1.Decebal.sc. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V.nr.sc.nr. MARIA CARDOS D. ANETA CRISTINA CERNAT V.nr.6.sc.106.Vasile Alecsandri.A.sc.2B.ap.Petru Maior.34 / Bistrita Str.7 / Bistrita Bld.720LEI 35.22 / Bistrita Com. LAUREAN RADU BROASCA V.36 / Bistrita Str.6.A.51 / Bistrita Str.Bistrita-N.Bistrita-N.A.sc.Dumbravei.950LEI 81.3 / Bistrita Str. ADRIAN BUNGARDEAN G.B.30.G.560LEI 77.29 / Bistrita Al.4 / Bistrita Str.818.Vasile Lupu.B.600LEI 15.13 / Bistrita Str.2 / Bistrita Str.nr.Grivitei.3.4.Tineretului.A.3 / Bistrita Str.nr.sc.13.Pop de Basesti.4.15 / Bistrita Str.Sintereag.Teaca.A.520LEI 406.6 / Bistrita Com. MARIOARA CALAUZ I.Andrei Muresanu. MARIA BUJOR I.280LEI 7.390LEI 6.nr.7 / Jud.376.484. TODOSIE BIROU I. RODICA BOB V.880LEI 23.210.605 / Jud.ap. MARIA LUCRETIA BORZEI V.sc.790.6 / Bistrita Str.ap.nr.20.179 / jud.nr.BERBECARIU F.11.Cerbului. IOAN CASIAN BOAR I.337.000LEI 210.Plopilor.sc.nr.Matei.sc.474.244 / Jud.13 / Bistrita Str.C.26 / Bistrita Str.Tiblesului.000LEI 21. Str.ap. Com. EMILIA CALUS P.11 / Bistrita Str.sc.B.163.43 / Bistrita Str.4.nr.789.Marasesti.A.220.nr.sc.050LEI 21.Imparatul Traian.39.120LEI 48.650.sc.8.558.nr. LIVIA BORZOS A. NICOLAE CHEREBETIU A.A.5 Str.2.2.200LEI 129.bl.B2.30.ap.16.6 / Beclean / Jud.996. ALEXANDRU BRATFALEAN V.220LEI 49.A.ap.ap.161. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.23.ap.A.Ineu.837.ap.D.Tiberiu Brediceanu.000LEI 10.ap. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.G-ral Grigore Balan. 52.nr.960LEI 20.ap.bl.nr. MARIA BUFU I.ap.ap.475LEI 56.sc.A.2A.38 / Bistrita Str.nr.sc. VASILE BOB E.160LEI 5.sc.Pietrosu.400LEI 31.B.44.A.B.ap. CRISTIAN BORTES GH.940LEI 10. PAVEL BORSA A.12 / Bistrita Str.338.000LEI 12.480LEI 31.sc.nr.sc. Al.sc.77 / Bistrita Bld.Artarilor.6.sc.680LEI 38.ap.Grigore Moisil.061. MARIA BLAGA I.Andrei Muresanu.ap.nr.A.Pandurilor.120LEI 159.111.520LEI 20.828.nr.840LEI 14.20 / Bistrita Al.530LEI 26.Independentei.nr. IOAN BODNAR I.703.bl.ap.39.17 / Bistrita Str.18 / Bistrita Str.1.7 / Bistrita Str. NICULAE CACIOR V.nr.ap. ELENA BROTUC V.4 / Bistrita Com.nr. RAVECA BRATFALEAN V.852.C.624.Bistrita-N.Bistrita-N.nr.19.ap.153.Constantin Roman Vivu.Petru Maior.200LEI 20.Trandafirilor.18A / Bistrita Str. JENICA CAIZER GH.ap.744.400LEI 87.Tudor Vladimirescu. Str.ap. CORNELIA BRIA I.Lechinta / Jud.nr.400LEI 10.ap.320LEI 25.000LEI 3.Andrei Muresanu.Pop de Basesti.17 / Bistrita Str.978.nr.B. OTILIA BUZAN N.000LEI 21.ap.194.ap.ap.nr.sc.

302.nr.704. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.Pescarilor.nr.nr.A.nr.20 / Bistrita Str. GAVRIL CHIRALI I.Pescarilor.920LEI 16.B.19 / Bistrita Str.Bistrita-N.6.543.CHERTES I. FLORIN CHIOREAN V.1.8 / Bistrita Bld.350LEI 39.nr.A. Tiha Birgaului / Jud. MARIA CSENDER L.320LEI 7. MARIANA TEODORA CIOANCA I.000LEI 35.A.757.Nasaudului.Garoafei.Solomon Halita.nr.29 / Bistrita 32.nr.9 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str.Olt Com.401.092.Bistrita-N.ap.ap. MARIA CRETU R.160LEI 34.nr.ap.100LEI 30.D.B.Heniu.sc.sc. MARIA CRISTUREAN P.840LEI 41.bl.200LEI 12.sc.nr.sc.nr.ap.169.983.ap.900LEI 98.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.nr.000LEI 12.ap.sc.750LEI 11.1. GHEORGHE COSTEA I.200LEI 135.nr.42 / Bistrita Intr.sc.Visinului.14 / Bistrita Str.sat Bidiu.610.nr.762.ap.Panait Cerna.Al.nr. CORINA DOINA CRISTUREAN T.107.2A.D.294.409.8.560LEI 9.996.720LEI 90.15 / Bistrita Str.B.G-ral Grigore Balan.sc.ap.B.1.141.sc.12 / Jud.Liviu Rebreanu.ap.ap.Bistrita-N.Sg.Ursului. GILDA RAMONA COSTEA S.sc.12 / Bistrita Str.A.3.Octavian Goga.Heniu.000LEI 48.675LEI 163. GRIGORE CONT I. SUSANA COCOS G.sc.nr.219. Str.10.1.ap.nr.sc.11 / Bistrita Str.sc.152.348.560LEI 33.1.1.A.400LEI 63.sat Visuia.978.500LEI 76.sc.ap.ap.196.C.nr.bl.5.sc.8 / Bistrita Calea Moldovei.000LEI 10.C. SAMSON CRISTEA G.200LEI 26. DOINA COMAN T.900LEI 17.Micestii de Cimpie.sc.024.ap.nr. TOADER COMAN S. IOAN CORDOS V.sc.A.200LEI 27.sc.424.Pietrosu.305. PETRE COT I. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.nr.4.Bistrita-N.Solomon Halita.8.ap.B.Bistrita-N.ap.040LEI 8. Al.1 / Bistrita Str. MARTIN COCIS T. Tiha Birgaului.709.35 / Bistrita Str.16.16 / Bistrita Bld.ap.sc. LASZLO CSIKI F.Axente Sever.600LEI 82.550LEI 102.16 / Bistrita Str.sc.38 / Bistrita Str.nr.B.B.119.bl.800LEI 248 .sc.bl.nr. SAVETA CORUTIU V. IOAN CORDOS I. IOAN CIRA N.600LEI 7.71 / Bistrita Str.600LEI 207.6.8.nr.A.nr. Com.229. ANA ANGELA CORDOS I.269.sc.nr.nr.77 / Bistrita Com.nr.B.29 / Jud.15 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.B.375LEI 92.227. Str. STEFAN CLOPOTAR P.sc.Matei.100LEI 114.Andrei Muresanu.sc.Nicolae Balcescu.Visinului.11 / Bistrita Str.006.A.7A. ELENA COSTEA I.ap.800LEI 4. DANIEL DYAN COSTEA G.B.250 / Jud.22 / Bistrita Babiciu / Jud.sc.ap.1.Tiblesului.17.15 / Bistrita Nasaud.ap.Vasile Lupu.sc.120LEI 5.Independentei.ap.161. IRINA CHICIUDEAN S.4 / Bistrita Intr.861.Bistrita-N. TEODOR COCIS M.31.313 / Jud.ap. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E. OLTITIA FELICIA CHISA T.6 / Bistrita Al. ILEANA CIOANCA M.789.Octavian Goga.B.1.Piriiasului.7 / Bistrita Al.nr. SCRIDON COMAN G.Alba.000LEI 76. ION CIUBULEAC P.Calin.16 / Bistrita Str.ap.235.Imparatul Traian.nr. Str.167 / Jud.12 / Bistrita Str. IOAN CHISA I.560LEI 71.Octavian Goga.Sucevei.1.078.446.G39.16.36 / Bistrita Str.Imparatul Traian.000LEI 23.nr.A.960LEI 5.sc. VIOREL CHIBULCUTEAN S.167 / Jud.maj.450LEI 20.1Decembrie.3.Bistrita-N.050LEI 18.Pietrosu.ap.442.Soimilor.364.nr.ap.C.143.ap.8.1. CONSTANTIN COTOI A. Str.Bistrita Birgaului.025.nr.C.980.nr. RODICA CRACIUN I.38 / Bistrita Str.C. PETRU COSTEA P.6B.28.58 / Bistrita Com.sc. MINERVA COLACI V.Decebal. CORNELIA CHERTES I. CORNELIA COTUT I.462.nr.ap.nr.B.5 / Bistrita Str.nr.752.48 / Jud.960LEI 54.Lt.sc.nr.10. FLOARE CURTA A.356.12 / Bistrita Tiha Birgaului.Rodnei.325.A.Octavian Pop.700LEI 21.ap.B.A. COSMINA CAROLINA CHISA I.440.600LEI 6.11 / Bistrita Str.Cosbuc.7.nr. DORA ANTONIA CORDOS I.120LEI 93.ap.B.ap.ap.840LEI 320.980LEI 50.ap.17 / Bistrita Str.nr. LEON GHEORGHE Str.ap.Bistrita-N.nr.494.800LEI 30.nr.sc.nr.nr.ap.16.873.sc.10 / Bistrita Al.85 / Bistrita Str.ap.1.Mihai Eminescu.7.nr.6 / Bistrita Str.nr. MARIA CIOANCA M. ELENA CREANGA V.1.Dragos Voda.610LEI 12.000LEI 62.2B.15 / Bistrita Str.sc.ap.339. MUCUS COCIS E.440LEI 31.sc.

BistritaN.D.nr.ap. TUDORITA DRAGAN V. OLIMPIU FAGARASAN P.1.600LEI 72.sc.000LEI 1.D.sc.7.20 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.Alex.ap.Lacramioarelor.8.Ciceu-Giurgesti.Independentei. ELENA DAN F.409. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.sc.sc.ap.20 / Bistrita Str.6 / Bistrita Com. SAVIN DAN S.sc.16 / Bistrita Bld.430LEI 20.56.913. ALEXANDRU DEIAC A.nr.7A.098.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.080LEI 8.Micestii de Cimpie.B.Ion Minulescu.250LEI 8. BABI KATI DOBOS A.nr. Al.600LEI 238. DORINA FELECAN I.nr.Bistrita Birgaului.ap.ap.sc. Com.sc.435.nr.C.Ion Minulescu.31 / Bistrita Str. ADINA MIHAELA DEMIAN S. Com.Bistrita-N.177 / Jud. IOANA A.E. AURICA FIERA D.nr.ap.925.nr. DANUT A.200LEI 9.B.Ilva Mica.sc.106 / Bistrita Com.Bistrita-N.BistritaN.nr.104 / Bistrita 5.Sieu-Magherus.17 / Bistrita Bld. ELENA DEAC I.A.2.sat Negrilesti.1.017.464.B.2.ap.31.sat Negrilesti.A.nr.34 / Bistrita Str.16 / Cluj-Napoca / Jud.A.934.O.46 / Bistrita Calea Moldovei.1.23. IOANA DRAGOMIR S.116.77 / Bistrita Com.563 / Jud.31 / Bistrita Str.045.640LEI 20.290LEI 331.160LEI 20.ap.BistritaN.Ion Minulescu.57.ap.B.872.281. LEONTIN Intr.960LEI 83. IOANA DOBROI N.040LEI 23.200LEI 249 .nr.30.895.1.15 / Bistrita Al.600LEI 102.Micestii de Cimpie.280LEI 622.bl.nr.Garii. Al.nr.Ion Minulescu.D.Pescarilor.ap.040LEI 33.BistritaN.000LEI 23.nr.563 / Jud.22 / Bistrita Com.200LEI 177.480LEI 179.904.sc.B.744.B.20 / Bistrita Com.Romana.ap.7.22 / Bistrita Bld.nr.str. ALEXANDRU EMIL A.nr.245.138A / Jud.ap.nr.Imparatul Traian.Principala.189 / Bistrita Bld.505.B. IOAN DRAGAN G.Muncelului.640.nr. TIBI DEMIAN I.Andrei Muresanu.Margaretelor.ap.sat Visuia.sc.Cluj Com. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.sc.nr. NADIA FLORICA DEAC N.Ion Luca Caragiale.Tudor Vladimirescu.000LEI 2.Petre Ispirescu.sat Chintelnic.186.440LEI 30.Micestii de Cimpie.712 / Jud.Andrei Muresanu.sc.Decebal.8.30 / Bistrita Str. IOAN A.497.11 / Bistrita Str.27 / Bistrita Str.Bistrita-N.nr.880LEI 1. AUREL MARIAN FILIPAS I.sc.170LEI 29.20 / Bistrita Str.138A / Jud.nr.Ghinzii.348.nr.nr.sat Fintinita / Jud. ANA DEIAC A.str.sc.ap.491.B.Imparatul Traian.nr.ap.sc. EMIL DANILA T. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A. ALEXANDRU DANILA E. ADRIAN DANILA I. ILEANA DUMITREAN S.B.Privighetorilor.ap. Str.7.625.ap.000LEI 31.nr.nr. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.361.2.12 / Bistrita Str.400LEI 28.000LEI 16.sc.A.360LEI 6.sc. AUREL DAN A.28 / Bistrita Al.356. IOAN D.875.400LEI 11.471.20 / Bistrita Str.7.744.000LEI 67.Odobescu.Bistrita-N. ECATERINA DOBRICEAN L.227.000LEI 30.nr.nr.sc.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.4 / Bistrita Str. RADU FELECAN V. Com.sc.877.600LEI 149.840LEI 40.nr.nr. IOAN DEAC T.sc.Piriiasului.013. OVIDIU COSTIN G.nr.sat Visuia.Ciceu-Giurgesti. CORNEL FILIPOI A.sc.969.B. CONSTANTIN DREPTATE E.nr.000LEI 89.Iosif.ap.280LEI 45.7.Bistrita-N. ANA DAMIAN I.nr.A.820LEI 4.14 / Bistrita Str.D.181.1.B.2.A.7A.nr.Privighetorilor.ap.ap.nr. Com.nr. Str.Micestii de Cimpie.391 / Jud.320LEI 31.Principala.190.Bistrita-N.Ion Minulescu.440LEI 84.600LEI 11.CURTUIUS I.Independentei.560LEI 32.122.Simion Balint.7. AUREL FIGAN A.1 / Bistrita Str.Cosbuc / Jud. Str.430.389.B.sc.nr.687. FLORIN DREPTATE I.052.nr. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.855.ap.ap.840LEI 5.20 / Bistrita Com.Ilva Mica.nr.Bistrita-N.286.751.3 / Bistrita Str.239. Str.sc.nr.sat Fintinita / Jud.200LEI 163. GABRIELA FAGARASAN M.391 / Jud.400LEI 53.240LEI 70.Ion Minulescu.ap.sc.34 / Bistrita Str.St. Str.320LEI 24. SIMONA DIPSAN I.ap.nr.

B. TRAIAN GAINARU TURLAS I.sc. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.95A.ap.517.2.nr.558.375LEI 49.616.Andrei Muresanu.ap.ap.nr.ap.ap.831.780LEI 104.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.140 / Jud.Colibitei. Str.Lechinta. Com.sc.16 / Bistrita Str.sc.221.400LEI 11.nr.Ineu.760LEI 10.ap. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.nr.A.sc.ap.sc.356.nr.160LEI 39.nr.8 / Bistrita Al.G.sc.sc.11-13.sc.FLORE I.400LEI 5.A.1.B.ap.B.920LEI 63. TITUS GAVRILESCU C. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.000LEI 20.160LEI 57.21 / Bistrita Al.ap.640LEI 19.2.Garoafei.32.980.Stefan cel Mare.ap.sc.B.nr.8 / Bistrita Str.730LEI 251.3.ap.452.C.A.5 / Bistrita Com.Josenii Birgaului.sc.275LEI 622.nr.Pietrosu.nr. Al. Com. MAGDALENA Com.Margaretelor.nr.nr.427.nr.nr.162 / Jud.Imparatul Traian.Bistrita-N. ELZA FRENT V.14.A.2 / Bistrita Str.sc.sat Rusu Birgaului.Bontida.nr.nr.15 / Bistrita Str.297 / Jud.490.A.A.8. Str.790LEI 45.nr.A.ap.22.sc.B.C.nr.sc.Constantin Roman Vivu.Constantin Roman Vivu.632.4. Al.320LEI 41.000LEI 84.8.nr.sc.ap.15. MARIA FLOREA G. ILEANA FUNARU I.79 / Bistrita Str.98 / Bistrita Str.Plopilor.10.nr.600LEI 49.Deda.sc.470.ap.80 / Bistrita Str.Josenii Birgaului. DUMITRU GIROSA E.C.Teaca.62 / Singeorz-Bai / Jud.D.267.Parva.14. MARIA FRUNZETI T.32 / Bistrita Intr.965.Bistrita-N.53.30.5 / Bistrita Str.D. MARIA FODOR C. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.ap. PANTELIMON GANEA L.200LEI 21.850LEI 31.640LEI 4.000LEI 19.ap.Imparatul Traian.Arinilor.700LEI 7.424. GHEORGHE GALBEN I.82 / Bistrita Al.Axente Sever.160LEI 15.nr.Axente Sever.041.Constantin Roman Vivu.nr.Cluj 11.480LEI 7.320LEI 39.A.906.bl.4 / Bistrita Str.160LEI 14.800LEI 16. Claea Moldovei.720LEI 287.ap. NICOLETA ADELA GAVASI M. TOADER GIURGIU E.Cluj Cartier Viisoara. CORNEL GHERMAN G.529.517.892 / Jud.8. IOAN GAVRILOAIE I.Dumbravei.sc.ap.ap.D.400LEI 292.nr.265LEI 42.260.Andrei Muresanu.555.nr.ap.320LEI 48. GHEORGHE GHERMAN I.114 / J Str.E. DUMITRU GAVRA D.Trandafirilor.16 / Bistrita Str.str.1.Josenii Birgaului.sc.Bistrita-N.190. CRISTIAN IOAN GALESIU D.ap.Bistrita-N.16 / Bistrita Com.221 / Jud.360LEI 109.062.47 / Bistrita Com. FLORIN GECAN I.B.857. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V. TOADER GALEA I.31 / Bistrita Com.ap. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.nr.640LEI 3.ap.526.15 / Bistrita Str.000LEI 91.030LEI 10.Ineu.sc.nr.Galatii Bistritei.Andrei Muresanu.52 / Bistrita Bld. MARIUS IOAN GHIT M.R3.Artarilor.Independentei.800LEI 1. SABINA FLORE P.13.Mures Str.29 / Bistrita Al.Bistrita-N.BistritaN.799.sc.590LEI 11.1. ELENA GALUT P.46.sat Viile Tecii / Jud.B.79 / Bistrita Com.600LEI 37.000LEI 29.nr.8.Bistrita-N.sc. ADRIAN GHERMAN G.12.395.Margaretelor. COLOMAN FOGORASI D.140 / Jud.ap.sc.671.nr.str.002.C.2.Andrei Muresanu.15 / Bistrita Com.ap.5.Tineretului.545.sc.000LEI 2.4.nr.E.317.5 / Bistrita Al.sc.sc.Principala nr.14.ap.040LEI 250 .62. ELZA GALUSCA D. ANDREI GALUT P.sc.6.C.13 / Bistrita Str.sc.527.nr.619.1. ION GAINARU G.nr.Bisericii. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.sat Herina / Jud. MIRELA GHEORGHE S.Axente Sever.15 / Bistrita Str.Lacramioarelor. ELENA GALBEN T.nr.sc.339.nr.10 / Bistrita Str.Privighetorilor.Privighetorilor.C.ap.A.nr.5 / Bistrita Str. NICULAE FULMER I.086.sc.Constantin Roman Vivu.16 / Bistrita Str.425LEI 23.171.Republicii.nr.9. IOAN FLORE I.ap.573.200LEI 1.8 / Bistrita Al.425LEI 31.20 / Bistrita Al.nr.ap.ap.nr.219. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A. GRIGORE FLORE S.960LEI 46.nr.ap.sc.nr.000. OVIDIU SILVIU GECAN F. DOROFTEI GHERMAN D.Cluj Str.ap.103.23 / Cluj-Napoca / Jud.nr.476.Muncelului.A.8 / Bistrita Str.403.39 / Cluj-Napoca / Jud. TODORA GAVRILAS V.186.sc.C.nr.181.ap.424. RAVECA GALUT P.nr.A.237.400LEI 41.

D.440LEI 7.73 / Bistrita Com.A.400LEI 27.800LEI 41.001. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.ap. ANA GRAMA I.7 / Bistrita P-ta Libertatii. ALEXANDRU IONASCU I.389.sc.364.ap.nr.C.A. DORIN RADU ILIES N.413.11.Dornei.2.ap.275LEI 58.Bistrita-N.nr. ELENA GONCZEL I. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.nr.320LEI 8.14.978.389.Tihuta.19 / Bistrita Str.4. Str.401.6.Bistrita-N.28.281. NICOLAE ILIES S.Bisrici.Clopoteilor. FLOAREA IOJA I.145 / Jud.sc. VALERIA HOTIMA G.Solomon Halita.ap.Sub Cetate.Andrei Muresanu.830LEI 10. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.1 Decembrie.902.967.Ursului.44 / Bistrita Str.475LEI 1.600LEI 1.nr.Gheorghe Sincai.sc.ap. ILEANA HOROBET I.579.nr.Bistrita-N. ALEXANDRU HORVAT F.13 / Bistrita Bld.600LEI 12.Bistrita-N.A.17 / Bistrita Al.nr.1.B.nr. NASTASIA IONASCU G.B.nr.Tineretului.Turturelelor.200LEI 59.sc.53.1.ap.ap.200LEI 11.Nimigea. Com.100LEI 107.1 / Bistrita P-ta Morii.sc.935.13 / Bistrita Str. ANA HOTIMA N.127 / Jud. VALERIA HODOROGA A.2. Str.nr.225. SILVESTRU HEGEDUS P.nr.16 / Jud.nr. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.ap.3.nr.000LEI 14.11.GLIGOR M.389.sc.Ecaterina Teodoroiu. Bld.093. LIVIU HERINEAN V.186.B.1.Bistrita-N.417. GRIGORE GRIGOREANU A.453.Bistrita -N. P-ta Libertatii.nr.070LEI 2.246 / Jud.B.73 / Bistrita Intr.sc.nr.nr.B.540LEI 8. FLORICA HAPCIUC GH.nr.sc.nr.L2.D.B.722 / Jud.ap.70 / Bistrita Com.800LEI 20.800.33 / Bistrita Str.457.Bistrita-N.934.840LEI 43.28.B.sc.Crinilor.ap.135.ap.000LEI 26.Telciu.080LEI 13.Gheorghe Sincai.ap.E.16 / Jud.Lechinta.190LEI 20.C1.Decebal. STELUTA RODICA IONASCU T.sc.8. ATILLA GONCZEL L.B.nr.348. CORNELIA HOROBET M.nr. FRASINA GRICIUIC G.1.sc.nr.988.36 / Bistrita Com.411.nr.Avram Iancu.ap.920LEI 9.bl.367.sc.nr.043.nr.sc.sc.6.bl.ap. ALEXANDRU HREHORET I.16 / Bistrita Str.Bistrita-N.D.sc.sc.16 / Jud. Str. Al.nr.Pescarilor.450LEI 20.sc.16 / Beclean / Jud.A.sc.932.090.Decebal.200LEI 20. AUGUSTIN HODOROGA A.1.Plopilor.88 / Bistrita Str.920LEI 25. MIRCEA RADU Str.Imparatul Traian.42.42A / Bistrita Str.B.sc.400LEI 11. JENICA HORVAT A.680LEI 46.5.ap.85 / Bistrita Bld.10 / Bistrita Str.614.1.sc.250LEI 1.11 / Beclean / Jud.14 / Bistrita Al.ap.Turturelelor.140.Axente Sever.nr.15 / Bistrita Str. REGHINA ILOVAN G.B.44 / Bistrita 39.nr.1.ap.nr. ANA HERINEAN V.Zorilor.D. Str.ap.nr.466.nr.ap.Bistrita-N.Lechinta.070. ANDREI HERCIU R.sc.Calimani.600LEI 72.2 / Bistrita Str.10 / Bistrita Str.967. IOANA HREHORET Z.3.500LEI 14.39 / Bistrita Al.11.sc.C.261.3 / Bistrita Str.67 / Bistrita Intr.389.nr. GEZA HANGAN S.ap.707. Al.171.Zorilor.G-ral Grigore Balan. IOAN IOJA I.nr.ap.021.nr. CRISTIAN RADU HORT I.str.ap.840LEI 26.Decebal.Lechinta.Florilor. IOAN IMBROAIE M.bl.bl.nr.200LEI 4.Bistrita-N.sc.Ciresului.A. Str.315. ALEXANDRU HODOROGA A.1.2.2.223.11 / Beclean / Jud.nr.bl.nr.ap.5.nr.920LEI 2.Bistrita-N.D. Com.493.Basmului.Imparatul Traian.sc. ION MARIN GROSS V.720LEI 251 .B.ap.31.nr. SORIN HERINEAN V.927.560LEI 30.ap.ap.C.Prundu Birgaului.89/A / Jud. MARIA GRAUR I. FLORICA HOSU V.660LEI 9.039.ap.360LEI 6.nr.060LEI 2.nr.ap.ap.1 / Bistrita Bld.sc.27 / Bistrita Str.450LEI 26.nr. MARIA GROSAN I.C.800LEI 8.ap.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.L2.170LEI 18.sat Nimigea de Jos.69 / Bistrita Intr.sc. MARIA HADNAGY L.485.280LEI 5.675. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.13 / Bistrita Str.240LEI 5.sc.686. ERZSEBET GORBAI F.Andrei Muresanu.297.A.Panait Cerna.sc.ap.34 / Bistrita Str.Decebal.sc.21 / Bistrita Str.160LEI 38.nr.060.19 / Bistrita Com.040LEI 36.Lechinta.sc.025LEI 43.sc.nr.nr.949. ALEXANDRU HODOROGA A. GHEORGHE HARRA R.Constantin Roman Vivu.2.16.ap.nr.030LEI 27.B.525.1.40 / Bistrita Com.500LEI 8.16 / Bistrita Al.

LIVIA SAVETA MANDRU G.C.Prundu Birgaului.6.sc.Toamnei.nr.1 Decembrie.13 / Bistrita Str.818.30.427.ap.2. Al. STEFAN LACATUS A.str.sc.sc.A.720LEI 26.nr.757.Artarilor.nr.Pietrosu.2A. ROZALIA MANUELA KIS M.ap.18 / Bistrita Str.Sieu-Odorhei.174 / Jud.3.sat Mocod.ap. DINA LEONTE G.Livezile.5.2 / Beclean / Jud.22.935.62.38 / Bistrita Str.160LEI 37.Independentei.ap.E. OSCAR MACARIE A.bl.Bistrita-N.27 / Beclean / Jud.800LEI 14.48 / Bistrita Al. SUSANA KOLOZSVARI O. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.nr.Heniu.sc.791.38 / Bistrita Intr. ADRIAN IACOB MAIRAN G.ap.040LEI 4. LIVIA MANILA A.138 / Bistrita Str.24. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.21A / Bistrita Str.6 / Bistrita Str. DOINA KOCSIS F.sc.C.sc.600LEI 31.nr.sc.816.nr.sat Dorolea.680LEI 311.nr.050LEI 36.C.000LEI 15. ANGELA KISS A.sc.Stefan cel Mare.3.760LEI 2. VICTORIA MAEREAN N.760LEI 20. EMILIA ANGELA Str.nr.Bistrita-N.489.ap.4 / Bistrita Bld.16.850LEI 5.Pescarilor.Bistrita -N.63 / Bistrita Bld.759. FLOARE MARGINEAN I.sc.ap.ap.sc.638.ap.Axente Sever.nr.nr. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.11 / Dej / Jud.Obor.400LEI 6.2.9 / Bistrita Str.nr.3.ap.43 / Bistrita 2.8.33 / Bistrita Bld. Str. Str. CRISTINA GEORGETA MAN G.334.Decebal.ap. VIOREL MARIESAN E.907.3. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.I.ap. Com.35 / Bistrita Al.nr.sc.bl. VIOREL LAKATOS F.nr.A.400LEI 10.192 / Jud.4.3 / Bistrita Str.1 / Bistrita Str.nr.350.080LEI 9.ap.320LEI 36. MARIA LACATUS V.44 / Bistrita Str. RADU STEFAN JAUCA G.Garoafei.6.nr.sc.674.023.14 / Bistrita P-ta Bobilna.nr.B.174.160LEI 9.200LEI 16.264.11 / Bistrita Com.45 / Bistrita Str.448.nr.D.nr. MARIA MANCAS P.sc.ap.sc.Sucevei.B.nr.Iasomiei.B. ONITA MAIER P.Plopilor.440LEI 41.Plopilor.640LEI 20.372.74 / Bistrita Str.nr. VOICU MANDACHE I. ANA LEOCA T.160LEI 6.Zambilelor.Principala.IRIMIAS I.F. GRIGORE TRAIAN MAN V.ap.4.nr.35 / Bistrita Str.475.nr.52 / Bistrita Al.sc.Caraiman.820.33.26 / Bistrita Al.nr.A.ap.25 / Bistrita Str.B.15 / Bistrita Com.ap.Florilor.B.59 / Bistrita Cartier Viisoara.000LEI 8. Str.118.4.Garoafei.nr.sc.1.ap.Cerbului.700LEI 64.43 / Bistrita Str.ap.Gh. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.1.754.000LEI 252 . LIVIA KEREKES I. OCTAVIAN IUJA A.Rodnei.358.sc.B. EUGEN MAEREAN I.667.900LEI 13. GHEORGHE MANGA I.440LEI 34.474.040LEI 6.Soimilor.E.nr.376.A.223.ap.266.170 / Bistrita Str.B.13 / Bistrita Str.162.sc. HOREA SANDU MANARCA N.400LEI 52.121.741.D.534.200LEI 49.200LEI 166.Republicii.Bistrita-N.Fagului.nr.Petre Ispirescu.22 / Bistrita Str. Str.074.2. ONORIUS IVAN I. MARIA KISS V.97 / Jud.nr.B.Colibitei.ap.Panait Cerna.560LEI 78. RAVICA IUJA V.ap.sat Susenii Birgaului / Jud. VASILE LESAN I.558.728.sc.D.A.Solomon Halita.5 / Bistrita Str.360LEI 15.nr.sc.Granicerilor.800LEI 6. GAROFITA ISTRATE C.915LEI 11.sc. PETRU MAGDEA I.23.Petre Ispirescu.A.Bistrita-N.B.845.9.Decebal.D.497.nr.Pop de Basesti. IOSIF JAKAB F.nr.nr.7 / Bistrita Al. IOAN MARCU P.600LEI 12.4.366.sc.10 / Bistrita Bld.nr.sc.520LEI 6.Cluj Str.280LEI 3.600LEI 518.nr.Nicolae Titulescu.12 / Bistrita Str. MARIA MANGA GH. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.ap.sc.000LEI 10.061. ANA KISS I.nr.sc.sc.560LEI 17.Bistrita-N.nr.ap.10 / Bistrita Com.ap.nr.13 / Bistrita Str.1.2.nr.Zorilor.ap.319.ap.3A / Bistrita Al. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.nr.nr.Sucevei.B.sc.173 / Jud.Nasaudului.080LEI 3.nr.015.Toamnei.bl.000LEI 88.230LEI 4.A.3.560LEI 22.050LEI 38.ap.280.Solomon Halita.1.41.ap.24 / Bistrita Str.ap.nr.sc.Bistrita-N. ANUCA ISTRATE T.ap.nr.nr.722.ap. Com. CALIN TEODOR MANARCA I.T1.450LEI 6.680LEI 164.sat Dorolea.L.D.Nimigea.3.409.200LEI 18.Caragiale.sc.587.Livezile.

904.B.A.ap.637 / Jud.8 / Bistrita Str. IOAN MORUTAN I.nr. FINICA MOLDOVAN V.nr.880LEI 39. GICU MORAR I.C.sc.nr.nr. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.sc.B.Andrei Muresanu.ap.860.12 / Bistrita Str.Nasaudului.ap.70 / Bistrita Str.839.nr.nr.800LEI 4.706.sc.nr.080LEI 20.47 / Bistrita Str.nr.G-ral Grigore Balan.879.G-ral Grigore Balan.sc. ILEANA MORUTAN R.Stefan cel Mare.884.8 / Bistrita Str.sc.739.E.831.20 / Bistrita Bld.320LEI 63. VICTOR MEDAN V.39 / Bistrita Str.C.ap.Vasile Lupu.nr.680LEI 160. CLAUDIU MEDVESCHI A.2.Colibitei.560LEI 17.15 / Bistrita Al.Octavian Goga.nr.49 / Bistrita Calea Moldovei.11 / Bistrita Intr.38.nr. RODICA MIOARA MEDAN NAT.C.nr.42.22.sc. MARGARETA MOLDOVAN T.233.Plopilor.11 / Bistrita Bld.1.129.E.9 / Bistrita Str.766.sc. TOADER MOLDOVAN V.Cluj Str.ap.20 / Bistrita Al. Bld.Sucevei.240LEI 29.277.sc.ap.sc.sc.22.sc.Lupeni.A.240LEI 15.ap.400LEI 7.134.sc.158. OVIDIU MOLDOVAN S.220LEI 104.423.840LEI 14.ap.nr.A.14.sc.B.816.sc.ap.2 / Bistrita Com.ap.P2.000LEI 8.Porumbeilor.438.C.930.17.nr.920LEI 17.302.000LEI 10.Crinilor.300LEI 18.nr.200LEI 20.sc.nr. POMPEI MOLDOVAN T.nr.160LEI 36. SORIN MOLDOVAN I.ap.sc.6 / Bistrita Al.880LEI 253 . CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.ap.nr. IOAN VASILE MOLDOVAN I.nr.15 / Bistrita Al.ap. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A. EVA MARIA MILEA T.969.744.Solomon Halita. IOAN MIHAI I.ap.120LEI 24. ANA MATEI I.53. IOAN MITITEAN A.B.ap.sc.2.12.Petre Ispirescu.nr.B.Izlazului.nr. IUSTIN MOLDOVAN GH.Pop de Basesti.Axente Sever.578.9 / Bistrita Str. PAUL COSMIN MIHUT V. Bld.A. Com.367.MARIN I.1.ap.Rodna.49 / Bistrita Str.4.sc.Axente Sever.38.Gh.nr.14.nr.nr.ap.sc. ROZALIA MICAN M.nr.39 / Bistrita Str.932.500LEI 9.nr. OVIDIU MOLDOVAN G.626.nr.090.E.Andrei Muresanu.240LEI 56.Bistrita-N.nr.sc.A.ap.Artarilor.38.Cluj Str.bl. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.924. TIBERIU MOISEI E.70 / Bistrita Str.ap.8 / Bistrita Bld.040LEI 13.nr.898.339. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.4 / Bistrita Str.18 / Cluj-Napoca / Jud.360LEI 8.14.Rodna.nr.nr.nr.600LEI 22.040LEI 21.nr.nr.200LEI 92. ION MOLDOVAN I.252.sc.993.080LEI 36.000LEI 15.ap.A.sc.Decebal.12 / Bistrita Str.2.A.D.Bistrita-N.442.109 / Bistrita Str.5 / Bistrita Str.Octavian Goga.Voinicului. LIVIU MOLDOVAN I.2A.630.480LEI 21.14 / Bistrita Str.ap.A.ap. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.800LEI 123.nr.14. LIVIU CIFOR MATEI I.ap.A.nr.32 / Bistrita Str.8 Str.9 / Bistrita Bld. MARIANA MARIS I.74 / Bistrita Str. GRIGORE MIHUT V.42.160LEI 11.ap.16.ap.1.730 / Jud.A.Imparatul Traian.900LEI 24.sc.9 / Jud. ANA MICAN S.Stefan cel Mare.sc.sc.520LEI 66.Bistrita-N.ap.5.280LEI 115.ap.sc.360LEI 113.13 / Bistrita Bld.922.sat Budacu de Sus.796. ELENA MOLDOVAN A.C.417.844.nr. MARIA RODICA MOLDOVAN T.Crisan.796.ap.ap.A.sc.1 / Bistrita Str.000LEI 13.Colibitei.Voinicului.Tiberiu Brediceanu.3.96 / Bistrita Str. NECULAI MINZAT A.sc. MARIA Str.A4.str.ap.42.000LEI 106.Nasaudului.5.Cetate.A.A.945.925LEI 105.nr.216.G-ral Grigore Balan.Panait Cerna.13 / Bistrita Com.16.14 / Bistrita Str.24.A.nr.sc.A.C.6 / Bistrita Str.558.32.G-ral Grigore Balan.Octavian Goga. VICTORIA MIKLOS L.450 / Jud.A.675.160LEI 33.nr.D.ap.28 / Bistrita Apahida.21A / Bistrita Str.520LEI 11.5.nr.3 / Bistrita Str. GEORGETA MARTI A.714. IOAN MOLDOVAN G.8C.nr. MARIA MOLDOVAN I.bl. EUGENIA MOLDOVAN A.G-ral Grigore Balan.sc.120LEI 32.892.2.sc.892.A.ap. FELICIA TATIANA MISZTI I.Republicii.Rodnei. ALEXANDRU MARTI A.sc.G-ral Grigore Balan.nr.bl.Cuza Voda.ap.1.ap.nr.sc. IOAN MOLDOVAN G. LIVIA MOLNAR GH.339.E. IOAN MOTIU I.800LEI 115.ap.ap.E.6.22.sc.720LEI 23.15 / Bistrita Bld.9 / Bistrita 10.Tudor Vladimirescu.9.000LEI 10.ap.830LEI 34.7.nr.390LEI 136.nr.Republicii.bl. TEOFIL MOLDOVAN O.sc.sc.A. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.35 / Bistrita Str.184.490LEI 2.8 / Bistrita Bld.4 / Bistrita Bld.580.nr.nr.280LEI 3.000LEI 22.ap.Alexandru Vlahuta.Heniu.Republicii.74 / Bistrita Str.309.300LEI 58.677.Toporasului.

nr.Independentei.080LEI 51.960LEI 5. NICOLAE PASTOR I.A.Bistrita Birgaului.528.nr.623.nr. EMILIA NOGHI N.167.nr.560LEI 1. GAFINA PANIS A.nr.bl.ap.Independentei.Sintereag. Al.ap. ILEANA ONIT C.nr. DANIEL PANIS I. NICOLAIE OLTEAN N. SIMONA CALINA PACURAR I.sc.Independentei.20 / Bistrita Com.56.Bistrita-N.192 / Jud. NICOLAIE OBREJAN L.376.57 / jud.652.nr.ap.440LEI 20.918.sc.nr.F.nr.ap.nr.240LEI 15.Privighetorilor. DINU GHEORGHE ONOFREI I.58.bl.MOTOC I.1.D.2 / Pitesti / Jud.450.049.660LEI 11.660LEI 47.Pietroasa.703.320LEI 254 .Vasile Lupu.982.ap.sc.sc.640LEI 13.15 / Bistrita Str.nr.nr. MARIA VICA ONITA I.750LEI 22.640LEI 48.A6.sat Dumbraveni.Pietrosu.46A.680LEI 17.2.1.56.ap.sc.21.nr.515.ap.Sintereag.Garoafei.Strajerului.12 / Bistrita Al.818.900LEI 42. ANISIA MOTOFEANU T.Margaretelor.949.5 / Bistrita Str.27 / Bistrita Str.nr.C.4.9B.576.757.nr.nr.6.ap.ap.920LEI 43.Codrisor.223.Andrei Muresanu.sc.sc.A.120LEI 22.Bistrita-N.B.str.000LEI 89.sc.H.B.58.2 / Bistrita Str.960LEI 12.nr.70 / Jud.825.nr.Alba-Iulia.1 Mai.ap.B.Ion Pop Reteganu.60 / Bistrita Str.Bistrita-N.2. MARIA PASERE A.A.2 / Bistrita Str.2.15 / Bistrita Al.550LEI 1.000LEI 53.495.717.222 / Jud.39.034. Str. ALEXANDRU OLTEAN G. ION OREHOV GHE. MARIA MURESAN G.Ion Pop Reteganu. ELENA ODOCHIAN G. Str.bl.ap.267 / Jud. Al.14. IOSIF OLTEAN I.A.B. NICOLAE OLTENAS V.300LEI 7.A.000LEI 69.640LEI 39.843. VILUTA ADRIANA OPREA M.ap.4 / Bistrita Str.Bistrita-N.1. LUCIA NALUCA I.ap. PETRE NASAUDEAN I.B.400LEI 44.nr.nr.ap.2.1.nr.Imparatul Traian.48 / Bistrita Str.646.410LEI 62. IULIU PASZTOR F.Heniu.2.81 / Jud.499.8.19 / Bistrita Str.sc.ap.393.Privighetorilor.C.360LEI 35. GABRIEL PAOLETTO V. SIMONA NASTASE I.140.6.sc. EMILIA NICULESCU GH. Com. ANA MRENES M.394 / Jud.sat Blajenii de Sus.C.131 / Bistrita Str.Bistrita-N.750LEI 367.Piriiasului.Tarpiului. ION NEDELEA V.nr.8 / Bistrita Al.Stefan cel Mare.Mures Bld.Lechinta.400LEI 33.200LEI 35.ap.120LEI 28.ap.B.A.28.St.000LEI 25.15 / Bistrita Str. ELENA NITU I.sc.240LEI 43.B.ap. VLADIMIR ODORHEAN D.Ciceu-Giurgesti.A.129.C.400LEI 20.396.sc.800LEI 39.Bistrita-N.B.D.186. LIVIA PANIS I.Imparatul Traian.26 / Bistrita Com.sc.562.Chiochis. Bld. DUMITRU MURESAN V.sc.771. LUCA NAGY L.033.200LEI 13.100 / Bistrita Str.B.ap.bl.Ionescu Gheorghe Gion.Crinilor.24 / Bistrita Str.Independentei.28.600LEI 2.nr.320.ap.sc.sc.nr. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.Florilor.661.17 / Bistrita Al.560LEI 15.nr.Bistrita-N. VIORICA PASCU V. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.244 / Jud.Imparatul Traian.sc.nr.4 / Bistrita Com.D.89 / Bistrita 25.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.ap.Decebal.421.459.196.sat Apatiu. VASILE NEDELEA I. Str.nr.ap.15 / Bistrita Str.705LEI 4.Bistrita-N.748.D.2 / Bistrita Str.sc. SIMION NEMES T.860.10 / Bistrita Com.sc.004.42.Plopilor.660LEI 42.sc.893. OTILIA PACURAR G.7A. LEONTE NALUCA G.Arges Bld.sc.sc.495.nr.bl.nr.sc.nr.sat Blajenii de Sus.ap.127C / Bistrita Str.nr.sc.nr.10 / Bistrita Com.ap.nr. ALEXA ONIT I.873.55 / Bistrita Str.Alba-Iulia.25 / Bistrita Bld.2B.nr.000LEI 6. ILEANA Vatava.nr.nr.ap.sc.16.Ion Pop Reteganu.210LEI 19.A.sc.ap.930. IOAN PAOLETTO E.ap.678.ap.000LEI 22.57 / jud.O.sc.678.38 / Bistrita Bld.sc. MARIA OLTEAN G.18 / Bistrita P-ta Petru Rares.nr.27 / Bistrita Al.080LEI 6.897.400LEI 28.100 / Bistrita Bld.930. FLOARE PASMANGIA N.180LEI 30.nr. FLORICA MURESAN N.sc.18 / Bistrita Budacu de Jos.ap.nr.Iosif.nr.Imparatul Traian.nr. MARIA NEGRUSA I.nr.240LEI 4. Str.Garoafei. LUCIA OLGA PACURAR D.1.Independentei.B.B.71 / Bistrita Bld.Republicii.nr.9 / Bistrita Str.560LEI 22.Andrei Muresanu.34 / Bistrita Str.280LEI 5.

