DOSAR NR.5079/2001 TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI A COMERCIALĂ SENTINŢA CIVILĂ NR.13732 ŞEDINŢA PUBLICĂ DE LA 17.12.

2004 TRIBUNALUL COMPUS DIN: PREŞEDINTE : LIVIU-NARCIS PÎRVU GREFIER : TINCA DOBRE Pe rol pronunţarea asupra cauzei comerciale cu număr 5079/2001. Dezbaterile pe fond au avut loc în şedinţa publică de la 19.11.2004, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când tribunalul a amânat pronunţarea succesiv la datele de 26.11.2004, 03.12.2004, 10.12.2004 şi pentru astăzi când,

TRIBUNALUL, Deliberând asupra cauzei de faţă, constată: Prin cererea înregistrată la Tribunalul Bucureşti sub nr. 4615/2000 din 2.06.2000 pe rolul Tribunalului Bucureşti, reclamanta C.E.C. S.A. a chemat în judecată pârâtele S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/6.12.1999 încheiat între C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi F.N.I., pentru nerespectarea condiţiilor de validitate ale contractului , precum şi constatarea dreptului de retenţie al C.E.C. S.A. asupra sumelor datorate de către S.C. S.O.V. Invest S.A. în baza contractului a cărui nulitate s-a solicitat. Reclamanta a cerut în subsidiar să se constate că prin adresa nr. 8/18.01.2000 a denunţat unilateral contractul de fidejusiune/cauţiune în temeiul art. 4 pct. 1 lit. d din contract şi să se constate rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea prevederilor art. 3.2., respectiv neplata sumelor datorate, inclusiv a penalităţii de întârziere, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata şi obligarea pârâtelor la plata de daune compensatorii. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor a formulat cerere de intervenţie în sprijinul reclamantei. Asociaţia Naţională a Investitorilor F.N.I. şi mai multe persoane fizice au formulat cereri de intervenţie în sprijinul pârâtelor. Prin sentinţa nr. 4516/25.07.2000, instanţa a respins acţiunea ca neîntemeiată, a respins cererea de intervenţie a Statului Român în favoarea reclamantei ca neîntemeiată şi a admis cererile de intervenţie în favoarea pârâtelor. Sentinţa a devenit irevocabilă ca urmare a respingerii apelului şi recursului prin decizia nr. 3030/2000 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Comercială, respectiv prin decizia nr. 1323/2001 a Curţii Supreme de Justiţie Secţia Comercială. 1

Prin cererea înregistrată sub nr. 60/2001 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia Comercială (devenită ulterior Secţia a VI-a Comercială), reclamantul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice (denumirea actuală)a chemat în judecată pe pârâţii C.E.C. S.A., S.C. S.O.V. Invest S.A. şi Fondul Naţional de Investiţii pentru a se constata nulitatea absolută a contractului de fidejusiune/cauţiune nr. 2205/1042/06.12.1999 încheiat între pârâţi. În cauză au formulat cereri de intervenţie principală următorii: Enache Mihai, Silistraru Olga, Lache Constantin, Bălan Neculai, Bălan Ecaterina, Şerbănescu Ştefan, Popescu Iuliu Regnard, Puşcaşu Adrian,Georgescu Titu, Stroe Gheorghe, Popescu Mircea, Roşculeţ Mihai, Duroi Vergiliu, Asociaţia Naţională a Investitorilor Fondului Naţional de Investiţii, Chiripuci Valeriu, Velea Tudor, Mazilescu Rada, Mazilescu Marius, Mazilescu Cornel, Mazilescu Ovidiu Ionel, Constantinescu Nicolae, Chiţu Sinescu Iulian, Sinescu V. Stanciu, Sinescu A. Florica, Tudor Aurelia, Buibaş Marian, Focşa Gh. Petru, Focşa Elena, Focşa Loana Garcia, Focşa Dan Petrişor şi Nuţă Gheorghe Răzvan. Intervenienţii au solicitat respingerea acţiunii şi punerea în executare a contractului de fidejusiune/cauţiune prin plata sumelor ce li se cuvin ca urmare a cumpărării de unităţi de fond de la F.N.I. Prin sentinţa nr. 3887/11.05.2001, tribunalul a respins acţiunea pentru autoritate de lucru judecat şi a disjuns judecarea cererilor de intervenţie, dispunând judecarea lor separată. Sentinţa a devenit irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Bucureşti (decizia nr. 1769/17.12.2002 a Secţiei a V-a Comercială). Cererile de intervenţie a căror judecată a fost disjunsă s-au înregistrat sub. Nr. 5079/2001, primul termen acordat de tribunal fiind la data de 8.06.2001. La data de 8.06.2001 tribunalul a constatat că s-au mai formulat cereri de intervenţie principală, în interes propriu şi a amânat judecata la 29.06.2001 pentru ca intervenienţii şi unii reclamanţi (foştii intervenienţi în cauza cu nr. 60/2001) să precizeze cuantumul pretenţiilor sau să timbreze la valoarea pretenţiilor deja precizate (deşi nu a motivat aceste din urmă dispoziţii, tribunalul a respins în realitate susţinerile unor reclamanţi potrivit cărora nu ar fi trebuit să timbreze cererile în funcţie de valoarea pretenţiilor). Deoarece a continuat formularea de cereri de intervenţie în interes propriu, instanţa a mai amânat judecarea pentru acelaşi fel de motive la 20.07.2001 şi la 14.09.2001. Prin încheierea din 14.09.2001, tribunalul a arătat explicit că reclamanţii şi intervenienţii au obligaţia timbrării cererilor lor şi a introdus în cauză, în locul C.E.C. S.A., Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. Judecata a fost amânată la 21.09.2001, apoi s-au acordat mai multe termene până la 7.05.2004 inclusiv pentru ca intervenienţii să timbreze cererile pe care au continuat să le depună (unii au formulat cereri de intervenţie chiar de câte două-trei ori). Au fost soluţionate şi unele cereri de scutire de la plata taxei de timbru şi s-a amânat discuţia asupra cererilor de disjungere şi judecare separată a cererilor reclamanţilor. La data de 7.05.2004 tribunalul a disjuns judecata cererilor de intervenţie formulate ulterior datei de 3.03.2004 şi a dispus judecarea separată a acestora, iar la 25.06.2004 a fost disjunsă judecata cererilor reclamanţilor de judecata cererilor intervenienţilor.

2

La 25.06.2004 s-a dispus ca reclamanţii să pregătească concluzii cu privire la toate excepţiile de procedură şi de fond care fac de prisos în tot sau în parte judecarea pricinii, iar în şedinţa publică din 23.08.2004 au avut loc dezbaterile cu privire la unele din aceste excepţii. Instanţa a amânat pronunţarea la 30.08.2004 când a respins cererea de a se constata că C.E.C. S.A. are calitate procesuală pasivă în cauză şi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a reclamanţilor, punându-le, totodată, în vedere să achite taxele de timbru datorate potrivit Legii nr. 146/1997. Prin aceeaşi încheiere s-a constatat că dl. Rădulescu Daniel are calitatea de reprezentant al Fondului Naţional de Investiţii, fiind respinsă excepţia lipsei calităţii sale de reprezentant. Totodată, tribunalul a luat act că reclamantul Popescu Iuliu Regnard a renunţat la excepţiile de neconstituţionalitate invocate în cursul procesului. Şi după data de 7 mai 2004 în cauză s-au formulat cereri de intervenţie principală, judecata acestora fiind disjunsă de judecata cererilor reclamanţilor. Pentru motive ce ţin de lipsa de procedură, cererile de intervenţie formulate de Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu au rămas să se judece în prezenta cauză. La data de 29.10.2004, tribunalul a constatat că o parte din cererile reclamanţilor nu sunt în stare de judecată deoarece nu au fost legal timbrate (cererile formulate de BUIBAŞ MARIAN, CHIŢU SINESCU IULIAN, DUROI VERGILIU, ENACHE MIHAI, FOCŞA DAN PETRIŞOR, FOCŞA ELENA, FOCŞA LOANA GARCIA, FOCŞA GHE.PETRU, GEORGESCU TITU, MAZILESCU CORNEL OVIDIU, MAZILESCU MARIUS, MAZILESCU RADA, NUŢĂ GHEORGHE RĂZVAN, POPESCU MIRCEA, ROŞCULEŢ MIHAIL, SINESCU FLORICA, SINESCU STANCIU, STROE GHEORGHE, ŞERBĂNESCU ŞTEFAN, VELEA TUDOR, TUDOR AURELIA) şi astfel se împiedică judecarea celorlalte cereri. A dispus disjungerea celor dintâi şi judecarea lor separată la acelaşi termen. Astfel, în cauză a rămas ca judecata să se poarte între reclamanţii ASOCIATIA NATIONALA A INVESTITORILOR FNI, BĂLAN ECATERINA, BĂLAN NECULAI, CONSTANTINESCU NICOLAE, LACHE CONSTANTIN, MAZILESCU OVIDIU IONEL, POPESCU IULIU REGNARD, PUŞCAŞU ADRIEAN, SILISTRARU OLGA şi CHIRIPUCI VALERIU, intervenienţii Bălţatu Valeria şi Hegheduş Inacenţiu şi pârâţii STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR, SOV INVEST SA, AVAS şi FONDUL NAŢIONAL DE INVESTIŢII. Pe parcursul procesului şi anterior primei zile de înfăţişare, pârâţii Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, C.E.C. S.A. şi A.V.A.S. au depus întâmpinări. C.E.C. S.A. a invocat următoarele: - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - inadmisibilitatea acţiunii promovate de persoane care nu sunt părţi în contractul de fidejusiune/cauţiune; - inadmisibilitatea acţiunii formulate de cei ce s-au constituit părţi civile în dosarul ce are ca obiect urmărirea şi judecarea persoanelor fizice care au determinat „căderea” Fondului Naţional de Investiţii prin mijloace frauduloase;

3

- potrivit art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, obligaţia C.E.C. S.A. este una subsidiară celei a S.O.V. Invest S.A., cele două entităţi nefiind obligate în solidar în temeiul contractului; - contractul de fidejusiune/cauţiune a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai şi pentru perioada 1-14 iunie 2000; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat de drept la data de 5.06.2000, când C.N.V.M. a revocat autorizaţia de funcţionare a S.O.V. Invest S.A.; - contractul de fidejusiune/cauţiune a încetat oricum la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, respectiv la 6 decembrie 2001; - C.E.C. S.A. poate refuza executarea contractului deoarece nici S.C. S.O.V. Invest S.A. şi nici F.N.I. nu şi-au îndeplinit obligaţiile ce le reveneau potrivit O.G. nr. 24/1993 şi contractului; - C.E.C. S.A. nu a garantat riscurile decurgând din săvârşirea unor infracţiuni, ci doar riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii, respectiv riscul de plasament, riscul de piaţă şi riscul de randament; - C.E.C. S.A. s-a obligat să plătească numai după ce a fost urmărit debitorul principal F.N.I. (beneficiul de discuţiune); - contractul de fidejusiune/cauţiune conţine o limitare a cauţiunii la 100 miliarde lei; - valoarea unităţilor de fond nu a fost stabilită cu respectarea cerinţelor legii, astfel că nu este reală; - distribuirea de unităţi de fond s-a făcut de către şi prin C.E.C. Valori Mobiliare S.A., societate distinctă de S.C. C.E.C. S.A.; - imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial; - sentinţa civilă nr. 4615/2000 nu are relevanţă în cauză şi nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat; - nu toate cererile reclamanţilor şi ale intervenienţilor au fost timbrate; - în conformitate cu prevederile art. 7201C. pr. civ., anterior formulării şi depunerii cererilor era obligatoriu să se recurgă la procedura concilierii. După ce A.V.A.S. (la acea dată A.V.A.B.) a fost introdusă în cauză, în temeiul Legii nr. 333/2001, a depus întâmpinare prin care a invocat aceleaşi apărări pe care le invocase antecesoarea sa C.E.C. S.A. A mai solicitat suspendarea judecării cauzei până la soluţionarea cauzei penale înregistrate sub nr. 18518/2000 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, a depus întâmpinare în care a invocat: - netimbrarea unor cereri; - greşita calificare şi disjungere a cererilor de intervenţie formulate în cauza cu nr. 60/2001; - lipsa concilierii prealabile prevăzute de art. 7201 C. pr. civ.; - lipsa calităţii procesuale active a reclamanţilor; - încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune; - neîndeplinirea condiţiilor contractuale pentru angajarea răspunderii C.E.C. S.A.;

4

- S.O.V. Invest S.A. este în culpă pentru că nu a încercat să obţină lichidităţile necesare răscumpărării unităţilor de fond, iar în condiţiile culpei acestei părţi, C.E.C. S.A. nu poate fi obligată la executarea contractului. În dovedirea pretenţiilor reclamanţii au depus copii de pe carnetele de investitori şi de pe extrasele de cont eliberate de SC SOV INVEST SA, copii de pe contractul de administrare încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii şi SC SOV INVEST SA, de pe contractul de fidejusiune/cauţiune încheiat de Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, SC SOV INVEST SA şi CEC SA, alte înscrisuri. Analizând probele administrate în cauză, tribunalul constată: La data de 17.08.1995 S.C. Arcasrom S.A., S.C. Latina Plastics S.A., Fondul Proprietăţii Private II – Moldova şi S.A. Societatea Generală de Investiţii – S.G. I. S.R.L. au încheiat contractul de înfiinţare a Fondului Naţional de Investiţii. La data de 21.08.1995, Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii a încheiat contractul de administrare a fondului cu S.C. S.O.V. Invest S.A., societate înfiinţată în luna iunie 1995 şi autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare ca societate de administrare a fondurilor deschise de investiţii (Decizia nr. 157/15.09.1995). La data de 10 iunie 1998 contractul de administrare a fost modificat. Contrar prevederilor imperative ale art. 40 şi 44 din O.G. nr. 24/1993 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor de investiţii, S. C. S.O.V. Invest S.A. nu a încheiat şi un contract cu o societate de depozitare care avea dreptul şi obligaţia – între altele – de a calcula valoarea titlurilor de participare la Fondul Naţional de Investiţii, denumite unităţi de fond (calculul trebuia efectuat prin raportarea activului net la numărul de unităţi de fond distribuite şi nerăscumpărate). La data de 6.12.2000, un membru al Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, preşedintele C.E.C. S.A. şi preşedintele – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. au semnat, în numele şi pentru entităţile pe care le reprezentau, un contract intitulat „de fidejusiune/cauţiune”. În anul următor, la 24.05.2004, prin dispoziţia preşedintelui – director general al S.C. S.O.V. Invest S.A. a fost sistată orice activitate a acestei societăţi pentru Fondul Naţional de Investiţii deoarece lipseau lichidităţile. Prin Decizia nr. 183/15.06.2000, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a retras autorizaţia de funcţionare a societăţii de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. pentru că nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare. Ministerul Public şi Poliţia au declanşat o anchetă penală, fiind emisă şi o ordonanţă prin care s-a interzis orice transfer de drepturi patrimoniale (inclusiv sume de bani) privind bunurile Fondului Naţional de Investiţii administrate de S.C. S.O.V. Invest S.A. Cei ce deţineau unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii s-au văzut în imposibilitate de a răscumpăra titlurile deţinute, iar aceia care le răscumpăraseră n-au mai putut primi suma reprezentând contravaloarea lor. Pentru soluţionarea unor probleme legate de situaţia creată, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 333/2001, dintre ale cărei prevederi cităm:
„Art. 2. - Persoanele fizice care au investit la Fondul Naţional de Investiţii beneficiază de ajutor financiar în cuantumul şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege. Art. 3. - (1) Beneficiază de un ajutor financiar de până la 10.000.000 lei persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

5

a) au investit în unităţi de fond la Fondul Naţional de Investiţii şi nu au efectuat nici o răscumpărare de unităţi de fond; b) au un venit net lunar pe membru de familie, în luna depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar, de până la 1.000.000 lei. (2) În sensul prezentei legi, prin termenul familie se înţelege soţul, soţia şi copiii minori aflaţi în întreţinerea acestora. Se asimilează termenului familie şi persoana singură care are copii în întreţinere. (3) În cazul în care suma care a fost investită este mai mică decât ajutorul financiar prevăzut la alin. (1), ajutorul care se acordă persoanei în cauză se reduce până la limita sumei investite. Art. 4. - (1) Plata ajutorului financiar prevăzut la art. 2 se face de către Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, pe baza cererii persoanei îndreptăţite, a declaraţiei autentice pe propria răspundere a acesteia, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3, şi a carnetului de investitor. Art. 14. - (1) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare preia fără plată toate drepturile şi obligaţiile Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., rezultate din actele juridice încheiate de aceasta cu Fondul Naţional de Investiţii şi/sau cu Societatea Comercială SOV INVEST - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. şi dobândeşte calitatea procesuală pe care aceasta o are, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită.”

Conţinutul anexei legii nr. 333/2001 este următorul:
„Actele juridice indicate la art. 14 1. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 16 aprilie 1999 (în valoare de 40 miliarde lei) 2. Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I., fără număr, din 8 iulie 1999 (în valoare de 250 miliarde lei) 3. Actul adiţional nr. 1 din 25 august 1999 la Convenţia pentru achiziţionarea de unităţi de fond F.N.I. din 8 iulie 1999 4. Contractul de cesiune de acţiuni, autentificat sub nr. 756 din 21 iunie 1999, prin care Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. a achiziţionat acţiuni reprezentând 20% din capitalul social al Societăţii Comerciale SOV INVEST - S.A. 5. Contractul de fidejusiune/cauţiune nr. 2.205 din 6 decembrie 1999, încheiat între Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., Fondul Naţional de Investiţii şi Societatea Comercială SOV INVEST - S.A.”

Din întreaga reglementare a fondurilor deschise de investiţii rezultă că ele nu dispun direct, prin organe proprii de utilizarea fondurilor mobilizate de la membrii lor; dreptul de a dispune asupra acestor fonduri îl au societăţile de administrare care au un mandat deplin şi care răspund patrimonial pentru modul de executare a acestui mandat. De asemenea, este de observat că Fondul Naţional de Investiţii este o entitate civilă fără personalitate juridică, o societate civilă. Ca regulă, potrivit dispoziţiilor art. 41 al. 2 C. pr. civ., societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată doar dacă au organe proprii de conducere. Societatea civilă Fondul Naţional de Investiţi are un asemenea organ, respectiv Consiliul de Încredere. Articolul 1510 C. civ. prevede că un asociat are acţiune contra societăţii civile pentru restituirea sumelor cheltuite în contul ei. Aşadar membrii Fondului Naţional de Investiţii au acţiune împotriva acestuia pentru sumele cheltuite în contul lui, adică pentru sumele cheltuite în vederea administrării fondului. Dispoziţiile normative avute în vedere aici sunt dispoziţii care instituie excepţii de la regula potrivit căreia pot sta în judecată numai

6

persoanele care au folosinţa drepturilor civile, adică numai acele persoane care au capacitate de folosinţă. Excepţiile fiind de strictă interpretare, nu pot fi extinse prin analogie la alte situaţii. Aşadar, membrii unui fond deschis de investiţii nu au acţiune în contra fondului pentru restituirea sumelor reprezentând contravaloarea titlurilor de participare, iar fondul nu poate sta în judecată prin organele sale de conducere într-o asemenea cauză. Potrivit prospectului de ofertă publică continuă însuşit de fiecare dintre reclamanţi prin cumpărarea de titluri de participare, preţul de răscumpărare al unităţii de fond este cel afişat în ziua depunerii cererii de răscumpărare şi fondul trebuie să-l plătească în cel mult 10 zile de la depunerea cererii de răscumpărare. Exprimarea este deficitară, cel ce poate plăti fiind administratorul fondului şi în acest sens trebuie înţeleasă prevederea respectivă. O exprimare similară s-a folosit şi în contractul de fidejusiune/cauţiune şi ea trebuie interpretată identic. O interpretare contrară nu este permisă deoarece Fondul Naţional de Investiţii nu are capacitate de folosinţă. Aşadar, debitorul principal al reclamanţilor este S.C. S.O.V. Invest S.A., administratorul societăţii civile ai cărei membri sunt înşişi reclamanţii, iar fidejusorul este A.V.A.S. (prin substituirea legală a C.E.C. S.A.). Desigur, administratorul Fondului Naţional de Investiţii va plăti sumele cuvenite din sumele mobilizate de membrii fondului. Retragerea dreptului de administrare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare nu împiedică efectuarea unor asemenea plăţi deoarece ele sunt angajate anterior retragerii dreptului, iar pe de altă parte sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească. Cât priveşte S.C. S.O.V. Invest S.A., răspunderea sa trebuie analizată de asemenea prin prisma regulilor de drept comun ale mandatului şi prin prisma regulilor specifice pentru raporturile dintre un fond deschis de investiţii şi o societate de administrare, în primul rând prin prisma contractului de administrare încheiat cu Fondul Naţional de Investiţii la 21.08.1995 şi modificat la 10.06.1998. Contractul de administrare a fost încheiat cu respectare dispoziţiilor O.G. nr. 24/1993 şi a celorlalte acte normative ce guvernau activitatea fondurilor deschise de investiţii şi a societăţilor de administrare a investiţiilor. În temeiul acestui contract, în schimbul unei sume de bani, S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să utilizeze resursele atrase de Fondul Naţional de Investiţii, să achiziţioneze, să folosească valori mobiliare şi/sau să exercite, să întreţină (protejeze) drepturi ce decurg din acestea, acţionând cu bună credinţă şi cu diligenţa unui bun profesionist, „culpa sa fiind apreciată ca atare.” În temeiul art. 10.1 din contract (forma rezultată în urma modificării), S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a angajat să răspundă pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligaţiilor sale şi pentru culpa în executarea contractului, pentru încălcarea actelor normative şi a reglementărilor speciale în vigoare. Societatea de administrare pârâtă nu a încheiat un contract cu o societate de depozitare şi nu a calculat valoarea unităţilor de fond – spre a fi publicată – în conformitate cu reglementările la care deja ne-am referit, astfel că în temeiul art. 10.1 din contractul de administrare este angajată răspunderea sa pentru pagubele produse Fondului Naţional de Investiţii, adică fiecăruia dintre membrii săi. Pagubele constau în pierderea sumelor de bani pe care S.C. S.O.V. Invest

7

S.A. s-a angajat să le plătească în perioada în care a administrat Fondul Naţional de Investiţii. Rezumând cele expuse, între cei ce au cumpărat titluri de participare la Fondul Naţional de Investiţii, C.E.C. S.A. şi S.C. S.O.V. Invest S.A. s-au născut următoarele obligaţii: S.C. S.O.V. Invest S.A. s-a obligat să răscumpere şi să plătească unităţile de fond, în caz de administrare defectuoasă a banilor s-a obligat să răspundă pentru daune, iar C.E.C. S.A. a garantat obligaţiile S.C. S.O.V. Invest S.A. în legătură cu sumele de bani ce trebuiau plătite investitorilor care solicitau răscumpărarea titlurilor de participaţie. Contractul prin care C.E.C. S.A. şi-a asumat obligaţia de garanţie a fost declarat valabil prin hotărâre judecătorească irevocabilă, iar prin Legea nr. 333/2001, toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din acest contract au fost preluate de actuala Agenţie pentru Valorificarea Activelor Statului. Verificând susţinerile părţilor prin raportare la elementele de fapt, la actele normative şi la contractele menţionate în cele de mai sus, tribunalul constată: Art. 7201 C. pr. civ. a fost introdus în Cod prin O.U.G. nr. 138/2000 care a intrat în vigoare la 2 mai 2001, ulterior introducerii cererilor de intervenţie principală de către cei ce - prin disjungere – au devenit reclamanţi în prezenta cauză, astfel că excepţia lipsei concilierii prealabile nu este întemeiată. Tribunalul nu poate analiza calificarea cererilor de intervenţie depuse în cauza cu nr. 60/2001 şi nici legalitatea, oportunitatea, temeinicia disjungerii şi judecării lor separate deoarece prin hotărârile instanţelor de control judiciar calificarea şi disjungerea nu au fost infirmate, ele intrând în autoritatea lucrului judecat. Cererile intervenienţilor Bălţatu Valeria şi Hegeduş Laurenţiu sunt formulate la mai mult de trei ani de la data de 24 mai 2000, când societatea de administrare S.C. S.O.V. Invest S.A. a încetat nu numai plata unităţilor de fond răscumpărate ci chiar şi primirea cererilor de răscumpărare, fiind evident că nu vrea sau nu poate să-şi îndeplinească obligaţiile specifice asumate prin contractul încheiat cu Consiliul de Încredere al F.N.I. Neexercitarea dreptului la acţiune în intervalul de peste trei ani menţionat, a determinat împlinirea prescripţiei prevăzute de Decretul nr. 167/1958, încât cererile celor doi intervenienţi vor fi respinse ca prescrise. Tribunalul a soluţionat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor prin încheierea pronunţată la data de 30.08.2004, când a constatat că aceştia au calitatea de a cere executarea contractului de fidejusiune/cauţiune deoarece Consiliul de Încredere al F.N.I. a lucrat în realitate ca mandatar al fiecăruia dintre ei; acţiunile lor sunt admisibile deoarece în realitate sunt părţi în contract. Prin aceeaşi încheiere s-a stabilit că A.V.A.S. are calitate procesuală pasivă deoarece a preluat – prin efectul Legii nr. 333/2001 – toate drepturile şi obligaţiile C.E.C. S.A. decurgând din contractul de fidejusiune/cauţiune. După ce S.O.V. Invest S.A. a încetat activităţile de răscumpărare a unităţilor de fond şi aproximativ în aceeaşi perioadă cu declanşarea proceselor civile menţionate în preambulul prezentei, Ministerul Public şi Ministerul de

8

Interne au declanşat cercetarea penală pentru a determina dacă şi cine se face vinovat de situaţia creată prin modul în care sumele de bani ale Fondului Naţional de Investiţii au fost administrate. În cauza penală respectivă s-au constituit părţi civile cvasitotalitatea reclamanţilor din prezenta cauză, fie cei ce stau în proces prin ei înşişi, fie cei ce stau în proces prin Asociaţia Naţională a Fondului Naţional de Investiţii. Ulterior, aproape toţi cei ce s-au constituit părţi civile au făcut declaraţii de renunţare la această calitate. Cauza penală nu s-a judecat; până la încheierea dezbaterilor în prezenta cauză, instanţa penală a fost sesizată prin rechizitoriu dar cauza a fost restituită la procuror pentru completarea urmăririi penale şi nu s-a dispus – din nou – trimiterea în judecată. În prezentul litigiu nu sunt incidente dispoziţiile art. 19 şi 20 C. pr. pen. referitoare la interdependenţa procesuală dintre acţiunea civilă adresată instanţei civile şi acţiunea civilă adresată instanţei penale, deoarece temeiurile de drept şi de fapt invocate de investitorii Fondului Naţional de Investiţii diferă. Astfel, în cauza de faţă se solicită plata unor sume de bani exclusiv în temeiul răspunderii contractuale şi se invocă neexecutarea contractului dintre Fondul Naţional de Investiţii şi S.O.V. Invest S.A., a contractului dintre membrii fondatori ai Fondului Naţional de Investiţii şi celelalte persoane care au dobândit unităţi de fond, precum şi neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune dintre Fondul Naţional de Investiţii, S.O.V. Invest S.A. şi C.E.C. S.A. Persoanele de la care se solicită sumele de bani sunt persoane juridice: S.O.V. Invest S.A., A.V.A.S. (pentru C.E.C. S.A.), Statul Român şi o societate civilă (Fondul Naţional de Investiţii). În litigiul penal temeiurile răspunderii civile invocate de cei ce s-au constituit parte civilă sunt faptele ilicite ale celor ce au avut calitatea de reprezentanţi legali ai persoanelor juridice respective, membri ai Consiliului de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii, iar cei împotriva cărora se îndreaptă constituirile de părţi civile sunt persoane fizice. Aşadar, între acţiunile civile la care au recurs investitorii în prezenta cauză şi acţiunile civile formulate în cadrul procesului penal nu există identitate de părţi şi obiect, ceea ce determină inaplicabilitatea în cauză a principiului reglementat de art. 19 şi 20 C. pr. pen.: odată ce ai ales o cale procesuală nu îţi este permis să mai recurgi la o alta („electa una via recursus ad altera non datur”). Mai mult şi/sau altfel spus, pentru a fi întrunite condiţiile de aplicare a principiului enunţat este necesar ca temeiul răspunderii să fie exclusiv fapta ilicită a persoanei, soluţionarea acţiunii în cadrul procesului penal având preeminenţă. Numai că în cauza de faţă nu s-a invocat fapta ilicită a vreuneia din persoanele împotriva cărora se efectuează acte de urmărire penală şi niciuna din aceste persoane nu are calitatea de pârât. Desigur, între cele două litigii există o anumită legătură, unii inculpaţi din cauza penală fiind acuzaţi de înşelăciune prin manopere care au inclus şi recurgerea la contractele ce constituie obiectul analizei în prezentul litigiu. Dar reclamanţii din prezenta cauză se îndreaptă împotriva persoanelor pe care învinuiţii ori – după caz – inculpaţii le-au reprezentat; pentru reclamanţi nu interesează decât ca cei împotriva cărora se efectuează acte de cercetare penală să fi avut calitatea de reprezentanţi ai persoanelor a căror răspundere au angajat-o. În ce măsură vor răspunde învinuiţii/inculpaţii faţă de persoanele a căror răspundere civilă contractuală au angajat-o prin semnătura lor este o

9

chestiune ce depăşeşte interesele procesuale ale reclamanţilor şi care nu are posibilitatea de a influenţa în vreun fel soluţionarea acestui litigiu civil. Legătura dintre cauza penală şi cauza civilă nefiind de natură a intercondiţiona posibilele soluţii, nimic nu împiedică cercetarea raporturilor juridice dintre părţi în prezenta cauză. Potrivit dispoziţiilor art. 2.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune, C.E.C. S.A. s-a obligat să „intervină” „numai după ce FNI a epuizat toate posibilităţile de valorificare a activelor sale şi este declarat în imposibilitate de plată, conform prevederilor legale în materie”. Această dispoziţie, conformă art. 42 al. 1 C. com., înlătura prezumţia de solidaritate contra fidejusorului C.E.C. S.A. încât răspunderea acestuia din urmă (şi a succesorului său în proces, A.V.A.S.) trebuie analizată prin prisma dispoziţiilor art. 1662-1665 C.civ. În conformitate cu cele dispuse prin art. 1662 C. civ., „fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului decât când nu se poate îndestula de la debitorul principal asupra averii căruia trebuie mai întâi să se facă discuţie”. Aşadar, C.E.C. S.A. putea invoca beneficiul de discuţiune, ceea ce a şi făcut anterior primei zile de înfăţişare, adică în termenul prevăzut de art. 1663 C. civ. Însă, pentru ca instanţa să dea eficienţă beneficiului de discuţiune era necesar ca C.E.C. S.A. ori succesorul său A.V.A.S. să indice acele bunuri, valori ale debitorului principal, împotriva cărora se pot îndrepta reclamanţii, ceea ce nu a făcut. Pe cale de consecinţă, A.V.A.S. va răspunde solidar cu debitorul principal pentru obligaţiile acestuia faţă de reclamanţi iar susţinerile referitoare la o aşa-zisă obligaţie subsidiară a C.E.C. S.A. sunt lipsite de fundament. Durata contractului de „fidejusiune/cauţiune” a fost stabilită la un an de la data semnării (art. 4.1 alin. 1). C.E.C. S.A. putea să rezilieze contractul fără notificare prealabilă dacă plata sumei ce i se cuvenea nu a fost făcută până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care trebuie făcută plata (art. 3.2), suma de plată fiind de 5 miliarde lei (art. 3.1). Obligaţia de plată a aparţinut S.C. S.O.V. Invest S.A. care trebuia să folosească pentru aceasta sumele de bani acumulate de membrii Fondului Naţional de Investiţii. Aşa cum reiese din conţinutul adresei nr. 8/18.01.2000 trimisă de preşedintele C.E.C. S.A. către S.C. S.O.V. Invest S.A., Casa de Economii şi Consemnaţiuni a cumpărat unităţi de fond, a căror răscumpărare a solicitat-o şi nu i s-au plătit, iar „ca urmare a situaţiei create” şi-a exercitat „dreptul de a denunţa unilateral contractul de fidejusiune ... conform art. 4.1 pct. d din contractul...” Dar articolul menţionat face referire la imaginea şi credibilitatea C.E.C. S.A., aspect ce nici nu a fost adus în discuţie, necum să fie dovedit. O altă adresă a C.E.C. S.A. (nr. 129/14.03.2000) face referire la aceeaşi „denunţare” şi aduce la cunoştinţa S.C. S.O.V. Invest S.A. că suma de 5 miliarde lei virată cu O.P. nr. 1187/10.03.2000 a fost primită ca plată parţială a cererii de răscumpărare a unităţilor de fond, iar nu ca plată a cauţiunii. Nu s-a făcut, însă, dovada că S.C. S.O.V. Invest S.A. ar fi fost de acord cu schimbarea destinaţiei sumei, încât – coroborând această împrejurare cu cuantumul şi data plăţii sumei – tribunalul constată că ea reprezintă plata cauţiunii, încât până la 10 martie 2000 este cert că S.C. S.O.V. Invest şi-a îndeplinit obligaţia de plată a cauţiunii.

10

devenise exigibilă obligaţia fidejusorului de plată a valorii titlurilor de participare care nu se puteau plăti din fondurile debitorului principal. 2. S. trebuie să plătească valoarea titlurilor de participare şi cuantumul plăţii.06. afirmă doar că nu i s-a plătit cauţiunea pentru luna martie. 24/1993) la data de 5.2 şi 2. S. c din O. iar drept urmare să fie respinsă acţiunea formulată împotriva sa. C. anterior momentelor exigibilităţii celor două plăţi. iar S. S.A. deoarece obligaţia de plată a cauţiunii pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000 nu a devenit exigibilă. sub nr.1 al. S.O. şi de Camenco Petrovici pentru Casa de Economii şi Consemnaţiuni S. Invest S.2000.12.S.04. (art. 1 lit.V. Invest S. în conformitate cu prevederile art.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune.C.c.3 din Capitolul al doilea al contractului reglementează condiţiile în care C.A. coroborat cu dispoziţiile art.O.07.2000).01.1999 are drept obiect “garantarea plăţii de răscumpărare a titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare.1. S. a comunicat Fondului Naţional de Investiţii şi S. inclusiv penalităţile aferente.V.A.E.E.2000.A. Astfel. 8/18.05. Invest S. a solicitat să se constate că acelaşi contract a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligaţiei de plată a „preţului cauţiunii” pentru luna mai 2000 şi pentru perioada 1-14 iunie 2000.C.02.A. 183/05. deşi la data încetării nu deveniseră exigibile obligaţiile de plată a cauţiunii pentru perioadele menţionate de pârâta C. Articolele 2. 777/16.06. 1. Contractul nu a fost. 2205/06.06. S.2000.05. Invest S..1). însă reziliat.A. 4. nr.2000 şi 85/18. solicitase intervenţia fidejusorului (adresa nr.A. ceea ce înseamnă că recunoaşte primirea sumelor plătite pentru lunile ianuarie şi februarie.N.).I.2000 ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare a S.V. Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială a respins acţiunea C.2000. intitulat de părţi “Contract de fidejusiune/cauţiune” şi înregistrat la C. Dar încetarea contractului nu conduce la ştergerea efectelor pe care le-a produs deja. (Ordonanţa nr. 4516/25.V.În fine. iar pentru luna iunie 2000 plata ar fi trebuit să se efectueze până la 10 iulie 2000.A. Numai că acest contract a încetat la 5. Încetarea contractului de fidejusiune/cauţiune a fost determinată de încetarea contractului de administrare încheiat între F.C.O.A. şi S.C.E..V. Cuantumul plăţii este stabilit prin raportare la ceea ce 11 .A.V. S. Prin sentinţa nr. că reziliază contractul de „fidejusiune/cauţiune” întrucât „plata sumei cuvenite cauţionatorului. 39 al. prin adresa nr.C. şi succesoarea sa A.).C.C. S.V. nu a fost efectuată până la data de 20.C. 9/18. atunci când se constată imposibilitatea de plată datorată riscurilor la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii” (art. de Ioana Maria Vlas pentru S. Invest S. G.N. Contractul semnat de Gheorghe Negură pentru Fondul Naţional de Investiţii.2000 a C. irevocabilă prin respingerea apelului şi recursului.2000.A.A. Pentru luna mai 2000. În aceeaşi adresă s-a făcut referire la o pretinsă denunţare unilaterală a contractului prin adresele nr. suma reprezentând „preţul cauţiunii” ar fi trebuit plătită până la data de 10 iunie 2000.O. 160/30. S.A.E. 3.M.E.. la exonerarea de obligaţiile care s-au născut anterior încetării sale.C.O. prin care – între altele – se solicita să se constate rezilierea contractului de fidejusiune/cauţiune.01.E. Aceste din urmă adrese nu denotă rezilierea contractului deoarece însăşi C.E. C. S.C. 2 lit b din contractul de fidejusiune/cauţiune.2000 (pentru luna martie a.A.

şi funcţionează potrivit regulilor generale prevăzute pentru aceste societăţi de Codul civil şi potrivit 12 . urmează că dintre dispoziţiile lor sunt aplicabile numai acelea care se referă la procedura de urmat de părţi şi la termenele în care se poate cere executarea contractului.V.O. Cât priveşte art.I.E.A.1. iar alte prevederi ale contractului – precum primirea sumelor de bani la a căror plată s-a angajat S. Din aceste împrejurări reiese că membrii comitetului de direcţie al C.G. S. dar dispoziţiile respective nu-şi găsesc aplicarea deoarece art. rezultă că referirile din articolele 2. comitetul de direcţie nu a solicitat acţionarului unic (Statul Român) să intervină pentru că preşedintele său şi-a depăşit puterile. ci o societate civilă.3 la o limită nu au obiect. 24/1993 privind înfiinţarea şi funcţionarea fondurile deschise de investiţii. obligaţia de garanţie asumată prin contract nu a fost limitată la o anumită valoare. 1500 C.1. În mod similar. Nu interesează în prezenta cauză că preşedintele Casei de Economii şi Consemnaţiuni S. actele sale sunt actele persoanei juridice pe care a reprezentat-o.A. nr. Mai mult.2 şi 2.1. S. 1.3 şi 7. actele anterioare semnării sale. Cum în textul contractului semnat nu a fost inserat amendamentul. Deoarece primele trei articole nu pot fi interpretate ca referindu-se la o anumită limită valorică. nu a stabilit vreo limită.I.I.1 din contract. aşa cum este definită de art.A. Fondul Naţional de Investiţii are natura juridică a unei societăţi civile particulare. între care stabilirea la maximum 100 miliarde lei a sumei de plată pentru titlurile de participare (unităţi de fond).C. 1.N. 5.C. Prin dispoziţiile art. C. urmând ca pentru depăşirea mandatului să răspundă faţă de aceasta. nu este o entitate cu personalitate juridică.C. Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că prin Hotărârea nr.2.A. obligaţia asumată de C. 56 din 29 noiembrie a Comitetului de Direcţie al C. – au fost executate. 1.1.1. contractul a fost însuşit cu amendamente. aşa cum prevăd actele de înfiinţare şi cum dispune O. S. Consiliul de Încredere al Fondului Naţional de Investiţii ca reprezentant al societăţii civile denumită Fondul Naţional de Investiţii.E.N. şi-a depăşit mandatul.1 nu a stabilit o limită valorică. Aşa cum tribunalul a precizat atunci când a respins excepţia lipsei calităţii procesuale active a investitorilor reclamanţi. au ratificat tacit contractul încheiat de Camenco Petrovici cu depăşirea puterilor sale.E.contractanţii a denumit “limita” prevăzută de art. 2.1. Pentru determinarea voinţei reale a părţilor. 7. 2. Dar art. 1. Această concluzie rezidă din împrejurarea că F. conţinutul său reiterează obligaţia de plată a valorii titlurilor de participare din ziua depunerii cererii de răscumpărare. Aşadar.N. Membrii Consiliului de Încredere reprezintă pe fiecare investitor în parte. este în realitate o obligaţie de a plăti acea sumă membrilor F. iar nu fondul ca atare.C.A. instanţa este îndrituită să analizeze inclusiv discuţiile prealabile încheierii contractului. civ. încât referirea la aceasta apare ca inutilă. Şi acest articol face referire la “limita valorii totale” prevăzută de art. Invest S. 2. 2. de a plăti sume de bani către F.E. s-a obligat să plătească Fondului Naţional de Investiţii suma reprezentată de valoarea de răscumpărare a titlurilor de participare în condiţiile stabilite la art. este reprezentant al fiecărui investitor în parte.1 şi la consecinţele depăşirii acestei limite.

valoarea reală.G.N. C. în prezenta cauză – de la prezumţia bunei-credinţe a cocontractanţilor. dar puterile lor sunt limitate la încheierea contractului cu o societate de administrare a investiţiilor autorizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.I. Mai mult. Invest S. 24/1993.3 şi 6. a devenit parte în contract şi beneficiar al obligaţiei asumate de C. S. Negură Gheorghe). în consiliul de administraţie al S. dimpotrivă.E. S. a acceptat ca fiind reală valoarea publicată de societatea de administrare. pe parcursul executării contractului C. contractul a avut în vedere această valoare.C.A. tribunalul reţine că în art. (pentru sine şi pentru F. iar buna funcţionare a FNI presupunea încheierea unui contract cu o societate de depozitare care să calculeze valoarea unităţii de fond..C. Or. Desigur. a avut un reprezentant în Consiliul de administraţie al S.V. părţile au pornit – în lipsă de dovadă contrarie. S.A.A. care avea obligaţia de a supraveghea îndeplinirea clauzelor din contract şi dreptul de a sesiza Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare cu privire la orice abatere săvârşită în activitatea societăţii de administrare (art. C.I.O. S. cei din urmă nu au invocat nulitatea.E. prin art. aceasta fiindu-i opozabilă.) în temeiul legii sau al contractului de fidejusiune/cauţiune.N.C.O.E. Pârâta a susţinut că expresia ar trebui interpretată ca referindu-se la riscurile specifice fondurilor deschise de investiţii.C. însă. S. nr.I. a). S.C.S. 6. ele sunt lovite de nulitate relativă.C.4).E.A.V.C. a ştiut că nu s-a încheiat contract cu o societate de depozitare şi că valoarea unităţilor de fond nu este stabilită în conformitate cu dispoziţiile legale.1999. iar pentru actele favorabile membrilor F.A.A.E. Invest S. Membrii Consiliului de Încredere sunt ceea ce Codul civil numeşte asociaţi cu drept de administrare.O. în temeiul contractului de fidejusiune/cauţiune.V.N. a acceptat ca valoare stabilită în condiţiile legii valoarea adusă la cunoştinţa publică de reprezentanţii S. prin semnarea contractului de fidejusiune/cauţiune.2 lit. 7. S. din aceleaşi motive.O. Mai mult.12.V. S. Invest S.A.C.C. În situaţia în care membrii Consiliului de Încredere îşi depăşesc mandatul şi încheie alte acte juridice. fiecare membru al F. ceea ce înseamnă că C.A.1 din contractul de fidejusiune/cauţiune se menţionează expres „riscurile la care sunt supuse fondurile deschise de investiţii”. La această valoare a achiziţionat şi a cerut răscumpărarea titlurilor de participare. Invest S. Este evident că reprezentantul C. de către un membru mandatat de Consiliul de Încredere (la 6.C. în timp ce reclamanţii au susţinut că nu se face nici o distincţie între aşa-zisele riscuri specifice şi celelalte riscuri.V.C. acestea nu sunt lovite de nulitate absolută.E. Pe de altă parte.E. S. şi succesoarea sa A. era şi aceea de „întocmire a formalităţilor legale şi efectuarea procedurilor necesare funcţionării în bune condiţii a FNI” (art.A.A. Aşadar.A. respectiv de la prezumţia că valoarea titlurilor de participare este stabilită conform dispoziţiilor legale. Exprimarea folosită de părţi la încheierea contractului nu face distincţie între diferitele categorii de riscuri la care sunt 13 .V.A.regulilor speciale fondurilor deschise de investiţii stabilite prin O. nu pot invoca neîndeplinirea obligaţiilor ce reveneau S. În legătură cu valoarea titlurilor de participare s-a susţinut că părţile au avut în vedere valoarea publicată de societatea de administrare sau. 6. Invest S. între obligaţiile asumate de S. 1. S. Cât priveşte riscurile pentru care s-a instituit obligaţia de garanţie din partea C. determinată conform reglementărilor specifice fondurilor deschise de investiţii.O.1.

aceste persoane fiind indicate de pârâta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi necontestate de către A.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune pentru angajarea răspunderii C. referitoare la negarantarea „riscului de infracţiune” nu vor fi primite de tribunal. al culpei.E. S.N. iar nu prin C.N.I. este evident că a acceptat şi ajungerea la situaţia incapacităţii de plată. 9/1996 al C. Of.C.) au obligaţia solidară de a plăti reclamanţilor sumele reprezentând contravaloarea unităţilor de fond la valoarea publicată a acestora.S.A.C.C. S. 333/2001. Cum C.A.A. putea şi trebuia să cunoască imposibilitatea de plată. şi ale succesoarei sale A.N.A.V.A.O. nu poate invoca aplicarea în cauză a art. 14 .A. Cele anterior relevate conduc la concluzia că S. cele deja menţionate fiind suficiente pentru a crea imaginea completă a raporturilor juridice dintre părţi sub aspectul chestiunilor deduse judecăţii. 9/1996 al C. Pentru ca sumele să reprezinte o valoare egală cu cea de la data scadenţei obligaţiei.11.supuse fondurile deschise de investiţii. al relei-credinţe sau al nepriceperii. neglijenţei. Regulamentul nr. susţinerile C.E.2 din contractul de fidejusiune/cauţiune. respectiv riscul determinat de o defectuoasă conducere a afacerilor.I.V. S.V.N. Între apărări s-a invocat şi împrejurarea că distribuirea de unităţi de fond ale F. Unele dintre persoanele reprezentate în cauză de către Asociaţia Naţională a Investitorilor la Fondul Naţional de Investiţii au primit ajutoare de până la 10 milioane lei în temeiul Legii nr. C. defectuoasa conducere a afacerilor poate fi rezultatul unei intenţii directe. Invest S. 2. Invest S.A. există unele indicii că managementul defectuos ar fi rezultatul relei-credinţe.A. S.E. al săvârşirii unor infracţiuni.E. Acesta a cunoscut sau – cel puţin – avea obligaţia să cunoască modul nelegal în care se determină valoarea publică a titlurilor de participare denumite unităţi de fond şi să sesizeze C. prin reprezentantul său în Consiliul de Administraţie al S. astfel.C. nu ar fi îndeplinite condiţiile art.N.M. Invest S.C. 2. nr.A.1996) . (ca succesoare a C. Împrejurarea nu are relevanţă în cauză.M. S.E.C.A.A. S. C.A. C. respectiv 10 zile după data cererii de răscumpărare ori după data la care au încetat efectiv operaţiunile de răscumpărare datorită societăţii de administrare – 24 mai 2000 – sumele de bani vor fi actualizate cu prilejul executării cu coeficientul de scădere a puterii de cumpărare a monedei naţionale pentru perioada 24 mai 2000 şi până la plata efectivă.C.C.O.V.S.N.V. ori alte organe ale statului competente să intervină. Desigur. – F. 32 din partea a III-a Dispoziţii comune aplicabile fondurilor deschise de investiţii şi societăţilor de investiţii a Regulamentului nr. S.C.M. enumără şi riscul de management (art. S.E.E. Tribunalul nu poate primi nici apărarea conform căreia imposibilitatea de plată a unităţilor de fond nu a fost constatată sau declarată oficial şi. S.C. 276/6. Acceptând supraevaluarea unităţilor de fond.I. dar până când o instanţă penală va statua prin hotărâre definitivă în acest sens. S. instanţa de faţă este competentă să constate doar defectuosul management prin publicarea unor valori nereale ale unităţii de fond şi prin neîncheierea unui contract cu o societate de depozitare. Un asemenea risc fiind garantat.C.V.V.V. şi A.O. Valori Mobiliare S.A. s-a efectuat prin S. a avut un reprezentant în Consiliul de Administraţie al S. Între aceste riscuri.E. În speţă.C.. publicat în M.

390 lei/titlu şi a 7 titluri de participare în valoare de 103. Statul este o entitate ce se manifestă. solicitând în acelaşi timp să se constate că nu există o legătură suficientă între litigiul de faţă şi cauza penală în care Statul Român încearcă să descopere şi să pedepsească vinovaţii pentru declanşarea litigiului. Că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în prezenta cauză reiese şi din împrejurarea că statul este o entitate abstractă.720 lei/titlu.2001 reclamantul a precizat că îşi reduce pretenţiile la suma de 2. A mai solicitat obligarea aceleaşi pârâte la plata de penalităţi de 0. În consecinţă. Numai că cererea reclamantului se întemeiază pe contractele încheiate de el.951.09.589.E. S.965.V. şi S.O. între care supravegherea legalităţi este o atribuţie dintre cele mai importante.V.N. împreună şi deopotrivă cu invocarea răspunderii delictuale a Statului Român.I. Ori. adică poate răspunde doar în limita capitalului social al C.680 titluri de participare în valoare de 103. Fiecare dintre aceste instituţii are atribuţii specifice.2001 în sumă de1.05. începând cu 30. S.C. în caz de imposibilitate sau incapacitate a CEC SA. Invest S.2001 acesta a precizat că doreşte ca. La data de 11. pentru cei ce au primit ajutoare în cuantum cel puţin egal cu sumele datorate de pârâte.A.06.C. există prin fiecare dintre instituţiile sale.3%/zi. Reclamantul Popescu Iuliu Regnard a solicitat obligarea CEC SA la plata sumelor reprezentând c/val.E.C. iar pentru cei care au primit ajutoare în cuantum mai mic decât sumele datorate de pârâte. Reclamantul se contrazice pe sine însuşi când invocă răspunderea contractuală a C. şi nu răspunde pentru activitatea acestei societăţi. a dobânzii legale pentru întârzierea plăţii până la data de 30. Invest S.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond.A. Ministerul Finanţelor Publice avea doar atribuţiile pe care le are un proprietar de acţiuni faţă de societatea la care deţine acţiunile.845 lei şi la plata dobânzii legale de la data de 30.Deoarece ajutoarele au fost motivate tocmai de neexecutarea contractului de fidejusiune/cauţiune. S. acţiunea va fi respinsă.2001 şi până la executarea hotărârii.A.A. ele vor fi deduse din sumele la care vor fi obligate pârâtele.. cererea sa împotriva acestui din urmă pârât urmează a fi respinsă. acestea vor fi scăzute din cele din urmă sume. La data de 28. el se putea îndrepta împotriva unor instituţii cu atribuţii specifice.C. nu pot fi primite ca motiv pentru obligarea Statului Român în solidar cu alţi pârâţi la plata sumei de bani ce i se datorează în temeiul calităţii de deţinător al unor titluri de participare la F. acţionează.06. răspunderea pentru actele efectuate (sau neefectuate) în numele său revenind fiecăreia din instituţiile specializate. Susţinerile reclamantului Popescu Iuliu Regnard referitoare la neimplicarea instituţiilor statului în supravegherea desfăşurării în mod legal a activităţii Fondului Naţional de Investiţii şi a societăţii de administrare S.124. iar nu pe răspunderea delictuală. să fie obligat Statul Român la plata sumelor anterior menţionate.O.06. aşa cum şi-a formulat cererea reclamantul Popescu Iuliu Regnard.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. S. 15 . STATUL ROMÂN nu are calitate procesuală pasivă.a 28. Cum Statul Român nu este parte în contractele pe care reclamantul îşi întemeiază acţiunea. chiar dacă ar fi reale.

că suma integrală datorată până la acea dată ar fi de 1. astfel că cererea de plată a unor daune cominatorii apare ca nefondată.962. Aşa cum deja s-a relevat reclamantul este îndreptăţit ca AVAS să-i plătească c/valoarea titlurilor de participare.. Reclamanţii Lache Constantin şi Popescu Iuliu Regnard au solicitat. Obligaţia dedusă judecăţii poate fi executată în natură.845 lei. cu daune cominatorii de 0.134 lei. a indicat ziua de 31.000 lei.720 lei/titlu. cererea de plată de daune cominatorii apare ca nefondată. prin adoptarea Legii nr. apoi de 2. în diverse momente procesuale.951. suma respectivă produce dobânda legală de la data exigibilităţii şi până la plată.2001 dobânda legală cuvenită este în cuantum de 1.06. ele nu pot fi cuantificate la suma indicată de pârât (0.E.2000 şi până la executarea hotărârii ca daune moratorii şi la plata aceloraşi penalităţi ca daune cominatorii. 333/2001.05.3%/zi. Pentru ca suma de bani datorată să poată fi folosită în vederea cumpărării aceleiaşi cantităţi de bunuri şi servicii ca şi la data exigibilităţii (24. fără ca vreun pârât să se opună diminuării pretenţiilor sale. Este nefondată şi cererea de plată a unor penalităţi de întârziere atâta timp cât ele nu au fost prevăzute în contractul pe care reclamantul şi-a întemeiat acţiunea.A.05. Pentru perioada de la 24. respectiv 2.2000.3% pe zi de întârziere.965.223. Cererile acestor reclamanţi sunt nefondate şi vor fi respinse ca atare. Obligaţia de plată a unei sume de bani putând fi executată în natură.C.707.980 titluri în valoare de 103.3% pe zi de întârziere şi cu daune moratorii de 0. 16 .2000) urmează ca aceasta să fie actualizată cu coeficientul de inflaţie.05.05.240 lei. obligarea Statului Român la plata de daune morale. Mai mult. începând cu 31. Parlamentul – organul suprem al puterii de stat – a vădit o atitudine total opusă cele invocatede reclamanţi.Neculai (pentru el şi pentru Bălan D. Motivele deja expuse referitoare la obligaţiile ce decurg din contractul de fidejusiune/cauţiune şi la raporturile juridice dintre părţi conduc la concluzia admiterii acţiunii aşa cum a fost precizată cu ocazia dezbaterilor. la plata de penalităţi de 0. Ca dată de la care încep să curgă penalizările.600 lei. Reclamantul Lache Constantin a solicitat obligarea pârâtelor C.Pentru considerente deja expuse va fi admisă cererea sa de obligare a AVAS (ca substituitor al CEC SA) la plata contravalorii titlurilor de participare.565.242. SC SOV INVEST SA şi FNI în solidar la plata a 2260 unităţi de fond în valoare de 103720 lei fiecare. Obligaţia de plată a acestei sume de bani fiind una comercială.285.Ecaterina) a solicitat obligarea CEC SA la plata c/val. adică 1.124.3%/zi de întârziere) în lipsă de convenţie. Susţinerile reclamanţilor potrivit cărora diverşi reprezentanţi ai unor instituţii de stat au adus atingere onoarei lor prin afirmaţii făcute în legătură cu cumpărarea de unităţi de fond şi cu modul de soluţionare a litigiului de faţă nu au fost probate. Cu ocazia dezbaterilor acesta a solicitat plata c/valorii unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de până la executarea efectivă a hotărârii. S.589. Cât priveşte daunele moratorii solicitate pentru întârzierea plăţii sumei de mai sus. A precizat. a 11. Reclamantul Bălan N.2000 până la 30.

et. str. CEC SA şi SC SOV INVEST SA să-i plătească c/val. ap.1.11.O. Ulterior a precizat că solicită suma totală de 150. ca o singură acţiune comercială. la plata contravalorii a 1090 unităţi de fond a câte 103720 lei/unitate.125.03. fil. nr. S. sector 1 a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.C.art. Văzând şi disp. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. S. ca o singură acţiune comercială.274 C.Ştirbei Vodă. Situaţia juridică a acestui reclamant fiind similară cu cea a reclamantei Silistraru Olga. Reclamantul Mazilescu Ovidiu Ionel a formulat cerere de chemare în judecată alături de alţi reclamanţi în cadrul Asociaţiei Naţionale a Investitorilor FNI şi o altă cerere separat de aceştia.06.pr.Reclamantul Puşcaşu Adriean cu domiciliul în Bucureşti.A. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE: 17 . formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. achitând şi taxele de timbru aferente. precum şi considerentele deja expuse cu ocazia analizelor anterioare tribunalul va obliga pârâtele SC SOV INVEST SA şi AVAS în solidar la plata sumei reprezentând c/valoarea celor 1090 unităţi de fond reactualizată cu coeficientul de inflaţie. astfel încât acţiunea lui Constantinescu Nicolae va fi admisă aşa cum a fost formulată. actualizată cu indicele de inflaţie.2002 a solicitat ca instanţa să judece numai cererea pe care a depus-o prin intermediul ACIP de la FNI – 25 mai 2000 (vol. iar cu ocazia dezbaterilor pe fondul cauzei a cerut obligarea pârâţilor la plata sumei reprezentând c/valoarea unităţilor de fond actualizate cu coeficientul de inflaţie.2002 şi 21. Va fi respinsă cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.civ. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune. iar prin cereri depuse la 15.I.3.2003 acesta a solicitat din nou ca cererea sa să fie judecată separat deoarece nu renunţă la judecată în prezenta cauză. În fine la 23.V.000.S.03. Invest S. Văzând această din urmă precizare.A. formulată împreună cu ceilalţi membri ai ANI FNI. Ambele cereri au acelaşi obiect şi sunt îndreptate împotriva aceloraşi pârâţi. şi A. pentru aceleaşi considerente urmează a se admite acţiunea formulată de el în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi a se respinge cererea formulată în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.1).a 340 U.V. Reclamantul Constantinescu Nicolae a solicitat ca AVAS să fie obligat să-i plătească contravaloarea celor 1000 unităţi de fond pe care le deţine la Fondul Naţional de Investiţii. Considerentele expuse cu privire la cererile celorlalţi reclamanţi se menţin şi în acest caz. Reclamanta Silistraru Olga a solicitat obligarea Fondului Naţional de Investiţii. Reclamantul Chiripuci Valeriu a solicitat ca FNI..000 lei.. astfel că instanţa le va trata ca o unică manifestare a dreptului la acţiune.

Neculai (pentru sine şi pentru Bălan Ecaterina) cu domiciliul în Bucureşti.Mihail Moxa.G-ral Berthelot. et. str. nr. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de obligare a STATULUI ROMÂN la plata sumelor de mai sus.20. nr. sc. Respinge cererile reclamanţilor Popescu Iuliu Regnard şi Lache Constantin privind obligarea Statului Român la plata c/valorii câte unui dolar SUA cu titlu de despăgubiri pentru daune morale.05.407.S.Ştefan cel Mare.dobânda legală pentru întârzierea plăţii până la data de 30. ap.2. bl.55. sector 2 şi obligă pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI în solidar la plata către reclamant a sumei de 234.52. . sector 1 şi obligă pârâta să-i plătească : .20.21.845 lei.Coşbuc.4. nr. Respinge cererile aceluiaşi reclamant de plată a unor penalităţi cu titlu de daune moratorii şi de daune cominatorii.054. sector 1. Spl. în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI.2000 şi până la executarea hotărârii.1. ap. Şos.dobânda legală pentru întârzierea plăţii sumei de 2.240 lei de la data de 30.A.Eugen Botez. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Lache Constantin cu domiciliul în Bucureşti.2000 şi până la executarea hotărârii. Judeţ Timiş în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către reclamantă a sumei de 113.C.951. nr.200 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 31.965.36. . actualizaţi cu coeficientul de inflaţie de la 24.Admite în parte cererea formulată de reclamantul Popescu Iuliu Regnard cu domiciliul în Bucureşti.951.242.600 lei.2001 în cuantum de 1.1.3. et. Respinge cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti.240 lei reprezentând contravaloarea unităţilor de fond. sector 1.589.18. Admite cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu cu domiciliul în Bucureşti. str.C.06. str. nr. sector 2. nr.2. str.05. în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi le obligă pe cele din urmă în solidar la plata către 18 .124.I. nr.Rosetti.965. str. ap.06.565. Admite cererea formulată de reclamanta Silistraru Olga cu domiciliul în Lugoj. în contradictoriu cu AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi obligă pârâta să-i plătească 1.05. cu sediul în Bucureşti.2000 şi până la executarea hotărârii.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.2001 şi până la executarea hotărârii.4. Admite în parte cererea formulată de reclamantul Bălan N.7.Bach. parter. sector 2. ap.

bl. ap.2000 şi până la executarea hotărârii. nr.Braşov Braşov.264. ap.Brazilor. jud.Titulescu.Braşov SUMA 101. str. sc.15.104.10.B .13. str. sc.9. et. jud.05.720. COSTICĂ ARDELEAN MAGDA ARSENE CONSTANTIN ATANASIU ELENA AVRAM ILARIE AVRAM ILARIE VASILE AXENTE NORICA BABA GABRIELA BABOIU MIHAELA BABOIU SORIN BALINT E. sc.D. bl. str. nr. ap. nr.2000 şi până la executarea hotărârii. str.Bra Braşov. cu domiciliul în Bucureşti.320 LEI 4.10. nr.302.14.Nicolae Titulescu.840 LEI 51.12. GHEORGHE DOMICILIUL Braşov. ap. sc.1.14.000 LEI 26. sector 1 în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI şi o obligă pe aceasta să-i plătească suma de 103.267. jud.Calea Bucuresti.800 LEI 8.B 1.13 Decembrie. Obligă pârâtele în solidar să plătească reclamantei suma totală de 1.Visinului. nr. ap.Braşov Braşov. str.000 LEI LEI LEI LEI 15. bl.054.1.5.273. et.Braşov Braşov.2. jud.05. nr.000.25. j Braşov.11.711.1.Lacurilor. Respinge acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu Fondul Naţional de Investiţii.816. sc. nr.A. ap. Judeţ Mureş.D.Braşov Braşov.Mureş.3.000 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24. jud.Braşov Braşov.4. str.680 LEI 7. bl.448.035 31.920 83. str.5. str. str.7. bl.200 LEI 37. Respinge cererea formulată de reclamantul Chiripuci Valeriu în contradictoriu cu pârâtul Fondul Naţional de Investiţii cu sediul în Bucureşti. nr. nr. sc.15.16. nr. jud.20.reclamant a sumei de 32. str.M.467. Braşov. jud. et.13.2.442.A.525.17. sc. et.Ioan Slavici. str. MARIA BALINT I.14.10.117 şi Hegeduş Inacenţiu cu domiciliul în Tg. str. nr. nr. et. jud. Admite în parte acţiunea formulată de Asociaţia Naţională a Investitorilor FNI în contradictoriu cu pârâtele SC SOV INVEST SA şi AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI. et.4.17. ap.39.8. nr. nr.N.120 LEI 178. str.P.90 B.A. ap.Zmeurei. nr.000 49.210. sc. et.Braşov Braşov. A37.05.13.2. sc. nr.Saturn. nr.Randunicii. bl.A.9.960 LEI 92. jud.857. str.329. bl.800 lei ce se va multiplica cu coeficientul de inflaţie pentru perioada de la 24.Ovidiu.4. nr.920 LEI 19 . jud. ap.600 LEI 8. jud.Braşov Braşov.Braşov Braşov. str.29. str.Bras Braşov. et.000 LEI 27. et.1. str. str. nr.Mihail Moxa.21.917.A. str. bl. jud.Braşov Braşov.039.A.A 7. str. sc.33.8. ap.720 LEI 53.Viteazu.Ovidiu. et. sc. Braşov. et.4.116.3. nr.4.400 LEI 20.2. Respinge ca prescrise cererile formulate de intervenienţii Bălţatu Valeria cu domiciliul în Constanţa.2.Braşov Braşov. ap. nr.2000 şi până la executarea hotărârii.95 – 103.Valea Cetatii. ap.927.Ioan Slavici.Castanilor .7. ap. et. bl.001 lei ce se va reactualiza cu coeficientul de inflaţie pentru perioada 24. bl.593.9. jud.3. et. Şos.Calea Bucuresti. jud. Admite acţiunea formulată reclamantul Constantinescu Nicolae.Rodniciei.3.1. bl.459.963.A.401. ap. jud.Br Braşov.1.Mica. sector 1. pentru următoarele persoane : Din judeţul Braşov: NUME ŞI PRENUME ALBU ELENA ANDONI TINCUŢA ANDREI LARISA ANGHELUŢĂ AUREL ANGHELUŢĂ MARIA APETROAIE I. ap.

Lamaitei.Braşov Braşov. et.Metalurgistilor. et.Braşov Rupea.1. str. Braşov.Braşov Rasnov.Braso Braşov.Lunga.12.C.B.17. bl.101 C .C 22. bl. sc. nr. str. ju Braşov. jud.232. ap.2.280 69.B.6. ap. ju Braşov.160 LEI 41.A.1.D. jud Braşov. str. ap. ap.19. et.1. jud.Aleea Mimozei .1.B-dul Victoriei.Zizinului.840 LEI 38. ap. jud.12.Braso Braşov. nr.16.509. sc. ap. ELENA BOHOL?EANU VASILICA BOR?AN BR?NDU?A BOR?AN OLGA BORTOFLEAC MARIAN BR?NDU?OIU ELEONORA BR?NDU?OIU GEORGETA BR?NDU?OIU ION GHEORGHE BR?DI?TEANU LUCIA BUCU?EA ADRIAN BUCU?EA GHEORGHE BUCU?EA MARIA Braşov.120 15.B-dul Garii.120 LEI 20 . ap.Alexandru Cel Bun. str. sc. nr.489.7. str. nr. bl. jud. sc.895. jud.1.12. nr. nr.290.A. bl.3. str.440 LEI 30. str. jud.33. et. nr.8.38.513.D.Braşov Braşov. nr.1.Grivitei.000 LEI 114. et.C 22. et.190.4.8. str.320 LEI 29. et. ap.150 LEI 36. ap.15.C.1. ap.000 5.4. et.12.B. ju Braşov.25.19.26. et. nr.180. et.6.2.Ovidiu.B.B.299.800 LEI 33. str. jud. str. jud.625 LEI 47.87.513. str.38.160 LEI 32.300 LEI 153. sc.3. et. bl. str. bl.000 LEI 95. bl. CORNELIU BANU ADRIAN IOAN BANU NICOLAE BARBU COSTICA BARBU DRAGOMIR BAZILIAN ELENA B?L??EL MARCEL B?LT?RE?U LAUREN?IU B?RBAT RAFIRA ZINCA BECHERETE GRIGORE BELEAUA AURELIA BELEAUA IOAN BELU GEORGEL GABRIEL BENE IDA BETERINGHE RODICA B?C?IN AURELIAN B?RZOI MIOARA DIANA B??? MIHAI FLORIN BLAGA IULIU BLAGA VICTOR GAVRIL BOBOC IOAN BOGDAN ALEXANDRU BOGHEAN I. jud.1.1. et. nr. ap.B-dul Victoriei.72.454. ap.5. sc.3.305.7. et. sc.200 LEI 25. sc. sc. bl.757. Braşov. nr. nr.3. sc.Sitarului.Republicii. bl.5. nr.Br Braşov.862. jud. nr. str. ap. bl.Branduselor . sc.Independentei. nr.Braşov Braşov.000 LEI 17. bl.1.1.160 LEI 62.320 LEI 11.2. bl. jud.041.29.B. nr. sc.000 LEI 33. bl. str. nr. jud.1.8. sc.Metalurgistilor.215.1. nr. nr.4.985.1. jud.Bras Braşov.1. bl.074. nr.Braşov Braşov. str. sc. bl. str. jud.4.400 LEI LEI LEI LEI LEI 20.1. bl.640 LEI LEI LEI LEI 2.7.000 LEI 5. sc.629. ap. et.1.A.Aleea Constructorilor.D.280 LEI 16. nr.294.Zizinului. str. ap. et. ap. sc. bl.69.78.400 LEI 46. str. str. ap. et. ap.BANESIU S. str.600 58. Braşov. jud. et. ap.600 LEI 3.Maior Cranta. nr.7. bl.711. et. ap.576.40. ap. ap.000 54. et.5.Braşov Braşov. sc. nr.Zorilor. nr.1.400 LEI 20.5. nr.3. ap.41. et.Braşov Braşov. str. str. jud. sc.4.C. et. nr. j Braşov.Florilor. bl.3.364.14.B.19.114. et.Jepilor . j Braşov. nr. str.1.5. sc.2. ap.560 LEI 238.104.104. str.C.Braşov Braşov.800 7.930. nr.69.219. jud.Braşov Braşov.114. ap. ap. et.B Braşov.C. sc.Zorilor. ap. ju 12. sc.38.Braso Braşov.Braşov Braşov.497.128. nr.Apollo.B 12.49.9. jud. jud. nr.Iasomiei .597.1.41. sc. ap.671. str.Braşov Braşov. jud.D. sc. et.102.000 LEI 8.744.C. jud.744.2. bl.996.186. et. str.49. nr. sc.6.B.16.480 LEI 22.Braşov Braşov.A8. et. ap. str.1.8.4.B.500 2.3. str.2.Braso Braşov. str.867.Br Braşov. ap.640.2. ju Braşov. str. ap.092. str.15 Noiembrie.106. et.C.1. bl. ap.5. nr. bl. str. str. sc.Codrii Cosminului.405 E A.Independentei.E 22. bl.B.B.Uranus. nr.67. j . jud.2. jud.B-dul Victoriei.2.971. str.Avram Iancu .1.D.Braşov Braşov. bl.Metalurgistilor.25.12. jud.G-ral Dumitrache. ap. sc.12.26.12.C 4.281.9. et.Uranus.1.1. nr.

str.640 90. str.33.4. BULARCA MARIA jud.3.Saturn. ap. ap.Bras Braşov. nr. Braşov.Braşov Braşov.Braşov Braşov.4. bl.2. COL? AUREL jud.6.Bras CÂMPEANU EMIL Braşov. et.Braşov CHI?U I.1.253. str.254.1. ap. ap. sc.994.13.800 LEI 24. ap.Aleea Petuniei. bl. str. str. CHI? IULIU GHEORGHE ap.323.Br Braşov.Lamaitei. str.470. jud. sc. et.271.29. nr.B-dul Grivitei.B-dul Grivitei. jud.2.900 5.8.6.1.B.Braşov COL? MARIA Braşov. nr.5. str.417.B.Braşov Braşov.597.7.Ciprian Porumbescu. CHIFOR ROMELIA jud. str.43.308.500 LEI 201.1.290.614. et. bl. str.906.371.2.Iuliu Maniu. et. nr. jud. nr.19.200 LEI 47.6.31. jud.610.000 LEI 140.1 K.143.4. COSMESCU TUDORA ap.4.076.10.800 LEI 6. str. CAZACU MARIA jud.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.Noua. str. nr.22. ap.600 LEI 21 . str. bl. CHEBAC SOFIA jud.13.Victor Babes. ju Hoghiz.8.16.Braşov Braşov.366.Calugareni. bl.33. C?MPIAN TOADER jud.B. str.800 LEI 8. et.E.B-dul Garii.Braşov CERGHIT NICOLAE Braşov. nr.320 LEI 10. jud. ap. nr.Padina.600 LEI 21.5.200 LEI 78. str. Braşov.46. str. str.Br COL? CRISTINA Braşov. et. sc. et. str.26. str. nr. bl. et.Nicopole. nr.A.1.4. jud.1.1.11.Bras Braşov. sc.43.A.890. bl.Br CĂLIN ELENA Braşov. nr. bl.114.275 124.A. et. str. ap.440 LEI 194.Zizinului.Razboieni. str.36. str. bl. bl.197. et. ANGELA jud.Braşov Braşov. nr. CHIRCU CONSTANTIN jud.A.Nicolae Balcescu.33.169. bl.20. ap. nr.22. nr. str.37.Braşov Braşov.15.2. jud. ap.20.6. jud.2.B.1.068.800 LEI 57. nr.9.4. CHI?EA VIORICA jud. nr. str. bl.20. bl.15.12. str. nr. jud.933. CHIRILĂ TUDOREL jud.2.400 LEI 27. str.Avram Iancu .20.022. nr.3.6. et.25.Timis Triaj.43.Braşov CIOLAN CORINA ILEANA Braşov.11. sc.400 LEI 71.B-dul Victoriei.400 16. CIRSTEANU I.4.22.Ecaterina Varga. et.Calea Bucuresti.14. nr.Branduselor .775 LEI 18.Mircea Cel Batran.61.D 9. nr.33.500 LEI 30.Braşov COC ADRIAN Haghig. nr. C?LIMAN LAUREN?IU jud. ap. sc. nr.1. ap.Braşov CIOFU SONICA Braşov.2. COMAN LUDMILA ju Braşov. str.Braşov Braşov.42.Braşov. str.000 91.B-dul Grivitei.Braşov C?NDEA SIMONA DANIELA Braşov. sc.8.3. str. bl. nr.B.440 LEI 53. et.Braşov C?CIT DUMITRU Braşov. C?RJOESCU LUCIAN jud.Fagarasului.76. jud. sc.33. sc. et.802.Harmanului.33. bl. sc.Alexandru Petöfi. ap.47.Braşov CLIPEA NECULAE Braşov. ap.280 LEI 1. bl.223.455. nr.90.D.192.60.000 22.Br Braşov. str. bl. CARAGEA LAURENTIU ap. COSTEA VALERIU jud. sc. str. ap. jud.566.7.224. ap. ap. sc.880 84.200 75.200 LEI 68.17. jud.255. nr. et.64. str.Bras BULARCA GHEORGHE 10.A.000 LEI 31.A. et. sc.A. bl. sc.7. nr.Calea Bucuresti. str. et. str. A 6.11. nr. jud. sc.250 LEI LEI LEI LEI LEI 164.B-dul Victoriei.9.34.6.720 LEI 287.D. str.124. nr.200 LEI 253. et.Apollo.295.Braşov Braşov. sc.497.B-dul Stefan Cel Mare.934. jud. str.360 LEI 46. et.3. et. sc. COL?A IOAN jud Braşov. bl. nr. et. et.Cucului.E.595.A.12.B. bl.50.Razboieni. ap.P.421. jud. nr.466. CIUC? ALINA jud. nr. ap. nr. MARIA Braşov. COMAN Ştefan GHEORGHE ju Braşov.Braşov CIOCAN DANIEL Braşov.203.Tansilvaniei .4. nr.7.Lamaitei.Covasna COLTOFEAN CORNELIA Braşov.216.Bras Braşov. ap. ap.Braşov Braşov. sc.5.14.960 58.600 LEI 67. nr. ap.

et. str. nr.200 LEI 54. str.143. ap.29.B-dul Garii. jud.12. ap. nr. et. str. bl.Br Braşov.D.2.14.34.152.Unirii.640 LEI 27. sc.Braşov Braşov.Pârâului. str.Carpatilor. DR?GHICI CONSTANTIN jud. str.300 LEI 34.8.12. sc. nr.27. ap.304.7. bl. COSTIN GRIGORE 204.Zizinului. str.14. ap.D. str.7. nr. bl.Zizinului. nr.Braşov Braşov. str.900 LEI 122. jud.175.760 LEI 269.27.200 LEI 1.4.000 LEI 24.6.6.19.1 Decembrie 1918.013.Visinului.238.9.9.860 LEI 9. sc. sc. str. et. bl.Tudor Vladimirescu. bl.9. ap.B. str. ap.763. str.A.P 12.070. nr. ap.A. sc. et. str.21.153.A. bl. str.7. et. nr.3. j Braşov. ap.25.A.493.106.5.6. et.097. bl. et.19. bl. DIACONU CONSTANTIN jud. ap.2.37.912.B-dul Victoriei. jud.Bra Braşov.B.6. str.Brându?elor. sc. str. ap.5.2. nr. sc.Braso DINU ELISABETA Braşov. et. sc.C.000 LEI 7.B. bl.Bra DAN CAMELIA Braşov.7.571.17. sc.Aleea Petuniei.816.7.400 LEI 27. nr. D?NU?? DAN jud.704.17.32. str.88.4.Buzau Braşov.1.66.2.55. sc.120 LEI 17. sc.11. et.2.Braşov Braşov.1 A. bl. nr.949. sc.853. str. et.400 LEI 22 . sc.4.290.4. nr. sc.A.000 LEI 5.2. jud.Tudor Vladimirescu.1.6.2. et. str.12. bl.040 LEI 84. et. ap. et.C.240 LEI 57.E 29. nr. ap.1. str. str. bl.B.Braso Braşov.Carpati. DRILEA DUMITRU jud.2.600 LEI 8. jud. ap. CSAVASI MELINDA ap.A.Mierlei. et.Braşov DENU?A GHEORGHE Braşov. nr.3. CRISTEA GHE.E 29.17.750 LEI 48. bl.024. bl. Braşov.040 LEI 5.1 Decembrie 1918. bl. COTA ANTOANETA MARIA jud Braşov. str. bl.46. str.B-dul Garii. bl. CRI?AN IOAN jud.3. bl.Braşov Braşov. IULIAN jud.23.11. bl. jud. ap.Braşov Braşov. sc.Braşov Braşov. sc. ap.925 LEI 101. nr.A.A.320 LEI 11.600 LEI 12.979. CRĂCIUN GEORGETA jud. CROITORU MIRCEA ju Braşov. et. nr.9.D 1. et.Bra CRISTIANCIUC ELENA Poiana Marului. sc. ap.360 LEI 46.34.005.Strungului. DRAGOMIR GHEORGHE jud.10.B-dul Victoriei. DOLOIU PAUL jud. DINU CONSTANTIN jud.366. DAMIAN VASILE MIHAI jud.A. ap. ap. j DAMIAN ANA Braşov.520 LEI 81.4. bl. jud.842. CRISTOLOVEAN LIVIA jud. et. nr. nr.Braşov Braşov.Bra DRILEA LACRAMIOARA Braşov. CRISTEA ELENA jud. bl. nr. et.200 LEI 101. ap. et. et. ap.A. nr.127.16. bl.E 9.Braşov DINU GABRIELA Braşov. sc.560 LEI 90.3.12.Lamaitei. ap.Bra Braşov. sc. jud.968.240 LEI 25.954.960 LEI 6. sc. CSAVASI TIHAMER ap.D.B-dul Victoriei. DRAGU ALECU Buzau. bl.B. jud. nr.Braşov Braşov.28.Bra Braşov. et.941.15.10. ap.A.12. str.8.20. ap. ap.1. ap.8.Neptun.11.Braşov Braşov.000 LEI 7.37.512.3.3. DIMA DIDINA jud. str.A.C 16. str.Freziei.Braso Braşov.37.17.Tampei. nr. nr. nr.A.143.Strungului. nr.5.920 LEI 15. nr. DAN CRISTINA ap. str.13.6. str. str. et. DR?GHICI ION jud. nr. sc.236. ap.4. et.Saturn. bl.129. et.47. et.17.2. CROITORU FELICIA ARETA ju Braşov.2. DAMIAN VASILE jud.Saturn . nr. str. sc.6.7.Saturn.777. sc. str.44.Braşov.Brazilor.2.159.22. sc.333.19. str.45.Independentei.930.720 LEI 58.920 LEI 6.304. nr. ap. bl.27. str.33.Braşov Braşov. nr.97. nr. CROITORU SIMONA ju CRUCERU AURICA Braşov.3. et.194.7. bl. bl. nr.Carpati.A.480 LEI 154.1.320 LEI 477.117.27.13.Braşov Braşov.Parcul Mic. str. ap. ap.Saturn. nr.525.

str.76.378.K 8. nr. ap.9. nr. et. str.1. et.9.15. ap. sc. 840.2. FLE?ARIU LUCIAN jud. nr.400 LEI 51. G?DEA CONSTANTIN jud. bl. nr. et.6.Br Braşov.720. bl.Bra FECIORU SELMA DOROTEA Braşov.278.A 37.480 LEI 134. nr.2. jud. ap.A.4. jud.179.101 A.Braşov GHIN? FLOAREA Braşov.000 LEI 15.Braşov FERARIU CONSTANTIN Braşov. jud.443.21. Braşov.3. bl. nr. jud. jud. ENE GHE. jud.228.23.1.10.Calea Bucuresti. et.17.Codrul Cosminului.Ion Creanga. bl. sc. nr.88. sc. str. sc. jud.D.A. nr.670 LEI 164.Suisul Castelului . bl.Braso Braşov. str.300 15. nr. str.Dobrogeanu Gherea. ap.Galaxiei. bl.4. nr.Ion Creanga. GERGELY LAJOS ap. sc.160 52.B-dul Garii. str. FILIP CORINA jud. bl. str.E.Braşov ENE GHEORGHE Braşov.Bra Braşov. str.A. nr. str. DURAC DACIANA ELENA jud.Berzei. str. sc.934. sc.2. str. G?RLEANU IOSIF ap. et. str. sc.162.270. jud. nr.674.2 Braşov.Braşov GHIN? GHEORGHE Braşov.A. ap. nr. sc.130. et. nr.A. ap.14. str.1.74.000 LEI 15.Zizinului.4.Harmanului. nr. EGEI MIHAIL ap. bl.4. ap. str. bl. sc.8.040 LEI 12.Valea Cetatii.C 1. sc.000 89.Rozelor.3 A.783.98. GHERASIM ELENA jud. et. str.94.4. et.947. nr. str.062.Braşov ENE STANA Braşov.22. et.750 LEI 103. str.413.A.6.Iasi Braşov.664. et.Zizinului. nr.8.558. DUMITRU MOISE jud. bl.Bra Braşov.13 Decembrie. ap. jud.35.Braşov ERMIL LILIANA Braşov. nr.A.600 LEI 88.B FOCA ELENA Sacele.4. str.223. str.Avram Iancu .040 LEI 30.26.17.920 LEI 55.19.200 35.Braşov Braşov.098.15.Molidului.Simion B?rnu?iu. et.650 LEI 24. ap.7.733.52. ap. j Braşov.42. jud. et.3.500 LEI 34. nr.jud.400 LEI 25.550 LEI 9. GHIOCA DRAGOŞ PETRE jud. nr.477. sc.000 46.B 15.A.2. DUMINICESCU EMESE jud.400 9. GHEORGHE jud. bl.B. ANA jud. ap. bl.6.Braşov Braşov.Braşov Braşov. str.17. str.960 LEI LEI LEI LEI 56.Castanilor .41. ap.320 LEI 158. bl. nr.Bra GHIOCA GHEORGHE ADRIAN Braşov.Agricultorilor.4.600 LEI LEI LEI LEI 53.3.2.A.29.Codrul Cosminului.125 LEI 101. nr.11.Principala. ap.21.457. str.B-dul Victoriei.9.000 LEI 322.6.000 LEI 119. nr.Prunului . str.14.16.160 LEI 15.2.3. str.B GHIMAN GHEORGHE Braşov. nr.39.6.3.Galat Fagaras.A.25.82. ap.292.B. str. jud.1.Braşov G?RLEANU DUMITRU Butea.5. ap. bl.3. bl.363. et.35. sc. sc. ap.A 7.1.Bra GHI?OC RAISA Braşov.14. nr. str.19. et. ap.347.53.297.88. et.Zizin.3.P.645. sc. et.1. ap.Tudor Vladimirescu.39.Braşov Galati.11.5. jud.960 LEI 8. str.A. sc. bl.57. nr. et. str. nr. nr.Victoriei . FLE?ARIU GHEORGHE jud.Braşov Braşov.35. ap.000 LEI LEI LEI LEI 31. bl. et.A.427. bl.8. ap.Garcinului. bl. nr.Braşov Braşov.Ion Creanga.5 A.949.Tudor Vladimirescu. ap. sc.869.5. FODOR MIHAELA DANA ap.4.Braşov Braşov.Braşov Braşov.Braşov Braşov.57. GHIOCA MARIANA jud.408.558.A.4.401 A. bl. ap.600 6. bl.Zizinului.160 LEI 23 .930. sc.3.680 15. jud.A. nr. jud. DUCULET G.C.3. F?TU EMILIA jud.Dobrogeanu Gherea.1. str.Braşov GHIURCA OLIMPIA Poiana Marului. str. str. DUMITRU TEODORA jud.Braşov Braşov. str.Braşov Braşov. nr. sc.20.227. et.100 LEI 45.100 116. FUIOREA GHEORGHE jud. et.Traian Vuia . F?TU MIRCEA GHEORGHE jud. str.Braşov FODOR ANDREI Braşov. nr.2.899.

et.360. GABRIEL HU?ANU ANCA MARIANA HU?ANU IOAN HU?ANU TINCU?A ILEA VASILE ION ANA IONESCU VASILE IONIŢĂ E. str.2. et.II.2.2. et.Brazilor.884. bl.20. str. jud.339.6.Visinului. ap.704.186.Spartacus. sc.26.Bra Braşov.A.B-dul Victoriei.B-dul Stefan Cel Mare. nr. str.20.Mare. sc. str. str. nr.2.147.11. ap.146.018. jud.12. nr.12. bl. nr.12.Braşov Braşov. bl.535.C.54.680 LEI 271.302.Branduselor .18.7. Braşov. nr.6.Mestecanis . str.6. ap.200 31.875 10. ALEXANDRU IVAN DANIELA CARMEN IVAN Z. sc. sc.563.2.2. str.268. jud.B-dul Victoriei. jud.280 LEI 36.Nicolae Balcescu.60. str. et. str.417. sc.825 LEI 10. ap. str.12.6.474.16.86. ap. str.B 25.4.302.618. str. et.372. sc. nr. jud.Br Braşov.Rahovei.C.965. ap. nr.1. str.6. ap.603.6. nr.600 LEI 12. jud. bl.920 LEI 257. str. nr. bl. nr. sc.11.87.4. bl. bl.146.10. nr.A. bl. nr.86. nr.2. ap. ap.Braşov Braşov.Braşov Braşov. ap. nr. nr.20.28.9.Grivitei. jud.920 LEI LEI LEI LEI 88.Bra Braşov. et. sc.1.164.379.4. str.3. jud. ju 284. nr. jud.Braşov Braşov. nr.26. str.1. sc. jud.Tudor Vladimirescu.30.28.Valea Cetatii. str.6.600 LEI 14.Braşov Braşov. nr.12. nr. nr.B. et.Valea Cetatii. et.12.Braşov Sanpetru.Bras Braşov.Lunga.000 LEI 25.550. jud. sc.7.000 LEI 65.Bra Zarnesti.Braşov Braşov. jud. nr.Braşov Braşov.135.D. nr. nr.632. et.Braşov Braşov.Braşov Braşov. jud.Braşov Braşov.2.C 2. ap. jud Braşov. Braşov. jud.750 LEI 128.200 LEI LEI LEI LEI LEI 10.696.4.2.304.39. nr.600 LEI 10. str. et. nr.33.051.Piata Sfatului.Brazilor.247. ap. bl. sc.Prunului .640 LEI 4. jud. ap.000 LEI 8. bl. sc. et.B.160 LEI 37. MARIANA GOGU I. ap.3. str.060 LEI 5.271.24. ap.3.2.11. str. nr.13 Decembrie.Colinei.13 Decembrie. ap. str. bl.400 30.106. et.Braşov Braşov.Bras Braşov. sc.3.A.800 25. jud.000 21.II. jud. ap.1.22.Braşov Braşov.A 35.C.744.000 135.D.Bras Braşov.35.Braşov Braşov. ap.Florilor. jud.Teius. bl.2.930. str. nr.000 LEI 17. ap. nr. str. sc.673. str. bl.Grivitei.5.Bra Braşov. str. et.5.Braşov Braşov.GLODEANU VICTORIA GOCIU I.Mestecanis . jud. j Poiana Marului.10 A. et. str. ap.558.Grivitei.720 LEI 135.Braşov Braşov.86. et. bl. str.2. et. jud.De Mijloc. str.A 35.2.017.Sarmizegetusa. jud. jud.400 5. jud.Braşov Braşov. jud.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.B 25.680 LEI 24 .000 15. jud. jud. et.2. sc.840 LEI 2. nr. jud. ap. sc.18. jud.800 99.Calea Bucuresti.Bras Braşov. ap.Braşov Braşov.000 31.A.28.335.986. IULIANA IONIŢĂ MARIA IORDACHE GINA IORGA IOANA ISAC LUCIAN ITU ANGELA ITU IOAN IVAN A. bl.Piata Sfatului. bl.624.11.18.Fantana Rosie. jud. et. str.2.Braşov Braşov. et. nr.C.343.600 LEI 20. ap.B-dul Garii.3.000 105.Bras Braşov. nr.Braşov Rasnov. nr.560 50.C 3.Braşov Braşov.220. et.De Mijloc. bl. ap.12. str.18.2.1. nr. str. ap.260 LEI 639.225.40.Savinesti. ap.3.600 LEI 21.12.C. ALEXANDRU IV?NU? EVA ELISABETA IV?NU? ILIE IV?NU? IULIAN JELER AUGUSTIN JITARI?? GHEORGHE JITARU VIORICA Braşov. jud. str.4. nr. str. str.6/2.Braşov Braşov.295. nr. nr. bl.5. str.000 LEI 32. str.Nicolae Balcescu.12. nr. et. ELISABETA GRAP? MARIA GRIGERCSIK ILDIKO GRIGERCSIK SZIDONIA GRIGORE MIHAELA GRIGORESCU HONORIU GROSU NICA GURGU EFTICA HALIP BRAŞOVEANU MARICICA HENTER IULIUS HERGHELEGIU ION HIZO ALEXANDRU HUTTER T. jud. ap. str.10 A. jud.119.078.017.A.B-dul Garii.

str. bl.1.Republicii .Dobrogei. et. nr.Braşov Braşov.30.6. nr. ap.9.Braşov LUCIAN IOSIF Braşov. j MATYAS F. str. bl. bl.Braşov MATYAS FRANCISC Budila.Independentei.B.Braşov MAFTEI SPIRIDON Braşov.364.160 LEI 75. str. nr. et. et.600 13. nr. str.Crisana.Braşov MATYAS GH. LURTZ IOAN LEVENTE jud.1B.654.680 LEI 28.Cerbului. sc.Cimitirului. str.Braşov Braşov.Braşov KERESZTES EVA Budila.Republicii. nr. bl. str.474.960 24.3.Braşov Braşov. jud. str.800 LEI 25 .7 Izvoare. MARIA jud.26. et.996.560 LEI 31.876. bl. nr.850 LEI 61.C25.A.B.P.793. LAZĂR CORNELIU jud. str. nr. et.Braşov Braşov.781. jud. jud.Braşov Braşov. ap. sc.Valea Cetatii.350 LEI 3.031. sc. LEAHU EUGENIA jud. Babes.Mures KERCIU RODICA Sinaia.B. nr.5.Braşov Braşov.B. jud.2. nr. jud.5.10. nr.Berzei. sc.Crisana. jud.51.Dealul de Jos. str.E. nr.9. bl.Crisana. sc. j Braşov. nr.865.3. sc. bl. str. MARCU CRISTIAN GEORGE jud.C. bl.A. ap. nr.6.400 LEI 11. sc. MATEI MIHAIL jud.B KUCSVAN IOSIF Sacele. str. ap. ap.5.310. str. nr.3.4. str.000 LEI 92. str. nr.Braşov LUNCAN AUREL Braşov.Braşov Hoghiz.226. jud.2.889. et. ap. str. nr.17.Ioan Slavici.982. ap.10. nr.661.006.116.2. et.59. bl. nr.11.488.Fagarasului.67.7.693.Braşov Braşov.17.Prahova Braşov. ap. bl.240 LEI 44. jud. GHEORGHE Budila.50. str.L.39.Braşov LAZĂR MARIA Braşov.B31B. jud. ap. bl.Mihai Kogalniceanu.6.82.Bra LAZĂR MANOLE Braşov.Fagarasului. str. sc.Braşov Braşov. jud.Zorelelor. MARINESCU PETRE jud. bl. str. et.B-dul Victoriei.59.A. ap.Braşov KISS ALINA ANDREEA Braşov.Ecaterina Varga.2. sc.860.P.370 4.Braşov Braşov. str.880 LEI 12.392.Cocorului.600 64.751. nr.905.15 Noiembrie. ap.040 LEI LEI LEI LEI LEI 32.Braşov KOVACS ANDREI Braşov.3.Crisana.12. str.45. sc.Braşov Braşov.510.B.440 LEI 163. bl.520. jud.Ferigii. LURTZ IOAN LEVENTE jud. KRAUS FLAVIA HERMINE jud. et.8. str. str. str. bl. et. str.33.800 LEI 23.Braşov MATEI VIRGIL Braşov. nr.Braşov KASZONI ROZALIA Ludus.7.Fagarasului. et.B.000 LEI 14.10. jud.12.5.225. jud.6. jud. jud.C.720. sc. jud.A.13. nr. nr. jud. str. ap.C.36. jud.Bras MATEI LEONORA Braşov.Braşov Braşov.45. str. str. KEREKES ANDRAS jud.Neptun.510 10. str.120 LEI LEI LEI LEI 15.36. str.380. JONAS Ştefan JUG?REAN MIRELA CLAUDIA 52. ap.A.33.8.Dealul de Jos.Braşov Braşov.860.Tudor Vladimirescu. sc. ap.Mare.9.700 LEI 27.548. nr.Viitorului.772. nr. ap.Br Braşov. et.928. nr.3. jud.2.730. str. MATEI ZOLTAN ALEXANDRU ap.000 LEI 32. et.Zizinului.Ioan Slavici.10.5.Braşov Braşov.Neptun.B.45.000 102.33. MARINESCU SEVASTIŢA jud. nr. bl.360 LEI 15.Republicii. bl.4.A. bl.768.6.520 7.800 LEI 103.920 LEI 42.733. sc. et. nr. str.780 LEI LEI LEI LEI 82.800 LEI 66. ap.Braşov MAMINA LIU?A Dumbravita.Braşov.32.6. bl.800 LEI 51.000 LEI 86.38.971.18.15.720 50.1.194. sc.104.1.Hortensiei.19.2.710 41. nr.443. nr. str.45.520 LEI 89.10. LURTZ IOAN jud.Drumul Cernatului.800 LEI 55. nr.720 LEI 40.20. str. bl.340. jud.1141. sc.000 22. ap.17.B.14.14. nr. JURAVLE SILVIU jud. sc. str. ap. MARCU N. MARI? GHEORGHE jud. GHEORGHE Budila. LEMNARU TOMI?? Braşov.51.671.Braşov MATYAS VIORICA Budila. ap.A. nr.4. et.3. bl. str. M?CIUC? CORNELIU ap. nr. str.6.71.869. str.

12. MEREU?? IONICA ap. str. ap.3.680 130.B-dul Victoriei.Bras NAN GHEORGHE Braşov. MOCANU OVIDIU IONU? jud.13.1. ap. ap. nr.12.466.877.B. nr. MORAR ANA jud.200 LEI 128.Muncii.Braşov 53.20.1. str. MOLOCIA ADRIAN jud. NEAGOE NICOLAE jud.Braşov Braşov.2.997.7. ap.Braso Braşov.B. ap.960 LEI 77.18.69.11. nr.3. nr. nr. et. ap. et. bl. et.12.214.C1D.290 LEI 38.CFR.300 LEI 8.3. nr. str. nr.13. jud.2.35. nr. et.5.Calea Bucuresti.Vasile Alecsandri.325.092.Braşov Braşov. nr.1.3. et. nr.104.960.4.Bra Braşov. nr. sc.Braşov Braşov. ap. ap.Braşov Braşov.44.Calea Bucuresti. GABRIELA jud. nr.15.687. et.750 LEI 33. bl.A. str.226.B Braşov.501. sc. bl. MOLDOVAN SOFIA VIORICA jud.2.250 LEI 23. ap.13.240 17. str.Bras NACU VALERIU Braşov.7. et.761.A.264. MUNTEAN CONSTANTIN jud.Bra Braşov.7.934. ap.97.D.5.3.6. nr. str.849.461.14.2.008. sc. str.560 LEI 21. MORAR GHEORGHE jud.B-dul Grivitei.Partizanilor.17. str. str.14.A4.A.Ciprian Porumbescu.528.Cocorului.3.153.20.A.Saturn.Braşov Braşov.206.Jupiter. bl.C26. sc. ap.A.400 LEI 49.Crisan. sc. str.098. ap. nr.1. sc. jud.Braşov Braşov.A35.90A.12. et. ap. str.1. jud. MORARIU OCTAV jud.080 LEI 9. MIHALCEA IOAN jud.24. ap. bl. str.401.8.Bras Braşov.2.A.960 LEI 105. et.800 LEI 642.1. str.4. MIHALCEA BEATRIX Braşov. Braşov.28. str. sc. nr. str.560 LEI 34. bl. MO????IANU GH. bl.7. et. M?RGINEANU MARIUS jud. sc. bl. str.726.325 LEI 48.Ciprian Porumbescu.7.120 LEI 107. et.Bra Braşov. et. nr. MOCANU ION jud.B Braşov. MOISII AURELIA jud.Zorilor. nr.3. str.10.Alexandru Vlahuta.200 LEI 72.3. nr. sc.D. str. nr. nr.A.387. ap.Braşov NECULAI MARIA Braşov. nr. bl.949.12. sc.Braso Braşov.7. ap. bl.44. ap.18. NAGY LAJOS jud.229. str.Zizinului.2.600 LEI 18.600 LEI 13. MOISII ANTON jud.B-dul Garii. M?NZAT MARIA jud.Br M?RGINEANU VASILE IOAN Braşov. ap. bl. ELENA jud. sc.7.203. ap. sc. et. bl. bl. MOLDOVAN STELA jud. MINEA N.350.Nisipului De Jos. bl. bl. MORO?ANU RODICA ju Braşov.Braşov MOA?A CONSTANTIN Braşov.A. str.P. et. sc.1.23.B Braşov.Braşov MORARU MARIA Braşov.38.10. nr.G-ral Mociulschi. jud. bl. str. bl. jud. sc. str.Saturn. et.2.D.B Braşov.571. NANU MARIN jud.3.Braşov Braşov. sc.D10.96. sc. nr.051.B.84.19.A. NAGHI MARIA jud. sc.4. jud. sc. str.D.A. str.1.A.C.050 LEI 8.600 LEI 21.12.Carpenului.160 LEI 143.A35. nr.573. str. sc.14. str. bl. nr.5.14.Bras NECULA EMMA Braşov. ap.6.Muncii.1.Zizinului.36.A.Partizanilor. et.Laminoarelor.8. nr. sc.586.Mestecanis . str. ap.6. bl.280 LEI 132.Bra Braşov.840.Bras Braşov. bl. jud. str. str. jud.505.3.20.Braşov.1. et.15 Noiembrie. nr.200 LEI LEI LEI LEI 26 .Valea Cetatii. nr.150.17D.151. bl.264. ap.10. bl.Braşov NECULAI MIHAI Braşov.3. bl. ap. jud. nr. ap.Harmanului. et. sc. str.6.308. nr.Mestecanis . bl. ap.5. nr. IOAN jud. ap.G-ral Mociulschi.B.920 LEI 6.040 LEI 435.46.760 LEI 39.440 LEI 7. str.624.Nucului. ap.2.320 LEI 32.5.19. nr.650 LEI 22.360 LEI 75. bl. str.B Braşov. et. MEREU?? EUGEN ap.Braşov MIH?LCU? NICOLAE Braşov.8.200 215.715. et.000 LEI 162. ap.

str. et. jud.38.10. OLOVINAR GHEORGHE jud. str. sc. nr.372. nr.Independentei.Braşov NISTOR VASILE Braşov. et.1. bl. nr.Oltet. bl. ap.Paraului. ORZAN VIORICA jud. sc.2.000 LEI 9. str.670 LEI 40.Branduselor .863. str. et. jud.750 LEI 243.Harmanului.2. sc.B Braşov. ap. nr.Prunului .Braşov PÂRVU MARIA Braşov.4. ap. jud.74.B-dul Grivitei. bl. bl.Braşov OLARU MARIA Braşov.400 LEI 103. ap.5. ap.88.Braşov Feldioara. OLTEANU Ştefan jud.227. ap.A. bl. sc.175 LEI 13.14.Brazilor .5.A.Dobrogeanu Gherea.720. sc.38.227.3. ap.Dobrogeanu Gherea.1. jud. nr.Braşov OL?IANO? T?NASE Braşov.37. NOVAC CRISTINA ap.B.310B.1.000 LEI 27 .3.Braşov Braşov.3.310B. jud.400 LEI 32. et. et.30. str.Braşov OL?IANO? ELENA Braşov. str. str.Braşov Braşov.560 LEI 2.281. nr.B.331.B Braşov. nr.5.Harmanului.720 1.000 LEI 103.800 10.G-ral Dumitrache. nr. NEMA ELENA NEME? MARIA NEME? VASILE 91. bl. sc.23. nr. jud. nr.650.A. jud.393. ap. nr. sc.415. str. nr. bl. nr.400 LEI 23. sc.Bras Braşov.M. jud Braşov.Maior Cranta.Branduselor .Piata Sfatului. nr.22. str.A. et. ap.483.92.153.Braşov OLTEANU DANIEL GEORGE Sita Buzaului.9. str. str. et.240 75.20.1. str.Braşov Braşov.A.2.174.A. str.13. nr.7.600 LEI 5.A. str. jud.571.360 LEI 155. sc. et.260. sc. str.650.080 LEI 40.11. NICIU SOLDAN FILOFTEIA jud. sc.B OPREA AURELIA Braşov. bl.Saturn. NOHAI MARIA jud.520. OLTEANU STANCA jud.Oltet.D.29. nr. jud.12. CORNELIA ap. ap.A14. NISTOR A. nr.Bras Braşov. bl. Braşov.B.10.A.5.31.B.400 LEI 933. str.10.B-dul Garii.515.610.Br Feldioara. et. str. ap. NOHAI VASILE ap. NISTOR V.Braşov Braşov. str.100 LEI 10.6.480 LEI 4. et. jud. nr. nr.A. nr. sc.558.200 LEI 64.70.1.A.3.Brazilor . bl. ORMINDEAN PAVEL PETRU ap.28. nr.55.41. str. sc. et.16.Braşov Braşov.1.600 LEI 10.5.10. ap. str. bl.942.Covasna Braşov.800 LEI 17.Bobului.10. nr.55.021. jud.1.M.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. IOAN jud. str. sc.7. jud.211B. nr. str. str. et.3. nr. ap.23. str.000 LEI 15.1. et.70A. et.400 LEI 16.Principala.19.853.400 LEI 121.2.B OPREA DANIELA Braşov.174.27.Poienelor. IOAN jud.1. nr.70A. bl.13 Decembrie. nr.002.A.17.41A. bl.B.197.D.000 19.16.E2. Teusch.1. nr. sc. ju Braşov.Braşov OLARU TRAIAN Braşov.252.Branduselor . sc.632. bl. bl.41. bl.B.31. bl. str.Braşov NICULESCU NICOLETA Braşov. str.7.Macului. et. Braşov. str.7. sc. ap. sc.291.5. nr.2.763.23.222. ap.7. str. sc. NOVAC FLORENTIN ap. str. Braşov. Teusch.Paraului. bl.B.440 LEI 47. sc. nr. sc. ap. ap.228. str. jud.558.A.Branduselor . str. NOHAI DUMITRU jud. sc.38.4.200 LEI 77.E. bl. et. jud.2.47A.2.720.720 LEI 15. nr.440 LEI 14. bl.12. str.13.B-dul Victoriei.47A.Lunga. ap. str.112.70. bl.Libertatii. str. et. et.Braşov NICULESCU AURELIA Braşov.144.Braşov.74.000 LEI 15.696. TUDORA jud.Bras Braşov.Braşov Braşov.43. ap. nr. jud. sc. OPREA AUREL jud.Ciumernic.000 LEI 32. jud.987. PANAI?OAIA ION ap.10. et. nr. nr. jud.25. PAIC M.1. et. NI?ULESCU MARIANA ap.855. bl. jud PARASCHIV IOAN Dacia.352.4. PALADE SAVINA ju Braşov.A14.667.17.11.Harmanului.B OLARU IONICA Braşov.B Braşov.070 LEI 7.C. bl. str. nr.920 14. nr.671.22.15 Noiembrie. OPREA AURELIAN VASILE jud.

nr. jud.A. str.372.2. et. jud. ap.391. jud.9 Braşov.A18. j 40. jud.Braşov Braşov.Dobrogeanu Gherea.55.515. et.Codrul Cosminului.B-dul Victoriei. sc.120 LEI 269. jud.568.704.Valea Cetatii. ap. bl. jud. jud.590 126. str.7. jud. sc.Gloriei .A. ap. nr.G-ral Mociulschi. str.2.19. str. bl.Bras Braşov.27.271.48. jud. bl. et.Macesului. str.422. bl.B.160 LEI 64.2B. str.10.Agriselor. ap.316.3. nr.300 LEI 12. str. ap.A. bl. bl. sc.38. nr. str.550.A.232.Dobrogeanu Gherea.4. str.48. et.B. ap.000 LEI LEI LEI LEI LEI 35. str. sc. jud.Braşov Braşov.Mircea Cel Batran.80. nr.Col.Braşov Braşov.Braşov Braşov.Uranus. nr. nr. nr.Avram Iancu .80.Braşov Braşov. nr. et. jud. bl.4. str. bl.320 42.1.510 LEI 15.800 LEI 46.401.Braşov Braşov.80.Bronzului.1. nr.000 13.Dobrogeanu Gherea.Bra Carpinis.281. nr. jud.A5. nr. Buzoianu. nr. sc.7.B. ap.918. et.610.20.C.20. et.Col.TEODOR POPA VERONICA POPESCU C. sc. et. sc. str. et. et. bl.C. jud.B. bl. nr. nr.20.450 LEI 5. jud.Minerva.2. et. nr. ap.918. str.348. j Braşov.264.10.3.26. jud.B10. sc.Bras Calinesti.Apollo.Braşov Braşov. ap.1.525. sc. bl. sc. ju Braşov.B10. str.124. nr.B-dul Grivitei.840 4. str.000 LEI 28. jud.24.890 LEI 5. nr. nr.Aleea Ep.1.4.39.250 LEI 56. nr. ap.Braşov Braşov. et.Bra Braşov.120 LEI 10.8. ION POPESCU ELENA POPESCU G.306.B.Zorilor.683.339. str.124. ap. sc.755. nr.445.483.B. str.9.227.20A.000 37. jud. ap. ap.2.Col. nr. ap.44. str.525.21.55.8. Popelea. nr. ap.F. sc.8. jud.2.Br Sacele. ap. str.630 LEI LEI LEI LEI LEI 10. nr. ap.Braşov Braşov.686. sc. Buzoianu.346.000 LEI 2.37. sc. jud.7. et.Maramures Braşov.Bras Braşov. jud.4. str. ap. jud. jud.21. nr. nr.000 LEI 5.A. ap. nr. str. str. sc. str. sc. jud.PÂRVU PETRE P?V?LUC? DOMNICA P?V?LUC? GABRIELA P?V?LUC? NICOLAI PELI SIMION PETCU GEORGE PETCU MARIA PETCU MIRELA CAMELIA PETRI RODICA PETRI?OR DORU PILESCU GHEORGHE PILESCU OCTAVIA LUCIA PIPU IOAN PI?COI CLAUDIA PIUARU GEORGETA PIVODĂ ELENA PLE?CA ADRIANA POMAN? MARIANA POPA I. str. jud.25.Avram Iancu . ION POPESCU NICOLAE POPICA GHEORGHE POTLOGEA DAN POTLOGEA IOAN PRIS?CARU CONSTANTIN PUIA ANCA ELENA RACOL?A VASILE RAD VASILE RADU CONSTANTIN RADU LUCIA RADU STELA RA?IU PREDA DENIS RA?IU PREDA NICOLAE jud.770 39.23.6.20. et.869.200 LEI 30.45.000 LEI 31.4.20. jud.B.600 LEI 69.320 LEI 48.3. nr.600 86.A.A. bl.674.10. bl.Braşov Braşov.20A.Ciobanului.Braşov Braşov.2. sc. jud. et. ap. bl. bl.Popa Sapca. Braşov. bl.G-ral Mociulschi. str.Apollo.12.760 LEI 42. jud. Buzoianu. nr.Braşov Braşov.6.4.Braşov Braşov.A. str.000 LEI 93.1. str.B.13. bl.8.4.Saturn.271.Bra Braşov. ap.Braşov Braşov. sc. bl.9. et.4.1.Braşov Braşov.445.13.004.Braşov Braşov.Braşov Braşov.116.Braşov Carpinis. str. nr. jud. et.Enuparului.000 LEI 3. bl.Braşov Braşov.Crisan.S23.11. bl.994.B-dul Garii. str.A. ap.Braşov Braşov.3. bl.512.8. str. nr.400 LEI 28 .Braşov Braşov.970 31.041.79.6.852. sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10. bl. jud.22.4.Braşov Braşov.20A.200 11.000 316.967.11.372.C27.7A.3. ap.384.920 90. sc. nr. str. nr.1A.8. Braşov.Apollo.Zizinului.160 62. ap.400 10. jud.122. str.186.191. Braşov. str. nr. ap.B10. nr.

15.Independentei. str.B-dul Victoriei. nr.4.6. nr. str. str.125 LEI 2. str. bl.8. nr.105. str. nr.960 LEI LEI LEI LEI 24.1.Braşov SECELEANU COMAN SORIN Braşov.2.B-dul Victoriei.918.36. Satu Mare. bl. et.1. j Braşov. ?TEF IOAN jud.Braşov Braşov.300 LEI 108.50.18.4. nr.A. et.37.501.24.525.36. jud.Nicolae Balcescu.118. nr.24.118.1. nr.241.Deda.5.C.744.6. jud.800 13. nr. et. jud. ap. str. ap.Maramures.Braşov STROE LUCREŢIA Braşov.7.120. et. nr. nr.10. bl. et. str. str. nr.901.157. et. et.880 42.Braşov Şerban FILON Braşov.261. bl.IL Caragiale.3.000. nr.Braşov. bl.Braşov SILION CONSTANTIN Braşov. str. nr. sc. jud.11. jud. Şerban RODICA ju Braşov.32.Bronzului. Braşov.840 LEI 26. SAVU TUDORA jud. sc.A.2.80.Braşov Braşov. jud.483.36.1. jud.Braşov Braşov. sc.186. jud.Sirul Livezii. ap.8. ap.089.Braşov Braşov. bl. sc.430.4.Braşov ST?NESCU CIPRIAN CORNELIU Braşov. str.Traian.Neptun. SOARE CEZARINA ap.870 LEI 83. str.57. ap. sc. jud.750 LEI 101.750 1.1.Braşov Braşov. ap. str.Vulturului.920 LEI 59. nr. bl. SIMIONESCU ANA jud.Braşov SZELYES CLARA Braşov.89. nr.44. sc.9.1. bl. SORCOI FLORIN VIOREL jud.27.920 20.054. jud.640 LEI 21.Braşov SITARU VIOREL Braşov. sc.045.200 111.600 15. str. nr.Braşov Braşov.9. nr. bl.123.467.Bra SIMON ALBERT Braşov.A.743.4. jud.69. nr.680 LEI 28.17.800 63.32.Braso R?DUN? TUDOREL REBENCIUC NICOLAI SAMOIL STEFAN SAMOIL? STEFAN SATNOIANU FLORIN 6. bl.A. STAN GHEORGHE et.20.61.45. et. ap. nr. ap.20.000 LEI 7. nr.114. nr.Braşov Braşov. jud.1. bl. et.Lunga.975 LEI 3. ap.631.26.18A.Braşov ST?NCIULESCU DANIELA Braşov. ap.Principala. ap STANCIU VIORICA Braşov.Neptun. str. jud.5.080 LEI 29 .32.B.980. str.Braşov STOICHI?IU LUCIA ILEANA Braşov. jud. ap. et.600 80.750 14.000 LEI LEI LEI LEI 43.Bra Braşov.33.2. et.3. nr.4.6.Braşov Şerban DORINA ANA Dacia.400 20.4. nr. sc.6. str.114. jud.155. str. jud. ap. sc. jud.Spicului.77.721. bl.B-dul Grivitei. bl.Braşov STANCU ELENA Braşov. sc.Braşov SECELEANU ORTANSA Braşov. et. jud. str. str.450.B.B-dul Victoriei. bl. ap. bl.Braşov STOICA FANICA Braşov.Braso Tibeni/com.A. bl.16.600.24.600 LEI 53.18.4.800 LEI 40.160 LEI 60.2.347.Braşov Rupea.Bras SIMON JANKA Braşov. str.752. str. sc. nr.000 14.27. str.348. ap. str.4.918.Uranus. nr.18. jud.786.200 LEI LEI LEI LEI LEI 46.24.Braşov STOICA ERVIN ANTAL Rasnov. nr.880 36.400 20. Şerban GABRIELA Braşov. bl.732. sc. ap.Branduselor .B.140.A.De Mijloc.C. str.758.Maramures.11. nr. nr. nr. str. nr.Braşov Braşov. bl.Republicii.Petuniei.6.Republicii.Braşov Braşov.B.17.2. et. nr.1. ap.043. SIMON CIPRIAN jud.3.558.De Mijloc.4.7. jud.831. nr. ap.1.Branduselor .269. STOICA GHEORGHE jud.A. str. et.599. nr.Jupiter. bl.145. str.Suceava Braşov.277.400 LEI 102.Lamaitei.37. str. sc. sc. ap. str. ap. ap.223. sc.300 5.000 LEI 76. et.7.C.1.255.1.6. str.440 40. nr. str. sc.187.920 LEI LEI LEI LEI 6.B-dul Stefan Cel Mare. Şaramet ILIE ap.B-dul Victoriei. ap.B.004. ap. et.3.1.10.Spicului. ap. jud. jud. jud.400 LEI 10. sc. str. nr.1. str.42. bl.4. jud. str.3. nr.Crisan.2.3. bl. bl.1. str. SAVU CONSTANTIN jud.B-dul Victoriei. et.9 Mai. j ?ARBA MIHAELA GEORGETA Predeal. SIMON PAVEL ju SITARU LAURA Braşov.870 LEI 231.Saturn. ap.500 13.6.41.89.640 LEI LEI LEI LEI 93. ap.24. sc. str.Braşov Braşov. SIMIONESCU Ştefan jud.Castelului. et.A. bl. nr.49.25. str. str.Postavarului.44.681. sc.1. nr.Bras SIMIONESCU MARIANA Codlea.C. et.

B-dul Grivitei. sc.2.562.Avram Iancu . ap. bl.Braşov ZAZAVITCHI PETCO Braşov. str.000 LEI 35.3. V?CARU ECATERINA ap.403.Braşov Braşov. nr.1.5. bl.Piata Sfatului. sc. bl. nr.Braşov Braşov. UDREA EMILIAN jud. et.579. sc. nr.4.36.818.017.C. bl. bl. ap. bl.1. et. nr.Cometei. str. bl. ap.Alexandru Vlahuta. nr. bl.48.33. str.845. bl. ap. VASILESCU VASILE jud. bl. sc. sc.A. str. jud.120 LEI 30. nr.61.1.27.34. str.Braşov Braşov. Hoghiz.6.142.Mihai Viteazu.Braşov Braşov.Braşov. TALABE MIRCEA 271. TRONARU MIRON ap.600 LEI 99. str. str.A.30.4. j Braşov. bl.6. str. TR?MBITA? CORNELIA jud.Braşov Braşov. ap.2.C.209. TOMESCU VERONICA ap.20. str. str. ap. et.Aleea Crangului. TAMA? MIRCEA jud.Apelor. ZAHARIE Ştefan jud.D.8.18.41A. sc.16.11.34.406.54.13. nr. TORO ANA ju Braşov.720 LEI 42. et. et.139.Calea Bucuresti. nr.160 LEI 23. str.Zorilor.855. nr.400 LEI 47.380.666. jud.B. str. sc.Barbu Lautaru. jud.604.438.000 LEI 8. str.140.Calea Bucuresti. nr.973.Braşov Braşov.500 LEI 31.16.4. sc.503.Bra ULKEI LUDOVIC Braşov. et.B.13.2. str.208.4.240 98.520 LEI 99. str. bl. nr.Braşov Braşov.Braso Braşov.12.Braso Braşov. et. ap.2. Braşov.23.Br THEIL GABRIEL Braşov.4. ap.133.63.A. nr. str.000 LEI 68.Tudor Vladimirescu. sc. sc. str. str.C.10. TAMA? IOAN jud.9.Braşov Braşov. nr. et.Fagarasului. TIBA IONEL jud.1. str.800 LEI 43. nr.2. sc. nr.620 LEI 103. et. bl.C. jud.7. nr. str. et. ap.571.5.Cetatii.10. et.Braşov TEODORESCU DANIELA Braşov.2. str. TUDORACHE IOAN Braşov. nr.4.670 LEI 84.000 LEI 20. jud TOPOLICEANU IOAN Busteni.744.102. VASILESCU STELA jud.A.3.Livada Vulturului. sc. nr.600 LEI 43.B.101.720.440.Braşov TUDORANCEA CONSTANTIN Braşov. ap. sc.D.200 LEI 22. bl.A.990.Bujorului.600 LEI 6. bl. sc. jud.B Braşov.B-dul Victoriei.A.13.1.192.Braşov Braşov.8.800 LEI 22. jud. sc.836.48. nr.28.26. jud.3.94.840 LEI 66.I. sc.133.4.B.1 Decembrie 1918.B.1.Neptun.Zizinului. et. et.Braso TR?MBITA? VICTOR Braşov.720 79. str. et.520 LEI 43. VOINA ION Braşov. sc. str.400 LEI 13. jud. str.C3. et.Stefan Mironescu.60. bl. TE?ILEANU TRAIAN jud.Braşov Braşov.078.7.7.690 LEI LEI LEI LEI 22.4. TRESTIAN ALEXANDRU jud.Fanionului. TOFALVI ANNA ap.409.Alexandru Vlahuta.A29. et.Saturn. et. jud. ap. bl. ap.27. jud.30.200 LEI 11. str. bl.580 17.22.680 LEI 549.27.250. nr.013. str. Braşov. jud. et. et.1. ap.483.C. str.227. bl. bl.Sitarului.92. nr.Braşov Braşov.520 LEI 41.Bujorului.10. nr.24. ap. UNGUREANU CONSTANTIN ap. nr. Braşov.8. str. bl.360 LEI 127. nr. ap.A.3.2.Zizinului.128. et. nr.D10.553. WAGNER ELENA ap.49. et. VARTOLOMEI VICTOR jud. sc.25.1.Prahova Braşov. nr.147. nr. sc. nr. str.5. str. ap.1. ap. TURCEA GHEORGHE jud.Mircea Cel Batran. nr.7. nr.090.28.169.Braşov TUNSOIU EUGENIA Poiana Marului. sc.Lacurilor.6.Branduselor .13.800 LEI 145. str. et. ZAHARIA IOAN jud.124. bl.200 LEI 88. str. ap. et.115. nr. TOROK ALBERT jud.214.Bra Braşov.43.5. str. bl. nr.6.8.679. ap.10.12.57.43.Aleea Violetelor.5.Bra T?RTEA GABRIELA Rupea.160.000 LEI 30 .B.250 LEI 72. nr. ap. bl.2. ZAFIU OVIDIU SEBASTIAN jud.Harmanului.800 LEI 23. ap. ap.38.1. ap.

STR. Vergina Ardelean T.860.H . Iosif Anghel D.Ioan Slavici. nr.7 REŞIŢA. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR. Ioan Avram D.11.I. SC. KOG?LNICEANU NR. Dorina Balu Vasile Banuca Gh. EROILOR NR. B?laj D.409.591. STR.2. STR.000LEI 31 .515. Maria Albu N. SC. Ana Apostol C.. C 13 .395 REŞIŢA.595.4 AP. SC.9 REŞIŢA.219. SC.11 ANINA. STR.B AP.23.000LEI 25. PIA?A 1 DECEMBRIE 1918 BL.967. Maria Alexandru P.790LEI 20. STR.4 .15 REŞIŢA.200LEI 2.H . Florian Baba Ghe. Lazăr B?de? Ghe.980LEI 11.I.I. B-DUL.372.18 .A14. SC.000LEI 41.17 .186. Gheorghe Bâc? T. SC.18 . STR. STR. jud. Nicolina Anghel I.000LEI 10.1 AP. AP.3 . STR.840. 2C REŞIŢA. Doru B?jenaru I.000LEI 13. VIILOR NR.CUZA NR.000LEI 12.400 LEI Din judeţul Caraş-Severin: NUME Adam I.680LEI 31.2 ET. B-DUL. SC.1 AP.186. B-DUL. Gheorghe B?LEAN C. ZONA GĂRII BL. A. AP. AP. str. B-DUL.19 REŞIŢA. Ion Anton Gh. SC.7.600LEI 27.CUZA BL.1 AP.8 .080LEI 14.000LEI 317.000LEI 10. B-DUL.000LEI 25.2C REŞIŢA.190LEI 37.. str.2A REŞIŢA. STR.720. SC.360LEI 33.162.4. ZONA GĂRII BL.C AP.2 REŞIŢA. SC.097. MIRCEA CEL B?TR?N NR. V?LIUGULUI NR.20 REŞIŢA. HAMMER NR.1 ET. Daniela Aspis I.6 .. BISTRA NR. Beniamin Adalbert Aspis I.483. Ilonca Ani?ei I. Iosif Babiak F.1 REŞIŢA. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Nr.AP.CUZA BL. AP. Constan?a Bâta Domnica Valeria Baumann F.GHERGHINA ZETU CULU?? ZG?RCU CLAUDIU AUREL jud. Maria Asztalo? I.6 AP. Mihai Wolfgang Bâc? D.I.15 BOC?A.934. bl. Sandu Anton D.23.200LEI 2.7 REŞIŢA.000LEI 62. ALEEA NARCISEI BL.080LEI 80. ALEEA HERCULANE BL.382. SC.3 REŞIŢA. PRIM?VERII NR. SC.372.40 REŞIŢA. SF?NTA VARVARA BL. Dumitru Anton C. SC.12 REŞIŢA. nr.1 COM.034. AL. SF?NTA VARVARA BL. Aurora Maria B?l?nescu D.Braşov 62. PIA?A REPUBLICII NR.640LEI 31.720LEI 103.727.600LEI 32.11 REŞIŢA.000LEI 51.9 REŞIŢA.3 AP.7 REŞIŢA.37 .11. B-DUL.8.860.720LEI 37.B AP. OITUZULUI NR. MIRCEA CEL B?TR?N NR.754.45 REŞIŢA.3 ANINA.323.593.670. AP.12 REŞIŢA.18 ORAVIŢA.640LEI 11. V?LIUGULUI NR.CUZA BL. CERNA NR. Ionel Albu C.2 REŞIŢA.1 ET. Mircea Arcan Z.232.040LEI 102. STR.Braşov Braşov.500LEI 26.373.Braşov Bod. ap.CUZA NR.21 BOC?A.072.120LEI 78. B-DUL.313.21 COM. M.CUZA NR.440LEI 72.000 LEI 22. A.14 REŞIŢA. B-DUL.2 AP.2 . V?LIUG NR. Barna F. A.5 . STR.666.15 REŞIŢA. VERME? NR.10 REŞIŢA.360. B-DUL.I. C-tin. REPUBLICII BL.510. AP. Ioana Anghi?oiu L.740LEI 53.200LEI 5.C12 . A. STR.307. M. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE 16.4 . sc.360LEI 51. B?lean C. Sofia B?lici P.8.B AP.Tudor Vladimirescu. SC. AP. C-TIN. A.475.616.400LEI 5.2 .194 ANINA. STR. B-DUL.120LEI 46. STR.818. 24 IANUARIE NR. ALEEA BEGONIILOR NR. STR.645.D.. Alexandru ADRESA BOC?A .12 REŞIŢA.593. jud.000LEI 16.11 ORAVIŢA. STR. LUNCA POMOSTULUI BL.I.127.3 AP.1 REŞIŢA. SC. Doru Nicolae Albu P. Ida Asztalo? Gh. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. C-tin. STR.

Florica SAT ?O?DEA COM. ALEEA GUGU NR. PROGRESULUI NR.5 .000LEI 26. Ioana AP.10 Beta P.3 AP.669.000LEI 11. Cecilia SC.680LEI 38. CODRULUI NR.16 REŞIŢA. STR. M?URENI . BL. SC.3 ET.8.20 B?rs?nescu I. Nicolae AP.2 . Dumitru REŞIŢA.2 AP. STR.750LEI 15.BL.307.520. ZONA GĂRII BL.360LEI 25. STR. STR. BL. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. ALEEA LIPOVA NR. AP. B?r?itaru C. STR.26 . 83 A2 Boicea V.510LEI 27. Ioan AP.?ARCULUI NR.1 REŞIŢA.120LEI 205. PANSELU?EI BL.2. 64 Bold A. Tiberiu REŞIŢA. HOREA NR. STR.2 AP.5 .600LEI 9.158. Tiberiu REŞIŢA.A AP.3 AP. DRUM NOU NR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.674.1 ET.477.7 .558.683.1 .2 B?lin F. AP. SC. Nicoli?a ANINA.4 Bondor M.15 Buhnea C. FURNALELOR NR.5 Bejat M.000LEI 26.744. SC. Bujanc? C.32 Borcianu L.280LEI 3. CRIVINA BL.21 REŞIŢA .160LEI 20.20 REŞIŢA.3.000LEI 13.Gheorghe Valeriu REŞIŢA.9 . SC. Mihai Boc?a STR.560LEI 26. Vilma REŞIŢA.744.000LEI 10. Anca Andreea REŞIŢA.1 .34 REŞIŢA . SC.7 Bihoi Gh. STR. CODRULUI NR.10 Berbentea T. POPTELECAN NR.160LEI 53. SC. Aurelia REŞIŢA. DOBROGEANU GHEREA NR.278. Stelu?a Georgina REŞIŢA .000LEI 103.10 Boghici V. STR.186.040LEI 282. SC. SC.7 AP.934.32 Boru D. REPUBLICII BL. Petre AP.2. TEILOR NR. STR.930.340. STR. STR.280LEI 62. GURGHIULUI BL.1.7.4. STR. Lucian Ioan REŞIŢA.160LEI 10.372.000LEI 24.1 Bogza I. C?PITAN I.1.240LEI 5.12 .2 AP. B?rbieru Anica AP. HERCULANE BL. AP.680LEI 8.2 . ALEEA BREAZOVA BL.100LEI 7. Elena SC.3 Bodea L.222. Manole REŞIŢA.8 Borcianu Ghe. A Braia Rodica AP. RETEZAT BL.3 REŞIŢA .3 REŞIŢA . Liliana SC.7 SC. ALEEA M?RGHITA? BL. AP. SC.34 Bobâlc? T.000LEI 16. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE Bug? ?t.3 ET.690LEI 2.2 Bud N.400LEI 32 .4. HERCULANE BL. IZLAZULUI NR.29 ORAVIŢA .6 ET.000LEI 15.A AP. Bogorodea Gh. STR.10 7.571.1 ET.212.Ioana AP.9 REŞIŢA . ALEEA HUNEDOARA BL.345.2 AP. SC.1.12 REŞIŢA .1 REŞIŢA.200LEI 181. F?NT?NILOR NR. SC.271. SC.44 . NR.13 .1 AP.B6 .232. Georgeta COMUNA T?RNOVA NR. Terezia Ana BL.497. SC.8 CRAIOVA. SC.480LEI 580. DOBROGEANU GHEREA NR. ALEEA PIERSICULUI NR.600LEI 20. B-DUL.376.1 Bobâlc? T. Nicolae REŞIŢA. SC. SC.3. Bejinaru D.720.1 . STR. STR.284. ET.307. CODRULUI NR.000LEI 25.19 Belcea Gh.800LEI 25. B-DUL.483. STR.13 .2 Berbentea I. Ion AP. Bodonyi I.4. SC.1.302.3.286. STR.3 . CAEN BL.400LEI 30. AP.5 REŞIŢA.111.7 REŞIŢA.400LEI 5. Ilie ET.32 Borcianu I. Mina Minodora REŞIŢA. Nicu BOC?A . STR.4 REŞIŢA .832.36 Bercea Ghe. Bosioc Rodica SC. SC.2 ET.A AP. Ioana REŞIŢA.039. ALEEA ALB?STRELELOR BL.920LEI 46.11 .000LEI 16. STR. SC.1. AP. AP. Bo?neag-Cru?a P. POPTELECAN NR. Domnica REŞIŢA. STR. Marius Florin ANINA. Beutur? D.677.2 ET.C. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. SC. Ileana Dorina REŞIŢA.1 Bo?utar I.000LEI 265. C?PITAN I.2 .2.4 AP.269.44 Bojan I. STR.1 AP.2 Bosioc Ghe. Paraschiva SC.360LEI 14. Viorica REŞIŢA.054.2 Borcan N. Nicolae ANINA II. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.491.4.1 AP.1 .1.25.584. STR.

784.621.667.488.637.3 ANINA . AP. B-DUL. E 3 .1 ET.5. I.2 REŞIŢA .200LEI 7.930. SC. Adina Marioara Cristea T. SC.7 . Ilie Burtea A. Mihaela Cîrjaliu S.980.2 REŞIŢA . Maria Lucia Ciocoi A. Mihai Chelaru M. TRADAFIRILOR BL. 5 A .153.300LEI 323.810.337.2 ET.F?RLIUG .3 .2 AP. SC. SC.540. ALEEA ZADEI BL. Petru Cârpaci D. Aurel Corcan A.4 . Ioan Cozman G.000LEI 56. NR. P?A REPUBLICII NR.729. SC.MUNCII NR. SC. Elena Burtea M.B-DUL.6 ORAVIŢA . P-?A.18 . SC. AP.320LEI 4.3 . ZADEI BL. PANDURILOR NR.1 AP. SC.1 AP.6 ANINA .10 REŞIŢA . AL. B 3 .2 AP. CAEN BL.13 .703.1 .000LEI 44.2 AP.1 .745. Dumitru Butu A. MONICA Ciuculescu I. SC.960LEI 33.840LEI 49. SC.960LEI 51. Vasilic? Cotrean?i ?t.542.800LEI 32.5 REŞIŢA .20 REŞIŢA . Radislav Colojoar? P. 1 DEC.232. INDEPENDENŢEI BL.564. F?G?RA?ULUI BL.1 ET.26 . 6 C SC.400LEI 10. AP.7 .297.STR. Emilia Cernescu C.1 ET.186. Ioan Chioaru G.120LEI 71.10 REŞIŢA .040LEI 41.Doina(Balaban I.160LEI 440. STR. Gheorghe Călin P. SC.4 . AP. SC. AP.008.4 . STR.380LEI 71.A ET. ALEEA ROMAN BL. Mugur Dumitru Cheiac I. SC. C 7 .9 REŞIŢA .1 REŞIŢA . MOLIZILOR BL.19 REŞIŢA .1.26.2 ET.980LEI 20.6 . SC.46 REŞIŢA .000LEI 2. AP.046.000LEI 9. Floarea Cinc? P. STR. E 8 . STR. Petru Com?a T. AP.200LEI 47.1 ET. Cornelia Creţu I. STR.5 107.RODNEI BL.840LEI 15. SC.10 .Gheorghe Chis?li?? Gh. Elena Cruceru Gh. STR.100LEI 16. STR.812.14 .467. STR.870LEI 2. ALEEA GALAŢI BL. E 8 .000LEI 17. REPUBLICII NR.860. BR?DET BL.1 ET.720LEI 289.800LEI 23.18 BOC?A .957.489. B-DUL. Octavian Costea V. SC. CAEN BL. PANDURILOR NR.488.2 A REŞIŢA .28 REŞIŢA . AP. SC.4. B-DUL.2 .A AP. Elena Cr?guia P. 8 BOC?A .CORVIN NR. B-DUL. ALEEA ZADEI BL.13 COM .500LEI 77.1 ET. E 4 . AP.37 . B-DUL.178. REPUBLICII BL.070.545. SC. STR.2. Petru Cra?ovan V.200LEI 33 .600LEI 41.5 REŞIŢA .7 .744. Nicolae Constantin Ciuta I. Ion Lazăr Cega V.1 . SC.10 REŞIŢA .6 AP. Eleonora CIOROGAR E.4 SC.400LEI 67.400LEI 7.2 ET. ZADEI BL. 142 BOC?A .327. AL. LERNI?EI NR.1. AL. DAMASCHIN BOJINC? BL. Lucian Cruceru C.339.26 . Florea Titus Cega I.120LEI 14.1 .6 REŞIŢA .25. SC. GURGHIULUI NR.054.STR. AP.059. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. SC.155 REŞIŢA .Doina) Ciula C.2 AP.1 ET.1 AP.000LEI 36.834.160LEI 32.2 REŞIŢA . AP. STR. STR. S?LCIILOR NR.280LEI 56. AP.000LEI 34. Dan Coicici B. AP. AP.13 .Bujanc? I.7 .A AP. SC. Elena Cioca S. INDEPENDENŢEI NR. STR.SC 1 ET. AP. Ana Cazacu Perian P.27 REŞIŢA .770LEI 130. 1918 BL. GEORGE ENESCU NR.3 REŞIŢA .8 . SC. SC.A AP. ZONA GĂRII BL.1 .2 REŞIŢA . 8 REŞIŢA . SC.12 REŞIŢA .5 .000LEI 72. Liana Chiseli?? E.1 REŞIŢA . AL .000LEI 18. MUNCII BL.1 CARANSEBE? .6 REŞIŢA . B-DUL. SC.6 SAT VERME? NR. CALEA SEVERINULUI NR.3 REŞIŢA . MUNCII BL.2 .488.039.B ET. 13 DECEMBRIE NR. STR.7 REŞIŢA .1 . REPUBLICII BL.F?G?RA?ULUI BL. ALEEA TRANDAFIRILOR BL.372. 1 .350LEI 31. AP.4 REŞIŢA . SC.604. P?tru Burtea P. MUZICESCU NR.20 REŞIŢA . 1 REŞIŢA . SC.1 AP.D ET. Florin Cristian REŞIŢA . AP.F ET.600LEI 28.000LEI 8. RODNEI BL 4 . Petric? Chiba C.000LEI 57.606. Lazăr Cârpaci P. AP. I.18 REŞIŢA .27 REŞIŢA .2 AP. C .STR. CUZA BL. STR. Stelu?a Ciapsa P.6 REŞIŢA .1 AP.4 . C AP.2 AP. Mircea Cristescu F. STR. STR.1 ET.2 .760LEI 92. SAT VALEA MARE . Dorina Aurelia Cîrjaliu C.

Ioan FARCA? I.840LEI 45. 1 . AP.D.413. ROMAN BL. RE?I?EI NR. 1 DEC.9 REŞIŢA . TRAIAN DODA NR. ION VIDU NR.6 . P-?A.Silvia Filimon V. 4 .741. 4 .912. MUNCII BL.289.2 . 3 CARANSEBE? .1 . I.565. POPTELICAN NR. SC.1 ET.1 REŞIŢA . 2 . B-DUL. Claudia Delschand L. SC. 4 REŞIŢA . SC 1 ET.Victor Filip Gh. 15 REŞIŢA .217. SC. 20 REŞIŢA . AP. SC.Dumitru Fran? A.085. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.614.179.520LEI 5.880LEI 14. SC 2 ET. E ET.1 AP. 7 . STR.Ludovic Derbac V. 125 REŞIŢA . Lic? Dr?gan T.1 REŞIŢA .13 . B-DUL.4 . 1 . AL. BA?OV?? NR.186.Ervin Encu?escu N.Dorina D?n?cic? N. AP.LILIACULUI NR.227. F?G?RA?ULUI BL. Elisabeta Dogaru A. VL?DEASA BL. Ion Dragoescu I. 2 BOC?A . Ana Dia L. B-DUL. MIRCEA CEL B?TR?N NR. AP. SC. MILIAN Fazaka? S. COZIA NR. SC 2 ET.20 REŞIŢA .418. AP. ADALGIZA ANCA REŞIŢA .1 . Ioan Dragu Ghe. SC.246.86 BOC?A . Alexandru Cuzma Elvira Elisaveta Dalea I. B-DUL AL. Doina Dumitra?cu C.13 REŞIŢA . ANA FARCA? P.520LEI 46. Iosif Mircea G?RGHESCU G. AL. SC.259. PROGRESULUI NR.648. SC 1 . Claudia Diaconu D.Simona Fran? N. SC. DRUM NOU NR.422.800LEI 69. AP.9 ANINA .86 REŞIŢA . STR.860. 2 . HERCULANE BL.205. 8 .500LEI 39. CIBINULUI BL.4 REŞIŢA . SC. AP.960LEI 34 . 5 REŞIŢA . 18 REŞIŢA . AL .840LEI 13. P-?A.Cornelia Florea S.467. CPT.1 ET.140LEI 2. STR.1 . SC.360LEI 3.920LEI 17.175LEI 18.1 ET.720LEI 5. 1918 NR.Tunde(Penzes S. AP.1 ET. A 2 .SARMISEGETUZA BL. 21 REŞIŢA .810LEI 48. STR.000LEI 186. ZIMBRULUI NR.4 . SC.068. STR.077.520LEI 51. STR.720LEI 7.696. Marin Ebinger C. I .1 AP.184.14 REŞIŢA . AL. STR.600LEI 15.182. STR. 9 REŞIŢA .37 .22 .1 AP.2 AP.760LEI 34.5 . STR. ?IGL?RIEI NR.F?T?NILOR NR.9 . STR.1 ET. 20 REŞIŢA . 27 REŞIŢA . 1 DEC. STR.6 17. Constantin Doran M. AL.12 REŞIŢA . A ET.573.1 .680LEI 68. 1918 BL. STR. 5 . CODRULUI BL.960LEI 6. I. AP. ION VIDU NR.Ioan Vasile Fota P. STR.010.779.ZADEI F.302. STR. SC.720LEI 58.2 REŞIŢA . AP. 7 . STR. 6 COMUNA VERME? NR. 15 REŞIŢA . P-?A. MUNCII BL. STR.2 ANINA . STR.560LEI 47. STR. Ilie Dintean Ghe.720LEI 30.9 . STR.Curpa? N.912. 4 . SC.2 ET. DRUM NOU NR.Bujor Freisz A.089.4 .20 REŞIŢA .040LEI 7. 1918 BL.934.CPT.777.720LEI 212. SC. STR. STR. 1 . AP.640LEI 26. AP.36 REŞIŢA .Flavia Ingrid Freisz I . 5 .390LEI 4.2 . 21 BOC?A .Miron Delschand L.9 . Persida Damian P. Florin Nicolae Dr?ghicescu L.600LEI 13.8 REŞIŢA .6 .250LEI 73. TRAIAN DODA NR. ET. 2 REŞIŢA .540. AP. 2 .8 . 3 ET.600LEI 137. 142 REŞIŢA . 3 .7 SC. 1 B . 1 DECEMBRIE 1918 BL.535. 18 REŞIŢA .935. AP. 6 REŞIŢA .2 ET. AP. AP. Maria Dana P.000LEI 21. 3 ET. GOLULUI NR.3 REŞIŢA . STR. Dorica Dana M.2 SC 1 .250LEI 5. SC.400LEI 63.Adela Encu?escu V. STR.400LEI 28. Pavel Duma D. GHEORGHE GEANGU? C. AP. RE?I?EI NR.F?T?NILOR NR. IOAN POPTELECAN NR. TINERETULUI BL. STR.2 REŞIŢA .1 ET. CUZA BL.2 AP.000LEI 39.5 ET. 1 DEC.760LEI 155. Danil D?n?cic? D. STR.969.010LEI 53. AP. SC.962.766.1 REŞIŢA .840LEI 28. AL.6 .1 ET. IOSIF VELCEANU NR. SC.1 ET.Tunde) Fiat P.3 .211.

SC. A . 2 . ET.2 . M. ET. STR.Doina Goldea I. 3 .284. STR. AP.155.3 AP. ION CORVIN BL.573. CALEA.760LEI 21.1 AP.2 AP.TIMI?ORII BL. B ET.988. AP.AL DACIA NR. ZORLEN?U MARE . 2 . SC.000LEI 4. VULTURILOR NR.G.000LEI 35 .800LEI 49.925LEI 21.3 ET.4 ET.982.480LEI 35. NR. NICOLAE GURAGATA A. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL. 1 AP. B-DUL. SC. LUCIA HADA C. 6 REŞIŢA .280LEI 452.040LEI 92. DOREL VASILE GORGAN V.120LEI 18. STR. AL.Ana GROZAV D.135.6 REŞIŢA . A .400LEI 28. 24 .000LEI 45. SC.1 AP.366. B-DUL.STR.609. ELENA GUGEA I.750. IOAN HRI?CU I.800LEI 375. REPUBLICII BL. DOINA CARMEN HRI?CU I.Ghen? V. E AP. STR. I.2 . 6 REŞIŢA .744. STR. STR. 12 REŞIŢA . 7 REŞIŢA .870LEI 43.1 ET.32 . F?G?RA?ULUI BL. ELEONORA HOZAI P. 30 REŞIŢA .573.2 REŞIŢA . SC. 19 REŞIŢA .2 .1 .22 .1 ET.Pavel GHEORGHE I.28.840LEI 5. ROMANILOR BL.BUZIA? NR. NR. NICOLAE Glava O. MIRELA LIANA Goldea I.1 SC. LIBERTĂŢII NR. 28. N.2 56.320LEI 6. NR.080LEI 42. ION GUGEA N. SC.000LEI 2.AL ALB?STRELELOR NR. ION IASINOVSCHI D. PETRU MAIOR.Eduard GR?DINARU Z. MARIA IC? I. SC. 1 A .8 REŞIŢA . 12 REŞIŢA . AP.800LEI 65.1 ET. SC. AP.335. SC. STR. LIVIU FLAVIAN GR?DINARU I. 1 DEC 1918 BL. M?GURA NR.8 ANINA .1 .040LEI 24.877. 6 AP.Mircea Groza S.860.369. ET.Lilica Liliana Gogoloiu I.800LEI 8. SC. STR. AL.977.440LEI 23. 24 IANUARIE NR. ELENA REŞIŢA .063. 3 REŞIŢA . IUSTIN IENI I.112. 8 .600LEI 47. GUGU BL. 10 REŞIŢA . B-DUL. AP. B-DUL. 11 REŞIŢA .Victor GOLDEA A.111.590.136. AP. DOJA NR.741.058. 1 AP.. STR. 8 BOC?A . 26 REŞIŢA . B-DUL. ET.Ogrin Petru Gl?van R. TITULESCU BL. STR.357. SC. AP. ADRIANA SONIA BLANCA HARAMUZ A. 3 REŞIŢA .1 ET.084.STELA IENEA I. SC.STR. 1 COM. B-DUL. 15 COMUNA CARA?OVA .337.8 .37 . 24 IANUARIE NR. STR. 24 .440LEI 88.830.2 . GEORGE DANIEL IENI M.299. 21 REŞIŢA . STR. MARTIN GHERA P.5 REŞIŢA .1 ET.V?N?TORILOR . 2 AP. VULTURILOR NR.2 REŞIŢA .HORIA NR.STR.240LEI 22. 6 REŞIŢA .360LEI 13. ROZALIA GHERA GHE.459. BERZOVIA . CUZA NR. SC. REPUBLICII BL.960LEI 30.393.A.058. REPUBLICII BL. RODNEI NR.103. REPUBLICII NR. SC. 1.417. B 10 .264. 1 AP.PETCULESCU NR.n.G. NR. AP.2 AP. FERNANDA ELFRIEDE GUTU V.1 ET. ET.PETCULESCU NR. 23 .32 .280LEI 153. SC.520LEI 19. GHE.P-?A. STR. 4 BOC?A STR. 1 ET.4 REŞIŢA .600LEI 93.3 . PĂCII BL.862.000LEI 43.Valentin Calin GORGAN I.804.ERNST DĂNILĂ Groza P.2 AP.348. Z?RANDULUI . A .30 COMUNA CARA?OVA . STR.13 SC. 6 REŞIŢA .4 . REPUBLICII BL.785. 138 REŞIŢA .S?LA? DEALUL MARE f.680LEI 41. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE BL.32 REŞIŢA . 3 REŞIŢA .3 . AP. 2.STR.A. SC. STR. AP.780LEI 32.13 SC.21 . GRATZ BL. 2 REŞIŢA . 9 REŞIŢA . REŞIŢA . 36 REŞIŢA . 1 ET. NICOLAE HOLHO? N. DORICA IENE?EL GH. AP.8 REŞIŢA . ICOANA PARASCHIVA HARAMUZ A.760LEI 20. VICTOR IOAN Goruian I. C 11 .200LEI 14.420LEI 126.2 AP.4 . STR. SC. 2 .280.640LEI 3. 4 REŞIŢA . IOAN IENI G. VULTURILOR NR. NR.160LEI 80.Liviu Petru Graumann I. B-DUL.1 .3 ET. 4 . B-DUL. MARIA GORGAN V. SC. A AP.040LEI 2. STR. 26 REŞIŢA . SC. NR.960LEI 21. ILEANA GROLMUSZ S. 8 COM.

LUP?AN M.000LEI 23. SC. AL.760LEI 8.3. STR.800LEI 40.26. 2 ET. STR.M. SC. CUZA BL. ZORLEN?U MARE . 9 ILIA V.360LEI 36.200LEI 78. HORIA BL. AP.573.760LEI 7. IOAN 12 JURA M.5 .101. IOAN AP.120LEI 12.10 REŞIŢA.800LEI 21.3 AP. SF.7.400LEI 40.16 A ILE? I. PETRU MAIOR NR. SC. 322 MANCIU D. ION COM.520LEI 11.571.65. STR.330. SC. PAVEL AP. SC.000LEI 51.488.560LEI 15.299.800LEI 24.26 .120LEI 20. ILE? I.520LEI 24. CARTIER SECUL .4. LUPAŞCU P.017. HERCULANE NR.269. NICOLAE REŞIŢA. SC.960LEI 71.160LEI 22.403. 1 ET. AP.2 REŞIŢA.3 . 1. SC.G. 3. AL.339.055. 2.5 KELLER P. B-DUL. ET.29 IOV?NESCU D. 3 ET.991.2 .5 . FLORIN COM. AL.848. REPUBLICII BL.2 . T?RNOVA . CONSTAN?A AP.640LEI 19. SC.3 IZVERNICEAN N.1 .100LEI 56. BL.5 KAPROS F.800LEI 51.1.860. 13 MANDA C.3 ET. CUZA NR. AL.12 MANCIU I.280LEI 25. MARIA MIRELA ANINA. NR. ŞincaI BL.223. 15 O?ELU ROŞU B-DUL LIBERTĂŢII NR.760LEI 6.520LEI 24. PETCULESCU NR.233. MARIA REŞIŢA. PANSELU?EI BL. SC.2.2 . MIHAI REŞIŢA. I. B-DUL. I.201.2. V?RVARA AP. SC.073. SC. 12 L?C?TU?U V. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MARGARETA BL. MIHAIL AP. SC. AL. STR. AURELIAN REŞIŢA. STR.302.118 REŞIŢA.063. AP.471 REŞIŢA. AP.A.1 ET.040LEI 34. JUNC I.100LEI 32.000LEI 51.644. DORINA MARILENA REŞIŢA. 3. A AP. 5 SC. NR. AP. MARCU I.A ET. 4 AP. 2 ET.1 AP. AL. SC.29. NARCISEI BL. B1 .35. ECATERINA REŞIŢA. 16 REŞIŢA. SC.445. MARGARETA . B-DUL A. B-DUL.REŞIŢA . 21 . 2 AP.160LEI 88.10 REŞIŢA. AP. FAG?RA?ULUI NR. T?RNOVA . CRISTINA REŞIŢA. RETEZAT NR. F 6.767.REVOLU?IA DIN DEC. ROMAN BL. NR.3 REŞIŢA. STR. ZADEI BL. SC. AL. AP.063. CUZA BL. GHEORGHE REŞIŢA.040LEI 29. MĂRĂŞEŞTI NR. AP. EUGEN SOFRONIE AP.200LEI 36 . 2 ET. ELISABETA ANINA .2 ET. AP. GHE.190. TEILOR NR. I.410LEI 13. 6 B SC.800LEI 63. 4 MARCOVICI D.1 ET. 1 AP. STR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. BREAZOVA BL.501. MARIA REŞIŢA. SC. STR. KOCZKA M.1 ET. STR. CORNELIA REŞIŢA. HORST CAROL BL.A 3 SC.8. HAMMER NR. H. 8 REŞIŢA .3 LUNGU D. AL. 2 AP.2 ET. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE KELLER C. 2 JURMA GHE. B AP.3 . SC. ION COM. SC.6. 65 KOLLMANN L. VARVARA BL. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.1.2 .775. SC.331.3 ET. UNIRII NR. IOSIF REŞIŢA. B-DUL. AP.26 . 4.2. AP. AP.5 LENGHYEL A. AP. B-DUL.TINERETULUI BL. GHEORGHE ET.534. SC. C-TIN REŞIŢA.22. STR.6.120LEI 50. 2 AP. EUGENIA REŞIŢA .11 MACEDOLEAN T. 1.008. STR. SC.558. IULIAN REŞIŢA.690. SC. R.445.996. REPUBLICII BL.14 REŞIŢA.3.450.000LEI 25. STR. VALENTINA REŞIŢA. STR. KELLER H.23 IRINCA M. PETRU IOAN 10 REŞIŢA.6 . 28 LUNGU D. VICTOR REŞIŢA.PINILOR NR.18 LUNGAUER M. 2 AP. B-DUL. STR.3 LUCHICI I. BAZNA BL. MALDAN EMILIA 9 MALDEA P. 10 LAZEA GHE. AP.6 IMBRI P. VESELINA REŞIŢA. AL.090. ANA ET. 1 LIN?A I. B-DUL .6. 3 ET.18 .1 ET.320LEI 41.4.550LEI 50.160LEI 11. I.3 . LUPU V.9 MARCU P. ELEONORA 41. SC. LENU?A REŞIŢA. 1 ET. AL. MARICELA BOC?A.3 ET.760LEI 6. SC. FAG?RA?ULUI BL. 1 ET.2 .794.GROZA MOISE BL. MACILOR NR. SC.450. STR. 261 LORIN?I A. NR. LUPENCIA H. 9 REŞIŢA .160LEI 33. CLAUDIU VALENTIN REŞIŢA.4.

8. AP. ET.STR.14 AP. NICOLA M.1. VIORICA SORINA REŞIŢA. I. GUT?I BL.8 BL.669.REŞIŢA.4.42 NAGY F. 1918 BL. CĂLĂRAŞILOR NR. SC.36 REŞIŢA. HORIA NR.3 NEGRU GHE. STR.840LEI 15. GHIOCELULUI NR.27 MOISI A.2.1. SC.838.1 ET. CALEA CARANSEBE?ULUI BL.767.720LEI 37.VARVARA BL.236.6 NICOAR? S. MARIA REŞIŢA.2. 6.695. IOAN AP.15 TIMI?OARA STR. AP. MARIA MICU A. L. ET. STR.600LEI 7.4. 1 DEC. CRISTINA REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.337.700LEI 12. SC.063. STR. MARGINEA NR.6 . VASILE LUCACIU NR. CARAGIALE BL. AP.10 REŞIŢA.3 CARANSEBE?. GUGU NR.6 MUNTEANU C.23. AP. D. AL.6 REŞIŢA .200LEI 24.55 NICOLAE GHE.1 ET.002. B-DUL . SC.760LEI 116..480LEI 35. 7 REŞIŢA.28.7. MARIA TIMI?OARA . AP. 20.446.1 ET. B-DUL. ELENA AP. STR. CHIRIL REŞIŢA. SC.6 CARANSEBE?.2 TIMI?OARA . I. STR.3 AP.384. STR. STR. STR. SF. 1 A .2.SIMION TEODOR MILO? AUREL REŞIŢA. A.842.941. STR. ET. 1918 BL. EFTIMIE MURGU NR.494.2. STR.6.1 . P-?A.5 REŞIŢA.4 MUTA?CU ?T. ADAM REŞIŢA. FLORICA MIC?A F.360LEI 310. TIN. SC.PROGRESULUI NR. NR. AP.971. SC. CUZA NR. CARAGIALE BL.4 ET. MARIN MIDRIK A. NARCISEI BL.400LEI 12. 4 ET. MINODORA MARIA REŞIŢA.2 ET.4.REVOLU?IA DIN DEC. STR. SC. LIANA DELIA AP.270. 14 REŞIŢA.860.3.1 ET.20 MOISA GH.1 .2. NR. CLAUDIA 2 AP.000LEI 13. ION MENGU I. B-DUL A.4 MODREA D.1 ET. B-DUL.1 ET.000LEI 94. SC. P.558.REPUBLICII NR.27 REŞIŢA. GEORGE BL.640LEI 38. ?ARINEI BL. SC.403 MUNTEANU M. 2 REŞIŢA. ELLA MARIE?AN M.21. SC. AL. CERNA NR.1 ET.B MINEA P.665.SZEP.B AP.18 NEAGU F.STR. AP. STR.200LEI 108. SC.2. P-TA.040LEI 147.800LEI 9.15 37 . AP. C.000LEI 13. 2 ET. M. STR.1. STR. VASILE COM. AUREL. MARIUS REŞIŢA. AP. JANETA ME?IN? C. B AP. CUZA NR. NERG?NI?A .794.000LEI 41. ?ARINEI BL.7. 30 SC.000LEI 29.483. ALEXANDRU REŞIŢA.F .600LEI 73. SC. STR.000LEI 18. STR. 1. B-DUL. I.16 REŞIŢA.24 REŞIŢA.037.17.3 .27 NICOLAE A. 1 A .B MINEA I.376.30. 2 ET.046.280LEI 12.768. GHEORGHE AP. 1 AP.000LEI 14. AL. STR.906. 20. AP. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE MOLOC? C.490LEI 47. NICOLAE M?T?SARU C.000LEI 31.NEM?OC NR. 1918 BL.16 MUTA?CU S. SC.040LEI 51.3 VALERIA E.560LEI 73.1.7 ET. AP. GHEORGHE C. AP.040LEI 24.4.400LEI 3. STR. SC.653.600LEI 46.10 REŞIŢA. SC.408. 8 MOLDOVEANU .2 . P-?A.MARTIR M. MOISA M. ET. 1 AP. RODNEI NR. MARIA MARIN I.656.4 .24 REŞIŢA. 1 DEC.C ET. L. 1 DEC. VLAICU NR.A ET. STANCO AP.1 ET.280LEI 18.4 MUTA?CU P.400LEI 71. 45 REŞIŢA.040LEI 13.600LEI 44.861. STR.151. MIHAI REŞIŢA. SC.M?RGHITA? BL.028.8 MUSTA?? P. LOGA NR. STR. 3 REŞIŢA. HORIA BL. AUGUSTIN MILA POP T.533. SC.28. SC. ET. STR. 55 51. STR. STR. I.000LEI 18.260. FRANCISC REŞIŢA.19. BL. REŞIŢA.166. AP.15 NICOLAE T.600LEI ANINA.10 REŞIŢA. AURORA AP. FRANCISC CARANSEBE? .254. STR. V?LIUG . ILIE MEZIN M.6 NICOAR? D. AP. HORIA NR. SC. GEORGE ENESCU BL.MARIAN ?T.25.3 MITRU S.1 ET NICOLAE A. LIVIA AP. SC.400LEI 26. NERG?NI?A NR.2. GRIGORE ALEXANDRESCU NR.800LEI 1.494.264.

STR. PALL ?T.374. SC.4 REŞIŢA.850LEI 42.POLICLINICII NR. SC. PAUL REŞIŢA. SC. SC. PIRCEA P.090LEI 9.520LEI 235.504.780LEI 168.3. AL. RODNEI BL.1 ET.31 .1 ET. FLAVIA AP.5 REŞIŢA.G1. DOINA ANINA. SC.1.4.F?G?RA?ULUI NR. BL.1.F ET.600LEI 10. DĂNILĂ 8 AP.400LEI 123.744.REPUBLICII NR. ANTONICA REŞIŢA.1 ET.680LEI 86. SC.840LEI 7. AL.11 REŞIŢA. MARCU MOLDOVA NOUA. STR.F?G?RA?ULUI NR.600LEI 222.600LEI 23. SORIN TITEL NR. STR.2. AP. SOFIA AP.3 ET.4. NECULAI REŞIŢA.2. OPRI? T. AP.3. MIRCEA AP.9 REŞIŢA.066. I.319. L?PUSNICUL MARE. DUMITRU BOC?A.7 NICOL?ESCU I. STR. ROMAN NR. L?PUSNICUL MARE. BREBU. AP.5. 126 OBER?TERESCU N. ZORLEN?U MARE . 5.200LEI 101. SC.B ET.17 OBER?TERESCU D.3 NICOL?ESCU R.000LEI 3. I. ROMULUS ANINA. CENTRU DOMAN BL.120LEI 2. SOFICA RODICA REŞIŢA.800LEI 51.444.24 . LUNCA POMOSTULUI .7. AP. IOAN REŞIŢA. 6A PERA I. AP. SC. FELIX NR.11 NIORBA D.5. MARIA COM. N.B-DUL.840LEI 47.7 ONOZO B. AP.22 PETRICI A.800LEI 68.A 22.000LEI 116.540. EMILIA AP.10. P?A 1 DECEMBRIE 1918 NR. STR. L.65 P?SUL? P.3.9 OG?RLACI I.11. DUMITRU COM.200LEI 16.D ET.3 ET. AP. SC.760LEI 21. NR.180.087.040LEI 15. AL.281.65 P?LEAN I. CHI?IN?U NR. OBER?TERESCU D.12 P?TRU GHE.C ET. SC.9 OG?RLACI P. STR. MARIA REŞIŢA. B-DUL.781.PROGRESULUI NR. B-DUL.E ET. AL. STR.860. 5. ELISAVETA AP.000LEI 23.720LEI 125. NR.17 PAMFILE A. UZINEI BL. LILIACULUI BL.10 REŞIŢA. C ET. STR.233.892. SC.2.525. STR.POLICLINICII NR.171.2 NICOLAU N.?ARCULUI NR. BĂLCESCU BL. TU?NAD NR. NICOLAE PETRU REŞIŢA.645.9 REŞIŢA. ANA AP.9 PEICA P.883. AL. CENTRU DOMAN NR. ION AP. STR.GHEORGHE DORU REŞIŢA.156.8.648. AURELIA REŞIŢA.5. ROZALIA ET.GR?DI?TE NR.1 NICOL?ESCU P. SC. SC.13 .240LEI 12. AP.GR?DI?TE NR. AP. STR.744.000LEI 20. STR.890.074.026.400LEI 24.A5 SC.1 ET. SC.100 REŞIŢA.B ET.A PANCU A. IOAN AP.2 REŞIŢA.6 P?V?LUC? C. AL.480LEI 48.200LEI 420. 7 PATAKI C. PETRU REŞIŢA.SECA?ULUI NR.12 P?SUL? P. AL.870LEI 51.19.15 PERI?-BENDU I. IOAN REŞIŢA. NR. LILIACULUI BL.5. MARIA AP. AP. STR.24. 4 SC.542. 302 OG?RLACI C.074.000LEI 24.1.200LEI 10.520.14 ONEL C. SC. B-DUL. PASCARIU I. 12 SC. NR.400LEI 76.12 P?SUL? P. LILIACULUI BL. P?TRU D.1 TIMI?OARA .441. AP.000LEI 14. STR.960LEI 3.2. 1 ET. STR. NICOLAE ANINA.50 PETRU O.3.3 ET.000LEI 253. CARAGIALE NR. AP. OLARIU C. 29 P?CURARIU N.3 ET.000LEI 2.. ET.040LEI 20.2. IOAN VASILE SEBE? STR.2. 1918 NR.3 ET. STR.3 PER?A I.800LEI 38 . CALEA CARANSEBE?ULUI NR. AP. IONICA BRĂILA.STR. CALEA CARANSEBE?ULUI BL. NEGOIULUI NR.1. SC. AP. OCTAVIAN REŞIŢA.550.5.3.14 P?LEAN GHE.228. SOFIA COM.12 P?TROI I. SC.980LEI 79. 3 NIORBA D.372.558.1.400. EFTIMIE MURGU NR.2 . SC. CORNELIA REŞIŢA.11 PA?CU D. CEDOMIR AP.12 PITIC? GH. 1 DEC. SPORTULUI NR.000LEI 2.2. ELLEN REŞIŢA.13 DEVA .855. MIHAI COM. RODICA REŞIŢA. AP.B ET.302.450. SC.526. AL. MUNCII NR.685. GABRIEL BOC?A. COSTACHE REŞIŢA.1 ET.REŞIŢA.998. HUNEDOARA NR.16 REŞIŢA. CUZA NR.3.6.8. AP.19.FRUNZEI NR.096.600LEI 36. STR.4. 5. AURELIA AP.

PETRU MAIOR NR. SC.3.128.B SAVU I.712.302. ?ARINEI BL.IONEL ADRIAN REŞIŢA.779.200LEI 33.3.23 RITE? G.33. SC. ACHIM REŞIŢA.B RŢuţU C. SC.227.720LEI 44. MARICICA AP.480LEI 9.760LEI 18. STELIAN CARANSEBE? .892. STR.3.786.36 REŞIŢA.15 POPESCU I.3 AP.1.1 ET.920LEI 18. SC. ROMANI?EI NR.3.G.E ET. CALEA CARANSEBE?ULUI NR13.400LEI 17. GHEORGHE REŞIŢA. POPESCU M.5. TEIU?ULUI NR. TOMA AP.539.3.5.2. CAROL AP. SC.880LEI 36. MARIA REŞIŢA. SC.11 RADICI P.6 REŞIŢA . STR.1 PU?U N.2. ROMAN NR.1 .22 REŞIŢA.000LEI 25.C P?NZARIU GH. TRANDAFIRILOR BL.4. AP. AP. BUTOV?? NR.000LEI 14.5 REŞIŢA. HERCULANE NR. STR. C-TIN.15 REŞIŢA.19.1 RADU I.415.A AP.420LEI 20. ROGOVEANU T.928. STR. AP.088. B-DUL.43 REŞIŢA.10 REŞIŢA.33.2.13 SAVA TEODOR REŞIŢA.44 RITE? N.184. AL.1. LUCIAN VIOREL ET.809.5.000LEI 29.1 AP. AP. A.288.1 PUTANU V.839. SC. AL. STR. PETRU REŞIŢA.358.560. SC.440LEI 87. STR. SC. STR. REPUBLICII NR.2. STR.1. AP. STR.7.906.8 BOC?A.217.1 ET.1 PUICAN M. SC. AP. SC.800LEI 50.084. SC. STR.1.2.200LEI 8. HUNEDOARA NR. AP. SC.5 PUREA R.4 RADICI A.3.8 REŞIŢA.491. STR. A3. SPIRU REŞIŢA. B-DUL. DUMITRU REŞIŢA. P-?A.5. AL.440LEI 145. AL. ELVIRA REŞIŢA. SC.1 . BUTOV?? NR.13 POJI?? M.004. MARIA P?NZARIU C. CALEA CARANSEBE?ULUI NR.840LEI 42.520LEI 20.358.5.13 REŞIŢA.30 POPA A.452. PETRU CARANSEBE? .5 PU?CA? I. HERCULANE NR.2 ET. AP. GHEORGHE ET. P-?A. F?G?RA?ULUI NR. STR. MARIA REŞIŢA.2. SC.2 ET. 2 AP.2 REŞIŢA. POPESCU GHE.2 ET. AP. NICOLAE P?NZARIU A.794.4 RADU C.8 SAVA S.6 39 . SC.440LEI 10.3.13 80.1 AP. AP. 1 AP.800LEI 8.4. MARIA REŞIŢA. ET.2 ET.4. AL. PAVEL REŞIŢA.11 POPLICEAN L. SC. AP.2 ET.967.1 ET. REPUBLICII NR. SCHAFFER C. SC. G. FLORIN NR. CERNA NR.4.877.474.3 ET. STR. STR.C AP.440LEI 23. IOSIF REŞIŢA.000LEI 51. AP. C-TIN. SC. NICOLAE REŞIŢA.8 REŞIŢA.1 ET. SC. IOAN POPTELECAN NR.280LEI 24.860.1.826.2.30 A. DUMITRU SC. PANSELU?EI NR. TRANDAFIRILOR NR. AP.680LEI 60. STR. GUT?I NR. ION CORVIN NR. EROILOR NR. AL.PI?IGOI M.850LEI 52. SC.C AP.19.480LEI 101. AP. MOLIZILOR NR.44 RITE? P. REPUBLICII NR.1 ET. BUTOV?? NR. SC.600LEI 18.1.13. SC. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. SC.304.600LEI 13.350.8.A. AP.11 RADOMIR I.38 PU?U I. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE SAFER V.4. SC. CPT.4. AP.2 ET. SC. PETCULESCU NR. SC. TOMA BOC?A.44 ROBECI GH. AL.280LEI 16. STR. AP. SC.432.1.2 RACZ L. ZADEI BL.C ET.1 ET. AP. STR.3.3 ET.4.040LEI 77.864.1. AL.559.8. RODNEI NR.800LEI 25.816. CALEA TIMI?ORII NR. GEORGETA CARANSEBE? . ELISABETA REŞIŢA. MARIA REŞIŢA.200LEI 28. STR.275LEI REŞIŢA. DORU PETRIC? REŞIŢA. CAEN NR. AURORA REŞIŢA. CAZ?RMII BL. MOCIUR NR.334.2 SECO?ANU I. AL.200LEI 34. ROMANI?EI NR.750LEI 23. CARMEN ET. STR. AL.14 POPA P.000LEI 67.200LEI 44.2 AP. LUDOVIC REŞIŢA.2 SECO?ANU P. AP. EMIL REŞIŢA.16 PORU?NIUC GHE. PETCULESCU NR.5.150LEI 33.2 AP. CALEA CARANSEBE?ULUI NR. PETRU ET.F3.2.680LEI 26.19 REŞIŢA .418. R?ITARIU IOAN AP.

AL. 14 SC. CEZARINA AP. LILIACULUI BL. 3 40 .9 SC. ?OGOR N.14 REŞIŢA .14 REŞIŢA.674. RODNEI NR.19 REŞIŢA. STR.1 ET. B ET.632. BORIS SIMION C.080.824. B-DUL. LIVIA GEORGETA CARANSEBE? STR.159. IOV 2 SULEA T.503.A3.36 ?OGOR M.4 . I. SC.912. PETRU T?RNOVA NR.771.500LEI 254.5 BOC?A . SUCIU P.1 ET. DOINA MARIA AP.000LEI 17. MARIA SPILCA M.107. 2 ET .3. STR. TEODORA ARAD. MIHAI REŞIŢA.660LEI 8.11 ?ERBOANE T. NARCISEI NR.840LEI 29. IOSIF REŞIŢA . DORU GHEORGHE SP?L??ELU C. MIHAIL KOG?LNICEANU NR. CRIZANTEMEI NR.4 AP. AP. DORINA CARMEN SISAC GH. GEORGETA REŞIŢA.925LEI 4. STR.165. B-DUL.372. 5 REŞIŢA . 1 SC.6.000LEI 39.10 REŞIŢA. AP.800LEI 138.1 ET. STR. VIORICA BOC?A . PERSIDA 11 ?ANDRU I. AP.120LEI 1. IULIAN STAN N. AL.4 . AL.1 ET.555. ION VIDU NR.372. B-DUL. ST?NGU P.14 REŞIŢA.480LEI 10. STR. AP. VASILE COMUNA MAURENI NR.175LEI 44.816. SPORTULUI NR. ALEXANDRU SIMION N. SORIN REŞIŢA. CARAGIALE BL.781. PETRE REŞIŢA.040LEI COM.5. ET.000LEI 17. MARIANA REŞIŢA. IOANA REŞIŢA.3 SC. 5 STOI?OR V.. SALC?MILOR NR.2. MIHAI SP?NU C. RE?I?EI NR. ROMAN NR.M?RIOARA REŞIŢA.1 AP. STR.380LEI 107. 5 SC. STR.2 AP. 2 AP.43 REŞIŢA. 2 ET. MIRCEA CEL B?TR?N NR. AP.360LEI 59. B-DUL.1 ET 3 AP. 8 AP29 ?ERENG?U I.372. NERG?NI?A . STR.960LEI 9.680LEI 10. SC.2 SC.025. 31 SC.43 REŞIŢA.2. BARBARA REŞIŢA.4 ET. SC.000LEI 67.2 ET.2 AP. ALEXANDRINA SPOREA GHE.42 SUCIL? M.083.8 AP.8 AP. ET. I. ION LUCIAN REŞIŢA. HORIA BL.410.970. DIN DECEMBRIE NR. AP.800LEI 364.7. B-DUL REPUBLICII NR.785.6 SC. B6. 8 STOICONI D. CORBULUI BL.7.1 REŞIŢA . L.2.472 REŞIŢA .200LEI 74. SC. AP. DANIEL LIVIU SIMION N.900LEI 164. SC. NR. STR.43 REŞIŢA .5.000LEI 23.600LEI 21.800LEI 58. 5 STOI?OR V.3A AP. NR. CARAGIALE BL.14 BOC?A ROM?N? .074.STR. LIVIA SIMION T. ANINILOR NR.42 STROIA P.MUNCII NR.1 REŞIŢA.281 COMUNA F?RLIUG NR. ET. CORBULUI NR.000LEI 10. IOAN REŞIŢA .I. STR. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.3 .14 STEGER C.2 ET. STR. SC. NICOLETA REŞIŢA.SPORTULUI NR.2 ET. ANA 1 ET 1 AP. STR.959. RODNEI BL. B-DUL REV. SC.847.4 REŞIŢA.19 ?ERVENSCHI I.3. 14 BL A SC.SEG?RCEAN P.455 STROIA GH.650LEI 1.4 AP. GHE. SC.3.422 REŞIŢA. STR. ST?NESCU I. 8 AP.1.4.251.390.740.334.2 ET.A ET.200LEI 45. DUMITRU AP. BU?TENI NR. CĂLIN NICOLAE SIMION N. ST?NESCU A.10 TABAN I. ET.2 STOIACOVI P.602.Gurghiului NR. LUNCA POMOSTULUI BL. NERG?NI?A .674.3 .A3. Corbului NR 5.200LEI 12.600LEI 46.794.HORIA BL.2. ELENA REŞIŢA. NR. STR.4 STEINER E. L.800LEI 103.3 AP 14 ?IRIAN E. 1 SC A ET.760LEI 25.660LEI 93. STR.10 REŞIŢA . ET.STR.940LEI 13.600LEI 933.1 sc.580. SILVIU SP?TARU GH. STR.868.077. C ET. B-DUL REPUBLICII BL. REPUBLICII BL.560. 2 AP.1 et. REMUS BELLA REŞIŢA Timi?oarei nr. SC. CARAGIALE BL.000LEI 189.821. STR.13 118. STR.5 STOICA V.AL.EFTIMIE MURGU NR. SONYA SIMION D.045.500LEI 31.720. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.8 AP.1 ap. 6 TABAN I. STR. STR.680LEI 27.320LEI 30.800LEI 518. MARINETA SP?L??ELU C.54 REŞIŢA . STR.4 .000LEI 23. 4 ET.400LEI 49.1 . L. GR?DINARI. PETRU ADRIAN SIMION C. NICOLAE REŞIŢA.

ROMANILOR BL. C12 .11 UDOVI?? P.440.151.000LEI 207. MIHAI REŞIŢA.12 VASILE M.116.2 AP.930LEI 8. C-TIN.702. AL.000LEI 41.3. 2 AP.2 . SC. BORLOVA . I?TVAN BOC?A. AL.000LEI 19. AP. GOLULUI NR.632. BUJOR REŞIŢA. SC.13 VINCZE-IANCSI A. STR.320LEI 10. GHE. ZONA GĂRII BL.D ET.171 JUD. NICOLAE ANINA. STR. STR. 1 ?URESCU I. TARKANY I.D ET.6 URSU P. DORINA REŞIŢA.-S.352. SC. ET.4. PAUL REŞIŢA.9 REŞIŢA .9. BR?DET BL.1. 28 SC.227. F?G?RA?ULUI NR. BORLOVA .12 UNGUREANU GH.26. NR.1 VELESCU F.3 ET.116. STELA REŞIŢA . UDOVI?? P. B-DUL.13 REŞIŢA.558.6 URSACHE C.2 ET. SUSANA AP.12 ET. VICTORIA REŞIŢA. CARAGIALE BL. C.15 TOLCI I. SC.1. VIRGINIA REŞIŢA. VL?DEASA NR.200LEI 95.200LEI 15. AP.2 AP. I.980.214. SC.4.422.000LEI 31. STR.2. MUNCII NR. AP. 16 VESEI V.046.4.4 SC. 26 TOMESCU I.10 TOMA I.000LEI 2.333.000LEI 62. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? C. FLOAREA NR.550.427.1 AP. 9A.116. FINETA REŞIŢA .000LEI 32. 26 TOPLICEANU C. STR.160LEI 41. 1 ?IGLA I. VL?DEASA NR.1 ET. STR. STR. STR.8 SC. SC. PETRU AP.1 31. MARIE REŞIŢA .18 ?APELEA F. E 3 .9 URSULESCU R.4.1. STR. SC.2 . 7 TURCAS N. AL.B. MIREL AP. SC.760LEI 37.1. SC.562.6 REŞIŢA.2. SC. F6. IOAN AP.12 REŞIŢA . STR. ION AP.160LEI 20.967. SC.334. AP. STR.950LEI 26. IOAN REŞIŢA.40 TELESCU I.12 ORAVIŢA . VASCU A.760LEI 39.15 V?RAN I. AP. TOMA AP. K. 2 AP.6 VASILIU GH. L.773.000LEI 72. STR.960LEI 17. DUMITRU BL.288.ROMANILOR BL. TIUTIU T.-S. STR. GENERAL TRAIAN DODA NR.PICTOR NICOLAE GRIGORESCU TOMESCU V. B-DUL. C. SC. SC. STR.13 TELESCU I. AL. STR.2. SC. SC.4. VASCU I. HERCULANE NR. L. AP.2.1 ET. EUGENIA MARINELA COM. AP. ZONA GĂRII BL. PETRU REŞIŢA.171 JUD. STR. SC.446.339. K. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE TRINC? I.15 VASILIU GH.2 ET.000LEI 9.7.800LEI 17. ORAVIŢA . REPUBLICII NR.440.000LEI 3.507. ADELLA AP.2.AL ZADEI BL. 3.10.4.400LEI 83. ET.113.17 REŞIŢA. AP. MARIA REŞIŢA. TIMI?OARA.22 REŞIŢA. DUMITRU NR. VERONICA LENU? REŞIŢA. STEJARILOR NR.000LEI 22.400LEI 57. ALEXANDRU AP.372. CIPRIAN IOSIF AP. L.200LEI 31. STR. STR.4 C BL. CORBULUI NR. R?NDUNICA NR.2 ET.200LEI 18. V?LIUGULUI NR. TUDORA NR. SC. SC.32 REŞIŢA.878.240LEI 41. LUCIA REŞIŢA.12 ORAVIŢA.181. I.1 ET. TEAC? D. ION CORVIN NR.488. VIOREL REŞIŢA.2 ET.000LEI 43.1 ET. 8 AP. STR.020LEI 12.M?CINULUI NR.223.799.26.5. STR. AP.744. CARAGIALE NR.600LEI 18. AP. REPUBLICII BL. RAVECA REŞIŢA.1 ET. CALEA BOGDĂNEŞTILOR NR. ZONA GĂRII BL. STACHIE AFILON COM. NICOLAE GRIGORESCU NR.1 ET.000LEI 31.4.593.1. ROMANILOR BL B. URSULESCU S.2. NR.400LEI 41 . GOLULUI BL.200LEI 10. VERONICA AP. A AP.16 REŞIŢA.4.12 TULOIU I.488. REŞIŢA. ET.. DIN DECEMBRIE BL.34 REŞIŢA.604. ALB?STRELELOR NR.800LEI 6. E 3 . B-DUL. VASCU T.8.4.2.2 ET. STR.11. A .000LEI 34.040LEI 207.B-DUL REV. GEORGE PAUL AP. B-DUL.ADRIANA IOANA TAMAS I. AL. 3 REŞIŢA. TELESCU M. CARAGIALE NR. I.1 ET.1 ET. B-DUL. FLOARE REŞIŢA.1.2 AP. SC.

B ET. ANDRA? VINCZE-IANCSI ?T.13. Giurgiu.5. DOINA BADEA M. CUZA NR.6 Giurgiu. STEJARILOR NR. ELENA BOC?RNEA N.853. et. Digului nr.Garii nr. str.A. sos. str.609.320LEI 50.194. REVOLU?IA DIN DECEMBRIE NR.540 LEI 58. IOAN CORIOLAN BACIU I.16 Giurgiu. Giurgiu. PETRE BAN D. AP.80 Giurgiu. CASTANILOR NR.Bucuresti. STR. MUNCII BL. VUC I.400 LEI 1.1 REŞIŢA. ALEXANDRU BOGATU A. TATIANA. STR. 20A REŞIŢA.151. b-dul Bucuresti. str.10 24. jud. STR.62/2D. Negru Voda. b-dul Bucuresti. IOAN ZIMMERMANN F.7. str.120 LEI 10. nr. 34 Giurgiu.2.6. Cerbului nr.695. Giurgiu. ap.096.24.793.000 LEI 8.3. SC. IOAN D?NILA WERLEIN F.000 LEI 166.b. 128 com.000LEI 5. ELISABETA V?RLAN I. Giurgiu.912. str. str. SC.576. Oinacu.808. str.880 LEI 29.604. nr.320 LEI 9. CECILIA BORDEIANU P. str. ERICA ELISABETA ZAU I. Alexandriei.800LEI 42. 4 Giurgiu. FLORIAN COSTEL ANGHEL I.120G. 2 com. et. bl. Giurgiu. com Oinacu. CONSTANTIN B?NARU V.372.400 LEI 52.160 LEI 21. str Dunarii nr. DIETMAR NORBERT WERLEIN M.372. ILIE CEZAR M.33G Giurgiu. ELISABETA BOGDAN A.180LEI 3.72 Giurgiu. STR. ap. LOREDANA ANGHELOF I.VINCZE-IANCSI F.69 Giurgiu. sc. b-dul Bucuresti. MARIANA Domiciliul Giurgiu. bl. bl.241. CORNEL ANGHEL A.4. ANTON BALABAN S.440 LEI 13.12 REŞIŢA.994. str.6 REŞIŢA.330. Stefan cel Mare.sc. jud.1 ET. M? RIOARA VOLO?INCU CATINCA VOSMINSCHI T. AP.4 REŞIŢA . GHEORGHE GEORGE BOGATU G. A2.950 LEI 9. SC. PAULINA VOICA I.6 REŞIŢA. 5. A.824.265. Bucuresti. SC.094.31.989.B. str.B2/1S. nr. sc. 21 SC.105.400 LEI 18.7 REŞIŢA.3 ET. bl. DANIELA BURTAVEL A. ap Giurgiu. bl.892.760 LEI 22.991.5 Giurgiu. Giurgiu Giurgiu.400LEI Din judeţul Giurgiu: Numele şi prenumele ALIM?NESCU D. sc.Garii nr. sc.F.171.1. SC. I. A. B-DUL. Oinacu.2. ANA MARIA ZIMBRAN E.910 LEI 72.522. B-DUL. et. str Garii. sc. F?G?RA?ULUI NR.455. ulc.202/5D.480 LEI 26. str. bl. Dunarii nr. AL. EVELINA OTILIA E.320 LEI 42 . Stefan cel Mare.689.818.5 REŞIŢA.238.B. ADRIAN CHIRIAC P.959.E. 2 AP. nr.160LEI 10.C.2 AP. 5 REŞIŢA . sc. STR. SC. bl.170 LEI 12. STR.3..957. Giurgiu Giurgiu. Giurgiu.200 LEI 153. et.4. CIBINULUI BL.760LEI 68.33G Giurgiu.900LEI 15. ap. STR. b-dul Bucuresti.337. B-DUL REPUBLICII NR. bl. SC. B3/1S.B ET.202/5D.C ET. sc.505.600 LEI 52. bl.5 Giurgiu.640 LEI 65.28 suma 23. STEJARILOR NR. AP. AP. bl. MARIN BERBEC I.000LEI 6.940LEI 10. ZAMFIR CAZACU G. NERA NR. b-dul Bucuresti.000 LEI 24. ORIGEN BERBEC A. bl. b-dul Bucuresti. AURICA CARAIVAN M.960 LEI 41.892. B-DUL. VASILE BOGDAN I.760 LEI 116. VASILICA BR?DI? S. jud Giurgiu giurgiu.G.320LEI 42. et. G.215.960 LEI 180. Nicolae Balcescu. b-dul Bucuresti. str.800LEI 24.2. sc.980 LEI 59.206.160 LEI 21.46 REŞIŢA.244.3.22. et. Uzunu nr.22. H/240 CF.1 BOC?A . AP. nr. I. Tineretului.8/300. PETCULESCU NR. PETRE BRI?C? I.581. sc. STR. IOAN BOC?A.202/5D. et.38 sat Branistea. MARIANA ANTONIU G.28 Giurgiu.G.608.2 AP. ELENA CHIRIAC I. F?G?RA?ULUI NR.

