P. 1
Sentinta_13732_dosar_5079

Sentinta_13732_dosar_5079

|Views: 15,665|Likes:
Published by orpatan

More info:

Published by: orpatan on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C.12.1 al.04. 2205/06. Articolele 2. 8/18.C.).V.02. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000. (Ordonanţa nr.2000).2 şi 2.C. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. S. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune. Invest S. Prin sentinţa nr.06. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.A. Numai că acest contract a încetat la 5. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C. şi S.O. 39 al. iar S. C.V. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C.A.M.C. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. Contractul nu a fost.C.C.I. inclusiv penalităţile aferente.V. Invest S. 1 lit. devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal.C. Astfel.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S. S.E.2000.N. în conformitate cu prevederile art. S. Invest S.2000 şi 85/18. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi. 183/05. 3. S.A.06.A.V. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului.2000. c din O. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.A. însă reziliat. (art.A. G. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa.N. 160/30.07. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 .A. S.C..C. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F. de Ioana Maria Vlas pentru S.. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului.În fine.E.05. Invest S.V.E. 2. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii. C.A.E.C.A.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.E.2000 (pentru luna martie a.A. S.01. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S. S.A. 24/1993) la data de 5.05.E.V. Invest S.C.2000. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie.A.06.V.).S.c. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. coroborat cu dispoziţiile art. 9/18.2000. nu a fost efectuată până la data de 20.O. 4516/25.2000.1.1). şi succesoarea sa A. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C.2000 a C. 777/16. sub nr. prin adresa nr..1 din contractul de fidejusiune/cauţiune. S.O. 1. S.O. nr. 4.E. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii.A.A.O. Pentru luna mai 2000.01. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune. S.

E. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o.1 nu a stabilit o limită valorică.A. obligaţia asumată de C. 1500 C. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale. urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului. şi-a depăşit mandatul. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art.A. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.2 şi 2.2.G.1 din contract. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art.C. În mod similar. 2.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. aşa cum este definită de art.N.1.1. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. nu a stabilit vreo limită. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. nu este o entitate cu personalitate juridică. ci o societate civilă. C. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile.1.C.3 la o limită nu au obiect. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art.A. actele anterioare semnării sale. 1. 1.N.A.O. şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . 1.E.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite.I. 2. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond).I. 7. – au fost executate.A. rezultă că referirile din articolele 2. Cât priveşte art.1. Mai mult. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. Aşadar.V. 2. S.3 şi 7. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. Prin dispoziţiile art. Dar art. 2. este reprezentant al fiecărui investitor în parte. de a plăti sume de bani către F. 5. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare.E.1.C. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul. civ.N. Invest S. S. contractul a fost însuşit cu amendamente.1. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului. nr.E. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. 1. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta.I. S. iar nu fondul ca atare.C. încât referirea la aceasta apare ca inutilă. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.

Or.N. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art. din aceleaşi motive. Desigur.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”. în consiliul de administraţie al S.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune.1. Invest S. 6. S. S.E.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. Invest S.A.C.C. 24/1993. Mai mult.O.C. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C.C. iar pentru actele favorabile membrilor F. C. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare. Mai mult. S. S. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 . Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii. Invest S. Pe de altă parte. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri.V.O.E.V.E. fiecare membru al F.E. ceea ce înseamnă că C. tribunalul reţine că în art.O. însă.O.N.E. prin art. S.1999.S.A.O. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare. a).4).V. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C. 7. Invest S.E.V.V. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. dimpotrivă. Aşadar.C.A. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau.I.A.C.C.C.A.E.C. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare. S.V. pe parcursul executării contractului C. cei din urmă nu au invocat nulitatea. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6.G.N. aceasta fiindu-i opozabilă. contractul a avut în vedere această valoare. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.C. valoarea reală. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond.3 şi 6. S. 6.A.12. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S. între obligaţiile asumate de S. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii. S. nr. S.A.I. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune.C.2 lit.A. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor.A.I. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice. 1. S. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale.A. Invest S. şi succesoarea sa A. C. Negură Gheorghe).A. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art.A.. Este evident că reprezentantul C. ele sunt lovite de nulitate relativă. (pentru sine şi pentru F.

S. 14 .N.A. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S.V.E.A.C.E. S. enumără şi riscul de management (art. 333/2001.A.V. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal.A.C. 2. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. susţinerile C.A.N. Of. S.A.C. S.I. S. – F. (ca succesoare a C.C.N. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S.A.E.C. aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.C.E. Valori Mobiliare S.N.M. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei. C. Desigur.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora. Invest S.I. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr. S.C. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. S. s-a efectuat prin S. nu poate invoca aplicarea în cauză a art. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. neglijenţei.A. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe.V.V.N. S. Cum C. publicat în M. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare. S.V.S. Invest S.O.C. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr.E. 9/1996 al C.V.M. şi ale succesoarei sale A.1996) . 276/6.O.S.C. C.11.E. 2.E.I.A.E. În speţă. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F. al culpei.A. astfel.C. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată. Un asemenea risc fiind garantat. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C.C.A. al săvârşirii unor infracţiuni. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond.V.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. nr. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză. ori alte organe ale statului competente să intervină.supuse fondurile deschise de investiţii. 9/1996 al C. nu ar fi îndeplinite condiţiile art.A.C. iar nu prin C.V..M.N. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune. Între aceste riscuri. C. Regulamentul nr. şi A. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă. Invest S. al relei-credinţe sau al nepriceperii.O.A. S.

S. Statul este o entitate ce se manifestă. S. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el.390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103.06. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele. acţionează.N. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.V.C. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.A. La data de 11. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate.951.2001 în sumă de1. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA.965. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val..845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30.3%/zi. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român.124. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F.E.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune.A.06.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă.C. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante.I.09. chiar dacă ar fi reale.2001 şi până la executarea hotărârii.V. şi S. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. În consecinţă.720 lei/titlu. acţiunea va fi respinsă. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S. S. S.C.O. Ori. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice.O. Invest S.a 28. există prin fiecare dintre instituţiile sale. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă. STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă. începând cu 30.06. 15 . La data de 28.2001 acesta a precizat că doreşte ca. Invest S.589.A. iar nu pe răspunderea delictuală.680 titluri de participare în valoare de 103. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate.C.E.A. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C.05.

Reclamantul Bălan N.05.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. 16 .2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii.C. obligarea Statului Român la plata de daune morale.965.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1. Pentru perioada de la 24.3% pe zi de întârziere. respectiv 2.240 lei. prin adoptarea Legii nr.A.962. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. 333/2001.589.05.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare.124. că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val.3%/zi. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. A precizat. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură. apoi de 2.2000 până la 30. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială.05. a indicat ziua de 31.565. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24.134 lei.600 lei.720 lei/titlu.2000.845 lei.980 titluri în valoare de 103. adică 1. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C.000 lei. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.06.223.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D.2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie. cu daune cominatorii de 0. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0. începând cu 31.951.. Mai mult.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.707. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. în diverse momente procesuale. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale. S. a 11.05.285.E. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. la plata de penalităţi de 0.242.

000.pr. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. S. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.a 340 U. S.274 C. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga. str. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.C.O.S.V. Văzând această din urmă precizare.03. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.Ştirbei Vodă. ca o singură acţiune comercială.civ.3.06.2002 şi 21. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI.A. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate.V. ca o singură acţiune comercială.A. achitând şi taxele de timbru aferente. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. et. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii.1). actualizată cu indicele de inflaţie.. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz..Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 . Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia. Văzând şi disp. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. fil.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată.125. şi A. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.1.art. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. Invest S.03. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie.11. ap.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol. nr. În fine la 23. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI.I. iar prin cereri depuse la 15.000 lei.

nr.G-ral Berthelot. .7. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 .1.2. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj.05.C. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti.20.C. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii. str.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234. Şos.240 lei de la data de 30. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti.A.2001 în cuantum de 1. Spl.52.2001 şi până la executarea hotărârii.054.20. sector 2.Ştefan cel Mare. et.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.589.242.2000 şi până la executarea hotărârii.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.06.36. str.Bach.965. nr.951.55.1. sector 1. nr.951. nr. sector 2.965.4. nr.Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti. ap.Eugen Botez. cu sediul în Bucureşti. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1.2000 şi până la executarea hotărârii. ap. actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24. bl. nr.4.Rosetti.21.2.600 lei. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus. .18.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.05.Mihail Moxa.06.124.2000 şi până la executarea hotărârii. ap. sector 1.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30. nr. str. ap. parter.Coşbuc.S.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. str.05. sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .I. str.407.845 lei. et.565. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.3. sc. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113.

3.4.Valea Cetatii.302.B 1. et. et.267.D. bl.Braşov SUMA 101.525.2.927.Ovidiu.1.720 LEI 53.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. bl.Br Braşov. sc.A. et.Ioan Slavici.210.273. jud.A. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. nr.329.Bras Braşov.Nicolae Titulescu. str.054.M. ap.17.200 LEI 37.1. MARIA BALINT I.12. ap. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.05.000 LEI LEI LEI LEI 15.13. str.593.2.1.Braşov Braşov. str.A. et. str.3.5.917.442. ap.116.A.13. et. nr.A.10.963.15.9. sc. A37.000 LEI 27. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.2.4. nr. str.N. nr.000 LEI 26.14.320 LEI 4. nr. sc.Ovidiu.Bra Braşov. ap. str. ap.Zmeurei.Braşov Braşov. ap.Braşov Braşov.920 83.Rodniciei.5.Randunicii.Saturn.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24. nr. bl.4. nr. sc. jud. jud.711. bl.9. str. str. str. nr. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E.2000 şi până la executarea hotărârii. sc. nr.Castanilor .Titulescu. str. Şos. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. bl. sc.05.05.13.P. et.816. nr. str.7. str. ap. jud. ap.Braşov Braşov. str.Calea Bucuresti. ap. et. et.800 LEI 8.14. str. sc.29. jud. sector 1.Visinului. bl. jud.Mureş.857. nr. jud.10.448. str. et. et.21. nr. bl. sc.39. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I. ap. jud.2. nr. jud. Judeţ Mureş. jud.840 LEI 51.Mica. jud.Viteazu.4.Mihail Moxa.9.920 LEI 19 .14. ap.Braşov Braşov.B . jud. ap.7.000.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. sc.Calea Bucuresti.680 LEI 7.95 – 103. Braşov.33.264.13 Decembrie.960 LEI 92.2000 şi până la executarea hotărârii.D.401.20.1.467. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.000 49. et.459. Braşov. jud.400 LEI 20.Lacurilor.reclamant a sumei de 32. j Braşov. et. nr.A.8. str. nr.120 LEI 178.15.Brazilor.Braşov Braşov.8.A 7.16.3. str.90 B. nr.104. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. nr.25.4. ap.1.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg. nr. nr.Braşov Braşov.039. bl. jud. sc.2.17. str.2000 şi până la executarea hotărârii. cu domiciliul în Bucureşti.10.600 LEI 8.1.3.Braşov Braşov. ap.11. bl. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa.A.Ioan Slavici. et. bl. nr. bl. ap.Braşov Braşov. str. nr. sc. str. jud.035 31. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.Braşov Braşov.720.

str.B. bl.D.41.7. ju Braşov.Sitarului. bl.Braso Braşov. et.640.305. ap. str. sc.38.Metalurgistilor.B 12.120 15.600 58.1. nr.Braşov Braşov.C. et.Florilor.8.Bras Braşov. nr.104. et. sc. sc. et.25.114. str. ap.Grivitei.15 Noiembrie. ap. bl.5. nr. Braşov. ap. str.219. ap.160 LEI 62. ap.49. et.757. j Braşov. str. et.290.6. nr.7. ap.200 LEI 25.104.12.1.3.744.3.102.B.576.1.Uranus.D.38.744.Braşov Braşov.5.19. jud. jud.489.000 LEI 8.Independentei. sc.625 LEI 47.B.12. j Braşov. bl. bl. ju Braşov. et.4.1.8.2.40.A.2.12.Uranus. nr.2. ap.101 C . nr.C 22.Braşov Braşov.160 LEI 41. et.497. sc.4. bl.17.629.Braşov Braşov. ap.C. nr.B. ap.Republicii. jud.Zizinului. et. str.800 7.1. bl.000 LEI 17. et.19. sc.800 LEI 33.B-dul Garii. ap.67.15.Zizinului. str. bl.000 LEI 33. sc.D.87. str.867.1. nr.160 LEI 32.Braşov Braşov.480 LEI 22.280 LEI 16. str. str.38.985. ap.A.232. jud. bl.509.Apollo.1. str. nr.000 5. ap.1.8. et.Br Braşov.1.1.69.671.Zorilor.3. bl.2.4. nr. nr.C.33.B-dul Victoriei. str. ap.Metalurgistilor. str.B Braşov. nr.C.Braso Braşov.000 54.Ovidiu.2. sc. et. bl. bl.150 LEI 36.Jepilor . ap. sc. jud. jud. bl. ap.281.72.1. et.12.12.Alexandru Cel Bun. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov.1. nr. nr.Branduselor . str. jud.074.Braso Braşov. bl.Braşov Braşov.D. ju Braşov.26. nr. str.5.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20.600 LEI 3.Aleea Mimozei .Braşov Braşov. et.1.4.9. sc.092. ap.215.Braşov Rasnov. str. ap. jud. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I. nr.320 LEI 29. jud. sc. jud. ap. et. et. str. nr.C.19. Braşov.4. str. ap. jud.C 4. nr. nr.Braşov Braşov. sc.1. jud Braşov. sc. nr.D.300 LEI 153.Braşov Braşov.405 E A. et.Metalurgistilor.29.041.440 LEI 30. sc.1. bl. jud. jud. Braşov.2.A.1. sc.B.G-ral Dumitrache.Braşov Rupea.1.Braşov Braşov.B.711.Lamaitei.190.Lunga. bl.16. nr. str. jud.895.E 22. ap. jud.78. ap. bl.26. str. jud. sc. et. et.Braso Braşov. nr.12. bl.1.454. et.Braşov Braşov.B-dul Victoriei.180.1. et. jud. bl. et.2. sc. bl. ap.5. sc. jud. str.5.000 LEI 5.320 LEI 11.2.C. nr.640 LEI LEI LEI LEI 2. str.971. nr. et.16.BANESIU S.B-dul Victoriei.6. sc.Zorilor. ap.400 LEI 20.996. nr. ap.280 69.1. nr.B. str. nr. str.5.Independentei.8.3. str.1.Codrii Cosminului.7.7. sc. sc.000 LEI 95.862. nr.4.930. str.B. bl.513. ap.2. sc.B.12. nr.840 LEI 38.Aleea Constructorilor.69. bl. ap. jud. jud.Avram Iancu .114. et.Br Braşov.3.9. sc. et. str. ap.500 2. str.400 LEI 46. str.186. str.294. bl. ap.49.Braşov Braşov.597.C. nr.B. jud. str. nr.1.A8.25. ap.3.Iasomiei .Maior Cranta.6.B. sc. sc. et. bl.000 LEI 114. ju 12.560 LEI 238.1. nr.513. et. str. nr. ju Braşov. str. ap. sc.1. et. str. ap.128. jud.120 LEI 20 .299. j .C 22. nr. jud.14. jud. ap.41.106.364.3.1.

Aleea Petuniei.Lamaitei.13.D. ap. nr. bl.906. str. str.50.11.1.90. bl.2.203. ap. sc.Braşov Braşov.280 LEI 1. str.Braşov Braşov. str. nr.46. str.10.2. ap.4. et. COL? AUREL jud.33.A.Harmanului. str.64.Braşov Braşov.470.1.14. et. str. str.Mircea Cel Batran.4. CIRSTEANU I.775 LEI 18.4. sc.076. str.200 LEI 68. sc.31. nr. CHEBAC SOFIA jud. A 6.1.Braşov Braşov. ap. ap. et.E.Calea Bucuresti.B.Noua.29.Braşov Braşov. sc. sc. nr.B. nr.200 LEI 47. str.Fagarasului.37.1.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.Br Braşov.3.13. ap.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov.Apollo.B-dul Grivitei.610.B. nr. et. BULARCA MARIA jud.255. bl. nr. str.Br CĂLIN ELENA Braşov.720 LEI 287. ju Hoghiz.8.4.Ecaterina Varga. sc. et. CHIRCU CONSTANTIN jud.6. str.366. jud. jud. str. CHI?EA VIORICA jud.14. et.Braşov CHI?U I.D 9.933. nr. et.D. nr.1. C?RJOESCU LUCIAN jud. bl.197.11.614.200 LEI 78. COMAN LUDMILA ju Braşov.8.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov. nr. et.Braşov Braşov. str. et. sc.600 LEI 21. sc.11. nr.1. et.19.Avram Iancu .A. bl.192.Braşov.440 LEI 53.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov.34. ap.124.7.33. bl. jud. sc. ap.Braşov COC ADRIAN Haghig.20.A. nr. str. str.Ciprian Porumbescu.47. bl.2.900 5. nr. nr.275 124.B.E. bl. bl.114.B-dul Victoriei. MARIA Braşov. nr. bl. str.A. sc. Braşov.000 LEI 140.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.890. str.000 22.360 LEI 46. ap. bl.Braşov CIOFU SONICA Braşov. COSTEA VALERIU jud. sc.600 LEI 67.224.15.60.Calea Bucuresti.800 LEI 6. et. ap.7. str. C?LIMAN LAUREN?IU jud.B-dul Grivitei.5. sc.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov. str.4. sc. bl.600 LEI 21 .5.12. nr. et. str.17. nr. CARAGEA LAURENTIU ap.42.466.7.960 58.Braşov Braşov.Padina. sc.Victor Babes. nr. et.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16. et.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov.597. str. jud. nr. nr.25. ap.9.290. str.Razboieni. jud. ap.1 K.6. sc. et. CHIFOR ROMELIA jud. COL?A IOAN jud Braşov.43. nr. ap.Calugareni.26.2.Alexandru Petöfi.B-dul Victoriei.417.7.320 LEI 10. bl.6.9. ap.400 LEI 71.3. ap.3.500 LEI 201. jud. bl.6.Braşov Braşov. ap.802.B.497.200 LEI 253.43.33.295.Lamaitei.Nicolae Balcescu.455.1. COSMESCU TUDORA ap. str.22. sc.2. str.43. str. sc.Iuliu Maniu. bl. CHI? IULIU GHEORGHE ap. nr. bl.640 90. jud.20.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164. str. str.440 LEI 194. ap.B-dul Garii. str.2.400 LEI 27.20.6. nr.Braşov COL? MARIA Braşov.8.4. jud.1. nr.B.200 75. jud. ap.15.308. str. nr. nr.61.Bras Braşov. C?MPIAN TOADER jud. et.800 LEI 8.6.33.169.Bras BULARCA GHEORGHE 10.400 16. jud. ANGELA jud. nr.566. et.Braşov Braşov. et. nr.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov. nr.33. ap.143.254.A.20.B-dul Stefan Cel Mare.421.4.76. ap.P.Bras Braşov.994.934. str.800 LEI 57.371. et. ap. bl.16.000 LEI 31.Zizinului. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov. bl.Br COL? CRISTINA Braşov. bl. sc. et.022.A.Razboieni.Br Braşov.223. et.4.33.500 LEI 30. jud. Braşov. jud. str.12.880 84.3. jud.22. nr.22.271. ap.253.A. et. str.Cucului.Timis Triaj.000 91. nr. str.595. nr. CHIRILĂ TUDOREL jud.Tansilvaniei .36.Bras Braşov. jud. nr.216.Saturn. bl. jud.1.Nicopole.068.Branduselor . CAZACU MARIA jud. str. nr.A.323.B-dul Grivitei.2.5.800 LEI 24. CIUC? ALINA jud.

A. et.A.A. str.Braşov Braşov. nr. nr. sc. CRISTEA GHE. sc.D.1. et. str.Braşov Braşov. ap. nr. str.236. str.760 LEI 269. ap. ap. str.B-dul Victoriei.14.520 LEI 81.B.000 LEI 24.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov.106. bl. CSAVASI MELINDA ap. sc. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.400 LEI 22 .12. str. jud. et. jud. ap.A.763. ap. CRI?AN IOAN jud.200 LEI 54. str. str.005. CRISTEA ELENA jud.Bra Braşov.853. D?NU?? DAN jud. str.28.8.B-dul Victoriei.A.34.D. str.097.Mierlei. DINU CONSTANTIN jud. sc. jud. str.Braşov Braşov.47.55. str.120 LEI 17.97. nr.Braşov Braşov.A.Bra Braşov. jud. sc.925 LEI 101. nr. nr. sc. DRAGOMIR GHEORGHE jud. nr. sc.A. DOLOIU PAUL jud. jud.A.Carpati. j Braşov. nr.B. nr. bl.Strungului.10.1.7.34.Braso DINU ELISABETA Braşov.Braşov Braşov.Braşov Braşov.6.Independentei.024.159.1 Decembrie 1918.B-dul Garii.600 LEI 8.143.5. str. bl. str. ap. et.Freziei.129.117.14.200 LEI 101. CROITORU MIRCEA ju Braşov.Braso Braşov.4. bl. str. et. ap. bl. nr. ap. DRILEA DUMITRU jud. sc.2.88.Strungului.2.15.11.Braşov Braşov. sc.B. bl.E 29. et.C.27.Brându?elor.912.9. DIACONU CONSTANTIN jud.000 LEI 7. str. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov. str.32.12.23. nr. bl. nr. nr. nr.000 LEI 7.Brazilor.Saturn .9.44.194.240 LEI 25. str.949.19.127. nr.7.2. str.D 1.3. sc.66.17. et. nr. bl. sc.Braşov Braşov.Braşov DINU GABRIELA Braşov. str.7. str.560 LEI 90.Unirii. bl. sc.B.6. nr.013.493.7. str. et.320 LEI 477.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov.7.Tampei. sc.816.19. sc. nr.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului. et.842. sc.600 LEI 12.Carpatilor. jud.12. bl.Saturn. ap.5. bl.4. ap.300 LEI 34. et. sc.3. et.45.25.152.2. sc. bl.Saturn. nr. sc. et.17.9.333. DRAGU ALECU Buzau.070.17.360 LEI 46.Lamaitei.750 LEI 48.954. DR?GHICI ION jud. bl. ap.320 LEI 11.13.27. ap.7. str. jud. et. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.304.968.Pârâului. jud.12.P 12. ap.571.777.2.C.A.20. nr. ap. nr. bl. nr.6.Buzau Braşov. str. et. et. bl.Zizinului. j DAMIAN ANA Braşov. et. sc. et. DR?GHICI CONSTANTIN jud. bl.640 LEI 27. et.9. bl. str.21.6. ap. Braşov. et.19. nr. jud.4.22.B.27. ap.3.704. DIMA DIDINA jud.1.17.37.Carpati. IULIAN jud.860 LEI 9.46. str. str. str. sc.A. DAMIAN VASILE jud.6.13.1 Decembrie 1918. ap.17.200 LEI 1.D. ap. bl. DAN CRISTINA ap. CSAVASI TIHAMER ap.Braso Braşov. str.2.5.12.2.7.979.Braşov Braşov. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. et. ap.6.B-dul Victoriei. bl.8.6.175. bl.E 29.B-dul Garii.11.11.960 LEI 6.Br Braşov.240 LEI 57.304. COSTIN GRIGORE 204. sc.Saturn. ap.000 LEI 5.4. bl. str.29.1.A.2.366. ap.8. bl. bl.2. ap.Braşov.900 LEI 122. nr.920 LEI 15. nr. sc. nr. et. bl.Parcul Mic.2. str.37.33.480 LEI 154.153.Braşov Braşov. nr. et.16.290. ap. bl.3.525. bl. ap. et.Bra DAN CAMELIA Braşov. nr.10.Neptun. ap.C 16.1 A.512. DAMIAN VASILE MIHAI jud. str.4. ap. CRĂCIUN GEORGETA jud.920 LEI 6.Tudor Vladimirescu.3. sc. str.Aleea Petuniei. nr.3.720 LEI 58.Zizinului.A. et. bl.Braşov Braşov.Tudor Vladimirescu.3.A.4.1.143.400 LEI 27.Bra Braşov.040 LEI 84. ap.37. ap.Visinului.040 LEI 5.941. et. et. nr. nr.930.238.2.A. sc.27. ap. nr.E 9.

947. EGEI MIHAIL ap. 840. et.A.500 LEI 34.17. jud.K 8.A. bl. bl. et.Calea Bucuresti.8. str.41. str.Valea Cetatii.6. ap.600 LEI 88.23.3.2. sc.457.670 LEI 164.82.6.3.934.jud.B-dul Garii. str. bl. FLE?ARIU GHEORGHE jud. nr.098.000 LEI 15. str. sc.Zizinului.A.Zizinului.1.Braşov Braşov. nr.160 LEI 23 . et.19.A 7.6.000 LEI 119.2. str.D. jud. str. DUMINICESCU EMESE jud.42.Suisul Castelului . sc.Dobrogeanu Gherea. ap.899. bl. str.39.650 LEI 24. nr.Braşov Braşov.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului.Garcinului.22.74. et.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov. str.13 Decembrie.Tudor Vladimirescu.Dobrogeanu Gherea. DUMITRU TEODORA jud.1.A.040 LEI 12. Braşov. jud. bl.Zizin.Principala.320 LEI 158. sc. j Braşov. et. nr.C 1. nr. str.378. ap. ap. ap.228.C.278.733. nr.Bra Braşov.P.3.Zizinului.A.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov. et. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud.A.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov. bl.160 LEI 15.645.35.400 LEI 25. DURAC DACIANA ELENA jud.600 LEI LEI LEI LEI 53. FUIOREA GHEORGHE jud. DUCULET G. GHERASIM ELENA jud. sc. str.Codrul Cosminului. str.A. str.Avram Iancu .680 15. nr.15. FODOR MIHAELA DANA ap. et. nr. str. nr.39. bl. nr.Ion Creanga.29.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea. et.4. ap. sc.6.2. sc.Br Braşov. sc.14.A. nr. bl.920 LEI 55. str. str.A.000 89. nr. jud.297. ap.000 LEI 322. nr.Harmanului.2.2.1.A.Traian Vuia .88.4. jud.17. ENE GHE.B-dul Victoriei.53. nr.101 A.427.Galaxiei.2. bl. str. G?RLEANU IOSIF ap. nr. str.3.Braşov FODOR ANDREI Braşov.14.2 Braşov.Braşov Galati.Braşov Braşov.000 LEI LEI LEI LEI 31. DUMITRU MOISE jud.1. bl. GHEORGHE jud.6. sc. FLE?ARIU LUCIAN jud.227.57.720. str. str.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov.9. et.783. bl.400 9.Braşov ERMIL LILIANA Braşov. FILIP CORINA jud. nr.2. ap. str. str. GHIOCA MARIANA jud.347. ap.3.062. ap. nr. et. str. sc. nr.A. ap.Galat Fagaras.Victoriei .14. sc.17.20.162. nr. nr.A. jud.Braşov Braşov. GERGELY LAJOS ap.664. str.88.600 6.558.11.4.674. G?DEA CONSTANTIN jud. nr. sc.B.35. nr. nr.4. jud. jud. et. F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. sc.21.179.Bra GHI?OC RAISA Braşov. bl.25. str. bl. et. jud. nr.57. nr.9. nr. ap.558.4. ap.A. et.Iasi Braşov. bl. et. sc.3.3.Braşov Braşov. et.Molidului. bl.B.B GHIMAN GHEORGHE Braşov.000 LEI 15.A. ap.Simion B?rnu?iu. str.4. bl.5.26.15. et. ap.550 LEI 9. ap. nr.408. et.11.223.52. sc. ap.5. str.130. et. ap. et.Bra Braşov. jud.400 LEI 51.9. ap.10.21.4. str.94.869.200 35. nr. str. str.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.Braşov Braşov. jud. sc.E.270. str.7.5.76.8.1.98.Castanilor .292.5 A. jud. bl. ap. ap.8.000 46.3.16.477.960 LEI 8.Prunului .4.100 LEI 45. str.960 LEI LEI LEI LEI 56.Agricultorilor.Braşov Braşov. nr.100 116.Tudor Vladimirescu. str.Ion Creanga. nr.B 15. et.160 52.480 LEI 134.750 LEI 103.19.3 A.040 LEI 30.1. bl.Codrul Cosminului. nr.B FOCA ELENA Sacele.35.4.401 A.443.Braşov Braşov. ap. bl.300 15.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov. F?TU EMILIA jud. jud. sc.Berzei.3.Braşov Braşov.413. sc. str.949. sc.1. bl. bl.Rozelor.Ion Creanga. nr.Braşov ENE STANA Braşov.Braso Braşov.930. jud.363. ANA jud.Braşov Braşov.A 37.125 LEI 101.

86.558.535.3. str. bl.18.B-dul Garii.600 LEI 14.Braşov Braşov.35.271. nr. ju 284.C. sc.Braşov Braşov. jud. et. nr. nr.C.Sarmizegetusa. ap.343. ap. nr.875 10.2. jud.Braşov Braşov.28.Mestecanis . sc.5. et.6. bl.744.D.40.26.119.247.2.1. str.2.Piata Sfatului. str. nr.Piata Sfatului.Braşov Braşov.Spartacus.Prunului .339. jud. str.5.051. str.18. et.6.28.A. jud.Nicolae Balcescu.624.220.146. str.Braşov Braşov.54.640 LEI 4. nr.Braşov Braşov. nr.10 A. str.20.Colinei. jud.13 Decembrie. et. nr.1. et. str. str.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46. jud. nr. sc. jud. jud.3.Bra Braşov. str.12.3. str. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E.7.28. bl.A 35. jud.840 LEI 2. jud. str.000 LEI 25. et.680 LEI 24 .Grivitei.2.560 50.20.800 25. ap. jud.304. bl.Teius.Braşov Braşov. sc. str.920 LEI LEI LEI LEI 88.Nicolae Balcescu.Savinesti.A 35.Brazilor.Braşov Braşov. jud.Visinului. jud.B. sc.13 Decembrie.2. jud. nr.4.000 31.600 LEI 21. ap.Bras Braşov.000 LEI 17.696. nr. ap. nr.Braşov Braşov.1. bl.C 3. sc.B-dul Garii.10.600 LEI 12. sc. et.Grivitei. ap. et.680 LEI 271. jud.11. ap.7. jud.Valea Cetatii.603. nr. nr. str.6/2. jud.4.2.372. ap. sc. sc.B-dul Victoriei. ap. nr.6.18.2. ap.39.Bras Braşov. et.825 LEI 10.Braşov Braşov. ap. str. et. str. bl. str.260 LEI 639. str.A.30. str.Br Braşov.017.Bras Braşov. nr.Mare. bl. ap.A. nr. ap.335.12.Braşov Braşov. nr.D. bl. str.II.000 LEI 32.164.600 LEI 20. bl. nr.4.20. jud.2.379.2.563.Braşov Braşov.400 30.146.417.24.704.18.16.600 LEI 10.Florilor.6.2.GLODEANU VICTORIA GOCIU I. et. j Poiana Marului. ap. nr.C.Calea Bucuresti.B.268.12.3.302.11.12.87. str.86. ap.22.2. ap. et.A. bl. bl.000 135. str. nr.86. sc. sc. ap.De Mijloc. bl.720 LEI 135. nr. nr.Braşov Braşov.Bras Braşov. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T.Fantana Rosie.673.Braşov Rasnov. nr.12.Bra Zarnesti.12. bl. jud.360.Branduselor .1.Bra Braşov.11. jud.986. jud.200 31.12.B-dul Stefan Cel Mare.060 LEI 5.Tudor Vladimirescu.1.550. ap. ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10. jud. et.Lunga.147.10 A. sc.Braşov Braşov. ap.295. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A. jud.618. Braşov.2. nr. str.3. et. bl.26. str.225.106.000 15.Braşov Sanpetru. sc. str.160 LEI 37.800 99. jud Braşov. MARIANA GOGU I. str. jud. et. str.Braşov Braşov. ap. ap.B 25. nr. jud. jud.6. bl. ap. sc. et. jud.33. jud.3. str.Braşov Braşov. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z.000 105. Braşov.B-dul Victoriei.400 5. str. nr. ap.C. bl. nr.965. ap.Bra Braşov.2.Grivitei. jud. jud.000 LEI 8.C 2. et.000 21. str. str. et.Braşov Braşov.B 25.302.C.Bras Braşov. str.000 LEI 65. nr.135. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov. nr. bl. str. str. ap. str. nr.12. jud.Braşov Braşov. bl.5.632. sc.884.4.60. sc. nr.Braşov Braşov.6.017. nr. et.II.Brazilor. et.De Mijloc.Mestecanis . jud.280 LEI 36.2. nr.Braşov Braşov.Rahovei.12.Valea Cetatii.4. nr. nr.11.078.474.930.2.018. ap.A. str.9. nr.6.920 LEI 257. str.2.750 LEI 128.186. et.

876.1B. sc. nr.510.240 LEI 44. GHEORGHE Budila. ap. bl.C. str.50.6. str.Prahova Braşov. bl. str.971. nr.000 22.A.364.15. bl.10.928. nr.720 50.693.Braşov Braşov.2.400 LEI 11. JURAVLE SILVIU jud.982. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap. jud. nr. jud. str. bl.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita.67. bl.Braşov Braşov. str.Ioan Slavici. nr. ap. ap.17. ap.Ferigii. str.Cerbului. ap.B. str.960 24.1. MARINESCU PETRE jud.A.Crisana.39.661.10.Fagarasului.905.B-dul Victoriei. j Braşov.6. j MATYAS F. et. nr.000 102. nr.3. et.889. LAZĂR CORNELIU jud. et.A.000 LEI 92.7 Izvoare.33.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.18.Ioan Slavici.2.P.4.C. jud.A.6. bl. str.5. nr.1.671.P. et.Braşov Braşov.443.680 LEI 28.12. str.Republicii .Braşov Braşov. Babes. str.Braşov. MARI? GHEORGHE jud.33.E. LEMNARU TOMI?? Braşov. nr.700 LEI 27. nr. MARIA jud.800 LEI 51.5. MATEI MIHAIL jud.751. str. bl.772.000 LEI 32.440 LEI 163. str.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.116. ap.3. et.160 LEI 75.L.3. ap.Hortensiei.793. str. ap.Republicii.Braşov Braşov.Bras MATEI LEONORA Braşov. bl.B.51. sc. str. bl.226.32.45. sc.5. nr.310. jud. nr.Braşov MATYAS GH.600 13.17.B.7. bl. str. LURTZ IOAN jud.14.781. nr.733. et. sc.Tudor Vladimirescu.720. nr. jud. et.B31B.560 LEI 31. nr.Braşov Hoghiz. bl. jud.Braşov KERESZTES EVA Budila. nr.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov. bl. bl.865. nr. MARCU CRISTIAN GEORGE jud.6. nr.2. KEREKES ANDRAS jud.Braşov MATEI VIRGIL Braşov.59. nr.14.Braşov Braşov.8.780 LEI LEI LEI LEI 82. ap.B. nr.9.Ecaterina Varga. sc.1141.12.82. str.B KUCSVAN IOSIF Sacele.13.45.Crisana.Braşov Braşov.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov. str.Braşov Braşov. str. nr.Dealul de Jos. nr. et.360 LEI 15.B.392.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.800 LEI 23.Berzei.104. str. jud.Republicii.9. nr.225.768. nr. nr. et.548.194.3.Braşov MATYAS VIORICA Budila.3. ap.4.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.510 10.Independentei. nr. ap. jud. str.45. MARCU N. jud.9. GHEORGHE Budila.Fagarasului.A.600 64. sc. sc. nr. ap. str. str.Bra LAZĂR MANOLE Braşov. str.Neptun. sc. ap. str. jud.20. sc. et.800 LEI 103.Mare. LURTZ IOAN LEVENTE jud. sc.Dobrogei. nr.33. bl.5. jud. str.520.17. nr.120 LEI LEI LEI LEI 15. jud.10.350 LEI 3. jud.800 LEI 25 . LEAHU EUGENIA jud.Cimitirului.6.11.Mures KERCIU RODICA Sinaia.Braşov Braşov. et.Dealul de Jos.800 LEI 66.6. bl. ap.45.880 LEI 12. bl.C25.6. bl. str. jud.Mihai Kogalniceanu.488. bl. bl. sc. M?CIUC? CORNELIU ap.474. str.031.Viitorului.19.71. jud.51.520 LEI 89. sc.860.C. et. nr.2. jud. MARINESCU SEVASTIŢA jud.Braşov MATYAS FRANCISC Budila. jud.Br Braşov. LURTZ IOAN LEVENTE jud.36. sc. ap.3.Braşov Braşov.720 LEI 40. str. ap.Zorelelor.Crisana.8.B. sc.B.006. str. et. ap.4. str.Crisana.10.15 Noiembrie.7.710 41. str.Cocorului.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.000 LEI 86.800 LEI 55.A.Braşov Braşov. ap. jud.Neptun.860.Zizinului. str.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32. str. str.1.920 LEI 42.59. ap. str.869. nr.36.2. nr.996.370 4. bl. et. KRAUS FLAVIA HERMINE jud.Braşov Braşov.Fagarasului.2.A.520 7.340.000 LEI 14.38.10.30.26. nr. str. sc. str.380.5.850 LEI 61. sc.B. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. jud.654.Drumul Cernatului.Braşov Braşov.Valea Cetatii.730. et. jud.

str. ap.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov. jud.104.10. sc. ap.501. ap.44. sc. nr. str. ap.B-dul Grivitei.10.2.Zorilor.96.200 LEI 128.18.Vasile Alecsandri.8.440 LEI 7.Nucului.G-ral Mociulschi. nr. M?NZAT MARIA jud.151.1. ap. ap. et.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov.23. sc.3.12. nr.Saturn.Braşov 53. sc.1.Bras Braşov. sc.203. nr.350. bl.Braşov Braşov. bl. bl. bl.36. sc.4. str. et. str.Bra Braşov.Braşov Braşov.B.69.Ciprian Porumbescu. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud. nr. nr. NAGY LAJOS jud.20. nr.5.A. nr.7. str. et. ap.Bra Braşov. nr.600 LEI 21.38. MOISII ANTON jud.308. bl. MORO?ANU RODICA ju Braşov.20. ap. sc. str.P. NANU MARIN jud. ap.040 LEI 435.A.A.12.1. et.Mestecanis .Harmanului.687.44.4.560 LEI 21.D10. ap.10. jud. str.3.17D.B Braşov. str.13. nr.11.650 LEI 22. MEREU?? IONICA ap.14.586. sc.Alexandru Vlahuta. str.800 LEI 642.750 LEI 33.600 LEI 13.1.280 LEI 132.934.Braşov NECULAI MARIA Braşov. sc. et. str.960 LEI 105. nr.5.35.6.3.3.5. bl.14. jud. et.573.12. MORAR GHEORGHE jud.3. str.7. ELENA jud. bl. et. et.D.8.Mestecanis . bl.Saturn.12.A4.Bra Braşov.Valea Cetatii. et. sc.15.214. bl.A.A. ap.5. bl.2. bl.240 17. et.761.19. nr.Jupiter. jud. GABRIELA jud.Bra Braşov. MUNTEAN CONSTANTIN jud.4.325.098.14.008. sc.505.949. bl.1.A35. jud. ap. sc. nr.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov. str.6.A.Nisipului De Jos.B Braşov.3.A.Braso Braşov.264.1. bl. et.Laminoarelor.B Braşov. jud.571.387.8. bl. ap. str.Bras Braşov. nr.150.20.7. str.A.3.B-dul Victoriei. ap.B Braşov. ap. bl. et. str.A. nr. nr.Crisan. nr. et. bl. str.560 LEI 34.3.19.18. nr.Braşov Braşov.D. nr. ap. bl. sc. ap.14. MINEA N.5.264. bl. sc. MO????IANU GH. sc.2. ap.C26.726.Muncii. bl. str.300 LEI 8.200 LEI 72. NAGHI MARIA jud. jud.28.160 LEI 143. ap.290 LEI 38. M?RGINEANU MARIUS jud.2.461. nr.Calea Bucuresti. nr.715.250 LEI 23. str.849. nr. str.Zizinului.528.1.Zizinului. nr.2.Braşov Braşov. MOCANU OVIDIU IONU? jud. str.997.A35.Braşov.46. bl. MEREU?? EUGEN ap. et.229.680 130. str.3.B.6. str.206.Braşov Braşov. str.B. str. et.7.120 LEI 107.760 LEI 39.84.360 LEI 75.877.920 LEI 6. sc. MIHALCEA BEATRIX Braşov.000 LEI 162. nr. str.466.Braşov Braşov. NEAGOE NICOLAE jud. ap.1.Carpenului. nr. et.Braso Braşov.7. str. sc. jud. ap.2.092. nr. MORARIU OCTAV jud. MIHALCEA IOAN jud. sc.Partizanilor. et. bl.97. nr. ap.CFR.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.401.Ciprian Porumbescu. MORAR ANA jud.90A. sc.153. ap.624.7. bl. et. nr. jud.320 LEI 32.960 LEI 77.840.D.D.2.Calea Bucuresti. str. nr. nr.2. ap. ap. nr.15 Noiembrie. sc. ap. str. str.12.B-dul Garii.Bras NAN GHEORGHE Braşov.C.200 LEI LEI LEI LEI 26 .050 LEI 8.12. bl.960. nr.A.6.Muncii.7.24.A.400 LEI 49.C1D. bl.Partizanilor. sc. str.13.3. str. MOISII AURELIA jud.Cocorului.G-ral Mociulschi. ap.Bras NECULA EMMA Braşov.200 215. MOCANU ION jud.080 LEI 9. et. bl.13.Braşov Braşov.A.051.1.1. MOLDOVAN STELA jud.3.Braşov MORARU MARIA Braşov.17.B Braşov. MOLOCIA ADRIAN jud.Bras NACU VALERIU Braşov. ap. et. IOAN jud.226. str.325 LEI 48. Braşov.600 LEI 18.B.

G-ral Dumitrache.211B.31. ap. ap.632. ap. jud.5. et.720 LEI 15. str.B-dul Garii. ap.M. sc.720.A.2.Braşov Braşov. et. jud.5. nr. bl. bl.17. ap.Braşov Braşov.400 LEI 32. bl.23.100 LEI 10. str.310B. et. bl.415.41A. sc.Macului.3.3. bl. jud.31. bl.Dobrogeanu Gherea.855.7.10.291.41.D.Poienelor.720 1.400 LEI 23.Piata Sfatului.763. str.1.Oltet. str.Brazilor . jud.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului. PALADE SAVINA ju Braşov.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. nr. nr. str. nr. nr. nr.260.987.Bobului.863.70A. jud.A. ju Braşov.1. str.1.Branduselor .440 LEI 47.70. ap. jud.E.9. OPREA AUREL jud. str.12.B OPREA AURELIA Braşov.000 LEI 15.2.Libertatii. str. str.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov. sc.Principala. jud. bl. str.Branduselor .B.D.281.920 14.2.610. sc.Covasna Braşov. str. jud. bl. str.571.440 LEI 14.560 LEI 2. ap.41.Branduselor . sc.252. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.A. ap. sc. sc. sc. ap. sc.2. jud.000 LEI 103. sc.28. nr.23. str. PAIC M.1.B Braşov. NOVAC CRISTINA ap.B.1. nr.B. str.Prunului .600 LEI 5.400 LEI 103. NOVAC FLORENTIN ap.600 LEI 10.A. Teusch. bl.7. nr. et.Lunga.10. sc. jud. nr.515.Paraului. str.30. str. nr.5.4. ap. NI?ULESCU MARIANA ap. jud Braşov.853.558.10. str. bl.1. nr. et.B.11.1.10.A.240 75.070 LEI 7. bl.200 LEI 64.Bras Braşov. sc. nr. Braşov. nr.B.021.M.Braşov. nr.671. nr. ap. jud.22.Braşov OLARU TRAIAN Braşov.47A.B.Paraului. bl.175 LEI 13.720.2.650. str.Ciumernic.55. nr.Braşov Braşov. nr. OLTEANU Ştefan jud.A. sc. ap. sc.A. jud.667.B OPREA DANIELA Braşov.70A. NOHAI VASILE ap.Bras Braşov.29. IOAN jud.750 LEI 243. OLOVINAR GHEORGHE jud. str. PANAI?OAIA ION ap. bl. ap.22.16.A.E2. nr. str. bl.153.000 LEI 9.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov.520. jud. str. et. nr.7.20. bl. sc. sc.2.1.3.Oltet.43. ap. nr. sc. et.331.310B.7.400 LEI 16.393.5. nr. nr. str.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov. Braşov.000 LEI 27 . NISTOR A. str.37.16.38.5. OLTEANU STANCA jud. nr. ap.Braşov Braşov.2. nr.A.23. ap.11. bl.Braşov NISTOR VASILE Braşov. et. bl.92.197. Teusch.A. et.1.352.227.200 LEI 77.3. et.B. et. et. bl. et. str.12. ap.Brazilor .B-dul Grivitei. str.14.Braşov Feldioara.Saturn. ap. sc.5.400 LEI 121. str.800 10.000 LEI 32.222.Harmanului. et.15 Noiembrie. jud.3. str.Harmanului. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud.4.88.13. et. sc. sc.Br Feldioara.000 19.650.483. NISTOR V.6.000 LEI 15. et. NOHAI MARIA jud. nr. jud. nr.228.55. nr. NOHAI DUMITRU jud.38. et.47A. et.372.Independentei.17. bl.A.942.670 LEI 40.227. bl.112.080 LEI 40.Bras Braşov. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91.B OLARU IONICA Braşov. ap.B Braşov.19. sc. nr. str.74.A14. str. nr.27.800 LEI 17.Braşov OLARU MARIA Braşov. jud.Branduselor . et.174. OPREA AURELIAN VASILE jud.4. nr.1.Braşov Braşov. CORNELIA ap.Braşov Braşov. ORZAN VIORICA jud.13. sc. nr.A. nr.10.7. jud.70. str. bl.B-dul Victoriei. bl. et. nr.Maior Cranta.10.480 LEI 4.C.174.74.Dobrogeanu Gherea. Braşov.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. str.A14. str.558.38.13 Decembrie.144.B Braşov. TUDORA jud.002.Braşov PÂRVU MARIA Braşov. nr. sc.400 LEI 933. IOAN jud.360 LEI 155. bl. jud PARASCHIV IOAN Dacia. str. str.Harmanului.696.25.1. str.

000 37. str. et. nr.A.Zizinului.Braşov Braşov. nr. Popelea.22.755.20A. nr.124.20A. ap.B10. ap.26.Braşov Carpinis.Braşov Braşov. nr.000 LEI 3. sc. jud.004. ap.686. nr.000 LEI 31. et.600 86.316.7. bl. str.124.890 LEI 5.39. jud.120 LEI 269. bl. jud. str.G-ral Mociulschi.000 LEI 93. str. jud.8. bl.Braşov Braşov.000 LEI 28.Bronzului. str.Braşov Braşov.Col. bl.6. jud.Br Sacele. jud. nr. ap.339. bl.F. jud.Agriselor.200 LEI 30. et. str.674. jud. sc. ap.320 LEI 48. nr.450 LEI 5.4. jud.20A. et.2.Braşov Braşov.C. ap.10. Braşov. sc.610.7A. jud.A. bl.600 LEI 69.Bras Braşov. jud.Aleea Ep. nr. ap.4. jud.320 42.C.3.80.21. et.7.2. bl. str.186. nr. ap.Apollo. str.1A.9.852.568. ap.Braşov Braşov. sc.920 90.B. bl. sc.401. nr.23.Enuparului.Avram Iancu .510 LEI 15.550. jud.2.G-ral Mociulschi. sc.A. ap. Braşov.Bra Braşov.3.Braşov Braşov. str. sc. nr. str.1. str. ap.1. nr.4. nr.391. ap.B.Braşov Braşov.20. sc.994. jud.Apollo.Saturn.20.683.B. sc. Buzoianu. et. ION POPESCU ELENA POPESCU G.271.A.Bras Calinesti.Col.869.37. nr.11.1. str.Braşov Braşov. str.B10.445. jud. nr.Avram Iancu .B. sc.6.Bra Braşov. jud.B-dul Grivitei. sc.160 62.000 13.B10.000 LEI 5. bl.8.9. nr.512. ju Braşov. bl.B.918.Braşov Braşov.Bras Braşov. str. bl. nr. et.13.970 31. nr. bl. sc.55.122. str.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. et. jud.13.250 LEI 56.3. nr. et. bl.Dobrogeanu Gherea. jud.A18. jud.4.422.45. ap.525. j 40. nr. str. str.3.20.400 LEI 28 . nr.2. bl. sc. ap.10. jud. Braşov.Mircea Cel Batran. str. et.A.Zorilor.200 11.A.Macesului. et. str.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35.Braşov Braşov.9 Braşov.918.A5.44. str.B-dul Garii.48.348.25.3.S23.483. nr. nr. ap.400 10.20.306. str. nr. nr.8. nr. jud.4.Braşov Braşov. str.116. str.B-dul Victoriei.Braşov Braşov.Braşov Braşov.Dobrogeanu Gherea. str. str.372.227.Apollo.7. et. str.760 LEI 42.B.4.Uranus.Col.Minerva.48. et. str.B. ap.8. et.10.Codrul Cosminului.704. et.79.967.840 4.041. str.12.160 LEI 64. bl.19.271.80. bl.8. bl.A.Ciobanului. bl.Maramures Braşov.Braşov Braşov. sc. ap. Buzoianu.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.4. jud. nr. nr.55.Bra Carpinis. nr. sc.Braşov Braşov.2.Valea Cetatii. Buzoianu.Braşov Braşov.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. ap.27. ap. ap. nr.Braşov Braşov.Braşov Braşov. str.4.Popa Sapca.38. ap.2. sc. bl. nr. et. jud. j Braşov. nr.B.Braşov Braşov. ap. str.Braşov Braşov. nr.24.A.281. bl. ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.300 LEI 12.1. sc. ap.120 LEI 10.000 LEI 2. str. sc. jud. bl. jud. str. jud.6.770 39.346. bl. jud. sc.372.80.191.1. nr.20.Dobrogeanu Gherea. sc.264. et.Crisan.384.525.Gloriei . ap.2B.800 LEI 46. jud. nr.11. str.445.4. jud.21.232.8.590 126.C27.1.A.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10. jud. ap.515.000 316.

B-dul Stefan Cel Mare. nr. nr. Satu Mare.6.255.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6.16.A.Petuniei. Şaramet ILIE ap. ap.4. str.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov. str.045. j Braşov.9. jud.Bra Braşov.975 LEI 3.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.681. ap. ap.Braşov Braşov.400 LEI 10.Lamaitei.3. str.Braşov Rupea. sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.61.241.300 LEI 108. str.Bras SIMON JANKA Braşov. SIMON CIPRIAN jud. sc.680 LEI 28. ap.6.800 LEI 40. ap.840 LEI 26. nr. SORCOI FLORIN VIOREL jud.901. sc.918.25.752.4. sc.44. nr.27.2. nr. STOICA GHEORGHE jud.10. bl.Principala.Vulturului. jud. nr. ap STANCIU VIORICA Braşov. str.200 111.918. str. ap.Branduselor .600 80.1.4.B. jud.400 20.32.B-dul Grivitei.750 1. SAVU TUDORA jud. et.Spicului.IL Caragiale.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov.33. nr.6. ap. bl. nr.Maramures. ap.120. et.Saturn.1.Republicii. ap.348. jud. sc.Spicului.17. sc.77.44. et. jud.600.Traian.10. jud.140. str. str. jud. str. str. sc.Postavarului. bl.Suceava Braşov.758. str. bl. et. str.125 LEI 2.000 LEI LEI LEI LEI 43.1. str. jud.C. bl. nr.1.118. nr.6. str.2. jud. sc.054. str.1.440 40. str.1.450.18. bl. jud.6.B-dul Victoriei.18A.A.36. nr.631.B-dul Victoriei.Braşov STANCU ELENA Braşov.C.732. nr. nr.A. ap. nr. ap. sc.A. str.Braşov Braşov. ap. STAN GHEORGHE et. bl.920 LEI LEI LEI LEI 6.089. str.Nicolae Balcescu. str. bl. str. et.4. SIMIONESCU ANA jud. bl. bl. nr.A.1. nr.155.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov.8. SIMIONESCU Ştefan jud.157.89.Independentei. et.15.920 LEI 59.45.187. str.Neptun.080 LEI 29 .B.26. et. ap. jud. nr.B. et. jud.400 20.347.5.501.7.37.Neptun. jud.870 LEI 83.1.Crisan.Deda.Jupiter. bl.744.17. et. bl.525. jud. str. et.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov.Braşov Braşov. nr.Braşov SITARU VIOREL Braşov. sc.640 LEI 21.Braşov STOICA FANICA Braşov.640 LEI LEI LEI LEI 93. nr.1.750 14. str. sc. ap.2.004. str. et.32. bl.4.261.7.24.000 14.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.Republicii.980.277.400 LEI 102. nr. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov. str.786.1.2.Sirul Livezii.Bronzului. bl.4.Maramures.160 LEI 60. nr. nr.721. nr. Braşov. sc.A. str.430.11. nr. nr.80.De Mijloc.3. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov. et.3.4. nr. bl.89. ap.Braşov Braşov. sc.C.36.123.2.4. str. ap. bl.6. nr.Braşov Braşov.18.1.870 LEI 231.Braşov Braşov.A.000.37.105.Castelului. SAVU CONSTANTIN jud. str.De Mijloc. ap.186.B-dul Victoriei.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.000 LEI 76.960 LEI LEI LEI LEI 24. sc. jud. nr.6. bl.3.Branduselor . nr. ap.880 42. bl. nr.Braso Tibeni/com. nr.11.4.B-dul Victoriei.3.750 LEI 101.558.3.50. jud.49. Şerban GABRIELA Braşov.Braşov SZELYES CLARA Braşov. SOARE CEZARINA ap.1.Bra SIMON ALBERT Braşov. str.920 20.32.24.B-dul Victoriei. nr. bl. jud.483.20.600 LEI 53. et.69.A.27. ap.41. sc.Braşov Braşov. et.043. ap. et.24. bl. ?TEF IOAN jud. str. et. ap.800 63.1.Braşov Braşov.4.Lunga.24. nr.831.599.C. jud.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov. str. bl.118.5. et.B. str. sc.Braşov Braşov. jud.B. nr.880 36. nr.223. nr. jud.467.1. jud.7.114. str.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov.000 LEI 7. str.20. ap. str.2.300 5.9.743.114. ap.800 13. sc.42.145.8.36.500 13. et. nr. jud. nr.269. bl. str.Braşov Şerban FILON Braşov. bl. jud.1.Braşov Braşov.57. ap. sc.18. et.600 15. jud. ap.24. Şerban RODICA ju Braşov. str. sc. str.Uranus.Braşov.9 Mai.

192.690 LEI LEI LEI LEI 22.10. str. et.13.409. et.Braso Braşov. VASILESCU VASILE jud.250.Calea Bucuresti. bl. str. sc.24. sc.60.Braşov Braşov.Livada Vulturului.Fanionului.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov. nr.Braşov Braşov. Braşov. ap. nr.C. sc.Alexandru Vlahuta. TORO ANA ju Braşov.33. ap.Bujorului.845. bl. et. str. bl.1. jud. nr. ap.Braşov Braşov. nr. str. bl. ap. et.553.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov. bl. ZAHARIA IOAN jud.22.579.124.Calea Bucuresti.4.000 LEI 8. sc.38.6. bl. ap. WAGNER ELENA ap. ap.2.2.5. str.B. TE?ILEANU TRAIAN jud.A.562.620 LEI 103.D.27.34.D10. ap.4.Cetatii. TOROK ALBERT jud.406.Lacurilor.Braşov Braşov.1. sc.3. UDREA EMILIAN jud.1.1.C.250 LEI 72. et.27. ap.Barbu Lautaru. str.43. sc. bl.12.41A.54.Cometei.Braşov Braşov.7.94.B-dul Victoriei.Bra Braşov. nr.133. nr. nr.120 LEI 30. nr.25. sc. bl. et.C.2. sc. str.48. str.142.63.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.520 LEI 99.43. bl.680 LEI 549.5. str.Braso Braşov. nr. str.B Braşov.11.7. jud. et. bl. nr.4. bl.000 LEI 30 . ap.140.Braşov Braşov.Aleea Violetelor. ap.Avram Iancu .101. nr.666. str. bl.380.214.18.670 LEI 84.720 79.Neptun. ap.520 LEI 41. str.240 98.6.B.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov. UNGUREANU CONSTANTIN ap. jud.A.200 LEI 22. str. et.Aleea Crangului.800 LEI 43. str.500 LEI 31.2.9.13. str. j Braşov.Harmanului.Stefan Mironescu.C. bl. ap. str.30.Alexandru Vlahuta.1.800 LEI 22. et.Saturn.Apelor.B. str. et.2. Hoghiz. str.Braşov Braşov. nr. ap.400 LEI 13. nr.36. TURCEA GHEORGHE jud. ap.160 LEI 23.000 LEI 35.2. et.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. ap.720 LEI 42. sc. nr. VARTOLOMEI VICTOR jud. et. str.1 Decembrie 1918.855.1.8.840 LEI 66.C3.34. str. sc. str.Braşov Braşov.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov.3. VASILESCU STELA jud. nr.600 LEI 6. VOINA ION Braşov. et. nr.1.4.16.4. nr. nr. jud. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni. str. ap.10. sc.26. bl. nr. ap. Braşov.800 LEI 23.5.28.604.078.973. bl. TR?MBITA? CORNELIA jud.B-dul Grivitei. sc.090.2. TOFALVI ANNA ap. et. jud.000 LEI 68. str.227.13.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov. sc.48.400 LEI 47. sc.16.3.A.7.440. nr.744.Braşov Braşov.679.A.147.Bujorului.30.2.D.818.4. bl. ap. sc.Sitarului.169. str.B.160. ap.Zizinului.580 17. jud. jud. str. et. str.720. et.483.1. nr.209.Prahova Braşov. bl.Braşov.200 LEI 11.5.23. ap.61.8.A.Piata Sfatului.Branduselor . bl. str.B. TALABE MIRCEA 271.6. bl. ap.990.836.503. str.Braşov Braşov.57.208. TOMESCU VERONICA ap. et. nr.12.800 LEI 145. bl.3.013.I. TUDORACHE IOAN Braşov.438. TRESTIAN ALEXANDRU jud.8. sc.571. bl.5. str.Mihai Viteazu.92.A.Tudor Vladimirescu. str. sc.360 LEI 127. nr. bl. bl.403. Braşov. V?CARU ECATERINA ap.115.7.8.Fagarasului.49. et. nr. jud.600 LEI 43.4. str.133. nr.A. et. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.20. nr.Zizinului. sc.1. TAMA? IOAN jud. ZAHARIE Ştefan jud.A29.Br THEIL GABRIEL Braşov. ap.128.27.10.B.13. nr.1.Mircea Cel Batran.000 LEI 20.102. TAMA? MIRCEA jud. et.10. jud. str. jud.28. nr. nr. sc. sc.139. nr.520 LEI 43. jud. str. et. TIBA IONEL jud. ap. bl. et. nr.C.6. nr. nr.4.200 LEI 88. et.017.Braşov Braşov. TRONARU MIRON ap.600 LEI 99.Zorilor.

C12 . B-DUL. SC.818.I.1 AP. Dorina Balu Vasile Banuca Gh.17 . SC.I. SC.CUZA NR. Vergina Ardelean T.2 ET.8.2C REŞIŢA.232. EROILOR NR.000LEI 317. jud.000LEI 25. Doru B?jenaru I.645. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.18 ORAVIŢA. Maria Albu N.072.11 ANINA.3 REŞIŢA.440LEI 72.591.6 .7 REŞIŢA. Doru Nicolae Albu P. Nicolina Anghel I.1 ET.120LEI 78. STR.640LEI 11. ap. V?LIUGULUI NR.200LEI 5.2 REŞIŢA. B?laj D.3 AP.7 REŞIŢA. V?LIUGULUI NR. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. STR.400LEI 5. Ilonca Ani?ei I. SC. AP.000LEI 25. VIILOR NR.616.475.23. str.8.2 AP.510. Mihai Wolfgang Bâc? D.15 REŞIŢA. ALEEA BEGONIILOR NR.000LEI 13.1 AP.040LEI 102.000LEI 31 . B-DUL. B?lean C.3 ANINA.CUZA BL. SF?NTA VARVARA BL. ALEEA HERCULANE BL.11.37 .23.720LEI 37. Ida Asztalo? Gh. ZONA GĂRII BL.15 REŞIŢA.I.860. Sandu Anton D. C-tin.186. AL. SC.CUZA BL. ZONA GĂRII BL.12 REŞIŢA.360.000LEI 41. STR.Ioan Slavici.9 REŞIŢA. STR.000LEI 12. LUNCA POMOSTULUI BL. nr.980LEI 11.5 .. SC.A14. M. SF?NTA VARVARA BL.B AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr.H .40 REŞIŢA.Braşov Bod.307.373. AP. B-DUL. C-tin. B-DUL.593.18 .2 .680LEI 31. A. Ionel Albu C. B-DUL. AP.18 . Daniela Aspis I. Beniamin Adalbert Aspis I. Dumitru Anton C.2A REŞIŢA. Ion Anton Gh. B-DUL. PIA?A REPUBLICII NR.21 COM. SC.1 REŞIŢA. AP..CUZA NR.162.20 REŞIŢA.323.360LEI 51.12 REŞIŢA.372.4 . SC.7.11 REŞIŢA.C AP.15 BOC?A. STR.720. BISTRA NR. STR. A.313. STR. AP.D.8 .I. SC.2 REŞIŢA. STR.600LEI 27. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16. jud.19 REŞIŢA. B-DUL.CUZA BL. OITUZULUI NR.2 .127. REPUBLICII BL.120LEI 46.666. VERME? NR. Sofia B?lici P.3 . Aurora Maria B?l?nescu D.I. Gheorghe Bâc? T. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.194 ANINA.640LEI 31. SC.1 ET. STR. 24 IANUARIE NR.720LEI 103.500LEI 26.. Ana Apostol C.Braşov Braşov.14 REŞIŢA.934.2.AP.080LEI 14. STR.45 REŞIŢA.7 REŞIŢA. M.200LEI 2.6 AP.483. HAMMER NR.515. Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F. Ioan Avram D.754.4 . nr.595. ALEEA NARCISEI BL. SC.360LEI 33.000LEI 16.097.740LEI 53.B AP. Maria Asztalo? I. B-DUL. A.200LEI 2.1 REŞIŢA. Lazăr B?de? Ghe. STR.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.034. SC.382.1 AP.395 REŞIŢA.000LEI 62.593.840. Iosif Babiak F. Ioana Anghi?oiu L.9 REŞIŢA. STR.000LEI 10.4.Braşov 62.21 BOC?A. B-DUL. Alexandru ADRESA BOC?A . STR.080LEI 80. MIRCEA CEL B?TR?N NR.727.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud. CERNA NR.000LEI 10.600LEI 32. 2C REŞIŢA. A.190LEI 37. PRIM?VERII NR. STR.1 COM. A. Florian Baba Ghe.4 AP. STR.11 ORAVIŢA. STR.H .967. C-TIN.11.CUZA NR.219. V?LIUG NR.186. sc.I. MIRCEA CEL B?TR?N NR. SC. Mircea Arcan Z. bl. SC.Tudor Vladimirescu. AP.12 REŞIŢA. KOG?LNICEANU NR.409.790LEI 20. Barna F.B AP. Maria Alexandru P. STR. AP. STR.. str. B-DUL. Gheorghe B?LEAN C.670.860.000 LEI 22. Iosif Anghel D.372. SC.10 REŞIŢA. C 13 .000LEI 51.3 AP.

STR. A Braia Rodica AP.4.2 Borcan N.560LEI 26. Liliana SC.360LEI 14.680LEI 38.8 Borcianu Ghe. AP.000LEI 11. PANSELU?EI BL.1 REŞIŢA. STR. STR.2 AP. CRIVINA BL.3 AP. Petre AP. ALEEA LIPOVA NR. 83 A2 Boicea V.232. SC. Bujanc? C. SC.160LEI 53. HERCULANE BL.1 .271.34 REŞIŢA .1 REŞIŢA.3 ET. M?URENI .372.32 Borcianu L. ZONA GĂRII BL. HERCULANE BL.3 ET.477.2 Berbentea I. Bogorodea Gh.2 Bosioc Ghe.212.000LEI 103. C?PITAN I. SC.7 REŞIŢA. ALEEA ALB?STRELELOR BL. Stelu?a Georgina REŞIŢA . Georgeta COMUNA T?RNOVA NR. B?r?itaru C. Cecilia SC.800LEI 25.360LEI 25.000LEI 25. STR.039. Mina Minodora REŞIŢA.683. 64 Bold A. STR.571. POPTELECAN NR.25. Viorica REŞIŢA.3 AP.000LEI 16.1. GURGHIULUI BL.120LEI 205. SC.744. STR.10 7. ALEEA BREAZOVA BL. Bodonyi I.491. TEILOR NR.3 Bodea L. Ioana REŞIŢA.2 .4 REŞIŢA .160LEI 20. CAEN BL.A AP. ET. Terezia Ana BL.200LEI 181. Mihai Boc?a STR. ALEEA HUNEDOARA BL.Gheorghe Valeriu REŞIŢA.3 REŞIŢA .832. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.44 . POPTELECAN NR. STR. SC.19 Belcea Gh. Bosioc Rodica SC.32 Boru D.1 AP.2 . STR. Ileana Dorina REŞIŢA.13 .677. CODRULUI NR.000LEI 15.1 Bogza I. SC.1 . SC. SC. STR. HOREA NR.340. Ioana AP. STR.A AP.400LEI 5. STR. FURNALELOR NR.5 REŞIŢA. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.7 . IZLAZULUI NR.1 Bo?utar I. Tiberiu REŞIŢA.278. Nicolae AP. Beutur? D. BL.3. Domnica REŞIŢA. SC. Nicoli?a ANINA. B?rbieru Anica AP.4 Bondor M. AP.34 Bobâlc? T. BL.480LEI 580. SC. Aurelia REŞIŢA.302. Manole REŞIŢA. STR. B-DUL.674.8 CRAIOVA. NR.558. Dumitru REŞIŢA.680LEI 8. Paraschiva SC. AP.400LEI 30.29 ORAVIŢA .12 . SC.3. AP. Tiberiu REŞIŢA.4 AP. RETEZAT BL.2 .5 Bejat M. SC.6 ET.7 SC. SC. STR. SC.2 B?lin F. STR.1 .1.Ioana AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.222.7.2.16 REŞIŢA.690LEI 2.4. Ion AP.000LEI 24.20 B?rs?nescu I. STR.10 Berbentea T.280LEI 62.10 Beta P. ALEEA PIERSICULUI NR.10 Boghici V.720.1. STR.20 REŞIŢA.000LEI 16. STR.160LEI 10.9 REŞIŢA .750LEI 15.2 AP. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.1. DOBROGEANU GHEREA NR. B-DUL.3 REŞIŢA .5 .44 Bojan I.345.B6 . Nicu BOC?A .4.600LEI 9. DRUM NOU NR.1 AP.12 REŞIŢA .1 AP.269. Florica SAT ?O?DEA COM.36 Bercea Ghe. STR. CODRULUI NR. STR.2. SC.26 .32 Borcianu I. C?PITAN I. Bejinaru D. STR. SC.2 AP.920LEI 46.307.15 Buhnea C. Nicolae REŞIŢA.930.8.000LEI 265.111. Marius Florin ANINA.284.000LEI 10.400LEI 32 .280LEI 3. F?NT?NILOR NR.040LEI 282.5 .669.1.1 Bobâlc? T. STR. SC.1 ET.000LEI 26.483.1 ET.376. SC.158.000LEI 13.286.3 .307. Ilie ET. SC.13 . ALEEA GUGU NR.1 . PROGRESULUI NR. Vilma REŞIŢA.1.11 . DOBROGEANU GHEREA NR.2 AP. Anca Andreea REŞIŢA.21 REŞIŢA . Elena SC. STR.BL. REPUBLICII BL.100LEI 7.520.510LEI 27.934.584.A AP.497. AP. Bo?neag-Cru?a P.2. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.2 ET. AP. CODRULUI NR.2 ET.3.4.2 Bud N. AP.7 AP. Lucian Ioan REŞIŢA.?ARCULUI NR. Nicolae ANINA II. ALEEA M?RGHITA? BL.600LEI 20.054.744.186.000LEI 26. SC. Ioan AP.240LEI 5.C.7 Bihoi Gh.9 .

703.637. Aurel Corcan A. AP.2 AP.059. AL . SC.18 BOC?A . ALEEA TRANDAFIRILOR BL.1 .2 AP.A ET.000LEI 72.800LEI 23.2 .1 REŞIŢA . STR. AP. MONICA Ciuculescu I.1 . SC. C AP.A AP.10 REŞIŢA .040LEI 41.545. AP. MOLIZILOR BL. CUZA BL. Petric? Chiba C.A AP. PANDURILOR NR.7 . 13 DECEMBRIE NR. Dumitru Butu A. E 8 .297. 1 DEC.Doina(Balaban I.770LEI 130. SC. INDEPENDENŢEI NR. GEORGE ENESCU NR.STR. SC. CALEA SEVERINULUI NR.7 . Petru Cra?ovan V.600LEI 41. I.1 ET.667. 5 A . SC. P-?A. AP. AP. AL.B-DUL. STR.327.350LEI 31.14 .26. 1918 BL.200LEI 7.930. BR?DET BL. Floarea Cinc? P.1 ET.2 REŞIŢA .6 REŞIŢA .6 AP.834.6 ANINA . STR. Petru Cârpaci D.2 ET. AL. AP.760LEI 92. SC. Radislav Colojoar? P.Gheorghe Chis?li?? Gh. AP. RODNEI BL 4 .840LEI 49.488.960LEI 51.2 AP. Stelu?a Ciapsa P.1.000LEI 17. SC. B-DUL.5 REŞIŢA . ALEEA GALAŢI BL. AL. E 8 . ZADEI BL.1 AP.153.600LEI 28.13 . SC. ALEEA ZADEI BL. F?G?RA?ULUI BL. SC.320LEI 4.372. Dan Coicici B. I.540. STR.337.Doina) Ciula C.488. STR.957.2 . Florin Cristian REŞIŢA .CORVIN NR. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. P?tru Burtea P.4 .1 REŞIŢA .19 REŞIŢA .RODNEI BL.2 AP. ZADEI BL.10 REŞIŢA .800LEI 32. STR.1 ET.5.000LEI 44.000LEI 56.7 . STR.1.3 REŞIŢA .3 .1 AP.2 REŞIŢA .2 ET.200LEI 33 .812.26 . Gheorghe Călin P.8 .1 ET.488. STR.2 REŞIŢA .744. AP. SC.4. Dorina Aurelia Cîrjaliu C. SC. AP.720LEI 289.840LEI 15.070. Cornelia Creţu I. 8 REŞIŢA . AP.000LEI 34. Ana Cazacu Perian P.B ET. ALEEA ROMAN BL.000LEI 2. Lucian Cruceru C.155 REŞIŢA .3 REŞIŢA .4 REŞIŢA .621. SAT VALEA MARE .25. Lazăr Cârpaci P. SC.13 COM . Maria Lucia Ciocoi A.000LEI 18.1 AP. STR. Ion Lazăr Cega V.46 REŞIŢA . AP. Adina Marioara Cristea T. STR.054. REPUBLICII NR.1 ET. MUZICESCU NR.20 REŞIŢA . Mircea Cristescu F. B 3 .380LEI 71. AP. B-DUL.1 ET. P?A REPUBLICII NR.178.5 .6 REŞIŢA . SC. 1 .000LEI 9.10 REŞIŢA .980.6 REŞIŢA . AP.2 REŞIŢA .120LEI 14.2 A REŞIŢA .7 REŞIŢA .MUNCII NR.604.A AP.18 REŞIŢA . STR.120LEI 71.4 .2 .1 CARANSEBE? . SC. SC.960LEI 33. Mihai Chelaru M.2. Florea Titus Cega I. ALEEA ZADEI BL. MUNCII BL. E 3 . AP.1 . ZONA GĂRII BL.2 ET. Liana Chiseli?? E. SC. TRADAFIRILOR BL.1 AP.000LEI 36.37 . 6 C SC.6 SAT VERME? NR.D ET. AP. Emilia Cernescu C. Mihaela Cîrjaliu S. B-DUL.400LEI 7. CAEN BL. GURGHIULUI NR.1 .F ET.2 AP. Elena Cioca S. NR. STR.1 AP.4 SC.160LEI 440. Eleonora CIOROGAR E.039.Bujanc? I.542. SC.20 REŞIŢA .F?RLIUG .300LEI 323.27 REŞIŢA .980LEI 20.870LEI 2. SC.564. Nicolae Constantin Ciuta I. SC.4 . B-DUL. SC. AP. LERNI?EI NR. REPUBLICII BL.26 . C . E 4 .SC 1 ET. Ioan Cozman G. AP.000LEI 57. 142 BOC?A . REPUBLICII BL. SC.4 .27 REŞIŢA .860.18 .7 . Ioan Chioaru G. AP. SC. MUNCII BL.606. SC.5 REŞIŢA . STR.232. DAMASCHIN BOJINC? BL. SC.5 107.280LEI 56.500LEI 77.6 ORAVIŢA . Vasilic? Cotrean?i ?t.160LEI 32.3 .186.810.000LEI 8. STR. 8 BOC?A . B-DUL.745. B-DUL. CAEN BL. Petru Com?a T. Elena Cr?guia P.6 . SC.1 .STR.13 .400LEI 67.3 ANINA . Ilie Burtea A.STR.F?G?RA?ULUI BL.046. SC.2 AP.12 REŞIŢA . STR. PANDURILOR NR.467.489.10 .729.200LEI 47.28 REŞIŢA . C 7 .100LEI 16. STR. SC.008.784.1 . S?LCIILOR NR. Elena Burtea M.339.1 ET. Octavian Costea V.400LEI 10. Mugur Dumitru Cheiac I. INDEPENDENŢEI BL. Elena Cruceru Gh.1 ET. 1 REŞIŢA .9 REŞIŢA .

422.1 ET.969. TINERETULUI BL. 20 REŞIŢA .211.6 17.1 ET.000LEI 39. SC.9 . AP.720LEI 5. Claudia Diaconu D.467.6 . P-?A. 1 DECEMBRIE 1918 BL. IOSIF VELCEANU NR.418. GOLULUI NR. Lic? Dr?gan T.37 . STR.2 AP.4 . AP. GHEORGHE GEANGU? C. Ion Dragoescu I. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.Tunde(Penzes S.1 ET.4 . ION VIDU NR.741.5 ET. MUNCII BL.085. SC.2 ANINA .246.010.600LEI 15. SC. RE?I?EI NR.640LEI 26.289. 18 REŞIŢA . STR. 2 REŞIŢA . HERCULANE BL.4 . POPTELICAN NR. 1918 BL.1 AP. 21 BOC?A . AP.LILIACULUI NR. 1 .962.Tunde) Fiat P. Pavel Duma D. ADALGIZA ANCA REŞIŢA .F?T?NILOR NR. CIBINULUI BL. 21 REŞIŢA . SC.3 REŞIŢA . STR. F?G?RA?ULUI BL.766. P-?A.D. CPT.2 .4 REŞIŢA .175LEI 18. Danil D?n?cic? D.779. 2 .520LEI 51.1 ET. AP.179.Dumitru Fran? A. ROMAN BL. SC 1 . AP. SC. SC 2 ET.9 ANINA .600LEI 13. 1 DEC. 7 . B-DUL. STR. I.217. 2 BOC?A . ION VIDU NR.2 REŞIŢA .1 . AP.000LEI 21.9 REŞIŢA . 15 REŞIŢA . 3 CARANSEBE? .1 ET.840LEI 13. IOAN POPTELECAN NR. STR.400LEI 63.1 . STR.089.935.000LEI 186.20 REŞIŢA . STR.920LEI 17. AP. Dorica Dana M. SC.2 AP.2 REŞIŢA .205. AP. 20 REŞIŢA .934. Marin Ebinger C.Victor Filip Gh. 5 REŞIŢA . STR. B-DUL AL.Miron Delschand L. CUZA BL. SC. Ioan Dragu Ghe. AP. SC. 3 ET. Claudia Delschand L.1 . 8 . Ilie Dintean Ghe.010LEI 53. 1918 NR.86 BOC?A . TRAIAN DODA NR. ?IGL?RIEI NR. 4 . STR.614. DRUM NOU NR.Curpa? N. 125 REŞIŢA . Florin Nicolae Dr?ghicescu L. A ET.259.540. STR.520LEI 46. VL?DEASA BL. AP.1 ET.560LEI 47.7 SC. 1 DEC.535.Bujor Freisz A.22 . 1 . SC.1 AP. SC.390LEI 4.680LEI 68. A 2 . P-?A. 9 REŞIŢA . 2 . MUNCII BL.13 .068.Ervin Encu?escu N.040LEI 7. STR.F?T?NILOR NR. MILIAN Fazaka? S. TRAIAN DODA NR.140LEI 2.720LEI 7.250LEI 5. AP. SC.Flavia Ingrid Freisz I . SC.Ludovic Derbac V. SC 2 ET. STR.86 REŞIŢA .077.860.20 REŞIŢA .6 . AP.573. COZIA NR.1 REŞIŢA .1 ET. Maria Dana P.600LEI 137.2 ET. AL.500LEI 39.5 .1 AP. 142 REŞIŢA . AL.Silvia Filimon V.6 . SC. ZIMBRULUI NR.Cornelia Florea S. 1 . STR. STR.696. AP. 1918 BL.800LEI 69.648.520LEI 5. 5 .912. I. 27 REŞIŢA .3 . SC.227. 4 . SC. E ET. AP. SC.840LEI 45.1 REŞIŢA .12 REŞIŢA . 6 REŞIŢA .760LEI 155. 3 ET. STR. STR. SC. ANA FARCA? P.9 . ET.8 REŞIŢA . AL . AP.9 . MIRCEA CEL B?TR?N NR. 18 REŞIŢA .720LEI 30.13 REŞIŢA .960LEI 6.14 REŞIŢA . 3 .720LEI 58. 4 .840LEI 28.Ioan Vasile Fota P.CPT. SC 1 ET. 7 .1 ET. 2 . 5 .810LEI 48. Elisabeta Dogaru A.565. I . STR. AP. STR. AP.Ioan FARCA? I.2 SC 1 .777. STR.186.ZADEI F. 6 COMUNA VERME? NR.960LEI 34 . AP. AL.182. Constantin Doran M. STR. 1 DEC. Iosif Mircea G?RGHESCU G.413.1 REŞIŢA . Ana Dia L.880LEI 14.720LEI 212.2 . STR. B-DUL.Adela Encu?escu V. STR. CODRULUI BL. PROGRESULUI NR. STR. Doina Dumitra?cu C.302.912.Simona Fran? N.8 . STR. 15 REŞIŢA .760LEI 34.360LEI 3.36 REŞIŢA .184.2 ET. 4 REŞIŢA .250LEI 73.Dorina D?n?cic? N. Persida Damian P. Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. DRUM NOU NR.400LEI 28. B-DUL. AL.1 . RE?I?EI NR. AL. BA?OV?? NR. 1 B .SARMISEGETUZA BL. STR.

800LEI 375. 4 BOC?A STR.G. 12 REŞIŢA . A . STR.Liviu Petru Graumann I.160LEI 80. B-DUL.284. AL.1 ET.280.3 .2 .STELA IENEA I. 36 REŞIŢA . STR.BUZIA? NR. GUGU BL.780LEI 32. AP. I.320LEI 6.2 AP.V?N?TORILOR .988. 6 REŞIŢA .804.Ghen? V. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A.4 ET. STR. B-DUL.760LEI 20.AL ALB?STRELELOR NR.2 .337. 19 REŞIŢA . ET.8 REŞIŢA . AP.982.Mircea Groza S. REPUBLICII BL. VICTOR IOAN Goruian I. 1 AP.32 REŞIŢA . ZORLEN?U MARE .040LEI 92. A . F?G?RA?ULUI BL. B ET. ROMANILOR BL. 30 REŞIŢA . M. DOREL VASILE GORGAN V. SC. AP.348. VULTURILOR NR.040LEI 24. STR.590. 3 . PETRU MAIOR. NR.360LEI 13. C 11 . 12 REŞIŢA . SC. 1. 1 A .30 COMUNA CARA?OVA . BERZOVIA .22 .A. RODNEI NR.280LEI 452. STR.Lilica Liliana Gogoloiu I. AP. 24 IANUARIE NR. TITULESCU BL.1 ET.4 . IOAN IENI G.3 ET.Ogrin Petru Gl?van R. NR. SC. AP.STR.573.32 . 1 ET. ROZALIA GHERA GHE.Valentin Calin GORGAN I. STR.000LEI 35 . LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I.264. 2 REŞIŢA .366.960LEI 30.960LEI 21. GEORGE DANIEL IENI M.640LEI 3.Pavel GHEORGHE I.600LEI 47. SC. AP. B-DUL. 4 REŞIŢA . ET. STR. B-DUL.4 . Z?RANDULUI . B 10 . SC.8 REŞIŢA .2 .155. REPUBLICII NR.A.680LEI 41.STR.000LEI 2. 3 REŞIŢA .760LEI 21. NR.1 SC.HORIA NR. REŞIŢA . ION IASINOVSCHI D. STR. 6 REŞIŢA .2 REŞIŢA .1 AP.800LEI 49. 15 COMUNA CARA?OVA . NICOLAE Glava O. ET. LUCIA HADA C. ELENA GUGEA I.335.000LEI 45. ION CORVIN BL. 24 IANUARIE NR. B-DUL. ION GUGEA N.2 AP. NR. STR.1 ET. 8 .393. GRATZ BL. AL.600LEI 93. 138 REŞIŢA .STR. 3 REŞIŢA . STR.860. SC. 1 ET. 28. 1 COM.1 . 7 REŞIŢA . 2 .280LEI 153.862. MARTIN GHERA P.1 AP.21 . E AP. STR. ET. STR.32 .PETCULESCU NR. SC. NR. NR.400LEI 28. STR.877. IOAN HRI?CU I.2 AP.480LEI 35. NICOLAE HOLHO? N.2 .058. NICOLAE GURAGATA A. MARIA IC? I.750. 10 REŞIŢA . SC.P-?A. REPUBLICII BL.13 SC.2 REŞIŢA . AP. MARIA GORGAN V. SC. ELEONORA HOZAI P. AP.TIMI?ORII BL. A AP. 26 REŞIŢA . 4 . 2 AP.3 . DOINA CARMEN HRI?CU I. N. IUSTIN IENI I. 8 BOC?A . GHE. 2.120LEI 18.299. SC.3 AP. STR. 23 .417. CALEA. STR.1 . DOJA NR. SC. 1 AP.080LEI 42.111.n. MIRELA LIANA Goldea I. REPUBLICII BL.S?LA? DEALUL MARE f.5 REŞIŢA . B-DUL. VULTURILOR NR. SC.PETCULESCU NR.000LEI 43. 21 REŞIŢA . STR.ERNST DĂNILĂ Groza P. 6 AP. AP. SC. 3 REŞIŢA . 26 REŞIŢA .Ana GROZAV D.AL DACIA NR.4 REŞIŢA .830.1 ET.741.240LEI 22. A . ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A.369. 6 REŞIŢA .28.925LEI 21. 2 .063. SC.Eduard GR?DINARU Z.1 ET. M?GURA NR.840LEI 5.870LEI 43. B-DUL.520LEI 19. SC.040LEI 2.200LEI 14.136. B-DUL. SC. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.Doina Goldea I.084.800LEI 65. SC. PĂCII BL.000LEI 4.977. AP.2 56. ILEANA GROLMUSZ S.STR.37 . LIBERTĂŢII NR. 2 .13 SC.135. REPUBLICII BL. AP. 1 AP.1 .609.8 ANINA . DORICA IENE?EL GH.420LEI 126.573.3 ET. SC. STR.Victor GOLDEA A.440LEI 23. 24 . 11 REŞIŢA .8 . ELENA REŞIŢA .357.058. VULTURILOR NR.G.. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 1 DEC 1918 BL. 9 REŞIŢA .744. 24 .1 ET. 6 REŞIŢA . CUZA NR.785. ET.459.440LEI 88. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.2 AP.800LEI 8.112.103. 8 COM.6 REŞIŢA .

055.10 REŞIŢA.800LEI 51. HORST CAROL BL.3 .000LEI 23.571. T?RNOVA . 16 REŞIŢA.35. HERCULANE NR. KELLER H.26. STR. CUZA BL. IOAN 12 JURA M.REŞIŢA .4.573. STR.520LEI 24.201.26 .118 REŞIŢA.040LEI 34.000LEI 25.299. SC. 6 B SC. STR.12 MANCIU I.A ET.6. STR. ILE? I. 28 LUNGU D. AP.9 MARCU P.800LEI 40.410LEI 13. B1 .269.403.280LEI 25. 2 ET. NR. GHEORGHE REŞIŢA. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA. EUGEN SOFRONIE AP. PETRU IOAN 10 REŞIŢA. STR. STR. AL. ION COM.3 IZVERNICEAN N.3 LUCHICI I. DORINA MARILENA REŞIŢA. 5 SC. BREAZOVA BL. 2 AP. H.450.65. 9 REŞIŢA .073. C-TIN REŞIŢA.160LEI 88. ION COM.090. 1 AP.11 MACEDOLEAN T.1 .REVOLU?IA DIN DEC. SC.800LEI 63.040LEI 29.101. ET. ELEONORA 41. MARIA MIRELA ANINA. SC.6 IMBRI P.008. CRISTINA REŞIŢA.233.G. SC. VALENTINA REŞIŢA. B-DUL. 4. 2. 2 AP. V?RVARA AP. T?RNOVA . LENU?A REŞIŢA. CARTIER SECUL . ANA ET. AL.330.860.5 KAPROS F. 21 . STR. AL. LUP?AN M. JUNC I.690. PAVEL AP.29 IOV?NESCU D. SC.3 REŞIŢA. VESELINA REŞIŢA.18 .000LEI 51.767.3 LUNGU D. B-DUL. EUGENIA REŞIŢA .520LEI 24. VICTOR REŞIŢA.400LEI 40. SC.3 AP. SC. HAMMER NR. MĂRĂŞEŞTI NR. AP. R. AP.3. MIHAI REŞIŢA. 2 AP.2 ET. 1 ET.160LEI 22.2.22.M. 65 KOLLMANN L.120LEI 12.760LEI 8. FAG?RA?ULUI NR. MARGARETA . CUZA BL.063.200LEI 36 . SC. SC. 12 L?C?TU?U V. SC. AL.501. SC. VARVARA BL. 9 ILIA V.2 . AURELIAN REŞIŢA.10 REŞIŢA. SC.A 3 SC.A.2 REŞIŢA.302. REPUBLICII BL. B AP.520LEI 11. AP. B-DUL.18 LUNGAUER M.3 . SC. SC. NR. 261 LORIN?I A. 1 ET. AP.760LEI 6.4.848. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.2 . STR. 1. AL. NR. 2 ET. MIHAIL AP. F 6.5 .1 AP.3 ET.5 KELLER P. SC. 2 JURMA GHE.360LEI 36. IOAN AP. A AP.3.2. 10 LAZEA GHE.760LEI 6.160LEI 33.5 . 3 ET. B-DUL. AP. RETEZAT NR. ECATERINA REŞIŢA.2 . ŞincaI BL. B-DUL.640LEI 19.200LEI 78.534.800LEI 24.331. MACILOR NR.000LEI 51.996. MARCU I. 1. REPUBLICII BL. 2 AP.2 ET. ELISABETA ANINA . STR.100LEI 32.16 A ILE? I. AL. AL.8.26 .800LEI 21. STR. SC. AL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. HORIA BL. KOCZKA M.017. 4 MARCOVICI D.558. SC. FLORIN COM. 3. SC. IOSIF REŞIŢA. STR. BAZNA BL. AP.120LEI 20. 1 LIN?A I.471 REŞIŢA. LUPAŞCU P.6.1 ET.960LEI 71. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR. STR. SC.100LEI 56.445. STR.6. ZADEI BL. STR. CONSTAN?A AP.7. B-DUL.5 LENGHYEL A. CORNELIA REŞIŢA. 8 REŞIŢA .775.560LEI 15. I.160LEI 11. NICOLAE REŞIŢA.1. PETRU MAIOR NR. LUPU V.23 IRINCA M. SC. MARICELA BOC?A. 2 ET.991. NARCISEI BL.063. 3.6 . I.29. AL.2.550LEI 50.TINERETULUI BL.120LEI 50. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. AP.14 REŞIŢA. IULIAN REŞIŢA. TEILOR NR. LUPENCIA H.4.PINILOR NR.644.320LEI 41. SC. SF. SC. STR. PANSELU?EI BL. AP.488. 322 MANCIU D. AP. AP. 1 ET.3 ET.1 ET. AP. UNIRII NR. ZORLEN?U MARE .2 . AP.223.2 . NR.3 . I. MARIA REŞIŢA. B-DUL . ROMAN BL. SC. I. B-DUL A.3 ET. SC. 3 ET.450. FAG?RA?ULUI BL.339. AP. BL. GHEORGHE ET. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL. CUZA NR. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P.1 ET. 13 MANDA C. PETCULESCU NR. AL.1 ET.794. GHE. MARIA REŞIŢA. SC. 4 AP.GROZA MOISE BL.1.190.445.760LEI 7.

280LEI 18. CERNA NR. B-DUL A.6. 1918 BL. GHEORGHE C. VASILE LUCACIU NR. STR. 6.760LEI 116. AP. P-?A.42 NAGY F.494. AP.10 REŞIŢA.4 MODREA D. MARIA TIMI?OARA . 14 REŞIŢA.10 REŞIŢA. SC. GUT?I BL. NR. SC.25. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. STR.27 MOISI A. TIN.1 ET NICOLAE A.6 REŞIŢA . MARIA REŞIŢA.1 ET. ALEXANDRU REŞIŢA.F .490LEI 47. D. ET.600LEI ANINA. 3 REŞIŢA.4. STR.533. FLORICA MIC?A F.6 .1 ET. STR.720LEI 37.040LEI 24.860.30.2. MIHAI REŞIŢA.MARTIR M.3 MITRU S. NR.4. B-DUL . AP.C ET. VLAICU NR.3 AP.002.1.695. SC.254. 4 ET. 1.6 MUNTEANU C. AP.063. AP.1 ET. SC.446. JANETA ME?IN? C. NICOLAE M?T?SARU C. P-TA.665. GHEORGHE AP.656. B-DUL. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.1.000LEI 18.1 ET.1 . SC.400LEI 12. STR. GEORGE ENESCU BL. 1 AP. AP. 1 DEC. STR.2. LIANA DELIA AP. RODNEI NR.360LEI 310.906.20 MOISA GH.260.800LEI 1. P-?A. A.000LEI 13.3 VALERIA E. GHIOCELULUI NR. AL.767.18 NEAGU F.037.REPUBLICII NR. I. AL.400LEI 71. SC.560LEI 73. NERG?NI?A . 1918 BL.4 . ION MENGU I.6 NICOAR? S. P. MARIUS REŞIŢA.000LEI 29. STR.4 MUTA?CU ?T. B AP. STANCO AP. STR. MINODORA MARIA REŞIŢA. SC.A ET.669. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C. MARIA REŞIŢA. ET. EFTIMIE MURGU NR.2. L.800LEI 9.000LEI 18.36 REŞIŢA.400LEI 26. STR. ?ARINEI BL.046. NERG?NI?A NR. STR. CARAGIALE BL.7 ET.264.24 REŞIŢA. SC.28.23. SC.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA.15 37 . GUGU NR.1 ET. 1918 BL. STR. NARCISEI BL.558. FRANCISC CARANSEBE? . 7 REŞIŢA. REŞIŢA. SC. ELLA MARIE?AN M.55 NICOLAE GHE. ?ARINEI BL.2. AP. C.000LEI 31.10 REŞIŢA. STR. AL.1 ET.B MINEA I.7. CUZA NR.151. ILIE MEZIN M.3..2 TIMI?OARA . ET.000LEI 41.MARIAN ?T. ADAM REŞIŢA.2 . LIVIA AP. MOISA M. SC. SC. SC. 20. GEORGE BL. 1 DEC. M.040LEI 147. LOGA NR.28. SC.384.600LEI 46. SC.8 BL.2. AP. HORIA NR. ET.040LEI 51. STR.166. AP.B MINEA P.000LEI 14.861.SZEP.376.24 REŞIŢA. CUZA NR. STR. AP.768. CĂLĂRAŞILOR NR. I.4. STR. 45 REŞIŢA. 1 DEC.STR.280LEI 12. HORIA BL.14 AP. SC. AURORA AP. CRISTINA REŞIŢA. 2 ET.8.337. 2 ET.840LEI 15.270. B-DUL. CARAGIALE BL.000LEI 94. STR.028.640LEI 38.NEM?OC NR.3 CARANSEBE?. SC. L.842. SC.838.600LEI 44.1 ET. CLAUDIA 2 AP.1 . VIORICA SORINA REŞIŢA. BL.236.5 REŞIŢA. V?LIUG .3 .4 ET.B AP. SF.408.8 MUSTA?? P.16 REŞIŢA. 2 REŞIŢA.794. MARIN MIDRIK A. STR.653.27 REŞIŢA. MARIA MARIN I.2.21. HORIA NR. STR.17. B-DUL. STR.19.VARVARA BL.4 MUTA?CU P.000LEI 13. 55 51.040LEI 13.PROGRESULUI NR.15 TIMI?OARA STR. STR.971. STR. 1 A .4. 1 AP.REVOLU?IA DIN DEC.600LEI 7. 20. VASILE COM. MARGINEA NR. AP. ET.403 MUNTEANU M. AP.1 ET. NICOLA M.941. CHIRIL REŞIŢA.2.200LEI 108.M?RGHITA? BL. 30 SC.483.27 NICOLAE A. ELENA AP.400LEI 3. AUGUSTIN MILA POP T.16 MUTA?CU S.REŞIŢA. 1 A .1. STR.200LEI 24. AP. AP.15 NICOLAE T. STR. SC.7. STR.700LEI 12.600LEI 73. I.6 NICOAR? D. FRANCISC REŞIŢA. AUREL.6 CARANSEBE?. IOAN AP. MARIA MICU A.3 NEGRU GHE. SC.1. SC.STR. 8 MOLDOVEANU .2 ET. I.494.480LEI 35.

F?G?RA?ULUI NR. 3 NIORBA D. STR. SC.12 P?TROI I.645.302. EMILIA AP. I.A 22. B-DUL. AP. DĂNILĂ 8 AP. PETRU REŞIŢA.840LEI 7.100 REŞIŢA. MARIA AP. MIRCEA AP.5.5. B-DUL. SC.11 REŞIŢA.526.9 PEICA P.1.3 ET. ANTONICA REŞIŢA.281.FRUNZEI NR.542. CENTRU DOMAN NR.GR?DI?TE NR.000LEI 14. SPORTULUI NR. NICOLAE ANINA.040LEI 15.14 ONEL C. C ET.960LEI 3. CENTRU DOMAN BL. COSTACHE REŞIŢA.760LEI 21. ELLEN REŞIŢA.558. 302 OG?RLACI C. LUNCA POMOSTULUI . ROMAN NR. IOAN VASILE SEBE? STR. SC. ET. AP..F ET. ELISAVETA AP.074.3 ET. CHI?IN?U NR.3 ET.11 NIORBA D. AP.2.PROGRESULUI NR.6. AL.540.2. 1 DEC. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AL.171. DUMITRU BOC?A.648. RODICA REŞIŢA.12 P?SUL? P.3.200LEI 101. N. NEGOIULUI NR.026.2.3. AL.24.744. OCTAVIAN REŞIŢA.1 TIMI?OARA .3. SOFIA AP.855.998.4.087. UZINEI BL.520LEI 235.800LEI 38 .1 ET.744. NICOLAE PETRU REŞIŢA.9 REŞIŢA.090LEI 9. MUNCII NR.2 REŞIŢA.2. NR.5. 5.860.504.600LEI 10. L?PUSNICUL MARE. AP.GR?DI?TE NR. SORIN TITEL NR. FELIX NR. SC. STR.B-DUL.800LEI 68. 5.000LEI 20.233. 6A PERA I. OLARIU C.156. STR. BĂLCESCU BL. STR. SOFIA COM. AL.600LEI 222.2. 1 ET.1 ET.8. ION AP.13 .4.B ET.3.22 PETRICI A.4 REŞIŢA. IOAN REŞIŢA.781.2. STR.3.GHEORGHE DORU REŞIŢA.400LEI 76. AURELIA REŞIŢA.685. STR. STR.980LEI 79. GABRIEL BOC?A.400LEI 24.9 OG?RLACI P.C ET.14 P?LEAN GHE.STR.3. IOAN AP.15 PERI?-BENDU I. LILIACULUI BL.24 .000LEI 2. SC. AP. LILIACULUI BL.5.3 ET. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR. OBER?TERESCU D. AP.074.600LEI 36.9 OG?RLACI I. SC. DOINA ANINA.D ET.2 .200LEI 16.3 PER?A I. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. AL. SC.550.7 ONOZO B. STR.4.REPUBLICII NR.11.850LEI 42. 7 PATAKI C.6 P?V?LUC? C.520.3 NICOL?ESCU R. PAUL REŞIŢA.200LEI 420. STR.040LEI 20.17 PAMFILE A. ZORLEN?U MARE .31 .000LEI 253. AL.A5 SC. L?PUSNICUL MARE.444.450.7 NICOL?ESCU I.13 DEVA . MARIA REŞIŢA. SC. LILIACULUI BL.1.1.7. AL. STR. HUNEDOARA NR. 1918 NR. SC.12 PITIC? GH. AP. CARAGIALE NR. OPRI? T. ANA AP. 29 P?CURARIU N. AP.9 REŞIŢA.?ARCULUI NR.50 PETRU O. I.16 REŞIŢA. FLAVIA AP. SC.19.441. PASCARIU I. SC. SC.372. L. SC.1.1 ET. PALL ?T. 12 SC.E ET.10 REŞIŢA. AURELIA AP.780LEI 168.POLICLINICII NR.REŞIŢA. NR.000LEI 116. SOFICA RODICA REŞIŢA.19.F?G?RA?ULUI NR.SECA?ULUI NR. BL. AP.000LEI 23. AP.720LEI 125.8.POLICLINICII NR.000LEI 24.3 ET. AP. BREBU. DUMITRU COM.G1.10. AP.5. AL.1 ET.12 P?SUL? P. STR.65 P?SUL? P.B ET.65 P?LEAN I. STR.096.800LEI 51.2 NICOLAU N. IOAN REŞIŢA. MARIA COM. AP.200LEI 10.240LEI 12. CUZA NR.870LEI 51.228. CORNELIA REŞIŢA. STR.B ET.17 OBER?TERESCU D. NECULAI REŞIŢA. SC.000LEI 2.1 NICOL?ESCU P.890. IONICA BRĂILA. SC. AP. SC. SC.840LEI 47. TU?NAD NR. STR.480LEI 48. PIRCEA P.892. P?TRU D.883. 4 SC.066. RODNEI BL.1.525.12 P?TRU GHE. 5. MIHAI COM. CEDOMIR AP. 126 OBER?TERESCU N. STR. STR. SC.2.374. B-DUL.5 REŞIŢA.A PANCU A.000LEI 3. ROMULUS ANINA.180. NR. AP.1 ET.319.600LEI 23. STR. ROZALIA ET. SC.400LEI 123.11 PA?CU D.120LEI 2. NR.680LEI 86. AP. EFTIMIE MURGU NR.400. MARCU MOLDOVA NOUA.

1 AP.13. AP. A3.3. MARICICA AP.432. NICOLAE REŞIŢA.440LEI 145.000LEI 25. DUMITRU SC.358. SC.712.967. AP.1. AP.217. SC. CAROL AP. HUNEDOARA NR.2 ET. POPESCU M. C-TIN.2 ET.920LEI 18. STR.779.44 RITE? N.1 ET.906.PI?IGOI M.304. STR. EMIL REŞIŢA.19.19.892.43 REŞIŢA. SC.3. SC.8 REŞIŢA.8 REŞIŢA.8. AP.38 PU?U I. AP.839. MARIA REŞIŢA. IOAN POPTELECAN NR. R?ITARIU IOAN AP. HERCULANE NR.B SAVU I. BUTOV?? NR.4.5. STR. STELIAN CARANSEBE? . SC. CARMEN ET. STR. REPUBLICII NR. PANSELU?EI NR.11 RADICI P.480LEI 9.184.288.418.3. AP.280LEI 16.474.7.1. TRANDAFIRILOR BL.1 PU?U N.33. TEIU?ULUI NR. STR.539.560.1 . 2 AP.A.004.G. DUMITRU REŞIŢA. SC. SC.5.22 REŞIŢA.5 REŞIŢA. LUCIAN VIOREL ET. SC. AP.4 RADU C. ROMAN NR. STR. STR.227.280LEI 24. SC.4. ROMANI?EI NR. ZADEI BL. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AL. CAZ?RMII BL. SC. B-DUL.1 PUICAN M. C-TIN. FLORIN NR. B-DUL.334.040LEI 77.200LEI 33.1.2 ET. G.13 SAVA TEODOR REŞIŢA.928.36 REŞIŢA. SC. STR. IOSIF REŞIŢA.8 SAVA S. BUTOV?? NR.B RŢuţU C. AL.30 POPA A.084. AP.1 ET. STR. GHEORGHE REŞIŢA. CERNA NR.302.19 REŞIŢA . TOMA AP.452.680LEI 26.2.491. AL. BUTOV?? NR. SC. RODNEI NR. AP. P-?A. 1 AP. SC. CPT.800LEI 25. GUT?I NR.2.5. AURORA REŞIŢA.800LEI 50.864.14 POPA P.15 POPESCU I.350. AL.4.520LEI 20. AL.10 REŞIŢA.1 ET.C AP. AP. ELVIRA REŞIŢA. F?G?RA?ULUI NR.480LEI 101.2.200LEI 8.8 BOC?A. STR.400LEI 17.13 REŞIŢA.2 AP.C P?NZARIU GH. AL. CALEA TIMI?ORII NR. MARIA REŞIŢA. SC. AP.880LEI 36. SCHAFFER C.16 PORU?NIUC GHE. SC. STR. SC.720LEI 44. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V. TRANDAFIRILOR NR.A AP.275LEI REŞIŢA.C AP.1 AP. SC.15 REŞIŢA. MOLIZILOR NR. STR. ROGOVEANU T.11 POPLICEAN L. AP. TOMA BOC?A. ION CORVIN NR. STR.2 ET.3.4. PETRU REŞIŢA. P-?A. SC.680LEI 60. AP.1.2 REŞIŢA.5. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.3. STR.200LEI 28.33.5. STR.816.4.5 PUREA R.850LEI 52.2. STR. LUDOVIC REŞIŢA.794.860. MARIA REŞIŢA. POPESCU GHE.2.13 POJI?? M.1.3 AP. AL. SC. PAVEL REŞIŢA.1.128. STR.800LEI 8.13 80.3 ET.440LEI 23. GEORGETA CARANSEBE? . AP.000LEI 29. ACHIM REŞIŢA.4. SC.2 RACZ L.C ET. SC.600LEI 18. REPUBLICII NR.F3. SC.2. ROMANI?EI NR.600LEI 13.000LEI 14.11 RADOMIR I.358.2. ?ARINEI BL. REPUBLICII NR.IONEL ADRIAN REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.2 AP.6 REŞIŢA . ELISABETA REŞIŢA.1.826. SC.3. ET. AL.000LEI 51. A.200LEI 34.200LEI 44.4. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AP. DORU PETRIC? REŞIŢA.E ET.420LEI 20.877.1 ET. MARIA P?NZARIU C. SC. PETRU MAIOR NR. EROILOR NR.5. STR.1 RADU I.5 PU?CA? I.3.088. AL.1 ET.150LEI 33.2 ET. AP.415.30 A. GHEORGHE ET. AL. NICOLAE P?NZARIU A.440LEI 10. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.1 .2 SECO?ANU I. AP. HERCULANE NR.840LEI 42.6 39 .000LEI 67. SC.3.760LEI 18. MOCIUR NR.1.2.1 PUTANU V.44 ROBECI GH.559.2 SECO?ANU P. SC. AP.3 ET.44 RITE? P. PETRU CARANSEBE? .750LEI 23. PETCULESCU NR. SPIRU REŞIŢA. PETRU ET.23 RITE? G.1 ET.2 ET.440LEI 87.8. CAEN NR.809. SC. PETCULESCU NR. AP.4 RADICI A. SC. STR.786.

STR.6. AL. IOV 2 SULEA T. STR. ST?NESCU I.3 AP 14 ?IRIAN E. STR. SUCIU P.959.360LEI 59. MARIANA REŞIŢA.000LEI 10. 5 SC.A ET.800LEI 364.2 AP.2. B-DUL REV. L.410. AL. 2 ET . 5 STOI?OR V.824.600LEI 46.674. I.800LEI 58.3. PETRU ADRIAN SIMION C.1 AP.785.200LEI 74.5 BOC?A . ET. STR. PERSIDA 11 ?ANDRU I. STR.5 STOICA V. PETRU T?RNOVA NR. BU?TENI NR. AP. CARAGIALE BL.077.14 REŞIŢA .2 ET.4 REŞIŢA.4 AP. STR.760LEI 25. RODNEI BL.720.800LEI 103.4 . CRIZANTEMEI NR. I. ALEXANDRINA SPOREA GHE.560. STR. SC.912. CORBULUI NR.3 . ANINILOR NR.800LEI 138. B6. AP.1 REŞIŢA. LILIACULUI BL.2 ET.3.A3. Corbului NR 5.STR. ION VIDU NR. CORBULUI BL.281 COMUNA F?RLIUG NR. LIVIA SIMION T.600LEI 933.4 STEINER E.14 REŞIŢA. PETRE REŞIŢA. 1 SC. STR.500LEI 254. LUNCA POMOSTULUI BL.1. STR.080.1 ET. ELENA REŞIŢA. B-DUL REPUBLICII NR.925LEI 4. B-DUL. STR.11 ?ERBOANE T. SC. 2 AP.4 ET.2.SPORTULUI NR. NERG?NI?A . CĂLIN NICOLAE SIMION N. GHE. IOSIF REŞIŢA .390. 8 AP.472 REŞIŢA .740.1 et. 8 AP29 ?ERENG?U I.14 STEGER C. BARBARA REŞIŢA.2 STOIACOVI P. CARAGIALE BL. DORINA CARMEN SISAC GH.025. STR.650LEI 1.EFTIMIE MURGU NR. 14 SC.580. AP.1 sc. B-DUL.4.660LEI 93. SALC?MILOR NR.000LEI 17.970.165. ?OGOR N.503.2 SC. 14 BL A SC. CARAGIALE BL.8 AP. CEZARINA AP.816.000LEI 67.MUNCII NR. VASILE COMUNA MAURENI NR. STR.380LEI 107. NARCISEI NR.2 ET.43 REŞIŢA.200LEI 45. C ET.2 AP.372. SC. NICOLAE REŞIŢA. DIN DECEMBRIE NR.13 118.940LEI 13.10 REŞIŢA. 1 SC A ET. MIRCEA CEL B?TR?N NR.040LEI COM. SILVIU SP?TARU GH. MIHAI REŞIŢA.1 .10 REŞIŢA . BORIS SIMION C.STR. STR.674. STR. ION LUCIAN REŞIŢA.3A AP.200LEI 12.1 ap.680LEI 10.821. DORU GHEORGHE SP?L??ELU C.107.9 SC. SC.632. 4 ET. SC.43 REŞIŢA . SORIN REŞIŢA. MIHAI SP?NU C. IOANA REŞIŢA.660LEI 8.680LEI 27. B-DUL. STR. STR.455 STROIA GH. MARINETA SP?L??ELU C.Gurghiului NR.794.SEG?RCEAN P.251. NR. TEODORA ARAD.2. DANIEL LIVIU SIMION N.900LEI 164.868. REPUBLICII BL. SC. 5 REŞIŢA .43 REŞIŢA.1 ET.4 AP.3 .000LEI 23. MIHAIL KOG?LNICEANU NR. ET. 2 AP.000LEI 17.5. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. AP.083.2 ET.8 AP. ST?NGU P.4 . RODNEI NR. ALEXANDRU SIMION N. SC. STR. NR.HORIA BL. ET.120LEI 1.000LEI 189. IOAN REŞIŢA .6 SC. SONYA SIMION D.422 REŞIŢA. 31 SC.4 .. SC.600LEI 21. 2 ET.M?RIOARA REŞIŢA.8 AP. ST?NESCU A. AL.320LEI 30.5.960LEI 9. L. STR.800LEI 518.1 REŞIŢA .000LEI 39.3 SC.10 TABAN I.19 ?ERVENSCHI I.159.771. ET.54 REŞIŢA .500LEI 31.7.000LEI 23. 6 TABAN I. GR?DINARI. STR.372. SC.2.334.1 ET. B-DUL. MARIA SPILCA M. GEORGETA REŞIŢA. B ET. NR.3. RE?I?EI NR.42 SUCIL? M.AL.A3. 8 STOICONI D.840LEI 29. B-DUL REPUBLICII BL. AP. ANA 1 ET 1 AP. ET. DUMITRU AP.I.7. SPORTULUI NR. STR. ROMAN NR. HORIA BL.847. L.480LEI 10.1 ET 3 AP.074.14 REŞIŢA. NERG?NI?A .42 STROIA P. AP. NICOLETA REŞIŢA.14 BOC?A ROM?N? .1 ET.781.602.36 ?OGOR M. IULIAN STAN N.400LEI 49.555. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR. STR.175LEI 44.19 REŞIŢA.045. DOINA MARIA AP.372. VIORICA BOC?A . 5 STOI?OR V. 3 40 . AP. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.

B-DUL.12 VASILE M.4.181. SC. F6. SC. B-DUL. 3 REŞIŢA.4. AL.2 ET. FLOAREA NR. I. LUCIA REŞIŢA. REPUBLICII NR. ORAVIŢA .000LEI 3. E 3 . MIREL AP.400LEI 83.507.967. ROMANILOR BL B.1.773. DUMITRU NR.26.2 .200LEI 10. NR.320LEI 10. NICOLAE GRIGORESCU NR. STR. ET.446.020LEI 12. GOLULUI BL. ADELLA AP. EUGENIA MARINELA COM.13 REŞIŢA. 26 TOPLICEANU C.400LEI 57. STR. PAUL REŞIŢA.2. STR. AP. VASCU T.333. AL.760LEI 39. STR.1. STR.11. I.2 ET.980. VERONICA LENU? REŞIŢA. ROMANILOR BL. C. MARIA REŞIŢA..15 VASILIU GH. AP.3.13 VINCZE-IANCSI A.2 AP.2 AP.3 ET.7.D ET.B.1 ET. CORBULUI NR. K. NICOLAE ANINA.16 REŞIŢA. TARKANY I. URSULESCU S. ZONA GĂRII BL.113.440.000LEI 41. RAVECA REŞIŢA. SC.2.4.-S.AL ZADEI BL.6 URSU P. VICTORIA REŞIŢA. E 3 .960LEI 17. ZONA GĂRII BL.34 REŞIŢA.9. I.400LEI 41 .1. TUDORA NR. MARIE REŞIŢA .000LEI 2.200LEI 31.1 ET.4.4.13 TELESCU I.15 V?RAN I.372. STR.1 ET.550. SC.1 ET. SC.4 C BL.160LEI 20. BORLOVA .8. STR. VL?DEASA NR.334. GENERAL TRAIAN DODA NR.600LEI 18. SC. 16 VESEI V.2. PETRU REŞIŢA. R?NDUNICA NR.10. SC. GEORGE PAUL AP. TIMI?OARA.M?CINULUI NR.D ET. STR. PETRU AP.288. ALB?STRELELOR NR. L.000LEI 43.151. SC.12 UNGUREANU GH.10 TOMA I. STR. HERCULANE NR.000LEI 34. B-DUL.4.604.000LEI 207.12 ORAVIŢA.1 ET.1 ET. 2 AP.1 ET. STR.160LEI 41. 1 ?IGLA I.B-DUL REV.ADRIANA IOANA TAMAS I. AL.171 JUD.2 ET.4 SC.12 TULOIU I.800LEI 6. 28 SC.000LEI 62. B-DUL. ION CORVIN NR.32 REŞIŢA. AP. STACHIE AFILON COM. STR.12 ET.223. STR. STR.440.000LEI 9.6 URSACHE C.000LEI 72.200LEI 18.2. 7 TURCAS N. AP. BUJOR REŞIŢA. SC. DIN DECEMBRIE BL. ET.8 SC. AP.2 ET. VIRGINIA REŞIŢA. AL. TOMA AP.116. SC. 8 AP. AP. AL.116. C-TIN.1 ET.558. 3.878.17 REŞIŢA.1 AP.240LEI 41. TELESCU M. ALEXANDRU AP. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR. SC. GHE. FLOARE REŞIŢA.799.6 VASILIU GH.2 .2 ET. SC. BORLOVA . TIUTIU T.4. K. MIHAI REŞIŢA. REŞIŢA.227.116. STR.488. VIOREL REŞIŢA. STR.760LEI 37. BR?DET BL.-S.5.702. CARAGIALE NR. AP.2 AP.000LEI 22.352. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I.744.562.427. SC. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C. SUSANA AP. TEAC? D.15 TOLCI I. A AP.930LEI 8.26. VERONICA AP.200LEI 15. STR. F?G?RA?ULUI NR. SC. MUNCII NR.2.593.000LEI 31.1.40 TELESCU I. C12 . STR.4. A .6 REŞIŢA.339. DORINA REŞIŢA.1. GOLULUI NR. SC. AP.9 URSULESCU R. VASCU I. UDOVI?? P.800LEI 17. NR. 26 TOMESCU I. L. B-DUL.171 JUD. V?LIUGULUI NR.422.1 VELESCU F.000LEI 19.000LEI 32.040LEI 207. CARAGIALE BL. AP.046.4.22 REŞIŢA. CIPRIAN IOSIF AP.488.18 ?APELEA F. IOAN AP. ION AP. DUMITRU BL. 2 AP.12 REŞIŢA . ZONA GĂRII BL. SC.950LEI 26. FINETA REŞIŢA .1 31. I?TVAN BOC?A. 9A.1. 1 ?URESCU I.632.12 ORAVIŢA . STEJARILOR NR.000LEI 31. SC.214. VL?DEASA NR. STR. STELA REŞIŢA . VASCU A.200LEI 95.11 UDOVI?? P. ET. STR. AP. IOAN REŞIŢA.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. STR. L.9 REŞIŢA .2. STR. SC. C. REPUBLICII BL. CARAGIALE NR.ROMANILOR BL.2.

128 com.094. sc. Bucuresti. B-DUL.C ET. ELENA BOC?RNEA N. bl.608.Garii nr.400 LEI 1.3. bl.1 REŞIŢA. str. ZAMFIR CAZACU G.695. et. I.38 sat Branistea.G.960 LEI 180.22.320LEI 50. H/240 CF. Giurgiu. VUC I.576. bl.F.244. SC. B-DUL REPUBLICII NR. B-DUL.241. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T.800LEI 24.2 AP.400 LEI 18. bl.B2/1S. AP.5. DOINA BADEA M. Stefan cel Mare. Dunarii nr.10 24.31. AP.959.3.689.215.B.824.105.5 Giurgiu. PETCULESCU NR. b-dul Bucuresti.991. b-dul Bucuresti. sc. SC. EVELINA OTILIA E. PETRE BAN D.2 AP. str. ap Giurgiu.910 LEI 72. ADRIAN CHIRIAC P. Alexandriei.28 suma 23. 5 REŞIŢA .760 LEI 22.170 LEI 12.980 LEI 59. CASTANILOR NR.372.6 Giurgiu. Oinacu. Stefan cel Mare. ANA MARIA ZIMBRAN E. nr. NERA NR. AP.320 LEI 9. bl.4 REŞIŢA . 4 Giurgiu.G.Bucuresti. Giurgiu Giurgiu. STR. CIBINULUI BL.640 LEI 65.200 LEI 153. Giurgiu Giurgiu. CUZA NR. VASILE BOGDAN I.480 LEI 26.206. 5.609. str Garii.3. VASILICA BR?DI? S.912.28 Giurgiu.800LEI 42. et.2.6 REŞIŢA. Giurgiu.000LEI 5. SC. ORIGEN BERBEC A. AL.VINCZE-IANCSI F. STR. STR.000 LEI 8.160LEI 10.320 LEI 42 . ELISABETA BOGDAN A. SC. IOAN CORIOLAN BACIU I. MARIANA ANTONIU G.989.E. CONSTANTIN B?NARU V. I. Giurgiu.265. str. MARIANA Domiciliul Giurgiu. PAULINA VOICA I. sos. ulc. et.69 Giurgiu. ap. ALEXANDRU BOGATU A. et. et.000 LEI 24.24. bl. STR.808.522.3 ET. SC. str. ap. LOREDANA ANGHELOF I. 20A REŞIŢA. Tineretului.C.793. PETRE BRI?C? I. DANIELA BURTAVEL A.440 LEI 13.604.8/300. ap. G. str. str.994.818.171. nr. ELISABETA V?RLAN I.5 REŞIŢA. b-dul Bucuresti. str. Giurgiu. sc. A. STEJARILOR NR.940LEI 10. b-dul Bucuresti. STR. str Dunarii nr. bl. str. CECILIA BORDEIANU P.13. sc.B ET.6 REŞIŢA. Uzunu nr.33G Giurgiu.2.160 LEI 21. STEJARILOR NR.62/2D. ILIE CEZAR M.Garii nr. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. Digului nr.12 REŞIŢA.4.892.505.6. sc.096. b-dul Bucuresti.80 Giurgiu. nr. bl. 2 com. ANTON BALABAN S. Negru Voda.22. IOAN BOC?A. IOAN D?NILA WERLEIN F. STR.581. b-dul Bucuresti. jud. F?G?RA?ULUI NR.202/5D.151.400 LEI 52.455.600 LEI 52. Nicolae Balcescu.120G.760LEI 68.950 LEI 9.B. SC. AP. B3/1S. et. GHEORGHE GEORGE BOGATU G. sc.B ET. AP.16 Giurgiu.760 LEI 116. et. str.5 Giurgiu. FLORIAN COSTEL ANGHEL I. 34 Giurgiu. MUNCII BL. 21 SC. 2 AP. AURICA CARAIVAN M.72 Giurgiu. STR. Cerbului nr. bl. str.202/5D.180LEI 3. sc. TATIANA. Giurgiu. sc.120 LEI 10. A2. Giurgiu. bl. B-DUL.880 LEI 29. CORNEL ANGHEL A. str. IOAN ZIMMERMANN F. sc.33G Giurgiu. SC. jud Giurgiu giurgiu. str.320LEI 42.540 LEI 58. ERICA ELISABETA ZAU I. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T. b-dul Bucuresti.900LEI 15. STR.2.4.960 LEI 41.337.202/5D.7 REŞIŢA.7. nr.46 REŞIŢA.372.238. A.853. MARIN BERBEC I.000 LEI 166. jud.A.000LEI 6.194.330.1.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D.1 ET.160 LEI 21. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.b. bl.sc.. F?G?RA?ULUI NR.1 BOC?A . ELENA CHIRIAC I.957. com Oinacu.892. Oinacu. nr.

NICOLAE Giurgiu. Capsunilor nr. AUREL DUMITRU Giurgiu. str. CREŢU E. IONEL Giurgiu.19 GOGOA?E G.F. DR?GAN P. PAULA Giurgiu. com. b-dul Bucuresti. sc.3 CREŢU G.C.280 LEI 52. ap.A .10 GHEORGHE G.200 LEI 64.723. IONEL Giurgiu.20 COD?RLEANU M.A. bl.360 LEI 56.Alexandriei. 28/853. IORGU Giurgiu. str. et.1.106. sc.. sc. RODICA Giurgiu.4 IONESCU C.409.967. sc. str.350.3 1.106.650. STANCA Giurgiu. nr. B2/1S. bl.648. sc.010. MARIOARA Giurgiu. b-dul Bucuresti. sc.380 LEI 61.3 GAGIU I.C.120 LEI 29. Bucuresti. GABRIEL Giurgiu.B.Bucuresti.137 GHEORGHE G. VERGINIA Giurgiu.A. Dan Barbilian nr. intr Dimbovitei . str. b-dul Bucuresti. ap.840 LEI 10. bl. b-dul Daciei.080 LEI 39. ap. et.532. 41/853. DOROBAN?U I. bl.930 LEI 78. str. bl. NICULAE Giurgiu.C.Partizani nr. str.040 LEI 39.106. 24/511. ap.542. Bucuresti.B. sc.306.C.C. sc.129. b-dul Bucuresti. str. ap. et. sc. str. ap. bl. et.621. b-dul Bucuresti. ANGHEL Giurgiu. str. PETRU?A Giurgiu. str.160 LEI 27.A.A.1 FILIP A. intr. intr.200 LEI 15. MARIA Giurgiu. bl. bl. Sloboziei.3. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu. ap.3. GEANT? T. ILEANA Giurgiu.560 LEI 17.B. IULIAN Giurgiu.K. str. et. B2/1S. Argedava.1. str. Bucuresti. sc.535. et.000 LEI 26. et.4.2. b-dul Bucuresti. bl. ap. sc. sc. sc. ap. ALEXANDRU Giurgiu. bl. b-dul Bucuresti. sc. 24/511. MARIOARA Giurgiu. Bucuresti. sc. jud.Tineretului. et.781. Dan Barbilian nr. B2/1S. sc. str. bl.683. bl. str.278. ANGHEL Giurgiu.2 DINC? M.S.200 LEI 84. sc.480 LEI 155.Constructorilor.000 LEI 41. bl. bl. bl. bl.468. PETRE Giurgiu.160 LEI 43 .930.456. Oltului nr. bl. b-dul Bucuresti.10 DUMITRU N. ION Giurgiu. ap. Ştefan sat Stanesti.14 GEANT? V. EMILIA Giurgiu. ap.897.240 LEI 74.560 LEI 60. str. ap. str.Stanesti. bl.108. bl. 7/300.3 CRISTEA B.320 LEI 48. ANGELICA Giurgiu.200 LEI 23.1.000 LEI 11. bl. MARIA Giurgiu.267. str. CIULACU G. 49/3D. MARIA Giurgiu.61 GĂINĂ F.444. bl. ap.760 LEI 51.852. sos.901. sc.229.074.1 ILIE T. GEORGE AURELIAN Giurgiu. sc.700 LEI 9. et. bl.B3.4. b-dul Bucuresti.480 LEI 80.800 LEI 34.64. Ancorei nr. IOAN EMIL Giurgiu.A . et.360 LEI 49.Giurgiu GOCIU F.037. et. ap.986.91 DOROBAN?U S. GEANT? M.000 LEI 3.198. VICTOR Giurgiu.402.800 LEI 31.29 CRAICIU L. ap. Alexandriei. sc. str. str.C.23 DINU S. str. sc. ap DOBRI?AN I. et. 41/853. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu.437.206. IOANA Giurgiu. EDUARD CRISTIAN Giurgiu. IONICA MARIANA Giurgiu. sos. ap. Daitei nr.720 LEI 12.2. sc.79.200 LEI 23. b-dul Bucuresti. bl.A.722. sc.Alexandriei. a GHEORGHICEANU G. Leandrului. 29/511.3 GHI?? G.19 IFRIM M.20 CIULACU N.18 EFSTRA?IU T. sc. b-dul Daciei. et.5 COM?NEANU G. NICOLETA Giurgiu.9. et. bl.757. bl.B. sc. B2/1S.175 GOGOA?E F.8 DĂNILĂ M.488. str.960 LEI 19. TUDORA Giurgiu.108. GHEONU P.2. FLORICA Giurgiu. bl. 66/1D. et. nr.B2.10 DAIA T. b-dul Bucuresti. MARIAN Giurgiu. Crinului nr.18 DAIA T. 24/511.037. ap. bl. bl. bl.560 LEI 25.608.660 LEI 27. b-dul Bucuresti.50 COJOCARU M. Cetatii nr.081. sc. DESPOT E.927.530.CIOR?C? A.240 LEI 48. Bucuresti. ION Giurgiu. sc. ap. et.16 GAROAF? M. LUCIAN GEORGE Giurgiu.9. CONSTANTIN Giurgiu. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu.3 gars.Tineretului.600 LEI 50. ION Giurgiu. sc.959.1. bl. str.C.340 LEI 49.760 LEI 11.B. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu.040 LEI 26.580 LEI 54.437.880 LEI 59. 24/511. ap.100 LEI 8.B. bl.C.G. et.280 LEI 21. 28/853.6 DOBRI?AN G.400 LEI 68.B03. bl.D. b-dul Bucuresti.A. bl.28.Tineretului.7.827. ap FELECAN I.350. et.ap. str.7 GEANT? C. 60/2D.A.4 ENE T. str.796.G.200 LEI 46. Bucuresti.29 COM?NEANU R.Tabiei.Tineretului. 202/5D.

ap. ap.953.307.798. 202/5D. MARIN PENA F.Gradinitei.D.A . bl. sos. sos.435. b-dul Bucuresti. bl. sc. ION IONESCU P. jud. str. sc. CONSTANTIN PARASCHIV D.448.4 Giurgiu.869.A.520 LEI 25. sos.2 Giurgiu. ap.14 Giurgiu. bl.D. Ghe. FLORICA IORDACHE V. Giurgiu. com. ap.080 LEI 57.Bucuresti.A. sc.Fratesti. jud. ION PIETRO??NEANU S.000 LEI 99.Decebal . ap.Tineretului.30 sat Remus. 210. ION LASCU I.Gaujani.A. Alexandriei.560 LEI 25. B03. 19A. ap. nr. TUDOR IORDACHE M. VASILICA GABRIELA MANOLE T. sc. b-dul Bucuresti.57 Giurgiu.B2. bl. e Giurgiu.772. str. b-dul Bucuresti.600 LEI 103.296. nr. nr.3. bl.1A/613.971.240 LEI 44 . TUDORI?A MARIN G.040 LEI 59. sc.Lacramioarelor.640 LEI 24.5 Giurgiu. ap.786.51 Giurgiu.Tineretului.747. ap.C. ap. sc. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T. B2. bl. sc. str.13 Giurgiu. bl.000 LEI 10. nr. ap. sc. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S.680 LEI 24.760 LEI 69. MILIC? TUDOREL MAZILU I.Giurgiu Giurgiu. CRISTIAN M?RG?RIT D. b-dul Bucuresti. sc.459.870 LEI 10.B.Alexandriei. MIRELA ZINA MALCIU T. ap.Republicii.4. ap Giurgiu. GEORGETA NEAC?U D.99 Giurgiu. bl. bl.511. sc. sc. 19C/613.9.Doja.Tineretului.270. ap.800 LEI 23. et. ANIŞOARA MIRCEA V.010 LEI 6.Dimbovitei. bl.11 Giurgiu.A.Sloboziei nr. ION MATEI T. bl. 54/2D. str. sos. FLOREA PARASCHIV I.223.055. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P.17 Giurgiu. str. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C.A. bl.A. IONEL ISPAS A.29 Giurgiu.432.Decebal . Eroilor nr. 24/511.B.445.A. sc.173 Giurgiu. bl.520 LEI 34.Tineretului. DUMITRU IONIŢĂ G. str. bl. bl.720. sc.A.50 Giurgiu. CONSTANTIN IONIŢĂ C. Giurgiu.1.160 LEI 36.400 LEI 31.12 Giurgiu.45.520 LEI 65.Decebal . ap. 46/3D. jud.230 LEI 11. sc.20 Giurgiu.12 Giurgiu. sos.C20.Alexandriei.Tineretului. Romanitei nr. bl. ap.337.800 LEI 15.914. b-dul Bucuresti. bl. 207/3S1. LUIZA MARIA MAZILU M. str. ap. str. str.2 Giurgiu. sc. str.A. str.C.930. MARICA ANA PIETRO??NEANU P.A. str. MARIEA NIŢĂ D. sos.040 LEI 5. bl. nr. bl.208.570 LEI 19. IOAN PELU C.190.845.640 LEI 47. PETRE Giurgiu.44 Giurgiu. sc.A.440 LEI 34. MARIAN PEIA G.135.790. bl.490 LEI 163.Bucuresti.24/511.100. NU?A MOLDOVEANU N. bl. SILVIU LUPU M. 6/220. str. sc. str. bl.IONESCU M. et. Giurgiu. bl.120 LEI 12. bl.975. ap. 92. str. DOINI?A PARASCHIV I. et. sc. 54/2D. bl. sc.E. b-dul Bucuresti. FLOAREA IONESCU N.200 LEI 23.Lacramioarelor.2.G.683.Tineretului.44 sat Malu. bl. str. 66/D.6 Giurgiu.600 LEI 12.1.11 Giurgiu. L4. str. str.855.Tineretului. ap.20 Giurgiu. L4.1 Giurgiu. PETRI?OR PASTRAM? C.1 Giurgiu.55 Giurgiu. bl.Garii nr. com.880 LEI 45. 59/2D. et. GHERASE LUNGU I. CONSTAN?A LIA PELU D. Tineretului.C. ap.Daitei nr.160 LEI 10. ap.406.200 LEI 13. AURICA PARASCHIV A. bl.400 LEI 54. bl.A.G. bl.077.632. et. VALERIU MIRCEA I. str.Decebal. com. sc.842. 202/5D.509. et.374.B. ap. 46/3D. str.000 LEI 21. sc. str.800 LEI 17. 54/2D. str.400 LEI 20.C. sos. ALEXANDRU MUNTEANU I.7 Giurgiu.5 Giurgiu.337. ap Giurgiu.040 LEI 17.000 LEI 50.Portului. et.7.B. str. MARIA MACAVEI A. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M. str.160 LEI 33.Giurgiu 26.Giurgiu Giurgiu. sat Pietrisu.636.137 Giurgiu.41 Giurgiu. Giurgiu.Alexandriei. sos. nr. sc. C40. ADRIAN VALENTIN PEIA S.000 LEI 77. sos. p-ta Unirii.744.22 Giurgiu. ap. sc. FLOAREA PEIA I.69/1D. sc.A.57 Giurgiu. sc.12 Giurgiu. bl.400 LEI 116. p-ta Unirii. LEANA PETCU T.26 Giurgiu.24 Giurgiu.094.Romanitei nr.Alexandriei.Vedea. nr.3. Eva.Bucuresti. ap.600 LEI 151.077.632. et.840 LEI 6. sc. b-dul Bucuresti.000 LEI 36.6. sc.880 LEI 29. 46/3D.590 LEI 26.564.158.Bucuresti.374.320 LEI 133. B1. str. ap.

109.372. ADRIANA VLAD C.800 LEI 123. bl.000 LEI 21.A.160 LEI 47. Z3. ELENA POP G.000 LEI 10. 32/335.1.111 sat Malu.000 LEI 49. bl.320 LEI 31. str.25 Giurgiu. ANA UDREA D.720 LEI 21.53 Giurgiu. Giurgiu. Giurgiu.040 LEI 110. ap. b-dul Bucuresti. ap. TR. sc. nr.16/613.2.411.Trandafirilor. bl. 67. 211/3S1.A. sc. 4.B.2. Dan Lucan . MARIA STANCU T. et. sc.D. NICOLAE STOICA G.000 LEI 348. TR. b-dul Bucuresti. nr. ION ROŞU I.000 LEI 4. TUDORA VOINEA I. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N. NECULAI STR?TIL? I.3 Giurgiu.107. ORTANSA POP D.080 LEI 458.A.130 LEI 15.92. AP. 6 Suma LEI 68. VICTORI?A STR?TIL? V.Tudor Vladimirescu.840 LEI 11.Vasile Alexandri. Giurgiu.D. nr.A. 202/5D.B. bl.782.Tineretului. sc. bl. SEVERIN STR.31 Giurgiu.4 DR. ap.65 Giurgiu. nr.Ialomicioarei.4 Giurgiu.944.1.Tineretului. nr. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D. et. str. str.Argedava.Bucuresti.Giurgiu Giurgiu.34 Giurgiu. et.107. PRAHOVA NR.000 LEI 13.711. str. nr. b-dul Daciei. TIPARESCU NR.475.600 LEI 22.240 LEI 64. ROMIC? POLESKI GHE. ap. Giurgiu. str.20 Giurgiu. str. nr.C. 11/2S.PINTENARU L. bl. BL. 2Vama. 202/5D. bl. str. jud. sc.631. 202/5D.720 LEI 12.16/613.116.Lacramioarelor nr. NICOLAE ANTONIE M. et. ap Giurgiu.1 Giurgiu. 54. sc. a Giurgiu.6 Giurgiu. b-dul Bucuresti. ap. et. et.800 LEI 102. p-ta Unirii. SILVICA PLE?CA O.215. bl. LUCICA UDREA I. et.AP. sc. str Pacii.Mihai Eminescu nr. str.000 LEI 18.780 LEI 49.480 LEI 13.1 Giurgiu.000 LEI 45. 202/5D. Giurgiu.825. bl.K.208. B3/1S. et. 1 Decembrie 1918. et.A1.560 LEI 23.27 Giurgiu.D. b-dul CFR. NICU?OR VELEANU I.080 LEI 51. sc.080 LEI 25. LAUREN?IU P?RJOLEA A. DOBRE ROŞU V. str.870. ap.000 LEI Domiciliul DR.3.3 ET1.A.180 LEI 31. sc. Balanoaiei. et.461.440.116.G. str. 1 Decembrie 1918. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N.000 LEI 37.337.A.153. SORIN T?NASE G. SC. sc. str. str. ap. 202/5D.Crinului.711. Giurgiu. bl. sos.930.652.C.Tineretului.202/5D. et. sc.G.267.52 Giurgiu.16 Giurgiu. et.Vedea.148.K.720 LEI 24.000 LEI 51.200 LEI 3. nr.118.2. DUMITRU STANCU T. B4/1S. str. bl.7.200 LEI 27.Fintinelor. sc. VALERIC? TRANDAFIR V.6.3 Giurgiu. MARIA SORO?EANU G.400 LEI 45 . bl. et. ET2. b-dul Bucuresti.100.Mihai Viteazu. ap Giurgiu. sc. bl. sc.Tineretului.950 LEI 23.Crisan . ANDREEA STR?TIL? V.1. bl. bl. str. BL. B1/1S. ELENA MARIANA Ştefan M. bl.. str.901.A. et. str. str. b-dul Bucuresti.4.A.055.A.19C. Giurgiu.19 oras Buftea.080 LEI 57. sc. sc. sc.D.73 Giurgiu. b-dul CFR.34.Caminului nr.382. bl. R.738.39. bl. str. DUMITRU VLAD I. bl. ap Giurgiu.G. Giurgiu. LILICA Giurgiu. VASILE STR?TIL? I.26 Giurgiu.Tineretului.200 LEI 49. IOAN RADOSLAV A. 10. 1 Decembrie 1918. str. bl. FLORIAN VLADU I. str. str. ISCIP.409.812. VASILE NARCIS Şerban S. str.267.060. et. RODICA S?R?CIL? A.A.200 LEI 52.B. bl. b-dul Bucuresti. sc.240 LEI 31.2.137. SC.200 LEI 31.16/613.779. SEVERIN STR. bl.Ilfov Giurgiu. b-dul Bucuresti. ap.320 LEI 27. sc.6.16/613. bl.A. bl.720 LEI 317.116. ELENA ?UC? G. GHEORGHE T?NASE P. str. b-dul Bucuresti.2. VIOREL ILIE TOBĂ G. DUMITRA T?NASE S. jud. bl. bl. b-dul Bucuresti. Giurgiu.220 Giurgiu.046.483. bl. sc.125 LEI 25. 310.Tineretului. et.131. ap. et.4 Giurgiu. str.653. et. sc.211. b-dul Bucuresti.842.5 Giurgiu. M. CRISTINEL VI?AN P. bl.Tineretului. ap. sc. sc.66 Giurgiu. nr. DIEANA T?L?BAN N. GHEORGHE T?MPA T. e Giurgiu.A. sc.3 Giurgiu. com.820 LEI 21.267.2.3. 49/3D.219. sc. NICOLAE Ştefan N. sc. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P.

TR.3. BL. SEVERIN STR. PETRIA DR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. STEFAN DR.B2. BL. BL. AVRAMUSI D.720 LEI 85. SEVERIN STR.030 LEI 42. SEVERIN STR. SEVERIN STR.11B C?INICEANU D. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. PRAHOVA NR. GHEORGHE DR.AP. TR.3 BRUC? I. ALEEA CASTANILOR NR.853.16 BROSC?REANU C. SEVERIN STR.TR. CONSTANTIN DR.932.720 LEI 89.750 LEI 73. AL. BL.000 52. 54.4. BL.1. SEVERIN STR. SEVERIN STR. AP. LEPRI NR.1 DR.1. TR.119. ET. C6.040 LEI 12. B?RLAN C.264.744. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.AP. HORA?IU NR.10 DR. AP.10 DR. M.3.10 DR.4. SM?RDAN NR. MIHAIL SC. DANIEL SC. 1. BL.2. TV1.800 LEI 80. AP. BL.22. AMALIAMARIA DR.050.116. SEVERIN STR.6. TR. MIHAI VITEAZUL NR.1.1. MIHAI VITEZUL NR. TR. EMINESCU NR. EUGENIA DR. ANA 4.3. CRISTINA SC.2 B?RBU? GHE.3. BOB?LC? I.11 DR. BEGHIR D. 37 DR. BECHIR T.390.11B CATAN? G.400 LEI 24.400 LEI 36. 68 DR. TR.ET. MARIN BL.339. VICTORI?A SC.400 LEI 10. AP.SC.15 BRUC? C. TR. SC. MIHAI VITEAZUL NR. SC. SM?RDAN NR.7.26. 6 DR. Z?BR?UTULUI NR. ET. 4 DR.880 LEI 249.26. SEVERIN STR.781. CONSTAN? DR.1.300.1.22.2. TR. SEVERIN STR. R. STR. TR.2 DR. SEVERIN STR. BL.3.901.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . TOPOLNI?EI NR.AP.SC.TR. MARIN ET.AP. B?LA?A I.560 LEI 31. BL. Z3. AP. ALION.7.TR. ADRIAN SC. CRI?ANA NR.700 61.AP.2.4.A2. Z?BR?UTULUI NR. B?RBU? GHE. ANTONESCU ANTONIE N.5 CATAN? D.000 LEI 43.820.MARIA TI NR. 26.2. BROSC?REANU D. SEVERIN STR.TR.310 LEI 9.TR. 7.600 LEI 31. BOB?LC? I. ET3. 15 DR.12 BONDOC V.DR.SEVERIN STR.5. SEVERIN STR. MR. AP. SC.BL. SC.5 CAPOT? GHE.5 BIROVESCU M. 67.10 DR. R.AP. VETERANI NR. F18.1 DR. VICTORIA 55. TR.000 LEI 28. C. ET2.186. S?VOIU NR.3 ET1.10 BOB?LC? I. SEVERIN STR.017. VLADIANA ROMINA SC. TR.NR. ET. B-DUL CERNA NR. TR. SC. TIPARESCU NR.3.200 31.000 LEI 51.3 DR.562. 2. SEVERIN STR. SEVERIN STR. S4E.000 LEI 35.319. TR.4 DR. M?D?LINA MARIA 3.818.000 LEI 5. IANCU BL. SEVERIN STR.031.600 LEI 83.116.. SPLAI MIHAI VITEZUL NR. TR. SC. TR.TR. ANGHEL DR. CONSTANTIN SC. 4. SC.2 DR.TV1. SEVERIN STR.3.600 LEI 47. ANTONIE ST.3. FLOAREA SC. TR. MIHAI VITEAZUL NR. BL. BUSUIOCI. SEVERIN STR. SC.695. SEVERIN STR. TOPOLNI?EI NR. 54. BL.400 10. 4. TR. AP. BOB?LC? I. S4E.22. VIRGIL SC. BADEA C. 8. SC.14 DR.22. EUGENIA DR.11 DR. A1.862. M TIPARESCU NR.227. ANTONIE ST. T1.704. B?DELE M. AP. CONSTANTIN 1. NICOLAE BL A2.460 LEI 26. IOHANNA SC.639.000 LEI 217.TR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. BL. SEVERIN STR.3.AP.130 LEI 1. AP.179. B?LT??EANU I. TR. BALACI GHE.6 DR. BL. C. TR. TR. TR.400 LEI 18. MARE?AL I.150.6.TR .SEVERIN B-DUL CERNA NR.900 LEI 33. AP. CLAUDIA BOBIANA AP. AP. BL. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 15.389.6. S?VOIU NR. 32. TR. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR. SC.5 DR. SEVERIN STR.9 DR. ALEEA CELULOZEI NR.500 LEI 31. BL Z3.7. ANNE MARIE DR.AP.116.8. SC. IN3. A BL.137.TR. SC. SM?RDAN NR. TR. SEVERINSTR. SEVERIN STR.800 LEI 39.3. EMINESCU NR. TR. ARGHIOROPOL G.149. S4E. ION AP.614.2.4. AP.440 LEI 22.AP. DOROBANŢI NR. GHEORGHE DR. BEBE AP. B?D?I GR. 4.2.3.757.

AP. S11. SC. CIUC? F.TR. ET. TR.000 LEI 41.040 106. SERGESCU NR.200 52. ET.424. AP. CÂMPEANU I. SC. CRI?AN NR.140 LEI 49. 15 DIACONESCU E. ET. M4. CAMELIA DR.72. BL. BL. IONEL BL. DR.2. PRAHOVA NR.706.R3.008.157. SC.6 DR.000 17.2.120 LEI 165.10. IOANA SC. 111. SEVERIN STR. LUCIA DR. COJOCARU ST.4 DR.1. AURIC? AP. RENA?TERII NR.4. 7 DR. SEVERIN STR.9S.10 CHILEA C. UNIRII NR. 6. SC. SEVERIN STR. AP. RENA?TERII NR.2. S11.2.350 LEI 41.400 LEI 56.000 LEI 112.4. TR. DANIEL DR. NADIA DR. SEVERIN STR.860. ANTONESCU C?INICEANU P. SEVERIN STR. BL. CĂLINA GHE.488. M3.010. 137.SEVERIN STR. XF7.105.10A CHILEA M. 6.215. SEVERIN STR. SEVERIN STR. ION SC. CRI?AN NR. 4. ALEXANDRU SC.897.520 LEI 7.BL. IOAN DR. TR. TR.722. AP. TR. SEVERIN STR.2.6.2.156. TR. TR.116.000 65. SEVERIN STR. SEVERIN STR.744. REPUBLICI NR.680 LEI LEI LEI LEI 240.AP.2. AP. BL.ET. TR.4.21. IOSIF DR. SEVERIN STR. ET. TR.223. 10 CHILIOM N. SEVERIN STR. COAND? I.TR.600 LEI 50.ET. SC. SEVERIN STR.800 LEI 49. SC. SEVERIN STR.1.600 LEI 34.10. TR. SEVERIN STR.72.9 DR.800 LEI 234. SEVERIN STR.627. SEVERIN STR. SC.UNIRII NR. TR.212. BL. ION B2.XF5.560 LEI 31. 22. MARIA 30. COJOCARU C. 10. 1.8 DR. CERCEL I. SEVERIN STR. SEVERIN STR.7 DR. TR. CU?ITOIU GH. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.1.A2.2. TR. CRI?AN NR.85. 9 DR. ION DR. SC. C2. CICERO NR.TR. SEVERIN STR. TR. ET. IOANA DR. CISMARIU I. FLORENTINA SC. VALERIC? AP. SERGESCU NR. CONSTANTIN SC. COM?NICI V.S6V. ET.566. 263.S6V. DANUBIUS NR.3. MARIANA NR. SP. IOANA DR. MARE?AL I.SEMENIC NR. MIHAI VITEAZUL NR. 111. PETRICA SC. IONESCU NR.3 COJOCARU GHE. 10. SC.488. MOLDOVEI NR. 1. TR.006.483. SP. GHEORGHE C1. CROITORU D. TR. VINGA BL. BL.18 DR.000 LEI 19.4 DR.8 DR. AP.NR.5 DR. SEVERIN STR.200 LEI 20.5. M12. SEVERIN STR. CIOR?NGAN R. AP.2.SC.400 LEI 25. CRI?AN NR. BL. CORNEA I.SC.4.41 DR.4. TR.3. BL. OVIDIU DR.3. CARPA?I NR.1. SEVERIN STR.800 LEI 30.5 DR. 7. CROITORU V. TR.306. 76. TR. AP.300 LEI 62. M2. AP. TR.AP.1. DUMITRU AP.260 LEI 84.1 DANCIU R.4.1. AP. BABEŞ NR. SC.2.6.740.6 DR. SEVERIN STR. BL.532.AP.000 LEI 64.66 BL. TR. P. ANGELICA AP. TR.10. CRI?AN NR. BL. DOBRE D. AP. C?PLESCU P.7 DR.8 DR.237. 263.2.5 DR. FLORENTINA NELA BL.6 C?LUG?RU I. CD.TN17. AP.66. ET.3. TR. TR.178.2.232.5. ET. COL?ATU V. AP.860 LEI 41. C?RNECI I. SEVERIN STR.11 DOBRE M. SC. TR. CALOMFIRESCU NR. MIHAI VITEAZUL NR. M9. BL. SC. BL.4. SC.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR. CICERO NR. VRANCEI NR. C?LUG?RU C. CROITORU M.13 DR. AP. 5. 159.013. SERGESCU NR.078. 1. CUREA I. ELENA ET. SEVERIN STR. ION AP.518.1. 65. AP. TR.7 DR.2.000 LEI 35.160 LEI 13. SC.4.551.560 7. SC. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU NR.10 DR. MARILENA BL. CRI?AN NR. TR.5.3.080 LEI LEI LEI LEI 47 . P.4 DR.200 40. C?LUG?RU E. VIRGIL SC. ET. SEVERIN STR.600 LEI 173.4. CALOMFIRESCU NR. P. LIVIA SILVIA BL. NICOLAE ABATORULUI NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR.000 LEI 45. AP. BL.734.9 DOANDE? ST. AP. MARIUS SC. TR. BL.

SMIRDAN. SEVERIN STR. DR. FLOAREA NR. SEVERIN.040 LEI 24.3.3.678.7 DR. DR?CEA V. TUDOR VLADIMIRESCU.720 LEI 59. TR.3. STR.8 DR.473.000 LEI 99. B4. SEVERIN STR. DR?GHICI N. TR. DORIN L. TR. AP. JUD.5 DR. NR. STR. GHENEA LOCALITATEA STUDINA. TR. TR. ELENA NR.11 DR.6 DUGHIN? I. BL.15. GHEORGHE BL. B-DUL T.120. GLAVICI M. DRINCEANU ST.3.990 LEI 31.800 LEI 48 .ET.148.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1.000 LEI 107. FRUMOSU GHEORGHE BL. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU.38 DR.ELENA COMUNA BALACITA. BABES. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B. AP.720 52. AP.16 DR.NICOLAE 5S1.MARIUS ION DR.346. AP. ELVIRA DANIELA 7.6 GAIDAROF N.AP. SEVERIN STR.200 11.1.TRAIAN NR.126. TR. BL.SC.035. TR. NR.207 DR. XF7. TR. FLOREA I.000 LEI 40. AP. STR. BL. VLADIMERESCU ERCEANU I. INDEPENDENTEI.440 LEI 4. EMANUELA D2.5 DR.B1. SC. BL. COSMINULUI. LARISA ET. AP.000 LEI 51.SC. TRANSILVANIEI.900 LEI 42. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2.10.AP. NR.200 LEI 50. SEVERIN. SC.5S1.882. SEVERIN. OPRI?A COM. AVRAM IANCU NR.858.795. SC. AL. EUGEN SC.2 DR?GHINESCU G. 4S. ET. CONSTANTIN SC. SPL. OLT DR.1.STR.3.000 LEI 171. GADAU PETRE SC. TR.AP. TR.1. BL.1.690. GALBAU C.1.800 LEI 15. BL. SEVERIN. LACRIMIOARELOR. ET.976. TR.3.SEVERIN. AP. TR. SEVERIN STR.240 LEI 37. NARCISELORNR.2. TR. AP.30 DR. JUD. ET.822.000 LEI 52.116. NR.600 LEI 274. SEVERIN.720 LEI 56. TR. TR. BL. STR.7 DR. AP. SEVERIN. ET.98. SEVERIN STR.657.897. 2.400 LEI 49.4.4.4. G1.2. SEVERIN. SC. 221.179.221.4. GRECESCU NR.5 GHEORGHE GH. TR.860. STR. GINUA.376.2.4. MEXIC NR. SEVERIN STR.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU. STR. NR.136.71.1. PAUL DR.9 DR. BR?NCOVEANU NR.7 DR. MIHAI EMINESCU NR.24 DR.138.000 LEI 32.2.525. SEVERIN.SEVERIN STR. 18 GLAVICI GHE.562. BL. FERARU I. SC. JUD. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA. TR.052. AP. STR. SC.SEVERIN STR. ELENA NR. AP. TR.1.110. ELENA BL.800 LEI 4.SC. BL. BL. SC. TR.897.AP. 1 FILIP M..16 DR.250 LEI 33.050.423.SEVERIN STR. NICOLAE BL.148. AP.STR.4.ET. JUD. MIRCEA NR. 2. BR?NCOVEANU NR.339.760 LEI LEI LEI LEI 82. DR?GHICI I. DUMITRU SC.2.11 DR.8.628. DANUBIUSNR.2. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. AL.446.SEVERIN. ENESCU C. STR.28. GHEORGHE NR.200 LEI 22. SC.1. ION D2. SC. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST.920 LEI 55. SEVERIN STR.AP. EUGENIA DR. JANA BL. GHEORGHE DR. GRUIA.400 LEI 20.300 LEI 42. P. SEVERIN STR.1 CRAIOVA. ELENA B1. SERGESCU NR. MIRCEA MAI. ALEEA GHIOCEILOR NR.5. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. DUMITR??CONIU C. STR. NR.2.TR.3.4 DR. ET. STR. ALEEA MARGARITARULUI.1. ET. TR. SEVERIN STR.39.2. SEVERIN.BL. BL.4.10. JUD.SC. GHIORDUNESCU G.2. TR.AURELIA NR. BL. DR?GHICI E.5 FIRULEASCA D.56. SEVERIN STR. CICERO.AP. SC. FETICA A.2.MEHEDINTI DR. AP.400 LEI 43.ET.MARILENA DR.INDEPENDENTEI. NR. ION 4. AP.000 LEI 238. SEVERIN STR. EMIL DR.3. FERARU I. 15 FOTA M. MUNICIPIUL CRAIOVA. SEVERIN. TR.201.556. NARCISELORNR.1.2.SC.765.200 LEI 182. B2.14 DRAICA D.A. GINU C. TR. MIHAI VITEZUL NR.000 LEI 38.440. AP. AP. BL.38 DR. XF22.TS10.1. DOLJ.SC. OLT GHEORGHE I. STR.800 LEI 463. TR.9 GLAVICIM.2. TR. ELENA DR.130 23.

000 LEI 37.2.823.147. TR. SOVEJA. DECEBAL. TR. NR. SEVERIN.AP.2.2. MAGNOLIEI NR. TR. NR.C2.1.818.SC. NR.11 DR.BL. DUMITRU IONESCU C.380 LEI 103.AP.AP.1. 30.525.8 COMUNA DUMBRAVA. STR.520 LEI 52.771.118 DR.AP. BL.SC. BL. CORNELIA IONESCU I. ET.M 13.9 DR.15 DR. C.BL. IOAN MIMI? C.800 LEI 10. SC.75.M 13.TOAMNEI. SEVERIN. MRS. SEVERIN. NR.ALEEACASTANILOR.3 DR.1. IMRE MANACU AL.600 LEI 39.000 LEI 22. SEVERIN.3 DR. SPL.BL. TR.85. SC. MARGHIOALA ILIESCU N. SEVERIN. 1.400 LEI 104.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I.704. ZOE IOVICI G. M12.L 2.SC. AP.200 107.35.006. SEVERIN STR. JUD. TR.19 LOCALITATEA FLORESTI.ION GROZA C.AP. NR.6.NR. STR. TR. NR.7. TR.171.19 DR. SC.3.IULIAN GLIGOR GHE. C3.743.AP. CONSTANTIN MEILOAIC? D.ET. TR. EROII DE LA CERNA. STR.AP. SANDU DUMITRU MATEI C.30 DR. SEVERIN.1.200 LEI 15. SEVERIN. SPL.757.1. STR.667.A2. MARIEA IACOBESCU C. 136. ET. BL. ET3. SEVERIN. AP.NR.290 LEI 22. GEORGETA LUCAKACS E. CRINA VIOLETA LEPARDA I. E14. NR. SEVERIN. C. LILIANA MICLEA I. TR.675. STR. EROII DE LA CERNA.STR.CICERO. GABRIELA PAULA MANACU E. TR. SC.ET. SC.9.860 LEI 63. AP.3. STR. SPL. ET. TR. ET. CALOMFIRESCU. EROII DE LA CERNA. AP. NR.7. 1. SC.520 LEI 22. SEVERIN. BL.500.630.Z8. TR. TR. 22 20.403. VITEAZU. STR.1. 7.BL.4. NICOLAE JUJESCU D.ET.AP.440 LEI 101. I.000 LEI 25. BL. TR. JUD. SEVERIN.460 LEI 9. STR. TR. TR.MARIA ILIESCU D. STR. PROGRESU.600 39. STR.MIHAI GROSU M.403.27. SC. TR.SC.4. NR. 1. SEVERIN.184.5.1.525.280 LEI 41.1.000 LEI 310.NR.600 LEI 42.15 DR.NR.10. SC. T.ANISOARA LILIANU G. M12.3.1. TR. NR.12. AP.4.6 DR. IOAN LUCAKACS C.823. AP. NR.3 DR. 54 DR.1.3. SEVERIN STR.897.986. AP.720 LEI 103. TR.3.4. BRINCOVEANU.2. MIHAI VITEAZUL NR.BL. TR. M. NR.1. VLADIMIRESCU. SEVERIN. VLADIMIRESCU. BL. AP. TR.11 DR.35. BL.720 LEI 3. SC. SEVERIN.2.3. TR. POMPILICA IOVAN N. AP.200 LEI 38. NR. SAT VARADIA.MEHEDINTI DR.020.SC. STR. SC.3 DR.334.6. OR?OVA.3 DR.NR. GR.NR.3. SC.040 LEI 53.810 LEI LEI LEI LEI 49 . SEVERIN. I.520 LEI 7.B. BL. ET. PETRE VASILE MANOFU D.2.200 LEI 5.142. BL. SEVERIN STR. STR. STR.30. NR. TR.028. MIOARA GRAMA S.200 LEI 7. T.4S. FLORIAN IACOBESCU GHE. BR?NCOVEANU NR.9 DR. ET. ADELA MARGARIT D. M.BL. SEVERIN. ALEEA ALUNIS.153. STR. BL. VITEAZU. TR.120 LEI 16.C.AP.30 DR.CONSTANTIN MARTIN I. C3. TR.309.10.000 32.SC.9. STR. SC.680 LEI 4.AP. M. TR. SEVERIN.3. NR. SEVERIN.5.104. BRATIANU.12 DR.9 DR. MARIA IOVICI ST.14 DR.356. CALEA SEVERINULUI NR.SC.ET. BL.1.9 DR.9 DR.CALEA TIRGU JIULUI. SC. NR.000 LEI 43. ET. BL. STR.31. SEVERIN.TR. BL. FLORESCU.BL. SEVERIN. SEVERIN. STR.16. AP. STR. STR. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. MEHEDINTI DR.4. PAUL MIHOC I.. TR.16.3 DR.7 LOC.372. ANISOARA LUCA I. SEVERIN. AP. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU. ET.7 DR. AP.5 DR. SEVERIN. STR. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I.SC. IOANA NR. STR. AP. NR.L 2.47 DR. DECEBAL. XF9A. NR. SEVERIN. Ştefan CEL MARE NR. TR. ANTONESCU.1.SC. 2.595. VITEAYU. NR.4.11 DR.744.880 LEI 678. AP.558. VITEAYU. SEVERIN. M. STR. REPUBLCII.

MARIUS POP I.15 DR.276.554. SEVERIN STR. 3. JUD. ET. 49 DR. ALEXANDRU N?STRURESCU G.6 DR. TR. AP. Ştefan CEL MARE NR. AP.XF9.190.900 LEI 20.BL. AP.033. VLADIMIRESCU NR. 124.4. AP.930. SC.100 LEI 8. TR.320 LEI 23.644.193.116.941. TR. TR. SEVERIN STR.1. SC.30. SEVERIN STR. MARIUS TIP?RESCU NR. SEVERIN STR.M?TC? E. 62. GRIGORE MEROSU D. IRINA ML?DINOIU I. SEVERIN STR.Z6B.2. SC. SC. N.9 DR.2. SEVERIN STR.750 32. AP. 4. OLGA SULTANA OPRI?A I. CALOMFIRESCU NR.4 DR.5 DR. AP.017.9A DR.20 LOC. SEMENIC NR. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR. CRI?AN NR.744.102. SECTORUL 2. EMILIAN M?TC? I. 4. TR.1.R6. CALOMFIRESCU NR. OR?OVA STR. TR. LEPRI NR. M?RG?RITARULUI NR.390. SC. 1A2B. AP. SEVASTIAN PEPTAN F. TR. N5.2. SEVERIN STR. TR. TR. 35.19 DR.30.3.30. SEMENIC NR. AP. SC. TR. SC.3. STUDINA JUD. TR. B. 101. CARA? SEVERIN DR. SC.680 LEI 54. ANA PRAJEA GHE. ET.927. ET. SEVERIN STR. 260. ET.260 LEI 52. SC.552. MIHAI VITEAZUL NR. SC. 5. SEVERIN STR.800 185.000 LEI 92.416. SUZY MANUELA PRAJEA J.3. AP. 22 DR. SEVERIN STR.7 DR.8 DR.503. 31.B. BL.1. GHEORGHE PÂRVU GHE. BL.14 COM.240 LEI 33.000 LEI 16.5 LOC. ET. BL. BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103.2.SC.4 DR. ET.491.1. CALOMFIRESCU NR. TR.000 32. SC. SEVERIN STR.2. ET.L2.1. TS10. TR. TR. SEVERIN STR. ELENA NR. TR. SEVERIN STR. EUGEN PETROVICI D.4.1. 101 DR. M.000 LEI 26.218. 265. 217 DR.544. BL. ŞincaI NR. SEVERIN STR. ELENA MOR?RI? A.153. TR. SEVERIN STR.V1.720 LEI 37.V1. OR?OVA STR.1.4. AURORA P?L?U P. JUD. IONU? OVIDIU MARINA? M. A.873.000 11. BL. SC. AP. XF21. 2. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE.562.46E DR. BL.22.680 LEI 105. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P. FLOAREA PETRIC? P. AP. JEAN PRAJEA J. SEVERIN STR. TR. SEVERIN STR. TR. AP. AP.56 DR. CONSTANTIN NICA C.6 LOC.1. AP.356. MIHAI PURCARU D.720 LEI 39. AP. ŞincaI NR.1 DR. BR?NCOVEANU NR. TR. BL. GEORGETA POPESCU I. TR. BL. 62.58. CRIHALEI NR.5 DR. ION POPESCU P. AP. R. BL.7 DR.240 LEI 26. SEVERIN STR. 49 DR. BL.500 31. ALEEA CAZANE NR. TR. ECATERINA OPRI?AN T. BL. DECEBAL NR.12 DR. SEVERIN STR.2.SC. ?IMIAN SAT CERNE?. CONSTANTIN NEDELEA G.440 LEI 18. TR. SEVERIN STR. FLOAREA POPESCU I. BR?NCOVEANU NR. XF14.1.728.ET. E18. ET.728. KOG?LNICEANU NR.760 LEI 43.160 43. VASILE PETROVICI M.46E DR. SEVERIN B-DUL T.974. AP.SC.30. 21 DR. GRIGORESCU NR. MITANA PRAJEA I. BL. EUGENIA LOC.8. TR. M. ET.480 LEI 47. TR.2. SC. ION NIŢĂ I. OLT DR. EUGEN PFEFFER C.020 290.1. STR.104.360.847. AP. BL. ET. TR. SEVERIN B-DUL T. BL. TR. 4.11 DR. STR.TS12.58. B.000 LEI 41.200 25. SEVERIN STR. BL. SC. Ştefan CEL MARE NR. DOMOGLED NR. SEVERIN STR.000 LEI 43. TR. ALEEA CRINILOR NR. B?ILE HERCULANE. ET.440 LEI 13. SEVERIN STR. VLADIMIRESCU NR. SEVERIN STR.000 LEI 48. IOANA NIŢĂ M. 263.880 LEI 95.7.19 DR. CICERO NR. IULIANA PLOSCARU V. TR. 3. SEVERIN STR.560 LEI 14.159.400 LEI 30. SADOVEANU NR.493. SC.928.546. ADRIAN NR.16 BUCUREŞTI. 221.400 15.010. TR. MEHEDIN?I DR.151.640 LEI 50 . ALION NR 70.464.2. AP. DUMITRU PURCARU D. AP. SPL. 1. ŞincaI NR. ION NAU V. SC.1 DR. MIHAIL SADOVEANU NR.2.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. SC. SEVERIN STR.