ap. Al.4.3 / Bistrita 129.52.Alba-Iulia.587.Independentei.B.140.840LEI 13. ALEXANDRU PESTINA I.ap.nr.320LEI 10.546.46 / Bistrita Str.Stefan cel Mare.663.ap. VASILE PETRAS G.Independentei.sc.nr.nr.A.2. Str.000LEI 19.50 / Bistrita Bld.400LEI 26.920LEI 89.600LEI 5.sat Mititei / Jud.ap.Nasaudului.nr. IOANA PAVEN G.nr.sc.ap.sc.sc.Nicolae Titulescu.1.Salcilor.H.ap. SIMONA LILIANA POJAR S.34 / Bistrita Str. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.nr.800LEI 112.Gheorghe Sincai. STEFAN POP A.Nimigea.ap.89 / Bistrita Str.Panait Cerna. GLIGORE POP G.26 / Bistrita Str.640LEI 24.nr.sc.B.520LEI 16.Mures Str.24 / Bistrita Str.400LEI 14.nr.200LEI 67.ap.120LEI 40.sc.C.1.680LEI 5.24 / Bistrita Str.ap.A.A.C.685.Octavian Goga.Dogarilor.nr.856. ANA PLATON D.sc.bl.Nasaudului.722.235.36 / Bistrita Al.157.ap.A.640LEI 38.C.sc.sc. GRIGORE POP T.12 / Bistrita Com.877. ALEXANDRU PUIU D.sc.nr.360LEI 25.nr.44 / Bistrita Str.040LEI 10.Viitorului.15 / Bistrita Str. FLORICA MARIOARA POP I.112 / Bistrita Str.017. EUGENIA POP G.sc.000LEI 8.800LEI 50.41.406.nr.nr.Octavian Goga.sc.198.nr.000LEI 56.Crinilor.B.794.D.008.687.ap.11 / Bistrita Str.160LEI 13.972. EUGEN VIOREL PETRISOR D. OCTAVIAN . LIZETA FELICIA POJAR GH.A.25.732. GHEORGHE POJAR S.3 / Bistrita Bld.822.sc.8 / Tirgu-Mures / Jud.89 / Bistrita Str.520LEI 19.Republicii.sc.400LEI 1.ap.ap.nr.13.A.sc. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.169.sc.Valea Castailor.2. FLORICA POP G.12B / Bistrita Str.15.nr.682. MARCELA PETRINGELU V.807.Fintinele.2. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.36 / Bistrita Str.52.sc.sc.Imparatul Traian.sat Rusu Birgaului / Jud.101.965.Republicii.nr.Imparatul Traian.35 / Bistrita Al.800LEI 95.280LEI 37.1.920LEI 126.7 / Bistrita Bld.B.2.920LEI 65. Bld.nr.13.Mihai Eminescu.9A.ap.bl.2.A.15 / Bistrita Str.A.252.nr.725LEI 9.Victor Babes.14 / Bistrita Str.Ciceu Giurgesti.040LEI 7.372.19 / Bistrita Str.sc.ap.30 / Bistrita Str.ap.nr.Mihai Eminescu.5.Florilor.15 / Bistrita Str. MARIA PETRISOR G. IOAN VASILE PLESCA G.ap.440LEI 255 .400LEI 41.31.675.Imparatul Traian.411. IOAN POP A.Bistrita-N.C.356. ADRIANA POP L. EVA MARIA PETRAS F.A1.12 / Bistrita Com.nr.25 / Bistrita Intr.nr.000LEI 4.920LEI 169.Viilor.nr. ANUCA PUGNA T.sc. PETRU PLATON I.339.8 / Bistrita Str.017.sc.D.Ciresului.ap. ANDREI POP I.11 / Bistrita Bld.1.nr.18 / Bistrita Bld.Nasaudului.nr.500LEI 3.nr.nr.nr.Octavian Goga.Salcilor.593.nr.700LEI 99.nr.nr. SAVETA POP I.26 / Bistrita Str.H. I.12B / Bistrita Bld. EMIL POP I.ap. LUCIA DOINA POPESCU GH.142.15.ap.sc.nr.6.Decebal.nr.60.135.Tudor Vladimirescu.920.sc. ELENA POJAR G.102 / Bistrita Bld.Alba-Iulia.nr.3. SILVESTRU SORIN PRECUP G.25 / Bistrita Str.sat Dumbraveni / Jud.nr.9.B.600LEI 115.330LEI 31.51 / Bistrita Com.Bistrita-N.31. DORIN SORIN POP A.100LEI 4.243.ap.A.B. FLOARE PAULINER N.325LEI 34.975LEI 12.35 / Bistrita Al.B2. RODICA POP N.920LEI 102.ap.Republicii. LUCIA POP M.14 / Bistrita Str.000LEI 3.11 / Bistrita Intr.bl.594.640LEI 15.509.100LEI 257.Imparatul Traian.ap.180.sc.ap.8 / Bistrita Str.796.decedat POP V.nr.nr. IOAN PINTEA F.800LEI 6.653.Zorelelor.Independentei.Emil Girleanu.320LEI 142. VASILE PETER A.nr. MARIA Str.595.nr.nr. MIHAELA ANCA POP G.880LEI 10.Tihuta. IOAN CRISTIAN POP L.ap.2 / Bistrita Str.Republicii.Octavian Goga.ap.C.Tudor Vladimirescu.935.D.305.sc.nr. IOAN PLATON E. MARIA SILVIA POP V.2. AUREL POP A.100LEI 76.953.ap.4 / Bistrita Str.Viilor. DANIELA ADRIANA PLATON E.nr.ap.E.11 / Bistrita Str.000LEI 50.372.sc.nr.018.Josenii Birgaului.PATRASCU N. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.12 / Bistrita Str.9 / Bistrita Al.2.Bistrita-N. STEFAN POP S.ap.279.Voinicului.

sat Taure.15 / Bistrita Al.022.137.000LEI 28.sc.26 / Bistrita Str.613.Caraiman.684.25 / Bistrita Str. FLOAREA SABAU I.Gh.ap.Plopilor.ap. NICOLAE RUSU I.Plopilor.4 / Bistrita Al. MARIA RUS GH.Decebal.Decebal.320LEI 53. DOINA SABAU A.ap.Plopilor.2.A.306. LILIANA CRINA RUS G.nr. DOINA ELENA RUS I.120LEI 16.bl.sc.071LEI 14. ELISABETA RUSU D.A.nr.nr.nr.Ionescu Gheorghe Gion.nr. ALEXANDRU RODILA I.nr.sc.760LEI 43.Nimigea. ROZALIA SALANKI C.A.ap.nr.C.Decebal. EMILIA PUSCAS I.nr.Pandurilor.4 / Bistrita Com.B.ap.sat Taure.nr.400LEI 8.Vasile Lupu.24 / Bistrita Al.960LEI 20. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.800LEI 4.75 / Bistrita Str.nr. LIVIU RUSU L.708.580LEI 67.390LEI 53.Florilor.Privighetorilor.D.440LEI 54.612.Eroilor. SULTANA AURORA SALVARI N.B.25.ap. FLORICA RETEGAN G.8 / Bistrita Intr. CORINA MARIANA RUS I.nr.sc.8.927. FELICIA SABAU G. CRISTOF REBRISOREAN I.600LEI 9.115.Decebal.nr.Andrei Muresanu.505.nr. ENIKO SALANKI I.9 / Bistrita Com.A.186.nr.sc.A. VASILE SALAK GH.B.sc.ap.928.Imparatul Traian.Ghiocelului.400LEI 50.800LEI 22.3.15.nr.sc.ap.376.120LEI 21.Rotunda.ap.ap. IOAN RUSIN N.790LEI 41.sc.2.nr.A.sc. IOAN SABAU V.050.050LEI 40.nr.720LEI 3.ap.6 / Bistrita Str.Stefan cel Mare.maj.sc.15.1.7 / Bistrita Str.sc.F.Ineu.A.2.180LEI 23.nr.260LEI 20.118.nr. CONDRATE RUS I.ap.sc.Violetelor.400LEI 27.16 / Bistrita Al.sc.Nimigea. CAROLINA SABADUS GHERMAN A.nr.ap.640LEI 25.089.440LEI 5.nr.ap.Florilor.Alba Str.ap.820LEI 90.720LEI 128.ap.Bistrita-N.ap.372.A.B.3.ap. AUREL ROMAN V.ap.14 / Bistrita Bld.6 / Bistrita Al.830LEI 21.Ineu.Decebal.818. Str.37 / Bistrita Al.240LEI 51.sc.1.nr.71 / Aiud / Jud.nr.A.sc.800LEI 62.161.Calimani. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.ap.sc.6 / Bistrita Al.A.D.nr.A.35.sat Colibita.1.sc.101.sc.8 / Bistrita Str. BOGDAN ROTAR I.000LEI 27.Plopilor.542.nr.934.D.ap.sc.nr.3 / Bistrita Com.15 / Bistrita Str. MARIA ROTAR M.ap.B.423.B.46A.352. MARIUS LIVIU RUSU T. DOMNITA RUSU I.Constantin Roman Vivu.12 / Bistrita Str.ap.440LEI 6.19 / Bistrita Str.nr.sc.sc.6.A.1.860. IOAN RUSU E.Eroilor.6.Pop de Basesti.166 / Jud.596. VASILE REBRISOREAN M.ap.55 / Bistrita Str.nr.109 / Jud.Decebal.Libertatii. FLORICA ROSCA V.320LEI 38.sc.045.2. IOAN RUS I.bl.1.000LEI 2.sc.ap.384.346.13 / Bistrita Str.sc.Bistrita-N.2 / Pitesti / Jud.55 / Bistrita Bld.ap.ap.ap.A.ap.360LEI 9.35.54 / Bistrita Str.sc. ELENA RUS D.ap.166 / Jud.81 / Bistrita Str.983.1.A.Pandurilor.000LEI 11.Clopoteilor.Decebal.Ineu.PURCEL A.Imparatul Traian.sc.46.A.3 / Bistrita Al.505.nr.500LEI 3.ap.Margaretelor. IOANA SABAU M.sc.387.nr. ATTILA SALVAN I.6.080LEI 10.440.1.nr. DANIEL OVIDIU RUS I.11 / Bistrita Al.nr.nr.B. ILIE RUS D.Bistrita Birgaului.760LEI 103.ap. IOAN Str.nr.sc.Libertatii.ap.1.C.9 / Bistrita Str.17.Sg.nr.sc.680LEI 20.883.Bistrita-N.A.A.170.A.254.860.3.C.951.720LEI 38.520LEI 18.Constantin Roman Vivu. 26.nr.C.14.401. Bld.15 / Bistrita Bld.nr.781.C.610LEI 132.11 / Bistrita Al.12 / Bistrita Al. IOAN GHEORGHE SALVAN O.1 / Bistrita Str.Octavian Pop.A.935.sc.35 / Bistrita Bld.33 / Bistrita Al.sc.840LEI 64.Margaretelor.2. IONELA RADU C. ROMULUS VIRGIL RUS I.000LEI 12.nr.Sucevei.080LEI 256 .nr.sc.3.A.111.843.sc.6 / Bistrita Bld.1.nr.Dumbravei.40 / Bistrita Str.8 / Bistrita Str.sc.930.281.4 / Bistrita Str.sc.800LEI 51.A6.ap.Arges Str.2.15 / Bistrita Bld.nr.ap.521. NICULAE RUS I. VASILE ROSU GH.44.nr.nr. GAFINA SABO V.2.nr.720LEI 29.ap. TIBERIU OVIDIU RUS L.25 / Bistrita Al.25.sc.

Str.46 / Bistrita Intr.7 / Bistrita Al. DOINA SIMION N. TITUS SUCIU V.400LEI 126.4.Plopilor.B. MARGARETA SOLDEREA I.Bistrita-N.str.ap.Matei. GHEORGHE SOMESAN M. VALER SIMION D.ap.nr. VASILE SANTA G.sc.A.131.nr. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.12.Ioan Slavici.907. ADRIAN PETRU SANTA M.21 / Bistrita Al.1.75 / Bistrita Bld.1.nr.17 / Bistrita Str.sc. TANASE SOMESAN I.Somesului.sc.J.sc.ap. GABRIEL SOMESAN G.020.5.nr. RADU SAVU V.12 / Beclean / Jud.nr. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.ap. GABRIELA SOLDOAE T.B. STEFAN SIMA A.800LEI 12.Sintereag.2.50 / Bistrita Com. GEORGETA SUCIU N.040LEI 19.030LEI 26.nr. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I.nr.1 Decembrie.17 / Bistrita Str.375LEI 3.nr.nr.sc.sc. VIORICA SCHUSTER I.229 / Jud.sc.116. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.560LEI 13.36.nr.Octavian Goga.nr.Bistrita-N.B.A.nr.7A. IUSTINA SIMBOTELECAN I.nr.3.881.Artarilor.510LEI 23.163 / Jud.1.1.169.360LEI 285.sc.sc.ap.nr.Plopilor. TEOFIL SAVESCHI I.14 / Bistrita Str.280LEI 2.nr.800LEI 19.Decebal.645.sc.501.961.000LEI 257 .nr.ap.3.sc.A.Matei.sc. DORINA SOMESAN I.446.Piriiasului.000LEI 25.ap.Octavian Goga.1. ANA MARIA SIMION N.400LEI 66.12.A.17 / Bistrita Str.ap.706.D.Dogarilor.nr.F.nr.334.189 / jud.C.nr. MARIA SZAKACS Z. GRIGORE SUCIU I. ROZALIA SANGEORZAN G.nr.58. RODICA MIRELA SIMIONCA C. Str.sc.nr.nr.200LEI 129.493.Grivitei.40.Axente Sever.Imparatul Traian.nr.2 / Bistrita Calea Moldovei.67 / Bistrita Al.ap.ap.858. IOAN SPERMEZAN V. Str.ap. CONSTANTIN SOLDOAE M.13 / Bistrita Str.25.G-ral Grigore Balan.200LEI 19.6.A.Decebal.C.sc.12 / Bistrita Bld. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.4.961.B.J.000LEI 114.sc.5 / Bistrita Calea Moldovei.Heniu.Rebrisoara.nr.ap.Sucevei.Sucevei.sc.sc.B.3 / Bistrita Str.ap. OCTAVIA SARMASAN N.Principala nr.15 / Jud.1.Ineu.B. Str.499.ap.sc.Sub Cetate.960LEI 12.698.965.4 / Bistrita Bld.A.Dogarilor.536.000LEI 139.ap.29 / Bistrita P-ta Morii.nr.Independentei.sc.21 / Bistrita Str.C.nr.nr.1.420LEI 7. MARIA SANDOR I.A.72 / Jud.nr.sc.600LEI 31.ap.A.030LEI 1.5. LEONTINA SIMBOTELECAN A.B.360LEI 50.4A / Bistrita Com. GHEORGHE SCRIPCARU M.418.B.Libertatii.E.ap.930.43 / Bistrita Str.418.Pop de Basesti.Budesti.SAMBOTELECAN P.920LEI 8.21 / Bistrita Com.sc.ap. AUREL SESERMAN N.7 / Bistrita Bld. VIOREL SINGEORZAN G.5 / Bistrita Al.440LEI 8.sc.nr.730LEI 9.064.303.E.400LEI 77.21 / Bistrita Al.nr.Tudor Vladimirescu.4 / Bistrita Str.Bistrita-N.sc.ap.sc.000LEI 25.Rodnei.230.sc.000LEI 76.198.25. STEFANIA SFORGACE D.B.Bistrita-N.234.sc.111.67 / Bistrita Com.ap.9 / Bistrita Com.160LEI 22.29 / Bistrita P-ta Morii. ELISABETA SZEKELY I.Ineu.260.1.Bistrita-N.550LEI 286.nr.2.970LEI 61.1 Mai.D.sc.Pircalabului.600LEI 31.000LEI 21.800LEI 207.bl.ap.34 / Bistrita Str.Gh.ap.2.15 / Jud. DOINA GABRIELA SUCIU T.14 / Bistrita Al.790.000LEI 73.Scurta.Cooperativei.sc.nr.Nuseni.nr.250LEI 84.650. MACIDON SOS S. 20.019.779.915.ap.29 / Bistrita Str.2.000LEI 9.489.nr.ap. VALERIA ANA SOMESAN M.sc. Str.7.B.ap.Bistrita-N.ap.918.48 / Bistrita Al.nr. IOAN Com.ap.160LEI 11.Gheorghe Sincai.7.E. LUCIA SELAR A.420LEI 7.F.sat Tagu.3.6.str.8 / Bistrita Str.Bistrita-N.nr.28. NICOLAE SIMIONCA A.306.640LEI 52.398.400LEI 7.790LEI 34.bl.499.Solomon Halita.nr.10 / Bistrita Str.26 / Bistrita Str.F.ap.9 / Bistrita Str.256.nr.B. CRISTIAN SASARMAN S.15.ap.000LEI 125.nr.6.1 Decembrie.ap. ION SECOBAN I.13 / Bistrita Str.017.sc.sc. ELENA SUCIU I.Spatarului.13 / Bistrita Str.F.730.ap.280LEI 28.092.330LEI 6.505.sat Feleac.120LEI 139.ap.A. IOAN SPATAR I.11 / Bistrita Str.330. P-ta Petru Rares.sc.440LEI 33.ap. DONIZA SINGEORZAN I.nr.bl.244.10 / Bistrita Str.Ioan Slavici.620.nr. MARIA SESERMAN V.nr.ap.15.10 / Bistrita P-ta Libertatii.Ioan Slavici.B.nr.250LEI 80.nr.12 / Bistrita Str.607.sc.nr.nr.sc.800LEI 67.1.nr.ap.055.

ap. EUGEN UNGUR G.nr.540 / Jud.411.680LEI 22. VIORICA TERMURE GHE.920LEI 2.5.6 / Bistrita Com.nr.20 / Bistrita Com.Dogarilor.13 / Bistrita Cartier Unirea.125LEI 20. ILEANA VADANA M.Pop de Basesti.223.400LEI 772.4 / Bistrita Com. CRISTINA TOTH D.8 / Bistrita Com.3. RODOVICA TARMURE M.600LEI 17.000LEI 29.000LEI 46.nr.sc.nr. IOAN ULECAN D.sc.8 / Bistrita Bld.A.000LEI 20.B.4 / Bistrita Str. MARIA UNGUR G.880LEI 53.B. LUDOVICA TOFAN I.sc.Calimani.34 / Jud.200LEI 71.B.4.A.400LEI 20.nr.nr.sc. IOAN TOFAN I. DOINA TODERIC G.K.4 / Bistrita Str.3.sc.Andrei Muresanu.ap.nr.14 / Bistrita Str. FLORICA URECHE I.Independentei. FLOAREA TOROSCHI O.19 / Bistrita Intr. DANIEL TOMOROGA G.sc.Bistrita-N.Imparatul Traian.nr.600LEI 6. ANA VACAR Z.sc.1 / Bistrita Str.26 / Bistrita Str.nr. ALEXANDRU TERMURE M.26 / Bistrita Str.sc.nr.B.796.nr.525.630.nr.nr.1.6 / Bistrita Str.1 Mai.sc.372.Independentei.sat Sintioana.nr.Zorilor.1 / Bistrita Str.SZIKI I.Mures Str.550LEI 5.nr.Gh.Livezile.ap.4 / Bistrita Str.nr.160LEI 15.Decebal. ADRIAN TITIENI I.Bistrita-N. Com.Principala.ap.A.4.A.640LEI 258 .200LEI 60. VASILE VACAR S.nr.ap. LIVIA TUDOR A.Dumbravei.6 / Bistrita Str.5.ap.23 / Bistrita Str.nr.sc.ap.2.B.B.ap.nr.Castanului.sc. Str.Tudor Vladimirescu.600LEI 72.920LEI 94.sc.B.Bistricioarei.nr.sc.223.600LEI 51. P-ta Centrala.7.Stefan cel Mare.289. RODICA VARGA I.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.080LEI 182. Str. ION TOROSCHI I.1.5. P-ta Morii.sc.300LEI 8. ELENA TERMURE M.ap.nr.sc.Dumbravei.36 / Jud. IRINA CRISTINA TOMI G.Calimani.str.6 / Bistrita Str.756.sat Dorolea.Bistrita-N.sc.ap.427.sat Zoreni.J.sc. GHEORGHE DOREL TONEA I.B.7.13 / Bistrita P-ta Morii.150LEI 3.000LEI 2.B.15.000LEI 1.ap.720LEI 74.930.A.nr.1 / Bistrita Str.nr.57 / Jud.934.Liviu Rebreanu.428.nr.7.Dogarilor.nr.sc.ap.7 / Bistrita P-ta Morii.75 / Al.Tudor Vladimirescu.25.744.B.360LEI 21.A.Dogarilor.2. MARIA TOMI V.13 / Bistrita Str.sc.nr. IOAN TIMOFE I.A.nr.A.1 Mai.830LEI 5.Prundu Birgaului.870LEI 7.470LEI 18. ILIE TRISCA I.ap.nr.340LEI 31.9 / Bistrita Com.sc.Nasaudului.ap. DAVID TRAILESCU A.nr. VALERIA TARCA P.720LEI 20.849.701.ap.164 / Bistrita Str.C3.E.006.5.ap. IOAN VANT NAT.nr.2.sc.25.704.ap.sc.770LEI 6.Solomon Halita.81.sc.400LEI 39.B.10.nr. GHEORGHE TAMASAN I.nr.nr. MIHAELA TRISCA G.11 / Bistrita Str. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.str.4 / Bistrita Bld.500LEI 26.nr.413.ap.Bistrita-N.685.074.532.400LEI 14. ELENA VACAR I.nr.190 / Jud.ap. IOANA TODOR A. IOAN UILACHI NAGY I.882.Bistrita-N.Vatava.A.160LEI 42.755.Prundu Birgaului.6. Com. DUMITRU TERMURE S.384.720LEI 34. ANDREI TOMOROGA D.975. ALINA IOANA TONEA S.140LEI 5.Simion Barnutiu.nr.Prundu Birgaului.200LEI 41.39.200LEI 1.3. IOAN MIRCEA Str.nr.440LEI 10.321 / Com.George Cosbuc.102.Livezile.833.ap.ap.4 / Bistrita Com.Imparatul Traian.B.010.15.019.sc.nr.37 / Jud.523.bl.140.nr.ap.ap.George Cosbuc. TODORICA TODERICI V.Vasile Lupu.695.092.744.237. IULIANA MARGARETA TURC I.4 / Beclean / Jud.Sinmihaiu de Cimpie. VIORICA TIMOFE GH.781.Mariselu.19 / Bistrita Com. RODICA TALPOS I. DUMITRU TARANU A.Gh.10.BistritaStr.A.400LEI 119.186.194 / Jud.830.696.sc. EMIL MIHAI TELCIAN A.nr.000LEI 5.Pop de Basesti.sat Birla.Bistrita-N.Sintereag.87 / Bistrita Str.nr.bl.36 / Bistrita Str.ap.800LEI 15.6. IOANA TEODORESCU D.B.000LEI 53.Mariselu.ap. RADU URSACHE T.D.3 / Bistrita 7.788.280LEI 32.550LEI 101.Castanului.sc. MIHAI VANT M.080LEI 46.nr.ap.14 / Bistrita Com.315B / Jud.Soimilor.Cosbuc.597.18 / Bistrita Str. Bld.nr.395.ap.575.Andrei Muresanu.7.919.10 / Bistrita Str.Ion Minulescu.27 / Bistrita Str.nr.590 / Str.ap.sc.289. TUDOR TOGOE S.nr.nr.Bistrita-N.nr.070LEI 8.810.nr.244.920LEI 34.

A. GAVRILA VLASIN I. BT COM.125LEI 15.nr. BT C. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O.2.760LEI 176. BT ALEEA IZVOARELOR NR.963.42 / Jud.4.nr. SC.S4. SC.Prundu Birgaului.14BIS. MINODORA ANTAL E.Dragos Voda.400LEI 72.186.000LEI 28.Sieu-Magherus. MIHAI ANGHEL C.1. BL. 69. BL.36 / Bistrita Calea Moldovei.ap.935. NECULAE VLAICU G. STIUBIENI.760LEI 131. GHEORGHE AILOAIEI A. ANTOANETA ANUSCA D.Andrei Muresanu. AP.D.595.12.D.200 / Bld. NR.Z14.13.2.J15.13.5.Muncelului. BT ALEEA VIILOR NR.sat Sintioana.Bistrita-N.30.A1. AP. STELICA ALEXUC M.C.000LEI 17. SC.840LEI 16.nr. BT GRIVITA NR. DUMITRA ALUCULULESEI D.7.250LEI 10. BT IMPARAT TRAIAN NR.8. VICTORIA VOIVOD A.81.36 / Bistrita Str. BT FRUNZETTI NR.558.43.22 / Bistrita Com.Andrei Muresanu. SC. DORIN ALEXA C. AP.791.B1.56. BT GRIVITEI NR. MIRCEA VULTUR V. RADU AMARANDEI C.sat Mijlocenii Birgaului / Jud.sc.491.73 / Bistrita Str. MARIA ZUS N.232.B.sc.M2.200LEI 12.8.193. BL.1.2.822.B.528.A1.931. SC.360LEI 40.A. AP.200LEI 14.881.sc.1. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR. 25.300LEI 8.13. IOANA ZAVOIAN V.800LEI 40. BT GRIVITEI NR. MIHAI IULIU VARVARI I. BL.680LEI 41.25.K.960LEI 16.Bistrita-N.79 / Bistrita Str.sc.3 / Bistrita Intr. BL.120LEI 40.960LEI 1. ELENA AMARANDEI G. AP.ap.Avram Iancu.7.nr.480LEI 56.800LEI 27.261. BT MANASTIREA DOAMNEI. CLAUDIA AIFTINCAI P. OLIMPIA ZAMFIR T.074.240LEI 37. AP.738. AP.Andrei Muresanu.2. BL.Independentei. GANE NR. Com.sc.558. MARIA VLAD N.500LEI 46.880LEI 62. Str. BT CUZA VODA NR.G-ral Eremia Grigorescu.Petru Maior.1. BT VIILOR NR. BT SUMA 3. BT ONICESCU NR.A.ap. BT SAVENILOR.47 / Bistrita Com. NR.B. VIORICA AGAVRILOAEI D.18 / Bistrita P-ta Morii. BT ALEEA CINEMA NR.440LEI 11.164.C.ap.941.1.9 / Bistrita Str.723.D1.780LEI 9.201. AP. CURTESTI.F.nr.ap.nr.R14.720LEI 88. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.B.411. PETRU ANECULAESEI C.060LEI 15. AP.000LEI 10.200LEI 48.sc. AP. AP.088.Dornei.781. BL. 1.B. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld.C. BT ALEEA PINULUI NR.949. SC.19.nr. TRAIAN AMATIESEI V.sat Arcalia.424.10.I. AUGUSTIN VULTUR V.nr.sc.17 / Bistrita Intr. GHEORGHE AMARANDEI GHE.348.B.85 / Jud. NR.19.nr. BLZ14.Bistrita-N.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE.965.11. BL. AP. ANITA ZEGREAN A.3 / Bistrita Str.nr. AP.nr.2C.15. GHEORGHE ALUCULESEI A.ap. BL.400LEI 17.19.12.VARGA M. AUREL VLASIN A. BT B-DUL MIHAI EMINESCU. AP.608. ADRIAN MIRCEA VARRO M.275LEI 16. SC.21.300LEI 28. AUGUSTIN VLAD G.6.280LEI 46.30. AP.008. BL. BT C. BL.ap. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.nr. SAFTA VERHUN C. SC. NATIONALA.nr.nr. AP. Str.889.ap.A.Independentei.ap. AP.525.5. SC.B.nr.400LEI 2. BT ONICESCU NR.1.4.sc. DORU C-TIN ANICAI C.000LEI 8.000LEI 24. STEFAN AIACOBOAIE A.120.Mariselu.14.11. AP.003.555.660.ap.6. BL. AP.873.650LEI 21.108 / Bistrita Com.761.8. SC.16.sc.8.Toporasului.A1.880LEI 36.025. BT PARCUL TINERETULUI NR.880LEI 25.277.4. AP.Josenii Birgaului.4 / Bistrita Str.879.5.8 / Bistrita 67.sc.932.14. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.A.880LEI 4.915.nr.sc. BT RACHITI.625LEI 22. BT ALEEA NOUA NR.B. BT T. SILVIA APACHITEI C. MARCELA ANICAI D. BT ALEEA PARCULUI NR.604.ap. W7. BT ARMONIEI NR.28A.nr.C. BL.ap.080LEI 259 . AURICA AGACHE T.11. DORICA AMAXIMOAIEI S. AP.13.D.4.27BIS.G9. VLADIMIRESCU NR. CECILIA AFILIPOAIEI T.500LEI 16.632.43. AP. SC.560LEI 160.

55. SC. BL.19. BT CALEA NATIONALA NR. BT EMINESCU NR. BT DECEBAL . AP. BT EMINESCU NR.I21.271. MARIA BALINISTEANU C.570LEI 140.5.1.186.000LEI 114. BL. AP. BT ARMONIEI NR. AUREL BALAUCA GHE.1.33.400LEI 23. SC.4. OCTAV AZAMFIREI V.352. AP.21.280LEI 193.E2.635. GHEORGHE AXINTE G. AP.513.10. SC.14. DUMITRU AVARVAREI V.55. MARIUS MUGUREL ARSINTE V. BL.4BIS.4.B2. BT ROMANESTI. DOROHOI.083.594. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M.920LEI 84. DOINA BUDUR P. BT G.570LEI 6. BT MARAMURES NR. BT ALEEA NUCULUI.B.680LEI 25. IOAN BANTUS I.360LEI 148. ENESCU NR.10.A. BT ALEEA NUCULUI NR.6.1. BL. AP. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.H. SC. BT CURCUBEULUI NR. NATIONALA NR. AP. 11. AP.27. AP.D.18.800LEI 372. AP.C1. BT UNIRII NR.262.M1.E6. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.C. MARIA APETREI T.11.107.1.4BIS.D.333. SC.838.930LEI 6.960LEI 6. BT PRIMAVERII.14. AP. BL. PROGRESU.11. BL. AP.8. AP. BL.029. MARCEL BOGHITOIU G. AP.5. AP. IOAN BOLOHAN N.022.5. AP.151.2.3. BL.58.L8. SC.3.9.204.200LEI 21.12. DUMITRU ASAFTEI V. BT 143.32. BT VIILOR.23. AP.678.949. BL. ENESCU NR. DUMITRU BUDUR V.18. NR. SC. BT RACHITI.5. SC.217. MINODORA BAJUREANU C. EMANOIL APOPEI V.760LEI 45.300LEI 31. BT ARMEANA NR.4.245.800LEI 9.157.880LEI 22.6.22. CONSTANTIN BARDAN I. SC.726.2.307.950LEI 77.22.638. AP.13. ILEANA BRUMA V. BT SUCEVEI NR. BT MARCHIAN NR. BT ALEEA NUCULUI BL. BT CISMELEI NR.200LEI 16.A.36.691. BL. AP.65BIS.A. G3. BT CUZA VODA NR. STELIAN APETREI GHE.200LEI 11.000LEI 10.116.2. AP. ALEXANDRU BACIU I. BT ALEEA ELIBERARII NR.18.700LEI 17.A. GHEORGHE BULAI M. BL. MATRONICA AXINTE I. BT BUCOVINA NR. ECATERINA BARBU I. AP. BT LOC. C-TIN BOSINCEANU S. BT ALEEA SCURTA NR. BT MARCHIAN BL.B.23.5. SC.680LEI 60. BL. MARIOARA BALAUCA G.400LEI 20.5.18. ELVIRA BACIU I.026. SC.600LEI 15.2.417. BT ALEEA NOUA NR.F.12.080LEI 9. BL.000LEI 54. BT C.334. AP. AP. BT ONICESCU NR.2.853. SC. MARIA BARBOSU I. MIHAELA STELA AVRAM V. ANGELA BANCESCU I.39.200LEI 25. AP.091.15. 11.A. BT ALEEA RAPSODIEI NR.B.000LEI 74.G1.3.A. ANETA ARSINTE D.3.5.682. 64. DIDINA ASANDULUI C.U1B. AP.8.D. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.437. AP. VASILE AVORNICESEI M. LUCICA BENTA M.525.I7. NATIONALA NR.63.12. SC. SC. SAVENI.145.M1.760LEI 11.999.796. BT VICTORIEI NR. AP. NR.L1. BT ZIMBRULUI NR.A. BT G.A.11. BL.040LEI 3. BT GRIVITA NR. BT GRIVITA NR.201.152.3BIS.3.A.800LEI 9. AP.849. SC. BT CALEA NATIONALA NR. MARIA BUCSA GHE.520LEI 31.8.409.7B.334.520LEI 29. 15.2.102. BT.935. BT C.600LEI 53.7. ANGELICA C.NR.C.2. MARIA BUHACIUC D. NR65BIS.12.400LEI 58. SC. AP. SC.650. BL. CORNELIU BARBOSU T. AP. BT PRIMAVERII. AP. CONSTANTIN BALINISTEANU G. BL.240LEI 34.S1.000LEI 32.000LEI 37.028.890.678.10B.927. AP. SC. BT INDEPENDENTEI NR. AP.750LEI 14.826.941. AP.10. SC. NATIONALA NR. SC.116. VALENTIN BOUTEAN A.000LEI 11. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR. AP. BL.440LEI 19.400LEI 6.100LEI 168.11. BT VIILOR. VASILE APOSTOLESCU I. BT ST.500LEI 16. SC.781. BL.080LEI 18. AP. COSTACHE BARLADEANU D. BT ALEEA FRUNZETTI NR. C-TIN BORTA D. AP.B.679. RODICA BALAUCA D.800LEI 123.852. CEL MARE NR. BL.61. BT UNIRII NR. NR.20.200LEI 5. NR.990LEI 102.D.D.21.680LEI 260 . BT EMINESCU NR. BT ONICESCU NR.R5.11. BL.APALAGHIEI G. MUGUREL D-TRU APETREI D. AP.800LEI 4. BL. PETRU BOSCU V.7. SAVENI PETRICANI.

14. AP. BT MARCHIAN NR. SC.72. AP. BT OCTAV ONICESCU.31. SC. VALERIA CIOBANU I.16. AP. AP. AP.A.3.000LEI 6. BT BD. AP. AP.000LEI 14.30A.480LEI 5.400LEI 17. BT OCTAV ONICESCU. BT G. DUMITRU BUTUC D.36A.7.488. SC. BT ALEEA PICTORULUI. AP. BT PACEA NR.839.000LEI 61. NR. AGLAIA CAUTESANU I. AP.280LEI 8. AP.280LEI 12. FELICIA COJOCARIU G.1. BT SPIRU HARET.14. MARIANA CORDOS I.113. LUMINITA COJOCARU I.2. NR. BL. DUMITRU COLAC GHE. MARIA CAZIMIR I.775.D.A.4. IOAN CACIUC T.52.289.A.16.33.B1. SC. AP. BT BUCOVINA NR. AP.5.000LEI 10.C4. BT ONICESCU NR. CONSTANTIN CIOBANU M. BT C. BT VICTORIEI NR. BT CATAMARASTI DEAL.I2.42.E.105. SC.520LEI 15. SC. 31. BL.1. AP.600LEI 33. BT EMINESCU NR.000LEI 56.7.A1.640LEI 18. BL. BL. MIHAI BURCEA M. ANICA CIOBANU A. AP. BL.15.2. BLG1. SC.1.D. MARIA CEOMIRTAN C.BULIGA I.638.798.16.720LEI 4.A. BT SAVENILOR NR.500LEI 17. TRAIAN BURLACU N.A.508.F3.10.800LEI 23. AP. VALERIAN CAZACU V. SC. SILVIA CHINDRUS G. BT STEFAN LUCHIAN . BT CAPITAN ROMANO. BT TALPALARIEI NR.000LEI 66.13.B.B. VASILE CHIORESCU I. NATIONALA. AP. AP.125LEI 41. STIUBIENI .659.816.6.15. AP.14.3.36. SC.943. AP. 31.135. MARIA BULIGA M. BT STEFAN LUCHIAN NR.4. NR.360LEI 9.839.400LEI 24.H1. NECULAI CHWALEK C.840LEI 5. BT C.550LEI 32. LAURENTIU CHEBICI D.914.18.32. AP.430.A. BT VARNAV NR. BL.12.3. BL. C-TIN CHIPOANCA C. BL. BL.4.490LEI 20. SC. FLOAREA C. BT ALEEA SCURTA T2. GHEORGHE CIOBANU I.600LEI 28. BT EMINESCU NR. AP.488. SC. ANDREI CONSTANTINESCU I.302. BT UNIRII NR. MIRELA CIUCLEA I.600LEI 12.520LEI 61. AP.3.C4. BT DREPTATII NR. BT UNIRII NR.605.560LEI 10. AP.000LEI 4.3A. BT 31. IOAN CALUSCHI G.A. BT EMINESCU NR. BL. ELENA CHIFIRIUC C. AP.72.186.464. BT IULIU MANIU NR90. DOROHOI.045. NR. AP.262.1. GEORGETA CORDUNEANU A.7.116.840LEI 41. BL. BL. AP.080LEI 17.32.D4.S1.10.O3.27. AP. NR.12.B.526. MIHAI CONDRATOV A. AP.B1.880LEI 26.500LEI 18. BT ARMONIEI NR.372.3. BL. DOINA CATARGIU I.D. SC.372.490LEI 10. BT GRIVITA NR.41.C4.C1.2. BL.S8. BT ONICESCU NR.4. 13. NR. BL.G3.004. BL.080LEI 23. BT AVRAMESCU NR. H16.140LEI 10. ENESCU NR.440LEI 30.55.855.33. BT VULTURULUI NR. BT ALEEA AMURGULUI. BL. BT M. MARIA BURLACU M.116.893. BT ONICESCU NR. BL. BL.686. BT CATAMARASTI DEAL. EMINESCU. G23.7. AP.152.289. VIORICA CIOBANU M. 10.40. AP.078.4. MARIA CALISTRU P. AP. KOGALNICEANU NR. SC.000LEI 3.C. BT CURCUBEULUI NR. MIHAI CIOBANU V.5. PETRONELA CIUBOTARU M.A.50. AP. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V.600LEI 31. C-TIN CERVICESCU I.7. BL.446. AP. BL. NATIONALA NR.558. NATIONALA NR49.240LEI 261 . AP.720LEI 8.10.800LEI 414.116.11.B.5.000LEI 17. BT SAVENILOR NR. ANGELA ELENA CACIUC I. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C. ILEANA CHELARIU I. BT CAL. BL.193. AP.744.752.4.14.9. SC.7. AP. SC.103. BT COM. BT SAVENILOR NR.7. BL. MARIA CHIRIAC V. 36.A.C. BL. SC.14.C1. ENESCU NR.000LEI 31.675LEI 32.843. AP. BT MAXIM GORCHI NR. SC.800LEI 2. BT SAT DRAXINI. BT G. STEFAN CIUBOTARU S.8.D. BT STR.660LEI 22. SC.960LEI 6.880LEI 1. IRINA-RICA CABINIUC D. NR.366.D.B.J7. FLOAREA CHINDRUS D.112. BALUSENI.5C. SOFIEA CHIRIAC I.6. NR128A.6. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I. COM.831.489. SC.5.520LEI 112. NR. AP. NR.K15.6.16. BT OCTAV BANCILA.892.Z15.J6. BT PICTORULUI NR. NR2.1.8. AP.3. PETRU BURSUC T. TOMOROVEANU. AP.ZA11.720LEI 21.254.200LEI 5. NATIONALA. MIHAITA CIOBANU C. NR33. BT TALPALARIEI NR. BL. MARIA CIOMIRTAN I.730. SC.