722. ION Giurgiu.723. sc.1. bl. ap. bl.79. Bucuresti. 7/300. str. ap.B.000 LEI 11. bl. MARIA Giurgiu.560 LEI 25. ION Giurgiu. sc. sc.840 LEI 10. b-dul Bucuresti.C. IULIAN Giurgiu.650. GHEONU P. sc. 28/853.6 DOBRI?AN G. B2/1S. sc.037.120 LEI 29.760 LEI 11.760 LEI 51.9.3 GAGIU I. 24/511.61 GĂINĂ F.600 LEI 50. et. et.206. b-dul Bucuresti.C. ap. Crinului nr.18 DAIA T.10 DUMITRU N.B. sc. IONEL Giurgiu. b-dul Daciei. sc.B3.306. GEANT? T. et. ap. bl. ap DOBRI?AN I. 24/511.852. sc. et.480 LEI 80. sc. CREŢU E.100 LEI 8.3 GHI?? G. Alexandriei. ap.160 LEI 43 . B2/1S.129. VICTOR Giurgiu. DR?GAN P. B2/1S.Tineretului.2.B2. sc. Daitei nr. sc. bl.880 LEI 59.B.7.967.800 LEI 31. bl.F.700 LEI 9.400 LEI 68.Partizani nr. str. intr. et. NICOLETA Giurgiu. str.800 LEI 34. bl.29 CRAICIU L. IONEL Giurgiu. bl.081. DOROBAN?U I.930.437.959.S.200 LEI 84.200 LEI 23. b-dul Bucuresti.267.229.18 EFSTRA?IU T. bl.CIOR?C? A. bl. RODICA Giurgiu. str.660 LEI 27. ap. ANGHEL Giurgiu.10 GHEORGHE G.A. Bucuresti.040 LEI 26. FLORENTINA AFRODITA Giurgiu.930 LEI 78.080 LEI 39. Dan Barbilian nr. intr Dimbovitei .3.757.488. bl. Capsunilor nr.621. sc. str.560 LEI 60. GEANT? M. ILEANA Giurgiu.409. ap. ap.4 IONESCU C. ap FELECAN I. et. bl. sc. sc.3. bl. DESPOT E.560 LEI 17.198. b-dul Bucuresti. jud. Bucuresti.480 LEI 155. Ancorei nr.C.037.340 LEI 49. bl.1 ILIE T.456. sc. str.A.1.K.4. str. sc.B03.897.542. b-dul Bucuresti.Tabiei.A.350. et.2.B. b-dul Bucuresti.3 gars. sc. FLORICA Giurgiu. sc. Dan Barbilian nr.B.074. a GHEORGHICEANU G. bl.927. sc. 202/5D. bl. ap.108. PETRU?A Giurgiu.175 GOGOA?E F.91 DOROBAN?U S. Sloboziei. bl.796.278. ION Giurgiu. 24/511. sc.Tineretului.901. sos.4 ENE T. bl.Constructorilor.200 LEI 15.Alexandriei.Alexandriei. sc. et.7 GEANT? C.A . ap. b-dul Bucuresti.468. sc.608.320 LEI 48. AUREL DUMITRU Giurgiu. 29/511. ap.A. 60/2D. b-dul Bucuresti. et.2. MARIOARA Giurgiu. sc. str. GHEORGHE LAUREN?IU Giurgiu. b-dul Bucuresti. sc. str.Stanesti. EDUARD CRISTIAN Giurgiu.G. MARIAN Giurgiu. et. bl. NICULAE Giurgiu.14 GEANT? V.3 CREŢU G. b-dul Bucuresti.Tineretului. EMILIA Giurgiu.20 COD?RLEANU M.C. et. 41/853.C. sc. Bucuresti.530.29 COM?NEANU R.Bucuresti.C. bl.A. ANGHEL Giurgiu.580 LEI 54.28. str.648. str.106.200 LEI 46.Giurgiu GOCIU F.4. bl.B.444. b-dul Bucuresti. et. bl.2 DINC? M. Bucuresti.683.50 COJOCARU M. bl.200 LEI 23. sc. str. IOAN EMIL Giurgiu.402. ap. str. bl.350.000 LEI 3.000 LEI 26. et.19 IFRIM M.23 DINU S. LUCIAN GEORGE Giurgiu. NICOLAE Giurgiu.9. ap. bl. ap. Cetatii nr. b-dul Daciei. GEORGE AURELIAN Giurgiu. Bucuresti. CONSTANTIN Giurgiu.10 DAIA T. str.010. intr. FLORELIA LUMINIŢA Giurgiu.106. IONICA MARIANA Giurgiu. 49/3D.3 CRISTEA B. str. str. b-dul Bucuresti.8 DĂNILĂ M. et. et. str.. bl.A. TUDORA Giurgiu. str. 41/853.D. 66/1D. GABRIEL Giurgiu.G. MARIOARA Giurgiu. B2/1S.827. Oltului nr.3 1.20 CIULACU N. str.160 LEI 27.200 LEI 64. IORGU Giurgiu. IOANA Giurgiu.16 GAROAF? M. Leandrului. et. ap. PAULA Giurgiu. 28/853. MIH?I?? LAUREN?IU Giurgiu.1 FILIP A. bl.000 LEI 41.Tineretului. bl. ap. 24/511. str.108.1. CIULACU G. et. bl. PETRE Giurgiu. str.240 LEI 48.64.5 COM?NEANU G. et.360 LEI 56. sc.C. sc.280 LEI 52. str. MARIA Giurgiu.532.360 LEI 49. ANGELICA Giurgiu.19 GOGOA?E G.137 GHEORGHE G. str. b-dul Bucuresti.A . MARIA Giurgiu. ap. sos. ALEXANDRU Giurgiu. str. ap. bl.ap.781.1. bl.535. ap.437.986.720 LEI 12.280 LEI 21. VERGINIA Giurgiu. STANCA Giurgiu. nr.960 LEI 19. Argedava.040 LEI 39.106. bl.380 LEI 61. nr. com.240 LEI 74.C.A. bl. Ştefan sat Stanesti.

Tineretului.Fratesti.A. str.Decebal .Alexandriei. MARICA ANA PIETRO??NEANU P. bl. str.137 Giurgiu.160 LEI 36. ap.158.953.914. str.4.Garii nr. ap. ap. str.Lacramioarelor. ap.975. bl.374.24/511. bl. bl. nr.Romanitei nr. b-dul Bucuresti. 202/5D.200 LEI 13.A. ap.600 LEI 151. LEANA PETCU T.57 Giurgiu.406. ap.337. 46/3D. bl. bl.1 Giurgiu. ap.077. sc. et.520 LEI 25. 24/511.Bucuresti.570 LEI 19.Decebal .Tineretului. ap.4 Giurgiu. str. LUIZA MARIA MAZILU M.307.45. str.69/1D. sc.20 Giurgiu. str. MIRELA ZINA MALCIU T. ap.A. IONEL ISPAS A.600 LEI 103.440 LEI 34. 92.880 LEI 29.509. et.173 Giurgiu. sc. Giurgiu. bl. bl. IOAN PELU C. ap Giurgiu. et.590 LEI 26.094. str. com. ANIŞOARA MIRCEA V.Decebal .000 LEI 50.870 LEI 10. bl.2 Giurgiu.41 Giurgiu.600 LEI 12.490 LEI 163. FLORICA IORDACHE V.C. str. b-dul Bucuresti. DUMITRU IONIŢĂ G.640 LEI 24. b-dul Bucuresti.11 Giurgiu. sc.040 LEI 5. bl. sc. PETRE Giurgiu.A.29 Giurgiu. str.855.A. sc. Alexandriei.Gradinitei.080 LEI 57. p-ta Unirii.9. str.435.Vedea.772.120 LEI 12.160 LEI 10. sc.Alexandriei.208.Republicii.Lacramioarelor. sc. sc.520 LEI 65.200 LEI 23.B. B1. str. 207/3S1. bl.99 Giurgiu.A. sc. sc. 54/2D.760 LEI 69.Bucuresti. b-dul Bucuresti. ap. bl.683. Giurgiu. ap.720.632. nr. str. bl.11 Giurgiu.Portului.Daitei nr. CONSTANTIN PARASCHIV D. bl. CRISTIAN M?RG?RIT D.Tineretului. VASILICA GABRIELA MANOLE T. MILIC? TUDOREL MAZILU I.Bucuresti.800 LEI 23. ION LASCU I. bl. sos.50 Giurgiu.Tineretului.A. 46/3D.B. L4. ION MATEI T.44 sat Malu.400 LEI 20. 66/D. ap.5 Giurgiu.5 Giurgiu.Dimbovitei. nr.C.374.1. NU?A MOLDOVEANU N. 19C/613.337.511.930. TUDORI?A MARIN G. ap.Alexandriei.6.Decebal.040 LEI 59.A. 59/2D.842. MIRELA MOGA MARIN MOGOŞ C. b-dul Bucuresti. sc. B2. TUDOR IORDACHE M.790. ap. str.Tineretului.55 Giurgiu. nr. str.Giurgiu Giurgiu.6 Giurgiu.Alexandriei. str. Eva.680 LEI 24.57 Giurgiu. str. C40.Giurgiu Giurgiu. FLOAREA PEIA I.22 Giurgiu.840 LEI 6. 19A.E. sc. SILVIU LUPU M.400 LEI 116. str.26 Giurgiu. bl. sc. bl. sc. bl.12 Giurgiu.A. str.560 LEI 25.B. et. GEORGETA NEAC?U D.Giurgiu 26. 54/2D. bl.230 LEI 11.51 Giurgiu. bl.13 Giurgiu.869.G.Gaujani.1 Giurgiu.160 LEI 33.520 LEI 34. sc. MARIN PENA F. Romanitei nr.Sloboziei nr. Tineretului.223.432.3. bl. GHERASE LUNGU I.1A/613. str. b-dul Bucuresti.Tineretului. sc.B. nr. sc.1.20 Giurgiu. str.Bucuresti.564.190.14 Giurgiu. sos.448.A.296. sc.800 LEI 15.000 LEI 10. bl. jud. sc.135. bl.C20. sc.12 Giurgiu. ap. bl.D. sc. sc. bl. ap Giurgiu. sat Pietrisu.30 sat Remus. ap. et.077.040 LEI 17. p-ta Unirii.Doja. CLAUDIA MARGARETA NOROCEL M. ADRIAN VALENTIN PEIA S.A . str. sos.747. sc. nr. ap.798. sos. PETRI?OR PASTRAM? C. Eroilor nr. et.000 LEI 36. MARIAN PEIA G.A.240 LEI 44 .636. L4.000 LEI 77.800 LEI 17.44 Giurgiu. et.B2.880 LEI 45. et. jud.2. FLOREA PARASCHIV I. ap.7 Giurgiu. sos.055. ap.400 LEI 31. sc. sc.786.7.2 Giurgiu. sos.G.Tineretului. Giurgiu. MARIA MACAVEI A.010 LEI 6. VALERIU MIRCEA I. com.C. bl.459. e Giurgiu. bl. B03.C. Giurgiu. MARIEA NIŢĂ D.400 LEI 54.640 LEI 47. CONSTAN?A LIA PELU D. sos. str. LAVINIA ANASTASIA MANOLE S. nr.845.A. 54/2D. str.3. sc.A.445. 6/220. com. ALEXANDRU MUNTEANU I. FLOAREA IONESCU N.17 Giurgiu. str.320 LEI 133.IONESCU M. ION PIETRO??NEANU S.12 Giurgiu. CONSTANTIN IONIŢĂ C. ION IONESCU P. ap. bl.24 Giurgiu.000 LEI 21. 46/3D. ap. AURICA PARASCHIV A. FLOAREA ISTRATE Ştefan CONSTANTIN KLUVE P. jud.971.000 LEI 99.100. 202/5D. sos. ANASTASE ALEXANDRU MATEI T. ap. DOINI?A PARASCHIV I. bl. Ghe. bl.270. sos.632. bl. 210. ap.744. b-dul Bucuresti.D.

080 LEI 57.1.6. str. sc. nr. jud. str. B3/1S.Tineretului.C. ap.A.Giurgiu Giurgiu. ANDREEA STR?TIL? V.D.A. nr. et. sc.208. 202/5D.AP.A.000 LEI 49. b-dul Daciei. SILVICA PLE?CA O.240 LEI 31. NICOLAE STOICA G. DUMITRU VLAD I. str. SORIN T?NASE G. str. Giurgiu. bl.K.19C. M. str.A1.137. et. VIORICA Din judeţul Mehedinţi: Numele şi prenumele ANTONIE N.153. et. e Giurgiu. ap. nr.950 LEI 23. b-dul Bucuresti.16/613. sc.4 DR. 1 Decembrie 1918.66 Giurgiu.372. b-dul Bucuresti. et. b-dul Bucuresti.060.200 LEI 27.52 Giurgiu. 310.7.825. b-dul CFR. ap.D.Caminului nr. TR. str. IOAN RADOSLAV A. sc.73 Giurgiu.A. et.53 Giurgiu.000 LEI Domiciliul DR.131.267.34 Giurgiu. b-dul Bucuresti.320 LEI 31.Tineretului.107. str.Bucuresti.600 LEI 22. MARIA SORO?EANU G.148.055. b-dul Bucuresti.Trandafirilor.3. 6 Suma LEI 68.6.267. bl.G. sc. nr. str.400 LEI 45 . bl.440. et.Vedea.A. 2Vama.A. Z3.16/613.409. sc. et.92.Crisan .16 Giurgiu. sc. Giurgiu. str. DUMITRA T?NASE S. et. str. bl. bl. b-dul Bucuresti.944. 67.A. sc.080 LEI 51.16/613. TIPARESCU NR. TUDORA VOINEA I. ap. str. str.25 Giurgiu.65 Giurgiu. 202/5D. VASILE NARCIS Şerban S.130 LEI 15.842. bl. ap.653.080 LEI 458.870. ADRIANA VLAD C.Lacramioarelor nr. ROMIC? POLESKI GHE. sc. SC.560 LEI 23. NICOLAE ANTONIE M. 211/3S1. TR.475. b-dul Bucuresti.000 LEI 21.2. p-ta Unirii. NICOLAE Ştefan N. sc. B1/1S.2.200 LEI 52.2. ap.6 Giurgiu.040 LEI 110.652.. 202/5D. VICTORI?A STR?TIL? V. str.720 LEI 317. Giurgiu. str. VIOREL ILIE TOBĂ G.116.Tineretului.780 LEI 49. 10.Mihai Viteazu. ap Giurgiu.337.000 LEI 10.200 LEI 49.109.G. ap Giurgiu.901. et. et. DUMITRU STANCU T. Giurgiu. RODICA S?R?CIL? A.A. bl.840 LEI 11. bl. FLORIAN VLADU I. bl.A. Balanoaiei. et. bl. Giurgiu. SC. et. str Pacii. NECULAI STR?TIL? I.267.Crinului.738. a Giurgiu.B. bl.B. bl. DINI?A MAGDALENA ROŞCA P.219.2.631. sc.483. DOBRE ROŞU V. PRAHOVA NR. bl. nr. sc.26 Giurgiu. bl. ap.220 Giurgiu.Fintinelor.B.Tineretului. sc.779. DIEANA T?L?BAN N. bl.C. sc.782. LILICA Giurgiu.5 Giurgiu. LAUREN?IU P?RJOLEA A.211. bl. 4.4. CRISTINEL VI?AN P. com. NICU?OR VELEANU I. et.Ilfov Giurgiu. bl.720 LEI 12. sc. str.000 LEI 4. BL. str.107.800 LEI 102. str. str.000 LEI 13.812.046.19 oras Buftea.K. sc.2.000 LEI 348.320 LEI 27. ap Giurgiu.G.930.1. GHEORGHE T?NASE P.2. bl.A. ap.3 Giurgiu. R. sc. B4/1S.3.000 LEI 37.000 LEI 45. sc.118. et. 11/2S. bl. Dan Lucan .160 LEI 47. CLAUDIA MERLENIA TR?SNEA N.720 LEI 21. b-dul Bucuresti.Tineretului.125 LEI 25.480 LEI 13. sc. bl.411. bl. MARIOARA TEODORESCU BRUNO TRAIAN TEODORU D. ELENA ?UC? G.3 Giurgiu.461. sc. 202/5D.000 LEI 18. SEVERIN STR. str. nr. ION ROŞU I. 1 Decembrie 1918.820 LEI 21. b-dul Bucuresti. et. sc.A. bl. nr.34. ET2. jud.116. Giurgiu.D.202/5D. et. ISCIP.Tudor Vladimirescu.111 sat Malu. ELENA MARIANA Ştefan M.215. str.1. b-dul Bucuresti. 202/5D. Giurgiu.1 Giurgiu. sc.180 LEI 31. Giurgiu.20 Giurgiu. sc.PINTENARU L.3 ET1.711. 1 Decembrie 1918.200 LEI 3. bl. bl. et.A.240 LEI 64. str.Argedava. 32/335. bl. ap. MARIA STANCU T.200 LEI 31.1 Giurgiu. bl. 49/3D.800 LEI 123.Ialomicioarei.711.4 Giurgiu.3 Giurgiu.D.Vasile Alexandri. Giurgiu.080 LEI 25. SEVERIN STR. str.Tineretului. bl.39. b-dul CFR. sc. VASILE STR?TIL? I. str. str. sc. BL. sc. nr.27 Giurgiu.4 Giurgiu.000 LEI 51. ELENA POP G.720 LEI 24. GHEORGHE T?MPA T.Mihai Eminescu nr.31 Giurgiu. bl. ORTANSA POP D. nr. AP.16/613.Tineretului. ANA UDREA D. ap. VALERIC? TRANDAFIR V. LUCICA UDREA I. et.382. sos. 54.116.100.

BROSC?REANU D. MARE?AL I. AP.11B C?INICEANU D.4.AP. ADRIAN SC.781. C. SEVERIN STR. 1.030 LEI 42. 8. BL. BL. VICTORIA 55.000 LEI 5. PETRIA DR. SEVERIN STR.. 32.3.1. TR.A2.390.3. SEVERIN STR. TIPARESCU NR.440 LEI 22. TR. AP.500 LEI 31. IOHANNA SC. TR.SEVERIN B-DUL CERNA NR.1. ET3.11 DR. 2. CRISTINA SC.400 LEI 24.310 LEI 9.7.NR. DANIEL SC. BL.5 DR. B?LT??EANU I.319. MIHAI VITEAZUL NR.932.400 LEI 18.2 DR. SC.TR. MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR. IN3. B?LA?A I.6.560 LEI 31.3.130 LEI 1. A BL. 37 DR. GHEORGHE DR.3 BRUC? I. GHEORGHE DR. ALEEA CASTANILOR NR. ET. B-DUL CERNA NR. TR. 68 DR. SEVERIN STR. BECHIR T.179.AP. 15. ANTONIE ST.3. PRIVEGHETORILOR BOGDAN E EUGENIA NR.460 LEI 26. MR.820.BL.3.TR. SM?RDAN NR. 7. STR.7. SC.900 LEI 33.400 10.200 31. SEVERIN STR.11B CATAN? G. BL.3. BL. ANNE MARIE DR.150.TR. SEVERINSTR. NICOLAE BL A2. BL. 26. SC.614.757. BL Z3.000 LEI 43.4.AP. R. S4E.119. MIHAI VITEZUL NR.10 DR. ANGHEL DR.862. TR.14 DR. TOPOLNI?EI NR. AMALIAMARIA DR. Z?BR?UTULUI NR.2.10 DR. R. B?DELE M. BADEA C. SM?RDAN NR. STEFAN DR. CONSTANTIN SC. DOROBANŢI NR. 4 DR. BL.186. SEVERIN STR. SEVERIN STR.7. VIRGIL SC. SC. AP.12 BONDOC V. TR. BL. ALEEA CELULOZEI NR. AVRAMUSI D.1. LEPRI NR. BL. AP.339.SC.5.AP. TR. VETERANI NR.4.389. MIHAI VITEAZUL NR.227. 4.116.TR.000 LEI 35.800 LEI 80. CLAUDIA BOBIANA AP. 15 DR.ET. SC. PRAHOVA NR. TOPOLNI?EI NR. ANTONESCU ANTONIE N.1.AP. SEVERIN STR. TR.26.000 LEI 51.TR. SEVERIN STR. SPLAI MIHAI VITEZUL NR. BL.000 LEI 217.10 BOB?LC? I. SC. SC. EMINESCU NR. SEVERIN STR. ANA 4.B2. AP. AP. CONSTANTIN DR.3. SC.3. CONSTANTIN 1. Z?BR?UTULUI NR. SEVERIN STR.137.116. TV1.2. TR. M. HORA?IU NR. SEVERIN STR. SEVERIN STR. EUGENIA DR.2 B?RBU? GHE. BEGHIR D. VLADIANA ROMINA SC.818.720 LEI 89. SEVERIN STR. ARGHIOROPOL G.031. SC. BEBE AP.22.2. C6.22.TV1. BOB?LC? I.2. ET. Z3.3. S4E. SEVERIN STR. AP.017. S4E. ION AP. SC. ALION. SEVERIN STR.000 LEI 28.AP. TR.2. MARIN BL. TR. SC.750 LEI 73.264.4 DR.2 DR.1 DR.720 LEI 85.600 LEI 83.400 LEI 10.8.TR. ET2. SEVERIN STR. TR. A1. SEVERIN STR. AP. M?D?LINA MARIA 3. SEVERIN STR.880 LEI 249. F18.3. TR. TR.DR. TR.050.3 DR. BOB?LC? I. CONSTAN? DR. C.400 LEI 36. BL. TR.11 DR. BALACI GHE.1. SM?RDAN NR.22. TR. FLOAREA SC.AP. SEVERIN STR.040 LEI 12.6. TR. MARIN ET. GHEORGHE IONESCU ?I?E? BALACI P.SC.000 52. TR.000 LEI LEI LEI LEI LEI 46 . BL. TR. SEVERIN STR.SEVERIN STR.600 LEI 31. B?RBU? GHE.704.6 DR.300.AP. TR.4. SEVERIN STR. TR.TR. TR. BL. IANCU BL. AL. SEVERIN STR. 4. ET.1.AP. CRI?ANA NR. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR.5 CATAN? D. 67.TR. AP. AP.3. 4. M TIPARESCU NR.MARIA TI NR.2.901. SEVERIN STR.16 BROSC?REANU C. B?D?I GR.1 DR. S?VOIU NR. B?RLAN C. AP.695.700 61.3 ET1.6. 6 DR. BOB?LC? I. AP.26. 54. MIHAIL SC. BUSUIOCI. 54.5 BIROVESCU M. VICTORI?A SC. EUGENIA DR.562.853. SEVERIN STR.149.744. SC.15 BRUC? C.10 DR.9 DR. T1. SEVERIN STR.639.600 LEI 47. SEVERIN STR. ANTONIE ST.10 DR. S?VOIU NR. TR.5 CAPOT? GHE. EMINESCU NR.TR . BL.800 LEI 39.22. SEVERIN STR.116.

3. TR. TR. AURIC? AP.2.11 DOBRE M. IOAN DR.237. TR.200 LEI 20. 137.10 DR. AP. OVIDIU DR. BL. 10 CHILIOM N.000 LEI 64. TR. 6. 263.72.3. CRI?AN NR. AP.9 DR.424. BL. 9 DR. TR. SEVERIN STR.212. SEVERIN STR. M3.600 LEI 173. IOANA SC. CRI?AN NR.10A CHILEA M.4 DR.SC. S11. NADIA DR. 111. TR.000 17. 111. BABEŞ NR. SC. AP.2. 76. ET.10.740.560 LEI 31.6.AP.41 DR.116. AP.000 LEI 19.4.260 LEI 84. ALEXANDRU SC. DANUBIUS NR. 263. SEVERIN STR.TN17. SEVERIN STR. M2. SC. AP.040 106. ELENA ET. CÂMPEANU I.7 DR.2.000 65.1. S11. TR. SEVERIN STR. IONESCU NR. C?LUG?RU E.744.72. TR. CROITORU V. BL. BL.1. TR. TR. 10. DOBRE D.178. IONEL BL.200 52. AP.860 LEI 41.ET.2. AP.5 DR. SC. TR. CONSTANTIN SC. MARIANA NR.350 LEI 41.AP.S6V. CALOMFIRESCU NR. SP.897. ION AP. CRI?AN NR. TR. TR. 4.4.ET.734. ET. CIUC? F. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 1.2.2.300 LEI 62. TR. SC. 10. RENA?TERII NR.5 DR. ION B2. CIOR?NGAN R. ET. SEVERIN STR. P. CISMARIU I. SERGESCU NR. M12. 15 DIACONESCU E. CALOMFIRESCU NR.AP. ET. SC.SC. TR. BL. SEVERIN STR.2. SEVERIN STR.S6V. CRI?AN NR.000 LEI 45. VRANCEI NR. MARE?AL I.A2. AP. 159. MARIUS SC.1. CARPA?I NR.TR.7 DR. P.NR. TR.215.1. SEVERIN STR. SEVERIN STR. CROITORU D.232. VINGA BL.3. SEVERIN STR.5. COL?ATU V.6 DR.4 DR.1. TR.000 LEI 41. SC. SC.66 BL.9 DOANDE? ST.800 LEI 234. SEVERIN STR. TR. 22. ION SC.13 DR.008. C?RNECI I. TR. AP. SEVERIN STR. TR. C?PLESCU P.2.223.3.2.2.518. BL. C?LUG?RU C.TR.4. SEVERIN STR. VALERIC? AP.156. TR. CROITORU M. SC. LIVIA SILVIA BL. BL. SERGESCU NR.080 LEI LEI LEI LEI 47 .200 40.860.SEMENIC NR. CAMELIA DR. 5.9S. ET.18 DR.532. TR.680 LEI LEI LEI LEI 240. BL. IOSIF DR. MIHAI VITEAZUL NR.006.2. SEVERIN STR.10 CHILEA C.6. CICERO NR. SERGESCU NR. FLORENTINA NELA BL. SEVERIN STR. ET. CORNEA I. AP.706.000 LEI 112.51 B?ILE HERCULANE/ORA? B?ILE HERCULANE STR. SPLAI MIHAI VITEAZUL NR. SEVERIN STR. AP.000 LEI 35. CICERO NR. SP. COJOCARU ST. COM?NICI V. CUREA I.013. 7.105. SEVERIN STR. ANTONESCU C?INICEANU P.66.4. SEVERIN STR.4. PRAHOVA NR. SC.4.8 DR.627. 1. DANIEL DR. M4. SC. AP. CERCEL I. AP. AP.4.2.520 LEI 7. TR.010. SC. BL. CRI?AN NR. MARIA 30. TR.157. TR.5.R3. REPUBLICI NR.4 DR.TR.6 C?LUG?RU I.1 DANCIU R. SC.4.483. MIHAI VITEAZUL NR. GHEORGHE C1. SEVERIN STR. TR.600 LEI 50. DUMITRU AP. SEVERIN STR.566. VIRGIL SC. RENA?TERII NR.8 DR.8 DR. AP.1. BL. COAND? I. SEVERIN STR. CRI?AN NR.551. SEVERIN STR.120 LEI 165.722. SEVERIN STR. BL.400 LEI 56.3. TR.10. LUCIA DR. SC. BL. BL.10.85. IOANA DR. FLORENTINA SC. CD. XF7.400 LEI 25.600 LEI 34.488. 6. ANGELICA AP. IOANA DR. CU?ITOIU GH. CĂLINA GHE. 1. DR. MOLDOVEI NR. COJOCARU C. SEVERIN STR.3 COJOCARU GHE.800 LEI 30.160 LEI 13. AP. ET.6 DR. PETRICA SC.21. BL.4. ET. CALOMFIRESCU NR.7 DR. SC.XF5.BL.488. SEVERIN STR. SC. M9.UNIRII NR. UNIRII NR. ET.1. P.800 LEI 49.078.5 DR. C2. 7 DR.SEVERIN STR. ION DR.306.560 7. NICOLAE ABATORULUI NR.140 LEI 49.2. SEVERIN STR. MARILENA BL. TR. AP. SEVERIN STR. 65.5.

2. TR. GLAVICI M.5S1.000 LEI 32.B1. MIHAI VITEZUL NR.897.110.2. XF7. B4.SEVERIN.SC.2.7 DR.AP. SC. GINU C.10. SPL. SEVERIN STR. FLOAREA NR.9 DR.201.2.562.2.. DRINCEANU ST.30 DR.765. GINUA. BL. BL. STR.2. STR.628.SEVERIN.148.882. ALEEA GHIOCEILOR NR. ELENA BL.AP.600 LEI 274.98. INDEPENDENTEI. TR. STR. FERARU I. B-DULTUDOR VLADIMIRESCU. AP.2.TS10.400 LEI 49. CONSTANTIN SC. SEVERIN. SC. SEVERIN STR. ION 4. AP.200 LEI 22. GHENEA LOCALITATEA STUDINA. COSMINULUI. DOLJ. SEVERIN STR.1.720 LEI 59. OPRI?A COM. GHEORGHE BL.1. SEVERIN.5 DR.136.000 LEI 52. BL.221.38 DR. TR. MEHEDIN?I DUMITRESCU N. LARISA ET. TR.11 DR.120.8 DR. AP.2 BUCUREŞTI SECTORUL 1. XF22. STR.6 DUGHIN? I. GADAU PETRE SC.7 DR.TR.2 DR?GHINESCU G.56.423. SC. GHEORGHE DR.200 LEI 182. TITA BUCUREŞTI SECTORUL 2. 2.STR.339.052. GRUIA.200 LEI 50.ET.000 LEI 40.15. SEVERIN STR. TR. STR.3. OLT GHEORGHE I.SC. DUMITR??CONIU C. BL. AP. SMIRDAN. DORIN L. ELENA B1. NARCISELORNR. SEVERIN. 4S.000 LEI 38. ELENA DR.920 LEI 55.900 LEI 42.2.4. DANUBIUSNR. TR.800 LEI 4. AP. FERARU I.4. ELENA NR. TR.B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU.SEVERIN STR. JUD. SEVERIN. TR.ELENA COMUNA BALACITA. TR. AP.71.000 LEI 99. AL.AP.116. 15 FOTA M. MEXIC NR. P.720 52.SC. BL.1. TUDOR VLADIMIRESCU.38 DR. BL.207 DR. TR.000 LEI 51.11 DR.1. SEVERIN STR. BL.446. AP. JANA BL. NR. NR. G1. BR?NCOVEANU NR.130 23.990 LEI 31. TR. GALBAU C. BL. TR.3. ET. AP.SC. SC. STR. MIRCEA NR.2. TR.3. MARIN MAGHERU BRESNI?A OCOL. STR.1. MEHEDIN?I FRINCULESCU ST. TR. B-DUL T.5 DR. BL.148. TR. TR. ELENA NR. TR. MIRCEA MAI.5 GHEORGHE GH.1. SEVERIN STR. BR?NCOVEANU NR.525.16 DR. GHIORDUNESCU G. EUGENIA DR. DR. SC. MIHAI EMINESCU NR.440 LEI 4.8. TR. TR. SEVERIN.1.556. SC.240 LEI 37.126. ET. SEVERIN STR.000 LEI 171.SEVERIN STR.860. ELVIRA DANIELA 7. TRANSILVANIEI. SEVERIN STR. EMIL DR. JUD.STR. AP. SEVERIN. SEVERIN.400 LEI 43. MARE?AL ION ANTONESCU DRAGOT? B.5 FIRULEASCA D. DR?CEA V.AP. STR.976.BL. AP.400 LEI 20. JUD.SC.822.AP.4. SEVERIN. NICOLAE BL. NR. FRUMOSU GHEORGHE BL.16 DR. AP.1. PAUL DR. 2.SC. SERGESCU NR. NR. DR?GHICI N. JUD. BL. GHEORGHE NR. ALEEA MARGARITARULUI. 18 GLAVICI GHE. TR.300 LEI 42. NR.9 GLAVICIM. AP. BL. SEVERIN STR.000 LEI 107. BL. AVRAM IANCU NR. VLADIMERESCU ERCEANU I. FLOREA I.10.SEVERIN STR.4. STR.6 GAIDAROF N.28.INDEPENDENTEI.ET.TRAIAN NR. EMANUELA D2. 1 FILIP M. BABES.1. ET.858. AP. STR.4 DR.1 CRAIOVA. SC. DUMITRU SC.NICOLAE 5S1. TR.678.7 DR. EUGEN SC. JUD.800 LEI 463.720 LEI 56.200 11. B2.4.MARIUS ION DR. BL.760 LEI LEI LEI LEI 82.1.473.2.24 DR.ET. 221.376. AP.2. TR. STR.2. AP.440.690.3.250 LEI 33. FETICA A.035.AURELIA NR. NR.3.800 LEI 15. SC. SEVERIN.AP. AL.MEHEDINTI DR.5. NR. ION D2.050.14 DRAICA D. AP.346. DR?GHICI I. MUNICIPIUL CRAIOVA.795.800 LEI 48 .4.A. TR. GRECESCU NR. SEVERIN STR.3. SC.1. TR. SC.897. TR.3. DR?GHICI E.4. NARCISELORNR. CICERO. OLT DR.MARILENA DR. CONSTANTA LOCALITATEA STUDINA.657. SEVERIN. SEVERIN STR.179. ET.000 LEI 238.39.040 LEI 24.3.138. LACRIMIOARELOR. ET. ET. ENESCU C.

MRS.NR. BL.ANISOARA LILIANU G.AP. BL. SEVERIN STR.IULIAN GLIGOR GHE.30 DR.L 2. JUD. M12. AP.SC.600 LEI 42. SEVERIN. NR. CONSTANTIN MEILOAIC? D. TR.SC.5.BL. NR. SC.SC.AP. NR. NICOLAE JUJESCU D.171.7.SC. SEVERIN. SEVERIN. SEVERIN STR. BR?NCOVEANU NR.SC.675. VLADIMIRESCU.040 LEI 53. MEHEDINTI DR. SEVERIN. CRINA VIOLETA LEPARDA I.200 107. NR. Ştefan CEL MARE NR. MIHAI VITEAZUL NR.006.500. SEVERIN.520 LEI 7.NR.120 LEI 16.AP. STR. 30. SEVERIN STR. NR. SEVERIN.35. STR. VITEAZU.200 LEI 15. VITEAYU. STR. SEVERIN.4. STR. IMRE MANACU AL.372. JUD.BL.823. MARIA IOVICI ST. TR. SEVERIN.525.1.142. M.823. SEVERIN.11 DR.1.184.3. AP.Z8.860 LEI 63.9 DR.BL.2. SEVERIN.MIHAI GROSU M.630.7 DR. AP.6. XF9A. AP.744. NR.ET. T.720 LEI 3. STR. TR.31. CALOMFIRESCU. TR.CONSTANTIN MARTIN I. SEVERIN. STR.4.47 DR. SC.9.L 2. STR. BL.3. SC. MARIEA IACOBESCU C.9 DR.147. TR.19 DR. NR.ION GROZA C.667.14 DR.C2. ET.GHEORGHITA JUNCU ROMAN I. NR. TR. ET. STR.SC.334.30. AP.3. SOVEJA. SEVERIN.020.19 LOCALITATEA FLORESTI. SEVERIN.1.3.200 LEI 7.3. NR.000 LEI 25. NR. TR.30 DR. SC. SC.153. GR.525.000 LEI 310.720 LEI 103. STR. TR. SC. DUMITRU IONESCU C. TR. M12.9 DR. SC. MIOARA GRAMA S. TR.440 LEI 101. C. DEMETRU ADRIAN JUJESCU I. ET3.520 LEI 22.BL.000 LEI 43.2.10. TR. SC.4. LUCIAN CONSTANTIN GUIU I.2. MAGNOLIEI NR. TR. POMPILICA IOVAN N.400 LEI 104. BRATIANU. EROII DE LA CERNA. AP.3 DR.600 39.AP.356.986.3.AP. TR. NR.C. TR.1.ET.380 LEI 103. ANTONESCU.AP. BL. BL. ANISOARA LUCA I. CALOMFIRESCU. ET. BL.ET. TR. TR. SANDU DUMITRU MATEI C. M. ET.CICERO.SC.757. C3. ET. TR.000 32.1. IOAN LUCAKACS C..4. GEORGETA LUCAKACS E.AP.12.309. EROII DE LA CERNA. STR. ZOE IOVICI G. STR.3 DR.1. M. STR.11 DR. BL. 7.M 13. OR?OVA. FLORESCU. SC.75. 1.3 DR. TR.NR.000 LEI 22. SEVERIN STR. SC.M 13.4.NR.AP. VLADIMIRESCU.880 LEI 678.ALEEACASTANILOR. I. PROGRESU.7.AP. ET. TR. STR.35.280 LEI 41. CALEA SEVERINULUI NR. ET.1.BL.NR. AP. SC. NR. MARGHIOALA ILIESCU N. SEVERIN. TR. NR. 1. STR. LILIANA MICLEA I. ET. SAT VARADIA.6. 136. TR.5 DR.2.028.NR. TR. SC. 22 20.10. TR.2. SPL.1. NR. SEVERIN. SEVERIN.897. STR. 1. AP. E14.BL. AP. PAUL MIHOC I.BL. CORNELIA IONESCU I. TR.558. VITEAYU.4. AP. SEVERIN. SEVERIN. 54 DR. STR.9 DR.4S. IOAN MIMI? C. BL. TR.16. 2. C. SEVERIN.3.3 DR. ALEEA ALUNIS.27.12 DR.85.STR.MARIA ILIESCU D. REPUBLCII. BL.3 DR.3.810 LEI LEI LEI LEI 49 .15 DR. BL. SPL.704. GABRIELA PAULA MANACU E. STR.TR. BL.200 LEI 5. SEVERIN.9 DR. NR. SEVERIN. STR. I.MEHEDINTI DR. TR.5.460 LEI 9.403.771.600 LEI 39. STR. STR.CALEA TIRGU JIULUI.743. VITEAZU.11 DR.1.800 LEI 10. STR. DECEBAL. M.SC. FLORIAN IACOBESCU GHE.104.6 DR. NR. T. SPL.818. ADELA MARGARIT D.403. BRINCOVEANU. SEVERIN.ET.7 LOC. AP. NR.290 LEI 22. DECEBAL.000 LEI 37. SEVERIN. BL. EROII DE LA CERNA. PETRE VASILE MANOFU D. TR. TR.AP.1.TOAMNEI.9.16. AP. AP. STR. SEVERIN. SEVERIN.2. NR.8 COMUNA DUMBRAVA.1. SC.SC. C3.B.A2.3 DR.15 DR.118 DR.520 LEI 52. AP.200 LEI 38.1. IOANA NR. BL.680 LEI 4. NR.1.595.

IULIANA PLOSCARU V. ŞincaI NR.360. SC. SC.493. SC. ET. AP. ET. 5. JEAN PRAJEA J. SEVERIN STR. ?IMIAN SAT CERNE?.L2. ET.100 LEI 8.R6. TR. GEORGETA POPESCU I. AURORA P?L?U P. TR.000 LEI 41. 4.728. B. BL. CRIHALEI NR.260 LEI 52. Ştefan CEL MARE NR.1.11 DR. TR. SEVERIN STR.218.1 DR. SECTORUL 2.2. SUZY MANUELA PRAJEA J. 35. ALEEA CRINILOR NR. AP.2. DOMOGLED NR.900 LEI 20. KOG?LNICEANU NR.546. ET. TR. 217 DR.SC.19 DR. XF21.760 LEI 43.4. 260.941. MITANA PRAJEA I.480 LEI 47. CONSTANTIN NEDELEA G. BR?NCOVEANU NR. 62.464. SEVERIN STR. BL.14 COM.3. ET. SEVERIN B-DUL T.1. SEVERIN B-DUL T. ELENA MOR?RI? A. TR. ŞincaI NR.46E DR. AP. 21 DR. SC.390. SC. 124. AP. M.2. SEMENIC NR. ELENA NR. SC. TR. SC. SEVERIN STR.2. VLADIMIRESCU NR.58.873.193.750 32. ALEXANDRU N?STRURESCU G. SEVERIN STR. STR. SEVERIN STR. 263.Z6B. BL. SEVERIN STR.503.1. BL. SEVERIN STR. BL.928.1 DR. OLT DR.30. ION NAU V.5 LOC. AP. 2. SEVERIN STR. ADRIAN NR. 4.000 LEI 48. MIHAI VITEAZUL NR. 101 DR. AP.033. TR. ALION NR 70. BL. ET. B.8 DR. TR.544. 3. A.240 LEI 33. 22 DR. EUGEN PFEFFER C. TR. N.974.4. SEVERIN STR. E18. SEVERIN STR.15 DR. R. SEVERIN STR.4 DR. EUGEN PETROVICI D.2.1.416. BL.3. EMILIAN M?TC? I.XF9. TR. ET. AP.5 DR.440 LEI 18. SEVERIN STR. VLADIMIRESCU NR. SC. M?RG?RITARULUI NR.554.30. 31.22. MIHAI PURCARU D.440 LEI 13. AP. AP.276. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR.30.2. DECEBAL NR.017.644. BL.190.800 185.552. B?ILE HERCULANE. SC.1.400 15. TR. JUD. TR. CARA? SEVERIN DR. AP. BL.2. SC. ŞincaI NR. SEVERIN STR. SEVASTIAN PEPTAN F. 62. EUGENIA LOC. AP.V1.SC. TR.1. BL.20 LOC. SEVERIN STR. 4.930.160 43. CICERO NR. CALOMFIRESCU NR.744. SEVERIN STR. SEVERIN STR. ION POPESCU P.19 DR.000 11. STUDINA JUD.9 DR. BL.102.640 LEI LEI LEI LEI LEI 71. TR.5 DR. BL.3.B. SEVERIN STR.M?TC? E. OR?OVA STR.1. GHEORGHE PÂRVU GHE.30. ET. 49 DR.4.151. OLGA SULTANA OPRI?A I. CONSTANTIN NICA C.TS12.104. ALEEA CAZANE NR.728.500 31.320 LEI 23. TR.58. TR. ECATERINA OPRI?AN T. LEPRI NR. TR. ET. Ştefan CEL MARE NR. TR. SPL. MIHAIL SADOVEANU NR. AP. VASILE PETROVICI M.16 BUCUREŞTI. 1A2B. M. MARIUS TIP?RESCU NR. FLOAREA PETRIC? P. TR.000 LEI 26. TR.2. SC. SEVERIN STR. GRIGORE MEROSU D.BL. TR.562.680 LEI 105. ALECSANDRU PACIOAG? NICOLAE P?NESCU GHE.640 LEI 50 .9A DR. 101. SC.4 DR. TR.720 LEI 37.V1. SEVERIN STR. SC. SC. AP.560 LEI 14.240 LEI 26. IONU? OVIDIU MARINA? M. ANA PRAJEA GHE.000 LEI 92.ET. SC. XF14.116.1. TR. AP. MEHEDIN?I DR. CALOMFIRESCU NR. ION NIŢĂ I.000 LEI 43.SC. SEVERIN STR. TR.927. SEVERIN STR.000 LEI 16. SC. ET. AP.356.491. JUD. 1.000 32. SEVERIN B-DUL ION BR?TIANU NR.020 290. BL.6 LOC. DUMITRU PURCARU D. ET.1. IOANA NIŢĂ M.880 LEI 95. TR.847. TR.200 25. SEMENIC NR.7 DR. STR.1. N5.56 DR. IRINA ML?DINOIU I. SEVERIN STR.6 DR. TR. CALOMFIRESCU NR.7 DR. BL. AP. BL. PETRE VALENTIN PLO?TINARU P. SC.153. MARIUS POP I.2. SADOVEANU NR. BR?NCOVEANU NR. AP. 265. CRI?AN NR. TR. FLOAREA POPESCU I. TS10. BL.680 LEI 54.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103.46E DR.159.7. 49 DR. GRIGORESCU NR.400 LEI 30. AP. TR. 221.010. 3. OR?OVA STR. SEVERIN STR.720 LEI 39. AP.8.12 DR.

960 LEI 37. ALEXANDRU DR. BABEŞ NR. AP. EMIL AP.092. 73.1. TR.3 ST?NCIOIU G. SC.P1. AP.1. NR.32. SEVERIN STR. 32. CICERO NR. TRAIAN NR. AP. SEVERIN STR.000 LEI 24.755.339. CRI?AN NR. ALEEA CASTANILOR NR.262. BL. INDEPENDENŢEI NR. TR.800 31.61.2.7 RADA I. TRANDAFIRILOR NR. STANI V. CARA? SEVERIN DR. SANDA GHE.8.1.E12.20 RAŢĂ T. RADU DR.551. 1. PAULA BL. SC. DR. TR.480 LEI 591. ŞincaI NR. Ştefan BL. VASILICA BL. SAT ISVOARELE. MRS. SPL. SEVERIN STR.201. SC.3. 1 DECEMBRIE 1918 NR. LEPRI NR.1.711.650 LEI 21.39. SEVERIN STR. BL. M. TR. 149 ROAT? R.8.918.3 DR. G1.510 LEI 51 .A5.423. ROIBAN T. MARIA DR.078.2.1. SEVERIN STR. AP. 149 ROATE? D. TR. TR. ET. SC. PETRE COM. SANDU C.P3. ET. SEVERIN STR. TR. AVERESCU NR.103. R. PRAHOVA NR.240 LEI 28.400 LEI 148.4. SC.2.6 DR. AP. ST?NCIOIU M. MIHAI VITEAZUL NR. SC.1. S?RBU A.320 LEI 2. OVIDIU DR.4 DR. TUDORI?A BL. ET. SEVERIN STR. 41. MARIOARA BL. S?RBU V. BL. TR. AP. TR. SEVERIN STR. FLORESCU NR.431.2.8 DR. ET. ATENA DR.4.P1. TR. RĂDUŢĂ N.3.16. S?N?TESCU A. GR. M. 233 ROIBAN H.678.11 DR. SC. SPL. EUGEN ET.19 S?N?TESCU V.P3.S2.793.200 LEI 53.339.3. MARIN SC.1.3 139. SEVERIN STR. ET. JUD. AVERESCU NR. S?NDOI I. SC.3. TR. TR.960 LEI 21.2. SGONDEA T. TR. MRS. SC.ET.628. SEVERIN STR.4.6. TR. VITEAZUL NR. BR?NCOVEANU NR. SC. AP. TR.983. 138.2. TR. AP.420 LEI 20.16.4. SEVERIN STR. JUD. SEVERIN STR. SEVERIN STR. TR.800 LEI 64.760 LEI 4. SC2.098. B?ILE HERCULANE. AP. AP. CONSTANDINA BL A2. BL. SEVERIN STR. 30 DR.28 DR.7. SEVERIN STR. DECEBAL NR.017. SC.3.940 LEI 333. AP.720 284. VITEAZUL NR. FELICIA BL.176. SC. ROTLER I.184.11 SCRECIU I. GRUIA. SPL. VIOREL BL. NR.103. TR.2. GRUIA.32. SEVERIN STR.119.4. AP. RADOSLAV V.734.Z8.6 ST?NCIOU ST. TR.822.900 LEI 11. ET.11 DR. SC. TR. ET. FELICIAN AURELIAN DR. 42.040 LEI 104. PRAHOVA NR. AP. SEVERIN STR. SEVERIN STR.6.8. NICOLETA SORINA BL. MIREL BEBE BL. MRS. RAMONA MARIA DR. STELIAN BL.759. ST?NCIOIU P. TR. AP. SEVERIN STR. ELENA SC. SC.S2. SC.868. TIMI?OAREI NR. VLADIMIRESCU NR. MARIA BL.400 LEI 27. SEVERIN STR.ET.415. L?CR?MIOARELOR NR. ION COM. SEVERIN B-DUL.850 LEI 73. SPR?NCEAN? G.694. AURELIA DR. S?NDOI A.Z8. ELENA SC.2.9 DR.1.480 LEI 25. SORIC? GHE MARIN A1. SEVERIN B-DUL T.6.15 Ştefan GR.3 ST?NCIOIU S. TR. 37B LOC. SEVERIN STR.149. REVOLU?IEI 22 DEC.4. MARIUS DR. CRI?ANA NR.600 LEI 57.6. DR.9 DR. AP.3. BL.TR. AP. STR. NICOLAE COM.1.720 LEI 12. TR.9 DR.200 LEI 56.135. MEHEDIN?I DR. AP.626.P3. TIMI?OAREI NR.D4.000 LEI LEI LEI LEI LEI 974. SEVERIN STR.411. ECATERINA SC. 5 ROAT? GH. FLORE?TI (SAT ZEGUJANI) JUD. AP. PETRE SC.2.840 228. VASILE DR. TR. BL. AP. REVOLU?IEI 22 DEC.16. TR. AP. BL.4. SEVERIN STR. SEVERIN STR.640 LEI 65. JUD. 290 DR. ?ULMA N. PU?AN I. MEHEDIN?I DR.5 DR.000 30.520 LEI 6.3.19 DR. NICOLETA ŞtefanIA 10. SEVERIN STR.8.2 ROMAN D. TR. TR. AP. ET. AVERESCU NR. SEVERIN B-DUL.174.800 LEI 37. MEHEDIN?I DR.940.400 LEI 50.180 LEI 177. BANATULUI NR. SEVERIN STR.9 ST?NCULESCU T. ET.2. TR. CICERO NR.4. NICOLAE SC. BL.5.680 LEI 60. AP.

3. AP. Balcescu. ap.6. str. ap. 3. et.680 LEI 26. sc. Panselelor. VII. AP. bl. SC. bl. P. 1.560 LEI 8. Bucium. BL. CALEA TG. D.855. SC.SC. sc. 12 ADAMACHE I. sc. ET. 12 ATOMEI C. bl. 10 ANGHEL ELENA Bacau.100 LEI 33. SEVERIN STR. SC.360 LEI 6. 8. str. C. 2. ap.6. Bradului. BL. BL. A.12 LOC. bl. Aleea Constructorului. 10372000LEI 18610200LEI 44288440LEI 30078800LEI 9957120LEI 44675700LEI 5393440LEI 40852910LEI 41488000LEI 31945760LEI 36405720LEI 89949300LEI 7260400LEI 7675280LEI 48083200LEI 16076600LEI 30342770LEI 38065240LEI 39102440LEI 5186000LEI 52 . B. C. str. SEVERIN B-DUL T. Veniamin Costache. LEOPOLD DR. 6. 6. ERMINA Bacau. 3. ap. ET. MARIA Bacau. Aleee Parcului.5 DR. AP. ap.700 LEI 45. nr. TR. AP. bl. C. A. nr. et.094.1. SC. 5. sc. 36.156. DRAGOŞ ALIN V?CU?? I. str. TR. et.600 LEI 172. ION VLAD GHEORGHE ZAHARIA I. B.5.080 LEI 7.2. BL. 24 AMIH?IESEI C-TIN Bacau.2. et. TR. nr. SEVERIN STR. SEVERIN STR. 2. 4. A. bl. STR. CALOMFIRESCU NR. N.101 DR. 917. ap.sc. ap.6 DR. CELESTINA Bacau.326. SERGESCU NR. et. SEVERIN STR. 6. et. 4. str. MĂRĂŞEŞTI NR. 20 ARMEANU I.V11. TR. 50. A. nr. ap. nr. D. AP. TR.1. SEVERIN B-DUL T. nr. PETRU Bacau. PETRONELA Iasi. VIRGINIA TUDORAN I. 13. SEVERIN STR. 159. ANA-MARINELA B?LT??EANU ELENA Din judeţul Bacău: NUME ŞI PRENUME ABRAMOVICI M. sc. 15 ANGHEL N. bl. SC. 5. 5.1. N. 36. str. TR.590.25.E. 2. 5. A. 159. LUCIA Bacau. 10. 9 ANTAL ST.B3. sc. str. bl.8 DR.A7. 13. nr. Mioritei. A. BL. 26. bl.600 LEI 23.501. AP. G. ap.3. 2 ALEXANDRU ADRIANA MARIA Bacau. BL. et.14 DR. 2. TR.12 DR. EMILIA Bacau.243.600 LEI 54. A. AP.12 DR. MARIUS TREISTARU P. str. ALEEA GAROAFELOR NR. SC. TR.920 LEI 45.440 LEI 36. AP. 5. MARIN Moinesti. Impacarii. TRANDAFIRILOR NR. Letea.C1. 7 DR. et. et. bl. IOAN Bacau. 7 ANTOHIE CRISTINA LILIANA Bacau.1. str.413. str. 1.1. JIULUI NR. Primaverii. AP. 8.1.636. sc.132. SC. nr.4. Enescu. nr.3.TR. BL. Bacau. G. A. 3. BL. nr. bl. et.3. nr.6 40.5. str.1. et. str. 36. nr.200 LEI 109. 6 AGAPE GEORGETA Bacau. sc.E18. 3. sc. bl. 5 ALEXANDRU GHE.E18. bl.816. et. AURELIAN NR.12 DR. et. nr. 2.137. nr. A. TR. SEVERIN STR. SC.4.TACOT? GHE. Balcescu. sc. 2 APOSTOL RODICA Bacau. sc. 20 AMARANDEI N.1. ALEXANDRU V?CU?? GHE. 10.3. jud. VIOREL Z?ULE? ST. bl. 46. Energiei. C. str. bl. SEVERIN STR. CALOMFIRESCU NR. TR. bl. Soimului. ap. sc. 4.1.796. str. 5. 1. 2.12 DR. LIVIU UNGUREANU A. nr. INDEPENDENŢEI NR. ap. ap. MIGDALULUI NR.322. NICOLINA Bacau. SC. sc. AFLOAREI CLARA Bacau.51. nr. N. Enescu.SEVERIN STR. ap. B?ILE HERCULANE. AP. 5.3. VASILE Bacau. 155 DR. ADRIAN NR. str. SEVRIN STR.491. SEVERIN STR. ap. str. 5. 9 ANGHEL V. A?TEF?NOAIEI V. F. VLADIMIRESCU NR.4. ap.16 DR. TR. 16 bis. AP. 2. ap.3. AURICA ROATE? A. 11 ALEXANDRU IOAN Bacau. 7 AIRINEI I. et. Soimului. sc. str. SEVERIN STR. str. SC. SC. AP.9 DR. nr.593. MIGDALULUI NR. et. str. TR. 4. AP.800 LEI DOMICILIUL SUMA Bacau. ap. Letea.1. PAVEL U?URELU ELENA VASILACHE N.560 LEI 40. nr. 4. AnaI Ipatescu. ANDRONIC I. 2. GR. 25. BL. sc. ET. bl. sc. SEVERIN STR. 1. Balcescu. str.52. GHEORGHE VI?AN N. BL.4. MIRCEA ION ZAHARIA N.9. FLORESCU NR.400 LEI 39.TR.. SC. sc. sc. A. VLADIMIRESCU NR.

sat Cacova Mica. et. Bacau. Oituz. 468 Faraoani. bl. str. et.7. ap. str. Narciselor. nr. NOBERT BADITA C. sc. 3. bl. Aviatorilor. B. str. Bacau. TONIŢĂ B?ITANU I. Bacau. . 4. Unirii. nr. 2. Marasesti. ap. Spiru Haret. bl. Prelungirea Bradului. bl. Spiru Haret. Unirii. 179. sc. sc. Postei. sc. sc. 8 Bacau. nr. Y. 7 Bacau. 1. et. E. sc. bl. Balcescu. bl. jud. jud. LAUREN?IU BALA? GHE. Bacau. ap. nr. et. nr. 5 Buhusi. Valea Alba. 2. MARIA B?LAN ST. et. ap. bl. bl. et. 16 Bacau. ap. 32 Bacau. 2 Bacau. str. et. 11. nr. 2. 8. nr. et. 25 Onesti. Bucium. Republicii. Tineretului. ap. 5 Bacau. 131. bl. bl. et. str. 5 Buhusi. ap. ap. 6 Corbasca. ANA B?LU?? GHE. C. str. et. sc. sc. 13 Buhusi. et. str. nr. bl. sc. ap. bl. sc. ap. ELENA BACIU FLORIN D?NU? BACIU GHE. nr. N.A. ap. ap. nr. Miron Costin. bl. 5 Bacau. br. jud. et. ap. str. 3. str. sat Cacova Mica. ap. Bacau. bl. 5. A. Bd. Carpati. Ardealului. Viteazul. 1. Narciselor. sc. str. str. bl. Dimitrie Cantemir. PETRU BARBU TEREZA B?RGU C-TIN B?RGU ION BARGU RODICA B?RSAN I. CORNELIU B?RSAN FLORENTA B?BU?ANU I. 2. Dr. bl. 179. 25. sc. sc. 4 Bacau. 10 Faraoani. ap. str. 7. Bacau. GHEORGHE BLEOJU ION BOAC? ARGENTINA BOATC? V. 6. str. Viteazul. Balcescu. 4. 28 Bacau. sc. Cornisa Bistritei. 1039 Buhusi. bl. 32 Bacau. str. 12. Bacau. B. D. nr. Republicii. str. str. 7 Bacau. 13 Bacau. 2. nr. sc. et. 2. 44B. 6. nr. Chimistului. CONSTANTIN B?ITANU I. ap. 4. Buhusi. 7. Ardealululi. sc. et. Bacau. sc. 33. ap. B. Stefan cel Mare. str. 5. 1. str. 1. ap. N Balcescu. 8. ap. 33. 44B. nr. 8. nr. et. B. Lunca. 2 Helegiu. 28 Bacau. ap. 468 Faraoani. jud. et. str. et. 3. str. sc. et. nr. ap. Digu Barnat. C-TIN BALINT M. bl.SORIN BIVOLARU GHE. 4. str. nr. jud.BABU? N. bl. str. 4. str. FLORIN BORO? CAROLINA BORO? I. 2. B. et. nr. !. Trecatoarea 9 Mai. . ap. nr. ANGELA BARABA? N. 7 Bacau. jud. Frunzei. str. str. jud. 8 Galbeni. A. sc. jud. 5. A. M. GEORGETA B?BU?ANU V. str. nr. str. 7 Bacau.A. 4 Bacau. 4. bl. nr. ION BOSTAN VASILE BOSTAN Z. 21 Bacau. 1. 45 Bacau. B. B. 16. 1. et. com. B. Bacau Bacau. 13. sc. RODICA BARAN C. sc. nr. bl. 1 Bacau. str. 2. A. et. et. str. 6 Bacau. 3. sc. 1. bl. sc. 3. jud. 21 Bacau. nr. ELENA BIGHIU CATALIN BILEI MITREA CORNELIA BIRO MIHAI STEFAN BITERE N. Bradului. ELENA BRA?OVEANU ANTONELA 10 Bacau. str. 84. Davila. Iosif Cocea. . 3. 4. satul Marvila Bacau. ap. G. jud. 2 Bacau. et. 1. jud. jud. 3. et. ap. ap. ELENA BOCA GHEORGHE BOCANCEA ROMEO BONTAS ANA BONTAS ANDREI BONTAS DUMITRU BONTAS NICOLAE BORODA GHE. jud. Marasesti. str. Bd. Cornisa Bistritei. sc. MARIA BOTEZATU I. nr. 48 Bacau. nr. Bacau. 16. str. 1. B. Bacau. 2. ap. nr. str. nr. ap. 44B. nr. 1. 14 Moinesti. ap. 1. et. N. B. 8. nr. sc. Bacau. et. 4. A. bl. str. 2 Bacau. E. Bacau. str. 7 Bacau. sc. bl. 44B. sc. M. nr. IOAN BANGALAU P. 25. sc. Y. et. sc. 19 Bacau. bl. str. nr. str. 8 Bacau. 1. 2. Stadionului. 11. sat Valea de Sus . 30 Buhusi. Bacau. str. str. . ION BORO? M. Bacau Bacau. Unirii. bl. Marasesti. str. Stefan cel Mare. 5. B. CRISTINEL BEJAN MARIANA BEJAN OCTAVIAN BEJAN RAIMOND BERZA LUCIA AURORA BIBIRE I.4. A. 4 Onesti. 1. ap. str.2. 1 6741800LEI 166137960LEI 20536560LEI 10786880LEI 14520800LEI 24746200LEI 23249225LEI 3733920LEI 9305100LEI 4667400LEI 11366320LEI 1555800LEI 167491800LEI 7237300LEI 42421480LEI 39309880LEI 43147520LEI 2074400LEI 10579440LEI 103720000LEI 26881400LEI 16595200LEI 10890600LEI 8401320LEI 17632400LEI 12550120LEI 10890600LEI 85813700LEI 27382080LEI 41488000LEI 61402240LEI 36302000LEI 190493910LEI 3111600LEI 146607020LEI 20678000LEI 34713200LEI 74367240LEI 430619350LEI 153194440LEI 72373000LEI 30597400LEI 30597400LEI 4356240LEI 26967200LEI 2593000LEI 6534360LEI 8477980LEI 53 . str. bl. E. C. Republicii. 12. 7. B. bl. ap.

Miroslovesti. sc. 6 Bacau. 2. com. et. Letea Veche Bacau. bl. sc. sc. D. ap. str. A. B. Energiei. ap. str. jud. bl. A. Milcov. sc. ap. nr. 54. nr. bl. com. 6 Bacau. nr. 30 Bacau. SORIN BUDAU P. jud. sc. TEOFIL CA?ICHI DANIEL OVIDIU CAVALERU CLAUDIU IULIAN CAVALERU I. Republicii. Bacau Bacau. sc. A. Zorilor. ap. sc. str. Balcescu. ALEXANDRU C?TAN? M.BRĂILA D. nr. Cornisa Bistritei. 26 Bacau. ROBERT CADAR I. 2. MARIA BUD?U A. 126. 11 Galbeni. sat Valea Draga. 9 Mai. 5. ap. 16. 4. 8 5082280LEI 23084800LEI 37200LEI 20744000LEI 32214040LEI 17886470LEI 15911520LEI 72604000LEI 19706800LEI 13233920LEI 14991550LEI 30086490LEI 16387760LEI 12446400LEI 39724760LEI 5289720LEI 33709000LEI 9023640LEI 108698560LEI 19706800LEI 103866390LEI 229268360LEI 3941360LEI 164560LEI 18610200LEI 56527400LEI 9334800LEI 15301720LEI 5289720LEI 14935680LEI 48540960LEI 83598320LEI 16906360LEI 53000920LEI 14501000LEI 64825000LEI 47046000LEI 54660440LEI 28530720LEI 20744000LEI 92829400LEI 47711200LEI 6119480LEI 10855950LEI 10744000LEI 77852670LEI 15508500LEI 27070920LEI 44222440LEI 25411400LEI 54 . COSTICĂ CHIRIAC I. Romanului. 7. Unirii. 43. B. 2. et. str. 85. Energiei. 442 Bacau. 30 Bacau. str. 2. sc. et. str. bl. Garii. str. bl. str. 10 Sascut. 1sc. sc. et. str. ap. sc. 412 Bacau. str. Marasesti. jud. D. 3. Vulturului. D. str. et. jud. Metalurgiei. 3. Venus. 199 Bacau. str. 34. bl. Bacau. CONSTANTIN BUTNARIU A. sc. nr. TEREZA BUD?U GH. Bacau Bijghir. str. jud. et. bl. nr. 3. nr. N. Bacau Bacau. ap. str. 6 Bacau. bl. B. 19. Bicaz. CECILIA CANCEA M. Ciprian Pintea. ap. sc. et. ap. Neagoe Voda. sc. jud. com. 12 Bacau. ap. str. Aviatorilor. Bacau. 32. ap. 7. Banca Nationala. Bijghir. B. Bacau Bacau. 11 Bacau. bl. Razboieni. bl. 16 Bacau. Bd. bl. Venus. B. bl. Alecsandri. A. str. str. ap. 8 Bacau. nr. A.2. C. 162. C-TIN CHIRU C. str. et. 13 Bacau. GHEORGHE Bacau. ap. bl. sc. 3. 14 Galbeni. ap. VALERIA CEAUNA? GHE. ap. 5. 13 Bacau. sc. B. D.2. N. ap. 2. GEORGETA CĂLIN GHE. et. ap. Bacau. 5 Bacau. GABRIEL CERN?IANU N. D. bl. ap. et. 18 Bacau. 12 Bacau. A. 35. Nordului. str. B. Aleea Ghioceilor. str.B. nr.MARIA BUFTEA C. E. sc. 2. 4. 3. MARIUS CERNAT C. F1. 4. 9 Bacau.ANA CENU?? C. Bacau. sc. 4. CLARA C?RLAN GHE. 14. str. 14. LAUREN?IU CADAR MARIANA CADAR N. 7. bl. ION CANCEA M. B. Ştefan BRĂILA ST. str. A. bl. jud. MARIA CANCEL M. 3. 2. str. str. 15 Bacau. Milcov. 4 Moinesti. str. bl. NECULAI CHIRIACESCU EMILIA CHIRILĂ C. 20. Bacau Buhoci. 87 Secuieni. bl. Soimului. ap. 19 Bacau. IOAN BUTNARU I. nr. 17 Bacau. com. bl. ap. 1. nr. 11. jud. A. bl. sc. sc. ap. E. nr. Carpati. nr. 159. et. bl. bl. sc. bl. ADRIANA CANACHE V. P. A. 14. str. str. 25. sc. 19. 2. sc. ap. CIPRIAN CERGHICI I. jud. str. 917 Bacau. Bacau Bacau. sc. str. jud. 3 com. 2. str. M?RIOARA C?LD?RARU P. ap. 4. sc. MARGARETA CENU?? GABRIELA CENU?? VITALIE CERCEL LIVIU GHEORGHE CERCELARU N. 33. nr. ap. bl. 43 Valea Seaca. 19 Bacau. ap. nr. ap. B. bl. VASILE CEAUNA? I. D. ap. Bacau Secuieni. Carpati. TATIANA CERVINSCHI ANIŞOARA CHEPTINE ELENA CHILE M. ALEXANDRU CHIORCEA C-TIN CHIRIAC C. 3. Ardealului. Metalurgiei. 16. Bacau Bacau. bl. 10 Bacau. et. et. com. 8 Bacau. Castanilor. Milcov. C3. sc. Iasi Faraoani. 15. str. Nucului. ap. 22. bl. A. ELVIRA BUTNARIU I. 16. nr. V. sc. 4. 17 Bacau. 8 Bacau. Balcescu. 2 Bacau. 16. ap. ap. ap. str. str. sc. bl. Razboieni. D. NICOLINA BUGACIU DOINA BUJA STELIAN BULMAGA SILVIA BURCA ANA MARIA BURC? ELISABETA ELENA BURC? IOSIF BURC? LUCIAN BUTA GHE. sc. et. str.Buhoci. jud. ap. Ghioceilor. Neptun. ap Bacau. 84/2. nr. sc. sc. et. 142. ap. nr. D. B. ap. bl. bl. nr. Narciselor. nr. nr.2. str. sc. 15. 4. str. jud. 4. str. str. Venus. et. sc.Buhoci.

M Viteazul. ap. str. Cornisa Bistritei. 2. MARIA Bacau. str. str. CHIRA CIOFU ADRIANA CIOFU I. 5 CIOROAB? C. C-TIN Bacau. str. sc. CATRINA Prajesti. 4. sc. 23 Bacau. bl. M Viteazul.11 CUSTUR? I. Aleea Parcului. Veniamin Costache. 39. C1. str. 11 COMORA?U A. CONSTANTIN Bacau. NICOLAE Bacau. bl. E1. 4. 5.D. bl. C. nr. Lalelor. nr. 19 112743640LEI 78516040LEI 5186000LEI 128053200LEI 72373000LEI 63584850LEI 7260400LEI 141059200LEI 105172080LEI 12238960LEI 14002200LEI 11616640LEI 20744000LEI 181510000LEI 15515120LEI 23751880LEI 8712480LEI 21430560LEI 36405720LEI 56864500LEI 16575400LEI 65991250LEI 1303656680LEI 103286610LEI 12550120LEI 80083160LEI 7260400LEI 103720000LEI 611533120LEI 61194800LEI 16955960LEI 367034500LEI 583304360LEI 62757730LEI 20744000LEI 41488000LEI 5912040LEI 5808320LEI 23544440LEI 7754250LEI 7156680LEI 13233920LEI 94705240LEI 13027140LEI 10579440LEI 15350560LEI 70529600LEI 22745800LEI 118898500LEI 183169520LEI 55 . A. Marasesti. Cel Bun. Bacau CONDREA GHE. ELENA Bacau. Lalelor. ap. str. 117. bl. IOAN Bacau. Veniamin Costache. ap. ap. sc. nr. A. bl. N. nr. VALENTIN Bacau. bl. bl. sc. I. Bira. sc. Marasesti. 1. Bd. A. sc. str. Alecsandri. 4. VASILE Bacau.2. NECULAI Bacau. str. V. str. sc. A. ap. ION Bacau. 80. Bacau COARDO? GHE. 11 CREŢU ADRIANA DANA Bacau. ap. nr. ap. jud. 4 CREŢULESCU CĂTĂLINA Bacau. str. 49 COCIORV? V. str. E1. bl. str. 4. sc. bl. jud. bl. VICTORIA Bacau. 39. Marasesti. str. 33. NECULAI Bacau. Marasesti.17 Bacau. IOAN Bacau. ap. bl. D. Garii. ap. str. 19 CIOROIPAN V. bl. V. 26 CROITORU D. 80. ap. Soimului. 16 COCIORV? I. str. 16bis. Orbic. sc. 59 CONSTANDACHE ANIŞOARA Bacau. GEORGE Bacau. 11 COV?TARU GHE. 4 DAN?E P. ELENA Bacau. 16. str. ap.9 CO?ESCU M. 1. 5 CIORBARU ST. Veniamin Costache. 37. ap. 16 CREŢU P. bl. B. PETRONELA Bacau. V. EUGENIA Bacau. Aleea Parcului. AUREL Bacau. ap. Alecu Russo. com. ap. sc. Orbic. 16 CLAPON C. nr. ap. str. 11 CONDRIA C. nr. 33. S. 10 COLODIUC I. ap. sc. ap. ap. str. 9 CIUCHI A. str. ap.1. bl. jud. str. str. nr. B. str. Al. I. B.sc. 8 COCA GHE. ap. 4. 5 Bacau. nr. sc. 21 Bacau. bl. 48. F. str. VENERA Bacau. nr. C. sc. A sc. ap. ap. 15.9 COV?TARU D. V. sc. str. ELENA Buhusi. bl. 80. bl. str. sc. bl. CORNELIU CIOCAN T. ION Bacau. ap. 58. Cel Bun. 15. Traian. str. ap. bl. C. str. jud. sc. C. jud. bl. Alecsandri. Tudor Vladimirescu. nr. MARIA Bacau. 16 CREŢU N. 30. Alecsandri. str. ION Bacau. 36. Aleea Revolutiei. 18. C. nr. ap. PETRU Bacau. CIORBARU I. 1. bl. bl. sc. Energiei. Veniamin Costache. ap. sc. str. ap. com. bl. Al. C. str. ap. ap. Veniamin Costache. Bacau. sc. bl. Bacau. bl. ap. PETRU Bacau. Carpati. C. 7 COMANESCU N. D. LUCIA Hemeiusi. str. 33. 4 CREŢU I. str. 16 COJOCARIU P. ap. 5. COSTICĂ Bacau. nr. PETRU Bacau. str. Bucegi. ap. 23 Bacau. sc. Soimului. Cocea.sc. str. sc. sc. Cel Bun . MITIC? Bacau. A. bl. 11 COST?CHEL ALEXANDRA Bacau. bl. A. Unirii. sc. ap. 13 DAMIAN I. sc. 5. 16. 6. str. str. D. ELENA Bacau. jud. sat Lilieci. A. 34. C. Bacau. bl. str. bl. 56. str. E2. GHEORGHE Bacau. 43 CRISTIAN GHE. PAVEL Bacau. 4 CREŢU N. sc. MARIA Buhusi. OANA CIOB?NI?A P. Marasesti. ap. nr. bl. Neamt Roman.9 CO?ESCU T. Sturza. sc. 24 CREŢU V.sc. B. Cornisa Bistritei. bl. sc. C. Cornisa Bistritei. B. B.28 CO?ESCU A. Mioritei. 1. str. A. 12 COJOCARU GHE. Republicii. bl. Hatman Verescu. ap. bl. C. A. 22 Decembrie. ap. 6 COJOCARU I. ap. 39. str. A. Cornisa Bistritei. jud. str. 3 CRISTEA PETRONELA Bacau. str. sc. str. bl. 24 CREŢU P. sc. 3 Boghicea. bl.17 Bacau. str. 169. Neamt.sc. 55 CIUBOTARU D.D. 1. B. sc. ap. str. Al. Balcescu. bl. bl. LIVIA Bacau. 2 CIUCHE RODICA Bacau. 5. ap. str. Alecsandri. nr. sc. CAMELIA Buhusi. C. A. E1. sc. nr. nr. Miron Costin. str. A.CILIBIU ANA CILIBIU C-TIN CIMPOIE?U EUFROSINA CIOBANU PAVEL CIOB?NI?A M. nr.

13 39493225LEI 389470130LEI 69684860LEI 92207080LEI 10640280LEI 25100240LEI 18669600LEI 10372000LEI 103390000LEI 5186000LEI 50304200LEI 5497160LEI 232627500LEI 21262600LEI 15558000LEI 24270480LEI 13855600LEI 82298440LEI 8816200LEI 506317910LEI 203291200LEI 37742300LEI 41356000LEI 344081920LEI 104630680LEI 31945760LEI 131828120LEI 14991550LEI 73110640LEI 70408590LEI 19560200LEI 5169500LEI 32878020LEI 34222090LEI 51901780LEI 44044140LEI 36259120LEI 2489280LEI 18151000LEI 1878425LEI 23883090LEI 752885980LEI 9438520LEI 13483600LEI 194267560LEI 26427150LEI 29906440LEI 19706800LEI 10372000LEI 20678000LEI 56 . bl. bl. N. bl. 157 GINJU V. MARIA Com. sc. sc.sc. str. G. C. A. Bacau DODITA V. sc. bl. Cornisa Bistritei. ap. str. str. Bradului. 4. A. M. L. 1.sc. Panselelor. C. 49 FILIPESCU N. 3C. Slanicului. ap. 13. 30. sc. 5 FARCA? FELICIAN Bacau. et. Balcescu. str. MIHAI Bacau. MARIA Bacau. VIRGIL Buhusi. str. str. sc. ap. bl. bl. sc. 8 GAL IOSIF Bacau. A. ap. str. Bradului. 31. 9 Mai. A. bl. A. 3. 11. Bl.ap.1 FO?LEA GHE. str. MARIA Bacau. C. D. Sturza. bl. Rahova. B. str. bl. C-TIN Bacau. ap. 8. bl. str. NECULAI Bacau. Eminescu. Soimului. sc. N. bl. nr. ap. jud. sc. VASILE Onesti.11 ENACHE GHE. bl. bl. ap. Bacau F?C?OARU V. ap. D?NU? DEDIU GHE. 4 Bacau. str. 4 DORUNGA T. 5 Com. sc. B. bl. Balcescu. Energiei. 13. B. str.D?RL?U DIMITRIE DAVID MARIA DĂNILĂ V. DOINA Bacau.sc. 13 DUGHIRI D. A. DANIELA Bacau. ap. str. D. 1. sc. 19 Bacau. 29. 7 DUMITRA?C GHE. jud. MARIEA DIACONU GHE. str. jud. sc. str. Magura. str. Balcescu. ap. B. Mioritei. 11 ENACHE SILVIA Bacau. CORNELIU Bacau. str. Livezi. B. A. ap. nr. 11 GAVRIL Z. str. A. jud. B4. str. nr. Bucegi. M. sc. 100. ap. ap. Faraoani. 5. Galbeni. 22 DU?ELEVICI ROMAN GHE. ALEXANDRA D?RŢuţ? E. B. sc. sc. nr. bl. ap. ap. 125. MARINELA DOBO? M. str. 100. AUREL Bacau. MARIA Com Secuieni. nr. sc. nr. bl. Balcescu. Carlova. Trandafirilor. sc. sc. bl. Saturn. ap. Soimului. N. Banca Nationala. 15 DOBROI N. 14 DUBENCO CATINCA Bacau. 14 Buhusi. Tudor Vladimirescu. Nordului. M. Marasesti. sc. IONEL Bacau. VASILE DIACONU I. ap. ap. bl. NICULINA Bacau. sc. ap. Bacau. sc. MIHAELA Bacau. Caragiale. str. nr. M. VALERIA Bacau. bl. Bacau. jud. 15 G?NDU N. 3 FARCA? TEREZA Com. str. Bacau ENACHE I. 20 GEORGESCU I. Aviatori. Marasesti. sc. bl. nr. B. Viteazul. Progresului. str. bl. Bacau DOROB?? C. sc. D. str. ap. bl. 8. Marasesti. str.VASILE Bacau. 2 Bacau. 11 Bacau. 3. ap. bl. bl. nr. 1. 11 FARCA? CLAUDIA ISABELA Bacu. str. str. A. A. sc. jud. sc. ap. bl. 159. sc. 15. A. ap. Bacau Bacau. sc. 15 ENACHE P. GHIORGHE Bacau. ap. 3. jud. str. 4. C. sc. ap.sc. 15. str. str. str. 22 DUMA GHE. 5 DRAGOMIR PETRU? CĂTĂLIN Bacau. bl. Viteazul. ap. 24 DOSPINESCU V. N. A. S. bl. MIHAI DOBRANI? GR. 27 Bacau. str. Bacau Bacau. 8. ap. Cornisa Bistrita. ap. str. jud. M. MARIA Com. 13. bl. 21. 7. 1. ap. C. ap. 4. sc. Cuza Voda. 18. Letea. 4 DUMBR?VEANU GHE. 8 Martie. sc. bl. ap. A2. str. GHEORGHE Bacau. 22 DUGHIRI M. 159. SILVIA Bacau. MIHAELA Bacau. C. bl. ION DELEANU T. 8. B. PINTILIE Com. Marasesti. ap. A. ILIE DIACONU N. 8 FO?LEA V. 9 Mai. nr. str. 1. sc. A. C. B. bl. ap. VASILE Bacau. jud. DANIELA DOBRICA MARIANA DOBROI GHE. 15 Bacau. bl. str. 7. str. bl. C. B. Bacau FARCA?-BOGDAN CELESTINA Com . Banca Nationala. bl. 5 GAVRILESCU GHE. Poet V. 13. str. 13 Bacau. ION Bacau. 5. jud. 22 Decembrie. Bacau. Viteazul. jud. 1. str. I. bl. 1 FILIP I. Soimului. 45 FAIM?REA VIOLINA Bacau. 35 Bacau. A. sc. 13. Bacau DOGARU A. A. Castanilor. 2 Com. 19. ap. MARIANA DIACONU V. ap. sc. I. 1 DR?GHICI P. Eminescu. str. ENACHE GHE. nr. ap. str. bl. A. GEORGETA Bacau.

5 Bacau. bl. 18 Bacau. Mioritei. 12 Bacau. sc. F. Nordului. ROMIC? GIURGEA ?T. Al. 78. bl. ap. B. Cuza Voda. CĂTĂLIN GHIR?U M. Suceava Bacau. ap. A. 1. 13 Bacau. str. Copernic. ap. Cornisa Bistrita. Milcov. MARIA GHERGANU I. 2 Bacau. ap. A. B. H. 15. nr. bl. Marasesti. ap. C. ap. 39. sc. Marasesti. A. bl. Aviatorilor. 78. bl. sc. Bicaz. B. 35 Bacau. nr. str. N. 8 Bacau. bl. Cuza Voda. ap. ap. ap. Aman. ZAMFIRA GORE V. Milcov. str. C. sc. bl. bl. A. 7 Bacau. sc. A. str. 1. str. sc. 14 Com. 1. 3. Bicaz. ap. sr. str. nr. Neagoe Voda. bl. PROFIRA GHIURC? A. str. sc. Aviatorilor. ap. ELENA HANU I. Ardealului. GEORGETA Bacau. Bacau Com. Bacau Bacau. N. bl. C. sc. C. A. 9 4859330LEI 21470040LEI 21781200LEI 31012280LEI 30078800LEI 114092000LEI 15818670LEI 82712000LEI 73406900LEI 5686450LEI 11927800LEI 4667400LEI 2593000LEI 5600880LEI 4252520LEI 75300720LEI 829760LEI 38978030LEI 41591720LEI 4148800LEI 51652560LEI 11616640LEI 9334800LEI 19023760LEI 45636800LEI 11305480LEI 323300530LEI 34972550LEI 93720000LEI 10121680LEI 22745800LEI 13172440LEI 24685360LEI 17528680LEI 3630200LEI 34642480LEI 62750600LEI 54764160LEI 51676225LEI 12238960LEI 20847720LEI 35679680LEI 42803460LEI 37840740LEI 93182100LEI 126538400LEI 19684360LEI 33135950LEI 37633960LEI 57 . ION HAVRE?CIUC PETRIC?. bl. 142.CRISTINA GROSU M. ap. ap. bl. 18. str. 1. bl. bl. sc. B. Bucegi. A. ap. 13 Bacau. str. nr. ap. 6.6 Bacau. sc. sc. VALENTIN HULUBA DAN STELIAN HURJUI S.sc. ap. ap. str. 11.. CRISTINA GROSU I. 2. Letea. sc. 12. str. 14 Bacau. 9 Bacau. ap. G. 7 Bacau. A. Bacau Bacau. Proiectantului.7 Bacu. 16 Com. bl. bl. sc. 6. B. Mioritei. 2 Bacau. bl. str. GEORGETA IGNAT GHE. bl. N. bl. sc. Ştefan HODIN? V.A. bl. str. 71. 6. 80. A. 113. 2 Bacau. Bacau Com. Ştefan GIURGEA ?T . B1. sc. ap. IOAN HLU?NEAC V. P. str. IOAN GOAG? GHE. str. jud.A2/2. ap. ap. Metalurgiei. 1. sc. B. ap. Balcescu. 108. LUMINIŢA GHEORGHIU V. Tolstoi. 11 Bacau. str. sc. Cornisa Bistritei. 3 Bacau. 92. 9 Bacau. N?STASE GHIR?U M. COSTACHE HORGHIDAN I. 32. Miron Costin. str. ILEANA HUIBAN V. nr. 26 Bacau. jud. bl.6 Bacau. Patraut. bl. Tolstoi. C. bl. bl. 14 Bacau. C. PETREA GROSU V. ap. 3 Bacau. Metalurgiei. nr. ap.GEORGESCU M. str. sc. str. bl. AURICA GRIGORE C. bl. 150. D. P. str. 3. sc. ap. SILVIA HLU?NEAC V. bl. str. 12 Bacau. Str. ap. 5 Bacau. 50. AUREL HANGA C. sc. 18 Bacau. nr. ap. bl. str. Beresti-Tazlau. 2 Bacau. sc. Balcescu. Bd. sc. bl. ap. bl. bl. 146. Ana Ipatescu. ANICA GIURGEA I. bl. LEONORA GORGAN V. C. str. 11 Bacau. Chimiei. ap. Republicii. MIHAELA H?NCU A. C. str. nr. sc. 37 Bacau. ap. Cornisa Bistrita. sr. jud. ap. 4. sc. B. str. 13. Milcov. 20A. bl. ap. Rares. Str. str. ap. VIRGIL GROZAVU BALABAN VASILIC? HAID?U GHE. sc. Aviatorilor. ap. ANICA IACOB V. 3. bl. 16. jud. 146. str. ANCA GHIR?U I. bl. 7. N. str. sc. bl. str. 4.11.11. LAZĂR GOROVEI I. GHEORGHE GORA? D. jud. 116.15 Bacau. Al. 13 Bacau. Bicaz. 4 Bacau. VIOREL GL?VAN C. ap. str. bl. sc.ELENA GHERVASE P. ap. Republicii. D. 146. B. 3. Letea. B. str. bl. str. Milcov. B. bl. Bicaz. Bicaz.sc. A. A. 13 Bacau. Balcescu. 3 Bacau. sc. ap. str. 11 Bacu. nr. sc. sc. 11 Bacau. 5 Bacau. 14 Bacau. B. 13. str. RODICA GHE?A I VENAN?IU GHICA OVIDIU ROMEO GHICA ROMIC? GHINCULOV ADRIAN GHIR?U E. 22 Com. 14 Bacau. G. str. ap. bl. Unirii. sc. sc. 5. 116. str. CARMEN GOSAV GHEORGHE GRECEA ALINA ELENA GRIGORA? I. sc. bl. Str. Coanda. ap. 29. ARISTOTEL IAVORSCHI ROMULUS GABRIEL ICHIMA? GEORGETA CRISTINA ICHIMA? R. ap. nr. 30 Bacau. 1. ap. sc.CRISTINA GIURGEA ?T. Cornisa Bistrita. str. str. Panselelor. str. VASILE GROSU A.

ap. ap. Margineni. 10. E. Sc. str. Bicaz. MARIA Bacau.ap. str. 1. 2 LECA I. ap. IOAN Bacau. 6. ap. ap. sc. str. Bijghir. str. 14. 9. A. A. str. bl. nr. bl. str. str. 3. nr. str. sc. ap. VASILE Bacau. sc. N. bl. Razboieni. Marasesti. str.6 LICHI V. sc. ap. ap. 11 M?RIU?EI A. A. ap. ap. B. str. ap. 3. bl. A.Republicii. 4. bl. B. A. str. ap. str. 57 84013200LEI 306054200LEI 11675375LEI 48498080LEI 9023640LEI 21988640LEI 122597040LEI 103720000LEI 30182520LEI 25930000LEI 16180320LEI 103720000LEI 32360640LEI 41488000LEI 19289750LEI 36718300LEI 13440700LEI 11993240LEI 14728240LEI 20744000LEI 3111600LEI 32995625LEI 111855340LEI 99254400LEI 39413600LEI 37339200LEI 4874840LEI 15508500LEI 51695000LEI 27900680LEI 3111600LEI 3215320LEI 67210560LEI 23779700LEI 478228480LEI 172600480LEI 42935680LEI 29983100LEI 22745800LEI 27088180LEI 31327170LEI 42183120LEI 121559840LEI 41045830LEI 72373000LEI 7260400LEI 13959320LEI 19706800LEI 13483600LEI 21262600LEI 58 . sc. ap. A. str. bl. nr. bl. str. A. 80. Soimului. sc. sc. ap. Copernic.13 MARINESCU SERGIU Bacau. MIHAI Bacau. Bacau IORDAN C. 13. nr. jud. bl. bl. Florilor. Tipografilor. sc. IOAN Bacau. 12 MAXIM N. bl. sc. nr. bl. 1 Mai. ap. 3 LUNGU LIC? Bacau. 13 IURAC V. bl. sc. 10 IOSIF I. A. sc. bl. sc. sc. 5. ap. 10 MIHĂILĂ I. bl. Armoniei. Aviatorilor. sc. jud. str. 12 MICILIC? VASILE Com. VICTORIA Bacau. str. 33 MECHECI V. B. Bacau MICLŢuţ P. VASILE Com . A. 6. Marasesti. jud. 3 LAZĂR V. sc. bl. VASILE Bacau. bl. Electricienilor. 3 LAZĂR V. 2. Marasesti. Nordului. bl. 2. LENU?A Bacau. jud. 4. bl. Buhoci. DAN Bacau. Maramures. str. GABRIELA Bacau. A. A. Bicaz. Casinulu. sc. nr. Crinului. 6 LUCA GHE. NECULAI Bacau. str. 12 IORGA A. sc. Alecu Russo. str. VICTORIA Bacau. MIHAI Onesti. Cremenea. 25 MIHĂILĂ MARI. 14. 22 LEONTE V. str. 13 MATEI VIOREL Bacau. str. C-TIN Bacau. 17. A. 18. 5 ISTRATE P. str. CATINCA Bacau. ap. A. ap. 31 MAXIM I. ap. RADU Bacau. str. bl. 39. 38 MARE? D. ap. bl. 15 LUPU C. 9 MERLICI I. 5. Soimului. bl. bl. ap. A. ap. Alecu Russo. str. bl. 1/7. C. com. Logofat Tautu. M. Buhoci. str. 11 IONIŢĂ C. ELENA Bacau. sc. sc. Miron Costin. Bacau. Viteazul. 1. VASILE Bacau.10 MANCIU GHE. sc. str. ap. 9 Mai. str. 5 LAZĂR N. A. ap. nr. nr. str. Oituz. Energiei. C. bl. 2 L?C?TU?U GHE. TOADER Bacau. A. CRISTINEL Bacau. B. 1. ap. 4. nr. C.C. VALERIA Bacau. Balcescu. GHE. str. 5 L?C?TU?U C. sc. str. A3. Pictor Aman. 5 MANTA C. A. ap. sc. Bacau MARINESCU C. str. Miron Costin. Razboieni.9 MARE? VIRGIL Barati. 8 MANEA LIVIA MARTA Bacau. 9 Mai. sc. 16. 16 MERLU?C? ZAMBILA Bacau. Bacau MIHAI VASILIC? CIPRIAN Bacau. jud. ap. 150. bl. Slanicului. bl. A. Costache. bl. Carpati. A. B. bl. bl. B. 3 LAZĂR S. 10 M?NDRU OANA CRISTINA Bacau. nr.6 LOGOTETI GHE. MIRCEA Bacau. Filipesti. 1. 19 LAZĂR D. 1 LOVIN ECATERINA Bacau. ap. 22 Decembrie. 29. ap. A. 5. C. 11 LICHI N. sc. Soimului. sc. sc. str. bl. ap. ap. A. A. 1 Mai. C. AUREL Bacau. ap. bl. str. Livezilor. 8 M?NDRU P. Bacau. bl. ap. str. Bucovinei. MARIA Bacau. Bacau. 7 MATEIANU C. ap. str. str. 16 bis. ap. A. Sc. 27. bl. ap. 5 MACOVEIU I. bl. 6. ANA Bacau. bl.L?CR?MIOARA Bacau. ap. 110. sc. Slanicului. str. str. sc. IOAN Bacau. bl. B. sc. bl. sc. 2. 9.IONEL D. Florilor. bl. 4. com.sc. 6. V. A. EUGENIU Onesti. str. MARIA Bacau. str. str. ANICA Bacau. LAURENTIU Bacau. N. ELENA Onesti. NECULAI Bacau. 25. ROZICA Bacau. jud. ap. sc. 8. 12 MAZ?RE P. str. 52. 3. 1 LOGOTETI N. 4 MANEA ST. jud. sc. str. str. PETRU Bacau. ANGELA Bacau. Marasesti. TODOSIA Bacau. 7 LUNCANU COSTEL. ap. 13. ap. str. ap. IOAN Bacau. bl. sc. sc. str.. 17. ap. Crinului.

A. RADA PANAIT I. sc. 5. nr. 27 Bacau. ap. ap. ap. A. ap.VALERIA OBREJA I. C. Marasesti. str. bl. str. bl. str. str. 3 Bacau. str. F. 2 Bacau. Aleea Parcului. bl. 3. bl. NECULAI NECULAU I. bl.BR?NDU?A MONEAGA I. B. str. ap. sc.7 Bacau. sc. N. sc. ION P?DURARU D. sc. 1. bl.Neamt. sc. Balcescu. str. MARIA MUNTE OLIVER LUCA MUNTEANU I. ap. 18 Bacau. 7. IOAN MUNTEANU V. Cel Bun . Bacau Com. str. Miron Costin. ap. 1. ap. 22. Miron Costin. 22 Bacau. 8. 79. VASILE MOCANU CIPRIAN FELIX MOISĂ A. 1. bl. B. Bucegi. ap. ap. ap. ap. str. bl. sc. Carpati. A. str. A. 13 Bacau. 24 Bacau. sc. 27. Al. bl. str. bl. 131. B. Cornisa Bistrita. ap. IOAN OLARU A. bl. ap. COSTEL N?STAC C.sc. N. bl. nr. 7. 6 Bacau. str.7 Bacau. 1 Decembrie. 6 Bacau. jud. bl. sc. sc. A. sc. B. Bacau Bacau. ap. 33. ap. bl. A. Miron Costin. 78. jud. B. 25 Bacu. 2 Bacau. ALEXANDRU OJOG ALIN C-TIN OJOG GHE. Vrancea. bl. Al. ap. Oituz. 85. 5 Bacau. NICU?OR MUNTEANU V. STELIAN NICULESCU V. C2/2. sc. bl. sc. sc. 5 Com. str. 22 Decembrie. C-TIN MOISĂ GHE VIOREL MOISĂ V. 22. bl. nr. ADRIEAN NICA C. Aviatorilor. str. 131. DOMNICA MONOREANU . sc. bl. 19. Balcescu. bl. sc. 2. str.75 Bacau. str. MARIA PANAIT I. sc. str. ap.sc. MARIA NICULESCU VASILE NOUR I. str. bl. Neamt. bl. Proiectantului. ap. bl. ap. IOAN P?DURARU GHE. 25 Bacau. E. MARIUS MOLDOVANU N. Militari. str. Bucegi.sc. 3 Bacau. 2. str. bl. sc.4 Bacau. 39. Carpati. 27. sc. str. str. 85. nr. B. VASILE N?STAC C. 6 20744000LEI 10752560LEI 24813600LEI 82216960LEI 67645670LEI 51515840LEI 3319040LEI 39413600LEI 11616640LEI 506611000LEI 20678000LEI 37400040LEI 59639000LEI 53934400LEI 40322100LEI 25566160LEI 82249960LEI 49950160LEI 51860000LEI 88915400LEI 49627200LEI 25772940LEI 11512920LEI 15508500LEI 77582560LEI 70114720LEI 381689600LEI 55830600LEI 1298159520LEI 61713400LEI 69388680LEI 10475720LEI 16043600LEI 34746200LEI 18254720LEI 9408490LEI 40115320LEI 23337000LEI 61298520LEI 103390000LEI 114092000LEI 24685360LEI 38065240LEI 17217520LEI 14290325LEI 12446400LEI 53835400LEI 2584750LEI 41769560LEI 5789840LEI 59 . 12 Bacau. Miron Costin. str. VALERIA NICA GHE. ap. Balcescu. Carpati.5 Bacau. nr. 3 Bacau. A. Castanilor. Caiuti. bl. 25 Piatra. bl. sc. Razboieni. 1. Cornisa Bistritei. str. SIMON MOISE I. ap. bl. Logofat Tautu. sc. D. str. C. 7 Bacau. Aleea Parcului. sc. bl. sc. 29. B. sc. 14 Bacau. str. D. Panselelor. ap. sc. 8 Bacau. A. IOAN OLTEANU I. 3 Bacau. C-TIN OJOG RODICA OLARIU I. Cuza Voda. F. nr. bl. str. 14. ap. ap. 21. str. Castanilor. str. bl. str. VASILE OHACI C. Bacau. ap. bl. sc.MIHĂILĂ VASILE LUCIAN MITREA N. 103 Bacau. Magiresti. bl. 8. C1. 18 Bacau. 25 Bacau. ILEANA OJOG A. 8. Aleea Ghioceilor. sc. 5 Bacau. nr. bl. 29 Bacau. 15 Bacau. 22 Bacau. MARGARETA MONDAN GHE. sc. ap. 22 Decembrie. B. Oituz. 12 Bacau. ap. N. 27. Banca Nationala. Aleea Parcului. 29 Bacau. B. D. bl. bl. str. Bucegi. ap. ap. Miron Costin. 39. D. C-TIN OPINC? DANIEL IONEL OPRI?AN V. 29. B. VEROANA MORO?ANU I. str. ap. sc. str. str. A.E. ap. ap. A. sc. ap. 8. jud. 4 Bacau. 31. Bacau. str. bl. sc. Z?NA MITROFAN M. Republicii. ap. ap. sc. 4. 1. sc. str. sc. bl. sc. str. 9 Com. ap. str. B. str. 9 Mai. A. Carpati. ap. sc. C2/2. str. 9.12 Bacau. 6 Bacau. str. 19 Adjud. bl. ap. Metalurgiei. A. 1. 4. 6 Bacau. bl. 8 Bacau. bl. 79. ap. ION NEGU? ADRIAN NICA ADRIAN CORNELIU NICA AL. str. A. str. str. Carpati.. Energiei. B. F. ap. 9. 9 mai.14 Bacau. jud. nr. str. ap. ANA PAN?IRU FLORIN PAN?IRU AURELIA Bacau. sc. bl. 2. Cel Bun. str. bl. 5 Bacau. bl. Alecu Russo. 1. A. IOAN MOLDOVEANU GABRIEL MANDAI E. Castanilor.80. 4 Bacau. Lipova. DANIEL NICULESCU V. nr. jud. str. VASILE MONEAGA G. 131. A. MARIA PALADE S. bl. B.

MALINA Bacau. 2. bl. ap. Neagoe Voda. 5. sc. 4. sc. nr. 7 POPOVICI GEORGETA MARIA Bacau. sc. sc. bl. str. PETRU Bacau. Alunului. 5 PRICOPIE V. bl. bl. str. 165. 9 Mai. str. Lipova. bl. F. bl. nr. 5. IOAN Bacau. nr. 2. bl. sc. 8.Balcescu. ap. 7 POPA GHE. sc. str. sc. Stefan Cel Mare. A. 13 POPOVICI GABRIEL Bacau. Stefan cel Mare. str. bl. 1 PAVEL D. ap. A. 4. A. M. ap. 78. Erou C. C-TIN Bacau. bl. 14. bl. Caisilor. str.Balcescu. 4 PAVEL DUMITRU Bacau. I. ap. bl. ap. str. 15. 1 PAVEL T. Nordului. Pictor Aman. ap. 18. Hasan. ap. E. ap. sc. 4. str. B. ap. 3 POPA F. 9 PAV?L G. nr. bl. Apostu. LUCICA Bacau. Energiei. M. bl. VIOREL Bacau. 15 POPOVICI FLORIN. bl. bl. ap. IONEL Bacau. 82. str. Erou C. A. B. jud. sc. ap. 33. B. M. B. 4. sc. Bd. str. 27 PETRARU J. ap. bl. str. 9 PREDA RADU GHE. 1 Mai. bl. Cornisa Bistritei. ap. str. 5 PICHIU GHE. ap. D. ap. sc. Carpati. Apostu. ANGELICA Com. ELENA Bacau. bl. GHE. 78. sc. bl. bl. Bacau 51695000LEI 51695000LEI 2489280LEI 56244850LEI 31634600LEI 6741800LEI 72500280LEI 12031520LEI 148153480LEI 22299800LEI 74371960LEI 45118200LEI 41488000LEI 33601750LEI 13898480LEI 42803460LEI 9957120LEI 8919920LEI 14935680LEI 53934400LEI 116830700LEI 32214040LEI 21194950LEI 9334800LEI 51695000LEI 27796960LEI 26948720LEI 24374200LEI 49215620LEI 27174640LEI 48593300LEI 38791280LEI 9127360LEI 22818400LEI 17113800LEI 292490400LEI 47400040LEI 10260000LEI 21017000LEI 45570800LEI 41356000LEI 93390000LEI 143718700LEI 18274500LEI 117864600LEI 24685360LEI 12429240LEI 34118700LEI 8297600LEI 26613160LEI 60 . Miron Costin. 29. ap. 19 PESA MOZA DOINA Bacau. ap. VASILE Bacau. A. 2 PUSTIANU C. A. IOAN Bacau. sc. 1bis. sc. ap. C-TIN Bacau. N. sc. A. B. sc. Str. 1A. bl. B. ap. ap. ap. sc. ap. B. sc. A. bl. str. 3 POPA D. 17 POPA GHE. 13 PRICOPIE GH. C-TIN Bacau. 30 R?ILEANU ROAMAN Com . 3 MARGARETA PEHER ALEXANDRU Bacau. Bacau POJUM ANTON Bacau. sc. Castanilor. 10 PERJU V. Erou C. A. bl. sc. 3 POPA V. str. ap. 5. F. str. Bacau. bl. Luminii. 1bis. Balcescu. A. bl. 4. sc. ap. bl. 3. bl. G. str. 5. str. bl. 13 POTORAC D. Hasan. ap. bl. jud. ap. 1 Mai. A. Unirii. str. ap. 1A. sc. 46 PRUTEANU ION Bacau. Republicii. COSTICA Bacau. ap. ADRIAN Bacau. str. G. 9 PONICI N. 3. ADELA Bacau. nr.PASCARIU GHE. 4. ap. Apostu. sc. str. A. sc. ap. 22 PASCU LIDIA MARIANA Bacau. ELVIRA Bacau. str. Rusu. A. A. ap. sc. 5 POPEANU GHEORGHE Bacau. A. ap. G. ap. nr. bl. C. ELENA Bacau. str. Bacau. LILIANA Bacau. ap. B. A. 9. B. ap. 14 PI?TA C. D. S. IONICA Bacau. bl. 12. Alecu Russo. Sturza. st. 1bis. ap. 9 POTORAC LUCIAN Bacau. Aeroportului. sc. 5 PETRARU MARIA ANTONELA Bacau. 4 POPA A. ap. 1 PURU ST. str. AUREL Bacau. sc. 2. VERONICA Bacau. bl. str. Violetelor. str. sc. st. A. sc. A. ap. str. 5.. str. sc. sc. 22 Decembrie. F. E. A. 14 PATRICHE N. str. bl. sc. 2. C-TIN Bacau. 4 PAVEL I. str. bl. GEORGE Bacau. 1. ap. A. 15. 11 PU?LENGHER ELENA ROXANA Bacau. sc. ELENA Bacau. nr. 7. sc. sc. str. nr. 5. 4 P?DURARU I. Alunului. NICOLI?A Bacau. ap. str. Bacau. GABRIELA Bacau. sc. str. ELENA Bacau. str. 5. 7 POPA GABRIELA Bacau. bl. sc. 5 POPA GHE. 33 POPA CRISTINA. E1. 34. bl. sc.14. sc. 9 Mai. bl. str. str. 11 POPESCU N. ap. bl. Stefan Cel Mare. 40. Miron Costin. 3. 12 PUSTIANU GHE. bl. sc. N. 9. B. Banatului. str. Martir Horia. bl. bl. 15 PREFAC GHE. 1 PAVEL N. Panselelor. Soimului. Erou Gh. sc. Hasan. str. VASILE Bacau. str. 4 PAVEL C. ap. 78. bl. 11 PADUREAN. 33 POPA I. str. ELENA Bacau. MARIA Bacau. sc. A. N. bl. nr. Castanilor. sc. 9 Mai. 4. sc. str. FLOAREA Bacau. 12 PU?CU?? I. ap. 3. ap. B. 1. str. Luminii. bl. Republicii.A. str. Militari. Alunului. Nordului. str. Marasesti. B. A. str. A. bl. 20. str. 22 PASCARIU ANGELA Bacau. F.

B. Milcov.. bl. str. A. A. jud. Bacau Bacau. 1. bl. bl. Cornisa Bistritei. COSTACHE STRAT C. str. bl. ap. ANA SION I. Aviatorilor. sc. str. A. 25. Panselelor. bl. jud. sc. ap. G. 2 Bacau. 2. 22. B. B. sc. Bicaz. MIHAI ?TEF?NACHE D. ap. str. Banatului. 57. 2 Bacau. 13 Valea Seaca. C-TIN SERGHIU?? I. bl. ap. 13 Bacau. str. Neagoe Voda. 6 Bacau. F1. LIDIA TACU C. ap. bl. bl. TEOFIL RUSU D. sc. N. C. ROMEO RISTEA I. ap. bl. ap. 14. ap.7 Bacau. Armoniei. sc. V. ap. bl. SILVIA TALABAN I. 16 Bacau. ap. Neagoe Voda. ap. C. EMILIA ROŞU S. 6. 72. 3. str. bl. str. CECILIA SION I. str. A. ap. sc. Neagoe Voda. nr. 6. MARIA RUSU D. str. str. jud. ap. E. ap.8 Bacau. nr. bl. Com. Bacau Bacau. bl. NICOLAI ROŞU GHE. str. sc. sc. bl. B. ap. jud. bl. 13 Bacau. 10 Bacau. Bacau Sat Lilieci. Hemeiusi. D. MARIA SPULBER IOAN SPULBER S. sc. D. A. 7 Saucesti. C. str. 8. 5. B. B. ANDREI SAUCIUC V. bl. A. bl. sc. 6 Bacau. Mioritei. DIDINA RUSU VIRGINEL SAB?U VEROANA SAMOIL? GHE. str. B. ap. bl. B. SANDU EUGEN DIMITRIE SANDU FLORIN NICOLAE SANDU T. str. sc. 4. str. ap. B. 5. Bacau. Bacau Bacau. 5. 8 Bacau. 13 Bacau. sc. 6 Bacau. Bacovia. ap. 4 Bacau. sc. str. Alecu Russo. Banatului. str.3 Onesti. MIHAI SPORICI V. ap. C1. SILVICA SERGHIU?? I. Balcescu. B. sc. ap. E. A. 3 Bacau. str. VALERIA STAN V. str. ap. str. bl. 12. str. sc. ap. 67. Stefan cel Mare.. 7. 19. ANA SOLOMON I. E. Cornisa Bistritei. Cornisa Bistritei. sc. 16 Bacau. LOREDANA RUSU ADRIANA RUSU C. sc. B. sc. sc. DORIN Şerban ?TE. nr. ap. sc. N. str. sc. ap. 16. bl. A. bl. 8 Sat Holt. sc. sc. 40. B. Iosif Cocea. 11 Bacau. A. 3 Bacau. sc. 4 Bacau. Soimului. 10. ap. Lalelelor. Trotus. sc. A. str. LILI ROMANSCHI M. bl. 87 65135700LEI 29871360LEI 9645960LEI 29145320LEI 71877960LEI 10959340LEI 9334800LEI 8151000LEI 12653840LEI 25482775LEI 47918640LEI 158207490LEI 16284040LEI 2696720LEI 55520430LEI 35679680LEI 44044140LEI 3837640LEI 36302000LEI 30706830LEI 15228750LEI 10744000LEI 51860000LEI 70529600LEI 202644400LEI 20988170LEI 10994320LEI 4563680LEI 5912040LEI 518600000LEI 63269200LEI 113054800LEI 37857800LEI 132243000LEI 39785600LEI 11389400LEI 140436880LEI 164085040LEI 41902880LEI 25722560LEI 18669600LEI 4135600LEI 6823740LEI 46525500LEI 14831960LEI 67006500LEI 41356000LEI 13379880LEI 188751100LEI 10744000LEI 61 . 4B. 8. Martir Crisan. l. str. Bacau Bacau. Aviatorilor. Panselelor. str. 27. bl. bl. Alecu Russo. VASILE Bacau. Oituz. 4 Bacau. str. 57. 9. bl. sc. 3. bl. str. 6. Bd. VALERIA S?NDULACHE I. 67. bl. 8. 1. V. ap. str. bl. Balcescu. VASILE SMOCHIN? DUTU SOFRONEA CIOBOTARU SOFIA SOHODOLEANU GRANIA SOLOMON I. Castanilor. 17 Bacau. A. 11 Bacau. A. C. bl. Alescsandri. Com. bl. sc. N.R?CHIT? N. IOAN RUSU D. 11 Bacau. bl. ap. str. ap. VIOLETA ROBU GABRIEL ROBU V. str. 3. bl. bl. sc. str. MARIA STAN GHE. str. str. str. Str. Bucovinei. bl. 4B. 11. 1. sc. ap. str. ap. sc. sc. A. A. Cornisa Bistritei. bl. Alecsandri. Republicii. 27. ap.29 Onesti. 5. CEZAR SION I. str. 10 Com. ION SILI?TEANU I. EMILIA ?USTAC N. A. bl. sc. COZMA SASC?U A. ap. 16. Marasesti. 9 Bacau. VASILE ROBU B. sc. bl. sc. ap. ap. bl. A. str. bl. ap. 1. Panselelor. sc. Letea Veche. 26 Bacau. ap. ap.Balcescu. VASILE RUSU M. 7. Livezi. sc. Bacau. ap. sc. ap. bl. 4 Bacau. ap. nr. 4 Bacau. 4 Bacau. 16 Bacau. 1 Bacau. Stefan Cel mare. Ana Ipatescu. jud. ap. 1. 6. 13 Bacau. 11 Bacau. sc. B. 9. MONICA STOICA CLAUDIA IRINA STOICA C. bl. 12. Slanicului. B. B. A. bl. ap. jud.9 Bacau. str. IOAN STRATULAT MARGARETA STRUJAN ST. 4. sc. 9 Bacau. Cuza Voda. Visinului. bl. A. 11 Bacau. Alecu Russo. str. sc. sc. Republicii. B. sc. str. jud. str. Ana Ipatescu. str. 9 Bacau.1 Bacau. sc. 1. ELVIRA RUSU V. str. ap. ap. ap. 18 Bacau.

A3. 120. 1. bl. B. sc. bl. bl. B. ap. nr. 87 Bacau. sc. str. Violetelor.13 Buhusi. sc.1. sc. 12. sc. ap. T. ELENA TANC?U M. 12 Bacau. ZAHARIA CORNELIA ZAHARIA N. Bacau. Republicii. Metalurgiei. bl. sc. sc. ap. jud. E1. E. bl. OCTAVIAN ZAHARIA S. str. Bacau. Aleea Ghiceilor. 10 Bacau. str. str. B. B. Margineni. sc. ap. C. Bacau. nr. GHE. 17 Moinesti. str. ap. Pictor Aman. nr. ap. 6. C-TIN ?I?U N. 19 Bacau. MARIA TEODORU V. 6 Bacau. A. A. A. str. E1. 23. sc. sc. 10 Bacau. 4. 4 Bacau. Electricienilor. VIOREL ZAHARIA STAICU Onesti. MARIA TRIF?NESCU MARILENA TUDORIU GHE. A. sc. Martir. nr. Mioritei. Milcov. str. 8. ap. sc. 1 Bacau. bl. A. 5. A. VIORICA T?NASE GHE. Bradului. sc. str. str. 11. A. A. bl. bl. str. sc. A. Prieteniei. 6 Bacau. 89 Braila. ap. Camin 1. C. bl. 14. 15 Bacau. Mioritei. MARIA TIŢA V. B9/2. ap. str. ap. str. sc. 31. Balcescu. sc. ap. bl. Closca. str. ap. E. 11. bl. bl. 17 30286240LEI 7147440LEI 38895000LEI 37223700LEI 14477920LEI 76960240LEI 14935680LEI 54141840LEI 14624520LEI 220923600LEI 51860000LEI 86087600LEI 111187840LEI 59449250LEI 25847500LEI 35679680LEI 36924320LEI 186177400LEI 11201760LEI 14520800LEI 69271300LEI 98737450LEI 57046000LEI 78101160LEI 65234700LEI 24063040LEI 11979950LEI 22435630LEI 3215320LEI 23544440LEI 4045080LEI 10372000LEI 9853400LEI 25930000LEI 5704600LEI 26802600LEI 13467100LEI 33605280LEI 79553240LEI 23916440LEI 53762800LEI 42488900LEI 13587320LEI 41356000LEI 27605130LEI 54796700LEI 78576400LEI 62 . Cornisa Bistritei. sc. sc. bl. ap. str. Mircea Eliade. 9 Bacau. GHE. jud. nr. sc. jud. jud. 2 Bacau. MIHAI ?AN?O? IULIAN MIHAI TANU LUMINIŢA TATIANA T?B?CARU ADRIAN T?NASE C. Bacau. Independentei. 6. str. bl. ap. str. str. bl. 14 Com. C. Bacau Bacau. ap. bl. bl. 16 Bacau. str. jud. bl. Eternitatii. 18. ILEANA UNGUREANU ION UNGUREANU NICU URICARU ION URSU C-TIN URSU GHE.Zorilor. Slanicului. str. A. ap. B. ap. bl. 19 Bacau. str. str. ap. 5 Bacau. str. Bacau. ap. str. nr. sc. 12. 124. 12 Bacau. SERGIU TIMARU T. Banatului. 7. 3 Bacau. 29 Bacau. LUCIAN ?UGULEA VICTOR ??MPU I.9 Bacau. Lalelelor. str.TALABAN V. ap. VALENTIN TIRI?C? C-TIN TIRON I. 44.. Jupiter. Avram Iancu. ap. Schelei. 1. sc. Titulescu. bl. A. ap. bl. str. sc. C10. Stefan Cel Mare. Constructorului. ap. str. 4 Onesti. bl. D. Aleea Ghioceilor. ap. Marasesti. VASILE TEODORESCU A. H. Milcov. nr. sc. Vladimirescu. C10. str.. 21. Metalurgiei. str. M Viteazul. str. A. 6. sc. bl. Carpati. bl. V?RLAN GHE. sc. ap. 3. ROBERT ?UGULEA V. Expres. jud. Bacau.. FILARETA VASILACHE GHE.. sc. 6 Moinesti. ap. 2 Moinesti. bl. bl. B. sc.bl. 21 Bacau. C. B. ROMIC? TIMARU T. ap. Banca Nationala. sc. ap. N. A1. C.11. bl. 9. 3. C. nr. str. str. bl. 90 Bacau. 12 Bacau.. DAN TEODORESCU TAMARA LILIANA TEODORU L. 15. Bacau Bacau. ap. ap. 1. Letea. 4. str. B3. ap. ap.11 Moinesti.11 Bacau. 6. MI?U VI?AN V. bl. br. bl. jud. C. A. 5. bl. sc. A. com. Slanicului. 18 Bacau. bl. MARIA URSU I. bl. A. sc. A. 24. sc. ap. Racovita. Bacau. Bacau. C-TIN TUDORIU C. IOAN TODERIC? VASILE VIOREL TOFAN M. ?IPA T. ap. bl. bl. A. bl. ap. Armoniei. Miron Costin. ANDREI UMBR?RESCU MARIA UNGUREANU I. A. sc. sc. Panselelor. 1. A. jud. str. bl. 8 Moinesti. 52 Onesti. ap. 2. NATALIA VASILIC? ELENA VASILIU NECULAI V??? GHE. 8 Bacau. ap. str. ap. A. A. str. 19 Moinesti. str. sc. str. Racovita. bl. 13. jud. sc. ap. ap. sc. Banca Nationala. N. str. 48. jud. sc. str. 17. bl. D. 49 Bacau. str. ap. Bacau. str. 6. Coanda. 3. ap. 8 Bacau. 8 Bacau. str. 80 Bacau. sc. 9 Bacau. bl.Zorilor. LUCIA T?NASE C. str. Schelei. ap. sc. 2 Bacau. MARIA VRABIE ALEXANDRU VULTUR GHE. 12 Sat Barati. 22. str. str. bl.

A. Ap. Milea. COSTIN ADRIAN BATA I. Sc. I2. Republicii. 18. D. A. Pitesti 41230LEI Str. A. Sc. Sc. Bl. Pitesti 48076350LEI Pitesti. 18. 20 70737040LEI Comuna Oarja 26552320LEI Bd. Str. 35. A. bl. Str. Basarabilor nt. E5. Bibescu Voda. Bl. ELENA BARBU A. VARVARA APOSTOLESCU E. str. 8 7052960LEI Str. Popa Sapca. Pitesti 33808530LEI Pitesti. Str. 24 Ianuarie nr. V. Bl. ALEXANDRU BIEVEL -RADULESCU ANCA BILNICU V. Ap. Trivale. 16 41356000LEI 63 . ap. 13 15198330LEI Pitesti. Arges 51695000LEI Bd. Republicii nr. Ap. VASILICA BOTA A. Ap. 24 21781200LEI Pitesti. Lupu nr. Sc. Bl. Bl. 33. Ap. Bl. IORDAN BEBU V. P-ta V. Curtea de Arges. 7 105798680LEI Comuna Micesti. GHERGHINA ANGHEL GHE. 4A. Bl. C4. sc. Republicii. GHEORGHE ANDROI C. ap. 13 Buhusi. A. A. Ap. nr. Mioveni. Sc. 13. Sc. Str. D. P1. Bl. Sc. 69. sc. 7 24892800LEI Str. bl.Trivale. PETRU Din judeţul Argeş: Bacau. A. Sc. A. Str. PETRE BADULA ST. jud. STELIANA BAIETICA I. Str. Bl. Str. Str. Str. Republicii. NITA BOTA D. Arges 165688000LEI Bucuresti. Str. GHEORGHE BANDOC GHE. Bl. jud. Str. Ap. Ap. FLOREA BAILESCU GHE. Aleea Ucea Nr. B. Antonescu.31 571600920LEI Mioveni. jud. ap. C. D.31 220923600LEI Pitesti. Exercitiu. Bl. sc. bl. Bl. Lazar. Ap. Bl. Paltinului. ADRIANA ZAHARIA V. CORNELIA BIRSAN N. 44. sat Pauleasca 38791280LEI Pitesti. 8 15558000LEI Pitesti. B. Victoriei Bl. str.18 Bacau. str. Sc. Sc. Ap. 3. 20 125604920LEI Pitesti. Sc. DUMITRU ANGHEL A. E. Ap. Ap. ap. SILVIU ANTON ANCUTA GHE. 13 41356000LEI 5376280LEI 29145320LEI 40867880LEI 185140200LEI NUME SI PRENUME ALBESCU N.1Mai. Fagaras. Pitesti 54176360LEI Pitesti. 2 44081000LEI Pitesti . Str. Arges 6203400LEI Str. sc. Bl A8. STEFAN BADEA M. N. Bl. 13 70737040LEI Pitesti. E11. Craiovei. ap. Ap. Bl. A. Pitesti 41625250LEI Pitesti. 8. 17. Sc. Sc. nr. S4. Vladimirescu. Ap. 16. 25. sc. Str. Bdul. 9 7113800LEI Pitesti. Victoriei. 12 50822800LEI Comuna Micesti. sc. Ap. E2. Str. 3. Bl. Pitesti 9822050LEI Costesti . FLORIAN GRIGORE ALBESCU ST. Bl. Ap. str.A. V. Trivale. Sc. Campineanu. E. 15 87364550LEI Str. Eroilor. 6 Bacau. Sc. Sc. jud. Bl. C.ZAHARIA V. 46. 2 33190400LEI Bd.A. Sc. Sc. 35. Hanu Rosu. 3. B. Ap. D. E2. 35. 46. 20 142615000LEI C. Pitesti 51695000LEI Comuna Oarja 2696720LEI Str. Lupu. Balcescu. ALEXANDRU ARSENE I. T. str. SILVIA ARSENE GHE. Gh. Ap. Sc. Fagaras. Bl. M3. Vladimirescu. Bl. MARIUS ALESTEU S. 7. Banca Nationala. Bl. Fagaras. bl. ION BERECHET A. CONSTAN?A ZAHARIOAIA L?CR?MIOARA Z?NOAG? I. Basarabilor nt. B. C. Arges 51695000LEI Pitesti. MARIA BERECHET I. Sc. B. D. T. Ap. D2. Bacau. Ap. Pitesti 12027520LEI Str. Aleea Parcului. D6a. Sect 8090160LEI C. AURA BAILESCU V. Sc. Bl. P19. D. ALEXANDRU ARSENE I. Dacia. Ap. 1. 54. bl. DUMITRU DOMICILIUL SUMA LEI Bd. VALENTIN APOSTOL I. Ap. Sc. Ap. DOINA ZOTTA C. A5. 1B. 23. E. AURORA BAIETICA D. Str. 17 19706800LEI Pitesti. 19. M-2B. Pitesti 14209640LEI Pitesti. Bl. P19. MARIANA GRATIELA ALECU O. 19 69388680LEI Pitesti. COSTIN ANGHEL C. Cimpulun 34508070LEI Str. Ap. Curtea de Arges. ECATERINA ANGHEL M. ELENA BORDEANU GHE. C. CONSTANTIN ANGHEL L. B. Pitesti 51695000LEI Bd. Ap. Ap. Sc. 63 Bacau. A. I. 16. PS37a. VASILICA ANDREI I. Ap. Sc. B8. Ap. Sc.1Mai. 26 135873200LEI Pitesti. A. 20. V. Str. nr. Ap. A. Sc. B. 3. Bl. AUREL BACIU M. Sc. GABRIEL BORDEANU A. 30. Bl. Sc. 4.Lapusani 14474600LEI Pitesti. Str. CAMELIA ANGHEL F. Republicii. 13. Ap. ION ARSENE E. 52. TINCA BATA I. Stefan Cel Mare. Lupu. 6. Sc. B. 12. CRISTIAN BERECHET F. Bl. Sc. Razboieni. Bl A8.

Bl. Bl. Sc. Ap. VASILE CHELU C. U5. CRISTIANA CHELU N. Ap.Str. Bl. B. Arges Pitesti. VIORICA CONSTANTINESCU I. Str. Str. Str. Ap. Arges Pitesti-Gavana. ION CASANGIU OPRESCU MARIA CEAUSESCU C. C. 7. Victoriei. Str. Bl. Sc. 10 Pitesti. 4 Pitesti. A3. GHEORGHE COTOLAN I. Sc. 4 Curtea de Arges. Exercitiu. Sc. Bl. A. 8. Bl.Trivale. Str. Str.31. VOICU CIRSTEA GHE. nr. E6. ELISABETA BUSIOC P. Exercitiu. GHEORGHE CONSTANTINESCU C. Trivale. Bl. Trivale. Negru Voda. I. Bl. D. Bl. C. Golesti. Str. C3. NICOLAE BUNESCU P. 1918. GEORGETA CIUCU P. Sc. Str. 27 Pitesti.Petrochimistilor. A. 12 Mioveni. S7B. Victoriei. Bl. Bl. Ap. MARIA BUSUIOCESCU P. DAN CRISTESCU I. Ap. nr. A. Bl. Sc. nr. 7 Pitesti. 1 Braşov. Ap. B. Sc. Bl. Bl. 3 18713590LEI 58518740LEI 12135240LEI 95422400LEI 11579680LEI 28937880LEI 186696000LEI 103390000LEI 266229250LEI 103390000LEI 46674000LEI 13587320LEI 11372900LEI 133383920LEI 28315560LEI 163666370LEI 63787800LEI 15143120LEI 45533080LEI 57668320LEI 75880160LEI 20305000LEI 41581820LEI 31740730LEI 25635275LEI 18669600LEI 32360640LEI 96209280LEI 23337000LEI 58912960LEI 21634600LEI 31427160LEI 5186000LEI 31116000LEI 15381250LEI 24892800LEI 24892800LEI 12653840LEI 211122380LEI 12446400LEI 565585160LEI 19914240LEI 51067075LEI 105586000LEI 203050000LEI 152287500LEI 82976000LEI 40969400LEI 106416720LEI 47402120LEI 64 . Calea Bucuresti. D. Sc. Bl. Str. A. Bl. SILVIA CODREANU VICENTIUS NARCIS COJOCARU FELICIA COJOCARU M. PETRE Pitesti. SIDONIA CALIMENTE GH. Bl. Tepes Voda. PD--2A. Ap. A. VASILE COSTACHE N. ap. Ap. C. B-21. nr. C. RADION BUTA D. Ap. Sc. Bl. 17. nr.C. C. 34. Craiovei. Teilor. C. Ap. M3. Arges Pitesti. 7 Pitesti. B3A. PD-4. Ap. Exercitiu. 12 Pitesti. Str. Basarab Voda. Ap. Sc. P1 + P2. 6. 3. CONSTANTA VIRGINIA BREZAN G. Sc. Ap. E6. P5-7. B. 13. AURICA CIOTIRNAIE I. MARIN CIRSTEA N. 9. VIORICA COSOSCHI I. 10 Mioveni. 5 Pitesti. B6a. Ap.C. U5. Str. Ap. Bl. 16 Pitesti. Calea Bucuresti. C. Petrochimistilor. Ap. Exercitiu. B. Ap. 6.A. Exercitiu. 18 Pitesti. A. DANIELA CRISTESCU I. Sc. OCTAVIAN COTOLAN I. Sc. Episcop Nichita. MARIUS BUZESCU E. Bl. 14 Bucuresti. A. Arges Pitesti. Arges Pitesti. Sc. DAVID COTOCIU I. A. Sc. Bl. Ap. 30. Bl. GEORGETA BREZAN GH. Bl. A. D14. Str. P24. 6 Pitesti. MARIA CANTACIOIU D. Sc. ION CAPET N. Mircea Voda. Trivale. Arges Pitesti. Sc.Banat. B 17. B-dul Petrochimistilor. B. 5. 14 Pitesti. H. Sc. E1. 30. B6. Traian Vuia nr. Basarab Voda. Sc. 12. GHEORGHE CHIVA CONSTANTIN CHIZDAVAT I. Str. Trivale. Ion Alexe. Str. GABRIELA CHILAU GH. Sc. Bl. ADRIAN SIMION CHELU C. Sc. 4 Curtea de Arges. Arges Pitesti. ELISEU OCTAVIAN BREOIU I. Str. Bl. Sc. 8. Ap. Bl. P1 + P2. Exercitiu. MARIA CHITU GHE. Ap. Sc. Bl. Bl. 13 Pitesti. ALEXANDRU CIOCIRLAN GHE. Dacia. Ap. A. Arges Pitesti. A3. B. 8. 30. D. Antonescu. Gavana 3. A. Negru Voda. VALERIA CRACIUN I. TRAIAN CHIRETU MARILENA CHIRIAC POPESCU R. C. Ap. C. Bl. Str. Bl. Basarab Voda. E1. Bl. 6 Pitesti. 14 Pitesti. MARIA CIUCU GH. EMIL CRISTEA F. Sc. 27 Curtea de Arges. Ap. 8. Ap. 30. Ap. Str. Ap. Sc. 1 Dec. Ap. Exercitiu. PS-37A. Bl. 2 Pitesti.B. Str. Ap. B21. Sc. Pitesti. Ap. 18 Pitesti. 4. Ap.Libertatii.7 Costesti . 3 Pitesti. Bl. Str. Ap. 20. Sc. Bl. MARIA CIOTIRNAIE I. F. 1 Pitesti. Ap. Str. Str. nr. A. Str. Sc. Eugen Lovinescu nr. 30. B. nr. Sc. Ap. Str. 14 Pitesti. Str. Ap. Bl. 4 Pitesti. Ap. B. GHEORGHITA BUTA I. Bl. FLORICA COCIOABA GHE. Sc. Sc. Bl. D6. Str.15 Pitesti . 27 Pitesti. Str. Str. 15 Pitesti. 21 Pitesti. ION BUTA I. Arges Pitesti. Craiovei. Ap. Bl. 2 Pitesti. 42.Bradului. Arges Pitesti. 4 Pitesti. Dumbravei. Arges Pitesti . 17. sector 2 Pitesti . nr. Bl. 4 Pitesti. Sc. Sc. Sc. Sc. 2. Str. Ap. Pitesti. Str. A. Sc. Sc. Trivale. Str. NICULINA CIUCA V. Str. Teilor. Ap. ALEXANDRU CIUREA I. B7.P1bis. Dacia. Ap. 5. Bibescu Voda. C. B. IULIA CANA S. Bl. 4.BRATAN I.

Bl.14 Pitesti . Popa Sapca. Str. A. Str. Calea Dragasani. ALIN GHEORGHE V. C. A. Bratianu. Gavenii. Arges Pitesti. Str. 1918. I. Ap. MARILENA FLOREA A. 14 Pitesti. B. MARIA GRIGORE A. 1 Pitesti . Str. Str. MARIETA GHICA I. Bl. Ap. A. 7 Mioveni. C4. 11. Bl. 19. Ap. Bl. I. C. Sc. Ap. Bl. E3b. NATALIA GHEORGHINA F. Bl. MIHAELA GOGA OVIDIU GABRIEL GONT I. Bratianu. Str.Trivale. N1A. Str. Ap. Ap. 4. E. CORNELIA FLOREA GH.Banat. Str. Arg Pitesti. Ap. C4. Bl. V. Bl. ISTVAN JANOS DESPA M. Alunului. 30 Comuna Bradu. Arg Pitesti. A.Trivale. 19 Pitesti. Sc. A. Capitan Cutui. Arges Pitesti. B.C. BOGDAN GHISOIU SIMONA CRISTINA GOGA C. Bl. Sc. 13 Pitesti. Bl. P3. Ap. Bl. C. A. Sc. 8 127169700LEI 37564250LEI 37564250LEI 31675800LEI 21573760LEI 29569540LEI 117099880LEI 51651690LEI 141644300LEI 79449520LEI 18669600LEI 45221920LEI 19178300LEI 36302000LEI 67418000LEI 33084800LEI 9201710LEI 155085000LEI 31738320LEI 84013200LEI 38376400LEI 654440200LEI 3319040LEI 27743170LEI 128612800LEI 7467840LEI 41280560LEI 77893720LEI 24789080LEI 22745800LEI 41356000LEI 6741800LEI 111817425LEI 110315200LEI 98534000LEI 82976000LEI 49833980LEI 19644100LEI 47192600LEI 7571560LEI 20432840LEI 24222090LEI 56967890LEI 131408690LEI 61952200LEI 51860000LEI 10372000LEI 13483600LEI 33706300LEI 55830600LEI 65 . B. 16. 2 Bughea de Jos. C. Ap. NICOLETA DIACONU I. T. Vladimirescu. B. 2. GHEORGHE GHICA D. Bl. A11. Davila. Str. C. Sc. Str. Sc. 7 Curtea de Arges. Sc. Bl. Sc. 30. 15 Pitesti. Str. ILIE TEODOR DINESCU I. Arges Pitesti. Prundu. 67. Pitesti. A. 8 Pitesti. 30. Popa Sapca. ION DIACONESCU C.Gavana III. Sc. C. 1 Dec. B4. Sc. ROMICA GAVA G. A. C. Arges Pitesti. Ap. Str. A. Q5. Marasesti. B. Sc. Frasinului. 8 Pitesti. Bl. MARIA DUMITRESCU CEZAR ADRIAN DUMITRESCU M. Sc. Str.C. B2A. V. Ap. 8 Pitesti . Sc. S4. Str. Bl. 24. A3. Q5.C. Trivale. P3. Ap. Ap.Banat. V. Bl. B8. C. S1. Gavana III. 18 Pitesti . Str. B2A. Sc. A6. 19 Pitesti. Ap. Sc. Sc. B. Sc. C. Schitului nr. GHEORGHE DUMITRASCU C.Trivale. 1 Pitesti. Ap. 19 Pitesti -. Bl. C. Bl. 22 Pitesti. Ap. Sc. Ap.Banat. Ap. A. Bl. Bicazului. GHEORGHE DIACONU T. DUMITRU FLOREA I. 72C. Sc. Bl. C. Str. N. Bl. 9S-14. 21. Sc. Ap. Sc. Sc. Bl. Sc. Ap. Sc. Bl. GHEORGHITA DUCU GHE.Str. GHEORGHITA DIACONESCU GH. Arge Pitesti . P10. C. Schitului nr. B 14. VASILE Pitesti . Bl. B. B. MIHAELA GEORGESCU I. Arges Curtea de Arges. STEFANIA DEMETER J. ALEXANDRA DELU ST. Bl. B. Str. P3.Craiovei. 4. AURELIA ENE GH. Bl. Str. 19. Bl. Sc. 6. 30. Str. Sc. Sc. A11. Sar Geamana. Bl. Bl. Bl.B1.Craiovei. Sc. Bl. Ap. Ap. Bl. Ap. 6. N. 8 Orastie. Ap. H Pitesti . ALINA DENISA DIACONU GH. Str. Republicii. Sc. Ap. Bl. STEFAN DELU I. Bl. DUMITRU GEORGESCU M. 11 Bucuresti. Bl. Aleea Prahovei. B. Balcescu. Ap. Sc. Gavenii. ILIE GHISOIU M. Milea nr. Capitan Cutui. 8 Pitesti. 4. Trivale. 8 Pitesti. 19 Pitesti. Ap. Ap. Str. Sc. Ap. Ap. Sc. E11. C. ROMEO GHEORGHE N. VALERIA MARILENA DUTA V. 23 August. C4. U1. Trivale nr. GEORGETA ENE R. CAMELIA DUSA D. Pitesti. Ap. Str. Ap. ELENA DIACONESCU C. 8. C. Arge Pitesti. Bl. Str. Bl. 1. Bl. Str. Eroilor. E11. 22 Pitesti. Ap. Bucuresti. Capitan Cutui. ADRIANA DUTU GH. Ap. Ap. Str. Str. MARIN DUMITRESCU C. 6. Arges Curtea de Arges. VIOLETA DRAGOI A. C4. A. C. 8. D. PAULINA DELU GHE. Ap. 13 Pitesti . F4a. Voda. Str. 2. 29 Pitesti. Sc.C. Alunului. Bl. Sc. 14 Pitesti. 11. ELISABETA DUTA M. CONSTANTINA DUMINICA GHE. Sar Geamana. 13 Pitesti. 1. Str. Ap. S1. Ap. Arg Pitesti. MARIOARA GORUNESCU A. Aleea Prahovei. 1 Pitesti . C. 13. LAURENTIU GAVA B. Arges Comuna Bradu. 22 Pitesti. Milea nr. Bl. B. Sc. E. Sc. Ap. 32 Pitesti. 13 Pitesti. Sc. 9S-14. jud. Str. Ap. Ap. GHEORGHE GOGA C. Bl.Trivale. Sc. Bl. ALEXANDRU DINU N. D4. Str. A.DATCU I. GHEORGHE GHIOCA N. 34. Milea nr. Ap. Bl. C. Sc. Str. Ap. B17. Popa Sapca. 24 Pitesti. Popa Sapca. Q5. ALEXANDRA DRAGOI M. C. Sc. 1. TEODOR DIACONESCU T. Sc.

6 Pitesti. C. Sc. sat Prislopu Mic nr. L4. D. P27. Sc. Bradului. Ap.Trivale. A. 31. Ap. Golesti. Str. Pietei nr. 8 Pitesti. 33 Pitesti. Ap. Voda. Ap. Ap. VALENTIN ILIE GH. Expres. 30. Ap. Str. Bratianu. B12. VERGILIU ILIE I. VASILICA MARINESCU GH. Sc. Sc. A. D5A. Bl.1 Pitesti . Republicii.Trivale. Str. Bl. 19 Pitesti. ANETA MAILAT GH. MIHAIL IONITA STAN IORGA I. 10 Pitesti . Pietei nr. C. I. Bl. Bl. Sc. A. CONSTANTIN ILIE P. B 42. Bl. NICOLAE LUCA D. 70A. Sc. 42 Pitesti.1 Pitesti . com. Ap. A. 8 Pitesti. C. 1 11409200LEI 117140870LEI 36302000LEI 7817425LEI 115230875LEI 25888875LEI 18151000LEI 78619760LEI 11409200LEI 8816200LEI 72604000LEI 13401300LEI 5808320LEI 77542500LEI 59950160LEI 22196080LEI 10579440LEI 25722560LEI 19914240LEI 20744000LEI 29145320LEI 70114720LEI 30347080LEI 28004400LEI 36198280LEI 265004600LEI 5497160LEI 65965920LEI 57357160LEI 83952680LEI 46674000LEI 49785600LEI 187618200LEI 205385075LEI 60915000LEI 21781200LEI 32981410LEI 18610200LEI 45429360LEI 51695000LEI 64101800LEI 33916440LEI 126953280LEI 58932300LEI 80279280LEI 69891640LEI 80644200LEI 12653840LEI 14624520LEI 13483600LEI 66 . CORNELIU ILIE I. A. 12. B. Sc. CRISTINEL LEASA F. P5. A5. C. Golesti. Str. S8. Str. 4 Pitesti. 11 Pitesti. Sc. ADRIAN MAILAT M. Ap. 17. F. Str.com. Sc. Craiovei. Ap. 69 Pitesti. B 42. A.T. Sc. Sc. Exercitiu. 19 Pitesti . 11 Mioveni. Ap. Brancoveanu. Bl. Popa Sapca. Str. ADRIANA JOIULESCU I. Sc. STELA Comuna Baiculesti Comuna Bascov. 39. Bl. GEORGE FLORENTIN ILIE V. Bl. 4 Pitesti . Bl. 9 Pitesti. P. 9 Pitesti. D11. 10 Pitesti. Ap. V2D. C. A. D1. P7. C. Sc. MARIA IONESCU V. Bl. Bascov. P29. Ap. 10 Comuna Davidesti Pitesti. Golesti. Ap. sat Valea Ursului nr. A4. Sc. 5. Pietei nr. Ap. Bucuresti. F. Sc. Str. Str. Ap. 29. Bl. B2. Ap. Bl. 29. D1. Sc. N. Banat. GHEORGHE ISACOV LUMINITA ISUF GH. Stefanesti Pitesti. SEBASTIAN MARINESCU P. 1 Pitesti. Sc. Sc. Ap. C1. Sc. 5. Bucuresti. Sc. CORNELIA ION N. 6 Pitesti. Ap. VASILICA ILIE P. Ap. Str. 12 Pitesti. com. P3a. TOMICA ILIESCU I. Bl. Vladimirescu. Merisani. MARIA LAUDA I. Sc. 6 Mioveni. Bl. Bl. A. Str. MARILENA IANCU G. Bd. B. A. GABRIEL ILIE GH.Trivale. 11 Pitesti. 11 Pitesti . Ap. GEANINA MANOLESCU I. Bascov. MARIA MARINESCU RARES BOGDAN MARINESCU S. Str. Bl. Ap. Trivale. MAGDALENA ILIESCU F. Sc. MARIA LUCA C. 11 Pitesti. Sc. P5. Sc. ANA ION N. Ap. Bl. Bl. Str. Bl. S8.Trivale.Craiovei. Exercitiu. S8. Sc. Sc. MARIUS ILIE GH. Pillat. DOINA MARGARITESCU D. A. A. 16 Pitesti. Vladimirescu. C. A. 4 Pitesti . sat Prislopu Mic nr. 43 Pitesti. Str. Rares. A. Banat. 110 Pitesti. C. P29.Craiovei.Vasile Lupu. 10 Pitesti. IOANA ILIE A. N. Str. D. Bl. Ap. T. 29. CONSTANTIN IONESCU I.C. Eroilor. Ap. P29. DUMITRU LAZARESCU M. Sc. Brancoveanu. Bl. 14 Pitesti.Craiovei. Sc. Vladimirescu. Sc. Bl. A. Bl. Smardan nr. Ap. Exercitiu. 17 Pitesti . Bl. F. Str. Brancoveanu. A. Bl. Bl. 13 Pitesti . sat Borlesti Com. C. Bl. Sc. B. C. ION LUCA N. Bl. ANA ILIE GH. Str. Str. Str.18 Pitesti .Trivale. D. 4 Pitesti. GILDA FLORINA ILIESCU GH. D. D1. Bl. C. GHEORGHE MARINESCU I. Ap. MARIANA MARIOARA C. Ap. 5. P7. Ap. Sc. D. D. ION IVAN GH. Garlei. Ap. Brancoveanu. Bl. 4 Pitesti. OANA MARIA MATEI GHEORGHE MATEI HR. Bl.15 Pitesti. Sc. SILVIU NICULAE MANOLESCU M. Sc. Ap. FROSA MARCU M. D1. B. Str. 6 Pitesti. B 42. Bl. 110 Pitesti. Str. Ap.Str. 52. F. Ap. sat Labusesti Pitesti. 10 Pitesti. Sc. A. 9 Pitesti. Ap. Bl. 17. Ap. Cart. MIHAELA MANOLESCU A. Bl. Ap. Sc. Ap. Balcescu. Bl. Str. Ap. Comuna Bascov. CONSTANTIN LEASA I. C. 19 Pitesti. 12 Pitesti .HAIDUCU D. VICENTIU MARGARITESCU FLORIN MARGARITESCU N. F. Ap. Sc. D. C. CRISTINA MARIA V. T. Ap. Ap. nr. Bl. Bl. C.

E4. VICTOR Pitesti. str. 17 OLTEANU N. A. NICULINA Pitesti. N. Bl. Ap. IOANA Pitesti. Sc. Ap. PETRE Pitesti. 4 MOCANU A. 1 NICULCEA GH. Str. Ap. Balcescu. Bl.1 MOACA I. Str. Sc. 14 MIHALTU C. Bl. Bl. Ap.Trivale.Bl. 3. Ap. B 22 bis. Ap. P. B. Serbota 1. 3 MINCULESCU I. B. TEODOR Pitesti.Bratianu.10 MINCA C. B. Catanesti. NICOLAE Pitesti. 22. 86. Sc. C. MARIA Barla Mozaceni . B. Voda. 29 MURGESCU M. Ap. LIVIA Pitesti. Bl. Sc. Paltinului. Bl. Str. M 20. Ap. A. B. Str. D. A. PAUL AUREL Pitesti. VICTORIA Mioveni. Bl. Str. Frasinului 19. Sc. V19. B21. NATALIA Pitesti. Sc. Ap. sat Mogosesti MOISESCU I. DOREL MIHAITA Pitesti. Ap. Bl. 14 MOCANU A. ALBERTO CONSTANTIN Pitesti. 13 MOCANU CONSTANTA Pitesti. BUCUR Pitesti. Ap. A. Str. C. DANIEL Pitesti. Sc. 19 MINCA N. Ap. A. 13 MOGOSI D. Ap. B5. A5. 9. Balcescu. RADU Mioveni. Str. Kogalniceanu nr. Bl. 10 NEAGOE T. VERONA Pitesti.Golesti. MARIN Pitesti . Razboieni.2. 14 NEDEA F. Ap. 18 NEAGOE M.C. C1. L3. Popa Sapca. GEORGE Pitesti. Bl. P7. Q3. Sc. VIOREL Pitesti . Sc. Bl.Razboieni. Sc. Bl. A. Ap. 19 NICOLAE F. A. B-dul N. Str. 15 MINCULESCU GH. CONSTANTIN Pitesti .14 MIHAILESCU FLOAREA Pitesti. G. Ap. MIHAI Pitesti .Razboieni. GHEORGHE Pitesti. P6. Sc. Bl. Ap. Sc. Gavana. Se NEAGOE I. Ap. A. L3. Ap. EMILIA Pitesti. Str. Sc. Str. Bascov. Trivale. 7 NEACSU F. Bl. 3 NAGODA ST.C. LIVIU Com. VIOREL Pitesti. Ap. Bl. Sc. Ap. Ap. Sc. Ap. Sc. Ap. NICOLAE Bascov MINCU F. E. Bl. B. VIOREL ION Pitesti. Sc. A. PARASCHIVA Pitesti.D6. Sc.Victoriei. 8 NITA M. Bl. Ap. Vedea. Fr. F3. Bl. Ap. Bl. Sc. Sc. Sc. N. A. B. Ap. B-dul N. L3. Bl. 29 MIHAI I. A2. Str. M5a. Sc. Tache Ionescu. A. Bl. Smardan. D. D3. Frasinului 19. Str. Gavana 2. Zugravu. Bl. Sc. Bl. M8. Bl. Sc. MIHAIL Pitesti. Ap. Sc. A. Ap.Vale NEACSU C. Sc. Ap. Catanesti. Ap. N. Str. ANCA GABRIELA Bucuresti. 39. 17 MIHALACHE M. DORINA Pitesti-Craiovei. 10 NECULA P. Ap. 146. 1918. Str. Bl. Victoriei. Sc. MARIA Pitesti. 10 NAGODA F. CARMEN Pitesti . A. E. Sc. Balcescu. Bl. 8 MOTORAN N. Str. Str. C. 22. B-dul N. B. Sc. Bradului. Bl. 45 MORARU P. Ap. Bl. Sc. I2c. DOINA ELENA Pitesti . 22. 15 MIHALCEA GH. Ap. B. Bl. Sc. AUREL Pitesti-Craiovei. Bl. Str. 8 NICULCEA M. Ap.MELENTE P. Ap. 10 NITA M. A. Sc. P. B. MARIN Pitesti. D. E. Bl. D. B-dul N. Tache Ionescu. C1. 10 MINCULESCU GR. Str. 10 NEAGU C. 11 248928000LEI 30347080LEI 7424960LEI 113780840LEI 3411870LEI 41488000LEI 134939720LEI 69181240LEI 10050975LEI 10164560LEI 371317600LEI 4135600LEI 16542400LEI 76130480LEI 70944480LEI 22299800LEI 57418000LEI 58247760LEI 34081000LEI 36820600LEI 20329120LEI 23055970LEI 98237000LEI 40554520LEI 319457600LEI 10339000LEI 60779920LEI 40865680LEI 21988640LEI 11372900LEI 96459600LEI 194475000LEI 26405720LEI 32050900LEI 32153200LEI 28771250LEI 11409200LEI 160274330LEI 22818400LEI 199453560LEI 33147520LEI 12446400LEI 41799160LEI 194993600LEI 14209640LEI 104757200LEI 51860000LEI 24892800LEI 37918640LEI 31634600LEI 67 . Sc. Ap. 4. Sc. Sc. Smardan. Bl. 3 MICU C. Str. 11 OLTEANU N. A5. CONSTANTIN Pitesti. P3. C. 1 Dec. M 20. Sc. Str. LUMINITA Pitesti. Str. 86. Bl. Str. MARIAN Pitesti. MONICA Pitesti. TEODORA Pitesti. 40. Bl. 16 MOLA C. Ap. I. Razboieni nr. 13 MOCANU P. J11. B. Ap. Bl. 3 MINCULESCU VASILICA Pitesti. Str. Livezilor. MIHAI Pitesti. Sc. PAUL Mioveni. 1 Decembrie 1918. B. Sc. MARIA Pitesti. Ap. Bl. Str.Victoriei. A.A. A5. 131 NEACSU M. B-dul Republicii nr. Smardan. C1. 27. D. Bl. Balcescu. Ap. C2A. Aleea Ciresului. 18 NICOLAE ST. B9. Sc. Bl. Bl. Sc. Balcescu. Sc. Ap.Trivale. 4 NEACSU GH. Ap. Bl. Sc. 22 NEDELEA I. Voda. M. 19 NECULA I. Bl. DORU Pitesti-Craiovei. 46. A. Sapca. Ap. 10 MITISOI F. Sc. Maior Sontu. Bl. CONSTANTA Pitesti. Bl. 10 OLTEANU D. 11 OLTEANU I. 39.

A. A. Ap. Sc.14 Comuna Mihaiesti. C. Str. 31. Ap. 4. Ap. L. 8 Pitesti. 12 Pitesti. RELU PAUN M. Industriei. SILVIA Pitesti. 14 Pitesti. nr. Sc. 6 Pitesti. Ap. Ap. Sc. Ap. B. Ap. Ap. Ap. Sc. ANGHELINA PAUN C. Bl. 12 Pitesti. Bl. CV. PETRE POPA GH. Prundu. Sc. CONSTANTIN POPESCU ST. Exercitiu. Sc. P 8A. 26. Bl. Ap. S4. Bucuresti. Sc. Str. Bl. C. Sc. 19 Pitesti. St. 23 Pitesti. Sc. Bl. Smardan. com. Bl. Milea. Banat. 8 Pitesti. ION POTOLEA G. D. MARINELA ONEXE S. Bl. 3C. Sc. A Pitesti. Sc. Bl. A9. 19 Pitesti. Str. B2. Str. C. Bl. CONSTANTIN PAUNESCU AL. Aa. 3 Costesti.10 Pitesti. Str. A. Sc. Frasinului. Ap. Str. Str. Ap.D. Balcescu. DANIEL POPA C. 8 Mioveni. Bl. Str. A 35. Ap. C. C2A. Bl. 19 Pitesti. Str.M4. Ap. Bl. Bl. NATASA PETCU M. Sc. Bd. Sc. IOANA PENUSI A. 23 Pitesti . P. EMANOIL POPESCU C. Bl. Bl. Bl. ELENA POPESCU I.B1. Sc.OLTEANU N. Exercitiu. D. 4 Pitesti.Traian. Rebreanu. C. B. 13 Pitesti. Sc. Sc. D. Bl. Badea Cartan. C1. Ap.Independentei. ap. Bl. IULIA POPESCU N. A. Str.1Dec. Sc. Sc. LUCRETIA POPESCU M. MARIA PANA I.Craiovei. Ap. com. Sc. Balcescu. Ap. 15 Pitesti. 39 Pitesti. B 10. Ap. Tineretului nr. Sc. Bl. Bucuresti. Bl. Str. 12 Pitesti. P. GHEORGHITA ONOFRE P. Campineanu. Bl. Bucuresti. MIRELA POPESCU D. Ap. Industriei.35.Ap. Bl. 26A. 19 Pitesti. F. Aa. Ap. Ap. D. 2. Gavenii.Prundu. Sc. 9 Pitesti. Sc. Caldararu Costesti. MARIA PIRVU V. Sc. B 8. 42. Str. Bradet. Sc. A.C. C. C. M3. HIC Bratianu. B. Bl. A 35. Str. Bl. Str. Ap. 13 Pitesti. PAULA CRISTINA ONOFRE PAVEL OPREA C. A. Bl. GHEORGHE PIRVU GEORGETA PIRVU I. Craiovei. Str. Str.12 Mioveni. MINODOR POPESCU I. 22. Bl. Caldararu Pitesti. Ap. Ap. 18. B-dul Republicii. E. 26. Pillat. Ap. AURICA PATERAU I. Ap. C. 15 Pitesti . 8 Pitesti. Bl. A. Str. 13 Pitesti.B. Sc. D. Sc. MARIA PATRAU AL. Aleea Carpenului. Bl. 31. A. P 8A. B 20. Sc. F. B 8. 17 Pitesti. Ap. Sc. B-dul Dacia. M 25. Sc. MARIA PARASCHIV I. 7 Constanta. I. VALERIU PIRVU ST. I. CALEOPI PETRESCU F. MARIN ONEXE M. Sc. A. Str. Str. P2. D1. Sc. Sc. Bl. P 8A. Sc. ION PANAITESCU C. A. Ap. Bl. ECATERINA POPESCU I. 1 Pitesti. FLORICA POPESCU AL. ELENA PANA I. B. FLOAREA PANTILA IL. Bl. E4. Str. Bucuresti. A. Str. SORIN PETRE A.Arges Pitesti. 19 Pitesti. B. 1.2. Ap. FLOREA PARPALA M. A. Bl. 13 Pitesti. P 17. Sc. Bucuresti. Ap. Targului nr. Sc. Ap. NECULAE PIEDICA A. B 10. U5. 6 Pitesti. FLORINEL ONEXE M. Sc. Gavenii. L3. 2 Mioveni. Sc. MARIAN GABRIEL PETRE F. A. P 8A. GYORGY POSIRCA M. C. Paltinului. Str. A. Ap. MIHAELA CAMELIA ONEXE I. Bl. Bl. Maior Sontu. ECATERINA PERPELEA I. Bl. Bratianu. Banat. Str. E. Str. MARIOARA POPA I. B. A3. M. Bl. nr. CRISTINEL PAROIU P. Str. Ap. 8 Pitesti . Bl.Str. Sc. SPIRIDON POPICA G. 13 Costesti. A 35. D. Ap. 12 Pitesti.republicii. Sc. Banat. Str. Bl.C. F. Ap. 87. MIHAELA PATAN A. Bl. N. C. Ap. Ap.Bl. CONSTANTIN CATALIN OPREA I. Bl. Gavana.48. Sc. Bl.15 Pitesti . A. Petrochimistilor. 40. VASILE IONEL POPESCU P. Bl. A. 13 Pitesti. Sc. Viteazu. Str. Jud.D. Ap. Ap. 4 Pitesti. V. Ap. Sc. Paltinului. 14 Pitesti. 15 64308580LEI 47559400LEI 7340690LEI 31562780LEI 74440800LEI 120211480LEI 208330850LEI 32995625LEI 25888875LEI 14624520LEI 141059200LEI 11720360LEI 68412320LEI 73537480LEI 292490400LEI 4045080LEI 24892800LEI 14624520LEI 50304200LEI 31050000LEI 103720000LEI 26033720LEI 65239090LEI 112743640LEI 22299800LEI 67418000LEI 7237300LEI 8891540LEI 52378600LEI 13957650LEI 72373000LEI 142260960LEI 77025550LEI 71339100LEI 109076450LEI 101525000LEI 101525000LEI 62232000LEI 14002200LEI 20812740LEI 19145320LEI 124464000LEI 13587320LEI 60483150LEI 23498360LEI 67306890LEI 51860000LEI 90651280LEI 165763000LEI 46674000LEI 68 . St.8 Pitesti. Ap. Sc.1918. 63 Pitesti. B2. GHEORGHE PETRE N. Paltinului. Petrochimistilor. Sc. 7 Pitesti. Ap. Bibescu Voda. Bl. 19 Pitesti.N. B. B.

Ap. Sc. B. Str. SORIN Pitesti. Bd. 29 SMEU I. MARIN Pitesti. A. Sc. A9. ADRIAN Pitesti. Bl. C. Bl. Ap. Bl. NICULINA Pitesti. nr. Ap. ION Pitesti. B. D3. Bl. Bd. Bibescu Voda. Ap. B. GHEORGHE Pitesti. Str. E. Viilor. 13 PRISLOPEANU I. Bl.Trivale. 7 SANDOR SAMSON C. N. Bl. BADEA Pitesti. ANGELA Pitesti . Ap. Bl. 9 PREDA GH. 10. F2. A. SORIN ION Pitesti. Milea. Bl. 18 STAN M. FILOFTEIA Pitesti. A. SMARAND F. Campineanu. C. 15 RADOI I. Exercitiu. 1 STANCIU C. Bl. A. F. Bl. Sc. Ap. NICULINA Comuna Albota. Sat Cerbu SOARE I. E. 11. Libertatii. A. A. B 65A. GHEORGHE Pitesti. 16 RINGHIOPOL IOAN Pitesti. E. F. A. Sc. Bibescu Voda. Str. com. 7 SANDU I. 12 STANCIU GH. GH. DORU Pitesti. Gavana 3. Bl. ELENA Pitesti . 9 SMEU GH. Sc. 18 STAN E. 2 STAN D. Bl. Ap.POTOLEA GH. Str. Bl. Sc. 4 STANCIU M. Bl. C2. B. Bl. 29 SMEU I. 13 SAVULESCU D. Ap. Sat Gura Vaii STAN C. 17 bis. Sc. Exercitiu. Q3. Sc. Sc. IRMA Pitesti. SORIN . Ap. Gavana 3. Sc. A. A 13. 4 ROGOVEANU ST. MARIAN Pitesti. M3. 20A STAN D. Bl. Ap. Zimbrului. Ap. Ap. ION Pitesti. Bl. Sc. 10 ROMAN G. 30. FLORIAN Pitesti. ION Pitesti. MARIA Curtea de Arges. 14 SOARE D. Bl. Ap. D. 16 STANCIUCU D. 9 Mai nr. U5. Sc. Ap. B2. Str. 20A STANCIU BRIGITA Pitesti. Bl. Voda. Ap. Sc. 63. A. Bl. ELENA Pitesti. 13 SANDU C. Bd. com. Trivale. A. Valea Iasului STANESCU I. CONSTANTIN Pitesti. CV. G1. E. CONSTANTIN Pitesti. CONSTANTIN Pitesti. Ap. Arges SMARANDOIU MITICA Pitesti. 3 SOARE I. P 16. U7. Sc. 29 SOARE N. Sc. C. Bl. Str. Sc. Ap. Sc. Ap. Campineanu. SILVIA ELENA Pitesti. Bl. Bl. 6 STANESCU P. 2 STANESCU DANIEL ALEXANDRU Bucuresti. A9. Sc. Sc. B. Sc. ION Pitesti. Petrochimistilor. B. Str. 2 SANDOR SAMSON MADALINA Pitesti. GRIGORE Pitesti. Str. MARIN Albota. Grigorescu. Stanciu Mihoveanu. Ap. Voda. Str. Bl. Str. 62. Arges SMARAND GHE. 104. Bl. Bl. Republicii. Sc. Ap. Aleea Caminelor. Grigorescu. Trivale. Sc.Tache Ionescu. STANESCU DENISE MAGDALENA Pitesti. Exercitiu. Str. A. Bl. 15 PREDA C. 12 STANESCU C. Sc. 68B. Ap. Sc. A. MARIN ION Pitesti. A. P5A. Str. 69. P9. Ap. Str. Gavana II. B. Sc. Ap. Bl. Bascov. Str. Str. Str. Ap. Bl. Bl. Razboieni. Sc. Bl. Bl. Ap. Sc. GHEORGHE Pitesti. Str. 7 STANCU V. 68B. C. Ap. B 32. B. 24 SANDU G. B. Ap. Bibescu Voda. B. Exercitiu. ION Pitesti. A. A. D. P-ta V. Sc. CATALIN Pitesti. Bascov RADA N. Str. Ap. C2. 10 51860000LEI 34118700LEI 241667600LEI 73820460LEI 37220400LEI 4032210LEI 99882360LEI 201844800LEI 9305100LEI 7260400LEI 104342320LEI 11916980LEI 43908340LEI 35594990LEI 220737650LEI 660145150LEI 160104925LEI 58932300LEI 41356000LEI 10339000LEI 12818400LEI 58394360LEI 52897200LEI 57046000LEI 51860000LEI 1244640LEI 49627200LEI 63923850LEI 39420420LEI 14213500LEI 15301720LEI 2696720LEI 144977700LEI 18669600LEI 23855600LEI 1555800LEI 29908540LEI 9334800LEI 165424000LEI 120315200LEI 228287720LEI 28419280LEI 24477920LEI 26759760LEI 159832520LEI 88162000LEI 31017000LEI 17766875LEI 313753000LEI 225072400LEI 69 . Campineanu. F. E. Ap. 26 SAMSON ELENA Pitesti. 24 SILVEANU I. Bl. Bd. ION Pitesti. M3. 26. Ap. Ap. Sc. Ap. Bl. Bucuresti. Bl. B. Sc. Grigorescu. 13 SANDU VERGIL Pitesti. Sc. Bl. G1. Ap. A. Ap. A. C. Ap. Str. 2 STAN S. A. Sc. Str. 6 STANESCU GH. nr. G1. Ap. VIRGIL Pitesti. Sc. Sc. Soseaua Oltenitei 138. 5 STAN C. Trivale. Bucuresti. Depozitelor. Republicii. Bascov. N. Str. Bl. NICOLETA Pitesti. VIORICA Pitesti. Str. VASILICA Pitesti.ION Pitesti. Ap. Ap. Bl. Bl. Str. P16. Sc. Sc. C. Ap. 66 SANDU MIRCEA CRISTIAN Pitesti. Str. 7 STAN M. Sc. Ap. 11. Ap. Sc. 2. Str. D7. A. Bl. Zorilor. Bl. Ap. Str. Str. Zorilor. A. 6. Republicii. 78 SPIRIDON ION Pitesti. D. Bl. Ap. E2. C. GHERGHINA Pitesti. P9. C3. Campului. Exercitiu. Sc. FLORICA Mioveni. U7. E3. A. Viilor. C. Sc.

Bl. 17 Pitesti. 15 Com. Bl. Ap.B.Victoriei. Bl. Bl. E. VIORICA STEFANICA F. 5 Pitesti. Ap. 117. C. C. Bl. Str. NICOLAE STEFANESCU GH. Bl. 2. Bl. Craiovei. Bl. PAUNA TIRLEA ION TIULESCU D. Str. VIORICA VASILESCU B. Bl. Negru Voda. Str. 24. 6 Pitesti. Sc. Sc. Sc. Sc. Bl. Sc. 15 21331225LEI 79864400LEI 36924320LEI 9334800LEI 24227600LEI 31533950LEI 28850870LEI 13337000LEI 820980000LEI 34118700LEI 48593300LEI 31533950LEI 317265625LEI 46674000LEI 67418000LEI 125501200LEI 88162000LEI 12183000LEI 5076250LEI 2998310LEI 3092100LEI 46777720LEI 52378600LEI 20432840LEI 25515120LEI 103720000LEI 6949240LEI 56734840LEI 19291920LEI 17576300LEI 18151000LEI 95118800LEI 50764490LEI 49349060LEI 13483600LEI 98534000LEI 339683000LEI 65965920LEI 28639030LEI 60689930LEI 18610200LEI 42493290LEI 45636800LEI 153047840LEI 539344000LEI 123072760LEI 68650960LEI 103390000LEI 14474600LEI 65991250LEI 70 . MARIA SURDESCU D. Ap.Trivale. A. Ap. 1 Pitesti. D13. A. Ap. D2. B. Libertatii nr. 10 Pitesti. C. GEORGE STOICESCU T. Bd Republicii. FLORIN VASILE GH. B. Ap. Ap. Sc. Bd Republicii. Nr. Brancoveanu. A. Sc. D. ION VASILESCU M. Ap. Sc. 16. VIORICA TIR C. D23. Sapca. Bl. Ap. ELENA SURDESCU D. Str. Bl. A. Sc. Bl. B. Str. Sc. A. Ap. Bl. A. Str. 33 Pitesti. Q3A. Ap. DINU BOGDAN TOANA I. Exercitiu. Stalpeni Com. 9 Pitesti. Sc. ELENA STOICA GH. B. D23.M. Bl. Bl. Sc. Str. Bl.Craiovei. Garlei. Bl. Bl. Bucuresti. Ap. C. 30.1 Pitesti. PAUL STRIMBU R. SEBASTIAN VASILE GH. 11 Pitesti. E. Str. E. Sc. ION STEFANICA A. Str. 8. MARICICA TUDOR I. DINU MIHAI TOMESCU GH. Ap. Sc. Str. P7. 2 Pitesti. Str. 41. Str. 65B. Bl. Sc. 12 Pitesti. RADU STOICA I. Ap. IONEL-LIVIU TUDOR E. 68B. Ap. Ap. C. 24. Ap. B. B. C. C. Sc. Bl. 9 Pitesti. 12 Pitesti. 13. MARIN TOROIPAN N. 20 Pitesti. VALENTIN VASILE I. Sat Vacarea Pitesti. C4. EMIL STEFAN N. Bl. Ap. Bibescu Voda. A.A. Str. Sc. Sc. F. Trivale.N Balcescu. B. Banat. Bl. D1. 67B. Bailor. MARIA TILEA G. D2. Trivale. Ap. CCS. 15 Pitesti. Bl. Str. Craiovei. 6 Curtea de Arges. Ap. A. Str. Sc. Bl. Ap. Bl. Ap. Str. Sapca. Bl. Bl. ELENA STANICA G. A. 17 Pitesti. 33 Pitesti. 9 Pitesti. Str.Gavenii. Sc. DOINA STOICESCU T. Bd. Valea Iasului Com. Bl. Sc. D. Str. P8. C. Bascov. Sc. MARIA TURTOI M. Str. MARIA TICA GH. Ap. D. CAMELIA STOICESCU N. Republicii. Ap. Ap.C14. P5. D2. 4 Pitesti. 15 Pitesti. CONSTANTIN TIULESCU M. D2. SILVIA STEFANESCU I. D32. 2 Pitesti. 2 Pitesti. Bl. N. Sc. Ap. Viteazu. Viilor. SULTANA TOADER ELEONORA TOANA D. Sc. 2. Str. D. Victoriei. 9 Pitesti. Stalpeni Pitesti. B. Sc. Ap. IULIAN VASILE I. Bl. Craiovei. A. 29. Banat. Trivale. Victoriei 87 Pitesti . D. 2 Pitesti. B4. M. Sc. Ap. CORNEL STEFAN I. 12 Pitesti . Sc. PS11. Bl. D11. 12 Pitesti. 6 Pitesti. 19 Pitesti . Bl. Sc. Bl. B4. A. Viteazu. Sc. Ap. FLOREA STOENESCU A. Str. 2. C. Str. Prundu. Str. Campului. GHEORGHE STOIAN I. Bl. Str. Voda. B. MIHAELA STOIENESCU F. Ap. Bl. Bd Republicii. Bl. C. ION STANESCU T. Victoriei. P5. Sc. Ap. 6 Pitesti. Bl. 19 Pitesti. M. Bucuresti. FLORICA VASILESCU C. Sc. Ap. A. 2 Pitesti. Str. Ap. Sc. Ap. E. Ap. C. Sc. D5. Ap. Sc. OANA TOANA I. 10 Pitesti. A. Sc. Argesel. C. GHEORGHE STANOIU M. AUGUSTIN Pitesti. 12 Pitesti . Str. FILOFTEIA TUDOR C. B. 9 Pitesti. D2. Maracineni. Str.L1. Bl. Mihaiesti. Ap. Sc. Bibescu Voda. Sc. 2 Com. Sc. C. 9 Pitesti. 7 Pitesti. Sc. 52 Pitesti. A. P. Str. Str. Banat. Ap. FLOAREA STRIMBU G. VALENTINA STEFANICA P. 33 Pitesti. Bl. Ap. NICOLAE STOIAN N. Bl. Ap. M.STANESCU N. Str. B. Bl. Sc. 4 Pitesti. Ap. Exercitiu. Ap. FLORICA STRIMBU I. 6 Pitesti. 41. Viteazu. Ap. Sc. Bl. 13. Sc. P. Str. Bibescu Voda. ILINCA STRIMBU I. E. ELENA STEFAN GH. Ap. B18. Str. B-dul Petrochimistilor.37 Pitesti.Craiovei.

3 30. 3-11.640 BAIDOK F.000 Arad. Calea.678. Maracineni VOICU D. 28. Str. 14 43. 11. E. 36 10. Ap. FLOAREA Pitesti. Ap.400 B?B?U N. Ap. ANTONETA Arad. GEORGETA Arad. Et. 2 48. Sat. Ap.703.680 ALBU MARIA Arad.520 BACHMANN S. VALERIU Pitesti. Ioan Suciu. Dr.200 ARDELEAN I. MIRABELA Arad. Sc. MARIUS CRISTIAN Jud. Loc. 68B.320 AVRAM I. Sebi?. 29 10. Nr. 1. D. Nr. 1082 44. Str. Et. Cal. Nr. Ap 12 46. M6. 37A.400 AVRAM M. Craiovei. ION Pitesti.000 ANTONESCU I. 1.111. Sebi?. Sc. CONSTANTIN Arad. Com. P-?a. Iuliu Maniu. Craiovei. 8 VISINESCU V. 71 20.I. 17 44. Arad. Nr. Ap. Curtici. 5 VOICU C. Ap. 12 3.2 VENESCU N.322. Sc.054. 8 VISESCU D. Predeal. Borod.372. Str.5 31. 47 VICOVEANU M. F?t Frumos Nr. Bl. X36/2.667. U. A. MARI?A EMILIA Jud.000 ARDELEAN I. Ora?. Trivale Bl. Aurel Vlaicu. Sc. Ora?. Prundu.411. Ap. 30 44.081. 7 VOICULESCU T. Sc. Bl. Com. 30 4.645.769. Com. DANIEL IOSIF Jud.5 55. 759 21.A. Str. U6.337. Nr. Com. 13. NATALIA RODICA Jud. FADEI Arad. MARIA 41149220LEI 14581640LEI 16749180LEI 6616960LEI 23262750LEI 32153200LEI 82414520LEI 49474440LEI 5186000LEI 66026760LEI 70023860LEI 53808250LEI 103657025LEI Domiciliul Suma Arad.400 BARBALAT A. 8. Str. Ora?. D. Revolu?iei. Sc. Ap. Bihor. Bl. A1a. Viilor. Str. Bl. Brâncoveanu. Str. Ap. 5 VOICU AMALIA Pitesti. A. A. I4-2. Sc. Sc. X42. Ap.116. ANA Arad. Vila A. Bld. 102. 3. Sc. Bl. Nr. Bl. Ştefan OLIVER Arad. A. Str. VIOARA Jud. 36 10. Ap. Bl. Sc. Nr. Str. ELVIRA Jud. AVRAM Jud. Bl. Bl. Gherea. Arad. Iuliu Maniu (Calea Arm. Ioan Suciu.920 ANGEL S.440 ASANOV S. Arad.400 B?NESARU D. 18 5. Nr. Ap. Ap. Et.288. Nr. 10. Sc. 18 53. 2C. D. MIHAI Arad. L5.820 BARBURA D.000 B?CU? C. Arad. Bl. 504. B.748. Ap. Sc. GHIORGHE Jud. Str. Ap. Bl. Sat. 5 VERBINT P. Some?ului. Curtici. 67B. Str.720 B?L?BAN D. B. Ap. Bv. Afinelor. Ap.372. MARIN Pitesti. Nr.100 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 71 . AIDA M. FILOFTEIA Com. Sc. Nr. ELEONORA Arad.L. Pecica. Trivale. Bl. 14 4. Chi?ineu-Cri?. Nr. 247 8. A.000 ARDELEAN I. Arad. 24. 7 212. Afinelor. Bl. A.940 B?LA? I. MARIA Pitesti. 50 101. A. Str. Str. Ap. DALMA ILONA Jud.000 Arad. ION Pitesti. Libertăţii.000 B?CU? A. LOREDA Ap.372. Dr. Arad.600 ARDELEAN I. Iuliu Maniu. Zal?u. Ap. 4 VENGZENOVICI GABRIELA Pitesti. Nr. M. Sc. Bl. Ap. A.VELESCU V. Nr.380 ANDER I. Nr. 17 5. 22 88. Sc. DANIELA Pitesti. Arad. 3. Bl. Loc. Ap. MATEI 4. ?icula. 17 11.988. Str. NICODIM Arad. Cetea. R?ZVAN ALEX Arad. Ap. Sc. D-na Balasa. A2. 14 VOICU D. 2.000 ANDER N. AURICA Arad.458. 14-16. Ap. Str. Nr. F. A. Ap. Str. Libvezilor. Ap. 1333 61. A. Bl. ALEXANDRU Arad. A. ELENA Arad. 6 20. Felnac.Marasesti. IOAN Jud. Str. Str. 24 25. Bl. Str. Cart. Vlaicu.342. Et. NICOLAE Pitesti. ADRIAN AGACHI I. 45. A3.697. Craiovei. B14. Str.000 ALBERT P. 3 VINTILA I. Bl. Com. Pecica. C. MIHAIL Arad. Str. Arad. 3. Revolu?iei.298.200 BALA? P. Nr. Sc. Sc. Bl. Arad. 3 44. Et. Arad.400 ARACS F. FLOARE AELENEI C. Et.186. Some?ului. Sc. Nr. A. Nr. Ap.056. M. Bl. Radnei.500 APREUTESEI G. Macea. Teilor. C. Prof. Nr.271. 14-16. Sânlean-Livada.288. 4A.640 BACIU I. A. 49/53.186. Z24. Sc. D. GABRIELA GEORGETAPitesti. Eminescu Nr.400 ALBU G. MIHAI Pitesti. Ap. Razboieni. 16 20. 24.015. 3. Str. Arad. 2 (decedat) 74. Ro?ii) Nr.744. Aleea Amara.928. 62 23. 1-3. CATIŢA Jud. Str. Str. Bl.400 Arad.512. Gavana. Nicolae Oncu. Sc. Bl. CORNEL Jud.T. Loc. Ap.184. Bl. Bl. Str. B. 1 Din judeţul Arad: Nume şi prenume ABRUDAN I.

EVA IULIANA Arad. IONEL Jud. Bl. 14. 28. Str. Ap. MIHAI DORU Arad.400 LEI BOCHIE-IONESCU I. Rusu ?irianu. Str. 19 75. 13 28. 3 64. Beliu. MARIA Jud. 10A.680 LEI BUMB F.981. Victoriei.600 LEI BERHECI L. Bl. 128.200 LEI BARBURA G.157.232. 17. ANA 2 14. Sc.400 LEI BOGDAN I. Bl.647. 4 53. SIMION 14 20. 17 26. BR?NDU?A P. Gării. Ap.583. Mioriţei.870 LEI BERHECI A. Nr. 318. Com. 34 3.417. 17. Str. Nr. FLORI?A Arad. Nr.Cri?. Nr. Et. Str.215.209. Z17. Nr. 18 60.250 LEI Arad. MARGARETA 9 17. Str. Arad. Nr. Str. 18. Abrud. Calea A. Str. Sc. Nr. 3 57.352.781. ADRIAN Arad.580 LEI Jud. 563 55. Str. Prof. 28. Nicolae Brânzeu.200 LEI BRIE I. Nr.566. B. Bl. 14. Zdrenianin. 44 32. Sc. 607. Str. DANIEL SIMION Arad. Ap. Et.816. Ap. Sc. C. 2. A. X11. Arad. D.987. OANA LOREDANA Jud. Calea Aurel Vlaicu. FLORIN CRISTIAN Arad. Smeurei. Vlaicu. Str. 28. D. ARCADIE MIRCEA Arad. Revolu?iei. ELENA Arad. 1. B. Aleea Lalelelor. Bl. 2.325 LEI Arad. Nr. Bl. C.320 LEI BOURO? A. Ap. ELENA Arad.037. Str.360 LEI BUZA? I. Arad. 4. Et.200 LEI BOURO? G.000 LEI BUDEANU I. Bl. Bl.400 LEI BEUDEAN I. Ap 11 49. Bl. B. Ap. Arad. Păcii. Nr. 6 74. Et.000 LEI Arad.419. Eftimie Murgu. Bl. Nr. Ap 11 21. Nr. Nr. Com. B. Sc. Bl. Str. H1. 25. Et. Nr. Str. BIRTA F. Nr. EDITH Arad. Et. Str. Nr. LEONTIN D?NU? Arad. Nr. Sever Bocu.240 LEI BL?JAN V. Abrud.411.762. Str. Bl. 4. Bl. 7. V?r?dia de Mure?. Ap.737. Ap. 8 281. Sc. 1. 1.533. Str. Str. Ap. X11. I. 2. GABRIEL Arad. Ap. Str. Sebi?. Spl. Eroul Necunoscut. Aleea Neptun.744. 15B. 7. Sat. 51-53. 17 26. D.320 LEI BOLD S. BARTA L.825. Et. Ap. Ora? Curtici. Nr. Ora? Chi?in?u . 3. Praporgescu. Ap. Sc.241. Bl.810. IOAN B3. 4. 96.640 LEI BIZ?U A.Arad. Cluj. 18.080 LEI BUGI T. 3 5. ANA Et. SABINA Arad.160 LEI Arad.000 LEI BIRO ARCADIE Arad. 6 43. Ap.023. Et.670 LEI BODOR P. Traian. A. B. Ap.404. 18 1. Y4. ELENA Arad. Et. 3 68.000 LEI BUTCA V. 2. BRUDARIU I. B. 2. IULIU Ap. Sc.044. 3 22. Str. Nr. B21.040. Ap. Str. B. Gheorghe Magheru. Baia.080 LEI BRADEA I.000 LEI BUCATO? I. Nr. SORIN Ştefan Jud. B. Nr. Calea Aurel Vlaicu. 1 25. Str. 26 8. Bl. Bl. 2 (schimbat) 45. OVIDIU RADU Arad. Et. Nr.6 3. Arad. Ap.960. Sc. 141. Popescu Negura. ANA Arad. 32 12. 10. A. 4. B. Ora?. Ap. Tabacovici. Sc. Bl.000 LEI BIRO A.203. Eroul Necunoscut. Nr. ROMANA LUCREŢIA Arad. Ap. Ap. 5 52.840 LEI BRAI? I. Ora? Chi?in?u . Ap. Nr. Et. BRU?IU S. 18 1. 2. Ap.800 LEI Arad. Predeal.217. AUREL Arad. Ap. Beiu?. Ap. Micalaca.623. BUNTA P. Nr. Bl. Mioriţei. A. Et. 9. Ha?eg. 156 61.197. Ap. 3 9. Dej. M-?al Antonescu. Godeanu. Str. Faleza Sud. 2. 4.360 LEI BÜTHE I. Nr. Nr. Sc.280 LEI BEN? G. Tudor Vladimirescu. 1-3. Aleea Dezna.640 LEI BOTLUNG G. MARICEL Arad. Smeurei. 4.979. 1. Bl. Arad. VIORICA B?RNA T. DUMITRU Arad. Ap. Str. Păcii.464. Et. 3 12. Sc.520 LEI BEKE S. Frunzei. Sc.750 LEI BENGULESCU I. 230. Sc. Calea Romanilor 17-19. TIBERIU Arad. Ap.400 LEI BR?NU? M. 126/128. ECATERINA Arad. Ap. P-?a.356. 17. 219.405. 229. Str.818. Str. G. 15B. 18 121. FLOARE Arad. 141. M. OLIMPIA MARIA Arad. 3 38.704.953. 1. Str. 17.420 LEI BORZAN M. Nr. I.800 LEI BL?JAN I. Bl. Nr. C2. Nicolae Oncu. GEORGETA ANELIZE Arad.488. Bl. Abrud.320 LEI BRADEA G. Bl. 40 32. Bl. 7. Ap. Str. Et. Nr. A. Str. Et. Str. ADRIAN MARIUS Arad. 1. Nr. Sc. Bl.Cri?. Sc. 4. 304. Ap. 3 31. Bl. Nr. 1. Aleea Dezna. Sc. A. Sc. ZAMFIRA 72 . Bl. PAVEL Et. D. 305. Ap.965. 6 34. 23 71. Z23. 339. Nr. MARIA MAGDALENA Arad. 4.000 LEI Jud.853. 125. RADA MARIA Jud. Ap.627.480 LEI BRADEA GH. Str. Bl. 2. Sc. Et.960 LEI BOLD S.200 LEI BERHECI A. Ora?. 105A. 1 60. 40 14. 4 59.520 LEI BUN I.820 LEI Arad. 303/2. Bl. 6. Nr. IULIU Arad. BARTO? ?.120. Str.261. Nr. Bl. Str. 7 19. VARVOARA Arad.

26 Arad. Nr.644. 1.513.CALANCEA P. 10-12. Nr. V. Loc. Ap.546.241. DAN AUREL CZÉGÉ I. Banu M?r?cine. IOAN CARABA? I. Ap. Brezoianu.411. Bl.400 82. 8-10. Nr.C. 10. Ap. 11 Arad. IOAN COSTA? G. 10-12. Str. Sporturilor. 10 Arad. 6.000 84.309. Nr. Str.074.842. B. 9 Arad. 3. Bl. FLORICA ANA COLCER A.400 143. Ap. A. Str. Et. LIVIA CORNELIA CUCOV P. Ion Antonescu. Ap. Et. 13 Arad. 11 Arad. Nr. DUMITRU LUDOVIC C?RSTOIU T. Str. Cicir. Nr.200 17.090. 12 Arad. 15 51.640 5. Bl. Luchian. 1-3. Nr.370 110. Nr. X11.595.300 114. Poetului. Str. Ap. DAN PAVEL CUEDAN T. Str. I.804. 2 Arad. Aleea R?s?ritul.118. CORNELIA COMLO?AN GHEORGHE CORNELIU CONTA D. Bl. Nr.840 196. 31. Bl. Str. 6. Marcel Polinescu (Micalaca). REVENCA CRUDU V. MARIA CRAINIC GH. Nr. 3. ELENA CRAIA V. 29 Arad. Grigorescu. Nr. Nr.240 LEI 130.082. Sârbu (Catedralei). Arad. VIOREL CRUDU T. Milea. Str. Bl. SUSANA COSA N. Str.720 8. 4 Arad. Grozescu. Nr.105.000 62.360.096.315. 17 Arad. C2.000 31. Cozia.040 32. Clopotului. Str. Ap. 1. Calea Romanilor.560 1. 26 Arad. A. FLOARE CORDO? A. TITUS IOAN CAR?IS G. MARIA COSTEA N. Calea Aurel Vlaicu. Str. N. 9. Nr. Ap. Str. Bl. D.116. Sânleani (Livada). Z6F. Beiu?. Sat. Str. SIDONIA Arad. Nr. 21. 10. PETRU CUEDAN A. Et.280 12. V. Ap.920 156. ANIŞOARA CRAINICIUC A.000 LEI LEI LEI LEI 74. Alecsandri. VIOREL CRI?AN G. SORIN FLORIAN CIORCA I.160 193. Pia?a Catedralei. 6 Arad. 38-40. N.000 43. Ap. V. 3 Arad. C.678.200 LEI 30.403. Nr. Ap.640 64.200 26. Sc B.712. LAUREN?IU CIOBOTA GHE. Ap.027. Str. 6. Vladimirescu. 11 A (decedata) Arad. Abatorului.570 32. 1. Nr. MIHAELA CARACIONI C. Bl. Ap.400 129. Oncu (Rodnei).000 8. 1. Nr. Gr?g?lina.680 47. Aleea R?s?ritul. 35. 301. Nr. Str.372. 25. IOHU COPREAN M. C2. Sc. Nr. Sânleani (Livada). Nr.680 31. Nr. 39 Arad.560 10. Str. 3 Arad. TOMA CRI?AN I. 2. Ap. Ap. MIHAI C?RLIG N. 22 Arad. 26 Arad.350 50. Str. 2-4. Str. VIOARA ANGELICA CIOC?RL?U G. Et. A. 3. IOSIF D?N?IL? A.241.260. Sc. 8 Jud. Sc. X 30. Ap. Ap. 3. Str. DAN VANEA CSANKOSZKI D. Ap. P. Bl. X31. ?coalei. 5. Bl. Str. Ap. Str. Nr. 31. Ap.400 74. Nr. 2 Arad.840 31. Sc. Bl. 6. J1. 5. Ap. Ap. Str. H. 32. Ap. Br?teanu.034. Bl. Et. Nr 16. 8 Arad. Str. Bl. NICOLAE VALERIU COVACI F. 10. Str. IOSIF COSMA I. 7. 29 Arad. Sc. CORINA FLAVIA RODICA CARACIONI D. 21.160 2. Str. Nr.360. Junilor. 2 Arad. IOAN COLCER G. Ap.400 10. Str. CONSTANTIN CARACIONI I. 42 Arad. Et. FLORICA STELU?A C?RLIG I. Et. Junilor. P-?a. 3. Bl. Str.869. Aleea Saturn. Loc. 6.400 7. 5 Arad. Nr. Nr. Vinga. Bl. 11 Arad. Nr. Com.376. 21-23 Arad. 32. Nr. Ap. Bl.376. EMERIC IOSIF CZÉGÉ I. Bl. E.536. 11.934.581. 196 A Arad. 25. Nr. A. Nr. 50 Arad. Sc. Nr.860.280 51. 6 Jud. Br?teanu. V.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 22. Aleea Dezna. Ap. 4. 8 Arad. Ap. Str. A5.271. I. Bl. Et. Nr. Sporturilor.200 20. I. Sc. Nr.116. Poetului. 74 Arad.000 38. 31 Arad. P1. 37-39. Ap. P-?a. Luchian. 2 Arad.400 7.860. 25. Bl.000 14.150. Ap. Pavel Alasu.773. FLOARE CURA T. Lalelelor. Nr. 20 Arad.400 LEI LEI LEI LEI 16. Str. Str. C. Nr. Ap. Nr. ADRIAN DORIN CORA? I. FLOARE COPREAN V. Ap. 2 Arad. Bl. A 49. Et.372. TAMARA CALMA T. MARIA CREŢU I.400 80. 1. 613. Nr.632.520 LEI 25. Arad. 5. 3 Arad. Ap. 196 A Arad.013. FILOFTEA CORDO? A. F?t Frumos. 4 Arad.092. A11. Babeş. Bl. 89. B-dul. MIHAI CATAN? I. Sc. Hodi? (Bârsa). Babeş.400 38.156. Ap. A. R?zboieni. F. Ap. Sc. 1. Nr.963. Nr. Alecu Russo. 47 Arad. Bl. M15.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 73 . Ap. 263 Arad. 302. 2 Jud. ELENA CONTA I. 946 Arad. Arad.339.

271.200 8. George Co?buc.000 61. Strada Micalaca. Bl. Bl. 4 Arad.120 89. 1. VIORICA DUMITRIU C. IOAN DR?GULESCU A. D. Ap. Nr. Arad. Ap. Loc. Nr. Ap. B. Ap.736. B. Ap. Sc. Str. A.890 20. 18 Arad. X23.600 629.610 24.000 24. TEODOR D?MB G. 1. Nr. Et.271. SIMONA ECATERINA DEIAC N. Nr. Sc.160 25. Ap. 3. Sc. Ap. 362. Str. B. Bl. Nr. Str. Ora? Curtici.227. Bl. Bl. Banu M?r?cine. ANTONIU DR?GU? I. LUCIAN DINNYÉS A. Nr. Bl.200 8. Post?varului. Bucura. 12A. VIOARA D?RLEA S.722. Loc. Str. VASILIC? FLUERA? D. Et. Nr.020. 197 Jud. George Co?buc.271. Nr. Str. 1. Bl. Str. Lacului. Ap. Str. 30 Arad.411. Sc. Sc. Aleea F?get. 2 Arad.400 3. 3 Arad.446.271.320 17.372. 13 Arad.240 77. Tudor Vladimirescu. A.880 137. 338. TU?? DEACONU N. PETRU DUMA V. 24 Arad. Str. Ap. CĂLIN VIRGIL DASC?LU D.380. IRÉNKE DIHOR I. Ap.528. Str. RODICA DEACONU V. Nr. B. Ap. Loc. Sc. 18 Arad. GABRIELA DITTRICH A. C-lea.400 12.790 15.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. Et. 321 Jud . Bl. ILIE F?RKA? G. 2. 33. VIOREL FECHETE A.200 8. Ap. Str. 49. Bd. 13 Arad. Ap. 16. Z25. Et. Sc. Nr. E. ROZALIA DEMETER S. Nr. Z23. ANA MARIANA DINCEA GHE. Bolintineanu. Str. 2. Ap. Nr. VASILE DEIAC I. 1.203. 3 Arad. 6 Jud. Bl. Aurel Vlaicu.558. C. TRAIAN FEDOROVICI V.380 11. Ap. Ap. Nr. Prieteniei. Str. 236.103. Ap. Str.995. (Cornel Coposu) Bl. 7 Arad. Ap. ION NICOLAIE DEIAC I. Str. DOINI?A DUMITREAN D. 13 Arad. C-lea.933. 24. Calea Aurel Vlaicu. B. Lacului. Str. 1 Arad. Nr. Nr. Arad.289. ES.980 8. Ap. 3 Arad. Sânleani (Livada). 5 Arad. Sc. IULIANA DRIL? N. 5 Jud . Ap.320 10. Miron Costin. VIOREL DODEAN NICOLAE VALERIU ROMULUS DON G. Ap.997. 4. L2.206. Poetului. Nr. 7. Sc.560 25. Ap. Nr. Tudor Vladimirescu. Nr. Vasile Goldi?. Marcel Polinescu (Micalaca).640 LEI 126. 1. 5 Arad.800 30. Ap. A.297. Str. A. Ap.000 25. Et. 44. Aleea Muncii.000 10.510 11. Ştefan D?RLEA GH.186. Ap. Nr. Gurahon?. 20.400 24. VIOARA FILCESCU D. 79-81. B-dul Decebal. A. MARIA DUCKE M. 20 Arad.440 21.5 Arad. Nr. B.892. Dun?rii. Str. (Sabin Dr?goi) Nr. Et. MARIA DASC?LU T. Str. ROZALIA FUGACIU T. Et. Bl. Bolintineanu. Pelinului.340. 1.386. CHELEMENT FECHETE P. Bl. ION D?RLEA F. Str. Calea Aurel Vlaicu. Sânleani (Livada). Sc. D. Nr. B2. N. IOSIF ARTUR DOBA I. Arad. nr. Nr. B. 38 Arad.680 10. 1 Arad.520 25. CORNELIA DOBOS I. 33. 17.738. 25-31. D.800 147. 93/1. 3. B. Ap. 14 Arad. Al. Bl. Nr. 30 Arad. D. 4 Arad. (Cornel Coposu) Bl. Sc. Arad. 15 Arad. Nr. Nr. Sc. MARIA Arad. A.269. Abrud. Arad. Ion Andreescu. 2. Str. 1 Arad. 1-3.488.306. IOAN DEIAC I.820 66. Str. 5 Arad. Nr. Agnita. ALEXANDRINA EHLING A. Str.240 92. CARMEN ANTOANETA DUDA? P. Str. Et. 3.976. Bl. Loc. Nr. Nr. Bl. Victor Luchian. X42. A40.850 30. Ap. Bl. 19 Arad. 9A. Felix. 2-4. 247 Jud . Nr. LIVIA FLORESCU I.900 11. Bl. Horea.164. 197 Arad. G. Ap. Ap. 96.217.453.683. Sc. Nr. Arad. B. Bl.078. Voltaire. 132. Loc. Ap. Ap. Loc.110 64. 14. Nr. 44. Str. 12. Sânleani (Livada). 2 Arad. Calea Aurel Vlaicu. 3 Arad. Nr. Ap.597. 14. IORDANA DON I. A.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. 30. IOAN OTTO EHLING I.800 36. Sc.000 LEI 82. Revolu?iei. Sc. Caius Iacob. 15. 4. Ap. Ştefan ENACHE G. Arad. ALEXANDRU FAUR V. 4/a. Sc. Nr. 1. Bl. D. A. Bl. Sc. B.000 8. Str. 30 Arad. Bl. Loc. Sc. ?agu.560 24. Ap.400 5. 247 Arad.678. 702. ILIE DR?GAN ?. Sânleani (Livada).158. 7 31. Str. Et. Bl. Sc. Aurel Vlaicu. 4 Arad.401. Bl. ANA BIANCA DRECIN I.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 74 .925. Ap. A. 8 Arad. A.889. Gării.D?NE? GH. 2 Arad. Gloriei.372. 193 Jud .732. C1. 14 Arad. ?agu. Bl. Str.930. Arad. 20 Jud.360 68. Sc. 3 Jud. Et. Str. Sc.200 17. 1. Nr.