BABEŞ NR.2 ROMAN D.2.8.400 LEI 148.3. AP. SEVERIN STR. AVERESCU NR.400 LEI 27.9 DR. SEVERIN STR. L?CR?MIOARELOR NR. FLORESCU NR. SEVERIN STR. MEHEDIN?I DR. OVIDIU DR. VASILE DR. 37B LOC. VASILICA BL. DR. SEVERIN STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.940. CARA? SEVERIN DR.8.4.11 SCRECIU I.P3. SC.423.S2.1. AP. STANI V. NR.940 LEI 333. SC. SEVERIN STR.3 DR. SEVERIN STR.983.3.411. BL. SGONDEA T. MIREL BEBE BL. 149 ROAT? R. SC2. TR.262. TR. SEVERIN STR. SC.176.759. TR. SC. S?NDOI A. SEVERIN B-DUL T.339. SEVERIN STR. TR.9 ST?NCULESCU T.640 LEI 65. SC. AP. INDEPENDENŢEI NR. ST?NCIOIU M. PETRE SC. TR.180 LEI 177. CRI?AN NR. MRS.39. 290 DR. SEVERIN STR.2.P3. EUGEN ET. TR.918. ELENA SC. AP.868. R. SC.793. MIHAI VITEAZUL NR.D4. 32. 138.8 DR. TR.2.017.1.520 LEI 6.4. SEVERIN STR. JUD. MARIA DR. SEVERIN STR. TRAIAN NR.9 DR. JUD. SC. ST?NCIOIU P.098.2.694.4. S?N?TESCU A. TR.2. PETRE COM. SEVERIN STR. AP.092.720 284. TR. PRAHOVA NR. TUDORI?A BL. VITEAZUL NR. STELIAN BL. S?RBU A.103. SPL.19 DR.551. FELICIA BL.184. MARIN SC.Z8.420 LEI 20.ET.15 Ştefan GR.4.200 LEI 53.16.339. AP.4 DR.755. 149 ROATE? D.ET. BL. GRUIA. AP.135. AP. EMIL AP.9 DR. VIOREL BL. NICOLETA ŞtefanIA 10. SANDA GHE. ECATERINA SC. AP.850 LEI 73. MEHEDIN?I DR.1.174. ET.103.650 LEI 21. SEVERIN STR. AP. AP.678. SEVERIN STR. GR. TR. DECEBAL NR. TR. GRUIA. SC. ET. TR.510 LEI 51 . PU?AN I. SC. BR?NCOVEANU NR.P3. LEPRI NR. SC.11 DR. CRI?ANA NR. TR.3 ST?NCIOIU S. TR. SPL. B?ILE HERCULANE.000 30. S?RBU V.2. SEVERIN B-DUL. SEVERIN STR. MRS. AP. 41. ET.3. AURELIA DR.240 LEI 28. ALEEA CASTANILOR NR. ROTLER I.626. ET.711. ALEXANDRU DR. BL. PAULA BL. SEVERIN STR. BL. ET. TIMI?OAREI NR.960 LEI 21. 30 DR.600 LEI 57. BL. MRS. SC.16. SPR?NCEAN? G. TR.28 DR. AP. RADOSLAV V. TR. BL. AP. RADU DR. AP. SEVERIN B-DUL. SEVERIN STR. TR. DR. TR. 73. SEVERIN STR. AP. JUD. ION COM.5.Z8. SEVERIN STR.3.61.078.4. SEVERIN STR. SC.760 LEI 4. ET.11 DR. AVERESCU NR. REVOLU?IEI 22 DEC. ELENA SC. PRAHOVA NR.E12.8.400 LEI 50.3. SC. TR.960 LEI 37. SEVERIN STR. TIMI?OAREI NR.2. S?NDOI I. CONSTANDINA BL A2.4.5 DR.200 LEI 56.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974. ET. TRANDAFIRILOR NR.P1. AP.6 ST?NCIOU ST.480 LEI 25. 5 ROAT? GH. TR.19 S?N?TESCU V.4.16. 1. STR. 233 ROIBAN H. BL. SC. BANATULUI NR. M. 42. G1. ŞincaI NR.2.1. CICERO NR. ROIBAN T. TR.1.A5.3 ST?NCIOIU G. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD. Ştefan BL.431.6.119.149. M. AP.822.680 LEI 60.1.7.6 DR. SAT ISVOARELE. TR.720 LEI 12.480 LEI 591. ?ULMA N. SPL. AP.800 31.1.320 LEI 2.32.800 LEI 64. SANDU C. VLADIMIRESCU NR.840 228.4.3 139. MARIOARA BL. SEVERIN STR.6. SEVERIN STR.32. SEVERIN STR. RĂDUŢĂ N. TR. FELICIAN AURELIAN DR.20 RAŢĂ T.TR. MEHEDIN?I DR. TR.3. SEVERIN STR. REVOLU?IEI 22 DEC.3. MARIUS DR. TR.6. AP. SC. VITEAZUL NR.S2.734.415. AVERESCU NR. NR.1. NICOLAE COM.040 LEI 104. SEVERIN STR.P1. TR. TR.2.6. ATENA DR.201. MARIA BL.900 LEI 11. ET. RAMONA MARIA DR. AP.1.000 LEI 24. SORIC? GHE MARIN A1. BL. AP. ET.628.8. CICERO NR.7 RADA I. TR. NICOLAE SC.800 LEI 37.2. NICOLETA SORINA BL.

SEVERIN STR. A. nr. 20 AMARANDEI N.700 LEI 45. str.1. N. ERMINA Bacau. SEVERIN STR. MARIN Moinesti. Mioritei. Enescu.593. AP. TRANDAFIRILOR NR. BL. 5. str. LUCIA Bacau.6. MARIA Bacau. BL. VIRGINIA TUDORAN I. BL. bl. A.560 LEI 8. BL.600 LEI 172. 5. TR.E18. sc. bl. sc. ADRIAN NR. A. ap.1. D. AP. str. nr. EMILIA Bacau. LIVIU UNGUREANU A. sc. SC. str. bl. sc. sc. AP. nr. MIGDALULUI NR. FLORESCU NR. ap. 5. 50. Soimului. 3. nr.4. str. str. ap.12 DR. AURICA ROATE? A. GHEORGHE VI?AN N. 5. sc. ap. 9 ANTAL ST.SEVERIN STR. 5. ALEXANDRU V?CU?? GHE.1. bl. Soimului. str. VLADIMIRESCU NR. TR. CELESTINA Bacau.100 LEI 33. 5. sc. 2.322. SC. 15 ANGHEL N. sc. et. C. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. bl.2. nr. BL.14 DR. nr.680 LEI 26. nr.51. SEVERIN STR. 159. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.5 DR. ap. TR. 5. TR. NICOLINA Bacau. A. Balcescu. N. str. str. SC. ET.4.6 40. Panselelor.3. 16 bis. et.12 DR. nr. 4. BL. str.1.12 LOC. Aleea Constructorului. SEVERIN STR. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau.440 LEI 36.TR. sc. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. str.V11. N. AP. ap. 36.3.1. AP. et. nr. 26.9 DR. 5 ALEXANDRU GHE. ET. nr. 20 ARMEANU I. 2 APOSTOL RODICA Bacau. str. 917. et. et. 2.SC.3. 10. Bacau. 159. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau. A. AURELIAN NR.4. str.636. et.E18. CALOMFIRESCU NR. bl. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M. BL. 9 ANGHEL V. 6. C. nr. 5.326. PETRONELA Iasi. TR.1. VII. AP.. VLADIMIRESCU NR. 1. str. 12 ATOMEI C. 12 ADAMACHE I.080 LEI 7. G. nr. D. SEVRIN STR. 8. ap.560 LEI 40. et. CALOMFIRESCU NR. bl. 4. SC. BL. C. AP. nr.156. bl. SC.6. Letea.816. GR. 1. Primaverii. 13. 4. A. bl.3. sc. ap. AP.TACOT? GHE.137. A. ap.9.B3. AP. G. Veniamin Costache. 2.360 LEI 6. VASILE Bacau.1. AP. ap. SEVERIN B-DUL T. C. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N. bl.1.5. nr. ap.C1. 2. 4. TR. et. Balcescu.16 DR.200 LEI 109. SEVERIN STR.600 LEI 23. nr. nr. F. 155 DR. STR.1. TR.5. JIULUI NR. et. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau. SEVERIN STR. TR. sc. ap. 6 AGAPE GEORGETA Bacau.TR. PETRU Bacau. sc. Aleee Parcului.52. 2.1. 2. ap. et. B?ILE HERCULANE. SEVERIN STR. 36. 36. Bucium. Enescu. 3. A?TEF?NOAIEI V.501.E. A. AP. bl.132. 4. MIGDALULUI NR.243. str.796. BL. SEVERIN STR.590. 2. 1. et. bl.12 DR. INDEPENDENŢEI NR. TR. str. 3. ap. sc. sc. bl. Energiei. bl.920 LEI 45.2. sc. A. SC. str. 10 ANGHEL ELENA Bacau. SC. 7 AIRINEI I.4. B. ANDRONIC I. MARIUS TREISTARU P. str. bl. CALEA TG. ap.A7. ET. 13. 3. str.491. IOAN Bacau. SC. SEVERIN B-DUL T. str. nr. 25. jud. AP.8 DR. et.400 LEI 39. nr. BL. sc. MIRCEA ION ZAHARIA N.3.6 DR.855. 8. MĂRĂŞEŞTI NR. Letea. SC. 6. SC. A. SC.094. ap. SERGESCU NR. 7 DR. et. VIOREL Z?ULE? ST.sc. LEOPOLD DR. 2. ap. Balcescu.25. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . sc. 46. SEVERIN STR. SEVERIN STR. ALEEA GAROAFELOR NR. bl. 10. AnaI Ipatescu. TR. AP.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. bl. TR. SC. Bradului. sc. Impacarii. et.101 DR. 1. 3.600 LEI 54.12 DR. B. P. AFLOAREI CLARA Bacau.3. et. TR.413. 6.

B. 8. ap. str. Miron Costin. 1. 28 Bacau. 21 Bacau. Bacau Bacau. ap. 3. B. Bacau. 1. bl. 131. N. Viteazul. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I. Iosif Cocea. 32 Bacau. B. B. Narciselor. com. 3. M. sc. nr. nr. Lunca. ap. 28 Bacau. str. 30 Buhusi. C-TIN BALINT M. nr. sc. sc. Stefan cel Mare. et. bl. ap. ap. Cornisa Bistritei. nr. nr. G. ap. 2. str. 25. Chimistului. Bacau. 468 Faraoani. et. Bacau. E. CONSTANTIN B?ITANU I. sc.BABU? N. B. 13. 3. ap. Dimitrie Cantemir. !. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. 14 Moinesti. sat Cacova Mica. Balcescu. LAUREN?IU BALA? GHE. N. bl. nr. 2. 3. sc. Narciselor. str. sc. Stadionului. ap. 5 Bacau. ap. 1. 1. Republicii. nr. sc. C. str. str. 1. jud. bl. 8 Bacau.2. 2. bl. 8. 21 Bacau. 468 Faraoani. nr. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. Bacau. str. Bradului. 179. str. jud. Balcescu. ION BORO? M. MARIA B?LAN ST. RODICA BARAN C. 4. 3. 3. 1039 Buhusi. 5. bl. sc. bl. Marasesti. et. B. sc. et. IOAN BANGALAU P. Frunzei. Bacau. Stefan cel Mare. Bacau. 179. str. bl.A. B. ap. sc. et. str. 16. et. Marasesti. 2. sc. bl. bl. 33. sc. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. sc. 7 Bacau. 16 Bacau. nr. . 13 Bacau. 8. B. 2. nr. et. A. et. et. sc. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. Bacau. 32 Bacau. Bacau. str. Marasesti. 25. 48 Bacau. bl. 4 Onesti. bl. bl. str. 1. Tineretului. Bacau. ap. Bd. 7 Bacau. ap. Bacau. 12. nr. 5. nr. Unirii. str. A. Ardealului. str. et. ap. . 11. str. 6 Bacau. str. str. B. Spiru Haret. ap. N Balcescu. sc. str. Bacau. et. et.A. 3. nr. nr. nr. 4. bl. sc. sc. 2 Helegiu. ap. 25 Onesti. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. bl. A. str. nr. ap. 7. Trecatoarea 9 Mai. A. nr. 2. Carpati. B. ANGELA BARABA? N. et. str. Aviatorilor. 4. str. str. jud. et. nr. Y. Bacau. 10 Faraoani. Dr. et. Bd. sc. ap. Y. bl. D. 2 Bacau. ap. et. NOBERT BADITA C. jud. et. str. ap. nr. bl. bl. 84. B. 1. jud. 7 Bacau. 7. bl. 33. 4 Bacau. MARIA BOTEZATU I. ap. sc. jud. str. Valea Alba. 8 Galbeni. 5. Unirii. str. et. sc. Oituz. 7. Republicii. Bucium. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. jud. jud. 2. str. nr. 6 Corbasca. str. Postei. 1. nr. 1. M. jud. 16. sc. 1. nr. 5 Buhusi. sc. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . 4. Unirii. nr. et. ap. sc. E. 44B. str. nr. ap. 2. 44B. sc. nr. bl. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. 2. 4. 44B. 4. 11. Davila. str. str. 5. sc. nr. 8 Bacau. satul Marvila Bacau.4. sc. str. Bacau. 8. str. str. ap. 13 Buhusi. 44B. A. . GEORGETA B?BU?ANU V. nr. A. Digu Barnat. jud. bl. Buhusi. Ardealululi. Bacau Bacau. 4. nr. 1 Bacau. et. bl. et. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. str. et. et. ap. str. Prelungirea Bradului. ap. bl. sc. 1. Viteazul. nr. nr.7. 19 Bacau. bl. str. br. 1. ap. 1. 12. . ANA B?LU?? GHE. C. ap. 45 Bacau.SORIN BIVOLARU GHE. jud. str. jud. sat Valea de Sus . 6. sat Cacova Mica. ap. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. et. str. 2 Bacau. 2 Bacau. ap. str. TONIŢĂ B?ITANU I. 5 Buhusi. str. 2. bl. sc. Cornisa Bistritei. sc. nr. E. B. 7 Bacau. bl. Republicii. et. bl. 6. str. et. bl. Spiru Haret. 7 Bacau. ap. 5 Bacau. str. 4. jud. et. 4 Bacau.

4 Moinesti. str. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. CIPRIAN CERGHICI I. 5. 54. 2. bl. Carpati. C-TIN CHIRU C. ap. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. 16 Bacau. sc. VALERIA CEAUNA? GHE. sat Valea Draga. SORIN BUDAU P. ap. Energiei. 19. nr. nr. ap. bl. Ştefan BRĂILA ST. Miroslovesti. bl. ap. str. com. ap. et. jud. 17 Bacau. GHEORGHE Bacau. bl. nr. 19 Bacau. ALEXANDRU C?TAN? M. 2. COSTICĂ CHIRIAC I. D. ap. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. 2. 3. Bacau. nr. Metalurgiei. Nordului. sc. B. Bijghir. D. 3. str. Balcescu. Ciprian Pintea. 7. Bacau Bacau. 87 Secuieni. sc. nr. Venus. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. bl. str. ap. str. bl. sc. sc. 30 Bacau. ap. CECILIA CANCEA M. 84/2. str. sc. Republicii. nr. 917 Bacau. B. 32. ap. 5. Bacau. Bacau Bijghir. str. 4. Ardealului. B. Romanului. 3. sc. 2. ap. sc. Carpati. sc. 16. ap. 4. 2 Bacau. TEREZA BUD?U GH. Narciselor. N. A. ap. D. A. ap. Bd. bl. Bacau Bacau. sc. 2. sc. 16. et. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. 8 Bacau. 34. 33. nr. ap. et. sc. nr. P. str. 142. bl. 18 Bacau. 85. V. 16. GEORGETA CĂLIN GHE. CONSTANTIN BUTNARIU A. CLARA C?RLAN GHE. 1. bl. Garii. B. Castanilor. 1sc. Venus. 14. 4. com. 4. Bacau Bacau. 13 Bacau. str. Alecsandri. 19 Bacau. bl. 10 Sascut. str. Vulturului. 25.Buhoci. VASILE CEAUNA? I. ELVIRA BUTNARIU I. str. sc. bl. nr. bl. D. ap. et. ap. 6 Bacau. ADRIANA CANACHE V. Letea Veche Bacau. Neagoe Voda. 2. bl. bl. A. Metalurgiei. bl. 2. Balcescu. M?RIOARA C?LD?RARU P. 2. 3. str. bl. 3 com. 9 Bacau. bl. et. MARIA CANCEL M. str.Buhoci. str. sc. jud. str. sc. 4. jud. bl. nr. 15.2. A. 8 Bacau. Bacau. com. et. str. Aleea Ghioceilor. bl. sc. 13 Bacau. IOAN BUTNARU I. Marasesti. str. sc. ap. ap. sc. B. 26 Bacau. B.MARIA BUFTEA C. et. sc. 17 Bacau. Bacau Bacau. 14 Galbeni. A. str. sc. sc. 43. MARIA BUD?U A. 22. Bacau Bacau. Zorilor. Razboieni. Bacau Buhoci. 412 Bacau. str. 15 Bacau. nr. 11 Galbeni. 3. sc. Milcov. E. bl. et. jud. ap. 159. nr. Milcov. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. B. A. str. B. nr. jud. 6 Bacau. 20.ANA CENU?? C. E. sc. ap. 12 Bacau. 6 Bacau. et. MARIUS CERNAT C. 5 Bacau.2. ap. bl. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . jud.BRĂILA D. ap. str. nr. jud. Razboieni. sc. ap. str. 199 Bacau. nr. et. nr. str. bl. str. D. Ghioceilor. 9 Mai. A. str. 19. et. bl. 4. jud. Unirii. sc. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. A. 4. sc. et. D. bl. ap. sc. et. 35. com. jud. Cornisa Bistritei. 16. Iasi Faraoani. ap. C. ap Bacau. jud. 14. et. B. 43 Valea Seaca. ap. Energiei. 162. sc. Bacau. Banca Nationala. sc. ap. ap. nr. bl. str. B. 7. str. sc. 11 Bacau. bl. F1. 7. 4. D. 14. str. nr. A. A. ap. bl. ap. 11. com.2. nr. 15. Bicaz. 2. bl. 3. Aviatorilor. str. ap. jud. 126. 3. jud. str. Nucului. 442 Bacau. 8 Bacau. str. str. Venus. ap. Milcov. str. nr. str. Bacau Secuieni. et. D.B. N. str. ap. sc. bl. 30 Bacau. str. et. bl. ROBERT CADAR I. C3. GABRIEL CERN?IANU N. ION CANCEA M. ap. Neptun. 12 Bacau. sc. Soimului. str. 10 Bacau. str. nr.

Orbic. Marasesti. E1. Cornisa Bistritei. C1. A. I. ap. str. 4.17 Bacau. Bacau. Cornisa Bistritei. 2 CIUCHE RODICA Bacau. sc. bl. 7 COMANESCU N. ap.11 CUSTUR? I.sc. str. bl. 23 Bacau. str. str. CONSTANTIN Bacau. Al. 4 DAN?E P. ap. bl. Neamt. V. Cel Bun . 43 CRISTIAN GHE. str. 16 COJOCARIU P. nr. str. Alecsandri. Unirii. PETRU Bacau. sc. B. LUCIA Hemeiusi. Cel Bun. nr. sc. bl. bl. D.sc. str. sc. Soimului. VALENTIN Bacau. sc. F. 16 CREŢU P. nr. Bacau COARDO? GHE. Marasesti. nr. sc. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . D. str. C. nr. 34. Aleea Revolutiei. 169. Neamt Roman. str. COSTICĂ Bacau. 5 CIORBARU ST. ap. Garii. jud. sc. 1. GHEORGHE Bacau. 39. C. ap. Cocea.D. 23 Bacau. ap. 55 CIUBOTARU D. VICTORIA Bacau. ap. bl. Bacau. sc. B. 16bis. sc. I. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. ap. 6. bl. C. 1. NECULAI Bacau. nr. 48. 3 Boghicea. Alecsandri. Marasesti. sc. sc. sc. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. Veniamin Costache. IOAN Bacau. Bucegi. str. 18. 15. CORNELIU CIOCAN T. ap. sc. bl. sc. PETRONELA Bacau. 6 COJOCARU I. str. 1. sc. A. bl. B. 1. PAVEL Bacau. ap. 5. str. str. ap. Bira. bl. C. nr. nr. D. sc. str. sc. B. CIORBARU I. CATRINA Prajesti. ap. str.sc. Alecsandri. E1. S. 4. jud. str. Al. ap. MARIA Bacau. ap. 117. bl. E2. str. ap. A. sc. jud. 16. bl. 13 DAMIAN I. N. A. Soimului. str. ap. bl. PETRU Bacau. ap. 5. Alecsandri. C. str. str. 5. A. Bd. 21 Bacau. 26 CROITORU D. nr. VASILE Bacau. bl. str. bl. Orbic. ION Bacau. jud. C. 36. 24 CREŢU P. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. C. Aleea Parcului. 4 CREŢU N. ap. 11 COMORA?U A. ap. nr. 4. str. bl. str. Veniamin Costache. 56. sc. str. V. C. bl. A. jud. AUREL Bacau. V. jud. MITIC? Bacau. 11 CONDRIA C. Traian. Hatman Verescu. ION Bacau. MARIA Bacau. str. 30. Marasesti. com. bl.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. C. LIVIA Bacau. Cornisa Bistritei. 5 Bacau. 37. str. 4. str. sc.28 CO?ESCU A. nr. bl. 39. M Viteazul. str. E1. nr. nr. IOAN Bacau. ap. sc. str. ap. 16 CREŢU N.1. bl. bl. str. 11 COV?TARU GHE. Bacau. nr. Carpati. ELENA Bacau. ap. B. com. ap. Lalelor. 5 CIOROAB? C. A. bl. Veniamin Costache. C-TIN Bacau. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau.9 COV?TARU D. 22 Decembrie. Balcescu. ap. B. A sc. ELENA Bacau. ap. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. nr. str. 33. NECULAI Bacau. ap. 80. sc. Energiei. sc. Cornisa Bistritei. Sturza. ap. str. 58. 4. str. ELENA Bacau. sc. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. 10 COLODIUC I. str. 49 COCIORV? V. bl. sc. nr. bl. bl. Cel Bun. EUGENIA Bacau. str. ap. sc. str. Veniamin Costache. bl. 9 CIUCHI A. bl. Lalelor. ap. sc. str. str. Alecu Russo. 12 COJOCARU GHE. B. ap. A. M Viteazul. 80. 4 CREŢU I. str. 19 CIOROIPAN V. 5.2. OANA CIOB?NI?A P. bl. ap.sc. str. bl. C. Mioritei.9 CO?ESCU M. bl. bl. str. Bacau CONDREA GHE. 16 COCIORV? I. Marasesti. sc. A. CAMELIA Buhusi. ap. bl. MARIA Buhusi. 24 CREŢU V. str. str. bl.9 CO?ESCU T. ap. nr. 2.D. str. sc. C. Aleea Parcului. VENERA Bacau. NICOLAE Bacau. ap. Miron Costin. sc. ION Bacau. A. ap.17 Bacau. ELENA Buhusi. str. bl. 33. ap. Veniamin Costache. sat Lilieci. ap. 1. 16. 16 CLAPON C. Republicii. nr. 80. bl. str. sc. 8 COCA GHE. A. bl. ap. jud. bl. 39. sc. ap. 33. A. V. PETRU Bacau. GEORGE Bacau. str. 15. Al. Tudor Vladimirescu.

VASILE DIACONU I. str. 1 FILIP I. bl. C. bl. Bradului. 13. Magura. jud. A. nr. ap. A. bl. 8 GAL IOSIF Bacau. Bacau F?C?OARU V. Panselelor. ap. nr. A. B. MARIA Bacau. ION DELEANU T. N. str. NECULAI Bacau. str. bl. ap. Bacau DOROB?? C. bl. B. Balcescu. 14 Buhusi. Bacau DODITA V. bl. str. bl. ap. GHIORGHE Bacau. Eminescu. Marasesti. 1. VIRGIL Buhusi. 11 ENACHE SILVIA Bacau. sc. jud. 11 Bacau. VALERIA Bacau. Soimului. Livezi. str. 15 G?NDU N.sc. D. N. 21. DOINA Bacau. B. 159. A.sc. Castanilor. bl. str. bl. bl. ap. 5. Faraoani. M. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. str. 11 GAVRIL Z. 31. 100. A2. MIHAI DOBRANI? GR. sc. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. C. ap. Poet V. PINTILIE Com. 100. B. A. str. str. sc. A. 157 GINJU V. Bacau Bacau. 35 Bacau. G. VASILE Onesti. bl. D. 7. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. ILIE DIACONU N. 8. sc. ap. Balcescu. 11. jud. B. sc. M. ap. ap. str. bl. 125. Viteazul. str. bl. Marasesti. str. Cornisa Bistrita. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. bl. 27 Bacau. str. A. str. str. str. str. sc. ap. Progresului. jud. 4. Viteazul. D. Bacau Bacau. ap.ap. 9 Mai. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . DANIELA Bacau. D?NU? DEDIU GHE. B. Caragiale. Tudor Vladimirescu. sc. str. Nordului. jud. ap. str. 15. Balcescu. 1. MIHAI Bacau. GHEORGHE Bacau. B. bl. ap. A. sc. 8. 3C. str. 5 Com. 2 Bacau. ap. A. Banca Nationala. 3. str. sc. ap. jud.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. 3. sc. 29. str. ION Bacau. 1 DR?GHICI P. bl. Mioritei. MARINELA DOBO? M. jud. 19 Bacau. 8. 3. ap. C. bl. 20 GEORGESCU I. 4 DORUNGA T. A. 22 DUGHIRI M. jud. str. 15 DOBROI N. str. sc. ap. 19. Bacau DOGARU A. ap. MARIA Com Secuieni. sc. 1. jud. C. Bacau. str. ap. bl. I. str. ap. A. A. IONEL Bacau. 15 Bacau. sc. ap. str. A. bl. NICULINA Bacau. 1. sc. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. nr. nr. sc. sc. CORNELIU Bacau. str. Sturza. 3 FARCA? TEREZA Com.sc. str. str. 5. ap. Energiei. sc. ap. str. Slanicului. bl. bl. str. ap. Bl. sc. S. bl. ap. bl. 4.1 FO?LEA GHE.VASILE Bacau. bl. 4. I. 18. 4 Bacau. Cornisa Bistritei. VASILE Bacau. sc. jud. MARIANA DIACONU V. Bradului. sc. sc. ap. L. Aviatori. C. Marasesti. 13. bl. bl. nr. sc. sc. 13. nr. 30. Bacau ENACHE I. bl. Rahova. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. 22 DUMA GHE. bl. Bacau. MARIA Com. Eminescu. MIHAELA Bacau. 2 Com. 13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 .11 ENACHE GHE. sc. bl. str. B. ap. AUREL Bacau. sc. ap. M. 1. Soimului.sc. C. 8. Bucegi. sc. bl. et. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. Letea. 7 DUMITRA?C GHE. ENACHE GHE. N. str. Trandafirilor. Bacau. A. Saturn. str. bl. 8 FO?LEA V. Soimului. str. Balcescu. MARIA Bacau. sc. str. nr. 15 ENACHE P. 7. sc. str. sc. ap. ap. B. N. 15. nr. ap. str. 8 Martie. nr. C-TIN Bacau. bl. ap. B. 4 DUMBR?VEANU GHE. ap. jud. 13 Bacau. bl. C. bl. 1. ap. 49 FILIPESCU N. B4. 5 GAVRILESCU GHE. SILVIA Bacau. C. 13. Banca Nationala. Marasesti. A. Cuza Voda. A. M. 22 Decembrie. str. bl. MARIEA DIACONU GHE. A. ap. 159. nr. 24 DOSPINESCU V. bl. ap. sc. nr. sc. M. 13. sc. Carlova. str. Viteazul. MIHAELA Bacau. Galbeni. GEORGETA Bacau. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. 13 DUGHIRI D. MARIA Com. 9 Mai.

ap. 142. Proiectantului. 146.15 Bacau. ap.CRISTINA GROSU M. ap. 3 Bacau. Chimiei. jud. Republicii. 4. bl. str. AURICA GRIGORE C. bl. Tolstoi. bl. sc. Bicaz. str. bl. 116. 16. Mioritei. ap. 18. 18 Bacau. str. Neagoe Voda. Nordului. bl. Bicaz. C. 32. bl. ap. P. LUMINIŢA GHEORGHIU V. MIHAELA H?NCU A. 14 Bacau. 2 Bacau. Bacau Bacau. Cuza Voda. sr. 11 Bacau. 14 Bacau. jud. str. sc. Patraut. str. Ardealului. Aviatorilor. sc. str. sc. str. 7. str. ap.A. bl. str. C. ap. 3 Bacau. str. ap. Beresti-Tazlau.11. Cornisa Bistrita. ILEANA HUIBAN V. sc. 1. B. nr. str. Al.6 Bacau. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S. ZAMFIRA GORE V. IOAN HLU?NEAC V. 1. 22 Com. Bicaz. GHEORGHE GORA? D. B. bl. str. Cornisa Bistrita. sc. 146. ap.ELENA GHERVASE P. 92. 116. nr. 14 Com. sc. str. Milcov. str. 6. SILVIA HLU?NEAC V. sc. VASILE GROSU A. B. bl. str. 3. PROFIRA GHIURC? A. N. str. Bacau Com. bl. A. sc. ELENA HANU I. ap. bl. str. 7 Bacau. bl. ION HAVRE?CIUC PETRIC?. 13 Bacau. 78. D. bl. sc. 80. str. Tolstoi. ap. A. sc. Milcov. A. bl. A. VIOREL GL?VAN C. 3 Bacau. bl. B. LAZĂR GOROVEI I. B. 37 Bacau. Aviatorilor. 3. Ştefan HODIN? V. ap. bl. bl. A. 2 Bacau. Unirii. ap. C. B. LEONORA GORGAN V. GEORGETA IGNAT GHE. ap. CĂTĂLIN GHIR?U M. bl. bl. D. ap. sc. 1. sc. 35 Bacau. Copernic. 13. ap. sc. sc. bl. str. sc.sc. sc. Metalurgiei. ap. N. 12. str. str. sc. Str. Bicaz. ap. bl. 11 Bacau. str. N. 1. str. bl. 2. 13. Metalurgiei. Marasesti. 12 Bacau. 9 Bacau. Marasesti. Balcescu. Suceava Bacau. Bd. Miron Costin. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. bl. sc. ap. bl. sc. Aviatorilor. ap. N. sc. 29. nr. 146. 2 Bacau. ap. 150. ANICA IACOB V. C. Aman. 16 Com. sc. 11 Bacau. ap. 13 Bacau. 18 Bacau. str. 39. bl. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. C. A. N?STASE GHIR?U M. COSTACHE HORGHIDAN I. Milcov. 5 Bacau. nr. Balcescu. nr. Panselelor. bl. 3. B. Bacau Bacau. Republicii. G. Ana Ipatescu. H. ap. nr. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. B1. 15.7 Bacu. bl.11. 4 Bacau. 11. ap. Str. ap. Bucegi. 4. nr. str. Cornisa Bistrita. sc. bl. G. 6. 2 Bacau. PETREA GROSU V. 14 Bacau. B. Balcescu. bl. 11 Bacu. 3. ap. sc. A. bl. 5 Bacau. Bacau Com. str. 26 Bacau. str. bl. P.sc. 113. ap. Str. str.. A. str. ap. 1. ap. ap. 13 Bacau. 14 Bacau. 6. str.A2/2. Ştefan GIURGEA ?T . ANCA GHIR?U I. Bicaz.GEORGESCU M. 108. IOAN GOAG? GHE. 8 Bacau. jud. str. str. F. Letea. B. 50.CRISTINA GIURGEA ?T. bl. nr. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . sc. 13 Bacau. str. ap. GEORGETA Bacau. 12 Bacau. ap. str. str. C. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. sc. A. nr. ap. 78. bl. 30 Bacau. Coanda. ap. ap.6 Bacau. bl. B. ANICA GIURGEA I. ap. sc. MARIA GHERGANU I. C. AUREL HANGA C. sr. Letea. nr. ap. str. bl. 71. B. sc. A. jud. Al. ROMIC? GIURGEA ?T. 1. ap. Cuza Voda. bl. Rares. ap. bl. 9 Bacau. Mioritei. jud. 5. Cornisa Bistritei. bl. sc. A. str. sc. bl. sc. 5 Bacau. 20A. C. ap. 7 Bacau. CRISTINA GROSU I. str. str. bl. ap. sc. Milcov. sc. sc. bl.

IONEL D. ap. str. str. 33 MECHECI V. Alecu Russo.C. str. 9. RADU Bacau. ap. sc. ap. ap. A. 9. ap. str. V. bl. bl. B. Filipesti. 22 Decembrie. 16. A3. TOADER Bacau. ap. PETRU Bacau. Bacau MARINESCU C. ap. ANICA Bacau. A. str. Razboieni. sc. A. 80. 11 LICHI N. sc. C. Bucovinei. bl. str. 5 L?C?TU?U C. IOAN Bacau. Logofat Tautu. str. str. Slanicului. A. sc. 3. bl. 11 M?RIU?EI A. A. ap. ap. Oituz. 13 IURAC V. sc. 1/7. jud.6 LOGOTETI GHE. 5 ISTRATE P. bl. Bacau. 18. str.sc. 17. ap. ap. 13 MATEI VIOREL Bacau. 1. sc. MIRCEA Bacau. sc. bl. MARIA Bacau. 4 MANEA ST. ap. 3 LAZĂR V. bl. sc. 1 Mai. MIHAI Bacau. Marasesti. ap. Bijghir. str. jud. Buhoci. 2. Tipografilor. bl. 5 MANTA C. 9 Mai. A. 13. A. ap. sc. sc. LAURENTIU Bacau. 12 MAZ?RE P. ap. A. sc. str. 1. str. str. str. ap. str. ap. sc. 8. 7 MATEIANU C. bl. C-TIN Bacau. ap. Soimului. sc. str. Balcescu. str. bl. 52. bl. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . Bacau IORDAN C. 1 LOGOTETI N. Marasesti. bl. GHE. 5. ap. MARIA Bacau. ap. A. 4. A. str. A. Bacau MICLŢuţ P. str. bl.ap. ap. 1. com. B. bl. ap. Alecu Russo. B. A. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. GABRIELA Bacau. Miron Costin. nr. bl. C. 22 LEONTE V. C. str. E. ap. 12 IORGA A. bl. ap. str. bl. 12 MICILIC? VASILE Com. sc. Marasesti. Soimului. ap. C. A. sc. nr. DAN Bacau. 16 bis. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau.. 25. sc. str. 11 IONIŢĂ C. bl. 4. Casinulu. Bicaz. MARIA Bacau. bl. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. 27. A. AUREL Bacau.9 MARE? VIRGIL Barati. ap. ap. Aviatorilor. ap. bl. nr. sc. sc. sc. M. Electricienilor. nr. VASILE Bacau. 3 LAZĂR S. bl. 150. ELENA Onesti. Marasesti. 3. ap. bl. ANA Bacau. Energiei. ap. A. Livezilor. LENU?A Bacau. 5 LAZĂR N. VASILE Bacau. TODOSIA Bacau. 10. str. VALERIA Bacau. ROZICA Bacau. Viteazul. str. Razboieni. Carpati. EUGENIU Onesti. B. bl. Cremenea. A. sc. A. str. sc. Bacau. bl.10 MANCIU GHE. bl. A. 15 LUPU C. bl. bl. jud. jud. 7 LUNCANU COSTEL. sc. 17. sc. str. 5. str. sc. ap. N. 14. Sc. 4. str. ap. nr. Buhoci.L?CR?MIOARA Bacau. 6. 2 L?C?TU?U GHE. bl. 6. str. jud.Republicii.13 MARINESCU SERGIU Bacau. str. MIHAI Onesti. 31 MAXIM I. ap. 13. ELENA Bacau. nr. Costache. str. Nordului. CATINCA Bacau. com. Pictor Aman. str. Soimului. Copernic. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. sc. 6. str. 9 MERLICI I. 6. A. jud. ap. IOAN Bacau. 3 LAZĂR V. str. ap. 2 LECA I. bl. 10 MIHĂILĂ I. ap. 8 M?NDRU P. ap. 25 MIHĂILĂ MARI. ANGELA Bacau. VASILE Com . str. VICTORIA Bacau. 39. str. Florilor. 1 Mai. sc. bl. nr. 29. bl. ap. str. B. bl. 12 MAXIM N. 5 MACOVEIU I. A. bl. Maramures. 110. Margineni. Armoniei. 5. sc. B. sc. Bacau. N. NECULAI Bacau. sc. A. bl. str. str. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. Crinului. IOAN Bacau. C. sc. 19 LAZĂR D. 9 Mai. sc. VASILE Bacau. Sc. Crinului. 38 MARE? D. 2. sc. str. 3. str. str. jud. str. nr. ap. sc. 6 LUCA GHE. Florilor. sc. A. bl. Miron Costin. ap. str. A. Slanicului. Bicaz. 3 LUNGU LIC? Bacau. 2. CRISTINEL Bacau. 14. bl. ap. bl. 10 IOSIF I. bl. nr. IOAN Bacau. 1. bl. B. str. NECULAI Bacau. A. 4. VICTORIA Bacau. nr. str. ap.6 LICHI V.

IOAN OLTEANU I. ap. 31. ap. sc. VASILE MONEAGA G. 6 Bacau. ap. Carpati. str. bl. 29 Bacau. str. Caiuti.7 Bacau. sc. ap. 1. ap. ap. bl. str. sc. Castanilor. 29. 7 Bacau. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. 3 Bacau. str. B. str. ap. 22. DANIEL NICULESCU V. C. Balcescu. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 .4 Bacau. nr.. Miron Costin. B. 9 Mai. A. str. B. 5 Com. str. Castanilor. str. bl. A. ap. 4. str. ap. C2/2. ap. ap. bl. str. str. jud. B. Bacau Com.12 Bacau. sc. D. Proiectantului. sc. Militari. 9 Com. 131. Banca Nationala.5 Bacau. 27. jud. 4 Bacau. 22 Bacau. Aleea Parcului. sc. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. 8. 2 Bacau. 79. sc. F. 4 Bacau. bl. sc. ap. sc. 33. ap.14 Bacau.80. bl. 14 Bacau.sc. ap. bl. N. 1. sc. Neamt. ap. Balcescu. ap. ap. 39. 7. str. RADA PANAIT I. 8. B. sc. Aleea Parcului. str. MARIA PANAIT I. 131. C. sc. 14. 1. bl. Logofat Tautu. bl. A. Miron Costin. Bacau. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. 103 Bacau. str. str. bl. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. 24 Bacau. sc. A. bl. Carpati. C1.sc. 19 Adjud. str. DOMNICA MONOREANU . 13 Bacau. sc. B. 22 Decembrie. ap. B. str. 79. Al. str. Panselelor. 1. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. nr. 5. D. A. 8. sc. ap. Cel Bun . 3. Miron Costin. str. nr. 12 Bacau. NECULAI NECULAU I. A. 21. Razboieni. Bucegi. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. C2/2. Lipova. bl. 2. B. str. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. B. F. bl. ap. 3 Bacau. 78. 27. VASILE OHACI C.Neamt. nr. Bacau. str. N. bl. 25 Bacau. A. A. sc. 18 Bacau. STELIAN NICULESCU V. A. Cuza Voda. 5 Bacau. bl. bl. bl. Miron Costin. ap. str. ION P?DURARU D. str. D. sc. str. bl. ap. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. 1. ap.sc. str. bl. str. sc. 85. sc. D. 131. 15 Bacau. str. jud. ap. sc. bl. Oituz. Alecu Russo. sc. 9. 6 Bacau. E. B. Cel Bun. MARIA PALADE S. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. str. nr. Carpati. 18 Bacau. bl. COSTEL N?STAC C. A. str. str. Cornisa Bistritei. Castanilor. 85. bl. 8 Bacau. Vrancea. bl. Miron Costin. bl. str. sc. ap. 9 mai. sc. ap.E. str. bl. Aleea Ghioceilor. sc. ap. ap.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. 27. 25 Bacau. bl. bl. str. 2. NICU?OR MUNTEANU V. bl. str. B. bl. bl. Republicii. 3 Bacau. str. Aviatorilor. bl. 6 Bacau. ap. bl. A. Bucegi. ap. sc. str. 4. bl. nr. 19. jud. sc. bl. VEROANA MORO?ANU I. IOAN P?DURARU GHE. str. 25 Bacu. ap. 8 Bacau. sc. Z?NA MITROFAN M. 27 Bacau. bl. IOAN MUNTEANU V. sc. A. str. sc. MARIUS MOLDOVANU N. 39. 25 Piatra. 1. bl. ap. str. Energiei. jud. str. B. nr. sc. 8. bl. str. ap. Balcescu. str.VALERIA OBREJA I. ap. ap. str. Carpati. 5 Bacau. F. 2 Bacau. A. 7. bl. ap. Oituz. bl. 12 Bacau. 5 Bacau. sc. Carpati. 3 Bacau. ap. 22 Decembrie. Bacau Bacau. str. ap. str. sc. ap. B. bl. 22 Bacau. 2. MARGARETA MONDAN GHE. N. VALERIA NICA GHE. nr. IOAN OLARU A.75 Bacau. str. ILEANA OJOG A. ap. Metalurgiei.7 Bacau. bl. ADRIEAN NICA C. sc. sc. Aleea Parcului. A. ap. 9. Bucegi. sc. sc. Cornisa Bistrita. A. Al. 1 Decembrie. ap. Marasesti. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. 29 Bacau.BR?NDU?A MONEAGA I. SIMON MOISE I. 6 Bacau. 29. sc. VASILE N?STAC C. Magiresti. 1. bl. nr. str. bl. 22.

ap. A. 8. Militari. bl. 3. 14. ELENA Bacau. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. S. ap. 3. sc. Bacau. str. 12 PUSTIANU GHE. C. A. ELENA Bacau. 40. sc. Luminii. A. sc. ap. nr. str. 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. Alunului. E1. ap. VASILE Bacau. bl. sc. Martir Horia. A. 1 Mai. sc. str. F. str. Miron Costin. nr. B. st. NICOLI?A Bacau. 2. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. N.. str. sc. str. Sturza. sc. 4 PAVEL I. 3. 5. sc. 1 PURU ST. ap. 1 PAVEL N. sc. A. 4 PAVEL C. sc. str. str. sc. ap. str. Banatului. ap. bl. A. 29. ap. bl. 2. 4. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. Apostu. 1 Mai. 3 POPA D. ap. Republicii. C-TIN Bacau. sc. Soimului. ADELA Bacau. bl. A. GHE. nr. nr. 9 PREDA RADU GHE. MARIA Bacau.Balcescu. 4. sc. sc. 9 Mai. sc. LUCICA Bacau. bl. ap. ap. ap. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. nr. str. 15 POPOVICI FLORIN. ELVIRA Bacau. G. 11 PADUREAN. B. ap. bl. sc. Apostu. Erou C. nr. D. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . GEORGE Bacau. jud. sc. sc. str. 5 POPA GHE. bl. B. bl. bl. VERONICA Bacau. N. Stefan cel Mare. 7 POPA GABRIELA Bacau. sc. 1 PAVEL T. str. 9. 15 PREFAC GHE. Castanilor. sc. str. sc. st. Luminii. bl. 2 PUSTIANU C. str. C-TIN Bacau. str. B. 4. ELENA Bacau. sc. bl. str. MALINA Bacau. jud. C-TIN Bacau. bl. ap. 4 P?DURARU I. bl. str. bl. IOAN Bacau. sc. str. Bd. 4. A. 4. 14 PI?TA C. Bacau. str. Pictor Aman. bl. 5. B. A. str. bl. 13 POTORAC D. bl. F. sc. A. FLOAREA Bacau. 5. str. ap. bl. 1. Marasesti. Stefan Cel Mare. str. 15. ap. ap. bl. str. bl. ap. C-TIN Bacau. str. 1A. B. 22 Decembrie. sc. 33 POPA CRISTINA. 165. B.A. ap. 15. VIOREL Bacau. COSTICA Bacau. IONEL Bacau. GABRIELA Bacau. A.Balcescu. ap. 1 PAVEL D. str. ap. ap. 14 PATRICHE N. Erou Gh. Miron Costin. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . bl. Hasan. Carpati. sc. bl. 3 POPA V. ap. sc. Hasan. 10 PERJU V. nr. IOAN Bacau. Aeroportului. A. ap. ap. 3. sc. bl. sc. bl. sc. str. ANGELICA Com. ap. ap. str. bl. Stefan Cel Mare. Alecu Russo. 33. Castanilor. ap. sc. bl. M. str. 17 POPA GHE. ap. 7. sc. B. ap. Rusu. str. sc. 4 POPA A. 9 PONICI N. D. 5. Panselelor. Nordului. F. B. 78. 9 Mai. bl. Caisilor. ap. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. Nordului. ADRIAN Bacau. str. Alunului. 1bis. B. ap. 78. A. bl. A. 13 PRICOPIE GH. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. B. sc.14. sc. 12 PU?CU?? I. 4. 18. bl. 82. ap. bl. str. N. Bacau. G. A. ELENA Bacau. sc. 11 POPESCU N. 9 Mai. ap. I. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. ap. 5. E. A. M. bl. LILIANA Bacau. ap. Hasan. ap. str. bl. Bacau POJUM ANTON Bacau. 1bis. 9 PAV?L G. A. Energiei. nr. bl. bl. A. 1. str. bl. bl. ap. 20. sc. 3 POPA F. 5. ELENA Bacau. bl. 7 POPA GHE. str. Lipova. Neagoe Voda. Violetelor. 12. Erou C. ap. str. bl. 9. Unirii. 2. Str. bl. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. A. A. 46 PRUTEANU ION Bacau. sc. ap. sc. ap. 5 PICHIU GHE. G. str. sc. bl. str. sc. F. Republicii. sc. Apostu. B. IONICA Bacau. 4. ap. bl.PASCARIU GHE. 5 PRICOPIE V. bl. ap. VASILE Bacau. A. 33 POPA I. bl. Erou C. sc. str. 1bis. str. 34. 27 PETRARU J. 78. 5. str. Alunului. AUREL Bacau. 1A. PETRU Bacau. M. 2. A. ap. Balcescu. A. E. str. bl. ap. sc. str. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. str. str. str. nr. Cornisa Bistritei.

str. Marasesti. sc. ap. 17 Bacau. 8 Bacau. 1. B. 4 Bacau. 6. VASILE Bacau. 13 Bacau. 1. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. VASILE ROBU B. bl. 16. Soimului. sc. ap. str. bl. Neagoe Voda. str. ap. sc. sc. E. ap. CEZAR SION I. sc. MARIA STAN GHE. A. D. Hemeiusi. A. Bacau Bacau. bl. bl. bl. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. ap. Cuza Voda. Castanilor. Visinului. N.. str. str. ap. C. IOAN RUSU D. 8. str. SILVICA SERGHIU?? I. str. str. 10 Bacau. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . Iosif Cocea. 2 Bacau. ap. B. Bd. MIHAI ?TEF?NACHE D. str. str. sc. 7 Saucesti. sc. Aviatorilor. jud. 11 Bacau. l. 7. Balcescu. ap. Bucovinei. SILVIA TALABAN I. str. str. Mioritei. ap. sc. 4 Bacau. bl.29 Onesti. 12. Bacau Bacau.. ap.7 Bacau. 4 Bacau. 4B. B. str. 27. MARIA RUSU D. 14.Balcescu. Livezi. Ana Ipatescu. ap. A. B. Balcescu. sc. 40. 2 Bacau. bl. 67. VALERIA STAN V. Lalelelor. sc. 4B. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. E. str. 4. 13 Bacau. Cornisa Bistritei. 16 Bacau. 6. sc. sc. str. 9 Bacau. ap. 1. bl. ap. 6. EMILIA ?USTAC N. bl. C-TIN SERGHIU?? I. bl. Alecu Russo. Panselelor. Republicii. str. ap. ap. 5. 9. nr. sc. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. ap. Aviatorilor. sc. A. B. str. A. str. Com. Neagoe Voda. Str. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. 57. sc. Letea Veche. bl. Oituz. 26 Bacau.3 Onesti. str. 1. sc. jud. bl. str. ap. 2. bl. 12. ap. ap. str. ap.R?CHIT? N. str. sc. ap. sc. str. 5. 13 Bacau. sc. Ana Ipatescu. LIDIA TACU C. TEOFIL RUSU D. bl. B. ap. 18 Bacau. str. bl. A. A. C. V. bl. 1. B. CECILIA SION I. 22. jud. V. 11 Bacau. nr. E. 27. nr. Stefan cel Mare. str. sc. bl. Bacau. VALERIA S?NDULACHE I. bl. sc. sc. bl. sc. jud. A. 1. 16 Bacau. ap. bl. bl. bl. Bacau Bacau. ap. 67. 9 Bacau. B. Cornisa Bistritei. sc. A. bl. ap. ELVIRA RUSU V. Trotus. ap. 7. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. str. str. sc. VASILE RUSU M. ANA SION I. B. G. sc. bl. 19. EMILIA ROŞU S. Alecu Russo. ap. Panselelor. 72. 10 Com. A. bl. jud. ap. str. 3. COSTACHE STRAT C. 4 Bacau. bl. str. B. str. ap. sc. Com. Armoniei. ROMEO RISTEA I. DORIN Şerban ?TE. str. Republicii. str. 3 Bacau. ap. jud. sc. bl. 6. sc. bl. A. Bacau Bacau. 13 Valea Seaca.8 Bacau. 1 Bacau. Milcov. ap. N. Cornisa Bistritei. C1. Panselelor. A. 25. str. Neagoe Voda. ap. bl. ap. ANDREI SAUCIUC V. A. bl. ap.9 Bacau. ap. str. bl. sc. sc. sc. Alescsandri. str. A. ap. ap. A. Martir Crisan. 6 Bacau. 8. C. sc. 3. str. str. sc. ap. bl. B. 57. Stefan Cel mare. B. MIHAI SPORICI V. 6 Bacau. jud. sc. 9. str. 8 Sat Holt.1 Bacau. 11 Bacau. sc. ap. 16 Bacau. Bacau Sat Lilieci. bl. bl. A. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. bl. B. ION SILI?TEANU I. 4 Bacau. 11 Bacau. ap. 3. LILI ROMANSCHI M. str. str. bl. A. Bacau. N. 11 Bacau. B. 10. Bicaz. 9 Bacau. 11. Banatului. 5. 4 Bacau. A. bl. bl. ap. 5. 4. 13 Bacau. sc. bl. C. NICOLAI ROŞU GHE. F1. 8. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. str. str. str. Alecsandri. ap. sc. ap. 16. D. bl. Bacovia. Alecu Russo. sc. bl. bl. ANA SOLOMON I. sc. Cornisa Bistritei. bl. Banatului. B. 3 Bacau. 6 Bacau. sc. Slanicului. sc. COZMA SASC?U A. ap. sc. ap. B. nr.

1. str. sc. 2. Armoniei. 124. ap. Closca. A. str. bl. Bacau. nr. str. Expres. 1. Bacau Bacau. str. Aleea Ghioceilor. C. Electricienilor. ap. bl. str. A. bl. C.. bl. ap. E1. sc. 21. 5 Bacau. jud. 21 Bacau. str. Pictor Aman. A3. Coanda. 8 Bacau. sc. bl. Metalurgiei. 17 Moinesti. sc. T. 11. Martir. 17. Letea. jud. A. ap. 3 Bacau. str. D. Metalurgiei. A. sc. Milcov. 3. OCTAVIAN ZAHARIA S. E1. ap. bl. bl. jud. A. Lalelelor. str. sc. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. sc. B. Banatului. Banca Nationala. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. nr. Banca Nationala. 12. str. 10 Bacau. jud. 6. V?RLAN GHE. sc. 89 Braila. E. str. 8 Moinesti. Jupiter. B. bl. bl. A. bl. N. Titulescu. bl. ap. H. sc. ap. str. ap. str. Mircea Eliade. jud. jud. bl. str. 15. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. Bacau. SERGIU TIMARU T. bl. FILARETA VASILACHE GHE. ap.1. A.Zorilor. str. ap. ap. 8 Bacau. nr. bl. str. MARIA TEODORU V. jud. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. 29 Bacau. B. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE. bl. M Viteazul. bl. B. ap.11. MI?U VI?AN V. sc. str. str. 6. sc. bl. bl. Stefan Cel Mare. A. Bradului. Mioritei. Vladimirescu. ap. sc. Independentei. 1. A. 23. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . ap. bl. bl.. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I. ap. nr. sc. 12 Bacau. str. ap. 12. bl. 4 Onesti. A. C. 18. Bacau. bl. ap.. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. VIORICA T?NASE GHE. A. ap. str. ap. jud. sc. ap. bl. ap. 9 Bacau. A. 52 Onesti. str. ap. Slanicului. str. sc. 49 Bacau. bl. C10. ap. 11. Carpati. sc. 48. str. C. bl. B3. str. 87 Bacau. ap. ap. 1 Bacau. bl. 12 Bacau. str. 3. str. 8 Bacau. A1. 5. str. bl. str. sc. sc. nr. str. A. GHE. 19 Bacau. 4. 24. Schelei. 9.. bl. C. 6. br. sc. sc. 18 Bacau. 9 Bacau. bl. 14 Com. str. bl. Constructorului. C10. 4. sc. bl. LUCIA T?NASE C. bl. Balcescu. str. Bacau. str. Republicii. Bacau Bacau. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. ELENA TANC?U M. str. jud. 5. ap. str. A. C-TIN ?I?U N. Camin 1. 8. A. jud. ?IPA T. ap. Racovita. Bacau. sc. str. Bacau. bl. 120. 44. str. str. B9/2. 14. Panselelor. ROBERT ?UGULEA V. bl. 6 Bacau. 2 Bacau. 10 Bacau. str. 90 Bacau. ap. bl. 19 Moinesti. 12 Bacau. 31. D. Schelei.9 Bacau.13 Buhusi. 16 Bacau. Violetelor. C. A. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. Bacau. Aleea Ghiceilor. ap. ap. Bacau. bl. Miron Costin. sc. sc. str. str. Marasesti. 2 Bacau.11 Bacau. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M.. 15 Bacau. ap. str. 2 Moinesti. bl. Bacau. sc. str. str. ap. 3. sc. sc. sc.11 Moinesti. sc. C. nr. str. GHE. B. 1. 6 Bacau. ap. 12 Sat Barati. sc. bl. ap. Cornisa Bistritei. A. bl. 22. sc. VASILE TEODORESCU A.TALABAN V. A. sc. sc. ap. MARIA URSU I. Margineni. str. nr. sc. sc. B. A. Mioritei. MARIA TIŢA V. ap. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. str. B. sc. 6. A. 7. bl. Prieteniei. sc. ap. C-TIN TUDORIU C. Avram Iancu. ROMIC? TIMARU T. 6 Moinesti. Racovita. ap. E. ap. 80 Bacau. sc. 6. 4 Bacau. ap. ap.bl.Zorilor. Milcov. com. Eternitatii. 19 Bacau. N. ap. ap. sc. A. bl. 13. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. Slanicului. nr.

bl. Str. nr. 3. E11.1Mai. Bl. A5. 30. 15 87364550LEI Str. P19. 4. Lupu nr. ION ARSENE E. B. Sc. Ap. ap. Bl. B. M-2B. Str. D. CORNELIA BIRSAN N. E. 69. Trivale. A. A.Lapusani 14474600LEI Pitesti. Lupu. Bl. VALENTIN APOSTOL I. PETRE BADULA ST. 52. Basarabilor nt. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. GHEORGHE ANDROI C. Dacia. Basarabilor nt. Ap. Bibescu Voda. Bdul. 9 7113800LEI Pitesti. 6 Bacau. Craiovei. Paltinului. Str. B8. Ap.1Mai. Popa Sapca. P1. A. Sc. Victoriei. Sc. E2. A. ALEXANDRU ARSENE I. S4.ZAHARIA V. Curtea de Arges. 35. B. B. Milea. B. Sc. Fagaras. sc. Fagaras. GHEORGHE BANDOC GHE.31 571600920LEI Mioveni. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. Sect 8090160LEI C. str. Ap. 3. Pitesti 51695000LEI Bd. Arges 165688000LEI Bucuresti. C. Sc. Arges 51695000LEI Pitesti. str. Cimpulun 34508070LEI Str. Republicii. SILVIA ARSENE GHE. 7 105798680LEI Comuna Micesti. 19. B. D. 33. A. Bl A8. Bl. Ap. 7. Stefan Cel Mare. 1B. sc. Bl. 20. E2. Sc. Ap. Sc. Ap. 2 33190400LEI Bd. Ap. Republicii. V. str. Razboieni. jud. VASILICA BOTA A. Sc. N. Bl. Ap. 17 19706800LEI Pitesti. Sc. Bl. Victoriei Bl. ADRIANA ZAHARIA V. Campineanu. Bacau.18 Bacau. 7 24892800LEI Str. Bl. Ap. FLOREA BAILESCU GHE. Ap. jud. ap. E5. Sc. Ap. B. D. 8 7052960LEI Str. Bl. bl. Republicii. Bl. 25. M3.Trivale. D. VARVARA APOSTOLESCU E. Sc. 16 41356000LEI 63 . SILVIU ANTON ANCUTA GHE. Sc. Bl. Bl. A. 8. Ap. nr. I2. Str. Sc. Aleea Parcului. A. STELIANA BAIETICA I. Str. 24 Ianuarie nr. Hanu Rosu. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. CRISTIAN BERECHET F. Bl. Ap. 13. 20 125604920LEI Pitesti. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N. bl. Ap. DUMITRU ANGHEL A. Pitesti 48076350LEI Pitesti. Ap. ION BERECHET A. Arges 51695000LEI Bd. Bl. Str. Sc. Ap. T.A. Sc. Sc. COSTIN ANGHEL C. Str. 13 70737040LEI Pitesti. Pitesti 41625250LEI Pitesti. Sc. str. T. Balcescu. C. Ap. VASILICA ANDREI I. Str. P19. Ap. Str. sc. DOINA ZOTTA C. Bl. Bl A8. Str. D6a. Sc. COSTIN ADRIAN BATA I. MARIA BERECHET I. A. Republicii nr. FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. Pitesti 54176360LEI Pitesti. Ap. Str. D. Vladimirescu. Aleea Ucea Nr. A. Lazar. sc. GHERGHINA ANGHEL GHE. CAMELIA ANGHEL F. Bl. Ap. AURA BAILESCU V. Str. Sc. 54. Str. Fagaras. 1. Ap. AURORA BAIETICA D. Bl. Ap. sc. 23. 44. A. str. ap. Ap. 20 142615000LEI C. 35. ap. D. bl. MARIANA GRATIELA ALECU O. ALEXANDRU ARSENE I. Banca Nationala. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. E. bl. IORDAN BEBU V. Antonescu. Bl. C. Eroilor. Pitesti 12027520LEI Str. 18. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. 3. PS37a. Sc. Sc. 13 Buhusi. 46. jud. Mioveni. Ap. Sc. 8 15558000LEI Pitesti. V. Exercitiu. Bl. Sc. 17. STEFAN BADEA M. 24 21781200LEI Pitesti. Lupu. 13 15198330LEI Pitesti. 63 Bacau. 18. 12. jud. 13. Ap. Bl. A. 16. Sc. nr. 19 69388680LEI Pitesti. Trivale. GABRIEL BORDEANU A. AUREL BACIU M. NITA BOTA D. Str. 46. 4A. I. Ap. Gh.31 220923600LEI Pitesti. 6. Arges 6203400LEI Str. Pitesti 33808530LEI Pitesti. Str. 35. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. Sc. Str. C4. A. ELENA BORDEANU GHE. Sc. 12 50822800LEI Comuna Micesti. B. E. Bl. Pitesti 14209640LEI Pitesti. C. Sc. sc. P-ta V. 26 135873200LEI Pitesti. Ap. Str. ap. V. Vladimirescu. Bl. Ap. Pitesti 9822050LEI Costesti . ECATERINA ANGHEL M. Bl.A. TINCA BATA I. 3. Bl. 16. Sc. Bl. Sc. 2 44081000LEI Pitesti . Pitesti 41230LEI Str. Bl. Republicii. CONSTANTIN ANGHEL L. Sc. MARIUS ALESTEU S. Curtea de Arges. Ap. D2. ELENA BARBU A.

U5. MARIA CIOTIRNAIE I. C. Sc.Petrochimistilor. Str. 13. Str.31. Bl. Bl. Sc. Ap. 30. Ap. Sc. Ap. MARIA BUSUIOCESCU P.Banat. Ap. Sc. nr. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. Sc. PS-37A. I. 18 Pitesti. B-dul Petrochimistilor. A. Victoriei. Ap. PETRE Pitesti. C. Dacia. Str. Dacia. Trivale. 6 Pitesti. Sc. Bl. Str. 17. Ap. Bl. Ap. FLORICA COCIOABA GHE. E1. 18 Pitesti. ap. B. Exercitiu. Victoriei. 20. Sc. 5. P5-7. Str. B. Bl. B6a. C. Str. Ap. 6. Str. B6. Sc. 4 Curtea de Arges. Ap. Sc. 30. A. Sc. Sc. 27 Pitesti. 3 Pitesti. Arges Pitesti . B. Bl. 27 Curtea de Arges. Ap. Sc. Ap. Craiovei. Str. Calea Bucuresti. IULIA CANA S. Bl. 4. VASILE CHELU C. 1 Braşov. Ap. 6. 8. Bl. MARIA CHITU GHE. C. Bl. ION CAPET N.Str. 12. Bl. Str. Sc. Arges Pitesti. C. PD--2A. Str. Arges Pitesti. Ap. Str. B-21. Basarab Voda. Ap. 21 Pitesti. 42. Negru Voda. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. 4 Pitesti. 14 Pitesti. GHEORGHE COTOLAN I. Bl. B. DANIELA CRISTESCU I. Bl. Str. E1. EMIL CRISTEA F. Tepes Voda. E6. VIORICA COSOSCHI I. Calea Bucuresti. Sc. Exercitiu. Bl. Ap. B. nr. Golesti. GHEORGHITA BUTA I. GEORGETA CIUCU P. AURICA CIOTIRNAIE I. Sc. Sc. 12 Mioveni. Exercitiu. 4 Curtea de Arges. Bl. Pitesti. 34.15 Pitesti . Ap. Bl. A. PD-4. Sc.C. C. Ap. VOICU CIRSTEA GHE. D. nr. 4 Pitesti. A. Sc. B. Sc. Str. GABRIELA CHILAU GH. 14 Bucuresti. nr. C3. 8. Ap. Basarab Voda. 15 Pitesti. Arges Pitesti. B21. A. Petrochimistilor. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Sc. 14 Pitesti. Mircea Voda.7 Costesti . Pitesti. VIORICA CONSTANTINESCU I.Bradului. 10 Mioveni. NICULINA CIUCA V. Ap. Ap. RADION BUTA D. Sc. Str. Bl. 4 Pitesti. Str. MARIN CIRSTEA N. 7 Pitesti. Teilor. C. Bl. ELISABETA BUSIOC P. A. S7B. DAN CRISTESCU I. Ap. Traian Vuia nr. Str. P1 + P2. SIDONIA CALIMENTE GH. Str. P1 + P2. 4. Sc. Sc. C. 1918. A. Ap. 6 Pitesti. ALEXANDRU CIUREA I. M3. Arges Pitesti. D6. Ion Alexe. Trivale. nr. Basarab Voda. Ap. U5. B. Sc. MARIA CANTACIOIU D. Bl. Sc. ADRIAN SIMION CHELU C. Str. Negru Voda. Exercitiu. Arges Pitesti. nr. Ap. Bl. Ap. 10 Pitesti. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Teilor. Bl. Eugen Lovinescu nr. sector 2 Pitesti . Sc. Ap. Arges Pitesti. D. Ap. 1 Dec. Bl. Bl. Episcop Nichita. VALERIA CRACIUN I. Bl. B7. A. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. Ap. Str. Bl. Bl. Str. 3. Ap. Sc. VASILE COSTACHE N. GEORGETA BREZAN GH. 4 Pitesti. D. Bl. 13 Pitesti. D14. 30. A3. Str. Ap. 14 Pitesti. Arges Pitesti. Bl. Str. Sc. Bl. B. Trivale. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. Ap. Exercitiu. Ap.C. 7. 5 Pitesti. Bl. OCTAVIAN COTOLAN I. Str. A. Bl. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. 5. Sc.Trivale. Arges Pitesti. 17. Sc. Str. Exercitiu. P24. 2 Pitesti. Craiovei. B3A. Sc. A3. CRISTIANA CHELU N. E6. Bl. Bl.Libertatii. Ap. Sc. ION BUTA I. F. Sc. 1 Pitesti. Ap. Sc. Bl. Str.B.A. 27 Pitesti. H. Ap. 9. Bibescu Voda. Str. Ap. 7 Pitesti. Dumbravei. Ap. Str. 8. Str. Arges Pitesti-Gavana. Bl. Gavana 3. 30. Bl. Ap. MARIA CIUCU GH. 30. Trivale. A. Str. Arges Pitesti. A. Bl. Sc. C. nr. Bl. A.BRATAN I. 12 Pitesti. B. C. A. Trivale. 2 Pitesti. Ap. 8. 16 Pitesti. Antonescu. Str. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. B 17. DAVID COTOCIU I. Exercitiu. MARIUS BUZESCU E. Str. nr. 2. Bl. Bl. NICOLAE BUNESCU P. Bl. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. Sc. Sc.P1bis.

Ap. Bratianu. Prundu. ALEXANDRU DINU N. 15 Pitesti. PAULINA DELU GHE. 8 Pitesti . P10.Trivale. 13 Pitesti. Str. Ap. A11. 8 Pitesti. Ap. 1 Dec. Gavenii. 30. Bl. VIOLETA DRAGOI A. MARIA GRIGORE A. Bl. Bl. Bl. Bl. Str. Sc. Sc. S4. Arges Pitesti. Trivale. Popa Sapca. 11. 32 Pitesti. Bl. F4a. Bl. Capitan Cutui. Ap. Str. Sc. Arges Curtea de Arges. Str. ALEXANDRA DELU ST. 1 Pitesti . C4. Str. Bl. 7 Mioveni. Sc.Craiovei. MARIN DUMITRESCU C. Bl. B. Ap. 13 Pitesti. Sc. Bicazului. C. NATALIA GHEORGHINA F. Gavana III. Ap. C. Bl. B17. Ap. GHEORGHE GOGA C. Str. Eroilor. Sc. Popa Sapca. A. Sc. 19 Pitesti -. Republicii. T. 21. 13. C. Pitesti. Ap. A. 22 Pitesti. 19 Pitesti. 34. Bl. 6. Ap.DATCU I. Aleea Prahovei. A. Sc. AURELIA ENE GH. Sc. Ap. Ap. C. GEORGETA ENE R. D. CORNELIA FLOREA GH. Ap. Ap. H Pitesti . Sc. Bl. GHEORGHE GHIOCA N. Marasesti. Sc. Ap. Sc.Banat. C4. Arg Pitesti. Str. NICOLETA DIACONU I. Milea nr. C4. 11 Bucuresti. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. Arge Pitesti . A. Bl. B. Bl.C. Aleea Prahovei. 8. C. Popa Sapca. 2. 8 Pitesti. A3. Bl. 29 Pitesti. Bl. MARILENA FLOREA A. ALIN GHEORGHE V. ELENA DIACONESCU C. GHEORGHE DIACONU T. TEODOR DIACONESCU T. P3. ILIE GHISOIU M. Ap. 6. B. Ap. E3b. 1 Pitesti . 24 Pitesti. GHEORGHITA DIACONESCU GH. C. Voda. V. Bl. Sc.Gavana III. 4.Trivale. Bl. Bl. Sar Geamana. B. C. Sc. Str. Sc. Sc. A. Q5. ILIE TEODOR DINESCU I. E11. Str. Ap. Gavenii. Sc. Davila. Bl. Bl. Ap. V. Sc. STEFAN DELU I. Sc. 30. Sc. 8 Pitesti. 9S-14. Ap. Str. Bucuresti. Str. Bl. CAMELIA DUSA D.B1. Bl. Schitului nr. jud. S1. B. 30. N. Arge Pitesti. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Arges Pitesti. Sc. N1A. Ap. Ap. 22 Pitesti. Bl. A. A11. Str. 1. Str. Ap. VASILE Pitesti . C4. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Popa Sapca. 13 Pitesti. DUMITRU FLOREA I. Bl. U1. Str. STEFANIA DEMETER J. Sc. Bl. 1 Pitesti. P3. Arg Pitesti. B. ION DIACONESCU C. Bl. Ap. Ap. ADRIANA DUTU GH. Sc. 1918. 14 Pitesti. Sc. Str. A. 19 Pitesti. B. 4. Sc. Bl. 24. Bl. E. Q5. MARIOARA GORUNESCU A. MARIETA GHICA I. Sc. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Sc. Str. Sc. Ap. C. Ap. Bl. S1. GHEORGHE DUMITRASCU C. E. Str. Str. Arges Pitesti. Milea nr. Ap. Ap. LAURENTIU GAVA B. B8. Str. Calea Dragasani. Ap. Ap. Str. 1. Ap. Str. I.Banat. Ap.Banat. Ap. GHEORGHITA DUCU GHE. 22 Pitesti. Bl. Ap. Sc. Sc. VALERIA MARILENA DUTA V. Sc. Arges Pitesti.Str. A. Str. Milea nr. ROMEO GHEORGHE N.Trivale. B. DUMITRU GEORGESCU M. B. GHEORGHE GHICA D. Arges Curtea de Arges. 19. ALEXANDRA DRAGOI M. 19. 72C.C. 18 Pitesti . Sc. C. Ap. Str. Bl. Schitului nr. Bl. Ap. C. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . Capitan Cutui.Trivale. Bl. Ap. B2A. Bl. 19 Pitesti. Sc. B 14. 2 Bughea de Jos. Bratianu. Bl. 6. Bl. Bl. 14 Pitesti. Pitesti. Ap. Str. Ap. 4. 23 August. Str. C. B. Sar Geamana. Ap. Sc. Str. 16. Balcescu. ROMICA GAVA G. Arges Comuna Bradu. 13 Pitesti . Bl. Alunului. Sc. MIHAELA GEORGESCU I. A6. Sc. 8 Orastie. 30 Comuna Bradu. Bl. Trivale. 7 Curtea de Arges. B2A. Trivale nr. Arg Pitesti. P3. Sc. Str. C. Sc. 1. A. N. A. Bl. A. Str. B4. A. Vladimirescu. 2.C. C.14 Pitesti . C. Sc. C. ISTVAN JANOS DESPA M. Q5. Str. Sc. 11. 67. E11. Frasinului. Alunului. C. Str. ALINA DENISA DIACONU GH.C. Str.Craiovei. Ap. Capitan Cutui. ELISABETA DUTA M. 8 Pitesti. Ap. Ap. D4. B. 8. V. 9S-14. Sc. Bl. I. C. C. Bl.

Brancoveanu. Sc. MARIUS ILIE GH.Trivale. Str. A. Cart. VALENTIN ILIE GH. C. com. VASILICA ILIE P. D1. 9 Pitesti. Bradului. FROSA MARCU M. CONSTANTIN LEASA I. 17. MIHAELA MANOLESCU A. Str. Sc. Voda. CORNELIU ILIE I. Ap. Bl. 11 Pitesti. Str. MARIA IONESCU V. Sc. Sc. C. Sc. C. 29. Ap. SEBASTIAN MARINESCU P. P7. Str. GEANINA MANOLESCU I. Ap. Sc. D1. Bl. N. Str. T. Bl. D11. P29.com. Sc. Garlei. Bl. P27. B. 4 Pitesti. Ap. Str. Ap. Ap. 42 Pitesti. Bl. Str. S8. Bucuresti. B. Sc. CORNELIA ION N. C. P3a. DOINA MARGARITESCU D. Ap. 11 Pitesti.HAIDUCU D. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. Bl. C. Ap. Balcescu. F. 1 Pitesti. MIHAIL IONITA STAN IORGA I.Vasile Lupu.18 Pitesti . Bl. Bl. Str. 70A. 110 Pitesti. B 42. A.Trivale. A. Ap. 4 Pitesti .15 Pitesti. A4. GHEORGHE MARINESCU I. 4 Pitesti. Ap. S8. Str. Bl. 11 Pitesti. Sc. 17 Pitesti . 8 Pitesti. B. C. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. D. MAGDALENA ILIESCU F. com. Pillat. Sc. D. CONSTANTIN IONESCU I. Bl. P29. Str. Bl. D. Str. Ap. MARILENA IANCU G. 6 Pitesti. Sc. P5. A. C. Bl. VERGILIU ILIE I. Ap. Brancoveanu. 10 Pitesti. Banat. Bd. A. 6 Pitesti. B2. Bl. 10 Pitesti. Stefanesti Pitesti. Vladimirescu. Ap. S8. Bl. Popa Sapca. Str. Bl.1 Pitesti . Ap. ADRIAN MAILAT M. A. Ap. 52. GABRIEL ILIE GH. D5A. P29. 12 Pitesti. Sc. 19 Pitesti. CRISTINEL LEASA F. Ap. 9 Pitesti. Ap. MARIA LUCA C. F. T. C. Str.Craiovei. B 42. CONSTANTIN ILIE P. Expres. GILDA FLORINA ILIESCU GH. Sc. Sc. Ap. Sc. Sc. I. Bl. Exercitiu. Sc. Bascov. 10 Pitesti. 8 Pitesti. Ap. Str. Banat. N. 43 Pitesti. Sc. Pietei nr. Str. Ap. Bl. Sc. sat Labusesti Pitesti. DUMITRU LAZARESCU M. C. 5. 9 Pitesti. sat Borlesti Com.C. 13 Pitesti . Rares. Bl. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Sc. Sc. A. C. C. Bl. D1. Merisani. Bl.Str. ION IVAN GH. Bl. A5. Str. Sc. Golesti. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . Ap. ANA ION N. Sc. Ap. Bl. Pietei nr. A. Vladimirescu. F. Bl. CRISTINA MARIA V. Bl. Ap. 12. Pietei nr. Bl. Ap. Str. Ap. A. Bl. Republicii. 6 Pitesti. B 42. A. A. Smardan nr. Bl. ANA ILIE GH. D1. 69 Pitesti. Sc.Craiovei. 16 Pitesti. Trivale. Sc. Eroilor. L4. F. MARIA LAUDA I. Comuna Bascov. C1. A. Bl. Sc. Brancoveanu. Bl. Ap. Sc. GEORGE FLORENTIN ILIE V. 31. Ap. sat Prislopu Mic nr. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. Ap. Str. D. sat Prislopu Mic nr. Sc. 29. Ap. Ap. F. 4 Pitesti . 5.1 Pitesti . nr. A. Ap. 33 Pitesti. Bl. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. P. sat Valea Ursului nr. ION LUCA N. 19 Pitesti. C. Bl. Bl. C. IOANA ILIE A.Trivale. 5. Ap. Golesti. Sc. 10 Pitesti . Bl. Ap. MARIANA MARIOARA C. Sc. Sc. Ap. Bl. ANETA MAILAT GH.T. 30. D. Exercitiu. Ap. Ap. 29. B. Ap. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. NICOLAE LUCA D. V2D. Ap. ADRIANA JOIULESCU I. 6 Mioveni. 12 Pitesti . Golesti. 4 Pitesti. Str. Vladimirescu.Craiovei. 10 Comuna Davidesti Pitesti. A. Str. Bl. A. Bucuresti. 11 Mioveni. 17. 14 Pitesti. Bratianu. Bl. Sc. Craiovei. D. P5. Str. A. Brancoveanu. C. P7. 39. 11 Pitesti . D. TOMICA ILIESCU I. Str. Sc.Trivale. Sc. Bl. 19 Pitesti . Ap. Ap. Exercitiu. Bascov. VASILICA MARINESCU GH. Sc. 110 Pitesti. B12.Trivale. Sc.

22 NEDELEA I. Sc. 3 NAGODA ST. M8. Str. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. VIOREL Pitesti . Razboieni. 22. Sc. Bl.Razboieni. Ap. MARIAN Pitesti. Bl. NICOLAE Pitesti. 10 MINCULESCU GR. Str. Bl. 3 MICU C. D3.1 MOACA I.Bl.Trivale. Sc. Sc. 19 NICOLAE F. Ap. Ap. Sc. Bl. Bl. Sc. 29 MURGESCU M. B. C. Sc. Str. 18 NEAGOE M. Sc. B. A. Balcescu. A5. 4. 14 MIHALTU C. B9. M 20. Sc. Sc.Victoriei. Bl. C1. MONICA Pitesti. A. Str. I. Str. B. GEORGE Pitesti. Smardan. Ap. Sc. 14 NEDEA F. 4 NEACSU GH. 22. Bl. Ap. MARIA Barla Mozaceni . E.Trivale. Bl. Bl. 86. VIOREL Pitesti. 1 Dec. Sc. A. 17 OLTEANU N. Smardan. LIVIA Pitesti. 19 NECULA I. 15 MIHALCEA GH. DOINA ELENA Pitesti . Ap. ANCA GABRIELA Bucuresti. Razboieni nr. Trivale. Sc. B. NICOLAE Bascov MINCU F. P7. Ap. Sc. Str. DORINA Pitesti-Craiovei. B-dul N. Livezilor. Balcescu. NATALIA Pitesti. A. Sc. Bl. 7 NEACSU F. Bl. Sc. Balcescu. 146. Bl. Ap. Ap. Ap. Sc. CONSTANTA Pitesti. Se NEAGOE I. Ap. Bl. Tache Ionescu. Sc. Sapca. P6. CONSTANTIN Pitesti. C1. PETRE Pitesti. Bl. PAUL AUREL Pitesti. TEODORA Pitesti. Str. LUMINITA Pitesti. Zugravu. DORU Pitesti-Craiovei. Sc. AUREL Pitesti-Craiovei. Bl. Bl. Sc. A. Sc. DANIEL Pitesti. 15 MINCULESCU GH.Bratianu. C. Gavana.2. Aleea Ciresului. EMILIA Pitesti. Sc. C. B21. Str. B5. BUCUR Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. D. B. A. Bl. Ap. Ap. Sc. A. Bl. 11 OLTEANU I. Sc. Sc. Ap. VIOREL ION Pitesti.D6. Ap. Bl. PARASCHIVA Pitesti. Ap. C2A.10 MINCA C. Sc. VERONA Pitesti. Bl. 11 OLTEANU N. Voda. Bl. Maior Sontu. Str. A. 22. B-dul Republicii nr. E. 18 NICOLAE ST.Vale NEACSU C. Paltinului. Ap. B-dul N. CARMEN Pitesti . Bl. L3. Balcescu. D. PAUL Mioveni. Bl. IOANA Pitesti. Sc. MARIN Pitesti. Ap. Frasinului 19. B. N. Sc. Bascov. Ap. MIHAI Pitesti. A5. Sc. Bl. B. str. Gavana 2. 10 NEAGU C. V19. B-dul N. Bl. Sc. Ap. B 22 bis. B. Bl. M 20. Ap. N. MARIA Pitesti. 1 Decembrie 1918. Str. Bl. 4 MOCANU A. Str. Sc. 17 MIHALACHE M. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 .Golesti. Ap. G. Ap. Ap. Sc.Razboieni.Victoriei. NICULINA Pitesti.C. Bl. Str. 13 MOCANU P. 8 NITA M. Bl. Ap.A. Ap. Ap. E4. Sc. B. A. 40. Str. 19 MINCA N. 3 MINCULESCU I. Str. Ap. A2. Ap. DOREL MIHAITA Pitesti. TEODOR Pitesti. Sc. 131 NEACSU M. MIHAI Pitesti . I2c. LIVIU Com. 8 NICULCEA M. 10 NEAGOE T. Ap. Str. MIHAIL Pitesti. VICTOR Pitesti. B. N. Bl. 45 MORARU P. Bl. Ap. Victoriei. 9. Ap. Bl. Serbota 1. Bl. 3. Bl. Balcescu. 10 OLTEANU D. Tache Ionescu. A. P3. 27. Sc. Str. Bl. A. 1918. E. Str.14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. M. Bl. Bl. Popa Sapca. MARIN Pitesti . B.C. D. Fr. 10 NITA M. A. VICTORIA Mioveni. Bradului. 8 MOTORAN N. Ap. 10 NECULA P. Str. Q3. 10 NAGODA F. Sc. Bl. D. B. Frasinului 19. Voda. 39. MARIA Pitesti. Ap. Str. Sc. GHEORGHE Pitesti. A. 29 MIHAI I. Sc. A5. 16 MOLA C. F3.MELENTE P. Ap. 10 MITISOI F. 46. Ap. CONSTANTIN Pitesti . M5a. Ap. A. Sc. Kogalniceanu nr. 14 MOCANU A. Bl. Bl. Sc. sat Mogosesti MOISESCU I. Bl. Ap. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. Ap. C. 1 NICULCEA GH. Vedea. L3. Catanesti. Smardan. Str. Ap. Ap. Catanesti. L3. Ap. 86. D. C1. Ap. Ap. Str. Sc. Bl. P. Sc. A. Sc. P. Str. Str. 39. Str. Bl. A. B-dul N. RADU Mioveni. J11. 13 MOGOSI D.

Ap. S4. Bl. Sc. Str. ANGHELINA PAUN C. 12 Pitesti. Bl. Str. Balcescu. B. 19 Pitesti. Ap. Bl. Ap. B. C1. P 8A. C. Gavenii. L3. Sc.14 Comuna Mihaiesti. Petrochimistilor. Banat. 8 Pitesti. Bl. com. Sc.Independentei. Sc.N. Ap. Str.M4. M. P 8A. Prundu. A. E. Ap. M 25. Bl. C. Sc. Ap. Str. C. Sc. Sc. Ap. Ap. 6 Pitesti. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. Bl. Sc.OLTEANU N. F. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. ION PANAITESCU C. 1. B. Paltinului.Craiovei. 22. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . Bl. Gavana. Sc. Ap.12 Mioveni. Str. SORIN PETRE A. Bl. Bl.8 Pitesti. Sc. 87. Viteazu. B. Ap. D. 8 Mioveni. CV.D.B1. B 20. Sc. V. D. FLORICA POPESCU AL. P 8A. C2A. Bradet. C. A. A. Sc. Sc. D1. Bl. Sc. MARINELA ONEXE S. 13 Pitesti. EMANOIL POPESCU C. A3.48. Ap. Sc. Ap. LUCRETIA POPESCU M. Sc. FLOAREA PANTILA IL. Rebreanu. 12 Pitesti. Str. Sc. Bl.1918. Ap. IOANA PENUSI A. 23 Pitesti.D. Sc. Bl. Str. Ap. GYORGY POSIRCA M. ELENA POPESCU I. 4 Pitesti. ap. B 10. B2. 4. Bl. MIRELA POPESCU D. Ap. Str. Sc. A. E. Sc. Frasinului. Caldararu Pitesti. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Ap.C. Caldararu Costesti. C. 19 Pitesti. Ap. 1 Pitesti. Bl. A. 17 Pitesti. SILVIA Pitesti. Industriei. 26A. VALERIU PIRVU ST. NECULAE PIEDICA A. B-dul Dacia. C. NATASA PETCU M. 3C. Bl. F. Ap. Ap. MARIA PIRVU V.10 Pitesti. Bl. MARIA PANA I. Str. I. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. Bl. I. Exercitiu. Bl. Craiovei. ECATERINA PERPELEA I. Str.Ap. A. Bl. CALEOPI PETRESCU F. St. Sc. Ap. Bl. P. MARIAN GABRIEL PETRE F.Arges Pitesti. A 35. A. Str. B2. 13 Pitesti. Ap. Sc. Bl. 18. Bratianu. MINODOR POPESCU I. Ap. Bl. Bl. C. Bl. 2 Mioveni. CONSTANTIN POPESCU ST.15 Pitesti .Prundu. Bucuresti. Bl. B 10. Bl. Str. Bl. Str. Str. Bl. ION POTOLEA G. Str. 9 Pitesti. A. Str. Str. Sc. Balcescu. Bl. B 8. Sc. HIC Bratianu. Tineretului nr. Bd.1Dec. 13 Pitesti. 19 Pitesti. Banat. GHEORGHE PETRE N. Ap. MARIN ONEXE M. 19 Pitesti. Ap. 2. N. Ap. Sc. 31. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. B 8. Str. Bucuresti. Str. Str. Ap. Bibescu Voda. FLORINEL ONEXE M. Str. 15 Pitesti. P. C. E4. DANIEL POPA C. 14 Pitesti. 3 Costesti. D. Str. A. Sc. ECATERINA POPESCU I. MARIA PATRAU AL. A. Sc. D. B-dul Republicii. Sc. Paltinului. 13 Costesti. Ap. Smardan. Sc. 7 Pitesti. Bl. 39 Pitesti. Bl. 19 Pitesti. Sc. 8 Pitesti . 8 Pitesti.C. AURICA PATERAU I. 15 Pitesti . com. L.Str. P 8A. Str. Bl. 13 Pitesti. Bl. D. Bucuresti. Exercitiu. Ap. Bl. Ap. 40. A. Sc. VASILE IONEL POPESCU P. U5. Bl. A Pitesti. Targului nr. Sc. Ap.Bl. FLOREA PARPALA M. Ap. C. 63 Pitesti. M3. Bl. Sc. 23 Pitesti . MARIA PARASCHIV I. Ap. GHEORGHITA ONOFRE P. Str. A 35.Traian. Bl. MIHAELA PATAN A. RELU PAUN M. 26. 12 Pitesti. Str. Badea Cartan. Bl. 8 Pitesti. Ap. SPIRIDON POPICA G. Sc. Sc. 6 Pitesti. 7 Constanta. CRISTINEL PAROIU P. PETRE POPA GH. Jud. ELENA PANA I. P 17. Str. Bl. 19 Pitesti. Aleea Carpenului.B. A. P2. Sc. Sc. Gavenii. A. Ap. Bucuresti. Bl. Pillat. Ap. A. Ap. Sc. Sc. St. Aa. Bl. C. A. A9. Petrochimistilor. B. Sc. Industriei. B. D.republicii. IULIA POPESCU N. MARIOARA POPA I. Bl. Campineanu. Sc. Ap. A. 12 Pitesti. 31. Maior Sontu. 14 Pitesti. B. 4 Pitesti. 13 Pitesti. Paltinului. Ap. Milea. B. Banat. Ap. Ap. 42. 26. Sc. Sc. Bl.2. nr. nr. Aa. Sc. Str. Bucuresti. Ap. Sc. Ap.35. A 35. F.

Ap. Bl. Bl. Bucuresti. 2 STAN S. 16 STANCIUCU D. Str. GRIGORE Pitesti. A. C. B2. Str. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. A9. D7. NICOLETA Pitesti. Bl. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . FLORIAN Pitesti. Arges SMARAND GHE. Trivale. Str. P9. A. Sc. Str. Bibescu Voda. ION Pitesti. 12 STANCIU GH. Sat Cerbu SOARE I. CONSTANTIN Pitesti. ION Pitesti. Exercitiu. Sc. 68B. 10. P9. VASILICA Pitesti. Bl.Tache Ionescu. Bl. N. GH. Campineanu. B. Sc. A. E. Ap. com. Str. 6 STANESCU GH. Ap. Bl. C. Str. 10 ROMAN G. Exercitiu. ANGELA Pitesti . Sc. Ap. Bl. C. C. Ap. CATALIN Pitesti. Ap. C. MARIN ION Pitesti. Ap. Ap. 29 SMEU I. Ap. Ap. 15 PREDA C. nr. 62. A. A. Ap. Sc. Bl. Q3. C2. Sc. Str. Zorilor. Bl. MARIA Curtea de Arges. Str. Sc. M3. Str. A. Ap. Sc. Zorilor. Ap. M3. Bl. 13 SANDU VERGIL Pitesti. nr. Str. E. F. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Sc. Voda. Sc. C. Grigorescu. Exercitiu. Ap. Ap. Sc. C. Ap. Bl. A. Bl. NICULINA Comuna Albota. 6. P-ta V. 24 SANDU G. 2. A. Sc. Bl. A. 1 STANCIU C. Valea Iasului STANESCU I. Sc. 26. 17 bis. Sc. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. BADEA Pitesti. Ap. Ap. Gavana II. ION Pitesti. ION Pitesti. B. Str. Sc. Sc. 104. Str. Str. Campului. Bl. Str. E. Bascov. G1. Sc. Sc. Bl. SORIN Pitesti. B. Trivale. Bl. Bd. CONSTANTIN Pitesti. A. Viilor. Bibescu Voda. Bl. B. Ap. Sc. Gavana 3. SORIN . 30. Ap. Str. Str. Zimbrului. CV. Sc. Ap. FILOFTEIA Pitesti. 2 STAN D. 18 STAN M. Ap. 5 STAN C. ION Pitesti. Str. Sc. N. 68B. Ap. Ap. Sc. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. Sc. Soseaua Oltenitei 138. G1. A9. B. Bucuresti. Str. VIRGIL Pitesti. A. Bl. Bl. Bl. Sc. 11. Ap. B. GHEORGHE Pitesti. P16. Ap. 7 SANDU I. U7. Bl. 7 SANDOR SAMSON C. Voda. Ap. Ap. A 13. P5A. F. U7. Sc. B 65A. Sc. Ap. Ap. Viilor. Stanciu Mihoveanu. 11. E2. Ap. 14 SOARE D. Milea. Libertatii. Campineanu. Sc. Ap. 12 STANESCU C. Bl. Sc. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. com. A. SORIN ION Pitesti. Str. Bascov.POTOLEA GH. Sc. A. Sc. A. Bd. G1. CONSTANTIN Pitesti. A. Bl. Gavana 3. Str. Bl. Bd. Grigorescu. Bl. 15 RADOI I. MARIN Pitesti. Bl. Ap. Bl. 63. 29 SOARE N. 3 SOARE I. D. Bl. Str. Bl. B. 4 STANCIU M. 9 Mai nr. F. Sc. Bibescu Voda. Ap. Sc. Ap. E3.Trivale. Bl. Str. Ap. P 16. Str. Bl. Ap. 13 SANDU C. ELENA Pitesti. MARIN Albota. Bl. Bl. 29 SMEU I. 6 STANESCU P. Sc. A. Str. E. 7 STANCU V. C2. Sc. Sc. Trivale. D. 13 PRISLOPEANU I. C3. Ap. Ap. Str. Grigorescu. SMARAND F. Razboieni. B 32. Petrochimistilor. GHERGHINA Pitesti. 78 SPIRIDON ION Pitesti. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. 9 PREDA GH. Str. MARIAN Pitesti. 9 SMEU GH. Bl. F2. C. Sc. SILVIA ELENA Pitesti. B. Bascov RADA N. ION Pitesti. U5. 24 SILVEANU I. D3. B. VIORICA Pitesti. D. 7 STAN M. GHEORGHE Pitesti. Aleea Caminelor. Sc. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. Ap. Bl. NICULINA Pitesti. Bl. Bd. Ap. A. E. Depozitelor. 20A STAN D. A. ADRIAN Pitesti. Bl. Bl. Bl. 69. GHEORGHE Pitesti. 26 SAMSON ELENA Pitesti. Campineanu. Republicii. FLORICA Mioveni. A. Bl. Bl. Sc. Exercitiu. A.ION Pitesti. Sat Gura Vaii STAN C. IRMA Pitesti. Ap. Republicii. Bl. Exercitiu. Ap. A. Sc. B. DORU Pitesti. 18 STAN E. B. ELENA Pitesti . 13 SAVULESCU D. Str. 4 ROGOVEANU ST. Sc. Republicii.

Ap. Str. 13. Sc. Str. A. DOINA STOICESCU T. 6 Curtea de Arges. Str. Bl. Ap. NICOLAE STEFANESCU GH. Ap. Sc. A. Sc. Ap. Ap.37 Pitesti. Sc.1 Pitesti. 17 Pitesti. Sc. B. Str. Str. 6 Pitesti.L1. B. Str. D5. A. Sc. B. Bd. Banat. IONEL-LIVIU TUDOR E. Sc. Sc. Sat Vacarea Pitesti. C. B. Sc. Str. C. Str. Sc. MARIN TOROIPAN N. C. Sc. E. Str. Bl. Bd Republicii. CAMELIA STOICESCU N. 41. Sc. C. VALENTINA STEFANICA P. Sc.Craiovei. Trivale. SEBASTIAN VASILE GH. 13. D. Sc. MARIA SURDESCU D. 10 Pitesti. F. P. Bl. Ap. FLOAREA STRIMBU G. Bl. 2. Sc. Str. D2. 12 Pitesti . P8. A. Ap. Craiovei. CONSTANTIN TIULESCU M. Str. Ap. Sc. 6 Pitesti. Ap. 10 Pitesti. Ap. B. 2. Ap. Bl. NICOLAE STOIAN N. Sc. Bascov. MIHAELA STOIENESCU F. C. Ap. 19 Pitesti . Bl. 67B. Ap. IULIAN VASILE I. Ap. PAUL STRIMBU R. Sc. A. VIORICA VASILESCU B. Bl. 16.C14. Victoriei. Bl. 6 Pitesti.Craiovei. Negru Voda. Bibescu Voda. Ap. Ap. Bl. B-dul Petrochimistilor. 2 Pitesti. Mihaiesti.N Balcescu. 9 Pitesti. E. Ap. A. Sc. Str. C. 30. Sc. B. Ap. Bl. Bl. Str.A. Bl. E. Sc. Ap. P7. DINU MIHAI TOMESCU GH. A. D11. 9 Pitesti. Str. Str. Ap. Valea Iasului Com. Ap. ELENA SURDESCU D. Bibescu Voda. Bd Republicii. Bl. OANA TOANA I. Str. 2 Pitesti. D. Victoriei. FLORIN VASILE GH. 33 Pitesti. Sc. Libertatii nr. Ap. Sc. FLORICA STRIMBU I. 2 Com. Sc. Ap. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. Ap. 29. B. Ap. C. Ap. C. Bl. A. 20 Pitesti. 9 Pitesti. Trivale. Sc. Str. Ap. Bl. P5. Sc. Craiovei. D23. Sc. Ap. Ap. Bailor. D2. FLOREA STOENESCU A. Craiovei. Banat. Str. D. Viteazu. Bl. Bibescu Voda. 24. C. Str. RADU STOICA I. FLORICA VASILESCU C. Ap. Bl. GHEORGHE STANOIU M. Viteazu. MARIA TICA GH. Bl. Bucuresti. ILINCA STRIMBU I. Ap. Viteazu. M. C. Sapca. ELENA STANICA G. 2 Pitesti. Bucuresti. Bl. Garlei. FILOFTEIA TUDOR C. M. GEORGE STOICESCU T.B. 33 Pitesti. 17 Pitesti. 12 Pitesti. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D.M. ELENA STEFAN GH. CCS. D23. Bl. C. PS11. Argesel. 15 Pitesti. Bl. D13. A. 52 Pitesti. B. Str. Sc. Sc. A. Bl. E. D2. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . Maracineni. Ap. P. Ap. 2. CORNEL STEFAN I. 15 Com. Bl. SILVIA STEFANESCU I. Str. 12 Pitesti. C. 5 Pitesti. Str. Bl. Bl. Ap. Exercitiu.Trivale. Bl. Ap. 9 Pitesti. ELENA STOICA GH. Sc. Campului. AUGUSTIN Pitesti. Ap. Ap. MARICICA TUDOR I. Bl. Sc. D1. VIORICA TIR C. Str. 6 Pitesti. Bl. Sc. 8.STANESCU N. P5. Sc. A. EMIL STEFAN N. Bl. Str. Str.Victoriei. Bl. DINU BOGDAN TOANA I. Exercitiu. Bl. Banat. 12 Pitesti . 24. Ap. A. Ap. C4. Str. E. Sc. ION STANESCU T. Nr. 68B. GHEORGHE STOIAN I. 9 Pitesti. A. Bl. Ap. Sc. 9 Pitesti. Voda. M. Ap. Sc. Q3A. D. Str. Republicii. Bl. Ap. VALENTIN VASILE I. Bl. 117. Victoriei 87 Pitesti . MARIA TILEA G. Viilor. 11 Pitesti. D2. 2 Pitesti. D. Bl. 15 Pitesti. B4. Stalpeni Com. Prundu. A. MARIA TURTOI M. Bl. Str. ION STEFANICA A. Brancoveanu. Sc. Bl. Str. Bl. Bl. Sc. Bl. 2 Pitesti. Str. VIORICA STEFANICA F. B. Bl. B. Str. Sc. D2. D32. Sc. C. 33 Pitesti. B4. Ap. Str. 12 Pitesti. Sapca. Ap. 65B. Bd Republicii. Bl. 1 Pitesti. Trivale. Sc. ION VASILESCU M. 4 Pitesti. 19 Pitesti. Stalpeni Pitesti.Gavenii. 7 Pitesti. 41. Sc. B18. Bl. B. N. 4 Pitesti.

28. B. F?t Frumos Nr.520 BACHMANN S. A2. Craiovei.288.400 Arad. Ap. Revolu?iei.A. ELEONORA Arad.400 B?B?U N. Sc. Borod. 45. E. Bl. Nr.000 B?CU? A. Ap. MARIUS CRISTIAN Jud. D-na Balasa. Et. Str. FADEI Arad. Bl. Bld. Bl. Ap. Nr. Bl. Viilor.000 ARDELEAN I.116. A.928. M6. Loc. Arad. Sc. 29 10.000 ANTONESCU I. 5 VOICU AMALIA Pitesti. Nr. A. 68B.000 ALBERT P. GABRIELA GEORGETAPitesti.988.372.667. 7 212.400 AVRAM M. FLOAREA Pitesti. Curtici.320 AVRAM I. NICOLAE Pitesti. 8.T. Iuliu Maniu. 49/53. Craiovei. GHIORGHE Jud. AIDA M.600 ARDELEAN I. Str. 30 44. U6.512. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad. Pecica. Sc. MIHAI Arad. CORNEL Jud. Ap. Prundu. Str. VIOARA Jud. Bl. 24 25.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . B. Sebi?.500 APREUTESEI G.342. Str. Ap. Arad. Sc. Nr.056.372. X42. Str. 18 5. C. A. Ap. Ap. Nr. 47 VICOVEANU M. Str. Libertăţii.678. Ap.748. Str. Bl. F. 3-11. Sc. ELENA Arad. Et. 24. 5 VOICU C. C. Nr.298. Ap. 11. 71 20.940 B?LA? I. 17 11. Et. Sânlean-Livada.400 BARBALAT A. Bl. Str. 50 101. ION Pitesti. ANA Arad. 37A. Bl. Bl.400 ALBU G. MIHAI Pitesti. Ap. Et.920 ANGEL S. Ap. Bl. Brâncoveanu. Loc. Bihor. ?icula.640 BAIDOK F. Nr. Revolu?iei.000 Arad. Dr. DALMA ILONA Jud. A. CATIŢA Jud. Nr. Sc. 14 43. GEORGETA Arad.Marasesti. 1.I. 24. 4A. Bl. Trivale Bl. Str. I4-2. 2 (decedat) 74.2 VENESCU N. Cal.744. 13. Bl. 62 23.015. Arad. Pecica. MARIA Pitesti. Aurel Vlaicu. Com. Macea. A. FLOARE AELENEI C. 759 21. Nr. Arad. Libvezilor. Craiovei. 3 VINTILA I. Cart. Str. 7 VOICULESCU T.697. Com. Nr. Bl. Str. Ap. Bl. 5 VERBINT P. Maracineni VOICU D. Arad.L. Nr. Arad. Ştefan OLIVER Arad.288. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Ap. Str. 36 10. CONSTANTIN Arad. Ap.411.186. 3 44. 8 VISESCU D. 2C. Gavana. Arad. 10. Sc. 30 4. 6 20. ELVIRA Jud. Sc. 3.271.372. D.081. Bl. Ioan Suciu. Nr. X36/2. Ap. MIRABELA Arad. Str. A. Nr. Sc.322. LOREDA Ap. ANTONETA Arad. Str. 3. 22 88. Some?ului.5 55.054.640 BACIU I. A3. Ap. Arad. 17 5.400 B?NESARU D. Ap. M. Ap 12 46. 18 53. Bl. Com. Ap. Str. Afinelor.820 BARBURA D. 17 44. VALERIU Pitesti. Sc. Bl.720 B?L?BAN D. Sc. D.200 BALA? P. Sc. Eminescu Nr. L5. Ap. Sc. Ap. A. Ap. Bv.184. Sebi?. AVRAM Jud. Iuliu Maniu. Str. Loc. 1. 16 20. Radnei. NATALIA RODICA Jud.200 ARDELEAN I.680 ALBU MARIA Arad. Ora?. 1333 61. Str. Some?ului. ION Pitesti. IOAN Jud. Str. 2. Bl. U. Dr. Nr.111.000 Arad. Curtici. DANIEL IOSIF Jud. 3 30. 8 VISINESCU V. Str. ADRIAN AGACHI I. Sat. Ora?. MATEI 4. DANIELA Pitesti. Et.769. Com. Nr. Ioan Suciu. Sc. Sc. FILOFTEIA Com. Arad. A. Ap. Ap. Predeal. Ro?ii) Nr. Teilor. Ap. Afinelor. 14 VOICU D. Aleea Amara. 14-16. Ap. A. Chi?ineu-Cri?.5 31. A. Sc. Bl. Str. Sc. Nr. R?ZVAN ALEX Arad.458. 14 4. Sc. 1082 44. MIHAIL Arad. Str. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I. A. AURICA Arad. Nr. 504. Sc. B. Calea. Iuliu Maniu (Calea Arm.337. M. A. Sc. Bl. Et. B14. Str. Vlaicu. Felnac. 247 8. Nicolae Oncu. Arad. 14-16. Sc. Nr. 2 48. Str.000 ANDER N. P-?a. Trivale. Gherea. Ap. Bl.VELESCU V.000 B?CU? C. Nr. Vila A. 102. 3. Cetea. Razboieni. Prof.186.703. ALEXANDRU Arad.000 ARDELEAN I. Str. 1-3. Ap. Bl. D. Sat. Arad. Ap.380 ANDER I. Bl. A. Str. Bl. 12 3. Com. D. Nr. Ora?. A1a. NICODIM Arad.645. 67B.400 ARACS F. MARIN Pitesti. 36 10. Zal?u. MARI?A EMILIA Jud. 3. Z24.440 ASANOV S.

17. 51-53. 2. IULIU Ap. ANA Arad.023.000 LEI BUTCA V. Bl. Str. Nr. Bl. Nicolae Brânzeu. Godeanu. 229.580 LEI Jud. IULIU Arad. ELENA Arad. Ap. Bl. Arad. Aleea Dezna. Bl. Str. Sc. Dej. 7. Abrud.160 LEI Arad. Spl.987.352. Bl. Eroul Necunoscut. ARCADIE MIRCEA Arad. 9. Sc. Sc. Nr. Et. 563 55.480 LEI BRADEA GH. 32 12.420 LEI BORZAN M.737.800 LEI Arad. EVA IULIANA Arad. Ora?. Abrud. Tabacovici. Nr. B.200 LEI BERHECI A. MARICEL Arad. Z23. 8 281. D. Nr. 4.400 LEI BEUDEAN I. 128. Arad. 3 38.820 LEI Arad. Nr. A.960 LEI BOLD S. Ap. 1-3. 1. Nr. Ap.627.566. 3 22. Str. Sc. 34 3. A. Beiu?. Bl. Bl.520 LEI BEKE S. 6 34. GEORGETA ANELIZE Arad. Str. Str. X11. A. Bl. 2.520 LEI BUN I. Nr. 18. FLOARE Arad. Str.044. Et. SIMION 14 20. BIRTA F. Vlaicu. MIHAI DORU Arad. Et.680 LEI BUMB F.080 LEI BUGI T. Bl.704. Sc. Bl. Bl. 3 5. B. Arad. Str. 4. Sc. 303/2.000 LEI BUCATO? I. Ap. V?r?dia de Mure?.241. FLORIN CRISTIAN Arad. 6 74. Sc. 18.120. Mioriţei. 28.360 LEI BUZA? I. Traian. Bl. Nr. 17. Str. Sc. 17 26. 141. B. Sc. Bl. Str. 5 52.853. Ora? Chi?in?u . A. Ap. Ap. Nr. Calea Romanilor 17-19.840 LEI BRAI? I. Gării. Str. 2. 3 68. Predeal. B21. Smeurei. Nr. 19 75. 25. D. 1 60. Ap.411. Aleea Dezna.744.816.750 LEI BENGULESCU I. 6. I. 17 26. Nr. LEONTIN D?NU? Arad. 4. B. Ora?. Păcii. Sc. Str. Tudor Vladimirescu. 28. Str. Ap. 1. Str. BUNTA P. ROMANA LUCREŢIA Arad. 3 64.583.356. Ap.000 LEI Arad. Calea A. Nr. 304. 1. Str. 4. Et. Str. 2. Rusu ?irianu. Sat.325 LEI Arad.404. Str. Nr. Bl. ADRIAN Arad. Nr. Sc. Eftimie Murgu. Et. A. 141. BRU?IU S. M. Str. 105A. Baia. D. D.647. Str. Sc. 318. 23 71. 1. PAVEL Et. Str.800 LEI BL?JAN I.080 LEI BRADEA I. RADA MARIA Jud. TIBERIU Arad. Păcii. Nr. Bl. Aleea Lalelelor.965. 18 1. 2. Arad. Nr. Et. BARTO? ?. 40 32. ELENA Arad. Ap. Ap. Bl.870 LEI BERHECI A. Ap. Sc. Ap. 26 8. Bl. Nr. Sebi?. 7. Ap. Ap. 17. B.240 LEI BL?JAN V. Revolu?iei.979. 126/128.640 LEI BIZ?U A. Str. 4. 15B. Str. BR?NDU?A P.037.203. Ap. Nr.217. Sc. Sc. Ap. Nr. 96.157. Str. SABINA Arad. Nr. Et. B. Com. B. BARTA L.640 LEI BOTLUNG G. Ap. H1. Ap. Str. Nr. Sever Bocu. Bl. Victoriei. ADRIAN MARIUS Arad. ELENA Arad. 17. Y4. Sc. Et. Sc. Ap. Et. 6 43. Gheorghe Magheru. G.200 LEI BOURO? G.360 LEI BÜTHE I. OLIMPIA MARIA Arad. 1. Nr. 4. Bl. Abrud. X11. 3 12. Beliu. Ap. Nr.215. 14.810. C.261.209. Arad.250 LEI Arad.953. 156 61.320 LEI BRADEA G. Ora? Curtici. Bl. VARVOARA Arad. 3 9. Frunzei. Prof. 3 31.464. Ora? Chi?in?u . Ap.400 LEI BR?NU? M. Smeurei. Z17. 3. 40 14. Nr. Nr. 7. SORIN Ştefan Jud. 305. 15B. IOAN B3. Ap. P-?a. Nr. Sc. C2. FLORI?A Arad.762.000 LEI BUDEANU I. Et. Cluj. Ap. 2 (schimbat) 45. 2. 4 53. MARIA Jud. Str. IONEL Jud. 219. Bl. Sc. 44 32.533. DUMITRU Arad. B. Ap. 1. Et. Bl.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. Nr. 2. Bl. Bl. BRUDARIU I. 18 1. M-?al Antonescu. 4. Bl.320 LEI BOLD S. Nr. 28. Faleza Sud.Cri?.000 LEI Jud. ANA 2 14. MARIA MAGDALENA Arad.781. Bl. 10.600 LEI BERHECI L. OANA LOREDANA Jud. 125. ECATERINA Arad. 13 28.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Str. A. Nr. VIORICA B?RNA T. Nr. C. Ap. Eroul Necunoscut. Calea Aurel Vlaicu.670 LEI BODOR P. GABRIEL Arad. Arad. 18 60. I. ANA Et. Nr. 4.960. Str. 7 19. Nicolae Oncu.200 LEI BARBURA G. Micalaca. Str.623. Et. Nr. Nr. Mioriţei. Bl. 1 25. EDITH Arad.280 LEI BEN? G.825. 607.400 LEI BOGDAN I. Str.818. 4 59. Str. DANIEL SIMION Arad. Popescu Negura. Calea Aurel Vlaicu.981. 1. OVIDIU RADU Arad. Ap.197.232. 14. 339. Zdrenianin.419.320 LEI BOURO? A. Nr. Et. Nr.488. Ap. Ha?eg. Ap 11 49. Ap 11 21. AUREL Arad. Str. Praporgescu. Ap. ZAMFIRA 72 .040.Arad. 2. 10A. 18 121. 3 57. Str. Str. Bl.000 LEI BIRO A. Com. Et.Cri?.200 LEI BRIE I. Ap. MARGARETA 9 17. 230.405.6 3.417. Aleea Neptun. Ap. Et. Bl. Et. B.

860. FLOARE CURA T. ELENA CONTA I. Nr. V. Nr. 89. Ap. Nr.520 LEI 25. Alecu Russo. Bl.581. Ap. Et. 32. Str. MARIA CREŢU I. 21. MIHAELA CARACIONI C. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. Bl.680 47. Com. A. 3. Str.360.400 7. Z6F. Ap. MARIA COSTEA N. Bl. Str. 8 Jud.260. Nr. Nr. V. Str. Nr 16. Nr.360. Nr. 20 Arad.000 84. Str. Nr. TOMA CRI?AN I. 25.096. 47 Arad.840 31. Ap. Luchian. Str. C2.C.513. 6. Bl. 32. Et.000 LEI LEI LEI LEI 74.000 14. Et. 25. Et.160 193.680 31. Sc B. Nr. Babeş. C. Sârbu (Catedralei). 29 Arad.000 31. Str. 11 Arad. 3. 5 Arad. 4 Arad.570 32.000 38. 31 Arad. Nr. Nr. 1. 11 Arad. Banu M?r?cine. IOAN COSTA? G.034. 2 Arad. Nr. 11. Bl. 21-23 Arad. Ap. Br?teanu. 10. 4 Arad. Ap.372. Loc. Str. 8 Arad. Ap. Ap. Bl. Sc. ?coalei. Str. Sc. 8-10. A5. F. Str.241. Junilor. PETRU CUEDAN A. Pia?a Catedralei. Nr. Br?teanu. Poetului.934.376. Bl. Str.403. Hodi? (Bârsa). 946 Arad.370 110.350 50.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22.339. 2 Arad. Ap. Vladimirescu.400 82. Cozia. Et. Ap. 17 Arad. C. 25. 39 Arad.200 20. 9.300 114.400 80. IOAN CARABA? I. 5. Sc. N. Nr. Nr. Sânleani (Livada). Str. Nr. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. SUSANA COSA N. Ap. 26 Arad. Grigorescu. Aleea R?s?ritul. Loc.116. Nr. Bl. Ap. Bl. Brezoianu. DAN PAVEL CUEDAN T.000 43.640 64.315. Ion Antonescu. Str. Ap. Ap. D. 42 Arad.400 143. 31.372. 1.595. Nr. CONSTANTIN CARACIONI I. Junilor. 10-12.200 17. I.013. Ap. Sc. Str. Ap. 5.860. 11 Arad. 26 Arad.632.640 5. IOSIF COSMA I. 1. Luchian. P-?a. Pavel Alasu.400 38. Nr. 15 51.546. I. Sc. 21.400 10. Arad.200 26. 29 Arad. Nr. Nr. 6 Jud. 3 Arad. Aleea R?s?ritul.678. Bl. Cicir. Sc.309. Ap. Nr. Ap. Nr.000 62. Bl. 6. Et. Et. X31. Str. Str. Ap. P. 2 Arad. C2. Abatorului.920 156. 74 Arad. 38-40.400 74. TAMARA CALMA T. Ap. Sporturilor.090.200 LEI 30.400 129. Str. Clopotului. Str.150. DAN AUREL CZÉGÉ I. VIOREL CRUDU T. 6 Arad.000 8. Nr. Oncu (Rodnei). 3. Bl. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. Ap. Ap. 2 Jud. 1-3. 2 Arad. 37-39.074. Str.712. Nr. MIHAI C?RLIG N.240 LEI 130. FLORICA STELU?A C?RLIG I. E. Ap. 12 Arad. Poetului. A. MIHAI CATAN? I. IOAN COLCER G. Nr. DAN VANEA CSANKOSZKI D. Str. 196 A Arad. I.720 8. X 30.160 2. Ap. Vinga. Bl. Str. Sc. LAUREN?IU CIOBOTA GHE.560 1. 301. 10. Ap. Ap. Nr. Beiu?. TITUS IOAN CAR?IS G.092.411. Sporturilor.105. Nr. A. Arad. LIVIA CORNELIA CUCOV P.082.804. Calea Aurel Vlaicu. Calea Romanilor. Bl. 22 Arad. 1.869. 31. 26 Arad.271. 3 Arad.280 12. 302. Marcel Polinescu (Micalaca). 263 Arad.CALANCEA P. Nr. 613. Nr. MARIA CRAINIC GH. B-dul.400 7. 6. Nr. 35. 2-4. V. Ap. Str. A.027.773.644. 50 Arad. Arad. 5. M15. 7. Ap.400 LEI LEI LEI LEI 16. Bl. FILOFTEA CORDO? A. Nr. Bl. Ap. Sc. ADRIAN DORIN CORA? I. 10 Arad. H. Str. 1.840 196. Str. Sat. Bl. Sânleani (Livada). Ap. Ap. A. Nr. A 49. Nr. Str. Milea. IOHU COPREAN M. Nr.536. N. FLOARE CORDO? A. Nr. Ap. Ap. FLOARE COPREAN V.842. 1. 13 Arad. ELENA CRAIA V. 3 Arad. 196 A Arad. ANIŞOARA CRAINICIUC A. J1. P-?a. 9 Arad. 10-12.040 32. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G.963. Bl. IOSIF D?N?IL? A.376.116. Gr?g?lina. Babeş.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . Aleea Saturn. Nr. REVENCA CRUDU V. B. Aleea Dezna. Nr. 8 Arad. VIOREL CRI?AN G. 10. F?t Frumos. 4. R?zboieni.241. NICOLAE VALERIU COVACI F. X11. Bl. Ap. Nr. Et. Lalelelor.156. Alecsandri. Grozescu. P1. Str. Ap. Str. 6. Bl. SIDONIA Arad. Et. Str. 11 A (decedata) Arad. Bl. Bl.280 51. Str. 6.118. 3. SORIN FLORIAN CIORCA I.560 10. 3. A11. FLORICA ANA COLCER A. Sc. 2. 2 Arad. V. Nr. Str.

Nr.271. ION D?RLEA F. Et. Str. Sc.892. Str. C. Prieteniei.560 24. 18 Arad. 7. Sc. Bl. VASILIC? FLUERA? D. A. Ap. 362. 33. Ap. Arad. Lacului. Str.800 147. 14 Arad. IOAN OTTO EHLING I. Et.560 25. Agnita. Bl.200 8. Str. Sc. Ap. Sc. Ap. 9A. B. 2.790 15. Victor Luchian. 4 Arad. Gurahon?. 4. ALEXANDRINA EHLING A. Revolu?iei. ANTONIU DR?GU? I. Sânleani (Livada). Poetului.306. Str. Nr. Nr. A. Banu M?r?cine.930. PETRU DUMA V. Str.D?NE? GH. Nr. Nr. Sc. Loc.164. Arad. Nr. 14.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Ap.200 17. Bl.510 11. 1 Arad. nr. B2. TRAIAN FEDOROVICI V.980 8. 38 Arad. Z25. 20 Arad. MARIA DASC?LU T. 16. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. 24 Arad.800 36. Et.925. Et. CHELEMENT FECHETE P. Nr. 2 Arad. 3 Arad.000 8. 1.020. Ap. 236. L2. Str.453. Str. Aurel Vlaicu. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Loc.103. TEODOR D?MB G. Nr. Al. G. 1 Arad. Sc. A.380 11. CORNELIA DOBOS I. A. Ap. A40. Bl. Ap.271. 93/1. Arad. 5 Arad. 4/a.640 LEI 126. 44. Ap. Str. ROZALIA DEMETER S. Bolintineanu. Str.200 8. Dun?rii. Str. 2-4. Str. Bl. 17. Tudor Vladimirescu. (Cornel Coposu) Bl. 4 Arad. 19 Arad. 7 Arad. Ap.206. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D. Nr. Nr. Pelinului. 13 Arad. Ap. Loc.683. ANA MARIANA DINCEA GHE. 1-3.360 68. GABRIELA DITTRICH A. Ap.240 92. B. VIOARA FILCESCU D. Calea Aurel Vlaicu. Bl. Calea Aurel Vlaicu. 20. B. Bl. Bl. Abrud. IRÉNKE DIHOR I. 702. Nr. 25-31. Et. Nr. Str. D. VIOREL FECHETE A.738. Sânleani (Livada). 247 Arad. Nr.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. Sânleani (Livada). 2 Arad. B. A. Str. B.850 30. Bl. Sc.186. Sc. 6 Jud. Post?varului. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. 3 Jud.271. 30 Arad. Nr. Ap. 12A. 18 Arad.240 77. Ap.600 629. Nr. Z23. Sc. Sc.400 3.078. Miron Costin. 13 Arad. George Co?buc. Aurel Vlaicu. ?agu. 14. 3. Arad. Str.446. B. D.900 11. N. Bl. 1. 33. Nr.678. Arad. 2. Sc. Ap. 3 Arad. Ap. IULIANA DRIL? N. Nr. 4 Arad. Loc. IOAN DR?GULESCU A. ILIE F?RKA? G. B.269. Nr. 14 Arad. Gării. Sc. Ap. Et.158. 321 Jud . Nr. Sc. Sc. Ap. Bl. VIORICA DUMITRIU C. ES.889. Sânleani (Livada). Ap. Strada Micalaca.203. Nr.400 5.722. Ap. Nr. Bl.000 24. E. B. X23.386. Ştefan ENACHE G. 2 Arad. VASILE DEIAC I. Str.000 LEI 82.372. LUCIAN DINNYÉS A. RODICA DEACONU V. Str.411. Gloriei. Et. Voltaire.732. 3. Et. George Co?buc. Nr. 8 Arad.820 66. Bl. Bl. Nr. 13 Arad. Ap.297. VIOARA D?RLEA S. Ap. 30 Arad. Ap. (Cornel Coposu) Bl. Nr. Bl.200 8. A.488.110 64. 30. D. B-dul Decebal. Aleea Muncii. A. 338.800 30.000 61. Bolintineanu. 1. Sc.997.120 89.372.227. Sc. Sc. 5 Arad.597. 44.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 . 2. 30 Arad. ILIE DR?GAN ?. Vasile Goldi?. 197 Arad.890 20. Bl. Bl. Str. 193 Jud . IOSIF ARTUR DOBA I. Nr.401. Et. Str. 1 Arad. 4.380. 247 Jud . Str.5 Arad. Bl. 15. 79-81. 5 Jud . A.160 25. Ştefan D?RLEA GH. A. Nr. MARIA DUCKE M. Horea. Arad. Ap. Ap. 3 Arad. D.995. Ap.289.680 10. Str.933. Arad. Ap. Str. Bd. Str. 132.271.000 25. 1.520 25. Sc. 96. Ap. Loc. Ap. Bl. Str. 20 Jud. 7 31. 197 Jud. 1. 1.400 24. Tudor Vladimirescu. Bl. Bucura. Et. ALEXANDRU FAUR V. 3.976. Ora? Curtici. Nr. 5 Arad. ?agu. Nr. MARIA Arad. Marcel Polinescu (Micalaca). Nr. Nr. Ap. 12.320 10.558.217.736.000 10. C1. DOINI?A DUMITREAN D. Bl.528.610 24. Sc. C-lea. Ion Andreescu. C-lea.320 17. IOAN DEIAC I. 49.440 21. Str. (Sabin Dr?goi) Nr. Felix. Ap.400 12. 24. B. TU?? DEACONU N. 1. 1. Str. D. Bl. Sc. Aleea F?get. Str. Ap. Calea Aurel Vlaicu.880 137. ION NICOLAIE DEIAC I. B. X42. Arad. Ap. Nr. Str. ANA BIANCA DRECIN I. IORDANA DON I. 3 Arad. Ap. Loc. Nr. Sc. Loc.340. 15 Arad. LIVIA FLORESCU I. Caius Iacob. Nr. A. Bl. Ap. Nr. ROZALIA FUGACIU T. Lacului.

280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. Bihorului. U3.800 81. Arad. Nr. Arad. Bl. Episcop Roman Ciorogariu.190 LEI 75.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. Str.957. Str. 8 Arad.700 10. 14/16.488.870 11. 4. 37 Arad. Ap. 1. Bl. Str. IOAN GROZA N. Nr. Arad. 37 Arad. 17A Arad. 4 37. Voinicilor. 5 Arad.580 14. 3. MARIA GIURGIU N. Zimandul Nou. Nr.334. Str. 144 Arad. 16 Arad.730 10. Iuliu Maniu. Nr.620 5. Ap. Loc. Z8A. Str.700 81. Str. Bl. IOAN GOMBO? GHE.000 LEI 277.000 LEI 14. 7 Arad. Sc. 61. 3.800 93.678. Str. 8 Jud. 3.990.508.952.600 46. Str. 33 Arad.541. Abrud. AURELIA GORGAN V. 5 Arad. C. Nr. Str. Clujului.600 LEI 38.082. 2. O. 82A. 47. 64 Jud. Str. Gurahon?i. 2. 37 Arad. Loc.415. 8.372. Sat Zimand-Cuz.400 24. Nr. Ap. Nr. 56 Jud. Nr. Splaiul Mure?ului. Voinicilor. EMIL TEODOR HUGYECZ I.589. 2-4. Ap.674. Ap. 29A Arad. Nr. Ap. Ap. Nr. Some?ului.671. (Pia?a Bujac) Bl.376. 47. C?lim?ne?ti. MARIUS G?L L. Nr. NICOLAE VALER GRILL A. 8 Arad. Bl. Ap. Loc. Voinicilor. RADIANA LEONORA IACOB A. Zimandul Nou. ELISABETA GROZA I. 1. Str. 15 Arad. Sc. Com.825 19. VASILE GÖCZÖ A. DANA CORNELIA GIVULESCU A. CARMEN OLGA GEORGESCU C.093. Bl.485. ETELKA GÖCZÖ G. 32 Arad. 5. 2 Jud. Bl. 3. Nr.275 13. B. Vasile Goldi?. Ap. Bl. Str. Pene? Curcanul.640 LEI 9.GABOR I. 11 Jud. B. Sc. MIRCEA VOICU GHERGAR T. Et. 5 Arad.808. 47.240 125. 29A Arad. LENU?A H?LM?GEAN M. Nr. C?lim?ne?ti. 506. Str. Sc. CFR.028. ECATERINA GABOR T.800 43. Str. General V. 56 Arad. IULIANA GALE P. Nr.013. Arad. Et. Nr. Nr. Zimandul Nou. Bl. Bl. Nr. Zimandul Nou. Ap. Et. 25 Arad. Ap. Nr. Arad. Com. NICOLAE GYÉKÉNY G. Nr. C. 45/55. B. MARIAN EMIL HANCIU?A I. ?t. Et. Sc. ANA GHIRLEA M. Sc. 30. Nr. Bl. Ha?eg. Ion Ra?iu. EMILIA ECATERINA GHERGAR I.480 427. Calea Aurel Vlaicu. 12 Arad. Ap. 14.993.350 32. Ap. 506.188. Nr. 121 Arad.237.000.004. 6 Arad. Ap. ELENA GÖCZÖ M. Nr. Ap.590 LEI 12. Bl. SIDONIA GLODEAN GH.475.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . Pene. 2.570. Ap. X1. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D.650 31. 2.881. 16 Arad.000 LEI 10. Calea Aurel Vlaicu.280 46. Aleea Ulise.205. 38 Jud. Bl. Zimbrului. Ap. Bu?teni.152. Et. 4. Caius iacob. Et. Sc. Bl. Curcanul. Str. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. Nr. Et. Nr. 1 Arad.949. Nr. 21-31. Loc.200 27. Str.000 27. Pene? Curcanul. Ap.951. M 7. MARIN Arad. Nr. 18 Arad. Str.100 137.000 10. Bl. Ap.581.800 28. 4 Jud. A.250 5. 138 Arad. Et.320 58. Ştefan Cel Mare. Str. DAMIN VICTOR GRAMA I. 2/10. Nr. 92. PAVEL HAN?IU I. Ap. Colonia Fraţii Neumann. Com. B. Arad. Str. Caius Iacob. Alba Iulia.372.290 16. Str.002. 1.774. Ap.000. FLOARE GROZA P. Nr. AUREL G?RJOB I.892. Com. Arad. A. 8. ILIANA FLORICA IACOB H.674. 35 Arad.474. Nr. Str. 9.520 86.800 LEI 70. Baia / V?r?dia de Mure?. 535. Nr. Et. Ap. Zimbru. Str. 17. Bl. Sintea Mare. 32 Arad. Loc. MIRCEA GHI?? I. Bl. Sc. 412 Jud. Loc. 33 Jud. Nr. 9. 5 Arad. Nr. Dr. Et. Ap. Ap. 14. Nr. Arad. Str. FLOARE HEDE?AN ST. A. Nr. Aleea Tomis.400 127. 1A Arad. Augustin Doina?. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V. X1. 11. Abatorului.600. Sat Zimand-Cuz. Str. Str. 120 Arad. 30. Str. 28. M?RIOARA GORGAN I. Ghioroc.440 6. Arad. Aleea Tomis. Sat Zimand-Cuz. Sc. 19. A. Sc. 4. Nr. 319 Jud. General David Praporgescu. Nr. Nr. Nr. LAURA MARCELA GROZA N. N1-1. 506. B. ELENA HUH I. Str. Str. Arad.210. B. Ap. Sc. Ora?. Zerind. C. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A. A. FLOARE GOLEA M. MARIA GROZA P. AP. SABU GULACI N.160 96. Bl. Nr. 1. Et. 1.715. Milea. Nr. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I.040 LEI 24. Ap.000 102. Calea Aurel Vlaicu.240 22. Ap. Abatorului.116. Str. 6 Arad. 7 Arad. Petru Rare?. LUCIAN GHINACIU Z. Bl.162. Sebi?. Ap. Str. OTELIA HERLO T.700 18. 3 Arad.

Nr. 4. Str. A. Nr.440. Nr. SEVER VOICU ILYÉS A. Sc. Gheorghe Doja. CORNEL JULA V. Calea Aurel Vlaicu.040 8. Livezilor. Nr. Arad. TIBERIU IOAN KASZA M.040 LEI 103. Ap. Ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Nr. 3. Avrig. Sc. 1 Arad. 23 Arad. A7.440 LEI 36. B. 123. Sc. 1. Sc. Sandor Toth.000 52. Vlad ?epe?. Et.072. 4.677.200 23. ANCA JITARIU P. Et.874.065. Bl.557. Ap.881.400 LEI 36. Sc. Ap. Cronicar Ion Neculce.000 21.153. 314. Str. Et.573. Nr. Vlad ?epe?. Z3. C. 14 Jud. Ap. Str. 4.IAZBINSCKY L.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Str. 22 Arad. 5 Arad.160 9.925 LEI 6.135. 84. Gheorghe Doja.000 108. Sc. Nr.000 LEI 15.240 38. Bl. Nr. 5 Arad. 18 Arad. 2. Voinicilor. Str. 1 Arad.200 56. Nr. Arad. Str.906. 12 Arad. L40. A2-1. 3. Et. Ap. Str. Str.002.403. 14 Arad. GELIA M?RIOARA K?SA A. Str.600 32.160 21. 1B1. Bl. 2 Arad. Ap. 22. 2. LUDOVIC JAN?IK L. 109. Str. 18 Jud. 1 Arad. Str. 404.372. Bl. Str. 221. 13.880 35. 14. Bl. Str. 26 Jud. Bl. Ap. Cherestur. Nr. ILONA KELLY L. Nr. Beba Veche. 206.520 LEI 11. B. Sc. Bl. Bu?teni. Sc. Et. 29. Ap.616. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. Loc. ANA ELENA ILIE? G. Str.840 12. Ap. 2 Arad. Abrud. 34.360 24.200 29. Ora? Curtici.550. Ap. Nr. 250. ALEXANDRU JANT? I. 9/11. Nr. Nr. Bl. 5 Arad. LADISLAU ENDRE KELLY S. Nr. Ap. Nr. 2. 221. 23. Ap. Str. 84.098. RUDOLF JAN?IK L. IOSIF IV?NKA I.800 5. Str. Ineului. ECATERINA VARVARA IONESCU V. Ora? Curtici.280 6. 4.A.869. TÜNDE Arad. B. 38. Bl. Arad. Str. Timi?. B21. MELINDA INCICI?U I.240 2. 21 Arad. 5. Călăraşilor. B. Bl.436. Nr. B. Bl. ANU?A IV?NCA I. 120 Arad. Aleea Amara. Str. Calea Aurel Vlaicu. EMERIC KOV?CS G. Nr. Ap. 15 Arad. 221. AP. Str. 1. 221.840 LEI 3. 84.120 140. Arad. Str. Bl. Mioriţei. 4. Loc. 3. Nr. Pia?a Mihai Viteazul. EMERIC KOV?CS F. Vlad ?epe?. Nr. Str. 26 Jud. Sc. Str. Mun. Nr. Loc. ALEXANDRU IOSIF JANT? A. Bl. VIRONICA JITARIU I. Zimandul Nou. 1. Avrig. Sc. Str. Bu?teni. Ora? Pecica. Str.593.803. Sc.720 LEI 313. Ap. Ap. 1. 113.259. X36/2. Bl.A. Str. Nr. MARGARETA ILI? R. Bl. ANA ELISABETA K?SA A. Nr.640 2. 5 Arad. Ora? Pâncota. A. Margaretelor. 34. 19 Arad. Et. Ap. Str. 52 Arad. 8. DIANA MIHAELA JAN?IK L. MIHAELA K?SA F. 245. Sc. Arad. Ap. 65 Arad. Nr. 1 Arad. MIHAI IORDACHE ?. Bl. Banu m?r?cine.000 15. Et. E. Liviu Rebreanu. 20 Arad. I. Abrud. R. 219 Jud. IOAN KOV?CS E.540 15.670 10. Et. Et. Str. SIMION IOLU I. A2-1.039. 20 Arad. Et. 10 Jud. 221. Str. Caius Iacob. Str. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. 14 Arad. IOAN JULA M.844. Nr. Calea Aurel Vlaicu. M?derat.297.593. Ap. ?epreu?i.116. Nr. A Arad. Abrud. 11 Jud. 23. Ap. 2 Jud. 14. Bl. Abrud. Str. Nr.767. Str. Ora? Curtici. Nr. Nr. IOAN JURMA I. 26 Jud. Ap. Bl. 161 Arad. Bl.640 LEI 46.508.560 190.246. Vlad ?epe?.383. General Dragalina. 26 Jud.264. 10 14. Et. 3. Nr. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Ora? Pecica. Nr. Str. Zerind. Et. 4 Arad.127. Calea Romanilor. 29. 238 Arad. 88a Arad. 1. Ap. Ap. Ap. AGNETA JIGOVAN S. Timi?oara. Et.560 4. 4. Arad.060 LEI 131.400 11. OTTO KASZA D.186.838. Nr. Sc.200 103.929. FRANCISC K?SA F. Arad. 84.234. Bl. Arad. 1 Jud. B.280 LEI 31.198. Calea Romanilor. Horia.440 LEI 76 . VOICHI?A KÖPE I. Abrud.319. Aleea Agnita. Ap. Nr. FRANCISC KOV?CS I. Ap. Timi?. Nr. Zimand Cuz. 3. Sc. L6. B. Et.233. Nr. ION I?TOC GH. 14 Arad. Et. 1/E. Arad. Arad.945. Bl. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. 1. EMESE CSILLA KONTI I. A. Nr. 63 Arad. Ap.400 LEI 22. 1.820 5. Et. Loc.000 115. Ap. AMELIA ROXANA JAN?IK L. IOAN IV?NKA I. Abrud.781.500 12. Prieteniei. Bl. Ap.260. Bl. 28 Arad.223. 1. Bl. 9 Jud.360 212. 84. Nr. B. Ora? Curtici. TEODOR IUGA I. Loc. Et. 2. Nr. Nr.

22. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M. Nr.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. A. 19 Arad.364. Crasna.680 12. Nr. 1. Voinicilor.266. 71 Arad. Sc. Nr.160 28. A.060 LEI 41. GHEORGHE LAZĂR A. FLOARE MATEI I.880 14. RONALD LUCACI A. 9. ETELCA MARTA F. 526.000 20. 40 Arad.130 LEI Arad. Et.B.000 6. 4. Patria. IOSIF MARI? P.800 42.223.416. TEODOR TRAIAN Arad. Bl. 20. Str. Str. Str. Et. 1. Str. Str. Bl. Bl. Tu?nad. IOAN MATAISZ M. Calea Iuniu Maniu. 33 Arad. 7 Arad. Ap. Alba Iulia. IOAN LUCACI V.000 LEI Arad. Ap.640 LEI Arad. Ap. Sc.310 LEI Arad.236. Nr. Nr. 12. Mure?anu.078. Ap. Bl. 76.810 LEI 31.860.052. FRANCISC KRAVETZ A. 12 30. FLOAREA LAZA G. Ap. Str. Ap. Junilor. Ap. 32. ERZSÉBET KURUNCZI A. Bl. Ap. Bl. Nr.749. X6.520. Bl. 48. Irato?u. PETRU MARKO A. 23. Bucureşti. F. 17 402. Sc.720. 26-38. Nr. G. Ap.400 LEI Arad. Nr.000 LEI Arad. Arad. Ap.600 LEI 26. 11. Nr. Alba iulia.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. Str. 8 90. Bl. Ap. Et. 541. Gogol.090. 4 30. 8. Ap. Str. AURICA LESCHIAN G. Postalului. Str. Ineului.676. Nr. Nr. Bl. 4 Jud. IOAN M?ND?CAN T. RADU MARIAN A. X4.525. Str. Str. Str. Ap. E. 32 (adres? nou?) 17. Ap.261. A. 1 Arad. 2 (adres? nou?) Arad. Z24. 15 (adres? nou?) 87. nr. Str. Loc.467.800 LEI Arad. Ap. 11 57. Bl. MARIN MELEAG T. Str. Coloni?tilor.597. Nr.560 7. Ap. Str. 250. C?lim?ne?ti. 18 Arad. B.744. A. Nr. Sc.802. 6 93.400 LEI Arad. 2. P3. Bl. Et. Et. Nr. 6 7. GHEORGHE MANDACHE P.200 LEI Arad. Str. 510. 61 29. Nr. Nr. Str. Sinfoniei. Abrud.130 LEI Jud. 132. 1. Ap. F1. Bl. Calea Romanilor.200 8.460 LEI Arad. Prieteniei. 19 Arad. Nr. Ora? Curtici. B. Ap. Nr. Com. Bl. LIANA VLASTA L?SZL? C. A. Arad. 3. Ferma Agroprodex. SC. Dacilor Nr. A. Ap. Ap. Gen. 17 Arad. ATTILA MARKO A.773. 9 50. Vasile Milea. DOREL MADAR T. Abrud. 3. Aleea Tomis. Str. 2. Nr. 2. Ap. Ap. Pia?a Gării.600 LEI 41. Victoriei. A. Obedenaru. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH. Macea. Str. Sc.046. Et.266.972. DORICA M? RIOARA LIPTAI C.822.881. Ap. Ap. Nr.390. Ap. Km. Nr. 16 18. Nr. Arad. 19. Nr.956. Ap.634. 27. 59 Arad. Et. Et. Nr. Loc. CORNEL MARIAN A.860 9. Aurel Suciu. FLOARE LUPEI G. EMILIA LAZĂR P. Bl.000 565. 8. Calea Aurel Vlaicu. Ap. ATTILA LAMMERT S. Vinga. IOAN MATEI T. 109.850. Bl.223.940 103. Banu M?r?cine. Mihai Eminescu. Et.041. Ap.A.356. Et. Str. 4. 580. Nr. 4. Str.KOVALIK G. 29 Arad. 7.800 LEI 77 .600 87. 3. Str. TEODOR M?RAN P. Ora? Sebi?. A. Liviu Rebreanu. Bl. Str. Str.840 66.800 LEI Arad. B. Nr.000 850.000 LEI Arad. Bl. 20 Arad. Calea Iuniu Maniu. 327. 1.540. 123. 1 Arad.504. Str.767. 12 Arad. 2. 3.400 15. Et. 36.847. 6. 1. 12 12. 11 6. Bl. Bl. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. B-dul. 1. 542 23. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C. J1. B. 44 290. PETRIC? IONEL MANDA? I. 94-2. 10 Arad. 2 1. 39. Nr.840 LEI Arad. Sc. Bl. Sc. Sc. MARINELA CORINA LULU?A GHE.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87. Bl. Et. 1. Sc. 241. 10 208. Nr. Et. Sc. Nr. Nr. Nr. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. Str.394.315. Bl. 1. Calea Romanilor. 3. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M. Iuliu Maniu. 4. Str. Ghioceilor.000 LEI Arad.432. 2. Sc. Str. MARIA LAU? V. 1. Nr. G2. Arad. 15.597. Ap. Lev?n?ica. Sc. Bl. Bl. B2-2. IRINA LUCACI F. Bl. Et.446. 3. Colonia UTA. 11. GHEORGHE LEUCIAN M. 1. 10 Arad. 19 Arad. H. Str. 51 Arad.320 LEI Arad. Et. Sc.960 LEI Jud. Mioriţei.000 20.238. ECATERINA KOZ? F. Bl. 18 17. Sc. A. 7 Jud. Clo?ca. Ap. Str.000 29. MIRELA LAURA LAZĂR P. Arad. Bl. Et. Ap. Sc. 217. Bl. ÉVA KOVALIK L. 35 (adres? nou?) Arad. NICOLAE LAZĂR P. 17 Arad. Nr. B-dul Revolu?iei.540. Sc. D. M. 2. 11 Jud.500 LEI Arad.

27.200 27. Nr. F1. 33.200 5.223. 5 Jud. Bl. Str. B. 4. Bl. Nr.400 33. A. B. 11 MURE?AN M. B.186. 4. 14.110 13.408. Ap. Clopotului. Nr. 5. 14 NAN V.240 16. 266 N?DL?CAN I. Nr. ANGELA ANA MOISĂ J. TRAIAN MICOROI D. Ap. 1 MOTOC G.483. M. Aleea Dezna. 6 MÜLLER P. 13 NEGRU?IU N. ILEANA Arad. 1. P?c??eanu. Bd. Rahovei. Str. 14 Arad. 4 NEC?A D?M?CU? I. 3. H. 4 Arad.915. Arad.300 27. Ştefan Augustin Doina?. Ap.000 62. Alecco Russo. Nr. B. Aleea Saturn. Ap. Bd. Arad. Caius Iacob. 3 Arad. 1 Arad. Bl.678. LIVIA Arad.640 LEI 78 . EMILIA MIC?L?CEAN I. MIHAI EMANUIL Arad.037. GHEORGHE Arad.709. 14. Ap. 2. RAISA MORTAN I. VICTORIA MO?I A. Str. DELIA ELENA MORODAN I.400 104.422. Ap. Sc. Sabin Dr?goi.864.593. Ap. Bl. Str. 21-23 NEGRU?IU N. Str. 4 ONUFREI L. 12 ONE? I. Str. Nr. 6 MOTOC G. Nr. 27.372. Popescu Negur?. C.577. Sc. Et. CLAUDIU MIHAI Arad. Crasna. Com. Nr.450 9.133. Nr. Str. Ştefan Arad.762. Ap.120 LEI 792. 3. Tudor Vladimireascu. Nr. Bl. 23.305. NINA Arad. 19. Cri?an. Nr. Episcopiei.540 78. LENU?A Arad. Bl. Cermei.200 38.200 21. Ap. Clopotului. Str.000 LEI 72. Et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.830 1.800 99.800 7. Str. Ap. 580. Sc. FLOARE Jud. 1.178. Str. Nr. 16 Arad.624. Sc. Str. 206. 4 1. C.387. FELICIA 6 NEAM?U E. Ap. 14. A. Nr. Com.000 6. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. C. Bl. Sc. 1.629. 2. LADISLAU MÉSZ?ROS S. B. 11. Arad. Str.376. Loc. GHEORGHE Arad. Alba Iulia. 25 OLTEANU G. Bl. Nr. 22 Arad. Str. ANA Arad. Str. 5 NICOLOVICI I. 545 Arad. Olari. 20. Bl. Nr. 3. S3-2. CORNELIA SOFIA Ap. Nr. Str. Vasile Milea. Bd.200 10. 1 Arad. B. X 10. Pionierilor.900 17. 11 Arad. Et. 44 Arad. Nr.120 LEI 25. Sc. A7. A. 2. Comuna ?ofronea. VASILE Jud. ZOLTAN MICLE F. 4. Str. Bl.000 LEI 25. O. ILIE MLADIN N.900 16. NEAM? ?. L7. IULIANA MÉSZ?ROS A. S3-2. Bolintineanu. Nr. STELU?A Arad. CECILIA M?RIOARA Arad. VASILE Arad. Ap.802.490 33. Sc. 3. Str. MARIA MOISESCU M. Mucius Scaevola. Str. 8. Bl. 21-23 NE?COVICI A. Doctor Suciu. DU?AN GAVRIL MLADIN I. Pia?a Catedralei. Bl. P. 4 NEAM?U I. Pia?a Acad Caius Iacob. A15. DELIA M?RIOARA Arad. Nr. Sc. 17 MO?IU I.000 20. Nr. 22 Arad. Str. Str. Calea Aurel Vlaicu. P?durii. Arad. GHEORGHE MIRICA ?.200 35. Str.297. Nr. Ap.816. Str. Str. Sc. 91 ONDREOVICSI M. 9 Arad. Horia. 5 Arad. 4 Jud. Nr.560 4.277. Bl. Bl. Tudor Vladimirescu. Caius Iacob. Ap. Bl. Bihorului. IOAN Arad. ALEXANDRU MORAR I.600 141.300 56. Bl. Bl. Calea Romanilor.200 114.484. Nr.MÉSZ?ROS A. Sc. 2 Jud.760 14. Nr. Ap.674. G. 1. PETRE Arad. 6.400 16. Vladimirescu. Nr. Str. Sc. Obedenaru. Nr. Arad. Ap. Ap. 4. Str. Nr. Banu M?r?cine. CORINA MORODAN T. Str. 22 Arad. Ap. 59. 505 MUR?I I. 7 Arad. B. Ap. Str. Ap. Str. Loc. 27. Sc. 7.632. Et. Ap. Nr. H10. 3 Arad. Bl.000 11. Nr. 523 Arad.595. Str.571. Nr.033. Nr. Ştefan Augustin Doina?. Nr. 2. Et. 2 16. Ap. Nr. Ap. A. Bl. A. 1 (mutat în Buzău) Arad. 2. Nr. 7 MURE?AN S. Sc. Et. Et. Bu?teni.604. Et. 3 Arad.080 3. Ap.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Bl. 3. ALEXANDRA CORINA Arad. Nr. T. Cicir.600 38.744. Sc. Str. Ap. Nr. 11-13. 5 Arad. Loc.962.520 32. Bl. Ap. Ap. Rahovei. SABINA MIHU RADA MIREA D. Et.360 11. Ap. SILVIA Arad. T. Alb?strelelor. ALEXANDRU MIARA F. Ap. B42.000 31.025. FLOARE MORMOE I. 3.017. Bl. 1.480 66. Et. G2. Pia?a Gării. 16. Nr.472.000 8. Et. MO?I N.190. Al.423.781. RODICA ADRIANA MOLN?R A.571. NELU SIMION Arad.480 LEI 2. Nr.464. 2/4.900 8. Et. Str. Mucius Scaevola. 317. Rahovei. Ursului. Zimandul Nou.485.515. 351.

DOREL LUCIAN Jud. PANTEA T. MARIA 20 PETI A. 23.952. 33 PA?CA A. 35. B. 70C. Stejarului. Cuza Vodă. Nr. 5.048.880 24. 4 PINTEA I. 77 PAN? R.600. Bl.050. 12 Arad. Bl.576. Bl. Ap.409. Et.308. VERONICA Ap. Ioan Păun Pincio. Str. Bl. 40. Nr.800 LEI 2. 14. 5 PETRE I. Str. Bl. 4. EDITH ANA Arad. Ap. 1.440. 13. AURELIA Arad. Ap. DUMITRU Arad. Str. 2 PANAIT C. Nr.000 6. Bl. Sc.678. LIVIU Arad. Pia?a Sporturilor. 1 P?IU?AN I.960 85. F.800 15.860. Et. Str. 10A (adres? nou?) ORBAN F.779. Et. 182. Ion Antonescu.000 LEI 78. Mărăşeşti.640 4. H12. ALEXANDRU VASILE Arad. Str.700 71. Loc. Str.503. R?chitei. Bl. 25 PA?CA G. Bl. Ap.674. B. Str. Y1. VIORICA 8 PARSCUTA N. Pia?a Mihai Viteazul. Et. TEODOR Arad. 12-14. Ap. Str.200 5. Ap.000 10. 1B PAULINI I. Ap.000 26. Nr. 45. Et. Str. PETCU E.745. Bl. Andrenyi Karoly (Spitalului). Nr. 335. Sc. Ap. Nr. Abrud.430 140. 91. Et. Bd. 74. Ap. Sc. 171.180 LEI 32. Bl. 1. Bl. Bl. 1.ONUFREI T. Str.500 165. Nr. 2 Jud.610. 3. Str. VIRGINIA Arad. Ap. Simion Balint. Sc. Nr. 311.000 46. Colonia UTA. Et. JEANU IONEL Arad. 2. Mărăşeşti. B. Sc. Iuliu Maniu.775. 4. CAROL Arad.412. Ap. Bl. 26 PASCARIU GH. A.764. Nr. 2. Nr. Nr. Nr. 1 ORBAN C. 1. G. 8 OPREA C.786. Pia?a Sporturtilor.480. Ap. Ap.000 LEI 223. Sc. 6 Arad. CORINA SIMONA Arad. A. D?NU? Arad. Nr. 8. 171. 1. Sc. 3. P?iu?eni. Bl.243. Str. Nr. AP. Ap. Pia?a Sporturilor. C. Ap. 2. Tru?a Petru. Nr. Nr. Ap.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. 1 ORBAN C. ZITA MARGARETA Arad. Ap. Ap.022. Et. M7. 4.000 129.160 51. 8 POP D. Badea Câr?an. B. Nr. 1. 6 Arad. 2 PAVEN D. Ap. 2. Gladiator.720 186. 4 POPA G. Ap. 4 Arad. F. ANA Arad. Nr. 2. Str.000 LEI 36. 8. IOAN VALENTIN Ap. EMERIC Arad. Sc. Aleea Neptun. 9 PETREHELE I. 42.892.000 24. GLIGOR Arad. Y4. 2/4. 10.372. 10. Nr. Nr. M?RIOARA Arad. SILVIA FELICIA Arad.405. Str. Str. Et. MARIA Arad. Aleea Neptun. Obedenaru. 25 PA?CA R. GHE Şincai. Gen. 8. Tudor Vladimireascu. 1. Bl. 15. ANA Arad. SC. Nr. Abrud. Sc.961. Bl.300 138. Et. Ap. Str. 25. Bl. Et. Ap. 2. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. Bl. Arad.558. B. 27 PINTEA L. MARIUS CAROL Arad. Str. 8. 12 PAVEL ?.074. 10 IOAN (adres? nou?) 7. 4.678. MARIA Arad. Str. Nr. 4B PETRU?AN N. Pia?a Sporturilor. Et. 32. Mioriţei.200 11. Nr. Bl. 44. Sc. 9 PECICAN P. Et.232. Revolu?iei. ANU?A Arad. A. Ap. FLORIAN Arad.720 11.616. Nr. Ap. TUDOR Arad. Str.741. Ap. 25 P?IU?AN T. Sc. Abrud.170 680. 206.120 62. C. 11 PENU A. Ecaterina Teodoroiu.034. MARIA Arad.600 62. B. 2 P?IU?AN I. A. C. Nr. 21 ORBAN A.000 17. Nr. 23 P?TRA D.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40. Nr. Str. Str. 9 PAVEN G. MOISE Arad. 21 POP I. Sc. EUGENIA Arad. 23. 11 PETROVAN A. Nr. Nr.700 LEI 79 . Bl. 16. LUCIA Arad. GABRIELA LIANA Arad. M7.125. 6 PENU ?. Ap. 74.400 71.200 10. Ap.000 20. Bl. Bl. Faleza Sud. 2 Arad. Nr. Nr. Bu?teni.590 LEI 22. Nr. Nr. H.600 LEI 37. GABRIEL MARIUS Arad.120 74.000 13. Str. Nr. Ap. F. Str. Nr. Ion Antonescu.529. PASCU M. D1. Bl. 3. Arad. 2. Ap. 8. Spitalului. X4. Nr. Nr. 12. Nr. Str. Calea Romanilor.403. Nr. PINTEA ?. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. P?RVA C VOICHI?A Ap. Et. Sc. C. Calea Aurel Vlaicu. Bl. Str. Loc. 8 PINTEA P. Aleea Azuga. Aleea Neptun. Bl. Str.542. A.339. SIMION Arad.520 LEI 111.200 67. M7. OCTAVIAN OVIDIU Arad.203. Bl. A7. 1 ORBAN A. Str. Ap. Et. SABINA Arad. 53 PAVEL M.400 LEI 35.800 12. Pia?a Sporturilor. Bl. ANTONIE Arad. Traian Mo?oiu. Gurahon?i. Et. Faleza Sud. Y1. 6 PAVEN P. 125.302. 1. Sc. 91.566. Horia.000 28. 17. CAROL Arad. Et.459. Str. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad.800 36. Ap. Chi?india.302.555. Ion Antonescu.550. MARIA Arad. DOREL Arad.330 140. 8.

Arad. 1 Arad. 42 Arad. 4 Arad. Et. 4. SAB?U C.952.220 LEI 34. ATTILA ZSOLT PORONAI K. 23 Arad. Ap. Ap. Sc.249. Bl. 43. Z?rand. 31-33. 18-20. Str. C?prioarei. Str. Bl.400 187. ANGELICA IULIANA RUS F. H8. Ap. FLOARE RUS G. 3. FLOARE ROŞCA D. Ap. 25. 6 Arad. Z24. 6. Pia?a Sporturilor. Nr. 181. S?vâr?in. Ora? Chi?in?u Cri?. Bl. Felix. Nr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Maniu. Praporgescu. 28 Jud.385.000 43. X6. Str.960 LEI 55. Alba Iulia. 6 SARBA C. 7. Com. 16/26. Str. Str. 23. 542. 37 Arad. Bl. Ap.277. Mâsca. Bl. Bl. Str. Micalaca. P. Et. Ap. Nr. 5 108.450. Păcii. C.949. Nr.523. A. FLORIN R?ZVAN RUS G. ECATERINA RAIZI D.880 51. Câmpia Turzii.POPA I. Str. DIANA GEORGETA RADA O. 34. Ap. 25 (adres? nou?) Arad. Str. VIOARA RUJANSCHI I.520. P4. Tudor Vladimirescu. Str. Ap.560 25. 12.170 LEI 7. Pia?a UTA. 16 Arad.704. Nr. Ap. Ap. Ap.000 34. 2. 10. Bl. Andrei Mure?eanu. ELISABETA Arad. 89.424. Sc. Nr. CONSTANTIN PUIU G.432. G2. Et. RODICA MARIANA POPESCU F. Arad. OVIDIU AURELIAN Arad. Bl. B. Nr. Nr.555. Ap. Str. 31 Jud. E. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. 351.695. 701.320 29. Pia?a Sporturilor.600 28. SAVA PURC?RIN G. 18 Arad. 6 Arad. Nr. 18 (decedat) 20. 5 S?L?JAN N. Nr.240.513.678. Bl. 15 Arad. Macea. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Ora? Sebi?. Prim?verii. A. B.930. Bl. Bl. Bl. 3. Ap. Bl. Nr.041. 18 SARME? E. Loc.558. B. 20/22 Arad. ILIE Ap. Nr.800 2. Bl. Str.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad.437. Nr. ELENA POPA I.840 LEI 20. Felix. Str. 42 Jud. EUGENIU POPOVICI I. Nr. LUCIA ROŞU G. Ap. Sc.339. 351. Et. Ap.000 29. A.426. Str.733.200 LEI 28. A. Ap. Ap. Et.464. 2 Arad.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. Str. Sc. Nr.520. VARVARA MARIA PROCA I.000 14.937. 15 Jud. Arad.000 1. SC. Ap.007. MARIA PRIBAC F. Ap. Chi?in?u Cri?. 31-33. Calea Aurel Vlaicu. Str. 2 Arad. 16 Arad. Coposu (Lacului). Bl. Ap. Str.170 5. Oituz. Loc.988. Nr. Nr. Nr. Str. Str. Ap.728. 16/26. Gojdu.960 51.302.000 124. Sc. 6. Arad. 1. Ap. Str.442. Ap.900 26. Aleea Muncii.000 165.227. Str. Bl.040 20. 5 Arad. Nr.471. Nr.120. 1. Micalaca.430 LEI 107.600 59. Sc. Str. Nr.600 20. 1 (adres? nou?) Arad. Nr. Str. 701. 4. Sc.050. 173. 8. Bl. Ap. Ap. 1 Arad. Bl. MARINELA ROŞCA T. Nr. Nr. Str. 6. 5 Arad. Arad. MARI?A ANA RA?IU I. Nr. D 2-1. 23. 4 Arad. Str. Et.250 17. Nr. VIOREL POPA R. Gojdu. 4. Str. Bl. SC. DAN CORNEL 1.970 LEI 10. Et. Nr. MARIA ANA PORONAI A. 4 Arad. Blajului. 25. IOAN POPA I. Bl.800 13.680 LEI 5. Nr.000 38.470 LEI 23. Bl. Ap. Mioriţa.680 19. CORNEL ROŞCA ?. 1. F.678. Crasna. ANA R?ZMAN V. Andrei ?aguna. 19. Arad.000 LEI 3. 9. 19 (mutat din Arad) Arad. Blajului. Nr. Str. 22 Arad. 5. FILA PRINCZ G.055. 18 Arad. S?L?JAN S. 31 Arad. J9. I. VERONIKA KATALIN PORUMB A. 2 Arad. Str.000 33. Nr. 2.086.880 LEI 100. C. 10. Et. Aleea Albac. 1. Ap. 1127 Arad. A. Sc. Ap. 4. 2. RAUL-CLAUDIU R?B T. Str.400 28. 42 Arad. Aleea Haiducilor. Ap. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. STELIAN R?P??AN I. A. Nr. Nr. GHEORGHE RUSMIR S. Ocsko Terezia.000 15. Ora? ?iria. C. C. C. VIORICA RA? P. Nr. M?RIOARA Arad. Fântânii. Et. Episcopiei.746. Bl. Poetului.906. Iuliu Maniu.600 32.600. Sc. 13. Pia?a Sporturilor. CARMENCITA ADINA Arad. DIANA XENIA ROMAN M. 20 Jud. Str. GHEORGHE LIVIUS Arad. C. 14 S?RBU G. Nr. Nr.695. Str. Nr. 4 Jud. Tudor Vladimirescu. Aleea Tomis. Sat Cintei.547. 91 Arad. Et.920 51.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . Nr. ADRIAN ROBU E. AURELIA RADU G. Bl. Episcopiei (?apte noiembrie).