11. GHEORGHE CRETANU C.48.10.A. AP. BT UNIRII NR.800LEI 42.114. AP.200LEI 56.2.200LEI 62. AP.830LEI 9.240LEI 19.5. GHEORGHE DUMBRAVANU G. BT TEODOR CALIMACHE NR. AP. BT UNIRII NR. BL.360.3.960LEI 52.64.366. BL.8. NR.1. BL. MARIAN DANILIUC N. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. AP. BL.000LEI 103.7.720. MIHAI CUCU E.B. C-TIN DANIEL DIMA C.8.E. MARIN COSTAS G.B.520LEI 19. POMPEIU NR.9.I5.39.G2. SC. BT SAT ZAICESTI.D. BT COM.297.537.B.2. IOAN DODU D.640. AP.750LEI 7.13. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR.579.40.18.E9.600LEI 131. AP. BL.24. AP. MARCEL DULCE D.8. SC.880LEI 9.54. BT IMPARAT TRAIAN NR.9. NATIONALA NR.4. BL. BT C.539.C.14. CURTESTI.A5.2A. FLOREA FEDIUC M. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D.U12. BT SUCEVEI NR.839. AP. AP. VASILE DRON G.356.C.000LEI 46. DUMITRU DAVID I.64.369. COSTACHE DIMA I.39. BT PRIMAVERII . BT PACEA NR. SC.000LEI 34.2.4.8. AP. BT ION PILAT NR. AP.64. BT 4. BT UNIRII.020LEI 26. COM.967.A. SC. BL.4.373. ELENA FEDIUC G.680LEI 34.720LEI 2. BT AVRAMESCU NR. SC.17. FILIPESCU .14.A. ANICA FILIP M.132.ZA11. BT MARCHIAN NR. S. AP.24. VIOREL DUPAC G.B. VIOREL DANILA C. SC.148. DOROHOI MAXIM GORKI NR. AP.000LEI 15.13.20.008. C-TIN FLORESCU GHE.1.280LEI 18. BT ALEEA SCOLII NR. NR. BL. CRISTINA ELENA DIMA I.646.CORDUNEANU I.337.4.3. AP. BT ALEEA NOUA NR. SC. AP.9.000LEI 33. AP. AP.A2. AP.B.7. VALERIU DUPAC M. ANGELA DAMACHE D.040LEI 56.7.AP. BT ALEEA NOUA NR.526.C.001. RODICA CRETU I. MARIA COSERI G.600LEI 33.14. BT PRIMAVERII NR.200LEI 30.440LEI 22.558.A.C4.G10. IOAN EPURE GHE.750LEI 3.40.17.C.15.3. VASILE COROI A. SC. SC.A. VESPASIAN FLOREA C.A. AP. SC.326.425LEI 41. DAN D-TRU FECIORU A.4.640LEI 10.22. SC.500LEI 44. BL. BROSCAUTI.15.C1. CORNI. BT ALEEA NUCULUI NR.A.967. AP.845.150LEI 35.3. BL.14A.960LEI 20. BT CURCUBEULUI NR.U7. POMPEIU.29.11.19.A.27.A. MARIA FERARIU I.6. ARGENTINA COSTENIUC V. GABRIELA CORNEA P. BL.2. ELENA DUMBRAVANU C.4. SC.5.351.A. BT ALEEA SCOLII NR.35.080LEI 15.800LEI 1. AP.610.575. BL. BT G. NR.319.227. BL.875LEI 3. AP. SC.560LEI 80. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D.127.501.840LEI 43. CARMEN SAVENILOR. BL.920LEI 32. BL.G7.400LEI 17. SAVEL CRETU C. BT STEFAN LUCHIAN BL. DOROHOI D. AP. BT ION PILAT NR. BT ALEEA NOUA NR. LUCHIAN NR. IOAN CRETU I.348. BT ETERNITATII NR. BT ONICESCU NR.560LEI 8. BT ONICESCU BL.B. AP17. AP. BL. BT UNIRII NR. BT EMINESCU NR.12.14.7. ELENA DOBOI I. BT DRAGOS VODA NR.A.25. BT 7 NOIEMBRIE .F9. NATIONALA. BT ORASENI DEAL.911. BT CURCUBEULUI NR.700LEI 81. BT ONICESCU NR.111.25. ENESCU NR.7.241.800LEI 33.254. BT STAUCENI.C. AP. AP.960LEI 22. AP. AP.4.F8. BT COM. GHEORGHE DURNEA M. SC.880LEI 6.481.920LEI 10. BL. IOAN COTOS V. BALUSENI. SC. C-TIN DAMACHE D.6. BT ONICESCU NR. SC. BL. AP. BT FILIPESCU NR.600LEI 88.A. BT UNIRII NR. AP.3. AP. SC.3.746.000LEI 262 . IULIA GINA COSTE M.B. NR.15.360LEI 68. BT D.G10.22.12. ZA.480LEI 23. BT C. SC. DERSCA.342.G10. BL. BT GHE.350LEI 26. PETRU LIVIU DUSCIUC I. LIDIA DUCA L.33. SC.B. SC.231. AP. SC. SC. BL.000LEI 351.379. AP. SC.558.D. AP.466. SILVIA DUCAS H.61. SC.321. AUREL COVATARIU V.562.23. BLA2. NR.520LEI 26.31.373.I4. PETRU CRISU GHE. DANIELA DOBOI I.160LEI 17. BL. SC. AP.492. BT COM.6.8. BL.367.A. NR. SC.8. SC.14.5.61.3.601.291. TOADER COSERI I. BT ST. SAMUIL CUCU I. SC. AP.

AP.785. BT COM.484. GHEORGHE IFTIME D. EMILIA GRIGORAS GHE. BL.4.080LEI 9.G4. SIMON GLONT M.BT CUZA VODA NR3. MIHAI HUTU D.200LEI 8. NR7. AP. AP. NATIONALA. AP.781. LENUTA GRIGORASI H.4. AP.000LEI 22.920LEI 10.160LEI 22. AP.25.52. BT SAVENILOR NR.382. ANISOARA HRITCU Z. BL.440LEI 5. BL.4. BT TALPALARIEI NR. BT ONICESCU NR.17.6. BT TUDORA.33.E8. BT SAT.35.600LEI 322.C.L8.3. AP.A. ELENA HIZILNICOV C.C2. AP.BL3B.X18.276. SC. SC.A.2.55. ELENA GRIGORAS I. DANUT HUTANU M. MARIA HRITCU I. LEORDA.3.200LEI 5.17. BT ONICESCU NR. ROMICA MIHAI GAVRIL S.082.3. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR.562. BL. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.110.84.E8.B.S.880LEI 5. AP. DAN GOGA D.400LEI 47.000LEI 15. ANETA GRINDEI M. B2. SC. AP.4.A.260LEI 74.7BIS.914.840LEI 116.C2.14.240LEI 12.400LEI 14.569. AP. AP. BT PRIETENIEI BL.000LEI 24. AP. NR.750LEI 43. BT TALPALARIEI NR.160LEI 5. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E.215. AP. EMILIA HRISCU N.C.B12.A.35.27. AP. BL.C1.600LEI 15. BL.892.6. BT IMPARAT TRAIAN NR.601. AP.890LEI 75.X20.4. VASILE HARBUZ GHE. BT ALEEA LICEULUI NR. SC. D12. AP.3.040LEI 41. ELENA GRIGORAS V. BT OCTAV BANCILA.16.5C. AP.356.260. BL. AP. COSTACHE IFTIMIE C.4. BT ONICESCU NR. EUGENIA FRUMOSU V.372.256. SC.818. DUMITRU GOGU A. PUSKIN. BL. BT BUCOVINA NR. NR.14C. AP. BT GRIVITA NR.714.90.671. BT CUZA VODA. BT ONICESCU NR. DUMITRU IGNAT C.27. AP.G10.920LEI 4.420LEI 49.000LEI 18. BT ALEEA C.D. BL. SC. ELENA HRITCU M.. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.552.520LEI 19.640LEI 32.240LEI 27. ADRIAN HAGIU G.17.14. BT ONICESCU NR. NR.5C.13. NECULAI GONTINEAC M.874. SAVEL GORBANESCU C. NR.36.320LEI 65.1.2. SC. MELU HINCEANU AL.I13. BT ALEEA NOUA NR.280LEI 10. D1.175LEI 56.5. AP.880LEI 10.30. BT ALECU DONICI NR.186.C.000LEI 32. SC.030. BL.6.200LEI 407.33.FRUMOSU C. BL.753. VASILE IFRIM C. AP. NR. AP. NR.040LEI 13.A.600LEI 3. BL.877. BT ONICESCU NR. BT C.863. SC.VLADIMIRESCU NR. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.435. BT T. BT C. SC.A5.549.26. BT PRIMAVERII NR. AP.6. NATIONALA NR. GANE BL. BL.680LEI 16.558.400LEI 683.600. AP.AP. BT ALEEA PINULUI. ANETA GROSU GHE. AP.800LEI 41.776.15.14.280LEI 34.C2.15.12.A 6. AP. NR.A.800LEI 21.1. AP.A.325LEI 106.B.I13.5. SC.000LEI 16.326. COSTACHE HURMUZ M. MARIA GAVRIL C. NR99. NR. BT ONICESCU NR. AP. BL. BL.861. F. SC.520LEI 92.27. BT ALEEA AMURGULUI NR.52. MARIA GHEORGHIU G.3. ELISABETA GROSULEAC I.320LEI 890. BL.330LEI 14.600. BL.135.2. BT ALEEA PINULUI NR.17.1. NR. BL. BL. BT PRIETENIEI D1.6. SC. BT PACEA NR. AP. MARIA GOGU C. BT ALEEA ZORILOR.M3. SC. BT ALEEA SCOLII.374. SC.D. GICA GRIGORAS G. BL.30.C.12. MARIA GLASBERG S.B.2.637. VERGINIA HUSTIUC P.11.18.678. SC. NATIONALA NR50.57.21.13. BT CAL. AP.12.B.52. DOLINA.859.15. 1.A. SC.356. SC.994. NATIONALA NR. ELENA IFRIM G. DOINA IFTIME C.611. R10. BT OCTAV ONICESCU. AP. SC. SC. IOAN HRISCA P. OVIDIU MARIUS HURMUZ N. BL. BT PARCUL TINERETULUI.6. MIHAI IATIC G.600LEI 263 .55. BT F. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.107.440LEI 7.A. AP.2.366.16. TODIRENI. BT A. BL.16A.130.400LEI 12. AP. AP.488.250LEI 4.5. VASILE GAVRIL I.064. MARIANA GALCA T. BT CUZA VODA. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII.G1. TOADER HERGHELEGIU V.A.43.A. SC. VLADIMIR GRIGORASI C. BL. BT ION CREANGA NR.023.12. BL.C1.5.A. DORIN C-TIN GHIMPU V.G3. BT C.8.320LEI 7. GHEORGHE GRINDEI M.

BT PRIMAVERII NR.107.17. OVIDIU MARGINEAN I.537.A5.400LEI 38. AP. BT ONICESCU NR.C. 26.A. BL.960LEI 23. BT SUCEVEI NR.A.19.7. BL. BL.914.15. BL. VLADENI. SC. EMILIA LOHAN I.680LEI 43.840LEI 35. B.983.21. BL.330LEI 201. TEREZIA IULIANA MARCIUC G. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR.12.000LEI 40. BL.400LEI 29. SC.232. AP.30.17.A.687.46BIS. SC.812.2.8. MARIA MARCIUC ST.6.B.000LEI 77. BT SUCEVEI NR.27.D10.BT CURCUBEULUI NR.E. NATALIA JITARIU S. BT PRIMAVERII NR.267. BT CALEA NATIONALA NR. BT LEORDA .920LEI 25. VASILE LEAHU G. AURELIAN MARICI A. AP. MARIA ISTRATE C. BL.29.IGNAT N.69. SC. BT COM. U1. BT ALEEA LICEULUI NR. SC. BT CALEA NATIONALA NR.1.520LEI 12.17.B AP. BT ALEEA AZURULUI NR. BL. BT ELIE RADU NR.1.720LEI 40.000LEI 4. AP. AP.969.895. PETRU MALAIMARE P. LOTI LAZAR T. DAMIANA IPATE . BT F.6.100LEI 10.320LEI 101. P. BT PRIMAVERII NR. AP. MIHAI MANTALUTA N. BT OCTAV ONICESCU. FLOREA MALAIMARE C.960LEI 49. BL.230LEI 23.A6. AP. VASILE LUNGU GHE. BL. AP. MIHAI MARGINEAN A.33.C.42.46.11.7.440.3.570LEI 19.571.C.188.C1. MARIA LOZNEANU C. AP. SC. BT CORLATENI . C-TIN LOMOS I. BT PRIMAVERII NR.200LEI 43.750LEI 5.625LEI 264 . AP. BT ONICESCU NR. AP.761. BT OCTAV ONICESCU. AP. BT I. AURELIA IRIMIA V. BT ALEEA CURCUBEULUI. BT ONICESCU NR. BT 38. BL. BT K.7.11.525.111.D. AP. SC. SC.26.600LEI 78. ALEXANDRU LUPU T. BT SAVENILOR NR.827. COSTACHE IONESCU T.46. BL. AP.A. BT IMPARAT TRAIAN NR.58.148. SC. SC. AP. GORCHI NR. SC.377. SC. BL. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I. 7.953.400LEI 8. CORINA LOZNEANU C. GEORGE JILAVU M. CAMELIA MARGINEAN T. BL.26.1. NATIONALA NR.A5.3. AP. BT ARMONIEI NR. AP.A. AP. SILVIA LAZAROI G. AP.074.031. SC. 43. AP.017. MARIANA LEAHU M.U18. BT ONICESCU. DUMITRU ISAC V.IOAN LUCA M. BT CALEA NATIONALA NR. 71. BL.D10.000LEI 97.43.17.996. SC.159.400LEI 34.AP.47.320LEI 5.297. SC.17.13. AP.2. BT M. SC. BT ALEEA VIILOR NR.7. AP.D. GEORGETA ISTRATE I.47. IULIA LIVADARU V.2.7.670LEI 91.A2.940.157.C.200LEI 44.783. BOTOSAN VARNAV.12.562.A.A. AP.550LEI 9.34.24.9C. BT F. BL.240LEI 20.B.I6. MIHAI MANTEA M.200LEI 9.B. BT MANOLESTI DEAL.959.289.27.600LEI 2.21. SC.A. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T.3.B.C1. BT IMPARAT TRAIAN NR.13.24.A. BL.339.8.7. BT PRIMAVERII NR.775. SC.56.13.105. VLADIMIRESCU NR.500LEI 34. U1. SC. MARIA ILIUTA GHE.A. AP. AP. ELENA JALBA G. AP.808. VIRGIL LUCA I. BL. AP. MEDA LUCA P.AUREL IPATE M.C. BT T.152. BL.17. AP. MARX NR.2. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D. MARIA MASCAN V.420. CURCUBEULUI NR. BL.595. BT C.15.B5.041. SC.24.17. AP. CUCULEANA ILIESCU D.965.571. BT SAVENILOR NR.C.093.237.9.090.200LEI 16. SC.14.520LEI 164.257. AP.I20. BRATIANU NR.17.640LEI 62.1. MIHAELA MARCIUC A.29.180LEI 12. BT IULIU MANIU NR. SC. MARIA JALBA T.200LEI 85. BL. SC. RAUSENI. NR33.1. SILVIA MACOVEI D.520LEI 51.S4.542. EDIT MACOVEI C.A.8.720LEI 8. AP. AP. VIORICA IRASOC I. BT ONICESCU NR.1.800LEI 3.34.9.A.560LEI 26.B7. AP. AP. BLA2.810.227.320LEI 20.560LEI 23. BT ONICESCU NR.360LEI 26.GA9.C.7. AP.000LEI 4.000LEI 99. ELISABETA IVASCA I.A6. SC. NR.600LEI 14. BT PRIMAVERII NR.A. SC.H1. BT ONICESCU NR. SC.13. BL.160LEI 81.69. SAT HRISCANI. AP. AURORA MARIA IONICA D.972.K4.14. BT ZORILOR NR. BT ONICESCU NR. NR.600LEI 29.26.520LEI 32. AP.1.810. NR17.

SC. EUGEN MIHAESCU G.240LEI 36. ELENA MURARU GHE. P17.19.513.800LEI 117.570LEI 8.S3.695.704. ENESCU NR. BT ALEEA SCURTA NR. SC.4.C4.27. ENESCU NR. BL.190.11.640LEI 13.MATEI A.360.8. SC.18.G10. BL. C-TIN NECHITA V. AP.880LEI 14. BT ONICESCU NR.13.B1. SC.728. DUMITRU MOISUC G. AP. BL.5.P17.320LEI 45. BL. BL. EMINESCU.749.A.63.6. BT BD. BL. AP.722.MARIA MOLDOVANU D. DUMITRU MORARU C. NR.B.Z2.8. BT PRIMAVERII.595.11.8. ZENOVIA MOISA I. BT PRIMAVERII.800LEI 17. ELENA CUZA VODA NR. BL. AP4.16. P17. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. SC.3.104. BL. 4. BT MARCHIAN NR.120LEI 67.14.200LEI 2. GHEORGHE MATEI C.640LEI 30. BT ALEEA GRIVITEI NR.15. BT VIILOR NR. AP. MIHAI MORARU M. BT G. BT INDEPENDENTEI NR.172. BL.669. AP. MIHAI NUCUTA D. AP. BT EMINESCU. AP.6BIS. AP. BL.27.631. BL. BL. MIHAI MOISA T. BL. 30.2.413.21.000LEI 57. MIHAI MERTICARU I.. AP.840LEI 6.G4. AP. SC.430. BL. BT CALEA NATIONALA NR. BT CUZA VODA 6BIS. ENESCU NR.J8.18. FRIMU NR.10.B.35.500LEI 66. STELA MICU L. BT ALEEA NUCULUI NR.5.G23. DIMITRIE NASCU I. CATALIN DANIEL MICU M.A.1. AP. NR.9. BT I.55. SC.12. IULIUS CEZAR MURARU S. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G.542.600LEI 39.169. AP.483. AP. IOAN MITOCARIU A. 9.640LEI 94. SC. AP.30.8.27. BL. SC. BT PRIMAVERII NR.SC.16. BT CALEA NATIONALA NR.560LEI 10.475LEI 8. BL. BT GRIVITEI NR. BT CALEA NATIONALA NR. BL.571.3. SC. E 14.321.600LEI 15.500LEI 38. BT PRIMAVERII.223.177.680LEI 33.B.439. BT GEORGE ENESCU. SC.218.5. BT MARCHIAN . BT ONICESCU NR.320LEI 6. BL. BT GRIVITA NR. BL.17. RADU MIJA I.200LEI 5.22. 52.4. VIRGINIA MURARIU D. BT ALEEA PRIMAVERII NR.45. C-TIN MIHAI D.U16.D. BL. NR.440LEI 11.A. MIRCEA MURARU M.34. BL.400LEI 7. ELEONORA MOLDOVAN A. VASILE MOISUC P.B. SC. VICTOR NASTASE I.65. VERONICA MIHALACHE T. SC.B.1.5. BT ALEEA AZURULUI.A1.520.14.E3. DUMITRU MIHAI G.440LEI 20. AP. BL.5.10.000LEI 28. MARTA TANIA OLENIUC I.16.15.P11. BT UNIRII NR. BT ONICESCU NR.1.600LEI 16.16.30. EMINESCU. AP. BT SAT CATAMARASTI DEAL.V1.200LEI 43.9.3.1.625.30.A.840LEI 85. JENITA MAXIM G. AP. SC.4. BT BD. AP.A.010LEI 2. AP. AP. BT SAT IPOTESTI.179. BL. AP. AP.178.B.30. BL.440LEI 60.137.744. AP. NR.36A.5.200LEI 108. AP. JAN-LEONIDA MIGHIU C. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR. JENITA OLARU I.855. AP. DUMITRU MAXINIUC C. AP. AP. BT ALEEA PICTORULUI NR. AP.D.F2. AP. BT PRIMAVERII NR. BL. AP. SC.078.240LEI 5.074.I2.000LEI 18.69. AP. BL. BT ARMEANA NR. AP. 14. AP.9. BT GRIVITEI NR. NR9. SC.800LEI 13.215.2.320LEI 414. AP. BT PRIMAVERII NR. VIORICA NISTOR C. BL. AP. EMINESCU NR.A. C-TIN MUSCALIUC D.200LEI 6. SC.186.600LEI 41. AP. AP.401. BT IMPARAT TRAIAN NR.7.E. BT G.5.A26.C. AURICA MURARIU I. AP. CONSILIA LENUTA MIHAI T.TURN. COM.320LEI 16. GEORGETA MOLDOVANU .D1.000LEI 5.372.3. AP.760LEI 3. NR.5. BT CRONICARI NECULCE NR. 7.10. BT D.680LEI 17. NEGREANU NR. ION NATIS T.420LEI 3.978.B. BL.307.325.461. AP.B.18.B. SPERANTA MIHAIANU C.240LEI 265 .7.S7.5. COM. BT G.25.401. NR. BT 23. NR.I2.SC. MIHAELA NICULICA I.400LEI 14. BT PRIMAVERII NR. BT CALEA NATIONALA NR.949. ILIE MERTICARU I. SC. SC.A. BL.240LEI 32.993. 59. STEFAN MIHAILEANU I. SC.5.750LEI 86.12.8. B. BL.K1.B.513.440LEI 9. EMINESCU.20. SC.630.8.080LEI 16. AP. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR.V1.742. MARIAN MURARU C.769.113.10. AP.B.10.600LEI 6. BT TRUSESTI.A. 1. PANAIOTIS NECHIFOR N.12. BT IMPARAT TRAIAN NR.1.B1.23.45. BL.4.3.B. GHEORGHE MATEI C. DANUT MUNTEANU V. MARIA NECHITA M. IULIAN MOLDOVANU M.806.

831.A. AP.360LEI 44. BTOSANI LUNA NR. NATIONALA NR.C.200LEI 51.240LEI 31. BT K. VIILOR NR.15. AP. BT ANTONESCU NR. BT GRIVITEI NR. AP.281. LUCIA POROSNIUC D. BT TALPALARIEI NR.1.882.CUZA.600LEI 46.800LEI 15.400LEI 10. AP. VERONICA PRAJINARIU T.8. FLORIN OVIDIU MARCHIAN . BL.490. CRISTIAN POPESCU I. SC. AP.1. BT ALEEA ARCULUI NR.17. BT PARCUL TINERETULUI .BT ORAS SAVENI. BL.A.000LEI 7.000LEI 15. BL.4.14. AP..23. BL. BL. MIRELA DANIELA RAILEANU M. NR. SC. BL. BT BLANDESTI.576. BT GEORGE ENESCU BL. ANCA PETRARIU D.S7.5. BL.5.8.1. GHEORGHE POPA D. AP. AP.2.4.5. VIORICA PASCARIU D. EMINESCU. BL.15. LILIANA POENARU M.A. BT ONICESCU NR.488.600LEI 3. BT ONICECU S20.300LEI 41.8. AP. BT BUCECEA . SC. AP. CARMEN ELENA POPINCIUC C.845. SC.6.627. GHEORGHE PASCAL M. BT CUZA VODA NR.558.160LEI 55. MIHAELA OPASCHI S.600LEI 14.520LEI 31. BT STR.160LEI 109.5. BT GRANICERI BL.818. BT ALEEA ELIBERARII NR.12.W5.4.760LEI 13. DONICI NR.A.4. BT ALEEA CALIMACHI NR.1. BT EMINESCU NR.16. FALTICENI.960LEI 11. BT ZORILOR NR.092.976.A2.2.12.000LEI 98.880LEI 110. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR. ECATERINA PRICOP T.7. AP. BT BD.6.51. AP.200LEI 22.007. AP. BL. ANISOARA POPESCU V. BT ALEEA RONDULUI NR.6. AP. AP.15. BT AVRAMESCU NR.B. BT ONICESCU NR.337. DUMITRU DANIEL POSTEA A. BL. SC.440LEI 1. BT BUCOVINA NR. NR.53.3.B.C. AP.200LEI 2.087.86.86. NR. IOAN POPA I.1.B2.558.068. FLOAREA PINZARIU I. AP. PAULINA PROZOROSCHI N.039. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.6.53. SC. BT ONICESCU NR. AP. BT CUZA VODA NR.S4. AP.860.000LEI 22.320LEI 53. SC. SC. CORINA POPINCIUC D. BL.36A.000LEI 84.000. PETRE ONAC N.5. Z10. REGHINA OSTRECEANU D.A1.599. SC. BT C.859. SC. BT UNIRII NR.5. FLORIN PORFIR C.943.323. SC.300LEI 3. SC.R9.920LEI 31. BT CUZA VODA NR.B.985. SC.A. VERONICA PILOS C.855. SC. SC.3.000LEI 39.520. AP.760LEI 122. AP. SUCEVEI. BT AZURULUI NR. BT AZURULUI NR. BT ZIMBRULUI NR. BL.200LEI 14.867.27. BT OCTAV BANCILA NR.480LEI 266 .305. C-TIN PRISACARIU A.A.7. ELISAVETA RAILEANU I. BT STEFAN LUCHIAN NR. MARINELA ONOFREI N.440LEI 23.13. MARIA POLITIC C.16.330LEI 6. BT ALEEA NOUA NR. AP.387.A.86. BT ZIMBRULUI. SIMION POSTINIUC V.A.520LEI 3. SC.6. IOAN POENARU I.323.125LEI 16.845. AP.5.A9. DUBALARI.A.015. MILICA PITORAC D.1.5. BT EMINESCU NR. AP. SC. SC.B2. BT LALELELOR NR.16. BT BUCECEA. SC.A.I.16. 25.855.J6.2. 10.070LEI 6. DANIELA RAILEANU M.10. ANISOARA PRISACARIU I.720LEI 31.A. AP.372.223. MIHAIU PRICOP N.2.B.45.18.000LEI 13.118. ORTANSA PRISACARIU P.B. STR.400LEI 124. AURICA PASCARIU V. SC. BL. AP.C.7. BT F.11. BL. AI. SC.12. BT ALEEA SCOLII NR.W12. SCA.739.19.880LEI 8. MIRCEA RADU C.2.10. BL. AP.G. RODICA ONOFREI I. ELENA RAICU V.W5. BT BUCECEA.902.488.919.36. MARKS NR. NR.880LEI 54.5BIS. AP. MARIA PANCU I.8.A.200LEI 4. AP. 4.A. DUMITRU ONOFREI I.B.630. BT FRUNZETTI NR. LIVIU C-TIN PINTILIUC D.14. ILEANA ONICIUC P.1. GINA BEATRICE RAILEANU C.B1.33.2.18.11.21.422.A. BL.OLENIUC I. DUMITRU POENARU C. AURELIA OPASCHI G.31.M6.37. SC. AP.704.I. AP. SC. BT STR. BL. AP.276.840LEI 24. AP. ANA PRISACARIU I.920LEI 45.E5.000LEI 6.600LEI 5. AP.200LEI 23.8. BL. SC.959.534. BT 17. AP. PETREA PROJOROSCHI I.160LEI 6.200LEI 15.B. AP.477. AP. AP. BT EMINESCU NR.360LEI 23. BL.66.A9. DUMITRU POROF V.869. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I.037.32. BL.000LEI 82.

558. VERGINIA STEFANESCU C. AP. SC.A7.015. NR. BT VARNAV NR.000LEI 68. AP.F5.480LEI 33.F5.14. PAULUS TARNITA M.280LEI 82. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.54. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL.E. EMINESCU NR. MARIA SERBAN I. BT ST. AP.2.520LEI 23.63.880LEI 41.C.400LEI 82. MIHAI EMINESCU.988. MAXIM VASILE TALPA I.9.000LEI 4. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M. VLADIMIRESCU NR. AP.488.49. AP.2. VALERIU ROTARIU V.151. BL.8.786. COM.58.491. PACHITA STENTEL I.1.616.125LEI 4. AP.1.8. AP. 34.7. VASILE RUSU G. PAUL IULIAN TARANU P. MIHAI TARNAUCEANU G.27.18.000LEI 8. GHEORGHE SFICHI I.12. BT G. SC. NR.741.C.880LEI 18.280LEI 104.800LEI 34. BT CALEA NATIONALA NR. RODICA TALPALARIU Z. AP. GEORGETA SPIRCU C. NATIONALA NR. BT F.730.261. S. AP. VIRGIL SEVERINCU GHE.2. AP.B. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M. SC. AP. BL.3.041.B4.ROMANESCU D.A1. DORNEI -STR.18. SC.A AP.077. AP.13. G3.2.53.A. BT ALEEA PICTORULUI NR. SC.200LEI 43. AP.000LEI 47.11. AP.934. LAURIAN VICTOR ROSETI P. SC.158. SC.25. AP. BT AMURGULUI NR.19.D1B3. BT VARNAV BL. BL. AP.18.35.8.4.A.28.440LEI 31. BUCECEA.11. BL.400LEI 29.080LEI 9.B.A1. AP.045. BL. BL.2.18. AP.A.871.305. BT SUCEVEI NR.616.8. BT 10. SC. BT ARMONIEI. BL. AP.000LEI 11. T. BL.2. BT CALINESTI. AP.650. LUCHIAN NR. BT VIILOR NR.544.24. DANIELA MIRELA SANDU D.740. BT IMPARAT TRAIAN BL. BL.440LEI 69.7.116.320LEI 10. AP.200LEI 70.7. BL. BL.B. C-TIN SANDU G.000LEI 70.401.159.A. AP. G4. BT ALEEA NUCULUI NR.342. BT EMINESCU NR.996.9.760LEI 11.1.69. BT PRIETENIEI NR.25.180LEI 23.D. SC. AP. BL.749.360LEI 84. BT PACEA NR.000LEI 53.E.28. BT SAT CATAMARASTI DEAL. AP. NATIONALA NR.SC. BT CAL. ENESCU NR. FILIPESCU. BL.W25.372.9.I22.201.712.000LEI 145.11. BT PARCUL TINERETULUI NR. ION SEVERIN I.000LEI 3.18.21. SC. BT ARMONIEI NR.G3.853. BL. SC.B.G19. MARCEL TALPA R. VASILE STEFAN I. SC.320LEI 8. C-TIN V. ELENA SANDU A.E.855. BT AVRAMESCU NR. LUCHIAN NR. SC. MARIA ROTARITA P.H3. BT EMINESCU NR. BT VICTORIEI NR. BL.9. BT C. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I. BT GHE.18. BT EMINESCU NR. BT POSTEI NR.B.1. SC.4. ADELA ROSU I.7.325LEI 75.10. AP. BT VICTORIEI NR. SC. AP.880LEI 113. BT EMINESCU NR.12.A.711.53. BL.L1.310LEI 10.960LEI 34. BT T.600LEI 15.013.7.F. NR.V9.3.BL. BT UNIRII NR. BT F. AP. RODICA TAPALAGA B. TIBERIU SIRGHI D.208. BL.744.400LEI 16. MANUELA PAULA STIHI V.3.667.A.C. BT ALEEA NOUA. SC. AP. 36A.148.A.535. SC.C. BT ST.520LEI 11. SC. BL. NR.640LEI 23. BT ONICESCU NR.401.C. BL.260LEI 16.2. NR. BT ALEEA CRIZANTEMELOR. SC.200LEI 267 . AP.000LEI 137. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G. AP. SC. UNIRII NR.P13. PAUL ROMANESCU I.600LEI 8.A4.011.2.111. ELVIRA TALPA I.B.209. IOAN SAUCIUC V. 1.373.K2.3.A.C7.11.A. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. CRISTIAN SAMIAN C.2.A.E7.A8. BT ONICESCU NR.994.3.A.D1B3. IULIETA ROSU ST. BT ZORILOR NR.63.7.976. AP.800LEI 10. ANGELA SANDU V. BT UNIRII NR.600LEI 28.24.D1.2M.160LEI 14. AP.2. SC.D3.640LEI 786. DUMITRU ROSETI GHE.320LEI 72. AP.3.8 PRIETENIEI NR. BT UNIRII NR.480LEI 4.14. AP. AP.000LEI 6.636. AP.320LEI 21.6. C-TIN STEFAN G.C.2.400LEI 49. BT PACEA NR.976. MARIA ROTARIU GHE. BL. SUCEAVA NUCILOR. ELENA SANDRU A. SC. BL.C4A.25.7.3.190.27. AURORA NINA SEVERINCU V.H3. BL. AP. ELENA SIRETEANU N. SC. 28. BT PRIMAVERII NR. VASILE ROTARIU V. AP. BL.29. BT TIBERIU CRUDU NR. VLADIMIRESCU NR. SC. C-TIN TABARCEA P.13.

DUMITRINA TIMOFTE G.G.13.1. AP. SC. ALINA MONICA UNGUREANU M.923.840LEI 7.Z18.14. LUCRETIA TURCU C. NATIONALA NR. BT COM. PRIMAVERII.20.F5.640LEI 15. BT TRANDAFIRILOR. BL.760LEI 2.678. SC.14. BT CAL. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C.9. BT DIMITRIE RALET NR.002.153.19.595.24.475.D.7. MIHAI VORNICU I. BT DOBROGEANU GHEREA NR.9. ELENA VACARIU D. BT IMPARAT TRAIAN NR.803. AP.000LEI 16.B.11.19.43. BT IMPARAT TRAIAN NR. BT BUCOVINA NR.8.L1. AP.69. BT CALEA NATIONALA NR.A.5. EMIL TOMA D. AP.920LEI 10. AP. 23.200LEI 137.720LEI 11.7B.320LEI 40. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I. SC.B. BL.5.081. BT 7 NOIEMBRIE NR.2.2. BT CUZA VODA NR. IOAN VLAS D.18.24. NATALIA ZAGAN I. ELENA VASILESCU R. KOGALNICEANU NR.691. AP. AP. BT PRIETENIEI NR. BT F.8. AP.9. BT AVRAMESCU NR.12. DUMITRU VIZITIU A.8. AP. BL.906. SC.C.2.781. AP.15.2. BT PRIMAVERII BL.7.B. BT ONICESCU NR. C-TIN TURCU C.5. AP. SC.600LEI 42. BL. BL.A. DOREL DUMITRU UNGUREANU G. BL. BL.11. AP. BT ALEEA PINULUI NR.092.14. ANA TURICEANU M. SC. AP.14. GHEORGHE VERENCIUC V.200LEI 79. AP. LIVIU DORIN VIZITIU V.B.367. EUSEFINA TOMA D. AP. BL.G5. BT STR. BT VARNAV NR.480LEI 10.15. MANUELA URSU D. BT O.T5.520LEI 29. AP. AP.409.372. AP. AP. SC. AP.24.068.86.28. SC. PUSKIN NR. BT MANOLESTI DEAL. BL. IUSTINA TUFA M. BT ONICESCU NR. AP. SC.289.P15. BT ALEEA SCOLII NR.249.55. SC.400LEI 21. IOAN VALENCIUC A.11.7.12. 54.040LEI 15. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G.28. F12. ORTANSA TOMA C.11. NR.3.904.5.B.325. BL. BT EMINESCU NR.B. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR.035. BT CUZA VODA NR. AP. AP.920LEI 8. BT PARCUL TINERETULUI.12. AP.L1.050LEI 19. BT OCTAV BANCILA. SC. SC. SC. ALEXANDRU TRUFIN N.28. MARINELA ZALA M. NR45 BIS.12. BL.12.F.34.9. BT M. SC.000LEI 41.4.317.720LEI 268 .200LEI 13. BT ALEEA NUCULUI BL.965. LIGIA-TATIANA TRUFIN D.A.000LEI 10.B.5.31.291.L8.23BIS. BT PRIMAVERII NR.A3. BL. SC. BL. MARIA TRUFIN N. AP.700LEI 16. MIHAELA TOPALA I.860.S.7B.2.9.24. BT EMINESCU NR. SC. GHEORGHE TINCU C. AP. SC. BL.200LEI 23.875. BL.488.600LEI 21. BT CRIZANTEMELOR NR.81.200LEI 91. PARASCHIVA VATAMANU V.69. VERONICA NICOLETA VATAMANU M.15. CATINCA ZAHARIA D.192.6. PRIMAVERII P17. ROZICA UNTANU P. PETREA VIZITIU I.G.200LEI 51.040LEI 32. NR.025.A.160LEI 454.400LEI 51.11.17.820.869. LAURA RALUCA TRUFIN C.TILIPAN G. BT G.360LEI 29.748.800LEI 12.C. STEFAN TURCANU F. SC.000LEI 5. BT TEATRULUI NR. BT 20. AP.24. BT PRIMAVERII NR.508. I6.2.225LEI 47.152. ELENA TRUFIN D.720LEI 1.18.160LEI 22. BT A.2.360LEI 9.334. BT TEATRULUI NR. AP.550. BT PRIMAVERII NR.120LEI 49. AP.720LEI 38. AP. AP.000LEI 26.200LEI 20. BL. SC.988.E2. AP. BL. BT PRIMAVERII NR.10.I4. AP.653.B.A. AP. SC.847.864. SC.2. SC. AP..79.R9.720LEI 14.127. BT IMPARAT TRAIAN NR.750LEI 15. AP.966.B.7.G.B.39. BL.P17.590LEI 32. BL.96. BT DREPTATII NR. BT BALCESCU NR. IOAN VARZAR M.000LEI 13.086. BT ONICESCU NR.11. R16.120LEI 8.4.12. SC.SC.B.18.7.200LEI 12.720LEI 12. SC. C-TIN TIMOFTE G. SC.293.11.712. AP.000LEI 372. SC.659. BT SPATAR MILESCU NR. AP. MIHAI VOLOSNIUC I.5.B. GHEORGHE VERESTIUC I. SC.U16. IONEL ZAHARIA A. ROMILA MARIANA ZAICEANU N. BT ALEEA NOUA NR.695. AP.X23. GHEORGHE C-TIN TURCU F.A. ENESCU NR.C.15. AP. AP.G. VLASINESTI. DOINA ZAGAN D. BT COM.830LEI 161. DANIELA TIPU D.661. AP. BT PRIMAVERII NR. BT PRIMAVERII NR. VLASINESTI.882.000LEI 44.B.63D. BL.A5.600LEI 21. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D.5. BANCILA NR.738.

Timişoara 6. et. nr. Gheorghe Bihoi N. 1. ap. Timişoara 3. 4.440.520 Calea ?agului nr. Sc. 26. jud. ap. T1. SC.600 Micşunel nr. 4. Timişoara 155. Timişoara 61. Dumitru Augner D. Timiş 9. Dumitru Bogdan I. Timişoara 62. et.000 Tuluicului. 1.000 Brându?ei nr. Timişoara 47. Elena Belene?i D. et. sc. Timiş. Sc. Loc. et. sc.600 Mătrăgunei nr. 7. et.941. nr. ap. Timişoara 40. 9. bl. B. Paro?eni. Bl. bl. Bl.000 Eroilor. Timişoara 13. Vlaicu. bl.674. jud. et.000 Calea BogDăneştilor nr. 1.000 str. bl. et. 3 Timişoara 46.240 str.600 513.440.. Cladova.000 B-dul Eroilor nr. 6. bl.331. 55 13. sc. ap. 240. 23. ap. nr. Iuliu B?dil? N. 22. Cristina Otilia Bodea G. 3 Timişoara 31. 227. et. Dalboset. Patricia Anghel G. Timişoara 207. 20. Florin Banu D. nr.042. Maria Barth E. ap.508. 25.374.340 Drubeta 47A. Ion Vidu. A.. 12. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. 11. Timişoara 10.542. 17. bl.540 I. Timiş.300. ap. 35. ap 1.700 Str. Anna Amalia Boca M.000 Str. ap 7. jud. 23. Achim Bogdan P. et.000 Tache Ionescu 11-13. ap. Ştefan cel mare nr. Rebreanu.000 str.200 Str. nr. Timişoara 56. 5. Timişoara 24.200 Tigrului nr.33.000 Str. Timişoara 243. Timişoara 15. 5 69. N. Timişoara 232. com. 3.000 Str.276. ap. Timişoara 24. Mihai Aurelian Be?tea C. 22. 1.116. 6. et. AP. 6. 3. 30. St. 3. 20. ap. Ap.833. sect. nr. nr.077. Timişoara 40. ap. 55 22. nr. Timişoara 16.232.480 Str. Viorica Belehuz V. 7. D. 1. Francisc Arpad Anuichi A. sc.190 loc. com. Sc.I2. Marioara Bachici S. 32. A. nr. et. Timişoara 108. Baba Dochia nr. Mihail Kog?lniceanu nr. 10. 21. Timişoara 10. 6. Sirius nr. Timişoara 149.247. bl. Etelca Bandula M. 10.320LEI Domiciliu Suma Str.720. 3. Timişoara 129. 119.282. ap.360 Simion B?rnu?iu. A. 1.483. F6. 63A. Mirela Dorina Antal I. Et. 14. ap. et.200 Simion B?rnu?iu. 64. Ana Augner I. Sc. bl. 1.064. Adrian Ilie Bihoi V. Jebel. B. 1. Maria Ardelean G. Viorel Bandula V. A. Hortenzia Balint M. 1. sc.547. sc. 6. Brancov Ana M. 64.354. Maria Barban I. Bogoliub Balea T. Ciprian Alexandrescu P. Ioan (De) Ardelean I. A. bl. 7.372. Sc. TraIAN Bondar P. Letiţia Draghina Boici G. ap. Timişoara 55. Paro?eni. et.542. 4. nr. A. 1.461.000 Str.580.232. sc. Vân?torilor. Cara?-Severin 259. bl. bl. Timişoara 3. Dumitru Bold. D. bl. et. nr. ap. A1. Bl. 1. 29. 2.560 Ion Ionescu de la Brad. Timişoara 259. Ioan Boi? E. et.000 Bucureşti. 23. Margareta Alexandrescu D. 1.450 Babadag. B. Timişoara 29. sc. Stela Bandula M. Ioana Simona Biro I. sc. B.040 loc.250 Str. A. Dumitru Bulla I. 1. Erjebet E. 9. 1. 3.500 Mătrăgunei nr. Vasilica B?l?nel Gh. ap. A. Timişoara 46. ap. Sirius nr. Titulescu.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 .650. 3.849. 34. sc. Ioan Banu G. 1. et. bl 73. 42. Francisc Barth Anna Bartha I. Timişoara 31. Sc. Cladova. ap..12. Ioana Becia I. Timişoara 221. 15. D. 6. BT 34. 2/1. bl.969. 7. B.ZOLTI N.450. 5. 1.000 Str.779. ap. 28. C. ap. KOGALNICEANU NR. BL.800 Ion Ionescu de la Brad. 2.920 Aleea Cascadei nr. et.380 Mătrăgunei nr. Vulcan nr.008. 14. 17. 23. ap.760 Barbu Iscovescu.400 Arie? nr. 4. B. 35. Bethausen. ap.800 B-dul L. et. Timişoara 135. Arad 55. ap.670 Mătrăgunei nr. A. jud. Bethausen. sc. Et.223. Timişoara 62. Timişoara 880. 13. Vulcan nr.356. 7. ap. et. Eroilor 10-12. 6.965.800 Titulescu. Mircea Dan Becia D. Timişoara 40. 202.B. 15.849. Ion Vidu. 14. Ap. Anicu?a B?ncioiu D.008. Constantin Bandula I. com.505. Bl. 35.179. Sc. A. G.A. 119. sc. et.582. 7A. ap 1.111. 24.372.000 Agronomiei.7. 71. 12. et.300.400 I. Timişoara 103. Timişoara 7.368. Timişoara 92. D. 3. Pădureni.