Sc.700 18. Ap. A. Nr. PAVEL HAN?IU I. 28. Loc.475. B. DANA CORNELIA GIVULESCU A. 15 Arad. Arad. 14. Calea Aurel Vlaicu. Augustin Doina?.280 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41.800 28. Sc. Str. Nr. Nr. ANA GHIRLEA M. OTELIA HERLO T. VASILE GÖCZÖ A. Pene? Curcanul. CARMEN OLGA GEORGESCU C.640 LEI 9. Nr.002. Str. Sc. FLORIAN CLAUDIU GIVULESCU A. EMIL TEODOR HUGYECZ I. 45/55. Ap. Abatorului. LENU?A H?LM?GEAN M. 3. C?lim?ne?ti. 11. Zerind.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75 . Bl. Str. Et. Nr. Str. Str.040 LEI 24. AP. Sc.093.800 81. 5 Arad. Bl. Sc. Nr.881. Str.400 127. Episcop Roman Ciorogariu.589. NICOLAE GYÉKÉNY G. 61.GABOR I. 412 Jud.200 27.993. Et. Nr.237. 1. Arad.870 11. Nr. Arad.415. 38 Jud. Some?ului. MARIA GIURGIU N. Str. General V.892. Curcanul.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 88. X1. Voinicilor.372. Nr. MARIA GROZA P. 1A Arad. Arad. Bl. 138 Arad.440 6. 8 Arad. 16 Arad. 30. Com. Nr. 1. 18 Arad. B. Str.372. C. Ap. 7 Arad. Arad.240 22. Colonia Fraţii Neumann. Ap. Et. Ap. Ap. Nr. MIRCEA VOICU GHERGAR T.485. 3. Str. LIVIU AURELIAN GIVULESCU D. Nr.600 46. N1-1. 4. ELENA GÖCZÖ M. Nr.674.730 10. Str.320 58. 506. 2.376.000 102. Ap. 1 Arad.480 427. RADIANA LEONORA IACOB A. Bl. A. Calea Aurel Vlaicu. 64 Jud. Arad. AUREL G?RJOB I. Str. Arad. Str. (Pia?a Bujac) Bl. SIDONIA GLODEAN GH. Ap. B.488. Loc. 32 Arad. Com. B. CFR. 82A. Ap. Sc. 29A Arad. 3 Arad. 1. C. 7 Arad. 2. Ştefan H?L?LI?AN VLAD I. Dr. Nr. 47. Aleea Ulise. EMILIA ECATERINA GHERGAR I.650 31. Zimbru. Sat Zimand-Cuz. Str. Gurahon?i. Str. 1. Str. Ap. General David Praporgescu. Str. Ion Ra?iu. 9. Et. Caius iacob. Zimandul Nou. IOAN GOMBO? GHE. Com.000. 2 Jud. Str. Bl.700 81.678. FLOARE GROZA P. Voinicilor. Iuliu Maniu.082.590 LEI 12. 506. 37 Arad. Bl. 506. Sc. Sc.620 5.250 5. M 7.800 LEI 70. 8 Arad.990. Nr. Str. Nr.334. Et. Ap. 30. 19. MARIUS G?L L. Caius Iacob. Nr. B. A.004. Ap. Sintea Mare. IOAN GROZA N. 33 Jud. Bl. Ap. IULIANA GALE P. 5 Arad. Arad.600 LEI 38. Loc. Nr. MARIN Arad. FLOARE GOLEA M.116.280 46. Bl. C. Nr. Et. 535. ETELKA GÖCZÖ G. Pene? Curcanul. FLOARE HEDE?AN ST. AURELIA GORGAN V.013. 56 Jud. 6 Arad. Str. Ap. Sc. Zimbrului. Petru Rare?. 33 Arad. Aleea Tomis. 8 Jud.825 19.951. 4. Aleea Tomis. Nr.000 10. Baia / V?r?dia de Mure?. Bl. MIRCEA GHI?? I. Nr.808. DAMIN VICTOR GRAMA I.000 LEI 10. 121 Arad. 14/16. Sat Zimand-Cuz. Bl. Nr.570. 35 Arad. Str. X1. 17. LAURA MARCELA GROZA N. Ap. Nr. Abrud.700 10.190 LEI 75. 92. Nr.290 16.000 LEI 277. Com. Nr. MELINDA ETELKA GOGLEAZ? V. 4.474. 3. Bl.350 32. NICOLAE VALER GRILL A. Nr. Ap. Zimandul Nou. Sebi?. 32 Arad.520 86. 2. 5. 5 Arad. Sc.152. Ap.210. U3. 8. Zimandul Nou. Str. 2-4.580 14. Nr. Sat Zimand-Cuz. 29A Arad. Nr.715. 4 Jud. Str. Zimandul Nou. Ap.774. Et.162. 12 Arad. Ştefan Cel Mare. Calea Aurel Vlaicu. Str. Voinicilor. Et. 2.160 96. C?lim?ne?ti. A. Nr. Str. ELENA HUH I. 3.800 93. Bl. A. 120 Arad.800 43. ?t. Loc. DORALIN GHIRLEA MIHAI VLADIMIR GHIRLEA V.275 13. Bl. Nr. Bl. 2/10. Ap. Sc. 14.028. Str. 1. Ora?.100 137. Ap. Nr. Ap.952. Str. 319 Jud. Bl. Loc. 56 Arad. Z8A. ILIANA FLORICA IACOB H. Str. Vasile Goldi?. 25 Arad.188. Et. Ha?eg. Ap. Et. Arad. Ap.400 24. Et. Bl.581. Bu?teni. 37 Arad. 11 Jud. Ap.000. Ghioroc. 37 Arad. 47. Bl. 4 37. Bihorului.600.240 125.949. Ap. Str. M?RIOARA GORGAN I. 17A Arad. Nr.541. 47. Arad.000 27. B. Nr. 144 Arad. 5 Arad. Abatorului. Ap. 16 Arad.671. Pene. Nr. 8. ELISABETA GROZA I. Nr.957. O. Str. Ap. 21-31. Splaiul Mure?ului.000 LEI 14. Bl. Loc. 9. Nr. Nr.508. ECATERINA GABOR T. Milea. Clujului. Ap. Str. 6 Arad. Nr. Nr.674.205. SABU GULACI N. LUCIAN GHINACIU Z. Nr. MARIAN EMIL HANCIU?A I. Alba Iulia.

Abrud. Nr. B. Str. 14 Arad. B.640 2. 2. 84. Calea Aurel Vlaicu.000 15. E. Et. Nr. Str. I. Nr. Sc. Ap. Bl. 14 Arad.135. Nr. R. Sc.000 52. IOAN JURMA I. Calea Romanilor. Bl.881. 4. 5. Banu m?r?cine. Et. Gheorghe Doja. Bl. Sandor Toth. Et. Vlad ?epe?. Arad. 2 Jud.383. Ora? Curtici. Ap. Bl.945. Nr. 1/E. Str. Bl. Bl. Str. Aleea Agnita. Str.360 212. 3.234. Ap.000 21.259. Vlad ?epe?. Livezilor. Et.072. Arad.820 5. A Arad. Horia. Nr. EMERIC KOV?CS F. Nr. Calea Aurel Vlaicu.039. 221.800 5. Cherestur. 3. Str. Et. Ap. ION I?TOC GH. VOICHI?A KÖPE I.616. Ap. Nr. Arad. A2-1. ECATERINA VARVARA IONESCU V. 120 Arad. GELIA M?RIOARA K?SA A. Timi?. Sc. Sc.040 8. Nr. Nr. Nr. A2-1. ?epreu?i. Bl. ANU?A IV?NCA I. TEODOR IUGA I.297. General Dragalina. 250. AP. Str. VIRONICA JITARIU I.400 LEI 22. 26 Jud. 2 Arad. Ap.065.720 LEI 313. Arad. Str. Str.000 108. Vlad ?epe?. TIBERIU IOAN KASZA M. 3. Et.319. Nr. 2. DIANA MIHAELA JAN?IK L. Ap.116. GABRIELA IULIANA IORDACHE I. 1 Arad.500 12. Bu?teni. SIMION IOLU I. Nr.403.280 LEI 31. B. 20 Arad.372.160 21.A. Bl. 28 Arad.560 190. Et. Str. Ap. Prieteniei. Sc. Zimand Cuz. ANCA JITARIU P. A7. Ora? Pâncota. Ap.573.520 LEI 11.508. Et. 23. Bl. Nr. 18 Arad. Str. Sc. 20 Arad. Et. 109. 4.200 23. Calea Aurel Vlaicu. Bl.440. Voinicilor. Nr. 5 Arad. Mioriţei. 84. 34. Nr.IAZBINSCKY L. MIHAELA K?SA F. 15 Arad. 38. AGNETA JIGOVAN S. A. Ap. 2 Arad. 1 Arad. 2. Nr. Nr.153. 13.280 6. Nr. Arad. Z3. Vlad ?epe?. 84. Gheorghe Doja. 219 Jud.869. Ap. 123. ALEXANDRU JANT? I.844. 1. M?derat. Ora? Curtici. MELINDA INCICI?U I. Nr. Ap. Timi?oara. Nr. 10 14. ILONA KELLY L. ALEXANDRU IOSIF JANT? A.200 29. B. Str. Arad. OTTO KASZA D.A. Et. 221. Ap. 14 Arad. 1. Nr.677. Bl.098.540 15. Abrud.264. IOAN JULA M.200 103. Bl. Str. Bl. 1. Loc. 221. 21 Arad. Str. Ineului.838. X36/2. Bl.223. Ap. EMERIC KOV?CS G.360 24. Nr.593.120 140. B. Liviu Rebreanu. B. Zimandul Nou.200 56. Călăraşilor. Str. Et.593. Str.670 10. 29. Nr. Str.198. Et. 4.002. Loc. Bl. 4 Arad. 1. 84.925 LEI 6. Bl. 63 Arad.557. Bl. Str.781. STELU?A ANA CONSTAN?A JANT? A. 8.400 11.240 38. 84. Ap. 12 Arad.436. Bl. ANA ELENA ILIE? G. Sc. Ap.400 LEI 36. Abrud. B21. 3. Str. 1.127.640 LEI 46. SEVER VOICU ILYÉS A.186. Ap.160 9. Nr. 22. 4.240 2. Bl. B. Arad. Abrud. 1 Arad. Bl. Sc. Et. 5 Arad. EMESE CSILLA KONTI I. Ora? Pecica. Nr. 221. ANA ELISABETA K?SA A. Nr. 1 Arad.246. 29.000 LEI 15. MARGARETA ILI? R. Ap. Loc. Et. Nr. Et.906. AMELIA ROXANA JAN?IK L. RUDOLF JAN?IK L.560 4. Ap. 1. 22 Arad.840 12. Sc. B. Nr. Ap. Ap. Ap. 9 Jud. Avrig. 11 Jud. 2. 9/11. 26 Jud. 1 Jud. Aleea Amara. TÜNDE Arad. 221. Arad.550. Sc. Str. Bl. Zerind. Avrig. A. IOAN KOV?CS E. 14. 23 Arad. 10 Jud. 18 Jud. Nr. 314. CORNEL JULA V. 34. 161 Arad. Mun. Ap. MIHAI IORDACHE ?.803. Arad. Str. Bl. Sc. Loc. Margaretelor. Loc.840 LEI 3. C. 4. L6. 245. Str. Ap. 1B1. Sc. A. Str. Nr. 19 Arad. Nr. Nr.260. IOSIF IV?NKA I. Ora? Pecica. 52 Arad. Str. LADISLAU KERCSO NICOLAE KOCSIS S. 65 Arad. FRANCISC KOV?CS I. Arad.929. 5 Arad. Pia?a Mihai Viteazul. 14. Abrud. Sc. Str.874. Ap. Bl. 1.600 32. 26 Jud. Abrud.440 LEI 36. Et. Str. Et. Beba Veche. 113. Timi?. 14 Jud. Nr. LADISLAU ENDRE KELLY S. 206. Calea Romanilor. Ap. Str. Ora? Curtici. 1. 88a Arad. Ap. LUDOVIC JAN?IK L. 5 Arad.440 LEI 76 .233.767. Nr. 238 Arad.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. 404. FRANCISC K?SA F. Str. Str. 4. L40.000 115.880 35. Caius Iacob. Nr. IOAN IV?NKA I. 3. Ap.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15. Str. 23.040 LEI 103. Bu?teni. ZOLT?N KONNERT PARASCHIVA KONTI I. Sc. 26 Jud.060 LEI 131. Ap. Nr. Cronicar Ion Neculce. Nr. Bl. Str. Str. Nr. Ora? Curtici.

E.860. 2.600 LEI 26. IOAN MATEI T. Ap.880 14. MARINELA CORINA LULU?A GHE. ADRIAN-GEORGE M?D?R??AN GH. IOAN M?ND?CAN T. Bl. Nr. B. Et. Nr. Iuliu Maniu. 9. Et.000 6. MIRELA LAURA LAZĂR P. Nr. Str. EMILIA LAZĂR P. Bl. 2. 510. 59 Arad. PETRU MARKO A. Arad. Postalului. Sc. 39. Lev?n?ica. Victoriei. Sinfoniei. 32. Ap. Gogol. Calea Aurel Vlaicu. Ap. G2. Ap. Ap. 11 6. Et. TEODOR M?RAN P. 6 7.090. Sc. Mure?anu.597. 18 Arad. Ap. Ap. 1. Str. B2-2.600 87. 217. Nr. Bl.749.840 66. 33 Arad. Ap.840 LEI Arad. ECATERINA KOZ? F. 1. Sc.800 LEI Arad.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 267. 250. Bucureşti. Bl. Ap. 8. 27. Ap.600 LEI 41. Nr. Str. Nr.810 LEI 31. 1. Nr. 1. Et. D. Str. 6 93. 123. Str. Str. 3. A. G. Voinicilor. B-dul. Arad. Alba Iulia.460 LEI Arad. B.200 LEI Arad.680 12. 18 17. Nr. 51 Arad.000 20. Nr. Bl. Bl. Nr. Nr.802.000 20. A. Nr. 48. Sc. Str.822.850. Nr. Et. 16 18. IOAN MATAISZ M. Et. LIANA VLASTA L?SZL? C. Str. Calea Romanilor. B. Nr.364.130 LEI Arad. 4. 1 Arad. 44 290.060 LEI 41. Nr. Pia?a Gării. 8. Nr. 4 Jud. GHEORGHE LEUCIAN M. DOREL MADAR T. ÉVA KOVALIK L. TEODOR TRAIAN Arad. 3.960 LEI Jud. 17 Arad. GHEORGHE LAZĂR A. Ap. Str. Et. Nr. 8 90.315.416.078. J1. GHEORGHE MANDACHE P. Str.394. A. 2 1. Bl. 12 30. 2. Ap. Et.B. FLOAREA LAZA G. 4.676. Arad. 94-2. Str. Tu?nad. 6. Ap.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 80. LUDOVIC IOSIF KOVALIK M. Str. Str. Loc.432.800 42. 2. ERZSÉBET KURUNCZI A. Arad. H. Vinga.130 LEI Jud. Alba iulia. Z24. Sc. 11 Jud. SC. 32 (adres? nou?) 17. Loc. nr.500 LEI Arad. IOSIF MARI? P. Sc. Calea Iuniu Maniu.236. Bl.046. Nr. ATTILA LAMMERT S. Abrud. 2.467.160 28. Sc. Junilor. Obedenaru. Ap. 7 Arad. 17 Arad. A. 4 30. Clo?ca. Bl. 10 Arad. 241. Nr. Ap. 19 Arad. FLOARE LUPEI G. IOAN LUCACI V. 76. Str.266.000 29. Ap. 1. 19 Arad.000 LEI Arad.052. Ap.400 LEI Arad. Dacilor Nr. 15. Sc. Bl. 11. Sc. Aleea Tomis. 17 402. Bl.940 103. 35 (adres? nou?) Arad. 132. Sc. Str. Str. Km. Patria.800 LEI Arad. MARIA LAU? V. MARIN MELEAG T.A. 3.773. Str. Ora? Curtici.504. A. Sc. GHEORGHE STELIAN MALI?A I. 4. Et. Calea Romanilor. Bl. 71 Arad. M. Bl.000 LEI Arad. Ora? Sebi?.520. 1.720. Nr.972. Sc. Nr. C?lim?ne?ti. 1 Arad. Str. 1.200 8. Abrud. ETELCA MARTA F. Mihai Eminescu. Nr.860 9. PETRIC? IONEL MANDA? I. Str. Ap. Nr. Mioriţei. Calea Iuniu Maniu. Bl. 541. Coloni?tilor. Str. 9 50. 19. Ap. Com. 19 Arad. 40 Arad. Et.356. 11 57. Gen.041. Ap.800 LEI 77 . Bl. Liviu Rebreanu. NICOLAE LAZĂR P. Bl. 2 (adres? nou?) Arad. Ap. Bl. Bl.540. 11.000 LEI Arad. Nr. Bl. Ap. Nr. Ap.744.446.000 LEI Arad. Et. CORNEL MARIAN A. Et. Nr. Str.640 LEI Arad. AURICA LESCHIAN G. Str. Str. EDIT CLARA MANI?IU IOAN MARA M.000 565.767. Bl. IRINA LUCACI F. A. MIHAELA (ORODAN) LEUREANU P. Aurel Suciu. DORICA M? RIOARA LIPTAI C. 15 (adres? nou?) 87. Bl. 29 Arad. Str. Bl. 20. Str.310 LEI Arad. 23. F1. Bl.320 LEI Arad. Bl. P3. Et.560 7. Sc.KOVALIK G.000 850.525. Ap. A.400 15. FLOARE MATEI I. 20 Arad. Ap. 4. Bl. Vasile Milea. Ghioceilor. 10 208.847. Ferma Agroprodex. Et. 1. Prieteniei. ATTILA MARKO A. Arad. Ap. Str. 109. 1. Str. Nr. X6. Ap. Nr. 36. Nr. FRANCISC KRAVETZ A. B.881. Str. Sc.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 87.540. Nr. A. Sc. Ap. Et. X4. Str. 580. B-dul Revolu?iei. 7. Ap. 542 23. Ap. Bl.597. 3. Irato?u. 12. Nr.238. 10 Arad.223.266. 3. 26-38. Colonia UTA. RONALD LUCACI A.223.634. Sc. 327. F. 1. Bl. Bl. Crasna. 12 Arad. Ap. 12 12. 526.400 LEI Arad. Banu M?r?cine. RADU MARIAN A. 61 29. A. 2. 22. Ineului. 3. 7 Jud. Nr.956. Nr. Macea.390. Et. OCTAVIAN LUCIAN L?Z?RESCU C.261. Str.

Bd.864. 5 Jud. Pia?a Acad Caius Iacob. 1. Str. Nr. Ap. Sc. Pia?a Catedralei. Str. 1 Arad. 4 ONUFREI L. 266 N?DL?CAN I. 3. RODICA ADRIANA MOLN?R A. Bl. 59. Ştefan Augustin Doina?. Com. Bl. S3-2.305. 33. Bl. 7 MURE?AN S. Bl. Pionierilor.632. Nr. Ap.744. Cri?an. Str. Nr. Sc. 1. Et. Nr. Str. Et.200 114. P?durii. Nr.800 7. Calea Aurel Vlaicu. S3-2. CLAUDIU MIHAI Arad. Tudor Vladimireascu. A. Str. Nr. Sc.297. DU?AN GAVRIL MLADIN I. Ap.360 11. Nr. 8. Ap.483. Bd. Ştefan Augustin Doina?. Et. 27. H10. NINA Arad.017.000 LEI 72. Arad. 1. 5. Sc. Ap. 16 Arad. 19. Str. 2.400 33. Nr.178. Bl. L7. TRAIAN MICOROI D. 11. 545 Arad. Banu M?r?cine. 7 Arad.674.816.577. ZOLTAN MICLE F.600 38. Str. 523 Arad.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 46.800 99. C. Nr. Pia?a Gării. Mucius Scaevola. Str. Sabin Dr?goi. Loc. 16. Bu?teni.571. Ap.300 56. 1 MOTOC G. Arad.781. Ap. 12 ONE? I. B. Str.520 32. 23. Bl. A7. Str. 580. Sc. Nr.000 6.484. 44 Arad. Ap.600 141. Bl. Str. Str. 6 MOTOC G. Nr. Nr. Sc. Str. Nr. LENU?A Arad.200 27. Nr. 3. STELU?A Arad. Str.200 5. Et. Ap. Sc. A. Str. FLOARE Jud. 1 Arad. Ap.408. Caius Iacob. Nr. 3. 4. VASILE Arad. Vladimirescu. VICTORIA MO?I A. NEAM? ?.678. MARIA MOISESCU M. Str.423. 505 MUR?I I. 4 NEC?A D?M?CU? I. 2/4. 11 MURE?AN M.120 LEI 25. MIHAI EMANUIL Arad. Al. ALEXANDRU MIARA F. 317. Sc. 3. Caius Iacob. Nr. 1. Bl. Aleea Dezna. Nr. T.900 17. SILVIA Arad. GHEORGHE Arad. 4 NEAM?U I. C. FELICIA 6 NEAM?U E. Crasna. Str. 1. Bl. Ştefan Arad. 2 16. 17 MO?IU I.000 62. Bl. NELU SIMION Arad.629. 14 Arad. B42. Et. Str. Horia. Rahovei.900 8. 91 ONDREOVICSI M.MÉSZ?ROS A. Str.133. ILEANA Arad. 2.000 8.387. Bl. Bl. Ap. Sc. Alb?strelelor. Bl. Str. Arad. Nr. 25 OLTEANU G. Bl.485. 4. Str. Nr.000 11. SABINA MIHU RADA MIREA D. Et.640 LEI 78 . G2.962. Str.080 3.595. Str.480 66. Calea Romanilor.760 14. LIVIA Arad. Bl. B. ANGELA ANA MOISĂ J. 11-13. 11 Arad. 13 NEGRU?IU N. Nr. H.186. Ap.490 33. Ap. Comuna ?ofronea. Bl.200 38. ILIE MLADIN N. 1 (mutat în Buzău) Arad. Ap. F1. ANA Arad. Nr. 2.277. 21-23 NE?COVICI A. ALEXANDRA CORINA Arad. CORINA MORODAN T. CECILIA M?RIOARA Arad. Nr. DELIA M?RIOARA Arad. 3 Arad.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Ap. 21-23 NEGRU?IU N.802. Doctor Suciu. A.450 9. 2 Jud. 4 Jud. C.240 16. Nr. Rahovei. Arad. 27. Et. Ap.571. Nr. Ap. Bolintineanu. Ap. IULIANA MÉSZ?ROS A. Vasile Milea. Str. 4.560 4.480 LEI 2.120 LEI 792. 27. Ursului. Nr. Aleea Saturn. 206. Str.376. 14. 14. B. Tudor Vladimirescu. Bl. 20. Olari. Bl.037. Loc. Ap. CORNELIA SOFIA Ap.915. Str. 4 Arad.400 104. Ap. Nr. B. Nr. 14. Ap. ALEXANDRU MORAR I. 7. B. Nr.223. 5 NICOLOVICI I. Loc. 22 Arad. Rahovei. 5 Arad. Bl.110 13. X 10.900 16. Popescu Negur?. 5 Arad.472.464. Sc. Arad.540 78.624. Sc. Nr. Nr. Ap. Str. Str.300 27. Ap. A15. G. MO?I N. 14 NAN V. M. Episcopiei.422. A. Ap. Et. T. 2. Bd. Sc. Obedenaru. IOAN Arad. 4 1. 22 Arad. Nr. B. Ap. Cicir. VASILE Jud. 3. FLOARE MORMOE I. Zimandul Nou. EMILIA MIC?L?CEAN I. Bl. Cermei. Nr. Ap. Ap. 6 MÜLLER P.762. Nr.033. RAISA MORTAN I. 6. DELIA ELENA MORODAN I. Et.604. PETRE Arad. A. 9 Arad.000 31. 4. Com. O. Sc. Ap.200 35. Bihorului.709.372. Ap.000 20. Str.593.200 21.025. 3.830 1. Sc. Nr. 3 Arad. Et. Nr.515. Et. Mucius Scaevola.000 LEI 25. Bl. Nr. Str. Bl. COSMIN MI?CA VALENTINA MITRICI D. Nr. P?c??eanu. GHEORGHE MIRICA ?. Nr. 22 Arad.200 10. P.400 16. 351. B. Clopotului. 2. GHEORGHE Arad. Str. Clopotului. Et. LADISLAU MÉSZ?ROS S. 3 Arad. Alecco Russo. Alba Iulia.190.

Nr. Bl. Bl. Loc. SILVIA FELICIA Arad. AURELIA Arad. A. Et.741. Aleea Neptun.786. Nr. Sc. Bl.000 24. TEODOR Arad.880 24. 125. Gen. 11 PENU A.412. Nr. 25 PA?CA R. Ap.403. Str. Cuza Vodă. Horia. 25 PA?CA G. Bl. Et. MARIA Arad. Nr. 8 OPREA C. Str. C. Mioriţei. Sc.000 LEI 78. Faleza Sud.640 4. Bu?teni. M?RIOARA Arad. B. 6 PAVEN P.330 140. Bl. Bl. Ap. 2 P?IU?AN I. Bl. Str.892. Sc. 8 POP D. Str. GABRIELA LIANA Arad. 10. 8. 9 PECICAN P. Stejarului. F. Faleza Sud. Y1.300 138. 4 PINTEA I. 2. Ap.120 62.074. LIVIU Arad.600 LEI 37. Et. Sc. Str. SABINA Arad. Pia?a Sporturilor. Str. Nr. Aleea Azuga. Nr. Nr. Str. Str. Bl. Et. DOREL LUCIAN Jud. Calea Romanilor.000 28. Sc. Nr.576. Revolu?iei. 4. A. Str.700 71. B.720 11. B.125. X4. Mărăşeşti. 6 Arad. Colonia UTA.000 17. R?chitei.430 140. 91. Str. 1.160 51. 8. Pia?a Sporturtilor. Ap.610. Ap. Nr. 171. 2. 1 P?IU?AN I. 2 Jud. 182. Bl. Str. Bl. ANA Arad. Bl. 171. 1 ORBAN C.308.459. 8.405. 2.555.800 12.000 13. C.302. Tudor Vladimireascu. Et. AP. Nr.616. Bl. Bl. 91. 4.960 85. Nr. Et. 77 PAN? R. Ap.372. 16. VERONICA Ap. 1. Et.022. 10. 12-14. PINTEA ?.500 165. 10 IOAN (adres? nou?) 7. Str. 1. Str. Ap. Ap.400 71.170 680. 12. 25 P?IU?AN T. DUMITRU Arad. Aleea Neptun. 2. 6 PENU ?.745. Ap.120 74. Ap. Str. Et. Bl. SIMION Arad. 2. Str. 10A (adres? nou?) ORBAN F.480. Str.400 LEI 35. Spitalului. Sc. 11 PETROVAN A. Bl. Traian Mo?oiu. Loc. Gurahon?i. Str. Pia?a Sporturilor. CAROL Arad. Nr.600. Bl. Gladiator. 74. Nr. Nr. Ap.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 40.678. Badea Câr?an. MARIA Arad. FLORIAN Arad. 17. Abrud. Ion Antonescu. Ap. Chi?india. B. Nr. G. Str.200 67. 5. Et. Nr. Ap. Calea Aurel Vlaicu. 12 PAVEL ?. Arad. Ap. 53 PAVEL M. Tru?a Petru. 9 PAVEN G. Bl. Abrud. 4. Ap. LUCIA Arad. Arad.800 36.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 122. M7. C. 4 POPA G. 27 PINTEA L. Str. Nr. Ecaterina Teodoroiu. Et. ZITA MARGARETA Arad. SC. Nr. Nr. M7. Nr. TUDOR Arad.550.961.302. Nr.200 5. Ap.243. MOISE Arad. 40. 26 PASCARIU GH. Sc. 21 POP I. Nr. Sc. 8.000 20. 335.674. MARIUS CAROL Arad. Str. Bl. Abrud.232. A. Str. GHEORGHI?? (adres? nou?) OPRI? I. 8 PINTEA P.952.000 129.200 10.720 186. Et. 3. Bl.779. ANA Arad.000 46. Et. 33 PA?CA A. Aleea Neptun. 5 PETRE I. 32. Simion Balint. Pia?a Mihai Viteazul. Ioan Păun Pincio.000 LEI 36. Nr. 1 ORBAN A. ALEXANDRU VASILE Arad. MARIA 20 PETI A. 3. IOAN VALENTIN Ap. 2 PAVEN D. Nr. Sc. JEANU IONEL Arad. B. 9 PETREHELE I.203. Pia?a Sporturilor. P?iu?eni. 4.764. Nr.600 62. D1. Nr.529. 1 ORBAN C. MARIA Arad. F. C. Nr. Str. Ap. Et. Bl. 42. Str. Ap.590 LEI 22.860. Ap. Str. 14.678. Ap. EUGENIA Arad. Obedenaru. 1.050. Nr.180 LEI 32. 44. 2 Arad.000 6. 6 Arad. VIORICA 8 PARSCUTA N. Nr. Nr.000 10. Et.542. 2.440. M7. 2/4. Ap. P?RVA C VOICHI?A Ap. Str. PANTEA T. DOREL Arad. 8.800 LEI 2. Nr. 13. Bd. CORINA SIMONA Arad. Mărăşeşti. 311. Andrenyi Karoly (Spitalului). Nr. Bl. Ap. Ap. 12 Arad.ONUFREI T.520 LEI 111. 1. Ap.048. H. Str. 74. Str. Ion Antonescu.503. Bl. ALEXANDRU MIHAI PETRU Arad. H12.000 LEI 223.558. F. Pia?a Sporturilor. 70C. ANTONIE Arad. 1. Nr. 2 PANAIT C. 35.409. EDITH ANA Arad. Ap. 4 Arad. 23. 1. Sc. M?r?i?or 2-4 P?IU?AN ?. Nr. Et. Ap. Sc. Et. Y4. 21 ORBAN A. PASCU M. Ion Antonescu. Bl.700 LEI 79 . 3. Sc. Et. Nr. 25. B. GHE Şincai. CAROL Arad. Bl. Ap. D?NU? Arad. Y1.775. Nr.566. 45. Bl. GABRIEL MARIUS Arad. Sc. 23. Bl. ANU?A Arad. A7. Iuliu Maniu. OCTAVIAN OVIDIU Arad.339. Bl.000 26. Nr. PETCU E. 4B PETRU?AN N. 206. 2.800 15. 23 P?TRA D. 15. Ap.034. VIRGINIA Arad. Ap.200 11. Nr. 1B PAULINI I. EMERIC Arad. MARIA Arad. A. Ap. 8. GLIGOR Arad. Str. 1. Sc. A. Nr. Ap.

ANGELICA IULIANA RUS F. Et. D 2-1. VIOARA RUJANSCHI I. CARMENCITA ADINA Arad.680 LEI 5. 34. FLOARE POPESCU ROCA NICOLAE CORNEL POPII D. Poetului. Ap. Sc. Loc.555.385.728. Bl.880 51.960 51. Nr. Ap. Micalaca. Nr. 1 (adres? nou?) Arad.547. Loc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Str. Str. Bl. Et.000 15. A. Aleea Haiducilor. Ap. 12. Andrei ?aguna.800 13. 2 Arad. Et.442. Nr. Aleea Albac. 4.695. 5 Arad. 10. 3.471.558. Str.937. Bl. B. 1 Arad. Nr. 4 Arad.170 5. 1. Bl. Nr. Nr. C?prioarei.600 59. Nr.339. Bl. Felix. 4 SARME? ERVIN PAVEL Arad. Ocsko Terezia. 20 Jud. Coposu (Lacului). 4 Arad. 91 Arad. Praporgescu. 351.430 LEI 107. Nr. Arad. Bl. M?RIOARA Arad. ELENA POPA I. 1. Sc. Nr. 23.988.464. SC. Ap.220 LEI 34. Str. Ap. Et. Gojdu. 5. 25 (adres? nou?) Arad. 4.302. Ap. Ap. Pia?a Sporturilor. 2. Str. Nr.400 187. Aleea Tomis.041. Macea. Sc. B. Episcopiei (?apte noiembrie).733. Episcopiei.200 LEI 28. 7. 6 Arad. Str. Ap. 25. Str.437. VARVARA MARIA PROCA I.POPA I.523. Oituz. X6. Bl. ILIE Ap.680 19.695. DIANA XENIA ROMAN M.160 LEI LEI LEI LEI LEI Arad. VIORICA RA? P. Ora? Sebi?. I. Nr. Com.320 29. 3.000 1. Nr. P4. Str. VIOREL POPA R. Bl. Nr. 2. Ap. 6. Pia?a Sporturilor.000 LEI LEI LEI LEI LEI 80 . CORNEL ROŞCA ?.952. SC. Nr. B. Chi?in?u Cri?. Ap. Mioriţa.920 51. Ora? ?iria. Sc. A. ECATERINA RAIZI D. Micalaca.900 26.120. Str.960 LEI 55. Et. 23 Arad. Ap. Blajului. ATTILA ZSOLT PORONAI K.240. Ap. Nr. 8. Et. Ap. Arad. C. Nr. 4. Ap.000 43.000 LEI 3. 19. 16/26. Nr.600. Ap.450. DAN CORNEL 1. Str. Bl.000 14. Str. Ap. 4. Str.520. 31-33.000 34. 1. 10. 181. C. OVIDIU AURELIAN Arad. 1127 Arad. Calea Aurel Vlaicu. GHEORGHE RUSMIR S. FILA PRINCZ G. 28 Jud. 42 Jud. Et. C. Ap. ADRIAN ROBU E. MARINELA ROŞCA T. 16 Arad. 31-33. Bl. Str.880 LEI 100.600 32. 18 Arad. Bl. Sc. Bl. Str.520. 2 Arad. FLORIN R?ZVAN RUS G. IOAN POPA I. Nr. 16 Arad. Iuliu Maniu.424. Z24. Str. Arad. 1 Arad. Et. 37 Arad.678. Nr. Prim?verii. 31 Arad. S?L?JAN S. Str. CONSTANTIN PUIU G. Ap. Ap. Arad. 23. Sat Cintei. Bl. Ap. Bl.704. A. LUCIA ROŞU G. 4 Arad. Bl. Ap. Nr. 2. Str.277. 15 Arad.906. Bl. P. Et. 2 Arad. A. 6 SARBA C. 5 S?L?JAN N. Str. Bl. 42 Arad.055. Nr. Felix. Nr. C. Sc. Alba Iulia. E. Blajului.426. Ap. Nr.007. H8. Bl. Str. 173. Bl.170 LEI 7. 701. Str. VERONIKA KATALIN PORUMB A.400 28. FLOARE ROŞCA D. Str. Sc. GHEORGHE LIVIUS Arad. Tudor Vladimirescu. RAUL-CLAUDIU R?B T. 89. Arad. Str. MARIA PRIBAC F. Păcii.470 LEI 23.800 2. Z?rand. 18 Arad. Nr.930. SAB?U C. Pia?a Sporturilor. 6 Arad. SAVA PURC?RIN G. Sc.249. A. Ap. 13. Câmpia Turzii. Ap. FLOARE RUS G. Ap. 16/26.746. 9. C.000 29. Ap. Str. Str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 64. 18 SARME? E.250 17. 15 Jud. RODICA MARIANA POPESCU F. Mâsca. Fântânii. 19 (mutat din Arad) Arad. 6.040 20. Crasna.000 38. Nr. 14 S?RBU G. 6. Maniu. Et. 20/22 Arad.086.600 20. STELIAN R?P??AN I. MARIA ANA PORONAI A. G2. F. 42 Arad. 701. Nr.050. Nr. DIANA GEORGETA RADA O. Arad. 5 Arad. Str.560 25. Bl. Nr.000 33. C. 31 Jud. 22 Arad. 43. Ora? Chi?in?u Cri?. EUGENIU POPOVICI I. Bl. Nr. Ap. 4 Jud.600 28.678. Bl. Aleea Muncii. Nr.513.432. MIRCEA VIOREL ROŞCA F. ANA R?ZMAN V. Nr.000 124. Nr. Str. Nr. Nr. 542. 25. Str. AURELIA RADU G. Sc.840 LEI 20. Bl. 18-20. Gojdu. ELISABETA Arad. Nr. A. Andrei Mure?eanu. 351.970 LEI 10. Tudor Vladimirescu.949. Ap.227. Str. S?vâr?in. 18 (decedat) 20. Str. MARI?A ANA RA?IU I. 1. Nr. Ap. 5 108.000 165. J9. Str. Nr. Pia?a UTA.

Aleea Muncii. GIORGINA RODICA TODEREAN A. Nr. Ha?eg. 7.600 9.200 38.200 16. AURELIA ?OICA T. Fântânele. Arad. 17. Str. Bl.000 23. Mândruloc. Arad. Nr.160 93.151. B.563. Dorului. Sat. Nr. 2. Ştefan IULIU SCHMAK ZSOFIA M?RIA SCHRIFFERT I. ESTERA SUCIU M. Ap. IOAN Arad. Nr. Str. 17. Nr.010. Dâmbovi?ei. 4.729. Nr.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 27. Bl. Milan Tabacovici. Nr. Ştefan luchian. FLOARE TRANDABUR I.400 11. Str. Tisa Nou?. B7.600 388. Et.280 49. 13.747.643. Bl. 21. Nr. MELANIA EMILIA ELENA TOSCA G. Ra?iu. Bihor. 75. Et.400 71. Bl. AURORA TISCA I. Nr. Et. Ap. 1 Arad. Bl. Str. Ap. Com. Nr. Ap. Ap. Sat. Bl. A. Et.SCHMAK A. 16 Arad. 14.244. Nr. CEZAR MARIUS TOLAN G. 13 Arad.744.299. ZOLTAN SZíN I. Sânleani. Mun.339. Sc. 4. 13. A. Abrud. Str. A. ADRIAN COSMIN ?TEICI D.000 16. 40 Arad.920 113. Str. 3. Bl. IOAN SZABO J. Str. TIMEA TIBA M. Sat. Ap. Arad. Str. 24. DOINA SIMION M. Poetului.477. ELENA ?TIRBAN I. 33. Nr. 13 Jud. Fântânele. 7. 3. SABIN TOSCA I. GAVRIL TIBA I. 33. Ficusului. 32 Arad. Ap. 57 Arad. 28. IULIANA TIBERIU G. Str.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 81 . Sat.595. 6 Arad. Str.000 93. ELISABETA SZ?CS F. Ap. Aleea Ulise. 246 Jud. Str. L7. Sat. Milan Tabacovici. Str. Sc. A. M?RTA SZ?CS J. Gen.674.960 20.000 87. Ap. Str. Dr. Ap. Com. 20 Arad. 1. Bl. Com.632. 1 Arad. Ap. 11. Ap.680 364. Bl. Com. GHEORGHE SOFA F. C. Str. CORNEL ANTONIU SELEJAN V. Dragalina. 75.915. Nr. VIRGIL RADU TIHON D. Ion Ra?iu.400 1. Simion Popa. 164. Milea. B.708. Bl. IULIANA ?IMONCA I. I.400 753. Sc. Nr.600 18. 108.297. E. Nr. A. Bl. 32. 20 Arad. Libertăţii.700 17.039. 61. Str. Ap. Et. 2. Str.800 71.233. 1 Arad. Ap.967. ISIDOR TOLAN A. SC. Nr. 13 Arad. 5. Nr.051. Banu M?r?cine.771.708. Sc. Str. Et.680 14.506.483.966. Z5.625 22. Nr. 2. PETRE TODA C. Nr. Nr. C?lim?ne?ti. Et. Nr.390. MARIA TOLAN G. GHEORGHE TIBA A. 28. Nr.616.158. 4.360 10. Nr. Nr. MARIA SERAFINCEAN G. Nr. 3 Arad. 10 Arad. Livada. Ap. Str. Ap. 3. 12 Arad. 224 Arad. Ap. 13-19.250 7. 9 Arad. 8 Arad. Nr. DOMNICA Şerban D. Ap. Str. Com. Abrud. Str. 46. Str. Sc. Bl. Bl. RAMONA Şerban R. 236. Ap.877. Str.390 10. H.200 38.725. Coasei. 37A Arad. Dr.007. Nr. Livada. Str. 28. Aleea Muncii.076. Milan Tabacovici. Banu M?r?cine. B7. IULIANA SEGHEDI GHE. Ha?eg. Ion Ra?iu. Nr. Et. Str. Nr.051. Ap.000 15.000 8. Bl. IOSIF SEBE?AN D.640 47. 57 Arad. Sc. B. Bv. Nr.280 2. 17. 224. Gen. Et. 39 Arad.401. Ap. Bl. Spitalului. 6 Arad.625 298. Bl. Nr. L7. E. Arad. Bl. 3. 4. Et.000 82. Sc. Sc. 10A. PAVEL MIHAI SEB?K I. 57 Arad. ELENA T?NJAL? C. E. Oradea. Nr. Bu?teni.620 13. Nr. Et. Ap.442. Nr. Bl. Sânleani. Str. Str. Tudor Vladimirescu. 5AB. 1 Arad. A.712. VIOARA SUCIU I. Ap. Nr. MIHAI ?OICA I. Nr. Str.348. Sc. Nr. Ap. Tisa Nou?. Dr.080 LEI 205. Nr. Fântânele.906. A12. Bl. Str. Str. Str. Nr. 9YB. 224 Jud.000 87. ROBERT ZSOLT TIBA A. D. AP. VIORICA MIRELA SEMLECAN P.539.520 LEI 27. 44 Arad. Ap. Vladimirescu. Tudor Vladimirescu. 6 Arad. Dragalina. 4 Jud. 4. Bl. Et. Ap. Ghiba Birta. 5 Jud. B.000 27.749. Nr. Nr. ?ichindeal. Bl. 16 Arad. Et. Nr. 20 Arad. Str. Sc.000 103. Marnei. 2. 4 Arad. 28.520 LEI 17. 2B.395. 13 Arad. 11 Arad. 22 Arad. Str. 5 Arad. Nr. 8 Arad. DIMITRIE SELEJAN I.160 8.320 31. ILONA SZ?NT? I. 2 Arad. Ap. Str. GHEORGHE TOMA I. 12 Octombrie. C2. Aleea Saturn. 3 (adres? nou?) Arad.244. 101A. 5 Jud. Sc. Arad. GIZELLA JUDIT TAMA? N. Ceaicovski. Predeal. Sc. Str. 246 Jud.640 4.112. Arad. 79-81.260.586. RAMONA OLIMPIA STOICA GHEORGHE SUCAN I. 31. Ceaikovschi. 362 Arad. 6 Arad. Str. 2 Arad. Com.250 16. Str.700 26. Nr. FLOARE TOBOLTOC G. Ceaikovschi. 7.869. Dorului.300 1. 38-40. V.

Bd.254. B. MARIA UNDI? T.010 LEI LEI LEI LEI LEI LEI Arad. Vienna. IONEL IGNA 10 BOCA GHE. Nr. URSU C. 128 Arad. Str. Arad. IOAN Arad. Tudor Vladimirescu. 25-27. Ap. FLORICA Ap. Obedenaru. 5 ZELENIN V. Bl. Str. Sc.744.621. Nr. Sc. 3 USCA A. Nr. 5 Arad. 10. 1 VANCU C. 9 Jud. Turnu. Nr. Str.840 LEI LEI LEI LEI LEI 51. 28 Arad. 2 VARGA I. Banu M?r?cine.744. C.337. Pecica. Ap. Pia?a Gării. 5/4/6 Arad. Sc. A. Sc.706. Luchian. Et. Bl.220 LEI 134.712. Ap. Ap. Ap. Sc. Str.200. ADRIAN CRISTIAN Arad. Sc. Calea Romanilor.000 LEI 32. Sc. Bl. Ap. L2. F1. Bl. Ap. Bl. A. Str. Lebedei. 10 ZEGHEANU P. Bl.160 LEI 120. Bl. VLAD G. 3. 222. Sc. Arad.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134.836. 3 Arad. Nr. Et. Lacului. IULIANA TUDOR I. 24. Pia?a Sporturilor. Nr. 20 VLAD F. Nr. 7. 4. Et. Bl. A. Horia.783. Bl. 39 Arad. 15 VLAD R.100 7.800 7. Avrig. 9-13. B. 1. ELISABETA ELENA Arad. 9 Jud. ?t. Avrig. EVA CAROLINA Arad. Bu?teni. B1. Loc. Nr.860.130 56. Str. 3. 9 V?RG?LUI D. Et. Ap. Bl. Dorobanţilor. Ap. N.600 20. MARGARETA VIORICA Arad.384.861. 25. Com. 54 Jud. 3. 4. Pia?a Bujac. Bl. Sat. Nr.000 LEI 59.297.261. Sc. 8. Sc. 3. Bl. 1.430. Bl. Livada. 74 VELICIU M. 11 Arad. ILEANA Jud. Nr. MARIA DOINA TREITLI I. Nr.368. Arad. B. Decebal. F?t Frumos. Aleea Muncii. Et. Bl. 17 ZAMFIR FLOARE Arad. Et. 7. 2/6 VLAICONI P. Nr. Com. Sc. C. 1. Nr. 10. Ha?eg.800 LEI 35. Bd.880 LEI 23. SABINA URBAN C. Str. Str. Et. RODICA ELENA Arad. EUGEN CONSTANTIN Arad.035. 1220. A4. Nr. Str. Nr. Str. G. B. Et. 2. 2. ZELENIN V. Ap. Bl. Ap. Sânleani.332. Bl. ANCATEU I. A. A. Nr. Nr. 37.280 32. 13 Austria.667.523. 11. 5A. Nr. Nr.000 LEI 82 . TEODOR Arad.866. Bd. 11 Jud. A.690 LEI 54. Arad. Nr. 2. 63 WILLE N.850 314. Et. V. Pia?a Mihai Viteazul. Str. Str. Z?randului.000 LEI 31.624.930. TRAIAN Arad. C7. Ora? Sebi?.153. 25. Sc. Ap. 3 Arad. Str. Et. Nr. 24. P. Ap.000 222. 13 (adres? no URSU S.310 7. Ap. Sc. X 10. AP. A. Teilor. Ap. 2A. Teologic?. Bl. Ap. Et. 3.156. 10. ETELCA Arad.160 LEI 435. Nr. 2 VLAICONI N. DUMITRU Arad. Sc. Nr. Str. X6. 16 ZB?RCEA I. Str. Calea ?ase vân?tori. ALEXANDRA Arad. A. 32 Arad. 1. Dorobanţilor. Bl. 6 VUIA I. MARCEL DANIEL URCAL A. Bu?teni. 1. 12 VELICIU P.000 140. Ap. F. 309. Et. Tudor Vladimirescu. Str. Ci?in?u Cri?. 18. Sat. Victoriei.871. N11.052. VALERIA Ap. Libert??i. 6 Arad.340 32. E. VALERIAN 2. V?LEAN T.967. A. E.041.000 160. Bl. (Elena Dr?goi) Bl.200 22. 4.400 LEI 723.483.078. 2 VLAICONI I.271. Ap. Str. Sc. V3.000 16. Bl. Str. Ferma 7.507. Ap. Sc. Sc.496. 2/6 VOGEL GHE. 18 Arad. Ap. X18. Ap. FLOARE Arad. Annie Rosar Weg. 7. A. Ap.680 6. Bl. Str. 8. Ap.360 LEI 15. Com.600 LEI 19. Sem?n?torilor. MARIA URBAN P. 11 Arad.257. Bl. CRISTINA (actual MARKO) 163 Arad. Str. Ap. Nr. PAUL EMIL Arad. MARTA URBAN M.116. Aleea Romani?a. 2. Milea.000 LEI 87. Sc. Str. Str. MAXIM ALEXANDRU ?VETCOVA ?. Str. B18. Nr. A.200 244.675.960 20. Calea Aurel Vlaicu. IOAN FLORIAN Arad. Nr. Pecica. IULIS ADAM Arad. Ap. IOAN TUDOR I. E.500 LEI 4. Bl. A. Nr. MARGARETA ILIANA Arad. 3-11. 28 30. Str. Sc.240 41. Nr. Nr. Nr. DUMITRU URCAL ELENA URSOI A. Ap. 27.400 LEI 25. GABRIEL Arad. VESA PARTENIE 5 VI?INESCU G.TREM L. Aleea Dezna. Arad.600 28. Et. Ap.200 LEI 8. A. A. Et. Bl.800 LEI 97. Ap. A. 17.000 13. Iuliu Maniu. ANA ELISABETA TRIPON I. A. 1.508. Et. Z?randului. Nr. Sc. CĂLIN SORIN URBAN P. NICOLETA ADINA Ap. 79. 3 Arad. Merfi. 2. Nr.407.908.640 82. A. Et. Sc. 23 (adres? nou?) 42. VALENTIN Arad. A.

063. Nr. ?agu. VIORICA Ap. 15 CAPRA L. Bl. OTILIA Arad. 8 BORS?NDI I. Ap. 17. B. B. 2. Ap. Aleea Saturn. 536. Str. Et. Caius Iacob.480 24. 17. Ap.690 6.818. Zimandul Nou. 11. NICOLAE Arad. 2. 9 (adres? nou?) PRECUPA? T. Nr. Sc. Sc. Nr. 9.060 LEI 10. MARCELA 18 Arad. Decebal. IULIANA Arad. Ap. 21.005. 231 Arad. Ap. Bl. 552. Bl.593. 8 GRESINGER GH. MARIA Ap. VALENTINA SIMONA Arad. 1. 39 MIH?ILESCU T. 9 Arad. Str. 3. 39 MIH?ILESCU T. 14. Teiu?) Nr. C. 5 IUHAS P. Bl. Micalaca. (Hg. MARIA Jud. MARIANA Arad. A12 MARCU A. VALERIU VASILE Jud. Aleea Ulise. Str. VOINEA G. 15 Arad. 4. Mare?an I. Str. Nucet. Arad. GHERLE T. Ştefan Arad. B.374. Pia?a Gării. Sc. Str. Ap. Et. LUDOVIC Jud. Teiu?.080 6. Str. 3. Bl. Ap. Str. Str. Horia. 3 DICHIU M.240 6. H6. Bl. Str. Str. 12. 403 Arad.200 LEI 9. Zimand Cuz. Bl. 28. Traian Mo?oiu. Et. Et. 22 MICULI? N. 17/22. 6 PREDA E. Nr. 17. Str. Nr. Bl. 2.200 LEI 807.657. ELISABETA Arad. B. A. Nr.400 LEI 83 . Et. Nr. D. GABRIELA ELENA Arad.525. Ap.240 LEI 3.360 LEI 316. Bl. C. Nr. ANA Arad. Bl. Ap. Aleea R?s?ritul. 6 DANCE G. Zimandul Nou. Str. Popa D. Loc. 5 KOLUMB?N L.534.339. Bl. ?t. IMRE Arda. ANDREI Jud.548. D. Traian Mo?oiu.160 LEI 30.044. B. Et. T. MARIA Arad. Et. Str. POLGAR E. Et.200 30. Str.400 42. 17. 6 8.863. G. 6. Str. Bd. LIDIA Str. Y8A. Nr. 39 MIH?ILESCU T.751. Ady Endre. 329. Et.037. Sc. Simion Balint.965.920 12. 16 LEAC T.520 12. TEODORA SIMONA Arad. Nr. Et. Pia?a Gării.000 26. Ap. Aleea R?s?ritul. IOAN Arad. Arad. Arad.800 LEI 49.356. 8. A. 39 NAGY I.741. Com. A11. Biruin?ei. Nr. ANTONIU Arad. 11. Lacului.400 LEI 77. G. Ap. Nr. Sc. Zimand Cuz. MARTA Arad. 9 Arad. 11.223. 4. Nr.680 LEI 2. B. Popa D. Alba Iulia. Str. Ap. Sc. Miron Costin. GHEORGHE Arad. G. Nr. Nr. 8 NY?RI L. Nr. 22 MIH?ILESCU D.840 LEI 6. Cruceni.880 77. Et. Nr. LUCIA LOLA Arad. Gogol. Ap. 3.800 93. Sc. FLORIAN Arad. Nr.789. 9 SZ?CS I. Ap.BOGDAN I. B. L?stunului Bl. H6.640 41. D. Ap. BUDII P. OAR?? N. 13. Sc. Bl. Nr. A. 13 Arad. 1.372.033. Nr. Sc.167. Sc. Bl.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69. Bl. Sc. MARIA 20 MALI?A G. GHEORGHINA Arad. Ap. Nr. Et. Ineului. DUMITRU TEODOR Arad. Str. Arad. Nr.583.160 LEI 81. 353. Ap. Nr. 85 MARCU N. Bl. 5 PIRO? F. 1 GRELU? G. Ap.800 68. Nr. MARCEL EUGEN Arad.078. C. STELIAN Arad. 3.662. GHERLE F. Str.000 4. Ap. NICULINA 4. 6 IUHAS A. 4. C. Nr. BUDII G. 4. Sc.296. 1. MARIA MIHAELA Ap. 1. 6 DUMA F. Nr. Caius Iacob.800 25. 45. 3 MICULI? G. ELENA Arad. Ap. Sc. Ap. 142 GIOVLAN G. Gogol. Nr. Pia?a Gării. GHEORGHE Arad. Bl.200 LEI 6. Str. Ap. 11A POP A. 2. D. Et. Et. Hg.000 4. STAN Arad. Antonescu. Bl.943.911. SEPTIMIU VASILE Ap. Sat.542. Nr.400 10. B. Bl. MARCEL Arad.951. 23 UGLAI I. Nr. 2. Ap.000 LEI 26. B. IOAN Arad. Nr. G.320 LEI 69.060 20. Felix. Nr. Sc. Bl. Sc.597. 8. Ap. Nr. ?iriei.720 LEI 7. Str. 336.057. Ap.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 109.467.744.978. Aleea Ulise. Bl.818.110 5. Str. 2. 6. Nr. Nr. S?vâr?in.960 65. Nr. Sc. Bl. Nr. C. Sc. Bl. 343 TIRB C. Zimand Cuz. Ap. X 24-2. Zimandul Nou.760 LEI 1. X 24-2. 34. NICOLETA ELENA Sc. 3.090. 4. Micalaca.200 23. 1 MATEI G. Str. Loc. 11.140. 23 TIRB V. Arad. DANIEL Arad. Y8A. Bl. Academia Teologic?. 21.741. Bl.542. Calea Aurel Vlaicu. ELENA Arad. 6 MALI?A I. Ştefan ALEXANDRU Jud. Ap. Pia?a Gării. Fluturilor. 543.422. B. 5. 2. Str. Augustin Doina?. Bl. Calea Aurel Vlaicu.840 1. 22 GHILE G.488.050 LEI 1.

200 BARBULETIU V EUGEN CUGIR STR.RACOVITA.400 ALBU V AURELIA ALBA IULIA STR.7 70.122.400 ALEXANDROAE G DOINA ALBA IULIA STR.NR.400 ADAM P AUREL ALBA IULIA STR.BRATIANU.000 ANDRON E DOINA ALBA IULIA STR.6.36.AP.5 40.NR.000 AVRAM N AMELIA ALBA IULIA STR.12 74.372.NR.820 ALBU I GHEORGHE CUGIR STR.B2.NR.400 BARBANTA S STEFAN DUMITRU CUGIR STR.ARIESUL.339.880 BERINDEIE R IOAN ALBA IULIA STR.19 10.AP.10 43.8 11.400 ANCA L PETRONELA ABRUD STR.53 98.CE5.BL.1.AP.AP.AP.NR.6A.B4D.BL.50.BL.5.BL.AP.TRANDAFIRILOR.59B 4..EROILOR.12.BL.E.BL.CA4.CRISAN.NR.CE5.158.492.MARASESTI.VLADIMIRESCU NR.10.358.22.466 82.667.30 72.BRADISOR.BL.367.NR.762.BL.7 20.406.NR.BL.NR.AX.BL.SALCIILOR.19.000 BADEA P MARIA BLAJ STR.1DECEMBRIE 1918.BL.7.30 134.3A.AP.RACOVITA.5A.9 3.39.30 144.NR.BL.827.SAHIA.7 47.500 ANDREI I MARIA CUGIR STR.BL.NR.600 ANGHEL N VALERIA ALBA IULIA STR.T.BL.31 20.S.41 19.AP.11 42.AP.S11.ARIESUL.ENERGIEI.NR.880 BASARAB Z SIMZA CUGIR STR.D12.164.7 22.800 ANDRON I MIHAIL ALBA IULIA STR.TULNICULUI.O.VIILOR.562.NR.965.800 AVRAM A TRAIAN ALBA IULIA STR.212.CLOSCA.C.8 8.14.166.IOSIF.760 ALBU G NICOLAE ALBA IULIA STR.560 BARBIERI N DAIANA CODRUTA ALBA IULIA STR.BL.NR.AP.NR.AP.006.339.13.19 1.407.450.NR.9 10.037.NR.965.NR.525 BARB A ELENA ALBA IULIA STR.AP.200 BERARIU I PARASCHIVA AIUD STR.446.AP.Din judeţul Alba: Numele şi prenumele Domiciliul Suma ABRUDAN N IOAN ALBA IULIA BD.746.417.AP.111.AP.NR.11 44.I.BL.000 BANATAN N GABRIELA CARMEN CUGIR STR.190.E.12.246.000 AVRAM S CORNELIA ORTANSA ALBA IULIA STR.12 77.AP.SC.19.18 23.1.NR.NR.VICTORIEI.AL.CARPENULUI.972.TULNICULUI.CARPENULUI.BL.1 37.12 24.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 84 .800 ARDELEANU E ION ALBA IULIA STR.140.C.AP.NR.000 ALDEA G GHEORGHE DANUT BUCERDEA GRINOASA.NR.925 BADEA N CAROL IOANBLAJ STR.881.400 AVRAM S IOAN TEIUS STR.ULMULUI.870 BARBIERI N CALIN MARIUS ALBA IULIA STR.14 15.240 ALBU I MONICA CUGIR STR.42.148.220 BERARIU I BOGDAN MIHAI AIUD STR.SEVER.NR.5.BL.000 BERINDEI I GHEORGHE ALBA IULIA STR.AP.16 107.NR.AP.100 AVRAM I AURELIA AIUD STR.19 4.604.BL.BL.AP.000 BABIN V MARIA ALBA IULIA STR.1DECEMBRIE 1918.AP.119.BL.I.22 61.13.14.BL.TINERET.ROZELOR.E10.9 69.950 ALBU P SAVETA ALBA IULIA STR.14.B4.AP.781.NR.NR.105.AP.400 ALBU I AVRAM ALBA IULIA STR.3A.VILELOR.ULMULUI.7 12.31 10.E10.10.NR.075 BANATAN N VALERIA CUGIR STR.AP.DE HUNED.ENERGIEI NR.13 10.BL.534.42.15 12.NR.12.EROILOR.457.ARIESUL.NR.644.AP.31 12.30.11 21.AP.BL.50.589.400 ANCA P IOAN ZLATNA STR.BL.AP.VICTORIEI.785.212.4.237.DIMBULUI.36.4.200 ACHIM I GHEORGHE CUGIR STR.OLTENIEI.CLOSCA.NR.NR.BL.

BL.AP.AP.T.68 CATARGIU G VASILE ALBA IULIA STR.VINATORILOR.NR.BUCURESTI.BL.A12.AP.TOR1.SEVERUS.FLORILOR.VI12.GLADIOL.2.233.BL.AP.000 35.M8.NR.860.1918.B5C.NR.080 15.AP.MUNTENIEI.BL.AP.1.M8.ZORILOR.21DEC.95.BL.15.19 BOTA S MARIA ALBA IULIA STR.19 ALBA IULIA BOTOS F ALEXANDRU STR.9.910 LEI 20.196.1918.807.CRISAN.9B.640.13 BIRTON I ALEXANDRU ALBA IULIA STR.TRANSILV.NR.744.AP.VLADIMIRESCU.276.14.000 LEI 40.8 CHELARIU S SEVER MIHAI ALBA IULIA STR.558.68 CEONU N NICOLAE ABRUD STR.BL.000 3.13 BIRIS T TEODOR ALBA IULIA STR.2 CHIOREAN D ANA AIUD STR.082.AP.320 33.NR.1918.VLADIMIRESCU.2.BL.240 48.OBORULUI.NR.579.AP.POLIGONULUI.BL.20 CANTOR T ELENA ALBA IULIA STR.276.INCORONARII.160 12.477.11 BREAZ M MIHAIL CUGIR STR.25 CHIRIAC V CALIN ALBA IULIA STR.CRISAN.BUCURESTI.400 20.3 CARPINISAN S MARIA ALBA IULIA STR.000 LEI 23.1 DEC.VICTORIEI.NR.15 CABULEA V NICOLAE ALBA IULIA STR.15 CATARGIU I MARCELAALBA IULIA STR.11 BRINDA D FLOAREA CUGIR STR.116.000 55.NR.AP.AP.565.V.BL.AP.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140.4 BOLCA T ELENA ALBA IULIA STR.550 33.9.215.280 18.57 BUMBU N NICOLAIE ALBA IULIA STR.500 51.10 CHIOREAN V RADU VASILE AXENTE AIUD STR.822.NR.NR.3 BUTA I NAZARICA ALBA IULIA STR.BRADISOR.NR.200 LEI 198.394.DOINEI.26.MESTEACANULUI.T.AP.NR.MANCIULEA.15 BREAZ M MARIA STR.880 50.NR.1989.050 71.1DEC.TRANSILVANIEI.TULNICULUI.1 BUMBU M IOAN ALBA IULIA STR.BL.NR.MARASTI.AP.CA4.660.118.NR.38 BOTA E MANOILA ALBA IULIA STR.238.BL.NR.400 LEI 42.NR.004.NR.25 CHIOREAN R SIMONA CORNELIA AIUD STR.334.DOINEI.AP.25 CHELARIU C IOANA ALBA IULIA STR.200 17.MANIU.18 BORA V MARIN DORINEL ALBA IULIA STR.BL.BL.U.NR.NR.NR.T.S.AP.774.19.AP.BL.695.600 72.200 22.NR.844.142.000 LEI 82.325 57.I.10 CEPOIU V GRIGORE ALBA IULIA STR.24.800 18.TULNICULUI..BL.674.NR.762.BL.AP.21 CARPINISAN Z VIRGIL ZAHARIE ALBA IULIA STR.000 107.200 3.19 CEUCA M MIHAI ALBA IULIA STR..M2.AP.AP.729.30.CA4.NR.GLADIOLELOR.000.12 CIMPOIES I TOMA ALBA IULIA STEFAN STR.632.610.8.000 LEI 13.4.24 CANDEA I DAN ALBA IULIA STR.280 61.AL.25 CHIOREAN G MARIA ALBA IULIA STR.678.ST.NR.960 49.P1B.43.12.NR.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 28.G2AB.AP.BRADISOR.G88.ALEEA FLORILOR.35.9B.BL.MESTEACANULUI.GORUNULUI.SAHIA.1 DEC.NR.9 BURA I IOAN CORNEL VINEREA STR.VLADIMIRESCU.400 LEI 20.21 CARPINISAN V VIRGIL STEFAN ALBA IULIA STR.000 LEI 85 .NR.AP.AP.14.BL.086.2 CALUGAR I MARIA MONICA CUGIR STR.300 LEI 78.NR.AP.260.NR.107.BL.LIVIU BERINDEIE P VIORICA ALBA IULIA STR.NR.314.20.VINATORILOR.337.15 BORZA S OCTAVIAN ALBA IULIA STR.600 31.750 210.24 10.NR.378.5 CIMPEAN S MARICUTA ALBA IULIA STR.NR.14.19.160 LEI 51.AP.NR.NR.VI1.548.107.BL.118.55 BOLCA T IOAN TAUTI METES NR.680 7.6.440 LEI 107.60 BOGLEA R SILVIU LIVIU ABRUD STR.BL.BL.962.NR.28.825 46.11 CEPOIU M ANA MARIA ALBA IULIA STR.MOTILOR.28O.NR.63.350.8 CHEREJI A ANA ALBA IULIA STR.NR.NR.B2.360 9.

BL.CEL BUN.22A CRISAN F CORNEL ALBA IULIA STR.1.6 COTOR Z NICOLAE ALBA IULIA STR.BL.5 DAN I SILVIA ALBA IULIA STR.V.NR.49.AP.5 DAVID A GHEORGHE ALBA IULIA STR.1918.27 CREANGA I GHEORGHE SEBES STR.AP.BL.280.S.600 62.000 LEI 10.ARNSBERG.NR.550 24.13A DOHOTARU I MARIUTA ALBA IULIA STR.SC.NR.AVINTULUI.890.57 CIUGUDEAN M AUGUSTIN ALBA IULIA STR.149.900 LEI 2.AP.335.AP.334.BL.4 COMANICIU A BOGDAN RARES ALBA IULIA STR.AL.133 CIORTEA D IOANA ALEXANDRA ALBA IULIA STR.6 DOBRESCU I IOAN ALBA IULIA STR.180.J4.041.V.P.100.600 15.11A.000 LEI 10.S.715.1.54 CRISTEA D IOAN VINTUL DE JOS STR.320 101.SC.500 38.AP.NR. ARIESULUI.1 CRISAN I IOAN ALBA IULIA STR.720 LEI 3.BL.SPICULUI.NR.NR.704.AP.REVOLUTIEI.BL.BL.11.000 16.CIOARA I MIRCEA VIRGIL SEBES STR.IANCU DE HUNEDOARA.461.BARNUTIU.MIHAI VITEAZUL.203.VICTORIEI.AP.NR.3 CSUG A ARPAD ZOLTAN CUGIR STR.CLOSCA.VLADIMIRESCU.CRINULUI.V.600 LEI 15.SCARISOARA.4A.11.339.PRIMAVERII.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 48.158.NR.NR.20 DEAC S GHEORGHE ALBA IULIA STR.NR.86 DOBRICA A MANUELA AUGUSTA ALBA IULIA STR.120 LEI 57.5 COMANICIU D ALEXANDRU DUMITRU ALBA IULIA STR.11.3.000 LEI 59.AP.11A.800 LEI 10.22.TOPORASILOR.5.59 CIURAR C STELUTA ALBA IULIA STR.220 13.A.NR.NR.T.280.68 COMAN I LIGIA CRINELA SEBES STR.BL.196.ZORILOR.ALBASTRELELOR.558.500 32.CRINULUI.4.38 DAVID E VIRGIL ABRUD STR.AP.NR.400 26.600 21.813.AP.67.NR.NR.800 21.520 28.31 DOBROTA G EVA ALBA IULIA STR.MANCIULEA.525.133 CIORTEA D DANIELA ALBA IULIA STR.BARNUTIU.BL.052.600 LEI 19.GOLDIS.C18.26.260 9.G3.854.11.000 LEI 45.AP.NR.AP.960 LEI 5.AP.V.863.AURELIUS.30 COTOP V IUDIFTA ALBA IULIA STR.68 CRISTEA G ALEXANDRU PETRU ALBA IULIA STR.488.131.NR.AP.1A.VALEA FRUMOASEI.NR.4.639.5 COMAN I OVIDIU SEBES STR.M.NR.BL.280.BL.NR.26.000 18.BL.7.339.NR.I.L1.BL.AP.19 CONSTANTIN C IONEL ALBA IULIA STR.947.MOTILOR.15.AP.BL.BL.GLADIOLELOR.FRUMOASEI.AP.BL.1 DEC.NR.13A.291 CROAMPA I PETRU ZLATNA STR.AP.NR.BL.12.BL.GOLDIS.AP.BL.NR.NR.HUNEDOARA.33.BL.E11.133 CIORTEA G MARIA ALBA IULIA STR.000 LEI 6.000 LEI 2.800 LEI 6.NR.CLOSCA.852.112.I.AP.3 7.CREANGA.NR.407 CRISAN I LAURA TEODORA ZLATNA STR.CAMELIEI.205.480 LEI 7.1.NR.VALEA FRUMOASEI.29 DAD I MARIA ALBA IULIA STR.480 101.NR.274.VALEA MORILOR.491.5.202.6 CRACIUN M IOAN ALBA IULIA STR.562.A14.ALEEA PLOPULUI.NR.GOLDIS.AP.930.2.NR.NR.330.1B.AP.998.6.BL.218.AP.880 LEI LEI LEI LEI 15.339.720 122.810 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.ZORILOR.84 COSMA V IOAN ALBA IULIA STR.BL.406.AP.389.NR.064.1B COARDOS M AURELIA TEIUS STR.000 22.BL.C9.090 LEI 86 .V.NR.1 CODREA N SILVIU ALBA IULIA STR.350.B1.080 15.4.560 43.ZORILOR.BL.NR.A2.NR.A.067.488.TOL1.4 CUCEA F EUFIMIA ALBA IULIA B-DUL.7 CIOCEA C STELUTA ALBA IULIA STR.NR.NR.13A.1 CIORTEA I CONSTANTA OLGA ALBA IULIA STR.BL.5 CIUFUDEAN A DOINA ALBA IULIA STR.A.15 COTIRLEA N ANA SEBES STR.600 69.ALECSANDRI.960 LEI 51.22A CREANGA I RODICA SEBES STR.

25 ENESCU I DAN ALBA IULIA STR.DEALUL FURCILOR.36 FILIP D DAVID ALBA IULIA STR.1.A.720 LEI 23.7 FAGADAR I MONICA ICA ALBA IULIA ST.VICTORIEI.200 LEI 25.513.1 DEC.TRANSILV.217 FLOREA N SEVER ALBA IULIA STR.9 GOTA T IOAN ALBA IULIA STR.NR.BL.139 GOGHIE C STELEA ALBA IULIA STR.14.203.6 FURDUI R REMUS ALBA IULIA STR.D1A.23.AP.381.200 LEI 75.NR.AP.BL.46.000 LEI 28.600 LEI 11.NR.NR.DOMSA A CAMELIA BRINDUSA TEIUS STR.300 LEI 8.839.V.902.250 LEI 34.020.M6B.AP.NR.NR.000 LEI 39.000 30.AP.640 LEI LEI LEI LEI LEI 26.GALATI.SC.NR.932.1B.BL.744.GHORGHE DOJA.525.597.409.7.AP.ZORILOR.275 LEI 31.152.NR.AP.ALECSANDRI.NR.241.78.NR.671.36 DONEA G CONSTANTIN CUGIR STR.POIENITEI.16 FAGADAR I IONICA ALBA IULIA STR.BL.400 30.925 LEI 54.NR.AP.NR.28.6 GEORGESCU Z FLORIAN CUGIR STR.22 GHEORGHIU I IOAN POIANA AMPOIULUI/METES NR.CUZA VODA.AP.1.MARASESTI.18 GHERMAN N NICOLAE ALBA IULIA STR.ARIESULUI.297.5.AP.634.92 A GOTA G MARIA ALBA IULIA STR.NR.GHORGHE DOJA.280.16 GEORGESCU S ADRIAN DAN ALBA IULIA STR.091.DEALUL FURCILOR.23.OLTENI.MORII.NR1.11.AL.1 GALDAU D IOAN VASILE ABRUD STR.750 11.VICTORIEI.NR.BL.146 GIRLEA I ION JIDVEI STR.BL.NR.NR.AP.NR.050 LEI 166.375 LEI 27.14.800 LEI 30.7 FAGADAR N IOSIF FLORIN ALBA IULIA STR.IASOMIEI.12 FILIP L MARIA ALBA IULIA STR.924.VARGA.49 FRATILA D MARCELA MARIA ALBA IULIA STR.460 40.NR.144 40.66 ALBA GLIGOR C DOINA ABRUD STR.PERILOR.AP.800 LEI LEI LEI LEI LEI 87 .BL.GALATI.2 DRAGOI M SIMION ALBA IULIA STR.460 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.LIPOVENILOR.400 LEI LEI LEI LEI 32.12 FLOREA G EUGENIA LETITIA SARD STR.AP.BL.900 LEI 20.NR.BL.CIUCASULUI.GH.19.B.744.ROZELOR.1A FARCAS E CORNELIA ZLATNA STR.720 114.NR.16.NR.560 12.AP.TOPORASILOR.BL.NR.22 DUTAN R VIORICA CUGIR STR.BL.NR.264.AP.16 GAVRILA G VALENTIN ALBA IULIA STR.AP.598.29.77 GAVRILA M FLOAREA ALBA IULIA STR.EC.BL.000 24.300.BL.920 1.NR.447.NR.19 DUDUMAN C VASILE ALBA IULIA STR.240 61.NR.SC.4 FORDA I MARIOARA LUCIA ALBA IULIA STR.ASACHI.ALECSANDRI.NR.10 DUMITRU D ILIANA LACRIMA ALBA IULIA STR.626.000 LEI 10.579.AP.ME7.017.4BIS ALBA IULIA FRATIMAN I MIHAI STR.16 FARA C VALERIA ALBA IULIA STR.011.NR.500 35.203.619.78.MOTILOR.440 28.409.600 LEI 20.NR.NR.17 FAGADAR N EMANOIL ALBA IULIA STR.NR..600 LEI 25.NR.BL.536.200 32.FLORILOR.400 20.11 ENCEANU R RADU ANDREI ALBA IULIA STR.315.1918.B.AP.NR.V.BL.19.36.14 DOMSA G VIRGIL ALBA IULIA STR.ARIESULUI.92 A GROZAV R RUSALIN CILNIC NR.10 GHISA I VASILE CIURILA FILEA DE JOS.477.NR.440.511.457.597.858.23.139 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.M5.135.SAHIA.CIUCASULUI.16 GLIGOR T DORINA AURELIA ZLATNA STR.GAROAFELOR.CLOSCA.700 101.CT7.380 LEI 149.625 10.880 207.215.CRISAN.597.560 LEI 31.MESTEACANUL.NR.101.

640 7.AVRAM IANCU.CHILIE.125 IVANA I ILIE SEBES STR.446.500 33.DEALUL FURCILOR.12 HAPCA S CORNELIA ALBA IULIA STR.10 HARAGUS M SOFIA ALBA IULIA STR.AP.32.1918.TOL10.NR.C2B.NR.TOL10.792 HATEGAN G GHEORGHE VINTU DE JOS STR.280.NR.ARNSBERG.AP.3.BL.TOL10.NR.B2/7.ZORILOR.BL.5 INDREI N MARIA ALBA IULIA STR.NR.1.DETUNATA.POSTEI.4 IORDACHE H GELINA MARIA ALBA IULIA.BL.BL.TRAIAN.AP.NR.546.NICOLAE BALCESCU.944.500 2.837.062.AP.500 35.4 IORDACHE N NICOLAE ALEXANDRU ALBA IULIA.AP.BL.C4A.BL.M3A.080 18.NR.750 LEI 5.26.6 IANKOGZI I IBOLYA ALBA IULIA STR.NR.DOINEI.400 LEI 22.766.NR.GURAN I GHEORGHE ABRUD STR.966.AP.STR.1DEC.CRISAN.BL.AP.BL.433.BL.17.STR.640 LEI 123.380 14.NR.680 3.TULNICULUI.STR.A1.1DEC.NR.10 IANCU V LUCIA DORINA ALBA IULIA STR.9 HANC O STELIAN ALBA IULIA MARCEL STR.160 LEI 4.NR.614.1.IANCU.ION CREANGA.NR.NR.TULNICULUI.V.29 HULEA G MARIA TEODORA ALBA IULIA STR.82 HULEA V VIOREL ALBA IULIA STR.052.274.5 IORDACHE G CAROLINA ALBA IULIA.STR.334.284.840 43.11.DETUNATA.NR.960 63.000 38.200 LEI 33.AP.76 GUS S COSMIN GEORGE ALBA IULIA STR.960 LEI 32.BL.730 LEI 48.500 LEI 17.A1.040 13.AL.65 IVANA I MARCELA ELENA SEBES STR.175 LEI 16.FRUMOASEI.17 JEBETEAN P ELEONORA PETRONELA ALBA IULIA STR.12.NR.274.CLOSCA.SEVERUS.17.NR.AP.19 JUDE L LAURENTIU ALBA IULIA TRANSILVANIEI.S.1DEC.AP.17.375 LEI 12.87.396.42.C4.950 LEI 37.209.497.NR.BL.960 31.AP.4 IOSIVAN A CRISTINA MIHAELA ALBA IULIA STR.380 LEI 7.DETUNATA.1918.CONSTRUCTO.VIILOR.BL.S.AP.BL.AP.766.58 JOARZA I NICOLAE CUGIR STR.BL.875 LEI 27.LUCEAFARULUI.9.66 ILICA P ELENA SEBES STR.040 58.NR.125 38.NR.21 IOSIVAN V VASILE DANUT ALBA IULIA STR.BL.533.NR.540.17.NR.950 12.AP.107.575.BL.SC.BL.15C.168 IANCAU V LIVIU ALBA IULIA STR.19 ILEA I IULIU ALBA IULIA STR.17.BL.TITULESCU.MB6.AP.CLOSCA.895.AP.AL.NR.16.32.56 59.AP.G3.640 14.2 IVASCU I FLOAREA ALBA IULIA STR.NR.V.OBORULUI.10 INDREI I IOAN ALBA IULIA STR.500 LEI 16.BL.NR.9.124 HATEGAN A ANA VINTU DE JOS STR.25 IORDACHE G NICOLAE ALBA IULIA.875 LEI 17.AP.1.1918.GLADIOLELOR.681.335.9 IGNAT V VASILE ALBA IULIA STR.875 LEI 88 .311.1700 HEPCAL A MIRELA MARIA ZLATNA P-TA UNIRII.FRUMOASEI.20 ILIE D ION AIUD STR.562.NR.NR.877.SEVERUS.563.1G GURAN V VIORICA BUCIUM SAT NR.M3A.9 GUS R SANDU ALBA IULIA.87.DOINEI.BL.NR.BL.10 HAPCA G GRIGORE ALBA IULIA STR.NR.AP.NR.STR.NR.9 GUS I ELENA ALBA IULIA STR.B.480 18.9.295.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 23.82 IACSA N NICOLAE CRICAU STR.NR.NR.904.15C.2 IVANA I ILIE OCNA MURES STR.400 26.17.NR.32.AP.NR.274.22 HARDA D MARIOARA ALBA IULIA STR.A.800 LEI LEI LEI LEI 11.AP.BL.NR.397.SEVERUS.8.895.AP.TULNICULUI.280.352.498.AL.C2B.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.650 LEI 257.AP.904.12.S.M3A.898.396.BL.21 IUGA P TUDOR ALBA IULIA STR.N.680 9.TRAIAN.

800 LEI 17.AP1 MEDREA G PETRU ALBA IULIA STR.113.6.971.NR..JURCA N LUCIA OLIMPIA ABRUD STR.3 LITEAN N OLIVIU ALBA IULIA STR.NR.AP.NR.NR.B1.DORIN PAVEL.DORIN PAVEL.AP.6 MATEI O VASILE ALBA IULIA STR.19 KLEEMANN P EVA ALBA IULIA STR.2A.240.240.000 LEI 114.BL.25.NR.VIILOR.BL.AP.600.5 MALEA V ELENA BUCIUM SAT NR.106.TULNICULUI.BARBU LAUTARU.42 MEDREA I MARIA ALBA IULIA STR.398.BL.TULNICULUI.334.320.B.762.275 271.VLADIMIRESCU.24.VLADIMIRESCU.890 4.C4.29 MACARIE R ANDRADA LAVINIA ALBA IULIA STR.5 LITEAN N VIORICA ALBA IULIA STR.560 66.152.517.AP.424.BL.CLOSCA.BL.632.AP.ST MANCIULEA.BL.770.AP.17 MEDREA I MARIA ZLATNA SAT PATRINGENI.NR.MOTILOR.NR.46 MACOVEI G LUCIA ALBA IULIA STR.15.SC.840 73.350 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 89 .23.NR.800 LEI 45.TINERETULUI.450 68.NR.53.645.092.NR.320 8.159.364.AP.50.AP.122.BL.SEVERUS.275 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 75.18B LAZAR P IOAN SEBES STR.VICTORIEI.ANDREI MURESANU.8.32 LAZAR I IOAN DAN SEBES STR.260.330.400 26.62 MATEIU N IOAN ALBA IULIA.500 34.13 LORINCZ F MIHAI ALBA IULIA STR.24.A6.761.STR.BL.NR.19 JURCA CIOTLAUS V JENICA ALBA IULIA STR.64..BL.000 155.BL.NR.8 MATEI I IOAN ZLATNA STR.NR.BL.B1.NR.720 7.23.TRANSILV.AP.14A.400 25.675 117.31 MACOVEI A SANDA ZLATNA STR.AUREL VLAICU.7.AP.NR.491.10.318.228.020.11 MAKEK N MARIA SINTIMBRU STR.NR.14 MAREAN T VIOREL ABRUD STR.SC.AP.BL.NR.NR.000 54.8.AP.MILITAR.NR.NR.32 LEUCA I PARASCHIVA ALBA IULIA STR.558.10.301 MARKSAI E ABRUD STR.C4.34 MACARIE N ADRIAN NICOLAE ALBA IULIA STR.ALEEA ADALBERT IOSIF PLOPULUI.H.VD1B.060 27.NR.P-TA 1 MAI.33 MAGDA I MARIA ALBA IULIA STR.7.173.170.STR.750 26.440 177.360 201.LALELELOR.AP.M7A.141.TON4.7A.TRANSILV.951.14 MARCU V EUGENIA ALBA IULIA STR.456.AP.822.9.M.E5.50.BL.TRIMPOIELE.NR.AP.AP14 MARCU C EUGEN ALBA IULIA STR.2.BL.27A MEDRUT I ZLATNA STR.BL.AP.4.510 46.320 36.H.CLOSCA.ULMULUI.26 MACINIC N CORNEL CRISTIAN ALBA IULIA STR.580.C1.29 MACARIE N ADRIANA NICOLETA ALBA IULIA STR.T.NR.NR.7E.10.NR.NR.10.7.AP.8 LASC V IOAN ZLATNA TRIMPOIELE NR.26 MACARIE M IOAN ALBA IULIA STR.50.VI3.NR.AP.37 LAZAR V AURELIA ALBA IULIA STR.750 LEI 120.000 50.BL.NR.960 LEI 15.800 54.AP.AP.VULTURULUI.31 MARA S ELENA CUGIR.NR.13 LOGOJAN I LEONTINA CUGIR STR.1.S.ALEEA FLORILOR.380 39.670.1.BL.P1.MILITAR.5.BL.2.NR.T..000 31.AP.874.BL.TINERETULUI.1AB.S.000 9.AP.000 15.NR.176 MANIU I ILIE CUGIR STR.MANIU.M7A.VINATORILOR.600 LEI 1.BL.AP.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 50.57 MARICA E CONSTANTIN ALBA IULIA STR.AP.7 JURCA CIOTLAUS I AUREL IONEL ALBA IULIA STR.NR.098.NR.360 10.CLOSCA.600 LEI 45.5.200 46.6 MARIAN C COSTICA ALBA IULIA STR.491.16B.ANCA VIRGIL.060 20.6 MEDREA A AUREL ALBA IULIA STR.7 MARCU CARMEN EUGENIA ALBA IULIA STR.838.AP.CLUJULUI.NR.240.150 19.VICTORIEI.37 17.1 MARIAN A IOAN ABRUD STR.2A.BL.143.BL.VICTORIEI.320 76.NR.AVRAM IANCU.G1.NR.TRANSILV.301 MARICA C EMILIA ALBA IULIA STR.4 LOGOJAN I IOAN CUGIR STR.BL.348.BL.BL.ARIESUL.NR.NR.366.437.NR.500 LEI 51.MOTILOR.23.LT.PIATA I.BL.KLEIN.800 17.BL.860.600 24.ARIESULUI.

NR.13 ALBA IULIA.23.LALELELOR.ZORILOR.BL.067.1O CUGIR STR.TRANSILVANIEI.BL.10.AVINTULUI.103.ALECSANDRI.VICTORIEI.BL.STR.400 13.ORIZONTULUI.AP.15.117.080 LEI 90 .432.982.4.NR.400 9.13 CHETANI NR.BL.25 CUGIR STR.673.NR.4 ALBA IULIA STR.25 AMPOITA NR.41 ZLATNA STR.NR.080 LEI 43.AP.11 ALBA IULIA STR.VICTORIEI.NR.STR.404 ALBA IULIA STR.P2.203 TAUT NR.11 ALBA IULIA.AP.AP.2.BL.446.055.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.AP.GOLDIS.17 GIRDA DE SUS NR.AP.BL.696.ENERGIEI.AC13.MANCIULEA.16 ALBA IULIA STR.A3.AP.V.BL.117.51 ALBA IULIA STR.BL.STR.STR.VICTORIEI.16.800 LEI 72.18 ALBA IULIA.160 LEI 17.GEMINA.MV6.NR.NR.7 90.NR.NR.ZOTILOR.BL.91.12.240 LEI 69.NR.25.NR.AP.ZORILOR.NR.NR.839.NR.943.771.AP.1.236.480 LEI 31.200 BUCURESTI STR.950.398.B10.213.NR.NR.360.AP.ORIZONTULUI.91.NR.CE5.446.NR.NR.BL.5 ALBA IULIA STR.000 2.411.BL.10 AIUD STR.NR.A1A.60.SERGENT HATEGAN.535.STR.48 ALBA IULIA STR.103.600 LEI 35.AP.1918.560 24.BL.VI15.600 17.BL.NR.400 LEI 34.VICTORIEI.VICTORIEI.525 LEI 21.5 ALBA IULIA STR.480 12.118 MURES ALBA IULIA STR.16 ALBA IULIA.V.6 ALBA IULIA.24B.AP.BL.16 AIUD STR.POPA.773.BL.AP.067.V7.AVINTULUI.14 ALBA IULIA STR.SEVERUS.10 ALBA IULIA STR.NR.V7.270.625 LEI 111.AP.AP.423.1.51 ALBA IULIA STR.356.AP.461.NR.409.2 AIUD.AP.MANIU.138.NR.229.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.GHEORGHE MERCA I ADRIAN IOAN MERMEZAN G IOAN MESAROS I IOAN MIHESAN I MARIA MIHESAN N TANASIE MIHU R ILEANA MIJA I IOAN MIKLOS A LUDOVIC LEVENTE MINDROC M MARIA MIRCA MARIA MIRCA I PETRU MIRCEA I ANDRONIC MIROI A CRISTIAN MIRON I MARIA MIZIUMSCHI C GRIGORE MOCAN I GHEORGHE MOCAN C STELIAN MIHAI MOCANU I VALERIA MOISENCO M IULIU NICOLAE MOLDOVAN L ADRIANA MARIA MOLDOVAN C DINU VIRGIL MOLDOVAN I IOAN MONEA M MARIA MONEA I MARIN MORAR V IOANICHIE MORAR V LIVIA MORAR I NICULINA LILIANA MUNTEAN N LIDIA MUNTEAN I MARIA MUNTEAN I MARIA MONICA MUNTEAN I MIHAI MUNTEANU A MARIANA MUNTEANU G TUDORITA MUNTEANU M VASILICA MURESAN V ALINA NEAGOE V ELEONORA LIVIA NEAMTU O AURORA NEAMTU V MIRCEA NEDELCU P VALENTINA ALBA IULIA STR.775 118.18.MESTEACANULUI.16 ALBA IULIA STR.B5.000 LEI 38.200 18.925 LEI 22.861.36 ZLATNA STR.BL.280 66.840 LEI 19.9 ALBA IULIA STR.BL.24B.131 ALBA IULIA.300 LEI 152.S.320 8.BRINCOVEA.BL.794.075 LEI 11.AV2.AP.334.760 52.16.B5.AP.BL.51.161.S.178.VICTORIEI.840 LEI 37.NR.NR.VALEA MORILOR.AP.30.6 ALBA IULIA STR.450 85.13A.C.585.AP.ST.BL.9.BL.705.NR.SEVERUS.120 62.SLT.468.NR.A4.NR.056.123 ALBA IULIA STR.12.803.AP.BL.NR.AP.800 17.14.AP.120 12.1 DEC.ECATERINA VARGA.MOTILOR.AP.AP.NR.BL.AV2.LIVEZII.13 ALBA IULIA STR.I.604.400 4.1 DEC.AP.1918.16 ALBA IULIA.575 25.800 LEI 296.TOL2.24B.31.STR.297.A3.AP.STR.BL.104 ALBA IULIA STR.440 12.BL.V7.MUSETELULUI.720 LEI 20.TO-03.240.SC.STR.320 LEI 49.14 TAUT NR.25.78.

ARNSBERG.1AB.22 ONIGA A RODICA ALBA IULIA STR.NR.BL.484.RARES.164.GURA CORNEI.NR.NR.AP.339.C.AP.BL.A.NR.280 26.BL.NR.21.600 37.105.025 9.C.21 PASTIU G GHEORGHE MACAVEI CUGIR STR.300 117.2A PACURARIU S MARGARETA SEBES STR.NR.426.I.AP.6.C.339.944.744.030 14.200 4.2 PACURAR I IOAN BLAJ STR.9 PIROVESCU D ALBA IULIA STR.NR.AP.BL.203.NR.12.120 12.240 LEI 67.441.NR.5 PASCA T VICTORIA BUCIUM VALEA ABRUZEL NR.AP.15 PAVEL A CRUCITA SEBES STR.137 NICULAS I ANA TEIUS STR.BL.860 LEI 15.575 11.A.BL.AP.792 PETROPULOS V CRISTIAN ALBA IULIA STR.498.915.NR.BL.ROSETTI.51.AP.15 PATRUT G REMUS ZLATNA STR.30 NEGOITA G MIHAI GHEORGHE ALBA IULIA STR.GLADIOLELOR.AP.NR.1 OPREA L LAUREAN DANIEL ALBA IULIA STR.70 OANA P IOAN ALBA IULIA STR.E1.302.A.13.680 10.NR.10 NICOLA I VASILE ALBA IULIA STR.BL.G3.AP.NR.660 27.860 78.V.663 PASCULET I HORIA CONSTANTIN ZLATNA STR.AP.11.AP.10 PACURAR I CORNEL BLAJ STR.11.6.200 37.14 OPREAN P IOAN ALBA IULIA STR.004.AL.419.GOLDIS.54 NISTOR V NICOLAE ALBA IULIA STR.NR.60 5.12 OTEL V ANA ALBA IULIA STR.C11.840 28.30.AP.NR.40.D4.NR.BL.993.NR.790.2 PETRAS P MARIA ZLATNA STR.858.FLORILOR.6.NR.NR.GLADIOLELOR.14B.NR.200 3.A.288.BL.39 PILTU G LUCIA ALBA IULIA STR.RIUL MIC.VICTORIEI.474.23 NICULA N VIORICA ZLATNA STR.2A PACURAR I MARIA BLAJ STR.AP.4BCD.935.NR.14 NICOLA C ELENA ALBA IULIA STR.002.30 NEGURA P IOAN ALBA IULIA STR.T.VULTURULUI.362.100 LEI LEI LEI LEI LEI 19.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5.V.MANCIULEA.BL.000 11.6 ORIAN I VALERIA AIUD STR.ARNSBERG.PIATA.000 LEI 91 .AP.20.CT8.NR.51A.499.356.961.230.NR.375 54.4.202.ZLATNEI.TINERETULUI.14 NISTOR S LIDIA ADINA ALBA IULIA BD.11.E1.8A.130 196.NR.12.123 PETRASCU I IOAN AUREL TELEAC NR.BALCESCU.045.27.NR.000 LEI 90.70 PACURAR E ADRIANA LUCIA ALBA IULIA STR.BL.18.AP.P.NR.560 44.N.CINTARULUI.120 14.4.NR.AP.NR.TRANSILV.NEGOITA G MIHAELA ANCA ALBA IULIA STR.BL.600 11.4.44 PETRICELE V DANIEL NICOLAE PONOREL VIDRA NR.AP.AP.VICTORIEI.41 PASCA I FELICIA ALBA IULIA STR.CUZA VODA.BL.SIMION BARNUTIU.NR.AP.684.600 10.3 PATRUT T LAVINIA MARIOARA ZLATNA STR.BL.360 LEI 11.971.CLOSCA.409.25 NOJA S MARIA CUGIR STR.700 39.LUCEAFARULUI.580.160 8.BL.090 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 69.NR.ROSETTI.HUNEDOARA.000 23.400 LEI 41.PIATA.BL.BL.189.ROSETTI.S.13 PASCA V EUGENIA ABRUD STR.600 155.497.12.BL.NR.BL.162..073.AP.18 PATRUT D AUREL CUGIR STR.2 PAVEL N NICOLAE SEBES STR.65.68 OPREAN I IOAN ALBA IULIA STR.18 SASCIORI ONCU N PETRU ALBA IULIA STR.200 31.NR.CINTARULUI.AP.NR.14.160 LEI 14.AP.000 LEI 28.ARNSBERG.UNIRII.AP.400 LEI 36.2A.70 OTEL T TEODOR DORINEL ALBA IULIA STR.NR.9.1.BL.GALATI.ALECSANDRI.BL.9.SAHIA.599.AP.12.000 148.039.VALEA MORILOR.VLADIMIRESCU.ION CREANGA.AP.205.305.440 LEI 20.B5.12.C3.393.166.6 OANCEA I IOAN SEBESEL NR.000 7.NR.

NR.025 LEI 98.ZORILOR.1 DEC.12 ALBA IULIA POPIUC I VASILE STR.MIJLOC.10 RADU A IOAN ALBA IULIA STR.AP.7.AP.VICTORIEI.A5.440 70.AP.880 LEI LEI LEI LEI 47.CALARASI.14.38.5 TELNA NR.ARNSBERG.3 41.686.NR.B2/3.NR.NR.NR.VARGA.NR.550 15.NR.AP.1918.990.410 14.V.24 ALBA IULIA STR.3FG.1918.34 RADU I ADRIAN FANICA ALBA IULIA STR.NR.995.597.M10.9.3FG.10 ALBA IULIA STR.B6.675 1.TRANSILV.BL.20 RAULEA I IOAN SEBES STR.200 31.AP.AP.5.480 LEI 65.BL.27E 40.11.GRIVITEI.541.BL.5.26 POTOPEA S MARIANA MIHALT NR.990 30.687.480 LEI 29.NR.50 ALBA IULIA STR.159 PRATA I OTILIA PATRINGENI ZLATNA STR.560 LEI 5.793.360 14.389.BL.474.BL.752.NR.AP.91.GOLDIS.1 DEC.577.NR.16.9.600 LEI 55.NR.17 PREDESCU N GHEORGHE RAHAU STR.32 CUGIR STR.534.111.BL.NR.1DEC.AP.BL.080 LEI 622.12 OCNA MURES STR.CONSTRUCTORULUI.669.4.10 ALBA IULIA STR.711.AP.2A ALBA IULIA STR.642.NR.960 32.226 PREDESCU T VIORICARAHAU STR.CIOCIO POP.BL.358.037.AP.2A.AP.600 18.AP.VULTURULUI.18.TOPORASILOR.PRINCIPALA.REVOLUTIEI.NR.CT14AP.ANTONITA PIROVESCU I DANIEL PLACINTA GHEORGHE PLESA T SIMION PLUGAR G VASILE POCAN D JENICA POGACEAN C AURELIA POGACEAN D EUGEN POP I MARIA POPA M ANA POPA M DIANA CORNELIA POPA V FELICIA ANICUTA POPA I ILIE POPA P IOAN POPA V IOAN POPA I LUCIA POPA I LUCICA POPA T MARIA POPA E OVIDIU EMANOIL POPA B VIORICA POPA T VIRGINIA POPESCU G ELENA POPESCU G ION ALBA IULIA BD.1AB.159 POTOPEA A STEFAN MIHALT NR.320 9.VICTORIEI.10.655.200 LEI 38.50 TEIUS STR.BL.AP.474.M10.15 ALBA IULIA STR.3.000 LEI 392.320.560 40.NR.NR.7.1918.BL.ROZELOR.E.10 CUGIR STR.NR.60C RADU E MARGARETA LUIZA AIUD STR.BL.BL.VICTORIEI.514.27.7 RADU P ILIE ALBA IULIA BD.TRANSILV.813.NR.A3.TRAIAN.60.NR.NR.NR.075 LEI LEI LEI LEI 3.1918.60 ZLATNA STR.NR.NR.91.TRAIAN.320 LEI 10.27E PODENI NR.322.BL.AP.AP.17.500 LEI LEI LEI LEI 92 .VLADIMIRESCU.7E.A3.10 RADU N OCTAVIA ZLATNA STR.BL.1DEC.800 LEI 24.ST.159 POTOPEA S SANDA SORINA MIHALT NR.BRAZILOR.760 LEI 14.278 ALBA IULIA STR.325.325 125.CLOSCA.226 PURA P ANA ALBA IULIA STR.GOLDIS.27.320 LEI 38.769.LACULUI.25 RADU I MIHAELA ROBERTA ALBA IULIA STR.CAM.625 23.560 LEI 34.945.NR.T.BL.BL.AP.36.681.16A.BL.NR.32 ALBA IULIA STR.16.B6.NR.400 30.NR.526.D1B.175 PUSCAU I CLAUDIU IONEL ZLATNA STR.347.457.600 LEI 87.MIJLOC.AP.2 ALBA IULIA STR.AP.SC.NR.AP.597.550 LEI 41.900 30.AP.NR.700 LEI 60.127.738.400 101.080 42.5.E.V.BL.BL.VARGA.040 22.831.282.NR.2 ALBA IULIA STR.29.160 42.54 PUSCAS N NICOLAE ROSIA DE SECAS NR.AP.271 JUD.PINILOR.98 ALBA IULIA STR.190.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI ALBA IULIA STR.12 ALBA IULIA B-DUL.NR.450 35.111.995.B.4 RADULESCU G ELENA ALBA IULIA STR.NR.450.ARNSBERG.041.CLUJ ZLATNA STR.BL.

800 12.AP.AP.31 ALBA IULIA STR.111.15 ALBA IULIA STR.14 ZLATNA STR.760 LEI LEI LEI LEI 28.BL.SEP.AP.NR.450 55.19 ALBA IULIA STR.15 ALBA IULIA STR.MORILOR.NR.27 ALBA IULIA STR.TULNICULUI.NR.560.200 34.NR.AP.BL.229.31 ALBA IULIA STR.DETUNATA.BL.NR.NR.23 SEBES STR.200 17.GOLDIS.10A.249.640 10.5 ALBA IULIA STR.217.9 ALBA IULIA STR.NR.937.055.AP.NR.802.NR.600 15.NR.34 SEBES STR.22 CUGIR STR.767.NR.BL.AP.NR.47 AIUD STR.17.SC.NR.14 AIUD STR.NR.NR.190 29.BL.AP.BL.PAVLOV NR.140 48.AP.NR.TRANSILV.250 LEI 60.690.59 ALBA IULIA STR.BL.NR.7 ALBA IULIA P-TA.TEILOR.4 ALBA IULIA STR.AP.48 ALBA IULIA STR.870 LEI 13.CV4.000 LEI 21.915.9 ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.074.10.500 73.CLOSCA.20 VINTU DE JOS STR.NR.044.857.19.ME7.40.ME7.880 LEI 2.2 ABRUD STR.10 ALBA IULIA STR.BL.800 64.BL.491.LALELELOR.300 LEI 48.768.898.400 45.BL.TEIULUI.625 340.NR.NR.223.905.121.CLOSCA.067.BL.TOPORASILOR.A12.VICTORIEI.321.8 45.NR.AP.BL.BL.MESTEACANU.AP.1 ALBA IULIA STR.NR.7 OCNA MURES STR.19.MESTEACANULU.64.61 ALBA IULIA STR.AP.20 ALBA IULIA STR.1 ALBA IULIA STR.NR.16.250 LEI 93.900 LEI 15.NR.723 BLAJ STR.1.17.EROILOR.5 ALBA IULIA STR.358.706.470 7.2.783.875 8.NR.7.SEVER.1.10 ALBA IULIA STR.NR.NR.800 LEI LEI LEI LEI 63.AP.BL.MANIU.SC.229.MURESULUI.M.C4.V.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39.040 19.240 16.080 14.BL.A.NR.AP.NR.S.498.16B.695.MURESANU.23C.19.I.NR.81 SARD NR.MESTEACANU.CLOSCA.NR.240 17.NR.579.AP.AP.D5.PAVLOV.BL.NR.GATERULUI.19.8 ALBA IULIA STR.BL.VICTORIEI.BL.42.490 LEI 93 .2.7.4 ALBA IULIA STR.44 ALBA IULIA STR.DR.AP.21B.BL.5 ALBA IULIA STR.720 6.160 LEI 61.TULNICULUI.7 ABRUD STR.NR.1 ALBA IULIA STR.BL.323.ME7.14.720.BAILOR.202.000 LEI 43.T.440 LEI 20.1 ALBA IULIA STR.27.G.IOAN RATIU.AP.APULUM.ALEEA FLORILOR.080 48.965.2.NR.NR.AP.BL.869.BAILOR.AC21.12.REPUBLICII.NR.AP.1 ALBA IULIA STR.COSBUC.104E ALBA IULIA STR.19.107.330 38.930.NR.ALEEA FLORILOR.13B.5B.475.AP.BL.5BCD.C4A.747.TEILOR.CLOSCA.903.RESIGA T IOSIF RINGHET I ELENA RISTEIU I IOAN ROSIU A ANA RUS I IOAN RUS P MARIA RUSAN T FLORIN RUSAN T NICOLAE RUSAN F TEODOR SARBU V IOAN SASU I SILVIA SC VIRGIL EXIM SRL IGNAT MARIA SCHIAU I IOAN SCHIOP G SORIN MIHAI SECASIU I IOAN SERBAN G MARIA SERBAN N PARASCHIVA SERBAN A TRAIAN SERDEAN N MARIAN IOAN SICOE N CORNEL SICOE M GHEORGHE SICOE A MIRON SICRA ALEXANDRU SIKET I OLGA SIMA I CONSTANTIN SIMA E EUSEBIU SIMA S PARASCHIVA SIMON G EUGENIA SINC T TEODOR SIRBU G IOAN SITA I GABRIEL CONSTANTIN SLUJITORU I CALIN SOCACI SALVINA SPAN C ELENA STAN S ARTEMIZA STAN T IOAN STAN N MARIA STANCIU I DANIELA STANCIU V DANIELA CARMEN STANCIU S ELISABETA STANCIU L FLORIN STANCIU G PETRU CUGIR STR.925.19.650 40.13.B.TOL10.658.24.480 LEI 21.AP.160 LEI 58.000 143.203.198.AP.13 VINTU DE JOS VURPAR.AP.500 10.BL.18.14.VINTU NOU.AP.PAVLOV.CEL BATRIN.BL.339.640 67.6.NR.020 LEI 44.

P-TA UNIRII.1918.19 TIBEA A EUGENIA ZLATNA STR.AP.VICTORIEI.190.SUSENI.BL.313.CUMPENEI.AP.AP.980.BL.NR.ROZELOR.CLUJULUI.691.VICTORIEI.47.AP.CRISAN.BL.62 TIR I IOSIF CUGIR STR.NR.680 51.NR.760.755.MORILOR.42 STOIA V CORNELIA VALERIA ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.22 TRIFA N REMUS ALBA IULIA STR.BL.AP.POP.NR.46-48.81 STURZA L PETRU ZLATNA STR.NR.NR.520 3.560 LEI 10.NR.375 LEI 48.432.BL.546 SUSAN V VALERIA ALBA IULIA STR.3.MORILOR.000 LEI 30.AP.AP.MOTILOR.927.17.ME7.MORILOR.4 VARMAGA P ANA ZLATNA SUSENI.31 TRIFU MARIAN A ISTINA ALBA IULIA STR.NR.SC.2.12 SZABO V IRINA ALBA IULIA STR.234.410 23.1MAI.51.MICIURIN.840 74.AP.NR.2.122 TODEA S IOSIF ALBA IULIA STR.42.205.A6.NR.25 8.PETRU MAIOR.CLOSCA.AP.580 19.ENERGIEI.NR.17 TOMUTA I FEVRONIA VIORICA ALBA IULIA STR.982.15 TIBEA A MARIA ZLATNA STR.NR.47.A2.13.19 TRITEAN I SAMOILA ALBA IULIA STR.BL.17.81 STURZA G MINODORAZLATNA STR.AP.M2.NR.TO3.297.MICIURIN.040 13.B110 TRUTA G MARIA ALBA IULIA STR.NR.000 3.25 TURLEA P DORIN PETRU SARD STR.B5.VICTORIEI.5.240 18.4 VARGAS G MARIA ALBA IULIA STR.AP.BL.GH.AP.TRANDAFIRILOR.ZAVOI.BL.BL.BL.000 LEI LEI LEI LEI 2.AP.31 STEAU G CORNELIA ALBA IULIA STR.BL.NR.940.195 LEI 42.080 LEI 20.11 TODEA G TOMA ALBA IULIA STR.BL.NR.CLOSCA.200 12.BL.229.SC.640 14.CEL MARE.DOJA.360 21.5 TOMUTA F TRAIAN ALBA IULIA STR.5 TOTH E ALIN CLAUDIU ALBA IULIA STR.E.1.M12.534.650 33.60.126.C.330 LEI 3.378.CF6.STANCIU N SIMION ALBA IULIA STR.NR.7 SZASZ I IULIANA MARGARETA ALBA IULIA STR.NR.13 STEFANESCU I MARIA ALBA IULIA STR.BL.600 LEI 20.526.44.240 10.12A TOMUTA V AUREL VALENTIN ZLATNA STR.INCORONARII.400 LEI LEI LEI LEI LEI 94 .ARIESUL.31 STANCIU S SORIN ALBA IULIA STR.ST.320 LEI 52.600 48.618.280 LEI 486.TRANSILVANIEI.95 STOIA G COSMIN GELU ALBA IULIA B-DUL VICTORIEI.AP.NR.81 SUMLEA I IOAN SARD NR.116.959.NR.ST.44.19.234.186.LUCEAFARUL.PLEVNEI.205.20 TOCACIU I IOAN AIUD STR.NR.MOTILOR.480 11.223.M.121.NR.NR.268.303.NR.750 LEI 90.CF6.1 DEC.879.NR.BL.BL.LIVEZII.4 TOTH I LADISLAU ALBA IULIA STR.2A.877.PRINCIPALA.ARIESUL.000 LEI 31.860.NR.320 28.BL.4 SZASZ N ELISABETA ALBA IULIA STR.AURELIUS.950 LEI 32.AP.480 5.120 LEI 128.7 TETCU I MARIA ALBA IULIA STR.3 TIRNICERIU D MARCELA MONICA TAMARA ALBA IULIA STR.7.29.VICTORIEI.80.339.366.326.19 TOTOIAN G AURELIA ALBA IULIA STR.16 TIR N TEOFILA ALBA IULIA ST.13 VAIDEAN G MARIOARA ALBA IULIA STR.NR.456.BL.29 VASIU S ELENA ALBA IULIA STR.AP.21 STURZA L DUMITRU EUGEN ZLATNA STR.NR.718.M7A.320 23.850 22.1.908.AP.B.NR.NR.10.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 98.263.13.AP.4 VANT I IULIU MIHAI ALBA IULIA STR.NR.AP.AP.616.BL.337.540.NR.NR.NR.NR.1.NR.NR.090 LEI 43.795.AP.95 STROIAN I MARIA ALBA IULIA STR.914.49.NR.000 6.7 TOTOIAN P PETRU AUREL ALBA IULIA STR.800 29.149.040 125.960 LEI 15.NR.290 20.

Gheorghe Andrei I.Ecaterina Alexe P.sc. sc.Odesa.720LEI 24.920LEI 54.nr 6.535.VASIU C IOAN VESA P VERGINIA VICLEA I SABIN SIMION INOCENTIU VLAD D ADRIAN DANIEL VLAD C ELENA VLAD N NICOLAE DAMIAN VOINA A IOAN WEBER I IULIU ZDRENGHEA I LUCIA ZDRINC P DAVID ZGIIA O IOAN OCTAVIAN ALBA IULIA STR.978.3.aleea Cocorilor.bl.280LEI 20.nr.12 ALBA IULIA B-DL VICTORIEI.NR.ap.000LEI 31.074. B25.20 ALBA IULIA STR.Costică Andronache N.NR.39 Brăila.et.bl.11 CUGIR STR.ANDREI MURESANU.3.Gianina Anghel I.B. Dorobanţilor nr.4.410LEI 13.36. Costică Alexandru I.MANIU.SCARISOARA.4.V.25 PONOREL/VIDRA STR.13 ALBA IULIA STR.blAG7. sc.sc. Ioana Alexa R.320LEI 4.190 garsoniere.sc.855.738.et. 23.098.bl.sc.bl.927.Vasilica Antohi D.16.700 518.ap.E1.AP.NR.Mari?a Andrei A.ALECSANDRII.SC.000LEI 2. 45 Brăila.BL. Daciei nr. Maria Adetu N.aleea Cocorilor. Victoria Andrei E.bl10.ap.1.3.Adrian Ion Antohi P.ap56 Brăila. Costel Achim D.759.Daciei.4.000 LEI LEI LEI LEI LEI 37.I.206.79 ALBA IULIA STR. ap.NR.str. str.27 Brăila. 3.1.nr.967.560LEI 67.41 Brăila.374.nr.400LEI 39.160 31.AP.calea Călăraşilor.75 SUMA 11.RACOVITA.581.E.nr. bl.ap 223 Brăila.Galaţi.722.str.744.SCARISOARA.et2.760LEI 662.560LEI 71.Ancu?a Alexandru A.Manda -M?ndica Alexandru D. 45 Brăila.989.Aurelian Anghel I.840LEI 3. sc.350 LEI Din judeţul Brăila: NUME ŞI PRENUME Abra?u M.012. Maria Antohi I.580.978.sat Cazasu Brăila.160LEI 41.str.blE1.229. Gheorghe Alexandru M.bl.31.blA1.750.4. 3.496 ALBA IULIA STR.VALEA MORII.BL.Elena Andrei S.K1.Rodica Androne N.42 ALBA IULIA STR.480LEI 7.600LEI 35. Dorobanţilor nr.160LEI 24.779.8.nr.str. bl.7.400LEI 26.pia?a Dorobanţi.800LEI 23.ARIESUL.26 Brăila.NR.5.927.42 ALBA IULIA STR.240LEI 87.NR.aleea ?nv???torilor.ap53 Brăila.str.000LEI 22.nr.3.757. 3.640LEI 11.BL. B25.Petru Rare?.str.et.314.3.151.200LEI 65.et.Hipodrom.500 73.ap 278 95 .3.Suvorov . Iuliana Alina Acsente T.Elena Antohi S. str.3 Brăila.P1B. 53 Brăila.nr.nr.773.bl.D4.106 Brăila.Niculina DOMICILIUL Brăila. 77.2.aleea ?nv??? torilor.NR.4.27 Brăila. Rodica Achim N .453.str.480LEI 7. Victor Andrei I.NR.sc a1.G4. ap.000LEI 8.str.Oborului.Gheorghe Adetu N.Mărăşeşti.ap.400LEI 59.ap.str.Niculina Andronache C.356.NR.57 176.13.864.970.5.sc.320 56.305. Nuta Albulescu N.ap18 Brăila.bl23.270.115 Brăila.5bis.E.79 Brăila.680LEI 24.sc.str. 77.sat Cazasu Brăila.Mircea M?l?ieru.579.ap 10 Brăila.714.Adriana Alexandru R.NR.nr.ap.129.600 LEI 15. Jenica Apostolatu T.O3. str.blA5.206.BL.AP.sc.nr54. 1.440 LEI 147.200LEI Brăila.280LEI 11.000LEI 62.bl.960 LEI 540.NR.ap.sc.AP.10.26.800LEI 26.AP.840 LEI 10.6.54 Brăila.Ion Anton S.117.BL.str.161.600LEI 12.Hipodrom.et.560 LEI 325.sc.260.261.nr.1.514.116.CLOSCA. ap.10 ALBA IULIA STR.Neagoe Basarab nr.Ioana Apopei V.FINTINELE.sc. bl.783.

56 Brăila.str.542.Alexandrina B?leanu ?t.2.ap.str.2.bl.1.688.520LEI 407.ap.43 Brăila.000LEI 17.88 Brăila.17 Brăila.6 Brăila.Topor.Galaţi.sc.ap.320LEI 25.180.str.str.str.669.188.400LEI 22.Sanda Badea A.640LEI 30.Obor.str.4.247.et. Gheorghe(decedat) Baciu M.Vasile B?nic? R.bl.sc.A23.241.CernŢuţi.Tiberiu Apotol N. ap.bl.blA59.ap.800LEI 51.et.2.943.sc.sc.4.2.bl.Viziru 1.Florica B?lan G.Micşunelelor.bl.548.Soarelui.440LEI 27.33 Brăila.7 Brăila.36.et.nr.5.Obor.34.160LEI 18.348.200LEI 11.200LEI 20.64 Brăila.bl.Gheorghe Murgoci nr.et.B?r?ganului .72.nr 45 Brăila.Teodor Avramescu A.037.nr.000LEI 91.Nicolae B?jan S.blA59.329. bl.1.480LEI 10.600LEI 11.et.12 Brăila.sc.nr.sc.464.90 Brăila.Mihaica Arb?na? Gh.et.str.Dorobanţilor.3.bl.280LEI 16.26.Floricica Aram? M.R?di?a B?nic? T.nr.760LEI 1.nr 12 Brăila.nr.bld.Ion B?d?lan M.320LEI 62.bld.11 Brăila.nr.sc.Hipodrom.bl.3 Brăila.Vasile Avram C.18 Brăila. 17.128.Constantin Adrian B?lan D.ap. Eugeniu Arn?utu I.Georgiana Emilia Baboiu I.sc.2.372.Dorobanţilor.Lucia B?lan N.U.sc.240LEI 31.Margareta Badea G.sc.ap. nr.849.654.4.3.Victoriei.sc.7 Brăila.4bis.str.800LEI 9.236 Brăila.Chiriţă B?lan P. 34 Brăila.864.44 Brăila.4.18.str.372.ap.88 Brăila. ap.201.10 Brăila.bl B1.ap.str.760LEI 15.Independenţei.nr.ap18 Brăila.124.str.Ion Ghica.430LEI 11.X.Aneta B?lan M. nr.084.720.Mihail Kog?lniceanu.nr.827.1.Apostu G.sc.Gheorghe Arbore A.Adrian Bîtic? I.320LEI 4.745.ap.Gigi-Gabriel Bad?r? C.840LEI 22.34.800LEI 31.et.?os.334.439.bl B14.92 Brăila.8.480LEI 21.ap.ap.874.Neculai B?nic? N.Dorobanţilor.Cluj.et. sc.Tache B?nic? I.000LEI 34.3.nr.str.23 Brăila.nr.nr.ap.483 Brăila.Steliana B?nic? Z.200LEI 27. Marioara Ba?tiurea V.str.str.113 Brăila.47.nr.235.ap.Aurel Baciu N.str. bl.ap.str.bl.438.Neculae Aram? I.804.1.3.bl. Mihai Bravu nr.695.ap.F.920LEI 11.A2.857.1.4. 31 Brăila.str.Mărăşeşti.Piet??ii.17 Brăila.C.440LEI 157.Aurel B?lan D.600LEI 124.Constan?a Carmen Badia ?.6.Georgeta Aram? S.bl.Vasilca Badea S.800LEI 96 .str.sc.880LEI 9.str.nr.Inului.1.818.24.bl.bl.ap.ap.90 Brăila.616.Galaţi.bld.Donel B?lan C.ap.2A.sc.1.67 91.006.12.nr. 2.33 Brăila.200LEI 79.Călăraşi.Debre?in.14.ale.994.Radu Negru.12 Brăila.2.bl. Lucian Atanase V.C4.Rodica B?trînu I.2.F5. Ileana Aron C.str.ap.000LEI 78.bl.ap.847.ap.31 Brăila.5.ap.Aurel B?lu?? I.760LEI 10.046. Cocorilor.334.1.bl.Victoriei nr.12.Mihai Bravu 269 Brăila.201.Theodor Aman.400LEI 150.11.500LEI 42.sc.ap.51 Brăila.str.Dorobanţilor.Viziru 1.B28.33 Brăila.str.1.455.760LEI 9.Nicolae M.str.Ştefana B?trîneanu T.120LEI 68.3.sc.cal .Miron Costin .490LEI 68.2.Maria Brăila.bl.bl.nr.EXPRES.sc.3.sc.Celulozei.sc.et.str.1.nr .aleea Cinematografului.str.bld.ap.360LEI 43.485.Dorobanţilor.560LEI 19.Veta B?lu?? P.sc.4 0 Brăila.Hipodrom.bl.7 Brăila.sc 2.2.840LEI 26.Cal .Milcov.Soarelui.bl.Buzăului nr.35 Brăila.et.000LEI 37.str.sc 2.573.379.2.140.bl.Jenic? Avramescu M .bl.B1.nr.str. 63.7 Brăila.Vasile Baciu T.738.str.I1.558.str.nr.nr.nr. aleea Cinematografului.Feocla Bîja ?. Brăila.5.4. U.str.Mih?i?? Octavian At?n?soaiei M.912.sc.666.str.600LEI 72.400LEI 13.33.L2.et.str.2.Rahova nr.bl.str.33 Brăila.Iustin Axente G.480LEI 10.31 Brăila.sc.1.323.ap.10.3.sc.840LEI 19.ap. Magelona At?n?soaiei P.

D.nr.ap.1.bld.5.889.2ap.sc.2.ap.bl.520LEI 160.sc.947.bl.579.31.372. Gheorghe Bercaru D.Ioan Bejan O.bl.sc.sc.Zambila Berbec N.200LEI Brăila.720LEI 13.?colilor.8 Brăila.Ghioceilor.nr 41.str. Dorobanţilor.str.825.667.str.Lauren?iu-Nicu Balaban ?.372.1.800LEI 29.blA1.4.ap.bl.435.Sorin.bl.Elena Bâgiu N.400LEI 19.bld.Dumitru Belivac? M.Tatiana Bejan I.calea Galaţi.nr.320LEI 23.33 Brăila.33 Brăila.560LEI 4.200LEI 25.10.A56bis.bl.str.653.1.ap.256 Galaţi.Liliana Berbecaru N.str. Paula Badiu S.1.Gheorghe Beizadea E.Stefan cel Mare .Anton Bâtc? G.9.2.Veronel Barbu M.bl5.sc.11 Brăila.Roşiorilor.Dorobanţilor.960LEI 49.305.Lenu?a Bârsan St.994.2.Industriei.sc5.ap.640LEI 12.816.560LEI 54.28.ap.Violeta Balcan V.520LEI 19.B4.sc.2.nr.15 Brăila.ap.24 324.Marian Baicu P.25.160LEI 83.A30.sat Peri?oru Brăila.ap.Dobre Bercaru Z.bl.1.80. Marian Banciu G.13 Brăila.nr.?colilor.Paolina Berbecaru I.440LEI 35.2.Gheorghe Badiu G.217.Dumitru Brăila.nr.nr.Tudor Vladimirescu Brăila.46.70 Brăila.sc.str.sc.nr.nr 291 Brăila.A1.str.1.sc.Dorobanti.31.240LEI 12.400LEI 2.bl.826.et.nr.4.b-dul Independenţei .A30.G-ral Eremia Grigorescu nr.str.480LEI 31.ap.A43.N1.400LEI 10.str.400LEI 7.Hipodrom.400LEI 28.27 Brăila.748.str.43.000LEI 32.nr.nr 351 Brăila.sc.B.400LEI 17.48 Brăila.str.3 Brăila.nr.et.3.nr.str.69 Brăila.186.b-dul Dorobanţilor .str.3.1.sc.A 12 B.Roşiorilor.sc.com.nr.48 Brăila.Roşiori.bl.2.2.et.nr.calea Galaţi.153.277 Braila.520LEI 9.nr.000LEI 10.360.B9.400LEI 5.7 Brăila.2.sc.3.Costică Barbu I.aleea Humule?ti.ap.Ion Barisevschi P.ap.738.520LEI 346.Nicoleta Baicu I.17 Brăila.Grivi?ei .blC.Gheorghe Bercea I.079.13 Braila.bl.810.bl 6.str.ap.str.869.Obor. M?nt?il? Berbecaru(Stan) M.480LEI 15.1.074.Marin Balaban M.Nicolae Banu ?.080LEI 45.et.Petric? Beca F.3.ap.2.bl.nr.21.Grivi?a.A37.str.260.bl.ap.ap.000LEI 14.bld.30 Brăila.Dumitru Badiu I.A56 bis.AG1.bl.488.ap.sc.et.000LEI 32.160LEI 200.bl.Grivi?ei.str.480LEI 269.blB.783.379.Maria Barac C.Daniela Teodora Barbu C.200LEI 11.ap.ap.320LEI 23.Maria Bard? I.247.320LEI 8.000LEI 15.ap.56.ap.ap.Elena Baldovin V.558.sc.5.3ap.000LEI 20.sc.376.Viziru 1.159 Brăila.str.Stanca Bazîru T.372.Hipodrom.Apostol Baldovin M.et.Ioan Bard? C.ap.Marcel Balaban V.nr.ap.000LEI 15.3.225.et3.9 Brăila.sc.23.F1.sc.172.sc.str.ap.Paulina Barbu N.sc.Badiu D.bl.4 Brăila.Lenu?a Badiu V.scA.bl.1.bld.Bl.424.56 Brăila.436.str.str.248 Brăila.600LEI 10.440.calea Călăraşilor.30 Brăila.11 97 .000LEI 31.AD2.H4.Gheorghe Badiu E.et.nr.et.Viziru 3.G-ral Eremia Grigorescu nr.Erou Comisar Popovici.F?nel Belciugan I.Dorobanţilor. Tudori?a Bejan F.119.8.4 Brăila.31.bl.str.bl.bl.840LEI 76.40 Brăila.ap.856.000LEI 6.Bl.4 Brăila.str.400LEI 7.G-ral Eremia Grigorescu.540LEI 48.2.520LEI 10. nr. nr.Hipodrom.Mihail Florinel Badiu Ghe.bl.757.914.21.371 Brăila.179.10PP.Gheorghe(decedat) Badiu I.sc.et.sc.337.nr.bl.840LEI 105.603.E4.30 Brăila.str.Gelu Barda? C.b-dul Dunarea nr.3.Mihaiu Barabulea V.930.A30.54 Brăila.571.ap.et.3.1.59 Brăila.11.002.Ghioceolor.360.Dorobanţilor.Eftimie Murgu.1.5.2.

bl.7.aleea Cocorilor.1.400LEI 17.bl.Cezara Br?escu G.960LEI 18.Grivi?ei nr.Comunarzi.bl.5 Brăila.ap.et.SCOLILOR.73 Brăila.Sevastopol.En?chi?? V?c?rescu.1 Brăila.000LEI 98 .Unirii nr 22 Brăila.4.ap.ap.blE3.com.760LEI 3.709.Paraschiv Bobocea G.sc.sc.F2.051.47 Brăila.et.Nicoleta Blendea I.ap.319.Stan(decedat) Bianu P.074.bl.sc.bl.677.Lenu?a Boieru T.sc.str.ap.Cătălin.sc.Vasile Budileanu M.240 Brăila.et.Unirii nr 22 Brăila.bl.bld.Marian Bratosin Z.ap.600LEI 31.str.4.sc.400LEI 8.Roşiori nr.K1.Viorica Florica Bianu R.sc.str.nr.bl.1.Stalingrad.299.2.str.sc.37.aleea Cocorilor.Ipote?ti nr.aleea Cocorilor.Dorobanţilor.Grivi?ei.Mircea Br?tucu A.sc.E3.nr.25 Brăila.14 Brăila.352 Brăila.C.Tufe?ti Brăila.000LEI 22.3.352 Brăila.Gherghina Bratosin A.ap34 Brăila.P1.str.sc.ap.040LEI 4.68.Nicu Bucur Elena Buda? T.str.144 Brăila.K1.28.ap.604.Radu Negru.284.119.nr59.blC4.Odesa.nr.1.520LEI 33.nr.I.136.sc.calea Galaţi.704.267.Eugenia(decedat) Bosinceanu V.960LEI 20.et.bl.600LEI 11.Bianca Brânzea B.5.nr.bl.640LEI 16.ap.et.217.320LEI 248.040LEI 8.610.728.1.sc.418.Mioriţei.ap.180.Radu Bost?nic? S.2.Turn.Mihaela Marilena Bobocea S.000LEI 65.623.720.6.nr.483.E1.bl.et.Valerica Brezuic? T.ap.str.et.Maria Budur P.bl.680LEI 18.1.ap.str.bl.877.? colilor.623.480LEI 89.calea Galati.sc.68 Braila.sc.080LEI 2.nr.C2.str.str.sc.nr.608.nr.str.str.bl.65 Brăila.593.074.Loredana.str.41 Brăila.870LEI 31.2.520LEI 26.Gheorghe Constantinescu.str.000LEI 49.bl.nr.2.Cristian Bucur A.Daniel Brăila.323.nr.Bicaz nr.str.20 Brăila.759.nr.str.10.Tinca Botea P.1.1.Paul Bianu St.Anton(decedat) Bonea G.str.Gheorghe(decedat) Bl?gescu Gh.et.760LEI 8.90 Brăila.Viorica Bogdan N.1.160LEI 61.000LEI 2.1.Hipodrom .526.ap.bl.str.bl.ap.1.600LEI 2.Gabriela Melania Bobocea George Eugen Bobocea I.ap.Ovidiu Cristian Broasc? E.Maria Br?escu T.Plevna.1.ap27 Brăila.2.nr 77 Braila.2.Lucia Budurache I.600LEI 22.ap.Andrei Boboc G.866.nr59.Ianula Bratu D.George Ioan Bobocea G.65 Brăila.sc.str.calea Călăraşilor.6 Brăila.116.5.nr.400LEI 67.bl.bl.960LEI 1.837.3.640LEI 3.Vasile Budurache V.ap.bl.ap.713.816.E2.Grivi?ei.Petrica Bucur D.5 Brăila.680LEI 16.ap. Dorobanţilor.B1.840LEI 50.Aleea Petrolistilor nr.3.65 Brăila.017.10 Lacu Dulce Brăila.Br?tianu nr.3. Ionel Br?escu I.8.1.47 Brăila.B?nic?(Bratu Agripina) Bratu P.10.28 Brăila.sc.Ionu? Brunchi C.2.E2.et.ap.Grivi?ei.Delfinului.G12.aleea ?tiin?ei.80.ale.nr.sc.Gheorghe Br?ileanu G.480LEI 72.nr.et.44 Brăila.40.Alexandru Bratu B.45 Brăila.5 21.sc.144 Brăila.111.1.str.Hipodrom .68 Brăila.62 Brăila.360LEI 4.136.et.3.Sandu Bratosin D.67 Brăila.12.68 Braila.1.1.bl.J.712.280LEI 15.80 B Brăila.7.719.7.343.961.680LEI 161.32 Brăila.1.440LEI 37.et.480LEI 5.str.bl.ap.Geta Geanina Bobocea L.aleea Cocorilor.C?lug?reni.sc.760LEI 12.618.Gabriela Bobocea I.Policlinicii.5.ap.000LEI 726.str.str.Elena Brînz? S.com.837.Hipodrom .824.str.str.bld.250.nr.3.81.Radu Negru.387.sc.8.22 Brăila.3.6.bl.563. Dorobanţilor.ap.103 Brăila.nr.080LEI 46.3.aleea Cinematografului.nr.Bi?ianu V.800LEI 65.nr.1.3.240LEI 3.047.480LEI 13.Mihai Bonea A.ap.4.ap.sc.Armenac Bogdan V.blCCH2.str.9.sc.200LEI 14.Z?voaia Brăila.600LEI 3.4.A7.342.3.520LEI 1.B8.E3.nr.11.str.bl.1.nr.nr.7.nr.scB.sc.Gabriel Bonea D.str.nr.742.000LEI 6.18 Brăila.H3.str.G-ral Eremia Grigorescu.bl.nr.et.19 Brăila.bl.

Cezarina Doicescu.ap.Dorobanţilor.Roxana Gabriela Brăila.839.Nottara.nr.400LEI 40.et.577.bl.nr.400LEI 80.650LEI 104.bl.1.com.Octav Buzatu M.str.1.Haralambie Brăila sat Cazasu comTudor Vladimirescu Buzoianu P.1.1.A3 Camburi S.nr.240LEI 5.sc.bld.4.Stelic? Brăila.581.ap.240LEI 7.str.Victoriei .4.Marin Vrancea.ap.400.640LEI 31.18 Brăila.sat.et.000LEI 25.Elena Burtea G.Ma?inelor.941.18 Camburopol N.Alexandrina .Sevastopol.400LEI 22.nr.3.str.str.et.3.13 bis Brăila.ap.133.calea Galati.?colilor.calea Călăraşilor.8 Carab?? I.Gicu Buricea I.bl.sc.Iulian Brăila.sc.str.23.str.A7.30 Capbun N.Simona.str.000LEI 2.43 Camburi C.2.450.Obor.59 Camburopol St.283 Cambe?teanu M.et.529.Poet Grigore Alexandrescu.bl.Călăraşilor.sc.1.Daniela Brăila.Jirl?u Buzău.bl.nr.737.238.759.50 bis.356.Hipodrom-?colilor.23 Brăila.bl.600LEI 4.800LEI 17.bl.6.sc.503 Buzea M.28 Calu Gh.Marinica Brăila.Vasile Brăila.nr.Or?ova .Mioara Brăila.13.sc.Marioara Butuc I.Poet Grigore Alexandrescu.1.bl.sc.200LEI 26.194.bld.ap 62.Mioara Iulia Butuc I.Rahova nr.116.et.920LEI 24.ap.Independenţei.7 Cândea I.Viziru 1.23 Brăila.000LEI 7.Petru? Petric? Brăila..94.A3 .nr.260.930.640LEI 101.Mircea .324.str.calea Călăraşilor.880LEI 65.3.Gabriel Brăila.Independenţei.000LEI 7.Dorina Brăila.503 Buzea M.com.ap.744.B6.str.972.000LEI 23.000LEI 33.bl.et.Ion Ghica.Aurel Buha C.bld.881.438.57 Brăila.551.bl.5 Brăila.033.sc.3.str.ap.bl.bl. Ion Brăila.Dumitru Brăila.sc.ap.ap.1.500LEI 20.2.544.Ion Brăila.Florentin -Giani Burtea I.160LEI 100.60.53 Calcan Gh.800LEI 7.400LEI 70.3.nr.ap.4.4.str.sc.2.440LEI 47.190.Nicolae.Mioara Brăila.bld.5.ap.sc.ap.ap.O.str.040LEI 17.558.sc.bl.040LEI 99 .bl.nr.1.str.nr.nr.nr.3.11 Brăila.60.244.8 75.Nichifor(decedat) Brăila.800LEI 81.str.13.483.Cătălin Cornel Brăila.000LEI 95.632.ap.000LEI 1.com.blB18.bl.741..900LEI 91.860.Francez? nr.nr.608.calea Călăraşilor.3.str.Buf V.60.bl.73 Cambe?teanu B.nr.ap.56 Brăila.Niculai Brăila.23.1.str.Gheorghe Butuc C.A54 bis.074.Rahova nr.B.nr.nr.Constantin Bunea Gh.5.10 Brăila..Mo?e?ti Brăila.Iulia Buzatu C.59 Camburopol ?t.1.bl.400LEI 15.196.1 Decembrie1918.str.7 Brăila.Ion Brăila.938.Independenţei.720.13 Capbun Gh.374.B?r?ganului.str.nr.nr.sc.507.et.36.36 Brăila.Gheorghe 34.M?ic?ne?ti Cahul I.C?r?bu?ului.str.720LEI 26.600LEI 22.Hipodrom.600LEI 103.AC1.11 Buzea E.Viorel Burtea A.44 Buzea G.38 Brăila.str.ap.str.800LEI 15.Ştefan cel Mare.sc.sc.503 Buzea O.3.et.186.080LEI 52.3.sc.B Caloeanu I.400LEI 13.str.str.30 Carab?? G.ap.400LEI 37.4 Calnegru M.285.47 Brăila.Robeasca.A7.Francez? nr.400LEI 24.bl.446.nr.840LEI 51.1.Ma?inelor.3.360.895.38 Brăila.61.str.4.720LEI 31.800LEI 6.bl 3A.nr.Olga Brăila.aleea Margaretelor.3.9 Brăila.G2.ap.19.bl.nr.C.sc.Matei Burlacu D.3.930.1.P4.21 Buzoiu R.et.D.59 Can? P.str.Călăraşilor.1.Elena Brăila.857.ap Capato I.bl.000LEI 25.Tinca Brăila.nr.str.420.1.Călăraşilor.Rada Butuc R.et.Gica Bu?ea E.Alexandra Bulancea O.bl.Abator nr.Elena Brăila.D.str.ap.30 Capbun I.ap.nr.ap.1.610LEI 87.Poet Grigore Alexandrescu.240LEI 318.sc.str. Ion Buha G.Constantin Butuc T.nr.760LEI 378.A1.D4.116.sc.sc.sc.et.820LEI 12.Rahova nr.str.260.2.sc.Mirela Elena Brăila. Ilie Bunea T.et.Mihaela Butnaru T.3.

str.Nicolae Brăila.3.G-ral Eremia Grigorescu.4.319.920LEI 14.B15.365.37.6.26 Brăila.Angel C?l?ra? I.Dorobanţilor.ap.ap.Dumitru Caraman B.720LEI 1.Ion Car?ote V.1.56 Brăila.8 Brăila.8.940.H.953.1.sect.blD1.Murgoci.et.str.68 Brăila.Cornelia C?ciulatu V.6.5 Brăila.160LEI 5.5.ap.43 Brăila.498.sc.B15.str.3.323.bl.Daniel Chelu C.3.bl.76 Brăila.960LEI 3.712 Brăila.8 Brăila.6.953.2.et.4B.et.640LEI 17.str.Claudiu Călin V.bl.4.128.Mihai Bravu.bl.et.sc.604.1.711.Fr?sina Chiriac G.2.5.et.2.3.3.6.ap.bl.bl.65.1.440LEI 5.45 Brăila.nr.550LEI 12.et.98 Brăila.Aleea Mugurilor.nr.D2.A18.nr.289.991.?colilor.400LEI 1.et.11B1.Corin Mih?i?? C?l?ra? I.calea Călăraşilor.231.nr.nr.3 Brăila.25.Gh.Bogdan.bld.ap.Ioan Ca?u C.bl.381 Brăila.Mihaica Chelu S.Murgoci.str.200LEI 72.925.732.36.Gabriel Chirilă S.36 Brăila.nr.aleea Chimi?tilor.sc.200LEI 1.bl.bl.90 Brăila.56 Brăila.Gheorghe Chelemîndr? I .com Chiscani.nr.190.225. Petrică Chirilă S.37 Brăila.6.Feodosia Chiriţă C.str.6.960LEI 6.400LEI 5.Petre Goang? Stef?nescu NR.Plevnei.et.560LEI 33.560LEI 42.Plevnei.400LEI 165.Radu Negru.Stelian Chioreanu I.?colilor.sc.et.010.sat Lacu S?rat Brăila.6.sc.25 Brăila.Anghelina Caraman E.392.Alexandru Caraman M.nr.aleea Lebedei.50 Brăila.com Chiscani.sc.2.str.str.223.Plantelor.Haralambie.440LEI 10.3.str.B.66 Brăila.sc.str.str.920LEI 28.nr. Ion Caraman O.Vasilica.ap.2.sc.bl.bl.Ionel Ca?u C.33.080LEI 19.nr.Iordan Chiriac M.000LEI 3.bl.16.nr.sc.ap.str.E4.nr.Doina Chirilov P.3.bl.Gh.52.5.720LEI 42.791.et.5.str.ap.C.Ulmului.000LEI 23.nr.et.str.bl.blA38.12.Poet 44.nr.Adina Câ?laru P.ap.str.240LEI 41.ap.22.?colilor.nr.ap.3.381 Brăila.39 Brăila.H1.sc.sc.ap.et.Cârâc V.763.bl.sc.blF3.sc.str.143.nr.15.186.2.et.sc.640LEI 28.sc.500LEI 47.7.855.R?zvan Carleciuc D.338.3.52.62.ap.St?nu?a Chirilov M.Comunarzi.str.Plevnei.str.116.98 Brăila.98 Brăila.bl.aleea Mugurilor.080LEI 34.sc.sc.Micşunelelor.ap.000LEI 34.nr.Viorica C?l?ra? P.Dorobanţilor.Plevnei.2.ap.aleea Mestec?ni? ului.S.Lenu?a Călin T.4.Nicu Chirilă N.4.560LEI 5.600LEI 9.calea Călăraşilor.ap.Adrian.Tudorel C?p??în? I.639.65 Brăila.600LEI 112.bl.bl.et.200LEI 28.nr.nr.907.253 Brăila.3.Dorina Caravia S.Cristian Mihai Caraga?? M.560LEI 46.998.bld.nr.H1.33 Brăila.nr.sc.289.34 Brăila.29 Brăila.630.D2.nr.70.ap.Neculai Chioveanu T.943.56 Bucuresti.et.65 Brăila.2.Sandu Chioveanu R.str.sat Lacu S?rat Brăila.?colilor.818.nr.nr.B25.1.720LEI 7.488.nr.300LEI 75.ap.str.str.7.48 Brăila.sc.62.M.68.291.120LEI 103.sc.3.4.C.ap.1.109.calea Călăraşilor.1012.ap.Călăraşilor.bl.bld.1 Brăila.ap.Viorel Călin B.2.1.Vasile Car?ote N.164.bl.sc.sc.B15.6.Ştefan cel Mare.Angela Călin Gh.560LEI 36.302.446.sc.21 Brăila.467 Brăila.ap.4.ap.ap.640LEI 58.nr.Radu C?prit? C.Maria Caxi D.31.Hepites.52.4 Brăila.et.aleea Cocorilor.Botev.ap.15 Brăila.nr.ap.calea Galaţi.720LEI 9.080LEI 100 .calea Călăraşilor.Stoiana Car?ote S.Mariana Chirilă V.bd.16 Brăila.Ioana Car?ote I.000LEI 12.16.M.Sandu Carleciuc G.39 Brăila.nr.bl.4.2.65.sc.5.nr.sc.160LEI 25.6.2.985.818.sc.57.Milcov NR.H2.C.str.ap.111.str.29.Ioan Călin A.Rîmnicu S? rat.nr.sc.et.337.Marius.str.bl.et.000LEI 31.ap.Costel Caraga?? F.calea Călăraşilor.nr.400LEI 31.bl.bl.4.ap.bl.040LEI 15.et.722.nr.D2.280LEI 3.B?rnu?iu.315.str.A.14.nr.3.ap.sc.nr.28.12.str.65.ap.3.bl.A26.3.2.722.Valentina Cârstea C.bl.nr.080LEI 22.bl.68 Brăila.nr.Dorobanţilor.

G7.Marioara Ciuclaru S.bl.320LEI 78.nr.ap 168 18.nr.791.Silvian Cirea?? T.4.Georgeta Chisoceanu N.et.blA36.Mircea Vodă Brăila.str.4.37 Brăila.14.6 Brăila.360LEI 19.4.Ipotesti.3.sc.bl.ap.nr.ap.sc.Rîndunicii.240LEI 40.bl27 bis.ap.Micşunelelor nr.000LEI 27.bl.nr.Virginia Ciocârlan S.nr.12.blAF2.AP.et. Dochi?a Chiurtu S.B4.bl.600LEI 101 .2.nr.515.Gherghina Ciobot? I.Elena Chiriţă ?.000LEI 31.72 Brăila.blC2.str.26 Brăila.bl.Maria Chi?u G.312.ap.19 Brăila.400LEI 17.sc4.3.2.str.9 bis.str.sc.Sorin Cirea?? I.ap.Valentina Ciocan D.204.et.Dorina Cioac? I.33 Brăila.16.sc.F5.sc.nr.str.52.nr.3.nr.Hipodrom.41 bis.str.nr.Victoriei.9.593.str.080LEI 66.4.7.28.160LEI 11.sc.ap.126 Brăila.ap.Pie?ii.ap.sc.800LEI 20.ap.000LEI 85.Ionel Cicma N.Anica Cioac? S.Poet Gr.5.4 Brăila.3.3.Călăraşi .nr.5.800LEI 25.sc.4.sc.2.3 Brăila.sc.nr.ap.nr.800LEI 9.nr.bl3A.str.76 Brăila.str.56.str.nr.7 Brăila.2.1.aleea Cocorilor.680LEI 18.370.137 Brăila.ap.385.Diana.aleea Cocorilor.3.sc.bl.Ion Ionescu Dela Brad.040LEI 21.11.648.Odessa.Maria Chiriţă T.000LEI 69.bl.bl.D4.4.4.ap.bl.Constantin Ciobanu C.12.bl.446.nr.640LEI 22.et.121.Constantin G.D4.D.B2.ap.612.M?rului.37 Brăila.sc.77 Brăila.285 Brăila.151.Orientului nr.nr.1.8 Braila.1Decembrie 1918.1.Ilie Cirea?? Gh.400LEI 57.880LEI 13.Stanciu Cialâcu I.160LEI 53.Nastasia Ciobanu M.sc.bl40.sc.1.245.228.aleea Cocorilor.blC1.Florentina Liliana Chiscan N.aleea Cocorilor.nr.39 Brăila.com.558.754.str.bl.Vasile Ciobanu D.29 Brăila.600LEI 65.Mioara Ciocan C.023.et.nr.sc.380.D4.?colilor.bl.760LEI 49.1.Chi?in?u.54 Brăila.110.068.560LEI 24.nr.et.B15.blB24 bis.Nottara.800LEI 12.8.Orientului nr.aleea Cocorilor.650LEI 54.228 Brăila.6.1Decembrie 1918.et.2.116.nr.1.20 bis Brăila.Dorului.A51.bl.2.2.Cristina Ciulinaru U.str.055.nr.084.sc.1.9.800LEI 62.1.bl36.sat Lanurile Brăila.bl.b-dul Dorobanţilor.285 Brăila.28 Brăila.80 Brăila.376.str.1.str.29 Brăila.050.822.941.str.5.str.2.Chiriţă I.ap.440LEI 2.Milcov nr.Alexandrescu.et.et.Mircea Voda.str.17 Brăila.720LEI 1.2.779.R?di?a Chi?oi G.Eugenia Ciobotaru T.ap.Stefan Cirea?? A.sc.4.Vasile Ciobanu M.calea Călăraşilor.000LEI 13.sc.ap.400LEI 34.sc.Plevnei.SC.bl.Rîndunicii.000LEI 28.5.9.sc. Ion Ciulinaru U.000LEI 67.315.nr.Independenţei.Viziru 3.1Decembrie 1918.ap.ap.ap.nr.Maria Cialâcu P.315.ap.N1.116.calea Călăraşilor.et.et.str.238.34 Brăila.Karl Marx.M?d?lina Chi?oi N. I.bl3A.860LEI 38.bl.ap.Ioan.bl.N1.200LEI 31.5.bld.nr.bl29.str.ap.4.625.4.560LEI 128.000LEI 41.Constantin Chiriţă R.450.100.sc.4.Virgil Ciochină D.990LEI 50.nr.bl23.12.3.Stelian Chi?oi L Violeta.str.480LEI 156.Victoria Ciobanu N.Florentina-Magda Cinghine C.228 Brăila.2.807.1.ap.711.Gheorghe Cioar?mîndr? T.744.1.E4.000LEI 47.2.ap.et.calea Călăraşilor.Elena.720LEI 15.800LEI 7.ap.sc.sc.2.ap 9 Brăila.nr.et.2.sc.1.936.232.nr.29 Brăila.et.201.T1.bl.Radu Negru.ap.452.335.ap.1.nr.51 Brăila.Simona Maria Ciocan D.str.et.sc.840LEI 11.16.81 Brăila.E4.Dorului.16.30 Brăila.bld.5.Nicoleta Ciobot? C.P2.et.Stelu?a Ciocan D.str.str.Alexandrescu.str.Ion Chiru G.560LEI 42.bl.bl.Spiru Haret.68 Brăila.3.ET.ap.C.199 Brăila.str.bl.60.916.2.3.sc.H.ap.ap.bl.080LEI 20.aleea Cocorilor.str.sc.85 Brăila.Elena Chisc?neanu L.bl3A.Nicolai Ciobanu G.B.20 Brăila.170 Brăila.488.185 Brăila.ap2 Braila.D4.sc.et.ap.sc.Micşunelelor nr.Gabriela Chiru D.36 Brăila.str.669.3.Petrache Ciobot? M.250LEI 3.sc.Ghioceilor.11 Brăila.2.sc.et.5 Brăila.299.080LEI 2.4.str.13.Adrian Cioarec T.str.et.5 Brăila.Costel Chiri?oiu O.nr.6.113.str.

str.720LEI 11.520LEI 90.1 Brăila.000LEI 18.Nicolae Cojocaru R.709.?colilor.Dorobanţilor.12.Gavrili?a Coco? C.str.Dumitru Coco? D.et.074.12 Brăila.5.520LEI 64.ap.254.str.Lucian Col? M.892.000LEI 23.nr.37 Brăila.blU.sc.bl.sc.800LEI 46.Radu Condrutz I.sc.845.bl.nr.nr.bl.Sebe?ului.13.nr.313.72 Brăila com.12 Brăila.nr.sc.bl O.Mangalia.6 Brăila.et.bl140.Victoriei.840LEI 13.Brazdei.400LEI 60.nr.ap.440.et.Daniela Beatrice Coliof N.Dorului .000LEI 41.9.45 Brăila.2.160LEI 8.str.488.sc.4.2 Brăila.A56.Mihai Coman C.str.Matilda Cîrlan V.20B.Marin Brăila.985.B5.A3.str.nr.4.C.ap.16 Brăila.bld.186.calea Călăraşilor.46.nr.Hipodrom.sc.30.Petre Constantin G.Gianina-Irina(Popa) Condruz P.sc.bl.nr.ap.bl.Miron Costin.str.Lauren?iu Paul Ciurea I.ap.3.ap.ap.Gropeni Brăila.et.9.599.Dorobanţilor.1.Independenţei.nr 47 Brăila.sc.B5.41 Constan?a.10.Marioara Clim S.39 Brăila.ap.str.260.sc.240LEI 14.Yrina Condrutz D.Ecaterina Elena Cîrneciu P.et.nr.7.1.Romic? Coco? D.4.8.Adriana Com?a D.2.450LEI 36.839.mun.str.ap.Mariana Coad? C.ap.bl C9.8 Brăila.nr.sc.102 Brăila.16.ap.880LEI 17.Piet??ii.4.ap.str.et.str.blH4.et.ap.3.bl.sc.str.24.Piet??ii.Roşiori.Albinei.sc.nr.calea Galaţi.2.3.027.bl.32 Timi?oara.ap.Geta Ciupitu C.str.Floarea Condrutz R.1.Mihaela Coman C.400LEI 6.000LEI 7.26.bl.920LEI 31.300LEI 135.Dochi?a Clo?caru V.bl. 5 Brăila.nr.040LEI 72.800LEI 49.305.17.56 Brăila.blD2.bl.Dorina.4.000LEI 41.1.nr.3.?oseaua Buzăului.ap.542.aleea Cocorilor.162 Brăila.3.zona Bucovina.aleea Cinematografului nr.ap.1.ap.bl.bl.915.ap.600LEI 49.str.3.405. 5 Brăila.Independenţei.com.nr.3.nr.ap.str.2.755.2.840LEI 2.Dudului.str.bl140.sc.nr.148.sc.1.372. 80 Brăila.985.Ştefan cel Mare nr.Hipodrom.et.bl.Ştefan Coliof ?.str.B25.str.Negru Vodă.6 Brăila.Constan?a Com?a C.1.364.nr.bl.et.000LEI 5.816.Alba Iulia.16 Brăila.sc.sc.2.160LEI 1.200LEI 21.str.nr.Brazdei.600LEI 24.bl.Cristache Constantin C.44 Brăila.M?xineni Brăila.Tudori?a Ciupitu G.1.bld.Ciuperc? I.160LEI 46.str.Progresului.160LEI 44.nr.16 Brăila.sc.C.260.1.58 Brăila.str.Independenţei.37 Brăila.409.aleea Policlinicii.str.2 Braila.320LEI 8.Ştefan Constandache I.aleea Culturii.sc.3.ap.Constan?a Constantin G.Brazdei.ap.785.055.blT4.Ionel Constantin A.360LEI 10.16.Ion Constantin Gh.16.nr.669.000LEI 7.sc.200LEI 102 .488.246.sc.bl.B18.972.bld.sc.G11.400LEI 4.nr.Daniela Coman S.Rodica Coman A.bl.779.str.Roşiori.Dorului .Grigore Coman M.bl.1.Marin Cocârlea N.133 Brăila.2.et.400LEI 11.306.nr.nr.48 3.840LEI 26.600LEI 16.600LEI 20.Adrian Coman I.Gabriela-Mirela Coiciu I. 5 Brăila.800LEI 9.420.000LEI 15.Panait Constandache B.I.720LEI 5.213 Brăila Brăila.Galaţi.2 Brăila.996.27 Brăila.D4.555.bld.sc.nr.Traian Demetrescu.Marius.2.ap.sc.000LEI 131.261.str.420LEI 33.ap.Piet??ii.ap.bld.733.13.str.Eugen Gruia Novac Ciupitu D.Rada Coman G.1.Mihai Cocârlea S.A7.nr.1.22 Brăila.B5.16.C.ap.ap.111 Brăila.Lina Colesniac M.bl.12.str.et.744.262.656.et.Danu? Coco? D.Cristian Doru Constantin A.ap71 Brăila.1 Brăila.2.340LEI 24.116.11 Brăila.6 Martie.R?ducu Constantin C.sc.600LEI 7.720LEI 12.9.Viorica Ciuperc? S.Piet??ii.26.5.3.1.3.653.et.et.483.11 Brăila.

542.27.24 Brăila.9.bld.12 Brăila.ap.57 Brăila.bl.bld.ap.280LEI 86.6.4.1.nr.bl.Daniel.aleea Culturii.150LEI 7.ap.640LEI 9.nr.sc.074.400LEI 101.360LEI 48.Gheorghe Coslov C.T?nase Lucian Cosma T.sc.280LEI 30.2.str.400LEI Brăila.sc.ap.ap.et.Adriana Costianu M.Ionel Constantin ?t.2.Florentina Creţu R.63 Brăila.B28.Irina Costache P.26.15.20.Maria-Georgeta Brăila.12.ap.45 Brăila.Constantin I.Rada Crăciun B.1.485.C.ora? Sinaia.nr.31 Brăila.ap.15.857.bl.Viziru 1.blAD2.Lauren?iu Creţu S.str.624.025.Valentin.sc.Aneta Cristescu Ghe.bl.nr.ap.ap.450LEI 1.sc.260.400LEI 16.413.920LEI 19.3.sc.Maria Cote? N.sc.853.200LEI 27.E4.ap.57.Plantelor.760LEI 21.C1.A56.078.124.ap.bl.400LEI 5.112 Brăila.46.sc.str.nr.aleea Cocorilor.ap.2.2.sc.bl.63.Virgil Croitoru M.str.A24.str.3.ap.sc.152.200LEI 2.Cîmpina.bl.3.3.Gheorghe Costin P.389.72.148.710.bl.1 Brăila.str.4.ap.100LEI 11.aleea Culturii.Daniela(Zainea) Costin M.sc.bl.000LEI 4.sc.bl.360LEI 37.400LEI 17.480LEI 102.calea Călăraşilor.280LEI 77.Sebe?ului.et.5.25 Brăila.Plevna nr.11 bis Brăila.str.127 Brăila.ap.Viziru 1.Lenu?a Corbu C.11.000LEI 12.Claudia.Sebe?ului.339.748.2.100LEI 2.ap.32 Brăila.Nicopole.str.12 Brăila.sc.10.965.calea Călăraşilor.sc.Marioara Creţu T.Marx nr.et.176.nr.Elena Creţu I.2.Anastasia Coslov C.800LEI 23.bl.str.K.Marioara Craioveanu F.267.calea Călăraşilor.ap.800LEI 37.196.calea Călăraşilor.21 Brăila.18 Brăila.337.str.320LEI 9.sc.Marcela.45 Brăila.000LEI 12.Tini?a Custur? A.Radu Negru.Erou Comisar Popovici.bl.calea Călăraşilor.pia?a Hristo Botev.8.str.262.sc.ap.4bis sc.str.D.ap.ap.15.035. 1Decembrie 1918.Alb?.791.ap.489.348.Florica Constantin ?t.000LEI 43.nr.640LEI 21.41.1.Dorobanţilor.bl.Petre Craioveanu A.sc.3.14 Brăila.080LEI 3.513 Brăila.840LEI 6.Tudorel Creţu T.sc.et.Dorobanţilor nr.13 Septembrie nr.ap.7.Raluca Constantin ?t.Octavian Cătălin Coroiu ?t.Lauren?iu Cornel Cr?can? D.191.str.818.D2.et.562.nr.str.4.Alm?jului.Dorobanţilor nr.6.ap.sc.000LEI 33.644.Victoriei.nr.1.bl.bl.nr.bl.Gheorghe Cri?an Gh.R?di?a Cr?i?eanu I.400LEI 145.Maria Creţu T.sc.2.700LEI 16.et.nr.24 Brăila.et.Comuna din Paris. 63 Brăila.1.nr.781.8 Brăila.Mihaela Mirela Cova?? V.68.Teodor Cozereanu D.48 6.ap.Gheorghe Cri?an I.Ri?a Creţu R.1.I.297.203.sc.Lenu?a Constantin V.Stelu?a.800LEI 38.600LEI 30.bl.040LEI 36.A.bl.nr.bl.bld.str.bl.12.C2.et.644.12.790.Denisia Cristescu N. nr.400LEI 40.bl.45 Brăila.sc.bl.2.27.Obor.Grivi?ei.Dorobanţilor nr.Tudorel Costache S.sc.Dorobanţilor.3.ap.26 Brăila.430.nr.397.ap.nr.bl.1.str.nr.94 Brăila.4.bl.2.600LEI 231.Stoica Constantinesu ?t.blS.Maria Croitoru V.str.920LEI 48.3.str.960LEI 22.C.nr.800LEI 24.400.023.calea Călăraşilor.969.blV1.7.Maricica Cotig? V.400LEI 47.400LEI 22.Costica Cotea R.ap.mun.198.Iuliana Cormienco D.2.nr.bld.Aleea ?tiin?ei.127.B1.sc.Viziru 1.Marian Cuclea S.2.7.sc.bl.35 Brăila.6.68.267 Brăila.sc.ap.400LEI 18.56.4 Brăila.1.30 Brăila.208.et.111 Brăila.B. 80 Brăila.720.ap.Bld.18 Brăila.sc.303.Ştefan(decedat) Cote? V.Violeta Cristescu I.106 Brăila.B23.nr.nr.Bld.15.bl.nr.Plutinei .6 Brăila. Iuliea Copae C.Costel Cr?i?eanu I.600LEI 40.1.A24.et.sc.669.27 Prahova.680LEI 8.9 103 .3.2.101.3.2.538.

Ghi?a Dinu C.sc.3.ap.Sicu?a Davidescu G.aleea Policlinicii.Fănica David D.sc.et.ap.000LEI 22.str.ap.744.Viziru 3.24 bis Brăila.286.80.3.calea Galaţi.42.et.419.712.600LEI 52.070LEI 18.2.160LEI 59.Maria Dima S.b3.Dorobanţilor.sc.bld.str.4.Ion Dinu Gh.2.Viziru 3.sc.5.bl.?colilor.000LEI 694.bld.str.200LEI 8.Gabriela Davidescu M.280LEI 320.35 Brăila.7.B4.str.Vasile D?nciuc V.680LEI 46.ap.1.26.bl.ap.bl.str.Ştefan Dimache V.600LEI 63.10 Brăila.bl.19 Brăila.3.nr.nr.648 104 .1.37 Brăila.1.2.ap.ap.Independenţei.Elena Dinu I.Vasile Diaconu T .str.480LEI 26.Gheorghe Dinescu N.B3.nr.Constantin Despa N.A55.nr.240LEI 18.Hipodrom.83 Brăila.920LEI 95.bl.Mircea Vodă.nr.sc.Petre Deaconu C.B13.16 Brăila.21 Brăila.2.ap.calea Călăraşilor.190LEI 11.B.120LEI 25.nr.980LEI 39.24 bis Brăila.Hipodrom.2.nr.bl.str.2.str.bl.bl.000LEI 63.400LEI 12.str.S.Odessa.1.288.Aglaia Dinu S.000LEI 10.nr.str.sc.Daniela (Platon) Curcumeli A.B3.str.Hipodrom.bld.blB3.1.bl.67 Brăila.11 Brăila.Virgil Curcumeli I.et.14.str.9 Brăila.Industriei.52 Brăila.000LEI 55.ap.Marioara Copae Gh.200LEI 14.ap.12.str.C?lug?reni.sc.967.Ioana Diaconu S.B23.sc.Dorobanţilor.str.Ioana D?nciuc N.sc.str.nr.Antoneta Curcumeli A.600LEI 82.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.str.1.sc.000LEI 33.3.297 Brăila.97.bl.ap.288.ap.639.Stancu (decedat) Brăila.297.Sanda Dermengiu V.800LEI 5.440LEI 28.273.Sebe?ului.880LEI 4.ap11 Brăila.294.Adriana Dicu S.379.1.787.669.sc.82 Brăila.nr.157.ap.1.372.738.nr.2.Apollo .nr.342.ap.sc.200LEI 91.et. 30 Brăila.Dorobanţilor.Neculai Damian A.bl.21 Brăila.Sorin.str.5.6 Brăila.nr.bl.Dorobanţilor.67 Brăila.et.1.str.2.str.1.A4.7bl.Stana Dicu A.H.67 Brăila.22 Brăila.94 44.bl.sc.Dudului nr.Ion Dinu S.sc.Viziru 1.A5.7 Brăila.Mihalache Datcu G.Cucoane? S.David Praporgescu.Carpa?i.1.ap.str.164.612.26 Brăila.nr.529.H3.680LEI 175.bl.003.800LEI 58.356.nr.000LEI 39.14.Tudorel Emil D?nciuc V.ap.1.120LEI 9.Comunarzi.ap.George Devald I.et.nr.sc.bl.nr.24 Brăila.Independenţei nr.Hipodrom.2.1.1.40 Brăila.81 Brăila.Unirii.sc.1 Brăila.Ene Dinu G.sc.sc.str.bl.494.E.sc.ap.12 Brăila.Paraschivula Dediu N.073.80.str.Almajului.4.2.Plevna.14 Brăila.Maria Dima S.b3.Ion Dan V.H3.000LEI 21.nr.400LEI 5.9.str.H5.082.str.826.ap.bl.ICSIM.313.1.bl.Lenu?a Dediu G.938.23 Brăila.20 Brăila.313 Brăila.674.A.bl.313.Culi?? Dicieanu I.bd.Victor Deaconu T.280LEI 60.Mariea Dinicu T.ap.ap.str.sc.3.blM11.320LEI 81.bl.Oborului.nr.Sult?nica Datcu M.Hipodrom.B17.str.Gen.M1.320LEI 24.050LEI 70.8.et.sc.ap.Georgic? D?nescu C.422.nr.calea Galaţi.313 Brăila.ap.Ion Datcu B.3.bl.ap.280LEI 20.sc.B14.str.Apollo .Dumitra Cursaru I.Steriana Damian St.079.bl.ap.3.274.3.str.4.et.880LEI 44.ap.560LEI 13.Neculina D?nciuc D.818.610.1.82 Brăila.270.sc.bld.Mioriţei.440LEI 18.648 Brăila.ap.str.nr.sc.409.320LEI 8.sc.186.598.bl.935.calea Călăraşilor.36 Brăila.ap.1.Valer Dinu D.370LEI 198.sc.bl.67 Brăila.59 Brăila com M?xineni Brăila.1.786.sc.ap.924.66.nr.600LEI 50.bl.482.1.480LEI 10.bl.Plevna.932.Ion Dinu A.ap.bl.1.nr.Independenţei.920LEI 13.sc.nr.AB4.600LEI Brăila.1 Brăila.Zamfir Dasc?lu S.Planelor.bl.sc.bl.856.680LEI 115.2.10.17.7.401.Iulian David D.957.nr.cart.Maria Cursaru A.139 Brăila.ap.sc.Piet??ii.407.800LEI 10.Constantina D?n?il? M.34.8.Cometei nr.4.ap.44.276.aleea Chimi?tilor.str.151.300LEI 71.nr.ap.nr.et.H5.bl.str.1.5.Theodor Aman nr.G9.sc.bld.1 Brăila.E.nr.7.2.sc.bl.

sc.aleea Mecanizatorilor.bl.calea Călăraşilor.60 Brăila.2.8.com.15 Brăila.nr.et.490LEI 79.9 Brăila.bl.400LEI 17.108.Cetăţii.40 Brăila.?colilor.ap.nr.604.3.bl.3 Dumitra?cu N.nr.ap.Radu Brăila.534.4.3.26 Brăila.str.str.325 Brăila.bloc 28.nr.Cometei.760LEI 15.2.400LEI 18.1.ap.139 Brăila.116.497.str.64.Viziru 1.Vasilica(Docsan) Dr?gu? S.Mih?i?? Doag? P.1.Constantin Brăila.434 Brăila.3.48 Brăila.267.sc.Trandafira Doag? G.674.C?r?midari.Gane Dogaru I.nr.Popovici.60 Brăila.528.sc.Mihai Bravu nr.250.25.128 Brăila str.P3.sc.Angela Brăila.67 Brăila.7 Dumitra?cu I.52 Brăila.000LEI 86.Alexandrina Vechi Dulman N.600LEI 46.5.bl.str.Roşiori.sat Scor?aru Drogeanu R.Piet??ii.Ecaterina Teodoroiu.5.3.ap.sc.14 105 .Rahova 423 Brăila.6 Martie nr 29 bis Brăila.ap.2.sc.sc.1.A61.Doini?a Dr?gulin T.bl.str.nr.sc.157.bl.Marian Dragomir C.ap.ap.935.Rândunicii.583.2.bl.520LEI 12.bl.sc.sc .blR.7 Dumitrescu O.923.680LEI 5.str.14.1.Mihaela Dragomir Gh.bl.43.3 Brăila.nr.Dorobanţilor.nr.sc.4.B.223.320 518.?colilor .11 Dumbrav? I.564.B15.nr.com.Petru Dobre I.920LEI 4.Sabina Dragostin I.ap.A.sc.ap.et.et.Soarelui.1.nr.A51.nr.200LEI 29.ap.Manea Brăila.nr.str.37 Braşov.Niţă Dragomir Gh.52.str.Erou C.cart.Ciprian Porumbescu nr.246.600LEI 24.aleea Cinematografului.242.Doinei nr.19 Viziru 3 Brăila.783. Dr?gu? S.667.818.7.nr.str.Eugen Dr?ghici P.74 Brăila.087.str.str.2.nr.sc .252.789.calea Bucureştilor.D2.bl.2.str.000LEI 5.Dinu V.Piet??ii.000LEI 4.Filofteia Dragoş T.sc.29.Ionel Dobre C.240LEI 23.4.3.A10.str.28.ap.711.Ion Brăila.69 Duminic? Gh.str.Stanciu Dragomir I.str.bl.str.str.bl.str.sc.840LEI 27.4.Nicolae Dr?gulin T.Independenţei.4.bl.5.000LEI 49.C5.Dorobanţilor.Hipodrom.920LEI 64.13 Brăila.calea Călăraşilor.337.587 Brăila.str.nr.nr.nr62 Brăila.nr.ap.ap.Adriana Nicoleta Dragomir N.39 Dumitran? G.sc.160LEI 57.750LEI 64.2.31 Brăila.ap.Geta Dr?gan Gh.Leonard Dobric? I.120LEI 14.400LEI 28.162.B17.306.Georgel Dragomir S.ap.Mariana Dragomir C.600.nr.780LEI 78.str.Constantin -Grigore Brăila.600LEI 30.ap.000LEI 28.Florentin Brăila.Turn.sc.et.240LEI 40.880LEI 17.et.sc.Aurel Dr?ghici C.Maria Dobre C.29.4.str.?colilor.Dumitru Brăila.ap.66 Brăila.str.2.000LEI 11.Bogdan Petriceicu Hajdeu nr.ap.bl.400LEI 72.bl.306.nr.1.bl.512.ap.1.Dumitrel Brăila.6.Georgeta Brăila.Abatorului.ap.320LEI 47.619.ap.Tudor Vladimirescu Brăila.Ionel 43 Drogeanu P.240.str.blA1.065.Vasile Donose C.Ştefan cel Mare nr.927.Silvia Dragnea M.2.bl.119 Brăila.Nicu Dondas I.33.bl.200LEI 60.080LEI 11.600LEI 6.str.456.37.H2.693.800LEI 25.000LEI 106.et.23 Brăila.1.Galaţi.2.sc.nr.Radu Negru str.560LEI 28.ap.Ion Ghica nr.bld.C.000LEI 6.nr.Lina Dog?rescu D.965.480LEI 62.624.Gina Baiadero Doag? D.C5.str.Sofia Dobre T.nr.K.Dorobanţi.bld.bl.400LEI 31.U.bl.Albinei nr.et.sc.600LEI Brăila.035.Elena Dobo? M.1.23 Dumitra?cu D.et.et.str.str.Ghioceilor.325 Brăila.nr.28 Brăila.Doinei nr.004.880LEI 12.8 Brăila.?colilor.120LEI 4.Stancu Dog?rescu M.Roşiori.AG.6.1.A8.str.360LEI 22.str.Cosmin Lari Dr?ghici D.aleea ?tiin?ei.400LEI 38.bl.ap.3.20 Brăila.B1.str.523.Maria Dragomir S.1.Tudor Vladimirescu.nr.5.sc.520LEI 28.ap.968.086.Marioara Dobre M.579.565.840LEI 88.978.sc.

H.ap.bl.Octav Doicescu.55 Brăila.sc.nr.nr.Independenţei.bl.57 Brăila.Carmen Enea T.nr.1.ap.sc.296.str.ap.Elena Brăila.800LEI 14.sc.320LEI 10.3.sc.sc.361 Brăila.Roşiori.Grigore Eremia A.str.709.nr.1.str.1.Milcov.520LEI 22.47.040LEI 8.nr.nr.nr.bl.1.724.et.4 Brăila.F5.ET.Givi?ei.135.Petroli?tilor.Mariana Enache G.Ghioceilor.36 Brăila.bl.Nicu Durbac? U.Rahova.sc.104 Brăila.34 Brăila.800LEI 26.243.ap.bl.bl.Jeana Eni?or V.Petre Enache D.Niculina Economu G.Stelu?a Eftimie Gh.et. 64 Brăila.4.Ştefan Dumitru I.B5.2bis.nr.480LEI 3.7 Brăila.Dobre Enache D.186.323.138 Brăila.bl.Relu Eni?or I.320LEI 6.bl.463.262.nr.Sorin -Florin Economu I.250LEI 161.000LEI 59.19 Brăila.5.Liliana Eni?or I.583.1.63.Vasile Eftimie G.Ionel Dumitru R.Hipodrom.Daniel Efteme I.3.400LEI 6.Grafina Echimescu I.2.str.str.nr.et.674.bl.656.str.ap.D?nu? Enache I.1bl.nr.20 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.Givi?ei.47 Brăila.Givi?ei.F5.240LEI 731.SC.16.ale.str.sc.com Sili?tea sat Muchea Brăila.7.63.nr.6 Brăila.str.nr.11.nr.000LEI 25.800LEI 105.ap.600LEI 7.B.4.922.8 Brăila.sc.C1.bl. nr.1.874.680LEI 518.223.57 Brăila.760LEI 4.5.et.17 Brăila.558.880LEI 5.5 Brăila.63.740.et.223.Ştefan Cel Mare .35.str.ale.A13.sc.str. Marian Eftimie I.str.bl.20.2.nr.2.A49.387.B18.nr.et.str.3.600LEI 38.000LEI 46.744.120LEI 2.5.68 Brăila.str.Cocorilor.B.str.Mihaela.AP.000LEI 61.840LEI 29.str.B5.27.bl.ap.19 Brăila.4.Şerban Ene M.ap.bl.2.sc.914.B.Gheorghe Cristian Erencev P.35. et.com Sili?tea sat Muchea Brăila.Marcel Enache T.A.949.Steliana Ene C.ap.?colilor .2 4.sc.188 Brăila.300LEI 21.760LEI 157.842.Marinel Epure I.271.str.093.nr.nr.nr.B11.str.ap.20 Brăila.040LEI 30.360LEI 15.740.str.55 Brăila.750LEI 28.ap.D2.Ştefan Cel Mare .45 Brăila.352.str.48 Brăila.ap.ap.Octavian Dumitru G.ap.Galaţi nr.080LEI 39.Borze?ti.Simion B?rnu?iu.Ilie Efteme N.str.148.227.Timi?.Agricultori nr.10.Niculai Dumitru P.974.32 Brăila.Tudori?a Epure S.str.120LEI 6.560LEI 7.17 Brăila.288.200LEI 106 .290 Brăila.str.16.111.1.nr.str.nr.str.593.ap.Ion(decedat) Du?u R.Aurel F?rca? V.Ana Maria Dumitru N.C1.Timi?.bl.str.nr.bld.bl.Dumitru Durbac? I.Constantin Nottara.et.3 Brăila.3.ap.calea Călăraşilor.Rada Ene V.Roşiori.aleea Cocorilor.1.str.19 Brăila.nr.nr.sc.600LEI 96.25.384 Brăila.200LEI 31.Dumbrava Ro?ie nr.bl.str.8.nr.1.nr.47 Brăila.ap.760LEI 35.nr.2.A27.000LEI 3.34 Brăila.935.ap.Dej .str.41 Brăila.Milcov.47.000LEI 34.calea Călăraşilor.bl.701.Tineretului.ap.Ghioceilor.A53.nr.215.nr.Mariana Mirela Efteme M.sc.D4.sc.bl.str.Toma Enache I.560LEI 16.000LEI 19.Roşiori.000LEI 40.720LEI 31.2.7.bld.148.007.str.B.bl.ap.9 Brăila.19 Brăila.571.bl.Viziru 1.48 Brăila.Viziru 3.Mi?a Dunose P.Dumitrescu V.str.str.600LEI 47.Rahova.Gabriela Efrosi I.Aneta Efteme I.3.nr.ap.Valeriu(decedat) Eni?or M.Claudia F?g?r??anu N.bl.sc.Dobric? Ene G.520LEI 33.1.Givi?ei.ap.Independenţei.ap.5.calea Călăraşilor.678.Dumbrava Ro?ie nr.A.116.14.202 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.sc.Ion En?chescu V.sc.202 Brăila.223.sc.882.200LEI 20.200LEI 35.440LEI 3.bl.?colilor .str.22 Brăila.nr.bl.Maria(Alm?jan) F?g?r??anu A.2.sc.Gabriel Eremia P.5 Brăila.str.722.

217.078.ap.1.str.Ioana Florea C.Oborului.str.calea Călăraşilor.637.500.15.10 Brăila.ap.sc.2.480LEI 21. nr.bl.AG1.sc.Vidin bl.Hipodrom.000LEI 7.Vasilica Gheorghe St.nr.et.bl.17 nr.str.sc.I3.Stelu?a Gavrilă V.aleea Margaretelor.2.120LEI 7.al.2.017.Camelia Georgescu C.str.080LEI 72.nr.nr.080LEI 34.Amurgului.Maria Gavrilă S.str.1.ap.2 bis.H2.ap.337.sc.2.sc.Comisia Central?.1.sc.ap.540LEI 53.640LEI 44.et.sc.116.Plevnei nr.7 Brăila.sc.ap.640LEI 10.53.sc.Bela Filote T.nr.186.str.sc.ap.807.A58.George Enescu nr.2.Marian Galaction Viorica Garbacev P.sc.000LEI 3.81 Tulcea.str.sc.18 Vrancea.Micşunelelor.Marioara Frone A.14 Brăila.Zenobia Brăila.8 Brăila.ap.1Decembrie1918.Pompiliu Gheorghe S.Georgeta For?u V.Obor.2.87 Brăila.nr.Soarelui.129.bl.29 Brăila.Maria Gheorghe G.ap.Călăraşilor.bl.ap.bl.4.Stoiana Gheorghe C.2.200LEI 9.837.3.blAB1.Obor.4.160LEI 47.et.nr.2.1Decembrie1918.sc.et.calea Galaţi nr.1.Ion Fekete A.Radu Fr??il? E.str.ap.AC2.nr.Piet??ii.et.nr.str.str.bl.al.sc.bl.E1.A4bis.et.Georgia Fusaru I.ap.40.208.64 Brăila.1.Horia F?sie R.AC2.sc.nr.65 Brăila.2.32.280LEI 92.4.sc.nr.1.Corneliu Fornea S.ap.ap.Marian Ghel? M.nr.sc.2.ap.str.sc.str.118 20.nr.600LEI 23.920LEI 39.100LEI 3.Tineretului .et.ap21 Brăila.sc.B9 bis.960LEI 39.A.Foc?ani.et.340LEI 120.1.47 Brăila.nr.et.Costel Gavriliuc M.ap.bl.Tudori?a Gheorghe A.052.Nicoleta.str. Roşiorilor.str.000LEI 31.str.7.et.str.bl D8.bl.66 Brăila.bl.66 Brăila.55 Brăila.bl1.Stoica G?lbina? S.600LEI 5.812.bl.sc.sc.2.2.ap.Lenu?a G?geanu G.sat Hanu Conache Brăila.Marieta Gagu I.1.200LEI 3.sc.4.bl1.Stelian Gheoca M.160 Brăila.28 Brăila.459.2.2.413.sc.str.D.ap.ap.000LEI 140.ap.580.sc.098.941.Nottara.159 Brăila.35.ap.5.A.Rone Gheorghe I.1.bl B.str.988.54.640LEI 44.bl.000LEI 34.472.000LEI 58.118 Brăila.616.ap.957.47.193.2.1 Brăila.ap.280LEI 8.I.3.4.Stelu?a Gheorghi?? G.966.bl.bl.nr.bloc C2.4.nr.Georgeta Gheorghe C.323.8.Industriei.16 Brăila.198.102.800LEI 28.586.206.Gu?a(decedata) G?geanu I.bl.B.571.ap.9 Galaţi.1.C.120LEI 52.37 Brăila.3.1.640LEI 23.040LEI 36.bl.29.129.Ionel.3 107 .Rozalia Fekete B.10.1.Anica Anişoara Gheorghe Ghe.ap.53 Brăila.4 Brăila.140.bl.str.Plevnei.E1.6 Brăila.1.str.37.sc.880LEI 21.nr.90 Brăila.960LEI Brăila.960LEI 136.et.Radu Geant? A.1.ap.040LEI 11.et.et.771.et.5.160LEI 11.Elisabeta Florias H.288.sc.4.3.D1.560LEI 8.6 Brăila.333.10 Brăila.str.372.str.et4.040LEI 2.520LEI 7.ap.3.ap.bloc E.5.Călăraşilor.sc.C.ap.str.ap.nr.Ghioceilor.et.927.str.str.300LEI 4.4 Brăila.62.?colilor.Oborului.nr.G3.al.370 Brăila.A14.sc.Independenţei .240LEI 11.351.339.sc.ap.800LEI 4.560LEI 25.F?sie R.27 Brăila.Cinematografului.816.1.Hipodrom.7.str.409.sc.1.733.11 Brăila.sc. bl.1.A.12.055.7 Brăila.et.64 Brăila.str.18 Brăila.11.C.000LEI 115.ap.Br? tianu.2.sc.Hipodrom.Gheorghe Gheorghe S.nr.000LEI 145.bl.135.sc.6.3.calea Galaţi.5.nr.Ion Gheorghe D.nr.calea Galaţi nr.D.15.bl.2.bl.910.647.2.Cuza nr.sc.ap.1.4.Iancu Gabrovschi I.bl.nr.Trandafirilor.022.?colilor.str.H6.200LEI 11.1. bl.str.bl.300LEI 217.323.Ioana Fortu I.ap.Gabriel Aurelian Fr??il? D.bl.ap.96.972.760LEI 119.Ion Gagu S.Iordan Gheorghi?? G.bl.13 Brăila.G1.1.str.Niţă Gu?oi I.Cornel Finc V.312.bl.Smîrdan.str.2.Daniel Gheorghe N.14 Brăila.360LEI 4.bl.Ştefan Gheorghe S.nr.?colilor.2.Gabriela Frîngu V.Independenţei .5.nr.Vasile Flueraru G.sc.593.

480LEI 5.sc.1 Brăila.bl.744.15 Brăila.sc.G-ral Eremia Grigorescu.5.5.160LEI 1.Victoriei.5 Brăila.800LEI 55.2.G3.str.1.331.000LEI 46.66 Brăila.4.Lucian Ioan Giurgiu N.ap.B1.Cornel Ghiga I.11.nr.600LEI 66.Plantelor.264.246 Brăila.67.017.Paul Grigore M.com Chiscani Brăila.1.4.Gica Ghioca I.25.5.22 Brăila.8.str.A1.8.str.sc.B4.bl.Poet Gr.str.I 2 .et.L2.Rândunicii nr.bl.Costică Gur?u S.160LEI 12.bl.et.600LEI 2.bl.ap.bl.22 Brăila.Roşiorilor.A1.70 Brăila.et.str.73 Brăila.8. Alexandrescu.Lucica Golea V.588.sc.1 Brăila.2.nr.736.Călăraşilor.ap.Marian Ghe?u N.560LEI 10. Brăila .706.str.bl.7.440.ap.Virgiliu.Daniela Ghi?? U. Brăila.084.nr.ap.Gheorghe Giurgea I.A22.5 Brăila.Dorobanţilor.nr.nr.593.ap.020.Deva.Niculina-Coralia Gorgan T.Georgeta Gur?larg? Gh.744.str.1.041.840LEI 19.663.757.000LEI 20.nr.str.280LEI 35.Sica Gl?van A.nr.bl.84 Brăila.Anica Ghe?u P.sc.1.22 Brăila.225.2.400LEI 29.000LEI 48.000LEI 43.nr.12 Brăila.4.60 Brăila.str.str.Maria Giurgiu I.Dumitru Grigore S.1.1.360LEI 17.560LEI 85.ap.Rubinelor.4.bl42 bis ap 7 Brăila.str.600LEI 108 .683.str.str.bl.ap.str.292.5A.George Co?buc nr.Ioana Gheorghiu A.L2.A23.36.A56.400LEI 29.bl.3.et.sc.1.bl.Hipodrom.25 Brăila.174.041.13 Brăila.920LEI 88.400LEI 66.Eugeniu Gherghiceanu T.nr.Viziru 1.640LEI 12.sc.000LEI 32.120LEI 27.B.17.str.bl.Gheorghi?? I.1.Mihail Kog?lniceanu.ap.600LEI 29.et.sc.str.bld.Ghi?? Grosu G.Maria Gur?u S.A.str.Independenţei .sc.sc.sc.sc.bl.Independenţei .et.800LEI 93.282 Brăila.I.Celulozei.10.sc.ap.ap.nr.Victoriei.str.str.str.A56bis.Dorobanţilor.sc.bl.ap.2.415 Brăila.str.sc.bl 37 sc.nr.8.sc.et.Viorel Ghica D.674.Antoneta Grozea P.Dumitra (decedat?) Gur?u R.600LEI 20.Micşunelelor.bl.Virgil Grosu M.sc.bld.bl.120LEI 4.Georgeta Ghido S.32 Ialomi?a.ap.610LEI 33.Oborului.7 Brăila.bl 21 .bl.2.str.ap.Ghioceilor.ap.Vlad Grosu-Bodosca V.nr.Hipodrom.Iulia -Mariana Ghi?? N.et.27 nr.Oborului.23.nr.bl.str.360LEI 24.Mihail Kog?lniceanu.53 Brăila.str.nr.nr.60 Brăila.ap.560LEI 34.Mitu Ghiorman M.Georgeta Giurca Stelu?a Giurgea I.ap.160LEI 34.2.640LEI 118.282 Brăila.str.3.Maria Gorgan N.3.240LEI 21.32 Brăila.Grivi?a.sc.str.ap.sc.ap.863.40.Vasilica Golog?neanu N.020.Independenţei .1.600LEI 72.Constantin Ghe?u P.055.350.2.aleea ?tiin?ei nr 1.8.ap.str.ap.84 Brăila.Roşiorilor.str.913.1.4.bl.str.4.11.str.nr.ap.000LEI 15.20 B .bl.str.386.nr.34 Brăila.892.300LEI 30.558.Florian Gheorghiu V.162.sc.ap.ap.16.808.ap.B.bl.8.35 Brăila.bl.1.sc.24.Călăraşilor.Călăraşilor.et.297.3.26 Brăila.bl.ap.60 Brăila.bl.ap.sc.Popovici.ap.B.30.sc.348.nr.17.24 Brăila.bl.str.63 Brăila.Dumitra Grosu M.sc.G-ral Eremia Grigorescu.Industriei.465.str.685.86 Brăila.B5.Dumitru Gîlceava D.Georgeta Grigora? M.sc.800LEI 8.3.1.str.4.1.2.3.558.227.bl.com Traian.ap.Gheorghe Brăila.640LEI 24.sc.Oborului.069.et.et.G-ral Eremia Grigorescu.200.Şerban Goleanu D.et.str.Micşunelelor.Maria Gur?u N.41 Brăila.446. Brăila.Jana(Dimache) Ghilin?? I.bl.215 Brăila.et.Erou C.str.sc.36.Marius Gur?u E.Ion Vodă Cel Cumplit.640LEI 15.sc.Eugenia Grecu I.ap.1.nr.sc.Silistraru Brăila.Gina.320LEI 15.000LEI 20.bl.nr.nr.26 29.174.Marcela Tincu?a Greb?nu? M.3.348.160LEI 31.str.3.bl.56 Brăila .360.000LEI 17.nr.2.31.ap.55 Brăila.AD2.800LEI 10.sc.1.et.bl.890.300LEI 24.Victoriei.Mihai Bravu.nr.1.nr.Geta Ghe?u I.str.11 .C.8.1.56.Didina Gorgan G.10.nr.2.Abatorului nr.ap 24 Brăila.B.ap.str.1.041.Independenţei .B.nr.385.Călăraşilor.667.