Str. 6 Arad. Com.280 49. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. 6 Arad. Ap.320 31. Nr. Nr. ILONA SZ?NT? I. 79-81. 164. Com. Ap.000 15. Nr. Bl. Dr.563.915. Sc.390. IULIANA TIBERIU G. E. VIRGIL RADU TIHON D. Fântânele. Z5. Nr.000 16. Milan Tabacovici. Nr. Bl. Bl.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 .401. 40 Arad. 32. Et. Ap. DIMITRIE SELEJAN I. Bl. Str. Ap. Nr. Vladimirescu.967. GHEORGHE SOFA F.920 113. Et.744. Coasei. PETRE TODA C. Sc. Tisa Nou?.749. 22 Arad. Et.747. E. I. B. Bl. 6 Arad. Str. Nr. Mândruloc.000 87. Arad.250 16. Nr. Abrud. ELISABETA SZ?CS F. Nr.506. 2 Arad.643. Str. Nr. GHEORGHE TIBA A. Str. Sc. D. Ap.539. Et. Nr. 5 Jud. Et.244. Str. Nr. Nr. GIZELLA JUDIT TAMA? N.244. Fântânele. Et. Dorului. Nr. Sc. 38-40.906. Oradea. Ficusului. Nr.640 4. Ion Ra?iu. Sc. L7. Nr. 9 Arad. Mun. Nr. Bl. Str. Bl.966. AP. Nr.400 11. DOINA SIMION M. Str. Nr. 4. Abrud. Bl. 3 (adres? nou?) Arad. Arad. Livada. Nr. 13 Arad. 362 Arad.000 87. Ap. Nr. Banu M?r?cine. Str. Sc. 16 Arad. 8 Arad. A. 20 Arad. Sc. Nr. 1 Arad.586. 12 Arad. Et.680 364. Milan Tabacovici. Str. Aleea Ulise. 236. Nr. L7.000 103.708.151. Et.712. 17.729. Str. Str. 5 Arad.674. Str.076. Nr. A. 3. Ap. 4. 13. Dorului. Sânleani. Ap. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. 5. Ap. Str. Sc.300 1. 246 Jud. 13. Nr. B. Et.080 LEI 205.520 LEI 17. 20 Arad. Com. 4. 12 Octombrie. Bl.708. B7. Nr. VIORICA MIRELA SEMLECAN P. Str. Gen. Bl. Bl.700 26. 4 Jud. Str. Com. 37A Arad. Ap. Str. 75.395.000 82. 3. Sc. 10 Arad. RAMONA Şerban R.400 71. Livada.400 753.600 18. Str. Ap.680 14. 5 Jud. Bl. 4 Arad. Ha?eg. IULIANA SEGHEDI GHE. Str. Bl. Arad.600 9.800 71. 33. MIHAI ?OICA I. Ap. Aleea Saturn. Tudor Vladimirescu.200 16. MARIA TOLAN G.400 1. 13 Jud. ZOLTAN SZíN I. V. 13 Arad. ELENA T?NJAL? C. Str. Ceaicovski. 13 Arad. Sat. Str. Com. 6 Arad. GHEORGHE TOMA I. Dr. 11. A. Aleea Muncii.260.700 17. B. AURORA TISCA I.869. Et. Nr. 10A. Ap.620 13. 16 Arad. PAVEL MIHAI SEB?K I. Ap. Bl. B7. Str. Simion Popa. Nr.051. Nr. VIOARA SUCIU I. 4.SCHMAK A. 1 Arad.625 22. 7. Nr. Ap. Bl. IOSIF SEBE?AN D. Str. Nr. Ap. Bl. A. Com. Str.442. 2. 11 Arad.483. 101A. IOAN Arad. Str. Ap.160 8.280 2. 7. Nr. Banu M?r?cine. Bihor. Nr.390 10. Ghiba Birta. Gen. 57 Arad. Nr. Spitalului. 57 Arad. Arad. Bl. C.299. IOAN SZABO J.632. Dr. Ap. 3. ROBERT ZSOLT TIBA A. Poetului.000 23. Str. Ha?eg. TIMEA TIBA M. 7.625 298. Ap. 17. 1. Libertăţii. Str. E. SC. Ap. Dragalina. Sat. SABIN TOSCA I. C2. ELENA ?TIRBAN I.520 LEI 27. Ap. 57 Arad. M?RTA SZ?CS J. Arad. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. 2. DOMNICA Şerban D.250 7.771. 246 Jud. Et. Nr. Nr. 21. Ap. Arad. Ceaikovschi. Sc. 28. 33. ISIDOR TOLAN A. Tisa Nou?. 3.112. 224 Arad. Fântânele. Nr. 2. Str. Str.200 38. 224 Jud. Sc. Str. 108. 9YB. Sat. 24. FLOARE TRANDABUR I. 1 Arad. Milan Tabacovici. Str. Sat. Bl.960 20.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27.339.200 38. ADRIAN COSMIN ?TEICI D. 75. B. Str. Str. Sânleani. 2 Arad. Str. Bv.297. FLOARE TOBOLTOC G. Str. Nr. Ap. Ap.616.600 388. 44 Arad.233.051. 39 Arad.477. ESTERA SUCIU M. 31. Ra?iu. 13-19. 4. Str. Aleea Muncii. Bl. 2B.348. A. 28. Ap. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Ştefan luchian. 3 Arad. Dragalina. Nr.725. GAVRIL TIBA I. Et. 8 Arad. CEZAR MARIUS TOLAN G. ?ichindeal. AURELIA ?OICA T. A12.000 27. Ceaikovschi. Et. Ap.877.160 93. Bu?teni. Sc.007. Marnei. Sat.010. Nr. Ion Ra?iu.039. Predeal.000 93.360 10. 224. Nr. Dâmbovi?ei.000 8. 28.640 47. 28. 17. Tudor Vladimirescu. IULIANA ?IMONCA I.595. Bl. 20 Arad. H. MARIA SERAFINCEAN G.158. Ap. A. 2. 1 Arad. 61. 46. 14. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. 32 Arad. Milea. Nr. Nr. C?lim?ne?ti. Nr. Bl. 5AB.

V3. 2. 4. 2/6 VLAICONI P. X18. 18. Sc.000 16. Et. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G.153. 20 VLAD F. Ap. 28 Arad. N. 1. Libert??i. Arad. NICOLETA ADINA Ap. Str. Ap. G. 27.960 20.000 LEI 32. 11 Arad. ADRIAN CRISTIAN Arad.500 LEI 4. Nr. 25. Nr. 7. Ora? Sebi?. Teologic?.100 7. Ap. Str. Str. 39 Arad. Str.116. ALEXANDRA Arad. 25-27. Dorobanţilor.280 32.880 LEI 23.332. B. Str.360 LEI 15. Bl. 11 Arad. Nr. F1. Sc.850 314. Luchian. L2. Sat.712.130 56.000 LEI 82 . Bl. Str. MARIA UNDI? T.000 13. Bl. Aleea Muncii.400 LEI 25. Aleea Dezna. C7. Et. Ap. Bl. Obedenaru.624. Ap. Str. 13 Austria. Sc. Z?randului. Vienna. A. Nr. Str. Str. Nr. A. Bl. Com.800 LEI 97. A4. Str. Nr. Sc. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. P. A.078.261. Ferma 7. Calea Aurel Vlaicu. VALERIA Ap. Str. 3 USCA A. Nr. Livada. Nr. Sc. Bl. 11. F?t Frumos.600 LEI 19.866. A.836.000 222.TREM L. EUGEN CONSTANTIN Arad. Bl. Ap. MARGARETA VIORICA Arad.254. B. GABRIEL Arad. Nr. 1. 309.337. Et. Sc.706. Nr. Ap. Ap. 9 Jud. 25. Str. 9 Jud. Str. Lacului. Str.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. B18. Nr. 2 VARGA I. Bl. DUMITRU Arad. Decebal. Ap. X6. Sc. A. PAUL EMIL Arad. Str. Nr. Bl. Bd. 2. Sc. Et. Bl. Et. 2A.800 7. VLAD G. Str. Pia?a Bujac. Ap. Nr. Teilor. Str. A. Sc. Et. Bd.600 20.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134.000 LEI 87. SABINA URBAN C.035. 63 WILLE N. Ap. VALENTIN Arad. 7.600 28. Ap.675. Avrig. 3 Arad. MARIA URBAN P. Et. ILEANA Jud. Bl. Sat. Ap. 1220. Bl. IOAN TUDOR I. AP. Ap. Str. Bl. 6 Arad. 3 Arad. X 10. Sc. IULIANA TUDOR I. 5 Arad. Bl. Sc. Et.384. B1.407. 3. Et. 3 Arad. 5 ZELENIN V. Sc. Bl. 79. Com. E. 54 Jud. 18 Arad. Et. VALERIAN 2. Bl. ?t.783. Pecica. 15 VLAD R.483. Z?randului. Ha?eg. Bl. MARTA URBAN M. Str. 1. Ap. E. Calea ?ase vân?tori.340 32. Turnu.220 LEI 134. TRAIAN Arad. 5A.271. Ap.908. IULIS ADAM Arad.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. Ap. Annie Rosar Weg. Nr.000 160. Nr.310 7. B. Nr. 222. Ap. IOAN FLORIAN Arad.640 82. A. Ap. V?LEAN T.667.508. 11 Jud. Str. A. Nr. Pia?a Gării. Nr. 12 VELICIU P.690 LEI 54. Et. A.000 LEI 59. E. Str.930.000 140. (Elena Dr?goi) Bl. Arad. 28 30.430. 3. Str.523. Loc. Iuliu Maniu.200. 1. Nr. 2. Nr. Nr. Nr. 2 VLAICONI I. Bl.496. 128 Arad. 4.680 6. Sc. Nr. 9-13.200 LEI 8. Sc. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. Pecica. Ap. 13 (adres? no URSU S. MARIA DOINA TREITLI I. 5/4/6 Arad. Sc. Bl. Com. Milea. Ap. Sc. 3. MARCEL DANIEL URCAL A. Ap. 10 ZEGHEANU P.257. Sc.200 244. 23 (adres? nou?) 42.297. Avrig. Lebedei. FLOARE Arad. Bd. 17. Ci?in?u Cri?. A. Nr. Ap. Bl. 7. Dorobanţilor. URSU C. Nr. ANCATEU I.368. Bl. TEODOR Arad. 2 VLAICONI N. ELISABETA ELENA Arad.052.860. Et. CĂLIN SORIN URBAN P.400 LEI 723.967. Tudor Vladimirescu. Nr.871. 2. Ap. Sem?n?torilor. ETELCA Arad. Str. Arad. 3. Et.507.800 LEI 35. Nr. 2/6 VOGEL GHE.156. Sânleani. 1. A. 74 VELICIU M. 1 VANCU C. Pia?a Sporturilor. Bl. Sc. Nr. A. Bu?teni. 6 VUIA I. Ap. 32 Arad. 9 V?RG?LUI D. A. Bu?teni. 37. EVA CAROLINA Arad. N11. A. 16 ZB?RCEA I. 2. Str. 10. Sc. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. Ap. Nr. Nr. ZELENIN V. Pia?a Mihai Viteazul.861. Banu M?r?cine. RODICA ELENA Arad. Bl. A. 24.744. 10. Et. 8. 4. Victoriei. Sc. Nr.041. C. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. 10. Et. Horia. Sc.160 LEI 435. A. Bl. A. Arad. F. Tudor Vladimirescu.240 41. 17 ZAMFIR FLOARE Arad. Merfi.000 LEI 31. 1. Calea Romanilor. Aleea Romani?a.621.200 22. FLORICA Ap. Arad. 24. C. 8. B. ANA ELISABETA TRIPON I. 3. Nr. Ap. A. MARGARETA ILIANA Arad.744. Ap. Et. V. IOAN Arad. 3-11.160 LEI 120.

Bl.593. B. Nr. Bl. 142 GIOVLAN G. Nr. Ap. Pia?a Gării. Bl. 13. D. 5 KOLUMB?N L. Zimandul Nou. TEODORA SIMONA Arad. OAR?? N. Str. G.818. VIORICA Ap. Nr. Arad. Nr. 11A POP A. Biruin?ei. 552. 4. 17. 1. Sc. 39 NAGY I. 1 MATEI G. 2. Augustin Doina?.467.951. Nr. Ap. Sc. Str. 17. Str. MARIANA Arad.920 12. ANTONIU Arad.534. Miron Costin. 34. 8. Ap. Nr. Pia?a Gării.044. 3. Y8A. Str. C. Teiu?) Nr.880 77. L?stunului Bl. 3. VALENTINA SIMONA Arad. Pia?a Gării. 8 BORS?NDI I.005. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. 15 Arad. Felix. Str. Ap. NICOLAE Arad. GHEORGHE Arad. Et. Decebal. 1. LIDIA Str. Nr. ANA Arad. 1 GRELU? G. H6. LUCIA LOLA Arad. Simion Balint. Bl. 3. Aleea Ulise. B. Zimand Cuz. Bl. MARCEL EUGEN Arad. Ap. Gogol. Nr. Alba Iulia. Horia. 15 CAPRA L.943. Aleea Ulise. 403 Arad. Ap. 9 SZ?CS I.000 4. Str.BOGDAN I. Arad. Nr. Nr. Ap. 1. 6 DUMA F. Ap. Ap. Sc. Nr. NICULINA 4. Hg. IOAN Arad.240 6. Calea Aurel Vlaicu. 17. 39 MIH?ILESCU T. 543. 336.296. Str. B. Nr.000 26. Loc. Ap. Cruceni. Et. Ştefan ALEXANDRU Jud. 17/22. MARIA Jud.057. Nr. OTILIA Arad. Lacului. 3. VALERIU VASILE Jud. GHERLE T.657. Bl. Nr. Nr. STELIAN Arad. Nr. Sc.583. Sc.789. Str. Nr. 6. 4.400 LEI 77. ANDREI Jud. 6 DANCE G. 231 Arad. G.800 LEI 49. Bl. B. A. 16 LEAC T.488. A. FLORIAN Arad.063. Sc. Ap. Traian Mo?oiu. Bl. Com. Ap.680 LEI 2. Nr. Aleea R?s?ritul.840 LEI 6.060 20. SEPTIMIU VASILE Ap. Nr.640 41. C. G. Nr. Popa D. 11. Mare?an I. Loc. Sc. Ap.818. Et.400 LEI 83 . 85 MARCU N. Sat. MARIA 20 MALI?A G. Aleea R?s?ritul. Et. Sc. Et.520 12.597. 4.160 LEI 30. MARIA MIHAELA Ap. 1. 28. ?t. 9 Arad. Str. 3 DICHIU M. 6. Bl. GHEORGHINA Arad. Ap. MARIA Ap. Nr.480 24. Bl.223. Bl.978.240 LEI 3.372. C.167. B. 13 Arad. 39 MIH?ILESCU T. Et. 8. Str. Arad. B. H6.840 1. 5 IUHAS P. Ap. Ap. Bl. 4. T. ELENA Arad. Bl. Nr.110 5. Popa D. G. Bl. Sc.080 6.339.800 25. Str. Traian Mo?oiu. Zimandul Nou.200 LEI 807. VOINEA G. Nr. 5.050 LEI 1. Ap. 22 MIH?ILESCU D. B. Teiu?. Str. Ap. Ap. Ineului. 8 NY?RI L.200 23. Ap.078. 21. Bl.160 LEI 81. 14.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. Bl.200 LEI 9. BUDII G. 2. Str. ELENA Arad. A11. 11. S?vâr?in. 8 GRESINGER GH. DUMITRU TEODOR Arad. MARTA Arad.360 LEI 316. Nr.400 10. Nr. Nr. 45. X 24-2. (Hg. 536. 3. X 24-2. Ap. Nr. ?agu. D. Nr. 6 IUHAS A. B. POLGAR E. Ady Endre. Bl. Sc.741. DANIEL Arad. Y8A.000 LEI 26.863. 6 PREDA E. Ap. 12.800 93. MARCEL Arad.662. NICOLETA ELENA Sc. 329. Ap. Nr. 5 PIRO? F. A12 MARCU A.356. 11. 353.690 6. IULIANA Arad.422.548.751. Ştefan Arad. Zimand Cuz. 17. Caius Iacob. 2. C. 6 MALI?A I. Bl. STAN Arad.033.542. C. Et. Et. GHEORGHE Arad. Bl. Str.744. 3 MICULI? G. Str. Str. Ap. Sc.965. Calea Aurel Vlaicu.090. Et. Ap. ?iriei. Antonescu.320 LEI 69. Str.800 68. Str. Nr. 39 MIH?ILESCU T. Nr.200 30. 2. Bl. IOAN Arad. 11. 2. 23 TIRB V. D. 21.060 LEI 10. Academia Teologic?. Fluturilor. Sc. Micalaca.140.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109.525. Et. IMRE Arda. Bl. Sc. Nr. 22 GHILE G. Ap. Nr. 4. A. 2.760 LEI 1. Ap.400 42. Et.374. Caius Iacob. B. D.037.960 65.000 4.741. Aleea Saturn.720 LEI 7. Bl. MARIA Arad. Pia?a Gării. Str. Et. GABRIELA ELENA Arad. LUDOVIC Jud. 22 MICULI? N. MARCELA 18 Arad. Str. Arad. Zimand Cuz.911. BUDII P. 343 TIRB C. Sc. Sc.200 LEI 6. Gogol. Sc. Micalaca. Sc. Str. Str. Bl. ELISABETA Arad. Bd. 9. Nr. 23 UGLAI I. 2. 6 8. Bl. Et. Arad.542. GHERLE F. 9 Arad. Nr. B. Bl. Nucet. Et. Zimandul Nou. Nr. Str.

372.NR.AP.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.NR.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.BL.1DECEMBRIE 1918.AP.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.ULMULUI.140.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.AP.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.36.NR.148.BL.NR.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.BL.NR.53 98.22.AP.BL.AP.NR.785.TULNICULUI.158.B2.19 10.644.NR.ULMULUI.12 74.11 42.RACOVITA.4.7.TULNICULUI.AP.BL.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.10.EROILOR.14 15.19.19.NR.30 134.367.SALCIILOR.VICTORIEI.VILELOR.50.6A.MARASESTI.407.CLOSCA.AP.119.VLADIMIRESCU NR.BL.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.36.3A.12.7 47.NR.ARIESUL.30 72.12 24.AP.BL.NR.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.NR.8 11.42.BL.BL.B4D.I.D12.BL.667.1 37.972.30.105.AP.ENERGIEI NR.164.5 40.7 20.E.604.NR.O.SC.339.RACOVITA.BL.AP.OLTENIEI.562.AP.AP.18 23.13.5.10 43.BL.BL.IOSIF.E10.C.CRISAN.781.762.T.BRATIANU.31 10.3A.VIILOR.450.10.BL.BL.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.11 44.AP.ENERGIEI.BL.NR.457.31 20.NR.CLOSCA.39.12.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.E.19 4.I.5.NR.S.7 22.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.SEVER.S11.200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.19 1.1.AP.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.BL.AP.CA4.NR.50.800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.534.AP.AP.CE5.NR.NR.339.DIMBULUI.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .14.16 107.59B 4.NR.BL.14.ROZELOR.AP.NR.22 61.006.15 12.5A.7 12.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.NR.037.AP.NR.11 21.9 3..12 77.CARPENULUI.4.111.BL.190.BL.41 19.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.8 8.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.NR.BL.406.AP.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.NR.246.CARPENULUI.BL.13.7 70.746.881.212.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.AP.AP.NR.31 12.358.E10.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.NR.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.DE HUNED.AL.589.30 144.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.EROILOR.NR.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.TINERET.SAHIA.14.42.166.965.ARIESUL.NR.466 82.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.122.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.AP.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.BL.CE5.AP.NR.237.1.AX.AP.BL.BRADISOR.6.AP.212.9 69.AP.ARIESUL.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.1DECEMBRIE 1918.13 10.TRANDAFIRILOR.BL.NR.BL.NR.417.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.NR.492.VICTORIEI.827.B4.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.12.446.C.9 10.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.965.

25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.9B.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.000 107.6.P1B.500 51.NR.28O.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.CRISAN.400 20.OBORULUI.BUCURESTI.AP.BL.9.DOINEI.200 LEI 198.MUNTENIEI.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.NR.FLORILOR.325 57.548.MESTEACANULUI.BL.276.880 50.825 46.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.NR.394.1 DEC.AP.SEVERUS.NR.12.AP.NR.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.ZORILOR.19.107.15 BREAZ M MARIA STR.NR.AP.200 3.000 3.ST.GLADIOL.NR.000 LEI 40.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.BL.19.BL.BRADISOR.NR.VINATORILOR.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.MANIU.20.14.910 LEI 20.28.BL.BL.NR.BL.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.314.NR.BUCURESTI.BL.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.95.NR.BL.000 55.26.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.600 31.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.AP.762.086.TOR1.M8.VICTORIEI.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.M2.BL.800 18..860.V.G2AB.NR.1989.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.AP.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.BL.962.BL.BL.400 LEI 42.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.477.579.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.610.A12.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.TULNICULUI.082.BL.CA4.238.14.334.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.000 LEI 13.118.NR.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.000 LEI 82.NR.729.NR.200 17.NR.AP.BL.NR.AP.AP.215.T.NR.NR.960 49.AP.844.8.AP.35.4.NR.NR.NR.U.2.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.080 15.MESTEACANULUI.63.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.SAHIA.T.AP.004.300 LEI 78.21DEC.107.AP.NR.807.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR.AP.1.196.1918.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.337.440 LEI 107.000 LEI 23.1DEC.G88.NR.I.280 61.CA4.NR.378.AP.774.MARASTI.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.280 18.BL.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.160 LEI 51.680 7.9.M8.AP.1918.S.276.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.43.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.VLADIMIRESCU.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.000.TRANSILVANIEI.2.TULNICULUI.000 35.MANCIULEA.GORUNULUI.118.15.695.320 33.NR.160 12.24 10.660.NR.822.14.MOTILOR.BRADISOR.550 33.NR.VLADIMIRESCU.AP.AP.NR.BL.NR.200 22.240 48..BL.NR.674.678.AP.DOINEI.600 72.1 DEC.AL.NR.VI12.ALEEA FLORILOR.T.640.565.350.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.INCORONARII.AP.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.142.VI1.30.AP.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.400 LEI 20.360 9.BL.BL.NR.NR.1918.VINATORILOR.GLADIOLELOR.233.B5C.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.AP.000 LEI 85 .1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.CRISAN.NR.B2.BL.24.558.744.VLADIMIRESCU.TRANSILV.AP.NR.116.AP.POLIGONULUI.AP.260.NR.632.NR.9B.050 71.NR.750 210.

491.AP.BL.REVOLUTIEI.131.1.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.AURELIUS.880 LEI LEI LEI LEI 15.VALEA MORILOR.550 24.1B.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.406.15.A.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.AP.GOLDIS.334.090 LEI 86 .BL.488.AP.BL.NR.BL.NR.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.560 43.335.VALEA FRUMOASEI.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.1.NR.1918.525.11.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.NR.GOLDIS.202.852.13A.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.V.CRINULUI.CRINULUI.AP.NR.V.461.AP.800 21.205.3 7.G3.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.890.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.NR.11.NR.NR.A.5.22.NR.AP.000 22.AP.VLADIMIRESCU.1 DEC.488.339.NR.218.CLOSCA.AVINTULUI.NR.220 13.4.2.BL.49.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.I.11.800 LEI 10.4.TOL1.000 18.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.600 LEI 19.ALEEA PLOPULUI.041.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.AP.CREANGA.NR.ZORILOR.960 LEI 5.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.NR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.149.052.MANCIULEA.67.000 LEI 2.1A.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.NR.330.11.S.500 38.339.NR.NR.A14.TOPORASILOR.AP.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.VICTORIEI.BL.NR.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.E11.BL.MOTILOR.BL.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.998.NR.720 LEI 3.FRUMOASEI.V.A.900 LEI 2.HUNEDOARA.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.AP.BL.ARNSBERG.600 LEI 15.AP.CEL BUN.350.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.720 122.339.MIHAI VITEAZUL.BL.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.BL.000 16.639.NR.158.AP.NR.600 62.562.6.CLOSCA.NR.NR.26.A2.BL.S.400 26.CAMELIEI.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.558.VALEA FRUMOASEI.854.BL.274.000 LEI 10.000 LEI 10.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.3.196.000 LEI 59.AP.000 LEI 45.13A.1.AP.AP.AP.100.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.NR.112.120 LEI 57.280.P.BL.BL.280.203.BL.NR.NR.BL.12.930.NR.NR.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.520 28.480 101.AP.067.863.11A.NR.AP.J4.BL.NR.4A. ARIESULUI.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.M.AP.600 21.280.960 LEI 51.BL.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.AP.T.BARNUTIU.C9.600 15.V.7.260 9.AP.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.AL.IANCU DE HUNEDOARA.000 LEI 6.NR.BL.600 69.GLADIOLELOR.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.L1.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.BL.NR.AP.BARNUTIU.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.NR.NR.33.AP.NR.320 101.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.5.SC.813.180.ALECSANDRI.NR.BL.26.500 32.BL.947.NR.I.SCARISOARA.ZORILOR.SC.4.BL.ZORILOR.C18.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.064.715.BL.GOLDIS.704.389.V.NR.080 15.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.ALBASTRELELOR.NR.AP.800 LEI 6.SPICULUI.B1.11A.PRIMAVERII.480 LEI 7.

EC.AP.ALECSANDRI.700 101.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.924.152.634.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.19.OLTENI.NR.ALECSANDRI.BL.NR.NR.NR.NR.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.932.GH.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.GHORGHE DOJA.23.200 LEI 25.SC.46.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.579.400 LEI LEI LEI LEI 32.VARGA.091.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.720 114.B.626.NR.500 35.839.NR.V.300.536.D1A.DEALUL FURCILOR.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.560 LEI 31.297.14.597.BL.200 32.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.NR.203.101.NR.280.AP.135.597.AP.MORII.AP.NR.NR.1B.720 LEI 23.AL.14.750 11.CIUCASULUI.000 LEI 10.NR.858.BL.920 1.PERILOR.900 LEI 20.CUZA VODA.477.215.AP.AP.TOPORASILOR.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.457.1918.NR.BL.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.NR.CT7.BL.250 LEI 34.400 30.AP.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.144 40.BL.IASOMIEI.NR.28.400 20.B.BL.AP.29.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.447.315.600 LEI 25.V.1.NR.011.BL.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.NR.BL.200 LEI 75.671.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.925 LEI 54.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.440 28.23.NR.GALATI.619.A.11.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.241.BL.240 61.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.ARIESULUI.460 40.AP.MARASESTI.NR.CIUCASULUI.MESTEACANUL.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.NR.AP.SC.744.511.ME7.902.TRANSILV.017.ROZELOR.NR.AP.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.000 30.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.ASACHI.409.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.AP.AP.AP.ZORILOR.ARIESULUI.BL.375 LEI 27.000 LEI 39.880 207.440.NR.5.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.GALATI.POIENITEI.CRISAN.M6B.050 LEI 166.MOTILOR.300 LEI 8.AP.NR.597.1.1 DEC.VICTORIEI.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .525.16.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.LIPOVENILOR.25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.598.NR1..275 LEI 31.AP.23.NR.625 10.NR.78.BL.020.380 LEI 149.NR.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.DEALUL FURCILOR.NR.NR.744.NR.560 12.NR.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.36.800 LEI 30.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.FLORILOR.BL.SAHIA.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.AP.7.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.BL.NR.M5.381.409.203.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.000 24.78.264.NR.VICTORIEI.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.GHORGHE DOJA.NR.GAROAFELOR.NR.NR.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.600 LEI 11.CLOSCA.000 LEI 28.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.BL.513.19.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.600 LEI 20.

M3A.NR.NR.FRUMOASEI.NR.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.960 63.NR.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.B.BL.040 58.640 14.562.280.BL.375 LEI 12.G3.LUCEAFARULUI.STR.904.V.NR.8.480 18.BL.NR.563.S.497.BL.960 LEI 32.895.AVRAM IANCU.500 LEI 16.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.A1.20 ILIE D ION AIUD STR.AL.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.875 LEI 27.A.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.NR.730 LEI 48.42.AP.125 38.546.AP.ION CREANGA.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.TOL10.NR.POSTEI.875 LEI 17.352.898.12.BL.BL.NR.1.040 13.BL.GLADIOLELOR.334.STR.533.1DEC.AP.680 9.A1.11.OBORULUI.AP.274.400 26.AL.TITULESCU.12.950 LEI 37.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.DOINEI.840 43.396.AP.200 LEI 33.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.766.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.NR.080 18.AP.500 35.175 LEI 16.NR.15C.DETUNATA.NR.BL.274.SEVERUS.540.CLOSCA.380 LEI 7.274.C2B.335.B2/7.AP.960 31.AP.SC.17.TRAIAN.M3A.BL.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.NR.BL.280.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.125 IVANA I ILIE SEBES STR.32.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.295.26.BL.IANCU.AP.TRAIAN.397.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.VIILOR.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.BL.498.NR.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.500 33.BL.S.MB6.NR.AP.CONSTRUCTO.1DEC.NR.209.AP.680 3.NR.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.16.837.895.17.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.000 38.S.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.BL.BL.N.NR.766.DETUNATA.STR.32.CRISAN.AP.AP.380 14.NR.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.AP.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.V.NR.BL.NR.AP.400 LEI 22.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.1.32.SEVERUS.87.062.66 ILICA P ELENA SEBES STR.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.TOL10.950 12.STR.AP.M3A.BL.NR.AP.NR.966.446.NR.NR.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.284.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.BL.15C.640 7.NR.9.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.TULNICULUI.500 2.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.NR.AL.AP.NR.BL.TULNICULUI.NR.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.9.1918.160 LEI 4.433.56 59.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.1918.614.311.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.NICOLAE BALCESCU.NR.17.BL.C4.NR.NR.BL.1DEC.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.CHILIE.750 LEI 5.AP.1918.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.9.17.AP.NR.C2B.NR.STR.944.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.681.87.575.TOL10.AP.877.875 LEI 88 .CLOSCA.NR.TULNICULUI.3.FRUMOASEI.C4A.650 LEI 257.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.396.107.DETUNATA.640 LEI 123.904.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.500 LEI 17.17.AP.052.17.DOINEI.BL.SEVERUS.800 LEI LEI LEI LEI 11.ZORILOR.BL.AP.1.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.NR.ARNSBERG.DEALUL FURCILOR.

S.800 17.CLUJULUI.159.400 26.000 LEI 114.NR..5.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.A6.50.240.P1.T.360 10.517.AP.8.240.7A.800 LEI 45.301 MARKSAI E ABRUD STR.BL.BL.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.360 201.098.NR.NR.320 36.ARIESULUI.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.AP.240.16B.NR.1.113.VICTORIEI.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.2A.000 54.AP.S.2.VICTORIEI.10.15.ULMULUI.7.BL.770.364.G1.NR.BL.2A.BL.BL.TON4.275 271.BL.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.STR.122.491.380 39.H.B1.9..260.TRANSILV.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.838.NR.10.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.BL.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.491.TULNICULUI.951.C1.VULTURULUI.BL.645.000 155.150 19.720 7.960 LEI 15.320.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.DORIN PAVEL.318.BL.5.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.320 76.7E.NR.AP.NR.NR.10.860.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.NR.675 117.AP.NR.348.4.MANIU.152.VIILOR.NR.MILITAR.NR.106.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .KLEIN.DORIN PAVEL.450 68.SEVERUS.000 31.VINATORILOR.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.AP.7.NR.NR.000 15.060 20.MOTILOR.M7A.10.AP.AP.8.AP.MILITAR.AVRAM IANCU.NR.14A.NR.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.600.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.NR.BARBU LAUTARU.750 LEI 120.TULNICULUI.NR.AP.ARIESUL.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.NR.NR.398.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.NR.NR.632.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.440 177.600 24.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.600 LEI 1.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.NR.BL.NR.NR.424.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.6.P-TA 1 MAI.ST MANCIULEA.H.500 34.23.AP.143.320 8.AP.MOTILOR.890 4.AP.AUREL VLAICU.NR.53.AP.CLOSCA.LALELELOR.000 9.ALEEA FLORILOR.NR.BL.BL.VICTORIEI.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.AP.VLADIMIRESCU.092.VLADIMIRESCU.500 LEI 51.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.AP.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.M.37 17.BL.840 73.1AB.ANDREI MURESANU.NR.27A MEDRUT I ZLATNA STR.BL.761.141.M7A.510 46.060 27.B1.C4.E5.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.BL.AP.NR.971.AP.VD1B.1.BL.000 50.330.50.BL.C4.670.SC.NR.BL.AP.NR.173.AP.228..BL.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.400 25.750 26.437.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.BL.PIATA I.JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.800 54.AP.NR.AP.334.LT.T.580.TRANSILV.874.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.23.TRANSILV.822.BL.50.CLOSCA.BL.7.AP.24.456.31 MARA S ELENA CUGIR.TRIMPOIELE.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.800 LEI 17.558.TINERETULUI.NR.170.24.CLOSCA.BL.NR.BL.366.23.020.762.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.B.560 66.ANCA VIRGIL.BL.AP.25.BL.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.NR.STR.TINERETULUI.NR.200 46.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.NR.600 LEI 45.NR.SC.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.64.AP.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.2.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.VI3.

NR.SC.067.GOLDIS.4.MANIU.STR.9.41 ZLATNA STR.ZOTILOR.213.13A.NR.BRINCOVEA.25 AMPOITA NR.STR.067.16.696.525 LEI 21.800 LEI 72.NR.131 ALBA IULIA.229.446.360.800 17.236.AP.24B.B5.17 GIRDA DE SUS NR.91.MV6.450 85.LALELELOR.178.AP.5 ALBA IULIA STR.36 ZLATNA STR.1O CUGIR STR.VI15.AP.118 MURES ALBA IULIA STR.16 ALBA IULIA.TRANSILVANIEI.839.ZORILOR.C.SEVERUS.760 52.720 LEI 20.000 2.V.6 ALBA IULIA STR.794.13 ALBA IULIA.297.800 LEI 296.6 ALBA IULIA.320 8.BL.203 TAUT NR.138.055.BL.A3.120 62.AP.ORIZONTULUI.NR.NR.AP.AP.BL.24B.LIVEZII.BL.123 ALBA IULIA STR.AP.861.15.ST.51.BL.CE5.NR.BL.461.91.STR.78.104 ALBA IULIA STR.14 TAUT NR.160 LEI 17.575 25.BL.11 ALBA IULIA.16.60.NR.NR.SEVERUS.5 ALBA IULIA STR.161.V7.535.AP.12.STR.705.10 ALBA IULIA STR.604.SLT.B10.NR.625 LEI 111.AP.409.24B.AP.14.18.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.400 4.240 LEI 69.925 LEI 22.ALECSANDRI.AP.2 AIUD.200 BUCURESTI STR.NR.1918.A4.NR.NR.AP.BL.NR.AP.10.14 ALBA IULIA STR.VICTORIEI.AVINTULUI.16 ALBA IULIA.AP.BL.950.446.BL.A3.600 17.411.AP.943.NR.VICTORIEI.V7.NR.V.POPA.AP.BL.S.25.48 ALBA IULIA STR.BL.51 ALBA IULIA STR.12.AP.AP.AP.585.BL.320 LEI 49.AV2.S.480 12.13 CHETANI NR.400 LEI 34.803.440 12.AP.468.SERGENT HATEGAN.1918.080 LEI 90 .ECATERINA VARGA.NR.080 LEI 43.BL.AP.NR.NR.MOTILOR.982.VICTORIEI.BL.BL.1 DEC.V7.B5.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.16 ALBA IULIA STR.25 CUGIR STR.398.AP.840 LEI 37.2.STR.BL.NR.840 LEI 19.VICTORIEI.AP.31.560 24.1 DEC.200 18.TOL2.NR.AP.400 13.117.400 9.AC13.771.NR.BL.18 ALBA IULIA.480 LEI 31.AP.075 LEI 11.1.NR.13 ALBA IULIA STR.270.280 66.NR.432.VICTORIEI.NR.MANCIULEA.NR.7 90.AV2.056.4 ALBA IULIA STR.I.240.356.117.NR.11 ALBA IULIA STR.51 ALBA IULIA STR.9 ALBA IULIA STR.AP.BL.423.NR.BL.BL.16 AIUD STR.404 ALBA IULIA STR.773.GEMINA.AVINTULUI.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.23.334.NR.30.BL.MESTEACANULUI.103.ENERGIEI.AP.A1A.16 ALBA IULIA STR.103.VICTORIEI.600 LEI 35.BL.000 LEI 38.300 LEI 152.BL.AP.MUSETELULUI.775 118.NR.25.ORIZONTULUI.VALEA MORILOR.BL.NR.1.673.P2.10 AIUD STR.STR.STR.STR.NR.120 12.ZORILOR.TO-03.

RARES.I.BL.BL.BL.GOLDIS.AP.NR.205.BL.AP.497.SIMION BARNUTIU.4.660 27.AP.166.AP.S.045.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.BL.280 26.860 78.60 5.12.65.AP.858.NR.600 10.1.419.860 LEI 15.NR.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.V.MANCIULEA.AP.BL.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.13.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.BL.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.NR.FLORILOR.ROSETTI.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.BL.NR.40.NR.230.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.VICTORIEI.CINTARULUI.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.202.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.160 8.NR.51.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.LUCEAFARULUI.002.790.120 14.NR.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.2A.000 11.NR.AP.18.362.ARNSBERG.360 LEI 11.000 23.AP.744.GALATI.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.CUZA VODA.440 LEI 20.000 LEI 90.BL.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.12.E1.T.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.935..6.NR.339.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.NR.105.NR.840 28.600 155.NR.000 LEI 91 .6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.944.HUNEDOARA.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.305.21.A.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.409.189.C.580.000 7.30.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.NR.BL.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.AP.N.AP.NR.600 37.VICTORIEI.915.164.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.474.700 39.AP.426.6.339.AP.B5.8A.575 11.120 12.BL.SAHIA.51A.BL.130 196.GURA CORNEI.200 4.A.BL.499.C11.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.BL.BL.PIATA.200 31.073.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.BL.14B.VLADIMIRESCU.NR.4BCD.G3.NR.400 LEI 36.025 9.TINERETULUI.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.AP.039.C3.288.300 117.AP.11.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.AP.AP.030 14.000 148.NR.AP.160 LEI 14.CT8.AP.200 3.993.NR.203.GLADIOLELOR.9.302.240 LEI 67.RIUL MIC.NR.NR.NR.A.AP.NR.684.NR.ZLATNEI.441.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.NR.C.BL.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.ARNSBERG.6.GLADIOLELOR.D4.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.11.E1.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.A.NR.NR.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.AP.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.AP.20.356.12.ROSETTI.NR.UNIRII.9.PIATA.ALECSANDRI.AP.NR.600 11.484.BALCESCU.560 44.BL.AP.27.680 10.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.C.AL.599.AP.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.400 LEI 41.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.961.NR.12.004.NR.P.ION CREANGA.971.498.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.NR.BL.VULTURULUI.NR.393.200 37.V.CLOSCA.BL.TRANSILV.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.11.NR.ARNSBERG.4.ROSETTI.AP.NR.4.BL.12.VALEA MORILOR.375 54.CINTARULUI.14.162.000 LEI 28.1AB.

T.BRAZILOR.NR.534.037.AP.5.91.AP.LACULUI.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.14.2 ALBA IULIA STR.TRAIAN.V.190.10.800 LEI 24.AP.11.550 LEI 41.VICTORIEI.675 1.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.A3.BL.NR.NR.2A ALBA IULIA STR.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.SC.NR.669.NR.AP.REVOLUTIEI.474.320 LEI 38.16.360 14.000 LEI 392.1918.3FG.111.655.60.B.041.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.VULTURULUI.550 15.32 CUGIR STR.4.AP.960 32.3FG.1DEC.BL.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.325 125.127.BL.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.50 ALBA IULIA STR.ARNSBERG.AP.813.NR.MIJLOC.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.320 LEI 10.16.831.BL.BL.27.1 DEC.769.NR.686.V.NR.358.347.1918.AP.600 LEI 55.AP.CLOSCA.NR.5.2A.AP.990 30.24 ALBA IULIA STR.CAM.VICTORIEI.16A.700 LEI 60.400 30.CT14AP.320 9.NR.990.AP.642.B2/3.075 LEI LEI LEI LEI 3.AP.5 TELNA NR.900 30.597.17.TRANSILV.B6.450 35.560 40.7E.MIJLOC.ARNSBERG.025 LEI 98.CALARASI.TRAIAN.BL.BL.GOLDIS.560 LEI 34.480 LEI 65.ST.CIOCIO POP.AP.BL.BL.600 18.541.160 42.M10.12 OCNA MURES STR.600 LEI 87.NR.480 LEI 29.PINILOR.10 ALBA IULIA STR.NR.711.M10.NR.NR.12 ALBA IULIA B-DUL.400 101.AP.BL.NR.E.CLUJ ZLATNA STR.38.752.322.BL.AP.111.NR.5.BL.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.625 23.60 ZLATNA STR.457.27E 40.1918.NR.880 LEI LEI LEI LEI 47.NR.080 42.NR.PRINCIPALA.945.15 ALBA IULIA STR.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.32 ALBA IULIA STR.91.10 ALBA IULIA STR.ZORILOR.1 DEC.040 22.NR.597.7.NR.BL.760 LEI 14.D1B.080 LEI 622.27E PODENI NR.ROZELOR.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.AP.GRIVITEI.27.474.687.NR.1AB.AP.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.18.AP.3.NR.NR.282.526.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.2 ALBA IULIA STR.TRANSILV.1918.9.BL.738.CONSTRUCTORULUI.E.410 14.995.NR.560 LEI 5.278 ALBA IULIA STR.200 LEI 38.VLADIMIRESCU.29.B6.793.NR.3 41.36.50 TEIUS STR.681.1DEC.GOLDIS.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.577.BL.320.VARGA.AP.VICTORIEI.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.7.98 ALBA IULIA STR.NR.NR.AP.NR.440 70.NR.BL.AP.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.9.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.450.A3.NR.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.A5.BL.NR.AP.BL.500 LEI LEI LEI LEI 92 .54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.200 31.271 JUD.BL.325.389.BL.514.NR.10 CUGIR STR.TOPORASILOR.995.VARGA.

330 38.AP.SEP.MESTEACANU.6.NR.24.1.AP.720 6.2.MESTEACANULU.59 ALBA IULIA STR.640 10.BL.CLOSCA.BL.5BCD.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.AP.BL.5B.19.ALEEA FLORILOR.CLOSCA.GATERULUI.498.ME7.12.AP.48 ALBA IULIA STR.V.NR.47 AIUD STR.323.IOAN RATIU.18.27.NR.500 73.10 ALBA IULIA STR.16B.000 LEI 43.T.BL.2.17.AP.PAVLOV.5 ALBA IULIA STR.B.000 143.SEVER.NR.ME7.800 12.067.044.658.7 OCNA MURES STR.140 48.869.TEILOR.CEL BATRIN.14 ZLATNA STR.965.250 LEI 60.NR.NR.19 ALBA IULIA STR.AP.5 ALBA IULIA STR.NR.930.358.NR.190 29.10 ALBA IULIA STR.BL.7.31 ALBA IULIA STR.AP.470 7.800 LEI LEI LEI LEI 63.2.200 17.42.560.229.VICTORIEI.VINTU NOU.NR.217.PAVLOV.579.480 LEI 21.202.31 ALBA IULIA STR.1 ALBA IULIA STR.NR.VICTORIEI.200 34.1 ALBA IULIA STR.875 8.768.NR.NR.14.760 LEI LEI LEI LEI 28.NR.10.BAILOR.BL.160 LEI 61.BL.GOLDIS.A12.C4.NR.229.BL.20 ALBA IULIA STR.300 LEI 48.PAVLOV NR.450 55.27 ALBA IULIA STR.10A.107.203.20 VINTU DE JOS STR.BL.NR.NR.CLOSCA.490 LEI 93 .34 SEBES STR.AP.MESTEACANU.TEIULUI.BL.22 CUGIR STR.TULNICULUI.REPUBLICII.BL.NR.1.250 LEI 93.040 19.080 14.SC.BAILOR.AP.8 45.16.240 17.7 ALBA IULIA P-TA.055.EROILOR.NR.AP.NR.AC21.C4A.500 10.NR.1 ALBA IULIA STR.2 ABRUD STR.NR.AP.NR.NR.625 340.81 SARD NR.13B.G.61 ALBA IULIA STR.AP.MORILOR.13.BL.BL.MANIU.695.690.9 ALBA IULIA STR.870 LEI 13.339.080 48.23C.NR.BL.17.NR.TOL10.LALELELOR.074.640 67.1 ALBA IULIA STR.400 45.BL.AP.905.AP.903.64.BL.NR.TULNICULUI.NR.AP.857.802.111.DR.BL.NR.AP.19.40.I.S.880 LEI 2.15 ALBA IULIA STR.783.720.321.104E ALBA IULIA STR.AP.600 15.AP.7.NR.020 LEI 44.23 SEBES STR.A.AP.APULUM.650 40.MURESANU.491.898.TEILOR.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.13 VINTU DE JOS VURPAR.121.14 AIUD STR.900 LEI 15.NR.198.AP.19.1 ALBA IULIA STR.8 ALBA IULIA STR.D5.BL.NR.TRANSILV.AP.915.249.NR.19.160 LEI 58.475.240 16.BL.223.925.937.747.BL.NR.800 64.7 ABRUD STR.4 ALBA IULIA STR.ALEEA FLORILOR.BL.MURESULUI.NR.NR.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.NR.AP.AP.AP.19.BL.TOPORASILOR.M.BL.000 LEI 21.BL.CV4.4 ALBA IULIA STR.19.21B.NR.COSBUC.767.44 ALBA IULIA STR.ME7.14.AP.15 ALBA IULIA STR.723 BLAJ STR.SC.5 ALBA IULIA STR.DETUNATA.CLOSCA.706.NR.440 LEI 20.NR.

120 LEI 128.297.CRISAN.240 18.BL.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.80.AP.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.526.BL.42.650 33.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.AP.BL.ROZELOR.B.2A.AP.VICTORIEI.313.BL.840 74.BL.13.268.MORILOR.CF6.CLOSCA.534.MORILOR.691.NR.000 LEI 31.BL.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.000 LEI LEI LEI LEI 2.NR.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.5.49.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.040 13.CUMPENEI.LUCEAFARUL.960 LEI 15.600 48.A2.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.AP.CF6.NR.NR.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.NR.TRANSILVANIEI.ARIESUL.280 LEI 486.BL.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.NR.NR.000 3.229.718.NR.337.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.760.AP.46-48.BL.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.BL.NR.LIVEZII.640 14.410 23.320 23.PRINCIPALA.47.SC.INCORONARII.10.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.432.NR.AP.205.339.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.E.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.BL.080 LEI 20.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.1MAI.680 51.195 LEI 42.850 22.AP.M.320 LEI 52.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.580 19.25 8.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.326.TO3.BL.795.P-TA UNIRII.60.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.A6.B5.320 28.CLUJULUI.7.378.940.879.560 LEI 10.AP.NR.AP.616.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .AP.3.AP.AP.NR.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.NR.186.116.200 12.POP.CEL MARE.SUSENI.NR.908.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.1.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.PLEVNEI.149.NR.TRANDAFIRILOR.M2.121.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.456.126.2.ZAVOI.1918.040 125.1 DEC.NR.C.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.480 5.AP.NR.GH.ARIESUL.ME7.NR.DOJA.000 LEI 30.NR.47.NR.480 11.PETRU MAIOR.NR.290 20.M7A.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.19.090 LEI 43.BL.MICIURIN.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.44.NR.2.51.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.BL.NR.44.MOTILOR.AP.800 29.MORILOR.M12.860.MICIURIN.240 10.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.234.360 21.NR.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.AP.VICTORIEI.NR.223.540.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.BL.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.17.CLOSCA.VICTORIEI.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.600 LEI 20.205.330 LEI 3.NR.BL.AP.520 3.AURELIUS.BL.303.AP.AP.366.ST.959.29.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.VICTORIEI.NR.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.750 LEI 90.1.927.NR.NR.263.AP.NR.914.BL.190.NR.NR.ST.SC.NR.13.NR.755.AP.NR.BL.MOTILOR.618.982.1.AP.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.877.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.ENERGIEI.980.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.000 6.BL.NR.375 LEI 48.234.17.NR.NR.NR.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.950 LEI 32.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.

20 ALBA IULIA STR.161.10. bl.blAG7.580.ALECSANDRII.560LEI 71.800LEI 23.720LEI 24.nr.sc. Dorobanţilor nr.42 ALBA IULIA STR.AP.BL.D4.4. sc.3 Brăila.NR.VALEA MORII.927.SC.7.Mărăşeşti.206. 23.BL.8.000LEI 31.str.Petru Rare?.978. ap.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.305. ap.Adriana Alexandru R.440 LEI 147.nr. Daciei nr.str. Dorobanţilor nr.nr.779.Oborului.Adrian Ion Antohi P.750.26.E.Neagoe Basarab nr.4.bl.151.AP.Ecaterina Alexe P.927.855.V.bl.Suvorov .160 31. str.Elena Andrei S. Victoria Andrei E.160LEI 24.11 CUGIR STR.920LEI 54. 3.Hipodrom.400LEI 59.ap 223 Brăila.NR.bl23.sc.200LEI Brăila.aleea Cocorilor.et.AP.sc.bl10.Odesa.5.aleea ?nv??? torilor. 53 Brăila.blE1.1.B.AP.Ioana Apopei V.320LEI 4.blA1.NR.760LEI 662.200LEI 65.BL.sc.BL.4.K1.260.240LEI 87.840 LEI 10.970.ARIESUL.str.I.270.600LEI 35.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37. Maria Antohi I.pia?a Dorobanţi. Victor Andrei I. Costică Alexandru I.ap.ap.79 Brăila.AP.000LEI 62.BL.680LEI 24.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.ap.Ancu?a Alexandru A.261.RACOVITA.ap. bl.G4.3.000LEI 22.sc.39 Brăila.Manda -M?ndica Alexandru D.bl.759.nr.560LEI 67.000LEI 2.27 Brăila. Rodica Achim N .106 Brăila.13 ALBA IULIA STR.Costică Andronache N.989.Rodica Androne N.aleea ?nv???torilor.10 ALBA IULIA STR.3.bl.nr.190 garsoniere.600 LEI 15.280LEI 20.579.FINTINELE. Ioana Alexa R.6.SCARISOARA.Aurelian Anghel I.714.NR.79 ALBA IULIA STR.773.453.str.sat Cazasu Brăila.31.sc. Costel Achim D.410LEI 13.Gianina Anghel I.et.229. str.et.960 LEI 540.str.074. Nuta Albulescu N.116. ap.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.NR.36.41 Brăila.3.560 LEI 325.374. str.3.ap56 Brăila.str.bl.600LEI 12.E.75 SUMA 11. Gheorghe Alexandru M.800LEI 26.Gheorghe Andrei I.NR.ANDREI MURESANU.bl.13.514.ap.str.480LEI 7.ap 10 Brăila.Vasilica Antohi D.280LEI 11.et2. B25.57 176. Jenica Apostolatu T.aleea Cocorilor.P1B.Hipodrom.2.sc a1.117.978. 3.581.27 Brăila.1.42 ALBA IULIA STR.str. 45 Brăila.500 73.160LEI 41.E1.Galaţi. Maria Adetu N.nr.str.ap18 Brăila.sc.nr.4.1.206.25 PONOREL/VIDRA STR.840LEI 3.115 Brăila.CLOSCA.098.314.blA5.320 56.str.480LEI 7.54 Brăila.nr.SCARISOARA.nr 6.nr. 1.738.O3.Daciei.Gheorghe Adetu N.Elena Antohi S.sat Cazasu Brăila.356.ap.MANIU.sc.26 Brăila. 77.967.16.400LEI 26.640LEI 11.NR.496 ALBA IULIA STR.012.sc.Niculina DOMICILIUL Brăila.000LEI 8.5.calea Călăraşilor.Ion Anton S.5bis.NR.Niculina Andronache C.744. bl. 45 Brăila. 3.864.ap.722.Mircea M?l?ieru.et.Mari?a Andrei A. Iuliana Alina Acsente T.NR.str.700 518.nr54.783.757.NR.ap 278 95 .3.sc. sc.bl. B25.nr.ap53 Brăila.129.et.NR.3.535.400LEI 39. 77.4. sc.

str.bl.12 Brăila.str.1.I1.1.nr.Galaţi.str.2A.str.ap.943.912.Inului.334.sc.str.bl.400LEI 13.ap18 Brăila.43 Brăila.Dorobanţilor.1. nr.et.Hipodrom.640LEI 30.B?r?ganului .str.nr.sc.6.Mihai Bravu 269 Brăila.Aurel B?lan D.124.3 Brăila.Tache B?nic? I.bl.sc.ap.669.bl.7 Brăila.000LEI 17.ap.7 Brăila.ap.et.sc.Constantin Adrian B?lan D.2.Vasile B?nic? R.480LEI 21.ale.bl.4.760LEI 15.Dorobanţilor.Georgiana Emilia Baboiu I. 34 Brăila.Chiriţă B?lan P.818.Florica B?lan G.3.bl.11.nr . Lucian Atanase V.400LEI 22. 31 Brăila.483 Brăila.Nicolae M.Vasilca Badea S.str.ap.33 Brăila.4.str.2.ap.ap.sc.857.str.745.et.ap.sc.24.6 Brăila.874.720.1.Vasile Baciu T.Micşunelelor.7 Brăila.666.334.1.nr.Viziru 1.33 Brăila.Floricica Aram? M. sc.str.ap.str.nr.560LEI 19.56 Brăila.247. 2. Brăila.sc.200LEI 79.str.Obor.241.nr.ap.33.sc.800LEI 96 .320LEI 4.558.nr 45 Brăila.3.Sanda Badea A.sc.4.439.1.str.ap.sc.Donel B?lan C.12 Brăila.006.Gheorghe Arbore A.sc.F.bl.2.864.str.str.nr.800LEI 51.Milcov.EXPRES.Victoriei.sc.Radu Negru. U.188.600LEI 72.B28.ap.573.et.Cluj.sc 2.Jenic? Avramescu M .bld.et.47.nr. 63.51 Brăila.Alexandrina B?leanu ?t.88 Brăila.Dorobanţilor.Ştefana B?trîneanu T.440LEI 157.201.840LEI 22.et.bld.2.17 Brăila.et.1.nr.nr.sc 2.sc.str.bl.str.3.nr.Gheorghe Murgoci nr.520LEI 407.847.str.Constan?a Carmen Badia ?.ap.2.480LEI 10.bl.nr 12 Brăila.92 Brăila.2.760LEI 10.aleea Cinematografului. bl.A23. Eugeniu Arn?utu I.blA59.bl.2.sc.280LEI 16.Steliana B?nic? Z.Galaţi.F5.Gigi-Gabriel Bad?r? C.Nicolae B?jan S.800LEI 31.379.18 Brăila.Veta B?lu?? P.str.1.?os.800LEI 9.880LEI 9.Debre?in.1.Piet??ii.Georgeta Aram? S.nr.str.Călăraşi.Aurel Baciu N.bl.827.360LEI 43.485.430LEI 11.str.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.Soarelui.bl.bld.str.201.4bis.bl.bld.ap.Hipodrom.320LEI 62.ap.2.Feocla Bîja ?.695.10.000LEI 37.2.084.35 Brăila.bl.760LEI 9.cal .sc.Independenţei.nr.nr. Gheorghe(decedat) Baciu M.320LEI 25.804.str.90 Brăila.Buzăului nr.Dorobanţilor.3.sc.5.438.128.480LEI 10. Magelona At?n?soaiei P.240LEI 31.8.Adrian Bîtic? I.C4.037.bl B1.1.400LEI 150.sc.Margareta Badea G. nr.Aurel B?lu?? I.000LEI 91.4.23 Brăila.str.372.236 Brăila. bl. Mihai Bravu nr.et.113 Brăila.bl.Tiberiu Apotol N.31 Brăila. ap.ap.920LEI 11.U.5.Mărăşeşti.840LEI 19.4 0 Brăila.654.str.1.bl B14.ap.str.bl.Miron Costin .nr.Teodor Avramescu A.Celulozei.688.000LEI 78.str.329.Mihaica Arb?na? Gh.36.nr.Neculai B?nic? N.994.sc.34.bl.C.2.140.ap.str.Rodica B?trînu I. Marioara Ba?tiurea V.Topor.616.Dorobanţilor.ap.Lucia B?lan N.Aneta B?lan M.67 91.180.Vasile Avram C.bl.nr.200LEI 20.Iustin Axente G.Victoriei nr.Mihail Kog?lniceanu.600LEI 11.Viziru 1.323.Soarelui.bl.849.Ion B?d?lan M.4.sc.sc.120LEI 68.bl.738.sc.Neculae Aram? I.Theodor Aman.44 Brăila. aleea Cinematografului.26.3.ap.14.548.bl.CernŢuţi.nr.160LEI 18.372.490LEI 68.ap.ap.Obor.600LEI 124.B1.348.str.10 Brăila.11 Brăila.str.sc.72.Rahova nr.12.et.str.nr.33 Brăila.bl.17 Brăila.sc.et. 17.ap.840LEI 26.R?di?a B?nic? T.18.str.ap.000LEI 34.90 Brăila.200LEI 11.542.440LEI 27.235. Ileana Aron C.str.4.31 Brăila.500LEI 42.et.34.7 Brăila.nr.33 Brăila.464.ap.88 Brăila.Maria Brăila.blA59. Cocorilor.3.Cal .5.455.L2.Ion Ghica.3. ap.bl.12.ap.760LEI 1.046.A2.64 Brăila.200LEI 27.X.2.Apostu G.

379.Maria Bard? I.ap.320LEI 23.40 Brăila.372.sc. Gheorghe Bercaru D.Hipodrom.AD2.179.Anton Bâtc? G.000LEI 15.bl.A1.ap.480LEI 15.43.2.bl.str.sc5.nr.B4.360.ap.172.400LEI 28.b-dul Dorobanţilor .et.calea Galaţi.str.Liliana Berbecaru N.str.nr.Ioan Bard? C.str.Lenu?a Badiu V.A 12 B.436.15 Brăila.376.186.247.Stanca Bazîru T.blA1.400LEI 19.nr.sat Peri?oru Brăila.bl.bl 6.260.2.305.sc.bld.ap.9 Brăila.str.?colilor.889.Dorobanti.bl.1.nr.Erou Comisar Popovici.59 Brăila.160LEI 83.Marin Balaban M.sc. Dorobanţilor.Paulina Barbu N.str.000LEI 32.A30.H4.ap.21.1.2.30 Brăila.372.str.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.520LEI 160.3.994.Dumitru Brăila.30 Brăila.Nicolae Banu ?.F?nel Belciugan I.48 Brăila.Tatiana Bejan I.816.str.str.Ghioceolor.bl.ap.str.str.074.str.13 Brăila.10PP.25.str.G-ral Eremia Grigorescu.Hipodrom.Roşiorilor.str.sc.783.200LEI 25.54 Brăila.2ap.810.31.000LEI 31.2.2.str.Ioan Bejan O.nr.69 Brăila.1.sc.4.sc.bl.ap.Marcel Balaban V.Lenu?a Bârsan St.000LEI 14.4 Brăila.48 Brăila.1.31. nr.A30.7 Brăila.nr.E4.nr.4 Brăila.bl.A43.bld.960LEI 49.nr.bl.153.A30.Industriei.Mihaiu Barabulea V.488.200LEI 11.11 97 .blC.Elena Bâgiu N.str.Bl.23.et.sc.Daniela Teodora Barbu C.2.ap.Eftimie Murgu.400LEI 10.ap.400LEI 2.bl.et.46.G-ral Eremia Grigorescu nr.840LEI 76.3ap.bl5.3.5.et.28.bl.Dumitru Belivac? M.Nicoleta Baicu I.000LEI 6.520LEI 9.560LEI 4.3.Gheorghe(decedat) Badiu I.ap.bl.2.bl.bl.826.str.str.13 Braila.869.Gheorghe Badiu G.nr.ap.nr.000LEI 15.Gelu Barda? C.520LEI 19.2.667.480LEI 269.558.080LEI 45.9.Maria Barac C.sc.G-ral Eremia Grigorescu nr.2.5.748.ap.Gheorghe Beizadea E.159 Brăila.ap.A56bis.A37.b-dul Dunarea nr.1.825.Badiu D.540LEI 48.Petric? Beca F.Hipodrom.bl.Dumitru Badiu I.nr 41.435.160LEI 200.nr.914.000LEI 20.sc.sc.840LEI 105.240LEI 12.1.320LEI 8.Viziru 1.2.440LEI 35.sc.et.nr.sc.ap.Bl.1.5.ap. Paula Badiu S.calea Galaţi. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.nr.et3.bld.856.947.sc.1.24 324.bl.ap.400LEI 7.3.480LEI 31.277 Braila.sc.str.248 Brăila.720LEI 13.2.et.Grivi?a.sc.N1.930.ap.579.B.et.320LEI 23.Tudor Vladimirescu Brăila.4. nr.000LEI 10.21.nr 351 Brăila. Tudori?a Bejan F.Ion Barisevschi P.4 Brăila.571.31.3.Grivi?ei.D.nr.str.Grivi?ei .217.Elena Baldovin V.Dorobanţilor.3.et.11 Brăila.Mihail Florinel Badiu Ghe.80.Ghioceilor.520LEI 346.079.600LEI 10.Dorobanţilor.ap.bl.119.400LEI 17.1.400LEI 7.372.Viziru 3.Marian Baicu P.11.Violeta Balcan V.Gheorghe Badiu E.Dorobanţilor.bl.8.nr.520LEI 10.sc.bl.b-dul Independenţei .Roşiori.Veronel Barbu M.337.nr.blB.nr.400LEI 5.Zambila Berbec N.str.33 Brăila.10.3 Brăila.Costică Barbu I.ap.bl.et. Marian Banciu G.371 Brăila.738.8 Brăila.Stefan cel Mare .com.200LEI Brăila.Gheorghe Bercea I.757.603.sc.Obor.Sorin.ap.70 Brăila.AG1.Paolina Berbecaru I.sc.Dobre Bercaru Z.et.640LEI 12.nr.653.ap.?colilor.bld.360.str.Roşiorilor.sc.56.225.ap.424.ap.56 Brăila.nr 291 Brăila.17 Brăila.ap.256 Galaţi.sc.Apostol Baldovin M.str.bl.A56 bis.27 Brăila.calea Călăraşilor.str.B9.scA.ap.002.1.sc.3.800LEI 29.30 Brăila.F1.bl.ap.aleea Humule?ti.sc.440.1.560LEI 54.33 Brăila.000LEI 32.

Bianca Brânzea B.074.759.bl.480LEI 89.str.80 B Brăila.str.ap.E2.Nicoleta Blendea I.sc.40.352 Brăila.ale.11.Vasile Budileanu M.017.526.bl.Cristian Bucur A.Viorica Bogdan N. Dorobanţilor.800LEI 65.4.SCOLILOR.str.Ovidiu Cristian Broasc? E.nr.1.E2.19 Brăila.870LEI 31.28.000LEI 2.047.calea Galati.Loredana.1.65 Brăila.240LEI 3.Ipote?ti nr.160LEI 61.ap.47 Brăila.4.sc.ap.sc.1.bl.Turn.074.Gheorghe Constantinescu.Cătălin.et.str.040LEI 8.et.bl.str.10 Lacu Dulce Brăila.I.bl.nr.sc.ap.10.com.Sandu Bratosin D.En?chi?? V?c?rescu.str.824.? colilor.343.323.68.str.Mircea Br?tucu A.et.str.nr.68 Brăila.200LEI 14.1.sc.et.837.Tufe?ti Brăila.ap.144 Brăila.G12.32 Brăila.47 Brăila.5 21.Andrei Boboc G.2.352 Brăila.bl.600LEI 2.6 Brăila.040LEI 4.sc.080LEI 2.680LEI 18.str.C?lug?reni.nr.et.str.Dorobanţilor.aleea ?tiin?ei.640LEI 3. Dorobanţilor.Roşiori nr.Hipodrom .136.Lucia Budurache I.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.Comunarzi.Grivi?ei nr.Hipodrom .Nicu Bucur Elena Buda? T.sc.400LEI 17.sc.ap.3.387.67 Brăila.593.520LEI 26.str.sc.418.sc.20 Brăila.2.nr.22 Brăila.ap34 Brăila.F2.1 Brăila.et.K1.aleea Cocorilor.960LEI 18.480LEI 72.8.45 Brăila.6.nr.bl.nr.nr.et.111.720.080LEI 46.4.E1.600LEI 22.bld.et.2.str.7.Radu Negru.5 Brăila.Petrica Bucur D.nr.blCCH2.str.nr.713.284.Paraschiv Bobocea G.sc.nr.B1.2.1.1.nr.Odesa.103 Brăila.2.136.1.Gherghina Bratosin A.180.8.680LEI 16.37.aleea Cinematografului.680LEI 161.000LEI 22.str.960LEI 20.Viorica Florica Bianu R.sc.H3.ap.str.2.742.bl.1.Hipodrom .ap.ap.1.6.1.217.712.Valerica Brezuic? T.Grivi?ei.5.bl.837.3.J.ap.bl.240 Brăila.Bicaz nr.677.str.C.Alexandru Bratu B.604.str.Stalingrad.Maria Br?escu T.1.A7.Gabriela Bobocea I.Mihai Bonea A.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.73 Brăila.bl.bl.81.Bi?ianu V.bl.Armenac Bogdan V.267.bl.877.Radu Negru.sc.str.000LEI 65.Plevna.5 Brăila.4.nr.ap.1.B8.610.calea Galaţi.ap.ap.65 Brăila.520LEI 33.1.623.866.1.1.Grivi?ei.10.1.Radu Bost?nic? S.et.320LEI 248.ap.bl.nr.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.nr.str.Vasile Budurache V.5.bl.709.sc.400LEI 67.3.sc.119.3.scB.Paul Bianu St.aleea Cocorilor.440LEI 37.com.sc.sc.Ionu? Brunchi C.Ianula Bratu D.nr.Cezara Br?escu G.62 Brăila.C2.Tinca Botea P.Marian Bratosin Z.Unirii nr 22 Brăila.blE3.sc.str.nr.68 Braila.Sevastopol.Gheorghe Br?ileanu G.nr.44 Brăila.str.nr59.3.P1.Mioriţei.nr.calea Călăraşilor.600LEI 11.000LEI 6.250.28 Brăila.116.18 Brăila.640LEI 16.68 Braila.nr59.str.nr.7.str.9.618.str.14 Brăila.480LEI 13.George Ioan Bobocea G.3.ap.25 Brăila.sc.E3.ap.299.000LEI 726.840LEI 50.3.nr.bl.K1.et.960LEI 1.et.G-ral Eremia Grigorescu.ap.520LEI 1.280LEI 15. Ionel Br?escu I.65 Brăila.Br?tianu nr.41 Brăila.600LEI 3.Policlinicii.608.480LEI 5.Geta Geanina Bobocea L.bl.et.Unirii nr 22 Brăila.704.ap.623.ap.051.bl.000LEI 98 .000LEI 49.sc.nr.str.sc.Aleea Petrolistilor nr.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.aleea Cocorilor.760LEI 12.nr.ap.bl.7.nr 77 Braila.E3.Gabriel Bonea D.bl.et.760LEI 3.str.bld.1.3.bl.nr.Z?voaia Brăila.319.90 Brăila.961.12.bl.3.ap.str.400LEI 8.719.760LEI 8.2.bl.ap.ap.sc.5.Delfinului.ap.563.Maria Budur P.728.ap.483.Grivi?ei.144 Brăila.816.342.Lenu?a Boieru T.aleea Cocorilor.7.Elena Brînz? S.600LEI 31.Stan(decedat) Bianu P.sc.360LEI 4.sc.blC4.Mihaela Marilena Bobocea S.Anton(decedat) Bonea G.str.nr.80.1.Daniel Brăila.ap27 Brăila.str.bl.3.

B6.ap.Aurel Buha C.nr.nr.nr.581.000LEI 33.3.sc.com.260.ap 62.nr.18 Camburopol N.str.ap Capato I.4.860.720LEI 26.1.Marinica Brăila.632.Independenţei.Mioara Brăila.D4.sc.A54 bis.36 Brăila.Dorobanţilor.nr.116.2.3.400LEI 24.sc.AC1.et.Francez? nr.420.608.741.Constantin Butuc T.Niculai Brăila.aleea Margaretelor.440LEI 47.Marioara Butuc I.30 Capbun I.503 Buzea M.1 Decembrie1918.calea Călăraşilor.160LEI 100.880LEI 65.Constantin Bunea Gh.ap.str.Independenţei.260.760LEI 378.bl 3A.1.9 Brăila.A1.Dumitru Brăila.bld.Cătălin Cornel Brăila.Viorel Burtea A.5.et.60.Rahova nr.Călăraşilor.Hipodrom.A7.bl.sc.Vasile Brăila.600LEI 22.640LEI 31.et.nr.Poet Grigore Alexandrescu.529.sc.Ma?inelor.800LEI 7.ap.str.str.et.Ma?inelor.P4.930.3.bl.000LEI 25.bl.190.B.bl.47 Brăila.Obor.ap.800LEI 6.000LEI 2.nr.000LEI 95.Gheorghe Butuc C.Poet Grigore Alexandrescu.4.bl.A3 .Gicu Buricea I.str.18 Brăila.000LEI 23.Mo?e?ti Brăila.900LEI 91.577.Hipodrom-?colilor.7 Cândea I.sc.Roxana Gabriela Brăila.920LEI 24.A7.Abator nr.sc.Nicolae.374.bld.1. Ion Brăila.7 Brăila.Victoriei .59 Can? P.str.Tinca Brăila.36.nr.6.str.60.11 Brăila.Alexandrina .ap.nr.ap.Ion Brăila.bld.000LEI 7.38 Brăila.ap..1.A3 Camburi S.ap.4.5 Brăila.ap.str.str.Rahova nr.et.1.bl.D.73 Cambe?teanu B..Mioara Brăila.ap.com.str.3.4.4 Calnegru M.600LEI 4.et.sc.56 Brăila.bl.B Caloeanu I.ap.str.bl.240LEI 7.60.Marin Vrancea.Rahova nr.610LEI 87.3.10 Brăila.23 Brăila.941.23.450.500LEI 20.400LEI 22.D.nr.str.1.194.ap.bl.19.Călăraşilor.930.13.50 bis.sc.3.650LEI 104.bl.116.483.240LEI 5.com.59 Camburopol St.Iulia Buzatu C.57 Brăila.074.1.Dorina Brăila.Stelic? Brăila.720.283 Cambe?teanu M.000LEI 1.Ion Ghica.bl.M?ic?ne?ti Cahul I.et.857.str.Nichifor(decedat) Brăila.sc.str.Cezarina Doicescu.O.324..G2.1.Gheorghe 34.38 Brăila.Mircea .nr.800LEI 17.544.str.calea Călăraşilor.str.Robeasca.nr.bl.240LEI 318.Petru? Petric? Brăila.400LEI 37.C.3.nr.sc.360.sc.23 Brăila.sc.nr.1.2.nr.238.285.Rada Butuc R.Călăraşilor.507.3.str.ap.nr.str.881.400.str.Buf V.13 Capbun Gh.nr.1.8 Carab?? I.400LEI 15.Sevastopol.et.558.sc.Gabriel Brăila.et.et.196.186.1.et.Jirl?u Buzău.sc.sc.Mirela Elena Brăila.Viziru 1.nr.str.blB18.44 Buzea G.bl.28 Calu Gh.400LEI 70.033.Florentin -Giani Burtea I.21 Buzoiu R.str.Iulian Brăila.bl.sc.30 Carab?? G.503 Buzea O.Francez? nr.1.11 Buzea E.820LEI 12.str.13 bis Brăila.2.244.200LEI 26.Alexandra Bulancea O.895.str.13.133.bl.nr.ap.503 Buzea M.3.sc.Ştefan cel Mare.bl.53 Calcan Gh.str.sc.446.839.23.4. Ilie Bunea T.bl.ap.C?r?bu?ului.1.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.str.972.640LEI 101.400LEI 80.938.Independenţei.Mioara Iulia Butuc I.Ion Brăila.et.ap.438.bl.744.ap.Elena Brăila.1.800LEI 81.?colilor.str.bld.sc.1.bl.Matei Burlacu D.000LEI 25.840LEI 51.nr.040LEI 17.737.Elena Brăila.59 Camburopol ?t.sat.5.str.Elena Burtea G.720LEI 31.ap.calea Galati. Ion Buha G.sc.800LEI 15.Olga Brăila.bl.Or?ova .3.356.Nottara.30 Capbun N.Mihaela Butnaru T.000LEI 7.ap.Daniela Brăila.str.ap.B?r?ganului.ap.040LEI 99 .759.calea Călăraşilor.61.43 Camburi C.3.str.nr.bl.Octav Buzatu M.2.nr.Gica Bu?ea E.080LEI 52.400LEI 13.Simona.600LEI 103.551.Poet Grigore Alexandrescu.8 75.3.nr.nr.sc.400LEI 40.94.3.

str.nr.ap.4.sc.E4.ap.ap.blD1.aleea Chimi?tilor.B15.52.000LEI 12.Comunarzi.bl.Daniel Chelu C.3.et.4.289.712 Brăila.com Chiscani.ap.1.ap.bl.Plantelor.50 Brăila.str.bl.080LEI 22.8.?colilor.blA38.6.953.B.Neculai Chioveanu T.2.A18.Dumitru Caraman B.nr.str.43 Brăila.bl.et.nr.et.ap.3.et.68 Brăila.4B.calea Călăraşilor.Maria Caxi D.str.3.Ioan Călin A.Plevnei.bl.Bogdan.Lenu?a Călin T.Cârâc V.ap.940.Mihai Bravu.630.1012.52.et.3.Stelian Chioreanu I.5.600LEI 112.Gh.str.ap.B15.560LEI 33.nr.65 Brăila.080LEI 34.sc.Iordan Chiriac M.A26.B15.Angela Călin Gh.4.4.nr.Adrian.H1.ap.16.818.381 Brăila.str.H2.6.66 Brăila.3.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.Rîmnicu S? rat.C.Feodosia Chiriţă C.920LEI 14.31.2.St?nu?a Chirilov M.15 Brăila.nr. Ion Caraman O.2.bl.sc.Mihaica Chelu S.818.2.bl.Murgoci.et.nr.6.560LEI 42.Ioana Car?ote I.560LEI 36.str.nr.nr.16.763.nr.bl.sc.Nicu Chirilă N.sc.et.56 Brăila.bl.Dorobanţilor.200LEI 28.str.12.bl.S.8 Brăila.M.1.sc.sc.25 Brăila.3.bd.65.400LEI 31.Radu Negru.4.200LEI 1.Stoiana Car?ote S.ap.98 Brăila.2.Milcov NR.ap.sc.str.111.732.bl.3 Brăila.str.Ionel Ca?u C.nr.sc.nr.nr.6.str.39 Brăila.5 Brăila.37 Brăila.D2.ap.440LEI 10.143.nr.sc.sc.855.190.bl.Călăraşilor.nr.ap.M.2.et.1.str.98 Brăila.D2.sc.?colilor.300LEI 75.bl.48 Brăila.223.3.Alexandru Caraman M.ap.nr.bld.sc.45 Brăila.bl.080LEI 19.Cornelia C?ciulatu V.400LEI 1.080LEI 100 .639.G-ral Eremia Grigorescu.65 Brăila.Vasilica.Gh.68 Brăila.bl.186.ap.128.str.1.2.200LEI 72.str.Plevnei.Plevnei.Valentina Cârstea C.Micşunelelor.22.nr.ap.str.Fr?sina Chiriac G.90 Brăila.640LEI 28.Vasile Car?ote N.str.985.Aleea Mugurilor.000LEI 3.bl.calea Călăraşilor.Cristian Mihai Caraga?? M.sc.sc.720LEI 1.65.bl.C.400LEI 165.R?zvan Carleciuc D.aleea Mugurilor.nr.8 Brăila.29.Poet 44.4.nr.sc.C.sc.109.467 Brăila.bl.3.1.000LEI 34.str.2.nr.bl.291.str.604.B25.925.3.Radu C?prit? C.Plevnei.560LEI 46.720LEI 42.et.sc.str.ap.21 Brăila.et.ap.998.?colilor.560LEI 5.120LEI 103.sc.Murgoci.sc.et.bld.365.nr.160LEI 25.160LEI 5.15.440LEI 5.34 Brăila.302.315.446.sat Lacu S?rat Brăila.Dorobanţilor.5.26 Brăila.62.6.2.H.991.Anghelina Caraman E.640LEI 58.Haralambie.57.65.4.240LEI 41.Botev.Ion Car?ote V.010.nr.et.bl.str.ap.Tudorel C?p??în? I.et.3.bl.Dorina Caravia S.et.bl.722.16 Brăila.6.76 Brăila.720LEI 9.str.920LEI 28.sc.H1.et.98 Brăila.ap.aleea Lebedei.3.Mariana Chirilă V.70.com Chiscani.et.56 Brăila.Marius.6.sc.ap.sc.str.nr.7.Hepites.2.319.000LEI 31.000LEI 23.et.11B1.calea Galaţi.338.Ulmului.3.400LEI 5.Angel C?l?ra? I.33 Brăila.sc.600LEI 9.sc.5.nr.bl.str.36.231.1.28.116.289.722.str.nr.aleea Mestec?ni? ului.Claudiu Călin V.37.ap.337.36 Brăila.14.nr.Sandu Carleciuc G.960LEI 3.960LEI 6.ap.bl.392.Ştefan cel Mare.6.381 Brăila.12.calea Călăraşilor.sect.calea Călăraşilor.711.str.nr.907.Ioan Ca?u C.ap.blF3.Gabriel Chirilă S.Sandu Chioveanu R.nr.ap.B?rnu?iu.56 Bucuresti.Viorel Călin B.nr.7.D2.Nicolae Brăila.ap.323.488.791.5.nr.Adina Câ?laru P.A.39 Brăila.943.3.nr.bld.sc.5.953.nr.040LEI 15.Doina Chirilov P.3.Petre Goang? Stef?nescu NR.2.29 Brăila.68.nr.nr.sat Lacu S?rat Brăila.nr.bl.498.720LEI 7.ap.Dorobanţilor.62.bl.ap.bl.Viorica C?l?ra? P.640LEI 17.Costel Caraga?? F.52.sc.aleea Cocorilor.500LEI 47.280LEI 3.25.?colilor.nr.1.str.4 Brăila.253 Brăila.33.550LEI 12.calea Călăraşilor.1 Brăila.4.et.164.sc.bl.ap.ap.Gheorghe Chelemîndr? I .225.6.et.2. Petrică Chirilă S.ap.

080LEI 66.Poet Gr.ap.26 Brăila.Dorului.nr.sc.et.et.28 Brăila.P2.C.16.Florentina Liliana Chiscan N.5.000LEI 67.3.8 Braila.sc.39 Brăila.2.Gheorghe Cioar?mîndr? T.1Decembrie 1918.76 Brăila.aleea Cocorilor.170 Brăila.4.nr.sc.str.800LEI 20.593.str.1.000LEI 31.B15.sc.680LEI 18.nr.1.bl.400LEI 17.?colilor.nr.800LEI 12.ap.nr.ap.2.R?di?a Chi?oi G.Rîndunicii.sc.Mircea Vodă Brăila.str.ap.Maria Chiriţă T.452.str.Marioara Ciuclaru S.000LEI 27.bl.aleea Cocorilor.1Decembrie 1918.160LEI 53.245.6.625.str.Rîndunicii.9.et.5.blC1.sc.nr.ap.calea Călăraşilor.sc.2.Diana.sc.81 Brăila.str.sc.068.1.Victoria Ciobanu N.110.ap.H.754.sc.blB24 bis.bl.et.Odessa.ap.calea Călăraşilor.Stelu?a Ciocan D.285 Brăila.Chi?in?u.Constantin Ciobanu C.080LEI 20.4.Ghioceilor.Gherghina Ciobot? I. Dochi?a Chiurtu S.1.116.str.299.T1.1.et.ap.bl.bl.Pie?ii.315.blC2.bl3A.2.et.ap.sc.bl27 bis.3.199 Brăila.744.Virginia Ciocârlan S.ap.800LEI 25.56.Petrache Ciobot? M.bl.Eugenia Ciobotaru T.nr.2.Călăraşi .B2.ap. Ion Ciulinaru U.M?d?lina Chi?oi N.440LEI 2.Cristina Ciulinaru U.sc.1.400LEI 34.669.et.80 Brăila.000LEI 47.sc.17 Brăila.Chiriţă I.Vasile Ciobanu D.Milcov nr.nr.bl29.11.str.nr.084.bl.sc.SC.9.sc.Stelian Chi?oi L Violeta.Mioara Ciocan C.126 Brăila.str.121.ap.ap.ap.bl23.sc.77 Brăila.et.str.Adrian Cioarec T.bl.3.2.990LEI 50.nr.aleea Cocorilor.Viziru 3.ap.5 Brăila.1.650LEI 54.ap 168 18.sc.6 Brăila.Nicolai Ciobanu G.200LEI 31.Stanciu Cialâcu I.3.nr.Florentina-Magda Cinghine C.232.941.4.D4.760LEI 49.7.Maria Cialâcu P.Simona Maria Ciocan D.sat Lanurile Brăila.nr.12.str.29 Brăila.Elena Chisc?neanu L.nr.D.055.bl.A51.G7.3.et.11 Brăila.ap.116.52.str.4 Brăila.5.160LEI 11.2.2.ap.D4.19 Brăila.13.360LEI 19.Gabriela Chiru D.et.AP.ap.ap.312.calea Călăraşilor.7 Brăila.488.str.et.8.201.Alexandrescu.nr.Georgeta Chisoceanu N.ap2 Braila.2.4.12.ap.204.bl.Radu Negru.648.str.4.Maria Chi?u G.800LEI 7.1.str.nr.2.240LEI 40.840LEI 11.ap.Vasile Ciobanu M.nr.60.113.380.023.bl.str.Sorin Cirea?? I.Spiru Haret.Dorina Cioac? I.Micşunelelor nr.str.bl.sc.385.Ion Ionescu Dela Brad.et.sc.2.sc.Mircea Voda.720LEI 1.str.str.F5.Micşunelelor nr.Alexandrescu.ap.sc.str.1.800LEI 62.bl.560LEI 42.et.B4.nr.250LEI 3.bl.ap.sc.aleea Cocorilor.Virgil Ciochină D.4.nr.376.28.nr.str.860LEI 38.Anica Cioac? S.000LEI 13.Orientului nr.100.Constantin Chiriţă R.5.sc.560LEI 128.9 bis.ap.12.nr.nr.bl.N1.4.sc4.050.nr.E4.Elena Chiriţă ?.41 bis.779.str.nr.bl.000LEI 69.880LEI 13.2.936.72 Brăila.228 Brăila.807.37 Brăila.str.446.320LEI 78.B.2.bld.sc.str.bl36.3.bl.Costel Chiri?oiu O.36 Brăila.str.Karl Marx.aleea Cocorilor.600LEI 65.916.bl.3.Hipodrom.Elena.Independenţei.sc.sc.000LEI 85.822.ap.1Decembrie 1918.16.080LEI 2.nr.Ilie Cirea?? Gh.800LEI 9.791.Nicoleta Ciobot? C.68 Brăila.14.bl40.blAF2.137 Brăila.720LEI 15.3.et.Ioan.sc.560LEI 24.29 Brăila.bl.37 Brăila.Valentina Ciocan D.285 Brăila.ap 9 Brăila.4.16.D4.M?rului.1.Dorului.bl.E4.33 Brăila.20 Brăila.400LEI 57.ap.ap.nr.b-dul Dorobanţilor.et.com.54 Brăila.20 bis Brăila.Plevnei.ap.30 Brăila.ET.nr.29 Brăila.85 Brăila.sc.34 Brăila.Victoriei.238.2.ap.aleea Cocorilor.Orientului nr.711.sc.5.515.Silvian Cirea?? T.3.bld.Ionel Cicma N.480LEI 156.2.612.nr.600LEI 101 .000LEI 41.370.Nottara.nr.4.640LEI 22.ap.sc.str.nr.et. I.3.040LEI 21.et.185 Brăila.et.5.Constantin G.D4.450.1.151.str.ap.4.335.str.000LEI 28.1.str.blA36.bl.228.Stefan Cirea?? A.228 Brăila.9.Ion Chiru G.bl.str.et.1.Nastasia Ciobanu M.315.bl3A.sc.5 Brăila.558.N1.4.51 Brăila.nr.4.3 Brăila.Ipotesti.6.bl3A.

Gianina-Irina(Popa) Condruz P.Ştefan Constandache I.bl. 5 Brăila.bld.Marioara Clim S.et.nr 47 Brăila.blU.nr.1.12.1.sc.Cristache Constantin C.str.ap.Ion Constantin Gh.920LEI 31.116.37 Brăila.111 Brăila.16 Brăila.Ciuperc? I.nr.nr.200LEI 21.A7.000LEI 18.555.32 Timi?oara.ap.sc.892.Grigore Coman M.600LEI 20.sc.520LEI 90.Victoriei.nr.Alba Iulia.Miron Costin.148.2.Piet??ii.str.bl.6 Brăila. 5 Brăila.str.Constan?a Constantin G.1.bl.bl.ap.1 Brăila.040LEI 72.2.sc.C.bld.72 Brăila com.880LEI 17.nr.9.Dorobanţilor.4.400LEI 60.ap.254.3.Albinei.sc.et.3.985.Dorului .Dorobanţilor.372.nr.aleea Culturii.Traian Demetrescu.985.nr.et.488.str.nr.R?ducu Constantin C.30.Negru Vodă.Roşiori.str.bld.4.26.Lucian Col? M.Mihaela Coman C.000LEI 23.Romic? Coco? D.16 Brăila.800LEI 46.sc.400LEI 11.ap.6 Brăila.2.2.000LEI 41.bl.260.744.720LEI 12.sc.16.1.000LEI 7.Independenţei.et.et.Daniela Coman S.656.ap.Marin Brăila.Dorina.Piet??ii.str.653.bl.blH4.B5.Sebe?ului.709.102 Brăila.ap.3.8 Brăila.bl.Gavrili?a Coco? C.839.542.027.ap.160LEI 1.ap71 Brăila.16.Constan?a Com?a C.Danu? Coco? D.str.Rodica Coman A.Roşiori.2 Brăila.3.7.16 Brăila.bl.340LEI 24.bl.bld.ap.720LEI 5.186.56 Brăila.bl140.zona Bucovina.488.Brazdei.Brazdei.3.Floarea Condrutz R.12.sc.nr.24.Dochi?a Clo?caru V.B5.2.3.13.20B.Brazdei.800LEI 49.ap.785.2.450LEI 36.213 Brăila Brăila.400LEI 6.39 Brăila.C.305.sc.27 Brăila.com.nr.ap.sc.sc. 5 Brăila.mun.aleea Cocorilor.600LEI 7.200LEI 102 .800LEI 9.et.58 Brăila.sc.364.600LEI 24.D4.Radu Condrutz I.420.972.133 Brăila.Independenţei.5.Mariana Coad? C.bl.260.sc.str.45 Brăila.bl.Daniela Beatrice Coliof N.Nicolae Cojocaru R.bl.Adrian Coman I.11 Brăila.str.074.840LEI 26.str.str.Progresului.Independenţei.?oseaua Buzăului.ap.calea Călăraşilor.16.sc.600LEI 49.str.nr.8.aleea Policlinicii.3.ap.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.aleea Cinematografului nr.Mihai Cocârlea S.nr.261.48 3.str.et.13.nr.Dudului.sc.str.1.Galaţi.sc.bl C9.300LEI 135.str.840LEI 2.blT4.I.2 Brăila.et.5.ap.9.1.2.?colilor.Viorica Ciuperc? S.nr.3.669.str.22 Brăila.blD2.240LEI 14.et.B25.1.Marin Cocârlea N.000LEI 15.755.840LEI 13.str.1.6 Martie.46.bl O.2.483.G11.1.000LEI 41.bl.Adriana Com?a D.1.bl.ap.996.nr.000LEI 131.12 Brăila.262.2.bl.1.et.calea Galaţi.str.4.ap.420LEI 33.Lina Colesniac M.ap.41 Constan?a.nr.B18.313.ap.Ştefan Coliof ?.12 Brăila.Ionel Constantin A.360LEI 10.nr.Piet??ii.ap.37 Brăila.Gropeni Brăila.bl.915.Mihai Coman C.bl140.816.str.44 Brăila.160LEI 46.1.409.055.str.et.ap.720LEI 11.nr.M?xineni Brăila.Ecaterina Elena Cîrneciu P.sc.sc.bld.sc.9.779.et.1 Brăila. 80 Brăila.B5.Cristian Doru Constantin A.A56.160LEI 8.2 Braila.4.sc.440.10.Dorului .600LEI 16.Gabriela-Mirela Coiciu I.17.ap.str.str.sc.ap.11 Brăila.str.Matilda Cîrlan V.sc.Hipodrom.306.Rada Coman G.nr.845.ap.246.et.nr.nr.320LEI 8.160LEI 44.A3.nr.ap.Yrina Condrutz D.000LEI 5.bl.str.Dumitru Coco? D.Geta Ciupitu C.405.Mangalia.3.1.Hipodrom.16.733.nr.bl.3.bl.Tudori?a Ciupitu G.Panait Constandache B.ap.Ştefan cel Mare nr.sc.str.Piet??ii.nr.Petre Constantin G.400LEI 4.et.4.str.599.Lauren?iu Paul Ciurea I.520LEI 64.Marius.nr.sc.162 Brăila.ap.26.000LEI 7.nr.C.

blV1.15.Erou Comisar Popovici.400LEI 22.str.196.sc.640LEI 9.2.ap.Ştefan(decedat) Cote? V.45 Brăila.4.bl.200LEI 2.et.Raluca Constantin ?t.3.ap.339.400LEI 47.Nicopole.267.D.000LEI 4.400LEI 17.Florentina Creţu R.12 Brăila.str.nr.000LEI 12.str.25 Brăila.Iuliana Cormienco D.450LEI 1.nr.Viziru 1.669.790.280LEI 30.2.B28.13 Septembrie nr.11.176.A.ap.857.791.ap.ap.bl.nr.1.ap.sc.4bis sc.46.bl.Constantin I.Daniela(Zainea) Costin M.Marx nr.sc.Octavian Cătălin Coroiu ?t. 63 Brăila.111 Brăila.9 103 .303.100LEI 2.nr.A24.2.et.4 Brăila.1.023.bl.et.94 Brăila.Gheorghe Coslov C.35 Brăila.str.000LEI 43.538.sc.400LEI 5.148.ap.Dorobanţilor.513 Brăila.str.480LEI 102.203.Valentin.45 Brăila.str.2.nr.Plevna nr.2.Tudorel Costache S.101.Daniel.A24.bl.C1.644.24 Brăila.267 Brăila. 80 Brăila.Alm?jului.bld.5.bl.400LEI Brăila.748.Claudia.Sebe?ului.calea Călăraşilor.D2.Denisia Cristescu N.ap.360LEI 48.ap.bl.198.bl.Maria Cote? N.3.ap.str.Irina Costache P.str.600LEI 40.400LEI 18.A56.bl.sc.26 Brăila.41.920LEI 48.sc.nr.nr.600LEI 231.400LEI 40.bl.ap.ap.ap.280LEI 77.18 Brăila.8 Brăila. Iuliea Copae C.57.sc.Sebe?ului.sc.208.000LEI 12.str.400LEI 101.6.ap.12.sc.14 Brăila.400.nr.nr.800LEI 23.24 Brăila.960LEI 22.21 Brăila.4.bl.blS.Tini?a Custur? A.Marcela.Lenu?a Constantin V.262.Florica Constantin ?t.I.68.et.15.1.12.sc.074.sc.str.aleea Cocorilor.Dorobanţilor.bl.2.7.4.040LEI 36.6.calea Călăraşilor.6 Brăila. 1Decembrie 1918.str.720.3.sc.18 Brăila.Dorobanţilor nr.ap.sc.B1.Alb?.57 Brăila.aleea Culturii.ap.Adriana Costianu M.ap.260.et.1.15.400LEI 16.bld.127 Brăila.sc.27.str.644.7.3.bl.sc.bl.Plantelor.Marioara Craioveanu F.27 Prahova.Bld.blAD2.B.calea Călăraşilor.sc.bld.640LEI 21. nr.Rada Crăciun B.45 Brăila.31 Brăila.8.3.348.965.1.26.Dorobanţilor nr.035.2.30 Brăila.Mihaela Mirela Cova?? V.680LEI 8.str.E4.Gheorghe Cri?an Gh.Violeta Cristescu I.Ri?a Creţu R.et.078.nr.et.9.sc.ora? Sinaia.100LEI 11.320LEI 9.Maria Creţu T.nr.et.969.bl.760LEI 21.Costel Cr?i?eanu I.ap.ap.12.Anastasia Coslov C.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.68.bl.Petre Craioveanu A.nr.27.nr.sc.str.781.15.Teodor Cozereanu D.2.000LEI 33.sc.Gheorghe Costin P.bl.3.bl.1.str.T?nase Lucian Cosma T.Cîmpina.080LEI 3.ap.sc.bl.et.360LEI 37.025.bl.430.297.ap.sc.7.112 Brăila.C2.Lenu?a Corbu C.sc.bld.sc.Stoica Constantinesu ?t.6.nr.Maricica Cotig? V.R?di?a Cr?i?eanu I.B23.Radu Negru.152.72.2.56.nr.Maria-Georgeta Brăila.624.400LEI 145.920LEI 19.sc.C.pia?a Hristo Botev.calea Călăraşilor.et.4.Gheorghe Cri?an I.700LEI 16.bl.Viziru 1.Bld.11 bis Brăila.2.str.ap.ap.32 Brăila.397.150LEI 7.Virgil Croitoru M.calea Călăraşilor.800LEI 37.337.nr.800LEI 38.ap.aleea Culturii.Grivi?ei.840LEI 6.106 Brăila.280LEI 86.ap.127.sc.2.ap.20.sc.calea Călăraşilor.1.Comuna din Paris.Marioara Creţu T.489.str.485.nr.Dorobanţilor nr.bl.853.nr.Costica Cotea R.3.ap.Aneta Cristescu Ghe.bl.bl.Lauren?iu Creţu S.12 Brăila.48 6.710.Stelu?a.2.2.sc.bl.ap.3.Ionel Constantin ?t.562.nr.str.nr.bl.C.sc.Marian Cuclea S.ap.10.63.Aleea ?tiin?ei.K.191.Plutinei .Elena Creţu I.nr.800LEI 24.Victoriei.542.mun.Obor.413.Tudorel Creţu T.1 Brăila.124.1.818.3.389.600LEI 30.63 Brăila.200LEI 27.Viziru 1.Maria Croitoru V.1.

342.ap.George Devald I.nr.bl.598.A55.H3.94 44.nr.Adriana Dicu S.3.bld.2.Hipodrom.Dorobanţilor.600LEI 63.ap.818.bl.400LEI 5.Cometei nr.1 Brăila.nr.ap.Tudorel Emil D?nciuc V.3.ap.sc.7.str.et.280LEI 20.59 Brăila com M?xineni Brăila.288.648 Brăila.H.1.787.932.786.ap.67 Brăila.nr.ap.240LEI 18.ap.str.935.7 Brăila.str.21 Brăila.bl.1.bl.nr.Ioana D?nciuc N.Viziru 1.sc.et.bl.Victor Deaconu T.et.1.sc.Industriei.82 Brăila.957.313.sc.Mihalache Datcu G.3.sc.bl.M1.bl.sc.sc.Fănica David D.A4.313 Brăila.186.sc.082.nr.190LEI 11.nr.073.8.B3.Piet??ii.14.1.ap.35 Brăila.856.Maria Cursaru A.Sanda Dermengiu V.600LEI Brăila.sc.3.nr.200LEI 14.str.4.nr.680LEI 175.Independenţei.bl.E.Hipodrom.Neculina D?nciuc D.bl.1.480LEI 10.b3.str.H5.297.sc.400LEI 12.nr.sc.ap.Hipodrom.Maria Dima S.ap.et.1.str.Lenu?a Dediu G.calea Galaţi.Steriana Damian St.529.Constantin Despa N.560LEI 13.19 Brăila.A.bl.str.157.600LEI 82.Vasile D?nciuc V.14 Brăila.sc.str.bl.nr.bl.079.Ion Dan V.b3.nr.4.270.419.40 Brăila.494.bd.5.938.Cucoane? S.ap.36 Brăila.880LEI 4.ap11 Brăila.7.bl.Dorobanţilor.ap.Petre Deaconu C.Mircea Vodă.sc.24 bis Brăila.bl.Aglaia Dinu S.7bl.12.str.sc.bl.2.sc.139 Brăila.000LEI 21.000LEI 55.23 Brăila.967.21 Brăila.Maria Dima S.str.bl.81 Brăila.800LEI 58.67 Brăila.Dorobanţilor.273.str.et.Ion Datcu B.Hipodrom.320LEI 81.9.ap.379.1.S.sc.67 Brăila.ICSIM.712.Stancu (decedat) Brăila.bld.050LEI 70.1.Independenţei nr.David Praporgescu.Gheorghe Dinescu N.67 Brăila.200LEI 91.274.320LEI 24.000LEI 39.str.151.calea Galaţi.bl.80.nr.1.Apollo .320LEI 8.ap.str.str.bl.370LEI 198.nr.286.sc.160LEI 59.17.10.B4.str.10 Brăila.880LEI 44.3.E.ap.Ion Dinu A.1.str.42.bl.980LEI 39.Dorobanţilor.000LEI 694.26.Unirii.Sorin.3.blB3.ap.str.1.ap.sc.sc.sc.440LEI 28.Valer Dinu D.ap.83 Brăila.Zamfir Dasc?lu S.300LEI 71.bl.ap.str.313.sc.bld.bl.Culi?? Dicieanu I.aleea Chimi?tilor.9 Brăila.ap.800LEI 10.2.Georgic? D?nescu C.B13.2.Carpa?i.ap.nr.669.Dudului nr.sc.sc.str.24 Brăila.Vasile Diaconu T .aleea Policlinicii.nr.Gabriela Davidescu M.422.Daniela (Platon) Curcumeli A.Comunarzi.66.7.Viziru 3.AB4.372.sc.G9.11 Brăila.313 Brăila.924.sc.34.bl.2.nr.648 104 .nr.356.97.nr.str.Paraschivula Dediu N.Iulian David D.1.A5.800LEI 5.Gen.C?lug?reni.?colilor.nr.2.Stana Dicu A.22 Brăila.str.16 Brăila.str.920LEI 95.Sicu?a Davidescu G.280LEI 60.Plevna.B23.bld.482.str.639.37 Brăila.bld.1.Ghi?a Dinu C.Mioriţei.612.Odessa.sc.sc.4.bl.nr.str.Constantina D?n?il? M.44.Oborului.B14.B3.Sult?nica Datcu M.et.003.Theodor Aman nr.bl.ap.2.Ştefan Dimache V.blM11.Ion Dinu S.600LEI 50.sc.070LEI 18.str.14.bl.Almajului.5.409.Sebe?ului.nr.826.200LEI 8.ap.52 Brăila.1.H5.sc.ap.3.1.297 Brăila.3.920LEI 13.str.ap.674.2.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.ap.str.str.Planelor.1.8.288.407.bl.Independenţei.Antoneta Curcumeli A.nr.401.Ene Dinu G.120LEI 9.26 Brăila.str.440LEI 18.276. 30 Brăila.Marioara Copae Gh.1.680LEI 46.Hipodrom.ap.bl.1.1.2.80.Dumitra Cursaru I.1.20 Brăila.calea Călăraşilor.et.nr.bl.str.000LEI 33.nr.calea Călăraşilor.ap.nr.ap.B17.sc.82 Brăila.1.Viziru 3.H3.2.1 Brăila.Ion Dinu Gh.Virgil Curcumeli I.12 Brăila.600LEI 52.ap.2.Elena Dinu I.Ioana Diaconu S.ap.ap.000LEI 63.5.Mariea Dinicu T.Plevna.4.bl.294.sc.480LEI 26.6 Brăila.bl.280LEI 320.ap.nr.120LEI 25.nr.Neculai Damian A.et.000LEI 22.000LEI 10.24 bis Brăila.680LEI 115.2.744.cart.et.bl.164.str.sc.738.1 Brăila.610.B.Apollo .

str.Marioara Dobre M.523.52 Brăila.Hipodrom.Abatorului.13 Brăila.23 Dumitra?cu D.sc .564.065.nr.880LEI 12.246.674.119 Brăila.9 Brăila.760LEI 15.ap.sc .Maria Dragomir S.490LEI 79.nr.Rândunicii.cart.B.nr.bl.19 Viziru 3 Brăila.bl.ap.et.711.Mariana Dragomir C.693.bl.nr.Ion Ghica nr.nr.Elena Dobo? M.Dumitrel Brăila.240LEI 40.Maria Dobre C.600.str.blR.nr.ap.60 Brăila.?colilor.337.3.?colilor.37 Braşov.bl.Tudor Vladimirescu Brăila.Dumitru Brăila.str.2.ap.520LEI 12.035.Turn.5.7 Dumitra?cu I.4.Georgel Dragomir S.Stanciu Dragomir I.Sofia Dobre T.Constantin -Grigore Brăila.sc.Dorobanţi.4.434 Brăila.Gane Dogaru I.Galaţi.nr.23 Brăila.nr.C.Viziru 1.6.Dorobanţilor.A8.aleea Cinematografului.520LEI 28.ap.750LEI 64.139 Brăila.Cetăţii.ap.Ionel 43 Drogeanu P.116.A51.29.11 Dumbrav? I.ap.sc.400LEI 72.Radu Negru str.nr.240.bld.Filofteia Dragoş T.560LEI 28.456.Dinu V.ap.A10.bl.sc.bl.160LEI 57.sc.108.40 Brăila.000LEI 11.H2.1.Leonard Dobric? I.ap.et.2.D2.sc.bl.818.B15.Nicu Dondas I.ap.str.3.1.43.sc.3 Dumitra?cu N.000LEI 86. Dr?gu? S.str.528.080LEI 11.267.7 Dumitrescu O.Constantin Brăila.Mih?i?? Doag? P.A61.480LEI 62.000LEI 28.str.28.162.calea Bucureştilor.000LEI 5.ap.Tudor Vladimirescu.Ion Brăila.400LEI 38.Ghioceilor.ap.624.Nicolae Dr?gulin T.978.bl.Independenţei.2.bl.ap.et.534.128 Brăila str.5.Doinei nr.2.aleea ?tiin?ei.325 Brăila.Stancu Dog?rescu M.306.str.bl.120LEI 14.ap.str.6.nr.bl.nr.74 Brăila.et.nr.et.583.Doinei nr.sc.nr.str.250.sc.ap.000LEI 4.25.6 Martie nr 29 bis Brăila.52.str.bld.2.29.8 Brăila.26 Brăila.2.et.ap.1.?colilor .sc.ap.sat Scor?aru Drogeanu R.str.2.000LEI 6.sc.920LEI 4.325 Brăila.1.4.000LEI 49.1.2.789.880LEI 17.Adriana Nicoleta Dragomir N.str.ap.783.sc.240LEI 23.Mihai Bravu nr.Roşiori.Petru Dobre I.512.sc.600LEI Brăila.4.1.923.Ştefan cel Mare nr.?colilor.nr.Roşiori.ap.Ionel Dobre C.157.3.et.600LEI 30.str.Piet??ii.Angela Brăila.619.920LEI 64.Cosmin Lari Dr?ghici D.69 Duminic? Gh.Manea Brăila.Georgeta Brăila.360LEI 22.31 Brăila.str.bl.579.14 105 .1.nr.bl.Silvia Dragnea M.087.Gina Baiadero Doag? D.et.str.blA1.927.3.C5.sc.ap.str.306.sc.1.Florentin Brăila.320LEI 47.4.AG.565.60 Brăila.nr.Geta Dr?gan Gh.str.15 Brăila.nr.B1.242.64.667.Ecaterina Teodoroiu.B17.nr.3.3.str.600LEI 46.7.840LEI 88.Soarelui.2.sc.nr.bl.str.bl.48 Brăila.39 Dumitran? G.5.sc.8.1.bl.14.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.200LEI 60.C?r?midari.Radu Brăila.et.nr.str.nr.1.400LEI 17.Ciprian Porumbescu nr.str.Dorobanţilor.ap.252.Aurel Dr?ghici C.calea Călăraşilor.Sabina Dragostin I.str.bl.120LEI 4.aleea Mecanizatorilor.604.66 Brăila.20 Brăila.33.Niţă Dragomir Gh.935.bl.497.780LEI 78.587 Brăila.Trandafira Doag? G.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.str.sc.sc.C5.Piet??ii.bloc 28.str.str.400LEI 18.400LEI 28.Eugen Dr?ghici P.67 Brăila.Mihaela Dragomir Gh.com.37.calea Călăraşilor.ap.Albinei nr.str.Vasile Donose C.223.nr62 Brăila.2.str.str.nr.bl.nr.str.ap.A.U.086.840LEI 27.400LEI 31.bl.3 Brăila.Lina Dog?rescu D.Erou C.Doini?a Dr?gulin T.Cometei.str.Marian Dragomir C.sc.5.004.Popovici.nr.600LEI 24.Rahova 423 Brăila.4.P3.28 Brăila.1.200LEI 29.000LEI 106.968.600LEI 6.320 518.680LEI 5.965.com.ap.K.bl.sc.800LEI 25.Alexandrina Vechi Dulman N.

bl.sc.bl.111.3.17 Brăila.et.560LEI 7.202 Brăila.sc.215.nr.558.Niculai Dumitru P.Milcov.1.Ionel Dumitru R.120LEI 6.str.str.str.800LEI 14.str.323.sc.ap.Jeana Eni?or V.2 4.093.nr.186.nr.19 Brăila.271.384 Brăila.57 Brăila.8 Brăila.Ştefan Cel Mare .calea Călăraşilor.63.nr.600LEI 38.bl.4.Octavian Dumitru G.000LEI 34.656.H.sc.Ghioceilor.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.2.47 Brăila.F5.040LEI 30.D2.19 Brăila.sc.ale.Givi?ei.7.3.16.bl.nr.2.nr.et.1.Petre Enache D.Mariana Mirela Efteme M.nr.G-ral Eremia Grigorescu.?colilor .ap.882.Ghioceilor.Gabriel Eremia P.Givi?ei.ap.SC.19 Brăila.bl.104 Brăila.463.str.2.bl.1.nr. Marian Eftimie I.19 Brăila.Dumbrava Ro?ie nr.560LEI 16.A27.nr.Milcov.bl.41 Brăila.4.Valeriu(decedat) Eni?or M.sc.nr.str.ap.bl.A13.243.Marcel Enache T.32 Brăila.Grafina Echimescu I.nr.138 Brăila.et.Rahova.800LEI 105.G-ral Eremia Grigorescu.str.Rada Ene V.bl.2.20.3.str.352.68 Brăila.A.str.262.935.7.Ana Maria Dumitru N.Daniel Efteme I.36 Brăila.320LEI 10.35.11.str.bl.1.ap.Cocorilor.nr.Ion En?chescu V.200LEI 31.48 Brăila.ap.nr.701.ap.722.ET.Independenţei.Aneta Efteme I.sc.Independenţei.4.ap.nr.63.674.Grigore Eremia A.5 Brăila.nr.nr.1.440LEI 3.com Sili?tea sat Muchea Brăila.ap.nr.1.bl.bl.B.str.007.ap.ap.str.str.223.B5.1.20 Brăila.116.AP.840LEI 29.361 Brăila.3 Brăila.sc.5.str.Agricultori nr.sc.str.str.Borze?ti.et.et.250LEI 161.4 Brăila.Mi?a Dunose P.bl.3.nr.str.Gabriela Efrosi I.Toma Enache I.nr.Carmen Enea T.ap.Relu Eni?or I.bl.5.Galaţi nr.000LEI 61.ap.6 Brăila.bl.nr.600LEI 47.nr.1.Timi?.Viziru 3.974.680LEI 518.48 Brăila.ap.nr.Aurel F?rca? V.1.Roşiori. nr.000LEI 25.B18.Mariana Enache G.2bis.et.Vasile Eftimie G.922.ap.sc.949.520LEI 22.709.D?nu? Enache I.14.sc.str.Stelu?a Eftimie Gh.Dumbrava Ro?ie nr.str.1.Sorin -Florin Economu I.str.str.45 Brăila.C1.ap.63.200LEI 106 .calea Călăraşilor.bld.bl.360LEI 15.nr.Şerban Ene M.Gheorghe Cristian Erencev P.8.5.678.22 Brăila.Mihaela.583.300LEI 21.202 Brăila.800LEI 26. 64 Brăila.sc.nr.Dej .34 Brăila.nr.16.ap.750LEI 28.27.B5.35.ap.Steliana Ene C.Liliana Eni?or I.B.47.Marinel Epure I.188 Brăila.Nicu Durbac? U.bl.593.223.Ilie Efteme N.bl.str.B.sc.Viziru 1.Dumitru Durbac? I.str.B.Elena Brăila.Timi?.bl.600LEI 96.Ştefan Cel Mare .C1.10.000LEI 59.400LEI 6.740.sc.760LEI 157.914.Roşiori.5.ap.str.148.47 Brăila.724.3.47.bl.Dumitrescu V.str.F5.55 Brăila.1bl.nr.571.Simion B?rnu?iu.nr.842.B11.sc.57 Brăila.55 Brăila.calea Călăraşilor.25.9 Brăila.Dobre Enache D.Niculina Economu G.5 Brăila.760LEI 35.Claudia F?g?r??anu N.480LEI 3.sc.nr.874.nr.290 Brăila.720LEI 31.str.520LEI 33.sc.288.7 Brăila.240LEI 731.Tineretului.bl.Octav Doicescu.str.ap.Tudori?a Epure S.D4.34 Brăila.227.ap.str.bld.ap.Petroli?tilor.?colilor .000LEI 46.20 Brăila.744.str.bl.nr.str.Ion(decedat) Du?u R.aleea Cocorilor.200LEI 35.Hipodrom.Dobric? Ene G.str.320LEI 6.000LEI 3.sc.000LEI 19.387.740.str.Roşiori.120LEI 2.Ştefan Dumitru I.223.sc. et.bl.296.135.str.2.com Sili?tea sat Muchea Brăila.2.040LEI 8.Givi?ei.200LEI 20.148.600LEI 7.ale.17 Brăila.760LEI 4.nr.A.2.080LEI 39.ap.A49.Constantin Nottara.Givi?ei.et.880LEI 5.A53.000LEI 40.Rahova.str.

2.080LEI 72.et.186.bl.1.str.8.000LEI 3.ap.957.Gheorghe Gheorghe S.bloc C2.Ştefan Gheorghe S.Iancu Gabrovschi I.96.14 Brăila.sc.sc.Cuza nr.120LEI 52.927.Bela Filote T.Ion Fekete A.53.ap.ap.bl.37 Brăila.sc.5.Gu?a(decedata) G?geanu I.et.Daniel Gheorghe N.14 Brăila.nr.098.64 Brăila.40.333.1.27 Brăila.2.str.sc.62.ap.Gabriel Aurelian Fr??il? D.55 Brăila.calea Galaţi nr.040LEI 11.65 Brăila.Lenu?a G?geanu G.F?sie R.H6.7 Brăila.Iordan Gheorghi?? G.Plevnei.?colilor.409.616.et4.1.90 Brăila.1.2.Georgia Fusaru I.nr.ap.str.bl B.nr.640LEI 44.323.Zenobia Brăila.208.300LEI 4.sc.370 Brăila.Ghioceilor.bl.337.Ioana Florea C.str. bl.nr.53 Brăila.960LEI 136.4.078.nr.7.413.blAB1.Piet??ii.B.E1.800LEI 28.sc.1.637.sc.str.C.nr.A4bis.A58.000LEI 115.Nottara.10 Brăila.4 Brăila.66 Brăila.sc.Stelu?a Gavrilă V.ap21 Brăila.str.11 Brăila.837.1.bl.bl.4.560LEI 25.Hipodrom.960LEI Brăila.calea Călăraşilor.47 Brăila.571.1.129.Plevnei nr.sc.1.988.160LEI 11.733.1.10 Brăila.800LEI 4.87 Brăila.nr.1.280LEI 92.000LEI 31.000LEI 34.Obor.6.ap.360LEI 4.600LEI 23.3.459.nr.bl.100LEI 3.339.sc.Independenţei .ap.sat Hanu Conache Brăila.600LEI 5.2.118 20.calea Galaţi nr.540LEI 53.1.480LEI 21.sc.ap.4.nr.7.807.2.ap.Ion Gheorghe D.sc.str.Independenţei .ap.str.bl.Camelia Georgescu C.7 Brăila.sc.Corneliu Fornea S.2.sc.et.1.Călăraşilor.4.2.Maria Gheorghe G.bl.bl.et.ap.ap.2.1. nr.29.al.?colilor.052.C.200LEI 9.2.Amurgului.Marieta Gagu I.2.A.Călăraşilor.198.sc.al.288.nr.str.966.bl.bl.et.040LEI 2.080LEI 34.1.3.E1.str.bloc E.str.ap.Nicoleta.116.9 Galaţi.2.et.nr.Stoiana Gheorghe C.118 Brăila.nr.Georgeta Gheorghe C.64 Brăila.nr.ap.32.000LEI 7.sc.sc.3.str.sc.300LEI 217.ap.bl.1Decembrie1918.5.Rozalia Fekete B.sc.Micşunelelor.ap.3.8 Brăila.Industriei.560LEI 8.str.Gabriela Frîngu V.1.bl D8.str.Oborului.A.nr.Tudori?a Gheorghe A.Soarelui.2.4.920LEI 39.102.nr.217.bl.sc.017.200LEI 11.sc.D1.Vasile Flueraru G.022.Ioana Fortu I.Ionel.ap.28 Brăila.040LEI 36.str.972.2 bis.140.D.2.910.str.ap.66 Brăila.Oborului. Roşiorilor.593.2.Vasilica Gheorghe St.sc.586.nr.ap.G3.280LEI 8.et.bl.Obor.1.4.C.ap.A.nr.29 Brăila.sc.Smîrdan.bl.2.Radu Fr??il? E.2.str.580.G1.Vidin bl.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.640LEI 44.bl.ap.?colilor.str.et.str.47.Marian Ghel? M.ap.160LEI 47.ap.bl.al.bl.Foc?ani.Cornel Finc V.Stelu?a Gheorghi?? G.4.647.str.1.159 Brăila.312.ap.I3.bl.2.4 Brăila.Costel Gavriliuc M.11.1Decembrie1918.120LEI 7.I.ap.760LEI 119.bl.Niţă Gu?oi I.1 Brăila.13 Brăila.et.640LEI 10.Stelian Gheoca M.Horia F?sie R.Georgeta For?u V.H2.str.000LEI 140.Tineretului .AC2.str.aleea Margaretelor.sc.str.340LEI 120.ap.B9 bis.str.18 Brăila.bl.5.calea Galaţi.520LEI 7.10.771.sc.ap.A14.160 Brăila.sc.81 Tulcea.AC2.17 nr.135.200LEI 3.nr.George Enescu nr.et.str.sc.6 Brăila.351.sc.5.nr.37.str.Radu Geant? A.bl.AG1.15.54.sc.nr.et.str.et.et.2.Stoica G?lbina? S.D.16 Brăila.str.941.ap.640LEI 23.sc.960LEI 39.15.bl.bl1.ap.nr.Trandafirilor.nr.Br? tianu.sc.812.sc.880LEI 21.055.Elisabeta Florias H.Marian Galaction Viorica Garbacev P.3 107 .3.str.193.323.Ion Gagu S.et.240LEI 11.1.129.sc.500.et.bl.000LEI 145.str.472.000LEI 58.Rone Gheorghe I.ap.nr.Maria Gavrilă S.206.816.et.Hipodrom.35.Cinematografului.Comisia Central?.6 Brăila.ap.bl.1.5.3.4.Marioara Frone A.ap.ap.Pompiliu Gheorghe S.bl1.nr.sc.ap.372.sc.2.18 Vrancea. bl.2.12.1.str.ap.bl.Hipodrom.

706.str.sc.ap.4.640LEI 15.str.B.str.Abatorului nr.sc.Independenţei .Independenţei .640LEI 12.Lucica Golea V.11 .Gheorghe Brăila.Victoriei. Brăila.sc.5.sc.300LEI 24.nr.Florian Gheorghiu V.et.str.685.ap.446.560LEI 10.com Traian.600LEI 2.B.Geta Ghe?u I.2.nr.str.Georgeta Ghido S.bl.nr.A1.sc.Didina Gorgan G.Mihail Kog?lniceanu.str.str.Lucian Ioan Giurgiu N.str.sc.1.22 Brăila.ap.24.Ghioceilor.465.240LEI 21.Georgeta Gur?larg? Gh.120LEI 27.bl.Mihai Bravu.000LEI 15.36.60 Brăila.L2.sc.et.3. Brăila .aleea ?tiin?ei nr 1.Mitu Ghiorman M.120LEI 4.A1.800LEI 10.nr.bl.A56bis.Jana(Dimache) Ghilin?? I.000LEI 43.str.ap.1.ap.bl.str.8.bl.sc.Gina.ap.Călăraşilor.Marian Ghe?u N.Popovici.Gheorghe Giurgea I.Deva.G-ral Eremia Grigorescu.480LEI 5.000LEI 46.2.1.nr.017.30.B.34 Brăila.I.G3.Ion Vodă Cel Cumplit.bl.bl.280LEI 35.5A.str.63 Brăila.Eugenia Grecu I.674.10.et.AD2.Oborului.bld.bl.8.36.Daniela Ghi?? U.G-ral Eremia Grigorescu.757.297.bl.1.890.593.Plantelor.ap.bl.nr.1.Cornel Ghiga I.2.53 Brăila.Hipodrom.736.055.A56.13 Brăila.16.ap.000LEI 32.Viorel Ghica D.nr.25 Brăila.020.1.Costică Gur?u S.Oborului.1 Brăila.Victoriei.5.sc.Dumitru Gîlceava D.ap.1.683.str.8.3.sc.23.sc.G-ral Eremia Grigorescu.360.C.sc.1.sc.str.bl.863.588.sc.1.Independenţei .600LEI 72.bl.600LEI 20.160LEI 31.15 Brăila.32 Ialomi?a.ap.Dumitra (decedat?) Gur?u R.str.1.2.17.et.4.ap.nr.ap.Industriei.348.nr.8.ap.Mihail Kog?lniceanu.bl42 bis ap 7 Brăila.264.84 Brăila.3.1.663.Marius Gur?u E.ap.Eugeniu Gherghiceanu T.Dorobanţilor.8.320LEI 15.sc.350.B4.160LEI 1.nr.Maria Gur?u S.ap.86 Brăila.415 Brăila.73 Brăila.Vasilica Golog?neanu N.str.nr. Brăila.nr.840LEI 19.str.bl.nr.2.Rândunicii nr.Constantin Ghe?u P.27 nr.360LEI 17.4.Dumitra Grosu M.55 Brăila.str.56 Brăila .B1.225.str.000LEI 20.bl.Micşunelelor.ap.227.ap.558.35 Brăila.331.sc.nr.nr.41 Brăila.et.bl.Şerban Goleanu D.174.Iulia -Mariana Ghi?? N.800LEI 93.bl.A22.bl.str.L2.sc.60 Brăila.ap 24 Brăila.ap.160LEI 34.sc.22 Brăila.str.str.sc.ap.str.348.ap.400LEI 29.str.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.4.et.bl.Micşunelelor.str.32 Brăila.920LEI 88.10.bl.nr.Maria Gur?u N.1.360LEI 24.sc.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.sc.bl.2.67.069.nr.Poet Gr.2.1 Brăila.ap.400LEI 66.5 Brăila.et.560LEI 34.56.Oborului.Vlad Grosu-Bodosca V.600LEI 29.200.I 2 .et.041.800LEI 55.041.bl 21 .str.31.1.nr.4.Victoriei.Roşiorilor.Virgil Grosu M.7.nr.Celulozei.40.nr.ap.Dorobanţilor.640LEI 24.174.000LEI 17.Maria Gorgan N.nr.bl.600LEI 108 .3.000LEI 48.Paul Grigore M.ap.Gica Ghioca I.282 Brăila.bl.041.Hipodrom.str.str.084.Maria Giurgiu I.1.162.bld.sc.5.bl 37 sc.bl.sc.Grivi?a.386.et.Silistraru Brăila.560LEI 85.sc.A.B.20 B .bl.sc.26 29.70 Brăila.385.610LEI 33.26 Brăila.B.str.Independenţei .Ghi?? Grosu G.2.Anica Ghe?u P.ap.292.17.667.Sica Gl?van A.Rubinelor.bl.et.3.str.1.sc.000LEI 20.ap.ap.800LEI 8.Georgeta Grigora? M.Călăraşilor.558.et.et.A23.Erou C.22 Brăila.Roşiorilor.11.892.sc.440.ap.1.11.300LEI 30.str.com Chiscani Brăila.George Co?buc nr.str.12 Brăila.8.913.282 Brăila.020.str.600LEI 66.Niculina-Coralia Gorgan T.24 Brăila.8.25.str.B5.nr.808.640LEI 118.ap.et.bl.Călăraşilor.sc.sc.1.bl.str.str.ap.nr.str.246 Brăila.Ioana Gheorghiu A.nr.Gheorghi?? I.ap.3.Viziru 1. Alexandrescu.bl.2.160LEI 12.Virgiliu.744.66 Brăila.60 Brăila.7 Brăila.bl.1.str.4.3.Antoneta Grozea P.Călăraşilor.Dumitru Grigore S.et.ap.3.bl.sc.nr.str.215 Brăila.str.4.2.nr.400LEI 29.ap.744.5 Brăila.84 Brăila.

bl.Zambilelor.et.Victoriei.485.2.157.bl.Neculai Ichim N.Progresului.15 Brăila.B.6.2.G-ral Eremia Grigorescu.O5.nr.bl.sc.Comuna din Paris nr.et.000LEI 30.ap.ap.520.A27.71 Brăila.bl.320LEI 5.ap.Ipote?ti.B3.AB1.P2.2.Mariana Iconaru M.082.sc.bl.32 Brăila. str.Tinca Iancu I.49 Brăila.str.1.264.Stan Horvart N.200LEI 11.112 Brăila.ap.860.3.40.str.bl.800LEI 7.Ulmu Brăila.760.Eufrosina(decedata) Iancu D.800LEI 12.N4.com.2.1.20 Brăila.186.000LEI 357.976.sc.bl.bl.120LEI 110.ap.20 Brăila.sc.920LEI 26.ap.sc.7.Calea Galaţi.55 Brăila.Matilda Iacob C.Şerbana Iconaru T.20 5.str.153.38 Brăila.194.ap.560LEI 25.bl.984.Florea Brăila.037.str.et.3.7.E.bl.bl.77 Brăila.840LEI 14.325.800LEI 72.str.Constantin Ilie A.225.Lina Iacob S.sc.34 Brăila.608.bl.653.Vasile Iliescu M.Viorel Ilie I.200LEI 12.2.6.sc.Tudor Vladimirescu Brăila.A55.2.ap.440LEI 82.200LEI 44.400LEI 51.722.400LEI 11.Sulina nr.965.15 Brăila.96.2.Dumitru Iancu S.1.Clira Horne? N.calea Călăraşilor.sc.str.Marius Ichim N.523.bld.52.400LEI 28.200LEI 52.Georgiu Hîrjoghi I.27 Brăila.280LEI 16.Ioana Hariuc D.ap.ap.3.str.str.27.str.nr.bl.Marius-Cătălin Ifrim G.nr.et.nr.bl.560LEI 7.ap.sc.Simion B?rnu?iu.954.Eugenia Ion C.906.bld.sc.nr.Eugenia Gurgu G.12.544.ap.34 Brăila.bl.Deltei nr.sc.186.967.800LEI 10.Maria Iancu Gh.22.4.800LEI 109 .ap.bl.000LEI 27.sc.Sebe?ului nr.et.000LEI 32.com.470LEI 68.667.2.469.ap.str.Industriei. nr.sc.Oborului.Progresului.3.57 Brăila.Ecaterina Iancu G.sc.calea Galaţi.190.Gica Horne? N.11 iunie sc.G-ral Eremia Grigorescu.3.Comuna din Paris nr.27.ap.str.Stoica Iancu M.143.Dorobanţilor.str.3.8.Ion Horne? V.87 Brăila.nr.4.nr.2 Brăila.bld.Adriana Ignat C.Ipote?ti.Dorobanţilor.28.Sulina nr.V1.4.bld.000LEI 138.2.nr.sc.sc.768.200LEI 20.4.nr.2.Fani Huiu Gh.blG9.bl.61 Brăila.078.10.Carmen Hianu V.et.nr.ap.512.800LEI 141.Viziru 1.Ilinca Ifrim N.bl.496.Marius -Constantin Horne? N.48.000LEI 61.Valerian Iulian Iaba Ghe.str.64 Brăila.bl.3.sc.260.Daciei.Mariana Huiu I.19.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.Sandu Aldea nr.Dorobanţilor.3.2 Brăila.et.Daciei.2ap.et.25bis.Oborului.2.4.2.300LEI 72.str.?colilor.29 Brăila.Fr?sinica Ichim G.D2.30 Brăila.nr.Milcov.str.300LEI 35.260.8.77 Brăila.?colilor-Hipodrom .8.980.3.3.R1.067.ap.ap.sc.40.000LEI 33.659.Stan Iconaru I.25bis.ap.834.et.ap.400LEI 60.Tufe?ti Brăila.str.str.000LEI 17.str.ap.373.455.8 Brăila.059.bl.2 Brăila.73 Brăila.25 Brăila.1 Brăila.8.sc.sc.Georgeta Iancu G.str.nr.12 Brăila.2.550.bl.str.1.aleea ?nv???torilor.Vasile Iconaru S.81 Br?il.7.str.bl.nr.49 Brăila.Panait Hovart N.Grigore(decedat) Gurgu I.str.Aurelia Hodor P.600LEI 5.A2.bl.360LEI 23.400LEI 87.140LEI 16.Margareta Harnagea I.Daniela Horne? D.560LEI 8.str.bl.372.ap.520LEI 38.str.044.4 Brăila.nr.Eugenia Gurgu A.35.1.223.et.400LEI 35.nr.Gheorghe Iconaru S.nr.12.aleea Margaretelornr.Victoriei.et.800LEI 49.nr.et.bl.1.blA1.000LEI 4.Ana Ip?tescu nr.376.C.Rada Ion C.180.sc.str.200.1.ap.str.34 Brăila.Hipodrom.3A.2.200LEI 12.str.ap.2.Gur?u V.ap..400LEI 6.bl.760LEI 15.27 Brăila.2.440LEI 1.ap.409.ap.com.nr.120LEI 1.nr.33 Brăila.218.nr.sc.sc.Octavian Alin Ilie G.V1.

5.000LEI 15.62 Brăila.Piet??ii bl 140 ap.nr.nr.ale.ap.5 Brăila.800LEI 70.1.bl.sc.33.bl.bl.Gabriela Magdalena Ion M.M1.1.Sofia Despina Ion G.str.1.675.str.680LEI 22.et.Viorica Iv?nescu S.1Decembrie1918.342.Doru Jica D.A10.N2.Oborului.2.411.G7.str..AC3.str.5.str.D.372.32.960LEI 102.ap.3.sc.Gherea nr.sc.Călăraşilor.bl.1Decembrie 1918.488.45 Brăila.520LEI 130.60 Brăila.str.2.480.400LEI 56.str.49 Brăila.140.ap.bl.nr.Maria Ispas M.ap.499.nr.sc.37 Brăila.972.440LEI 117.nr.str.str.B 25.ap.Tineretului.Mihai Iordache G.str.bl.5 Brăila.str.str.734.M1.str.20.Valeria Iordache F.pia?a Hristo Botev.bl.sc.10 Brăila.520LEI 27.Nicu?or Jantea M.440LEI 69.str.840LEI 103.593.16 Brăila.4 Brăila.Mihai Bravu.Margareta Ion T.nr.Vasile Ion V.11 Brăila.sc.1.6.nr.5.7.nr.Călăraşilor.315.8.5.682.4.920LEI 170.Nicolae Titulescu nr.1.2.1.440LEI 959.Domnica IoNiţă G.2.str.Păun Iordache S.sc.blB52.32 Brăila.sc.360LEI 10.19.Neftodie Iv?nescu A.2.3.14 .Industriei.900.082.sc.nr.str.C1.str.Celulozei.sc.Ulmului.Stela Istodor S.sc.529.722.B2.4.12 Brăila.str.bl.600LEI 8.Dumitru Iorga N.Angel Isac N.ale.000LEI 110 .bl.B3.Călăraşilor.str.str.MESTEAC? N.Sebe?ului.1bis.bl.nr.1.bl.nr.Costel Ionescu N.Vasilichia IoNiţă M.ap.sc.A10.600LEI 42.D.361 Brăila.14.bl.11 Brăila.5 Brăila.2.ap.Cocorilor.52 Brăila.Anton Pann.nr.31.60 Brăila.aleea Chimi?tilor.str.ap.760LEI 46.800LEI 7.nr.ap.16.000LEI 25.680LEI 15.558.ap.SavasTiţa Ivan V.bl.16 Brăila.1 Brăila.074.2.nr.840LEI 16.18 Brăila.400LEI 12.303.10 Brăila.Cocorilor.Angele Istrati C.str.str.sc.ap.31 Brăila.sc.040LEI 2.376.Ionic? Ionescu A.440LEI 9.PROGRESUL.861.Milcov.ap.nr.bl.Sebe?ului.calea Galaţi.blD1.2.C1.Paulica Iordache C.sc.str.49 Brăila.3.Anica Ivan M.000LEI 60.315.bl.sc.2.B3.sc.sc.752.1 Brăila.Petrana Ivanof N.nr.bl.str.ap.31 Brăila.1.str.667.800LEI 66.sc.ap.ap.200LEI 2.str.1.Piet??ii bl 140 ap.27 Brăila.sc.400LEI 19.57 4.4.631.et.F3.G1.Ruxandra Istrati D.nr.bl.bl.Nicolae Iosif A.sc.16 Brăila.57 Brăila.ap.et.sc.3.B1bis.et.F.calea Galaţi.120LEI 38.bl.040LEI 91.M?rului nr.str.AR?AR.Hipodrom.ap.Hipodrom.E2.1.bl.68 Brăila.Dumitra IoNiţă ?.22 Brăila.3.Independenţei .bl.10 Brăila.et.24 Brăila.sc.ap.480LEI 17.George Enescu.?colilor.1.1.bl.M1.str.1.760LEI 41.930.sc.600LEI 21.477.13.ap.120LEI 44.bl.sc.869.Hipodrom.881.31 Brăila.nr.ap.et.ap.sc.nr.Praporgescu.350.1.ap.181.66 Brăila.925.ap.str.480.bl.bl.str.240LEI 38.927.Hipodrom.75 Brăila.Celulozei nr.32.75 Brăila.94 Brăila.pia?a Hristo Botev.000LEI 5.Alexandrina Ion M.2.et.341 Brăila.720.blC.Marius Iurciuc I.bl.sc.3.str.40.Marin Ion I.85.67.nr.Industriei.691.nr.2.807.ap.006.4.nr.str.ap.1.bloc F3.000LEI 579.sc.40.Aurelian Ion V.et.200LEI 13.blC.sc.ap.9.960LEI 44.calea Galaţi.4.5.10 Brăila.nr.sc 3.Luiza-Daniela Iosif G.D4.ap.str.85.273.Gheorghi?? Jica D.ap.sc.230.Mi?a IoNiţă I.str.Piet??ii bl 140 ap.2.898.sc 3.ap.280LEI 56.bl.Ionel IoNiţă I.ap.120LEI 46.nr.599.sc.ap.600LEI 185.Ionel Ivan V.Lenu?a Istrate A.Anton Pann.83 Brăila.ap.C.000LEI 107.2.bl.Costică IoNiţă G.280LEI 24.967.Gabriela Ion M.Nicu?or Jantea Z.4.sc.10 Brăila.3.64.str.et.1.bl.Gen.3.Viziru 2.N2.ap.2.Cristiana Ion I.Independenţei .21.Maria Ion G.et.bl.et.387.Marioara Ivan R.Mircea Vodă.sc.5 Brăila.?colilor.et.sc.ap.bl.4.Gheorghe IoNiţă I.Ion D.ap.Mihail Jeca D.280LEI 26.4.067.Mandache Brăila.160LEI 2.George(decedat) Istrati G.45 Brăila.141.ap.Marius.8.ap.nr.674.608.Marcela IoNiţă D.000LEI 11.8.200LEI 42.SALC?M.017.217.sc.ap.bl.Călăraşilor.bl.

ap.2.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.nr.5.663.744.897.ap.str.22.nr.Marioara Jug?naru P.Petrica Julescu G.1.223.nr.400LEI 79.bld.aleea Amurgului.Paraschiva Lazăr S.Chiriţă(decedat) Leu I.Dimitrie Cantemir.str.sc 3.22 Brăila.40 Brăila.aleea Almajului.Turn.3.blM1.Florin Lazăr I.16 Brăila.bl.A27.ap.29 Brăila.str.810.280LEI 36.1.3.str.Sebe?ului.Daniel Jug?naru P.17.Constan?a Leoveanu G.Ion Jug?naru Ghe.33 Brăila.760LEI 20.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.ap.ap.Independenţei.str.082.15.5.bld.600LEI 222.082.nr.26 Brăila.000LEI 29.52 Brăila.Paul Lep?datu R.sc.689.5 Brăila.750LEI 52.32 Brăila.100.nr.et.Didi Jantea T.000LEI 4.ap.348.Suzana Jug?naru I.080LEI 13.400LEI 16.771.Ştefan Lazea N.600LEI 25.Aurica Leu M.360LEI 11.965.calea Călăraşilor.Petrica Jiva I.033.288.917.Independenţei.nr.nr.bl.A.37 Brăila.ap 63 Brăila.Obor.716.233.1.711.28 Brăila.Jipa N.604.Toader Jug?naru N.Olga Leovaridis G.228 Brăila.920LEI 27.Simion B?rnu? iu.1.480LEI 23.ap.ap.Enescu.186.1.1.000LEI Brăila.bl.nr.Elena Lipan M.nr.794.Ioana Leu C.sc.102 Brăila.223.190.930.str.str.000LEI 1.nr.B7.pia?a G.bl.1.sc.Constan?a Lipan D.Mircea celB? trîn.SC.str.ap.Anica Jug?naru I.Petru? Lipan A.D1.B5.nr.57 Brăila.AP.440LEI 8.2.A.1.2.000LEI 3.Comunarzi nr.blC.nr.760LEI 6.str.I.Ion Leu V.352.sc.14.str.96 15.400LEI 19.9 Brăila.Octav Doicescu.ap.29 Brăila.680LEI 27.Comunarzi.bl.Vasile L?z?rescu D.blA4 111 .Cicilia Leonte G.43 Brăila.323.Anica L?z?rescu V.bl.5.str.864.Domnica Kele? Maria Kele? V.080LEI 105.str.200LEI 52.520LEI 85.sc.900LEI 15.AP.ap 63 Brăila.13 Brăila.bl.520LEI 4.Nicolae Lifei M.A10.Mihai Lipan M.str.160LEI 62.str.blA62.3.228 Brăila.Vasile L?z?rescu V.4.Liviea Veta Lifei C.calea Călăraşilor.Na?ionala Veche.2.NR.bl.Nela Constan?a.060LEI 31.382.3.G4.26 Brăila.200LEI 29.920LEI 93.440LEI 5.str.str.1.bld.Marin Leca M.bld.bl.760LEI 147.15.sc.A.670LEI 6.305.1.8 Brăila.172.ap.29 Brăila.493.000LEI 5.Mangalia.039.Soarelui.str.Obor.nr.Karl Marx.ap.sc.str.bl.Costche Negruzi.nr.280LEI 20.nr.nr250.sc.ap.ap.nr.500LEI 10.733.21 Brăila.NR.blA29.Robertino Vasile Lapovi?? M.000LEI 5.Enache Leu M.041.Sorica Lefter S.blA4 bis.Cucului.045.nr.bl. Cuza.2.549.974.090LEI 5.B21. Cuza.589.A27.5.sc.280LEI 4.Dumitra Lazăr I.ap.nr250.Alexandrina Lep?datu A.5.nr.nr.Sorica Lipan S.372.I.000LEI 13.Daciei nr.str.sc.sc.ap.Daciei nr.563.sc.Roşiori nr.ap.240LEI 433.Gheorghe Lazu I.Na?ionala Veche.str.228 Brăila.400LEI 28.et.sc.880LEI 25.920LEI 30.15 Brăila.680LEI 10.Obor.bl.Hipodrom.2.906.Mihai Bravu .Melania Julescu N.440LEI 65.Karl Marx.nr.3.200LEI 29.Costche Negruzi.aleea Inv???torilor.3.?os.004.120LEI 33.et.str.479.nr.bl.090.065.Vasile L?z?ric? A .21 Brăila.Cucului.8 Brăila.str.bl 23.nr.Duplex.558.23.45 Brăila.sc.sc.?colilor.bl 23.blO.ap.Simion B?rnu? iu.Nuf?rului nr.Ileana Jug?naru G.24.29 Brăila.str.96 Brăila.579.5.?os.39 Brăila.Ion Joi?a I.22.Gafi?a Leu G.Turn.

Ana Marchidan T.AG6.7.3.000LEI 51.AD3.37.640LEI 9.ap.297.ap.760LEI 3.2.Oborului.blAF3.ap.M?rului nr.Eugenia Lipan V.160LEI 13.892.str.et.ap.Aurelia Litau H.str.12.37.15 Brăila.2.et.4.3.4.Lotrului nr.280LEI 34.C1.sc.542.840LEI 19.Hipodrom.19.Valeria Manea D.sc.Viziru 3.37 Brăila.B17.G-ral Eremia Grigorescu nr.ap.35 Brăila.900LEI 6.560LEI 11.704.855.Ion Lungu G.Daniela-Marinela Manea V.1.Marin Manea P.ap.1.B5.6.Păuna bis.Daniela Manole G.sc.45 Brăila.544.19 Brăila.20 Brăila.794.794.str.634.Oborului.2 Brăila.Ion Manole G.160LEI 12.600LEI 8.5.082.str.aleea Margaretelor.sc.48 Brăila.372.Maria Lupu A.14.839.str.nr.nr.28 Brăila.26 Brăila.nr.ap.38 Brăila.43 Brăila.10 Brăila.str.nr56.str.B.83 Brăila.nr 80.760LEI 23.blG5.Maria Manea G.str.544.2.str.Virginia Lupu V.str.sc.ap.275 Brăila.260LEI 112 .56 Brăila.sc.422.bl.Pandurilor nr.500LEI 4.sc.sc.240LEI 3.str.400LEI 3.25bis.C.str.8.169.ap.600LEI 23.505.538.Lipan T.275 Brăila.sc.Prim?verii.34 Brăila.V?c?rescu.760LEI 87.Anton Pann.bl.Antoneta Mailat S.37 Brăila.str.sc.640LEI 3.339.bl.Ardeal.200LEI 2.A.Metalurgiei.600LEI 29.ap.385.ap.Iuliana Manole I.000LEI 1.str.1.nr.bl.596.str.sc.21 Brăila.bl.pia?a Halelor.sc.040LEI 15.33 Brăila.050.str.237.sc.sc.800LEI 68.ap.410 Brăila.nr53.200LEI 41.str.G-ral Eremia Grigorescu nr.100 Brăila.A.Viziru 3.sc.Gheorghe Macoviciuc S.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.A8.640LEI 422.240LEI 15.Cetăţii nr.bl.8.Piet??ii.440LEI 115.840LEI 24.ap.320LEI 11.54 Brăila.Vasile Lupu.326.1.Iordache Lup?a D.S.str.bl.Rada Lup??tean Barf? I.Constan?a Lungu S.366.Ioan Lulea A.Dorobanţi.Georgel Manta G.bl.G-ral Eremia Grigorescu nr.960LEI 61.nr.B.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.str.ap.000LEI 1.600LEI 10.str.nr.Hipodrom.409.000LEI 46.C.Macarenco nr.Marian Manolache I.800LEI 635.11.ap.520LEI 12.D.nr.str.bl.str.B2.Petrica.Nuf?rului nr.str.Inv???torilor.nr.000LEI 10.str.bl.sc.Roşiori.Ianca.Dorobanţi.Ion Litan H.Marioara Lupa?cu C.40.488.883.E .5 Brăila.C4.6.str.65 Brăila.7.49 Brăila.nr.558.nr.calea Galaţi.140 ap.O1.Cristina Manea I.332.sc.bl.C1.61 Brăila.1.ap.E .5.9 Brăila.str.str.Georgeta Manolache C.ap.3.35 Brăila.12 Brăila.640LEI 5.Vasile Lungoci A.calea Călăraşilor.bl.35 5.515.sc.Angelin Manole S.4.str.67 Brăila.623.4.sc.et.ap.ap.Neaga Mailat S.et.bl.nr.Iftoria Manea D.nr.Alexandru Lup?? I.sc.485.27.Ion Lupu N.ap.ap.21 Brăila.Florentina Muşat T.ap.65 Brăila.Petrica(decedat?) Manea V.31.Oborului.7 Brăila.nr.29 Brăila.1.7.Dorobanţilor.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.600LEI 60.3.str.Buzăului.037.ap.508.860.3.bl.str.041.bl.2.920LEI 9.Nicu Lungu E.str.Vasile Manea A.sc.760LEI 21.000LEI 22.2.bl.252.Aurora.67 Brăila.400LEI 17.120 Brăila.653.blC.bl.869.bl.40.ap.nr.Neculai Loghin Gr.V?c?rescu.nr.sc.nr3.337.Eugen Lipan V.str.500LEI 8.11.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.str.706.3.446.080LEI 15.str.400LEI 5.Stelu?a Lisnic I.bl.023.119 Brăila.800LEI 21.?colilor.Ion Lulea A.244.et.2.Citadelei.bl.16 Brăila.nr.616.155 Brăila.Viziru 1.Anton Pann.Vasilica Lungu C.Brazdei nr 57 Brăila.bl.ap.bl. Brăila.140.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.Maria Matilda Lungu S.63.sc.str.str.920.5.Daniela Manolache M.ap.nr.4.

760LEI 31.Anişoara Brăila.3.sc.bl.1.859.Brigitta Bucureşti.calea Călăraşilor.22 Mardale D.4.22.ap.sc.et.39 Marchid?nescu N.bl.9 Mazuru F.sc.30.7 M?rgineanu M.sc.bl.sc.183.280LEI 217.str.Alexandru.4.ap.Oborului.920LEI 20.1.ap.sc.040LEI 52.str.str.bl.1.2.sc.380LEI 39.nr.321.ap.Obor.LiviuBrăila.nr.698.976.000LEI 16.1.800LEI 18.722.Hipodrom blC7.542.sc.ap.1.str.1.440LEI 17.calea Galaţi.600LEI 18.Petre Brăila.291 Mihai P.60 Brăila.ap.360LEI 1.268.Lenu?a M?n?ila A.A58.973.bl.812.Gr.2.29 Melnecenco N.595.A13.613.3.Petric? Ştefan Brăila.sc.blS1.C.str.et.ap.Vasilica Brăila.200LEI 28.sc.1.Florentin Brăila.B3.52 Mircea C Ştefan Brăila.Soarelui.Ioana Brăila.bl.Eroilor nr 2.348.632.897.Gra?iela Mirela Mircea C.491.800LEI 10.1.bl.sc.000LEI 34.2.3.calea Galaţi.123.2.67 Mihăilă S.nr.ap.Ştefana Brăila.bl.calea Galaţi.Ştefan cel Mare nr.str.sc.Vasile Brăila.ap.str.002.1.11 Brăila.600LEI 36.Stoica(decedat) Brăila.sc.560LEI 78.Almajului.et.523.str.ap.sc.et.Independenţei bl.880LEI 7.Janeta Brăila.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.bl.520LEI 28.D4.Marcela Brăila.ap.Eugenia Brăila.ap.180LEI 15.B5.5.000LEI 130.Ion Ionescu de la Mihalache V.sc.203.555.ap.Milcov.Siret.str.str.sc.Ene Brăila.Petcu Brăila.3.2.Sebe?ului.559.sc.str.400LEI 18.1.877.et.str.523.sc.Marcelica Brăila.ap.3.080LEI 45.2.200LEI 10.39 Marcu I.str.720LEI 10.122.str.348.Viorica Brăila.400LEI 68.str.370LEI 15.880LEI 23.6.244.ap.98 Mihai S.325.Mariana Brăila.bl.Aurelia Brăila.G2.A31.str.nr.Dumitru Marin C.bl.52 Mircea I.4.Piet??ii nr.26 M?crineanu S.ap.P2.240LEI 2.L1.blS1.560LEI 14.bl.16.AG2.59 Mare? Gh.D3.320LEI 89.sc.bl.bl.583.Viorel Brăila.64 MeiRoşu ?t.Almajului.str.ap.Celulozei.Maria Brăila.H3.28 Menu I.bl.520LEI 41.bl.260LEI 25.nr.25 Mihalache M.838.sc.Nicolae Brăila.422.217.774.Albinei nr.et.ale.Independenţei nr.7 M?rg?rit.Tudori?a Brăila.ap.2.Calu?ei.678.840LEI 62.C.nr.8.Iancu Brăila.1.Florina Brăila.str.Liviu -Cătălin Brăila.nr.Humule?ti.Hipodrom.str.ap.Tudor Andrei Brăila.71 Mihalcea P.str.818.com.ap.et.66 Milea I.ap.Mircea Brăila.1 Mihai E.2.nr.Ghioceilor.18 Militaru I.25 Mircea D.c1.M1.str.372.Siret.ap.1.372.12 Marica M.Dorobanţilor.nr.B1.2.nr.Alexandrescu .Ştefan Brad.ap 7 M?rg?rit V.32.480LEI 81.000LEI 77.1 Mihalache N.455.3.Constantin Brăila.040LEI 6.sc.str.sc.Industriei.ap232 Mazâlu I.8.2.sc 2.000LEI 82.074.ap.bl.str.sc.Viziru 3.ap.bl L3.6.str.160LEI 61.1.920.39 Matei P.bl ICSIM.bl.Ion Brăila.Elisabeta Brăila.Aneta Brăila.Ghioceilor.298.600LEI 113 .calea Galaţi.3.str.nr.Ghioceilor.nr.sc.Oana Camelia Brăila.ap.bl.751.4.Paraschiva Brăila.980.200LEI 16.25bis.45 Mihai I.bl.Vasile M?rg?rit I.str.bl.nr 35.Dumitra Brăila.Industriei.sc.000LEI 18.2.ap.308.2.ap.calea Galaţi.et.nr.225.Gheorghe Brăila.ap.ap.Cocorilor.3bl.bl.157.2.SC.1.840LEI 68.nr.nr.32.bl.440 Marinescu Gh.Soarelui.720LEI 71.413.Tichile?ti Mihalache N.400LEI 34.670LEI 60.sc 1.Hipodrom.18.Geta Brăila.str.480LEI 38.ap.nr.et.ap.500LEI 121.str.str.bl.blE1.18.Dorobanţilor.272.48 Milea D.nr.Marchid?nescu C.Adriana Marinescu I.Rahovei nr 34 Matei M.470LEI 35.bl.nr.1.A.com Chişcani Milea G.254.ale.4.057.sc.str.Nicu Brăila.6 Mardale C.3.4.23 Marin N.sc.nr 26 Melinte I.1.882.25 56.str.4.G7.Daniel -Emilian Brăila.Georgeta Brăila.46.200LEI 17.6 Mihai St.M.4.ap 57 Mih?ilescu C.842.blStejar.000LEI 83.98 Mihai Ghe.Debre?in.ap.bl.4 Micu ?t.160 Marin D.str.2.

385.str.Ioana Miron D.bl.Tudori?a Mogoş S.000LEI 38.400LEI 52.29 Brăila.Aurelia Moisoiu C.032.536.et.ap.Adriana Mirea G.ap.nr.107.3A.sc.calea Călăraşilor.str.et.str.600LEI 4.18 Brăila.C.bl.31.4.4.sc.28 Brăila.1.sc.A1.str.1Decembrie 1918.ap.nr.1.B7.760LEI 24.Albinei.Victoriei.et.str.320LEI 8.2.2.str.2D.A8.bl.Marioara Mocanu N.560LEI 4.14.674.bl.sc.600LEI 93.Mircea Vodă Brăila.ap.209.30 Br?il.sc.B.bl.AF3.ap.str.373.bl.22 Brăila.620LEI Brăila.str.str.1.nr.12.29 Brăila.A27.nr 31.nr.3.bl.Ecaterina Mitache N.ap.AG1.Florin Mitache I.315.19 Brăila.Progresului.bl.ap.str.711.sc.Dorobanţilor.Bra?oveni.bl.bl.bld.9.7.Aurica Miu I.470.297.31.ap.bl.T1.et.Victoriei.str.ap.ap.1.Dorobanţilor.bld.sc.Ioan Moise V.358.8.ap.Ionel Moise A.640LEI 47.Georgeta Moldoveanu D.3.Plevna.800LEI 14.ap.2.nr.ap.com.sc.Iulian Mocanu I.ap.Silviu Moisescu D.1.str.488.Emil Moise T.nr.Vasile Mocanu T.nr.ap.ap.3.240LEI 94.2.sc.bld.bl.calea Călăraşilor.Mircioiu S.5.039.850LEI 4.nr.bl.116.1A 29.str.30 Ialomi?a.sc.Claudiu.ap.sc.84 Brăila.340LEI 21.960LEI 403.bl.str.Viziru 1.ap.ap.ap.Marian Moise T.A8.Nae Nelu Moisescu I.6 Brăila.38 Brăila.Lenu?a Moise I.Gherghina Mogoş C.216.nr.1.800LEI 19.str.1.A4.Panait (decedat) Mocanu N.Slobozia.713.6 Brăila.374.B.72 Brăila.B2.bl.sc.Violeta Mocanu Z.sc.sc.1.3.nr.et.1.305.str.000LEI 18.ap.Sebe?ului.57 Brăila.nr.1.489.4 Brăila.35.Ştefan cel Mare.240LEI 18.sc.B.20 Brăila.2 Brăila.2.et.et.B1.1.sc.005.974.144.H3.159.bl.239 114 .str.B.et.str.320LEI 24.sc.A5.Carmen Moise C.4.sc.5.nr.Anton Pann.str.29 Brăila.S?ndica Mitrofan D.ap.33 Brăila.Angela Mocanu I.sc.sc.560LEI 4.Dorobanţilor.300.1Decembrie 1918.bl.Mircea Vodă.4.str.ap.Alexandrina Mirea G.bld.Vasilca Mogoş D .800LEI 21.1.31.sc.A5.Radu Negru.et.bl.148.nr.1.nr.504.378.G-ral Eremia Grigorescu nr.sc.et.978.339.str.nr.A8.Cristache Mogoş I.ap.31.6 Brăila.650LEI 74.210LEI 41.B.1.bl.str.1.2.22 Brăila.A1.Plevna.841.440LEI 4.Dorobanţilor.str.sc.Felicia Mocanu I.bl.bl.393.133.000LEI 37.1.84 Brăila.779.3.000LEI 5.bl.51 Brăila.030LEI 50.bl.bl.Constantin Moisiu D.H4.626.bl.sc.6 Brăila.000LEI 33.ap21 Brăila.3.Ion Mocanu V.352.nr.459.133.37 Brăila.Hipodrom.900LEI 9.663.2.2.ap.nr.et.Maria Moldovan C.Hipodrom.G2.Apostol Moldoveanu D.nr.str.1.bl.B.sc.ap.str.Hipodrom.1Decembrie1918.Virgil Mocanu Gh.ap.Anton Pann.str.bl.nr.320LEI 18.6 Brăila.600LEI 15.bl.800LEI 72.573.2.91 Buzău.Gheorghe Miu N.ap21 Brăila.nr.nr.Nada Florilor.Fănica Modoran S.34.Progresului.bl.bl.str.George Co?buc .1.30.542.ap.63.Andrei Mitran M.Romeo.2.14.A13.400LEI 3.et.2.bl.str.str.920LEI 20.aleea Trandafirilor.A1.ap.sc.Camelia Brăila.bl.Ştefana Moc?Niţă M.et.Sebe?ului.str.ap.Ionel Miu G.978.sc.Marin Mocanu N.215.sc.Sebe?ului.Tufe?ti Brăila.Dorobanţilor.483.ap.Albinei.Plevna.2.000LEI 11.A1.2.nr.34.ap.84 Brăila.18 Brăila.148.str.bl.4.ap.str.D3.25 Brăila.065.Marcela Mogoş G.Voica Miu R.bl.et.nr.Ghioceilor.Vasile Mocanu M.com.A30.sc.44 Brăila.nr.Sandu Mogoş T.ap.Plevna.1.331.32 Brăila.59.2.str.bl.Progresului.760LEI 7.B1.90 Brăila.155 Brăila.nr.4.92 Brăila.560LEI 61.bl.Albinei.ap.sc.1.nr.29 Brăila.12.100LEI 26.930.3.bl.2.aleea Cinematografului.200LEI 2.150LEI 4.bl.sc.ap.A1.200LEI 9.Ioan Mocanu N.200LEI 13.22 Brăila.280LEI 44.600LEI 56.669.Cezar Mocanu I.200LEI 25.A4.A31.348.440LEI 28.Nicolae Moisoiu P.25.720LEI 81.240LEI 9.

Vasilica Muscalu N.Teiului.nr.Silvia Muşat S.Dan.305.ap.bld.ap.nr.bl.ap.Ghioceilor.Mioriţei.nr.761.nr.2.A17.200LEI 20.Anica Naidin I.nr.Georgeta Brăila.sc.bl.66 Brăila.2.nr.5 Brăila.sc.306.240LEI 10.A43.Pann .et.bl.29 Brăila.Gole?ti.000LEI 20.bl.18 Brăila.Valerica Mure? Ghe.ap.Husnie Musta?? Gh.Stan Munteanu E.Karl Marx nr.280LEI 17.744.2 Brăila.Ştefan cel Mare.299.str.nr.93 Brăila.Hipodrom.Inului.16.Maria Motora S .25 Brăila.Veronica Moldoveanu S.str.ap.3.str.845.D4.8pp.792.nr.str.Ionica Munteanu C.040LEI 30.4.Mioriţei.B9.ap.Dorobanţilor.593.Fdt.440LEI 32.263.nr.736.3.3.Moldoveanu D.560LEI Brăila.sc.Grivi?a.Victoriei.Marian Valeriu Monu I.27.sc.A.str.sc.244.Victoriei.Gheorghi?? Munteanu T.Sandu Moldoveanu I.3.sc.Neculai Nan A.200LEI 12.str.str.bld.000LEI 1.aleea Mestec?ni? ului.str.sc.sc.ap.sc.ap.ap.ap.413.Jean Munteanu D.et.000LEI 40.960LEI 87.et.5.Dorobanţilor.483.000LEI 84.85 Brăila str.str.360.Dumitru Moroianu I.800LEI 31.Roşiori.sc.bl.103 Brăila.sc.Ion Neagu Gh.str.Ioana Mustafa A.8pp.nr.446.Viorel Munteanu S.Teiului.nr.450LEI 24.sc.str.640LEI 64.3.30.et.61 Brăila.7 Brăila.str.sc.3.calea Călăraşilor.374.ap.Traian Monu G.bl.100LEI 6.4 Brăila.770.sc.3.367 Brăila.84 Brăila.80 bis Brăila.55 Brăila.ap.63.str.Fdt.116.bl.sc.820LEI 31.AB5.Dorobantilor.str.Sabin Mucu?? I.428.228.Nicoleta Elena Munteanu S.767.Tudor Manea C.nr.G3.111 Brăila.Constantin Muşat V.bl.AB2.str.str.3 Brăila.aleea Cocorilor.80.Elena Neac?u R.str.str.Catolic?.4.B7.Oprea Moldoveanu P.400LEI 26.390LEI 41.bl.496.Benoni N?stasie S.Adrian Munteanu T.960LEI 39.6.aleea Policlinicii.ap.186.C4.6.bl.Hipodrom.520LEI 52.640LEI 22.str.M?rului nr 139 115 .365 Brăila.N1.ap.47 Brăila.1.57 Brăila.157.ap.3.Dorobanţilor.37 Brăila.str.ap.nr.nr.14 Brăila.680LEI 118.372.1.200LEI 12.bl.bl.sc.967.080LEI 12.Parîngului nr.720LEI 1.000LEI 5.str.1.Aurelia Musta?? N.714.5.Oborului.str.166 Brăila.670LEI 2.nr.bl.030LEI 31.str.nr.Ştefan celMare.Tudor Moraru R.228.200LEI 92.aleea Mestec?ni? ului.sc.Nicopole.Marcela Moraru T.sc.Efrim Nazîru S.ap.3.1.str.Petre Naum M.37 Brăila.238.nr.Valentina Moraru M.nr.ap.200LEI 15.600LEI 29.sc.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.str.2.800LEI 13.et.bl.310.10.Alexe Andrei.aleea Policinicii.059.Parîngului nr.93 Brăila.nr.3.2.bl 20-22 sc.Silvia Musta?? M.Paraschiva Moldoveanu A.nr.Petrea(decedat) N?stac I.400LEI 13.400LEI 13.A55.A.000LEI 91.223 Brăila.Inului nr.000LEI 9.16 Brăila.488.488.ap.012.bl.120LEI 12.9.bl.758.908.81 Brăila.Paraschiva Muşat A.41.40 Brăila.600LEI 74.Roşiorilor nr.aleea Micşunelelor.628.334.nr.sc.483.765.996.3.str.bl.ap.Aurelia Munteanu I.800LEI 26.str.238.A56bis.4.str.744.16 Brăila.37 Brăila.bl.3.2.34.bl.Sofia Morar I.nr.409.1.str.ap.44 Brăila.523.Georgeta Morogan S.83 Brăila.Osman Mustafa Z.nr.G15.nr.897.7.106 Brăila.str.Stana Munteanu I.sc.str.691.bl.et.Inului.Hipodrom.16 Brăila.bl.Victoriei.30.Ioana Nagy T.str.960LEI 5.520LEI 22.nr.5.5 Brăila.G3.Radu Mo?escu G.sc.15 Brăila.ap.ap.str.Piet??ii.239 Brăila.3.ap.000LEI 188.Paulina Moldoveanu S.640LEI 28.bl.C1.Dorobantilor.219.bl.103 Brăila.Vicu Muşat A.Codrului nr.520LEI 24.19 Brăila.34 Brăila.47 Brăila.3.Viorel.3.2.ap.600LEI 32.520LEI 9.135.bld.000LEI 245.sc.30.Victoriei.Ani Anişoara Muşat V.bl.25 78.1.3.str.