1.720 25. Lazăr 42.000 116. et. Gheorghe Ciureanu V. Timişoara Intrarea Topologului 2. sc. Nr. 1. Timişoara Aleea Sportivilor.990 3. 3. ap 16. B. ap 36. nr. 10. 6.1. 2. Maria Cuibari N. ap.644.558. 8 str. Busc? C. Or?ova 1. Constantin Busc? C. 3. Brându?ei nr. 5. jud. A. ap.000 22. 4. ap.644. Mihail Kog?lniceanu.300 170.949. 20. Emil Crişan N.741.200 58. Floarea Chi?escu I. sc. ap. Operetei nr.892. M?cin nr. Timiş str.350 51. ap. B. Stuparilor nr.600 11.800 68.400 417. Ana R. bl. 14. Timişoara str.406. Timişoara Bălcescu. ap.133.390. Timişoara str. sc.380. Zlatomir Crăciun I.280 13. Leon Carp I. jud.000 122. B.960 67.Timiş nr.389. 13.092.359. Bucovinei nr. Marin Carmel Ceang?u I. 4. sc. 18.982.700.326. 1. 7 Timişoara str. B. 7. sc.960 36. 9. ap. Nicolae Pavel Enyedy V. B. M?cin nr. 2. Timişoara str. 2. 2. Timişoara str. Ştefan cel Mare.120 16. T32. 16. 10 Ion Ionescu de la Brad.421. ap. D3.550 7. Estera str. Timişoara Str. Timişoara Zona Bucovina nr. Victoria Cioar? I. Titan 6. ap. nr. Bl. sc. 135. ap. Doru C?lu?eriu V. ap. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. et. ap.805.300 18.098.400 11. 1. Bl. 8.669. Eugen Marcel Călin G. Mircea cel B?trân. A. et.600 80. 1. Dorel Ioan Cioran G. C9. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. B.409. Nicolae Caragea I. A. bl. Lauren?iu C?t?noiu N. Mihai C?licean A. Lazăr 42. N.400 103. 1. 6. Timişoara str. ap. et. ap. 171.200 25. et.153.840 915. et. 4. Marius Ciupulig? G. B. Ana Caragea Nicolae Carol L. Intrarea Doinei. Mure? nr.960 215. 14.800 54. Mistral. 3. bl. et. 8.2. sc.483. B. bl. 5. Crişan E. A. sc. et.500 15. Timişoara B-dul Cetăţii. Timişoara str. 11. Mircea cel B?trân. et. bl. Timişoara str. 1. nr. Timiş str. Timişoara Câmpina 5. Ciolac P. sc. Gheorghe Cuibari I. et. ap. 74.074.500 15. bl. 14. et. 3. ap. A. Calea Lipovei. Ion Ionescu de la Brad.238.160 134. 2. ap. sc. 7. sc. B11B. 63. Lucia V. sc. 3. Bl. Ioan Chira V. ap.400 32. 55.360 19. Timişoara str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . Or?ova 1. sc. Fârdea.254. D4. N. 3.133. Nicolae (De) Dulgheru P. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M.001. ap. 6. Bl. A.374.695. 70. Timişoara str. Intrarea Doinei. ap.721.302.619. C2.000 18. ap. nr. bl. 1. bl. 65. et. A. Bisericii nr. 8. 3. 3. et. Timişoara str.160 141. 2. B. et.200 4. Diana R. et. C. Timişoara str. Timişoara Transilvania.280 75. Timişoara loc. D3. Fructelor nr. bl. C. ap. ap. 3. 48. Milea Chifan C. 2.600 66. Timişoara Gh. A.111. 22. sc. sc. B11/A. 5. et. sc.150 24. Timişoara b-dul Cetăţii. B. Et.661. Gheorghe Costin S. 12. jud. ap.080 99. 7.601. Timişoara B-dul Cetăţii. 11. Timişoara str. sc. ap. et. Elena Coman Floare Comlo?an P.761.347. 9.Brezoiescu I. Constantin G. 48.779. ap.281. 6. Timişoara str. et. ap 2. Timişoara Simion B?rnu?iu. 4.520 232. ap. 2. 1/1. 1. ap. ap. Timişoara str. 4. 1. A?trilor. Peciu Nou. et.210. Eleonora Chivu M.007. 2. ap. ap. Timişoara Zona Bucovina 2. 13. et. A15. Teodor Crasnanic G. Timişoara Timocului. 42. sc. 42. Timişoara Torontalului nr. 3.810. 32. sc. Bucureşti nr. C21. bl. Olt str. Mure? nr.200 150. ap. C33.093. 1. Timişoara Circumvala?iunii. 1. bl. Ion Doru Constantin I. Petric? Buricea F. sc. Timişoara str.000 279. Timişoara str.600 137. 135. Timişoara str. Topologului nr. bl.500 77. 18. ap. ap. A. 57. A75.440 39. B. Timişoara Lidia nr.930. 3. 1.542.500 15. 2. Daniel Chivu I.040 2. ap.530.560 56. nr.246. 1. Sorin Titel 12.595. 1. Adrian Carol E. sc. ap. C. Timişoara Gh. ap 36. ap. et.000 41. Timişoara str. et. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. bl. sc. ap. 1. 3. Vasile Gabriel Chirilă I.669. B. Bl. ap 2. D. sc. sc. C21. Timişoara Zona Bucovina nr. Nr. Vasile Crăciun T. et.847. Mircea Cornel Cicloda A. 3. 2. 4. 1. Timişoara 30. 58. Elena Natalia Dina G. Bal?. Timişoara str. B. sc. 6.600 190. Titus Ghe. et. Mihai Carstoiu D.840 3. Rozalia Buzduga G. bl. et. Timişoara str.754. bl. sc. Bl. sc. Petru Ilie Dupta N.

Mirela Heinz F. 9.600 205. 1. sc. Dorin Florea M. et. 1. et. 3. Timişoara calea Martirilor 9. Tipografilor 5. Timişo str. A. 4. jud. Bucureşti 19.289.183.448. Flavius Gligor N. 70. ap. nr. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. 3. et. et. 2. ap. E9. bl.362. ap. 6. et. et.500 7.741. et. A. 6. Timişoara str.711. sc. et. et. 1. 16. 11. 11. D8. ap. bl. Gonyey A. A. Dâmbovi?a 60. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S. ap. E. 6. et. ap. F. et. Paul Hodinescu T. a5. 2. B. ap. 12. Timişoara Andrei ?aguna. sc.400 155.042. Dirijorului 6.952.600 20. Titan. 2. 55. Dan Gh. et. 6. F.040 12. Vasile Gligor I.Enyedy A.694. sc. Timişoara str. Recoltei nr.480 6. Timişoara Str. 16.120 36. Arie? 20. Timişoara Republicii 27. Circumvala?iunii 16. 5. 21. sc. ap. jud. 4. ap. ap. sc.488. 8. bl. Ion Vidu 4. 2. 3. Timişoara str. bl. ap. ap. ap. 7. bl. Timişoara Calea BogDăneştilor nr.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103.600 64. Timişoara str. et. 2. A. 8.720. 14. Timişoara Calea martirilor 82. D. Tipografilor 5. ap. Lucia E. et. Timişo str. sc.000 LEI 37.400 36. Ion Vidu 4.365.180 345. et. ap. sc. A.000 35.061. et. ap. Vasile Ianuş P. Arie? 20. 4. 14. et. C.640 5. sc.322. bl. 81. ap.260. bl. ap. D19. Titulescu 11.362.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . sc. sc. Ioan Gh. Recoltei nr. ap.047. 12. Ghiroda. 18. 21. sc. B. Timişoara Zona Steaua.160 25. 4. ap. 4. 12. 11.600 LEI 41. Timişoara str. sc. Bl. et.280 55. sc. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C.000 11. 18. 2. Floarea Holom I. 5.386. et. Floarea Gheorghiu C.000 47.200 28. Timişoara str. 2. Timişoara str. Timişoara str. Stuparilor nr. 2. ap. sc. 4.533. ap.501.969.924. 2. et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. 17.720 88. et. ap. bl. Dun?rea 179. Timişoara Zona Steaua. sc. B5. 16.600 41. et. Iuliu Franc C.450 LEI 67. 12. Ana Giu?c? G.15. Monica Ilie G. Cristian A. bl. Ion Vidu 4. Buzia?. 3. Olimpia F?g?dar N. Ioan Fanu G. bl. et. bl. Timişoara str. ap.521. A. Ştefan Handrabur A.233. Timişoara str. 54. F. Timişoara str. ap. sc. Timişoara str. 21. et. Timişoara str. sc. E9. 3.860. 1. jud.877. B. 29.280 161. ap. D19. Maria Inciulescu M.930. A. 2. 14. Iosif Enyedy I. Grivi?ei nr. et. Timişoara Babadac 7. Viorica M. 30. B. Loga 21. 7. Florin Ha?egan B. Ha?egan Florea Ha?egan F. Titan nr. ap. A. ap. Ana str. bl.495. bl. 7. ap. sc. ap. E. et. Timişoara str.674.320 125. 32. ap.890. Antoniu Gheorghiu I.462. 19. Timişoara str. et. Timiş 15. Recoltei nr.720 LEI 31. Timişoara str. Timişoara str. Viorel Ghi?? I.000 41.760 163. et. 3. et.108. 10. Garoiu M. sc. B. 14. Timişoara str. 3. ap. Ion Ghiurici V. ap. Grigore Feier I. 18. 4. Pia Florica Fanu T. et.573. 4. bl. Timişoara calea Martirilor 9. 6. bl. Andrei ?aguna 17.600 23. ap. ap. jud. bl. Stuparilor nr. bl. 70. 3. A5. loc. B.880 21. Or?ova nr.750. 4. Aleea Cutez?torilor nr. Revolu?iei 1989. 8. A.400 51. Timişoara str. 4.200 LEI 3. Tipografilor 5. H. A.488.610. Timişoara str. 2. 21. 95 sc. A. 30. Feier G: Adrian Feier P. sc. bl. et. C5. 7. Timişoara Liviu Rebr. Ernest Guleam? D. Bl. Timiş Vlad de la Marina. 16.600 18. 13. 12. et. Aleea Cutez?torilor nr. et. bl.514. et. 6. 3.306. Ileana Fotache A. et. Tie Ionescu V. sc. Calea ?agului 1.840 165.111. 3. Ioana Felmeri A. 16. Uranus 3. D.716. Timiş Str. bl. sc. Cornel Hogea G.800 10. Timişoara str.000 18. 7. et. Maria Ilie N. 7. 7.200 117. E9.720. ap. 14. A. Timişoara str. 10.200 62. Timişoara str.600 18. ap. 5. B. sc. 8. 41. Timişoara str. 16.088. B. Timişoara str. et. Robert Florea M. Timiş 40. sc. Iosif Vasile Erceanu V. 21. 12. 2. Dun?rea 153. Timişoara Belinschi. sc. bl. 5.634. Ghiroda. A. Emilian Fanu I. Bl.616. Timişoara str.400 36.000 26. Timişoara str. A. Iuliana ZI Ha?egan F. 1.750 31. Lugoj.000 LEI 103.711. ap. ap. 23. bl. 6. Timiş Adolescen?ei nr. sc.

bl.760 11. Moldovei 17. ap. sc. 33D.440 15. ap. Timişoara Oglinzilor 20.928. 35. 3. 8. Agripina Mandan I. Victor Ioniceanu P. Teodor I. Maria Jurca N.783.143. Beregs?u Mare.274. ap. Timişoara Circumvala?iunii 30. 5. 1.000 310. ap. 9.135.000 49. ap. Aurel Leucu?a I. 4. B. 2. Bl 93. C. et.760 1. ap.400 112. Timişoara Luminii 10.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . 29.606.160 127.18. 4. 9.600 11.882. ap. Viorica Mihuţ D. B. ap.000 155. Timişoara str. 3. sc.785.818. ap.927. 1B. Timişoara Bucureşti. sc. Virginia Magdin M. et. ap. 2.000 352. ap. 2B. sc. et.965. et. A. B.372. et.800 17.000 33. Toma Macovei D. Iorgovan Bozsak V. et.580. bl.000 10.723. Eugen C.544.976.881. et. Jivi?a Simion B?rnu?iu. bl. Timişoara str.039. sc. et. Moldovei 17. et. ap 29. 6. (De) Iovi G. Lazăr 42. Timişoara Popa Lauren?iu 11. V. Viorica IoNiţă I. 8.980 31. et. Mireanu C. ap 39. 9. 9. Timişoara C. B.200 13.419. bl. Timişoara Simion B?rnu?iu. de la Marina. 44. Ioan Mateiu P.744. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 27. 35.Ionescu I. Marazan I. Loga 40. 22/C. bl. jud. 4. B. Al. D. Timiş H?rniciei nr. Dragalina. et.560 140. 6. ap. 2. Timişoara Sirius 1B. sc. bl. Timişoara str. Timişoara Dorobanţilor bl. Lazăr 42. sc. 1. 8. Timişoara Abrud 15.116. 9.930 1. Mariana G. Timişoara G. et. ap.400 55.000 103. et.674.952. B. Ioan Lipovan O Olivia (c?s.680 82. sc. sc. Cristina Linte A. 1.222. 32 Oglinzilor 20.579. sc. 51. 15. bl. 11. Timişoara Ion I. et. ap.890. Timişoara B-dul Cetăţii 62.200 186. sc. de la Brad. 1. 8. ap. bl. 1.bl. ap. Elena Matei A.400 142.200 217. 29. sc. B. Nicolae Lovinger A. ap. Stela Laslau B. sc. U15. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1.900 248. sc. 1. A.648.400 11. 9. bl. 37. bl. 3.000 107. ap. A3. 1. Ileana Laie? G. Timişoara Timiş 8.648. et. sc. 1.400 20.000 33. Timişoara Ştefan cel Mare. Bujor Kalnakov. Timişoara 103. Timişoara Intrarea Doinei 15.000 17. 6. Timişoara Carei 7. Timişoara Carpa?i nr. 2. et. Timişoara B-dul Cetăţii 62. Marioara Man V. sc. A. 14. Ioan Koczkas C. 35. sc. sc.501. 2. B.490.999. ap. bl. sc.100 23. 1. 2. Timişoara Oglinzilor 20. ap 29. ap 39. Constantin Miloicov D. sc. sc.483. I. 3. ap. ap.000 35. 1. 7 Simion B?rnu?iu 60. Linte C.886. et. 4. 2. 17 str. Drubeta 47A. Rodica I. ap 39.000 10. 1. 1.632. 1. ap. ap. Floare Mihuţ V. bl. A.120 146.339. I1.741. Timişoara 318. Consta Lipovan O.480 23. Timişoara Calea Aradului 8. sc. Ovidiu M. Sabina Maxim N. Timişoara str. ap. Jurca V. Barbu Delavrancea nr.000 22. Constantin Ionescu C. 4. Carei 14. Lugoj. et. 2.390 21. 1. B. bl. ap.. B. 98. et. Timişoara Aleea Cascadei 1.290. Florin Man V. Drubeta 47A. 4. 1. et. sc. 76. B. bl. et. ap. 2. Dan D. et. 37. 4 Ion Ionescu de la Brad. Vasile Mateescu C. B.685. Mete? S. Timişoara Circumvala?iunii 21. et.600 132. 1. 54.800 46. Timiş G. sc. et. et. Elena Ispan I. bl. 13. 32.268. 8. Timişoara V. et. 8. Timişoara Bucovina B. Georgeta M. Elena Ionescu Janina Ionescu V.600 12. nr. B.720 20.700 86. E1. A. et. A.524.113. bl. ap. bl. D. Timişoara Carei. sc. et. 1. 9. B. Nicolae Linte I. ap. 28. A.711. et. ap. Timişoara Aleea CFR. ap. 17. ap. 6. ap. I.000 209. Veronica Mandan G. bl. sc. Florin Ioniceanu I. Ionel Luchi T. Marotineanu I. B. Timişoara Gh. bl. ap. Timişoara Take Ionescu 42. Timişoara Gh. Sorin Ionescu N.372. A3.330 6.800 248. ap. str. D.000 20.781.744.225. Dragalina 26.280 7. Timişoara Schwiker 6. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. 37. A10. ap. 1. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. ap. A. 4. Vintil? Mihuţ F. 12. 11. 5.200 28. Emil Lucanu N. Ioana Kredler I. et. 4. Timişoara Vasile Pârvan 32. Timişoara Carpa?i nr. Timişoara Brându?ei 11.677.390. A.390.696. B24. sc. et. com S?c?laz. 5.000 15. I. et. Timişoara Aleea Cascadei 1. jud. 103. ap.

1. Dan Niculescu L. Dorina Oszlanczi S. sc. Timişoara Lacului 40. Florica Mocanu G.000 29. 18. Viorel Mocanu Al. D70.775. D. Eugenia Nicolici A. et.973.360 16. B. Timişoara L. A. ap 8. et. sc. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. 2. H.200 58. 5. Timişoara G. et.200 5.000 22. Viorel Moga R. ap. et. et. 7.500 25. 18. Timişoara Platanilor 15. Timişoara Intrarea Sepia 15.028. bl. bl. ap. ap. Angela Ad.856. bl. et. ap. Bucureşti. Timişoara Ştefano Iosif 50. 18. Timişoara Br?dicean 1. ap.440 135.934.400 16. Timişoara Calea Torontalului 10. Murariu P. Timişoara Perlei 10.577.691.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 . Timişoara BogDăneştilor 2. A.334.760 2. 12. et. Timişoara Dragoş Vodă.890 60. bl. 8. ap.348. Ion (De) Pavel I. et. Constantin Orgona? D. et. Timişoara Circumvalaţiunii 47. sc. B-dul Unirii 14A. ap. Baia Mare. Titus Molnar S. Timişoara Intrarea Sepia 15. 20. E. 1. ap 6. bl. sc. 7 Cântului 18. sc. 141. P?sculescu I. D.828. 3.067. 9. 8 Pepinierei 8. et. 1. ap 10. 1. A. Jenic? Ponto? I. ap. Hermina Fl. 5. 1. 2.830 32. 3.Timişoara Boemia 5. ap. 12. Rodica Nartea V.840 78. 1. et. bl. 11. Timişoara Orşova 22.362. 3. 2.M. 18.624. D. Tiberiu Nartea I. sc.920 140. ap. bl. Timişoara Simion B?rnu?iu. Timişoara Tipografilor 5. bl. et.440 367. 1. E6. Ladislau Orgona? D. et. Sc. jud.372.400 81.600 44.063. ap.008. et.140. 6. sc.579. et. Melania F. 14. Timişoara Dragalina 41.372. Timişoara Ştefan O Iosif 1. B1. 10. Timişoara Dragalina 41. ap.760 26. Marian Pop I.000 89. Moldovan Nicolae Motoruga M. ap. 46. Mihaela Pavlovici G.800 13. Timişoara Simion B?rnu?iu.288. Floare Eneas 35. 3. 28.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.438. Pascu D. Timişoara Teiului 11. et.337. 5.480 93. ap. 9. bl.910 84. B. bl. et.022. 2. Ladislau Pataki I.855.800 21. 19. bl. 3. ap.000 109. et. F. ap. 2. 2. ap. 5. 6. B1. Maria Oana Gh. 4. Corina C. A. 14. H. 215. 75.520 59.720 430. 16. Timişoara Simion Bărnuţiu 75.762.194. bl. G.000 23.600 9.200 1. Timişoara Piaţa Victoriei 4. loc. 2. ap. 2.223. Aurel Mitrescu G. ap. 4. sc. Titulescu 10.160 13. Ioan Muntean V. 4. ap. Dragalina 28.308. et.800 69. Timişoara Br?diceanu 14. 17 Aleea CFR 25. loc.160 6. B. D70. 29. et. sc. D.800 444.040 177. Maramure? N. Pinten I.000 68.116. 2. et. A. 1. Maria Pavel I. 30.241. Constantin Pascu M. E4. ap. E. 86. sc.Mihalca I.028. Ininca F. Sibiu 27. Nicolae Parva S. sc.137. sc. Simion Oprea I.595. ap. Timişoara Simion Bărnuţiu bl.000 106. Maria E. et. 75. et. Timişoara Pepinierei 8. Ioana Mitrescu S.000 10. 2. Timişoara Str. 14.920 69. Mihai Doru Novacovici I. bl. Iulian Pilu N. 2. 3. D. Timişoara Negoiu 6. et.190 10. sc. et. 20. Andrei Miu?el M. ap.000 37. B. Marinela Parva V. Rebreanu. Valeria P?tru? A. 4. et. Timişoara Platanilor 15. Timişoara 10. F.898. 2. 6. ap. Bl.440 62. Timişoara Eneas 33. Timişoara Icar 14.Timişoara Ştefano Iosif 50. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. et.492. ap. et. Timişoara Lacului 40.844. Murariu P. 10. 9. ap. et. ap. Elena P?sculescu C. Gheorghe Pernyesz I. Timişoara Intrarea Sepia 15. 1.699. ap.040 LEI 311. Maria Pârlog I. 9. sc. ap.200 23. E4. sc. et. 6. Simona E. 1. 21. 14.250 50.160 10. ap. bl.411. ap. et. Timişoara B-dul Sudului 15. Bl.965. ap. 1. ap. 4.186. Eugenia Nartea V. ap.000 12. 7. sc. Vasile Neagoe D. sc. 10.987. et. 10. ap.372. ap. 10. Petru Nagy Ghinea J. ap. Bl. 4. 5. ap. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. Bl.270 10.299.000 56. et. ap. 2.846. sect. Tibor Pataki L. et. ap. 7.232. Timişoara Ghioceilor 16.595.131. 18. 7 Revolu?iei 26.943. Iosif Ostoin I. Timişoara Cântului 18. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. 10. 9. bl. Timişoara Borze?ti 1. ap.

22. Timiş Calea Aradului 40. sc. 4.772. Buziaş. Maria Talpai Edith T?m?ianu G.680 34. D54. B. Mircea Preda N. Bianca Ioana Rădescu V. Emil Scumpia Maria Sgavardia A.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 . 11. ap. bl.120 51. 9. Timiş Andrei Mure?an 1C. 13. F1.400 56. 4.212.875 63. Ioan Stroici V. 2. Gheorghe ?oimu E. ap. 21. 6. et. sc. ap. Ioan T. loc. bl. ap. 3. B. ap. Ioan Pop I.600 84. Timişoara Cutez?torilor 6. Timişoara B-dul Cetăţii 60.200 92. Timiş Apicultorilor 17. Elena Şandor F. bl 1/1. bl. Severin. Bogdan Sârbu A.787. bl D19. Seculin I. bl. ap. Bl. B. 4. Timişoara Matei Basarab. ap. 24. Ştefan Popescu I.401. 1B. 5. Timişoara Cutez?torilor 6. Timiş Griviţei 1. sc. bl. et.875. sc. Ionescu 42. Veronica Rusan Mircea Sauca L.680 15.558.000 9. E1. 6.081. sc. 44. ap. Timişoara Brându?ei 6.800 14. et. Timişoara Calea Buzia?ului 1. Georgina T?m?ianu P. et. Elena Roşu G. Timişoara 16 decembrie 1989. Timişoara 21. Domin Popeneciu N. C. D. Iosif Preyer 2. et.672. bl. ap. ap.017.474. 25.160 1. 11.520. Andrei ?eitan N. Timişoara Memorandului 1. bl. 13 Bucureşti. 2. sc.489.680 30. Ioan C. 2. bl D19. bl. bl. A. 5. 2. Viorica Stohalm I.440 44. E1. sc.599.780.680 2. Dr. et. 1. bl. 11.480 111. 4. ap. sc. A1a. 3. ap. Timişoara Andrei Mure?an 1C. Mihai Puta N. Timiş Intrarea Mun?ilor 1. 3.920 44. 1. Buzia?.730 25. A. 4. ap.013. et.100 15.423. bl. 1. 1. sc. loc.853. Timişoara B-dul Cetăţii.493. D8. 16. Timişoara Tipografilor 5.800 107. bl. Ionel ?tef P. 5. sector 1 Tineretului. sc. Timişoara Buftea 2. ap. ap.679. et. ap. sc. ap. 6. 3.Pop I. 5.796.765. Timişoara Intrarea Doinei 9.231.670 311.052. ap. 2. sc. Ceacova. et. Cenei. Buziaş. 12. Timişoara Grivi?ei 1. Radu M. sc. ap.674.000 76.500 83. Timiş Take. Timişoara Frasinului 7. sc. ap.000 85.760 26. Ilca Roşu C. 3. Timişoara Dâmbovi?ei 59. 5. 1. ap. jud.270. Timişoara Steaua. ap. et. sc.847. jud. Timişoara Nedeea. Petru-Oct Tipografilor 5. et. Saveta Sârbu S. ap. ap. 61. 5. 3. bl. A. sc.000 28. 4. ap.515. Viorica Şandor I. Silvia ?erbulea G.108. bl. 18. sc. bl. Timişoara Griviţei 1.800 45. 42. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. 4. ap. bl. Adrian Scrob T.863. et. et. 5. Timişoara Simion Bărnuţiu. et. jud. C. Timişoara Calea Aradului 101.400 327. ap.563. 3. Gabriel Rotariu L. 3.000 144. 1. ap. Ecaterina Popa I. et.967. ap. 21. E. sc. Eva ?eitan R. Buzia?. Timişoara Gh. Doja 49. et.000 69. 1. E3. Liliana Rakiczi I. E. ap.140 37.679. Timişoara Borzeşti 43.280 24. A. D. A. Timişoara B-dul Cetăţii. Timişoara str. 1. Pop V. jud. A. Lazăr 48. et.000 33. 1. bl. Timişoara Calea Dorobanţilor.800 101. Viorica Popescu G. bl. Timişoara Ion Vidu 4. 6. 16. D8. Laszlo Ranisav E. 7. 4547. sc.560. Timişoara Calea Torontalului 6. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. et. A. et.081.200 35. Ioana Codru?a Pop S. jud. et. 9. 9. Maria Monica F. 2. Timişoara Str. Timişoara Labirint 10.800 57. 2. ap. bl 1/1. 1. et. et.860.080 9. ap. 1. Mihail Roth V. 3. Tr.720 35. A. 1.600 46.297. E. Anne Mary Roth I. bl. Timişoara ?oimo? 8-10.22.35. Timiş Circumvala?iunii 47.960 25. 7. Titan 6. et.636.746. 3. 13. 4.040 206. Eleonora Raţa D. Popescu T.735. et.598. 26-27.10. A.555.320 439. sc. ap. Nicolae Popescu S. bl.746. ap. Ioan ?tef T. 58. loc. ap 110. A. jud. 663. sc.190.960 97. et. Timişoara str. sc. et.836. D8. Buzia?. Timişoara Stelelor 6.853.200 27. bl. Timişoara Arca?ilor 3. 1. C. Timişoara Tulnicului 1.480 8. 126. Monica Pop V. A. bl. Some?an C.130. et.600 86. A.250 7. 29. Pia?a Amzei 10 .450 243. Cosma Szep G. ap. Timişoara Memorandului 1. et. sc. 2. 20. jud. ap. Gh. ap. T1. ap. Victor Roba V. et.720 134.

bl.600 31. bl H6.160 10. Timişoara Intrarea Sunetului 1. str. Timişoara Sânpetru Mare nr. et.232. et. str Gib Mihaiescu. ap 15 59. et. sc.778. bl. Bălcescu. bl.110 43. Vasile Vasca G. F.840 LEI Ramnicu Valcea. Timişoara Mihai Eminescu 26. 8.11.150 17. 4. Timişoara V. Daniel C. Babeş 54.831.941. A9. jud. sc B. 8 B-dul Republicii 27.800 LEI 59.424. B70. sc C. Tineretului. 2. Hacman nr 36. 9. B. et. sc A.629. 853. Virginia C. et 3. str Nicolae Titulescu nr 14. Jimbolia. ap 18 25. Ionescu de la Brad 1. sc.400 35. B14. ap 23 72. et. comuna Budesti. bl.120 131. 3. ap. ap. Timişoara Bucureşti 20. et.635. 6. Vasile Anghel F.717. ap. Eugenia Voicu G. Maria Zold C. str.600 LEI Ramnicu Valcea. B.350 70. B. ap. et.520 46.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea. sc A. sc A. Ionescu de la Brad. Istvan C. et 5. bl.680.372. et. Babeş 54. ap. B136. et.486. sc. Jimbolia. ap. et 4.Ghitiu (T?nase) D. ap 23 106. str Tineretului nr 14. Timişoara I. 17. 71.560 LEI Ramnicu Valcea. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M.040 LEI jud Valcea. Timişoara Rusu ?ireanu 33. A. Ion Ştefan ?ing?u M. ap 23 7.800 50. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. Timiş 15.400 412. Dr. bl. sat Racovita 88. 10.350 5. jud. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. Timişoara Salcâmilor 51. comuna Fartatesti. sc. Timiş V.930.000 25. sc. Gheorghe Udrescu C. A9. bl. B. 221. 83. sc. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului.179. Timişoara str. ap.110. 17. Ion Vâdc? V.186.200 36. str. jud. bl.750 LEI 275 . Rm N. A9. Radu Tobă V.746. sc D. ap. jud. nr 16.600 LEI Ramnicu Valcea.147.280 LEI Ramnicu Valcea.250 LEI 207. Timişoara Geneva 1. ap. sc. Viorel Achim I. Tineretului. bl. ap 9 63. ap. 5 I. bl F5. ap. 3. B. Anemari Catalina Achim V.875. Timiş Operetei 1. 24A. comuna Perisani.000 17. 15. nr 16. bl. str. et. et. 8. A1.144. 4. Tineretului. Banu Maracine nr 21 12.475. Eliza Ungureanu M. 40. Ion Vutan D. Deva. str. C. sc.966. 2.900 LEI Ramnicu Valcea. A2. 2. mun.675. Monica Târâl? I. bl A12.000 24. sc.958. D. sc A. Lauren?ia Todica E.094. 2. Marin Todor C. bl. str. Cornelia T?n?sie C. Timişoara 89.950 LEI jud Valcea. ap 23 4. 3.630 LEI Ramnicu Valcea. 25. Elena V?duva M. A. Bl.511. et. sat Dozesti 4. 7.300 87. ap. F?get. A9.978.520 139. Timişoara Buftea 2. 1.724. A. Timiş Spitalului 4. sc A. A2. bl. Tineretului. ap. ap. nr 16. ap 17 8. 12.960 7. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. Victor Tobă G. Lazăr ?enache I. Tosity M.237. 9. nr 16. ap.240 LEI Ramnicu Valcea. loc. et. 19. Dacia nr 3. sat Titesti 22. ap 23 55. bl.613.600 LEI Ramnicu Valcea. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V.600 84.059. 2. Voichi?a Zepa V. bl. Aurel Vlad D. T?n?sie M. ap.305.264.740 84. Vâlcea. vl S2. sc. Dumitru Achim D. Timişoara Bucureşti 32. Timişoara Agronomiei 10. Timiş Calea Martirilor 120. et.096. str. nr 4. 2. Rm. ap. Timişoara M?cin 3.297.460 LEI Ramnicu Valcea. sc A.116. 5. 3. Timişoara Lugojului 3. 1. Ana Todica F.259. et.100. et. 3. 5.200 LEI 49. Hunedoara Aleea Sportivilor 12.

sc B. nr 6 Ramnicu Valcea. Aleea Trandafirilor. sc B.380. bl 4.000 LEI 2. bl 6T. Elena Badea Gh. et 7. comuna Mihaesti. bl 123. ap 17 Ramnicu Valcea. Niculina Aspricioiu A. ap 13 Ramnicu Valcea.800 LEI 6. b-dul Traian nr 1-5. str Ana Ipatescu nr 6.390 LEI 4. Liana Antonia Avrinte I. str Stirbei Voda. b-dul Tineretului nr 1. sc D.200 LEI 1. ap 12 Ramnicu Valcea. sc I. bl H. aleea Olanesti nr 8.289. nr 3.600 LEI 18.000 LEI 77.720 LEI 10. Sorin Bitica I. str Matei basarab. bl N5. ap 8 jud Valcea.639.806. ap 11 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti. Nicolae Octavian Balasa D. bl H6. Patru Baiasu Ion Baiasu P.000 LEI 10. bl B4. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. nr 2. Dumitru decedat Babiciu C.116. b-dul Tineretului nr 7.200 LEI 35. bl N5.372.865.000 LEI 16. Dumitra Baciu T. Valeria Badulescu S. bl 86. Elena Barbuia I. comuna Olanu Ramnicu Valcea.560 LEI 119. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T.360 LEI 5. str Luceafarului nr 5. nr 12.475.280 LEI 14. bl H6. sc A. sc C2.389. Laurentiu Florian Baiasu I. sect 6 Ramnicu Valcea. sc E.495.880 LEI 79. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea.231. str Calea lui Traian nr 144.205.829.720 LEI 21. nr 2.906. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea.440 LEI 21. sc B.160. Constantin Badea F. Aleea Doinei. sc D.413. ap 27. ap 18 Ramnicu Valcea. Ecaterina Beca P. Dumitru Berbece Silviu Berescu T.467. sc A. ap 1 jud Valcea.523. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. comuna Budesti. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. Nicolae Ramnicu Valcea. str Republici 14/A. ap 15 Ramnicu Valcea. sc C. ap 5 ramnicu Valcea.920 LEI 59. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. 126. sc A. sc D. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.000 LEI 116. ap 2 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu nr 14. ap 1 Ramnicu Valcea. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. Aleea Mioritei nr 2.669. b-dul Pacii nr 17. str Gib Mihaescu. sc A. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. sc C.200 LEI 4. ap 12 jud Valcea.166. sc A. ap 17 Ramnicu Valcea.965.345. Gheorghe Belet D. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N. comuna Muiereasca jud Valcea.849.600 LEI 144. Dumitru Florin Bildea F.032.887. ap 15 jud Valcea. sc E. sector 3. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. Aleea Mioritei nr 2.940 LEI 42.400 LEI 9. str Pacii nr 6. ap 14 Bucuresti. nr 92 Ramnicu Valcea.000 LEI 32. bl V6. str Splaiul Independentei.840 LEI 311. ap 37 mun. sc C. et 5. str Forestierilor. Paul Bedreaga A. str Petrisor. ap 6 jud Valcea.120 LEI 276 . nr 27.781. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 10.002. nr 2.240 LEI 108. nr 11.836.000 LEI 44. str Tudor Vladimirescu nr 3. bl N1. str Niculae Titulescu nr 14.393. sc C. bl H4. sc C. Elena Balasa Elena Balasa S. bl A12. Ion Balasa V. bl A 20.080 LEI 68. str Nicolae Labis. Ion Baiasu I. nr 2. str Dacia nr 6.874.400 LEI 2.595.067. sc A. sat Magura Ramnicu Valcea. str Lunaca Bradului. sc C. ap 89 Ramnicu Valcea. oras Baile Olanesti.595.675.400 LEI 18. Bucuresti. ap 4 jud Valcea.356.400 LEI 7. bl C9. bl H6. Aleea Trandafirilor.080 LEI 39.200 LEI 97. bl H6.840 LEI 5. bl S7. Aurel Badea Gheorghe Badita I.271.Antonie I.900 LEI 82. sc A.200 LEI 7. bl C9.027. ap 4 Ramnicu Valcea. sat Racovita Ramnicu Valcea. et 3. sc G. sc E.

010. nr 15. sc A. sc C. sc B.680 LEI 67. ap 6 Ramnicu Valcea.769.294. str Ana Ipatescu. ap 6 Ramnicu Valcea. sc C. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. sc A. str Regina Maria .280 LEI 23. Adrian Busu C. Elvira Boldojar I.000 LEI 82. bl C 4. sc A.711. nr 5.546. nr 15 Ramnicu Valcea. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. sc B. sat Vladuceni Ramnicu Valcea. sc A. Stefan Bojin C. ap 3 jud Valcea. Dan Adrian Boldu D. str. Aleea Garoafelor nr 2. sc C. str Dacia.579. ap 3 jud Valcea. Constantin Boiangiu M. str Dr Hacman.986.176.739. sc D Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. bl C 4.820 LEI 43. bloc 6. ap 2 Ramnicu Valcea. nr 8.400 LEI 12. bl 47. str Luceafarului nr 3. ap 12 Ramnicu Valcea.440 LEI 28. ap 4 Ramnicu Valcea. Badescu.840 LEI 45. com Pausesti Maglasi.920 LEI 89. Ramnicu Valcea. sc B. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.480 LEI 8. Prel. nr 12. bl A30. sc B. bloc 96.475 LEI 17.919. bloc 96. Hacman nr 25. str Dr Hacman. str Gib Mihaiescu.000 LEI 43.200 LEI 32. nr 1 Ramnicu Valcea.234. sc C. nr 41. str Col.120 LEI 277 . bl 3. str Dacia.483. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C. Traian Calinoiu N. sat Teiusu Ramnicu Valcea. sc D.008. ap 1 Ramnicu Valcea.048.113.200 LEI 61. et 3. str Dacia. nr 9. nr 11. bl 14. bl S2.240 LEI 18. ap 22 Ramnicu Valcea. bl 14.120 LEI 124.356. nr 8. str Carol I. bl D2. ap 54 jud Valcea.600 LEI 39. bl C22. Valentin Boldojar Gh.325.982. ap 12 Ramnicu Valcea. nr 18 Ramnicu Valcea. bl A68/1.836. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. nr 9. bl A+b. b-dul Nicolae Balcescu.523. Milpomeny Bunu I.400 LEI 92.400 LEI 9. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.200 LEI 13.800 LEI 133. ap 9 Ramnicu Valcea. Aleea Ciocarliei nr . Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. ap 17 Ramnicu Valcea. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe. ap 4 Mun.411. bl B0.597. Constantin Boldojar D.080 LEI 66. ap 18 jud Valcea. str Petrache Poenaru. comuna Bunesti. str Repulblici nr 6. oras Dragasani. str Regina Maria . Ionela Mihaela Budasu A.284. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. sc C.000 LEI 17. str Diamantului nr 18. str Crinilor. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12.500 LEI 30. bl S2. ap 1 Ramnicu Valcea. sc A. Mihaela Gabriela Branescu N.354. Aleea Privighetorii nr 3. nr 11.520 LEI 41.080 LEI 105.800 LEI 56. Aleea Cocorilor nr 4. Dumitru Busu D. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.446.342. Tunari. sc A. sc C.120 LEI 47. Vergil Burduaza Ion Buse V. sc B. Slatina.Bodoc N. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. nr 26. Georgeta Buliteanu P.000 LEI 84. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. ap 26 152.115. sc D.555.977.572. bl R 16.640 LEI 92. str Marin Sorescu nr 8. bl R20. ap 7 Ramnicu Valcea. str calea lui Traian. ap 9 Ramnicu Valcea.760 LEI 37.706. Aleea castanilor. Aleea Stejarului nr 4.800 LEI 12. Dumitru Bratu C. bl 12. sc A.788.790.976. sc B.960 LEI 25. sc B. str Dr.933. sc G. b-dul Tineretului nr 14.724.960 LEI 10.000 LEI 125. ap 7 Ramnicu Valcea. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. bl Arges . sc C jud Valcea.480 LEI 71.

ap 17 Ramnicu Valcea. bl 100. ap 22 Ramnicu Valcea.300 LEI 42. Marian Cazacu C.223. jud Arges.973. sc B. bl S8. oras Ocnele Mari. sc A. sc A. ap 22 Ramnicu valcea.374. bl 7. Tamara Carjaliu C. str Regina Maria . sc A. ap 10 48.650.302. str Col. sc C.200 LEI 32. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 12. bl D2. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh. str general Magheru. sat Dozesti Ramnicu Valcea. bl C11. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. Bratianu nr 2.Capatana A. Lenuta Cernea I. str carol I. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii.580 LEI 79. ap 20 Ramnicu Valcea. sc G. bl 20. bl A69. str Ana Ipatescu. bl S3. str Ciocarliei. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe.669.290 LEI 12. Constantin Cerbu M.850 LEI 58. ap 8 jud Valcea.855.900 LEI 278 . ap 13 Ramnicun Valcea.240 LEI 155. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 4.779. ap 9 Ramnicu Valcea.775. Elena Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga. str Calea lui Traian nr 138. nr 171. bl 12.454. b-dul Tineretului nr 4. ap 11 Ramnicu Valcea. Constantin Cenusoiu C. bl D3.360 LEI 10. nr 2.319. sc B. sc A.684. str Rapsodoei nr 33. nr 12 Ramnicu Valcea. sc a. ap 20 Ramnicu Valcea.280 LEI 37. bl 6. sc C. sc B.400 LEI 138.800 LEI 97. sc A. sc C.600 LEI 12.520 LEI 15. nr 12. nr 12. bl H7. Ion Carstea F.920 LEI 105.str Calea lui Traian nr 175.120 LEI 14. str Ana Ipatescu.str Calea lui Traian nr 175. sc 3. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M. bl 133. nr 11.639. str trivale.200 LEI 104.270 LEI 18.932. str I.832.446. ap 9 Ramnicu Valcea. Hacman. ap 5 Ramnicu Valcea.615.080 LEI 6. str Calea lui Traian .372. str Matei Basarab. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea.176. str Dr. ap 22 ramnicu Valcea.640 LEI 68. sc A. Gheorghe Carstina N. str Lucian Blaga. sc G.500 LEI 22. ap 1 Ramnicu Valcea. bl 108. bl D2.964.360 LEI 6. bl P4bis. bl S3.471. ap 6 Ramnicu Valcea. sc C. nr 30 bl B6.845. sc A. ap 4 Ramnicu Valcea.080 LEI 18. ap 6 Ramnicu Valcea. et 1. sc B.498. ap 13 Ramnicu Valcea. comuna Olanu Ramnicu Valcea.600 LEI 16. bl 20.196. nr 1. Corina Simona Chirca D. Ion Cernescu Valerie Chiper C. bl S3. nr 14. sc G.520 LEI 5.str Calea lui Traian. sc A. nr 126.660 LEI 9. nr 18 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea. nr 23.262. bl 2.840 LEI 81. comuna Fartatesti. sc A. Marin Cinca N.613. nr 25. ap 13 Ramnicu Valcea.760 LEI 63. str Salinei. sc A. str Matei Basarab. Ana Cerbu C. ap 4 Ramnicu Valcea. str Gib Mihaiescu nr 11. bl 21Arges .422.280 LEI 3. Armina Elena Cerbu D.800 LEI 41. sc D.022.082. str Luceafarului nr 6. Badescu. C. sc A. Elena Carstea C.220 LEI 148. bl A27/1. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. ap 10 mun Pitesti. ap 11 Ramnicu Valcea.127.560 LEI 84.000 LEI 20. sc A.984.610. nr 2. str Carol I. str diamantului. bl A53. bl A53. ap 8 Ramnicu Valcea. nr 15.