Carmen Hianu V.sc.33 Brăila.400LEI 11.A27.2 Brăila.3.et.2.1.000LEI 138.037.87 Brăila.V1.3.nr.27.Comuna din Paris nr.112 Brăila.25 Brăila.140LEI 16.Grigore(decedat) Gurgu I.bl.ap.40.Industriei.2.3.Rada Ion C.Florea Brăila.et.D2.3. str.Marius -Constantin Horne? N.4.Tinca Iancu I.Daciei.49 Brăila.400LEI 87.2 Brăila.bl.376.bl.str.Constantin Ilie A.984.sc.Eugenia Ion C.ap.2.Sica Gurgu Leontina Galaction D?nu? Hagiu I.190.760LEI 15.nr.400LEI 35.Sulina nr.Eugenia Gurgu A.sc.Georgiu Hîrjoghi I.8.3.O5.64 Brăila.Sulina nr.bl.str.str.200LEI 12.bl.Dorobanţilor.6.440LEI 1.bld.34 Brăila.2.000LEI 17.2.12.180.nr.15 Brăila.nr.sc.768.str.et.608.550.Valerian Iulian Iaba Ghe.ap.2.bld.4.27 Brăila.sc.512.et.1.Sebe?ului nr.22.N4.77 Brăila.bl.Maria Iancu Gh.965.sc.B3.Progresului.ap.400LEI 28.Ana Ip?tescu nr.194.73 Brăila.10.954.Mariana Iconaru M.71 Brăila.str.49 Brăila.G-ral Eremia Grigorescu.96.800LEI 7.str.27.12.str.659.1.str.Oborului.str.ap.Stoica Iancu M.143.Viorel Ilie I.Georgeta Iancu G.4.Gur?u V.Sandu Aldea nr. nr.P2.834.bl.et.com.nr.bl.7.str.260.sc.200.str.8.et.str.Ecaterina Iancu G.19.ap.Dumitru Iancu S.ap.455.300LEI 35.bld.nr.840LEI 14.Simion B?rnu?iu.bl.2.sc.153.sc.3.ap.nr.sc.Gica Horne? N.3.2.bl.440LEI 82.120LEI 1.1.str.30 Brăila.25bis.nr.et.3.32 Brăila.560LEI 8.2.et.200LEI 52.7.R1.600LEI 5.calea Călăraşilor.Deltei nr.Calea Galaţi.str.Stan Horvart N.25bis.Aurelia Hodor P.40.ap.35.520.str.496.470LEI 68.000LEI 61.ap.8.520LEI 38.200LEI 11.560LEI 25.77 Brăila.560LEI 7.Fani Huiu Gh.AB1.Viziru 1.078.000LEI 33.300LEI 72.000LEI 357.sc.str.str.Marius-Cătălin Ifrim G.Ion Horne? V.400LEI 6.str.2.800LEI 12.55 Brăila.et.et.8 Brăila.800LEI 141..ap.373.bl.Ilinca Ifrim N.bl.nr.2.Octavian Alin Ilie G.Marius Ichim N.sc.ap.str.12 Brăila.nr.sc.V1.325.Mariana Huiu I.str.sc.G-ral Eremia Grigorescu.bl.bld.Milcov.372.Clira Horne? N.469.1.Neculai Ichim N.ap.sc.str.Comuna din Paris nr.186.Vasile Iliescu M.ap.7.4.blA1.2 Brăila.860.20 Brăila.34 Brăila.bl.ap.044.ap.200LEI 20.Tudor Vladimirescu Brăila.Oborului.Zambilelor.157.000LEI 27.29 Brăila.067.059.920LEI 26.38 Brăila.27 Brăila.Daciei.2.2ap.nr.bl.1 Brăila.calea Galaţi.2.Lina Iacob S.Şerbana Iconaru T.et.?colilor.nr.Dorobanţilor.667.81 Br?il.20 Brăila.ap.20 5.Eufrosina(decedata) Iancu D.nr.2.com.485.360LEI 23.653.E.sc.3.225.Dorobanţilor.800LEI 10.nr.str.906.Ulmu Brăila.Tufe?ti Brăila.et.ap.200LEI 44.ap.3A.bl.000LEI 32.544.sc.?colilor-Hipodrom .bl.sc.57 Brăila.Stan Iconaru I.082.48.967.B.nr.A2.ap.8.Ipote?ti.Daniela Horne? D.200LEI 12.800LEI 72.2.120LEI 110.1.bl.ap.280LEI 16.186.000LEI 4.ap.722.000LEI 30.ap.Victoriei.Vasile Iconaru S.Ipote?ti.bl.bl.bl.976.aleea ?nv???torilor.A55.28.str.Panait Hovart N.ap.Adriana Ignat C.4.223.Victoriei.sc.34 Brăila.Ioana Hariuc D.Margareta Harnagea I.sc.260.str.ap.com.bl.218.15 Brăila.aleea Margaretelornr.52.320LEI 5.11 iunie sc.Progresului.str.bl.sc.bl.nr.nr.980.1.nr.nr.blG9.6.ap.800LEI 109 .sc.str.str.523.2.400LEI 60.bl.Gheorghe Iconaru S.Hipodrom.760.4 Brăila.800LEI 49.bl.409.264.ap.sc.nr.Matilda Iacob C.Fr?sinica Ichim G.400LEI 51.Eugenia Gurgu G.3.61 Brăila.C.

4.32.60 Brăila.32.D.nr.sc 3.5.et.8.sc.898.49 Brăila.40.2.1Decembrie 1918.sc.376.sc.5 Brăila.Viziru 2.160LEI 2.sc.ap.16 Brăila.nr.N2.2.Marin Ion I.62 Brăila.5 Brăila.SavasTiţa Ivan V.nr.ap.667.000LEI 579.bl.315.3.000LEI 11.10 Brăila.21.2.040LEI 2.C1.str.3.280LEI 56.440LEI 117.str.blC.Margareta Ion T.4.24 Brăila.sc.400LEI 12.925.3.800LEI 66.ap.Costică IoNiţă G.et.str.682.nr.et.800LEI 70.1.720.str.str.Lenu?a Istrate A.480.sc.141.000LEI 15.str.Gen.75 Brăila.sc.920LEI 170.str.1.ap.Gherea nr.ap.Celulozei nr.sc.3.bl.Mihai Iordache G.3.Cocorilor.16.1.nr.Valeria Iordache F.?colilor.200LEI 13.Sebe?ului.bloc F3.411.477.bl.967.bl.Marcela IoNiţă D.MESTEAC? N.A10.488.Anica Ivan M.60 Brăila.nr.sc.bl.600LEI 42.360LEI 10.ap.nr.Petrana Ivanof N.nr.ap.ap.16 Brăila.M?rului nr.303.3.bl.691.12 Brăila.Călăraşilor.2.66 Brăila.str.6.ale.ap.400LEI 19.sc.000LEI 110 .ap.8.sc.F3.Hipodrom.1.ap.bl.361 Brăila.ap.240LEI 38.bl.Doru Jica D.ap.900.Dumitru Iorga N.bl.aleea Chimi?tilor.blD1.631.1.str.ap.et.3.674.57 4.Nicu?or Jantea Z.nr.Cristiana Ion I.B3.200LEI 42.200LEI 2.nr.000LEI 5.Neftodie Iv?nescu A.83 Brăila.45 Brăila.B3.Călăraşilor.Tineretului.str.str.7.sc.str.ale.600LEI 21.Ionic? Ionescu A.sc.520LEI 130.G7.M1.Călăraşilor.Aurelian Ion V.32 Brăila.4.2.599.str.ap.600LEI 8.2.Industriei.George(decedat) Istrati G.ap.sc.Sebe?ului.040LEI 91.sc.120LEI 44.Dumitra IoNiţă ?.40.Anton Pann.1.Costel Ionescu N.675.Stela Istodor S.bl.16 Brăila.1.000LEI 107.ap.Maria Ispas M.Alexandrina Ion M.nr.Nicolae Iosif A.5.1Decembrie1918.bl.Vasilichia IoNiţă M.52 Brăila.bl.Domnica IoNiţă G.sc.5.nr.017.4.480.D.5 Brăila.Viorica Iv?nescu S.bl.3.342.str.31 Brăila.1 Brăila.Mandache Brăila.85.4.nr.bl.Marius.37 Brăila.9.006.AR?AR.082.str.C.ap.M1.Gheorghe IoNiţă I.str.75 Brăila.D4.14.480LEI 17.str.2.350.520LEI 27.10 Brăila.881.558.22 Brăila.Maria Ion G.67.1.E2.A10.800LEI 7.ap.sc.33.2.Gabriela Magdalena Ion M.2.str.4.AC3.Sofia Despina Ion G.181.nr.Mi?a IoNiţă I.440LEI 959.68 Brăila.2.bl.5.2.440LEI 9.str.sc.str.Ionel IoNiţă I.ap.ap.000LEI 25.?colilor.str.341 Brăila.Hipodrom.722.000LEI 60.1.et.960LEI 102.387.blC.Ulmului.94 Brăila.bl.bl.Angel Isac N.Milcov.str.F.sc.45 Brăila.bl.752.str.Cocorilor.120LEI 46.Marius Iurciuc I.bl.074.str.Gabriela Ion M.sc.807.nr.Celulozei.sc.972.Hipodrom.bl.M1.str.Ionel Ivan V.Marioara Ivan R.et.B2.bl.10 Brăila.31.str.10 Brăila.et.bl.ap.sc.bl.840LEI 103.067.1bis.1.927.ap.Vasile Ion V.N2.ap.Nicolae Titulescu nr.ap.nr.str.et.608.315.sc.bl.nr.1.529.840LEI 16.Luiza-Daniela Iosif G.sc.4.Piet??ii bl 140 ap.sc.sc 3.sc.bl.nr.440LEI 69.ap.ap.Paulica Iordache C.760LEI 41.869.85.bl.ap.600LEI 185.Mircea Vodă.sc.Industriei.Mihail Jeca D.18 Brăila.49 Brăila.str.1.pia?a Hristo Botev.11 Brăila.str.nr.13.10 Brăila.sc.5.Praporgescu.sc.SALC?M.calea Galaţi.280LEI 26.2.G1.20.Piet??ii bl 140 ap.ap.pia?a Hristo Botev.1.273.499.calea Galaţi.nr.140.120LEI 38.593.31 Brăila.calea Galaţi.str.et.280LEI 24.11 Brăila.Anton Pann.760LEI 46.str.Independenţei .sc.sc.Oborului.bl.bl.C1.1.930.Independenţei .ap.bl.680LEI 22.Călăraşilor.Păun Iordache S.4 Brăila.19.372.ap.nr.ap.ap.nr.4.Ruxandra Istrati D.5 Brăila.680LEI 15.Angele Istrati C.sc.B1bis.2.31 Brăila.sc.1 Brăila.str.64.Hipodrom.str.et.Mihai Bravu.217.str.27 Brăila.14 .Ion D.bl.bl.sc.ap.ap.nr.sc.blB52.734.8.et.ap.nr.ap.Gheorghi?? Jica D.57 Brăila.bl.1.960LEI 44.1.nr.Nicu?or Jantea M.George Enescu.230.B 25.bl.2.et.ap.400LEI 56.str..PROGRESUL.861.Piet??ii bl 140 ap.str.

771.Ioana Leu C.Nuf?rului nr.1.760LEI 147.24.29 Brăila.3.Vasile L?z?rescu V.2.000LEI 1.Marioara Jug?naru P.A.360LEI 11.15.nr250.ap.2.?colilor.13 Brăila.bld.AP.Ileana Jug?naru G.calea Călăraşilor.ap.Obor.A27.Dumitra Lazăr I.733.3.223.Na?ionala Veche.sc.nr.348.B7.082.9 Brăila.Cicilia Leonte G.ap.080LEI 13.28 Brăila.ap.2.bl.26 Brăila.Turn.Ion Joi?a I.400LEI 79.str.233.sc.760LEI 6.Mihai Bravu .5.str.Na?ionala Veche.nr.nr.Elena Lipan M.Sorica Lefter S.22.045.Aurica Leu M.15 Brăila.blA4 bis.Octav Doicescu.ap.5.blA4 111 .Vasile L?z?ric? A .8 Brăila.Ion Leu V.96 15.str.str.nr.920LEI 27.sc 3.Mihaela Gabriela(Ghiojdoiu) Jug?naru S.3.8 Brăila.794.sc.670LEI 6.440LEI 5.897.et.100.Comunarzi.172.et.400LEI 19.Marin Leca M.004.ap.228 Brăila.Mihai Lipan M.ap.Independenţei.29 Brăila.223.065.bl.900LEI 15.Olga Leovaridis G.ap.3.nr.352.Mircea celB? trîn.nr.1.711.sc.Gafi?a Leu G.sc.440LEI 65.228 Brăila.000LEI 5.716.Petrica Jiva I.3.blO.bl.bld.blC.965.Constan?a Lipan D.14.blA62.160LEI 62.880LEI 25.5. Cuza.45 Brăila.400LEI 28.Nela Constan?a.1.str.ap.39 Brăila.Vasile L?z?rescu D.sc.G4.Cucului.Daciei nr.Florin Lazăr I.SC.Simion B?rnu? iu.NR.400LEI 16.aleea Amurgului.Obor.sc.382.479.sc.Alexandrina Lep?datu A.calea Călăraşilor.930.1.Dimitrie Cantemir.nr.600LEI 25.A.Mangalia.Suzana Jug?naru I.nr.96 Brăila.nr.aleea Inv???torilor.Liviea Veta Lifei C.15.Ion Jug?naru Ghe.Paraschiva Lazăr S.549.et.nr.288.Robertino Vasile Lapovi?? M.440LEI 8.ap.40 Brăila.Enache Leu M.ap.str.D1.Toader Jug?naru N.sc.Anica Jug?naru I.Duplex.600LEI 222.558.228 Brăila.nr.305.ap 63 Brăila.Petru? Lipan A.bl.Hipodrom.str.090.280LEI 20.str.bl.sc.689.102 Brăila.Independenţei.bld.Daciei nr.190.000LEI Brăila.200LEI 52.Simion B?rnu? iu.43 Brăila.bl.sc.520LEI 4.bld.3.5.604.A27.039.Constan?a Leoveanu G.750LEI 52.Anica L?z?rescu V.Melania Julescu N.Costche Negruzi. Cuza.bl.I.323.ap.22.str.2.bl.22 Brăila.Karl Marx.Karl Marx.2.sc.Enescu.26 Brăila.Nicolae-Vladimir Jurubi?? Gh.906.060LEI 31.4.000LEI 29.974.37 Brăila.str.000LEI 5.810.2.579.52 Brăila.680LEI 27.680LEI 10.663.aleea Almajului.917.str.Nicolae Lifei M.Turn.000LEI 4.372.ap.240LEI 433.ap.1.33 Brăila.1.nr.21 Brăila.Roşiori nr.041.Gheorghe Lazu I.32 Brăila.Didi Jantea T.I.200LEI 29.nr.nr.blM1.nr.Daniel Jug?naru P.sc.563.29 Brăila.5.str.21 Brăila.Sorica Lipan S.Domnica Kele? Maria Kele? V.Sebe?ului.B21.520LEI 85.str.ap.nr.000LEI 3.Comunarzi nr.str.744.ap.nr.493.?os.nr.186.str.bl.nr.Paul Lep?datu R.Soarelui.str.1.080LEI 105.sc.864.5.ap.str.pia?a G.ap 63 Brăila.str.760LEI 20.033.ap.1.nr250.str.bl.bl.A.NR.Cucului.nr.Jipa N.bl.23.str.bl 23.280LEI 4.120LEI 33.17.B5.500LEI 10.Costche Negruzi.200LEI 29.16 Brăila.nr.589.920LEI 30.Petrica Julescu G.480LEI 23.29 Brăila.Obor.?os.Ştefan Lazea N.blA29.5 Brăila.str.082.bl 23.1.A10.str.sc.Chiriţă(decedat) Leu I.nr.000LEI 13.str.1.bl.57 Brăila.090LEI 5.920LEI 93.280LEI 36.AP.

V?c?rescu.G-ral Eremia Grigorescu nr.Macarenco nr.AG6.12. Brăila.str.Chiriţă(decedat) Lupa?cu C.str.800LEI 635.ap.275 Brăila.calea Galaţi.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.19.43 Brăila.Iftoria Manea D.Metalurgiei.40.8.bl.sc.et.B.str.Dorobanţi.Adriana Elisabeta Lungu I Adriana Camelia(Mee) Lungu I.500LEI 4.bl.883.33 Brăila.366.Anton Pann.Maria Matilda Lungu S.pia?a Halelor.794.56 Brăila.str.str.400LEI 17.bl.515.4.Vasile Lungoci A.Lipan T.5.AD3.4.Vasilica Lungu C.G-ral Eremia Grigorescu nr.str.140 ap.Ioan Lulea A.3.640LEI 9.Vasile Lupu.440LEI 115.920LEI 9.str.D.et.ap.Hipodrom.240LEI 15.600LEI 29.8.54 Brăila.sc.sc.C1.nr.Oborului.14.Viziru 3.35 Brăila.2.15 Brăila.ap.str.ap.Petrica.O1.2.3.26 Brăila.600LEI 10.1.100 Brăila.Ardeal.1.7.Citadelei.bl.653.bl.str.2.ap.C1.nr.Maria Manea G.760LEI 87.str.640LEI 5.bl.600LEI 60.nr.Dorobanţi.155 Brăila.410 Brăila.et.260LEI 112 .488.704.Nicu Lungu E.485.sc.4.Marin Manea P.Maria Lupu A.bl.str.nr.3.320LEI 11.2.str.blAF3.bl.35 5.sc.Eugenia Lipan V.ap.Neaga Mailat S.aleea Margaretelor.nr.Gheorghe Macoviciuc S.sc.1.65 Brăila.bl.nr.Dorobanţilor.9 Brăila.11.blG5.Viziru 1.blC.45 Brăila.?colilor.61 Brăila.63.Ion Litan H.3.ap.sc.A8.Ion Lulea A.000LEI 51.ap.E .29 Brăila.37.bl.1.sc.bl.et.505.sc.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.900LEI 6.67 Brăila.bl.ap.Georgeta Manolache C.37 Brăila.5.35 Brăila.E .bl.C.21 Brăila.120 Brăila.760LEI 21.Alexandru Lup?? I.ap.5.str.ap.S.nr53.bl.080LEI 15.037.760LEI 23.sc.Rada Lup??tean Barf? I.560LEI 11.4.5 Brăila.27.nr.bl.str.Oborului.446.596.bl.ap.119 Brăila.65 Brăila.252.339.B.48 Brăila.10 Brăila.Aurora.500LEI 8.str.1.Stelu?a Lisnic I.ap.B17.nr.38 Brăila.200LEI 41.bl.str.str.7.Constan?a Lungu S.str.544.19 Brăila.B5.C4.200LEI 2.Iordache Lup?a D.ap.Ion Lupu N.sc.31.Roşiori.Păuna bis.244.Eugen Lipan V.Antoneta Mailat S.sc.6.760LEI 3.240LEI 3.Iuliana Manole I.000LEI 1.634.ap.023.Prim?verii.237.Lotrului nr.37.Marioara Lupa?cu C.sc.840LEI 24.422.ap.str.Ana Marchidan T.nr.nr.520LEI 12.600LEI 8.67 Brăila.800LEI 68.538.Angelin Manole S.400LEI 3.sc.385.640LEI 3.280LEI 34.bl.sc.calea Călăraşilor.400LEI 5.str.nr3.nr.nr.160LEI 13.Anton Pann.6.000LEI 22.Petrica(decedat?) Manea V.20 Brăila.nr56.337.ap.169.920.7.542.332.ap.326.Daniela Manolache M.ap.40.Daniela Manole G.str.2 Brăila.544.ap.855.16 Brăila.Ianca.275 Brăila.str.A.Pandurilor nr.A.bl.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.nr.V?c?rescu.sc.ap.str.Inv???torilor.372.640LEI 422.Valeria Manea D.ap.706.160LEI 12.000LEI 10.ap.str.Hipodrom.860.nr.nr.str.Aurelia Litau H.Cetăţii nr.2.str.Marian Manolache I.sc.Neculai Loghin Gr.000LEI 1.Viziru 3.ap.nr.839.1.11.21 Brăila.3.str.12 Brăila.ap.str.Georgel Manta G.892.7 Brăila.508.Ion Manole G.050.str.297.sc.Ion Lungu G.Nuf?rului nr.Piet??ii.sc.600LEI 23.840LEI 19.082.str.4.bl.28 Brăila.Virginia Lupu V.nr 80.3.869.str.140.800LEI 21.Oborului.sc.409.bl.37 Brăila.str.83 Brăila.000LEI 46.sc.C.B2.sc.Daniela-Marinela Manea V.G-ral Eremia Grigorescu nr.34 Brăila.bl.nr.25bis.616.str.041.49 Brăila.960LEI 61.Vasile Manea A.str.Cristina Manea I.623.et.ap.558.794.2.str.sc.str.M?rului nr.Buzăului.040LEI 15.Brazdei nr 57 Brăila.Florentina Muşat T.

470LEI 35.1.325.Nicolae Brăila.882.523.298.sc.920.Gr.ap.Ghioceilor.600LEI 113 .Almajului.ale.sc.1.ap.bl.bl.520LEI 41.str.Brigitta Bucureşti.ap.bl.877.2.6.4.nr.C.Ene Brăila.Nicu Brăila.ap.678.et.880LEI 7.ap.ap.980.nr.bl.M.1.nr.Vasilica Brăila.6.str.bl ICSIM.H3.2.sc.1 Mihai E.Maria Brăila.bl.G7.ap.122.3bl.1 Mihalache N.897.Siret.str.3.2.200LEI 10.bl.840LEI 62.calea Galaţi.nr.Eroilor nr 2.sc 1.9 Mazuru F.840LEI 68.blS1.30.Eugenia Brăila.nr.bl.sc.400LEI 34.751.sc.ap.320LEI 89.A31.ap.str.B5.45 Mihai I.22.12 Marica M.sc.str.nr.ap.180LEI 15.Marcela Brăila.4.str.str.413.str.ap.Hipodrom.Siret.str.6 Mardale C.244.372.nr.ap 57 Mih?ilescu C.560LEI 14.372.et.491.2.Viorica Brăila.Vasile Brăila.Liviu -Cătălin Brăila.str.ap.5.Soarelui.bl.ap.sc.str.3.B1.bl.348.2.Ştefana Brăila.11 Brăila.18 Militaru I.Dorobanţilor.str.Ioana Brăila.str.str.Daniel -Emilian Brăila.Florentin Brăila.str.Ion Brăila.sc.str.8.2.G2.1.Piet??ii nr.nr.60 Brăila.Ştefan Brad.71 Mihalcea P.18.Humule?ti.Viorel Brăila.sc.25bis.Cocorilor.nr.3.bl.348.7 M?rg?rit.ap232 Mazâlu I.bl.1.812.nr.sc.D3.Tichile?ti Mihalache N.774.Alexandrescu .blE1.Petric? Ştefan Brăila.Alexandru.842.720LEI 71.39 Marchid?nescu N.nr.2.920LEI 20.Dumitru Marin C.C.000LEI 16.1.sc.217.bl L3.ap.bl.calea Galaţi.sc.720LEI 10.str.800LEI 18.Petcu Brăila.000LEI 83.040LEI 6.400LEI 18.1.Aurelia Brăila.64 MeiRoşu ?t.str.bl.080LEI 45.calea Galaţi.ap.Industriei.66 Milea I.LiviuBrăila.str.308.18.4.183.46.268.blS1.nr.Paraschiva Brăila.et.nr 35.Calu?ei.str.321.2.sc.Anişoara Brăila.Hipodrom.Independenţei bl.ap.Milcov.52 Mircea I.976.calea Galaţi.str.com Chişcani Milea G.nr.Obor.1.160 Marin D.Gra?iela Mirela Mircea C.str.Celulozei.200LEI 28.bl.260LEI 25.Oana Camelia Brăila.32.Rahovei nr 34 Matei M.4.520LEI 28.973.25 56.560LEI 78.Florina Brăila.Ghioceilor.000LEI 34.sc.Oborului.ap.Marchid?nescu C.ap.com.bl.Gheorghe Brăila.3.25 Mircea D.A13.123.Debre?in.sc.calea Galaţi.Petre Brăila.sc.str.nr.ale.Elisabeta Brăila.ap.Mariana Brăila.2.ap.sc.370LEI 15.Hipodrom blC7.203.600LEI 18.Soarelui.Iancu Brăila.ap.6 Mihai St.nr.200LEI 16.3.ap.bl.D4.380LEI 39.bl.838.583.str.859.26 M?crineanu S.2.et.et.Marcelica Brăila.sc.Albinei nr.28 Menu I.1.Constantin Brăila.22 Mardale D.280LEI 217.et.ap.Tudori?a Brăila.157.Sebe?ului.et.4.000LEI 82.1.bl.800LEI 10.39 Marcu I.272.559.ap.1.2.23 Marin N.Almajului.760LEI 31.Aneta Brăila.52 Mircea C Ştefan Brăila.000LEI 18.str.str.32.L1.sc.39 Matei P.str.4.ap 7 M?rg?rit V.SC.440LEI 17.bl.Adriana Marinescu I.698.nr.sc.ap.bl.240LEI 2.595.Vasile M?rg?rit I.Georgeta Brăila.sc.bl.ap.200LEI 17.225.ap.98 Mihai S.Tudor Andrei Brăila.2.ap.et.et.632.1.Mircea Brăila.400LEI 68.057.440 Marinescu Gh.25 Mihalache M.ap.Ştefan cel Mare nr.str.29 Melnecenco N.Dumitra Brăila.4.3.bl.nr.542.Janeta Brăila.Geta Brăila.555.98 Mihai Ghe.670LEI 60.sc.455.bl.000LEI 130.str.1.Stoica(decedat) Brăila.ap.480LEI 38.ap.1.sc.074.1.040LEI 52.str.16.M1.AG2.sc.360LEI 1.Dorobanţilor.480LEI 81.422.sc.722.sc 2.67 Mihăilă S.818.59 Mare? Gh.48 Milea D.B3.bl.bl.A58.002.613.nr.000LEI 77.3.c1.2.4.calea Călăraşilor.sc.Ghioceilor.Industriei.ap.3.A.nr 26 Melinte I.bl.Viziru 3.291 Mihai P.254.str.160LEI 61.7 M?rgineanu M.Independenţei nr.str.Lenu?a M?n?ila A.blStejar.8.sc.aleea Cinematografului MeiRoşu S Ri?a nr.2.880LEI 23.600LEI 36.523.Ion Ionescu de la Mihalache V.1.4 Micu ?t.500LEI 121.P2.

ap.ap.nr.1.nr.Carmen Moise C.2.sc.Mircioiu S.4.779.720LEI 81.373.2.1.2 Brăila.nr.Ecaterina Mitache N.Aurelia Moisoiu C.000LEI 38.504.Claudiu.nr.9.str.Virgil Mocanu Gh.AG1.1.bl.bl.2.331.bl.bl.Ştefana Moc?Niţă M.bl.Hipodrom.A4.Albinei.bl.841.91 Buzău.1.215.bl.305.005.6 Brăila.2.Voica Miu R.A1.Violeta Mocanu Z.930.300.20 Brăila.A1.84 Brăila.nr.sc.bl.030LEI 50.Bra?oveni.Camelia Brăila.640LEI 47.str.600LEI 4.31.ap.str.sc.240LEI 18.5.297.148.sc.ap.2D.bl.calea Călăraşilor.bl.Georgeta Moldoveanu D.107.ap.nr 31.44 Brăila.sc.sc.str.A27.35.et.800LEI 21.6 Brăila.B.400LEI 3.T1.nr.B1.240LEI 94.ap.Marcela Mogoş G.29 Brăila.ap.Marioara Mocanu N.Anton Pann.6 Brăila.378.1.Marin Mocanu N.133.B7.674.ap.bl.34.133.et.Florin Mitache I.210LEI 41.536.str.33 Brăila.Andrei Mitran M.Plevna.et.nr.H3.A4.3.Tudori?a Mogoş S.38 Brăila.100LEI 26.str.nr.Panait (decedat) Mocanu N.3.19 Brăila.2.bl.sc.str.str.ap.ap.Fănica Modoran S.Nicolae Moisoiu P.ap.850LEI 4.Victoriei.Dorobanţilor.B2.2.Vasilca Mogoş D .G2.A1.000LEI 33.900LEI 9.Dorobanţilor.bl.1.B.440LEI 28.1.84 Brăila.14.1.7.974.bl.bld.200LEI 13.sc.393.1.25 Brăila.51 Brăila.bl.3.nr.aleea Cinematografului.Ioana Miron D.Mircea Vodă Brăila.90 Brăila.144.aleea Trandafirilor.711.488.Ion Mocanu V.S?ndica Mitrofan D.1.200LEI 9.sc.ap.116.B.2.065.str.bl.Vasile Mocanu M.str.Progresului.159.2.str.358.et.sc.et.str.nr.bl.34.4.340LEI 21.1.bl.4.nr.92 Brăila.000LEI 5.str.sc.str.B.760LEI 24.Progresului.12.ap.2.nr.30.Ştefan cel Mare.ap.Cezar Mocanu I.216.760LEI 7.et.Maria Moldovan C.bl.Albinei.bl.315.032.nr.sc.str.489.str.ap.4.626.22 Brăila.ap.nr.31.B.ap.A13.str.155 Brăila.bld.bl.str.37 Brăila.209.Marian Moise T.Gherghina Mogoş C.150LEI 4.str.800LEI 14.et.nr.bl.sc.bl.sc.A8.nr.440LEI 4.ap.Ghioceilor.000LEI 11.Plevna.Romeo.Dorobanţilor.Dorobanţilor.str.A30.Cristache Mogoş I.Plevna.31.14.6 Brăila.sc.B1.Felicia Mocanu I.nr.Iulian Mocanu I.str.bl.sc.2.29 Brăila.Angela Mocanu I.Alexandrina Mirea G.A5.A1.960LEI 403.G-ral Eremia Grigorescu nr.2.57 Brăila.nr.1Decembrie1918.Adriana Mirea G.B.Sebe?ului.2.sc.1.str.3A.1.sc.ap.ap.3.339.Apostol Moldoveanu D.ap.320LEI 18.Mircea Vodă.000LEI 37.str.nr.ap.str.bld.str.6 Brăila.ap.Lenu?a Moise I.3.nr.200LEI 2.32 Brăila.ap.542.29 Brăila.sc.1.12.59.713.25.3.663.Plevna.et.600LEI 56.Dorobanţilor.22 Brăila.sc.str.ap21 Brăila.com.600LEI 15.sc.str.1.ap.560LEI 61.nr.str.Sebe?ului.920LEI 20.ap.374.1.Ioan Mocanu N.Anton Pann.1A 29.nr.978.4.AF3.bl.8.4.ap.28 Brăila.ap21 Brăila.calea Călăraşilor.ap.560LEI 4.63.sc.72 Brăila.352.A1.2.sc.22 Brăila.C.H4.348.bl.Ioan Moise V.Constantin Moisiu D.5.Radu Negru.Ionel Miu G.Nae Nelu Moisescu I.bl.George Co?buc .560LEI 4.2.sc.039.200LEI 25.et.ap.Silviu Moisescu D.31.Hipodrom.sc.30 Br?il.280LEI 44.A8.669.et.Albinei.bl.ap.bl.bl.ap.ap.30 Ialomi?a.2.Ionel Moise A.Emil Moise T.sc.et.bl.800LEI 19.et.nr.D3.29 Brăila.ap.sc.bld.et.978.nr.320LEI 8.str.str.ap.620LEI Brăila.sc.Progresului.1.str.148.18 Brăila.1.ap.com.000LEI 18.1.sc.bl.bl.3.bl.18 Brăila.385.600LEI 93.239 114 .4 Brăila.et.240LEI 9.ap.str.483.400LEI 52.320LEI 24.Vasile Mocanu T.Aurica Miu I.nr.Gheorghe Miu N.1.bl.bl.A5.nr.470.Victoriei.Sebe?ului.A8.459.573.84 Brăila.Slobozia.1Decembrie 1918.sc.Hipodrom.str.Viziru 1.A31.Nada Florilor.Tufe?ti Brăila.Sandu Mogoş T.800LEI 72.650LEI 74.1Decembrie 1918.sc.bl.bl.

str.3.aleea Micşunelelor.7.66 Brăila.Constantin Muşat V.Ioana Mustafa A.600LEI 32.25 Brăila.14 Brăila.Tudor Moraru R.400LEI 26.520LEI 24.A.820LEI 31.488.628.7 Brăila.str.Dumitru Moroianu I.8pp.Veronica Moldoveanu S.Viorel.135.str.bl.Sofia Morar I.Neculai Nan A.Petrea(decedat) N?stac I.Teiului.Roşiori.120LEI 12.ap.bl.ap.str.800LEI 31.nr.str.560LEI Brăila.845.str.238.sc.Dorobanţilor.240LEI 10.ap.ap.str.5 Brăila.Oprea Moldoveanu P.str.1.310.Grivi?a.Vicu Muşat A.Paraschiva Muşat A.000LEI 9.nr.428.365 Brăila.nr.Silvia Muşat S.000LEI 91.960LEI 87.str.200LEI 12.1.16 Brăila.str.Osman Mustafa Z.Ion Neagu Gh.390LEI 41.37 Brăila.sc.111 Brăila.Stan Munteanu E.et.Aurelia Musta?? N.ap.263.83 Brăila.bl.bl.D4.30.219.str.nr.str.bl.bl.680LEI 118.41.6.960LEI 5.et.3.299.5.nr.aleea Mestec?ni? ului.Nicoleta Elena Munteanu S.bl.93 Brăila.4.3.ap.Codrului nr.080LEI 12.166 Brăila.Aurelia Munteanu I.Benoni N?stasie S.200LEI 15.30.Anica Naidin I.ap.Traian Monu G.G3.bl.2.str.ap.sc.sc.34 Brăila.Ştefan cel Mare.aleea Mestec?ni? ului.bl.3.600LEI 29.714.800LEI 26.57 Brăila.str.ap.str.80 bis Brăila.Catolic?.sc.3.1.sc.897.55 Brăila.450LEI 24.sc.bld.223 Brăila.93 Brăila.Marcela Moraru T.Inului.ap.str.400LEI 13.nr.691.sc.520LEI 9.Maria Motora S .nr.Karl Marx nr.str.bl.bl.str.334.Moldoveanu D.bl.bl.Sandu Moldoveanu I.Victoriei.228.Efrim Nazîru S.2.10.Bogdan Petriceicu Ha?deu nr.Dorobanţilor.3.str.16 Brăila.aleea Policinicii.Paraschiva Moldoveanu A.nr.ap.M?rului nr 139 115 .488.sc.sc.744.Victoriei.593.960LEI 39.sc.Jean Munteanu D.3 Brăila.nr.ap.sc.Gheorghi?? Munteanu T.5.bl.sc.736.Pann .C4.744.3.sc.800LEI 13.2.5 Brăila.nr.Hipodrom.15 Brăila.483.ap.A55.bld.40 Brăila.34.str.bl.str.ap.409.30.16 Brăila.040LEI 30.Parîngului nr.Valentina Moraru M.5.720LEI 1.2 Brăila.Viorel Munteanu S.sc.B7.305.3.B9.bld.520LEI 52.Valerica Mure? Ghe.3.et.761.Vasilica Muscalu N.Ştefan celMare.Hipodrom.27.ap.ap.306.367 Brăila.640LEI 22.Dorobantilor.nr.670LEI 2.3.Victoriei.228.413.61 Brăila.bl.186.Dorobanţilor.str.37 Brăila.nr.str.400LEI 13.244.nr.sc.Inului nr.103 Brăila.059.bl.sc.483.Adrian Munteanu T.496.25 78.Petre Naum M.200LEI 20.C1.8pp.47 Brăila.nr.aleea Policlinicii.sc.Parîngului nr.1.Piet??ii.000LEI 245.str.nr.4.ap.3.000LEI 84.G15.Fdt.84 Brăila.47 Brăila.3.9.63.ap.600LEI 74.238.Inului.nr.Tudor Manea C.A56bis.str.ap.3.Ani Anişoara Muşat V.bl.nr.Ioana Nagy T.200LEI 92.Alexe Andrei.440LEI 32.ap.Gole?ti.3.A17.nr.sc.str.sc.239 Brăila.nr.str.012.et.Radu Mo?escu G.758.et.A43.4 Brăila.106 Brăila.372.Ghioceilor.967.bl.996.000LEI 5.37 Brăila.str.Dan.nr.000LEI 1.aleea Cocorilor.AB2.523.nr.ap.000LEI 20.2.sc.3.6.18 Brăila.19 Brăila.103 Brăila.16.44 Brăila.100LEI 6.Marian Valeriu Monu I.Georgeta Morogan S.ap.Sabin Mucu?? I.N1.G3.nr.116.str.str.200LEI 12.bl.bl.Elena Neac?u R.Ionica Munteanu C.Teiului.1.770.157.4.446.bl.A.Georgeta Brăila.85 Brăila str.Stana Munteanu I.908.Husnie Musta?? Gh.ap.Hipodrom.Dorobantilor.030LEI 31.calea Călăraşilor.520LEI 22.str.765.sc.640LEI 64.374.ap.nr.000LEI 188.sc.280LEI 17.Mioriţei.Roşiorilor nr.81 Brăila.000LEI 40.bl 20-22 sc.29 Brăila.bl.Fdt.str.1.2.AB5.str.767.2.nr.Paulina Moldoveanu S.360.Mioriţei.nr.792.bl.str.640LEI 28.Oborului.3.Victoriei.Silvia Musta?? M.Nicopole.et.80.ap.

sc.Tineretului.94 Brăila.str.Soarelui .sc.Dumitru Nica N.Victoriei.C2.et3.165.348.624.8.1.Crina Negrea C.Constantina Nicolae C.bl.bl.15.360LEI 93.3.Jeaneta Negoi?? C.Gheorghe Nicolae C.3.12 Brăila.ap.800LEI 10.1 Brăila.319.360LEI 28.bl.413.nr.str.Tudor Nicolae A.57.C.7.Călăraşilor.Anica Negoiu G.000LEI 14.et3.Mihaela Negoiu N.ap.Ştefan Neculai P.str.920LEI 38.10.360LEI 3.Victoriei.90 Brăila.str.5.nr.2.str.nr.ap.480LEI 24.000LEI 57.str.bl.str.str.953.D4.ap.3.Dorobanţilor.168.538.str.sc.N3.232.092.15 Brăila.str.nr.ap.sc.63 Brăila.4.73.525.?antier Naval.str.880LEI 39.491.278.St?nu?a(decedat?) Nicolae G.2.450LEI 49.bl.ap.520LEI 27. nr.sc. nr.ap.ac.ap.3.73 Brăila.sc.Stelian Negoiu I.ap.Ion Slavici nr.54.065.A.46 Brăila.bl.580.Constantin Negoi?? N.194 Brăila.44 Brăila.2.000LEI 36.M?cin.23 Brăila.nr.bld.12 Brăila.186.aleea Micşunelelor.10.Rare?.str.ap.sc.Cazasului nr.600LEI 63.3.3.1.A4bis.Gheorghe Nedelcu E.040LEI 7.1.str.Mih?ila(decedat) Neculai N.bl.Br?tianu nr.930.460.Celulozei nr.Neagu N.Aneta Nicolae C.bl.Victoriei.154 Brăila.str.Ionica Negoitescu A.et.nr.081.bl.000LEI 114.sc.sc.372.4.240LEI 16.837.ap.267.ap.3.3.Celulozei nr.2.Elena Nicoglu D.Mircea cel Mare.et.sc.sc.000LEI 62.B?nic? Neagu P.bl.O2.aleea ?nv???torilor NR.bl.str.Nicu Negraru M.302.Dorobantilor.bl.800LEI 26.059.M?gura nr.230.37 Brăila.5.Ionica Neculai V.A.Eugenia Necula C.107.bl.str.bld.str 1Decembrie.4.15.960LEI 19.ap.bl.3 Brăila.76 11.Doini?a Nechifor C.94 Brăila.str.19.str.et.520LEI 34.720.10.A34.51 Brăila.nr.868.ap.sc.bl.A28.600LEI 25.965.str.5.Florica Negru C.30.J.5.1.Ileana NecŢuţu M.49 Brăila.ap.400LEI 107.sc.Aurelian Nicolae I.Polixenia(Mircia) Negoi?? I.et.nr.calea Galaţi.620 Brăila.sc.nr.bl.sc.480LEI 3.17.Marioara Neculae V.sc.2A.621.560LEI Brăila.Vapoarelor.56 Brăila.str.Victoriei.ap.nr.683.052.Călăraşilor.73.Lauren?ia Negru C.bl.000LEI 155.Mircea cel Mare.480LEI 14.67 Brăila.Fabricilor.36 Brăila.sc.aleea Micşunelelor.bl.160LEI 44.47.2.sc.ap.400LEI 72.Hipodrom.000LEI 43.233.000LEI 79.nr.Neculina Necula I.nr.Mirela Neculae ?t.512.54.Nicolae Nichita I.526.str.Marian Iulian Necula C.52 Brăila.Vasile Neguleasa D.bld.5.Costache Nechita I.000LEI 357.37 Brăila.Zoi?a Negoi?? T.Georgeta Negrea T.000LEI 249.sc.B1.bl.242.bl.Nicu?a Nedelcu D.744.et.Viziru 3.et.str.Dorobanţilor.55 Brăila.200LEI 28.000LEI 44.?colilor.65 Brăila.Dan Negrea D.996.400LEI 5.ap.33 Brăila.25A.960LEI 3.B2.bl.Elena Nicoleta Brăila. nr.000LEI 212.sc.800LEI 10.7 Brăila.sc.6 Brăila.000LEI 62.004.Gica Negraru I.aleea ?nv???torilor NR.1.7.3.278.bl.nr.bl.364.30.sc.I C.str.Călăraşilor.47.bl.Mari?ica Nedelcu I.Elena Nica N.3 Brăila.52.11.19.2.Alexandru Vlahu?? nr.1.ap.920LEI 35.640LEI 42.807.ap.046.str.2.960LEI 57.40 Brăila.Mihai Bravu nr.A62.str.Radu Nedelcu N.A53.600LEI 10.Panait Negoi?? E.111.bl.nr.200LEI 49.nr.2.7.562.ap.St?nu?a Necula P.ap.bl.sc.194 Brăila.706.ap.str.N2.str.1Decembrie 1918.520.Mihai Nicolau I.58 Brăila.ap.000LEI 11.76 116 .52.080LEI 13.str.7 Brăila.R?di?a Nedelcu ?.575.Tecuci nr 14 Tulcea.640LEI 27.ap.Călăraşilor.nr.Octav Doicescu.ap.232.

sc.nr.ap.6.sc.B1.bl.str.nr.Cornelia Ochiro?i N.sc.Dorobanţilor.Amurgului.299.Vergelia Olteanu N.560LEI 14.str.818.2.491.Lucian Dan Nistor C.2.str.Parcului nr.aleea Cocorilor.000LEI 23.5.et.nr.600LEI 20.sc.39.Romulus Dorel Obreja N.nr.630.800LEI 15.Dorobanţilor.Teodor Oancea ?.14 Brăila.43.4.bl.ap.D4.9.bld.bld.ap.Dumitru Nistor I.5.ap.Karl Marx nr.bl.680LEI 3.B31.C3.398.nr.1.ap.Dorobanţilor.1.800LEI 58.840LEI 16.5.3.800LEI 117 .5.ap.nr.Piet??ii.240LEI 22.Gic? Nicolau N.Arghira Oprea I.403.et.sc.sc.bl.nr.nr.360LEI 3.str.9.ap.2.3.Lefteris Niculescu C.Octav Doicescu.sc.ap.11.bl.86 Brăila.et.2 Brăila.35 Brăila.920LEI 103.str.Gabriela Brăila.97.21 Brăila.284.Ştefan cel Mare nr.33.bl.040LEI 28.041.5.et.et.et.bl.bl.sc.Ioana Oprea P.1.35.2.nr.313.Plevna.bl.bl.bl.bl.20B.Vasile Olteanu V.str.319.15 Brăila.601.Petru? Opri?an N.9.nr.409.350LEI 35.2.Piet??ii.129.Geanina Or??anu R.C.1.sc.E4.4.bld.H5.080LEI 20.str.sc.sc.12.bl.640LEI 37.86 Brăila.ap.840LEI 22.235.5.str.15.et.nr.A1.Neculai Nistor V.ap.2.sc.Gherghina Novac S.277 Brăila.bl.bl.760LEI 10.bl.Cătălin Oprea M.Ion Opri?an D.Anica Nistor G.62.et.sc.33 Brăila.372.1Decembrie 1918.625.Sebe?ului.Nicolau N.Marian Negoi?? T .bld.ap.str.Filofteia Or??anu V.ap.37 Br?la.calea Galaţi.452.ap.str.1.845.Dorobanţilor.360LEI 1.520LEI 3.ap.et.bl.Elena(Cimpoie?u ) Onoae A.990.nr.202.45 Brăila str.709.str.520LEI 23.1.47 Brăila.bl.nr.ap.Elena Oancea T.Ulmului nr.Stan Panait C.nr.2.nr.2.2bis.Stanca Onoae D.nr.sc.sat T?taru Brăila.str.str.129.720LEI 4.Rahovei nr.14 Brăila.AC3.Amurgului.261 Brăila.Dorobanţilor.3.626.blE4.14 Br?la.M.nr.ap.ap.str.760LEI 11.str.A17.str.Viorica Nu?u I.str.ap.nr.et.520LEI 122.nr.ap.800LEI 27.3.14.ap. Vladimir Norocia S.ap.A9.Tudora Niţă S.a2.9 Brăila.bl.74.3.400LEI 30.ap.bld.2.ap.nr.sc.Maria Or??anu S.bl.616.4.1.1.Eugen Nistor V.ap.Vasilica Nistor S.720.bl.Adrian Oprea I.078.ap.400.323.Doini?a Pamfil I.840LEI 48.A1b.51 Brăila.et.Industriei.Industriei.nr.nr.ap.1.M?rului nr.Murgoci nr 35 Brăila.3.C.A28.S.bl.640.et.Gheorghe Orzan ?.1. 51 Brăila.Octavia Niţă N.str.sc.67 Brăila.pia?a Independenţei.aleea Soarelui.str.Br?tianu nr.6 5 Brăila.000LEI 79.800LEI 86.bl.H6.Tudori?a Oancea T.Dude?ti.str.200LEI 1.288 Brăila.et.839.bl.935.1.202.sc.610LEI 22.55 Brăila.28 Brăila.13 Brăila str.sc.Nottara Brăila.2.sc.360.AlexandraŞtefania(Chisc?neanu Orzan V.et.1.D.Veronica -Camelia Onel N.44 Brăila.950LEI 16.Dorului nr.17.160LEI 19.Laminoru.680LEI 14.Gheorghe Orzan C.str.bl.553.Anton Pann .Hipodrom.Aleea ?tiin?ei.sc.43 Brăila.653.868.Elena Ni?ical? I.960LEI 22.200LEI 6.096.nr.1.560LEI 17.Aneta(Surdu) Nogai Gh.D2.sc.str.21 Brăila.nr.bl.22.961.037.Ion C.22.bl.ap.ap.17.Ghe.Emilia Novac I.040LEI 10.1.Karl Marx nr.352.860LEI 107.6.sc.120LEI 30.348.18 Brăila.200LEI 5.Anton Pann .855.2.et.sc.nr.121.2.sc.calea Galaţi.5 7 6.1.4.ap.sc.148.str.560LEI 90.1.9.43 Brăila.Neculina Oancea C.12 Brăila.55 Brăila.480LEI 16.sc.2.nr.2.H5.377.030LEI 1.com.Lauren?iu Emil Oancea N.12.bl.123 Brăila.741.4.Viziru 1.36 Brăila.3.B37.bl.47 Brăila.6.sc.str .640LEI 12.bl.908.bl.497.51 Brăila.nr.258 Brăila.3.800LEI 1.C7.ap.Valeriu Ni?u G.3.str.sc.Rene Nu?u O.520LEI 113.calea Galaţi.Kog?lniceanu.32 Brăila.Comunarzi.2.ap.143.bld.280LEI 50.sc.40 Brăila.422.333.sc.1.C?lug?reni.?colilor.str.3.ap.Turn.Cristina Oana T.

G1.ap.897.Costică P?puric? M.000LEI 126.17.bl.Silvia Petcu D.Ion Pătraşcu S.Elena Picu? I.Dorobanţilor.080LEI 28.387.bl.Vasile Panfiloiu Gh.ap.000LEI 44. ap.ap.G1. bl.ap.3.Luciea P?i? D.Ioana Petre G.nr.str.A2.15 Brăila.nr.bl.str.36 Brăila.sc.230.nr.6.916.bl.O8.1.Petre(decedat) Petrea G.str.bl.calea Galaţi.Mi?a Păun A.15 Brăila.ap.2.sc.2.653.831.5.4.bl.1 5 Brăila.2.2.ap.ap.C1.Constantin Nottara.Elena Pârvu G.bl.Nicolae(decedat) Papuc A.30.sc.2.3.240LEI 21.ap.bl.11.V.1.640LEI 14.B22.160LEI 6.57.sc.280LEI 24.str.Ştefan Perianu N.26 Brăila.Simion B?rnu?iu.et.7.bld.616.ap.ap.et.?os.nr.25 Brăila.C.892.bl.558.Dorobanţilor.com.946.3.Mihai Pandele I.et.sc.940LEI 6.sc.Piet??ii.B13.bl.sc.bld.M?gura nr.bl.sc.50 Brăila.744.bl.?colilor.81.Ştefana Pisic? I.703.440LEI 82.B23.Anton Pann.Florica Pelelung? D .450.240LEI 25.bl.nr.calea Galaţi.94 Brăila.100.A10.3.G3.nr.bl.3.920LEI 10.523.G-ral Eremia Grigorescu nr.aleea Margaretelor.nr.str.200LEI 33.Ştefan Pan? C.932.str.str.845.508.200LEI 35.bl.sat.et.sc.2.286.ap.nr.2.2.Daniel Gabriel Pavlov T.sc.36 Brăila.10.45.AP.781.sc.C7.Micşunelelor.bld.sc.nr.480LEI 40.bl.3.nr.Re?i?a nr.37 Brăila.840LEI 15.1.et.str.4 Brăila.Felicia P?l?ncianu C.nr.sc.str.719.Tudor Papuc S.1.720LEI 20.G3.56 Brăila.10 Brăila.ap.240LEI 52.str.Iuliana Petroiu M.Florica Piro?c? N.str.200LEI 108.Călăraşilor.bl.Milcov.95 Brăila.str.et.A12.2.nr.440LEI 25.et.str.Didina Pitulice D.Dorobanţilor.Aurelian Pasca G.bl.3.sc.Mihail Kog?lniceanu bl.2.1.nr.bl.Albinei.et.621.nr.nr7 Brăila.sc.ap.440LEI 35.25 Brăila.153.972.A5.nr.sc.ap.D?nu? Pescaru A.aleea Cutez?torilor.E.et.339.1.Independenţei.640LEI 176.Anisia Perianu Gh.Rahova.et.32 Brăila.bl.28.Alecu Păun G.ap.Victoria Păun I.Emil Pan? T.ap.et.4.979.Gheorghe Petrof I.1.500LEI 24.str.9 Brăila.280LEI 5.Gral.Piet??ii.Tudora Pirpiliu D.26 Brăila.3.ap.ap.Comunarzi.1.7.280.Lucia Petrescu I.Eugenia Pitulice I.Ştefana Paraschiv I.ap.720LEI 82.bl.890.6ap.240LEI 53.1.40 Brăila.Lupu.bl.sc.str.nr.15.62 Brăila.Cetăţii.5.898.28 Brăila.31 10.PP.2.bl.aleea Margaretelor.116.bl.320LEI 12.8 titular-Buzău .ap.Ivan P?duraru M.sc.aleea Micşunelelor.477.str.Tichile?ti.ap.Ioana Papuc R.1.str.D2.Aglaia Paraschivescu N. 10 Brăila.709.3.084.830.ap.str.bl.71 Brăila.Grigorescu.2.800LEI 55.10 Brăila. sc.1.Hipodrom.nr.472.?colilor.Buzăului bl B1.B10.str.683.bl A53.262.49 Brăila.calea Galaţi.53 Brăila.2.sc.nr.Tineretului nr.ap.sc.A4.bl.5.3.400LEI 56.25bis.I.21 Brăila.nr.45 Brăila.143.69 Brăila.Dorobanţilor.bl.bl.30.PP.320LEI 47.120LEI 52.bl.000LEI 72.Gheorghe Brăila.Progresului.1.ap.Industriei.sc.Panait M.3 Brăila.2.808.str.25 Brăila.com.str.AD2.960LEI 13.3.140.sc.sc.nr.Avîntului.1.711.str.2.953.Ştefana Pere?eanu G.ap.1.str.930.800LEI 30.ap.1.bld.707.ap.200LEI 11.str.B.600LEI 15.Valeria Panfil I.Galbinasi-imputernicitBrăila.Neculai Petrea S.5 Brăila.320LEI 33.Virgil Pârvu V.ap.nr.Iordache Panaitescu C.ap.977.Ioan Petcu N.112 Brăila.81.000LEI 118 .5 Brăila.nr.28 Brăila.430.1.623.str.sc.str.Cal.Br?tianu .880LEI 31.B6ap.Preda Panait.B16.Plevna.ap.560LEI 241.Emil Par?ov T.str.2bis.ap.AF3.43.sc.Tichile?ti Brăila.600LEI 32.42 Brăila.520LEI 33.6 Brăila.000LEI 41.30 Brăila.000LEI 15.Pictor Ion Andreescu nr.A9.Elena Pisic? S.Oborului.ap 8 Brăila.S. Antoneta.146.sc.A25.nr.000LEI 21.976.439.sc.bl.3.bl.579.bld.34 Brăila.sc.1.Georgeta Petre I.240LEI 33.bl.nr.600LEI 15.Hipodrom.600LEI 10.

Piet??ii.sc.E.I.542.A2.ap.800LEI 35.str.H1.2.ap.55 118.078.ap.bl.et.U.12.816.bl.Călăraşilor.str.3.ap.sc.2.25 Brăila.200LEI 52.560LEI 42.32 Brăila.Ştefan Iulian Popovici E.bl.et.040LEI 8.sc.10.ap.Neculai Potera?u R.H1.26 Brăila.120LEI 30.116 Brăila. Bl.3.Maria Brăila.sc.ap.785.Cucului nr.nr.59 Brăila.ap.1.Emil Poienaru I.41.sc.Sevastopol.16.1 Brăila.2.ap.200LEI 21.ap.800LEI 32.9.Nada Florilor .C?r?bu?ului.Dumitra Ple?oianu T.E1.3.3.1 01 Brăila.4. Galaţi.3.sc.A15.6.Daciei.Călăraşilor nr.nr.D2.112 Brăila.1.str.Gelu Podaru I.3.sc.Nicoleta.bl27.nr.Maria Policarp S.3.nr. Galaţi.sc.4.sc.4.D4.bl.36 Brăila.ap.nr.960LEI 75.251 NR.et.171.Marius-Marian Popescu M.3.280LEI 5.800LEI 28.ap.str.O1.str.bl.481.6.et.67 Brăila. Bl.525.Ionel Popa C.ap.nr.ap.Br?tianu .Călăraşilor.Maria Popa I.ap.nr.nr.26 Brăila.Georgeta Priceputu C.ap.47.14.2.bl.et.Ştefan(decedat) Platon I.28 Bucureşti.sc.aleea Culturii.C.bl.Cal.str.A28.Călăraşilor.000LEI 119 .A2.E.ap.et.Alexandru Preda A.36 Brăila.200LEI 59.sc.et.sc.9.et.840LEI 30.300LEI 17.3 Brăila.A7.Marna.nr.400LEI 49.892.Simion B?rnu?iu.aleea Cocorilor.bl.str.Natalia Popescu G.129.bl.600LEI 39.str.bl.bl.932.sc.12.et.Nicolae Ştefan Pricop ?t.Cucului nr.720.351.A1.113.nr.2.Dumitru Postolache I.B3.ap.bl.Nicu?or Popa J.508. Galaţi.2.sc.Apollo.nr.804.et. Agricultorilor nr.ap.4.200LEI 115.nr.str.160LEI 91.Avrig.419.240LEI 61.sc.2.3.2.nr.1 Brăila.Traian Marius(decedat) Popescu Gh.1 01 Brăila.28 Brăila.ap.str.sc.2.26 Brăila.200LEI 27.323.240.000.sc.nr.1.I.58 Brăila.880LEI 150.1 Brăila.240LEI 21.C?r?bu?ului.7.Gheorghe Popa A .720LEI 103.nr.sc.Doina Rodica Popovici ?.59 Brăila.str.Eugenia Ple?oianu N.nr.str.483.693.Chi?in?u nr.bl.et.H.67 Brăila.et.sc.bld.2.3.2.bl.str.640LEI 24.016.240LEI 48.Mihaela Prefac D.sc.760LEI 8.6 Brăila.Br?tianu .ap.bl.bld Dorobanţilor.ap.bl.bl.sc.114.bl.160LEI 66.nr.35 Brăila.Vasilic? Popescu O Gheorghe Popescu V.E1.Simion B?rnu? iu.191.bl.ap.2.bld.ap.A1.1.200LEI 8.Elisabeta Popescu C.blA7.bl.str.744.bld Dorobanţilor.Marin Ple?oianu G.18.460.Cucului nr.str.470.sc.nr.107 Viziru 3 Brăila.Stanciu Priceputu D.?colilor.816.1ap.ap.sc.323.957.Apollo.47.str.360.599.1.str.?colilor.497.1416.sc.nr.bl.96 Brăila.1 Brăila .1.str.440LEI 7.23.sc.Nicolae(decedat) Policarp E.18.Vasilic? Popescu I.560LEI 9.35 Brăila.1 Brăila.ap.402.str.3.bl. Brăila.6.str.600LEI 9.160LEI 44.Ghiorghe Podaru G.240LEI 10.nr.Dorobanţilor.ap.68 Brăila.O1.127.S?ndica Popa D.sc.052.2.A9.G1.ap.1ap.224.120LEI 7.3.000LEI 20.4.2.1.18.Hipodrom.Mircea Popazu N.A6.sc.724.563.sc.Ionel Popazu F.000LEI 889.8.193.Venera Popa G.951.sc.str.nr.Logof?t T?utu nr.6.3.et.3.47.680LEI 8.str.ap.1 Brăila.297.sc.nr.400LEI 28.9.3.ap.Radu Popa C.139.35 Brăila.1.bl.aleea Cocorilor.Ecaterina Popa A.str.bl.sc.125 Brăila.23.17 Brăila.nr.str.Elena Pîrlog G.bl.C.800LEI 122.blA30 ap 51 Brăila.600LEI 40.40 Brăila.Cal.1.571.bl.Cal.1 Brăila.A28.Ioana Pricop N.96 Brăila.bl.3.Mariana Popoiu I.str.A7.394.ap.1.Piet??ii.bl.1.313.str.A28.004.4.899.680LEI 9.bl.Valentina Pîrlitu D.Ştefan Popa L.str.Dorobanţilor. nr.aleea Mecanizatorilor.2.str.1.str.aleea Cutez? torilor.nr.bl.28 Brăila.sc.?colilor.Pitulice D.blA30 ap 51 Brăila.sc.35 Brăila.D2.Larisa Daniela Poenaru G.ap.str.bl.1.Octav Doicescu nr.E3.nr.nr.ap.800LEI 95.Eugeniu Popa St.636.040LEI 160. nr.A6.640LEI 70.Milcov.bl.str.3.542.Manuel Mihail Popescu N.Ionel Pitulice S.Aneta.ap.240LEI 4.

3.ap.ap.A13.Iordan Prodan Ghe.Alexandrescu .ap.nr.Hipodrom.nr.A10.3.148.65 Brăila.Călăraşilor.ap.1.Carmen -Geta Rancea V.2.200LEI 4.223.bl.ap.11.880LEI 4.Ioana Pâcleanu G.297.640LEI Brăila.B?nic? R??canu M.26 Brăila.507 Brăila.Cal.000LEI 42.A18.2.Ioana Rarinca G.Viziru 1.B2.Viziru 3.18.bl.Oborului.Marian R?zvan N.Ioana Raftopol ?.Stancu Radu I.937.Doroban?u Brăila.165 Brăila.sc.nr.Oborului.3.560.815.Aurica R?zvan P.120LEI 138.sc.D1.bl.Stamatina Puflea D.bld.A23.bl.Procopie D.aleea ?nv???torilor NR.Gr.4bis.ap.1.str.ap.Costică Rarinca I.sc.1.et.529.ap.sc.4.Radu Purice M.ap.051.Grivi?ei.800LEI 3.600LEI 3.bld.ap.1.ap.42 Brăila.bl.600LEI 41. 1.23.Marinache Puha C.74 Tecuci.5.str.sc.bl.aleea Cocorilor.Marcel R?ileanu C.aleea Metalurgiei.nr.640LEI 5.Dorobanţilor.5.sc.120LEI 47.56.sc.488.Ana Aslan nr.74 Brăila.3 Brăila.C9.et.25.1 Brăila.472.6.84 Brăila.ap.sc.45 Brăila.818.bl.bl.com.nr.Mariana Nicoleta Purc?rea D.str.str.558.Victoriei.et.105.600LEI 1.bl.Florina Ratscher C.600.9 Brăila.sc.nr.str.ap.Ştefana R?deanu I.037.653. sc.Ionel Radu S.6.Cal.800LEI 1.ap.Matca Brăila.nr.Cornelia Raftopolos G.ap.et.Vasile Radu R.Gheorghe Pruteanu L.Alexandrescu .et.9.Hipodrom.600LEI 1.bl.sc.sc.sc.Petrica Radu T.bl.148.17 bis Brăila.800LEI 6.aleea Policlinicii.bl.sc.com.628.840LEI 6.et.080LEI 4.Nicu Brăila.880LEI 22.14 Brăila.sc.bld.sc.nr 7BL.48 Brăila.Ştefan Pung? S.nr.Plantelor .3.3.ap.104Cuza. bl.nr.680LEI 4.372.Ion Radu S.nr20.bl.6.58 Brăila.G12.488.320LEI 56.et.bl.4.C10.23.200LEI 41.824.sc.bl.46 Brăila.Hipodrom.Dorobanţilor.000LEI 67.sc.148.Dorobanţilor.ap.Călăraşilor.bl4.Ioana R?dun? M.Marin R?ileanu S.326.290LEI 8.563.200LEI 10.51.bl.nr.599.nr.74 Galaţi com.475.Ecaterina Radu D.Adrian Radu V.et.A55.4.str.24.895.str.nr.47.sc.345.920LEI 28.ap.et.ap.bl.957.60 Brăila.bl.Cezar Maricel Radu V.000LEI 12.250 Brăila.Călăraşilor.920LEI 9.400LEI 10.720LEI 9. V10.caleaCălăraşilor.ap.2.Alexandrescu .str.20.Mihai Bravu nr.11.008.5.ap.315.bl.74 120 ..2 34 Brăila.Stratia Rarinca S.Nicoleta R?ileanu T.32 Brăila.str.037.4.ap.Ion Radu G.nr.200LEI 11.600LEI 4.ap.227.Gherghina Purice I.4.Hipodrom.Cal.200LEI 11.bl.171 Brăila.Viziru Brăila.str.704.bl.sc.360.437.et.5B.nr.ap.et.14.2.2.1.3.837.Gr.920LEI 31.Ramona Rarinca I.1.000LEI 44.3.16.10 Tulcea .000LEI 70.800LEI 5.sc.22.sc.111.str.str.1.A10.Eugenia Mihaela Psaropol C.2.720LEI 14.str.040LEI 15.et.Hipodrom.800LEI 25.600LEI 38.19.377 Brăila.14.Cristea R?ileanu V.nr.6 1 Brăila.sc.1.et.409.2.2.nr.844.Mihail Puia B. str.14 Brăila.6.Hipodrom.D3.nr.5.25 Brăila.Costică R?ileanu P. 2 Brăila.str.555.sc4.str.320LEI 32.418.800LEI 34.Veronica Ranete G.sc.str.192.str.str.bl.061.2.ap.1.str.1.2.calea Galaţi.nr.E1.Hipodrom.bl.ap.219.5.nr.11. bl.bl.48.14 Brăila.23.600LEI 5.246. 11 21.N1.Gr.ap.1.sc.bl.Ghi?? Rarinca I.000LEI 29.16 Brăila.11.840LEI 79.Ioana Ranete N.nr.et.com Gropeni Brăila.8.Hipodrom.nr.7.1.T?nase Pung? I.14.A10.ap.2.2.Ion Psaropol A.930.Monica Radu I. Vasile Alecsandri.000LEI 31. ap.ap.sc.bl.nr.

sc.Călăraşilor.771.bl.ap.Valerica Sânpetru O.3.B1.Neagu Rusen ?.ap.ap.nr.Milcov.1 30 Brăila.bl.302 Brăila.sc 3.Ion Ristici M.800LEI 10.Milcov.bl.Marian Sasu E.339.bl.nr.3.bld.A 58.Dorobanţilor .B6.nr.ap.15 Brăila.D6.23 Brăila.str.440LEI 127.3.91 Brăila.800LEI 27.et.C8.nr.Manda Savin I.sc.109 Brăila.bld..372.46 Brăila.et.159.sc.898.Neculai Roman I.636.808.315.765.calea Galaţi.nr.S.Cal.600LEI 16.69 Brăila.Andy-Maria(Alecsa) Roadevin St.12 Brăila.101 Brăila.Mitic? Roşca I.str.280LEI 424.000LEI 5.sc.sc.66 14.B1.str.Rarchela Sasu V.sc.360LEI 26.ap.Nicu Sasu V.1.Ecaterina Rotea M.B2.Hipodrom.47.str.str.sc.ap.Stere Rotaru V.ap.Ioana Robu I.Constantin Rusu I.ap.400LEI Brăila.B1.3.7.827.Valentin-Roberto Samuil? S .Ion Brăila.bl.Călăraşilor.str.15 Brăila..bl.et.637.nr.bl.ap.ap.6.Micşunelelor.str.000LEI 24.432.Natalia Sec?reanu D.4.440LEI 10.sc.nr.140.153 Brăila.Ionel S?nduleac G.3.2 38 Brăila.bl.120LEI 4.nr.Lucica Rusu ?.ap.bl.Ionel Sandu A.bl.bl.et.ap.nr.ap.bld.nr.str.ap.41.604.1.113 Brăila.Vasile-Marian Robitu R.str.360LEI 28.5.46 Brăila.Micro 17.sc.196.900LEI 22.362.Elena Rusu M.ap.Valea C?lug? reasc?.nr.3.372.ap.Cal.nr.3.I1.229.nr.sc.440LEI 17.E1.605.calea Galaţi.nr.Florica Rusu S.nr.66.bl.str.52 Brăila.R?di?a(Enciu) Rogojin? S.ap.3.et.Tudori?a Roşu G.sc.8.sc.110.3.ap.str.3.ap.200LEI 6.sc.892.120LEI 190.sc.Gheorghe S?lceanu ?.Călăraşilor.et.3A.1.280LEI 45.Retscher M.111.3.bl.47 Brăila.26.str.32 Galaţi.Constantin Scripcaru N.3.Dorobanţilor .5.str.ap.319.bl.101 Brăila.800LEI 41.Victoriei bl.1.str.Ana(decedat?) Scurtu G.A28.930.040LEI 15.Hipodrom.264.1.A28.000LEI 11.200LEI 33.Călăraşilor.bl.800LEI 27.Piet??ii.Stelic? Roşca D.nr.8.bl.nr.119.268.sc.B23.C11.sc.000LEI 10.446.485.bl.7.nr.nr.3.Ioana Sandu Gh.Piet??ii.sc.str.et.ap.D2.Cal.000LEI 85.2.113.410.ap.000LEI 23.1. Independenţei.10C.Soarelui.137.sc.sc.23 Brăila.Adelina Sbarcea A.ap.A55.115 Brăila.?colilor.8.250LEI 13.str.bl.63 Brăila.816.bl.2.str.4.Virgil S?l?v?stru V.Marcel Robea P.2.ap.nr.040LEI 11.Elena Rotaru I.487 Galaţi.624.A8.4.320LEI 22.3.5.1.str.48.Hipodrom.ap.4.Energiei.ap.Celulozei.23 Brăila.941.1.ap.ap.str.Ilie Rusinoiu F.bl.232.str.ap.552.nr.000LEI 62.Oborului.27.bl.800LEI 20.str.8 Brăila.Elena Sarivan N.Călăraşilor.Dumbrava Ro?ie nr.Rahova.Unirii.480LEI 8.320LEI 23.54.47.str.1Decembrie 1918.nr.et.ap.Rahova.Elena Scarlat S.800LEI 87.15.sc.520.Titu Sava I.sc.E1.sc.153.et.1.str.319.nr.M.4 Brăila.000LEI 12.2.600LEI 3.Ana Virginia (Cristea) Ritzi M.Cal.360LEI 3.480LEI 7.35.57 Brăila.6.bld..080LEI 14.53 Brăila.6.nr.sc.bl.3.278.nr.9.Gabriela Mariana Scurtu G.Mihai Viteazu.Daciei.Doru Romeo Rotea D.et.str.bl.240LEI 3.507.58 Brăila.ap.319.200LEI 40.bl.et.et3.G3.nr.bl.3.3.Feroviarior.bl.Ştefan Sânpetru D.B9.54.sc.Ştefan cel Mare.str.45 121 .3.5.996.str.Mircea cel Mare.098.1 30 Brăila.et1.88 Galaţi.124.bl.nr.488.Călăraşilor.str.680LEI 95.sc.050.nr.41 Brăila.440LEI 32.Cal.76 Brăila.240LEI 14.A5.544.Sebe?.658.A13.16.nr.Dorobanţilor.Aureliana.sc.sc.str.56.5.nr.pia?a Independenţei.bl.107 Brăila.nr.600LEI 72.nr.156.?colilor.Sorica Savin I.128 Brăila.500LEI 68.111.68 Brăila.sc.Nicoleta-M?d? lina(Spiridon-Sc Sebe I.Victoria S?r?cil? I.85 Brăila.Caterina Rotaru R.bl.400LEI 15.47 Brăila.520LEI 64.Florica Roşu N.58 Brăila.bl.10.575.ap.com Gropeni Brăila.bl.

8 Brăila.Unirii nr.V1.218.sc.704.Frusina Staicu D.148.sc.200LEI 32.5B.Petrica Sîmpetru M.191 Brăila.nr.1.sc.Viorel.600LEI 4.Dumitru Stanciu N.ap.000LEI 5.et.bl.et.et1.et.262.Cătălin Daniel Stan N.Ioan Stan N.ap.Lilian Sîrbu N.ap.Marian Sima C.14 Brăila.B?r?ganul Brăila.000LEI 15.nr.ap.N1.bl.284.662.aleea ?nv??? torilor.760LEI 11.4.Stan Sp?taru I.5.str.Nicu Stan N.600LEI 56.ap.ap.ap.et.404.000LEI 65.025.bl..3.200LEI 19.Virginel Stan R.Aurica Spiridon I.bl.8.sc.nr.Anatolie Smeu T.str.G2.str.779.bl.313.Ion Sima P.600LEI 56.str.350LEI 26.794.525.Didina Soare S.Tinca Stan N.bl.nr.ap.3.148.200LEI Brăila.110.sc.Victoriei.str.Silviu Sfârtoc G.G-ral Eremia Grigorescu nr.sc.560LEI 33.Sec?reanu I.49 Brăila.ap.800LEI 15.3.3.bl.440LEI 5.ap.Cal.Iscip.Rada Simion St.560LEI 46.9.40 Brăila.str.855.nr.A23.2.3.Viziru 1.1.?os.aleea Almajului nr.aleea Almajului nr.Violeta Spulber M.720LEI 94.sc.Sofia Soare S.nr.Marioara Stanciu G.2.162 Brăila.81 Brăila.1.3.Hipodrom.et.Gabriela Simion Gh.080LEI 1.T?t?ranu Brăila.B1.Călăraşilor.nr.sc.Ion Sîmpetru D.sc.sc.555.nr.Catrina Staicu I.65 Brăila.A.George Enescu .str.nr.bld.ap.E4.5.?os.1.B1.A.448.Angela Sinca S.com.72 Brăila.72 Brăila.Dumitru Stan M.sc.3.62.5.14-16.bl.1.51 Brăila.ap.George Enescu .202.200LEI 13.nr.Buzăului.800LEI 16.str.2.nr.nr.Ioana Simion N.bl.ap.sc.184.1.11 Brăila.ap.10..ap.181.sc.000LEI 10.bl.str.nr.sc.Hipodrom. Brăila.157.ap.840LEI 2.et.558.Oprea Sîrbu S.str.sc.488.Elena Brăila.nr.4.218.024.Hipodrom.nr.616.sc.G2.008.20 Brăila.800LEI 26.ap.A8.str.et.bl.ap.bl.Cal.A23.nr.ap.3.558.Stan Stan M.5.190.bl.Viorel Spulber N.10 Brăila. str.2.A3.640LEI 16.et.430LEI 15.1 5 Brăila. bl.bl.23 Brăila.bl.bl.360LEI 23.A.bl.bl.bl.sc.4.1. Independenţei.sc.et.483.ap.800LEI 13.ap.U.10 Brăila.aleea Mecanizatorilor.Buzăului.2.nr.calea Galaţi.558.600LEI 10.116.str.4.Cometei nr.1 5 Brăila.30.Nedelia Sfârtoc N.1.Hipodrom.23 122 .Industriei.ap.aleea Culturii.Caterina(decedat?) Stanciu N.137.000LEI 32.bl.5.Dumitra Stanciu I.10 Brăila.Viziru 1.sc.str.153.25.str.2.Călăraşilor.65 Brăila.Marian Sîrbu R.000LEI 21.et.16.bl.Constantin(decedat) Stamate A.Călăraşilor.18 Brăila.str.ap.89 Brăila.Vasile Sîrbu O.str.500LEI 35.1.88 Brăila.5.256 Brăila.Ilie(decedat) Sideri N.str.444 Brăila.1.sc.V1.Gra?iei nr.bl.Comunarzi.11 15.nr.aleea Mugurilor.164.ap.str.sc.Mariana Sinca M.2.10 Brăila.69.3.30 Brăila.ap.bl.et.015.nr.372.95.nr.1.444 Brăila.83 Brăila.5.SC.51 Brăila.4.G2.ap.str.3.A10.sc1.nr16.21.sc.640LEI 41.Aurel Stan T.400LEI 6.15 Brăila.000LEI 7.sc.ap.P4.Sebe?.sc.Hipodrom.bl.5bl.600.ap.1.2.sc.440LEI 10.sc.str.bl.aleea Soarelui.1.760LEI 65.Paulina Stan E.Elena Spulber C.3.800LEI 144.Vasilica Sîrbu V.595.4.Viziru 3.62.920LEI 96.967.Alexandrescu.Grivi?a.Tudora Sideri R.4.600LEI 14.452.sc.372.str.65 Vrancea.Mihail Kog?lniceanu nr.Unirii nr.558.Roşiori.880LEI 13.sc.Roşiori.350.230.bl.str.Gr.str.Alexandru Stanciu I.1.calea Galaţi.H1.43.525.1.008.nr.385.2.com .500LEI 46.A27.B5. Brăila.bl.aleea Culturii.422.10 Brăila.35 Brăila.670LEI 1.11.000LEI 26.162 Brăila.ap.et.ap.Simion Soare St.20.000LEI 44.nr.040LEI 31.str.320LEI 68.ap.2.bl.40 Brăila.706.

752.ap.ap.nr.988.A. nr.200LEI 64.ap.nr.Daniel Streche I.19.360LEI 9.bld.sc.blA4.17 Brăila.Stelu?a Silvia Suciu N.et.str.2.Simion B?rnu?iu nr.nr.sc.280LEI 6.ap .18 Brăila.bl.sc.000LEI 12.ap.Gic? ?chiopu M.105 Brăila.3.nr.C8.000LEI 9.B2.Plevna. Brăila.str.Dorobanţilor.ap.Miron Costin.19 Brăila.Mihail Kog?lniceanu .040LEI 10.44 Brăila.65 Brăila.186.nr.ap.4 Brăila.372.4.8 Brăila.nr.1.302.A26.6 Brăila.2.75 Brăila.nr.Aurica Stoianof S.bl.75 Brăila.1.Didina Stroia I.sc.20.B1.nr.blA24.4.711.366.000LEI 64.calea Galaţi.ap.Dorobanţilor.1.nr.4.ap.Cuza nr.4.20.86 Brăila.Elena Stoenescu A.800LEI 9.str.447.bl.sc.sc.389.Cre?ei.840LEI 32.600LEI 29.sc.520LEI 34.735.15 Brăila.nr.sc.800LEI 3.400LEI 9.4.Nicolae Şerban R.nr.sc.Gherghina Surdu M.Victor Stoean A.3.9 Brăila.334.B13.4.ap.Milcov.Simion B?rnu?iu nr.Nu?a Stoian G.et.2.ap.3.str.238.320LEI 11.A28.Mihaica Stancu T.6.200LEI 66.sc.520LEI 5.str.Caraiman nr.str.1.nr.Industriei.120LEI 3.Ştefan Stoica V.str.str.124 Brăila.53 Brăila.44 Brăila.9 Brăila.C.111.41 Brăila.5.Apostol Stoian C.1.ap.1.str.949.52 Brăila.600LEI 2.19 Brăila.str.str.Avram Iancu.695.5.sc.960LEI 6.blA24.ap.Micro 13B.sc.Mitica Stari? Z.F?g?ra?.Ioan Stoian D.380LEI 63.1.760LEI 15.ap.186.254.bl.ap.230.sc.190.Ion Stroe S.str.Hipodrom.18 Brăila.17.927.bl.Costel Stoian S.800LEI 74.595.Maria S?nduleac G.Narciselor nr.400LEI 109.198.Hipodrom.str.Tudor Susanu S.Chiva Surdu A.str.ap .nr.489.Bistri?ei.C?r?midari.ap.bl.bl.Mihail Kog?lniceanu .7.aleea Cocorilor.538.Deltei.3 Brăila.nr.4.240LEI 10.698.nr.000LEI 58.AB3.43 Brăila.3.Unirii nr.600LEI 26.blA4.C1.000LEI 47.ap.Gica Şerban N.Ion Suditu I.360LEI 23.200LEI 30.879.L3.000LEI 4.bl.C1.et.Aurelian Stoian C.29.str.str.4 Brăila.252.400LEI 71.Piet??ii.359.1.bl.nr.125.269.bld.Anica Şerban Gh.002.ap.630.16 Brăila.et.111 Brăila.str.str.ap.sc.Ştefan Sub?iric? G.bl.F?g?ra?.Ioana Stancu J.27.27.sc.32.920LEI 26.23 Brăila.str.str.8 Brăila.sc. nr.Dumitru Streche Gh.nr.sc.600LEI 18.str.bl.str.bl.Mariana St?nciulescu M.520LEI 5.Cristina Stoicescu N.str.nr.bl.200LEI 11.str.nr.W.sc.A.6 Brăila.ap.bl.372.720LEI 21.Simion B?rnu? iu.37 Brăila.sc.Mariana Stroe Gh Florentina Stroe I.4.1.sc.16 Brăila.nr.ap.440LEI 3.ap.Oborului.18 11.bl.sc.000LEI 16.Apollo.2.Marian Şerban F.18 Brăila.Elena Surdu N.C?r?midari.119.Ioan Brăila.Plantelor.041.str.bl.13 Brăila.28.nr.Valentin Surdu V.800LEI 360.Plevna.1.960LEI 51.bl.945.Ghe.Turn.Milcov.2.1bl.str.8.Radu Negru.bl.Mihail ?eican D.str.et.bld.1.Constan?a ?eitan S.3.200LEI 14.53 Brăila.19 Brăila.ap.394.137.1.42.Stelu?a Sterescu I.str.Grivi?a nr.G 3.Bujor Şerban G.775.Adriana Şerban C.et.bld.ap.17 A Brăila.Emil Stoica R.A13.28.Rodica Stoianof Ghe.ap.372.246.2.Rosetti.et.957.sc.str.C.1.?os.80.Rodica Stoian ?.Simion B?rnu?iu nr.Ion Stoian G.6 Brăila.str.str.1.M?r?cineanu.200LEI 275.9.bl.et.bl.424.A25.sc.800LEI 123 .str.et.6.4.et.840LEI 23.319.640LEI 167.Georgeta Surdeanu A.000LEI 95.66 Brăila.000LEI 10.513.sc.Buzăului.str.ap.bl.409.str.438.A26.Ghioceilor.69 Brăila.Comunarzi.str.bl.nr.2.37.Stancu C.Caraiman nr.Petrica Stoian S.334.82 Brăila.225 Galaţi.140.str.nr.Panait Istrate nr.825.E2.Cornelia Stroe D.

260.560LEI 16.D.sc.400LEI Brăila.Viziru 1. 17.bl. nr.str.A18. B2.56.11 Brăila.156 Brăila.2.Viziru 1.Dorobanţilor .595.A3.ap.str.bld. ap.sc.760LEI 74.Marcel ?oitu I.str.F3.B13. calea Călăraşilor.2.sc.570LEI 2.786.339.323.440LEI 24.2.Maria Serdean N.bl.Ionel ?erbu C.calea C?lara?ilor.Apostol Tar?u G.3.str.5 Brăila.600LEI 27.ap.Dobric? T?lpaug Iuliana Mariuca T?nase C.440.435.sc.nr.382.ap.sc.232.56.Pictor Ion Andreescu nr.100LEI 4.3.A12.str.Liliana Cecilia T?nase V.Poet Grigore Alexandrescu .5A.203.B11.191.186 Brăila.Simion B?rnu? iu.ap.bl.et.ap.nr.600LEI 43.564.227.148.480LEI 27.Costică ?terg?rel T.315.Vasile Ştefan S.4.Ecaterina ?orici T.Virgil Tarpan C.nr.200LEI 24.548.700LEI 7.966.680LEI 8.920LEI 17.aleeaTopoloveni.840LEI 37.George Enescu.aleea Almajului nr.16.740LEI 3.nr.116.3.496.bl.ap.str.278.A1.800LEI 63.Petrica Luminiţa(Ciupitu) Terente I.G2.bl.et.319 Brăila.400LEI 67.935.220.bl.Constantin T?nase ?. sc.1.nr.3.nr.nr.6 Brăila.sc.230 Brăila.870LEI 13.ap.Ileana T?nase I.1 Brăila.387.sc.et.40.44 Brăila.str.nr1.nr.289. 1.238.bl.85 Bucureşti.6.200LEI 21.43.253 Brăila.3.?colilor.460LEI 44.446.2 Brăila.297.800LEI 19.270.nr.bl.Alexandrina Toader P.267 Brăila.837.bl.bl.38 Brăila.Călăraşilor.Cal.520LEI 14.D2.89 Brăila.ap.3.Dumitra Ştefan A.D3.aleea Cocorilor.000LEI 19.13.sc.000LEI 34.nr.3.720LEI 37.1.pia?a Luminii nr.5.400LEI 3.sc.nr.000LEI 119. 26 Brăila.767.str.ap.520.Leanca T?bârc? T.500LEI 57.ap.ap.87 Brăila.Vasilica Brăila.nr.Malului NR.400LEI 66.?colilor.5.sc.2.str.bl.Carmen Ştefan A.85 Brăila.Nicoleta Daniela Tinca A.960LEI 10.Plantelor.750LEI 67.str.bl.ap.3.Ioana Teodorof M.243.374.G-ral Eremia Grigorescu nr.Valentina Terente V.1.92 Brăila.8 Brăila.Plevna.calea Galaţi nr.750LEI 5.Albinei.Maria Serdean Gh.084.bld.880LEI 97.13.bl.11.str.1.bl.ap.bl.Călăraşilor.str.Mariana ?tef?nescu G.14 Brăila.2.bl.5.Cal. 315.28.sc.J1.ap. nr.Elena Florica Te?liuc I.str.et.44 Brăila.91 Brăila.bl.aleea Margaretelor.957.18 2.10-12 Brăila.B10.5A.A5.28.2A.1.nr.sect.ap.000LEI 6.bl.Radu Negru.4 Brăila.Celulozei nr.str. bl.TURN.Cuza nr.Constantin Taflan L.Anicu?a ?chiopu I.str.str.1.240LEI 73. et.Dumitru Timohi N.Ion Taflan L.Daniela Viloleta Te?liuc I.43 Brăila.sc.Dorobanţilor .ap.Neculina Teodorescu V.N1.11.Relu(decedat) ?erbu I.sc.Lebedei. bl.bld.C.400LEI 12.56 Brăila.15 Brăila.1.bl.sc.949.sc4.5.et.142 Brăila.bl.38 Brăila.Chiva ?tir I.13.899.3.Maria Tiberiu G.D4.4.354.AP.Bi?a T?nase V.200LEI 62.632.Şerbănescu C.Valeriu Tatu G.281.Sanda ?tef?nescu S.800LEI 44.1.14.et.920LEI 17.593.11 124 .bl.ap.Victoriei.39 Brăila.ap.600LEI 31.422.sc.Hipodrom.480LEI 28.ap.760LEI 9.640LEI 14.5.bl.Gherea.nr.2.bl.Nicu?or Tair A.Vasile T?nase G.288.Virginia Tihan N.372.sc.800LEI 16.sc.ap.Vladimirescu Brăila.nr.str. 7.et.810.319 Brăila.2.41 bis Brăila.ap.nr.ap.884.Nicolae Iorga.1.nr.334.Daniel ?arpe Gh.Eugen ?oitu G.calea Galaţi nr.25 Brăila.calea Călăraşilor.sc.501.bl.2.bl.sc.B.str.ap.ap.sc.bld.40.Maria Tencaru I.str.ap.nr.4.080LEI 7.com T.Osman Tanislav T.sc.Dorobanţilor .Aurica Teodorescu N.14.

9 Brăila.str.342.25 Brăila.Ghioceilor.str.2.188.sc.390.str.016.232.str.177.920LEI 28.?colilor.372.Anica Tudor N.Cornel Jenic? Toma P.890.7ap.Gheorghe Brăila.800LEI 33.B13.T.000LEI 59.560LEI 4.bl.str.Georgeta Tudorie I.Viziru 3.Ghioceilor.188.4 Brăila.29.5.sc.ap.bl.bl.Constantin Tomescu N.S?ndica Florica Toma G.sc.sc.sc.bl.ap.str.Ioan Tudora?cu I.sc.040LEI 105.488.Unirii.2.485.ap.et.1.Unirii nr.nr.400LEI 3.sc.11 Brăila.C?lug?reni.bl.15.Buzăului.A36.7.65 Brăila.744.et.46 Brăila.000LEI 8.ap.?colilor.sc.Călăraşilor.sc.nr.15 Brăila.Silvia Tudose T.284.sc.56 Brăila.11.str.840LEI 103..000LEI 27.E.nr.384 Brăila.840LEI 85.Viorica Tudora?cu G.12 Brăila.bl.et.str.Dumitra Toma C.ap.Chercea.sc.bl.3 Brăila.C.4.bl.A.744.842.56.11 Brăila.?os.ap.680LEI 10.600LEI 54.sc.55 Brăila.5.str.bld.56 Brăila.sc.148.bl.Plevna nr.15.str.9.L.315.ap.1.C5.17 Brăila.Marian Cezar Tudor N.Lucica Tudora?cu D.str.B2.bl.000LEI 41.3 bl.Constantina Tudora?cu G.200LEI 141.str.ap.906.760LEI 22.Mitic? Turnea Gh.200LEI 20.29.4.sc.7 5 Brăila.4.nr.nr.2.B16.str.nr.aleea Cocorilor.Nicolae Trifan C.et.D?nu? Toma V.17.TURN.bl.178.str.ap.Călăraşilor.000LEI 10.et.1.?os.569.Tineretului nr.360.307.Lucian Tudorache I.M?cin.270 Brăila.str.5.sc.2.Dumitru Tudor I.35 Brăila.nr.C.nr.Sucevi?ei nr 52 bis Brăila.4.str.58.Aurelia Toia A.?colilor.ap.1. nr.744.et.et.str.Nicolae(decedat) Tudose P.Comunarzi.str.O3.4.str.3.C1.246.10 Brăila.3.Delfinului nr.D4.A2.480LEI 12.Vladimirescu N5 47 Brăila.Anica Toma G.744.bl.040LEI 10.ap.bl-3.25 Brăila.1.Călăraşilor.bl.A14.nr.A2bis.I.Pite?ti.Marius Cristian Toma G.sc.Constantin Tudor N.Adrian Tudose I.31 Brăila.ap.bl.nr.sc.Tocitu Florea R.bl.sc.Cal.ap.193 Brăila.360LEI 105.str.60 3 Brăila.56.3.Tudora Tudor I.84 Brăila.str Ştefan cel Mare nr.nr.nr.A.Ileana Toma G.bl.600LEI 4.000LEI 15.448.nr.9.280LEI 19.str.2.et.640LEI 65.000LEI 125 .276 Brăila.595.nr.sc.61 Brăila.11.Dorobanţilor .200LEI 30.Constan?a Tudosie G.25 bis.bl.Progresului.526.367.21.nr.et.36.372.sc.26 Brăila.Dej nr.220 Arge?.bl.4.62 Brăila.C5.ap.ap.000LEI 62.53 Br[ila.nr.nr.2.28 Brăila.68.C1.Ghioceilor.840LEI 36.et.ap.Bebi Turiac M.38 Brăila.Marcela Tudor I.2.1.4.40 Brăila.400LEI 2.Ştefan Tudor I.bl.K.360LEI 26.2.Avîntului bl.sc.794.et.bl.2.str.6.551.ap.400LEI 94.874.sc.028.sc.ap.238. Galaţi.43.ap.Antonel Tudorache R.N2.sc.ap.61.2.38 Brăila.000LEI 16.30.nr.A.Călăraşilor.550LEI 20.Agripina Toma N.1.66.427.2.Cătălin Mugurel Trifan N.et.1.26 Brăila.?nv???torilor nr.120LEI 17.ap.Aurica Tudos? N.2.Gole?ti nr.920LEI 140.302.bl.Hipodrom.Stana Toma N.1.bl.Fănica Tutulan I.nr.Neculai Toreanu T.sc.593.000LEI 32.190.9.059.10 Tulcea.46 Brăila.800LEI 20.sc.1.520LEI 12.ap.str.ap.bl.P1.464.3.ap.6.str.ap.ap.600LEI 55.str.1.Cal.sc.et.158 Brăila.str.str.bl.680LEI 15.nr.Chi?in?u.calea Galaţi.Camelia Trufa?u I.A28.Fănica Toma G.6.8.1.sc.3.str.3 16.Cal.str.Constan?a Turcu P.G-ral Eremia Grigorescu blP17.2.str.674.Galaţi.1.Ion Turtoi N.B38.16.200LEI 37.str.Tineretului bl.E4.Ştefan cel Mare nr.Buzăului.Libertăţii nr.nr.et.Ioana Turcu St.217.1.calea Galaţi.Policlinicii.794.1.et.Anica Tudorache T.246.et.bl.et.ap.246 Brăila.bl.160LEI 19.000LEI 161.960LEI 20.Dorobanţilor .Mariana Tudose N.ap.et.Vasile Tudor L.419.str.840LEI 15.2.200LEI 31.AP 34 Brăila.000LEI 4.1.str.str.35 Brăila.558.bl.sc.874.SC.919.2.Adrian Tudoric? I.Br?tianu BL.ale.ap.sc.G15.bl.Deltei nr.20 Brăila.Gheorghe Tudor S.Sebe?.60 Brăila.Industriei.Elena Tudorache M.ap.ap.000LEI 46.nr.5.sc.AB1.

309.ap.bl.str.5.882.14 Brăila.Elena Violeta Vartolomei S.9.040LEI 9.300LEI 1.ale.str.1.et.sc.bl.ap.ale.2bis.44.ap.sc.440.1.Mioriţei.48 Brăila.ap.119.et.Cucului nr.Constantin ?ig?noiu V.Marfa Vasile A.1.Dorobanţilor .Cal.680LEI 3.str.786.str.6.str.nr.et.bl.861.600LEI 198.ap.str.020LEI 5.074.et.L2.sc.3.800LEI 400.733.Ruxandra Vâju M.str.850LEI 8.Republicii nr.E.Nae Ureche I.240LEI 29. Galaţi.Vasilica Vizireanu G.ap.sc.St?nel Vintil? C Petrica Vîlcu S.560LEI 15.str.sc.2.B30.Neculai Vartolomei T.640LEI 21.400LEI 57.sc.580.2.200LEI 203.bl.ap.Dumitru Vîrl?nescu D.B18.et.nr.O3.1.4.802.4 Brăila.Angela Mary Urse A.Bobi?a Urse V.12 Brăila.Constantina Vartolomei N.56 Brăila.17.281.906.21 Brăila.Aurelia Ungureanu M.49 Brăila.22 Brăila.bl.str.2.str.Bl C6.bl.Dumitra Udrea D. pia?a Poporului nr.ale.1.sc.et.Culturii nr.ap.sc.14 Brăila.A3.34 Brăila.bl.1.ap.000LEI 60.440LEI 135.74.ap.3.nr.ap.600LEI 8.1Decembrie 1918.Constantin Vi?co?i A.Roşiori.Buzăului nr.400LEI 66.ap.?nv???torilor nr.sc.149.Cucului nr.Hipodrom.Nicoleta Urse V.et.36 Brăila.998.H4.Viorel Vâju C.nr.sc.ap.Viorel Ursu S.579.C10.Constantin Vâju V.1.297.Victoriei.720LEI 155.et.bl.2.25 Brăila.str. Valeriu Turosu S.1.4.sc.ap.920LEI 38.B31.bl.B2.6.?colilor.bl.Elena Turnea Gh.Georgeta Vâju I.869.Aurel Veli?cu D.nr.str.Mihalache Vâju V.str.aleea Cinematografului nr.078.43.720LEI 108.sc.Mariela ?iparu M.418.090.920LEI 158.nr.Prim?verii nr.2.Ionel Vasile C.3.1.77 Brăila.?colilor.sc.ap.411.bl.3.027.ap.sc.19.bl.53 Brăila.sc.bl.855.Marcela Vanc? D.039.38 Brăila.nr.str.4.str.731.calea Galaţi.nr.str.bl.nr.nr.Gic?-Bebelu? Vasile M.Rahova.160LEI 6.et.bl.3.bl.22 Brăila.sc.sc.ap.bl.2.13 Brăila.9 Brăila.2.Nicolae Vandalac V.ap.Elena Untaru S.Roşiori.1.Vasile .767.Hipodrom.Alexandru Ulici D.sc.sc.Petrica Urse I.sc.Constantin Alin Vâju C.600LEI 15.sc.bl.Mari?a Vi?an I.840LEI 25.bl.Hipodrom.?colilor .Marioara ?iparu T.1. bl.325.bl.978.600LEI 13.B10.840LEI 23.1.ap.D2.nr.et.558.bl.000LEI 41.104.Ion Ghica .2 Brăila.59 Brăila.nr.Trandafirilor nr.Gheorghe Uzureanu R.3 Brăila.Călăraşilor.ap.aleea Mugurilor nr.sc.str.sc.str.600LEI 11.G7.?os.O5.Daniel Veli?cu V.bl.sc.319 Brăila.927.sc.970.C10.13 Brăila.A.54 Brăila.bl.49 Brăila.ap.bld.Odessa nr.?nv???torilor nr.Emilia Vasile I.ale.415.4.str.1.7.3 .3 .53 Brăila.nr.73 Brăila.1.483.Oborului.630.str.030LEI 3.Cal.040LEI 71.Octav Doicescu .53.960LEI 10.2.ap.240LEI 234.Constantin Sandu Aldea.Piet??ii.10 Brăila.Iuliana Vizireanu A.Turnea N.2.869.919.Elena Vicol I.nr.19.1 Brăila.4.176.575.640LEI 25.831.71 Brăila.et.160LEI 2.15.8 Brăila.140 Brăila.bl.ap.4.19.43.3.ap.et.Ilie Pompiliu Vâlsan I.str.720LEI Brăila.3A.str.Gr?dinii Publice.3.14.600LEI 10.000LEI 173.et.str.nr.3 .920LEI 363.223.bl.160LEI 30.000LEI 23.32 126 .sc6.6.ap.Oborului.str.4.str.138 Brăila pia?a Poporului nr 15 Brăila.151.Gheorghe Ursule? C.sc.32 Brăila.sc.?nv???torilor nr.nr.588.bl.14 3.ale.111.000LEI 94.490LEI 6.111.800LEI 38.Tudora Vi?an C.2.3.A1.H.000LEI 67.ap.1.091.1.Nicolae Titulescu nr.1.2 Brăila.ap.365.880LEI 8.34 Brăila.334.800LEI 1.nr.ap.Călăraşilor.ap.3.str.65 Brăila.B.Felicia Vi?inescu N.Prim?verii nr.050.200LEI 15.28 Brăila.ap.11.H5.

sc.bl.A8.930.com Mircea Vodă Brăila.sc.ap.2.C.nr.A60.Cristinel George Brăila.160LEI Brăila.ap.str.sc.2.680LEI 20.sc.000LEI 37. str.bl.nr.ap.290.bl.str.et.2.E.str.800LEI 13.Stelu?a ap.C.A24.sc.C.Soarelui nr.440LEI 74.str.nr.640LEI 63.ap.840LEI 4.Constantin Vizuroiu M.SC.bl.3 Brăila.sc.ap.ap.bld.str.str.Tinca Viziteu C.D.Angel Voicu M.Tudori?a Brăila.300LEI 32.63 Brăila.ap.bl.1.240LEI 23.3 Vrânceanu A.4.33 Brăila.ap.Virgina Brăila.str.22 Vrânceanu I.str.779.800LEI 39.Emilia Brăila.Vizireanu I.str.600LEI 25.744.63 Zahiu T.3.sc.bl.ap.nr.3.372.400LEI 933.A1.483.et 1.H6.SC.sc.bl.str.563.bl.2D.aleea ?nv???torilor.078.Ştefana Brăila.calea Călăraşilor nr.Ion Brăila.920LEI 47.090.bl.ap.et.16 Brăila.Buzăului .Adina Brăila.Ghioceilor.228.3.A4.sc.Dorobanţi.Siret.720LEI 622.880LEI 5.sc.Roşiorilor nr.200LEI 8.nr.ap.blC5.3.680LEI 24.sc.sc.Hipodrom.660.Gheorghe Vl?descu T.2.21 Zaharia A.Maria Brăila.1.360LEI 7.125 Zgardan A.bl.882.AP.Francez?.Remus Zmochin? C.861.5.bl.bl.Victoria Brăila.Hipodrom .800LEI 22.str.300LEI 1.200LEI 30.Roşiorilor nr.George Vlahu E.264.sc.600LEI 335.881.str.000LEI 7.4.260.sc.sc.14 Brăila.2.nr.622.B23.2.ap.?colilor.Vasile Voicu V. 18 Zaharia A.440LEI 42.35 Zavate M.000LEI 46.str.bl.4.600LEI 84.A24.sat Cazasu.O1.32 Zaharia R.186.159.8 Zainea I.Dorobanţilor nr.6.242.Octavian Dan(decedat) Brăila.1.ap.Ghioceilor.47 Zgardan M.1.SebeŢuţui nr.22 Vrânceanu N.C.480LEI 12.H4.1.bl.800LEI 6.sc.George ap.Adriana Ecaterina(decedat?) Vlaicu C.bl.sc.Soarelui nr.525.SC.ap.624.779.000LEI 14.728.3.bl A61.G1.2.Nicolae Brăila.280LEI 7.3.str.711.4.et.37.ap.2.233.Camelia Vizireanu S.520.Nicolae Vl?staru N.bl.Cornel Brăila.1.400LEI 58.ap.2.bl.ap.bl.78 Zavate M.bl.A1.15 Zanfir D.Octavian Brăila.5.David Praporgescu.47 Brăila.46.ap.?os.Cinematografului.257.Nicolae Iorga.ap.15 Voinea G.sc.640LEI 14.bl.str.H4.200LEI 118.et.Stan Vlad M.Dorobanţilor nr.AP.Comuna din Paris nr 112 Zaharia M.Spiru Haret Zmochin? A.Mircea Brăila.3 Zainea F.bl.12.bl.480LEI 21.749.p-?a.2.741.str.2.str.4.Obor.Ion Vl?duc? I.?os.080LEI 35.bld.D.Cornel nr.41.Nastasia Voicu N.ap.033.200LEI 7.1.413.sc.Obor.4.aleea Cre?ei.bl.al. ap.C1.bl.3.31 Brăila.A14.calea Călăraşilor nr.11 Brăila.Maria Brăila.A21.45 Zavate M.Alexandru Voicil? D.Ghioceilor.bl.320LEI 85.080LEI 14.bl.bl.2 Zainea M.12.nr.4.sc.?colilor.Dorina Din judeţul Prahova: 127 .et.910LEI 48.SC.67 Zaharia M.1.013.Milcov.2.bl.374.bl.et.5.800LEI 54.nr.22 Brăila.bl.Buzăului .bl.blB28.3 4.str.593.sc.3.O2.68.4.ap.gen.Dorobanţilor nr.et.Viziru 3.12 Brăila.ap.7 Brăila.10.638.Dumitru Vlad D.A4.158.ap.593.3.E.1.200LEI 22.Amurgului.nr.11.339.Neculina Vlaicu I.ap.297.667.str.46 Brăila.3.et.et.2.str.196.com Tudor Vladimirescu Brăila.ap.Gheorghe Brăila.29.1.21 Brăila.2.sc.et.Mariana-Marieta Brăila.Neculina Brăila.nr.Geta Voicu M.520LEI 55.B18.sc.Constantin Brăila.22 Zaharia I.ap.nr.Călăraşilor.27 Brăila.71 Brăila.nr.19.4.2.23.str.Mariana Brăila.1.305.al.sc.Grigore Alexandrescu Voicule? V.sc.et.ap.Gheorghe Vl?dil? M.SC.32 Zaharia P.4.2.Gheorghe Vlad I.Mihaela Brăila.3.661.str.Obor.ap.920LEI 9.ap.000LEI 8.47 Zincu I.sc.

Numele şi prenumele Domiciliul Suma 128 .

480.227. Leului nr. Cameliei nr.008.000 6. Cimbrului nr. 31 Plopeni Str.080 28. 3 Sc.634. AL11 Ap.472. 37 Ploiesti Str.200 34.480 1. Madalin Marian Andron I. Maria Albei G. 2 Ap.31 Ploiesti Str. F2 Sc. Cameliei nr.890 LEI 41.5 Bl. Nicolae Albu Gh. 28 Ploiesti Str.720 137. 29 Sc.1 Ap. Aristita Agache I. 35 Ploiesti Str.30 Sc B Et.37G Et.R.014.737.800 LEI 29.10 50.967. Liviu Andron O.372.900 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Ion Alexe I. Ion Anagnoste I.193.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.108. Mihai Viteazu nr.780 LEI 44. 22 Ap. 25 Ploiesti Str. 16 Trestienii de sus / Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.360 39.640 LEI LEI LEI LEI 29. Biruintei nr. 5A Bl. 4 Plopeni Str.4 Ploiesti Str.621.Simona Madalina Anca Marin Andrei D. George Constantin Alesandru N. Buda nr. Constantin Brezeanu nr.325.000 LEI 13. 6 Bl.626. Infratirii nr.13 Bl.368.117. Maramures nr.008.A Et. Andrei Afrasinei Gh. 7 Bl.13 Bl.1 Et. Maria Albu I.544.300 364. Maramures nr.953. 3 Bl. Vasile Anagnoste V.16 Manesti / Manesti /Prahova Ploiesti Str. 31 Ploiesti Str. 46A Sc.562.Pta. Republicii nr.304.2 Bl. Gheorghe Afrasinei N. 24 Plopeni Str.31 Ploiesti Str.57 Sc. 16 Ploiesti Str. 2 Bl.Adet I. Mariana Aelenei C. 1 Et.880 38.534.19 Ploiesti Str.C Ap. 205 Sc. 18 Sc.600 LEI 8. Valerica Alexandru C. Fat Frumos nr.000 81.223. A Ap.760 42.930.041. Vasile Alexe P. 6 Bl. Ioana Albei N.040 29. Ion Antohr R. Aleea Scolii nr.5 Ap. 32 Sc.200 LEI LEI LEI LEI LEI 34.10 Ploiesti Str. Gheorghe Alexandrescu E.319.151 Bl.440 LEI 56. 35 Bucuresti Sector 4 Str. 10F Sc. G Ap.16 Ploiesti Str. Sld. Gheorghe Aelenei Gh.2 Ap.600 6.Valeria Anghel I.779.20 Malaiesti / Rifov/Prahova Ploiesti Str. Nichifor Antonescu C. Cameliei nr.23 Ploiesti Str. Emilian Alexandrescu M. A Ap.037.080 3.200 56.34 Ploiesti Str. Dumitru Adet M. Steliana Alexandru Gh. Neli Anton Gh.Stroe Angelescu Ghe. Brebenei nr. Republicii FN Bl.19 Ploiesti Str.920 29.920 LEI 48. 31 Ploiesti Str. Aurelia Alexandrescu I. Constantin Brezeanu nr.288.593.660 171. Luciana Andronache Gh. AL11 Ap. Elena Alexe Gh. Saturn nr.000 LEI 215.37G Ap.663. Calin Catalin nr. 67BIS Sc.1 Bl.600 LEI 31. B Ap. 62 Ploiesti Str.200 92. Saturn nr. Diana-Alexandr Alexandrescu I. I. Bobilna nr.40 Ploiesti Str. Padina 11 Bl. 1 Et. 6 Bl.000 LEI 129 .Stefan cel Mare nr. Eugen Ioan Andrei Ioana Andrei N.720. A Ap. Sc. B Ap. Temisani nr. Tinarul Muncitor nr. Biruintei nr.Constantin Anghel S.835. Bld. Elena Alexandrescu I.120 LEI LEI LEI LEI 36. Er.090 LEI 103. Luminita Monica Alexandru I.372. Daniel-Lucian Anghel S.040 167. 7D Bl. A Ap. Adrian Anghel Gh. 1B Bl. Biruintei nr. 19 Ploiesti Str.608. 9 Ploiesti Str. AL11 Ap. 16E Ap. 29 Sc.640 LEI 10. Troienelor nr.800 193.600 58. Ernest Djuvara 37 Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.29 Ploiesti Str. 6 Bl. Turnu Magurele 248 Bucuresti Sector 6 Str.3 Ap.800 35. Tinarul Muncitor nr.289.186 Paulesti / Paulesti / Prahova Paulesti /Paulesti / Prahova Ploiesti Str.800 56. Mita Albu G.767. Alexandru Ploiesti Sts.008. 2 Ap. 9 Ologeni / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str Lacul Bilea 6 Bl.Sirianu nr.120 1.000 LEI 25.389.555.663. 3 Bl.13 Ploiesti Str.

555.1 Ap.004. Cornelia-Ileana Apostol D.400 LEI 3.800 82.039. Varbilau 7 Bl. Ale. 3 Ap.960 LEI 5. Marian Badea A Ana Daniela Badea Gh. Sos.600 LEI 58.240 LEI 38. 3B Asociatia de proprietari B2 Atanasescu C. Registrului J29 / 35/98 Cod fiscal 590197 Imputernicit Sprince Ploiesti Str. 15 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Razvan Cristian Banu P. 10 Ploiesti Str. Gral. 10 Ploiesti Str.800 41.4 Ploiesti Str.Ion Apostol H.790 LEI 44. Cristina Arsene C.771. 3B Ap. Marasesti 282 Bl. Plutelor 10 Ploiesti Str.154 Bl. Cristian Asociatia de binefacere Bethez Asociatia de locatari Bl. Maria Balanescu N. Gheorghe Baicoianu I. Dumbravei 14 Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Baba Ana 7 / Baba Ana / Prahova Ploiesti Str.000 LEI 3. B-dul Republicii nr.25 Nr. Fl Nr. 10 Ploiesti Str. C1 Sc. Emil Balasa V.001. Grindului 2 Bl.200 LEI 28.103 Sc. 153 Sc. Republicii 130 Bl.417. Mihaela Baicu R.A Et.840 7.Apostol Al.154 Bl. Gr. 2 Ap.400 LEI 130 .052.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 1. Grindului 2 Bl.Gr. 1B Ap. 68 Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str. Irina Arsene C.15 Ploiesti Str. A Et.742. Jean Ion Balasa O.400 3.705 LEI 38.376.113. Constantina Banica N. Cumpatul 6 Bl.302. B1 Sc. Bahluiului 3 Bl. Tudor Baicoianu Gh. 3G Ap. Cantacuzino nr. 4 Ploiesti Str. Steluta Banica C.558. Postei nr. Sos.017. H12 Et. 11 Ploiesti Str. Registrului J 29 / 1111199 Cod fiscal 23123 Imputernicit Popes Nr.409.900 15.186. 106 Ap.000 LEI 5.C Ap.007. Adriana Cristina Baicu I.000 LEI 7.1 Et. 167 Sc.960 7. Arinului 1 Bl.Alecu Russo 14 Ploiesti Str.353.930.704. Intr.2 Ap. 25 Ploiesti Str. Carmen Barbu V.000 LEI 26. B1 Sc. 2 Ploiesti Str. Ale.400. 205 /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Octavian Apostol H.302.4 Ploiesti Str. Vestului 16 Bl. Ion Baicoianu I. C Ap.135.260. Nicolae Dorinel Bajan N.246.210 Sc. B1 Sc. Sos.160 10.400 LEI 12. Bucuresti 24 Bl. 8 Ploiesti Str.3 Ap.A Et. Vestului 16 Bl. 142 Ap. Grindului 2 Bl. B3 Sc.000 20.500 LEI 46.160 15.103 Sc. Valentin Apostol I.040 25.000 52.128 Bl. 46 Sc. 8 Ploiesti Str.500 LEI 213. Emil Badulescu N. A Et. 36 Ploiesti Str. Armasi 40BIS Ploiesti Str. Vestului 16 Bl. Registru J 29 / 1/99 Cod fiscal8007071 Imputernicit Dinu C. Corlatesti nr. 24 Ploiesti Str.350 LEI 15. Gr.860.1 Ap. A Et.215.000 LEI 26.1 Et.580. Vasilica Baicu D.880 LEI 40. Gh. Carmen Badina A. Marcel Bordas C. 8 Ap.800 LEI 11.1 36. 3B Ap. 162 Sc. 24 Nedelea nr.4 Ap.950 42.000 LEI 243. 163 SC.71 Bl. Tudora Avram Al.334. 17 Ploiesti Str.103 Sc. Barapltului 16 Bl. A Et.A Et.71 Bl.211. 100 Starchiojd / Starchiojd / Prahova Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. Eremia Grigorescu 25 Bl.600 LEI 86. Gheorghe Azoitei C. Constantin Ploiesti Str. 49 Ploiesti Str. Intr. 29 Ploiesti Str.500. Ciucului 4 Bl. Corlatesti nr.15 Ploiesti Str. Hariton Banica C. F Et.250 LEI 5.116.680 37.320 LEI 9. C1 Sc.3 Ap. 10 Ploiesti Str. B Ap. Madalina Gabriela Banica D. 3 Ap.C Ap.704.358.Doina Maria Apostol Gr.372.525. Gheorghe Badita P.087. Steliana Barbu C.389. Nordului FN Bl.Adelina Monica Arama I. 3 Ap. Mariana Baciu P. Curcubeului 13 Bl.Gh.960 LEI 21.761.207 Ap. Vasile Milea 7 Bl. B-dul.186. Intr.600 LEI 41. 45B Ap.A Et. Postei nr. Cantacuzino nr.

Aleea Scolii 1B Bl. Calin Catalin 3 Et.914.713. Ion Bucurescu C.400 26.130 124.18 Gageni 263 / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.807.604.492. 22 Sc. 42A Sc. Carmen Boceanu Gh.320 86. 35 Ploiesti Str.30 Ploiesti Str.240 21.080 15.966. 150 Sc. A7 Et. Octavian Borcan R. Maria Botezan V.800 59. 39 Ploiesti Str.110 79. Torcatori 2 Bl.000 22.400 19. 10 Ploiesti Str.317. Al. Elena Batrineanu N.400 51.988.640 2. Luminisului 10 Ploiesti Str. 26 Ploiesti Str.Banica N.183. Petuniei 7 Bl.762.200 19.2 Ap. 10 Ploiesti Str. Baraoltului 9 Bl. Ion Boboc C.000 24. 14 Ploiesti Str.520 57. Ale. Nordului 3 Bl.721.200 16. 19 Sc. Ion Bolocan D. Iancu Birsan M.145 Sc.260 4. A Ap. Sabin Botoc N. 21 Sat Valea Ursoaiei 29 Com . Zimbrului 7A Bl. 150 Sc.919. Infratirii 5 Bl. A Et. Anbdrei Muresanu 70 Bl. Dumitru Barbieru Gh.967.760 53.824.000 70.135. 1 Ap. Nicolae Borcan Gh.448. B Ap. 8 Ploiesti Str.100 Sc. Ion Buga C.366.800 12.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 230.280 44. Camelia Boiangiu I.988. Donici 7 Plopeni Str. R1 Sc. Victoria Bogdan V. 8 Ploiesti Str.840 72.595.Bahluiului 6 Bl. 1 Ap.718. Valentina Iuliana Bolocan P. Maria Ap. A7 Et. 14 Ploiesti Str. Simona Madalina Brebenel N. A Ap. Sitarului 6 Mislea / Scorteni / Prahova Ploiesti Str. 10 Ploiesti Str.440 42. B Ap.730.089.253.421.074. A Et.861. 19 Sc. Erou Arhip Nicolae 1 Bl.200 8. R2 Sc. B Et.12 21. 15 Ploiesti Str. Ion Briceag I. Gheorghe Bordei Gh. Libertatii 5 Bl.558. Bobilna 115 Bl. Gheorghe Barbuceanu Gr. Elevilor 5 Bl. 8Ap. 5 Ap. 135B Ap.7 Ploiesti Str. Sincai 44 Ploiesti Str Tunari 24 Ploiesti Str. 1 Ap. Sold. Valea Calugareasca Teisani / Teisani / Prahova Teisani Sat Valea Stilpului 16 / Teisani / Prahova Ceptura de Jos . 26 Ploiesti Str. 2 Ap. A Et. Muresanu 18 Bl. Gh. Stela Briceag M. 4 Sc. Izvoare 96 Ploiesti Str.040 228. 2 Et.Ioan Aurelian Belcea V. Ap. 31 Ploiesri Str.Gh.789. 12 Sc.240 100.366.400 26.854 / Ceptura / Prahova Ceptura de Jos / Ceptura / Prahova Ploiesti Str.1 Ap.211. Ilie Barbieru i.29 Ploiesti Str.520 28. Niculai Bucur I. 4Ap. Constantin Bocan D.920 42. 55 Ap. Petuniei 7 Bl.2 Ap. Torcatori 2 Bl. Maria Bazavan C. 10 Ploiesti Str.449.000 11.031.250. Persani 5 Bl. Democratiei 84 Bl H4 Ap.706.440 19. Veronica Barbieru Gh. Vlad Tepes 36 Ploiesti Str. AC14 Ap. 32 Ploiesti Str. Victor Bodoiu L.600 22. Al. Magurii 2 Bl. 10 Ploiesti Str. Niculina Bazavan P. Valentin Silviu Bivolaru S. Ana Ipatescu 52 Ploiesti Str. Mihael Berbec St.227. Infratirii 5 Bl. Aura Magda Bortoi C. Andrei Muresanu 70 Bl. Maria Bolocan I.640 LEI 69. 15 Ploiesti Str. Dan Aurelian Barbulescu D. 135B Ap.4Ap.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 131 . Nicolae Barbuceanu N. Zimbrului 7A Bl.818. Vlkad Tepes 29 Ploiesti Str. 90 Sc.080 12.480 11.569. Bobilna 115 Bl. A Et. Vasile Bucur V.Catinei 17B Bl. Ion Vasile Brebeanu C.320 21. Aurel Braslasu V. Maria Bordei C.400 LEI 4.A Ap.188. R1 Sc. 31G Sc. A Et.7 Ploiesti Str. 37B Sc. 11 Ploiesti Str. 1 Ap. Sincai 44 Ploiesti Str.B Ap.3 Ploiesti Str. 4 Ploiesti Str.600 28. Nicoleta Liliana Boboc St.600 LEI 66. 2 Et.507. Georgiana Denis Borcan Gh. Virgilia Boloaga C. A Et.342. Ap.600 LEI 193.019. Cameliei21 Bl.965.667. 12 Sc.600 12.Aet.800 36.136 Sc.2 AP. Gheorghe Birzan A.

Arnauti 6 Bl.440 12. 1 Ploiesti Str. Cp.389.240 12. Plaiului 4 Ploiesti Str.040. 22 Com.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 49. 5 Ploiesti Str. Mocanilor 3 Bl.000 51. 1 Ploiesti Str. Bahluiului 10A Bl.720 3.240 LEI 132 .600 36. Floarea Chitu N. 162 Sc.25 Sc. B Ap. Cimbrului 1 Bl.200 LEI 91.545 16.200 LEI 15. Cringului 47 Ploiesti Str. Brumarelelor 1 Bl. 73 Sc.2 Ap. Dragos Voda 32 Ploiesti Str.780 57. Ale. 1 Ap.000 34. 4 Ploiesti Str.744. 21 Ploiesti Str.561. Alexandru Ciocan I. Ion Burlacu I.600 63. 21B Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 45. 9 Ploiesti Str. Elena Cazacu N.960 LEI 33.890 57. Smaranda Casprov D. Bd. Constantin Ciocirlan N. Dumitru Ciocan C. Bahluiului 10A Bl. 136 Ap. 3 Ap. Gheorghe Buzatoiu N.994.880 LEI 104.605.280 29.400 8. C Ap. Niculai Burlacu T.334. 1 Ploiesti Str.844. A Et.Iordacheanu Sat. 13 Ploiesti Str. Milcov FN Bl.520 6.000 86. A Et. Cornelia Capraru V. Florin Burlacu I. Ion Chioveanu P. 3B Ap.118.608.169. Mihaela Cercel P. 18 Cimpina Str. 3B2 Ap.A Ap. 34 Ploiesti Str.891. Ale. Republicii 122 Bl. 31 59.400 LEI 151. 10 Ploiesti Str. 4 Ap. 1 Ap. 132A Ap. 148 Ap. Petre Chitescu N. 5 Ploiesti Str.741. Bucuresti 20 Bl. A Ap. Lucernei 17 Singeru / Sat Poatra Mica 21 / Prahova Urlati Str. 1 Ap. Luminei 6Bl. 3 Ap. Tonel Chelba T. Sreiului 3 Bl.760 44. 62 Ploiesti Str. Barbu Stirbei 48 Valea Calugareasca 207 Bl.6 / Prahova Ploiesti Str. A Et.A Ap.135. Crizantemelor 2 Bl.040 7.76 Sc. A12 ScB Et.320 101. Elena Buturuga M.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 30. 18 Sc.149. C-tin Brezeanu 8 Bl. Nicolae Cirstea V.320 57.778. Ion Burlacu I. 4 Ap. Gabriel Calestru V.210 34.820. Lucernei 17 Ploiesti Str.998. Marius Daniel Catinean P.A Ap. Mocesti 32 Prahova Ploiesti Str. Ana Casprov A.000 68. Carmen Mihaela Ploiesti Str.595. Republicii 108 Bl.Buga M. A Et.080 LEI 182. Barcanesti 5 Bl. Streiului 3 Bl. Ale.860. Florilor 37 Bucuresti Sector 4 Str. Lucernei 17 Ploiesti Str. Elisabeta Ciubotariu A.432. 148 Sc.. Doina Cernat I.Marian Chirita M. 62 Ploiesti Str. Ion Calimanescu Doina Calimanescu I.148 Sc.971. 7 Sc. Cameliei 18 Bl. Natalia Cazacu I.135. 14 Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str.547. Gheorghe Buzatoiu D.260.523.000 LEI 63.200 222. 71 Ploiesti Str.Bahluiului 10A Bl.488.517. Victoriei 11 Mehedinta / Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.248. Georgeta Ceraseanu I. 37 Ploiesti Str. Bahluiului 16 Bl.141.050 20. M.595.280 89. Ana Chitu N.016. Gheorghe Ion 4 Bl. Eminescu 22 Bl.090 61. Ioana Chirica G. Nicoleta Luminita Cernat S. 93 Ploiesti Str. Cibinului 11 Bl. 13B1 Sc.25 Sc. 1 Ap.860.000 18.120. B Ap. A Ap. 14C Sc.16Sc. 119 Ap. 49B Ploiesti Str.227.111 Ploiesti Str.267. Calugareni 20 Ploiesti Str. A Et.000 45. Gheorghe Calinoiu St. C Ap. 6 Ploiesti Str.920 46. Cameliei 18 Bl. 2 Ap. Gheorghe Ciovina G. Iulian Carlan St. Gabriela Ciocan M. 10 Ploiesti St Anul 1907 nr. 29 Ploiesti Str.611. 2 Ap.744.674. Republicii 191 Bl. Dragos Voda 32 Ploiesti Str. 136 Sc. Moliftului 12B Ploiesti Str.320 LEI 16. B Ap.240 34. Daniel Cercel M .1 Ploiesti Str. Stefan Cazan Gh. Parasutistilor FN Bl.000 82. Nicolae Chitescu M. Constantin Bunescu O. 30F Et.071. Brumarelelor 1 Bl. 58 Sc. Al. Stelian Cercel D.249.350 41. Florentin Buzdugan P.200 10.684.227. 119 Sc.

148.63 Sc. Crisan 28A Bl.920 23. Gh. Constantin Cojanu D. 14 Filipestii de Tirg / Prahova Filipestii de Tirg / Prahova Ploiesti Str. Ioana Covasa Gh. 4 Ap. 4 Ap.400 LEI 9.B Et. 4B2 Sc. 27 Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.5 Ploiesti Str.457.640 22. 1 Ap. H6 Et. Cantacuzino 160 Bl.720 LEI 5. 5 Plopeni Str.520 LEI 13.186.6 Ploiesti Str. 13 Ploiesti Str.800 LEI 53. Cozia 73 Ap[.960 63. Vestului4 Bl.A Ap. 3D Sc. Mihaela Ciusdel A. 6 Ploiesti Str. Aleea Elevilor 3 Bl. 8 Ploiesti Str. A Ap. Democratiei 56 Bl. Erou Arhip Nicolae 18 Bl. Sorin Marian Constantin St.43 Sc.320 5. Nicolae Cristea A.356.119 Ploiesti Str.20 Ploiesti Str. A Ap.650 LEI 82. Adrian Ploiesti Str. Nicolae Constantin I.003. Sol.815. 109 Sc.497.669. B Ap.A Ap.561.000 LEI 102.640 24. Ale. B Ap. Mihai Cristache P.695. 16 Ploiesti Str. 67 Ploiesti Str. Nicolae Costache N.000 LEI 44. Brumarelelor 1 Bl.310. Ana Craciun C. 4 Ap. 12 Bl.360. Domnisori 87 Bl. A Sc.691. 119 Sc.000 94. Elena Cleva N. B Et.794. B Ap. 3D Sc. 3 42. 14 Ploiesti Str. 9 Sc. 24 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. 9 Ploiesti Str. 3 Ap . Crisan 5A Bl. 23A Ap. Elena Croitoru I. Mirela Elena Constantin Gh.650 LEI 44. Valeriu-Nicolae Contescu Gh. Cosminelor 12 Bl.000 18.160 LEI 133 . Gheorghe Lucian Constantin Gh.126B Sc. C Et. Magurii 1 Bl. Cringului 78 B Ploiesti Str. Ion Coman D.186. A Et.965. G-ral Vasile Milea 1 Bl.5 Ploiesti Str. Cameliei 6 Bl.476. B-dul Bucuresti 20 Bl. Viorica Maria Creanga M. Temisana 63 Ploiesti Str. Mihai Eminescu 22 Bl.260. Dorin Adrian Cristofil I.040 6. 137F Sc.084. 1 Ap.72 Sc.A Et. Sos.640 LEI LEI LEI LEI 605.589.000 LEI 111. Bahluiului 10A Bl. 149 ScB Ap. Ioana Cristea N. A Et. 168 Sc. Petuniei 9 Bl.724.400 LEI 27. Bahluiului 4 Bl. Leului 6 Bl.581.400 LEI 3.040 LEI 5.49 A Sc. Ion Coman Gh. 1 Chitorani / Bucov / Prahova Ploiesti Str. Gr. Stefan Craciun C.120 40. Bahluiului 10A Bl. Ctin . 6 Ploiesti Str.250 LEI 47.560 LEI 7. Veronica Ciltaru N.A Et. AC12 Sc. Tunari 24 Ploiesti Str.542. 10 Sc.761.A Et.A Et. Niculina Cocos T.525.280. 4 Ap. B-dul Bucuresti 20 Bl. Viorica Roxana Constantin P.D Et. Gr. Dumitru Costache N.144.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 52. 148 Sc.148 Sc. Petre Cojoc I.090 22. H6 Et. A Ap. 144 Sc. Gherghina Costache N.084.700 LEI 126. 17 Ploiesti Str. A Et. D3 Sc. 4 Ap.024. A Et. Republicii 279B Bl. 2 Ap.Gh.779. Magdalena Cristea O.1Ap.519. 55-F Et. Dumitru Condrut Gh. A Ap. 99 Sc.040 LEI LEI LEI LEI 16. 1Ap.326.100 51. 53 Ploiesti Str. 1 Ap. 56 Ploiesti Str.520 LEI 2. Democratiei 56 Bl.800 LEI 31.877. 70 Ploiesti Str. Al. Miron Contescu M.D Et. Ale.200 LEI 7. Eremia Gr. Vasile Cristea V. Bd. Victor Craciun C.538.560 LEI 4.760 LEI 67. Ion Constantin Ion Constantin St. Cristian Gabriel Creanga M.2B Sc. Maria Cojocaru I.21 Sc.Ciubotaru D. 70 Ploiesti Str. G Et. 3 Ap .640 13.360. 1 Ap. Mihai Sorin Costache E. 149 Sc. Aleea Romanitei 1 Bl. 51 Ploiesti Str. 87 Ploiesti Str. 34 Ploiesti Str. Arhip Nicolae 3 Bl.Brezeanu 1 Bl. 89 Ap.900 18. 9 Ploiesri Str. 3 Ap. 24 Ploiesti Str. Mateescu18 Bl. Maria Coman N. Mihai Bravu171 Bl.319.480 LEI 44. Petuniei 9 Bl. B Ap.974.959. 1 Ap.

529.160 158. Vasile Dedu T. 9 Ap. 2 Ap. Arhip Nicolae 7 Bl. Cameliei 5 Bl. Gh. 97 Ap. Maria Dinu A. 46 Sc. 35 Ploiesti Str.000 105. Constantin Dima P. Luminii6 Bl.953.000 10. Luminii 6 Bl.45B Sc. Cirezarilor 3 Bl.400 145. Dumitru Despina Gh.372. 33 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.19 Ap. Maria Dan I Constantin Daraban D. Nicolae Davidoiu S. 21 Ploiesti Str.219. Cumpatu 4 Bl. Crizantemelor 4 Bl. 19 Ap.Croitoru V. Lucretia Dinuta G.A Et. Aspazia Dinu V. Er. 10 Sc.000 11.A Et. 30F Ap.066. Mircea cel Batrin 50A Ploiesti Str.074. Er. 11 Ploiesti Str. Intr. 4 Ap. 21 Ploiesti Str.480 LEI 48.523.B Et.740 LEI 25.C Et. Lucuta Despina Gh.049. Moldoveanu Marian 4 Bl. M. 3 Ap.720 LEI 7. Gheorghe Daraban F. 27 Ploiesti Str Gen. Grigore Dobre A.232.579.794. Roxana Melania Cucu I. Republicii 192Bis Ploiesti Str. B Et.5 Sc.440 LEI 32.B Ap. Valeria Dita Gh. Polux 4 Bl. 13 Ploiesti Str Al. 30 Ploiesti Str. Floarea Dobre D. 25A Sc. 6B Sc.000 LEI 19.409. 3 Ap.439. Inelului 3 Bl.260.000 8. Democratiei 38 Bicov 593 / Bucov / Prahova Ploiesti Str.000 30.A Et. Manuel Cucu V.037. Floarea Danila S.464. Maria Dinca I. 31 Ploiesti Str.200.650 330.960 LEI 19. Ale. B Et. Cameliei 9C Bl. Cirezarilor 2 Bl. C Et. 1 Ap. Republicii 192 Bis Ploiesti Str. Ale. 58 Sc.200 5. 5 Ploiesti Str. Aurica Dan C. Nicolae Ap. Eminescu 22 Bl. 16 Ploiesti Str. B Ap. Sos Nordului 2 Bl. B Et.30F Et. Ghworghe Dinu Gh. A Sc.1 Ap.760 34. Viorica Cucu P. Arva 29 Prahova 62.13 Ploiesti Str.600 LEI 17. G16 Ap. Brumarelelor 1 Bl. 39 Sc.760 21.200 9. 1 Ap. 35 Ploiesti Str.453. Doja 150 Bl.Sld. Ioana Mihaela Dita S. 10 Sc. Frasinet 13 Bl.348.008.446. 24 Ploiesti Str. A Ap.720 LEI 31.640 LEI LEI LEI LEI 28. Piata Victoriei 1 Bl.400 LEI 52.489. Caramidari 11 Ploiesti Str. 8 Ploiesti Str.400 LEI 10.000 LEI 430. Ion Despina D. 15A Sc.A2 Sc. Marian Cristian Dinu M.Grigorescu 25 Bl.Georgiana Dinu C. 37 Ploiesti Str.208.200 LEI 70.H. Florea Dinca C.450 46. Alexandru Dobre A. Er.201 Sc. 58 Ploiesti Str. 25A Sc. Cirezarilor 3 Bl. 27 Sc.173.985. 22 Ploiesti Str. Dumitru Dinu Gr. Severa Danila A. Sld.037. 16 Ploiesti Str.A Et.920 LEI 291. 1 Ap. Zoe Maria Dinu N.372.800 LEI 20. H13 Ap. 5 Ploiesti Str. Crizantemelor 4 Bl. Pantelimon Dan A. 22 Ploiesti Str. Georgeta Dau C. Trandafirilor 31 Ploiesti Str.000 LEI 990.731. Petrochimistilor 14 Bl.040 5. Trandafirilor 31 Localitate inexistenta Str. Daniela Dinu V.920 LEI 12.13 Ap. 11 Ploiesti Str. 1 Ap.701.500 10. Deltei 3 Bl. Dumitru Dobre T.600 LEI 1. Sofia Dobre I.162.017.910 LEI 56.686. 30 Ploiesti Str.930.114.000 LEI 93. 47 Bucov Str. Cimpului 44A / Bucov /Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.400 LEI 2. Malu Rosu 25 Ploiesti Str.860 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 134 . 51 Ap.816. Moldoveanu Marian 4 Bl.8 Ap.B Ap. Cumpatul 4 Bl. 65 Valea Calugareasca Str. Albinei 2 Ploiesti Str. 119 Sc. 73 Ploiesti Str.440 16.120 73.1 Ap. Nastasia Dobre D. Gheorghe Diaconu A. B Et. 3 Ap. Nicolae Dinu V.105.805.291.169.387.

Cameliei 13 Bl. Cameliei 6 Bl.1 Ap.600 6. Gheorghe Dumitru Ana Dumitru A.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 11.342.Ioan Dragomir R.076.920 LEI 103.116. 13 Sc. Ramurei 9 Bl. Gh. Cantacuzino 42B Ap.406.604. Branciog 40 Bl. Bravu FN Bl. Florin Dulgheru C. A Et. Elena Dumitrescu Gh. Cantacuzino 261 Bl. Gabi Marian Dumitrascu Gh.284. 11B Sc. 12 Sc. 13 Ploiesti Str. Aurelian Dumitrescu A. Al. 17 Urlati Str. Sorin Radu Dumitrescu S. 3 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str. Vasile Draganuta Fl.170 LEI 12.744.Cameliei 17B Bl.560 LEI 42.074. 83 Ploiesti Str.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188.200 96. 4 Ap.Cornel Nicolae Dragomir Gh.020 LEI 135 . 29 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str.648. 24C Ap. 21 Catunu / Berceni / /Prahova Ploiesti Str. 22 Ploiesti Str.040 20. 8 Ap.Odobescu 10 Paulesti / Prahova Paulesti Str. Primaverii 18 Ploiesti Str. 18 Ploiesti Str Crizantemelor 2A Bl. Prtincipala 289 Ploiesti Str. Alexandru Duica Gh. Elena Gica Dumitrascu C. Gh. B Ap. Afinelor 11 18. Viorica Dumitrescu V. Marasesti116 Ploiesti Str Alex.Portita 2 Bl.679.671. Crizantemelor 1 Bl. Aleea Sacelenilor 2 Bl. Streiului 3 Bl.160 35.600 52. 18 Sc. 129 Sc.233. 14 Ploiesti Str. Crizantemelor 2A Bl 11B Sc.19 Aricestii Rahtivani / Sat Nedelea 412 / Prahova Aricestii Rahtivani /Sat Nedelea 412 / Prahova Ploiesti Str.Dogaru T. Ion Duca V.967.B Et.223.200 LEI 8.A Et.006. 4 Ap.400 16. Gherghina Ploiesti Str.B Et. Romana 92 Bl.680 31.558. 1Mai 66 Bl. 46B Ap.A Ap.3 Ploiesti Str. Constantin Dragoi D. Mariana Duica St. A Ap. Vasile Draghici N. K5 Ap.523. 4 Ap. 8Sc. Mateescu2 Bl.000 31. Gr. C Sc. Crizantemelor 1 Bl.057.409. Ciprian Gheorgh Dumitrescu Gr. A Ap.297.200 25.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 20.000 31. Brumarelelur 2 Bl.Sat Popesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. M.1 Ap. Ion Dragan V.000 19.538.400 40. Aurelia Danciu V. Gr.600 LEI 32. 136 Sc. Ale.800 5.D Et. 39 Ploiesti Str.000 LEI 15. Gh. CAMELIEI 13 Bl. Eufrosina Dumitrescu A. 12 Ploiesti Str. Constantin Dumitru C. 2 Ap.000 2. B Ap. Carmen Claudia Dragu I. 4 Ploiesti Str. Filofteia Dragan I.610.632. Er. 129 Sc. Brumarelelur 2 Bl. Alexandrina Dumitrascu Gh.860.116.160 31.411. B Ap.B Et. Constanta Dragomir E. 24 Ploiesti Str. Primaverii 18 Ploiesti Str.171.744. Nicolae Dragu I. Jeana Dulu C. Al.807.188. 50 Tatarani 436 / Barcanesti / Prahova Ploiesti Str.000 72. G. Paul Dumitrache Gh. Daniel Dumitrescu P. Sorin Mihai Draganuta N.012. 28 Ploiesti str.A Ap.B Et. 29 Ap. 7 Ap.030. Marin Dragnea T.520 12. Petre Dumitrache I.773.680 52.600 44. Sg. Crizantemelor2 Bl.669. Troienelor 3 Bl. Cosbuc 7 Ploiesti Str. 75 Ap. 3 Ploiesti Str.040 23.760 LEI 3. Maria Dumitrescu A.B Et. Crizantemelor 2A Bl.111. 52 Ploiesti Str. Maria Duhanov V.580 LEI 13.171. 2 Ap.289.11B Sc.878. 29 Ap.733. 2 Sc.000 26. 2 Ap. A8 Sc.512. 71 Et. 63 Strejnic 1076 / Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.43 Sc. 10 Brazii de Jos . Ale. Florin Ilie Draghia S.400 51.2 Ap. 50 Ploiesti Str. Calin Catalin 10 Bl. 19 Ploiesti Str.000 16. George Razvan Dumitrescu A.000 7.A Ap. Cibinului 130 Bl.200 17. Paulina Dumitrescu C.116. Florin Danciu C. Elena Dragomir C.040 28.720 34.000 98.475. Aurel Dumitrescu I.280 3. 14 Ploiesti Str.600 LEI 34.

160 10.430 28.683. H13 Ap. Democratiei 88 Bl. Al.280 LEI 59.372.710 2.15A Sc.360 LEI 7. Adrian Eftemie M.A Ap. 126B Sc.5 Ap.19 Ploiesti Str. Marasesti 288Bl. Cameliei 18Bl.215.597. 7 Sc.236. Strejnic 11 Bl. 11 Blejoi Str.632.353.800 LEI 136 .267. Malu Rosu 63A Bl.800 LEI 25.960 10.200 LEI 87. Zidari 8 Bl. Stoica Ene V.66 Ploiesti Str. Dan Frincu C. Victoria Duna T. 163F Sc.14 Ploiesti Str.B ET.B Et. 3 Ap. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.100. Ion Fofirlica Gh. Stefan Farcas N. 21 Ploiesti Str.320 10.010.900 LEI 24.675. 1 Ap.400 LEI 10.200 59.088. Infratirii 11 Bl. 30 Ploiesti Str.083. 21 Ploiesti Str.152 A Sc.D Et.27 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Malaiestii de Jos / Dumbravesti / Prahova 36. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Domnica Florea N.374. B Ap.2 Ap. Dragos Fermesanu I. Deltei3 Bl. Eugenia Frincu St.440 LEI 47.15B1 Sc.080 17.160 3.4 Ap.542. Georgeta Ene P. Marasesti245 Bl.880 31.560 LEI 10. B Ap.609. B Ap.400 106. 13 Sc1 Et.141 Sc. B Ap.295.4 Ap. B Ap. Mihail Enache I. Elena Frinculescu I.680 LEI 1. Zidari 8 Bl. Cameliei 8A Bl. 136 Sc. Sreiului 3 Bl.320 18.A Ap.859. A Ap. 19 Ploiesti Str.5C Sc.267. 5C Ap. 68 Ploiesti Str.800 16. Enachita Vacarescu 17A Bl. 61 Ploiesti Str.831. Ale.500 LEI 90. Infratirii 5 Bl. Cumpatul 4 BL.186. 15 Baicoi Str. B-dul Republicii 118 Bl. Crisan 5A Bl. 10A Sc.160 28.640 82.954. 35 Ploiesti Str. 120F Sc. Infratirii 5 Bl.200 14.15A Sc.Dumitru E. Enachita Vacarescu 17A Bl.710 78. Gilda Aurora Ene I. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str. Maria Ploiesti Str. 21 Ploiesti Str.4 Ap.660 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 62.400 17. D Ap.10A Sc. Gheorghe Duta Gr. Marin Firu M.A ET. Cristianul 17 Bl. 25 Sc. 65 Ploiesti Str. Alexandru Dita Al.904.240 LEI 60. A11A Et. A4 Ap.. A Et. 10 Ploiesti Str. 67BIS Sc. Ioan Filote Viorica Firu D. Florica Dumitru Gh. Dimbovita 1BIS Ploiesti Str.21 Ploiesti Str. Nicolae Enache S.750 LEI 27.9 Ap.1 Ap. A Ap. Livia Fermesanu I. 5 Baicoi Str. Steliana Enache C. 8 Ploiesti Str. Manda Enache I. Strejnic 2 Bl A1 Sc A Ap.720 12. Elena Beatrice Duta Gh. Alexandru Dutescu A.372. Dealu cu Piatra FN Bl.27 Ploiesti Str. Pacurii10 Prahova Ploiesti Str. Gheorghe FermesanuD. F Ap. Mariana Dana Dumitru I.4 Ap. Levantica 1 Bl. 32 Ploiesti Str. Ion Frusina Gh.060 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 7. Infratirii 5A Bl. Voicu Dumitru T. Ion Eremia C. Bratocea 15 Ploiesti Str.260.A Et. Mihail Dumitru V.735. Tirnave 4 Bl. Rozica Ene P.403. Bodocului 1 Ploiesti Str. Tirnave 4 Bl A4 Sc.579.254.415. Dumitru Ene M. Dumitru Ene I. Mihai Bravu 107 Bl.A Et.33 Ploiesti Str. Cimpului 774 Prahova Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. 19BIS Ap. Floarea Dumitru V.33 Str.278.120. B Ap. 38 Ploiesti Str.334.560 LEI 9. A Ap.600 65.H2 Ap. 4 Ploiesti Str.520. Crisan 7A Bl.Nicolae Eftodie T.900 58. 26 Ploiesti Str Erou Arhip Nicolae FN Bl. 14 Ploiesti Str.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14.711.037. 19BIS Ap.680 53. 46A Sc. Maria Duta V.024.958. 39 ScB Ap. B Et.000 187.831.400 21. Deltei3 Bl.5 Ploiesti Str. 70 Ploiesti Str. 29 Sc. Drina Ene I.940.738. Adela Florea I. Georgeta Dumitru I. 120F Sc.520 40.14 Ploiesti Str.201 Sc.Marasesti245 Bl.2 Ap. 6 Ploiesti Str.683. Iuliana Fendu C. 139A Sc. Republicii 130 Bl.A Et.000 LEI 61.63 Sc.

K Ap.000 43. Al. 41 Urlati Str.040 19. M.400 LEI 6. Elena Geogea A.092. 2D Sc.240 4. Gheorghe Giurca N. 10 Ploiesti Str. 93 Sc.741.450. 1Mai 1C Prahova Ploiesti Str.1 Ap. 6 Ap. Maghiranului 15 Ploiesti Str. Cameliei 7C Bl. Constanta Ghita D. Domnisori 85 Bl.200 LEI 52.960 5. Smaranda Gheorghe N. Vestului 1 Bl. 27 Ploiesti Str. 19 Sc.744. Vestului 18 Bl. Republicii 137 Bl. Cirezarilor 1 Bl. 56 Ap.074.14 Et. Stefan Greceanu FN Bl. 8 Ap.240 8. Prislop 7 Bl.000 12. Petre Frusina I.712.480 708.20 Ploiesti Str. 5 Ploiesti Str. Constantin Gheorghe C. Costache Ghinea M.700 LEI 137 . Daniel Dumitru Gheorghe I. 34 Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.378. 2 Ploiesti Str. 42C Sc. 4D1 Sc. 26 Ploiesti Str. Aleea Scolii 8 Bl.580 4.334.608.1 Ap.A6 Sc. Iezerului 9 Bl. 46 Sc. Elena Georgescu O.023.267.590. 4D11 Sc.342. 4 Ap.190. Cuz voda 9 Bl. A Et.A Et.247. 73 Et.137. Valeria Gheorghe V.186.661. 20 Ap.100 32.796. Domnisori 85 Bl. 8 Ploiesti Str.000 8. Maria Geogea A. Nalbei 1 Bl. Gheorghe Mateescu 7 Bl.600 LEI 49. 22 Ploiesti Str.339. Putu cu apa Rece 37 Homoriciu / Izvoare / Prahova Ploiesti Str.520 13. Aurelian Geanta N. B Ap.250 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.800 LEI 40.785. 5 Ap. Prislop 10 Bl.276. 22 Ploiesti Str.320 2. Ioana Ghita I. Cantacuzino 156 Bl. Republicii 279 Bl.000 27. Aurica Georgescu D. 73 Ap. Petre Ganea I. Ionut Laurentiu Gales P.407. 4D11 Sc. C1 Sc.446. Republicii 279 Bl.440 LEI 70.400 67. 1 Ap. 52 Sc.C Ap. Bd. K8 Sc.Frusina Gh. 1 Ap.691. Mihail Gheorghe A. Sg. Georgeta Ghita P. Gh.360 39. 10 Ploiesti Str.418. A Ap. Bujorilor 15A Ploiesti Str.600 240. Arcului 1 Ploiesti Str.Piata Victoriei 7 Bl.600 3.32 Sc. Republicii 279 Bl. Elena Frusina I. Georgeta Gheorghe I. Dumitru Ghita P.A Et. 1 Ploiesti Str.040 18. M.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33. Daniel Georgescu Gh. Cirezarilor 3 Bl.600 LEI 9. Costin Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.160 10. A Ap. Iezerului 9 Bl. Dumitru Gheorghe D. George Gilie I.840 12. Elena Gheorghe Ghe. 21D ET. Elena Ganea I.151 Ap. 4 Ploiesti Str.182.011. Al.775. Elisabeta Ganea I.356.C Et. Carmen Oriana Georgescu V. Bujorilor 15A Ploiesti Str. A Ap.520 172. 2 Ploiesti Str. 2 Sat Gornet I / Prahova Ploiesti Str.324.010. Steluta Alina Georgescu St.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.000 50. Gheorghe Gheorghe Gh.000 20. 2 Ap. Gr. Venera Geotti A. Bravu 163 Bl.517. Arcului 1 Ploiesti Str. 9 Cioranii de Sus / Ciorani / Prahova Ploiesti Str. Victoria Gheorghiu I. Dumitru Gheorghe Ghe. 5 Blejoi / Prahova Urlati Str 1Mai 1C / Prahova Colceag / Colceag / Prahova Ploiesti Str. 68 Ploiesti Str.669.704.A Et. Bujorilor 15A Ploiesti Str. Andrei Muresanu 53 Bl. 21D ET.7 Ap.1 Ap.000 30.600 13. D8B Et.50 Ap. 102 Sc.A Ap. Vasile Gheorghe St. 41 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str.613. D Et. Marioara Georgescu D.640 LEI 5. Gh. Viorica Gherghina Gh. Diana 3 Bl.760 160. 2 Ploiesti Str. Marasesti 412 Bl.24B Sc. Maria Ghearghiu I. Cristian GeorgescuD.800 LEI 37.860. Ion Ghinea T. 2 Ap. 8 Ploiesti Str.800 LEI 26.600 49.339. 13 Ploiesti Str. A Et. Teodor Ganea P.400 51.400 11.A Et. Teodor Geangu C.151 Ap. Bravu 163 Bl. 4 Ap. 10 Ploiesti Str. Sos.A Ap.098.111.614.135. 25A Sc. 32 22.

Vlad Tepes 32 Bl.137.Garniceanu I. 1 Ap.540 55.65 Varbilau . 119A Ap. Carol Davila 1 Bl. R. 1 Ap. Gheorghe Grigore I.800 63.601. 20 Ploiesti Str. Crisan 63 Ploiesti Str. B Ap.C Et. Hasdeu 22 Bl. Pasajul Libertatii 2 Bl.679. B Et. 3Ap. 6 Ploiesti Str.008. Crisan 6A Bl. 17 Ploiesti Str. Valerica Handrea Gh.200 155.836. Elisabeta Ionescu D. 17 Ploiesti Str.880 23.000 20. Ana Gomoescu S.260.3 Ap. 2 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. 14 Draganesti . 58 Ap. A 51. 37D Sc. 12B Ap. 19 Ploiesti Str. Gheorghe Grindei I.348. Grivitei 2 Bl. Ana Grosu N. Victoria Iacomir Ghe.507. 10 Sc.040 9. Cameliei 4 BL. C1 Sc.3 Ploiesti Str. Daniel Ion V. I. 64 Ploiesti Str.960 8.330 LEI 73. Cameliei 4 Bl. 42 Ploiesti Str. B Et. I.400 5. Stefana Grama I. Vlad Tepes 32 Bl.Laura Ioana Iatan L.892. Streiului 3 Bl.860. B Ap. A Ap. Sevasta Ionescu D.289. Toma Gogu C.B Ap. 6 Ploiesti Str.232. C12 Ap. 59 Sc.210. Cameliei 9A Bl. Milcov 16 Bl.Doinita Ion C. Ion Handrea G.Sat Hatcarau /Draganesti / Prahova Ploiestiori / Blejoi / Prahova Magurele / Magurele / Prahova Ploiesti Str. Constanta Husu St. 128D Sc. Republicii 157 Bl. Gheorghe Herciu I. D7A Et. Scorusului 5A Bl.440 119. 136 Ap.634.041. 1 Ap. Catinei 11 Bl.967. Armonieie 6 Bl. Dumitru Norocel Ionescu D. 59 Plopeni Str.866.800 1.Rodica Gabriela Ion N.600 204. Maria Ilie I.084. Vasile Milea 3 Bl. B Ap.572. 6 Ploiesti Str. Ana Grigore Gh. Maria Hotescu M. Constanta Ion I. Galati56 Bl. B3 Sc. A Ap.920 27. 22 Ploiesti Str. Sd.36 Sc.822.163. Gheorghe Ioan D.600 12.757. 22 Ploiesti Str. Paulina Iacob D.960 41. Arhip Nicolae 8 Bl.787.800 50. Georgian Puiu Iancu I.417. 25C Ap.720 227. Iorgu Claudiu Iatan M.800 33. B1 Sc. 28D Ap.932. 20 Ploiesti Str. 60 Ploiesti Str. Cirezarilor 3 Bl. 58 Ap. Sirianu 12 Ploiesti Str. Barapolt 1 Bl. A Et.400 26.2 Ap. Ale. Sirianu 14 Ploiesti Str.334. Maria Holhos T. 117 Sc.800 30.800 7. Vasilica Ileana D. Cuza Voda 26 Prahova Urlati Str.000 58.855.000 42.488. 33 Ploiesti Str. Cameliei 23 Bl. Livia Hornea Gh. Pajurei 4 Bl. Armasi 43 Ploiesti Str. D7A Sc. Cuza Voda 26 Prahova Ploiesti Str.537.800 14.800 12.400 29.200 35. H Ap. 23 Ploiesti Str.080 4. Victor Gorgan M.575.389.320 23.920 89. Cristache Ion St.199. 52 Sc. A Ap.680 26.000 62. Luciana Guslicov St.000 23.Iulia Catalina Ilie St. 1 Ap. Titina Ion V. Bobilna 46B Sc.050 1.44 Sc. Mihail Iacob Gh.800 64.400 9. 4 Ap.360 11.360 35.406.960 56.985.32 Ploiesti Str. Marilena Handrea V.193. Cameliei 5C Bl.A Et. 1 Ploiesti Str.1 Sc. Ionelia Irina Ion M. 14 Ploiesti Str.959.16 Ploiesti Str.446. Eugenia Ploiesti Str. Nicolae Gorgan A.16A Sc. Ioana Hotareanu N.440 119. 13 Ploiesti Str. Ion Iancu I.530.720 116.Cameliei 15B Bl.530 LEI 55.857. 4 Ap. 7 Urlati Str.744. 67 Et.Sat Cotofenesti 232 // Varbilau / Prahova Cotofenesti 232 / Varbilau / Prahova Ploiesti Str.847.317. Ionel Ioan D.921.560 50. Crisan 63 Ploiesti Str.875 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147. Cameliei 9A Bl.200 12. 3 Ap. 22 Ploiesti Str.B Et. 41 Braila Str.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 138 .822. Valuta Herciu T. A Et. Minelor 11 Ploiesti Str. Vasile Ion C. 1 Ap. B Ap. 44 Sc. Casin 7 Bl.458. Ioan Ilie Grigore I.Alexandru Ilie I. Er.884. Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str. Cavalului 19 Ploiesti Str.R. Bobilna 46B Sc.

Elena Monica Iordache A.Elena Doamna 5 Bl.800 LEI 87. 100 Sc.800 52.120 170.600 756. 11 Ploiesti Str.124.31 Ap.Constantin Ionescu I.483.600 51. 28 Batesti / Brazi / Prahova Ploiesti Str. Dumitru Ionita Gh.800 69. Mihail Ionita Constantin Vasile Ionita D. Constantin Ionescu I. Scorusului 5A Bl. Timotei Cipariu 4 Bl. Claudiu Adrian Jelea M. Minerva 1 Bl. Tineretului 7 Bl.116. 22 Baicoi Str. 36H Sc.800 31. 10 Ap. Elena Ionita I. 9 Ploiesti Str.435. Republicii 68 Prahova Baicoi Str. R3 Sc A Et. 4 Ap.288.625. Cantacuzino 203 Bl.706.4 Ap.341. B Et.485.Ion Lambru M. Odobescu 40 Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Paulesti / Prahova Plopeni Str. A Et. Bobilna 103 Bl. Nordului 7 Bl. Gh. 12 Ploiesti Str.31 Pietrosani / Puchenii Mari / Prahova Ploiesti Str.281.560. Andrei Muresanu 66 Bl.116. George Topirceanu 3 Ap.971. C Et. 22 Ploiesti Str.118.949.200 3.480 LEI 31.400 43.802. A Ap. Sos.672.757.A7 Sc.840 31.028.116.840 LEI 39.Elena Jelea V. Valeriu Jalba V.600 LEI 6. Fivi Nimfodora Ionita T. A5 Ap. 67 Et.000 27. 51 Et.151.600 13. 3 Ap. Mena Jalba P. C Ap. 17 Ploiesti Str.Ilie Et. 45 54.A PloiestiStr.Mariana Herieta Ivan V. Constantin Ivan N. Cirezarilor 3 Bl. Ion Istrate St. Dan Mihai Ionita R. Seciului 15 Prahova Ploiesti Str.000 19. 21 Ploiesti Str.560 LEI 29.038.Ionescu Gh. Republicii 141Bl. Iulian Jalba D. Dumitru Ionescu Gh. Mariana Ionita C. Florica Ionita Gh. Romeo Ionescu V. Erou Arhip Nicolae 1 Bl. Elena Ionita V. 12B Sc. 2 Ap. 114 Sc.526. Ion Ispas N. Cuza Voda 7 Bl. Domnisori 11 Bl.A Et.200 LEI 80.111. Medana Lazar A. Ion Ionita V.116.400 71. Mihail Iosif P. 5 Ap. Eroilor 36 Ploiesti Str. 9 Boldesti Scaieni Str. Eugenia Iordache T. Enache Ionita I.279. Ermil Ionescu I.914. Carol Davila 1 Bl. 3 Ap. Sldt. 15 Ploiesti Str.13 Ploiesti Str. 134 Sc. 156D Ap.920 16. Daciei 26 Ploiesti Str. 1 Ap.720 LEI 12.000 33.000 26. Al. A Et.077. 107 Ap. Republicii 68 Prahova Gageni / Paulesti / Prahova Gageni / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.039. 33 Ploiesti Str.Cameliei 24 Bl. R3 Sc A Et.930 LEI 2. Ioana Ionita O.600 15. 6 Ploiesti Str.106. 10 Crivina / Gorgota / Prahova Ploiesti Str. Andrei Muresanu 66 Bl.448. B Ap.240 LEI 5.520 67. Cameliei 19A Bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 3. 119A Sc.440 LEI 6.Alexandru Irimia S. 5 Ap. Octavian Ionita L. Vasile Ionescu Gr.078. Constantin Istrate V. D9 Ap.Candiano Popescu31 Ploiesti Str. 11D Sc. Rafinorilor 15 Bl. 48 Ploiesti Str.830 182. 21 Ploiesti Str. A8 Ap.360 LEI 30.100.586. 19 Ploiesti Str.818.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 29.25 Sc.B Ap.666.41 Ploiesti Str.320 LEI 67. B Ap. 7 Ploiesti Str. 42 Ploiesti Str. Cameliei 3B Bl. Rozica Ionescu R.860.800 40.240 LEI 139 .040 87.761.534.960 51.400 31. Cuza Voda 6 Bl. Ioan Isbasoiu St. 1 Ap. Virgil Iordache St.10 Ploiesti Str. Ileana Iordache A. Gr. 12 Sc. Razboieni 9 Ploiesti Str.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. 32K Ap.280 LEI 16. Daniel Ispas N.960 12. Vitejilor 7 Bl. Republicii 68 Prahova Baicoi Str.289.180.

Ctin.685. Aleea Prislop 13 Bl.440 9. Colinei 41 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Silvica Manolache I.Elena Lupu D. 24B Et.722.25C Ap.108. Garii 29 Prahova Valea Calugareasca Str. Suceava Ploiesti Str.720 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 140 . Fintinele 4 Bl.6 Ploiesti Str.477. Gageni115 Bl. 6 Ap. Domnisori 87 Bl.16A Sc.6 Ploiesti Str.000 24.8 Marginea / Marginea / Jud.116.11B Sc.200 33.000 4.Spicului 5 Ploiesti Str.Ale. Abrud 3A Tamsani Sat Loloiasca Prahova Ploiesrti Str.Haralambie Marcu Gh. 111 Sc.860. Ruxandra Lita Niculina Lois C. 107 Sc. Constantin Brezeanu 4Bl C1 Ap.405.41 Cioranii de Sus /Ciorani / Prahova 21.8 Aricestii Rahtivani /Prahova Ploiesti Str. 141H Sc. Maramures 9 Ploiesti Str.200 20.Casin 7 Bl. Ion Lica Gh. 3 Ap.63 Ploiesti Str. Ion Marcu Gh.000 24.Marian Malos St.320 17. 3 Ap.800 35.304. Ion Marcu I. A Ap. Temisana 61 Ploiesti Str.Elena Luca Gh.744. Vacarescu 13A Bl. C1 Ap. Voicu Ploiesti Str.157.348. Daniela Mares H. A Ap.11 Ploiesti Str. Infratirii 5 Bl.560 LEI 6. 16 Ploiesti Str.400 26.A Ap.Gheorghe Lemnaru I. Infratirii 9 Bl.Ioan Marin Gh. Gheorghe Maftei I. Maramures 9 Valea Calugareasca Str. Ale.Voicu MarinI.Ioan Lisita N. Mariana Manolache N. Ctin Brezeanu 4 Bl.305. B Et. 137 Sc.599. Teodora Marcu V.Simona Lupu S. Garii 29 Prahova Ploiesti Str. Georgeta Manea C. Mircea Mandalac Gh. 26 Ploiesti Str.16A Sc.400 10.A Et. 4 Ap.C Et.420 30. Scolii 8 Bl.D Ap.600 36.808.Gheorghe Marin Gh.640 2.Virgiliu Marcu C.Ioan Petre Manolache I. Gheorghe Lisita V. Bucuresti 17 Bl.Viorica Luminita Lica N. 1 Ap. Bucuresti 17 Bl.Stefan Macovei C.000 12. 41 Cioranii de Jos /Ciorani /Prahova Blejoi / Prahova Ploiesti Str.D Ap.Valentina Cristina Marin C.200 22. 99 Ploiesti Str.26 Ploiesti Str . 9B Sc.220 51.Elena Maier V.818. Temisana 61 Brazi Sat Batesti 188 Prahova Aricestii Rahtivani -Sat Nedelea 329 / Prahova Ploiesti Str.Daniel Ionut Lemnaru St.14 Ploiesti Str.162.B Ap.760 LEI 10. Nicolae Lemnaru C.27 Ploiesti Str.967.480 LEI 33.680 38.200 103. 111 Sc.600 36.132.20 Ploiesti Str.26 Ploiesti Str.960 28.818.Kogalniceanu 2Sc. A Ap. Petuniei 5 Bl.Prislop 13 Bl. B Et. A Ap.A Ap.000 93.610.679.Bogdan Mares I.442. 28A Sc.334.Emilia Marcu I. Ctin Brezeanu 4 Bl.200 354.120 40.865.840 46.060. 8 Ploiesti Str.50A Sc.535. 31 Ploiesti Str.086.555. Spatar Nic.200 28.695.Vasile Manu N.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 129.400 5.599.779.000 44.Lazar N.895.720. Milescu 29A Bl.000 50.405. Iuliu Maniu 45 Ploiesti Str.2 Ploiesti Str.494.220 LEI 11.450.Vasile Mares C. A Et.2 Ap.962.Elena Marin Gh.121A Et.Iuliu Maniu 45 Poienarii Apostoli / Gorgota / Prahova Ploiesti Str.Valeriu Lupu V. 1 Ap.1 Ploiesti Str.E.1 Ap.Maria Leaca M.982.Brezeanu 7Bl. 41 Ploiesti Str.360 208. 18Bis Sc.190.720 31. 202B Ap. Georgeta Lupu S.800 140. B Et. Nicolae Lungu I. 8 Ploiesti Str. Constantin Leanca D.63 Ploiesti Str.Constantin Lemnaru I. 9B Sc. Casin 7 Bl.000 32.015. M.Mihai Bravu FN Bl.153.781. 28 Ploiesti Str.400 88.800. Maramures 9 Ploiesti Str. 72 Sc.000 44.725 48. Malu Rosu 122 Bl. Cameliei 21 Bl.Aurelia Manolescu I.400 93.000 20.3 Ap. Ion Lisandru H.440 7. Ioan Marin Gh.810. C1 Ap.220 40. Gageni115 Bl.24B Ap.720 32.746.744.

200 1. Cimpului 39 Prahova Ploiesti Str.000 54.640 9. Baraoltului 5 Bl.53A Sc. Viorica Maciuca C.830.790. Aurel Marmiton S.99 Ploiesti Str.10 Ploiesti Str. Camelia Maciuca C. 40A Sc.116.Anotimpului7B Bl. Sevastita Mihalache I. 40A Sc. Sapunari 6 Ploiesti Str.762.781. Timotei Cipariu 4 Bl. Gheorghe Mihai D. Gr. Vestului 3 Bl.3 Ap. Gh. 16 Bucuresti Bdul. 6 Ap.070 LEI 145. Todor Matei V.400 LEI 36.796.813.000 LEI 10.748.580. Radun Mihai V.490. Pajurei 8 Bl.38 Sc. 77 Ploiesti Str. Bd.988.297.250 40. Bahluiului 6 Bl.748. Gr. 121A Ap. 13 Ploiesti Str. Petre Margarit I.200 19.Olga Mihalache N.000 10. Gh.61 Ploiesti Str. Piatra Arsa 5 Ploiesti Str. Poienitei 1 Palanca /Rifov /Prahova Albesti Paleologu / Prahova Varbilau /Sat Varbilau 1031 /Prahova Varbilau / Sat Varbilau 1031 Prahova Bucov Str. Camelia Meret N. A2 Sc. Nela Mihaela Marculescu I. A Et. 54 Ploiesti Str.Enachita Vacarescu13A Bl.000 38.1 31.280 8. Baraolt 21 Bl.A Ap. Ale.700.085.Ecaterina Mielu A. B Et. 40A Sc.680 LEI 63. 35A Sc.480 20.52 Pisculesti / Tinosu /Prahova Pisculesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str. Bucuresti 20 Bl. Catinei 11 Bl. Maricica Mirabela Meirosu A.372. 36H Sc. 92 Ap.B Et.000 LEI 64. B Ap. Iosif Ploiesti Str.000 LEI 32.Ana Mihai N.049.744.640.639. 3C1 Et. 1 Ap.Sorin Nicolae Mihalache I. Pajurei 8 Bl. Metalurgistilor FN Bl. Ciprian Mihai Mihai S.148.Persani 5 Bl.280 61.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 59.889.Maria Masala I.Alexe Masala A.240 LEI 55. Mihail Matei I. Elena Manescu M. 2A1 Sc.320 25. Costica Mihai V.000 21.401. Ale. Baraoltului 5 Bl.Marin I. 3 Ap. Florica Mihai R. St.Aleea Codrului 2 Bl.A Ap. Gheorghe Marin .200 LEI 7.240 4.349.Constantin Marin V.1 Ap.A Ap.560 21.050 153. Viorica Matei D .26 Ploiesti Str. M.380 7. Nicolae Mezei S. 50 Ploiesti Str. Ceahlaul 9 Bl.26 Inotesti / Colceag / Prahova Paulesti / Paulesti / Prahova Ploiesti Str.1 Et. Godeanu 4 Bl.810. 14 Ploiesti Str.744. A Et. Ale.Vlad Tepes 32 Bl. B Et. Marin Marin N.674.846.930. Simona Marinescu N. 9 Ap.400 39.D Et. Gheorghe Matei D. O.51 Sc. 37 Ploiesti Str.244.156.7 Ploiesti Str.080 8. Cornelia Maciuca T. Baraoltului 5 Bl. 6 Ap. 1 Ploiesti Str.320 18. 4 Ap. Cantacuzino 152 Bl.Daniela Rodica Blejoi / Blejoi /Prahova Ploiesti Str.571.000 32. Silviu Mazilu F. A Ap. D7A Ap.674. Constantin Magureanu D.000 LEI 77. Metalurgistilor FN Bl. Sos. 3 Ap. Cimpului 39 Prahova Bucov Str.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 42. B1 Sc.640 46.400 20. 3B Ap.004.695.711.000 LEI 121.400 51.360 LEI 48.200 146. Gh.000 51.31 Sc.37D Et.900 LEI 141 .231.Daniela Gabriela Marin T.600 27.345. 33 Teisani / Prahova Ploiesti Str.860.Daniela Paulina Mihai N. Constanta Marmiton Gh.520 32. Angelica Maracineanu D.A Ap. Doja 150 Bl.1 Ap.800 47. 118 Sc. Adrian Marin N.971. 43 Ap.779. 145 Ap.879.153.220 LEI 72. 37 Sector 6 Baicoi Str. Laurilor 2 Bl. Cantacuzino 83 D Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. 14 Ploiesti Str. A Et. Mihai Mihai I. 15 Ploiesti Str.Maria Ecaterina Mihai A. 13 Ploiesti Str. B1 Sc.53A Sc. Costache Maguleanu D.A Ap. Cimpului 39 Prahova Bucov Str. Vasilica Matei M. 1 Ploiesti Str. Marian Bogdan Mazilu Gh.

Gh.781.A Ap.457. Emil Zola 2 Bl.16A Sc.593.20 Ploiesti Str.Marin Mirea Gh.510. Cristina Molitor A.150 Sc.Vasile Mihalcea S.552.400 LEI LEI LEI LEI 159.Neculai Modreanu V. Risnovenilor 3 Bl.113.7 Ap.20 Ploieti Str.257.940 37.Ionut Mihail Mitrea V.400 11.26 Ploiesti Str.201. B Ap.12B Et.Constantin Misca Gh.2 Ap. B Et. Carol Davilla 7 Bl.13 Sc. Ion Muraru N.Zarandului3 Bl. 53 Sc.Golesti 9 Ploiesti Str.Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str.45 Ploiesti Str. Silvia Muresan I.Maria Mihaescu N. 3 Et.Victor Mihaila V.122F Sc.Dumitru Moraru I.880 46.29 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str. 119D Sc. Caliman 38 Et. 58 Ploiesti Str.Golesti 9 Ploiesti Str.840 2. Gr.149 Sc. 3 Ap. Elena Doamna 12BIS Ploiesti Str. 5L Sc.000 LEI 10.200 418.Constantin Mihalcea S. Deditel 3 Bl. Risnovenilor 3 Bl.951. B Et. C Ap.860.600 LEI 23.000 LEI 46.135.400 LEI 37.B Et.546.337.86 AP.Nicolae Miscov T.126 Ap.Tudora Mirica N.9 Ploiesti Str. Petuniei 7 Bl.677.000 LEI 51.Prislop 4 Bl.783. 2 Ap.120 438.Ion Mirica C.Floarea Moisescu E.30C Et.400 23. 53 Sc.Cosmonautilor 3 Bl. 3 Ap.I.4 Ap.4 Ap.500 LEI 1.320 LEI 51.675.Republicii 149 Bl. Tr. Craitelor 5 Ploiesti Str.111.200 LEI LEI LEI LEI LEI 52. A.B Et.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 142 .555. Aleea Portita 2 Bl. Dr.Alexandra Mina P.10 Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Olari /Gherghita / Prahova Ploiesti Str.260.337.220. Valeria Molitor V.R. 56 Ploiesti Str. A Et.Anica Mitrea C.Petuniei 7 Bl.565. A Ap.320 7. 13 Sc.4 Ap. A Ap.070 LEI 82. Aleea Portita 2 Bl. Dumitra Moldoveanu N.149 Sc. 58 Ploiesti Str.674. C Ap.Bdul Bucuresti 35 Bl. 42 Ploiesti Str. B Et. Lacul Bilea 1Bl.Cantacuzino263 Bl.5L Sc.Mihalachi A.Bucuresti 35 Bl.831.000 12.760 151.A Ap.31 Ploiesti Str.Corneliu Mihaila C.480 LEI 42.160 21.800 18. Aleea Bahluiului 12 Bl.562.3 Ap.34 Ploiesti Str.29 Ploiesti Str.542.090 152.640 LEI 21.16 PloiestiStr.861.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 10.7 Ap.Constantin Mocanu R. Vasile Muraru N.Jana Mitroi D.Mihaela Mirica M. 22 Nedelea / Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Alin Razvan Moise Gh.Natalia Mihaila C.000 12.600 LEI 77.12B Et. B Et.280 35.Maria Mina M.232.20 Ploiesti Str.Elisabeta Miu I. 42 Ploiesti Str.260.26 Ploiesti Str.Veronica Nae N. 3 Ploiesti Str.431. Neculai Moldoveanu I. B Et.280 147. 150 Sc.Frasinet 6 Bl.960 269.Bdul. Aleea Portita 2 Bl.190. Sirianu 19 Ploiesti Str. 1 Ap.1 Ap.738.109A Sc. A Ap.Gheorghe MocanuGh.1 Ap. 2 14.A Et.6 Sc.372.860. B Ap.Adrian Mihailescu N. 13 Sc.Mihai Moldoveanu C.648.6 Sc. Crinului 11 Ploiesti Str.Prislop 4 Bl. Aleea Bahluiului 12 Bl.480 LEI 26.Elena Modiga C.29 Ploiesti Str.028. Andrei Muresanu 4 Bl.006.000 LEI 31.Nicopole 87 Ploiesti Str. 3 Ap. Sirianu 19A Ploiesti Str. Aurelian Movileanu I. B Et. Sabinelor 7 Bl. Ion Ploiesti Str.000 LEI 350.5 Ap.119.040 43. Frasinet 6 Bl.000 LEI 7. 13 Sc.000 23.372. 36 Ploiesti Str.29 Ploiesti Str.Nicolae Moise V.400 LEI 6.400 33.Marcela Misca Gh.Sorin Munteanu I. 37 I2 Sc.34 Ploiesti Str.

122 Ap.Gheorghe Neagu D.Lacul Bilea 1 Bl.760 169.639. 3 Ap. B Ap.800 3.000 LEI 17. 21A Sc.Cuza Voda 5 Bl.27 Ploiesti Str.Nicolae Negoita C. B Ap.4 Cimpina Str.840 LEI 97. Florica Neagu I. 26 Sc. 67 Ploiesti Str.080 LEI 32.418. C.406. 3 Ap. D Et. 15A Ap.Prislop 10 Bl.840 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 14. B Et.Costache Negoita P.320 LEI 72.116.211. Emilia Naghi N.360 24.185.254.063. B Et. Ctin.Spatar Milescu 29A Bl.Vasile Nedelcu Gh. Stejarului 11 Ploiesti Str.A Et. Cameliei 15 Bl. Brezeanu 4 Bl.23 Ciupelnita / Dumbrava /Prahova Ploiesti Str.A18 Ap. Brumarelelor 1 Bl.Maria Nedea P. Popescu Ciocanel 8 Ploiesti Str.Cameliei 21B Bl. Tudor Vladimirescu 94 Ploiesti Str. Ion Neamtu Cl.275 LEI 31.700 LEI 28.839.116. B2BIS Ap. B Et. Republicii 145 Bl.100 LEI 124. 1 Mai 10B Prahova Ploiesti Str.000 LEI 48.20 Sc.Elena Negosanu Gh.Trotus 4 Bl.Lucia Nedelcu A.269.Mateescu Gheorghe 2 Bl.260.Cap. 10 Ploiesti Str. Catinei 17 Bl.520.41 57. 12F Sc. C Et.483.Mihaela Negoita N. Cibinului16 Bl. Republicii 118 Bl.000 33. Stefan Simion Serban Neicu C. Zidari18 Bl.800 110.612. 2 Ciupelnita /Dumbrava / Prahova Ploiesti Str.Marina NeaguGh. Mihai Negrea G. Al.430 31.600 LEI 61.9 Ploiesti Str.080 14.500 13.Georgeta Neagu I.Mircea Mihai Matei Negrea G.11C Sc. Cibinului 13 Bl. 3 Ap.2 Ap.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Com.Brezeanu 2B Bl. Brumarelelor 5 Bl.200 LEI 42.794. Aleea Independentei 4 Bl. 86 Sc.1 Ap. 30 Ploiesti Str.17 Ploiesti Str.Stefan Nan Gh.600 47.15 Com.397.17 Ploiesti Str. Deltei 3 Bl. Armoniei 6 Bl.002.Nicolae Corneliu Tirgsoru Nou /Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.980 18.730 LEI 11.A18 Sc.680 77.Tirgsorul Vechi Sat Strejnicu 170 Prahova Ploiesti Str. 20 Ploiesti Str. Carmen Neagu St.030 LEI 5.901.137 Sc.Ion Nedelea D. Principala / Dimbovita Aricestii Rahtivani / Prahova Slatina Str. 86 Sc. Streiului 3 Bl. 29 PloiestiStr. Mariana Neacsa I.2 Et.000 LEI 10.094.603.20 Ploiesti Str.180. A Et.D Et.793. Luminita Sinziana Neculai I.086.640 LEI 143 . 3 Ap.728.808.C.850 7. Vlad Tepes 32 Bl. Mariana Nan D. T3 Sc. A18 Ap.372.555. A Et.640 31.892. 39 Ploiesti Str.720. Tudor Neculai P.Vasilica Neacsu I.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 155.200 LEI 89.500 LEI 11. 55 Ploiesti Str. 37B Sc. 9 Ap.560 LEI 52.31 Ploiesti Str. 3 Ap.D10 Et.Grigore Negoita I.Ana Nenciu P.066.Ion Nenciu C. Av. C Et. 141H Sc. 3 Ap. Mariana Nastase I.Silvia Liliana Neagu St.261. 3 Ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31. 36 Jud Ploiesti Str. 31A2 Et.240 127.Nae V.925 LEI 123. 4 Ploiesti Str. 3 Ap. Nicolae Negoita Al.A Et. Malu Rosu 120 Bl.Serg.Andrei Muresanu 64 Bl.080 LEI 36.33 Ploiesti Str.15 Sc. C1 Sc.15 Ploiesti Str. Gheorghe Nasui D. 2 Et. 74 Darmanesti / Str. E8 Ap. C12 Sc.126.800 80. BV Ap.600 128.504. Luminita Negoita I.893. 13 Ploiesti Str.480 LEI 1. 41 Ploiesti Str Lacul Bilea 1 Bl. 4 Ap. 24 Urlati Str. Nicolae Nastase G. Niculina Naftanaila D.Georgeta Neagu D.091.Ion Neagu P.4 Ploiesti Str.982.C Et.R4 Ap.3 Ap.A Et.Elena Neagu I.335.136 Sc.153.1 Ap. 8 Ap. Ionel Negoescu Gh. 4 Ap.2 Ap. 12E Sc.8 Ploiesti Str.Traian Neagu N.Cibinului 13 Bl.360 19.Aleea Scolii 8 Prahova Ploiesti Str.214.Brezeanu 10 Bl. D7A Ap.

000 9.572.Steluta Nitu Gh.Pandurilor 4 Bl.668.3 Ap.680 30. 8 Ploiesti Str.950. Troienelor FN Bl.Ana Niculescu D.41 Ploiesti Str.A7 Sc.Gheorghe Nicolae Gh.Plaiesilor 9 Ploiesti Str. Ilie Jean Nicolescu I.Rodica Georgeta Niculescu Gh.B Et. 5 Ploiesti Str.078.M7 Ap.56F Ap.Marioara Ploiesti Str.Alexandru Nicolae M. A Ap.87 Plopeni Str.848.Rahovei 15 Ploiesti Str.11 Bucov / Bucov / Prahova Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.A Ap.018.35F Et. B4 Ap.593.35F Ap. B Ap. A Et.Sorin Nicolae N. A Ap.Doja FN Bl.822.200 24.372. Cibinului10 Bl.741. Gheorghe Nitu Gh.41 Ploiesti Str.Sat Tintareni 1A / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.799.880 66.Vasile Nicolae I.Maria Oprea St. 44 Sc. Florica Oprea C.000 LEI 26.967.Bahluiului13 Bl.760 124.Repuiblicii 25Bl.Scolii 1B Bl.770 29. Spitalului 22 Fundeni / Jud.34 Ploiesti Str.Al.Laurilor 3 Bl.Vasilica Oacea L.Ilie Oancea Gh.960 32. Troienelor FN Bl.26 Ploiesti Str.760 75.Gheorghe Nitu M.15 Sc. 160A Sc.558.Vasile Niculescu D. 25A Sc.160 97. E Ap.352.Elena Lidia Niculae M.34 Ploiesti Str.064.Anton Tonel Nita I.773.Laurentiu Oancea I.ComnstantinBrezeanu 9 Bl.B Ap.37 Sc.541.704.223.Niculae Nita I.000 17.121.188 Ploiesti Str. 4A Ap.36 Ploiesti Str.1 Ap. 43C Sc.Elena Oprea C.Profesorilor 5 Bl.000 101. Marasesti 257 Bl.240 18.160 25.000 256.103 Ap.177.Cornelia Onofrei A. 9 Ploiesti Str.15A Sc.112 Sc.Lupeni 3 Bl.160 15.B Et.A7 Sc.3 Ap.560 31.350 18.520 6.792. 25 Ploiesti Str. Rahovei 15 Ploiesti Str.900. Viorica Onofrei A.Gh.462.374.Gheorghe Oprea D. Vitioarei 4 Bl. B Ap.Doja FN Bl.839.529.Latina 1 Ploiesti Str.38 Ploiesti Str.5 Ap.Independentei 19 Ploiesti Str. 43C Sc.Petre Nitu E.960 41. 19 Berceni / Prahova 1.691. Covurului 24 144 .800 372.000 12.Repuiblicii 25Bl. Elena Doamna 43 Ploiesti Str.400 60.Marasesti 259 Bl.Dumitra Nicolae D.000 38. 6 Com.Paulina Nicu N.3 Ap.Stan Oprea S.500 59.Maria Onofrei Gh. Stefan Oprea A. 154A Sc.18 Ploiesti Str.100 124.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. J Ap.000 59.480 LEI 10. 22 Ap.Vasile Nicolae N.Lumini Nicolae M. Marian Nitu I.Vasilica Nitu St.Bucuresti 23 Bl.800 30.116. Bobilna 46B Sc.000 43.873.Iuliana Nitu E. B Ap.7 Sc.Florica NicolaiT. 13 Ploiesti Str.505.200 LEI 60.200 109. A Et.440 40. Nicolai Onet S.13 Ploiesti Str.492.202 Sc.037. Gh.3 Ploiesti Str. Tineretului 12 Bl.Bd.Vitejilor 8 Bl. Sos Vestului 16 Bl.600 29. Spitalului 22 Plopeni Str. A22 Sc.Ciucului1 Bl.853.Mihai Dan Nicolai N.Castor 6 Bl. A Ap.B Et.71 Ploiesti Str.Elena Nicolae D.840 257.800 715.Nica Gh. Valentin Olteanu T.Bogdan Constantin Nicolescu I.A16 Ap.078.930.420 94.320 27.080.Lucian Silviu Nita M.775. 7 Ploiesti Str.000 2.274.Rahovei 15 Ploiesti Str.372.Blejoi 661-Prahova Ploiesti Str. Al.372.13 Ploiesti Str. Ion Oproiu I.000 10. Cameliei 18A Bl.791.3K Ap.464.000 6.658. Roxana Gabriela Nica I.000 61.Gabriel Nitescu V.Bahluiului13 Bl.18 Blejoi . B Ap.LetitiaLiliana Nicolae ConstantinescuS. Calarasi Ploiesti Str.12 Ploiesti Str.Intr.280 8.Nela Marina Nicolae T. 3 Ap.744.400 10.200 18. 13 Blejoi / Blejoi / Prahova Blejoi / Blejoi / Prahova Ploiesti Str.240 10.464.

Osan F.307.17 Ploiesti Str. Claudia Paraschiv P.Bdul.520 14.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. Elena Paraschiv M.600 LEI 20.Goldis 1 Paulesti 493 / Prahova Ploiesti Srr.Sofia Paraschiv I.20 Ploiesti Str. Aleea Pajurei 8 Bl.472.A Ap.744. Gheorghe Pirvu C.Floarea Petrosanu D. Toma Socolescu 11 Ploiesti Str.600 38. Ion Pancu I.Carol 9 Bl.Toma Socolescu 11 Ploiesti Str. A Et.Stoica Constantin Petrescu St.680 25.23 Ploiesti Str.901. 3 Ap.23 Cimpina Str.A Ap.16 Ploiesti Str.938.866. 9 Ploiesti Str. Silvia Panait N. Gornistilor 1 Bl.Maria Pintiuta T.680 17.Grigorescu 5 Bl.790. Troienelor 3 Bl.Cristache Pavel Gh.703.Er.765.706.2 Ap. Elena Ploiesti Str.A1 Sc.Constantina Pincu G.260.528.B Ap.Marasesti 255 Bl.70 Sc. Eminescu 7 Ploiesti Str.74 Ploiesti Str.307. 31 Sc.Luminita Pietraru M.Ioan Patrascu C.680 31.Ghilcos 9 Ploiesti Str.Republicii 17B Bl.Mihai Petre Al.79 Sc.Vasile Sebastian Panait E. Brumarelelor 4 Bl.000 LEI 40.36 Ploiesti Str.Marasesti 113 Ploiesti Str.Nicolae Pastrama V.7 Strejnicu / Tirgsoru Vechi / Str.Cristian Pana Gh. Ghilcos 9 Ploiesti Str.B Et. Garsoniere Sc. 143 Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 41. Canalului 1063 /Prahova Ploiesti Str.920 LEI 31.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.Gheorghita Petcu N.000 LEI 233.397.140F Sc. Bl.459.Porumbeilor 2 Ploiesti Str.483. Aleea Scorusului 4 Bl.600 LEI 61.116. Arh.Stindardului 9 Ploiesti Str.519.49 Bucov / Pleasa Str.A1 Ap.AC1 Sc.9 Ploiesti Str. 9 Ploiesti Str. Casin 11 Bl. A Ap.000 LEI 19.730.Democratiei 88 Bl. Rapsodiei FN Bl.800 1.Nicolae Petrescu T.46C Sc. B Ap.800 LEI 29.Leontie Paduretu C.48 Sc.060 77.360 28.130 Sc.120 30.000 LEI 210.000 36. Pompilia Pandelea D.Eftimiu Adrian Pavliuc S.1 Ap.Ana Petrea I.600 181.534. 4 AP.V.790. Al.26 96. D Ap.Ioan Pintiuta P.6 Prahova Drajna de Jos / Prahova PloiestiStr.488.Dan Radu Paraschiv Al.A Et. Cameliei 11 Bl.Iulian Gabriel Pantelimonescu A.Muscelului 63 Prahova Plopeni Str.Goldis 1 Ploiesti Str.236.033.360.Dumitru Constantin PatrascuD.Gheorghe Pandele M.Ion Pasat I. A Ap.488.Cameliei 11Bl.855. Ionel Patrascioiu V.000 LEI 100.440 53. H2 Ap. Biruintei 6 Bl.Vasile Pepi Tr.000 41.23 Ploiesti Str.083.Gral.640 LEI 145 .919.800 58.000 13.16C Ap. 48 Sc.Marasti 113 Ploiesti Str.600 41.B1 Ap.400 17. M.800 4.041.520 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 77.680 20.820.V.Miorica Paun V.280.13 Ap.Monica Patrascioiu I.Maria Pavel T.116. Colonia 1P.Aurel Petrosanu Gh.130 Sc.560 LEI 32. B Ap.Brumarelelor 4 Bl.17 8. 2 Ap.P3 Sc.730 LEI 34. 32 Ploiesti Str.370.000 13.252. B Et.000 25.744.Marasesti 255 Bl.960 81.078.Gabriel Razvan Petrescu C. 11 Cimpina Str.17 Sc.Minerva 7 Bl.A Ap. Levantica 2A Bl. Arh.A Ap.880 4.750 98.Gheorghe Parcalabu St.Cezarina Pauna Gh.320 LEI 40.36 Ploiesti Str.31 Ap. A6 Sc.895.910 126.Ilie Petrea I.34 Ploiesti Str.Libelulei4 Bl.Cantacuzino 261 Bl. Silviu Valentin Panait Gh.313.6 Et. R . B Ap.817.Eduard Petrache A.58 Ploiesti Str.A Et.200 7. 3 Ap.652.9 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Ploiesti Str.450. Andrei Muresanu 53 Bl.