460.000LEI 114.2.A53.1.800LEI 10.2.57.400LEI 107.37 Brăila.520LEI 27.str.Gica Negraru I.348.Br?tianu nr.et.A28.str.040LEI 7.ap.683.ap.4.56 Brăila.600LEI 25.Georgeta Negrea T.bl.55 Brăila.2A.621.Nicu?a Nedelcu D.194 Brăila.sc.A62.Alexandru Vlahu?? nr.et.B?nic? Neagu P.51 Brăila.bl.10.sc.A.Dan Negrea D.90 Brăila.73.Doini?a Nechifor C.267.360LEI 3.111.953.bl.600LEI 10.081.Rare?.1.600LEI 63.Dorobanţilor.nr.nr.Călăraşilor.Stelian Negoiu I.sc.Gheorghe Nedelcu E.1.Zoi?a Negoi?? T.calea Galaţi. nr.000LEI 43.str 1Decembrie.76 116 .sc.3.54.sc.580.Aneta Nicolae C.str.3.092.278.Constantin Negoi?? N.aleea Micşunelelor.Ştefan Neculai P.880LEI 39.A4bis.11.575.1.868.str.360LEI 93.744.491.str.3.4.000LEI 62.3.168.bl.5.Tecuci nr 14 Tulcea.242.str.et.nr.706.107.Crina Negrea C.960LEI 19.ap.Dorobantilor.000LEI 155.154 Brăila.bl.sc.nr. nr.ap.413.Jeaneta Negoi?? C.562.2.960LEI 3.Mihaela Negoiu N.Fabricilor.ap.17.920LEI 38.str.bld.450LEI 49.?antier Naval.ap.Mih?ila(decedat) Neculai N.4.000LEI 36.Marioara Neculae V.bl.807.525.000LEI 79.aleea Micşunelelor.Celulozei nr.sc.233.ap.Costache Nechita I.str.2.232.Neagu N.A.ap.080LEI 13.Soarelui .ap.bl.Vapoarelor.Octav Doicescu.sc.12 Brăila.J.R?di?a Nedelcu ?.et.aleea ?nv???torilor NR.Anica Negoiu G.str.bl.33 Brăila.1Decembrie 1918.sc.Viziru 3.Marian Iulian Necula C.ap.000LEI 357.str.nr.000LEI 14.sc.94 Brăila.bl.sc.Panait Negoi?? E.538.sc.ap.bl.58 Brăila.ap.bl.800LEI 26.A34.Victoriei.10.54.1.bl.C2.Mihai Bravu nr.232.65 Brăila.360LEI 28.624.7 Brăila.str.Mircea cel Mare.52.640LEI 42.bl.ap.C.sc.bl.sc.nr.47.str.6 Brăila.5.3 Brăila.sc.Victoriei.sc.str.200LEI 28.73.bl.640LEI 27.512.165.Ionica Neculai V.I C.bl.ap.ap.Cazasului nr.nr.ac.76 11.3 Brăila.sc.Florica Negru C.str.19.Lauren?ia Negru C.St?nu?a Necula P.bl.2.40 Brăila.Tineretului.nr.000LEI 57.Constantina Nicolae C.str.et3.bl.5.sc.Dumitru Nica N.996.str.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.930.065.ap.str.7.str.nr.30.3.ap.M?gura nr.et.000LEI 62.1.23 Brăila.Ionica Negoitescu A.560LEI Brăila.47.str.37 Brăila.Hipodrom.837.800LEI 10.Mirela Neculae ?t.nr.480LEI 24.3.000LEI 44.N2.10.372.Mari?ica Nedelcu I.19.059.bl.44 Brăila.nr.7.15 Brăila.400LEI 72.nr.sc.str.004.186.52.400LEI 5.73 Brăila.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.Victoriei.240LEI 16.Neculina Necula I.230.str.B1.2.bl.bl.960LEI 57.480LEI 14.bl.Călăraşilor.B2.25A.046.Celulozei nr.7 Brăila.46 Brăila.O2.bld.5.Gheorghe Nicolae C.000LEI 249.bl.str.ap.Ileana NecŢuţu M.nr.Tudor Nicolae A.364. nr.sc.et.Ion Slavici nr.520.1 Brăila.bl.920LEI 35.sc.nr.D4.M?cin.302.ap.str.Mircea cel Mare.052.Elena Nicoleta Brăila.str.278.ap.Dorobanţilor.bl.Călăraşilor.965.ap.Călăraşilor.sc.15.Radu Nedelcu N.319.3.ap.bl.3.526.nr.N3.12 Brăila.et3.15.str.67 Brăila.2.620 Brăila.Nicu Negraru M.520LEI 34.Nicolae Nichita I.3.52 Brăila.000LEI 212.94 Brăila.49 Brăila.aleea ?nv???torilor NR.Eugenia Necula C.63 Brăila.194 Brăila.Victoriei.000LEI 11.ap.?colilor.ap.8.Elena Nicoglu D.Mihai Nicolau I.bld.2.ap.Vasile Neguleasa D.str.Aurelian Nicolae I.str.160LEI 44.7.ap.480LEI 3.Elena Nica N.nr.str.200LEI 49.30.sc.5.720.36 Brăila.

1.bl.nr.B1.560LEI 90.Gherghina Novac S.nr.et.Amurgului.ap.360.ap.ap.1.nr.Nicolau N.553.ap.040LEI 28.Tudori?a Oancea T.6 5 Brăila.et.22.400LEI 30.9.5.ap.a2.520LEI 122.Ghe. 51 Brăila.D4.21 Brăila.1.sc.bl.sc.1.bl.720LEI 4.2.51 Brăila.398.AC3.bld.920LEI 103.839.760LEI 11.bl.sc.str.D.200LEI 6.Cornelia Ochiro?i N.20B.nr.Rene Nu?u O.143.Anton Pann .3.A1b.3.C.Neculai Nistor V.bl.4.bl.str .5.Geanina Or??anu R.Valeriu Ni?u G.610LEI 22.Gabriela Brăila.sc.360LEI 3.44 Brăila.Plevna.bl.Piet??ii.nr.et.ap.ap.et.680LEI 3.ap.ap.4.640LEI 12.nr.calea Galaţi.630.935.3.9.Comunarzi.Ion C.bl.653.et.nr.bl.Dorobanţilor.74.Elena Oancea T.12.709.640.et.Ion Opri?an D.Dude?ti.Doini?a Pamfil I.sc.2.1Decembrie 1918.Arghira Oprea I.323.bld.Piet??ii.Industriei.840LEI 48.1. Vladimir Norocia S.str.bl.319.str.sc.ap.Br?tianu nr.Romulus Dorel Obreja N.ap.12 Brăila.97.47 Brăila.Industriei.str.818.1.5.nr.sc.str.235.Vergelia Olteanu N.et.39.nr.Dorobanţilor.ap.40 Brăila.2.str.ap.S.A28.409.5.5 7 6.nr.33 Brăila.6.sc.bl.Ioana Oprea P.348.Octav Doicescu.080LEI 20.str.str.626.aleea Cocorilor.6.33.4.1.B31.950LEI 16.Stan Panait C.55 Brăila.1.str.Dorobanţilor.bl.nr.Dorobanţilor.Sebe?ului.Filofteia Or??anu V.str.3.str.str.2.calea Galaţi.3.ap.1.E4.ap.Tudora Niţă S.sc.5.200LEI 5.str.452.sc.299.261 Brăila.2.280LEI 50.520LEI 3.nr.pia?a Independenţei.258 Brăila.bl.Anton Pann .Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.14 Br?la.868.2.377.123 Brăila.Octavia Niţă N.nr.2.2.17.961.22.M?rului nr.2 Brăila.2.Laminoru.C3.800LEI 86.sc.sc.bl.sc.497.Veronica -Camelia Onel N.str.sc.Anica Nistor G.403.et.ap.bld.845.ap.9.2.bl.990.800LEI 58.350LEI 35.C.nr.62.2.Dorobanţilor.284.Rahovei nr.35 Brăila.37 Br?la.nr.67 Brăila.com.blE4.Kog?lniceanu.str.277 Brăila.800LEI 1.Murgoci nr 35 Brăila.bl.sc.3.nr.Aleea ?tiin?ei.ap.str.2.ap.14 Brăila.H5.B37.741.491.bl.28 Brăila.21 Brăila.Lauren?iu Emil Oancea N.sc.bl.9.nr.3.4.nr.55 Brăila.bl.str.sc.43 Brăila.372.616.15 Brăila.1.800LEI 27.Vasile Olteanu V.bl.15.bl.Nottara Brăila.str.47 Brăila.760LEI 10.D2.480LEI 16.bld.et.Lucian Dan Nistor C.Hipodrom.ap.36 Brăila.ap.ap.360LEI 1.et.041.ap.2.sc.bld.121.840LEI 16.840LEI 22.sc.520LEI 113.Viorica Nu?u I.640LEI 37.860LEI 107.Lefteris Niculescu C.nr.bl.str.bl.313.129.560LEI 14.nr.43.str.2.422.et.et.129.?colilor.45 Brăila str.35.202.bl.nr.13 Brăila str.352.12.3.nr.ap.1.1.148.11.Dorului nr.Elena Ni?ical? I.ap.Stanca Onoae D.Aneta(Surdu) Nogai Gh.17.86 Brăila.9 Brăila.sat T?taru Brăila.1.Ştefan cel Mare nr.Marian Negoi?? T .3.333.000LEI 23.sc.Vasilica Nistor S.bl.nr.Eugen Nistor V.120LEI 30.et.aleea Soarelui.Gic? Nicolau N.bld.ap.sc.Gheorghe Orzan ?.str.14 Brăila.6.Karl Marx nr.ap.A9.bl.037.720.855.Adrian Oprea I.A17.str.Cristina Oana T.202.078.sc.86 Brăila.sc.bl.560LEI 17.1.1.sc.200LEI 1.601.625.240LEI 22.400.Karl Marx nr.sc.str.800LEI 117 .sc.ap.C?lug?reni.sc.bl.14.040LEI 10.ap.Cătălin Oprea M.bl.2bis.3.sc.51 Brăila.Petru? Opri?an N.Parcului nr.Neculina Oancea C.nr.nr.H5.calea Galaţi.et.Ulmului nr.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.800LEI 15.960LEI 22.Emilia Novac I.et.000LEI 79.1.C7.1.Amurgului.M.680LEI 14.Viziru 1.nr.Maria Or??anu S.Dumitru Nistor I.32 Brăila.nr.160LEI 19.bl.sc.H6.520LEI 23.ap.Turn.600LEI 20.43 Brăila.5.288 Brăila.str.Teodor Oancea ?.908.096.bl.A1.2.030LEI 1.ap.Gheorghe Orzan C.18 Brăila.ap.str.sc.4.

240LEI 25.4.800LEI 30.str.932.112 Brăila.4.Buzăului bl B1.calea Galaţi.bl.B22.bld.bl.623.69 Brăila.707.Piet??ii.28 Brăila.A5.2.5 Brăila.480LEI 40.71 Brăila.Independenţei.Aurelian Pasca G. sc.946.str.960LEI 13.579.920LEI 10.sc.ap.Ştefana Pisic? I.2.Elena Pisic? S.9 Brăila.084.558.387.1.940LEI 6.PP.Hipodrom.bl.3.bl.Panait M.com.Victoria Păun I.930.200LEI 33.143.1.ap.AD2.953.str.str.Elena Picu? I.sc.808.Neculai Petrea S.Oborului.bl.bl.Petre(decedat) Petrea G.120LEI 52.6 Brăila.ap. bl.600LEI 32.ap.ap.Re?i?a nr.ap.523.1 5 Brăila.600LEI 15.25 Brăila.ap.ap.3.bl.bl.sc. 10 Brăila.3.Mi?a Păun A.nr.bl.Mihail Kog?lniceanu bl.1.781.653.Galbinasi-imputernicitBrăila.str.B16.sc.nr.et.240LEI 53.sc.3.str.7.2.25 Brăila.230.477.G1.8 titular-Buzău .ap 8 Brăila.nr.PP.ap.bl.845.Ivan P?duraru M.5 Brăila.Industriei.200LEI 35.ap.28 Brăila.A12.1.sc.000LEI 118 .B13.nr.972.3.2.3.bl.116.nr.str.3 Brăila.5.O8.1.et.ap.320LEI 33.bl.str.nr.2.nr.sc.Alecu Păun G.B6ap.30.Dorobanţilor.262.nr.Ioana Petre G.ap.Georgeta Petre I.nr.str.ap.Ştefana Paraschiv I.nr.sc.200LEI 108. Antoneta.ap.15 Brăila.Elena Pârvu G.Mihai Pandele I.Vasile Panfiloiu Gh.A2.?os.898.Valeria Panfil I.720LEI 20.11.sc.str.ap.bl.897.Lupu.nr7 Brăila.aleea Margaretelor.Dorobanţilor.57.A9. ap.ap.880LEI 31.2.M?gura nr.sc.nr.3.nr.nr.str.ap.Daniel Gabriel Pavlov T.892.Tudor Papuc S.53 Brăila.str.26 Brăila.Costică P?puric? M.bl.AF3.600LEI 10.7.nr.Albinei.E.2.G3.3.744.Gral.240LEI 33.000LEI 72.sc.?colilor.000LEI 44.621.94 Brăila.45.ap.1.Felicia P?l?ncianu C.bl.440LEI 25.bl.Silvia Petcu D.146.Eugenia Pitulice I.Dorobanţilor.280LEI 5.430.81.Anton Pann.sc.916.ap.2.C7.976.D2.nr.Gheorghe Petrof I.640LEI 14.500LEI 24.et.com.nr.Anisia Perianu Gh.bl.800LEI 55.et.160LEI 6.28.Tichile?ti.bl.2.6ap.nr.1.2bis.str.508.sc.ap.153.1.Micşunelelor.50 Brăila.2.979.Ioan Petcu N.bld.nr.Constantin Nottara.5.640LEI 176.31 10.Ioana Papuc R.A25.Progresului.calea Galaţi.et.Călăraşilor.25 Brăila.831.Luciea P?i? D.472.15.aleea Micşunelelor.nr.450.Br?tianu .nr.840LEI 15.sc.sc.10 Brăila.sat.et.ap.B23.bl.Avîntului.sc.000LEI 41.str.10.A10.Emil Par?ov T.et.bl.17.30 Brăila.et.600LEI 15.nr.ap.sc.et.Didina Pitulice D.sc.str.977.str.sc.Preda Panait.719.Cal.str.34 Brăila.56 Brăila.ap.1.Florica Pelelung? D .560LEI 241.Iordache Panaitescu C.3.nr.000LEI 126.Lucia Petrescu I.sc.ap.bl.240LEI 52.ap.et.bl.sc.140.?colilor.200LEI 11.I.aleea Margaretelor.1.Simion B?rnu?iu.6.616.ap.080LEI 28.V.709.Comunarzi.C.G3.Aglaia Paraschivescu N.bl.calea Galaţi.21 Brăila.sc.str.A4.Plevna.711.3.81.2.str.36 Brăila.1.bl.Piet??ii.bl.95 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu nr.G1.str.ap.30.sc.703.ap.320LEI 47.bld.Tineretului nr.nr.320LEI 12.440LEI 35.10 Brăila.400LEI 56.890.1.280LEI 24.339.Hipodrom.25bis.1.str.5.Ştefan Pan? C.62 Brăila.3.720LEI 82.280.str.240LEI 21.286.37 Brăila.D?nu? Pescaru A.Ştefana Pere?eanu G.bl.ap.bld.AP.15 Brăila.str.45 Brăila.683.et.1.42 Brăila.Dorobanţilor.1.2.Grigorescu.nr.49 Brăila.43.Tudora Pirpiliu D.Ion Pătraşcu S.str.bl.str.str.B.ap.sc.1.S.sc.Cetăţii.Florica Piro?c? N.32 Brăila.Emil Pan? T.439.2.bl.bl.Gheorghe Brăila.26 Brăila.sc.2.bl.Nicolae(decedat) Papuc A.sc.1.str.4 Brăila.36 Brăila.Iuliana Petroiu M.Tichile?ti Brăila.ap.40 Brăila.Rahova.aleea Cutez?torilor.Pictor Ion Andreescu nr.000LEI 21.B10.bl.2.100.Virgil Pârvu V.C1.Ştefan Perianu N.000LEI 15.Milcov.bld.830.bl.520LEI 33.bl A53.440LEI 82.sc.3.

3.26 Brăila.B3.18.ap.40 Brăila.323.str.125 Brăila.sc.sc.3.bl.016.bl.28 Bucureşti.ap.Cucului nr.ap.4.10.Cal.297.6.55 118.ap.bl.E1.1.nr.560LEI 42.1 Brăila.sc.bl.1ap.sc.3.1.sc.1.ap.ap.2.Ştefan Iulian Popovici E.Apollo.Br?tianu .str.Radu Popa C.Gheorghe Popa A .nr.et.nr.Cal.bl.760LEI 8.26 Brăila.3.Larisa Daniela Poenaru G.1.bld.et.Logof?t T?utu nr.Cal.nr.200LEI 21.600LEI 39.Mihaela Prefac D.Dumitra Ple?oianu T.nr.Elisabeta Popescu C.483.2.Călăraşilor. Galaţi.040LEI 8.sc.sc.6.800LEI 122.C.6.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.000LEI 889.str.Vasilic? Popescu I.Eugenia Ple?oianu N.bl.E.96 Brăila.800LEI 28.E3.193.Ştefan Popa L.str.sc.nr.bl.160LEI 91.6.720LEI 103.240.240LEI 4.2.8.nr.1 Brăila.640LEI 24.Gelu Podaru I.3.bld Dorobanţilor.bl.aleea Mecanizatorilor.sc.nr.1.str.1 Brăila.A9.052.bl.28 Brăila.2.1ap.59 Brăila.str.nr.bl27.107 Viziru 3 Brăila.816.bl.191.sc.Stanciu Priceputu D.58 Brăila.sc.nr.2.nr.A1.Daciei.240LEI 48.1 Brăila.040LEI 160.C.251 NR.47.str.114.200LEI 27.ap.313.?colilor.Ecaterina Popa A.Maria Brăila.ap.17 Brăila.str.744. Bl.ap.A2.892.Marin Ple?oianu G.Elena Pîrlog G.et.1 01 Brăila.U.aleea Cocorilor.aleea Cocorilor.Chi?in?u nr.bl.sc.3.Eugeniu Popa St.112 Brăila.1.ap. nr.129.str.ap.nr.59 Brăila.2.et.sc.O1.D2.600LEI 9.1.str.2.360.ap.Dorobanţilor.127.str.23.481.41.Nicolae Ştefan Pricop ?t.Cucului nr.Neculai Potera?u R.1.1.sc.D4.3.bl.sc.blA7.1.000LEI 119 .1.47.A28.Ionel Popa C.E1.S?ndica Popa D.nr.bl.560LEI 9.3.str.bl.bl.nr.724.2.816.160LEI 66.Apollo.Alexandru Preda A.12.36 Brăila.sc.bl.et.Dorobanţilor.96 Brăila.470.18.nr.960LEI 75.str.bl.sc.str.300LEI 17.ap.139.3.Ştefan(decedat) Platon I.525.9.Călăraşilor.078.str.Simion B?rnu?iu.str.str.A15.bl.36 Brăila.4.497.Nicu?or Popa J.200LEI 52.A28.bl.932.1416.351.A6.3.2.sc.1 Brăila.3.Ionel Pitulice S.7.str.O1.sc.ap.Aneta.542.804.ap.18.4.Ghiorghe Podaru G.67 Brăila.2.str.sc.nr.aleea Cutez? torilor.et.H1.ap.67 Brăila.3.Doina Rodica Popovici ?.26 Brăila.957.Natalia Popescu G.1.ap.640LEI 70.ap.3.et.Simion B?rnu? iu.12.35 Brăila.nr.bl.2. Brăila.sc.402.800LEI 32.Sevastopol.A1.680LEI 9.nr.Nicoleta.113.000LEI 20.blA30 ap 51 Brăila.3.Octav Doicescu nr.460.bl.Călăraşilor nr.Br?tianu .240LEI 21.ap.str.120LEI 30.bl.et.Mircea Popazu N.Cucului nr.str.E.sc.785.H.et.3.599.1 Brăila .35 Brăila.?colilor.I.Maria Policarp S.563.sc.Hipodrom.A7.4.Valentina Pîrlitu D.2.sc.bl.636.C?r?bu?ului.680LEI 8.Pitulice D.ap.440LEI 7.str.D2.280LEI 5.160LEI 44.bl.ap.Georgeta Priceputu C.240LEI 10.800LEI 95.bld Dorobanţilor.bl.bl.Mariana Popoiu I.ap.nr.68 Brăila. Bl.Dumitru Postolache I.419.nr.et.394.nr.Piet??ii.ap.240LEI 61.171.Avrig.400LEI 49.ap.sc.A28.25 Brăila.16.str.200LEI 8.ap. Galaţi.ap.str.str.sc.Maria Popa I.A6.Piet??ii.800LEI 35.200LEI 115.116 Brăila.840LEI 30.bld.aleea Culturii.et.sc.47.sc.35 Brăila.str.120LEI 7.ap.323.bl.Emil Poienaru I.600LEI 40.4.004.bl.Nicolae(decedat) Policarp E.35 Brăila.sc.Nada Florilor .I.et.str.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.32 Brăila.nr.720.A7.sc.Venera Popa G.bl.ap.508.str. nr.str.693.bl.ap.nr.Marius-Marian Popescu M.Milcov.000.899. Agricultorilor nr.23.2.str.Marna.4.1.ap.1 01 Brăila.9.200LEI 59.6 Brăila.951.Călăraşilor.400LEI 28.2.3.str. Galaţi.28 Brăila.3.9.Manuel Mihail Popescu N.ap.nr.G1.C?r?bu?ului.3 Brăila.880LEI 150.ap.Ionel Popazu F.nr.A2.et.sc.224.ap.571.542.Ioana Pricop N.14.bl.sc.nr.?colilor.H1.1 Brăila.2.sc.bl.blA30 ap 51 Brăila.

800LEI 5.Adrian Radu V.6.bl.Gherghina Purice I.D1.Radu Purice M.11.A23.2.B2.Cristea R?ileanu V.nr.3.ap.ap.Ramona Rarinca I.et. str.192.000LEI 67.000LEI 12.051.599.Costică Rarinca I.sc.23.58 Brăila.bl.418.et.250 Brăila.nr.Marcel R?ileanu C.Marian R?zvan N.sc.calea Galaţi.74 Brăila.1 Brăila.Stancu Radu I.2.ap.1.Cezar Maricel Radu V.ap.25.Ion Radu G.aleea ?nv???torilor NR.nr.3.ap.16.920LEI 31. bl.ap.et.Petrica Radu T.326.600LEI 38.sc.104Cuza.aleea Policlinicii.sc. ap.ap.1.Cal.Victoriei.Alexandrescu .2.148.4bis.bl.sc.200LEI 41.Marinache Puha C.200LEI 11.Cornelia Raftopolos G.14 Brăila.Călăraşilor.bl.51.ap.str.nr.14 Brăila.6 1 Brăila.437.str.800LEI 6.Costică R?ileanu P.2.Mariana Nicoleta Purc?rea D.360.800LEI 34.5.Viziru 1.23.200LEI 10.600LEI 1.720LEI 14.26 Brăila.18.caleaCălăraşilor.ap.3.Dorobanţilor.ap.str.C9.ap.560.Ion Radu S.bl.880LEI 22.2.529.2.219.com.et.061.Gr.Marin R?ileanu S.Hipodrom.037.D3.A10.3 Brăila.818.ap.000LEI 29.Ion Psaropol A.ap.sc.48.000LEI 44.Alexandrescu .148.4.sc.1.Cal.10 Tulcea .320LEI 56.Dorobanţilor.com Gropeni Brăila.Hipodrom.str.4.14 Brăila.1.et.Veronica Ranete G.bl.895.bl.Viziru 3.bl.Ioana Rarinca G.bl.200LEI 4.A10.000LEI 70.nr.6.bl.ap.et.19.507 Brăila.22.3.5.Oborului. 1.sc.2 34 Brăila.11.E1.297.Dorobanţilor. 2 Brăila.290LEI 8.bl4.nr.ap.ap.120LEI 138.377 Brăila.nr.nr 7BL.640LEI 5.5.17 bis Brăila.str.409.2.str.sc.165 Brăila.9.str.488.800LEI 3.2.et.ap.str.nr.840LEI 6.str.6.315.2.720LEI 9.56.200LEI 11.A55.str.600LEI 5.1.Hipodrom.str.246.et.400LEI 10.nr.Gr.Carmen -Geta Rancea V.930.4.nr20.74 120 .Monica Radu I.16 Brăila.Călăraşilor.sc.9 Brăila.Iordan Prodan Ghe.1.4.str.000LEI 31.Ioana Raftopol ?.555.A13.ap.sc.Viziru Brăila.111.str.bld.bl.bl.7.bl.ap.bl.nr.T?nase Pung? I.600.20.5.str.nr.Alexandrescu .sc.ap.Procopie D.str.sc.040LEI 15.563.Grivi?ei.ap.Aurica R?zvan P.Nicoleta R?ileanu T.Hipodrom.600LEI 4.bl.840LEI 79.1.800LEI 1.3.824.600LEI 3.23.ap.14.nr.et.008.bl.ap.171 Brăila.372.Hipodrom.et.14.nr. Vasile Alecsandri.Eugenia Mihaela Psaropol C.bl.Hipodrom.sc.74 Tecuci.24.Mihai Bravu nr.653.800LEI 25. V10.32 Brăila.60 Brăila.Stratia Rarinca S.937.1.45 Brăila.sc.920LEI 28.et.et.704.Ioana Pâcleanu G.Hipodrom.Ştefana R?deanu I.25 Brăila.Gheorghe Pruteanu L.bl.et.1.com.1.46 Brăila.6.B?nic? R??canu M.680LEI 4.sc.Ştefan Pung? S.nr.4.bl.2.bld.Ioana Ranete N.Ecaterina Radu D.320LEI 32.ap.A18.3.42 Brăila.475.str.ap.148.nr.Ghi?? Rarinca I.837.ap.2.48 Brăila.Stamatina Puflea D.037.C10.ap.Ioana R?dun? M.600LEI 41.sc.str.472.sc.8.Mihail Puia B.14.84 Brăila. bl.N1.bl.A10.11.957.11.bl.bl.nr.nr.sc.880LEI 4.3.65 Brăila.920LEI 9.345.2.Vasile Radu R.nr.sc.Florina Ratscher C.bl.5.sc.sc.844.Ana Aslan nr.sc4.Hipodrom.sc.5B.Plantelor . 11 21.Călăraşilor.000LEI 42.105.str.nr.628.488.223.nr..str.nr.sc.600LEI 1.nr.ap.080LEI 4.Nicu Brăila.Doroban?u Brăila.120LEI 47.558.Matca Brăila.74 Galaţi com.Oborului.G12.Cal.et.ap.aleea Metalurgiei.1.bl.bl.bld.aleea Cocorilor.47.sc.bl.1.640LEI Brăila.Gr.Ionel Radu S.227. sc.815.

bl.23 Brăila.Ionel Sandu A.Rarchela Sasu V.Elena Sarivan N.Mitic? Roşca I.800LEI 87.485.sc.str.sc.et3.Manda Savin I.1Decembrie 1918.52 Brăila.sc.ap.47 Brăila.Victoriei bl.Valentin-Roberto Samuil? S .bl.113 Brăila.Hipodrom.050.1.1.250LEI 13.040LEI 15.ap.5.bl.040LEI 11.Doru Romeo Rotea D.bl.Dorobanţilor.3.Rahova.278.Caterina Rotaru R.ap.B1.575.ap.3.3.E1.M.str.str.et.4.6.12 Brăila.Călăraşilor.et.8.bl.58 Brăila.101 Brăila.8 Brăila.nr.Elena Scarlat S.Natalia Sec?reanu D.nr.nr.119.ap.101 Brăila.Valerica Sânpetru O.Milcov.544.4.bl.bl.3.26.124.A13.280LEI 45.1.3.ap.Gheorghe S?lceanu ?.765.605.Victoria S?r?cil? I.35.996.calea Galaţi.A28.nr.319.bl.800LEI 10.nr.Călăraşilor.ap.8.319.bl.3.480LEI 7.46 Brăila.113.800LEI 27.46 Brăila.nr.nr.bl.str.str.Marcel Robea P.Florica Roşu N.sc.6.nr.ap.Dorobanţilor .bl.str.Elena Rotaru I.I1.sc.D2.str.360LEI 26.264.str.Retscher M.sc.800LEI 27.ap.ap.15.1.B2.ap.et1.Lucica Rusu ?.400LEI Brăila.sc 3.Oborului.ap.Stere Rotaru V.91 Brăila.com Gropeni Brăila.str.Piet??ii.3.3.bl.520.68 Brăila.109 Brăila.ap.Ion Ristici M.ap.sc.A 58.3.Călăraşilor.Ioana Robu I.63 Brăila.658.ap.Sorica Savin I.362.str.Călăraşilor.3.339.446.sc.5.A8.C11.54.ap.153 Brăila.41.bl.Cal.bl.45 121 .nr.str.1.8.128 Brăila.6.Călăraşilor.440LEI 32.nr.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.B1.Cal.A5.27.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.nr.nr.sc.nr.et.bld.A55.Daciei.str.nr.900LEI 22.66.488.et..153.sc.Ştefan Sânpetru D.3.Milcov.et.16.636.85 Brăila.ap.sc.calea Galaţi.400LEI 15.480LEI 8.Ioana Sandu Gh.bl.bl.Mihai Viteazu.nr.ap.47 Brăila.Hipodrom.10C.771.107 Brăila.9.2 38 Brăila.str.Ionel S?nduleac G.sc.B23.ap.et.552.str.bl.bl.111.ap.Adelina Sbarcea A.41 Brăila.et.str.47.3.nr.111.200LEI 33.sc.Neculai Roman I.et.Mircea cel Mare.nr.nr.nr.str.C8.bl.320LEI 22.10.ap.Hipodrom.sc.Cal.bld.3.507.A28.Unirii.372.sc.ap.bld.2.Stelic? Roşca D.320LEI 23..nr.4.000LEI 23.Marian Sasu E.098.str.816.898.115 Brăila.bl.S.3.B9.sc.360LEI 28.Vasile-Marian Robitu R.808.000LEI 62.str.156.360LEI 3.bl.?colilor.nr.G3.Soarelui.500LEI 68.sc.196.str.800LEI 41.Constantin Scripcaru N.232.69 Brăila.sc.sc.str.bl.Feroviarior.440LEI 127.Ştefan cel Mare.680LEI 95.3A.str.bl.Călăraşilor.str.Titu Sava I.1.nr.nr.800LEI 20.7.nr.88 Galaţi.1.nr.440LEI 10.000LEI 85.B6.2.Cal.sc.32 Galaţi.Virgil S?l?v?stru V.ap.B1.nr.Florica Rusu S.ap.Aureliana.ap.440LEI 17.nr.nr.110.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.?colilor.3.sc.57 Brăila.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.487 Galaţi.1 30 Brăila.23 Brăila.432.53 Brăila.Valea C?lug? reasc?.et.941.nr.140.Tudori?a Roşu G.600LEI 3.000LEI 10.76 Brăila.827.54.Rahova.15 Brăila.nr.120LEI 190.bl.bld.nr.600LEI 16.str.ap.3.nr.000LEI 12.ap.637.sc.ap.159.Micro 17.bl.Cal.280LEI 424.23 Brăila.5.bl.000LEI 24.7.15 Brăila.bl.5.229.080LEI 14.E1.bl.Dumbrava Ro?ie nr.66 14.ap.930.5.Constantin Rusu I.sc.1.Sebe?.000LEI 11.bl.bl.str.3.315.47.600LEI 72.372.1 30 Brăila.624.sc.D6.ap.sc.sc.3.bl.Celulozei.000LEI 5.1.Energiei. Independenţei.str.Nicu Sasu V.200LEI 6.et..Micşunelelor.268.Gabriela Mariana Scurtu G.56.Dorobanţilor .410.4.Piet??ii.240LEI 14.pia?a Independenţei.et.2.Neagu Rusen ?.2.604.4 Brăila.ap.Ana(decedat?) Scurtu G.Elena Rusu M.Ecaterina Rotea M.sc.Ilie Rusinoiu F.Ion Brăila.137.520LEI 64.892.200LEI 40.319.120LEI 4.58 Brăila.str.48.302 Brăila.str.str.ap.240LEI 3.sc.

sc.704.bl.et1.1.nr.sc.1.Vasilica Sîrbu V.600LEI 14.ap.230.4.2.nr16.ap.B1.10.bl.3.ap.Viziru 3.aleea Mecanizatorilor.G2.str.404.83 Brăila.Gra?iei nr.Cal.et.sc.nr.ap.ap.483.200LEI 19.A.2.51 Brăila.385.Elena Brăila.sc.62.Angela Sinca S.2.?os.Stan Sp?taru I.9.20 Brăila.bl.10 Brăila.Mariana Sinca M.11 15.200LEI 32.ap.nr.bl.967.nr.A8.000LEI 15.Petrica Sîmpetru M.Ioana Simion N.525.nr.et.nr.A10.nr.bl.558.360LEI 23.350. Brăila.4.015.nr.str.nr.10 Brăila.Ion Sima P.190.3.Dumitru Stanciu N.372.sc.616.sc.2.bl.bl.313.bl.600.2.ap.A3.3.Călăraşilor.et.1.444 Brăila.com.Călăraşilor.calea Galaţi.Marian Sima C.ap..sc.str.str.Alexandru Stanciu I.Sec?reanu I.Marian Sîrbu R.str.800LEI 26.str.Grivi?a.3.116.str.5bl.Buzăului.sc1.2.str.sc.794.Tinca Stan N.sc.bl.nr.ap.1.str.000LEI 5.aleea Culturii.Tudora Sideri R.sc.calea Galaţi. str.080LEI 1.et.025.ap.153.65 Brăila.88 Brăila.81 Brăila.024.sc.Paulina Stan E.65 Vrancea.1.aleea Soarelui.Industriei.A. Independenţei.Iscip.640LEI 16.str.Vasile Sîrbu O.Aurel Stan T.bl.558.1.ap.65 Brăila.000LEI 26.str.1.670LEI 1.202.G-ral Eremia Grigorescu nr.4.nr.nr.89 Brăila.bl.B?r?ganul Brăila.sc.ap.bl.920LEI 96.560LEI 33.bl.558.440LEI 10.Cal.23 Brăila.A23.5.62.sc.sc.A23.Nedelia Sfârtoc N.Rada Simion St.nr.bl.bld.350LEI 26.706.bl.str.181.sc.sc.444 Brăila.aleea Culturii.sc.1.Victoriei.aleea Mugurilor.95.str.Roşiori.bl.256 Brăila.14-16.str.George Enescu .800LEI 144.5B.30 Brăila.137.880LEI 13.?os.sc.aleea Almajului nr.sc.nr.bl.nr.11.Gabriela Simion Gh.525.800LEI 15.E4.855.148.ap.440LEI 5.G2.1.et.str.72 Brăila.bl.200LEI Brăila.3.Alexandrescu.2.V1.aleea ?nv??? torilor.372.Hipodrom.str.nr.3.500LEI 46.Constantin(decedat) Stamate A.Lilian Sîrbu N.5.Caterina(decedat?) Stanciu N.nr.452..A27.ap.et.000LEI 10.3.Hipodrom.69.35 Brăila.1 5 Brăila.1.164.ap.Hipodrom.Buzăului.N1.600LEI 10.320LEI 68.bl.840LEI 2.bl.et.779.5.Catrina Staicu I.sc.5.sc.008.10 Brăila.sc.sc.ap.422.Hipodrom.ap.ap.ap.nr.760LEI 11.Virginel Stan R.ap.1 5 Brăila.str.2.23 122 .162 Brăila.Hipodrom.Viziru 1.aleea Almajului nr.488.1.Simion Soare St.4.8 Brăila.21.Nicu Stan N.Dumitru Stan M.Unirii nr.148.SC.000LEI 32.218.bl.George Enescu .10 Brăila.P4.40 Brăila.sc.str.43.bl.800LEI 16.Elena Spulber C.Cometei nr.3.str.et.16.1.430LEI 15.ap.262.et.et.500LEI 35.ap.Mihail Kog?lniceanu nr.Anatolie Smeu T.000LEI 21.Sebe?.sc.560LEI 46.ap.15 Brăila.Viorel Spulber N.Sofia Soare S.5.284.B5.ap.11 Brăila.30.558.49 Brăila.ap.B1.191 Brăila.Silviu Sfârtoc G.4.184.Călăraşilor.760LEI 65.110.et.bl.str.600LEI 56.162 Brăila.72 Brăila.3.10 Brăila.ap.T?t?ranu Brăila.str.Violeta Spulber M.400LEI 6.A.4.sc.600LEI 4.5.Viorel.040LEI 31.bl.str.Viziru 1.ap.sc.4.V1.218.662.G2.ap.bl.8.640LEI 41.000LEI 7.Roşiori.3.600LEI 56.51 Brăila.20.com .et.ap.Oprea Sîrbu S.2.1.18 Brăila. bl.Dumitra Stanciu I.nr.bl.008.Didina Soare S.200LEI 13.40 Brăila.H1.5.str. Brăila.720LEI 94.Ion Sîmpetru D.str.000LEI 65.U.25.1.Marioara Stanciu G.Gr.Frusina Staicu D.448.nr.555.ap.Aurica Spiridon I.bl.nr.ap.3.Stan Stan M.000LEI 44.1.sc.157.Unirii nr.14 Brăila.nr.800LEI 13.bl.Cătălin Daniel Stan N.Comunarzi.Ilie(decedat) Sideri N.595.Ioan Stan N.2.

str.sc.960LEI 51.8 Brăila.ap.000LEI 4.9.ap.ap.124 Brăila.17 A Brăila.bld.800LEI 3.775.Grivi?a nr.186. Brăila.75 Brăila.988.Mitica Stari? Z.Hipodrom.bl.bld.Victor Stoean A.400LEI 9.198.230.bl.52 Brăila.18 Brăila.str.200LEI 14.Costel Stoian S.800LEI 360.Mihail Kog?lniceanu .A28.825.nr.nr.9 Brăila.595.137.Cre?ei.nr.bl.1.Elena Stoenescu A.23 Brăila.2.538.319.bl.B13.Turn.blA4.200LEI 66.et.4 Brăila.Radu Negru.6 Brăila.409.28.sc.20.7.Dorobanţilor.82 Brăila.Constan?a ?eitan S.1.720LEI 21.A.sc.489.bl.6.447.ap.E2.ap.366.nr.Ghioceilor.41 Brăila.17.002.760LEI 15.Caraiman nr.str.bl.600LEI 18.str.4.nr.Plevna.29.5.Milcov.630.Stancu C.359.37.sc.ap.Daniel Streche I.17 Brăila.nr.Rosetti.Ion Stroe S.et.C?r?midari.28.Gic? ?chiopu M.4.80.sc.1.000LEI 64.957.27.Deltei.C.Mihaica Stancu T.sc.bl.str.2.200LEI 275.400LEI 71.nr.ap.calea Galaţi.str.bl.372.4.520LEI 34.695.Simion B?rnu? iu.str.ap.69 Brăila.bl.ap.520LEI 5.Plantelor.sc.3.53 Brăila.str.Valentin Surdu V.str.1.75 Brăila.4.aleea Cocorilor.str.840LEI 23.C1.Ghe.1.4.1.str.16 Brăila.186.254.360LEI 23.str.bl.000LEI 9.str.252.bl.6 Brăila.str.C1.nr.18 Brăila.3.37 Brăila.000LEI 16.AB3.bl.blA24.949.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.str.8.43 Brăila.334.Ştefan Sub?iric? G.Stelu?a Sterescu I.3.1.A.nr.F?g?ra?.1.C.et.Ioana Stancu J.945.920LEI 26.269.040LEI 10.C8.ap.Gherghina Surdu M.1.str.sc.Ştefan Stoica V.19 Brăila.3.Simion B?rnu?iu nr.Bujor Şerban G.et.sc.Ion Stoian G.960LEI 6.Georgeta Surdeanu A.F?g?ra?.1.Gica Şerban N.13 Brăila.Apollo.1.nr.120LEI 3.bl.nr.str.sc.ap.ap .sc.1.sc.ap.sc.18 11.Buzăului.nr.B1.Miron Costin.711.W.44 Brăila. nr.bl.str.bl.372.bld.4.ap.438.840LEI 32.44 Brăila.Emil Stoica R.str.1.Oborului.Simion B?rnu?iu nr.119.000LEI 10.Ioan Stoian D.bl.Micro 13B.sc.nr.Tudor Susanu S.nr.ap.str.et.372.Unirii nr.246.nr.sc.19 Brăila.53 Brăila.ap.Narciselor nr.6.927.bl.400LEI 109.86 Brăila.800LEI 9.140.240LEI 10.A13.280LEI 6.Cornelia Stroe D.19.et.bl.et.M?r?cineanu.ap.302.nr.879.str.Chiva Surdu A.320LEI 11.ap .Panait Istrate nr.Ion Suditu I.Caraiman nr.nr.Hipodrom.Ioan Brăila.Rodica Stoianof Ghe.sc.19 Brăila.5.A25.424.20.000LEI 12.str.4 Brăila.nr.520LEI 5.394.sc.440LEI 3.str.27.380LEI 63.105 Brăila.225 Galaţi.ap.111 Brăila.600LEI 29.bld.698.ap.bl.Piet??ii.str.4.238.Plevna.Milcov.18 Brăila.Elena Surdu N.ap.str.sc.Adriana Şerban C.334.Aurica Stoianof S.Rodica Stoian ?.2.ap.65 Brăila.str.Didina Stroia I.ap.000LEI 47.800LEI 74.Apostol Stoian C.blA24.sc.Bistri?ei.C?r?midari. nr.Industriei.A26.nr.nr.ap.str.389.nr.str.sc.66 Brăila.nr.bl.B2.Avram Iancu.Cristina Stoicescu N.str.190.str.600LEI 2.200LEI 30.str.?os.800LEI 123 .640LEI 167.1.ap.15 Brăila.str.Mariana St?nciulescu M.2.42.Mihail ?eican D.sc.125.111.8 Brăila.bl.200LEI 64.1bl.752.L3.4.sc.G 3.et.ap.ap.3.Dorobanţilor.Simion B?rnu?iu nr.6 Brăila.Mihail Kog?lniceanu .blA4.Aurelian Stoian C.Maria S?nduleac G.3 Brăila.Stelu?a Silvia Suciu N.041.bl.513.nr.Nicolae Şerban R.Nu?a Stoian G.200LEI 11.str.32.4.sc.2.735.et.str.9 Brăila.16 Brăila.sc.str.Comunarzi.Anica Şerban Gh.Marian Şerban F.600LEI 26.000LEI 95.2.str.360LEI 9.2.A26.Petrica Stoian S.000LEI 58.et.Cuza nr.Dumitru Streche Gh.

Dorobanţilor .11 Brăila.200LEI 62.920LEI 17.372.ap.Costică ?terg?rel T.323.str.bl.253 Brăila. 17.nr.C.334.Virgil Tarpan C.ap.87 Brăila.ap.A12.Liliana Cecilia T?nase V.3.Călăraşilor.sc.bl.560LEI 16.2.bl.13.nr.440LEI 24.Constantin T?nase ?.400LEI 12.520.Plevna. 7.191.501.38 Brăila.com T. sc.5.Călăraşilor.A3.D3.10-12 Brăila.56.sc.800LEI 44.8 Brăila. calea Călăraşilor.297.2 Brăila.080LEI 7.et.446.2A.15 Brăila.41 bis Brăila.Gherea.nr.B13.bld.bl.bl.bl.nr.786.ap.aleea Margaretelor.Mariana ?tef?nescu G.260.ap.sc.bl.4.aleeaTopoloveni.186 Brăila.bl.sc.2.TURN.1.bl.837.Vasile T?nase G.Apostol Tar?u G.480LEI 27.bl.14 Brăila.387.str.Maria Serdean N.400LEI 67.800LEI 16.40.56.Pictor Ion Andreescu nr.AP.1.5.Vladimirescu Brăila.Carmen Ştefan A.200LEI 24.calea C?lara?ilor.595.sc.289.A18.ap.ap.bl.nr.bl.bl.564.ap.Aurica Teodorescu N.nr.Celulozei nr.str.pia?a Luminii nr.400LEI 3.400LEI Brăila.Valeriu Tatu G.28.116.Ileana T?nase I.3.ap.5A.ap.2.Nicolae Iorga.000LEI 6.1.bl.Nicoleta Daniela Tinca A.870LEI 13.Simion B?rnu? iu.bl.ap.Eugen ?oitu G.Cal.480LEI 28.960LEI 10.270.nr.750LEI 5.sc.3.148.440.nr.Dumitru Timohi N.084.nr.899.str.sc.sc.4.2.ap.281.F3.500LEI 57.sc.4 Brăila. 1.5.156 Brăila.ap.14.Vasilica Brăila.43 Brăila.str.Maria Tiberiu G.230 Brăila.56 Brăila.nr.Marcel ?oitu I.Relu(decedat) ?erbu I.85 Bucureşti.240LEI 73.ap.520LEI 14.Neculina Teodorescu V.Hipodrom.et.18 2.354.3.bl. B2.calea Galaţi nr.920LEI 17.nr1.Daniela Viloleta Te?liuc I.Anicu?a ?chiopu I.14.Bi?a T?nase V.sc.B10.278.227.39 Brăila.767.339.ap.Cal.str.nr.bl.100LEI 4.Dorobanţilor .000LEI 34.640LEI 14.str.720LEI 37.G-ral Eremia Grigorescu nr.142 Brăila.bl.str.Alexandrina Toader P.et.bl.str.str.1.11.2.ap. bl. nr.bl.884.ap.ap.sc.92 Brăila.949.840LEI 37.13.460LEI 44.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.3.38 Brăila.44 Brăila.ap.1.Poet Grigore Alexandrescu .sc.Daniel ?arpe Gh.1.3.11 124 .str.374.632.ap.Şerbănescu C.str.Radu Negru.aleea Almajului nr.4.16.bl.B11.1.sc.Dorobanţilor .243.570LEI 2.5.N1.Nicu?or Tair A.3.2.sc.1.28.D2.sc.Vasile Ştefan S.J1.1 Brăila.85 Brăila.Virginia Tihan N.800LEI 19.Viziru 1.Leanca T?bârc? T.bl.?colilor.43.ap.nr.et.700LEI 7.000LEI 19.calea Călăraşilor.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I. 26 Brăila.2.760LEI 9.nr.D4.str.et.calea Galaţi nr.et.Ioana Teodorof M.G2.str.Osman Tanislav T. ap.str.5.11.ap.6 Brăila.89 Brăila.Cuza nr.422.760LEI 74.6.nr.Ion Taflan L.Victoriei.3.Malului NR.Elena Florica Te?liuc I.288.600LEI 27.ap.Viziru 1.B.Constantin Taflan L.str.A1.Maria Serdean Gh.2.800LEI 63.400LEI 66. et.935.232.496.600LEI 43.Ionel ?erbu C.1.aleea Cocorilor.319 Brăila.sc.str.nr.str.600LEI 31.40.203.sc.25 Brăila. 315.91 Brăila.?colilor.ap.str.sc.238.382.44 Brăila.548.sc4. nr.Dumitra Ştefan A.13.Maria Tencaru I.sect.593.966.680LEI 8.435.ap.bld.Plantelor.000LEI 119.5 Brăila.267 Brăila.bld.200LEI 21.Chiva ?tir I.bl.nr.George Enescu.Ecaterina ?orici T.D.bl.sc.740LEI 3.Valentina Terente V.957.880LEI 97. bl.nr.nr.750LEI 67.220.Lebedei.A5.Sanda ?tef?nescu S.810.sc.315.3.bl.sc.319 Brăila.5A.et.bld.Albinei.

Ghioceilor.840LEI 103.Unirii nr.Dorobanţilor .calea Galaţi.str.L.246.bl.et.sc.Camelia Trufa?u I.et.10 Brăila.7ap.T.G-ral Eremia Grigorescu blP17.ap.Neculai Toreanu T.193 Brăila.ap.calea Galaţi.600LEI 4.120LEI 17.bl.906.31 Brăila.Constan?a Turcu P.920LEI 28.bl.Constan?a Tudosie G.Călăraşilor.5.Cătălin Mugurel Trifan N.000LEI 10.58.Nicolae Trifan C.53 Br[ila.9 Brăila.62 Brăila.35 Brăila.str.ap.A.35 Brăila.367.str.C5.2.Agripina Toma N.ap.nr.000LEI 27.bl.E4.4.55 Brăila.bld.2.26 Brăila.bl.1.B2.232.E.ap.2.sc.569.593.G15.Viorica Tudora?cu G.1.str.200LEI 31.Ioana Turcu St.sc.Viziru 3.nr.488.1.2.Călăraşilor.ap.bl.sc.et.372.4.6.217.Adrian Tudose I.sc.794.29.Plevna nr.1.ale.nr.16.600LEI 54.Ion Turtoi N.9.et.sc.315.sc.Deltei nr.30.177.Ştefan cel Mare nr.551.028.148.178.3 bl.25 Brăila.str.bl.25 Brăila.ap.6.016.sc.sc.str.ap.I.ap.360LEI 26.et.D4.3 Brăila.Libertăţii nr.Anica Tudorache T.270 Brăila.3.str.61.Ghioceilor.46 Brăila.str.nr.040LEI 105.Sebe?.284.B38.et.A2.ap.sc.Ileana Toma G.str.et.372.200LEI 37.Dorobanţilor .ap.str Ştefan cel Mare nr.60 Brăila.ap.Vasile Tudor L.000LEI 46.ap.ap.400LEI 94.Gole?ti nr.A.nr.N2.bl.1.36.17 Brăila.11 Brăila.S?ndica Florica Toma G.360.Marian Cezar Tudor N.str.et.str.960LEI 20.ap.427.bl.et.2.384 Brăila.B13.Dej nr.400LEI 2.4 Brăila.3 16.Chi?in?u.nr.1.aleea Cocorilor.bl.sc.str.nr.000LEI 8.360LEI 105.Tineretului bl.744.C.595.919.200LEI 20.Aurelia Toia A.bl.M?cin.Călăraşilor.558.520LEI 12.str.Ioan Tudora?cu I.61 Brăila.Adrian Tudoric? I.059.str.550LEI 20.?nv???torilor nr.ap.Constantina Tudora?cu G.?colilor.158 Brăila.3.15.Dumitru Tudor I.2.ap.et.840LEI 36.?os.84 Brăila.Hipodrom.str.nr.str.11 Brăila.000LEI 161.3.str.2.Marcela Tudor I.3.bl.sc.Constantin Tomescu N.56 Brăila.1.7.bl.str.480LEI 12.Călăraşilor.526.str.000LEI 16.800LEI 20.Unirii.5.bl.str.43.419.Dumitra Toma C.?colilor.Ghioceilor.3.str.12 Brăila.Fănica Tutulan I.str.Constantin Tudor N.20 Brăila.nr.5.ap.000LEI 125 .sc.ap.220 Arge?.9.2.str.Silvia Tudose T.200LEI 141.40 Brăila.bl.11.29.C?lug?reni.str.1.A2bis.Tudora Tudor I.280LEI 19.bl-3.bl.448.276 Brăila.Aurica Tudos? N.sc.160LEI 19.Gheorghe Tudor S.Lucian Tudorache I.1.56.C.Cal.Bebi Turiac M.str.Mariana Tudose N.A28.Delfinului nr.246.AP 34 Brăila.ap.9..sc.ap.ap.674.15 Brăila.1.Tocitu Florea R.nr.nr.390.nr.4.str.?os.744.1.890.28 Brăila.Stana Toma N.Cal.Avîntului bl.4.Comunarzi.sc.8.Buzăului.1.11.200LEI 30.str.bl.46 Brăila.7 5 Brăila.6.874.56 Brăila.Cornel Jenic? Toma P.et.et.Gheorghe Brăila.bl.nr.TURN.Progresului.str.ap.68.et.800LEI 33.sc.1.000LEI 41.Anica Tudor N.nr.bl.560LEI 4.bl.A14.K.nr.000LEI 62.SC.680LEI 10.A36.26 Brăila.bl.et. Galaţi.2.ap.sc.nr.nr.str.56.Chercea.Mitic? Turnea Gh.188.str.?colilor.Vladimirescu N5 47 Brăila.000LEI 32.Nicolae(decedat) Tudose P.ap.ap.188.38 Brăila.B16.nr.4.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.760LEI 22.sc.bl.C1.ap.794.15.sc.246 Brăila.Policlinicii.744.Elena Tudorache M.000LEI 59.040LEI 10.D?nu? Toma V.C5.nr.Buzăului.sc.190.sc.4.O3.sc.000LEI 4.485.840LEI 15.Fănica Toma G.464.2.nr.Galaţi.2.302.Antonel Tudorache R.874.str.C1.et.str.bl.Ştefan Tudor I.Georgeta Tudorie I.1.5.10 Tulcea.Br?tianu BL.840LEI 85.Tineretului nr.65 Brăila.ap.Industriei.842.sc.bl.Cal.Pite?ti.bl.ap.66.et.17.sc.nr.et.1.2.Marius Cristian Toma G.342.AB1.str.bl.307.ap.21.920LEI 140.str.A.600LEI 55.sc.4.60 3 Brăila.sc.38 Brăila.et.sc.sc.sc.640LEI 65.2.238.bl.680LEI 15.2.400LEI 3.ap.2.Anica Toma G.nr.000LEI 15.bl.744.P1.Lucica Tudora?cu D.1.25 bis. nr.sc.

sc.ap.Alexandru Ulici D.ale.ale.B.160LEI 30.Turnea N.sc.176.334.15.H4.3.Gheorghe Ursule? C.680LEI 3.111.B31.H5.078.34 Brăila.600LEI 13.?nv???torilor nr.sc.ap.nr.str.ap.1.4.ap.et.nr. pia?a Poporului nr.Prim?verii nr.Elena Violeta Vartolomei S.ap.1Decembrie 1918.bl.sc.calea Galaţi.400LEI 66.840LEI 25.579.4.5.074.34 Brăila.1.2.bl.sc.800LEI 400.3.13 Brăila.1.str.Hipodrom.000LEI 173.1.440LEI 135.ap.str.43.4 Brăila.sc.nr.1 Brăila.4.3.490LEI 6.Daniel Veli?cu V.aleea Mugurilor nr.sc.et.nr.111.588.Gic?-Bebelu? Vasile M.14 3.bl.300LEI 1.E.sc.Elena Untaru S.ap.3.ap.640LEI 25.ap.bl.731.880LEI 8.8 Brăila.Odessa nr.2 Brăila.140 Brăila.2.53 Brăila.et.Petrica Urse I.C10.sc.919.19.bl.bl.200LEI 15.str.4.bl.ap.Bobi?a Urse V.802.1.sc.Buzăului nr.?colilor .600LEI 10.ap.040LEI 9.027.Ion Ghica .nr.11.2.str.sc.bl.nr.ap.149.Nicoleta Urse V.906.nr.Iuliana Vizireanu A.str.240LEI 29.3.et.bl.9.sc.000LEI 94.800LEI 1.151.nr.A.2.720LEI Brăila.Dumitru Vîrl?nescu D.Nicolae Vandalac V.600LEI 15.160LEI 6.Oborului.44.bl.bl.et.2.1.A3.?nv???torilor nr.38 Brăila.415.Cucului nr.53 Brăila.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.Hipodrom.?colilor.bl.091.bl.bl.bl.Nae Ureche I.nr.str.Marfa Vasile A.Ionel Vasile C.960LEI 10.2.bl.ap.25 Brăila.1.B10.et.G7.14.998.6.Roşiori.43.str.10 Brăila.920LEI 158.4.Prim?verii nr.104.2 Brăila.ap.927.7.str.920LEI 38.H.4.sc.ap.str.Angela Mary Urse A.nr.Constantin Vâju V.19.Ruxandra Vâju M.et.bl.365.32 126 .sc.Vasilica Vizireanu G.sc.040LEI 71.Nicolae Titulescu nr.ap.bl.720LEI 108.1.4.B18.1.ale.720LEI 155.Dumitra Udrea D.030LEI 3.ap.Rahova.640LEI 21.440.600LEI 198.C10.17.840LEI 23.et.bl.nr.1.sc.bl.sc.nr.786.855.319 Brăila.ap.sc.978.Aurelia Ungureanu M.ap.sc.Tudora Vi?an C.325. bl.ap.Vasile .et.2.str.1.Gheorghe Uzureanu R.D2.Bl C6.Mihalache Vâju V.240LEI 234.sc.600LEI 11.Felicia Vi?inescu N.22 Brăila.1.32 Brăila.3.575.56 Brăila.Constantin Sandu Aldea.str.49 Brăila.49 Brăila.6.3.?os.1.nr.str. Galaţi.aleea Cinematografului nr.Cucului nr.sc.Mioriţei.A1.Republicii nr.3 .sc.21 Brăila.Constantina Vartolomei N.str.ale.sc.Mariela ?iparu M.882.bld.223.6.sc.Călăraşilor.Marcela Vanc? D.119.Cal.3.2.et.22 Brăila.Piet??ii.str.3 Brăila.str.Viorel Vâju C.Marioara ?iparu T.sc6.bl.nr.Trandafirilor nr.str.14 Brăila.558.3 .050.14 Brăila.2.2.309.920LEI 363.Gr?dinii Publice.869.630.O5.3 .?nv???torilor nr.ap.831.71 Brăila.000LEI 41.65 Brăila.53.Elena Vicol I.sc.000LEI 67.nr.77 Brăila.1.Culturii nr.Victoriei.850LEI 8.sc.Cal.et.ap.000LEI 23.800LEI 38.039.Octav Doicescu .ap.Georgeta Vâju I.str.ale.bl.ap.str.Neculai Vartolomei T.ap.74.nr.bl.3A.str.Mari?a Vi?an I.3.bl.970.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.48 Brăila.9 Brăila.28 Brăila.ap.ap.090.19.560LEI 15.12 Brăila.str.400LEI 57.200LEI 203.767.418.Ilie Pompiliu Vâlsan I.411.nr.36 Brăila.str.L2.et.869.54 Brăila.Constantin Alin Vâju C.Aurel Veli?cu D.Elena Turnea Gh.733.Călăraşilor.B2.600LEI 8.73 Brăila.1.160LEI 2.Emilia Vasile I.59 Brăila.020LEI 5.Constantin Vi?co?i A.Dorobanţilor .2bis.13 Brăila.str.580.Hipodrom.?colilor.str.Oborului.861.ap.281.000LEI 60.sc.ap.O3.str.Viorel Ursu S.bl.1.1.483. Valeriu Turosu S.str.bl.ap.Constantin ?ig?noiu V.Roşiori.et.B30.297.

AP.str.3.22 Brăila.080LEI 14.000LEI 7.ap.2.23.aleea ?nv???torilor.sc.800LEI 6.4.19.000LEI 8.A60.22 Vrânceanu N.16 Brăila.str.ap.1.Soarelui nr.str.1.ap.H6.440LEI 74.3 Brăila.520.ap.bl.000LEI 14.31 Brăila.SC.nr.Stan Vlad M.bl.12.ap.200LEI 7.A1.et.3 4.Gheorghe Vlad I.2.sc.SC.3.C.374.3.Octavian Dan(decedat) Brăila.ap.200LEI 8.2.sc.12.638.al.Dorobanţi.15 Zanfir D.bl.Hipodrom .et.728.290.Dumitru Vlad D.bl.E.ap.nr.ap.Spiru Haret Zmochin? A.71 Brăila.1.4.480LEI 12.sc.400LEI 58.sc.com Mircea Vodă Brăila.920LEI 47.sc.200LEI 118.27 Brăila.Nastasia Voicu N.A21.A1.calea Călăraşilor nr.41.680LEI 24.calea Călăraşilor nr.C.A8.al.bl.bl.O1.5.1.033.bl.910LEI 48.str.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.Tudori?a Brăila.1.sc.str.2.525.37.400LEI 933.sc.861.Vasile Voicu V.ap.305.930.?colilor.29.bl.744.320LEI 85.ap.sc.Buzăului .bl.nr.4.563.str.Obor.Mircea Brăila.1.3.str.661.A4.600LEI 84.3.O2.ap.sc.11 Brăila.63 Zahiu T.bl.2.bl.880LEI 5.640LEI 63.Alexandru Voicil? D.660.600LEI 25.et.str.4.4.3.sc.C1.et.str.11.46 Brăila.013.711.Mihaela Brăila.ap.200LEI 22.A24.Nicolae Vl?staru N.63 Brăila.bl.Călăraşilor.779.gen.Cristinel George Brăila.186.Cornel nr.Ghioceilor.413.sc.2 Zainea M.21 Zaharia A.ap.sc.Camelia Vizireanu S.264.Remus Zmochin? C.800LEI 13.David Praporgescu.Siret.bl.str.5.200LEI 30.Neculina Brăila.840LEI 4. ap.2.Octavian Brăila.000LEI 46.blC5.2.090.45 Zavate M.2.George ap.et.sc.47 Brăila.32 Zaharia P.str.et.Mariana Brăila.5.sat Cazasu.159.593.779.480LEI 21.str.22 Vrânceanu I.297.ap.Francez?.3.Angel Voicu M.360LEI 7.3.A24.882.125 Zgardan A.35 Zavate M.257.Victoria Brăila.nr.Cinematografului.640LEI 14.Cornel Brăila.7 Brăila.Constantin Vizuroiu M.sc.nr.ap.ap.str.3.sc.Hipodrom.AP.nr.800LEI 22.Gheorghe Vl?descu T.47 Zgardan M.881.bl.14 Brăila.sc.Nicolae Brăila.bl.bl.78 Zavate M.ap.C.sc.483.078.B18.1.p-?a.440LEI 42.D.2.196.com Tudor Vladimirescu Brăila.bl.22 Zaharia I.str.3 Zainea F.6.bl.et.Adina Brăila.8 Zainea I.George Vlahu E.SC.blB28.Emilia Brăila.Soarelui nr.2.Vizireanu I.32 Zaharia R.bl.Ion Vl?duc? I.ap.242.2.2.Stelu?a ap.593.bl.Constantin Brăila.sc.920LEI 9.372.SC.str.800LEI 39.bld.ap.4.ap.260.33 Brăila.3 Vrânceanu A.741.Dorobanţilor nr.Ghioceilor.nr.Dorobanţilor nr.Gheorghe Brăila.?os.G1.080LEI 35.C.bl.bl.sc.47 Zincu I.str.ap.str.4.nr.520LEI 55.10.67 Zaharia M.720LEI 622.Maria Brăila.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.str.ap.sc.bl.aleea Cre?ei.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .Virgina Brăila.str.4.nr. 18 Zaharia A.bl.et.ap.bl.?colilor.2.1.str.300LEI 32.et.1.nr.B23.ap.Viziru 3.bl.Neculina Vlaicu I.SebeŢuţui nr.Ion Brăila.Maria Brăila.4.3.3.Dorobanţilor nr.600LEI 335.bl.68.et.160LEI Brăila.SC.A4.Gheorghe Vl?dil? M.Obor.D.1.str.Amurgului.12 Brăila.bl.2.et.Mariana-Marieta Brăila.2D.sc.H4.E.str.sc.Nicolae Iorga.339.300LEI 1.2.Ghioceilor.Roşiorilor nr.667.Ştefana Brăila.4.624.680LEI 20.bl A61.bld.sc.H4.Roşiorilor nr.?os.46.1.nr.280LEI 7.2.233.158.ap.bl.bl.sc.nr.ap.et 1.000LEI 37.Tinca Viziteu C.Geta Voicu M.Grigore Alexandrescu Voicule? V.ap.sc.ap.240LEI 23.622.Milcov.800LEI 54.ap.Buzăului .Obor.bl.21 Brăila.15 Voinea G.749.A14.228. str.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

205 Sc.040 167.200 56. 16 Ploiesti Str.223. 4 Plopeni Str. Nichifor Antonescu C. Temisani nr. Maramures nr.562.000 LEI 129 .186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. 32 Sc.5 Ap.000 LEI 215. 3 Bl. Andrei Afrasinei Gh. 18 Sc.13 Bl.Valeria Anghel I. 25 Ploiesti Str. 24 Plopeni Str. Gheorghe Afrasinei N. Elena Alexe Gh.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str.080 28.800 LEI 29. 37 Ploiesti Str.440 LEI 56. Sld. Republicii nr.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. 1 Et. Mita Albu G.19 Ploiesti Str. 1B Bl. Gheorghe Alexandrescu E. Er. A Ap. 1 Et.480. Troienelor nr.1 Et.930.37G Et.600 LEI 31. 28 Ploiesti Str.193.Sirianu nr.34 Ploiesti Str.000 6. Dumitru Adet M.720.31 Ploiesti Str.288. 67BIS Sc. George Constantin Alesandru N.880 38.1 Bl. Cameliei nr. Fat Frumos nr. Biruintei nr.090 LEI 103. Neli Anton Gh.120 LEI LEI LEI LEI 36. Aurelia Alexandrescu I.600 6.23 Ploiesti Str.368.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str. Leului nr. 9 Ploiesti Str.600 LEI 8. Adrian Anghel Gh.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Cameliei nr.037.953.389. 3 Sc.3 Ap.117. 22 Ap. Sc.Constantin Anghel S.780 LEI 44. AL11 Ap. AL11 Ap.10 Ploiesti Str. Calin Catalin nr. 2 Ap.920 LEI 48.663. G Ap. 5A Bl. B Ap. Ion Anagnoste I.967.10 50.600 58.5 Bl. 7 Bl.360 39. 31 Plopeni Str. Bobilna nr.779. F2 Sc. Madalin Marian Andron I.4 Ploiesti Str.13 Bl.Simona Madalina Anca Marin Andrei D. Constantin Brezeanu nr. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.Stefan cel Mare nr.40 Ploiesti Str.080 3. B Ap.Pta. Vasile Alexe P.534.800 56.16 Ploiesti Str. Cameliei nr. Republicii FN Bl.555. Maria Albu I.544. A Ap. 16E Ap. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl. 35 Ploiesti Str.200 34. 10F Sc. 6 Bl.621.300 364.640 LEI 10.480 1.R.890 LEI 41.372.289.040 29.120 1. Daniel-Lucian Anghel S. 62 Ploiesti Str.151 Bl. Valerica Alexandru C.Stroe Angelescu Ghe. Steliana Alexandru Gh.634.A Et.13 Ploiesti Str. Brebenei nr.593. 2 Ap. Aristita Agache I. 7D Bl. 6 Bl. Liviu Andron O.2 Bl. 29 Sc. 6 Bl.000 LEI 13.767. Biruintei nr.57 Sc. Buda nr.608. Constantin Brezeanu nr. 3 Bl. Aleea Scolii nr. Maria Albei G. Bld.227. Padina 11 Bl. I.626. Biruintei nr. Ion Alexe I.Adet I. A Ap. Nicolae Albu Gh.920 29.29 Ploiesti Str.720 137. A Ap. Saturn nr.737.014. Cimbrului nr. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Elena Alexandrescu I.304. Alexandru Ploiesti Sts. Infratirii nr. 46A Sc.325.200 92. Diana-Alexandr Alexandrescu I.000 81.31 Ploiesti Str. Tinarul Muncitor nr.37G Ap.1 Ap.640 LEI LEI LEI LEI 29.008.C Ap.008. Saturn nr. Gheorghe Aelenei Gh. Luciana Andronache Gh.008. 35 Bucuresti Sector 4 Str.372.800 193. Tinarul Muncitor nr. Luminita Monica Alexandru I.000 LEI 25. Emilian Alexandrescu M.835. Ioana Albei N.108. 29 Sc.800 35. 2 Bl.30 Sc B Et.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str. Vasile Anagnoste V. 6 Bl. AL11 Ap.472.663. Ion Antohr R. Mihai Viteazu nr.2 Ap.041.760 42. Mariana Aelenei C.19 Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str. 19 Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str. Maramures nr.660 171.319. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N.

3 Ap. Adriana Cristina Baicu I. Emil Badulescu N.960 LEI 5.3 Ap.186. 153 Sc. Emil Balasa V. Varbilau 7 Bl. 8 Ploiesti Str.302. B1 Sc.358. Barapltului 16 Bl. Gheorghe Azoitei C. Vasile Milea 7 Bl. 142 Ap.525.600 LEI 58.128 Bl.705 LEI 38. 167 Sc.000 LEI 3.A Et.1 36. 29 Ploiesti Str. Vestului 16 Bl. Marasesti 282 Bl.558.250 LEI 5. 24 Nedelea nr.215. B3 Sc.400 3. Cristina Arsene C.800 LEI 11.200 LEI 28.A Et. 3G Ap. Nicolae Dorinel Bajan N.052. Jean Ion Balasa O. Vestului 16 Bl. B-dul Republicii nr.135. Gral.039.742. 2 Ap. Vasilica Baicu D. 45B Ap. Valentin Apostol I. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. B1 Sc.1 Et. Ciucului 4 Bl. 10 Ploiesti Str.400. B-dul.880 LEI 40.1 Ap.017.000 LEI 26.000 LEI 243.103 Sc. Cantacuzino nr.210 Sc.Ion Apostol H. 24 Ploiesti Str. Gr.000 LEI 7.154 Bl.580.A Et.113. B Ap.400 LEI 12.103 Sc. Republicii 130 Bl. Eremia Grigorescu 25 Bl. Constantina Banica N. A Et. Cantacuzino nr. Plutelor 10 Ploiesti Str. Irina Arsene C. 106 Ap. Marcel Bordas C.900 15.087.1 Et.A Et.C Ap. B1 Sc.400 LEI 130 .C Ap. 46 Sc. 162 Sc.000 20.4 Ploiesti Str. Intr. Grindului 2 Bl.260. Maria Balanescu N. 8 Ploiesti Str. Cornelia-Ileana Apostol D.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1.040 25.417. Mariana Baciu P. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.960 7. 36 Ploiesti Str. 163 SC. 1B Ap. Gr. A Et.500 LEI 213.Adelina Monica Arama I. 10 Ploiesti Str. Curcubeului 13 Bl. Sos.Alecu Russo 14 Ploiesti Str.Gh.000 52.71 Bl. Ale.800 41.500. Mihaela Baicu R.240 LEI 38. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. A Et. Razvan Cristian Banu P. 8 Ap. Grindului 2 Bl.771. Bucuresti 24 Bl.103 Sc. Octavian Apostol H. Nordului FN Bl. F Et.704.389. 2 Ploiesti Str.3 Ap. Corlatesti nr.600 LEI 41.372. 17 Ploiesti Str. C Ap.246. 10 Ploiesti Str. Gh. Ion Baicoianu I.409. Sos.860. Ale.25 Nr. Intr. Corlatesti nr. 3 Ap.350 LEI 15. Tudor Baicoianu Gh. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C. 6 Ploiesti Str.950 42. C1 Sc. Bahluiului 3 Bl.116.004. 3B Ap. 49 Ploiesti Str.353. Steliana Barbu C.555.930. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.500 LEI 46. Arinului 1 Bl. H12 Et. Postei nr.207 Ap. Armasi 40BIS Ploiesti Str.186.680 37.800 82.600 LEI 86. 10 Ploiesti Str.71 Bl.000 LEI 26. Sos. Tudora Avram Al.007.15 Ploiesti Str. Carmen Barbu V. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. Carmen Badina A. Madalina Gabriela Banica D.160 10.Gr. Hariton Banica C. Gheorghe Baicoianu I.790 LEI 44.154 Bl. 4 Ploiesti Str. A Et.000 LEI 5. Steluta Banica C.001.Doina Maria Apostol Gr.960 LEI 21.15 Ploiesti Str.320 LEI 9.704. 25 Ploiesti Str. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str.1 Ap.761. Postei nr. 3B Ap.400 LEI 3. Vestului 16 Bl. Intr. Gheorghe Badita P.302. 11 Ploiesti Str. Cumpatul 6 Bl.Apostol Al. C1 Sc.840 7.2 Ap. Grindului 2 Bl.4 Ploiesti Str.160 15. Constantin Ploiesti Str.211.4 Ap. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.376. Fl Nr. 3 Ap.334.

320 21.136 Sc.Ioan Aurelian Belcea V.Gh. Maria Bordei C.Catinei 17B Bl.080 15.080 12. Georgiana Denis Borcan Gh. Ap.317. A Et.240 21.145 Sc. Stela Briceag M. A Et.760 53.320 86.A Ap.600 22.29 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. Cameliei21 Bl. A Et. A7 Et.640 2.569.667. 4Ap. Dan Aurelian Barbulescu D. Torcatori 2 Bl. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.988.2 Ap. 35 Ploiesti Str. Calin Catalin 3 Et.Banica N.000 11.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. B Ap.600 28.604. 8 Ploiesti Str.253. 39 Ploiesti Str. 90 Sc. Ion Bolocan D.Aet. Petuniei 7 Bl. Constantin Bocan D. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. 2 Et.448.000 70.914.211.200 19. Infratirii 5 Bl.280 44. Victor Bodoiu L. Persani 5 Bl. Muresanu 18 Bl.1 Ap. Niculina Bazavan P. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str.449. 10 Ploiesti Str.183.966. Al.640 LEI 69. Gheorghe Barbuceanu Gr. Ap. 2 Ap. Dumitru Barbieru Gh.730. Elena Batrineanu N. Veronica Barbieru Gh. Octavian Borcan R.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. R1 Sc. 22 Sc.988. A Et.135. 1 Ap. 8 Ploiesti Str.12 21.019.400 LEI 4. 10 Ploiesti Str.440 19.110 79.4Ap. Aurel Braslasu V. 31 Ploiesri Str.074.920 42.227.789. 1 Ap.B Ap.250.492. 135B Ap. Luminisului 10 Ploiesti Str.400 26. Zimbrului 7A Bl. Ion Vasile Brebeanu C.600 12. Camelia Boiangiu I.Bahluiului 6 Bl.861. Maria Bazavan C.440 42. Mihael Berbec St. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. Libertatii 5 Bl.800 36. Magurii 2 Bl. 15 Ploiesti Str.400 51.400 26.342. Valentina Iuliana Bolocan P. Aura Magda Bortoi C.558. 1 Ap. Ion Boboc C.400 19. Sabin Botoc N. 150 Sc.967.200 8. Ilie Barbieru i. Virgilia Boloaga C.089. A Et. 26 Ploiesti Str. Andrei Muresanu 70 Bl. Maria Bolocan I.30 Ploiesti Str. Bobilna 115 Bl. Vasile Bucur V. Nordului 3 Bl.260 4.031. Gheorghe Birzan A.000 22. Zimbrului 7A Bl. Sincai 44 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str. Al.7 Ploiesti Str. Ale. 14 Ploiesti Str. 37B Sc. Gh. 55 Ap.000 24. Donici 7 Plopeni Str.840 72. A7 Et. 4 Sc. 26 Ploiesti Str.824. Torcatori 2 Bl. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com . Infratirii 5 Bl.421. Maria Ap. Anbdrei Muresanu 70 Bl.919. 12 Sc. 19 Sc. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Aleea Scolii 1B Bl.040 228. A Et. AC14 Ap.818.2 AP.800 12.762. Democratiei 84 Bl H4 Ap.480 11.600 LEI 193.240 100. Valentin Silviu Bivolaru S. 150 Sc.2 Ap.100 Sc.520 57. 2 Et. B Ap.706.718.366. Nicoleta Liliana Boboc St. Carmen Boceanu Gh. Nicolae Borcan Gh. 1 Ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230. 4 Ploiesti Str.721.200 16. 8Ap. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. Victoria Bogdan V. 31G Sc. 135B Ap.600 LEI 66. Elevilor 5 Bl. A Ap. A Ap.3 Ploiesti Str. Maria Botezan V. Ion Briceag I.188. Nicolae Barbuceanu N. Bobilna 115 Bl.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 . 12 Sc.366. R1 Sc. 10 Ploiesti Str. Iancu Birsan M.507.713.7 Ploiesti Str. Izvoare 96 Ploiesti Str.807.800 59. 42A Sc. Gheorghe Bordei Gh. 19 Sc.965. Sold. Simona Madalina Brebenel N. 15 Ploiesti Str. B Et. Baraoltului 9 Bl. Niculai Bucur I.595.130 124. Ion Bucurescu C.520 28. Ion Buga C. 32 Ploiesti Str. R2 Sc. Petuniei 7 Bl. 5 Ap.

M.744. 62 Ploiesti Str. 30F Et. 148 Sc.488. Bahluiului 10A Bl.523.600 36. 136 Ap.6 / Prahova Ploiesti Str. B Ap. Georgeta Ceraseanu I. 4 Ap.320 LEI 16. Constantin Ciocirlan N.674. Dumitru Ciocan C. Plaiului 4 Ploiesti Str.118.210 34. 14 Ploiesti Str.890 57.920 46.Iordacheanu Sat. Gheorghe Ciovina G. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.. 62 Ploiesti Str.820. Republicii 122 Bl.120. 71 Ploiesti Str. A12 ScB Et.248.320 57. Bahluiului 10A Bl. Ana Chitu N. 29 Ploiesti Str. Cameliei 18 Bl. Florentin Buzdugan P.040 7. Cp.744. A Et. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr.400 LEI 151. A Ap.860.520 6.780 57. A Et.720 3. Petre Chitescu N. 5 Ploiesti Str. B Ap.440 12. C Ap.844. Bd. 5 Ploiesti Str.200 10. C Ap.860.A Ap.971. 162 Sc. 4 Ploiesti Str. Cimbrului 1 Bl. Bucuresti 20 Bl.260.135. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str. Elisabeta Ciubotariu A. Ana Casprov A.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. A Et. 49B Ploiesti Str. 21B Sc. Gheorghe Buzatoiu D. Alexandru Ciocan I.350 41.517.016. Florin Burlacu I. Smaranda Casprov D.741. Gheorghe Calinoiu St. 3B2 Ap.Bahluiului 10A Bl. A Ap.000 45.000 51.1 Ploiesti Str. 37 Ploiesti Str.000 LEI 63. 10 Ploiesti Str. 14C Sc. Brumarelelor 1 Bl.994. Lucernei 17 Ploiesti Str. Parasutistilor FN Bl. Republicii 108 Bl. Ale.595. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. 9 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.561. Cornelia Capraru V.25 Sc.280 89. 21 Ploiesti Str.200 LEI 91.608. 1 Ap.16Sc. Natalia Cazacu I. 3 Ap.000 68. Gheorghe Ion 4 Bl.Marian Chirita M. Niculai Burlacu T.149. 13 Ploiesti Str.240 LEI 132 . 18 Cimpina Str. 2 Ap. 18 Sc.135. Ion Chioveanu P. Cringului 47 Ploiesti Str. Barcanesti 5 Bl. 73 Sc.267. 1 Ap.071. Crizantemelor 2 Bl.595.249. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str.76 Sc.000 86.891. 3B Ap.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. 6 Ploiesti Str.547. Mocanilor 3 Bl.169.050 20. Stefan Cazan Gh.25 Sc. Arnauti 6 Bl.389. Elena Buturuga M. Mihaela Cercel P. 132A Ap.880 LEI 104. Ale.280 29. Al. Iulian Carlan St. Gabriel Calestru V.684. Republicii 191 Bl. Streiului 3 Bl. 13B1 Sc. Luminei 6Bl. Nicolae Chitescu M. 1 Ploiesti Str. Bahluiului 16 Bl.400 8. Tonel Chelba T. Elena Cazacu N. Ioana Chirica G. Milcov FN Bl.200 LEI 15.320 101. Marius Daniel Catinean P. 93 Ploiesti Str. 136 Sc.200 222.227. C-tin Brezeanu 8 Bl. Eminescu 22 Bl.040.998.760 44.611.148 Sc. 3 Ap.090 61.432. Gheorghe Buzatoiu N. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. Stelian Cercel D.111 Ploiesti Str. A Et. 119 Ap. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. A Et.000 34. 119 Sc.Buga M.A Ap.240 12. Sreiului 3 Bl.778. Ion Burlacu I. Doina Cernat I. Ale. Ion Burlacu I.000 18. 2 Ap.960 LEI 33.545 16. 1 Ap. 31 59.000 82.141. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl. Nicolae Cirstea V. Floarea Chitu N.605. 1 Ap.334. Calugareni 20 Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49.080 LEI 182. B Ap. Cibinului 11 Bl.240 34. 22 Com. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I. Constantin Bunescu O. Nicoleta Luminita Cernat S. Lucernei 17 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl.227.600 63. Moliftului 12B Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. 58 Sc.A Ap. Cameliei 18 Bl.2 Ap. 148 Ap. 34 Ploiesti Str. Carmen Mihaela Ploiesti Str. 4 Ap. 7 Sc. Gabriela Ciocan M. Daniel Cercel M .

3 Ap . 109 Sc.A Et. Bahluiului 10A Bl.200 LEI 7. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str.476. 4 Ap. Al. Nicolae Constantin I.695. 4 Ap. 4 Ap. Magdalena Cristea O.186. Victor Craciun C. Petuniei 9 Bl.126B Sc. Viorica Roxana Constantin P. B Ap. Eremia Gr. Ale. 12 Bl.800 LEI 31. AC12 Sc. 4 Ap. 13 Ploiesti Str.A Et. A Ap.497. Veronica Ciltaru N. 4B2 Sc. 56 Ploiesti Str.877. Bahluiului 10A Bl.A Et. Gh.43 Sc.186.148. Mihai Cristache P. Sorin Marian Constantin St. Petuniei 9 Bl.D Et.700 LEI 126.040 LEI LEI LEI LEI 16. 14 Ploiesti Str.519. G Et. 14 Ploiesti Str.5 Ploiesti Str.794.669.119 Ploiesti Str.779. A Ap. Nicolae Costache N. Gheorghe Lucian Constantin Gh. Nicolae Cristea A.319. G-ral Vasile Milea 1 Bl. Ale.480 LEI 44.525. Ana Craciun C.360.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52.B Et. B Ap. A Sc. Gr. 148 Sc. Bd.538. A Ap. Niculina Cocos T. Ion Coman D. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.356. Mirela Elena Constantin Gh.761. 89 Ap.024. 137F Sc. Dorin Adrian Cristofil I. Maria Coman N. H6 Et.000 94.457. 23A Ap.084. 1 Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl. 24 Ploiesti Str. Cosminelor 12 Bl.49 A Sc. Maria Cojocaru I.20 Ploiesti Str.400 LEI 3. Crisan 28A Bl. 144 Sc. H6 Et. Democratiei 56 Bl. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 102.000 18. 149 Sc. Crisan 5A Bl.360. Sos. Sol.Brezeanu 1 Bl. Mihai Sorin Costache E.640 LEI LEI LEI LEI 605. Leului 6 Bl. Dumitru Condrut Gh.560 LEI 7. B Ap.100 51.2B Sc.920 23. Bahluiului 4 Bl. Stefan Craciun C. Cantacuzino 160 Bl.400 LEI 27.650 LEI 82. 4 Ap.A Et. Gr. D3 Sc. 16 Ploiesti Str.640 24.Ciubotaru D. Mateescu18 Bl. 6 Ploiesti Str. 53 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. 3 Ap.520 LEI 2. 70 Ploiesti Str.260.520 LEI 13. A Ap.974.542. A Et.000 LEI 44.148 Sc.815. B Ap. 3 Ap . 70 Ploiesti Str.760 LEI 67. 8 Ploiesti Str. Cristian Gabriel Creanga M. Tunari 24 Ploiesti Str. Democratiei 56 Bl. Republicii 279B Bl. Elena Croitoru I. Vasile Cristea V.720 LEI 5. A Et.000 LEI 111. Mihai Bravu171 Bl. Cringului 78 B Ploiesti Str. 9 Ploiesri Str.965. 3D Sc.120 40. Vestului4 Bl. 1 Ap. Gherghina Costache N. Magurii 1 Bl. 99 Sc.960 63. 1 Ap. Ion Constantin Ion Constantin St.A Ap. Cameliei 6 Bl. Cozia 73 Ap[. 9 Ploiesti Str.900 18.Gh. Miron Contescu M. 6 Ploiesti Str. 3D Sc.144.040 6. Dumitru Costache N. Valeriu-Nicolae Contescu Gh.63 Sc. Temisana 63 Ploiesti Str. 1Ap. C Et. 5 Plopeni Str. 149 ScB Ap. 119 Sc. Ioana Cristea N. Ioana Covasa Gh.560 LEI 4. 1 Ap. Elena Cleva N.326.250 LEI 47.003. A Et.040 LEI 5. 55-F Et.400 LEI 9.724. Ctin .640 13.A Ap. 24 Ploiesti Str.160 LEI 133 .6 Ploiesti Str. Arhip Nicolae 3 Bl.084.320 5.21 Sc.691. Mihaela Ciusdel A. Mihai Eminescu 22 Bl.5 Ploiesti Str. Domnisori 87 Bl. 168 Sc. Aleea Elevilor 3 Bl. Brumarelelor 1 Bl. 67 Ploiesti Str.090 22. Adrian Ploiesti Str. Ion Coman Gh.310. 51 Ploiesti Str. Viorica Maria Creanga M.561. 1 Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl. 10 Sc.589. 2 Ap. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. Petre Cojoc I. 17 Ploiesti Str.280. A Et.650 LEI 44.800 LEI 53.640 22.D Et. 9 Sc.959. 87 Ploiesti Str.1Ap. Aleea Romanitei 1 Bl.581. 3 42. Constantin Cojanu D. 34 Ploiesti Str. B Et.72 Sc.

33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Ale.162. 119 Sc. Georgeta Dau C. 22 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. Nicolae Dinu V. C Et. Er. Doja 150 Bl. Gheorghe Daraban F.529. Lucretia Dinuta G. 25A Sc. 65 Valea Calugareasca Str. 3 Ap.348. Inelului 3 Bl. 16 Ploiesti Str.464.160 158.169.A Et.489.000 105.A2 Sc.A Et.200 5.1 Ap.B Et.960 LEI 19.400 LEI 10.291. Crizantemelor 4 Bl.260. A Ap. Malu Rosu 25 Ploiesti Str. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Grigore Dobre A.446. Floarea Dobre D.049.H.066.B Ap. Ghworghe Dinu Gh. 31 Ploiesti Str.760 34.440 16.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 .017.C Et. Luminii 6 Bl.640 LEI LEI LEI LEI 28. 21 Ploiesti Str. B Et.200 LEI 70. 30 Ploiesti Str. 24 Ploiesti Str. A Sc.400 LEI 2. Ioana Mihaela Dita S.040 5.453. Maria Dinu A.720 LEI 31. Manuel Cucu V.232.409.920 LEI 12.740 LEI 25. Piata Victoriei 1 Bl. 1 Ap. Cameliei 5 Bl. Trandafirilor 31 Ploiesti Str. 10 Sc. Nicolae Davidoiu S. Daniela Dinu V. 10 Sc.731. 1 Ap. 35 Ploiesti Str. 15A Sc. Floarea Danila S. H13 Ap. B Et.30F Et. Ion Despina D. Florea Dinca C. 1 Ap. Ale. Pantelimon Dan A.074. 19 Ap.686.500 10. 3 Ap. Vasile Dedu T. Sld.105. Gheorghe Diaconu A.Croitoru V.579.400 145. 3 Ap.440 LEI 32.200. 21 Ploiesti Str. Er. Luminii6 Bl. Valeria Dita Gh. Zoe Maria Dinu N. Cirezarilor 3 Bl. B Et. Caramidari 11 Ploiesti Str. Arva 29 Prahova 62.000 LEI 990.A Et.480 LEI 48.114. Aspazia Dinu V.120 73. 30 Ploiesti Str.523. Deltei 3 Bl. Aurica Dan C. 27 Ploiesti Str Gen.201 Sc.953. 37 Ploiesti Str.008. Republicii 192 Bis Ploiesti Str. Severa Danila A. Nastasia Dobre D. 73 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.Sld.600 LEI 1. Viorica Cucu P. Frasinet 13 Bl. Intr.037.816. Gh. 9 Ap. G16 Ap.Georgiana Dinu C.219.000 30. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str.B Ap. 27 Sc. Polux 4 Bl.701. 58 Sc.Grigorescu 25 Bl.8 Ap. 4 Ap.387.000 LEI 430.45B Sc.200 9.372.805.794. Nicolae Ap.A Et. Sos Nordului 2 Bl. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.910 LEI 56. Cumpatu 4 Bl. Dumitru Dinu Gr. 6B Sc. Alexandru Dobre A. Maria Dan I Constantin Daraban D. Cirezarilor 3 Bl. Cirezarilor 2 Bl. Cumpatul 4 Bl.985. Cameliei 9C Bl. 46 Sc. 30F Ap. Constantin Dima P. 47 Bucov Str.19 Ap. 51 Ap. 16 Ploiesti Str. 35 Ploiesti Str. Dumitru Despina Gh. 58 Ploiesti Str. Petrochimistilor 14 Bl. 25A Sc.920 LEI 291. 5 Ploiesti Str. B Ap.173. Moldoveanu Marian 4 Bl.720 LEI 7.037.450 46. 11 Ploiesti Str.400 LEI 52. 2 Ap. Sofia Dobre I. Maria Dinca I. Er. Lucuta Despina Gh.760 21.1 Ap.000 LEI 93.650 330.000 11. Marian Cristian Dinu M. 13 Ploiesti Str Al.13 Ap.000 LEI 19. Eminescu 22 Bl.000 8. Dumitru Dobre T. 39 Sc.439.600 LEI 17. 97 Ap.930. Arhip Nicolae 7 Bl.208.372. 1 Ap. B Et. M.13 Ploiesti Str. Moldoveanu Marian 4 Bl. 5 Ploiesti Str. Crizantemelor 4 Bl. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Republicii 192Bis Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str.800 LEI 20. Albinei 2 Ploiesti Str.000 10.5 Sc. Roxana Melania Cucu I.

Ioan Dragomir R. Gherghina Ploiesti Str. Calin Catalin 10 Bl. Florin Danciu C. Primaverii 18 Ploiesti Str. 13 Sc. 12 Ploiesti Str.807. B Ap. Jeana Dulu C.000 16. Brumarelelur 2 Bl.400 40. Ramurei 9 Bl. 83 Ploiesti Str. Afinelor 11 18.604.057.600 52. 2 Ap. 8 Ap.1 Ap. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr. Mariana Duica St. Viorica Dumitrescu V.600 6.11B Sc. Ale. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str. 2 Ap.2 Ploiesti Str.679. Constantin Dragoi D.520 12.400 51.000 31.43 Sc.020 LEI 135 . 4 Ap.A Et. Elena Dragomir C.116. 29 Ploiesti Str. Ale. Constantin Dumitru C. 4 Ap. Elena Gica Dumitrascu C. 3 Ploiesti Str. 19 Ploiesti Str.475.223. Ion Dragan V.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188. Marin Dragnea T.Dogaru T. 13 Ploiesti Str. Maria Dumitrescu A. 18 Sc.680 31.000 19. B Ap. 11B Sc. A8 Sc. CAMELIEI 13 Bl. Gr.600 LEI 34. 14 Ploiesti Str.170 LEI 12. Crizantemelor 1 Bl. Troienelor 3 Bl.680 52.A Ap.160 35. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl.000 LEI 15.200 17. 29 Ap.000 2. 4 Ploiesti Str.160 31. Cosbuc 7 Ploiesti Str. Sorin Radu Dumitrescu S.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str. 71 Et. Gh.233.744. Cameliei 6 Bl. Gr.B Et. 50 Ploiesti Str. B Ap. Bravu FN Bl. 3 Ploiesti Str.733. Crizantemelor2 Bl.671.342. Mateescu2 Bl.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Aurelia Danciu V.744.B Et.878.040 28. Sorin Mihai Draganuta N. Constanta Dragomir E.1 Ap. Vasile Draghici N. 8Sc.409. Sg. 129 Sc. Cantacuzino 42B Ap. 22 Ploiesti Str. 136 Sc. 14 Ploiesti Str.284.860.297. 24 Ploiesti Str.188.200 96.600 LEI 32.076.006.012.400 16.B Et. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str. 10 Brazii de Jos . Cameliei 13 Bl. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A. K5 Ap. Primaverii 18 Ploiesti Str.2 Ap. 75 Ap. Branciog 40 Bl. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str. 29 Ap. Aleea Sacelenilor 2 Bl.512. 28 Ploiesti str. Daniel Dumitrescu P. C Sc. Crizantemelor 1 Bl. Aurel Dumitrescu I.200 LEI 8.558.040 20. 2 Sc.040 23. Paul Dumitrache Gh. Alexandrina Dumitrascu Gh.280 3.171.610.000 26.648. Crizantemelor 2A Bl.580 LEI 13.538. G. 12 Sc.000 31. 129 Sc. Filofteia Dragan I.560 LEI 42. Carmen Claudia Dragu I. Gabi Marian Dumitrascu Gh. Er.967.523.411. Brumarelelur 2 Bl.720 34.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str.406.800 5. 17 Urlati Str. Florin Dulgheru C. Cibinului 130 Bl.773. 52 Ploiesti Str. 39 Ploiesti Str. Romana 92 Bl. Eufrosina Dumitrescu A. Maria Duhanov V. Ion Duca V.B Et. Aurelian Dumitrescu A.000 72. 4 Ap. M.B Et.111.669. A Ap. Elena Dumitrescu Gh.116.632.171.Cornel Nicolae Dragomir Gh.600 44. 1Mai 66 Bl.Cameliei 17B Bl.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11. 24C Ap.A Ap. 2 Ap. George Razvan Dumitrescu A. Streiului 3 Bl. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.3 Ploiesti Str.289. A Et.116.D Et.000 7. Al.920 LEI 103. Cantacuzino 261 Bl. Prtincipala 289 Ploiesti Str. Al. Paulina Dumitrescu C. 46B Ap. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc. Gh.A Ap. 7 Ap.Portita 2 Bl. Petre Dumitrache I. Nicolae Dragu I. Gh.074. Alexandru Duica Gh.030. Vasile Draganuta Fl.000 98.200 25.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20. 50 Ploiesti Str.760 LEI 3. A Ap. Florin Ilie Draghia S.

254. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. 5 Baicoi Str.680 53. A Et. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. 65 Ploiesti Str. 5C Ap.15A Sc.320 10. 3 Ap.15A Sc.14 Ploiesti Str. Elena Frinculescu I. 4 Ploiesti Str.683. Al. 7 Sc. F Ap. Mihai Bravu 107 Bl. Ioan Filote Viorica Firu D.800 LEI 136 .880 31. 29 Sc. Sreiului 3 Bl. 21 Ploiesti Str. Tirnave 4 Bl A4 Sc. A4 Ap.267.160 28. Ion Eremia C.735.831. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl.520.372. 25 Sc.1 Ap.240 LEI 60.152 A Sc. Marasesti 288Bl. Dumitru Ene M. Maria Duta V. D Ap. Tirnave 4 Bl.19 Ploiesti Str. Elena Beatrice Duta Gh. 38 Ploiesti Str.200 14.A Ap.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.609. 15 Ploiesti Str. Alexandru Dutescu A.27 Ploiesti Str. 19BIS Ap.295.010.080 17.4 Ap.083.000 LEI 61.A Et.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36.542. A Ap. B Ap. 19 Ploiesti Str.267. 70 Ploiesti Str. Ale.4 Ap. 61 Ploiesti Str.000 187. 32 Ploiesti Str.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62.400 LEI 10. Enachita Vacarescu 17A Bl.236.710 2. Ion Fofirlica Gh.5 Ap. B Ap. Georgeta Ene P.597. A Ap.14 Ploiesti Str. Deltei3 Bl. Mihail Dumitru V.334. B Ap.33 Str.900 58.Marasesti245 Bl. Domnica Florea N.904. B Ap.5C Sc. 19BIS Ap.024.278.579.4 Ap.353. Marasesti245 Bl.21 Ploiesti Str.66 Ploiesti Str. Dan Frincu C. Steliana Enache C.430 28. B-dul Republicii 118 Bl.160 10. Bratocea 15 Ploiesti Str.Dumitru E.Nicolae Eftodie T.400 17.800 16. Crisan 5A Bl.215.63 Sc. 120F Sc.4 Ap. Infratirii 5A Bl. 6 Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str.A Ap. 46A Sc. Adrian Eftemie M.A Et. Levantica 1 Bl. Drina Ene I. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Democratiei 88 Bl.440 LEI 47.640 82. Florica Dumitru Gh. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str.33 Ploiesti Str. Crisan 7A Bl.632.958. 11 Blejoi Str. 1 Ap. Manda Enache I. B Ap. Iuliana Fendu C. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Floarea Dumitru V. Stoica Ene V.800 LEI 25. Republicii 130 Bl. 13 Sc1 Et. Rozica Ene P.D Et. Stefan Farcas N.088.372. 139A Sc. Ion Frusina Gh.15B1 Sc.831. Gheorghe Duta Gr.954.280 LEI 59. H13 Ap.H2 Ap. Strejnic 11 Bl. Infratirii 11 Bl. Zidari 8 Bl.720 12. Cumpatul 4 BL.. 68 Ploiesti Str.738. Infratirii 5 Bl.201 Sc.141 Sc. Adela Florea I. Bodocului 1 Ploiesti Str.9 Ap. Eugenia Frincu St. A Ap.360 LEI 7. Cameliei 18Bl. Victoria Duna T. 39 ScB Ap. 126B Sc.403.940. Deltei3 Bl.500 LEI 90.683. 21 Ploiesti Str.400 21.711. Gilda Aurora Ene I. Georgeta Dumitru I.680 LEI 1. B Et. 21 Ploiesti Str.B ET.037. 35 Ploiesti Str.2 Ap. Zidari 8 Bl.415.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Marin Firu M. 136 Sc.859.100.675. Mariana Dana Dumitru I. Enachita Vacarescu 17A Bl. Alexandru Dita Al.A Et.520 40. Mihail Enache I. 67BIS Sc. Nicolae Enache S. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap.260. Cameliei 8A Bl. 14 Ploiesti Str.750 LEI 27. Dragos Fermesanu I.10A Sc. Malu Rosu 63A Bl.560 LEI 10. A11A Et.A ET. Maria Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. 120F Sc. Livia Fermesanu I. Dumitru Ene I.600 65.120.900 LEI 24.710 78.B Et.160 3. Infratirii 5 Bl.960 10.374. Voicu Dumitru T.400 106. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.560 LEI 9. Dealu cu Piatra FN Bl.5 Ploiesti Str.320 18. 10A Sc.200 LEI 87. B Ap. Cristianul 17 Bl.186. Gheorghe FermesanuD. 8 Ploiesti Str. 163F Sc.2 Ap.200 59. 15 Baicoi Str.

1 Ap.400 67. Georgeta Ghita P. George Gilie I.517. Bravu 163 Bl. 2 Ap. 52 Sc.407.023. Stefan Greceanu FN Bl.000 8.111.760 160.247.A Et. Elena Georgescu O. Georgeta Gheorghe I. 26 Ploiesti Str.600 LEI 9.A Et. Victoria Gheorghiu I. Aurica Georgescu D.A Ap.840 12.400 11. Gheorghe Giurca N.450. 2 Ploiesti Str. Maria Geogea A. Daniel Dumitru Gheorghe I.C Et. Aleea Scolii 8 Bl.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. 8 Ploiesti Str.334. Maghiranului 15 Ploiesti Str. Gh. Ioana Ghita I.190. Dumitru Gheorghe D.520 172. Cristian GeorgescuD. Constantin Gheorghe C. Ion Ghinea T. Carmen Oriana Georgescu V. 46 Sc. Vestului 18 Bl. Cirezarilor 1 Bl. 25A Sc. Steluta Alina Georgescu St. 93 Sc. Cuz voda 9 Bl. Iezerului 9 Bl.640 LEI 5. 2 Ploiesti Str. Arcului 1 Ploiesti Str.182. Vasile Gheorghe St. Bujorilor 15A Ploiesti Str. A Ap. Gheorghe Gheorghe Gh. A Ap. Republicii 279 Bl. Domnisori 85 Bl.000 43.32 Sc. A Et. 2 Ap. Al. Petre Frusina I.151 Ap. 8 Ploiesti Str. M. 73 Et.600 LEI 49.A Ap. 20 Ap.C Ap. M.092.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.614. Cantacuzino 156 Bl. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.796. 1 Ap. 4D11 Sc.074. 10 Ploiesti Str. A Ap.137.520 13. Republicii 137 Bl.608. Bd. Viorica Gherghina Gh.800 LEI 40.1 Ap. Prislop 7 Bl.418. 68 Ploiesti Str.661. Gh.600 13. Sos.480 708.098.339.378. Mihail Gheorghe A. 2D Sc.400 LEI 6. 8 Ap.324.200 LEI 52. 1 Ploiesti Str.24B Sc. 2 Ploiesti Str. Domnisori 85 Bl.360 39. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str. 32 22.1 Ap.669. 56 Ap.744.240 8. 102 Sc.000 50. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str. Dumitru Gheorghe Ghe. 4 Ap.356. K Ap. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str.50 Ap. 4 Ap.580 4. B Ap. Teodor Geangu C. Valeria Gheorghe V. 27 Ploiesti Str. D8B Et. D Et. Aurelian Geanta N. K8 Sc.Frusina Gh.14 Et.135. Republicii 279 Bl.590. Diana 3 Bl.446. Sg.000 12. Prislop 10 Bl.000 30.342.600 240. Marasesti 412 Bl.613.000 20. C1 Sc. 5 Ploiesti Str.320 2.691. Elena Gheorghe Ghe. Gr. Elena Ganea I. Gheorghe Mateescu 7 Bl. 42C Sc. Petre Ganea I.440 LEI 70. Elena Geogea A. Maria Ghearghiu I.A Et.160 10.Piata Victoriei 7 Bl. 41 Urlati Str. 19 Sc.800 LEI 37. Arcului 1 Ploiesti Str.1 Ap. A Et.700 LEI 137 . 5 Ap.A Et. Ionut Laurentiu Gales P. Daniel Georgescu Gh.600 3. Bravu 163 Bl. 22 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.785. Dumitru Ghita P.400 51. 4 Ploiesti Str. Nalbei 1 Bl. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. Cameliei 7C Bl. 41 Ploiesti Str.267. Vestului 1 Bl.960 5. Constanta Ghita D.276.800 LEI 26.600 49.040 18. Cirezarilor 3 Bl.100 32.A6 Sc. 21D ET. Elisabeta Ganea I. Bujorilor 15A Ploiesti Str.010.712.151 Ap. 6 Ap. Marioara Georgescu D. 73 Ap. Smaranda Gheorghe N.000 27. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Andrei Muresanu 53 Bl. 4D11 Sc. Republicii 279 Bl.040 19.011. Costache Ghinea M. 13 Ploiesti Str. Iezerului 9 Bl.704.7 Ap. Teodor Ganea P.741. Al. Venera Geotti A.20 Ploiesti Str.860. 10 Ploiesti Str.775. 4D1 Sc.240 4.186. Elena Frusina I.339.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. 22 Ploiesti Str. 21D ET. Costin Ploiesti Str.

58 Ap. Minelor 11 Ploiesti Str. 19 Ploiesti Str.041.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147.65 Varbilau . Bobilna 46B Sc.921.000 20. 25C Ap. Victor Gorgan M. 117 Sc. Daniel Ion V.B Ap. 14 Draganesti . B Et. 52 Sc.000 58. Luciana Guslicov St.800 33. 42 Ploiesti Str. 1 Ap. 22 Ploiesti Str. Cavalului 19 Ploiesti Str.16A Sc.199. Ion Iancu I.440 119. 20 Ploiesti Str.800 1. B Ap. B3 Sc. 1 Ap.B Et.320 23.800 14.008. Ale. Nicolae Gorgan A. Crisan 63 Ploiesti Str.200 35. 6 Ploiesti Str. B Ap. Catinei 11 Bl.334. B Ap. Republicii 157 Bl. Cirezarilor 3 Bl. 22 Ploiesti Str. A Ap. H Ap. Cameliei 23 Bl. Ionel Ioan D. Milcov 16 Bl. Scorusului 5A Bl. A Et.260.540 55.Cameliei 15B Bl. Sirianu 12 Ploiesti Str. Armasi 43 Ploiesti Str.080 4. 58 Ap.16 Ploiesti Str. 3 Ap.488. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str. 44 Sc.3 Ap. 10 Sc. Crisan 6A Bl.348.847.880 23. Cameliei 9A Bl. Eugenia Ploiesti Str. 60 Ploiesti Str.560 50. Marilena Handrea V. B Ap. B1 Sc. Armonieie 6 Bl. Crisan 63 Ploiesti Str. 37D Sc. 22 Ploiesti Str.822. Maria Hotescu M.720 116. Cristache Ion St. 7 Urlati Str.680 26. 128D Sc.860. Titina Ion V.575. Carol Davila 1 Bl. Livia Hornea Gh.289. Valuta Herciu T.R. Er. Gheorghe Grigore I. Gheorghe Herciu I.400 5.800 64. Sd.200 155.400 29. C12 Ap. Vasile Ion C. 59 Sc. 41 Braila Str.884.822.744. Elisabeta Ionescu D. B Et.800 12.679.406.967.A Et.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str.210.000 62. Dumitru Norocel Ionescu D. I. 12B Ap. 14 Ploiesti Str.857. Maria Holhos T. Bobilna 46B Sc. 67 Et.720 227.634. 59 Plopeni Str.836. Cameliei 5C Bl.866. Hasdeu 22 Bl. D7A Sc.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str.36 Sc. Ana Grosu N. 17 Ploiesti Str.572. 119A Ap.800 7.232.2 Ap. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str. 1 Ap.417. 17 Ploiesti Str.Garniceanu I. Ion Handrea G. Paulina Iacob D.400 9. 20 Ploiesti Str. Sirianu 14 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.1 Sc. Constanta Ion I.920 27. Ana Grigore Gh.317.360 11. Stefana Grama I.800 30. Georgian Puiu Iancu I. Arhip Nicolae 8 Bl. Ioan Ilie Grigore I. Ana Gomoescu S. Sevasta Ionescu D.537. 1 Ap.050 1. Mihail Iacob Gh. Iorgu Claudiu Iatan M.960 8. Vlad Tepes 32 Bl.000 42. 4 Ap. Galati56 Bl. Vasilica Ileana D.600 204. Ionelia Irina Ion M.Alexandru Ilie I.3 Ploiesti Str.960 41. Pajurei 4 Bl. Gheorghe Grindei I.920 89. 6 Ploiesti Str.787. 6 Ploiesti Str. A Ap.193. 1 Ap.892. A Ap.084. R.Laura Ioana Iatan L. Vasile Milea 3 Bl.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 . Victoria Iacomir Ghe. Pasajul Libertatii 2 Bl.44 Sc. Cameliei 9A Bl.446.800 50. C1 Sc. Constanta Husu St.Iulia Catalina Ilie St.800 63.000 23.Rodica Gabriela Ion N. 4 Ap. 28D Ap. 136 Ap.Doinita Ion C. Gheorghe Ioan D. Maria Ilie I.530 LEI 55. 33 Ploiesti Str. 3Ap. Ioana Hotareanu N.040 9.757.985. Toma Gogu C. I.932.440 119. Grivitei 2 Bl. Casin 7 Bl.601.400 26. 23 Ploiesti Str. Streiului 3 Bl.530. A Et.389. A 51.600 12. 64 Ploiesti Str.360 35. 1 Ploiesti Str.960 56.507. D7A Et. Cameliei 4 Bl.959. Vlad Tepes 32 Bl.458.330 LEI 73.163.137.C Et. Cameliei 4 BL. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.200 12. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. Barapolt 1 Bl.32 Ploiesti Str.855. Valerica Handrea Gh.

560. 12B Sc.100. Cuza Voda 6 Bl. 5 Ap.526. 1 Ap. Mihail Iosif P.960 12. 17 Ploiesti Str. 11 Ploiesti Str. A Et.800 52.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. 2 Ap. Ermil Ionescu I. A8 Ap.240 LEI 5.400 31.448.Mariana Herieta Ivan V.4 Ap. 10 Ap.400 71. A Et. Timotei Cipariu 4 Bl.672.200 3.Alexandru Irimia S. Nordului 7 Bl. Elena Ionita I. 21 Ploiesti Str.039. Mariana Ionita C. 12 Ploiesti Str. A Ap. 11D Sc. B Ap. Daciei 26 Ploiesti Str.949.000 27. C Et.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.118.400 43.860. Cuza Voda 7 Bl. 21 Ploiesti Str.Ilie Et. Erou Arhip Nicolae 1 Bl. 32K Ap.124.Ionescu Gh. Cantacuzino 203 Bl.960 51. 3 Ap.480 LEI 31.666. 4 Ap.120 170. Virgil Iordache St. Tineretului 7 Bl.078. Gh.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str.600 51. Ion Istrate St. Florica Ionita Gh. Rozica Ionescu R. Octavian Ionita L.Ion Lambru M. Cameliei 19A Bl. Iulian Jalba D. 134 Sc. 107 Ap.B Ap.440 LEI 6. Medana Lazar A.800 LEI 87.25 Sc. Andrei Muresanu 66 Bl. Sos.Elena Jelea V.028. 48 Ploiesti Str.038. 22 Baicoi Str.13 Ploiesti Str.151. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. Dumitru Ionescu Gh. 12 Sc.800 31. 156D Ap. 6 Ploiesti Str. C Ap. 1 Ap. R3 Sc A Et. D9 Ap.757. B Ap. Bobilna 103 Bl. Elena Monica Iordache A. 15 Ploiesti Str.914. 22 Ploiesti Str.111.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Ileana Iordache A. 119A Sc. 114 Sc.10 Ploiesti Str. 100 Sc. Andrei Muresanu 66 Bl. Eroilor 36 Ploiesti Str. Scorusului 5A Bl. 5 Ap. Gr.485. Elena Ionita V. Vitejilor 7 Bl.000 26.A PloiestiStr. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D.830 182.200 LEI 80.625.483.Cameliei 24 Bl. Vasile Ionescu Gr.116.040 87. 42 Ploiesti Str. Daniel Ispas N. 36H Sc. B Et.600 756. 51 Et.800 69. 9 Boldesti Scaieni Str.240 LEI 139 . Ion Ionita V.600 LEI 6. Ioan Isbasoiu St.720 LEI 12.341. Fivi Nimfodora Ionita T.288. Rafinorilor 15 Bl.435. Romeo Ionescu V. Republicii 68 Prahova Baicoi Str.A7 Sc.520 67. Dumitru Ionita Gh.534.761.Elena Doamna 5 Bl.A Et. 33 Ploiesti Str. Ion Ispas N.840 LEI 39.41 Ploiesti Str. Constantin Ivan N.360 LEI 30. R3 Sc A Et.000 19. A5 Ap.279. 7 Ploiesti Str.000 33.586. 45 54.971.800 40. 67 Et.116. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str.706. Ioana Ionita O.180. Razboieni 9 Ploiesti Str.280 LEI 16. Domnisori 11 Bl.116.31 Ap. Constantin Ionescu I.320 LEI 67. 3 Ap. Cameliei 3B Bl. Dan Mihai Ionita R.930 LEI 2.077.106. Sldt. 19 Ploiesti Str. Carol Davila 1 Bl. Enache Ionita I. Claudiu Adrian Jelea M. Valeriu Jalba V. Eugenia Iordache T.600 13.600 15.281. Cirezarilor 3 Bl.116.818.289.560 LEI 29. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str. Minerva 1 Bl.802.840 31. Al. Constantin Istrate V.920 16. Republicii 141Bl. George Topirceanu 3 Ap. 9 Ploiesti Str. Mena Jalba P.Constantin Ionescu I.

Domnisori 87 Bl. 18Bis Sc. Milescu 29A Bl. 26 Ploiesti Str.120 40. Ion Marcu I. Maramures 9 Valea Calugareasca Str.200 33.220 LEI 11.116. Petuniei 5 Bl.982.Valentina Cristina Marin C. 41 Ploiesti Str.360 208. Ruxandra Lita Niculina Lois C. 8 Ploiesti Str. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.640 2. Ctin Brezeanu 4 Bl.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. 111 Sc.220 40.A Et.744.Vasile Mares C.E. 28A Sc. 8 Ploiesti Str.Elena Maier V.Voicu MarinI. Nicolae Lemnaru C.000 24.Aurelia Manolescu I.2 Ploiesti Str.480 LEI 33.Simona Lupu S. 24B Et.440 7. A Ap. 6 Ap.Prislop 13 Bl. Voicu Ploiesti Str.Spicului 5 Ploiesti Str.200 354.25C Ap. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.Ioan Marin Gh. Fintinele 4 Bl.818. C1 Ap.305.695.400 5. A Et. Georgeta Lupu S.Ctin. Casin 7 Bl. 111 Sc.Gheorghe Marin Gh.600 36.800 140.895.Bogdan Mares I.440 9.6 Ploiesti Str. Mircea Mandalac Gh.720.000 44. Scolii 8 Bl.190.304.Viorica Luminita Lica N. Ion Marcu Gh. Spatar Nic. 3 Ap. 9B Sc.000 4.400 93.1 Ploiesti Str.Daniel Ionut Lemnaru St.14 Ploiesti Str.679. M.16A Sc.015.Lazar N.967.610. 31 Ploiesti Str. 137 Sc.494. Garii 29 Prahova Ploiesti Str.000 20.121A Et. Aleea Prislop 13 Bl. Ion Lica Gh. Temisana 61 Ploiesti Str.800 35.162. 202B Ap.Virgiliu Marcu C. Silvica Manolache I.Constantin Lemnaru I.334.153. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21. Constantin Leanca D.420 30.Ioan Petre Manolache I.200 28.200 20.6 Ploiesti Str.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 .442.B Ap. Vacarescu 13A Bl. Daniela Mares H. Teodora Marcu V.865.132.535.Emilia Marcu I.Valeriu Lupu V. Nicolae Lungu I. Maramures 9 Ploiesti Str.000 44.Maria Leaca M. Georgeta Manea C. 107 Sc.Ale.Ioan Lisita N.11B Sc.Gheorghe Lemnaru I.348.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.27 Ploiesti Str. Malu Rosu 122 Bl. B Et.Elena Marin Gh.A Ap.26 Ploiesti Str .000 32.Mihai Bravu FN Bl.200 22.108.16A Sc.63 Ploiesti Str. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str.720 31. Mariana Manolache N. 99 Ploiesti Str. Suceava Ploiesti Str. Ion Lisandru H.760 LEI 10.680 38. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.Vasile Manu N.800.000 50.000 24.400 26.781.808.Kogalniceanu 2Sc. Cameliei 21 Bl.720 32. 4 Ap. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.725 48.810.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str. B Et. Infratirii 5 Bl. 16 Ploiesti Str. Ale. Ctin Brezeanu 4 Bl.599.744.060.Casin 7 Bl.8 Marginea / Marginea / Jud.000 12.Marian Malos St.400 10. 9B Sc.400 88.20 Ploiesti Str. 1 Ap.600 36.555.Elena Luca Gh. C1 Ap.450.63 Ploiesti Str. Gheorghe Maftei I.818.722.A Ap.157. Bucuresti 17 Bl.24B Ap. A Ap.D Ap.Elena Lupu D.860.086.26 Ploiesti Str. Gheorghe Lisita V.2 Ap.3 Ap. Maramures 9 Ploiesti Str.220 51. 72 Sc.477.11 Ploiesti Str. Ioan Marin Gh.C Et.D Ap. 3 Ap.Stefan Macovei C.962. Gageni115 Bl.Brezeanu 7Bl.320 17. A Ap. 141H Sc.960 28. B Et.840 46.599.405.50A Sc. Gageni115 Bl.Haralambie Marcu Gh.200 103.560 LEI 6. A Ap.779.685. 1 Ap. Infratirii 9 Bl.746.405.000 93. 28 Ploiesti Str.1 Ap. Bucuresti 17 Bl.

000 10.000 54. Godeanu 4 Bl. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str.Sorin Nicolae Mihalache I. Baraolt 21 Bl.297.Vlad Tepes 32 Bl.1 Ap. 6 Ap. 37 Ploiesti Str.400 51. Cantacuzino 152 Bl. Nicolae Mezei S. 118 Sc.200 1.790.320 25. A2 Sc. B Ap.781.813. Radun Mihai V. 14 Ploiesti Str.244. Metalurgistilor FN Bl.674. Bucuresti 20 Bl. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str.250 40.580. Camelia Maciuca C.000 LEI 10.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str. Adrian Marin N.830.153. Aurel Marmiton S.Marin I. Gr.A Ap. 37 Sector 6 Baicoi Str.600 27.280 8. 1 Ploiesti Str. Ale.240 LEI 55.156.640 46.53A Sc.37D Et. D7A Ap.231.A Ap. 40A Sc. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str.400 20. 6 Ap.900 LEI 141 .640.400 LEI 36. Iosif Ploiesti Str. B1 Sc.846.988.080 8.Olga Mihalache N. Cornelia Maciuca T.971.Enachita Vacarescu13A Bl. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str. Gh.148. Gh. Maricica Mirabela Meirosu A.372.889. Viorica Matei D .960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42.A Ap.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. 3C1 Et. Simona Marinescu N. Doja 150 Bl.51 Sc. 54 Ploiesti Str. 2A1 Sc.762. Elena Manescu M.000 LEI 64.Ana Mihai N. 14 Ploiesti Str. Nela Mihaela Marculescu I.Daniela Paulina Mihai N.Ecaterina Mielu A.711. Baraoltului 5 Bl. Ciprian Mihai Mihai S.A Ap.796.401. 43 Ap.1 Et.000 32. 13 Ploiesti Str. Gr. A Et.000 51.26 Ploiesti Str.99 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.7 Ploiesti Str. Laurilor 2 Bl.1 Ap. Camelia Meret N.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59. Gheorghe Mihai D. Bahluiului 6 Bl.200 19.879.53A Sc.200 LEI 7. 77 Ploiesti Str. Constantin Magureanu D. Ale.280 61.3 Ap.049.680 LEI 63.560 21. 92 Ap. Gh. 3B Ap.748.Constantin Marin V. St.240 4. Sos.Maria Masala I.480 20. B Et.000 LEI 32.Alexe Masala A.320 18. Pajurei 8 Bl.Anotimpului7B Bl. Mihai Mihai I.38 Sc. 1 Ap.Persani 5 Bl. Sapunari 6 Ploiesti Str.748. A Et. 36H Sc.B Et. Marian Bogdan Mazilu Gh. 4 Ap. Angelica Maracineanu D.1 31.000 38.000 21.61 Ploiesti Str. Bd. A Ap.345. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. Todor Matei V. Vestului 3 Bl. 40A Sc. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.520 32.349. Marin Marin N. A Et.744. Costica Mihai V.000 LEI 121. 3 Ap. Silviu Mazilu F. Metalurgistilor FN Bl. Gheorghe Marin . 40A Sc.Daniela Gabriela Marin T.004.490.640 9.116.220 LEI 72. Sevastita Mihalache I. 13 Ploiesti Str.A Ap. Costache Maguleanu D.674.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str. Catinei 11 Bl. Petre Margarit I. 15 Ploiesti Str.779.860.400 39. 121A Ap.360 LEI 48.31 Sc.810. 3 Ap. O. 14 Ploiesti Str. Mihail Matei I. Viorica Maciuca C.800 47. Timotei Cipariu 4 Bl.050 153. 35A Sc. B1 Sc. Ale.070 LEI 145. Ceahlaul 9 Bl. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.571. Constanta Marmiton Gh.695. 50 Ploiesti Str. Vasilica Matei M. Baraoltului 5 Bl. Pajurei 8 Bl. 16 Bucuresti Bdul.744.700.D Et.639.10 Ploiesti Str.930.085. Florica Mihai R.Maria Ecaterina Mihai A. Baraoltului 5 Bl.000 LEI 77.Aleea Codrului 2 Bl. B Et.200 146.380 7. 145 Ap. M. 9 Ap. Gheorghe Matei D.

Nicopole 87 Ploiesti Str.190.260.510.Elena Modiga C.372.552. Sabinelor 7 Bl.6 Sc.5 Ap.149 Sc.000 LEI 31. Sirianu 19 Ploiesti Str. Andrei Muresanu 4 Bl.006.860. B Ap.29 Ploiesti Str.372. Carol Davilla 7 Bl. 42 Ploiesti Str.Golesti 9 Ploiesti Str. Aurelian Movileanu I.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.Floarea Moisescu E.337. 53 Sc.Anica Mitrea C. B Et.Alin Razvan Moise Gh. 56 Ploiesti Str.6 Sc.593.4 Ap. 58 Ploiesti Str.Prislop 4 Bl. Dumitra Moldoveanu N. C Ap. 5L Sc. 42 Ploiesti Str. Valeria Molitor V.200 418.119.760 151. 13 Sc.860. Silvia Muresan I. B Et. Aleea Bahluiului 12 Bl.4 Ap.480 LEI 42.Bdul Bucuresti 35 Bl. Tr.120 438.150 Sc.Maria Mihaescu N.028. Ion Muraru N.546.86 AP.400 LEI 6. 13 Sc. C Ap.320 LEI 51. 3 Et.Victor Mihaila V. 2 Ap.Zarandului3 Bl.I.Maria Mina M. B Et. 2 14. 3 Ap. Craitelor 5 Ploiesti Str.565. Cristina Molitor A. 119D Sc.831.A Ap.880 46.783. Petuniei 7 Bl.960 269.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 .400 11.20 Ploiesti Str.Adrian Mihailescu N.951. 36 Ploiesti Str.109A Sc.16 PloiestiStr.542.648.7 Ap.400 LEI LEI LEI LEI 159.861.000 LEI 51.9 Ploiesti Str.Dumitru Moraru I.Mihaela Mirica M.Prislop 4 Bl. Aleea Portita 2 Bl.640 LEI 21.600 LEI 23.126 Ap. 13 Sc. Aleea Portita 2 Bl. Lacul Bilea 1Bl. 37 I2 Sc.070 LEI 82.29 Ploiesti Str.Veronica Nae N.20 Ploiesti Str.3 Ap.260.Nicolae Miscov T.160 21.Alexandra Mina P.A Ap. B Et.232. 150 Sc.090 152.5L Sc.674.29 Ploiesti Str. Neculai Moldoveanu I.675. A Ap.400 23.31 Ploiesti Str.337.431. A.Constantin Misca Gh.940 37.Mihai Moldoveanu C.Sorin Munteanu I.16A Sc.20 Ploieti Str. B Et.480 LEI 26. Ion Ploiesti Str.000 12.Cosmonautilor 3 Bl.Constantin Mihalcea S.220.Constantin Mocanu R. 1 Ap.Nicolae Moise V.000 12.Vasile Mihalcea S.13 Sc.135.45 Ploiesti Str.26 Ploiesti Str. Risnovenilor 3 Bl.800 18.29 Ploiesti Str.7 Ap.Tudora Mirica N.Elisabeta Miu I. 3 Ploiesti Str. A Ap.677.1 Ap.781.000 LEI 350.Petuniei 7 Bl.26 Ploiesti Str.Bdul.Ion Mirica C.Jana Mitroi D.30C Et.840 2.Golesti 9 Ploiesti Str. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. B Et. Vasile Muraru N.2 Ap.562.738.12B Et. 3 Ap.Republicii 149 Bl.257.Mihalachi A.149 Sc.000 23. Emil Zola 2 Bl. Crinului 11 Ploiesti Str.Gheorghe MocanuGh. Deditel 3 Bl.111. Gr.000 LEI 7.4 Ap.A Et.280 147. Aleea Bahluiului 12 Bl.Marcela Misca Gh. Sirianu 19A Ploiesti Str. Risnovenilor 3 Bl.555.Neculai Modreanu V.Cantacuzino263 Bl. Dr.600 LEI 77. 3 Ap. Aleea Portita 2 Bl.B Et.Natalia Mihaila C.320 7. 58 Ploiesti Str. Caliman 38 Et. A Et. Frasinet 6 Bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52. 53 Sc.280 35.Corneliu Mihaila C.500 LEI 1.400 33.457.Marin Mirea Gh.34 Ploiesti Str.040 43.000 LEI 10. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. Gh.Bucuresti 35 Bl.Frasinet 6 Bl.122F Sc.31 Ploiesti Str.34 Ploiesti Str.113.12B Et.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. B Ap.1 Ap.201.R.B Et.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.000 LEI 46.Ionut Mihail Mitrea V. A Ap.400 LEI 37.

Tudor Neculai P. Emilia Naghi N.000 LEI 48. Nicolae Negoita Al. 3 Ap.418.260.15 Ploiesti Str. 37B Sc.A Et. 3 Ap.C. C Et. 3 Ap. 13 Ploiesti Str.925 LEI 123.793.240 127. 3 Ap. C12 Sc. Luminita Negoita I. T3 Sc. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl. 2 Et. 4 Ap.116. Mariana Nastase I.Ana Nenciu P.Andrei Muresanu 64 Bl.Nicolae Negoita C.Elena Negosanu Gh. Catinei 17 Bl.Mihaela Negoita N.33 Ploiesti Str. 21A Sc.Brezeanu 2B Bl.A18 Ap. Carmen Neagu St.730 LEI 11. Brezeanu 4 Bl.640 31.000 LEI 10.980 18. 39 Ploiesti Str.Ion Nenciu C.200 LEI 42. Ctin. Aleea Independentei 4 Bl.612.430 31. 4 Ploiesti Str.Silvia Liliana Neagu St.397.066.4 Ploiesti Str.Cap.600 128. 3 Ap.Serg.091.Marina NeaguGh.41 57.20 Sc.D Et.C Et. Streiului 3 Bl.3 Ap.Trotus 4 Bl.31 Ploiesti Str.406.002. Cibinului 13 Bl.17 Ploiesti Str.126.Grigore Negoita I.D10 Et.20 Ploiesti Str.555.A Et. 9 Ap.Costache Negoita P.893.372. C. A18 Ap. Brumarelelor 1 Bl. E8 Ap. 15A Ap. Mariana Neacsa I.760 169. Av. Nicolae Nastase G. Mariana Nan D.Spatar Milescu 29A Bl.Cuza Voda 5 Bl.Georgeta Neagu D.8 Ploiesti Str. Florica Neagu I.Gheorghe Neagu D.R4 Ap. Zidari18 Bl. 10 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.Vasilica Neacsu I. 20 Ploiesti Str.080 LEI 32. Brumarelelor 5 Bl.Lucia Nedelcu A. Mihai Negrea G.1 Ap. Deltei 3 Bl.136 Sc. 12F Sc.Vasile Nedelcu Gh. 86 Sc.080 LEI 36.Ion Neagu P. 141H Sc. 3 Ap.200 LEI 89.800 3.080 14.063. 24 Urlati Str. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str. 3 Ap. B Ap. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str. 55 Ploiesti Str.211. 8 Ap.086.4 Cimpina Str. B Et. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str.320 LEI 72. 3 Ap.Stefan Nan Gh. 86 Sc.A18 Sc.Maria Nedea P.153.214.Mircea Mihai Matei Negrea G.335.840 LEI 97.808.Nae V.Brezeanu 10 Bl. 36 Jud Ploiesti Str.800 110.Mateescu Gheorghe 2 Bl.27 Ploiesti Str.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.030 LEI 5.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.794.560 LEI 52. Republicii 118 Bl.275 LEI 31.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155. 29 PloiestiStr.261.360 19.180.982.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str.1 Ap.728. Cameliei 15 Bl.122 Ap. Malu Rosu 120 Bl. D Et.500 LEI 11.483. Gheorghe Nasui D.480 LEI 1. BV Ap.15 Sc. 26 Sc. Niculina Naftanaila D. 31A2 Et.000 LEI 17.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.603.137 Sc. 4 Ap. Stefan Simion Serban Neicu C.2 Ap.600 47.Cibinului 13 Bl. Armoniei 6 Bl. Ionel Negoescu Gh. Luminita Sinziana Neculai I. A Et. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str. Cibinului16 Bl.850 7. 67 Ploiesti Str.11C Sc. B Et.720. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str. Vlad Tepes 32 Bl.2 Et.094. B Et. Ion Neamtu Cl.504.15 Com.600 LEI 61. A Et. C1 Sc. 12E Sc.800 80.839. Al.2 Ap.901.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.500 13. B2BIS Ap.639.700 LEI 28.Prislop 10 Bl. D7A Ap.Georgeta Neagu I.Elena Neagu I.185.A Et.Cameliei 21B Bl.9 Ploiesti Str. Stejarului 11 Ploiesti Str.640 LEI 143 .600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.892.Lacul Bilea 1 Bl.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.520.680 77. B Ap.116. C Et.100 LEI 124.254. Republicii 145 Bl.Traian Neagu N.000 33.269.360 24. 74 Darmanesti / Str.Ion Nedelea D.

000 6. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.Vasile Nicolae I.Laurentiu Oancea I.274. 4A Ap.078. Al. Gh. Troienelor FN Bl.Rodica Georgeta Niculescu Gh. B Ap. Nicolai Onet S.B Et. A Et.26 Ploiesti Str.Bahluiului13 Bl.Vasilica Oacea L.960 32. A22 Sc. A Ap.160 97. 43C Sc.930.ComnstantinBrezeanu 9 Bl. Marasesti 257 Bl.240 10.177.853.Niculae Nita I.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.41 Ploiesti Str. 43C Sc.34 Ploiesti Str.56F Ap.15A Sc. Roxana Gabriela Nica I.760 124. 7 Ploiesti Str. Ilie Jean Nicolescu I.200 18.3 Ap.112 Sc.Marioara Ploiesti Str.374.240 18.372.Bogdan Constantin Nicolescu I.900.505.018.Iuliana Nitu E.35F Et.41 Ploiesti Str. Marian Nitu I.500 59.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.36 Ploiesti Str. Troienelor FN Bl. B4 Ap. B Ap. B Ap.Lupeni 3 Bl.Mihai Dan Nicolai N. Calarasi Ploiesti Str.880 66.800 30. Spitalului 22 Plopeni Str.000 43.35F Ap. 3 Ap.1 Ap.Maria Onofrei Gh.3 Ap.160 25.A7 Sc. A Ap. 6 Com.000 101.799. Cameliei 18A Bl.Gheorghe Nitu M.Profesorilor 5 Bl.064.71 Ploiesti Str.600 29.Elena Lidia Niculae M.116.420 94.000 12.Laurilor 3 Bl.Plaiesilor 9 Ploiesti Str. Vitioarei 4 Bl.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.680 30.492.13 Ploiesti Str.Intr.Marasesti 259 Bl. 25A Sc.Bucuresti 23 Bl. Valentin Olteanu T.Pandurilor 4 Bl.839.Vasile Nicolae N.775.Al.Bd.000 LEI 26. B Ap. 13 Ploiesti Str.840 257.Florica NicolaiT.13 Ploiesti Str.Vasile Niculescu D.223.3 Ploiesti Str.Petre Nitu E.7 Sc.Rahovei 15 Ploiesti Str.160 15.000 256.078.87 Plopeni Str. 44 Sc.Scolii 1B Bl.658.770 29.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str.Bahluiului13 Bl.800 715.352.558.280 8.000 9. A Ap.462. Sos Vestului 16 Bl. A Et.Independentei 19 Ploiesti Str.Lucian Silviu Nita M.12 Ploiesti Str.792. J Ap.Steluta Nitu Gh.B Et.000 61.760 75.372.950.188 Ploiesti Str.000 17.967. Rahovei 15 Ploiesti Str.464.822.Gheorghe Nicolae Gh.Dumitra Nicolae D. Viorica Onofrei A. Florica Oprea C.Cornelia Onofrei A.200 24.520 6.541.440 40. Covurului 24 144 . Ion Oproiu I.350 18.691.18 Ploiesti Str.560 31.464.Latina 1 Ploiesti Str.A7 Sc.800 372.Repuiblicii 25Bl.848.200 LEI 60.572.704.Nela Marina Nicolae T.100 124. Gheorghe Nitu Gh.000 10. Stefan Oprea A.Stan Oprea S.38 Ploiesti Str. Tineretului 12 Bl.400 10.Castor 6 Bl.000 2. Spitalului 22 Fundeni / Jud.Anton Tonel Nita I.37 Sc.Sorin Nicolae N. E Ap.873.Ciucului1 Bl.M7 Ap.744. 160A Sc.Gheorghe Oprea D.Vitejilor 8 Bl.200 109.037.529. 25 Ploiesti Str.Paulina Nicu N. Bobilna 46B Sc.5 Ap.960 41.103 Ap. 8 Ploiesti Str.Maria Oprea St.18 Blejoi .400 60.791.B Ap. 19 Berceni / Prahova 1. 22 Ap.Nica Gh.Elena Oprea C.372. 5 Ploiesti Str. Cibinului10 Bl.3 Ap.Rahovei 15 Ploiesti Str.Ana Niculescu D.080.000 59.000 38.320 27.B Et.668.3K Ap.Lumini Nicolae M.Repuiblicii 25Bl. 154A Sc.34 Ploiesti Str.480 LEI 10.741.202 Sc.Elena Nicolae D.Alexandru Nicolae M.593.Doja FN Bl. 9 Ploiesti Str.15 Sc.773.Ilie Oancea Gh.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.A16 Ap.Doja FN Bl.121.A Ap.Gh.Vasilica Nitu St.Gabriel Nitescu V.

307. Ion Pancu I.Leontie Paduretu C.750 98.703.472.AC1 Sc.Gheorghita Petcu N.280. Eminescu 7 Ploiesti Str. B Et.130 Sc.Gabriel Razvan Petrescu C.Maria Pavel T.36 Ploiesti Str.236. Bl.360 28. 9 Ploiesti Str.041.Nicolae Petrescu T.800 1.800 4. 3 Ap.116. Aleea Pajurei 8 Bl.920 LEI 31. 32 Ploiesti Str.600 LEI 61. Garsoniere Sc.Bdul.B Et. 2 Ap. Silviu Valentin Panait Gh.Brumarelelor 4 Bl.Minerva 7 Bl.Nicolae Pastrama V.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.855.360. 11 Cimpina Str.P3 Sc.000 13.000 LEI 100.397. M.488.Aurel Petrosanu Gh.Dumitru Constantin PatrascuD. Elena Paraschiv M. A Ap.Eduard Petrache A.31 Ap.58 Ploiesti Str.919.252.Vasile Sebastian Panait E.A Et.Carol 9 Bl.46C Sc.078.600 LEI 20.120 30.000 LEI 210.730 LEI 34.680 31.34 Ploiesti Str.Ghilcos 9 Ploiesti Str.A Ap.A1 Ap. Elena Ploiesti Str. B Ap.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77.130 Sc.938. Gornistilor 1 Bl.Floarea Petrosanu D. Aleea Scorusului 4 Bl.790.Porumbeilor 2 Ploiesti Str. Levantica 2A Bl.260.320 LEI 40.895. Cameliei 11 Bl.Osan F.765. Casin 11 Bl.880 4.307.730.Sofia Paraschiv I.Eftimiu Adrian Pavliuc S.Ioan Pintiuta P. Ghilcos 9 Ploiesti Str.459.Miorica Paun V.17 8.000 13.370.6 Et. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.450.70 Sc.820.744. A6 Sc.17 Sc.Stoica Constantin Petrescu St.A Ap.Stindardului 9 Ploiesti Str. Gheorghe Pirvu C.790. Rapsodiei FN Bl.652.116.23 Ploiesti Str.640 LEI 145 .520 14.Constantina Pincu G.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.Gheorghe Pandele M. A Et. Claudia Paraschiv P.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.17 Ploiesti Str. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.Grigorescu 5 Bl. Andrei Muresanu 53 Bl.Ioan Patrascu C.Mihai Petre Al. Colonia 1P.528.Cameliei 11Bl. B Ap.9 Ploiesti Str.A Ap.Dan Radu Paraschiv Al.140F Sc.600 181. A Ap.000 25.488.000 LEI 233.Gral.Maria Pintiuta T.033.49 Bucov / Pleasa Str.817.Cantacuzino 261 Bl.910 126.519.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.A Et.901.9 Ploiesti Str. Pompilia Pandelea D.V.B Ap.20 Ploiesti Str. D Ap.Republicii 17B Bl.Ilie Petrea I.800 LEI 29. 9 Ploiesti Str.26 96.083.23 Cimpina Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str.744. 143 Sc.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.A Ap.Democratiei 88 Bl.79 Sc.000 36.000 LEI 40. R .48 Sc.Goldis 1 Ploiesti Str.Cristache Pavel Gh.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.560 LEI 32.Ion Pasat I.Vasile Pepi Tr.Marasesti 255 Bl. 4 AP.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.Cezarina Pauna Gh.866.B1 Ap.200 7.680 17.23 Ploiesti Str.000 41.13 Ap. Arh.74 Ploiesti Str.16C Ap. Silvia Panait N.Marasti 113 Ploiesti Str.680 20.36 Ploiesti Str.Cristian Pana Gh.313.680 25.960 81. H2 Ap. 31 Sc. Al.Gheorghe Parcalabu St.060 77.Luminita Pietraru M.440 53.Er.1 Ap. B Ap. Biruintei 6 Bl.16 Ploiesti Str. Brumarelelor 4 Bl.800 58. Arh.400 17.A1 Sc.Marasesti 255 Bl.Monica Patrascioiu I.Ana Petrea I. Troienelor 3 Bl.000 LEI 19. 15 Ploiesti Ploiesti Str. 3 Ap.600 38.V.534.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.Marasesti 113 Ploiesti Str. 48 Sc.706.2 Ap.Libelulei4 Bl.600 41. Ionel Patrascioiu V.483.

160 1.937.000.800 74.372.323. A Ap.PP Ap. Al.483.220 26. 9 Ap.450 8.31 Sc.148.Cirezarilor 3 Bl.2 Ap.045. V.Stefan Poclid D. Grigorescu 20 Bl. 1 Ploiesti Str.Bobilna 46B Sc.Bobilna 46B Sc.800 44.Ion Popescu D.960 28.39 Sc.200 LEI 11.800 155. D Et.Elena Parvulescu Gh. 2E2 Ap.957. Dumitru Popa V.Ana Bucov Str.281.640 LEI 61.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.3 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str. Aleea Godeanu 1 Bl. 40 Sc.440 14.Ciprian Stefan Popescu Gh.640 13. 16 Ploiesti Str.Gheprghe Popa F.29 Ploiesti Str.B. A Ap.334.9 Ploiesti Str.B Ap. Ioan Popa I.Maria Podoreanu P.24 Oliesti Str.Intr.Vasilica Popescu A.34 Ploiesti Str.Doina Podeanu A.3 Ap. A1 SC.325. Florin Popescu N.Petrica Pirvulet M. Oana Madalina Popescu I. Baciului 1 Bl.Cameliei11C Bl.920 LEI 32. 153 C Sc.Ion Popescu C. Frasinet 8 Bl.250 17.638.201.826.Floarea Popescu Fl. 67 Ploiesti Str.Vestului 7B Bl. 126 Sc. 9 Cimpina Str.3 Ap. D Ap.626. Ctin Brezeanu 4 Bl.Anotimpului 7B Bl.B Ap. 56 Ploiesti Str. Regimentului 5 Bl.680 33. A Ap. Gheorghe Pirvu Gh.760 52.Conta 13 Ploiesti Str.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str.Radu Stanian 1 Bl.705. 29 Ploiesti Str.153.186.Sos.Ion Pirvu I.232.PP Ap. Constanti Grigore Popa C. Industriei 1 Bl. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str.269. F1 Ap.Ioan Pooa C.2 Ap.891. 65 Ploiesti Str.Diditel3 Bl.840 4. C Ap.Magdalena Pop A. Veronica Micle 2 Bl.5M1 Ap. 38 Ploiesti Str.364.38 Ploiesti Str.B Et.027.781. Ap. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.Radu Stanian Bl.331. Cameliei 11 Bl. A Ap.Radu Stanian 1 Bl. 2E2 Ap. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.Pirvu C.037.Cristian Ponta M.860 LEI 67.Baraolt 40A Bl.400 LEI 212. 21 Ploiesti Str. Ion Mihalache 168 Bl.982.000 LEI 29.520 34.Sofia Popescu P.937.760 9.31 Ploiesti Str.080 63.109A Sc.980. 28B Sc.Libertatii 7 Bl.Valerica Popa V.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21. 25A Sc.Iovu Popescu I.320 2. C1 Sc. 6 Bucuresti Bdul.151 Ap.Rodica Popa N.767.165.860 LEI 1.B Sc .086.839.Gheorghe Popescu N. 16 Ploiesti Str. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.500 32.4 Ap.Georgeta Popescu N.9 Ploiesti Str. Ale. Cameliei 3 Bl. Mihai Bravu FN Bl.Alexandru PodoreanuP.87 Sc. Pandurilor 3 Bl.51 Sc.55 Ploiesti Str. Lilian Popa I.000. 52 Sector Ploiesti Str. 39 Ploiesti Str.Silvia Pirvulescu M.Razvan Gabriel Pirvu N.94 Sc.Constanta Popa I.23 Ploiesti Str.600 4. Vasile Podaru P.Maria Popescu F.953. A Ap.56 Sc.574. 4 Ploiesti Str.840 9. D Ap.33 Sc.160 62.C Ap. B Ap.971.554. Al. Oltului 18 Bl.B Ap.62 Et.555.960 LEI 24.971. 1 Sc.31 Ploiesti Str. 31 Sc.B Ap. 16 Ploiesti Str.880 48. 121 Sc.080 95.Silvia Pirvulescu P.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 .36 Ploiesti Str.120 6.51D Sc. A Et.8 38. A8 Ap.Ghiorghi Popescu N.38 Ploiesti Str.800 132. A Ap.Cameliei 11 Bl. B Et.680 62. Zarandului 6 Bl.440 63. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.200 LEI 53. Catinei 6 Bl.C Et.540.Niculae Popescu Jeni Popescu N.200 LEI 17.Gn. 4 Ap.632.652.Dealului 34 Bl.085. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.Nicolae Popescu Gh . Er. Magurii 4 Bl.Constantin Poiana N.Bobilna 46B Sc. 21 Com. B Et. Pandurilor 3 Bl.PP Ap. 1 Ap.560 54.50 Ploiesti Str.Elisabeta Ponta M.140 8. B Ap.900 LEI 65.600 31.Petrea Parvulescu I.Iezerului 9 Bl. Al.Eugenia Popescu I. Cuza Voda 6 Bl.51 Sc.

G-ral Gr.Republicii 187 Bl.Gheorghe Rosca I. 8B Sc. 101 Sc.1 Ap. 6 Ap.Cantacuzino 269 Bl.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. 25 Ploiesti Str.34 Ploiesti Str.080 LEI 53. 3 Ploiesti Str.870 48. H Sc.208. Violetelor 10 Ploiesti Str. Al.Dumitru Raduta D. A Et. Grivitei 2 Bl.b Ap.Al.600 LEI 11.Elena Racaru S. A Et. 28 Ploiesti Str.Industriei 61Bl.16A Sc. 27 Ploiesti Str.380 72.Lacul Bilea 3 Bl.342.A Ap.A8 Ap.Gheorghe Radu St.B.160 26.085. Arnauti 5 Bl.Mircea Raducanu C.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8. 16 Sc. Kutuzov 3 Ploiesti Str.840 18. 6 Sc. 3 Ap. A Er.Kutuzov 7 Ap.403.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str.000 13. 12 Ploiesti Str. A Ap.000 47.Marasesti 247Bl. 21 Sc.403.Popescu P.68 Sc. 25 Ploiesti Str.George Radulescu C.B Et.Gr.Iederei 19 Ploieste Str.7 Ploiesti Str.7 Ap.Floriean Rosca v.240 29.Stefan Cristian Raduta V.400 51.Alexandru Raducea C.153.68 Ploiesti Str..Adriana Radu I.520 LEI 31. 30 Ploiesti Str. Silvia Robitu I.695. B Ap.Nordului 11 Bl.297.695. 8B Sc. 3 Ploiesti Str. 7 Ap.579.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str. A Ap.704. Grivitei 2 Bl.041.190. 29 Ploiesti Str.305.872. Mercur 18 Ploiesti Str.Sold.Bujor Radu C. Brezeanu 6 Bl. P-ta Victoriei 5 Bl. 7 Ap.Ion PloiestiStr.225 25. Cristian Radu I. 6 Ap.A Et. Marieta Radulescu M.Dorina Preda N.400 62.520 11. 7 Ap.Rodica Raileanu M. Cibinului 3 Bl.Ion Preda M.012.560 6.462. G Et.69 Ap.Lucian Pricopie T.25 Ploiesti Str.AC12 Ap. 49 Plopeni Str. 4 Ploiesti Str. Gh.Banesti 4 Bl.760 59.12 PloiestiStr.200 8.Constantin Postolache Gh.Adrian Constantin Rasnoveanu N.859.2 Ap.608.Maria Rosu T.Cuza Voda 12 Bl.400 3. 125 Ploiesti Str.Constanta Rosca F.2 Ploiesti Str. C1A Sc. 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str. 4B1 Sc. Garsoniere Ap.079. D Et.Mariana Radulescu C.560 22.Minerva 3 Bl.480 LEI 40.C Et.680 LEI 31.488.650 58. Gheorghe RobiruI.639.Ctin .22 Ploiesti Str. Leului 6 Bl. Republicii 187 Bl.000 12.Ionel Rotaru I. H Sc.139 Sc.760 12.080 25.638. 8E Sc.Banesti 4 Bl.58 Sc.068.A Ap.Maria Rasnoveanu N.A Ap.21 Ploiesti Str. 68 Ap.Ion Radu D.Domnisori 85 Bl.36 Ploiesti Str. 58 Sc. 2 Ap.Malu Rosu 22 Ploiesti Str.000 51. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl. Andrei Muresanu70 Bl. 30 Ploiesti Str.Gr.000 51. A Et.000 LEI 11. Alexandrina Viorica Rotaru I.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 .Gabriela Rosu C.Virginia Rosu C.Liviu Niculae RadulescuD.Banesti 4 Bl.A Ap.781.111. 87 Sc.Andrei Aurelian Rosca I.58 Sc.722.920 36. Levantica 2A Bl.A Et. 30 Ploiesti Str. B Ap. Prislpo 4Bl.413.Octavian Rentea A.276.Ioana Preda M. 68 Sc.P.315. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str.779. C4 Sc.818.480 132.600 44.Grigorescu 22 Bl.863. R Sc. 1 Ap.720 5.Er. 4B1 Ap.Nicolae Ruse T.73 Ap. Minerva 3 Bl. Ionel Raduta I. Grigorescu 22 Bl.752.373.160 LEI 39. Minervs 3 Bl.Hasdeu 6 Et.25 PloiestiStr.910. A Ap.094.600 7.Stefan Proaspatu I.Ioana Postolache G h.36 Ploiesti Str.280 283.874. Rapsodiei 12 Bl.695.A Ap. 7 Ap. 16E Sc.Mihai Dragos Radu C.600 LEI 22.360 LEI 4.035. A Et.638. 25 Ploiesti Str.680 177.Vasile Rucareanu N.36 13.809.Aurora Sandu A.600 33.

291. B Et.800 LEI 14. 9A Sc.000 LEI 363.520 19. Steliana Sava I.960 21. 25 Ploiesti Str. 110 Sc.500 72.580 LEI 32.880 31.320 LEI 28.393. A Et. Gheorghe Scarlat P. 120A Sc.000 39. Gh. 27 Ploiesti Str. Nicolae Savu I. Ioana Sarbu I. Malu Rosu 95 Bl. Gheorghe Scarlat P. 1 Ploiesti Str.9B Sc. Alexandru Sandu S.Florian Sarbu V.366. 40 Sc.Maria Simion N. A Ap. Doja 168 Ploiesti Str.Cameliei 3 Bl.520 91. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. Moldoveanu 10 Bl.B Et. Deltei 1 Bl.775.667.579.424.Valerica Sandu N. Erou M.65 Ploiesti Str.915. Gh.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str. 2 Ap. Zoea Sirghie I. 12 Ploiesti Str.1 Ap.573.674. Ion Saceanu I.842.309. Baraoltului 9 Bl. 3 Ploiesti Str.B Ap.237. Cart.22 8. A Ap. Zarandului 4 Bl.158.38 Sc.800 15. 1 Ploiesti Str.720. Gabriel Savu N. Ioan Sarbu Gh.040 59.27 Ploiesti Str.000 LEI 5.720 LEI 17.339. Ana Sinu S. Baraolt 40A Sc. 51D Sc. Carmen Scarlat G. A Sc.000 60. Cameliei 3 BL.480 10.Piata Victoriei 7 Bl.000 LEI 103. A Ap.920 LEI 51. Nicolae Sava Gh.860.400 31. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Er.160 45.800 55.15 Sc. Gheorghe Sarbu C. B Et.Simona Victoria Serghie Gr. A Ap. 12 Ploiesti Str. 2 Ap.520. Al.840 LEI 33. Er.200 LEI 20.Vasile Dandu M.320 9. Cart. 99 Ap. Nicoleta Sava Al.919. 40A Sc.000 7. A Ap. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.334.Stelian Sinoiu M.000 31. D Ap.920 17.Mihail Florentin Serianu Gh.960 11.400 LEI 21.Marian Sandu S.Emanoil Sima I Dan Simion I. 7 Boldesti Scaieni Str.31 Ploiesti Str.Ghe. Seciu 2 Prahova PloiestiStr. Scorusului 1 Bl.254.601. Gabriela Serea I.000 LEI 148 .Mihai Bravu 184 Bl. B Ap. B Ap.372. Baraoltului 5 Bl. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre.116.Republicii114Bl.040 13.Marian 3 Bl.14B2 Ap. D Et. Ale. M. 22 Sc. Podgoriei 7 Bl. Persani 1 Bl. Verginia Sava I.010 46.300 999. A3 Ac.3 Ploiesti Str. Mitica Sava Al.839. Caliman 17 Ploiesti Str. E Ap. 7 Boldesti Scaieni Str. Arhip Nicolae3 Bl. Stefan Sava C.Tirnave 3 Bl.Ion Sebastian T. Steliana Scarlet M.604.020.000 LEI LEI LEI LEI 40.947. Bdul.250 4.508.40 Sc. Verona Savu C. Baraolt 5 Bl.744. Amalia Sararu C. 6 Ploiesti Str. Ale.000 LEI 134. D Ap.276. 2 Ap.760 LEI 18.706.000 6. 14 Sc.116.100.961.449.377. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.209. Baraolt 5 Bl. E Ap.Bl. 29 Ploiesti Str.969.836.880 14. Scolii 3 Bl.8 Ploiesti Str. 139B Sc.680 37.Maria Sarbu Gh. Bucuresti 19 Bl.912. Gageni 13 Bl. 7 Ploiesti Str. Gr.Doja 168 Ploiesti Str. 64 Ploiesti Str. Scaieni 36 Ploiesti Str. A Et.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.Sandu C.Maria Marilena Savu S.Florea Ploiesti Str. 42A Sc. 40A Ap. Cantacuzino 267 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58. 65 Ploiesti Str. Constantin Savu V.40 Ap. Ale.640 LEI 37. B Ap. 2 Ap. 14C Ap. 40A Sc.127B Sc.Victoria SilvestruGh. 2 Ap. 69 Ploiesti Str.Stefan Sandu G.168.Anton Sandu I. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str.540 LEI 21. Sd. Strunga 6 Bl. Valeria Seiciu Gh. 30 Ploiesti Str.Viorica Sandu S. 90 Ap.3 Ap.Gheorghe Sinu F. Zimbrului8A Bl.

120 LEI 23.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Cuza Voda 2 Bl. Doja 25 Bl. 55 Ap.Bogdan Constantin Stefanide V. 2 Ploiesti Str.017. 29 Ploiesti Str. Gheorghe Stanculet I.358.523. Grigorescu 6 Bl. 8E Sc.Ale.000 24. 3 Ap.58 Ap.267.130 Sc.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Gh.680 79.Cristian Ionut Stanciu N.Er. Muzicanti FN Bl.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh.320 5. Natalia Stanescu Al.477. Eugenia Urlati Str.364.186.Florea Spatarelu R. Moldoveanu 10 Bl. Gheorghe Stan A. 15 Sc.Vasile Stanescu C.656. Gr.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25.Silviu Laurentiu Statescu V.Eftimia Stan Constantin Stan D.D Et.855.Nastasia Stanciu L. 15 Ploiesti Str.Cornatel 4 Bl.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. C Ap.17 14.200 51.19 Ploiesti Str. 37 Ploiesti Str.A Et.200 LEI 15.51 Ploiesti Str. 7 Sc.000 14. Cantacuzino 267 Bl.Georgian Stancu C.118.Cameliei 11A Bl. 27G Sc. 19 Prahova Ploiesti Str.680 LEI 37.840 20. 22 Sc.280.60 Ap. Gn.58 Ploiesti Str. Republicii FN Bl. Biruintei 1 Bl.744.558. A Ap.525. A Et.Gheorghe Stan V.640 51.000 LEI 16. Liza Stancu I.Brumarelelor 4 Bl.Aurora Constanta Sprinceana R. B Ap. 45B Sc. Georgeta Gina Spiescu C.Ioan Stanciu C.000 14.160 LEI 51.869.Octavian Stan T. B Ap.Eremia Grigorescu 25 Bl.68 Plopeni Str.080 15.Serban Stan B.Roxana Stanciu S.965.120 41. Lazar Stanciu R.002.400 LEI 45. Marasesti 413 Bl.3 Ap. 35 Ploiesti Str .000 28. A Ap.Alexandru Stanciu Gr.11 Ap.860.035.640 5.A Ap.Gheorghe Stoian D. 18 Prahova Ploiesti Str. AC7 Sc.417. Elena StegarescuN.Dumitru Sprincenatu S.Republicii FN Bl.Buftea 16 Ploiesti Str. Matei Sorin N. Ioan Stanciu V.Maria Smeu A.Calea Unirii 73 Bl.B Ap.B2 Ap.1 Ap. Cristinel Petru Spirea Gh.920 98. 13 Ap.221.800 1. Eremia Grigorescu 22 Bl.19 Ploiesti Str.200 40.33T1-T2 Sc.3A Sc. Bibescu Voda 2BIS Sc. 3 Boldesti Scaieni Str.595.33T1 Ap.320 LEI 18.830. Ciresoaia 50 PloiestiStr. 17 Sc. 28 Ploiesti Str. Veniamin Costache 4 Bl.Ion Stanescu N.Petrichimistilor 1 Bl. Andrei Donici 11 Ploiesti Str. 7 Sc. A Ap.Maria Stancu Fl.Bd.140.Deltei 3 Bl. A Et. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.Elena Spiescu M.209.Gheorghe Stan I. Veniamin Costache 4 Bl. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str.000 65. 27G Sc. Baciului2 Bl.dul Bucuresti 20 Bl. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str.339.B Ap.160 14.Toader State A.Gr.960 14.Smau I.000 LEI LEI LEI LEI 149 . Sofia Soare C.920 32.55A Sc. 15 Sc.800 7.55 Sc. Petruta Satefanide N.600 LEI 53.488.34 Ap.Sabinelor 11 Bl.5 Ploiesti Str. 58 Ap.400 41.49 Ploiesti Str. A Ap. T. T1 Ap. Cornelia Stir I.515.000 65.447.613. A Ap. Anotimpului6 Bl. Vladimirescu FN Bl.943.Ion Stan Gh.145.892. Cameliei 9C Bl.080 45. A Ap. 26 Ploiesti Str.000 49.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12.000 17.6 Ploiesti Str.440 33. Er.Constantin Stapie I. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.200 55.488. 15 Ploiesti Str.497. 1 Ploiesti Str.697.935.417. Viorel Solomon B.B.920 LEI 24. Gabriela Stana M.341.Banesti 4 Bl. 15 Ploiesti Str.190.548.160 31. 28 Sc.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. 3 Ap.29 Ploiesti Str.520. 26 Ploiesti Str. C Ap.

040 31.640 33. Dumitru Serban I.525. Dorina Serban I.825. Adrian Sindrilaru N. 55A Ap. 21 Ploiesti Str.B Ap.Bahluiului 10A Bl.400 LEI 32.400 LEI 9. A Et.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. 59 Et.Georgeta Serban I.372. 7 Ap.63 Sc.081.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str.625 33.B Et.3 Ap.200 28.Elena Stoica Gh.A Et.Cristina Gabriela Soptareanu V.Constantin Talanga A. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str.245. B Ap. A Ap.200 281.59 Et.Elena Stoica Gh.Aurica Stefan V. B Ap.000 41. Zina Aurora Stefan C. 55 Ap.44 Ploiesti Str. Rahovei 198 Ploiesti Str.Risnovenolor 1A Bl. Andrei Muresanu 4 Bl.A Ap.456.Daniela Andreea Stoica Gh. 9F Sc. 127B Sc.Deditel 1 Bl. Carol Davilla 9 Bl.000 10.Vasile Ploiesti Str.Republicii 139 Bl.459. 31A2 Sc. Sinaii 2A Bl.25 Ploiesti Str.840 31.30Decembrie 1Bl.116.600 161.000 17.A Et. Silvia Marcela Stroe Gh.877.Baciului 2 Bl.667. Mariana Cristina Stefan G. 22 PloiestiStr. Tirnave 4 Bl.2 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.Cameliei 9 Bl. Republicii 145 Bl. 32B Sc. 31A Et. A4 Sc.Aurora10 Ploiesti Str.343. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.853.35D3 Sc.744.Gheorghe Tache T.12 Ploiesti Str. A Ap.520 LEI 65.600 54. 103 Sc. 2 Ploiesti Str.Patriei13 Ploiesti Str. 101 Sc. 115B Ap. Ion Stoica St.Laurilor 4 Bl. Ionita Stefanescu M.Gabriel Stelian Stoica Gh.Valeria Stoica T.520 21. 62C Ap.435.Marcela Silvia Stoica I. Vasile Sultana St.Iederii 1 Bl.358.000 34.116 Sc.245.400 20.Maria Stefan N.240 8. 1 Ap.A Ap.A Ap.62C Sc.46 Ploiesti Str. Ale Zarandului4 Bl. Marioara Stefan A.2 Ploiesti Str.000 253. 12 Ploiesti Str.11 Ploiesti Str.734. A Ap.840 4.536. 148A Sc.Cameliei 110 Bl.Valeni 10 Ploiesti Str.840 18.200 18. E Ap.PP Sc. 7 Ploiesti Str.880 56. Stelian Stroe T. 118A Sc.803.10 Ap. Cameliei 6 Bl.988.000 33.709.000 18.709.176. 3 Ap.27 Ploiesti Str.076. A Ap.7 Ploiesti Str.11 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.523. Ioan Serbinov A.2 Ploiesti Str.000 54.Alexandru Sovaiala A. 15 PloiestiStr. Cristina Sandru I. Adunati 13 16.Stoian I.000 64. 37I2 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. 9F Sc. 12 Boldesti Scaieni Str.75 Ploiesti Str. Ale. Spatar Milescu 25A Bl.002. Elisabeta Surdu F.742.621. Constantin Sindrilaru V. 47 Ploiesti Str.Filofteia Tanase I.709. Ana Stefan I. Constantin Stefan N.A Et.558. Sos.744.000 LEI 14.653.440 121.960 LEI 7. Sinaii 2A Bl. Primaverii 2 Ploiesti Str. Ozana Daniela Sovaiala C.000 LEI 56. Petrochimistilor 1 Bl.Georgeta Stoica N. C Ap. 1 Ap.629. A Et. Maramures 17 Ploiesti Str.800 8.120 243. Felicia Aurelia Tanase D. G10 Ap.237. 58 Ploiesti Str.527.040 42. Ploiesti .558.298. Georgeta Stoica Gh.560 LEI 51.000 184.560 15. Stelica Stoica St. Malu Rosu 112Bl. 3 Ap.Vasile Stroe A. 6 Ploiesti Str. B Ap. Floarea Serban I. 31 Sc. Sticlari 46 Ploiesti Str. Risnoavelor 1A Bl.4 Ap. 43 Sc. 6 Ploiesti Str.339. Intr.Maria Tanase I.116. 37 Sc.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str.779. Olivian Sovaiala I.000 LEI 20. Elevilor 1Bl.1 Et. Polux 1 Bl.300 12. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str. Cameliei11 Bl.100 7. 2 Ap. Aurel Stremtan I.55 Sc. Vestului 16 BL. Livia Stroe I.217. Nordului 11 Bl. 10.200 LEI 150 .Cameliei 9 BIS Bl.565.297. 90 Ploiesti Str.Andreea Serbinov Gh.650.560 20. 2 Ap. Clementa Serban C.879.