508.865. sat Blidari Ramnicu Valcea.Ciuca A.Corina Cluci Claudia Coca I. ap 11 Ramicu Valcea. bl C33.800 LEI 50. ap 13 Ramnicu Valcea. nr 2a. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . bl B0. sc B .800 LEI 20. Dumitru Constantin P. str Decebal.722. nr 4. nr 20 Ramnicu Valcea. bl A18.880 LEI 14. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. sc B.337. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D. str Posada. sc B. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. sc C. bl S11.447.560 LEI 45. sc B.800 LEI 20. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea.840 LEI 38.600 LEI 59. sc A. sc F. Aleea Stejarului nr 4.comuna Vladesti Ramnicu Valcea.860. nr 20 jud Valcea .744. comuna Golesti. Sonia Cojocaru D.. Natalia Cojocaru C.038. sc A.800 LEI 10. Maria Cosma N. nr 1. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea.600 LEI 54. ap 10 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. ap 1 21.520 LEI 41. comuna Budesti.507. ap 18 Ramnicu Valcea.971. str Stirbei Voda. comuna Lungesti. str Independentei. bl 30.680 LEI 176.200 LEI 22. sc L. sc D. bl 100. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. nr 3. ap 8 Ramnicu Valcea.017. ap 19 Ramnicu Valcea.299.000 LEI 25. bl 19.200 LEI 25. ap 3 Ramnicu Valcea. aleea Trandafirilor.680 LEI 279 .000 LEI 3.000 LEI 14.008. Ecaterina Florentina Ciuca C.080 LEI 46. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea.460 LEI 40.060. bl A52. bl 37.600 LEI 31.148. str Luceafarului. bl 8. str Nicolae Titulescu nr 12. str Calea lui Traian nr 68.610. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea.281.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. nr 2. str Lespezi nr 57 jud Valcea. bl B9.760 LEI 63.822. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. bl 20. sc A. Augustina Sanda Cosac I.746. Ion Codreanu N. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. str Calea lui Traian nr 175. str lucian Blaga. ap 10 jud Valcea.000 LEI 114. Nicolae Costescu C.372. Rodica Liliana Cretean F. bl H 6.000 LEI 23. br 58. bl S2.000 LEI 13. bl 1. sc B.262. bl N1. sc B ap 12 Ramnicu Valcea.438. str Matei Basarab. sc A. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea.483. Ioana Colu Maria Constantin D. nr 6.744. ap 29 Ramnicu Valcea.092. b-dul Tiberetului. b-dul Nicolae Balcesc. str Dacia nr 2. ap 13 jud Valcea.376. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. bl 20.786.520. aleea doinei. str Calea lui Traian. ap 4 jud Valcea. sat Racovita Ramnicu Valcea.040 LEI 10. nr 2a.400 LEI 9. sat Stanesti Ramnicu Valcea.800 LEI 24. str Cap.671. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M.422. str Matei Basarab nr 2.000 LEI 2. nr 13.000 LEI 32. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L. sc A.800 LEI 4.120 LEI 18. bl 12. str Independentei nr 1. sc A. Claudia Geta Ciucu I.515.633.100 LEI 54. bl S27. sc E.877. nr 14. Aleea Panselutelor.120 LEI 80.000 LEI 25. sc H. sc B.800 LEI 76.935. com Vaideeni jud Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 15 jud Valcea. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea. sc D.684. str Calea lui Traian nr 175. str Calea lui Traian nr 186.600 LEI 18. str lucian Blaga. bl A52.636.

aleea Panselutelor. Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.570. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F. comuna Lapusata. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 10.120 LEI 7. et 3. bl B20. ap 10 Ramnicu Valcea. sc B.830 LEI 280 .562. nr 160. ap 4 jud Valcea. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I. sc A. ap 5 Ramnicu Valcea.460 LEI 15.840 LEI 16.880 LEI 28.440 LEI 12.740. Marioara Dobrinescu N.010 LEI 25. str Uniri. str Maresal Ion Antonescu nr 26. bl B20.640 LEI 5.400 LEI 8.143. sc A. ap 2 jud Valcea.186.497.160 LEI 10. bl 17.111. sc B. com Goranu.720 LEI 119. ap 15 Ramnicu Valcea.355.850 LEI 59. Virgil Diaconu M. bl G50. str Calea lui Traian nr 207.881.350.052.800 LEI 50.802. sc A. Tudor Dima C.511.113. comuna Babeni. bl C32. ap 15 Ramnicu Valcea. bl 21.000 LEI 31.827. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. Aleea Lotrisor.020.000 LEI 90. ap 11 jud Valcea.160 LEI 46. str Nucilor. str Nucilor.818.160 LEI 92. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea.975 LEI 22. ap 2 jud Cluj Napoca.289. str Calea lui Traian nr 160.000 LEI 15. sc E. sc A. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V. Costel jud Valcea. Stefan Crivet Gh. str Mihai Eminescu nr 4. nr 8.960 LEI 62. nr 58. ap 20 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. bl P1. Lenin nr 131.840 LEI 30. ap 3 Ramnicu Valcea.560 LEI 32.462. Georgescu. ac A. Valentin Danaila I. nr 3. str Nicolea Balcescu nr 15. bl 8. str V. Iulian Dobra I. ap 1 Ramnicu Valcea. sc D.990.523. str Calea lui Traian nr 207. bl C32.972.869. aleea Panselutelor. nr 18.400 LEI 74.160 LEI 15. bl 12. Maria Dobra Gh. b-dul Nicolae Balcescu nr 45. nr 4. ap 2 Ramnicu Valcea.160 LEI 34. sc C. str Aleea Panselutelor nr 1. Ion Liviu Diaconu I. bl N11. Maria Dobrin C. ap 20 Ramnicu Valcea. str Grigore Procopiu nr 2. sc B.400 LEI 5. ap 5 73. sc B. jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. bl C23. bl 21. str Grigorie Pocopiu nr 2.678.930. bl C23. nr 3. sc A.923. sc A. Ramnicu Valcea. sat Sarulesti Ramnicu Valcea.000 LEI 5. oras Dragasani. Nicolae Deaconeasa P. sc E. oras Horezu. sc A. nr 18. Aleea Olanesti nr 8.Cristescu Camelia Crisu Gh. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe.640 LEI 46. nr 11 Ramnicu Valcea. oras Dragasani. sc A. comuna Fartatesti jud Valcea. Aleea Olanesti nr 6. ap 10 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11. Aurel Crudu D. bl Petrol. ap 11 jud Valcea.965. ap 1 Ramnicu Valcea.I.000 LEI 3.372.153. sc A. sc 1. ap 7 Ramnicu Valcea. sc b. str Splaiul Independentei. comuna Bujoreni jud Valcea. sc B. Ioan Crudu Florina Crudu I. str stirbei Voda nr 7.427.320 LEI 15.200 LEI 78. et 3. str Aleea Panselutelor nr 1. str Fabrica de zahar. str Mr. str Calea lui Traian. Dan Dobrinescu M. Marian Dobrinescu M.000 LEI 119.684.232.881. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.518.600 LEI 43. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea.278. sc E. comuna Nicolae Balcescu. Bogdan Diaconu M.440 LEI 35. sc A. nr 7 Ramnicu Valcea. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea.994.200 LEI 17. str Pacii nr 11. ap 26 Ramnicu Valcea.

bl A50.403. bl S7. sc A. Maria Dobritoiu I. ap 3 Ramnicu Valcea. Hacman nr 57.000 LEI 336. str Matache Temelie. Mihaela Dogaru M. nr 2. bl 22. Victoria Dutu C.900 LEI 14. ap 23 Mun Bucuresti.str Sg. sc A.000 LEI 31.960 LEI 44.000 LEI 15.400 LEI 20. sect 2.372. nr 27 jud Valcea. str Nicolae Labis. str 1 mai nr 29 jud Valcea. Alexandrina Florescu V.500 LEI 21. ap 3 Ramnicu Valcea.360 LEI 12.744.713. str Primaverii nr 2.960 LEI 4. bl H3.041. ap 6 Ramnicu Valcea. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A.018.600 LEI 85. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. sc A. sc A.500 LEI 3. str Dr.652. ap 4 Ramnicu Valcea. str Gh. str Perlei nr 6. bl G.000 LEI 0 LEI 14. str Cerna nr 25. ap 4 jud Cluj. str Gib Mihaiescu. bl 7. sc A. mun Turda.993.200 LEI 29.643.269.comuna Olanu Ramnicu Valcea. nr 15.600 LEI 18. str Nicolae titulescu nr 18. ap 7 Ramnicu Valcea. Calea lui Traian . Gheorghe Dogaru C. sc B. sc A jud Valcea. bl S1/1. ap 11 Ramnicu Valcea. str Perlei nr 6. Maria Florea R.000 LEI 113. sc A. sc C. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C. ap 5 Ramnicu Valcea.860 LEI 35.578. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.360 LEI 39.558.779. Teodor Floricioiu Tr.000 LEI 12. Hacman nr 13. Aleea Cocorilor nr 1.550 LEI 29.599. bl B4. sc B.000 LEI 191. ap 4 Ramnicu Valcea. sc F. ap 17 Ramnicu Valcea. bl S33/1. comuna Golesti jud Valcea. str Calea Lui Traian jr 104. Valentin Firescu T. bl B4.149.017. Alexandru Dutu P. Costantin Fulga A.480 LEI 214. ap 10 Ramnicu Valcea.706. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A. bl A14/2. sc B.744. sc A. bl N25. nr 2. str Dr. str General Magheru. str Violetelor nr 2.720.Dobrinescu V.400 LEI 281 . str Splaiul Independentei nr 6. Nicolaie Dutulescu S.000 LEI 22. bl S3. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I. Elena Dragusinoiu Ghe. sc F.573. bl 32. str Lucian Blaga nr 8 A. sc D.000 LEI 7.217.210 LEI 10. sat Sambotin Ramnicu Valcea. ap 23 11. bl 7.186. bl 98.590 LEI 7. Elisabeta jud Valcea.238. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 82.830 LEI 241. Aleea Rozelor.750 LEI 32. ap 1 Ramnicu Valcea.260. sc A.600 LEI 5.313.495.456. comuna Daesti. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I.879.347. comuna Budesti Ramnicu Valcea. Lazar. bl 101. sc E. bl A14/2. sat Silea Ramnicu Valcea.520 LEI 30. spl Independentei nr 6. str General Magheru nr 11. sc 1. Ion Frantu C. Ion Dogaru D. str Nicolae Labis. str Ion Referendaru.nr 8.040 LEI 18. Ion Dumitrascu C. str Nicoloae Titulescu nr 17. ap 12 Ramnicu Valcea. Ion Enache I. bl 13. bl E4. Ileana Dragan I. sc B. str Stirbei Voda nr 20. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P.669. Pamfil Nastase nr 53. nr 2. sc A. ap Ramnicu Valcea.569. comuna Orlesti. ap 7 Ramnicu Valcea.610. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A.240 LEI 63. nr 13.240 LEI 20.728.

str Calea lui Traian. sc A. Aleea Stejarului nr 4. comuna Fartatesti. Aleea Ciocarliei nr 1. str Matei Basarab nr 28. nr 5. sc B. sc B.694. Ioana Geana Elena Giupana N. jud Mures.840 LEI 37. sc A.800 LEI 21.200 LEI 218. str Nicolae Titulescu nr 12. str Emil Avramescu. Aleea Doinei nr 2. ap 24 Ramnicu Valcea. str Fantanica nr 9.760 LEI 62. Janos Gaitanaru A. bl 7B.000 LEI 8. Aleea Stejarului nr 4. sc A.440 LEI 14.040 LEI 7.744. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. sc B. nr 185. Victor Cristian Ghemu Gh. sat Giulesti Ramnicu Valcea. sc A. sc B. Aleea Doinei nr 2.600 LEI 52. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 2.320 LEI 41. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. Cosmin Ion Georgescu I.800 LEI 33. Aleea Cocorilor nr 7. sc B. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. bl B01.760 LEI 226.945. Marina Ganescu P. sc A. sc D.249. Horia Manuel Gavrila D.200 LEI 49. ap 7 Ramnicu Valcea. bl A36/3.900 LEI 50.800 LEI 49. bl 6. ap 13 Ramnicu Valcea. str Maior Coravu Ion nr 30. bl 6. Aleea Cocorilor nr 6.855. bl P52.152. Elena Ganescu C. sect 5. ap 12 jud Valcea.800 LEI 25.160 LEI 20.488. ap 7 Ramnicu Valcea.215. ap 10 Ramnicu Valcea.190. str Maresal Ion Antonescu nr 7.450.050 LEI 19.830 LEI 282 . bl 7B. Adriana Geana D. Zenobie Georgescu V.319. ap 96 jud Valcea.760 LEI 6.067. Natalia Gavrila M. sc B. bl G3.100 LEI 100. nr 3.040 LEI 59. ap 10 mun Bucuresti sec 2.754. 91. ap 24 Ramnicu Valcea. oras Horezu.066.800 LEI 42.080 LEI 23.525. Elena Gabor I.811. oras Ocnele Mari. bl P. bl 113. Aleea Ciocarliei nr 1. str V. sc A. ap 8 Ramnbicu Valcea. I.890. ap 7 Ramnicu Valcea.600 LEI 21. sc A.091. sc B. Rusalinda Ganea P.706. ap 15 Ramnicu Valcea.400 LEI 31. Aleea Doinei.260. ap 20 jud Valcea. Constantin Ganea N. Gheorghe decedat Gheorghe M.326. str Gabriel Stoianovici. ap 40 mun Bucuresti. bl 26. Dragos Florian Ghemu V.161.201.249. ap 40 Ramnicu Valcea. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea.411. bl N1. str Maresal Ion Antonescu nr 7. Ion Gheorghiu C. bl 18. sc B.327. nr 18C. bl 86.273. sat Craciunesti nr jud Valcea.520. nr 3. str Uniri. comuna Craciunesti. comuna Bunesti jud Valcea. sect 2. sect 2. str Marin Preda nr 2. ap 7 Mun Bucuresti. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 99. ap 10 jud Valcea. bl 19.116. bl R4.000 LEI 31. str Grigore Procopiu nr 4.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C.400 LEI 3. sc B . bl R4. ap 15 Ramnicu Valcea. sat Cremenari mun Targu Mures. bl 9. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 24.560 LEI 10.760 LEI 411. str Nicolae Iorga. str Fantanica nr 9.400 LEI 40. Lenin bl S7/1 sc A. bl D11.910 LEI 247. Nicolae Gogolosi I.440 LEI 11. bl 22. ap 13 Ramnicu Valcea. nr 19 mun Bucuresti.608.sc A. comuna Galicea. ap 16 Ramnicu Valcea. ap 23 Ramnicu Valcea.627. ap 9 Ramnicu Valcea. oras Horezu. sc B. str Novaci nr 7.600 LEI 29. sc A.634. sc A. ap 16 Ramnicu Valcea.920 LEI 3. str Independentri nr 6.363. ap 11 Ramnicu Valcea.109.414.

ap 12 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu.435. ap 11 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 22. b-dul Tineretului nr 14.830 LEI 18. zona Ostroveni. str Marin Sorescu nr 6. sc C.320 LEI 12. str Mihai Eminescu nr 24.148.483.967.030 LEI 177.760 LEI 15. Mirela Gutt D. str Rapsodiei nr 10. str Cerna nr 25.640 LEI 26. bl D10.549. ap 68 Ramnicu Valcea. sc A. sc B. sc B. Aleea Garoafelor nr 1. nr 12. Ion Ilie I. bl A27/1. sc D. str Matei Basarab nr 12. sc A. bl A3. nr 12. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. bl 12. sc B. bl A13. str Nicolae Iorga. str Dr. ap 17 Ramnicu Valcea. Aleea Ciocarliei nr 4.880 LEI 65.304. jud Prahova. bl A37/3.840 LEI 42. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea.600 LEI 16. sc A. ap 8 Ramnicu Valcea. sc E.454. sc E. sc A ap 23 Ramnicu Valcea.760 LEI 13.200 LEI 6.400 LEI 15. comuna Goranu jud Valcea.869. b-dul Tineretului nr 3A. bl A67.600 LEI 29.160 LEI 55. Nicolae Ioana N.200 LEI 42.280 LEI 12. b=dul tineretului nr 5.008. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.320 LEI 20. sc B. Filofteia Gustescu M. bl S15.600 LEI 18.446. str Dacia nr 22.200 LEI 60. ap 12 Ramnicu Valcea. Maria Ion H. str V. Gheorghita Hangiu D. Constantin Hera M. ap 15 jud Valcea. Traian Ionescu M.387.440. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C.157. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. Ovidiu Ioana St. bl 19. comuna Pausesti. ap 11 Ramnicu Valcea. lenin nr 56. ap 19 Ramnicu Valcea. str Maresal Ion Antonescu. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A. ap 3 Ramnicu Valcea. Viorica Holban V. bloc 2. ap 9 Ramnicu Valcea. Ioana Ion M. sc C. bl A3.432. sc B. sc A ap 23 Ramnicu Valcea.865 LEI 12. Gheorghe Hodorogea C.313. str Calea Lui Traian nr 150.300. nr 7. ap 9 Ramnicu Valcea.720 LEI 115. bl A15. ap 17 Ramnicu Valcea.538.608.446. Aleea Cocorilor nr 6.260 LEI 8.757. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. Gheorghe Ignat Elena Ilie D. ap 12 Ramnicu Valcea. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. Eugenia Heroaica I. sc D.335.379.Grancea V.110. Bratianu nr 6.400 LEI 283 .083. bl B13. Dumitru Ionescu C.200 LEI 199.650 LEI 24.800 LEI 56. Ion Ionescu M. comuna Goranu 22. Aleea Cocorilor nr 6. str Dr. Florina Ilie N. sc A. Hacman nr 27.sc C.560 LEI 29. str Calea Lui Traian nr 76.480 LEI 58. Tamara Ion C.552. ap 17 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. sc A. sc A. ap 5 mun Ploiesti.975 LEI 153. str Dacia nr 24.800 LEI 37. str Ostroveni nr 9.350 LEI 50. Elena Ionescu I.847. Marian Ioan Hodorogea C. C. ap 14 Ramnicu Valcea. sc D. sat Valeni Ramnicu Valcea.767. bl A40/1. ap 12 Ramnicu Valcea. sc D. bl H6. bl A11/2. . Hacman nr 27.669.760 LEI 20.362.360 LEI 13.421. ap 31 Ramnicu Valcea.040 LEI 4. I. str I. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea.737. bl 120.920 LEI 26. ap 14 Ramnicu Valcea. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea. b-dul Nicolae Balcescu nr 15. sc A.223. bl 140.226. sc c.577. str Cerna nr 25.427. sc A. sc B.760 LEI 24. et 2 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. bl R4. sc A.

000 LEI 57. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. str Lucian Blaga nr 2.669. bl 11.360 LEI 24.400 LEI 41. bl 3. Ilie Ramnicu Valcea. Daniela Lene A.960 LEI 419. bl C12. bl 14.800 LEI 74.str Regina Maria.861. sc E. ap 7 Ramnicu Valcea. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea.960 LEI 34. str G-ral Magheru nr 10.070 LEI 45.869. Gheorghe Ispir I. bl B1-1. ap 25 Ramnicu Valcea. sc C. bl 9. sc B.180 LEI 284 .969.826. oras Dragasani. sc A.678.077. Aleea Cocorilor nr 5.400 LEI 7.413.078. sc A. str Splaiul Independentei nr 4. str Grigore Procopiu nr 33. ap 2 Ramnicu Valcea. spolaiul Independentei nr 4. ap 3. str Colonel Badescu nr 11. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. sc A.902. bl A20. ap 8 Ramnicu Valcea.219.600 LEI 39. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea.372. ap 8 Ramnicu Valcea.000 LEI 26. ap 10 Ramnicu Valcea.850 LEI 15.100 LEI 14.160 LEI 39.700. ap 8 Ramnicu Valcea.000 LEI 42. bl 123.320 LEI 14. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea. bl C0. bl C1. ap 17 Ramnicu Valcea.340. Aleea Stejarului nr 2. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea.313. str Matei Basarab. b-dul Tineretului nr 10. bl S2.909.099. ap 1 jud Valcea.600 LEI 69.517. str Rapsodiei nr 7.640 LEI 3. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. Lucia Marculescu C.733.111.800 LEI 73. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. str Independentei nr 10.372.443. str Calea lui Traian nr 107. str Dr.046. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. sc B.str Regina Maria nr 21. str Armoniei. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. sc E. sc A.320 LEI 31. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea. str Remus Bellu. str Dacia nr 2.Irimia Alexandru Irimia Gh. sc A. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D. sc A. Aleea Privighetorii nr 2.240 LEI 40.181. Constantin Marcu I.116. str Armoniei.920 LEI 36. sc C.000 LEI 18.453. ap 56 Ramnicu Valcea.480 LEI 12. sc A. Gabriel Lazar V. sc F. sc A. bl O1. Nicolae Jumara N. str Primaverii nr 9.720 LEI 25. sc B. str Nicolae Titulescu nr 9.924.200 LEI 10. str Rapsodiei nr 7. Ion Lascu I. ap 27 Ramnicu Valcea.280 LEI 17. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea.000 LEI 35. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N. str Marasesti nr 3. bl R8. Flora Alina Mandica I. ap 3 Ramnicu Valcea. bl B1-1.448.880 LEI 8. ap 15 Ramnicu Valcea. nr 7. sc A. Ion Istratie D. bl A53.600 LEI 30.680 LEI 31. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. ap 14 jud Valcea.237. bl 25. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A.424.sc B.880 LEI 291.300 LEI 10. ap 8 Ramnicu Valcea.831.292. sc B. sc B. sc B. bl 85bis.930. Dan Manda I. str Luceafarului nr 50. Georgeta Ispas D. sc B. nr R8.600 LEI 472. ap 8 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 39.421. ap 8 Ramnicu Valcea. bl N13. str Maresal Ion Antonescu nr 36.

538. sc .000 LEI 21. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. Veronica Mazilu Gh. sc A. b-dul Tineretului nr 4. sc C.806. str Luceafarul nr 5. str Nicolae Tiulescu nr 14. ap 11 Ramnicu Valcea. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. bl B5. Craiovita Noua. Aurelia Marin Ghe. bl D. str Nicolae Iorga nr 1.000 LEI 75. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea.882. bl C12.746. str Nicolae Balceascu nr 1. sc F. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 16 jud Valcea.720 LEI 27.000 LEI 47.430. sc B. str Diamantului.952. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A.197.708. Gheorghe Marin I.372. ap 9 jud Valcea. str 22 decembrie nr2. cart. bl 1. bl 131. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A. str Independentei nr 3. ap 15 Ramnicu Valcea. bl B2. str Narciselor nr 2.303. b-dul Tineretului nr 14. ap Ramnicu Valcea.970. str Mihai Eminescu nr 22. sc C.600 LEI 20. ap 5 12. ap 18 jud Olt.440 LEI 31.840 LEI 22. nr 10.400 LEI 31. bl A 20. nr 18.413.200 LEI 132. bl 09. ap 13 Ramnicu Valcea. sc A.680 LEI 3. b-dul Tineretului nr 4.200 LEI 11. ap 9 Ramnicu Valcea.000 LEI 4. com Obarsia jud Olt.Patru Micsoreanu A.608. bl B2. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea. sc A. ap 31 Ramnicu Valcea. sc A. bl S2. b-dul Tineretului nr 10.116.000 LEI 73.300. sc C.400 LEI 10. str Marasesti nr 7. ap 8 Ramnicu Valcea.640 LEI 62. str Tudor Vladimirescu nr 39. bl 5. nr 18. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 26 Ramnicu valcea.563. ap 6 Ramnicu Valcea. bl C.000 LEI 34.996. sc A.544.400 LEI 126. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. mun Craiova. sc C. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. comuna Bujoreni. bl H6. str Diamantului.616.520 LEI 23. sc 1.880 LEI 155.225. ap 15 Ramnicu Valcea. bl 22.040 LEI 7.680 LEI 8. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 100. str Rapsodiei nr 1. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea. sc E.000 LEI 74.070 LEI 124. sc B.400 LEI 166. ap 11 Ramnicu Valcea. Ionel Mirci St. Fanica Mariana Mateiasi Ghe.720 LEI 285 . bl 92. sc A. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh. sc B.113. str Diamantului. str G-ral Magheru nr 7.836.900. nr 18. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea.000 LEI 39. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V. sc A. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C.597. sat Gura Vaii ramnicu Valcea. str Emil Avramescu nr 7.680 LEI 152. Monica Elena Micu V. bl B12.640 LEI 149. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M.607. sc A.680 LEI 24.760 LEI 249. Florica Micu V.781. ap 25 Ramnicu Valcea. sc A. Str G-ral Magheru. ap 9 Ramnicu Valcea.646. sc A. Aleea Ciocarliei nr 3.116. sc 3. sc E. ap 15 Ramnicu Valcea.760 LEI 112.600 LEI 34. ap 8 Ramnicu Valcea.768.632. sr Calea lui Traian nr 323. str Ceclila Cutescu Stork.840.250 LEI 6.330. nr 18. ap 9 Ramnicu Valcea. bl A17/1.480 LEI 1.040 LEI 17.Marian O.111.818. str Regina Maria.965. str Diamantului. sc A.

sc B. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. bl R22.800 LEI 26.780 LEI 14. Georgeta Nitu I. Alexandru Nas N.Mohanu T.162. str Calea lui Traian nr 209. bl H11. sc C. comuna Babeni. comuna Slatioara. Str Cozia. str Mihai Eminescu nr 2. ap 7 Ramnicu Valcea. Vasile Naulea F. sc E.400 LEI 22. Ioana Nagy I. Elena Negoita M. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S.800 LEI 11.588. ap 14 Ramnicu Valcea. bl 98.982. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea. 85 bis. Hacman nr 13. str Calea lui Traian nr 209.339. bl 26.520. bl 122BIS.400 LEI 27. Floarea Nitu P. b-dul Pandurilor nr 9. str Republici nr 22. str Matei Basarab nr 12. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh.800 LEI 25. str Lucian Blaga nr 2.200 LEI 35.241.240 LEI 14. sc C. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V.520. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I.800 LEI 32. str Calea lui Traian nr 328.302. Mihai Neagoe I.520 LEI 21. sc A.000 LEI 149. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. str Nicolae Titulescu nr 9.920 LEI 20. sc B.585.960 LEI 33.000 LEI 10. sc A. sc A. bl A7. str Republici nr 32. Constantina Neacsa V. Constantin Nitu D.440 LEI 42. Nicolae Musuroaia C. bl A11/3. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. bl 26. bl G2.818. sc C. bl S7.000 LEI 686. bl R33. sc A. str Constantin Brancusi nr 3. sc B. sc B.837. ap 3 Ramnicu Valcea.920 LEI 22.500 LEI 518. sc E.750 LEI 3.600 LEI 35. ap 1 mun Galati.140 LEI 37.372. Maria Nitu M.508.483. ap 2 Ramnicu Valcea. sc A. Gheorghe Neamtu I. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea.204. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. sc A ap 5 Ramnicu Valcea. ap 30 Ramnicu Valcea.066.000 LEI 37. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea.520 LEI 6. nr 12. bl A53. sc C. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. Ionel Naulea F. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 2 jud Valcea.680 LEI 211.339. sc C.201.880 LEI 11. Aleea Cocorilor nr 2. str Rosiori nr 12.200 LEI 41.640 LEI 286 . ap 30 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.225. Elena Nedelcu I. b-dul Pandurilor nr 11. ap 15 51. Aurica Nicolae A. sc D. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea.190.400 LEI 8.210 LEI 110. comuna Daesti. str Dr.302. str Dr. ap 16 Ramnicu Valcea. bl 12. ap 11 jud Valcea. sc B. str Calea lui Traian nr 209. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I.949.562. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh. comuna Verguleasa.403.860. bl 32.760 LEI 10.919.383.783. str Rapsodiei. str Armoniei.967. sc A. ap 21 Ramnicu Valcea. ap 12 jud Valcea. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. ap 12 jud Olt.540 LEI 36. bl H2. str Liceului bl H2.339.070. str Calea lui Traian nr 209. bl A 8/1.264.000 LEI 66. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.158.200 LEI 5. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. Hacman nr 11.820 LEI 15. sc D. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 26. sc C.400 LEI 88. Mihai Nicolae I. bl H1. sc D. jud Galati. ap 2 Ramnicu Valcea. sat Rugetu Ramnicu Valcea. str Diamantului. b-dul Pandurilor nr 11. str Republici nr 9. b-dul Tineretului nr 3.579. sc A.

str Mihai Eminescu nr 4. sc B.Nuta I. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S.927. ap 16 Ramnicu Valcea. bl S5.604. ap 8 21. Ioan Pavloschi V. bl 101. sc A.600 LEI 71.626. sc A.262.232. ap 15 Ramnicu Valcea. bl B5. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D. bl S26. str Calea lui Traian nr 27. ap 16 Ramnicu Valcea. Virginia Oprea Jana Orbisor O. sc B. bl S17. bl A8/2. sc D.718. bl B5. Mircea Petrache Elena Petre C. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N.709. oras Brezoi.343. ap 8 Ramnicu Valcea.068. str Splaiul Independentei nr 10.200 LEI 30.701.520 LEI 30. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. bl H4. sc C. sc B. Bratianu nr 4. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D. Emilia Pavelescu S.000 LEI 221.164. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. str Rapsodiei nr 18.879. str I. ap 8 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 77. str Republici nr 9. ap 14 Ramnicu Valcea.121.720 LEI 30. str Hidrocentralei nr 6. str Gh. ap 14 jud Valcea. sc D. bl A70. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 13. Mihai Paveliu P.000 LEI 72. sc D. oras Horezu.254. sc C. sc D. ap 10 Ramnicu Valcea. str Primaverii nr 10. Maria Pavel D. sc A. sc B.400 LEI 11.500 LEI 48.920 LEI 10. sc b. ap 10 jud Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. bl D10. ap 4 Ramnicu Valcea. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. str G-ral Magheru nr 8.600 LEI 58. sc A.779.701.800 LEI 51. str Splaiul Independentei nr 10. b-dul Tineretului nr 10.C. Alexandru Olaru Ghe.462.720 LEI 17. str Calea lui Traian nr 88. bl 77.728.200 LEI 62. bl H4. b-dul Tineretului nr 10.800 LEI 86. Tatiana . intrarea Cecilia Cutescu Stork. ap 10 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 10.083.800 LEI 20. Dorina Roxana Paveliu I. sc A.400 LEI 9.240 LEI 101. sc B. bl B5.160 LEI 110. sc A. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea.446.390. bl S1. sc A. bl GA15.330 LEI 103. bl A14. bl M4. ap 20 Ramnicu Valcea. jud Cluj.000 LEI 77. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. sc B.520 LEI 84.597.120 LEI 32. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. b-dul Pandurilor nr 5.775. Lucia Paveliu I. sc C. sc E. str 22 decembrie nr 69.680 LEI 13.440 LEI 30.430 LEI 28.660 LEI 32.600 LEI 32.113. Aurelia Olaru A.400 LEI 287 . Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G. Aurelia Petre V. Aleea Ciocarliei nr 2. sc C.600 LEI 18.748.525. str Lucian Blaga nr 8. str Constantin Brancusi nr 9.704. ap 14 Ramnicu Valcea.440 LEI 14. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. bl A41/2. ap 10 Ramnicu Valcea. mun Slatina.439.937. sc A. bl A42/1. ap 5 Ramnicu Valcea. str Constantin Brancusi nr 9.322. str Rapsodiei nr 4. ap 18 Ramnicu Valcea. Lazar nr 27 Ramnicu Valea. ap 11 Ramnicu Valcea.200 LEI 5.120 LEI 12. ap 10 Ramnicu Valcea. str Perlei nr 5.Aurora Olariu A.603.372. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea. bl R22.000 LEI 65. ap 15 mun Turda. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. Teodor Olaru V. sc B. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. str Ostroveni nr 6.067.

sc A.930.240 LEI 7.640 LEI 31. str Matei Basarab. sat Pausesti Ramnicu Valcea. bl B15.400 LEI 288 .298. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.840 LEI 22. ap 21 Ramnicu Valcea. bl H6. sc A.570. sc B. bl 126. sc A. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe. sc 1.000 LEI 6. Nicoleta Florentina Popescu A. bl A18.610. str Lucian Blaga nr 8A.640 LEI 5. sc C. ap 23 Ramnicu Valcea. str Sarmas nr 3 jud Salaj. bl F15. str Anton Pann nr 2 jud Olt. sc A. car. Gheorghe Predescu R.100 LEI 26.708. Constantin Popescu D.880 LEI 125. comuna Alunu Ramnicu Valcea. ap 23 Ramnicu Valcea. str Vaiilor nr 14. nr 157 Ramnicu Valcea.920 LEI 51. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 19 jud Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. Valentina Precupan Liviu Preda N.460 LEI 25. oras Zalau.200 LEI 14. ap 16 jud Salaj. Salomia Popescu C. ap 17 Ramnicu Valcea.304.748. b-dul nicolae Balcescu nr 15. bl S24. sc A. oras Baile govora. str Sarmas nr 3 jud Valcea. Ionela Popescu D. comuna Mihaesti. sc 4.344. ap 17 Ramnicu Valcea. b-dul Tineretului nr 14. ap 14 Ramnicu Valcea.429. str Gh.200 LEI 10.967.027.186.698.000 LEI 30.239. Dumitru Radescu Maria jud Valcea. Aleea Doinei nr 2.400 LEI 60. localitatea Tecuci.092. Ioan Popa I. bl S7/2 sc A. Aleea Narciselor nr 2. str Rapsodiei nr 23.760 LEI 20. Patrascu.711. sc C. sc A.760 LEI 22. ap 9 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 10. str Calea Lui Traian nr 79.400 LEI 72. comuna Pausesti.800 LEI 9.260. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. Gheorghe Predescu C. oras Zalau.409. ap 19 jud Valcea.400 LEI 11.497. sc B.616. Mihail Preoteasa Gh.802. sc A. sc A.240 LEI 5.Ploila D. str Calea lui Traian nr 84.280 LEI 25. Aleea Narciselor nr 2.944. Iulica Aurel Popa G.200 LEI 11. Marin Popescu A. str Tudor Vladimirescu. bl 225.783.600 LEI 21.945.360 LEI 93. nr 11. ap 21 jud Valcea.348. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. Leonid Ninus Popescu N. str Independentei nr 1. Aleea Privighetorii nr 2.000 LEI 16.480 LEI 11. str Calea lui Traian nr 152. Nicolae Precupan D. b-dul Nicolae Balcescu nr 41.520 LEI 8. oras Slatina. str Splaiul Independentei nr 3. sat Magura Ramnicu Valcea.960 LEI 15. bl A50.100 LEI 48.189. sc B. bl B15. ap 9 64.200 LEI 36.432.400 LEI 20. sc D.000 LEI 21. comuna Roiesti Ramnicu Valcea.372. str Grigore Procopiu nr 2. ap 24 jud Valcea. bl b13. sc D. ap 1 jud Valcea. Ioana Plosca Constantin Popa A. Aleea Cocorilor nr 3. str Nicolae titulescu nr 14.322. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N. ap 3 Ramnicu Valcea.160 LEI 93. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea.640 LEI 50. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. ap 17 jud Galati. bl 12. bl 11.120 LEI 45.520.000 LEI 114. ap 4 jud Valcea. oras Baile Olanesti. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N. Aleea Olanesti nr 6.512. Paraschiva Predescu Ghe.781.573. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea.039. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. sc A. str luceafarului nr 13.507.920 LEI 26.297. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea.780. str Bailor nr 17 jud Valcea.

sc A. sc C. str A. sc B. bl 6. bl P9. str Tudor Vladimirescu. Nicolae Savu I.360 LEI 28. str Cerna nr 25.600 LEI 93. bl B1.880 LEI 98. str Progresului nr 12.Radu Ana Radu Daniel Radu E. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea.440 LEI 31. ap 11 Ramnicu Valcea. comuna Budesti Ramnicu Valcea. ap 28 Ramnicu Valcea. sc B. Ilie Santuzi G. bl A8/1. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 10.219. Gheorghe Radu Stelian Radu V. b-dul Pandurilor nr 5. ap 11 Ramnicu Valcea. Ion Serban T.080 LEI 17. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. ap 8 jud Valcea.754. bl A 20. str Milcioiu Ramnicu Valcea. Maria Sandu P.287.448. str Gib Mihaescu bl A 16. nr 8. sat Dangesti 6. sat Robaia Ramnicu Valcea.157. ap 11 Ramnicu Valcea. str Cozia nr 44. sc A.712.200 LEI 1. sc D. Elena Simion Nicolae jud Valcea.640 LEI 13.430. oras Baile Govora.533.046. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. sc B.286. ap 17 Ramnicu Valcea. Aleea Narciselor nr 3. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea. Ion Sbarnea N.898. str Luceafarului nr 5.000 LEI 143. sc H. sc A. b-du Nicolael Balcescu nr 25. ap n2 Ramnicu Valcea. sc jud Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. comuna Barbatesti. str G-ral Magheru nr 11.963. str Pacii nr 6.000 LEI 223.804.321. nr 157 Ramnicu Vqalcea. sc A. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.452. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N. nr 8. sc A.560.160 LEI 1. bl 12. b-dul tineretului nr 2. Stelica Radut I.230 LEI 37. str Pandurilor nr 11.888.000 LEI 26. Ana-Maria Sandu I. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 1 jud Valcea. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea. Constantin Simescu M. str Splaiul Independentei nr 5. ap 9 Ramnicu Valcea.080 LEI 14. b-du Nicolael Balcescu nr 25.600 LEI 19. ap 12 Ramnicu Valcea.017. Daniela Gabriela Serban C. nr 157 jud Valcea. oras Baile Govora.000 LEI 60.400 LEI 27. bl I2.480 LEI 343.str Maresal Ion Antonescu. str Matei Basarb nr 132. str Tudor Vladimirescu. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5.080 LEI 57. str Petrisor.000 LEI 30. str Gabriel Stoianovici. bl S2.000 LEI 48.294. ap n2 jud Valcea. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I.160 LEI 707.111. sc D. sc H. bl C24.840 LEI 37.200 LEI 72. Gheorghe Scarlat V. sc E.240. comuna Berislavesti.080 LEI 1. str Gabriel Stoianovici.400 LEI 20.534.840 LEI 14.700 LEI 12. sc B. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. b-dul Pandurilor. bl N11. sc E.240 LEI 82. ap 12 Ramnicu Valcea. sc C.000 LEI 33. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. Ipatescu. ap 6 Ramnicu Valcea. str Ion Luca Caragiale. bl 12. str Luceafarului nr 13. sc D.937. ap 7 Ramnicu Valcea.244. Aleea Ciocarliei nr 3. bl A35/2. sc A. ap 19 jud Valcea.474.188. nr 11. sc B. sc D.223. bl A8/1.680 LEI 31. bl A17.960 LEI 31. sc E. ap 1 Ramnicu Valcea.046. sc A.728. nr 6.600 LEI 49.400 LEI 57. comuna Berislavesti.640 LEI 413.748. sc A. ap 11 jud Valcea.223. str Constantin Brancusi nr 3.720 LEI 289 .012.200 LEI 491. Ion Rusu N. sc 4.374.187.183. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.085.010.950 LEI 83.

799. bl 19.712.720 LEI 6. str Calea lui Traian nr 144.937.354. ap 4 Ramnicu Valcea. Narcisa Stanciu I. Ion Stancescu C. Hacman nr 24. bl 4. ap 2 Ramnicu Valcea. sc B. str Trandafirilor nr 5.440 LEI 43. ap 19 Ramnicu Valcea.800 LEI 33. sc B. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31.800 LEI 5. ap 7 Ramnicu Valcea. comuna Goranu Ramnicu valcea. bl 15. Dorina Stoian Radu Stoica G. sc B. nr 7. sc D.400 LEI 15. ap 6 Ramnicu Valcea. sc F.285. ap 4 Ramnicu Valcea. sc B.I. ap 7 Ramnicu Valcea. Octavia Suciu Lucian Tabarca V.960 LEI 1.170 LEI 3. sc B. sc E.497. str Matei Basarab bl 110. str Maresal Antonescu nr 26.800 LEI 5.600 LEI 11. bl A65. Lucian Suciu Elena Suciu Gh. bl 9. ap 7 Ramnicu Valcea.440 LEI 8.907. Tudor Sebastian Stoenescu V. ap 7 Ramnicu Valcea. Ion Stanciu I. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea.219. sc C. sc G. Aleea Narciselor nr 2. nr 7. bl 85. sc F. Florea Tanase Gh.520 LEI 7.847.869. Adrian Constantin Stancescu I.360 LEI 121. str Luceafarului nr 9. bl 10.186. str Calea Lui Traian nr 131.034.500 LEI 57. sat Barza jud Valcea.480 LEI 4. str Dr. Eleonora Stefan I.305.474. ap 12 Ramnicu Valcea. sc C. sc C. str Cozia nr 36. bl A21. sc A.393. ap 8 Ramnicu Valcea. bl N11. sc F. ap 6 Ramnicu Valcea.897. sc A. str Calea lui Traian nr 144.160 LEI 49. str Libertati nr 54 jud Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea . str Dacia. str Calea lui Traian nr 144.160 LEI 18.008. Ana Stanoiu N. et 1.080 LEI 290 . sc C. Ana Stangu F.039.280 LEI 5.440 LEI 25. bl L.040 LEI 41.798.789. bl 4.148.319. sc C.480 LEI 46.801.000 LEI 55.037. Aleea Cocorilor nr 6.358. Aleea Olanesti bl 8. Aleea Privighetorii nr 3.200 LEI 225. str Armoniei nr 44. oras Calimanesti.397.370 LEI 62. Nicolae Stefan M. Aleea Privighetorii nr 2. bl 19. str V. Ion Tanase N.165. sc C. str Calea lui Traian nr 144.600 LEI 4.564. ap 2 Ramnicu Valcea.098.880 LEI 38. ap 4 Ramnicu valcea.Simion Veronica Sitaru C. str I. bl 15. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea. sc D. str Dr. sc A. C. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. ap 32 Ramnicu Valcea. sc B. Vasile Sitaru Elena Sitaru T.000 LEI 14. bl 85. bl 110. bl B10. bl 4.334. ap 11 jud Valcea. str Gib Mihaescu nr 41. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. Hacman nr 24. ap 8 Ramnicu Valcea.148.160 LEI 24.360 LEI 15. sc B. bl 4. bl C3. Lenin nr 188.960 LEI 122.800 LEI 8. Nicolae Stanescu Szabo V. comuna Budesti. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C. ap 11 Ramnicu Valcea.047. sc B. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea. Ion jud Valcea. Hacman nr 4. ap 15 Ramnicu Valcea. str Dr. Gheorghe Stroe I. sc D ap 11 Ramnicu Valcea. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V.149. str Emil Avramescu nr 9.400 LEI 1.200 LEI 69.720 LEI 9.920 LEI 52. str Dacia nr 6. Simona Stanescu Szabo N.260. ap 2 Ramnicu Valcea. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 4.534. str Dacia. str Matei Basarab nr 32.144. Bratianu nr 12. bl C28. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. sc A. Viorica Strachinescu C. Constantin Stancescu I. bl 86. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. et 1 Ramnicu Valcea.297.360 LEI 45.

str Mihail Sorescu nr 2. bl G159.000 LEI 15. Marioara Vasile Ana Vasilescu C.000 LEI 160. str Lucian Blaga nr 4.661.927. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea.110. Aleea Panselutelor nr 1.200 LEI 41. ap 18 Ramnicu Valcea.730. bl A11/2. ap 8 jud Valcea.600 LEI 54. bl A8/2. zona Ostroveni. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc C.961. bl H7. Constantin Tirea B.200 LEI 9.bl 6. sc A. ap 26 Ramnicu Valcea.140 LEI 116. bl C32. oras Gherla. ap 5 Ramnicu Valcea.500 LEI 78.000 LEI 31. ap 5 Ramnicu Valcea.712. str Rapsodiei nr 33. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. b-dul Pandurilor nr 13.193. str Perlei nr 7. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea.240 LEI 45. str Calea lui Traian nr 46. sc C. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea.453.118. ap 6 jud Valcea.440. str Tineretului nr 7.170.686. sc C.483. str Splaiul Independentei nr 5. ap 11 Ramnicu Valcea. str Decebal nr 4.290 LEI 11. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. comuna Muiereasca jud Valcea.600 LEI 11.592.740 LEI 6. ap 18 Ramnicu Valcea. bl H7. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 12. str Lucian Blaga nr 8A. sc D. ap 13 Ramnicu Valcea.799.720 LEI 15.724.480 LEI 63.280 LEI 40. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. bl 12.906.400 LEI 8.023. Elena Teles I Marin Teodorescu C.863.413. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.003. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea.000 LEI 9. sc C. sc C.Tars D. bl 12. Liviu Mihai Toana Maria Todor I. str Ana Ipatescu nr 5.016. ap 35 Ram.200 LEI 77.409. sc 6.440 LEI 13. bl S31. ap 13 Ramnicu Valcea.000 LEI 39. ap 7 Ramnicu Valcea. Anton Tudosie I.640 LEI 291 . sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc D. comuna Mihaesti.674.760 LEI 66.700 LEI 11. sc F. Aleea Olanesti nr 12. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.476.595. Ion Tudosie I.800 LEI 28. comuna Galicea jud Valcea. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. str Victoriei. ap 2 Ramnicu Valcea.116.880 LEI 13. str Rapsodiei nr 14.525 LEI 39. Splaiul Independentei nr 5. sc C. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I. bl C. comuna Golesti Ramnicu Valcea. sc 1.930.800 LEI 353. Luminita Urluescu V. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N.200 LEI 15. sc A. sat Badeni jud Valcea. nr 7. ap 22 JUD Valcea. sc C. bl D1-3.550 LEI 42. sat Bulesti jud Cluj. sc B.str Luceafarului nr 1.200 LEI 20.113.nicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.400 LEI 46. str G-ral Magheru. ap 13 Ramnicu Valcea. Ion Ungureanu Stefan Universal I.542. ap 3 Ramnicu Valcea.458. Ioana Varban P.685. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc B.320 LEI 13. Ilie Telcian Ilie Telcian N. bl A37/1. bl A43. str Rapsodiei nr 33.760 LEI 59. Splaiul Independentei nr 5. Gheorghe Tudosescu N. bl A50. sc C. comuna Banicei. Ecaterina Tudosie I.724. Mihail Trusca C.160 LEI 16. sc 212.360 LEI 39. Ioan Trandafir I. bl A11/3. oras Ocnele Mari.522.483.600 LEI 8. sc F. Splaiul Independentei nr 5. ap 12 Ramnicu Valcea.406. Vasile Tistea Lucia Toana M. str Viilor nr 34 jud Valcea. bl A22.120.200 LEI 17. sc B.

ap 11 Ramnicu Valcea.800 LEI 30. sc A. bl 33. str Lucian Blaga nr 10 A. bl R25.571. Constantin Grigorie I. sc B.000 LEI 19. Mihaela Virje H. str Matei Basarab nr 28. str tudor Vladimirescu nr 36.000 LEI 57. bl 29. ap 4 15.276. sc C.558. Vasilica Voinea C. sc A. str Ana Ipatescu nr 11. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. Elena Voicu Gh. ap 35 Ramnicu Valcea. Mihail Bebita B. str Decebal nr 3. ap Ramnicu Valcea. Lidia Vlad C. Mun Slatina. Daniela Elena Catrinescu C. Mihail Bebita Tabarca F. sc B. ap 31 jud Valcea. ap 18 Ramnicu Valcea.120 LEI 6. ap 6 jud Valcea.446.520. ap 14 Ramnicu Valcea.000 LEI 7.632.334. ap 16 jud Valcea. Mihai Eminesc nr 2. Aleea Viitorului nr 3.825. Silvian Claudiu Savulescu P. ap 31 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 28. str Matei Basarab nr 8. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea. Ion Voicu I. sc B.046.640 LEI 69.000 LEI 17. ap 13 Ramnicu Valcea.180.116.800 LEI 292 .976. Gheorghe Voicu C.520. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. oras Horezu.188. bl 113. sc D. bl B. ap 18 Ramnicu Valcea.706.558. Constanta Tabarca F. oras Calimanesti.810. bl 113. str Calea lui Traian nr 672. str Tineretului bl A11/3. str 1 Decembrie nr 13. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea.200 LEI 17.400 LEI 14.200 LEI 10. bl F1.372. sc A.366. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 30 Ramnicu Valcea. sc E.040 LEI 9.640 LEI 10.000 LEI 15. sc A.709.400 LEI 13. Dumitru Viorel Sandulescu I.800 LEI 296. sc A.000 LEI 64.596. Antonescu nr 5.709. sc A. sc A. Splaiul Independentei nr 50. bl V2. sat Gura Valii jud Valcea.683. nr 6. Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian.560 LEI 40. Constantin Catalinoiu C. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M. comuna Cuca Ramnicu Valcea. bl B1/2. Vasile Vilcioiu V. str Mihai Eminescu nr 24. bl B13. bl 11.691. oras Olanesti. sat Cuculesti jud Valcea. sc A.113. ap 16 Ramnicu Valcea.000 LEI 11. bl 30. str Matei Basarab. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. sc A.Vasiloiu Ana Viezure D.418. Luminita Voicu I. ap 16 Ramnicu Valcea.800 LEI 82. Dumitru Voda A. comuna Stanesti. bl B12. str Pacii. str Hidrocentralei nr 6. str Maresal I. b-dul Alexandru Ioan Cuza. sc A.656. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea.240 LEI 824.000 LEI 21. ap 4 Ramnicu Valcea.800 LEI 9. oras Dragasani. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N. sc E. nr 2.800 LEI 33. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe. Constanta Grigorie I.927.639.493. ap 11 Ramnicu Valcea.160 LEI 13. ap 1 Ramnicu Valcea. sc B. Laura Maria Ciobanu C.000 LEI 26. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M.476. sc B. bl R5.160 LEI 31. bl B12.450.520 LEI 12. str Maresal Ion Antonescu nr 9. ap 41 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 2. sc B.800 LEI 67.988. nr 180. ap 6 jud Valcea. sc A. ap 2 jud Olt. bl G.040 LEI 53. ap 10 Ramnicu Valcea. sc C.000 LEI 53. Florea Vladu Constantin Vladut Gh.560 LEI 33.680 LEI 14. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea. sc A.320 LEI 9. bl A49. ap 2. str Republici nr 13. comuna Bujoreni.623.