16 Ploiesti Str. 4 Ap.372.200 LEI 11. B Ap.Valerica Popa V.937. F1 Ap.5M1 Ap.900 LEI 65.Radu Stanian 1 Bl.55 Ploiesti Str.160 1. 31 Sc. Magurii 4 Bl.334.120 6.Ana Bucov Str. Vasile Conta 13 Ploiesti Str.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 146 . Al.080 63. Catinei 6 Bl. Gheorghe Pirvu Gh. Ioan Popa I. 1 Sc.Cameliei 11 Bl.085. 56 Ploiesti Str.165.9 Ploiesti Str.250 17.Silvia Pirvulescu M.87 Sc.880 48.Bobilna 46B Sc.186. C Ap. Regimentului 5 Bl. 29 Ploiesti Str. Ap.PP Ap.Constantin Poiana N.Cristian Ponta M.Vestului 7B Bl.037.680 33.Ion Popescu C.B.Bobilna 46B Sc. 21 Ploiesti Str.574.Sos. 4 Ploiesti Str.31 Ploiesti Str.560 54.483.638.Ioan Pooa C.957. 28B Sc. B Ap. Constanti Grigore Popa C.971.554. A Ap.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 21. B Et.Elisabeta Ponta M.760 52.960 28.Conta 13 Ploiesti Str.Radu Stanian Bl.Anotimpului 7B Bl.38 Ploiesti Str.B Ap. A Et.860 LEI 67. B Et.153. A8 Ap.109A Sc.51D Sc. 2E2 Ap.982.C Et.045. 2E2 Ap.B Sc .960 LEI 24.000. V.Maria Popescu F.953.Niculae Popescu Jeni Popescu N.086.Intr.400 LEI 212. Lilian Popa I.Silvia Pirvulescu P.800 44.540.680 62.080 95. Industriei 1 Bl. A Ap.Ciprian Stefan Popescu Gh.705.980.Radu Stanian 1 Bl.Petrea Parvulescu I.Cirezarilor 3 Bl.626. Pandurilor 3 Bl.Maria Podoreanu P.Sofia Popescu P.B Ap.Gn. 16 Ploiesti Str. 9 Cimpina Str. 39 Ploiesti Str. 9 Ap.440 63.8 38.Magdalena Pop A. A1 SC. Al.33 Sc. Albesti Paleologu / Sat Vadul Parului 491 / Prahova Ploiesti Str. Ctin Brezeanu 4 Bl.891.Iezerului 9 Bl. 38 Ploiesti Str.800 155.Ion Pirvu I. Cameliei 11 Bl. D Ap.937. Vasile Podaru P.51 Sc.220 26.3 Ap. Cameliei 3 Bl.Ghiorghi Popescu N.232. A Ap. 67 Ploiesti Str.450 8.281.555.652.B Ap.840 4.62 Et.200 LEI 53.520 34. Mihai Bravu FN Bl. Dumitru Popa V.Nicolae Popescu Gh .600 31.800 132. 1 Ap.2 Ap.38 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str. Veronica Micle 2 Bl.640 13.3 Ploiesti Str.50 Ploiesti Str. Ale. Aleea Godeanu 1 Bl.Razvan Gabriel Pirvu N.Alexandru PodoreanuP.36 Ploiesti Str. Grigorescu 20 Bl. 21 Com.800 74.Pirvu C.Floarea Popescu Fl.200 LEI 17.971.640 LEI 61. Simion Barnutiu 2 Paulesti / Paulesti /Prahova Ploiesti Str.B Ap.325. Oltului 18 Bl.Elena Parvulescu Gh.4 Ap.Gheorghe Popescu N.151 Ap.Georgeta Popescu N.839.C Ap.Rodica Popa N. Florin Popescu N. Cuza Voda 6 Bl.140 8.56 Sc.31 Ploiesti Str.39 Sc.160 62.000 LEI 29.148. Zarandului 6 Bl.31 Sc. 16 Ploiesti Str. D Et.760 9. A Ap.027.920 LEI 32. Er.Gheprghe Popa F.269.PP Ap.323. Ion Mihalache 168 Bl. 121 Sc. 25A Sc.320 2.24 Oliesti Str.Petrica Pirvulet M.Dealului 34 Bl.3 Ap.364. 126 Sc.201.Libertatii 7 Bl.23 Ploiesti Str.Stefan Poclid D. 153 C Sc.24 Magura / Magura / Buzau Ploiesti Str.Bobilna 46B Sc. C1 Sc. Baciului 1 Bl.Baraolt 40A Bl.2 Ap.9 Ploiesti Str.Doina Podeanu A. 6 Bucuresti Bdul.600 4. Frasinet 8 Bl.51 Sc. Oana Madalina Popescu I.Vasilica Popescu A.Constanta Popa I.440 14. 1 Tirgsorul Vechi / Prahova Ploiesti Str.781.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 5. A Ap. 52 Sector Ploiesti Str. Al.000.Iovu Popescu I.Diditel3 Bl. Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.B Et.34 Ploiesti Str.Cameliei11C Bl. Pandurilor 3 Bl.Eugenia Popescu I. 1 Ploiesti Str.Ion Popescu D.94 Sc. 40 Sc.500 32. 21 Tinosu / Tinosu / Prahova Ploiesti Str.632.767.331. D Ap.860 LEI 1. A Ap.29 Ploiesti Str.PP Ap.840 9. 65 Ploiesti Str.826.

87 Sc.403.870 48.Alexandru Raducea C.600 7. Levantica 2A Bl. A Et.36 Ploiesti Str.305.Floriean Rosca v.190.Marasesti 247Bl.480 132.16A Sc.Stefan Cristian Raduta V.695.462. 3 Ploiesti Str. 25 Ploiesti Str.George Radulescu C.840 18.A Ap. Al. A Et.Adriana Radu I.638.Dorina Preda N.AC12 Ap.73 Ap.680 LEI 31. 8E Sc.Virginia Rosu C.Banesti 4 Bl. A Ap.520 11.Popescu P.638. 12 Ploiesti Str.Ion PloiestiStr.Al. Leului 6 Bl.A Ap.1 Marginenii de Jos / Filipestii de Tirg /Prahova Ploiesti Str.910.A8 Ap. 49 Plopeni Str.872.041.722.G-ral Gr. Ionel Raduta I.34 Ploiesti Str.A Et. 30 Ploiesti Str.000 47.781. 16 Sc.Aurora Sandu A.Domnisori 85 Bl. 3 Ap.C Et.276.Octavian Rentea A.25 Ploiesti Str.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 147 . 12 Drajna de Jos /Drajna / Prahova Ploiesti Str. Rapsodiei 12 Bl.111.Mariana Radulescu C. 6 Ap.600 LEI 11.094.A Et. 6 Sc.Er. P-ta Victoriei 5 Bl.480 LEI 40.1 Ap.Sold.139 Sc.Dumitru Raduta D. 30 Ploiesti Str. 89 Topliceni / Topliceni / Buzau Ploiesti Str. Cristian Radu I.720 5. Erou Moldoveanu Marian 8 Bl. Grigorescu 22 Bl. Prislpo 4Bl.Ion Preda M. 58 Sc. Minerva 3 Bl. 28 Ploiesti Str. R Sc.608.600 LEI 22. A Et. A Ap.380 72.208.7 Ploiesti Str. Gh.874.297.Elena Racaru S.Iederei 19 Ploieste Str.Ctin .920 36. Silvia Robitu I.Maria Rasnoveanu N. 68 Ap. Brezeanu 6 Bl.200 8.25 PloiestiStr. 4B1 Sc.400 62. 29 Ploiesti Str.012.000 LEI 11.Gheorghe Radu St.342.863.A Ap.B Et. Mercur 18 Ploiesti Str.695.809.Lacul Bilea 3 Bl. 21 Sc. 7 Ap. A Er. Grivitei 2 Bl.Mihai Dragos Radu C.Gr. 25 Ploiesti Str.Bujor Radu C.779. Andrei Muresanu70 Bl.085.400 51.12 PloiestiStr.752.413.Grigorescu 22 Bl. 1 Ap.153. 7 Ap. 7 Ap.Malu Rosu 22 Ploiesti Str. C1A Sc.Cuza Voda 12 Bl. 8B Sc. Kutuzov 3 Ploiesti Str. Republicii 187 Bl. 30 Ploiesti Str.760 59. H Sc.600 33.068.B.A Ap.760 12. Marieta Radulescu M.240 29. 68 Sc.P.36 Ploiesti Str. Grivitei 2 Bl.000 51. Minervs 3 Bl.859.600 44.68 Sc.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 8.000 13. Cibinului 3 Bl.680 177.Ioana Preda M. 8B Sc. Alexandrina Viorica Rotaru I.400 3.58 Sc.Banesti 4 Bl.7 Ap.Nicolae Ruse T.818. 6 Ap.b Ap.68 Ploiesti Str. 4 Ploiesti Str.36 13.000 12.560 6.704.579. 25 Ploiesti Str.Minerva 3 Bl.Republicii 187 Bl. D Et. Garsoniere Ap.Banesti 4 Bl.080 25. A Ap.21 Ploiesti Str.Hasdeu 6 Et.520 LEI 31.079.Rodica Raileanu M.Liviu Niculae RadulescuD.080 LEI 53.225 25. 101 Sc.Lucian Pricopie T.Andrei Aurelian Rosca I.Mircea Raducanu C.Ioana Postolache G h.2 Ploiesti Str.000 51.Vasile Rucareanu N. 2 Ap.2 Ap.Maria Rosu T.Constantin Postolache Gh.360 LEI 4.Andrei Muresanu 35 Ploiesti Str. H Sc.373. C4 Sc. B Ap.Constanta Rosca F.Cantacuzino 269 Bl. 16E Sc.Gheorghe Rosca I.160 26. Gheorghe RobiruI..Stefan Proaspatu I.639.Ion Radu D. 125 Ploiesti Str. Violetelor 10 Ploiesti Str.Kutuzov 7 Ap.A Ap. 4B1 Ap.160 LEI 39.69 Ap. 7 Ap. A Et.560 22.22 Ploiesti Str. 3 Ploiesti Str. 27 Ploiesti Str.Gr.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6.035.Industriei 61Bl.6 Aricestii Rahtivani / Nedelea /Prahova Ploiesti Str.315.Gabriela Rosu C.Ionel Rotaru I.403. B Ap. G Et.280 283.58 Sc. Arnauti 5 Bl.Nordului 11 Bl.695.650 58.Adrian Constantin Rasnoveanu N.488.

800 15.Simona Victoria Serghie Gr.540 LEI 21. Zimbrului8A Bl.291. Alexandru Sandu S. Persani 1 Bl. E Ap.65 Ploiesti Str.3 Ap.601. A Ap.Sandu C. Ioan Sarbu Gh. 9A Sc.116.640 LEI 37.Maria Simion N. Steliana Sava I. 40A Ap.947. B Ap. 2 Ap.Gheorghe Sinu F. A Et. 50 Vulcana-Pandele / Branesti / Dimbovita Boldesti Scaieni Sre. Cart.400 31. Baraoltului 9 Bl.604.400 LEI 21. 3 Ploiesti Str. Ion Saceanu I.960 21.000 39.579.Vasile Dandu M. Gheorghe Scarlat P. Er. Mitica Sava Al.Ion Sebastian T. Cart.010 46. Nicoleta Sava Al.915.22 8. 64 Ploiesti Str.1 Ap.706.116.Victoria SilvestruGh.40 Sc.334.040 59.680 37. E Ap.Republicii114Bl. 7 Ploiesti Str. B Et.573.000 LEI LEI LEI LEI 40. Valeria Seiciu Gh.Er. Verona Savu C.Doja 168 Ploiesti Str.320 LEI 28. Baraolt 40A Sc.449.209.127B Sc.Viorica Sandu S. D Ap.Aurel Vlaicu 1 Ploiesti Str.Tirnave 3 Bl.800 55. 2 Ap.000 7. Stefan Sava C. Scolii 3 Bl. 34 Alunis / Alunis / Preahova Gherghita / Gherghita / Prahova Ploiesti Str. A Ap. A Ap. Podgoriei 7 Bl.300 999.Anton Sandu I. Seciu 2 Prahova Ploiesti Str. M.839.961. Nicolae Savu I.720 LEI 17.372. 40 Sc.000 LEI 363.842. 14C Ap. Sd. Zoea Sirghie I.339.480 10. Baraoltului 5 Bl. Amalia Sararu C. Gabriela Serea I.9B Sc.Emanoil Sima I Dan Simion I. 6 Ploiesti Str.158.377.250 4.520 91.200 LEI 20.254. 2 Ap. 36 Predesti / Tinosu / Prahova Predesti / Tinosu /Prahova Ploiesti Str.Florea Ploiesti Str. Ale. B Ap. 69 Ploiesti Str. 29 Ploiesti Str.920 LEI 51.720. Steliana Scarlet M.27 Ploiesti Str.100. 7 Boldesti Scaieni Str. A Sc. Moldoveanu 10 Bl.840 LEI 33. B Ap. Cameliei 3 BL.860. Al.15 Sc. Gh.744.960 11.237. Gheorghe Sarbu C.Maria Sarbu Gh. Ana Sinu S. Nicolae Sava Gh.912.000 60.000 31.508. Constantin Savu V.38 Sc.920 17.Marian Sandu S.40 Ap.800 LEI 14. 12 Ploiesti Str. 7 Boldesti Scaieni Str.B Ap. Scorusului 1 Bl.000 LEI 134. A3 Ac.000 LEI 103. 120A Sc.B Et.000 6.000 LEI 5.775.8 Ploiesti Str. A Ap. A Ap.Ghe. Erou M. 99 Ap.366.836. 27 Ploiesti Str.760 LEI 18. Bdul.674.14B2 Ap. 2 Ap. Scaieni 36 Ploiesti Str. B Et. Ale. Seciu 2 Prahova PloiestiStr.Florian Sarbu V. Zarandului 4 Bl.Piata Victoriei 7 Bl.580 LEI 32. Gr.Elena Doamna 41 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.969.Stefan Sandu G. 14 Sc. 110 Sc. 12 Ploiesti Str. 40A Sc.880 31.168. 30 Ploiesti Str.000 LEI 148 . Verginia Sava I.Bl. 65 Ploiesti Str. 42A Sc. Gabriel Savu N. Doja 168 Ploiesti Str. 1 Ploiesti Str. Baraolt 5 Bl. Bucuresti 19 Bl.919.500 72. Carmen Scarlat G.Maria Marilena Savu S.020. 22 Sc.276. Cantacuzino 267 Bl.424.667. Arhip Nicolae3 Bl.880 14. Gheorghe Scarlat P. Malu Rosu 95 Bl. 90 Ap.Cameliei 3 Bl. Ioana Sarbu I. 97 Nedelea / Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. Strunga 6 Bl.Mihail Florentin Serianu Gh.040 13. Gageni 13 Bl.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 58. 25 Ploiesti Str.Valerica Sandu N. 40A Sc. Deltei 1 Bl.393. A Et.520 19. Caliman 17 Ploiesti Str.320 9.309.3 Ploiesti Str. Fundeni 1 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 139B Sc.31 Ploiesti Str. 51D Sc. Ale. D Ap.Stelian Sinoiu M.520.160 45. D Et.Marian 3 Bl. 1 Ploiesti Str.Mihai Bravu 184 Bl. Gh. Baraolt 5 Bl. 2 Ap.

B Ap.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 25. Marasesti 413 Bl.145.Gr. 1 Ploiesti Str.558. Ioan Stanciu V. 15 Ploiesti Str.58 Ploiesti Str. Costache Negrutzzi 39 Ploiesti Str.Deltei 3 Bl. 26 Ploiesti Str.200 LEI LEI LEI LEI LEI 12.190.525.595.186.035.51 Ploiesti Str. AC7 Sc.080 45.Smau I.840 20. T1 Ap. Georgeta Gina Spiescu C.19 Ploiesti Str.017. 13 Ap.417.548.000 14.29 Ploiesti Str. Doja 25 Bl.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19.000 LEI LEI LEI LEI 149 . 27G Sc.000 65.488. A Ap. Bibescu Voda 2BIS Sc. Gabriela Stana M.320 LEI 18.6 Ploiesti Str.Nastasia Stanciu L. Gn.Eftimia Stan Constantin Stan D.1 Ap.11 Ap.000 14.935. 55 Ap. 15 Ploiesti Str. Eugenia Urlati Str. 37 Ploiesti Str.869. A Ap.dul Bucuresti 20 Bl.000 28.Cristian Ionut Stanciu N. Anotimpului6 Bl. 3 Boldesti Scaieni Str.Eremia Grigorescu 25 Bl.209.19 Tintareni /Blejoi / Prahova Ploiesti Str. 3 Ap.000 LEI 16. 19 Prahova Ploiesti Str.267. Sofia Soare C.58 Ap.Vasile Stanescu C.Ulierului 14 Soimari / Soimari /Prahova Ploiesti Gh.Bd. 7 Sc.860.680 79. Gheorghe Stanculet I.200 55.656. Natalia Stanescu Al.200 40. C Ap.920 LEI 24. 29 Ploiesti Str. A Et.Alexandru Stanciu Gr.080 15. 49 Balta Doamnei 28 / Prahova Ploiesti Str. 18 Prahova Ploiesti Str. Moldoveanu 10 Bl. Cristinel Petru Spirea Gh.Octavian Stan T.000 24.Cuza Voda 2 Bl. B Ap.943.A Et. 26 Ploiesti Str.Ale. Elena StegarescuN.520.55 Sc. 22 Sc.830.447.280.744.Petrichimistilor 1 Bl. A Ap.19 Ploiesti Str. Muzicanti FN Bl.440 33.Ion Stan Gh.Gheorghe Stan I.Dumitru Sprincenatu S.Maria Smeu A.613.965.640 5.Gheorghe Stoian D. Sinaii 2 Draganesti / Prahova Ploiesti Str. A Ap. 58 Ap.000 49.221.17 14. Veniamin Costache 4 Bl.Cameliei 11A Bl.120 LEI 23.Banesti 4 Bl.339.Sabinelor 11 Bl.680 LEI 37. A Ap.B.55A Sc.892.488. 3 Ploiesti Str.575 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.Toader State A. Veniamin Costache 4 Bl. Eremia Grigorescu 22 Bl. 28 Sc. 17 Sc. 15 Sc.320 5.523. 27G Sc. 2 Ploiesti Str. T. B Ap.Elena Spiescu M.364.Ion Stanescu N.130 Sc.Florea Spatarelu R. Cornelia Stir I. Matei Sorin N. 10 Teisani / Teisani / Prahova Ploiesti Str.920 32. Baciului2 Bl.855.160 LEI 51.Constantin Stapie I.33T1-T2 Sc. Biruintei 1 Bl. Liza Stancu I.341. Cantacuzino 267 Bl.A Ap.D Et.477.400 41.Gheorghe Stan V. Republicii FN Bl.Ioan Stanciu C.68 Plopeni Str.140.118.000 17. Gheorghe Stan A.002.160 14. Er.120 41. 45B Sc.3A Sc. 3 Ap. Ciresoaia 50 PloiestiStr.Georgian Stancu C.640 51.417.Daciei 11 Aricesti Rahtivani /Prahova Aricesti Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.Calea Unirii 73 Bl. Grigorescu 6 Bl.5 Ploiesti Str.Brumarelelor 4 Bl.Buftea 16 Ploiesti Str.200 LEI 15. Cameliei 9C Bl.Roxana Stanciu S.B Ap. Gr.497.Serban Stan B.Aurora Constanta Sprinceana R. Petruta Satefanide N.400 LEI 45. 15 Ploiesti Str.160 31.Cornatel 4 Bl. 15 Sc. 28 Ploiesti Str.49 Ploiesti Str. C Ap. 8E Sc.3 Ap.515.960 14.697. 7 Sc.000 65. Viorel Solomon B.Republicii FN Bl. Andrei Donici 11 Ploiesti Str. A Ap.60 Ap. 35 Ploiesti Str .33T1 Ap. A Et.920 98.Silviu Laurentiu Statescu V.358.Bogdan Constantin Stefanide V.800 7. Vladimirescu FN Bl.600 LEI 53. Gh.200 51.34 Ap. Lazar Stanciu R.B2 Ap.Maria Stancu Fl.800 1.Er.

100 7. Dorina Serban I.560 20.358.400 20.Cameliei 110 Bl.59 Et. Cameliei 6 Bl.55 Sc. Stelian Stroe T. Ana Stefan I.27 Ploiesti Str.742.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.879. Ana Ipatescu 34 Ploiesri Str. Olivian Sovaiala I.560 15.116.825.988.000 34.Aurica Stefan V. 101 Sc. 10.Georgeta Stoica N. G10 Ap.Cornatel 9 Boldesti Scaieni Str. Petrochimistilor 1 Bl.75 Ploiesti Str. Intr. 12 Ploiesti Str.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 4.Valeria Stoica T.63 Sc.116 Sc. Elisabeta Surdu F.081.Georgeta Serban I.Filofteia Tanase I.A Et. E Ap.Republicii 139 Bl.7 Ploiesti Str. Malu Rosu 112Bl. Ozana Daniela Sovaiala C.Vasile Stroe A. Constantin Sindrilaru V.A Ap.Simion Barnutiu 29 Ploiesti Str. 2 Ploiesti Str.000 18.456. 31A Et.237. Maramures 17 Ploiesti Str. Dumitru Serban I.525. 62C Ap.1 Et. Georgeta Stoica Gh. A Ap.Patriei13 Ploiesti Str. 2 Ap. Ion Stoica St.709.Risnovenolor 1A Bl.Maria Tanase I. A Et. Silvia Marcela Stroe Gh. Spatar Milescu 25A Bl.803. Zina Aurora Stefan C.000 33.A Et. B Ap. 59 Et. Clementa Serban C.116.744.Cameliei 9 Bl.Valeni 10 Ploiesti Str.372.560 LEI 51. B Ap.040 31. A Ap. Veniamin Costache 61 Ploiesti Str.B Et.Bahluiului 10A Bl.877.002. 115B Ap. B Ap.Maria Stefan N.565.000 LEI 20.527. A Et.Aurora10 Ploiesti Str.840 31.400 LEI 9.734.600 54.300 12.3 Ap.12 Ploiesti Str. Republicii 145 Bl. A Ap.339. 31 Sc.667.A Ap.297.245.200 28. 103 Sc. Ionita Stefanescu M. Livia Stroe I.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Ploiesti Str. Tirnave 4 Bl. 15 PloiestiStr.558. Sticlari 46 Ploiesti Str. Ploiesti . 12 Boldesti Scaieni Str.000 64. 7 Ploiesti Str. 3 Ap.960 LEI 7.709. 19 Tisa / Singeru / Prahova Ploiesti Str.217.840 4. Felicia Aurelia Tanase D. 1 Ap.880 56. Ale Zarandului4 Bl. Risnoavelor 1A Bl.653.200 281.Baciului 2 Bl. Ale.51 Sirna / Sat Nabud 13/ Sirna/ Prahova Ploiesti Str.000 17.Daniela Andreea Stoica Gh. Floarea Serban I. Stelica Stoica St.040 42. Mariana Cristina Stefan G. 31A2 Sc.853.343.Elena Stoica Gh. Elevilor 1Bl.245.640 33.200 18. 9F Sc. 6 Ploiesti Str.44 Ploiesti Str.800 8. Rahovei 198 Ploiesti Str.400 LEI 32. 37I2 Sc.46 Ploiesti Str.35D3 Sc.Andreea Serbinov Gh. Nordului 11 Bl.779. 6 Ploiesti Str. A Ap. 22 Ploiesti Str.650. Carol Davilla 9 Bl.629. 148A Sc.000 184.076. Adunati 13 16.11 Ploiesti Str.459.Marcela Silvia Stoica I.Gabriel Stelian Stoica Gh. 1 Ap.B Ap.Cristina Gabriela Soptareanu V.2 Ploiesti Str. Adrian Sindrilaru N.000 LEI 14.4 Ap. Sinaii 2A Bl. 9F Sc.30Decembrie 1Bl.Laurilor 4 Bl. 55A Ap.000 253.435.176. Cristina Sandru I. Cameliei11 Bl. Sinaii 2A Bl. 21 Ploiesti Str. 55 Ap. Sos. 90 Ploiesti Str. 32B Sc. 2 Ap. 3 Ap. 118A Sc. 127B Sc.744. 43 Sc. 37 Sc.10 Ap. 58 Ploiesti Str.000 LEI 56.2 Ploiesti Str.440 121.536. Ioan Serbinov A.621.62C Sc.000 54.523.840 18.Alexandru Sovaiala A.25 Ploiesti Str.11 Ploiesti Str.240 8. Aurel Stremtan I.Constantin Talanga A.Iederii 1 Bl. 7 Ap.Elena Stoica Gh. Marioara Stefan A.200 LEI 150 .600 161.2 Ploiesti Str. Vasile Sultana St.520 LEI 65. Constantin Stefan N.Vasile Ploiesti Str.000 41.A Et.558.Cameliei 9 BIS Bl. Polux 1 Bl.520 21.Deditel 1 Bl.298.000 10.PP Sc. C Ap. Primaverii 2 Ploiesti Str.120 243.709.625 33.Stoian I. 47 Ploiesti Str. 22 PloiestiStr. A4 Sc. Vestului 16 BL.Gheorghe Tache T. Andrei Muresanu 4 Bl.A Ap.

002.525. 38 PloiestiStr. Putnei 25 Ploiesti Str.920 12.788. Crisan 4A Bl. 17 Ploiesti Str. A Ap. 10 Sc.129.760 LEI 179.960.650 3.000 5.223.Unghiului 17 Ploiesti Str.Cameliei 3BIS Bl. Rahovei 35 Ploiesti Str.Profesorilor 7 Bl. C Et. Rahela Toma M. Toamnei Bl. 122 Ap. Stan Tudorache Gh. 51 Ap.Alexandru Vlad Tudor Gh. Aurelian Tobaltoc Gh.480 112.862. Timotei Cipariu 7 Bl.581.Marcel Tecsoiu B.Victoriei 13A Ploiesti Str. A Ap.Rusani / Colceag / Prahova Ploiesti Str.422.Arinului1 Bl. Constantin Lucia Tudorache V. Arborilor 13 Ploiesti Str.1 Ap.Tataru a. Al. Sg.Eugenia Tomulescu Gr.Rahovei 35 Ploiesti Str.800 95.Santierului 11 Ploiesti Str.950 LEI 13. Marius Nicusor Tolea Gh.Godeanu 4bL. 128E Ap.560 42. 22 Rifov / Sat Malaesti 21 / Prahova Ploiesti Str.53 Ploiesti Str. Victoriei 13A Ploiesti Str. 8C Sc.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 32. 10 Ploiesti Str. 9 Ap.914.29 Ploiesti Str. Mateescu Gheorghe 3 Bl.6 Ploiesti Str.1 Ploiesti Str. Rafinorului 3 Surani / Surani / Prahova Ploiesti Str.680 3.200 102.600 LEI 58.000 10.320 23. 9 Ploiesti Str.Florica Tobaltoc Gh.678. Gheorghe Tudoroiu Gh. A Ap.200 LEI 19. 59 Sc.800 14.000 51. Nicolae Tudose A.Ale. Al. 28 Sc.Vasile Gabriel Trifon N.A Ap.372. Ion Creanga 18 Ploiesti Str.760 LEI 135.996.Cicilia Tomulescu C.14 Rimnicu Sarat / Str.831.520 LEI 47. 6 Ap. D Ap. Republicii 159 Bl.716.794. Brumarelelor 5 Bl.240 LEI 39. 9 Sc.200 LEI 6.488.240 4.334. H2 Ap. R.600 55.207 Et.15 Podenii Noi / Prahova Ploiesti Str.001.215.200 LEI 34. Ion Tigau I. Petre Toma Gh. 36H Sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 151 . A Et.400 127. 19 Sc.600 221.Nicolae Trifan Gh.Alexandru Tudor N. 28C Sc.381. 136 Sc. Radu Toda R.860. Maria Ungureanu A.480 LEI 24. Mariana Tomseneanu P. Caminelor 1 Bl.372.898.667.Nalbei 1 Bl.Maria Trifon C. Octavian Tomseneanu R. 6 Ap.Margarita Tudorancea I.980 74.400 8. Daliei 5 Bl. Constantin Udeanu V.B Ap. Veronica Toma N.Levantica 1 Bl. Putnei 25 Ploiesti Str. Intr.724.116. Rosiori 19 Ploiesti Str. Int. Mos Ion Roata 31 Valea Calugareasca 11A Bl.Nicolae Tomulescu M.62 10. 27B Sc. Dealul cu Piatra 3 Bl. 5 Ploiesti Str.526.713.16 Ploiesti Str.Elena Doamna 33 Ploiesti Str. 6 Ploiesti Str.320 9.186.720 LEI 13.14 Ap. 14 Et. 20 Ploiesti Str. Constantin Udeanu V. 46 Sc. Niculina Toma S. Republicii 128 Bl.328. 22 Parepa . Vasile Titu I. Crizantemelor 3 Bl. A Et. Veniamin Costache 1 Bl.Dumitru TricoliciS.55 Ploiesti Str. 3 Ap. A Et.2 Ploiesti Str.153.Maria TomulescuS.873.311. Cameliei 21 Bl.890. Paulina 26 Ploiesti Str.113. A Et. B Ap.366.54 Ploiesti Str.342. Virginia Toma V. Ecaterina Tiganila T. Dumitru Tarnoveanu C.118 Sc.650 20.790 LEI 41.28B Ap.Gheorghe Vasile Tudoran A. 61 Sc. Cristina Toma N. 4 Ap. 3 Ap.B Ap.000 LEI 10. 4 Ap. Niculina Toda Gh.640 17. Gheorghe Tolea I. Republicii 183 Bl.750 LEI 24. 15H Sc.21 Ploiesti Str.400 21. Constantin Tuchila I. 19 Ap.000 LEI 10. Domnisori 92 Bl. Dunarii 13 Ploiesti Str.150 65. Constantin Toma S. A Ap. Republicii 159 Bl.855.890.Deltei 1 Bl.96 Ploiesti Str.Ion Ungureanu C.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 145.652.227.Vasilica Tudor C.760 106.907.200 51. 28 Ploiesti Str. 28 Ploiesti Str. 28C Sc.

Nicolae Vasii D. Enachita Vacarescu 13A Bl.Mihaela Vlad A. Temisana 63 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str.Castor Bl.Dumitra Voicila V.080 31. 182 Sc. Nicolae Vladuta M. Eugen Cristian Vijiac St. Matei Basarab 34 Baicoi Str.281. B Ap.1 Ploiesti Str.025. 5G Et.Ecaterina Visinoio P.440 66.Silvia Adela Zidatescu G.A Et.250 111.480 62. Maria Vasilescu I. Gr. Cantacuzino 219 Ploiesti Str.201.000 145. Albinei 28 Ploiesti Str.862. D Et. Lebedei 36 Bl. Crisan 3B Ploiesti Str. Alin Gabriel Vulpe Gr.000 16.744. Vestului 29 Bl. 86 Sc.908.600 41.446.409.Rahovei 34 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str.Ion Ploiesti Str. 7 Ploiesti Str. Gh.116. 16B Ap. Bucuresti 2 Bl. Sabinelor 16 Bl.400 20. Cuza Voda 13 Bl.786. Tinerimii 36 Ploiesti Str.880 172.800 103.822. 43C Sc. Lacul Bilea 1 Bl. 109 Sc.906.479. 6 Ploiesti Str. 15A Sc. C Ap.560 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 152 . Temisana 63 Ploiesti Str. 58 Lipanesri Str. Sg. 3 Ap. 28 Ploiesti Str.120 30.600 31. Angela Zidarescu Gh. Stelian Vioreavu Stela Visan I. 4 Ap.454. B Et. Ioana Vecserde E.Nicoleta Vasii St. Sabinelor 16 Bl.693. A Ap.760 12.Cornelia Valcu I. Luminita Vrabioiu Gh. Brazdei 20 Ploiesti Str.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 16.568. 121 Ap.232. 26A Sc. 42 Ploiesti Str.706. 154 Sc.225. 40 Ploiesti Str. Bd.558. Albinei 1 Ploiesti Str.280 50. 4 Ap. Livius Visinoiu I.002.160 11.575.744. A9 Sc. Constantin Voiculescu M. V8 Ap.200 74.Veronica Gabriela VoiculescuI.840 20. E Ap.640 15..160 129. 16B Ap. G4 Et. Maria Vlad A. A Ap. Ciucului 3 Bl.208. 36 Inotesti / Colceag /Prahova Ploiesti Str.Ungureanu Elena Ungureanu I. Georgeta Vartolomei S. 33 PloiestiStr.31 Olteni / Teisani / Prahova Ploiesti Str. 1 Ap.200 32. Mateescu Gh.595.58 Ap. Nicolae Nerva Voinea F. 25 Ploiesti Str. Elena Zidarescu Gh.760 52.720 37.800 41.A Et. Bl. Pavel Viulet P. D6 Et.360 11.6 Plopeni Str.046.Cameliei 9C Bl.4 Ploiest Str.497. 8 Ap.640 20. Republicii 118 Bl. Piata Victoriei 3 Bl. Ion Vrabioiu I.922. 21 19.Cameliei 9C Bl.62 PloiestI Str.Maria Zaharia G. Florin Gabriel Vataselu V.Armoniei 9 Bl.000 LEI 5. Republicii 173 Bl. Chirita Vecserdi C.206.677.14 Ploiesti Str. 3 Bl. A Ap. Namoloasa 3 Ploiesti Str.400 57.922. Sperantei 2 Bl. 18 Ploiesti Str. 4 Ap.678.400 10.240 11.488. C10 Sc. Namoloasa 3 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str.441.181.706.Ioana Emilia Zinca M.Troienelor 9 Bl. A Ap. Anastase Voica D.274.450 LEI 127. 1Ap.Dobre Vasile N. Republicii 301C Ploiesti Str. A Ap. Strejnic 9 Bl. Ilie Voinea N.650. Unirea Sc. Sos. 19 Ap.116. Ioana Zamfir N. 8 Ap.000 82. Polea Vasile M. 4E Sc. 22 Ploiesti Str.323.800 LEI 15. Viorica Ungureanu Teodor Uruc N. Constantin Voinea I.Gh.Intr. Rodica Vaida M.000 21. Gr. Constanta Ungureanu I.930.440 69.799.768.920 21.000 14.389. 14 Ploiesti Str. Calarasi 8 Bl. Garii 125 Prahova Ploiesti Str.000 210. Stancu Vasile St.Constantin Zaharia S.000 25. C Ap. Neculai Zamfir A. 1 Ploiesti Str.14 Ploiesti Str.160 22. Cantacuzino 219 Ploiesti Str. Gheorhe Vaida N.A1 Sc.560 122.564. Victoriei 1 Mizil Str.000 16.389.823. Rahovei 34 Plopeni Str.200 2. Petuniei 10 Bl.Tirnava1 Bl.000 39. 97 Ploiesti Str.Ion Voiceanu M. Maria Vlasceanu St.960 20. Frasinet 12 Bl. Crisan 3B PloiestiStr.58 Ap.000 31.

B Et.Postei 28 Bl.520 14.147.152. 22 Varnita /Sirna / Prahova Varnita /Sirna / Prahova Ploiesti Str.468. 20 Ploiesti Str.520 LEI 42. B Ap. A Et.600 LEI 53.A Et. 77 Ploiesti Str.780 4.35 Ploiesti Str. 1 Ap. Constanta Visan St.250 5. A Et. F Ap.600 47. Mihai Gabriel Avram I. 15 Ploiesti Str. Constantin Calbureanu R.Remus Calbureanu C.7 Ploiesti Str. 21B Sc. 6C Sc.1 Ap.413. Didina Stancu R. Carmen Eliza Dragomir St.579. Republicii 108 Bl.271. 22.147. 201 Ap. A Sc.200 LEI 25.240 LEI 216. 2 Ap. 10 Ploiesti Str. 205 Sc.106 Sc. C Et.760 LEI 34.413.523. F Et. 1 Ploiesti Str.Matilda Lite Gh.000 39. Gheorghe Purtuc I.1 Ap. 13B1 Ap.356.669.000 LEI 33. 95 Ploiesti Str.991. 4 Ap. 3 Ap. Brezeanu 26 Bl. 1 Ap.7 Ploiesti Str. 146Ap.Sabinelor 4 Bl.Ctin Brezeanu 5 Bl. Muscel 2 Bl. Verginia Ploiesti Str.Aleea Arnauti 5 Bl. Stefan Visan N. C Et. 22 Ploiesti Str.302. Minerva 5 Bl. Constranta Dumitru C. Ion Corneliu Nimbu Cimpeanu Gh.Elena Iancu T. Valeriu Spiridon Gh.Basarabi 20 Bl. A Ap. Bahluiului 8 Bl.560 39.Elena Zolofinoiu Gh.C Sc.Adrian Zirna N. 6 Ap. A Et. Tismana 9 Ploiesti Str. 79 Ploiesti Str. 23 Ploiesti Str.400 28. 1 Mai 14 Ploiesti Str.697.B Et.600 LEI 45.24 Sc. 205 Sc. Ctin Brazeanu 5 Bl.220 LEI 20. 21 B Sc. 3 Ap.5 Ploiesti Str. 3 Ap.264.Maricica Iancu D.837.491.796. Cumpatul 6 Bl. Buna Vestire 78 Ploiesti Str.C Sc. A Ap. K4 Sc.800 93.Constantin Stancu C. 69 Sc.595. C Et.299. Buna Vestire 78 Ploiesti Str. 188 Ploiesti Str.080 LEI 4.640 45. Petuniei 8 Bl.Valerica Bica S. K4 Sc.600 47. 14 Ploiesti Str.200 LEI 25. 34E Et. 95 Ploiesti Str.Ctin.000 LEI 1.Postei 28 Bl.757.934. Bdul. Nicolae Manea N.160 LEI 104. J Ap. 3 Ap. 35 Ploiesti Str.Vestului 1 Bl. 1 Cimpina Str.800 65.814.Alexandrina Moisescu A. Cumpatul 2 Bl.200 LEI 55. 12 Ploiesti Str.Gheorghe Doja FN Bl. A Ap. Gheorghe Dragomir C. 16 Ploiesti Str. Sos.A Et. Gheorghe Zolofinoiu C.737. 2 Ap. Stefan Anton C.050 33.006. 79 Ploiesti Str.440 59. A Et.Zirna A. A Et.Kogalniceanu 1 Bl. Scorusului 5 Bl.Ctin Brezeanu 8 Bl.930.000 35. 3 Ap.Lite Tatiana Diaconu I. Aurelia Hongu V. 4 Ap.10D Sc.77 Ploiesti Str.13 Sc.Gral. Gheorghe Dumitru Gh.Petuniei 8 Bl. 57 Ploiesti Str.976.5 Ploiesti Str.000 LEI 82.061.Bahluiului 8 Bl. 8 Ploiesti Str. Inelul 3 Bl. Gral.52 Sc.Ctin.037. Basarabi 20 Bl. Sebastian Riza D.920 108.190.000 31. Nicolae Avram N. 52 Sc. M.A Ap. 3 Ploiesti Str. Constantin Zahanagiu C. B Sc. Doftanei 3 Sc. Sabinelor 4 Bl. Vasile Milea 1 Bl.Alexandru Diaconu A. A Ap.400 LEI 102.Anca Moisescu N. 1 Ap.Ctin Brezeanu 9 Bl. Ciineni 23 Ploiesti Str. 146 Ap.020. 23 Ploiesti Str. Mihail Campeanu C. H14 Ap. 1 Et.240 LEI 60.700 LEI 153 .520 LEI 43.393. 21 Ploiesti Str. Nicolae Milea 1 Bl. 4 Ap. Vasdile Burcau I. Gheorghe Cristian Manea N.H12 Sc.600 3. Leonard Spiridon M.Eliza Cirstea L. 6C Sc. 1 Mai 14 Cimpina Str.698. A Sc. C Et. 4 Ap.961.Bogdan Mihai Nitu V.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 36.100.69 Sc.208.116.000 LEI 18.480 LEI 54.192. A Et.Aleea Arnauti 5 Bl. 202 Sc.Gheorghe Stanescu Gh.600 37. 69 Ap. 16 Ploiesti Str.Aurora Balcangiu T. A Ap.640 LEI 16.106 Sc. Brezeanu 8 Bl. 8 PloiestiStr.678.051. Nordului 2 Bl.

Traian 33 Ploiesti Str. Grigore Petria B. 3 Et. Dan Culea A.579. 117B Sc. B Ap.Er. 26 Bucov / Prahova PloiestiStr.080 27.268.899. 20 Sc. B Ap. 78 Ploiesti Str. B Sc.488. Marius Anghel C. Romana 70 Ploiesti Str.Virgil Sutu H.Cornelia Naghi A.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 6. A Sc. Nicolae Anghel D. Roxana Zaharia Gh.139.32 Sc.680 LEI 20. Romana 70 Ploiesti Str. 10E Sc.595. Cameliei 18 Bl. 3 Ploiesti Str. Ioana Anghel C. Deditel 1 Bl. Lacului 13 Ploiesti Str.729. Nicolae Ardelean I.33 PloiestiStr. Viorica 6 Ploiesti Str. 32 Sc.000 25.Ioan Brebenel D. D Ap. 52 Ploiesti Str.200 31. Lacului 13 Ploiesti Str.390 42.512. 4 Ap.372. 39 Sc. 94 Sc.000 29. B Ap.934. Er.Viorica Tames C. 14 Sc.767.512.705. 94 Sc.116.790 LEI 16.120 21.Vestului 248 Bl. Grigorescu 14 Bl. Gheorghe Dumitrascu V. Kogalniceanu 1 Bl.040 25.000 9.688. Sd.000 LEI 10. Cameliei 18 Bl. 2 Ap. M.116 Ap. Mihaela Tataru T.840 34.988.Nicovalei 4A Ploiesti Str. Gr. Niculae Petrescu St. Cameliei 5 Bl.240 423.500 39. Erou Arhip Nicolae 2Bl. Sldt. 45B Sc.920 85.089.781. 100 Sc.500 11. Elena Doamna 63 Bl. C Ap. Petre Stefan P. Floarea Stefan I. Zimbrului 5 Bl. Lacului 14 Ploiesti Str. A Et. Catunu 161 Prahova Ploiesti Str. A Ap.Republicii 195 Bl. Republicii 185 Bl.754. 42 PloiestiStr.200 LEI 11.942.920 LEI 31. 78 Ploiesti Str.754. 27 Com.Luciana Popa C. 2 Miresu Mare / Singeru /Prahova Ploiesti Str. Arhip Nicolae 1 Bl.116 Ap. Godeanu 2 Bl. Luptatori 11 Ploiesti Str. Cameliei 11A Bl. Sos. Corabiei 4 Ploiesti Str.78 11. Maria Carp V. Maria Tohaneanu I.Stefan Tudose I.372. 1 Ap. B Ap. Gheorghe Tohaneanu V. D Ap.25 Sc. 8 Com.240 12.2 Ap. 51 Ploiesti Str.62Sc.847.600 LEI 10.100. Er.60 Ap. Cameliei 14 Bl.970 277. Stefan Anghel N. Stefan Bancu I Ioana Vasilache I.116.240 79.658.25 Sc.334. Drajna Sat. G. Grigorescu 25 Bl.898.080 62. 29 Ploiesti Str. D Ap. 2 Ploiesti Str. Grigorescu 14 Bl.400 LEI 13.640.400 10.000 LEI 3. 2 Ap.575.189. Er.875 LEI 14. 70 Ploiesti Str.223.262.864.125 LEI 35.206. Deltei 1 Bl.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 154 .Anton M. Constantin Iordache A.460 40. Persani 2 Bl.135A Sc.12 Ploiesti Str.Virgil Chivu M.238. Lacului 14 Ploiesti Str.480 LEI 53.739.800 56. B Ap. Andrei Tudorache D.Velma Paun I. Brimarelelor 2 Bl.960 27. Vasile Sutu I.Viorica Boros C. Aurica Dinca N.Chiva Nita Gh.5D Ap. B Et. A Ap. Carmen Stefan P.280 113. Sg. Cerna 1C Ploiesti Str.160 93.78 Ploiesti Str.720 LEI 41. Cameliei 14 Bl. 26 Ploiesti Str. Nicoleta Visan G.000 LEI 21. Al.28 Postirnacu / Cornesti / Dimbovita Ploiesti Str. 208 Ap.A Ap. 6 Dumbravesti / Sat Plopeni 76 / Prahova Ploiesti Str.Aurora Constantina Burlan V. A Et. 14 Ploiesti Str. Brebu /Minastirei 731A /Prahova Ploiesti Str.000 LEI 58. Gheorghe Nuta G. 129Ap. A Ap.553. 40 PloiestiStr.721.000 31.93 Sc.C Et. 13 Ploiesti Str.960 20. Mateescu 20 Bl. Maria Ionica St. Ion Tudor N. Deditel 1 Bl. Stelian Iordache I.22 PloiestiStr.348.411.Adrian Porumb I.

700 31.120 3. 64 Ploiesti Str. 113 Sc. Vestului 20 Bl. 1 Ap. B Ap. Maria Mircescu V. Maria Daniela Nica Gh.Gratiela Ramona Barbu M. 14 Ploiesti Str. Leului 3 Bl. Izabel Madelina Lucia Rada C. Vitejilor 10 Bl.040.A Et.505.Gheorghe Stefan N.298. AC17 Sc.B Et.Valeria Simion P.526. 20 Ploiesti Str. 63 Ap. Georgeta Radu I.800 24.000 LEI 4.Gheorghe N.1Ap.100 10.387.17 Ploiesti Str.757. 112B Ap.Secelenilor 2 Bl.480.Ctin Brezeanu 4 Bl.A Ap. Bd.459. 31 Ploiesti Str.25 Plopeni Str.480 71.520 LEI 155 . Maria Stanila A.41 Sc.337. 49 Ploiesti Str. Luminita Doina Aldea I.A Et. Malu Rosu 122 Bl.Emilia Gabriela Braha I.960 183.Traian Matei C. 102B Sc. A Ap.360 8. 12 Ploiesti Str.000 4.800 51.372. Niculae Mircea Costache C.800 LEI 11. Viorica Chira S.360 LEI 12. Ecaterina Sacuiu Gh.299.031. Ion Dumitru N. Bd. Lupeni FN Bl. Maria Bran N.30 Ploiesti Str.9A Sc.413.560 8. Bucuresti 7 Bl. AC17 Sc.760 10.976. 19 Boldesti Scaieni Str.Vestului 18 Bl. 6A Sc. Gheorghe Ene S.Maria Vasilica Caprarescu C.25 Plopeni Str.846.1 Ap.771. M7 Ap.120 LEI 104.080 LEI 207. Stelian Visan St. 6A Sc.757. B Ap.000 145.Vasilica Barbu I.850. 12 Ploiesti Str.439.040 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 15.000 134. 31 Ceptura de Jos / Ceptura /Prahova Ploiesti Str. B Ap. Calea Unirii 38A Bl.525.1 Et.771.558. Sos. 7D Ap. A Ap. 6 Ploiesti Str.FeliciaVirginia Dragos I.916.Constantin Radu Gh.Gheorghe Ioan Marin I. Elena Visan St.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 39. B Et.Maria Pavel I. 30 Ploiesti Str. B Et. 87 Ap. B Et. 11B Ap.18A Ap. Biruintei 2 Bl. Steliana Burican Gh. 2 Ap. 3 Ap. 5 Aricestii Rahtivani / Prahova Ploiesti Str. 41 Sc.186.Tudor Stoica M. Liliacului 8A Ploiesti Str.22 Sc.Cameliei 8 Bl.Ioan Mircescu I.000 90.464.6 Boldeti Scaieni Str.Elena PloiestiStr. 4 Ap. AC12 Sc. 6 Ap. Corabiei 4 Ploiesti Str.120 3. 26 PloiestiStr.32 Dumbravesti 99 /SaT Plopeni / Prahova Ploiesti Str. Isabela Dumitru A.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 31.608.Ioana Bran A.300 22.208.000 12. 41 Sc. 141E Sc. Domnisori 79 Bl.500 27. Vestului18 Bl.Sos.895.Zamora 3 Bl. 141A1 Sc.860.B Et.824. 3D Sc.Bahluiului 14 Bl. Sos.Malu Rosu 63A Bl.488. Leului 3 Bl. 36 Plopeni Str.600 11. 14 Ploiesti Str. Lupeni FN Bl. 49 Ploiesti Str.372. A1 Ap. Bahluiului 31 Bl. B Ap.Zimbrului 17 Bl 133F Sc.Calea Unirii 38A Bl.600 LEI 225. Elena Balba S.370 38.601.Vasile Ilie C. 1 Ap.340. Maria Victoria St. 17 Ploiesti Str.000 41.Vasile Metea A.Ale. 7 Ap.120 LEI 72.000 22.200 LEI 25. Diligentei 23 Ploiesti Str. 30 Ploiesti Str. Zimbrului 14A Bl.915.000 LEI 4.560 5. Ana Nicoleta Pavel C. 150 Sc.B Ap. B Et.176.Maria Nicolici S. M7 Ap. 2Ap. 38 Ploiesti Str.444. Padina 7 Bl.680 LEI LEI LEI LEI 82.601.000 LEI 58.407. 101 Sc. 31 Ploiesti Str. Ionela Stoica N.000 168.000 10.22 33. 26 Ploiesti Str. Cameliei 8 Bl. 5 Ploiesti Str. Bucuresti 7 Bl.Gheorghe Balba I. 2 Ap.Cameliei 8 Bl.000 77. Corabiei 4 Popesti / Brazi 369 / Prahova Popesti / Brazi 369 / Prahova Manesti / Manesti /Prahova Manesti / Manesti / Prahova Ploiesti Str.Ion Victoria I. 102B Sc. B Ap.Gheorghe Ionita Gh. B Et. Dumitra Dumitru N.Mihai Bravu FN Bl. 142 Sc.790. 7D Et.440.440 46.Libertatii 7 Bl.339.

000 8.B Ap.574. Bucuresti 24B Bl.13 Ploiesti Str.50 Ploiesti Str. 41 Ploiesti Str. B Et.Tirnave 1 Bl.040 25. H3 Sc.Alexandra Stroescu I.Georgeta Ciobanu I.Nina Mirica I.287. 6 Ploiesti Str. 15 Ploiesti Str. Constanta Dragomir I.Sg.411.Stefana Petre I. 1 Ap. 4 Ploiest iStr.520 LEI 4. Gr. 4 Ap.26 Ploiesti Str.Mioara PopescuSt. 1 Ploiesti Str. B Et. 50 Ploiesti Str.Ctin. Libertatii 7 Bl. Gr. 5 19. D3 Sc.4 Ap. Veronica Alionte Gh.370. Cantacuzino 263 Bl. 16 Ploiesti Str. 50 Ploiesti Str. Marin Bostan T. B Et. B Et. 55 Manesti /Manesti / Prahova Ploiesti Str.Aurel Gheorghe N. 132C Sc. Bd.810.Ana Sava Gh.200 LEI 15.Mihaela Ene I. Arinului 1 Bl. 13 Ploiesti Str. 8C1 Sc.880 LEI 156 . Constanta Oprina I. 107 Vilcanesti /Vilcanesti /Prahova Ploiesti Str.1B Sc.19 Bl.000 LEI 3.B Et. Piata Victoriei 5 Bl. Gloriei 1 Bl. 30 Ploiesti Str.438. Varbilau 3 Bl.520 35.1 Ap.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 825. Brezeanu 10 Bl.562.464. 3 Ap. 39 Ploiesti Str. Gr. Cantacuzino 263 Bl.Ghe .Cantacuzino 263 Bl.B Et.M.Gheorghe Iaancu St.409. 13 Sc. GeorgianaNicoleta Tripovici C. 123D Sc.600 9.Gh. Cantacuzino 263 Bl. Calea Bucuresti 21 Bl. 13 Ap. Carol Davilla 6 Bl.Gh. 36 Ploiesti Str.495. Gr.Paula Filip D.400 32.1 Ap.198.959.716. 6 Ploiesti Str.250 103.1 Ap.938. Gi.000 44.600. 2 Ap. 46 Sc.Gheorghe Iacob I.186.Licurici 4 Ploiesti Str.F Ap. 107 Ploiesti Str.Niculae Georgescu St.744. B Ap.Bahluiului 3 Bl.372. Bl. Al.464. B Sc. Ctin Brezeanu 10 Bl.800 LEI 97.000 LEI 15.A1 Ap.Ionela Nicolae M. BEST Sc.290 LEI 20. Eleade Gheorghe E. 13 Sc.800 LEI 81.Gheorghe Achim Gh.2 Ploiesti Str. Maria Emanuela Tinca I.360 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Ileana Minea C. Viorica Grigore T.Marina Gheorghe I. 15 Ploiesti Str. Democratiei 86 Bl.A Ap.154. 20 Manesti / Str.400 23.1 Ap. 68 Sc.610 LEI 21.360 LEI 44.150 LEI 22. 3 Ap. Pajurei 8 Bl. Gh. 35 Ploiesti Str.4 Ap.11 Sc. B1 Sc.000 LEI 11. 63 Ap.A Et.941.600 LEI 10.Ion Iuluan Comanescu C. Vornicel 9 Bl. B Ap. Er. Crisan 14A Bl. A Sc.500 LEI 5. 21A Ap. Gh.Dinu V. Cantacuzino 259 Bl. Grigore Cantacuzino 58 Bl. Serg.1A Sc.Kogalniceanu 1 Bl. 31 Ploiesti Str.46 Sc.Gheorghe Vrabie Gh.783. Vornicei 9 Bl.B Et.142 Sc.600 13.200 20.480 LEI 160.783. B Et.941.Simona Gabriela Popa Gh.526.12B Sc.Cantacuzino 192 Bl. 2 Ap. Nicolae Dumitrescu I. D1 Sc.Rica Gheorghe V. Primaverii 2 Bl.750 LEI 13.Arinului 1 Bl.264. B Et.Republicii 183 Bl. Gherghina Dinu N.297. 39 Ploiesti Str. 4 aP.400 233. 87 Sc.330 LEI 32. Mateescu Gheorghe 7 Bl.Laura Calita Gheorghe Gh.000 LEI 25. 1 Poienarii Apostoli /Gorgota /Prahova Ploiesti Str.4 Ap.508.12 Ploiesti Str. A Ap.A Et.A Et.520 LEI 13.000 8.Rodica Anda Stoicescu I.21 Ploiesti Str.356.2 Ap.198.Gr. Inelul III Nr. 21A Sc.120.464.1 Ap. 153 Sc. B Et.483.B Et.Mircea Iancu V.F Et. A Ap.116. 47 Ploiesti Str. B Et.569.Florian Ion I.360 32. Nicolae Arhip 1 Bl.26 Ap[. Gh. 42C Sc.816.A Ap. 13 Sc.320 43.720.12E Ap.483.500 LEI 95.4 Plopeni Str.Cameliei15 Bl.400 3.807. 50 Ap.Nicoleta Grigore St.4 Ploiesti Str.Elena Ploiesti Str.Prahova 86/ Prahova Manesti /Manesti /Prahova Ploiesti Str.Constantin Dragnea Gh.C Et. Emanuela David M.68 Sc.Vasilica Dragnea Gh.Malu Rosu 118 Bl. 3 Ap.400 LEI 59.240 LEI 35. C Ap. 6 Ploiesti Str.

A Et. Gh. Vasile Dumitru N.Elena Predescu I. 15 Ploiesti Str. 18 Ploiesti Str.600 LEI 17. Gr. Jianu 6 Sc.000 63. Constantin Daniel Gheorghe N.857.Plopilor 2 Baicoi Str. Stefan Ploiesti Str.922. 1 Et.980.27 Plopeni Str.580 87.Arhip Nicolae 3 Bl. Gornistilor 3 Bl.571. 8B Sc.9 Ploiesti Str.457. B Ap.Georgiana Chitiga I. 4D2 Sc.920 8. 139K Ap.898.373.560 227. Piatra Craiului 6 199.346.850 13. Arh.570 31.Luminii FN Bl.611. 117 Ap. Elen Ficu C. 35 Ploiesti Str.148.271. Cameliei 16 Bl.Ctin Brezeanu 4 Bl. 4 Ap.326. Libertatii 7 Bl. D Et.16B Sc. 52 Poienarii Rali / Poienarii Burchii /Prahova Poienarii Burchii / Poienarii Burchii / Prahova Ploiesti Str.500 1.571. Gheorghe Niculae N.668. 52 Ploiesti Str. 136 Sc.000 18. Zanoaga 9 Ploiuesti Str. B Ap. 62 Ap. Republicii 100 A Bl.350 16. Constantei 16 Ploiesti Str. Cantacuzino 184A Bl. 99 Ap. Gheorghe Zamfir P.64 Ploiesti Str. C1 Sc.Grindului 5 Bl.046.430.200 16. Cosmonautilor 4 Bl. 2Ap.Silviu Bucur T.A Et.62 Ap.720 64. C1 Sc. A Ap.617. 12 Plopeni Str.24 PloiestiStr.15 Ploiesti Str. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.000 8. 11 PloiestiStr. Cameliei 11C Bl.A Ap.Ioan Gh.560 106. Elena Liliana DumitruT.440 31.565. Gheorghe Sincai 46 Ploiesti Str.1 Ap.245. 3 Ap.440 518.280 6. 13 Ap.640 LEI 28. Cameliei 11C Bl. 8 Baicoi Str. Casin 1 Bl. D Ap.Ctin Brezeanu 4 Bl.32 Ploiesti Str.320 3.560 73.A Ap.302.040 4.320 54. 80 PloiestiStr. 8B Sc. Luminii FN Bl.Maria Dinca M. A Ap. 30 Sc.240 17. Ion Ionescu M.116. Streiului 3 Bl.358. Canela Ardelean G.720 57. 3BIS Et. Bobilna 131 Ploiesti Str. 20 sC.943. AC10 Sc.1F1 Sc. Frasinet 3 Bl.420 88.880 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 79. Republicii 279 Bl. Paulina Alexe St. Ana Dumitrescu D. C3 Sc.560 LEI 7.119. A Et. 3 Ap.808.Marian Visan C. 23 Ploiesti Str.124. 88 Ploiesti Str.6 Ap. Gh. Gabriel Pop P. Cantacuzino 263 Bl. Frasinet 3 Bl. 2 Ap.440 72.53 PloiestiStr. 15 Ploiesti Str. 136 Ploiesti Str. Plopilor 2 Ploiesti Str.A Ap. Cameliei 15D Bl.972.626. Victoria Bobeanu L.555.505. 73 Ploiesti Str.505. 9 Ploiesti Str. Pavel Predescu St.24 Ploiesti Str. Tudora Pacurariu S.Nicolae Filimon 23 Ploiesti Str.11A Sc.034.800 85. 3 Ap.950 18. Alexandru Tarida N. Paraschiv Filip V.Floarea Bucur M.017.Iulian Ivan V.742. Petre Alexe P.31L Ap. Marasesti FN Bl.Stefan Alexe P.24 Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Filipestii de Padure /Prahova Ploiesti Str. B Ap.606. Dinu PopescuE. Carla Argint A.200 110.120 26.160 LEI 26.Alina Cristina Nita M. Vasilica Oprea N.Ofelia Beatrice Dobre I.059.356. Victor Sicoe M.Emanuela Rodica Mihai V. Cameliei 23 Bl. Mincu FN Bl.137.69 Sc. 12 Ploiesti Str.920 28. Republicii 20B Bl. 7 Ploiesti Str.31L Et.560 96. Mariana Crina Cringasu P.163F Sc.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 157 .000 22. Nicolae Olteanu M.Elena Domnita Pop A.516.600 7. Petru Tanase Gh.269. 25 Ploiesti Str. Socrat Safta G. 124A Sc. C Et.510 3.769. Mariana Ivan V. 2 Ap.Mihaela Ionescu P.852.D Ap. Gr. Nicolae PaunI.Catalin Grigorescu Gh.800 50. C Ap. Alexandru Donici 10 Focsani Str.120 47.Elisabeta Dumitrescu I.480 5. Catinei 11 Bl.000 LEI 153. I.976. Niculina Chitiga Gh.000 82.

000 20. Maria Buciu Doina Bunescu Aurelia Bercaru Georgeta Banu Adrian Banu Paulina Banu A.080 69.53 Slobozia.400 3.548.Stefan cel Mare.B.12B.Stefan cel Mare.Garii.840 34.ap 6 Slobozia.151.A.str.C1.Aleea Feroviarului.27 Slobozia.372.116.232.ap.bl.000 35. 38 Ploiesti Str.616.ap 14 Slobozia.751.ap.str.Garii.bl.sc B.840 11.bl.ap 14 Slobozia. Slobozia.ap.ap.b-dul Matei Basarab.Cosambesti.400 29.ap.str.V4.b-dul Matei Basarab.360 15. 6 Slobozia.661.D3.579.280 51.sc 1.D1.bl.Chimiei.P3. Troenelor 7 Bl.bl.str.240 10.811.363.640 34.sc A.A3.92 Slobozia.31 Slobozia.b-dul Matei Basarab.9 Slobozia.sc A.8 Slobozia.927.ap.sc.632. Garii.149 Suma 77.U15.bl. 17.331.ap 15 Sat Gimbasani.893.b-dul Matei Basarab.ap.ap.880 65. B Ap.Anastasie Panu nr.sc A .14 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Slobozia.8 Slobozia.Matei Basarab 27.590 LEI 27.2.bl U 20.ap.3.bl U 20.186.str.et.000 18.b-dul Matei Basarab.ap.026.320 3.et.800 99.343.sc.str.B.200 21.949.bl.str.161.785.320 6.334.2 Slobozia. 75 Bucuresti. 4.46.B.bl.ap.str. Matei Basarab.564.ap.str.bl.Stefan cel Mare.MB4.720 168.20 Slobozia.sc.bl.Mircea cel Batran. 3 Slobozia.180.837.bl.G100.Mircea cel Batran.000 9.760 54.R4.11 Slobozia.bl.et 3.000 6.630.145.000 73.Mircea cel Batran.952.MB17.320 20. D.800 71.sc A.str.600 13. Valentina Birsan Ion Birsan Victoria Cretu Voica Constantinescu Elen Cretu Ion Cojocaru Maria Ciumacenco Aurelia Curcan Tanase Constantin Florenti Caprita Mihaela Caprita Marian Cheles Tudora Croitoru Gheorghe Cojocaru Florica Cojocaru Ion Crunteanu Mariana Coman Violeta Ploiesti Str.Nicolae Balcescu nr.str.MB17.12B.Marului nr.sc A.Mihai Eminescu.bl.ap.746.Nisipuri.744.Lacului.680 17.str.Unirii nr.800 29.000 LEI Domiciliul Slobozia.600 11.483.str.ap.sc.000 9.8 Slobozia.12.ap.413. Adrian Cheaga N.552.bl.sc A.M3.b-dul Cosminului.320 20.200 6.jud.bl.B.48.bl.sc A.sc.180.b-dul.12B.200 149.ap.640.str.scB.str.sc A .910 LEI 5.600 31.sc A.str.com.sc C.bl.D2 Slobozia.M3.ap.151 Slobozia.008.600 65.str. Valentina Anton N.sc. Aleea Ronda.bl.1.sc A.str.ap 1 158 .895.400 38.bl.Garii. Slobozia.44.ap.141.17 Slobozia.str.A.sc A .744.U25.ap.NIsipuri.b-dul Matei Basarab.57 Slobozia.440 49.bl.b-dul matei Basarab.MB17.20 Slobozia.sc A.2 Slobozia.ap. U 20.374.Stefan cel Mare.Ialomita Slobozia. D.bl.600 Amara.sector 3 Slobozia.Costache D.Coloanelor.bl.sc A.X.sc.10.749. Mircea cel Batrin 4 8.048.sc B.str.str.bl.bl.b-dul Chimiei.320 10. 149 Slobozia.ap.ap 6 Slobozia.bl. Georgeta Din judeţul Ialomiţa: Numele şi prenumele Arsene Marioara Ambrose Nicolae Argentoianu Liviu Agheorghesei Daniel Agapie Sofia Adam Florica Abel Iuliana Agheorghesei Mihai Agheorghesei Maria Anghelache Petria Anghelache Ion Bajan Dumitru Bucur Erofelia Boanta Dumitru Balan Nicolae Bunea Valerica Buzoianu Vasilica Bagosckzi Ioan Barsan Romelia Batranu V.sc C. 44 Sc.66.ap.ap 7 Slobozia.str.A.240 2.sc.sc A.640 56.800 23.bl.345.str.sc.ap.230 62.720 16.53 Slobozia.074.527.b-dul.343.

320 73.ap12 Slobozia.sc.200 37.43.2 Slobozia.Miron Costin.sc.ap 31 Slobozia.bl.ap.C.sc.b-dul Cosminului.068.bl.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 159 .b-dul Unirii.Aleea Parcului.jud.b.sc.080 17.ap.22 Slobozia.U27.sc.880 5.bl.ap.6 Slobozia.200 28.jud Ialomita Slobozia.B.str.076.800 21.Aleea Parcului.bl.3 Slobozia.Bucu.Aleea Ronda.sc A. Ialomita Sat Cosambesti.str.d-dul Unirii.880.967.2 Slobozia. Grivita .ap.893.000 62.Matei Basarab.V2.b-dul Matei Basarab.98 Slobozia.G8.53 Slobozia.str.376.sc G.ap.529.bl.bl.927.b-dul Matei Basarab.bl.994.004. Marian Hagianu Mariana Iancu Niculina Ilie Sica Ilie Stelian Ionita Angela Ionita Ileana Denis Iordache Marin Ivanescu Elena Ionita Marius Crist Ivascu Eugenia Irimia Vasile Ibrian Marcel Ionita Steluta Ion C.988.b-dul Matei Basarab.bl.ap.M3.738.040 62.str.Mihail Sadoveanu.A.ap.B.A.18 Slobozia.928.jud.12 Com.Z.520 70.94 Slobozia.711.bl. Marian Dinca Stanel Ene Gheorghe Enache Gheorghe Feraru A.bl.8 Com.53 Slobozia.280 53.467.str.160 84.4 Slobozia.235.U16.320 26.b-dul Matei Basarab.ap.str.b-dul Unirii.ap.ap.sc B.sc.A.sc.E17.040 77.800 115.sc A.379.sc B.ap.bl.ap.321.ap.sc.b-dul Matei Basarab.400. Maria Galateanu Vasile Hobeanu P.320 37.bl.315.M3.bl.226.ap.G.646.U11.400 255.jud.ap.b-dul.744.Locotenent Gheorghe Saidac nr.bl.946.str.ap.7 Slobozia.bl.J1.ap.39 47.78 Slobozia.Ardealului.A.ap.C.sc.669.Ialomita Slobozia.bl.ap.sc.720 23.ap.bl.ap.Aleea Parcului.ap.243.U.Horia nr.str.000 16.640 21.U18.bl.C.78 Bucuresti.b-dul Unirii.sc.sc. Cuza Voda.262.B27.5 Slobozia.4 Com Andrasesti.J1.bl.ap.683.D.Aleea Nordului.sc A.44 Slobozia.930.ap.str.sc.sc B.421. Stan Dumitrescu Marin Dumitrache Aurelia Duna Liliana Dudu Constanta Dermengiu Maria Draghici Traian Draghici Cornelia Dumitru Maria Dorobantu Dumitru Damian Liliana David Lenuta Duse P. Daniela Filipache Alexandru Filipache Elena Francu Olimpia Florea Aurelia Geanta Adrian Gherca Ana Golea Anicuta Gorgan Gheorghe Ghimpe M.b-dul Matei Basarab.520 27.4 Slobozia.str.str.sc A.bl.sc.bl.ap.360 73.Lacului.1.19 Slobozia.000 19.480 39.034.080 42.920 105.B27.mihai Eminescu.bl.A.Ialomita Slobozia.200 33.2.com.ap.bl.5.800 65.sc.bl.B.28 Slobozia.bl.str.300.20 Slobozia.536. Grivita Slobozia.BN7.Prelungirea Mihai Viteazu.sat Smirna .MB20.704.871.18 Slobozia.et 6.9 Slobozia.520 10.bl.720 9.B33.B.12 Slobozia.400 25.bl.A.ap.ap.680 79.str.12 ICEM.810.b-dul Chimiei.b-dul Unirii.U18.Aleea Nordului.J1.bl.scB.600 11.519.129.640 49.sc A.bl.1 Slobozia.840 10.Aleea Feroviarului.ap.sc.str.10 Slobozia.sc A.ap.sc.D2.sc.560 32.376. Mircea Ion Florica Lungu Neculai Lungu Vasile Lungu Monica Lutotovici Alexandr Slobozia.str.V4.str.1-26.U10.J2.000 414.1H.sc.102 Slobozia.390.A.B.bl.880 40.400 248.bl.13 Slobozia.sc.12 Slobozia.A.000 38.382.520 20.200 121.438.str.600 94.940.str.320 13.4 Slobozia.641.ap.200 27.681.Aleea Feroviarului.b-dul Matei Basarab.15.4.750 7.bl.B.sc D.600 197.bl.232.485.605.str.480 120.621.C.str.B.J2.sc.12 Slobozia.000 20.bl.ap.240 38.miron Costin.V2.et.4.b-dul Matei Basarab.Pacii nr.Ialomitei.ap.75 Slobozia.Colesnienco Petrus Caragea Teodora Chiru G.860.Niculai Ghimpe E.bl.b-dul Cosminului.str.Horia nr.3 Slobozia.sc B.

b-dul Unirii.str. Aleea Pietii.bl.bl.Aleea Scolii.Ardealului.str.bl.703.720.2 Braşov.sc B.840 21.ap.000 18. Aleea Pietii.849.B.5 Slobozia.720 44.520 3.str.588.280.Cuza Voda. Domnita Balasa.757.000 7.75 Slobozia.str.853.560 40.ap.str.ap.571.ap.Mihai Eminescu.600 270.sc A.L5.404.bl.957.9.ap.120 34.b-dul Matei Basarab.14.299.280 20.C.562.a.sc B.X.8 Slobozia.920 66.bl.Aleea Pietii.ap.ap.nr.sc A.str.920 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 160 .sc C.899.sc A.160.U4.14 Slobozia.str.str.Aleea Cortensiei nr.B.600 60.sc A.bl.000 12.str. Neculai Nistorescu Mircea Oprescu Olimpia Ovreiu Elena Ovreiu Aurelian Ochiulet Gheorghe Onel Ion Oltenasu Nicoleta Oancea Catalina Pavel Nicolae Pavel Stefana Popa Nastasia Preda Georgeta Piceava Viorel Piceava Stelian Popa Stelian Popa Victoria Penciu Dumitru Popescu Liliana Popescu Ion Dica Panait Lucica Paraschiva Marian Paraschiva Viorica Popa Dan Patrascanu Genoveva Slobozia.39 Slobozia.12 Slobozia.15 Slobozia.551.str.932.ap.bl.480 56.bl.bl.J1.sc A.ap.bl.515.035.000 59.560 9.sc.ap.5 Slobozia.24 Bucuresti.000 30.bl.Mihai Eminescu .2 Slobozia.36.366.str.et 1.4 Slobozia.B7.120 75.20 Slobozia.760 11.047.ap.11 Slobozia.800 41.str.Avram Iancu.D.ap.12 Com.488.526.str.Stefan cel Mare.512.25.ap.400 53. Lacul Zanoaga nr.ap.sector 6 Slobozia. C.U6.726.MB1.Vasile Alecsandri.X2.a.sc.624.400 41.360 10.ap.480 15.b-dul Matei Basarab.sc B.U6.3.str.640 11.270.K1.bl.bl.bl.80 Slobozia.441.sc A.12 Slobozia.b-dul Matei Basarab.bl.ap.ap.sc A.42 Slobozia.Mihai Eminescu.ap.2.600 76.L6. Daniela Manea Lixandra Munteanu Petre Mocanu Georgeta Marinescu Aurel Manea Eugenia Matei Maria Militaru Iulian Micu Steluta Manea Dumitru Manea Mariana Miron T.sc.K1.ap.bl.680 142.200 22.ap.865.600 39.733.ap.str.Matei Basarab.str.372.880 9.sc B.ap.str.Gherea nr.9.sc D.sc A.b-dul Unirii.Jud Ialomita Slobozia.bl.str.190.ap.240 37.24.13 Decembrie.sc A.sc B.20 Slobozia.sc A.600 13.36.744.A.13 41.sc.ap.ap.867.sc D.Domnita Balasa.bl.960 65.080 24.488.str.11 Slobozia.B3.bl.021.432.sc A.ap.U10.Ciulnitei nr.U21.U16.Lutotovici Margaret Lutotovici Mirela Lica A.360 3.ap.b-dul Matei Basarab.bl.bl.sc A.ap.ap.680.711.U28.sc.70 Slobozia.b-dul Unirii.040 54.str.sc B.260.B.bl.et1.800 20.str.718.25 Slobozia.685.157.116.ap.str.11 Slobozia.jud Braşov Slobozia.25.str.b-dul Cosminului.299.12 Slobozia.sc A.742.1 Slobozia.V5.400 10.ap.720 22.2.53 Slobozia.560 24.bl.bl.35.sc B.Aleea Nordului.41.Lacului.25 Slobozia.227.str.897.400 111.440 43.bl.MB8.200 39.24 Slobozia.bl.320 87.b-dul Matei Basarab.bl.621.bl.b-dul Cosminului.D.U27.16.str.920 7.920 34.str.200 88.Dealului nr.920 14.794.040 84.Grivita.6 Slobozia.B3. Cuza Voda. Aurora Miron Paula Cristin Mali Liliana Sanda Musat Tasi Stelian Matei Ioan Militaru Olimpia Mocanu Elena Neacsu Florica Nistor Maria Neagu Maria Nicu Maria Nita Nicu Negrea I.53 Slobozia.14 Slobozia.bl.a.744.42 Constanta.bl.320 52.sc A. Gherea nr.bl.bl.15 Slobozia.3 Slobozia.53.sc a.ap.sc.b-dul Matei Basarab.ap.sc.Mihai Eminescu.

bl.8 Bucuresti.bl.11 Slobozia.000 31.360 61.N!.b-dul Chimiei.160.000 67.sc A.ap.str.sc A.520 38.000 51.str.47.str.480 207.957.3 Tandarei.b-dul Unirii.str.ap.Jud.66 Slobozia.U1.424.ap.sc A.Miron Costin.bl.bl.263.str.9 Slobozia.bl.B1/30.000 60. Calarasi Slobozia. Orian Pana Stan Paraschiv Stefan Radu Ion Raileanu Niculina Radulescu Stelian Radu Rodica Stanga Floarea Soare Dumitru Sevastian Niculina Stanciu Eugenia Stancescu Georgeta Stancecu Adrian Stan Maria Scobiola M.ap.000 32.000 79.Ialomitei.str.str. Fundata.13.sc A.sc B.sc D.1 Slobozia.674.B27.b-dul Matei Basarab.sc B.bl.N!.44 Slobozia.sc A.Nisipuri.b-dul Cosminului.str.1 Slobozia.bl.S2.ap.600 19.2.bl. Scanteia.sector 5 38.7 Slobozia.sc B.800 26.2 Sat.Avram Iancu.str.et.bl.et 1.7 Slobozia.18 Slobozia.17.D. Sorin State Constantina Stoica Vasile Stroe Olivia Sandu Iuliana Stanciu Felicia Şaramet Ion Danut Şinca Gheorghe Şinca Anica Schreier Iuliu Şerbanescu Dumitra Şerban Constanta Şaramet Luiza Şaramet Elena Ştefan Elisabeta Ştefan Vasile Ştefanescu Stefan Ştefanescu Maria Şinca G.320 58.ap.853.640 32.B1/30.sc C.b-dul Unirii.5 Slobozia.960 82. Iulian Trandafir Mihai Rad Trandafir Ludmila Tudor Georgeta Tudor Spiridon Taras Stana Tirifon S.sc a.MB14.jud Ialomita Slobozia.bl.ap.str.29.22 Slobozia.str.604.bl.bl.6 Slobozia.sc A.1.13 Slobozia.291.bl.str.str.446.ap.ap.879.35 Slobozia.ap.bl.bl.bl.sc A.120 19.1.com.Jud.bl.I 3.Cuza Voda.bl.830.sc A.IAS .000 10.ap.Cuza Voda.765.44.str.738.et 1.400 41.ap.8 Slobozia.488.14.sc A.22 Slobozia.9 Slobozia. Stefan cel Mare.ap.sc A.sc.000 11.43.600 3.ap.ap.920 51.sc A.I 3.5 Slobozia.116.ap.580.680 30.440.790.b-dul Cosminului.221.ap.str.et.b-dul Cosminului.241.28 Slobozia.Cuza Voda.14.552.com.str.sc D.U21.ap.sc B.Armanului nr.bl.b-dul Matei Basarab.Nisipuri.str. Pacii nr.ap.str.ap.000 8.680 17.389.040 45.78 Slobozia.bl.U18.Ialomitei.sc A.076.480 25.et 5. Daniel Toma Elena Uritu Gheorghe Slobozia.744.000 16.10 Slobozia.6 Slobozia.bl.ap.817.110.446.2.D.str. Ialomita Slobozia.864.sc A.sc A.290.Miron Costin.bl.320 41.7.str.A.bl.bl.Ialomitei.000 255.bl.sc B.334.95 Slobozia.sc A.1/26.U.540.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 161 .Perieti.17.sc B.860.bl.16 Slobozia. Alexandru Odobescu.860.sc C.bl.462.400 48.bl.M3.7.ap.b-dul Unirii.200 121.409. 9 Mai nr 9 Slobozia.ap.b-dul Matei Basarab.bl.ap.F5.400 15.000 9.098.b-dul Chimiei.4 Slobozia.str.Decebal.Dragos Voda nr.677.320 11.360 53.240 74.ap.sc A.17.352.10 Slobozia.b-dul Matei Basarab.sc A.ap.C3.272.860.800 63.66.000 31.18 Slobozia.str.ap.bl.sc B.930.320 42.1 Slobozia.116.ap29 Slobozia.bl.ap. Gherea.160 15.Avram Iancu.Cuza Voda.sc C.sc B.et 4.215.bl.bl.5 Slobozia.10 Slobozia.bl.str.ap.b-dul Matei Basarab.sc B.14.bl.G5.ap.558.000 31.bl.960 12.437. Mihai Eminescu.str.str.706.372.ap.360.sc C.14 Com.U27.297.7 Slobozia.240 11.47.976.2 Slobozia.mihai Eminescu.b-dul Chimiei.Dorobanti.E17.sc A.C.ap.Aleea Parcului.960 9.Cuza Voda.120 16.400 9.2 Slobozia.sc E.bl.9/48.ap.b-dul Matei Basarab.7 Slobozia.6 Sat Iazu.str.ap.Gherea nr.400 46.Aleea Baii.440 20.sc B.ap.str.640 12.8 Slobozia.b-dul Matei Basarab.Mestecanis nr.944.920 72.bl.ap.Panait Vasile Paraschiv Nicolae Popescu Mihai Petrisor Luxa Popa Andreea Diana Petre Constantin Popescu Stefan Popescu Vica Popescu Laurentiu Paraschiv N.ap.bl.str.C. Dor Marunt.6 Slobozia.ap.2 Slobozia.

LUCIAN ALEXANDRACHE P.Mihai Eminescu.180 10.5 Slobozia.1 AP.16 5. MARIA ANUTESCU P.Prunului nr.800 43.15 Slobozia. 14 AP.str.046.447.bl.str.223. PORUMBESCU BL. 14 DEVA AL.550 39.000 27. CALAN Str. Gheorghe Vidrascu Florina Zamfir Vanelia Zaharia I. DEVA DECEBAL BL. 20 AP.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 19. TEODORA ELENA ATOMEI A.840 16.b-dul Matei Basarab.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Hunedoara: NUME ŞI PRENUME ACATRINEI I. GHEORGHE ALEXANDRACHE L.24.418. ARON ARON A. A2 AP.560 50.MB6.200 12. Rodica Zamfir I.ap.48 SC.b-dul Matei Basarab.HD.CERBULUI 10 BL.264. HD. 26 jud.ORASTIOARA DE SUS jud.D6 SC.16 DEVA ZARANDULUI BL.Mihai Eminescu.str.467. HD DEVA CRIZANTEMELOR BL.TRAIAN BL.sc A.16 AP.608.22 CALAN Str.18 AP.HD.TRAIAN BL.6.bl. MARINELA AVRAM P.AP. 34 DEVA AL.340 8.600 37.B.sc B.34. VIRGIL ADAM S. 20 AP.131. Vasile Zamfir S.440 44.et 3.35 jud.411.sc A.ap.Mihai Eminescu.538.A4 AP.bl.760 6.000 1.302.8 DEVA HORIA 73 DEVA ZARANDULUI BL. DEVA IMP. ANA ANGHEL V. Y2 AP. M1 SC.B AP.288.ap.015.bl.881.ap. SAT OCOLISUL MIC 67 COM. PACII BL.MILITARILOR 9 SAT BARBURA NR.100 26.9/48.sc.bl.sc B.Jud.ap.082.sc A.16 SC.440.120 74.196.976. 10 CRISCIOR ZARANDULUI 1 BL A .b-dul Matei Basarab.080 72.ap 4 Slobozia. 189 jud.065.Vanatori.960 9.sc.178.9 Com.000 1.46 DEVA AL.70 Slobozia.ap.160 35.sc C.J1.251.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 162 .U21.640 6. MARIA ANGHEL G. BAITA jud HD.U21. GUTA ANDREI M ELENA IULIA ANDREI N ANA ANDRESOI V.29 Slobozia.b-dul Matei Basarab.str.bl.400 6.240 36. IOAN AVRAM I.U21.D6 SC.bl.000 55.497.24.766. STELA ALMASAN OFELIA I.200 5.sc. PAVEL ARON L.220. Manuela Slobozia.bl.str.bl. DEVA AL. MIHAIL-V.320 25.44 AP.000 57. 34 Com.ap. Georgeta Zeca Maria Zeca Matilda Zainea V.B.7 Slobozia.ap. CALAN INDEPENDENTEI BL.B AP11 DEVA CUZA VODA BL.603.str. HD.ap. ROMANILOR BL.5 jud.845.595.A1 Sc.200 22.760 45. GHEORGHITA ALBU GHE.92 COM.854.B AP.360. RODICA MARCELA DOMICILIUL HUNEDOARA. IOAN ANDREI I.48 SC.sc A.29 Slobozia. PETRU ARDELEAN P.915.280 4.28 DEVA CUZA VODA BL.360 82.200 25.760 6.49 jud HD.44. CARMEN LUCIA ACATRINEI I. DOREL ADAM C.400 46.B. FLORILOR BL.sc A. ANDRONE GH. I AP.260 2.str.446.bl.16 AP.B AP.Mihai Eminescu.930.644. PACII BL. FLORILOR BL.080 LEI 22.3 DEVA EMINESCU BL.43.sc A. BATIZ Nr. DORINA ADAMOVICI D.Ardealului. DACIA 37 BL.15 Slobozia. HUNEDOARA DEVA EMINESCU BL.200 13.520 38.12 Slobozia.978.ap.085.000 23.8 Slobozia.bl.Ungureanu Rada Ungureanu Marian Urse Mariana Visan Emilia Voicu Tudor Vasile Stefana Vintila Ilie Vintila Iuliana Voicu Zenovia Voicu G.267.640 47.244.29 Slobozia.223.3 DEVA IMP.16 ORASTIE MURESULUI BL.sc A.bl.bl. Ialomita Slobozia.994.b-dul Matei Basarab. Ion Voicu S.14 Slobozia.600 57.288.23.562. 19 HUNEDOARA.Ciulnita. 10 HUNEDOARA.ap.615.947.Alexandru Odobescu.str.ap.B AP11 SUMA 19.5 jud.231.22 AP.850.320 49.440 32.A4 AP. A AP.300 19. ANGELA ANCA I ALXANDRINA ANCA D. LUCHIAN ALEXANDRACHE N.

DORINA TATIANA BALAN I. ANNA BALICA N.1 AP.250 20.194.80 Sc. MIRCEA BELU I.100 19. B AP. B-UL.160 8.000 75.HD DEVA Str. MARIA BOBORA G.640.400 16.1 AP. DEVA BALCESCU BL. VENUS BL.046. DOREL BOZDOG D CONSTANTIN BOZDOG I. Str.347. ANA BOTICI A.280 85.608.600 103. SIMERIA TRAIAN 98 jud.544. SIMION AVRAMIA V.6 jud.4 DEVA Str.667.374.A AP. C-TIN BELU T.14 DEVA AL.530 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 163 .82 jud.54 Com.240 4.020.240 41.840 60.22 SC. MARIANA BERES G.B AP.99 HUNEDOARA.000 57.160 2.5 DEVA ZAVOI NR.392.084.1 DEVA ZAMFIRESCU BL.99 SIMERIA A VLAICU 47 jud. NICOLAE BOGDAN S.11 DEVA AL.385.AVRAM P.AB17 SC. IOAN BOLDEA S.Z1 SC.9 jud.8 AP.IRE .204.B.739.3 AP.42 jud.5 SC.000 24. VIILOR NR.305.390. SABINA BOBORA A.TRANSILVANIEI BL.160 43. IOAN BADEA I.E AP. SABIN BOTA P.17B jud.980. PETROSANI Str. DUMITRU BOGOS I.28 SIMERIA PIATA UNIRII BL.14 DEVA ZARAND BL. BENEAMIN DEVA LIVEZILOR 6 DEVA BALCESCU BL. CORNELIA BOTEZATU C.669.709.FLORILOR BL.400 26.6 AP.29A AP.244.DELEANU NR. AP4 SAT BOSOROD 87 jud.1 AP.HD. DOREL BAICAN I. BOUROS P.9B SC.711.500 2.800 39. IONEL TIBERIU BIMBIRICA D.152.13 SC.800 84.D AP.MUNCII BL. PANTELIMON BARA P. FLORIN CRISTIAN BIRLA I. EMILIA BACIU S.34 AP. IOAN (decedat) mostenitor BENTA ZOE BERAR V. HD.400 315.360 44. HD.A 4-2 AP.308. DECEBAL NR.41A Com.18 Sc.560 27.32 DEVA BEJAN BL. B-UL.200 26. VICTORIA BRABETE P.160 40. 3 AP. CIPRIAN PORUMBESCU BL.280 100. 24B HUNEDOARA.583. DEVA EMINESCU BL.20 DEVA GRIGORESCU BL.903.1 AP.457. LIDIA BALAZS F.1 AP.19 AP.B.480 4.29 SC.400 41.080 60.120. RAUSOR 117 jud.480 8.040 106. Z1 AP.43 DEVA CALEA ZARAND BL.3 AP.A AP.251.200 45.600 56.976.A AP.160 82. MARIUTA BOBAR I. GHEORGHE BRANDA V.380 155.588.648.240 94. HD. ANA BOLDEA I. NICOLAE BIRLEA P ANA BIRLEA R ROMULUS BARZANEANU I. 19 DEVA CREANGA BL.ENESCU BL. AURELIA BRANUTIU G. ELENA BALAN I MARIAN BALAN P. B AP. HD. 23.3 Sc. BAZIL BANCIU I. DEVA SCARISOPARA BL.720 33.791.800 142.000 59.500 26.448.046.3 DEVA EMINESCU BL.45 DEVA BALCESCU BL.3 HUNEDOARA.30 DEVA EMINESCU BL.4 AP. EUGENIA BOTOC C.O2 SC.TRAIAN. 94 HUNEDOARA.050.68 DEVA G.2 AP.476.72 AP.DELEANU NR. DEVA 22DECEMBRIE BL. AURELIA BOGDAN V.176.106 DEVA AL. STAN BISCA T. CORVIN Nr 12 BL. J1 AP. HD.076.FLORILOR BL.9 DEVA AL. EMIL OCTAVIAN BERZAVA T. CORVIN Nr 12 BL.3 DEVA AL.GHEORGHE BOBAR S.200 94.800 100. CALUGARENI NR.26 DEVA MINERULUI BL.17 BALATA PRINCIPALA NR.5 SC. BEJAN BL.H AP.49 AP.696.636.PUI Sat. 24B DEVA I. DOREL BRANET P.676.2 DEVA PIATA VICTORIEI NR.66 Sc. HD.4 DEVA I.A6 SC. 33 HUNEDOARA Str.1 AP.416. 56 DEVA PROGRESULUI BL. MARIA BRUSTUREAN T.SOIMUS Sat BALATA PRINCIPALA NR.886. OLIVIA BEC I.000 47.16 DEVA ZAMFIRESCU BL. LIDIA BALATICI GH.967. HD.160 372. VERONICA BENTA A.400 9.22 SC.28 DEVA BEJAN BL.160 10.28 AP.A 4-2 AP.2 DEVA EMINESCU BL.520. DEVA Str.000 57.14 DEVA BEJAN BL. MIHAI VITEAZU 10 BL.365.241.600 30. AUREL BALAS G.090.2 SC.600 66. DECEBAL NR.6 BRAD REPUBLICI BL.

RODICA BUMBARU C.296. OANA ANDREIA BUTNARU P.A AP.1 AP.361.334. ANDREIA DIANA BUTNARU D.593.3 AP.120 31. HD.STELIAN BURETA I.I.200 59.7 DEVA 1DECEMBRIE NR.880 25.30 BL.704. HD.010. MARIA BUTNARU I.37 HUNEDOARA.639.3 DEVA B.42 AP7 jud.280 9.10 AP.69 DEVA MINERULUI BL.F AP. VIORICA CAMPAN N.712. HD HUNEDOARA.260.3 DAVA DACIA BL.3 DEVA A. MIHAELA MARIA (casatorita) COADA MIHAELA MARIA CALUGAR T. LIA CASAN I.000 52. HD.000 LEI 120.14 SAT HEREPEIA COM VETEL NR.860 20. VIOREL NICOLAE BUTAS T.IANCU BL.A AP. RANDUNICII BL.158. HD.576.IANCU BL.H3 SC. 38 jud.800 51.CREANGA BL.B5 SC.1 DEVA G.15 DEVA MINERULUI BL. GHEORGHE BURZA I MARIANA AURORA BUSUIOC I.18 DEVA I.IANCU BL.2 SC.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 164 .440 140.897. DOINEI NR.922. IOSIV CHISBORA C.C AP. CIURDARESCU M.BALCESCU BL.816.098.143. CORBULUI NR.200 1.880 472. IOAN COCOS I.000 7.A2 AP.560 52.2 DEVA AL.31 BALSA Nr. DOREL CHISBORA C.PACII BL. DANIELA COCIS I.013.330.46 SC.080 41.11 HUNEDOARA.640 216. DEVA HOREA NR.048. ZAMBILELOR Nr.25 DEVA MARESAL AVERESCU BL.129 jud.C AP.200 22. IACOB BUDA I.ALECSANDRI NR.665.30 HUNEDOARA.7 jud.B AP. ANTON(decedat) mostenitor BUTNARU ELENA BUTAS N.5 BL. ZAMBILELOR Nr.47 DEVA BUL.393.30 HUNEDOARA.840 11.595.000 84.520 LEI 76.715.12 DEVA ANEMONELOR NR. IONEL CACI G GHEORGHE CALUGAR M.42 AP.120 5.240 18. GEORGE CATANA V.674.200 16.CONSTANTIN CHIS I.807.040 78.4 DEVA EMINESCU BL.BOGDAN ADONIS CALUGAR I.530.A AP.10 DEVA 22DECEMBRIE NR.6 DEVA AL.24 DEVA CRANGULUI NR.800 11.C1 AP.200 46.2 AP.39 21.A AP.15 HUNEDOARA.509. CALIN CIOCAN V.C AP.570.360 LEI 414.DECEBAL Nr.8 DEVA GOJDU BL. IOAN BUTNARU I.30 HUNEDOARA.720 60. EMILIA COCOS N. VALENTIN BUFTEA V. RODICA CALUGARU I. GHIORGHITA BUFTEA I.33 AP.6 jud.234.33 AP.LAUTARU NR.960 38.F Sc.400 85. C-TIN. ENESCU BL. DEVA ANDREI MURESAN BL.450 36.14 BLG AP. PETRU MARIUS CAZACU I.23 AP.43 SC.83 DEVA AL.IANCU BL.68 BRAD Str.A AP.20 SC.880 LEI 2.28 DEVA VULCAN NR.200 16.B AP. ION CREANGA BL 10 AP 10 HUNEDOARA.440 82.937.9 HUNEDOARA. ALEXANDRU CIORTEA I. HD. ADRIAN CIOLEA TIMI CIORTAN I.BALCESCU BL. MIHAIL CALUGAR M. HD.040 17. TEODOR CIOARA C.989. 13 HUNEDOARA.19 Sc.25 jud.INDEPENDENTEI BL.JIULUI BL.13 DEVA BUL. ION BURNARU G. BRAD A.D SC.400 62.2 DEVA A.11 jud.512.200 8.IOAN CARACAS I. LALELELOR BL.16 DEVA CARPATI NR.000 43.46 SC.H3 SC.P4 AP.ENESCU BL.232.23 AP.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 53.488.1 AP.208. MAGDALENA COCIOABA C.440 242.200 166.400 11. TERENTIE BUCUR Z.657.5 BL.B AP. DEVA BALCESCU BL.19 Sc.595. HD HUNEDOARA.8 SC.11 ORASTIE KOGALNICIANU NR.409.BRUSTUREAN P.203. GAVRIL COCOTA I. ENESCU BL.3 AP. ELISABETA COMSA V.15 DEVA DECEBAL BL.AB1 AP.011. DELIA BUGA A DOINA D.21 DEVA PROGRESULUI BL.1 AP. N.200 21. N.16 DEVA LIBERTATII NR.430. CRISTIAN CHEPTROSU T.A AP. AURORA OLIMPIA CASAN P.MANIU NR. BRAD A.548.225.920 44.065.SORIN TITUS CHIFOR A VERGHELIA CHIHAIA GHE.9 BL. Str.400 283. BUL-DACIA NR.C AP.200 46.244. SIMERIA V.000 5.20 SC.897. Str.21 SC. SORIN SIMERIA TRAIAN 98 jud.

69 DEVA VIILOR NR.MUNCII NR.21 DEVA AL.A AP.096. CLOSCA BL.34 Sc. NICOLAE COSTACHE Z.6 DEVA CARAGIALE NR.415.D SC. MARIA CRISAN N.D AP.600 67.761. HD.46 jud.800 38.000 87.U AP.041. CARMEN CORINA (casatorita) NICOLAE CARMEN CORINA CUIBAC N.360 61.200 100. GEORGETA DIMOFTE V.744. HD. CRISTINA CLAUDIA CRISAN S.406.000 33. IOAN DULCA I. ADRIAN CRETU GHE. CORNELIA COSTACHESCU D.514.22 SIMERIA Str. DAN COSTEA G.73 AP.372.25 HUNEDOARA.1 AP.180 83.080 142.300 20.000 51. MARIA DANSOREAN P.190 29.3 DEVA G.710 15.600 37. TITULESCU BL.A AP.960 23.880 10.5 COM.542.010. VALERIA DIMITRIU G.20 jud. CLOSCA BL.1A AP. LETITIA DRAGOIU N.600 31. MARIA COPACIANU GH.600 17.880 35.111.10 jud.BAITA jud. RODICA DAFIN I.LALELELOR SC.73 DEVA TEILOR BL.000 20. CORNELIU DOBRE I.F5 SC.M1 AP.2 AP.66 SC.630.E AP.201.645. SIMERIA Str.123.37 DEVA AL. ANA DUMITRU A.7 DEVA PIETROASA NR.D8 SC.417 jud.10 DEVA TEILOR BL29 AP. LEONTE DOBREI M. ORASTIE BALCESCU BL. PAVEL DEMIAN L.F Sc.864. 80BL.11 jud.400 10.16 AP.12 BUC.PARCULUI NR.080 165. HD.46 jud.494.IANCU NR.7 AP.9 Com.769. GHEORGHE CRACIUN A.681.264.800 101. EMIL TRAIAN DAMSA A. BAITA Sat HARTAGANI Nr.H3 AP.751.000 14.188.380 54.253 jud.16 DEVA CUZA VODA BL.188.D AP.11 AP. MARIANA CRETU G.C AP.3 AP.44 DEVA CARPATI BL.14 COM.240 225.972. MARIA DANSOREAN M. 21.12 DEVA CARAGIALE BL.3 AP.8 AP.14 DEVA AL.18 ORASTIE BALCESCU BL. HD.4 BL. LUCRETIA CRISAN L.55 SC.720 2. LAURA DREGHICI N.200 20.960 132.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 165 . MARIA COPACIANU GHE. PETRE DEACONU I.000 372. ORASTIE PRICAZULUI BL.10 jud.8 jud.23 SOIMUS NR. FLOREA DEMEA N. MARIUS DINA M.50 AP.U AP.793.4 BRAD 1IUNIE BL. ANGHEL CRISAN D.LAZAR NR.418.091. DACIA 8A BL. IORGU CZAKO D.10 AP.3 SIMERIA A.168. CRAIOVA BD.ROMANILOR BL. A.400 1.039.HD.400 3.6 DEVA AL.600 10. HD. MARIA CRISTOI C.744.549.A AP.9 AP.720.880 8.475.380 19.12 DEVA CUZA VODA BL.800 16. CRISCIOR Str.238.2 BL.12 DEVA CUZA VODA BL.CONDURACHE GH. SC. SABINA CURELARU GHE. MARIA (divortata) AMARGHIOALEI MARIA DONA V.200 19.12 DEVA DECEBAL BL. N. PETROSANI 9MAI BL4 AP 4.000 43.479.53 AP.400 34.1 TITULESCU Nr.34 DEVA AL. ADRIAN HUNEDOARA.760 12.4 BL. MARIA CROAMPA GH.914.25 DEVA LIBERTATII BL. TRANSILVANIEI NR.000 9. DEVA NARCISELOR BL. HD. HD. HD.105.52 DEVA AL.IANCU BL. SECT.341. B-UL.U AP.15ex. IOAN CRUDU V.6 AP.CRISULUI BL. HD.32 DEVA PROGRESULUI BL. HD DEVA B-UL DECEBAL BL. C-TIN DRACEA ANICUTA DRAGAN M.39 SAT TRESTIA NR.HD.560 3.424. ELENA DIJMARESCU A. NICOLAE CORBU I.2 AP.1 ORASTIE PRICAZULUI BL.PARCULUI NR. ROZALIA COROBEA N.800 15.579. ALEX.8 jud. ECATERINA CRISAN L.INDEPENDENTEI BL. ANTOANETA DEACONU C.15 DEVA DECEBAL BL.339. DEVA AL. ELENA DENDIU G.C3 AP. GHEORGHE DUMA A.2 AP. PAVEL DEAC D. DEVA CRISAN NR.48 DEVA KOGALNICIANU BL.11 DEVA PLEVNEI NR.AP. DEVA CARPATI BL.200 12.16 AP.600 102.304. VINOVIA DODA D.15 DEVA CRIZANTEMELOR BL.53 AP. MIRCEA CRISAN M.5 AP.040 10.971.D AP.840 16.66 SC.23 BL.600 58.842.90 HUNEDOARA. HUNEDOARA.297.2 BL.FLORILOR BL.C3 AP. Exp. Jud.339.194. LIBERTATII NR.

1 FAGARASAN V.1 AP.78 GOTIU A.8 AP.560 32.240 10.3 ERDOS F.23 jud.593.12 FLOARE I.MILEA BL.850 57.339.305.640 20.560 48.3 AP. MARIA BRAD A.15 FILIMON A. DEVA EMINESCU BL.400 20.164.HD.560 6. EUG.706.439.MANIU BL.5 AP. HD.77 FURDUI N. GOLESIE A.100.880 58.50 FLOCA I.200 2.D AP.5 BL.8 jud.440 88.BARNUTIU NR.600 19.640 11.4 GORGAN GHE. LUCIA DEVA HORIA NR.E AP. ILEANA BRAD DECEBAL NR.42 AP.B AP.160 38.AB20 AP.395.106 jud.D AP.5 FORRO N.8 jud. SABINA BRAD DACILOR BL. GABRIELA SANDA DEVA T.280 1.7 FLOREAN G. HD.HD DUSAN C.400 27.936.5 BL.680 15.000 10.840 32.A10 AP.8 AP. INDEPENDENTEI Nr.1 SC. VALENTINA DEVA AL.845.42 SC. HD.7 FLORE T. GLIGOR I.SOLOMON NR.38 jud.9B AP. AURELIA CLEOPATRA BRAD G. IOAN DEVA I. GHERGHIT V.680 82.5 SC. B-UL.281.680 7. MARIETA BRAD A.1 SC.IANCU BL.46 FELEA C.655. MADALINA ADRIANA BRAD DECEBAL NR.15 FODOR I. CORNEL DEVA I.110 jud.MAIORESCU BL.8 GAVRILA M. DECEBAL BL.DURCAN I.120 57.900.467. GABRIELA SIMERIA A.38 jud.058. SOIMUS Sat.11 SAT STANCESTI OHABA NR.11 FLORE T.12A SC. GHENA D.240 2. INDEPENDENTEI Nr. HD. GORCEA I.209.840 2.12 COM DOBRA jud.748.2 BL.579. GOLGOT M.680 37.O AP.200 65.231.A SC.K AP.677.600 114.816.460.AB20 AP. DUMITRU (decedat) mostenitor FLOCA CAROLINA DEVA A.TRAIAN NR.14 GIURGIU T. GERGE A. FURTUNA I.343.MURESANU BL. HD.121. ADRIAN DUMITRU DEVA VIILOR NR. HD.77 FURCA L.30 AP.3 AP.O3 AP.44 FARAN I DANIELA DEVA I.TRANSILVANIEI BL. CRISTIAN DEVA AL.P5 AP.560 10. DORIN HD.B SC.4 AP.671.5 AP.A AP.42 AP. VASILE DEVA 22DECEMBRIE BL.HD.5 FURCA L.800 25.074.440 17. VASILE DEVA EMINESCU NR. FELICIA Com.21 SC. BALATA Nr. HD.800 192.23 GHERGHEL I.FLORILOR BL.880 34.240 19.6 FRUJA N.385.610.11 FLOCA E.561.16 SC.548.D7 SC.15 FODOR N.OTILIA MIHAELA DEVA VIILOR NR.807.8 jud.C AP.IANCU BL. HD. STEFAN DEVA EMINESCU BL. TRAIAN DEVA MAGNOLIEI BL.22 AP.837.HD.2 FILIMON R.086. DURCAN V. DUMITRU DEVA BALCESCU BL.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 166 .360 258.450 847.88 AP. GOLGOT N. STEFANIA DEVA CUZA VODA BL.42 AP.000 16.MURESANU BL.IANCU BL.32 jud.616. TIBERIUS MIHAI DEVA T.763.80 jud.137.25 AP. IOAN DEVA I.IANCU BL. HD. ROMULUS DEVA CUZA VODA BL.560 68.3 FAUR C.464.39 FURTUNA V. FELICIA DEVA GOJDU ALVIITORULUI BL.943.BARNUTIU NR.21 FODOR I.760 9. CONSTANTIN BRAD DECEBAL NR. CAROLINA DEVA A. VIOREL PESTISU MARE Nr.C AP.A AP.600 8. GHEORGHE DEVA MINERULUI BL.600 26. GLIGOR D. VIOREL DEVA B-UL. MARIA DOBRA 30DECEMBRIE BL.A AP.632.46 jud. TODOR DEVA AL.39 GALICEANU I. DUSAN LIVIU IOAN BRAD A. ZAHARIA GHERASIM (decedat) mostenutor FELEA IRMA DEVA AL. AVRAM DEVA DECEBAL BL.5 jud. IRMA MARIA DEVA AL.046.FLORILOR BL. MARIA DEVA 22DECEMBRIE BL.56 GHEOGHIADE SUSAN S.64 jud.640 17.C AP.786.400 4. STEFAN DEVA MARASTI BL.744. MARINELA DANIELA BRAD DECEBAL NR.951.376.286.VIRGINIA HUNEDOARA.400 67.440 33.000 2.520 3.869. ENASEL P. 10.680. MARIA DEVA MERILOR NR.MANIU BL.080 30.2 FELEA Z.3 GRAND I.3 GAVRIS A ELENA DEVA CARPATI BL.42 SC.

C AP. ARMATEI BL.785. IOAN RUDOLF IVAN N.46 jud.25 DEVA CARPATI BL.400 28.88 AP.VLADIMIRESCU BL.D AP. DEVA AL.343.D6 Sc.440 10. HD.64 AP.75 DEVA ZAMFIRESCU BL.42 DEVA INDEPENDENTEI BL.M SC. HD. AURELIA HAIDUC M.440 91.K2 AP.640 10. GEORGETA JEFLEA I.15 AP.A AP. HD.AB20 SC.24 AP. ELENA IOVAN I. TRAIAN DEVA B-UL. IOAN IURACSKA I.34 SC. KLARA ILISIU V EUGEN IMBARUS E.39 AP. DEVA AL.960 44.49 ORASTIE Sos.17 DEVA EMINESCU BL.15 DEVA POIANA NARCISELOR BL.B-UL.33 SIMERIA 1DECEMBRIE NR.111. HD.007.411.895.700 6.12 BL. LETITIA IRIMIE A.32 jud.423.558. DEVA AL.993. ELENA INEL P. GEORGE TOPIRCEANU BL.19 SC.2 SC.M SC. AUGUSTIN HARD A.2 AP.600 49.25 DEVA CARPATI BL.920 45. DEVA PROGRESULUI Nr.800 15.898.A AP.640. DIONISIU GYORGY L.59 DEVA ZAMFIRESCU BL.400 10.580 60. VERONICA GUIA D. BAITA jud.840 8.280 9.840 3.600 39.28 DEVA I.2 AP.600 86.31 HATEG T.000 115.579. GHEORGHE GUTA D. MIHAIL GABRIEL INEL P.356.860.400 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 167 .8 jud.11 DEVA BARITIU NR. REMUS DUNITRU GYORFI I.C AP. HD. HD.7 DEVA EMINESCU BL.C AP.33 BL.680 20.372.316.M SC. DIONISIE GYORFI D.15 DEVA B-UL BALCESCU BL. ANA HIRICI D.13 DEVA CUZA VODA BL.203.864.A DEVA CALUGARENI NR.13 8. DEVA AL.B AP.680 15. DECEBAL BL.25 PESTISU MARE NR.329.CORVIN BL.800 33.295.1 AP.B AP.025. TIBERIU HARD A.FLORILOR BL. BALCESCU BL.39 DEVA MINERULUI BL. DEVA CARPATI BL.899.DACIA NR.703.PATRIEI BL.000 81.4 HUNEDOARA. IOAN ISAI G.600 30. DEVA AL.O3 AP.4 AP. BENEAMIN GUS P.325.5 AP.000 41.920 26.000 61.600 4.558.040 51.030 23.280 178.42 SC.10 jud.3 AP.28 DEVA I.STREIULUI BL.VIITORULUI BL.460.F2 AP.000 66. LUCIA MARIA JOSAN M.186.CLAUDIA EMANUELA HRISTEA V. RAFILA JIANU GH.11AP.6 DEVA PROGRESULUI Nr.8 AP.CONSTRUCTORILOR BL. HD. VASILE IVANES A NINA JEFLEA GH.GRIGORAS GH.4 DEVA ZAMFIRESCU BL. IOAN IANCU P.372.6 DEVA POIANA NARCISELOR BL.320 4.804.PESCARILOR BL.C3 SC.738.148.861.CORVIN BL.33 SC.30 DEVA I.2 AP. HD.157.A10 SC. MARIA GYORFI D. MIRCEA PUIU HITS C FLORIAN ROBERT HITS C.A AP.38 jud. IOAN JEFLEA A.17 AP. IOAN IONICA A. HD.C1 AP.47 DEVA POIANA NARCISELOR BL. IOAN JEFLEA I.400 31.34 SC. NICOLAE DAN HISU I.800 310.000 12.33 jud.151. KLARA HAIDA N.190.300 20.800 13.880 86.27 DEVA CALUGARENI NR.194. BALCESCU BL.34 SC.917.88 AP.C AP.10 jud. ELENA GUDEA S.000 10. IOAN JOSAN I.175 COM.3 AP.8 DEVA AL.12 BL. PACII BL.000 15. ROZALIA HIRICI D.360 37.4 AP. BRAD VANATORILOR BL.480 61.741.31 DEVA B-UL.39 SIMERIA CARAGIALE BL.000 18.680 12. EUGENIA IACOB P VIOREL IACOB V ANISOARA MARIOARA IACOBONI A.2 AP.052.43 SC.8 AP.563.023. HD.443.297.730.749.720 3.372.STELUTA HUIETI B EMILIA HUTUTUC GH.320 20.CAMELIA IGNA A. ILEANA IORDATE C.446.CORVIN BL. ELEONORA HAIEC G.4 AP.24 DEVA B-UL. DEVA AL.27 HUNEDOARA.28 DEVA GOJDU BL.6 jud.033.C3 SC. ELENA IACOB I.375.24 jud.480 7.D2 AP11 BRAD DECEBAL NR.2 AP2 CRISCIOR MUNCII BL.3 AP.31 DEVA EMINESCU BL.040 70. CAROL HOGMAN F.121.155 jud.A1 Sc.31 DEVA B-UL BALCESCU BL.F1 SC. HD.A AP.O1 AP.2 AP.120 5.2 SC. IOAN INEL I.60 MUNCELUL MIC NR.111 CAINELUL DE SUS NR. DEVA DACIA BL.000 43. ELENA HAIEC B. SIMERIA 1MAI NR.19 SC.

3 14. VIORELE BL. BRANGA MARIOARA LASZLO P.5 jud.V19 LUCA S.B AP.12 DEVA AL.35 jud.000 33.49 DEVA AL. IOAN KASZTA D.60 SC.117 jud.MARGINEANU NR.32 Com. MINEI NR.G. SOIMUS jud.A Sc.094.4 DEVA G. MANEA T. RUSALINA LAZAR A.F AP.000 137.1 jud.120 22.1 MANOLACHE S.450 61. HD.D AP. LUCACI I.000 506.A1 SC.046.C AP.151. VASILICA DEVA A.760 242. HD.860.HD.900 22.040 12.920 39.21 SC. HD.000 5.230 jud. MARINA N.ENESCU BL.31 LUNG S .C AP.MAIOR NR.7 jud.458.952.31A SC.403.DECEMBRIE NR. SABIN AUREL DEVA AL.10 jud.814.000 54.6 Sc.IANCU BL.14 AP. CRISTINEL Sat. DEVA BUL. MINER DEVA AL.706.6 DEVA BUL.14 AP.25 LUCACI P.200 57. LADISLAU KORMOS ST.000 6.691.197.488. HD.6 LUCA N.000 80.24 LUNG R.640 4.200 37.34 MARCU N.950 457.22 AP.7 jud.697.26 DEVA AL. HD.94 LUKACS M.874.11 DEVA 1.640 19.435. AP. IULIU HUNEDOARA.37 SC. STR. GH.EMINESCU BL.800 34. PESCARI BL. ERNEST LICA SABINA LICESCU N.849.6 AP.DECEMBRIE BL.446.1 AP.ALEXANDRI NR.040 19.480 13.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI SIMERIA A. MARIA CERTEJUL DE SUS NR.25 jud.7 BUCURESTI Str.520 47.809. VALERIU DEVA MERILOR NR.16 jud.700 15. HD. CORNELIA SIMERIA A. TEREZIA JURA I.6 AP.125 jud.IANCU BL.5 SC.595.800 51.400 52. LUCA S.A AP. LIA IOANA CALAN INDEPENDENTEI BL.AGATA BIRSESCU 10 BL.15 MANCIU I. HD.31A AP.300 85. MARIN I. ORASTIE MURESULUI BL. STEFAN (decedat) mostenitor MARCU KORNELIA DEVA BUL.HD.152 jud. SULIGHETE Nr. HD.967. HD.7 AP. ROMANILOR BL. HD.200 62.8 168 . IOAN LASCU N.500 21.733.300 15.642. MARIUS ROMICA DEVA EMINESCU BL.603. ECATERINA DEVA AL.SANGIORGIULUI NR.6 Sc. HD. MANCIU M.000 3.I. K4 SC. FLORILOR BL.000 16. HUNEDOARA.CERTEJUL DE SUS NR.541.600 16.1.920 80.186. MAJER A. SIMION CALAN V.080 9.K4 SC.45 MARIAN I. PESCARI BL.6 jud. VARMAGA COM. AUREL CALAN V. 18 AP.046.480 23.743.209. AURICA ANGELICA LEUCEAN I.897. MANIU BL.840 62. ALEXANDRU DEVA BUL.16 AP. DEVA DECEBAL BL.D LUPU N.340 5. MARCEL DEVA P.5 AP.34 ORASTIE PRICAZULUI BL.1 AP.38 MARCU D.2 AP.B SC.000 57. STEFANA DEVA CIOCLOVINA BL. MARGINEAN G.58 MANEA N. DEVA DENSUSIANU NR.A AP.334.040 20.VLAICU NR.29 SC.22 jud.14 HUNEDOARA.709. E.A Sc. PETRU LEVKO M.D LUPULESCU AUREL TELIUCUL INF.B AP.430.569.HD.34 MARCU M.190 14.45 jud. SANDA ADRIANA LENHARDT A. IOAN SIMERIA A.125 jud.61 LUCA N.000 18.000 52.337.ALEXANDRU MIRCEA DEVA . GABRIEL MIHAI AP.558. MARIANA DEVA . LUPU GH. IOAN JURCA I. FRANCISC KONTA R. BALCESCU BL.11 COM.SABIN HD. ROMANILOR BL. LILIACULUI BL. SORIN CALAN V.744. MARIA TEREZIA KOUBA A.558.947.520. CONSTANTIN SIMERIA V.340. LEONTIN DEVA CAMIN NEFAM.3 SC. VASILE MARIAN DEVA MARESAL AVERESCU BL.SANGIORGIULUI NR. MADARAS GH. TIBERIU KOPECZI L.20 MARCU M.DECEBAL BL.IANCU BL.4 AP. MAGDA S.767.860.5 BL.JUNCAN F. PARCULUI Nr.SANGIORGIULUI NR.550. MANCIU VLADIMIR DEVA 1. HD.961. MELANIA LIRCA L.640 55.CORNEL GURASADA NR. RACASTIE NR.704.DACIA BL.1 AP. LILIACULUI BL.21 AP. HD.600 34. BUCES NR.18 AP. VETEL NR. LUCACI P. BALCESCU BL.000 41. KORNELIA DEVA BUL. C-TIN Com.919.621.800 15. ALIN SIMION DEVA M.21 AP.

000 22.22 DEVA AL. DIONISIE MATE D. SAT LUNCA NR.525 31.200 25.31 DEVA AL. HD. AURELIA MORAR I GHEORGHE MORAR P.PESCARILOR BL.31 DEVA I.V.046. MARIANA AURICA NEGRILA A. DEVA MINERULUI BL.680 10.930. DECEBAL MIHAIESCU VAPIT. 8 DEVA MINERULUI BL.14 AP.860.28 AP.116.725 6. IOAN MIHETI V.000 28.5 SC.B AP. SOIMUS jud.400 62.825.129. VALENTIN MICA I.475.157.7 AP.640 5.800 140. SABIN MOROSANU I.jud. SAT RUNCU MIC NR.712. AURORA MUNTEAN I.680 27.988.800 21.E11 AP.11 AP.372.158 jud.4 AP. VASILE MUNTEAN I.4 jud.111 jud.000 373.48 DEVA I.A6 SC.3 AP.972.89 DEVA BUL.500 13.617.334.4 CALAN 1DECEMBRIE NR.16 AP. CRINEL IOAN MAXIM I.853.K4 AP. PETRU MURESAN T.123 COM.26 AP.MIHAI MOT R.24 AP.HD.000 81.84 SAT BALATA NR.411.081.11 AP. SIMERIA ZORILOR BL.CREANGA BL. TRANDAFIRILOR BL.AVRIG Nr. VETEL jud.L AP.113. RANDUNICII BL.31 HUNEDOARA. IOAN C-TIN. NICODIN MUNTEAN C MARIANA MURAR P. Hd.040 10. 8/B DEVA CRANGULUI NR. MOLDOVAN AL.000 51. STEFAN MUNTEAN S.406.41 AP. HUNEDOARTA.7 CALAN BRADULUI BL.32 DEVA AL.80 jud.53 5. BAITA .2 BACIA NR. PAVEL NAN R. TRAIAN VUIA BL. RANDUNICII BL.MARINESCU HG.488. HD. NICOLAE MIHOC GH.720 12.22 DINCU MARE NR.SATURN BL. GHEORGHE MOTATAIANU C.D8 AP.16 SC.E1A Sc.M AP.120 16.C AP34 DEVA IZVORULUI NR.26 BUCURESTI Str.21 AP.400 7.7 jud.830 39.000 10.960 57.44 DEVA SCARISOARA BL. MARIOARA MUNTEAN N.200 25. 8 DEVA CRANGULUI NR.393.661.CRINILOR BL.BALCESCU BL.5 AP.44 DEVA AL.3 AP.440 4.ROMANILOR BL. ANGELA LUCIA MUNTEAN N.11 DEVA GOJDU AL. PACII BL.E11 SC.600 51.33 jud.LUCIA LUMI.000 52. PETRU MIHET N.720 42. IULIAN MILONEAN D.ILDIKO MATEAS N. ELISABETA MIHAILESCU P.12 DEVA CRANGULUI NR.000 630.595. VIOREL MOCULESCU L MATEI MOGA L.BALCESCU NR.400 64. HD.CERTEJ jud.192. MIHAELA NEGRUTIU GH. HD.43 DEVA AL.276.3 AP.7 jud.22 DEVA LIBERTATII BL. DEVA AL.38 DEVA INDEPENDENTEI BL.21 Sc.750.84 HUNEDOARA.4 Com. MARIA MARTIN N.F AP.11 AP.37 SC.12 DEVA MINERULUI BL.200 9.1 AP. SABIN MUSTATEA V.860.372.818.CORVIN BL.78 DEVA BUL.180.925. MIHAI MARIS A.CREANGA BL.000 45.563.76 DEVA DACIA BL.30 AP.14 AP.2 COM.X2-1 AP. SABINA MICLEA V. HD.FLORILOR BL.086.920 44. DEVA BUL.442 AP.24 AP.SATURN BL. HD. HD.600 25.30 AP.11 DEVA I.14 jud.EMIL MIHAILESCU I.DECEBAL BL.400 17.000 9.732.68 DEVA AL.636.INDEPENDENTEI BL.400 23.43 DEVA AL.930.523.550.022. NICOLAE MARZA G IOAN MATE A. CALAN AL.600 15.15 SC.600 47. SABINA AURELIA MATIES I. VASILE HUNEDOARA. DEVA HOREA NR.446. LIVIU IOAN MIHUTI GHE.446. BRAD FRUNZA VERDE NR.1 Sc.HD.000 5.880 41. RODICA MERT N.29 SC.2 AP.B AP. DEVA AL. SATURN BL. 8/B DEVA CRANGULUI NR. SORIN VIOREL MOLDOVAN I. MARIA MURESAN I.90 COM.400 20.000 12.932.FLORILOR BL. IDA MUNTEAN V. MARINESCU GH.600 234. CALAN AL.LUCIA MARIANA MOGA V.052.ROMANILOR BL.PACII BL. HD. 4 AP.560 60.223.37 BL. MARIA MORAR I.B DEVA DECEBAL BL.37 AP.500 12.16 DEVA CRINILOR BL.1 HONDOL NR.A2 AP.S.169. DOINA LIVIA MICLEA P.10 DEVA ZAMFIRESCU BL.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 169 .640 33.691.2 DEVA ZAMFIRESCU BL.320 16.750. MARCEL MICLEA V.462.190.800 33.AB20 AP. VASILE MIHAI I. ZAHARIE MICLEA V. HD.800 82.

GH.880 47.1 SC.280 74.480 8.9 DEVA MERILOR NR. CRISTUR PRINCIPALA NR.192 jud.935.4 AP. SAT CASTAU NR.B8 AP.488. CONSTANTIN PASC N. DEVA BUL. RODICA VALERIA PETROIU N. IOAN OPRISOIU I. IOANA PETRE E.31 SC.4 AP.000 14. MARIA (divortata) LUPU I MARIA OLESCU GH.480 13.JIULUI NR. E22 AP.20 AP.162 COM. BREIU jud.10 jud.037. ANA OPRISOIU I. HD.46 DEVA PROGRESULUI NR.14 DEVA M.000 3.MAIORESCU NR.P4 SC.1 DEVA CALUGARENI NR.CORVIN BL.212.552.040 285.HD.EMINESCU BL. STEFAN NICULITA P.38 ORASTIE PRICAZULUI BL.865.5 AP.2 AP. FLOAREA OSOIAN M.NELEGA I.495.593. SAT VALCELELE BUNE NR.952.000 4.151. HD.000 81. DANIIL PASCU N.273.733.558.760 7.11 AP.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 170 .E AP.45 AP.442.40 DEVA AL.11 DEVA AL.520 41.7 ARAD Str.DECEBAL BL.056.675.600.39 189.PACII BL. Jud.6 DEVA CIOCLOVINA BL.456.372.18 DEVA GRIVITEI NR.D1 AP.E AP. VIORICA PATROIU T.000 20.7 DEVA T. IRIMIE PANTEA I.744.891. MARIA OCHIA G. MARIANA PANTEA P.26 DEVA MIHAI VITEAZU BL.18 DEVA GRIVITEI NR.CORVIN BL.1 BL.105 BL. ENE PETRE V. HD. MINERVA PAL G.MOTILOR BL.148.148.591.571.162 COM.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 18.270.600 39. DUMITRU (decedat) mostenitor NEMTUC ADRIANA MARIANA NICULESCU I. ELENA PETRESCU R PALADE PETRIC V.3 SIMERIA A. AL.470.11 DEVA CUZA VODA BL.320 165. GHEORGHE OGNER S.F AP.200 17.31 HUNEDOARA. SORIN ADRIAN PAUL G.A7 AP.9 DEVA AL. LIVEZILOR Nr. BOHOLT NR. CAMPULUI BL.49 DEVA AL.NAVARO VICTOR PATRASCOIU I.EMINESCU NR.600 37.000 1. 28 DEVA 22DECEMBRIE NR.401.480 13. ILIE REMUS OPRISOIU T.SALCAMILOR BL. POMPILIU TRAIAN PATROIU P.20 DEVA Str. PETROSANI PACII BL.449.CORVIN BL.000 10.760 4.600 34.728.601. IONEL OPREAN GH.A AP. IRINA PAPUC E DARIUS OLIMPIU PAPUC E GHEORGHE PAPUC P RODICA PARVU C. BREIU jud.C AP.260 2.C AP. SAT CASTAU NR.INDEPENDENTEI BL.F1 SC.607.748.800 44.9 AP.24 AP.E AP. HD.IANCU BL.C AP.26 DEVA ZAMFIRESCU BL.560 122.14 AP. HD.330.520 20. PETREA DEVA G.040 31.27 DEVA AL. VICTORIEI BL.9 DEVA I.C AP.30 COM.533.320 91.440. BREIU jud.7 AP. MELINDA ANA MARIA PACURARU D.82 DEVA GRIVITEI NR. SIMION OLESCU I.700 LEI 21.116.57 COM BRETEA ROM.116.26 DEVA LILIACULUI BL. VASILE ONISOR I.PACII BL. SAT CASTAU NR. MIHAI NISTOR I. CORNEL OPRISOIU I. ADRIAN DORIN PATRASCOIU V. MARIA ORSA I.720 63.794.37 SC. DEVA MERILOR NR.200 41.4 BL. 6 DEVA AL.520 31. HD. AMOS OPRISA G. HD.144.680 65.37 jud. FAT FRUMOS Nr.11 AP. CONSTANTIN NEMTUC G.16 Sat SOIMUS Com.744. HD.21 jud.080 127.000 68.48 DEVA DOROBANTI BL.113.368.GHIOCEILOR Nr.413.C AP.9 DEVA I. MARINICA IONEL PAVELESCU I.000 LEI 58.800 15. MARCELA NOVAC E. DEVA I.758. LIA CRISTINA PAPP ST.6 AP.500 10.60 DEVA CIOCLOVINA BL. C22 AP.160 26. MARIA OPREA I. MARIA NISTORESCU M.6 HUNEDOARA Str. INDEPENDENTEI BL.9 DEVA M.47 DEVA AL.800 7.000 40.800 97.920 82.18 Com.70 AP.920 79. ENE DANIEL PETRE I. 31 DEVA POIANA NARCISELOR BL.2 SC.9 jud. GHEORGHE PETRAN A.680 24. ELENA PANTEA I.19 SC. DEVA ZAMFIRESCU BL.372.ENESCU BL.14 AP.178 DEVA AL.

A AP.942.720 LEI 18.500 8. ANA DEVA GOJDU BL.411. NICOLAE jud. LUMINITA MARIANA DEVA G.5 POP D.30 RADU P.D AP.17 jud. DOMNICA SIMERIA FABRICII NR.000 LEI 49.42 AP. VASILE DEVA AL. EUGENIA DEVA EMINESCU BL. MARGARETA DEVA Bul.13 POPA N.8 POGACEANU V.9 jud.280 7.420 PIRVULESCU M.500 8.B AP. LUCIAN FLORIN DEVA Bul.TAGCH AP.40 AP.967.E8 AP.240 60.477.H1 AP.038.600 41.CERTEJUL DE SUS Sat VARMAGANr. ANA (casatorita) CALUGAR M ANA DEVA M.864. DECEBASL BL.ROMANILOR BL.829. AURICA MILODORA DEVA 22DECEMBRIE BL.39 POENAR T.12 PICU N.ENESCU NR.2A Sc.20 POPESCU V.O3 SC.26 BL.MOTILOR BL.480 34.13 POP EMILIA MINERVA DEVA DECEBAL BL.A AP.37 AP. ION DEVA LALELELOR BL.VACARESCU NR.133A POSTOLACHE D. (casatorita) STEF RAMONA ANA HD.040 19.IOAN DEVA AL.ENESCU NR.50 POPA GH.120 13.66 POPA P.25 POP I OLIVIA DEVA EMINESCU NR.24 POPA I.365.1 AP.785. ARON DEVA AL.D6 AP. VERONICA HUNEDOARA. G.c ap.DECEBAL BL.CRINILOR BL.14 PREDA A.3 POPA G.523.11 18.47 POPA A. COSTACHE (decedat) mostenitor PRUTEANU HUNEDOARA INTR. BUL.455. POPESCU E.11 AP. STEFAN DEVA PRUNILOR NR. AVERESCU BL.252.967.025.130.488.971.VACARESCU NR.400 25.120 14.24 RADU C.000 LEI 2.12 PIRICI VASILE IOAN DEVA AL.840 46.530 47.396.289.503.562.372.613.600 13.AP.760 43.400 88.500 56.D AP.BLAGA NR.000 10.390.696.3 SC.3 AP. PRATA M.500 LEI 103.321.D AP.3 AP.24 PRIPON I.DACIA NR. HD.831.489.20 AP.127.3 AP.971.27 BL.068.O2 AP. MARIA HUNEDOARA .O2 AP24 POPA P. HD.C1 SC.520 19.MOTILOR BL. CORNELIA DEVA AL.2 AP. IOSIF DEVA GOJDU BL.200 41.156.291.7 PREDA C.1 SC.750 111.004. TEODORA DEVA 1DECEMBRIE BL. XINIA LENUTA DEVA CUZA VODA BL.500 150.21 POPA T.EXP.L AP.514. IOAN DEVA I.000 23.PICU I.914. POSTOLACHE N.5 RADU L DORINA DEVA EMINESCU BL. MIHAI HUNEDOARA M.10 POPA G.720 23.10 Com.21 POPA G IULIA DEVA L.VITEAZU BL.9 AP.705.DELEANU NR.CERTEJUL DE SUS Sat HONDOL NR.5 POPA I.980 101.20 Sc.LAMINORULUI Nr.NARCISELOR BL.21 Sc. AURELIA DEVA PRUNILOR NR.712.8 POLVEREA GHE. ELISABETA DEVA CARPATI BL.2 BL. ESTERA DEVA VICTORIEI BL.960 19. VLADIMIR DEVA EMINESCU BL.12 SC. VIORELE BL. PETRU DEVA CONSTRUCTORULUI BL. FLOAREA DEVA PANSELUTELOR NR.240 44. IOSIF DEVA LIVEZILOR NR.49 PRUTEANU G.CORNELIA DOINA DEVA EMINESCU BL.14 PRATA Z ANA DEVA LIVEZILOR NR.16 PLACINTA D.227.600 28.750 7.160 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 33.2 AP.12 PUICA N.21 POGACEANU V.600 LEI 17.595. LOREDANA MARINA BRAD AL.47 PIRVULESCU G.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 171 .E3 AP.200 4.4 POP S.VIITORULUI BL.11 POPESCU S.325 41.515.350.3 SC.83 POPA I.600 54.162. IOAN DEVA PANSELUTELOR NR. ELEONORA DEVA E.B.471.200 26.000 16.V2 AP.2 AP.5 POLVEREA A.28 POPESCU W.J1 SC.40 SC.RAMONA ANA Com. NITU (decedat) mostenitor PICU I ELEONORA DEVA E.250 LEI 2. IOAN DEVA MARASTI Nr.C7 CAMELIA CRISTINA AP.192. DIONISIE EUGENIU HUNEDOARA.96 POPA I.920 54.000 26.47 PUSCAU P.680 26.280 107. TODORA DEVA 1DECEMBRIE BL.B AP.

5 Sc.BLAGA BL.H1 AP.13 AP. PARSCHIVA HUNEDOARA TOPARCEANU BL.500 6.640 76.855.16 SANDU N.16 RUZISCA V.15 SC.40 RUSTE T.CARAGIALE BL.441.A AP. DOINA DEVA I.L.500 690. MARIA CRISTINA (casatorita) JIGA MARIA CRISTINA DEVA MARASTI BL.ENESCU BL.1 SDIREA A.C AP. PETRU ADRIAN DEVA CALEA ZARANDULUI BL.EMINESCU BL. HD.52 jud.000 588.ZAMFIRESCU BL. IOAN DEVA AL.1 AP.372.800 362.UNIRII BL.000 24.638.52 AP. PETREA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.14 ROSCA L.45 SIMIONESCU C.880 55. LIVIU DEVA M.650 56.D SC.203.282. MIHAI SIMERIA LIBERTATII NR.305.EMINESCU BL. Str.475 44.14 SIMON VASILE I.339.10 SIMINA N.800 63. NICOLAE DEVA BEJAN BL. ROMAN HUNEDOARA Str.520.200 21.52 jud.48 RUSTE M.1 SIMIONESCU I.VLAHUTA NR.600 305.R AP.16 ROMAN R.63 SC.B AP.935. VASILE DEVA LIBERTATII BL.600 12.HD.13 SDIREA A.EMINESCU BL.741. TRAIAN DEVA AL.43 AP.4 AP. HD. HD. FRANCISC HUNEDOARA TOPARCEANU BL.480 30.43 AP.000 4.269.4 AP.O1 SANDOR S ADELA AP.A1 AP.982.372.284.STREIULUI BL. AUREL DEVA D.29 SAS N.677.37 AP.440.1 AP. GABRIELA LUCIA DEVA M.186.400 46.840 59.A AP.9 RONCOV S.680 12.13 SEBOK E.400 47.532.864.25 RUSU I.269.000 5. LAMINATORULUI NR.280 23. HD.143.4 SIMINA L.374.935.M2 AP. ROMUL DEVA BUL.2 SILION GH.CARAGIALE BL. ZAVOIULUIBL.M1 AP.D3 AP.1AP.000 54. MARIA HUNEDOARA.600 23.69 AP.200 37. CAMELIA ARAD SIMION BALINT NR.CRIZANTEMELOR BL.MARIANA DEVA BUL.D3 Sc.STREIULUI BL. IOAN DEVA M.IANCU BL.640 5.400 14.625 32.1 SCHMAK G. ELISABETA SIMERIA P-TA.R AP.L.43 AP.446.500 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 172 .9 BL.200 42.21 jud.190. CRISTIAN DANIEL DEVA I. SCHIOPU I.22 AP.CRIZANTEMELOR BL.7 jud.17 ROZ S.43 AP.639.240 23. EMIL SIMERIA LIBERTATII NR.882. IULIU DEVA ZARANDULUI BL.31 RUSU L ZORITA DEVA AL.B AP. GALENIA CALAN I.040 16.880 29.520 3.25 SIMA A.FLORICA DEVA AL.A AP.E14 Sc3 AP. SC.D HUNEDOARA. MUNCII BLAB17 SC.920 7. SERBAN A.14 SIMIONESCU T.PESCARILOR BL.960 14.1 SC.870.BALCESCU BL.16 SERBAN V.720 33.B AP.10 ROZ P.326.DENSUSIANU NR.337. TRANSILVANIEI BL.599. ADRIANA DEVA 22DECEMBRIE BL.26 AP.17 RINZAR A.132 SCHIOPU P.7 SAMOILA I.2 BL.69 AP.040 10.525.200 20.132 SCHIOPU G.14 SICOIE I.D AP.192.680 371. COSTACHE (decedat) mostenirur SILION VICTORIA DEVA AL. IRIS GEORGIA ARAD SIMION BALINT NR.4 SIMULESCU I.D2 AP.158.000 24.25 SILION VICTORIA DEVA AL.5 Sc.007.RAFAILA I.13 AP.000 11.453.873. GENOVEVA DEVA MARASTI BL.10 SINCOVICI I.446. ROMEO ADRIAN DEVA O.K4 AP.6 AP.NEPTUN BL. RAICU N.PESCARILOR BL. RESIGA L.CRIZANTEMELOR BL.20 6. CRISTIAN DANIEL DEVA AL.BALCESCU BL.K4 AP. AURORA DEVA G.20 SINCOVICI T. VASILE GHEORGHE DEVA AL. PAULINA DEVA DENSUSIANU NR. AUREL DEVA AL. GHEORGHE DEVA MICRO 15 BL 31A Sc.9 SAV L.LALELELOR BL.760 388.120 63.R AP.L.200 10.39 ROMAN A.CARAGIALE BL. OLGA SIMERIA LIBERTATII NR. SEPI CRISTINA DEVA AL.34 SAJIN P.200 177.14 RONCOV N. DIOISIE DEVA A.20Sc.912.22 AP.39 RAICU G. IOAN DEVA I. MARIA DEVA AL.000 72.286.317.674.35 SC.65 Sc. SILVIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL.983.52 jud.ROMANILOR NR. RAICU E.D AP.052.600 5.604.132 SCHMAK G. MIRON DEVA AL.EXP.360.

11 SUCIU P.IANCU BL.650 17. CERTEJUL DE SUS Nr.840 62.P4 AP.920 19. RADU BOGDAN PETROSANI A.339. FANICA STEFAN G. AURELIA STEFAN V.D6 AP. LILIANA DEVA CALUGARENI Nr.90 CALAN jud. DEVA Str.320 15. ELENA SIMERIA PIATA UNIRII BL.2 jud.264.550 37.70 HUNEDOARA. A.960.4 AP.837.000 5.1 AP.960 268.652.36 SURA D.4 SZEKELY Z.21 SVOBODA T.800 3.784. FLORICA MARIANA HD. HD. HD.21 AP.BRETEA TATULEA A.889. HD.467. CARJIT NR.200 49.5 DEVA AL.2 AP.017.325 72.000 33. HD.000 25.VICTORIEI BL.2 Sc.480 275.140 1.PACII BL.319.000 81.HD.5 AP. IONEL SORESCU L.040 6.250 29.O1 AP. CALAN INDEPENDENTEI NR.676.816. AVRAM DEVA AL.16 TAT S.373.37 BL.800 11. STOICA A. MARIA AURELIA STEFONI A.3 AP.8 SAT CHITID COM. STELEAC S. IZABELA Com. SZEKELI D BERTA DEVA M.BOSOROD jud.800 26.334. TITU PAVEL SPARIOS I.632.C AP.53 SZOMBATI S.15 TABAC G.40 TAR Z.58 jud.32 jud.153.675 30.14 AP. HD.70 DEVA T. NELU SPARIOS N.AVERESCU BL.ROMANILOR NR.400 29.372.70 HUNEDOARA.VLAICU NR.MAIORESCU NR.520 32.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DEVA P-TA.3 18. STOICA C. TIBERIU DEVA ZAMFIRESCU BL.F1 SC.360 3.558. GHEORGHE DEVA I. GORUN LUCIA CORNELIA STEF E. SZILAGYI GH. HD.71 jud.6 HUNEDOARA.927.217.MANIU BL.HD.960.6 DEVA AL. FLOAREA SIMERIA 1DECEMBRIE BL.667.800 5.VLAICU NR.B AP.33 Sat VILCELELE BUNE NR. A.49 Sc.6 STOICA A.1 STOLNICU C.000 4. LIVIA SORESCU T.C48 AP.4 AP.1 DEVA AL. GHEORGHE SIMERIA EMINESCU NR.305.124 AP.200 10.48 STOICHITOIU I.37 jud.860 LEI 173 . A.140.D1 AP.239.122 jud. VALENTINA HUNEDOARA.409.640 9.HD.1 AP.137.ARMATEI BL.462.523. TASCAU A.500 118.E11 Sc.542.987.8 AP.HOREA NR.439. SZILAGHI GH. CRISTUR NR.750 28.840 54. ILEANA MARTA DEVA DACIA Nr.5 AP. DORINEL SINGER A ROBERT SINOI I.21 CALAN O. STOICESCU GH. EMERIC DEVA MICRO15 BL.760 20.950. MARIA DEVA KOGALNICEANU BL.B AP.000 8.320 11. PETRU C-TIN.920 17.078.206. STEFAN DEVA AL.40 TANASESCU I.L2 AP. CLAUDIU DEVA MARASTI BL.800 8. HD.000 63.37 jud.814.SINDEA T.200 23. ANISOARA DEVA 22DECEMBRIE BL. AL.TRANDAFIRILOR BL. ACHIM HUNEDOARA Str.FLORILOR BL.822.200 9. DEVA DELAVRANCEA NR.20 AP.3 AP.CRINILOR BL.160 43. MARIA ROMANA jud.BISERICII NR.23 COM.000 71.DENSUSIANU BL.200 40.4 AP. OVIDIU IOAN DEVA CALUGARENI NR.2 jud. 38. MIHAI SORESCU I. ELISABETA DEVA CALUGARENI NR. LAMINATORULUI Nr. HONDOL COM.291.759.508. SAT STREI NR. ADRIANA MARIANA STEFAN G.5 TANASESCU GHE.18 jud. PETRU STEFAN G. HD. SILVIA SINDEA I.5 DEVA AL.D AP.401. MARIA DEVA CALEA ZARANDULUI BL. GHEORGHE STEFAN L.SAVETA TREJA STAICU A DUMITRU STANCIU D.604.D AP.6 bl.895.186. LORANT STEFAN HUNEDOARA AL.96 jud.4 jud.18 SUSAN G. DEVA AL.700 7.PROGRESULUI BL.8 Com. VINELU Sat ALMASU SEC Com.311.365. HD. DEVA AL.34 SC.14 SZEKELY A.17 TAMAS M.7 Sat.VLAICU NR. CALAN INDEPENDENTEI NR. IRINA DEVA CALUGARENI NR.TRANDAFIRILOR BL.823.500 31. FRANCISC DEVA LIBERTATII BL.35 SZABO E.8 BL.56 SUBA L.6 AP.200 58. NELU-GILBERT SPARIOS V.14 AP. HD.8 TAMAS I VICTORIA DEVA CARPATI BL.P1 AP.FLORILOR BL. SOIMUS Str.STREIULUI NR.240 32.500 21.397.F AP.40 TANASESCU C. ACHIM LIVIU ORASTIE PRICAZULUI BL.

MARTINESTI NR. TURCIN S.847. EMIL DEVA INDEPENDENTEI BL.884.200 28.225.750 80.HD TOLEA I.ST.20 TOMA I.L1 AP.901.533. TOMUS I.OLTULUI Nr.880 80.500 1.898. ZORINA SIMERIA I.400 130.500 61. SORIN MARCEL DEVA ZAMFIRESCU BL. TRAIAN DEVA IMP.40 VISA L.16 A SC.EMINESCU BL.480 LEI 237. MIHAI HUNEDOARA Str.47 AP28 TOMA E.727. TELMAN A. HATEG AL.600 15.20 VESA G.440 76.040 12.88 AP.508.000 41. TIMAR R.2 AP. IONEL HUNEDOARA MUNTENIEI BL.731.590. VIORICA DEVA DECEBAL BL.HD.12 AP.091. LETITIA DEVA I. CRISTINA DEVA LIBERTATII BL. MARGARETA DEVA PTA.ST.V3 SC.10 TOC N.291.IANCU BL. RAMONA DANIELA DEVA LIBERTATII BL.4 jud.17 VATAVU C.360 19.179.L1 AP. VALERICA VASLUI Str. ELEONORA DEVA AL.800 1.16 VAIDNER C. GHEORGHE Com.560 48. BALCESCU BL.8 VARZARU GHE.655.775.531.920 56.2 AP.55 VATAVU A.740 19.43 VISA I.11 TOD T. CORNELIA HD. PETRICA jud.HD.139 jud.13 UILACAN P.164. CEL MARE BL.CONSTRUCTORILOR NR.68 AP.86A VINAU G. GHEORGHE DEVA A. ATINA DEVA M.E AP.103.782.11 TODOR I.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 9.194.500 3.720.35 TURTICA D. OLTULUI BL. TIMAR R RADU CRISTIAN TIMISOARA Str.13 UNGURIANU I. HD. MARIA DEVA EMINESCU BL.Q AP. IRINA SIMERIA A.D8 AP.445.CONSTRUCTORILOR NR.2 BL.MUNCII BL. EMILIA SIMERIA 1DECEMBRIE BL. MARIA DEVA M.037.925.8 AP.TELECAN F. ROMULUS BOG.200 81.993.Nr.8 TOC V.112 VASIU T.2 AP.C80 AP.957.680 17.11 TOD R. PETRU jud. ALINA VERONICA DEVA BALCESCU BL.000 30.920 LEI 32.77 AP. PARTENIE SIMERIA VECHE NR.ROMULUS SIMERIA I.8 VADAN F.CRISULUI NR.5 jud.174.CARAGIALE NR.000 6.D1 AP. UILACAN G. ADRIAN DEVA BALCESCU BL.9 TRUFAS A.500 20.9 SC.685.760 5. COCSARILOR BL.9 SC.31 TRAISTARU N.376.67 TRIFON V.20 TOMESC G.5 jud.E4 SC.23 TOMA P.120 11.259.21 VAIDNER I. CEL MARE BL. EMILIA DEVA IMP.190 116.201. GHEORGHE DEVA PTA. NASTASIA DEVA ZAMFIRESCU BL.VITEAZU BL. TIMOFTE D.5 jud.720.120 LEI 49.748.B AP. VIORICA DEVA LIBERTATII BL.520 46. LEANU DEVA BEJAN BL.18 TIMAR R.15 AP.40 VISAN I.16 A SC.25 Sc. ELENA SIMERIA CLOSCA BL.545. HD.733.497.000 13.33 AP. ANGELA DANIELA BRAD G.HD.C12 AP.440 7.E AP. DEVA T.967. GICA HUNEDOARA. MARIA HUNEDOARA.4 AP.720 12.600 11.18 TIMAR G.486. GIANINA ELENA DEVA ZAMFIRESCU BL.700 10.TRAIAN NR.SOLOMON NR. MARIA GABRIELA DEVA N.034.10 TOD G.MILEA BL.37 11.L.VICTORIEI BL. MARIA DEVA 22DECEMBRIE NR.12 jud.C1 AP.2 AP.14 TUDOR I.918. DIDINA DEVA PROGRESULUI BL.VIDIN BL. MARCEL GELU DEVA IMP.VICTORIEI BL.A10 AP.360 48.O2 SC.480 26. VASLUI TIMOFTE N.950 596.C12 AP.20 VASILACHE C.55 VESA D. ATTILA SZILVESZTER DEVA I.MURESAN BL. TRAIAN BL. GABRIELA TELEGDY F. TEMIAN GH.15 AP.35 HATEG AL.AB17 AP.D AP. TIMISOARA Str. VASLUI TIOC T.920 184.7 Sc.MANIU BL.400 5.2 AP.813.4 jud.L.040 80.765.1 Sat DINCU MARE Com. CRASNA-ALBESTI jud.078.82 jud. GEORGIANA ANCA DEVA PROGRESULUI BL.51 AP.2 AP.HD.342.8 Sc.640 25. HD.210.470 27.2 AP.677.CREANGA BL.HD.440 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 174 .000 15. CORNELIA DEVA AL. TRAIAN BL.250 35.B AP.26 VANDOR Z.186.8 Sc.35 TURTICA P. DOREL DEVA CONSTRUCTORULUI BL.186.B AP.16A AP.360 15.500 11.800 355.B AP.O2 AP.CARAGIALE NR.8 AP.L1 AP.2 jud.881.

40 DATEG HUNEDOAREI NR. BUCURESTI.055. DECEBAL.400 29. str. IULIU FLORIN VLAICONI P.401. 2 .900 10.678.413. ap.360 47.200 8. nr. 19 BAIA MARE.201. nr. IOANA BARTHA A. 16 BAIA MARE.ILEANA BARTA V. OITUZ. ap. str. MARAMURES SATU NOU DE SUS.4 BL. 31.970.51 AP. str. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS.825 14. str. RODICA BALAZS G. 2.199. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. 19. nr. CORINA AFRODITA VLAD I. ap. ap. 3.26 DEVA KOGALNICEANU BL.4 2. 14 BAIA MARE. FLORIN FLAVIUS BALEA G. BUCURESTI. MARIA LUMINITA BALINT P.VISAN P.18 BAIA MARE. 5. DOINA BARGAUAN F. str. str. 5. 66 BAIA MARE. AUREL BAS GH.000 9. str. AGNETA BAS A. nr. BUCURESTI. str. ap. NICOLAE IORGA. DEVA Bul. 82 BAIA MARE. 196.37 DEVA T.565. ap. str. ap. str. ap. nr. 19 BAIA MARE.600 20. NICOLAE BARBOR I. IUDITA BALAZS A. VICTOR BABES.160 2. DECEBAL.680 53.497.480 47. nr.AUGUSTIN VOICA P. 12.900 11. nr.800 34. MARIA BALEA G.760 455. nr. str. ap.375 17. str. BAITEI. 50 BAIA MARE. nr. nr. ap.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI DOMICILIU BAIA MARE.971. COSBUC.M AP. nr. 6 BAIA MARE.26 DEVA I.490. 35 A.000 9.1 AP. IOAN BALABAN H. NICOLAE IORGA. MARAMURES TAUTII MAGHERAUS. nr.813.045. nr.C7 AP.970 55. 6 BAIA MARE.000 94.500 13. nr.800 16. MIRCEA NICOLAE BALABAN T.462.D AP. 2.325. 16.000 44. 6 BAIA MARE. 9 . jud.230 18. ap.250 26. SULFINEI Nr. 191. ap. MARAMURES BAIA MARE. nr. D7 AP. nr. str. DELIA ZDRENGHEA I. 28. nr. str. ROBERT GABRIEL BALEA L. COSBUC. 283. COSBUC.980 62. DEVA COZIA NR. NICOLAE IORGA. 58 BAIA MARE.140 23. AFRIM NICOLAE BANICA S. 51 TAUTII MAGHERAUS. NICOLAE ASZTALOS A. LIVIA BANCILA A. ap. ap. HAIDUCILOR.000 27. 1 . nr. str. ALEXANDRU ACHIM T.372.13 DEVA I.250. BUCURESTI. IOAN ARGHIRA I.687. ap.983. str.762.28/A jud. ap. PETOFI.260.624.725 8. UNIRII. str. nr.6 ORADEA AL. nr.593.046. 2 . 34 BAIA MARE. VICTORIEI.092. 53 BAIA MARE.480 20. nr.MANIU BL. 32 BAIA MARE. TRAIAN. nr. ap.100 42. ELISABETA BARSAN D.000 7.22DECEMBRIE BL. ap.340.297. MARAMURES BAIA MARE.000 14. REPUBLICII. ap. bd.GHEORGHE ZAMFIR AMZARESCU GH. 56 BAIA MARE. 283. ap.375 5. DECEBAL. str.2 BL. ap.ELISABETA ZIMA T ANA Din judeţul Maramureş: NUME ŞI PRENUME ABRUDAN I. G. FLORINA IULIA VLAD I. UNIRII. MARAMURES VIMA MICA.920 37.600 29. REPUBLICII. 2. bd. nr. FLORILOR. ANA BALEA V. bd.8 Sc. jud.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 175 . 10. str. 10 A.800 39. MARIA VIORICA BADEA V. EVA ANA AVRAM GH.000 372. str.L2 SC.78 DEVA LALELELOR BL. 21 BAIA MARE.64 Sc.320 11. HD. nr.183.651. 30 BAIA MARE. 45 BAIA MARE.L1 AP. bd.600 44.000 76. MIRCEA BARKOCZKI A. ap. VERONICA ARDELEAN GH. 69 BAIA MARE. 69 SUMA 20. 5. VIVIANA ZAVADA V.744. G.300 12. 47 BAIA MARE. nr.FLOARE AMZARESCU V. nr. ION VOICU I.366. ap. 28.MAIORESCU BL.520. nr. nr.596.HD. jud. nr.CORVIN BL.520 24. nr.350 5.20 ORASTIE UNIRII NR. AUREL GHEORGHE DEVA AL. 5. 36.IRINA BARTH I. IOSIF ACHIM GH.604. BOGDAN VODA. ALEXANDRU LAURENTIU BALAZS A. jud. 39 BAIA MARE. bd. MARIANA VLAD E.305. ATTILA BARZ I. nr.D AP. GHEORGHE VISINESCU A.800 22.669. 25. str. nr. 20 . 2 . G.AURICA BANC V. 19 BAIA MARE. ap.418.380.919.949. bd. jud. jud. 9 .CRISULUI NR. 4 SATU NOU DE SUS.101 jud. jud. GHIOCEILOR.334. nr.334. 198.593.

53 BAIA MARE.320 16.624. nr. nr. str. GHEORGHE BUDA V. ENESCU. TRANSILVANIEI. nr.695. 57.BENE I.595.125 2. C.750 2. 29 BAIA MARE. nr.200 9. 42 BAIA MARE. 5. ap. 85 BAIA MARE. 8 BAIA MARE. LUCRETIA BUMBA V.940 29.110 23. DIANA SIMONA BENEA D. 22 BAIA MARE. nr. MARAMURES BAIA MARE.148. SANDU LAURENTIU BUCSE A. DECEBAL.542. IOAN CHINCE P. str. 31 BAIA MARE. 2. TIMIS BAIA MARE. 4. PORUMBESCU. ap.432. TUDOR DUMITRU BOIE T.669. MIHALCZ MARIA BIRLE I.049. str.600 19. 12. str. str. str.520 11. NICOLAE IORGA. ILEANA LUCICA BIRTIU GH. DUMITRU loc. EMILIA BERCIU A. jud. str.480 9.560 4. ap. nr.621. PARASCHIVA BUTEAN ST. ap.GHEORGHE BEREI I. ap. 14.320 10. PETOFI. CAMPUL TINERETULUI. TEODOR BRUMAR N. 5 A. 6 BAIA MARE. LEBEDEI. 4. str. ap. 1 BAIA MARE. BUCURESTI. nr. nr. str.200 7. FIRIZA. 46.640 42. str.720 112.800 35.840 LEI 52. ap.345. VALEA CHIOARULUI. nr. 6.400 88. 6 BAIA MARE. str. ap.544. 2. ap. nr.488. nr.081.321. VIORICA BUD I. ap. 14. ap. G. str. bd. str. P. MARIA BIRLEA G. 221 C. nr.988. str.700 19. ANA IPATESCU. nr.525 62. bd. str.320 41. 8. jud.084. GABRIELA RODICA BUCSE V. nr. DOINA BUMBA N. P.696.934. nr. I. 10 BAIA MARE. 45 BAIA MARE. TIBOR GEZA BORZA I.600 83. 8 BAIA MARE. 57.274. bd. nr. PETOFI. ap. 15. 32. 5 BAIA MARE. nr. 36. str. nr. 6 .500 63.196. 45. 3 BAIA MARE.366. nr.430.200 10. 4 BAIA MARE.000 1. ARANKA BOTH I. BUCURESTI.750 8.000 39. ap. GH. 14. NICOLAE BURLACU M. VICTORIEI. bd.152. SPICULUI. NICOLAE IORGA. nr. nr.000 17.100 9. VIORICA BREBAN Z.411. nr. VICTOR BOITOS T. HENRIETA CHERECHES I. str. ap. 33 BAIA MARE. DUMITRU CHERECHES G. nr. bd. ALEEA DOBROGEI. ap. 4 BAIA MARE. TRAIAN BUCIUTA I. str. VASILE BLASZ F. 39 BAIA MARE. nr.084. REPUBLICII. 1. 643 . BUCURESTI. ap. 35. nr. BUCURESTI. ap. 45 BAIA MARE.787. str. FERICEA.6 . 2 BAIA MARE. nr. UNIRII. ap. bd. bd. 74 loc. TRANSILVANIEI. 41 loc. nr. 46 BAIA MARE.040 53. VICTORIEI. ap. nr. ALEEA SATURN. nr. ap. BUCURESTI. FLORE CHIRA V. str. CARAGIALE.480 23.339. nr. 35 BAIA MARE.640 10.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 176 . IOAN BRUMAR I. 6. REMUS CALIN CALUGARU M. 34. VALER BUCUR M. ap. ap.120 93. MUGURITA CHENDE A. nr.200 25.RARES. str. 2 A BAIA MARE. MARIANA TEODORA BOLOS T. 14 BAIA MARE. FLOAREA BREBAN P. ap. nr. str. 5 .662. 59 BAIA MARE.934.680 15.959. 19. V. 29. nr.607. VICTORIEI. ap.842. ap. nr. TEREZIA BOGDAN C. ap. 24. 57. str. str. ap.041. 25 BAIA MARE.720. ap. str. REMUS MITICA BUCUR G.320 21. VALER BENEA A.401. L. ap. nr.500 195. bd. str. 34 BAIA MARE. ALEEA ROMANA. ELENA ZENI BREBAN G. nr. nr. PETRE BURCANIUC V. nr. 2. 36 BAIA MARE. ap. str. BILASCU. SAT SUGATAG.178. 101. nr.070 16.683.910 21. 14 BAIA MARE. jud.584. nr. IOAN BOITOR N. nr. 36. 39 BAIA MARE. 4 BAIA MARE. 34. bd. TRAIAN. 23 A. TRAIAN. ROZALIA BOTIS GH.023. 13 BAIA MARE. nr.758. 63 BAIA MARE. ALECSANDRI. TRAIAN. DULFU. str. ap.000 33.400 63.083. 1 BAIA MARE. TINERETULUI. 7. BOCSOR WOLF.659. NAPRADEA. 34 BAIA MARE. ap.803. VIILOR. DECEBAL. 45 BAIA MARE.800 8.133. 35 BAIA MARE.460 44.600 386. 86 20. bd. nr. nr.320 6. bd. nr. PLUGARILOR. jud. str. 59 BAIA MARE. DUMITRU CAPRAR G. 30 loc. PIATA REVOLUTIEI.875. PETOFI. 59 BAIA SPRIE. KLARA BLIDAR GH. ap.957. str. str. ap.709. MARAMURES BAIA MARE. INDEPENDENTEI. nr. LETITIA BRICIOC C. bd. str.228.240 3. INDEPENDENTEI. 1.752. com. C. REPUBLICII. ap.DORIN MARCEL BENEDEK I. IOAN BREHAITA V. ap. 5 BAIA SPRIE. PORUMBESCU.630.640 18. nr. nr. SALAJ BAIA MARE. VASILE BODEA I.520 25. 91 C. bd. str. PERIAM. VASILE BONTO T. nr. ALEXANDRU PAUL BOGDAN T.000 18. IOAN CHENCEAN V. CONSTANTIN BOGDAN D. 14 BAIA MARE. nr.440 14.

ALEXANDRU COSTIN I.786. BUCURESTI.880 6. str. ap. BUCURESTI. 30 BAIA MARE. IOAN COTET I. str.215. nr. 2. IORGA. 24.182. ap. 5. ap. nr. TOMA COMAN S. 6.680 31. 5 loc. ap. TRAIAN. MANIU. GHEORGHE COSMA V. ap. PETRU CZETTELE E. REPUBLICII. str. nr. ap. str. ANGELICA COZA V. 21.364. COSBUC. 5.842.880 3.762. 12 BAIA MARE. str. 33. 11 BAIA MARE.200 16. bd.000 25. 47 BAIA MARE.060 45. 5. ap. IOAN CORODAN F. nr. VALENTINA CICIOC M. ap. jud. ELENA DANCIU V. MOLDOVEI. 55 BAIA MARE. 3. 72 BAIA MARE. str. str. nr. nr. MARIA CIOCOIET GH.320 51. nr. str. ap. bd.150 122. bd.080 15. 35. 2.880 10. TRAIAN. ap.498. PAMELA DIANA BAIA MARE. IOAN CIOCOIET S. PETRU CHIUZBAIAN S.266. ILEANA COLTA I.640 34.182.200 86. nr. TRAIAN. nr. ap. nr. 7 BAIA MARE.540 5. nr. UNIRII. str. ALEEA DOBROGEI. str. ap. MARIA CIRTITA V.250 33.813. 10 A. ap. INDEPENDENTEI.200 30. 7 BAIA MARE. str. nr. ap. TRANSILVANIEI. 30 BAIA MARE. nr. 5. ap. BUCURESTI. str. PETRU MAIOR. ap. ap.180 47. ALEEA NEPTUN. 6.320 42.875 40. VIORICA CIOARA V. IOAN CIRTIU ST. CRISTINA MARIA COMAN I. L. nr. ap. 34 BAIA MARE. COSBUC. 43 BAIA MARE.080 6.525. TRAIAN.378. 52 BAIA MARE. nr. 16 84.800 34.685. nr. TRAIAN. ap.640 29. 2. 13 BAIA MARE. nr. str. 33 BAIA MARE. 6. CORNELIA CIOCAN T. bd. nr. 26 C. 6 A. G. ap. 25 BAIA MARE. bd.088. 13 BAIA MARE. bd.786. ap. GHEORGHE CRISTEA L. str. 50 BAIA MARE.520 42. 26 C. 13 BAIA MARE. 2. str. CARMEN CECILIA CRISAN GH.CHIZBAIAN GH. 18. MANIU. GAVRIL COSMA I. IORGA. str. BUCURESTI. V. 52 BAIA MARE. 10. ap. LUCIA CODREA T. MELANIA COZA V. BABES. 52 BAIA MARE.533. ap. IOAN SUGARIU.070 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 177 .363. AGRISELOR. IOLANA CZETTELE C. bd. 54. IORGA. 20 BAIA MARE. 40 BAIA MARE.200 57. LILIANA FLOARE COMAN GH. 9 BAIA MARE. ap.424. nr. nr. IORGA. str.130 14. ap. str. IULIANA CUPSE P. str. 48 BAIA MARE. SOMESULUI. 62 BAIA MARE. 26. str. nr. nr. bd.112.171. TRAIAN.525. nr. AGRISELOR. PETRU IOSIF CSERNYESTYAN GH. LASZLO CULCEAN P. nr. I.480 17. nr. 39. nr.500 26. 6.850 51.915. VALEA ROSIE. 43 BAIA MARE. IORGA.540 1. ap. 25 BAIA MARE. bd.898.750 18. N. N. 5 BAIA MARE. 5 BAIA MARE. 77 BAIA MARE. 16 BAIA MARE. OITUZ. 21 BAIA MARE.160 50. nr. ap. MESTEACAN. ION SLAVICI. 6. G. nr. nr.462. ALEEA ZAMBILEI. nr. BOGDAN VODA.073. NISTRU. ap.400 50. str. EMILIAN COSMA V. BOGDAN VODA. ELENA MARIA CRISAN GH. MARIA ELENA COTET D. MARAMURES BAIA MARE. ap. 56 BAIA MARE.410. nr. IOAN CRISAN GH. ECATERINA COTET I. nr. IOSIF DABIJA C.800 71.389. 38 BAIA MARE. ap.964. REPUBLICII.892.010. ap. IOAN ZENO DANCIU I.960 46. CLAUDIA GEORGIANA CRISAN GH. bd.863.010 17.600 30. 55 BAIA MARE. N. ap. nr. 4 BAIA MARE. ILEANA COSMA G. ap.638. 28. nr.550 27. nr.802. 7 BAIA MARE. nr. IORGA. str. ap. 12. 38 BAIA MARE. I. ap. 6 BAIA MARE.960 24. nr.410 26. nr. nr. 49 BAIA MARE. 3.262.000 381. 4.304.800 56. 17 BAIA MARE. FLOARE VIORICA COSMA A.959.033. 7 BAIA MARE. 24. PLAIULUI. N. nr.869.520 20.439. ap. str.000 1.741. TOMA CURTUZAN I. VASILE COZMA I. ILEANA CIRTIU V. G. str. nr.860.567. N. ELISABETA CRISTEA P. IOAN CHIUZBAIAN GH.084. nr. CONSTANTIN ADRIAN DAN V. str. 49 BAIA MARE. COSBUC.520 52. bd. str. 6.420. ap. 6. N. 7 BAIA MARE. nr. bd. IOAN CICIOC T. bd. 2. ap. 26 D. str.910 16. ANA CORMOS I. 5. nr. FORESTIERULUI. ap. 2.040 115. 32 BAIA SPRIE. MARIA COPESTIUC P. nr.331.966.900 10. nr. REPUBLICII. 59 BAIA MARE. TRANSILVANIEI.348. str. bd. 59 BAIA MARE. bd. str. nr. nr. str.360 10. 28. str.761.340 20. REPUBLICII. MARCELA COSTE V. CARAGIALE. 26 D. MINERILOR. nr. str. ap.981. OVIDIU MARIUS CRISTEA G. str. I. 3. 24. ap.326. nr. bd.120 6.

MARCELA DANCIU I. VALER DENUT N. IOAN DERECSKEY I. STEFAN DINESCU G. VICTOR DOBRA I. IOAN DOBRA I. LIUTA DOBRICAN ST. DANIEL SIMION DOMIDE T. LUMINITA DOMOKOS I. IOSIF DRAGOMIR GH. CRISTIAN ADRIAN DRAGOMIR C. POMPEIU DRULE I. MALICA DULF T. VIORICA DUMITRAS G. EMILIA DUMITRASCU I. CLARA DUMITRASCU V.MIHAI DURUS GH. VIOREL EIZIKOVITS D. MIHAI ERNST I. MAGDALENA ESZENYI I. IMRE FABIAN A. ANTON DOREL FAICIUC V. VASILE FANATAN GH. TRAIAN GHEORGHE FARCAS G. AUREL FARCAU V. MARIA FAT V. DANIELA LENUTA FATUL V. AUREL VASILE FATUL I. VALER FEDER G. ROZALIA FEHER V. ANAMARIA FEHER I. STEFAN FILIPAS D. IOAN FILIPAN S. DANIEL MARIUS FILIPAN T. VICTORIA FLORIAN I. ROMULUS FOGARASI I. IOZSEF FUKSZ I. ISTVAN GAVRILAS I. LIA GHERMAN G. GEORGE GHEORGHEI D. GHEORGHE GHERZAN D. DAN RADU GHIRAN I. FELICIA MARCELA GHIRAN M. GHIZELA GHIRAN A. TATIANA GIURGIU I. AXENTE GOGA S. CAMELIA GOLOMAN V. COSTAN

BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 56 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3, ap. 21 BAIA SPRIE, str. DECEBAL, nr. 1, ap. 34 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 30 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43, ap. 6 BAIA SPRIE, str. CRISAN, nr. 51 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9, ap. 40 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 2, ap. 25 BAIA MARE, str. STEAMPULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 10, ap. 15 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 29 BAIA MARE, str. ALEEA.FILATURII, nr. 3 A, ap. 60 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 57, ap. 38 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 40 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 1, ap. 23 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 8, ap. 39 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 42 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 38, ap. 36 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 5, ap. 15 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 5, ap. 49 loc. DANESTI, com. SISESTI, nr. 9, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 24 loc. FINTEUSU MIC, com. SATULUNG, nr. 104, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 6 A, ap. 4 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 28, ap. 27 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 D, ap. 30 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 15, ap. 72 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA MARE, str. GEORGE ENESCU, nr. 7, ap. 15 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 5, ap. 4 ULMENI, str. AVRAM IANCU, nr. 6 BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 81 A, ap. 15 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 4 A, ap. 34 BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6, ap. 24 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 8, ap. 58 BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 4, ap. 79 BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 37 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. PETRU MAIOR, nr. 2, ap. 4 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 20, ap. 18 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 15, ap. 17 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 12 A, ap. 53

11.409.200 14.520.800 13.985.700 207.440.000 290.361.500 220.004.675 24.892.800 6.326.920 5.279.300 28.432.250 64.306.400 5.912.040 5.186.000 25.411.400 77.542.500 54.796.700 9.722.620 37.442.920 14.624.520 12.923.750 18.985.175 36.094.560 25.787.350 18.669.600 23.129.560 12.446.400 112.798.490 23.366.140 10.372.000 34.118.700 43.354.960 60.676.200 11.505.120 31.120.390 45.221.920 51.860.000 8.122.000 158.716.850 6.119.480 14.935.680 4.667.400 42.793.000 43.762.800 12.923.750 129.546.280 17.489.410 26.674.620

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

178

GRECU D. VERONICA GRIGOR I. ANA GRIGORE V. MARIA GROBEI I. MARIA GROBEI V. MARIAN GROBEI M. REMUS DACIAN GROBEI T. VIORICA GROZA F. MARIA HADI I. IOAN HALL V. MARIA HALL A. TAMAS VASILE HARIGA I. CORNEL HARIGA I. MIRELA HASNES L. BURDUHOS RADU HAVASI D. TIBOR JOZSEF HAVASI D. VALERIA HENTE I. IOAN HENTE A.LUCRETIA HENTE I. MARIUS NELU HEPCAL V. MONICA HICEA P. IOAN FLORIAN HICEA G. SAMFIRA HODOROG GH. FELICIAN HOJDA I. ANGELA HOJDA G. IOAN HOLHOS P. AUREL HORDAU I. IREN HORJE D. MARTA HORVAT A. AUREL HOTCA GH. MARIA HOTEA GH. MARIA HRIN N. VASILE IACOBUT N. ANAMARIA IACOBUT K. MARGIT IACOBUT I. NICOLAE IEPURE E. AXENTE ILIES GH. ANUTA ILIESCU P. LUDOVICA ILIESCU I. RUDOLF IMRE S. LASZLO IONESCU D. ELENA IONESCU M. NICOLAE IOSIP V. IOACHIM ITU V. ROZALIA IUGA V. MARIA VIORICA IVAN V. NICOLAE JAKO GH. CORNELIA JOIAN M. MARIA JURASCO V. FLOAREA KADAR A. JUDIT

BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 2, ap. 34 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 24, ap. 13 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap. 44 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 5, ap. 48 BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 3, ap. 9 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 24, ap. 40 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 42, ap. 34 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 32 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 18 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 9 BAIA MARE, str. HOLOSI SIMON, nr. 80 A BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. TRANDAFIRILOR, nr. 28 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 13 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 14, ap. 7 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 26 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 52, ap. 51 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 3, ap. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 16, ap. 121 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 5, ap. 5 BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 8, ap. 1 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 21, ap. 21 loc. SAT SUGATAG, nr. 66, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 28 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 30 BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 6, ap. 68 BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 10, ap. 29 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA SPRIE, str. CLOSCA, nr. 51 BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 89, ap. 45 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 11 A, ap. 36 BAIA MARE, str. GARII, nr. 25, ap. 24 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 3, ap. 57 BAIA MARE, str. ALEEA SATURN, nr. 2, ap. 58 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 5 BAIA MARE, str. 9 MAI, nr. 26 BAIA MARE, str. P. DULFU, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 14, ap. 26 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 47, ap. 58

38.630.475 10.372.000 23.715.250 35.462.770 53.349.240 52.728.900 57.484.840 15.350.560 92.755.150 79.713.690 44.044.140 103.555.500 70.204.750 21.711.900 60.915.000 50.762.500 71.562.380 129.237.500 12.923.750 33.096.350 31.017.000 42.389.900 17.321.240 33.977.280 17.589.520 27.919.375 38.376.400 11.460.140 16.177.800 41.117.625 22.092.360 28.934.625 73.641.200 225.072.400 32.153.200 14.520.800 18.669.600 444.958.800 655.510.400 65.483.625 101.525.000 101.525.000 7.052.960 6.629.855 26.302.000 36.674.000 26.193.450 2.800.440 5.704.600 3.733.920

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

179

KILEBER I. MARIA KLANICZA V. VASILE VICTOR KOBLICICA M. CATALIN ANDREI KOO I. IANOS KOO M. MARIA KRISZT L. LUDOVIC LAZAR V. IGNAT LAZAR V. VERONICA FLOARE LEHOCZI A. ELISABETA ELIZA LENGHEL L. ANDREI LICA L. CEZAR BOGDAN LINZENBOLD E. CSILLA MARIA LITAN S. CORNELIA LITAN V. VASILE LUCA I. VICTOR LUCACEL V. MARIA LUNG T. FLOARE LUNGOCI GH. ROZALIA LUPAN D. DUMITRU GRUIA LUPAN D. VASILE OLIMPIU LUPSE GH. GHEORGHE LUPSE I. VICTOR LUPUT G. NICOLAE MAGHIARI T. MARIA MAGUREAN I. ANA MAN I. SORIN MANESCU R. ROMEO MARC D. IOAN MARC I. LAURA MARCUS I. BENIAMIN MARCUS B. DANIEL MARCUS I. RODICA MARGINAS T. IULIANA MARIES I. DANIEL ADRIAN

BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 A, ap. 7 BAIA SPRIE, str. GUTINULUI, nr. 55, ap. 7 BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 6, ap. 16 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 1, ap. 53 BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 8, ap. 10 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 36 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 3, ap. 79 BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 1, ap. 24 BAIA MARE, str. ALEEA NEPTUN, nr. 1, ap. 44 BAIA MARE, str. ST. LUCHIAN, nr. 24 A BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 63, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 35 A, ap. 11 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 47 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 78 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 56 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 62 BAIA MARE, str. CRISULUI, nr. 5 BAIA MARE, str. FIRIZA, nr. 46 BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 1, ap. 49 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 65 BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 3, ap. 30 loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 370, jud. MARAMURES BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13, ap. 54 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 1, ap. 26 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 3, ap. 33 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2 A, ap. 17 loc. FERSIG, com. SATULUNG, nr. 76, jud. MARAMURES MARIS I. AURELIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 6 MATEI A. MARIA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 3, ap. 21 MATEI I. ROZICA SOMCUTA MARE, str. M. EMINESCU, nr. 2 MESAROS V. AURELIA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 6 B, ap. 5 MEZINGER I. VICTOR TAUTII MAGHERAUS, nr. 44 MICHNEA F. IOAN BAIA MARE, str. IULIU MANIU, nr. 28 MIHALY L. GHEORGHE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 19 MILU V. ALEXANDRINA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 5, ap. 21 MIRA I. VICTOR BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 4, ap. 44 MOCIAG I. SERGIU FLORIN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 8 A, ap. 20 MOJE A. ANTON BAIA MARE, str. MUNCII, nr. 14, ap. 17 MOLCEAN M. STEFAN BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 98, ap. 24 MOLDOVAN I. ALEXANDRU BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 MOLDOVAN GH.GHEORGHE BAIA SPRIE, str. DRAGOS VODA, nr. 69 MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 MOLDOVAN I. ILIE loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES

13.604.350 29.975.080 12.716.970 21.262.600 8.297.600 51.860.000 19.706.800 26.967.200 21.116.000 20.744.000 95.275.800 17.839.840 21.523.300 16.877.975 8.816.200 372.000 106.911.530 1.344.070 78.930.920 36.302.000 1.659.520 51.724.200 415.502.320 11.201.760 5.289.720 101.525.000 13.483.600 28.626.720 24.477.920 25.930.000 29.663.920 20.744.000 17.528.680 34.325.480 32.162.540 9.438.520 137.325.280 71.067.500 62.958.040 62.232.000 34.325.480 15.405.110 33.746.720 11.370.800 24.166.760 20.432.840 8.401.320 100.073.300 4.467.100 48.601.800

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

180

MOLDOVAN V. IOAN MOLDOVAN I. IOAN CRISTIAN MOLDOVAN I. MARIANA BIANCA MOLDOVAN A. MIHAELA MOLDOVAN V. MORICA MOLDOVAN GH. NICOLAE MOLDOVAN I. RAVECA MOLDOVAN V. REGHINA MOLDOVAN F. VIORICA MOLNAR Z. ACATIU MARIUS MORAR S. MARIN MORTAN GH. GHITA DORIN MOSTIS E. VIORICA MURESAN A. ADRIANA AURICA MURESAN P. ANA MURESAN A. AUREL MURESAN I. ANA MURESAN ST. ILEANA MURESAN N. IOAN MURESAN V. LIVIU MURESAN G. MARTA MURESAN G. MARIA MURESAN GH. ROZALIA MURESAN Z. ZOLTAN NAGHI E. ELENA ANA ELISABETA NAGY GH. IRINA NASTAI I. ANA NASTAI D. MARIANA FLORICA NECHITA N. STEFAN NECHITA D. VASILE NICHITA A. AURELIA NICOARA D. ANGELA NICOARA D. DOREL NICOARA I. EMILIA NICULESCU T. ILEANA NISTEA A. VICTORIA OANEA I. MARIA ONISOR I. IOAN ONT T. IOAN ORBAN L. IOSIF OROS E. FLAVIU EMIL OSAN I. DORIN OSAN G. IOAN OSAN G. MIHAELA PADUREAN I. LENUTA LUCIA PAIER A. MARIA PASCA GH. ARGHIL STEFAN PASCA GH. CAMELIA PASCA V. CORNEL PASCA S. IONEL DAN

BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA MARE, str. GARII, nr. 23, ap. 24 loc. CICARLAU, nr. 446, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 16 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 26, ap. 89 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3 A, ap. 33 BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8 A, ap. 3 BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 139 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 23 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 2, ap. 17 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 19, ap. 21 GHERLA, str. FAGULUI, nr. 8, ap. 6, jud. CLUJ BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 52 BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 18, ap. 5 BAIA MARE, str. ALEEA DOBROGEI, nr. 1, ap. 21 BAIA MARE, str. TRENULUI, nr. 26 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 52 BAIA MARE, str. 8 MARTIE, nr. 30 loc. BAITA, nr. 349, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 6 A, ap. 35 BAIA MARE, str. HORTENSIEI, nr. 7, ap. 29 BAIA MARE, str. V. BABES, nr. 29, ap. 67 BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 2, ap. 99 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. GARII, nr. 3 A, ap. 24 BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 2, ap. 73 BAIA MARE, str. GH. BILASCU, nr. 19, ap. 5 BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 120, ap. 8 BAIA MARE, str. DELAVRANCEA, nr. 26, ap. 4 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, str. ALEEA FILATURII, nr. 5, ap. 62 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 33, ap. 95 TARGU LAPUS, str. ROGOZ, nr. 310, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. MATEI BASARAB, nr. 1, ap. 10 VULCAN, str. PARC OCTOGON, nr. 3, ap. 25, jud. HUNEDOARA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 2, ap. 3 BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 9 A, ap. 28 BAIA MARE, str. ZORILOR, nr. 53 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 20, ap. 16 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 24, ap. 50 BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 18, ap. 19 BAIA MARE, str. MOTORULUI, nr. 8, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 12, ap. 36 BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 20, ap. 8 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 BAIA MARE, str. MOLDOVEI, nr. 11, ap. 10

15.939.425 12.183.000 17.665.350 52.378.600 58.290.640 63.153.700 49.257.930 9.542.240 28.223.950 29.352.760 22.081.900 53.312.080 50.762.500 20.536.560 10.060.840 20.744.000 40.139.640 5.279.300 11.824.080 51.133.960 11.472.325 9.084.480 16.967.200 24.477.920 28.427.000 4.148.800 10.372.000 1.550.850 25.930.000 69.907.280 10.339.000 17.736.120 23.025.840 14.475.260 34.123.880 11.409.200 90.028.960 44.599.600 62.232.000 48.229.800 43.623.240 31.116.000 25.381.250 10.964.700 50.254.875 3.319.040 24.772.100 11.366.320 21.781.200 17.632.400

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

181

PASCA C. RAUL VASILE BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 33 C, ap. 53 PATCA I. ALINA EMILIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 34 PATCA I. ALIN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 34, ap. 8 PERNES GH. TEODOR BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A PETCAS I. DORINA BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETCAS A. VASILE BAIA MARE, str. ANA IPATESCU, nr. 1, ap. 15 PETRI ST. ANA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 27 PETRUS S. VIOREL BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 2, ap. 27 PICU P. ADRIAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 6, ap. 12 PICU T. SILVIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 26 PINTEA F. FLOAREA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 5, ap. 55 POCOL D. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 30 POGACIAS GH. CRISTIAN DANIEL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 28 POP P. ANCUTA loc. BOERENI, nr. 77, jud. MARAMURES POP V.CIPRIAN VALER BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP ST. DANIELA RAMONA BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP V. DIANA RAMONA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP G LUCIA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 5, ap. 43 POP G. CLARA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 5 POP G. FLOARE BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP G. GRIGORE ROMEO BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 4, ap. 3 POP I. GHEORGHE BAIA MARE, str. ALEEA NOUA, nr. 1, ap. 30 POP I. IOAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 4, ap. 62 POP G. LUCICA loc. BERINTA, nr. 123 A, jud. MARAMURES POP M. MIRCEA IOAN BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 37 POP P. NITA loc. SAT SUGATAG, nr. 44, jud. MARAMURES POP O IOAN BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 3, ap. 2 POP S.OTILIA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap. 1 POP ST. OCTAVIAN BAIA MARE, str. CUZA VODA, nr. 6, ap. 6 POP M. TEREZIA ECATERINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 40, ap. 33 POP I. VASILE BAIA MARE, str. BOGDAN VODA, nr. 3, ap. 12 POP D. VIORICA FLAVIA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap. 45 POP V. VIORICA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 34, ap. 56 POP P.VIRONICA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 36, ap. 60 POPP F. ZOLTAN BAIA MARE, str. STEFAN CEL MARE, nr. 5 PRICOP S. FELICIA RELI BAIA MARE, str. PETRE DULFU, nr. 3, ap. 19 PRICOP M. NICOLAE BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 25, ap. 25 PTEANCU M. MARIA BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 58 PUSCAS M. AUGUSTIN BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 PUSCAS A. LUCIAN AUGUSTIN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 54, ap. 5 PUSCAS E. SILVIA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 12 RATIU I. ANA BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RATIU T. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 11, ap. 16 RAVAGNANI M. RENNER BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 43 A, ap. 3 RISCO P. VASILE BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 12, ap. 24 ROATIS V. FLOARE BAIA MARE, str. VICTORIEI, nr. 90 A, ap. 22 ROGOJAN A. AUREL BAIA SPRIE, str. MESTEACANULUI, nr. 96 ROGOZSAN I. REGINA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 2, ap. 4 ROMAN D. ECATERINA TAUTII DE SUS, str. VIILOR, nr. 1, jud. MARAMURES ROMAN N. GHEORGHE loc. SASAR, com. RECEA, nr. 507, jud. MARAMURES

23.751.880 305.974.000 103.720.000 24.366.000 8.401.320 21.988.640 59.189.075 24.331.320 19.041.580 39.003.440 8.816.200 16.595.200 9.644.875 8.629.625 3.045.750 29.805.150 9.137.250 12.653.840 12.238.960 34.538.760 20.225.400 48.489.910 11.616.640 26.448.600 67.720.450 74.056.080 3.111.600 7.340.690 54.038.120 18.009.660 19.038.280 3.215.320 31.472.750 91.101.570 41.666.170 4.978.560 11.409.200 28.616.820 40.610.000 50.051.825 49.950.300 31.116.000 24.892.800 726.040 2.434.400 265.315.760 8.277.800 20.559.025 7.237.300 20.678.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

182

ROMAN P.IOAN

TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN Z. IUDITA MARIA BAIA MARE, str. BUJORULUI, nr. 16 ROMAN I. LIVIU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 56 ROMAN I. NICOLETA MARIA TARGU LAPUS, str. STADIONULUI, nr. 8, jud. MARAMURES ROMAN N. RADU PETRICA BAIA MARE, str. DRAGOS VODA, nr. 6 B, ap. 9 ROMAN I. SORIN DAN BAIA MARE, str. VIILOR, nr. 1 ROSIANU GH. IRINA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 1, ap. 62 RUS V. GHEORGHE SILVIU BAIA MARE, str. PASUNII, nr. 3, ap. 29 RUS GH. VASILE loc. BAITA DE SUB CODRU, str. HUTA, nr. 74, jud. MARAMURES SABACEAG A. IOAN BAIA MARE, str. PALTINISULUI, nr. 65, ap. 10 SABAU I. MARIA IUDITA BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 6, ap. 46 SACALOS E. AURICA BAIA MARE, str. CALEA TRAIAN, nr. 4 A, ap. 40 SALAJAN L. ELISABETA BAIA MARE, str. ALEEA AURORA, nr. 8, ap. 12 SASARAN GH. FLORICA IULIANA TAUTII MAGHERAUS, nr. 229 SASARAN F. MIHAI BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASARAN A. STELA GABRIELA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 A, ap. 12 SASU V. RODICA BAIA MARE, str. GRANICERILOR, nr. 104, ap. 12 SAYNELIK I. GAVRIL ANDREI BAIA MARE, str. SIMION BARNUTIU, nr. 10 SCOBEA H. ION BAIA MARE, str. VASILE LUCACIU, nr. 64 A SCODIHOR A. ALEXANDRA BAIA MARE, str. TINERETULUI, nr. 7, ap. 3 SEBESTYEN N. AURICA BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 4 A, ap. 30 SERBAN G. GAVRIL BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 17, ap. 20 SEVASTIADIS S. ADRIAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS I. COSTINA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SEVASTIADIS C. STERIOS BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 15 B, ap. 8 SGARTA G. MARIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap. 40 SIDOR I. STEFAN BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 13 A, ap. 2 SILAI C.ORSOLYA BAIA MARE, str. OLTENIEI, nr. 4, ap. 2 SIMULE I. IOAN BAIA MARE, str. VLAD TEPES, nr. 7, ap. 16 SITAR I. IOAN MIRCEA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 8, ap. 37 SITAR I. RODICA loc. CICARLAU, nr. 451, jud. MARAMURES SOROS GH. IOAN BAIA MARE, str. PROGRESULUI, nr. 58, ap. 18 STRAUT V. ANA BAIA MARE, str. METALURGIEI, nr. 6 SUCIU N. ADELA MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 26 B, ap. 9 SUCIU D. MARIA BAIA MARE, str. GHIOCEILOR, nr. 4, ap. 28 SUKET K. GYONGYI EDITA BAIA MARE, str. MARASESTI, nr. 3, ap. 10 SUKET N. NICOLAE BAIA MARE, str. G. ENESCU, nr. 3, ap. 42 SURDUC I. GHEORGHE BAIA MARE, str. I. SLAVICI, nr. 4, ap. 47 SZABO GH. VALERIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 21, ap. 21 SZENTESI I. ALEXANDRU BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 11, ap. 78 SZILAGYI S. ROZALIA BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZILAGYI V. SIGHISMOND BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 1, ap. 43 SZORATI L. ELENA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 4, ap. 8 SZTRAKA A. ANTON loc. BAITA, nr. 8, jud. MARAMURES TAMAS N. IOACHIM BAIA MARE, str. C. PORUMBESCU, nr. 3, ap. 36 TAMASAN G. SILVIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 19, ap. 63 TARTA N. RAMONA FLORENTINIA loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 190, jud. MARAMURES

64.098.960 LEI 34.945.820 LEI 82.976.000 LEI 1.555.800 LEI 52.378.600 7.650.860 5.279.300 112.022.320 56.069.640 39.206.160 7.260.400 60.529.680 11.512.920 25.847.500 5.186.000 46.525.500 163.462.720 16.906.360 304.575.000 10.372.000 13.159.360 5.704.600 31.116.000 145.208.000 103.720.000 6.193.025 7.208.275 63.018.880 74.574.680 23.129.560 3.215.320 19.145.320 25.100.240 110.209.760 5.686.450 155.537.120 26.967.200 78.681.875 20.914.150 32.878.020 414.880 10.579.440 6.326.920 48.593.300 84.531.800 10.994.320 56.588.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

183

TARTA V. ROZALIA

loc. MOGOSESTI, com. SATULUNG, nr. 110, jud. MARAMURES TATAR GH. MARIA loc. RECEA, str. ULITA MARE, nr. 269, jud. MARAMURES TATARAN I. FLOARE BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 4, ap. 39 TAUBER ST. MIRELA STEFANIA BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TAUBER E. RIHARD BAIA MARE, str. ANDREI MURESAN, nr. 12 A TELEANU C. IOAN BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TELEANU L. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 30, ap. 68 TENTES A. STEFAN BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTES A. ALEXANDRU BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 2 B, ap. 4 TENTIS GH. CARMEN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TENTIS G. MARIA BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 8, ap. 39 TIMIS P. LUCIA BORSA, str. STRANDULUI, nr. 1 TINTELECAN A. CONSTANTIN BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 28, ap. 98 TOADER T. AUREL BAIA MARE, str. T. VLADIMIRESCU, nr. 58 TODEREAN A. TEODOR BAIA MARE, str. AVIATORILOR, nr. 3 A, ap. 3 TODORUT V. EUDOCHIA BAIA MARE, str. CULTURII, nr. 13, ap.15 TOMA GH. FLORENTINA BAIA MARE, str. ALEEA JUPITER, nr. 2, ap.198 TOROK L. FRIDERIC IOSIF BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TOROK F. KATALINA BORBALA BAIA MARE, str. FLORILOR, nr. 2, ap.24 TRIF P. ILEANA BAIA MARE, str. VALEA OSENILOR, nr. 10 TURA A. ONORICA DANIELA BAIA MARE, str. VALEA ROSIE, nr. 30 ULICI GH. ANUTA BAIA MARE, str. PIATA REVOLUTIEI, nr. 5, ap.48 UNGUR A. RODICA ANA CLUJ NAPOCA, str. TATRA, nr. 8, ap. 7 VAGO P. MONICA LIA BAIA MARE, bd. DECEBAL, nr. 5, ap. 44 VAIDA B. AURICA ETEL BAIA MARE, str. TIBLESULUI, nr. 23 VALEAN I. ADRIANA OTILIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 24, ap. 17 VALEAN GH. FLORINA TEODORA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 22, ap. 74 VANCEA V. MARIA BAIA MARE, bd. TRAIAN, nr. 27, ap. 12 VANCEA P. PETRU BAIA MARE, str. I. L. CARAGIALE, nr. 8, ap.51 VARADI A. JENO BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 6 B, ap.40 VASCU I. SILVIU BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.12 VASOC C. COSTELA CARMEN loc. SUCIU DE JOS, nr. 318, jud. MARAMURES VERDES GH. FELIX BAIA MARE, str. GARII, nr. 16, ap.35 VERES A. GRETA BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VERES GH. TIBOR NANDOR BAIA MARE, str. G. COSBUC, nr. 30, ap.43 VEZENTAN I. CORNELIA BAIA MARE, str. MINERVA, nr. 15, ap.1 VID V. LIVIA BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VID I. LUCIAN BAIA MARE, str. PETRU RARES, nr. 6, ap.13 VINT P. VASILE loc. CICARLAU, nr. 5, jud. MARAMURES VISOVAN P. VARVARA BAIA MARE, bd. INDEPENDENTEI, nr. 16, ap. 80 VLAICU F. IOAN BAIA MARE, bd. UNIRII, nr. 5, ap. 22 VLAICU G. MARIA BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 7, ap. 20 VOIE A. AUREL BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE GH. MINERVA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 VOIE A. MONICA BAIA SPRIE, str. FORESTIERILOR, nr. 45 ZAPARTAN GH. AUREL BAIA MARE, str. N. IORGA, nr. 2, ap.57 ZETE D. GEORGELA BAIA MARE, bd. REPUBLICII, nr. 56, ap. 69 ZETE I. MARIA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 303, jud. MARAMURES ZETE ST. MIHAELA loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 334 A, jud.