716. Rahela Toma M. 59 Sc. 15H Sc. 3 Ap. 28 Ploiesti Str.520 LEI 47.890. D Ap.2 Ploiesti Str. Radu Toda R.Cicilia Tomulescu C.Santierului 11 Ploiesti Str. Dumitru Tarnoveanu C.860.Ale.28B Ap. Republicii 159 Bl. 28 Sc. 22 Parepa . Republicii 183 Bl. Putnei 25 Ploiesti Str.Rahovei 35 Ploiesti Str. A Et. Republicii 128 Bl.Profesorilor 7 Bl.790 LEI 41. R. Republicii 159 Bl. 9 Ap. Al. Ion Creanga 18 Ploiesti Str.328.640 17.200 51. 46 Sc. C Et.794.Maria Trifon C. Veronica Toma N.150 65.200 102.980 74.1 Ap.600 55. A Et. Mariana Tomseneanu P. Constantin Tuchila I.855. 10 Ploiesti Str.186.381.600 221. 27B Sc. A Et.652.760 106.760 LEI 179.200 LEI 19.B Ap. Victoriei 13A Ploiesti Str. 3 Ap. Cameliei 21 Bl. Ecaterina Tiganila T.96 Ploiesti Str. Sg. 14 Et.240 LEI 39.215.Dumitru TricoliciS.334. Aurelian Tobaltoc Gh. 6 Ap. 6 Ap.118 Sc. B Ap.240 4.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.Florica Tobaltoc Gh.116.Alexandru Tudor N. Ion Tigau I.200 LEI 34. H2 Ap. Veniamin Costache 1 Bl. 9 Ploiesti Str.488.21 Ploiesti Str.Vasile Gabriel Trifon N. Dunarii 13 Ploiesti Str. Maria Ungureanu A. Stan Tudorache Gh. 28 Ploiesti Str.873.1 Ploiesti Str. 51 Ap. Vasile Titu I. Octavian Tomseneanu R. Gheorghe Tudoroiu Gh.914.Eugenia Tomulescu Gr. Crizantemelor 3 Bl.B Ap. 122 Ap. Marius Nicusor Tolea Gh.724. Cristina Toma N.898.207 Et. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.950 LEI 13.890.342.53 Ploiesti Str. Constantin Udeanu V. 20 Ploiesti Str.14 Ap. Toamnei Bl. Paulina 26 Ploiesti Str.480 112. Petre Toma Gh.Elena Doamna 33 Ploiesti Str.400 21. Daliei 5 Bl.311. 19 Sc.581. Int. 8C Sc.Tataru a.200 LEI 6.Margarita Tudorancea I.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.223.526.Deltei 1 Bl.Nicolae Trifan Gh. Mateescu Gheorghe 3 Bl.422.320 23. Niculina Toma S.678. 5 Ploiesti Str.831.000 10.002.372.800 95. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str.713. 4 Ap.400 8.16 Ploiesti Str.862. Dealul cu Piatra 3 Bl.667.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl. Niculina Toda Gh.Maria TomulescuS. A Ap.Alexandru Vlad Tudor Gh.6 Ploiesti Str.720 LEI 13.920 12.Levantica 1 Bl. Constantin Lucia Tudorache V.62 10. Arborilor 13 Ploiesti Str.960. Crisan 4A Bl.227. Constantin Toma S. Nicolae Tudose A. Putnei 25 Ploiesti Str. A Et.000 LEI 10.650 3.Victoriei 13A Ploiesti Str. 17 Ploiesti Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 . Virginia Toma V.Nalbei 1 Bl.Gheorghe Vasile Tudoran A.650 20. A Ap.Ion Ungureanu C.996.525.153.Arinului1 Bl. 10 Sc.54 Ploiesti Str.113.480 LEI 24.55 Ploiesti Str.800 14.Marcel Tecsoiu B. 61 Sc.29 Ploiesti Str. 128E Ap. Intr. Rahovei 35 Ploiesti Str.560 42. Caminelor 1 Bl. 6 Ploiesti Str.760 LEI 135.907. 38 PloiestiStr. Brumarelelor 5 Bl. 36H Sc.600 LEI 58.Cameliei 3BIS Bl.366. 4 Ap.Unghiului 17 Ploiesti Str.129. 9 Sc. Al. Gheorghe Tolea I. Constantin Udeanu V.000 5. 28C Sc. 136 Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32.372.001.000 LEI 10.A Ap.680 3.788. 19 Ap.400 127.14 Rimnicu Sarat / Str.000 51.Nicolae Tomulescu M.750 LEI 24.Godeanu 4bL. Domnisori 92 Bl. Timotei Cipariu 7 Bl.320 9.Vasilica Tudor C. Rosiori 19 Ploiesti Str. 28C Sc. A Ap. A Ap.

922. 33 PloiestiStr.14 Ploiesti Str. Gheorhe Vaida N. 28 Ploiesti Str.Ungureanu Elena Ungureanu I.822. Ioana Zamfir N. Brazdei 20 Ploiesti Str. 1 Ap.225.840 20.Nicoleta Vasii St.160 11.A Et.440 66. 4E Sc.Maria Zaharia G. 154 Sc. B Ap. Vestului 29 Bl. 121 Ap. Gr.564. 15A Sc.922.Veronica Gabriela VoiculescuI. Temisana 63 Ploiesti Str.389. C Ap. Garii 125 Prahova Ploiesti Str. 19 Ap.862.800 41.160 22. 42 Ploiesti Str. Luminita Vrabioiu Gh.560 122. 4 Ap.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str.488.Mihaela Vlad A.1 Ploiesti Str. Sg. 86 Sc. Polea Vasile M. Piata Victoriei 3 Bl. A9 Sc. V8 Ap. A Ap.906.58 Ap.706.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.181.000 25. Rahovei 34 Plopeni Str.Constantin Zaharia S.Ecaterina Visinoio P. Alin Gabriel Vulpe Gr. Maria Vasilescu I. Crisan 3B PloiestiStr. Stelian Vioreavu Stela Visan I. Bd.Cornelia Valcu I. 97 Ploiesti Str.450 LEI 127.760 12.497. Bucuresti 2 Bl..000 31.120 30. Enachita Vacarescu 13A Bl. Calarasi 8 Bl. A Ap.930. 1 Ploiesti Str.720 37.409.600 31. Pavel Viulet P. 6 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.640 15.Rahovei 34 Ploiesti Str.760 52.240 11. Gh. 8 Ap. 3 Ap. Nicolae Nerva Voinea F. 109 Sc.920 21. 5G Et.800 LEI 15. Namoloasa 3 Ploiesti Str.Nicolae Vasii D. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. E Ap. Petuniei 10 Bl.A Et.480 62. Temisana 63 Ploiesti Str. 58 Lipanesri Str. 7 Ploiesti Str.201. Anastase Voica D. Victoriei 1 Mizil Str.000 82.000 16. 18 Ploiesti Str.678. A Ap.116. Constantin Voinea I. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.206.400 57.650.640 20.Cameliei 9C Bl.Silvia Adela Zidatescu G. Frasinet 12 Bl.000 210. C Ap.Ioana Emilia Zinca M. Ion Vrabioiu I.Intr.Armoniei 9 Bl. Chirita Vecserdi C. 8 Ap. G4 Et.Dobre Vasile N. Nicolae Vladuta M. Lebedei 36 Bl.880 172.000 LEI 5. Sabinelor 16 Bl. Stancu Vasile St.575.200 2. Sabinelor 16 Bl.744. Albinei 1 Ploiesti Str.677. Ciucului 3 Bl. Constanta Ungureanu I.441. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.14 Ploiesti Str.Cameliei 9C Bl. A Ap. Rodica Vaida M.025.Gh. 40 Ploiesti Str.693. Neculai Zamfir A. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N.823. Livius Visinoiu I. 4 Ap. 21 19.960 20. Crisan 3B Ploiesti Str. Lacul Bilea 1 Bl. 22 Ploiesti Str.080 31.786. D6 Et. D Et. Ilie Voinea N. 41 Ploiesti Str. B Et.454.160 129.274.6 Plopeni Str. Cuza Voda 13 Bl. 3 Bl.000 14. 26A Sc. Angela Zidarescu Gh. Maria Vlasceanu St. Georgeta Vartolomei S.446.360 11.799. Sos.002.Troienelor 9 Bl.58 Ap.595.389.A1 Sc. A Ap.281.600 41.250 111. Strejnic 9 Bl.116. Florin Gabriel Vataselu V.Castor Bl. 4 Ap.000 39.200 32. Tinerimii 36 Ploiesti Str. Gr.768.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 .Tirnava1 Bl.208. Republicii 118 Bl.568. Eugen Cristian Vijiac St.000 145. C10 Sc. Unirea Sc.479. Matei Basarab 34 Baicoi Str. 182 Sc. Elena Zidarescu Gh.000 21.Dumitra Voicila V.400 20. Republicii 173 Bl.440 69.Ion Voiceanu M. Albinei 28 Ploiesti Str.200 74.280 50.232. Ioana Vecserde E.706. 1Ap.4 Ploiest Str.744. Mateescu Gh.323.558. Republicii 301C Ploiesti Str. Sperantei 2 Bl. Constantin Voiculescu M. 43C Sc.Ion Ploiesti Str.400 10. Maria Vlad A. Bl.800 103. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str. 16B Ap. 14 Ploiesti Str.62 PloiestI Str.046.908. 41 Ploiesti Str. 16B Ap.000 16.

Vasdile Burcau I.698.Eliza Cirstea L.10D Sc.Anca Moisescu N. Gral.Elena Zolofinoiu Gh. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.Ctin Brezeanu 8 Bl.Aleea Arnauti 5 Bl.A Et. Ctin Brazeanu 5 Bl.250 5. 4 Ap.480 LEI 54.440 59. 95 Ploiesti Str. A Ap. 69 Ap.560 39. Nordului 2 Bl.780 4. Brezeanu 8 Bl. C Et. Basarabi 20 Bl.Postei 28 Bl.Gral.5 Ploiesti Str.A Ap.106 Sc.523. Constantin Zahanagiu C. 6C Sc.600 LEI 53.600 37. 202 Sc.006.934.Alexandru Diaconu A.000 39.Bogdan Mihai Nitu V.356.579. A Ap. Valeriu Spiridon Gh. 23 Ploiesti Str. Gheorghe Cristian Manea N. B Ap. 21 Ploiesti Str.77 Ploiesti Str.600 LEI 45. 3 Ap. 20 Ploiesti Str.264. 23 Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str. Inelul 3 Bl.35 Ploiesti Str.160 LEI 104.976. Doftanei 3 Sc. A Sc. A Et. 3 Ap. Gheorghe Zolofinoiu C. A Et. Gheorghe Purtuc I. 4 Ap.B Et. Cumpatul 6 Bl.192.7 Ploiesti Str.152. Scorusului 5 Bl.100. Carmen Eliza Dragomir St.050 33. B Et. A Et.Adrian Zirna N. K4 Sc. 77 Ploiesti Str.Petuniei 8 Bl. H14 Ap.Zirna A.200 LEI 25.520 14. 146 Ap.000 LEI 1. 21B Sc.400 LEI 102. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.920 108. 16 Ploiesti Str.H12 Sc. Constantin Calbureanu R. Cumpatul 2 Bl.Aurora Balcangiu T.930.147. Stefan Anton C. 205 Sc. Leonard Spiridon M. 15 Ploiesti Str.190. Mihai Gabriel Avram I. Verginia Ploiesti Str.413. 35 Ploiesti Str. Constanta Visan St. 1 Et.299. 2 Ap. 12 Ploiesti Str. Gheorghe Dragomir C.080 LEI 4.Kogalniceanu 1 Bl.200 LEI 25.Ctin.Constantin Stancu C. C Et. Bahluiului 8 Bl.Ctin Brezeanu 5 Bl.468. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str. 4 Ap. Brezeanu 26 Bl.240 LEI 216.991. Tismana 9 Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str. Nicolae Milea 1 Bl.814. Constranta Dumitru C. 1 Ploiesti Str. A Et. Mihail Campeanu C.600 3.Postei 28 Bl.413. Sos. 1 Ap.669.393.147. A Et.051. 8 PloiestiStr.640 45.037. 3 Ap.760 LEI 34.000 31.491. 201 Ap.600 47.961.302. Nicolae Avram N. C Et.700 LEI 153 .106 Sc. 13B1 Ap. 1 Ap. A Ap.24 Sc. A Et.800 65.020. Muscel 2 Bl.C Sc.595.240 LEI 60. F Ap. A Ap. 1 Mai 14 Cimpina Str. Ciineni 23 Ploiesti Str. Vasile Milea 1 Bl.Lite Tatiana Diaconu I.1 Ap.208. M.837. 95 Ploiesti Str. C Et. Bdul. 79 Ploiesti Str.640 LEI 16. 6C Sc. 1 Mai 14 Ploiesti Str.A Et. 4 Ap. 146Ap. 52 Sc.000 LEI 18. 3 Ploiesti Str.1 Ap. 1 Cimpina Str. 205 Sc.Vestului 1 Bl.69 Sc.520 LEI 43. Petuniei 8 Bl.Elena Iancu T.Remus Calbureanu C.Ctin Brezeanu 9 Bl. 3 Ap. B Sc.000 LEI 33. J Ap. 1 Ap.C Sc. Sabinelor 4 Bl. Sebastian Riza D.Sabinelor 4 Bl.000 35.200 LEI 55. 57 Ploiesti Str. Didina Stancu R. K4 Sc.271.061.Maricica Iancu D.796. Republicii 108 Bl. 8 Ploiesti Str.000 LEI 82.5 Ploiesti Str. 22.220 LEI 20. Gheorghe Dumitru Gh.116.678. A Ap. A Sc.Aleea Arnauti 5 Bl.Gheorghe Stanescu Gh. 6 Ap. 3 Ap. Aurelia Hongu V.520 LEI 42.Alexandrina Moisescu A. 21 B Sc.757. F Et.Matilda Lite Gh.Basarabi 20 Bl. 69 Sc.Gheorghe Doja FN Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36. Minerva 5 Bl. 14 Ploiesti Str.Ctin. 188 Ploiesti Str. 34E Et.600 47.737.Bahluiului 8 Bl. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh.800 93. Stefan Visan N.400 28.13 Sc. Nicolae Manea N.52 Sc. 79 Ploiesti Str.697.Valerica Bica S. 16 Ploiesti Str. 2 Ap.7 Ploiesti Str.

781. Deltei 1 Bl.348. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str.Aurora Constantina Burlan V.116.200 31. A Ap.Velma Paun I. Maria Carp V. Ion Tudor N. Drajna Sat. Carmen Stefan P.160 93.372.553. 10E Sc.754.000 LEI 21. D Ap.705. 39 Sc. 42 PloiestiStr.688.Adrian Porumb I.970 277.Viorica Boros C.767. Maria Tohaneanu I.800 56. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I. M. 129Ap. 20 Sc.600 LEI 10. Deditel 1 Bl. 8 Com. 78 Ploiesti Str. Gheorghe Tohaneanu V. Persani 2 Bl. 4 Ap. 2 Ap.898.512.729.000 31.5D Ap. Roxana Zaharia Gh. Gheorghe Nuta G.25 Sc. Ioana Anghel C. Deditel 1 Bl.12 Ploiesti Str.512.739.790 LEI 16. 208 Ap. B Et.238. Grigorescu 25 Bl.899. Cameliei 11A Bl. Petre Stefan P.400 10. D Ap. Maria Ionica St. 70 Ploiesti Str. 78 Ploiesti Str. Cameliei 18 Bl. Lacului 13 Ploiesti Str.240 12.400 LEI 13. A Et. A Ap.920 85. Floarea Stefan I.000 LEI 58. D Ap.78 Ploiesti Str.206. Romana 70 Ploiesti Str. Lacului 13 Ploiesti Str. 45B Sc.223.Republicii 195 Bl. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str.460 40. Cameliei 14 Bl.488.C Et. 52 Ploiesti Str.25 Sc. Niculae Petrescu St. Gr. Cameliei 18 Bl. Er. 14 Sc. Sd. A Ap. 117B Sc. 40 PloiestiStr.754.934.93 Sc. Brimarelelor 2 Bl.32 Sc.500 39. Grigore Petria B. 32 Sc. Er. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.62Sc. 100 Sc. Er.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 . 29 Ploiesti Str. A Et. G. Luptatori 11 Ploiesti Str. Cameliei 5 Bl. 14 Ploiesti Str. Constantin Iordache A.Anton M.Ioan Brebenel D.500 11. Vasile Sutu I.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.847.262. 26 Ploiesti Str.411.720 LEI 41.Cornelia Naghi A. Stelian Iordache I.334.080 62. Sldt. 3 Et. Godeanu 2 Bl.116. Marius Anghel C.864.875 LEI 14. Gheorghe Dumitrascu V. C Ap. Aurica Dinca N.Er.595. B Sc.960 27.000 29. Erou Arhip Nicolae 2Bl.189. Romana 70 Ploiesti Str. Lacului 14 Ploiesti Str. 94 Sc.125 LEI 35.840 34.658.Virgil Chivu M.372. Andrei Tudorache D. Stefan Anghel N.000 9. Arhip Nicolae 1 Bl. Cerna 1C Ploiesti Str.116 Ap. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str. 27 Com. 2 Ploiesti Str.000 LEI 10. Zimbrului 5 Bl. Grigorescu 14 Bl.721.089.268. Traian 33 Ploiesti Str.Vestului 248 Bl.Stefan Tudose I.960 20.78 11.240 423. Sos. B Ap.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str.942. 2 Ap. Nicolae Anghel D.988. B Ap.280 113. A Sc. Republicii 185 Bl.480 LEI 53.000 LEI 3.390 42. Viorica 6 Ploiesti Str.2 Ap.33 PloiestiStr. Al.120 21.920 LEI 31.139. Nicoleta Visan G. 13 Ploiesti Str.22 PloiestiStr.Luciana Popa C. 51 Ploiesti Str.680 LEI 20. Mihaela Tataru T. Lacului 14 Ploiesti Str. Grigorescu 14 Bl.100. Corabiei 4 Ploiesti Str.Nicovalei 4A Ploiesti Str. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr. B Ap.640. Dan Culea A. Elena Doamna 63 Bl. B Ap.200 LEI 11.Virgil Sutu H.60 Ap.240 79.A Ap. Cameliei 14 Bl.135A Sc. Mateescu 20 Bl. B Ap. 94 Sc.116 Ap.579. 1 Ap.080 27.575.040 25.000 25. Nicolae Ardelean I.Chiva Nita Gh. Sg.Viorica Tames C. Kogalniceanu 1 Bl.

Vitejilor 10 Bl. 64 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. M7 Ap. M7 Ap.800 LEI 11.B Et.Zamora 3 Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39. Bucuresti 7 Bl.Tudor Stoica M.340. Malu Rosu 122 Bl. Maria Daniela Nica Gh.Zimbrului 17 Bl 133F Sc. 36 Plopeni Str.000 168.387.A Et. B Et.Ale. 7D Et. Steliana Burican Gh.Vestului 18 Bl.771.339.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Elena Visan St.Mihai Bravu FN Bl.Bahluiului 14 Bl. Sos.Maria Pavel I.1 Et.A Et.413.Cameliei 8 Bl. 3 Ap. Diligentei 23 Ploiesti Str.299. Biruintei 2 Bl. Vestului18 Bl. 26 PloiestiStr.Vasilica Barbu I. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str. B Ap.120 3.Sos. Leului 3 Bl. AC17 Sc. 7 Ap. 150 Sc.Ioan Mircescu I. Izabel Madelina Lucia Rada C. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Vestului 20 Bl.850.771. 142 Sc.Maria Nicolici S. 141E Sc.176.372. A Ap.505.760 10.444.Ion Victoria I. 141A1 Sc. Corabiei 4 Ploiesti Str. A Ap. 6 Ap. Bahluiului 31 Bl. Domnisori 79 Bl. Cameliei 8 Bl.B Et.Secelenilor 2 Bl.440 46. Lupeni FN Bl. 2 Ap.960 183. Calea Unirii 38A Bl.Maria Vasilica Caprarescu C. 101 Sc. 4 Ap.22 Sc.600 LEI 225.000 22. 113 Sc. Maria Victoria St. 102B Sc.Vasile Metea A.916.100 10.300 22. 11B Ap.608.440.Libertatii 7 Bl. 5 Ploiesti Str. 49 Ploiesti Str. 112B Ap. A1 Ap.860.976.120 3.Gheorghe Ioan Marin I.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str.298.000 LEI 4.525.031.200 LEI 25. Gheorghe Ene S. B Et.9A Sc.520 LEI 155 .120 LEI 72. 31 Ploiesti Str.186.Cameliei 8 Bl.6 Boldeti Scaieni Str.25 Plopeni Str. Padina 7 Bl.30 Ploiesti Str. 6A Sc.000 134.Elena PloiestiStr.Gratiela Ramona Barbu M.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. Ion Dumitru N. Bucuresti 7 Bl.000 12. AC17 Sc.000 LEI 4.Gheorghe Balba I.757.Vasile Ilie C.846. Liliacului 8A Ploiesti Str. Elena Balba S.080 LEI 207. 63 Ap.Gheorghe N.Malu Rosu 63A Bl. 19 Boldesti Scaieni Str. 49 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. Lupeni FN Bl. 17 Ploiesti Str. 26 Ploiesti Str. Ionela Stoica N.Valeria Simion P.757. 102B Sc. 12 Ploiesti Str. Maria Bran N.790.120 LEI 104. B Ap.360 8. Bd. Bd.370 38. Isabela Dumitru A. Niculae Mircea Costache C.000 4.800 51.601.A Ap.040.000 41.407.600 11. B Et. Ana Nicoleta Pavel C. 41 Sc.560 8. 2 Ap. B Et.Traian Matei C. 14 Ploiesti Str.601. Sos. 6A Sc. B Ap. AC12 Sc. B Ap. B Et. Luminita Doina Aldea I. Maria Stanila A. Viorica Chira S. 3D Sc.1Ap. 1 Ap. Dumitra Dumitru N.FeliciaVirginia Dragos I.480 71.915.526. Georgeta Radu I.372.895.41 Sc. 41 Sc.25 Plopeni Str.700 31. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str. Maria Mircescu V.Gheorghe Stefan N.000 77.000 LEI 58.22 33.337.Ioana Bran A.Ctin Brezeanu 4 Bl.Calea Unirii 38A Bl.480. 20 Ploiesti Str.000 145.Emilia Gabriela Braha I.558. 87 Ap. Stelian Visan St.17 Ploiesti Str.439.680 LEI LEI LEI LEI 82.1 Ap.000 90.488. Zimbrului 14A Bl. 30 Ploiesti Str.800 24.18A Ap. 30 Ploiesti Str.500 27. 12 Ploiesti Str. Ecaterina Sacuiu Gh.464. 38 Ploiesti Str.B Ap. 2Ap. 7D Ap.000 10. Leului 3 Bl.824.208. 1 Ap. B Ap.Constantin Radu Gh.360 LEI 12.Gheorghe Ionita Gh.459.560 5.

Alexandra Stroescu I.Kogalniceanu 1 Bl. Inelul III Nr.13 Ploiesti Str.783.120.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47.Gheorghe Achim Gh. B Et.807.Sg.Nicoleta Grigore St. 47 Ploiesti Str.562. D3 Sc. 13 Sc. Pajurei 8 Bl.Paula Filip D. B Ap.409. 13 Ap. Nicolae Arhip 1 Bl.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.Gh.Ghe . 1 Ploiesti Str. Ctin Brezeanu 10 Bl.26 Ap[.1 Ap. Bucuresti 24B Bl.A Et. B1 Sc. 1 Ap.750 LEI 13. 21A Ap. 35 Ploiesti Str. 5 19.Georgeta Ciobanu I.Rodica Anda Stoicescu I.400 233. 39 Ploiesti Str.400 3. GeorgianaNicoleta Tripovici C. 6 Ploiesti Str. Gh.46 Sc.Rica Gheorghe V. Arinului 1 Bl.4 Plopeni Str.520 LEI 13.000 LEI 11.Vasilica Dragnea Gh.360 LEI 44.186. Crisan 14A Bl.200 LEI 15.Arinului 1 Bl. 63 Ap.Nina Mirica I.500 LEI 95.11 Sc.574.2 Ap.372. 16 Ploiesti Str.783. B Et. Constanta Dragomir I. 87 Sc. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str.B Et.040 25.600 9.21 Ploiesti Str. Cantacuzino 263 Bl.C Et. Brezeanu 10 Bl.A1 Ap.720.198.Gr. 3 Ap. BEST Sc. 153 Sc. 50 Ploiesti Str. C Ap.Marina Gheorghe I.Ana Sava Gh. B Et. Gr. Calea Bucuresti 21 Bl.Stefana Petre I. Gr. 2 Ap.438.Cantacuzino 263 Bl. 132C Sc.000 LEI 15.A Ap. Vornicei 9 Bl. Al. 123D Sc.Licurici 4 Ploiesti Str. Emanuela David M. 50 Ap. 42C Sc.600.Gheorghe Iacob I. Gh.F Ap.600 LEI 10.000 LEI 25. Constanta Oprina I. Maria Emanuela Tinca I.2 Ploiesti Str.A Ap. 30 Ploiesti Str.B Ap. Ileana Minea C. Bd. 3 Ap.520 35.Florian Ion I.1 Ap.150 LEI 22.Mircea Iancu V. Nicolae Dumitrescu I.297.287.A Et. Gi. Libertatii 7 Bl.Simona Gabriela Popa Gh.Cantacuzino 192 Bl.483.Mihaela Ene I. Vornicel 9 Bl. D1 Sc. 39 Ploiesti Str.M.Bahluiului 3 Bl.4 Ap. H3 Sc.411.716. 13 Sc. 46 Sc. 31 Ploiesti Str.142 Sc.356.19 Bl.000 8.154.Elena Ploiesti Str.810. 8C1 Sc. B Et.Cameliei15 Bl.Constantin Dragnea Gh.Mioara PopescuSt. Gloriei 1 Bl. 4 Ap.A Et.520 LEI 4.68 Sc.880 LEI 156 .941.4 Ap.B Et.Aurel Gheorghe N.508.959.464.600 13.B Et. Bl. 107 Ploiesti Str. 68 Sc.1A Sc.Gheorghe Vrabie Gh. 41 Ploiesti Str.360 32.Niculae Georgescu St.290 LEI 20. 4 aP. Gr. Eleade Gheorghe E.816. Gh.12E Ap. B Et.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825. B Et.Ion Iuluan Comanescu C. 50 Ploiesti Str.240 LEI 35.483.400 23. B Et. 6 Ploiesti Str.116. Primaverii 2 Bl.4 Ap. 21A Sc. Veronica Alionte Gh.1 Ap.320 43. 2 Ap.1 Ap. Democratiei 86 Bl.12 Ploiesti Str. Gherghina Dinu N.800 LEI 81.610 LEI 21.480 LEI 160.330 LEI 32. Piata Victoriei 5 Bl. Mateescu Gheorghe 7 Bl. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str.Malu Rosu 118 Bl.4 Ploiesti Str. Serg. 20 Manesti / Str.000 LEI 3.000 8.Gh.000 44.400 LEI 59.569. 36 Ploiesti Str.Ctin.Gheorghe Iaancu St. Viorica Grigore T.Tirnave 1 Bl. B Et. Marin Bostan T.400 32. Carol Davilla 6 Bl.Laura Calita Gheorghe Gh.200 20. 13 Sc. 4 Ploiest iStr. 15 Ploiesti Str.1B Sc. A Sc.938.464.264.198.744. 3 Ap. 6 Ploiesti Str.12B Sc.941.Dinu V. Cantacuzino 259 Bl.500 LEI 5. Gr.Ionela Nicolae M. 15 Ploiesti Str. Grigore Cantacuzino 58 Bl. Cantacuzino 263 Bl.26 Ploiesti Str.464. B Sc. 13 Ploiesti Str. Varbilau 3 Bl. A Ap. Er. B Ap.495.B Et.250 103.F Et.1 Ap. Cantacuzino 263 Bl.526.800 LEI 97.370.Republicii 183 Bl. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str. A Ap.50 Ploiesti Str.

358. Ion Ionescu M. D Et. 9 Ploiesti Str.560 73. C Ap. Elen Ficu C.565.64 Ploiesti Str. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str.440 31. Alexandru Tarida N. Cameliei 11C Bl.Alina Cristina Nita M. 12 Ploiesti Str. Republicii 20B Bl.Maria Dinca M. I.346.Catalin Grigorescu Gh. 20 sC.617.857.A Et.046. Cameliei 16 Bl.611. Arh. 15 Ploiesti Str.972.Mihaela Ionescu P.440 518.Elena Predescu I.626. 99 Ap.950 18. A Ap. Bobilna 131 Ploiesti Str.137.Ctin Brezeanu 4 Bl. C3 Sc. C Et. B Ap.A Ap.600 7. C1 Sc.560 106. 117 Ap.000 8.720 64. Zanoaga 9 Ploiuesti Str.943.808.240 17.350 16.606.15 Ploiesti Str.000 63.245.922.9 Ploiesti Str. A Et. Nicolae Olteanu M. 4D2 Sc. Carla Argint A. Nicolae PaunI. Streiului 3 Bl. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.280 6.200 110.000 22. A Et. Pavel Predescu St.Luminii FN Bl.800 50.271.017.570 31. 11 PloiestiStr. Cantacuzino 184A Bl.976. 23 Ploiesti Str. Paulina Alexe St.034. Frasinet 3 Bl. Elena Liliana DumitruT.D Ap. Paraschiv Filip V. 136 Sc.Ofelia Beatrice Dobre I.69 Sc.Elisabeta Dumitrescu I.040 4.852. 12 Plopeni Str. Gh. Gr.120 47. 52 Ploiesti Str. 136 Ploiesti Str.302.898. Jianu 6 Sc.720 57.24 PloiestiStr. Vasilica Oprea N. 62 Ap.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str.Marian Visan C. Libertatii 7 Bl.000 LEI 153.119.326. B Ap. D Ap. 3 Ap.769.269. 73 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79. Republicii 100 A Bl. 30 Sc.200 16. AC10 Sc.440 72. Ana Dumitrescu D.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.32 Ploiesti Str.560 LEI 7.373.505.A Ap. Stefan Ploiesti Str. 124A Sc. Gheorghe Niculae N. 35 Ploiesti Str.53 PloiestiStr.356.116. Gr.27 Plopeni Str.480 5.059.Grindului 5 Bl.160 LEI 26.500 1. Constantin Daniel Gheorghe N. Victoria Bobeanu L.24 Ploiesti Str. 2 Ap. 80 PloiestiStr.1F1 Sc. Alexandru Donici 10 Focsani Str.16B Sc.6 Ap. Gornistilor 3 Bl. Cantacuzino 263 Bl. 3BIS Et. Socrat Safta G.555.560 96. Casin 1 Bl.124.920 28. Tudora Pacurariu S. Cosmonautilor 4 Bl.Arhip Nicolae 3 Bl. 13 Ap. B Ap.Emanuela Rodica Mihai V.571.31L Ap. Dinu PopescuE. Petre Alexe P.742. 18 Ploiesti Str.640 LEI 28. Cameliei 15D Bl. Gh.571.Plopilor 2 Baicoi Str. Republicii 279 Bl.457.920 8. 4 Ap. Marasesti FN Bl.420 88. Gheorghe Zamfir P. Frasinet 3 Bl.600 LEI 17.120 26. Cameliei 23 Bl.580 87.980. Catinei 11 Bl.163F Sc. Gabriel Pop P.000 18. 3 Ap.Stefan Alexe P.1 Ap.148. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str. Piatra Craiului 6 199.A Ap. A Ap.11A Sc. Plopilor 2 Ploiesti Str. 3 Ap.Silviu Bucur T. 139K Ap. 8B Sc.Floarea Bucur M.Iulian Ivan V. Canela Ardelean G. 8B Sc. 2Ap. Luminii FN Bl.320 54. 88 Ploiesti Str.Georgiana Chitiga I. 25 Ploiesti Str.505.668. Mariana Crina Cringasu P.000 82. Niculina Chitiga Gh. Cameliei 11C Bl. C1 Sc. Mariana Ivan V. 1 Et.800 85. Victor Sicoe M.516.510 3. Mincu FN Bl.Ctin Brezeanu 4 Bl.430. Vasile Dumitru N.850 13. Constantei 16 Ploiesti Str. 2 Ap. 7 Ploiesti Str.Ioan Gh.62 Ap.Elena Domnita Pop A. Petru Tanase Gh.31L Et.320 3. 8 Baicoi Str.560 227.

ap.bl.9 Slobozia. 44 Sc.ap 1 158 .sc.sc C.C1.343.552.2 Slobozia.ap.G100.880 65.ap.600 11.952.et 3.sc A.NIsipuri.186.sc 1.744.008.800 71. 3 Slobozia.895.bl.b-dul matei Basarab.749.320 10.000 6.Costache D.92 Slobozia.240 10.bl U 20.026.000 35.800 23.760 54.str.MB4.str.sc A.ap.sc A .str.ap.Cosambesti.20 Slobozia.53 Slobozia. Valentina Anton N.149 Suma 77.Stefan cel Mare.sc A.1.X.bl.ap. D.ap.sc.48.str.Garii.str.Marului nr. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.080 69.927.sc A.151 Slobozia.sc B.440 49.200 21.str.bl.ap.bl. 6 Slobozia.MB17.B.600 13.ap.800 29.230 62.sc.sector 3 Slobozia.12.str.720 16.Aleea Feroviarului.837.548.D3.Mihai Eminescu.A. Slobozia.320 6.893.MB17. Aleea Ronda.200 149.str.12B.Mircea cel Batran.744.str.str.bl.632. 4.ap.141.Stefan cel Mare.ap.b-dul Chimiei.331.8 Slobozia.ap. D.A.145.Anastasie Panu nr.sc A .b-dul Matei Basarab.ap.b-dul Matei Basarab. 17.U25.M3. Mircea cel Batrin 4 8.363.8 Slobozia.000 18.Stefan cel Mare.bl.str.Coloanelor.785.000 LEI Domiciliul Slobozia.bl.V4. Matei Basarab. Troenelor 7 Bl.bl.Nisipuri.630.14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.ap.bl.sc B.400 3. 149 Slobozia.483.sc A.Mircea cel Batran.sc A.bl.ap. Slobozia.53 Slobozia.sc.Ialomita Slobozia.ap.Garii.17 Slobozia.000 9.Mircea cel Batran.bl.B.400 29.180.751.ap.8 Slobozia.bl.746.840 34.b-dul Cosminului.bl.str.sc.640 56.320 3.600 31.200 6.360 15. 75 Bucuresti.bl.str.374.sc A .ap 14 Slobozia.334.Chimiei. Adrian Cheaga N.b-dul.31 Slobozia.str.048.et.66.str.345.800 99.str.bl.116.sc.12B. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.180.bl.str.661.bl.2 Slobozia.sc A.20 Slobozia.bl.320 20.b-dul.et.590 LEI 27.str.b-dul Matei Basarab.ap.MB17.str.57 Slobozia.sc.2.10.3.M3.ap 14 Slobozia.ap.ap 6 Slobozia.A.074.sc A.527.jud.ap.151.ap 7 Slobozia.910 LEI 5. 38 Ploiesti Str.bl.000 20. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.161.ap.600 Amara.ap.bl.720 168.sc C.D1.sc. B Ap.B.str.sc A.564.D2 Slobozia.B.bl U 20.b-dul Matei Basarab.Unirii nr.str.240 2.ap.sc.b-dul Matei Basarab.640.R4.680 17.Nicolae Balcescu nr.579.232.616.12B.b-dul Matei Basarab.P3.str.949.ap 6 Slobozia.27 Slobozia.Matei Basarab 27.44.scB.com.600 65.11 Slobozia.343.000 73.811.sc A.320 20. U 20.Garii.Stefan cel Mare.413.bl.ap 15 Sat Gimbasani.46.840 11.bl.280 51.bl.A3.U15.400 38.bl.str.sc A.372.Lacului.bl. Garii.640 34.000 9.

000 20.320 73.sc.720 23.200 121.880 5.940.bl.J1.12 Slobozia.bl.19 Slobozia.C.3 Slobozia.988.680 79.300. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.Ialomitei.sc.ap.927.18 Slobozia.A.360 73.G8.669.376.Z.sc A.880.str.B27.200 27.str.200 28.711.str.379.bl.bl.400 248.ap 31 Slobozia.b-dul Cosminului.sc.bl.Aleea Feroviarului.b-dul Matei Basarab.235.B27.sc.6 Slobozia.880 40.000 19.78 Slobozia.ap.A.sc.1-26.str.129.10 Slobozia.529.str.681.jud.800 21.ap.75 Slobozia.800 65.28 Slobozia.810.200 37.438.744.sc.800 115.C.sc.sat Smirna .bl.600 197.200 33.Niculai Ghimpe E.400 255.bl.78 Bucuresti.43. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.bl.sc.sc A.946.b. Grivita Slobozia.A.sc.U11.C.MB20.12 Slobozia.Aleea Feroviarului.sc A.640 49. Ialomita Sat Cosambesti.738.b-dul Cosminului.400.sc D.U18.ap.520 70.ap.b-dul Matei Basarab.bl.Matei Basarab.ap.sc A.000 62.ap.600 94.bl.bl.000 414.U10.Ialomita Slobozia.b-dul Unirii.str.ap.8 Com.bl.920 105.sc B.98 Slobozia.A.750 7.320 13.ap.bl.str. Cuza Voda.ap.Ialomita Slobozia.ap.sc.B33.sc.Lacului.bl.jud.str.bl.683.B.B. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.str.4 Slobozia.bl.000 16.22 Slobozia.sc B.400 25.621.G.com.sc.b-dul Matei Basarab.39 47.sc.ap.243.480 120.320 26.bl.20 Slobozia.Ardealului.226.421.J2.600 11.sc B.bl.bl.str.519.860. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.str.str.sc.V2.080 42.M3.ap.D2.12 Slobozia.B.4 Com Andrasesti.sc.Miron Costin. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P.485.ap.390.ap.ap.280 53.b-dul Unirii.miron Costin.et.bl.18 Slobozia.b-dul Unirii.232.640 21.Aleea Parcului.2 Slobozia.U18.BN7.2 Slobozia.bl.jud Ialomita Slobozia.str.ap.bl.040 77.004.bl.b-dul Matei Basarab.str.bl.sc.b-dul Matei Basarab.ap.1 Slobozia.Aleea Parcului.B.ap.ap.080 17.bl.5.sc.076.53 Slobozia.str.ap.str.4.893.12 Com.704.Aleea Ronda.480 39.Horia nr.Horia nr.44 Slobozia.V2.4 Slobozia.bl.ap.Aleea Parcului.4.840 10.Pacii nr.U.94 Slobozia.376.000 38.sc.994.5 Slobozia.967.bl.641.4 Slobozia.646.C.034.bl.315.b-dul Unirii.2.15.ap.Bucu.928. Grivita .Locotenent Gheorghe Saidac nr.M3.7 Slobozia.B.520 20.sc.Prelungirea Mihai Viteazu.b-dul Matei Basarab. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.J1.E17.sc B.520 10.9 Slobozia.sc G.b-dul Matei Basarab.A.ap.A.ap.B.sc.str.ap.U16.bl.b-dul.ap.536.bl.J2.1H.A.ap.102 Slobozia.B.321.str.et 6.320 37.871.str.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.b-dul Chimiei.sc A.Aleea Nordului.d-dul Unirii.ap.068.ap12 Slobozia.ap.str.Mihail Sadoveanu.467.mihai Eminescu.bl.bl.160 84.Aleea Nordului.560 32.ap.ap.scB.13 Slobozia.b-dul Matei Basarab.sc.605.040 62.bl.D.382.sc A.930.3 Slobozia.262.jud.A.str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .J1.U27.ap.1.720 9.53 Slobozia.240 38.12 ICEM.bl.V4.bl.520 27.

624.920 14.Jud Ialomita Slobozia.sc B.600 13.B.ap.str.621.400 10.360 10.sc.str.932.sc B. Aleea Pietii.742.11 Slobozia.035.6 Slobozia.a.ap.Stefan cel Mare.sc A.720 22.200 88.Aleea Nordului.760 11.str.bl.000 12.Dealului nr.sc.000 59.bl.str.b-dul Matei Basarab.U21.840 21.C.B7.600 39.bl.X.560 9. Aleea Pietii.sc.str.sector 6 Slobozia.Mihai Eminescu.bl.str.U6.bl. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.ap.12 Slobozia.867.str.Ardealului.040 84.718.5 Slobozia.865.13 Decembrie.V5.str.ap.588.920 66.ap.14 Slobozia.899.sc D.320 52.560 40.sc A.ap.ap.70 Slobozia.U16.Avram Iancu.et1.bl.Ciulnitei nr.200 22.8 Slobozia.b-dul Unirii.sc A.sc A.733.bl.bl.720.a.800 41.J1.480 15.120 34.526.372.Domnita Balasa.sc D.800 20.260.B.14.ap.sc A.sc B.ap.2.B3.sc.240 37.ap.ap.b-dul Matei Basarab.ap.Matei Basarab.ap.bl.ap.11 Slobozia.404.ap.D.sc B. Lacul Zanoaga nr.120 75.744.15 Slobozia.2 Slobozia.Grivita.L5.25 Slobozia.ap.488.str.sc A.080 24.562.299.ap.703.551.b-dul Cosminului.str.bl.ap.600 270. Domnita Balasa.bl.Lacului.b-dul Matei Basarab.720 44. Cuza Voda.14 Slobozia.853.ap.bl.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.bl.11 Slobozia.sc B.ap.157.ap.12 Slobozia. C.757.et 1.U10.12 Com.bl.str.MB8.680 142.ap.53 Slobozia.sc A.047.U6.280.bl.U28.190.bl.str.480 56.sc B.bl.sc.ap.str.4 Slobozia.685.bl.75 Slobozia.726.Vasile Alecsandri.021.24 Bucuresti.jud Braşov Slobozia.320 87.520 3.bl.a.640 11.200 39.sc A.str.Cuza Voda.920 34.560 24.str.b-dul Unirii.sc C.3.25.9.str.ap.13 41.36.sc A.str.MB1.16.bl.ap.Aleea Scolii.3 Slobozia.960 65.X2.920 7.Aleea Pietii.sc A.80 Slobozia.ap.b-dul Matei Basarab.str.488.299.Aleea Cortensiei nr.36.9.K1.ap.880 9.b-dul Cosminului.bl.957.bl.849.sc A.Mihai Eminescu.sc A.sc.bl.20 Slobozia.571.ap.366.24.ap.42 Constanta.Mihai Eminescu .str.000 18.B3.53 Slobozia.794.441.600 60.bl.25 Slobozia.360 3.040 54.5 Slobozia.ap.bl. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.35.440 43.sc B.str.bl.270.227.680.sc.12 Slobozia.280 20.20 Slobozia.U27.bl.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .b-dul Matei Basarab.ap.432.str. Gherea nr.ap.str.U4.nr.K1.400 41.bl.160.2.str.39 Slobozia.24 Slobozia.bl.515.B.bl.Mihai Eminescu.A.116.b-dul Unirii.400 111.Gherea nr.25.str.41.15 Slobozia.sc a.b-dul Matei Basarab.bl.ap.53.str.bl.sc A.711.42 Slobozia.512.D.400 53.str.744.000 7.sc A.000 30.897.600 76.2 Braşov. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.L6.1 Slobozia.

et.sc B.43.Ialomitei.17.240 11.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .446.Miron Costin.116.sc A.I 3.bl.960 9.Jud.9 Slobozia.Dragos Voda nr.6 Slobozia.M3.ap.352.ap.sc A.Gherea nr.b-dul Matei Basarab.000 255.mihai Eminescu.IAS .ap.sc B.674.000 9. Pacii nr.6 Slobozia.879.ap.47.bl.2 Sat.bl.14.7.bl.13 Slobozia.864.480 207.Decebal. Alexandru Odobescu.17.sc D.35 Slobozia.000 10.et 1.bl.765.ap.sc A.U27.bl.bl.str.2.000 11.C3.E17.Aleea Baii.bl.Armanului nr.Avram Iancu.853.160.14.Cuza Voda.1.ap. Scanteia.b-dul Chimiei.sc A.str.sc A.et 1.ap.976.8 Bucuresti.14 Com.000 8.706.95 Slobozia.640 12.13. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.110.9/48.290.ap29 Slobozia.str.Perieti.bl.bl.bl.str.str.600 19.360.I 3.bl.str.Nisipuri.680 30.sc A.b-dul Chimiei.ap.5 Slobozia.520 38.sc B.b-dul Unirii.160 15. Ialomita Slobozia.2 Slobozia. Gherea.28 Slobozia.sc A.744.960 12.2 Slobozia.bl.372.bl.800 26.U18.680 17.bl.ap.sc A.ap.437.sc.bl.320 58.bl.b-dul Matei Basarab.sc A.bl.ap.360 61.Ialomitei.10 Slobozia.ap.Avram Iancu.424.bl.bl.ap.ap.22 Slobozia.Mestecanis nr.U21.18 Slobozia.sc B.221.800 63.320 42.Cuza Voda. Calarasi Slobozia.Aleea Parcului.44 Slobozia.4 Slobozia.str.9 Slobozia.000 67.sc B.Jud.str.040 45.sc B.sc A.291.960 82.b-dul Matei Basarab.16 Slobozia.str.str.bl.440 20.10 Slobozia.000 31.000 32.str.sc A.sc C.Cuza Voda.215.sc B.bl.sc B.bl.5 Slobozia.str.272.930.1 Slobozia.000 31.1/26.076.str.29.7 Slobozia.116.ap.bl.ap.389.bl.604.b-dul Cosminului.N!.C.263.000 79.6 Sat Iazu.480 25.ap.ap.G5.Dorobanti.320 11.600 3.000 16.et 5.6 Slobozia.ap.580.944.677.47.et 4.400 15.bl.sc B.920 51.sc C.b-dul Matei Basarab.ap.Cuza Voda.str. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.sc A.str.ap.000 31.ap.10 Slobozia.640 32.ap.446.N!.11 Slobozia.b-dul Matei Basarab.098.b-dul Chimiei.bl.8 Slobozia.ap.241.817.44.bl.240 74.957.1 Slobozia.66.400 48.sc a.8 Slobozia.000 51.com.sc A.U.552.Cuza Voda.sc A.b-dul Cosminului.D.2 Slobozia.B27.str.ap.bl.D.540.17.bl.jud Ialomita Slobozia.bl.bl.462.ap.U1.Nisipuri.B1/30. Stefan cel Mare.920 72.b-dul Matei Basarab.120 16.860.7 Slobozia.1.120 19.sector 5 38.str.b-dul Unirii.ap.bl.320 41.18 Slobozia.Miron Costin.409.ap.bl.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.ap.400 41.400 9.ap.ap.ap.str.ap.b-dul Matei Basarab.str.str.bl.488. Mihai Eminescu.sc E.738.sc C.360 53.22 Slobozia.sc A.ap.sc B.1 Slobozia.Ialomitei.et.2.7 Slobozia.ap.str.7 Slobozia.str.str.str.860.str.bl.B1/30.bl.860.MB14.sc D.200 121.830.bl.334.000 60.ap.297.F5.790. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia. Fundata.str.str. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.5 Slobozia.C.S2.400 46.A.str.14.ap.sc A.bl.78 Slobozia.sc A.b-dul Cosminului.ap. Dor Marunt.com.3 Tandarei.440.sc A.7.66 Slobozia. 9 Mai nr 9 Slobozia.b-dul Unirii.558.sc C.

str.000 57. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL. ROMANILOR BL.978.418.000 1.595.447.240 36. BAITA jud HD.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I.200 12.MB6.615. DACIA 37 BL.Ciulnita.CERBULUI 10 BL.264.str.000 1.5 jud.HD.608.220.411.D6 SC.080 LEI 22.24.Alexandru Odobescu.400 46.760 6.000 55.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G. Ialomita Slobozia.16 SC. MARINELA AVRAM P. LUCHIAN ALEXANDRACHE N. 14 DEVA AL.TRAIAN BL.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.Mihai Eminescu.223.467.446.360.bl.9 Com.12 Slobozia.bl. MARIA ANGHEL G.1 AP.260 2.015. 20 AP.b-dul Matei Basarab. ANDRONE GH.850.28 DEVA CUZA VODA BL.15 Slobozia.sc.5 jud.Jud. PACII BL.760 6.b-dul Matei Basarab.231. 19 HUNEDOARA.400 6. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA.644.ORASTIOARA DE SUS jud.str. ANA ANGHEL V. PETRU ARDELEAN P.340 8.92 COM.B. M1 SC. IOAN AVRAM I.35 jud.U21.ap.22 AP.70 Slobozia.562. SAT OCOLISUL MIC 67 COM.302. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.065.bl. BATIZ Nr. I AP.bl.244. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A . DEVA IMP. HD.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.080 72. MARIA ANUTESCU P. A AP.5 Slobozia.48 SC.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .603.7 Slobozia. 20 AP. Ion Voicu S.23.TRAIAN BL.ap.600 37.ap.str. HD.100 26. DEVA AL. CALAN Str.16 5.840 16. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.930.200 22.AP.760 45. PACII BL. FLORILOR BL.ap.ap.320 49.3 DEVA EMINESCU BL.49 jud HD. 34 Com.440 32.44 AP.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.538.A4 AP.sc. CARMEN LUCIA ACATRINEI I.300 19. 14 AP.b-dul Matei Basarab.43.et 3.bl. 189 jud.560 50.B AP.085.sc A.str.947.B AP.sc B. A2 AP.sc B.bl.497.280 4.Vanatori.200 13.Prunului nr.8 Slobozia.U21.180 10.sc A.600 57.34.sc C.Mihai Eminescu.sc A.16 ORASTIE MURESULUI BL.082.994.200 5.16 DEVA ZARANDULUI BL.046. Rodica Zamfir I. IOAN ANDREI I.320 25.ap.44.223.sc.bl.HD.915.440 44.24.3 DEVA IMP.A4 AP.A1 Sc.ap 4 Slobozia.520 38.29 Slobozia.200 25. 10 HUNEDOARA.B AP.976.6. DEVA DECEBAL BL.str. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.267. 26 jud.120 74.sc A. CALAN INDEPENDENTEI BL. PORUMBESCU BL.B AP11 SUMA 19.U21.9/48.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL.766.440.640 47.845.800 43.251. PAVEL ARON L.bl. MIHAIL-V.sc A.854.16 AP.b-dul Matei Basarab.178. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D. DORINA ADAMOVICI D.22 CALAN Str.15 Slobozia.Ardealului.str.29 Slobozia.14 Slobozia.160 35. 34 DEVA AL.J1.131.196. LUCIAN ALEXANDRACHE P.D6 SC.640 6. FLORILOR BL.bl.ap.B.550 39.bl. STELA ALMASAN OFELIA I.000 23.bl.bl.sc A.29 Slobozia.ap. DOREL ADAM C. Vasile Zamfir S. VIRGIL ADAM S.str.881.288.Mihai Eminescu.bl.288.360 82. TEODORA ELENA ATOMEI A. ARON ARON A.ap.48 SC.ap.960 9. GHEORGHE ALEXANDRACHE L. GHEORGHITA ALBU GHE. Y2 AP.B.000 27.sc A. Manuela Slobozia.b-dul Matei Basarab.Mihai Eminescu.ap.ap.46 DEVA AL.16 AP.18 AP.

3 AP.A6 SC.E AP. RAUSOR 117 jud. 23. 94 HUNEDOARA.251.374.204.640.711.667.D AP. 3 AP.B AP.980.DELEANU NR.34 AP.976.80 Sc. Z1 AP.106 DEVA AL. MIHAI VITEAZU 10 BL.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud. FLORIN CRISTIAN BIRLA I.903. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I. BOUROS P.090.1 AP. DEVA 22DECEMBRIE BL.2 DEVA EMINESCU BL. SIMERIA TRAIAN 98 jud. 24B HUNEDOARA.709.500 2.9 jud.1 AP.160 372.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 . 56 DEVA PROGRESULUI BL.11 DEVA AL. CORNELIA BOTEZATU C.1 AP. AURELIA BRANUTIU G. VERONICA BENTA A.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.28 AP. DECEBAL NR. SABIN BOTA P. CORVIN Nr 12 BL.16 DEVA ZAMFIRESCU BL.6 AP.120.MUNCII BL.480 8. B-UL.4 DEVA I. MARIA BOBORA G.160 82.2 SC.FLORILOR BL. VENUS BL.696.3 Sc.IRE .791. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I.390.457. LIDIA BALATICI GH.3 AP.1 AP.49 AP.42 jud. B AP. HD.3 DEVA AL. OLIVIA BEC I. HD.000 59.A AP. DUMITRU BOGOS I. BAZIL BANCIU I.45 DEVA BALCESCU BL. SABINA BOBORA A. EUGENIA BOTOC C. AURELIA BOGDAN V.TRAIAN. SIMION AVRAMIA V.365.TRANSILVANIEI BL.100 19.68 DEVA G. DEVA SCARISOPARA BL. MARIANA BERES G. DEVA Str.A 4-2 AP.676.14 DEVA AL.O2 SC.14 DEVA BEJAN BL.020. DECEBAL NR. C-TIN BELU T.5 SC.240 94.840 60. 33 HUNEDOARA Str.046.HD. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D. NICOLAE BOGDAN S. DEVA EMINESCU BL. AUREL BALAS G.1 AP.240 41.160 2. HD. BEJAN BL. HD.14 DEVA ZARAND BL.PUI Sat. DEVA BALCESCU BL.608.480 4. MIRCEA BELU I.280 85. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V.800 39.19 AP.GHEORGHE BOBAR S.600 30.28 DEVA BEJAN BL. CALUGARENI NR.29A AP.200 94. MARIA BRUSTUREAN T.176. ANNA BALICA N.30 DEVA EMINESCU BL.26 DEVA MINERULUI BL. 19 DEVA CREANGA BL. ANA BOTICI A.000 75.520.400 16.241.FLORILOR BL.476.99 HUNEDOARA.17 BALATA PRINCIPALA NR.046. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.160 10.ENESCU BL.DELEANU NR.6 BRAD REPUBLICI BL.82 jud.160 43.500 26. EMILIA BACIU S.5 SC.000 57.B. VICTORIA BRABETE P.HD DEVA Str.2 AP.400 9. B-UL.5 DEVA ZAVOI NR.886.B. PETROSANI Str.160 40. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T.600 66. Str.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.000 24.AVRAM P.250 20.22 SC. J1 AP.244.22 SC. STAN BISCA T. IOAN BOLDEA S.400 26.20 DEVA GRIGORESCU BL. HD.29 SC. LIDIA BALAZS F. ANA BOLDEA I.280 100. PANTELIMON BARA P.17B jud. B AP.400 315.720 33. VIILOR NR.13 SC.Z1 SC.800 100.967.194.18 Sc.A 4-2 AP.308.648.H AP. GHEORGHE BRANDA V.380 155.448.347.3 DEVA EMINESCU BL.416.A AP.9B SC.669.305.200 45.040 106. DOREL BAICAN I.8 AP. HD. DOREL BRANET P.152.000 47.240 4.084.600 56. CIPRIAN PORUMBESCU BL.3 HUNEDOARA.800 84. IOAN BADEA I.050.385. HD.6 jud.43 DEVA CALEA ZARAND BL.32 DEVA BEJAN BL.54 Com. 24B DEVA I.200 26.4 DEVA Str.9 DEVA AL.544.636.000 57.4 AP.360 44.583.588. MARIUTA BOBAR I.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.66 Sc.739.72 AP.560 27. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL.600 103.1 AP.392.AB17 SC.41A Com.076.800 142.400 41.080 60. DORINA TATIANA BALAN I. CORVIN Nr 12 BL.160 8.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL.A AP.

A AP.400 85.AB1 AP.7 jud. RANDUNICII BL. DEVA BALCESCU BL.8 SC. N.639.14 BLG AP.DECEBAL Nr.000 LEI 120.807.3 DAVA DACIA BL.3 DEVA A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53.23 AP.897. LIA CASAN I.15 HUNEDOARA.A AP.10 AP.IANCU BL. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.30 HUNEDOARA.11 jud.LAUTARU NR. HD. 38 jud.400 283.23 AP.334.200 16.260.IANCU BL.42 AP.570. ION BURNARU G.CREANGA BL.409.720 60.ALECSANDRI NR. C-TIN.19 Sc.D SC.12 DEVA ANEMONELOR NR.30 BL.665.593. HD.048.B AP.15 DEVA DECEBAL BL.200 21.BALCESCU BL.200 166.INDEPENDENTEI BL. CRISTIAN CHEPTROSU T. Str.6 jud.A AP. HD.10 DEVA 22DECEMBRIE NR. HD.158. GEORGE CATANA V. IOAN BUTNARU I.595.013.2 SC.065.509.1 AP.18 DEVA I.1 AP.A AP.400 62.200 59.21 SC.234.20 SC.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.7 DEVA 1DECEMBRIE NR. CALIN CIOCAN V. LALELELOR BL.5 BL.922.880 472.83 DEVA AL.B5 SC.47 DEVA BUL.800 11.440 242.240 18.098.120 5. VALENTIN BUFTEA V.715. 13 HUNEDOARA.15 DEVA MINERULUI BL.200 22.F Sc.3 AP.400 11. CIURDARESCU M.200 8.208.080 41.530.9 HUNEDOARA.200 16. DEVA ANDREI MURESAN BL. IACOB BUDA I.657.4 DEVA EMINESCU BL.232. DOINEI NR. VIORICA CAMPAN N. DANIELA COCIS I.880 LEI 2. GAVRIL COCOTA I. DEVA HOREA NR. ZAMBILELOR Nr. ENESCU BL.MANIU NR.H3 SC.548.A2 AP.1 DEVA G.1 AP.512.225.361.897.A AP.28 DEVA VULCAN NR.JIULUI BL.120 31. BRAD A. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.46 SC.640 216.ENESCU BL.000 7.040 78.39 21.960 38.P4 AP. TEODOR CIOARA C. MARIA BUTNARU I. OANA ANDREIA BUTNARU P.430. SIMERIA V.000 5. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T.010.46 SC.5 BL.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .989.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.BRUSTUREAN P.520 LEI 76.43 SC.143. HD. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud. DELIA BUGA A DOINA D.200 1.280 9.C1 AP.25 jud.69 DEVA MINERULUI BL.360 LEI 414. DOREL CHISBORA C.IOAN CARACAS I. IOSIV CHISBORA C.30 HUNEDOARA.712.200 46. VIOREL NICOLAE BUTAS T. N. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I.BALCESCU BL.011.30 HUNEDOARA.3 DEVA B.16 DEVA LIBERTATII NR.330.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.000 84.488.C AP.2 DEVA A. PETRU MARIUS CAZACU I.I.3 AP. CORBULUI NR.A AP. MIHAIL CALUGAR M.C AP.IANCU BL. ALEXANDRU CIORTEA I. HD HUNEDOARA.31 BALSA Nr.19 Sc.816.244.595.C AP. IOAN COCOS I.840 11.203.450 36. EMILIA COCOS N.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.200 46.576.440 82.296. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.21 DEVA PROGRESULUI BL. HD.937. BUL-DACIA NR. MAGDALENA COCIOABA C.H3 SC.674.040 17. ZAMBILELOR Nr. AURORA OLIMPIA CASAN P.860 20.37 HUNEDOARA.11 HUNEDOARA.C AP.F AP.20 SC.16 DEVA CARPATI NR.000 43.B AP.2 DEVA AL.13 DEVA BUL.CONSTANTIN CHIS I.24 DEVA CRANGULUI NR. BRAD A.129 jud. ENESCU BL.68 BRAD Str.000 52. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.800 51. HD HUNEDOARA. RODICA CALUGARU I.920 44.880 25.PACII BL.440 140.393. Str.9 BL. ELISABETA COMSA V.2 AP.STELIAN BURETA I.704.33 AP. RODICA BUMBARU C.560 52. ANDREIA DIANA BUTNARU D. TERENTIE BUCUR Z.8 DEVA GOJDU BL.42 AP7 jud.33 AP.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR.IANCU BL. GHIORGHITA BUFTEA I.6 DEVA AL.B AP.

010. CRAIOVA BD.55 SC. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N. HD.HD.300 20.600 17.960 132.400 3. MARIA DANSOREAN M.LAZAR NR.23 BL. ELENA DENDIU G. TITULESCU BL. CLOSCA BL.339.3 AP.CRISULUI BL.475.971.200 19. B-UL.73 AP.761.710 15.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 .A AP.200 20. IORGU CZAKO D.4 BRAD 1IUNIE BL. HD. LUCRETIA CRISAN L. DEVA CRISAN NR.096.21 DEVA AL.630.11 jud.415.341.3 SIMERIA A.6 AP.A AP.880 8.000 51.514. HD.6 DEVA AL.22 SIMERIA Str.360 61.14 DEVA AL.11 AP.53 AP.188.800 101.D AP.105.66 SC.579.IANCU BL.200 12.34 DEVA AL.560 3. VALERIA DIMITRIU G. DAN COSTEA G.5 AP. HD.44 DEVA CARPATI BL.HD. SECT. MARIA DANSOREAN P. MARIA COPACIANU GHE.IANCU NR. DEVA NARCISELOR BL.8 AP.041. ADRIAN HUNEDOARA.11 DEVA PLEVNEI NR. LETITIA DRAGOIU N.2 AP.253 jud. MARIUS DINA M. ROZALIA COROBEA N.10 jud. FLOREA DEMEA N. MARIA COPACIANU GH.418.479.PARCULUI NR.37 DEVA AL.14 COM. ELENA DIJMARESCU A.600 102.000 372. ADRIAN CRETU GHE. EMIL TRAIAN DAMSA A.972.681.ROMANILOR BL. DEVA AL.297.25 DEVA LIBERTATII BL. ECATERINA CRISAN L.D AP.542.D SC.417 jud.C3 AP.12 DEVA CUZA VODA BL.D8 SC. VINOVIA DODA D.39 SAT TRESTIA NR.BAITA jud.A AP.190 29.4 BL. SC.760 12.111.10 AP.46 jud.H3 AP. TRANSILVANIEI NR. PETRE DEACONU I.914.091.400 1.AP.53 AP.000 87. DACIA 8A BL.1 TITULESCU Nr. Exp. 21.406. ANA DUMITRU A. HD.600 31.2 BL.15ex.304.000 14.48 DEVA KOGALNICIANU BL.16 AP.168.400 34. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S. A. PAVEL DEMIAN L.9 Com.372. RODICA DAFIN I.2 AP. NICOLAE CORBU I.10 jud.20 jud.720 2. ORASTIE BALCESCU BL.32 DEVA PROGRESULUI BL.549.1 AP.F5 SC.25 HUNEDOARA.18 ORASTIE BALCESCU BL.339.16 DEVA CUZA VODA BL.3 DEVA G. MARIA CRISTOI C. ALEX.751.040 10. IOAN CRUDU V.380 19.240 225.194. HUNEDOARA.3 AP.66 SC.180 83. ORASTIE PRICAZULUI BL.M1 AP. MARIA CROAMPA GH.12 DEVA CARAGIALE BL.769. DEVA CARPATI BL.52 DEVA AL. MARIANA CRETU G.600 67.2 AP.000 9. PAVEL DEAC D. CLOSCA BL.E AP.744. CORNELIA COSTACHESCU D. CRISCIOR Str.264.600 58.720.C AP.73 DEVA TEILOR BL.10 DEVA TEILOR BL29 AP.U AP. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.880 10. IOAN DULCA I.123. ANGHEL CRISAN D.201.12 BUC.90 HUNEDOARA.CONDURACHE GH.4 BL.424.600 37. GHEORGHE DUMA A. SABINA CURELARU GHE. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.50 AP.1 ORASTIE PRICAZULUI BL. BAITA Sat HARTAGANI Nr. HD.5 COM.864.880 35.2 BL.6 DEVA CARAGIALE NR.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.U AP. HD DEVA B-UL DECEBAL BL.960 23. LIBERTATII NR.12 DEVA CUZA VODA BL.69 DEVA VIILOR NR. LAURA DREGHICI N.800 38.34 Sc. GEORGETA DIMOFTE V. GHEORGHE CRACIUN A.380 54. LEONTE DOBREI M.INDEPENDENTEI BL.46 jud.842.U AP. MARIA CRISAN N.744.793. NICOLAE COSTACHE Z.FLORILOR BL. N.7 AP.188.039. ANTOANETA DEACONU C.23 SOIMUS NR.16 AP.7 DEVA PIETROASA NR.645. HD.800 15.D AP.200 100.600 10.C3 AP.MUNCII NR.12 DEVA DECEBAL BL.8 jud.080 142.1A AP.000 33.9 AP.494.840 16. SIMERIA Str.LALELELOR SC.000 43.15 DEVA DECEBAL BL.PARCULUI NR.000 20. Jud. CORNELIU DOBRE I. HD.400 10.F Sc.800 16. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V. 80BL.8 jud. MIRCEA CRISAN M.080 165. HD.238.

046.BARNUTIU NR. GOLESIE A.K AP. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.5 FURCA L.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.400 4.TRANSILVANIEI BL.42 AP.600 8.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.100. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL.3 AP.760 9.160 38. HD.8 GAVRILA M.15 FILIMON A.209.AB20 AP.616.5 FORRO N.744.900.395. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL. CAROLINA DEVA A.HD.439. MARIA BRAD A.548. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.4 GORGAN GHE. MARIA DEVA MERILOR NR.MILEA BL.816.11 FLORE T. VIOREL DEVA B-UL.286. AURELIA CLEOPATRA BRAD G.600 19.231.11 FLOCA E.460.2 FILIMON R.23 GHERGHEL I.88 AP.240 19. GOLGOT N. DUMITRU DEVA BALCESCU BL. STEFAN DEVA MARASTI BL. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR.560 6.074.D AP.1 SC.8 AP. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A.MAIORESCU BL.360 258.763.240 10.807.593. TODOR DEVA AL.30 AP.951. DEVA EMINESCU BL.400 67. FELICIA Com.677. GLIGOR D. VASILE DEVA EMINESCU NR.A AP.42 SC.869.8 jud.281.655.880 34.42 AP. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL. GERGE A.5 SC.6 FRUJA N.2 FELEA Z.560 68. SOIMUS Sat.610.376. DURCAN V.680 37. HD.21 FODOR I. MARIETA BRAD A.MANIU BL.680 82. VALENTINA DEVA AL. INDEPENDENTEI Nr.64 jud.12 COM DOBRA jud.15 FODOR N.1 AP.25 AP.5 jud.77 FURCA L. GLIGOR I.850 57. CORNEL DEVA I.38 jud.561. HD. VIOREL PESTISU MARE Nr.42 SC.AB20 AP. IRMA MARIA DEVA AL.8 jud.46 jud. INDEPENDENTEI Nr. HD.560 48.640 20.560 10. GABRIELA SANDA DEVA T.E AP.943. HD.39 GALICEANU I.058. IOAN DEVA I.086.8 jud.680 7.VIRGINIA HUNEDOARA.632.22 AP. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR. CRISTIAN DEVA AL.800 192.FLORILOR BL.B AP.8 AP.520 3.D7 SC.39 FURTUNA V. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.32 jud.560 32.DURCAN I.840 32.7 FLORE T.343.200 2.706.600 26. HD.42 AP.080 30.2 BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .680 15.IANCU BL.440 33.SOLOMON NR.9B AP.4 AP.385.MANIU BL. GHERGHIT V.3 ERDOS F. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL. FURTUNA I. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL.O3 AP.50 FLOCA I.671.HD.MURESANU BL. GORCEA I.A AP. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.467. EUG. GOLGOT M.000 2.936.837. IOAN DEVA I. HD.5 AP. B-UL.C AP.P5 AP.12 FLOARE I. LUCIA DEVA HORIA NR. ILEANA BRAD DECEBAL NR.38 jud.C AP.14 GIURGIU T.77 FURDUI N.450 847.5 AP.137.305. GHENA D.400 27.A10 AP. BALATA Nr.12A SC.845.O AP.5 BL.C AP.1 SC.800 25.579.IANCU BL. AVRAM DEVA DECEBAL BL.A AP.HD.680.80 jud.21 SC.78 GOTIU A.16 SC. SABINA BRAD DACILOR BL.000 16.164.840 2.A SC.880 58.120 57. TIBERIUS MIHAI DEVA T.640 17.786.11 SAT STANCESTI OHABA NR.D AP.IANCU BL.B SC. HD.464.000 10.110 jud. DECEBAL BL.121.5 BL.56 GHEOGHIADE SUSAN S.400 20.7 FLOREAN G. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.748.HD DUSAN C. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.TRAIAN NR.600 114.FLORILOR BL.15 FODOR I.240 2.BARNUTIU NR.640 11.440 88.23 jud.3 FAUR C.106 jud.200 65.3 GRAND I.IANCU BL.440 17.46 FELEA C. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL. HD.1 FAGARASAN V.339.MURESANU BL. 10.280 1. DORIN HD.3 AP. GABRIELA SIMERIA A. STEFAN DEVA EMINESCU BL. ENASEL P.44 FARAN I DANIELA DEVA I.

2 AP.600 86.2 SC.2 AP. ROZALIA HIRICI D.24 jud.8 DEVA AL.CORVIN BL.13 DEVA CUZA VODA BL.000 66.A10 SC.7 DEVA EMINESCU BL.730.111.O1 AP.895.10 jud. AUGUSTIN HARD A.148.15 AP.898. IOAN JOSAN I.899.194.2 AP.800 13.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.804. HD.4 HUNEDOARA.C3 SC. SIMERIA 1MAI NR.C AP.749.24 DEVA B-UL.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL. ELEONORA HAIEC G.GRIGORAS GH.203. ELENA HAIEC B.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL. DEVA CARPATI BL. ELENA INEL P.64 AP.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL. GHEORGHE GUTA D. HD.C AP.4 AP.C AP.052.34 SC.558. HD.38 jud.280 178. DEVA DACIA BL. HD.280 9. ELENA IACOB I. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E. BALCESCU BL.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V. NICOLAE DAN HISU I.12 BL.000 15.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL. HD.000 43.000 10. DEVA AL.920 45.1 AP. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C. IOAN ISAI G.28 DEVA I.007.600 49. ELENA IOVAN I.27 DEVA CALUGARENI NR.720 3.121.12 BL. REMUS DUNITRU GYORFI I. RAFILA JIANU GH.860.343.25 DEVA CARPATI BL.040 51.411. IOAN IURACSKA I. DEVA AL.28 DEVA GOJDU BL.K2 AP.111 CAINELUL DE SUS NR.33 jud.700 6.480 7.39 DEVA MINERULUI BL. ELENA GUDEA S. PACII BL. HD.960 44. IOAN IANCU P. MIHAIL GABRIEL INEL P.640. DECEBAL BL.151. HD.186. DEVA AL. DEVA AL.88 AP.993.3 AP.FLORILOR BL.5 AP.325.B AP.703.28 DEVA I.D AP.864.25 PESTISU MARE NR.155 jud.4 AP.31 HATEG T.840 3.60 MUNCELUL MIC NR.175 COM.640 10.CONSTRUCTORILOR BL.30 DEVA I.000 12.B AP.000 115.680 15.400 28.F2 AP.600 39.295. IOAN INEL I.356. HD. HD.M SC.785.VIITORULUI BL.31 DEVA EMINESCU BL.558.000 18.75 DEVA ZAMFIRESCU BL. GEORGE TOPIRCEANU BL. CAROL HOGMAN F.27 HUNEDOARA.4 AP.STREIULUI BL. LUCIA MARIA JOSAN M.2 AP.34 SC.C3 SC.15 DEVA B-UL BALCESCU BL.329. HD.17 AP.297.88 AP.34 SC. ILEANA IORDATE C. GEORGETA JEFLEA I.A DEVA CALUGARENI NR.AB20 SC.738. VERONICA GUIA D. BALCESCU BL.316.F1 SC. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.446.33 BL.19 SC.B-UL.13 8.O3 AP.8 AP.120 5.19 SC.M SC. KLARA HAIDA N.A AP.46 jud.2 AP.920 26. IOAN JEFLEA A.000 41. AURELIA HAIDUC M.480 61. TRAIAN DEVA B-UL.030 23.6 jud.6 DEVA PROGRESULUI Nr.600 4.157.861.8 jud.423. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A. DEVA AL.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.460. IOAN RUDOLF IVAN N.320 4.580 60.372.025.320 20.33 SC.2 SC.39 SIMERIA CARAGIALE BL.880 86.11 DEVA BARITIU NR.49 ORASTIE Sos.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 . BRAD VANATORILOR BL. BENEAMIN GUS P.17 DEVA EMINESCU BL.033.400 31.A AP.840 8.31 DEVA B-UL.42 DEVA INDEPENDENTEI BL. DEVA AL.600 30.39 AP.680 20. BAITA jud.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.8 AP.023.375. HD.DACIA NR. DEVA PROGRESULUI Nr. MARIA GYORFI D.11AP.32 jud.42 SC. DIONISIE GYORFI D.A1 Sc. ARMATEI BL.PESCARILOR BL.3 AP.372.CAMELIA IGNA A. IOAN JEFLEA I.25 DEVA CARPATI BL.563.CORVIN BL.000 81.000 61.680 12.917.372.CORVIN BL. DIONISIU GYORGY L.D6 Sc.24 AP.A AP.579. TIBERIU HARD A.190.C AP.800 15.4 DEVA ZAMFIRESCU BL.A AP.10 jud.M SC.300 20. ANA HIRICI D.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.040 70.741.800 33.400 10.800 310.VLADIMIRESCU BL. LETITIA IRIMIE A.C1 AP.443.440 10.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.360 37.3 AP.440 91. IOAN IONICA A.PATRIEI BL.43 SC.

209. ROMANILOR BL.569.000 57. MINEI NR.000 3.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A.000 6.642.520 47.5 AP.200 57.6 Sc.814.874.340 5. HD. K4 SC. ROMANILOR BL.000 137.37 SC.2 AP.HD.000 506.22 AP.A1 SC. ALEXANDRU DEVA BUL. CRISTINEL Sat.10 jud.DECEMBRIE BL.21 SC. VASILICA DEVA A. DEVA BUL.337.000 18. SORIN CALAN V.58 MANEA N.A Sc.7 jud. FLORILOR BL.6 DEVA BUL. LILIACULUI BL.16 jud.12 DEVA AL. HD.ALEXANDRU MIRCEA DEVA . PESCARI BL.800 34.340. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.14 AP. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. HD.60 SC.22 jud.190 14. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.49 DEVA AL.860.000 52.20 MARCU M.125 jud.15 MANCIU I.F AP.16 AP. MAJER A.94 LUKACS M.34 MARCU N.706.040 12.MARGINEANU NR. ERNEST LICA SABINA LICESCU N.6 Sc.38 MARCU D.6 AP. IOAN JURCA I. BALCESCU BL.046.I.430. ORASTIE MURESULUI BL.950 457. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.25 LUCACI P.446. VIORELE BL.5 BL.046. PARCULUI Nr.11 COM.D AP. SIMION CALAN V. SANDA ADRIANA LENHARDT A.000 54.18 AP. AUREL CALAN V.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.600 16.767. HD. PETRU LEVKO M.SANGIORGIULUI NR. IOAN KASZTA D.458.31A SC. MADARAS GH.186.6 jud. AP.14 HUNEDOARA.920 39.CERTEJUL DE SUS NR.403.21 AP.000 16.040 19. PESCARI BL.743.G. STR.IANCU BL.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.197.640 4. MARCEL DEVA P.621. HD.8 168 .558.040 20.VLAICU NR. MARIA TEREZIA KOUBA A.IANCU BL. SABIN AUREL DEVA AL. HD. MANCIU M. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.125 jud. HD. MANCIU VLADIMIR DEVA 1. TEREZIA JURA I. LUCA S.435.840 62.EMINESCU BL.HD. ALIN SIMION DEVA M.488.000 41.IANCU BL. E.450 61.334. BALCESCU BL.V19 LUCA S.6 AP.500 21.25 jud. HD.7 AP.897.31 LUNG S .SANGIORGIULUI NR. CORNELIA SIMERIA A. LUPU GH.29 SC. BRANGA MARIOARA LASZLO P.400 52. GABRIEL MIHAI AP.HD.B AP.6 LUCA N.709.691.603.480 23.21 AP. RACASTIE NR.7 jud.697.AGATA BIRSESCU 10 BL.A AP.595. SULIGHETE Nr. BUCES NR. TIBERIU KOPECZI L.600 34.080 9.3 SC.26 DEVA AL.920 80.151.DECEMBRIE NR.32 Com.24 LUNG R.CORNEL GURASADA NR.SANGIORGIULUI NR.300 85.1 AP.860.DACIA BL. VARMAGA COM.B AP. MARINA N.1.550.C AP.DECEBAL BL.300 15. MINER DEVA AL. CONSTANTIN SIMERIA V.640 19.7 BUCURESTI Str.094.700 15.558. 18 AP. VALERIU DEVA MERILOR NR.A Sc. DEVA DENSUSIANU NR.744.31A AP.34 MARCU M.117 jud.952. HD. HD.JUNCAN F.B SC.61 LUCA N.ENESCU BL.14 AP. LADISLAU KORMOS ST.000 80.200 37.541.120 22.000 5.D LUPU N.MAIOR NR. MELANIA LIRCA L.760 242. LUCACI I.K4 SC. FRANCISC KONTA R. MANIU BL.967.A AP.35 jud.152 jud. MAGDA S. HD.900 22. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM.5 jud. MARIN I.C AP.947.200 62.SABIN HD. HUNEDOARA.919.800 15.480 13.45 MARIAN I. LILIACULUI BL. IOAN LASCU N.ALEXANDRI NR. DEVA DECEBAL BL.4 AP. HD. MARIANA DEVA . VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.000 33. IOAN SIMERIA A. HD. GH.640 55.1 AP.800 51.704.1 jud.1 AP. KORNELIA DEVA BUL.4 DEVA G.11 DEVA 1.809. SOIMUS jud.5 SC. LUCACI P.961.520.45 jud.1 MANOLACHE S. RUSALINA LAZAR A.3 14. MARGINEAN G.733.230 jud. C-TIN Com. VETEL NR. IULIU HUNEDOARA. ECATERINA DEVA AL.849. MANEA T.

720 12.INDEPENDENTEI BL. HD.B AP.11 AP. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.600 47.988.43 DEVA AL.372.930.691.600 234.046.190. DEVA AL.12 DEVA CRANGULUI NR.169.200 25.3 AP. IDA MUNTEAN V.EMIL MIHAILESCU I. RODICA MERT N.661.000 9.16 DEVA CRINILOR BL.595.3 AP.PESCARILOR BL.000 12. PAVEL NAN R. CALAN AL.X2-1 AP. MARIA MURESAN I.600 15.CREANGA BL.825.488.jud.4 jud.37 SC.26 AP.446.HD.78 DEVA BUL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .CREANGA BL.442 AP.E11 AP. CRINEL IOAN MAXIM I.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.411. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A. MARINESCU GH.80 jud.750.600 51.22 DINCU MARE NR.B AP.A6 SC.CERTEJ jud.223.7 AP.000 5.475.28 AP. PETRU MIHET N.500 13.120 16. SAT RUNCU MIC NR.32 DEVA AL.30 AP. TRAIAN VUIA BL.CRINILOR BL.F AP.022.932.B DEVA DECEBAL BL.BALCESCU NR.732. BAITA .525 31. MIHAELA NEGRUTIU GH.860.393. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P.111 jud.052.925.000 630. IOAN C-TIN.000 45.640 5.31 DEVA I. HD.818. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT.600 25.200 9. IOAN MIHETI V.7 jud. VASILE MIHAI I.334.406.MARINESCU HG. MARIA MORAR I.53 5.48 DEVA I. DEVA HOREA NR.LUCIA LUMI.11 AP. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P.2 COM.000 22. MARIA MARTIN N.15 SC.84 HUNEDOARA. VASILE MUNTEAN I. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.V.4 AP.SATURN BL.123 COM.4 CALAN 1DECEMBRIE NR. MARIANA AURICA NEGRILA A. MARCEL MICLEA V. SABINA MICLEA V.400 7.462. HD. VASILE HUNEDOARA.FLORILOR BL.680 27.14 AP.400 17.400 20.21 AP.800 33.11 DEVA I.563. TRANDAFIRILOR BL.000 81.276. DEVA BUL.880 41.38 DEVA INDEPENDENTEI BL.116.972.M AP. SABIN MUSTATEA V.081.680 10.HD. RANDUNICII BL.16 SC.S.29 SC.ROMANILOR BL.5 SC.22 DEVA LIBERTATII BL.21 Sc.800 21.800 82. DOINA LIVIA MICLEA P. MOLDOVAN AL. HD.14 jud. HD.DECEBAL BL.43 DEVA AL.158 jud.200 25.800 140.CORVIN BL. MIHAI MARIS A.ILDIKO MATEAS N. STEFAN MUNTEAN S.560 60.920 44. GHEORGHE MOTATAIANU C. ELISABETA MIHAILESCU P.129. 8/B DEVA CRANGULUI NR. SATURN BL. 8 DEVA MINERULUI BL. AURORA MUNTEAN I. SOIMUS jud.4 Com.320 16.960 57.89 DEVA BUL.24 AP.30 AP.086. HUNEDOARTA. NICOLAE MIHOC GH.L AP.31 DEVA AL.31 HUNEDOARA. SORIN VIOREL MOLDOVAN I.853.725 6.22 DEVA AL.000 51.1 AP.7 jud.E1A Sc. BRAD FRUNZA VERDE NR.000 52.930.44 DEVA SCARISOARA BL.84 SAT BALATA NR.500 12.1 Sc. VETEL jud.000 10. CALAN AL.PACII BL.192.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.24 AP.2 BACIA NR.180.1 HONDOL NR. 8 DEVA CRANGULUI NR.AB20 AP. ZAHARIE MICLEA V. IULIAN MILONEAN D.BALCESCU BL.5 AP.617.E11 SC.D8 AP. DEVA AL.400 64. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L.446.2 DEVA ZAMFIRESCU BL.400 23.11 AP.68 DEVA AL.90 COM. DEVA MINERULUI BL. HD.41 AP.MIHAI MOT R.7 CALAN BRADULUI BL.ROMANILOR BL. VALENTIN MICA I.750. SIMERIA ZORILOR BL.AVRIG Nr.12 DEVA MINERULUI BL.16 AP.14 AP. PETRU MURESAN T. MARIOARA MUNTEAN N. 4 AP.44 DEVA AL.157. PACII BL.440 4.113.400 62.550.A2 AP.2 AP.636. 8/B DEVA CRANGULUI NR.33 jud. HD. SABINA AURELIA MATIES I.040 10.640 33. DIONISIE MATE D.3 AP.26 BUCURESTI Str. Hd.37 BL.LUCIA MARIANA MOGA V. SABIN MOROSANU I. SAT LUNCA NR.720 42.76 DEVA DACIA BL. RANDUNICII BL.372.830 39.FLORILOR BL.000 28.523. HD.000 373.37 AP.K4 AP.SATURN BL.860.11 DEVA GOJDU AL.712. HD.

920 82.200 41.413. MINERVA PAL G.212.607. CONSTANTIN PASC N. INDEPENDENTEI BL.160 26. MARIA OPREA I.F AP.000 4.7 ARAD Str.800 7.080 127.000 40.733.456. LIA CRISTINA PAPP ST.520 31. PETREA DEVA G.6 DEVA CIOCLOVINA BL. BOHOLT NR. CONSTANTIN NEMTUC G. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I. MARIA NISTORESCU M.D1 AP. Jud.30 COM. VICTORIEI BL.16 Sat SOIMUS Com.40 DEVA AL.JIULUI NR.82 DEVA GRIVITEI NR.800 15.37 jud. SIMION OLESCU I.000 14.520 41.39 189.F1 SC.47 DEVA AL.1 BL.14 AP.601.21 jud. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.PACII BL.20 AP.SALCAMILOR BL.EMINESCU BL. IOANA PETRE E. DEVA MERILOR NR.591. CRISTUR PRINCIPALA NR.760 7. HD. AMOS OPRISA G.7 DEVA T.9 AP.449. E22 AP. MARIANA PANTEA P.2 SC.IANCU BL.NELEGA I.27 DEVA AL. CORNEL OPRISOIU I.P4 SC. BREIU jud.57 COM BRETEA ROM.480 13.24 AP.DECEBAL BL.000 1.9 DEVA M. BREIU jud.593.38 ORASTIE PRICAZULUI BL. C22 AP.6 HUNEDOARA Str.CORVIN BL.192 jud.891.19 SC. IONEL OPREAN GH. STEFAN NICULITA P. VIORICA PATROIU T.20 DEVA Str. SORIN ADRIAN PAUL G. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.000 LEI 58.4 BL.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.794.C AP.ENESCU BL.442.280 74.488. 6 DEVA AL.200 17.800 97. RODICA VALERIA PETROIU N.600 34.000 20. SAT CASTAU NR.037.9 jud.18 Com.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.E AP.PACII BL.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.GHIOCEILOR Nr.480 13.MOTILOR BL.B8 AP.116.18 DEVA GRIVITEI NR.680 65.E AP.26 DEVA LILIACULUI BL.330. IRIMIE PANTEA I. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V. FAT FRUMOS Nr.11 AP.680 24.116. SAT VALCELELE BUNE NR.11 AP.105 BL.9 DEVA MERILOR NR.401.5 AP.2 AP.520 20.37 SC.040 31.70 AP.320 165. HD.744.495. HD. IOAN OPRISOIU I.144.48 DEVA DOROBANTI BL.31 SC. MARIA ORSA I. DANIIL PASCU N.14 AP.000 3.46 DEVA PROGRESULUI NR.18 DEVA GRIVITEI NR. HD.6 AP. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C.533.600 37.4 AP.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .571.056.9 DEVA AL. VASILE ONISOR I. HD.720 63. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.760 4. CAMPULUI BL.320 91.31 HUNEDOARA.11 DEVA CUZA VODA BL.9 DEVA I.CORVIN BL.273.C AP.480 8. ILIE REMUS OPRISOIU T.372.600 39. HD.744. HD.C AP.000 10.270.500 10.552. GHEORGHE PETRAN A.440.151.260 2. GHEORGHE OGNER S. MARCELA NOVAC E. ENE DANIEL PETRE I.9 DEVA I. MIHAI NISTOR I.558.HD.758. PETROSANI PACII BL.935.000 81.1 DEVA CALUGARENI NR.162 COM. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V. HD.4 AP.10 jud. FLOAREA OSOIAN M.EMINESCU NR.178 DEVA AL. DEVA ZAMFIRESCU BL.GH. SAT CASTAU NR.45 AP.CORVIN BL.162 COM.7 AP. ENE PETRE V.675.INDEPENDENTEI BL. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.728. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR. MARIA OCHIA G.600.148. MARINICA IONEL PAVELESCU I.MAIORESCU NR. AL.800 44. ANA OPRISOIU I.372.C AP.49 DEVA AL.A AP.952.113.560 122.A7 AP.1 SC.14 DEVA M. SAT CASTAU NR. ELENA PANTEA I.040 285.700 LEI 21.C AP.3 SIMERIA A.880 47.000 68.470.865.11 DEVA AL.60 DEVA CIOCLOVINA BL. BREIU jud. DEVA I.748. DEVA BUL. LIVEZILOR Nr.E AP.920 79.148.368.

840 46. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.960 19.120 13.489.24 POPA I. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.712. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.B AP.477.390.VITEAZU BL.IOAN DEVA AL. CORNELIA DEVA AL.O2 AP24 POPA P.514.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.3 AP. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.27 BL.3 AP. AVERESCU BL.967.250 LEI 2. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.600 28.595. POSTOLACHE N.21 POGACEANU V.50 POPA GH.D AP.162.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.240 60.AP.E8 AP.C7 CAMELIA CRISTINA AP.3 SC.520 19.600 LEI 17.D6 AP.20 AP.17 jud.11 18. MARIA HUNEDOARA .37 AP.DACIA NR. ELEONORA DEVA E.068.21 POPA T. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR.9 jud.480 34.28 POPESCU W.40 SC.8 POGACEANU V.42 AP. HD.21 Sc. ANA DEVA GOJDU BL.47 PUSCAU P.5 POLVEREA A.66 POPA P.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.2 AP.864.3 AP.VACARESCU NR.BLAGA NR.13 POPA N.291.21 POPA G IULIA DEVA L. VERONICA HUNEDOARA.B.127.600 54. ARON DEVA AL. STEFAN DEVA PRUNILOR NR.RAMONA ANA Com.600 41. MARGARETA DEVA Bul.24 PRIPON I.040 19. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.705. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.TAGCH AP.411. DECEBASL BL.280 107.A AP.562.3 SC.240 44.40 AP.J1 SC.130.2 AP.420 PIRVULESCU M.696. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR.503.038. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.DECEBAL BL.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.321. LOREDANA MARINA BRAD AL.MOTILOR BL. NICOLAE jud.4 POP S.515.10 Com. LUMINITA MARIANA DEVA G. G.47 PIRVULESCU G.971.000 10.500 8.600 13.488.920 54.20 POPESCU V.325 41.H1 AP.D AP.942.11 POPESCU S.39 POENAR T. IOAN DEVA MARASTI Nr.831.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr.16 PLACINTA D.5 POPA I.1 AP. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.MOTILOR BL.967. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.156.A AP.372.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.720 23.914.8 POLVEREA GHE.10 POPA G.750 7.000 16.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR. BUL.455.2 BL.120 14.500 8.785.350.400 25.500 150.L AP.VIITORULUI BL. VASILE DEVA AL.530 47.004.D AP.12 PUICA N.NARCISELOR BL.14 PREDA A.ENESCU NR.000 LEI 49.000 LEI 2.2 AP.96 POPA I.2A Sc. HD.ROMANILOR BL.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.5 POP D. IOAN DEVA I. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL. VIORELE BL.471.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .C1 SC. AURELIA DEVA PRUNILOR NR. PRATA M.9 AP.829.ENESCU NR. POPESCU E.025.613.133A POSTOLACHE D.980 101. EUGENIA DEVA EMINESCU BL.000 23.E3 AP.49 PRUTEANU G.O3 SC.DELEANU NR.289.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL.30 RADU P.12 PICU N.200 4.PICU I.365.12 SC.3 POPA G.83 POPA I.47 POPA A.V2 AP.192.c ap.20 Sc.26 BL.CRINILOR BL.500 LEI 103.24 RADU C.750 111.252.680 26.720 LEI 18. IOSIF DEVA GOJDU BL.000 26.VACARESCU NR.523.200 26. MIHAI HUNEDOARA M.971.7 PREDA C.400 88.760 43.396.227.LAMINORULUI Nr.11 AP.B AP. ION DEVA LALELELOR BL. ELISABETA DEVA CARPATI BL.EXP.1 SC.500 56.O2 AP.280 7.200 41. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.

BALCESCU BL. SERBAN A.HD.MARIANA DEVA BUL.5 Sc.16 ROMAN R.870.43 AP.2 SILION GH.BLAGA BL.337.882.5 Sc.EMINESCU BL.800 63.674.339.800 362.21 jud. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.34 SAJIN P. DOINA DEVA I.625 32.040 10.6 AP.007.K4 AP.10 SINCOVICI I.NEPTUN BL.FLORICA DEVA AL.1 SCHMAK G.1 SC.43 AP.STREIULUI BL. DIOISIE DEVA A.STREIULUI BL.200 42.13 SDIREA A.200 10.R AP.16 SANDU N. NICOLAE DEVA BEJAN BL.45 SIMIONESCU C.680 371.441. Str.52 jud.25 SIMA A. ZAVOIULUIBL.873.1AP.A AP. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR. MARIA HUNEDOARA. MIRON DEVA AL.600 12.D2 AP.CRIZANTEMELOR BL.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.983. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.M2 AP.R AP.240 23.880 29.14 SIMON VASILE I.39 ROMAN A. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL.4 SIMULESCU I.L. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR.BALCESCU BL.4 AP.600 5. ROMAN HUNEDOARA Str.935. VASILE GHEORGHE DEVA AL.120 63.400 47.453. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR. RESIGA L.10 ROZ P.000 11.14 SIMIONESCU T.52 AP.17 RINZAR A.305.000 588.E14 Sc3 AP.640 5.IANCU BL.326.RAFAILA I.000 24.864.360.VLAHUTA NR.D AP. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.760 388. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL. MUNCII BLAB17 SC.2 BL.600 23. VASILE DEVA LIBERTATII BL. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.400 14.13 AP.14 SICOIE I. LAMINATORULUI NR.A AP.ENESCU BL. GABRIELA LUCIA DEVA M.317.9 RONCOV S.O1 SANDOR S ADELA AP.ZAMFIRESCU BL.935.000 72. HD.43 AP.20 SINCOVICI T.9 SAV L.10 SIMINA N.H1 AP.40 RUSTE T. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.374.143.286.132 SCHIOPU G.D3 AP.284.040 16.600 305.CARAGIALE BL.16 SERBAN V.000 54.520.4 SIMINA L.1 AP.13 AP.280 23.20 6.203.L.741.282. HD.475 44. RAICU E.500 690. IOAN DEVA I. ELISABETA SIMERIA P-TA.DENSUSIANU NR.880 55.39 RAICU G. AURORA DEVA G.920 7. GALENIA CALAN I.29 SAS N.599.132 SCHIOPU P.48 RUSTE M. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR. IOAN DEVA AL.200 37.43 AP.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .52 jud.CARAGIALE BL.52 jud. SCHIOPU I. AUREL DEVA D.1 SIMIONESCU I.R AP.1 SDIREA A.200 20.4 AP. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.EMINESCU BL.372.C AP.M1 AP.7 jud.604.20Sc.982. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.639.35 SC.22 AP. MARIA DEVA AL.CRIZANTEMELOR BL.1 AP.158.960 14.400 46.677.16 RUZISCA V. LIVIU DEVA M. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.446.25 SILION VICTORIA DEVA AL.22 AP.15 SC.520 3.CRIZANTEMELOR BL.000 5.840 59.A1 AP.CARAGIALE BL.186.372.192.B AP. SC.EXP.132 SCHMAK G.638.14 ROSCA L.532.D AP.69 AP.000 24.200 21.K4 AP.14 RONCOV N. HD.525.200 177.69 AP.000 4. AUREL DEVA AL.37 AP.63 SC.912.269. TRANSILVANIEI BL. IOAN DEVA M.640 76. ROMUL DEVA BUL.UNIRII BL. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR. HD.500 6.D HUNEDOARA.680 12. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.LALELELOR BL.650 56.A AP.7 SAMOILA I.PESCARILOR BL.9 BL.269.EMINESCU BL.PESCARILOR BL.D3 Sc.720 33.65 Sc. SEPI CRISTINA DEVA AL.B AP.ROMANILOR NR.440.446.D SC. TRAIAN DEVA AL.480 30.190.L.B AP. ROMEO ADRIAN DEVA O. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.26 AP. CRISTIAN DANIEL DEVA I.17 ROZ S.052.25 RUSU I.13 SEBOK E. RAICU N.855.

960 268. A.000 81.16 TAT S.AVERESCU BL. SZILAGYI GH. STEFAN DEVA AL.860 LEI 173 .700 7. AL.000 33.14 AP.462. MARIA ROMANA jud.814.71 jud.200 49.21 SVOBODA T. HD. EMERIC DEVA MICRO15 BL.800 11.550 37.078.200 10.124 AP. IONEL SORESCU L.6 STOICA A. PETRU STEFAN G.217.8 BL. HD.4 SZEKELY Z. IRINA DEVA CALUGARENI NR.305.5 AP. HD. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.34 SC.14 AP.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.8 Com. SZILAGHI GH.140 1.480 275. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr. TITU PAVEL SPARIOS I. LIVIA SORESCU T.840 62.F AP. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr.523.P1 AP.960.7 Sat. STOICESCU GH.VLAICU NR. CARJIT NR. GHEORGHE STEFAN L. VALENTINA HUNEDOARA. SOIMUS Str.759.604.58 jud.500 21.000 63.21 AP. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E.TRANDAFIRILOR BL. MIHAI SORESCU I. TASCAU A.3 AP.000 4.70 HUNEDOARA. HD. LAMINATORULUI Nr.D AP.PACII BL.4 jud.960.840 54.239.BOSOROD jud.BISERICII NR.5 DEVA AL.D6 AP.320 11. ACHIM HUNEDOARA Str. DEVA AL.HD. RADU BOGDAN PETROSANI A.ARMATEI BL.11 SUCIU P.186.O1 AP.B AP.000 8. A.040 6.20 AP. AURELIA STEFAN V. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.5 DEVA AL.6 DEVA AL.3 18.372.816.33 Sat VILCELELE BUNE NR.40 TAR Z. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.8 SAT CHITID COM. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR.SINDEA T. DEVA DELAVRANCEA NR.927. HONDOL COM.200 40.000 71.800 8. CALAN INDEPENDENTEI NR. AVRAM DEVA AL.750 28.TRANDAFIRILOR BL.STREIULUI NR. CERTEJUL DE SUS Nr.397.4 AP. IZABELA Com.311.5 TANASESCU GHE. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.676.MANIU BL.BRETEA TATULEA A. STOICA A. CRISTUR NR.96 jud. STOICA C. CALAN INDEPENDENTEI NR.360 3.760 20. SAT STREI NR.2 AP.18 SUSAN G.200 9.675 30.632.160 43.PROGRESULUI BL.520 32.HOREA NR.6 HUNEDOARA.319. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL. NELU-GILBERT SPARIOS V.37 jud.467.325 72.2 Sc.558.40 TANASESCU I.D1 AP.373.B AP. HD.E11 Sc.889. HD.FLORILOR BL.DENSUSIANU BL.HD.837.35 SZABO E. FANICA STEFAN G.VLAICU NR.508.652. GHEORGHE DEVA I.650 17.F1 SC.400 29.15 TABAC G. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.017.200 23.3 AP.240 32.C48 AP.320 15.32 jud.IANCU BL.822.2 jud.339.56 SUBA L.640 9. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL.4 AP.P4 AP.48 STOICHITOIU I. HD.6 bl. PETRU C-TIN.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.53 SZOMBATI S.FLORILOR BL.1 AP.250 29.37 jud.401.21 CALAN O.D AP.667. DEVA Str.800 3.L2 AP.439.000 5.365.6 AP.14 SZEKELY A. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.920 19.ROMANILOR NR.49 Sc.264.137.37 BL.895. MARIA AURELIA STEFONI A.2 jud.MAIORESCU NR.HD.70 DEVA T.1 AP. HD.5 AP.200 58. STELEAC S.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA.90 CALAN jud.800 5.40 TANASESCU C.784.140. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.153.500 118. HD. A.VICTORIEI BL.1 DEVA AL.950. SILVIA SINDEA I. HD. NELU SPARIOS N. SZEKELI D BERTA DEVA M.800 26. DEVA AL.334.36 SURA D.C AP.1 STOLNICU C.987.4 AP.VLAICU NR.542. ADRIANA MARIANA STEFAN G.CRINILOR BL.000 25.500 31.23 COM.8 AP.122 jud. VINELU Sat ALMASU SEC Com.291.17 TAMAS M. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL. FLORICA MARIANA HD. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.823.409.920 17.18 jud. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.206. 38.70 HUNEDOARA.

GICA HUNEDOARA. COCSARILOR BL.800 355. CORNELIA DEVA AL.164.000 15.2 AP.17 VATAVU C.2 AP.720. ATINA DEVA M.16 A SC. ROMULUS BOG.D AP. GHEORGHE Com.884.CREANGA BL.186.ST.8 VADAN F.16A AP. CRASNA-ALBESTI jud.23 TOMA P.731. TIMISOARA Str. UILACAN G.IANCU BL.2 AP.8 Sc. MARIA GABRIELA DEVA N.67 TRIFON V.5 jud.37 11.210. DEVA T.31 TRAISTARU N.720.14 TUDOR I.486.12 AP.250 35.9 SC.16 A SC. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL. TIMOFTE D.1 Sat DINCU MARE Com. HD.901. PETRU jud.500 1. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.225. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.5 jud.040 80. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.VITEAZU BL. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL.677.43 VISA I. MARCEL GELU DEVA IMP.ROMULUS SIMERIA I.55 VATAVU A.360 19.4 jud.HD.920 56.10 TOD G.186.091.88 AP.993.179.194.TRAIAN NR.C80 AP. OLTULUI BL.9 SC. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.VIDIN BL.Nr.685.259.400 130. BALCESCU BL.800 1.880 80.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.MURESAN BL.ST.5 jud.680 17. IRINA SIMERIA A.D8 AP.40 VISA L.360 48.CARAGIALE NR.600 11. LETITIA DEVA I.VICTORIEI BL.HD. HD.500 20.OLTULUI Nr. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL.33 AP. TEMIAN GH. VASLUI TIOC T.15 AP. GABRIELA TELEGDY F. LEANU DEVA BEJAN BL.4 jud.12 jud.920 184.O2 SC.190 116.112 VASIU T.40 VISAN I.MILEA BL. PARTENIE SIMERIA VECHE NR. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.034.103.000 30.82 jud.640 25. TURCIN S.HD.291. CORNELIA HD.CRISULUI NR.16 VAIDNER C.9 TRUFAS A.CONSTRUCTORILOR NR. PETRICA jud.480 LEI 237.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 . GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.VICTORIEI BL. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR. VIORICA DEVA DECEBAL BL.360 15.C12 AP.8 TOC V.8 AP.600 15.957.C1 AP. TIMAR R.68 AP.2 jud.CONSTRUCTORILOR NR.881.560 48.L.920 LEI 32. MARGARETA DEVA PTA.925. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL. HATEG AL.13 UILACAN P. MARIA HUNEDOARA.533. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL.078.TELECAN F.35 TURTICA D.O2 AP.750 80.139 jud.SOLOMON NR. TRAIAN BL.11 TOD T.500 61.MANIU BL.10 TOC N.500 11.950 596.35 TURTICA P.18 TIMAR R. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.4 AP.500 3.E AP.720 12.590. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.HD.20 TOMA I.L. GHEORGHE DEVA PTA. HD.25 Sc.MUNCII BL. ANGELA DANIELA BRAD G.445. CEL MARE BL.200 81.470 27.L1 AP. EMILIA DEVA IMP.813.7 Sc.760 5. ZORINA SIMERIA I.497.782.775.733. MIHAI HUNEDOARA Str.20 TOMESC G.037.480 26.440 7.655.8 VARZARU GHE.120 11.8 Sc. TELMAN A.A10 AP.400 5.21 VAIDNER I.000 13.26 VANDOR Z.847.000 41.47 AP28 TOMA E.D1 AP.11 TODOR I.520 46.918.E4 SC.13 UNGURIANU I.342.AB17 AP. MARIA DEVA EMINESCU BL.2 AP.20 VASILACHE C.B AP. ELEONORA DEVA AL.15 AP. VALERICA VASLUI Str.CARAGIALE NR.C12 AP.18 TIMAR G.2 AP.200 28. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.86A VINAU G.000 6. TRAIAN BL.2 AP. TRAIAN DEVA IMP.765.11 TOD R.EMINESCU BL.B AP.174.748. TOMUS I. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.51 AP.L1 AP.508.Q AP.L1 AP.E AP.B AP.2 BL.531.2 AP.MARTINESTI NR.376.040 12.967.20 VESA G.898.740 19. CEL MARE BL.35 HATEG AL.HD TOLEA I. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.77 AP.440 76. GHEORGHE DEVA A. VASLUI TIMOFTE N.B AP.55 VESA D.201. MARIA DEVA M.120 LEI 49.545.HD. ADRIAN DEVA BALCESCU BL.727.8 AP.700 10.V3 SC.

669. ap. nr. str.C7 AP. 283.64 Sc.919.418.400 29. 69 SUMA 20.IRINA BARTH I. str. 19. G. 2 . MARIANA VLAD E. jud.520. 20 .000 372. 283. ap. 12.970. D7 AP.MAIORESCU BL. nr. 4 SATU NOU DE SUS.FLOARE AMZARESCU V. ap. str.4 BL. 32 BAIA MARE.375 5. MARAMURES SATU NOU DE SUS. VERONICA ARDELEAN GH.160 2. ap. 2 .000 9.604. REPUBLICII. IOAN BALABAN H.D AP.183. 1 .101 jud. 53 BAIA MARE. NICOLAE IORGA. MARIA BALEA G.305. BUCURESTI. VICTOR BABES. nr.4 2.497. ap. bd. str. ap. nr.200 8. nr. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. nr.26 DEVA KOGALNICEANU BL. ap. 6 BAIA MARE. bd.2 BL. str.000 44.20 ORASTIE UNIRII NR. nr. nr. str. 5. str. ap. AUREL GHEORGHE DEVA AL.900 10. str. nr. bd. BUCURESTI. ALEXANDRU ACHIM T. ap. 45 BAIA MARE. ELISABETA BARSAN D. 2.350 5. ap. 6 BAIA MARE. nr. DECEBAL.651. BUCURESTI. VIVIANA ZAVADA V.L2 SC. ap.HD.760 455. 28. G.366.800 22. AGNETA BAS A. str. nr. 21 BAIA MARE. FLORINA IULIA VLAD I. EVA ANA AVRAM GH. 14 BAIA MARE. ap. nr. AFRIM NICOLAE BANICA S. jud.596. 198.ILEANA BARTA V. nr. G.VISAN P.230 18. ANA BALEA V. 2 . NICOLAE BARBOR I. 191.000 76. DEVA Bul.744. jud.800 16. 196. ION VOICU I.462.AURICA BANC V. IUDITA BALAZS A.480 47. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.500 13. 9 . 16 BAIA MARE.375 17.CRISULUI NR. ap.260. 69 BAIA MARE.250. nr.340.78 DEVA LALELELOR BL. 16. str. DEVA COZIA NR. ap.6 ORADEA AL. 10 A. 6 BAIA MARE.000 27.678.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE. ap. 19 BAIA MARE. 2. VICTORIEI. IOAN ARGHIRA I.28/A jud.480 20. MIRCEA NICOLAE BALABAN T. jud.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. UNIRII. COSBUC. jud. 9 .762. AUREL BAS GH. nr. ap.600 20. ap.045.725 8.334.37 DEVA T. bd. MARIA LUMINITA BALINT P. nr.971.CORVIN BL. FLORIN FLAVIUS BALEA G. RODICA BALAZS G. str. nr. SULFINEI Nr.320 11. HD.520 24.325. nr. ap.900 11.360 47. str. 47 BAIA MARE.000 7. COSBUC.000 14. 19 BAIA MARE. MIRCEA BARKOCZKI A. HAIDUCILOR.687. str. ap. MARIA VIORICA BADEA V.055. nr. 39 BAIA MARE. ap. MARAMURES VIMA MICA. OITUZ. IOANA BARTHA A. str. 35 A.813. 50 BAIA MARE. nr.M AP.949.000 94. nr. ap.1 AP. str. NICOLAE ASZTALOS A.40 DATEG HUNEDOAREI NR.624.100 42.201. str. 56 BAIA MARE. DOINA BARGAUAN F. nr.250 26. 2. str. 25. nr.13 DEVA I.970 55. 34 BAIA MARE.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. ap.565. ROBERT GABRIEL BALEA L. str. ATTILA BARZ I. GHIOCEILOR.334.297. BOGDAN VODA.MANIU BL. DELIA ZDRENGHEA I. 19 BAIA MARE. 28. 5.980 62.825 14.51 AP. 58 BAIA MARE. NICOLAE IORGA. CORINA AFRODITA VLAD I.413. 10.380. PETOFI. nr.046. ap. 3. nr. ap.300 12.140 23.26 DEVA I. nr. nr. jud.8 Sc.600 29.600 44.983. NICOLAE IORGA.18 BAIA MARE.593.D AP. jud. TRAIAN. 82 BAIA MARE.199.000 9. BUCURESTI. bd. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. 30 BAIA MARE.490. 66 BAIA MARE.920 37.680 53. str. bd. 31. DECEBAL.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . MARAMURES BAIA MARE.L1 AP. nr. MARAMURES BAIA MARE. 51 TAUTII MAGHERAUS. IULIU FLORIN VLAICONI P.372. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 36.800 34. str. BAITEI. 5. nr. str. nr. IOSIF ACHIM GH.401. 5.AUGUSTIN VOICA P.22DECEMBRIE BL. GHEORGHE VISINESCU A.092. nr.800 39. nr. REPUBLICII. COSBUC.593. nr. UNIRII. FLORILOR. DECEBAL. LIVIA BANCILA A.

125 2.148. 8. VICTORIEI. ap. nr. ap. nr.875. MARIA BIRLEA G.542. DECEBAL. nr. PORUMBESCU.200 25. MARAMURES BAIA MARE. ap. 6 BAIA MARE.758. str. DOINA BUMBA N. ap. TRAIAN. 10 BAIA MARE. FIRIZA. bd. 29.640 18.320 41. str. PETOFI. ap. UNIRII. 57.720.000 17.411. str. 2. nr. str. nr. 36. str. ap.709. DULFU. nr. str. KLARA BLIDAR GH.081. TIBOR GEZA BORZA I.070 16. 91 C. ap.696.525 62.BENE I.752. nr. 24.560 4.720 112. 41 loc. NICOLAE IORGA. DUMITRU loc. nr.366. ap. 13 BAIA MARE. bd. 12.400 88. IOAN BREHAITA V. ENESCU. CAMPUL TINERETULUI.460 44.750 2. str. 1 BAIA MARE. NICOLAE BURLACU M. nr.152. 14. 14. LEBEDEI. PETOFI. bd. 6. nr. ALEEA SATURN. 35 BAIA MARE. nr.401. str. NICOLAE IORGA. str. PETRE BURCANIUC V. nr. 74 loc.274.000 39. 4 BAIA MARE. str.200 10.084. IOAN CHENCEAN V. ap.934. 59 BAIA MARE. ap. 86 20. str. 39 BAIA MARE. 34 BAIA MARE. TIMIS BAIA MARE. 31 BAIA MARE. FERICEA.488.600 386. REMUS CALIN CALUGARU M. nr. str. com.041.584. TRAIAN. 36 BAIA MARE. REPUBLICII.621. bd. 2. ap.959. HENRIETA CHERECHES I. GHEORGHE BUDA V. 8 BAIA MARE. ap. ap. 8 BAIA MARE. PORUMBESCU.640 42. nr. nr. MUGURITA CHENDE A. LETITIA BRICIOC C. nr. str. nr. 14. 5 .544. nr. nr. LUCRETIA BUMBA V. REMUS MITICA BUCUR G. PERIAM.520 25. nr. ap.988. 39 BAIA MARE. TRAIAN BUCIUTA I. bd. P. DECEBAL.345. ROZALIA BOTIS GH. nr. IOAN BOITOR N.178. 33 BAIA MARE. VIILOR.100 9. VALER BUCUR M. ap. TRANSILVANIEI.200 9. 4 BAIA MARE. bd.683. EMILIA BERCIU A. nr. SANDU LAURENTIU BUCSE A. 15.400 63. nr. str. FLORE CHIRA V. ap. jud. bd. ap.624.023.000 33. CONSTANTIN BOGDAN D.957.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . MIHALCZ MARIA BIRLE I. 1. str.084.133. 46 BAIA MARE. ap. nr. 59 BAIA SPRIE. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T. 29 BAIA MARE.680 15. 101.200 7. nr. 1. bd. 5 BAIA SPRIE. 23 A. nr. ap. nr.500 195. str. 5 BAIA MARE. ARANKA BOTH I. jud. str.320 16.934.DORIN MARCEL BENEDEK I. ap. REPUBLICII. bd. 221 C. 45 BAIA MARE.630. VIORICA BUD I. 5 A.049. nr. ap. ELENA ZENI BREBAN G. DIANA SIMONA BENEA D. nr. 19.6 .520 11. str. str. nr. BOCSOR WOLF. 34 BAIA MARE. BUCURESTI. PIATA REVOLUTIEI. nr. SALAJ BAIA MARE. nr. str. 7. VIORICA BREBAN Z. nr.480 23. BUCURESTI. str.600 83. V.040 53. TINERETULUI. 2. 1 BAIA MARE. VASILE BLASZ F. MARIANA TEODORA BOLOS T. 46. jud. C.595. 643 . BUCURESTI. BUCURESTI.840 LEI 52. nr. bd. nr. 45 BAIA MARE.GHEORGHE BEREI I. 5. str. IOAN CHINCE P. MARAMURES BAIA MARE. 36. ALEEA DOBROGEI. ANA IPATESCU. C. str. 34. ap. VALEA CHIOARULUI. CARAGIALE. nr. str. 6 . 2 BAIA MARE.196. PETOFI. 45. 14 BAIA MARE. DUMITRU CAPRAR G. TEODOR BRUMAR N.320 10. G. 4. 22 BAIA MARE.800 35. 35 BAIA MARE. I. nr. ap. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. ap. BUCURESTI. nr. ap. nr.480 9.662.083. 45 BAIA MARE. 57. ap.110 23. nr. 59 BAIA MARE. 57. nr.430.695. ALEEA ROMANA. str. str. 34. nr. 30 loc.120 93. str. INDEPENDENTEI.607. BILASCU. TUDOR DUMITRU BOIE T. nr. ap.640 10.803. FLOAREA BREBAN P. SPICULUI.500 63. str. nr. ap. nr.700 19.000 18. IOAN BRUMAR I.321.787. 32.320 6.800 8. ap. 6. ap. ap. DUMITRU CHERECHES G. L. ap. str. 4 BAIA MARE.659. str. 42 BAIA MARE. 6 BAIA MARE. NAPRADEA. 63 BAIA MARE. P. PLUGARILOR.RARES.320 21.910 21.940 29. 35. nr. nr. 2 A BAIA MARE. VICTORIEI. ap. ap. 14 BAIA MARE.000 1. bd. jud. nr. TRANSILVANIEI. GH. 25 BAIA MARE.339. str.440 14.240 3. 85 BAIA MARE. 3 BAIA MARE. TRAIAN. INDEPENDENTEI. nr. PARASCHIVA BUTEAN ST. 53 BAIA MARE. VICTORIEI. nr. SAT SUGATAG. VASILE BONTO T. str. 14 BAIA MARE. bd.842. VALER BENEA A. bd. ap.669.600 19. str.228. ap. VICTOR BOITOS T. GABRIELA RODICA BUCSE V. TEREZIA BOGDAN C.432.750 8. 4. VASILE BODEA I. ALECSANDRI.

ALEEA DOBROGEI. MARAMURES BAIA MARE. INDEPENDENTEI. NISTRU. bd.850 51. 10. 7 BAIA MARE. ap. str. bd. nr. 34 BAIA MARE.360 10. ap.160 50. PLAIULUI. 5 BAIA MARE. nr.010 17. nr. N. 16 84. 4. 9 BAIA MARE. N.533. 6.262. CORNELIA CIOCAN T.000 1.480 17. 6. ap. ap. ap. IULIANA CUPSE P. 52 BAIA MARE. ap. 26 D.640 34. REPUBLICII. REPUBLICII. 18. nr.073. MESTEACAN. IOAN ZENO DANCIU I. str. ap. TRANSILVANIEI.800 34. bd. bd. str. ANA CORMOS I. IOAN SUGARIU. 55 BAIA MARE. ALEEA ZAMBILEI. TOMA COMAN S. nr. IOAN CRISAN GH. MANIU. bd. COSBUC. 50 BAIA MARE. IOAN CORODAN F.520 20. nr. G.638.915.762. GHEORGHE CRISTEA L. bd. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. GHEORGHE COSMA V.389. 3. str. LASZLO CULCEAN P. jud. ap.439. nr. MARIA CIRTITA V. 5. ION SLAVICI. ILEANA COSMA G. ap. 13 BAIA MARE. 21 BAIA MARE. ap. IOAN COTET I. 52 BAIA MARE. 6. ap. str. nr. bd. 30 BAIA MARE. nr.340 20.842. ap. ap.680 31. str. nr. FORESTIERULUI. 49 BAIA MARE. str. VASILE COZMA I.520 42. nr. IOAN CIRTIU ST.567. ap. str.966. str. TRAIAN. ap.550 27. 5 BAIA MARE.400 50. nr. str.761.348. TRAIAN. 28. 7 BAIA MARE. bd. nr. G.860. str. 4 BAIA MARE. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. ap. IOSIF DABIJA C. BOGDAN VODA.880 6. str. I.CHIZBAIAN GH. MELANIA COZA V. bd. SOMESULUI.786. ap. ap. 6 BAIA MARE. bd. nr.540 5.600 30. 16 BAIA MARE. 2.215. VALENTINA CICIOC M. 6.741. LILIANA FLOARE COMAN GH. TRAIAN. TRANSILVANIEI.410.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 .331. MINERILOR. str. nr. str. ap. bd. BOGDAN VODA. ANGELICA COZA V. ap. 2. ap. ap. nr.112.033.420. COSBUC. str.320 42. ap. 5. bd.959. 26 D.898.750 18. ELENA MARIA CRISAN GH. nr. nr. 38 BAIA MARE. OITUZ. IOAN CHIUZBAIAN GH.880 3. nr.800 71. nr. nr. 59 BAIA MARE. 30 BAIA MARE. CARAGIALE. IORGA.964. str. 5 loc. bd. bd. ap.200 30.424. 55 BAIA MARE. bd. 28. 62 BAIA MARE. ap.250 33. PETRU CHIUZBAIAN S.640 29.525.786. AGRISELOR.520 52. 24.120 6. BUCURESTI. 5. ap. str. ap. nr. 20 BAIA MARE. 33. N. nr. 56 BAIA MARE. 6. 6 A. ELENA DANCIU V. IOAN CICIOC T. IORGA. str. BUCURESTI. 7 BAIA MARE. 13 BAIA MARE. 54. ap.182. 3. nr.800 56. ap. GAVRIL COSMA I. nr.410 26. nr. ap.320 51.900 10. L. nr.304.150 122. ap. str. nr. FLOARE VIORICA COSMA A. TRAIAN. 3. ap. nr.182. 11 BAIA MARE. 26 C. ap.498. 2. nr.084.000 25. 2.813. ap. nr. 6. ap.200 57.266. 33 BAIA MARE. TRAIAN. 26 C. 6. str. nr.981. V. 12. 2. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. ap. str. str. ap. IORGA. MARIA COPESTIUC P. str. ILEANA CIRTIU V. 25 BAIA MARE. 38 BAIA MARE. 7 BAIA MARE. 59 BAIA MARE. REPUBLICII. str. MARIA CIOCOIET GH.525. str. 17 BAIA MARE. IORGA. ILEANA COLTA I. N. ECATERINA COTET I. 72 BAIA MARE. 77 BAIA MARE.080 6.880 10. CRISTINA MARIA COMAN I. LUCIA CODREA T. 47 BAIA MARE.960 46. 24.869. str. 35. nr. ALEXANDRU COSTIN I. G. N. 2. ALEEA NEPTUN. str. nr. I. BUCURESTI. 52 BAIA MARE. nr.960 24. 48 BAIA MARE. 39. str.462. ap. BABES.892. COSBUC. BUCURESTI. nr. str. TRAIAN. 5. 25 BAIA MARE. 43 BAIA MARE.364. MOLDOVEI. nr. nr. AGRISELOR. nr. nr. 10 A. REPUBLICII. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. MARIA ELENA COTET D.080 15. str. nr. UNIRII.130 14. IORGA. MARCELA COSTE V. nr.010. ap. PAMELA DIANA BAIA MARE. nr.863. IORGA.000 381. I. ap. ap. ELISABETA CRISTEA P. 40 BAIA MARE.200 16. 24. nr.875 40. str. TOMA CURTUZAN I.060 45. N. 49 BAIA MARE.802. 12 BAIA MARE. PETRU MAIOR.378. 13 BAIA MARE. IOAN CIOCOIET S.171.910 16. 7 BAIA MARE. bd. IOLANA CZETTELE C. VIORICA CIOARA V. 5. nr. 32 BAIA SPRIE. EMILIAN COSMA V. nr. str.363. 21. nr.040 115. CARMEN CECILIA CRISAN GH.500 26.685.540 1. str. MANIU.200 86. VALEA ROSIE. nr. nr. PETRU CZETTELE E. 43 BAIA MARE.326. 26.180 47.088. nr.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

Ludmila-Lenuta Jurca V. ap. bl. Constanta Marin T. Focsani. M.000 60. bl. 1.932. ap. 28.499. Scarlat Tirnavitu.920 30. 51. Dudului. Unirii. Vrancea Aleea Stadionului.640 10.680 14.800 39. Teiului. Focsani. Jud. Vrancea Str. Jud.756. 4.240 30.155.932. ap. Vrancea Focsani.260. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. nr.680 35. Vrancea Focsani. Jud. 5. Focsani. Independentei. Jud. bl. Marioara Mandru I. Vrancea Str. Vrancea Vrancioaia. Mare a Unirii. Dudului.358. Jud. ap. Focsani.770. ap. 4. Dornisoarei. Jud. Elena Ion N.200 20. Focsani. Vran Str. bl. Focsani. 18. bl. Jud. 16. Jud. 10.200 20. 50. Jud. Focsani. Unirii. Focsani. nr.516. 4. 70. Trotusului. Matei Lupu I. Jud. Neculai Iordache I. Elena Lazar P. nr. Mincu. ap.800 30. Kogalniceanu. 36. Florica Maftei I. Vrancea Vrancioaia. 1. B1. Georgeta Manolache C. nr. Focsani. bl. 8. nr. Aurel Manea I. 2. Jud. nr. Marian Hirsu Z. ap. Jud. Vrancea Str.225. 43. nr.520 48. nr. Gheorghe Lazar V. Jud.000 48.786. 14. Unirii. Focsani. Panduri.595. Jud. Niculina Kellerman I. Mare a Unirii. nr.182. bl. Jud. Jud. Arges. Unirii. Vrancea Bld. 1.960 120. bl. nr. 1. 3. Jud. 104.008.480 320. 59. nr. Mariana Mocanu V. 9.024. Stefana Moldoveanu V.640 73. nr. 26.920 12. Mariea Ionita D. Vrancea Focsani.880 11. Jud. bl. ap.952. ap.833. Jud. Vrancea Focsani. I.275. 12. Focsani. Tabacari.440 49. ap. Mare a Unirii. 32.920 11.472. bl.997. 59.760 154. Vrancea Bld. 11. Focsani. 16.080 10.Hirsu C. 33. Gheorghe Midvighi D. Focsani. Jud. Jud.200 54. Vrancea Str. Neculai Mazarel M. Focsani. Mariuca Miu N. Vrance Focsani.200 16. Vrancea Focsani. ap.200 40. 16.400 278. ap. nr. C.267. et. Vrancea Str. 70. 4. nr.098. nr. Vrancea Str. bl.908. Vrancea Str. Focsani. Focsani. Cimpineanca. Victor Mitrofan V. 39. Vrancea Str. 9. 16.360 56.430. Jud. Elisabeta Mihalache M. ap. Georgeta Iordache C. ap. Vrancea Str. 4. C.290. Arhitect Ioan Mincu. Dornisoarei. Vrancea Str. 3.800 32. Jud. ap. Garofita Iordache N. sc.616. Jud. Valerica Mazarel T. Dornisoarei.480 168. 1. Milcov. nr. Ju Str. Jud. ap. 1. 15. Jud. Vrancea Str. 13. Piata Independentei. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. Jud. Anica Leica I. Focsani. Vrancea Str. Sofia Medeleanu C. Jud. Vrancea Str. 28. Vrancea Str. Vrancea Str. Vrancea Str. Focsani. Focsani. Jud.079. 10.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . nr. Jud.188. Vrancea Str.078.372. 11. Vrancea Focsani.969. Focsani. nr. Vrancea Bld.440 105. Vrancea Str. Mare a Unirii. Jud.779. bl.183. Arh. Focsani. ap. nr. Jud. H2. 1. 39. Ovidiu Ivan N. Focsani. Duliu Zamfirescu.105. Jud. 60. 43.425 101. Jud. Viorica Marcu C. Cimpineanca. nr. Vrancea Str. Vrancea Str. Unirii.640 6. Cornelia Manea C. Jud.400 29. Jud. Focsani. Vrancea Focsani.975. Vrancea Bld.400 96. 15. Vrancea Str. nr.135. Nicuta Macrinoiu S. nr. 126.601.000 7. ap. bl.400 8. Olga Marin T.240 46. nr. 25.294. ap. 7. Marlena Macrinoiu M. bl. Focsani. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. Neculina Iorga T. Focsani. nr. 1. 8. 3.595. 1. 1. Muncitori. ap. ap. nr.560 77. nr. 33. Focsani. nr. Vrancea Focsani. 5. 50.200 39. ap.800 131. ap. Jud. 51. Stefan Moclea D. Jud. nr. Jud. Vrancea Str. Plevnei. nr. Vasile Marinschi G. Focsani. Focsani. 1.800 19. Vrancea 16.305. G2. nr.121. Jud.

sc.172. 1.810. Vrancea Str. D. Gherghe Pistol G. Cuza Voda. ap. 5.916.360 19.540. nr. nr. et. Jud. Vrancea Al. Jud. 25. Vrancea Tifesti. Orhideelor. nr. Odobesti. Focsani. 15. Jud. Focsani. ap. 8.800 88. C2. nr.200 63. Focsani. 8. Pictor Grigorescu.860. nr. Liviu Panfil P. Florea Oanca D.600 131. Jud. 14. Focsani. Brailei. 10. Focsani. Vrancea Str. Vrancea Str. Jud. Focsani. Vrancea Focsani. 22. Jud. Piata Independentei. ap. 50. Alexandru Petric N. 21. Lidia Paun I.875 10. 44. ap. Vrancea Bld. Gr. Focsani.280 41. nr. Ion Mincu. bl. 3. nr. Vrancea Bld. 10. 31. Vrancea Str. nr.800 68. Alina Nicolaua C.940. nr. 10. Focsani. Vrancea Str. ap. Vrancea Verdea. 26. Constantin Popovici Gh. Focsani.200. Gh. Focsani. Jud.000 140.560 2.951.372. ap.000 104. 25B. Focsani. Mirela Poeana C. Neculai Neagu I. bl. R1. Jud. Racoasa. nr. Jud. 59.800 25. Simion Musat I.145. Focsani. Longinescu. Ionescu. Aurelia Neacsu M. Jud. Jud. Jud. Focsani. Vrancea Str. 17. nr. nr.Munteanu I. Unirii. Vrancea Timboesti. jud. B1. Vrancea Str. ap. ap. Jud. Vrancea Str. ap. 59. Vrancea Str. Vrancea Str. Vrancea Str.952. Jud. Alexandru Popa C. Ionica Str. sc.731. Vrancea Str. bl. Ioan Mincu. 15. nr. Vrancea Str. Focsani. ap. Vrancea Str.080 15. bl.454. Jud. ap. 22. Vrancea Bld. Scolii. nr. ap.787. ap.680. bl.080 33. 56.116.724. Jud.349. 13.000 29. Gabriel Popovici G. 14. Vrancea Str. nr. 24. Jud. 1. 25. ap. Unirii. Unirii.116.000 97. Jud. nr. Vrancea Bordesti. Gheorghe Paraschiv M.053. Focsani. 14. Nedelea Popa V. Focsani. Arh. Vrancea Str.790 60. 22.724. bl. Margareta Paraschiv V. ap. Jud. Focsani.692. Arh. 10. Vrancea Aleea Scolii. Vrancea Bld. Longinescu. ap. Focsani. 15. 31. Jud. Jud.509.520 78. 15. Vrancea Str. Cantemir.440 219.600 29. C2. 25. Focsani. Suraia. Focsani. Jud. Gherghina Pirvan V. 31. Vrancea Com. bl.979. 4. Jud. Focsani. Vrancea Str.280. Ioana Oasa D. Jud. 7.706. Jud. Geta Popana D.120 193. Vrancea Rastoaca.827. Stefan Postolache I. Unirii. nr. 9. Vasile Murgeanu N. Rodica Paise G. nr. 51. ap. 2.578. 1.192. Jud. bl. 1. Vrancea Str. 19.341. bl. Jud. ap. Focsani. Jud. Barsei. Dobrogeanu Gherea. C2. Republicii. Jud. ap. nr. 24. Libertatii.081. Vasile Pistol E.520 25.760 35. Focsani. Jud. 134. bl. Vrance Str. 45. nr. 13. Longinescu.480 21. Ion Mincu. Petre Liciu.973. ap. nr.550. nr. Jud.000 165. 3.440 322. Focsani. Costel Parohia Sf.264. 18. nr. 54. Vrancea Bld. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. C3.011. Jud.920 19. Jud. Tabacari. 24. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. Ion Mincu.000 112. Florin Nicolau Gh. Dobrogeanu Gherea. Jud. 2. Focsani.400 60. Jud. bl. Mihaiela Nedelcu R. Unirii. Pastia. Marian Claudiu Panfil M. 6.930. nr. 3. 1. Focsani.600 205.800 51. Vrancea Str. 24. Jud. nr. nr. Elena Nastasescu P. bl. ap. 30 Decembrie. H8. Vrancea Str.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . 51. Vrancea 50. bl. Vran Str. Jud. Arh. M.850 36. ap. ap. ap. 20.280 31. Focsani. Marioara Otelea D. Magheru. Focsani.930. 168. nr.560 149. ap.160 54. 1. Jud.000 81.400 47. A2.857. ap.320 12. Focsani. 9. Gheorghe Pasere H. 15. Vrancea Bld. Jud. Unirii. nr. 2.400 49.252. Orhideelor. Maria Plesea C.760 4. Gheorghe Paun N. 50. Focsani. bl.880 105.074. Focsani. Focsani. 9. nr. ap. bl. Vrancea Bld. 60. bl. Toader Neagu T. Vrancea Str. Bucurel Oanca G. 6. ap. Unirii. 27A.468. nr. nr. ap. 10. nr. Marian Plesu A. Arh. Mihai Pantus V. bl. 10. Focsani. 24.

Focsani. 4. 51.488. 3. Vrancea Str. Mariana Simion C. 3.775 63. nr.000 20. Stefan Prodanescu St.815. Jud. 8. nr. Vrancea Vulturu. Vrancea Str.000 129. ap. 20.360 21. Vrancea Str. nr. Focsani. Jud. bl. Jud.927. ap. Jud. 24. Jud.500 21. bl. Vrancea Maluri. ap. Jud. Vrancea Str. 20. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I. Ana Irina Stanciu V. 43. Jud. nr. Marius Titire Vasile Str.882. Vrancea Bld. 7. Unirii. Florenta Sirbu I.168. 10. Vrancea Focsani.320 21. Vulturu. Focsani.560 134.840 1.800 93.116. 53. Jud. Dr.200 114. nr. Vrancea Str. Vrancea Str. 14. Unirii. Vrancea Str.116. Focsani. Focsani. Vrancea Focsani. Vrancea Bld. Jud. Pictor Grigorescu. nr. Focsani.744. Georgeta Silvastru S.720 31. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S. Vasile Seciu I.800 569. Ion Ranghilof N. 4. Gheorghe Prodanescu S.760 24. ap. 6. C2. ap.320 7. Focsani. Focsani. bl. Jud. nr.160 33. Jud. Maria Sandu C. Focsani.040 19. 68. 6. 3. B. Focsani. Vrancea Str. ap. 4.876. Focsani.421. Vrancea Str. nr. Focsani.857. nr. C. Focsani. Bucegi. Meluta Stoica I. Focsani.542. 25. Independentei. Paul Suciu M. Tinca Soare D. 11.000 100. nr.960 31. 15. 1. 4. ap. bl. 27.000 6. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. 9.320 57. ap. Odobesti. Magheru. Jud. Vrancea Bld. Nicolae Rosioru V. 7.269. Vrancea Str.975. Goia Sisea G. 55. Jud. Vrancea Focsani. Jud. Focsani. Vrancea Str. 3. Victoriei. Viorica Stan D. Vrancea Str. 5. nr. Viorel Taru N. Jud. nr. bl. nr. Jud. 2. ap.269. Ion Radulescu I.501. Apostolia Stoiculeasa P. 7. ap. Brailei.800 11. Jud. Vrancea Str. 53.640 77.040 132. Vrancea Vinatori. Vrancea Focsani. Cuza Voda. Focsani. Jud. ap. Jenica Stanciu V.560 2. A1. I.800 36. 15. Vrancea Str.440 70. Jud. nr. 6. nr. 13. sc. Cosbuc.930. bl.164. bl.387. C2. nr. nr. 2. Focsani. 7.089. Focsani.200 11.965. 17. Jud.600 63. bl. Focsani. G. 23. 4. Maria Pricopi I. et. Jud. ap.970. 34. 3. Focsani. nr. Vrancea Lamotesti.618. Jud. Vrancea Focsani. Rodnei. Adriana Rugina M. sc. Jud.080 12.499. Jud. nr. Stefan Cel Mare. ap. ap. 3. Antonescu.200 29. bl.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 .738. Jud. Jud.800 40.000 8. Cantemir.400 38. bl.Potolea I. Focsani.409.000 16.403.857. Ecaterina Tanase N. Milcovul. bl. Stefan Cel Mare. Jud. Vrancea Focsani. Neculai Stoica I. Vasilica Pricopi C.427. D. Jud. Vrancea Focsani.800 22. Jud. Dumitru Roman I. Focsani. Vasilica Rosioru M.600 63. Ion Stoica Constantin Stoica G. 25. ap. ap.781. 1. Mare a Unirii. 17. Focsani. Vrancea Focsani. Stana Stanciu I.000 31. 7. Jud. Vrancea Str. Cotesti. bl. nr. Jud. ap. ap. Vrancea Str. 59. Jud. Jud. Bucegi.836. Victoriei.299. Jud. 4. Viorica Stoian V. Jud. Garii. ap. Unirii.629. Vrancea Str. 6. Jud. Traian Prodan G. Vrancea Bld. Vrancea Aleea Echitatii. Jud.405.969. nr. 4. 14. Vrancea Str. Viorica Ripanu C. ap. nr. nr. bl. 14. 10Bis. M.800 37. Vrancea 25.113. Lenin.581. Vrancea Focsani.720 10. Focsani. Jud. Victor Rosca N. Jud. 30. ap. 67.720 41. 7. ap. Vrancea Focsani. 40. bl. 83.200 17.737. Odobesti. Republicii. nr. Gh. Rarau. Jud. Telemac. Focsani.941. Petre Raduta T. nr. nr.787.696.160 202. Jud. nr.450. 14. ap. Jud. Vrancea Str. Vrancea Vinatori. Vrancea Str. Bogdan Racoviteanu M.223.564. Focsani. Jud. Vrancea Str. Garii. Pictor Grigorescu. ap. bl. B1. 1. Vrancea Str.151.000 95. Vrancea Focsani. 4. Jud.

nr. nr. ap.200 7. ap. 54. bl.640 LEI 78.333.476.9 Vaslui. 5.013.N. 77. 54.Balcescu. 5.Ap.2. Vrancea Focsani.2. Dolj Str.Bl. Vrancea Aleea Echitatii. 11.193. Focsani. nr.520 62.220. Vrancea Str. 10.17 Vaslui.400 11. Jud.000 41. Vrancea Bld.000 12.Bl. Focsani. nr. nr.930. D.260. bl.Constantin Albescu GH.Victoria Andrei I.232.Et. Marasesti.E.B.Ap.Str.Nr.600 LEI 6.640 11.237.000 139. nr.400 80.Ap. Jud. Revolutiei.539. Jud. Toma Velicu N. Focsani. ap.D.Aurica Apostol I.Jud. ap.720 162. Jud. Ghiorghe Visan H.Sc. Kogalniceanu. Independentei.4.000 15.840. nr.279.Constantin Aelenei C.190.17 Vaslui.2 Vaslui. Vrancea Str.Mariana Apetrei D.000 115.503. nr.Decebal. Irina-Gabriela Tomita I.600 25.148.Florentina Domiciliul Vaslui. Mara.1.040 LEI 28.Muntenii de Jos. bl.000 81.14 Loc.409. 13. Cimpineanca. 38. 19.196.Ap. Jud. 69. 17.200 25. M3.7 Vaslui.103. bl. Unirii.B. ap. 71.Ap. Vrancea Sat Tacau.4.Ap. ap. Maria Titina Visan T.020 LEI 191 . Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.840 99.Sc.Str.197. nr. Jenica Tudorache D.9 Vaslui. 4. bl. C8.240 LEI 7.162.Sc. Focsani. 6. Jud. Vrancea Str. Jud. M.Nr. 19.Vaslui Vaslui. M. Jud. ap.379. Jud. 17. Jud.Ap.A.930. Jud.558. Aneta Ursu I. ap. Jud.Toader Andrei P.6 Vaslui.Mihail Kogalniceanu.E.Et. Mare a Unirii. 19. bl. ap.Sc. 13. Focsani. 19.280 11. Iulian Zarzalin A.Str. Jud.Str.Toader I.409. nr.Bl.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S.A.3 Suma LEI 63.152. Mariea Vagyas F.400 53.Bl. nr.Pacii. Focsani. ap.George Cosbuc Nr. M.640 LEI 11. Jud.650 LEI 5.880 LEI 12. Popa Sapca.400 5. Radu Tudor V.9 Vaslui. 12. 32. Jud. 5.991.Str. 5. 23.Didina Andriescu I.Maria Antoci F.George Cosbuc. 1 Mai. 3. Focsani.367. Jud. A. Vrancea Str. Golescu.George Cosbuc. Focsani. Ilie Zamfirescu P. nr.000 LEI 35.Bl. Focsani. P4.2. Jud.Pacii.Ap. 13.Sc. 5.B. Jud.336.Bl. Braşov Str. Vrancea Focsani. 9.430. Focsani. Focsani.Sc. Focsani. 23. Jud. Vrancea 90. ap. ap.Ap. ap. sc. Focsani.640 LEI 9. Elena Vlase I. P4. ap.052. P4. Vrancea Str. Vrancea Com Bordesti.511.842. Craiova. Vasile Zamfirescu G.Str.488.824. Silvia Toma Alexandru Toma C. ap. bl. 5. Florica Toader Norica Tolovici I.63.Str.10 Vaslui.446.Sc. bl. 23. bl.Str. ap. Jud. Com. Ioan Ungur-Manolica I.952. nr. Stefan Cel Mare.Sc. Vrancea Cirligele.800 31. Vrancea Str. Mircea Trestioreanu G. nr. ap.993.Valter Maracineanu.623.Jenica Aniti D.Str.289.Avram Iancu.Dan Alexa M.Str.Elena Andreescu I. Kogalniceanu. Vrancea Str. 10. Jud.Bl. nr. Jud.080 4.160 LEI 33.355.141. Toader Vlase D. 6. Vilcele. Vrancea Maicanesti. 735. Focsani. Vrancea Bld. 10. Jud. 10. Jud.B.000 22.300 LEI 21. Carmen Corina Visan Z.Et. Vrancea Str.760 155. Vrancea Focsani. nr. Gabriela Zamfirescu V. nr.Bl.912. Jud.Sc.Ion Andreescu V. Jepilor.535.Et.Bl. Vrancea Str.Et. 23. 13. bl. Daniela Tudorache V.296. Vasile Tucan I. nr. 6.Biruintei. Bucuresti.080 88.055. Jud.400 LEI 24.200 84. Vrancea Aleea Scolii.4 Vaslui.354. Braila Str. Braşov.040 54. Independentei.Str.Str. Vrancea Bld. Kogalniceanu. Vrancea Str. Focsani.Republicii. Ana Botarlau.

B.7.Et.Decebal.Fanica Boghiu Gh.Epureni.816.Elena (decedata) Bulbuc D.Sc.Et.Nr.15 Vaslui.3.4.850.Stefan cel Mare.Mihail Kogalniceanu.Sc.Gheorghe Doja.515.86.Ap.Radu Negru.Str.79 Vaslui.400 LEI 31.Sc.Str.Ing.Alecu Donici.000 LEI 7.Et.Sc.400 LEI 3.Sc.822.Bl.Et.Ioan Bordeianu I.Str.2 Vaslui.Et.Bl.A.B.744.A.10 Vaslui.Ap.Str.Bl.448.Ap.827.Elena Beldiman V.Et.Gabriel Baba C.Stefan cel Mare .000 LEI 50.640 LEI 26.Str.Str.4.Podurilor.1.520 LEI 47.B.Str.Ap.Nina-Artemiza Chirila C.268.Spatar Angheluta.Bl.Sc.Badea Romeo.8 Vaslui.C.B.800 LEI 95.Ioan Burada M.Ing.Ap.400 LEI 20.Str.106.Gina-Alina Chirila D.Bl.500 LEI 2.Bl.450 LEI 21.Et.Bl.359.Nicoleta Carp V.583.Stefan cel Mare.Str.Et.364.Stefan cel Mare.Bl.Sc.576.Jud.Et.Avasalcai D.361.Valeni.Ana Chirica O.Ap.Bl.362.Francisc-Cristinel Chiratcu C.Et.1.680.11 Vaslui.520 LEI 31.4.4.2.Bl.120 LEI 13.Bl.Ioan Butuc A.Elena (decedata) Buraga A.240 LEI 103.Sc.Bl.4.Ap.Sc.249.Bl.Grivitei.74.A.75.359.AMC.22.1.Ap.720.Bl.Badea Romeo.Et.Calugareni.Et.Sc.Sc.634.Ap.Bl.16 Vaslui.10.Soltana Buganu M.277.1 Vaslui.Nr.Sc.840 LEI 22.Ap.329.763.1.2.186.440 LEI 8.Jud.Bl.Sc.Bl.969.Stefan cel Mare.Sc.A.11 Vaslui.Et.18 Vaslui.Bucuresti.3.8 Vaslui.Bl.B.Ap.600 LEI 19.Bl.Crenguta Bohotineanu V.B.Gheorghe Besliu D.Str.Tudorel Aurelian Bostan D.B.Str.Ginovica Burada E.Sc.Ap.Daniel Burca I.3.Bl.Jud.230 LEI 10.145.Ap.Et.Daniela-Elena Butuc N.Ap.11.191.Bl.844.Str.Sc.Ap.A.94.Bl.Calugareni.Sc.F.020 LEI 78.Anica Balan M.Bogdan Chiper O.400 LEI 7.847.2.174.Str.Str.Str.000 LEI 18.Str.Sc.Metalurgiei.520 LEI 116.151.Sc.Str.600 LEI 17.3.Str.039.Stefan Bordeianu M.Et.134.Et.Et.Str.304.Profira Blezneac D.Str.8 Vaslui.6 Vaslui.Alina-Catalina Blezneac M.Ap.15 Vaslui.Str.Ap.Sc.Ap.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.120 LEI 36.Nicolae Balcescu.Sc.1.Bl.5 Vaslui.Sc.Sc.4 Vaslui.2.359.Et.Str.Ap.3.2.320 LEI 19.Sc.Et.13.Feroviari.Et.Et.Ap.Ap.Sc.Ap.2.Neculae Bujor N.Veronica Bogdan St.5 Vaslui.Bl.Str.Mihai Bordeianu M.Nr.Ap.500 LEI 30.Str.B.444.317.380 LEI 159.Str.Et.D.158.Vaslui Vaslui.C.45 Vaslui.Et.Et.Traian.Vaslui Vaslui.277.1 Com.C.Bl.Et.Sc.Costica Barbuta N.Costesti.Feroviari.470.9.720 LEI 146.Str.Str.407.2 Vaslui.Mihail Kogalniceanu Bl.Bl.Str.2 Vaslui.Libertatii.Republicii.Stefan cel Mare.000 LEI 15.Str.Ap.9 Vaslui.12 Vaslui.047.1.2.George Enescu.Et.166.MarianaNiculeta Birzu S.Eugenia Vaslui.B.246.11 Vaslui.Ap.Et.040 LEI 24.5 Loc.030.3.Sc.F.Ap.3.Bl.217.372.Str.3.Ap.1.800.355.4.Str.15 Vaslui.571.Sc.Florin Avramia Al.Et.Florin Blioju Gh.Dumitru Boicu I.Octav Buraga D.80.700 LEI 17.4.Ap.Et.Ap.B.Str.800 LEI 25.35 Vaslui.000 LEI 3.D.Jud.5.12 Vaslui.Elena Chirca N.Vaslui Vaslui.Pacii.116.1.Ap.180 LEI 118.B.Stefan cel Mare.Valeni.1.4.Str.A.Et.Et.Nicusor-Adrian Bargan N.14 Vaslui.Et.Sc.Bl.Str.Bl.Et.80.Bl.040 LEI 26.7 Vaslui.Bl.Traian.2.Calugareni.Sc.760 LEI 27.12 Vaslui.Eugenia Bucuci St.B.Angela Balan T.Ap.233.Bl.Sc.507.Elena Bujor V.9 Loc.150.Bl.D.3.Feroviari.280 LEI 29.Husului.B.Bl.Str.Str.Bl.840 LEI 20.000 LEI 261.2.Et.Nicolae Balcescu Bl.Stefan cel Mare.Str.Ap.C.Bl.63.Et.094.155.Sc.200 LEI 16.Sc.Mihail Kogalniceanu.C.Bl.2.Str.2.19 Vaslui.Sc.Sc.112.355.387.800 LEI 15.D.Eugenia Burada I.B.A.071.Ap.475.211.678.Ap.800 LEI 38.Str.Ap.Sc.260 LEI 36.Bl.237.Sc.Ap.Stefan cel Mare .3.4 Com.306.5 Vaslui.3.1 Vaslui.31 7.1 Vaslui.13.F.Ap.485.158.Feroviari.76.8 Vaslui.Ap.Ap.1 Vaslui.F.Str.996.Maria Boicu P.880 LEI 31.Str.Ap.D.Str.Str.2 Vaslui.Et.Stefan cel Mare.Ioan Benchia I.300 LEI 68.A.Et.Et.Ap.4.321.274.1 Vaslui.Vaslui Vaslui.4.74.2.Bl.A.Sc.B.B.A.46 Vaslui.Sc.Pacii.706.Et.16 Vaslui.Ap.Mariana Badiu M.600 LEI 192 .Et.840 LEI 20.560 LEI 93.Ion Birladeanu Ghe.Ana Ipatescu.A.Milania Butnaru A.Str.15.Maria Chelaru Gh.Sc.480 LEI 26.Bl.Sc.254.Et.Donici.Sc.Vasile Alecsandri.

152.Constantin Enache I.Str.Smardan.Mihai Vaslui.Jud.Ap.Str.Dan-Marius Dragusani Al.311.182.Ap.74.Vaslui Vaslui.Str.N.9 Vaslui.055.Str.78.1.Cornatel.Bl.140.Eugenia Cucuteanu G.Vidin.652.Ap.Iasi Vaslui.Bl.Maghita Croitoru I.D.224.Str.Sc.010.Sc.3.Mihaela Enache I.A.361.Sc.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Et.Ap.000 LEI 8.599.A.Bl.680 LEI 56.Nr.A.Bl.Motca.H4.Et.Sc.Ap.Donici.Rodica Dascalu C.Str.Bl.Ap.Et.8 Birlad.373.2.Sc.579.Et.800 LEI 7.440 LEI 35.034.200 LEI 11.Sc.51 Sat.Bl.Sc.Bl.611.A4.Valeni.N4.Et.Ap.A.Ing.683.Stefan cel Mare.70.Str.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.Et.Traian.500 LEI 193 .Bl.Sc.800 LEI 12.Jud.Et.8 Vaslui.Bl.A.Ap.D.Valeria Cotoroi Gh.892.1 Vaslui.Str.Mihai Dascalu A.Sc.Bl.480 LEI 3.Et.Eliza Cojocaru V.Elena-Lucia Dumitrache E.640 LEI 52.Et.745.Jud.Str.6.15 Ploiesti.N.Sc.000 LEI 18.Bl.D.508.68.11 Ploiesti.Motca.Maria Ciubotaru St.Sc.Nr.Sc.Jud.7.378.Nr.Balcescu.Str.196.Adrian-Alberto Dumitru G.Vidin.Bl.Balcescu.Nr.Petru Diaconu V.Bl.1.Ing.Sc.Progresului.Str.3 Vaslui.Ion Ciobica N.A.339.4 Vaslui.000 LEI 4.634.640 LEI 65.10 10.Et.Neculai Diaconu Ghe.Nr.Et.Bl.Cerasela Dobarceanu C.Ap.351.Bl.579.A.Str.Libertatii.560 LEI 31.Bl.372.4.Sc.3 Vaslui.182.Vasile Dima D.13 Vaslui.Str.Sc.Bl.094.Sc.80.22.Et.2.13 Vaslui.Sc.941.Nicolae Balcescu.14 Vaslui.Vasile Lupu Nr.360.Ion Dirica N.960 LEI 5.Vaslui Vaslui.Gabriela Cristinici V.Maria Dobirceanu I.Str.000 LEI 24.Ap.Elena Dumitru G.Ion Chitoiu Gh.600 LEI 83.Str.Ap.15 Vaslui.Str.Stefan cel Mare.Str.78.Et.000 LEI 11.3.Ap.600 LEI 6.Str.Et.520 LEI 10.624.Str.Nr.Stefan cel Mare.450.000 LEI 124.Str.880 LEI 10.Arghira Costachescu C.Str.1.1.200 LEI 3.Ap.440 LEI 14.002.600 LEI 24.B.1B.Ap.Et.Sc.15 Vaslui.Alexandru-Ciprian Dolea C.722.Str.741.Bl.Alecu Donici.Rodica Enache I.17 Bucuresti.Sc.Str.700 LEI 14.14 Vaslui.Mihai Bravu.Bl.4.409.Ap.Str.101.800 LEI 40.C.Florica-SimonaSolange Danciug C.225.Bl.Vaslui Com.Sc.600 LEI 62.Et.Decebal.3.Donici.Podurilor.10 Vaslui.1.Bl.3.A1.Bl.Emil Craciun V.Str.Sc.Ap.640 LEI 84.C.Bl.B.A.1.Bl.156.1 Vaslui.Stefan cel Mare.Str.151.080 LEI 6.Anca-Alida Dumitriu C.2.Ioan Dumitriu I.Fundac Mircea.17.850 LEI 15.Penes Curcanul.965.3.Sc.Bl.2.Et.336.Et.Sc.Sc.372.2.Str.Stefan cel Mare.Ap.D.Husului.17 Iasi.Ap.Vasile-Cristian Corogeanu V.4.10 Vaslui.Bl.608.17.Bl.Str.Penes Curcanul.900 LEI 5.811.Ap.Et.800 LEI 5.41.Ap.323.C.7 Vaslui.1.3.000 LEI 164.Lavinia Ciobotaru C.156.800 LEI 280.Bl.A.20 Iasi.840 LEI 17.2.Ap.510 LEI 36.BL.Ap.Bl.Et.Sc.66.12 Vaslui.11 Vaslui.2.1B.Bl.Str.D.3.Et.164.837.3.Et.270.135.B.Vasile Alecsandri.Ap.Ap.Liviu Rebreanu.1.Et.20 Vaslui.Vasile Alecsandri.605 LEI 7.Com.360 LEI 10.Str.Smirdan.Viorel Cucu I.9 Vaslui.44 Vaslui.Str.Et.297.77.Chistol V.Ap.Str.3.Sc.680 LEI 15.Str.Ap.Ion Chiricuta.Maria Craciun T.Bl.Aurica Danciu Gh.Bl.Ap.B.A.Stefan cel Mare.Str.B.Str.Com.Et.200 LEI 18.C.940 LEI 4.1.Str.Alecu Donici.Ap.2.Ap.Cazarmii.10 Vaslui.467.Decebal.779.Veronica Dolea C.3. Vaslui.3.2.6 Vaslui.Stefan cel Mare.Bl.Ap.080 LEI 21.nr.Et.Sc.Boureni.10 Vaslui.Str.A.044.Et.B.4 Vaslui.Ap.Aurel-Gheorghe Cotruta C.C.Iasi Sat.Et.Ap.Ghica Voda.C.4 Vaslui.Ap.Bl.Str.Sc.C.000 LEI 16.Str.3.352.Ap.070 LEI 18.Bl.Ap.17.A.Sc.Bl.128.B.Bl.Sc.Veronica Dobrea C.Ap.Laura-Diana Clatinici Ghe.Et.B.E.Ap.4.3.Str.Str.Et.600 LEI 72.Bl.Alina Diana Cicoveanu V.008.148.Nr.Et.151.Jud.Sc.Com.2.800 LEI 85.Str.595.74.A.400 LEI 7.Dimitrie Bolintineanu.Et.Sc.236.890 LEI 32.Badea Romeo.7 Vaslui.186.Ap.Str.Sc.Ap.Stefan cel Mare.Sc.Albesti.C.15 Vaslui.Republicii Bl.Gabriela Dumitrescu O.439.433.667.8 Vaslui.8 Vaslui.Str. Angela Cucu Gh.George Enache I.Sc.227.Sc.Sc.A.Ioan David N.9 Vaslui.Sc.Badea Romeo.3.090.80.Et.Str.Calugareni.Laurentiu Dobos N.Sc.Tronson 2.15 Sat Feresti.336.4 Vaslui.70.Boureni.948.Sc.A.Sc.Et.Mircea-Octavian Emandache V.A.Bl.Podurilor.Traian.Ap.17.Valeria Ciofu C.28 Vaslui.Ap.33 Vaslui.A.000 LEI 98.

Balcescu.F.Ap.816.Marinela Magureanu C.6 Vaslui.16 Vaslui.Tomescu.F.13 Vaslui.Bl.B.358.16 Vaslui.1.Donici.Bl.Str.Sc.Bl.Ap.Bl.Bl.Donici.AP.039.B.905.F.3.Str.520 LEI 32.N.Bl.Str.185.272.Et.Bl.Et.360.286.980 LEI 8.11 Vaslui.Sc.Penes Curcanul Bl.579.Stefan Lupu I.Ap.Bl.Bl.203.Biruintei.4.Postavarul.14 Vaslui.Bl.Ap.7.Sc.Sc.Str.Ap.542.1.Sc.Et.Stefan cel Mare.Ap.3 Vaslui.Ap.332.994.Ap.Stefan cel Mare.600 LEI 16.Ap.3.Str.358.645.Sc.Traian.Adrian Fotache D.Str.090 LEI 10.Str.Ap.Str.A.Ioan Iordachi O.Podurilor.C.Ap.7 Vaslui.Ap.8 Husi.Bl.Vasile Gitin Gh.Sc.000 LEI 15.190 LEI 45.Bl.600 LEI 62.1.373.Republicii.Maria Iftime (Cain) C.Ap.4.Dorinel-Florinel Militaru I.C.120 LEI 13.Et.911.Gheorghe Hibovschi C.3 Vaslui.17.357.Sc.Ap.284.Et.Nr.Donici.Str.Sergiu-Cristinel Harca V.Elena Enache N.A.Et.Jud.Cazarmii.Str.A.Et.147.A.Et.Valerica Medeleanu I.Str.320 LEI 38.Et.977.22 Vaslui.600 LEI 10.240 LEI 25.19.D2.Al.34.Stefan cel Mare.830 LEI 10.A.Vasile Filip G.6.16 Com Padureni.988.151.116.Bl.Ap.Str.Et.Bl.Feroviari.Sc.Decebal.595.Vasile Mazilu V.1.63.Stefan cel Mare.Sc.Jud.Maria Lungu V.Elena-Adriana Florea I.Sc.1.Bl.Str.920 LEI 38.760 LEI 8.4.304.Traian.Dan Haraga Ghe.Bl.18 Vaslui.1 Vaslui.540.Bl.505.3.Bl.4.572.Ap.316.410.Sc.Et.5.Bucuresti.400 LEI 2.228.3.Et.8 Vaslui.Ap.5 Vaslui.Vasile Lates I.Str.BL.Bl.Ap.Sc.Ap.Sc.460.Et.Sc.Stefan cel Mare.280 LEI 15.7 Vaslui.Vaslui Vaslui.380 LEI 10.17 Vaslui.794.5.Str.Cornelia Mihai I.520 LEI 21.A.Et.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.Str.790 LEI 8.7 Tg.500 LEI 16.Ap.P.500 LEI 10.441.Sc.Et.640 LEI 25.1.Vaslui Vaslui.A.395.Feroviari.Str.Maria Lazurca I.1.Str.Et.Bl.M.9.Bl.Elena Malcoci I.Ion Filote C.Sc.2.919.424.Neculai Matei E.2.Neamt Vaslui.Bl.1.Bl.Maria Homoranu A.419.Et.Et.Decebal.Et.Avram Iancu.Bl.Bl.D.440 LEI 21.5 Vaslui.Gheorghe Mihaila C.13 Vaslui.Vasile Alecsandri.Et.Ap.Sc.Str.Muntenii de Jos.Libertatii.119.890.760 LEI 14.Ap.904.400 LEI 33.Mihail Kogalniceanu.Alexandru cel Bun.9 Vaslui.356.C.14 Vaslui.A.B.Ap.3.Feroviari.280 LEI 14.418.744.Sc.878.Iana Jud.Feroviari.2.7 Bucuresti.323.Lucretia Maxim V.559.4.9 Vaslui.Et.Str. Danut Medeleanu C.B.Ap.2.297.417.Bl.Vaslui Vaslui.Sc.Et.16 Vaslui.21 Vaslui.500 LEI 18.Smaranda Alexandri Marian I.Str.Jud.Et.40.A.378.Str.A.Ap.Sc.12 Vaslui.Mariana Istrate V.Doru-Catalin Gitin Ghe.Tudorita Mihai I.960 LEI 2.1.Bl.75.Stefan cel Mare.000 LEI 178.10 Vaslui.2 Comuna Suletea jud.Ioan Lacatusu Gh.508.880 LEI 17.Vasile Alecsandri.A.4.C. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.Bl.15 Vaslui.Ana Ipatescu.2.375.Donici.C.A.36.Sc.400 LEI 7.Et.Ap.2 52.Et.A.3.Ap.E.Et.133.Bl.Bl.Elena Ionescu C.Sc.17.Ap.302.160 LEI 13.Str.Enache M.Angela Enciu T.Bl.Sc.Str.024.Sc.Bl.440 LEI 18.Str.Str.Bl.Calugareni.442.Ap.1 Vaslui.Bl.Victor Horga P.Vasile Lupu.Vaslui Vaslui.409.B.Str.134.Str.2.700 LEI 23.Sc.A.Str.Stefan cel Mare Bl.Bl.104.Ap.000 LEI 57.Sc.Ap.Str.Jud.A.1.Sct Vaslui.Nr.Str.Et.369.Ap.Et.Ghica Voda.Str.Ap.Et.Kogalniceanu.B.Ap.Ap.15 Vaslui.RamonaMihaela Iftode I.Et.Sc.Str.12 Vaslui.Bl.Sc.I.E.Et.Sc.Vaslui Sat Halaresti Com.4 Vaslui.Sc.Bld.Silviu Vaslui.544.Str.Sc.Sc.864.Laura Ionascu St.Bl.3.020 LEI 16.384.160 LEI 19.100.14 Loc.640 LEI 67.Sc.Sc.A.152.000 LEI 31.Sc.Str.2.Sc.2.Str.14 Vaslui.B.Et.D.227.Vasile Alecsandri.12 Vaslui.358.George-Cristian Grigore T.Feroviari.G.F.Sc.A.Ap.367.791.Stefan cel Mare.847.775.390 LEI 6.600 LEI 20.Neamt.474.Penes Curcanul.489.Victor Focea D.Ap.A.Bl.Bl.438.Et.4.Constanta Ghiban V.Sc.A.36.Ap.Stefan Ilie.Chiriac Grumazescu Gh.Sc.681.Sc.Str.680 LEI 43.311.236.Stefan cel Mare.10 Vaslui.480 LEI 194 .Florin Feraru D.Str.Str.9 Vaslui.200 LEI 9.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.Et.Ap.710 LEI 108.560 LEI 32.Nr.920 LEI 63.A.Str.Elena Lungu V.Sc.Bl.Str.440 LEI 18.Ap.Ap.579.A.4.15 Vaslui.920 LEI 51.Str.37.3.Ap.Str.3.039.Sc.Victor Babes.Str.