NR.604.TUDOR VLADIMIRESCU. sc A. Constantin Craciunescu V. sc C.7.520 LEI 92.378.DUNARII.DUNARII.ECATERINA ATANASESCU B. bl 825bis. sc B. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K.200 LEI 53.NASTASE CIUBAR N. sc D.373. ap 2 jud Valcea.V9. str Infratirii. et 1.000 LEI 20.A. ap 13 jud Valcea. str 24 Ianuarie nr 81 98.6.AP.520 LEI 2.ET.NR.360 LEI 2. cart.TUDOR VLADIMIRESCU.304.114.16.ET.SCB.074.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea. nr 14.980 LEI 379. sc 1. bl H3.318.A.ET. mun Bucuresti. sc D.480 LEI 47. sc B. ALEXANDRIA. sec 6.640 LEI Suma 85.786.734.840 LEI 14.786.26.STR.SC. sec 6.040 LEI 50.STR. bl D5. ALEXANDRIA.F10.000 LEI 62.STR.452.880 LEI 537.Stoica C. str Republicii nr 1.75.149.AP.800. POROSCHIA.711. bl K32.ADRIAN-PAULIN BURCEA D.240. str G-ral Magheru.220.160 LEI 118.217.26.098. sc C.BM3A. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.STR. mun Bucuresti.386.ET.944.ELENA CIOBANU I.AP.BL. Mihai Diaconu C.230 LEI 111. Mihai Eminescu nr 22.420 LEI 597. Ovidiu Fodor I.800 LEI 56. ALEXANDRIA.ET.27.440 LEI 95.B.400 LEI 55.LIBERTATII.096.040 LEI 8.ET.SC.CUZA VODA.972.22. mun Bucuresti.520 LEI 102.ION CREANGA.000 LEI 726. bl 825bis.593.BL.MARIA BADESCU R.ET.CUZA VODA. b-dul Tineretului nr 10.SC. ALEXANDRIA.SC.IOAN BAZAVAN T.BUCURESTI. POROSCHIA. ap 10 mun Bucuresti.830.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I.760 LEI 28.IONEL BURCIN GH. ALEXANDRIA.MIHAELA BICAN T.10. jud Dolj. oras Calimanesti.680 LEI 72. Ion Radut T. bl 825bis.ION CREANGA.BL.BL.BL.600 LEI ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. sc B ap 2 jud Dolj.BL.ET.A. bl R18.700 LEI 2.STR. Brazda lui Novac. jud Dolj.SC.050.520 LEI 40. Ionel Scumpieru M.IULIAN-IONUT BULAC M.AP.034.BL.ILIE ARGHIROI I. mun Craiova.NR.523.ET.69.AP. b-dul Tineretului nr 10. sc A. str Cozia nr 3. sec 6.STR.456. ap 15 Ramnicu Valcea.200.STR. ap 16 Ramnicu Valcea.786. ALEXANDRIA.363. sc 1.BL. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.CONSTANTIN BRANCOVEANU.738.2.D BOLINTINEANU.STR.116.60.328.STR.CAMELIA CHIRU M.500 LEI 9.STR. TURNU MAGURELE.F10.BL.108.PATRIA.NR. Aleea Valea Prahovei nr 1A. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.ET.BUCURESTI.432. Aleea Valea Prahovei nr 1A.STR. ap 4 mun Craiova. ap 4 Ramnicu Valcea.K3. POROSCHIA. bl B12.520 LEI 7.B.000 LEI 72.EMILIA BADESCU I.218.400 LEI 31.1. ALEXANDRIA. Horatiu Ariciu Constantin Radut I.C1.STR.840 LEI 92. 293 .3.ET.NR.090. sc B.000 LEI 829.3.STR.VICTOR BUDOI V.12.AP.12. bl 13 sc 3 e mun Craiova.70.LIBERTATII.41. strVasile Alecsandri.NE.NR. ALEXANDRIA.GEORGEL CARACALEANU N.712B.000 LEI 441. ap 4 Ramnicu Valcea. sc A. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.BL. POROSCHIA.760 LEI 42. bl R18.113.FLOREA CIUPERCA M.ALEXANDRINA BUDOI I.AP.480 LEI 15.AP.G103.NR.600 LEI 50.STR.10. Iulia Constantinescu M.AP.616.BL.996.MARINICA BUDOI A. ALEXANDRIA. Mariana Lupu F. ap 15 Ramnicu Valcea. bl D5.680 LEI 11.677. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. str Republicii nr 1. TIGANESTI.7. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.2.AP. Aleea Valea Prahovei nr 1A. bl C16A. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.AP.4. bl S9.3. Gherghina Radut I.3.

72.200 LEI 294 .AP.NR.C.STELA CURELEA S.IONEL-EUGENIU NICOARA I.120 ALEXANDRIA. C.222.037. TIGANESTI.A. TIGANESTI.ION DRAGOMIR A.24.432.STANCU DINCA C.DUNARII.STR.5.2.306.MARIA NICULCEA D.AP.1. DRAGANESTI VLASCA.I4.STR.VALENTIN ENE I. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.A.BUCURESTI.NR.90.SC.222.STR.930.STR. TIGANESTI.DANIEL LUCAN M.INDEPENDENTEI.ELENA NICOARA I.18.I1.MARIN POPA F.BL.ELENA NEDELCU P.ET.674.700 LEI 6. ROSIORII DE VEDE.A.AP. ALEXANDRIA.SC.760 LEI 20.090 LEI 64.080 LEI 7.C. TIGANESTI.043.BL. ALEXANDRIA.D.A.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.COJOCARU GH.AP.729.VASILE RONCEA V.ALEXANDRA MARIN D.NR.DUNARII.AP.255.L28.ALEXANDRU GURBAN I.STR.IULIANA OLOGEANU A.28.DUNARII.595.4.AP.811.3.BL.200 LEI 57.STR.SC. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA. FLOREA.4.AP.AP.STR.MESTESUGARILOR.160 LEI 20.H. ALEXANDRIA.SC. ALEXANDRIA.STR.BL.MARIAN GAINA F.320 LEI 518.DUNARII.AP.918.6.200 LEI 206.37.ET.896.680 LEI 36.DUNARII.ET.4.GHEORGHE MATEI N.STR.ILIE GAINA A.DUNARII.NR.ET.STR. COMUNA BUZESCU.ET.BL.825.ET.SC.STR.1612 BIS.CUZA VODA.600 LEI 133.965. SEGARCEA VALE.NR.STR.ET.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P. TIGANESTI.280 LEI 20. ALEXANDRIA.CONSTANTIN DOBRE A.93.000 LEI 374.STR. PETRE MATEI T.600 LEI 2.800 LEI 11.AP.BL.ALEEA BISTRICIOARA.AP.DUNARII.3.TITI GAINA M.1601.SC.NR.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.BL.E.222.NR.28.SC.AP.9.78.NR.B.744.NICOLAE NEATU I.780.082.CRISTINAALEXANDRIA.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.840 LEI 30.SC.ET.8.ET.DUNARII. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.074.000 LEI 77.660 LEI 6.222.1 MAI .FLOREA LINCA G. ALEXANDRIA.BL.AP.1 DECEMBRIE.STR. POROSCHIA. L.17.13 VITANESTI.70.BL.ET.SC.ET.402.DUNARII.1.STR.680 LEI 39.STR. VITANESTI.200 LEI 8.818.VALERIA MINCU(STOICA) I.037.STR.DORINA FLOREA GH.057.PAUL FOLICA P.ET.A.1.SC.280 LEI 31.DUNARII.CONSTANTIN BRANCOVEANU.811.DUNARII.000 LEI 3.2. TIGANESTI.DUNARII.342.STR.400 LEI 726.L30.B.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.STR.AP.595. ALEXANDRIA.1 MAI. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.223. ROSIORII DE VEDE.NE.2.PARTER.61.823. ALEXANDRIA.454.STR.822.ET.747.940 LEI 28.SC.CAPORAL GHENCEA.350 LEI 2.VICTORIEI.040 LEI 149.24.BL.2.800 LEI 60.SC.CONSTANTIN GAINA A.VERONICA MEREUTA I.SC. ALEXANDRIA.STR.VETURIA GEANTA I.BL.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.DUNARI.24.BL.16.501.BL.358. ALEXANDRIA.SC. ALEXANDRIA.615.STR.DUNARII.VIOLETA-MARIANA GROSU I.604.L2.NR.1.24.STR.485.B.B.NR.AP.NR.BL.AP.ION GEICU M. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.BL.302.715.000 LEI 69.181.AP.STR. ALEXANDRIA.017.663.396.BL.320 LEI 183. ALEXANDRIA.1.SC.920 LEI 72.34.154.SC.2.660 LEI 9.070 LEI 20.NR. ALEXANDRIA.E. TURNU MAGURELE .700 LEI 25.650 LEI 15.000 LEI 5.410.156.7.MARIOARA ICLEANU V.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.AP.784.400 LEI 46.804.MARIA MAXIM N.000 LEI 518. T. SEGARCEA VALE.DUNARII.2.STR.STR.017.NR.FLOREA NEDELCU N.AP.11.600 LEI 67.382.FLOREA GAINA F.BL. P.ET.AP.AP.633.NEATA MOISE M.304.ET.A.A.STR.222.4. ALEXANDRIA.BL.641.2.BL.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S. SEGARCEA VALE.BL.007.DUNARII.ET.2.703E.BL.AP.B.D2.NR.500 LEI 29.6.710 LEI 31.56.920 LEI 1.1.000 LEI 17.701.NR.809. 16.8.PARTER.MARIN NOAGHEA M.NR.BM4.200 LEI 1.STR.ET6.811.401. BUCURESTI.6.STR.630.A.PO3.97.BL.CARPATI.STR.BL.STR.CRISTIAN MOHORA P.000 LEI 27.AP.STR.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N. POROSCHIA.DN5.SC.383.ION CREANGA.SC. ALEXANDRIA.GHEORGHE FOLICA I.270 LEI 70.413.CUZA VODA.MARIANA IATAN D.9 ALEXANDRIA.740 LEI 33.6.AP.880 LEI 27. ALEXANDRIA.BL.66.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.000 LEI 3.129.

SC.354.367.STANCA VARZARU P.AP.SC. 4. nr.220.120 LEI 79.11 TURLAN D.NITU-DORU STOICAN A.57.TURNU MAGURELE. nr.SC. 1.VIOLETA-NELI STAN P.640 LEI Tulcea. 12 43.DUNARII. bl. Aleea Socului. 1. nr.680 LEI 14. ap.VLAD TEPES.4.000 LEI 2. 14.2. 22.2. Mihail Kog?niceanu. Resmighiul Apolon G. 5 27. E. 1 51. 1.MARIUS VISAN T.000 LEI Tulcea.B.640 LEI 7. Babadag. str. Toader Bafane N. COMUNA VEDEA. 3 4. bl. ap. nr.690 LEI Tulcea.AP38.SC.695.STR.AP.ET.080 LEI 13. str.ET.ALECSANDRU ZIMNICEA STR. ap. sc.STR. bl.STR. SC.070.STR.563. B1. nr.TEODORA STOICA E. bl. ap.STR.AP.AP.8. sc.AP.972.900 LEI Tulcea. 14.880 LEI 161. 27.AVOCAT COLFESCU.BL. 26.000 LEI 4. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.808.NR.STR.AP.NR.ET. TURNU MAGURELE .500 LEI Tulcea.NR. 4 12.1602.AP.1.STR.FLOAREA URLUI S. ap.MAGDALENANICOLETA TECSOR T. B1. A.BUCURESTI.2. Ecaterina Artem M. AP. 23.163.1. B. 12 84. nr.A.300 LEI 4.2.BL. A. 8 124. 1.18. str. 1 59. str. Rahovei.ET. str. 70. 30.320 LEI 38. judeţul Bacău 73.NR.CUZA VODA.2.STR.75. bl.186.119.B.B. 9.670 LEI 4.C4.ION CREANGA.074. sc. E 2.960 LEI Tulcea.ET.ET.BL. 5. bl.610. 2.8.ET.BUCURESTI. 10.706. Aleea Socului.000 LEI 150. ALEXANDRIA.BL.1-10. Traian.920 LEI Tulcea.HCC.NR.TUDOR VLADIMIRESCU. Podgoriilor.94. bl. 1.SC. ALEXANDRIA. GETA STOICA I.NR. 13 19. ALEXANDRIA. bl.ION CREANGA.139.BL.160 LEI Tulcea. ap.840 LEI 10.1602.STR. 1.018. Podgoriilor. ALEXANDRIA. 14 23.ET. sc. F 27.410. sc.400 LEI 1. sc. ALEXANDRIA.SC.303.874.840. Babadag.320 LEI TIGANESTEANU S. TRIFESCU P. sc. E.461. ALEXANDRIA. B. str.19.1.080 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.95C.BL.15. ap.B.136.AP. Neculina Bitirez B. ALEXANDRIA. B.605.430.A.A.674. Aurel Apolon M. ALEXANDRIA.22.STR.SC. nr.AVOCAT COLFESCU. nr.400 LEI Tulcea.354.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor.AP. 23.400 LEI 2.BL.DUNARII. G 4. Maior Andrei Grigore. Eternităţii. str.800 LEI Tulcea. sc. ap 15. str. ap.MANOLE-REMUS STAN G. B1.147.266.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.A. Ion Bahaciu I. Babadag.9.580 LEI Tulcea. nr.619.NICOLAE BALCESCU.MIRCEA VOINEA F. sc.BL. Alexandra Badiu C.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.NR.045.AP. str. bl.NR.225. sc.952.215.120 LEI 295 . Vasilica B?rbat I. A. ALEXANDRIA. sc. Traian.AP.800 LEI 46.18.600 LEI Tulcea.ET. nr. ap.NR.786.SAT. 8.75.DANUT ET..NR. 16. ALEXANDRIA.. str. B.640 LEI 208.F10.8.191.520. A.ALEXANDRU GHICA.A.203. Petrea Bogdan Gh.NATALIA STUPARU M.GHEORGHE STOICESCU F.NR.SC.38.STR. ALEXANDRIA. 36. sc.4. Mihail Kog?lniceanu.AP. nr. Ivana Domiciliul suma Tulcea.914.860 LEI 46.MARIN STOICA C.BL.STR.SC. Gării.406. 47.BL.156.674.STR.SC.STR. ap.LACRAMIOARA SANDOF F. ap.18 6. Maior Andrei Grigore.MARIOARA ZIMNICARU G. ALEXANDRIA. Mihail Kog?lniceanu. ALEXANDRIA.BL. Mihaela Ali A. str.MARIN ZIMNICARU M.MERII. 7.BL. 17 170.680 LEI 2.MAGDALENA ALEXANDRIA.STR. 152.MIHAITA FILIPESCU.BL. Iftimie Badiu T.AP. bl. bl.593.240 LEI Racova. ALEXANDRIA.178.220.BL.B.720 LEI Tulcea. Ioan Boiangiu D.360 LEI 5. nr. sc. 16. 2.DUNARII. nr.2A.SORIN-EMANUEL STOICA A. sc. sc. Gherghina Bahaciu V.EUGENIA STOICA I. str. str. A.B. Maria Elena Artem I.31. Ioana Badiu Gh.3.BM1.410 LEI 302.1 MAI.410. bl. sc. str.ET. 28.9. Constantin Bodoros T.11.26. str.E. str. Ştefan Badiu D.BUCURESTI. ap.BL.31. nr.STR. bl.AP.IOAN VELEA I. nr.22. ap.BL. Daniela Badiu N. 4 8.080 LEI 12.6.SC.440.STR. E. sc.STR.4. ALEXANDRIA. nr.A.STR.SC.ILEANA ALEXANDRIA.520.NR. 152. B.515. bl. Alexandru Alexe A.853.210. 10. bl.520 LEI Tulcea. ALEXANDRIA.68.NR.244. bl.090.740 LEI Tulcea.446.STR. Victoriei. 26. 213. bl.400 LEI Tulcea.

640 75.532.270 56. nr.640 51.169. Babadag.372. B.954. Tabarei. str. Ana Iacovici M. Sorin Dima C. 8.026. 77 Tulcea. str.840 11. 185 Tulcea. Isaccei. str. 1 Decembrie. 6. bl. 15 Tulcea. Mioara Rafila Bprdei I. nr. str. str. str. str.260 24. Florian Gavrilov ?t. Mahmudiei. sc. nr. 40 Tulcea. nr. A. ap. 4 Tulcea.840 107. Lucian Ciocoiu D. 66. B. Mircea Vodă. sc.135. 1. sc. nr. 5 Tulcea. Corneliu Gavrilov. nr. sc.186. ap. sc. 1. nr.900 14. A. Sterica Holo?tencu C. 82.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . str. Vasilic? Graciov R.640 29. 33 Tulcea. B. ap. 6. str. A. str. bl. jud.680 5. Eugenia Dr?gu? M. Lauren?iu Dima Gh. Constantin Danilescu P. bl. nr. sc. nr. EternităţiiI. nr. 176. A. sc. sc. Podgoriilor. 22 Tulcea. nr.400 22. 24. E 2.120 21.400 64. 9 Tulcea. Tulcea. 13 Tulcea. nr. Corneliu Gavrilov. 15. str.300 14. s Tulcea. I. str.350. I 1. 4 Tulcea.818.215.350 54. 4 Tulcea. ap. str. 4 Tulcea. Tulcea Măcin. nr. Câmpului. ap. A. nr. ap.Caragiale.408. bl.900.400 11.L. Agapia Ciolacu A. bl. Paraschiva Dima V. Lefter Firu?? M.640 17. A. C.480 43.792. nr.600 45.574. sc.116. 4. 29. ap. bl. Spitalului. Florica Bordei P. ap.967. Muncii.836. 38. Neptun. 1 Decembrie. sc. nr.430 66.040 43. 11. Mircea Vodă. C. bl. nr. judeţul Tulcea Tulcea.905.786. Păcii. bl. sc. B.750. str. 5 Tulcea. str.000 21. nr. ap Tulcea. sc. Maria Cîrlig V. nr. 38. E 2. bl. str. Dobgoreanu Gherea.500 38. B. Aneta Denisov F. Dan Furtun? C. sc. str. ap. Irina Dănescu C. nr. sc. bl. Niculae Cristea I. Nastasia Cladiade Gh. sc. Gabriela Cracană V.470 10. str. sc. Tulcea.415.880 11. Libertăţii. 24.360. Spitalului. Pescarilor. Eugenia Condratov V. Păcii. Verginica Gherghi?an C. Vasile Carpov O. str. nr. Păcii. 1848. Aleea Metalurgi?tilor. Maria Tulcea. 1 A Cri?an. sc. bl. 5. Mircea Vodă. str.260 85. 48. ap.L. bl. B. I 7. sc. 126. bl. B Tulcea. str. 6 Măcin. bl.886. 15. str. bl. Haralambi Herciu A. str. Tulcea. bl. 1. Eternităţii. nr. 31 Tulcea.720 22. Pelinului. Mircea Vodă. 3.678. str. Mahmudiei. Ioana Culea P. sc. B 3. str. Tulcea. bl.888. ap. Frumoas?. str. Tulcea.000 5. 120. Victoriei. 1. Ion Iacovici V. 28. B. Neculai Dr?g?escu I. A.475. G.501. Chiric? Ciorobea C. 32. D. EternităţiiI. ap. 24 Tulcea. A. bl.680 17. 38. B.988. sc. a Tulcea. B. ap. 7. 1. bl. sc. bl. X I. 3. ap.041. ne. nr. 7 Tulcea. 2. B. ap. Tulcea. str. ap. bl.840 26. A. Victor Dima R. 34.008. 1848. ap. Viorel Dache I. Corneliu Gavrilov. 3.104. str. bl. bl. ap. 14. Gheorghe Cîrlig Gh. bl. str.752. 1. A. Ion Cîrlig I. jud. 1. 22. nr.203. bl. 1. str. Dănuţ Cladiade Şt. str. E 2.736. Podgoriilor. sc. nr. nr. sc. 2.491. Aleea Cristina. ap Tulcea. ap.963. nr. nr. 22 Tulcea. str.000 10. sc. Ioana Cristea N. I. 16. str. B. str. str. sc. 25. bl. Câmpului. 6 Tulcea. nr. R 2.000 41.305.400 27. ap. Eternităţii. Stelian Butu D. Jan Covalencu S. B. Dănuţ Culea C. 7 Tulcea.000 30. nr. bl. Eugen Iacovici I. 3 Tulcea. sc. Virginia Antoaneta Dore M. sc.260 35. 180.061. nr. 14 Tulcea. str. 22. Tulcea. C 3. Mihaela Ene C. sc. 6. B.152. Mircea Vodă. Constantina Ciorobea Gh. C. ap. 38.915.254. str.193. a Tulcea. 38. nr. sc. I. bl.796. nr. Tulcea Tulcea. Feodor Haralambi A. sc. Câmpului. R 3. 17 Tulcea. str. B 4. str. 16.930 58. 16. Primăverii.769. 15 Tulcea. A.527. 57. nr. 71 A Tulcea.360 88. sc. nr. str.200 168. 36. Marin Casian M. sc. B 3. ap. sc. Maria Dragomir Gh. str. nr. nr. E 3. Podgoriilor.616. 30. Câmpului. A 14.Bolovan I.800 103. Tulcea. nr.804. nr. A. Vasile Culea P. 23 Tulcea. nr. bl. Dumitru Octav Dafonoiu S.840 134.870 50. B. Vasila Furnic? C. nr.227. str. nr. 3. Tulcea. 30 Tulcea. bl. 30.680 19. 82. str. str.550 32.560 13.600 27. 13 46. Frumoas?.575 20. 24 Tulcea. ap. A. nr. sc.600 106. Frumoasă. nr. nr.935. bl. str.339. A. sc.600 6. B. nr. bl. 185 Tulcea.300 4. ap. 48. Taberei. str. bl. Relu Dafinoiu P. str. bl.600 34.Caragiale. bl. B.

Păcii.170 20. D 4. Marin Mocanu D. B. sc. str. S?lciilor. A. 3 A Schela. C 1.400 127. str.986. B. str. Unirii. M 1. ap Tulcea.505.347. 2. 15 Tulcea. B. Nafie Moga N. Viorica Muşat V. str. 34. judeţul Tulcea Tulcea. nr.002. Mihail Iofciu I. Somova. Iacob Munteanu I.636.480 36. ap. Mircea Vodă. str. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. nr. 72. 38.210 7. B. sc.000 10. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. Victor Luchianov P. Agafia Munteanu F. str. Ion Mladin M. bl. bl.035. bl.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.380. Fraţilor.403.701. 15 Tulcea. ap. 9. 16. nr. 14 Tulcea.679. str. nr. nr. 1. bl. 2. str.501. a Tulcea. nr. Traian. C. sc. 37. Elisei Lesovici D. Tulcea. nr. a VI-a. bl. 24 Tulcea.000 13. Iordana Marin I. Iacob Ivanov I. bl. 7 Tulcea. Babadag. Anghel Moiseev V. 9 Tulcea.880 56. 19 Tulcea.802. A.988. bl. S 3.000 10.141.000 16. 2. ap.300 252.904. Foi?orului.055. Neculae Lazăr D. Marioara Marinescu Gh.996.580 127. 68. bl. str. B 2. sc. E 5.160 40. 4 A Tulcea. str. sc. Unirii. nr. bl. sc. Zamfir Militaru C. nr. bl. Gheorghe Machedon D. judeţul Galaţi Sabangia.080 8. ap. bl. Sabinelor.420 13. Victoriei.160 LEI 414. nr. sc Sulina. B. D. Milcov. nr. str.000 65. A 2. Ion Lovi?te I. ap. bl. 34. Georgeta Ivanov S.600 18. sc. nr. str. 68. B. Tulcea.320 35. Tulcea. ap. B.280 40. bl. B 2. nr. str. bl. A 2. ap Tulcea. Victoriei. Portului. judeţul Tulcea Tulcea. 15 Tulcea. Ioana Mocanu N. A. str. 5.200 20. Ion Iancu Gh.200 5. Elena Liliana Tulcea. Unirii. B 2. 5 Bucureşti. 14 Noiembrie. judeţul Tulcea Tulcea. sc. 4 Tulcea. ap. B. nr. 38.244. Ioana Maladoi E.988.167. nr. sc. 3 57.510 173. bl. 55 Tulcea. I A.343. A 2. ap.. B 2. sc. Letiţia Virginia Miron C. 10. sc. B.854.800 10. Victoriei. 2. Elena Nicola A. 97. sc. a Tulcea.520 23. sc. A.040 17. ap.306. 23. sc. nr. bl. 23.712. Dumitru Miron D. Dunav??u de Jos. 12. Portului. 9. A. Cristian Sorin Militaru S. A Tulcea. ap. ap. Nicolae Bălcescu. Victoriei. str. bl. Mihai Viteazu.600 14. str. nr. Mărăşeşti. 5 A Tulcea.955. sc. Dobrogeanu Gherea. 6. ap. Delfinului. Eternităţii. ap. nr.278. str. Lauren?ia Mariana Militaru C. Panait Leonte U. 2 Tulcea.302. 66. nr. 34. 13 Tulcea.483. sc. D.744. bl. S. str. sc. B.380.563. Chirachi?a Mocanu I. bl. sc. str. str. bl. A. Ion Manole D. judeţul Tulcea Sulina. Niculai Iacovici M. Viorel Mogoş Gh. 1 C. bl. bl.000 61.260. judeţul Tulcea Tulcea.960 249.800 56. 14 Tulcea. bl. 10. I 16. nr. E 5. bl. 1 A.965.483. nr. B. 163 B. A 5. 13 Muneri. nr.680 30. B. Corneliu Gavrilov.200 7.790 30. Mic?. B.279. str. sc. A. sc. nr.100 12. nr. Inel Rocad?. ap. Prudenţei.678. str. bl. str.240 8. B.080 64. Babadag. nr. sc. nr. bl.600 1. Sevastina Maladoi P. nr. Isaccei.400 115. Niculina Lovi?te V. ap. bl.744. 1. str.286. nr. Constantin Nicola I. sc. str. sc. Magnoliei. 36.920 77.973. F 8 C. str. 1 Tulcea. str. ap. str. sc. bl. 72. ap. Inel Rocadă. Elena Ivanov P. sc.480 4. Pescarilor. ap. nr.700 6. nr. Corneliu Gavrilov.060 6. 30. str. ap. bl. 176.440. 40 Tulcea. sc. 9 Tulcea. str. nr. B. 2.680 113. Dusea Ivanov M. Dumitru Lesovici P. Portului. str.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . 13 Tulcea.640 13.223. Mihail Lupu S. 14 Tulcea. 103. A. 1 Tulcea. Eufrosina Mladin I. A Tulcea. 6. nr. str. str.Iacovici M.212. D. bl. sc. A. sc. bl. bl. Corneliu Gavrilov.120 84.861. str. Mihai Viteazu. str. 2 Tulcea.156. str.000 21. A. sc. Corneliu Gavrilov. sc. judeţul Tulcea Tulcea. Victor Iancu M.589.049. Vasile Sorin Miculescu C. 6. A. sc. N 8. bl. E 3. Isaccei. 37. Camelia M?nu?? P. Aurelian Lupu A. Cristina Miron Gh. Paulina Munteanu N. 4 Tulcea. ap. str. ap. str. str. Jana Iancu G.678.400 16. Babadag.337. nr. nr. str. A. nr. nr. Plevenei. bl. str. 49. sc. 1 Tulcea. Constantin Viorel Mireu?? A. nr. Babadag. E 2.820 25. ap. 2. Ion Machedon C. str.

bl. ap. A. sc. Babadag. B. B. Babadag. bl.870. 1 Tulcea.210 15. sc Tulcea. Portului. Aleea Albatros.789. str. 4 Tulcea. str. str. 1 A. B. str.820 10.920 80. B. nr. s. A. Alexandru Dorin Păun ?t.640 12. nr.100 43. nr. Denis Cristian Sava T. A. ap.000 42. Nastasia Rusu D. 21. Stelian Păun ?t. str. str. 1 A. Păcii. Cerna. Gării. str. 128.741.000 13. Portului. 123. 5.156.732. Ion Răduţă A. B. 18. 2 Tulcea.080 49. Elena Osman R. Mihai Susanu I.706. nr. A 5. nr. E 1. Sabinelor. Gării. bl. judeţul Tulcea Tulcea. sc. str. Maria Teodorescu G. 18.555. A.960 93. A. bl. nr. 4. Brânduşii. Osman Papadopol V. Tulcea. C 2. bl. Iacob Teodorescu G. str. ap.600 14. str. sc.572. Victoriei. ap. sc. S 4.600 24. Mşrăşeşti. ap. E 1. Alunişului. 1. ap. Portului. nr. nr. nr. C 1.000 10.520. bl. sc. ap. Păcii. Eugenia Nicola N. Aleea Cristina.808. Corneliu Gavrilov. ap. ap. B. bl. C 6. 2. Clim Pindic I. bl. str. A. Maria Rotaru S. C 6. C 1.339. Ioana Radu D. Tulcea. bl. 15 Tulcea. Babadag.800 19.339. Aleea Ciocârliei.000 77.976. B.151. bl. nr.800 21. judeţul Tulcea 42.550 12. 9. nr. 1 A. 34. 9.960 31. Gica Sântea I. Maria Magdalena Nicolov I. B.606. bl. bl.720 6.200 51.880 46. 16 Tulcea. 4 Tulcea.400 1. nr.. Dumitru Sava I. Tulcea. A. Corneliu Gavrilov. sc. B. sc. str. str. Panaghi?a Pindic L. X 4. sc. nr. 14. 21. C 1. 4 Tulcea. bl.320 25. Dimitrie Sturza. nr.960 25. nr.800 97.352. 23. nr. ap. 1.000 26. ap.812. Alunişului. 6 Mineri. nr. bl. 12 Tulcea. sc. Tulcea. str. ap. Andriana Pe?u A. B. Babadag. 4. B.240 18. 1. 1. bl. Hristu Petcu V. ap. nr. Tulcea. ap. sc. 17 Tulcea. 6 Tulcea. sc. 1 Tulcea.339. S 4. ap. 158. bl. Tulcea. Elena Popa I. ap. A.127. 3 Tulcea. 13. ap. bl. 6. ap. sc. Aleea Albatros. nr. A 1. 34. sc. Silvia Ecaterina Serghi I. nr. str. nr. str. sc. str. Sabinelor.800 10.203. judeţul Tulcea Tulcea. Frasinului. Tulcea. 12. bl. S 1. 15 Tulcea. str. ap. 9. 5. Alunişului. 5 Tulcea. A 3. A.010. 2. 3. ap. Ion Nicola I. 3 Tulcea. str. Sabinelor.830 60. B. ap. bl.972. bl. 9. 21 Tulcea. sc.640 51. C 3. ap. sc. Ioan Sârbu Gh. str. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. str. Elena Procop S. ap. nr. nr. A.720 25.525. Sabinelor.400 33. ap. Dragoş Constantin Păun S. str. sc. 3. str. bl. ap. ap.158. Silvia Teodorescu F.908.584. ap. str. Portului. A 4. nr. str. Mircea Talcală F. Paraschiva Petrov P. 11 Tulcea. Neculai Simion ?t.600. 6. bl. nr. sc.600 14. B. bl. A 4. 13 Tulcea. Andrei Plătică S.008. str. Câmpului. sc. D.135. E 3. ap. bl. Lucia Pavel R. Babadag. B.500 10. Elena Puiu I.370. 13. nr.000 6. 39 B Tulcea. 6 Tulcea. ap. 2 Tulcea. 34. 15 Tulcea. bl. nr. ap. Dorina ONiţă Gh. bl. ap. A. G 4. bl. Mircea Vodă. Aurica Sofan Gh. nr.448. 6. ap. Valentina Timofte C. B. Vasile Sârbu V. Gării.866.505. sc.Nicola A. judeţul Tulcea Tulcea. Y 2. bl.240 10.579. sc. sc. sc. 3. sc. 5. 4 Tulcea. nr. sc. 1848. nr. Păcii. bl. sc. 8. nr. sc. sc. 9. str. A. B. 9 Tulcea. bl.800 30. nr. sc. ap.800 61.000 736. Florin Stanca R.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . str. bl. 9 Mai. str.847. str. A. sc.133. F 4. B 1. nr. B. sc.920 4. 3 Tulcea.028. nr. ap. 1 A. ap. 9. 21. A.930. nr. B. str. bl.341. sc.135. bl. sc. 6.520 20. 308.760 33. B. str. 9. bl. bl. B. Tulcea. Valeria Păunescu T. sc. Cornelia Stoian C. 34. sc. Babadag.330. nr. bl.880 68. A.148.680 5. Claudia Radu I. ap. 308. bl. A 4. nr. str. 9 Tulcea. Sabinelor. sc Tulcea. 128. ap. str. sc.250 1. 21 Tulcea.080 15. nr. 18.078. sc.233. nr. bl. Păcii. Gării. str. 4 Tulcea. B 2. A. ap. Petre Saveliu C. Aleea Albatros. 18. Constantin Niculache D. Petrana Plătică N. Iacob Tulcea.280 19. B.542. ap. nr. bl. Tulcea.744. 1. str. nr.963.550 82. Vărăriei. str. 12 Be?tepe. Ioan Scutariu D. Primăverii. str.700.440 7.634. A 3. Maria Şerban D.779. B. nr. bl. Tulcea. bl. str. 52 Tulcea. 12. 3 Cerna. sc. nr.240 63. bl. 33. Gării. 17 Tulcea. B. 10. nr. str. Victoriei. sc. ap. Ştefan Păun M. str.

nr. bl. 10. sc. bl. Gârlei nr. str. Stiubei.750 LEI 41. Str.991. ap.000 21. Salv?rii. 2. ap. 29. Dumitru Toader Gh. F5. GHEORGHE ANGHEL G. 1 Dacia. str.906. ap. ap. Anghel Velicu S. A. bl. bl. bl. bl. DOINA BARDAS A. 2. bl. 10 Tulcea. C.573.116.728. Maria Zăvoiu M. Unirii.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. CRISTIAN BACIU I. Dorobanţi 2. 22C. ap. 111.166. nr. bl. Stelică Timu? G. Str. 16 Constanţa. Str. Str. 13. bl.160. 14 Râmnicu S?rat.000 LEI 194. bl. Tulcea. Bd. 39. Chiriţă Vişan C. Siretului. VASILE BORDEA V. Str. 29.960 LEI 6. 22 Bz. Buzău DIF 438. C.200 LEI 20.488. nr.795. bl. 15 Tulcea.741. bl. str. bl.800 21. MARIANA ADRESA Bz. 16 Tulcea. jud. Câmpului. Str. Bălcescu.770 LEI 80. nr. ap. ap.720.720 12.380 LEI 10. jud. Nicolae Bălcescu. 1 Dacia. Isaccei. Buzău Bz.800 LEI 66. Elena Vrămuleţ S.744. nr. 1A.656. Şcolii. 37 bis Bz. Str. str. 2 Bz. nr.746. ap. str. sc. judeţul Tulcea Tulcea.166. str. ap.877. 3 Bz. 1A. ap. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I. bl. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. B.Timofte I. A 2. Evdochia Venin I. ION BADEA V.779. bl. Cuza Vodă. Unirii. str. 17 Iazurile. 128.000 LEI 62. 1 Bisoca. Cuza Vodă.080 LEI 5. ANGHELINA B?RSAN C. bl.122. bl. 1E. ap. H15. Niculai Velicu M. Corneliu Gavrilov. ap.840 LEI 17. nr. 1918.280 LEI 16. 128.420 LEI 263. B.140. VASILE ARSENIE C. Aleea Centrală ? Micro 14. Sabinelor.320 LEI 73. ST?NEL BANCU G.741. 6 Bz. Str.903. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A.653. Raluca Mel Vătafu S.000 219. bl. Alexandru Vişan A.618. Buzău Râmnicu S?rat.400.232. nr. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. 24 Bz. bl. jud. B. 7 A Tulcea.326. 15. RALUCA BONCIU G. bl. Călugăreni. nr. jud. Spiru Haret. ION BELU C. 2 Tulcea.000 LEI 15. Zimbrului. C 9. MARIA B?E?ELU I.200 25. 8.010. 1 Dacia. 1 Dec. Unirii. G1.960 14. N. VIOREL BOANC? N.808. Bălcescu. ap. Cart. str. ap. Păcii. ap. ap. Buzău Bz. Str. 121. 1918. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P. bl. ap.600 LEI 136. 12A.657. Ştefan Zlate Şt. nr.943. ap. Str. ap.840 6.372.17 Bz. sc.440.760 146. B5. nr. F5.760 17. ap. ap.279. Sabinelor. 17 Tulcea. DUMITRU BELU V. bl.360 LEI 29. sc. PTTR. Str. MARGARETA BLAGAILA G. Al. 12 Bz.000 LEI 31. bl. ap. B. 111. NICOLAE BORDEA R. 1 Bz. 6 Bz. str. Aleea Centrală ? Micro 14. str. 1 Dec.638.855. 1E. Str. bl. 38. 15A.600 LEI 207. 29. str. str. bl. 2 Tulcea. Isaccei. Fdt. Unirii.600 LEI 34.000 LEI 246. ap. CRISTIAN BABOI F. nr. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D. Tulcea.231. bl. bl. Str. Cuza Vodă. ap. 12A.000 LEI 9. B. 39. VIORICA BLAGAIL? M. 10 Bz. ap. 31A. 9 Bz. 9 Bz.200 LEI 299 . Str. ap.853. REA-SILVIA BANCU R.000 LEI 71. nr. 73 bis Bz. 21 Bz. Str. Marghiloman. str.920 6. bl. ap. Spiru Haret. 121. 9 Bz. Buzău Bz. Str. N. sc.630. Str. 129 Bz.558.920 LEI 26. Str.080 LEI 23. C 2. ap.000 LEI 1. 12 Bz. 24 Bz.360 3. str. Victoria Zăvoiu I.240 93.040 LEI 12. ap. 20. nr.680 LEI 7. 1 Vâlcele. Şcolii. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. sc. nr. judeţul Tulcea Tulcea. Stiubei. C 9. Taberei.040 LEI 3. jud.116. Zimbrului.560 6. nr. Luminii. B. NICOLAE BASAMAC C. Ştefan B?NIC? I.319. bl. ION BELU S.238. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. str. 14 A 56.17 Bz. Păcii. Unirii. Bd.259. sc. Tulcea.580. bl.240 24. sc. ap. Lenu?a Toader Gh. sc. sc.17 Beceni.

bl. bl. B. 39. Magheru. str.930. CONSTANTIN C?RSTEA G. 10 Bz. bl. 42. jud.375 LEI 26. bl. CONSTANTIN CAMINSCHI M. Stadionului. Str. 1 Bz. 3 Bz. Unirii. Dorobanţi 1. VIORICA COSTEA C. 86. Str. ION DAMIAN G. Buzău Bz. 7 Bz. str. ap.200 LEI 38. sc. bl. C14.209. 7 Bz. sc. Unirii. Marghiloman.041. DIANA MIRELA COVURLUI I.675 LEI 26. 5 Bz. Str. ap. A. 19 Bz. 11.800 LEI 54. 93. Unirii. Democra?iei.571. Arie?ului. bl. nr. ap.240 LEI 25.280 LEI 321.636. A. VALERIA BORDEIU N. ap. 15. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. sc E. NICOLAE BREZEANU N. sc. bl. 9 Bz. ap. 11E. 39 B. ILEANA DIACONU N. 88. 23. Str. bl. sc. 15 C. Al. 28/4. Spiru Haret. 87. bl. ap.980. 4. nr.691. Str.825 LEI 27. jud. Str. bl A. Bălcescu. DUMITRU BUTURUG? C. sc. jud.230 LEI 21. bl.310. 20 Bz. D8.180 LEI 43.599. B. 3 Bz. ap. C14. Cozieni. 18 Bz.259. 33 Bz.640 LEI 300 . 35 Bz.600 LEI 14. VERONICA CHELU D. ap.174. bl.856. sc. Pinului. 15 Bz. 20 Bz. ap. GEORGETA DANITESCU P. 99.480 LEI 66. Stadoinului.055. MARIA CONSTANTIN C. Ghe. MARICICA CARABAT G. ap.175 LEI 74. ap. Str. Str. 1B. C. 3 Bz. ap.160 LEI 8. bl.757. Dorobanţi 2.640 LEI 1. ap. 55 Bz. 8. Pietroasele nr. 1 Bz. 10C. bl. str. ORTINIC? BUCUR T. 106.944. 10 Bz. GEORGETA BUCUR N. ap. Str. C 6. MARIA COMAN G. ap. MIHAI BUZATU I. ap. M4. Dorobanţi. Unirii. Micro 14.440 LEI 6. bl. ap. nr. sc.033. ap. bl 89. sc.400 LEI 43. RADA CĂLIN I. nr.380 LEI 76.000 LEI 124. Str. VALENTIN BRUDIU S. MARIA BUSOIU D.000 LEI 44. bl. MARIA BRUCHENTAL V. Str. Caraiman. 2 Bz. Str. Micro 14.120 LEI 54.425 LEI 92. bl.020. str. 7.781. 17 Bz. ap. Dorobanţi 1.040 LEI 80. sc 2. CONSTANTIN BURLACU M. Averescu.800 LEI 133. IOAN COTIG? V.137. sc.932. Cart. CAMELIA CRISTOIU D. nr. 8 Bz. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z.BORDEIU I. B1. 34 Bz.802. Bl. 21 Slobozia.782. D. ap. Pietroasele nr. BOGDAN BORDEIU Z. bl. Str.902.505. 11. Dorobanţi. Dorobanţi 2. 1.240 LEI 6. Fr?sinet. Str. ANCA CORNELIA DINC? C. 18 Buzău. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. Buzău Bz. nr. 6 M?te?ti. ap. nr. jud. AURICA BR?NZEA S. Gheorghe Doja. 7 Bz.868. 101A.286. bl.453.579. 8 Bz.443. Buzău Buzău. 74 Ni?cov. B2. MIHAI BUZATU C. IOANA BUCUR D. bl. MARIANA COZMA C. ION CAZAN I. nr. B11. 35 Bz. 22 bis Bz. nr. bl.368.560 LEI 39. GRA?IELA CONSTANTIN D. nr.200 LEI 26. Ia Bz.246.200 LEI 9. sc.607. ap. ap. IOAN -decedat- Bz. Cart. ECATERINA C?RSTEA C.415.915. 19 Bz. VERONICA BUN?-ZIUA N. 14A. Patriei. Buzău Bz.000 LEI 502. 13 Bz. ap.480 LEI 47. Bd.280 LEI 21. 176.760 LEI 31. Str.881.800 LEI 45. 17 Bz. 81 Bz. 9 Vintil? Vodă.400 LEI 4.407. Str.840 LEI 60.977. IOANA BRUGHENTAL D. R. 17 Bz. CORNELIA CRISTOIU G.240 LEI 12. A. Pompiliu ?tefu. ap. A.900 LEI 22.895. Str. ap. str.000 LEI 5. bl.125 LEI 25. Bd. bl. Pia?a Daciei. Str.938.600 LEI 63. nr. Fr?sinet. 32 Bz.763.720 LEI 30. Str. Vodă. 88. Dorobanţi 2. triumfului. Broşteni. 6 11. Str. ap. Str.853. nr. nr. Fr?sinet. Bălcescu.800 LEI 4. 14 Lunge?ti. bl.1. Bd. 19 Bz. nr. Str. Unirii. Str. Bălcescu. N. Str. N.306. Camelia.116. nr. LINA CORNEA I. Broşteni. bl. Str.356. GERMINA DIACONU I. 18H. ap. C1. A. IANCU C?RJAN I. Unirii. ap. 19 Bz. Verne?ti. ELENA C?RCIUMARU I. bl. bl.960 LEI 29. ap. Str.120 LEI 105. bl. Unirii. ap. Cart.781. Bucegi. bl. 10. bl. ap. STELA C?RLIG V. Vasile gr?deanu. ANTON BURCUS S.520 LEI 10.650 LEI 37. S?poca.520. B.520 LEI 8.165. AURELIA CAZAN G. N. ap. 5 Bz.898.440 LEI 37. ap. 4A. jud. Sârbe?ti. Arie?ului. bl. bl. ELENA CIUPAG D. bl. 113. C.