93.138.450 LEI 2.074.400 LEI 14.602.410 20.305.000 38.884.075 19.188.200 19.188.200 105.922.920 72.085.400 14.213.500 9.137.250 23.648.160 12.510.190 279.980.120 50.144.150 2.377.970 15.508.500 50.762.500 48.224.375 10.964.700 12.716.970 64.721.280 79.034.640 26.863.480 6.203.400 3.837.640 6.223.200 35.049.110 12.135.240 12.446.400 53.104.640 10.994.320 11.512.920 58.705.520 45.429.360 12.406.800 41.860.000 51.860.000 8.090.160 101.752.920 103.196.580 64.468.375 33.807.825 34.924.600 726.040 29.560.200 14.728.240 1.037.200 1.037.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

184

ZETE D. VIRGIL DUMITRU ZLAMPARET GH. GRIGORE ZLAMPARET GH. IOAN ZLAMPARET G. ROZICA M?RMUREANU F.MARCEL ALEXANDRU Din judeţul Vrancea:

MARAMURES loc. ILBA, com. CICARLAU, nr. 335 A, jud. MARAMURES BAIA MARE, str. OITUZ, nr. 9, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, str. TRANSILVANIEI, nr. 8, ap.17 BAIA MARE, bd. BUCURESTI, nr. 1, ap. 12

10.372.000 LEI 14.685.360 17.162.740 12.406.800 66.583.160 LEI LEI LEI LEI

Numele şi prenumele Achim Adriana Andronic G. Stefana Andronic I. Costel Andronic I. Ioan

Domiciliul Suma Focsani, Jud. Vrancea 9.853.400 Bolotesti, Jud. Vrancea 53.104.640 Bolotesti, Jud. Vrancea 50.615.360 Bolotesti, Jud. Vrancea 22.818.400 Bld. Unirii, nr. 6, bl. A3, sc. 2, ap. 27, Focsani, Jud. Anton S. Dumitru Vrancea 69.492.400 Str. Mitropolit Varlaam, nr. 4, bl. S1, sc. 1, et. 2, ap. 9, Apostol V. Margareta Focsan 14.728.240 Apostu R. Marin Str. Teiului, nr. 2, bl. H, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 12.031.520 Ardeleanu I. Adriean Focsani, Jud. Vrancea 104.757.200 Str. Comisia Centrala, nr. 15A, ap. 52, Focsani, Jud. Ardeleanu I. Vasilica Vrancea 7.260.400 Ardeleanu N. Lenuta Focsani, Jud. Vrancea 7.424.960 Ardeleanu St. Ileana Vulturu, Jud. Vrancea 7.364.120 Ariton G. Niculina Str. Cetatea Craciuna, nr. 3, Focsani, Jud. Vrancea 68.040.320 Str. Dornisoarei, nr. 5, bl. 5, sc. 2, ap. 9, Focsani, Jud. Ariton I. Lucian Vrancea 180.369.080 Str. Intr. Cuza-Voda, nr. 20, bl. 20, ap. 3, Focsani, Jud. Bacioiu A. Valentina Vrancea 71.067.500 Bacioiu G. Marcel Str. Agriculturii, nr. 20, Focsani, Jud. Vrancea 71.067.500 Badica Elisabeta Maicanesti, Jud. Vrancea 35.014.480 Balica G. Victor Valentin Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 13, Focsani, Jud. Vrancea 105.544.080 Baluta Bogdan Focsani, Jud. Vrancea 12.861.280 Baluta I. Arsenia Str. Dr. Petru Groza, nr. 3, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea 48.333.520 Bancila C. Vasile Str. Eroilor, nr. 10, bl. C, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea 14.002.200 Bartolomei C. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea 7.467.840 Batrolomeu C. Vasile Str. Mare a Unirii, nr. 6, ap. 12, Focsani, Vrancea 29.041.600 Bertea T. Nadia Str. Libertatii, nr. 4, ap. 1, Panciu, Jud. Vrancea 9.231.080 Bizna I. Ion Str. Micsunelelor, nr. 3, Cimpineanca, Jud. Vrancea 111.720.800 Bodea G. Nicolae Str. Plopilor, nr. 8, Panciu, Jud. Vrancea 109.943.200 Boloboceanu G. Gheorghe Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 50.822.800 Boloboceanu T. Anica Str. Plevnei, nr. 19, ap. 19, Focsani, Jud. Vrancea 56.734.840 Bordeanu A. Oana Focsani, Jud. Vrancea 32.775.520 Bors D. Mihai Focsani, Jud. Vrancea 77.478.840 Bors I. Viorica Str. Mare a Unirii, nr. 35, ap. 7, Focsani, Jud. Vrancea 71.670.520 Bunghez I. Gheorghe Soveja, Jud. Vrancea 58.083.200 Butnaru P. Natalia Focsani, Jud. Vrancea 137.117.840 Buture M. Constantin Str. Pictor Grigorescu, nr. 43, ap. 6, Focsani, Vrancea 31.116.000

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

185

Str. Republicii, nr. 16, bl. 20, ap. 12, Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Ion Antonescu, nr. 6, bl. 9, ap. 31, Focsani, Jud. Cilt I. George Vrancea Capra V. Alexandru Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 4, bl. 4, ap. 2, Focsani, Jud. Caragata G. Valerica Lili Vrancea Str. Arhitect Ion Mincu, nr. 10Bis, ap. 2, Focsani, Jud. Cherciu G. Ion Vrancea Str. Doctor Telemac, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Chiper D. Constantin Cata Vrancea Chiper D. Maria Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Chiper Gh. Romica Str. Eroilor, nr. 6, bl. E, ap. 10, Focsani, Jud. Vrancea Str. Petre Liciu, bl. 9, et. 3, ap. 12, Focsani, Jud. Chiriac V. Neculai Vrancea Str. Mare a Unirii, nr. 34, bl. 34, ap. 15, Focsani, Jud. Chirita D. Neculai Vrancea Chirita G. Dorina Magdale Focsani, Jud. Vrancea Chirita I. Ioana Al.1 Iunie, nr. 4, bl. B5, ap. 12, Focsani, Vrancea Ciorasteanu S. Cristian Focsani, Jud. Vrancea Cirnu S. Aurelian Focsani, Jud. Vrancea Str. Greva de la Grivita, nr. 9, ap. 13, Focsani, Jud. Ciulinaru R. Ioan Vrancea Coman A. Marita Bld. Bucuresti, nr. 23, ap. 30, Focsani, Jud. Vrancea Coman G. Vasile Str. D. Zanfirescu, nr. 6, ap. 10, Focsani, Vrancea Coman I. Tabita Str. Unirii, nr. 1Bis, Ramnicu-Sarat, Jud. Buzau Constantin I. Nica Rimniceni, Jud. Vrancea Coseru V. Maria Str. E. Racovita, nr. 1A, ap. 39, Focsani, Vrancea Str. Unirea Principatelor, nr. 5, ap. 12, Focsani, Jud. Cosor G. Eliza Vrancea Costin I. Eugenia Bld. Unirii, nr. 51, bl. C, ap. 14, Focsani. Jud. Vrancea Covasa V. Dorina Str. Marasesti, nr. 2, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Craita A. Lascarache Ivesti, Jud. Galati Craita P. Aneta Ivesti, Jud. Galati Str. Ghe. Pastia, nr. 5, bl. 7, sc. 1, ap. 11, Focsani, Jud. Cruceanu M. Anica Vrance Dabija Tudora Focsani, Jud. Vrancea Str. M. Varlaam, nr. 3. Bl. 3, ap. 13, Focsani, Jud. Dantis C. Ioana Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita A. Ioan Vrancea Diaconita G. Alecu Tifesti, Jud. Vrancea Str. Poienitei, nr. 12, bl. 12, ap. 11, Focsani, Jud. Diaconita M. Georgeta Vrancea Diaconu S. Costel Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu S. Lucian Str. Dogariei, nr. 37, Focsani, Jud. Vrancea Diaconu T. Simion Str. Dogariei, nr. 29, Focsani, Jud. Vrancea Dima Geta Str. Mare a Unirii, nr. 26A, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu M. Maria Vrancea Str. 1 Decembrie 1918, bl. 13, ap. 14, Focsani, Jud. Dinu P. Leonte Vrancea Dinu S. Constantin Str. Barsei, nr. 6A, bl. L1, ap. 39, Focsani, Jud. Vrancea Dinu Toader Str. Telemac, nr. 1, ap. 5, Focsani, Jud. Vrancea Calciu T. Sterica

120.211.480 104.757.200 31.634.600 3.630.200 31.427.160 5.600.880 41.488.000 31.116.000 36.198.280 53.787.800 21.116.000 7.571.560 158.795.320 25.100.240 78.516.040 4.771.120 171.138.000 18.773.320 20.078.800 16.906.360 47.088.880 9.942.600 6.223.200 233.370.000 209.514.400 32.153.200 16.698.920 22.256.920 162.942.640 59.535.280 217.812.000 15.869.160 60.157.600 42.940.080 116.581.280 113.884.560 67.418.000 103.720.000 173.695.200

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

186

Dobrin G. Mihail Dogaru I. Ionel Dogaru N. Ion Dogaru Stanica

Straoane, Jud. Vrancea Str. Republicii, nr. 79, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Focsani, Jud. Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir A. Niculina Vrancea Str. Ghinea Dorinel, nr. 11, bl. 11, ap. 15, Focsani, Jud. Dragomir C. Marin Vrancea Dragna I. Geles Dtr. Prof. Stere, Nr. 74, Focsani, Jud. Vrancea Drilea E. Maria Str. Revolutiei, nr. 6, ap. 9, Focsani, Jud. Vrancea Duca A. Daniel Cornel Str. Ghioceilor, nr. 7, Focsani, Jud. Vrancea Duca I. Lucia Focsani, Jud. Vrancea Dumitrescu D. Silviu Corn Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 3, bl. 3, ap. 2, Focsani, Jud. Dumitrescu I. Radita Veancea Dumitrescu Lenuta Bld. Unirii, nr. 10, bl. G1, ap. 56, Focsani, Jud. Vrancea Dumitriu Gh. Mitrita Str. Garii, nr. 19, bl. 19, ap. 4, Focsani, Jud. Vrancea Dumitru I. Geta Focsani, Jud. Vrancea Aleea Valhuta, nr. 14, bl. 14, ap. 8, Focsani, Jud. Dumitru Maria Vrancea Dumitru T. Ion Bld. Unirii, nr. 37, bl. 37, ap. 26, Focsani, Jud. Vrancea Enache D. Ioana Enache S. Zamfir Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Daniela Veancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, sc. 1, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Iuliana Vrancea Str. Stefan Cel Mare, nr. 5, et. 7, ap. 26, Focsani, Jud. Ene Stefan Veancea Enoiu N. Marian Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu P. Vasilica Str. Grigore Ionescu, nr. 41, Focsani, Jud. Vrancea Enoiu T. Emil Padureni, Marasesti, Jud. Vrancea Fighic V. Anica Str. Ecaterina Varga, nr. 22, Focsani, Jud. Vrancea Filoti T. Georgeta Aleea Florilor, nr. 1, ap. 71, Focsani, Jud. Vrancea Gaina T. Silvia Focsani, Jud. Vrancea Gaita D. Natalia Str. Teiului, nr. 4, ap. 1, Focsani, Jud. Vrancea Geambasu Fanel Str. Rarau, nr. 2, bl. 2, ap. 2, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghe I. Catrina Oborul de Vite, Focsani, Jud. Vrancea Gheorghita G. Maria Bld. Brailei, nr. 2, ap. 25, Focsani, Jud. Vrancea Str. Gh. Magheru, nr. 1, bl. 1, ap. 16, Focsani, Jud. Gheorghiu D. Danut Vrancea Ghitau I. Constantin Str. Ghe. Pastia, nr. 3, ap. 40, Focsani, Jud. Vrancea Glod I. Neculai Str. I. Creanga, nr. 12, Focsani, Jud. Vrancea Gugonea Iacob Str. Lupeni, nr. 2, bl. 2, ap. 18, Focsani, Jud. Vrancea Gorciu P. Gabriel Doru Str. Cimpului, nr. 14, ap. 3, Focsani, Jud. Vrancea Str. Tanasescu, nr. 9, bl. 9, ap. 8, Focsani, Jud. Gorciu V. Petrica Vrancea Gorghiu G. Maria Str. Tabacari, nr. 2, Adjud, Jud. Vrancea Grama I. Laurentiu Grigoriu I. Antoneta Str. Cotesti, nr. 23, Focsani, Vrancea Gruiea I. Florea Focsani, Jud. Vrancea Hagiu C. Ion Virtescoiu, Jud. Vrancea Harja G. Eugeniu Luminita Str. Mr. Ghe. Pastia, nr. 10, bl. 6, ap. 4, Focsani, Jud.

86.087.600 14.520.800 7.882.720 20.744.000 89.302.920 89.406.640 45.491.600 27.589.520 51.860.000 15.558.000 11.927.800 53.934.400 17.943.560 64.410.120 249.031.720 2.074.400 20.744.000 67.513.670 88.220.500 77.063.960 108.906.000 107.868.800 16.955.960 36.289.890 14.888.160 0 23.025.840 32.049.480 32.049.480 24.685.360 74.885.840 42.640.500 21.884.920 61.194.800 6.223.200 70.529.600 144.170.800 13.587.320 7.943.560 190.741.080 35.429.360 25.411.400 41.488.000 120.107.760

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

187

13. Anica Leica I. Vrancea Vrancioaia.640 10.800 19. nr. Duliu Zamfirescu. 15. Independentei. Constanta Marin T.372. 60. nr. Muncitori. Mare a Unirii. Jud. nr. Focsani. Scarlat Tirnavitu. Unirii. nr. 1.098.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 188 . Focsani. Jud. Vrancea Focsani. Vrancea Str. Jud. ap. Focsani. C. G2.760 154. 1. Elisabeta Mihalache M.400 8.960 120. ap. 126. bl. Neculai Iordache I. nr. Jud.640 73. 8.200 40. Vrance Focsani. ap. 11.640 6. 4.440 49.920 11. Maria Mosescu Constantin Vrancea Str. Cimpineanca.601. Vrancea Bld. Jud. 1. Vrancea Focsani. Jud. 16. 16.400 278. Elena Ion N. ap.997. 1. Focsani. ap. Stefana Moldoveanu V. 70.616. Focsani. Focsani. bl. nr. 18.200 54. Jud. Jud. Georgeta Manolache C. nr. Focsani.425 101. nr. Ludmila-Lenuta Jurca V. Jud. Vrancea Str. Neculai Mazarel M. Vrancea 16. Vrancea Str. Jud. Vrancea Bld. Mariea Ionita D.520 48. 16. 5. Vrancea Bld.680 35. ap. 1. Focsani.290. Garofita Iordache N. Vrancea Str. Jud. Tabacari. nr. ap.932. nr. Jud. Vrancea Focsani. 8. Jud. 51. Vrancea Str. ap.472. Viorica Marcu C. Elena Lazar P. nr. Jud. bl. Ovidiu Ivan N. Mare a Unirii.786. Jud. 4. Focsani. nr. Jud. nr. 11.024.756.800 39. ap.135.200 20. 4. nr. 3.240 46. Vrancea Str. 43.200 20.969. Vrancea Str.267. Olga Marin T.078. 28.182. Vrancea Str. 32. Vrancea Str. ap. Focsani. 2. ap.833.480 320.920 12. Arh. ap. Focsani. Focsani. Arhitect Ioan Mincu. sc. Matei Lupu I. Focsani. H2. Jud. bl. Jud. 36. Panduri. Cimpineanca. 4. Aurel Manea I.595. Niculina Kellerman I. Vrancea Bld. 1.240 30.360 56. Focsani. nr. nr. 3.680 14. bl. Vrancea Aleea Stadionului.880 11. Jud. 9. 12. Jud. Sofia Medeleanu C. nr. Mincu. Vrancea Str. Jud.183. nr.200 39. Elena Mocanu Marioara Mocanu S. 1. nr. Focsani. Vrancea Focsani. Gheorghe Midvighi D. 50. ap. Nicuta Macrinoiu S. nr.800 32. Mariuca Miu N. Vran Str. Jud. Vrancea Str. Milcov. 39. Trotusului. Focsani.400 29.800 30.305. Plevnei. Jud. Marioara Mandru I. bl. Focsani.952. Jud. Mare a Unirii. B1. Focsani. Jud. Jud. 33. 1. Vrancea Focsani. 26. Dornisoarei. nr. Vrancea Focsani.000 60. Focsani. nr. 15.779. Vrancea Str. Ju Str. 51.079. Marlena Macrinoiu M. Jud.294. ap. Vrancea Str. Mariana Mocanu V.975. Vrancea Str. Arges. bl. 50. 59. Focsani. Focsani. 5.260. et.200 16. Jud. I. Jud. ap. ap. Vasile Marinschi G. 14. Vrancea Str.155. 16. 10. 25.000 7. Gheorghe Lazar V.770. nr. Dudului. Focsani. 59. bl. 10. bl. bl. Jud. Neculina Iorga T. Focsani.188. Stefan Moclea D. nr.499. ap.800 131.Hirsu C. Jud. 1. Vrancea Str. 4.358. Marian Hirsu Z. Jud. Voica Maritia Ioan Romulus Maxim G. Unirii. Jud. Vrancea Str. Jud. Focsani. bl. Vrancea Str. Piata Independentei. ap. Unirii. Vrancea Focsani. Dornisoarei. Jud. Teiului. Jud. Focsani. M. nr. bl. Jud. Unirii. 33. 70. 1. nr. 28.595. 1.105. Vrancea Str.121. Vrancea Vrancioaia. Kogalniceanu.400 96. bl. Victor Mitrofan V.080 10. Vrancea Focsani. C.275.440 105. Dornisoarei. 104. Focsani. 39.932. nr.560 77. 3. Focsani.225.480 168. Unirii.920 30. bl. Jud. Valerica Mazarel T. nr.516. Mare a Unirii. Vrancea Str.908. 9. ap. ap. ap.430. nr. Vrancea Str. 43. Jud. 7. Vrancea Str. Jud. Cornelia Manea C.000 48. Florica Maftei I. ap. Georgeta Iordache C. nr. ap.008. Focsani. Dudului.

Florin Nicolau Gh.540. Dobrogeanu Gherea. 9. Vrancea Str. 51. Rodica Paise G. 10. 134. ap.550. Focsani.800 51. 4. bl. 25. Tabacari. Focsani. Vrancea Bld.116.560 2. Focsani. Republicii. 21. ap. Jud. Vrancea Bld. et. Focsani. Focsani. Simion Musat I. Marian Plesu A.120 193.011.827.850 36. 30 Decembrie. bl.810. 9. bl. Jud. Mihaiela Nedelcu R.860. nr. Vrancea Str. Jud. Gheorghe Pasere H. M. C3. Jud. 24. ap. Jud.116. Unirii. Costel Parohia Sf. nr. Unirii. Ionica Str. Geta Popana D. Longinescu.509. 7. Jud. Vrancea Aleea Scolii. ap. ap. H8. Libertatii. 10. 1. 15. Focsani. nr. Focsani. Focsani. Jud. Nedelea Popa V.Munteanu I. nr. nr. 22. ap. bl. Focsani.172. Ioan Mincu. nr. Jud. Cantemir. nr. Gheorghe Paun N. 26. nr. Gabriel Popovici G.000 165. ap. 17. Jud. 25. bl.979. 15.930. Gh. Florea Oanca D. Vran Str.264.973. bl. Suraia. bl.280 31. Focsani. Orhideelor. Jud. 54. 44. Elena Nastasescu P. Vrancea Al. Jud. 168. Barsei. Vrancea Str. Focsani. Vrancea Str.790 60. Jud. ap. Vrancea Str.706. C2. nr. ap. Jud. Vrancea Str. Vrancea Str.400 47.160 54. sc. 14. 31. A2. Piata Independentei. nr.080 15. ap. Jud. Brailei. Vrancea Str. nr. ap. 24. Jud. 10. Jud. Petre Liciu.440 322. ap. 3. Liviu Panfil P.760 4. Lidia Paun I. Vrancea Str. 3. Focsani. bl. Vrancea Str.000 97. Gheorghe Paraschiv M. Vrancea Rastoaca. Jud. Vasile Murgeanu N. Mirela Poeana C.000 81. Vrancea 50. Unirii. nr. 10. 31.920 19. Focsani. 27A. Jud. nr.480 21.000 29. Vrancea Str.800 88.400 49. Toader Neagu T. Ion Mincu. Margareta Paraschiv V. Focsani. Aurelia Neacsu M.080 33. 1. ap. Vrancea Bld. Focsani. Unirii. Focsani. Scolii. C2. Vrancea Bld. ap. nr. sc. 1. ap. Vrancea Str. Focsani. Vrancea Tifesti. Jud. 15. ap. Racoasa. 45. Focsani. Focsani. 24. Focsani. nr. Vrancea Str. nr. Arh.731. 50. Maria Plesea C. Jud. ap.787. Jud. Focsani. Alexandru Popa C. jud. Vrancea Timboesti. nr. bl. Vrancea Verdea. 24. Jud. ap.468. Focsani. Vrancea Str. nr.680. Alina Nicolaua C.800 25. 9.692. 1. Gherghe Pistol G. ap. ap. 14. 13. nr. 10. 59.192.074. Focsani. Vrancea Str.940.600 131.120 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 189 . bl. Vrancea Str.145.081. Unirii. bl.600 205. Vrancea Str. Vrance Str. 10. Stefan Postolache I. 59. bl. ap. Arh. Vrancea Bld. nr.053.280. 5. Ionescu. Jud.724.440 219. Jud. nr. Focsani. ap. Mircea Pavel Marioara Perjaru S. Jud. nr. Unirii. Focsani.880 105.280 41. ap. bl. 25. Vrancea Str. Vrancea Str.875 10. 22. Alexandru Petric N. Arh. 2. Jud. ap.800 68. 56.400 60. R1. Neculai Neagu I. 6. 50. ap.200 63. 15. Jud. Focsani. Constantin Popovici Gh. Gr. Vrancea Str. D. 1. nr.951. Longinescu. 2.000 112.341. Focsani. Longinescu. Vrancea Bordesti.000 104. 19. ap. 20. Marioara Otelea D. nr. Vrancea Focsani. ap. Magheru. Focsani.320 12. Marian Claudiu Panfil M. nr. Vrancea Str. Unirii. bl. Jud.372. Focsani. Jud. 6. Ion Mincu. Jud.760 35. 2. nr. bl. Constantin Oita Ion Camil Olaru C. Vrancea Com. Gherghina Pirvan V. 60. Bucurel Oanca G. 14.952. Mihai Pantus V. ap. ap. bl.916.520 25. nr. 3. Pastia. Orhideelor. nr. nr. 18. Jud. Jud. Ion Mincu. 13.930. Jud. Focsani.857. Dobrogeanu Gherea. 24. Focsani. Jud. Cuza Voda.454.600 29. Vrancea Bld. B1. Jud. Ioana Oasa D.724.360 19. 8.000 140. Jud. 31. 15. 8. bl.252.520 78. nr. Focsani. 1. Focsani. Odobesti. Vrancea Str. Pictor Grigorescu.560 149.200.578. nr. Arh. nr. 25B. Jud. 51. Jud.349. 22. Vasile Pistol E. Vrancea Bld. C2. Jud.

nr. Republicii. 53. nr. Focsani. Focsani. 4. Jud. Pictor Grigorescu. Jud.815. Jud. Vrancea Lamotesti. Focsani. Maria Sandu C. Jud. Garii.857. Vrancea Str. ap. C. ap. nr. Viorel Taru N. Vrancea Str.403. Jud.836. 3. bl. Nicolae Rosioru V.775 63. 3. Focsani. 9. 15. Jud.000 95. bl. Vrancea Str. B1.269.360 21.787. 6. 34. Jud. Focsani. Jud. Jud. 1. Jud. ap.696. nr. Jud. Gh. 7. 55. Georgeta Radulescu Napoleon Raduta S. nr. Apostolia Stoiculeasa P. 14. I. Focsani. 4. Pictor Grigorescu. Ana Irina Stanciu V. Vrancea Focsani. 4. Jud.941.965. nr. A1. 1.427. Dr. 7. Victor Rosca N.151. Victoriei. Vrancea Str. Ion Radulescu I. Stefan Cel Mare.720 31. Paul Suciu M. Viorica Stan D. ap. D.600 63. Focsani. Vrancea Focsani.760 24. nr. Vrancea Str. Jud.781. G. Focsani. sc. ap. Vrancea Focsani. Vrancea Str. 6. 1.640 77. nr. Adriana Rugina M. nr. ap. Vrancea Focsani.720 10. 3.320 7. sc. et. Jud.000 100. 27. Stefan Prodanescu St. Focsani. bl. Jud. ap. Jud. Meluta Stoica I. Tinca Soare D. Gheorghe Prodanescu S.840 1. Jud. Bucegi.200 17.116. 14.560 134. Milcovul. 8. Vrancea Str. Jud.960 31. Jud. Mare a Unirii. Focsani.000 8. Unirii.450. Focsani. Vrancea Bld. Jud. nr. 40.405. Lenin.320 21. nr. nr.800 11. Ion Stoica Constantin Stoica G. Vasilica Pricopi C. Vrancea Focsani. 5. 25. Jud. 4. Jud. 4. 7. 3. Jud.564. 83. Vrancea Aleea Echitatii. Jud. Antonescu. Jud.200 29. Jud.975.500 21. Florenta Sirbu I. Focsani. ap.387. Magheru. Stana Stanciu I.421. 4. Vrancea Focsani. nr.560 2. Viorica Stoian V. Rodnei. Vrancea Maluri. 67. 3. Jud. Vrancea Str. Rarau. Vrancea Bld. Focsani. nr. Cotesti. 7. Vrancea Vinatori. Independentei. nr.488. Vrancea Str. Jud. Vrancea Str. nr. 4. Jud.618. Focsani.223.040 19. Odobesti. Jud. Vrancea 25.000 20. bl. Vrancea Bld. ap.000 16. Jenica Stanciu V. 7. 11. C2. ap. ap. bl. 2. ap. Focsani. Margareta Tenea Ovidiu Ernest Tiganescul Al. 30. Vrancea Focsani. 10Bis. Vrancea Focsani. nr. Vrancea Bld. M.440 70. 25.800 37. Vulturu. Marius Titire Vasile Str. bl. Viorica Ripanu C. Goia Sisea G. Focsani. ap.581. Mariana Simion C. Vrancea Str.400 38. nr. Cuza Voda. Vrancea Str. Jud. ap.116. 51.040 132.744. bl.930.000 129. Dumitru Roman I. Jud. ap. ap.800 40. Bucegi. Victoriei. Unirii.800 93.857. ap. 17. Jud. Vrancea Str. Jud. Ion Ranghilof N. Jud. nr. nr.080 12.600 63. 3. Vrancea Str. Focsani. ap.200 114. nr.168.164. Vrancea Str.089. Vasilica Rosioru M. Brailei. Jud. Focsani. 53.200 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 190 . Ecaterina Tanase N.969.800 569. bl.720 41. Focsani. Vrancea Str.200 11. bl. ap.113.882. Vrancea Str. nr. Neculai Stoica I. Vrancea Str. ap. Focsani.542. 68. B. 43. Vrancea Focsani. nr. Vrancea Focsani. Vrancea Vulturu.737.876. ap. Focsani. Jud. 2. nr. Vrancea Str. nr. 23.629. Vrancea Focsani. 7. bl. bl. C2. Cosbuc.927. bl. 4. Odobesti. Jud. 20. nr. Jud. Stefan Cel Mare. 6. 15.Potolea I.738.299. 6.970. Traian Prodan G. Focsani. Vasile Seciu I. ap. Jud. nr.320 57. Bogdan Racoviteanu M.000 6. Focsani. Focsani. bl. 24. 14. Vrancea Str. Petre Raduta T. ap. Maria Pricopi I. 13.000 31. 20. Focsani. Gheorghe Tanasescu Niculina Tanasescu Stefan Tatar I.409. Jud.269. 10. ap. 17. 59. Focsani. Unirii. Jud. Jud. Telemac. Garii.160 33. Cantemir. 14. Georgeta Silvastru S. Jud. Vrancea Str.499.800 22.501. Vrancea Vinatori. bl. bl.160 202.800 36. Vrancea Str.

000 22.2. Vrancea Str.640 LEI 9.Bl.Bl.Sc. Jud. bl.Vaslui Vaslui.Toader I.279.760 155.190.Bl. 77. Independentei. Kogalniceanu.379. Vrancea Bld.George Cosbuc.Bl.14 Loc. Jud.196. nr.103. bl.Decebal. Iulian Zarzalin A.991. Jud. Jud. Irina-Gabriela Tomita I.A.Bl.Str.Sc. Focsani.Ion Andreescu V. 19.354. Jud.535. 19.Sc.Balcescu.160 LEI 33.600 25.Str. 3. ap. Jud.Str.4. Jud.Mariana Apetrei D. Toader Vlase D. Jud. M3. 10. Cimpineanca.623. Vilcele.020 LEI 191 . Ioan Ungur-Manolica I. nr. 23.E.013. 54.Aurica Apostol I. Vrancea Bld.Str. 17. Dolj Str.000 139. 6.George Cosbuc Nr. Braila Str.539. Focsani. Vrancea Str. 5. Toma Velicu N. Focsani.7 Vaslui. Kogalniceanu. Jud. Focsani.Ap.Et. M. D. bl. Com. Mircea Trestioreanu G. Vrancea Str.000 12.148.141.367. 23. 19. 10.Mihail Kogalniceanu.Et. Ilie Zamfirescu P. nr. Focsani.3 Suma LEI 63.Toader Andrei P. Focsani. Focsani. 13.E.2.Bl. Vrancea Bld. Mariea Vagyas F. Florica Toader Norica Tolovici I.Avram Iancu. ap. Maria Tutoi Nicusor Tutoveanu I.Str. 6. Craiova.Bl. bl. Focsani. ap. Daniela Tudorache V. 69. ap.Ap. Vrancea Str.488.503.296.446.Nr. nr. Focsani. Vasile Tucan I.9 Vaslui. Vrancea Str.600 LEI 6.336.10 Vaslui. sc. Maria Titina Visan T.Et.2. 5.840.000 81. Focsani. 5. C8. 5.640 11. 5.Et.000 15.B. Vrancea Aleea Scolii. Vrancea 90. ap. Jud.Constantin Aelenei C.400 LEI 24. ap.220. Jud.080 4.Constantin Albescu GH. Braşov Str.430.Dan Alexa M. 23. Jenica Tudorache D. Radu Tudor V.197.930. nr. Vrancea Str.800 31. nr.Ap. 10.511. nr.280 11. 13. 23.Jud. bl.055. M. ap. bl.912. Marasesti.Didina Andriescu I. Focsani.880 LEI 12.George Cosbuc. Stefan Cel Mare. Carmen Corina Visan Z. M. Vrancea Aleea Echitatii.237.200 7.Str. Vrancea Maicanesti. ap. Vrancea Focsani.300 LEI 21. nr. Braşov. Vrancea Focsani.Sc.952. Jud.840 99.4.Str. nr.4 Vaslui.052.400 11. ap. nr. Jud.355.Bl.Muntenii de Jos.6 Vaslui. ap.333. ap. bl. nr. nr. 13.9 Vaslui. 32.000 41.N.Maria Antoci F. Jud. Jud.Florentina Domiciliul Vaslui. 9.Pacii. nr.409. 10.Str.1. nr. 11.640 LEI 11. 17. Jud. Vrancea Focsani.193. P4. 12. 5. Focsani. Mare a Unirii.Bl. A. Bucuresti.Valter Maracineanu. nr.200 84. bl.993. Jud.409. Vrancea Str.Str.040 LEI 28.930.Sc. Silvia Toma Alexandru Toma C. Independentei. bl.080 88.558. 735.260.000 115.Ap. P4.Pacii.2 Vaslui.152. nr.Ap.520 62.162. ap. Jud.824.Ap. Focsani.63. Vasile Zamfirescu G.Victoria Andrei I.Sc.Et. Revolutiei. 13. ap. Vrancea Str. Jud.400 53. Jepilor. Popa Sapca. Mara. Jud.240 LEI 7.842.400 80. Golescu.Nr.Str. Elena Vlase I.B. Jud.Ap.040 54. 1 Mai.Biruintei. nr. Vrancea Str.000 LEI 35. Unirii.17 Vaslui. Jud. bl.720 162. nr. Ana Botarlau.Sc.200 25. Gabriela Zamfirescu V. ap. Jud.650 LEI 5.Elena Andreescu I. Ghiorghe Visan H. 4.Sc. 19.400 5. Jud.Ap. Vrancea Str.232. 71. Jud. 6.Republicii. Vrancea Cirligele. Focsani.Str. Vrancea Com Bordesti.476.240 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Din judeţul Vaslui: Numele şi prenumele Ababei S.Sc.Str. P4. 54.Ap.Jenica Aniti D.B. Vrancea Sat Tacau. Aneta Ursu I. ap.640 LEI 78. Focsani.D.17 Vaslui. ap.9 Vaslui. 38. Kogalniceanu.B. ap.A. Jud.289.

Bl.4.Nicusor-Adrian Bargan N.Str.Ap.2 Vaslui.B.3.Ap.Husului.Sc.Ap.Ap.Sc.10.22.440 LEI 8.246.200 LEI 16.Sc.Et.Ap.Bl.Sc.500 LEI 2.Sc.A.500 LEI 30.507.680.260 LEI 36.583.Alina-Catalina Blezneac M.Jud.4.5 Vaslui.Et.720.Eugenia Bucuci St.74.C.480 LEI 26.Donici.Elena Chirca N.700 LEI 17.3.Sc.A.Pacii.Sc.Et.Et.2.1 Vaslui.Sc.86.B.5 Vaslui.Bl.800.3.A.240 LEI 103.12 Vaslui.380 LEI 159.Daniela-Elena Butuc N.Ap.Grivitei.Alecu Donici.Nicoleta Carp V.Ap.880 LEI 31.Bl.040 LEI 26.Maria Boicu P.Nr.000 LEI 50.Sc.Bl.D.B.C.11 Vaslui.Str.Et.Sc.80.Ap.800 LEI 15.Sc.46 Vaslui.359.Et.Bl.Et.186.Sc.Str.191.Et.678.D.180 LEI 118.F.150.158.Et.11.4.600 LEI 19.3.Bl.763.AMC.Ap.Str.3.A.Gheorghe Besliu D.822.Calugareni.355.030.Podurilor.Elena (decedata) Bulbuc D.12 Vaslui.Sc.Sc.14 Vaslui.Sc.7 Vaslui.Str.112.Vaslui Vaslui.Bl.7.2.Bl.Florin Blioju Gh.Et.Et.31 7.Et.Sc.359.A.9 Loc.Et.Feroviari.Octav Buraga D.Str.5.Gabriel Baba C.B.Str.Soltana Buganu M.Sc.Nr.A.Str.Ioan Burada M.Ing.847.Profira Blezneac D.Bl.Et.Stefan cel Mare.Bl.Jud.Et.4.Traian.Et.Et.Libertatii.Ap.2.Stefan cel Mare .560 LEI 93.Sc.Ap.Ginovica Burada E.Et.3.1.Bogdan Chiper O.304.1 Vaslui.Str.166.Sc.120 LEI 36.16 Vaslui.3.Bl.Et.Sc.840 LEI 20.94.Anica Balan M.Vaslui Vaslui.Ap.320 LEI 19.Et.571.B.Nicolae Balcescu.Sc.4.Str.361.Str.4.800 LEI 95.Elena Beldiman V.Str.Vaslui Vaslui.Ana Chirica O.A.Traian.Angela Balan T.Str.Ap.300 LEI 68.Sc.4.Bl.850.Costica Barbuta N.Str.Badea Romeo.Nicolae Balcescu Bl.000 LEI 3.106.Et.Bl.Sc.Bl.D.Stefan cel Mare.Dumitru Boicu I.120 LEI 13.Ap.1 Vaslui.Fanica Boghiu Gh.Bucuresti.450 LEI 21.Decebal.Str.151.Str.Sc.720 LEI 146.470.Stefan cel Mare.Mihail Kogalniceanu.744.Sc.Sc.816.321.Bl.Sc.Str.Str.Bl.400 LEI 31.Et.Ap.407.Ap.Et.217.1.Str.Bl.400 LEI 7.Ap.Milania Butnaru A.Jud.Stefan Bordeianu M.8 Vaslui.Bl.2 Vaslui.576.Et.Metalurgiei.400 LEI 20.116.Bl.840 LEI 20.2.Eugenia Vaslui.Bl.094.8 Vaslui.8 Vaslui.15 Vaslui.Str.Str.Ap.Tudorel Aurelian Bostan D.280 LEI 29.1.1 Vaslui.Ap.2.Sc.268.Mariana Badiu M.362.Ap.Str.Constanta Burghelea (Bosoroaga) I.155.800 LEI 25.Mihail Kogalniceanu Bl.D.Ap.Sc.Maria Chelaru Gh.237.B.Bl.Sc.Nr.75.Feroviari.Ap.317.600 LEI 17.Elena Bujor V.040 LEI 24.Et.Et.C.Bl.Str.Ap.Epureni.1.Spatar Angheluta.000 LEI 18.134.047.969.5 Loc.Ap.Ap.Stefan cel Mare .254.145.Str.706.4.11 Vaslui.Str.158.Bl.760 LEI 27.A.Str.Bl.359.Et.15 Vaslui.387.B.Ion Birladeanu Ghe.Ap.Sc.Bl.2.Elena (decedata) Buraga A.C.80.Str.Ioan Bordeianu I.Str.Sc.Bl.Et.Et.Mihai Bordeianu M.Str.35 Vaslui.Str.Bl.Pacii.Feroviari.A.Ap.Gina-Alina Chirila D.Bl.Nina-Artemiza Chirila C.3.MarianaNiculeta Birzu S.Stefan cel Mare.233.Ing.277.444.520 LEI 31.A.3.Ap.Bl.Ap.18 Vaslui.306.520 LEI 47.Feroviari.174.Bl.Sc.Bl.B.372.Ioan Butuc A.Vaslui Vaslui.Sc.Eugenia Burada I.B.249.2.B.Stefan cel Mare.B.Str.Sc.B.15.020 LEI 78.364.4.Sc.1.Avasalcai D.9.5 Vaslui.600 LEI 192 .Str.211.634.B.Str.Et.000 LEI 7.Costesti.B.Sc.Stefan cel Mare.400 LEI 3.Stefan cel Mare.1 Vaslui.329.Florin Avramia Al.2 Vaslui.Calugareni.520 LEI 116.13.Calugareni.11 Vaslui.Ap.Ioan Benchia I.Ap.1.10 Vaslui.Gheorghe Doja.1 Com.B.Str.Str.640 LEI 26.Et.Stefan cel Mare.Ap.Ap.Sc.George Enescu.Daniel Burca I.515.Sc.Bl.16 Vaslui.355.039.Et.800 LEI 38.840 LEI 22.Bl.Republicii.Str.3.Et.2.000 LEI 15.79 Vaslui.Et.Ap.F.Badea Romeo.Valeni.Neculae Bujor N.Mihail Kogalniceanu.15 Vaslui.Str.3.Str.1.4.4 Com.Et.45 Vaslui.Francisc-Cristinel Chiratcu C.B.Ap.Radu Negru.Str.Ap.Et.13.000 LEI 261.A.Bl.Et.Str.Bl.Ap.8 Vaslui.Et.Bl.475.1.Et.Ap.071.Bl.Ap.Sc.63.Jud.Veronica Bogdan St.Sc.Bl.6 Vaslui.Ap.448.Ana Ipatescu.Crenguta Bohotineanu V.F.274.2 Vaslui.996.2.2.76.Et.277.19 Vaslui.Ap.827.230 LEI 10.Ap.12 Vaslui.Sc.Str.Str.9 Vaslui.Et.4 Vaslui.Str.Str.2.Bl.844.1.Vasile Alecsandri.485.74.C.F.D.Valeni.2.

Sc.Albesti.Stefan cel Mare.80.22.15 Vaslui.360.33 Vaslui.070 LEI 18.A.800 LEI 40.164.837.B.Com.Str.000 LEI 8.41.940 LEI 4.Sc.Boureni.Ion Chiricuta.B.Sc.2.Cazarmii.Str.Bl.4 Vaslui.Str.152.11 Ploiesti.Bl.Bl.Jud.Et.3.Stefan cel Mare.Et.Vaslui Com.960 LEI 5.409.20 Vaslui.892.1 Vaslui.Rodica Enache I.Bl.Sc.Vasile Dima D.Et.Et.Eugenia Cucuteanu G.15 Sat Feresti.101.3.640 LEI 84.605 LEI 7.Str.094.Ion Ciobica N.4 Vaslui.Et.Stefan cel Mare.Bl.Podurilor.1.15 Vaslui.Ap.Maria Craciun T.70.2.Str.Str.8 Vaslui.Str.1.722.Str.Sc.Bl.Vasile Lupu Nr.A.186.Str.1.Liviu Rebreanu.080 LEI 21.Valeni.2.Elena Dumitru G.3.008.Iasi Sat.2.3.4.3.Penes Curcanul.Bl.Str.1.Ap.Ap.A.Bl.Bl.360 LEI 10.Ap.Lavinia Ciobotaru C.C.3.Et.Et.Tronson 2.14 Vaslui.Vidin.Vaslui Vaslui.Str.Et.595.6 Vaslui.090.Ap.Sc.Badea Romeo.A.78.196.224.10 Vaslui.70.520 LEI 10.600 LEI 24.Et.Calugareni.Nr.A.156.500 LEI 193 .Decebal.Ap.C.Valeria Cotoroi Gh.800 LEI 5.Smirdan.10 Vaslui.4 Vaslui.Maria Dobirceanu I.Laura-Diana Clatinici Ghe.Donici.Laurentiu Dobos N.Ap.Ap.Jud.Sc.880 LEI 10.Ion Chitoiu Gh.51 Sat.156.508.Com.C.140.Str.C.Stefan cel Mare.C.H4.Et.Adrian-Alberto Dumitru G.Nr.336.Sc.200 LEI 3.Ap.Podurilor.15 Ploiesti.Ap.Bl.Str.480 LEI 3.Str.Veronica Dolea C.128.Aurel-Gheorghe Cotruta C.352.Str.Et.Sc.Balcescu.Et.A.A.Sc.Motca.600 LEI 83.Bl.Et.74.A.Et.Bl.Sc.Ap.17 Bucuresti.Str.Sc.Rodica Cicoveanu (Teletin) I.B.683.Alecu Donici.D.Viorel Cucu I.Ion Dirica N.Jud.2.373.2.Traian.941.Ap.Eliza Cojocaru V.Bl.297.10 Vaslui.Ap.Sc.745.Ap.6.Mircea-Octavian Emandache V.Jud.A.78.Str.Bl.Sc.634.Ap.Sc.339.A.Anca-Alida Dumitriu C.034.000 LEI 4.Progresului.Str.20 Iasi.Com.14 Vaslui.Bl.1B.3.Ap.Badea Romeo.948.Ap.Ap.Bl.800 LEI 280.8 Birlad.A.2.200 LEI 18.66.640 LEI 52.Sc.Dan-Marius Dragusani Al.Str.Bl.Mihai Dascalu A.7 Vaslui.336.000 LEI 24.560 LEI 31.811.Smardan.200 LEI 11.Ap.N4.Str.Alexandru-Ciprian Dolea C.779.3.Str.A.439.Rodica Dascalu C.15 Vaslui.Str.Bl.C.Bl.Et.Nr.Ap.Decebal.Arghira Costachescu C.Et.Bl.Mihaela Enache I.Str.Et.Ap.Bl.Mihai Vaslui.Sc.68.Ioan Dumitriu I.624.467.Ap.Bl.311.Bl. Angela Cucu Gh.Str.3.Florica-SimonaSolange Danciug C.B.Sc.nr.Alecu Donici.Donici.Sc.Et.Maria Ciubotaru St.Et.3.Sc.12 Vaslui.Et.Nr.Ing.Bl.Sc.Ap.1.Str.400 LEI 7.Ap.Ioan David N.000 LEI 16.Iasi Vaslui.600 LEI 72.Ap.2.236.E.Str.1 Vaslui.Nicolae Balcescu.Str.77.B.Ap.3.Bl.Sc.Cerasela Dobarceanu C.Stefan cel Mare.Bl.Et.A.055.680 LEI 56.000 LEI 164.Bl.741.4 Vaslui.840 LEI 17.Et.Ap.BL.148.135.2.182.Motca.7 Vaslui.3 Vaslui.Ap.Constantin Enache I.Et.7.Ap.3.Ap.680 LEI 15.11 Vaslui.Traian.510 LEI 36.600 LEI 6.Sc.17.323.608.Bl.Str.Et.Bl.Republicii Bl.000 LEI 18.Stefan cel Mare.182.Sc.9 Vaslui.Et.Et.10 10.599.965.Str.611.Ap.Et.Et.Str.4.Sc.Bl.Str.Bl.Sc.800 LEI 12.Str.D.Fundac Mircea.Libertatii.C.A1.Ap.Sc.Vasile Alecsandri.900 LEI 5.Aurica Danciu Gh.700 LEI 14.Mihai Bravu.000 LEI 98.378.151.080 LEI 6.Stefan cel Mare.A.579.Vaslui Vaslui. Vaslui.Valeria Ciofu C.Str.Penes Curcanul.10 Vaslui.Str.A4.Emil Craciun V.Ap.227.Sc.4.440 LEI 35.Bl.Bl.433.Sc.372.Ap.Sc.652.010.Stefan cel Mare.Vidin.Sc.3.Ap.8 Vaslui.640 LEI 65.B.74.Jud.2.Ap.Gabriela Cristinici V.Ap.17.000 LEI 124.044.Nr.B.1.Ap.Petru Diaconu V.Nr.1.890 LEI 32.Str.450.Sc.Str.13 Vaslui.Sc.Nr.Alina Diana Cicoveanu V.Str.Gabriela Dumitrescu O.Bl.Et.Bl.Str.Et.Maghita Croitoru I.372.Et.Vasile-Cristian Corogeanu V.A.Ghica Voda.Ap.1.270.A.Sc.600 LEI 62.Ap.17.Str.D.B.Cornatel.Elena-Lucia Dumitrache E.9 Vaslui.579.Str.C.800 LEI 7.440 LEI 14.Et.3 Vaslui.Ap.George Enache I.667.9 Vaslui.Str.Str.Bl.850 LEI 15.4.D.351.3.Sc.Str.17.Bl.80.800 LEI 85.Antonica Cojocaru (Rotaru) V.Vasile Alecsandri.A.Bl.Sc.Dimitrie Bolintineanu.Boureni.Sc.Husului.N.N.Neculai Diaconu Ghe.002.Str.44 Vaslui.1B.000 LEI 11.8 Vaslui.13 Vaslui.Sc.D.Et.Et.1.151.Sc.361.Veronica Dobrea C.Bl.Sc.Balcescu.225.Ing.Str.17 Iasi.Chistol V.28 Vaslui.Sc.

C.Sc.4.000 LEI 178.240 LEI 25.645.424.A.Ap.75.Vasile Mazilu V.Bl.2.Sc.116.302.Sc.7 Vaslui.847.Et.Sc.Bl.Et.17.418.8 Vaslui.5.Donici.Cornelia Mihai I.Gheorghe Mihaila C.367.090 LEI 10.790 LEI 8.6 Vaslui.Bl.Ap.Str.Vaslui Vaslui.1.Sc.Traian.14 Vaslui.4.356.816.Ap.1.Stefan cel Mare.Victor Focea D.3 Vaslui.Str.12 Vaslui.B.640 LEI 25.Stefan cel Mare.G.2.357.438.4.Iana Jud.36.Str.Vaslui Vaslui.919.Silviu Vaslui.Str.280 LEI 15.P.227.304.Marinela Magureanu C.Sc.B.3.Et.1 Vaslui.Ana Ipatescu.E.442.Str.Et.Et.Elena Malcoci I.17 Vaslui.Bl.A.775.Str.500 LEI 16.Maria Lungu V.Et.Ap.3.Bl.Et.A.16 Com Padureni.Bl.203.500 LEI 18.Ap.Cazarmii.Vaslui Vaslui.Bl.I.2.Sc.417.A.Sc.Feroviari.4.Gheorghe Hibovschi C.Vasile Lates I.000 LEI 31.540.A.RamonaMihaela Iftode I.Bl.Sc.Enache M.Ap.542.Et.Str.Bl.M.1.039.Str.Str.15 Vaslui.C.Et.Bl.Et.A.Et.F.N.332.Dan Haraga Ghe.Bl.Str.Ap.Feroviari.Feroviari.Alexandru cel Bun.410.Str.Et.Bl.22 Vaslui.Str.384.Ap.Jud.Stefan cel Mare.Bl.Sc.Bl.358.360.000 LEI 57.Stefan cel Mare.Smaranda Alexandri Marian I.F.Bl.Sc.Ap.760 LEI 8.Str.Lucretia Maxim V.Sc.21 Vaslui.358.A.Et.Nr.369.988.1 Vaslui.5 Vaslui.Sc.000 LEI 15.Neamt.Et.Dorinel-Florinel Militaru I.Str.5.600 LEI 62.Str.Vasile Lupu.358.4.Bl.Penes Curcanul.15 Vaslui.Str.Str. Georgeta Mancas-Cojocariu Z.579.791.Ap.Sc.440 LEI 21.572.Bl.9 Vaslui.4.16 Vaslui.Stefan cel Mare Bl.Str.Doru-Catalin Gitin Ghe.419.Ap.A.2 Comuna Suletea jud.Bl.878.Sc.Feroviari.Ap.40.Str.Sc.Sc.2.Et.Ap.5 Vaslui.Str.14 Vaslui.Feroviari.7 Vaslui.Ap.409.12 Vaslui.A.Angela Enciu T.284.Ap.2.441. Danut Medeleanu C.Sergiu-Cristinel Harca V.440 LEI 18.Sc.508.Donici.Libertatii.3.Str.Sc.Ap.Sc.BL.104.Str.Sc.Ap.Ap.36.Donici.Vaslui Vaslui.Bl.297.1.8 Husi.400 LEI 2.Ap.Bl.286.Sc.272.Mariana Istrate V.Postavarul.Muntenii de Jos.Bl.Florin Feraru D.960 LEI 2.2 52.Sc.Al.A.Chiriac Grumazescu Gh.6.Kogalniceanu.Elena Gaina A Petru Ghiban Ghe.A.020 LEI 16.Ap.A.480 LEI 194 .Elena Lungu V.A.George-Cristian Grigore T.Stefan Ilie.Stefan cel Mare.Bl.Et.Vasile Alecsandri.Ap.378.14 Vaslui.18 Vaslui.7 Tg.Str.Et.Bl.160 LEI 19.7.Ap.7 Bucuresti.3.Str.920 LEI 63.9 Vaslui.579.4.D2.Et.C.3 Vaslui.Et.Str.Et.520 LEI 32.744.Str.Ap.Jud.Ap.F.320 LEI 38.F.Vasile Gitin Gh.Bl.977.Ovidiu Matei Liliana Maxim V.Ap.520 LEI 21.160 LEI 13.A.559.595.C.Sc.Bl.Sct Vaslui.Adrian Fotache D.B.2.11 Vaslui.Sc.Str.1.A.15 Vaslui.440 LEI 18.Et.14 Loc.Stefan Lupu I.Sc.1.1.Str.Elena Enache N.Ap.200 LEI 9.Sc.Ap.710 LEI 108.280 LEI 14.Stefan cel Mare.Ap.Ap.Avram Iancu.119.Sc.Bl.640 LEI 67.Bl.Maria Homoranu A.373.380 LEI 10.Bl.474.Ap.17.760 LEI 14.Str.980 LEI 8.Vaslui Sat Halaresti Com.Valerica Medeleanu I.Str.Str.Decebal.904.Sc.Str.Biruintei.Balcescu.Sc.10 Vaslui.700 LEI 23.228.Sc.Str.Bl.600 LEI 10.4 Vaslui.Traian.B.Penes Curcanul Bl.Str.Et.Str.B.B.133.Et.Nr.Str.13 Vaslui.Str.Ghica Voda.Republicii.10 Vaslui.Str.Et.489.Neamt Vaslui.864.Ap.2.Sc.Et.Sc.Ap.A.Vasile Filip G.Bld.Ap.A.316.Bl.16 Vaslui.Mihail Kogalniceanu.Str.9 Vaslui.Podurilor.AP.134.Et.994.Donici.830 LEI 10.Ap.120 LEI 13.460.3.Sc.Stefan cel Mare.Calugareni.236.3.1.Sc.Ap.905.152.B.Sc.Bl.794.Ioan Iordachi O.34.Ap.890.Ioan Lacatusu Gh.Vasile Alecsandri.3.Decebal.Stefan cel Mare.375.63.C.323.400 LEI 33.Tudorita Mihai I.9.Sc.2.147.Jud.Et.039.Et.600 LEI 20.311.560 LEI 32.Str.Neculai Matei E.Ap.Bl.Bl.911.600 LEI 16.Tomescu.Jud.Et.Et.1.Victor Horga P.390 LEI 6.3.Nr.Bl.A.100.Maria Lazurca I.Et.Sc.A.Sc.1.Maria Iftime (Cain) C.Bl.16 Vaslui.Bl.920 LEI 38.Str.024.Str.Str.Ap.Bucuresti.A.3.400 LEI 7.37.Constanta Ghiban V.D.880 LEI 17.D.Ap.13 Vaslui.12 Vaslui.E.4.500 LEI 10.Et.Et.Ap.Sc.Bl.680 LEI 43.920 LEI 51.190 LEI 45.505.Laura Ionascu St.Bl.544.681.151.Ion Filote C.19.Elena Ionescu C.Sc.Victor Babes.Bl.A.Sc.185.Ap.Str.Bl.Vasile Alecsandri.Et.Ap.395.Elena-Adriana Florea I.Sc.

10 Vaslui.334.Nr.Ap.Ecaterina Ninu A.308.Ap.Et.104.Bl.2 Vaslui.Bl.Stefan cel Mare.Elena Ochiana I.Tudor Vladimirescu.A.Str.Bl.Str.101.Dan Pana G.4 Vaslui.9 Iasi.2 Vaslui.3 Pascani.Alexandru Munteanu D.Ap.201.Sc.Sc.Ap. Vaslui.Str.Marasesti.Costache Patrichi V.Str.230.600 LEI 2.241.E.4.76.Sc.634.2 Vaslui.320 LEI 16.Vaslui Vaslui.Ap.1 6.A.Str.760 LEI 47.Sc.Str.Alecu Donici Bl.35.Maria Peptu A.Str.Et.Stefan cel Mare.Sc.6 Vaslui.550 LEI 38.Str.Sc.Gheorghe Pinzariu M.Str.2 Vaslui.Str.3.Ap.B.Paul Bujor.260 LEI 186.640 LEI 228.Ap.717.Republicii.Sc.1.Et.659.MihaelaCarmen Neagu N.Ap.5 Vaslui.Bl.902.Ap.100 LEI 31.991.Ortansa Vaslui.19 Vaslui.Nr.Libertatii.Traian.Nr.2 Vaslui.Corneliu Pantelemon C.Et.Catalin Militaru S.A.Str.223.Ap.Ana Ipatescu.139.Ghitilina Mocanu M.Ap.Et.Adriana Parfene V.17 Vaslui.600 LEI 6.Et.75 Sat Muntenii de Sus.Et.10 Vaslui.Jud.Sc.Str.11.B.104.Calugareni.Constantin Pester I.Sc.Str.636.303.Sc.4.Sc.060 LEI 8.Et.Iasi.F.Bl.Calugareni.5 Vaslui.Maria Para V.297.696.Bl.15.Sc.000 LEI 6.2.Ap.Bl.Ap.Andrei Muresanu.A.B.Bl.Str.Republicii.301.Vasile Paiu N.Sindicat.Nr.Cristinel Otel Gh.Bl.Militaru P.5.Sc.Str.Traian.Vaslui Vaslui.Gheorghi Nicolae E.669.3.Eugeniu Nicolae N.Ap.Penes Curcanul Nr.100.Ap.Jud.Bl.Decebal.Sc.1.3.Gheorghe Petrea C.Str.1.Stefan cel Mare.650 LEI 31.Str.240 LEI 2.9 Vaslui.61 Vaslui.3.B.340 LEI 8.Ap.2.Victor Moga Gh.600 LEI 29.350.Sc.22.Verona Ploae D.C.Gheorghe Popa N.A.Et.Str.Nr.Et.Bl.Stefan cel Mare.652.Dana-Lenuta Pencu A.Bl.A.27 Vaslui.Ap.Mihail Kogalniceanu.4.Bl.Florin Plescan C.1.Codaesti.2.Sc.040 LEI 8.Bl.Bl.Str.200 LEI 5.B.340.359.Stefan cel Mare Bl.B.18 Vaslui.16 Vaslui.Et.Ap.17 Vaslui.695.720 LEI 40.670 LEI 17.Bl.040 LEI 22.969.Ap.376.4.Sc.Viorel Pavaloiu I.864.Paraschiva Mocanu St.440 LEI 28.Bl.3.600 LEI 56.Podurilor.1.624.Ap.Milica Popa I.Bl.Bl.4.Stefan cel Mare.Sc.Ap.Bl.Nicolae Popa N.Ap.Sc.842.C.D.Margareta Pintilie V.Str.Bl.209.802.Str.Ap.Nr.Bl.Sc.2.Sc.Tanacu.Niculina Popa P.Tudor Vladimirescu.Et.3.289.Ap.Et.Str.4.4 Vaslui.Et.C.B.2.3.343.Com.Aneta Moraru V.520 LEI 54.Nr.Stefan cel Mare.Et.Bl.Decebal.6 Vaslui.Sc.Et.Bl.Str.1.Ap.E3.520 LEI 171.000 LEI 277.Bl.Str.Ionel Pacuraru N.Republicii.227.520 LEI 133.2.370.Ap.2 Iasi.Ion Luca Caragiale.640 LEI 5.960 LEI 65.231.600 LEI 195 .158.Sc.Str.244.Iulian Pavel J.800 LEI 4.178. Danut Pasat N.Feroviari.920 LEI 65.6 Vaslui.203.Bl.Maria Ochiana M.Et.Sc.Str.Str.823.Sc.Mihail Kogalniceanu.3.B.133.321.Bl.740 LEI 14.600 LEI 49.Nr.368.Str.Ap.4.Str.704.Et.2.Ap. Mihalache Mocanu C.Sc.Sc.Nr.240.Ap.Ap.B.Et.Et.600 LEI 14.Sc.600 LEI 9.Ap.884.75 Vaslui.Bl.Str.17 Vaslui.B.Str.810 LEI 21.51 Vaslui.1.460 LEI 5.Ap.Sc.Jud.Bl.A.Str.Bl.158.5 Vaslui.Ap.Nr.200 LEI 118.Et.Stefan cel Mare.7 Vaslui.2 Vaslui.260 LEI 37.7 Vaslui.Et.400 LEI 9.A.2.C.Str.228.A.Marinela Poiana Gh.C.Lucian-Marian Nicolae M.593.337.14 Vaslui.Bld.Ap.079.23.785.720 LEI 622.20.A.Et.041.720 LEI 16.Sc.A.Adela Peptu N.Marian Miron C.802.Victoriei.D.949.J2.Str.Prof.Str.Sc.Ciprian Porumbescu.6.Ap.4.D2.Bl.891.104.Str.287.B.5 Com.133.17 Vaslui.Bl.Sorin Mititelu I.125.864.Str.D.228.Bl.Podurilor.Traian.Stamate Eugen.Str.Florin Popa N.Sc.Str.460 LEI 14.592.223.Vasile Alecsandri.Nr.Sc.148.A.Et.Sc.Et.13 Vaslui.Et.A.F.Sfantul Lazar.Penes Curcanul.3 Vaslui.Ecaterina Morarasu C.A.Ap.Et.Mihail Kogalniceanu.Bl.Marasesti.93 Vaslui.800 LEI 31.4 Vaslui.Str.800 LEI 83.Ion Popa N.Calugareni.9 Vaslui.120 LEI 1.Str.Str.125 LEI 89.Bl.18 Vaslui.Donici.Sc.500 LEI 11.A.Stefan cel Mare.Alexandru Papuc V.Et.Ion Luca Caragiale.46 Vaslui.Et.Nr.840.Str.Str.305.Penes Curcanul.840 LEI 25.Sc.Str.Sc.998.999.Bl.Dorina Nourescu V.Elena Militaru S.10 Vaslui.

Republicii.406.Stefan cel Mare.360 LEI 15.9 Vaslui.Sc.Str.Salcimilor.Ap.Et.520 LEI 16.Ap.Str.C2.Mihai Tolontan E.Et.4.Filip Sofrone Ghe.7 Vaslui.Traian.2.Sc.Aurora Stanciuc (Bejenaru) G.Str.63.9 Sat Hirsova.Str.Bl.757.039. Sc.080 LEI 2.274.Bl.Jud.Banca.15 Vaslui.Sc.086.367.795.Ap.14 36.Nr.Gelu Prisacaru V.Tudor Vladimirescu.A.2.Artur Stamate Gh.706.037.Aurel Ranceanu V.Bl.Et.Eufrosina Stratica T.040 LEI 30.Gabriela Stanciuc I.Vasile Sandu N.Ap.A.80.269.11 Vaslui.Ap.Bl.200 LEI 53.Doina Stan D.1.Str.Et.288.37.Ap.Sc.1 Vaslui.840 LEI 73.A Vaslui.Str.Sc.Gheorghe Racovita.Vaslui Vaslui.Str.28 Vaslui.Bl.Ap.980 LEI 5.Ing.Str.Bl.Str.18 Vaslui.262.1.Bl.Nr.Sc.62.Maritica Com.16 Vaslui.20.18 Vaslui.B.14 C.Bl.Popovici I.Str.Et.595.025.9 Buzau.2.Ap.B.Domnica Tesu H.Stefan cel Mare.2.Vaslui Vaslui.2.Sc..Sc.A.Et.Vidin.Sc.Bl.Bl.351.Et.674.Valentina Sofian M.Et.Str. Nr.Sc.Sc.Ap.Ap7 Vaslui.Str.B.86.4 Vaslui.Ing.Maria Secara I.Bl.600 LEI 5.Str.A.Et.Liliana Scutarasu G.Stefan cel Mare Bl.509.192.B.11 Vaslui.724.Sc.Et.N.Ap.750 LEI 10.13 Vaslui.Bl.Unirii.280 LEI 16.824.Jud.2.Sc.250 LEI 8.857.Lucretia Rebegea Ghe.3.16 Bucuresti.C.405.Vasile Alecsandri. Bl.Ilie Roskam A.Stefan Tanasa C.Cerbului.Sc.Soseaua Colentina.Bl.Donici.B.214.186.Str.Maria Spiridon M.000 LEI 232.364.151.Ap.Ap.847.Maria Tacu I.Ap.Sc.Bl.654.Costica Susnea N.Str.Str.Str.332.Sc.070 LEI 68.Sc.13.341.Et.Sc.267.8 Vaslui.Banca.561.740 LEI 23.311.467.Ap.110.Ap.Ap.Str.19.1.000 LEI 4.Stefan cel Mare.1.Ghica Voda.Bl.Jud.Ap.Sc.240 LEI 39.B.040 LEI 56.63.Et.489.101.800 LEI 10.B.Bucuresti.Sc.86.120 LEI 21.2.Bl.845.Str.Bl.B.A.Et.Viorica Rafaila N.Bl.Et.D.280.Maria Scurtu C.Reta Tiuca I.5 Birlad.9 Vaslui.361.1 Mai.Sc.Et..2.3.Ap.Str.Ap.Avram Iancu.Bl.380 LEI 44.9 Vaslui.11 Vaslui.Ecaterina Teodoroiu.240 LEI 14.Delesti.3.9 Vaslui.D.Sc.Constantin Tiron V.Ap.000 LEI 131.000 LEI 5.D.Str.1 Vaslui.Ap.Sind.A Vaslui.Ana-Smaranda Rogojina I.Et.Sc.Nr.Jud.800 LEI 6.Ap.Bl.920 LEI 19.Gheorghe Rebegea I.Et. Bl.Et.Erik Rumbet M.2.Primaverii.A.1.D.Vaslui Com.Bl.67.Stefan cel Mare.790.2.Ap.350.Bl.Gheorghe Tesu St.64.35.Ap.400 LEI 26.500 LEI 51.Smardan.Balcescu.D.Ap.3.Sc.Ap.Str.104.Str.C.Ap.9 Vaslui.Elena Ranceanu-Popa Ghe.Bl.826.186.Elena Stefanita M.Ap.Sc.Traian Rusu V.407.286.Costel Stratica N.339.E.Bl.A.Et.B.12 Vaslui.A.2. Et.11 Vaslui.67.Str.Str.Et.000 LEI 10.Ap.Sc.Ap.550.Sc.Bl.Et.808.840 LEI 49.6 Vaslui.A.Et.333.Ap.Et.16 Vaslui.Str.200 LEI 12.Nr.Bl.Liliana-Dana Toma R.Sc.B.Zapodeni.5.400 LEI 13.Str.Bucuresti.12 Vaslui.Et.Ap.877.Donici.B.Traian.477.3.387.2.400 LEI 1.339.000 LEI 196 .320 LEI 26.Ecaterina Teodoroiu.Str.Str.Str.Et.000 LEI 12.Gheorghe Raducan C.12 Vaslui.11 Vaslui.Bl.Grivitei.A.Bl.A.Sc.D.A.Vaslui Vaslui.Elena Rambu Gh.B.3.Bl.329.317.Dragos Voda.Sc.Sc.Stefan cel Mare Bl.Vidin.Et.Nicolae Balcescu.Nr.Gheorghe Susnea Al.317.600 LEI 33.A.Nr.280 LEI 62.Str.Bl.Bl.754.1.861.Str.B.Metalurgiei.N.200 LEI 10.Et.1.Nr.4.Str.Sc.Natalia Stativa I.19 Vaslui Str.000 LEI 190.314.Elena Tiron I.B.Sc.Gabriel Silvestrovici I.520.Bld.Et.881.3.Badea Romeo.Sarban Tiron V.Constantin Rinder C.Grigore Stangaceanu St.Com.820.5 Vaslui.200 LEI 1.Ap.80.440 LEI 11.5 Vaslui.034.000 LEI 46.1.Republicii.Iustina Scobai V.Jud.Badea Romeo.1.Bl.11 Vaslui.Sc.Nr.339.Sind.9 Vaslui.680 LEI 7.177.A.Tudor Vladimirescu.Str.122.Str.Str.Et.1.Podurilor.Vaslui Loc.24 Vaslui.Radu Negru.Sc.Silviea Solomon-Gutu A.Str.Veronica Serban N.Str.4 Vaslui.Et.Ap.Nr.3.680 LEI 18.16 Vaslui.Bl.Podul Inalt.Sc.B9.881.Constantin Savu E.037.400 LEI 56.Ap.Bl.4.Sc.Nicolae Balcescu.400 LEI 1.Str.Str.Et.Str.2.450 LEI 26.B.Mihail Kogalniceanu Bl.12 Husi.Str.Balcescu.800 LEI 12.Neculai Rascanu D.

9.Sc.A. B10. nr.264.Ap.B. bl. Bucuresti Cal.Str. ap.760 LEI 9. 2.A.Costica Vitriuc N.Bl.Str.A.Bl. sect.039. 32.440 LEI 30. 35.I. 186. nr. sect. 25. Bucuresti Str.Tudor Gh.070 LEI 12. 2-A. Ghirlandei. sect. 4. Cornetu. nr. Bucuresti Cal. 3.Constantin Zamfir D. ap. 28. 1. ap. Florilor.Constantin Vasilache Gh. bl. sc. Bucuresti Str. Soldat Petre Tunsu.Bl.5 7. 186.Sc. Bucuresti Sos. 1. nr.4.Ap.66 Vaslui. nr. Bucuresti Calea 13 Septembrie.Sc. nr. Bucuresti Str. sect.D. Papazoglu.Str.200 LEI 46. ap. 5. bl.363.Sc. nr.406.Mihai Vlasici I.Gheorghe Turcanu N.Str. 2.Calugareni. S13.008. 3.Et. 2. ap.Libertatii. nr.11.250 LEI 8. 1. bl.Sc. Bucuresti Str. ap. Bucuresti LEI 103729000LEI 66600400LEI 20078800LEI 110980400LEI 5169500LEI 5169500LEI 55830600LEI 15123770LEI 15123770LEI 107868800LEI 173212400LEI 903572500LEI 40610000LEI 162440000LEI 44910760LEI 99571200LEI 95118800LEI 23440720LEI 18127900LEI 197 . ap. et. nr.C. sc. Bucuresti Sos. 3.Sc.Toader Zahariuc I. bl.Frimu. Pictor Gh.Ap. 22.973. 5. P36.Vaslui Vaslui. 2. 4.L. 8. Sectorul Agricol Ilfov Str.Gheorghe Tudor M.Sc.Republicii.Str. nr.8 Vaslui. Bucuresti Al. Bucuresti Com.040 LEI 12.Ap. 82.Lina Vacarciuc T.322. et.Ap. 3.2 Vaslui. bl.Bl. Tatarascu. sect.748. nr. sect. 5. 4. 2. ap. 189.2. et.Stefan cel Mare. sect. et. 16. nr.C.228. Bucuresti Ale.435. 1.Ioanesei Adrian. 24A. Bucuresti Str. Pictor Gh.800 LEI 53.400 LEI 34.Gheorghe Racovita. sect.1. sect. sc. 211.E. 25.8 Vaslui.N.14 Vaslui.129.Maricica Vaslui. Calarasilor.Caragiale.11 Vaslui. 129. sect.Ap.Str. et.363.Str.Nr. 6.3.Ap. Giurgiului.544. 20. 3. Tatarascu. bl. 1.3. 4.Marioara Turcanu C. sc.23 Vaslui.Toma Chiricuta. 4. Luica. Baba Novac.Str. et. 6.Gheorghe Voloaga I.14 Birlad.3.Bl. 1. ap.14-18.2. 7.Nr. 1. bl.A. sc.Nr. bl.Ap9 Vaslui. 2.Et.Sc. 66.Str. 8. 2. 1. bl. Bucur Str.581. 6. 5. Bucur Str. sc. Baiesu. 8.370 LEI 48. ap.Sc. 2. 434.Sc.19. et. et. sect. 1.Republicii.754.Bl.B. ap. 2.850 LEI 13.2 Vaslui.Str.8 Vaslui.Bl. nr.127. sect.794. Calarasilor.Milescu. nr.192.4.80. et. ap.Et.Mihail Kogalniceanu.Ap.B. nr. Magura Vulturului. et.89.B. Pictor A. ap. 2. 3. 1. 211.Bl. 1. 6.Veronica Valeanu I.Str. et. sc.Et.I. 133.Ap.Et.21 Vaslui.360 LEI Din municipiul Bucureşti : NUME Acatrinei M Ion Achim I Elena Achim N Rozalia Aguletti Andreia Maria Albina Cristian Marius Albina P Dumitru Aldea I Maria Aldea N Alice Andreea Aldea N Maria Magdalena Alecsandru I Maria Alecsandru I Nicolae Alecu I Adrian Alexa D George Alexandrescu M Claudiu Alexe Cecilia Alupei V Otilia Tatiana Amzuica Liliana Anastasescu G Adrian Anastasescu G Bogdan ADRESA Str.880 LEI 13. 1. sect.Ovidiu Vieriu C.Et.701. nr.1. sc. 9. sc.Et.Jud.2.Bl.1.Str. sect. ap.Str. sect. sc. nr. 66.Et.409.022. 3.Bl.Str.26. bl.2.070 LEI 11.Stefan cel Mare. sect. Bucuresti Calea 13 Septembrie. ap. bl. S13. Giurgiului. 41. 1.Petru Rares.Ap.Et. 129.Somesul Rece nr. bl.Sc. 7. 7. 4.Et. Ripiceni.120 LEI 68.Angela Voloaga M. sc. Bucuresti Str.Bl. 2-14. 61. bl. ap 84.3. 251. sect.

3. 48. 1A. Anghel A Constantina Bucuresti Str. nr. sect. ap. 2. 4. 10. 18. A. Marcu Armasu. sect. 24. Orastie. et. Brezeanu. sect. Ilfov Arseni S Mariana Bld. sect. sc. apt. 302. Colentina. 28A. bl. et. 6. Bucuresti Anastasescu N Gheorghe Calea 13 Septembrie. Bucuresti Angheloiu Gheorghe Str. B. 12. Smaranda Braiescu. 1. 186. Sectorul Agricol Ilfov Aleea Ferinis. Doamna Ghica nr. ap. sect. Ghita Serban. Uioara. E. sect. Bucuresti Str. 57. 1. Apostol Adriana Bucuresti Str. sc. Biruintei. sc. 28A. Anghel Ion Bucuresti Bld. Ilfov Arsu N Persida Str. sect. sc. et. et. 4. nr. 28. Bucuresti Str. 7260400LEI 7260400LEI 58563850LEI 11409200LEI 82976000LEI 14520800LEI 7260400LEI 249239200LEI 41488000LEI 67625440LEI 10994320LEI 59639000LEI 41488000LEI 163679600LEI 20305000LEI 238556000LEI 397275725LEI 13337310LEI 19706800LEI 124464000LEI 158173000LEI 158186700LEI 99254400LEI 35783400LEI 97496800LEI 125604920LEI 41695440LEI 18669600LEI 33562400LEI 237590220LEI 10890600LEI 208020680LEI 31488000LEI 12731160LEI 198 . A1. ap. ap. sc. 94. 95. 122. 6. bl. 186. 16. sect. 157. B13. 5. et. Com. sect. 1. sect. Andrei G Elena 3. 7. Nicolae Filimon. Muncii. Brezeanu. sect. nr. Mihai Bravu nr. nr. sect. Biruintei. nr. sect. Bucuresti Bld. nr. Sectorul Agricol Ilfov Angheloiu Zenovia Str. 2 Apostolescu P Elena Bucuresti Aprofirei Z Maria Arseni I Sorin Bld. nr. 2 Andrei A George Bucuresti Bld. sect. apt. bl. bl. et. 1. 6. 2. 80A. 12. 5. 1. nr. 80A. Bucuresti Andronic P Ionel Str. 1G. 6. 7. et. Sect. Valea Oltului. 226. et. sc. Andrei I Zainea 2. A. ap. Ancu C Gheorghe sect. 1. Anghilina I Cerasela Bucuresti Str. Andrei I Mircea Bucuresti Str. bl. A. D. 267. OD16. sc. 6. bl. 17. nr. bl. et. sect. Bucuresti Andrei (Nastase) C Madalina Sos. 1. sc. sc. 8. Turnu Magurele. George Georgescu nr. sc. 32. bl IV/1C. nr. Ghita Serban. 86. 5. 3. 4. 186. 3. 3. bl. 3. Pantelimon. 4. 2. 20A. nr. C2. 86. ap. ap. 4.Anastasescu Luminita Ioana Calea 13 Septembrie. sc. sect. Bl. nr. 4 Bucuresti Antonescu (Stanculescu) M Str. sect. 20A. Ion Brezoianu. 26. bl. sc. bl. ap. et. 5. Com. ap. 42. 114A. et. 7. 208B. 45. Ana Ir Bucuresti Ale. nr. 30. 38. sc. nr. B. et. 8. 3 Bucuresti Andreiana M Dumitru Calea Grivitei. 1. 12. 3. Anghel Marius Ionel sect. 58. 1. A42. nr. Iuliu Maniu. Bucuresti Str. 4. 6. 58. ap. bl. ap. 40. 3. sc. 4. Andrei A Vlad Viorel 51. nr. nr. bl. bl. Flor sect. sect. 6. bl. nr. 1. bl. 10. 71. 95. 57. Andrei V Ion 3. bl. 8. M24. nr. nr. nr. Bucuresti Anculia T Florin Andreescu I Nicoleta Str. apt. 6. 16. 4. nr. 5. 4. et. sc. nr. ap. apt. D. 8. 2. ap. et. sc. R2. ap. sect. Bucuresi Str. nr. Bucuresti Anastasescu N Nicolae Calea 13 Septembrie. 6. Alexandru Obregia. 3. Azurului. Anin M Cristian Bucuresti Anton Georgeta Anton V Ionel Str. nr. 1. B. ap. 5. Bucuresti Andronie Magdalena Str. A28. Voila. Pantelimon. bl. Andrei M Cristiana sect. I. sect. ap. Jud. ap. 40. ap. Anghel C Paraschiva Bucuresti Sos. et. Muncii nr. bl. et. I. bl. Cetatuia. 8B. ap. nr. 2. Bucuresti Bld. et. sc. Jud. 218. 3. 2. sect.

B. bl. sect. Braila. 3. sect. 45. 1. b. nr. Calarasilor. ap. et. sc. 50. ap. ap. nr. bl. ap. et. P2. 57. nr. 160. 3. 8. 7. 1. A. ap. et. ap. sc. 69D. 255. 13. F12. Bucuresti 32567850LEI Balasescu F Florin Lucian Bld. H5. 35. 2-12. ap. sc. Ion Berindei nr. 7. 39. 4. nr. G Bucuresti 8505040LEI Bld. 14. 35. bl. et. sc. sc. Axenti D Aurelia sect. 6. bl. et. 20C. Crisana nr. ap. nr. Banul Udrea. 45. ap. 1. 43. bl. 1. 7. nr. Axinov A Anton Bucuresti 435624000LEI Str. Axinov Cristian Valentin Bucuresti 1088022800LEI Str. Bucuresti 20744000LEI Str. Apusului. nr. Balomir I Gheorghe Bucuresti 119278000LEI Sos. nr. M5. 11. Nicolae Titulescu. 6. nr. 5. ap. 6. Tirgu Neamt. et. Bucuresti 691073280LEI Bld. bl. et. et. B. bl. Petre Paun. 3. 30. Bahmutan Ion 1. 4bis. A. Botosani. 36. sc. bl. C. apt. nr. bl. 58B. Bucuresti 200004250LEI Balta Tudorel Sos. 10. Balasa I Nicolae sect. sc. 20. Pantelimon. 39. Carol I. ap. OD 21. B. 7. 20. 20-22. 1. 6. 7. 28. sect. A. sect. et. et. A. nr. bl.M9. 31. Bucuresti 691486510LEI Str. et. et. 2. Axenti Paul Valentin sect. Nr. Bucuresti 88812010LEI Str. Bucurest 571436530LEI Str. sc. Lacul Zanoaga. bl. 20-22. sc. sc. 4. 3. 3. 4.. A. 8. sect. Jud. nr. 255. G. et. nr. Atanasiu Ioana Cristina sect. 3. sc. ap. B. et. Armata Poporului. nr. 3. 6.M9. 7. Bucuresti 801789450LEI Str. Badescu T Theodor sect. nr. Bucuresti 235755560LEI Str. 4. ap. Izvorul Oltului. 278. Pictor Gheorghe Tattarescu. nr. 31. B. 4. 3. Primaverii. sect. TD24. Arvinte M Maria Bucuresti 32256920LEI Asociatia de locatari (Azoitei Str. 26. 1. ap. et. Balta Narcissa Ioana sect. 20. sect. sect. 2. 3. nr. B 73641200LEI Cal. sc. 8. Bucuresti 200004250LEI Sos. Badea M Claudiu Gheorghe 6. 1. 43. bl. 1. 6. M5. Azoitei I Gheorghe Bucuresti 72292840LEI Str. ap. et. ap. Baia Marcel Jud. ap. sc. Babarada C Ioana 5. sc. sc. ap. 2 Bucuresti 10372000LEI Str. 4. 1.Bucuresti Aleea Giurgeni. 50. 4. Balanuta Constanta sect. 13. b. nr. 50. et. et. nr. sect. 45. sc. sc. sect. bl. et. 3. Bucuresti 131305300LEI Str. ap. M5. ap. bl. 23. Izvorul Oltului. sc. apt. sect. bl. B. et. 200004250LEI 199 . sect. Braila 46674000LEI Balan Gavril Str. nr. 12. 3. 2. A. 4. 22. sect. sc. 1. nr. 1 Bucuresti 12965000LEI Str. 35. 14. 1. ap. 7. b. 3/25. Pantelimon. et. 2. 3/25. sc. 3. bl. ap. sc. nr. Fainari. Apusului. Camil Ressu. bl. bl. 1. sect. 6. 58B. Bach Elisabeta Bucuresti 104964640LEI Bld. et. 31. Badulescu A Florin 3. Azoitei H Elena Bucuresti 24477920LEI Str. ap. 1. 5. Atudosie Iulian Botosani 116166400LEI Bld. Bucuresti 149398550LEI Str. 30. 49. nr. A. bl.. bl. 3. sc. 2. 18. Pantelimon. Apusului. apt. et. ap. 1. et. bl. 1. Balasa N Daniela sect. sect. 255. nr. Balta Paraschiva sect. 3. 45. et. Camil Ressu. 1 Bucuresti 19706800LEI Str. 6. 6. Crisana nr.. 12. A. Dealul Tugulea. 3. bl. Balan I Marinela Bucuresti 258268220LEI Balan Maria Str. sc. 50. 43. 15C. Danubiu. et. Lacul Zanoaga. sect. 2.

ap. 7. D3. nr. 1. sc. 16. 10. Jud. 3. M6. Bucuresti Sos. sc. Bucuresti Str. 45. 30. sc. apt. sect. 45. R8. 2. et. 28. 6. 19. sect. et. 57. bl. Bucuresti Str. 8A. Z6. 32. Ilfov Bld. 10. 120. nr. bl. et. nr. 2 Bucuresti Str. 32. sc. bl. sect. Bucuresti Str. 1. 1. nr. 330. bl. Olt Str. apt. nr. Foisorului. B. 1. bl. 6. Bucuresti Str. Braşoveni. nr. 43. 30. Bucuresti Str. et. Popesti-Leordeni. Bucuresti Cal. 2. 4. sect. nr. sc. 2. sc. Unertirii. 25. ap. 2. sect. 3. 2. 1. sc. 2. sect. F1C. 4 Bucuresti Str. ap. Felix. Drumul taberei. Olt Str. nr. Soldat Ion Iosif. Nicolae Filimon. Bucure Str. 3. D. A2. 4. nr. sc. bl. ap. sc. ap. Bucuresti Str. et. sect. 2. et. sect. 17. 30. 13. 8. bl. bl. sect. nr. Bucure Str. 2. 59. Bucuresti Str. 2. 7. bl. ap. bl. et. 1. sect. nr. nr. nr. ap. 2bis. 6. B7. ap. Jud. bl. ap. 1. 4. Bucuresti Str. Radului. Dr. 5. Slatina. Col. Bucuresti Bld. 2. ap. nr. ap. 1. 7. A9. sc. bl. Jud. 52. et. Ghirlandei. bl. nr. ap. ap. 5. sect. ap. 6. nr. 17A. 42. 2. 10. 2. ap. bl. 243. 16. 43. bl. sc. et. et. et. ap. 5. Bucuresti 41488000LEI 2957771400LEI 311160LEI 8193880LEI 78827200LEI 216982240LEI 72922950LEI 84779800LEI 41356000LEI 38254300LEI 25640720LEI 77375120LEI 70052250LEI 101334440LEI 97703550LEI 94084900LEI 206506520LEI 167611520LEI 26364450LEI 33397840LEI 21470040LEI 307011200LEI 119434920LEI 45590600LEI 40942440LEI 97081920LEI 13483600LEI 154439080LEI 129857440LEI 200 . et. 19. Rahovei. 4. 1. 4. Alexandru Ogregia. 52. Stefan Stoica. Foisorului. 3B. sc. sc. Dorohoi. sect. sect. ap. 1. 4. bl. Bucuresti Piata Foisorul de Foc. Com. Bucuresti Str. sect. 8A. 17. 33. 2. sect. 59. nr. E. nr. 2. bl. bl. ap. 1 Mai. 21. 6. Nicolae Filimon. Bucuresti Aleea Mozaicului. 3. Ion Sulea. Dumbrava Noua. bl. 8. nr. 1. 4. 50. 33. 31. F1C. J14. nr. 57. 2. Bucuresti Str. ap. sect. sect. bl. Bucuresti Str. Pantelimon nr. 3. 4. Sect. 105. A. Bucuresti Str. 4. A. nr. Dr. Felix. 20. 4. ap. nr. B. 6. sect. et.Baltoi N Ion Baluta I Nicolae Banateanu C Lucian Mihai Banateanu G Constantin Banciu G Viorel Bandoc Maria Constanta Banesaru Gheorghe Bantas Elena Adriana Bantas V Constantin Banuta M Elena Banuta N Mihaela Nicoleta Barbita I Florica Barbu D Ioana Barbu Elena Barbu Emanoil Barbu N Misu Barbu N Patru Barbu V Viorel Barbulescu S Cristina Bardas I Doru Barna V Georgeta Baronea Nicola I Viorel Basamac G Ionela Batinas V Vasile Batranu G Elena Bazavan D Mircea Bazavan I Maria Bazavan M Ana Bazavan Tyni M Luminita sect. Bucuresti Str. Tineretului nr. sc. 6. bl. 10. 1. sect. 1. Aliorului nr. ap. et. 6. sc. et. 5. sc. B. sc. 2. Veteranilor. 6. 18. 4. et. sc. et. bl. Bucuresti Bld. Slatina.49. sect. sc. 28. et. ap. Turnu Magurele. 20.49. Bucuresti Str. 6. 2. bl. A. 5. 2. ap. 57-69. sect. Bucuresti Str. 56. ap. 2. bl. et. 17A. 6. Stefan Stoica. et. 16. sect. nr. Pascani. parter. 1. sc. sc. F21. nr. sect. sect. nr. 36. 6. sc. ap. 73.

nr. G. sect. 29. 6. 5. 151. sect. 3. sect. 2. ap. bl. ap. 15. Carei. apt. 4 Bucuresti Str. nr. 3. Buc Str. sect. nr. et. 32. 19. bl. 6. 265. 237395220LEI 2385560LEI 298634580LEI 18877040LEI 933480LEI 125308680LEI 12446400LEI 31427160LEI 207440000LEI 155580000LEI 41488000LEI 223355000LEI 8271200LEI 305724230LEI 42482320LEI 31116000LEI 259300000LEI 18430480LEI 22745800LEI 214700400LEI 37564250LEI 90137400LEI 210353600LEI 41488000LEI 75923040LEI 175763000LEI 10649170LEI 216045200LEI 58937250LEI 201 . Birsanesti. sect. nr. 3. sc. B. 44. 6. bl. sect. bl. sect. 4. bl. sect. Iancului. 3-4. sect. ap. A. C-tin Radulescu Motru. nr. Oitelor nr. 1. sc. 5. 6. 3. 31. nr. sc. sect. Deptatii. sect. Progresului. 265. Drumul Taberei. 3-Tv4. A. 1. Bucuresti Str. nr. P7. Bucuresti Str. 8. 126-128. Vigoniei. C2. 9. et. ap. bl. 6. nr. bl. bl. 2. sect. C7. 126-128. 1. 2. 265. 2. bl. 128. ap. sect. bl. 5. nr. 6. C7. ap. Bacau Str. 151. nr. nr. 11. sect. nr. sect. G. sc. bl. et. bl. 22. 92. nr. ap. sc. 2. ap. ap. 6. 2. sc. 3. Jud. bl. nr. Lacul Tei. 3. Iancului. 42. 92. bl. 14. 29. Turnu Magurele nr. 7. 126-128. Bucuresti Str. et. nr. B. 1. Iancului. B. sc. ap. 126-128. A. 17-18. 4. ap. 35. Giurgiului. 1. sect. sect. sc. 128. 2. sect. bl. 6. 3-4. A. Bucuresti Str. sect. 1. sc. 38. nr. Progresului. nr. nr. 6. et. ap. 3. bl. 4. et. 6. et. ap. 17-18. D. Bucuresti Sos. 2. 6. ap. bl. 38. sc. 13. 18. 8. sc. bl. M24. 7. 9. ap. MR7. 105B. sect. Bucuresti Bld. nr. Soldat Niculae Sebe. Drumul Taberei. nr. 4. 69A. 35. 164. 15. Jud. 17-18. bl. 85. Soimus. bl. 6. nr. Bucuresti Str. Lacul Tei. ap. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. ap. 38. Bucuresti Str. 10. et. G. 56. ap. ap. 33A. sc. 42. 3. Bucuresti Str. D. Bacau Str. sc. A34. 170. sc. bl. sc. 151. Gheorghe Gheroghiu Dej. et. bl. 2. 265. 40. ap. sc. ap. Cetatea de Blata. 6. Bucuresti Bld. bucuresti Bld. sect. G. 23. Bucuresti Sos. Bucuresti Cal. nr. ap. G. 18. sc. Bucuresti Bld. Mihalache. Bucuresti str. sc. 78. sc. 4. Albaiut. sc. 1. Bucuresti Str. 74. sect. nr. sc. A. Bucuresti Str. Gheorghe Gheroghiu Dej. Bucuresti Sos. et. nr. Bucuresti Aleea Topoloveanu.Becerescu M Emilian Titu Begali Elena Begali M Tagedin Begali T Bianca Narcis Stefania Begali T Ligia Edie Bejinaru Sofia Bercaru V Napoleon Beres Teodor Bica F Nicolae Bica M Nicolae Bidescu Elena Blaga M Lucian Blot Ana Blot Dumitru Bobocea T Elisabeta Bobocea Valeria Boca Mihai Bodosca T Maria Boghian G Eugen Boiangiu Costin Boican V Petre Boiesan S Valentina Boiesan V Ioan Boldeanu G Neculae Bontas V Iordache Bora A Mihaela Bora Alexandru Boros T Ioan Bors G Margareta Bld. ap. Bucuresti Caleea Piscului. bl. 17-18. Barsanesti. sc. 151. 35. Lacul Tei. G. sect. G. sect. et. Crangasi. Lacul Tei. A. 107. nr. et. ap. sect. 1. sect. ap. nr. 4 Bucuresti Sos.

Breaban T Gavril Bucuresti Brihacel Ionut Calea Vitan nr. sect. ap. Branila I Ilie Bucuresti Bratescu N Stan Str. jud. nr. Irimicului. 5. sect. nr. 3. 1. 5. 5. Camil Ressu nr. nr. 2. 1. 15. sect. 20. Ff. 7. 3. 2. bl. 1. 6. nr. nr. 2. sect. 4. ap. ap. 10. sc. nr. sc. 8. ap. 30. Bucur Bld. Vladulescu Cristea. nr. 6. ap. Elefterie. nr. 165952000LEI 106511530LEI 154542800LEI 33605280LEI 17736120LEI 52897200LEI 71048200LEI 62232000LEI 39724760LEI 3007880LEI 104238600LEI 10890600LEI 53934400LEI 59639000LEI 59639000LEI 40325400LEI 24400040LEI 236132760LEI 43934400LEI 12923750LEI 12923750LEI 10890600LEI 3111600LEI 87332240LEI 256707000LEI 25515120LEI 30865680LEI 19499360LEI 18047280LEI 753713100LEI 67513670LEI 202 . Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. 5. bl. 3. nr. V12. Bucuresti Str.PM26. 210. 3. 1. apt. bl. Maramures. sc. sect. nr. 48. bl. nr. et. Oreaca. 3. sct. N2.70. ap. Salaj. Braun I Emil Bucuresti Str. bl. 4. ap. et. sc. Alexandriei. et. 22. sc. 1. sect. 2. 10. 1. Ilfov Str. bl. 67. sc. 35. bl. 3. Dealul Macinului. ap. 2. Bratu F Elena Silvia 6. bl. L3. Ap. et. 124. sc. 2. apt. sect. et. Botogan Corneliu 2 Bucuresti Bld. ap. nr. sect. 26. C39. 5. Com. Campina Str. sect. B1. Salaj. Bortea A Anghel Bucuresti Sos. sc. nr. sc. bl. 12. 78. sect. 13. Miron Constantinescu. nr. Panselelor. 54. 67.115. sect. 3. Boteanu I Dumitru Constantin 6. 19.1. 8. 1. Iuliu Maniu. 1. 2. 33. 1. 6. 26. 31. Sibiu. 33. ap. Bucuresti Str. 38. 13. sect. Branila Eleonora Bucuresti Sos. bl. 1. Bucur C Gheorghe Bucuresti Bucur I Eugeniu Bld. sect. ap. nr. bl. 4. sc. 2. nr. bl. ap. 3. bl. bl. Piscului. A. 33A. et.3. ap. sc. Bosoi Ludovic Bucuresti Str. sc. nr. Brad S Iosif Bucuresti Bld. 5. ap. 15. nr. ap. 33. Iancu Jianu. 15. Z8. nr. sect. et. 29. Bucuresti Bucur Ioan Str. 3. sect. 2. sc. Bucuresti Bradis Gheorghe Str. Bratu S Ilie Bucuresti Str. nr. 1. et. 5. 2. 3 Bucuresti Str. bl. 45. 7. 4. bl. Ion Mihalache. A2. ap. 5. 4. et. bl. sc. 33A. Brodeala Mihail Marian Bucuresti Bucsaneanu C Marius Str. sc. Bucuresti Bratu M Cristina Dalina Bld. 1. 30. nr. 77. bl. 255. A. 5. nr.2. sc. bl. bl. sect. sect. 3. 64. ap. V16A. M192. Paduroiu. Brad M Monica Bucuresti Bld. et. ap. et. Bucur Andrei Petre Bucuresti Str. 6. Z4. nr. sect. 1. 37. 1S. sc. Irimicului. Bucuersti Bulea T Teodor Str. Aurel Vlaicu. 3. ap. Dacia. Maior Vasile Bacila nr. sect. 5. 1. Bratu M Mihaela Constanta Bucuresti Sos. Bradescu P Ileana sect. Bratu P Tita Bucuresti Sos. bl. 54. Stefan cel Mare. 38. sect. Odobesti. 3. Popesti-Leordeni. Muntii Carpati. ap. sect. Bucuresti Intr. ap. 255. A. bl. Bucuresti Bujor Victor Augustin Calea Titus. 4. ap. 5. sc. nr. 2. sc.B. Bucuresti Bucur V Gabriel Viorel Str. 5. et. sect. 101. nr. sc. 111. 3. 2. ap. bl. Recas. nr. 66. sect. Bucuresti Buiciuc Elena Str. 1S. sect. nr. A44B. Eroilor. 5. 6. ap. 2. sc. 9. bl. 4. 150. 15. 1. Ion Mihalache. nr. bl. sect. Iosip Broz Tito. 21. et. B23. sect. 8. OS1. sc. Budosca T Angela sect. A. Bota E Feocla 38.

nr. nr. 5. Suren-Spandarian. sect. nr. 1. Bucuresti Sos. sect. 31. Bucure Str. 2. Viilor. sc. apt. 4. ap. 2. 2. sect. sc. 52. 49-51. H6.6. sc. 114. nr. Bacau jud. 4B. 2. et. 5. sc. 4. 1. sc. Albinelor. 2. ap. ap. sc. sect. sect. ap. Bucurest Bld. Bucuresti Str. nr. bl. A. 19. 3. R14. 3. A. Alexandru Obregia. 9. D. Bucuresti Str. George Vraca. 6. Bucuresti Str. Alexandru Obregia. 20C. 7. nr. et. 1. ap. ap. ap. apt. 4 Bucuresti Str. 2. sc. sc. sc. 3. ap. 2. Nicolae Titulescu. sc. 55. nr. 92. Sfintii Voievozi. 2. 31. 5-7. Brezoianu. bl. nr. 100. 51. 4. nr. R14. sc. et. 25. sc. 3. bl. ap. Craiovei. Bucuresti Ale. 7. bl. bl. bl. 52. sect. 1. bl. bl. A. bl. 4. Bucuresti Str. 1. ap. et. et. Bucuresti Str. 4. R14. Baicului. 2. 2. Sect.2. et. Bacau 91273600LEI 73641200LEI 30804840LEI 46674000LEI 297676400LEI 428363600LEI 213455760LEI 213455760LEI 202541010LEI 203083760LEI 201507110LEI 25744110LEI 228806320LEI 16542400LEI 169546750LEI 122182160LEI 11409200LEI 70737040LEI 24916990LEI 19289750LEI 3319040LEI 172901240LEI 54315875LEI 10579440LEI 125618850LEI 701147200LEI 135027670LEI 103720000LEI 17576300LEI 245816400LEI 203 . sect. 400C. 24-A. 32. Bucuresti Ale. ap. Bucurest Str. sect. Bucuresti Sos. nr. nr. 49-51. bl. Bucuresti Str. 62. sc. 2. 2. Bucure Bld. sc. 1. 33. et. et. 2. Bucuresti Str. Alexandru Obregia. 32. 41. B13. 5-7. bl. nr. 5-7. bl. Patulului. R12. Pantelimon. sc. sect. 9. 52. apt. ap.Nicolae Oncescu nr. 88. 9. 309. 4. sect. parter. 2. nr. A. bl. Bucure Bld. nr. sect. Cetatuia. et. nr. 2. sect. Bucuresti Sos. sc. sect. Alexandru Obregia. bl. et. C. et. 4. ap. sect. 2. 6. nr. 3. et. 3. ap. Turnu Magurele nr. Bucuresti Str. 6. A. Jud. Bucuresti Sos. ap. ap. Bucuresti Str. 2. R14. Segarcea. sect. bl. 2. 4. 52. 4. 26. sc. ap. nr. Sect.74. 1. et. R14. sect. 4. ap. 5. 6. 7. 62. 5. Rotunda. 1. B. 1. 7. sect. 1.6. A. sect. Bucuresti Str. et. 52. et. 9. sc. 1. et. 2. Alexandru Obregia. 1. nr. Panselelor nr. ap. 4. bl. B. ap. sc. et. 101. Danubiu. ap. nr. Luica. 4. sc. Pantelimon nr. 1. E. et. ap. 35-37. Dumbrava Rosie. sect. 3. Bucuresti Str. sc. sect. Bucuresti Bld. Bucure Bld. 3-5. 2. 8. sect. ap. 6. 111. Bucuresti Bumbac Adrian Bunica I Lidia Bura V Petru Burlacu Ioana Busca Elena Busca Florea Butnaru G Ana Butnaru Ilie Butnaru Niculai Butnaru Robert Nicolae Butnaru Rodica Butureanu Zoe Eugenia Buxbaum Lorin Norocel Buzea N Maria Buzlea Doina Buzoianu Edithe Margareta Cabat M Elena Calancea Anton Caldare V Maria Despina Calin Dumitru Calin Gheorghe Calin Rizea Calintzachi Mariana Calota F Maria Calota T Maria Calugareanu N Mihai Calugaru Ana Campeanu I Gavrila Canorita I Gheorghe Capitanu D Maria Str. sc. sect. 278. bl. 12. Bucuresti Str. bl. et. et. Pitesti. sect. nr. Academiei. Sfintii Voievozi. 8. nr. 1. 17. 2. 3. Arges Str.6 . 2. bl. M24. nr. 7. 28. ap. bl. 9. et. et. 3. sect.

6. Hanul Ancutei. Chilom A Adriana Bucuresti Chiran I Cornel Str. nr. B. sc. sect. 4. et. 4. sect. nr. Str. C. Y1. sc. sc. sc. bl. nr. nr. 2. bl. ap. ap. et. 7-9. 17C. 28. A. ap. sect. sect. sect. et. 41. sc. Chiru R Mihai Bucuresti Str. bl. nr. bl. 2. Chiriac Valentina sect. 5. Bucuresti Bld. sect. 23. ap.Capraru I Aneta Caracseghi Fabiola Caraiman I Georgeta Carata G Tudor Carniciu D Florica Carniciu N Socrate Carp M Nicolae Caruceriu A Gheorghe Cataloiu Laurentiu Catanoiu G Gheorghe Cazan Frincu Cercel A Petre Cercel A Urgenie Cercel Maria Rodica Cercel Petrica Aleea Dealul Macinului. Chiru M Mihaela Bucuresti Str. 3. nr. ap. 1. 24. nr. Bucuresti Ale. 10. Pallady. R12. ap. Bl. Bucuresti Str. 4. sc. 5. Bucuresti Str. 1. et. sc. sect. bl. Th. Turnu Magurele. 22. nr. 4. 7. ap. D. 148. 5. sc. 14. sc. 217. M2/26. B. Dristor. 3. 4. 1. bl. ap. Chiliment I Valerica Bucuresti Str. Valea Lunga. 7. bl. Luis Blank. sect. 7. 5. Chiriceanu G Marian sect. nr. bl. Cernea Stefania sect. 1. 3. sc. 1. nr. bl. bl. G12. 1. A. sc. nr. sect. sect. 35. nr. E. Chiaburu I Paula Bucuresti Cal. 33. ap. ap. Chicinas N Lucia Bucuresti Str. nr. 3. 237. 4. 2. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. 4. Cimpoieru M Daniel Bucuresti 204 . 139. 3. sect. parter. et. 35. nr. 9. Pantelimon. ap. Popa. Chiru S Ioana Bucuresti Chitu N Ion Str. et. bl. nr. 4. 9. R12. 27. 14. 5. 9. Bucuresti Bld. nr. 28. 2. 2. ap. nr. 14. et. Cigan Leontin Bucuresti Str. 1. 218. et. sc. 4. ap. 6. 2. C. Bucuresti Str. N5. A. Bucuresti Str. nr. 2. Gh. bl. Alexandru Ioan Cuza. sc. Tohani. nr. sc. Bucuresti 51798390LEI 14520800LEI 15558000LEI 221300800LEI 160436000LEI 369620400LEI 70529600LEI 253595400LEI 854963960LEI 17632400LEI 30389960LEI 43113960LEI 77179000LEI 14486150LEI 2171520LEI 482627160LEI 216085100LEI 55848750LEI 103720000LEI 10339000LEI 14105920LEI 157772710LEI 98220500LEI 103720000LEI 92310800LEI 57046000LEI 79864400LEI 130479760LEI 93555440LEI 568645000LEI 203853620LEI 1146106000LEI Str. 5. Pecineaga. ap. A. 17. nr. 2. 13. nr. Bucuresti Bld. 57. parter. 10. Turnu Magurele. nr. Chirnoaga C Adriana Rodica Bucuresti Str. apt. nr. 54. 1. 28. nr. 1. nr. 23A. sc. 2. 72. 19. Piata Amzei. bl. 53. 1. Mosilor. H. 6. 45. sect. Prelungirea Ghencea. ap. ap. bl. 3. bl. Emil Pangratti. sect. bl. sect. Ciucea. sect. 1. 63. 97-119. nr. ap. Camil Ressu. sect. P1. A. sect. sect. 2. bl. bl. Bucuresti Str. C. 2. sect. M8. sect. 4. 2. sc. sect. Bucuresti Chiriac G Paul Str. Morilor. Pacii. nr. Judetul. et. 11. Dorobanti. Alexandru Ioan Cuza. bl. 6. ap. Bucuresti Str. 3. I. sc. Bucuresti Bld. 2. 452. Turnu Magurele. Bucuresti Aleea Compozitor nr. sect. 2. 6 Bucuresti Str. 4. 36-40. 305. 4. 6. Brezoianu. Liviu Rebreanu. et. Sub. bl. sect. 19. 142. sect. zap. 591. sc. sect. 2. nr. R12. Chelariu V Paul Bogdan Bucuresti Sos. 63. 1. Bujoreni. 2. ap. ap.

5. B. sect. 5. OD59. Bucuresti Sos. bl. 30. Bucuresti Bld. Ionita Cegan. 66. 35. 4. 2. apt. nr. et. 1 Decembrie 1918. sect. 4. sc. et. 1. sc. nr. et. 3. 82. sc. sect. apt. A. Viorelor. 6. sect. ap. 50. ap. sect. 106B. nr. et. bl. bl. Regina Maria. et. nr. sc. Bucuresti Str. Bucuresti Str. sect. Bucuresti Str. Bucuresti Bld. nr. sect. bl. 2. Bucuresti Str. 6. 2. sc. sect. 34. Hrisovului. Bucuresti Str. Sanatoriului. et. 81. A. Oltenitei. 73. Parcu Mirea. Vidra. 4. Arges Str. S16. nr. ap. nr. 2. Huedin. 9. 44. 2. sect. 2. 39-49. 2. Predeal. Bucuresti Sos. 9. nr. 17. 72. Eroilor. 3. 4. 17. A1. Ferdinand. bl. C3. et. B1. ap. 100. sect. Bucuresti Str. jud. 3. sc. 6. nr. 2. ap. bl. sect. nr. Huedin. bl. 127. 97. Bucuresti Com. 3. ap. et. sc. nr. et. bl. et. 1 Bucuresti Bld. Iancului. 1. 2. 4. 4. nr. ap. Campului. ap. T2. Decebal. 4. ap. Bucurest Str. sect. 2. Bucuresti Bld. Com. bl. sc. sect. nr. S. sect. nr. sect. A. nr. Oltenitei. sect. sect.Cinciulescu Maria Cinciulescu Valentin Cioana G Haritina Cioara G Gheorghe Ciobanu Emilia Ciobanu G Lucia Cioc I Ioan Cioiu Ion Ciorba I Nicolae Cirip Stefan Mihai Cismaru Gabriel Viorel Ciuhu V Vasile Ciupitu S Bertha Cliuc C Maria Clara Cliuc Vitalie Cobzasu D Dumitru Cocoru P Florea Cocoru V Florica Codreanu M Teodor Codreanu Z Gabriela Cohon Elena Cojocariu C Constantin Cojocariu Constantin Ovidiu Cojocariu G Eugenia Cojocaru Cornelia Coltan Camelia Columb T Vasilichia Comanici Z Ion Stefan Comnea S Aneta Comsa Alexandru Cononov A Floarea Cononov O Camelia Alina Sos. sect. 6. nr. bl. Bucuresti Str. 3. B. 5. 50. 28. bl. 22. bl. 6. Uverturii. 8. Riul Doamnei. 4. bl. sc. 4. sc. 6. et. bl. Sectorul Agricol Ilfov Str. et. 70. 2. nr. 2. 9. 1. Bucuresti 205 . Bucuresti Sos. Banitei. 3. Liviu Rebreanu. ap. ap. ap. bl. bl. sc. 1. nr. Pantelimon nr. sect. sc. 123. 176. 53. bl. 12. nr. 2. 8. et. bl. 19. 5. sect. nr. sc. 5. 15. P12. et. 199. ap. C3. 287. 19. sect. ap. 6. 1. 37. et. nr. Rotunda. Regina Maria. bl. Sectorul Agricol Ilfov Bld. nr. Bucuresti Str. sect. Y2C. nr. sc. 4. 9. 2. Bucuresti Sos. 2 Bucuresti Calea Grivitei nr. ap. bl. Doboriesti. 2. 2. ap. 7. Bucuresti Bld. C. 4. sc. et. 1. P6. B. Bucu Str. nr. ap. Bucuresti 11616640LEI 8401320LEI 56549425LEI 80590440LEI 262380980LEI 79679600LEI 23959320LEI 636161960LEI 60468760LEI 182296400LEI 303899600LEI 47503760LEI 65343600LEI 55490200LEI 43562400LEI 195512200LEI 41422000LEI 41356000LEI 94488920LEI 325099500LEI 20225400LEI 76337920LEI 16491480LEI 59431560LEI 155085000LEI 136599240LEI 10372000LEI 34227600LEI 64513840LEI 16542400LEI 145208000LEI 25826280LEI Str. 4. Bucuresti Str. sect. 59. ap. 4. nr. ap. 51. 4. Nicolae Titulescu. sc. sc. sc. 1. bl. bl. 19. 59. 20. ap. 15. 174. 11. sect. 10. sect. 3. et. 6. nr. A1. 2. 11. 48A. ap. B. VN5. 1. Bucuresti Bld. Eroilor. D. sc. ap. Cetatea de Balta. sect. Campulung. 10. 2. Bucuresti Bld. 5. 1.

Paharnicului nr. A. Campia Libertatii. 1. I26. 6. bl. sect. 33. sect. nr. Bucuresti Str. bl. 89. Ropotului. sect. 2. 3.1. ap. Romulus.1. 2B. 2. E5. A. 33. 1. 7.13. Bucuresti Str. sect. ap. 4. 1. A29. 91. ap. sect. sc. Ion Brezoianu. Fundeni. Bucuresti Ale. 18. bl. 1. Uverturii. G3. ap. Constanta Str. 2. et. Fetesti. A. sc. 3. 1. bl. sc. Bucuresti Str. ap. ap. bl. bl. Bucuresti Str. nr. 16. sect. 7. Luica. 102. 2. Botosani Bld. Botosani. 33. 18. nr. 4. nr. Bucuresti Str. 1. ap. M8. ap. 8. sect. nr. 12. sect. 97. Bucuresti 100504680LEI 227458000LEI 31116000LEI 128612800LEI 538825400LEI 62915160LEI 103720000LEI 251957820LEI 172247740LEI 31116000LEI 56864500LEI 412701880LEI 16545700LEI 54971600LEI 79610300LEI 18653100LEI 231295600LEI 136082690LEI 127825680LEI 8702910LEI 118691720LEI 14002200LEI 51860000LEI 128612800LEI 355759600LEI 3889500000LEI 119278000LEI 31799160LEI 56734840LEI 64109390LEI 51860000LEI 206 . sc. ap. et. ap. 48-50. sc. nr. 2. 1. 4. 2. 1. 2. 9. bl. 59.Cononov P Andrei Constandache I Ioan Constantin A Ion Constantin D Maria Constantin-Dobrica Florin Constantin I Valeriu Cristian Constantin Ioana Constantin Mironica Constantin S Constantin Constantin Sandel Constantinescu Chiriachia Constantinescu Elisabeta Constantinescu Elvira Constantinescu M Lina Constantinescu Maria Constantinescu Mioara Constantinescu Serban Constantinoiu F Nicolae Constantinoiu G Elena Corbu G Ion Corduneanu Virginia Cornoiu G Ioana Corogeanu Rada Coroiu Adrian Cortun Nicolae Cosac-Picos G Alexandru Cosoiu G Constantin-MugurDan Costache Florina Costache Georgeta Costache Maria Costache Paul Pta. Bucuresti Str. sc. Bucuresti Str. ap. Pache protopopescu. sc. Becatei. Jud. Bucuresti Bld. Ramnicu Sarat. M22. Bucuresti Str. nr. Jud. Chisinau. Caraiman. 7. 60. 6-12. sect. 3. bl. sect. 315. 4. 4. nr. ap. sc. sect. sect. M66. 246. 12. V7. nr. 2. Ion Brezoianu. nr. sect. 19. 4. 13. 3. nr. 45. Bucuresti Str. Vatra Dornei. nr. sect. Satu Mare. 6. nr. sect. Stupilor. 2. 4. et. Jud. 51-55. 4. sect. ap. et. nr. 3. et. sect. A21. 2. C. ap. nr. Poenari. bl. ap. sc. 25. bl. 6. bl. 16. M2. nr. 7. Bucuresti Aleea Terasei. Stefan cel Mare. E1. 71. 1. 2B. ap. bl. sect. 6. nr. 3.5. et. 13. 11. Bucuresti Bld. Fetesti. 3. D. bl. Bucuresti Str. 42. 40. Timisul de Sus. Argesului. sc. et. 1. Bucuresti Str. Colentina. sc. ap. nr. Bucuresti Str. nr. 3. Midgidia. bl. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. Aleea Barajul Rovinari. 9. 1. 2. nr. et. sect. 24. 3. Bucuresti Calea Calarasilor. sect. ap. et. sect. 6-12. bl. 70. 3. Bucuresti Sos. bl. et. Bucuresti Str. Republicii. 5. 3. Bucuresti Bld. et. nr. 2. ap. bl. Bucuresti Str. nr. A. sect. Primaverii. 2. sc. Bucuresti Str. 2. 4. sect. nr. sc. 30. Metalurgiei. ap. bl. nr. bl. 48-50. 1. 4. Satu Mare Str. sc. Barajul Rovinari. ap. 3. sc. 2. nr. sect. 7. 1. et. ap. 10. 9. ap. nr. 6A. nr. sect. A. 59. sect. ap. Bucuresti Str. 114. Bucuresti Ale. nr. PM60. et. I26. nr. sc.

Bucuresti 3171488250LEI 381509100LEI 419028800LEI 95118800LEI 207440000LEI 189345600LEI 15972880LEI 41356000LEI 122389600LEI 328860400LEI 51860000LEI 21505120LEI 97186600LEI 99571200LEI 128923960LEI 73122600LEI 31017000LEI 25847500LEI 518600000LEI 52897200LEI 171967760LEI 17321240LEI 234522750LEI 597866480LEI 18610200LEI 82590800LEI 330629660LEI 171552880LEI 113054800LEI 137740160LEI 137740160LEI 5169500LEI 21055160LEI 207 . bl. ap. sc. bl. 3. 58. Aurului. Mihai Bravu. A11. parter. 8. bl. sc. Andrei Birseanu. 14. 2. 2. bl. 1. et. D1. 1. 33. ap. Bucuresti Str. nr. B. 4. et. PM29. 6. 5. bl. Bucuresti Str. 2. 20. ap. 138. Bucuresti Int. 8. sc. sect. ap. ap. sect. nr. 2. 234. 3. nr. bl. 3. A. Bucuresti B-dul N. 19. nr. sc. 108. Bucuresti Str. 33. ap. sect. Vlaicu Voda.B Et 5 Ap. nr. nr. nr. nr. sc. bl. nr. sc. 53. Bucuresti Str. sect. ap. 80. sc. 6. sect. 75. sc. Bucuresti Aleea Ilioara. B. B. nr. sect. parter. Alexandru Obregia. 1. sect. ap. nr. sect. 1. sect. bl. ap. sc. Oltenitei. 30. 31. et. 1. 42. M9. et. nr. 14. sc. 1. 4. 2. Stefan Furtuna. ap. sect.Grigorescu nr. sc. sc. 10. 39. ap. bl. 4. nr. ap. sect. nr. nr. Cosoveni. nr. 167. bl. 16. O4. sect. 75. 4. 1. Sachelarie Visarion. 1. 22. 1. nr. 182. 39. sect. Turda. 3. Bucuresti Str. sc. Vlaicu Voda. sect. sect. sect. nr. et. ap. et. 3. ap. ap. sect. 1. 2. 7. sect. sc.57 Bl. 3. et. sect. 2. Covasna. Mintuleasa. 5. p. 108. sect. Bucuresti Str. 2. Bucuresti Aleea Tohani. bl. sc. 3. et. ap. Elev Stefanescu. Aurului. nr. Bucuresti Aleea Straduintei. 29. et. 5.Costache S Tudor Costar Ana-Valeria Costar G Lucian Costar L Mihai Costar S Stefana Costea D Vera Ana Maria Costea I Paula Costea P Aurel Costea T Niculae Cotenescu I Elena Cracea I Rodica Craciun I Gheorghe Craciun Lucretia Craciun P Ilie Craciun P Petre Craciunescu Natalia Cremene Maria Mita Cremene Marin Cresman A Susana Cretu C Gheorghe Cretu Elena Crisan M Voinicu Crisan N Honoriu Cristal Doru Cristea I Constantin Cristea I Constantin Cristea N Gheorghe Cristea Viorel Cristescu M Agapie Cristescu Marian Cristescu Silvia Cristian D Nora Elisabeta Crisu L Anastasiu Str. 16. 3. 3. 4bis. nr. bl. Bucures Sos. ap. nr. sc. 16. sect. Verigei. 7. 2. bl. nr. Bucuresti Str. Mirea Mioara Luiza. Bucuresti Str. A15. 2. 220. Bucuresti Int. et. A. 5-15. 4. 4.sect 3. bl. ap. Victoriei. 18. et. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 3. Crinului. 7. 67. Bucuresti Str. bl. nr. B. 4. A3. Bucuresti Str. 73. 11. bl. 3. ap. 4. nr. et. V65. sect. 9. Bucuresti Calea Calarasilor. 1. nr. 18. 8. Bucuresti Str. 7. 7. 4bis. bl. 4. 55. nr. bl. sc. M143B. 39. ap. Alunisului.PM Sc. 1. B. sect. bl. sect. ap. Turda. sect. 4. 2. Bucuresti Int. 4. 3. sc. 20. 22. et. Andrei Birseanu. 3. B. Bucuresti Str. Andrei Birseanu. 2. 1. sect. 51. sect. 1. N22. Bucuresti Str. sect. V65. 149. Craisorului. nr. 4bis. bl. 3. Bucuresti Str. bl. 29. 1. Bucuresti Bld. Bucuresti Cal. Bucuresti Str. 67. nr. 22. nr. ap. F18. 2. Tineretului. Bucuresti Ale. Bucuresti Str.57. ap. Putul cu Roata. sc.

sc. ap. Decsei Arpad Anton Bucuresti Demirian Anda Bld. Bucuresti Cuzmenco Elena Str. 5. 2. 1. Buftea. 9. Dan Maria sect. sect. sect. Croitoru Mihail Dan Bucuresti Str. et. Valea Ialomitei. 1. 60. bl. 4. nr. Buftea. Garaoafei nr. Horia. 7. 4. ap. sc. 3. nr. 1. bl. Miristei. Bucuresti Str. ap. 3. Bucuresti Culic A Stancuta Str. 8. 2. 54. 5 Croitoru Constanta Bucuresti Str. sc. Ilfov Diaconescu G Florin Str. 1. 1. jud. Suren Spandarian. 9. Popesti Leordeni. 6-7. Deaconu Nicolae 2 Bucuresti Cal. Csizek Eugenia Rodica 5. 4-6. 33. Chisinau nr. bl. 4. Cringasi. apt. sc. bl. Campul cu Flori. 1. M123. et. 10. 4. bl. Sold. Tomis.Bld. 1. Jud. Horia. Alex. 107. et. ap. 4. 6. sect. A. 40. nr. sc. nr. bl. Datcu Gh Ion Bucuresti Str. nr. 6. Ilfov Diaconescu Maria Str. Bucuresti Dabuleanu-Ghitulescu Elena. 4. 2. et. A. B. 5 Croitoru Ion Bucuresti Str. Sold. nr. OD2. nr. Davidescu Dragos sect. 1. et. sc. 116. Danila Ileana ap.Buda. sect. sect. apt. Miristei. nr. Gorj Str. 8. nr. bl. et. et. 32. Bucurest Ale.Buzau Str. 54. Ilfov 52482320LEI 30597400LEI 179720360LEI 211899960LEI 214389240LEI 5186000LEI 52793480LEI 23337000LEI 12653840LEI 45491600LEI 7779000LEI 413531640LEI 65862200LEI 95635750LEI 25411400LEI 122092600LEI 2369250LEI 165952000LEI 17632400LEI 98534000LEI 18669600LEI 16802640LEI 32153200LEI 22818400LEI 17097300LEI 71877960LEI 14520800LEI 25847500LEI 99943200LEI 164560760LEI 66752800LEI 208 . 24. sect. sc. nr. 63. 6. C6. sect. nr. Bucuresti Str. nr. bl. Deaconeasa S Constantin Bucuresti Bld. ap. Garaoafei nr. Com. ap. 4. et. 2-4. 9. Sahia. 1. sc. Davidescu Laura Antoaneta sect. Miristei. sect. C1. Alexandru Ioan Cuza. Com. F. 3. 4. et. et. sc. sect.Croicu Nicolae Croicu Viorica Com. ap. bl. sc. et. 1. 6. 4. Csizek Csaba Silviu Bucuresti Str. bl. 2 Bucuresti Diaconescu Elena Rodica Str. nr. sect. Bucuresti Bld. Virt oras Rovinari jud. et. ap. et. Prelungirea Ghencea. sc. sect. Ilie. 63. Decsei Arpad Bucuresti Str. sc. 2. 9. 45. 63. Gorj Cart. nr. C1. nr. 4. A. E. nr. M123. sect. 4. 7. Jud. D. 62. nr. D19. Mihail Ilie. Sectorul Dascalu I Valeriu Agricol Ilfov Str. Tomis. 4. nr. et. F. 8. 1. Curca I Lucia 109. Prunaru. Valea Ialomitei. bl. 6. 1. 48. 21. sect. 9. 8. 6. 2. 20. 48. 1. ap. bl. Sectorul Dascalu I Nicoleta Agricol Ilfov Str. et. sect. sc. et. sect. D19. A5 bis. Com. 4. sc. A. Buc Danulescu Ecaterina Com. nr. nr. A13bis. Croitoru Mihail Bucuresti Str. 12. ap. Ferdinand I nr. bl. sect. 24. Horia. 68. sect. apt. 1. 6. 4 apt. 182. 12. ap. Crist 51. Ion Mihalache. ap. 3. 1. bl. Bucur Bld. 6. 11. Buftea. Popesti Leordeni. 9. Cutigaru Buium sect. Sectorul Dascalu Ion Agricol Ilfov Dascalu N Vasile Str. sc. 2. Alexe. Popesti Leordeni. Jud. 2. bl. Alexandru Obregia. R2. sc. et. sc. 1. ap. ap. bl. 4. ap. nr. C. Constantin Brancusi. nr. Cilnic jud. Bucuresti Str. bl. nr.

sect. 3. Nic. sect. 16. et. C. 4. 11. sect. bl. 4. sect. bl. nr. A. 6. sc. bl. nr. 354. 4. sect. 8. Bucuresti 13337310LEI 1611022980LEI 22745800LEI 22745800LEI 30286240LEI 308981880LEI 101677500LEI 120814000LEI 343360400LEI 68237400LEI 26137440LEI 62604000LEI 63641200LEI 31530880LEI 65962820LEI 29871360LEI 28536195LEI 87616075LEI 120730080LEI 16881400LEI 103720000LEI 385795000LEI 112743640LEI 19188200LEI 8271200LEI 214907840LEI 110980400LEI 79034640LEI 27915300LEI 23066860LEI 209 . nr. Colfescu. sect. A13. 19. 4. A. 11. Al. et. 1. ap. Bucuresti Str. Caracal. ap. A13. apt. sect. sc. et. sect. 38. C12. Bucuresti Bld. 11. bl. Panselelor. Bucuresti Str. 91. 53. bl. 3. et. 18. 18. et. nr. 3. nr. bl. 4. Jud.Diaconu G Cristian Dicu E Mircea Dicu M Andreea Manuela Dicu M Sandra Monica Dima A Adam Dimitrovici A Silviu Dimulescu I Camelia Dinca C Elena Dinca C Pompiliu Dinca I Anica Dinca I Nina Dinca L Catalin Dinca L Cristina Dinca M Andrei Dinca M Ghorghe Victor Dinca S Lica Dincov D Dumitru Dinescu Georgeta (Negrea) Dinica A Gheorghe Dinica A Sanziana Dinicica G Florea Dinu A Severin Dinu D Dumitra Dinu G Dumitru Dinu N Silvia Dinu P Neculai Dinu S Gheorghe Dobre B Ilie Dobre G Marin Dobre Gh Valeria Str. 4. Bucuresti Str. 6. A. 6. 140. 128-134. sect. 1. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Nicolae Iorga nr. 4. et. bl. Bucuresti Bld. Bucuresti Cal. A. et. sect. 1. 2. sc. Camil Ressu. Bucuresti Str. sect. A. ap. 6. A. B. 3. nr. ap. 65. sect. 142. 2. et. bl. sc. Bucuresti Str. 142. nr. Nicolae Iorga nr. Bucuresti Str. 16. Pacii. 2. 5. et. Bucuresti Bld. 4. 2. Bucuresti Bld. Drumul Taberei. 53. bl. G10. Z2. Panselelor. 4. Abrud. bl. 4. sc. Ion Berindei. et. George Calboreanu. nr. 22. nr. Bucuresti Bld. nr. 6. nr. 11. sc. sc. bl. Craiovei. sect. 6. 18. ap. Jud. nr. 31. nr. 144-146. GII4. sc. nr. Bucuesti Str. 1 Bucuresti Str. Bucuresti Str. ap. sect. et. ap. 75. 122. Teleorm Str. Bucuresti Ale. 1. B. Alexandria. Ripiceni. sc. 24. Bucuresti Str. Pacii. 18. sect. 5. 2. ap. 16-18. 6. nr. 53. 52. sect. A. bl. 142. ap. sect. D. 6. sect. 145. 1 Bucuresti Str. A. sect. nr. Muncii. Bucuresti Str. 1-2. ap. 11. ap. nr. 31. et. ap. sect. sc. 4. Iuliu Maniu. 99. bl. 6. Pastavarului. ap. et. Ion Cimpineanu nr. 4. nr. 144. Ion Berindei. ap. nr. sect. sc. bl. nr. sect. bl. 142. 7. 1 Bucuresti Str. 31. 4. nr. H14. C. sc. apt. sc. ap. 22. sc. 17. sc. 5. Uioara. Bucuresti Str. et. D. sc. 14. 1. sect. A. 61. nr. sect. 2. sc. 42. 6. Racota. Bucuresti Str. 4. Viorele. 2. 24. 6. Olt Str. 1. 9. 3. ap. bl. 8. 7. Panselelor. 22. bl. 5. 14. 1-2. cs. A. 178-184. Panselelor. ap. nr. 23A. 30. ap. et. nr. Bucuresti Calea Giulesti. sc. bl. apt. Uioara. 144. sect. sc. 6. sect. 3. 22. ap. bl. sc. 34. C6. et. nr. Pecineaga. bl. sc. Av. sect. 3. ap. B. ap. 3. nr. ap. et. 128-134. ap. bl. 50. bl. Nicolae Florin. Bucuresti Str. 6. 9. 4. 13 septembrie. ap. 9.

10. 4. 3. 11. N4. 4. bl. bl.Aleea Timisul de Sus. nr. et. nr. bl. Dojan Iuliana 2. et. 1. 84. 5. Terasei. 42. nr. nr. sect. sect. bl. 2. et. nr. 1. Drumul Sarii. 216. 33. sc. bl. sect. Bucuresti Sos. Dragan N Monica Bucuresti Str. sect. 11-17. F. Piatra Mare. Bucuresti Str. sect. ap. sect. sc. sect. nr. Bucuresti Sos. ap. Y1. Tirgu Neamt. 54. 22. et. 13. 5. bl. 2. E1. et. 211.ap. 2. Pantelimon. D. 328. ap. Alexandru Savulescu. ap. 3. N6. Sanatescu. Bucuresti Dohatcu Mihai Str. ap. Tirgu Neamt. 1. 5. bl. et. ap. sect. et. Dobrescu N Niculae Bucuresti Dobrota C Ancuta Str. Bucuresti Bld. ap. bl. nr. ap. Ion Sulea. ap. sect. Dojan Veronica 2. 3. nr. ap. A. 6. Dontu C Gheorghe 3. 4. nr. Dobrescu Maghita Bucuresti Str. 69. 2. nr. nr. 2. nr. Corneliu Coposu. Bucuresti Ale. bl. Bucures Dohatcu Mariana Str. 4. Bucuresti Str. 3. 3. ap. 2.147. et. Caderea Bastiliei. sc. 4. sect. 2. 58. 6. nr. 5. Av. bl. Pantelimon. sect. F. Dojan Ioan 2. Basarabia. 58. sc A. 28. 2. Draghicescu D Sorin Gabriel Bucuresti Dobre Gica Dobre I Vasilica 25618840LEI 11786460LEI 43354960LEI 712037800LEI 73098000LEI 51488220LEI 21298340LEI 640678440LEI 401153200LEI 17631600LEI 27915300LEI 131468980LEI 407101000LEI 52728900LEI 67203500LEI 62757730LEI 21129180LEI 23544440LEI 33190400LEI 19576680LEI 21262600LEI 4148800LEI 18209510LEI 97186600LEI 31116000LEI 6741800LEI 13233920LEI 10372000LEI 22539020LEI 381226375LEI 210 . 33. Dona Stelian Bucuresti Bld. N4. 4. ap. sc. Foisorului. 216. 6. 214. 3. 54. nr. et. sect. sect. 2. sect. 4. 6. 8. E1. A. bl. 1. sect. sc. bl. 2. bl. A17. nr. ap. A17. sect. bl. 3. A29. 6. ap. Bucuresti Bld. 2. nr. 12. ap. 11. 3. Dobrescu Maria Bucuresti B-dul Th. sect.4. 11. 7. A. Dobre Toma Bucuresti Dobre I Ana Str.3. 11. nr. 3. Bucuresti Dobrota R Stana Str. nr. Bucuresti Sos. 33. bl. Dogaru A Ilie Cristian 66. 5. Dragan G Tudor Bucuresti Str. et. nr. Alexandru Obregia. 4. 33. sc. sect. sect. Dragan R Adrian Bucuresti Sos. sect. 214. ap. sect. 2. A. 1. ap. ap. ap.M2. Colentina. Dorobantu Ion Bucuresti Str. Dragan G Alexandrina sect. R15. F3C. A29. 328. sc. et. Blanari.D. nr. Camil Ressu. F. nr. Liviu Rebreanu. Dontu G Remus Bucuresti Dorobantu D Cornel Str. nr. Pantelimon. 1. Bucuresti Aleea Timisul de Sus. et. bl. 1. 8. et. sc. Blanari. 42. sc. nr. sc. sc. 10. Bucuresti Str. N4. sc. sect. bl. sc. nr. nr. 6. Bucuresti Bld. 6. 5. 10.Pallady nr. sect. ap. 186. 34. Bucuresti Str. ap. 36. 2. et. Tohani. 2. sect. bl. A. 1. 8. 19. sc. sc. Dontu Fatme 3. 216. Domnisan Monica Bucuresti Aleea Buciumului. ap. 3. bl. bl. bl. 2. sc. 1. sc. 38-40. ap. sect. 101. et. 5. sc. sc. nr. bl. Terasei. sc. sect. nr. 6. 7. sect. sect. 214. Dragan S Gabriel Bucuresti Str. Dobrescu Gheorghe Bucuresti Ale. 6. 34. ap. Sanatescu. sect. Ion Sulea. sc. 44. Dona A Connstantin Bucuresti Calea Mosilor. nr. 5. et. nr. Av. D. 328. 5. 230. 2. 7. ap. 3.

Constantin Radulescu-Motru. Col. Druhora Bizim T Elena Maria Bucuresti Bld. nr. Bucuresti Str. 3. Bucuresti-Ploiesti. Petre Ispirescu nr. Cimpul cu Flori. 3. 44. ap. 8. bl. sect. sect. bl. Ion Iosif nr. 1 Bucuresti Str. ap. 2. Sold. 11-17. 158. bl. 27. sect. ap. bl. nr. et. sect. 3. et. 4-6. sc. sc. 1. nr. ap. 1. 8. et. 6. sc. Bucuresti Str. nr. et. Bucure Str. bl. 30. D20. sc. 59. Giurgiului. bl. 4. 56. E. sect. 2. ap. 46. B. sect. 8. et. Bucuresti Str. sc. 58. 3. 64. 58. et. 64. ap. bl. sc. 16. R14. 11. sc. et. 3. sc. 113. nr. 11. 33. nr. 4. Chisinau. sc. Dr. nr. sect. 46. 30. 124. 4. 4. Drumul Sarii. sect. Desisului. sect. A. Bucuresti Sos. 30. A. 2 Bucuresti Sos. bl. sect. sect. bl. 4. sc. 43. sect. 4. sect. 8. sc. 41. sc. sect. ap. Bucur Str. 30. Mureseana. 12. nr. bl. nr. 4. apt. Caloian Judetul. Bucuresti Sos. 29. Dr. 1. 6. 6. 34. ap. 2. Arinii Dornei. 8. sect. 6. sc. sect. H13. ap. ap. 1. 1 Bucuresti Str. 2. Pantelimon nr. bl. 6. ap. Camil Ressu. 4. 4. sect. 3. 59. sc. Dudas V Nicolae Bucuresti Duicu C Cezar Str. 75. 48. 3. 4. sc. A. 4. sc. 10. bl. 5. sect. 5. bl. 2A. A. ap. et. sect. nr. sect. 249. 108. Mureseana. 36. nr. et. nr. C17B. 2. Bucuresti Str. 67A. et. 10. sect. 6. 199. 4. A. bl R5. apt. 10. 55. bl. Bucure Ale. 1. 37. 12. 4-6. nr. 4-6. ap. Bucuresti Str. et. bl. 4. Giurgiului. 2. Iancului. sc. Theodor Pallady. sect. Arinii Dornei. nr. 5-7. 15. ap. D. Bucuresti Bld. 145. Bucuresti Duicu Cristian-Mircea Bld. 4. bl. bl. Dimitrie Cantemir. 1. nr. M5. ap. 3. Bucuresti Bld. bl. ap. et. sc. 6. Popeia. sc. 3 Bucuresti Str. Marcovici nr. Bucuresti 385287375LEI 5393440LEI 49059560LEI 133798800LEI 234407200LEI 294564800LEI 49785600LEI 275895200LEI 193649470LEI 50822800LEI 23855600LEI 11616640LEI 265108320LEI 7882720LEI 23855600LEI 66899400LEI 89821520LEI 44599600LEI 12613580LEI 135873200LEI 822984400LEI 67521720LEI 56631120LEI 85302875LEI 58072300LEI 131576990LEI 135564120LEI 62915160LEI 152500250LEI Sos. sc.Draghicescu I Anica Draghici D George Draghici G Ion Draghici I Daniela Elena Draghici Mihai Dragoi Constantin Dragoi Ioachim Dragomir C Costel Dragomir C Vasile Dragomir D Janeta Dragomir Georgeta Dragomir I Marian Dragomir I Stan Dragomir Lucian Dragomir Petruta Dragomir Radu Mihai Dragomir Stefan Dan Dragu G Nioleta Dragu Nicolae Dragu Vasilica Dragusin G Dan Dragut Maria Dragut P Gheorghe Druhora Bizim I Liviu Str. et. Bucuresti Sos. 3. A. nr. 57. 124. Alexandru Obregia. sect. apt. sc. 2. 3B. 59. 4. 6. sc. ap. Mureseana. ap. Ducas M Andreea Simona 105. sect. nr. nr. 3. et. Ghencea. Marcovici nr. A14. Dr. 33. 7. Marcovici. 2. 8. bl. apt. Bucuresti Bld. 211 . 25. et. et. nr. Bucuresti Str. nr. 5. 17. ap. 6. et. nr. Bucuresti Ale. sect. Bucuresti Str. nr. 1. nr. 5 Bucuresti Ale. Cuza Voda. sect. 17. et. 1. 2/1. bl. sc. 25. 3. ap. 4. ap. sect. ap. 64. Bucuresti Prel.

Bucuresti 23572920LEI 3111600LEI 212 . PC9. A. 8. C. Ion Dumitrascu C. Alexandriei. Fuiorului. 124A. et. ap. 20. bl. sect. 3. et. nr. Bucuresti 25307680LEI Str. Geniului. ap. Mladinovici Drogos. R11. 39. Mohorului. bl. sc. 45. ap. Bucuresti 121423900LEI Sos. 124. C. ap. 6. bl. bl. 1. 3. Masina de Piine. Ioan Irinel Dumitrascu I. ap. ap. 6. R11. et. 22. 17. apt. 2. sect. C. 31. Camil Ressu. Nisei. 5. sect. 36. Corneliu Popeia. Bucuresti 518600000LEI Ale. bl. 101. Bucuresti 183155830LEI Sos. 106B. sect. nr. Berceni. nr. A. sc. ap. 3. bl. ap. bl. Maria Dumbrava Florina Jeana Duminica I. 1. Sc. nr. sc. 8. nr. ap. 42-52. nr. bl. et. ap. C. bl. Bucuresti 26137440LEI Sos. sect. 4. nr. 20. Col. A. nr. M. 19. nr. sc. Bucuresti 61505960LEI Sos. sect. sc. 292. sc. Giurgiului. sect. 6. et. 2. Bucuresti 891992000LEI Str. 5. sect. Iulian Stefan Dumitrescu A. 4. 1. sc. Bucuresti 48852120LEI Str. ap. sect. 20. Bucuresti 217812000LEI Str. 9. Bucuresti 108732750LEI Str. nr. ap. Bucuresti 45636800LEI Str. Bucuresti 415731190LEI Bld. nr. 3. sect. 1Mai. 2D. nr. Manastirea Pasarea. 5. sect. 4. 131. sc. sect. 13D. 4. 3. Bucuresti 191996955LEI Sos. sect. Berceni. nr. ap. 1. 3 Bucuresti 67418000LEI Sos. sc. et. 3. 6. et. bl. Ioan Dumitrescu D. Moldovita. ap. 133. 16A. C. 22. sect. 4. nr. et. PM19. 1. Bucuresti 1328561500LEI Sos. Bucuresti 3837640LEI Bld. Iancului. 2. sc. sc. Bucuresti 187403200LEI Sos. Y3C. bl. 132. H13. sect. nr. 4. 78. 1. Zemes. 21. nr. Bucuresti 3007880LEI Sos. et. 22. 7. 61. ap. 57. sc. Kogalniceanu. nr. nr. bl. 9. bl. 6. 4. et. PC9. ap. 9. Branesti 165952000LEI Str. Bucuresti 19644100LEI Str. 133. bl. 35. et. ap. D3C. 4. sect. Alexandriei. 5. Alexandriei. 1. sect. sc. 39. 4. 4. sc. Bucuresti 81731360LEI Str. sc. 8. EM5. 78. 2. bl. A. Mihai Bravu. nr. 5. ap. ap. et. 7. 6. Bld. 1. 3. sc. PC9. Bucuresti Bld. 3 Bucuresti 63269200LEI Str. 101. Bucuresti 78679790LEI Str. 103. nr. sc. bl. 4.Duicu G Atena Duicu Gh Constantin Duicu I. Slt. sect. parter. sect. nr. Fuiorului. Roman. sect. A. nr. 17. sect. 5. ap. ap. apt. bl. bl. 5. Mihai Bravu nr. 4. nr. 4. 45. Petra Dumitrascu Florica Dumitrascu I. bl. nr. D6. D22. sc. 6. 1. Ioan Dumitrescu D Ion Dumitrescu F Ion Dumitrescu Florica Dumitrescu G Ioana Dumitrescu Mirela Doina Dumitrescu N Ion Dumitrescu N Teodora Dumitrescu P Adriana Lidia Dumitrescu T Dorina Ecaterina Dumitrescu T Mihail Dumitrescu Theofil Dumitrescu V Cristian Dumitrescu Virgiliu Radu Dumitriu A Constanta Dumitru A Daniela sect. 6. 6. 47. 5. nr. Bucuresti 55179040LEI Str. Iuliu Maniu. sect. 6. et. Desrobirii. Moldovita. 5. Bucuresti 70944480LEI Sos. sect. ap. bl. 78. sect. A. Bucuresti 213500350LEI Str. 292. 2. 4. et. 5. C. 4. sc. 32. B 73433760LEI Bld. sect. 20. EM5. sc. 2. bl. sect. OD37. bl. sc. sect. bl. 5. Adriana Dumitrescu A. . 26A. Mihai Bravu nr. 124. 6. Emanoil Duminica Victoria Dumitrascu A. sc. 1.

Bucuresti Aleea Mozaicului. MI43B. et. 38. et. 51. sc. Bucuresti 9334800LEI Sos. Bucuresti Bld. sect. Borcea. sc. Bucuresti Cal. sc. ap. nr. et. nr. 131. V86. bl. Mihail Sebastian. 7. et. 1. bl. sect. B. Thomas Masaryk. 37. D2. nr. nr. sect. sect. sect. Jud. 5. 17. et. 3. Bucuresti 38884075LEI Str. 2. ap. Parhova 9957120LEI Aleea Tohani nr. 2. ap. 5. 28. 1. 3. Pantelimon. A8. sect. 9. 2. 15. 28. bl. ap. Colentina. Giulesti. et. 4. Bucuresti 106491700LEI Str. ap. Calarasi 69492400LEI Str. 4. nr. Thomas Masaryk. ap. Bucuresti Str. sc. apt. bl. 9. nr. sc. ap. 300. 9Mai. Bucuresti 21762390LEI Str. Bucuersti 36600060LEI Str. et. 6. nr. bl. 2. bl. 6. 6. 4. 6. Bucuresti Str. et. 3. Craisorului. 1. 7. Mihai Bravu. sc. sect. 5. sect. C15. 2. bl. 24. sc. Jud. sect. 2. 1. 52-60. sect. ap. ap. 1. Tirgoviste. 15. 23. bl. Thomas Masaryk. sc. Tepelus. 1. sc. 3. et. sect. 2. 3. 1. B9. Bucurest 356796800LEI Str. 2. ap. Ferentari. ap. sect. ap. bl. A. 37. 1. ap. Aleea Barajul Dunarii. ap. Bucuresti 44467950LEI Str. bl.Dumitru Bogdan Gabriel Dumitru C Cristina Dumitru Florica Dumitru G Constantin Dumitru G Tudora Dumitru I Nicolae Dumitru I Nicoleta Dumitru Lucica Adriana Dumitru M Ion Dumitru N Ana Dumitru N Veronica Dumitru S Bogdan Marcel Dumitru T Niculai Dumitru T Radu Octavian Durdun Mihaita Duroi Vergiliu Duta A Eugenia Enache A Alina Enache Anica Enache Emilia Enache G Neculai Enache I Pavel Enache M Ion Enache Maria Enache P Diana Florentina Enachescu Constantin Enciu I Nicu Enciu I Tatiana Maricica Enciu N Eduard Razvan Ene C Victoria Ene G Constantin Ene G Nicolae Valentin Sos. Bucuresti Str. et. et. ap. 51. Coria. sect. sect. Bucuresti 50822800LEI Str. V23B. 21. sc. ap. ap. 6. 2. 2. 18. 21. nr. bl. 136. ap. Jud. nr. bl. 2. 20. Calarasi 38884075LEI Str. 1. A8. et. Bucurest 78576400LEI Str. nr. Bucuresti Sos. Belizarie. sect. sect. Galati. et. sc. 19. Calarasi. Brailei. 27. bl. 1Mai. nr. et. A. ap. sc. sc. 3. Rimnicu Sarat. 29. nr. 2. 6. Radu Popescu. sc. nr. bl. sc. ap. 29. sect. nr. bl. sect. sect. 25679680LEI 213 . 2. 230. 145. ap. 104. 5. Breaza. 110. nr. 66. Libertatii. Bucuresti Aleea Barajului Dunarii. Jud. A. A. bl. et. 2. 225. 5. 9. nr. 3. sect. 2. ap. 7. Bucuersti 31017000LEI Str. D20. Bucuresti 38884075LEI Bld. nr. sect. Calarasi. nr. 7. 7B. 4. A. ap. ap. Jud. Jud. sc. ap. 20A. Galati 51445120LEI Bld. 29. 1. 1 Dec. 2. 22. 2. C. 41. Prel. Bucuresti 1592206000LEI Com. Aleea Poiana Cenei. nr. Calarasi 38376400LEI Str. 7B. OD44. 3. 1 Dec. 136. 56. 1. 27. Mihai Bravu. 24. 15. nr. E4. nr. bl. Rimnicu Sarat. Independentei. nr. 1918. bl. 1. Plopeni. 74. 2. B. 1. bl. sc. Bucuresti Str. D20. bl. 24. A. nr. nr. Z10. bl. 66. Bucuresti 492670000LEI Str. E2-3. 1. sect. Bucuresti 93258440LEI Str. sect. sc. 5. 22. sect. ap. 1. 1918. et. 3. 1. Bucuersti 36600060LEI Str. 8. 2. sc. nr. nr. sect. 22. sc. Bucu 41488000LEI 57564600LEI 135337510LEI 201842620LEI 967292720LEI 28791260LEI 166574320LEI 33084800LEI 9334800LEI 254636100LEI 29249040LEI Sos. nr. 38. nr.

bl. Rotunda. nr. H23. sect. 59. 1D. ap. Florea Blejan nr. 1. Bucuresti 11472325LEI Str. Eroilor. sect. ap. 1. Bucuresti 5622401720LEI Str. 73. et. bl. parter. 2. Bucuresti 260959520LEI Str. D14. nr. ap. 2. Craiovei. ap. ap. Dacia. ap. Bucuresti Segneri Paolo. Izvorul Rece. 52. 19. sect. Frumusani. 30. bl. bl. bl. 11 Slobozia jud. 276. et. Giurgiu Str. sect. Cuza Voda. nr. 21. ap. sc. apt. Olt 47559400LEI Aleea Baiut. 6. 3. 4. 4. ap. sect. nr. ap. 2. 1. nr. Bucuresti 106313000LEI Bld. bl. 2. 5. 100. Girnitei. 5 Bucuresti 50454320LEI Str. Slatina. Iuliu Maniu nr. nr. Timisoara. Bucuresti 216085760LEI Str. apt. 1. 6. Aleea Deda. 5. 16. 2. Bucuresti 31017000LEI Str. 4. 3. 3. S2. Bocsa. apt. bl. Bucuresti Aleea Deda. Bucuresti 29036150LEI Str. L. Decebal. 3 Bucuresti Str. et. 1. 5. ap. 14. G. 54. A. 4. 7. 35bis. Bucuresti 59639000LEI Bld. Austrului. apt. Jud. 4. sect. ap. Barajul Dunarii nr. 10. et. sect. bl. A. nr. 100. nr. Salajan. bl. 3. 3. 3. 77. Bucuresti 20744000LEI Bld. Frumusani. 37. 4. 21. 3. 79. Bucuresti 145079225LEI Ale. Constantin Marinescu nr. 37. A8. 43. et. et. 3. Bucuresti 28523000LEI Str. Col. 323. sect. sc. Jud. et. Rotunda. nr. Bucuresti 261996720LEI Str. nr. sect. sc. sect. sc. 4. sc. bl. sect. Cornisei. sect. sc. 51. 6. Bucuresti 27174640LEI Str. ap. ap. 3. sect. 4. Giurgiu. ap. sect. 15. bl. PM 27. Secuilor. 15. 12. 2. 2. 5. Boteni. sc. F7. bl. bl. sc. 1. bl. 2. sc. nr. 3. 3. ap. et. 1. B1. et. 7. nr. sect. ap. Satu Mare jud Satu Mare 353593800LEI Str. bl. 2. bl. 35. nr. et. et. sc. 4. 2. 86. D. Bucuresti Str. Emil Racovita. Milano. nr. 5. 4. et. nr. Bucuresti 181510000LEI 231814200LEI 11098040LEI 1264761680LEI 2767457040LEI 47970775LEI 152592075LEI 268814000LEI 87881500LEI 277085200LEI Bld. 8. 3. 3. ap. 10. E1. sect. 1. sc. 6. 2. Bocsa. bl. sc. sc. 26881400LEI 214 . bl. sect. 3 Bucuresti 26967200LEI Str. nr. 2. 1. et. sc. 17. 1. 4. nr. sect. sc. sc. A. 3. sc. 10. 12. A. 3. 48B. sc. 16. H23. et. sc. M35. Pitesti. 38. ap. nr. et. nr. Bucuresti 46803025LEI Str. et. et. 123. Italia Aleea Ilioara nr. 2. ap. A. bl. 131. 12. Bucuresti. 7. 80. Bucuresti 148319600LEI Str. 10. 10. sc. nr. 15. D46. Bl. sect. 4. 1. 26. sc. bl.Enescu Maria Adriana Epure I Maria Farcasiu N Ioan Ferrari C Nineta Ferrari G Carlo Filip A Dorina Camelia Filip D Aldea Filip I Vali Filip M Ion Floare I Zaharia Florea G Ioan Florea I Ecaterina Madalina Florea M Constantin Florea V Viorel Florentiu N Ioan Florescu I Maria Florian Ion Vladimir Floricel G Sorin Floricel P Gheorghe Franczia Ildiko Gabreanu Octavia Galan Elena Galatanu S Miorica Ganea N Constantin Ganescu S Maria Gaspar Dumitru Gaspar Valentina Gavrila Victoria Gavrilescu Ovidiu Ioan Gavriloi Adrian Gavriloi Marius Georgescu A Eugenia Dimbovita Str. ap. Bucuresti 2599227900LEI Str. sect. sc. 6. nr. sect. sect. 1. apt. Lt. 12. bl. apt. 1. sect. sect. 2. 7. 49. 2. 1 Mai. et. 45. 2. Ialomita Str. Jud. nr. A36. U2. 14002200LEI Bld. nr. n. bl.

sc. sect. Bucuresti Str. sect. et. nr. 3E. Magura Vulturului. et. sc. 4. 11A. 19. sect. 4. bl. sect. ap. 6. sect. sc. 8. ap. 3. ap. nr. Bucuresti Str. 1. 5. sc. Bucuresti Ale. 8A. sc. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Sos. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. B. nr. Bucuresti Str. 1. sc. 1. 37. 4. 3. sect. ap. nr. ap. sect. et. 2. Pitesti. nr. 3.Georgescu Florentina Georgescu D Deniza Georgescu M Andrei Georgescu Orlando Fanel Georgescu S Petre Georgescu Titu Georgescu V Constantin Georgescu V Ioan Ghelmez Puiu Cedryc Gheorghe Alecsandru Gheorghe I Tudor Gheorghe N Florina Gheorghe N Georgeta Gheorghe R Nicolae Gheorghe Silviu Dumitru Gheorghe T Marin Gheorghiu M Nicolae Gheorghiu V Neculai Gherasim Gheorghe Gherghinuta I Dumitru Ghetu M Costica Ghica I Nicolae Ghindea Maria Ghisoiu Simona Cristina Ghita Anisoara Luiza Ghita C Estera Ghita Ion Ghita M Marin Ghitan N Ioan Ghita-Vasilescu V Dumitru Arges Bld. ap. 13. Zambila Ionita. bl. 350. 65. sc. 3. ap. 4. bl. sect. 1. 1. sect. 3A. 1. 3E. sc. nr. Nicolae Grigorescu. sc. sc. ap. bl. Bucuresti Ale. 3. sect. O2. sect. 1. Bucuresti Str. 4-12. bl. Sold. 43. Bucuresti Sos. ap. 7D. Bucures Str. et. sc. Bucuresti Str. ap. nr. Pantelimon. 4. 4. sect. 11. GIIC8/12. 2. et. Et. 51. bl. sect. 9. bl. 3. 1. 25. 1. Zapada Mieilor. sc. A. 6. 5. 4. sect. Et. et. 4. nr. sc. ap. 21. bl. G. Somesul Cald. nr. bl 30. 16. A. sect. nr. sect. bl. nr. sect. George Calinescu. 11. sc. 2. 8A. ap. nr. sect. A. 3. Tirgu Neamt. bl. Niculae Sebe. Bucuresti Str. Bucuresti 30286240LEI 59639000LEI 79617890LEI 83348000LEI 81264540LEI 28108120LEI 3111600LEI 36194980LEI 72373000LEI 75508160LEI 23025840LEI 18877040LEI 29145320LEI 281807240LEI 6223200LEI 10164560LEI 42628920LEI 32879240LEI 78827200LEI 563463750LEI 50040760LEI 22403520LEI 146245200LEI 77542500LEI 184964710LEI 23855600LEI 175183080LEI 126434680LEI 206986780LEI 68455200LEI 215 . 2. 4. ap. 3. 26. Bucuresti str. 1. Somesul Cald. 122. O2. sect. Ap. Mihai Bravu. 3. 111. 5. bl. ap. sect. 16. 12. et. sc. 6. 1A. 1. 1. ap. W2. Macedoniei. Bucuresti Str. 6. nr. 27. Patriotilor. et. 9S14. D. B. bl. Bucuresti Str. Ap. 3. sc. 2. nr. 122. 1. Episcopiei. bl. B. et. nr. A18. nr. Istriei. sc. 11A. nr. 297. 15A. Arges Aleea Compozitorilor. sc. 233. sect. Somesul Cald. Bucuresti Calea Craiovei. 3. 37. 5. 1. Bucuresti Str. et. 3. nr. Bucuresti Str. 1. bl. 122. bl. 43. Bucuresti Ale. nr. A. Valea Prahovei. sc. ap. B. sect. ap. 72. 48. ap. bl. 6. nr. 10. Bucure Ale. nr. sect. et. 5. 2. Bucu Aleea Somesul Rece. M3G. nr. 30. 37. Jud. PM1. Fundeni. Istriei. sc. 4. Bucuresti Sos. nr. 1A. et. F4. Matei Basarab. 116A. 3. 65. et. Jean Monnet. 44. 4. B. sc. A17. 57. O2. bl. bl. sect. Trestiana. Sold. ap. bl. ap. 4. Episcopiei. nr. Trestiana. sect. 1. bl. nr. nr. 5. 8. 7. bl. Bucuresti Str. Ap. nr. 75. ap. nr. sc. 47. sc. B. sect. Bucuresti Aleea Fetesti. 8. 4. 3. 196. sect. 7. ap. 4. Bucuresti Str. L113. Potaisa. 1.

15Cbis. 162. 46. 17. 1. ap. sect. nr. 1. B. Bucuresti Str. sc. bl. 2. ap. Basmului. nr. 5. Bucuresti Str. Tirgu Neamt. B. 103. sc. bl. nr. G7. bl. bl. sc. 52. 3. et. 66. Bucuresti Str. ap.Ghitulescu L Constantin Gidea Floarea Gionea Hortenzia Maria Giurgiu Marius Glavan Ioana Daniela Goanta M Traian Goanta T Mircea Gogu V Ovidiu Gogu S Valeriu Golesteanu Dinu Grama P Ion Gramescu-Boicea Ovidiu Greavu Elena Greavu I Ionita Greavu Victor Grecu Anghel Grecu N Georgica Grigoras A Constantin Grigoras V Dimitrie Grigore Florica Grigore S Ion Grigore V Radita Grigore M Stefan Grigoroiu I Ion Grosu Marian Guna Eugen Mihai Gursca P Georgeta Gusatu Ioana Gusatu Marin Guta Gheorghe Guta T Vasile Guta A Persidia Simona Bld. 1. 84. nr. et. apt. Cobadin. B. nr. 3 Bucuresti Str. 28. 13. 1. bl. 29. 2. sc. 13. 1. 2-4. nr. sect. Agricultori. sc. sect. A. 6. ap. 715A. 7. Teiul Doamnei. Bucuresti Aleea Marului. 40. 6. Jud. 1. bl. sc. 2. nr. 103. B. 48. sc. sect. nr. sect. et. Olt Str. 7. Bucuresti Str. Kepler. et. 4. 11. nr. bl. et. 2. 2. 5. et. sect. ap. nr. Cetatea de Blata. 5. ap. 3. 47. Com. ap. nr. 1. nr. Brezoianu. bl. 6. sc. et. Tihani. 20. 4. 4. nr. Bucuresti Str. Iohanes K. ap. 2. 2. Stere Constantin. 12. nr. A. A. 1. 134. 7. 6. bl. 3. ap. 30. et. sect. sect. sect. Bucuresti Ale. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Corp A. et. et. et. 21. 6. sc. nt. sc. Bucuresti Bld. parter. Fabricii. 2. 4. Bucuresti Str. Baicoi Str. ap. et8. sect. nr. 1. ap. Murgului. ap. 1. sc. 2. 1. 4. 39. sect. et. 2. 26. Bucuresti Drm. Bucuresti Str. 202-208. 2. sect. Bucuresti 209881700LEI 9023640LEI 34435040LEI 98741440LEI 350573600LEI 48748400LEI 3837640LEI 31116000LEI 125501200LEI 55179040LEI 24849920LEI 267469930LEI 93348000LEI 90236400LEI 84116920LEI 94903800LEI 19586580LEI 369969240LEI 110772960LEI 64701525LEI 16387760LEI 31219720LEI 69699840LEI 83287160LEI 95582520LEI 348188040LEI 62034000LEI 326406840LEI 266871560LEI 162839250LEI 71856050LEI 155580000LEI Str. Olimpului. sect. 5. sc. ap. 212. Bucuresti Str. 45. R11. Catelu nr. bl. sect. sect. 50. 64. Nr. Bucuresti Str. 45. bl. A. A. 15. B. Agricultori. Stanescu Gh. sect. Basmului. 2-4. ap. sect. ap. Teodoroiu. ap. sc. Slatina. MC2. nr. Slt. 3. 2. A. Padurea Craiului. nr. 2. bl. 3. nr. Braila Str. sect. Jud. ap. Celulozei. Bucuresti Sos. B. Vaile Roaita. sr. 3. 30. 3. Gr. M23. 21. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Basarabia. nr. sect. sc. sc. 3. Braila. 6. bl. ap. ap. ap. 6. ap. Bucuresti Str. bl. et. M209. sect. bl. 2. Bucuresti Str. sc. D. ap. nr. 4. 5. 29. nr. nr. A. 44. Jilava. nr. bl. nr. 25. Mora. bl. Alexandru Obregia. 15. Ec. sect. Pene Dumitru. 5. 2. H2. sc. 21. Bucuresti Str. bl. sect. Sectorul Agricol 216 . 1A. 9. 115. 9 Mai. Frasin.

E9. nr. 9. Craiova. bl. 110. Ruginoasa. 49. Independentei nr. apt. 1B. 22. Jud. 2. V3C. nr. 2. Bucuresti Str. ap. 3. 85. A11. Rosetti. Bucurest 555939200LEI Str. Bizet Georges. S33. 6. nr. Stoicanesti. I. 1. nr. sect. 11. 23. 10. et. 3. Nicolae Balcescu. bl. nr. Azuga jud. sc. Bucuresti Bld. nr. 1. 53. ap. Bucuresti 6149016860LEI Str. sect. Armata Poporului. bl. sect. nr. ap. Vasile Roaita. sc. 16. C. 25. 1. sc. nr. Pavlov. M12. bl. et. et. 4. ap. et. Aleea Fuiorului. Constructorilor. D. 5. 1. sect. sect. et. 25. 4. nr. 13. Prahova Str. 7. 1. nr. nr. sect. 1. Bucuresti 13483600LEI Str. Bucuresti Bld. bl. sect. sc. ap. Ion Nona Otescu. 5. nr. 1. Cuza Voda). 2. ap. ap. nr. 1. 5. 5. 3. sc. 2. 1. 3. 1. nr. Bucuresti Str. Jud. sect. sect. ap. 6. bl. et. ap. 4. et. Braşov. 10. Independentei nr. 4. E6. bl. 5. 1. 9. 22. Bucuresti 25640720LEI Str. Jud. Jilava. ap. 5. et. sc. 22.A. Bucuresti 17592800LEI Str. 14. et. 6. nr. 3. ap. ap. Bucuresti 65032440LEI Str. bl. nr. sc. 4. 6. Olt 52732200LEI 76960240LEI 51860000LEI 11616640LEI 135647680LEI 15558000LEI 15143120LEI 10536560LEI 45636800LEI 25930000LEI 136043500LEI 36613160LEI 30810220LEI 24503430LEI Aleea Fuiorului. nr. Iasi 188893530LEI Str. Theodor Pallady. nr. 1. Bucuresti 910869040LEI Sat. B. nr. Jud. Hirjea. bl. Bucuresti Str. 20. Ceacu (Com. nr. 20. sect. sect. Crangasi. et. 3. sc. sc. sc. sect. et. B. Bucuresti 4978560LEI Bld. D5a. Calarasi 841022600LEI Drm. bl. Valea Hirtibaciului. 27. sc. Bucuresti 74782120LEI Aleea Fuiorului. 4. bl. Voronet. 3. Arh. sc. sect. sect.P. 6. 49. Romica Hutanu D Vasile Iacob A Irinel Valeriu Iacob Dumitru Iamandi I Nicolaie Iancu A Ion Iancu Alexandru Iancu I Elena Iancu I Ioan Iancu Maximilian Catalin Iancu V Ion (Iancu Viorica) Ichim N Ruxandra Ilfov Str. 9. Bucuresti 64721280LEI Str. 2. 3. 8. 13. sect. sc. bl. sect. 15. sect. ap. 12. Vatra Luminoasa. 2. 1. D. 15. 55. 32. Com. ap. Constructorilor. Dimbovita 19127150LEI Str. Y3C. 6. 6. bl. Bucuresti 25847500LEI Aleea Timisul de Sus nr. ap. 2.Guta I Radu Guta I Matilda Gutu R Mihael Haita D Ion Halas I Nicolae Handoca Anca Adina Haraga Neculai Haraga Nicoleta Consuella Harapu A Gheorghe Harapu P Elisabeta Haratau I Cristian Hintea Victor Aurel Hontaru A Maria Hontaru Ion Horga G Ioan Horga I Ionel Horga I Stefania Hrincu E Mihai Nicolae Hrincu G Emil Hrincu G Irina Hriscu Mariana Hritcu Vladimir Mihail Hudita Viorica Hutanu D. et. sect. ap. Bucuresti Str. 6. Bucuresti Aleea Fizicienilor. et. Titus. 8. 2. sc. nr. ap. sc. nr. 4. sect. sc. sect. sect. sc. Galati 13855600LEI 217 . 2. 55 B. Vatra Luminoasa. ap. nr. 5. 2. Bucuresti Str. A. nr. 1. Prahova Str. 165. 117. 2. D. Bucuresti 82918780LEI Com. Bucuresti 34532260LEI Str. B. 2. 5. Brezoaele jud. Valea Argesului. sect. 23 125101900LEI Com. bl. 1. 1. Ilfov Str. 55 B. sect.34. nr. Azuga jud. sc. Bucuresti 169973160LEI Aleea Posea. 40. 19. ap. Becleanu. 2B. Bucuresti 768254040LEI Str. sect. Y3C. et. bl. 3. et. 2. 23. sc. 117. nr. Bucuresti 54971600LEI Str. bl. 5. bl. 1. 6. 1. 5. Murgului. ap.

40. ap. sect. Despot Voda. sect. 3. et. Dezrobirii. 3. sect. sect. Bucuresti 3661316000LEI Ale. Arinis. ap. Aviatiei. Bucuresti 259300000LEI Str. Unirii. 85. 6. et. Bucuresti 47711200LEI Spl. sect. 56. 2. Bucuresti 555204300LEI Str. ap. 4. 1. bl. bl. nr. R12. 5. nr. 4. Bucuresti 757848700LEI Str. A. Mihai Bravu. sc. sc. sc. 7-8. sc. P15BIS. 4. 1. nr. Bucuresti 40011930LEI Str. nr. 2. Unirii. 7. sc. et. 57. 1. sect. bl. Bucuresti 132761600LEI Str. sc. ap. B. nr. Bucuresti 32360640LEI Str. 1. Mihai Bravu. Complexului nr. Tomis. et. ap. et.8. 57. Bucuresti 144067080LEI Bld. Grivite. sect. Cimpia Libertatii. 7. PM51. Victoriei. 3. 4. 5. ap.38. ap. et. 4. et. 37-P37A. 86. bl. Tomis. 2. A2. ap. Bucuresti 148319600LEI Str. 3. bl. ap. et. et. Bucuresti 57875760LEI Str. nr. Uverturii. Valea Rosie. nr. Bucuresti 24374200LEI Str. sect. 2. sc. 3. 5. 58. sc. 9. PM51. sc. P9. sect. Tomis. 69. bl. nr. 1. et. G. ap. Joita. 128. 7. C. 2. 37-P37A. ap. 52. Bucuresti 16387760LEI Ale. sc. 55. bl. 5. sect. 19. Bucuresti 88784320LEI Sos. sect. sc. Nicolae Pascu. nr. ap. nr. 9. 1. M4. bl. 96. B. nr. ap. sc. 36. 33. sc. bl. bl. sect. 16. A. A40. sc. Paunduri. ap. 4.sect. Bucuresti 421595110LEI Sos. et. ap. Bucuresti 19333930LEI 218 . sect. 1. ap. Braşov 254339730LEI Cal. nr. Zidarului. 39. nr. nr. 2. Bucures 187238200LEI Str. M4. nr. sect. bl. sect. A. bl. et. Bucuresti 65177180LEI Sos. 5. nr. Bucuresti 42482320LEI Sos. 4. Mihai Bravu. 2. Bucuresti 31066500LEI Sos. nr. 142. 143. et. ap. 3. Fuiorului. et. sect. 3. ap. sect. 5. 5. 8. Bucuresti 13451590LEI Spl. 3. 3. 66. et. B. sect. bl. nr. bl. 6. nr. bl. sect. bl. Bucuresti 72604000LEI Str. 1. 2. Cuza Voda. sect. 4. 37. B. et. ap. ap. bl. 3. H10. sect. Castelului nr. 52. nr. 2. sect. 7. 3. 5/A. sect. 70. 3. 5. sect. 2. sect. Bucuresti 28730440LEI Str. 6. nr. sc. 4. bl. 10. 2. Cimpia Libertatii. 1. sc. Bucuresti 6223200LEI Str. sc. bl. Bucuresti 35057360LEI Str. Bucuersti 12965000LEI Cal. ap. 4. Braşov jud. nr. Iancului. sc.41. 3. Bucures 203498640LEI Str. 1. et. et. sc. 16. et. 3. 3. Dumitru Petrescu. ap. 09. 5. 19. 309. sect. bl. nr. 44. 2. ap. ap. bl. 32. ap. 6. 1. Bucuresti 15246840LEI Str. A. 7. 5. 37. 6. 16. 59. et. bl. 102-108. et. 48. H10. Calarasilor. nr. nr. 148. 28. 2. Z8. 16. H16A. H10. nr. 3. sc. ap. nr. 5.Ichim P Cristina Raluca Ilie A Constantin Ilie C Simona Ilie D Ion Ilie I Daniela Ilie I Eleonora Ilie M Pantelemon Ilie M Petre Ilie P Melania Ilie P Radu Catalin Ilie P Zoia Ilie Vasile Iliescu Aurica Iliescu Cati Iliescu G Mihail Iliescu M Stanel Gabriel Ilinca M Ioana Ilinca P Gheorghe Ilisei Cocias Ileana Iljes F Atila Ilyes F Francisc Ioan G Gheorghe Ioan T Ana Victoria Ioana D Elena Ioana S Gheorghe Ion I Calita Ion I Paraschiva Ion Marin Ion Mihaela Ionescu C Victoria 109943200LEI Cal. sc. . 7. sect. 7. 40. 33. bl.

sc. Abnegatiei nr. bl. Bucuresti Ale. 1. sc. 170. ap. 2. Bucurest Aleea Terasei. nr. et. Bucuresti Bld. 163. 3. 2. 1. nr. bl. 47. bl. nr. et. E3. C10. Jud. 21A. sc. bl. bl. 20bis. 5 Bucuresti Sos. sect. 1. et. Sfintul Flefterie. bl. 6. et. 3. 1. nr. 4. 58. bl. sect. bl. ap. et. 164. Alexandru Obregia. Nasaud. nr. sc. 164. sc. 2. 3. sc. Bucuresti Sos. 1. 3. 3. Costinesti. sect. C2. Vila1. 51. 20bis. nr. 1. 58-70. A. Bucuresti Str. sect. 5. et. bl. Medelincerului. 1. 5. sect. 5. 12. sc. 5. sc. 164. 64. sect. nr. M2. Colentina. 5. sect. 16. 19-B. sect. 5. Abnegatiei nr. 5. 21. 4. 1. Samoila Dumitru. 1. nr. ap. nr. sc. sect. ap. Valea Ialomitei. bl. 21. 1. nr. 12. ap. 5. sc. 30. Bucuresti Str. nr. 2. 12. et. ap. sect. apt. 4. ap. 4. 2A. 1. et. bl. nr. 106. nr. bl. Bucuresti Str. Stirbei Voda nr. 1. Bucuresti Str. Ripiceni. sect. Cimpului. ap. 1. sect. B. Bucuresti Str. sect. 4. et. sect. 8. Bucuresti Str. 1. 3 Bucuresti Str. Giurgiului. ap. apt. sect. et. 106. 2. Samoila Dumitru. 105. Patulului nr. ap. 1. Ion Mihalache. nr. 5. 3. Straulesti. nr. sc. sc. Abnegatiei nr. Bucuresti Aleea Iosif Hodos. 12. Bucuresti Str. bl. ap. 2. sc. nr. 1. 1. Cristesti.Ionescu D Ortansa Ionescu G Virgil Vasile Ionescu Laurentiu Ionescu M Agapia Ionescu N Adela Ionescu Tudorel Ionita C Dumitru Ionita I Grigore Ionita M George Ionita N Dumitra Ionita Stefan Iordache C Gabriela Iordache C Gheorghe Iordache D Mihai Iordache Dumitra Iordache Elena Iordache G Constantin Iordache I Dumitru Iordache I Elena Denis Iordache G Mihail Iordache P Ion Iordache T Evdochia Iordache T Marin Iordan Cristina Iordan E Maria Iordan Ion Iorga Cristian Iorgulescu Lucian Iosub Robert Thomas Iosub V Ilie Irimia C Ion Str. 21. et. nr. Bucuresti Calea Grivitei. 9. ap. Bucuresti Str. 6. sc. sc. 45. 5 Bucuresti Str. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 8. Bucuresti Str. 5 Bucuresti Sos. nr. et. 414880000LEI 52232000LEI 61402240LEI 1037200LEI 25330550LEI 163393420LEI 31116000LEI 8788150LEI 103803560LEI 8401320LEI 6741800LEI 22610960LEI 216085100LEI 51860000LEI 6223200LEI 12446400LEI 50719080LEI 61194800LEI 4148800LEI 285541160LEI 51695000LEI 6223200LEI 269012000LEI 72604000LEI 12613580LEI 44081000LEI 861757300LEI 615612890LEI 418821360LEI 207543720LEI 27485800LEI 219 . bl. sc. Bucuresti Sat. 3. nr. 2. 4. sect. 4. sect. Valea Ialomitei. K. 6. 20. 1. ap. J43. Iasi Sos. nr. sect. bl. Calusei. A. 4. sect. 6. ap. (Com. et. sect. Chisinau. ap. 4. Bucuresti Calea Grivitei. 2. nr. 20. 16B+C. Bucuresti Sos. sect. 1. 32. nr. et. bl. et. 1 Bucuresti Str. sect. Drumul Taberei. 5. 4. et. bl. Giurgiului. nr. D. 6. sc. 26. ap. 3. 1. sect. sc. sc. Bucuresti Bld. et. 28. 1. Bu Str. C10. sect. 5. sc. bl. sect. A. sect. 2. 21. 164. ap. Bucuresti Bld. 14. 2. ap. ap. 80. 80. 3. ap. 42. 164. Giurgiului. 9. Vila1. 20. bl. bl. sect. sect. nr. et. 6. 10. 1. K. sect. sc. Cristesti). 91. B. C1. 3. ap. 4.

sect. 3. Ghirlandei. 36. Bucuresti 25930000LEI Str. nr. 20bis. 1. sect. et.Irimia N Costica Iris F Paulica Isaincu M Georgeta Isaincu T Ion Istode Florea Istratescu Florea Istriteanu George Adrian Ittu G Alexandrina Ittu T Nicolae Viorel Iuga G Traian Meltiade Iuga I Constanta Iuga T Victor Romi Ivan I Constantin Ivan I Daniel Ivan I Dumitra Ivan I Florina Ivan I Laura Ivan D Maria Ivan I Nicolae Ivancea Maria Ivancea I Adriana Ivanov Ileana Ivascu Petre Stefan Jarnea N Daniel Jarnea N Gheorghe Jidiuc Ovidiu Bujorel Jidiuc Valerica Jieanu G Floarea Jieanu I Alecu 3. 15. Bucuresti 74844360LEI Bld. Drumul Taberei. Bucuresti 124464000LEI Str. sc. parter.6. sc. sc. PM4. bl. sect. Suhaia. 23. nr. sc. sc. 1. Vergului. 53. 32. sc. Ilvof 12879200LEI Bld. Bucuresti 29663920LEI Al. ap. bl. 152. nr. C. 2. ap. 5. 6. Pantelimon. ap. ap. Bucurest 40610000LEI Str. et. 7. et. Bucuresti 18462160LEI Str. 10. 352. 2. 9. 36. sect. H36. 53. et. D. 58. nr. nr. 5. 85. Rosia Montanta. 2. 168. nr. H3A. ap. 6. Bucuresti 25930000LEI Str. sc. Baraj-Iezer. 1. 1. Suhaia. ap. bl. bl. sc. 21. nr. Pacii. bl. bl. 8. 6. 3. Nicolae Balcescu. A. Bucuresti 41464900LEI Bld. Principala. sc. Chiajna (Com. et. 53. 51-61. sc. 20bis. 5. bl. 4. Perisoru. Sat. 4. bl. 1. bl. et. nr. sect. 8. Bucuresti 44457700LEI Bld. nr. 4. 1. ap. Bucuresti 6949240000LEI Bld. sc. 5. 5. 66. bl. nr. nr. nr. nr. 53. 3. Prevederii. D1. Bucuresti 4045080000LEI Bld. Nicolae Balcescu. 2. sc. 11. Com. 2. 2. Bucuresti 52232000LEI Aleea Padurea Craiului. 1. Bucuresti 117722200LEI Str. A. sect. 6. sect. sect. 5. H3. ap. 5. 5. 11. ap. sect. bl. Bucures 21884920LEI 93390000LEI Sos. sc. ap. 5. et. ap. et. nr. Eroului. 2. ap. B1. Nicolae Balcescu. C. Bucuresti 47980220LEI Str. Bucuresti 9334800LEI Sos. 2. sect. TD48. 1 Decembrie 1918. nr. ap. et. 44. C1B. ap. sect. 13. 61. bl. bl. sect. 2. H36. 128-134. L14. 7. 3. C. Bucuresti Bld. Bucuresti 49889320LEI Al. Ungheni. 66. 3. sect. 67/C. 4. nr. 168. bl. nr. 22. 1. sect. 1. et. Bucuretii-Noi. bl. 59. 4. nr. sect. Tr. nr. A. 321. sect. nr. ap. Petre Liciu. ap. Drumul Taberei. et. Bucuresti 59846440LEI Str. 10. nr. 67203500LEI 220 . 5. nr. Nicolae Balcescu. et. 35. sect. Drumul Taberei. nr. Bucuresti 60157600LEI Str. TD48. et. 106. D. 5. C. sect. 1. 352. 2. et. C. sc. 5. Bucuresti 19914240LEI Str. 4. sc. Mures 30804840LEI Str. B. 2. Jud. 2. sc. 6. ap. R6. ap. 59. sect. Bucuresti 23959320LEI Sos. sect. Alexandru Obregia. 6. sect. ap. ap. 1. nr. 74. bl. 07. A. 3. et. Magurele. 6. ap. sect. bl. sc. 3. 3. nr. 2. Bucuresti 25930000LEI Str. 2. 6. nr. 24. ap. R6. Chiajna). bl. sect. sc. ap. 32. 3. D1. Bucuresti 54453000LEI Str. et. sc. et. Bucuresti 25847500LEI Bld. Pantelimon. 74. 3. ap. et. Perisoru. 61. sect. et. bl. nr. nr. sc. sect. Bucurest 37564250LEI Str. sect. Drumul Taberei. 2. Jud. bl.

sect. 3. 3. nr. Bucuresti 19914240LEI Bld. 15. 33. Lacul Tei. sc. 21. 28. 28. 27. sect. Bucuresti 1866960LEI Str. E1. 7. Rm. Sfiintii Voievozi. 21. Pantelimon. A. 200. et. nr. 39. Grivitei . sc. Bucuresti 205229150LEI Bld. 7. nr. 14. 4. nr. sc. sect. sc. ap. 10. sect. et. 5. Drobeta Turnu Severin. 3. B. 102-104. et. Bucuresti 105690680LEI Bld. ap. 82. Bucuresti 42940080LEI 221 . sect. 1. 8. 1. bl. Ion Mihalache. 81. 2.183. ap. et. sc. 1. ap. et. sect. Alexandru Lapusneanu. 1. 4. D. D. 18. Necsesti) jud. M6. vl. ap. bl. bl. 4. 2. 2. 3. 127. et. bl. et. A2. ap. 6. Bucuresti 2938906200LEI Str.nr. Corneliu Savoiu. 107. 3. 6. 3. bl. sect. 3. et. 23. sect. 2A. nr. 5. et. Ion Mihalache. 4. J 207440LEI Str. A. nr. 1. ap. bl. Bucuresti 45636800LEI Bld. B. 2. Jud. 164.Keresztes C Aurelia Keresztes E Serban Koszciuszko I Elena Kovacs Veronica Maria Kozma I Istvan Kreutzerg Elvira Maria Lacatusu Cristian Lache S Andrei Laidenfrost Pavel Lapas Florian Mircea Lapas N Edith Laptici Aurel Lazar D Dionisie Lazar I Eugenia Lazar Traian Lazarescu C Elena Lazarescu M Maria Lazarescu Radu Victor Lazarescu S Gheorghe Lazarescu Virginica Leon Liviu Leon S Iulia Leon (Amir Arsani) Virginica Leonida C Claudiu Leonida G Luminita Leonte J Emanoil Lepadat G Gabriela Lepadat I Romu Bucuresti Cal. sc. 4. Bucuresti 30286240LEI Aleea Budacu. G. 325678500LEI Str. ap. bl. sc. sc. nr. 295. bl. sect. 107. ap. sect. Bucuresti 36198280LEI Str. Bucu 301856820LEI Str. 2. nr. ap. 4. sect. 3. A11. nr. 3. 5. 7. ap. bl. 151. Donizetti. nr. 13 Decembrie. Bucuresti 9334800LEI Bld. sc. Mihail Eminiscu. A. sc. K. sect. 3. sect. H9. Bucurest 89046970LEI Str. Bucuresti 109593400LEI Sat Girdesti (com. 2. et. A. sect. 1. sect. 8. Bucuresti 107142760LEI Str. sc. Poiana Muntelui. Bucuresti 6949240LEI Bld. nr. nr. 164. Jud. sc. 319. 14. 325678500LEI Str. nr. Iuliu Maniu. Bucuresti 45181430LEI Sos. Grivitei . nr. 1. sc.4. bl. Lacul Tei. Bucuresti 32671800LEI Cal. bl. 6. 2. 3. ap. 4. K. ap. bl. Nicolae Licaret. ap. 3. Bucuresti 227768170LEI Str. 25. 4. et. sc. sc. sc. ap. 10. bl. ap. nr. A. Liviu Rebreanu. 2. bl. B. Segarcea.5. 18. sc. et. sc. sect. 35. 51. 9. A. B33.6. 15. bl. ap. 6. 1. sect. Floarea Rosie. bl.nr. nr.ap. ap. Teleorman 25264800LEI Str. nr. 37. Corneliu Savoiu. ap. sect. L17. nr. Bucuresti 38978360LEI Str. et. OD3. sc. 21. 8. 319. N. bl. bl. ap. et. nr. 37. 1. Bucuresti 45636800LEI Str. 1. 1. 19. Oltenitei nr. Baia Mare. sect. sect. et. 175. sc.162. Cpt. 20. E. 1. 3 Bucuresti 337090000LEI Str. et. 127. 47. 2. Bucuresti 170562000LEI Ale. sc. 3. sect. Bucuresti 25912180LEI Bld. 165. ap. 2. sect. Drobeta Turnu Severin. 1. Bucuresti 25020380LEI Sos. sect. sc. bl. ap. Constanta. apt. 41. PM22. Stocholm. nr. 151.3. bl. ap. nr. 28. Sarat nr. 49. 6. nr. sc. 1. nr. Ion Mihalache. 1. et. ap. sect. A2. 3. Grigorescu. ap. 2. et. 77. et.