241.Stefan cel Mare.999.Str.Ana Ipatescu.Sc.Marasesti.Ap.Str.Et.Elena Ochiana I.Stefan cel Mare.Str.11.350.Podurilor.Libertatii.104.10 Vaslui.Str.Eugeniu Nicolae N.Constantin Pester I.Catalin Militaru S.Bl.Jud.2.Ap.100 LEI 31.Sc.3.359.Donici.Ion Luca Caragiale.Sc.Paul Bujor.Bl.Str.Str.244.4.297.Stefan cel Mare.Bl.520 LEI 133.22.1.600 LEI 49.Ap.1 6.Stefan cel Mare.76.340.Str.B.A.Verona Ploae D.Decebal.Str.Mihail Kogalniceanu.Penes Curcanul.600 LEI 9.Ap.4.Lucian-Marian Nicolae M.120 LEI 1.Sc.600 LEI 56.4.Sc.Nr.158.Nr.Ap.Str.139.104.000 LEI 6.Ap.A.Mihail Kogalniceanu.A.Et.16 Vaslui.E.Ghitilina Mocanu M.Ap.Ap.Bl.Gheorghe Popa N.Str.Stefan cel Mare.17 Vaslui.Str.Bl.Sc.14 Vaslui.4.Str.C.B.500 LEI 11.C.Cristinel Otel Gh.696.Et.337.Str.Vaslui Vaslui.Str.46 Vaslui.Et.Adela Peptu N.040 LEI 8.301.Str.308.Tudor Vladimirescu.F.10 Vaslui.520 LEI 171.17 Vaslui.Ap.260 LEI 37.75 Sat Muntenii de Sus.Bl.Costache Patrichi V.A.Et.Nr.6.3.Codaesti.Sc.704.Ap.Sc.Sc.Str.902.Vasile Alecsandri.9 Vaslui.35.Sc.Et.884.334.Str.600 LEI 29.Ciprian Porumbescu.Republicii.Bl.6 Vaslui.550 LEI 38.Str.3.D.Decebal.Str.Str.C.Et.2.Alexandru Munteanu D.A.864.Stefan cel Mare.Calugareni.Marasesti.Ecaterina Morarasu C.592.920 LEI 65.51 Vaslui.A.6 Vaslui.Corneliu Pantelemon C.B.Ap.Bl.Sc.864.B.125 LEI 89.000 LEI 277.209.1.19 Vaslui.Str.Ion Popa N.100.Stamate Eugen.Marian Miron C.17 Vaslui.Et.303.600 LEI 195 .Maria Para V.Bl.Ap.321.227.Ap.Nr.Str.842.MihaelaCarmen Neagu N.17 Vaslui.Bl.Ion Luca Caragiale.Str.520 LEI 54.720 LEI 40.Ap.Et.2 Vaslui.Mihail Kogalniceanu.1.Andrei Muresanu.Str.Republicii.Stefan cel Mare.Ap.223.4.Marinela Poiana Gh.Sc.287.Sorin Mititelu I.785.Sc.18 Vaslui.Sc.Et.6 Vaslui.F.Sc.13 Vaslui.Et.Sc.Sc.3.760 LEI 47.Bl.650 LEI 31.2.Sc.368.Ap.949.4.Sfantul Lazar.228.Victoriei.Ap.4 Vaslui.203.Et.Ap.Et.Sc.201.634.B.Sc.Bl.Ap.Maria Ochiana M.Alexandru Papuc V.2 Vaslui.Vasile Paiu N.460 LEI 5.800 LEI 4.593.Str.Ap.Bl.Victor Moga Gh.Bl.Str.4.Et.802.Ap.Ap.669.Ap.Florin Popa N.Gheorghe Petrea C.Ionel Pacuraru N.Traian.Str.228.Alecu Donici Bl.320 LEI 16.Ortansa Vaslui.Traian.695.Nr.C.20.A.Sc.5 Vaslui.A.Et.460 LEI 14.Bl.5 Vaslui.Com.Adriana Parfene V.960 LEI 65.041.158.2.802.Dan Pana G.Sc.A.Bl.Nr.Bl.Traian.Ap.240 LEI 2.Str.Bl.Sc.Sc.Jud.400 LEI 9.Nr.5.18 Vaslui.Niculina Popa P.Nr.3.624.Bl.Str.969.Et.440 LEI 28.670 LEI 17.659.998.823.Sc.A.Ap.Str.A.Str.178.Nr.Et.Bl.Et.Ap.Sc.Jud.Bl.Et.A.Podurilor.D2.Ap.Bl.Sc.376.9 Vaslui.340 LEI 8.Et.Et.Sc.Ecaterina Ninu A.240.Nr.Ap.J2.10 Vaslui.Bl.040 LEI 22.4.23.200 LEI 5.740 LEI 14.101.Str.Gheorghe Pinzariu M.Ap.991.75 Vaslui.3.840.2 Vaslui.2 Vaslui.Stefan cel Mare Bl.Nr.Aneta Moraru V.3 Vaslui. Mihalache Mocanu C.Sc.133.Dorina Nourescu V.Str.Bl.Sc.7 Vaslui.Milica Popa I.2 Iasi.7 Vaslui.720 LEI 622.C.Bl.2 Vaslui.800 LEI 31.600 LEI 6.Bl.223.Sc.Bl.Viorel Pavaloiu I.B.133.15.652.Calugareni.93 Vaslui.Nr.Feroviari.Florin Plescan C.Str.3 Pascani.Sc.3.Et.5 Com.891.1.Et.Ap.A.B. Danut Pasat N.800 LEI 83.B.3.Prof.Ap.A.D.636.Str.Et.B.305.Str.Sc.Bl.Elena Militaru S.600 LEI 2.343.Maria Peptu A.Bl.Iasi.Republicii.D.Paraschiva Mocanu St.720 LEI 16.Calugareni.Et.Militaru P.1.Et.Bld.2.370.Ap.2.Str.2.Str.289.61 Vaslui.810 LEI 21.Str.125.Sindicat.060 LEI 8.104.600 LEI 14.Penes Curcanul.Margareta Pintilie V.A.Str.Bl.Bl.9 Iasi.Et.Tanacu.Sc.4 Vaslui.Bl.Bl.Tudor Vladimirescu.Gheorghi Nicolae E.Penes Curcanul Nr.200 LEI 118.Et.5 Vaslui. Vaslui.Bl.Ap.260 LEI 186.Iulian Pavel J.B.27 Vaslui.Dana-Lenuta Pencu A.Sc.Ap.Str.B.230.Stefan cel Mare.Str.079.Bl.Str.Str.Nicolae Popa N.231.640 LEI 228.840 LEI 25.1.Ap.Sc.717.Ap.Bl.2.148.Sc.4 Vaslui.E3.1.Str.Et.2 Vaslui.Vaslui Vaslui.640 LEI 5.

Str.37.Badea Romeo.2.861.Str.177.350.Sc.1.467.B.Sc.Balcescu.Bl.881.Vidin.Str.3.Soseaua Colentina.Bl.Ap.Bl.3.Et.B.D.120 LEI 21.980 LEI 5.595.317.Maria Scurtu C.Badea Romeo.500 LEI 51.Str.Jud.Elena Ranceanu-Popa Ghe.122.D.Bl.B.1.Str.Ap.Et.62.Nr.Maritica Com.039.B9.Sind.Ap.200 LEI 12.19.Sc.A.3.034.Sc.9 Vaslui.Et.Traian.C.151.Gelu Prisacaru V.A.24 Vaslui.Bl.Com.D.C2.4.2.881.B.D.Ap.Ecaterina Teodoroiu.Liliana-Dana Toma R.Mihai Tolontan E.A.9 Vaslui.B.Bl.101.186.Maria Spiridon M.706.Grigore Stangaceanu St.Et.Str.750 LEI 10.520.110.Primaverii.Zapodeni.262.Nr.Sc.6 Vaslui.4 Vaslui.Et.Veronica Serban N.820.A.Elena Stefanita M.Et.Bl.Et.16 Vaslui.Sc.Str.Et.Str.1 Vaslui.Elena Rambu Gh.Sc.11 Vaslui.400 LEI 1.Sc.317.Et.000 LEI 232.3.240 LEI 39.Str.1.Valentina Sofian M.9 Vaslui.2.Viorica Rafaila N.Nr.Str.Neculai Rascanu D.Sc.Bl.Costel Stratica N.7 Vaslui.Bucuresti. Sc.Liliana Scutarasu G.16 Vaslui.Et.Stefan cel Mare Bl.Avram Iancu.35.Bl.Et.B.Sc.Str.808.Str.Grivitei.754.Sc.Sc.Silviea Solomon-Gutu A.9 Sat Hirsova.332.Ap.9 Buzau.Stefan cel Mare.Donici.200 LEI 53.Str.1.Gheorghe Rebegea I.Jud.Et.351.Str.Str.Et.Sc.63..Ana-Smaranda Rogojina I.Mihail Kogalniceanu Bl.Et.Ilie Roskam A.Aurel Ranceanu V.Str.N.Ap.Ap.Delesti. Bl.Smardan.274.Donici.18 Vaslui.286.Vaslui Vaslui.16 Bucuresti.Gheorghe Raducan C.Bl.Ap.847.A.Bl.Tudor Vladimirescu.680 LEI 18.Et.186.Lucretia Rebegea Ghe..Ap.64.9 Vaslui.104.13 Vaslui.80.Ap.2.Str.Maria Secara I.Sc.D.B.N.040 LEI 56.Vidin.Sc.364.Bl.Sc.Ap.Ap.Ap.Bl.795.Stefan cel Mare.Gabriel Silvestrovici I.11 Vaslui.Str.63. Nr.Bl.080 LEI 2.2.840 LEI 49.Ap.Ap.361.11 Vaslui.Republicii.267.3.Vaslui Loc.509.311.B.680 LEI 7.11 Vaslui.2.Jud.Ap7 Vaslui.Bld.200 LEI 10.280.Filip Sofrone Ghe.Sc.1 Vaslui.Str.Republicii.Nr.Iustina Scobai V.Sc.Sc.Et.B.Ap.Et. Et.790.070 LEI 68.Sc.Sc.11 Vaslui.A.Bl.Str.Salcimilor.Sc.Nr.Eufrosina Stratica T.9 Vaslui.000 LEI 46.Str.450 LEI 26.Stefan cel Mare.405.800 LEI 10.86.Vasile Sandu N.269.Sc.2.Str.86.Sc.Unirii.Constantin Rinder C.Balcescu.Cerbului.Et.Bl.407.Vaslui Com.Natalia Stativa I.Nr.67.8 Vaslui.1.2.040 LEI 30.20.Nicolae Balcescu.Ap.Bl.600 LEI 5.Str.Banca.Bl.Sind.Bl.086.Metalurgiei.Nr.Str.2.18 Vaslui.12 Vaslui.4. Bl.13.1 Mai.Podul Inalt.Str.000 LEI 196 .Podurilor.380 LEI 44.Ap.192.Ing.477.E.B.Et.333.Jud.826.857.Et.000 LEI 5.C.520 LEI 16.Et.Str.Et.Ap.1.214.Str.288.Nr.Bl.Ap.000 LEI 4.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.A.A.Ing.Bl.Bl.2.341.Dragos Voda.Vasile Alecsandri.360 LEI 15.Et.Ap.Str.Nr.Sarban Tiron V.Str.Gheorghe Racovita.Str.Ap.Constantin Savu E.Sc.800 LEI 6.12 Vaslui.000 LEI 190.80.Ap.A Vaslui.240 LEI 14.A.Traian Rusu V.Radu Negru.Sc.561.Artur Stamate Gh.12 Vaslui.14 C.14 36.16 Vaslui.Vaslui Vaslui.Gabriela Stanciuc I.Bl.000 LEI 131.28 Vaslui.B.Ap.Str.A.025.Str.1.Et.Stefan cel Mare Bl.Ap.Ap.314.1.Sc.Jud.000 LEI 12.Str.037.Et.Str.000 LEI 10.15 Vaslui.4 Vaslui.9 Vaslui.600 LEI 33.Str.367.654.Bl.67.2.D.Ap.Elena Tiron I.1.400 LEI 26.Sc.800 LEI 12.724.Str.550.4.Ecaterina Teodoroiu.12 Husi.Ap.339.037.Maria Tacu I.Sc.3.674.Ap.Erik Rumbet M.Sc.Ap.Stefan Tanasa C.5 Birlad.11 Vaslui.400 LEI 1.B.845.3.Et.Str.Sc.Ap.1.Bl.Constantin Tiron V.Str.A.Bl.Et.Bl.Et.Str.Bl.A Vaslui.Sc.440 LEI 11.Banca.Doina Stan D.A.A.Bl.280 LEI 62.A.19 Vaslui Str.280 LEI 16.3.Popovici I.Str.Ap.Sc.Tudor Vladimirescu.757.Stefan cel Mare.489.Et.2.Sc.Bl.Bucuresti.200 LEI 1.Bl.824.Et.B.840 LEI 73.Et.Gheorghe Susnea Al.Sc.406.Traian.Str.400 LEI 56.B.Ap.Str.Bl.B.Bl.Ap.Vaslui Vaslui.5 Vaslui.920 LEI 19.339.Ghica Voda.Gheorghe Tesu St.5 Vaslui.329.339.740 LEI 23.Nicolae Balcescu.5.2.Domnica Tesu H.Sc.877.387.Reta Tiuca I.Bl.320 LEI 26.Sc.250 LEI 8.Costica Susnea N.400 LEI 13.Ap.

Et. 1. bl. ap.Angela Voloaga M.Et. nr. nr. 41. bl.Str.2.11 Vaslui. sect. ap. bl. ap.Bl.Mihail Kogalniceanu. Bucuresti Al.Str. nr. 2.N.A. 251. 6. ap 84. 6. sect.Ap.192.Ap.Stefan cel Mare. 1. Bucuresti Str. 2. 32.Sc. 2. 1. et.1. bl. 1. Sectorul Agricol Ilfov Str.3. sc. Bucuresti Str.Str. 1. 22. nr.8 Vaslui. P36.973. 6.A. 189. 4. 2.435.Libertatii.701. Giurgiului. 186.Str.Sc. et.Nr. 3. sect. et. 1.A. et.Republicii.129.754.21 Vaslui.Sc. 4. Ripiceni.Gheorghe Turcanu N.14 Vaslui.C. nr.120 LEI 68. Bucuresti Str.363.Ap.Bl.B.Ap. 2-14. 8. et. nr.14-18. Luica.Bl.800 LEI 53. Bucuresti Str. 2. sect.3.Sc.Str.Ap. bl.9. nr. 82.Et. bl.14 Birlad.19.I. 4.Str. 1. Bucuresti Ale.363. nr.Sc.Str. sect. bl. Cornetu.Lina Vacarciuc T. 1. sect. bl.Gheorghe Voloaga I.Str. ap.Mihai Vlasici I.127. 2.Somesul Rece nr.Sc.1. 2.409. 20. 1.Ap.581.Sc.4.Ap.Bl. 7. 3. B10. Ghirlandei.Et.11.Ap9 Vaslui.89. 1.Nr. nr. Calarasilor. et. 66.200 LEI 46.022.3. sc. 2.Bl.440 LEI 30.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str. sect. S13.264. 28.8 Vaslui. 25. Bucur Str. ap.E.Bl. 4.8 Vaslui.008.Tudor Gh. 186.250 LEI 8. 24A. 3. Bucuresti Calea 13 Septembrie.B. 1.Sc. 66. 2-A. 2.Petru Rares. 1.039. ap. Bucuresti Str.Str.L. Magura Vulturului. nr.Sc.26. sect. Pictor Gh.C. 3.I.A. Bucuresti Sos.Bl.070 LEI 11. 211. 5. ap.2 Vaslui.040 LEI 12. sect.B. Bucuresti Cal.B.Str. 8.Bl.322. bl.Bl. nr. 16.Maricica Vaslui. 3. Bucuresti Str.Toader Zahariuc I. ap. 3. sc. nr. sc.23 Vaslui. 7. Tatarascu. bl. ap.Milescu.Et. 61. et. 25.Str. 434. sc. 5.Et.Et.Ap. Bucuresti Com.Gheorghe Racovita.Jud. sect.3. et.544. Bucur Str. ap. 4.Constantin Vasilache Gh.Et. sc.Stefan cel Mare.794. nr.850 LEI 13.4. 5. sc.Caragiale.Et.Str. Florilor.Vaslui Vaslui. Baba Novac. 7.Calugareni.070 LEI 12. bl. Pictor Gh.Et. sc. 133.400 LEI 34. nr.2 Vaslui. et. 211. sc.Ovidiu Vieriu C. 8. et. sect.D. nr. sect. Soldat Petre Tunsu.2.Nr.Marioara Turcanu C. 9.Veronica Valeanu I. sc.880 LEI 13.Toma Chiricuta. 3.Bl. Tatarascu.Gheorghe Tudor M.Costica Vitriuc N. sect. Bucuresti Calea 13 Septembrie. Pictor A. ap. Calarasilor. ap.760 LEI 9. 129.80. sc. bl.748.Sc. 2.5 7.370 LEI 48.Bl. Giurgiului. ap. ap. 1.Republicii. Papazoglu.228.Ap. 4.2. nr. bl. Bucuresti Cal. sect. nr.Ap. sect.Str. Baiesu. 5. ap.Str.Constantin Zamfir D. 6. S13. sect.2.66 Vaslui.Ioanesei Adrian.Sc.406.1. 129. 35. sect. bl. et. Bucuresti Sos.Frimu. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 .

3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. et. ap. 5. 5. nr. 28A. Andrei M Cristiana sect. 1. 16. Flor sect. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . 3. sect. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. nr. 5. ap. nr. sect. Orastie. sect. nr. 5. Bucuresti Andronie Magdalena Str. 6. Com. 40. Ilfov Arseni S Mariana Bld. bl. 4. 3. Anghel Marius Ionel sect. ap. A42. 95. nr. Alexandru Obregia. sect. sect. Brezeanu. 1. 186. sc. A. 10. Colentina. 6. bl.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. nr. 3. 2. 2. 1. 8. 1. apt. Anghel A Constantina Bucuresti Str. et. nr. 5. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. 8. 1. sc. 1G. nr. 208B. sect. Andrei I Mircea Bucuresti Str. sc. nr. apt. sect. et. sc. ap. nr. et. ap. bl. 26. Ana Ir Bucuresti Ale. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. bl. 94. I. sc. 12. Sect. 218. Bucuresi Str. 40. bl. nr. et. et. 2. 6. Turnu Magurele. Bl. 8B. 18. R2. 6. Andrei I Zainea 2. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. Ion Brezoianu. nr. A28. 186. Voila. 3. Bucuresti Str. 71. 7. sc. nr. B. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. et. et. 4. 4. bl. 17. nr. bl IV/1C. M24. ap. sc. Marcu Armasu. 6. 38. Andrei A Vlad Viorel 51. 6. 4. OD16. Pantelimon. sc. sect. 267. sc. Jud. bl. sc. nr. sect. 57. et. Ghita Serban. Brezeanu. Com. apt. bl. nr. 1. A1. ap. Muncii. bl. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. I. bl. nr. 4. Pantelimon. bl. sect. ap. 58. A. 4. Nicolae Filimon. et. Andrei V Ion 3. 20A. 6. bl. et. 30. bl. Valea Oltului. Ghita Serban. bl. ap. 4. 10. et. et. B13. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. sect. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. 1A. Bucuresti Andronic P Ionel Str. nr. ap. 3. Bucuresti Str. 7. 8. 302. sect. bl. nr. nr. sc. sc. sc. Biruintei. Bucuresti Bld. 7. 8. B. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. nr. George Georgescu nr. 28A. Smaranda Braiescu. Muncii nr. 122. 1. 157. bl. sect. 226. Biruintei. 6. nr. sc. 58. 4. D. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 2. 28. Jud. 20A. 4. apt. ap. Ancu C Gheorghe sect. 3. nr. nr. 1. E. et. 57. 2. 3. sect. ap. ap. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. Anghel Ion Bucuresti Bld. bl. C2. A. 16. Bucuresti Str. ap. 114A. et. 24. 86. nr. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. 3. Andrei G Elena 3. sc. Bucuresti Bld. ap. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. et. 186. ap. 95. Cetatuia. Iuliu Maniu. bl. 42. Uioara. sect. 45. sect. B. Ilfov Arsu N Persida Str. 48. ap. 5. sc. 12. 1. 6. 12. 2. sect. sect. Azurului. ap. bl. 80A. 80A. D. ap. sect. Mihai Bravu nr. Doamna Ghica nr. Apostol Adriana Bucuresti Str. sc. 86. sect. sect. 32. 1. 3. nr. 1. et.

bl. 6. Pantelimon. sect.. nr. 7. ap. 1. Botosani. Bucuresti 691073280LEI Bld. Bucuresti 691486510LEI Str. 3. 7. 1 Bucuresti 12965000LEI Str.Bucuresti Aleea Giurgeni. ap. nr. A. Lacul Zanoaga. Bucuresti 801789450LEI Str. et. Crisana nr. bl. 255. bl. 255. Bucuresti 88812010LEI Str. bl. nr. Bucuresti 149398550LEI Str. Izvorul Oltului. et. 8. bl. B. 7. ap. 4. 3. 1. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. nr. M5. TD24. ap. 2. G. Bahmutan Ion 1. nr. nr. 1. et. bl. B. 1. 50. bl. 1. apt. nr. Nicolae Titulescu. Crisana nr. A. Pantelimon. 50. sc. 1. et. Calarasilor. sc. nr. 4. sc. Camil Ressu. Balasa N Daniela sect. B. G Bucuresti 8505040LEI Bld. 3. b. 20. Badea M Claudiu Gheorghe 6. et. nr. sc. 1. Bucurest 571436530LEI Str. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. Bucuresti 200004250LEI Sos. sect. 1. bl. et. 35. ap. et. 10. 23. 1. 6. 255. ap. 6. 26. et. bl. et. 14. sc. 20. A. 43. 3. 69D. 4.M9. sect. ap. sc. 2-12. 57. A. 11. ap. OD 21. nr. sc. Primaverii. sect. 43. F12. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. bl. ap. Babarada C Ioana 5. M5. 7. Tirgu Neamt. 45. apt. et. Lacul Zanoaga. A. 7. 3. 6. sc. sc. Bucuresti 235755560LEI Str. Baia Marcel Jud. 28. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. bl. bl. B. bl. 43. sect. 50. 18. Atanasiu Ioana Cristina sect. Carol I. 3. et. 1. 13. 45. M5. et. A. 50. Pictor Gheorghe Tattarescu. ap. sect. 45. 6. sect. Danubiu. et. Balta Paraschiva sect. nr. Balanuta Constanta sect. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. sc. 14. sect. ap. 2. 200004250LEI 199 . 31. sect. 1. 3. sc. 6. ap. Apusului. Axenti Paul Valentin sect. et. 4bis. b. nr. 278. et. 4. sect. C. 4. Balta Narcissa Ioana sect. 12. ap. Braila. 3. 20-22. sc. B 73641200LEI Cal. sect. 6. 35. Pantelimon. nr. sc. 1. Izvorul Oltului. Armata Poporului. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. 20C. nr. 3. Axenti D Aurelia sect. nr. sc. sc. et. nr. bl. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. et. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. et. A. 58B. Apusului. ap. Banul Udrea. Petre Paun. 4. 3. ap. 31. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. sc. 30. bl. sect. et. bl. sc. apt. 5. sc. nr. 39. bl. 45. et. 1. bl. Bucuresti 20744000LEI Str. bl. H5. 5. 160.. ap. B. ap. ap. 30. 58B. 2. 2. 6. 13. 2. ap. nr. 31. 35. sect. sect. 7. ap. sc. 15C. nr. 3. 8. nr. 7. sc. 49. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. A. ap. 4. et.M9. 22. 3/25. sc. 3. 3/25. 1. b. 20. nr. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. sc. 2. 1. Badulescu A Florin 3. Jud. Fainari. 3. 20-22. 3. Camil Ressu. Bucuresti 131305300LEI Str. sect. nr. nr. bl. 8. Nr. bl.. B. 39. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. P2. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. Dealul Tugulea. bl. et. ap. Apusului. ap. Balasa I Nicolae sect. et. et. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. 4. sect. Badescu T Theodor sect. et. ap. nr. 3. sc. 36. 12. et. Ion Berindei nr. 6.

33. 50. 6. 2. 32. R8. B7. 59. bl. Felix. 7. bl. et. Bucuresti Str. et. sect. bl. Bucuresti Str. 57-69. M6. 4. 7. 57. 1. sect. B. bl. 25. 1. 4 Bucuresti Str. 2. bl. parter. 73. nr. Bucure Str. et. 2. bl. 28. 20. Drumul taberei. 2. 18. bl. 1. 21. 2. et. et. A. 6. nr. 1. 10. Radului. sc. bl. sect. ap. 2. 19. et. bl. sect. bl. 19. et. sc. B. et. Nicolae Filimon. Foisorului. 3. ap. 2. 2. Pascani. Popesti-Leordeni. 2. 42. F1C. 1. nr. ap. et. 2. Dorohoi. 43. sect. nr. sect. ap. 243. sc. et. ap. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. Bucuresti Str.49. sc. ap. 16. ap. Ghirlandei. 1. 3. nr. Aliorului nr. 2bis. Bucuresti Str. bl. et. 17. sect. 6. 28. Bucuresti Str. 4. sc. 32. 6. nr. 59. 52. nr. 16.49. Bucuresti Str. 4. Col. sect. sc. 2. Braşoveni. sect. 4. sc. apt. Jud. 2. Foisorului. 5. ap. ap. Pantelimon nr. Bucuresti Str. Nicolae Filimon. Bucuresti Str. sect. sc. A. 4. Bucure Str. 1. sc. 4. 6. 3. sect. nr. 3. Veteranilor. Z6. Bucuresti Str. nr. ap. 1. ap. 16. 6. 33. sc. Bucuresti Cal. nr. F1C. sc. 2. nr. F21. nr. 4. 5. Stefan Stoica. bl. bl. Tineretului nr. ap. Sect. A9. Unertirii. Bucuresti Str. nr. sect. E. sc. Olt Str. 2. 120. 30. sect. ap. 4. 330. Olt Str. 6. sc. nr. 17A. sc. 1. 2. 5. bl. 5. Rahovei. sc. ap. sect. sect. Bucuresti Str. Soldat Ion Iosif. 52. bl. sc. sect. bl. 36. A2. 17A. 57. 10. Ilfov Bld. ap. nr. 7. 6. 1. et. bl. nr. 17. ap. Jud. sc. et. 30. Bucuresti Sos. 4. 105. nr. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. sect. nr. apt. Alexandru Ogregia. et. ap. Bucuresti Str. sect. Slatina. bl. 8A. Turnu Magurele. sc. Felix. 8. nr. nr. Stefan Stoica. sc. 45. 4. 6. sc. 31. 4. sect. bl. ap. ap. D3. 2 Bucuresti Str. 6. Dumbrava Noua. 6. 2. 2. Slatina. et. 1. bl. nr. sect. Dr. 8. bl.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. ap. D. 2. A. sect. 1. 30. nr. Bucuresti Str. ap. Jud. sect. 2. nr. sect. ap. 1 Mai. Com. Dr. Bucuresti Bld. 8A. sect. 1. bl. 56. ap. sc. sc. ap. 45. Ion Sulea. nr. 20. Bucuresti Aleea Mozaicului. ap. Bucuresti Str. J14. bl. et. 43. et. bl. 5. 3. et. 6. 3B. nr. 10. et. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . 13. 10. et. 1. B.

bl. MR7. 3-Tv4. 4. 17-18. 6. sect. Barsanesti. Bucuresti Sos. nr. bl. sect. Oitelor nr. nr. sc. nr. 6. 9. bl. Lacul Tei. Giurgiului. 15. 170. ap. 78. 6. bl. 69A. D. 4 Bucuresti Str. sc. ap. Drumul Taberei. bl. Bucuresti Cal. 38. ap. sc. 265. 17-18. Bucuresti str. nr. Drumul Taberei. bl. et. et. Soldat Niculae Sebe. Gheorghe Gheroghiu Dej. 4. Lacul Tei. 92. 4. 56. ap. 31. 1. 40. Bucuresti Str. 5. bl. 7. 265. sc. Bucuresti Str. Buc Str. sect. sc. 6. G. Bucuresti Str. 42. sect. Soimus. G. ap. sect. G. 10. 17-18. Deptatii. Jud. nr. 18. 1. sect. et. 151. Vigoniei. 29. bl. et. ap. 6. Progresului. 6. nr. 17-18. sect. ap. sc. bl. et. bl. Bucuresti Str. 3-4. Jud. B. 265. 2. Turnu Magurele nr. sc. sc. 164. sc. bucuresti Bld. nr. 2. 8. sc. Lacul Tei. 1. P7. 2. ap. ap. 74. sect. M24. A. 18. 1. ap. Bucuresti Str. 265. D. 2. ap. B. 107. ap. 6. 44. sect. nr. sect. 38. 128. bl. sect. 3. 85. 92. Crangasi. 8. sc. bl. Birsanesti. 2. ap. 126-128. 35. nr. bl. Cetatea de Blata. nr. 126-128. 13. C-tin Radulescu Motru. sect. 3. Iancului. 4. 1. sect. sect. ap. Iancului. 5. nr. nr. apt. sect. G. sc. et. nr. bl. 35. nr. Gheorghe Gheroghiu Dej. 2. Lacul Tei. Iancului. G. nr. Bacau Str. nr. 9. et. 33A. 126-128. 1. sect. 14. 3-4. 6. Bucuresti Sos. ap. C7. nr. Bucuresti Sos. 3. nr. sc. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . ap. G. sect. 42. Mihalache. nr. sc. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. nr. nr. 4 Bucuresti Sos. Albaiut. ap. 6. et. 29. 6. 6. sect. 22. et. nr. A. nr. Bucuresti Str. A. bl. bl. 2. 38. 126-128. 3. Bucuresti Str. 2. sc. ap. 5. 3. et. Bucuresti Str. sc. sc. A34. 15. 19. sc. bl. ap. bl. C7. 35. ap. nr. 6. 151. Bucuresti Str. Bucuresti Caleea Piscului. sect. Bucuresti Bld. sc. C2. 151. sect. 1. Bacau Str. ap. ap. Bucuresti Aleea Topoloveanu. bl. sect. ap. G. sect. 11. 3. 23. 2. bl. sect. sect. sc. 6. 128. Carei. ap. 4. nr. sect. 7. bl. et. bl.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. Bucuresti Bld. A. 3. 32. Bucuresti Str. 151. sc. A. 1. nr. Progresului. bl. 105B. et. 3. sc. sc. B. A. ap. sect.

30.70. bl. ap. bl. sc. Dacia. 2. bl. 1S. Bota E Feocla 38. bl. bl. 15. sect. 1. sc. sct. Muntii Carpati.3. 45. 5. N2. et. Boteanu I Dumitru Constantin 6. Bucuresti Bucur Ioan Str. 255. 7. 26. Panselelor. 21. 6. nr. 1. sect. bl. 29. 3. ap.115. 5. 37. 2. 6. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 3. 1. 4. Eroilor. Salaj. sc. nr. sc. nr. Sibiu. Bratu S Ilie Bucuresti Str. sect. ap. 1. sect. bl. 3. ap. 12. 3 Bucuresti Str. 5. 15. ap. bl. 5. Maior Vasile Bacila nr.PM26. A. sc. sect. sc.2. 1. 8. Iosip Broz Tito. V12. sect. bl. 3. Salaj. ap. sc. Com. bl. nr.1. sect. A44B. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. 10. bl. bl. 2. et. 3. Ilfov Str. 2. 1. et. sect. 6. 1. 5. 33A. sect. 2. 31. M192. Ion Mihalache. Bucuresti Buiciuc Elena Str. 38. nr. 6. 9. et. sect. Bucuersti Bulea T Teodor Str. nr. sc. et. 38. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. Bratu P Tita Bucuresti Sos. 150. 1. sect. sc. sc. nr. ap. 3. Irimicului. Ff. sc. sc. ap. ap. ap. Ap. nr. Iuliu Maniu. bl. apt. 2. jud. Braun I Emil Bucuresti Str. 3. A. nr. 6. 3. Irimicului. et. 15. OS1. 20. sc. sc. Odobesti. sect. 255. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. nr. ap. nr. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. bl. 54. 1. Piscului. Maramures. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. 3. 2. ap. Vladulescu Cristea. 77. 19. ap. sect. 35. 1. nr. nr. 2. 210. 1. 1. nr. sect. sect. 7. 2. 26. 33. 13. 67. 5. Branila Eleonora Bucuresti Sos. nr. Recas. 4. nr. 67. sc. 111. sect. et. 13. ap. sect. 1. 54. bl. 66. et. Budosca T Angela sect. 2. apt. sect. 8. 1S. 30. 8. 5. A2. 101. nr. ap. bl. 33. A. 5. 124. Bucuresti Str. Ion Mihalache. et. nr. Brad M Monica Bucuresti Bld. L3. bl. nr. A. 4. sc. sect. 4. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. sc. Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. Stefan cel Mare. nr. Bucuresti Str. sc. sect. Z8. sc. ap. Alexandriei. sect. 78. Campina Str. sect. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. bl. sc. ap. C39. et. 33. sect. bl. bl. 1. 3. bl. sect. 3. nr. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. Elefterie. et. Camil Ressu nr. Brad S Iosif Bucuresti Bld.B. Iancu Jianu. 5. ap. 5. ap. Miron Constantinescu. nr. 3. ap. 64. ap. 2. 5. 22. et. nr. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. Popesti-Leordeni. Z4. et. Bucuresti Intr. 2. 10. 5. sc. 1. sect. Bucur Bld. 3. B23. bl. 15. Aurel Vlaicu. 4. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . bl. nr. 4. nr. ap. Bucuresti Str. sect. Oreaca. ap. Paduroiu. nr. Bratu F Elena Silvia 6. 2. 5. nr. B1. bl. sc. ap. Bradescu P Ileana sect. bl. 4. 48. Bucuresti Str. nr. Dealul Macinului. 33A. sc. V16A.

nr. 9. sc. et. 1. sc. sc. et. 100. sect. et. 9. 1. 6. bl. Dumbrava Rosie. R14. ap. Arges Str. ap. 2. Danubiu. Bucuresti Str. Bucure Bld. Bucuresti Sos. 2. A. A. bl. sc. 2. 33. Alexandru Obregia. R14. 2. 1. bl. bl. H6. bl. et. 9. nr. 4. nr. 101. 3. ap. nr. 51. 4. ap. 4. 32. 4. et.6. 3. sect. 52. 309. nr. 1. E. 26. 2. 4 Bucuresti Str. Bucuresti Str. sect. 5-7. sect. 62. ap. ap. nr. sect. sect.6 . ap. sect. 9. et. et. ap. Pantelimon nr. Patulului. Bucuresti Sos. Bucuresti Sos. bl. et. ap. sect. Academiei. 2. 32. bl. sect. bl. A. Sect. Bucuresti Str. 2. sc. ap. 5.2. Bacau jud. 25. Bucuresti Str. 4. 1. 114. 7. bl. bl. 6. Albinelor. 2. sect. 2. 20C. bl. 5. 2. sect. M24. Baicului. Alexandru Obregia. Bucuresti Str. Segarcea.74. 7. Bucuresti Str. et. bl. 8. sc. ap. 5-7. 1. 52. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. 3. nr. 52. bl. Alexandru Obregia. sc. et. et. 111. Jud. 4. 5. Bucuresti Str. 278. Viilor. 8. Bucuresti Sos. 7. nr. ap.6. 6. 2. Craiovei. sc. bl. ap. parter. 6. 7. Bucurest Bld. sc. Sfintii Voievozi. 2. C. 4B. bl. ap. Bucuresti Str. nr. sect. 2. D. 2. R12. sect. 1. sc. 12. 88. 1. 3. B13. ap. 4. 1. et. 3. sect. Luica. 62. ap. 4. 3-5. nr. Turnu Magurele nr. 24-A. nr. sc. Brezoianu. bl. 2. 2. 1. et. 3. bl. 3. Bucuresti Str. et. 400C. sc. Rotunda. 9. et. nr. ap. ap. Suren-Spandarian. sc. sect. sect. 17. 4. Bucure Bld. 3. 3. Bucuresti Str. 52. 19. 1. 5. 2. bl. apt. Pitesti. et. sect. sc. Sect. A. et. nr. 1. ap. 49-51. apt. R14. 1. apt. et. Bucure Bld. B. ap. nr. sect. ap. 52. nr. sc. 55. Bucure Str. sect. Alexandru Obregia. sc. 2. sect. Panselelor nr. 2. 1. sc. 6. 2. 2. Alexandru Obregia. Bucuresti Str. 92. B. 28. A. 41. R14. nr. 35-37. sect. sc. Bucuresti Ale. Cetatuia. Sfintii Voievozi. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . ap. R14. nr. Bucuresti Str. nr. sc. Bucurest Str. et. bl. Bucuresti Bld. sect. 4. 5-7. sc. bl. George Vraca. sect. et. 31. ap. nr. sect. nr. 49-51. sc. 4. Nicolae Titulescu. et. ap. 31.Nicolae Oncescu nr. Bucuresti Ale. 2. et. 4. nr. 7. sc. Pantelimon. nr. A.

142. et. ap. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. Bucuresti Str. Bucuresti Str. nr. 4. sect. Bucuresti Bld. Chiru R Mihai Bucuresti Str. 4. nr. 14. I. bl. 63. 6 Bucuresti Str. sc. ap. ap. N5. Bucuresti Str. 2. Ciucea. bl. Bucuresti Aleea Compozitor nr. Dristor. 45. 2. Bucuresti Str. sect. Cernea Stefania sect. 2. 4. 7-9. bl. 2. 139. Liviu Rebreanu. 17C. Gh. sc. Pantelimon. sect. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . nr. 36-40. 63. P1. bl. sect. nr. R12. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. Bucuresti Bld. Pallady. 14. 1. G12. 2. sc. 4. sect. ap. 54. 5. 2. ap. sc. R12. sc. 2. bl. 2. ap. 452. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. 41. 3. Emil Pangratti. 10. Mosilor. 17. B. Tohani. 5. sc. 6. 9. 1. nr. nr. C. et. bl. sect. ap. Chiriceanu G Marian sect. bl. sect. nr. 14. Bucuresti Chiriac G Paul Str. 4. 3. 5. 9. nr. 5. ap. sc. bl. sect. 6. nr. 2. 1. Bucuresti Str. sect. sc. Bucuresti Bld. 7. A. bl. 28. 217. Bl. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. 1. A. 11. sc. 2. sect. sc. Cigan Leontin Bucuresti Str. bl. 4. sect. 28. 22. parter. Alexandru Ioan Cuza. Piata Amzei. nr. ap. 1. nr. 7. ap. 3. sect. A. sc. ap. Dorobanti. 72. sect. et. nr. 27. 1. 1. sc. 2. nr. 4. 2. 5. sc. sect. Pacii. 1. nr. Hanul Ancutei. sc. nr. 4. bl. 35. bl. E. nr. 4. 5. 10. 53. ap. Bucuresti Str. 218. Brezoianu. 2. 2. 6. 28. ap. et. sect. ap. 591. zap. Y1. Luis Blank. nr. 1. 9. sect. 13. Popa. sect. sect. et. nr. 7. et. 4. C. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. nr. Valea Lunga. A. ap. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. M2/26. 33. et. bl. D. Alexandru Ioan Cuza. ap. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. sect. Pecineaga. et. sect. nr. 24. 2. Th. sc. 1. Turnu Magurele. parter. 237. nr. 57. bl. nr. nr. Camil Ressu. C. 3. Bucuresti Str. 35. 1. 19. et. bl. sect. Morilor. 4. Turnu Magurele. Bucuresti Bld. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. A. bl. 3. 23. 2. bl. nr. sc. 6. Str. nr. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. ap.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. nr. Bujoreni. R12. sect. 6. Chiriac Valentina sect. 4. sc. bl. sect. ap. B. apt. ap. ap. Judetul. 148. 3. Bucuresti Bld. Turnu Magurele. 19. 3. nr. nr. 23A. Bucuresti Ale. M8. Sub. bl. 305. H. 1. sc. et. bl. sect. 97-119. Prelungirea Ghencea. sect.

ap. 4. Doboriesti. OD59. 4. 70. 35. bl. 2. 72. sect. 39-49. 5. 20. 4. 50. Campului. Pantelimon nr. Liviu Rebreanu. 22. sc. 1. bl. nr. Bucuresti Str. Riul Doamnei. Uverturii. Sectorul Agricol Ilfov Bld. 2. 3. bl. ap. 2. sc. Bucuresti Str. 8. 6. nr. 2. 5. 11. Regina Maria. Bucuresti Bld. nr. 3. ap. 3. sect. 59. Bucuresti Bld. et. 7. 10. bl. Arges Str. nr. sect. C. nr. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. et. et. Parcu Mirea. 17. ap. 174. nr. sect. 59. 2. sect. 5. Cetatea de Balta. sect. 2. apt. sc. 50. Predeal. S. bl. 15. nr. bl. sect. 6. sect. 4. Hrisovului. 2. sect. 6. C3. ap. 5. 9. A. Iancului. nr. 1. Bucuresti Bld. sc. Nicolae Titulescu. 4. P12. C3. sc. 2. 2. 97. sect. sc. et. nr. 2. sc. B. sect. Bucu Str. 1. Huedin. 9. sc. nr. 6. sect. Bucuresti Str. ap. ap. bl. sc. 4. et. 1 Bucuresti Bld. A1. 3. Sanatoriului. Oltenitei. Bucuresti Str. nr. A. B. ap. Sectorul Agricol Ilfov Str. nr. 10. Ferdinand. 4. nr. 2. 73. Bucuresti Str. 34. sc. Bucuresti Sos. et. bl. Viorelor. 3. apt. et. sect. A. et. nr. ap. sect. nr. 1. bl. B. Decebal. nr. ap. 1. A1. sc. 19. bl. D. 123. Huedin. 44. Rotunda. 4. bl. 37. sect. Bucuresti Str. 2. bl. ap. S16. Campulung. 287. Eroilor. bl. P6. 6. 17. 4. et. 4. et. 2. ap. sc. 127. 11. sect. jud. bl. ap. Com. 4. 28. bl. Bucuresti Bld. 2. 1. 82. nr. Bucuresti 205 . et. 6. nr. 48A. Bucurest Str. nr. Bucuresti Str. 19. 2. 51. Y2C. bl. sc. ap. sect. ap. ap. 66. Bucuresti Com. Oltenitei. ap. Regina Maria. ap. nr. 15. T2. 1 Decembrie 1918. sect. sect. 6. et. ap. sc. Vidra. sc. 176.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. Bucuresti Sos. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. 2. ap. sect. bl. Bucuresti Bld. 8. 1. sect. sect. VN5. 1. nr. 3. bl. 199. 12. sect. sect. sect. sc. Bucuresti Sos. bl. bl. et. sect. 5. nr. 100. B1. sc. bl. ap. 5. 6. et. 9. Bucuresti Str. 4. 3. 19. nr. 1. 9. Bucuresti Bld. B. nr. Ionita Cegan. 2. sc. 30. 4. Bucuresti Sos. 4. 106B. et. Eroilor. nr. Banitei. sc. bl. et. 81. nr. ap. Bucuresti Str. 53. et. 2.

V7. 12. A29. 1. 4. 4. Botosani. 16. sect. et. 102. bl. 19. A21. sc. 51-55. Metalurgiei. nr. A. 2. 18. 7. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Ale. ap. 9. 89. Bucuresti Calea Calarasilor. sect. 1. sc. Bucuresti Str. 2. nr. 97. Becatei. sect. Bucuresti Str. nr. 7. nr. sect. bl. sect. 13. ap. et. 13. 2. ap. nr. sc. 2. D. ap. 8. 246. nr. bl. 4. 18. sc. 2. 3. Bucuresti Str. 9. bl.Paharnicului nr. M22. Jud. 42. 12. E1. Colentina. nr. 10. 25. 4. I26. nr.1. et. sect. 3. PM60. 3. 4. sect. bl. 48-50. sc. 1. Satu Mare Str. sect. ap. ap. 7. Ion Brezoianu. 114. Bucuresti Str. ap. sect. ap. 2. M66. sc. G3. ap. Constanta Str. nr. Botosani Bld. sect. Ropotului. bl. Romulus. nr. sect. I26. 33. Republicii. ap. nr. 9. 6. sc. Fetesti. 315. et. 1. Stefan cel Mare. A. Fundeni. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . Ramnicu Sarat. 2. 3. bl. Bucuresti Sos. 70. nr. Bucuresti Str. 2B. 6. sect. 6. 11. nr. ap. Bucuresti Str. bl. sc. 6-12. 1. sc. ap. sect. 5. sc. ap. nr. Bucuresti Sos. ap.13. Aleea Barajul Rovinari. 1. Bucuresti Str.5. 2. 4. Uverturii. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. bl. ap. 40. Stupilor. nr. sect. 2. 3. 59. sect. Midgidia. sect. 24. Timisul de Sus. ap. A. et. 3. Bucuresti Str. bl. 2. 1. nr. C. 2. bl. Bucuresti Ale. 3. sect. ap. 16. ap. ap.1. Luica. et. A. bl. 3. et. 59. 2. Vatra Dornei. 6-12. nr. nr. sc. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Pache protopopescu. sc. Primaverii. 4. 33. 4. 48-50. nr. sect. 4. Jud. 30. 3. sect. sc. 1. Ion Brezoianu. Satu Mare. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Aleea Terasei. et. 7. Poenari. sect. sc. E5. sc. ap. 3. 1. sect. nr. et. 33. bl. M2. 4. Bucuresti Str. nr. sect. 3. bl. et. sc. sect. Bucuresti Str. Fetesti. A. 6. Campia Libertatii. nr. Bucuresti Bld. Argesului. M8. ap. Bucuresti Str. 1. 1. bl. et. ap. 45. 2. 91. et. nr. 2. bl. Caraiman.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. 71. bl. Chisinau. nr. 1. 1. 7. Barajul Rovinari. et. 6A. Bucuresti Bld. nr. bl. sect. ap. 2. nr. 60. nr. bl. Bucuresti Str. sect. ap. Jud. 2B. 3.

p. sect. Bucuresti Str. et. sect. Covasna. Vlaicu Voda. 19. 138. 8. Putul cu Roata. ap. 20. 51. Bucuresti Str. 4. sc. ap. bl. Crinului. 16. nr. B. Aurului. Bucuresti Str. ap. A. 3. sect. nr. 4bis. bl. 1. 1. 3. 108. et. Bucuresti Int. 18. M9. Bucuresti Aleea Ilioara. 5. Bucuresti Cal. bl. et. nr. Bucures Sos. Bucuresti Str. Verigei. sect. sc. Bucuresti Str.B Et 5 Ap. 39. Mintuleasa. sc. Alunisului. 2. Bucuresti Str. 7. et. 58. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Str. nr. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Int. nr. ap. 75. 7. 234. sc. sc. 1. et. 5. Bucuresti Str. ap. nr. et. 4. sect. ap. sect. 3. Tineretului. Andrei Birseanu. bl. 9. Vlaicu Voda. Victoriei. Aurului. Oltenitei. 1. 1. Bucuresti Int. ap. sect. nr. nr. 22. 7. 4. ap. et. sect. 67. B. 3. N22. 18. 3. sc. parter. Elev Stefanescu. bl. B. B. 220. ap. bl. bl. 11.PM Sc. sc. 3. A3. sect. Bucuresti Str. 80. 2. Bucuresti Aleea Tohani. 1. bl. 3. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. 5-15. sect. bl. nr. Bucuresti Ale. Stefan Furtuna. nr. 2. et. Bucuresti Aleea Straduintei. 1. nr. ap. Cosoveni. 30. sc. nr. Bucuresti Str. sc. nr. 22. 3. PM29. ap. O4. Sachelarie Visarion. 42. 1. 5. 4. nr. 2. 22. 33. Bucuresti Str. 2. sect.Grigorescu nr. nr. 1. 2. et. ap. ap. 39. 182. 8. Mihai Bravu. bl. nr. sc. bl. M143B. 2. sc. Bucuresti B-dul N. sc. 167. 33. ap. 2. Bucuresti Str. 1. sect. 4bis.57. 3. Bucuresti Calea Calarasilor. 2.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. sect. nr. Turda. Mirea Mioara Luiza.57 Bl. ap. 4. sect. 4. sect. ap. nr. nr. Andrei Birseanu. ap. V65. sc. sect. nr. 3. sect. 4bis. ap. 3. 2. sect. 55. sc. Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . 3. sect. Alexandru Obregia. 39. et. 3. A11. 29. 4. 1. sect. 2. 16. bl. parter. sc. A. ap. bl. sect. nr. 10. sc. ap. 1. B. sc. nr. sc. 7. bl. 16. A15. F18. 4. nr. 67. 31. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 7. 108. 6. Craisorului. 73. nr. nr. nr. ap. 1. sect. 8. 1. sect. 75. 2. D1. 1. Bucuresti Bld. nr. bl. bl. 4. Andrei Birseanu. 149. 4. et. bl. 4. sect. bl. 14. nr. et. V65. 20. sect. 3. ap. B. sect. 14. 29. 2. bl. bl. nr. 53. 6. Turda. sect. et. ap.sect 3.

sect. 8. et. 63. 4. et. nr. Miristei. bl. M123. 2. 6. bl. Alexandru Obregia. 12. 7. sc. et. Crist 51. nr. sect. 2. 1. Bucur Bld. ap. nr. 4. ap. sc. R2. 6. Csizek Eugenia Rodica 5. Campul cu Flori. 1. 10. 32. 4. bl. et. Jud. et. 4. 1. nr. Bucuresti Culic A Stancuta Str. sect. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. et. 1. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. 4. 63. sect. 6-7. 6. sc. 4. Ion Mihalache. ap. Cringasi. 9. 48. nr. sc. bl. sc. Davidescu Laura Antoaneta sect. nr. Miristei. Horia. 40. sc. bl. nr. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. E. 1. 68. 2. sc. Garaoafei nr. 54. nr. 107. sc. A5 bis. nr. ap. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. nr. Horia. Prunaru. D. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. 1. 33. Bucuresti Str. 24. 8. Tomis. Mihail Ilie. et. sc. ap. 9. sect. apt. ap. sc. Popesti Leordeni.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. ap. Bucuresti Bld. nr. Bucurest Ale. Danila Ileana ap. 4. Suren Spandarian. Com. sect. 1. 1. et. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. ap. nr. Ilfov Diaconescu G Florin Str. Cilnic jud. et. bl. 5.Buzau Str. 1. 2-4. sect. Horia. Curca I Lucia 109. 4. 21. A. 3. sc. ap. sc. et. et. 1. C1. B. bl. F. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. sect. Gorj Str. 62. bl. C6. ap. 4. sc. Alex. 6. sect. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. sect. sect. ap. ap. ap. bl. Valea Ialomitei. Tomis. nr. 7. 24. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . sc. 9. Popesti Leordeni. 9. bl. Jud. 9. Bucuresti Str. et. Garaoafei nr. Buftea. 6. 1. nr. et. Buftea. 1. Cutigaru Buium sect. 1. nr. 8. Bucuresti Str. Popesti Leordeni. Com. et. Sold. D19. Chisinau nr. 2. 3. nr. 60. Virt oras Rovinari jud. sc. jud. 45. bl. 48. Prelungirea Ghencea. M123. sect. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. sc. A13bis.Bld. ap. Alexe. Jud. sect. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. bl. bl. 2. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. Ilfov Diaconescu Maria Str. bl. nr. Croitoru Mihail Bucuresti Str. C1. 4. bl. nr. 4. Gorj Cart. apt. 3. 4. 20. Decsei Arpad Bucuresti Str. 6. 6. C. Ferdinand I nr. A. Miristei. 6. Davidescu Dragos sect. bl. Buc Danulescu Ecaterina Com. sect. D19. 63.Buda. 12. 4 apt. Ilie. 4. et. 2. Valea Ialomitei. 54. 1. Sold. sect. 116. Dan Maria sect. 4-6. nr. 3. 1. 182. 1. et. 9. F. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. apt. 8. nr. Com. A. nr. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. Alexandru Ioan Cuza. 11. et. Constantin Brancusi. Buftea. nr. OD2. A. Sahia. sc. nr. bl. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. ap. sect. 2. sect. 4.

bl. sect. et. 6. 61. sc. Bucuresti Str. et. 4. nr. 122. Pacii. A. 6. 75. Abrud. 11. 2. nr. Nicolae Iorga nr. C6. 5. Bucuresti Str. sect. 5. ap. sc. 4. 16. G10. apt. 24. et. 4. Panselelor. nr. ap. ap. 4. sect. ap. 2. sect. D. nr. Bucuresti Str. Teleorm Str. et. 13 septembrie. Bucuresti Str. 38. 3. 144. bl. Jud. Bucuresti Calea Giulesti. 17. 128-134. 4. Colfescu. sc. 11. 5. sect. ap. cs. et. 1. nr. sect. Nicolae Florin. Viorele. 4. sc. A. Bucuresti Str. 42. bl. bl. 6. sect. nr. A. 6. bl. 18. sc. Craiovei. et. Bucuresti Str. A. Bucuresti Ale. 99. sc. 4. 2. 23A. Nic. bl. 4. A. sc. sc. et. bl. A. sc. Bucuresti Cal. bl. sect. Panselelor.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. bl. 7. 1-2. et. 18. 4. ap. Ion Cimpineanu nr. nr. Bucuresti Bld. 1-2. bl. Ion Berindei. nr. 1. et. 3. Panselelor. B. 14. 24. nr. 31. 1. ap. 6. 144. sect. 3. 19. 18. sect. sc. 5. apt. 4. ap. 9. 128-134. Drumul Taberei. sect. 50. 9. bl. sect. ap. Alexandria. bl. sect. 6. et. 3. Pecineaga. GII4. et. Al. nr. ap. nr. 18. Muncii. H14. nr. 1. 4. 142. sect. sc. Ion Berindei. 1 Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. A13. Bucuresti Bld. nr. bl. ap. bl. Panselelor. 4. sect. 1. George Calboreanu. 22. 31. 142. nr. 8. B. 144-146. 6. 354. ap. Racota. sect. et. bl. sect. 11. 6. A. Av. 1 Bucuresti Str. 145. 1. Bucuresti Str. Camil Ressu. 91. A. C. Bucuresti Bld. nr. sc. 3. 2. sect. 11. A. 22. ap. 2. D. 142. 53. C12. 16. 2. sc. 22. nr. nr. sc. nr. A. Jud. nr. ap. bl. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . sc. A13. bl. sect. 6. Bucuresti Str. Z2. sect. Bucuresti Str. 11. Iuliu Maniu. 4. nr. sect. 9. Pacii. ap. Bucuresti Bld. 53. ap. nr. Uioara. 30. et. 2. Nicolae Iorga nr. Ripiceni. et. sect. sc. ap. nr. 53. bl. Pastavarului. ap. bl. sect. 14. 22. apt. sect. ap. ap. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. Bucuresti Str. 31. 65. 52. Uioara. ap. 6. C. 4. 7. sc. sc. ap. nr. 4. 8. 6. ap. sect. et. 6. sect. Caracal. 34. nr. sc. et. Olt Str. 140. B. 1 Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. et. 3. Bucuresti Str. bl. bl. Bucuesti Str. 16-18. 6. nr. 3. ap. 142. sc. nr. 178-184. sect.

13. 3. Dontu C Gheorghe 3. Dragan N Monica Bucuresti Str. 2. Alexandru Obregia. 101. ap. Corneliu Coposu. 2. 4. F. 6. D. 5. et. bl. bl. Dojan Ioan 2. sect. bl. sect. 3. A. 5.Pallady nr. 5. N6. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. 22. 214. Dojan Veronica 2. 7. sect. ap. Bucuresti Sos. 2. nr. ap. 216. sc. sect. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. Bucuresti Sos. 2. 36. 2. sect. 2. ap. sect. sc. Bucuresti Bld. Tirgu Neamt. 11-17. 44. 8. sc. 3. 54. Dojan Iuliana 2. Dogaru A Ilie Cristian 66. sc. 3. 1. E1. Basarabia. Ion Sulea. 6. sc. 2. sect. sect. et. 328. et. nr. 2. nr. bl. bl. bl. nr. 7. Bucuresti Dobrota R Stana Str. bl. nr. nr. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . 3. sect. Bucuresti Str. sect. bl. sc. Drumul Sarii. sc. N4. Dorobantu Ion Bucuresti Str. Terasei. et. sect. Dragan G Tudor Bucuresti Str. Bucuresti Str. sc. et. A. 10. 4. 186. 10. nr. 3. ap. nr. nr.M2. ap. ap. 5. 328. nr.4. sc. sect. Alexandru Savulescu. nr. 34. 4. Pantelimon. 1. ap. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. ap. A. sc A. Piatra Mare. 214. 2. Bucuresti Bld. Dona Stelian Bucuresti Bld. bl. 216. 2. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. 11. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. 2. 12. 2. sect. 3. 2. nr. nr. 10. 42. sc. 328. 5. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. Av. ap. sc. 1. nr. 34. Av. sect. 4. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. ap. nr. ap. bl. N4. Bucuresti Ale. 1. ap. bl. 6. 3. Bucures Dohatcu Mariana Str. Blanari. 214. 216. 6. 69. et. bl. Tohani. 28. A. nr. 211. bl.Aleea Timisul de Sus. Blanari. N4. bl. sect. 4. 2. Sanatescu. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. bl. 5. Y1. nr. et. sc. sect. F. Foisorului. ap. ap. 11. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. sc. 1. sect. R15. F3C.ap. 6. 5. nr. ap. 42. Bucuresti Str. 11. A29. nr. 33. sect. sect. sc. Dragan G Alexandrina sect. bl. 1. nr. et. Caderea Bastiliei. ap. Pantelimon. sect. ap. 33. bl. 4. Dontu Fatme 3. 19. Tirgu Neamt. sect. Liviu Rebreanu. Bucuresti Sos. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. et. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str. et. Bucuresti Str. nr. ap. sect. nr. 1. et. ap. 5. Pantelimon. 4. 6. Bucuresti Bld. sect. ap. 6. ap. 6. 230. sc. Colentina.D. 33. nr. sect. sect. 2. et. sc.147. D. Terasei. 4. sect. 38-40. 1. 11. nr. A17. et. 58.3. 3. 54. A. bl. 84. 2. bl. nr. et. sc. 58. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. 5. 3. 7. sc. bl. A29. Camil Ressu. bl. 8. ap. E1. F. 6. sc. nr. et. 1. sect. sect. Sanatescu. nr. et. sc. bl. A17. sect. ap. nr. 3. sc. ap. 33. 8. nr. Ion Sulea.

nr. 25. Mureseana. nr. 249. 1. Bucur Str. sc. et. sect. bl. Drumul Sarii. 108. Ducas M Andreea Simona 105. et. ap. et. 6. et. sect. 33. sect. Bucuresti Prel. 1 Bucuresti Str. A. 10. 2/1. sect. et. nr. Arinii Dornei. sc. 4. 30. 3. 3. 15. 3 Bucuresti Str. sc. nr. bl. 6. 43. Dr. nr. sect. 1. Bucuresti Str. et. 33. sect. 2 Bucuresti Sos. apt. ap. 2. 124. sc. bl. nr. et. 37. 5. nr. bl. Bucuresti Sos. et. C17B. 1 Bucuresti Str. E. 4. 4. H13. et. Bucuresti Sos. 8. 59. 64. nr. ap. ap. 1. 59. Marcovici nr. nr. sc. Bucuresti Str. sect. 3. ap. 17. et. 2. 58. 4. 12. sect. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. 2A. 8. 6. Col. 30. 64. bl. 1. sect. Mureseana. 2. sc. 46. 34. 3. 2. et. 2. 4. bl. 29. nr. Camil Ressu. bl. 2. 4-6. 4. 17. 4-6. sc. et. 75. 11-17. 46. Arinii Dornei. et. nr. 3. apt. 3. bl. sc. Giurgiului. sect. et. sc. ap. sect. Marcovici. sect. Dimitrie Cantemir. 36. sc. nr. 4. 4-6. sc. ap. et. 4. 158. sect. sc. bl. Ion Iosif nr. 55. 41. 5. Caloian Judetul. Mureseana. Giurgiului. bl. nr. Bucuresti Str. sect. 56. nr. ap. 145. Dr. sc. nr. 30. 3. apt. sect. 11. 57. et. nr. A. ap. 1. et. sect. 5 Bucuresti Ale. sect. 8. sect. ap. nr. Bucuresti Bld. 4. nr. 3. 3. 7. 6. 6. Cimpul cu Flori. ap. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. sect. 4. ap. et. ap. 2. 10. 4. Chisinau. 199. ap. A. A14. 8. 6. 5-7. sect. 44. nr. bl. Bucuresti Str. D. 211 . ap. M5. sect. 1. sc. 59. 8. bl R5. sc. sc. 30. sc. Bucure Ale. 12. A. Ghencea. 11. 48. bl. Bucuresti Bld. ap. 3. Popeia. Theodor Pallady. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. bl. Bucure Str. Pantelimon nr. bl. sc. 27. sc. sect. nr. Sold. 25. nr. ap. 6. 124. 5. Alexandru Obregia. bl. Iancului. 4. Bucuresti Bld. apt. nr. sect. Marcovici nr. Cuza Voda. 58. sect. Bucuresti Str. Dr. Constantin Radulescu-Motru. 10. 1. 2. sect. sc. ap. A. 6. ap. 4. sect. bl. 67A. ap. Bucuresti Ale. bl. B. 4. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. Petre Ispirescu nr. ap. nr. ap. A. bl. 64. bl.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. 3B. sc. bl. Bucuresti Str. 3. 16. 4. R14. 113. sc. Bucuresti Sos. Desisului. Bucuresti Str. 4. Bucuresti-Ploiesti. 1. 6. 8. sect. sc. D20.

Berceni. sc. ap. Manastirea Pasarea. 4. Bucuresti 191996955LEI Sos. sc. nr. H13. C. . 17. 4. sc. 6. ap. 20. Bucuresti Bld. 5. nr. 8. 4. Bucuresti 19644100LEI Str. sect. sc. C. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. 8. Mihai Bravu. 6. C. 8. 1. sect. 103. sc. PC9. et. 1. A. sect. 6. EM5. 124. 3. bl. Alexandriei. et. bl. Masina de Piine. Kogalniceanu. 5. Giurgiului. 6. Bucuresti 518600000LEI Ale. 2. bl. ap. nr. 101. 4. sc. 6. Ioan Dumitrescu D. ap. 292. bl. 47. C. sect. sect. 1. 22. 3. 36. 20. 6. 131. 57. 78. 6. 7. Bucuresti 187403200LEI Sos. sc. 16A. Bucuresti 108732750LEI Str. 4. et. 2. 4. 6. 17. Desrobirii. 45. 4. 9. nr. sect. 5. Fuiorului. et. Bucuresti 61505960LEI Sos. Adriana Dumitrescu A. nr. 5. Bucuresti 217812000LEI Str. 31. 4. et. nr. 32. R11. sect. 5. Bucuresti 78679790LEI Str. 2. bl. ap. D3C. bl. Nisei. sect. 2. Iulian Stefan Dumitrescu A. et. 4. nr. PC9. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. 292. bl. 5. 3. Camil Ressu. Geniului. nr. sect. 6. 3. et. ap. bl. Corneliu Popeia. Bucuresti 183155830LEI Sos. bl. 1. ap. sc. 132. sect. nr. Berceni. Col. A. et. Alexandriei. nr. 124A. sect. 5. 3. nr. sect. nr. 5. bl. 26A. 6. 1. sc. R11. C. 101. bl. 1. sc. 61. PC9. Bucuresti 213500350LEI Str. 1. et. 1. 20. ap. Slt. Branesti 165952000LEI Str. bl. A. et. 133. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. ap. 78. 7. Bld. OD37. A. sc. EM5. Bucuresti 25307680LEI Str. 2. 4. Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . 5. nr. 39. Ioan Irinel Dumitrascu I. nr. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. 124. Iuliu Maniu. 39.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. 6. bl. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. parter. ap. Mladinovici Drogos. bl. sc. 9. nr. Y3C. Bucuresti 3007880LEI Sos. 133. 4. 78. et. sc. 35. sc. Bucuresti 891992000LEI Str. sc. Mihai Bravu nr. sect. 5. Bucuresti 70944480LEI Sos. nr. D22. sect. ap. Bucuresti 45636800LEI Str. sect. Moldovita. sc. 1Mai. ap. Bucuresti 26137440LEI Sos. Bucuresti 121423900LEI Sos. ap. bl. ap. 2D. 4. 3. ap. Bucuresti 48852120LEI Str. sect. 20. sect. nr. 1. Sc. Bucuresti 55179040LEI Str. sect. sect. Mihai Bravu nr. sect. sc. sect. Fuiorului. sc. bl. nr. ap. 13D. 4. Bucuresti 1328561500LEI Sos. sc. sect. et. M. 22. bl. apt. nr. sect. Zemes. 5. Alexandriei. ap. A. sect. ap. et. Roman. ap. nr. et. 19. nr. bl. 2. Moldovita. Bucuresti 3837640LEI Bld. 21. sect. nr. nr. D6. nr. 3. 1. 22. sc. 4. sect. bl. 45. ap. Iancului. sc. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. sc. 106B. apt. bl. ap. PM19. 42-52. 9. Bucuresti 415731190LEI Bld. Ion Dumitrascu C. sect. bl. bl. nr. Bucuresti 81731360LEI Str. A. Mohorului. B 73433760LEI Bld. 4. bl. ap. C.

1. Bucuersti 36600060LEI Str. MI43B. sect. nr. 5. 1918. Rimnicu Sarat. sect. 7B. 1918. sc. 37. bl. ap. 1. sect. OD44. 5. Bucuresti 21762390LEI Str. 9Mai. bl. V23B. nr. nr. bl. sect. 21. bl. 1. bl. Bucuresti 9334800LEI Sos. D20. Aleea Poiana Cenei. bl. sect. A. A. 4. 27. Galati. 51. 1. bl. 3. 2. ap. nr. 9. Craisorului. 7. 4. 66. Prel. D20. 24. 5. Tepelus. 5. nr. et. sc. Mihai Bravu. ap. ap. Brailei. bl. 2. ap. Calarasi 69492400LEI Str. E4. sect. bl. 131. A. Jud. 1. 17. 1 Dec. sect. et. sc. Z10. Calarasi 38884075LEI Str. 1 Dec. Thomas Masaryk. 2. Coria. 230. nr. 6. Bucuersti 36600060LEI Str. Independentei. B. 5. C15. Bucuresti Sos. Bucuresti 492670000LEI Str. nr. 7. ap. Calarasi. bl. Bucuresti 93258440LEI Str. 1. nr. Bucurest 78576400LEI Str. 15. et. 25679680LEI 213 . 1. Ferentari. nr. 41. Bucuresti Str. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. Bucuresti 1592206000LEI Com. 38. 104. Borcea. sect. nr. Bucuresti 38884075LEI Str. et. sect. sect. sc. A. bl. 4. Bucuresti 50822800LEI Str. nr. 2. sect. 51. 3. ap. sc. 8. 1. nr. Mihai Bravu. 1. sect. Bucuresti Str. sc. 2. 28. sc. 52-60. nr. 74. 28. 1. 1. 27. 1. sc. sc. ap. Aleea Barajul Dunarii. nr. Jud. Mihail Sebastian. 3. V86. ap. Tirgoviste. et. 136. 2. sect. bl. sc. ap. sect. sc. sect. 23. sc. Giulesti. ap. 6. 24. sect. Bucuresti Str. ap. sc. 2. ap. ap. et. et. Jud. 18. bl. nr. bl. Radu Popescu. Bucuresti Aleea Mozaicului. 1. Bucuresti 38884075LEI Bld. ap. 56. 20. Bucuresti Str. 6. Breaza. Colentina. sc. 110. sc. Bucuresti Cal. A. B9. 66. 2. 21. 136. Galati 51445120LEI Bld. nr. 225. sc. nr. 9. Jud. et. 6. ap. et. B. 300. 2. ap. 2. 9. ap. et. et. 2. ap. 6. bl. nr. nr. C. 1. Calarasi 38376400LEI Str. nr. 2. Bucuresti Bld. sect. nr. Libertatii. 22. et. ap. 22. sect. 2. bl. ap. Thomas Masaryk. 2. sect. et. 29. nr. bl. 7. 3. nr. 3. nr. nr. sect. Thomas Masaryk. 1. 3. 4. 1Mai. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. et. ap. Plopeni. 2. apt. Calarasi. nr. 7. nr. bl. et. sect. 3. 2. 15. et. 145. Bucurest 356796800LEI Str. nr. 29. 3. 15. 37. bl.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. sc. A8. 19. Rimnicu Sarat. sect. sc. ap. Bucuresti 44467950LEI Str. ap. A8. Jud. 6. sect. 24. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. bl. Pantelimon. sect. Bucuresti 106491700LEI Str. 7B. ap. 5. 2. sc. 1. D2. A. E2-3. 2. 3. 20A. 22. bl. 2. Bucuersti 31017000LEI Str. sc. ap. Belizarie. sect. 29. Jud. 38.

nr. 1. sc. 3. D14. bl. 2. 35. parter. 19. 8. sect. Frumusani. sect. sc. nr. nr. 4. sc. 17. ap. 3. Jud. 100. Secuilor. et. ap. Craiovei. Constantin Marinescu nr. 38.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. 80. 6. sect. 14. 3. H23. A. 59. 10. sc. 2. 6. sc. ap. 48B. ap. ap. apt. ap. L. nr. Italia Aleea Ilioara nr. Barajul Dunarii nr. Bucuresti 2599227900LEI Str. Bucuresti Str. apt. sect. Rotunda. bl. 3. nr. Bucuresti 261996720LEI Str. 2. sect. 16. nr. 37. Bucuresti 20744000LEI Bld. Cornisei. 4. 4. Col. 123. 2. sc. 4. 5. sect. Frumusani. nr. sc. 16. nr. nr. 37. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. 100. bl. Bucuresti. 6. Bucuresti 5622401720LEI Str. 3. 2. nr. 3. 5. et. A36. Iuliu Maniu nr. 1. Aleea Deda. sc. ap. sect. 4. sect. Ialomita Str. 3. sect. Decebal. nr. 3. 2. ap. sect. sect. bl. Jud. F7. 4. 45. 5. sect. 10. apt. Jud. 1. E1. sect. 3. 10. 1. bl. 6. bl. sc. nr. D46. Bucuresti 216085760LEI Str. 14002200LEI Bld. 2. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. et. 10. et. et. sect. Lt. 54. 7. ap. 4. ap. Salajan. 1D. ap. 77. et. bl. H23. sect. 3. Bucuresti 27174640LEI Str. 1. ap. bl. nr. Giurgiu. 1. Bucuresti 145079225LEI Ale. A. apt. 7. ap. 12. Bucuresti Aleea Deda. bl. 2. 12. ap. nr. 5. 1. bl. et. 2. 2. Florea Blejan nr. 73. nr. sc. 52. 1. nr. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. 1. Bucuresti 28523000LEI Str. sc. M35. 11 Slobozia jud. 4. sc. 35bis. nr. 2. Bucuresti 260959520LEI Str. A. sect. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. 2. Eroilor. et. 3. 30. Giurgiu Str. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. Bucuresti 106313000LEI Bld. sc. 7. sc. Boteni. 3. nr. sect. 1 Mai. 21. 4. G. ap. nr. 15. 323. Milano. ap. et. A. sect. bl. sect. A8. 2. 51. Bocsa. Cuza Voda. et. 86. ap. Girnitei. nr. Emil Racovita. et. Pitesti. bl. 6. Izvorul Rece. 79. sect. bl. 15. 1. bl. 131. 49. et. 7. bl. Bocsa. sc. 5. bl. sc. 15. 3. bl. Timisoara. nr. 4. 4. 26. sect. 26881400LEI 214 . sect. Dacia. Bucuresti 59639000LEI Bld. Bucuresti 31017000LEI Str. 10. bl. 12. 2. sc. sc. B1. A. sc. et. 12. apt. 2. n. 3. Austrului. sc. Bucuresti 29036150LEI Str. et. et. 1. nr. 3. ap. Rotunda. Bucuresti Segneri Paolo. 1. nr. 3 Bucuresti Str. sc. bl. ap. et. sect. Bucuresti 11472325LEI Str. ap. apt. U2. 2. bl. D. 276. PM 27. Bucuresti 46803025LEI Str. 1. sect. Bl. 43. Slatina. S2. et. sc. 21. Bucuresti 148319600LEI Str. bl. 4. bl. et.

Episcopiei. 4. 2. et. sect. Bucu Aleea Somesul Rece. Sold. 3. sect. 6. Pantelimon. sc. Jud. sc. nr. 37. et. ap. nr. nr. et. Bucuresti Str. ap. sect. 2. 3. 1. 196. Bucuresti Str. sc. Sold. nr. B. 5. nr. 4. F4. O2. nr. sect. Et. bl. sc. sc. nr. Macedoniei. ap. sc. Bucuresti Str. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 16. 44. Trestiana. Ap. 122. bl. sc. O2. sect. L113. Fundeni. Bucuresti Calea Craiovei. 5. nr. et. bl. ap. sc. sc. Matei Basarab. 3. A. bl. 3. et. bl. 3. sect. Ap. et. 16. Et. sc. 15A. bl. B. bl. ap. 5. B. 75. Patriotilor. nr. nr. 51. 297. 65. 1. 3. 4. sect. 122. 1. ap. nr. nr. 1. Bucuresti Str. 3. 3E. bl. sect. Bucuresti Ale. 2. sc. W2. 13. 5. sect. Valea Prahovei. bl 30. 5. Bucuresti Sos. 4. Magura Vulturului. 30. nr. D. 1. 43. 4. bl. nr. bl. et. 1. sect. Pitesti. sc. sc. nr. 4. 4. Bucuresti Str. 21. Bucuresti Str. 11A. 1. 7. sect. 8A. 1. 3. Bucuresti Str. 1. 1. 19. 1. Bucure Ale. Istriei. ap. Bucuresti Str. bl. 9. sc. 12. sect. 1. ap. et. ap. 233. 116A. ap. A17. sect. 2. Potaisa. ap. bl. sect. 4-12. ap. nr. Bucuresti Str. sect. sect. Episcopiei. 47. 6. 11A. 37. 2. Mihai Bravu. 9S14. B. Bucuresti Sos. B. sect. A. sect. 3. sect. et. sc. Somesul Cald. et. et. ap. sc. GIIC8/12. 7. nr. bl. B. sect. Jean Monnet. Bucuresti Str. Bucuresti Str. sc. 4. 4. sc. bl. sect. 48. 3A. Bucuresti str. Bucuresti Sos. Bucuresti Aleea Fetesti. sc. Ap. 8. A. 6. Somesul Cald. 1.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. 8A. 2. 37. nr. Bucuresti Ale. 4. 11. 1. Somesul Cald. ap. nr. Bucuresti Str. et. ap. M3G. ap. nr. 3. Bucuresti Str. ap. 1. ap. sc. sect. 3. 7D. 25. 5. sect. 8. 3. Bucuresti Ale. nr. 6. Niculae Sebe. Nicolae Grigorescu. Bucures Str. nr. ap. sect. Arges Aleea Compozitorilor. 27. sc. 3E. 1A. 4. bl. Bucuresti Str. 26. 1. ap. Istriei. A18. 10. nr. G. 11. nr. sect. Bucuresti Ale. 43. sect. nr. bl. nr. 350. PM1. bl. 122. 4. 72. 8. 6. Zambila Ionita. 4. bl. George Calinescu. Tirgu Neamt. 3. Zapada Mieilor. 111. bl. nr. bl. 65. 57. 3. 4. 1. Trestiana. sc. ap. bl. et. ap. 1A. O2. sc. bl. nr. A. sect.

ap. ap. sc. 162. sect. nr. 134. apt. sc. sect. ap. 1. et. nr. 47. 4. nr. 1. nr. Baicoi Str. ap. bl. 1. 6. 1. Olt Str. 30. MC2. nr. Jud. nr. Basmului. Iohanes K. M23. 2. et. ap. Bucuresti Str. 15. 25. R11. sect. 6. Bucuresti Str. 13. Slatina. sc. 26. 21. Basarabia. sect. et. Vaile Roaita. 7. Cetatea de Blata. 84. 2. et. 13. sect. ap. M209. 2. B. bl. Bucuresti Str. bl. 3. 4. ap. ap. nr. et. 17. Tirgu Neamt. bl. sc. sect. bl. Agricultori. 1. bl. sect. 5. nr. bl. parter. bl. B. bl. A. ap. sc. 6. B. Brezoianu. 45. Nr. nr. 21. ap. 28. nr. sc. nr. nr. Teodoroiu. sect. 45. sect. 3. 2. sr. sc. 2. nr. 4. 4. Sectorul Agricol 216 . Mora. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. 52. et. 48. 7. Bucuresti Str. et. sc. 202-208. 2. Bucuresti Str. bl. Braila. 1. 6. nr. ap. nr.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. Slt. 3. sect. Alexandru Obregia. Kepler. Bucuresti Str. sect. sc. sc. 9 Mai. 1. 212. nr. sect. 7. sect. sect. ap. Com. Bucuresti Drm. Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. 5. ap. Jud. sc. ap. bl. 4. B. 3 Bucuresti Str. ap. 1. sc. Corp A. 15Cbis. B. nt. 2-4. Bucuresti Aleea Marului. 21. Olimpului. bl. sect. 2. 2. sc. 1. Agricultori. bl. et. bl. et. bl. Celulozei. 3. 29. Bucuresti Str. 44. 6. ap. Bucuresti Ale. 1. Gr. 2. 3. 103. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 1A. 29. 64. ap. et. 40. bl. 2. nr. ap. 6. Jilava. 2. 15. Bucuresti Str. A. Bucuresti Str. Basmului. A. 2. 12. G7. nr. sect. 39. sc. ap. ap. Tihani. 66. 11. et8. sc. Stanescu Gh. 4. Fabricii. nr. 20. D. 715A. B. A. ap. 115. sect. 9. ap. 30. Cobadin. 5. Stere Constantin. 5. nr. 3. Teiul Doamnei. 46. Ec. Bucuresti Str. Pene Dumitru. sect. 5. sect. sect. Frasin. 3. sect. sc. et. 2. 5. Padurea Craiului. Braila Str. A. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. A. nr. sect. 1. 103. sc. nr. 3. 2. Bucuresti Str. et. Murgului. Bucuresti Str. nr. nr. bl. Catelu nr. bl. 2. H2. 6. 50. A. 2-4.

sc. Galati 13855600LEI 217 . Iasi 188893530LEI Str. 15. 165. sect. 19. nr. nr. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 2B. Titus. sc. sect. D. sc. 4. A11. sect. Voronet. 1. ap. 2. 5. 5. nr. Ceacu (Com. Bucuresti 910869040LEI Sat. 2. nr. B. et. ap. 1. sc. Vatra Luminoasa. Bucuresti 17592800LEI Str. Com. Constructorilor. 1. 4. Y3C. 1. 6. et. 5. 1. Arh. Bucuresti 6149016860LEI Str. 3. Vatra Luminoasa. Jud. Valea Hirtibaciului. ap. bl. sect. B. 8. ap. 5. Theodor Pallady. sc. D. 2. nr. 3. Hirjea. nr. sect. Bucuresti Str. bl. 9. Armata Poporului. Bizet Georges.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. ap. nr. 6. 4. bl. 5. 6. 3. Jud. bl. 2. Bucuresti 25640720LEI Str. Jilava. Constructorilor. 23. 2. 5. Bucuresti 82918780LEI Com. nr. ap. et. C. 10. 55. sc. sect. sect. 49. sc. sect. 23 125101900LEI Com. 1. 1. sc. sc. et. 4. 1. 1. Bucuresti 34532260LEI Str. 6. et. 12. D. sect. Bucuresti 4978560LEI Bld. bl. E9. 9. 6. Brezoaele jud. 2. nr. 1. 13. ap. apt. 16. Aleea Fuiorului. et. 1. Vasile Roaita. et. ap. Nicolae Balcescu. 1. 1. nr. 55 B. Ilfov Str. ap. bl. sect. 117. 6. Jud. 1. sect. ap. sc. 5. sc. 3. 15. Becleanu. sect. et. 2. 49. sc. sect. 23. 22. sc. 2. et. sect. et. Jud. sect. Bucuresti 54971600LEI Str. Murgului. 25. ap. 2. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea.34. S33. sect. nr. ap. sect. 20. bl. 6.P. Braşov. ap. nr. ap. nr. I. nr. nr. 110. 7. Bucuresti 13483600LEI Str. Pavlov. 5. 1. 4. nr. nr. 22. bl. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. 4. 1B. Prahova Str. 1. 6. 3. Bucuresti Str. 3. A. 5. Independentei nr. ap. M12. ap. 4. nr. 2. et. sc. sc. 3. nr. Bucuresti Str. 2. Craiova. 6. 55 B. sect. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. et. 10. bl. ap. sc. Cuza Voda). Bucuresti Bld. Bucuresti Str. V3C. bl. Ruginoasa.A. 117. bl. Prahova Str. Stoicanesti. bl. sc. sect. 53. sect. bl. sc. 2. Azuga jud. sect. Calarasi 841022600LEI Drm. 2. Crangasi. 40. et. Rosetti. sect. Ion Nona Otescu. nr. 8. nr. et. Valea Argesului. 22. bl. 5. sc. 20. Bucuresti Bld. Dimbovita 19127150LEI Str. Bucuresti 64721280LEI Str. 14. Bucuresti 65032440LEI Str. sect. ap. 85. 3. D5a. 1. 27. sect. 13. 32. nr. nr. Bucuresti Str. nr. 11. Bucuresti Aleea Fizicienilor. nr. nr. Azuga jud. bl. 3. Y3C. ap. E6. Bucuresti 768254040LEI Str. bl. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. et. 1. B. bl. Bucurest 555939200LEI Str. 25. ap. Independentei nr. 9.

Bucuresti 132761600LEI Str. ap. Tomis. 4. nr. Z8. sc. bl. 7. 16. B. sc. bl. A2. ap. 57. bl. Dezrobirii. Zidarului. sc.38. 6. et. 2. bl. sc. 8. 3. sc. sect. 3. 7. H10. Bucuresti 28730440LEI Str. bl. Joita. bl. nr. bl. sect. nr. H10.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. A. A. et. sect. sect. Cimpia Libertatii. Mihai Bravu. nr. Nicolae Pascu. 70. 09. 5. et. 44. sect. bl. 48. ap. Mihai Bravu. G. 2. Bucuresti 555204300LEI Str. Bucuresti 24374200LEI Str. sect. sect. 5. R12. Bucuresti 144067080LEI Bld. Bucuresti 72604000LEI Str. sc. 36. nr. 16. 148. 4. Bucuresti 57875760LEI Str. Bucuresti 32360640LEI Str. bl. nr. 16. Braşov 254339730LEI Cal. ap. ap. 2. sect. 2. et. et. ap. Bucuresti 65177180LEI Sos. nr. sect. 142. 2. et. 58. 5. Dumitru Petrescu. 7. sc. nr. Tomis. 4. 4. 128. nr. nr. ap. nr. ap. et. 1. 3. Bucures 187238200LEI Str. Mihai Bravu. 5. 19. Bucuresti 47711200LEI Spl. 5. Aviatiei. sc. 33. nr. sect.8. Bucuresti 19333930LEI 218 . Bucuresti 13451590LEI Spl. Valea Rosie. et. sect. ap. Fuiorului. A40. ap. Bucuresti 421595110LEI Sos. sc. C. Bucuresti 40011930LEI Str. sc. Bucuresti 3661316000LEI Ale. nr. sc. et. 6. Braşov jud. nr. 1. nr. et. 3. ap. 3. Castelului nr. ap. bl. nr. 32. 7. 52. 4. sc. bl. ap. et. 96. 52. bl. 1. 1. 5. A. 10. 4. sect. 309. nr. Bucuresti 757848700LEI Str. 1. 2. ap. Bucuresti 88784320LEI Sos. 37-P37A. Iancului. 40. B. M4. ap. nr.41. ap. 5. 5. sc. et. sc. 4. Unirii. sc. 86. 57. 7. ap. 2. ap. 3. 2. nr. PM51. sect. Calarasilor. sc. bl. 6. A. 102-108. Uverturii. 1. 69. Complexului nr. et. et. ap. Bucures 203498640LEI Str. sect. Paunduri. 37-P37A. sect. et. 16. 56. sect. et. H10. Bucuresti 16387760LEI Ale. 28. Bucuresti 148319600LEI Str. ap. 19. 7. 1. nr. 6. 3. sect. Bucuresti 259300000LEI Str. ap. . sc. Bucuresti 31066500LEI Sos. 7-8. ap. sc. bl. 2. 2. nr. 37. Bucuresti 35057360LEI Str. 1. sect. 2. 3. 3. sect. ap. 2. sect. bl. 3. et. Cuza Voda. sect. Victoriei. bl. 3. 3. Bucuersti 12965000LEI Cal. et. B. B. et. bl. 4. 9. 1. sect. 37. 5. nr. bl. nr. bl. Arinis. 3. Tomis. 3. 9. et. 85. P9. 4. sc. sc. H16A. Bucuresti 42482320LEI Sos. bl. 3. 6. nr. sect. 33. Unirii. ap. 5. nr. 4. 59. 5/A. bl. Cimpia Libertatii. ap. bl. nr. sect. 2. Bucuresti 15246840LEI Str. Bucuresti 6223200LEI Str. sect. sc. 143. 7. 40. 39. et. 66. P15BIS. M4. nr. Despot Voda. ap. sect. 1. Grivite. PM51. 3. 5. sect. bl. 1. 55.sect.

Bucuresti Ale. Cristesti). et. bl. sect. 14. nr. 51. sc. 91. 170. D. sc. ap. sc. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . 16. 164. sc. 1. 5 Bucuresti Str. 6. 21. ap. Bucuresti Str. 3. nr. apt. nr. bl. 21. nr. A. 21. 64. (Com. sc. 5. et. sc. 4. 1. 1. ap. ap. 4. et. nr. nr. Straulesti. 45. 2. nr. Ion Mihalache. 2. Bucuresti Str. E3. Medelincerului. bl. 2. sect. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 105. Costinesti. 4. C2. Bucuresti Str. nr. 2. 58. 5 Bucuresti Sos. bl. bl. sect. Giurgiului. bl. nr. Bucuresti Str. 3. Stirbei Voda nr. 1. sect. nr. 164. 164. et. Abnegatiei nr. sect. et. 1. ap. C1. ap. 12. ap. 3. 2. sect. Patulului nr. nr. 3 Bucuresti Str. nr. 2. 1 Bucuresti Str. 1. 21. 1. ap. sect. 5. et. sc. Samoila Dumitru. 5. Vila1. sect. nr. sc. bl. sc. C10. sect. 106. Sfintul Flefterie. 32. et. Giurgiului. nr. et. Giurgiului. 4. Bucuresti Sat. 1. 1. sect. ap. 5. nr. sect. et. sect. K. 47. sect. 19-B. Abnegatiei nr. Jud. Nasaud. 1. Valea Ialomitei. 5. 12. et. Cimpului. J43. sect. bl. et. C10. sect. Bucuresti Str. sect. ap. sect. 1. Cristesti. ap. sect. 5 Bucuresti Sos. 3. sc. bl. 80. 20. sc. sc. Bucurest Aleea Terasei. bl. 3. Bucuresti Str. 2A. 5. 1. 1. 106. Bucuresti Str. 163. 1. apt. 30. 5. nr. 16B+C. ap. nr. Bu Str. 4. sc. Vila1. 6. 4. 1. sc. Chisinau. 3. 20. ap. 4. bl. sc. bl. sect. 8. nr. B. 1. 20. 1. bl. 6. 80. et. sect. bl. nr. ap. 4. ap. 3. sect. 10. ap. Iasi Sos. 2. bl. et. et. 164. sc. ap. bl. 2. sect. ap. 20bis. et. ap. 12. 3. Drumul Taberei. et. Samoila Dumitru. Colentina. Bucuresti Bld. 5. sc. 5. 28. sect. sect. 6. Ripiceni. sect. Bucuresti Sos. 21A. bl. et. 6. Calusei. nr. nr. sc. 1. sc. Valea Ialomitei. 20bis. Bucuresti Calea Grivitei. 2. K. 8. 5. sect. Bucuresti Bld. 1. Abnegatiei nr. bl. 9. Alexandru Obregia. Bucuresti Str.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. sc. 5. ap. 1. Bucuresti Calea Grivitei. A. 12. 6. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. Bucuresti Bld. nr. 3. 1. 42. sect. 1. B. 9. 58-70. Bucuresti Str. sect. sect. 26. Bucuresti Str. A. sc. 4. nr. M2. 4. 164. 2. 4. 3. bl. nr. bl. ap. et.

Bucuresti 29663920LEI Al. Pacii. 10. TD48. 59. Nicolae Balcescu. nr. 53. ap. sc. L14. 5. Bucuresti 25847500LEI Bld. nr. Drumul Taberei. 24. 4. 5. 8. ap. 2. Bucurest 40610000LEI Str. et. Suhaia. A. et. 6. 352. Bucuresti 25930000LEI Str. A. 2. bl. 74. 128-134. Bucuresti 18462160LEI Str. Bucuresti 19914240LEI Str. Suhaia. nr. 4. bl. Bucuresti 4045080000LEI Bld. ap. B1. sc. et. 1. ap. 11. R6. Bucuretii-Noi. et. 1. bl. Ilvof 12879200LEI Bld. nr. 2. 2. B. 35. 1. nr. D1. 13. 66. 5. bl. Pantelimon. et. C. ap. sect. 36. ap. sect. 07. et. 321. sect. et. Alexandru Obregia. 2. 2. ap. Tr. sect. sc. 1. ap. Bucuresti 60157600LEI Str. nr. sect. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. Baraj-Iezer. Drumul Taberei. 22. et. 1. Bucuresti Bld. et. sc. sect. Chiajna (Com. 51-61. bl. Com. sect. nr.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. 32. 3. ap. Jud. Pantelimon. 5. 36. sc. Drumul Taberei. et. Bucuresti 124464000LEI Str. H36. 5. Chiajna). nr. ap. sc. 168. sect. 168. 23. nr. 6. nr. sect. sc. Bucuresti 41464900LEI Bld. ap. Bucuresti 23959320LEI Sos. sc. 4. sect. Bucuresti 44457700LEI Bld. 53. 85. Bucuresti 54453000LEI Str. ap. 6. nr. 3. et. 2. Bucuresti 59846440LEI Str. sc. 66. et. C. C. Nicolae Balcescu. nr. D. ap. Perisoru. PM4. 5. Prevederii. D1. 1. ap. bl. 7. 2. 4. ap. 21. et. Principala. Bucuresti 6949240000LEI Bld. Bucuresti 47980220LEI Str. sect. parter. D. sect. 10. 6. sect. Nicolae Balcescu. sect. sect. et. nr. bl. Rosia Montanta. ap. 3. ap. ap. 1. sc. 3. Vergului. 2. nr. ap. Drumul Taberei. Perisoru. sc. H3A. 53. et. sc. Bucuresti 49889320LEI Al. sc. sect. bl. 2. 1. ap. nr. 5. 1. sect. 59. sect. TD48. sect. 6. 4. Sat. 20bis. sect. 8. et. 2. sect. nr. 20bis. H3. 67203500LEI 220 . 2. bl. sc. 32. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. 58. Bucuresti 74844360LEI Bld. bl. Mures 30804840LEI Str. 11. Jud. 6. C. sc. 2. bl. sc. 5. sc. 6. bl. bl. Ungheni. bl. nr. 152. nr. C. sc. bl. bl. 1 Decembrie 1918. 44. ap. sc. Bucuresti 117722200LEI Str. nr. nr. nr. sect. 61. et. A. 1. Bucuresti 25930000LEI Str. 5. et. 5. R6. nr. 3. Bucuresti 9334800LEI Sos. 3. 53. nr. 7. nr. ap. Ghirlandei. sect. bl. 61. sect. 106. Petre Liciu. 5. Nicolae Balcescu. et. sc. 5. 2. A. 3. 3. 1. ap. sect. Magurele. 9. 352. 3. ap. nr. nr. Bucurest 37564250LEI Str. 4. C1B. nr. bl. 67/C. 6. Eroului. bl. bl.6. 2. Bucuresti 25930000LEI Str. 15. 74. nr. 3. H36. sect.

sc. 20. 2. 81. sc. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. 2. 102-104. 3. 15. 3 Bucuresti 337090000LEI Str.3. nr. 19. 4. ap. 18. et. 8. 200. Stocholm. sc. Iuliu Maniu. 3. 37. nr. ap. 6. et. ap. H9. 107. A. sect. 49. sect. nr. Bucuresti 170562000LEI Ale. 2. bl. 4. 2. 1. 3. nr. sc. ap. Mihail Eminiscu. 127. bl. et. 3. 28. 5. 165. 3. 7. 5. 21. Segarcea. ap. 10. Bucuresti 2938906200LEI Str. 41. Sarat nr. Bucuresti 227768170LEI Str. Rm. ap. 1. bl. sc. 21. 82. 127.4. sect. 6. bl. A. Bucuresti 38978360LEI Str. bl. ap. 1. 1. 2. Grivitei . Grivitei . Corneliu Savoiu. 1. L17. Bucuresti 42940080LEI 221 . E. A. Bucurest 89046970LEI Str. 28. bl. Grigorescu. 1. 1. sc. sect. et. 3. A.nr. 27. 4. Bucuresti 105690680LEI Bld. 3. bl. nr. ap. sc. nr. ap. et. 10. 33. Cpt. 18. 4. 28. sc. nr. 2. sect. ap. bl. sect. 1. 77. nr. A2. et. et. sc. 2. sect. Ion Mihalache. 4. 8. Necsesti) jud. ap. 295. 35. 4. nr. PM22. Oltenitei nr.ap. sc. B. Constanta. et. Alexandru Lapusneanu. 3. ap. sc. D. Bucuresti 6949240LEI Bld. sc. bl. 14. Bucuresti 19914240LEI Bld. 13 Decembrie. nr. sect. 3. nr. Baia Mare. 23. nr. sect. 37. 164. Drobeta Turnu Severin. Liviu Rebreanu. 325678500LEI Str. bl. 1. sc. sect. ap. nr. Bucuresti 45181430LEI Sos. Nicolae Licaret. apt. 164.nr. ap. sc. J 207440LEI Str. sect. ap. Bucuresti 25912180LEI Bld. sc.sect. Pantelimon. ap. Bucu 301856820LEI Str. 4. 2. 7. 151. Poiana Muntelui. et. ap. bl. Bucuresti 1866960LEI Str. 9. Bucuresti 25020380LEI Sos. 151. sect. bl. ap.162. Bucuresti 9334800LEI Bld. et. 175. Bucuresti 107142760LEI Str. A. nr. 21. sect.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. 39. et.183. 8. Drobeta Turnu Severin. nr. et. 2. 25. sc. Lacul Tei. et. 2. Bucuresti 32671800LEI Cal. Sfiintii Voievozi. sect. B. Donizetti. Ion Mihalache. M6. sc. nr. 319. 7. bl. 15. D. ap. et. 1. ap. Bucuresti 36198280LEI Str. Ion Mihalache. 6. bl. A11. vl. ap. 1. 3. 4. et. B. Jud. sect. sect. Bucuresti 205229150LEI Bld. bl. N. 325678500LEI Str. et. sect. Jud. nr. B33. sc. et. G. E1.5. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. Bucuresti 45636800LEI Bld. 6. A. 107. 6. bl. 3. Corneliu Savoiu. 2. sc. 2A. ap. 1. 5. nr. bl. 1. et. Lacul Tei. ap. bl. nr. sect. 3. 14. 1. Bucuresti 45636800LEI Str. sc. sect. ap. 3. bl. Floarea Rosie.6. nr. A2. sect. Teleorman 25264800LEI Str. nr. 47. 319. nr. 1. sc. et. sect. sc. K. sc. ap. K. sect. sect. bl. 3. nr. 51. OD3.

Jud. Calarasi. sect. 45. Holut Emil. 17. 5. 13. 12. nr. OD8. 9. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. sc. ap. et. Glinka. 98. ap. nr. et. Lupescu O Maria Elena sect. sc. Camil Ressu. bl. sect. Bucuresti Str. sc. et. 8. 122. 19. nr. sc. 4. Malai C Tatiana 2. 11. 9. U2. 1. 80. et. C. ap. 1. 4. Timisoara.52. Eroilor. 2. 2. Jud. A15. 72. 38. E4. 65. Lungu V Eufrosina 4. nr. 12.20. 5 Bucuresti Str. 8. ap. bl. ap. sect.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. B. Lincan O Ana sect.et. Gheorghe Tache. Abnegatiei nr.4. Panselelor. 9. 63. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. Milea Mioara Luiza nr. ap. nr. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . ap. 1. Dristor. sect. Jud. 6 Bucuresti Str. nr. nr. 7. sect. sc. nr. sc. 309. ap. 4. bl. Nic. Timisoara. Sg. bl. C. ap. Panselelor. H11. nr. 19. ap 18. 4. 3. Bucuresti Aleea Postavarul. et. 2. Fetesti. bl. 13. B41. sc.sc1. 4. sc. Luncasu D Constantin Ialomita Str. nr. 45. 3. B. 15. bl. ap. sc. bl. sc. Levinta A Arcadie 6. Sg. M22. Bucuresti Str. bl. Lungu I Maria Bucuresti Str. 25. 1. sect. 4. et. 1. 4. Pantelimon. 51. Lisenche Anghelina sect. 4. sc. bl. nr. Fetesti. 7. sect.4. 4. Calinului. sect. OD8. U2. Nedelcu Ion. 5. sect. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. 6. ap. et. et. 3. et. sect. 3. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. 1. 1. 15. nr. C. Y9B. H11. 2. sc. bl. 63. et. 3. Logofatu Natural Valeria 3. Horia. 15. 1. 4. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. sect. 3. 48. sect. ap. A. 15. Bucurest Str. 8. Racari. George Caldoreanu. bl. 4. apt. 1. A. 3. bl. 12. OD1. sc. 72. B5bis. sc. 3. 1. Bucuresti Str. 164. Lungu F Constantin Bucuresti Str. 164. ap. B. nr. B9. sect. 48. 6. sc. 5. nr. Com. 8. Grigorescu. 11. bl 20bis. sc. B41. 3. Dreptatii. 86. ap. 12. 15. Calarasi. Plut. Bucuresti Aleea Arinis. ap. et. et. Ap. ap. 1. nr. ap. bl. 5. bl. bl. ap. ap. 4. bl. ap. sect. sc. ap. Luceanu Ioan Daniel 38. nr. sc. sect. bl. Bucuresti Str. Racari. et. et. Mamaliga M Xenia sect. 22. Neamt Bld. bl. 17. et. Lisenche V Florentina sect. 6. 7. et. Bucuresti Str. nr. Gheorghe Tache. 1. nr. Bucuresti Sos. 2. bl. Izvorul Crisului. 3. 1. sc. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. 15. B. nr. bl. sc. sc. bl. Ion Nedelcu. sect. sc. bl. et. nr. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. 3. Logofatu G Ion sect. Plt. nr. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. nr. sect. nr. sect. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. 1. 45. Bucurest Luncan M Elena Str. Levinta Dan 6. Bucuresti Str. et. 50.

nr. 2. Ghimpati. et. Bucuresti Cal. 39. sc. 5. OD7B. 61. Motoc. B. Bucuresti Cal. 6. Bl. 2. sect. 6. 4. Grivitei. Arad. 1-5. sect. sect. ap. 7-9. bl. bl. Bucuresti Str. 3. 1D. 1. V18. 1. sc. 1-5. ap. 7. bl. et. nr. nr. Baicoi. 4. Teologica. 6. Anton Bacalbasa. Bratianu. 3. Prahova Bld. nr. 2. Bucuresti Cal. ap. 5. Bucuresti Str. 3A. bl. et. 1. 1. 75. 6. 10. 1. Cumpanei. sect. Vacarasti. sc. nr. Ianca. ap. Bucuresti Str. 85.27. nr. 77. Bucuresti Str. nr. nr. Closca. Bucuresti Str. Dealul Tugulea. nr. 5. sc. B.17. et. sect. bl. nr. bl. sect. nr. 2. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . 39. nr. Vacarasti. 3. et.226. A. sc. sect. 77. sect. 1. 4. 7. bl. sect. et. apt. 2. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 49. Bucuresti Str. Voluntari. 110. 2. 6. ap. Pietei. 3. 1. 304. Ilfov Str. 304. 6. 3. sc. Jud. Toamnei. sect. 6. 1. sect. nr. 3Turn. sc. sect. nr. 205. sc. 36. 13. Victoriei. Oltenitei nr. 39-39. 304. 3. sect. 13. 3. ap. 1. 6. 2. A. ap. ap. ap. 85. ap. sect. nr. 24. Bucuresti Calea Victoriei. 30. Bucuresti Str. P48. Bucuresti Cal. 4. 2. 5 Bucuresti Cal.Panselutei. sect. nr. 4. bl. 39. 3. Arad Str. bl. 4 Bucuresti Str. B3. 25. A1-2. 3. 5.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. sc. nr. Amidonului. sc. 70. nr. 3. et. sc. 1. Amidonului. ap. sect. Vacarasti. sc. 1D. Drumul Laptarilor Antifascisti. nr. 2. nr. 1. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. C. sect. Jud. 72. 1. 5. Zelinului. Victoriei. Intr. nr. nr. Bucuresti Str. Drumul Laptarilor Antifascisti. ap. Bucuresti Str. 10. Vacarasti. bl. 44. sc. et. 4. sect. nr. Stavilarului. sc. sc. Bucuresti Str. 35. 13. et. 9. bl. 10. 1. Ion C. sect. Bucuresti Str. nr. Bucuresti Calea Victoriei. ap. sect. sect. 304. sc. A6. Jud. nr. ap. nr. ap. 4. ap. Louis Blank. ap. ap. ap. Bucuresti Str. et. 1. et. 12. 10. 24. sect. Elena. bl. sect. 2. bl. 4. et. sect. 2. 3. 1. ap. 1D. bl. ap. 25. sect. et. Bucuresti Cal. 156. 22. 1. G2. sc. Com. sect. sect. nr. 3. et. 1D. Deva Al. Bucuresti Cal.

3. 18. 40. A. Ilfov 52646880LEI Str. ap. M81. 5. sc. Pogoanelor nr. nr. bl. D3. et. 3. bl. sect. ap. sc. 4. sc. nr. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. 5. 29. Vaselor nr. 17-19. sc. 31. 5.3. 29. Bucuresti 200698200LEI Str. sect. ap. com Popesti-Leordeni jud. 1. sect. 32.1. Londra. 136. ap. Straduintei. D17. 93. 2. sect. Bucuresti 39413600LEI Sos. nr. C. bl. 13. 92. 2. Bucuresti 38167410LEI Str. Bucuresti 19188200LEI Str. 6. nr. 32. nr.52. sc. sc. 5. et. Colentina. 2. sect. bl. Bucuresti 23789600LEI Str. sc. 2. 5. Bucuresti 42525200LEI Str. et. A. 51.Oradea nr. bl. nr. 2.57.Aleea Fetesti nr.6. 1. Consecventei. Giurgiului. 2. 55. C. Bucuresti 6015760LEI Str. 1. 2. 7. 16. sc. apt. et. nr. sect. 3. sect. sect. sc. 2. sect. 1. bl. ap. 38 206780000LEI Str. 11. 6. 4. nr. Hrisovului. Bucuresti 45919680LEI Str. 29. Bucuresti 77790000LEI Str. ap. ap. 2. sc. 401A. Bucuresti 1017357600LEI Str. Bucuresti 27323790LEI Sos. 93. Maria Tanase. 25. sect. 34. C. 3. ap. sc. Drumul Taberei nr. ap. nr. ap. 29. sc. nr. sect. 6. sect. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. E3. sect. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. nr. et. 42. sc. A42. 5. 6. sect.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. 1. 5. 11. bl. nr. 2. nr. bl. 2. et. 1. Pictor Andreescu. sc. D16. sect. sect. 12. 3. sect. C3. 43. 3. Sc D. nr. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. Bucuresti 37754080LEI Str. 1. ap. 5. 16. sect. com Popesti-Leordeni jud. 15. 62. apt. sc. ap. 4.F1. 2. 13. 5.36. Mehadia nr. Bucuresti 99668290LEI Str. bl. bl. parter. 5. bl. Consecventei. C. 14. 2. nr. 16. nr. Pipera. 55. Bucuresti 5186000LEI Str. 4. D16. ap. 1. 8. et. 2. 1. Maria Rosseti. 6. 4. 122. sect. sect. B. D2. Floarea Rosie. Bucuresti 96459600LEI Str. 126. 7. 3. Bucuresti 53934400LEI Str. 2. bl. sect. sect. sect. 1. Bucuresti 226109600LEI Str. Straduintei. D2. bl. bl. et. sc. 1. 350. sect. bl. Dumbrava Noua. sect. bl. Ap. Baicului. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. ap. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. Pogoanelor nr. A41.A. C. bl. nr. ap.R4. et. et. bl. 3. sc. bl. Bucuresti 424214800LEI Str. ap. sc. et. et. Delfinului.11. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . nr. bl. 1. sect. nr.22. Bucuresti 1272236980LEI Sos. Ilfov 56380800LEI Str. 2. nr. Valea Calugareasca nr. nr. sc. 6. 29. ap. nr. ap. sect. ap. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. nr. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. 2. sect. bl. 47. sc. Pantelimon. 1. ap. 35.

ap. sect. 101. Ghirlandei. et. nr. et. 1. sc. sect. Bucuresti 38376400LEI Str. ap.A. G9. 4. ap. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. Sfintilor. sect. bl. 303. ap. Ruschita. 1. Ileana Cosanzeana. ap. 5. Mincii. apt. 1. sect. 44. 6. bl. ap. nr. sect. bl. bl. et. P2. bl. sc. sc. sc. bl. bl. sc. 1. sc. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. Mihai T Nistor sect. 8. 2. nr. Rotunda. bl. nr. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. nr. et. bl. 93. 6. bl. Bucuresti 204195250LEI Str. nr. 9. 1. Slt. A. Banu Manta. nr. 288. Mieila P Petre Daniel sect. 4. 123. 7. 3. ap. 6. sect. 7. 32. ap. nr. sc. 3. ap. bl. 7. ap. sect. 4. 49D. et. 1. Ion Cimpineanu. 4. 8. 9. Dr. et. 7. sc. 4. Stanescu Gheorghe nr. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. sect. 186-192. 5. 1. 6. 1. bl. bl. 4. nr. A. Mihai C Stefana sect. sect. Mihaila N Tinca 3.28. sect. 3. 31. Racari. 7. sc. et. 4. sc. ap. General Gheorghe Magheru. 2. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. Olimpului. sect. M35. 101. sc. nr. sc. E. nr. et. O11. 6. nr. 49. ap. 3. sc. et. nr. Bucuresti 43043800LEI Str. sect. nr. Izvorul Rece. Ion Cimpineanu. 12. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . ap. 4. Bucuresti 191882000LEI Str. ap. et. 84. nr. Brezoianu. sect. H20A. 4. 19. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. 31. 18. Birca nr. Bucuresti 225072400LEI Str. 46. 31. 9. 296. et. 1. 5. 9. 28. nr. 8. 60. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. 7. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. 1. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. B2. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. 9. sc. bl. 4. sect. Bucurest 29680190LEI Str. sect. Bucuresti 18669600LEI Bld. sc. 3. bl. sc. 112. Bucuresti 80047240LEI Str. Valea Rosie. 241. Mihai D Georgeta 3. sc. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. et. et. 2. Z7. 4. bl. 212. 2. bl. et. 3. et. ap. sect. 45. 72. Mihutescu C Maria 30. Bucuresti 1877562400LEI Bld. 1. 5. nr. ap. et. Petre Cretu. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. 3. 22. sect. Fizicienilor. Mihu M Mihai 3. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. ap. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. sect. nr. 2. sc. ap. 77B. B. sc. bl. sect. Mihailescu N Gabriel 2. 7. D4B. sect. et. nr. ap. nr. ap. sc. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. 3. 2. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. G. 1. ap.186. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. sect. M107. nr. 2. Micsan D Constantin 107. nr.G9. ap. ap. sect. 26. et. 5. bl. nr. 2. 1. et. Padurea Craiului. sc. B. 22.Sos. 1. nr. 47. et. M35. 1. Mihu N Stefana 3. 89. 3. D6. 9. 8. Mihai Bravu. nr. 1. Av. sc. sect. 45. 33. Bucuresti 125916080LEI Str. sect. 11-13. D18. 3. Alexandru Locusteanu. E. sc. nr. 12. H10. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. ap. 6. ap. Pascani. 3. bl. 3. 2. sc. bl. 288. A. Mihai C Radu sect. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. Mercan C Mihai ap. 4. sect. et. 10. A. bl. 4. nr. 47. 64. bl.

2. 5. 1. 4. Bucuresti Str. bl. nr. 9-15. bl. 9. bl. bl. 31. sc. 11. bl. Prahova Sos. et. sc. sect. ap. bl. 121. Bucuresti Str. 1. 19. bl. 37. 2. sect. 2. sect. nr. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . ap. Bucuresti Sos. 6. nr. Bucuresti Str. R7. Sect. nr. A36. D28. 34. 20. Bucuresti Str. bl. 64.16. Popa Rusu.C. sc. ap. bl. 6. bl. et. 2. ap. Baicoi. Td13. 47. sect. nr. 2. 74. bl. Ferdinand I nr. 6. Bucuresti Sos. 17. Pantelimon. sect. Closca. Alexandria. 5. B. ap. sc. et. ap. Bucuresti Sos. nr. 20.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. ap. 1. Bucuresti Aleea Riul Sadului. Pantelimon nr. Bucuresti Str. nr. 24. 2 Bucuresti Bld. bl. ap. R7. nr. nr. L28. et. sect. 34. ap. sect. bl. 2. 55. sect. sect. 3. sect. bl. bl. nr. 4. sect. et. sect. D. 70. sc. apt. bl. ap. Colentina. 17. sc. 5. Sfantu Gheorghe. 71. Colentina. ap. B. 51. 2 Bucuresti Canada Str. sect. et. 5. sect. Barbu Vacarescu. Serg.143. Bucuresti Str. 2. Floresca. sect. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Str. nr. 1. 6. ap 34. 2. 40. et. 137. sc. Stirbei Voda. Drumul Taberei. 6. sect. A. ap. 1. ap. sect.7. 1. nr. nr. 1. 4. sc. et. 65-67. sc. bl. Bucuresti Aleea Riul Sadului. Poet Nicolita Teodor nr. 1. ap. Bucuresti Calea 13 Septembrire. sc. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. 2. ap. Covas Ale. 1. 2. Jud. nr. 2. 9-11. et. 110.Banu Manta nr. nr. 120. 2. et. nr. sect. nr. Murgeni. 8. 105. Oltenitei. ap. bl. Podului. ap. sc. sc. A. Mihai Bravu nr. et. 9. sc. 4. bl. 9. 37. ap. sc. A. 65-69. 2. sect. 255. Bucuresti Str. nr. 121. sect. sect. 6. M2. 1. Jud.1. 34.1. apt. nr. sc. 18. 45. 49. nr. nr. apt. 1. 3. 9. 69. sc. Bucuresti Sos. B. nr. 1. sect. sect. 1. Bucu Cal. 4. Nutu Ion. ap. Colentina. ap. sc. 5. Bucuresti Str. sc. 37. 4. 1. nr. Bucuresti Sos. et. Maior Ion Coravu. sc. 99. 9. ap. sc. 15B. 13. 7. Bucuresti Str. Stirbei Voda. 71. Spinis. 1. sc. 1. 8. sect. 3. Opanez. sect. 1. 4. 4. C5. B. 11. Lunca Cernei. Bucuresti Sos. et. Od8. 350. 1. bl. 4. Bucuresti Ale. B. 2 Bucuresti Str.

C10. sect. bl. ap. Bucuresti Str. sc. 10. 1. 207. B21. 5 Bucuresti Intr. et. 2. 52. 1. A. 4. 41. ap. sc. 18. et. 8. 7. nr. 3/6. 1. sect. sc. bl. ap. Livezilor. ap. 7. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. 27. ap. 3. 5. bl. Bucuresti Bld. nr. sect. et. sc. et. bl. 3. ap. sect. 4. 11. 7. sect. et. 2. Dr. 2. Ilioara. 10. 4. 5. Pomirla. ap. bl. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . sect. 29. sect. A. 101. bl. 2. bl. 9. et. Bucuresti Str. sect. bl. bl. et. bl. bl. 146. sc. bl. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. 2. nr. 3. nr. 16. 22. 19. 41. et. sect. nr. sect. 4. sc. 2. 27. 1. 3. ap. sect. 28. 2. ap.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. ap. 5. nr. 3. 1. 15. Grigore Moisil. 10. bl. 1. 7. et. 6. 34. 2. 7. Unirii. 5. 59. sect. sect. 9. sc. bl. Resita. bl. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. 7. sc. 57. 3. sc. Detectorului nr. et. 2. Rm. apt. et. nr. Bucuresti Aleea Slatioara. H17. sect. Doamna Ghica. Bibescu Voda.30. 5-15. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Felix. nr. 3. nr. ap. Livezilor. ap. Bucuresti Str. 4. R12. Turnu Magurele. Bucuresti Str. Sarat. Baicului. sect. sc. sect. Bucuresti Ale. nr. nr. ap. 32. Bucuresti Aleea Fuiorului. bl. 38. ap. Unirii. 7. sc. Bucuresti Str. 27. et. 6. 53. sc. A. 2. 55. et. Aerogarii. bl. 3. nr. ap. Stefan Mihailescu. 2. bl. nr. sect. 3. 2. Felix. 26. bl. ap. 5. C2. Dumbrava Noua nr. ap. Bucuresti Str. 3. 4. 6. 2. nr. nr. 4. sc. A3. Bucuresti Bld. 3. Dr. et.Nehoiasi nr. Bucuresti Calea Giulesti. ap. sc. 13. 8. et. 3 Bucuresti Str. 49. 141. C2. sect. ap. sect. sect. 1. sc. sect. 15. sect. sc. 1. nr. 2. et. sc. sc. C. ap. 5. 401A. sect. 7. PM29. 4. A. 27. ap. bl. 4. bl. 81. ap. 37. nr. et. 1. bl. 1. A. sc. ap. sect. Bucuresti Str. 1.5. 1. sect. 27. Bucuresti Aleea Costinesti. sc. sc. bl. nr. 1. sc. nr. ap. P5. Bucuresti Ale. nr. 5. 5. A. sect. sc. 7B. 42. Voila. 4. Crinului. A. et. 3. 35. 5. sect. sect. sect. 1. 1. nr. 13B. Pantelimon. sc. 2. Bucuresti Str. 52. Bucuresti Calea Mosilor. Bucuresti Str. nr. B. 1. nr. 5. A. bl. Bucuresti Str. ap. Dumbrava Rosie. 2. S16. 2 Bucuresti Str. et. sc. bl. B. nr. 1. 3. bl. 24. sect. nr. nr. 15. 2. B. apt. 6. 8.

18. 8. 2. 24.Parcului nr. Ion Cimpineanu. sect. ap. et. C.C. ap. sect. 1. et. Bucuresti Sos.11A. bl. Bucuresti Str. 119. 39. 59. 1A.12. ap. 100. Bucuresti Str. sc. sc. ap. 3. Bucuresti Sos. sc. sect. ap. sc. sect. 15. ap. V33. sc. 6. sect. sect. Bucuresti Sos. Mitropolit Varlan. sect. Zemes. 10. 23. bl.A 41. Turnu Magurele. A. ap. 2.11. nr. sc. sect. 6. Bucuresti Str. nr. sect. 6. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . Cap. et. sect. 11. bl. sect.1. ap. sect. nr.D4. Bucuresti B-dul Timisoara nr. 59. sect. 32. ap. Bucuresti Str. 3. C-tin Aricescu. 1.13. 2. 5. Lotrioara. nr. Mitropolit Varlan. 3. bl. sc. 24.49. V33. sc.B. bl. 7B. 33. sect. 4. 4. 2. 6. ap 24. 139. sc. Bucuresti Str.36. bl.Carol Knappe nr.nr. ap.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. sc. 209. A. sc. C29. A. nr. bl. B. et. Timisoara. Pescarusului. nr. 2. R12. 4. 1. 1. bl. sect. bl. sc. sc.1. ap. 1. sect. B. 11. Bucuresti Str. nr. 209. Campia Libertatii. 3. 58. et. Bucuresti Str. 6. 6. ap. bl. sc. nr. Giurgiului . Giurgiului . D5. 6. 5. bl. Timisoara. 1. Bucuresti Str. sect. sect. sc. 9. Breaza Str. Iancului. 182. bl. Vladescu. ap. nr. et. 29. 4. Aleea Dealul Macinului nr. 2. Bucuresti Bld. bl. Bucuresti Str. 1. 1. sc. ap. et. 11.Baba Novac nr.B. 1. 2.11. 26.26. sect. 21. Bucuresti Str. Bucuresti Str. nr.A. 119. 6. 6.D4.4. 4. Bucuresti Str. sc. ap. sect. Bucuresti Str. Bucures Bld. Sfintii Voievozi. 53.6. nr. Bucuresti Str. Iancului. sc. Piata Sfintii Voievozi. 3. ap. ap.4. Izvorul Crisului nr. nr. 1. sc. Borsa. ap. 3. 28.A. 101A. sect. Bucuresti Str. ap. 20. nr. 9. sect. nr.C. 4. et. 1. et 6. 28. nr. ap. bl. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. bl. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. bl. et. sect.nr. 2. ap.4. C. nr. bl. et. 26. 4.12. nr. M29B. A. sect. D8. nr. A. nr. sc. sect. 6. Lotrioara. Izvorul Crisului nr. 11. ap. 102B. sc. et. sect. sect. 9. bl. et. 1. 182. 2. B. 7. 9.2. bl. C.6. ap. sc. Sc. et. Bucuresti Sos. 29. 3. Bucuresti Str. ap. 21.29. A. bl. bl. et.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

2. 3 Bucuresti Str. 24. 1. bl. A. 9. Batistei nr. 6 Bucuresti Str. 140. Lavandei nr. Husi nr. et. et. 2C. sect. sc. apt. 5. 2. apt. sc. 1A. sc. Niculae Drossu nr. 312. 1. apt. Leontin Salajan nr. O12. sc. sc. 16. bl. 36. bl. A. apt. 3 Bucuresti Bld. 9. 51. Ghimpati nr. B14. sect. sect. sc. sect. et. sc. et. sc. Prahova Bld. A. sect. 20. Burdujeni nr. 23. 21. sect. 1. 29-39. apt. 1 Bucuresti Bld. sect. et. 31. 10. bl. 61. 3 Bucuresti Str. apt. et. sect. Iuliu Maniu nr. et. apt. 37. 176. sect. apt. 61. 5. 2. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 2. sect. Y9D. sect. A. sc. C2. bl. sc. 78. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. 1. 2 Bucuresti Str. apt. PA1. 4 Bucuresti Str. 30. C. 2. 7. bl. Lavandei nr. Ramnicu Sarat nr. A. Basarabia nr. sect. sect. sc. 2. bl. P11. 1 Bucuresti Str. apt. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 4 Bucuresti Com. sc. 10. A. Londra nr. Cetatea Histria nr. 7. apt. apt. 3. A. sc. 4 Bucuresti Str. A. 4A. apt. et. apt. et. C. 6 Bucuresti Str. 3 Bucuresti Str. sc. bl. et. 1 Bucuresti Bld. Cpt. sect. 11. apt. Husi nr. PA1. 6. 2. apt. 4. Vrancea Str. 37. sc. sc. et. 7. bl. sect. 2 Bucuresti Str. Cernisoara nr. A. 6 Bucuresti Str. 1. sect. Focsani jud. 73. O12. Turnu Magurele nr. Castelului nr. 2. bl. 13. Gorgota. sc. 2. 36. K. 1. sect. 9. sect. sect. sect. 4. Lacul Tei nr. apt. E. sect. ap. sc. apt. sect. 50. 7. A19. sc. 140. 29. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . bl. bl. Londra nr. 2. 6 Bucuresti Bld. 30. 11B. et. 2. bl. 17-18. 97. 65. 42. sect. 152. 4 Bucuresti Str. Gologanului nr. 3. 1. sect. 1. 5. 17. 2. 126-128. sc. 6 Bucuresti Str. apt. B. bl. et. et. 152A. 50. Braşov Calea Grivitei nr. Fizicienilor nr. Clucerului nr. Braşov jud. sect. sect. bl. Barnutiu nr. D. bl.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. 37. 6 Bucuresti Str. et. 7. A4. 1 Bucuresti Str. bl. sc. 9. bl. 9. 5. 85. Cernisoara nr. sc. apt. sat Poienarii-Apostoli jud. B2. 3. apt. 31. apt. bl. 29-39. 7. apt. 7. bl. Av. sc. bl. 3 Bucuresti Sos. apt. apt. sect. 6 Bucuresti Str. 6 Bucuresti Str. C. Unirii nr.

2. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. sect. sect. Braiescu nr. apt. apt. sc. 4. 32. sect. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. 1. A. 115. apt. et. Bogati. 3 Bucur 80901600LEI Str. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. 2. M31. Rimnicu Vilcea nr. et. sc. A. sect. 27. sect. 152. sect. 2. 11. et. 23B. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. sect. 02. bl. B1. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. sect. 57-69. bl. ap. 6. bl. sat Suseni jud. Polona nr. 15. B1. 20. sect. sc. B14. sect. 49. et. 148. Ilfov 109943200LEI Bdl. sect. 12. 2. bl. 3. sc. Z7. sc. Turnu Magurele nr. 34. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. sect. 1. 352 jud. Pitar Mos nr. 507. apt. 94. et. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. et. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. M27. 1 1716566000LEI 240 . apt. 172. sc. 219. Cetatea Histria nr. 1bis. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. apt. sect. 8. E1. apt. Tehodor Pallady nr. 6. apt. sc. sc. 337A. sc. 337A. A. 7A. 38. 5. 4. sect. 9. sect. 172. apt. 2. 1. com Nuci nr. 3. sc. 2. et. A. sect. et. sect. Hanul Ancutei nr. 115. 10. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr.S2. sect.1 Bucuresti 24892800LEI Str. apt. bl. apt. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. 57. 1. Arges 705607160LEI Str. 9. et. sect. 3. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. 7. et. B. D16. 9. Nicolae Grigorescu nr. 2. 114. apt. 18. 8. sect. 45. bl. 4. sect. et. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. bl. sect. 21. Urziceni jud. sect. bl. 3. bl. sc. A. S. bl. 10. apt. apt. 9 Mai nr. A. apt. sect. apt. 3. 1G. Campia Libertatii nr. Iosif Ion nr. sect. sc. et. 44. apt. X4. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. sc. sc. Baba Novac nr. bl. 2. Theodor Pallady nr. apt. B. 2. Slobozia 159629800LEI Str. sect. 3. 13. A. bl. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. sc. 271. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. 2. bl. U1. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. Basarabiei nr. 5. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. sc. 136. sc. 11. apt. 65. 141. 104. C. Sibiu nr. bl. Trotusului nr. bl. sc. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. Dreptatii nr. 1. bl. et. sect. 14. sc. et. Constantin Brancusi nr. apt. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. 2. apt. bl. apt. apt. Sold. bl. 40. sc. sc. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. 3. sc. apt. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. apt. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. 40. sc. 195. 2. A. bl. Uverturii nr. bl. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. sect. 4. 3. Campia Libertatii nr. 7. 2.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. 63 bis. 10. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. 1. 40.

44. 14. sc. sect. bl. sect. sc. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. et. Radu Ceaus nr. 4 Terteleac T. 7B. Cuza nr. sect. 4. 1. et. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. 20-28. apt. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. apt. Suhareanu Maria sect. Tarta C Gabriela sect. B. sect. G. 3. sect. et. B. A. 141. apt. N. 3. 4. 55. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. 4. 4. sc. 57. 2. 47. bl. Lucaci nr. sc. et. sect. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. apt. 2. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. sc. apt. sc. apt. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str.Bucuresti Str. 10. sect. Slt. 14. 1. 5. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. 88. 3. 2. A. Poenari nr. 41. apt. Odobesti nr. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. et. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. Mircea Str. sc. 61. Danubiu nr. 36. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. B. sc. apt. et. Camil Ressu nr. 3. 6 Teodorescu M. 39A. bl. Oltenitei nr. Caramidarii de Jos nr. 14. apt. 1. Stupilor nr. 88. 41S14. apt. et. 4. 2. 55. bl. apt. 41. bl. sect. I. sc. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. sect. Muresana nr. 12. bl. 62. apt. 1. apt. sc. sc. Tomis nr. bl. et. 55. B. 17. 20. sect. et. C. 95. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. et. 13. sect. 1948. Lucaci nr. 10. Talpeanu S Eugen sect. 15. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. apt. 61. sect. apt. I. Margelelor nr. apt. 23. 69. 307. 2. Nitu Vasile nr. apt. 2. et. bl. 7B. sect. sc. 4. 9. sect. 5. apt. B. sc. Teodorescu D Paul sect. apt. bl. bl. Baiculesti nr. B. 21. 2. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. et. 6. apt. Al. 2. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. P28. 16. Tomis nr. Constanta jud. bl. H13. sect. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. sc. 3. 76. 4 Terteleac M. Pecetei nr. Arad 40735660LEI Str. sect. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. 57. 15 Arad jud. bl. Slavici nr. Irimicului nr. Constanta jud. 20C. 1. 141. apt. 79. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. bl. bl. 307. 6. Oltenitei nr. bl. et. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. 4. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. 40A. bl. 1. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. 2. Popa nr. 135. sc. sect. 11. 7. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . 42. apt. 2. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. B. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. sc. Radu Boiangiu nr. Ion Urdareanu nr. bl. Carol I nr. sect. apt. sc. 1. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. bl. sect. sect. 41. 3. 40A. 3. et. 4. sect. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. apt. sect. 140. V35. sect. 1. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. 76. apt. 76. Al. Cuza nr. 2. Timonierului nr. et. sc. 3. bl. sc. bl. apt. et. 4 Tiganus G. A2. 1. 3. bl. bl. 5. 1.

22. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. sect. Uverturii nr. bl. Giurgiului nr. bl. apt. Olimpului nr. apt. apt. sect. sc. bl. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. 1 Bucuresti 410731200LEI Str.OD2. et. 20. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. ap. sc. C-tin Radulescu Motru nr. bl. 111. 124. 3. vila 1. 141. 76. bl. 124.3. sect. bl.15. PM22. Tulnici nr. et. sect. sect. 16. 164. 1. 55. apt. 57-69. Caramidarii de Jos nr. sect. Sibiu nr. apt. apt. bl. sect. sect. apt. Bucuresti 262419660LEI Str. 12A. 6. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. 5. 29. apt.91. N16. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. bl. sect. 2. 201. apt. E6. et.91. E. sect. apt. apt. Braşov nr. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. apt. Crangasi nr. 4. 19. bl. apt. et.Tiganus Z. Av. 2. sc. 11. Av. 164. 32. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. et. 8. Giurgiului nr. bl. bl. 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. Fainari nr. Sibiu nr. 38.6.15. sect. sc. sect. 4. 42. sc. Crangasi nr. Giurgiului nr. sc. 133. 2. Ion Mihalache nr. sc. sc. apt. Prisaca Dornei nr. 49. 8. sect. sc. Popisteanu nr. OD5. apt. et. 17.OD2. 57-69. Sibiu nr. et. sect.6. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. OD5. 1. 39. sect. et. sc. Liviu Rebreanu nr. et. bl. sc. et. apt. apt. 94. sect. sect. Mantuleasa nr. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. 2. bl. 8. 7. sc. apt. sect. apt. A. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. 141. Basarabia nr. 3. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. 3. apt. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. 10. apt. 4. bl. B. 1. sc. apt. Valcea 8193880LEI 242 . E. Danicei jud. 2. Stefan Protopopescu nr. 1. 5. 3. sect. 5. Magura Odobesti nr. 73. sect. 7. B. bl. 10. Pridvorului nr. sect. 1. 141. D. bl. 1. Bucuresti 349148030LEI Str. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. 9. sc. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. 89. D. 8. et. 2. 4. sect. bl. 3. 22.34. 13. 3. apt. sc. sc. 67-77. 33. B. et. 24. 2. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. bl. apt. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. sc. et. sect. 13. sc. sect. bl. et. sect. 17.3. Ceaicovski nr. 8.OD2. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 2. Gheorghe Timofei T. Panselelor nr.34. bl. 8. apt. sc. et. 69. Poiana Cernei nr. sc. 73. Darniciei nr. bl. D. sc. 1. B. sect. Braşov nr. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. 16. 69. sect. 54. bl. 8. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. sect. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. et. ap. 46. 64. sc. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. bl. Uverturii nr. 2. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. D. 38. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 4. 13. 1. 22-24. 19. apt.

2. bl. 3. 56. 61. sect. apt. bl. sect. 8. Ceahlaul nr. Popisteanu nr. sc. et. apt. et. sc. 19. et. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. 17. 43. 34. sect. bl. sc. apt. 1. bl. 8. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. Masina de paine nr. 1. 73. 9. 3. Giurgiu jud. 4. 2. sect. et. sc. 87. bl. bl. 5. sc. bl. 2. Postavarul nr. Galati 23812720LEI Str. 4. 4. sc. apt. 75. 102. sect. D14. Colentina nr. 6. 120. Caranda nr. bl. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. 24. sect. et. sc. sect. et. 6. sect. Izv. 11. 3. Dinicu Golescu nr. sect. 27. 83. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. sect. sc. sc. et. 8. Latea Gheorghe nr. sc. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. 12. Ion Maior Coravu nr. 40. apt. apt. apt. Baladei nr. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. et. C47. 17. sc. 36. 66. bl. 2. 1. B. 12. et. Ialomita 255166520LEI Str. Bucuresti bl. bl. Av. C3. apt. apt. 93. 27. 58. apt. apt. 132. 1. Partiturii nr. apt. bl. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. 5. 4 119485440LEI 243 . Vintila Mihailescu nr. 7. bl. 6. sc. sc. P2. 6. Trotusului nr. bl. bl. 9. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. apt. 43/4D. 2. apt. 37. Gheorghe Tattarescu nr. A. 78. Av. 3. 9. apt. 5. 37. bl. 88. Cimpeni nr. sc. sect. 1. 49. Postavarul nr. 3. 3. 3. Vislei nr. 8. Baladei nr. PM 63. sect. CS4. sc. et. 62. apt. B. Traian Vuia nr. OD1. Virtutii nr. 3. 36. sc. B. 13. sc. apt. sc. sc. bl. 49. apt. sect. Mohorului nr. Zefirului nr. sc. bl. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. 90. apt. Marin Serghiescu nr. Y14. apt. 1. 61. 1. E. bl. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. apt. 3. 1. et. 20C. Giurgiu 158393480LEI Sos. Almasul Mare nr. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. bl. et. 2. sc. bl. 4. 61. 169. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. R12. bl. Urziceni jud. sect. sect. apt. 3. bl. sect. sect. 1. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. B. sect. bl. Drumul Taberei nr. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. 1. A. Galati jud. sect.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. 5. apt. 6. 6. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. P2. A. 2 Bucuresti 100598470LEI Intr. 1. bl. Danubiu nr. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. bl. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. et. sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. 1. E4. apt. sect. sect. et. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. sc. 3. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. 23. 14. 61. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. sect. 8. sect. Dobrocesti nr. sc. 5. apt. 1. apt. sc. H15. 4. et. et. Constructorilor nr. 6. sect. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. 2. sect. 11. apt.

apt. 1. apt. 5. 2. et.Z 20. A. Nicolae Licaret nr. 6 Bucuresti Str. 22. 31. apt. apt. 13. sect. sc. sect. sc. 9. 2 Bucuresti Bld. 74. 102. 3 Bucuresti Com. apt. 6. 9. apt. sc. 33. 31.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. Ceairului nr. sect. 8A. sc. D21. et. sc. 202.F. N3. S6.1 Mai nr. sc. 2. 7. 8.1. 5 Bucuresti Str. sect. 6. 4 Bucur Str. 5. R18. 134. bl. et. Emil Racovita nr. 31. sect. 1. 12. Nedelcu Ion nr. Dr. 26. 18. sc. et. S17. apt. 3 Bucuresti Bld. 6. bl. 6. Mihail Sebastian nr. 6. 140. 31. sect. sc. sect. sector 1 Bucuresti Com. sc. sc. sect. sc. bl. apt. 2.6. 6. apt. sect. apt. nr. 26. 6. apt. Dimbovita Str. 4. 140. et. bl. 1. bl. apt. 6 Bucuresti Str. bl. B. Ghita Serban nr. et. E17. I C Bratianu nr. Lunguletu jud. Lunguletu jud. Plt. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr.R.18. 13. et. 12C. bl. sc. Dimbovita Com. bl. 5 Bucuresti Bld. bl. Mihail Sebastian nr. Camil Ressu nr. sc. Mihai Bravu nr. Dimbovita Com. Emil Racovita nr. 4 Bucur Str. B. Pitesti jud. bl. sc. Lunguletu jud. 1. sc. apt. bl.sect. 2 Bucuresti Sos. bl. sect. bl. apt. Braşoveni nr. 64. bl. A. 3 Bucur Str. et. 13. 9. 41. sect. apt. B. 67. bl. 2 Aleea Sandulesti nr. bl. Bucuresti Str. sect.12. apt. sect. R18. 7. sc. Mihai Bravu nr. M2. sect. 26. 2 Bucuresti Bld. 2. Ceairului nr. Icoanei nr. et. 41. 56. et. 3 Bucuresti Bld. sc. Ceairului nr. et. PM43. 109 Giurgiu jud. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 8 Bucuresti Sos. apt. 5 Bucuresti Str. 3. Abrud nr. 2. bl. apt. sect. 45. M2. sect. 26. 5. 1. Smeeni jud. bl. 22. et. 33. 2 Str. 5. 3 Bucuresti Str. A. B. 5. Buzau Str. A. S6. 3 Bucuresti Str. sc. 12C. sect. 1. ap. apt. et. 74. 202. 25. apt. Cpt. 7. A. 3 Bucuresti Str. sect. A. D21. sc. bl. sect. et. bl. 2. 134. bl. et. AC. 5. Camil Ressu nr. sc. 3 Bucuresti Str. 74. A. Arges Str. M2. bl. 1. 10. C. N3. apt. B. bl. sect. sc. Abrud nr. 28. sect. 158. Aleea Compozitorilor nr. Grecescu nr. Toamnei nr.

2. bl. sc. Novaci nr. 2. 291. AD 41. M5. Republicii nr. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. apt. 4. sect. 2. 4. sect. sect. A. R15. 103B. apt. 10. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. 46. et. 16. bl. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. bl. 38. sect. 2. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. 2. 4. 79. et. bl. A. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. 10. et. 2. bl. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. sect. Mizil nr. 10. Basarabia nr. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. apt. bl. 59. et. Radu Voda nr. apt. 2. Motoc nr. 40. 19. sc. 7. sc. Turda nr. sect. A. sc. sc. apt. 184A. et. 36A. 1. apt. 58-70 apt. sc. Birlad jud. sc. sect. 38. 2. 1. Mizil nr. Iancului nr. sect. 4. sect. 304. et. 10. sc. bl. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. bl. 61. Alexandru Obregia nr. 9. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. 66. B. sect. 7. apt. sect. 1. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. P53. sc. sect. sect. 2A. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . Lugoj nr. Cenad nr. sect. Alexandru Obregia nr. A. sc. et. G11. 9. G11. sect. et. apt. et. bl. 43. Voicu C Petra sect. 61. sc. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. 184A. 2. A39C. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. apt. G30. 35. et. 37. bl. bl. 1. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. sect. 4. apt. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. 10. apt. Biborteni nr. sc. 14. 7. 37. 103B. Pantelimon nr. 50. Lugojana nr. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. bl. 2. apt. sc. 44. bl. sect. G10A. sect. Basarabia nr. P65. sect. 43. sect. II33. A. D. Valea Buzaului nr. 15D. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. MY8. 3. H31. B. 13. B8. 79. 5. sect. apt. bl. bl. sc. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. Apusului nr. sc. Basarabia nr. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str.Visan G Ioana Str. bl. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. sc. apt. 24. 10. sect. Iancului nr. et. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. et. 1 Bucuresti Str. 40. 10. Turda nr. G10A. Lipova nr. A. 1 Bucuresti Str. Giurgiului nr. bl. bl. 35. sect. apt. apt. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. 244. 171. Valea Buzaului nr. Complexului nr. 4. 5. 14. apt. apt. 9. sect. sc. bl. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str.16. sc. 1. 38. Complexului nr. bl. 5. bl. 4. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. et. sc. apt. apt. sect. bl. G30. sc. Lipova nr. 3. D. 61. sect. apt. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. 8. apt. 31.

600LEI Bld.sc.792.nr. VIRGIL ANDREICA I.ap.14 / Bistrita 55.Clopoteilor. sect. B.ap.C. C. PARASCHIVA BENDE A.24 / Bistrita 56.Axente Sever. LUCRETIA ANDREICA L. 10.G-ral Grigore Balan.sc. Al.A.nr.64.47 / Bistrita 92.Axente Sever.54 / Bistrita 15.568.30 / Bistrita 10.172.F. PAUL LEON ANDRONESCU T.A.A.372.ap.24 / Bistrita 16.121.ap. RODICA ARCALEAN L.188.396.5. I Cuza nr.10A / Bistrita 436.ap. 1.sc.3.5.22.32 / Bistrita 26.339. Pantelimon nr. sect.G-ral Eremia Grigorescu. LUCIAN MARCEL BACIU P.16.59 / Bistrita 23.661.Mihai Eminescu. ANA PALAGIA BACIU I.Muncelului.105.6 / Bistrita 33. sc. VALERIA BARBOS O.636. 1 Bucuresti Sos.C. 1.920LEI Str.nr. ILEANA AMBRUS I.sc.sc. GHEORGHE ACATRINI GH.008.16.000LEI Str. SILVESTRU ANTAL G.206.sc.160LEI Com.nr.ap.991. ap.30 / Bistrita 65.14 / Bistrita 13. IONELA LILIANA BACIU I.800LEI Com.16 / Bistrita 311.ap.000LEI Cartier Viisoara. et. 22.250LEI Str.C.ap. AURORA AVRAM T. GRETA MIRELA ARSINTE C. sect.30 / Bistrita 74.Tudor Vladimirescu. 4.7 / Bistrita 18. bl.Bistrita-N. et. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.781.Josenii Birgaului / Jud.nr.nr.23 / Bistrita 20.Dogarilor.nr.sc.11 / Bistrita 53. apt.650LEI Intr.sc.47 / Bistrita 39.C.000LEI Str. I Cuza nr.300LEI 246 .B.nr. sect.B. sc. et.12 / Bistrita 10.Livezile / Jud.nr.Axente Sever.ap.ap. Al.B.nr. 32.491. IOAN MARCEL AMBRUS I.Bistrita Birgaului.C. IOAN BERARI G. R10.sc.84.185 / Bistrita 19.ap.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.080LEI Al. sc.nr.645. 4.nr.sc.nr.sc.sc.Imparatul Traian. apt.ap.Garii. sc.594 / Jud.440LEI Str.1.69 / Bistrita 5.F.1.ap.Dogarilor.716.10. MARIA APOSTOLESCU T. VASILE ALUAS A.800LEI Str.7.704.Bistrita-N.160LEI Str.nr.Garoafei.390LEI Str.nr.ap.C.500LEI Str. GAVRIL AVRAMESCU N.730LEI Str.nr. 4 Bucuresti Bld. 4. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M. et.Garoafei. ap.Muncelului.280LEI Str. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C. 45.000LEI Intr. sect. ADRIAN BACHIS L.Axente Sever. ION ARSINTE I. 4 Bucuresti Bld.6.sc.59 / Bistrita 29. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.Tudor Vladimirescu.480LEI Al.13 / Bistrita 31. EMIL BACIU S.850LEI Bld.nr.696.372.409.ap. sc.C.6. 58.ap.nr.17.523.11.ap. IONEL VALER ARCALEAN V.ap.Sucevei. Alexandru Obregia nr.nr.496.740. 10. 22.sc.6/A / Bistrita 97.ap.sc. 10. 328.nr. sc.B. apt. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D.605.nr.Independentei. 1 Bucuresti Bld. 1 Bucuresti Cuza Voda nr. 1. 10.800LEI Str.Spatarului.14.A.400LEI Str.nr.1.5 / Bistrita 10. MARIA ANCA I.E.B.69 / Bistrita 36.nr.Garoafei.nr. B6.F.ap. ap.Poligonului.558. 22.A.Colibitei.16 / Bistrita 103.200LEI Str. EMILIA ANCA T.6.700LEI Str. bl. AVRAM BACOTIU A.nr.084.sc.nr.934.ap.440LEI Str.Vasile Alecsandri. 5.2/A / Bistrita 14. 113.890.nr. 3.880LEI Str. EMILIAN BARABAS G. 12.Sub Cetate. bl.nr. 1.sc.39.050LEI Str. MARIA ADRESA DIF LEI Str.800LEI Com.George Cosbuc.sc. 48.5.7.nr.Bistrita-N.600LEI Str. sect.000LEI Str.

Vasile Alecsandri. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.679.nr.ap.sc.474.100. VALERICA GINA BOTA N.680LEI 38.Cerbului.Gh.A.978.nr.Sieu-Odorhei.8.241.Matei. IOAN BILICA I.ap.Marasesti.ap.484.23.337.sc. MARIUS BOROS I.nr. IOAN CASIAN BOAR I.39.039.17 / Bistrita Str. Str.Bistrita-N.55 / Bistrita Com.960LEI 20.950LEI 81.sc.nr.120LEI 48.A.000LEI 131.Ion Minulescu.390LEI 6.Pietrosu.120.A.nr.4 / Bistrita Str.39.nr.520LEI 20.480LEI 31.A.Plopilor.nr.Decebal. ALEXANDRU BRATFALEAN V.sc.sc.1.C.160LEI 5.Dumbravei.Artarilor.000LEI 75. Str.6.20.Cetate.Dragos Voda.818.ap. RODICA BOB V.Imparatul Traian.76 / Bistrita Str.Lechinta / Jud. RAVECA BRATFALEAN V.nr.ap.3 / Bistrita Str. GHEORGHE BULAT M.1.420LEI 21.2B.ap.ap.6 / Bistrita Com. JENICA CAIZER GH.Andrei Muresanu.nr. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.061.600LEI 22.sat Budacu de Sus.3.ap.9 / Bistrita Al. IOAN BODNAR I.Bistrita-N.7 / Bistrita Str.2. A.6. VASILE BILEGAN G.nr.20 / Bistrita Com.A.7 / Jud.624.77 / Bistrita Bld.Petru Maior.088.nr.081. PAVEL BORSA A. NICULAE CACIOR V.nr. MARIANA Bld.366.996.sc.200LEI 14.ap.17 / Bistrita Al. LIVIA BORZOS A. Al.2A.nr.Bistrita-N.24 / Bistrita Str.153.083.Trandafirilor.ap.194.44.Cerbului.733.000LEI 4.220.ap.18A / Bistrita Str.D.nr.Tudor Vladimirescu.850LEI 3.sc.A.160 / Jud.200LEI 129.sc.3 / Bistrita Str.B.20 / Bistrita Str.18 / Bistrita Str.ap.Plopilor.158.ap.A.26 / Nasud / Jud.B.Decebal.Bistrita-N.Grivitei.4. MARIOARA CALAUZ I.331.Panait Cerna.BERBECARIU F.400LEI 31.550LEI 4.000LEI 21.51 / Bistrita Str.nr.A.5.ap.sc.13.B.sc.2.A.ap.790.B.19.Artarilor.sc.sc.744.sc.29 / Bistrita Al.sc.nr.2 / Bistrita Str. OTILIA BUZAN N.ap.ap.000LEI 21.530LEI 26.Tiberiu Brediceanu. CORNELIA BRIA I.Grigore Moisil.5 Str.24 / Bistrita Str.13 / Bistrita Str.A.Constantin Roman Vivu.837.18. FLOAREA SAVETA BUZAN A.ap.000LEI 20.744.Ineu.20 / Bistrita Al.Pop de Basesti.nr.560LEI 77.1.17 / Bistrita Str.ap.000LEI 3.210.nr.744. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V.B.Vasile Lupu.51 / Bistrita Str.6.bl.ap.200LEI 20.sc.15 / Bistrita Str.53.13 / Bistrita Str.sc.Petru Maior.6 / Bistrita Str.G.ap.43 / Bistrita Str.sc.nr.26 / Bistrita Str.475LEI 56.703.640LEI 32.650.Gh.Tineretului.163.16.sat Bidiu.nr.338.sc.A.244 / Jud.3.A.520LEI 406.nr.106.120LEI 159.B. CRISTIAN BORTES GH.38 / Bistrita Str.A.828.nr.789.A.340LEI 75.nr.ap.ap.nr. ANETA CRISTINA CERNAT V.11 / Bistrita Str.600LEI 15.sc.000LEI 10.C. MARIA BLAGA I.A.B2.D. NISTOR BOTA V. LAZARICA BOR I. Al.sc.Ion Luca Caragiale. MIHAELA TATIANA BOR I.111.050LEI 21.Artarilor.4.sc.nr.nr.nr.179 / jud.nr. ELENA BROTUC V. Str.400LEI 87.600LEI 66.A. DORIN VIRGIL BIDIAN G.nr.nr.sc.A.22 / Bistrita Com.223.nr.B.280LEI 7.C.26.Bistrita-N.Pandurilor.nr.683.nr. TODOSIE BIROU I.B.ap.nr.6 / Beclean / Jud.Teaca. Str.720LEI 35.nr. MARIA BUFU I.nr.28.1. LAUREAN RADU BROASCA V.000LEI 12.sc.017. Com.Bistrita-N. EMILIA CALUS P.ap. VASILE BOB E.220LEI 49.605 / Jud.nr.ap.13 / Bistrita Str.ap.203.Pop de Basesti.000LEI 210.400LEI 10.30.164.372.C. MARIA LUCRETIA BORZEI V.Andrei Muresanu.nr.4 / Bistrita Com.sc.sc. VIOLETA BUDELICEANU V.750LEI 247 .34 / Bistrita Str.ap.sc. MARIA BUJOR I.A.Mihai Eminescu. MARIA CARDOS D.ap. 52.sc.nr.ap.nr.Sintereag.sc.ap.Imparatul Traian.sc.nr.ap.7 / Bistrita Bld.000LEI 45.Tiblesului. MARIANA BIHARI A.11.852.161.30.36 / Bistrita Str. ADRIAN BUNGARDEAN G.320LEI 25.Violetelor.nr.sc.940LEI 10.nr. NICOLAE CHEREBETIU A.12 / Bistrita Str. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T.sc. IOAN BONDAR S.376.Bistrita N. VALER IOAN BORTES GH. MARIA ADRIANA BLAGA T.ap. NASTASIA BOROS I.Independentei.sc.bl.G-ral Grigore Balan.7.840LEI 14.sc.880LEI 23.4.558.Bistrita-N.Andrei Muresanu.ap.bl.ap.

IOAN CHISA I.28.Bistrita-N.446.sc.120LEI 93.ap.nr.15 / Bistrita Str.D. ILEANA CIOANCA M.B.ap.350LEI 39.nr.Imparatul Traian.000LEI 76.Panait Cerna.Alba.6 / Bistrita Str. TOADER COMAN S.sc.sc.ap. LEON GHEORGHE Str.Cosbuc.A.ap.1 / Bistrita Str.ap.nr.ap. GRIGORE CONT I. Str.sc.sc.ap.Liviu Rebreanu.320LEI 7.Lt.48 / Jud.000LEI 62.nr.313 / Jud.B.900LEI 98. DORA ANTONIA CORDOS I.Rodnei. CORNELIA CHERTES I.C.120LEI 5.sat Visuia.nr.38 / Bistrita Str.Axente Sever.sc. SUSANA COCOS G.092.Bistrita-N.100LEI 30.B.ap.10 / Bistrita Al.7.ap.nr.16 / Bistrita Bld. GILDA RAMONA COSTEA S.nr.424.1.Bistrita-N.sc. IOAN CIRA N.A.Bistrita-N.Garoafei.B.980.ap.C.1.119.15 / Bistrita Nasaud.873.294.000LEI 48. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.A.800LEI 4. FLOARE CURTA A.Piriiasului. Str.B.600LEI 6.sc.B.980LEI 50.A.sc.nr.nr.400LEI 63.B.ap. ELENA CREANGA V. ELENA COSTEA I.71 / Bistrita Str.560LEI 9.348.462.nr.Visinului. IOAN CORDOS V.nr.800LEI 248 .161.nr.nr.Octavian Goga.sc.675LEI 163.Independentei.996.ap.Pescarilor.A.5.6. CORNELIA COTUT I.2A.ap.ap. GAVRIL CHIRALI I.nr. MARIA CRETU R.ap. SCRIDON COMAN G.107.nr.169.983.8.sc.nr.Octavian Goga. LASZLO CSIKI F. VIOREL CHIBULCUTEAN S.77 / Bistrita Com.16.nr.16.Andrei Muresanu.ap.078. CONSTANTIN COTOI A. Tiha Birgaului.305.Vasile Lupu.nr.sc.ap.G39.152.16 / Bistrita Str.550LEI 102. STEFAN CLOPOTAR P.B.269.1.11 / Bistrita Str.C.6B.12 / Bistrita Tiha Birgaului. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.Pietrosu.ap.11 / Bistrita Str.4 / Bistrita Intr.10.nr.762.38 / Bistrita Str.nr.Bistrita-N.ap.8 / Bistrita Calea Moldovei.Octavian Pop.3.200LEI 12.Sucevei.560LEI 33.16.15 / Bistrita Str.nr.440.325.A.15 / Bistrita Str.8.ap.sc.nr.ap.235.A.Al.Heniu.nr.A. CORINA DOINA CRISTUREAN T.Imparatul Traian.1.sc.861.nr.nr. RODICA CRACIUN I.302.200LEI 135.960LEI 54.17 / Bistrita Str.141.nr.600LEI 207.840LEI 41.29 / Bistrita 32.1.Mihai Eminescu.1.sat Bidiu.ap.040LEI 8.000LEI 23.nr.Ursului. TEODOR COCIS M.339.ap.nr.4.ap.1. OLTITIA FELICIA CHISA T.Bistrita-N. IRINA CHICIUDEAN S.bl. SAVETA CORUTIU V.025.11 / Bistrita Str.Nasaudului.ap. Tiha Birgaului / Jud.C.ap.7A. MUCUS COCIS E.nr.nr.1.14 / Bistrita Str.maj.7 / Bistrita Al.5 / Bistrita Str.442.Olt Com.409.17.nr.Pescarilor.sc.050LEI 18.250 / Jud.Bistrita-N.494.sc.Bistrita-N.3.nr.nr.29 / Jud.sc.920LEI 16.8 / Bistrita Bld.sc.900LEI 17.sc.2B.85 / Bistrita Str.ap.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.560LEI 71.nr. MARIA CSENDER L.B.196.nr. SAMSON CRISTEA G.500LEI 76.Micestii de Cimpie.789.9 / Bistrita Str.10. Com.1.19 / Bistrita Str.Tiblesului.375LEI 92.Nicolae Balcescu.Soimilor.356.8. MINERVA COLACI V.ap. PETRE COT I. MARIA CIOANCA M. GHEORGHE COSTEA I.D.A.1.sc.B.229.6 / Bistrita Al.219.840LEI 320.364.167 / Jud.Visinului.450LEI 20.35 / Bistrita Str. Str.978.sc.000LEI 12. FLORIN CHIOREAN V.A. MARIA CRISTUREAN P.36 / Bistrita Str.167 / Jud. COSMINA CAROLINA CHISA I.sc.12 / Bistrita Str.sc.17 / Bistrita Str.543.31.960LEI 5.600LEI 7. DOINA COMAN T.Andrei Muresanu.bl.752.nr.B.610. ION CIUBULEAC P.750LEI 11.42 / Bistrita Intr.22 / Bistrita Babiciu / Jud.Matei.bl.200LEI 27.12 / Bistrita Str.nr.B.8.1.CHERTES I.sc.610LEI 12.B.nr. MARIANA TEODORA CIOANCA I.600LEI 82.nr.Pietrosu.nr.sc.sc.12 / Jud.709.800LEI 30.1.100LEI 114.Solomon Halita.sc.20 / Bistrita Str.sc. MARTIN COCIS T.ap.Sg.227.G-ral Grigore Balan.58 / Bistrita Com.6.bl.720LEI 90.Decebal.200LEI 26.Solomon Halita.ap. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.sc. Str.1Decembrie.nr.ap.Calin.sc.440LEI 31.Dragos Voda.ap.700LEI 21.Heniu.160LEI 34.757.ap.A.nr.Octavian Goga.024.16 / Bistrita Str.ap.Bistrita Birgaului.nr.704.sc.7.143.401.000LEI 10. DANIEL DYAN COSTEA G. IOAN CORDOS I.ap.B.000LEI 35. PETRU COSTEA P.006. ANA ANGELA CORDOS I.C.ap. Al.nr.sc.

ap. IOANA DOBROI N.1.ap.600LEI 102.Ion Luca Caragiale.nr.46 / Bistrita Calea Moldovei.744.31 / Bistrita Str.190.286.ap.nr. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.106 / Bistrita Com. ALEXANDRU EMIL A.160LEI 20.ap.11 / Bistrita Str.34 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.O.904.Margaretelor.389.013.Principala.872.880LEI 1.Ion Minulescu.875.D.Micestii de Cimpie.bl.A.7. ELENA DEAC I.000LEI 16.A.16 / Cluj-Napoca / Jud.Bistrita-N.A.sat Fintinita / Jud.Bistrita-N. Str.712 / Jud.nr.200LEI 9. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.913.ap.CURTUIUS I. ANA DAMIAN I.Romana.BistritaN.Independentei.B.497.nr. Com.ap.600LEI 72.189 / Bistrita Bld.Bistrita Birgaului.nr.nr.320LEI 24.563 / Jud.nr.nr.sc. ANA DEIAC A.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.181. Com.290LEI 331. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.Cosbuc / Jud.D.1.ap.nr. DANUT A.200LEI 177.nr.ap.Andrei Muresanu. BABI KATI DOBOS A.440LEI 30.B.nr.2.sc. OLIMPIU FAGARASAN P. IOAN A.Ion Minulescu.1.895.320LEI 31.000LEI 2.sc.8.sc.Decebal.000LEI 23.sc.nr.sc. CONSTANTIN DREPTATE E.4 / Bistrita Str.600LEI 238.430LEI 20.ap.7A.nr.Simion Balint. LEONTIN Intr. RADU FELECAN V.391 / Jud.sc.D.sat Chintelnic.Iosif.nr.St.nr.20 / Bistrita Com.nr.430.960LEI 83. TUDORITA DRAGAN V.nr.nr.ap.Alex.A.B.27 / Bistrita Str.ap.Pescarilor.6 / Bistrita Com.Ciceu-Giurgesti.000LEI 89.Tudor Vladimirescu. FLORIN DREPTATE I. SIMONA DIPSAN I.Privighetorilor. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.nr.017. OVIDIU COSTIN G.77 / Bistrita Com.sc.400LEI 53.600LEI 149.nr.sc.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.925.1.116.751.nr.sc.7A.nr.nr.nr.sc.B.sc.138A / Jud.C.Ion Minulescu.nr.360LEI 6.Principala. Al.nr.440LEI 84.Micestii de Cimpie. IOANA A.227.20 / Bistrita Str.052.20 / Bistrita Str.14 / Bistrita Str. Str.str.281. ECATERINA DOBRICEAN L.nr.20 / Bistrita Str.E.Muncelului.nr.Ghinzii.sc.sc.348.2.ap.nr. ALEXANDRU DANILA E. Com.sat Negrilesti.361.Bistrita-N.8.D.31 / Bistrita Str.ap.Ilva Mica.20 / Bistrita Str.30 / Bistrita Str.20 / Bistrita Com.200LEI 163.250LEI 8. AUREL DAN A.400LEI 11.str.B. AUREL FIGAN A.Lacramioarelor.239.040LEI 23.122.400LEI 28.sc.000LEI 31.Cluj Com.471. Str. GABRIELA FAGARASAN M.104 / Bistrita 5.ap.ap.186.245.138A / Jud.B.Petre Ispirescu.640LEI 20.7.sc.15 / Bistrita Al. IOANA DRAGOMIR S.625.Micestii de Cimpie.7. DORINA FELECAN I.23.B. IOAN DRAGAN G. ILEANA DUMITREAN S.2.Ilva Mica.B. Com.640.ap.464.356.sc.ap.170LEI 29. EMILIAN MIRCEA FIGAN A. Str.7.934.57.1 / Bistrita Str.877.Bistrita-N. SAVIN DAN S. Str.280LEI 622.Piriiasului.240LEI 70.sc.Bistrita-N.177 / Jud.Bistrita-N. NADIA FLORICA DEAC N. EMIL DANILA T.BistritaN.nr.Independentei.840LEI 5.B.045.sc.3 / Bistrita Str.435.nr.ap.600LEI 11.000LEI 30.Ion Minulescu.040LEI 33.969.505.744.sc.280LEI 45.sc.G-ral Grigore Balan.17 / Bistrita Bld.nr. ADRIAN DANILA I.nr.nr.sc.491.Sieu-Magherus.ap.22 / Bistrita Com.Ion Minulescu.16 / Bistrita Bld.nr.Micestii de Cimpie.687.Odobescu.7.nr.080LEI 8.Privighetorilor.12 / Bistrita Str.sat Negrilesti.855.B.409.ap.563 / Jud.7.56.B.sat Visuia. ELENA DAN F.Ciceu-Giurgesti. ALEXANDRU DEIAC A.Ion Minulescu.sc.Imparatul Traian.B.ap.A. CORNEL FILIPOI A.BistritaN.391 / Jud.200LEI 249 .Garii.098.28 / Bistrita Al.nr.sc.560LEI 32.820LEI 4.A.ap.2. AURICA FIERA D.000LEI 67.31. Al.30.BistritaN.ap.Imparatul Traian.nr. ADINA MIHAELA DEMIAN S.sat Visuia. IOAN DEAC T. TIBI DEMIAN I.nr.1.840LEI 40. IOAN D.Bistrita-N.sat Fintinita / Jud.34 / Bistrita Str.480LEI 179.nr.22 / Bistrita Bld.ap. AUREL MARIAN FILIPAS I.000LEI 1.