340 LEI 5. 18 Bz. Bd. ap. 36 Bz. 50. bl. ap. jud. 109B. MARIA ILIE R. 9B.677. 19.800 LEI 12.943. Str. bl. Chiristigii. bl. ap. ap. sc. bl. sector 2. 14 Bz. Str.. bl. bl.320 LEI 12.830 LEI 47. VALERIU ENACHE G.339. Micro 5. ap. GABRIEL MARIAN IONESCU A. VIRGIL FLORIAN G. 9B.18 Bz. A.531. bl.401. B. Str. 6A. ap.927. Str. ap. ap. Stelei.160 LEI 8. bl. Unirii. 3A Râmnicu S?rat. ap.800 LEI 31. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G. Cilibia. jud. Avrig 24. PAULINA DUMITRU A.400 LEI 16. B 16. sc. sc. bl.715.200 LEI 10. str. Caraiman. bl. Spiru Haret. EMILIA DUMITRU D. 8. Unirii. ECATERINA GROSOIU I. 2. Bălcescu. bl.558. Unirii. 44 Bz.100 LEI 76. 8 Bz. Dorobanţi 1. ALINA DORINA ION M. 21 Bz. ap. Str.760 LEI 11. Str. Str. 5 Bz. Spiru Haret. Str. Unirii.559. 33D. 26.760 LEI 26. B24.367.240 LEI 12. Bălcescu. N. Str. H14.560 LEI 78. ap. 10 Bz. bl. ap. ap.ap. 4G. nr. Str. N. nr.860 LEI 13. ap. ap.573.000 LEI 32. Bdul. 5 Bz. 1918.000 LEI 24. Unirii micro 3. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. Greab?nu. bl. Unirii.875. str. VASILE DRAGU S.284. 62 Bz. B. VASILE G?RBEA C.772. ap. Str. B3. ap. nr.250 LEI 20. ECATERINA G?RIU?? G. Str. Str. jud.957. C3. ap. Rahovei. bl.400 LEI 301 . bl.164. Fr?sinet. PAUL ION G. bl. bl. nr. bl.250 LEI 109. Bălcescu.400 LEI 142. Str. Rahovei. IULIAN IONESCU I. sc.350 LEI 13. R?zboieni.440 LEI 57. nr. 32C. ap.36 Bz. Urziceni. ELENA ILIE A. 4 Bz. P 19.440 LEI 6. 9 Bz. B. 50 Bz. sc.608. D. 9 Home?ti.276. ap. Buzău Bz.328.209. bl.400 LEI 14.040 LEI 12.800 LEI 20. 6 Bz. TEODOR -decedatIONESCU A.466.000 LEI 111. A.017. bl. TITI ENE N.015.640 LEI 5. bl. 163 Bz.393. Transilvaniei.120 LEI 90. bl. ap. 25. Victoriei.186. Unirii.880 LEI 26. IULIAN FUNDULEA I. sc. A. ap. 23 Bz. 5 Bz.760 LEI 100. sc. bl.186.172. 7C. N.406. 13 Bz. 8 Bz. GABRIEL GHEORGHIU S. B.446. bl.965. nr. bl.050. 14 Bz. sc. MIOARA TEODORA FR?NCU N. IONEL Chilieni.DOBRE I. Str. Str. bl. bl. Str. Buzău Bz. nr. str. bl. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G. B. nr. 7 Bz. 26.900 LEI 21. C. sc. Str. Fr?sinet. Bd. TINCA IONIŢĂ S. nr.000 LEI 5. VICA ILIE G. Str.135. ap. sc. Str. Urziceni. VASILE ILIE I. Str. FLORICA ION P.349. 49 Bz. 20 Bz. 67 Po?ta Câln?u.720. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. AGENOR IGNAT GH. 8 Bz.11 Bz.225. bl. IULIANA GANEA C. Dorobanţi 2.600 LEI 5. 9F.260 LEI 80. G-ral Grigore Ba?tan.200 LEI 43.200 LEI 13. sc. ap. 5 Bz.240 LEI 168. sc. ap. DUMITRU FLOREA A.854. ALECU DRAGU I.000 LEI 21. Bd.500 LEI 6. sc.949. NICOLAE FUNDULEA I. 32M.H. 49 Polici. Str. D. GEORGE FR??IL? S.967. ap.127. N. Unirii. Buzău 9. ap. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A.415. nr.637.704. 15 Bz. Unirii. bl. Broşteni. ap.423. 19 Mânzu. D. AURICA ENACHE G.240 LEI 31.380 LEI 53. Unirii. 6 Bz. sc. Bălcescu. 4 Bz. 3 Bz. D8. ap. Str.200 LEI 13. bl. VASILE HERGHELEGIU V. 5 Bz. B. Bd.379. Vipere?ti. ANICA GRIGORE G. 10 Bz. ap. Dorobanţi 1.400 LEI 10. Aleea Parcului nr. 29 Bucureşti. 1. Stadionului. a Bz. 4 Bz. P11. 8. 20A.448. DORINA GARBOAN I. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D. Str.500 LEI 5.562.880 LEI 43. 3C. Str.827. Buzău Bra?ov. ap.967. B. bl. jud. GARS. nr.360 LEI 11. Depoului. 18 Bz. C20. 13C. Dorobanţi ext.158. Buzău Bz. bl.800 LEI 53. Str. 55. Str. 55. jud. B24. 17. Rădulescu. MIH?I?? DRAGU I. VALENTINA IONIŢĂ N. D?NU? DRAGHIA G. bl. 5 Bz. Transilvaniei. Neptun 25. nr. I. 1 Dec. Rahovei. 19.000 LEI 28. ION ILIE A. ap.

874. jud. Str. bl. 3 Bz. ap. 5 Bz. unirii.200 LEI 12. Str. bl.243. Str. U3. Unirii. bl.800 LEI 12. Str. Micro 5.734.164. nr. 15 Bz. sc. Str. ap.949.200 LEI 26.600 LEI 42. Str. 2 Bz. ap. 8B. ap. Aleea Stwjarului. Str. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. ap. NICOLAE LUNGU G. C2. ap.860. patriei.299. Micro 5. ap.330. ION LEU N. unirii.816.280 LEI 33. ap. GHEORGHE IVANA N.500 LEI 6. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I.193.190 LEI 56. A. bl. ELENA MILESCU N. L1.268. bl. bl. ap. ap. 58 Bz.225. 3C.800 LEI 93. 6 Bz. Depoului. ap. 103. ap. 8 Bz. E10. 10 Bz.114.348. MIHAI NECHITA N. 2 Bz. ap. Bd. 10 Bz. bl.300 LEI 19. Str.639. bl.847. Str. GHEORGHE MADULAREA N. D7. 6B. Str.000 LEI 20.200 LEI 8. AURICA MU?A I. bl. ORVENTINA LEURZEANU C. Păcii. Str. Gen. nr. Str.543. 6A. Ion Creang?. bl.000 LEI 25. bl. A1. 1Dec.640 LEI 15. 5 Bz.160 LEI 107. 2D.160 LEI 59.520 LEI 30. bl. AUREL MATEI G.560 LEI 4. Victor Babeş. ap. Simion B?rnu?iu. 6 Bz. bl.610 LEI 24. bl.840 LEI 412. Str. PETRE NEAGU D. 28. Unirii. F?NEL NEAGU D. IOANA MIHĂILĂ S. Str. Simion B?rnu?iu.735. GHEORGHE JIPA G.720 LEI 11. Str. FLORENTINA N?ST?SOIU G. 103.356. DUMITRU JIPA I. 21 AB.166.C. B 15. 12 Bz. ELIZA SORINA MARINESCU G. GHEORGHE NEAGU D. Micro 3. 14 Smeeni. Păcii. jud. ap.000 LEI 4. Dorobanţi 2. sc. Aleea Chiristigii.188.520 LEI 666. S2. bl. 2 Bz. ap.500 LEI 14. sc.746. ELENA IOSEF D. Aleea margaretelor. Aleea Tineretului. Micro 5. nr.930.554. 7. 20 Bz. 8. ROBERT GABRIEL MAZILU C. 2A. bl. Broşteni. nr. 120A. Str. MARIA LEU I. Str.457. Str.448. ROXANA DANIELA MARIAN G. Lunii. Grigore Ba?tan. Transilvaniei. 5A. B. 3. ap. T. 35.651. bl. 13 Bz. C2. 32C. GABRIEL MARINCAS G. 31. Aleea Tineretului. B. Bd. sc.240 LEI 25.800 LEI 45. MIHAIL MELENCOVICI I. Broşteni. Democra?iei. 35. Ştefan MOCANU S.11 Bz. bl.160 LEI 162.200 LEI 28.640 LEI 70. Stadionului. Str. bl. 14 Bz. Vladimirescu. Prieteniei bl.767. ap. IONEL LUNGU E. 8 Bz. 28. MARIA MATEI N. ap. 12 Bz.440 LEI 40. bl. MARIA LUPU S. Str. bl. E17. nr. EMIL MARIN N.765.525. Str. 13G. sc.216. Unirii. 28 Bz. sc. 19 Bz. ap. Str.800 LEI 5. bl. Str. ap.360 LEI 31. sc. sc.IOSEF M. bl. ALEXANDRINA MARINESCU N.576. Unirii. Str. nr.120 LEI 73.560 LEI 5.209.280 LEI 30. 1918. MARIA LUNGU D. sc.600 LEI 22. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. 28 Bz. 58 Bz. Mestec?nului bl. 58 Bz. 1918.459. E2. SILVIA MANEA G. ap. ap. 11.200 LEI 6. 14 Bz. ap. EMILIA MOCANU C. nr. SILVIA Bz. Ştefan LEAU I. MARIANA MIREA I.084. sc.28 Bz.805. 7 bis Bz. 5 C?ne?ti. CONSTANTIN LUNGU N. 31 Bz. Dorobanţi 2. Bâsca ? Mare. 31 Bz. nr. ap. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C.510. bl.000 LEI 302 .000 LEI 17. bl. MARIA M?NDREANU T. 17 Bz. ap. Stadionului. 20 Bz. 36 Bz. ap. Obor.741.235.152. 16 Bz. ap. 13B. A. 11 Bz.497. 12 Bz. Str. ap. MONICA MOISE T.600 LEI 90. Str. 26 Bz. EMILIA MIU P. 139 Bz. NIŢĂ MOCANU L. H7. NELU?A IVAN M. ap.3 10. B. bl. ap. A. Str. 1 Dec. bl. Unirii. 12 Bz. B. ap.142. Buzău Bz.400 LEI 62.000 LEI 29.223.720 LEI 10.000 LEI 231. Str. nr.560 LEI 201. C2. bl. GICA MILITARU T.925 LEI 10. Stadionului.757.289. Unirii. IONEL MATEI G.088. nr.040 LEI 40. Buzău Z?rne?ti. 2 Bz. bl. jud. nr.427. Unirii. Unirii. jude?ul Buzău Bz. 42 Bz. Str. bl.860 LEI 6.760 LEI 51.814. Unirii. ANGEL MARIN G. ap. ap. bl.840 LEI 705. 54 Bis Bz. B. B. B. nr. nr. Bd. Str. 15 Cochirleanca.085. Buzău Bz.960 LEI 155. bl.740. Str.

3.342. A. Margiloman. bl. H7 ap. sc. bl. bl. 1918.300 LEI 44. 8 Bz. bl. GEORGIC? RADU P.186.000 LEI 7.480 LEI 51. 6 Bz. Extindere Dorobanţi. bl.760 LEI 17. sc.573. DUMITRU NISTOR C. ARINA Bz. Unirii. Unirii. D.115.092. 28.700 LEI 24. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. 37.213. ap. 5 Bz. Stadionului. Bd. bl. ION RADU I. 125-127. 3.245.560 LEI 61. RADU PARASCHIV M. ELENA POPA T.400 LEI 21. B. 13. Str. 18 Bz.000 LEI 23. N. 7 Bz. 10 Bz. ALINA PETRESCU N. Bd. Str. Str. 2. bl. Bd. 12 Bz. ap.100 LEI 53. Caraiman.11 Bz. 4 Buzău.164. 5 Bz. sc. 19 B.440 LEI 119. 11 Bz. nr.320 LEI 12.B. bl. 26.200 LEI 72. Dorobanţi. 5 Bz. bl.509. Str. 22 N?eni. DANIL POP I. 37. 29 A. Virtu?ii. Str. DANIEL OANCEA G.400 LEI 21. EMIL PRUN?U N. GABRIELA P?NTICE I. CONSTANTIN R?ICAN A.834. ap. ap. nr.184. A. OTILIA NISTOR P. bl. bl. Str. TRAIAN RUSU A. IOANA R?NDA?U C. 1 Bz. ap. ap.270. nr. Str. Dorobanţi. ELENA OPRI? N. GHEORGHE PANAIT P. CONSTANTIN R?ICAN S. Stadionului. bl. ap.867. Str.278. nr. 6 Bz. bl.576.060 LEI 114. Unirii. B. ION NISTOR C. nr. Dorobanţi 2. Str.786.760 LEI 6. ap. nr.760 LEI 6.571.143.959. SANDAL? PETRE V.039.616. Dorobanţi 2. 2.167. nr. 14. Bd.640 LEI 38. ELENA PÂRVU M. L?stunului.300 LEI 39. 21 Bz. 14 Bz.3 Bz. Str.080 LEI 53.800 LEI 12. Str. B9.881. ap. 22 bis Bz.306. bl. Buzău Bz. bl. Str.560 LEI 14.440 LEI 27. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. bl.223. 12E. 3A. Unirii. ION NICOLAE V. Buzău Bz. Str. ap. Str. sc. ap. ANGELA RUS D. Ştefan POPA N. Str.519. Bălcescu. bl. 5. ap. 39. Stadionului.385. bl.970 LEI 11. STELIAN PINGHIOIU C. nr. Frasinului. 65. Str. Aleea Paltinilor. A. CONSTANTIN R?PEANU C. Unirii. A. Bz. 41 bis Scurte?ti. Unirii. Alex. 12E. ?tirbei Vodă. Obor. Horticolei.305. jud. Verbe?ti. 39.430. bl. bl. bl. ELENA RADU I. Vadu Pa?ii. 13B. sc. nr. Str. sc. NICU?OR NICOLAI ST. VASILE POPA C. ap.680 LEI 26.520 LEI 228. 3 Bz. ap. 140.158. VETA RADU A. TINCA PAVEL G. Unirii. Str. 22 bis Bz.000 LEI 15. 35. Str. ap. ap. MARIA OBREJA R. Bălcescu. Bd. bl. Unirii.264. 2 Bz. Str.640 LEI 9. ap.400 LEI 11. B9.750 LEI 16. nr.825 LEI 11. ap. ap. bl.240 LEI 64. 3. 22/4. FLOAREA PETRE N. FELICIA -decedatPOP I. A. 3 Bz.325 LEI 23. 26D. ap. Buzău Bz. 7 Bz.446. 20 Bz. NICOLAE PETCU DOBRE N. ap. D.430 LEI 5.880 LEI 35.716. ap. Horticolei. 10 Bz. bl. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S. 3 Bz. NICULINA POPESCU C. bl.NEGOI?? T. sc. Bz. 10 Buzău.520 LEI 57. bl. Saturn. N. 26.194. B. Str. Unirii.400 LEI 2. bl. str.000 LEI 49. LUMINIŢA OPRI? D. 19 Bz. 34 Ni?cov. Paltinilor. 31 11. bl. 16B. Spiru Haret.000 LEI 303 . str. jud. D. bl.916.369. 62 Bz. 8 Bz. bl. B3.387.278. 43. 1 Dec. Unirii. sc. Str. Stadionului.160 LEI 12.457. 32J. sc. ap. Unirii. Bălcescu. Unirii. 25 Bz. MI?? PETRACHE G. Str. A. Verii. Str. ap.880 LEI 40. bl. 5 Bz.932. bl. ap. 140.850 LEI 53.604.460 LEI 36. sc. Str. nr. Stadionului. bl. Dorobanţi2.320 LEI 56. Aleea Feroviarilor. 19.382. Str. Str. Str. ap. 43A. Dorobanţi. CONSTANTIN PETCU R. B13. Cart. ap. 10 Bucureşti. nr.624.245. sc.402.200 LEI 28. N. ap. sc.800 LEI 21. 10 Bz. 69 Bz. 139. 21. nr. MARIA POPESCU A. 30 Bz. 9 Bz.640 LEI 17. bl.254. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. ap. ap. ap. Str. 22. Broşteni.850 LEI 54. AURICA POPA C.201. sc. 61 Bz. ap. ap. 14. ap. Str. sc. jud. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C.

Str. Str. 86A Bz. bl. EUGENIU Ştefan C. nr. Smeeni. ap.833. Unirii.995. Bd.800 LEI 5. Micro 3. 14 Bz. 34 Bz.341. B. ADRIAN TOMIUC P. NICOLAE TURCU D. 26D. bl. Bd. 10 Str. 2 Bz. bl. sc. 21 Bz. Unirii. Bd. bl. 48 Bz.608.264. ION TACHE T. sc. ap. nr. Str. 13 Bz. Micro 5.170 LEI 17.560 LEI 58. bl. jud. I. MARIA SARION T. DINCA UNGUREANU G.555. Aleea Centrală. D. Urziceni.440 LEI 28.116. bl.206. ION STANCIU C.523.400 LEI 22. ap. MARIAN Bz.200 LEI 7. str. nr.094. nr.440 LEI 26.040 LEI 35. 18 Bz. Unirii. sc. 1 Bz. Str. ENU?A SPIRACHE C. 16A. ION TARCA G. ZAMFIRA TICEA R. Cart. 16 Bz. ap. Fr?sinet. B5. ION TICEA I. 26. Topliceni. B. DAN STROE G.240 LEI 51. 12 Str. RADU CORNELIU SAVA C. 10 Bz. Bd. ap. Str. VASILE TUDOR I. 4 Bz. 19D. 18 Bz.209. Plevnei. 13A. 1 Bz. ap. B. ap. Broşteni. Str. Saturn. sc. ap.200 LEI 25.779.113. nr. LUCIANA SAVA L.000 LEI 20. nr. Bd. Bd. D1. Str. D4. Str.988. Cart.733. FLORINEL SĂRĂŢEANU M. bl. E2. ap. ILEANA STANCIU C. GICU Ştefan N. Bd. bl.041.750 LEI 12. bl.. ap. ap. Str. Unirii. B2. Petrescu.760 LEI 30. bl. nr. bl.740 LEI 10. B5. Unirii. I. Cuza Vodă. 4 Bz. bl.800 LEI 683. 14 Bz. bl. 4 Bz. bl. 40. ap. ap.507. Ştefan STAN C.838. Bz. sc A. Bălcescu.100 LEI 55.943. ap. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. B5. 10 Bz.967. C8. AURELIA T?R?U R. sc D. C8.200 LEI 42.789. Petrescu.440 LEI 17. jud.520 LEI 18. ap. N..375 LEI 13. unirii. IOAN TIBERIU STROE C. N. Aleea Centrală. STELA STAN S.943. 20. ap. Gârla?i. Frasinului. 18 Bz. ap. 25. 18. E. ap. Str. Episcopiei. nr. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. Unirii. ap. str. 16A.889.760 LEI 24.000 LEI 34.509.123. jud. 10B. 16 Bz. Bd. Râmnei. Bălcescu. Bd. ELISABETA SIMIONESCU I. jud. Str. Unirii. CONSTAN?A TOADER G. bl. ap.800 LEI 32. 1 Moisica. Topliceni. bl. 18 Bz.847. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D.400 LEI 20. MARLENA CARMEN Şerban I. 13 Bz. bl. Str.160 LEI 22.025 LEI 31.579. Cart. Chiristigii. 7. 10B. 59.000 LEI 20. bl. jud.850 LEI 15.393. 26D. Plevnei.580 LEI 103. Bălcescu. bl. unirii. Bd. bl. VIORICA Şerban P.280 LEI 40. B3. Buzău Moisica. Unirii. ELENA SLIVINSCHY R. B.744. DELIA CRISTINA Şerbănescu N.700 LEI 14.880 LEI 36. 10 Bz. VICTORIA SIMION GHE. 20. Buzău Bz. 12 Bz.500 LEI 20. 8 171. 25.804. ap.512. bl. Unirii.214.000 LEI 304 . VALERIA T?N?SESCU I. ap. Apollon. Broşteni.000 LEI 69. 48 Bz. Unirii. AURELIA SIMION G. MARIAN TOADER I.225. Bd.047. 4. Smeeni. N. sc.760 LEI 36.080 LEI 86. nr. ALINA SPIRACHE C. Bălcescu. 13 Râmnicu ? S?rat. 26D. Bd. 59. sc. 4 Bz. ap.823. 20 Bz. bl. bl. C18.SAB?U P. bl. Bd N.761.083. 40. ap. 1 Bz. Str. 9 Râmnicu ? S?rat.017. Str. B.440 LEI 574. D. Urziceni. Buzău Bz. ION SIMION V. ap. ap. str.440. GHIORGHE TOIA I. 39 Bz. RADU TOIA R. 5 Bz. 12 Bz. nr. ap. Bd N. ap. J 1. Broşteni. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. ap. Independenţei. Str.567. Râmnicu ? S?rat. Bd. Bălcescu.960 LEI 6.613. Unirii. 20 Bz. ap. 7. nr.600 LEI 11. 1 Bz. 16 Bz. Str. ap. B5. bl. 13 Bz. bl.967. Str. bl.640 LEI 36. 26 Bz.560 LEI 6.765. ap. MIHALACHE SARION N. Str. Str.387.850 LEI 1. CONSTANTIN T?N?SESCU G. bl. Unirii. bl.840 LEI 8. Bălcescu. PETRACHE Şerban I. unirii.403.. DANIEL DRAGOŞ TURCU I.560 LEI 28.432.847.840 LEI 39. ION SCROBOT? V.160 LEI 109. bl. ap. bl. GEORGETA STOICA G. nr. nr. 7B. bl. J 1. Str. 39 Bz. 23. bl. nr.030 LEI 31. bl. ap. 30. N.

680 LEI 8. 16 Bz. K6.960 LEI 8. ap.1. Str.151. 15 Buzău. Str. nr. Bazalt. Buzău Bz. IOAN BALAN R. 7 Bz. Buzău Bz.600 LEI 22.STR. Str.ZEFIRULUI NR.337. triumfului. B. 1B. GHEORGHE VASILICA I. VALERIA V?LCU I. Str. bl. FLORICA Z?INESCU I. ap. nr.1 CALARASI .SC. FLORICA BALAN I. jud. sc. E13. ap. Bl.AP.728. str.240 LEI 47.180 LEI 8. 8. Broşteni.184. D3.116. Elena Cuza. sc. 10. STR. 21 Bz.92 CALARASI . Buzău Bz. ap. Str.067. sc. bl. ap.720 LEI 129. 3 Râmnicu S?rat. jud. 1 Buzău. NICOLETA VASILE I. H7. Soarelui.762.STR .NR. ap.997. bl. Broşteni. bl. MARIAN VLAD I. Traian Vuia nr. Elena Cuza.262. 9 S?h?teni.AP. Dorobanţi 2.SC.BL.STR. Str. B.800 LEI 12. bl. VASILE V?N?TORU S. FLORIAN VAN N. bl 128. K6.290.914. 92. ILIE VI?OIU I.LUCEAFARULUI NR. Cilibia.860. 31A Bz. ap.ZEFIRULUI NR.600 LEI 203.4 .482.160 LEI 20. Str. AURORA Bz. jud. IONEL BALAN GHE. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. Str. PETRE BIRSAN A.540. ION VOINEA G. 7 Bz. 16 Bz.1.591. 48.400 LEI 19.UNGURENA?U G. Stadionului.788. Str. P2. 11 21. Grigore Alexandrescu. str. CARMEN VERONICA ZAMFIR S.783.BL. Broşteni.167. jud. ap.280 LEI 55.150 LEI 132. B.000 LEI 42. nr. 1. 1D. Buzău Râmnicu S?rat. CATELA VI?AN C. jud.035. Unirii. bl. 21 Bz.600 LEI 21. F1.Călăraşilor .680 LEI 26. 8 S?h?teni. nr.028.400 LEI 44.200 LEI 305 .914. Broşteni.578. bl. Dorobanţi. 8 Bz. nr. str. Buzău Pădureni. 48. ALEXANDRA BALAN C. Str.440. Str.830 LEI 56. F4.STR. MARINA V?LCU C. ELENA VISTEANU C. AP. FILIP VLAD G.810 LEI 2. Unirii. ap.210.000 LEI 112.000 LEI 31. VIOREL-decedatVESELA G.227.C 23 . VICTORIA VR?NCEANU N. bl. ap.92 CALARASI . ap.216. Broşteni.444. 3 Bz.BL. FEODOR VOINEA A. str. B. 28 Bz. Unirii. VIOREL VLAD S. ap. 10 Bz. Zona Centru. 47. Buzău Bz. Cart.200 LEI 17.000 LEI 48. Vaslui Coste?ti.750 LEI 10. NICULINA VAN N.320 LEI 23.240 LEI 49. Unirii. 15. ap. PETRE ZAHARIA V. bl. Dorobanţi 2. Buzău Bz.600 LEI 53. P2. ap. bl. Traian Vuia nr.ZEFIRULUI NR. ap.818.749. MIRCEA V?LEANU N. jud. MARIA VAN N. VIOREL ZAHARIA G.321. ap.179. Independenţei. A. bl.STR. ap. 28 / 2. Gârla?i.1. VIRGINICA Z?INESCU N.1 . ap. C2. Str. 32 Bz. Stadionului.800 LEI 8. MANTA ZAHARIA G. Str. jud. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE.240 LEI 214. 4.990 LEI ADRESA DIF CALARASI . nr.ZEFIRULUI . 1 Bz.000 LEI 9. sc. unirii.280. bl 20E.967.930.20 LEI 39. 100 Bz.560 LEI 25. ap.264.AURELIA SANDA BEREI G. ap.240 LEI 59. jud. AURICA VASILICA A.238. bl. bl. B.7 CALARASI .92 CALARASI . SC. DOINA VRABIE G.960 LEI 41. GEORGETA VASUT V. 21 Bz. sc.240 LEI 14. bl. ap. B11. 15.ZAVOIULUI NR. 100 Berca.710 LEI 13. 10. Str. bl.225. 4 Movila Oii.828. GHEORGHE VI?OIU A. bl.STR .720 LEI 78.260 LEI 34. 4 Bz. bl. nr.480 LEI 19.83 CALARASI .192.800 LEI 41. Stadionului. Str.320 LEI 35. 4 Bz.773.NR. bl.918. Independenţei. nr. Str. 13 Bz. 5.

BL.746.BL.NR. B20.NR.BL.9 .12 .NR.AP. 40 CALARASI . 1.BL.NR.B .BULEVARDUL REPUBLICII.BL.200 LEI 31.GHEORGHE DRAGULELE C.320 LEI 31.PREL.STIRBEI VODA .AP.STIRBEI VODA .3 .171. TUDOR MARIN A.SC.10 CALARASI .850.PREL. 2 Com.DEJ .000 LEI 13.NR.1. AP. 3.480 LEI 26.Sat CUNESTI .910.SC.STR. C.STR.AP.000 LEI 144. STR.BL.STR.AP.BOB GHE. STEFAN DRAGOMIR M.BL.GHE. GHEORGHE GRIGORESCU F. STR.I 15.000 LEI 10.SC.983.160 LEI 114.NR.160 LEI 67.SC.MUSETELULUI.BL.BL. K9.BL.STR.092. NICOLAE FATU I.AP.AP1 CALARASI .NAVODARI .STR.982.1 CALARASI . 1.AP.NR.8.NR42.STEFAN GAMULEA I. AP.920 LEI 26.STR.F8.2 CALARASI .200 LEI 196.2 .601. 8 .760 LEI 95.STR.427.SC.ZAVOIULUI .AP.680 LEI 52.1.NR.3 . 37 CALARASI.642.440 LEI 32. STEFAN FILIP S.000 LEI 8.CALARASI CALARASI . ELENA MONICA CRACIUN R.400 LEI 29.9 CALARASI.160 LEI 21.STR. PETRE GUTA GHE.Călăraşilor NR.C14. STEFAN COLEASA P. 4.9 . AP.BL.40 CALARASI .B .091.6 34.SC.372.AP4 CALARASI. CALARASI. TRANDAFIRILOR.GHEORGHE IONESCU P.SC.STR.410 LEI 42.9 .STR.SC.STR.7 CALARASI .2 .NR.GHE.NR. 1.BL.543.497.FLACARA .STR. OANA BOB D.STR.SLOBOZIEI . AP.SC .PANDURI .K9. LENUTA GAVRILA R.760 LEI 66.SC.NR.1 .STR.ZEFIRULUI .BL. AP.11 CALARASI .517.1 CALARASI .AP.580. AP.560 LEI 62. A4.78G.STIRBEI VODA .10 CALARASI .1 DECEMBRIE 1918.SC. DOBROGEA. IONEL OGREANU GHE.1.NR.NR. EUGENIA CRACIUN N. AP.STR. AP.D4 . BL.CORNISEI .410 LEI 178.709.20 CALARASI .8 CALARASI .NR.8 .STR. SC.6 . GEORGEL CONSTANTIN I. NICULINA COTEA I.4 CALARASI .880. BUCURESTI .STR.11.STR.STR. BL. NELLY GHICA I. STR.SC. VASILE OPREA M.STR.SC.D3.F8.3. MIHAIL CALARASI.960 LEI 29. GHEORGHE FRASIN C. FLACARA .13. 27 CALARASI .144 CALARASI .NR. 4. VERGINIA DURBALAU M.A.816.000 LEI 21.13 CALARASI .BL. RADIAN CHIRVASITU T.H2.Bd 1 MAI .STIRBEI VODA . CONSTANTIN DUMITRU G.Jud.116.1 .NR.NR.000 LEI 52.9.795.881.400 LEI 414.1 .1 .2 CALARASI.BUCURESTI NR.STR.1 .880 LEI 1.17 CALARASI . A8. SC.SC. GHEORGHE NITU N.7 CALARASI .880 LEI 22. OITUZ. NAVODARI .LIBERTATII.11 .9 .1. ALEXANDRINA DUMITRU GHE.SLOBOZIEI .SC.BUCURESTI NR. MICHAEL GEORGE DINU M.NAVODARI . SC. REMI IANCU GHE.013.813.STIRBEI VODA . BL.398. 17 CALARASI .2.64 CALARASI .2 AP.NR.BL.BL.NR.11 CALARASI .647.1.400 LEI 34.C3 .1 . ION GHERGHE T.NR.067.STR.030.975.NR.NR.A17.BL.STR. PAULINA CONSTANTIN I.NR.A50 .STR.NR.BL.K9 . SC.SC.K9.NR.232.AP.781.STR.AP.422. AP.ELENA GAVANESCU S.UNIRII .AP.NR.080 LEI 33.GRADISTEA .8 CALARASI .1 . IONEL HARSESCU GHE.241. 8.1. BARAGANULUI .BL.MACULUI .160 LEI 229. Bd 1 DECEMBRIE 1918 . BL.521. N40 .2.1.3 CALARASI.800 LEI 85.D4 SC.PREL.AP.K9.BL. FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.AP. IONUT CORNEANU D.720 LEI 306 . SC.STIRBEI VODA . A .STR.D .BL.10 CALARASI. E13.PREL.NR.000 LEI 155. A23. 1 .AP.SC. SC.NR.STR. TUDORICA CIACIU N.D .1.NR.SC.750 LEI 23.SC.849.5 .SC.49 CALARASI. N26.BL.DROPIEI .440.200 LEI 19.1. AP.STR.STR.BL.2.L35 .4 CALARASI .STR.STR.4 .000 LEI 42.10 CALARASI .NR.