Bucuresti Str. sc. ap. Lupu V Dima Bucuresti Lutan G Constantin Str. Timisoara. nr. 11. 1. sect. 3. 63. Bucuresti Str. ap. nr. 48. 1. 4. 2. H11. 12. C. 51. 12. Lisenche Anghelina sect. Lupu M Vlad Bucuresti Lupu N Stefan Str. 45. 3. et. Fetesti. Luceanu Ioan Daniel 38. ap. C. Bucuresti Bld. Levinta A Arcadie 6. et. ap. 7. 6. sc. sc. ap. et. Lucaciu C Mariana Bucuresti Str. 4. sect. sc. Bucuresti Str. Neamt Bld. sc. 2. B. 15. 5. sect. bl. nr. Dreptatii. sect. nr. bl. 122. bl. et. nr. bl. Lincan O Ana sect. bl. Bucuresti 12541870LEI 121795070LEI 27299580LEI 216355240LEI 50096760LEI 21262600LEI 13440720LEI 1078688000LEI 160436000LEI 62034000LEI 82457400LEI 18610200LEI 17217520LEI 21815290LEI 43415800LEI 19706800LEI 19706800LEI 132761600LEI 79345800LEI 77271400LEI 19706800LEI 74678400LEI 194373200LEI 18669600LEI 4771120LEI 328279750LEI 378992880LEI 72604000LEI 16076600LEI 34332080LEI 222 . bl. 11. 5. OD8. bl. 4. 3. 1. Plut.4. Lungu V Eufrosina 4. Plt. 15. Lisenche V Florentina sect. Bucuresti Luca I Ioan B-dul Metalurgiei nr 20bis. 12. ap. bl. 98. H11. sc. sect.Leseanu A Alecu Levarda G Gheorghe Str. nr. Sg. B5bis. Bucurest Str. 25. 1. U2. George Caldoreanu. 8. ap. nr. Littera Cornel Stefan Atanasie 3. et. ap. 48. ap. A. 2. Luncasu Paraschiva Ialomita Str. bl. Gheorghe Tache. bl. B. nr. nr. bl. B. et. bl. Holut Emil. Jud. ap. et. Timisoara. OD1. Izvorul Crisului. B41. 3. Levinta Dan 6. Bucuresti Maftei G Gheorghe Str. nr. Calinului. 3. Bucuresti Str. OD8. Bucuresti Sos. nr. nr. 3. sc. Com. 17. Bucurest Luncan M Elena Str. Gheorghe Tache. 8. bl. 72. Bucuresti Str. Panselelor. 6 Bucuresti Str. et. Bucuresti Str. bl. bl. bl. bl 20bis. sc. ap. 4. 19. 1. ap. et. B41. nr. Y9B. Racari.et. bl. ap. ap 18. bl. sc. ap. sect. sect. sc. sc. 164. sect. et. Logofatu G Ion sect. sect. 12. Eroilor. sect. 2. nr. ap. Bucuresti Aleea Arinis. et. Panselelor. Pantelimon. Nic. 3. nr. 45. Lupescu O Maria Elena sect. 1. sc.4. B9. ap. 164. 6. Glinka. sc. E4. 9. bl. 50. Calarasi.sc1. nr. Jud. 3. 6. Calarasi. Malai C Tatiana 2. 19. 1. et. 2. Lucaciu C Marian Bucuresti Str. Luncasu D Constantin Ialomita Str. 65. Abnegatiei nr. et. 1. sect. ap. 9. 1. B. 15. Bucuresti Str. ap. nr. bl. sc. 63. Bucuresti Aleea Postavarul. Lungu F Gheorghe Bucuresti Lungu Ion Bld. Sg. sect. A.20. Grigorescu. nr. 8. 15. U2. Milea Mioara Luiza nr. ap. Mamaliga M Xenia sect. 3. sc. 45. Horia. nr. 8. 15. 309. Lungu I Maria Bucuresti Str. nr. Ion Nedelcu. bl. 72. 5 Bucuresti Str. 13. 7. Logofatu Natural Valeria 3. Lungu F Constantin Bucuresti Str. 4. 17. 1. bl. sc. 86. Nedelcu Ion. Bucuresti Aleea Poiana Mare nr. Ap. 7. Racari. sect. 4. 22. apt. 5. 4. 13. sect. 4. et. M22. sc. et. 1. 5. Camil Ressu. nr. 15. 3. nr. 1. sect. sect. 9. Fetesti. 80. sc. 3. C. et. sect. ap. sc. A15. 1. 4. Jud.52. sect. sc. Dristor. 4. ap. et. 4. et. sc. 38. sc. 1. 4. nr.

et. 1. 5. Teologica. sc. 1. 10. 44. 304. sc. 1. 85. B. 1. 39. 4. nr. Drumul Laptarilor Antifascisti. B3. 39-39. Bucuresti Str. Bucuresti 923108000LEI 228080280LEI 60276370LEI 46525500LEI 209099520LEI 64101800LEI 58601800LEI 46701500LEI 43562400LEI 40865680LEI 43043800LEI 83079720LEI 110980400LEI 20574610LEI 33086680LEI 57919850LEI 4135600LEI 193022920LEI 84705240LEI 5600880LEI 2489280LEI 62232000LEI 42317760LEI 4459960LEI 49785600LEI 326718000LEI 15228750LEI 25930000LEI 16802640LEI 122328000LEI 162840400LEI 114092000LEI 37339200LEI 223 . Bucuresti Str. Grivitei. Prahova Bld. 75. 10. A1-2. sect. 1. et. 9. Bucuresti Calea Victoriei. Vacarasti. 4. 3A. Victoriei. Vacarasti. nr. et. et. bl. 4. Stavilarului. 1. Bucuresti Str. 7-9. Bucuresti Str. nr. ap. 205. Louis Blank. 6. nr. Bucuresti Cal. 6. Bucuresti Str. Toamnei. nr. 1D. Amidonului. 10. 304. nr. bl. 85. sc. 6. nr. ap. C. nr. Bucuresti Str. 4. sect. Vacarasti. nr. nr. ap. Jud. A. 3. sect. 6. 3. sc. bl. sect. bl. P48. et. ap. 77. sect. ap. 1. 35. Victoriei. bl. sc. nr. 2. 7. sect. Bucuresti Str. sc. 13. nr. 1D. sect. nr. bl. bl. sect. Pietei. Bucuresti Cal. ap. sect. sc. sect. nr. Cumpanei. ap. Arad Str. sc. 6. bl. 39. 1. bl. Baicoi. 12. ap. 39. sect. nr. nr. ap. nr. 3. nr. ap. ap. Ianca. 7. sc. Intr. et. sc. Bucuresti Str. sect. 25.17. sect. sect. 2. Zelinului. Voluntari. ap. nr. sc. B. Ion C. ap. OD7B. 1. 3. 2. 1. Bucuresti Cal. 304. 72. 4. Oltenitei nr. Elena. ap. 4 Bucuresti Str. Bl. Bucuresti Cal. 3. 13. nr. sect. sc. 6. Bucuresti Str. 2. 10. 36. 2. Jud. 1D. 1-5. Bucuresti Sos. 304. ap. Amidonului. 2. 6. 4. 4. 4.226. et. sect. apt. Motoc. Dealul Tugulea. bl. 3. Bratianu. 24. nr. 2. sect. ap. ap. 1. 2. ap. nr. 2. sect. sect. bl. ap. et. 3. 5. Bucuresti Str. Bucuresti Str. Ilfov Str. nr. Bucuresti Calea 13 Septembrie nr. Ghimpati. 156. sect. A. ap. 24. 61. et. 2. Bucuresti Calea Victoriei. bl.Man I Maria Sanda Manaila I Mircea Mandu G Gheorghe Manea C Gheorghe Manea N Niculae Manea S Alexandra Manolache Florea Manolache Sofia Manolachi Carmen Angelica Manolachi Cristina Monica Manolachi G Dionisie Manolachi Sevastita Manole P Oana Gabriela Manolea T Domnita Manolescu I Adrian Manu G Ion Manu P Elena Manzala I Ioan Maraffka V Mariana Marcu M Vasilica Marcu N Marcel Margineanu Virgil Marin A Victor Marin I Nicolae Marin M Floarea Marin M Mihail Marin P Constantin Marin Tudor Marinca A Letitia Marinca M Ioan Marinciu G Ion Marinciu I Cristina Claudia Marinciu N Gheorghe Str. Bucuresti Str. 25. nr. Bucuresti Str. sc.27. Bucuresti Cal. 22.Panselutei. 2. bl. nr. bl. sect. Anton Bacalbasa. 1D. nr. Jud. 77. G2. A6. sect. 3. 5. 1-5. sc. sect. et. Closca. 110. et. Arad. 1. 1. sect. 5. 3. 1. sc. 5. sect. 3. V18. 30. nr. Bucuresti Cal. 3Turn. 49. ap. Com. et. 6. nr. et. sc. 5 Bucuresti Cal. Drumul Laptarilor Antifascisti. 70. Vacarasti. 13. 1. Bucuresti Str. 3. et. sect. Deva Al. 3. sc. 1. sect.

1. 6. Straduintei. 4. Bucurest 1437121000LEI Aleea Zvoristea. ap. ap.52. ap. bl. 31. 136. 2. C. 6. 3. ap. Colentina. 2. Vaselor nr. Bucuresti 96459600LEI Str. D16. 55. 3. et. Pipera. ap. sc. sect. 62. 18. sect.F1. ap. 17-19. nr. Bucuresti 80127250LEI Aleea Dealul Macinului. com Popesti-Leordeni jud. 14. D2. 16. sect. 1. 1. Pictor Andreescu. ap. nr. 29. et. Ap. 34. E3. bl. 16. sc.36. et. sc. com Popesti-Leordeni jud. 6.1. Maria Tanase. Hrisovului. 5. 5. 4. 2. sect. 51. A41. bl. Bucuresti 424214800LEI Str. B. sc. Bucuresti 25621550LEI Aleea Arinii Dornei. ap. ap. ap. sect. 3. 2. sect. 122. 2. 11. Pantelimon. 6. sect. 2. bl. bl. 2. nr. sect.11. 2. 5. ap. sect. 93. 1. 1. Bucuresti 200698200LEI Str. 29. bl. et. C3. C. 1. nr. 6 Bucuresti 100288300LEI 224 . 12. C. nr. bl. Baicului. sc. 1. 16. nr. 38 206780000LEI Str. 1. 13. Pogoanelor nr. 1. apt. A. 5. 25. 6 Bucuresti 55758480LEI Aleea Timisul de Sus. Bucuresti 1272236980LEI Sos. et. et. 55. 3. Bucuresti 12446400LEI Aleea Jarului. nr. 401A. 4. et.R4. Consecventei. sect. D2. bl. 3. nr. Bucuresti 27323790LEI Sos. sc. D17. et. ap. nr. sc. sc. apt. nr. bl. 32. 2. Bucuresti 19188200LEI Str. 2. sect. ap.22. 2. Bucuresti 1017357600LEI Str. bl. M81. Bucuresti 41488000LEI 829760LEI Str. sect. Valea Calugareasca nr. sect. Pogoanelor nr. sc.3. 1. 29. bl. Bucuresti 6015760LEI Str. 35. Ilfov 52646880LEI Str. 126. nr. ap. 2. 7. Bucuresti 77790000LEI Str. C. Bucuresti 38167410LEI Str. D3. sc. sect. nr. Drumul Taberei nr. et. sect. sc. nr. sc. et. 5. bl. 5. nr. sc. bl. sect. sect. 6. ap. ap. 11. sect. et. 8. sc. Bucuresti 226109600LEI Str. bl. 2. sect. ap. nr. 3. 93. Mehadia nr. nr. 1. sect. 4. 7. 29. sc. 32. sect.A. 3. 2 Bucuresti 680332250LEI Sos. 5. 6. Bucuresti 23789600LEI Str. Sc D. nr. nr. 2. bl. sect. bl. sect. 42. D16. Dumbrava Noua. bl. 1. Floarea Rosie. Bucuresti 5186000LEI Str. 3. bl. 5.57. Bucuresti 646187500LEI Aleea Timisul de Sus. ap. 92. 1. sect. 29. 15. 2. A.6. 13.Marinescu A Constantin Marinescu Andrei Agustin Marinescu D Gabriela Marinescu Emilian Marinescu G Margareta Marinescu M Gheorghe Marinescu S Marian Marsanu Anton Martinovici C Gheorghe Marton Mihai Maruntelu I Maria Mateescu A Pinel Mateescu G Costinel Mateescu G Valeria Mateescu S Ioana Matei I Alexandrina Matei I Aurica Matei M George Matei Marius Nicolae Matei S Vasile Mateiescu I Tudor Matusa Alexandru Matusa D Ioana Matusa George Mazilescu A Rada Mazilescu Ovidiu Ionel Mazilescu P Cornel Mazilescu P Marius Medrea T Ariana Valeria Melcea Victoria Cristina Melinte G Aurel Meltei D Ion Str. 2. sc. 40. 4. bl. 5. ap. sc. sect. parter. A42. sc.Oradea nr. Bucuresti 39413600LEI Sos. Ilfov 56380800LEI Str. sc. Bucuresti 42525200LEI Str. Londra. nr. nr. Bucuresti 53934400LEI Str. sect. Bucuresti 99668290LEI Str. 2. Giurgiului. Straduintei. sc. Consecventei. Maria Rosseti. et.Aleea Fetesti nr. 43. 47. nr. 5. sect. bl. 350. Delfinului. C. nr. Bucuresti 45919680LEI Str. nr. sect. bl. Bucuresti 37754080LEI Str. ap.

49D. 7. Bucuresti 204195250LEI Str. nr. 212. Banu Manta. sc. Mihai C Maria Bucuresti 41422200LEI Str. sect. A. 3. et. Mihu M Mihai 3. et. 3. 2. sc. bl. ap. Bucuresti 41488000LEI Aleea Stranila. Bucuresti 38376400LEI Str. 44.186. Birca nr. sc.G9. sc. 4. Bucuresti 125916080LEI Str. ap. 5. D6. Pascani. et. M35. 10. 7. Mihai Valentin Bucuresti 99986080LEI Str. 3. 4. sc. et. 1. 1. Slt. 6. Mihaileanu Teodora Monica Bucuresti 375305700LEI Str. sc. 31. bl. M107. Bucuresti 225072400LEI Str. nr. Alexandru Locusteanu. 9. et. 5. bl. et. 9. 22. Fizicienilor. nr. 2. 12. sect. et. et. 4. 33. sc. 8. G. ap. 31. bl. nr. nr. 1. ap. bl. 1. Ghirlandei. bl. nr. A. nr. 1. 6. 8. Mincii. Mihaila V Eugen Bucuresti 151172150LEI Str. sect. et. sc. 6. 3. 8. nr. 2. 101. Bucuresti 1877562400LEI Bld. B. bl. sect. nr. Bucuresti 80047240LEI Str. Micsan D Constantin 107. 4. E. Z7. Av. 26. nr. nr. 7. 4. 1. ap. Bucuresti 30272010LEI Aleea Barajul Dunarii. et. sect. sect. nr. et. General Gheorghe Magheru. Mihai C Radu sect. 72. 1. bl. sect. 5. 9. ap. H10. 1. 2. Bucurest 29680190LEI Str. Bucuresti 169582200LEI Mihailescu R Anca Antoaneta Str. Mihai T Nistor sect. Petre Cretu. 84. bl. Racari. 45. sc. sc. et. nr. Ruschita. sc. sc. Mihaila N Tinca 3. 112. Ion Cimpineanu. 28. sc. 2. bl. 46. Sfintilor.Sos. nr. 186-192. 5 Mihailescu G Gheorghe Bucuresti 48229800LEI Mihailescu Gabriela B-dul Basarabia nr. ap. Mihu N Stefana 3. Bucuresti 191882000LEI Str. 1. bl. sect. Valea Rosie. P2. H20A. E. 296. ap. 1. B. et. D18. 45. 47. ap. Mihai D Georgeta 3. 18. 2. 22. nr. nr. et. ap. bl. sect. 3. ap. sc. ap. Mihai C Stefana sect. Brezoianu. 9. et. sect. bl. bl. 19. Dr. bl. ap. nr. bl. 60. ap. 9. sc. sc. 241. 6. Mieila P Petre Daniel sect. 3. ap. sect. ap. 31. 288. sect. Mihailescu N Gabriel 2.28. 64. 3. nr. 4. ap. 123. 4. sect. O11. 3. sc. sect. et. sect. Bucuresti 22403520LEI Mihnea Vasilica Str. 6. 2. Mihaila P Ion Bucuresti 34953640LEI Aleea Perva. Bucuresti 43043800LEI Str. Bucuresti 18669600LEI Bld. Bucuresti 905475600LEI Mihai I Lucia Str. sect. Mihai Bravu. 1. G9. Rotunda. 8. 4. nr. et. bl. sect. M35. bl. nr. 1. Mihutescu C Maria 30. sc. 89. 12. ap. 1. 288. Mihai N Dorian Bucuersti 47711200LEI Str. 1. sect. A. nr. ap. 3. sc. nr. 7. sect. 2 Bucur 120862910LEI Mercea M Gheorghe Str. Miehs I Renee Felicitas Bucuresti 339683000LEI Str. nr. sc. ap. et. sect. A. 2. sc. 7. bl. Izvorul Rece. Stanescu Gheorghe nr. sect. B2. Ion Cimpineanu. apt. ap. Bucuresti 333432750LEI Aleea Barajul Dunarii. 303. 4. sc. ap. Bucuresti 276932400LEI Merisan G Manole Str. Padurea Craiului. ap. Bucuresti 60915000LEI Mihai G Gavril Str. 5. 4. sect. bl. 49. 5. bl. sect. 2. 4. 6. 7. sect. 9. Ileana Cosanzeana. 11-13. nr. 77B. 1. Mercan C Mihai ap. 4. sc. 3. Milcu D Emilia Felicia Bucuersti 175390520LEI Mera V Cornelia 225 . nr. 7. sc. bl. 4. et. D4B. 3. ap. Olimpului. Mihaescu I Nicolae Bucuresti 16335620LEI Aleea Dobrina. nr. 1. Bucurest 1242000LEI Calea Mosilor. 47. sect. et. et. 32.A. 3. nr. ap. 93. bl. 101.

ap. Colentina. 9. Td13. bl. 137. nr. sect. sc. 5. 1. 2 Bucuresti Bld. A. Bucuresti Str. Bucuresti Str. 17. ap. et. sect. ap. bl. et. sc. nr. sect. nr. ap 34. 4. 3. Bucuresti Str. sc. 1. Bucuresti Str. bl. Nutu Ion. sc. 2. 99. et. 9. 45. ap. sc.C. 2. ap. Spinis. sect. 4. 11. Colentina. 19. Bucuresti Sos. Bucuresti Sos. ap. Bucu Cal. 9. bl. Maior Ion Coravu. A. 1. sect. nr. 6. et. bl. Mihai Bravu nr. ap. 2. Bucuresti Str. 2. sc. 20. 74. Pantelimon nr. 55. bl. bl. Bucuresti Aleea Riul Sadului. 31. D. 11. 6. ap. Bucuresti Str. B. et. Popa Rusu. bl. nr. 17. 37. nr. 1. nr. nr. et. R7. Pantelimon. 2 Bucuresti Canada Str. 105. 49. Opanez. sect. 3. 2.1. 1. 13. 4. ap. Bucuresti Sos. 1. sc. 1. 71. et. 1. Murgeni.Milcu Eugenia Militaru M Constantin Milu C Elena Milu N Daniel Cosmin Minciunescu G Camelia Minea Victoria Mintilie I Willy Mircescu I Liana Mihaela Mirica Maria Mirica O Stelica Mirica S Daniela Misicu Petre Liviu Misicu Valentina Mistode M Dorin Marcel Mitca Carmen Mitchievici C Constanta Mitica N Maria Mitroescu I Ionel Costinel Mitroi I Ioana Miu I Leon Miu T Margareta Moisescu C Mihail Moisescu M Andreea Maria Moisin V Galina Moldovan D Mona Catrinel Moldovan G Mihaela Moldovan I Ovidiu Moldovan L Dorel Moldovan P Petru Moldoveanu G Lucian Str. Bucuresti Aleea Riul Sadului. sc. sect. 255. 2. Jud. ap. sc. ap. Ferdinand I nr. L28. 64. sect.16. sect. nr. Jud. Bucuresti Sos. 4. B. sect. 6. 120. Bucuresti Ale. R7. Floresca. 34. 350. 37. sc. Bucuresti Sos. 5. sect. bl. B. sc.7. sc. nr. 18. 37. sect. 8. Oltenitei. sc. M2. 2. 65-69. 1. 70. sc. sect. 5. 24. 121. 4. Drumul Taberei. Stirbei Voda. 1. sc. et. C5. 65-67. ap. apt. et. nr. nr. 6. 69. ap. 51. sect. sc. nr. Lunca Cernei. sect. A. B. nr. ap. ap. 2. 9. 71. nr. 121. sc. 47. Poet Nicolita Teodor nr. Bucuresti Str. et. sc. 2. 1. sc. 5. 2. 4. bl. 1. nr. bl. 1. ap. et. Sfantu Gheorghe. nr. nr. 34. Closca. 15B. ap. bl. 9-15. sect. Bucuresti 153505600LEI 409694000LEI 24627610LEI 129237500LEI 14002200LEI 67003120LEI 20744000LEI 51711500LEI 24996520LEI 31634600LEI 21470040LEI 62232000LEI 93866600LEI 91584760LEI 153877600LEI 66337920LEI 31116000LEI 251382545LEI 740871960LEI 166494200LEI 105153240LEI 41356000LEI 64515360LEI 21091560LEI 88918700LEI 40384800LEI 151431200LEI 108906000LEI 121830000LEI 50304200LEI 226 . bl. 2. Covas Ale. bl. 2. 34. 9-11. 1. ap. Colentina. sect. sect. 6. Od8. 1. 1. bl. bl. ap. 40. Stirbei Voda. sect. Bucuresti Sos. ap. nr. sect. apt. B. ap. sect. sect.143. 8. 2. sect. Sect. Alexandria. nr. et. sc. Prahova Sos. apt. 6. 4. nr. Bucuresti Str. A36. 1. bl. nr. 110. 3. sect. Bucuresti Str. nr. 4. Bucuresti Str.1. sc. 2 Bucuresti Str. Serg. bl. 4. 7. Barbu Vacarescu. Bucuresti Str. et. 9.Banu Manta nr. nr. 5. bl. bl. 1. Bucuresti Aleea Poiana Vasului. D28. Podului. 20. Bucuresti Calea 13 Septembrire. sect. Baicoi.

nr. 7. 32. 4. bl. ap. 3. sc. 59. bl. 5. A. sc. 1. C2. 4. PM29. bl. 19. bl. 41. et. sect. 10. Baicului. 1. B. sc. 29. sect. bl. 3/6. sc. Unirii. 5-15. bl. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Codrii Neamtului nr. sect. 13. Pantelimon. 8. 27. nr. Livezilor. 1. 6. 1. nr. S16. 1. bl. sc. 4. 3. apt. 4. sect. nr. Bucuresti Str. 22. nr. Pomirla. sc. Bucuresti Calea Mosilor. Bucuresti Str. Turnu Magurele. sect. 49. ap. nr. 26. et. 1. sc. Rm. ap. ap. sc. 2. sc.Nehoiasi nr. 37. Bucuresti Str. 2. bl. 4. Bucuresti Str. 5. nr. nr. 15. 6. sc. sect. nr. 4. bl. 28. ap. bl. nr. 24. ap. 9. sect. sect. 7. et. 5 Bucuresti Intr. sc. bl. Bucuresti Ale. sect. nr. C10.30. et. Bucuresti Bld. nr. sc. 101. 1. ap. 7. 2. C. nr. 7. ap. 5. et. ap. nr. 3. 3. 8. Livezilor. 1. 2. Detectorului nr. 2. C2. ap. bl. et. Stefan Mihailescu. ap. 7. 2. Dumbrava Rosie. sect. 5. bl. Dr. sect. 5. 4. 1. bl. R12. 15. Bucuresti Str. 3. sect. sc. ap. Crinului. 2. sc. nr. 6. nr. Voila. 7B. et. sc. sect. Bucuresti Str. bl. 5. et. sect. 3. 27. Dumbrava Noua nr. Bibescu Voda. 8. 4. 10. Aerogarii. sect. ap. 1. bl. sc. 2. 7. sc. Bucuresti Str. 2. et. ap. Bucuresti Str. et. 3 Bucuresti Str. nr. 41. A. sect. 35. 38. sc. Bucuresti Aleea Slatioara. et. 5. 3. et. 141. sect. 2. sect. A. nr. Dr. Sarat. nr. 7. Bucuresti Str. et. sect. nr. 18. Resita. 34. ap. 3. bl. Bucuresti Str. A.Morar I Aneta Morariu F Ilie Morariu I Ilie Radu Moraru M Ilie Morlova Maria Mosoiu D Victoria Mosoiu V Constantin Motiu I Adrian Munteanu C Maria Munteanu I Toader Murea Floarea Murea Valsile Muresanu I Elena Murineanu Viorica Musa S Ion Musat F Marian Valentin Musat G Ioan Musat Marin Musat P Lucia Marioara Musat S Ioana Musta O Roxana Florina Mustata D Gabriel Nae I Marian Nan Cristian Nan I Elena Nanescu A Milena Nasta A Viorel Vicentiu Nastasa I Ionel Nastase G Stefan Nastase I Mirela Str. et. 1. 52. sect. 27. 5. 2. 1. sect. sect. et. Felix. 2. 2 Bucuresti Str. Ilioara. A3. 52. 2. 3. sc. B. sc. 401A. 3. bl. nr. bl. 81. H17. ap. sect. 3. 27. sect. 15. ap. sc. 2. P5. 3. et. B21. 6. 27. A. bl. 7. Bucuresti Aleea Costinesti. 2. 1. sc. 16. Felix. ap. bl. bl. ap. nr. A. 1. et. et. 55. 2. sc. 1. nr. 414880000LEI 265315760LEI 56863080LEI 2067800LEI 45118200LEI 180887680LEI 180369080LEI 39932200LEI 187963020LEI 413308275LEI 41488000LEI 44392160LEI 4356240LEI 184517880LEI 29672930LEI 25100240LEI 95422400LEI 41488000LEI 836605520LEI 12446400LEI 495238100LEI 102164200LEI 137532720LEI 214700400LEI 234968740LEI 179898600LEI 280873760LEI 26881400LEI 23337000LEI 6223200LEI 227 . ap. ap. nr. 42. Bucuresti Ale. sect. B. Unirii. 4. sect. Bucuresti Aleea Fuiorului. bl. 5. 10. A. 9. ap. bl. sect. sect. apt. Bucuresti Str. 207. Bucuresti Str. Doamna Ghica. Grigore Moisil. ap. nr. ap. sect. sc. bl. nr. bl. 11.5. 5. 146. 4. 3. ap. Bucuresti Sos. et. 53. Bucuresti Ale. 1. Bucuresti Str. Bucuresti Calea Giulesti. 1. sc. A. sect. Bucuresti Bld. 13B. 2. 57.

5. sect. 102B. ap. bl. Borsa. ap. sect. 4. nr. nr. Bucuresti Str. Bucuresti Aleea Riul Tirgului. Iancului. sc. Mitropolit Varlan. A.A. D8. nr. 59. Bucuresti Str. Piata Sfintii Voievozi. Lotrioara. Bucuresti Sos. Bucuresti Str. bl.11. 139. sect. sect. Bucuresti Str. ap. bl.11A. nr. C. sc. 24. Bucuresti Str. 21. nr. ap. 11. ap. 209. Bucuresti Bld. 2. 119. Aleea Dealul Macinului nr. C-tin Aricescu. nr. 1. et. 21. 3. Timisoara. sc. sc. 5. A. nr. V33. Bucuresti Str. 209. 1. nr. sc. 6. sc. bl. 4. Bucures Bld. 2. 1. 4. sect. V33. 6. 29. Giurgiului . sc.36. bl. Bucuresti Str. 3. bl. 3. 28. sect. Izvorul Crisului nr. 1. ap. 4. bl. ap. sect. Vladescu. sect. sect. Sc. 8.nr. sect. sc. Bucuresti 150912600LEI 84542890LEI 110876680LEI 39413600LEI 28004400LEI 81627640LEI 41695000LEI 208684640LEI 25537330LEI 212937160LEI 44807040LEI 904662500LEI 113729000LEI 22745800LEI 57898400LEI 51695000LEI 16802640LEI 19810520LEI 18610860LEI 20471220LEI 317072040LEI 4148800LEI 94385200LEI 7779000LEI 95163020LEI 34746200LEI 41488000LEI 26967200LEI 228 . Bucuresti Sos. Timisoara. et. Bucuresti Str. ap.D4. 18. bl. 39.Carol Knappe nr. 1. ap.49. 1. sc. 24. Bucuresti Sos. 4. 4. Bucuresti Str. nr.4. et. ap. sc. nr. ap.13. 1. et. bl. sect. 53. nr. ap. 2. bl. Ion Cimpineanu. 7B. sc. 32. et.2. 1. Bucuresti Str. 3. 11. ap. 2. sect. 1. ap. et.C. sect. 59. 2. et. Bucuresti Str.6. Bucuresti Str. sect. ap. Bucuresti Str. 9. sc. 1. 29. bl. sect. 1. sect. Bucuresti Str. 2.Nastase M Eleonora Nazarenco O Maria Nazarenco P Igor Neacsu A Stefan Neacsu I Maria Neagoe Andrei Neagoe Ciprian Neagu A Alexandru Neagu A Aurel Neagu I Elena Neagu Vasile Viorel Neamtu N Anca Diana Neatu Ion Nechifor D Dan Nechifor D Dumitru Nechifor D Nicoleta Nedelcu D Elena Nedelcu G Laura Nedelcu P Mihaela Bianca Nedelcu P Paul Nedelea Teodor Negoescu M Maria Negosanu D Trandafir Negosanu H Aurelia Felicia Nemeti V Gavrila Nenescu I Elena Nichita C Ion Nichita I Maria Bucuresti Str. 33. 6. A. Bucuresti Sos. 2. sect. bl. 100. Bucuresti Str. et. ap. Giurgiului . 9. Pescarusului. Sfintii Voievozi. 26.1. 6. 6. 2. nr. 6.12. A. B. sect. Izvorul Crisului nr. et 6. Mitropolit Varlan. R12.Parcului nr. 4. 119.4.A 41. 11. 6. D5. et.D4. sc. sc. M29B. A. bl. 1.29. 182.B. A. 23. 3. sect. Bucuresti B-dul Timisoara nr.Baba Novac nr. sc.6. Breaza Str. 26. sc. sc. sect. sect. C. sect. et.4. bl. bl. Bucuresti Str. Campia Libertatii. 11. Cap. Iancului. 9.26. 9. ap. C29. 3. sc. 2. 6. ap. 6. sc. 101A. sect. ap. bl. nr. sect. bl. nr. Bucuresti Str. B. 15. bl. 58. nr. 3. bl. Turnu Magurele. et. sc. et. sect. 28. ap. ap. bl. Bucuresti Sos. sc. et. sc. ap 24.A. ap. C. 182. nr. B. ap.C. ap. 7. bl. 20.12. nr. 6. 10.11. nr. 1A. Zemes. nr.B. sect. et.1. Lotrioara.nr. sect.

Nichiteanu C Oltea Nicolae F Mihai Nicolae I Petru Nicolae M Marius Nicolaiescu V Rodica Nicolau C Mircea Gheorghe Nicolau Dumitru Octavian Nicolau Vasile

Str. Mantuleasa nr.42, et. 4, ap. 14, sect.2, Bucuresti Str.Somesul cald nr.4, bl.O2, sc.1, ap 27, sect.4, Bucuresti Str.Bateriei nr.7, Popesti Leordeni, jud. Ilfov Str.Aerogarii nr.2-8, bl2/1, sc.F, ap. 55, sect. 1, Bucuresti Str. Constantin Kiritescu nr.12, ap.2, Sect.2, Bucuresti

16595200LEI 341964840LEI 17002290LEI 2178120LEI 18669600LEI 130271400LEI 579000500LEI 80783460LEI 1109716000LEI 41488000LEI 28433900LEI 97496800LEI 109632040LEI 91372500LEI 430956600LEI 54971600LEI 144332440LEI 10235610LEI 87124800LEI 36405720LEI 19706800LEI 1085463010LEI 11409200LEI 51676225LEI 1072464800LEI 1653815400LEI 46878050LEI 25930000LEI 190897470LEI 151431200LEI 220613825LEI 122389600LEI 114092000LEI 56527400LEI 24270480LEI

Aleea Compozitorilor nr.2, bl.Z 38, et.4, ap.29, sect.6, Bucuresti Str. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu S Constantin sect. 3, Bucuresti Bld. Decebal, nr. 2, bl. H3, sc. 3, et. 3, ap. 71, sect. 5, Nicolescu S Ileana Mihaela Bucuresti Str. Int. Reconstructiei, nr. 1, bl. 24, sc. 3, et. 9, ap. 125, Nicolescu T Olguta sect. 1, Bucure Nicula B Florel Str. Luica, nr. 43, bl. 3/6, sc. 2, ap. 56, sect. 4, Bucuresti Str. Dristor, nr. 100, bl. 10A, sc. B, et. 4, ap. 63, sect. 3, Niculache C Elena Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 2, bl. A3, sc. A, et. 3, ap. 11, Niculae Claudiu sedt. 6, Bucuresti Niculae G Elena Sos. Colentina, nr. 452, sect. 2, Bucuresti Niculae G Georgeta Str. Popa Tatu, nr. 58, et. 2, ap. 4, sect. 4, Bucuresti Aleea Sandulesti, nr. 2, bl. OD7, sc. 3, et. 3, ap. 94, sect. Niculae I Fima 6, Bucuresti Str. Ciurea, nr. 14, bl. Y1, sc. E, et. 3, ap. 16, sect. 2, Niculescu Alexandru Bucuresti Niculescu B Maria Str. Virful cu Dor, nr. 50, sect. 1, Bucuresti Sos. Giurgiului, nr. 115A, bl. 9, et. 4, ap. 19, sect. 4, Niculescu N Ioana Bucuresti Niculiu C Adalciza Suzana Str. Gavril Musicescu, nr. 5, sect. 1, Bucuresti Nisipeanu I Vladutu Bld. Aviatorilor, nr. 5, sect. 1, Bucuesti Str. Stoian Militaru, nr. 105, et. 3, ap. 10, sect. 4, Nistor Melpamehi Magdalena Bucuresti Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, et. 3, ap. 3, sect. 3, Nistor N Emilia Bucuresti Nistor P Iulian Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Nistor R Rodica Str. Gheorghe Manu, nr. 10, sect. 1, Bucuresti Str. Valea lui Mihai, nr. 5, bl. Td13, sc. A, et. 4, ap. 28, Nita Dragan sect. 6, Bucuresti Nita G Marin Bld. Pacii, nr. 186, bl. E, sc. 1, ap. 61, sect. 6, Bucuresti Nitescu Constantin Calea Grivitei, nr. 198, et. 2, ap. 8, sect. 1, Bucuresti Nitreanu I Jeana Aurora Str. Serdarului, nr. 9, sect. 1, Bucuresti Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu A Constantin 46, sect. 4, Bucu Str. C-tin Radulescu Motru, nr. 22, bl. 46, sc. B, et. 1, ap. Nitu M Gabriela 46, sect. 4, Bucu Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana D Jenica Sectorul Agricol Ilfov Str. Garii, nr. 159A, bl. 1, sc. 2, ap. 6, Com. Jilava, Oana F Gheorghe Sectorul Agricol Ilfov Oanca D Maria Str. Baneasa, nr. 14-16, bl. 6/1, sc. A, et. 1, ap. 7, sect.

229

Oancea M Ioana Oanta V Elena Odoroaga Monica Simona Ogrezeanu G Gheorghe Olaru C Lucica Olaru I Gheorghe Olteanu D Andrei Olteanu G Georgiana Olteanu T Toma Onea Cristian Onea P Ion Onea Relu Onu I Reghina Oprea G Ion Oprea I Maria Elena Oprescu V Lucian Theodor Oranescu T Maria Orasteanu Alexandra Orfanidis I Nicolae Osan Corneliu Osiceanu Constantin Paduraru I Valeria Padurean I Marcela Palade G Gheorghe Palade G Valerica Palamarac G Ioan Palamarac Maria Pall Z Mihaela Panaitescu C Jan

1, Bucuresti Str. Prunaru, nr. 2-4, bl. 6-7, sc. C, et. 5, ap. 93, sect. 1, Bucuresti 207440000LEI Str. Mihai Glinka, nr. 15, sc. 1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 42006600LEI Str. Costachi Conachi, nr. 6, bl. 5E, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 2, Bucuresti 292075520LEI Str. Valea Oltului, nr. 4, bl. M10, sc. 2, et. 6, ap. 106, sect. 6, Bucuresti 57838570LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 64306400LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 16, bl. 70, ap. 131, sect. 6, Bucuresti 617652600LEI Str. Caramidarii de Jos, nr. 1, bl. 76, sc. 2, ap. 67, sect. 4, Bucuresti 103444450LEI Sos. Pantelimon, nr. 350, bl. 4, sc. 6, et. 3, ap. 333, sect. 2, Bucuresti 82712000LEI Bld. 1 Mai, nr. 158, bl. 4, sc. D, et. 4, ap. 116, sect. 1, Bucuresti 31116000LEI Bld. Iuliu Maniu, nr. 105, bl. C, sc. 3, et. 7, ap. 87, sect. 6, Bucuresti 271746400LEI Com. Mosna, Jud. Iasi 86563320LEI Str. Fizicienilor, nr. 14, bl. 2A, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 98845160LEI Str. Iriceanu Ion, nr. 20, bl. 152, ap. 45, sect. 4, Bucuresti 56942280LEI Sos. Giurgiului, nr. 124, bl. 6, sc. 3, ap. 65, sect. 4, Bucuresti 103390000LEI Bld. Uverturii, nr. 57-69, bl. 10, sc. A, et. 4, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 1535470880LEI Str. Fagaras, nr. 42, sect. 1, Bucuresti 270881800LEI Str. Dreptatii, nr. 14, bl. A2, sc. 2, et. 1, ap. 41, sect. 6, Bucuresti 86606200LEI Str. Plt. Pazon Marin, nr. 4, bl. G28, sc. E, et. 1, ap. 43, sect. 3, Bucuersti 35152600LEI Str. Sold. Ghita Serban, nr. 14, sect. 3, Bucuresti 67832880LEI Calea Mosilor nr. 225, bl.33-35, sc. 3, et. 2, apt. 72, sect. 2 Bucuresti 104757200LEI Aleea Padurea Craiului, nr. 2, bl. H2, sc. 4, et. 2, ap. 70, sect. 3, Bucuresti 23337000LEI Str. Moldoveni, nr. 5, bl. B21, sc. 2, et. 3, ap. 49, sect. 4, Bucuresti 58105180LEI Cal. Dorobantilor, nr. 135-145, bl. 10, ap. 104, sect. 1, Bucuresti 221960800LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 5704600LEI Bld. Traian Vuia nr. 37, bl. Y14, sc. 1, apt. 6, Galati jud. Galati 23605280LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 51711500LEI Sos. Pantelimon, nr. 305, bl. M3, sc. 1, parter, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 65888140LEI Str. Simion Barnutiu, nr. 14, Constanta, Jud. Constanta 273983500LEI Str. Riul Sadului, nr. 8, bl. R22, ap. 51, sect. 4, Bucuresti 93464560LEI

230

Pandelica I Viorel Panescu Eugenia Paula Papazian Edmond Pardau I Valentina Parsolea P Ion Parvan Cristina Parvu A Ana Parvu I Cristian Parvu I Ion Parvulescu G Maria Parvulescu G Maria Pasache A Constantin Pascale C Ion Pascale Obrejan Viorel Pascu G Ioan Pascu I Rozalia Pascu Ioana Pascu Relu Roberto Patevschi Elena Emilia Patevschi Victor Pau G Maria Paul G Maria Pauliuk S Simon Paun D Virginia Pauna Elena Pauna N Dumitru Paunescu I Mihai Pavelescu M Amelia Peleanu S Cristian Pestritu Z Mihaita

Calea Vacaresti nr.230, bl 70 b, sc.B, ap.51, Bucuresti 25411400LEI Bld. Basarabia, nr. 192-198, bl. A, ap. 62, sect. 2, Bucuresti 2270430800LEI S.U.A. 16906360LEI Str. Int. Crisul Alb, nr. 41, bl. 7, sc. F, et. 2, ap. 55, sect. 4, Bucuresti 59966200LEI Str. Int. Victor Daimaca, nr. 12, sect. 1, Bucuresti 9408490LEI Ale. Craesti, nr. 2, bl. A47, sc. E, et. 2, ap. 68, sect. 6, Bucuresti 19084480LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 2593000LEI Bld. Uverturii, nr. 83, bl. O15, sc. D, ap. 82, sect. 6, Bucuresti 10372000LEI Bld. Uverturii, nr. 51-55, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 56, sect. 6, Bucuresti 40450800LEI Bld. Chisinau, nr. 25, bl. A8, sc. 1, ap. 6, sect. 2, Bucuresti 4148800LEI Str. Carei, nr. 57A, sect. 2, Bucuresti 553242480LEI Str. Rovine nr. 3, bl. 65, apt. 44, sect. 2 Bucuresti 48748400LEI Bld. Basarabia, nr. 184, bl. C10A, sc. 1, et. 1, ap. 8, sect. 2, Bucuresti 384801200LEI Calea Grivitei nr. 228, bl. 4, sc. E, et. 4, apt. 19, sect. 1 Bucuresti 629455000LEI Str. Banul Udrea, nr. 12, bl. H5, sc. A, ap. 31, sect. 3, Bucuresti 120389500LEI Sos. Mihai Bravu, nr. 3, bl. 3, ap. 183, sect. 2, Bucuresti 72389500LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 17839840LEI Str. Valea Lunga, nr. 11, bl. 22, sc. 6, et. 1, ap. 83, sect. 6, Bucuresti 468814400LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 46608000LEI Str. B. P. Hasdeu, nr. 80, bl. B1, sc. B, et. 2, ap. 11, Cimpia, Jud. Prahova 25930000LEI Str. Liviu rebreanu, nr. 7A, bl. 51A, sc. 1, et. 5, ap. 24, sect. 3, Bucuresti 7779000LEI Str. Soldat Ene Modoran nr. 16, bl.M191, sc.1, et.5, ap.30, sect.5, Bucuresti 15094940LEI Str. Pravat, nr. 18, et. 1, ap. 106, sect. 7, Bucuresti 150705160LEI Str. Tulcei, nr. 8, bl. TL2, sc. E, ap. 73, Constanta, Jud. Constanta 68870080LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 597427200LEI Aleea Costinesti, nr. 2, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 27, sect. 5, Bucuresti 202626000LEI Str. Vintila Mihailescu, nr. 19, bl. 62, sc. 2, et. 1, ap. 62, sect. 6, Bucures 51860000LEI Str. Licurg, nr. 1, et. 1, ap. 2, sect. 2, Bucuresti 66374390LEI Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti 77025550LEI Str. Sold. Matei Spiridon, nr. 1, bl. 9, sc. 1, ap. 40, sect. 3, Bucuresti 73952360LEI

231

Petcu M Ioana Petcu V Ion Petec F Ion Petheu I Ion Petre C Georgeta Petre Elena Petre P Ion Petre Paulian Petre S Elena Petrescu D Gheorghe Petrescu G Radu Mihail Petrescu I Ioana Petrisor G Silvestru Petrone M Ioana Petrovici L Alexandru Pica M Caliopia Piciorea G Marin Piersinaru M Dumitru Pilea Teodora Pintea D Tudora Pintilie I Constantin Pirvu G Maria Pirvu S Ioan Pistol Ioan Pistol Stefan Plaisanu Mircea Plesea V Ionut Plopeanu Paulina Plotoaga F Ion

Str. Pincota, nr. 9, bl. 11N, sc. 4, et. 8, ap. 117, sect. 2, Bucuresti 8297600LEI Aleea Postavarului, nr. 2D, bl. C4bis, sc. A, parter, ap. 2, sect. 3, Bucuresti 78827200LEI Bld. Ferdinand, nr. 101, bl. P31, sc. 1, et. 2, ap. 9, sect. 2, Bucuresti 14002200LEI Str. I. de Hunedoara, nr. 4, bl. H5, sc. 2, ap. 36, sect. 1, Bucuresti 1248651320LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Ale. Terasei, nr. 3, bl. E3, sc. 2, et. 2, ap. 31, sect. 4, Bucuresti 134836000LEI Str. Tg. Neamt, nr. 2, bl. R7, sc. B, ap. 64, sect. 6, Bucuresti 22125460LEI Str. Aurel Botea, nr. 4, bl. B8, sc. 1, et. 5, ap. 29, sect. 3, Bucuresti 47253440LEI Str. Liviu Rebreanu, nr. 15, et. 7, bl. N3, sc. 1, ap. 156, sect. 4, Bucuresti 56734840LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 126538400LEI Bld. Timisoara, nr. 51, bl. F7, sc. 3, ap. 42, sect. 6, Bucuresti 774269800LEI Str. Hrisovului, nr. 26, bl. H4, sc. D, et. 2, ap. 70, sect. 1, Bucuresti 86709920LEI Bld. Regina Elisabeta nr. 25, sect. 5 Bucuresti 736412000LEI Str. Vlaicu Voda, nr. 26, bl. V28B, sc. 2, ap. 20, sect. 3, Bucuresti 103390000LEI Str. 11 Iunie, nr. 5, sect. 4, Bucuresti 47192600LEI Bld. I.C. Bratianu, nr. 37, ap. 5, sect. 3, Bucuresti 461554000LEI Aleea Baia de Aries, nr. 3, bl. 5B, sc. A, et. 9, ap. 40, sect. 6, Bucuresti 4459960LEI Cal. Ferentari, nr. 12, bl. 119D, sc. 2, et. 7, ap. 95, sect. 5, Bucuresti 83332340LEI Str. Deleni, nr. 6, bl. T64, sc. 1, et. 3, ap. 15, sect. 2, Bucuresti 13379880LEI Sos. Pantelimon, nr. 312, bl. 6, sc. D, et. 6, ap. 142, sect. 2, Bucuresti 82457400LEI Str. Anghel Salighi, nr. 147, bl. 70, sc. 2, et. 3, ap. 33, Galati, Jud. Galati 82249960LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 1604237240LEI Sos. Bd. Nicolae Titulescu, nr. 95-103, bl. 8, sc. C, et. 1, ap. 115, sect. 1, 65551040LEI Ale. Compozitorilor, nr. 13, bl. OD5, sc. 2, ap. 61, sect. 6, Bucuresti 116313750LEI Str. Tg. Neamt, nr. 14A, bl. B32, sc. 2, ap. 18, sect. 6, Bucuresti 7487280LEI Sos. Virtutii, nr. 6, bl. R12, sc. 1, et. 6, ap. 25, sect. 6, Bucuresti 193917300LEI Ale. Botta Emil, nr. 6, bl. M107, sc. 2, et. 4, ap. 43, sect. 3, Bucuresti 256707000LEI Al. Ioan Cuza, nr. 10, sc. 1, ap. 2, sect. 1, Bucuresti 4978560LEI Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, 68529375LEI

232

Plotoaga I Marius Gabriel Pomoje E Niculae Puiu Pompieru I Ion Pop A Valeriu Popa C Corneliu Popa C Doina Popa C Sinziana Popa Eugenia Popa F Marius Narcis Popa G Lidia Constanta Popa Gabriel Popa Georgeta Popa I Marin Popa I Veronica Popa Ioana Popa S Nica Popa T Elena Andreea Popescu Adrian Valentin Popescu Alexandru Emil Popescu C Dorel Popescu C Emil Eugeniu Popescu C Gheorghe Popescu G Constantin Popescu G Dan Popescu G Leontina Popescu I Dumitru Popescu I Elena Popescu I Ioana Popescu-Ialomita Cristian

Constanta jud. Consta Bld. A. Lapusneanu nr. 187, bl. 6, sc. B, et. 3, apt. 34, Constanta jud. Consta Str. Ion Cimpineanu, nr. 29, bl. 6, sc. 2, et. 4, ap. 52, sect. 1, Bucuresti Str. Fizicienilor, nr. 3, bl. D3B, sc. A, et. 9, ap. 38, sect. 3, Bucuresti Str. Cozla, nr. 10, bl. A11, sc. 1, et. 1, ap. 4, sect. 3, Bucuresti Str. Theodor D. Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 2, apt. 56, sect. 3 Bucuresti Str. Becatei nr. 4, bl. R4, sc. C, et. 9, apt. 160, sect. 3 Bucuresti Str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, et. 1, ap. 4, sect. 1, Bucuresti Str. Arinii Dornei, nr. 12, bl. I7, sc. D, et. 4, ap. 60, sect. 6, Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu, nr. 13, bl. G1, sc. 1, et. 4, ap. 132, sect. 3, Bucur Bld. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 3, et. 2, ap. 55, sect. 3, Bucuresti Str. Liviu Rebreanu, nr. 10, bl. A2, sc. 3, ap. 40, sect. 3, Bucuresti Str. Uranus, nr. 100, bl. 53, sc. 1, ap. 21, sect. 5, Bucuresti Sos. Cimpia Libertatii, nr. 31, bl. 6A, sc. 1, et. 7, ap. 32, sect. 3, Bucurest Bld. 1 Mai, nr. 42-52, bl. 35, sc. A, et. 5, ap. 18, sect. 1, Bucuresti Bld. Iosip Bros Tito, nr. 19, bl. 56, sc. 2, ap. 47, sect. 3, Bucuresti Str. Berechet, nr. 1, sect. 2, Bucuresti Str. Drumul Taberei, nr. 15, bl. A1, sc. 2, ap. 70, sect. 6, Bucuresti Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti Ale. Stupilor, nr. 3, bl. F9, sc. 3, ap. 32, sect. 4, Bucuresti Int. Birsei, nr, 8, bl. G6, sc. 1, et. 5, ap. 33, sect. 3, Bucuresti Str. Vsile Lascar, nr, 157, sect. 2, Bucuresti Str. Cuza Voda, nr. 8C, bl. G3, sc. A, et. 1, ap. 20, Slatina, Jud. Olt Str. Iuliu Cezar, nr. 2, bl. P1, sc. 1, ap. 3, Drobeta-Turnu Severin, Jud. Mehe Str. Precupetii Vechi, nr. 73, sect. 2, Bucuresti Str. Piscului, nr. 15, bl. 49, sc. B, et. 6, ap. 73, sect. 4, Bucuresti Str. Masina de Piine, nr. 20, bl. 6Irta, sc. A, et. 1, ap. 4, sect. 2, Bucurest Str. Mehadia, nr. 16, bl. 22, sc. 1, et. 4, ap. 25, sect. 6, Bucuresti Str. Dej, nr. 36, sect. 1, Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5, et. 2, ap. 4, sect. 2,

270564125LEI 72189120LEI 94903800LEI 60157600LEI 9023640LEI 31017000LEI 13483600LEI 96459600LEI 22818400LEI 133383920LEI 310537680LEI 223724040LEI 93555440LEI 4978560LEI 114787120LEI 160405340LEI 35772940LEI 74470960LEI 175075400LEI 278122400LEI 281910960LEI 223325700LEI 252788550LEI 47327440LEI 280173760LEI 173212400LEI 309915360LEI 137947600LEI 510229650LEI

233

Petru Popescu-Ialomita Veturia Cristin

Bucuresti Str. Dumbrava Rosie, nr. 5A, et.1, ap. 1, sect. 2, Bucuresti 25847500LEI Str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 2, bl. R1A, ap. 73, sect. 3, Popescu L Marius Octavian Bucuresti 14789080LEI Popescu M Marcel Str. 11 Iunie, nr. 15, sect. 4, Bucuresti 135354600LEI Bld. Ferdinand, nr. 176, bl. T2, sc. 1, et. 9, ap. 40, sect. Popescu-Magheru S Grigore 2, Bucuresti 356062050LEI Popescu N Consuela Violeta Str.Decebal nr.11, bl.S14, sc.1, ap.10, Bucuresti 238556000LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu N Mihai Adrian Bucuresti 11409200LEI Aleea Poiana Vadului nr.1, bl.OD 8, sc.1, ap.14, Popescu Nicolae Bucuresti 31116000LEI Popescu P Florilena Str. Vasile Lascar, nr. 18, et. 1, ap. 7, sect. 2, Bucuresti 1452080LEI Str. Valea Rosie, nr. 5, bl. Z7, sc. 1, et. 5, ap. 34, sect. 6, Popescu R Petre Bucuresti 1076165000LEI Bld. Unirii, nr. 12, bl. 7C, sc. 2, et. 5, ap. 35, sect. 4, Popescu S Mariana Emilia Bucuresti 919996400LEI Str. Lacul Plopului, nr. 2, bl. P65, sc. 1, et. 6, ap. 19, Popescu V Paula sect. 5, Bucuresti 540522920LEI Str. Complexului, nr. 5, bl. 60, sc. 1, ap. 14, sect. 3, Popescu V Vicentia Bucuresti 62945500LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina F Marioara Bucuresti 62439440LEI Str. G-ral av. Andrei Popovici, nr. 3, bl. 1, ap. 4, sect. 1, Popina I Stefan Bucuresti 42421480LEI Bld. Pacii, nr. 11, bl. 8P, sc. 2, et. 7, ap. 107sect. 6, Poptean Paula Bucuresti 41408800LEI Posdarascu Eugenie Str. Tibles, nr. 35-37, et. 1, ap. 4, sect. 6, Bucuresti 1932511040LEI Aleea Ciceu, nr. 9, bl. E12, sc. 3, et. 2, ap. 50, sect. 4, Prajinariu I Neculai Bucuresti 16906360LEI Bld. Alexandru Obregia, nr. 44, bl. R15, sc. B, et. 9, ap. Prajinariu N Cornelia 84, sect. 1, Bucures 29456480LEI Str. Judetului nr. 17, bl. 20, sc. C, et. 2, apt. 80, sect. 2 Preda Cezar Bucuresti 134836000LEI Preda G Cecilia Str. Brincutei, nr. 4, sect. 1, Bucuresti 46985160LEI Preda I Elena Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Preda I Ion Str.Muncii nr.1, Azuga 58394360LEI Bld. Chisinau, nr. 16, bl. M7, sc. C, et. 2, ap. 75, sect. 2, Preda I Virona Bucuresti 9645960LEI Preda Razvan Ion Str. Uruguay, nr. 4, bl. 7, ap. 1, sect. 1, Bucuresti 266767840LEI Str. Patulului, nr. 2, bl. 28, sc. A, et. 5, ap. 19, sect. 3, Preda S Lisandru Bucuresti 59992830LEI Predincea B Maria Str. Petre Liciu, nr. 24, sect. 4, Bucuresti 26487640LEI Str. Stejarului, nr. 42, bl. P3, sc. B, ap. 19, parter, sect. Prepelita T Florica 3, Bucuresti 14520800LEI Prodanescu N Gheorghe Str. Tr. Magurele, nr. 7, bl. C1A, sc. 1, ap. 1, sect. 4, Stefan Bucuresti 142135000LEI Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Puiu A Maria Bucuresti 39413600LEI Puiu D Cristian Str.Oltenitei nr.109, bl.23, sc.A, ap.10, sect.4, Bucuresti 127575600LEI Puiu Dumitru Str. Culpei, nr. 10-12, bl. 108, sc. 2, et. 4, ap. 67, sect. 6, 542455600LEI

234

Puiu F Ioan Purdel Neculai Purdel Rodica Puscasu Adriean Rachici S Dimitrie Rachici S Ioan Radoi Domnica Radoi P Florin Radu C Adriana Radu Dumitru Radu Maria Radu P Paraschiva Radu S Grigore Radu T Grigore Raducanu Gheorghe Raducu D Marian Radulescu I Daniel Radulescu I Ion Radulescu N Radu Raduna D Vasile Radut Ilionora Raglea N Neculai Rapauzu D Stefan Rapauzu Stefania Luana Rascanescu V Nicolae Rasmos V Valentin Rata Marga Ratcu Maria

Bucuresti Str. Argeselu, nr. 12, bl. 67, sc. 1, ap. 4, sect. 4, Bucuresti 40969400LEI Str. Baba Novac, nr. 1, bl. S3, sc. 2, et. 3, ap. 66, sect. 3, Bucuresti 186903440LEI Str. Dristorului, nr. 96, bl. 12B, sc. A, et. 3, ap. 16, sect. 3, Bucuresti 32153200LEI Str. Stirbei Voda, nr. 125, et. 1, ap. 11, sect. 1, Bucuresti 2261672425LEI Str. Nicolae Sebe nr. 1 bl. W2, sc. 1, et. 1, apt. 5 sect. 3 Bucuresti 56864500LEI Str. Fabrica de Gheata nr. 8 bl. 90, sc. A, et. 3, apt. 13 sect. 2 Bucuresti 12406800LEI Sos. Alexandriei nr. 114, bl. 001, et. 4, apt. 61 sect. 5 Bucuresti 51652560LEI Aleea Jieneasca nr. 3, bl. 46, sc. 1, apt. 8 sect. 3 Bucuresti 989868750LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 268945960LEI Str. Liviu Rebreanu nr. 9, bl. 50, sc. 2, et. 1, apt. 51 sect. 3 Bucuresti 24789080LEI Aleea Calinesti nr. 4, bl. 13, sc. 4, et. 1, apt. 52 sect. 4 Bucuresti 46259120LEI Str. Poarta Alba nr. 1-3, sc. A, bl. 110 sect. 6 Bucuresti 9334800LEI Bld. Mihail Kogalniceanu nr. 39, et. 5, apt. 15 sect. 5 Bucuresti 54971600LEI Str. Huedin nr. 11, et. 2, apt. 15 sect. 4 Bucuresti 22745800LEI Str. Ghirlandei nr. 2, bl. N1, sc. 5, apt. 64 sect. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. Plt. Maj. Marin Pazon nr. 4, bl. G28, sc.E, apt. 43 sect. 3 Bucuresti 106491700LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 291453200LEI Bd. Timisoara nr. 29, bl. B, sc. B, et. 3, apt. 14, sect. 6 Bucuresti 6845520LEI Aleea Pene Dumitru nr. 2, bl. J7, sc. C, et. 3, apt. 30, sect. 3 Bucuresti 64003360LEI sat Fierbintii de Sus (com. Fierbinti-Tirg), jud. Ialomita 280251440LEI Aleea Ciceu nr. 8-10, bl. R10, sc. 1, apt. 3, sect. 4 Bucuresti 14520800LEI Str. Plesesti nr. 3, bl. Z12, sc. A, et. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti 103390000LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. S12, sc. 1, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 8193880LEI Aleea Giurgeni nr. 6, bl. F6, sc. 1, et. 3, apt. 11, sect. 3 Bucuresti 19084480LEI Str. Fizicienilor nr. 7, bl. D4B, sc. B, apt. 58, sect. 3 Bucuresti 35264800LEI Str. Puscasului nr. 50, bl. A, sc. 1, et. 1, apt. 1, sect. 1 Bucuresti 80180025LEI Aleea Ornamentului nr. 4, bl. E8, sc. 1, et. 2, apt. 12, sector 4 Bucuresti 353685200LEI Str. Moldovitei nr. 4, bl. M2d9/3, sc. A, et. 1, apt. 13, sector 4 Bucuresti 20744000LEI

235

Ratiu P Ioan-Vasile Ratiu P Tereza

Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Elena si Vasile Cojocaru nr. 43 sect. 5 Bucuresti Str. Huedin nr. 7, bl. 2, sc. 2, et. 5, apt. 96, sector 4 Rebigan S Maria Bucuresti Str. Huedin nr. 1, bl. 3, sc. 1, et. 3, apt. 21, sect. 4 Rebigan S Vasile Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Jud. Remus D Olga Giurgiu Aleea Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Danut Bucuresti Str. Calinesti nr. 6, bl. 12, sc. 3, et. 1, apt. 34, sector 4 Remus I Mihaela Bucuresti Str. Argedava bl. 50/3D, sc. C, et. 4, apt. 49, Giurgiu, Remus T Ionel jud. Giurgiu Bld. Nicolae Balcescu nr. 24, sc. A, et. 2, apt. 1 sect. 1 Repede Istrate Nicolae Bucuresti Str. Fabrica de Gheata nr. 2, bl. 84/II, apt. 8, sect. 2 Rigoni Magnolia Bucuresti Str. Radu Boiangiu nr. 8, bl. 38, sc. C, apt. 116, sect. 1 Rogojan Ananie Bucuresti Str. Lucretiu Patrascanu nr.3, bl. Y1, sc.1, et. 4, apt. 53, Roman Gh Matilda sect. 3 Bucuresti Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. B, et. 4, apt. 82, sect. 2 Romanescu B Adrian Bucuresti Str. Gen. Praporgescu nr. 27, et. 2, apt. 4, sect. 2 Romanescu Ioana Bucuresti Romanescu Savel Constantin Aleea Suraea nr. 3, bl. 32, sc. 1, apt. 5, sect. 3 Bucuresti Str. Imparatul Traian nr. 5, bl. B11, sc. 1, apt. 35, sect. 4 Rosculet D Mihail Bucuresti Bld. Tomis nr. 253, bl. T1, sc. B, et. 4, apt. 37, Constanta Rosculet M Mario jud. Constanta Aleea Sinaia nr. 6, bl. 72, sc. 1, et. 9, apt. 39, sect. 2 Rosoga I Remus Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru A Adriana Bucuresti Rotaru C Constantin Str. Traian nr. 4, apt. 4, Roman jud. Neamt Str. Vatra Dornei nr. 11, bl. 18 B+C, sc. 1, apt. 20, sect. Rotaru I Elena 4 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 26, sect. 1 Rotaru N Cristina Luiza Bucuresti Rotaru S Elisabeta Str. Precupetii Vechi nr. 7, sect. 2 Bucuresti Int. Victor Eftimiu nr. 4-6, sc. A, et. 3, apt. 27, sect. 1 Rotaru V Nicolae Bucuresti Sos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, sc. B, et. 9, apt. 73, Rusu Cristian sect. 2 Bucuresti Bld. Pacii nr. 74-76, bl. 5, sc. C, parter, apt. 82, sect. 6 Rusu Floarea Bucuresti Calea Vitan nr. 229, bl. 7C, sc. 1, et. 8, apt. 43, sect. 3 Rusu P Maria Bucuresti Str. Straduintei nr. 9, bl. D3, sc. 1, apt. 10, sect. 4 Rusu Z Ion Bucuresti Rusuroi C Oana Str. Libelulei nr. 24A, sect. 1 Bucuresti Rusuroi Ivona Str. Libelulei nr. 228, sect. 1 Bucuresti

17632400LEI 139088520LEI 35979720LEI 341101320LEI 34708910LEI 91706930LEI 39701760LEI 16698920LEI 66897950LEI 66173360LEI 76192950LEI 9438520LEI 203809800LEI 13337310LEI 39288200LEI 271915700LEI 271915700LEI 59242470LEI 50200480LEI 131205800LEI 75715600LEI 40139640LEI 16387760LEI 51756280LEI 52794900LEI 280384600LEI 33709000LEI 476282240LEI 46525500LEI 20744000LEI

236

Sabau Elena Camelia Sabiescu I Irina Sadovinschi A Iraida Safta V Aneta Salageanu C Alecsandrina Salageanu I Ioan Salageanu S Gheorghe Salageanu Valentina Sampetru G Ana Sampetru V Vasile Sandu N Marioara Sandu S Natalia Sararu G Steluta Sarbu F Fernand Sarman I Steluta Savu Aurica Constantin Savu M Maria Savu N Stefan Savulescu S Petra Schiopu N Mihaela Schiopu S Janeta Schiopu T Nicolae Sebea I Nicolae Serban Ana Adriana Serban Cornel Serban Irina Serban M Vasile Serban Maria Serban S Anca Mihaela Serbanescu V Stefan

Aleea Zvoristea nr. 1, bl. D29, sc. B, apt. 19, sect. 6 Bucuresti Str. Stoica Ludescu nr. 24, sect. 1 Bucuresti Str. Stanjeneilor nr. 4, bl. 62, sc. 2, apt. 103, sect. 4 Bucuresti Bld. Aviatorilor nr. 66, et. 1, apt. 3, sect. 1 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Bld. Timisoara nr. 19, bl. C9, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Aleea Barajul Rovinari nr. 3, bl. Y13, sc. 5, apt. 88, sect. 3 Bucuresti Str. Emil Bodnaras nr. 19, bl. C6, sc. 4, et. 1, apt. 115, sect. 6 Bucuresti Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Str. Gh. Doja nr. 5, bl. 7A, sc. 5, apt. 84, Galati jud. Galati Aleea Compozitorilor nr. 13, bl. D5, apt. 85, sect. 6 Bucuresti Str. Tunsu Petre nr. 10, bl. 9, sc. 2, et. 4, apt. 40, sect. 5 Bucuresti Str. Sibiu nr. 37, bl. Z13, sc. A, et. 9, apt. 58, sect. 5 Bucuresti Str. Alexandru Obregia nr. 36, bl. II/33, sc. A, et. 4, apt. 19, sect. 4 Bucure Str. Emil Racovita nr. 14, bl. U2, sc. 4, et. 1, apt. 49, sect. 4 Bucuresti Str. Vatra Dornei nr. 9, bl. E4, sc. 1, et. 3, apt. 14, sect. 4 Bucuresti Aleea Ramnicu Vilcea nr. 1, bl. S17, sc. 1, et. 2, apt. 8, sect. 3 Bucuresti Str. Dezrobirii nr. 48, bl. P4, sc. A, et. 3, apt. 8, sect. 6 Bucuresti Str. Didru nr. 6, et. 2, apt. 7, sect. 1 Bucuresti Str. Chilia Veche nr. 6, bl. A8, sc. B, et. 2, apt. 21, sect. 6 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Libertatii nr. 22, bl. 102, sc. 6, et. 2, apt. 112, sect. 5 Bucuresti Bld. Alexandru Obregia nr. 44, bl. R15, sc. B, apt. 70, sect. 4 Bucuresti Bld. Independentei bl. UH23, ap. 3, Satu Mare jud. Satu Mare Str. Principala nr. 601, com. Certeze jud. Satu Mare Str. Careiului nr. 28, apt. 33, Satu Mare jud. Satu Mare Sos. Giurgiului nr. 126 A, bl. 16, sc. 1, apt. 42, sect. 4 Bucuresti Str. Eroului nr. 35, com. Chiajna jud. Ilfov Aleea Timisul de sus nr.1, bl D16, sc.C, et.1,ap.23, Bucuresti Sos. Colentina nr. 18, bl. 9A, sc. 1, et. 5, apt. 21, sect. 2

35815240LEI 1866960LEI 18669600LEI 295083400LEI 26573540LEI 23855600LEI 195004000LEI 364057200LEI 76198430LEI 61723830LEI 3111600LEI 105483240LEI 26967200LEI 40218710LEI 30078800LEI 209881700LEI 152572120LEI 259300000LEI 114092000LEI 41356000LEI 82712000LEI 135544290LEI 71048200LEI 30457500LEI 25930000LEI 73848640LEI 41488000LEI 62232000LEI 62034000LEI 227491000LEI

237

Serbanoiu I Elena Sichitiu C Alina Sima Emilia Sima H Doina Sima I Florea Sima I Ion Sima N Ioana Sima P Anton Adrian Siman Valeria Similea M Constantin Simina F Lucian Florin Simioana P Dumitru Simion Elisabeta Simion Ghoerghe Simion I Maria Simion T Mariana Simionescu A Calin Simionescu A Florian Simionescu G Dan Adrian Simionescu I Gheorghe Simionescu M Mirela Sipos Iuliana Sirghie Margareta Sladescu G Mihaela Slanovschi D Maria Slanovschi Radu Slav G Ion Slavu Lidia Smarandache Niculina Soare I Paul Soare N Vasilica

Bucuresti Bld. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 4, parter, apt. 143, sect. 3 Bucuresti Bld. Lacul Tei nr. 109, bl. 13-A, sc. A, et. 2, apt. 9, sect. 2 Bucuresti Str. V. Costache nr. 55, Ploiesti jud. Prahova Bld. 1 Mai nr. 92, bl. 44A2, sc. A, et. 8, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Prel. Teslei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Str. Sold. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. 1, et. 5, apt. 30, sect. 3 Bucurest Bld. Ion Mihalache nr. 92, bl. 44A2, sc. A, apt. 38, sect. 1 Bucuresti Sos. Iancului nr. 39, bl. 103A, sc. B, et. 5, apt. 64, sect. 2 Bucuresti Com. Varasti jud. Giurgiu Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 139, sect. 1 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 201, bl. 87, sc. A, et. 1, apt. 1, sect. 4 Bucuresti Aleea Costinesti nr. 4, bl. 8, sc. B, et. 2, apt. 23, sect. 5 Bucuresti Str. Velintei nr. 2, sect. 2 Bucuresti Aleea Scolarilor nr. 16, bl. S13, sc. 1, et. 4, apt. 24, sect. 3 Bucuresti Str. Sg. Vasile Predescu nr. 9, sect. 2 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 81, sect. 6 Bucuresti Aleea Ianca nr. 2, bl. V18, sc. A, et. 2, apt. 12, sect. 3 Bucuresti Str. Partiturii nr. 8, bl. 62, sc. C, apt. 116, sect. 6 Bucuresti Str.Aleea Leorda nr.5, bl.N 21, sc.A, ap.1, Bucuresti Str. Braşov nr. 1, bl. E9, sc. II, et. 3, apt. 34, Galati jud. Galati Bld. Dimitrie Cantemir nr. 8, et. 8, apt. 104, sect. 5 Bucuresti Sos. Iancului nr. 35, bl. 104, sc. 2, et. 10, apt. 95, sect. 2 Bucuresti Str. Gruiul Argesului nr. 3, et. 2, apt. 35, sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 182, bl. 23, sc. 4, apt. 93, sect. 4 Bucuresti Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. 1, sc. B, et. 5, apt. 65, sect. 3 Bucuresti Str. Oltina nr. 2, bl. 28B, sc. 1, apt. 1, sect. 5 Bucuresti Str. Constantin Manescu nr. 2, bl. 6, sc. A, et. 1, apt. 7, sect. 5 Bucuresti Aleea Cioplea nr. 5, et. 3, apt. 31, sect. 3 Bucuresti Com. Gorgota, sat Poienarii-Apostoli jud. Prahova

186696000LEI 80023860LEI 20951440LEI 318420400LEI 41591720LEI 23440720LEI 12183000LEI 132761600LEI 148112160LEI 5600880LEI 233238500LEI 54453000LEI 25930000LEI 249965200LEI 25930000LEI 95532360LEI 153223980LEI 217812000LEI 5393440LEI 26294975LEI 4148800LEI 31116000LEI 145986680LEI 8608760LEI 35533750LEI 86302280LEI 35264800LEI 49267000LEI 63067900LEI 95222190LEI 9334800LEI

238

apt. Batistei nr. Cernisoara nr. et. apt. apt. PA1. 7. 2. apt. 9. A. 11B. 36. Ghimpati nr. sect. 3 Bucuresti Calea Vacaresti nr. 7. Cernisoara nr. 2. 6 Bucuresti Str. et. Fizicienilor nr. sc. Clucerului nr. 1. 4. 1. Niculae Drossu nr. apt. sc. sc. Lavandei nr. et. Braşov jud. 78. 1. Gorgota. bl. 312. sect. B. 152. 2C. 97. A4. Av. P11. sc. 6 Bucuresti Bld. 2. apt. sect. Lacul Tei nr. 1. 5. 7. 2. apt. Burdujeni nr. 1 Bucuresti Aleea Valea Florilor nr. 4 Bucuresti Str. PA1. 2. 4 Bucuresti Str. 31. 4 Bucuresti Com. apt. A. E. 7. bl. Husi nr. apt. Londra nr. apt. 2 Bucuresti Str. 9. sc. bl. 2. A. apt. sc. et. apt. Basarabia nr. 1 Bucuresti Str. sect. 36. apt. 9. 6 Bucuresti Str. 31. 1. bl. C. Cetatea Histria nr. sect. sc. sect. apt. 9. apt. et. sc. sect. C2. 126-128. Londra nr. sc. 13. apt. sc. et. 6 Bucuresti Str. bl. 2. apt. et. A19. Castelului nr. 6 Bucuresti Str. 1. apt. 9. sect. A. 2. 10. 3 Bucuresti Sos. apt. A. et. K. 6. et. bl. 17. bl. Unirii nr. 2. Vrancea Str. 1. 1 Bucuresti Bld. bl. 5. 3. sc. Focsani jud. bl. 61. sect. O12. 4 Bucuresti Aleea Baiut nr. bl. Cpt. Lavandei nr. 30. B14. bl. 1. bl. 2 Bucuresti Str. bl. 37. bl. 3. 3 Bucuresti Str. 11. sect. sect. 140. et. sc. sect. C. sc. 50. sc. 3 Bucuresti Str. 6 Bucuresti Str. 5. 4. 6 Bucuresti Str. bl. 7. A. sect. sc. sect. Ramnicu Sarat nr. sect. sect. sc. Prahova Bld. sect. A. sect. sect. 140. sect. 73. 3 Bucuresti Str. sect. Iuliu Maniu nr. 2. 7. sc. et. Gologanului nr. 4 Bucuresti Str.Soimu Marcel Dan Soitu Elena Soitu Paul Catalin Sovar Gheorghe Spanache C Olimpia Spanache D Ghiorghe Spinei A Adrian Spinosu N Elena Spinosu Sorin Stan A Mihaela Stan Alexandru Stan C Mariana Stan M Florea Stan T Octavian Stana M Ion Stancioiu Georgeta Stanciu Bogdan Ovidiu Stanciu Elena Stanciu Maria Stanciu V Viorica Doina Stancu Felix Stanescu A Valentin Fred Stanescu G Speranta Stanescu G Stefan Stanescu N Aurel Stanescu P Gheorghe Stanescu V Elena Stanoiu V Adrian Stefan A Paul Adrian Stefan C Nicolae Adrian Stefan G Anton Bld. sc. apt. Barnutiu nr. 3 Bucuresti Bld. et. bl. sc. bl. 2. 5. 51. sc. apt. et. 1 Bucuresti Str. bl. sect. sc. sect. sc. sc. 6 Bucuresti Str. sect. Turnu Magurele nr. 24. bl. apt. 7. 37. apt. 16. B2. 61. 29-39. apt. bl. ap. 1A. 1 Bucuresti Bld. 20. A. 37. 3. 2 Bucuresti 17217520LEI 183658725LEI 35533750LEI 77159000LEI 59120400LEI 82976000LEI 62024560LEI 16595200LEI 414880LEI 58173825LEI 117534100LEI 10339000LEI 103720000LEI 348915000LEI 35264800LEI 175286800LEI 101728050LEI 267780100LEI 90983200LEI 113809525LEI 81523920LEI 151431200LEI 15039400LEI 20744000LEI 56914000LEI 40554520LEI 10994320LEI 241829210LEI 25330550LEI 184433500LEI 74056080LEI 239 . 21. Husi nr. 4A. 29. 2. Braşov Calea Grivitei nr. Leontin Salajan nr. A. bl. sect. 85. 42. sat Poienarii-Apostoli jud. 176. 152A. 30. sect. sect. D. et. apt. 17-18. Y9D. 50. 29-39. 10. C. 65. et. O12. 23.

U1. 11. A. 3. A. com Nuci nr. sect. 3. apt. 3 Bucures 236039370LEI Sat Nuci. 6 Bucuresti 31116000LEI Str. 6. 2. sc. Campia Libertatii nr. A. 2. 1. 219. 1. bl. sect. 2. E1. Cetatea Histria nr. 8. 2. Tehodor Pallady nr. 11. 3 Bucur 80901600LEI Str. 15. sect. 3. bl. 3 Bucuresti 10752560LEI Str. sect. 2. 94. et. et. 6. sect. apt. Dreptatii nr. sc. bl. sect. sc. sect. sat Suseni jud. 114. 27. Constantin Brancusi nr. 2 Bucuresti 87604330LEI Str. 507. 1G. apt. 141. C. sc. 2. bl. sc. 1 1716566000LEI 240 . sc. 115. 10. apt. 2 Bucucresti 160254500LEI Calea Vitan nr. 4. A. 12. sect. sect. bl. 44. sect. sc. apt. 32. sect. 195. 7. X4. 6 Bucuresti 52482320LEI Str. apt.Stefan G Veronica Doina Stefan I Vasilica Stefan Ionel Stefan P Aurel Stefan P Nicoleta Stefan S Anne Marie Stefanescu G Matilda Stefanescu R Marius Stefoni I Saveta Stegaru Traian Stere A Cristache Stinga G Rada Stoenciu Gheorghe Stoianov Alexandra Stoianov G Ion Stoica C Silviu Stoica D Mihai Stoica Elena Stoica G Ana Stoica M Gherghina Stoica N Emil Stoica Vasile Stoican I Zoia Stoican N Cristian Stoicea P Ion Stoicescu A Georgeta Stoicescu G Vasile Stolnicu D Antoniu Catalin Strasser G Doina Emilia Stroe C. sect. bl. 3.S2. 1. bl. apt. 45. sc. sect. Sibiu nr. 65. Turnu Magurele nr. 136. Rimnicu Vilcea nr. sect. et. sect. 2. sc. apt. A. et. 104. 352 jud. 9.1 Bucuresti 24892800LEI Str. A. sc. B. sect. A. et. 2. 9. et. et. 337A. bl. sect. 115. Urziceni jud. et. 3 Bucuresti 160308240LEI Calea Grivitei nr. 1bis. 7A. 7. 3 Bucuresti 56319960LEI Str. Slobozia 159629800LEI Str. apt. sect. Hanul Ancutei nr. 14. et. 152. 6 Bucuresti 12446400LEI Calea Grivitei nr. D16. sect. 1. 18. apt. bl. 2. 3. 2. 3 Bucuresti 22818400LEI Str. 2. 3. 4. sect. 57. 3 Bucuresti 63641200LEI Str. Bogati. sect. 271. 9 Mai nr. 8. apt. sc. Nicolae Grigorescu nr. bl. 10. apt. 2. bl. 23B. 20. 1 Bucuresti 50762500LEI Aleea Barajul Bicaz nr. sect. apt. 3 Bucuresti 62232000LEI Str. 3. 02. 148. 9. Baba Novac nr. ap. B1. A. 5. sect. sc. sc. apt. 172. et. apt. et. Sold. 3 Bucuresti 1660557200LEI Calea Grivita nr. 49. apt. 3 Bucuresti 9408490LEI Str. Iosif Ion nr. sc. 3 Bucuresti 11720360LEI Bld. bl. bl. 21. sect. 2. sc. M27. sect. Polona nr. Uverturii nr. 1. 5. et. B1. sc. bl. 337A. sect. Z7. Pitar Mos nr. 4 Bucuresti 8193880LEI Bld. 1 Bucuresti 388950000LEI Str. M31. sc. apt. bl. bl. sc. sect. sc. S. Theodor Pallady nr. B. apt. et. Gheorghe Stroescu Gheorghe Str. apt. 40. apt. sc. 57-69. 6 Bucucresti 64874475LEI Com. bl. bl. Trotusului nr. bl. sc. 34. 4. Ilfov 109943200LEI Bdl. B14. Arges 705607160LEI Str. 172. apt. sect. Braiescu nr. 13. Basarabiei nr. bl. 3. 1 Bucuresti 90466250LEI Calea Grivitei nr. apt. 10. 6 Bucuresti 72604000LEI Aleea Petre Antonescu nr. et. apt. 4. 1 Bucuresti 27501740LEI Str. 1 Bucuresti 349975150LEI Str. 1. 40. 1 Bucuresti 149915500LEI Bld. apt. Campia Libertatii nr. sc. apt. sc. 40. 38. 63 bis. 1 Bucuresti 452758400LEI Calea Grivita nr.

apt. sc. 62. bl. 9. 2. 2 Bucuresti 164390100LEI Teodorescu Antoaneta Str. apt. B. Stupilor nr. apt. 17. 1. B. P28. sect. 61. Camil Ressu nr. sc. sc. Carol I nr. 20-28. 6 Teodorescu Lavinia Bucuresti 57357160LEI Calea Plevnei nr. 3 Bucuresti 403367080LEI Tartaciuc I Sandu Str. et. 3 Bucuresti 458961000LEI Bld. Arad 40735660LEI Str. apt. G. et. Maria 220263600LEI Teodosiu Zaharia Dragos Intr. apt. 6 Teodorescu M. bl. et. apt.Bucuresti Str. apt. 61. 4. 4. 3. 4. sect. bl. 4 Tiganus G. 95. sc. 5. 1 Szocs Alexandru Bucuresti 2437834880LEI Str. B. apt. 2. 3 Talvac Constantin Bucuresti 230362120LEI Str. sect. 6 Bucuresti 55593920LEI Calea Plevnei nr. 11. apt. bl. 5. apt. bl. 1. Teodorescu D Paul sect. A2. sect. Constanta jud. 41. 10. 23. 2. 3. 6. 5 Taman D Constantina Bucuresti 76130480LEI Tanasa Viorica Str. 1. et. 1. apt. bl. Talpeanu S Eugen sect. bl. H13. Baiculesti nr. Lucaci nr. Oltenitei nr. sect. Cuza nr. 69. 1 Talos I Ioan Bucuresti 668726520LEI Str. 20. bl. sc. N. Ion Urdareanu nr. A. Paul Bucuresti 99571200LEI Str. 40A. Radu Boiangiu nr. Margelelor nr. 307. sect. et. 55. 55. bl. 1 Bucuresti 108840000LEI Bld. 76. et. 3. C. 2. 2. bl. 36. sect. 8 Bucuresti 15558000LEI Teodorescu C. bl. 1. Odobesti nr. sc. sc. apt. bl. et. 3. 42. apt. Pecetei nr. bl. apt. 10. 79. Tomis nr. et. 13. Tarta C Gabriela sect. apt. 4 Terteleac M. bl. sect. 2 Bucuresti 20744000LEI Str. 4. apt. sect. 47. 3 Tatoi F Ion Bucuresti 206780000LEI Teodor Echaterina Bld. 57. sect. 2. 20C. Timonierului nr. sect. sc. Poenari nr. 57. 1 Bucuresti 124256560LEI Susan C Corneliu Bld. Nitu Vasile nr. et. 141. Caramidarii de Jos nr. 2. sc. 3. sc. 14. sect. apt. Radu Ceaus nr. bl. sect. 3. Popa nr. 1 Bucuresti 20203475LEI Szentgyorgyi Margit Str. B. 7B. 5. 76. apt. 7. 3 Bucuresti 130764520LEI Tartaciuc C Cornelia Str. sc. 5 Bucuresti 427000700LEI Str. 21. 1. Teodor Bucuresti 1092171600LEI Teodorescu V. Tomis nr. V35. sect. 88. apt. sc. 141. Mircea Str. Slavici nr. I. 88. sect. 4. 15 Arad jud. apt. sect. apt. 4 Szerac F Alexandru Bucuresti 74169240LEI Calea Dorobanti nr. 15. bl. bl. et. apt. 41. Ileana Roxana Bucuresti 14417080LEI 241 . et. 3 Bucuresti 451182000LEI Sos. 76. 3. 4 Bucuresti 20305000LEI Tanase I Maria NU EXISTA COPIE BI 79449520LEI Tanasescu A Vasile Dumitru Str. 12. 1. 6. sect. 1. sect. et. sc. bl. 44. 3 Tatarus Andreea Madalina Bucuresti 75554810LEI Str. 2. 2. 40A. Suhareanu Maria sect. et. 1. Al. bl. sect. 1948. 135. et. 6 Sturza Rodica Bucuresti 141229880LEI Str. sect. bl. apt. bl. sc. Slt. 3. 4. B. Cuza nr. sc. Constanta jud. 4. I. apt. B. 14. 2. 1. et. 41S14. Muresana nr. 4. 2. 39A. sect. 1 Bucuresti 52793000LEI Susan C Mihnea Cornel Bld. 14. 140. 3. et. 41. sc. 55. sc. Oltenitei nr. sc. bl. sect. sc. sect. Elena Bucuresti 110980400LEI Sos. Tataru G Ion Constanta 52897200LEI Bld. 7B. Tataru E Salomia Constanta 165952000LEI Str. Irimicului nr. Danubiu nr. B. 16. Al. apt. 307. 4 Terteleac T. A. Lucaci nr. apt.

sect. 1. 164. 8. 1. Caramidarii de Jos nr. 73. bl. 13. et.6. 3. et. bl. 1 Bucuresti 404756570LEI Str. 22. 6 Bucuresti 69271300LEI Str. 8. apt. 11. sc. 22-24. sc. Panselelor nr. Braşov nr. sc. 13. 6 Bucuresti 41488000LEI Str. vila 1. Darniciei nr. sc. 6 Bucuresti 6638080LEI Str. E. 6 Bucuresti 10372000LEI Sos. D. apt. bl. PM22. Av. bl. apt. sector 4 Bucuresti 29352760LEI Sos. sc. sect. 8. bl. 10. 2. bl. 1. 1 Bucuresti 498167160LEI Str. sect. 4. bl. 2 Bucuresti 161288400LEI Str. et. 2. 3. apt. 9. 1 Bucuresti 410731200LEI Str. apt. E. 16. 4 Bucuresti 20951440LEI Str. 69. et. 1 Bucuresti 28004400LEI Str. B. bl. 54. sc. bl. 2. 2. Ion Mihalache nr. 2 Bucuresti 207440000LEI Str. sc. Uverturii nr. Sibiu nr. apt. 8. et. sc. 3 Bucuresti 6720350LEI Str. sc. 3. 4. sc. sect. apt. 3. Sibiu nr. 2. Tulnici nr. 33. et. sect. OD5. bl. 6 Bucuresti 385838400LEI Str. apt. sc. sect. apt. 64. 4 Bucuresti 46365925LEI Sos. 133. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. 57-69.15. Uverturii nr. 4. 7. 16. et.3. OD5. apt. 32. Stefan Protopopescu nr. Popisteanu nr.34. 1. A. bl. 94. 2. apt. 49. Sibiu nr. Valcea 8193880LEI 242 . 4 Bucuresti 74159800LEI Bld. 20. Basarabia nr. sect. 3. et. 17. 141. sect.6. 10. 6. 19. bl.34. 201. B. sect. Giurgiului nr. sect. 42. Braşov nr. 8. apt. 1. apt. bl. Av. bl. apt. apt. apt. et. Magura Odobesti nr. 124. et. 19. 12A. 2 Bucuresti 326329530LEI Str. 4. D. et. E6. ap. sect. Liviu Rebreanu nr. bl. apt.OD2. apt. 57-69. 73. 67-77. bl. Olimpului nr. 5. sect. 76. sect. apt. 8. Bucuresti 349148030LEI Str. sect. Giurgiului nr. 4 Bucurest 1178646000LEI Str. apt.15.91. 2 Bucuresti 103720000LEI Str. 111. et. 4 Bucuresti 46674000LEI Com. Danicei jud. sect. 3. apt. et. 1. D. B. 69.91. 2. bl. 8. Fainari nr. et. Prisaca Dornei nr. 38. sect. Crangasi nr. apt. apt. sc. Gheorghe Timofei T. 13. apt. 141. bl. C-tin Radulescu Motru nr. 38. apt. 29. 6 Bucuresti 304899120LEI Str. bl. 4. sect. sect. ap.3. sc. 1.OD2. 6 Bucuresti 13587320LEI Str. 5. 22. sect. Mantuleasa nr. 7. 3 Bucuresti 16244000LEI Str. Giurgiului nr. sc. 1. 89. sc. sect. bl. 6 Bucuresti 76234200LEI Bld. sc. et. sc. bl. Pridvorului nr.OD2. sect. sect. 124. et. 4 Bucuresti 30701120LEI Str. sect. B. 24. 164. 4 Bucuresti 350884760LEI Bld. 2. 5. Silvia Tinca Sandu Tincu Alecsandrina Tiorsac Elena Tiorsac Mihai Tiplic C Roxana Magdalena Tiplic G Cornelia Tiplic V Constantin Tiripa S Marcel Tita F Cosmin Tita F Virginia Toader G Carmen Stefania Toboc A Florian Gabriel Toboc D Aurelia Toboc F Silviu Toma Constantin Toma N Anghel Toma N Vasile Tomescu A Alexandru Tomescu I Maria Tomescu M Florin Tomescu M Gabriel Tomescu Steliana Tomuleasa I Ioana Rodica Tomuleasa I Ion Topardea I Ion Topoloiu I Aurelian Topoloiu N Maria Traila D Ion Traneci D Aurica Str. Ceaicovski nr. D. 55. sc. sc. sect. bl. 141. sc. 17. 39. sect. sect. sc. Poiana Cernei nr.Tiganus Z. sect. 2. bl. N16. Crangasi nr. sect. sector 4 Bucuresti 32153200LEI Str. apt. sc. Bucuresti 262419660LEI Str. 46.

2 Bucuresti 100598470LEI Intr. sect. 6 Bucuresti 94085230LEI Sos. 6 Bucuresti 41488000LEI Bld. sc. Postavarul nr. 2 Bucuresti 17113800LEI Bld. Gheorghe Tattarescu nr. sc. 7. R12. Av. 6. 9. 4. sc. Ialomita 255166520LEI Str. 7 Bucuresti 29041600LEI Sos. Cimpeni nr. 1. Partiturii nr. sc. 43/4D. apt. 2. 93. Av. bl. 11. 62. Traian Vuia nr. et. Caranda nr. et. 3. sc. 4. 1. 3 Bucuresti 24477920LEI Str. 3 Bucuresti 275480320LEI Intr. 8. 1. Vintila Mihailescu nr. 132. CS4. 19. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. sect. sc. et. sc. 61. 1. sc. 66. 61. PM 63. Danubiu nr. 6 Bucuresti 42389900LEI Str. 3 Bucuresti 398414980LEI Sos. et. sect. et. C47. apt. bl. 58. 6. 2. Dinicu Golescu nr. apt. 5. B. 2. 2. apt. 5. Giurgiu 158393480LEI Sos. Mohorului nr. 1. 20C. 1. sc. 3 Bucuresti 162040670LEI Str. sect. 6. Trotusului nr. sect. 2 Bucuresti 30493680LEI Str. 61. sc. Giurgiu jud. bl. E. 49. 78. 4. sc. 6. Vislei nr. 2.Traneci N Mariana Trifu A Raluca Ioana Trifu Constantin Trifu Paula Trocan Constantin Trofim Dan Tromifov I Elena Tucsnak N Ana Tudor Despina Tudor Petre Tudor R Bogdan Cosmin Tudor Stefan Tudose Constantin Tudose I Nuta Tuleu V Liliana Tulpan Oparica P Ana Lucia Turcanu D Costica Turcu Serban Iacob Turlete D Emil Turmac Popescu Tutuianu Gica Sterea Uluitu G Maricel Uluitu V Zoe Irina Uncu I Dumitra Ungureanu Danut Ungureanu G Iulia Urban Ion Lucian Urse G Stelica Vadeanu M Gheorghe Str. sect. apt. bl. 23. 2 Bucuresti 704258800LEI Str. sect. Ion Maior Coravu nr. 8. Latea Gheorghe nr. sc. 36. sect. Urziceni jud. 5. bl. 13. 75. sc. 3 Bucuresti 49059560LEI Bld. bl. 17. et. sect. et. 8. sc. sect. 6 Bucuresti 2527885500LEI Str. sect. apt. bl. 6. 1. E4. 88. sect. 1 Bucuresti 179331880LEI Str. apt. Almasul Mare nr. Drumul Taberei nr. 37. 27. 40. 1. bl. 6. apt. 4 Bucuresti 20847720LEI Str. sect. sect. 5. 2. bl. P2. 9. 24. et. 1. bl. 5. 61. apt. 14. apt. bl. 8. et. 2 Bucuresti 45533080LEI Drm. apt. apt. 2. 1. Virtutii nr. 3. 3. sc. apt. Izv. apt. sect. sc. H15. Galati jud. 3. bl. Masina de paine nr. sc. 1. sect. et. 3. 9. sect. Baladei nr. sect. bl. sect. sect. sect. 83. 6 Bucuresti 591027300LEI Str. sc. sect. apt. 87. bl. sc. sect. sc. 49. bl. C3. 4 Bucuresti 24166760LEI Str. bl. et. et. A. 4. sc. et. bl. 4 119485440LEI 243 . sc. 3. P2. Bucuresti bl. 3. sc. 102. 27. Postavarul nr. sect. et. Colentina nr. 6. OD1. Marin Serghiescu nr. sc. 90. 4 Bucuresti 40139640LEI Str. 3. et. 120. 43. 12. Dobrocesti nr. bl. 6 Bucuresti 51777750LEI Bld. B. Galati 23812720LEI Str. bl. Zefirului nr. 3. apt. D14. B. A. apt. 12. apt. et. B. apt. 4. Constructorilor nr. 11. bl. 1. bl. Popisteanu nr. bl. Ceahlaul nr. 37. 17. 169. apt. bl. 3. 8. apt. apt. apt. apt. A. 3. bl. 1. 6 Bucuresti 294661500LEI Str. 34. Baladei nr. apt. 73. sect. apt. 36. apt. 1 Bucuresti 36198280LEI Str. sect. bl. 56. 6 Bucuresti 131724400LEI Str. Y14.

R18. 12. 9. 3 Bucuresti Str. sect. et. Giurgiu 57979480LEI 2593000LEI 68237400LEI 246597320LEI 72538000LEI 60615150LEI 57046000LEI 523056350LEI 515307500LEI 36820600LEI 518600000LEI 39681880LEI 10339000LEI 31836880LEI 1446460LEI 739577500LEI 186102000LEI 8712480LEI 24826800LEI 68766360LEI 123841680LEI 23025840LEI 30286240LEI 125618850LEI 74854360LEI 29569540LEI 52067440LEI 2800440LEI 34683500LEI 44495880LEI 244 . 7. A. bl. Emil Racovita nr. nr. Dimbovita Com. A. apt. bl. sect.F. A. N3. 26. Mihai Bravu nr. 56. 1. apt. 2 Bucuresti Bld. apt. apt.1 Mai nr. sect. D21. sect. 3 Bucuresti Bld. sc. 3 Bucuresti Bld. et. 64. 140. sc. 158. 1. 31. B. A. 2. sc. 4 Bucur Str. sc. 5. 5 Bucuresti Bld. Mihail Sebastian nr. 6. Smeeni jud. 5. et. 3 Bucuresti Str. Toamnei nr. 8. 13. apt. et.1. bl. apt. 6. sc. 6. et. 26. et. bl. et. et. et. apt. 1. 5 Bucuresti Str. 1. PM43. 202. bl. 4 Bucur Str. 74. 109 Giurgiu jud. bl. 10. sc. 2 Bucuresti Sos. et. Plt. 31. 25. apt. M2. sect. Ceairului nr. Grecescu nr. 18. B. sect. B. apt. bl. 31. sc. bl. 12C. B. sc. apt. Abrud nr. 22. sc.R. sc. A. 2. 2. 6 Bucuresti Str. sc.6. I C Bratianu nr. 202. sect. 2. apt. M2. 26. apt. 12C. bl. 6 Bucuresti Str. sect. sect. sect. bl. 6. sect. 5. et. 5. Cpt.Z 20. 2 Aleea Sandulesti nr. 3 Bucuresti Str. 3. S17. Nedelcu Ion nr. sc. Ghita Serban nr. Icoanei nr. 5. bl. 6.Vaida Eugen Vaida E Simona Valcu N Constantin Valeanu Alexandru Vantu-Sauget Dumitru Vantu-Sauget Paulina Vartejeanu Rodica Vasile C Aurel Vasile C Constantin Vasile Carolina Vasile G Iulia Vasile I Floarea Vasilescu C Octavian Vasilescu G Anghelina Vasilescu G Vasile Vasilescu Gheorghita Vasilescu I Lucretia Vasiliu Alexandru Vasiliu G Eugenia Vasiliu Maria Vasiliu Stefan Velicu P Florin Velterean Iuliu Vicovanu Liviu Vicoveanu Cornelia Vilcu C Coca Vintila V Ion Vintiloiu Aurel Vintiloiu Georgeta Visan G Elena Lucica Bucuresti Str. 134. bl. sect. 2 Str. bl. R18. 28. 7. apt. AC. N3. apt. Dimbovita Com. sect. Mihail Sebastian nr. Lunguletu jud. 2. sc.sect. A. Nicolae Licaret nr. Aleea Compozitorilor nr. Buzau Str. Lunguletu jud. bl. bl. M2. 33. 13. 74. sect. bl. sc. 31. 134. sc. 5 Bucuresti Str. Camil Ressu nr. sect. 3 Bucur Str. 67. Arges Str. bl. 41. 1. bl. bl. 102. sc. apt. ap. 7. E17. 9. 22. 41. sc. A. sc. apt. B. sc. sect. sector 1 Bucuresti Aleea Sandulesti nr. 1. et. Braşoveni nr. 2 Bucuresti Bld. Emil Racovita nr. apt. et. apt. apt. 26. 5. apt. 1. 6. et. Abrud nr. sect. Pitesti jud. Lunguletu jud. Camil Ressu nr. sc. 6. sc. bl. Dimbovita Str. bl. 3 Bucuresti Com. 13. 3 Bucuresti Str. sect. D21.18. Ceairului nr. 9. Ceairului nr. Bucuresti Str. C. Mihai Bravu nr. 8A. sect. bl. sector 1 Bucuresti Com. bl. sect. apt. et. S6. 140. sect. 4. 74. 33. S6. 45.12. Dr. 2. 8 Bucuresti Sos.

38. sect. 2. 15D. D. bl. et. et. Valea Buzaului nr. 4 Bucuresti Voicu Constanta Str. 43. AD 41. et. et. apt. 2 Vladu T Viorica Bucuresti Vlaiculescu Valeriu Octavian Str. apt. 2. sect. apt. 304. apt. et. Lugoj nr. 2. Mizil nr. sc. sect. 6 Bucuresti Voicu Duminica Str. D. 19. sc. Iancului nr. A. 4. 2 Walter S Maria Bucuresti Str. MY8. bl. Birlad jud. P53. 13. 1. 2. apt. Alexandru Obregia nr. 61. apt. bl. et. 3 Voicu Alexandra Bucuresti Str. bl. et. bl. bl. Lugojana nr. sect. apt. apt. apt. Mizil nr. 58-70 apt. M5. sc. sect 6 Zaharia G Florica Bucuresti Str. bl. sc. Apusului nr. P65. 4. 5. A. sect. Turda nr. 44. 4. A. 10. bl. G11. 2. 5. sect. 3. 16. bl. R15. sect. 2 Vladu G Aurel Bucuresti Sos. apt. sc. Basarabia nr. sect. 4 Bucuresti Aleea Arinisi nr. Basarabia nr. Pantelimon nr. Valea Buzaului nr. Voinea I Nicoletta 3 Bucuresti Str. 10. 61. 3 Voicu D Adriana Bucuresti Voicu D Constantin Catalin Str. A. 1. bl. G30. sect. 171. 4 Vizirescu I Mihai Bucuresti Str. Complexului nr. 2. Cenad nr. sc. apt. 184A. II33. apt. Alexandru Obregia nr. 184A. 244. bl. 291. 4. 2 Zagorschi A Iulii Bucuresti Bld. 1 Bucuresti Voicu T Elena Sos. Radu Voda nr. 2 Walter S Stefan Bucuresti Sos. 103B. Biborteni nr. 6 Bucuresti Voicu D Cristian Nicolae Str. bl. et. bl. 1. 3. 50. sect. bl. apt. A. sect. 7. Lipova nr. Motoc nr. sc. bl. bl. sect. 35. 35. sc. H31. G10A. Iancului nr. sc. et. bl. sect. sect. Turda nr. apt. bl. 37.16. 61. Voicu C Petra sect. bl. sect. G30. 10. sect. Zahei I Vasile Vaslui Zaina Niculina Bld. sc. 37. 4. 24. sc. 9. 3 Vlad P Florin Bucuresti Sos. 31. 36A. 5 Bucuresti Voicila M Petria Str. B. 1 Bucuresti Str. 6 Voiculescu D Marian Bucuresti Aleea Craiesti nr. bl. 7. 2A. 3 Zagorschi I Mihail Bucuresti Str. sc. 3 Voicu Aurica Bucuresti Bld. 38. sect. Complexului nr. 9. et. apt. A. apt. G11. Lipova nr. 14. 8. 40. 2. 3 Voicu A Lucian Bucuresti Str. Basarabia nr. et. 10. sc. 66. 103B. sc. 59. sect. sc. 2. 5 Vornicu Aurelia Bucuresti Bld. Novaci nr. et. 7. 1. apt. G10A. 4. 10. B8. apt. 10. Voinea A Nicolae 3 Bucuresti Str. 79. 94385200LEI 219990120LEI 20678000LEI 105172080LEI 48333520LEI 331904000LEI 3411870LEI 97910330LEI 51695000LEI 31017000LEI 149089040LEI 61413660LEI 96876430LEI 6203400LEI 4135600LEI 69374690LEI 12510190LEI 3422760LEI 145208000LEI 54971600LEI 217119000LEI 192030540LEI 92534050LEI 27382080LEI 58601800LEI 41384280LEI 308048400LEI 85569000LEI 49889320LEI 5583060LEI 12135240LEI 245 . 4. Republicii nr. 38. sect. sect. sc. sect. sect. 43. et. B. bl. 14. Voiculescu F Dumitru 6 Bucuresti Str. A39C. 10. sect. 79. sect. 5. 2. 2. sc. sect. 46. 9. bl. 40. 1. sect. apt. sc. 5 Walter S Mihaela Bucuresti Bld. apt. Giurgiului nr. apt. apt. 1 Bucuresti Voicu N Viorica Str.Visan G Ioana Str. sc. 1 Bucuresti Str. sc.

AVRAM BACOTIU A.890.B.5.nr.Garoafei.nr.sc.696.ap.B.39. R10.sc.339.ap.ap.800LEI Str.206. VALERIA BARBOS O. 4 Bucuresti Bld.084. sc. 10.B.Tudor Vladimirescu. 1.sc.160LEI Str.Muncelului. et.nr.ap.nr. 1.C. 1. 3.84.24 / Bistrita 56. 4. MARIA ADRESA DIF LEI Str.ap.850LEI Bld.sc. 22.390LEI Str. bl.nr.nr.ap.440LEI Str.16.500LEI Str. 22.G-ral Grigore Balan. 32.59 / Bistrita 23.Josenii Birgaului / Jud.185 / Bistrita 19.2/A / Bistrita 14. VASILE ALUAS A.6/A / Bistrita 97. 58. 328.Garii.nr.12 / Bistrita 10.nr. ADRIAN BACHIS L.200LEI Str. MARIA APOSTOLESCU T. Pantelimon nr. ILEANA AMBRUS I.nr.54 / Bistrita 15. sect. bl. bl.F. sc.ap. 1. LUCRETIA ANDREICA L.396.A.000LEI Str. MARIA ANCA I. GHEORGHE FLAVIU ACATRINI N.5.280LEI Str.47 / Bistrita 92.491.172.000LEI Str.G-ral Eremia Grigorescu.Mihai Eminescu.Imparatul Traian. VIRGIL ANDREICA I.30 / Bistrita 74.121.6.000LEI Str.800LEI Com.ap.nr.sc.ap.nr.nr.16.30 / Bistrita 10.934.523.nr.ap. sc. 5. C.10.7.16 / Bistrita 311. IONELA LILIANA BACIU I. Al.1. sect.nr.ap.372.558.ap.5.Dogarilor.30 / Bistrita 65. PARASCHIVA BENDE A.Spatarului.Bistrita-N.Poligonului.ap. 1 Bucuresti Cuza Voda nr.10A / Bistrita 436. ap.69 / Bistrita 36. 2 Bucuresti Splaiul Unirii nr.781. 10.Livezile / Jud.47 / Bistrita 39.7.nr.C. 10.Bistrita Birgaului.C. LUCIAN MARCEL BACIU P.496.Muncelului.704. sect.300LEI 246 .nr.11 / Bistrita 53. apt.605. et.Axente Sever.George Cosbuc.740. 48.188.008. sect.14 / Bistrita 13.594 / Jud.nr.59 / Bistrita 29. 1 Bucuresti Bld. GAVRIL AVRAMESCU N. PAUL LEON ANDRONESCU T.14 / Bistrita 55.ap.A. 1 Bucuresti Sos.105. AURORA AVRAM T.636. ap. 10. B.1.nr.Bistrita-N.nr. sc.080LEI Al.sc.Garoafei.F.sc. sc. IOAN BERARI G.C.nr.400LEI Str.Axente Sever.1.5 / Bistrita 10.A.C.ap.600LEI Str. ION ARSINTE I. EMILIAN BARABAS G.24 / Bistrita 16.645.Bistrita-N.Dogarilor.160LEI Com. EMILIA ANCA T.sc. B6.64.sc. 113. 22.000LEI Cartier Viisoara.880LEI Str.000LEI Intr.B.480LEI Al.nr. EMIL BACIU S.661.716.sc.22. apt.sc.sc.A.F.sc.800LEI Str. sc.Tudor Vladimirescu.6.792.B.C.nr.sc.69 / Bistrita 5.ap.ap.nr.Vasile Alecsandri.920LEI Str.A.32 / Bistrita 26. MIHAELA CLAUDIA ALEXA C.17. et.Colibitei.372.16 / Bistrita 103.050LEI Str. OCTAVIA IUSTINA BARGAVANU M. I Cuza nr.nr. et. sect. IOAN MARCEL AMBRUS I.13 / Bistrita 31. 4. IONEL VALER ARCALEAN V. apt.650LEI Intr.700LEI Str. 4. I Cuza nr. ap.568.Sub Cetate.440LEI Str.Garoafei.Clopoteilor.nr.3.991.409. 3 Bucuresti 185192080LEI 25930000LEI 74367240LEI 56631120LEI 180887680LEI 162840400LEI 9957120LEI 1452080LEI Din judeţul Bistriţa Năsăud : NUME ACATRINI D. 12.sc.ap.C. GRETA MIRELA ARSINTE C.Axente Sever.nr.sc. sect.sc.ap.14. Alexandru Obregia nr.Axente Sever.Zamfir G Dumitru Zamfir I Emilia Zamfir Ion Zamfir Olimpia Zamfirescu Adrian Zane Nastasia Zanelli S Grigore Zavoi Valeria sect.E.Sucevei. ANA PALAGIA BACIU I. 45. Al.800LEI Com.600LEI Bld.nr.6. 4 Bucuresti Bld. SILVESTRU ANTAL G.nr.23 / Bistrita 20.7 / Bistrita 18.11.730LEI Str. GHEORGHE ACATRINI GH.6 / Bistrita 33.ap.nr. RODICA ARCALEAN L.Independentei.ap.sc.250LEI Str.

bl.Decebal. IOAN BONDAR S.Pietrosu.ap.106.nr. SORIN ALEXANDRU BIDIAN V.Bistrita-N.13 / Bistrita Str.ap.A.789.ap.6.A.ap.Marasesti.sc.15 / Bistrita Str.sc.000LEI 10.A.7 / Bistrita Bld.ap.nr. ALEXANDRU BRATFALEAN V.nr. LAZARICA BOR I.017.ap.880LEI 23.1. CONSTANTIN FLORIN BOROS G.624.26 / Bistrita Str.sc.Bistrita-N.6 / Bistrita Com.Pop de Basesti.978.650.840LEI 14.203.Lechinta / Jud. NICOLAE CHEREBETIU A.120.940LEI 10.nr. MARIA BUFU I.ap.474.9 / Bistrita Al.ap.19.BERBECARIU F.ap.24 / Bistrita Str.20.nr.200LEI 14. Al.000LEI 45.sc.30.A.Grivitei.sc.000LEI 20.Bistrita-N.400LEI 10.158.550LEI 4.605 / Jud.679.sc.000LEI 3.Ion Luca Caragiale.050LEI 21.nr.B.20 / Bistrita Str.17 / Bistrita Str.ap.950LEI 81.A.Mihai Eminescu.160 / Jud.6 / Bistrita Str.A.nr.ap. MARIA BLAGA I.nr.28.081.13 / Bistrita Str.B.376. LIVIA BORZOS A. VASILE BOB E.nr.B.2B.Trandafirilor.960LEI 20.083.30.nr.560LEI 77.Constantin Roman Vivu.Andrei Muresanu.996. FLOAREA SAVETA BUZAN A.Matei.338.ap.sc.A.A.1.750LEI 247 .4.1. Com.Ineu.sc.nr. VALERICA GINA BOTA N.nr.nr.400LEI 87.Tiblesului.17 / Bistrita Str.000LEI 21. A. VASILE BILEGAN G. IOAN BILICA I.4 / Bistrita Str.000LEI 75.Gh.11 / Bistrita Str.6. MARIANA BIHARI A.280LEI 7.ap.nr.000LEI 210.7.Vasile Lupu.sc.sc.ap.372.733.120LEI 48.790.sc.sc.nr.163.G.ap.A.1.530LEI 26.nr.B.2A.A.Imparatul Traian.000LEI 4.13 / Bistrita Str.ap.18A / Bistrita Str.744.A.16.sc.ap.sc.20 / Bistrita Al.18.nr.ap.000LEI 21.Cerbului.2.683.nr.22 / Bistrita Com.744.161.ap.43 / Bistrita Str.828.Artarilor.sc.17 / Bistrita Al.sc.400LEI 31.nr.sc. LAUREAN RADU BROASCA V. GHEORGHE BULAT M.3.sc.ap. MARIA LUCRETIA BORZEI V.366.640LEI 32.8.111.nr. MARIA BUJOR I.nr.220LEI 49. Al. CRISTIAN BORTES GH.ap.18 / Bistrita Str.Plopilor.Bistrita-N.Bistrita N.nr. EMILIA CALUS P.nr. MARIA CARDOS D.20 / Bistrita Com.852.sc.nr.nr.Grigore Moisil.Violetelor.sc.Andrei Muresanu.sc.Decebal.164.220.088.Independentei.12 / Bistrita Str.sc.sc.Tiberiu Brediceanu.ap.24 / Bistrita Str.ap.nr.153.A.3 / Bistrita Str.Imparatul Traian.210.nr. ANETA CRISTINA CERNAT V.Andrei Muresanu.Panait Cerna.36 / Bistrita Str.G-ral Grigore Balan.520LEI 406.720LEI 35. CORNELIA BRIA I.600LEI 22.000LEI 131.Dragos Voda.23.Ion Minulescu.ap.55 / Bistrita Com.520LEI 20.sc.ap.ap.390LEI 6.11. Str.nr.475LEI 56. TODOSIE BIROU I.Cetate.C.D. LAURA VERONICA [CATINEAN] BUDUSAN V. MARIANA Bld.7 / Jud.nr.2.sc.420LEI 21.13.Petru Maior.Artarilor.nr.039. IOAN CASIAN BOAR I.837.680LEI 38.53.34 / Bistrita Str.Cerbului.Vasile Alecsandri.sc.26.nr.061. DORIN VIRGIL BIDIAN G.Tudor Vladimirescu.sc.sc.D.194. RAVECA BRATFALEAN V. ADRIAN BUNGARDEAN G.Sintereag. RODICA BOB V.200LEI 129.nr.A.ap.C.ap.ap. PAVEL BORSA A.B.sc.Bistrita-N.558.484.sat Budacu de Sus. NISTOR BOTA V. Str.160LEI 5.Bistrita-N. MARIUS BOROS I.nr.B. VALER IOAN BORTES GH.51 / Bistrita Str.480LEI 31.337.818.38 / Bistrita Str.A.Gh.4.5.Dumbravei.Plopilor.nr.200LEI 20.A.179 / jud.ap.nr.29 / Bistrita Al. OTILIA BUZAN N.Pandurilor. Str.bl.nr.5 Str.sat Bidiu.340LEI 75.ap.ap.76 / Bistrita Str.7 / Bistrita Str.ap.B2.26 / Nasud / Jud.44.000LEI 12.850LEI 3.Sieu-Odorhei.3. VIOLETA BUDELICEANU V.nr.A.4 / Bistrita Com.C. MARIOARA CALAUZ I. LUCRETIA [ZAGREAN] BOR T. Str.ap. JENICA CAIZER GH.A.B.223.nr.nr.6. IOAN BODNAR I.244 / Jud.ap.600LEI 66. NASTASIA BOROS I.Teaca.4.Artarilor.600LEI 15.703.sc.77 / Bistrita Bld.320LEI 25.Pop de Basesti.sc.744. ELENA BROTUC V.nr.Petru Maior.331.C.sc.6 / Beclean / Jud.120LEI 159.2 / Bistrita Str. MIHAELA TATIANA BOR I.nr.nr.39.bl.B. 52.Tineretului.100.Bistrita-N.3 / Bistrita Str.nr. MARIA ADRIANA BLAGA T.51 / Bistrita Str. NICULAE CACIOR V.241.sc.A.39.

sc.ap.16. IRINA CHICIUDEAN S.15 / Bistrita Str.Piriiasului. PETRE COT I.sc.983.235.Bistrita-N.Bistrita Birgaului.16 / Bistrita Str.Visinului.560LEI 33.Bistrita-N.nr.B.sc.10.600LEI 82.C.219.200LEI 12.A.11 / Bistrita Str. ELENA CREANGA V.D.040LEI 8.7.500LEI 76.100LEI 30.nr.nr.sc.sc.861.450LEI 20.42 / Bistrita Intr.ap.nr.6.800LEI 4.nr.ap.B.nr.sc.A.17.409.6.nr. GRIGORE CONT I. MARIA CIOANCA M.sc.nr.840LEI 320.250 / Jud.sc.22 / Bistrita Babiciu / Jud.sc.Bistrita-N.10.980LEI 50.ap.600LEI 207.nr. PETRU COSTEA P. IOAN CORDOS I.873.nr.Mihai Eminescu.B.Olt Com.58 / Bistrita Com.Andrei Muresanu.440.200LEI 26.1.38 / Bistrita Str.Garoafei.610LEI 12. MARIA CRISTUREAN P.sc.000LEI 76.Al. ANTOANETA MARIA CRISTUREAN E.nr.48 / Jud. ILEANA CIOANCA M.356.350LEI 39.024.167 / Jud.ap.17 / Bistrita Str.A.nr.900LEI 17.720LEI 90.15 / Bistrita Nasaud.000LEI 10.1. ION CIUBULEAC P.nr.978. MARIA CRETU R.ap. DOINA COMAN T.700LEI 21.ap.Pietrosu.143.800LEI 248 . TOADER COMAN S.Solomon Halita.Visinului.325.B.8 / Bistrita Calea Moldovei.Imparatul Traian.12 / Bistrita Tiha Birgaului.610.ap.A.4 / Bistrita Intr.1 / Bistrita Str.4.141.ap.ap.sc. MUCUS COCIS E.789.sc.16.560LEI 71.B.ap.maj.006.C.G-ral Grigore Balan.120LEI 93.Independentei.000LEI 48.Heniu.1.nr.nr.Soimilor.ap.1.B.ap.1.nr.348.ap.Axente Sever.11 / Bistrita Str. DORA ANTONIA CORDOS I.ap.ap.800LEI 30.840LEI 41.ap.85 / Bistrita Str.nr.600LEI 7.bl.6 / Bistrita Al. Str.29 / Jud.16.sc.nr.nr.560LEI 9.31.8.Calin.nr.16 / Bistrita Bld.Sg.sc.Liviu Rebreanu.B.100LEI 114.025. SUSANA COCOS G. ELENA COSTEA I.Vasile Lupu.107.bl.71 / Bistrita Str.nr.ap.sc. GHEORGHE COSTEA I.Dragos Voda.bl.550LEI 102.Micestii de Cimpie. FLORIN CHIOREAN V. OLTITIA FELICIA CHISA T.ap.227.sc.6B. CONSTANTIN COTOI A.12 / Bistrita Str.nr.Octavian Goga. Str.ap.600LEI 6.000LEI 23.ap.2A.ap.7 / Bistrita Al.920LEI 16.B.11 / Bistrita Str.375LEI 92.77 / Bistrita Com. ANA ANGELA CORDOS I.nr.Bistrita-N.Bistrita-N.119. Tiha Birgaului.ap.Octavian Goga.675LEI 163.Cosbuc.14 / Bistrita Str.Bistrita-N.38 / Bistrita Str.ap. ALEXANDRU STEFAN CRAWLEY A.36 / Bistrita Str.D.980.nr.196.ap. LEON GHEORGHE Str.C.440LEI 31. CORNELIA COTUT I.nr. RODICA CRACIUN I.Alba.ap.nr.sat Visuia.401.ap.169. STEFAN CLOPOTAR P.sc.000LEI 12.nr.1.nr.543.sc.ap.1.A.750LEI 11.Ursului. VIOREL CHIBULCUTEAN S.15 / Bistrita Str.nr.17 / Bistrita Str. Str.nr.sc.120LEI 5.752.nr.Lt. MINERVA COLACI V.2B.nr.1Decembrie.5.200LEI 27.Nicolae Balcescu.A. GILDA RAMONA COSTEA S.446.16 / Bistrita Str.nr.1. CORINA DOINA CRISTUREAN T.12 / Bistrita Str.B. COSMINA CAROLINA CHISA I. SCRIDON COMAN G.200LEI 135.1.709.Rodnei. FLOARE CURTA A.152. IOAN CIRA N.nr. MARIANA TEODORA CIOANCA I.nr.8.320LEI 7.Panait Cerna.10 / Bistrita Al. SAVETA CORUTIU V. IOAN CORDOS V.400LEI 63.sc.9 / Bistrita Str.20 / Bistrita Str.000LEI 62.1.sc.Pescarilor.269.3.Bistrita-N.762.364.5 / Bistrita P-ta Petru Rares.1.sc.B.Pietrosu.sc.ap.462.nr.bl.294.Tiblesului.996.8.ap.Andrei Muresanu.G39.A.B.8 / Bistrita Bld.8.A.B.ap.Octavian Pop.167 / Jud.sc.Nasaudului.6 / Bistrita Str.442. GAVRIL CHIRALI I.15 / Bistrita Str.960LEI 5.ap.900LEI 98. Str.ap.nr.A. CORNELIA CHERTES I.050LEI 18. IOAN CHISA I.ap.Solomon Halita.12 / Jud.sc.7A.A. Al.704.Pescarilor.sc. TEODOR COCIS M. DANIEL DYAN COSTEA G.sat Bidiu.sc. MARTIN COCIS T.494.Heniu.ap.960LEI 54.nr.CHERTES I.229.313 / Jud.sc.C.Imparatul Traian.161.nr.35 / Bistrita Str.B. MARIA CSENDER L.092.sc.5 / Bistrita Str.nr.3.sc. Tiha Birgaului / Jud.sc.A.424.339. OCTAVIAN CUC TELCEAN V.Matei.Bistrita-N.Decebal.1.C.nr.ap.B.160LEI 34.nr.305.078.nr. LASZLO CSIKI F.302.7.28.sc.Sucevei.29 / Bistrita 32. Com.nr.19 / Bistrita Str.Octavian Goga.757.000LEI 35. SAMSON CRISTEA G.

625.116.Tudor Vladimirescu.227.Ilva Mica.nr.Privighetorilor.Micestii de Cimpie.ap.17 / Bistrita Bld.2.D.Ion Luca Caragiale.20 / Bistrita Str.Andrei Muresanu.BistritaN. SAVIN DAN S.sc.nr.239.nr.186.nr.ap.ap.820LEI 4.013. Al.sc.B.nr.Bistrita-N.ap.240LEI 70.Ion Minulescu.280LEI 622.Imparatul Traian.280LEI 45.7. Com.ap.B.052.430LEI 20.16 / Bistrita Bld.27 / Bistrita Str.640.sc.ap. ALEXANDRU DAN DAN DAN DAN DAN DAN DAN A.000LEI 89.22 / Bistrita Bld. IOAN ALEXANDRU DREPTATE I.nr. ECATERINA DOBRICEAN L. DAN GHEORGHE ALEXANDRU DEAC I.ap.505.7.nr.ap.106 / Bistrita Com.430.389.913.290LEI 331.ap.ap.nr.ap.BistritaN.Principala.Independentei.600LEI 149.712 / Jud. GABRIELA FAGARASAN M.7. IOAN DRAGAN G.sc.400LEI 28.ap.000LEI 16.sc.nr.nr. AUREL MARIAN FILIPAS I.A.356.str.Odobescu.840LEI 5.480LEI 179.880LEI 1.560LEI 32.Privighetorilor.Ion Minulescu. Str.St.281.040LEI 23.nr.14 / Bistrita Str.600LEI 72.138A / Jud.045.435.497.ap.sat Chintelnic.E.7.Independentei.nr.B.200LEI 249 .138A / Jud.B. TUDORITA DRAGAN V.Piriiasului.4 / Bistrita Str.nr. ADINA MIHAELA DEMIAN S.ap.20 / Bistrita Com.77 / Bistrita Com. Com.G-ral Grigore Balan.000LEI 67.440LEI 30.nr.2.600LEI 238.31 / Bistrita Str.nr. BABI KATI DOBOS A.563 / Jud. IOANA DRAGOMIR S.B.872. ELENA DEAC I.Simion Balint.Ciceu-Giurgesti.Micestii de Cimpie.nr.29 / Bistrita P-ta Petru Rares.3 / Bistrita Str.Ilva Mica.400LEI 11. ALEXANDRU DEIAC A.16 / Cluj-Napoca / Jud. AURICA FIERA D.nr.ap.960LEI 83.687.A.B.600LEI 102.Bistrita-N. Al.nr.12 / Bistrita Str.000LEI 31.31.Cluj Com.744. Str.sc.Ion Minulescu.Micestii de Cimpie. NADIA FLORICA DEAC N.600LEI 11.sat Visuia.098.1.sat Fintinita / Jud.sat Negrilesti.B.46 / Bistrita Calea Moldovei.877.B.200LEI 9.sat Negrilesti.000LEI 30.040LEI 33.080LEI 8.sc.sc.Ion Minulescu. ALEXANDRU EMIL A.sc. TIBI DEMIAN I.895.nr.nr.200LEI 163.ap.640LEI 20.sc.nr.nr.471.15 / Bistrita Al.C.A.250LEI 8.440LEI 84.320LEI 24.904.400LEI 53.ap.D.Bistrita-N. OLIMPIU FAGARASAN P.sc.sc. IOAN DEAC T. RADU FELECAN V. CONSTANTIN DREPTATE E.6 / Bistrita Com. IOANA DOBROI N.Pescarilor.491.20 / Bistrita Str. AUREL DAN A.sat Fintinita / Jud.11 / Bistrita Str. ANA DAMIAN I.nr.sc.017. Com. IOAN A.nr.Romana. EMILIAN MIRCEA FIGAN A.nr.D.Cosbuc / Jud.30. ILEANA DUMITREAN S.1.B.nr.2. DANUT A.409.Ion Minulescu.BistritaN.20 / Bistrita Str.nr.BistritaN.1. CORNEL FILIPOI A.nr.Lacramioarelor.Iosif.30 / Bistrita Str.348.875. LEONTIN Intr.464.Sieu-Magherus. IOAN D.Margaretelor.sc. AUREL FIGAN A.nr.Decebal.ap.200LEI 177.O.925.Alex. ADRIAN DANILA I.177 / Jud.34 / Bistrita Str. DORINA FELECAN I.nr.sc.1.000LEI 2.855.B.000LEI 23.sc.B. SIMONA DIPSAN I. RODICA STEFANIA FAGARASAN G.Bistrita-N.934.Ciceu-Giurgesti.28 / Bistrita Al.Principala.ap.Bistrita-N.361.Ion Minulescu.Andrei Muresanu.sc.34 / Bistrita Str.7. Str.122. ALEXANDRU DANILA E.1 / Bistrita Str.57.A.nr.Garii.ap.nr.ap. Str.8.969.sc.2.sc.B.286.181.sat Visuia.sc.31 / Bistrita Str.nr. ANA DEIAC A.840LEI 40.A.189 / Bistrita Bld.8. IOANA A.sc.46 / Bistrita P-ta Petru Rares.nr.nr.nr.Micestii de Cimpie.22 / Bistrita Com.nr.56.160LEI 20.170LEI 29.ap. ELENA DAN F.751.744.000LEI 1.sc.245.str.Bistrita-N.D.A.320LEI 31.sc. Str.563 / Jud. Com.391 / Jud.190.1.Muncelului.ap.ap.23.sc.360LEI 6.7A.Bistrita Birgaului. FLORIN DREPTATE I.7.20 / Bistrita Str. OVIDIU COSTIN G.Bistrita-N.104 / Bistrita 5.nr.20 / Bistrita Com.CURTUIUS I.Imparatul Traian.Petre Ispirescu.bl.7A. EMIL DANILA T.Ghinzii.nr.391 / Jud.nr.

sc.Bistrita-N.nr.ap.162 / Jud. ALEXANDRU MIRCEA GAVENIUC V.nr.555.5 / Bistrita Str.Ineu.16 / Bistrita Com. MARIA FODOR C.671.A.nr.356.3.ap.nr. CRISTIAN IOAN GALESIU D.Deda.ap. MAGDALENA Com.C.nr.52 / Bistrita Bld.nr.ap. Com.780LEI 104. Str.80 / Bistrita Str.sc. OVIDIU VICTOR FRUNZETI I.ap.Muncelului.8 / Bistrita Str.8.nr.573.339.20 / Bistrita Al.000LEI 19.Dumbravei.Republicii.799.160LEI 15.A.nr.nr.ap.29 / Bistrita Al.960LEI 46.030LEI 10.275LEI 622.31 / Bistrita Com.730LEI 251. Str.95A.Bistrita-N.ap.nr.sc.15 / Bistrita Str.181. MARIUS IOAN GHIT M.ap.46.14.sc.sc.040LEI 250 .B.000LEI 20.sc.320LEI 39. ION GAINARU G. ADRIANA MIHAELA GHERMAN A.B.Stefan cel Mare. ALINA DANA [COROIAN] GAINARU G.640LEI 19.sc.140 / Jud.632.1. Com.4.sc.320LEI 41.ap.219. NICOLETA ADELA GAVASI M.sc.R3.Margaretelor.Constantin Roman Vivu.sc.79 / Bistrita Com.8.39 / Cluj-Napoca / Jud.002.526.nr.ap.400LEI 292.21 / Bistrita Al.32.B.ap.ap.sc.Josenii Birgaului.C.C. GHEORGHE GALBEN I.Bistrita-N.10.ap.B.C. NICULAE FULMER I.nr.Independentei.Andrei Muresanu.16 / Bistrita Str.sc. RAVECA GALUT P.C.G.sc.Colibitei.476.Margaretelor.nr.Plopilor.1.str.sc.8 / Bistrita Al.62.Pietrosu.ap.Artarilor. ELZA FRENT V. DUMITRU GIROSA E.ap.14.Imparatul Traian.nr.nr.sc.ap. GRIGORE FLORE S. CORNEL GHERMAN G.Bistrita-N.Principala nr.A.sat Herina / Jud.E.ap.400LEI 41. TITUS GAVRILESCU C.D. OVIDIU STELIAN GHERMAN A.ap.4.sc.8 / Bistrita Str.sc.400LEI 5.114 / J Str.640LEI 4.10 / Bistrita Str.Cluj 11.200LEI 1.517.Bisericii.Garoafei. SABINA FLORE P.ap. TODORA GAVRILAS V.8.Andrei Muresanu.Bistrita-N.82 / Bistrita Al.79 / Bistrita Str.ap.041.062.nr.Lacramioarelor.Mures Str.424.nr.160LEI 14.221.Josenii Birgaului. IOAN FLORE I.480LEI 7.ap.A.sc.470. MARIA FRUNZETI T.Axente Sever.32 / Bistrita Intr.Lechinta.nr.Parva.ap.Axente Sever.920LEI 63.267.2. ELENA GALUT P.529.Cluj Cartier Viisoara.nr.Cluj Str.Andrei Muresanu.nr.sc.545.88 / Bistrita P-ta Mihai Viteazu.15.171. MARIA FLOREA G.ap.527.53.Trandafirilor.360LEI 109.11-13. RODICA MARIA GHERMAN CICEU D.sc. FLORIN GECAN I.160LEI 39.nr.320LEI 48.517.str.600LEI 37.A.nr.4 / Bistrita Str.sat Viile Tecii / Jud.A.16 / Bistrita Str. GHEORGHE DANIEL GAINARU G.5 / Bistrita Com.nr.ap.ap.15 / Bistrita Str. COLOMAN FOGORASI D.5 / Bistrita Str. ELENA GALBEN T.nr.sc.1.190.E.237.Arinilor.Andrei Muresanu.62 / Singeorz-Bai / Jud.5.nr.12. ANDREI GALUT P.D.nr.Constantin Roman Vivu.A.395. ADRIAN GHERMAN G.15 / Bistrita Com.Privighetorilor.Bontida.265LEI 42.427. TRAIAN GAINARU TURLAS I.086.186.sc.A.nr.Tineretului. MIRELA GHEORGHE S.403. Al. ELZA GALUSCA D.A. OVIDIU SILVIU GECAN F. DUMITRU GAVRA D. Claea Moldovei.nr.600LEI 49.2.B.857.13 / Bistrita Str.Imparatul Traian.FLORE I.000LEI 91. TOADER GALEA I.760LEI 10.221 / Jud.Privighetorilor.A.260.bl.Ineu.490.nr.000LEI 29.ap.850LEI 31.5 / Bistrita Al.C. TOADER GIURGIU E.B.sc.sc.C.sc.616.Constantin Roman Vivu.A.B.30.700LEI 7.nr.Bistrita-N.ap.906.ap.98 / Bistrita Str.980.nr.nr.400LEI 11.ap.ap. IOAN GAVRILOAIE I.317. ILEANA FUNARU I. DOROFTEI GHERMAN D.nr.nr.200LEI 21.ap.nr.14.000.13. PANTELIMON GANEA L.2.nr.892 / Jud.nr. GHEORGHE GHERMAN I.558.000LEI 2.160LEI 57.nr.425LEI 31.2 / Bistrita Str. LUCIAN MARIUS GHERMAN I.103.nr.831.sc.6.720LEI 287.ap.297 / Jud.nr.Galatii Bistritei.16 / Bistrita Str.sc.23 / Cluj-Napoca / Jud.Axente Sever.Constantin Roman Vivu.Teaca.Josenii Birgaului.965.800LEI 1.800LEI 16.sc.BistritaN.375LEI 49.452.790LEI 45.640LEI 3.sc.8 / Bistrita Al.47 / Bistrita Com.ap.425LEI 23.590LEI 11.15 / Bistrita Str.1.22.D. Al.000LEI 84.140 / Jud.424.8.sc.9.619.sat Rusu Birgaului.nr.

135.ap.902.Avram Iancu.nr.C.614.Constantin Roman Vivu.nr. RAMONA EMANUELA ILISUAN L.B.nr.42.Gheorghe Sincai.2.sc.Bistrita-N.Bistrita-N.Panait Cerna.ap. ANA HERINEAN V.ap.nr.2.140.sc.nr.33 / Bistrita Str.B.4.nr.ap.707.bl.27 / Bistrita Str.nr.1.sat Nimigea de Jos.1.sc.ap.nr.3 / Bistrita Str.680LEI 46.364.ap.11. ION MARIN GROSS V.sc.186.ap. CORNELIA [ISIP] HAVRELIUC N.1. Str.nr.920LEI 2.ap.100LEI 107.10 / Bistrita Str. ALEXANDRU HREHORET I. GEZA HANGAN S. Al.3. FLORICA HOSU V.sc. ALEXANDRU HODOROGA A.sc.Solomon Halita.ap.Ecaterina Teodoroiu.str.001.070LEI 2.nr.Imparatul Traian.1.Tineretului.11. Str.34 / Bistrita Str.450LEI 20.Axente Sever.Dornei.nr. MARIA GROSAN I.nr.ap. NICOLAE ILIES S.367. MARIA HADNAGY L.500LEI 8.Nimigea.nr.B. JENICA HORVAT A.19 / Bistrita Str.sc.11 / Beclean / Jud.16 / Jud.sc.A.600LEI 72.660LEI 9. Com.nr. SORIN HERINEAN V.sc.10 / Bistrita Str. P-ta Libertatii.16 / Beclean / Jud.Lechinta.nr.nr.540LEI 8.G-ral Grigore Balan.nr.nr.14.sc.Clopoteilor.2.Zorilor.840LEI 43.sc.16.Calimani.nr.ap. NASTASIA IONASCU G.920LEI 25.89/A / Jud.000LEI 26.Lechinta.440LEI 7.ap.E.ap.53.967.466.281.73 / Bistrita Com.Tihuta.Bistrita-N.sc.21 / Bistrita Str.sc.Bisrici.sc.44 / Bistrita 39.5.A.sc.13 / Bistrita Str. Bld.sc.Bistrita-N.sc.sc. Com. ATILLA GONCZEL L.560LEI 30. FLOAREA IOJA I.030LEI 27.1 Decembrie.2 / Bistrita Str. REGHINA ILOVAN G. FRASINA GRICIUIC G.967.145 / Jud.Florilor.67 / Bistrita Intr.nr.800.297.Plopilor.bl.B.nr.D.ap.sc.579.Ciresului.840LEI 26.nr.ap. STELUTA RODICA IONASCU T.A. ALEXANDRU IONASCU I. ELENA GONCZEL I.nr.nr.223.200LEI 4.19 / Bistrita Com.1 / Bistrita Bld. LILIANA MIRELA GUSUTOAIE I.11.830LEI 10.722 / Jud.31.L2.nr.nr.nr.16 / Jud. VALERIA HODOROGA A.nr.453.ap.Zorilor.sc.15 / Bistrita Str.1.D.ap.11 / Beclean / Jud.400LEI 11.275LEI 58.bl.600LEI 12.A.949.nr. GRIGORE GRIGOREANU A. AUGUSTIN HODOROGA A.389.5.493.200LEI 20.nr.nr.ap.ap.Decebal.nr.ap.1.Decebal.171.sc.C1.28.A.Bistrita-N.021.043.73 / Bistrita Intr.934.261.935.1 / Bistrita P-ta Morii.8.nr. IOAN IMBROAIE M.A. CORNELIA HOROBET M.Basmului.190LEI 20. IOANA HREHORET Z.ap.920LEI 9.927.ap.nr.Bistrita-N.sc.nr.Ursului. SILVESTRU HEGEDUS P.Turturelelor.800LEI 20.039.B.Turturelelor.389.85 / Bistrita Bld. VALERIA HOTIMA G.D.ap. ANA HOTIMA N.nr.450LEI 26.720LEI 251 .315.B. ERZSEBET GORBAI F.Bistrita-N.Lechinta.13 / Bistrita Str.Gheorghe Sincai.348.Bistrita-N.B.1.6.525.093.Andrei Muresanu.040LEI 36.025LEI 43.42A / Bistrita Str.411.sc. GHEORGHE HARRA R.200LEI 11.060.nr.Andrei Muresanu.16 / Bistrita Al.69 / Bistrita Intr.nr. IOAN IOJA I.7 / Bistrita P-ta Libertatii.nr. Str. Al.2.Pescarilor.nr.44 / Bistrita Str.sc.400LEI 27.sc.B.320LEI 8. ANA GRAMA I.800LEI 41.ap.bl.6.1.sc.C.600LEI 1.500LEI 14.ap.Decebal. ILEANA HOROBET I.360LEI 6.39 / Bistrita Al.nr. DORIN RADU ILIES N. ALEXANDRU HODOROGA A.170LEI 18.sc.ap.sc.Crinilor.3. ALEXANDRU HORVAT F.30 / Bistrita Rezident Germania Rebrisoara.000LEI 14.475LEI 1.nr.D.389.2. Str.Prundu Birgaului.B.B.675.13 / Bistrita Bld.978.Bistrita -N.D.ap.C.ap.401.686.nr.sc.413. MARIA GABRIELA HARTAGAN I.ap.Decebal.280LEI 5. Str.16 / Jud.485. ANDREI HERCIU R.250LEI 1.457.800LEI 8.Lechinta.127 / Jud.060LEI 2.L2.225. FLORICA HAPCIUC GH.070.ap.090.Telciu.16 / Bistrita Str.nr.389.200LEI 59.B.160LEI 38.Sub Cetate.246 / Jud. LIVIU HERINEAN V.88 / Bistrita Str.932.ap.988.080LEI 13.bl.14 / Bistrita Al.ap.1.C.17 / Bistrita Al. MARIA GRAUR I.GLIGOR M.36 / Bistrita Com.B. DIANA IOANA [NISTOR] HODOROGA V.Bistrita-N.28.417.70 / Bistrita Com.sc.sc.40 / Bistrita Com.Bistrita-N. CRISTIAN RADU HORT I.Imparatul Traian.240LEI 5. MIRCEA RADU Str.

074.ap.10 / Bistrita Com.Fagului.nr.ap.Petre Ispirescu.050LEI 38.sc.Cerbului. FLOARE MARGINEAN I.nr.nr.sc.14 / Bistrita P-ta Bobilna.D.200LEI 18.Caraiman.10 / Bistrita Bld.350.ap.nr. MARIA KISS V.Plopilor.nr. Com. VIOREL LAKATOS F.Granicerilor.nr.366.nr. ANGELA KISS A.B.22 / Bistrita Str.Plopilor.520LEI 6. Str.138 / Bistrita Str.sc.2A.sat Susenii Birgaului / Jud.41.Bistrita-N.nr.nr.ap.nr.2.266.Bistrita-N.ap.str.Livezile. LIVIA KEREKES I.Panait Cerna. ILYEFALVI ROZALIA JARDA S.nr.nr.sc.023.3A / Bistrita Al.ap.223.400LEI 10.Bistrita -N.000LEI 8.680LEI 164.Sucevei.nr.230LEI 4.160LEI 9.IRIMIAS I. OCTAVIAN IUJA A.11 / Bistrita Com.Colibitei.Bistrita-N.ap.33.162.nr.280LEI 3.sc.Livezile.ap.000LEI 252 .800LEI 6.Decebal.Cluj Str.sc.Caragiale.558.ap.497.Bistrita-N.sc.nr.Rodnei.Soimilor.12 / Bistrita Str.Obor. RADU STEFAN JAUCA G. MARIA MANCAS P. ADRIAN IACOB MAIRAN G. VASILE LESAN I.sc.25 / Bistrita Str.534.B.Axente Sever.nr.800LEI 14.B.334.600LEI 12.sc.Zorilor.7 / Bistrita Al.nr.818.B.27 / Beclean / Jud.F.409.900LEI 13. Str.600LEI 31.Bistrita-N. ANA LEOCA T.560LEI 22.Pop de Basesti.ap.728.ap.Garoafei.2 / Beclean / Jud.97 / Jud.nr.nr.Solomon Halita.nr.A.3 / Bistrita Str.489.Pescarilor.372. Al.E.38 / Bistrita Intr.33 / Bistrita Bld.4.21A / Bistrita Str.050LEI 36.A.3.1 / Bistrita Str. LIVIA MANILA A.6.sat Dorolea.640LEI 20. OSCAR MACARIE A.935.ap.192 / Jud.A.Independentei.Bistrita-N.2.015.sc.B.A. VIOREL MARIESAN E.ap.sc. DINA LEONTE G.13 / Bistrita Str. LIVIA SAVETA MANDRU G. VICTORIA MAEREAN N.6 / Bistrita Str.nr.600LEI 518.ap. ROZALIA MANUELA KIS M. MARIA MANGA GH.Iasomiei.3.L.427.3.040LEI 4.200LEI 166.nr.ap.440LEI 41.45 / Bistrita Str.nr.448.000LEI 88.674. MARIA LACATUS V.1.sc.sc. ANUCA ISTRATE T.T1.170 / Bistrita Str.nr.nr.Zambilelor.Pietrosu.sc.280.nr.11 / Dej / Jud. ANNAMARIA KATALINA LASLO I.3.63 / Bistrita Bld.4 / Bistrita Bld.264.3.587.74 / Bistrita Str.760LEI 2.Principala.D. IOAN MARCU P.26 / Bistrita Al.000LEI 10. DOINA KOCSIS F.000LEI 15.B.720LEI 26.sc.sat Mocod.13 / Bistrita Str.23. SUSANA KOLOZSVARI O.ap.44 / Bistrita Str.450LEI 6.B.nr.2.440LEI 34. IONELA LAURA [GRIVASE] LUCA A.820.1.62.Solomon Halita.741.D.sc.A. MIRCEA LIVIU MARIESAN I.667. CALIN TEODOR MANARCA I.sc. EMILIA ANGELA Str.ap.15 / Bistrita Com. PETRU MAGDEA I.ap.174 / Jud. MIHAELA LUCRETIA [MOLDOVAN] KONCZ S.ap.ap.ap. GRIGORE TRAIAN MAN V.nr.nr.sc.nr.700LEI 64.ap.Garoafei.080LEI 9. CRISTINA GEORGETA MAN G.759.722.nr.9 / Bistrita Str.ap. RAVICA IUJA V.Decebal.sc.Nicolae Titulescu.38 / Bistrita Str.sc.680LEI 311. Str.ap.754. EUGEN MAEREAN I.43 / Bistrita Str.Florilor.5 / Bistrita Str.358.sc.200LEI 16.16.sc.ap.sc.24 / Bistrita Str.E.319.9.Toamnei.bl.121.13 / Bistrita Str.061.18 / Bistrita Str.ap.474. IOSIF JAKAB F.080LEI 3.Sieu-Odorhei.160LEI 37.Artarilor.1.nr.35 / Bistrita Str.ap.nr.D.816.C. ONORIUS IVAN I.200LEI 49.5.ap. Str.360LEI 15.sc.nr. VOICU MANDACHE I.400LEI 6.43 / Bistrita 2.ap. MARIA MAGDALENA LECHINTAN I.52 / Bistrita Al.174.nr.560LEI 17.B.ap.sc.sc.845.400LEI 52.22.118.Sucevei. ANA KISS I.sc.C. GHEORGHE MANGA I.160LEI 6.638.8. HOREA SANDU MANARCA N.Stefan cel Mare.A.A.915LEI 11.791.Prundu Birgaului.59 / Bistrita Cartier Viisoara. Com.Republicii. GAROFITA ISTRATE C.4.850LEI 5.24.3.C.nr.Petre Ispirescu.560LEI 78.376.sat Dorolea.1 Decembrie.6. STEFAN LACATUS A.475.Nimigea.35 / Bistrita Al.nr.nr.040LEI 6.907. ONITA MAIER P. VERGINIA VOICHITA MANZAT A.Gh.ap.4.B.D.nr.320LEI 36.757.1.48 / Bistrita Al.173 / Jud.I.B.nr.2.Nasaudului.nr.bl.sc.nr.Heniu.760LEI 20.bl.Toamnei.nr.4.ap.30.sc.

898.233.nr.nr.ap. GEORGETA MARTI A.49 / Bistrita Str.nr. EVA MARIA MILEA T.8 / Bistrita Str.49 / Bistrita Calea Moldovei.11 / Bistrita Bld.714.A.nr.38.nr.sc.880LEI 253 .sc.320LEI 63. VICTORIA MIKLOS L.7.nr.922.nr.560LEI 17.nr.6 / Bistrita Al. TEOFIL MOLDOVAN O.630.500LEI 9.840LEI 14.sc.32 / Bistrita Str.ap. FINICA MOLDOVAN V.14.nr.12.nr.5 / Bistrita Str.13 / Bistrita Com.Axente Sever.sc.ap.sc.nr. EUGENIA MOLDOVAN A.74 / Bistrita Str.831.080LEI 36.626. VICTOR MEDAN V.ap.sc. ANA MICAN S.240LEI 56.D.bl.925LEI 105.252.A.450 / Jud.578.5. CONSTANTIN DOREL MINOIU G. ANA MATEI I.2.38.1.904.C.720LEI 23.22.9 / Bistrita Str. LIVIA MOLNAR GH.14.417. MARIANA MARIS I.nr.160LEI 33.A4. IOAN MOLDOVAN G.sc.309. IOAN VASILE MOLDOVAN I.74 / Bistrita Str.Tiberiu Brediceanu.nr.920LEI 17.739.MARIN I.bl.A.E.nr.600LEI 22.39 / Bistrita Str. ILEANA MORUTAN R.ap.ap.796. IOAN MOLDOVAN G.nr.800LEI 115.nr.A.70 / Bistrita Str. TIBERIU GHEORGHE MIHALCA I.nr.E.040LEI 13.969.G-ral Grigore Balan.000LEI 22.sc.A.Octavian Goga.E. OVIDIU MOLDOVAN S.Imparatul Traian.040LEI 21.sc. ELENA MOLDOVAN A.796.160LEI 36.14.000LEI 10.16.ap.Pop de Basesti.bl.sc.38.300LEI 18.C. RODICA MIOARA MEDAN NAT.ap.nr.nr. POMPEI MOLDOVAN T.B.Panait Cerna.14 / Bistrita Str.Cetate. Bld.sc.Rodna.A.13 / Bistrita Bld.766.677. SORIN MOLDOVAN I.3 / Bistrita Str.21A / Bistrita Str. ION MOLDOVAN I.8 / Bistrita Bld.G-ral Grigore Balan.nr.Octavian Goga.816.A.090.Cuza Voda.bl.sc.4.nr.ap.Izlazului.ap. MARIA Str.Voinicului.G-ral Grigore Balan.A.C.9 / Bistrita 10.9.Toporasului.42.000LEI 13.sc. PAUL COSMIN MIHUT V.39 / Bistrita Str.2 / Bistrita Com.nr.Nasaudului.1 / Bistrita Str.ap.1.216. LIVIA ELISABETA MIRJAVADI A.839.Plopilor.438.E.3.744.11 / Bistrita Intr.000LEI 8.42.A. IUSTIN MOLDOVAN GH.24.14.nr.Rodna.A. ROZALIA MICAN M.sc.200LEI 20.520LEI 66.sc.1.800LEI 123. IOAN MOTIU I.ap.Heniu.nr.B.880LEI 39.ap.080LEI 20.A.A.sc.9 / Bistrita Bld.47 / Bistrita Str.8 / Bistrita Bld.nr.16. MARGARETA MOLDOVAN T.sc. OVIDIU MOLDOVAN G.860.nr.53.Crinilor. CLAUDIU MEDVESCHI A. Com.B.000LEI 15.sc.A. ALEXANDRU MARTI A.sc.sc.ap.6 / Bistrita Str.Cluj Str.G-ral Grigore Balan.Vasile Lupu.18 / Cluj-Napoca / Jud.sc.680LEI 160. FELICIA TATIANA MISZTI I. IOAN MIHAI I.134.Solomon Halita.nr.sc.B.2.ap.15 / Bistrita Al.sc.15 / Bistrita Bld.A.sc.nr.844.ap. MARIA RODICA MOLDOVAN T.D.6. IOAN MORUTAN I.Gh. MARIANA LIVIA MINDRUTESCU M.480LEI 21.Colibitei.P2.Bistrita-N.800LEI 4.Axente Sever.sc.Octavian Goga.ap.706.sc.339.4 / Bistrita Bld.109 / Bistrita Str.4 / Bistrita Str.ap.160LEI 11.Alexandru Vlahuta.sc.892.nr.5.28 / Bistrita Apahida.9 / Bistrita Str.nr.200LEI 92.Stefan cel Mare.220LEI 104.nr.884.B.900LEI 24.sc.339.129.302.Sucevei.nr.Stefan cel Mare.930.993.2A.20 / Bistrita Al.ap.sc.nr.nr.nr.E.22.20 / Bistrita Bld.ap.000LEI 106. MARGARETA ZENOVIA MOCANU A.G-ral Grigore Balan.277.Andrei Muresanu.35 / Bistrita Str.945.ap.730 / Jud.96 / Bistrita Str.675.sc.2.Andrei Muresanu.ap.8 / Bistrita Str.558. LIVIU MOLDOVAN I.Voinicului.ap.sc.Republicii. GRIGORE MIHUT V. CARMEN GABRIELA MOLDOVAN I.ap.sc.nr.360LEI 8.ap.sc.nr.Tudor Vladimirescu. NECULAI MINZAT A. TIBERIU MOISEI E.12 / Bistrita Str.str.Republicii.42.sc.sc.70 / Bistrita Str.423.ap.A.C.Bistrita-N.nr.sat Budacu de Sus. ADRIAN VASILE MOLDOVAN R.nr.A.ap.000LEI 10.830LEI 34.12 / Bistrita Str.17.Republicii.22. IOAN MITITEAN A.300LEI 58.nr.nr.Colibitei.120LEI 32.9 / Jud.5.Lupeni.8C.Artarilor.nr.ap.Crisan.Porumbeilor.932.Petre Ispirescu.120LEI 24.ap.G-ral Grigore Balan.nr. GICU MORAR I.280LEI 115.C.240LEI 29.ap.390LEI 136.Decebal.ap.ap.ap.C.879.400LEI 7.A.nr.280LEI 3.ap.892.A. MARIA MOLDOVAN I.Nasaudului.367.ap.520LEI 11.ap.Rodnei. TOADER MOLDOVAN V.580.490LEI 2.1.2. LIVIU CIFOR MATEI I.8 Str.nr.184.14 / Bistrita Str.240LEI 15.442.Bistrita-N.158.15 / Bistrita Al.sc.924.ap.nr.637 / Jud.nr.32.nr. Bld.Cluj Str.ap.360LEI 113.

033.nr.nr.ap.A. SIMONA CALINA PACURAR I.717.Independentei.nr.280LEI 5.2.Bistrita-N.A.sat Apatiu.20 / Bistrita Com.ap.O. LUCA NAGY L.120LEI 28.949.ap.ap.560LEI 1.B.16.550LEI 1.str.ap.459.080LEI 51.Alba-Iulia.B.nr.ap.Privighetorilor.Imparatul Traian.920LEI 43.ap.034.C.C. NICOLAIE OBREJAN L.267 / Jud.ap.600LEI 2.ap.Independentei.bl.400LEI 20.560LEI 15. Str.ap.Independentei.26 / Bistrita Com. Str.nr.223.660LEI 47.nr.129.D.nr.Plopilor.930.nr. SIMONA NASTASE I.748.192 / Jud.080LEI 6.186.893.nr.81 / Jud.sc.39.Ciceu-Giurgesti.Sintereag.nr.sc.Bistrita Birgaului.ap.27 / Bistrita Str.ap.St.sc. MARIA NEGRUSA I.825.sc.nr.Stefan cel Mare.Lechinta. CRISTIAN IOAN NASAUDEAN I.sc.Imparatul Traian.Vasile Lupu.46A.Crinilor.ap.58.D. LUCIA OLGA PACURAR D.120LEI 22.918.300LEI 7.771.nr.nr. LIVIA PANIS I. IOAN PAOLETTO E.750LEI 22.ap.ap. IOSIF OLTEAN I.6.400LEI 28.nr.000LEI 25.nr.Florilor.5 / Bistrita Str.Bistrita-N. ELENA ODOCHIAN G.652.bl.Bistrita-N.9B.sc.960LEI 12.14.244 / Jud.nr.ap.bl.660LEI 42. Al.F.sc.nr. Str.843.sc.56.2 / Bistrita Str.sc.4 / Bistrita Com.B.89 / Bistrita 25.D.Independentei. MARIA MURESAN G. FLORICA MURESAN N.sc.Andrei Muresanu.Bistrita-N.982.Codrisor.394 / Jud.9 / Bistrita Str.17 / Bistrita Al.sc.nr.Mures Bld.1. LUCIA NALUCA I.450.42.nr.13 / Bistrita Micestii de Cimpie. ANA MRENES M.180LEI 30.360LEI 35.646.640LEI 48.Margaretelor.560LEI 22.499.sc.757. GABRIEL PAOLETTO V.Ion Pop Reteganu. Com.nr. MARIA VICA ONITA I.nr.nr.nr. MARIA PASERE A.Heniu.27 / Bistrita Al.495.nr.2 / Bistrita Str. EMILIA NICULESCU GH.576.6.58.703.1.900LEI 42.8 / Bistrita Al.860.Imparatul Traian.1 Mai.660LEI 11.750LEI 367.ap.sc. Al. VASILE NEDELEA I.2B.528. ALEXA ONIT I.ap.000LEI 22. Str.sat Blajenii de Sus.MOTOC I.sc.nr.2. MARIA OLTEAN G.661. ELENA NITU I.sc.ap.28.Decebal.48 / Bistrita Str. ION NEDELEA V.sc.Privighetorilor.15 / Bistrita Str.B.930.57 / jud. FLOARE PASMANGIA N.18 / Bistrita Budacu de Jos. LEONTE NALUCA G.60 / Bistrita Str.1.320LEI 254 .1.680LEI 17.623.100 / Bistrita Bld.Sintereag.sc.Bistrita-N.Bistrita-N.000LEI 6.200LEI 35.7A.D.Imparatul Traian.000LEI 89.70 / Jud. NICOLAE OLTENAS V. SIMION NEMES T.B.nr.800LEI 39.sc.818.38 / Bistrita Bld. DUMITRU MURESAN V.897.ap.320.640LEI 13.19 / Bistrita Str.376.nr. VILUTA ADRIANA OPREA M.000LEI 53. ALEXANDRU OLTEAN G.Iosif. VLADIMIR ODORHEAN D.240LEI 43.sat Dumbraveni.nr.28.C.sat Blajenii de Sus.Ionescu Gheorghe Gion.15 / Bistrita Str.12 / Bistrita Al.nr.A.B.sc.bl.873.nr. ILEANA ONIT C.2 / Pitesti / Jud.nr.ap. NICOLAIE OLTEAN N. ION OREHOV GHE.240LEI 15.2.421.nr.049.nr. OTILIA PACURAR G.440LEI 20.ap.Arges Bld.000LEI 69.Chiochis.ap.167.15 / Bistrita Al.131 / Bistrita Str. ILEANA Vatava.sc.21.8.A.sc.56.B.140.nr.Independentei.nr.1.515.nr. VIORICA PASCU V. IULIU PASZTOR F. ELENA [NITU-MOTOC] MOTOC V.34 / Bistrita Str.B.nr.127C / Bistrita Str.240LEI 4. GAFINA PANIS A.Andrei Muresanu.A.562.ap.ap.nr.ap.A.A.sc.Pietroasa.Pietrosu.Bistrita-N.2 / Bistrita Str.15 / Bistrita Str.Garoafei.nr.sc.Bistrita-N.10 / Bistrita Com.4.4 / Bistrita Str.A.sc.Republicii.Alba-Iulia.57 / jud.222 / Jud.396.400LEI 44.bl.400LEI 33.Piriiasului.10 / Bistrita Com.410LEI 62.71 / Bistrita Bld. DINU GHEORGHE ONOFREI I. EMILIA NOGHI N.Strajerului.393.ap.ap.210LEI 19.960LEI 5.200LEI 13.Ion Pop Reteganu.nr.25 / Bistrita Bld.705LEI 4.sc.Tarpiului.004.Ion Pop Reteganu.Garoafei.100 / Bistrita Str. DANIEL PANIS I.18 / Bistrita P-ta Petru Rares. PETRE NASAUDEAN I.B.678.A6.nr.B.nr. Bld.24 / Bistrita Str. NICOLAE PASTOR I.C.H. ANISIA MOTOFEANU T.196.B.640LEI 39.sc.sc.nr.2.2.678.495.55 / Bistrita Str.ap.sc.sc.

Nasaudului.sc.bl.sc.sat Dumbraveni / Jud.339.Republicii.Nicolae Titulescu.243.1.89 / Bistrita Str.ap.9A.ap.Mihai Eminescu. IOAN CRISTIAN POP L.100LEI 257. IOAN POP A.Florilor.D.017.15.Voinicului. VASILE PETER A.nr.ap.Salcilor.ap.25 / Bistrita Intr.Alba-Iulia.411.Gheorghe Sincai.180.sc.C.52.Bistrita-N.nr.8 / Bistrita Str.nr.15 / Bistrita Str.sc.Fintinele.ap.Republicii.sc.279.31.nr.ap.953.31.Nasaudului.Alba-Iulia. IOANA PAVEN G.nr.46 / Bistrita Str.675.nr.nr. DORIN SORIN POP A.nr.360LEI 25.2.B.Crinilor.nr.nr.E.Decebal.11 / Bistrita Str.2.sc.Mihai Eminescu.520LEI 19. ELENA POJAR G.600LEI 115.nr. MARCELA PETRINGELU V.ap. Str. ANDREI POP I.bl.320LEI 10.Imparatul Traian.A.B.sc.Bistrita-N.C.Tihuta.ap.nr.1. AUREL POP A.509. IOAN PLATON E.Nimigea.135.11 / Bistrita Str.Emil Girleanu.nr.nr.Octavian Goga.Stefan cel Mare.6.14 / Bistrita Str.2.11 / Bistrita Bld.822.687.36 / Bistrita Str. MIHAELA ANCA POP G.ap.ap.3.796.305.800LEI 95.A.198. ALEXANDRU PESTINA I.Viilor.sc.18 / Bistrita Bld.PATRASCU N.Octavian Goga. DANIELA ADRIANA PLATON E.nr. LIZETA FELICIA POJAR GH.B.60.800LEI 50. VASILE DOREL POPARTAC GRIGA A.856.682.nr.ap.50 / Bistrita Bld.400LEI 1.280LEI 37.44 / Bistrita Str.13.H.C.Republicii.794.Viitorului.000LEI 4. MARIA SILVIA POP V. GAROFITA ADRIANA [MINDREAN] POP V.sat Mititei / Jud. ELENA NADIA [HIRLEA] POP T. EUGEN VIOREL PETRISOR D.ap. I.200LEI 67.nr.000LEI 50. RODICA POP N.sc. Al.Ciresului.520LEI 16.sc.ap. FLORICA POP G.406.52.965.nr.640LEI 24.ap.877.35 / Bistrita Al.25 / Bistrita Str. IOAN VASILE PLESCA G.12 / Bistrita Com.Imparatul Traian.nr. MARIA PETRISOR G.sc.ap. EVA MARIA PETRAS F.11 / Bistrita Intr.A.A.102 / Bistrita Bld.A.Zorelelor.400LEI 14. IOAN PINTEA F.nr.2.30 / Bistrita Str.nr.1.H.14 / Bistrita Str. ANUCA PUGNA T.325LEI 34.2 / Bistrita Str.sc. STEFAN POP S.13.972.15 / Bistrita Str. EMIL POP I.Octavian Goga. SAVETA POP I.663.Josenii Birgaului.546.169.8 / Bistrita Str.nr.400LEI 26.19 / Bistrita Str. PETRU PLATON I. FLORICA MARIOARA POP I. GLIGORE POP G.sc.ap.nr.D. SIMONA LILIANA POJAR S.400LEI 41. ADRIANA POP L.nr.120LEI 40.440LEI 255 .Imparatul Traian.nr.Independentei.Nasaudului.600LEI 5.sc.725LEI 9.A.4 / Bistrita Str.sc.4.nr.sat Rusu Birgaului / Jud.8 / Tirgu-Mures / Jud.ap.nr. OCTAVIAN .700LEI 99.140.nr.nr.15 / Bistrita Str.100LEI 76.C. Bld.36 / Bistrita Al. LUCIA DOINA POPESCU GH.Salcilor.ap.Tudor Vladimirescu.112 / Bistrita Str.975LEI 12.Panait Cerna.500LEI 3.Imparatul Traian.Independentei.Bistrita-N.ap. AVRAM TRAIAN POPARTAC GRIGA I.Mures Str.157.595.920LEI 126. STEFAN POP A.24 / Bistrita Str.sc.920LEI 89.B2.sc.sc.ap.nr.Viilor.320LEI 142.ap.935.ap.A1. GRIGORE POP T.nr.26 / Bistrita Str.nr. ANA PLATON D.Valea Castailor.ap.C.nr.018.685.017.nr.880LEI 10.89 / Bistrita Str.800LEI 112.35 / Bistrita Al.Independentei.3 / Bistrita 129.51 / Bistrita Com.nr.9 / Bistrita Al.000LEI 8.12B / Bistrita Bld.142.235.nr.640LEI 15.A.ap.Ciceu Giurgesti.372.587.920LEI 65.41.B.1.sc.160LEI 13.12B / Bistrita Str.ap. FLOARE PAULINER N.ap.sc.ap.840LEI 13.920LEI 102. VASILE PETRAS G.732.252.Octavian Goga. MARIA Str.Tudor Vladimirescu.nr.356.7 / Bistrita Bld.nr.Dogarilor. ALEXANDRU PUIU D.sc.800LEI 6.25.ap.593. EUGENIA POP G.nr.24 / Bistrita Str.12 / Bistrita Str.sc.Victor Babes.2.Republicii. SILVESTRU SORIN PRECUP G.sc.920LEI 169.ap.330LEI 31.nr.640LEI 38.680LEI 5.040LEI 7.920.nr.bl.372.2.sc.100LEI 4.15.B.2.B.000LEI 19.nr.000LEI 3. GHEORGHE POJAR S.101.D.040LEI 10.653.34 / Bistrita Str.decedat POP V.A.5.sc.nr.12 / Bistrita Com.807.26 / Bistrita Str.594.000LEI 56. LUCIA POP M.3 / Bistrita Bld.9.008.A.sc.722.

nr.320LEI 53.nr.640LEI 25.bl.8. IOAN Str.ap.maj.nr.800LEI 62.sc.Ineu.3 / Bistrita Al.111.81 / Bistrita Str. 26.Arges Str.440.55 / Bistrita Bld.nr.720LEI 29.927.nr.1.ap.390LEI 53. CRISTOF REBRISOREAN I.6 / Bistrita Al.24 / Bistrita Al.934.935.260LEI 20.ap. DOINA ELENA RUS I.A.37 / Bistrita Al.A.3.860.11 / Bistrita Al.35.120LEI 21.Ghiocelului.ap.050.sc.sc.3.sc.Rotunda.nr.PURCEL A.2.D. NICOLAE RUSU I.sc.166 / Jud.8 / Bistrita Str.022.820LEI 90.613.A.sc. Str.ap.000LEI 28. LIVIU RUSU L.35 / Bistrita Bld. MARIUS LIVIU RUSU T.A. ELISABETA RUSU D.Libertatii.440LEI 6.Ineu.A.Florilor. IOAN SABAU V.ap.050LEI 40.Margaretelor.ap.sc.B.ap.33 / Bistrita Al.2.1.11 / Bistrita Al.14 / Bistrita Bld.nr.nr.505.C. NICULAE RUS I.Decebal.000LEI 12. DOINA SABAU A.6. SULTANA AURORA SALVARI N.440LEI 54.15 / Bistrita Bld.580LEI 67.Gh.3 / Bistrita Com.Bistrita Birgaului.sc.nr.3.Calimani.nr.440LEI 5.Octavian Pop.A.ap.25.Bistrita-N.ap.sc.ap.928.nr.800LEI 22.D.nr.ap.166 / Jud.15 / Bistrita Al.790LEI 41. DANIEL OVIDIU RUS I.120LEI 16.Decebal.240LEI 51.ap.nr.Decebal. ELENA RUS D.Dumbravei.26 / Bistrita Str.089.930.720LEI 128.sc.ap.7 / Bistrita Str.F. FLORICA RETEGAN G.1.nr. VASILE SALAK GH.sc.sc.4 / Bistrita Com.137.Plopilor.000LEI 27.180LEI 23.nr.sc.sc.080LEI 256 .Eroilor.1 / Bistrita Str.Vasile Lupu. ROZALIA SALANKI C.B.sc.760LEI 43.C.401.40 / Bistrita Str.12 / Bistrita Al. ATTILA SALVAN I.8 / Bistrita Intr.Eroilor.4 / Bistrita Str. MARIA ROTAR M.B.sc.883.75 / Bistrita Str.15 / Bistrita Str.352.Bistrita-N.2 / Pitesti / Jud.ap.6 / Bistrita Bld.nr.ap.A.ap.281. FELICIA SABAU G.nr.6 / Bistrita Al. DOMNITA RUSU I.nr.161.951.sat Colibita. CORINA MARIANA RUS I.ap.720LEI 38.nr.A.ap.ap.sc.A.nr.ap. BOGDAN ROTAR I.35.542.1.sc.nr.109 / Jud.55 / Bistrita Str.983.sc.Violetelor.1.nr.46A.818.46.8 / Bistrita Str. MARIA RUS GH. EMILIA PUSCAS I.ap. ILIE RUS D.115.A.781.nr.B.080LEI 10.Nimigea.sc.Constantin Roman Vivu.Sg.nr.sc.ap.C.nr.13 / Bistrita Str.9 / Bistrita Str.sc.sc. VASILE ROSU GH.15.6.19 / Bistrita Str. TIBERIU OVIDIU RUS L.sc.sc.708.Decebal. AUGUSTIN DOREL SABADUS GHERMAN I.800LEI 4.nr.1.423.Caraiman.320LEI 38.Bistrita-N.Stefan cel Mare.nr.Plopilor.600LEI 9.045.nr.nr.nr.nr.Plopilor.14. IOAN RUSU E.680LEI 20.Imparatul Traian.505.Constantin Roman Vivu. GAFINA SABO V.ap.400LEI 8.nr.44.612.sc.nr. IONELA RADU C.1.Imparatul Traian.D.nr.Florilor.346. CONDRATE RUS I.15.3.9 / Bistrita Com.860. LILIANA CRINA RUS G.sc.B.500LEI 3.ap.ap.A.A.Privighetorilor. FLOAREA SABAU I.387.nr.372.376.Decebal.A.521.1.nr. FLORICA ROSCA V.nr.71 / Aiud / Jud.071LEI 14.Margaretelor.ap.nr.400LEI 27.nr.Andrei Muresanu.sc.ap. IOAN GHEORGHE SALVAN O.A.A.Decebal. IOAN RUSIN N.400LEI 50.A. ROMULUS VIRGIL RUS I.nr.sc.sc.A.12 / Bistrita Str.Plopilor.Pandurilor.6 / Bistrita Str.A.ap. IOAN RUS I.nr.2. CAROLINA SABADUS GHERMAN A.Decebal.sc.sc.254.186.C.360LEI 9.170.ap.nr.840LEI 64.25.520LEI 18.sc.118.843.1.Pandurilor.800LEI 51.830LEI 21.17.Sucevei.25 / Bistrita Al.101.760LEI 103.16 / Bistrita Al.Clopoteilor.2.ap.720LEI 3. IOANA SABAU M.25 / Bistrita Str.684.bl.Pop de Basesti.nr.384.6.2.A.610LEI 132.sc.2.sat Taure.960LEI 20.000LEI 11.Nimigea. ENIKO SALANKI I. AUREL ROMAN V.A6.sat Taure.ap.Ineu.2.sc.Libertatii.B.ap.000LEI 2.nr. VASILE REBRISOREAN M.sc.ap.54 / Bistrita Str.306.ap.15 / Bistrita Bld.Alba Str.C. Bld.ap.B.A.Ionescu Gheorghe Gion. ALEXANDRU RODILA I.596. DUMITRU CORNEL SALAGEAN A.4 / Bistrita Al.

10 / Bistrita P-ta Libertatii. TANASE SOMESAN I.ap.nr.ap.sc.019.sc.ap.A.ap.sc.306.ap.Rebrisoara. IOAN SPERMEZAN V.620.ap.F.29 / Bistrita Str.nr.F.160LEI 22.017.sc.1.E.918.040LEI 19.13 / Bistrita Str.229 / Jud.ap.000LEI 9.J.ap.12 / Beclean / Jud.Ineu.sc.bl.nr.E.4.B.698.3 / Bistrita Str.965.536. IOAN CORNELIU SINGIORZAN G.10 / Bistrita Str.B.ap.Plopilor. DORINA SOMESAN I.nr.930.sc.907.030LEI 1.11 / Bistrita Str.ap.nr.nr.sc.sc.Libertatii.499. VIOREL SINGEORZAN G.200LEI 129. MARGARETA SOLDEREA I.nr.nr.1. ANA MARIA SIMION N.nr.Bistrita-N.330.6.ap.200LEI 19. VIORICA SCHUSTER I.ap.29 / Bistrita P-ta Morii.B.Scurta. Str.Bistrita-N.Somesului.C.sc.000LEI 257 .sc.560LEI 13. TITUS SUCIU V.17 / Bistrita Str.600LEI 31. ELISABETA SZEKELY I. ZOLTAN MARTIN SZEKELY I.7A. IOAN SPATAR I.F.A.4 / Bistrita Bld.970LEI 61.Piriiasului.nr.418.Rodnei.505.67 / Bistrita Com.E.15 / Jud. GHEORGHE SOMESAN M.C.ap. RODICA MIRELA SIMIONCA C.706.ap.ap.nr. OCTAVIA SARMASAN N.3.256.25.499.055. Str.6. ADRIAN PETRU SANTA M. Str.nr.nr.nr.1.36.sc.440LEI 33.58.000LEI 139.Pircalabului.Artarilor.1 Mai.B.Budesti.2.ap.C.Octavian Goga.250LEI 80.189 / jud.nr. STEFANIA SFORGACE D.960LEI 12.650.nr.B.nr.sc.400LEI 66. ION SECOBAN I. GHEORGHE SCRIPCARU M.nr.5.1. GABRIEL SOMESAN G.ap.D.Solomon Halita. MARIA SZAKACS Z.131.418.607.198.14 / Bistrita Str.000LEI 21.116.SAMBOTELECAN P.21 / Bistrita Al.40.000LEI 76.A.Grivitei.334.440LEI 8.ap.Bistrita-N. IOAN Com.A.7. LUCIA SELAR A.489.420LEI 7. VALER SIMION D. CAMELIA DANIELA SFIRLEA I.ap.25.5 / Bistrita Al.10 / Bistrita Str.ap.400LEI 7.961.75 / Bistrita Bld. GRIGORE SUCIU I.nr.000LEI 25.sat Tagu.800LEI 67.nr.sc.D.29 / Bistrita P-ta Morii.169.12.nr.sc.34 / Bistrita Str.sc.Pop de Basesti.sc.2 / Bistrita Calea Moldovei.5 / Bistrita Calea Moldovei.B.730LEI 9.B.920LEI 8.1. STEFAN SIMA A.1.244.Decebal. LEONTINA SIMBOTELECAN A.sc.nr.ap. ANGELICA DOINA SANGEORZAN V.sc.ap.nr.sc. MARIA SESERMAN V.9 / Bistrita Com.Decebal.Sucevei.4A / Bistrita Com.nr.50 / Bistrita Com. DOINA SIMION N.7. IUSTINA SIMBOTELECAN I.sat Feleac.020.Bistrita-N.030LEI 26.Matei.Gh.15 / Jud.B.120LEI 139.092.G-ral Grigore Balan.1 Decembrie.645.bl.1.ap.A.A.nr.nr.493.234.730.Heniu. VASILE SANTA G.4 / Bistrita Str.Spatarului.26 / Bistrita Str. GEORGETA SUCIU N.790.Sucevei.510LEI 23.250LEI 84.nr. DOINA GABRIELA SUCIU T.881.Gheorghe Sincai.sc.sc. P-ta Petru Rares.14 / Bistrita Al.str. TEOFIL SAVESCHI I.sc.28.915.Bistrita-N.67 / Bistrita Al.15.str.nr.nr.420LEI 7.3.800LEI 19.nr.sc.000LEI 125.bl.Dogarilor.7 / Bistrita Bld.3.21 / Bistrita Com.ap.sc.Cooperativei.sc.nr.nr.nr.B.17 / Bistrita Str.nr.Ioan Slavici.000LEI 25.160LEI 11.Principala nr.Ineu.nr.Bistrita-N.280LEI 28.Axente Sever.Octavian Goga. AUREL SESERMAN N.Plopilor.ap.ap.A.961.B.12 / Bistrita Bld.303. ELENA SUCIU I.779.280LEI 2.17 / Bistrita Str.111.400LEI 126.sc.550LEI 286.Imparatul Traian.sc.230. GABRIELA ANDREEA SZEKELY I.Sub Cetate.501.A.12.nr.48 / Bistrita Al.12 / Bistrita Str. 20.ap.ap.ap.Tudor Vladimirescu.nr.sc.600LEI 31. NICOLAE SIMIONCA A. DONIZA SINGEORZAN I.375LEI 3.2.Nuseni.8 / Bistrita Str.360LEI 50.sc. ROZALIA SANGEORZAN G.ap.5.21 / Bistrita Str.B.2.Bistrita-N.398. VALERIA ANA SOMESAN M.800LEI 12.A.260.4.360LEI 285.330LEI 6.800LEI 207.ap.15.ap.ap. CRISTIAN SASARMAN S.nr.000LEI 73.163 / Jud.nr.ap.Sintereag.640LEI 52. Str.B. MACIDON SOS S.nr. GABRIELA SOLDOAE T.21 / Bistrita Al.nr.43 / Bistrita Str.sc.nr.nr.nr.064.1 Decembrie.nr.sc.446.Independentei.sc.sc. Str.sc.Ioan Slavici.nr.1.1.Dogarilor.13 / Bistrita Str.858.F.9 / Bistrita Str.400LEI 77. CONSTANTIN SOLDOAE M.Matei.J.Ioan Slavici.13 / Bistrita Str.nr.7 / Bistrita Al.ap.6.2.000LEI 114. RADU SAVU V.46 / Bistrita Intr. MARIA SANDOR I.72 / Jud.790LEI 34.

920LEI 94.Pop de Basesti.400LEI 14.800LEI 15.C3.sc.B.sc.7.nr. EMIL MIHAI TELCIAN A.919.244.4 / Bistrita Str.523.685.830.nr.427.ap.ap.B. VIORICA TERMURE GHE. ADRIAN TITIENI I.A. DUMITRU TARANU A.810.704.Independentei.sc.5.500LEI 26.6 / Bistrita Str.000LEI 53.George Cosbuc.sc.755. ILEANA VADANA M. MIHAELA TRISCA G.J.372.ap.bl.ap.411.sat Sintioana.A.223.19 / Bistrita Com.Principala.Mures Str.150LEI 3.Sinmihaiu de Cimpie.SZIKI I.400LEI 119.Bistrita-N. P-ta Morii.37 / Jud.Vatava. Com.Gh.640LEI 258 .384.5.000LEI 20.696.B.400LEI 39. ANA VACAR Z.ap.13 / Bistrita Str.Liviu Rebreanu.ap.6 / Bistrita Str.nr.sc.5.B.ap.nr.nr.000LEI 29. IRINA CRISTINA TOMI G. STEFAN TINCA ILENUTA TITIENI F.sc.nr.nr.6.nr. ION TOROSCHI I.nr.Ion Minulescu.81.ap.000LEI 2.080LEI 182.sc. RADU URSACHE T.1 Mai.930.7 / Bistrita P-ta Morii.756.Dogarilor.sc.Mariselu.A. IOAN TIMOFE I.27 / Bistrita Str.nr.237.ap.7.102. ELENA TERMURE M.sc. GHEORGHE DOREL TONEA I.nr.sc.George Cosbuc. IULIANA MARGARETA TURC I.B.Calimani.Bistrita-N.395. IOANA TODOR A.ap.3.sc. MARIA TOMI V.B.nr. ALEXANDRU TERMURE M.ap.Sintereag.1.nr.B.Livezile.nr. RODICA VARGA I.Bistrita-N.160LEI 15. TODORICA TODERICI V.1 / Bistrita Str.sc.006.Bistrita-N.019.nr. VASILE VACAR S.Imparatul Traian. RODOVICA TARMURE M.920LEI 34.190 / Jud.ap. MIHAI VANT M. Com.Pop de Basesti.nr.bl.34 / Jud.Gh.470LEI 18.26 / Bistrita Str.Independentei.8 / Bistrita Com.sc.str.4 / Bistrita Bld.Dumbravei.Bistrita-N.B.nr. VIORICA TIMOFE GH.975.B.882.6 / Bistrita Str.Prundu Birgaului.nr.str.1 / Bistrita Str.42 / Bistrita Rezidenta Spania Al.413.ap.140.nr.sc.Bistrita-N.nr.870LEI 7.720LEI 34.A.14 / Bistrita Str.2. GHEORGHE TAMASAN I.ap.428.7.nr.Soimilor.540 / Jud.18 / Bistrita Str. DANIEL TOMOROGA G.289.A. ALINA IOANA TONEA S.701.Decebal.Tudor Vladimirescu. VALERIA TARCA P.sat Dorolea.sat Birla.ap.597.ap.nr.sat Zoreni.Castanului.074.796.sc.ap.600LEI 51.200LEI 60.nr. IOAN MIRCEA Str.Cosbuc.Simion Barnutiu.575.Dogarilor.7.nr. FLOAREA TOROSCHI O.14 / Bistrita Com.164 / Bistrita Str.630.ap.Imparatul Traian. CRISTINA TOTH D.sc.600LEI 17.nr.13 / Bistrita Cartier Unirea.400LEI 20.A. ELENA VACAR I.19 / Bistrita Intr.360LEI 21.sc.321 / Com.Bistricioarei.B.nr.600LEI 72.nr.ap.6.20 / Bistrita Com.400LEI 772.550LEI 5.nr. FLORICA URECHE I.200LEI 1.315B / Jud.Prundu Birgaului.4 / Bistrita Com.5.10.680LEI 22.15.8 / Bistrita Bld.000LEI 46.10 / Bistrita Str.4.A.280LEI 32.Dogarilor.080LEI 46.sc.sc. IOAN UILACHI NAGY I.nr.ap.25.10.sc. IOANA TEODORESCU D.4.sc.340LEI 31. LUDOVICA TOFAN I.Solomon Halita.87 / Bistrita Str.600LEI 6.nr.nr.125LEI 20.nr.781.200LEI 71.ap.nr. DAVID TRAILESCU A.11 / Bistrita Str.nr.Nasaudului.4 / Bistrita Com.289.nr.A.nr.ap.sc.nr.934.ap.36 / Bistrita Str. ILIE TRISCA I.300LEI 8.550LEI 101.744.ap.770LEI 6.nr.4 / Bistrita Str.440LEI 10.194 / Jud.Andrei Muresanu.ap.3.nr.3 / Bistrita 7. IOAN ULECAN D.25. EUGEN UNGUR G.nr.2.sc.26 / Bistrita Str.sc.Stefan cel Mare.000LEI 5.525.nr.39.744.1 Mai. ANDREI TOMOROGA D. IOAN TOFAN I.sc.nr.13 / Bistrita P-ta Morii.K.Calimani.ap.849.2.070LEI 8.ap.B. LIVIA TUDOR A.A.sc.Bistrita-N.A.36 / Jud.1 / Bistrita Str.nr.Dumbravei.nr.nr.6 / Bistrita Com. TUDOR TOGOE S.092.Mariselu.Vasile Lupu.160LEI 42.57 / Jud.695.880LEI 53. DOINA TODERIC G.833.23 / Bistrita Str. Bld.010.E.ap. RODICA TALPOS I. P-ta Centrala.nr.140LEI 5.9 / Bistrita Com.720LEI 20. Str.4 / Beclean / Jud.1.sc.D. Str.3.Tudor Vladimirescu.Castanului.Andrei Muresanu.Zorilor.000LEI 1.75 / Al.830LEI 5.nr.15.200LEI 41.720LEI 74.BistritaStr.4 / Bistrita Str.590 / Str.223.532.186.788. IOAN VANT NAT. DUMITRU TERMURE S.B.Livezile.920LEI 2.Prundu Birgaului.nr. MARIA UNGUR G.B.