237.sc.sc.sc. MARIA FLOREA G. TOADER GIURGIU E.424.nr.2.nr.A. ELENA GALBEN T.Constantin Roman Vivu.nr.A.nr.545.317.sc.480LEI 7. CRISTIAN IOAN GALESIU D.ap.Privighetorilor.400LEI 11.558.sat Viile Tecii / Jud.nr.20 / Bistrita Al.sc. Str.nr.C.10.Andrei Muresanu.nr.ap.275LEI 622.53.171.470.160LEI 14.Cluj Str. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.160LEI 57.8 / Bistrita Str.nr.nr.965.000LEI 2.sc.160LEI 15.114 / J Str.A.356.sc.Ineu.C.nr.ap.29 / Bistrita Al.Artarilor.800LEI 1.A. Claea Moldovei.nr.ap.A.600LEI 37.nr.8 / Bistrita Al. NICULAE FULMER I.15 / Bistrita Str.4.103.nr. NICOLETA ADELA GAVASI M.sc.Josenii Birgaului.15 / Bistrita Str.640LEI 4.Bisericii.ap.527.4 / Bistrita Str.Bistrita-N.555. RAVECA GALUT P.14. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.47 / Bistrita Com.nr.ap.Independentei.15 / Bistrita Str.000LEI 19.sc.181.000. ELENA GALUT P.nr. TITUS GAVRILESCU C.14.140 / Jud.31 / Bistrita Com.nr.15 / Bistrita Com.780LEI 104.B.nr.G.nr.Constantin Roman Vivu.ap.Pietrosu.D.Stefan cel Mare.sc.1. ILEANA FUNARU I.221 / Jud.320LEI 48.sc.21 / Bistrita Al.Privighetorilor.Bistrita-N.nr.sc.2. ADRIAN GHERMAN G.nr. ION GAINARU G.16 / Bistrita Str.B.ap.nr.nr. MIRELA GHEORGHE S.A.427.906.32.425LEI 23.ap. CORNEL GHERMAN G.nr.12.980.Andrei Muresanu. Com. IOAN FLORE I.600LEI 49.8.Galatii Bistritei.13.ap.C.831.A.200LEI 1.nr.C. TODORA GAVRILAS V.Axente Sever.30.C.799.086.800LEI 16.360LEI 109.Parva.Deda.5.BistritaN.ap. Str.267.nr.R3. ELZA GALUSCA D.ap.ap.424.5 / Bistrita Com.002.790LEI 45.D.11-13.16 / Bistrita Str.Muncelului.10 / Bistrita Str.Lechinta.000LEI 91.23 / Cluj-Napoca / Jud.ap. TOADER GALEA I.Principala nr.Margaretelor.517.452.A.526.Imparatul Traian.52 / Bistrita Bld.Bistrita-N.160LEI 39.221.nr.nr.sc.720LEI 287.640LEI 3.Bontida.375LEI 49.ap.32 / Bistrita Intr.Cluj 11.ap.nr. OVIDIU SILVIU GECAN F.ap.sc.B.573.1.Ineu.2 / Bistrita Str.8. SABINA FLORE P.Andrei Muresanu.nr.A.671.5 / Bistrita Al.80 / Bistrita Str.Constantin Roman Vivu.ap.nr.ap. DOROFTEI GHERMAN D.A.E.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.nr.ap. DUMITRU GIROSA E. ELZA FRENT V.Cluj Cartier Viisoara.403.Bistrita-N. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.632.46.400LEI 292.162 / Jud.Mures Str. IOAN GAVRILOAIE I. Al. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.040LEI 250 .960LEI 46.nr.Dumbravei.730LEI 251.5 / Bistrita Str.Bistrita-N.041.Lacramioarelor.nr.B.400LEI 5.400LEI 41.sc.sc.5 / Bistrita Str.260. MAGDALENA Com.sc.640LEI 19.619.ap. FLORIN GECAN I.920LEI 63.ap.98 / Bistrita Str.sc.15.sat Herina / Jud.000LEI 29. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.Trandafirilor. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.nr.sc.sc.79 / Bistrita Str.sc.3.700LEI 7. ANDREI GALUT P.760LEI 10.nr.395.str.sc.616.Colibitei.D. DUMITRU GAVRA D.Plopilor. MARIUS IOAN GHIT M.bl.186.Republicii.1. TRAIAN GAINARU TURLAS I. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.8.857.297 / Jud.Bistrita-N.062.str.sc.8 / Bistrita Al.320LEI 41.sc.590LEI 11.476.sc.nr.sc.Garoafei.B.95A.339.82 / Bistrita Al.sc.16 / Bistrita Str. GHEORGHE GALBEN I.ap.22.13 / Bistrita Str.6.B.14.ap.B.Axente Sever.Axente Sever.79 / Bistrita Com.C.Andrei Muresanu.4.62 / Singeorz-Bai / Jud.200LEI 21.C.FLORE I.ap.E.ap.ap.Josenii Birgaului.nr.sat Rusu Birgaului.9.sc.sc.16 / Bistrita Com.Tineretului.Imparatul Traian.030LEI 10. Al. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.ap. MARIA FODOR C.850LEI 31.2.nr.ap. PANTELIMON GANEA L.Arinilor.ap. GHEORGHE GHERMAN I.39 / Cluj-Napoca / Jud.Josenii Birgaului.490. Com. GRIGORE FLORE S. MARIA FRUNZETI T. COLOMAN FOGORASI D.Margaretelor.265LEI 42.A.425LEI 31.Constantin Roman Vivu.ap.Teaca.320LEI 39.190.892 / Jud.nr.529.8 / Bistrita Str.517.000LEI 84.62.sc.140 / Jud.8.000LEI 20.nr.ap.ap.1.219.nr.

060.ap.Bistrita-N.840LEI 26.17 / Bistrita Al.680LEI 46.413.16 / Jud.525.85 / Bistrita Bld. MIRCEA RADU Str.Bistrita-N. ANA HERINEAN V.69 / Bistrita Intr.ap.Decebal.660LEI 9.200LEI 11.B. MARIA HADNAGY L.sc.080LEI 13.40 / Bistrita Com.043.nr.28.10 / Bistrita Str.025LEI 43.33 / Bistrita Str.200LEI 20.Lechinta.978.Panait Cerna.53.nr. MARIA GROSAN I. VALERIA HODOROGA A.920LEI 2.5. MARIA GRAUR I.A.1 / Bistrita P-ta Morii.bl.bl. ATILLA GONCZEL L.sc. FLOAREA IOJA I.127 / Jud.nr.nr.170LEI 18.D. Str. ANA GRAMA I. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.1.Axente Sever.070LEI 2.190LEI 20.039. DORIN RADU ILIES N.000LEI 14.ap.19 / Bistrita Str.nr. P-ta Libertatii.4. IOANA HREHORET Z.11.389.ap.Gheorghe Sincai.457.ap.360LEI 6. FLORICA HAPCIUC GH.B.450LEI 20.675.Bistrita -N.ap.240LEI 5.nr.nr.C.Bistrita-N.10 / Bistrita Str.8.Bistrita-N.830LEI 10.28.Bistrita-N.800LEI 41.1.2 / Bistrita Str.nr. SORIN HERINEAN V.nr.6. GHEORGHE HARRA R.261.Andrei Muresanu. VALERIA HOTIMA G.nr.967.145 / Jud.21 / Bistrita Str.nr.sc.280LEI 5. Al.nr. FLORICA HOSU V.ap.sc.sc. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.Plopilor.Bistrita-N.223.Bistrita-N.389.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.bl.600LEI 12.nr. ELENA GONCZEL I.nr.sc. SILVESTRU HEGEDUS P. JENICA HORVAT A.2.B.1.389.GLIGOR M.B.927. Com.str.935.67 / Bistrita Intr.Pescarilor.D.Bistrita-N.600LEI 1.560LEI 30.Bisrici.ap.nr. Str.440LEI 7.ap. ERZSEBET GORBAI F.ap.686.31.ap.16 / Beclean / Jud.nr. NICOLAE ILIES S.nr.19 / Bistrita Com.281.200LEI 59. ION MARIN GROSS V. ALEXANDRU IONASCU I.sc.11 / Beclean / Jud.D.1 Decembrie.932.Prundu Birgaului.ap.Lechinta. CRISTIAN RADU HORT I.348. ALEXANDRU HREHORET I.Avram Iancu.1 / Bistrita Bld.nr.Turturelelor.5.sc.27 / Bistrita Str.ap.2.315.nr.A.934.Tihuta.nr.297.1.225.Bistrita-N.250LEI 1.Bistrita-N.42.021.Imparatul Traian. ILEANA HOROBET I.89/A / Jud.275LEI 58.160LEI 38. GRIGORE GRIGOREANU A.73 / Bistrita Com.3 / Bistrita Str.Zorilor.500LEI 8. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.14 / Bistrita Al.A. REGHINA ILOVAN G. ANDREI HERCIU R. Com.600LEI 72.722 / Jud. ALEXANDRU HODOROGA A.B.bl.Turturelelor. AUGUSTIN HODOROGA A.Ecaterina Teodoroiu.nr.sc.sc.Zorilor. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.88 / Bistrita Str.000LEI 26.417.nr.nr.030LEI 27. NASTASIA IONASCU G.ap.ap.Florilor.Decebal.L2.Ursului.ap.3.sc.949. FRASINA GRICIUIC G.466.171. STELUTA RODICA IONASCU T.sc.ap. LIVIU HERINEAN V.nr.364.sc.sc.401.1.060LEI 2.16 / Jud.040LEI 36.Solomon Halita.B.44 / Bistrita 39.1. Str.sc.sat Nimigea de Jos.411.246 / Jud.sc.73 / Bistrita Intr.A.ap.967.nr.15 / Bistrita Str.sc.sc.nr.ap.nr.720LEI 251 .ap.B.13 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.920LEI 25.ap.E.6.36 / Bistrita Com.B. CORNELIA HOROBET M.3.Telciu.34 / Bistrita Str.135.sc.nr.ap.070.186.500LEI 14. Str.Crinilor.C.902.200LEI 4.sc.2.ap.11.Dornei.44 / Bistrita Str.Imparatul Traian.400LEI 11.B.sc.ap.ap.nr.475LEI 1.320LEI 8.Basmului. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.Calimani.A.485.B. IOAN IMBROAIE M.B.Tineretului.Gheorghe Sincai.16 / Bistrita Al.nr.2. ANA HOTIMA N.B.A.1.988.Decebal.C1.2.ap.70 / Bistrita Com.840LEI 43.453. GEZA HANGAN S.nr.614.nr.920LEI 9.ap.Lechinta.sc.800LEI 20. Str.L2.1.Sub Cetate.11.707.39 / Bistrita Al.579.nr.13 / Bistrita Bld.Lechinta. ALEXANDRU HORVAT F.400LEI 27.090.sc.ap.1.sc.540LEI 8.Constantin Roman Vivu.493.nr.450LEI 26.140.sc.ap.C.nr.42A / Bistrita Str.16 / Jud.ap. Al.7 / Bistrita P-ta Libertatii.nr. ALEXANDRU HODOROGA A.C.Decebal.13 / Bistrita Str.Ciresului. Bld.sc.nr.389.D.bl.14. IOAN IOJA I.sc.nr.sc.ap.Clopoteilor.367.ap.sc.nr.nr.sc.001.800.sc.16 / Bistrita Str.800LEI 8.nr.nr.100LEI 107.11 / Beclean / Jud.nr.093.D.G-ral Grigore Balan.Nimigea.nr.16.

B.4.160LEI 9.3 / Bistrita Str.sc.170 / Bistrita Str.ap.558.ap. LIVIA KEREKES I. LIVIA SAVETA MANDRU G. IOAN MARCU P.sat Dorolea.nr.Axente Sever.sc.nr.587.ap.sc.str.sc.nr.ap.C.35 / Bistrita Str.41.800LEI 6.E. ANGELA KISS A.sc. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.015. RADU STEFAN JAUCA G.Toamnei.nr.440LEI 34.33 / Bistrita Bld.ap.4.173 / Jud.nr.319.sc. VIOREL LAKATOS F.560LEI 17.ap.Obor.474. MARIA MANCAS P.nr.nr.816.Fagului.3A / Bistrita Al.Panait Cerna.Bistrita-N.700LEI 64.638.Zambilelor.5 / Bistrita Str.nr.667.nr.nr.2A.nr.10 / Bistrita Bld.ap.59 / Bistrita Cartier Viisoara.nr.Sieu-Odorhei.200LEI 49.26 / Bistrita Al.D. GAROFITA ISTRATE C. OSCAR MACARIE A.nr.nr.nr.13 / Bistrita Str.722.759.A.Bistrita -N.97 / Jud.900LEI 13. EMILIA ANGELA Str.45 / Bistrita Str.sc.818.B.160LEI 37.A. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.560LEI 78.sat Mocod.ap.nr.Bistrita-N.497.ap.sc.7 / Bistrita Al.sc. DOINA KOCSIS F.674. Com.ap.Plopilor. Com. SUSANA KOLOZSVARI O.11 / Bistrita Com.Iasomiei.ap.sc. DINA LEONTE G.ap.560LEI 22.280LEI 3. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.24.ap. HOREA SANDU MANARCA N.IRIMIAS I.nr.Prundu Birgaului.Bistrita-N. Str.52 / Bistrita Al.850LEI 5.nr.L.3. ANA LEOCA T.ap.sc. PETRU MAGDEA I.sc.sc.B.A. RAVICA IUJA V.Gh.200LEI 18.400LEI 10.nr.Stefan cel Mare.ap. Str.sat Dorolea.nr. ROZALIA MANUELA KIS M.D.223.33.Artarilor.Soimilor.ap.800LEI 14.E.B.10 / Bistrita Com.907.720LEI 26. EUGEN MAEREAN I.475.Livezile.8.2. ONORIUS IVAN I.nr.820.915LEI 11.T1. MARIA MANGA GH.754. Al. VOICU MANDACHE I.350.6 / Bistrita Str.sc.ap.935.F. ANA KISS I.B.Caraiman. Str.sc.Livezile.160LEI 6.Solomon Halita.9 / Bistrita Str.nr.I.358.44 / Bistrita Str.nr.D. VICTORIA MAEREAN N.118.Zorilor.12 / Bistrita Str.sc.Bistrita-N.13 / Bistrita Str.nr.14 / Bistrita P-ta Bobilna.22 / Bistrita Str.Nicolae Titulescu.728.A.sc.15 / Bistrita Com.sc. LIVIA MANILA A.366.6.640LEI 20.1.nr.264.sc.ap.050LEI 36.440LEI 41.600LEI 31.2.nr. ADRIAN IACOB MAIRAN G.ap.B.023.2 / Beclean / Jud.Nasaudului.ap.Cluj Str.74 / Bistrita Str.2.Solomon Halita.334.B.ap.000LEI 252 .nr.741. VIOREL MARIESAN E.Decebal.9.35 / Bistrita Al.11 / Dej / Jud.6.ap.bl.Plopilor. FLOARE MARGINEAN I. CRISTINA GEORGETA MAN G.Petre Ispirescu.Florilor.Nimigea.nr.320LEI 36.D.4. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.ap.nr.sc. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.162.266.080LEI 3.48 / Bistrita Al.B.174 / Jud.3.nr.Independentei.680LEI 164.27 / Beclean / Jud.Pescarilor.000LEI 10.Pop de Basesti.3. GRIGORE TRAIAN MAN V.ap.sc.3.489.Sucevei.38 / Bistrita Intr.372.074.1. IOSIF JAKAB F.Garoafei.ap.760LEI 2.080LEI 9.sc. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.Sucevei.nr.nr.nr.Principala.680LEI 311.200LEI 16.sc.nr.1.Garoafei.040LEI 4.Colibitei. VASILE LESAN I.38 / Bistrita Str.600LEI 518.4.121.Petre Ispirescu. CALIN TEODOR MANARCA I.Decebal.4 / Bistrita Bld.Republicii.16.1 Decembrie.Granicerilor.000LEI 8.D.63 / Bistrita Bld.Caragiale. MARIA KISS V.25 / Bistrita Str.050LEI 38.376. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.448.ap.000LEI 88.Heniu.nr.040LEI 6.sc. Str.5.ap.192 / Jud.450LEI 6.Cerbului.nr.Toamnei.400LEI 52.Pietrosu.3.Bistrita-N.13 / Bistrita Str.845.sc.3. GHEORGHE MANGA I.ap.ap.nr. ONITA MAIER P.nr.230LEI 4.427.sc.409.bl.ap.600LEI 12.757.1 / Bistrita Str.sc.nr.Bistrita-N.200LEI 166.62.400LEI 6.C.sat Susenii Birgaului / Jud.nr.760LEI 20.30.bl.A.520LEI 6. STEFAN LACATUS A.nr.534.18 / Bistrita Str.C.sc. ANUCA ISTRATE T.B.174.43 / Bistrita Str.1.791.B.sc.24 / Bistrita Str.nr.Rodnei.138 / Bistrita Str.nr. MARIA LACATUS V. OCTAVIAN IUJA A.2.22.43 / Bistrita 2.280.A.ap.A.360LEI 15.23.21A / Bistrita Str.ap.061.000LEI 15.

2.ap.4.2.300LEI 58. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.G-ral Grigore Balan. EUGENIA MOLDOVAN A.nr.800LEI 115.8 / Bistrita Str.12 / Bistrita Str.000LEI 13.969.637 / Jud.47 / Bistrita Str.2A.nr.nr.4 / Bistrita Bld.38.Crinilor.ap. OVIDIU MOLDOVAN G.nr.35 / Bistrita Str.730 / Jud.560LEI 17.309. Com.Decebal.nr.8 / Bistrita Bld. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.830LEI 34.240LEI 15.3 / Bistrita Str.766.831.300LEI 18.D.nr.E.nr.Andrei Muresanu.ap.P2. FELICIA TATIANA MISZTI I. IOAN MIHAI I.9.sc.ap.A.080LEI 36.A.nr.9 / Jud.ap.945.B.sc.520LEI 66.sc.9 / Bistrita 10.040LEI 13.200LEI 20. MARIA Str.nr.ap.450 / Jud. IOAN MOLDOVAN G.1 / Bistrita Str.Cluj Str.1.Voinicului.sc.sc.A. IOAN MOTIU I.Republicii.8 / Bistrita Bld.280LEI 3.14.11 / Bistrita Bld.280LEI 115.2.339.558.9 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.nr.sc.ap.Nasaudului.nr. ANA MICAN S.A.ap.8 / Bistrita Str.96 / Bistrita Str.A.000LEI 8.39 / Bistrita Str.800LEI 123.ap.D.A.5.12 / Bistrita Str. LIVIU MOLDOVAN I.nr.13 / Bistrita Bld.42.000LEI 10.sc. EVA MARIA MILEA T.Rodna.Toporasului.898.E.bl.ap.nr.16.nr.22.Tiberiu Brediceanu. TIBERIU MOISEI E. CONSTANTIN DOREL MINOIU G.B.ap.216.nr.nr.Stefan cel Mare.G-ral Grigore Balan.720LEI 23.nr.A.3.15 / Bistrita Al.nr. IOAN MORUTAN I.ap.ap.sat Budacu de Sus.G-ral Grigore Balan.6.500LEI 9.Tudor Vladimirescu.sc.Octavian Goga.5 / Bistrita Str.ap.nr. MARGARETA MOLDOVAN T.932.580. TOADER MOLDOVAN V.Axente Sever.Stefan cel Mare.C.129.Imparatul Traian.Cluj Str.Nasaudului.bl.ap.Rodna.302.796.900LEI 24.320LEI 63.160LEI 33.sc.Heniu.160LEI 36.158. IOAN MOLDOVAN G.480LEI 21. GEORGETA MARTI A.42.ap.816.nr.ap.E.Petre Ispirescu.ap. ILEANA MORUTAN R.39 / Bistrita Str.18 / Cluj-Napoca / Jud. OVIDIU MOLDOVAN S.Plopilor. Bld.220LEI 104.A.nr.nr.Republicii.860.ap.22.Porumbeilor.000LEI 15. ION MOLDOVAN I.000LEI 22.A.Bistrita-N.14.Panait Cerna.A.706.Cetate.sc.nr. NECULAI MINZAT A.A.sc.sc.A.G-ral Grigore Balan.13 / Bistrita Com.nr.A. LIVIU CIFOR MATEI I.ap.49 / Bistrita Str.15 / Bistrita Bld.Izlazului.C.sc.438. ROZALIA MICAN M.ap.922.Bistrita-N.sc.nr.ap.442.12.nr.714. MARIANA MARIS I.B.G-ral Grigore Balan.600LEI 22.sc.11 / Bistrita Intr.ap. VICTORIA MIKLOS L.ap.Rodnei.sc.626.240LEI 56.884.ap.ap.nr.390LEI 136.ap.240LEI 29.Gh. VICTOR MEDAN V.sc.Axente Sever.Vasile Lupu.4 / Bistrita Str.sc.B.nr.796.Republicii.904.38. CLAUDIU MEDVESCHI A.ap.sc. IUSTIN MOLDOVAN GH.ap.677.38. PAUL COSMIN MIHUT V.bl.5. Bld.040LEI 21. MARIA MOLDOVAN I.nr.578.C.252.2 / Bistrita Com.nr.A4.120LEI 24.Bistrita-N.sc.Andrei Muresanu.ap.74 / Bistrita Str.ap.sc.Octavian Goga.9 / Bistrita Bld.277.sc.630.1.6 / Bistrita Al.680LEI 160.22.A.A.Colibitei.000LEI 10.Octavian Goga.nr.744. TEOFIL MOLDOVAN O.14.134.nr.nr.nr. IOAN MITITEAN A. ELENA MOLDOVAN A.920LEI 17.C.109 / Bistrita Str.20 / Bistrita Al.sc.880LEI 39.nr.Cuza Voda.839.53. GICU MORAR I. LIVIA MOLNAR GH.nr.A.120LEI 32. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.090.840LEI 14.sc.nr.8 Str. SORIN MOLDOVAN I. FINICA MOLDOVAN V.Solomon Halita.E.A.233.nr.879.Crisan.MARIN I.70 / Bistrita Str.17.sc.925LEI 105.Voinicului.417.21A / Bistrita Str.423.16.sc. POMPEI MOLDOVAN T. ALEXANDRU MARTI A.32 / Bistrita Str.A.nr.nr. IOAN VASILE MOLDOVAN I.28 / Bistrita Apahida.str.892.360LEI 8.49 / Bistrita Calea Moldovei.ap.nr.ap.800LEI 4.880LEI 253 .E. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.ap.C.nr.080LEI 20.892.14 / Bistrita Str.ap.993.sc.1.bl.400LEI 7.sc.Lupeni.844. ANA MATEI I.Colibitei.nr.20 / Bistrita Bld.160LEI 11.2.nr. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.924.367. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.sc.1.15 / Bistrita Al.200LEI 92.360LEI 113.490LEI 2.ap. GRIGORE MIHUT V.B.5.000LEI 106.14.sc.675.Pop de Basesti.sc.sc.sc.339.7.nr.70 / Bistrita Str.42.ap.ap.sc.Alexandru Vlahuta.Artarilor.sc.nr.74 / Bistrita Str.sc.nr. MARIA RODICA MOLDOVAN T.Sucevei.24.C.184.14 / Bistrita Str. RODICA MIOARA MEDAN NAT.930.6 / Bistrita Str.nr.739.32.9 / Bistrita Str.8C.520LEI 11.

771.ap.893.280LEI 5. Bld.nr.89 / Bistrita 25. IULIU PASZTOR F.678.240LEI 4.C.400LEI 44.70 / Jud.4. Str. MARIA OLTEAN G.ap.Arges Bld.004.nr.10 / Bistrita Com.Tarpiului.1.562.26 / Bistrita Com.196.nr.B.640LEI 13.B.222 / Jud.Ion Pop Reteganu.ap.4 / Bistrita Com.15 / Bistrita Str.17 / Bistrita Al. DUMITRU MURESAN V.sc.033.800LEI 39. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.nr.nr.15 / Bistrita Str.MOTOC I.nr.sc. ION OREHOV GHE. LEONTE NALUCA G. MARIA NEGRUSA I.703.sc.nr. ELENA NITU I.nr.400LEI 28.B.nr.660LEI 47.100 / Bistrita Bld.180LEI 30. ALEXA ONIT I.sc.Pietroasa.223.sc.717.459.Decebal. MARIA PASERE A.sc.873.560LEI 1.394 / Jud.9B. DINU GHEORGHE ONOFREI I.sc.678.240LEI 15.Privighetorilor. VLADIMIR ODORHEAN D.Bistrita-N.Sintereag.bl.ap.ap. SIMION NEMES T.nr.48 / Bistrita Str.Iosif. ANA MRENES M.930.Imparatul Traian.240LEI 43.528.6.Independentei.661.560LEI 15.Chiochis.13 / Bistrita Micestii de Cimpie.918.21.960LEI 12.nr. VIORICA PASCU V.396.515.034.nr.1.sc. OTILIA PACURAR G.12 / Bistrita Al.652.nr.A. MARIA VICA ONITA I.A.20 / Bistrita Com.B.6.sc.Ciceu-Giurgesti.ap.267 / Jud.sc.D.Alba-Iulia.F.2 / Bistrita Str.Strajerului.Piriiasului. Al.57 / jud.Plopilor.nr.nr.Heniu.Margaretelor.400LEI 20.sc.Bistrita Birgaului.Pietrosu.nr.nr.8 / Bistrita Al.Independentei.C.049.1.127C / Bistrita Str. LUCA NAGY L.27 / Bistrita Al.nr.56.sat Apatiu.2 / Bistrita Str.640LEI 39.2.ap. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.sc.ap.46A. ELENA ODOCHIAN G.nr.B.Bistrita-N.sat Blajenii de Sus.Codrisor. SIMONA NASTASE I.843.080LEI 51.B.ap.ap.55 / Bistrita Str. ION NEDELEA V.818.nr.186.Stefan cel Mare.920LEI 43.623.57 / jud.ap.nr. Al.2 / Pitesti / Jud.ap.nr.bl.2.34 / Bistrita Str.nr.ap.550LEI 1.705LEI 4. EMILIA NICULESCU GH.A.ap.ap.495.15 / Bistrita Al.2 / Bistrita Str. DANIEL PANIS I.ap.000LEI 69.376.4 / Bistrita Str. Str. MARIA MURESAN G.Bistrita-N.H.ap.000LEI 25.ap.Imparatul Traian.Lechinta. GAFINA PANIS A.750LEI 22. NICOLAIE OBREJAN L.sc.140.5 / Bistrita Str.sc.ap.300LEI 7.Independentei.Sintereag.Florilor.080LEI 6.750LEI 367.131 / Bistrita Str.129.ap.Republicii.bl.nr.ap.440LEI 20.sc.Mures Bld.sc.ap.Ion Pop Reteganu.nr.Ion Pop Reteganu.sc.000LEI 53.Privighetorilor.15 / Bistrita Str.24 / Bistrita Str.18 / Bistrita Budacu de Jos. FLORICA MURESAN N.28.421.1.16.81 / Jud. SIMONA CALINA PACURAR I.1 Mai.B.576.B.Ionescu Gheorghe Gion.nr.Bistrita-N.825.B.320LEI 254 .640LEI 48.A6.393. IOAN PAOLETTO E.757.Bistrita-N.Imparatul Traian. LUCIA NALUCA I.10 / Bistrita Com.000LEI 89. IOSIF OLTEAN I. ILEANA ONIT C. GABRIEL PAOLETTO V.sat Dumbraveni.nr.58.D.O.2.bl.200LEI 13.nr.sc.748.495.D.42.28.A.660LEI 42.D.sc.A.nr.1.sc.949.Crinilor. LUCIA OLGA PACURAR D.bl.2.sc.Bistrita-N.100 / Bistrita Str.nr.sc.nr.ap.nr.nr.Bistrita-N.ap.Bistrita-N. Str.410LEI 62.C. FLOARE PASMANGIA N. NICOLAIE OLTEAN N.400LEI 33.ap.192 / Jud.ap.897.Alba-Iulia.560LEI 22.A. NICOLAE PASTOR I.C.71 / Bistrita Bld. PETRE NASAUDEAN I.900LEI 42. ANISIA MOTOFEANU T.sc. VASILE NEDELEA I.ap.nr. Str.str.930.A.56.nr.St.A.25 / Bistrita Bld.sc. VILUTA ADRIANA OPREA M.nr. ILEANA Vatava.450. ALEXANDRU OLTEAN G.nr.sc.Garoafei.Garoafei.8.Independentei.680LEI 17.000LEI 22.Independentei.nr.sc.B.ap.210LEI 19.nr.39.600LEI 2.Imparatul Traian.Andrei Muresanu.18 / Bistrita P-ta Petru Rares. NICOLAE OLTENAS V.167.660LEI 11.860. EMILIA NOGHI N.nr.244 / Jud.19 / Bistrita Str.200LEI 35.120LEI 22.Andrei Muresanu.120LEI 28.sc.2B.960LEI 5.nr.58.7A.9 / Bistrita Str. LIVIA PANIS I.982.B.360LEI 35.499.nr.2.320.ap.646.Vasile Lupu.nr.60 / Bistrita Str.38 / Bistrita Bld.27 / Bistrita Str.sat Blajenii de Sus.000LEI 6.sc.sc.14. Com.

19 / Bistrita Str.A.653.ap.sc.Alba-Iulia.675.Nasaudului.A.1.nr.nr. GHEORGHE POJAR S. DORIN SORIN POP A.807.9A.406. EUGEN VIOREL PETRISOR D. ALEXANDRU PUIU D. MARIA PETRISOR G.975LEI 12.1.Nasaudului.nr.320LEI 10.Voinicului.000LEI 4.sc.877.D.ap. SIMONA LILIANA POJAR S.ap.24 / Bistrita Str.Nicolae Titulescu. GRIGORE POP T.135.nr.687.Mihai Eminescu.Viitorului.A1.372.Victor Babes.nr.B.34 / Bistrita Str.680LEI 5. ANA PLATON D.30 / Bistrita Str.972.235.279.732.305. IOAN PINTEA F.Republicii.587.Decebal.Fintinele.102 / Bistrita Bld.2. IOAN POP A.Salcilor.252.24 / Bistrita Str.sc.sc.nr.sc.sc.794.700LEI 99. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.Octavian Goga.Panait Cerna.Mures Str.8 / Bistrita Str.11 / Bistrita Intr.920LEI 126.sc.bl.595.nr.nr.C.89 / Bistrita Str.920LEI 89. MARIA Str.12 / Bistrita Com.D.11 / Bistrita Str.12B / Bistrita Bld.nr.sc.sc.25.C.Octavian Goga.41.B.965.663.120LEI 40.ap. IOAN CRISTIAN POP L.500LEI 3.400LEI 14.89 / Bistrita Str.Alba-Iulia.ap.4 / Bistrita Str.5.594.8 / Tirgu-Mures / Jud.ap.C.1.11 / Bistrita Str.822. FLORICA POP G.A.sc.sc. Bld.nr.920.13.3.52.ap.B2. FLORICA MARIOARA POP I.198.nr.000LEI 56.nr. ALEXANDRU PESTINA I.Nasaudului. STEFAN POP A.800LEI 50.nr.100LEI 257.sc.Tihuta.nr.ap.7 / Bistrita Bld.44 / Bistrita Str.nr.Octavian Goga.796.nr.Bistrita-N. I.A.411.840LEI 13.sat Dumbraveni / Jud.722.nr.36 / Bistrita Str.25 / Bistrita Str. ANDREI POP I.685.nr.nr.sat Mititei / Jud.Imparatul Traian.Independentei.sc.sc. LUCIA POP M.920LEI 169.sc.50 / Bistrita Bld.nr.ap.35 / Bistrita Al.356.325LEI 34.D.11 / Bistrita Bld.nr.017.2.Republicii. LUCIA DOINA POPESCU GH. EVA MARIA PETRAS F.52.sc.15 / Bistrita Str.200LEI 67.15.Imparatul Traian.nr.H.ap.C.2.sc.018.60. LIZETA FELICIA POJAR GH.Viilor.017.800LEI 6.ap.180.sc.ap.040LEI 7.bl.Salcilor.100LEI 76.2.330LEI 31.3 / Bistrita Bld.101.nr.800LEI 95.ap.Independentei.A. ELENA POJAR G.6. ADRIANA POP L.593.26 / Bistrita Str.9.100LEI 4.520LEI 19.140.12 / Bistrita Str.160LEI 13.243.nr.880LEI 10.nr.ap.800LEI 112.280LEI 37.640LEI 15.sat Rusu Birgaului / Jud.nr.ap.31.157.Mihai Eminescu. MARCELA PETRINGELU V.000LEI 8.C.1.Dogarilor.Bistrita-N.sc.Crinilor.ap.2 / Bistrita Str.4.ap.339.A.953.ap.nr.000LEI 3.E.Stefan cel Mare.ap.B. DANIELA ADRIANA PLATON E. GLIGORE POP G.sc. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T.sc.600LEI 115.Republicii.Octavian Goga. IOANA PAVEN G.A.509.8 / Bistrita Str. IOAN PLATON E.ap. Str.ap. IOAN VASILE PLESCA G.Imparatul Traian.35 / Bistrita Al.bl.400LEI 26.nr.nr.nr.ap.ap.ap.15 / Bistrita Str.A.935.25 / Bistrita Intr. PETRU PLATON I.nr.14 / Bistrita Str.51 / Bistrita Com.26 / Bistrita Str. SILVESTRU SORIN PRECUP G.31.sc. ANUCA PUGNA T.nr.920LEI 102.nr.ap.520LEI 16. Al.360LEI 25.nr.000LEI 50. MIHAELA ANCA POP G.600LEI 5.Zorelelor.9 / Bistrita Al.decedat POP V. MARIA SILVIA POP V.Florilor.920LEI 65.13.142.12B / Bistrita Str. AUREL POP A.sc.nr.ap.sc. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.Independentei.Ciceu Giurgesti.400LEI 41.Tudor Vladimirescu.nr.sc.008.15. OCTAVIAN .nr.18 / Bistrita Bld.nr.Viilor.2.46 / Bistrita Str. EMIL POP I. SAVETA POP I.Josenii Birgaului.320LEI 142.nr.nr.169. RODICA POP N.112 / Bistrita Str.14 / Bistrita Str.nr.Gheorghe Sincai.Ciresului. STEFAN POP S.2.2.640LEI 24.3 / Bistrita 129. EUGENIA POP G.682.PATRASCU N.000LEI 19.ap. FLOARE PAULINER N. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.Valea Castailor.ap.Emil Girleanu.sc.nr.B. VASILE PETER A.36 / Bistrita Al.H.12 / Bistrita Com.400LEI 1.640LEI 38.440LEI 255 .856.372.Nimigea.B.Tudor Vladimirescu.ap.15 / Bistrita Str.A.040LEI 10.B.nr.Republicii.725LEI 9.Imparatul Traian. VASILE PETRAS G.546.Bistrita-N.

2.ap.55 / Bistrita Str.Alba Str.sc.600LEI 9.14.sc.6.101. 26.B.8 / Bistrita Str.ap.186.C.Libertatii.137.089.240LEI 51.260LEI 20.nr.Andrei Muresanu. CAROLINA SABADUS GHERMAN A.ap.928.830LEI 21. SULTANA AURORA SALVARI N.Decebal.Bistrita Birgaului. MARIA ROTAR M.16 / Bistrita Al.596.25 / Bistrita Str.Rotunda.Eroilor.81 / Bistrita Str.nr.PURCEL A.bl.111.A.440LEI 54.sc.Octavian Pop.nr.15 / Bistrita Bld.708.840LEI 64.A6.B.nr.nr.sc.nr. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.440.720LEI 3.Eroilor.2.A.nr.nr. TIBERIU OVIDIU RUS L.6 / Bistrita Al.Plopilor.sc.Imparatul Traian.nr. NICULAE RUS I.4 / Bistrita Com.sc.15.ap.ap.D.680LEI 20.800LEI 51.Arges Str.000LEI 27.6 / Bistrita Bld.Ineu.ap.3.118.sc.372.ap.401.Imparatul Traian.080LEI 256 .384.360LEI 9.sc.sc.C.521.Bistrita-N.sc.ap.612.B.nr.sc.nr.C.sc.Decebal.ap.A. NICOLAE RUSU I.883.nr. ROMULUS VIRGIL RUS I. IOAN RUS I.15 / Bistrita Str.ap. ENIKO SALANKI I.800LEI 4.12 / Bistrita Al.B.55 / Bistrita Bld.F.Nimigea.C.Ineu.820LEI 90.33 / Bistrita Al.ap.14 / Bistrita Bld.Libertatii.Nimigea.4 / Bistrita Al.sc.951. DOMNITA RUSU I.1.ap.nr.Violetelor.930.960LEI 20.13 / Bistrita Str.843.sc.sat Taure.ap.sc.ap.6 / Bistrita Str.sc.ap.Stefan cel Mare.161.sc.3.37 / Bistrita Al. DOINA ELENA RUS I.B.Vasile Lupu.Decebal. FLOAREA SABAU I.nr.ap.760LEI 43.ap. VASILE REBRISOREAN M.Pop de Basesti.nr.Gh. Str.2.15 / Bistrita Bld. AUREL ROMAN V. DANIEL OVIDIU RUS I.75 / Bistrita Str.26 / Bistrita Str.nr.720LEI 38.ap.781.2 / Pitesti / Jud.Decebal.ap. ATTILA SALVAN I.nr. FLORICA RETEGAN G.6.nr.684.A.A.Constantin Roman Vivu.40 / Bistrita Str.sc.sc.720LEI 128.ap.nr. FELICIA SABAU G.2.720LEI 29.Margaretelor.Plopilor.maj.B.640LEI 25.ap.Dumbravei.170.46.sc.Clopoteilor.4 / Bistrita Str. Bld. IOAN Str.6.306.A. IOAN SABAU V.71 / Aiud / Jud.A.3.Sucevei.nr. IOAN GHEORGHE SALVAN O.Pandurilor. GAFINA SABO V. LILIANA CRINA RUS G.1.nr.nr.8.D.071LEI 14.352.376.Bistrita-N.Margaretelor.nr. CORINA MARIANA RUS I.A.ap.505.050.9 / Bistrita Str.sc.115.Decebal.A.3 / Bistrita Al.000LEI 12.000LEI 2.440LEI 5.800LEI 22.8 / Bistrita Str.A.ap.818.nr.nr.sc.860.A.Constantin Roman Vivu.1.17. IONELA RADU C.A.Decebal. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.Ineu.sc.D.11 / Bistrita Al.A.sc.1.254. CRISTOF REBRISOREAN I.nr.ap.Ionescu Gheorghe Gion.nr.9 / Bistrita Com.109 / Jud.Florilor.ap.935.ap.nr.54 / Bistrita Str.983.2.000LEI 11.ap.Privighetorilor. MARIA RUS GH.320LEI 38.nr. IOANA SABAU M.1 / Bistrita Str. DOINA SABAU A.B.Plopilor.Florilor.35.sat Taure.440LEI 6.ap. ILIE RUS D.ap.Ghiocelului.120LEI 16.nr.sc.ap.500LEI 3.nr.sc.Caraiman.760LEI 103.35.346.ap. IOAN RUSIN N.nr.934.nr.1. ELISABETA RUSU D.ap.sat Colibita.C.25.800LEI 62.sc. MARIUS LIVIU RUSU T.ap.A.Pandurilor.ap.A.400LEI 27. ROZALIA SALANKI C.1.Bistrita-N.25.sc.nr. FLORICA ROSCA V.860.400LEI 8. IOAN RUSU E.A.A.nr.19 / Bistrita Str.613.610LEI 132.080LEI 10. VASILE SALAK GH.580LEI 67.nr.nr. BOGDAN ROTAR I.Calimani.1.000LEI 28.7 / Bistrita Str.3.400LEI 50.A.8 / Bistrita Intr. ELENA RUS D.A.12 / Bistrita Str.390LEI 53.nr.11 / Bistrita Al.045.24 / Bistrita Al.2.120LEI 21. CONDRATE RUS I. VASILE ROSU GH.nr.sc.790LEI 41.1.022.15.505.520LEI 18.sc.3 / Bistrita Com.44.Sg.sc.387.nr.6 / Bistrita Al.281.ap.A.Decebal.nr.ap. ALEXANDRU RODILA I.nr.320LEI 53.nr.166 / Jud.1.2.423. LIVIU RUSU L.sc.46A.050LEI 40.15 / Bistrita Al.180LEI 23. EMILIA PUSCAS I.bl.25 / Bistrita Al.166 / Jud.sc.sc.sc.35 / Bistrita Bld.Plopilor.542.nr.927.sc.

str.Rodnei.ap.965.D.A.ap.nr. IOAN Com.360LEI 50.B.13 / Bistrita Str. ELISABETA SZEKELY I.7. DOINA GABRIELA SUCIU T.Nuseni.5 / Bistrita Al.244. IOAN SPATAR I.Bistrita-N. LEONTINA SIMBOTELECAN A.5.Independentei.360LEI 285.nr.Imparatul Traian.sc.330.sc.nr.400LEI 126.5 / Bistrita Calea Moldovei. Str.14 / Bistrita Str.400LEI 66.B.nr.Dogarilor.ap.064.A.sc.ap.489.Scurta.B.nr. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I.Sintereag.sc. GABRIELA SOLDOAE T.13 / Bistrita Str.200LEI 19.Rebrisoara.280LEI 2.280LEI 28. VIOREL SINGEORZAN G.ap.Plopilor. TANASE SOMESAN I.SAMBOTELECAN P.000LEI 25.607.3.334.790LEI 34.10 / Bistrita Str.A.nr.017.nr.030LEI 1.Bistrita-N.420LEI 7.4.6.nr.000LEI 21. VIORICA SCHUSTER I.111.Solomon Halita.sc.nr.sc.Ioan Slavici.ap.E.14 / Bistrita Al.sc.nr. STEFANIA SFORGACE D.1.13 / Bistrita Str.Ineu.21 / Bistrita Al. TEOFIL SAVESCHI I. STEFAN SIMA A.nr.1.sc.7 / Bistrita Bld.Libertatii.nr.2.698. NICOLAE SIMIONCA A.200LEI 129.21 / Bistrita Al.sc.915.17 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str. GHEORGHE SOMESAN M.Tudor Vladimirescu.72 / Jud.J. GRIGORE SUCIU I.12.nr. VALERIA ANA SOMESAN M. RADU SAVU V. VALER SIMION D.15 / Jud.Matei.000LEI 114.10 / Bistrita Str.Gh.198. MARGARETA SOLDEREA I. Str.645.46 / Bistrita Intr.sc.907.nr.7A.Matei.nr.F.4A / Bistrita Com.330LEI 6.nr.493.12.Bistrita-N.75 / Bistrita Bld.256.sc.800LEI 12.12 / Bistrita Bld.ap.28.15.800LEI 207.970LEI 61.21 / Bistrita Com. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.2.bl. GHEORGHE SCRIPCARU M.ap.bl.sc.29 / Bistrita Str.600LEI 31. Str.4.58.Bistrita-N. DORINA SOMESAN I.Dogarilor.400LEI 77. DONIZA SINGEORZAN I. ANA MARIA SIMION N.nr.000LEI 139.ap.26 / Bistrita Str.131.B.1 Decembrie.3 / Bistrita Str.B.ap.50 / Bistrita Com.sc.ap.17 / Bistrita Str.67 / Bistrita Com.ap.nr.ap.nr.sc. VASILE SANTA G. IUSTINA SIMBOTELECAN I.nr.930.1. LUCIA SELAR A.ap.F.229 / Jud.Octavian Goga.116.163 / Jud.D.sc.230.sc.B.nr.36.Octavian Goga.Decebal.000LEI 125.67 / Bistrita Al.Cooperativei.2.303.440LEI 8.ap.nr.ap.ap.7.nr.Plopilor.858.12 / Bistrita Str.499.Ineu.12 / Beclean / Jud.nr.nr.418.Grivitei.E.640LEI 52. DOINA SIMION N.120LEI 139.nr.nr. MARIA SESERMAN V.A.ap.A.Bistrita-N.800LEI 19.Gheorghe Sincai.Budesti.ap.1.Pop de Basesti. CRISTIAN SASARMAN S.J.sc.9 / Bistrita Str.sc.000LEI 257 .nr.sc.418. ELENA SUCIU I.25.ap.nr.sc.7 / Bistrita Al.ap.sc.A.ap.15.160LEI 22.ap.nr.nr.306. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.706.nr.920LEI 8.2.A.600LEI 31.800LEI 67.Sucevei.Sucevei. ION SECOBAN I.499. OCTAVIA SARMASAN N.881.400LEI 7.nr.790.650.234.055.nr.6. 20.398.250LEI 84. TITUS SUCIU V.Ioan Slavici.961.10 / Bistrita P-ta Libertatii.Somesului.730. RODICA MIRELA SIMIONCA C.000LEI 73.Heniu.C.536.Pircalabului.ap.nr.Spatarului.29 / Bistrita P-ta Morii.21 / Bistrita Str.ap.B.1.1.sc.sat Feleac.nr.2 / Bistrita Calea Moldovei.9 / Bistrita Com.bl.6.sc.15 / Jud.250LEI 80. ADRIAN PETRU SANTA M.000LEI 9.nr.ap.ap. CONSTANTIN SOLDOAE M.sc.440LEI 33.040LEI 19.G-ral Grigore Balan.189 / jud.B.019.F.43 / Bistrita Str.F.020.nr. Str.Bistrita-N.ap.ap.5.B. GABRIEL SOMESAN G.Decebal.sat Tagu.3.ap.34 / Bistrita Str.1 Decembrie.E. GEORGETA SUCIU N.000LEI 25.A.C.nr.000LEI 76.40.620.nr.sc.1.1.501.Axente Sever.sc.sc.B.nr.nr.sc.1.B.ap.Principala nr.Piriiasului.sc.sc.510LEI 23. Str. MACIDON SOS S. IOAN SPERMEZAN V.030LEI 26.730LEI 9.C.169.Sub Cetate.29 / Bistrita P-ta Morii.ap.8 / Bistrita Str. MARIA SZAKACS Z.nr.ap.918.Artarilor.4 / Bistrita Bld.375LEI 3.Bistrita-N. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.ap.505.nr.str. MARIA SANDOR I.420LEI 7.sc.160LEI 11. ROZALIA SANGEORZAN G.779. P-ta Petru Rares.560LEI 13.25.A.092. AUREL SESERMAN N.nr.4 / Bistrita Str.sc.1 Mai.961.446.11 / Bistrita Str.48 / Bistrita Al. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.550LEI 286.Ioan Slavici.960LEI 12.3.ap.260.sc.sc.nr.nr.B.

nr.sc.36 / Jud.nr.11 / Bistrita Str.4 / Bistrita Com.920LEI 94.1 Mai.550LEI 101.849. DUMITRU TARANU A. GHEORGHE TAMASAN I.sc.160LEI 42.Mures Str. IOANA TEODORESCU D.000LEI 46.BistritaStr.13 / Bistrita Str.sc.125LEI 20.3 / Bistrita 7.nr.13 / Bistrita Cartier Unirea.37 / Jud.A.sc.3.600LEI 72.Castanului.6.7.Livezile.A.744.411. MARIA TOMI V.2. RODICA TALPOS I.Calimani.ap.074.695.A. VIORICA TERMURE GHE. Com.4.10.685. ANDREI TOMOROGA D.15.600LEI 6.4 / Beclean / Jud.18 / Bistrita Str.B.13 / Bistrita P-ta Morii.sc.George Cosbuc.870LEI 7. ELENA TERMURE M.A.87 / Bistrita Str.nr.Bistrita-N.ap.sc. Str.7 / Bistrita P-ta Morii.934.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.Bistrita-N. IOANA TODOR A.Stefan cel Mare.704.sat Zoreni.nr.10.C3.880LEI 53.sc.781.nr.B.Bistrita-N.sc.A. LUDOVICA TOFAN I.ap.000LEI 5. Com.3.540 / Jud.400LEI 119.nr.George Cosbuc.696.nr.830. ALINA IOANA TONEA S. VALERIA TARCA P. ILIE TRISCA I.200LEI 71. MIHAELA TRISCA G.4 / Bistrita Bld.Calimani.36 / Bistrita Str.nr.200LEI 1.Andrei Muresanu.Livezile. Bld.A.160LEI 15.A.sc.nr.470LEI 18.720LEI 34.sat Dorolea.Soimilor.nr.sat Birla.019.428.str.Dogarilor.Dogarilor.nr.500LEI 26.B.ap.B.2.395.nr.413. ALEXANDRU TERMURE M. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.600LEI 51.5.9 / Bistrita Com.833. IOAN VANT NAT.sc.ap.4 / Bistrita Str.ap.4 / Bistrita Com. DUMITRU TERMURE S.sc.882.23 / Bistrita Str. IOAN TIMOFE I. ILEANA VADANA M.Zorilor.26 / Bistrita Str.15.ap.Pop de Basesti.sc.1 / Bistrita Str.6 / Bistrita Str.701.5.nr.Independentei.Prundu Birgaului. TUDOR TOGOE S.532.nr.8 / Bistrita Com. FLOAREA TOROSCHI O.Bistrita-N.ap.930.8 / Bistrita Bld.600LEI 17.Imparatul Traian.575. DOINA TODERIC G.Solomon Halita.A.sc.27 / Bistrita Str.sc.39.4. ADRIAN TITIENI I.810.Dumbravei.237.150LEI 3.ap.sc.sc.Dogarilor.919.Bistrita-N.nr.6 / Bistrita Str.400LEI 20.Vatava.Nasaudului.7. RODICA VARGA I.597.A.1 / Bistrita Str.ap.nr.sc.nr.1.4 / Bistrita Str.7. LIVIA TUDOR A.nr.525.Andrei Muresanu.B.nr.57 / Jud.B.E.bl.3.Liviu Rebreanu.200LEI 60.bl.Gh.186.B.nr.25.ap.ap.321 / Com.nr.830LEI 5.315B / Jud.5.14 / Bistrita Com.800LEI 15. P-ta Centrala.ap.nr.nr.Pop de Basesti.75 / Al.000LEI 53.B.590 / Str.080LEI 182.D.2.Sinmihaiu de Cimpie. VIORICA TIMOFE GH.190 / Jud. DANIEL TOMOROGA G.400LEI 39.Prundu Birgaului.756.Decebal.Independentei.289.ap.744.Principala.102. P-ta Morii.sc.nr.nr.B.Imparatul Traian. FLORICA URECHE I. ANA VACAR Z.360LEI 21.nr.194 / Jud.440LEI 10.280LEI 32. IOAN ULECAN D. RADU URSACHE T.ap.720LEI 74.10 / Bistrita Str.nr.ap.25. VASILE VACAR S.5.Ion Minulescu. TODORICA TODERICI V.289.sc.164 / Bistrita Str.Castanului.006.770LEI 6.B.Dumbravei.sc.755.ap.Simion Barnutiu.010. IOAN UILACHI NAGY I. EUGEN UNGUR G. GHEORGHE DOREL TONEA I.223.000LEI 1. IOAN TOFAN I.sc.nr.nr.nr. ION TOROSCHI I.nr.19 / Bistrita Com.sc.sc.400LEI 772.81.6.720LEI 20.140LEI 5.796.ap.640LEI 258 .nr. IOAN MIRCEA Str. IRINA CRISTINA TOMI G.nr.nr.630.000LEI 29.300LEI 8.ap.nr.ap. MIHAI VANT M. IULIANA MARGARETA TURC I.ap.14 / Bistrita Str.sc.nr.J.427.K.340LEI 31.Tudor Vladimirescu. MARIA UNGUR G.384.975.nr.680LEI 22.000LEI 2.nr.B.080LEI 46.ap.244.ap. CRISTINA TOTH D. DAVID TRAILESCU A. EMIL MIHAI TELCIAN A.223.6 / Bistrita Com.ap.B.920LEI 2. Str.6 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.nr.Tudor Vladimirescu.092.20 / Bistrita Com.nr.400LEI 14.34 / Jud.Mariselu.Sintereag.550LEI 5.Mariselu. ELENA VACAR I.920LEI 34.1 Mai.070LEI 8.19 / Bistrita Intr.sc.Bistrita-N.Bistrita-N.788.B.523.1 / Bistrita Str.200LEI 41.1.ap.SZIKI I.nr.str.nr.140.372.26 / Bistrita Str.nr.nr.sc.7.ap.sat Sintioana.ap.Prundu Birgaului.Vasile Lupu.Cosbuc. RODOVICA TARMURE M.Bistricioarei.Gh.sc.A.000LEI 20.nr.ap.nr.nr.

VARGA M.080LEI 259 . BT PARCUL TINERETULUI NR. MARIA VLAD N.200LEI 12. AP.164. DORU C-TIN ANICAI C. DORICA AMAXIMOAIEI S.ap.275LEI 16.200LEI 48.880LEI 62.30. AP.19. BT VIILOR NR. VICTORIA VOIVOD A.19.nr.ap.nr.C. Str. 1.30.941.21. BT GRIVITEI NR.28A.G-ral Eremia Grigorescu.424. IOANA ZAVOIAN V. BL. SAFTA VERHUN C.277. CURTESTI.960LEI 16.nr.sat Sintioana. BT CUZA VODA NR.36 / Bistrita Calea Moldovei.Andrei Muresanu.300LEI 8. GANE NR.Josenii Birgaului.42 / Jud. GHEORGHE ALUCULESEI A.915.791. BL.000LEI 10.J15. BT GRIVITA NR.873. AP. BT B-DUL MIHAI EMINESCU.000LEI 24. DORIN ALEXA C. CLAUDIA AIFTINCAI P. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O.4. SC.800LEI 27.25.R14.232.nr.Bistrita-N. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.1. VIORICA AGAVRILOAEI D.720LEI 88. AP.400LEI 2.B.47 / Bistrita Com.595.000LEI 8. AP. AP.19.8.ap. Str. BT SAVENILOR.780LEI 9.120LEI 40.nr.nr.525.ap.nr.ap.500LEI 46. BL.1.4.360LEI 40. AP.8.201. AP.1. MINODORA ANTAL E.2.A1.13. BL.A.ap. SC. BT ARMONIEI NR.Andrei Muresanu. BL.8 / Bistrita 67. AP.A1.240LEI 37. AP. PETRU ANECULAESEI C.250LEI 10. BT T.A.C.558.6.nr.200LEI 14.C.B. AP.C.963. AP. AP.2C.Avram Iancu.ap.8. STELICA ALEXUC M.1.13. BL.ap.D. NR.16.Muncelului. BT ALEEA PINULUI NR. BL.186. BT ALEEA NOUA NR.B.3 / Bistrita Intr. MIHAI ANGHEL C.sc. AP.008. STEFAN AIACOBOAIE A.nr. SC.ap. RADU AMARANDEI C.B. SC.36 / Bistrita Str.14BIS. NECULAE VLAICU G. BT ALEEA IZVOARELOR NR. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I.491.17 / Bistrita Intr. BT COM. NR.822.960LEI 1.ap.D1.5. MARCELA ANICAI D.sc. BL. BLZ14. SC.200 / Bld. AP. SC.558.12.500LEI 16.555.sc.400LEI 72.sc. MARIA ZUS N.880LEI 4.11.880LEI 36. SILVIA APACHITEI C. Com.11.nr.528. MIHAI IULIU VARVARI I.Independentei.7.781. NATIONALA.608.560LEI 160. ELENA AMARANDEI G. BT IMPARAT TRAIAN NR.sc.Independentei.sc.660.Dragos Voda.S4. AUGUSTIN VULTUR V.1.sc.sc.931. ADRIAN MIRCEA VARRO M.2.43. BT C.F.480LEI 56.9 / Bistrita Str. BT C. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.nr.400LEI 17.B. GHEORGHE AILOAIEI A.932.Bistrita-N.sc. TRAIAN AMATIESEI V.22 / Bistrita Com.sc.B1. AP.5. BT ONICESCU NR. AP. SC.723.85 / Jud. W7.Sieu-Magherus.43. SC.761.B.K. OLIMPIA ZAMFIR T.760LEI 131. BT SUMA 3.18 / Bistrita P-ta Morii.Bistrita-N. SC. BT ALEEA VIILOR NR. BT RACHITI.15.ap.27BIS. AP.Toporasului.A1.B.108 / Bistrita Com.Mariselu.411.I.125LEI 15.120.000LEI 28. BL.088. AP.nr.300LEI 28.6.sat Arcalia.650LEI 21.738.nr.5.000LEI 17.800LEI 40.79 / Bistrita Str.074. BL.D. ANTOANETA ANUSCA D.nr.Dornei. BT FRUNZETTI NR.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE.935. AUREL VLASIN A.8. AP.348.840LEI 16.nr. SC.949.nr.56.Petru Maior. MIRCEA VULTUR V. AURICA AGACHE T.Z14. BT ALEEA CINEMA NR.880LEI 25.280LEI 46. ANITA ZEGREAN A.13.A.Prundu Birgaului.11. BL.Andrei Muresanu. VLADIMIRESCU NR.261.81.965. BT ALEEA PARCULUI NR. DUMITRA ALUCULULESEI D.440LEI 11.4 / Bistrita Str.4.14. AP.760LEI 176.sc. BT GRIVITEI NR.625LEI 22.879. SC.4.A.193.889.632.604.680LEI 41. GAVRILA VLASIN I. STIUBIENI.3 / Bistrita Str. 25. BL.14.sat Mijlocenii Birgaului / Jud. CECILIA AFILIPOAIEI T.12. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld.M2.13.2. 69.G9.881. BT MANASTIREA DOAMNEI.1.ap.B. GHEORGHE AMARANDEI GHE.73 / Bistrita Str.060LEI 15. BT ONICESCU NR.A.7. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR. AP.D. AUGUSTIN VLAD G. BL.025.nr. NR.2.10.003.

SC. ANGELA BANCESCU I. AP.4BIS. BL. AP.990LEI 102. BT EMINESCU NR.400LEI 23.3BIS. SC. BT INDEPENDENTEI NR.935. BL.930LEI 6. BT UNIRII NR.682.3.826.18.55. BT ARMEANA NR. AP. VALENTIN BOUTEAN A.D. NATIONALA NR. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M.960LEI 6.G1. AP.A. NR65BIS. BT ROMANESTI. BT LOC.B. BT ALEEA SCURTA NR. BT EMINESCU NR. BT ST. RODICA BALAUCA D.107.000LEI 37.028. MIHAELA STELA AVRAM V.1. LUCICA BENTA M.8. MARIA APETREI T.C.3.750LEI 14.437. AP. OCTAV AZAMFIREI V. BL.638.520LEI 29. BT ALEEA NOUA NR.1.4BIS.18. AP. AP.417.2. BL. BL.14. SC. MATRONICA AXINTE I. MARCEL BOGHITOIU G. BT ALEEA NUCULUI BL. BT EMINESCU NR.307.M1.200LEI 5.217. BT CALEA NATIONALA NR. C-TIN BOSINCEANU S. 11.5.400LEI 58.116.22.S1.091. BT VIILOR.680LEI 260 . 11.I7. MARIA BARBOSU I. MINODORA BAJUREANU C.10B.12. BT ZIMBRULUI NR.800LEI 9.5.7B. DUMITRU ASAFTEI V. 15. SC. BL.5. AP.14. ELVIRA BACIU I. AP.19. BT GRIVITA NR.B. BT CUZA VODA NR.000LEI 11.999.680LEI 60.5. CONSTANTIN BARDAN I. BL.5. BT CISMELEI NR. AP. BT PRIMAVERII.11. SAVENI PETRICANI. AP.240LEI 34.5. SC. BL. GHEORGHE BULAI M. IOAN BANTUS I.L1. ECATERINA BARBU I. BL. SC.D.271.570LEI 140. BT ALEEA ELIBERARII NR.700LEI 17. IOAN BOLOHAN N. BL.A.10.594. AP. SC.796.800LEI 123.525.C. AP.A.6.2. BT ALEEA NUCULUI NR. AP. BL. BT DECEBAL .781.E6. AP. BT ARMONIEI NR. NATIONALA NR.33.2. STELIAN APETREI GHE.2.116. BT UNIRII NR.201. BT 143. BT PRIMAVERII.3.083. PROGRESU.409. AP.400LEI 6.600LEI 15. AP. SC. BL. BT G. MARIA BALINISTEANU C. BL. AP.760LEI 11.679. BT ALEEA RAPSODIEI NR.352. BT C. AP.849.760LEI 45.13. AP.262.000LEI 10.245.11.B2. SC.334.11. BT MARCHIAN BL.333. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. GHEORGHE AXINTE G.678. BT SUCEVEI NR. ENESCU NR.360LEI 148. ALEXANDRU BACIU I. CORNELIU BARBOSU T.39.200LEI 21.800LEI 372. AP.22.NR. BT BUCOVINA NR. ENESCU NR. BT CALEA NATIONALA NR. SC.9.7. MARIA BUCSA GHE. AP.D.880LEI 22.5. AP.4.A. BT VIILOR.12.890.000LEI 114. BL.61. MUGUREL D-TRU APETREI D.L8.000LEI 32.520LEI 31.H. AP.C1.800LEI 4.D.678.10. SC.852. SC.500LEI 16.A.680LEI 25. G3.23. SC.000LEI 54. BL.11.600LEI 53. SC.65BIS.18.026. AP.B.E2. SC. ANGELICA C. NR.691. NR. BL.280LEI 193. AP.32.513.1. EMANOIL APOPEI V. SC.000LEI 74. BT RACHITI. CONSTANTIN BALINISTEANU G.080LEI 18.838. DUMITRU BUDUR V. CEL MARE NR.157. BT ALEEA NUCULUI. NR.10.152.R5.570LEI 6. DIDINA ASANDULUI C. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.6. BL.15. BL. SC.11. AP. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR.145.I21.800LEI 9. DOINA BUDUR P.A.3.200LEI 16. BT ONICESCU NR.A. MARIA BUHACIUC D.950LEI 77.853.029.726.36. BT CURCUBEULUI NR.400LEI 20.440LEI 19.20. AP.2. MARIOARA BALAUCA G.151.A.12. SC.949.7. AP. ILEANA BRUMA V. BT ALEEA FRUNZETTI NR. BT ONICESCU NR.200LEI 11. BL.920LEI 84.4. BT VICTORIEI NR.U1B. VASILE AVORNICESEI M.B.M1.040LEI 3.8.APALAGHIEI G. AP. DUMITRU AVARVAREI V. AP.58.21. MARIUS MUGUREL ARSINTE V.186. SC.927.2.21. BT MARCHIAN NR. BT MARAMURES NR.23.635.12.100LEI 168. NATIONALA NR. C-TIN BORTA D.102.1.3. BT GRIVITA NR.18. DOROHOI. BL. AP. AUREL BALAUCA GHE. SC.F.300LEI 31. VASILE APOSTOLESCU I.4. COSTACHE BARLADEANU D. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.A. SC. AP.941. BT G. PETRU BOSCU V.63.204. AP.D. BT C. 55. BT.080LEI 9.2. 64.27.022.200LEI 25. ANETA ARSINTE D. SAVENI. NR.650.8. AP. AP. BL.334. AP.

AP.004. NR. COM.440LEI 30.3A. GEORGETA CORDUNEANU A.E. BL.800LEI 23. BT CURCUBEULUI NR. BT ALEEA SCURTA T2. CONSTANTIN CIOBANU M.1. FELICIA COJOCARIU G. ANICA CIOBANU A. AP. SC. ENESCU NR.508. NATIONALA NR49.O3. MIHAI CONDRATOV A.1. AP.ZA11. BL.A.8. BT STEFAN LUCHIAN . NR. BL. AP. SC. BL. AP. ENESCU NR.140LEI 10.840LEI 5. AP.7.1. SC. BT DREPTATII NR.K15.400LEI 17. IOAN CACIUC T. BT ARMONIEI NR.640LEI 18. AP. LUMINITA COJOCARU I.372.A.9. BT CAPITAN ROMANO. DOROHOI.659.113. SC. AP. AP.36A. SC. VALERIAN CAZACU V.480LEI 5.36.3.1.2.490LEI 10.600LEI 12.080LEI 23.D. FLOAREA C. MIHAITA CIOBANU C.7. AP. SC.S8.C1.31.16. AP.914.880LEI 26. VIORICA CIOBANU M.520LEI 112.135. AP.C4.14.080LEI 17.526.720LEI 4.193.240LEI 261 . C-TIN CHIPOANCA C. BT UNIRII NR.27.730.Z15. AP.840LEI 41. AP.892.H1.605. ELENA CHIFIRIUC C. BL. BT VULTURULUI NR.800LEI 414. SC. BL.660LEI 22.30A. BL.3.3.41. SOFIEA CHIRIAC I.116. NR.14. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V.400LEI 24.33.14.A. BT G. MARIA BURLACU M. SC. AP.720LEI 8.186. BL. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I.520LEI 15. SC. AP.4.G3.50. AP. ILEANA CHELARIU I. AP.F3. DOINA CATARGIU I.12. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C.72. MARIA CALISTRU P.558.3.000LEI 4. BT ALEEA AMURGULUI. BT CAL.11.10.33.078. NATIONALA.520LEI 61. SC. MARIA CIOMIRTAN I. AP.500LEI 18.14.15.5.105.6.7. ANDREI CONSTANTINESCU I. BT PICTORULUI NR. NR.32. C-TIN CERVICESCU I.800LEI 2. BT SAVENILOR NR.720LEI 21. SC. BL. MIRELA CIUCLEA I.D. NR128A. KOGALNICEANU NR.J6. BT MARCHIAN NR.372. SC. BT PACEA NR.3.A. NATIONALA NR.116. BLG1. NR.16.5C.52.72. EMINESCU. BT G. BT TALPALARIEI NR.14. PETRONELA CIUBOTARU M.B. AP. NR.000LEI 3. BL. H16.5.000LEI 56.5. MIHAI BURCEA M.16. AP. SC. BT CATAMARASTI DEAL.839.C. BL. MARIANA CORDOS I.B. BT 31.A.500LEI 17. BT STR. BT SPIRU HARET. BL. AP. BL. SC. IOAN CALUSCHI G. BL. AGLAIA CAUTESANU I.B.446. AP.000LEI 10.600LEI 31. MARIA BULIGA M.4.C4. BT TALPALARIEI NR.289. DUMITRU BUTUC D.280LEI 12. MARIA CEOMIRTAN C. AP.40.3.488.839. NECULAI CHWALEK C.490LEI 20.816.752.42. STIUBIENI . AP.10. BT STEFAN LUCHIAN NR. VALERIA CIOBANU I.7. BT MAXIM GORCHI NR.A.J7. MARIA CAZIMIR I. BL.254.686. BT BD.360LEI 9.A.D.1. LAURENTIU CHEBICI D. AP. AP.16. BL.D. ANGELA ELENA CACIUC I. BT VICTORIEI NR. BL. BT EMINESCU NR.943.B.C1.600LEI 28.7.I2. SILVIA CHINDRUS G. FLOAREA CHINDRUS D. BT OCTAV BANCILA. BT EMINESCU NR.302.488. BL.10. BT ALEEA PICTORULUI.6. AP. BT C.200LEI 5. SC. AP.15. 10. BT CATAMARASTI DEAL. NR33.2.A1.B.000LEI 61.C.831.000LEI 6.112. SC. BT EMINESCU NR. STEFAN CIUBOTARU S.D4. SC.152.BULIGA I. 31. G23. PETRU BURSUC T.4.600LEI 33.550LEI 32. VASILE CHIORESCU I. AP.4.744. NR. GHEORGHE CIOBANU I.675LEI 32.775.000LEI 66.S1. BL. BT ONICESCU NR. BT SAT DRAXINI.000LEI 14. BT GRIVITA NR.638.7. AP.000LEI 31.13. 31. BT UNIRII NR.262. BT OCTAV ONICESCU. MIHAI CIOBANU V.560LEI 10. BT OCTAV ONICESCU.55. 13.12.880LEI 1.B1. AP. AP. BL.B1.2. BT BUCOVINA NR.103. DUMITRU COLAC GHE. NATIONALA. TOMOROVEANU. BALUSENI.464.8. AP. SC. AP. BT COM.125LEI 41.289. AP. BT ONICESCU NR. NR2.489. NR. BL.A.960LEI 6.798. BT SAVENILOR NR.4. BL.D. AP. BT VARNAV NR.116.5. BT M.045. BT C.6. BT SAVENILOR NR.32.843. BT ONICESCU NR.6. SC.A.430. AP. IRINA-RICA CABINIUC D.855. MARIA CHIRIAC V.280LEI 8. SC. 36. NR. BL. BL. BT AVRAMESCU NR.18.4. BT IULIU MANIU NR90.C4. AP. TRAIAN BURLACU N.893.7. AP.366.000LEI 17. BL.

C-TIN FLORESCU GHE.15.3. BL. BL. BT G. SC. S. GABRIELA CORNEA P.7. SC.U7. GHEORGHE DUMBRAVANU G.911.A2.680LEI 34. BT GHE.4.1.379.A.646. BT ST.40.23.558.342. SC. BT ALEEA NOUA NR.640LEI 10.A. GHEORGHE CRETANU C.8. MARCEL DULCE D.800LEI 1.C. SC. COM. IOAN CRETU I.200LEI 30. BT SUCEVEI NR.367. BT SAT ZAICESTI. BT ALEEA NOUA NR.020LEI 26. BT COM.14A. BL.8.A. BL.B. AP.2.7.720LEI 2. AP.33. BL. SC.537. AP. NR.000LEI 34. AP. SAVEL CRETU C. BT ALEEA SCOLII NR. LIDIA DUCA L. BROSCAUTI. AP.337. SC.4.25.15. BL.39.G10. BT ORASENI DEAL. AP.5. SC.19.960LEI 22.A. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. SAMUIL CUCU I.10. BT UNIRII NR. BT CURCUBEULUI NR.61.9.G10. SC.40.13.967. NR. MARIN COSTAS G.148.12. SC.64.750LEI 3.040LEI 56.CORDUNEANU I.700LEI 81. BT 7 NOIEMBRIE .ZA11. BT UNIRII NR.600LEI 33. AP. BT UNIRII. BT UNIRII NR.600LEI 131.920LEI 10.5. AP.61. POMPEIU NR.720. BT PRIMAVERII NR.4.5.A. BT AVRAMESCU NR. BT CURCUBEULUI NR.B.2A. AP.080LEI 15.240LEI 19. AP.2. BL. C-TIN DAMACHE D.000LEI 262 . ELENA DUMBRAVANU C. VALERIU DUPAC M.000LEI 351.29. AP. BT PRIMAVERII .111.326. CURTESTI.839.11. BL. AP. BT ALEEA SCOLII NR.114. BT PACEA NR.746.539.27. AP.C1. C-TIN DANIEL DIMA C.200LEI 62.2. BL. RODICA CRETU I.3.12.9.1. SC.967. VASILE COROI A. BT UNIRII NR. SC. BT ETERNITATII NR.360LEI 68. AP.C. ELENA FEDIUC G.14.C.526. SC.830LEI 9. BT FILIPESCU NR.492. AP.350LEI 26.562.000LEI 46. SC.4. VESPASIAN FLOREA C.35.G2.64. BT D. DERSCA.297. ENESCU NR.6. BT ONICESCU BL.520LEI 19. SC. MIHAI CUCU E.480LEI 23.8. AP. CORNI. BT ION PILAT NR.575.8. BT STEFAN LUCHIAN BL. DOROHOI D.7. AP. ANICA FILIP M. VIOREL DANILA C. COSTACHE DIMA I.B. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D. VIOREL DUPAC G.160LEI 17. BT ONICESCU NR. BL. FLOREA FEDIUC M.7. AP. VASILE DRON G. AP17. IOAN COTOS V. SC.A.A. DUMITRU DAVID I. CARMEN SAVENILOR. AP. DANIELA DOBOI I.A.600LEI 88.000LEI 103.24.800LEI 42.C.AP.4.241. NATIONALA.B.800LEI 33.E9. CRISTINA ELENA DIMA I.960LEI 52.373. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR. BT ALEEA NUCULUI NR. AP. MARIA COSERI G.G7. SC.B.A. BL.373.254.14. ANGELA DAMACHE D. SC. BL.231.360. BT C. AP.F8. BL. AP. BT 4.000LEI 33.008. BALUSENI.960LEI 20.520LEI 26.560LEI 80.227. AP. GHEORGHE DURNEA M.54.001.880LEI 9.14. SC.3.558. LUCHIAN NR. AP.I5.A.6. DOROHOI MAXIM GORKI NR. PETRU CRISU GHE. AP. MARIAN DANILIUC N. ZA. ELENA DOBOI I.G10.280LEI 18. AP.I4. BT MARCHIAN NR. BT ONICESCU NR.8.579. BT ION PILAT NR.351.400LEI 17. SILVIA DUCAS H.18.C. BT TEODOR CALIMACHE NR. AUREL COVATARIU V. NR. BT ALEEA NOUA NR.481.A.C4.A5. BT IMPARAT TRAIAN NR.3.14. SC. BT ONICESCU NR.4. AP.20. BL. MARIA FERARIU I.13.440LEI 22. BT COM.291. BL.B. BT EMINESCU NR. BLA2. BT COM. POMPEIU. BL.500LEI 44. BL. BT C.F9.22. AP. NATIONALA NR.356.9.6.4.425LEI 41.22.127. IOAN DODU D. AP. BT STAUCENI. IULIA GINA COSTE M.A.64. ARGENTINA COSTENIUC V.000LEI 15. SC. PETRU LIVIU DUSCIUC I.A.200LEI 56.B.U12. AP.348.24.B. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D. SC.39. NR.2.640.17. AP.15. NR.48.14.150LEI 35.3.366. BL.610. SC. SC.845. BL. BL. SC.7. AP. AP. SC. NR.E.3. AP.501.466.560LEI 8. DAN D-TRU FECIORU A. SC. AP. BL. SC. AP.319. TOADER COSERI I. BL.750LEI 7.369.D.17. FILIPESCU .840LEI 43.25. AP.3.880LEI 6. IOAN EPURE GHE.132. SC.11.920LEI 32.321.8.D.875LEI 3.31.601. BT DRAGOS VODA NR.

MARIANA GALCA T.175LEI 56.21.B. BL. BT ALEEA PINULUI NR. ROMICA MIHAI GAVRIL S. MARIA GLASBERG S. DUMITRU IGNAT C. BL. BT ALEEA SCOLII. AP.781.600LEI 3. AP. EMILIA GRIGORAS GHE. SC.080LEI 9.678.861.4. BT ONICESCU NR.M3. TODIRENI. BL. BT ONICESCU NR. AP. SC. ELENA HIZILNICOV C. AP.250LEI 4.920LEI 10. LENUTA GRIGORASI H.200LEI 8. BT ALEEA C.A. BT BUCOVINA NR.110. GHEORGHE IFTIME D.C. VASILE HARBUZ GHE.6.215. VASILE GAVRIL I. BT TALPALARIEI NR.52. AP.520LEI 92.A5. BT OCTAV ONICESCU. AP.43. SC.E8. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII. AP.25. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR. SC.G1. AP.400LEI 47. ANETA GROSU GHE.3.. NR.27. R10.320LEI 65.BT CUZA VODA NR3. AP.320LEI 890.680LEI 16. EUGENIA FRUMOSU V.600LEI 15.C2. ADRIAN HAGIU G.320LEI 7.6.16. NR. SC.C1.A. BL.800LEI 21.17.440LEI 7. DOLINA. TOADER HERGHELEGIU V. DUMITRU GOGU A.C2. BL. MARIA GOGU C. BL. SC.420LEI 49.994. ELENA GRIGORAS V.FRUMOSU C.C. NR. NATIONALA NR50. BL.280LEI 34. PUSKIN.2.84. AP. AP.14. SC.A.A.818. VLADIMIR GRIGORASI C.4.VLADIMIRESCU NR.4.D. BT C.52.6.372.600. BT ONICESCU NR. BT CUZA VODA. BT PACEA NR. F.27.5. BT ONICESCU NR.D. LEORDA. ELENA IFRIM G.569. SC.671. MARIA GHEORGHIU G. AP. ELISABETA GROSULEAC I. SC. MARIA HRITCU I. BL. BT ION CREANGA NR. NR. SC.000LEI 16. AP. SC.C.4. AP.400LEI 12. NR99.330LEI 14. NATIONALA NR. AP.1.714.15.356.107. SC. D1.484.35.52.040LEI 13.A 6.400LEI 683.15.600.064. AP.33.12. AP.600LEI 263 .7BIS.200LEI 407. BT PRIETENIEI BL. BL.023.AP.I13.5. BT SAT.BL3B.16. BT COM. BT CUZA VODA.382.30. BL.8. BT CAL.135.3. BL. DORIN C-TIN GHIMPU V. BT T.000LEI 32. AP.435.859.601. AP. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR.240LEI 27.6. MELU HINCEANU AL.890LEI 75. NR.637. BL.5C.558.B.B12. BL.440LEI 5. BT ONICESCU NR. AP. AP.G4.2.800LEI 41.160LEI 22.040LEI 41. SC. BT TUDORA. SC.55. AP.520LEI 19.4.13.B.17. BT ALEEA ZORILOR. NECULAI GONTINEAC M.325LEI 106.600LEI 322.35. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. AP.000LEI 18. BL. AP.14.17.A.892. BT SAVENILOR NR.14.1. EMILIA HRISCU N.A.2.276.753.A. BL. GANE BL. DOINA IFTIME C. NR.17.880LEI 10.256.E8.5.880LEI 5. BL. B2. BL. BL. GICA GRIGORAS G.6.C.874.776. BL. MIHAI IATIC G.5C.374.549.30.000LEI 15.000LEI 24. BT ONICESCU NR. BL.57. AP.I13. VASILE IFRIM C.18.030. SAVEL GORBANESCU C.G10.000LEI 22. COSTACHE HURMUZ M.36. SC. BT ALEEA PINULUI.33. NATIONALA.X20.A. MARIUS SAMUIL GLASBERG S. AP.920LEI 4. DAN GOGA D.C1. MARIA GAVRIL C. BT F.X18.C2.082. DANUT HUTANU M.2.16A.280LEI 10. SC. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC.90.12.5. AP. BT GRIVITA NR.3.130. VERGINIA HUSTIUC P.366. D12. AP.260. BT ALEEA LICEULUI NR. BT TALPALARIEI NR. BT ALECU DONICI NR. BL.356.640LEI 32.12.13.A.55. BT ALEEA NOUA NR.914.3.400LEI 14. BT A.11.200LEI 5. NATIONALA NR. ANISOARA HRITCU Z. IOAN HRISCA P.G3.785. BL.15. BT PRIETENIEI D1.27.552.750LEI 43. SC. NR7.L8. BT ONICESCU NR. NR. SC.4. AP.A.326. OVIDIU MARIUS HURMUZ N.562.260LEI 74.S. 1. SIMON GLONT M. ANETA GRINDEI M. GHEORGHE GRINDEI M. SC.186.488.611.14C.26. BT PRIMAVERII NR. MIHAI HUTU D. BT ALEEA AMURGULUI NR.240LEI 12.A. BL.3. BT PARCUL TINERETULUI.840LEI 116.2. AP.B.863. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E. AP. AP.A. AP. NR. ELENA HRITCU M. BT OCTAV BANCILA. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I. NR. AP. AP. SC.1.12. AP. BT C.160LEI 5. ELENA GRIGORAS I. BL. BT C. COSTACHE IFTIMIE C.6.877.

U1. 26.C1.A. BT ZORILOR NR. BRATIANU NR.520LEI 12.A.600LEI 78. SC.K4. BT SAVENILOR NR. AP. BT CALEA NATIONALA NR.237.808.1.339.6. MIHAELA MARCIUC A. SC. BL. SC.232. AP. BT PRIMAVERII NR. BL. SC.017.7. AP. BT LEORDA .750LEI 5.17.571.9C. SC.47. AP. BT PRIMAVERII NR.3. SC.24. VLADENI.69. SC.720LEI 8.914. BT ONICESCU NR.17. AP. BT ONICESCU.B5.996.571. BT K.D10. BL. AP.3.965.46BIS.640LEI 62.B.761. BL. VLADIMIRESCU NR. AP. DAMIANA IPATE . AP.A. EDIT MACOVEI C. BT PRIMAVERII NR. BT ONICESCU NR. BL. SC. SC. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.2.B. CAMELIA MARGINEAN T. BT F.200LEI 16.200LEI 85. AP.7.27.B.A.200LEI 44.C. SC. MARIA ILIUTA GHE.320LEI 101. SC.12.090.720LEI 40.550LEI 9. ALEXANDRU LUPU T.1.43.C.500LEI 34. AP.A. AP.810. BL.000LEI 4. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR. SC.800LEI 3.810.3.520LEI 164.17.21. BT 38. MIHAI MANTALUTA N. B.960LEI 49.320LEI 5. AP.D10. IULIA LIVADARU V.21. SC. PETRU MALAIMARE P.69. NATALIA JITARIU S. BL.13.000LEI 99. BL.074.S4.105.8.26.17. LOTI LAZAR T.983. SC.783. BT ALEEA VIILOR NR.B7. BL.26. AP.600LEI 29.041. NATIONALA NR. AP. SC. AP.1. BT ONICESCU NR.000LEI 40.15.537. BT I.AP. NR17. COSTACHE IONESCU T.000LEI 4. BT IMPARAT TRAIAN NR.8. CUCULEANA ILIESCU D. 71. FLOREA MALAIMARE C. GEORGETA ISTRATE I.7.289.46.13. TEREZIA IULIANA MARCIUC G.7. AP. AP. VASILE LUNGU GHE.625LEI 264 .IOAN LUCA M. ELENA JALBA G.19. BT PRIMAVERII NR. CURCUBEULUI NR. BT MANOLESTI DEAL. BT ONICESCU NR. BT COM.1. AP.14. BT ONICESCU NR.A.972. RAUSENI.A5.D.47. BT OCTAV ONICESCU. BL.C. AP. AP.A.C1.520LEI 32. BT T.C. CORINA LOZNEANU C. AP.1.000LEI 77. BT IMPARAT TRAIAN NR.I20.000LEI 97. C-TIN LOMOS I.A.17. BL.14.H1. BT F.34.812.360LEI 26.330LEI 201. BL.9.6. MARIA MASCAN V.A. BT ALEEA CURCUBEULUI. BT ONICESCU NR. GORCHI NR.17.775.420.680LEI 43.267.U18.670LEI 91.33. BT ELIE RADU NR. BT M.1.920LEI 25.7.29.27.400LEI 29. MIHAI MARGINEAN A. BL. AP. BLA2. VASILE LEAHU G. MARIANA LEAHU M. BT SUCEVEI NR. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I.227.570LEI 19.827. AP.24.A.240LEI 20. AP.C. BT CALEA NATIONALA NR.A6. BT C.BT CURCUBEULUI NR.200LEI 9.13.42.2.30.D.560LEI 23.257.152.2. AP.A. SC. BT OCTAV ONICESCU. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T.15.160LEI 81.29.840LEI 35.17. VIRGIL LUCA I. BL. BL. BOTOSAN VARNAV.953.230LEI 23. NR33. AP. AP. SC.8.969.E.959.7.C.7.895. SC. BL. BL. BL. MARIA ISTRATE C. OVIDIU MARGINEAN I. 43. AP.600LEI 14.520LEI 51. AP. ELISABETA IVASCA I. MARIA LOZNEANU C. SC.11.111.940.440. BT PRIMAVERII NR.58.B AP. AP.525.562. BT PRIMAVERII NR. MARIA JALBA T.AUREL IPATE M. MEDA LUCA P.GA9. SC.100LEI 10. BT SUCEVEI NR. BT SAVENILOR NR. DUMITRU ISAC V. SC. EMILIA LOHAN I. MARX NR.188. SAT HRISCANI. AP. BT ALEEA AZURULUI NR. BL. AURELIA IRIMIA V. BT CALEA NATIONALA NR. MARIA MARCIUC ST.A2.A. NR.24.600LEI 2.542. BT CORLATENI .400LEI 38. SC.IGNAT N. BL. AP.148.A5.26.157. BL. AP.11.56.595.297.C.400LEI 8. AP. SC. AP.1. SILVIA LAZAROI G.180LEI 12. MIHAI MANTEA M.560LEI 26. BT ARMONIEI NR. AURELIAN MARICI A.960LEI 23. BT ALEEA LICEULUI NR. SILVIA MACOVEI D.B.12. NR.17.A. SC. BT ONICESCU NR. SC.A6.13. U1.46.093. AP.2.34. BT IULIU MANIU NR.I6. GEORGE JILAVU M. SC. AURORA MARIA IONICA D.200LEI 43. P. 7.687.400LEI 34. BL. AP.107.031.377.159.9.320LEI 20. VIORICA IRASOC I.

178. AP.K1. AP. AP.8. COM. C-TIN MIHAI D. AP. NEGREANU NR. SC. AP. EMINESCU.MATEI A.B.722. BL.5. ILIE MERTICARU I.420LEI 3.113.520.5.5. BT MARCHIAN . AP. BL. SC.137.625.320LEI 6.5.13. ELENA MURARU GHE. VIORICA NISTOR C.440LEI 9.769. MARTA TANIA OLENIUC I. BT PRIMAVERII NR. AP. AP. PANAIOTIS NECHIFOR N.6BIS. BT G.513. AP.325. E 14.20.500LEI 38. AP.104. SC. JAN-LEONIDA MIGHIU C. DANUT MUNTEANU V.200LEI 6. C-TIN NECHITA V.800LEI 17.14. AP. SC.SC. DIMITRIE NASCU I.5. SC. BT GRIVITEI NR. JENITA OLARU I. EMINESCU.000LEI 57.680LEI 17. BL.000LEI 18.8.2. BT PRIMAVERII NR. BT EMINESCU. EMINESCU.440LEI 20.669.B1.5.3. ZENOVIA MOISA I.680LEI 33. IULIUS CEZAR MURARU S. SC.D1.B.200LEI 2. AP. BT INDEPENDENTEI NR.078. AP. BT D. AP. 9.36A. IULIAN MOLDOVANU M. BT GRIVITEI NR. NR. P17. AP. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR. AP. BT ALEEA AZURULUI.D.I2.12. DUMITRU MAXINIUC C.34.17. BT G. BL. ENESCU NR. BL. BL. AP. BT PRIMAVERII. SC. VICTOR NASTASE I.4. BT CUZA VODA 6BIS.704.5.695.749.630. BL.571.A.3.978.A.14. BT ARMEANA NR. B. MARIA NECHITA M.10.806. 7. BT PRIMAVERII.7.E.U16.C4.240LEI 36.45. CONSILIA LENUTA MIHAI T.215.3. BL. AP. BT CALEA NATIONALA NR.1.640LEI 94.A.320LEI 414. AP. BL. SC.15. BT TRUSESTI. BT CALEA NATIONALA NR.1.G23. BL.3.240LEI 32. AP. BT ALEEA PRIMAVERII NR. BL.65.10. BL.6. SC.1.B. BT VIILOR NR.401. BL.9. EUGEN MIHAESCU G. AP. SC. BT IMPARAT TRAIAN NR.169.11.640LEI 30.16.A. BL. BL.855. BL.240LEI 5.840LEI 6. NR. DUMITRU MIHAI G.27. SC. SC. BT I. BT MARCHIAN NR.4. 59. BT BD. BT CRONICARI NECULCE NR. IOAN MITOCARIU A. BL. AP.600LEI 41.30. VASILE MOISUC P. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.320LEI 16.570LEI 8. COM.400LEI 7. BT CALEA NATIONALA NR.760LEI 3. MIHAI MORARU M.11.63.440LEI 60. BL. BT ALEEA NUCULUI NR. BT ONICESCU NR.177. MIHAI MERTICARU I. BT GEORGE ENESCU.179. AURICA MURARIU I. ELENA CUZA VODA NR.000LEI 5. ELEONORA MOLDOVAN A.595.223. 4.A. BT SAT IPOTESTI.500LEI 66.A.744.728.A.560LEI 10.16.600LEI 16. JENITA MAXIM G.949. P17. BT ALEEA PICTORULUI NR. SPERANTA MIHAIANU C.9.600LEI 39. AP.25. AP.C.8.240LEI 265 . MIHAI MOISA T.B.12.F2. SC.2.45. BL.880LEI 14. BT BD. NR.080LEI 16. AP. GHEORGHE MATEI C.B. BL.69. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G.190.840LEI 85. GEORGETA MOLDOVANU .5. AP. STEFAN MIHAILEANU I.E3.. RADU MIJA I.600LEI 6. AP.400LEI 14.P11.750LEI 86. VERONICA MIHALACHE T.640LEI 13. BT CALEA NATIONALA NR. BT PRIMAVERII NR.B. ION NATIS T.600LEI 15. AP.30. C-TIN MUSCALIUC D. 30. BL. NR.372.120LEI 67.18.8. 14. BL.35.27. 52.3.010LEI 2.V1. BT ONICESCU NR. AP.B1.55. MARIAN MURARU C.742. AP.30.8.30.307. AP. BL.461.000LEI 28.074. BT GRIVITA NR. MIHAI NUCUTA D. MIHAELA NICULICA I.7.B.430. DUMITRU MOISUC G. BT PRIMAVERII.B. 1.1.10.16.1.B. BL. SC.186. SC.S7. AP. ENESCU NR. FRIMU NR.D.360. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR. AP. AP. VIRGINIA MURARIU D.200LEI 5.21.631.200LEI 43.18.12.23. BL.Z2.320LEI 45.G4.19. AP.10.G10.513.439.16.401. ENESCU NR.4.P17. SC.200LEI 108.800LEI 13.440LEI 11. AP. BL.413.5.993. BL. AP. GHEORGHE MATEI C. NR.A1. BL.4.MARIA MOLDOVANU D.18.475LEI 8.321.9.A26.542. BT PRIMAVERII NR.SC. AP.22. AP.15.10. DUMITRU MORARU C. BT IMPARAT TRAIAN NR. SC. BT G. AP. NR. BT ALEEA GRIVITEI NR.27.5.V1.483.8. BL. SC. AP. AP. BT ALEEA SCURTA NR.J8.I2. STELA MICU L. EMINESCU NR. AP4. SC. MIRCEA MURARU M. NR9. BT SAT CATAMARASTI DEAL.172.TURN.218. NR. CATALIN DANIEL MICU M. BT UNIRII NR.S3. SC.B.A. BT ONICESCU NR. SC.800LEI 117.B. BL. BT 23.B. BL.

ANISOARA POPESCU V.11.000LEI 6. SC. BT UNIRII NR.86.387. BL.7. BL. BT ZIMBRULUI. AP. BT CUZA VODA NR. BT AVRAMESCU NR.B1.068. BT STR. BT ALEEA SCOLII NR.B.31.281.32.53.323.440LEI 1.CUZA. SIMION POSTINIUC V.760LEI 122.5. BT ALEEA NOUA NR. SC. BT BUCOVINA NR. BL.5.A. NR.200LEI 51.45.600LEI 5. DUMITRU POENARU C. ANA PRISACARIU I. AP.400LEI 10. AP.A1.976.2. GINA BEATRICE RAILEANU C.920LEI 45. SC.11. GHEORGHE POPA D.12. RODICA ONOFREI I.14. BT FRUNZETTI NR.14.5BIS. SC. SC. 10.36A.160LEI 55. SC.943. SC. SC. SC. AP.A.000LEI 84.223. MARKS NR. BT OCTAV BANCILA NR. REGHINA OSTRECEANU D.A.C.422.760LEI 13.A9.36.19.488. FLOAREA PINZARIU I. BL. BL.1. PETRE ONAC N.2.534. CARMEN ELENA POPINCIUC C. AP. AP.985.7. AP. AP.1. DUMITRU ONOFREI I.831.A. SC.037. AP. BT ONICESCU NR.200LEI 22. SC.18. AP.16.5. DANIELA RAILEANU M. BT ZORILOR NR. AURELIA OPASCHI G.12.276.160LEI 109.33. AP. NR. BT CUZA VODA NR. ORTANSA PRISACARIU P.21. AP. AP.720LEI 31. BL.8. BT EMINESCU NR.6.16.53. SC. BT AZURULUI NR. BT GRANICERI BL.6.C. AP.M6. AP.000LEI 22. BT BUCECEA . AP. MIHAELA OPASCHI S.627. Z10.360LEI 44.300LEI 41.880LEI 54. AP. BT EMINESCU NR.I. NATIONALA NR. ILEANA ONICIUC P.1.15.OLENIUC I.320LEI 53. C-TIN PRISACARIU A.BT ORAS SAVENI. AP. BL. AP.R9.4. LUCIA POROSNIUC D. SC. BT AZURULUI NR. MIRCEA RADU C.200LEI 4.855.B. AP. ELISAVETA RAILEANU I.5.000LEI 98. BT TALPALARIEI NR. BT BLANDESTI. 25.200LEI 15. BT PARCUL TINERETULUI . BT ONICESCU NR.W5. ANCA PETRARIU D.A.300LEI 3.B.360LEI 23.880LEI 8.10. SC.000LEI 39.A. BT ALEEA RONDULUI NR. IOAN POENARU I. BT C.2. BT STEFAN LUCHIAN NR. GHEORGHE PASCAL M.845.845. AP. BT GEORGE ENESCU BL. AP.A2. AP. AP.B. AP. BT GRIVITEI NR.A9. BTOSANI LUNA NR.520LEI 31. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.920LEI 31. NR. BL.323.18.919. PAULINA PROZOROSCHI N. AURICA PASCARIU V.869.B.W5. FLORIN OVIDIU MARCHIAN .B2. ELENA RAICU V.800LEI 15.3. SC.A. ANISOARA PRISACARIU I. BT EMINESCU NR.15.600LEI 3. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR.015.2.B.882. SUCEVEI.000LEI 15. BL. AP. AP.630. SC.5.859.A. AP.I.6. BL.440LEI 23.558.160LEI 6. MARIA POLITIC C.118.A.A. FLORIN PORFIR C.490. LILIANA POENARU M. AP.16.8.400LEI 124.1. BT BUCECEA.37.600LEI 14.1.13.092.576. VERONICA PILOS C. BL.5. AP. BT BD.. BT ONICECU S20.860.200LEI 23.10. CORINA POPINCIUC D. MARINELA ONOFREI N.1.070LEI 6.A. BT ALEEA CALIMACHI NR.480LEI 266 . AI.240LEI 31.337.B2. NR.27.5. FALTICENI. BT F. LIVIU C-TIN PINTILIUC D. SC.000LEI 7.007.E5.A. BT CUZA VODA NR. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I.15.6.5.A.G.51. BT ALEEA ELIBERARII NR.3. SC.4. DONICI NR.7. SC.S7. BT ONICESCU NR. SC.17.8. BL.704. ECATERINA PRICOP T. BL.4.818.372. CRISTIAN POPESCU I.200LEI 14.087.558. MIRELA DANIELA RAILEANU M. BT ANTONESCU NR.8. AP.000LEI 13.6. BT BUCECEA. BT STR.959.039. DUMITRU DANIEL POSTEA A. BL. AP. PETREA PROJOROSCHI I. AP. BT ALEEA ARCULUI NR.1. STR. BL.A. MILICA PITORAC D. BT 17.12. SC.960LEI 11. VIILOR NR.000LEI 82. AP.330LEI 6.4.520.855. AP. EMINESCU.600LEI 46.488.840LEI 24. SCA. BT ZIMBRULUI NR. BL.16.000. BL. VERONICA PRAJINARIU T. SC.599.23. BL.880LEI 110. AP. SC. BT K.J6.66. DUMITRU POROF V. 4.S4.W12. VIORICA PASCARIU D.902. BL.305.200LEI 2. AP. IOAN POPA I.2.867.125LEI 16. MARIA PANCU I. MIHAIU PRICOP N.2. SC.C.739. DUBALARI.8. BL.B.86.520LEI 3.86. BT LALELELOR NR.477. AP.

BT PARCUL TINERETULUI NR. AP. BL. AP. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.3.880LEI 18. IULIETA ROSU ST. AP.24.28.F5.7.558. BL.000LEI 137. SC.6.9. C-TIN TABARCEA P. VALERIU ROTARIU V. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.C.1.27. MIHAI EMINESCU.360LEI 84. AP.69.934.8.000LEI 8.520LEI 11. BL.996. BT ONICESCU NR.880LEI 41. NATIONALA NR. 1. BT CALINESTI.1. PAUL ROMANESCU I.E. ANGELA SANDU V.200LEI 70. BT AVRAMESCU NR. AP. BL. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P. BT VARNAV NR. MARIA ROTARIU GHE. ELENA SANDU A. BL.640LEI 23. ADELA ROSU I.K2.18. ELENA SIRETEANU N.2.D1.A7.3.151.616.994.000LEI 53.000LEI 6.A. BL.E7. NR. VERGINIA STEFANESCU C.11.148. AP.2. BT ALEEA NUCULUI NR.000LEI 47. SC. MANUELA PAULA STIHI V.000LEI 70. BL. BT UNIRII NR.8 PRIETENIEI NR. AP. SC. VASILE RUSU G.744. 34.077.325LEI 75. CRISTIAN SAMIAN C. BT CALEA NATIONALA NR. AP. AP.011. BT 10. BT IMPARAT TRAIAN BL. BL.SC. SC.320LEI 10.25.855. NR.18. AP.35. DUMITRU ROSETI GHE.A4. BT EMINESCU NR. BT SAT CATAMARASTI DEAL. PAULUS TARNITA M. SC.F5.342. DORNEI -STR. SC.976. LAURIAN VICTOR ROSETI P.000LEI 145. SC.53.786. BT VIILOR NR.13. BT GHE.116. BL. BT CAL.320LEI 8. BT ZORILOR NR. GEORGETA SPIRCU C.H3. BL. AP.2. BUCECEA. AP.201.I22.C.18. BT ALEEA CRIZANTEMELOR.54.600LEI 28. BT PACEA NR. AP.C. C-TIN V.A.7. BT G. NR.7. AP. IOAN SAUCIUC V. VIRGIL SEVERINCU GHE. G3. VLADIMIRESCU NR.2.12. SC. AP.13.8.372.280LEI 82. TIBERIU SIRGHI D.A AP.600LEI 15.260LEI 16. BT SUCEVEI NR.11.A1. SC.261. AP. AP.7.4.C7.21.535. VASILE STEFAN I. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I. BT ARMONIEI NR.24.159.2. AP.976. AP. LUCHIAN NR. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M.8.310LEI 10. SC.A8.013. AP. BT EMINESCU NR. ION SEVERIN I.A. BT IMPARAT TRAIAN NR.53. BT PRIMAVERII NR.741. NR. BL. BT PACEA NR.712.29. BT C. BT ST.D. BL.871.760LEI 11. BL. BT VICTORIEI NR. G4.A.2.25.015.W25.19.12. BL.125LEI 4.B.B. AP.730.544.636.ROMANESCU D.3. MAXIM VASILE TALPA I.A.28.BL.305. AP. SC.400LEI 16.9.667.488.111.208.650. SC. BT EMINESCU NR.401. SUCEAVA NUCILOR. AP.440LEI 31. UNIRII NR.3. BL. SC. BT VARNAV BL. BT EMINESCU NR.B. BT UNIRII NR.F.D1B3.200LEI 267 .7.988.C4A.3. C-TIN STEFAN G.711. MARIA SERBAN I. BL. SC.280LEI 104. AP. BT ARMONIEI.480LEI 4. BT F.27. SC. MIHAI TARNAUCEANU G.D1B3. LUCHIAN NR.000LEI 3.9. AP. NATIONALA NR.180LEI 23. BL.V9.C.160LEI 14. SC. BT F. SC.B. SC. 28.2.2. BL.2. 36A.400LEI 49. SC.9.C.480LEI 33. AP.25.000LEI 68.1.7.7. SC.080LEI 9. AP. SC.B4.320LEI 21. NR.P13.2.2. PAUL IULIAN TARANU P. SC. BL. BT ALEEA NOUA. AP.G3. BL. AP.400LEI 82. BT ONICESCU NR.209. ENESCU NR.1.E.158.491.A.63. BT PRIETENIEI NR. SC.3.A. AP.H3.L1. BL.A.000LEI 4.401.520LEI 23. VASILE ROTARIU V. S. C-TIN SANDU G. AP. BT TIBERIU CRUDU NR.14. AP. BL.4. BL. BL.18.D3. BT ST. BT UNIRII NR. BT AMURGULUI NR.440LEI 69. COM.10.3.B.14. ELVIRA TALPA I. MARCEL TALPA R.045.58. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M. EMINESCU NR.640LEI 786. AP. GHEORGHE SFICHI I.616.190. BT POSTEI NR.000LEI 11.200LEI 43.49.A1.A.B. T. FILIPESCU. AP. BT VICTORIEI NR.740. AP.G19.18. BT T. VLADIMIRESCU NR.600LEI 8.A.749.880LEI 113.960LEI 34. AURORA NINA SEVERINCU V. RODICA TAPALAGA B.041.8.11. SC.853.18.320LEI 72. AP. AP. MARIA ROTARITA P. AP.63. ELENA SANDRU A.A.2M. PACHITA STENTEL I.800LEI 34. BT ALEEA PICTORULUI NR. DANIELA MIRELA SANDU D.400LEI 29.C.E.373.800LEI 10.11. RODICA TALPALARIU Z.

STEFAN TURCANU F.A.G.L1.325.R9.C.81. AP. EMIL TOMA D. BL.293.B.P15. AP. LAURA RALUCA TRUFIN C.7.G. AP. BL.12. SC.7.79.28. AP. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D.B.372.225LEI 47.5.000LEI 44. AP. GHEORGHE VERENCIUC V. SC.068.8. BT IMPARAT TRAIAN NR.B.9. SC.15.875. BL. BANCILA NR.882.B. AP. AP.653.. SC. BL.B. BT EMINESCU NR.C.C.691. AP. BT ALEEA NUCULUI BL. SC.712.7.39. PARASCHIVA VATAMANU V.127. BL. GHEORGHE C-TIN TURCU F. BL. AP. SC.120LEI 49. AP. AP.000LEI 10.000LEI 26. DANIELA TIPU D.720LEI 268 .192. CATINCA ZAHARIA D. ALEXANDRU TRUFIN N. MARIA TRUFIN N. BT ALEEA PINULUI NR. AP.9. BT BALCESCU NR. BT VARNAV NR.2.14.7B.11. AP.400LEI 51.13. BT TEATRULUI NR. AP. IOAN VALENCIUC A.A. SC.748. ANA TURICEANU M.24. BT BUCOVINA NR.6.A.A.965.55. BL. ELENA TRUFIN D. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C.360LEI 9. SC. SC. AP.659. AP.11. AP.002. C-TIN TIMOFTE G.904. SC. NATIONALA NR.2.550.000LEI 16.12. BT MANOLESTI DEAL.5.9.200LEI 12.3.96. MIHAI VOLOSNIUC I. AP.18. IOAN VLAS D. MIHAI VORNICU I.F.760LEI 2. AP. BT CUZA VODA NR. F12. BT DOBROGEANU GHEREA NR. AP. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR. BL. AP.G.720LEI 38. AP.152.E2.9. NR. MARINELA ZALA M.720LEI 12.L1.11. BT PRIMAVERII BL.B.8. SC.700LEI 16. BT F. BT DREPTATII NR. BL. BT COM. BL. VLASINESTI.86.D.63D. BT A.920LEI 10. LIVIU DORIN VIZITIU V.040LEI 32.24. VERONICA NICOLETA VATAMANU M.28.906. BL. NR.20. BT PRIMAVERII NR. AP.SC.000LEI 372. SC. VLASINESTI. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G.19.17.69.081.12. BT COM.2.4. BT PRIMAVERII NR. I6. NATALIA ZAGAN I.23BIS. BL.738.800LEI 12. AP.5. BL.7.11. BT PRIMAVERII NR.595.600LEI 21.19. MANUELA URSU D. DUMITRU VIZITIU A. AP.7.B.830LEI 161. DOINA ZAGAN D.092.035. 23. AP.1.24. BT PRIMAVERII NR. BT ALEEA SCOLII NR.2.400LEI 21. BL.24. BT PRIMAVERII NR. ELENA VASILESCU R. AP.14.200LEI 20.200LEI 23.040LEI 15. AP.488. BL.11. BT AVRAMESCU NR.18. AP. AP. BT EMINESCU NR.15.X23.200LEI 137.A. BT 7 NOIEMBRIE NR. BL. BL.160LEI 22.11.B.I4.5.695. BT CALEA NATIONALA NR.B. C-TIN TURCU C.B.B.10. SC.5. LIGIA-TATIANA TRUFIN D.600LEI 21.8.966.847.475.200LEI 13.120LEI 8. BT CUZA VODA NR. ALINA MONICA UNGUREANU M.869.28.000LEI 41. BT M. AP.864.200LEI 79.840LEI 7. AP.G.15.520LEI 29.409.317. BT CRIZANTEMELOR NR. 54.920LEI 8.820. BT ONICESCU NR. BT PRIETENIEI NR.TILIPAN G.T5.34. PRIMAVERII P17. BT ONICESCU NR.320LEI 40. AP.14. NR45 BIS. PRIMAVERII. BT 20. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.7B. BT O. BT PRIMAVERII NR. SC. IONEL ZAHARIA A.025.086.U16. BL. SC. AP.860. SC. ORTANSA TOMA C.18.15.S.4.153. SC.600LEI 42.B. ROZICA UNTANU P.590LEI 32.2.31.480LEI 10.5. AP. PETREA VIZITIU I.Z18.2. AP. KOGALNICEANU NR.720LEI 11.5.12. AP.249. AP.L8. SC.289. DUMITRINA TIMOFTE G.2. GHEORGHE TINCU C. PUSKIN NR. BT ONICESCU NR.750LEI 15. BT TEATRULUI NR. DOREL DUMITRU UNGUREANU G.200LEI 51.661. ROMILA MARIANA ZAICEANU N.000LEI 13. BT DIMITRIE RALET NR.14. LUCRETIA TURCU C.F5.678. SC.640LEI 15.G5. AP. IUSTINA TUFA M. BL. BT G. IOAN VARZAR M. BT CAL. BT SPATAR MILESCU NR. R16. SC.12.12. ELENA VACARIU D.988.923.803.367.24. GHEORGHE VERESTIUC I. BT TRANDAFIRILOR. AP. BT STR. BT ALEEA NOUA NR.43.A3. AP.69.050LEI 19. EUSEFINA TOMA D.000LEI 5. BT IMPARAT TRAIAN NR. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I. SC.P17. SC.360LEI 29.508.720LEI 14. BT PARCUL TINERETULUI. MIHAELA TOPALA I.B. SC. SC. SC.11.334.2. BL.A5. SC.A.9.160LEI 454.781. SC.291.200LEI 91.720LEI 1. BT OCTAV BANCILA. ENESCU NR.

2/1. 3. Timişoara 55.483. jud. 24. 9.33. 4.440.000 str. 32. 1. 7A. SC. Timişoara 24. 64.356. Cladova. Timişoara 56. et. 1. 20.247. et.000 B-dul Eroilor nr. bl 73. sc. 3. sc. Timişoara 3. 35. ap. ap.12. ap. et. Brancov Ana M. Achim Bogdan P. 23. ap. ap. Ioan (De) Ardelean I. A.500 Mătrăgunei nr. Stela Bandula M.372. BT 34. Timişoara 7. jud.800 B-dul L. A. Dumitru Bogdan I. Ioana Simona Biro I. sc. 3. et. Francisc Barth Anna Bartha I. 22. Titulescu. 10. D.200 Str. ap.320LEI Domiciliu Suma Str.232. bl. bl. Timişoara 232.000 Str.000 Str. B. nr.000 Calea BogDăneştilor nr. Baba Dochia nr.520 Calea ?agului nr.000 Bucureşti. jud. Ioan Boi? E.190 loc.354. ap. et.650. 1. nr. 22.600 Micşunel nr. A. Vasilica B?l?nel Gh. Timişoara 13. C. bl.600 Mătrăgunei nr.720. sc. 21.000 Tache Ionescu 11-13.965.042. ap. A. et. ap.040 loc. et. 12. ap. 119. 29. 23. Maria Ardelean G. 1.250 Str. com. sc. Timişoara 29. sc.. Timişoara 10. Timişoara 108. 202. bl. Sirius nr. ap. A.300. Florin Banu D. Timişoara 47. Timişoara 221. sc. 7. Erjebet E.450 Babadag. 1.580. 7. Sc. 6. Ap. Timişoara 135.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . ap 1. 1. N. A. 6. Timişoara 10.300. Timişoara 243. 4. ap.A. ap. 3. Mircea Dan Becia D. Timişoara 16.008.116. ap 7. ap. 14.179. 6. 55 22. et. 7. 5.7. Bl. 6. bl. Timişoara 24.232. Vlaicu. Margareta Alexandrescu D. sc. Ciprian Alexandrescu P.331. 23. 3.000 str. Bogoliub Balea T. Vân?torilor. sc. Cladova. et. 11. 1.547. Timişoara 103. 2. Mihai Aurelian Be?tea C.582.000 Tuluicului. 10. T1. bl.508. Vulcan nr. 20.276. Ap.400 I. nr. et. ap. Timişoara 207. G..380 Mătrăgunei nr. 42. Bl.000 Eroilor.833. Bethausen. 1. KOGALNICEANU NR. 6. 6. Paro?eni. 1. sc. Timiş 9. Rebreanu. com. 1. et. nr. Maria Barban I.969.400 Arie? nr. et. Sc. Marioara Bachici S. 119. Patricia Anghel G. bl. 13.340 Drubeta 47A. 12. Mirela Dorina Antal I. TraIAN Bondar P. Bl.ZOLTI N. 25. Et. 26. Francisc Arpad Anuichi A. Timişoara 259.674.111. 15. Constantin Bandula I. Timişoara 62. ap. A.450. Timiş. Letiţia Draghina Boici G. nr. bl. 17.800 Ion Ionescu de la Brad. 3 Timişoara 46. Elena Belene?i D. 3. Vulcan nr. Timişoara 155. 240. Etelca Bandula M. 71.542. Sc. Dumitru Bold. F6. et. Timişoara 62. 1. nr. Timişoara 46. Bethausen. A1. 5. nr. ap. B. Iuliu B?dil? N.800 Titulescu. BL. Viorel Bandula V. 17.920 Aleea Cascadei nr. Ioan Banu G. D. ap.480 Str. Cara?-Severin 259.505. Maria Barth E. 3.440. Mihail Kog?lniceanu nr. Timişoara 31. Bl. jud. 9.077. 1.240 str. et. B. Eroilor 10-12. Ion Vidu. Timişoara 40. 28. Timişoara 3.760 Barbu Iscovescu. Timişoara 880. Viorica Belehuz V. Timişoara 6. Anna Amalia Boca M. 4. ap.849.540 I. Sc.779. Cristina Otilia Bodea G. Timişoara 15. 35. 3 Timişoara 31. bl. et. Sc. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. et. ap. 4. Anicu?a B?ncioiu D.200 Simion B?rnu?iu. bl. Arad 55.372. D.I2. Et. ap. et..008. B. Dalboset. A. 55 13. 5 69. 30.000 Str. Hortenzia Balint M. Timişoara 129. A. Timişoara 92. sc. 1. sc.368.542. Timişoara 40. 63A. com. nr.000 Agronomiei. 227. et. Timiş.461. bl. Sc. 14. Ioana Becia I. 1. 14. AP. Timişoara 61. 35. nr.849.223.000 Str. Jebel. Adrian Ilie Bihoi V.282.360 Simion B?rnu?iu. Dumitru Bulla I. Loc. Timişoara 40. nr.B.000 Brându?ei nr. et.560 Ion Ionescu de la Brad. 64.600 513. bl. 7.000 Str. 1.700 Str. et. Paro?eni. Dumitru Augner D. Ştefan cel mare nr. Timişoara 149. nr.064. ap.200 Tigrului nr. Sc. Pădureni. 6. 2. St. et. Ana Augner I.670 Mătrăgunei nr. D. ap.374. sect. B. bl. 15. ap. ap 1. B. 34. 7. 1. Gheorghe Bihoi N.941. Sirius nr. Ion Vidu. A. 23.

12. Crişan E. 4. Elena Coman Floare Comlo?an P.200 4. 2. Gheorghe Ciureanu V. 9. sc.800 68. 2. 6. ap. 18. 55. 1. ap.440 39. bl. 5. 2. C.619. Timişoara Intrarea Topologului 2. Timişoara str.700. Dorel Ioan Cioran G. Timişoara str. 3. ap. et. 11.595. B. Timişoara loc. B. Lauren?iu C?t?noiu N. 63. Fârdea. Peciu Nou. et. 6. Lazăr 42.847.695. 3.200 58. Timişoara B-dul Cetăţii. 1.805. 1/1.721. ap. 42. Titus Ghe. et. Constantin G. C33.074. Ştefan cel Mare. Lucia V. Bl. 10 Ion Ionescu de la Brad. bl. et.200 150. 2. Nicolae Pavel Enyedy V.560 56.302. B.300 170.600 66. et. 48. 135. Lazăr 42. nr.409.400 11. sc. 4. B. Maria Cuibari N. ap. sc.093.359. 2. 1.098. Timişoara 30.153. C. ap.160 141. sc.400 417. 6. Mircea cel B?trân. B.810. Marin Carmel Ceang?u I. 10. 9. A.754. et. sc. bl. sc.120 16. 1. 3. T32. Timişoara str.840 915. A. 8. ap. Nicolae Caragea I. 1. Bl. C9. 16. Timişoara Lidia nr. et.600 80.080 99. A75. jud.500 15.530. D3. sc. Ion Ionescu de la Brad. ap. Intrarea Doinei.2.800 54. sc. bl.281. Timişoara str. Timişoara str. Timiş str. bl. A?trilor. Mure? nr.300 18.720 25. ap. Timişoara Str. ap. Bucovinei nr.007.400 103. B. 1.982. D3. B. 20.280 75. Ioan Chira V. Timişoara str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . Timişoara str. D4. sc. Floarea Chi?escu I.200 25. Mure? nr. Timişoara Simion B?rnu?iu. 6. sc. Timişoara str.542. Timişoara Aleea Sportivilor. Timiş str.400 32. Eugen Marcel Călin G. Timişoara Gh. Victoria Cioar? I. 65. Mihail Kog?lniceanu.600 137.Timiş nr. 7 Timişoara str.246.669. ap. sc. Bal?. Bl. Petru Ilie Dupta N. Titan 6. 3. A. Et. 8.000 41. ap 36. 3.111. Bucureşti nr. 74. Adrian Carol E. Busc? C. 1. 3. Timişoara Ion Ionescu de la Brad. Doru C?lu?eriu V. et. Timişoara Bălcescu. B11B. sc.550 7.661. B11/A. Or?ova 1. Teodor Crasnanic G. ap. ap. sc. Rozalia Buzduga G. ap. 5.000 18. Ana Caragea Nicolae Carol L. Timişoara Torontalului nr. sc. Or?ova 1. sc.374. ap. Timişoara str. nr. ap 36.960 67. et. Eleonora Chivu M. ap. Zlatomir Crăciun I. bl. ap.406. Stuparilor nr.741. 1. 4. Timişoara str.892. ap. 4. Ciolac P. jud. Constantin Busc? C. Emil Crişan N.500 15. Estera str. 57. Ion Doru Constantin I. A. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl. 8 str. ap. Timişoara Transilvania.483.326. A. 3. 70. Timişoara Timocului. bl. A15. C2.Brezoiescu I. 3. Gheorghe Costin S. Vasile Crăciun T. 2. sc. 2.160 134.949. 58. C21. ap. Bl. Timişoara str. et. Nr.092. Leon Carp I. et. Timişoara str. Mihai Carstoiu D. 2.238.960 215.601. et. ap 16. ap. ap. 6. Mistral. Gheorghe Cuibari I. ap.001. 1.421. Vasile Gabriel Chirilă I. B. Timişoara Zona Bucovina 2. ap 2.389. N. ap. Bisericii nr.960 36. 4.000 22. 1.930. ap. nr. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. Timişoara str. et. 32. 3. bl. Marius Ciupulig? G. Timişoara str.000 116. et. Timişoara str. ap.558. Timişoara str. sc. et. 1. A. et.669. et. bl. 14. 48. sc. B. A. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M.280 13. ap.761. Timişoara str.500 77. 22. sc.254.000 122. Timişoara Zona Bucovina nr.133. ap. Timişoara str. Elena Natalia Dina G. ap.520 232. sc. 3.644. Olt str. 7. 7. jud. 14. Timişoara str. ap 2. ap. Daniel Chivu I. et. Mihai C?licean A. bl.990 3. ap. Mircea cel B?trân. 2. sc. B. ap.347. Bl. Timişoara B-dul Cetăţii. sc. nr. Timişoara b-dul Cetăţii. Sorin Titel 12. A. Intrarea Doinei. 1. 42. ap. ap. 1. 1. A. C. sc. Timişoara Gh. 3.500 15. Fructelor nr. Topologului nr.390. 1. et.779. Timişoara Câmpina 5. M?cin nr. B. et.133.600 190. Timişoara Zona Bucovina nr.040 2.210. 5. 1. bl. et. D. Ana R.600 11. B. 1. sc. 2. et. Diana R. 18.1. 13. ap.840 3. N. sc.350 51. 171. 14. ap. bl. ap. bl. Timişoara str. bl. 7. sc. M?cin nr. 13. Nicolae (De) Dulgheru P.380. et. 3. Petric? Buricea F. et. et. bl. ap.644. Milea Chifan C. 4. 8. Operetei nr. Timişoara Circumvala?iunii. Calea Lipovei. Nr. Brându?ei nr. B.360 19. 11.000 279. Mircea Cornel Cicloda A. Bl. C21.150 24. 3. nr. 135. sc. 2.

et. A. sc. Tipografilor 5. 12. Andrei ?aguna 17. Maria Ilie N. ap. bl. et.362. Dâmbovi?a 60. Timişoara str. Vasile Ianuş P.750. Grivi?ei nr. 7.040 12. 2. B. Timişoara str. bl. et. 16. et. Timişoara str. A. bl.Enyedy A. Dorin Florea M.047. ap. 2. E9. Ioana Felmeri A. D.000 35. ap. Timişoara Calea martirilor 82. ap. Ghiroda. ap.260. bl. Flavius Gligor N.400 51. A. ap. 18. 95 sc.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. B5. 1. A. ap. et. Timişoara str. Monica Ilie G. Vasile Gligor I. E9. ap. Stuparilor nr. Dun?rea 179. 6. Dun?rea 153. 9.088. et. 16. 4. Timişoara Str. Timişoara str. A.600 18. Buzia?.840 165. sc. sc. Robert Florea M. 21. D19.480 6. ap. 11. sc. Timişoara Zona Steaua. B. 14. ap. et. Ion Ghiurici V.930. ap.533. A. et. 2. C5.000 11.573. 5. Timiş 40. 3. 3. D19. 18. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. et. 1. Recoltei nr. F. 3.200 28. et.600 23. 14. ap. B.600 18. 14. Timişoara str. 18. bl. jud.500 7. et. 81. 2. Timişoara str. 7. Ileana Fotache A. Florin Ha?egan B. ap. 19. 6. sc.610. ap. ap.600 LEI 41.280 55. Iuliana ZI Ha?egan F. ap. Timişoara str. bl. 6.000 47.280 161. E. Stuparilor nr. Timiş Vlad de la Marina. 5. et. Dirijorului 6. Ion Vidu 4. 1.969.720 88. bl.462. 30. sc. Uranus 3. et. Timişo str. Ana str.760 163. ap. 12. 6. bl. Timişoara str. et. 2. Grigore Feier I. 54. Timişoara str. ap. 2.000 18. Timişoara str. 3. a5. 13. sc. et. Aleea Cutez?torilor nr. Titan nr. et. 3.120 36. sc. 7. Timişoara calea Martirilor 9. Or?ova nr.322. Calea ?agului 1. Floarea Holom I.000 LEI 103. et. 4. Bl.108. 21. 7. Ion Vidu 4. Timişoara str. 4. bl.320 125.952. 11. bl. 5. 4. sc. 4. E9. 32. 21. nr. 8. 8. sc. bl. et.600 41. 30. et. 23. 6. 70. Timişoara Belinschi. 7. A5. 8. Mirela Heinz F. 11. Viorica M. 16. 3. Floarea Gheorghiu C. bl. Revolu?iei 1989. Titan.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 . ap. 3. Garoiu M. Lugoj. bl. Timişoara str. Maria Inciulescu M. Timişoara Calea BogDăneştilor nr.600 205. sc.233. 2. et. ap. bl. Ştefan Handrabur A.160 25. sc.042. et.180 345. Lucia E. Timişoara str.448. 2.720 LEI 31. Bl.000 41. Timişoara str. A. Timişoara str. Timiş Adolescen?ei nr. et. B. Timiş Str.674. loc. Ioan Fanu G. et. sc.640 5. et.521. bl.750 31.450 LEI 67. Arie? 20. ap.514. Timişoara str. B.183. 7. Timişoara str. Timişoara str. Emilian Fanu I. Timişoara Zona Steaua. 2.365. D8. Antoniu Gheorghiu I. 21. Tipografilor 5.488. A. Ernest Guleam? D. Timişoara str. B. bl. ap. et.720. A. Titulescu 11. Bucureşti 19. et. Timişo str. bl. Olimpia F?g?dar N.200 62.488. 3.200 117. et. 21.716.800 10. 4. 14. Iuliu Franc C.711. 12. A. sc. ap. 5.15. Bl. Ghiroda.386. 2.880 21.111. bl. F. sc.400 36. Timiş 15. sc. 2. ap. ap. Iosif Enyedy I. ap. Feier G: Adrian Feier P. 29. Gonyey A. et. 10. 16.501. et.860. Timişoara str. sc. 70. ap. H. Aleea Cutez?torilor nr. 4. Loga 21. 2. 4. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. Cornel Hogea G. et. F. 3. 12. Tie Ionescu V. 14.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Timişoara str. 6. ap. ap. ap. ap.362. ap. Timişoara calea Martirilor 9. Timişoara str.924. 7. 17. A. sc.616. 1. Recoltei nr. 3. jud. A. Dan Gh. ap. Viorel Ghi?? I. ap. 8. Iosif Vasile Erceanu V. B. ap. Ioan Gh. 12. et. jud. bl. bl. et. sc. A. bl. Timişoara Babadac 7. et.000 26. Ha?egan Florea Ha?egan F. Arie? 20. 10.877. ap. B. 16.495. Timişoara str. Timişoara Andrei ?aguna. ap. sc. Tipografilor 5. 41. 4. sc. 6.289. Timişoara Liviu Rebr.600 20. ap. et. 12. et. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S.400 36.741. C. Ana Giu?c? G. ap. et. sc. bl. Timişoara str. Timişoara Republicii 27. sc. Pia Florica Fanu T. Paul Hodinescu T. Circumvala?iunii 16. Ion Vidu 4.694. Cristian A.711. 55.600 64. A. 1.400 155. sc.890. 4. et.000 LEI 37. sc. jud. Timişoara str. E. 16. D. sc.720.200 LEI 3. sc.634.306. Timişoara str. Recoltei nr.061.

524.781. Vintil? Mihuţ F.881. 27. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. ap. 14.980 31. et. Timişoara Gh.818.000 15. Timişoara C. A.579. Timişoara Oglinzilor 20. ap.160 127. et. Bujor Kalnakov. bl.648. bl. Dan D. ap. Timişoara Ştefan cel Mare.501. 9. Timişoara B-dul Cetăţii 62. sc.648. Timiş G.965. sc. Vasile Mateescu C. B. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M. ap. B. Timişoara 103. Timişoara Bucureşti. 9. 5.723. 1.696. 4. Timişoara Aleea Cascadei 1.339. Timişoara Take Ionescu 42.390. ap. 51.000 33. ap. Timişoara str. 44. I.741. 8.744. Mete? S. Moldovei 17. Timiş H?rniciei nr.000 35.000 352.200 186. Timişoara Circumvala?iunii 30.400 11. 1. 4. 4. E1. Timişoara Aleea CFR.900 248.685.927.674.544. ap. Victor Ioniceanu P. 2. 35. Timişoara 318. 1.928. et. et. sc. de la Brad. et. ap 39. Timişoara Vasile Pârvan 32. 1. 2B. bl.330 6. Florin Ioniceanu I. sc.390 21. B. 2. 32 Oglinzilor 20.490. sc. et. A. 37. ap. et. A10. Ileana Laie? G. Timişoara G.120 146. sc. 1. Ovidiu M. (De) Iovi G. B. Teodor I. et. B. 1. Marotineanu I. Mireanu C. Agripina Mandan I. et. A. ap 29. A. bl. 1. Timişoara str. et.760 1. sc. ap. Aurel Leucu?a I. jud. 5. sc. 29. str.000 209. 7 Simion B?rnu?iu 60. Lazăr 42. 28.560 140. 5. et. Barbu Delavrancea nr. ap. sc. Ioan Mateiu P. 1.785. 54. Timişoara Gh. Stela Laslau B. ap. 2.711. 8. jud. Veronica Mandan G. sc. Drubeta 47A. 3. et. Timişoara str. 2.677. U15. 17.274.000 33. et. bl. et. 4. et. Sabina Maxim N.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . A. ap. 35. et. 11. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1. Ioan Koczkas C. 3. et. ap. 1. com S?c?laz. sc. 2. 17 str.882. Toma Macovei D. Elena Ionescu Janina Ionescu V. 1B. ap.222. C. 33D. Moldovei 17. ap. 8. Al. ap. 4 Ion Ionescu de la Brad. bl. 3. Maria Jurca N. Ionel Luchi T. Viorica Mihuţ D.268. ap. 37. Emil Lucanu N. et. B. ap.200 13. 103. sc. Timişoara Circumvala?iunii 21. 2. et.952.632. 35. sc. bl. et. 4. Marazan I. sc. Elena Matei A. B. Timişoara str. ap 39.890. ap. de la Marina. et. 37. Beregs?u Mare. Carei 14. Timişoara B-dul Cetăţii 62. B24. ap. ap 39. nr.372. Cristina Linte A. B.483. ap. 8. et. Mariana G. et.135. ap. Timişoara Carei.. bl. Timişoara Dorobanţilor bl. 6. B. et. Timişoara Abrud 15. Nicolae Linte I. 29.400 55. Sorin Ionescu N. ap 29.886. D. Elena Ispan I. 9. Iorgovan Bozsak V.113. Drubeta 47A.000 10. 9. Timişoara Timiş 8.600 11.976. Timişoara Oglinzilor 20.760 11. ap. Timişoara Luminii 10. Timişoara Simion B?rnu?iu. bl. sc. Virginia Magdin M. 6. Loga 40. ap. 2. 1.Ionescu I. ap.400 112.440 15. 1.783. 32. bl. 2.039.000 49.100 23. et. bl.000 155. A3.680 82. ap.720 20.372. 6.600 12. D. Dragalina 26. sc. 1. et. sc. Dragalina. et. 6.930 1.000 22.480 23.999. ap. bl. et.580. Timişoara Aleea Cascadei 1.000 20. sc. V. Georgeta M. Timişoara Carei 7. 2.400 20. B. Nicolae Lovinger A. D. ap. 4.116. sc. 13. ap. ap. I. Lugoj. 8. bl. 1. I1. Timişoara Intrarea Doinei 15. Timişoara B-dul Cetăţii 62. ap. ap. ap. 22/C. sc. A. Rodica I. Timişoara Carpa?i nr. Timişoara Schwiker 6. sc. Timişoara Sirius 1B. Timişoara Calea Aradului 8.000 107.bl.390. et. et. 1.200 28. bl. et. 1. I. Floare Mihuţ V. 76. 12. sc. 1. ap. sc.419.800 17. A. Timişoara Brându?ei 11. 11.143. 3.600 132. Constantin Ionescu C. 9.000 103. B. Marioara Man V. 9. Timişoara Popa Lauren?iu 11. ap. 1. sc. ap. Timişoara V. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. Ioana Kredler I. Constantin Miloicov D.280 7. A. B. 1. bl. bl. 15. et. Jurca V. Eugen C. Consta Lipovan O. 8.290. A.200 217.700 86. Florin Man V. bl. ap.000 17. sc. A3. 4. 98.18.800 46. Timişoara Bucovina B. bl.000 310. 4. B. sc. B. bl. 9. Timişoara Ion I.800 248. B. Bl 93.000 10. Viorica IoNiţă I.744.225. Linte C. Lazăr 42.606.400 142. Timişoara Carpa?i nr. Jivi?a Simion B?rnu?iu. sc.

Bl. Timişoara BogDăneştilor 2. Maria Pârlog I. bl.Timişoara Ştefano Iosif 50.440 135.624. Timişoara Lacului 40.856. B1. Moldovan Nicolae Motoruga M. bl. 10.720 430. 4. ap. 18.595. Viorel Mocanu Al. bl. G. 141. Dragalina 28. 18. 1. 9. 11. 2. B.830 32. et. Titulescu 10. Timişoara Br?dicean 1. et. bl. et. et. 215. et.800 21. 3. ap.855.140. Timişoara Str. sc. Rebreanu.028.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 .000 56. ap. et. et. Timişoara Eneas 33. 2. sc. ap. 6. 1. ap. 17 Aleea CFR 25. 86. ap 6. et. Timişoara Dragalina 41. et. 1. 29. Timişoara Br?diceanu 14.000 29. 3. 14. sc. 18. et. 4. ap. sc. 9.000 22. D. B. sc.934. et. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G.920 69. 9.910 84. D70.595. et. Eugenia Nartea V. et.973. Bl. Petru Nagy Ghinea J.337. et. sc. sc. et. 9. ap. Nicolae Parva S. et.438. bl. 12. 12.579.691.067. Timişoara B-dul Sudului 15. Marinela Parva V. 1.200 58. et. bl. ap. ap.022.270 10. et. 4. 6. et.400 81. B. sc.000 68. Timişoara Intrarea Sepia 15.063. Iosif Ostoin I. Timişoara Piaţa Victoriei 4.800 69. Angela Ad. Timişoara Circumvalaţiunii 47. 2. bl. 2. B. 6. E. 8.194.040 177.800 13. Timişoara G.987. ap. 46. P?sculescu I. Hermina Fl. loc.200 23. 20. Andrei Miu?el M. 7. 5.600 44. bl. 14. Timişoara Platanilor 15.600 9. Timişoara Simion B?rnu?iu. 4. et. 14.Mihalca I. Timişoara Dragalina 41. Timişoara Pepinierei 8.250 50. Murariu P. 10. Vasile Neagoe D. D. ap. jud. Gheorghe Pernyesz I.480 93. 2. ap 8. Timişoara Ştefan O Iosif 1. 2. 7 Revolu?iei 26.500 25.890 60. Iulian Pilu N. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. Timişoara Teiului 11. Timişoara Icar 14. et.846. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2.440 62.000 109.186. sc. ap. 10. 4.400 16.223. Timişoara Orşova 22. H. 3. ap. Bl. 1. sc. A. 2.362. 1. 8 Pepinierei 8. et.160 6. Pascu D.000 23.760 26.577. A. A. et. ap. Marian Pop I. Rodica Nartea V.299. ap. Pinten I.965. bl. Ininca F. sc. sc. ap. ap.Timişoara Boemia 5. Florica Mocanu G.699.840 78.000 12. 3. 18. ap.411. ap. ap. ap.440 367. 7.M.372.520 59.241.898.372. et. 10. bl.008. Simion Oprea I.116. Sibiu 27. Timişoara Platanilor 15. A. H. bl. Timişoara Borze?ti 1. F. Timişoara Intrarea Sepia 15. Timişoara Negoiu 6. sc. Timişoara Ghioceilor 16.828. ap.000 89. et. ap. 5. Timişoara Ştefano Iosif 50. 10. ap. E.000 37.762. Timişoara Cântului 18.492. D. 1. Tibor Pataki L.308. Melania F. ap. 28. et. ap. Ladislau Pataki I. Ioan Muntean V. ap. B-dul Unirii 14A. Viorel Moga R. Corina C. Ioana Mitrescu S. D70. Mihai Doru Novacovici I. 5. Dorina Oszlanczi S. sc. loc. F. et.800 444. et. Titus Molnar S. Valeria P?tru? A. Tiberiu Nartea I. A.348. ap.372. Timişoara 10. ap 10. Ladislau Orgona? D. Murariu P.028. ap. Elena P?sculescu C. 1. 75. ap.775.137.200 1.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24. 21. Timişoara Simion B?rnu?iu. bl. Eugenia Nicolici A.200 5. 1. bl. 4. 1. 14. 7 Cântului 18. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. Baia Mare. 2.160 13. 10. Constantin Orgona? D. 3. Timişoara Simion Bărnuţiu bl.844. 2. bl.040 LEI 311. 5. Sc. Ion (De) Pavel I. ap. sc. Maramure? N. Mihaela Pavlovici G. sc. Timişoara L. 2. ap. bl. Bl. D. 20. Timişoara Tipografilor 5. Maria Oana Gh.943. 6. ap.131. ap. E4. ap. 2. 16. B1. et. Timişoara Lacului 40. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. E4. 1. et.288. ap. Dan Niculescu L. Constantin Pascu M.160 10. sect.760 2. 75. ap. Timişoara Intrarea Sepia 15. 19. Timişoara Simion Bărnuţiu 75.000 10. Timişoara Calea Torontalului 10. 3.920 140. ap.232. ap. 2. Maria Pavel I. 9. ap.334. Bucureşti. Jenic? Ponto? I. et. 7. Aurel Mitrescu G. et.000 106.190 10. Maria E. Simona E. E6. et. D. 2. Timişoara Perlei 10. et. 5. ap. Floare Eneas 35.360 16. Timişoara Dragoş Vodă. 30. 18. sc.

Ioana Codru?a Pop S. et.800 14. E. jud. Timişoara Gh. C. bl. et. Gabriel Rotariu L. C. 16. 1. 2. 24.401. Bogdan Sârbu A. Laszlo Ranisav E. 16. Mihail Roth V. Timiş Circumvala?iunii 47.860. et. sc.130. sc.270. et. 7.013.474.108.800 57.423. Ionescu 42. 5.836. ap. Timişoara Cutez?torilor 6.720 134. A. E1. ap.450 243. Ştefan Popescu I.052. sc. 61.212. bl. jud. 1. ap. bl. 13. Victor Roba V. Petru-Oct Tipografilor 5. Timişoara ?oimo? 8-10. Emil Scumpia Maria Sgavardia A.672. Cenei.480 8. ap.560. et. bl. 5. et. Timişoara str.599. Timişoara str. Popescu T. ap. bl.493. sector 1 Tineretului. 1. Timişoara B-dul Cetăţii 60. jud. Ioan C. 18.Pop I. 1. sc. bl. et. D.800 101.847.081. 6.10. Georgina T?m?ianu P.081. 3. Buziaş. 7. Seculin I. 11. ap. bl. Titan 6. D8.787. ap. et. et. B. 1. ap 110.297. 3. ap. Timişoara Griviţei 1. Monica Pop V. 663.967. Doja 49.160 1. et. et. ap. jud. 3. Veronica Rusan Mircea Sauca L. 3. et. 3. Some?an C. 4547. Dr. et. ap. sc.680 30. et.853. sc. 2. sc. 2. 9. ap. 26-27. et. sc. ap. 3. 5. bl. Viorica Popescu G. Timiş Take. bl. 4.000 85.670 311.080 9. et. loc.800 107. Elena Şandor F.636. Timişoara Frasinului 7.200 35.720 35.000 144. 4. Timişoara Cutez?torilor 6.489. A1a. Saveta Sârbu S. Timişoara 16 decembrie 1989. et. ap. 1.600 86. D. ap. 3. ap. E.140 37. 6. Mihai Puta N. Timiş Andrei Mure?an 1C. Ioan ?tef T.674. 5.231.875 63. D54. sc.679. et.200 27. sc. bl 1/1. loc. 20. D8. 5. ap. Gh. Buzia?. Timişoara Arca?ilor 3. jud.853. ap. Domin Popeneciu N. sc. 2. Timişoara Stelelor 6. Liliana Rakiczi I. Maria Monica F.000 9. Timişoara Calea Torontalului 6. 5. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. 21. 2. ap. et. ap. ap. A. Bl. Timişoara Memorandului 1. Radu M. Buzia?. et. 12. et. 25. 4. bl. bl.500 83.863. Bianca Ioana Rădescu V. Viorica Stohalm I. 1. Timişoara B-dul Cetăţii. 13 Bucureşti. Anne Mary Roth I. 2. jud. sc. Nicolae Popescu S. Buzia?.730 25. Timişoara Ion Vidu 4. Lazăr 48. B. ap. Timişoara B-dul Cetăţii. Ionel ?tef P.735. E1.200 92. Timişoara Intrarea Doinei 9. 58. sc. bl D19. Pia?a Amzei 10 . bl. A. ap.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 .780.000 33.480 111. E3. F1. et. 44.000 28. C. 5. Timişoara 21. Cosma Szep G.598. 1. bl. Timişoara Matei Basarab.680 34.000 76.120 51. ap. bl. 22. Timişoara Dâmbovi?ei 59. Ecaterina Popa I. 1. et. ap.920 44.563. Timişoara Tipografilor 5.440 44. ap. sc.320 439. 3.400 56. Timiş Calea Aradului 40.679. 11. A. 1. Timişoara Simion Bărnuţiu. ap. 4.746. A. Timişoara Grivi?ei 1.680 2. sc. 11. 13.875.600 46.600 84. Gheorghe ?oimu E.772.017. Timişoara Calea Dorobanţilor. Ilca Roşu C. 1. 42. A. Iosif Preyer 2. Maria Talpai Edith T?m?ianu G.000 69. bl. Timişoara Andrei Mure?an 1C. Adrian Scrob T. loc. Timişoara Tulnicului 1. Timişoara Nedeea. 4. Pop V. 3. Timiş Griviţei 1.520.280 24. sc. et. A. ap. Buziaş. et. Silvia ?erbulea G. ap. 21. 126. sc.400 327. et. Ioan T. bl. D8. ap. A. Timişoara Brându?ei 6. Ceacova. Timişoara Memorandului 1. Timiş Apicultorilor 17. T1.555. Viorica Şandor I. Elena Roşu G. 2.040 206. Andrei ?eitan N. Timişoara Borzeşti 43.100 15.765. ap. 1. ap.680 15. jud. Eva ?eitan R. sc. 6. Eleonora Raţa D. 1. sc. ap. Timişoara Str.515. Tr.250 7. 4.760 26. 4. ap. ap. Mircea Preda N.190.22. Ioan Pop I. ap. E.960 97. 2. Timişoara Calea Aradului 101. Ioan Stroici V. Timişoara Steaua.746. Timişoara Buftea 2. sc. bl. 1B.960 25. Severin.796. 9. Timiş Intrarea Mun?ilor 1. 4. ap. bl 1/1. B. et. bl D19.800 45. A. 29.558. A. bl. bl. et. bl. et. 6. ap. 9. Timişoara Calea Buzia?ului 1. sc.35. 3. Timişoara Labirint 10. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. ap. bl. sc. sc. A. bl. A.

Timişoara Buftea 2. Maria Zold C. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M. A2. Ion Vutan D. Timişoara Lugojului 3.840 LEI Ramnicu Valcea. sc C.717. bl. 15. bl. ap. F?get. B. 221. Lauren?ia Todica E.560 LEI Ramnicu Valcea. bl.110. Timişoara Agronomiei 10. Bălcescu. 7. str. 83. B. Cornelia T?n?sie C. ap 23 72. Hacman nr 36.424. Babeş 54.520 46.150 17.675.966. ap. Timişoara Geneva 1.613. bl.000 17. ap. comuna Fartatesti. 19. sc. A9. nr 4. et. sc. Rm N.930. et 5.960 7. Aurel Vlad D. sc. ap 23 55. ap 23 106. str Nicolae Titulescu nr 14. ap. jud. Gheorghe Udrescu C. Timişoara V. ap. et. 17. Vâlcea. et. et.264. 5. Bl.144.096. 5 I. Timişoara Bucureşti 20.746.724. ap 23 4. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. 1. jud. 4. Timişoara str. Viorel Achim I. Eliza Ungureanu M. Ionescu de la Brad 1. sc. str.147. 3. 6. 40.305. ap. A2. ap 18 25. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. Dumitru Achim D.778. ap. sat Racovita 88.520 139. A. bl.237. 25. Vasile Anghel F. 8 B-dul Republicii 27. Deva. ap 17 8. Tineretului. sc. str. sc.110 43. Timişoara 89.511. 5. Dr.875. Banu Maracine nr 21 12. ap 23 7. 4.200 LEI 49. Elena V?duva M. 2. sat Dozesti 4.297. Virginia C. Babeş 54.950 LEI jud Valcea. ap.240 LEI Ramnicu Valcea. Timişoara M?cin 3. A9. Timişoara Salcâmilor 51. 3. ap. C. sc A. Eugenia Voicu G.000 25. et. sc. str. 3.629. ap. sat Titesti 22. ap 9 63. Lazăr ?enache I.600 31. bl A12. sc. nr 16.300 87. bl.475. mun.350 70. bl H6. B70. Timişoara Intrarea Sunetului 1. A. et 3.958.179. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V. bl. 2. 2.630 LEI Ramnicu Valcea. Timiş Operetei 1. ap. Victor Tobă G.750 LEI 275 . Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. ap. bl. str.186. et. ap. jud. 12. Timiş Calea Martirilor 120.831.350 5. 2. B136. Timişoara Rusu ?ireanu 33. D.400 35. jud. sc.372. et 4. et. bl.11. sc B. 3.116. sc A. Monica Târâl? I.280 LEI Ramnicu Valcea. 2. B14. A1.120 131. Daniel C.635. bl. ap.040 LEI jud Valcea. sc A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea. B. et.259. Timiş 15. et.600 LEI Ramnicu Valcea. Timişoara Bucureşti 32. 71. sc A. Jimbolia. 2. bl. Timişoara Sânpetru Mare nr.978. Ana Todica F.059. str Gib Mihaiescu. comuna Perisani. A9. Timiş V. vl S2.200 36. 17.600 LEI Ramnicu Valcea. str. nr 16. bl. Jimbolia. B. nr 16. Radu Tobă V. et. loc.Ghitiu (T?nase) D. et. Timiş Spitalului 4. comuna Budesti. bl. et. Anemari Catalina Achim V. Rm. Tineretului. Timişoara Mihai Eminescu 26. Dacia nr 3.600 LEI Ramnicu Valcea. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D. sc A. A. et. ap 15 59. et. sc D. 24A. sc A. Tineretului.160 10. bl. str.094.400 412. nr 16. et. sc. 3.680. 10. B.740 84. Hunedoara Aleea Sportivilor 12. F. Tineretului. T?n?sie M. Istvan C.600 84.800 LEI 59. et.000 24. ap.100. str Tineretului nr 14. Vasile Vasca G. A9. ap. 1.800 50. Ionescu de la Brad. Voichi?a Zepa V. Timişoara I. 9.486. 853. Tosity M. Ion Vâdc? V. 8. bl F5.941.460 LEI Ramnicu Valcea.232. 9. ap.900 LEI Ramnicu Valcea.250 LEI 207. Marin Todor C. 8. Ion Ştefan ?ing?u M.

bl S7. b-dul Tineretului nr 7.400 LEI 9. Constantin Badea F. ap 6 jud Valcea. Elena Barbuia I. sc C. bl 4. ap 18 Ramnicu Valcea. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. str Petrisor. aleea Olanesti nr 8. ap 15 Ramnicu Valcea.200 LEI 97.200 LEI 35. comuna Mihaesti. Patru Baiasu Ion Baiasu P. nr 27. ap 17 Ramnicu Valcea. bl 6T. nr 6 Ramnicu Valcea.000 LEI 2. et 3.389. sc A. sc C. ap 1 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 1.240 LEI 108. Dumitru Berbece Silviu Berescu T. sc G. Gheorghe Belet D.166. sc B. nr 11. sc A. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. comuna Budesti. str Splaiul Independentei. ap 37 mun. Bucuresti.829.360 LEI 5. ap 5 ramnicu Valcea. str Niculae Titulescu nr 14. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. bl H6. ap 13 Ramnicu Valcea. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea.067.000 LEI 16.000 LEI 77. bl H6.806. sc B. Nicolae Ramnicu Valcea. nr 12. sc D. sc A. bl 86. sc C. ap 27. Niculina Aspricioiu A. ap 17 Ramnicu Valcea. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I.600 LEI 18.080 LEI 68. sc C. sector 3. bl H4.200 LEI 1. Elena Badea Gh. ap 14 Bucuresti. bl H. str Matei basarab. nr 2. Ion Baiasu I.840 LEI 311. Nicolae Octavian Balasa D.523.800 LEI 6. sc E.116. Dumitru Florin Bildea F.669.000 LEI 32.356. b-dul Traian nr 1-5. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C.965. et 5. sat Magura Ramnicu Valcea. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T. ap 12 Ramnicu Valcea. Valeria Badulescu S.393. Aleea Mioritei nr 2.495.160. ap 4 Ramnicu Valcea. str Nicolae Labis. b-dul Pacii nr 17. Laurentiu Florian Baiasu I.032. sc B. sc A.560 LEI 119. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.475.Antonie I. Aleea Mioritei nr 2.372.080 LEI 39. sc D.940 LEI 42. oras Calimanesti.280 LEI 14. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea. str Tudor Vladimirescu nr 3. str Nicolae Titulescu nr 14.289.920 LEI 59.675. str Calea lui Traian nr 144. bl V6. Ecaterina Beca P. ap 1 Ramnicu Valcea. bl N5.200 LEI 7.600 LEI 144. sc I.271.440 LEI 21. bl C9. oras Baile Olanesti. nr 2. ap 5 Ramnicu Valcea. sc A. bl N5. Aleea Trandafirilor.000 LEI 116. ap 2 Ramnicu Valcea.400 LEI 7. bl N1. bl A 20. ap 8 jud Valcea.840 LEI 5.345.120 LEI 276 . ap 12 jud Valcea.000 LEI 44. bl H6. Dumitra Baciu T.639.906.849. sat Racovita Ramnicu Valcea. sect 6 Ramnicu Valcea.887. Paul Bedreaga A. bl H6. sc E. sc A.720 LEI 10. str Lunaca Bradului. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N. Dumitru decedat Babiciu C. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. sc D.027. str Gib Mihaescu. comuna Olanu Ramnicu Valcea.865. ap 15 jud Valcea.400 LEI 18. str Ana Ipatescu nr 6.595. nr 92 Ramnicu Valcea.467.231. str Dacia nr 6. Elena Balasa Elena Balasa S.874. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. Ion Balasa V.900 LEI 82. sc C2.000 LEI 10. Aleea Doinei. Liana Antonia Avrinte I.390 LEI 4.002. comuna Muiereasca jud Valcea.380. sc E. str Forestierilor. sc A. bl B4. ap 89 Ramnicu Valcea. nr 2.836. str Republici 14/A.595. Aleea Olanesti nr 10.720 LEI 21. str Luceafarului nr 5. ap 11 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 6. bl C9.200 LEI 4. et 7. Sorin Bitica I.413. 126. bl 123. bl A12. str Stirbei Voda. nr 2. sc A.781.880 LEI 79.400 LEI 2. ap 4 jud Valcea. nr 3. sc C. Aurel Badea Gheorghe Badita I. Aleea Trandafirilor.205.

nr 15 Ramnicu Valcea.800 LEI 12. Vergil Burduaza Ion Buse V.113. str Gib Mihaiescu. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe. bl Arges . nr 1 Ramnicu Valcea. sc A. sc B. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. ap 3 jud Valcea. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. sc B. Dan Adrian Boldu D. sc C. bl A68/1.475 LEI 17. sc D Ramnicu Valcea. Slatina.000 LEI 43. ap 1 Ramnicu Valcea. bl A+b. Aleea Ciocarliei nr .820 LEI 43.Bodoc N. str Repulblici nr 6. nr 5.411. nr 9. bl 3. bl S2. str Ana Ipatescu. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 8. ap 7 Ramnicu Valcea. bl A30. str Petrache Poenaru. sc A. sc G.200 LEI 13.790. nr 11.840 LEI 45. str Luceafarului nr 3. Hacman nr 25.000 LEI 125. Dumitru Busu D.986. sc B. Ramnicu Valcea. bl 14. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.933. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. sc B. bl B0. str Regina Maria . str Col.640 LEI 92. nr 26. bl C22. Traian Calinoiu N. Aleea Garoafelor nr 2.400 LEI 12. sc C. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. sc A. str Dacia. nr 41.080 LEI 105. str Carol I. sc B. nr 15.400 LEI 92.356. bl D2.240 LEI 18.115.597.706. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. bloc 6. str Diamantului nr 18. str Dacia. ap 4 Ramnicu Valcea.520 LEI 41.572.480 LEI 8.769.788. sc C. sc B. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.010.800 LEI 56. ap 6 Ramnicu Valcea. Adrian Busu C.342. bl 47.280 LEI 23.284.579.800 LEI 133.919. sat Vladuceni Ramnicu Valcea. str Dr Hacman. Aleea Cocorilor nr 4. bl R20. str Dr. str Crinilor.982.483.294.960 LEI 10.000 LEI 84. Prel. ap 3 jud Valcea.000 LEI 17.446. ap 18 jud Valcea. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. str calea lui Traian. nr 9. ap 12 Ramnicu Valcea. str Dacia.234.546.920 LEI 89.976.480 LEI 71.711. b-dul Tineretului nr 14. sc A.120 LEI 124. b-dul Nicolae Balcescu.555. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea. str Dr Hacman. bl S2. Constantin Boiangiu M. com Pausesti Maglasi. nr 18 Ramnicu Valcea.200 LEI 32.760 LEI 37.048. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C. sc C. ap 6 Ramnicu Valcea. comuna Bunesti. bl R 16. ap 9 Ramnicu Valcea. str. Ionela Mihaela Budasu A. bl 14. ap 22 Ramnicu Valcea. Stefan Bojin C.354. Mihaela Gabriela Branescu N. sc A. sc C. sc B.977. str Marin Sorescu nr 8. ap 54 jud Valcea. sc A. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. nr 11.500 LEI 30. et 3. sat Teiusu Ramnicu Valcea. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. sc C jud Valcea. Aleea Stejarului nr 4. sc D. Badescu. sc A. ap 9 Ramnicu Valcea.836. Valentin Boldojar Gh. bl 12.523. sc C. nr 12. Dumitru Bratu C.120 LEI 277 . sc D. bloc 96.176. Aleea castanilor. str Regina Maria .325. nr 8.739.200 LEI 61. oras Dragasani. Georgeta Buliteanu P. bl C 4. Milpomeny Bunu I. Constantin Boldojar D.724.080 LEI 66.440 LEI 28.960 LEI 25.120 LEI 47. ap 4 Mun. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. Tunari.400 LEI 9. Aleea Privighetorii nr 3. bl C 4. Elvira Boldojar I. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 26 152. bloc 96.000 LEI 82.600 LEI 39.680 LEI 67. sc B.008.

120 LEI 14. nr 1.779. ap 9 Ramnicu Valcea.920 LEI 105. bl 21Arges . nr 2. bl 6. sc C. str Salinei. ap 11 jud Valcea.080 LEI 18. str Matei Basarab. sc A. ap 4 Ramnicu Valcea.610. sc G. jud Arges.223. sc A. b-dul Tineretului nr 4.800 LEI 41. Lenuta Cernea I. et 1. sc A. bl D2.454. sc G.832. nr 23. ap 22 Ramnicu valcea. str Ana Ipatescu. nr 12.684. sc A.str Calea lui Traian nr 175.446. sc A.840 LEI 81.471. b-dul Tineretului nr 4. ap 10 48.520 LEI 5. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea.372. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. sc C. sc D.639.932. sc A.560 LEI 84.240 LEI 155. str general Magheru.000 LEI 20. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. Marin Cinca N. bl C11. str Calea lui Traian .775. sc a. str Rapsodoei nr 33. ap 13 Ramnicu Valcea.615. str Ciocarliei. ap 13 Ramnicu Valcea.845.984. str Ana Ipatescu. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh.800 LEI 97. bl A69. nr 126. nr 15. bl S3. str Dr. sc A.200 LEI 104.900 LEI 278 .280 LEI 3. nr 12.str Calea lui Traian nr 175. ap 8 Ramnicu Valcea.374. bl 133. sc A. ap 20 Ramnicu Valcea.650. nr 12. bl D2. sc C. str diamantului. ap 11 Ramnicu Valcea.760 LEI 63. Elena Carstea C. ap 6 Ramnicu Valcea. Ion Cernescu Valerie Chiper C.080 LEI 6. Marian Cazacu C. Constantin Cerbu M. bl 108. bl H7.360 LEI 10. str Col. sc B. bl S8.640 LEI 68. Tamara Carjaliu C. bl P4bis.520 LEI 15.127. ap 4 Ramnicu Valcea. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. bl 7. sc G. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. Hacman.973. sc B. C. nr 14. str Lucian Blaga.580 LEI 79.500 LEI 22.498. str Gib Mihaiescu nr 11. Badescu.280 LEI 37. nr 11. sc B.850 LEI 58. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe. str Luceafarului nr 6. Corina Simona Chirca D. bl S3. ap 8 jud Valcea. bl 20.360 LEI 6.660 LEI 9.196. str carol I.669.319. bl A53.str Calea lui Traian. ap 15 Ramnicu Valcea.Capatana A.290 LEI 12. str I. bl A27/1. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicun Valcea. Bratianu nr 2.400 LEI 138. oras Ocnele Mari. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. sc A. nr 25. sc A. ap 6 Ramnicu Valcea. bl 20. bl S3. bl A53. nr 171. sc 3. bl D3.022. ap 10 mun Pitesti. nr 2. ap 1 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 138. nr 12 Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea. Constantin Cenusoiu C. str Matei Basarab. Ion Carstea F. nr 30 bl B6. sc A.302.176.220 LEI 148. Armina Elena Cerbu D.422.600 LEI 16. bl 2. str Lucian Blaga. Ana Cerbu C.300 LEI 42.270 LEI 18. comuna Fartatesti. sc A.964. str trivale.855. bl 100. comuna Olanu Ramnicu Valcea. nr 18 Ramnicu Valcea. sc A. Elena Ramnicu Valcea. sc B.200 LEI 32. bl 12. str Carol I.613.600 LEI 12. sc C. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M. ap 17 Ramnicu Valcea. Gheorghe Carstina N.082. sat Dozesti Ramnicu Valcea. ap 22 ramnicu Valcea. str Regina Maria .262.

880 LEI 14. bl S27.120 LEI 80. Ion Codreanu N. br 58.508. ap 10 Ramnicu Valcea. bl B0. sc A. sc A.610. bl 100. Ioana Colu Maria Constantin D. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D.281.744. bl 20. Nicolae Costescu C. sat Racovita Ramnicu Valcea.337. sc D.422. str Posada. sc A. str Matei Basarab nr 2. nr 3. bl A52. sc A. bl 37.860. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. Sonia Cojocaru D.800 LEI 4. sc F.680 LEI 176.Ciuca A.. ap 15 jud Valcea.722.865.520.684. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.760 LEI 63.877. ap 19 Ramnicu Valcea. sc E. str Decebal. bl S11.000 LEI 13. nr 14. sc B. nr 13. bl 20.120 LEI 18. str Dacia nr 2. sc B.746.Corina Cluci Claudia Coca I. str Nicolae Titulescu nr 12. str Calea lui Traian nr 68. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea.520 LEI 41.800 LEI 76. comuna Lungesti. b-dul Tiberetului.080 LEI 46. bl S2. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. com Vaideeni jud Valcea.400 LEI 9. sc C.438.000 LEI 25. ap 1 21.000 LEI 2. nr 4.800 LEI 20.262.000 LEI 3. sc H. bl A52.800 LEI 10.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. ap 11 Ramicu Valcea. sat Stanesti Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 175. bl 12.633. aleea Trandafirilor.600 LEI 31. ap 9 Ramnicu Valcea. sc B ap 12 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab. sc L.008.600 LEI 54. bl 1. bl A18. Maria Cosma N. str Calea lui Traian nr 186. bl 30.636.372.600 LEI 59. nr 6.483.515. sc B.200 LEI 25.comuna Vladesti Ramnicu Valcea. nr 20 jud Valcea .038.560 LEI 45. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea.971. ap 10 jud Valcea. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M.600 LEI 18.000 LEI 14.092. Rodica Liliana Cretean F.822.200 LEI 22. sc B . comuna Golesti. nr 2a.800 LEI 50. aleea doinei. Dumitru Constantin P. comuna Budesti.800 LEI 20. str Stirbei Voda. str lucian Blaga. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh.744. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. nr 2a. sc B. str Calea lui Traian.447.100 LEI 54. nr 2.671. ap 19 Ramnicu Valcea. bl B9. sc B. ap 13 Ramnicu Valcea. bl 8. Augustina Sanda Cosac I.840 LEI 38. str Calea lui Traian nr 175. sat Blidari Ramnicu Valcea. ap 29 Ramnicu Valcea.800 LEI 24. Ecaterina Florentina Ciuca C. str Lespezi nr 57 jud Valcea.000 LEI 114. Natalia Cojocaru C.148. str Independentei nr 1.935. ap 3 Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 4. Aleea Panselutelor. sc A.000 LEI 23.786. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. ap 4 jud Valcea.376. nr 1. str Independentei. b-dul Nicolae Balcesc. Claudia Geta Ciucu I. nr 20 Ramnicu Valcea. sc D. bl H 6.040 LEI 10. ap 3 Ramnicu Valcea. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea.299. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia . str lucian Blaga.680 LEI 279 .060. sc A.000 LEI 32. str Luceafarului.460 LEI 40. ap 2 Ramnicu Valcea.000 LEI 25.017. str Cap. ap 13 jud Valcea. ap 22 Ramnicu Valcea. bl N1. bl 19. ap 8 Ramnicu Valcea. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea. bl C33.507.

nr 3. str Pacii nr 11.160 LEI 10.518.880 LEI 28. ap 2 jud Cluj Napoca. str Uniri.000 LEI 31. ap 3 Ramnicu Valcea. bl 12. str stirbei Voda nr 7. str Nicolea Balcescu nr 15.120 LEI 7.720 LEI 119.975 LEI 22. sc A. Ramnicu Valcea. Georgescu.000 LEI 119.427. sc B. sc D. et 3. ap 10 Ramnicu Valcea.000 LEI 5.960 LEI 62. Bogdan Diaconu M. ap 15 Ramnicu Valcea.186. sc E.160 LEI 15.372.400 LEI 5. ap 5 Ramnicu Valcea. nr 18.840 LEI 16.462.802. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 160. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I.800 LEI 50. Marioara Dobrinescu N. bl N11. Aleea Olanesti nr 6.350. ap 2 Ramnicu Valcea. Costel jud Valcea. Nicolae Deaconeasa P.460 LEI 15. Valentin Danaila I.400 LEI 74. sc A. sc B. sc A. sat Sarulesti Ramnicu Valcea. str Aleea Panselutelor nr 1. bl C23. sc A. comuna Fartatesti jud Valcea. ap 5 73. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F.923. bl 8. nr 8. sc A. sc A. str Mr. ap 4 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea.052. ap 7 Ramnicu Valcea.684. ap 10 Ramnicu Valcea. Tudor Dima C. Maria Dobrin C.111. nr 18. Virgil Diaconu M.289.000 LEI 10. bl C32. Ion Liviu Diaconu I.560 LEI 32.965.869. ap 1 Ramnicu Valcea. sc C. bl B20. str Splaiul Independentei. ap 2 jud Valcea. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea. comuna Lapusata. bl P1. str Grigore Procopiu nr 2. ap 20 Ramnicu Valcea. Aleea Lotrisor. Aurel Crudu D. bl C23. Ioan Crudu Florina Crudu I. nr 3. ap 15 Ramnicu Valcea. comuna Babeni. Dan Dobrinescu M. str Aleea Panselutelor nr 1.020. str V.I.972.523.440 LEI 12. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I.000 LEI 3.840 LEI 30. Iulian Dobra I.850 LEI 59. ap 11 jud Valcea. aleea Panselutelor. ap 26 Ramnicu Valcea. sc E.881.830 LEI 280 .640 LEI 46. sc E.400 LEI 8.010 LEI 25. comuna Bujoreni jud Valcea.143. ac A. bl 21. sc A. str Maresal Ion Antonescu nr 26. sc B. str Calea lui Traian nr 207. comuna Nicolae Balcescu. sc 1.160 LEI 34. com Goranu. str Calea lui Traian nr 160.320 LEI 15.511. ap 1 Ramnicu Valcea. sc A.200 LEI 78.990. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 90.Cristescu Camelia Crisu Gh.200 LEI 17. bl G50. et 3. oras Horezu. bl B20. bl 21.827. aleea Panselutelor. sc A.355.232. nr 11 Ramnicu Valcea. bl 17. bl C32.278.440 LEI 35. sc b. str Calea lui Traian. oras Dragasani. str Nucilor. bl Petrol. Stefan Crivet Gh. b-dul Nicolae Balcescu nr 45. sc B.994.562. sc B.818.000 LEI 15.153. ap 7 Ramnicu Valcea. jud Valcea. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V. str Nucilor.160 LEI 92. Aleea Olanesti nr 8. nr 7 Ramnicu Valcea.570.160 LEI 46. Maria Dobra Gh. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe.113.600 LEI 43. str Fabrica de zahar. oras Dragasani. str Grigorie Pocopiu nr 2. str Calea lui Traian nr 207.740. ap 20 Ramnicu Valcea. Lenin nr 131. str Pacii nr 11. Marian Dobrinescu M. sc A.640 LEI 5.930. nr 4. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea. str Mihai Eminescu nr 4. ap 2 Ramnicu Valcea.881.678. nr 58.497. sc B. Ramnicu Valcea.