AP. D3 .6 CALARASI .SC.D 3.L20.BL.STR.NR.STR.str.592.ap.6 CALARASI .NR.920 LEI 4.160 LEI Cluj-Napoca.2.et.STR.895.7.885. AP.288.NR.ap.BL.000 LEI 61.ZAVOIULUI .CJ 112.687.STR.str.760 LEI 5. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI . A . TANTA MARIANA TONEANU N.817. DORU ROSCA I.str.C . . SC.6.jud.NR.bl.1 .CJ 32.Dimbovitei nr.1DECEMBRIE 1918 .A23. VASILE AMBRUS . ION ROMAN E.R.497.AP.14. ANGHEL RADUS N.str.AP.360 LEI 38. BUCURESTI .NR.STR.NR.34 CALARASI . MINODORA ABRUDAN I.492.113 CALARASI .et.440.120 LEI 74.BUCURESTI NR.9 .AP.1.2 .STR.4. 24 .STIRBEI VODA .1 .398.800 LEI Cluj-Napoca.jud. BL.NR.322.100 LEI 36.ap.3.NR.1.16. 1 .jud.BULEVARDUL 1 MAI .CJ 211.000 LEI Cluj-Napoca.9.9 CALARASI .BL.NR. C .47. NR.STR.663.BL19 . DOBROGEA .AP.FLACARA .538.AP.ap.BL.NUFARULUI .662.000 LEI 399.SC.2. BUCURESTI . SC.40.AP. GEORGIANA RADU GHE.040 LEI 31.2 .GRIVITA .DROPIEI . MARIN STOIAN S.B .960 LEI Cluj-Napoca.et.STR.2.2.et.890 LEI 338.339.NR.1.ap.AP.19.Slanic nr.NR.STR.560 LEI 71.CJ 214.2. FLORICA STOIAN V.1 .11.bl.sc. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS. JEAN MIHAIL VERES P.7.934. A32.P1 .A2.1 .PREL.9 .683.627.BL.NR.STR.8 CALARASI .800 LEI Cluj-Napoca.STR. ECATERINA RADUS C.0.ap.PREL.NR.588.BL.BL.sc.AP.165.580.080 LEI 155.760 LEI 98.PREL. GEORGETA PREDA V.L20. MARIOARA SAIZESCU V.BL. 1 .BL.str.NR.STR.sc.347.B . BUCURESTI .845.BUCURESTI .jud.990 LEI 38.480 LEI 29.str.AP.275 LEI Cluj-Napoca.0.BL.PREL.SC.bl.VICTORIEI . ELENA VLADESCU N. SC.7.D17.15 CALARASI.16.jud. E 22.912.8 63.30 CALARASI .STR. 2.STR.ALMASULUI nr.jud.1.DOROBANTILOR nr.STR.1.PETU M.SC.640 LEI 173.298 CALARASI . 3B .AP .726. MARIA RENGHEA D.BL.800 LEI Cluj-Napoca.D3 .1.11. BUCURESTI . BL.BL.str.NR. AP.SC.138 CALARASI .STR.FLACARA .NR.600 LEI 40.CJ 10.SC.D4. 53 CALARASI.AP34 CALARASI .bl. NUFARULUI .840 LEI 94.sc.109. ELEONORA ABRUDAN T.SLANIC nr. 17 CALARASI .CJ 207.116.NR. TRAIAN ABRUDAN V. 14 CALARASI .85. 1 MAI .STR.et.SC. 22.CJ 5.B .806. STEFAN STAN GHE.794. M16.str.160 LEI 307 .STR Bd GARII .3 . DAN RADU V.148.AP.F_cii de zahar nr.AP.STR.et. CONSTANTIN VASILESCU P.0. ALEXANDRINA POPA G.jud.STR.10 CALARASI .6.13 CALARASI .42.3. 2. 7 CALARASI.SC.1 .BORZESTI nr.NR.840 LEI NUME ABRUDAN I. VASILE IOAN AGAPI D.7 CALARASI .CJ 4.Principala nr.Bd GARII . A. 13 CALARASI .2.LUCEAFARULUI . B10.NR.400 LEI 76.SC.jud.E5 .148.AP. RODICA ELENA ALB V.C . MATEI PIRLOAGA V.34 CALARASI .STR.bl.15 CALARASI .BL.127.STR.000 LEI 34. VASILE POPA T.NR.1. SC.sc.B7 .800 LEI 9. LAVINIA SIMION D. MORII .ap.NR. ANA MARGARETA ABRUDAN T.SC.STR.280 LEI 145.H22.SC.et. 1. ADRIAN DAN PARLOAGA P. GHEORGHE PETU D.SC. 16 CALARASI .SC .11.FLORILOR .000 LEI 53.BL.et.671.

str.0.ANCA I.000 LEI 148.500 LEI 14.str.str.16.et.0.2.17. SANDU BABA T.0.62.sc.UNIRII nr. MARILENA BACIU S.A.PEANA nr.ap.et.807.2.et.str.AZUGA nr.4.bl.19.5.et.CJ Cluj-Napoca.CALEA FLORESTI nr.231.99.953.223. ADRIAN AVRAM I.ADY ENDRE nr.A1. ANA BABAN T.1.1.sc. IOANA MARIA ANGHEL I.CJ COM.360 LEI 34.str.067.sc.520 LEI 35.930.1.2.sc. EMILIA BACIU N.et.CJ Cluj-Napoca.470.CJ Cluj-Napoca.bl.CJ Cluj-Napoca.113.jud. MARIA ANDRIEVICI M.bl.6668.ap.CJ 18.P.976. GABRIELA BALINTONI I.3.920 LEI 13. TITULESCU= nr.str.CJ Cluj-Napoca.6.RATIU nr.et.8.str.str.881.37.str.800 LEI 51.POTIRNICHII nr.str.HOREA nr.str.sc. GILAU.str.0.et.D.17.sc.12.DR.200 LEI 24.CJ Cluj-Napoca.bl.167.et.19. ADRIAN APAHIDEAN A.bl.CJ TURDA.bl.sc.640 LEI 77.37.jud. IOAN AXENTE M.S4.et.str.1.jud.080 LEI 65.C11.19.N.ap.B1.CALEA FLORESTI nr.82.CALEA FLORESTI nr.1.A MURESANU= nr.ap.jud.525. AIDA CRISTINA AVRAM .500 LEI 11.ap.54.139.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.IC.et.sc.jud.0. AUREL ARON N.ap. ANA ANICAI V.0.17.3.bl.403.str.963.A1.CJ CIMPIA TURZII.I. NICOLAE ARDELEANU S.str.bl.B1.030.1.GODEANU nr.ap.sc.str.CJ Cluj-Napoca.2.V15.675 LEI 308 .25.5.sc.CJ Cluj-Napoca.ap.bl.MESTEACANULUI nr.845.3.CJ Cluj-Napoca.str.ap.sc.bl.jud.CROITORILOR nr.1.0.str.542.4.0.250 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.A 2.et.str.2.RATIU nr.1.jud.ap. STELA BABAN S.18.G17.000 LEI 7.jud.bl.str.860.SAT SOMESUL RECE nr.5.N.jud. EMIL BACIU E.3.H1.1.200 LEI 134.str.500 LEI 80.bl.jud. IULIU-HOREA ARDELEANU L.3. IOAN BAIC DOBRIN M.1.bl.et.C11.19.13.ap.ap.jud.CJ GHERLA.et.PEANA nr.600 LEI 74.624.520 LEI 51.jud.jud.000 LEI 10.ap.str. LIANA-MARIA ARION T.H1.4.ap.ap.520 LEI 64.jud.4.jud.sc.836.bl.ap. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.ap.1.et.779.6. VASILE ANGHELEANU I.1.jud.169.ap.et.6.6. RAVECA BALAN G.297.600 LEI 22.4749.2.760 LEI 14.62.CJ Cluj-Napoca.1.jud. SIMONA APAHIDEAN I.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 6.0.400 LEI 60.bl.3.et.000 LEI 9.CJ Cluj-Napoca.1.42.sc.60.825 LEI 150.CJ Cluj-Napoca.ap.A6.jud.str.520.CJ Cluj-Napoca.967.1.ap.str.et.jud.PRIMAVERII nr.sc.jud.54.CJ Cluj-Napoca.et.2.12.372. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.68.et.P.4749.jud.23.35.SPTIMIU ALBINI nr.LACU ROSU nr. MARIA ANGHEL I.10.CJ Cluj-Napoca.CJ GHERLA.str.CALEA FLORESTI nr.sc.057.120 LEI 71.ap.et.1.A6.str.sc.CJ TURDA.ap.bl.bl.12.et.et.ap.PIETROASA nr.jud.ap.4.MESTEACANULUI nr.LOTUS nr.jud.I.4.sc.sc.et.ap.bl.2.3.jud.AURDEL VLAICU nr.372.123.et.48. VIORICA BADAU .et.991.3.0.3.str.960 LEI 21.bl.60.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.3. VASILE ARDELEAN -.0.1.ap.jud.ap.CJ TURDA.6.CJ Cluj-Napoca.40.29.sc.0.et.MEHEDINTI nr.str. ILIE ANDREICA G. GHEORGHE BACIU A.33.1.1.jud.MEHEDINTI nr.4.880 LEI 6.MEHEDINTI nr.AUREL VLAICU nr.364.6.str.A 2.980.CJ Cluj-Napoca. ANAMARIA BACIU T.jud. SORINEL APAHIDEAN V.3.et.str.2.et.str.bl.et.624.DR.825 LEI 42.bl.str.et.341.483.750 LEI 33.17.CJ Cluj-Napoca.jud.8.CJ Cluj-Napoca.1.24. RUSANDA BACIU T.000 LEI 25.1.jud.610 LEI 2.GRADINARILOR nr. TITULESCU= nr.et.2.bl.jud.et.

et.BANCIU T.000 LEI 134.11.jud. TRAIAN BANCOS P.DONATH nr.sc.str.ap.21 DECEMBRIE nr.et.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.668.jud.CJ Cluj-Napoca.jud.816.045.836.1.084. ROSETTI nr.bl.19. IOAN BARBAT .400 LEI 33.500 LEI 1.53. NASTASIA BIRO S.CJ Cluj-Napoca.ap.3.CJ Cluj-Napoca.0.30.ALEXANDRESCU nr.240 LEI 62.sc.sc.105.6.ap.str.560 LEI 1.jud.sc.BAITA nr.19.441.831.et.str.480 LEI 105.607.10.str. A.ap.ap.53.jud.str.0.str.L10.str.et.0.CJ Cluj-Napoca.str. MARIANA BERINDEAN M.CJ Cluj-Napoca.64.000 LEI 8.str.539.160 LEI 175.33.bl.1.sc. LUCIAN BESCHI -.41.CJ Cluj-Napoca.21 DECEMBRIE nr.900 LEI 24.000 LEI 15.24.0.480 LEI 87.2.000 LEI 106.105.sc. ANA BOBOS E.et.109.46.ap.et. VIORICA BERCHESAN G.jud.jud.et.str.3.jud.bl.514.CJ Cluj-Napoca.et. nr.bl.K11.ISLAZULUI nr.0.et.bl.500 LEI 45. DOINA BELDEAN T.A3.et.0.D22.et.120.ALEXANDRESCU nr.ap.et.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 24.jud.18.et.CJ Cluj-Napoca.0.et.ap. VICTOR BENTA I.jud.jud.0.3.232.jud.str.str.600 LEI 47.DAMBUL ROTUND nr.24.sc.505.GR.FINTINELE nr.3.ap.jud.64.bl.sc.111.C.909.40.CJ Cluj-Napoca.103.ap.str.ap.2A.600 LEI 14.CJ Cluj-Napoca.4.4.130.et.jud.str.1.287.3. RODICA BERINDEAN .PRIMAVERII nr.jud.0.4.0.et.6365.1.FABRICII nr.bl.et.str.CJ Cluj-Napoca. AUREL BELDEAN V. LENUTA BILEGAN I.bl.RAPSODIEI nr.1.sc.125 LEI 106.LIVIU REBREANU nr.str.2.jud.52.FINTINELE nr.GR.et.29.CJ Cluj-Napoca.350 LEI 41.ap.str.43.191.str.260.et.bl.TIN BRANCOVEANU nr. IOAN VIOREL BIRIS I.ap.bl.000 LEI 222.E2.CJ Cluj-Napoca.3.33.200 LEI 177.10.jud.0.str.68.CJ Cluj-Napoca.str.6. VIRUCA BERTEL N.98.et.116.ap. PETRU BELDEAN V.jud.B5.CJ Cluj-Napoca.6.240 LEI 309 .1.A12.BUCIUM nr.701. ELVIRA Cluj-Napoca.3739.jud.040 LEI 3.MEHEDINTI nr.0.jud.45.558.1.CJ Cluj-Napoca.129.str.794.135.CJ Cluj-Napoca.4749.000 LEI 3.558.sc.O3.jud.1.2.str. MARIA CECILIA BEREAN I.680 LEI 14.RASINARI nr.jud.et.750 LEI 18.et.D2.27.str.et.DAMBOVITEI nr.111.1-3.374.025 LEI 19.10.jud.0.31.SIGISMUND T.4.750 LEI 36.ap.47.C11.et. SIMION BERCEAN NEGREAN A.400 LEI 15.sc.RAPSODIEI nr.L10.L.3.str.350.3.2.CJ Cluj-Napoca.ap.FINTINELE nr.str. IOAN BEREGSZASZI I.1.265 LEI 31.sc.str.jud.10. ZOLTAN BERINDEAN G.str.et.jud.OASULUI nr. MARIUS ROMEO BESCHI .5.sc.P-TA ABATOR.DAMBUL ROTUND nr.CJ Cluj-Napoca.et.566.ap.686. MARTIN BIDIAN A.B9.bl.0.4. IOAN BIRIS I.CJ 152.str.str.et.10.250 LEI 142.ap. STEFAN BLAG I.152.763.bl.ap. OVIDIU BERCEAN S.bl.CJ TURDA.jud.BAISOARA nr.ap.C.HOREA nr.23.sc.14.2.CRISAN nr.324.str.18.21. MARIA BERINDEAN M.ap.22.ap.1.350.GRUIA nr.ap.2. ILISIE-ILISIE BOBOS G. VIOREL BILC I.jud.376.4.bl.0.jud.jud.et.10. LIVIU BIRIS D.et.CJ Cluj-Napoca.ap.str.3.et.194.str.CJ Cluj-Napoca.et.601.et.0. IBOLYA BERCEAN V.2.51.3.75.488.str.str.152. CALIN-EMIL BOBOS S. VASILE BELEA T.33A.sc.CJ Cluj-Napoca.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.0.jud.68.000 LEI 67.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 35.27.CJ Cluj-Napoca.3.421.494.jud.250 LEI 7.CJ Cluj-Napoca.jud.et. NASTASIA BERAR T.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.275 LEI 52.2.000 LEI 15.UNIRII nr. ADRIAN IOAN BERCEA V.jud.OBSERVATORULUI nr.11.1.ap.MEHEDINTI nr.CJ Cluj-Napoca.str.bl.7-9.2A.et.sc.jud.0.3.B.bl.sc.C11.REBREANU nr.bl.bl.sc.NUFERILOR nr. PAULINA BOB I.0.

18.229.860.1.P1. VASILE BOLDIZSAR I.7.bl.600 LEI 12.200 LEI 18.PAPIU ILARIAN nr.str. ALINA LUMINITA BODOR A.jud.900 LEI 43.FABRICII 19.ap.031.20.4.et.228.ap.711.CJ Cluj-Napoca.483.ORAVITA nr.10.jud.str.CJ Cluj-Napoca.et.et.771.25.CJ Cluj-Napoca.jud.str. MARINELA BORTIG .246.ap.UNIRII nr.4.105.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 103.864.3.et.782.1.CJ Cluj-Napoca.2.FABRICII nr.446.et.ORAVITA nr.86. OCTAVIAN BORA I.0.bl.750 LEI 7.CJ Cluj-Napoca.0.0.26.jud.3.T13.bl.5.et.3.DUNARII nr. IOSIF BOTA V.0.0.et.297.180 LEI 42.sc.jud.ap.jud.599.10.jud.520 LEI 8.ap.sc.0.str.46.ap. ADRIAN MARIAN BORZ .2.2.str.2A.str.et.538.AZUGA nr.ap.350 LEI 12.jud.et.ALEXANDRU VLAHUTA.jud.6.2.BUCURESTI nr.884.34.600 LEI 8. IULIU NICOLAE BOGZA R.51.0.UNIRII nr.19.jud.3.54.str.030 LEI 47.CJ Cluj-Napoca.et.bl.CJ Cluj-Napoca.11.24.175 LEI 10.ap.bl.et.000 LEI 6. IOAN BOKOR D.483.2.482.4.ap.jud.1.CJ Cluj-Napoca.str.N.et.GAROAFELOR nr.ap.3.H2.jud.str. GHEORGHE BONTOS G.et.str.8.4.38.19.0.250 LEI 15.CJ Cluj-Napoca.jud.2.CALEA TURZII nr.str.et.4.68.BIRSEI nr.B7.15.ap.8.ap.223.str.400 LEI 28.sc.jud.CJ Cluj-Napoca.48.AVRAM IANCU nr.93.41. IOAN BOSBICI V.0.RO25.6.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 15.0.0.BOCA A.et.890.et.sc. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A. AUGUSTIN BOLOJAN I. ANTAL BODOR A.33.PROGRESULUI nr.0.jud.jud.LIVIU REBREANU nr. VALENTIN BODEA N.AUREL VLAICU nr.CS Cluj-Napoca.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.125 LEI 12.600 LEI 58.str. EUGENIA BOEREAN .GIRBAU nr.68.X2.str.str.3.4.INDEPENDENTEI nr.jud.287. IRINA BONCU C.CJ CHIUIESTI nr.jud.8. VASILE BONDAR -.ap.et. MARIA BOTA T.S13.F.str.jud. ANGELA BORA V.TIPOGRAFIEI nr.et.19.AVRAM IANCU nr.351.125 LEI 310 . DORINA BOTA . MENODORA BOERIU N.21.jud.920 LEI 23.175 LEI 39.930. GABRIELA BOZDOG I.bl. SILVIA BORZA C.str.str.et.et.400 LEI 35.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 121.jud.860 LEI 44.600 LEI 25.499.14.TELEORMAN nr.str.2.0.CJ Cluj-Napoca.ap.400 LEI 79.325.ap.CJ Cluj-Napoca.bl.CJ Cluj-Napoca.str.GORUNULUI nr.0.97.jud.bl.2.27.24.10.ALEEA BAITA nr.600 LEI 90.260.jud.sc.ap.500 LEI 91.0.bl.2.jud.str.bl.360 LEI 152.ap.jud.TITULESCU nr.11.2.ap.CJ Cluj-Napoca.str.1.bl.AB Cluj-Napoca.39.0.str.4.et.str.jud.664.et.TELEORMAN nr.C6.str.DONATH nr.jud. LIVIU BORDEA V.CJ Cluj-Napoca.bl.I.39.ARINILOR nr.639.CJ Cluj-Napoca. OTILIA BOLOJAN V.jud. AUREL BOTA G.ap.str. IOSIF MARIUS BOZDOG G. IOAN BOLOGA F.600 LEI 21.DOROBANTILOR nr.CJ Cluj-Napoca.jud.str.ap.8.225 LEI 48.et.8.726.str.ap.250 LEI 21.2.str.sc.P20.bl.493.3. IOAN BODOCAN V.et.F2.et.36.1.et.975 LEI 18.33.jud.str.et.str.ap.et.ap.4.840 LEI 4.CJ Cluj-Napoca.1.str.855.GORUNULUI nr.et.120 LEI 51.FANTANELE nr.CJ Cluj-Napoca.297.362.4.CJ CHIUIESTI nr.55.ap.jud.0.V2.jud.CJ RESITA.CJ OCNA MURES.C6.bl.720.33.0.ap.sc.1.6.ap.BUSTENI nr.1.sc.et.str.200 LEI 13. CORNEL BODAN I.sc.ap.sc.sc.bl. ELENA RODICA BOKOR I.2.jud.et.47.et.CJ Cluj-Napoca.13. MIHAELA BORLA G.ap.ap. VASILE Cluj-Napoca.2.3.et.2.sc.89.3.0.et. MIHALY BOLBOACA I.446. MARIAN BOCICA G.CJ Cluj-Napoca.

800 LEI 31. DAMASCHIN CAMPEAN D.ap.1.str.UNIRII nr.3. DANIEL MIREL CAMPEAN V. ALEXANDRESCU nr.et.str.370 LEI 80.jud.sc.65.3.CJ TURDA.bl.6.CJ Cluj-Napoca.29.sc.sc.3.CJ Cluj-Napoca.440 LEI 18.26.750 LEI 513.CLABUCET nr.ap.str.2.str.sc.bl.ap.REPUBLICII nr.355.sc.GODEANU nr.2.1.800 LEI 13.265.27 27.str.1.bl.str.CJ Cluj-Napoca.9.36.str.8.jud.10.074.13.400 LEI 14.58.2.FN.125 LEI 106.sc.str.ap.GR. SAMOILA BUCUR V. TANIA CACOVEAN E. DOINA MANUELA BUT T.et.D2.CJ Cluj-Napoca.et.3.CJ Cluj-Napoca.080 LEI 2.3.6.CJ Cluj-Napoca.bl.jud.6.0.bl.str.I2.1.sc.945.str.et.BOBILNA nr.31.et.320 LEI 13.1.jud.jud.489.MUSCEL nr.jud.379.BOZDOG V.bl.jud.15.940 LEI 13. [PX2.CJ Cluj-Napoca.002.538.jud.10.str.ap.str.PASCALY nr. VOICHITA nr.bl.et.2.744.CJ Cluj-Napoca.0. J.str.0.jud.et.11.ap.16.0.sc. ROUSSEAU nr.CJ GHERLA.2.ap.2.4.2. ROUSSEAU nr.sc.960 LEI 311 .172.19.1.19.B.jud.P-TA AGIRBICEANU nr.28.CJ SINGEORZ BAI.590 LEI 161.str.6A.PADIS nr.26. AURELIA BULZAN V.jud.10.VIDRARU nr.et.ap.CJ Cluj-Napoca.str.bl.sc.58.094.jud.1.et.36.1.et.ap.FABRICII nr.2.53.CJ Cluj-Napoca.str.str.400 LEI 28.BRATES nr.PATA nr. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.9.28.ap.sc.CJ Cluj-Napoca.076.jud. LUCIAN BRAICA L.sc.6.31.4. RARES OVIDIU BUDU F.et.196.GH.400 LEI 23.bl.744.110.S19. IOSIF CAMPEAN I.280 LEI 30.str.jud.bl.114.0.bl.bl.RAPSODIEI nr.7.440 LEI 16. EUGENIA CAMPEAN T.ap.FABRICII nr. J.880 LEI 7.SCORTARILOR nr. VALER BUZDUGAN C.et.bl.sc.et.ap.jud.B3.175 LEI 19. NICOLAE BUDAI I. ADELA EUGENIA BURCA I.I2.4.1.jud.9.sc.CJ Cluj-Napoca.3.10.4.jud.004.21.43.160 LEI 20.et.jud.REPUBLICII nr.et.CJ Cluj-Napoca.120 LEI 42.jud.1.str.000 LEI 12. DOJA nr.ap. MARIA BREAZU N. DINU BUDAI S.360 LEI 2.760 LEI 40.CJ GHERLA.G3.ap. IOAN-DOREL BUT V. IOAN NICOLAE BREIER N.55.ap.31.CJ Cluj-Napoca.625.str.102.I1.I2.ABATOR.9.jud.954.str.bl.44.jud.9.9.3. OCTAVIAN BUDELECAN .str.RO25.L.et.str. DANA GEORGETA BUCUR I. Cluj-Napoca. ANA MARIA BUHAI V. CRISTIAN BUHAI S.str.747.jud.3.CJ Cluj-Napoca. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.str.et.str.320 LEI 2.CJ Cluj-Napoca.sc.J.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.RO25.CJ Cluj-Napoca.DUNARII nr.2.2.bl.800.0.550 LEI 20.0.STEJARULUI nr. NICOLAE BUKOS I.J.9.203.et. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.et.559.840 LEI 162.et.et.HERCULANE nr.FLORESTI nr.ap.43.BILEA nr.FERMEI nr.65.ap.str.et.250 LEI 23.CJ Cluj-Napoca.et.0. ROUSSEAU nr.bl.CJ Cluj-Napoca.6A.jud.jud.bl.025 LEI 80.CJ ICLOD nr.J.288.ap.0.TEBEI nr.000 LEI 2.31.TABACARILOR nr.sc.jud.str.965.CJ Cluj-Napoca. VASILE CORNEL BRAICA I.8.4.280 LEI 5.2.CJ FLORESTI.ap.I2.276.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.866.3.et.1.jud.047.75.2.ap.UNIRII nr.553.88.sc.jud.ap.et.CJ Cluj-Napoca.F4.et.jud.5.0.et.900 LEI 10.9-11.ap.jud. MARIA CAMPEAN I.CJ Cluj-Napoca.et. IOAN BRIE I.sc.str. VASILE BURA A. ANA ZOITA BUHAI V.GR.ap.sc. SILVIA ZOITA BREIER I.364.jud.str.sc.ap.jud.31.2.ap.et.0.4.0.935.ap.B6.ap.et.4. IULIAN CAMPIANU I. ALEXANDRESCU 84.0.ap.706.bl.600 LEI 22.P3.sc.10.28.3.3.et.str. J.200 LEI 41.CJ Cluj-Napoca.et.20.046.jud.str.0.et.3.000 LEI 1.Y.jud.sc.18. MARIA BRIA O.10.0.et.jud.

CJ Cluj-Napoca. TEOFIL CHIS T.000 LEI 60.et.2.79. AURELIAN MINODOR CHETE . MARIA CHEREJI T.ap.sc.PADIN nr.jud.str.1.str.9.str.9.1.178. MARIA CARLEA C.CJ Cluj-Napoca.ap.et.bl.ap.558.et.sc.sc.6.15.P.92. ALEXANDRU CAPRAR A.750 LEI 312 .584. OVIDIU DAN CAPRAS I. MIRCEA CHIRCA .280 LEI 62.0.2.400 LEI 24.24.ALEEA BORSA nr.040 LEI 1.182.jud.4.jud.785.jud. ROZALIA CHIORAN L.CJ Cluj-Napoca. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.160 LEI 112.000 LEI 12.et.sc.1.F43.276.VIILE NADASEL nr.bl. SANDA CENAN I.GARII nr.jud.str.bl.FANTANELE nr.0.200 LEI 49.6.39.0.et.str.150 LEI 57.4.1. GHEORGHE CARLIG V.str.AZUGA nr.CJ Cluj-Napoca.jud.ap.ap.et.3.800 LEI 35.et.et.CJ Cluj-Napoca.sc.GRADINARILOR nr.9.ap.et.38.str.str.4.0.str.0.27.600 LEI 241.R. CONSTANTIN CARLEA C.jud.1.SCARISOARA nr.PASTEUR nr.str. TEOFIL nr. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.jud.23.str.bl.0.260.650.sc.59.356.2.0.CJ Cluj-Napoca.BN CIMPIA TURZII.CJ Cluj-Napoca.bl.30.jud.bl.543.jud.813.et.5.400 LEI 81.ap.PADIN nr.jud.CJ Cluj-Napoca.4.200 LEI 152.4.ap.4.bl.bl.ap.000 LEI 39.et.PLOPILOR nr.131.CJ Cluj-Napoca.ALMASULUI nr.000 LEI 6.2.str.600 LEI 30. MARIA CHIRILA O.sc.CJ Cluj-Napoca.446.sc.ap.200 LEI 7.V2.ap.jud.et.ap.288.et.26.et.RUCAR nr.250 LEI 31.sc.jud.4.52.et.23.ap.220.RASINARI nr.1.CJ Cluj-Napoca.str.169.27.str.RUCAR nr.000 LEI 41. EUGENIA CHIRILA P.0.8.ap.str.153.116.CJ Cluj-Napoca.ap. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.jud.jud.1.1.N1.26.ap.920 LEI 5.050 LEI 272.str.2.CJ Cluj-Napoca.158.529.et.bl.str. MARIA CHIOREAN G.84.CAPRAR V.jud.ap.sc.str.ap.1.jud.0. DANILA CATARIG A.0. PETRU CHESA A.CJ Cluj-Napoca.27.str.50.500 LEI 25.R.545.760 LEI 16.595.234.ap.GODEANU nr.CJ Cluj-Napoca.4.ap.CJ Cluj-Napoca.4.I.3.4.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.bl.FLORESTI nr. ALEXANDRA CHIORAN P.CJ Cluj-Napoca. CLAUDIU CHIOREAN P.17.6H.FANTANELE nr.4.str.20.100 LEI 5.2.0.et.jud.et.423.str.4.899.ALEEA SNAGOV nr.ap.jud.26.CJ Cluj-Napoca.C.ap.FANTINELE nr.1. ANGELA CATANA D.str.14.67.ap.PADIN nr.PAVLOV nr.str.D13.jud.ap.et.CJ SALVA.CJ Cluj-Napoca.bl.200 LEI 12.BRATIANU nr.sc.CJ Cluj-Napoca.3.str.11. DAVID CAPUSAN G.ap.7.10.4.7.0.ALMASULUI nr. EMIL CENAN S.1.076.CJ Cluj-Napoca.152.et.jud.1.F.et.500 LEI 43.34.sc.7.D13.ap.CJ Cluj-Napoca.D7.38.5.000 LEI 6.0.DAMBOVITEI nr.sc. OVIDIU MIRCEA CHIS N.ap.182.jud.et.DAMBOVITEI nr.054.23.str.000 LEI 146.jud.ap.sc.ap.015.400 LEI 41.39.14.160 LEI 89.930.0.3.str.M2.bl.DUNARII nr.str.0.et.446.12.3.1.jud.CJ Cluj-Napoca.V2.str.3.sc.8.bl.str. MARIA CAUACEAN V.287. FLOAREA CHIHAIA P.jud.15.045.23. ALEXANDRESCU nr.jud. IONUT C_TIN CARLIG A.bl.bl.200 LEI 13.bl.str.CJ Cluj-Napoca.jud. LIVIU CEUCA G.et.R.jud.jud.jud.17.1.800 LEI 166.sc.800 LEI 113.3.3.ap.et.jud.063.925 LEI 5.DONATH nr.str.2.GR.et.str. ANA CENAN .501.V6.et.52.str.9.bl.jud.sc.2.I.D7.bl.34.9.DONATH nr.et.2123.4.CJ Cluj-Napoca.str. VOITESTI nr.F43.CJ Cluj-Napoca.ION RATIU nr.TINERETULUI 16.et.223.32.et.0.702.CJ Cluj-Napoca.AZUGA nr.N2.jud.CJ Cluj-Napoca.R5. EMILIA CARAGUI I.046.sc.et. OVIDIU CHIOREAN F.et.bl.et.28. IULIA NICOLETA CARP I.CJ Cluj-Napoc.CJ GHERLA.jud.

BORIS COJOCNEANU G.str.S. MIHAI CONSTANTIN M.640 LEI 51.MOGOSOAIA nr.500 LEI 58.489.CJ Cluj-Napoca.sc.str.394.148.24.30.sc.280 LEI 43. MARIA CIMPEANU T.129.et.bl.912.L11.et.str.16.7.798.CJ Cluj-Napoca.jud.str.str.et.DOROBANTILOR nr.5.sc.16.D20.ap.533. MARGARETA CODREA S.080 LEI 20.jud.et.37.bl. SILVIA COBARZAN I.et.bl.et.21 DECEMBRIE nr.744.CJ Cluj-Napoca.Y5.2.bl.ap.ap.550 LEI 26.VIDRARU nr.bl.6.str.sc.jud.ap.640 LEI 10.3.250.ALMASULUI nr.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.et.R.CJ Cluj-Napoca.4.R. ROZALIA COLCER G. IOAN CIMPEANU V.jud.2.35.CJ Cluj-Napoca.str.ap.R.1.str.1.3.5.0.jud.jud.73.285.360 LEI 38.96.15.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.955.ap.TIN BRANCOVEANU nr.800 LEI 141.988.400 LEI 4.135 LEI 16.762.sc.46.9.ap.et.sc.DONATH.jud.et.str.sc.2.P13.2A.2.0.600 LEI 11.CJ Cluj-Napoca.126. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.sc.3.ap.D22.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 97.22.VIDRARU nr.et.ap. CRISTINA CIOCMAREAN C.str.1.ap.1.2.et. ALBINI nr.CJ Cluj-Napoca.519.200 LEI 2.13.MESES nr.P_TA CIPARIU nr.CIMBRUDEAN S.jud.str.13.17.CJ Cluj-Napoca. MARIA CIURTIN I.1.1.R.sc.C4.bl.bl.3.sc.sc.jud.sc.2.et.PRIMAVERII nr.bl.BUJORULUI nr.1.2.str.116.sc.et.CJ Cluj-Napoca.DOINEI nr.2.et.3.ap.000 LEI 20.jud.2.578.800 LEI 14.sc.bl.et. DOINA CONSTANTIN C.DOROBANTILOR nr.jud.ap.jud.160 LEI 110.CJ Cluj-Napoca.339.5.ap.bl.str.1.050 LEI 313 .70.1.bl.CJ Cluj-Napoca.str.ap.D25.str.9.ALMASULUI nr.bl.320 LEI 96.ap.3.1.2.390 LEI 22.080 LEI 56.et.jud.HASDEU nr.4.960 LEI 50.1.str.380 LEI 99.sc.CJ Cluj-Napoca.bl.bl.46.jud. IOAN CIOROIANU G.jud.bl.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.3.R.et.4.0.et.ap.jud.59.jud.5.PRIMAVERII nr.19.20.520.23.698.str.400 LEI 32.et.4.ALMASULUI nr.et.0.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.160 LEI 49.str.jud. ANA nr.CJ Cluj-Napoca.11.148.5.0.ap. CONSTANTIN CIOCMAREAN V. ALBINI nr.FANTANELE nr.5.bl.sc.PLOPILOR nr.sc.HOREA nr.2.bl.jud. VASILE CIMPEANU I. MARIN CONSTANTIN D.jud.60.J5.et.jud.0.jud.920 LEI 35.46.22.57.0.16.et.500 LEI 48.059.CJ Cluj-Napoca.D20.MOGOSOAIA nr.et.1.2. OLGA CONSTANTINESCU I.15.75.ap.et.G1.str.str.str.jud. SABIN CIORCILA .22. MUNCII 83.595.5.762.500 LEI 21.PLOPILOR nr.691.5. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.jud.str. STELIAN CIPCIGAN-RUS .str.CJ Cluj-Napoca.bl. GHEORGHE COJOCARU I.22.et.ap.2.8.str.720.25.et.jud. VERONICA CIONCA G.5.46. FLORIAN CODOBAN I.196.jud.17.CJ Cluj-Napoca.24.76.sc.VALEA SEACA nr.C. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.et.129.3.sc.P11.2.sc.R. RADU DORIN CIOCMAREAN I.125 LEI 79.sc.4.jud.et.347.BD.jud.156.PRIMAVERII nr.str.0.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.ap.840 LEI 50.600 LEI 34.jud.967. MARIA CIUCAS S. ZSUZSANNA CODOBAN G.str.et.et.24.3.ALMASULUI nr.ap.86.000 LEI 8.jud.CJ Cluj-Napoca.jud.6.str.str.60.CJ Cluj-Napoca.str.C5.S.2.393.25.et.CJ Cluj-Napoca. SORIN CIONT P.bl.sc.sc.str.9A.CJ Cluj-Napoca. VALER COCIS F.PRIMAVERII nr.CJ Cluj-Napoca. SAVETA CIONCA I.953.ap.750 LEI 145.CJ Cluj-Napoca.46.2.297. VASILE COLDEA A. MARIA CIOCMAREAN C.ap.J1.str.76.980.2.jud.AMOS FRANCU nr.911.129.

ANA COVACI V.ap.sc.jud.et.33.CJ Cluj-Napoca.640 LEI 53.840 LEI 30.720 LEI 20.et.et. VERONICA CRACIUN I.et.DONATH nr.0.ap.ap.305. AURELIA COROIAN V. ELENA DOINA CORCHES E.str.1.CJ Cluj-Napoca.900 LEI 52.2.23.0.COLONIA FAGET nr.str.200 LEI 37.RETEZAT nr. VASILE COROIAN O. DANIL COSTIN I. TRIFAN COROI D.jud. MUNCII nr. MARIA CORDIS I.str.et.et.4.499.et.BD.jud.1.jud.ap.59.101.0.CJ Cluj-Napoca.str.bl.FABRICII nr.4.et.6.1.62.CJ TURDA.4A.457.CJ TURDA. ALEXANDRU COTIRLA I.600 LEI 17.4.1.2.225 LEI 8.MOLDOVEANU nr.58.str.8.jud.540.3.500 LEI 36.BISTRITEI nr.TULCEA nr.3.AVRAM IANCU nr.405.str.ap.17.CJ Cluj-Napoca.jud.17.ap.jud.jud. EUGENIA CRISAN .233.339.86.2.CJ Cluj-Napoca.22.sc.25.jud.13.NASAUD nr.CJ Cluj-Napoca.bl.CJ Cluj-Napoca.2.653.AXENTE SEVER nr.6.ap.CJ Cluj-Napoca.0.6. DINA CONSTANTINESCU E.str.101.jud.CJ MORAU nr.2/86.4.str.CJ Cluj-Napoca.bl.et.ANDREI MURESANU nr.202.006.000 LEI 42.920 LEI 11.ap.3.CJ Cluj-Napoca.RETEZAT nr.CJ Cluj-Napoca.jud.et.FABRICII nr.0.1.CONSTANTIN BRANCUSI nr.4.CJ Cluj-Napoca.sc.sc.F3.bl.33.jud.1.3.206.IZLAZULUI nr.CJ TURDA. MARIA COROI T.S12.762. ALEXANDRU CRISAN G.557.ap.bl.bl.CJ OCNA MURES.bl.13.et.et.CJ Cluj-Napoca.ap.1.900 LEI 1.555.sc.15.jud.str.bl.1.800 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.BIZUSA nr.str.str.680 LEI 89.et.N.et.str.000 LEI 12.jud.0.ANDREI MURESANU nr.jud.160 LEI 3.457.bl.690.sc. VIOREL COSTACHESCU .0.jud.ap.28. GABRIEL CORCEA V.ap.41.35.350 LEI 39.et.252.CLABUCET nr.jud.sc.20.3.DIMA nr.892.CJ Cluj-Napoca.109.et.et.959.sc.ap.30.bl.CJ Cluj-Napoca.PIERSICULUI nr.ap.BARBU LAUTARU nr.sc.500 LEI 107.2.CJ Cluj-Napoca.str.jud.et.CJ Cluj-Napoca.jud.652.4.K1.56.N.8.302.544.sc.A1.000 LEI 116.et.jud.56.106.jud.jud.ap.4.406.et.bl.str.3.sc.ap.et.36.625 LEI 102.sc.jud.CJ Cluj-Napoca.2.7.4.1.1.19.F3.et.12.10.3.sc.0.49.str. LIVIU COZMA C.488.520 LEI 116.str.2A.P1. TEODOREL CRISTOLTAN G.3.200 LEI 50.6.CJ Cluj-Napoca.300 LEI 23. STEFAN CRISAN T.0. MIRUNA ARIANA COSTAN L.148.str.GODEANU nr.3.jud.str.str.B1.250 LEI 16.BARBU LAUTARU nr.et.4.jud.sc. RAUL CRISTIAN COROIAN I.bl.0.400 LEI 69.sc.bl.58.0.0. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.342.sc. VIOREL COROIAN M.21 DECEMBRIE nr. AURELIA CRAINIC E.ap.2.bl.jud.et.str.CJ 12.bl.ap.CJ Cluj-Napoca.et.0.str.ap.TELEORMAN nr.et.CJ Cluj-Napoca.ap.1.0. GAVRILA CORNEA A.str.jud.CJ Cluj-Napoca.1.CJ Cluj-Napoca.0.409.9.3.2.654.jud.665.et.str.625 LEI 10. SILVIA CORCHES F. MIHAI COSTEA A.90.bl.315.jud.732.CONSTANTINESCU N.R15.62.bl. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.6.41. HORIA-EMIL CORCHES I.4.ap.str.str.et. AURICA CRISAN T.2.15.446.200 LEI 314 .str.17.GORUNULUI nr.str. IULIANA CRAVET I.6.str. IOAN nr.ap.500 LEI 7.10.000 LEI 32.str.BORSEC nr.et.jud.750 LEI 12.2.342.5.jud.28.200 LEI 86. VIOREL COZMA V.2.et.HERCULANE nr.CJ Cluj-Napoca.0.et.816.CLABUCET nr.CJ Cluj-Napoca.7.1B.sc.sc.GH.ap.jud.et.CJ Cluj-Napoca.jud.0.C7.4.625 LEI 64. ROZICA COVACI .et.CJ Cluj-Napoca.et.jud.AB Cluj-Napoca.str.TABACARILOR nr.et.str.sc.11.800 LEI 12.str. ANA MARIA CORNEA V.A1.11.000.CTIN BRANCUSI nr.800 LEI 36. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.800 LEI 24.3.ap.751.str.sc.7.7.46.str.ap.jud.C Cluj-Napoca.0.bl.400 LEI 4.0.jud.HERCULANE nr.PRIMAVERII nr.ap.ap.et.202.

4. TEODOR DIACONU C.et.956.48.829. CORNEL CUZDRIOREAN I. IRINA DAMIAN V. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.0.L6.str.140.jud.CJ Cluj-Napoca.PADIS nr. ALEXANDRU DENESIU T.9.jud.18-20.1.0.jud.CJ Cluj-Napoca.et.sc.39.sc.CJ VADU MOTILOR.800 LEI 3. ALEXANDRU DUDUIALA V.sc.ap.et.2. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.1.jud.CJ DEJ.N BALCESCU nr.ALVERNA nr.ap.str.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.ap.str.str.et.31.847.ap.317.9. MARIA DANCESCU I.ap. CLAUDIU DANCIU M.et.str.2.AUREL SUCIU nr.jud.sc.str.ap.ap. MIRCEA DANCIU .str.800 LEI 32.jud.str.921.102.bl.760 LEI 44. MARIA DEJEU A.3.jud.str.2.jud.ap.sc.32.str.875 LEI 92.TITULESCU nr.11.str.23.0.sc.str.ION MESTER nr.jud.et.013.720 LEI 4.bl.CJ Cluj-Napoca.PANSELUTELOR nr.bl.jud.sc.MOGOSOAIA nr.840 LEI 114.075 LEI 31.et.str.CJ Cluj-Napoca.23.15.str.8.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ALBAC.D.MAMAIA nr.et. IOAN DAN V.DONATH.776.ap.200.3.et.0.11 -15.P.bl.CJ 0 LEI 9.OBSERVATORULUI nr.et. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.ap.150.sc.et.4.str.88.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca.et.100 LEI 7.ARIESULUI nr.str.et.1.705.CJ Cluj-Napoca.ap.et.CANTEMIR nr.4.010 LEI 47.ap.MEHEDINTI nr.ALEXANDRESCU nr.jud. CORNELIU DIDAK P.CJ Cluj-Napoca.str.0.et.080 LEI 23.sc.1.4.183.242.et.MEHEDINTI nr.jud.747.sc.000 LEI 11.650 LEI 4.7.sc.7.000 LEI 18.ALEEA GHIOCEILOR nr.527.BRANCUSI nr.bl.0. AVRAM DINEA A. CORNEL DAVID V.PODURI BRICESTI nr.33.0.ap.15.AUROREI nr.bl. ZSUZSANNA CUBLESAN .847. IULIANA CUC P.et.8.str.20.sc.290 LEI 56.148.et.str.0.040 LEI 11.CJ Cluj-Napoca.78.2.jud.10.12. DIANA DANSOREAN T.bl.ap.CJ Cluj-Napoca.str.14.19.str.305.str.et.bl.jud.str.str.289.0.20.9.CJ Cluj-Napoca.et.35.006.bl.CODRULUI nr.0.CJ Cluj-Napoca.900 LEI 56.400 LEI 29.616.898.0.CJ FINISEL. CORNELIA DAN I.260. NICOLAE CUIBUS N.4.50.4.AB Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.sc. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.A7.42.2.jud.8.37.BAITA nr.480 LEI 82. EMILIA-PETRUTA CUCU T.0.CJ Cluj-Napoca.4.D1.LACRAMIOARELOR nr.620 LEI 10.4.17. MARIANA DAN D.jud.str.str.jud.3.et.330.bl.1.AUREL VLAICU nr.7.jud.str.5.et.ap.HOREA nr.jud.et.jud.et.BRATES nr.040 LEI 5.400 LEI 18.6.CJ Cluj-Napoca.N.678.0.976.1.2.154.CJ Cluj-Napoca.CJ TURDA.0.ap.200 LEI 13.1.ap.ap.str.480 LEI 18.24.4.CJ Cluj-Napoca.145.jud.249.ALBAC nr.B3.ap.0.HOREA nr.6.45.str.131.85A.24.et.CRIZANTEMELOR nr.7.sc.PRINCIPALA nr.3.str.jud.PLOPILOR nr.3.720 LEI 62.883.842.0.2.9.jud.61.2.1. MARIA DINEA A.0.jud.jud.410 LEI 20.ap.0.ap.3.et.40.bl.CJ Cluj-Napoca.043.568.667.0.jud.2.et.et.CJ Cluj-Napoca.060.865.CJ Cluj-Napoca.PADIS nr.1-3. MARIUS DORNEA I.3.str.jud.bl.et.PX2.et.6.720 LEI 20. VASILE DOBRA I.A4.CJ Cluj-Napoca.ap.Y.CLABUCET nr.2.000 LEI 12.ap.jud.jud.bl.2.400 LEI 43.str.CJ Cluj-Napoca.ap.090.760 LEI 29.str.jud.B2.1.320 LEI 49. GEORGETA MARIA CULDA I.945. AURORA ANA DOLHA I. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.3.55.ap.6A.jud.SEPTIMIU ALBINI nr. BUJOR IOAN DAVID I.et. GHEORGHE DAVID I.CRIZANTEMELOR nr. MARIUS CUNA S.str.sc.11.ap.GR.ap.0.jud.ap.13A.CJ Cluj-Napoca.jud.bl. IOAN CSORBA S.440. CONSTANTIN Cluj-Napoca.bl.1.980.E4.CJ Cluj-Napoca.CJ CJ N.jud.ap.4.str.250 LEI 8.jud.sc.jud.B3.640 LEI 20.TARNITA nr.CSIKOS I.160 LEI 32. RAMONA DORNEA G.str.CJ Cluj-Napoca.0.17.1.960 LEI 13.16.6.et.CJ Cluj-Napoca.bl.et.jud.42.500 LEI 66.ap.3436.787.B8.5.400 LEI 315 .et.et. IOAN DAVID V.str. MARIA DOLHA F.BUCEGI nr.et.040 LEI 12.

bl.0.et.ap.2. ILEANA GALEANU .DACIA nr.str.str.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 9.000 LEI 50.bl.sc.925 LEI 95.CJ Cluj-Napoca.bl.ap.et.sc.2. OLIMPIA FILIP I.jud.str.sc.0.sc.LACUL ROSU nr.0.960 LEI 60.631. DAN FILIPOIU A.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE FLORE I.3.jud.et.2.2.T2.sc.CJ Cluj-Napoca.bl.7.et.REPUBLICII nr.str.bl. DANICEL FLOREA M.URCUSULUI nr.et.str.sc.930.125 LEI 4.jud.90.7.ap.GR.ap.bl.860.1.1.bl.str.D15. PETRUCA AURELIA GALFFI M.935.260 LEI 6.0.3.6.1.6.31.11.1-3.6668.7.et.0.et.0.et.042.4. IOAN OCTAVIAN FARCAS G.PRINCIPALA nr.1.1.416.str.C Cluj-Napoca.000 LEI 62.950 LEI 2.et.5. ALEXANDRA-MIHAELA FLOREA I.1.136.3.25.CIMPUL PAINII nr.P6.sc.518.500 LEI 8.CJ Cluj-Napoca.26