000 LEI 336. sc A.573.149. Alexandru Dutu P. sc A.str Sg. str Stirbei Voda nr 20. str Lucian Blaga nr 8 A.000 LEI 12. Ion Dogaru D.403. bl N25. bl 7. bl 82. Pamfil Nastase nr 53. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 1. ap Ramnicu Valcea.017.500 LEI 21.713. str Nicoloae Titulescu nr 17. str General Magheru nr 11.520 LEI 30. nr 2. sc A. str General Magheru.000 LEI 15. sc 1. sc D. bl A14/2. ap 3 Ramnicu Valcea. sc B. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C.900 LEI 14. str Calea Lui Traian jr 104. str Ion Referendaru.600 LEI 5. sc B. ap 4 Ramnicu Valcea. Nicolaie Dutulescu S. str Splaiul Independentei nr 6.000 LEI 113. ap 23 Mun Bucuresti.000 LEI 191. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 15 Ramnicu Valcea. sc F. Maria Dobritoiu I. ap 7 Ramnicu Valcea.610. bl 101. str Dr. sc A. sc A. sc B. nr 27 jud Valcea. Ileana Dragan I. sat Silea Ramnicu Valcea. ap 4 jud Cluj. ap 23 11. bl G. sect 2. sc C. nr 2.600 LEI 18.comuna Olanu Ramnicu Valcea. bl 22.018.313.360 LEI 12. Elisabeta jud Valcea. bl H3.200 LEI 29.186. bl E4. ap 10 Ramnicu Valcea.643. bl 98. sc A. ap 13 Ramnicu Valcea.744. bl A50. ap 7 Ramnicu Valcea.240 LEI 20. bl 32. ap 6 Ramnicu Valcea.706.860 LEI 35.400 LEI 20. nr 2. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. str Violetelor nr 2. comuna Budesti Ramnicu Valcea.480 LEI 214. ap 7 Ramnicu Valcea.210 LEI 10. spl Independentei nr 6. bl 7.550 LEI 29. Ion Frantu C.360 LEI 39. comuna Orlesti.372.000 LEI 22.400 LEI 281 .590 LEI 7.000 LEI 7. str Primaverii nr 2. mun Turda. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. sc A.240 LEI 63. bl 13. Maria Florea R. Ion Enache I.779. ap 4 Ramnicu Valcea. str Perlei nr 6. nr 15. ap 10 Ramnicu Valcea. sc F. Hacman nr 13.558.238. bl S3. Elena Dragusinoiu Ghe.347.750 LEI 32. ap 11 Ramnicu Valcea.960 LEI 44. Alexandrina Florescu V. str Nicolae Labis. bl A14/2. str Dr. str Matache Temelie. Lazar. str Gib Mihaiescu.456.040 LEI 18. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. str Gh. sc A.217. str Nicolae titulescu nr 18. ap 11 Ramnicu Valcea. str Cerna nr 25. Calea lui Traian . Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T.960 LEI 4. bl B4. sc E. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I. sc A.269. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P.041. str Nicolae Labis. Gheorghe Dogaru C.830 LEI 241. str 1 mai nr 29 jud Valcea.728.nr 8.578. Victoria Dutu C. sc B. Mihaela Dogaru M. bl S33/1. ap 13 Ramnicu Valcea.993.500 LEI 3.260. str Perlei nr 6. Aleea Rozelor. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea. bl S1/1. sc A.720. sat Sambotin Ramnicu Valcea. Ion Dumitrascu C. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea.495.599. Teodor Floricioiu Tr. comuna Daesti.Dobrinescu V.652. comuna Golesti jud Valcea. nr 13.600 LEI 85. bl B4.000 LEI 31. sc A jud Valcea.669. sc A. bl S7.879.569.000 LEI 0 LEI 14. Hacman nr 57. Valentin Firescu T. Costantin Fulga A.744.

Aleea Ciocarliei nr 1. str Grigore Procopiu nr 4. ap 24 Ramnicu Valcea. oras Ocnele Mari. Elena Gabor I. str Marin Preda nr 2. ap 7 Ramnicu Valcea.161. ap 10 mun Bucuresti sec 2. Lenin bl S7/1 sc A. sect 2.525. sc A. bl P. bl 7B. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea.694. I. Victor Cristian Ghemu Gh.327.040 LEI 59. sc B. comuna Craciunesti.400 LEI 3.900 LEI 50.760 LEI 62.600 LEI 29. sc D.945.326.201. Constantin Ganea N. ap 40 Ramnicu Valcea. sc A. str Emil Avramescu.200 LEI 49.890. Janos Gaitanaru A. str Maior Coravu Ion nr 30. nr 185. Aleea Cocorilor nr 7. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 99.627. sc A. str Independentri nr 6. ap 10 jud Valcea.600 LEI 52. bl P52.000 LEI 31. ap 8 Ramnicu Valcea.200 LEI 218. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea.400 LEI 40. Marina Ganescu P. sc A. ap 20 jud Valcea. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T. sc A. bl A36/3.800 LEI 33. bl G3.744.706. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. Aleea Doinei nr 2.091.760 LEI 226. ap 7 Ramnicu Valcea. sat Craciunesti nr jud Valcea.910 LEI 247.260. str Nicolae Iorga.488. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 40 mun Bucuresti. str Matei Basarab nr 28.320 LEI 41. sc B. Rusalinda Ganea P. comuna Fartatesti.830 LEI 282 . ap 16 Ramnicu Valcea.319.109.608. ap 8 Ramnbicu Valcea.414.066. str Maresal Ion Antonescu nr 7. Aleea Stejarului nr 4.400 LEI 31. sc A. oras Horezu. sc B.440 LEI 14.067. sc B. sc A.040 LEI 7. sc A.050 LEI 19. str Rapsodiei nr 24. Nicolae Gogolosi I. bl D11.760 LEI 6. str Fantanica nr 9. str Uniri.634.363.116. ap 12 jud Valcea. sect 5. ap 9 Ramnicu Valcea. bl 26. sc A. Ioana Geana Elena Giupana N. oras Horezu. sat Giulesti Ramnicu Valcea. sc B. nr 5. Aleea Privighetorii nr 2. Aleea Stejarului nr 4.600 LEI 21. bl R4. Dragos Florian Ghemu V. Aleea Doinei. bl 19. ap 96 jud Valcea. sc B. comuna Bunesti jud Valcea. Elena Ganescu C. bl R4. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. sat Cremenari mun Targu Mures. Gheorghe decedat Gheorghe M. str Gabriel Stoianovici.273.100 LEI 100. ap 23 Ramnicu Valcea. sc B . comuna Galicea.440 LEI 11. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.760 LEI 411. sc B. str Nicolae Titulescu nr 12. nr 19 mun Bucuresti. 91. bl 7B.160 LEI 20. sc B.520.152. Aleea Ciocarliei nr 1. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea.754.sc A. sc A. sect 2.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I.560 LEI 10. nr 3.080 LEI 23. Zenobie Georgescu V.800 LEI 49. bl 22. bl 9. nr 18C. str Calea lui Traian.840 LEI 37. str Fantanica nr 9. Cosmin Ion Georgescu I. Adriana Geana D. str Maresal Ion Antonescu nr 7.800 LEI 42. str Novaci nr 7. bl B01. Aleea Cocorilor nr 6.249. sc B. sc B. Aleea Doinei nr 2.800 LEI 25.411.215.811. bl 6.450.190. ap 7 Mun Bucuresti. Horia Manuel Gavrila D. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I. bl 113.920 LEI 3. Natalia Gavrila M.000 LEI 8. ap 24 Ramnicu Valcea. nr 3. str V. bl 86.855. bl N1.800 LEI 21. jud Mures. Ion Gheorghiu C. bl 6. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 16 Ramnicu Valcea. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. bl 18.249.

148. Filofteia Gustescu M. sc C. Elena Ionescu I. ap 15 jud Valcea.608. sc B.552. jud Prahova.600 LEI 16. sc B. et 2 Ramnicu Valcea. Dumitru Ionescu C. str Calea Lui Traian nr 150. nr 7. Constantin Hera M.223.260 LEI 8. sc B. sc A. zona Ostroveni.865 LEI 12. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. str Cerna nr 25. bl 120.669. ap 12 Ramnicu Valcea.549. sc D. str Nicolae Titulescu. lenin nr 56. Gheorghe Hodorogea C.830 LEI 18. str I. ap 12 Ramnicu Valcea.840 LEI 42. nr 12. ap 14 Ramnicu Valcea.760 LEI 15.880 LEI 65. sc A.320 LEI 20. str Matei Basarab nr 12. sc A. C. sat Valeni Ramnicu Valcea.226. Maria Ion H. bl D10.200 LEI 6.767.160 LEI 55.387. sc B. ap 9 Ramnicu Valcea.200 LEI 199.362.110.847. bl A27/1. ap 8 Ramnicu Valcea. bl R4.335. Eugenia Heroaica I. sc A. ap 68 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. Ion Ionescu M. bl A3.360 LEI 13.560 LEI 29.800 LEI 37.737.427. bl 12. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. Marian Ioan Hodorogea C. bl A13. ap 5 mun Ploiesti. Aleea Garoafelor nr 1. str Dr.200 LEI 60. Ion Ilie I. Gheorghita Hangiu D. b=dul tineretului nr 5. str Dr. sc B. Hacman nr 27. bl A40/1. Mirela Gutt D.304. Ioana Ion M.446. sc A. Aleea Cocorilor nr 6. b-dul Tineretului nr 3A. sc D. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A.720 LEI 115. sc A.967. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. str Maresal Ion Antonescu. ap 12 Ramnicu Valcea. bloc 2.538. str Ostroveni nr 9. Aleea Cocorilor nr 6. str Mihai Eminescu nr 24.760 LEI 20. I. str Nicolae Iorga. Aleea Ciocarliei nr 4. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea.760 LEI 24. ap 11 Ramnicu Valcea.435.400 LEI 283 .350 LEI 50. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. sc D.157.800 LEI 56. ap 17 Ramnicu Valcea. bl H6. bl A67.975 LEI 153. nr 12. Viorica Holban V.757. sc C.483.600 LEI 29.083.300. Florina Ilie N. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. ap 3 Ramnicu Valcea.sc C. bl 19.446.600 LEI 18. sc A. ap 17 jud Valcea. bl 140.320 LEI 12. Nicolae Ioana N. bl A3. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 22.650 LEI 24.008. Gheorghe Ignat Elena Ilie D.280 LEI 12. Traian Ionescu M. comuna Goranu 22. bl A37/3. bl S15. bl A11/2. Bratianu nr 6. ap 31 Ramnicu Valcea.379.432. str Dacia nr 22. str V. str Cerna nr 25. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C. sc A. sc E.Grancea V. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. bl B13. Ovidiu Ioana St. sc c.640 LEI 26.313. ap 17 Ramnicu Valcea. comuna Pausesti.030 LEI 177. str Rapsodiei nr 10. b-dul Nicolae Balcescu nr 15.040 LEI 4. Hacman nr 27. bl A15. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea.760 LEI 13. ap 14 Ramnicu Valcea.920 LEI 26.577.440. comuna Goranu jud Valcea.421. sc B. str Marin Sorescu nr 6. .480 LEI 58. str Calea Lui Traian nr 76. str Dacia nr 24. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea. Tamara Ion C.869.400 LEI 15. sc E.200 LEI 42. sc A. sc D.454. b-dul Tineretului nr 14.

116. bl N13.340. oras Dragasani. str Lucian Blaga nr 2. sc A. str Dr. str Rapsodiei nr 7. sc A.678. sc A. ap 2 Ramnicu Valcea.219. str Armoniei. sc A. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 25.930.240 LEI 40.850 LEI 15. str Luceafarului nr 50. ap 14 jud Valcea.077.600 LEI 69. sc B.320 LEI 31. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N. str Primaverii nr 9. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea. bl S2.600 LEI 39.424.181.100 LEI 14. ap 56 Ramnicu Valcea. Flora Alina Mandica I. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea. Gheorghe Ispir I. ap 7 Ramnicu Valcea. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D.372. Dan Manda I.480 LEI 12. str Matei Basarab. str Maresal Ion Antonescu nr 36. ap 17 Ramnicu Valcea. sc A. sc A. sc A.640 LEI 3. b-dul Tineretului nr 10.Irimia Alexandru Irimia Gh. bl B1-1. sc A. sc B. bl R8.600 LEI 472.str Regina Maria nr 21. ap 5 Ramnicu Valcea. bl 11. str G-ral Magheru nr 10. str Dacia nr 2.448.000 LEI 57.826. bl B1-1.909. Ilie Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. sc A.800 LEI 74. str Splaiul Independentei nr 4. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea.313.960 LEI 419.800 LEI 73. str Armoniei. ap 8 Ramnicu Valcea.831. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. ap 8 Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 2. bl C12. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 3. sc B.669. Aleea Privighetorii nr 2.902. bl C0.680 LEI 31. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 42. sc C.517. Ion Lascu I.000 LEI 18.320 LEI 14.180 LEI 284 . str Independentei nr 10. sc A. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. bl 14. Gabriel Lazar V. Georgeta Ispas D. sc B. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea.924. str Colonel Badescu nr 11.sc B.372. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. bl 85bis. str Rapsodiei nr 7. ap 27 Ramnicu Valcea. bl O1.000 LEI 35.869.880 LEI 8. sc F.600 LEI 30. bl A20. ap 1 Ramnicu Valcea. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea.720 LEI 25. Daniela Lene A. sc E.000 LEI 26. bl 123. ap 8 Ramnicu Valcea. Lucia Marculescu C.861.160 LEI 39.400 LEI 41. str Nicolae Titulescu nr 9. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea.237.360 LEI 24.453. Ion Istratie D. ap 25 Ramnicu Valcea. bl 9.300 LEI 10. str Remus Bellu. ap 8 Ramnicu Valcea. bl C1.292. nr 7. str Grigore Procopiu nr 33.400 LEI 7.920 LEI 36. ap 12 Ramnicu Valcea.733.413.880 LEI 291. str Calea lui Traian nr 39. str Marasesti nr 3. Constantin Marcu I. ap 3 Ramnicu Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. sc C.070 LEI 45. ap 14 Ramnicu Valcea.960 LEI 34. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 107.046.700.str Regina Maria. sc A. Aleea Cocorilor nr 5. sc A. sc A. sc A. spolaiul Independentei nr 4.280 LEI 17.078.200 LEI 10. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. bl A53. sc B. sc E.099. sc B.111.443. Nicolae Jumara N. nr R8. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 1 jud Valcea.421. bl 3.969.

330. bl 22. sat Gura Vaii ramnicu Valcea. str 22 decembrie nr2. ap Ramnicu Valcea.200 LEI 11. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. sc . Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh. bl 100. sc F. Florica Micu V. sc A.996.680 LEI 152.225.300. str Nicolae Balceascu nr 1. ap 13 Ramnicu Valcea.000 LEI 47.000 LEI 75. ap 15 Ramnicu Valcea.116.608. bl 92. str Luceafarul nr 5.781.Patru Micsoreanu A.563. str G-ral Magheru nr 7. ap 8 Ramnicu Valcea. Ionel Mirci St. sc A. sc A.746. Fanica Mariana Mateiasi Ghe.544.632. sc E. ap 5 12.430.116. sc A.607.952.768. sc A. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea.400 LEI 126.000 LEI 74.680 LEI 8.680 LEI 24. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M. b-dul Tineretului nr 10. bl D. sc 3. sc C. sc C. sc C. str Emil Avramescu nr 7. comuna Slatioara Ramnicu Valcea. Veronica Mazilu Gh. bl A17/1.197. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 131. Gheorghe Marin I. bl 5.818. bl B2.836. bl H6. str Mihai Eminescu nr 22. Aurelia Marin Ghe. sc A. sc A.640 LEI 62. sc A. bl B2. ap 18 jud Olt.000 LEI 73. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea. str Diamantului. str Regina Maria.400 LEI 31.250 LEI 6.538. bl A 20. cart. sc A.040 LEI 17.640 LEI 149.200 LEI 132.708. b-dul Tineretului nr 4. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea. bl 09.372.720 LEI 285 .806.040 LEI 7. b-dul Tineretului nr 4. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea. str Nicolae Tiulescu nr 14. Monica Elena Micu V.400 LEI 166. str Ceclila Cutescu Stork. sc A. sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. Str G-ral Magheru. sc B. sc B.400 LEI 10.000 LEI 21. ap 11 Ramnicu Valcea.000 LEI 4. ap 26 Ramnicu valcea. sr Calea lui Traian nr 323. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea.840 LEI 22. ap 15 Ramnicu Valcea. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C.965.303.760 LEI 112. sc A. str Diamantului. str Marasesti nr 7. str Independentei nr 3. sc B. str Rapsodiei nr 1. nr 10.480 LEI 1. sc 1.880 LEI 155. comuna Bujoreni.680 LEI 3.882. bl 1.Marian O. nr 18. str Tudor Vladimirescu nr 39. str Narciselor nr 2. str Diamantului. ap 15 Ramnicu Valcea.760 LEI 249. ap 11 Ramnicu Valcea. com Obarsia jud Olt.000 LEI 34. nr 18.840. bl C.616. bl S2. ap 17 Ramnicu Valcea.600 LEI 34. ap 9 Ramnicu Valcea.720 LEI 27. ap 17 Ramnicu Valcea.520 LEI 23. ap 9 jud Valcea.597. bl B5. ap 31 Ramnicu Valcea.970. str Nicolae Iorga nr 1. nr 18. sc C. ap 16 jud Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. mun Craiova. str Diamantului. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 25 Ramnicu Valcea.413. nr 18. sc E.111. bl B12. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 5 Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 39.900. ap 15 Ramnicu Valcea.070 LEI 124.646. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V.600 LEI 20.440 LEI 31. bl C12. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. Craiovita Noua. b-dul Tineretului nr 14.113.

str Lucian Blaga nr 2.562.190. ap 10 Ramnicu Valcea. str Diamantului.210 LEI 110.158.302. ap 1 mun Galati.372. bl A53. comuna Daesti. str Rapsodiei. ap 19 Ramnicu Valcea.949. sc B.960 LEI 33. sc A. ap 3 Ramnicu Valcea. bl A 8/1.302.600 LEI 35. str Republici nr 22.640 LEI 286 . sc C.920 LEI 20. sc A.225.920 LEI 22. ap 12 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 209. sc E. sc B. sc D.240 LEI 14.680 LEI 211. Ionel Naulea F. bl S7. Maria Nitu M.780 LEI 14. sc D. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. sc C.241. bl A7. ap 7 Ramnicu Valcea. bl H11. comuna Verguleasa. str Republici nr 32.800 LEI 25. bl 26. Hacman nr 13.400 LEI 8.585.400 LEI 27. Mihai Nicolae I. Aurica Nicolae A. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 11.339. str Calea lui Traian nr 209.760 LEI 10. bl 122BIS. Gheorghe Neamtu I.483. Alexandru Nas N. str Rosiori nr 12.508. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea.820 LEI 15. ap 2 jud Valcea. sc A ap 5 Ramnicu Valcea. sc A.500 LEI 518. sc A.383. sc C.800 LEI 32. sc E.540 LEI 36. str Liceului bl H2.520 LEI 6. bl 12. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea. bl 26.579. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. str Dr.837. str Republici nr 9. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. ap 15 51. ap 21 Ramnicu Valcea. ap 12 jud Olt. ap 2 Ramnicu Valcea. sc C.000 LEI 66.400 LEI 88. comuna Slatioara.200 LEI 35.750 LEI 3.200 LEI 41.818.520. sc A. jud Galati.201.000 LEI 10. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. b-dul Pandurilor nr 11. Hacman nr 11. ap 7 Ramnicu Valcea. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S. Mihai Neagoe I. bl R33. sat Rugetu Ramnicu Valcea. Str Cozia.066. str Constantin Brancusi nr 3. Floarea Nitu P. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea.880 LEI 11. bl G2. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.400 LEI 22. Constantin Nitu D. str Calea lui Traian nr 209.200 LEI 5. b-dul Pandurilor nr 9. comuna Babeni. str Nicolae Titulescu nr 9. Constantina Neacsa V. str Armoniei. str Calea lui Traian nr 328. ap 2 Ramnicu Valcea.070.520 LEI 21. nr 12. ap 14 Ramnicu Valcea. sc B.264. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 2.000 LEI 149.800 LEI 11. bl A11/3. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V. sc C. sc B.588. Aleea Cocorilor nr 2.919.Mohanu T. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A. ap 11 jud Valcea. ap 30 Ramnicu Valcea. sc B.520.204. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. 85 bis. str Dr. str Calea lui Traian nr 209. Elena Negoita M.339.339. bl H2.440 LEI 42. Vasile Naulea F. ap 9 Ramnicu Valcea.982.403. str Matei Basarab nr 12. bl R22. ap 15 Ramnicu Valcea. sc B. bl 26. ap 30 Ramnicu Valcea.800 LEI 26. sc D.000 LEI 686.967. ap 17 Ramnicu Valcea. bl H1.783. bl 98.162. Elena Nedelcu I. b-dul Tineretului nr 3.140 LEI 37. sc A. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh.860. Georgeta Nitu I. Ioana Nagy I.000 LEI 37. sc C. bl 32. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. Nicolae Musuroaia C. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I.

709. sc B. str Calea lui Traian nr 27.600 LEI 32.879. Teodor Olaru V. ap 10 Ramnicu Valcea.720 LEI 30.520 LEI 30. ap 16 Ramnicu Valcea. sc D.068. b-dul Tineretului nr 10.120 LEI 32.372.440 LEI 30. str Constantin Brancusi nr 9.000 LEI 72. str G-ral Magheru nr 8. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G.430 LEI 28. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. ap 20 Ramnicu Valcea.232. sc A.446. str 22 decembrie nr 69.525.254.343.775.660 LEI 32. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 4. Lazar nr 27 Ramnicu Valea. bl A8/2.462. Alexandru Olaru Ghe.680 LEI 13.400 LEI 11.704. str Hidrocentralei nr 6. b-dul Pandurilor nr 13. bl R22.520 LEI 84.200 LEI 30. ap 18 Ramnicu Valcea.600 LEI 58.390. ap 12 Ramnicu Valcea. bl 77. str Calea lui Traian nr 88. sc A. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. bl B5. sc B. sc C. bl S5.000 LEI 65. bl H4. ap 15 mun Turda.728. sc D. bl GA15. sc b. ap 4 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 8. oras Brezoi. bl S1. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea.701. sc C. ap 10 Ramnicu Valcea. sc C. ap 8 21. sc A. sc B. sc D. ap 4 Ramnicu Valcea. bl A42/1.937. bl D10.927. str Splaiul Independentei nr 10. ap 15 Ramnicu Valcea. mun Slatina. Mihai Paveliu P. sc A. sc A.701.800 LEI 86. sc A. sc B. b-dul Pandurilor nr 5.322.200 LEI 62.067. sc C. Ioan Pavloschi V. ap 14 Ramnicu Valcea. bl B5. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S.600 LEI 71. jud Cluj.500 LEI 48. sc A.120 LEI 12. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A.200 LEI 5. bl A70. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. str Primaverii nr 10. ap 11 Ramnicu Valcea. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D.603. ap 14 jud Valcea. Virginia Oprea Jana Orbisor O. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. bl A41/2. sc D.160 LEI 110. bl A14. Mircea Petrache Elena Petre C. intrarea Cecilia Cutescu Stork. Aurelia Olaru A.626.800 LEI 20.920 LEI 10.000 LEI 221. ap 10 Ramnicu Valcea. bl H4. str Perlei nr 5.113. ap 10 jud Valcea. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh. sc A. Lucia Paveliu I.718. b-dul Tineretului nr 10.330 LEI 103. ap 9 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 18.083.440 LEI 14. str Constantin Brancusi nr 9. ap 16 Ramnicu Valcea. Aurelia Petre V. Emilia Pavelescu S. ap 14 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 77.720 LEI 17. bl S17.400 LEI 287 . Aleea Ciocarliei nr 2.000 LEI 77. oras Horezu.164. ap 14 Ramnicu Valcea.600 LEI 18. str I. bl B5. ap 18 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B. Maria Pavel D. b-dul Tineretului nr 10. bl M4.597. sc A. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. Bratianu nr 4.439. str Republici nr 9.604.C. Tatiana .121. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D.Aurora Olariu A.748.800 LEI 51. bl S26.Nuta I. str Gh. bl 101. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea. Dorina Roxana Paveliu I.240 LEI 101. sc C. str Splaiul Independentei nr 10. sc B. str Mihai Eminescu nr 4. str Ostroveni nr 6.400 LEI 9. ap 10 Ramnicu Valcea.262. sc B. ap 5 Ramnicu Valcea.779. sc E.

Mihail Preoteasa Gh. sc A. ap 6 Ramnicu Valcea.610.780. comuna Pausesti.400 LEI 11. str Independentei nr 1. str Calea Lui Traian nr 79. sc D. car. str luceafarului nr 13. sc B.260. bl A18. ap 19 jud Valcea. str Grigore Procopiu nr 2.497.189. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. Ioan Popa I. bl S7/2 sc A. sc A.600 LEI 21. sat Magura Ramnicu Valcea.708. str Rapsodiei nr 23. bl 225. sc B.429. ap 24 jud Valcea. comuna Roiesti Ramnicu Valcea. sc 1. ap 5 Ramnicu Valcea.400 LEI 20.409. Nicolae Precupan D. bl B15. ap 3 Ramnicu Valcea.840 LEI 22.960 LEI 15. ap 9 64.344. nr 157 Ramnicu Valcea. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea.100 LEI 26. comuna Mihaesti. str Vaiilor nr 14. sc A. sat Pausesti Ramnicu Valcea. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N.Ploila D. Salomia Popescu C.480 LEI 11.640 LEI 31.297.781.304.000 LEI 6.239. sc D. Aleea Narciselor nr 2. Aleea Cocorilor nr 3. ap 2 Ramnicu Valcea. Ionela Popescu D. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea.920 LEI 51. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N. bl 11.944. ap 23 Ramnicu Valcea. str Gh. Aleea Narciselor nr 2. sc A.520. Marin Popescu A. Dumitru Radescu Maria jud Valcea.573.298. ap 16 jud Salaj. Aleea Olanesti nr 6. str Matei Basarab. sc A.240 LEI 5. str Calea lui Traian nr 84.507. bl 12. sc A. sc A. Valentina Precupan Liviu Preda N. b-dul Tineretului nr 14.945. Leonid Ninus Popescu N. sc 4.520 LEI 8. Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N.400 LEI 288 .432.570. localitatea Tecuci. Gheorghe Predescu C.640 LEI 50.920 LEI 26. ap 17 jud Galati.967.512.000 LEI 16.120 LEI 45. Aleea Privighetorii nr 2. ap 21 jud Valcea. Gheorghe Predescu R. oras Zalau.027. b-dul nicolae Balcescu nr 15. str Bailor nr 17 jud Valcea.760 LEI 22.880 LEI 125.200 LEI 10. bl B15.783. ap 17 Ramnicu Valcea.698. str Sarmas nr 3 jud Salaj. nr 11. sc B. str Calea lui Traian nr 152.100 LEI 48.240 LEI 7. oras Slatina. ap 23 Ramnicu Valcea. sc B. sc A. bl F15. bl 126.200 LEI 11.748. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea.186.711.322.000 LEI 30. str Sarmas nr 3 jud Valcea. ap 21 Ramnicu Valcea. oras Zalau. ap 4 jud Valcea.460 LEI 25.802.200 LEI 14.160 LEI 93. str Anton Pann nr 2 jud Olt. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe. bl A50. bl b13. Paraschiva Predescu Ghe.000 LEI 21. comuna Alunu Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. bl S24. sc C.280 LEI 25.092.400 LEI 60. str Lucian Blaga nr 8A. Ioana Plosca Constantin Popa A. ap 1 jud Valcea. Nicoleta Florentina Popescu A.039. ap 6 Ramnicu Valcea.760 LEI 20. str Tudor Vladimirescu. ap 17 Ramnicu Valcea. str Splaiul Independentei nr 10.000 LEI 114. ap 9 Ramnicu Valcea. Iulica Aurel Popa G. Aleea Doinei nr 2.400 LEI 72. sc C.200 LEI 36. bl H6.616. oras Baile Olanesti. sc A. str Nicolae titulescu nr 14.360 LEI 93.800 LEI 9.348.930. sc A ap 1 Ramnicu Valcea. Patrascu. str Splaiul Independentei nr 3.640 LEI 5. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. Constantin Popescu D. oras Baile govora.372. ap 19 jud Valcea.

Aleea Ciocarliei nr 3. sc E. ap 11 Ramnicu Valcea.754. bl P9. Ipatescu.400 LEI 27. sc D.000 LEI 143.448. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.000 LEI 48.085.680 LEI 31. Elena Simion Nicolae jud Valcea.963. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea.244. b-dul Pandurilor nr 5. str Gabriel Stoianovici.748. Gheorghe Scarlat V.474.480 LEI 343.728.223. str Luceafarului nr 13. ap 10 Ramnicu Valcea.080 LEI 57. str Cerna nr 25. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 1 jud Valcea. sc B.700 LEI 12. comuna Berislavesti. ap 17 Ramnicu Valcea. sc D.533.080 LEI 1. nr 6.600 LEI 19. ap 11 Ramnicu Valcea. str Cozia nr 44. sc A. bl I2.010. ap 28 Ramnicu Valcea. str Milcioiu Ramnicu Valcea.294. sat Robaia Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.360 LEI 28.000 LEI 30. ap 7 Ramnicu Valcea. nr 11. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea. bl A8/1.157. sc A. Gheorghe Radu Stelian Radu V.960 LEI 31.640 LEI 413. oras Baile Govora.400 LEI 57.200 LEI 491. Nicolae Savu I. sc E.160 LEI 707. sc D. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I. bl A8/1. Ilie Santuzi G. ap n2 Ramnicu Valcea. Ion Sbarnea N. b-du Nicolael Balcescu nr 25. str G-ral Magheru nr 11.000 LEI 33. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. ap 3 Ramnicu Valcea.600 LEI 49. nr 10. str Pacii nr 6.017. Stelica Radut I.str Maresal Ion Antonescu.080 LEI 17.452. nr 8. str Tudor Vladimirescu.880 LEI 98.200 LEI 72.374. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. bl S2. ap 15 Ramnicu Valcea.160 LEI 1.600 LEI 93.000 LEI 60.012. b-dul tineretului nr 2.286. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I.219. str Splaiul Independentei nr 5.937. ap 18 Ramnicu Valcea. sc 4.400 LEI 20. sat Dangesti 6.223.840 LEI 14. bl A35/2. sc jud Valcea. comuna Barbatesti. oras Baile Govora. ap 12 Ramnicu Valcea. bl B1.111.888.321. str Gib Mihaescu bl A 16.640 LEI 13. sc A. sc C.898. ap 11 jud Valcea. comuna Budesti Ramnicu Valcea.560. bl N11.188. ap 1 Ramnicu Valcea. str Petrisor. ap 7 Ramnicu Valcea.Radu Ana Radu Daniel Radu E.240. str Tudor Vladimirescu. str Gabriel Stoianovici. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. sc H. bl C24.187.804. bl 6.200 LEI 1. str Pandurilor nr 11.950 LEI 83.230 LEI 37. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea. Constantin Simescu M. Maria Sandu P. ap 9 Ramnicu Valcea. comuna Berislavesti.183. bl A17.046. Ana-Maria Sandu I. sc H. bl 12. ap n2 jud Valcea. nr 157 Ramnicu Vqalcea. str Constantin Brancusi nr 3. sc B. str Ion Luca Caragiale. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N.430.720 LEI 289 . sc C. Ion Rusu N.287. sc A. nr 157 jud Valcea.440 LEI 31. sc B.840 LEI 37. sc E. str A. nr 8. bl A 20.000 LEI 223. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea. sc A.000 LEI 26. sc B. sc A. Ion Serban T.240 LEI 82. str Matei Basarb nr 132. sc A. ap 19 jud Valcea. Aleea Narciselor nr 3. b-dul Pandurilor.080 LEI 14.534. str Progresului nr 12. Daniela Gabriela Serban C. ap 11 Ramnicu Valcea.046. sc D. sc A. str Luceafarului nr 5. sc B.712. b-du Nicolael Balcescu nr 25. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. bl 12. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M.

str Calea lui Traian nr 144.260. Ion Stancescu C. Aleea Narciselor nr 2. ap 7 Ramnicu Valcea. Nicolae Stefan M. sc C. Florea Tanase Gh. str Gib Mihaescu nr 41. ap 2 Ramnicu Valcea.480 LEI 46. oras Calimanesti. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.170 LEI 3. sc B.800 LEI 33. Ana Stangu F.960 LEI 122. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. bl 85. nr 7. str Calea lui Traian nr 144.937.801. Tudor Sebastian Stoenescu V. sc B. Aleea Olanesti bl 8.400 LEI 15. sc C. bl 15. ap 11 jud Valcea. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea.440 LEI 25.474. bl 9.Simion Veronica Sitaru C. Viorica Strachinescu C. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 15. Dorina Stoian Radu Stoica G.149.037. ap 4. ap 8 Ramnicu Valcea. sc F. sc F. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.047. str Matei Basarab nr 32. sc B.393.160 LEI 24. str Trandafirilor nr 5. bl N11.160 LEI 49.160 LEI 18.334.305. Narcisa Stanciu I. bl 4.200 LEI 69. str Dacia.847.400 LEI 1.564. Aleea Privighetorii nr 3. sc A. Gheorghe Stroe I.800 LEI 5.920 LEI 52. Simona Stanescu Szabo N.008.148. str Dr. bl 19. bl 4. str Calea Lui Traian nr 131. comuna Goranu Ramnicu valcea. str I. bl 4. Hacman nr 24.000 LEI 55. Ion Tanase N.219.360 LEI 15. sc D ap 11 Ramnicu Valcea.500 LEI 57. sc E. Constantin Stancescu I. ap 32 Ramnicu Valcea. sc A.148.789. ap 2 Ramnicu Valcea.520 LEI 7. sc D. ap 6 Ramnicu Valcea.534. sc C.799.319. ap 7 Ramnicu Valcea.880 LEI 38.960 LEI 1. sat Barza jud Valcea. Hacman nr 24.360 LEI 121. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. bl 19.358. bl B10. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. sc B. et 1. Ion jud Valcea. Hacman nr 4.040 LEI 41. ap 2 Ramnicu Valcea.497. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. Vasile Sitaru Elena Sitaru T. et 1 Ramnicu Valcea.440 LEI 43. Ana Stanoiu N. str Dacia. bl 85.098. C.297.285. sc C.200 LEI 225. ap 2 Ramnicu Valcea. sc D. bl A21. str Calea lui Traian nr 144. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Lenin nr 188. comuna Budesti.039. str V. bl 4. sc G. nr 7. str Dr. Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C. ap 7 Ramnicu Valcea.034. sc C.897. ap 2 Ramnicu Valcea.720 LEI 6.080 LEI 290 . sc B. Aleea Cocorilor nr 6. str Calea lui Traian nr 144. str Matei Basarab bl 110.397.869. sc B. Nicolae Stanescu Szabo V. ap 7 Ramnicu Valcea . sc B.370 LEI 62.800 LEI 5.144. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. bl C3.186.280 LEI 5.798. str Libertati nr 54 jud Valcea.907. sc F.I. Aleea Privighetorii nr 2.000 LEI 14. bl C28. Adrian Constantin Stancescu I. str Luceafarului nr 9. str Maresal Antonescu nr 26.600 LEI 11. sc B. sc B. Bratianu nr 12. Aleea Cocorilor nr 6. str Cozia nr 36. sc B. str Dacia nr 6. ap 15 Ramnicu Valcea. bl L. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V.480 LEI 4. bl A65. bl 86. Ion Stanciu I.354. str Dr. sc A. bl 110. ap 11 Ramnicu Valcea.800 LEI 8.440 LEI 8. str Armoniei nr 44.600 LEI 4. Lucian Suciu Elena Suciu Gh. sc A. ap 4 Ramnicu valcea. str Emil Avramescu nr 9. sc C.720 LEI 9. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31. bl 10. Eleonora Stefan I.712.360 LEI 45.165.

458. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea. bl C32. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N. bl D1-3. sc A.800 LEI 28. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea.200 LEI 17. bl H7. Constantin Tirea B. Marioara Vasile Ana Vasilescu C.193.674. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea.240 LEI 45. sc A. comuna Mihaesti. ap 13 Ramnicu Valcea.720 LEI 15. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea. ap 35 Ram. sc B. sc C. Mihail Trusca C.280 LEI 40. Anton Tudosie I. ap 18 Ramnicu Valcea.600 LEI 11.200 LEI 15. sc F.483. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.nicu Valcea. str Perlei nr 7. bl H7. bl A43.440 LEI 13. bl S31. bl A22.360 LEI 39.200 LEI 41. comuna Galicea jud Valcea.116. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 22 JUD Valcea. bl 12. Luminita Urluescu V. ap 12 Ramnicu Valcea.592. Aleea Panselutelor nr 1. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc C. b-dul Pandurilor nr 13.406. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.320 LEI 13. sc B. bl A37/1.740 LEI 6.685. Elena Teles I Marin Teodorescu C. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 26 Ramnicu Valcea.480 LEI 63.525 LEI 39.640 LEI 291 .400 LEI 8.140 LEI 116.550 LEI 42. Ecaterina Tudosie I.str Luceafarului nr 1. sc C. Ion Ungureanu Stefan Universal I.170.000 LEI 39.500 LEI 78. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea.724. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. str Mihail Sorescu nr 2. sc D. sc 212.542. ap 6 jud Valcea.000 LEI 160. str Viilor nr 34 jud Valcea.Tars D.595. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea. bl C.724. str Calea lui Traian nr 46.760 LEI 59. bl A50.760 LEI 66. Aleea Olanesti nr 12.120.686. Ioana Varban P.110. ap 13 Ramnicu Valcea. sc C.113. ap 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 31.522. Liviu Mihai Toana Maria Todor I. oras Ocnele Mari. str Rapsodiei nr 14. sat Badeni jud Valcea.600 LEI 8.409.200 LEI 20.200 LEI 9.413. str Rapsodiei nr 33. zona Ostroveni. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea. str Victoriei.000 LEI 9.bl 6. ap 5 Ramnicu Valcea. str Lucian Blaga nr 4. sat Bulesti jud Cluj.799. sc C.023. sc C.476. comuna Banicei.712. oras Gherla. str Rapsodiei nr 33. bl A11/3.661. sc F. ap 18 Ramnicu Valcea.863.016. str Ana Ipatescu nr 5. comuna Golesti Ramnicu Valcea.906. ap 1 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 12. str G-ral Magheru.930.927.160 LEI 16. sc C.880 LEI 13. Ilie Telcian Ilie Telcian N. Ion Tudosie I. sc B. bl G159. str Decebal nr 4. ap 3 Ramnicu Valcea.440.118.730. sc 1.290 LEI 11. bl A8/2. bl 12. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. str Lucian Blaga nr 8A. bl A11/2.000 LEI 15. Gheorghe Tudosescu N. Splaiul Independentei nr 5. str Splaiul Independentei nr 5.800 LEI 353.700 LEI 11.453. comuna Muiereasca jud Valcea. Ioan Trandafir I. Splaiul Independentei nr 5.200 LEI 77.400 LEI 46. nr 7. Splaiul Independentei nr 5.003. sc 6.483.600 LEI 54.961. str Tineretului nr 7. ap 13 Ramnicu Valcea. sc C. sc D. Vasile Tistea Lucia Toana M.

ap 16 Ramnicu Valcea.040 LEI 53. str Tineretului bl A11/3. bl F1.800 LEI 30. ap 41 Ramnicu Valcea.000 LEI 7. str Mihai Eminescu nr 2.520 LEI 12. nr 180. ap 11 Ramnicu Valcea. Mun Slatina. nr 2. sc B. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea. sc A. bl 29.520. sc A. str Lucian Blaga nr 10 A. Constantin Grigorie I. Mihai Eminesc nr 2. ap 12 Ramnicu Valcea. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.000 LEI 21. ap 18 Ramnicu Valcea. Mihail Bebita Tabarca F.493. bl R25. str Maresal I.520.691. comuna Stanesti. Aleea Viitorului nr 3. sc E. Lidia Vlad C.113.623. bl 33.810. ap 16 Ramnicu Valcea. sc A. ap 4 15. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P.800 LEI 67. Elena Voicu Gh.632. Laura Maria Ciobanu C. sc A. nr 6. str Ana Ipatescu nr 11. oras Horezu.000 LEI 11. str Calea lui Traian nr 672.927. bl R5.709. sc A. str tudor Vladimirescu nr 36. sc B.000 LEI 53. sc E. Constanta Tabarca F. str Calea lui Traian. bl G.372. oras Olanesti. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe. comuna Cuca Ramnicu Valcea. str Hidrocentralei nr 6. ap 16 jud Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. Vasile Vilcioiu V. sat Gura Valii jud Valcea.800 LEI 292 . sc C. Vasilica Voinea C.800 LEI 296. sc B. comuna Bujoreni. Florea Vladu Constantin Vladut Gh. ap 31 Ramnicu Valcea. Splaiul Independentei nr 50. str Matei Basarab.558.400 LEI 13. Dumitru Viorel Sandulescu I. bl V2. Ramnicu Valcea. bl B1/2. str Decebal nr 3.988. ap 10 Ramnicu Valcea.560 LEI 40.000 LEI 64. bl 113. oras Dragasani.709.160 LEI 31.000 LEI 57. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. sc C.446.000 LEI 15.418. Gheorghe Voicu C. Mihail Bebita B. b-dul Alexandru Ioan Cuza. Silvian Claudiu Savulescu P.800 LEI 33. ap 11 Ramnicu Valcea.450. sc A.188. ap 14 Ramnicu Valcea.640 LEI 10. bl B13.000 LEI 17. Luminita Voicu I. sc B.Vasiloiu Ana Viezure D. Constanta Grigorie I.320 LEI 9. Ion Voicu I.596. ap 18 Ramnicu Valcea. oras Calimanesti.640 LEI 69. ap 4 Ramnicu Valcea. Mihaela Virje H.366. Constantin Catalinoiu C.180. str 1 Decembrie nr 13.000 LEI 19. sc A. sc A. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N.276. Dumitru Voda A.680 LEI 14.558.046. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M. str Republici nr 13. bl B12. bl 30.160 LEI 13.800 LEI 82. ap Ramnicu Valcea. sc A. bl B. str Matei Basarab nr 28. sc D.976. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges.706. bl 113.639.400 LEI 14. str Matei Basarab nr 28.120 LEI 6.200 LEI 17.334. sc A.656. ap 2 jud Olt. ap 30 Ramnicu Valcea. str Pacii.825. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. sat Cuculesti jud Valcea. sc A. ap 1 Ramnicu Valcea.116. ap 6 jud Valcea. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 8. sc A.571. str Maresal Ion Antonescu nr 9.560 LEI 33.683.240 LEI 824. str Mihai Eminescu nr 24. bl A49.200 LEI 10. Antonescu nr 5. sc B.476. bl 11. ap 35 Ramnicu Valcea. Daniela Elena Catrinescu C. ap 6 jud Valcea.040 LEI 9. ap 2.800 LEI 9. sc B. ap 31 jud Valcea. bl B12. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M.000 LEI 26.

ILIE ARGHIROI I.2.NR.STR.360 LEI 2.600 LEI 50.SC.10.AP.16.2. POROSCHIA.420 LEI 597.B. nr 14.116.ET.800 LEI 56.Stoica C. POROSCHIA.096.B.AP. jud Dolj.NR. bl C16A.DUNARII.22.BL. strVasile Alecsandri.108.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea. sc A. Mihai Eminescu nr 22. ap 15 Ramnicu Valcea.734. ALEXANDRIA. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K. ap 10 mun Bucuresti.STR.SC.A.000 LEI 441. cart.STR.STR. Constantin Craciunescu V.BL. sec 6.700 LEI 2. ALEXANDRIA.880 LEI 537.480 LEI 47.69.AP. b-dul Tineretului nr 10.60.ELENA CIOBANU I.034.200 LEI 53.640 LEI Suma 85.ALEXANDRINA BUDOI I. ALEXANDRIA. sc A.12.IULIAN-IONUT BULAC M.A. Aleea Valea Prahovei nr 1A.SCB.STR.MIHAELA BICAN T.STR.IOAN BAZAVAN T.996. Aleea Valea Prahovei nr 1A. ALEXANDRIA.3.328.GEORGEL CARACALEANU N.600 LEI ALEXANDRIA. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.520 LEI 40. str 24 Ianuarie nr 81 98.680 LEI 72.STR.786.VICTOR BUDOI V.BL. Mihai Diaconu C. bl R18.NASTASE CIUBAR N.680 LEI 11. ALEXANDRIA. oras Calimanesti.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I. bl D5. bl D5.3.10.NR.K3. sc 1.STR.386.149.318. str Cozia nr 3.ET. mun Bucuresti.AP. str Republicii nr 1.D BOLINTINEANU.400 LEI 31.AP.F10.12.PATRIA.FLOREA CIUPERCA M.452. mun Bucuresti.593.ADRIAN-PAULIN BURCEA D. sc A.090. bl 825bis. mun Bucuresti.BL.BL. bl S9.304. sc B ap 2 jud Dolj. Brazda lui Novac. Gherghina Radut I.MARINICA BUDOI A.980 LEI 379.074.ET.NE.520 LEI 92.41.363.SC. et 1.604.6. sc D. ALEXANDRIA.STR.786.BL. b-dul Tineretului nr 10.712B.BUCURESTI.677.3.AP. 293 .944. Horatiu Ariciu Constantin Radut I. ALEXANDRIA.F10.217.ET.520 LEI 7. POROSCHIA. TIGANESTI.ION CREANGA. ap 15 Ramnicu Valcea.STR.440 LEI 95. sc D.NR.4.TUDOR VLADIMIRESCU.MARIA BADESCU R.456. sc B. Ionel Scumpieru M.830. sec 6.840 LEI 92. bl H3.BL. ALEXANDRIA. jud Dolj.DUNARII.ET.NR. ap 13 jud Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.240.098.760 LEI 42. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. sc B. bl R18.CUZA VODA. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I. bl K32.050.523.520 LEI 102. ap 4 mun Craiova.26.BM3A. Ovidiu Fodor I.27.BUCURESTI. sc C.840 LEI 14.378.230 LEI 111.432.1. ap 16 Ramnicu Valcea.G103.BL.AP.400 LEI 55. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.800.BL.EMILIA BADESCU I.373.70.220. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A. bl 825bis.NR.NR. Mariana Lupu F. ap 2 jud Valcea.IONEL BURCIN GH.75.STR.CAMELIA CHIRU M.ET.000 LEI 72. str Republicii nr 1.AP.114. sc 1.ET.500 LEI 9.SC. Ion Radut T.000 LEI 829.616.STR.760 LEI 28. ALEXANDRIA.040 LEI 50.AP.LIBERTATII.CUZA VODA.CONSTANTIN BRANCOVEANU.AP.000 LEI 726.V9.ET.786.113.218.LIBERTATII. ALEXANDRIA.7. sc B. bl 13 sc 3 e mun Craiova.ET.040 LEI 8. sc C. TURNU MAGURELE. str G-ral Magheru.SC.ION CREANGA.AP.ECATERINA ATANASESCU B. Aleea Valea Prahovei nr 1A. mun Craiova.711.TUDOR VLADIMIRESCU.972.STR.7. bl B12.160 LEI 118. POROSCHIA.000 LEI 62. Iulia Constantinescu M. ALEXANDRIA. sec 6.738. ap 4 Ramnicu Valcea.3.ET.BL. ALEXANDRIA.26. bl 825bis.A.BL.000 LEI 20. str Infratirii.480 LEI 15.ET.200.520 LEI 2.STR.C1.

2.965. SEGARCEA VALE.STR.97.SC.NR.222.ION DRAGOMIR A. COMUNA BUZESCU.STELA CURELEA S.AP.017.200 LEI 294 .1601.B.BL.710 LEI 31.A.C. ALEXANDRIA.MARIA MAXIM N.NR.STR.729.595.PARTER. TIGANESTI.STR.DUNARII.STR.1.A.NR.CRISTINAALEXANDRIA.342.000 LEI 3.SC.AP.STR.918.280 LEI 20.120 ALEXANDRIA.3. ROSIORII DE VEDE.70.674.074.COJOCARU GH.000 LEI 374.28.082.STR.DUNARII.VETURIA GEANTA I.AP. ALEXANDRIA.16.STR.STR.BM4.200 LEI 1.ET6.DUNARII.DUNARII.800 LEI 11.13 VITANESTI.BUCURESTI.STR.BL. ALEXANDRIA.2.B.383.AP.FLOREA GAINA F.CAPORAL GHENCEA.000 LEI 69.NR.17. VITANESTI.STR.DORINA FLOREA GH.6.SC.DUNARII.350 LEI 2.ET.200 LEI 8.ELENA NEDELCU P.701.000 LEI 17.MARIAN GAINA F.2.D2.MESTESUGARILOR.AP.306.222.MARIN NOAGHEA M.SC.SC.485. ALEXANDRIA.595.811.DUNARII.CUZA VODA.413. POROSCHIA.B. ALEXANDRIA.080 LEI 7.BL.160 LEI 20.930.A.DUNARII.BL.AP.000 LEI 27.STR.630.920 LEI 72.SC.000 LEI 518.A.396.90.BL.700 LEI 6.B.VERONICA MEREUTA I.H.AP.STR.CONSTANTIN DOBRE A. ALEXANDRIA.7.1 MAI.PAUL FOLICA P.633.DUNARII.INDEPENDENTEI.STR. P.9.ION GEICU M.FLOREA LINCA G.302.AP.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.BL.AP.NR.4. PETRE MATEI T.DANIEL LUCAN M. ALEXANDRIA.CONSTANTIN GAINA A.66.660 LEI 9.650 LEI 15.920 LEI 1.070 LEI 20.NR.222.501.ET.DUNARII.ET.1 MAI .1.24.DUNARII.61.VALERIA MINCU(STOICA) I.FLOREA NEDELCU N.940 LEI 28.822.BL.BL.ET.NR.STR.L2.BL.STR. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.DUNARII.1 DECEMBRIE.AP.STR.VALENTIN ENE I.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.2. TIGANESTI.ET.BL.663.222.641.1612 BIS.6.156.DN5.BL.ELENA NICOARA I.DUNARI.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.NR.BL. TIGANESTI.DUNARII.3. TURNU MAGURELE .382.18.STR.ALEEA BISTRICIOARA.040 LEI 149.320 LEI 518. TIGANESTI.ION CREANGA.24.6. BUCURESTI.SC. DRAGANESTI VLASCA.AP.72. SEGARCEA VALE.ILIE GAINA A.680 LEI 39.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU. L.SC.454.6.AP. POROSCHIA.4. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.744.9 ALEXANDRIA.432.A.NE.896.IONEL-EUGENIU NICOARA I.GHEORGHE MATEI N.STR.STR.STR.604.410.AP.SC.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.181.24. 16.34.L30.BL.400 LEI 46.200 LEI 206.304. ALEXANDRIA.SC.600 LEI 2.ET. T.SC.057.NR.NR.615.AP.ET.SC.E.STR.200 LEI 57.660 LEI 6.AP.AP.CARPATI.280 LEI 31. ALEXANDRIA.STR.500 LEI 29.SC.043.823.747.AP. TIGANESTI.NR.CUZA VODA.DUNARII.2.BL.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.320 LEI 183.24.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.GHEORGHE FOLICA I.BL.8.DUNARII.090 LEI 64.ET.AP.C.BL.740 LEI 33.760 LEI 20.NR.804.000 LEI 5.037.1. TIGANESTI.93.MARIOARA ICLEANU V. ALEXANDRIA.818.ET.ALEXANDRA MARIN D.PARTER.809.BL. ALEXANDRIA.BL.037.CONSTANTIN BRANCOVEANU. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.017.VICTORIEI.BL.400 LEI 726.56.37.SC.700 LEI 25.I4.2.4.VASILE RONCEA V. ALEXANDRIA.SC. ALEXANDRIA.I1.000 LEI 3.ET.715.SC.STANCU DINCA C.SC.A.358.SC.2.STR.A.4.D.007.401.TITI GAINA M.784.AP.222.STR. C.BL.811. ROSIORII DE VEDE.NR.780.270 LEI 70.1.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P.11.NR.1.STR.NR.STR.2.ET.E.STR. ALEXANDRIA.223.ET.BL.255.NICOLAE NEATU I.STR.600 LEI 133.402.ET. FLOREA.A.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I. SEGARCEA VALE.PO3.NR.AP.MARIANA IATAN D.STR.STR.600 LEI 67.680 LEI 36.ALEXANDRU GURBAN I.BL. ALEXANDRIA.AP.000 LEI 77.MARIA NICULCEA D.28.825. ALEXANDRIA.B. ALEXANDRIA.BL. ALEXANDRIA.ET. ALEXANDRIA.811.ET.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.AP.880 LEI 27.DUNARII.VIOLETA-MARIANA GROSU I.MARIN POPA F.STR.STR.AP.129.L28.78.ET.8. ALEXANDRIA.CRISTIAN MOHORA P.800 LEI 60.154.IULIANA OLOGEANU A.BL.NEATA MOISE M.5.840 LEI 30.703E.1. ALEXANDRIA.AP.

BL.AP.300 LEI 4.080 LEI 12. sc.15.000 LEI 2.9.B.STR.MAGDALENANICOLETA TECSOR T.BL. 1 59.AP. str. ALEXANDRIA.914.BUCURESTI. 16.ET. 27.BL.840 LEI 10.367. nr.AP.147.AP.B.972. A.520..AVOCAT COLFESCU.31. Victoriei. nr.MANOLE-REMUS STAN G. Iftimie Badiu T.563.BUCURESTI.STR.2.26. nr.STR. Traian. nr.BL.TEODORA STOICA E.SAT. E.515. 14 23.120 LEI 295 .320 LEI 38.120 LEI 79.1.MIHAITA FILIPESCU.. 23.240 LEI Racova.NR.1602.18. ap. Mihaela Ali A. COMUNA VEDEA. ap.DUNARII. A. ALEXANDRIA.SC.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.SC.B.BL. Maria Elena Artem I. B1. 14.1602.F10. nr.610. sc. Traian.NR. 70. Ştefan Badiu D. judeţul Bacău 73. str.NITU-DORU STOICAN A.AP.410. ALEXANDRIA.018. str.ILEANA ALEXANDRIA. Rahovei. A. bl.STR. str.2.94.740 LEI Tulcea. bl. str.074.BL.SC. bl.440. Babadag.860 LEI 46. 4 12. Resmighiul Apolon G.605. E.TURNU MAGURELE.MARIN ZIMNICARU M.080 LEI Tulcea.MARIUS VISAN T.640 LEI 7. E 2. ap. 8 124.STR.SC. Daniela Badiu N. sc.163.ET.266. B.NR.STR. nr. 10. 23. bl.3. bl. ap. 28. F 27.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor.090. sc.BL.680 LEI 2.080 LEI 13.AVOCAT COLFESCU.ION CREANGA.640 LEI Tulcea. sc.695. Mihail Kog?lniceanu. nr.690 LEI Tulcea. bl. 1.303.FLOAREA URLUI S.STR.AP. sc.SC.360 LEI 5.DUNARII.6. E. Eternităţii. AP.MIRCEA VOINEA F.400 LEI 1.68.EUGENIA STOICA I.BM1.NR.680 LEI 14. ALEXANDRIA.244. bl.VLAD TEPES. str. 2.500 LEI Tulcea. ALEXANDRIA. B. ap. Aleea Socului.STR.SC. ap 15.DANUT ET.2A. ALEXANDRIA.215.SC. nr.225.706. Ivana Domiciliul suma Tulcea. bl.AP. str. SC.640 LEI 208.8.210.2. bl.MARIOARA ZIMNICARU G.400 LEI Tulcea. nr.220.95C.75. str. 17 170. nr.MAGDALENA ALEXANDRIA.AP38.AP.A. Podgoriilor. Mihail Kog?niceanu. Ioana Badiu Gh. B. sc. ALEXANDRIA.STANCA VARZARU P. ALEXANDRIA. GETA STOICA I.A. ALEXANDRIA.430. Babadag. ap.NR. str.HCC.960 LEI Tulcea. 30. nr. bl.18 6. B. 1 51. ALEXANDRIA.SC.674.18.203.VIOLETA-NELI STAN P. Maior Andrei Grigore.461.720 LEI Tulcea.400 LEI Tulcea.NR.4.11.STR. sc. str. 213.619. sc. Neculina Bitirez B. sc. Podgoriilor. sc.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.000 LEI 150.SC.38.136.119.1 MAI.STR.800 LEI Tulcea. TRIFESCU P. 10.19. nr.191. 8.410 LEI 302. bl. ALEXANDRIA. 1.GHEORGHE STOICESCU F.STR.AP.ET.2.57. bl. bl. nr.31. 1.520 LEI Tulcea. bl. bl.ION CREANGA. 1.9.786.STR.NR. 5 27. 1. Alexandra Badiu C.874. 9. 2.808.BL. sc. 12 43.NR.STR. ap.AP. Gării. 14. str.900 LEI Tulcea. Aurel Apolon M. 3 4.STR. 1. Ecaterina Artem M.674.STR.354. 26.BL. TURNU MAGURELE .670 LEI 4. sc. ALEXANDRIA. sc. str.CUZA VODA.400 LEI 2.STR. ALEXANDRIA. Babadag. str. bl. str.BL.4.NR. Aleea Socului.B.178. nr.IOAN VELEA I.1.156.22.406.NR. 16.580 LEI Tulcea.880 LEI 161.1.354. 36.000 LEI 4.520.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.BL. ap. Maior Andrei Grigore. nr. B1.STR. sc. Alexandru Alexe A. 7. 152.920 LEI Tulcea. ap.11 TURLAN D.2. 26. 152.SC.045. 22. ap.320 LEI TIGANESTEANU S.ET. B.C4.STR.B.ET.A. 5.AP.NR. 13 19.220.SC. str. ALEXANDRIA.22.AP.BL.NATALIA STUPARU M. 4. Toader Bafane N.A.AP.593. 12 84.STR. nr.BL. ALEXANDRIA.AP.840.BL.MARIN STOICA C. ap. ap.SC.4.BL. bl.TUDOR VLADIMIRESCU. ALEXANDRIA.BL. Ion Bahaciu I.A.000 LEI Tulcea. sc. Gherghina Bahaciu V.160 LEI Tulcea.STR. 47.ALEXANDRU GHICA.070.186. 4 8. A. ALEXANDRIA.ET.BUCURESTI.ET.LACRAMIOARA SANDOF F. Mihail Kog?lniceanu.NR.ET.8. Petrea Bogdan Gh.446. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G. sc.75. Vasilica B?rbat I.139.SORIN-EMANUEL STOICA A.800 LEI 46.1-10.410.DUNARII.NICOLAE BALCESCU.600 LEI Tulcea.B.A.ET. str.8.E.NR.853. A.952. ap. B1. Constantin Bodoros T. G 4.ET. Ioan Boiangiu D.MERII.

sc. bl.040 43. nr. nr. 185 Tulcea.988. nr. Jan Covalencu S. str. 31 Tulcea. bl. str. 34. 180.900. nr. str. sc.640 17. Păcii. 24 Tulcea. Pelinului. jud. Spitalului.480 43. nr. Ion Cîrlig I. B.575 20. bl. nr.116.254. ap.736. Vasile Carpov O. 16. bl. Marin Casian M. str.720 22. Eternităţii. 6.560 13. B. Maria Tulcea. 24. ap. ap. 15. 38. 29. Eugenia Condratov V. bl.954. bl. A. str. str. sc. Eugenia Dr?gu? M. 30. Podgoriilor. B. 8. 38. nr. nr. B. B. Pescarilor. nr. Victoriei. Dumitru Octav Dafonoiu S. B. ap. 82.430 66. EternităţiiI. nr. ap. Corneliu Gavrilov. 15. 38.041. ne. 7 Tulcea. str. Viorel Dache I. 24 Tulcea. 1. Neptun. B. judeţul Tulcea Tulcea. C. E 3. bl.339. str. nr.640 75. str. 1. 38. sc. I 7.260 35. 4 Tulcea. s Tulcea. Podgoriilor.L. bl. 7. bl. 1. str. 24. nr.600 6. 48. Ana Iacovici M. bl. 23 Tulcea. str. sc.Caragiale.616. 3. str.804. Lefter Firu?? M. ap.800 103. 13 Tulcea. nr. 3. str. Maria Dragomir Gh. bl. bl. str. str. A. 48. Constantina Ciorobea Gh. sc. 33 Tulcea. sc. ap. Muncii. Tabarei. 32. 14. Frumoas?. nr. B. sc. 36.750.193. 1 A Cri?an. bl. 82. Tulcea.840 134. Chiric? Ciorobea C. 30 Tulcea. 3. Mahmudiei. nr. B Tulcea.678. Vasila Furnic? C.270 56. Nastasia Cladiade Gh. A. nr. 1. bl. 22 Tulcea. Taberei.215. A.000 41. ap. E 2. sc. nr. Haralambi Herciu A.501. sc. A. ap.532. Gabriela Cracană V. Tulcea Măcin. 4. ap. Păcii. R 3. 7 Tulcea. Mircea Vodă. 28. Corneliu Gavrilov.963. sc. 11.475. Ioana Cristea N. Verginica Gherghi?an C. nr. str.000 10. bl. ap. nr. nr. str.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . B 3.818. sc.300 4.680 17. Mahmudiei. 38. Spitalului.400 22.680 5. Tulcea. 185 Tulcea. 25. Tulcea. nr. str. sc. Eternităţii. 176. str. str. ap Tulcea.026. Agapia Ciolacu A. A.752. bl.935. nr.169. 22 Tulcea.840 11.600 45. Câmpului. nr. str. bl. B.527. sc. bl. sc.400 27. Victor Dima R.L.600 34.640 51. Mircea Vodă. str. ap. str. sc. sc. str. Virginia Antoaneta Dore M. ap. 1848. nr. str. Maria Cîrlig V. 13 46.900 14. str.000 5. Mihaela Ene C. sc. 30.Caragiale. 2. Isaccei.870 50. A.061. Ion Iacovici V. Lauren?iu Dima Gh. sc. A. str. Relu Dafinoiu P. 1.640 29. 22. 2.930 58. nr. ap. Tulcea. bl. bl.915.305. nr. nr. sc. 71 A Tulcea. B. G. ap. I.792. sc. 57. str. bl. a Tulcea. 6. Dănuţ Culea C. Păcii. nr. 16. sc. 1. Tulcea. nr.415. B. 1 Decembrie.550 32. nr. str. B. 3 Tulcea. Vasilic? Graciov R. ap. 16. 3. B. ap. sc. Aneta Denisov F. Mircea Vodă. nr. nr.786. bl. Constantin Danilescu P.880 11. jud. bl. str. 15 Tulcea. Babadag. sc. nr. Libertăţii. ap. EternităţiiI. nr. A. str. Stelian Butu D. sc. nr. str.600 106. str.135. 22. str. Mioara Rafila Bprdei I. bl.000 30. 6 Tulcea. str. A 14. Tulcea. 5 Tulcea. sc. Florian Gavrilov ?t. ap. str. Feodor Haralambi A. 9 Tulcea.491. I 1. str. bl. bl. str. nr.360 88. sc. Irina Dănescu C. Florica Bordei P.408. 17 Tulcea.000 21. 14 Tulcea. bl. Frumoas?. sc. ap. Vasile Culea P.905. bl. nr. 5.400 64. Dobgoreanu Gherea. bl.840 26. bl. Mircea Vodă.500 38. 1.200 168. E 2. nr. A.600 27. a Tulcea. Lucian Ciocoiu D. sc.008. B. str. ap. 5 Tulcea. ap. bl. Câmpului.152. Corneliu Gavrilov. nr.470 10. Primăverii. 126. R 2. Mircea Vodă. Sorin Dima C.769. str. 1848. str.836. nr. bl. bl. 77 Tulcea.840 107. nr. 15 Tulcea.Bolovan I. B.104. C.574. ap.796. Frumoasă. sc.680 19. sc. 6.886. sc. D. nr. C. I. str. Tulcea Tulcea.203. E 2.227. Gheorghe Cîrlig Gh. Tulcea. sc. bl. I.372. C 3. nr. str. str.888. Neculai Dr?g?escu I. sc. 4 Tulcea. B 4.300 14. A. Dănuţ Cladiade Şt.400 11. Aleea Cristina. A. 4 Tulcea.120 21.186. A. 120. Tulcea. str. Ioana Culea P.350 54. nr. nr. ap Tulcea. str. 66. nr.360. ap. Aleea Metalurgi?tilor. sc. A. Eugen Iacovici I.350. 4 Tulcea. bl. Paraschiva Dima V. Câmpului. B. Podgoriilor. Niculae Cristea I. Tulcea. 1 Decembrie. 6 Măcin. str. 40 Tulcea. B 3. Sterica Holo?tencu C. 1.260 85. X I. Câmpului. Dan Furtun? C.967.260 24.

str. B.080 64.701.480 36. nr.380. Mihail Iofciu I. Jana Iancu G. Zamfir Militaru C. bl. 2. Viorel Mogoş Gh. Dumitru Miron D. nr. 4 A Tulcea. A. sc. sc. bl. S?lciilor.483. ap.060 6. str. sc. str. Letiţia Virginia Miron C. str. ap Tulcea. Georgeta Ivanov S.100 12. Mihail Lupu S.904. 10. Camelia M?nu?? P. A 5. A. 5. nr. A. bl. Aurelian Lupu A.002. Dobrogeanu Gherea. str. nr. ap. ap. Dusea Ivanov M. A.700 6.000 61. B. 37. 13 Tulcea. D. sc. Unirii. nr. Paulina Munteanu N. sc. sc. bl. 34. nr. Dunav??u de Jos.120 84. sc. B. Mihai Viteazu. Milcov. nr.744.Iacovici M.520 23. 163 B. Ioana Mocanu N. Dumitru Lesovici P. bl. str. bl. bl.563. Vasile Sorin Miculescu C. sc.244. 30.996. str. ap. 36. 2. Traian.790 30. B. 72. nr. A. Babadag. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos. sc. bl. sc.306. 23. judeţul Tulcea Sulina. 2 Tulcea.580 127. nr. bl. Corneliu Gavrilov. bl. 1 Tulcea. I A. str. bl.240 8. Ion Lovi?te I.049. Babadag. judeţul Tulcea Tulcea. ap. bl. B. str. Nicolae Bălcescu. sc.035. judeţul Tulcea Tulcea. str. str. Victor Luchianov P. Ion Manole D. Mihai Viteazu.000 10. a Tulcea. bl. bl. judeţul Tulcea Tulcea.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2. nr. nr. Elisei Lesovici D. nr.260. 1 Tulcea. sc. nr. 5 Bucureşti. bl. 24 Tulcea. nr. Cristina Miron Gh. Eternităţii. Tulcea. 14 Tulcea. A. str.337. bl.483. 34. ap.000 21. Babadag. B 2. A. A Tulcea. 1 C. sc. C 1.636. str. Prudenţei.000 13.200 7. Chirachi?a Mocanu I. nr.160 40. B. ap. 38. 16. 12. bl. 9.480 4.080 8.854.286. Elena Liliana Tulcea. nr. 3 57. ap. sc. nr. sc. ap. 6.505. Inel Rocadă. 23.712. Sabinelor.965. 2. nr. Somova.600 1. sc Sulina. Ion Machedon C. I 16.000 16. sc. ap.678.156. bl. 1 Tulcea.279. 10. a VI-a. Lauren?ia Mariana Militaru C. Corneliu Gavrilov.420 13. sc. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. D 4. sc.302. bl. Ion Mladin M. A Tulcea. bl. bl. B. nr. bl. str. Unirii. bl.589. bl. str.973. E 3. Portului.680 113. str. Corneliu Gavrilov. ap. Isaccei. 1. Mic?. nr. sc. Elena Nicola A. Victoriei. Portului. B.960 249.. nr. nr. 6. B 2.679. str. Plevenei. nr. bl. 13 Muneri. str.680 30.200 5.280 40. B. F 8 C. Niculai Iacovici M. Isaccei. 68. B.920 77.040 17. A. sc. nr. Gheorghe Machedon D. A. sc. str. str. Marioara Marinescu Gh. ap. 6.223. 3 A Schela. sc. sc. S. sc. nr.600 14. 2. 49. Unirii. A 2. Foi?orului.800 10. 14 Tulcea. str. Constantin Viorel Mireu?? A. str. Mărăşeşti. 14 Noiembrie.380. Victoriei. str. Babadag. 66. Iacob Ivanov I.744. Eufrosina Mladin I.501. bl. bl. 2. 38. str. str. 15 Tulcea. A 2. sc. nr. ap. Fraţilor. D. Magnoliei. str. str. ap. 2. str. str. Viorica Muşat V. judeţul Tulcea Tulcea.400 115. ap. sc. sc. Victoriei. str. 5 A Tulcea. judeţul Galaţi Sabangia. Pescarilor. 14 Tulcea. sc.400 127. bl. 34. 55 Tulcea.861. str. Iacob Munteanu I. Agafia Munteanu F. ap Tulcea. str.200 20. judeţul Tulcea Tulcea. 103. ap. Tulcea.212. bl. N 8. Iordana Marin I.170 20. B. Mircea Vodă.880 56.400 16. Niculina Lovi?te V. bl.055. S 3.160 LEI 414.802. 1. Elena Ivanov P. ap.347. B. ap. ap.678.800 56. str. nr. 9. nr. C. nr.955. sc.141. 40 Tulcea. str. Delfinului. nr. str. nr. Portului. Victoriei. sc. Anghel Moiseev V. 97.403. Tulcea. sc.986. B 2.820 25. bl. nr.440. str.320 35.278. str. B. 13 Tulcea. M 1. 9 Tulcea. B. Constantin Nicola I.000 10. str. bl. Cristian Sorin Militaru S. Victor Iancu M.988. Ion Iancu Gh. 37. 15 Tulcea. Inel Rocad?. 19 Tulcea.300 252. A. 9 Tulcea. 176. 7 Tulcea. E 2.210 7. ap. 68. 4 Tulcea. A 2.600 18. ap. A. 4 Tulcea. A. Păcii.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . B 2. Neculae Lazăr D. Panait Leonte U. Sevastina Maladoi P. Corneliu Gavrilov. B. bl. 2 Tulcea. sc. str. nr. E 5. bl.988.167. ap. D. Marin Mocanu D. 72. nr. 15 Tulcea. Nafie Moga N. 1 A.000 65. str. Ioana Maladoi E. str.343. a Tulcea. str. nr.640 13.510 173. nr. E 5. nr.

Andriana Pe?u A. B.135. 1. B. nr. Dumitru Sava I. ap. 21. Denis Cristian Sava T. Sabinelor. sc. 3 Tulcea. nr. sc.800 19. sc. sc. 52 Tulcea. Osman Papadopol V.320 25. Sabinelor.550 12. ap. nr.640 12.744. bl. Eugenia Nicola N. str.370. 6 Tulcea. A. Dorina ONiţă Gh. sc. B. 9. 5.280 19. ap. 2. 9. nr. 21. bl. bl. nr. sc.820 10.339. Victoriei.920 80. nr. B.720 6. S 1. bl. B. Aurica Sofan Gh. 34.440 7.203. D.080 15. Aleea Albatros. Elena Popa I. 4 Tulcea. 6. sc. Tulcea. 15 Tulcea. ap.706. str.500 10. ap. str. 1. 1 Tulcea. nr. 1 A. 123. 3. X 4. bl. A. Ion Răduţă A. bl. S 4. 9 Tulcea. Frasinului. 13 Tulcea. nr. 4 Tulcea. 1. bl.148.866. Cerna. Vasile Sârbu V. 9. B.584.339. str.341.525. 5 Tulcea. A 3. 6. nr. Primăverii.847. sc. str. Corneliu Gavrilov. ap. sc. 4 Tulcea. bl. A. str. 17 Tulcea. judeţul Tulcea 42. Portului. bl. str. bl. 4. bl. ap. B. nr. str. nr. str. Ioan Scutariu D. Babadag. str. sc. A. A 4. sc. A 5. 5. 34. 15 Tulcea. bl. Dimitrie Sturza.000 42. Aleea Ciocârliei. 128.579. bl. G 4.250 1. str. B. sc. str. ap.908. sc. str. A. Valeria Păunescu T.520. judeţul Tulcea Tulcea. 17 Tulcea. ap.920 4. sc.720 25.028.870. nr. Corneliu Gavrilov. B. str. Sabinelor. bl. nr. Petre Saveliu C. C 1. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. str.000 736. 9. bl.400 33. 21 Tulcea. ap. Tulcea. 21.972. E 3. E 1. Gării. 6 Tulcea. nr. nr. nr. Cornelia Stoian C. nr.151. Tulcea. 1848.233. Victoriei. B. B.600 24. A 3. ap. 14. str. nr. 4. A.240 18.133. nr. Păcii. str. Mircea Vodă. nr. bl. nr. C 3. sc.808.779. Iacob Tulcea. ap. Gării. sc.078. C 1. sc. nr. C 6. ap. Maria Magdalena Nicolov I. bl.210 15. bl. sc. 9.542. 12 Tulcea. sc. B. Păcii.800 10. 10. B 1. A. 4 Tulcea. judeţul Tulcea Tulcea.606. 6. Clim Pindic I.400 1.352.008. Neculai Simion ?t.963. F 4. bl. sc. bl.600 14. A. Panaghi?a Pindic L. ap. bl.135. ap. 9 Mai. Hristu Petcu V.700. 12.100 43. Tulcea.830 60. sc. 2 Tulcea.158. 2. 9. ap. Brânduşii. Alunişului. A. 39 B Tulcea. nr. sc.000 26. ap. Florin Stanca R. 308. Alunişului. 1 Tulcea. bl. bl. 13. ap. s. A 1.000 6. 3 Tulcea. ap. 34. 1. C 6. nr.741. B.200 51. nr. Păcii. ap. str. sc.960 31.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . Ştefan Păun M. bl.800 97. sc. Lucia Pavel R. str. sc. str.880 68. bl. 33. 9 Tulcea. 13. str. sc. sc Tulcea. nr. 6 Mineri.812. Andrei Plătică S. Vărăriei. 1 A. Babadag. B. Portului.448. sc. B. Babadag. B. bl. 158. Aleea Cristina. Petrana Plătică N. Iacob Teodorescu G.634. Tulcea. nr.330. B. Ion Nicola I. str. ap. bl.339. A.640 51.800 30. ap. 3. bl. nr. A. ap. Babadag.000 13. nr. Alexandru Dorin Păun ?t. sc. 3 Cerna. Tulcea. B. ap. A 4. 1 A. 1.930. Babadag. str. Sabinelor. Gica Sântea I. nr. sc. sc. str. B. 5.800 21. sc. ap.000 77. Silvia Teodorescu F. bl. bl.550 82. 4 Tulcea. bl. 18.789. Y 2. str. str. bl. nr. 18. ap. 8. bl. Maria Teodorescu G. Paraschiva Petrov P.880 46. 308. 128. 12. A. Dragoş Constantin Păun S. 12 Be?tepe. A. str. 3 Tulcea. Ioan Sârbu Gh. nr. Tulcea. B.572.156. sc. B. A.760 33. nr. ap. bl.010. Portului.732. Aleea Albatros. str. str. C 2. sc. sc. ap. C 1.600 14. ap. B.Nicola A. Elena Procop S.127. Tulcea. E 1.555. Gării. nr.520 20. str. A 4. nr.600. A.080 49.240 10. Silvia Ecaterina Serghi I. str.. str. 9. 2 Tulcea. Tulcea. Nastasia Rusu D. nr. Elena Osman R. Elena Puiu I. 6. Stelian Păun ?t. sc. bl. str. Gării. sc. ap. str. bl. S 4. 23.680 5. str. ap. Mircea Talcală F. judeţul Tulcea Tulcea. str. 34.960 25. str. nr. 16 Tulcea. nr. ap. 18. Portului. Tulcea. bl.976. str. 1 A. A. ap. Păcii. ap. Alunişului. bl. Mşrăşeşti. str. Constantin Niculache D. Ioana Radu D. bl. Maria Şerban D. sc Tulcea.000 10. sc. str. Babadag. Mihai Susanu I. ap. nr. nr. ap. str. ap. 18. B 2. nr.505. Sabinelor. nr.960 93. nr. Gării. Claudia Radu I. nr. Aleea Albatros. Maria Rotaru S.240 63. Câmpului. ap. 11 Tulcea. bl. 15 Tulcea. ap. ap. sc. sc. bl.800 61. 21 Tulcea. 3. B. bl. Valentina Timofte C.

200 LEI 20. Al.855. str. ap. jud. ap. ap. VIOREL BOANC? N. str. ION BELU C. bl. 121. jud. 38. Tulcea. H15. 1918. ap. 2 Bz.600 LEI 34. 1 Bz. Dorobanţi 2.741. Buzău Râmnicu S?rat.960 LEI 6. 2 Tulcea.Timofte I. 31A. Salv?rii.808.656. 39.232.000 LEI 71. bl.010. 2.657. str.116. Dumitru Toader Gh.17 Beceni.17 Bz. nr.040 LEI 12. str. bl. C 9. B. bl. B. Stiubei. 15A.000 21. DUMITRU BELU V. 6 Bz. sc. sc.744. ap. 20. sc. nr. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I. ap. 17 Iazurile. Evdochia Venin I. 29.380 LEI 10. 1 Vâlcele. Sabinelor. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. nr. Unirii. judeţul Tulcea Tulcea. 39. str. Alexandru Vişan A. 3 Bz. ap. bl. Str. 10. 13. ap. Bd. ap.750 LEI 41.360 3. 2. bl. 9 Bz. bl.653. Str. Niculai Velicu M. Buzău Bz. Gârlei nr.800 21. Câmpului. N.140. Stiubei. bl.160. Luminii. Str. 12A. B. nr. str. bl. 1E. sc. F5. 1A. A. Str. Unirii. Bălcescu. NICOLAE BASAMAC C. Zimbrului.000 LEI 194. 37 bis Bz. 1 Bisoca. ION BELU S. Ştefan Zlate Şt. CRISTIAN BACIU I.319. bl.746. 73 bis Bz. bl.080 LEI 5. Tulcea. Corneliu Gavrilov.420 LEI 263. 1918. 12 Bz. ap. C 2. ap.960 14.560 6. bl. GHEORGHE ANGHEL G.877. 16 Constanţa.920 LEI 26.573. sc. Str. Păcii. 1E.630. Buzău Bz. Şcolii. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I. str.770 LEI 80. 29. sc.741. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D. 1 Dacia. nr. 15 Tulcea. nr. ap. Chiriţă Vişan C. nr. bl. ap. IOAN -decedatALEXANDRESCU G.943. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P. 7 A Tulcea. nr. ap. ap. nr.326.903. Bălcescu.080 LEI 23.122. nr. ST?NEL BANCU G.580. F5. ap.320 LEI 73.840 6.000 LEI 31. Str. jud. str. sc. Anghel Velicu S. judeţul Tulcea Tulcea.779. 14 A 56. bl.200 25. Str. bl. 1 Dacia. ap.488.680 LEI 7. 9 Bz. 128.720. ap. ap.259. bl. nr. 12 Bz. Nicolae Bălcescu. VASILE BORDEA V. 9 Bz. jud. Str. nr. MARIANA ADRESA Bz.853. A 2.238. Str. Str. Spiru Haret. Str.000 LEI 9. bl. bl.840 LEI 17. Spiru Haret.800 LEI 66. ap. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A. Siretului. Cuza Vodă. 29. Str. Raluca Mel Vătafu S. 12A. B5.400. NICOLAE BORDEA R. str.991. Str. Zimbrului.906. Aleea Centrală ? Micro 14. nr. Maria Zăvoiu M. ap. bl. sc. bl.440. ap. Str. 1A. bl. Isaccei. bl. 8. Elena Vrămuleţ S. REA-SILVIA BANCU R. 24 Bz. C. 22C. Şcolii. Aleea Centrală ? Micro 14. Fdt.360 LEI 29. str.17 Bz.279. B.240 24. ap. nr. 111. jud. Călugăreni. Sabinelor. str. Unirii. 21 Bz. str. N. C.760 146. 1 Dec. Buzău Bz. ANGHELINA B?RSAN C. bl.240 93. B. Tulcea. Marghiloman. VIORICA BLAGAIL? M. 129 Bz. 24 Bz.200 LEI 299 . Isaccei. Lenu?a Toader Gh. bl. str. 16 Tulcea.795. nr. Buzău DIF 438.231.720 12.000 LEI 246.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. PTTR.618. 10 Tulcea. Cart. RALUCA BONCIU G. Str.372.000 LEI 62. 111.116.638. 14 Râmnicu S?rat. ION BADEA V. str. 1 Dec. Unirii. MARIA B?E?ELU I.000 LEI 15. bl. bl. MARGARETA BLAGAILA G. 2 Tulcea. G1. sc.166.600 LEI 136. sc. Cuza Vodă. Victoria Zăvoiu I.000 LEI 1. bl.166. ap.920 6. ap. Taberei. ap.728. 1 Dacia. ap. Cuza Vodă. ap. bl. C 9. Str. Ştefan B?NIC? I. nr. 6 Bz. 22 Bz. str. 10 Bz. ap. DOINA BARDAS A.040 LEI 3. 128.280 LEI 16.000 219. Str. CRISTIAN BABOI F. 15.760 17. bl. B. 121. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe. bl. Bd.558. Unirii. Stelică Timu? G. Păcii. 17 Tulcea. ap. Str.600 LEI 207. VASILE ARSENIE C.

938. nr.380 LEI 76. VIORICA COSTEA C.230 LEI 21. nr. MIHAI BUZATU C.356. 88. 39. nr. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. ap.825 LEI 27.286. 18 Buzău. 4. 88. bl. ap. bl 89. ap. Str. nr. Stadionului.853. 19 Bz.440 LEI 37. Buzău Bz. bl. nr. 81 Bz. Dorobanţi 2.881. DIANA MIRELA COVURLUI I. Micro 14. Fr?sinet.782. ANCA CORNELIA DINC? C. 3 Bz.520. CONSTANTIN BURLACU M. 113. Stadoinului. ap. jud. Dorobanţi 2. MARIANA COZMA C. bl. Dorobanţi. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z. bl. 35 Bz. 4A. Str. CONSTANTIN CAMINSCHI M. 7 Bz. Str. Cart. 74 Ni?cov. 14A. DUMITRU BUTURUG? C.599. bl. RADA CĂLIN I. 1 Bz.200 LEI 26. 15 C. Camelia. bl. nr. Str. 13 Bz. str. str. Pinului. Unirii. Arie?ului. Marghiloman. AURELIA CAZAN G.800 LEI 45. VALENTIN BRUDIU S. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I.898. Pia?a Daciei.033. 5 Bz.650 LEI 37. 17 Bz. M4. 9 Bz. sc. ap. Bălcescu. 87. 21 Slobozia. bl.930. Str. 18 Bz. 176. Pietroasele nr. Str.280 LEI 21.425 LEI 92. B. 1B. Buzău Buzău.165. Bălcescu. bl. A.407. Str. str. ORTINIC? BUCUR T.440 LEI 6. C14. 6 11. ELENA C?RCIUMARU I. MARIA COMAN G.209. 10C. ap. Bd.280 LEI 321. Buzău Bz. 42. GEORGETA DANITESCU P. Verne?ti. bl. 3 Bz.757. Caraiman. GEORGETA BUCUR N. str. bl. ap.607. Ghe.480 LEI 47.691. bl.675 LEI 26.174. C 6. bl. C.400 LEI 4. nr.000 LEI 502.720 LEI 30.640 LEI 1. Cozieni. Str. ION DAMIAN G. N. 15 Bz. MARIA BRUCHENTAL V. bl.560 LEI 39. N. 86. sc. sc. sc. MARIA BUSOIU D.120 LEI 105.800 LEI 54. NICOLAE BREZEANU N. ap. B2.856.868. nr. MARICICA CARABAT G. ap. Dorobanţi 2.781.579. A. 7. Unirii. ap.600 LEI 63.443. bl. 17 Bz. triumfului. ANTON BURCUS S. R. GERMINA DIACONU I. ap.520 LEI 8.055. IOAN COTIG? V. Str. nr. 33 Bz. Bucegi. Unirii.160 LEI 8.116. bl. ap.000 LEI 5. Patriei. sc.175 LEI 74. nr. 11. 3 Bz. Bălcescu. Cart. Str.763. 20 Bz. bl. 2 Bz. sc. 23. ap. 39 B. 19 Bz.240 LEI 12. jud. ap. jud. bl.960 LEI 29. VALERIA BORDEIU N. bl. ECATERINA C?RSTEA C.480 LEI 66. ap. Pompiliu ?tefu. bl. bl. STELA C?RLIG V. 1 Bz. Gheorghe Doja. Dorobanţi 1. Democra?iei.200 LEI 38. bl.120 LEI 54. 93. bl.200 LEI 9. Str. ION CAZAN I.840 LEI 60. ILEANA DIACONU N. ap. 17 Bz. ap. B11. ap. 5 Bz. 11E. IOAN -decedat- Bz. 8 Bz. MIHAI BUZATU I. ap. IOANA BUCUR D. Dorobanţi 1.020. ap. BOGDAN BORDEIU Z. Str. 8. bl. ap. Str. nr.240 LEI 25. Unirii.040 LEI 80. C1. B1. IOANA BRUGHENTAL D. ap.944.895. 9 Vintil? Vodă. Str. Averescu. MARIA CONSTANTIN C.000 LEI 124. N. str. nr.375 LEI 26. ap. Str. sc.453. jud.400 LEI 43. Unirii. ap.259. C14. nr. VERONICA BUN?-ZIUA N. GRA?IELA CONSTANTIN D. sc. Broşteni. Fr?sinet. 18H.977. Str.505. Bl. 28/4.781.BORDEIU I. Unirii.1.240 LEI 6. ELENA CIUPAG D.932. 19 Bz. 20 Bz. bl. ap.000 LEI 44.415. bl. CONSTANTIN C?RSTEA G. Str.802.306. bl. 10 Bz. Vasile gr?deanu. 99. 10 Bz. Bd.600 LEI 14. Broşteni.180 LEI 43.636. ap. bl. Cart.800 LEI 4.125 LEI 25. CORNELIA CRISTOIU G. 7 Bz. 19 Bz. A. CAMELIA CRISTOIU D. bl. Dorobanţi.900 LEI 22. S?poca. 15. 7 Bz. Micro 14. sc 2. 10. bl A. nr. 1. Str. VERONICA CHELU D. nr. Str.041. bl.571. ap. 22 bis Bz. A. Unirii. Vodă.640 LEI 300 . sc. C. Str.137. Pietroasele nr. ap. Arie?ului. Magheru. Buzău Bz. IANCU C?RJAN I. 11.310. A. 106. ap. B. ap.520 LEI 10. 14 Lunge?ti. 32 Bz.980. AURICA BR?NZEA S. B. Sârbe?ti. bl. D. Ia Bz. Fr?sinet. jud. sc. Str. ap. Bd.800 LEI 133. 8 Bz. Str. ap. 55 Bz. Str. ap. D8.760 LEI 31.915. 35 Bz. 6 M?te?ti. Str. 101A. bl. ap. Str.368.902. Str. sc E.246. Spiru Haret. bl. LINA CORNEA I. 34 Bz. Al.

Bălcescu.18 Bz.500 LEI 5.400 LEI 142. Bălcescu. bl. TEODOR -decedatIONESCU A. Bd. Unirii. VASILE DRAGU S.406.640 LEI 5.186. bl. D. sc. ap. 3C. nr. sc. B24. 18 Bz.400 LEI 16. Str. nr.000 LEI 32.11 Bz. ap. Dorobanţi 1. B.040 LEI 12. 6 Bz. bl.573. VASILE G?RBEA C. GABRIEL MARIAN IONESCU A. MIOARA TEODORA FR?NCU N.880 LEI 43.ap. Str. bl. ap. sc. IULIAN FUNDULEA I. bl. bl. 8 Bz. nr. 9B. Stadionului. ALECU DRAGU I. Bălcescu. VALERIU ENACHE G. 29 Bucureşti. 10 Bz. Rahovei. 5 Bz.720. NICOLAE FUNDULEA I. 3 Bz.340 LEI 5. Greab?nu.949. str. N. IULIAN IONESCU I.379. A. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. GEORGE FR??IL? S.637. 1 Dec. GARS. PAULINA DUMITRU A. G-ral Grigore Ba?tan. 21 Bz. AURICA ENACHE G. 5 Bz. Bd.800 LEI 31. ap. bl. Str. ap. TITI ENE N.240 LEI 168. ap. D. bl. bl. Rahovei. sc. VIRGIL FLORIAN G. sc. bl.965. bl.000 LEI 5. 20 Bz. bl. Str. 163 Bz. Str. Unirii micro 3. 18 Bz. Micro 5. bl. sc. 26. 23 Bz. Transilvaniei.135. ALINA DORINA ION M.320 LEI 12. sc.172.957. B. bl. bl. Spiru Haret.400 LEI 14. 55. 2. C20. Str. Str. Str.448. Str. Broşteni.562. IONEL Chilieni. 4 Bz. B. Urziceni. Transilvaniei.360 LEI 11. sc. Str. nr.276. VALENTINA IONIŢĂ N. ap. Str.860 LEI 13.393. A. VICA ILIE G. P11. nr. B.164.158. Rădulescu. Bd. Str. Unirii.715.328.900 LEI 21. 7C. H14. bl. 19.943. bl. 4G.000 LEI 24. DUMITRU FLOREA A. Str. bl.400 LEI 10. 36 Bz.400 LEI 301 . VASILE HERGHELEGIU V. nr.760 LEI 26. I. Unirii. ap. ap.827. 8. D?NU? DRAGHIA G. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G.017.830 LEI 47. nr. 9 Bz. ap.250 LEI 20. C3. Str. ap. EMILIA DUMITRU D. Dorobanţi ext. AGENOR IGNAT GH. Unirii. B24. bl. ap. MARIA ILIE R.200 LEI 43. 44 Bz. Fr?sinet.367. D. bl. Unirii. B. D8. ap. ap. 5 Bz.401. 5 Bz.200 LEI 13.225. bl.880 LEI 26. 15 Bz. 17. 5 Bz. ap. 14 Bz.608.186.600 LEI 5. ANICA GRIGORE G. bl. sc. Buzău 9.050. ap. ION ILIE A. sc. bl.440 LEI 57.240 LEI 31. GABRIEL GHEORGHIU S.260 LEI 80. 109B. Unirii. PAUL ION G. Str. 1918. Caraiman. bl. bl. ap. 10 Bz. Buzău Bz. Neptun 25.000 LEI 28. sc. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A. 62 Bz. R?zboieni. Bălcescu. bl.36 Bz..000 LEI 21. IULIANA GANEA C.500 LEI 6. ap.DOBRE I. 50. TINCA IONIŢĂ S. ECATERINA GROSOIU I. 1. ap.240 LEI 12. nr.559. ap. 5 Bz. Unirii. ap.415. 26.967.284.200 LEI 13. Unirii. 49 Polici. 8 Bz. C. DORINA GARBOAN I. Rahovei. Str. B 16. Str.466. Depoului. 9 Home?ti.250 LEI 109. 3A Râmnicu S?rat. sc.558. B. ap.704. 4 Bz. 4 Bz. Unirii. str.423. Chiristigii. ap.209. N. 33D. bl.927. Aleea Parcului nr. 9F. ELENA ILIE A. Buzău Bz. Urziceni.854. N.339.015. Vipere?ti.772. bl. Str. Str.760 LEI 100.127. FLORICA ION P.120 LEI 90. jud. Fr?sinet. 8 Bz.531. Bd. bl. 13 Bz. Buzău Bz. bl. Victoriei.760 LEI 11. nr. ECATERINA G?RIU?? G. 67 Po?ta Câln?u. bl. jud. Stelei. sector 2. a Bz. nr.875. B3. Str. 32C. P 19. ap. nr. Dorobanţi 2. 32M. ap. Avrig 24. 13C. jud. 6 Bz. ap. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G. 25.440 LEI 6. ap. ap. ap. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. Str. Cilibia. 14 Bz. VASILE ILIE I. 55. 6A.677. ap. Str. N.H. nr. Str. Str. Str. Dorobanţi 1. 9B. 49 Bz. 7 Bz. bl. ap.800 LEI 20.380 LEI 53. 19 Mânzu. str. 20A.800 LEI 12.200 LEI 10. sc.350 LEI 13.100 LEI 76. 8.560 LEI 78. jud. Str. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D.160 LEI 8.349.967. Spiru Haret. 50 Bz.800 LEI 53. sc. jud. Buzău Bra?ov. Str.000 LEI 111. A. bl.446. bl. MIH?I?? DRAGU I. ap. 19. Bdul. B.

sc. bl. E2.720 LEI 10.860. ap. bl. E10. AURICA MU?A I. 10 Bz. IONEL LUNGU E. Str. unirii. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. Gen.223. unirii.000 LEI 4. ap. ap. GHEORGHE JIPA G.560 LEI 201. Str. B.235. 8 Bz.IOSEF M. Lunii. 5A. Unirii. NIŢĂ MOCANU L.448. 3. bl. MIHAIL MELENCOVICI I.734.840 LEI 705. bl. 2A. 14 Bz.600 LEI 90. ap.360 LEI 31. Str. 32C. 6 Bz. 35. 31. D7. 28 Bz. 7. B. Aleea Stwjarului. ALEXANDRINA MARINESCU N.400 LEI 62.440 LEI 40. ap. B 15. ap. ap. Str. nr. 6 Bz. ap. Str. Dorobanţi 2. Str.874. Păcii. U3.930. 12 Bz. ap. 1 Dec. Buzău Bz. nr.188. Str. bl.651. Ştefan LEAU I.088. Unirii. B.000 LEI 302 . jude?ul Buzău Bz.200 LEI 8.268. ap.814. ap. sc. bl. ROBERT GABRIEL MAZILU C.280 LEI 33. 139 Bz.800 LEI 12. E17. nr.209. ap.800 LEI 5. bl.840 LEI 412.240 LEI 25. Str. ap. ap. Democra?iei.735. MARIA LUPU S.600 LEI 22. C2.3 10. Micro 3.216. 16 Bz.142. 103. ap.330. ap.243. ap. A. Grigore Ba?tan. 58 Bz.200 LEI 26. ap. Str. MARIA MATEI N. 17 Bz. H7. Vladimirescu.525. ap.847. T.720 LEI 11. 28 Bz. IOANA MIHĂILĂ S. bl. MONICA MOISE T. bl. 5 Bz.28 Bz. sc. bl.500 LEI 6. Aleea Chiristigii. bl.085.164. 10 Bz. bl. ap. Victor Babeş. bl. 120A. nr.816. 19 Bz. Broşteni. 13G. Str. ELENA IOSEF D. CONSTANTIN LUNGU N. 2 Bz. 3C. 8B. ap. Bd. EMILIA MIU P. sc. Transilvaniei. ap. SILVIA Bz. sc.510.160 LEI 107. 1918. ION LEU N. jud. ap.767. MARIA M?NDREANU T. ap. sc. nr.200 LEI 12. Str. bl.166.639.610 LEI 24.741. B. 11. C2. Prieteniei bl.497. nr. 26 Bz. FLORENTINA N?ST?SOIU G. EMIL MARIN N. nr. Depoului. bl. SILVIA MANEA G. ORVENTINA LEURZEANU C. ELENA MILESCU N. 28. Str. Stadionului. ap. Bd. ELIZA SORINA MARINESCU G. Unirii. 58 Bz. EMILIA MOCANU C.193. 21 AB.740. MIHAI NECHITA N. bl. Str. Str. Stadionului. sc. nr.560 LEI 5. 12 Bz.114.765. Unirii. 1Dec. GICA MILITARU T.576. Str. Simion B?rnu?iu.289. NELU?A IVAN M. bl.543. bl. sc. Str. Str. Mestec?nului bl. Bâsca ? Mare.225.299. Micro 5. jud.040 LEI 40. 42 Bz. Micro 5. 15 Cochirleanca.554. ap.600 LEI 42. Unirii. Str. 15 Bz. Dorobanţi 2. sc. Str. 31 Bz.000 LEI 231. S2.160 LEI 162. ap. bl. Str. 31 Bz.280 LEI 30. Păcii.152. Str. Stadionului. 35. GHEORGHE MADULAREA N. ap.200 LEI 28. A1.000 LEI 25. Unirii. bl. B. bl. C2. ap.11 Bz. MARIA LEU I. bl. Str.640 LEI 15. Buzău Bz.300 LEI 19. 54 Bis Bz.500 LEI 14. bl. GABRIEL MARINCAS G. nr.757. Bd. 1918. 103. IONEL MATEI G. 20 Bz.640 LEI 70. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C.949.800 LEI 45. bl. 7 bis Bz.120 LEI 73.190 LEI 56.860 LEI 6. 13B. bl. bl.805. 6B.200 LEI 6. 2D. L1. 2 Bz.560 LEI 4. Simion B?rnu?iu. MARIA LUNGU D. 58 Bz.084.160 LEI 59.427. Aleea Tineretului. PETRE NEAGU D.520 LEI 666.000 LEI 17. bl. sc. 12 Bz. Broşteni. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. bl. 12 Bz. Str. Str.457. 20 Bz.746. 5 Bz. Str.960 LEI 155. Ion Creang?. 14 Smeeni.459. nr. 6A. Obor. Buzău Z?rne?ti. ap. bl. 36 Bz. bl. bl. Unirii. ap. GHEORGHE IVANA N. Str. Str. jud. A. NICOLAE LUNGU G. B.760 LEI 51. 14 Bz. 5 C?ne?ti.348. bl. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I. Aleea Tineretului. ap. MARIANA MIREA I. A. Ştefan MOCANU S.C. nr. 8.520 LEI 30.000 LEI 29.356. 13 Bz. AUREL MATEI G. Unirii. 2 Bz. nr.000 LEI 20. 2 Bz. Str. Str. ANGEL MARIN G. DUMITRU JIPA I. patriei. ap. 3 Bz. Str.925 LEI 10. F?NEL NEAGU D. 11 Bz. Micro 5. B.800 LEI 93. Str. ap. 8 Bz. 28. Unirii. Aleea margaretelor. GHEORGHE NEAGU D. ROXANA DANIELA MARIAN G. nr.

bl. bl.B. 28. sc. 2. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. A. bl. ELENA PÂRVU M. Horticolei. Str. Buzău Bz. Unirii.245. 1 Dec. EMIL PRUN?U N.300 LEI 44. 26D. ap. Dorobanţi.245. sc.680 LEI 26. ap. 3A. 3. 14 Bz. Unirii.320 LEI 56.400 LEI 21. 8 Bz. Dorobanţi2. ALINA PETRESCU N. ION NICOLAE V. 5.400 LEI 2. sc. Bd. MI?? PETRACHE G.880 LEI 40.092. 11 Bz. ap.430 LEI 5. 12 Bz. 16B. 3. A. bl.240 LEI 64. bl. ap. N. Unirii. nr. OTILIA NISTOR P. 22.000 LEI 49. DANIEL OANCEA G. 9 Bz. str. N.3 Bz.800 LEI 21. Unirii.519. IOANA R?NDA?U C. Unirii. Margiloman. ARINA Bz. ap. ap. H7 ap. B. ap. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. nr.143. ap.278. bl.369. Stadionului. Str. Bd. LUMINIŢA OPRI? D. Str. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. ap. Buzău Bz. RADU PARASCHIV M.573. nr. bl.100 LEI 53. Aleea Feroviarilor. Unirii. ap.786. nr. 13B. 10 Bucureşti. Str. ap. Obor.959. 6 Bz. Unirii.11 Bz.520 LEI 228. jud. CONSTANTIN R?PEANU C. 69 Bz. Bd. 10 Bz. Str. str. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. sc. B3. Stadionului. bl.201. TINCA PAVEL G. Unirii.060 LEI 114. bl. 3 Bz. ap.509. 6 Bz. 22 N?eni.306. sc. 65. VASILE POPA C. Str. bl. 34 Ni?cov. Str.970 LEI 11.278. ap. 7 Bz. B. Str. ap. 29 A.254. 125-127.700 LEI 24.402. bl. Str.440 LEI 119. ap. ap. sc. 37. Str. 7 Bz. nr. ap. 140.834.194. ap. bl. Unirii.387. bl. ap. 2 Bz. 14. STELIAN PINGHIOIU C. ap. 61 Bz. bl. ION RADU I. 22/4.167. FELICIA -decedatPOP I. 21 Bz.760 LEI 17. Str. Verbe?ti. Bălcescu. N. 4 Buzău. Str. ap. Str.640 LEI 17.430. D. NICULINA POPESCU C. ELENA POPA T. bl.270. bl. B. 30 Bz. 8 Bz. D. GABRIELA P?NTICE I. bl.000 LEI 303 . bl. Alex. Dorobanţi 2. sc. 10 Bz. 26. ap. Str. bl. 2.457. 22 bis Bz. Spiru Haret. ELENA RADU I.300 LEI 39. bl. bl. Str. CONSTANTIN PETCU R. Ştefan POPA N.460 LEI 36. Str. VETA RADU A. 39. 26. 43. bl.880 LEI 35. Unirii.850 LEI 54. CONSTANTIN R?ICAN A. B9. Bălcescu. nr. bl. ap.382. ?tirbei Vodă. Dorobanţi. nr. Frasinului. NICOLAE PETCU DOBRE N. Bz. nr. CONSTANTIN R?ICAN S. A. ap. 1 Bz. DUMITRU NISTOR C. ap. sc. 12E. bl. sc. Bz. Str. Virtu?ii. FLOAREA PETRE N. 31 11. Str. B13. ap. 5 Bz. nr.342. Aleea Paltinilor. Caraiman. NICU?OR NICOLAI ST.164.000 LEI 23. nr. ap. Extindere Dorobanţi. MARIA OBREJA R.223. ap. D. Stadionului.400 LEI 21.560 LEI 14.916. nr. ELENA OPRI? N. TRAIAN RUSU A. Str. 3. GEORGIC? RADU P. Cart. 18 Bz. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S.624. Bd. sc. bl. 32J. Stadionului. Str.881.571. SANDAL? PETRE V. ap. ap.039. Saturn. 13.825 LEI 11.520 LEI 57. 3 Bz. Horticolei. bl.446. nr. Bălcescu.325 LEI 23. 5 Bz.115. AURICA POPA C.480 LEI 51.200 LEI 72. 43A. DANIL POP I.760 LEI 6. 12E.560 LEI 61. ANGELA RUS D. 10 Bz. 14. jud.850 LEI 53.385.640 LEI 38. sc.158.576. A.320 LEI 12. 19.000 LEI 7. bl. ap.200 LEI 28.640 LEI 9. Dorobanţi. jud. Str. 19 Bz. bl. Str. 5 Bz.932. L?stunului.716.213. 37. Bd. 19 B. 21. bl. Paltinilor. GHEORGHE PANAIT P. Str. 5 Bz. 41 bis Scurte?ti. 3 Bz. A. MARIA POPESCU A. ION NISTOR C. Str. Verii.867. sc.NEGOI?? T. 20 Bz. 35. ap.760 LEI 6. Buzău Bz. bl. B9. 62 Bz.186. ap.800 LEI 12.440 LEI 27. 22 bis Bz. sc.000 LEI 15.184. nr. ap. sc.264. Broşteni. 10 Buzău. 139. Unirii. Str.305.750 LEI 16.080 LEI 53.160 LEI 12. Str. 1918. 140.616. Str.400 LEI 11. A. bl. Stadionului. 39. Str. bl. Str. Dorobanţi 2. bl. 25 Bz. Str. Vadu Pa?ii.604. Unirii. bl.

Topliceni. ap.000 LEI 69. bl. 18 Bz. 4 Bz. 13 Bz.200 LEI 7. bl. 40.840 LEI 8.765. D1. jud. Unirii. Bd. Petrescu. Broşteni.509. ap. ap. nr. VALERIA T?N?SESCU I. sc. 39 Bz.850 LEI 15. 13 Bz. CONSTAN?A TOADER G. bl. Bd. sc. nr. 19D. ION STANCIU C. Unirii.600 LEI 11. ap. Bălcescu. Urziceni.700 LEI 14. unirii. 26D. Str. Fr?sinet. 59. Str. Aleea Centrală. ap. Bd. B.170 LEI 17. 7B. B5. bl. C8.116.040 LEI 35.560 LEI 6. ap. 86A Bz. bl. Cuza Vodă. Apollon. nr.838.750 LEI 12. ap.200 LEI 42.800 LEI 32.833. ION TACHE T. J 1.403. 16 Bz.080 LEI 86. sc.967. 21 Bz.214. FLORINEL SĂRĂŢEANU M. 20. nr.840 LEI 39. IOAN TIBERIU STROE C. nr. MARIAN Bz. RADU TOIA R. ap. ap. 10 Bz. ap. 7. GEORGETA STOICA G. ap. B5.967. ap. jud. nr. sc. ap. CONSTANTIN T?N?SESCU G. Petrescu. 4 Bz. 10B. 13 Bz. 25. Episcopiei.960 LEI 6. N. 20. bl. ap. 59. MIHALACHE SARION N. Gârla?i. Bd. Bd. 39 Bz. EUGENIU Ştefan C. sc A. bl. Urziceni. ION SCROBOT? V. bl. Râmnei. 25.041. 1 Bz. Unirii. N. D.740 LEI 10. ap. 12 Bz. nr. PETRACHE Şerban I. 16 Bz.. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. Str.440 LEI 28. 40. bl.988. Broşteni.507.400 LEI 22.800 LEI 5. bl. Str. D4. Unirii. 2 Bz. bl. bl. Smeeni. DELIA CRISTINA Şerbănescu N. 10 Str.387. bl. ap. Bd. bl.000 LEI 20.943.555.847. 16A. GICU Ştefan N.995.779. ADRIAN TOMIUC P.640 LEI 36.209. Buzău Bz.760 LEI 30. 26 Bz. Bălcescu. Str. nr.030 LEI 31.225. bl.500 LEI 20. B. Str. C18. ap. ILEANA STANCIU C. nr.200 LEI 25. bl. jud.613. Bd. nr. Independenţei. Bălcescu. Frasinului. sc D. Bd.432. ap.943. Unirii. Unirii. ap. 23. bl. str.393. AURELIA T?R?U R.160 LEI 22. Str. Str. ap. Plevnei. bl. Broşteni. Bd N. 10B. Smeeni. bl. Str. 12 Bz. ENU?A SPIRACHE C. 18 Bz.206.823.440 LEI 574. bl. ap. C8. Bd. ap. Str.047. RADU CORNELIU SAVA C. Str. 1 Moisica. 34 Bz. bl. bl. bl. bl. 4. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G.440. 12 Str. Bd.579. ap. Bălcescu. 26. Unirii. 13A.580 LEI 103.094.440 LEI 26. ap. Bd. Topliceni.760 LEI 36. Cart. ZAMFIRA TICEA R. N. 9 Râmnicu ? S?rat. nr.560 LEI 28. 18. ION TICEA I. Str. MARLENA CARMEN Şerban I. Bd. Str. unirii. 20 Bz.804.847. ap. ap.160 LEI 109. bl. 1 Bz.341. 5 Bz. 7. Bălcescu. Str. DAN STROE G. Plevnei. 10 Bz. Buzău Bz.520 LEI 18. 16A. VICTORIA SIMION GHE. B3. DINCA UNGUREANU G. 13 Râmnicu ? S?rat. Str. B2. GHIORGHE TOIA I.789. bl. MARIAN TOADER I. VIORICA Şerban P. Saturn. 18 Bz. Unirii. 1 Bz. VASILE TUDOR I. I. 8 171. Cart.000 LEI 20. bl. J 1. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. 26D.264. Cart.SAB?U P. B. bl. ap. Str. 4 Bz.523.. Aleea Centrală. 10 Bz. NICOLAE TURCU D. Râmnicu ? S?rat.240 LEI 51. 4 Bz. Bd N.880 LEI 36. ELISABETA SIMIONESCU I. 48 Bz. sc.000 LEI 304 . ap. E. ION TARCA G. D.100 LEI 55. 26D.800 LEI 683.280 LEI 40. B5. STELA STAN S. Unirii. str. Unirii.375 LEI 13. jud. ADRIAN SĂRĂŢEANU M.400 LEI 20. Bd. Unirii. 14 Bz. ap. nr. 30.440 LEI 17.760 LEI 24.567. LUCIANA SAVA L.761. 14 Bz. Chiristigii. ap. Str. ELENA SLIVINSCHY R. Micro 5. bl.017. MARIA SARION T. Bălcescu. ALINA SPIRACHE C. B. bl. Ştefan STAN C. bl. 16 Bz.733. 18 Bz. N.025 LEI 31. AURELIA SIMION G. bl.608. E2. ION SIMION V. ap. I. Buzău Moisica.083. Unirii.123.889.000 LEI 34. B5. ap.113. ap. nr. Str.850 LEI 1. str.744. unirii. bl. nr. Bz. 20 Bz.560 LEI 58. jud. Micro 3.512.. 48 Bz. bl. B. 1 Bz. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. Str. sc. Str. ap.

PETRE BIRSAN A. bl. Unirii.914.337. Str. Broşteni.578.200 LEI 305 .788.067.STR. Str. Vaslui Coste?ti. 92.600 LEI 53.482.290.STR . Broşteni. 3 Bz. jud. Unirii. ap. B. Dorobanţi 2.167. B. 21 Bz. Buzău Râmnicu S?rat. 28 / 2.STR . nr. Unirii.710 LEI 13.ZEFIRULUI NR.ZEFIRULUI NR.240 LEI 47. Broşteni. 5.918.440. nr. ap. 4. K6. str. Unirii.749. ap. P2.AURELIA SANDA BEREI G. Str. 15.321. triumfului. VIRGINICA Z?INESCU N. VICTORIA VR?NCEANU N. 4 Bz.280 LEI 55.216. Dorobanţi 2. bl. 31A Bz.92 CALARASI . jud. ILIE VI?OIU I. ap.1 CALARASI . F4.184. 1 Buzău.967. bl.150 LEI 132.560 LEI 25. Buzău Bz.ZAVOIULUI NR. 4 Bz. ap.262. nr. MIRCEA V?LEANU N.830 LEI 56. 100 Bz.720 LEI 129. Str. ap. ap. bl. bl.160 LEI 20. bl. Independenţei. CATELA VI?AN C. ap.92 CALARASI . 7 Bz. VASILE V?N?TORU S.997. K6. nr. 13 Bz.810 LEI 2. Broşteni. ELENA VISTEANU C. Elena Cuza. 32 Bz.UNGURENA?U G. jud. nr. ap. 1D. 8.914. bl. sc. ap. Str.180 LEI 8. bl 128. B11.680 LEI 8. SC. STR. bl. IOAN BALAN R. AP. 47.STR. sc. unirii. MARIA VAN N. Cilibia.238. bl. MARINA V?LCU C. ap.240 LEI 14. nr.7 CALARASI .960 LEI 8.AP. FLORIAN VAN N.210. 8 S?h?teni.1. Str. Elena Cuza. Str. Str. VIOREL ZAHARIA G. 10. bl. VIOREL VLAD S. 4 Movila Oii.STR. FLORICA Z?INESCU I. ap. MARIAN VLAD I. ap. Buzău Bz. F1. jud.1.Călăraşilor . bl. NICOLETA VASILE I.92 CALARASI .480 LEI 19.000 LEI 42. jud. str.400 LEI 44.116. ap.728.540. Str. 1 Bz.035. bl. Buzău Bz.NR. 48. FILIP VLAD G.591.720 LEI 78.000 LEI 112.NR. bl. AURORA Bz.680 LEI 26. Str.320 LEI 23. 16 Bz. NICULINA VAN N. DOINA VRABIE G. Str. bl. P2. 28 Bz. CARMEN VERONICA ZAMFIR S.600 LEI 22.600 LEI 203. CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C.960 LEI 41.BL. Buzău Pădureni. FEODOR VOINEA A. A. FLORICA BALAN I. E13. 7 Bz.818.600 LEI 21. nr. 15 Buzău.240 LEI 59. AURICA VASILICA A.000 LEI 9.750 LEI 10.400 LEI 19.20 LEI 39.240 LEI 49.AP. bl.444. GHEORGHE VI?OIU A.860. Stadionului.762. Dorobanţi. bl.320 LEI 35.179. ap. 21 Bz. 3 Râmnicu S?rat. ap. IONEL BALAN GHE. GEORGETA VASUT V.227.LUCEAFARULUI NR. bl 20E. Stadionului. 10. 15. sc. Buzău Bz. Cart. nr. Buzău Bz.83 CALARASI .STR. C2. GHEORGHE VASILICA I. ap. jud.028. PETRE ZAHARIA V.SC. 100 Berca.264. Zona Centru.151. Independenţei.990 LEI ADRESA DIF CALARASI . Bl. Broşteni. Str. Str.280.225. 1. 10 Bz.000 LEI 48. ap.BL. jud. B.SC. 16 Bz. Bazalt. ap.930. Traian Vuia nr. VALERIA V?LCU I.773. Str. 11 21. sc. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. ION VOINEA G. D3.800 LEI 8. 9 S?h?teni. 8 Bz.240 LEI 214.C 23 . H7. Gârla?i. Str.BL. MANTA ZAHARIA G.800 LEI 41. ap. 21 Bz. Traian Vuia nr.ZEFIRULUI NR. str.ZEFIRULUI .260 LEI 34. B. bl. 48.192.200 LEI 17. sc. Str.4 . Grigore Alexandrescu.783. Stadionului. str.1 . VIOREL-decedatVESELA G. jud. bl.800 LEI 12. B. ap.828.1. Soarelui.000 LEI 31. ALEXANDRA BALAN C. 1B.

F8.2.SC .BULEVARDUL REPUBLICII.GHEORGHE DRAGULELE C.I 15.NR.9.K9.2 AP.1.BUCURESTI NR.BL.NR.A.STIRBEI VODA . SC.1 .1.Călăraşilor NR. 1. ELENA MONICA CRACIUN R.NR. TRANDAFIRILOR.K9.STR. C.SC. E13.GHEORGHE IONESCU P. SC.1 .1.200 LEI 19. LENUTA GAVRILA R. NELLY GHICA I. 27 CALARASI .NR.1 .BL.11 . AP.AP.49 CALARASI.STR.8 CALARASI .160 LEI 114.680 LEI 52. AP. 8 .C3 .STR. GEORGEL CONSTANTIN I.13.AP. 17 CALARASI .000 LEI 21.CORNISEI .9 CALARASI. BL.000 LEI 10.543.1.SC.881.STR.D4 .1.DEJ .STR.BL.232.AP.BL.PANDURI .7 CALARASI .STR.K9.SC.521.795.NR.GHE.144 CALARASI .920 LEI 26.PREL.975.960 LEI 29. MICHAEL GEORGE DINU M.Sat CUNESTI .4 CALARASI .BL.3 CALARASI.BL. BL.78G. AP. VASILE OPREA M. BARAGANULUI .SC. GHEORGHE GRIGORESCU F. ION GHERGHE T.NR.746.STR. STR.5 .8 CALARASI .A50 . NAVODARI . BUCURESTI .3 .STR.880 LEI 22.BL.SC. N40 .SC.AP.NR. MIHAIL CALARASI.AP4 CALARASI.AP.BL.20 CALARASI .40 CALARASI .NR.B .PREL.813.1 .067.1 DECEMBRIE 1918.709.LIBERTATII.NR.AP.080 LEI 33.880 LEI 1. TUDORICA CIACIU N.4 .400 LEI 29.AP.NR.AP.C14. TUDOR MARIN A.BL.1.2. ALEXANDRINA DUMITRU GHE.NR.400 LEI 414. A .6 34.MUSETELULUI.2 CALARASI .3.NR. SC.560 LEI 62.Bd 1 MAI . NICULINA COTEA I. GHEORGHE FRASIN C. BL. 3.A17.4 CALARASI .642. OITUZ.NR.SC.160 LEI 229.200 LEI 196.000 LEI 8.000 LEI 155.6 .STR.200 LEI 31. PETRE GUTA GHE.NR.F8.STR.BL.2 CALARASI.GRADISTEA . AP.3 .398.AP.410 LEI 178.NR.9 .K9 . SC.STR.983.SLOBOZIEI . FLACARA . 37 CALARASI.NR.BOB GHE.AP.013. 1 .647.422. AP.517.NR. AP.AP.BL.116. STR.000 LEI 13.171.497. 4.12 .850.160 LEI 21.STIRBEI VODA .849.BL.Jud.BL.NAVODARI . SC.2 . K9.STIRBEI VODA . B20.BL.160 LEI 67.NR.760 LEI 66.NR.601.NR42.1.STEFAN GAMULEA I. STEFAN COLEASA P.750 LEI 23.10 CALARASI .ZAVOIULUI .PREL. IONEL HARSESCU GHE.1 .BL.STR. 40 CALARASI .1 .092.SLOBOZIEI .880.BL. FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.SC.H2.816.BL.STIRBEI VODA .10 CALARASI .NR. DOBROGEA.SC.BL.BL. VERGINIA DURBALAU M.STIRBEI VODA .1 CALARASI .STR. AP.BL.000 LEI 42.STR.NR.SC.DROPIEI .NR. REMI IANCU GHE.10 CALARASI .580. STEFAN DRAGOMIR M.GHE.ZEFIRULUI .PREL.STR.SC.BL.410 LEI 42. AP.MACULUI .B .241. 4.9 .D .800 LEI 85.427.720 LEI 306 .440. PAULINA CONSTANTIN I.STR.10 CALARASI.030.480 LEI 26.760 LEI 95.BUCURESTI NR. 1.400 LEI 34.SC.SC.AP. OANA BOB D.STR.2 . CALARASI.STR.11 CALARASI .17 CALARASI .8.NR.SC.STR.CALARASI CALARASI .STR. IONEL OGREANU GHE.910.000 LEI 52. GHEORGHE NITU N.982.9 . STEFAN FILIP S.L35 . A8.000 LEI 144.STR.STR.1. EUGENIA CRACIUN N.11 CALARASI .STR. 8.STIRBEI VODA . STR.STR.UNIRII .ELENA GAVANESCU S.SC. A23.781.BL.FLACARA .SC.STR.NR.2.SC. N26. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .SC.091.440 LEI 32.NR.NR.STR.13 CALARASI . A4.SC. NICOLAE FATU I.D3.AP. RADIAN CHIRVASITU T.1 . CONSTANTIN DUMITRU G.11.D .STR.D4 SC.STR.STR. SC. 1.NR.NR. AP.64 CALARASI .STR.AP1 CALARASI .1.320 LEI 31.1 CALARASI .NAVODARI .AP. 2 Com.8 . IONUT CORNEANU D. BL.NR.NR.372.9 .BL.7 CALARASI . AP.STR.

H22.13 CALARASI .STIRBEI VODA .9 CALARASI .30 CALARASI . STEFAN STAN GHE.STR.19.9 .SC.10 CALARASI . MARIOARA SAIZESCU V.9.11.440.CJ 32.800 LEI 9.str.0.AP.2.1. ECATERINA RADUS C.683.STR Bd GARII .BL. ALEXANDRINA POPA G.NR. LAVINIA SIMION D.1.1. 53 CALARASI.PREL.str.ap.1 .bl.STR.3.str.1.STR.NR.113 CALARASI .DROPIEI . D3 .000 LEI 399.934.et. GEORGETA PREDA V.16.ALMASULUI nr.492. 1 .AP.SC.1DECEMBRIE 1918 .PREL.NR. 3B .FLORILOR . JEAN MIHAIL VERES P. E 22.47.PETU M. ELENA VLADESCU N.4.STR.BL.7.STR. 2. 1 MAI .A2.PREL. BL.jud.ap.990 LEI 38. B10.et.NR.LUCEAFARULUI .NR.jud.298 CALARASI .165.NR.C .2.592. BL.STR.1 .2.920 LEI 4.BL. 24 .NR.STR.0.339. .BL.NR.CJ 214.1 .34 CALARASI . BUCURESTI .NR.1.E5 .7.1 .AP.SC.NR. RODICA ELENA ALB V. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI .P1 .jud. MORII .CJ 4.bl.000 LEI Cluj-Napoca.890 LEI 338.895.817.2.sc.BORZESTI nr. 1 .CJ 112.480 LEI 29.SC . TRAIAN ABRUDAN V.000 LEI 34.et.AP34 CALARASI .et.ap. GEORGIANA RADU GHE.2 . BUCURESTI .str.347.322.NUFARULUI .FLACARA . NUFARULUI .CJ 211.9 .538.497. M16.SC.663.NR. SC.148.109.400 LEI 76.BL.L20.11.et.288.3 . AP.STR. 2. ELEONORA ABRUDAN T.jud.AP.2 .127. TANTA MARIANA TONEANU N.D4.BL.34 CALARASI .SLANIC nr.SC.15 CALARASI. GHEORGHE PETU D. 1.040 LEI 31.100 LEI 36.14.sc.STR.116. 7 CALARASI. A .ap.0.AP.AP.SC.627.jud. ION ROMAN E. BUCURESTI .760 LEI 5.BL. C .398.DOROBANTILOR nr. SC.SC.STR.et. VASILE POPA T. 16 CALARASI .NR.NR.STR.jud.840 LEI 94.STR.BULEVARDUL 1 MAI .800 LEI Cluj-Napoca.AP.912.F_cii de zahar nr. NR.662.NR.726. 14 CALARASI .AP.bl.sc. BUCURESTI .STR.STR.1.BL.BL.B .360 LEI 38.760 LEI 98.BL.7.1.7 CALARASI .STR.NR.R.SC.000 LEI 53.600 LEI 40.NR.6 CALARASI .AP.STR.Slanic nr.str.SC.000 LEI 61.280 LEI 145.PREL.CJ 10.AP .138 CALARASI . SC.C .STR.NR.B .Principala nr.B7 .8 CALARASI . ANA MARGARETA ABRUDAN T.NR.GRIVITA .bl.SC.160 LEI Cluj-Napoca.6.sc. MATEI PIRLOAGA V.840 LEI NUME ABRUDAN I.3. 13 CALARASI .ap.NR.BL.BL.1 .2.8 63.L20.671.BL.BUCURESTI NR.ap.D17.B .85.VICTORIEI .885.CJ 5.SC.Dimbovitei nr.STR.str. A32.148.580.Bd GARII .D 3.jud.BL.588.ap. 22.str. MINODORA ABRUDAN I.080 LEI 155. VASILE IOAN AGAPI D.800 LEI Cluj-Napoca. DAN RADU V. ADRIAN DAN PARLOAGA P.sc. FLORICA STOIAN V. CONSTANTIN VASILESCU P.et. A.STR. SC.275 LEI Cluj-Napoca. MARIN STOIAN S.AP.42.160 LEI 307 .bl.AP. DOBROGEA .560 LEI 71.40. 17 CALARASI .BUCURESTI .845.A23.15 CALARASI .FLACARA . AP.800 LEI Cluj-Napoca.806.D3 .AP. ANGHEL RADUS N.et.BL19 .AP.STR. VASILE AMBRUS .NR. MARIA RENGHEA D.960 LEI Cluj-Napoca.6 CALARASI .6. MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.STR.SC.jud.STR.NR.120 LEI 74. DORU ROSCA I.687.str.794.2.640 LEI 173.CJ 207.16.ZAVOIULUI .11.

sc.000 LEI 7.12.et.et.P. AUREL ARON N.CJ Cluj-Napoca.500 LEI 80.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 51.1.A6.1.0.080 LEI 65.jud.ap.520 LEI 35.DR.ap.057. RUSANDA BACIU T.17.520.MEHEDINTI nr.ap.bl.GRADINARILOR nr.341.ap.CALEA FLORESTI nr.CJ TURDA.845.sc.et.et.str.4749.sc.123.et.930.16.ap.A6.et.PEANA nr.2.99.60.ap.ap. AIDA CRISTINA AVRAM . IOAN BAIC DOBRIN M.et.48.779.str.jud.ap.str.jud. GABRIELA BALINTONI I.et.250 LEI 10. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.CJ GHERLA.ap.24.jud.967.35.GODEANU nr.sc.3.ap.37.CJ Cluj-Napoca.3. ADRIAN AVRAM I.5.jud.1.4.3.jud.12.str.000 LEI 148.jud.CJ Cluj-Napoca. ILIE ANDREICA G.jud.ap.et.120 LEI 71.0.bl.ap.et.bl.6.ap.PRIMAVERII nr.200 LEI 24.AUREL VLAICU nr.jud.1.0.19.jud.str.CJ 18.17.23.3.6.CALEA FLORESTI nr.sc.bl.520 LEI 64.str.825 LEI 150.str.5.CJ Cluj-Napoca.372.bl.sc.400 LEI 60.4.2.960 LEI 21.str.0.0.37.3.sc.CALEA FLORESTI nr.CJ Cluj-Napoca.54.str.I.sc.MEHEDINTI nr.jud.976.bl.ap.18.CJ Cluj-Napoca.42.sc.str.jud.CJ Cluj-Napoca. MARIA ANDRIEVICI M.3.4.et.H1.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. IOAN AXENTE M.CJ Cluj-Napoca.139.bl.str.0. SIMONA APAHIDEAN I.1.sc.525.A1.000 LEI 10. NICOLAE ARDELEANU S.str.RATIU nr.ANCA I.bl.jud.sc.ap.bl.B1.CJ Cluj-Napoca.C11.4749.CJ TURDA.G17.str. SANDU BABA T.2.RATIU nr.807.AZUGA nr.19.A MURESANU= nr.169.ap.str.1.CJ CIMPIA TURZII.bl.3.1.2. STELA BABAN S.675 LEI 308 .8.ap.et.1.str.CJ GHERLA.AURDEL VLAICU nr.17.60.sc.CJ TURDA.223.ap.et.str. ANA BABAN T.372.et.470.624.bl.825 LEI 42.953.jud.bl.et.ap.167.bl.542.4.520 LEI 51.jud.991.1.bl.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 14.jud.CJ Cluj-Napoca.et.CALEA FLORESTI nr.62.B1.364.LOTUS nr.P.A1.str. VASILE ARDELEAN -.13.500 LEI 14.et.ap.200 LEI 134.030.881.sc. IULIU-HOREA ARDELEANU L.1.V15. MARILENA BACIU S.600 LEI 74.str.et.IC.17.6.640 LEI 77.jud.str.str.jud.2.DR.297. ANA ANICAI V.jud.0.19.jud.POTIRNICHII nr. LIANA-MARIA ARION T.str. MARIA ANGHEL I.jud.6.860.MEHEDINTI nr.str.29.836.067.C11.54.CROITORILOR nr.CJ Cluj-Napoca.A 2.500 LEI 11.bl. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.et. EMILIA BACIU N. GHEORGHE BACIU A.et.CJ Cluj-Napoca.jud.0.4.3.PEANA nr. TITULESCU= nr.bl.0.ap.610 LEI 2.19.1.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.et. EMIL BACIU E.1.ap.000 LEI 9.231.jud.str.1.et.6.LACU ROSU nr.1. ADRIAN APAHIDEAN A. TITULESCU= nr.25. ANAMARIA BACIU T.750 LEI 33.jud.bl.2.et.1.ADY ENDRE nr.str.2.8.A.sc.sc.MESTEACANULUI nr.963.ap.1.CJ Cluj-Napoca.PIETROASA nr.str.bl.et.bl.ap.3.2.3.62.et.CJ Cluj-Napoca.403.str.CJ Cluj-Napoca.jud. SORINEL APAHIDEAN V.ap.bl.0.360 LEI 34.str. RAVECA BALAN G.CJ Cluj-Napoca.980.ap.S4.483.D.2.1.bl.jud.000 LEI 25.5.33.12.113.1.et.sc. GILAU.str.jud.600 LEI 22.40.et.CJ Cluj-Napoca. VIORICA BADAU .SPTIMIU ALBINI nr.jud.10.et.82.0.CJ COM.0.et.1.ap.4.UNIRII nr.jud.sc.4. IOANA MARIA ANGHEL I.68.MESTEACANULUI nr.et.1.6668.str.H1.000 LEI 6. VASILE ANGHELEANU I.ap.HOREA nr.880 LEI 6.920 LEI 13.1.et.et.jud.str.2.jud.CJ Cluj-Napoca.str.3.str.I.jud.sc.sc.6.624.bl.ap.SAT SOMESUL RECE nr.N.A 2.N.

FABRICII nr.920 LEI 35.CJ Cluj-Napoca.jud.53.750 LEI 18.287.et.str.CJ Cluj-Napoca.et.GR.ap.CRISAN nr.jud.str.025 LEI 19.ALEXANDRESCU nr.CJ 152.OBSERVATORULUI nr. MARIA CECILIA BEREAN I.33.sc. MARIA BERINDEAN M.jud.jud.bl.bl.MEHEDINTI nr.str.L10.jud.909.421.str.CJ Cluj-Napoca.3.FINTINELE nr.jud.21 DECEMBRIE nr.194.816.jud.ap.ap.L10. RODICA BERINDEAN .191.0. SIMION BERCEAN NEGREAN A. ADRIAN IOAN BERCEA V.152.bl.FINTINELE nr.jud.129.19.str.str.6.DAMBOVITEI nr.52.CJ Cluj-Napoca.045.ap.str.ap.et.sc.str.3.000 LEI 3.jud.ap.514.CJ Cluj-Napoca.10.P-TA ABATOR.1.B5.1. IBOLYA BERCEAN V.0.23.607.3.4.et.4.et.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.sc.ap.33.CJ Cluj-Napoca. OVIDIU BERCEAN S.3.1.135. ZOLTAN BERINDEAN G.str. VASILE BELEA T.bl. VIRUCA BERTEL N.680 LEI 14.CJ Cluj-Napoca.jud.ap.200 LEI 177.24.750 LEI 36.jud.CJ Cluj-Napoca.et.0.C.et.ap.BUCIUM nr.0.1.str. ELVIRA Cluj-Napoca.DAMBUL ROTUND nr.558.sc.jud.600 LEI 47.400 LEI 15.LIVIU REBREANU nr.6365.B.0.668.str.bl.0.bl.4.441.jud.3.str.11.33A.CJ Cluj-Napoca.18.701. LENUTA BILEGAN I.CJ Cluj-Napoca.2.jud.10.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.jud.C.et.2A.1.bl.jud.2.2.45.REBREANU nr. NASTASIA BIRO S.ap.str.000 LEI 15.MEHEDINTI nr.jud.A3.084.bl.bl.jud.str.98.sc.21 DECEMBRIE nr.str.24.27.040 LEI 3.NUFERILOR nr.275 LEI 52.265 LEI 31.400 LEI 33.bl.0.sc.str.bl.ap.et.10.109.A12.jud.1.4749. IOAN BEREGSZASZI I. NASTASIA BERAR T.str.CJ Cluj-Napoca.UNIRII nr.sc.et.686.jud.2.PRIMAVERII nr.130.4.CJ Cluj-Napoca.C11.111.RAPSODIEI nr.sc.1.C11.601.BAISOARA nr.str.3.125 LEI 106.000 LEI 67.DAMBUL ROTUND nr.BAITA nr. MARIUS ROMEO BESCHI .494.CJ TURDA.ap.CJ Cluj-Napoca.et.11.27.ALEXANDRESCU nr.30.str.31.jud.str.4.jud.2.et.str.3.et.324.str.6.4.TIN BRANCOVEANU nr.7-9. STEFAN BLAG I.240 LEI 62.jud.bl.et.CJ Cluj-Napoca.et.ap.D22.000 LEI 15.46.3. ILISIE-ILISIE BOBOS G.et.2.et.bl.str.CJ Cluj-Napoca. PETRU BELDEAN V.000 LEI 134.FINTINELE nr.et.OASULUI nr.et.47.RASINARI nr.111.CJ Cluj-Napoca.ap.0.0.250 LEI 142.500 LEI 1.jud.sc.jud.10.3. nr.jud.str.str.53.jud.BANCIU T.ap.str.0.0.2A.000 LEI 222.sc.str.505.B9.CJ Cluj-Napoca.376.18.116.sc.6.et.CJ Cluj-Napoca.ap.str. AUREL BELDEAN V.105.et.488.000 LEI 8.L.5.CJ Cluj-Napoca. IOAN VIOREL BIRIS I.40.920 LEI 24.152.E2.CJ Cluj-Napoca.sc.et.ap.str.22. A.350 LEI 41.0. IOAN BIRIS I.ISLAZULUI nr.10.jud.SIGISMUND T.jud. VIORICA BERCHESAN G.sc.et.000 LEI 106.bl. MARTIN BIDIAN A.14.68.CJ Cluj-Napoca.29.bl.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.64. DOINA BELDEAN T.HOREA nr.str.et.43.900 LEI 24.et.sc.CJ Cluj-Napoca.0.763.51.374.et.21.CJ Cluj-Napoca. PAULINA BOB I. IOAN BARBAT .str.O3.1.str.560 LEI 1.64. CALIN-EMIL BOBOS S.et.1.ap. ROSETTI nr.260.et.68.19.105.str. ANA BOBOS E.103.3.ap.et.sc.160 LEI 175.0.350.480 LEI 105.CJ Cluj-Napoca. LUCIAN BESCHI -.836.jud.et. TRAIAN BANCOS P.ap.jud.D2.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.566.et.ap.CJ Cluj-Napoca. VICTOR BENTA I.0.794.sc.1.K11.et.GRUIA nr.2.0.1.ap.539.GR.ap.2. LIVIU BIRIS D.bl.480 LEI 87.10.240 LEI 309 .831.CJ Cluj-Napoca.232.str. MARIANA BERINDEAN M.ap.3.bl. VIOREL BILC I.str.RAPSODIEI nr.jud.bl.jud.250 LEI 7.558.et.ap.41.350.et.sc.0.500 LEI 45.DONATH nr.3.ap.0.sc.600 LEI 14.3739.1-3.75.jud.et.120.

CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. MIHAELA BORLA G.0.FANTANELE nr.030 LEI 47.CJ Cluj-Napoca.2.19.et.2.884.et.720.0.2.0.jud.20.920 LEI 23.520 LEI 8.2.8.str.jud.C6.et.600 LEI 25.2.jud.0.et.DONATH nr.24. DORINA BOTA .DOROBANTILOR nr.AVRAM IANCU nr.33.3.2A.str.400 LEI 35.39.F2.BUCURESTI nr.CJ Cluj-Napoca.0.6.X2.ap.ORAVITA nr.CJ Cluj-Napoca.1.bl.4.250 LEI 21.860 LEI 44.jud.str. MARIAN BOCICA G.10.jud.jud.0.6.sc. CORNEL BODAN I.UNIRII nr.3.ap.str.68.400 LEI 79.2.CJ Cluj-Napoca.2.sc.225 LEI 48.ap.jud.93. IOAN BODOCAN V.ap.str.jud.ap.sc.et.B7.sc.et.3.930.483.et.ALEEA BAITA nr.CJ Cluj-Napoca.jud. MARIA BOTA T.N.21.125 LEI 12.175 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.446. MARINELA BORTIG .str.ap.V2.FABRICII nr.bl.600 LEI 8.ap.229. ANGELA BORA V.600 LEI 21. IOAN BOKOR D.600 LEI 58.sc.0. VASILE Cluj-Napoca.890.864.str.55.sc.250 LEI 15.ap.jud.360 LEI 152.120 LEI 51.jud.726.CJ OCNA MURES.jud.LIVIU REBREANU nr.CJ Cluj-Napoca.2.jud.str.str.0.260.ap.26.sc.1.bl.str.ap. IULIU NICOLAE BOGZA R.CJ Cluj-Napoca.str.1.46.CJ Cluj-Napoca.BIRSEI nr.bl.ap.TITULESCU nr.2.str.3.CJ Cluj-Napoca. GABRIELA BOZDOG I.33.639.FABRICII 19.24.223.0. AUREL BOTA G.et.4.4.jud.ORAVITA nr.39.DUNARII nr.jud.AZUGA nr.2.jud.CALEA TURZII nr.et.jud.et.CJ Cluj-Napoca.GORUNULUI nr.ap.297.47.TELEORMAN nr.34. ANTAL BODOR A.750 LEI 7.et.jud.10.CJ Cluj-Napoca.str.900 LEI 43.3.1.sc.CJ CHIUIESTI nr.jud.1.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.2.246.ap.ap.str.4.ap.483. IOSIF MARIUS BOZDOG G. ALINA LUMINITA BODOR A.4.11.jud.sc.000 LEI 15.ap.ap.jud.str.GIRBAU nr.str.C6.P20.7.et.et.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.493. MIHALY BOLBOACA I.bl.175 LEI 39.et.et. MENODORA BOERIU N. VASILE BONDAR -.jud.str.et. IOSIF BOTA V.str.51.PAPIU ILARIAN nr.0.600 LEI 90. AUGUSTIN BOLOJAN I.et.0.41.105.15.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.97.et.bl.538.3.I. IOAN BOLOGA F.228.jud.351.BOCA A. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.TELEORMAN nr.str.str.AUREL VLAICU nr.et.4.bl.bl.ap.ap.str.855.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.350 LEI 12.sc.11.jud.CJ Cluj-Napoca.str.1.200 LEI 18.14.180 LEI 42. OCTAVIAN BORA I. OTILIA BOLOJAN V.3.CJ Cluj-Napoca.3.782.bl.ap.GORUNULUI nr.CJ Cluj-Napoca.4.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.446.6.840 LEI 4.600 LEI 12.et.et.S13.jud.000 LEI 103.ap.499.INDEPENDENTEI nr.str.0.et.2.sc.ap. ELENA RODICA BOKOR I. VASILE BOLDIZSAR I.AVRAM IANCU nr.3.et. ADRIAN MARIAN BORZ .ap. IOAN BOSBICI V.GAROAFELOR nr.CS Cluj-Napoca.860.bl.bl.bl.str.P1.0.0.54.125 LEI 310 .sc.0.et.et.4.10.89. LIVIU BORDEA V.ARINILOR nr.27.AB Cluj-Napoca.str.18.ap.1.jud.48. VALENTIN BODEA N.362.8.000 LEI 6.et.4.PROGRESULUI nr.str.UNIRII nr.325.bl.500 LEI 91.13.CJ RESITA.8.482.CJ CHIUIESTI nr.287.F.771.ALEXANDRU VLAHUTA.0. IRINA BONCU C.jud.str.ap.19.0.et.297.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE BONTOS G.str.et.ap.200 LEI 13.975 LEI 18.T13.1.str.str.599.jud.0.68.664.36.H2. EUGENIA BOEREAN .8.711.031.str.400 LEI 121.400 LEI 28.jud.jud.str.jud.TIPOGRAFIEI nr.0.38.2.et.str.CJ Cluj-Napoca. SILVIA BORZA C.5.33.RO25.8.et.19.bl.BUSTENI nr.et.86.et.et.jud.2.bl.CJ Cluj-Napoca.25.

LUCIAN BRAICA L.000 LEI 2.et.FERMEI nr.CJ Cluj-Napoca.sc.10.sc.21.PADIS nr.1.et.sc.I2.str.sc.sc.0.et.2.G3.400 LEI 28.jud.jud.747.076.ap.jud.bl.et.2.940 LEI 13. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.88.TEBEI nr.sc.ap.ap.840 LEI 162. RARES OVIDIU BUDU F.ap.D2.jud.28.ap.sc.jud.CJ GHERLA.str.CJ Cluj-Napoca. IOAN NICOLAE BREIER N.str.jud.1.26.0.bl.RAPSODIEI nr.110.27 27.ap.et.2.004.I2.2.et.CJ Cluj-Napoca. DOINA MANUELA BUT T.ap.GH.102.str.et. VOICHITA nr.GODEANU nr.ap.CJ Cluj-Napoca.0.jud. VALER BUZDUGAN C.26.et. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.0.str.CJ Cluj-Napoca.2.SCORTARILOR nr.0.CJ Cluj-Napoca.ap.400 LEI 14.29.sc.047.jud.bl.866.str.sc.str.2. DANA GEORGETA BUCUR I.706.ap.1.sc.11.6.1.ap.J.str.jud.200 LEI 41.CJ Cluj-Napoca.et.TABACARILOR nr.bl. J.744.sc.CJ Cluj-Napoca.4.str.PATA nr.ap.et.280 LEI 5.625.str.et.B3.10.75.sc.3. MARIA CAMPEAN I.ap.53. J.025 LEI 80.jud.jud.379.000 LEI 1.Y.bl.ap.et.1.ap.UNIRII nr.et. ANA MARIA BUHAI V.440 LEI 16.0.900 LEI 10.954.UNIRII nr.CJ Cluj-Napoca.sc.str.str.8.0.10.CJ Cluj-Napoca.16.et.489. VASILE BURA A.65.1.et.CJ Cluj-Napoca.et.MUSCEL nr.sc.6.360 LEI 2.P-TA AGIRBICEANU nr.bl.BOZDOG V.15.160 LEI 20.4. ROUSSEAU nr.CJ Cluj-Napoca. DOJA nr.RO25.jud.3.0.364.CJ Cluj-Napoca.jud.288. MARIA BRIA O. ANA ZOITA BUHAI V.bl.jud.6A.935.ap. J.58.175 LEI 19. TANIA CACOVEAN E.CJ Cluj-Napoca.sc.et.3.945.9.REPUBLICII nr.J.jud.9-11.000 LEI 12.jud.jud.jud.CJ GHERLA.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.str.FABRICII nr.et.31.370 LEI 80.3.65. ROUSSEAU nr.28.31.str.559. IOAN-DOREL BUT V.965.ap.2. AURELIA BULZAN V.et.jud.320 LEI 2.et.ap.str.4.3.080 LEI 2. EUGENIA CAMPEAN T.9.str.jud.DUNARII nr.5. MARIA BREAZU N.CJ TURDA.9.ap.18.S19.43.800 LEI 13.250 LEI 23.6.31.str.STEJARULUI nr.et.046. [PX2. VASILE CORNEL BRAICA I.4.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.L.CJ Cluj-Napoca.B.bl.bl.320 LEI 13. DANIEL MIREL CAMPEAN V.120 LEI 42.et. ALEXANDRESCU 84.sc.HERCULANE nr.4.bl.36.sc.ap.ABATOR.125 LEI 106.str.1.jud.I2.58.et.jud.BILEA nr.ap.36.3. IULIAN CAMPIANU I.CJ ICLOD nr.8.10.094.960 LEI 311 .3.sc.2.0.et.str.0.FABRICII nr.553.et.9.880 LEI 7.BRATES nr.ap.0.ap.jud.bl.203.400 LEI 23.jud.19.CJ Cluj-Napoca.19.BOBILNA nr. NICOLAE BUKOS I.276.bl.str.3.44.ap.0. ADELA EUGENIA BURCA I.et.6A.str.ap.I1. CRISTIAN BUHAI S.jud.et.2.20.538.10.CJ Cluj-Napoca.7.sc.str.9.str.355.6.10.1.FLORESTI nr.et.sc.jud.750 LEI 513.0.3.bl.str.jud.074.et.4.GR.265.str.bl.590 LEI 161.F4.str.bl.9.43. SAMOILA BUCUR V.jud.2.31.B6.sc.GR.550 LEI 20.et.2.J.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.bl.1.et.55.31.P3.3.CJ Cluj-Napoca.et.2.744.ap. SILVIA ZOITA BREIER I. DINU BUDAI S.jud.600 LEI 22.str.bl. DAMASCHIN CAMPEAN D. Cluj-Napoca. IOAN BRIE I.9.1.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.PASCALY nr. ROUSSEAU nr.et.3.2.28.4.VIDRARU nr.13.CJ SINGEORZ BAI.114.002.ap.REPUBLICII nr.jud.str.I2. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.str.0.0.196.CLABUCET nr.str.str.800.et.str.CJ Cluj-Napoca.172.jud.760 LEI 40.RO25.CJ FLORESTI.1. IOSIF CAMPEAN I.CJ Cluj-Napoca.280 LEI 30. ALEXANDRESCU nr.800 LEI 31.3. NICOLAE BUDAI I.str.440 LEI 18.FN. OCTAVIAN BUDELECAN .

sc.ap.jud.ap.GRADINARILOR nr.sc.et.23.str.V6.str.26.1.200 LEI 12.jud.ap.000 LEI 41.V2.I.sc.1. IULIA NICOLETA CARP I.bl.R.RASINARI nr.ap.4.et.sc.et.200 LEI 49.116. MARIA CHEREJI T. DANILA CATARIG A.2.ap.1.9.3.GARII nr.et.jud.bl. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.39.800 LEI 35.785.920 LEI 5.000 LEI 146.27.076.jud.600 LEI 241.bl.220. VOITESTI nr.jud.CJ Cluj-Napoca.1.BN CIMPIA TURZII.sc.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca. LIVIU CEUCA G.150 LEI 57.PAVLOV nr.jud.jud.ap.4.501.jud.6. FLOAREA CHIHAIA P.M2.D7.FLORESTI nr.et.1.PADIN nr.et.0. MIRCEA CHIRCA .ap.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.4.6H.23.200 LEI 152.str.800 LEI 166.jud.2123.et.V2.CJ Cluj-Napoca.et.str.52.046.AZUGA nr.063.jud.DAMBOVITEI nr.3. MARIA CHIRILA O.ap.813.jud. EMIL CENAN S.et. MARIA CHIOREAN G.sc. GHEORGHE CARLIG V. OVIDIU MIRCEA CHIS N.jud.N1.925 LEI 5.234.jud.3. ALEXANDRA CHIORAN P.9.1. EUGENIA CHIRILA P.178.250 LEI 31.GR.str.50.67.sc.ap.0.et.CJ GHERLA.CJ Cluj-Napoca. ANGELA CATANA D.0.84.R.000 LEI 6.11.182.ap.bl.CJ Cluj-Napoca.P.6.str.446.str.ALEEA BORSA nr.152.0.1.et.158.100 LEI 5.PADIN nr.7.str.32.3.2.ap.et.GODEANU nr.000 LEI 6.jud.17.jud.bl.CJ Cluj-Napoca.400 LEI 81.jud. TEOFIL CHIS T.045.30.TINERETULUI 16.jud.CJ Cluj-Napoca.4.str. ALEXANDRU CAPRAR A.ap.et.1.jud.4.str. PETRU CHESA A.38.3.4.jud.sc.sc.AZUGA nr.160 LEI 112.PADIN nr.jud.et.600 LEI 30.650.8.400 LEI 41.et.ap.F43.543.ap.595.38.750 LEI 312 .153.sc.SCARISOARA nr.14.bl.4.F43.1.ALMASULUI nr.34.str.0.7.ap.CJ Cluj-Napoca.bl.584.4.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ION RATIU nr.20.FANTANELE nr.str.4.bl.str.9.str.39.1.CJ SALVA.ap.str.CJ Cluj-Napoca.str.ap.et.2.str.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.930.356.050 LEI 272.sc.D13.4.2.3.CJ Cluj-Napoc.1.14.000 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.1.I.4.000 LEI 39. ROZALIA CHIORAN L.CJ Cluj-Napoca.2.et.bl.52.10.27.054. ANA CENAN .D13.ap.ap.0.899.sc.0.423.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.280 LEI 62. MARIA CAUACEAN V.558.ap. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.2.200 LEI 13.0.23.223.ap.15.et.sc.CJ Cluj-Napoca.26.str.jud.str.CJ Cluj-Napoca.N2.ap.str.131.0.276.str.bl.CAPRAR V.et. SANDA CENAN I.3.79.et.str. OVIDIU DAN CAPRAS I. TEOFIL nr.CJ Cluj-Napoca.et.str.bl.500 LEI 25.bl.et.C.015.et.5.2.jud.7.CJ Cluj-Napoca.26.ap.4.F.bl. DAVID CAPUSAN G.DUNARII nr.182.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.R.27.160 LEI 89.str.str.VIILE NADASEL nr.760 LEI 16. EMILIA CARAGUI I. AURELIAN MINODOR CHETE .ap.et.529.FANTANELE nr.702. IONUT C_TIN CARLIG A.545.jud.34.sc.400 LEI 24. MARIA CARLEA C.DONATH nr.0.str.str.bl.3.288.str.str.000 LEI 60.5. OVIDIU CHIOREAN F.sc.sc.9.D7.500 LEI 43.jud.23.0.17.0.et.1.ap.et.200 LEI 7.92.287.FANTINELE nr.et. CLAUDIU CHIOREAN P.9.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 113.RUCAR nr.0.et.bl.0.4.jud.PLOPILOR nr.str.et.bl.et.str.ap.4.ap.24.0.DAMBOVITEI nr.1.jud.bl.446.28.DONATH nr.8.et.ap.260.bl. ALEXANDRESCU nr.169.jud.0.et.et.str.jud.PASTEUR nr.ALEEA SNAGOV nr.15.12.59.et. CONSTANTIN CARLEA C.sc.jud.2. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.BRATIANU nr.040 LEI 1.RUCAR nr.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.str.R5.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.

et.jud.str.059.ap.ALMASULUI nr.et.jud.5.60.bl.bl.et.PLOPILOR nr.jud.4.200 LEI 2.22.sc.129.FANTANELE nr.et.BUJORULUI nr.2.P13.P11. OLGA CONSTANTINESCU I.2.698.0.CJ Cluj-Napoca.ap.1.CJ Cluj-Napoca.PRIMAVERII nr.500 LEI 48.jud.500 LEI 58.050 LEI 313 .9.840 LEI 50. MARIA CIUCAS S.24.2.jud. VALER COCIS F.ap.2.15.sc.1.148. FLORIAN CODOBAN I.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.et.et.953.196.339.911.CJ Cluj-Napoca.129.CJ Cluj-Napoca.750 LEI 145.sc.et.et.bl.sc.C5.156.60.bl.str.str.37. VERONICA CIONCA G.24.800 LEI 14.jud.CJ Cluj-Napoca.5.MOGOSOAIA nr.20.R.2.744.46.sc.jud.8.347.sc.2.22.70.2.0.25.bl.et.str.CJ Cluj-Napoca.980.3.CJ Cluj-Napoca.533.jud.jud.sc.DOROBANTILOR nr.5.J5.str.ap.CJ Cluj-Napoca.S.sc.jud.2.393.9A. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.5.126.et.ap.400 LEI 32.200 LEI 97.0.jud. STELIAN CIPCIGAN-RUS .CJ Cluj-Napoca.et.988. GHEORGHE COJOCARU I.ap.jud.080 LEI 20.R.sc.CJ Cluj-Napoca.str.762.bl.jud.912.jud.sc.578.et. ZSUZSANNA CODOBAN G. CRISTINA CIOCMAREAN C.sc.4.920 LEI 35.ap.250. MARIA CIURTIN I.R.ap. SILVIA COBARZAN I.5.76.et.MOGOSOAIA nr.str.str.400 LEI 4.762. DOINA CONSTANTIN C.ap.21 DECEMBRIE nr.76.str.jud. SORIN CIONT P.str.285.1. MUNCII 83.sc.str.3.bl.ALMASULUI nr.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.ap.1.000 LEI 8.16.bl.2.bl.D20.35.22.46.1.str. MIHAI CONSTANTIN M.sc.VALEA SEACA nr.640 LEI 51.394.600 LEI 11.17.et.CJ Cluj-Napoca.160 LEI 49.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.sc. SAVETA CIONCA I.ap.360 LEI 38.et.et.46.et.148. MARIA CIOCMAREAN C.59.967.DOINEI nr.2.str.280 LEI 43.0.520.380 LEI 99.TIN BRANCOVEANU nr.HASDEU nr.CJ Cluj-Napoca. MARGARETA CODREA S.2A.VIDRARU nr.CIMBRUDEAN S.et.jud.17.bl.6.CJ Cluj-Napoca.2.J1.500 LEI 21.Y5.jud.R.PRIMAVERII nr.bl.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.129.96.jud.bl.C.4.CJ Cluj-Napoca.116.960 LEI 50.5.MESES nr.R.sc.ap.46.1.CJ Cluj-Napoca.bl.et.ALMASULUI nr.D22.sc.125 LEI 79.4.7.955. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.G1.1.str.str.000 LEI 20.str.23.str.57.sc. MARIN CONSTANTIN D.CJ Cluj-Napoca.75.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.DONATH.390 LEI 22.bl.798.5.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.bl.ap.2.13.et.5.1.6.11. MARIA CIMPEANU T.2.et.16.et.BD.VIDRARU nr. ANA nr.15.bl.sc.800 LEI 141.CJ Cluj-Napoca. VASILE COLDEA A.HOREA nr.86.297.135 LEI 16.5.595.16.2. ALBINI nr.et.str.str.0.DOROBANTILOR nr.22.160 LEI 110.2.str.CJ Cluj-Napoca.C4.sc.3.1.ALMASULUI nr.080 LEI 56.0.D20.bl.AMOS FRANCU nr.sc.R.ap.jud.30. ROZALIA COLCER G.ap.19.ALMASULUI nr.13.PRIMAVERII nr. RADU DORIN CIOCMAREAN I.1. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.jud.str.640 LEI 10.PLOPILOR nr.3.sc.et.str.ap. VASILE CIMPEANU I.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.bl.4.et.str.3.str.CJ Cluj-Napoca.73.jud.550 LEI 26.ap.et.str. SABIN CIORCILA .jud.str. BORIS COJOCNEANU G.3.2.et.et.ap.jud.25.3.46. ALBINI nr.D25. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.1.600 LEI 34.720.str.et.CJ Cluj-Napoca.jud.jud.CJ Cluj-Napoca.str.jud.ap.519.bl.0.L11.24.et.1.PRIMAVERII nr.P_TA CIPARIU nr.3.ap.et.jud.320 LEI 96.CJ Cluj-Napoca.2.489.str.3. IOAN CIOROIANU G.ap.str.str.9.ap.bl. IOAN CIMPEANU V.S.jud.0.ap.ap.691.

3.et.800 LEI 12.jud.3.str.jud.str.sc.R15.1.557.ANDREI MURESANU nr.1. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.2A.CJ Cluj-Napoca.500 LEI 36.BORSEC nr.6.CONSTANTIN BRANCUSI nr.jud.41.RETEZAT nr.CJ Cluj-Napoca.6.bl.N. MARIA COROI T.ap.CJ Cluj-Napoca. MARIA CORDIS I.2.bl.str.jud.0.ap.0. TEODOREL CRISTOLTAN G.3.jud.ap.2.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.DONATH nr.30.str.0.000 LEI 42.625 LEI 64.520 LEI 116.000 LEI 32.ap.str.1.CJ Cluj-Napoca.sc.et.str.3.000 LEI 12.6.339.555.250 LEI 16. VIOREL COSTACHESCU .3.FABRICII nr.11.750 LEI 12.et.MOLDOVEANU nr.str.str.800 LEI 24.IZLAZULUI nr.342.1.CLABUCET nr.ap.457.ap.720 LEI 20.148.2.17.et.4.6.sc.200 LEI 86.900 LEI 52.str. VERONICA CRACIUN I.jud.0.7.str.500 LEI 7.36.NASAUD nr.ap.2.41.bl.4.CJ Cluj-Napoca.13.3.bl.jud.et.690.CJ Cluj-Napoca.str.202.jud.200 LEI 314 .5.0.jud.sc.str. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.CJ Cluj-Napoca.3. VIOREL COZMA V.jud.233.sc. AURICA CRISAN T.17.et.RETEZAT nr.900 LEI 1.bl.CJ Cluj-Napoca.et. ALEXANDRU COTIRLA I.49.str.jud. GAVRILA CORNEA A.FABRICII nr.200 LEI 50. DINA CONSTANTINESCU E.sc.ap.sc.bl. MUNCII nr.BARBU LAUTARU nr.006.CJ Cluj-Napoca.3.bl.et.str.400 LEI 4.200 LEI 37.GH.bl.1.409.CJ Cluj-Napoca.19.jud. MIHAI COSTEA A.4.10.2. VIOREL COROIAN M.0.CJ OCNA MURES.1.15.1.654.jud.0.ap.TELEORMAN nr.28.et.252. ELENA DOINA CORCHES E.7.ap. VASILE COROIAN O. MARIA MAGDALENA COVRIGA V. ANA MARIA CORNEA V.59.CJ TURDA.62.1.str.CJ Cluj-Napoca.jud.680 LEI 89.400 LEI 69.540.jud.1B.0.1.et.CJ Cluj-Napoca. HORIA-EMIL CORCHES I.BD.CJ MORAU nr.751. ANA COVACI V.et.21 DECEMBRIE nr.1. AURELIA CRAINIC E.str.22.7.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.CJ 12.0.jud. AURELIA COROIAN V.56.jud.500 LEI 107.8.0.sc.3.PIERSICULUI nr.CJ TURDA.9.str.56.0.0.str.et.23.101.sc.jud.bl.sc.000.959.et.sc.ap.4A.46.2.300 LEI 23.33.K1.ap.405.str.CJ Cluj-Napoca.1.jud.str.ap.600 LEI 17.4.et.15.jud.17.P1.bl. LIVIU COZMA C.ap.CJ Cluj-Napoca.et.0.sc.A1.jud.CJ Cluj-Napoca.4.CTIN BRANCUSI nr.bl.C Cluj-Napoca.jud.58.jud.jud.sc.0.4.str.3.350 LEI 39.2/86.jud.58.446.et.ap.6.499.33.str.160 LEI 3.ap.2.206.S12. IOAN nr.315.et.et.ap. STEFAN CRISAN T.et.CONSTANTINESCU N.jud. RAUL CRISTIAN COROIAN I.457.800 LEI 12.et.AB Cluj-Napoca. ALEXANDRU CRISAN G.732.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. IULIANA CRAVET I. GABRIEL CORCEA V.jud.DIMA nr.625 LEI 102.et.et. TRIFAN COROI D.302.35.ap.sc.652.jud.0.str.762.C7.800 LEI 36.et.PRIMAVERII nr.305.et.ap.2.bl.544.str.0.0.A1.bl.et.sc.sc.ap.et.1.F3.bl.653.jud.13.str.2.AXENTE SEVER nr.str.AVRAM IANCU nr.GODEANU nr.25.CJ Cluj-Napoca.665.F3.640 LEI 53.CJ Cluj-Napoca.6.920 LEI 11.4.CLABUCET nr.ap.106.62.ANDREI MURESANU nr.625 LEI 10.2.86.jud.202. SILVIA CORCHES F.et.ap.TABACARILOR nr.8.11.sc.BARBU LAUTARU nr.816.sc.str.str.90.3.TULCEA nr.7.12.4.ap.et.str.HERCULANE nr.et.jud. MIRUNA ARIANA COSTAN L.et.2.et.et.342.10.840 LEI 30.COLONIA FAGET nr.sc.BIZUSA nr.CJ TURDA.et. DANIL COSTIN I.str.0.bl.et.ap.225 LEI 8.et.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.4.et.0.109.20.000 LEI 116.jud.4.str.sc.CJ Cluj-Napoca.jud.BISTRITEI nr