B.22 / Bistrita Com.sc.1.008.13.ap.880LEI 36.10.A. BL.sc.080LEI 259 .ap. 69.8. AP.11. BT C. VICTORIA VOIVOD A.ap.931. BL.C. MIHAI IULIU VARVARI I.880LEI 4.28A.Andrei Muresanu.000LEI 24. STELICA ALEXUC M.889. BT CUZA VODA NR.11.14.nr.680LEI 41.B. NR.sc. BT VIILOR NR.Bistrita-N.960LEI 16.000LEI 8.201.79 / Bistrita Str.D.2.500LEI 46.nr.625LEI 22.604.120LEI NUME SI PRENUME ABALASEI MARIA ACATRINEI GHE. LACRAMIOARA AIRIMITOAIE I. DORU C-TIN ANICAI C.nr. BT ALEEA NOUA NR.nr. BT GRIVITEI NR. BT MANASTIREA DOAMNEI.VARGA M.C.A.sat Arcalia. Com. BT ONICESCU NR.879.791.915.nr.B. SC. AP.nr.025.400LEI 2. GANE NR.43. ANITA ZEGREAN A. BT PARCUL TINERETULUI NR.3 / Bistrita Str. MIRCEA VULTUR V.8. VLADIMIRESCU NR. SAFTA VERHUN C.ap.sc.nr.781.5.Avram Iancu. BT FRUNZETTI NR.200LEI 12.Mariselu. SC. AP. BT COM. AP.Independentei.Z14.B. ANETA ACIUBOTARITEI MANOLIU T.760LEI 131. GHEORGHE ALUCULESEI A.F. TRAIAN AMATIESEI V.660.27BIS. Str.555.nr.42 / Jud.Bistrita-N. AP.360LEI 40. AUREL VLASIN A. BT ALEEA CINEMA NR.nr. BL.sc.18 / Bistrita P-ta Morii.12. GHEORGHE AILOAIEI A. BL.193.277. AURICA AGACHE T.A.ap. SILVIA APACHITEI C.G-ral Eremia Grigorescu.J15.36 / Bistrita Str.5.060LEI 15.723. BT ALEEA PINULUI NR. BL.400LEI 72.300LEI 28.250LEI 10.nr.8. GRIGORE VIOREL ZEGREAN O.B.8. BL.ap. BL.85 / Jud. BL. SC.Dragos Voda.15. W7.424.Petru Maior.1.30.632.17 / Bistrita Intr. BT ONICESCU NR.B1. BT SUMA 3.sc. 1. AP.ap.240LEI 37.348. GHEORGHE AMARANDEI GHE.G9.B.558. CECILIA AFILIPOAIEI T.81.873.120.125LEI 15.14. AP. CLAUDIA AIFTINCAI P.2. SC.880LEI 62.7.2. NATIONALA.12.800LEI 40. AP.000LEI 10.960LEI 1.941.Bistrita-N.ap. BT SAVENILOR.73 / Bistrita Str.sc.608.4.ap. BT ALEEA VIILOR NR. NR.nr.25. ELENA AMARANDEI G.ap. NR.2C.nr. SC.963. BL.K.840LEI 16. PAULINA ANA [PRECUP] VOIVOD V.650LEI 21.43. AP. AUGUSTIN VULTUR V.sc. BT RACHITI. SC. DUMITRA ALUCULULESEI D. BLZ14. 25.A1.sat Sintioana.558. BT B-DUL MIHAI EMINESCU. STIUBIENI.760LEI 176. MARCELA ANICAI D.120LEI 40.822. MARIA VLAD N.Sieu-Magherus.nr.Muncelului. OLIMPIA ZAMFIR T. BT ARMONIEI NR.13.000LEI 28.30. BT C.720LEI 88.A.Andrei Muresanu. Str. DORICA AMAXIMOAIEI S.Andrei Muresanu. BL.935. AP. AP. ANTOANETA ANUSCA D. VIORICA AGAVRILOAEI D.1. DORIN ALEXA C.ap.S4. MIHAI ANGHEL C.M2. SC. AP.I. BT GRIVITA NR.480LEI 56. MINODORA ANTAL E.C.13.200LEI 48. IOANA ZAVOIAN V.sc.19.3 / Bistrita Intr. AP.D. BL.4. AP. BT T. BT IMPARAT TRAIAN NR. CURTESTI.R14.nr. BT ALEEA PARCULUI NR.36 / Bistrita Calea Moldovei. SC.595.300LEI 8.000LEI 17.sc. BL. AP.C.280LEI 46.D1.B. AUGUSTIN VLAD G.nr.200LEI 14. NECULAE VLAICU G.400LEI 17. AP. MARIA ZUS N.nr.186.sc.56.880LEI 25.528.088.Independentei.Toporasului.932.780LEI 9.8 / Bistrita 67.A1.5.411.11.2. AP.4.491.14BIS.525.13. ADRIAN MIRCEA VARRO M. AP. STEFAN AIACOBOAIE A.7.1.1. SC.1.sat Mijlocenii Birgaului / Jud.6. AP. AP.21.Prundu Birgaului.4 / Bistrita Str.074.500LEI 16.D.4.A1.965.881. RADU AMARANDEI C.Dornei. BL.47 / Bistrita Com.761.275LEI 16.19.19. SC. GAVRILA VLASIN I.9 / Bistrita Str.B.261.800LEI 27.738.003.ap.560LEI 160. PETRU ANECULAESEI C. AP. SC.949. AP.nr.16.A.200 / Bld. ADRIAN Din judeţul Botoşani : Bld. LIDIA PETRONETA DOMICILIUL ALEEA CURCUBEULUI NR. BT ALEEA IZVOARELOR NR.232.Josenii Birgaului.440LEI 11.6. BT GRIVITEI NR.164.108 / Bistrita Com.

083. AP.C. G3.10. AP. AP.14. CEL MARE NR.1.B. BL. DUMITRU BUDUR V. BT CURCUBEULUI NR. NR. C-TIN BORTA D.200LEI 25. MARIA BLAGA DUMITRU BOF M. BT DECEBAL . BT 143.880LEI 22. AP. MARCEL BOGHITOIU G. BT ZIMBRULUI NR.080LEI 18. BT. BT CISMELEI NR.A.838. BT ALEEA NUCULUI BL. AP.760LEI 11. SC. ALEXANDRU BACIU I. BT GRIVITA NR. SC.5.39. BL.A.400LEI 23. AP. BL.000LEI 74.796. ANGELICA C.36.638. 55.5. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. AP. SC. SC.145.2.849.700LEI 17.437. AP. BT EMINESCU NR. IOAN BANTUS I.000LEI 32. AP.13. BT EMINESCU NR. BT CALEA NATIONALA NR. AP. BT MARCHIAN BL.100LEI 168. BT BUCOVINA NR. AP. BT ONICESCU NR.262. BT ALEEA NUCULUI.11.650. EMANOIL APOPEI V.55.D. BT ROMANESTI.3.H.63.19. BT ALEEA FRUNZETTI NR. MINODORA BAJUREANU C. 64. BT ARMEANA NR. BL. CONSTANTIN BARDAN I. LUCICA BENTA M.18.E6. AP. AP.B2.M1.11. AP.8. 11. NATIONALA NR.14.4. GHEORGHE AXINTE G.B. ELVIRA BACIU I.D.A. BT MARAMURES NR. BL. BL. BT CALEA NATIONALA NR. BT VICTORIEI NR. MATRONICA AXINTE I.61.678.8.2.B.116. AP. BT ST.334.8.12.000LEI 37. STELIAN APETREI GHE.107. DIDINA ASANDULUI C. SC. AUREL BALAUCA GHE. BT CUZA VODA NR. BT GRIVITA NR. BT LOC. BT ALEEA NOUA NR.NR.520LEI 29. NR.D.217. BT PRIMAVERII. MARIA BUHACIUC D.570LEI 140.520LEI 31.21. BL.2.21. AP. DOINA BUDUR P. ANGELA BANCESCU I.1. SAVENI PETRICANI.999. BT VIILOR.2.920LEI 84. BL.352.680LEI 60.12.935. BT C. NR.2.930LEI 6. BT ALEEA SCURTA NR.151. OCTAV AZAMFIREI V.360LEI 148. AP.11.A. MARIUS MUGUREL ARSINTE V. BT G. BT G.635.200LEI 5.201.22.4. BL.691.3.5.18. NR. GHEORGHE BULAI M.678.A.680LEI 25.157.949.680LEI 260 . BL. SC.C1. BL.800LEI 123. ENESCU NR.570LEI 6. SC.3. ENESCU NR.026. DUMITRU AVARVAREI V. SC. SC.M1. MUGUREL D-TRU APETREI D. BT EMINESCU NR.4.5.245.11.2.800LEI 9. MARIA BARBOSU I.10B. AP.18. LUCICA ASANDULUI LUCICA AVARVAREI V.32.028.2. COSTACHE BARLADEANU D.500LEI 16. SC.11.D.400LEI 20.15.941. BT ALEEA NUCULUI NR.6.240LEI 34.307. BT C. BT ALEEA RAPSODIEI NR.U1B.F.102.525.334. SC. AP. AP.440LEI 19.152. MARIOARA BALAUCA G. BL.990LEI 102. AP.600LEI 15.18.3. SC. NR65BIS. MIHAELA STELA AVRAM V. AP. PETRU BOSCU V.22. AP.040LEI 3.679.3.800LEI 9. NATIONALA NR.271.C. ILEANA BRUMA V. BL.853.960LEI 6.B.000LEI 10.726.7.594. BT MARCHIAN NR.A. BT VIILOR.23.280LEI 193.S1.204. SC. SC. VALENTIN BOUTEAN A.080LEI 9.682. IOAN BOLOHAN N.D. BT ONICESCU NR. AP. BL. AP.200LEI 16.A.950LEI 77.L8.000LEI 11.23. C-TIN BOSINCEANU S.000LEI 54. MARIA BALINISTEANU C. VASILE APOSTOLESCU I.27.852.G1. MARIA APETREI T. AP. RODICA BALAUCA D. BT UNIRII NR.800LEI 4. AP.927.33. BT PRIMAVERII.409. BT INDEPENDENTEI NR. SC. CONSTANTIN BALINISTEANU G.400LEI 6. PROGRESU.7. BL.000LEI 114. BT ALEEA ELIBERARII NR.890. ANETA ARSINTE D. AP. DUMITRU ASAFTEI V. BL. AP. BT SAT DOROBANTI-NICSENI-BT B-DUL EMINESCU NR. AP.L1.200LEI 21. SC.I7.20. BT SUCEVEI NR. AP. SC. AP. AP.A.022. SAVENI. SC.12. MARIA BUCSA GHE. SILVIA BALAN DUMITRU BALAN M.513.333.9.1. ECATERINA BARBU I.APALAGHIEI G. SC. BL.5.5.7B. NATIONALA NR.I21.300LEI 31.400LEI 58.760LEI 45.116.091. SC.1.600LEI 53. BT RACHITI. CORNELIU BARBOSU T. BL.200LEI 11.E2.4BIS.12.R5.6. AP.5. BL. BT UNIRII NR.58. BL.781. SC.826.800LEI 372.10.65BIS. DOROHOI.A. AP.750LEI 14.4BIS. BT ARMONIEI NR.3BIS. BL. AP.186.10.029. AP.417. 11. VASILE AVORNICESEI M. 15.

3.C1.K15. NR.55. VALERIA CIOBANU I. BL.D.31. SC. ILEANA CHELARIU I. BT CAPITAN ROMANO.5C.7. BL.000LEI 66.B.400LEI 24. LUMINITA COJOCARU I.33.960LEI 6.5.10.A. AP.3.3. KOGALNICEANU NR.40.1.800LEI 2.A. BT OCTAV BANCILA.366. NATIONALA. AP.14.112.H1.41. MIRELA MIHAELA CHIRIAC C. NR. BL. BT GRIVITA NR. BT PACEA NR.4. AGLAIA CAUTESANU I.744.7.A1. AP.000LEI 3.558.855. NATIONALA NR.7. IRINA-RICA CABINIUC D. ENESCU NR. AP. MARIA CALISTRU P. BT C. NR.J7. SC. AP.1.B1. MARIANA CORDOS I. BL.G3.1.14.D4.000LEI 6. SC. BT VICTORIEI NR. NR.3.4. BT ALEEA AMURGULUI.1.550LEI 32.116.490LEI 20. AP.280LEI 12.186.E. BT STEFAN LUCHIAN . AP.3. AP.000LEI 61. BT PICTORULUI NR.6. AP. BALUSENI.15. EMINESCU. AP.880LEI 1. BL. MIRELA CIUCLEA I.240LEI 261 . BT SAT DRAXINI. IOAN CACIUC T. VASILE CHIORESCU I. MARIA CHIRIAC V.12. BT TALPALARIEI NR. BL. H16.080LEI 17. BT ONICESCU NR. BT COM. BL.520LEI 15. VALERIAN CAZACU V. BL.752.15. AP.C1.3. VIOLETA ADRIANA CAUTESANU I.508.27. IOAN CALUSCHI G.152.490LEI 10. MARIA BURLACU M.16. AP.302. SC. NR128A. BT ALEEA SCURTA T2. MIHAI CIOBANU V. BT CATAMARASTI DEAL. AP.839. AP. BL.116. SC. BT G.72. BT IULIU MANIU NR90. BT C.800LEI 414. BT SAVENILOR NR.14. FLOAREA C.9. BT ALEEA PICTORULUI. NR.105.488. LAURENTIU CHEBICI D.880LEI 26.430. STEFAN CIUBOTARU S.16. FLOAREA CHINDRUS D. ENESCU NR.816.D.831.686. BT SAVENILOR NR.720LEI 4. AP. GEORGETA CORDUNEANU A.13. BL. DOROHOI.A.72. NR.675LEI 32. BT DREPTATII NR.36A.10.A. MIHAI BURCEA M. BT EMINESCU NR. BT UNIRII NR. AP. AP.1. 31.800LEI 23.045.14.526.193. AP. AP. SC. NR2.372. BT VARNAV NR. BL. AP. TOMOROVEANU. SILVIA CHINDRUS G. AP.6.14. SC.140LEI 10.135.720LEI 8. 13. BT BUCOVINA NR.2. BL.7.18. SC. AP. SOFIEA CHIRIAC I.843. AP.J6.605. AP.7. BL. BT 31.A. AP.7. MIHAITA CIOBANU C. AP. SC.480LEI 5. BT G. SC.400LEI 17.B. AP.A. BT TALPALARIEI NR. AP.33. BT MARCHIAN NR.16. BT OCTAV ONICESCU.254.638.50.10.839. SC. BT SPIRU HARET.I2.36.500LEI 17.ZA11. NR33. ELENA CHIFIRIUC C. BL. 10.C4. STIUBIENI .8.6.660LEI 22.113.262. AP.489.2.446. BT AVRAMESCU NR.D.600LEI 12.52. BL.16. BT EMINESCU NR. AP.798.280LEI 8. SC.600LEI 33. G23. MIHAI CONDRATOV A. BLG1.O3.B. BL.B.080LEI 23.000LEI 14.840LEI 5.372.C4. VIOLETA CALANCEA ADRIAN CALIMAN V. BT SAVENILOR NR. BT MAXIM GORCHI NR.5.B.360LEI 9.730. PETRONELA CIUBOTARU M. BT VULTURULUI NR. SC.F3.000LEI 10.32. BT EMINESCU NR.078. VIORICA CIOBANU M.BULIGA I. SC. DUMITRU BUTUC D.6.464. AP. MARIA CIOMIRTAN I. BT UNIRII NR.32. AP.520LEI 61. AP.S1. SC.600LEI 28. BT BD. 36. SC.A.C. SC. NATIONALA NR49.440LEI 30.4. BT ONICESCU NR.000LEI 31.7. AP.4.42. BT CATAMARASTI DEAL. SC.2. DUMITRU COLAC GHE.289. GHEORGHE CIOBANU I.3A. BL. COM.103.520LEI 112. BT ARMONIEI NR.488.30A. BT STEFAN LUCHIAN NR. AP.000LEI 56. BT M.4.4. SC.289.5.8. C-TIN CERVICESCU I. MARIA BULIGA M. BL.659. NR.004.125LEI 41. NECULAI CHWALEK C. BT OCTAV ONICESCU. BT CURCUBEULUI NR. NATIONALA. ANDREI CONSTANTINESCU I.C.720LEI 21.600LEI 31.200LEI 5. BT ONICESCU NR.5.914.Z15. C-TIN CHIPOANCA C. 31.A. AP. BL.893.12. BL. NR.S8. BT STR.775. CONSTANTIN CIOBANU M.C4.640LEI 18. DOINA CATARGIU I. NR.000LEI 4.B1. AP. ANGELA ELENA CACIUC I. BL.500LEI 18. BL.116.D. MARIA CAZIMIR I. SC. BL. FELICIA COJOCARIU G. AP.000LEI 17. BL.D. AP. PETRU BURSUC T.943.A. BL. BT CAL.840LEI 41. ANICA CIOBANU A.892.11. MARIA CEOMIRTAN C.560LEI 10. TRAIAN BURLACU N. AP.

BL.B. SC. BT ONICESCU BL.3.291. SC.64. AP.7.000LEI 34.C1.B. IOAN DODU D. VASILE DRON G. SC.11. AP.610.F8.6. BT STEFAN LUCHIAN BL.A.A. POMPEIU NR.114. NR.040LEI 56.9.E9. SC.326.25. AP.000LEI 15. BT ST.601.646. DOROHOI D.750LEI 3. SC. VIOREL DANILA C.369. BL. BL.008. BT ALEEA NOUA NR.967.35.33.001.600LEI 33.880LEI 9.I4.7. AP.A2. RODICA CRETU I. NR.560LEI 8.27.C.481.64.A.350LEI 26. SAVEL CRETU C. BL.000LEI 351. BROSCAUTI.15.B.132.G10. SC.080LEI 15. AP.A. MIHAI CUCU E.3. SC.360. AP.15. DERSCA.720.700LEI 81. NR. AP.360LEI 68.240LEI 19. DOROHOI MAXIM GORKI NR.40. AP.15. BT ALEEA SCOLII NR.D. BT ETERNITATII NR.500LEI 44. BL. IOAN EPURE GHE. AP.351.321. BL.64. PETRU LIVIU DUSCIUC I. SC.520LEI 26. LIDIA DUCA L. AP. SC. BL.000LEI 46.579. AP. VESPASIAN FLOREA C. ENESCU NR.373. AP.880LEI 6. MARIAN DANILIUC N.231. GABRIELA CORNEA P.19.342. BT COM. BALUSENI.A. VIOREL DUPAC G.845. FLOREA CRETU CARMEN MIHAELA CRETU D. PETRU CRISU GHE.G2. BT G. CRISTINA ELENA DIMA I.3. IOAN COTOS V. NATIONALA. COSTACHE DIMA I.17.22.B.A. BL.A.911.9.3.48.960LEI 22. SC. SC.12. MARIN COSTAS G. GHEORGHE DURNEA M. BT COM.2A.14.558.F9. AP.3.337.4. AP.960LEI 20. NR. AP17. AP.840LEI 43.B.I5. SC. BT TEODOR CALIMACHE NR. C-TIN DANIEL DIMA C.526. AP. AP.560LEI 80.558. BT MARCHIAN NR.C4.8. BT EMINESCU NR. BT IMPARAT TRAIAN NR. BL. BT VACULESTI BT GRIVITEI NR.920LEI 32. VALERIU DUPAC M. BL.B. BT ION PILAT NR. GHEORGHE CRETANU C. AP.14.1.24.4. SC. BL.8.61. BT C. AP. BL. AP.366.640.2.746. SC. BT CURCUBEULUI NR.14A.4.ZA11.40.720LEI 2.8.A. BL.5.520LEI 19.29. SAMUIL CUCU I. AP. SC.A. CATALINA ELENA DUMBRAVEANU D.3.5.920LEI 10.8. BT UNIRII NR. ELENA DUMBRAVANU C. BT ION PILAT NR. BT FILIPESCU NR. VASILE COROI A. BT DRAGOS VODA NR.501.356.31. SC.148.11. BT UNIRII NR.61. ZA.020LEI 26.373.967.8.227.600LEI 88. C-TIN FLORESCU GHE.297.54. BT STAUCENI.D. SC.111.23. MARIA FERARIU I. POMPEIU.5.9. BT PACEA NR.A5. IOAN CRETU I. BT D. FILIPESCU .960LEI 52. S. SC.000LEI 262 .367.7.CORDUNEANU I.440LEI 22. BT ALEEA NOUA NR.C. BL. CURTESTI. AP. ANGELA DAMACHE D.160LEI 17.254.13.12.7. DANIELA DOBOI I.575. ELENA FEDIUC G.839. AP. SILVIA DUCAS H. TOADER COSERI I. BT 4.800LEI 1.2. NR.425LEI 41.3. BL. AP.4. SC.6. SC.24. AP.4. AP. BT PRIMAVERII . SC.13. LUCHIAN NR.14. SC.4. BL. BT ALEEA NOUA NR. BT COM.B.22.241. BL. SC. AP. NATIONALA NR. AP.830LEI 9.C. AP. MARIA COSERI G. ELENA DOBOI I. BT UNIRII. BL.319. GHEORGHE DUMBRAVANU G.25.18.G10.000LEI 33. BT 7 NOIEMBRIE . BT CURCUBEULUI NR.127.4.600LEI 131.A. AP.E. SC.A. BT SAT ZAICESTI. BT ALEEA SCOLII NR. AUREL COVATARIU V.U12.6. BLA2.G10.2. SC.875LEI 3.AP.10. COM. BT PRIMAVERII NR.539.A.14. BT UNIRII NR.466.1. SC.800LEI 42. AP.C.400LEI 17.200LEI 30. BT ONICESCU NR. AP. BT ORASENI DEAL.14.150LEI 35. BT ONICESCU NR. BT SUCEVEI NR.39.U7. BT UNIRII NR. FLORIN CORNELIU COSTENIUC D. C-TIN DAMACHE D.A.2. BL.800LEI 33. ARGENTINA COSTENIUC V.B. IULIA GINA COSTE M.C.537.280LEI 18.562.17. AP.492. CARMEN SAVENILOR.39.348.200LEI 62.000LEI 103. SC.480LEI 23. SC. BL. BL.8.379. BL.200LEI 56.G7. BT C. BT AVRAMESCU NR. AP. AP. BT ALEEA NUCULUI NR. BT GHE. FLOREA FEDIUC M. NR.680LEI 34.640LEI 10.20. DUMITRU DAVID I.7. MARCEL DULCE D. AP. AP. BT ONICESCU NR. ANICA FILIP M. DAN D-TRU FECIORU A. CORNI.750LEI 7.

400LEI 47.7BIS.5.874. BT ONICESCU NR. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.30.600. BT ALEEA NOUA NR.256. AP.671. ELISABETA GROSULEAC I. BT OCTAV ONICESCU. SC. BT ION CREANGA NR. BL. BT SAT MINDRESTI-VLADENI-BT PRIMAVERII.082. SC. AP. C-TIN CIPRIAN ONICESCU NR. AP. NATIONALA NR. BL.880LEI 5.064. VASILE HARBUZ GHE. SC.14.640LEI 32.040LEI 41.A.G10. BT ALEEA AMURGULUI NR.400LEI 14. NR99. NR.M3. BT COM. AP. AP. ANISOARA HRITCU Z.X18. BT ONICESCU NR. DUMITRU IGNAT C.678.569. BT SAVENILOR NR. SC.382. SC. BT PACEA NR.X20.400LEI 683. ELENA GRIGORAS V.90. SC. GHEORGHE IFTIME D.A.562.6. DUMITRU GOGU A. EMILIA HRISCU N. BL.27. MARIA GOGU C. SC..2. NR.200LEI 407.27.13. BT CAL. AP.877. F.023. SC. AP. NR.920LEI 4. BL.C1.488. BL.B.55. MIHAI IATIC G.440LEI 7. COSTACHE HURMUZ M. BT TUDORA. LENUTA GRIGORASI H. GICA GRIGORAS G.5.17.55.800LEI 41.3. BT C. NR.800LEI 21.E8.3.400LEI 12.366. AP.552. AP.B12. MARIA GHEORGHIU G.260. AP. AP.600.600LEI 263 .A.280LEI 34.C1.250LEI 4. AP.753.A. BL. AP. AP. ELENA IFRIM G.B.200LEI 5.330LEI 14. MARIA GAVRIL C.714. SC.A.14.785. BT ALEEA SCOLII. AP.1.E8.000LEI 15.4. BL. AP. NR7. BT ALEEA ZORILOR.000LEI 32. DOINA IFTIME C.6.C2.I13. SC. SC.601. BL. SC. VERGINIA HUSTIUC P. BT TALPALARIEI NR. BT C.420LEI 49. AP.890LEI 75.14C. AP. BL. AP.A.861. SC.12.84. BL.186. GANE BL.D. AP. 1.600LEI 3. BT T.G1. AP.17. D12.C.27. BT PRIMAVERII NR.3.C2. NR. R10.25. BT ALEEA PINULUI NR.1.BT CUZA VODA NR3.000LEI 18.6. NR. AP.43.840LEI 116. BL.130.280LEI 10.320LEI 7.12.356.000LEI 24. MARIANA GALCA T. BT OCTAV BANCILA. BT ONICESCU NR. SC.A. ROMICA MIHAI GAVRIL S. OVIDIU MARIUS HURMUZ N. NATIONALA NR.13. NECULAI GONTINEAC M.914.AP. BL.17. AP.611. B2.15. DANUT HUTANU M. ADRIAN HAGIU G. BT PARCUL TINERETULUI. AP. AP.12. ANETA GROSU GHE.818. BT CUZA VODA. ELENA HIZILNICOV C.G3.26.C2.200LEI 8.A. SC. BT CUZA VODA.320LEI 65.5.12.260LEI 74. SIMON GLONT M. BT ONICESCU NR. SC. SC. BT BUCOVINA NR.781. AP. MELU HINCEANU AL. BL.A. BL. BT TALPALARIEI NR.B.4.320LEI 890. VLADIMIR GRIGORASI C.892. BT SAT. BL.484.107. BT ALECU DONICI NR. NR. ANETA GRINDEI M. AP. BT ONICESCU NR. DOLINA. BT ALEEA C.326.3. BL. IOAN HRISCA P.520LEI 19.356. VASILE GAVRIL I.435. BT F.C.G4.994.4.33.110. EUGENIA FRUMOSU V.C. NATIONALA.030.4.863. SC. BL.215.21. AP.16.30.776.2. NR.A.VLADIMIRESCU NR.I13.372. BT ALEEA LICEULUI NR.33.3.18. BT GRIVITA NR.600LEI 322.A5.680LEI 16.5C. GABRIELA CRISTINEL IGNAT E.135.6. BT ALEEA PINULUI. BL. AP. AP. BL.C.FRUMOSU C. TODIRENI.920LEI 10. SC. AP.2. BL. DAN GOGA D.374. SAVEL GORBANESCU C.16.000LEI 22. PUSKIN. ELENA HRITCU M.8. AP.4.5C. AP.D.520LEI 92. MARIUS SAMUIL GLASBERG S.080LEI 9.A 6.4. NATIONALA NR50.B. VASILE IFRIM C. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR. BL.35. MIHAI HUTU D. BT DINGENI-BT SAVENILOR NR. BL.A. ELENA GRIGORAS I.750LEI 43. EMILIA GRIGORAS GHE. AP. DORIN C-TIN GHIMPU V. BT C. TOADER HERGHELEGIU V.600LEI 15.1.15.160LEI 22.240LEI 27.040LEI 13.52.S.6.14. MARIA HRITCU I. GHEORGHE GRINDEI M.17.36.2. SC.L8.5.637. BL.A. BT ONICESCU NR. NR. BL.859.880LEI 10.52. COSTACHE IFTIMIE C.240LEI 12.16A.52.BL3B. SC. BT PRIETENIEI D1.160LEI 5.558.276.549.35.175LEI 56.000LEI 16.6. AP. LEORDA. MARIA GLASBERG S.325LEI 106. BT ONICESCU NR.15.57.11. BT PRIETENIEI BL. CAMELIA LILIANA FUNDUIANU I.440LEI 5. BT A.2. D1.

670LEI 91.562.360LEI 26. AP. AP.810. VIRGIL LUCA I.17. C-TIN LOMOS I. IULIA LIVADARU V.720LEI 40.BT CURCUBEULUI NR.827.26.107. SC.9. BT CALEA NATIONALA NR. DAMIANA IPATE .400LEI 34. SC.230LEI 23. BT SUCEVEI NR.17. AP. BL.A.11. VASILE LEAHU G. BT ELIE RADU NR.A.152. AP.8.69.19.640LEI 62.30. SC.093.7.525. BT LEORDA . SC. NR33.7. NATIONALA NR.S4.1. AP. BT ONICESCU NR.12. SC.A2. BT SAVENILOR NR. AP. AP.339.595.111.240LEI 20.500LEI 34.520LEI 51.13. GEORGE JILAVU M.969.232.400LEI 8. BL. SC.148.090.2. MARIA ISTRATE C.56. BT ONICESCU NR. 26.IOAN LUCA M.C.625LEI 264 .A.920LEI 25.AP.000LEI 4. MARIA SAT TOCILENI-STAUCENI-BT STEFAN LUCHIAN NR.47. BT ONICESCU NR.550LEI 9.21. AP. AP.983.A6.7.6. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.571.188. BT ARMONIEI NR. SC.D10.17. BT CALEA NATIONALA NR. AP. NATALIA JITARIU S.IGNAT N. SAT HRISCANI.320LEI 101.24. BT PRIMAVERII NR.520LEI 12. SC.800LEI 3.600LEI 78. DUMITRU ISAC V. COSTACHE IONESCU T.537.227. SC.D. BL. CUCULEANA ILIESCU D. SC. 7.A6. SC.1.560LEI 23. PETRU MALAIMARE P. AP. BT K.000LEI 77. BL.I6. TEREZIA IULIANA MARCIUC G. SILVIA MACOVEI D.600LEI 14.C1.297. AP.996. BL. BRATIANU NR. EMILIA LOHAN I. SC.960LEI 23.C1. GEORGETA ISTRATE I.3. MARX NR. BT ALEEA AZURULUI NR.1.200LEI 43.570LEI 19. BL.783. BT PRIMAVERII NR. SC.46. BL. MEDA LUCA P.B AP. MARIANA LEAHU M.000LEI 99. BT ALEEA LICEULUI NR. BL. BT SAVENILOR NR. BT IULIU MANIU NR. LOTI LAZAR T.26.GA9.46.C. CAMELIA MARGINEAN T.2.520LEI 32.895. BL. BT PRIMAVERII NR.C. AP. BT PRIMAVERII NR.1.2.12. AP. BT F. MARIA ILIUTA GHE. ALEXANDRU LUPU T. SC.69.6.571.9.200LEI 16. BT ALEEA CURCUBEULUI.13.160LEI 81. AP. MIHAI MANTEA M.A. GORCHI NR. VIORICA IRASOC I.953. BT I.000LEI 40.24. NR17.15.000LEI 4.13.C.200LEI 44. 71.200LEI 9.680LEI 43. AP. BL. AP.8. MARIA MARCIUC ST.D. SC.289. MARIA MASCAN V. U1. AP. AP.400LEI 29. BT CORLATENI .A.29. SILVIA LAZAROI G. VLADENI. BT IMPARAT TRAIAN NR.21.A. BT ALEEA VIILOR NR.320LEI 5. BL. EDIT MACOVEI C.U18.812.27.520LEI 164. BT PRIMAVERII NR.1.157.D10. AURORA MARIA IONICA D. BL.200LEI 85. BT F. AP.105. B. P.720LEI 8.A.24.7. BT ONICESCU.000LEI 97. BT ONICESCU NR.B5.761. BL.600LEI 29. VLADIMIRESCU NR. BT ZORILOR NR. AURELIA IRIMIA V.100LEI 10.34.29.074.A.267. BL.560LEI 26.C.600LEI 2. AP.17.13.7.B. AURELIAN MARICI A.9C. SC. SC. VASILE LUNGU GHE.810. BL.46BIS.A. BT OCTAV ONICESCU. BT SUCEVEI NR.AUREL IPATE M. AP. BL. AP.377. ELISABETA IVASCA I. BL. BL.H1. SC.C.237.11. DRAGOS IOAN IURASOG MARIA IVANOF I.687. AP.420.B.26.7. BT COM.159.42. BT M.750LEI 5.47.K4. SC. AP.A5.808. AP.C.14.041. SC.2.34. BT MANOLESTI DEAL. BT T. MIHAI MARGINEAN A.17. AP.959. BT CALEA NATIONALA NR. MIHAELA MARCIUC A. SC.400LEI 38.257.B7. AP. BL.330LEI 201.017.17. AP.965. BT C. BOTOSAN VARNAV.58. NR.27. MARIA JALBA T. BT 38.3.031. FLOREA MALAIMARE C. SC.1. MARIA LOZNEANU C.180LEI 12. BT ONICESCU NR.A5.B.7. BT ONICESCU NR.14. AP. BL.A. ELENA JALBA G.A.43.440. BLA2.I20. RAUSENI.914.840LEI 35. SC.8. AP. BL.775.542. BL. MARIA ILIUTA NECULAI IONAS T. AP. SC.E. U1. BT ONICESCU NR.15. BT PRIMAVERII NR.33. MIHAI DOREL LISENCHI MURARIU D.3.972.17. SC.940. 43. BT OCTAV ONICESCU.A. AP.320LEI 20. AP.960LEI 49. CURCUBEULUI NR.1. AP.B. NR. OVIDIU MARGINEAN I. CORINA LOZNEANU C.A. AP. MIHAI MANTALUTA N. SC.17.

BL.12.18.10.D.218. BT BD.5. VIORICA NISTOR C.625. FRIMU NR. SC. ILIE MERTICARU I.P11. AP.7. BT PRIMAVERII NR.993. C-TIN MUSCALIUC D. BT MARCHIAN . SC. EMINESCU.744. BT ONICESCU NR. EMINESCU NR.855. E 14. STELA MICU L.15.461.420LEI 3. BT CRONICARI NECULCE NR. ENESCU NR. EMINESCU.A.5.400LEI 14. AP. SC.978. AP.695. SC.520.21. AP. MIHAI MORARU M. COM. BT CALEA NATIONALA NR. SC. BT ALEEA AZURULUI. SC. BT GRIVITEI NR.8. BL.63.560LEI 10.G10. AP. AP. ION NATIS T.5.27.11.113. AP. 1. BT ARMEANA NR.1. MARIAN MURARU C.186. BT EMINESCU. DUMITRU MORARU C.55. VERONICA MIHALACHE T.200LEI 5. AP. BT BD. SC.5. NR.372. BT PRIMAVERII NR.S3. ELEONORA MOLDOVAN A. AP.A. BT D. BL.E. EMINESCU. BT TUDOR VLADIMIRESCU NR.178.3. AP. MIHAI NUCUTA D.17.6BIS. BT 23. PANAIOTIS NECHIFOR N.B.B. BT ALEEA GRIVITEI NR.6.8. BT G.12.3. VASILE MOISUC P. BL. BT G. BL. LIVIU CORNEL NEGEL DUMITRU NEGURA G. C-TIN NECHITA V.630.5.750LEI 86.B. DUMITRU MIHAI G.SC.10.010LEI 2.14.307. BL.600LEI 15. 14. BT CALEA NATIONALA NR. NR.30. 59.631. BT ALEEA SCURTA NR.000LEI 28. BL.A. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP.401.K1.769.880LEI 14.C.078. VIRGINIA MURARIU D. AP. SC.MARIA MOLDOVANU D.B. DUMITRU MOISUC G. NEGREANU NR.A. BT PRIMAVERII. DUMITRU MAXINIUC C. 7.680LEI 17.760LEI 3.120LEI 67.8. BT PRIMAVERII.240LEI 36. AP. BL.45.7. BT IMPARAT TRAIAN NR. AP.11.500LEI 66.000LEI 5. BL. CONSILIA LENUTA MIHAI T.C4. BT PRIMAVERII NR. BL. AP.570LEI 8. AP. ELENA MURARU GHE. AP.A.8. AP.5. MARTA TANIA OLENIUC I.B. NR.200LEI 2.B. AP.215.S7.640LEI 30. AP.600LEI 39. AP.SC. SC.A. SC.B1.1. IULIAN MOLDOVANU M.30.G4. BL. NR. BL.30.69.36A. AP. BT I. AP.. VICTOR NASTASE I.J8.P17. SC.320LEI 16.074. BL.22. AP.3. AP.9.680LEI 33.A1.190. BL. BL.U16.16. AP.F2. SC. BT INDEPENDENTEI NR.080LEI 16.1.542.240LEI 265 . RADU MIJA I. BT GEORGE ENESCU. BL.B.669.240LEI 5.595.325.600LEI 16. BL. AP.640LEI 13.800LEI 17. BL.A26. BT CALEA NATIONALA NR. SC. AP.I2.TURN. AP.MATEI A. MARIA NECHITA M.223. BT PRIMAVERII NR. AP. B.800LEI 117. BT CALEA NATIONALA NR. IULIUS CEZAR MURARU S.16.137. BT GRIVITEI NR. BL.5.5.E3. CATALIN DANIEL MICU M.3. BL. AP.16. SC.45. BT ALEEA PRIMAVERII NR.4.V1.B1. IOAN MITOCARIU A.400LEI 7.320LEI 414. SC. AP.483.4. ENESCU NR.104.840LEI 6. BT G. BL.800LEI 13. MIHAELA NICULICA I.3. JENITA OLARU I. BT SAT CATAMARASTI DEAL.169. AP.I2.177.200LEI 43.320LEI 6. BL.320LEI 45. BT ONICESCU NR. BL.360.D1.200LEI 6. AP. 9.2.2.A. DANUT MUNTEANU V. BT SAT TULBURENI-BT MAIOR IGNAT NR. DIMITRIE NASCU I.440LEI 20.600LEI 6. AURICA MURARIU I.513.19.1. BT ALEEA PICTORULUI NR. BL. JENITA MAXIM G.V1.5.440LEI 60.G23. BT GRIVITA NR. AP.321.200LEI 108.640LEI 94.16. AP.571. NR9.722. BL. AP. BL.27.4. 52. 30.401. BT TRUSESTI. NR. AP. BT ALEEA NUCULUI NR. BT UNIRII NR.Z2. BT SAT IPOTESTI.500LEI 38. AP. AP.475LEI 8. BT ALEEA CRIZANTEMELOR NR.B.806.4.18.430.B. GEORGETA MOLDOVANU .B. 4. EUGEN MIHAESCU G. P17. BT MARCHIAN NR. SC. AP4. BL.9.728.27.439. JAN-LEONIDA MIGHIU C.8. BL.172.B.8.10.D.A. BT CUZA VODA 6BIS. GHEORGHE MATEI C.15. MIHAI MOISA T. COM. BL.1. SC.413.5.179. C-TIN MIHAI D. AP. NR.240LEI 32.600LEI 41.18.10. GHEORGHE MATEI C.949.34.9. SC.704. AP. SC.B.000LEI 57.20.000LEI 18.440LEI 11.65.25. SC. SC. BT ONICESCU NR.840LEI 85.35. BL. SPERANTA MIHAIANU C. ENESCU NR.742.13.12. ZENOVIA MOISA I.513. P17.14. MIRCEA MURARU M.440LEI 9. BL.10.23. STEFAN MIHAILEANU I. NR. MIHAI MERTICARU I. ELENA CUZA VODA NR. BT VIILOR NR.30. BT PRIMAVERII.749.

BL. VERONICA PRAJINARIU T.704.200LEI 15.845. DUBALARI.760LEI 122.I. AP.7.2. AP.422.600LEI 46.16. DUMITRU POROF V. BT TALPALARIEI NR.480LEI 266 . VIORICA PASCARIU D. AP.B. AP.10.C. SC.B2.6.13. AP.6.859.092. BT AZURULUI NR.31.A. NR. SC.5.855. STR.B. MARIA PANCU I.200LEI 23.A. ANISOARA POPESCU V.372. SC.739. AP.1.4.800LEI 15.I.845. BT BD.902.5.15. SC. BT OCTAV BANCILA NR. SC. AP.200LEI 51. BL.1. AP. BT 17. BT STR.919.520.A9. AI.7.440LEI 23.855.920LEI 45. ANISOARA PRISACARIU I. MIRCEA RADU C.A.OLENIUC I. BT STR. SUCEVEI. AP. DUMITRU POENARU C. BL. BT ONICESCU NR. LIVIU C-TIN PINTILIUC D.960LEI 11. SC. SC.959.6. BT CUZA VODA NR. AP. AP.8.5BIS. SC.5.45. SC.11. AP.599.818. VERONICA PILOS C. BT FRUNZETTI NR. BT CUZA VODA NR.5.2.. BT ALEEA ARCULUI NR.A.576.A2. AP. AP.12.520LEI 31. GINA BEATRICE RAILEANU C. AP. BT ALEEA NOUA NR. BT GRIVITEI NR.305.4.M6. AP.37. MIHAIU PRICOP N.6.S7. MIRELA DANIELA RAILEANU M.B2. BL.1.36A. BL. GHEORGHE POPA D. BT ALEEA ELIBERARII NR.A. BL.3.276.J6.720LEI 31. CORINA POPINCIUC D.17. BL. AP. BL. MARKS NR. 25. DONICI NR. AP.5.53. C-TIN PRISACARIU A. BT BUCOVINA NR. BT ZIMBRULUI. BL.985. NATIONALA NR. DANIELA RAILEANU M.4.2. 4.000LEI 13.B1.14. SC. MARINELA ONOFREI N.S4.W5.18.160LEI 109.000LEI 22.53.000LEI 39. MARIA POLITIC C. SC. EMINESCU.000LEI 84. BT BUCECEA.200LEI 4. BT GRANICERI BL.300LEI 41. BEATRICE ASTRIDA RAILEANU I. AP.360LEI 44.6.86. AP.4.86.C.068. BL.A.1. AP. BT ONICESCU NR.600LEI 3.037.000LEI 7. AP. AP. BL.2. AP.477.8. AP. BT UNIRII NR.A9. BT PARCUL TINERETULUI .867. BL. SC. Z10.240LEI 31.1. BT K.32.16.19.12. SC.880LEI 110.200LEI 14.C.7.943.600LEI 5.33.440LEI 1. AP. BT EMINESCU NR. ILEANA ONICIUC P.A. AP.223. BT ANTONESCU NR. BL. SC.A. SC. SC. SC.558.B.330LEI 6.840LEI 24. BL. FLORIN OVIDIU MARCHIAN . SCA.000LEI 98. BT ALEEA CALIMACHI NR. BT AZURULUI NR. ELENA RAICU V.A.5. BL.125LEI 16.A.558.27.300LEI 3.36.323.8.A.R9.337. NR.2. BL. BT STEFAN LUCHIAN NR.488. PAULINA PROZOROSCHI N.2.520LEI 3. BT GEORGE ENESCU BL. AP.200LEI 22.007.976. BT LALELELOR NR.087. AP.14. REGHINA OSTRECEANU D. AP.B.18. LUCIA POROSNIUC D. LILIANA POENARU M. 10. NR. SC.118.5. BT CUZA VODA NR.B. ELISAVETA RAILEANU I.86. SC. SUCEAVA OCTAV ONICESCU NR. ORTANSA PRISACARIU P.831. AP. BT BUCECEA . AP.880LEI 8. SC.860.000LEI 82. GHEORGHE PASCAL M.160LEI 55. PETRE ONAC N.880LEI 54.8.11. BL.8.W5. FLORIN PORFIR C. BT BLANDESTI. DUMITRU DANIEL POSTEA A.070LEI 6. AURICA PASCARIU V. BT ZORILOR NR. BT ONICECU S20. ANA PRISACARIU I. BT ALEEA RONDULUI NR. AP. IOAN POENARU I.869. RODICA ONOFREI I.B. CRISTIAN POPESCU I.490. BL.534.16.1.281. BT ONICESCU NR. SIMION POSTINIUC V. AP. IOAN POPA I.A1. BT EMINESCU NR. SC.12. BT BUCECEA. BT EMINESCU NR. AURELIA OPASCHI G.039. VIILOR NR. AP. FALTICENI.23.21.10. SC.A.627.360LEI 23.000LEI 6.323. MIHAELA OPASCHI S. AP.A. IONUT LUCIAN PRISACARIU P.160LEI 6. BL.400LEI 124.630.CUZA. PETREA PROJOROSCHI I.320LEI 53. BT F.920LEI 31.387.B. CARMEN ELENA POPINCIUC C. ANCA PETRARIU D.15.51. BT C.000.200LEI 2. NR. SC.1. BL.E5.488.BT ORAS SAVENI.3.000LEI 15. AP. BT ALEEA SCOLII NR.16.66. BT AVRAMESCU NR.G.400LEI 10. DUMITRU ONOFREI I.A.15. AP.5.W12. BT ZIMBRULUI NR.015. MILICA PITORAC D.882.760LEI 13. SC. FLOAREA PINZARIU I. ECATERINA PRICOP T.600LEI 14. BTOSANI LUNA NR.

A.D.2.151. BT UNIRII NR. BT UNIRII NR.616.C.000LEI 6.600LEI 8. BL.3. AP.10. SC. MAXIM VASILE TALPA I. AP.1.F5. AP. SC. FILIPESCU.325LEI 75. BL.D1B3. BT PRIETENIEI NR.000LEI 47.7.209.600LEI 28. VLADIMIRESCU NR.13. AP.F.6. BT VARNAV BL. ELENA SANDRU A.372.310LEI 10. ELENA SANDU A. AP.3. SC. NR. SC.320LEI 8. BT G. SC. SC. COM.800LEI 10. AP. SC.E. BL. SC. C-TIN TABARCEA P. BL.000LEI 4.C.000LEI 145.988.855. AP. LUCHIAN NR.190.320LEI 10.667.58.18.7.201.A1.000LEI 53.4.880LEI 41. SUCEAVA NUCILOR.440LEI 69. BT TIBERIU CRUDU NR.400LEI 82.2.480LEI 33. AP. BL.740. AP. NR.A.A8.760LEI 11.041. DANIELA MIRELA SANDU D. SC.7.28.000LEI 8.360LEI 84.25.208. DIMITRIE RUSU GHE VASILE RUSU M. AP.480LEI 4.880LEI 113.744. VASILE ROTARIU V.A.F5.B. BT SAT CATAMARASTI DEAL.C7. BL.14. NATIONALA NR. SC. AP.730.A. MIHAI EMINESCU.2.558. RODICA TALPALARIU Z.800LEI 34. BT F. BL.27. SC.400LEI 29.600LEI 15. BT ALEEA NUCULUI NR. AP. SC.996.640LEI 23.320LEI 72. AP.25.080LEI 9. BT IMPARAT TRAIAN BL.640LEI 786.8. DUMITRU ROSETI GHE.A. MARIA ROTARITA P. IULIETA ROSU ST. BL.A7.200LEI 70. BT SUCEVEI NR.342. BT PACEA NR.9.3.63.D3.C4A. BL. S. BT T. 36A.C.000LEI 11. BL.401. NR.9.1.11. ENESCU NR.520LEI 23. BT CAL.13. AP.741. AP.3.160LEI 14. AP.148. BL. AP. SC. AP. AP. BL. SC. BUCECEA. AP.7.180LEI 23.28. BT VICTORIEI NR.18.260LEI 16.B.158.200LEI 43.A. PACHITA STENTEL I. DORNEI -STR.E. BL. BL. BT ST. VASILE RUSU G.53.25. SC.994.520LEI 11.013.A. MARIA SCHIOPU VIORICA SECU P.535.7. BL.491.69. VASILE STEFAN I.B4.L1.3.9. MARIA SERBAN I.A AP.2.A1. BL. AP.24.011.A4.29. AP.ROMANESCU D. ADELA ROSU I. 34.63. C-TIN SANDU G.116. BT ONICESCU NR. G4. BT EMINESCU NR.A. AP.19.000LEI 68.BL. BT VIILOR NR.712. BT ZORILOR NR. ION SEVERIN I.G3.373. BT PARCUL TINERETULUI NR. ANGELA SANDU V. BT C. BT UNIRII NR. BT EMINESCU NR. BT ONICESCU NR.C.B. SC. BT EMINESCU NR.B.853.749. BT ALEEA PICTORULUI NR.49. BT AMURGULUI NR. AP.400LEI 16.261. MIHAELA GABRIELA ROTARIU G.320LEI 21.440LEI 31.G19.125LEI 4.27.8.000LEI 3. TIBERIU SIRGHI D.C.A.H3.7. RODICA TAPALAGA B. AP. MANUELA PAULA STIHI V.000LEI 70. BL. SC.200LEI 267 .I22.B.8 PRIETENIEI NR. BT EMINESCU NR. BT VICTORIEI NR. BL. BT CALEA NATIONALA NR.35. BT GHE.A. LAURIAN VICTOR ROSETI P.3. ELENA SIRETEANU N.7.2. SC. SC. AP. SC. AP.12.D1B3.3.2.871.11.2. AP. BT POSTEI NR.488. AP. PAULUS TARNITA M.E7.18.280LEI 104. AURORA NINA SEVERINCU V. BT ARMONIEI. AP.077. BT CALINESTI.786. BT AVRAMESCU NR. BT VARNAV NR. BT ALEEA NOUA.1.4.2. G3.2.18. 28.000LEI 137. VIRGIL SEVERINCU GHE. BL.880LEI 18.2.24.11.1.21.54. UNIRII NR. BL.960LEI 34. GEORGETA SPIRCU C.P13. BT PACEA NR. VLADIMIRESCU NR.401.12.W25. IONEL LUCIAN SAUCIUC I.159. ELVIRA TALPA I.616. AP. BT ALEEA CRIZANTEMELOR. EMINESCU NR.045. MIHAI TARNAUCEANU G.280LEI 82. MARIA ROTARIU GHE.400LEI 49.650. BL. GHEORGHE SFICHI I. C-TIN STEFAN G.18. BL. AP. BT ST. VIORICA GEORGETA STEFANESCU I. IOAN SAUCIUC V.2. BT F. NATIONALA NR. BL. LUCHIAN NR.H3.E. 1.B. C-TIN V.8. BT IMPARAT TRAIAN NR. VERGINIA STEFANESCU C. AP. SC.015.934.305. MARCEL TALPA R.A.636.544. AP. AP. PAUL IULIAN TARANU P.V9.14.9. T. BL. AP.SC.111.2M.18. BT 10. PAUL ROMANESCU I. SC. NR. BT ARMONIEI NR.11.976. AP. SC. CRISTIAN SAMIAN C. NR.711.8.976. MARIA SMADICI GHEORGHE SOLCAN GAVRIL SOLCAN M.C.K2.53. BT PRIMAVERII NR. VALERIU ROTARIU V. SC. AP.D1.

BT F. KOGALNICEANU NR.653.906.T5.8. SC.225LEI 47.B.475. ENESCU NR.4. BL.160LEI 454.B. BT IMPARAT TRAIAN NR.875.S. IUSTINA TUFA M. BT PRIMAVERII NR.69.14. BT DIMITRIE RALET NR. SC.SC. BT COM.200LEI 12. SC. ELENA VASILESCU R. BL. BT DREPTATII NR. ROMILA MARIANA ZAICEANU N. IOAN VARZAR M. AP. PRIMAVERII.803.965. SC.A.11. BT CALEA NATIONALA NR. AP.2. AP. BT IMPARAT TRAIAN NR.14. AP. SC. MARIA TRUFIN N.695.4. SC.E2. ELENA TRUFIN D.360LEI 9.A.000LEI 13. AP.11. BT PRIETENIEI NR. BT EMINESCU NR. BT CUZA VODA NR.D.15.000LEI 26. PARASCHIVA VATAMANU V.520LEI 29.7.C. NR45 BIS. BT ONICESCU NR.068.2.P15. BT COM.904.659.34.289.720LEI 1.712.320LEI 40.G5.002.63D.700LEI 16.11.600LEI 21.C. AP.160LEI 22.B. IOAN VLAS D. SC. BT CRIZANTEMELOR NR.7.96. DOREL DUMITRU UNGUREANU G. SC. BT ALEEA NUCULUI BL.12. C-TIN TIMOFTE G. BL.595.12. VLASINESTI. AP.I4.69.B.5. EMIL TOMA D. PUSKIN NR. AP.860. BT TEATRULUI NR.55. ANA TURICEANU M. MARINELA ZALA M. I6.10. GHEORGHE VERENCIUC V.24.291. 23. AP.28.966.200LEI 137.550. AP. AP.830LEI 161.B.5. BL. LIGIA-TATIANA TRUFIN D.X23. BT A. CATINCA ZAHARIA D. AP. BT PARCUL TINERETULUI. AP.869. SC. MIHAI VORNICU I.152.G. BT PRIMAVERII NR. BT BALCESCU NR.G. NR.8.9. ALEXANDRU TRUFIN N. BL.200LEI 20.691.1. BT ALEEA NOUA NR. BT PRIMAVERII NR.28. SC. ROZICA UNTANU P. AP. F12. SC.120LEI 8. VERONICA NICOLETA VATAMANU M. BT SPATAR MILESCU NR.738. LUCRETIA TURCU C. ALINA MONICA UNGUREANU M. BL. AP.480LEI 10.12.600LEI 21.F5.39. OVIDIU GEORGIAN TIMOFTE I. DANIELA TIPU D. SC.17. AP. SC.9.000LEI 44.127.847.5. GHEORGHE VERESTIUC I.2.2.040LEI 32. ORTANSA TOMA C.5.508. NATALIA ZAGAN I. AP.B.P17.720LEI 12.12.200LEI 91.L8.24.488. AP. GHEORGHE TINCU C. AP.24.200LEI 13. EUGENIA UNGUREANU C-TIN UNGUREANU D. BT STR.400LEI 21.372.A5.200LEI 79.661.200LEI 23. AP.000LEI 10.5.G.988.11.249.409.086. BL. AP. PRIMAVERII P17.2. AP. AP.325. DOINA ZAGAN D. BL. BT M. SC.86.B. BL. AP.31. BL.13. BT AVRAMESCU NR. BT VARNAV NR.367. SC. BT PRIMAVERII NR.153. BT 7 NOIEMBRIE NR.18.317.R9.8.050LEI 19.000LEI 372.L1.12. VLASINESTI. SC.640LEI 15.A3.035.864. SC. AP. SC.025.840LEI 7.A. IONEL ZAHARIA A. AP.A. BL. SC.920LEI 10.U16.18.081. SC. BT ALEEA SCOLII NR.Z18.. SC.2.720LEI 11. R16. BT O.20. STEFAN TURCANU F.7B. AP. BL.28.11.400LEI 51.6.12. GHEORGHE ALEEA NUCULUI NR. ELENA VACARIU D. BL.923. AP. BT PRIMAVERII NR.9.7.120LEI 49.3.24.23BIS. EUSEFINA TOMA D. BT CUZA VODA NR.720LEI 14.293.760LEI 2.15. DUMITRINA TIMOFTE G.000LEI 41.G. MIHAELA TOPALA I.14. AP. SC.800LEI 12. PETREA VIZITIU I. BT DOBROGEANU GHEREA NR.092. BANCILA NR. SC. BT ONICESCU NR. AP. AP.15.334. 54.9. AP. SC.9.15. BT ONICESCU NR. SC.2. DRAGOS IULIAN TIMOFTE G.L1.192. BT TEATRULUI NR.B.000LEI 16. BT BUCOVINA NR.18. AP.5.A.7. PETRU TUDOSA FLOAREA TUDOSE C. AP.678.200LEI 51. BT CAL.19. AP.79. DUMITRU VIZITIU A. MANUELA URSU D.600LEI 42. BT OCTAV BANCILA.000LEI 5. IOAN VALENCIUC A. BT MANOLESTI DEAL. AP. BL.720LEI 38. BL.C.81. NATIONALA NR.750LEI 15. BL. BT G. AP.19. AP. LIVIU DORIN VIZITIU V. BT ALEEA PINULUI NR. LAURA RALUCA TRUFIN C.24.040LEI 15.7B. SC. BT PRIMAVERII BL. AP.F.B.2.781. BT TRANDAFIRILOR. C-TIN TURCU C. AP.920LEI 8. BT IMPARAT TRAIAN NR. NR. SC. GHEORGHE C-TIN TURCU F.820. BT EMINESCU NR. AP.748. BL. BT 20.B.B.11.A.B.720LEI 268 . BL.5.14.43.360LEI 29. AP. BL.TILIPAN G.7.B.590LEI 32.882.11. MIHAI VOLOSNIUC I. BT PRIMAVERII NR. BL.

670 Mătrăgunei nr.849.440.540 I. 35.368.800 Titulescu. ap. 9. sc. et. Etelca Bandula M. 20. 14.960 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 269 . bl. SC. 7A. Mihail Kog?lniceanu nr.505. Timişoara 221. Et. Elena Belene?i D.111.I2. Francisc Barth Anna Bartha I. 9. ap.. 240. Mirela Dorina Antal I. com. Ion Vidu. Ciprian Alexandrescu P.240 str. com. nr.520 Calea ?agului nr. 55 13. sc. Timişoara 7.300. Sc. bl. bl. Timişoara 46. bl.179. ap.440. D. et. 2.ZOLTI N. Paro?eni. Ap. Dumitru Bogdan I. ap. et.232.200 Tigrului nr. sect. A. et.340 Drubeta 47A. B.600 Micşunel nr.000 Str. ap. Timişoara 155. Timişoara 62. 6. 1. 1. ap 1. ap. Sc. N.000 Calea BogDăneştilor nr. 21. 1. et. Bogoliub Balea T.276.560 Ion Ionescu de la Brad. 1.190 loc. Timişoara 880. 4.360 Simion B?rnu?iu. et.000 Bucureşti.542.008. nr. et. Sc. 1. Timişoara 243. 22. Florin Banu D.B. Dumitru Bulla I. KOGALNICEANU NR.965. Timişoara 29. Vlaicu. Eroilor 10-12. AP. Timiş.372. Bl. Timişoara 47. et. B. Marioara Bachici S. Vasilica B?l?nel Gh. ap. Timişoara 16. Vulcan nr.116.223. A. ap. 1. Timişoara 24. 1. 55 22. Loc.461. Timişoara 61.700 Str. sc. Timişoara 24. 25.779. Ap. Constantin Bandula I. bl. A. Timişoara 149.380 Mătrăgunei nr. 2/1. ap. Titulescu. B. Erjebet E. Timişoara 108. B. sc. 12. Cladova. bl. Pădureni. ANA Din judeţul Timiş : Nume şi prenume Abraham A. et. 42. Sirius nr. Adrian Ilie Bihoi V. sc. Ştefan cel mare nr. ap. Timişoara 40. 3. com.547. Vân?torilor.000 Agronomiei. bl. ap. nr. 3. 20. Francisc Arpad Anuichi A. BL. 7. sc. St. Timişoara 129. BT 34. bl. nr. 6. Maria Ardelean G.480 Str. Maria Barban I.040 loc. 23. Timişoara 232. Ioan Banu G. 28. nr. 4.000 Str.580. Vulcan nr. et. 35.582. Hortenzia Balint M. D. Ana Augner I.33. nr. Bl. 7. 30. Ioana Simona Biro I. 1. 202.450. 4. Patricia Anghel G. nr. ap 1. nr. Baba Dochia nr. Sirius nr. ap. A. Letiţia Draghina Boici G.500 Mătrăgunei nr. Cladova.7. 6. 23. 15. Timişoara 10. Timişoara 31.000 str.000 Eroilor. ap 7.331. sc. 3. Timişoara 3. et. bl.760 Barbu Iscovescu. Stela Bandula M. Sc. Mihai Aurelian Be?tea C. Dumitru Bold. 5.969. A1. 1. Brancov Ana M. Cristina Otilia Bodea G.000 str. 3 Timişoara 46. 1. ap. Timişoara 103. 11. et.300. Timişoara 135. nr. et.400 I.12. Ion Vidu.920 Aleea Cascadei nr. Bethausen. Dalboset. Iuliu B?dil? N. 71. Sc. Ioan (De) Ardelean I. 5. A.800 Ion Ionescu de la Brad. Timişoara 62. 34.250 Str. 1. Timişoara 259. C.941. 64. ap. F6..320LEI Domiciliu Suma Str. Timişoara 55. A. Timişoara 3. sc.042. Bl. bl. 227. A. Sc.483. Timişoara 92. 14.356.650. 1.000 Str. 23. TraIAN Bondar P. 29. 1. Timişoara 13. D. 6. et. Timişoara 207. 7. A. 1. ap. 6. Timişoara 40. 7. ap.600 513.833. 17. Gheorghe Bihoi N. jud. jud. 13. Dumitru Augner D. ap. 1. 2. bl. sc. 6. Ioana Becia I.400 Arie? nr.000 Str. 1. 12.372. 17. G.282. Bethausen. B. Timiş 9.000 Tuluicului. 15. 4. Sc.600 Mătrăgunei nr.674. jud. T1. Et. Jebel. 35. et. 7. bl 73.A. Paro?eni. ap. Timişoara 40. et.200 Simion B?rnu?iu.232. Maria Barth E. 6. sc. 3 Timişoara 31.077.542. 22. 3. ap. Arad 55. 32. Viorel Bandula V. et.354. et.000 Tache Ionescu 11-13.247.450 Babadag. ap. jud.000 Brându?ei nr. Bl. ap. Anna Amalia Boca M. 14. ap. Timişoara 56. sc. B. Anicu?a B?ncioiu D.008. Rebreanu. et. Timişoara 6. A. Timiş.800 B-dul L. Viorica Belehuz V. D. 63A. 3. A.849. ap. ap.374. nr..720.508. nr. 64. 119. et. bl. 24. Achim Bogdan P. Timişoara 15.064. Mircea Dan Becia D. 119. Margareta Alexandrescu D.000 B-dul Eroilor nr.000 Str. 26. 10. Ioan Boi? E. Cara?-Severin 259. et. 3.200 Str. 23. 5 69. 3. Timişoara 10. sc. bl. 10.

Bucovinei nr. A?trilor.400 32. Calea Lipovei.000 279. bl. et. A.669. Mistral. 14.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 270 . N. B. 1. 7 Timişoara B-dul Cetăţii bl.982. 1. B.600 80. Timişoara Câmpina 5.761. sc. Mircea cel B?trân. ap. 4. 55. 3. sc. sc. ap. 48. Vasile Gabriel Chirilă I.960 36. Stuparilor nr. Ciolac P.133. et.074. 3. 2. Constantin Busc? C. sc. Titus Ghe. et. nr. M?cin nr. ap. 1. Brându?ei nr. bl. ap. 4. ap. 2.160 134.007. Timişoara Gh. 57. Fârdea. B.350 51.619. 10 Ion Ionescu de la Brad. 3. et.700. ap. A.810. et. ap 16. bl. Estera str. Timişoara Gh. ap.300 170. sc.092. Gheorghe Costin S. bl. bl. 48. 4. Mircea cel B?trân. Ştefan cel Mare. 3. Timişoara str. Intrarea Doinei. bl. Vasile Crăciun T. C2. et. B.560 56. sc. ap 36. ap.558. Timişoara str. 22. sc. Elena Natalia Dina G. B. 6. B. Lazăr 42. 14. Busc? C.200 58. bl. ap.360 19. ap. Timişoara str. C21. sc. Ion Doru Constantin I. 135.153.000 22. Timişoara Bălcescu. jud. A.779. et. sc. 42. sc.389. 16.440 39. 5. Victoria Cioar? I. 1. Nicolae Caragea I.990 3. 6.210. Timişoara str.500 15. Timişoara b-dul Cetăţii. ap. 1. 1. Ana R. 1. 8. ap.500 77. ap.238. Timişoara str. Elena Coman Floare Comlo?an P.280 75. 9. 1. Bl. B.000 41. Timişoara str. ap.644. sc.805. 1. Ion Cioran Petru Ciucure Mugurel Ciupulig? G. ap. Timişoara str. 7.600 137. Timişoara Timocului.754. Nr.400 103. 171. Adrian Carol E.359. ap 2. 1.600 11. et. Nicolae Pavel Enyedy V. Timişoara str. sc.520 232. ap. Sorin Titel 12.695. et. 74. ap.600 190. C21. Bisericii nr. Eleonora Chivu M. 9. Timişoara 30. ap 36. Eugen Marcel Călin G. Gheorghe Ciureanu V. bl. 7. sc. 3. 70. A. Or?ova 1. 58. 3. Ioan Chira V. et. ap.200 25.960 67. ap. 3. Timişoara Simion B?rnu?iu. sc. jud. 3. Timiş str. Emil Crişan N. Ion Ionescu de la Brad.601. T32. sc.949. Titan 6. B. bl. ap. ap. Timişoara str. Fructelor nr.721. A. 18. Maria Cuibari N.406. et. sc. Timişoara Torontalului nr. Teodor Crasnanic G. sc.542. Timişoara Zona Bucovina 2. bl.111. et.374. 3. ap.000 18. 5. Timişoara Intrarea Topologului 2.669. 8.281. B.892. 3. A75. sc. bl. nr. ap 2. Timişoara str. Floarea Chi?escu I. 135. et. 7. et. Timişoara Transilvania. A15.280 13.483.390. Timişoara B-dul Cetăţii. 4. D4. Timişoara str. Timişoara str. ap.080 99.000 122. Timişoara str. 3.421. Leon Carp I. 1.160 141. sc. Peciu Nou. 13. 1/1. Timişoara Zona Bucovina nr. Bl. A. Constantin G. Mure? nr. Timişoara str. Timişoara str. Milea Chifan C. 2. 1.741. C9. sc. C. 12. et. 2.246. 1. sc.960 215. et. 32. ap. 11. Marius Ciupulig? G. Crişan E. Topologului nr. Ana Caragea Nicolae Carol L.001. nr.661. Lucia V. Timişoara Str. Mihai Carstoiu D. 6.595.840 3. ap. Timişoara str. Timişoara Aleea Sportivilor. Timişoara B-dul Cetăţii. D. et. ap. Zlatomir Crăciun I. 2. B11B. sc. Daniel Chivu I. 1. D3. bl. A.302. Petric? Buricea F. ap. Timişoara loc. Petru Ilie Dupta N. Bl. 63. Timişoara Circumvala?iunii. 1. nr. Olt str. Bl. sc. Operetei nr. ap. Timiş str. C.200 4. 20.254.040 2. 2. 8 str. Mircea Cornel Cicloda A.720 25. Nicolae (De) Dulgheru P. B. sc.600 66. et. 2. C. Timişoara Ion Ionescu de la Brad.120 16. Dorel Ioan Cioran G. 4. et. 1. ap. et.150 24.093. Gheorghe Cuibari I. 4. et. et.380. Lazăr 42. 7 Timişoara str.840 915.644. 2. 11. et.326.930.1. 2.400 417. ap. ap.098.2. Timişoara str.800 68.Timiş nr. 42.800 54. Bucureşti nr. 2.500 15.133. 65.400 11. ap. ap. Marin Carmel Ceang?u I. ap. A. 6. Mure? nr. B. sc. Nr. sc. Timişoara Lidia nr. Timişoara str. bl. 3. 3. 2. sc. bl. 13. jud. B. Intrarea Doinei. Or?ova 1. Bl. 1. Mihail Kog?lniceanu.530.300 18.200 150. bl. Bl. et. Rozalia Buzduga G. B. 5.847. C33. Timişoara Zona Bucovina nr. 6. et. B11/A. Et. N. nr. ap. 14. ap. Diana R. Doru C?lu?eriu V. 8.347.500 15.Brezoiescu I. M?cin nr. ap. Lauren?iu C?t?noiu N. Mihai C?licean A. 18. D3. Bal?.000 116. A. Timişoara str.409. Timişoara str. 10. Nicolae Burea Valeria (De) Buricea M. ap.550 7.

040 12.088. sc.200 LEI 3. 1. Timiş Vlad de la Marina. sc. Timişoara str. A. 1. ap. jud. 3. ap. ap.952. H. ap. ap. sc. 16. bl. A.000 18. Timişoara str.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 271 .322. 6. 6. et. 21. Maria Inciulescu M. Robert Florea M. ap. C5. 30. 3. 7. 12. Lucia E. B. 8. bl. 3. Timiş 15.760 163. 4.674. Pia Florica Fanu T. sc. A. 12. A. Feier G: Adrian Feier P. Timişoara str. Revolu?iei 1989. Gonyey A. Olimpia F?g?dar N.495. ap. 7.488. 16.720 LEI 31. ap. Vasile Gligor I. Timişoara str. A. sc. Timişoara str. Timişoara calea Martirilor 9. 2. Dun?rea 179. ap. 2. 7. Timişoara str. 4. Timişoara Calea martirilor 82.694.501. sc.Enyedy A. ap. ap. Circumvala?iunii 16. 11. sc. Ioan Gh. 2.716.634. Or?ova nr.720. Calea ?agului 1. ap. et. 29. B. Emilian Fanu I. et. 4. Aleea Cutez?torilor nr. Ana Giu?c? G. 8. et. sc. Floarea Gheorghiu C. 55. 3. 30. B. Timişoara str. 10.000 LEI 103. ap. Titan. Maria Ilie N. ap. D.514.711. E9. 54. 21. B. Cristian A. Ion Vidu 4. Ana str. 16.573. Florin Ha?egan B. et. 8. Bl.488. Timişoara Andrei ?aguna. sc. Timişoara str. 4. A. Iosif Vasile Erceanu V. Ion Vidu 4. Lugoj. Grivi?ei nr.400 51.306. Antoniu Gheorghiu I.200 62. 5. ap.061. Uranus 3. bl. ap. Timişoara Calea BogDăneştilor nr. Iosif Enyedy I. jud. Timişoara str. 11. 16. E9. et. 8. Floarea Holom I. 1. Timişo str. Flavius Gligor N. ap. et. ap. Timişoara str. bl. sc. 3. ap. A5. bl. ap. Timişoara str. 18. 12. 7.450 LEI 67. 6. Viorica M.233.969. Timişoara Str. E9.480 6. et. ap. Titulescu 11. Ernest Guleam? D.183. A. jud. Ion Ghiurici V. 16.000 26. sc. Dan Gh.616. 14.000 LEI 37. et. bl. 19.362. Timişoara str.320 125. Ghiroda. a5. et. et.600 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 103. 1.600 20. B5. 21.120 36. 5. 3. ap. Dun?rea 153. F. Timişoara str. 70. sc. et. 11. 9. 4.000 41. Timişoara str. Timişoara str.108. et.760 LEI LEI LEI LEI LEI LEI 47. Ileana Fotache A. 14. 21. ap. sc. 95 sc. et. et. 2. bl. loc. Vasile Ianuş P. ap. Grigore Feier I. 14. Titan nr. bl. Timişoara Zona Steaua.042. Ioan Fanu G. 14. 5. Dirijorului 6. Recoltei nr. bl. Stuparilor nr. Tipografilor 5. et. ap. bl. bl.711. Timiş Adolescen?ei nr. bl.280 55. et. et. et. ap. et. et.400 155. 2. Timişoara str. bl.750 31. 10.180 345.924. B. et. 6. bl. Mirela Heinz F. sc. Ha?egan Florea Ha?egan F. nr. sc. C. Andrei ?aguna 17. Dâmbovi?a 60. Timişoara str. Arie? 20. et.600 205. et. sc. Timiş Str. 70.500 7. E. Ion Vidu 4. 2.386. Recoltei nr. 5. 6. Recoltei nr.840 165. 23. ap.047. 41. B.600 LEI 41. ap. Ştefan Handrabur A. D. A.289. 4. Bucureşti 19. Rezi Gean? A Zamfira Gean? V. jud. Timişoara Zona Steaua.000 47.720. 2.877. ap.462. 81. Tie Ionescu V. 1.111. 4.610.160 25. Timiş 40. 4. 3. Timişoara Belinschi. Arie? 20. bl. sc. 3. bl. A. et.640 5. Loga 21. ap. Timişoara Liviu Rebr. Cornel Hogea G. sc. A. ap. Timişoara str.400 36. bl.280 161. A. Timişoara str. Paul Hodinescu T. ap. ap. Viorel Ghi?? I. A. 2.362.600 23. 2. F. 14. 2. et. F. 3. 12.200 28. ap. bl. 13. Tipografilor 5. Timişoara Republicii 27. 4. Timişo str. D19. Maria Simona Ilie Maria Inciulescu C. et. Buzia?. et. et. sc. 3. sc.860. B. Iuliu Franc C. et.741. Timişoara str.930. ap.260. D8.890. et. 2. et. 21. Timişoara str.000 11.200 117. ap. Timişoara str. sc. 6. bl. Timişoara str. 7.720 88.448. 2. 18. sc.600 18. Aleea Cutez?torilor nr.521.750. sc. Dorin Florea M. Timişoara str.000 35.533. sc. Garoiu M. Iuliana ZI Ha?egan F. Gavrilescu V Constantin Gavrilescu S. Timişoara str. ap. Stuparilor nr. et. et. Timişoara str. 7. E. Monica Ilie G. 6. Bl. sc. 17. bl.400 36. Ghiroda. bl. A. ap. 7. 32. D19. 12. Timişoara calea Martirilor 9. Timişoara str.600 41.600 18. 18.600 64.800 10. et.15. ap. 4. et. Bl. A.880 21. sc. 12. Timişoara Babadac 7. bl. Tipografilor 5. et. sc. B. 16.365. Ioana Felmeri A.

Carei 14. Viorica Istratuca Mihai Istratuca M.400 142. ap. Moldovei 17. ap. sc.160 127. ap. Timişoara Brându?ei 11. 14.000 33. 1. com S?c?laz. ap 29. et. Timişoara Timiş 8. Ioan Mateiu P. ap. ap. Timişoara Oglinzilor 20. 5. Timiş H?rniciei nr. D. bl.290. A10. (De) Iovi G. 7 Simion B?rnu?iu 60. Georgeta M. 29. sc. bl. 2. 29. Viorica IoNiţă I. Timiş G. et.000 352. sc. B. Ioana Kredler I. B. bl. Viorica Mihuţ D. ap. Jurca V. 1. ap.339.000 310.600 12. 35. 9. Ionel Luchi T. Timişoara B-dul Cetăţii 62. Toma Macovei D. 1. Marazan I. 2. de la Brad. nr. Florin Ioniceanu I. 1. Timişoara str.723.000 209. ap. 37. Timişoara G. Mariana G. et. 3. I. 1. et. Consta Lipovan O.000 155. 35. Drubeta 47A. ap. Timişoara C. A. bl.700 86. sc. ap. sc.930 1. 17. B. B. Virginia Magdin M. sc. et.222. bl.600 11.785. 2. et. Timişoara Bucureşti.390 21. ap.400 20. sc. Timişoara Carpa?i nr.372. 1. et. 37. 11. Gheorghe Lupu Paulina Lupu T. Lugoj. sc. et. Timişoara str.882. ap. et. et. sc. Aurel Leucu?a I. 37. et. 32. ap. Floare Mihuţ V. 44.280 7. Timişoara Aleea Cascadei 1. Stela Laslau B. 4. Teodor I.400 55. Lazăr 42. str. ap. Timişoara B-dul Cetăţii 62. 12.760 1. 4. 8. bl.881. ap. ap. 6. 103. Timişoara Aleea CFR. sc. bl. Florin Man V. Timişoara Ion I.000 33. A. Timişoara Carei 7. Timişoara str. 1.900 248.390.225. ap.268.927. 22/C. ap. et. 1. B. 9. 76.800 46. 1. et.000 10.. Lazăr 42. bl. Timişoara V.039. ap.783.928. Timişoara Luminii 10. ap. B. ap 39. sc. 1.000 103. 8. et. Victor Ioniceanu P. B. 9. sc.760 11. ap. bl. Timişoara 103. 1B. 6. 11. 1. A. 98. 9. B. Timişoara Carpa?i nr. et. 9.372. et. 2. 32 Oglinzilor 20. C. sc.000 10. Ioan Lipovan O Olivia (c?s. ap. Agripina Mandan I. bl.Ionescu I. 2. A3.480 23. Timişoara 318. Timişoara Circumvala?iunii 30. Nicolae Lovinger A. Timişoara str. I.544. sc. Timişoara Take Ionescu 42. Timişoara Aleea Cascadei 1. Constantin Ionescu C. Maria Jurca N. ap. et.200 217. 1. Timişoara Carei. bl. ap.000 22. sc.501.648. 4. A. V. 51. B. 1. 6. ap. 17 str.886. Bujor Kalnakov. 2B. A. et.000 49. ap. Dragalina.100 23. Drubeta 47A. 9.400 11. sc.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 272 . Jivi?a Simion B?rnu?iu. et.200 28.200 186. sc. 2. ap. 5. A. Timişoara Intrarea Doinei 15. 8. Ileana Laie? G.390. bl. et.490.976. Ioan Koczkas C. A. Timişoara B-dul Cetăţii 62. A3. et.720 20.648. bl. Marotineanu I.440 15.560 140.744. Nicolae Linte I. B24. et. I. 1. et. 9. 13. I1. Timişoara Schwiker 6. sc. 8. Timişoara Sirius 1B. Dragalina 26.483.400 112. Timişoara Ştefan cel Mare.890.965.000 15. 2. Linte C.677.744.600 132. 3.135.580.680 82.000 35.579. et. A. A. 4.800 248. et. 1. ap. Sorin Ionescu N. Elena Ionescu Janina Ionescu V. sc.781. sc. 2. 8.685.000 20. et. 28. ap.524. 15.999. bl. B. Emil Lucanu N.113. Timişoara Gh. Marioara Man V. Vasile Mateescu C. Cristina Linte A. ap. et. 4. B. bl. 35. Veronica Mandan G. et. ap. Timişoara Calea Aradului 8. Timişoara Bucovina B. U15.200 13. 4. ap.980 31. 1. 27. 2.18.000 107. B. sc.116. 1. Beregs?u Mare. B. Timişoara Gh. Timişoara Simion B?rnu?iu. Elena Ispan I. et. B.674. Ovidiu M.741.419. ap. ap 29. Timişoara Vasile Pârvan 32.120 146. 5. D. Constantin Miloicov D. Sabina Maxim N. 6. Mireanu C. 8. et. jud. 3. E1.711. bl. ap 39. et. Elena Matei A.bl. Timişoara Oglinzilor 20. bl. Eugen C. 4 Ion Ionescu de la Brad. Timişoara Pia?a Ştefan Fortuna 1.606. D. sc. de la Marina. Al. bl.274.143. 4. ap. Vintil? Mihuţ F.952. Timişoara Abrud 15.800 17. Timişoara Circumvala?iunii 21. 3. Barbu Delavrancea nr.000 17. 33D. 54. sc. Rodica I. ap 39. sc. 1. jud. Iorgovan Bozsak V. sc. sc. Timişoara Dorobanţilor bl.330 6. Loga 40. bl.696. Bl 93. Mete? S. ap. Timişoara Popa Lauren?iu 11. sc.818. Dan D. ap. B. ap. 4. Moldovei 17. et.632.

800 69. ap. bl. 28. sc. 6. 46. 6.440 135. ap. bl. Timişoara Calea Torontalului 10. Ion (De) Pavel I.000 29. 29. F.362. E. 1. sc. ap.000 37.288.040 LEI 311. Maramure? N. 12. Timişoara Ştefano Iosif 50. 9. Timişoara Aleea Poiana Rusc?2. 2. 1. et.028. B.250 50. ap. Timişoara Cântului 18. Bl. Timişoara Str.855. et.830 32.920 69. 1. B. ap. ap. 4.200 5. et. Vasile Neagoe D. bl. 3. Ininca F. Petru Nagy Ghinea J. E.067. B1. sc. 141. 1.160 13. ap 8.000 68. Pinten I. A. Viorel Moga R.775. Iulian Pilu N. et. Sibiu 27. loc. bl. ap. sc. Pascu D. Mihai Doru Novacovici I.400 16.116. D. 2.910 84.194. ap.063. et. ap. 7. Timişoara Negoiu 6. Timişoara Platanilor 15.131.000 106. et. 20. Timişoara Platanilor 15. 3.520 59.840 78. Timişoara Dragalina 41. 3. et. Sc. Tiberiu Nartea I. 19. 18. Viorel Mocanu Al. 5. 1. 7 Cântului 18. ap. sc. 2.334. Marian Pop I. Mihaela Pavlovici G. 2. D. sc.M. Timişoara Eneas 33. Eugenia Nicolici A. Timişoara Dragoş Vodă.898. Ioana Mitrescu S. ap. et. Ladislau Orgona? D.720 430. E4.579. bl. ap.Timişoara Boemia 5.000 56. Timişoara Simion B?rnu?iu 75. ap. Murariu P. 17 Aleea CFR 25. D. ap. H. 9. Timişoara BogDăneştilor 2. 1. 18. bl. 2.800 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 24.800 21. 5. Dragalina 28. 5. 1.000 89. bl. 4. Florica Mocanu G. 4. et. D70. Dan Niculescu L.000 12. 215. 30. ap.200 1. Timişoara Ştefan O Iosif 1. B1. Nicolae Parva S. 5. jud.270 10.856. B. 7. sc. 10. ap. Timişoara Simion Bărnuţiu bl.760 26. ap. A. ap. Timişoara Circumvalaţiunii 47. et. 8 Pepinierei 8. 9.000 109. D. Timişoara Pepinierei 8. 7. ap. et. bl.140. Timişoara Intrarea Sepia 15. A.Mihalca I. Andrei Miu?el M. Maria Pavel I. bl.600 9. et.008. Ladislau Pataki I.190 10. Corina C.360 16. E6. Moldovan Nicolae Motoruga M.600 44. sc. ap.950 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 273 .440 367. E4. 6. et.299. Timişoara Teiului 11.438. 9. et. 14. et. ap 10. et.372. sc. Hermina Fl. sc. Timişoara G. Marinela Parva V. 10.699. ap. bl. Timişoara Intrarea Sepia 15.480 93. ap.186. sc. Baia Mare. Timişoara Simion Bărnuţiu 75. 18. 2.920 140. B-dul Unirii 14A. Rodica Nartea V.440 62. ap. ap. ap 6. ap.400 81. 9. 2. 2. Aurel Mitrescu G. Simona E. Timişoara Perlei 10. 2.337. sect. B. sc. ap.000 22. Timişoara Lacului 40. et.200 58.800 444. Timişoara B-dul Sudului 15. Timişoara Br?diceanu 14. Maria E.000 23.411. Timişoara Borze?ti 1. ap. Melania F. 3. et.934. Timişoara Tipografilor 5.762. Timişoara L. Timişoara Ghioceilor 16. G.828. A. A. Timişoara Intrarea Sepia 15. bl. 18.844.577. sc. Jenic? Ponto? I. Bl. Rebreanu.137. 86. 1. 1. 10. sc. Bl. 11.160 10. bl. 14. 4. Timişoara Br?dicean 1. et. sc. 12. 10. Timişoara Simion B?rnu?iu.223.624. loc. ap. 3. Bl. Nisipeanu Rodica Florica Nisipeanu G. 10. et. Timişoara 10. 2. Timişoara Dragalina 41. 14. 16. et. et.595. 4.232.372. 14. bl. 75. ap.200 23. Timişoara Simion B?rnu?iu. ap. Timişoara Icar 14.760 2.492.000 10. Gheorghe Pernyesz I. 20.846.500 25. et.595. F. Simion Oprea I. Murariu P. ap. 2. ap. P?sculescu I.348.040 177. et. 3. Elena P?sculescu C. 6.028. et. bl. 7 Revolu?iei 26. Eugenia Nicolici Vasile Nicolici A. Titulescu 10. H. Ioan Muntean V. et.987. 1. Constantin Orgona? D. 2. 8. D70. Valeria P?tru? A.372. Timişoara Piaţa Victoriei 4.241. Timişoara Simion B?rnu?iu 69. et.022.890 60.973. 75. et.943. Maria Oana Gh. bl. ap. ap. 1. 10.Timişoara Ştefano Iosif 50.308. Angela Ad.965. Timişoara Lacului 40. 2. et. Dorina Oszlanczi S. et. 4. sc. ap. ap. Floare Eneas 35. 5. et.160 6. Bucureşti. ap. ap. Maria Pârlog I. Constantin Pascu M. Titus Molnar S. 18. ap. 21. D. sc. ap. et. Tibor Pataki L. Timişoara Orşova 22.800 13. et. ap.691. et. Eugenia Nartea V. Iosif Ostoin I.

A.474. Viorica Şandor I. sector 1 Tineretului. et.052. Timiş Apicultorilor 17. Petru-Oct Tipografilor 5. bl 1/1. et. Timişoara Dâmbovi?ei 59. Timişoara Buftea 2. D8. ap. 20. 11. et. Timişoara Ion Vidu 4. Timişoara Calea Torontalului 6. sc. Timişoara B-dul Cetăţii.772. 1. et. ap. ap. Timişoara str. Ioan Stroici V.480 8. sc.670 311.489. 7. Buzia?. bl. Buzia?. ap. 5. A. ap. Tr. ap. Silvia ?erbulea G. loc.450 243. D.Pop I. Timişoara B-dul Cetăţii 60. jud.080 9. Maria Talpai Edith T?m?ianu G. Timişoara Brându?ei 6. Ioan Pop I. Timişoara Borzeşti 43. bl. bl. Andrei ?eitan N. 2. sc.760 26. Ecaterina Popa I. 12. 126. sc. Timişoara B-dul Cetăţii. ap.720 134. bl D19. 5. Domin Popeneciu N. ap.120 51. Timişoara Cutez?torilor 6. 1. et. bl D19. bl. sc. A.000 85. B. D.730 25. 4. 1. Titan 6. Some?an C. Timişoara 16 decembrie 1989.560. bl. Gabriel Rotariu L. 6. Ionescu 42.960 25. et. 5. 5. Ioan C.679. 4. Timişoara Andrei Mure?an 1C. 22. 2. Mihail Roth V. 4. E. 42. ap. 3. ap. et. T1. Bogdan Sârbu A. 16. 5. Timişoara Grivi?ei 1.960 97. bl. sc. ap.081. Ştefan Popescu I.200 35. bl. 1. sc.400 327.800 57. 13. 1. Bianca Ioana Rădescu V. sc. ap. sc. 26-27. C. Timişoara Matei Basarab. 16. 1. et. ap. Timiş Take.000 33. bl. Timişoara Stelelor 6.401. 2. 21. ap.140 37. bl. et. et.320 439.674. et. bl. A.100 15.598. et. Gh. 2. Timişoara Steaua. Timiş Andrei Mure?an 1C.297. bl. Timişoara Simion Bărnuţiu. ap. sc. ap. E. Timişoara Calea Târgu-Jiului nou. 18. Saveta Sârbu S. A. et. Timiş Circumvala?iunii 47. Doja 49. bl.22.600 86. ap.000 28. sc. sc.108. et.600 46. 3. C. A. 9.672.160 1. et.860. Timişoara Arca?ilor 3. A1a. et. Timişoara Str.680 15. E3. Timişoara str. 13 Bucureşti. bl. 663.680 30. ap. Emil Scumpia Maria Sgavardia A.000 76. et. loc. Severin. Mihai Puta N. 3. sc. ap 110. E1.480 111. sc. 3.190. B. 13. ap. et.563. 4. 4547. 29. ap. sc. 3. Adrian Some?an Nadia St?ni? P. Ionel ?tef P.050 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 274 .000 9. 5. D8. ap. Victor Roba V. Maria Monica F. 61. 4.680 2. 44. 1B. ap. Mircea Preda N. Ioan ?tef T.853.400 56.017.836.800 101. sc. 4. 1. sc.520. ap. 58. Timişoara Frasinului 7. Ioana Codru?a Pop S.875 63. Timişoara Calea Dorobanţilor. 9.10.875. E1. bl. bl 1/1. bl. 2. 1. Buzia?. Timişoara Gh. Cosma Szep G. 3. Viorica Popescu G. Timiş Calea Aradului 40.040 206. bl.920 44. ap.746. Timişoara Tulnicului 1.558. Liliana Rakiczi I. 3. sc.555.800 107.000 144.081. Cenei. sc. jud.515. 1. et.280 24.680 34. A.130. ap. 3. Pop V.679. 5. ap. 3.863. Lazăr 48. Timiş Griviţei 1. loc. 7. bl.720 35.200 27.847.746. Timişoara Calea Buzia?ului 1.440 44. 11. et. E. sc. sc. D54. Ceacova. 4. Timiş Intrarea Mun?ilor 1. C. et. F1. 2. 1. Timişoara Griviţei 1.270. et.787. Timişoara Cutez?torilor 6. et. Timişoara ?oimo? 8-10.500 83. Radu M. Iosif Preyer 2. jud. jud. Anne Mary Roth I. 21. Timişoara Nedeea. 6. ap. 25. Elena Şandor F. A. bl. bl. et. Dr.800 45. 1.636. jud. ap. ap. Georgina T?m?ianu P. Nicolae Popescu S. Timişoara Tipografilor 5.765.250 7.000 69. 24. 1. et. ap. Pia?a Amzei 10 . sc. ap.013.853. et. ap. 11.493. 2. ap. Eleonora Raţa D. bl. A.35.599.600 84. Timişoara Labirint 10. Buziaş. Timişoara Memorandului 1. Gheorghe ?oimu E.796. 3. Timişoara 21. Seculin I.423. Bl. A. Popescu T. ap. Viorica Stohalm I. 4. ap. B. 2. Ioan T. D8. bl. sc. jud.735. Laszlo Ranisav E. Ilca Roşu C. et. 6.800 14. 9. ap. 1. et. Elena Roşu G. ap. bl. A. Timişoara Intrarea Doinei 9. jud. Timişoara Calea Aradului 101. Buziaş. ap.967. Adrian Scrob T. Monica Pop V. Eva ?eitan R.212. A. Timişoara Memorandului 1.231. et.780. Veronica Rusan Mircea Sauca L.200 92. 6.

19. str. bl. et. bl. Laura Mihaela Albastroiu Elena Albulescu Florea Aldea D. jud. 71. 5. bl. ap.000 25.960 7. sat Titesti 22. Timişoara Rusu ?ireanu 33. ap. bl. Timişoara str. et. str.280 LEI Ramnicu Valcea.831. et 5. 4. A2. et. str Tineretului nr 14. A2.110. A1.096. str. str. Voichi?a Zepa V. ap 18 25.840 LEI Ramnicu Valcea. A. ap. bl F5.600 LEI Ramnicu Valcea. nr 16.100.305. Dumitru Achim D. ap 23 72. ap 9 63. Filoftia Achim Maria Ioana Achim V.800 50.800 LEI 59.520 46.486. ap. ap. Timişoara 89. bl. 17. Constantin Anghel Liviu Calea ?agului. sc C. B.930.978.520 139. Timiş 15. D. sc. Bl. 40.Ghitiu (T?nase) D. Timişoara Mihai Eminescu 26. et. Timişoara V.237. Monica Târâl? I.200 36. sat Dozesti 4.966. bl. ap. str. 83. jud. comuna Fartatesti.680. 9. bl. ap 23 55. Tosity M.000 24. et. sc.600 84. Babeş 54.635. et.460 LEI Ramnicu Valcea. et. Rm N. ap 17 8. Timişoara Intrarea Sunetului 1. Dr. C.511. 221. Gheorghe Udrescu C. Virgil Voica Mariana Rodica Voicu A. B. 24A. Vâlcea. Ion Vutan D. Ion Vâdc? V. Ion Aldescu Constantin Alexandru Andrei M. 8. nr 16.240 LEI Ramnicu Valcea. Ionescu de la Brad 1. ap. Anemari Catalina Achim V. Timişoara Bucureşti 20. et. F?get. sc D. Tineretului.630 LEI Ramnicu Valcea. Vasile Vasca G. Dacia nr 3. A9. vl S2. sc. et 4. sc. bl. et. loc. Maria Zold C. 8. Timiş V. A9. ap 23 7.675. Timişoara M?cin 3. ap 23 106.950 LEI jud Valcea. bl. Ana Todica F.116. Timiş Operetei 1. ap 15 59. sc.613. sc A. et.147. Victor Tobă G.372. jud. bl.717. Timişoara Sânpetru Mare nr. A. Eliza Ungureanu M. A9. ap. ap. sc. Istvan C. sc. 8 B-dul Republicii 27.144. 2. Timişoara Lugojului 3. ap. str Nicolae Titulescu nr 14. et. mun. Jimbolia. 3. bl A12.264. Rm.750 LEI 275 .110 43. et. Daniel C. A9. et. bl. 5.424. Tineretului. Bălcescu. Timişoara I.120 131. 10. Timiş Calea Martirilor 120.941. bl. sat Racovita 88. et. 853. Virginia C.400 35. Timişoara Buftea 2.179. 3.040 LEI jud Valcea. 3. ap. Aurel Vlad D. sc B. 3. ap.600 31.200 LEI 49. B.000 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI Domiciliu Suma jud Valcea.724. 2. B. ap. Ion Ştefan ?ing?u M. str.475. 6. 3. bl. B70. F. Tineretului. 7.600 LEI Ramnicu Valcea. 4. 25.000 17. 2. ap. Eugenia Voicu G. bl H6. nr 4. Timişoara Geneva 1. Timiş Spitalului 4. str. ap. 2. 2. ap. Jimbolia. Timişoara Salcâmilor 51. ap. Banu Maracine nr 21 12. comuna Perisani. 1. et 3. Hacman nr 36. comuna Budesti. sc A.350 70. Ionescu de la Brad. Lauren?ia Todica E. sc A. sc. sc A.875.250 LEI 207.600 LEI Ramnicu Valcea. Cornelia T?n?sie C. 1. Elena V?duva M.629. sc A.150 17. Viorel Achim I.11. B. sc. 9. Marin Todor C. Radu Tobă V. 17. bl. Deva. Vasile Anghel F.232.160 10. et.900 LEI Ramnicu Valcea. T?n?sie M. Lazăr ?enache I.746.400 412. Timişoara Agronomiei 10. sc A.350 5. 2. Din judeţul Vâlcea : Nume şi prenume Achim D.259.059. str Gib Mihaiescu.186. B136. B14.094.297.560 LEI Ramnicu Valcea. ap 23 4. sc. 15. 12. Tineretului.958. jud. nr 16. nr 16. Babeş 54. Timişoara Bucureşti 32.778. et.740 84. 5 I. Hunedoara Aleea Sportivilor 12. A.300 87.

bl 86. str Lunaca Bradului. Sorin Bitica I. Dumitra Baciu T. str Luceafarului nr 5. et 3. sc A. Ioan Bica Elena Bica Maria Bichel Alina Simona Bicu T.906. nr 12. Ecaterina Beca P. Dumitru Florin Bildea F. nr 27.475.806. sc C. ap 4 jud Valcea.920 LEI 59.800 LEI 6.200 LEI 7. str Ana Ipatescu nr 6. ap 89 Ramnicu Valcea. ap 5 ramnicu Valcea. bl V6.032.595.Antonie I. comuna Olanu Ramnicu Valcea. sector 3. B-dul Nicolae Titulescu nr 14.000 LEI 44. nr 2. Alina Georgiana Baicu Popescu Maria Balan N.200 LEI 35. sc E.200 LEI 4. bl 4.880 LEI 79. Aurel Badea Gheorghe Badita I. str Dacia nr 6. Ilinca Apostu Traian Niculina Armaselu C. sc E. sect 6 Ramnicu Valcea.639. bl A 20.900 LEI 82. et 3 ap 13 Ramnicu Valcea. bl H6.000 LEI 116.240 LEI 108. bl A12.271. Aleea Mioritei nr 2.400 LEI 9.289. ap 12 jud Valcea.600 LEI 18. ap 12 Ramnicu Valcea. b-dul Pacii nr 17.389.160.849.000 LEI 32.829. b-dul Traian nr 1-5. Dumitru Berbece Silviu Berescu T. str Nicolae Titulescu nr 14. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A. Laurentiu Florian Baiasu I. bl H6. str Splaiul Independentei. ap 15 Ramnicu Valcea.360 LEI 5. sc C2.720 LEI 10. sat Magura Ramnicu Valcea. ap 37 mun. ap 14 Bucuresti.372.865.495. str Gib Mihaescu. aleea Olanesti nr 8.887.067.874.669. sc A.440 LEI 21.781.000 LEI 16.166. ap 17 Ramnicu Valcea. str Tudor Vladimirescu nr 3. nr 6 Ramnicu Valcea. bl C9. sc C. ap 2 Ramnicu Valcea. str Ferdinand nr 77 Ramnicu Valcea. Ion Baiasu I. Aleea Trandafirilor.080 LEI 68. b-dul Tineretului nr 1. Gheorghe Belet D.965. bl N5. bl H6. Niculina Aspricioiu A. comuna Budesti. nr 3. str Niculae Titulescu nr 14. sc I.200 LEI 1. sc C. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. sc D. sc A.116. str Nicolae Labis. et 7. Constantin Badea F. et 5. 126. Aleea Mioritei nr 2. Margareta Baiasu Cornelia Baiasu I. sc A. b-dul Tineretului nr 7.000 LEI 2. bl C9. ap 1 Ramnicu Valcea. comuna Muiereasca jud Valcea.560 LEI 119. ap 15 jud Valcea. sc C. sc A.940 LEI 42. sc B.720 LEI 21. sc B. nr 92 Ramnicu Valcea.000 LEI 77.600 LEI 144.413.356. B-dul Nicolae Titulescu nr 14. bl B4.120 LEI 276 .595.393. ap 6 jud Valcea. str Forestierilor.836. str Pacii nr 6. sc A. Patru Baiasu Ion Baiasu P. str Petrisor.400 LEI 18.231.200 LEI 97.080 LEI 39.345. str Stirbei Voda.840 LEI 5. oras Calimanesti. ap 12 Ramnicu Valcea. Dumitru decedat Babiciu C. nr 2.205.840 LEI 311.467. Ion Balasa V. et 4 ap 19 Ramnicu Valcea. sc A. Nicolae Octavian Balasa D. Bucuresti. str Calea lui Traian nr 144. sc C. ap 13 Ramnicu Valcea. ap 8 jud Valcea. Elena Badea Gh. Paul Bedreaga A. ap 5 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 10. Liana Antonia Avrinte I.000 LEI 10.390 LEI 4. bl H. bl 123.002. comuna Mihaesti.027. sc D. ap 18 Ramnicu Valcea. oras Baile Olanesti. nr 11. sc B.280 LEI 14.400 LEI 7. bl H6. ap 27. bl 6T. ap 4 Ramnicu Valcea. nr 2. Valeria Badulescu S. bl N5.400 LEI 2. Aleea Trandafirilor. ap 17 Ramnicu Valcea. str Matei basarab. ap 1 jud Valcea. nr 2.380. Nicolae Ramnicu Valcea. bl S7. sc D. bl H4. comuna Glaviile Ramnicu Valcea. Elena Balasa Elena Balasa S. sc G. bl N1. Aleea Doinei. sc E. Elena Barbuia I. sc C.523.675. ap 1 Ramnicu Valcea. str Republici 14/A. sat Racovita Ramnicu Valcea.

446. sc B. bl 47. Veronica Butuc Nastase Cacoveanu Mariana Calangiu Ene A. ap 12 Ramnicu Valcea. sc D.724. Nicolae Bozdoc Elena Bozdoc Laurentiu Bozdoc Lucian Branescu C.790.788.400 LEI 9.000 LEI 82. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. oras Dragasani.982.483.480 LEI 8. sat Vladuceni Ramnicu Valcea.294. ap 7 Ramnicu Valcea. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. nr 26. Hacman nr 25. sc D Ramnicu Valcea. bl A68/1. nr 11. sc A. nr 8. sc B. bl B0.840 LEI 45.800 LEI 12. str Gib Mihaiescu. ap 1 Ramnicu Valcea.113. Milpomeny Bunu I. ap 1 Ramnicu Valcea. bl C22. sc C. sat Teiusu Ramnicu Valcea. nr 18 Ramnicu Valcea. com Pausesti Maglasi.739. ap 6 Ramnicu Valcea. sc C. sc B.200 LEI 13. bl Arges . str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea. nr 15 Ramnicu Valcea. ap 54 jud Valcea. bl C 4. Antonio Gabriel Bulacu Maria Buleteanu St. et 3.342. bloc 6.640 LEI 92.115.800 LEI 56.600 LEI 39.960 LEI 10. str Petrache Poenaru.977.760 LEI 37. str Ana Ipatescu. str Matei basarab nr 22 Ramnicu Valcea.234.711. nr 9.411. sc C. str Dr Hacman. Dumitru Busu D.986. Stefan Bojin C.836. str Marin Sorescu nr 8. str Dr. ap 18 jud Valcea. Aleea Stejarului nr 4. ap 4 Ramnicu Valcea.706.176. ap 26 152. ap 4 Ramnicu Valcea.572. nr 12.520 LEI 41. ap 12 Ramnicu Valcea. Badescu. bl D2.555. Cristian Boldu Mia Gheorghita Bordenciu Mariana Botoran Ghe. ap 7 Ramnicu Valcea. comuna Bunesti. sc B. nr 15.475 LEI 17. bl 14. Valentin Boldojar Gh. ap 22 Ramnicu Valcea. str Dacia. Constantin Boiangiu M. b-dul Tineretului nr 14.200 LEI 32. nr 1 Ramnicu Valcea.400 LEI 92. sc A. sc B. Aleea Garoafelor nr 2.Bodoc N. ap 3 jud Valcea. str Regina Maria . Prel. Dumitru Bratu C. str Crinilor.008.769. sc C jud Valcea. bl R 16. str Dacia. str Dr Hacman. Ramnicu Valcea.546. bl R20. ap 9 Ramnicu Valcea. str. sc C. str Diamantului nr 18. Slatina. sc A.200 LEI 61. nr 8.280 LEI 23. Elvira Boldojar I. sc B. nr 41.440 LEI 28. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea. Aleea Ciocarliei nr . bl S2.120 LEI 277 . Mihaela Gabriela Branescu N.500 LEI 30.920 LEI 89. str calea lui Traian.356. sc B. str Topolog nr 48 Ramnicu valcea.354.010.579. sc A.680 LEI 67. Vergil Burduaza Ion Buse V. str Col.523. ap 1 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 3.120 LEI 47.000 LEI 17. str Dacia.048. ap 9 Ramnicu Valcea. Dan Adrian Boldu D. b-dul Nicolae Balcescu.080 LEI 66.480 LEI 71. nr 5. Traian Calinoiu N.240 LEI 18. Tunari. bl C 4. Adrian Busu C. Aleea Cocorilor nr 4.400 LEI 12. sc C. bl 3.000 LEI 43. Constantin Boldojar D.284.000 LEI 84. bloc 96. str Luceafarului nr 3. Aurora Brenciu Ionel Brinzan Leonardo Buca Ion Buca I. sc G.000 LEI 125. str Regina Maria . bl 14. nr 11.976. bl A+b.933. Aleea castanilor. ap 4 Mun. sc A.080 LEI 105. nr 9. sc B. ap 6 Ramnicu Valcea.800 LEI 133. str Carol I. ap 17 Ramnicu Valcea.960 LEI 25. ap 2 Ramnicu Valcea. bloc 96. bl S2.597. sc D. Valentin Busu Elena Claudia Busu Ghe.120 LEI 124. Titu Caloian C-Tin Gheorghe decedat bl 12. ap 9 Ramnicu Valcea.325. Georgeta Buliteanu P. sc C.919. str Repulblici nr 6. sc A. Ionela Mihaela Budasu A.820 LEI 43. ap 3 jud Valcea. sc A. bl 12. bl A30.

300 LEI 42.200 LEI 104. bl S3.684.240 LEI 155.080 LEI 18.800 LEI 41. bl S8.374.660 LEI 9. bl 12. str Salinei. ap 10 48. ap 17 Ramnicu Valcea. Hacman. ap 10 mun Pitesti. nr 12 Ramnicu Valcea.779. str Lucian Blaga. et 1. sc C. ap 11 Ramnicu Valcea. bl A27/1.669. Bratianu nr 2.832.800 LEI 97.471. ap 8 jud Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab. sc A. sc C. nr 30 bl B6. sc B.454. Ana Cerbu C. nr 14. Armina Elena Cerbu D. bl A53. sc 3. str Col.760 LEI 63. Marian Cazacu C. b-dul Tineretului nr 4. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicun Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea.127. str Calea lui Traian nr 138. bl H7.580 LEI 79. Badescu. b-dul Nicolae Balceascu nr 15. sc B. Tamara Carjaliu C. bl C11.372. bl A53. sc A. sc A. nr 11.str Calea lui Traian nr 175. nr 171. bl 21Arges .600 LEI 12. ap 22 ramnicu Valcea. sat Dozesti Ramnicu Valcea. str diamantului. Corina Simona Chirca D. nr 25. bl S3.400 LEI 138. bl 100. bl P4bis. nr 18 Ramnicu Valcea.223.850 LEI 58. str carol I. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea. str Gib Mihaiescu nr 11. nr 23. ap 13 Ramnicu Valcea. Gheorghe Ciobotea Ghergina Ciovica Ion Circeag Dorel Danut Circeag Gh.120 LEI 14. sc G. ap 22 Ramnicu Valcea. C. Elena Carstea C. ap 15 Ramnicu Valcea.615.613. comuna Fartatesti.200 LEI 32. str Carol I.000 LEI 20. Ion Carstea F. str Luceafarului nr 6. bl 7. comuna Olanu Ramnicu Valcea.855. b-dul Tineretului nr 4. bl D3. Ion Cernescu Valerie Chiper C.280 LEI 37.290 LEI 12.845. sc A.196. str Ana Ipatescu. bl D2. bl 2. sc a. ap 5 Ramnicu Valcea. nr 1. sc C.082. bl D2.560 LEI 84. str Rapsodoei nr 33. nr 12. ap 8 Ramnicu Valcea. bl 20. sc D.984. Gheorghe Carstina N.220 LEI 148.964.360 LEI 6. sc G. Marin Cinca N. nr 2.973. Eugenia Chirca Mihaela Chiriac Mircea Chisaroiu Constantin Cicu Giorgeta Cicu M.302. nr 126.360 LEI 10. sc C. bl 6. str Matei Basarab. ap 11 Ramnicu Valcea.932. sc A.639. str general Magheru. nr 15.422. ap 9 Ramnicu Valcea. sc A. str Ana Ipatescu. bl A69. str I. Constantin Cerbu M. nr 12.600 LEI 16.920 LEI 105. bl 108.Capatana A.610. sc A. ap 22 Ramnicu valcea. sc G. ap 13 Ramnicu Valcea.840 LEI 81. oras Ocnele Mari.str Calea lui Traian nr 175. Alexandru Circiumaru Marinela Cirjan Marin Cirjan Mihaela Mariana Cismaru Ghe.319. sc B. ap 16 Ramnicu Valcea str Drumul Garii. bl S3. str Ciocarliei. Lenuta Cernea I. Elena Ramnicu Valcea.262. sc A. str Regina Maria .280 LEI 3. sc B. Constantin Cenusoiu C.176. nr 2. bl 20.446. sc A. str Dr.500 LEI 22. Alexandra Carstian Ioana Carstian M. jud Arges.900 LEI 278 .str Calea lui Traian. bl 133.080 LEI 6.775. str Calea lui Traian . str Lucian Blaga. ap 20 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. sc A.520 LEI 5.520 LEI 15.650. nr 12.640 LEI 68. sc A.022. sc A.498. sc A. Alexandru Caraman Elena Caraman Ghe. str trivale.270 LEI 18. ap 9 Ramnicu Valcea. str Calea Lui Traian nr 231 jud Valcea.

sc A. bl N1. Ecaterina Florentina Ciuca C.671. Constantin Codreanu Dorin Codreanu Gh. bl 37.. bl 20.000 LEI 32. Nicolae Costescu C. bl S11. Augustina Sanda Cosac I. nr 13.092. nr 2a.800 LEI 76.comuna Vladesti Ramnicu Valcea.000 LEI 14. str Calea lui Traian. aleea Trandafirilor. Negoiescu nr 24 Ramnicu Valcea. str Posada. bl S27.800 LEI 20. str Buna vestire nr 20 Ramnicu Valcea. nr 6. bl A52. ap 11 Ramicu Valcea. sat Blidari Ramnicu Valcea.299. Rodica Liliana Cretean F. bl S2. sc B. str Dacia nr 2.680 LEI 176.000 LEI 25. Natalia Cojocaru C.120 LEI 18.877. comuna Budesti. bl C33. bl H 6. ap 19 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab.800 LEI 4. Filip Cretu Mariana Cristea Cornel C-Tin decedat Ramnicu Valcea.200 LEI 25. str Lespezi nr 57 jud Valcea. sc H.860.800 LEI 24. comuna Stolniceni nr 57 Ramnicu Valcea. b-dul Tiberetului. comuna Lungesti. comuna Golesti. Maria Cosma N. ap 10 jud Valcea.722.633. nr 3. ap 9 Ramnicu Valcea. Aleea Stejarului nr 4. nr 2. ap 29 Ramnicu Valcea. bl B9. str Lotrisor nr 4 Ramnicu Valcea. bl 30. sc A.822. str lucian Blaga. Ion Constantinescu Dumitru (2) Constantinescu Filoftea Constantinescu M. sat Racovita Ramnicu Valcea.060.000 LEI 13.840 LEI 38. Dumitru Constantin P. aleea doinei. str Calea lui Traian nr 175. nr 14.800 LEI 20. sc B.483. sc A. bl 19.400 LEI 9.460 LEI 40. Elisaveta Cranga Constantina Creanga Florea Creanga L.281.744. Claudia Geta Ciucu I. str Luceafarului. sat Stanesti Ramnicu Valcea. com Vaideeni jud Valcea.507.508. comuna Milcoiu Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.262. ap 2 Ramnicu Valcea.100 LEI 54. str Calea lui Traian nr 186. br 58. sc A.800 LEI 10.786.120 LEI 80. str Grigorie Pocopiu nr 18 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 2. str Calea lui Traian nr 175. b-dul Nicolae Balcesc. ap 8 Ramnicu Valcea.600 LEI 59. Aleea Panselutelor. ap 22 Ramnicu Valcea. nr 20 jud Valcea .760 LEI 63. Ioana Colu Maria Constantin D. Sonia Cojocaru D. bl 8. sc B . ap 1 21. ap 15 jud Valcea.935. sc L. str Stirbei Voda. bl A52.Gheorghe (decedat) Craciunescu S. ap 17 Ramnicu Valcea.515.017.038.000 LEI 23.520 LEI 41.971.Ciuca A. ap 19 Ramnicu Valcea. Ion Costineanu Maria Cotelea Nicolae Craciunescu D.000 LEI 3. sc D.372. bl 12. sc B.744.438.376. ap 3 Ramnicu Valcea. Teodor Ciucu Gerorgeta Ciucu Marin Ciutacu Mihai Cleoanta Delia .865.560 LEI 45. str Decebal.800 LEI 50. sc B ap 12 Ramnicu Valcea.337. str Independentei nr 1.Corina Cluci Claudia Coca I.000 LEI 2.636. bl A18. ap 3 Ramnicu Valcea. Nicolae Ciuca Mircea Ciuca Petria Ciuca V. sc A ap 14 Ramnicu Valcea. ap 13 jud Valcea. str Independentei. sc B. str Calea lui Traian nr 68. nr 4.610.680 LEI 279 .880 LEI 14.040 LEI 10.008. sc E.746. ap 10 Ramnicu Valcea. sc D.422.200 LEI 22. sc B.600 LEI 18. sc C. sc F.600 LEI 54. ap 4 jud Valcea. nr 1. bl B0. bl 20. sc A. nr 20 Ramnicu Valcea. bl 100.000 LEI 25.520. ap 18 Ramnicu Valcea. nr 2a.080 LEI 46. str lucian Blaga.447. str Nicolae Titulescu nr 12. sc A. Ion Codreanu N.684.600 LEI 31.000 LEI 114.148. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. bl 1. str Cap.

Ioan Crudu Florina Crudu I. com Goranu.355. jud Valcea. bl C23.278. sc A. ap 26 Ramnicu Valcea. bl G50. str Mihai Eminescu nr 4. bl 21. ap 10 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 207. sat Sarulesti Ramnicu Valcea.160 LEI 10.640 LEI 5.678. Maria Dobrin C. nr 18. sc b. Aleea Olanesti nr 8. b-dul Nicolae Balcescu nr 45. Aurel Crudu D.720 LEI 119. sc C.523. str Mr. sc E. ap 7 Ramnicu Valcea.497. ap 15 Ramnicu Valcea. sat Serbaneasa Ramnicu Valcea.020. nr 160.881. str Aleea Panselutelor nr 1. bl B20. sc A.200 LEI 17.440 LEI 12. ap 10 Ramnicu Valcea.400 LEI 5.462. str Grigore Procopiu nr 2.600 LEI 43. oras Dragasani.930. bl 12. oras Horezu.562. comuna Nicolae Balcescu. Bogdan Diaconu M. str Aleea Panselutelor nr 1.000 LEI 15.153. Marioara Dobrinescu N.881. sc B.850 LEI 59. sc A.372. ap 1 Ramnicu Valcea.511.160 LEI 34. Marian Dobrinescu M. ap 4 jud Valcea. str Feteni nr 19 Ramnicu Valcea. Tudor Dima C. aleea Panselutelor. bl 8.990. sc B. ap 2 Ramnicu Valcea.010 LEI 25. sc A. Stefan Crivet Gh. sc B. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 20 Ramnicu Valcea. bl B20. Valentin Danaila I.Cristescu Camelia Crisu Gh.965. ap 5 Ramnicu Valcea. nr 58. str stirbei Voda nr 7. Lenin nr 131. ap 7 Ramnicu Valcea. comuna Bujoreni jud Valcea. comuna Babeni.I. sc D. nr 3. str Uniri. bl 17. ap 5 73. bl C32.880 LEI 28.320 LEI 15. sc E. comuna Fartatesti jud Valcea. sc A.232.570.400 LEI 8.111.200 LEI 78. bl P1.186.460 LEI 15. comuna Lapusata. Dan Dobrinescu M.818.740.869.160 LEI 15.120 LEI 7. ap 2 jud Valcea. sc A. Maria Dobra Gh. Aleea Olanesti nr 6. sc A. bl C23. Elena Lilet Dinu Didina Dinu Dorinel Dinu Gheorghe Dinu Persida Disca I.994.640 LEI 46. sc A. Iulian Dobra I. ap 2 Ramnicu Valcea.923. ap 20 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 28 jud Valcea.440 LEI 35.000 LEI 90. bl N11.160 LEI 46. et 3.000 LEI 119.560 LEI 32. Aleea Lotrisor. str Calea lui Traian nr 160. ap 15 Ramnicu Valcea.052.840 LEI 30. str Calea lui Traian. Dumitrache Danciulescu Ana Daragiu Puiu Mariana David V.827. sc 1. str Fabrica de zahar.972. nr 4.113.000 LEI 10. sc A. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 11 jud Valcea. str Nucilor.684. Georgescu. nr 8.840 LEI 16. nr 18. nr 3. str V.160 LEI 92. et 3. nr 7 Ramnicu Valcea.000 LEI 31. ap 11 jud Valcea.000 LEI 3. sc B.289. bl Petrol.350.800 LEI 50. bl C32. Ramnicu Valcea.427. sc A. str Grigorie Pocopiu nr 2. sc E. str Splaiul Independentei. sc B. ap 1 Ramnicu Valcea.975 LEI 22. oras Dragasani. Nicolae Deaconeasa P. str Calea lui Traian nr 177 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11. str Calea lui Traian nr 207.830 LEI 280 . str Nicolea Balcescu nr 15. ap 3 Ramnicu Valcea. str Pacii nr 11. str Maresal Ion Antonescu nr 26.400 LEI 74. Virgil Diaconu M.802. Costel jud Valcea.960 LEI 62. Ramnicu Valcea. sc B. Gheorghe Dobrin Denisa-Simona Dobrinescu Ghe Maria Dobrinescu Ghe. Daniela Diaconu Margareta Liana Diaconu Maria Diaconu Spiridon Didelea F.518. Mihai Diaconescu Gheorghita Diaconu Carmen Claudia Diaconu I. Ion Liviu Diaconu I. ap 2 jud Cluj Napoca. ac A. nr 11 Ramnicu Valcea. aleea Panselutelor.143. str Nucilor. bl 21.000 LEI 5.

sc A.600 LEI 5.610.210 LEI 10.000 LEI 336. Ion Frantu C.Dobrinescu V. str Nicolae Labis. Valentin Firescu T. comuna Golesti jud Valcea.200 LEI 29.879.000 LEI 113.269.372.149. Emil Draghici Elena Amalia Dragusin I. Hacman nr 57. str Gib Mihaiescu. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. bl B4.573. ap 3 Ramnicu Valcea. Ion Dogaru D. str Ion Referendaru.347. str Nicolae titulescu nr 18.900 LEI 14.nr 8. ap 13 Ramnicu Valcea. sc A. mun Turda. comuna Budesti Ramnicu Valcea. Ion Enache I. str Gh. str Dr. Maria Dobritoiu I. ap Ramnicu Valcea.779. sc 1. nr 2. bl 82. bl 7. Aleea Cocorilor nr 1. bl 13. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. sc F. bl 7.000 LEI 15. bl A14/2. Alexandrina Florescu V. Eleonora Dumitrescu Marin Dumitru Ioana Dumitru T.669.000 LEI 31.643. sc A. str Calea Lui Traian jr 104. bl S1/1. ap 7 Ramnicu Valcea.750 LEI 32. bl A50. sc B. Calea lui Traian .260. ap 10 Ramnicu Valcea.000 LEI 191.558.993.550 LEI 29. bl G. ap 10 Ramnicu Valcea. str Violetelor nr 2. bl S3. str Perlei nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea.569. sc A. spl Independentei nr 6. str Matache Temelie. Victoria Dutu C. bl 22. str Dr. ap 11 Ramnicu Valcea.860 LEI 35. bl S7.713. ap 5 Ramnicu Valcea.000 LEI 7.578. Hacman nr 13. sc A. sc C. str General Magheru. ap 15 Ramnicu Valcea.456. nr 27 jud Valcea.728. str Nicoloae Titulescu nr 17. sc B. Ion Dumitrascu C. ap 7 Ramnicu Valcea.str Sg. ap 4 jud Cluj. bl VILA/2 ap 1 jud Valcea.500 LEI 3.400 LEI 20. bl 98.360 LEI 39.041. str Nicolae Labis. ap 3 Ramnicu Valcea.240 LEI 20.217. str Cerna nr 25.018. comuna Daesti. comuna Orlesti.652.830 LEI 241. sc A. str Primaverii nr 2. str 1 mai nr 29 jud Valcea. Elena Dragusinoiu Ghe. Elena Dreve Monica Cristina Drossu Stefan Dulca P.000 LEI 0 LEI 14.960 LEI 4. ap 4 Ramnicu Valcea. Pamfil Nastase nr 53. str Splaiul Independentei nr 6. sc D. sat Sambotin Ramnicu Valcea. nr 2. nr 15. str Perlei nr 6.000 LEI 22.590 LEI 7.720. Mihaela Dogaru M.706.360 LEI 12.744.313. sc A jud Valcea. sc A.495.017. bl A14/2. str Stirbei Voda nr 20.400 LEI 281 .600 LEI 18. sc B. sc E. Emilian Florea Marcel Florea Nicolae Florei Stanciu Gheorge Florescu Feloftia Florescu I. ap 23 Mun Bucuresti.500 LEI 21.960 LEI 44. str General Magheru nr 11.040 LEI 18.000 LEI 12. Elisabeta jud Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea.520 LEI 30. bl S33/1. sc A. Emil Dumitrascu Ion Marcel Dumitrascu Maria Dumitrescu C. sc A. bl 101. sc F.599. bl E4. str Lucian Blaga nr 8 A. Teodor Floricioiu Tr. comuna Orlesti Ramnicu Valcea. sc B. nr 2. bl 32. Alexandru Dutu P. Lazar. bl B4. sect 2. Gheorghe Dogaru C. bl N25. ap 13 Ramnicu Valcea.comuna Olanu Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.480 LEI 214. Costantin Fulga A. sc A.240 LEI 63. bl H3.600 LEI 85. Ileana Dragan I. sc A.186. Nicolaie Dutulescu S. sc A. ap 23 11. Aleea Rozelor. nr 13.403. sat Silea Ramnicu Valcea. Maria Florea R.238.744.

249. bl 9. Aleea Doinei nr 2. bl 7B. bl D11.000 LEI 99. ap 7 Mun Bucuresti. ap 10 Ramnicu Valcea. sat Craciunesti nr jud Valcea. bl A36/3. Lenin bl S7/1 sc A. ap 24 Ramnicu Valcea. sc B.190. oras Horezu. Aleea Stejarului nr 4.100 LEI 100. sc A. Ion Gheorghiu C.400 LEI 40. sc D.900 LEI 50.327. nr 18C.627. str Uniri.200 LEI 218. comuna Galicea.200 LEI 49. ap 40 mun Bucuresti.800 LEI 49.744. Gheorghe decedat Gheorghe M.811. Aleea Doinei nr 2.488.706. ap 15 Ramnicu Valcea. Zenobie Georgescu V.760 LEI 6. bl G3. ap 13 Ramnicu Valcea.600 LEI 29. ap 8 Ramnbicu Valcea. Janos Gaitanaru A.067. str Gabriel Stoianovici. str Novaci nr 7. ap 9 Ramnicu Valcea. str Emil Avramescu.273. sc B.260. Victor Cristian Ghemu Gh. comuna Fartatesti. sc A.320 LEI 41. ap 10 jud Valcea. Anastasia Gogu Neacsu Remus Marius Gorocila Ecaterina Ramnicu Valcea.152. bl R4. bl 22. oras Ocnele Mari. Nicolae Georgescu Veronica Ghemu C. str Lunca nr 90 Ramnicu Valcea. sc B. Marina Ganescu P. ap 16 Ramnicu Valcea.040 LEI 7. sc B. sc A.855.400 LEI 3.608. bl 86. sc A. sc B.600 LEI 52. ap 7 Ramnicu Valcea.760 LEI 62.414.000 LEI 31. sc B.600 LEI 21.800 LEI 21. bl 19.634. sc A. str Calea lui Traian. Ion Gheran Popescu Victor Ghergusi I.910 LEI 247. bl 26. sc B . bl P52. ap 12 jud Valcea. sect 2.800 LEI 33.920 LEI 3.000 LEI 8. Aleea Stejarului nr 4. str Marin Preda nr 2. Nicolae Gogolosi I. ap 10 mun Bucuresti sec 2. Aleea Cocorilor nr 7. bl 113. ap 96 jud Valcea. bl R4. ap 7 Ramnicu Valcea.754. sat Giulesti Ramnicu Valcea. Constantin Ganea N. oras Horezu. nr 3. sc B.215. str Grigore Procopiu nr 4. Horia Manuel Gavrila D.249. sc A. Dragos Florian Ghemu V. str Matei Basarab nr 28.760 LEI 226. nr 3. Paul Bogdan Georgescu Petria Georgescu T. comuna Bunesti jud Valcea. Cosmin Ion Georgescu I.319. bl 7B. ap 16 Ramnicu Valcea. ap 20 jud Valcea. sc A.694. ap 13 Ramnicu Valcea.440 LEI 14. Elena Gabor I.450. str Maior Coravu Ion nr 30. Aleea Ciocarliei nr 1. sect 5. bl 6. ap 7 Ramnicu Valcea.091. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. Adriana Geana D. str Maresal Ion Antonescu nr 7.800 LEI 42. 1 decembrie nr 8 Ramnicu Valcea. bl 6. sc A.411.945. sc B. bl N1. nr 185.161. Dan Ghita Minerva Ghitescu Nicolae Gigirtu Aurel Gilca D. bl B01.363.160 LEI 20.Fulga Sebastian Fulgescu Gabriela Fumuru I.326. sc A. ap 23 Ramnicu Valcea. nr 19 mun Bucuresti. str Rapsodiei nr 24.560 LEI 10.109.066. sc B. sat Cremenari mun Targu Mures. bl 18. str Nicolae Iorga.040 LEI 59. ap 15 Ramnicu Valcea. Aleea Doinei. Aleea Ciocarliei nr 1.050 LEI 19. str Nicolae Titulescu nr 12.201. str Independentri nr 6. Ioana Geana Elena Giupana N. Ionela Georgescu Doina Camelia Georgescu I. Natalia Gavrila M. Rusalinda Ganea P.116.440 LEI 11.sc A. jud Mures.525. str Fantanica nr 9. nr 5.840 LEI 37. str V. ap 8 Ramnicu Valcea. Aleea Cocorilor nr 6. bl P. ap 24 Ramnicu Valcea. sc A. sc 2 ap 33 Ramnicu Valcea. sc B.760 LEI 411.830 LEI 282 . str Maresal Ion Antonescu nr 7. 91.890. Elena Ganescu C. str Fantanica nr 9.520.080 LEI 23. ap 40 Ramnicu Valcea. comuna Craciunesti. I.800 LEI 25.400 LEI 31. sect 2. Aleea Privighetorii nr 2.

Gheorghe Ignat Elena Ilie D. bl A13. nr 12. str Nicolae Titulescu. Nicolae Ioana N.560 LEI 29. Mirela Gutt D.040 LEI 4. jud Prahova. b-dul Tineretului nr 3A.800 LEI 56.400 LEI 15.760 LEI 24. I. Filofteia Gustescu M. ap 2 Ramnicu Valcea. sc A ap 23 Ramnicu Valcea.110.760 LEI 15.300.200 LEI 6.600 LEI 29. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea.200 LEI 42. ap 18 Ramnicu Valcea.200 LEI 60.830 LEI 18. sc B. sc E.030 LEI 177. ap 14 Ramnicu Valcea. ap 15 jud Valcea.148. bl R4.650 LEI 24. Constantin Hera M. sc A.446. bl A15. Hacman nr 27.600 LEI 16.335.160 LEI 55. Ioana Ion M.552. bl A40/1. sc A. str Ostroveni nr 9. sc A ap 23 Ramnicu Valcea. comuna Goranu jud Valcea. str I.549.975 LEI 153. Teodor Hodorogea Eugenia Hogea Mihail Holban A.840 LEI 42. Maria Ionescu Octavian Ionescu P. Aleea Ciocarliei nr 4. str Dr.760 LEI 13.454.669. Hacman nr 27. Traian Ionescu M.320 LEI 12. str Marin Sorescu nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea.sc C. bl 19.847. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 9 Ramnicu Valcea. Gheorghita Hangiu D.427. bl D10. bloc 2. Maria Ion H.157. nr 7. str Mihai Eminescu nr 24. ap 8 Ramnicu Valcea.600 LEI 18. ap 17 jud Valcea.223. ap 12 Ramnicu Valcea. et 2 Ramnicu Valcea. Viorica Holban V. sc c. ap 19 Ramnicu Valcea. str Dacia nr 22.260 LEI 8. sc B. Eugenia Heroaica I. ap 19 Ramnicu Valcea.421. Eleodor Constantinescu nr 4 Ramnicu Valcea. sc B. sc A. bl A67. sc C. Bratianu nr 6. comuna Pausesti. Dumitru Ionescu C. sc A.446.304. Aleea Cocorilor nr 6. ap 12 Ramnicu Valcea. ap 3 Ramnicu Valcea. str Enache Achim nr 29 Ramnicu Valcea.226.920 LEI 26. sc A. b-dul Nicolae Balcescu nr 15.880 LEI 65. bl A11/2.757. Maria Grecu I Constantin Grigore Elena Grigore Mircea Grigorescu Ion Gudac C. Ion Ionescu M. ap 31 Ramnicu Valcea. bl B13. zona Ostroveni. Marian Ioan Hodorogea C. sc E. sc A.865 LEI 12. comuna Goranu 22.313. sc C.967. Gheorghe Hodorogea C. ap 12 Ramnicu Valcea. sc B. bl 140. str Matei Basarab nr 12.480 LEI 58. str Rapsodiei nr 10. str Dr. str Unirii nr 19 Ramnicu Valcea. str Cerna nr 25.008. str V. ap 68 Ramnicu Valcea.400 LEI 283 .360 LEI 13.737. sc D. bl 12. sc A.435.362. bl A3. ap 14 Ramnicu Valcea.577.869. str Maresal Ion Antonescu. Elena Ionescu I. str Calea Lui Traian nr 76.800 LEI 37. bl 120.767.720 LEI 115.320 LEI 20. ap 9 Ramnicu Valcea. . Aleea Cocorilor nr 6. str Dacia nr 24. sat Valeni Ramnicu Valcea.Grancea V.280 LEI 12.432. nr 12.350 LEI 50.608.640 LEI 26. sc D.200 LEI 199. b-dul Tineretului nr 14. ap 11 Ramnicu Valcea. sc B. Tamara Ion C.387.083. Florina Ilie N. sc B. str George Enescu nr 21 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 5 mun Ploiesti.440.379. Ion Ilie I.760 LEI 20. sc D. bl H6. Gabriela Ionica Vasile Ionita Filofteia Ionita Gheorghe sc B. C. Aleea Garoafelor nr 1. sc D.483.538. bl A27/1. str Nicolae Iorga. Ovidiu Ioana St. lenin nr 56. b=dul tineretului nr 5. bl S15. bl A37/3. bl A3. sc A. str Cerna nr 25. str Calea Lui Traian nr 150. ap 11 Ramnicu Valcea. sc A. ap 17 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 22.

969. oras Dragasani. bl 14. Gheorghe Ispir I. bl C1. sc A. bl O1. str Independentei nr 10. ap 8 Ramnicu Valcea. str Grigore Procopiu nr 33. comuna Sinesti Ramnicu Valcea. sc C. sc A.181. bl 123. sc B.372. Gabriel Lazar V. str Colonel Badescu nr 11. Puiu Lixandroaia Marcel Luca Petre Lupu Eugen decedat Madan Dorin Gabriel Mahalean Gheorghe Manasescu I. ap 10 Ramnicu Valcea. Florentina Lintes Dumitru Lipan Dumitra Lixandra N.600 LEI 39. str Lucian Blaga nr 2.720 LEI 25.200 LEI 10. str Rapsodiei nr 7. sc B. str Calea lui Traian nr 39.480 LEI 12. ap 1 Ramnicu Valcea. bl B1-1.826. bl A53. ap 8 Ramnicu Valcea.372. bl N13. str Primaverii nr 9.099.077. str Calea lui Traian nr 107.240 LEI 40. ap 3 Ramnicu Valcea.078.800 LEI 73.000 LEI 57. str Nicolae Titulescu nr 9. bl C0.909. sc C. Vasile Daniel Ivancu Viorica Jarnea I. str Maresal Ion Antonescu nr 36.400 LEI 7.111. Aleea Stejarului nr 2.850 LEI 15.237. bl 3.000 LEI 35. bl B1-1. sc A. sc B.str Regina Maria nr 21. sc B. str Luceafarului nr 50.924. str Drumu Cetatii nr 10 jud Valcea.116.800 LEI 74. sc E. bl R8.280 LEI 17.600 LEI 69.448. bl A20. str Armoniei.902.219.340. sc F. ap 7 Ramnicu Valcea.070 LEI 45.669. sc A. ap 12 Ramnicu Valcea.453.960 LEI 419. bl 25. sc A.600 LEI 472. spolaiul Independentei nr 4. ap 14 Ramnicu Valcea.880 LEI 291.700. str Armoniei. str Remus Bellu.Irimia Alexandru Irimia Gh. ap 14 jud Valcea. sc A.443. ap 1 Ramnicu Valcea.292. sc A. Dan Manda I.320 LEI 31.869. sc A. str Zavoieni nr 52 Ramnicu Valcea.000 LEI 42.313. ap 25 Ramnicu Valcea. Daniela Lene A. ap 7 Ramnicu Valcea. sc E. ap 56 Ramnicu Valcea. sc A. Ion Istratie D. Constantin Marcu I. Nicolae Jumara N. sc A. ap 15 Ramnicu Valcea.str Regina Maria. nr R8.300 LEI 10. b-dul Tineretului nr 10. ap 5 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea.424.831. str Intrarea Pinului nr 2 Ramnicu Valcea.920 LEI 36. ap 3. sc A. str Rapsodiei nr 7.160 LEI 39. bl 85bis. sc A.421.733. str Splaiul Independentei nr 4. Aleea Cocorilor nr 5.000 LEI 26. str G-ral Magheru nr 10. bl 9.517. ap 1 jud Valcea.861. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea. Georgeta Ispas D.100 LEI 14.320 LEI 14.600 LEI 30. Ilie Ramnicu Valcea. str Marasesti nr 3. nr 7. ap 27 Ramnicu Valcea.640 LEI 3. sc B. ap 8 Ramnicu Valcea. Flora Alina Mandica I. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B.046. ap 11 Ramnicu Valcea. Aleea Privighetorii nr 2.930.680 LEI 31. str Matei Basarab.880 LEI 8. Sineta Jerpelea Constantin Jianu Gh Eugenia Jidoveanu Adrian Jidoveanu Ion Jinaru Bratu Corina Jugravescu C. Lucia Marculescu C. Ion Lascu I.678.960 LEI 34. sc A. str Enache Achim nr 67 Ramnicu Valcea. bl C12.360 LEI 24. oras Dragasani nr 25 Ramnicu Valcea. bl 11. sc A. bl S2. str Dr.180 LEI 284 .400 LEI 41. str Dacia nr 2. Dumitru Bagdasar nr 16 Ramnicu Valcea.sc B. Maria Mandresi Dumitru Mandresi Filofteia Manea Ion Marcu D.413.000 LEI 18. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 8 Ramnicu Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.

597. str Rapsodiei nr 1. bl 131. sc A. bl H6. ap 17 Ramnicu Valcea. str Luceafarul nr 5.040 LEI 7. bl C.646. str Diamantului.303. mun Craiova.880 LEI 155. bl D. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea. nr 18. bl 5. ap Ramnicu Valcea. ap 18 jud Olt. ap 14 Ramnicu Valcea.000 LEI 21. sc C.760 LEI 249. bl 1. Monica Elena Micu V. Florica Micu V. Veronica Mazilu Gh. str 22 decembrie nr2.836.563. str Topolog nr 48 Ramnicu Valcea.680 LEI 3. sc A.400 LEI 10. str Nicolae Iorga nr 1. sc F.720 LEI 27.197. Carmen Mirica Viorica Mirzoiu Constantina Mitulescu Carmil Mocanu Ion Vicentiu 29 Ramnicu Valcea. bl B2. sr Calea lui Traian nr 323.882. sc B. ap 15 Ramnicu Valcea.952. bl 100. str Narciselor nr 2. sc A. bl B2.413. Alexandru Marinescu Constantin Aurel Marinescu Elena Marinescu Gh.113.544.600 LEI 20. str Regina Maria.840. sc A.640 LEI 62. ap 9 Ramnicu Valcea.970.818. sc 3. sc A. bl 22.900.300. sat Gura Vaii ramnicu Valcea.Patru Micsoreanu A. str G-ral Magheru nr 7.430. sc B. sc A. str Diamantului. nr 18.806. comuna Slatioara Ramnicu Valcea.616.000 LEI 4.768.608. Nicolae Marinescu Silvian Gavril Matei M. str Independentei nr 3. str Nicolae Balceascu nr 1. sc E. str Nicolae Tiulescu nr 14. ap 9 Ramnicu Valcea.746. sc A.781. b-dul Tineretului nr 10.760 LEI 112.200 LEI 11. sc A.Marian O. sc 1. ap 9 Ramnicu Valcea. ap 5 Ramnicu Valcea.111. Ionel Mirci St. ap 11 Ramnicu Valcea. Str G-ral Magheru. str Prundului nr 39 Ramnicu Valcea. ap 5 12.400 LEI 166. cart. b-dul Tineretului nr 14.440 LEI 31.225. b-dul Tineretului nr 4.538. bl B5. ap 8 Ramnicu Valcea. sc C. com Obarsia jud Olt.632. str Emil Avramescu nr 7. Gheorghe Mazilu Mariana Loredana Meisan Iulian Merisescu Maria Mesea Petru Mesea V.000 LEI 74. sc .680 LEI 152.000 LEI 73. bl 92. Craiovita Noua. ap 9 jud Valcea.996. bl A 20.680 LEI 24. str Marasesti nr 7. ap 15 Ramnicu Valcea. str Ceclila Cutescu Stork. ap 6 Ramnicu Valcea.600 LEI 34. nr 18.330.640 LEI 149. ap 31 Ramnicu Valcea.480 LEI 1.708. str Mihai Eminescu nr 22. str Alexandru Sahia nr 15 Ramnicu Valcea.965. str Diamantului.840 LEI 22.372.607. ap 8 Ramnicu Valcea. sc A. bl S2. sc B. ap 9 Ramnicu Valcea. bl A17/1.116.720 LEI 285 . Fanica Mariana Mateiasi Ghe. ap 15 Ramnicu Valcea. Aurelia Marin Ghe. sc A. comuna Bujoreni. str Danil Ionescu nr 23 Ramnicu Valcea.116. bl B12. ap 25 Ramnicu Valcea. sc A. Aleea Ciocarliei nr 3. ap 16 jud Valcea.520 LEI 23.250 LEI 6. nr 10.200 LEI 132.400 LEI 31. b-dul Tineretului nr 4. ap 11 Ramnicu Valcea. str Tudor Vladimirescu nr 39. ap 26 Ramnicu valcea. ap 15 Ramnicu Valcea.000 LEI 34. ap 13 Ramnicu Valcea. Viorel Mihai Elena Mihai Elisaveta Mihai Gheorghe Mihai Maria Manuela Mihai Stefan Mihai Valter Milea Filofteia Milea Liliana Milea Marin Minculeasa Gh. sc A.000 LEI 39. sc C. sc A.000 LEI 47. Vasile Serban Mihai Ana Mihai C. sc C. str Diamantului.400 LEI 126. nr 18. sc E.070 LEI 124.040 LEI 17. Gheorghe Marin I. bl 09. sc A.000 LEI 75. bl C12.680 LEI 8.

000 LEI 66. bl 26.372. Constantin Nitu D. ap 30 Ramnicu Valcea. bl A 8/1.162.201.520 LEI 21.800 LEI 32. Maria Naulea Florea Naulea Gabriela Neacsa I.860. str Calea lui Traian nr 328.800 LEI 25. sc B. Floarea Nitu P. sc A. str Matei Basarab nr 12. Alexandru Nas N. ap 13 Ramnicu Valcea. Hacman nr 13. Aleea Cocorilor nr 2. Vasile Naulea F. sc C.225. sc A. Gheorghe Neamtu I. str Republici nr 32. str Calea Lui Traian 193 Ramnicu Valcea. ap 21 Ramnicu Valcea.400 LEI 22. 85 bis. sc B.383. str Dr. bl H1.919. bl S7.000 LEI 149. ap 7 Ramnicu Valcea. str Constantin Brancusi nr 3. ap 12 jud Olt. ap 10 Ramnicu Valcea.440 LEI 42. str Calea lui Traian nr 209.600 LEI 35. str Rapsodiei. ap 2 jud Valcea.520. sc D.579.967. ap 3 Ramnicu Valcea. Aurica Nicolae A. sc C. ap 15 Ramnicu Valcea. Elena Negoita M.588.140 LEI 37. ap 15 51.339. bl A11/3.200 LEI 41.400 LEI 8.818. Nicolae Musuroaia C. str Lucian Blaga nr 2.949. Elena Laura Neacsu Gheorghe Neagoe Gh.920 LEI 20. sc D. bl 122BIS. Constantin Nicu Marian Claudiu Nicut Walter Nistor S.400 LEI 27. str Rosiori nr 12. bl 26. ap 2 Ramnicu Valcea.200 LEI 35. sc E. Mihai Nicolae I.837.783.240 LEI 14. b-dul Tineretului nr 3.750 LEI 3. str Calea lui Traian nr 209. ap 30 Ramnicu Valcea.780 LEI 14. str Dr.158. str Liceului bl H2. str Armoniei. str Republici nr 9.264.540 LEI 36. bl A7.800 LEI 26. Simona Nicolaescu Simona Nicu Gh. Maria Nitu M. sat Fedelesoiu Ramnicu Valcea.302.200 LEI 5.Mohanu T. sc 1 ap 41 Ramnicu Valcea.820 LEI 15.483. sc A.302. Silvia Nuta Dumitru Ramnicu Valcea. str Avram Iancu nr 5 Ramnicu Valcea. str Prundului nr 10 Ramnicu Valcea. sc A. sc A.339.520. str Nicolae Titulescu nr 9. jud Galati. ap 12 jud Valcea. ap 19 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 2.920 LEI 22.204.585.070.000 LEI 37.500 LEI 518. Hacman nr 11.520 LEI 6. ap 17 Ramnicu Valcea. ap 1 mun Galati. sc A. ap 14 Ramnicu Valcea. Mihai Neagoe I. bl R33. Mihai Munteanu Alexandru Murarusi I. comuna Slatioara.403.508. bl 98. nr 12. b-dul Pandurilor nr 9.000 LEI 10.640 LEI 286 . comuna Verguleasa. b-dul Pandurilor nr 11. ap 9 Ramnicu Valcea. comuna Daesti.339. sc B.880 LEI 11. Str Cozia. ap 7 Ramnicu Valcea. str Diamantului. str Republici nr 22. b-dul Pandurilor nr 11. ap 2 Ramnicu Valcea. sc B. Georgeta Nitu I. Ioana Nagy I. sc C. bl H11. ap 11 jud Valcea. bl G2. sc E. Gheorghe Negoita Margareta Negoita Nicolae Negriloiu Ion Nica Claudia Mirela Nica V. bl A53. sc B. bl H2.800 LEI 11. str Calea lui Traian nr 209. sat Rugetu Ramnicu Valcea.066. ap 2 Ramnicu Valcea.680 LEI 211.982. bl 32.241. bl 26.760 LEI 10. sc B. comuna Babeni. ap 2 Ramnicu Valcea.960 LEI 33. Elena Nedelcu I. str Calea lui Traian nr 209. bl R22. Ionel Naulea F. sat Valea Fetii Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. str Stirbei Voda nr 168 Ramnicu Valcea. sc C. ap 16 Ramnicu Valcea. Constantina Neacsa V. sc A.210 LEI 110. sc D.562.190.400 LEI 88. sc C.000 LEI 686. bl 12. sc C. sc A ap 5 Ramnicu Valcea.

Maria Pavel D. str Primaverii nr 10.920 LEI 10. sat Romanii de sus nr 49 jud Olt. bl A8/2.439. ap 12 Ramnicu Valcea.626. sc C.701. Gheorghita Pauna Monica Paunescu D. sc C. sc A. ap 14 jud Valcea. bl A70. bl S1.604. ap 20 Ramnicu Valcea.232. sc A.083. sc C. str Splaiul Independentei nr 10. ap 15 Ramnicu Valcea.262. Mihai Paveliu P. ap 14 Ramnicu Valcea.800 LEI 20.120 LEI 12.068.200 LEI 5. Teodor Olaru V.372. bl R22. sc D.800 LEI 86. str Rapsodiei nr 18. ap 10 Ramnicu Valcea. ap 4 Ramnicu Valcea.000 LEI 77.701. Tatiana .067.500 LEI 48.779. str Rapsodiei nr 4. bl A14. Gheorghe Paraschiv Cornelia Parvalescu N. ap 8 Ramnicu Valcea. sc B. str Lucian Blaga nr 8.600 LEI 18. sc B.440 LEI 30. sc A. bl S17. sc B.603.440 LEI 14. ap 10 Ramnicu Valcea.704. ap 16 Ramnicu Valcea. sc D. Dorina Roxana Paveliu I. Vasile Pilsiu Luminita Pirnau I. Vasile Olaru Domnica Olaru Gh.322. Maria Patrascu George Sebastian Patrascu Marian Patrulescu S. ap 10 Ramnicu Valcea.121.680 LEI 13. ap 16 Ramnicu Valcea. bl A41/2.728. bl M4.600 LEI 58. Lazar nr 27 Ramnicu Valea. bl H4. bl 101. ap 8 21. str 23 August nr 11 Ramnicu Valcea. sc D. ap 12 Ramnicu Valcea.597.800 LEI 51. ap 8 jud Valcea.709. sc A.520 LEI 30.113. ap 14 Ramnicu Valcea. sc A. bl 77. sc A.520 LEI 84. str Calea lui Traian nr 27. str Paraul Hotului nr 9 Ramnicu Valcea. sc A. ap 4 Ramnicu Valcea. ap 10 Ramnicu Valcea. str Mitropolit Antim Ivireanu bl 6A. Virginia Oprea Jana Orbisor O.430 LEI 28.240 LEI 101. ap 9 Ramnicu Valcea.Aurora Olariu A. sc A.343. jud Cluj. Florica Pirvu Gheorghe Ramnicu Valcea. str Constantin Brancusi nr 9. bl D10. str I.748. str G-ral Magheru nr 8. b-dul Tineretului nr 10. Gheorghe Pana Viorel Radu Panait Dumitra Paraipan G.160 LEI 110. sc A. comuna Budesti sat Ruda nr 28 Ramnicu Valcea.446.718. Emilia Pavelescu S. Minodora Petrescu Elena Pilsiu D.600 LEI 71. sc E. Aurelia Petre V. str Hidrocentralei nr 6. sc B. b-dul Pandurilor nr 5. oras Horezu.390. str Ostroveni nr 6. Alexandru Olaru Ghe. Bratianu nr 4. bl B5. bl B5. ap 10 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 10. str Calea lui Traian nr 77. sc B. ap 18 Ramnicu Valcea. b-dul Pandurilor nr 13.600 LEI 32.400 LEI 287 . Aurelia Olaru A. Ioan Pavloschi V. b-dul Tineretului nr 10. Aleea Ciocarliei nr 2.164. bl S5. sc B. sc D. Lucia Paveliu I.720 LEI 30. bl H4. str Splaiul Independentei nr 10.200 LEI 30.C. ap 14 Ramnicu Valcea. bl A42/1. sc B. ap 10 Ramnicu Valcea. str Constantin Brancusi nr 9. bl B5.254. ap 15 mun Turda. bl S26. Mircea Petrache Elena Petre C.200 LEI 62.525. str Perlei nr 5.879.Nuta I. bl GA15.400 LEI 9.000 LEI 221.720 LEI 17. sc C. str Gh. ap 5 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 88. intrarea Cecilia Cutescu Stork.937. ap 11 Ramnicu Valcea.927.775.330 LEI 103.000 LEI 65.400 LEI 11.120 LEI 32.000 LEI 72.462. ap 18 Ramnicu Valcea. str 22 decembrie nr 69. str Mihai Eminescu nr 4. oras Brezoi.660 LEI 32. sc C. mun Slatina. str Republici nr 9. sc b.

200 LEI 36.780. Leonid Ninus Popescu N. b-dul Nicolae Balcescu nr 41. Valentina Precupan Liviu Preda N. Paraschiva Predescu Ghe. Aleea Cocorilor nr 3. bl 225. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. Nicoleta Florentina Popescu A. oras Baile govora. Poenari nr 37 Ramnicu Valcea. ap 14 Ramnicu Valcea.920 LEI 51. sc A. ap 7 Ramnicu Valcea.432. bl H6. sc D. bl 126.344.570.967. Ioana Plosca Constantin Popa A. str Splaiul Independentei nr 3. ap 9 64.400 LEI 288 . Iuliana Popescu Gheorghe Popescu Ion Popescu Luminita Popescu N.760 LEI 22.760 LEI 20.698. oras Zalau.610.497. b-dul nicolae Balcescu nr 15. Aleea Olanesti nr 6. ap 6 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab.400 LEI 72.297. str Sarmas nr 3 jud Valcea. ap 17 Ramnicu Valcea. Salomia Popescu C. str Sarmas nr 3 jud Salaj. str Nicolae titulescu nr 14. bl B15.000 LEI 114. comuna Alunu Ramnicu Valcea.000 LEI 16.781.400 LEI 20.372. ap 23 Ramnicu Valcea. sc A.920 LEI 26. sc A. ap 3 Ramnicu Valcea. bl F15. Maria Popescu Narcis Dumitru Popescu Simion Popescu Titu Poponea Nicolae Posirca N. oras Baile Olanesti.400 LEI 11.945. sat Pausesti Ramnicu Valcea.260.240 LEI 7. ap 23 Ramnicu Valcea. bl b13. str Independentei nr 1. str Vaiilor nr 14. sc B.160 LEI 93. ap 5 Ramnicu Valcea.800 LEI 9. sc A.880 LEI 125.930.027. car. sc A.640 LEI 50. ap 6 Ramnicu Valcea. str Grigore Procopiu nr 2.000 LEI 21. comuna Barbatesti Ramnicu Valcea.Ploila D. localitatea Tecuci.802.186.600 LEI 21. ap 1 jud Valcea.616. sc 1.039. Iulica Aurel Popa G. sc 4.960 LEI 15. str Anton Pann nr 2 jud Olt. sc B.200 LEI 10.239. str Gh.640 LEI 5.507. str Calea lui Traian nr 84. str Bailor nr 17 jud Valcea.711. bl S24. Aleea Privighetorii nr 2. comuna Pausesti. oras Slatina. sc A.189. sc B.400 LEI 60. comuna Mihaesti.100 LEI 48. nr 11. str Tudor Vladimirescu. bl 12. sc A.304.512.640 LEI 31. Dumitru Radescu Maria jud Valcea.348. comuna Roiesti Ramnicu Valcea.240 LEI 5.200 LEI 14. nr 157 Ramnicu Valcea.748. Mihail Preoteasa Gh. Constantin Popescu D.783.409. Nicolae Precupan D. Patrascu. Nicolae Popa Maria Popa Maria Popa N. bl S7/2 sc A. ap 9 Ramnicu Valcea. sc C.092. sat Magura Ramnicu Valcea. Dumitru Prisaceanu Maria Proteasa Octavian Prunea Floarea Prunea Gheorghe Prvulovic Ionela Raluca Radescu Ghe. str Calea Lui Traian nr 79.100 LEI 26.429. str luceafarului nr 13. Gheorghe Predescu C.280 LEI 25. ap 19 jud Valcea. str Calea lui Traian nr 152. Aleea Narciselor nr 2. sc A. ap 21 Ramnicu Valcea.120 LEI 45.000 LEI 30. sc B.573. Marin Popescu A. str Splaiul Independentei nr 10.360 LEI 93. ap 17 Ramnicu Valcea.520 LEI 8. ap 24 jud Valcea. ap 2 Ramnicu Valcea.708.840 LEI 22. ap 21 jud Valcea. b-dul Tineretului nr 14. bl B15.944.322.000 LEI 6.520. ap 4 jud Valcea. sc D. Ionela Popescu D. str Rapsodiei nr 23. sc A ap 1 Ramnicu Valcea.200 LEI 11. bl A18. Ioan Popa I. Aleea Narciselor nr 2.298. ap 17 jud Galati. bl A50.480 LEI 11. sc A. ap 19 jud Valcea. bl 11. oras Zalau. Aleea Doinei nr 2. str Lucian Blaga nr 8A.460 LEI 25. sc C. ap 16 jud Salaj. comuna Berbesti sat Targu Gangulesti Ramnicu Valcea. Gheorghe Predescu R.

ap 9 Ramnicu Valcea. nr 11. comuna Berislavesti.430. nr 157 jud Valcea. Ipatescu.640 LEI 13.400 LEI 27.000 LEI 143. ap 7 Ramnicu Valcea. sc E. comuna Barbatesti.898. str Pandurilor nr 11. sc B. nr 157 Ramnicu Vqalcea.200 LEI 1.080 LEI 17. str Stirbei Voda nr 197 Ramnicu Valcea. Stelica Radut I. Valentina Rotaru Aurel Rusu I. sc H.157. nr 6. comuna Berislavesti. sc D. bl A 20.640 LEI 413. bl 12.754. sc A. Nicolae Savu I.240. bl A17.010.560. nr 8. str Pacii nr 6. str Luceafarului nr 13. Elena Simion Nicolae jud Valcea.000 LEI 48. ap 12 Ramnicu Valcea.294. ap 15 Ramnicu Valcea. ap 11 Ramnicu Valcea.534. bl A8/1.840 LEI 14. sc B. bl C24. ap 19 jud Valcea.360 LEI 28.000 LEI 26.748.720 LEI 289 . oras Baile Govora. Gheorghe Radu Stelian Radu V.244. sc D. ap 1 jud Valcea. Constantin Simescu M. Aleea Narciselor nr 3. sc C. ap 10 Ramnicu Valcea. str Tudor Vladimirescu. Maria Serbaneci Nicolae Serbanescu I.950 LEI 83.000 LEI 223. Ion Sbarnea N.287. sc A.286. str Cerna nr 25. b-du Nicolael Balcescu nr 25. ap 11 Ramnicu Valcea. bl 12. str Matei Basarb nr 132. ap 11 Ramnicu Valcea.230 LEI 37. ap 11 Ramnicu Valcea str Eroilor nr 5. bl A35/2.188. bl I2. bl P9. sc E. ap 12 Ramnicu Valcea. Constantin Serbanoiu Gheorghe Serghe Dumitru Serghe Nicolae Simescu M. Maria Sandu P. str Petrisor. bl A8/1. sc H.223.160 LEI 1.183. comuna Salatrucel Ramnicu Valcea.440 LEI 31.000 LEI 33. sc B. sc E.000 LEI 30. bl 6. str Constantin Brancusi nr 3. str Gabriel Stoianovici. Gheorghe Scarlat V.012. b-dul Pandurilor. str G-ral Magheru nr 11. sc jud Valcea. Margareta Sandulescu Cristina Cristinel Sandulescu I.400 LEI 57. ap 3 Ramnicu Valcea. nr 8. str Gabriel Stoianovici. str Splaiul Independentei nr 5. sc B. sc A.937. oras Baile Govora.888.400 LEI 20. sc A. Ana-Maria Sandu I. Ion Rusu N.600 LEI 19.321. Ion Serban T. Daniela Gabriela Serban C.160 LEI 707.046. sc A. sc A. sc D.200 LEI 491.219.960 LEI 31. sc A. bl B1. sat Robaia Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. b-du Nicolael Balcescu nr 25.880 LEI 98. Nicolae Safta Constantin Safta Reli Daniela Sandu D.240 LEI 82. ap 11 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. comuna goranu nr 42 Ramnicu Valcea.700 LEI 12. bl S2.111. ap 8 jud Valcea. str Gib Mihaescu bl A 16. ap 17 Ramnicu Valcea. Gheorghe Sandulescu Ioan Sandulescu N.017. ap n2 Ramnicu Valcea. Maria Rasdiaconu Gheorghe Rizea Valter Rosca Lucian Ion Rosca Mihai Rosu V. ap 6 Ramnicu Valcea.712. sat Dangesti 6.Radu Ana Radu Daniel Radu E.840 LEI 37. comuna Budesti Ramnicu Valcea.000 LEI 60. str Luceafarului nr 5. str Ion Luca Caragiale.600 LEI 49.080 LEI 57.200 LEI 72. sc 4. b-dul tineretului nr 2.474. nr 10. str Milcioiu Ramnicu Valcea. sc A.452. str Progresului nr 12. b-dul Pandurilor nr 5.374. str Stirbei Voda nr 34 Ramnicu Valcea.223.187.963. Aleea Ciocarliei nr 3.085.448.str Maresal Ion Antonescu.080 LEI 1.533.728. bl N11.600 LEI 93. ap 11 jud Valcea. ap 1 Ramnicu Valcea.080 LEI 14.680 LEI 31.804. ap 18 Ramnicu Valcea. str Cozia nr 44.046. str Tudor Vladimirescu. ap n2 jud Valcea.480 LEI 343. ap 28 Ramnicu Valcea. str A. sc D. Ilie Santuzi G. sc B. sc C.

sc A. sc B. Ana Stanoiu N.170 LEI 3. sat Barza jud Valcea.480 LEI 46. str Dacia. comuna Goranu Ramnicu valcea. Ion jud Valcea.440 LEI 8. str Lenin nr 29i Ramnicu Valcea.098. bl 86. str Maresal Antonescu nr 26. sc B.720 LEI 9. Aleea Narciselor nr 2. ap 2 Ramnicu Valcea. Dorina Stoian Radu Stoica G. C. Ana Smadoi Victorita Socolescu Gheorghita Sorescu N. Constantin Stancescu I. Vasile Sitaru Elena Sitaru T.800 LEI 5. ap 6 Ramnicu Valcea. ap 7 Ramnicu Valcea. sc B.008. Eleonora Stefan I. sc B. str Trandafirilor nr 5. ap 4. str Mihai Viteazu nr 19/A Ramnicu Valcea. Simona Stanescu Szabo N. ap 2 Ramnicu Valcea.000 LEI 55. Aleea Privighetorii nr 3. sc C.440 LEI 43. sc C.720 LEI 6. str Ferdinand nr 69 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 32.354. str V.165. bl A65.798.600 LEI 11. Aleea Cocorilor nr 6. ap 6 Ramnicu Valcea.000 LEI 14.305.920 LEI 52. Aleea Cocorilor nr 6. Tudor Sebastian Stoenescu V. ap 8 Ramnicu Valcea. Bratianu nr 12. str Luceafarului nr 9. str Gib Mihaescu nr 41.600 LEI 4. bl B10. Viorica Strachinescu C. str Emil Avramescu nr 9. sc F.160 LEI 18. str Dacia. sc B. nr 7.712.319.500 LEI 57. ap 7 Ramnicu Valcea.040 LEI 41.360 LEI 121. str Calea lui Traian nr 144.080 LEI 290 . Alexandrina Sorlei Maria Sosu Cristian Spiridon Mircea Stanca C. ap 4 Ramnicu valcea.497. ap 15 Ramnicu Valcea. Octavia Suciu Lucian Tabarca V. str Calea lui Traian nr 144. sc C.039. str Matei Basarab bl 110. str Armoniei nr 44. ap 7 Ramnicu Valcea . bl 9. sc B. bl N11. Hacman nr 24. str Dr. str Libertati nr 54 jud Valcea.285. Adrian Constantin Stancescu I. ap 7 Ramnicu Valcea. bl 85. comuna Budesti str Bacovia nr 227 31. Nicolae Stanescu Szabo V. Emilia Stefanescu Maria Carmen Stefoane Elena Daniela Stefoane V. bl 15.474.800 LEI 5. Lucian Suciu Elena Suciu Gh.799. Narcisa Stanciu I. str Cozia nr 36.897.869.334. Ion Tanase N. str Dr.800 LEI 33.847.047.880 LEI 38.400 LEI 15. str Dacia nr 6. bl L.I. Ion Stancescu C. ap 4 Ramnicu Valcea. sc C. ap 7 Ramnicu Valcea.200 LEI 69. ap 4 Ramnicu Valcea.358. str Calea lui Traian nr 144. Gheorghe Stroe I.148. sc D. str Calea Lui Traian nr 131.789. str Stirbei Voda nr 216 Ramnicu Valcea. sc B. bl 19. sc D ap 11 Ramnicu Valcea.801. oras Calimanesti. sc A. ap 7 Ramnicu Valcea. ap 32 Ramnicu Valcea.360 LEI 45. sc B. str Dr.960 LEI 122.440 LEI 25. ap 8 Ramnicu Valcea.397. ap 11 Ramnicu Valcea.200 LEI 225. ap 19 Ramnicu Valcea. ap 6 Ramnicu Valcea. Ana Stangu F. bl 85.034. Hacman nr 4. ap 2 Ramnicu Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti bl 8. bl 10. sc C. Lenin nr 188.400 LEI 1.564. comuna Budesti. ap 11 jud Valcea. sc B. bl 4.148. Aleea Privighetorii nr 2. sc A. nr 7. str I.280 LEI 5.144.370 LEI 62.260. bl C3. ap 12 Ramnicu Valcea.219.393.Simion Veronica Sitaru C.534. sc A. sc G. bl A21. bl 15. sc B.937. ap 2 Ramnicu Valcea. Ion Stanciu I.037. sc E. sc F.480 LEI 4. bl 4. str Calea lui Traian nr 144. bl 4. sc F. et 1. Florea Tanase Gh.186. bl C28. Nicolae Stefan M. bl 19.160 LEI 24. et 1 Ramnicu Valcea.800 LEI 8. sc D. ap 2 Ramnicu Valcea.160 LEI 49.960 LEI 1. Hacman nr 24.907.520 LEI 7. bl 110.149.297. sc C. bl 4.360 LEI 15.

800 LEI 28. bl A22.200 LEI 77. sc C. sc A. str Stirbei Voda nr 38 jud Valcea. comuna Mihaesti. sc B.170.760 LEI 66. bl A37/1. str G-ral Magheru.686.Tars D. Laura Ungureanu Gheorghe Ungureanu N. ap 13 Ramnicu Valcea. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. sc 212. sc A.023. sc C. nr 7. ap 8 jud Valcea. Aleea Olanesti nr 12.480 LEI 63. Marioara Vasile Ana Vasilescu C. b-dul Pandurilor nr 13. ap 2 Ramnicu Valcea. Liviu Mihai Toana Maria Todor I.799. Maria Tutunaru Nicolae Ungureanu Ecaterina Ungureanu Gh.280 LEI 40. oras Gherla. bl C32.522. sc 1. str Perlei nr 7. ap 13 Ramnicu Valcea. str Calea lui Traian nr 46. sc B.440 LEI 13.360 LEI 39. Niculina Vacarescu Ioana Vaduva Mihail Valcu Lenuta Vanaga I. str Viilor nr 34 Ramnicu Valcea.600 LEI 54.712. bl C. comuna Berislavesti Ramnicu Valcea.240 LEI 45.000 LEI 9. bl A11/3. Luminita Urluescu V.160 LEI 16. sc C. str Lucian Blaga nr 4. sc D. str Viilor nr 34 jud Valcea.453. Splaiul Independentei nr 5. comuna Muiereasca Ramnicu Valcea. str General Magheru nr 8 Ramnicu Valcea. sc C.720 LEI 15.200 LEI 41. Gheorghe Tudosescu N. ap 11 Ramnicu Valcea. sc C. Ecaterina Tudosie I.290 LEI 11. sat Bulesti jud Cluj. str Rapsodiei nr 14.113.740 LEI 6. oras Ocnele Mari.320 LEI 13. str Goranu nr 37 Ramnicu Valcea.400 LEI 46. ap 13 Ramnicu Valcea.800 LEI 353. bl G159. ap 7 Ramnicu Valcea. Ioan Trandafir I.640 LEI 291 .409. sc B. bl A8/2.nicu Valcea.760 LEI 59. bl H7. sc C. str Decebal nr 4. bl A11/2.200 LEI 20. sc C. sc C ap 11 Ramnicu Valcea.730. comuna Galicea jud Valcea. ap 12 Ramnicu Valcea. Mihail Trusca C.016. ap 5 Ramnicu Valcea. str Victoriei. sc F. str Lucian Blaga nr 8A. Aleea Panselutelor nr 1.200 LEI 9.542. sc D.525 LEI 39.bl 6. str Splaiul Independentei nr 5.000 LEI 31.685.930.724.200 LEI 15. Constantin Tirea B.880 LEI 13. Splaiul Independentei nr 5. ap 18 Ramnicu Valcea. str Rapsodiei nr 33. ap 26 Ramnicu Valcea.595. zona Ostroveni.118.476.000 LEI 39. str Rapsodiei nr 33.483.110.000 LEI 15.927.120. Elena Teles I Marin Teodorescu C.906. comuna Banicei.400 LEI 8. Anton Tudosie I.116. Lucretia Tufeanu Gheorghe Turturea Corneliu Tutunariu I. str Mihail Sorescu nr 2. ap 22 JUD Valcea. bl A43. bl D1-3.483. bl A50. sc C. sc C ap 11 Ramnicu Valcea. bl H7. Ioana Varban P. Dealul malului nr 83 Ramnicu Valcea. ap 13 Ramnicu Valcea.str Luceafarului nr 1. bl 12. comuna Muiereasca jud Valcea.674. sat Badeni jud Valcea.961. ap 18 Ramnicu Valcea.458.661. Ilie Telcian Ilie Telcian N.000 LEI 160.140 LEI 116. sc F.406. ap 35 Ram.700 LEI 11. ap 1 Ramnicu Valcea. str Florilor nr 10 Ramnicu Valcea.200 LEI 17. comuna Golesti Ramnicu Valcea. bl S31.193. sc 6. str Tineretului nr 7. Splaiul Independentei nr 5. Ion Tudosie I. str Ana Ipatescu nr 5.003. ap 3 Ramnicu Valcea.550 LEI 42. Valentina Vasilescu Cristiana * Ramnicu Valcea. Aleea Olanesti nr 12.724. bl 12.440.413. Vasile Tistea Lucia Toana M.500 LEI 78. ap 5 Ramnicu Valcea. Paraschiva Tudor Adrian Tudoroiu I.592.600 LEI 11.863. Ion Ungureanu Stefan Universal I.600 LEI 8. ap 6 jud Valcea.

sc A. ap 11 Ramnicu Valcea. str Matei Basarab nr 8. Mihail Bebita Tabarca F.800 LEI 82. Florea Vladu Constantin Vladut Gh.680 LEI 14. bl 113.560 LEI 40. nr 6.493. ap 4 15. Luminita Voicu I.709.000 LEI 7. str Lucian Blaga nr 10 A. Mihaela Virje H. comuna Bujoreni. Dumitru Viorel Sandulescu I. str Calea lui Traian. Constanta Tabarca F.000 LEI 26. sc E. ap 4 Ramnicu Valcea.040 LEI 53.800 LEI 67.988. bl 113.000 LEI 17.800 LEI 9. sc A.200 LEI 10. sc A. Constanta Grigorie I.120 LEI 6. ap 31 Ramnicu Valcea.558. comuna Stanesti.320 LEI 9. ap 2 jud Olt. bl B12.632.046. sc A.976.180. ap 16 jud Valcea. Lidia Vlad C.596.825. sat Gura Valii jud Valcea.116.113. ap 6 jud Valcea. sc C. ap 12 Ramnicu Valcea. Elena Voicu Gh. comuna Cuca Ramnicu Valcea. nr 180. ap 14 Ramnicu Valcea.000 LEI 53.000 LEI 57. sc A. sc A.640 LEI 69. sc A. str Pacii. oras Dragasani.691. bl G. str Republici nr 13. str Genereal Procopiu nr 12 jud Arges. ap 16 Ramnicu Valcea.656. Antonescu nr 5. Ion Voicu I. ap 18 Ramnicu Valcea. nr 2.476. bl R5. bl R25. Cornel Virtopeanu Marian Visanu N.000 LEI 11. sc A.520. bl B1/2. Aleea Viitorului nr 3.709. str Tudor Vladimirescu nr 131 Jud Valcea.800 LEI 30. sc E. str Matei Basarab. Ramnicu Valcea. str Decebal nr 3. sc A.160 LEI 13. str Sfantul Calinic nr 8 Ramnicu Valcea. oras Olanesti. ap 30 Ramnicu Valcea. comuna Nicolae Balcescu Ramnicu valcea. ap 13 Ramnicu Valcea. str Sfantu Calinic nr 2 Ramnicu Valcea.800 LEI 292 . sc C. sc A.160 LEI 31. str Calea lui Traian nr 672. Aurelia Voica Valentina Voicescu Ghe. bl V2. Silvian Claudiu Savulescu P.520. str tudor Vladimirescu nr 36. ap 41 Ramnicu Valcea.639. ap 10 Ramnicu Valcea. bl B13. bl B.000 LEI 19. ap 35 Ramnicu Valcea.623.200 LEI 17.000 LEI 64. Laura Maria Ciobanu C. sc A. Gheorghe Voicu C. sc D. bl B12.Vasiloiu Ana Viezure D. Mihai Eminesc nr 2. sc B. Vasile Vilcioiu V. sc A. sc B. b-dul Alexandru Ioan Cuza.571. ap 18 Ramnicu Valcea.188. str Tineretului bl A11/3. Splaiul Independentei nr 50.040 LEI 9. sc B.800 LEI 33.800 LEI 296.560 LEI 33.683. ap Ramnicu Valcea. bl 33. sc B. ap 31 jud Valcea. Mun Slatina. Nicolita Zarescu Ion Gheorghe Zemba Ion Zidaru M. ap 2.276.400 LEI 14.450. ap 16 Ramnicu Valcea.927. bl F1. str Carpati nr 4 Ramnicu Valcea. str Mihai Eminescu nr 24. bl A49. oras Horezu. ap 1 Ramnicu Valcea.520 LEI 12. Geta Zmaranda Viorel Duta Constantin Savulescu P. str 1 Decembrie nr 13. Constantin Grigorie I. Vasilica Voinea C.240 LEI 824. str Hidrocentralei nr 6. str Matei Basarab nr 28. ap 11 Ramnicu Valcea. Daniela Elena Catrinescu C.000 LEI 15.000 LEI 21.418. sat Cuculesti jud Valcea. ap 6 jud Valcea. str Maresal I.706. str Maresal Ion Antonescu nr 9.810. str Mihai Eminescu nr 2. bl 29. bl 11. sc B. sc B.558. str Matei Basarab nr 28. Sorina Elena Duta Vasilica Tudor M.446.400 LEI 13.366. Mihail Bebita B. Constantin Catalinoiu C. Dumitru Voda A.372. oras Calimanesti.640 LEI 10. str Ana Ipatescu nr 11.334. bl 30.

sc C.2. 293 . bl 825bis. ALEXANDRIA. bl R18.Stoica C.NR. POROSCHIA.980 LEI 379.1.AP.AP.700 LEI 2.BL.830. b-dul Tineretului nr 10. Mihai Diaconu C.AP.840 LEI 14. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea.400 LEI 55. ALEXANDRIA. Horatiu Ariciu Constantin Radut I.ET.520 LEI 7.480 LEI 15.200.ANDREEA-ROXANA CIOBANU I. sc D. ALEXANDRIA. Mihai Eminescu nr 22.712B.972. bl 13 sc 3 e mun Craiova. Ionel Scumpieru M.D BOLINTINEANU.116. str Republicii nr 1.ION CREANGA. ap 4 mun Craiova.090.600 LEI 50.K3.F10.SC. Iulian Alin Furtuna Gheorghe Din judeţul Teleorman : Nume şi prenume ANDRONE K. et 1.MARIA BADESCU R.STR.240.CONSTANTIN BRANCOVEANU.760 LEI 42. POROSCHIA. sc C.A.040 LEI 50.786.373. Marius Constantinescu Aurelia Constantinescu Bogdan Constantinescu Gabriela Constantinescu I.456.C1.STR.LIBERTATII.BL. sc 1.TUDOR VLADIMIRESCU. oras Calimanesti. Gherghina Radut I.BL.ET.BL.420 LEI 597.STR. Iulia Constantinescu M.NR.7. sc B.711.000 LEI 62.CUZA VODA. ALEXANDRIA.218. sc A.520 LEI 40.640 LEI Suma 85. Aleea Valea Prahovei nr 1A. nr 14.098.500 LEI 9.BL. Mariana Lupu F.NR.432. sc B.000 LEI 726.ELENA CIOBANU I. bl 825bis.3. sc B ap 2 jud Dolj.BL.523.MIHAELA BICAN T.SC.520 LEI 92.318.ECATERINA ATANASESCU B. bl C16A. bl 825bis.STR.304. bl D5.ET. bl R18.GEORGEL CARACALEANU N.149.114.BM3A.27.DUNARII.CAMELIA CHIRU M. POROSCHIA. mun Bucuresti.75.3. bl S9.328. ALEXANDRIA.MARINICA BUDOI A.NR.108.IULIAN-IONUT BULAC M.360 LEI 2.786. Goranu nr 14 Ramnicu Valcea. ALEXANDRIA.3. sc B.ET. ALEXANDRIA.ET.VICTOR BUDOI V.378. ALEXANDRIA.4. ALEXANDRIA.ET. mun Bucuresti.FLOREA CIUPERCA M.616.16. ap 4 Ramnicu Valcea. Brazda lui Novac.096.386.STR.SC.A.EMILIA BADESCU I.22. sec 6.STR. bl D5. Aleea Valea Prahovei nr 1A.2.440 LEI 95. sc D. str Cozia nr 3.600 LEI ALEXANDRIA.200 LEI 53.760 LEI 28. Ion Irinel Opritescu Marina Constantinescu A.944.BL. cart.ADRIAN-PAULIN BURCEA D. mun Bucuresti.NR.STR.IONEL BURCIN GH.680 LEI 72.TUDOR VLADIMIRESCU.160 LEI 118. Ion Radut T. ap 10 mun Bucuresti.26.GHEORGHE Domiciliu Ramnicu Valcea.10.PATRIA. TURNU MAGURELE.040 LEI 8. POROSCHIA.000 LEI 441. mun Craiova.217.800 LEI 56. jud Dolj. sc A.AP.NE.604.DUNARII.ET.NR.ET.60.12.BL.BL.AP.STR. b-dul Tineretului nr 10. comuna Mihaesti Ramnicu Valcea.AP. bl K32.STR.ION CREANGA. ap 4 Ramnicu Valcea.CUZA VODA.734.050. bl B12.452. sc 1.V9. ALEXANDRIA.AP.BUCURESTI. ap 15 Ramnicu Valcea.F10. ap 13 jud Valcea.STR.AP.113.800.SC. jud Dolj. Constantin Craciunescu V. str 24 Ianuarie nr 81 98.26. ap 2 jud Valcea.SC.ET.738.ILIE ARGHIROI I.880 LEI 537.ALEXANDRINA BUDOI I.69. str Infratirii.STR.AP.996.ET.BL.3.000 LEI 20.STR. strVasile Alecsandri.A.840 LEI 92.12.000 LEI 829.AP.AP. Aleea Valea Prahovei nr 1A.SCB.ET. sect 1 soseaua Nicolae Titulescu nr 92.6.520 LEI 2.10.363.593.400 LEI 31. str Republicii nr 1.230 LEI 111.786.NASTASE CIUBAR N.074.70. ap 16 Ramnicu Valcea.480 LEI 47.LIBERTATII. sc A.B.IOAN BAZAVAN T.677.BL.NR.STR.520 LEI 102.B. bl H3. TIGANESTI.7.680 LEI 11.STR.41.BUCURESTI. ap 15 Ramnicu Valcea. ALEXANDRIA.220. sec 6.000 LEI 72. sec 6. str G-ral Magheru.G103. Ovidiu Fodor I.034. ALEXANDRIA.

11.744.B.AP.4.SC.A.000 LEI 77.320 LEI 518.93.70. TIGANESTI.A.AP.B.1 DECEMBRIE. SEGARCEA VALE.DUNARII.017.432.24.120 ALEXANDRIA.VASILE RONCEA V.SC.C.000 LEI 27.IULIAN-ADRIAN DOBRE N.DUNARII. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.A.NR.DUNARII.FLOREA LINCA G.ION DRAGOMIR A.383.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.DUNARII.ALEEA BISTRICIOARA.B.GHEORGHE MATEI N.SC.D.STR.AP. BUCURESTI. 16.3.6.ET.SC.STR. CONSTANTIN PETRA CULCEA I.1.DUNARII.940 LEI 28.SEBASTIAN-FLORIN GAINA N.STELA CURELEA S.DUNARII.ET6.ET.454.BL. TURNU MAGURELE .595.AP.CRISTIAN MOHORA P.222. FLOREA.A.DORINA FLOREA GH.090 LEI 64. VITANESTI.24.SC.057. TIGANESTI.STR.A.DUNARII.NR.SC.200 LEI 57.930.2.SC.AP.000 LEI 17. ALEXANDRIA.SC.AP.17. ALEXANDRIA. T.STR.ALEXANDRA MARIN D. P.BL.080 LEI 7.ET.BL.663.STR. ROSIORII DE VEDE.896.784.ION MITRICACONSTANTINESCU(ENDE) S.2.396.BL.DUNARII.SUCCESOR LEGAL NEDELCU N.BL.703E.222.500 LEI 29. C.24.8.CRISTINAALEXANDRIA.NR.1612 BIS.AP.037.28.800 LEI 11.SC. ALEXANDRIA.3.BL. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.CONSTANTIN DOBRE A.823.AP.920 LEI 1.DUNARII.382. ALEXANDRIA.COJOCARU GH.BL. ALEXANDRIA.CONSTANTIN GAINA A.822.BL.AP.SC.AP.STR.NR.AP.280 LEI 31.NR.H.302.000 LEI 69.200 LEI 8.CONSTANTIN BRANCOVEANU.61. ALEXANDRIA.DUNARII.SC.18.6.BL.ION CREANGA.320 LEI 183.DN5.017. TIGANESTI.306.24.680 LEI 39.GENERAL DAVID PRAPORGESCU.6. ALEXANDRIA.STR.NEATA MOISE M.SC.NR.L2. ALEXANDRIA.811.STANCU DINCA C.4. TIGANESTI.840 LEI 30.700 LEI 25. ALEXANDRIA.BL.AP.AP.129.5.AP.043.000 LEI 3.E.AP.STR.680 LEI 36.200 LEI 206.BL.BUCURESTI.BL.2.660 LEI 9.NICOLAE NEATU I. L.1 MAI .920 LEI 72.000 LEI 5.222.PO3.200 LEI 294 .MARIA MAXIM N.600 LEI 67.401.595.181.BL.BL.ET.C.CATALIN IONUT ALEXANDRIA.1601.STR.SC.SC.STR.701.2.CAPORAL GHENCEA.VETURIA GEANTA I.ALEXANDRU GURBAN I.485.DUNARII.811.VERONICA MEREUTA I.BM4.STR.BL.082.BL.NR.154.NR.ELENA NICOARA I.STR.223.ET.070 LEI 20.1.400 LEI 726. TIGANESTI. ALEXANDRIA.2.STR.STR.918.AP.NR. SEGARCEA VALE.AP.1.633.BL.4.1.NR.MARIN POPA F.280 LEI 20.97.IONEL-EUGENIU NICOARA I.ET.CUZA VODA. PETRE MATEI T.000 LEI 3.BL.STR. ALEXANDRIA.222.BL.200 LEI 1.STR.304.37. ALEXANDRIA.660 LEI 6.IULIANA OLOGEANU A. ROSIORII DE VEDE.4.AP.1.000 LEI 518.MARIAN GAINA F.AP.040 LEI 149.56.MARIOARA ICLEANU V.615. ALEXANDRIA.809.804. COMUNA BUZESCU.DUNARII.STR.DUNARII.ION GEICU M.A.630.MARIANA IATAN D.600 LEI 2.MARIA NICULCEA D.9.VALERIA MINCU(STOICA) I.2.STR.L30.800 LEI 60.NE.2.ALINA-CLAUDIA LEAOTA I.STR.811.VIOLETA-MARIANA GROSU I.STR.DUNARII.NR. ALEXANDRIA.ET.ET. ALEXANDRIA.342. ALEXANDRIA.410.ET.B.78.650 LEI 15.CUZA VODA. ALEXANDRIA.007. ALEXANDRIA.STR.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.STR.400 LEI 46.PAUL FOLICA P.AP.1.600 LEI 133.818.STR.222.037.CARPATI.715. ALEXANDRIA.729.VALENTIN ENE I.STR.D2.TITI GAINA M.PARTER.501.STR.BL.28.AP. ALEXANDRIA. SEGARCEA VALE.825.674.STR.NR.DUNARI.740 LEI 33.NR.000 LEI 374.34.FLOREA GAINA F.ET.NR.156.760 LEI 20.B.L28.ELENA NEDELCU P.SC.I4.BL.ET.E.710 LEI 31.DUNARII.MARIN NOAGHEA M.STR.ET.9 ALEXANDRIA.AP.STR.2.STR.STR.FLOREA NEDELCU N.STR.BL.ELVIRIU-DANIEL DINCA STEFAN DINCA P. DRAGANESTI VLASCA.880 LEI 27.BL. POROSCHIA.8.641.VICTORIEI.GHEORGHE FOLICA I.255.DANIEL LUCAN M.ET.STR.350 LEI 2. ALEXANDRIA.90.BL.1 MAI.16.INDEPENDENTEI.ET.747.074.A.780.66.358.402.ET.MESTESUGARILOR.PARTER. POROSCHIA.72.160 LEI 20.270 LEI 70.700 LEI 6.NR.965.SC.604.A.SC.ILIE GAINA A.SC.NR.13 VITANESTI.413.AP.7.AP.I1.6.ET. TIGANESTI.

TURNU MAGURELE.000 LEI 2.070.ET.BL. 2. ALEXANDRIA. Alexandra Badiu C.AP.1602. B. Mihail Kog?niceanu. bl. 22.TUDOR VLADIMIRESCU. ap. nr. Maria Elena Artem I.STANCA VARZARU P.38. 1. A.B.178.AP. nr.STR.DUNARII. str. A. str.BL.STR.STR.320 LEI TIGANESTEANU S.BM1. ap.SC.8.BL. 1.520 LEI Tulcea. TURNU MAGURELE .ET.461. sc.225.VIOLETA-NELI STAN P. ap. ALEXANDRIA. B.018. 30.57.AP. Victoriei.A.147. F 27. sc.695.SC. nr.080 LEI 12. 28.11.SC. Maior Andrei Grigore. 12 43.ALEXANDRU GHICA. Podgoriilor.STR.AP.1-10.ALECSANDRU ZIMNICEA STR.15.MARIOARA ZIMNICARU G.163. str.11 TURLAN D.A. bl.520.BL. str.515. 36.680 LEI 2. nr. Neculina Bitirez B.853.STR. AP. 1 59.ION CREANGA.STR.BL.220. ALEXANDRIA.740 LEI Tulcea. 3 4.800 LEI Tulcea.STR. 14. A.VLAD TEPES.95C.BUCURESTI.22.BUCURESTI. 1.610. str. nr.900 LEI Tulcea.920 LEI Tulcea.593.SORIN-EMANUEL STOICA A. bl. Aleea Socului. bl.STR.AP.8. E.3. sc.ET. sc. Petrea Bogdan Gh.191.9. Podgoriilor.EUGENIA STOICA I.800 LEI 46. bl. 47.ET. bl. bl. 14 23.NICOLAE BALCESCU.B.320 LEI 38.SC.563.808.MAGDALENANICOLETA TECSOR T.E. Mihaela Ali A.BL.NR. str. Resmighiul Apolon G..8.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU.SAT.BUCURESTI.690 LEI Tulcea.MARIN ZIMNICARU M. Traian.DANUT ET.MAGDALENA ALEXANDRIA. str. G 4. sc.2.ET. 23. sc.NR. nr. 152.706.2.STR. nr.A. 4 12.B. 10.074.210. Ecaterina Artem M. Ioan Boiangiu D.720 LEI Tulcea.AP. ap. nr.446. Ştefan Badiu D. str. ALEXANDRIA.NR. ALEXANDRIA. str.BL.GHEORGHE STOICESCU F.354. B1. Alexandru Alexe A.STR. str.266. nr.430.31.C4. 4.ILEANA ALEXANDRIA. str. Eternităţii.367.STR. str.94.244. sc.NR.6.275 LEI Aleea Metalurgi?tilor. sc. 14.NR. ap.156. Ioana Badiu Gh.SC. ALEXANDRIA. Gherghina Bahaciu V. Rahovei.STR. nr.1.FLOAREA URLUI S. Toader Bafane N. Aleea Socului.360 LEI 5. 5 27.F10.DUNARII. Ion Bahaciu I. 8. sc. 1. GETA STOICA I. bl.26. nr.160 LEI Tulcea.18 6. str. str.BL. ALEXANDRIA. ap 15.LACRAMIOARA SANDOF F.619.640 LEI Tulcea. 70. ap. ap.AP. 17 170.SC.120 LEI 79. 26.914.952.NR.NR.972. 5.IOAN VELEA I. Aurel Apolon M. Ivana Domiciliul suma Tulcea.BL.440.HCC. bl.400 LEI 1.SC. ap. B1. nr.400 LEI 2.STR.500 LEI Tulcea.MARIUS VISAN T..SC. ALEXANDRIA.A.410 LEI 302.STR. COMUNA VEDEA.SC. nr. nr. Babadag. sc. sc.354. Daniela Badiu N.4.AVOCAT ALEXANDRU COLFESCU. B.136.400 LEI Tulcea.19.300 LEI 4. ap. B1. ALEXANDRIA.75.SC. Maior Andrei Grigore.68.STR.2.090.680 LEI 14. E 2. 10.674.186.AP.520.120 LEI 295 . sc. ALEXANDRIA.AP.STR. ap.AP. nr. Vasilica B?rbat I. str.640 LEI 208.NR. str.406.BL.AP38.045. 1 51. E. sc.410.SC. 7.MIRCEA VOINEA F. sc.AVOCAT COLFESCU.NR.1 MAI.B.1. Iftimie Badiu T. bl. 4 8.NITU-DORU STOICAN A. bl.ET.AVOCAT COLFESCU.A.860 LEI 46.600 LEI Tulcea.786. Traian.NR.BL. bl.MIHAITA FILIPESCU.215. 1.AP.SC.18.NR.75. ALEXANDRIA. SC.2A.DUNARII.4.STR.31.840 LEI 10.840.AP.410.874. 26.CUZA VODA.2. 16.ET. ALEXANDRIA.605.BL.ET. A.640 LEI 7. judeţul Bacău 73.2.MARIN STOICA C.400 LEI Tulcea. TRIFESCU P. ap.BL.000 LEI Tulcea. sc. Din judeţul Tulcea : Nume si prenume Abramov G.ET.000 LEI 150. bl.1602. bl. 12 84.240 LEI Racova.MANOLE-REMUS STAN G. 152. Babadag. 27.BL. 8 124.4. 213. Constantin Bodoros T. ap. ALEXANDRIA.080 LEI Tulcea.080 LEI 13.580 LEI Tulcea. bl.TEODORA STOICA E. B.NR.STR. sc. sc. ap.AP. 16.A. B.303. ALEXANDRIA. ALEXANDRIA.BL.STR.139. ALEXANDRIA.B. 13 19.1.ET.220. 2. Gării.674. A. ALEXANDRIA.B.NATALIA STUPARU M. Babadag.18.STR.960 LEI Tulcea. Mihail Kog?lniceanu. E.119. bl. 23.22.880 LEI 161. Mihail Kog?lniceanu.MERII. 1.000 LEI 4.NR. 9.670 LEI 4. bl. nr.9.ION CREANGA.AP.203.BL.

23 Tulcea. Podgoriilor. B. sc. 1. sc. Vasila Furnic? C. Constantin Danilescu P. sc. B Tulcea.415. 38. nr. 30 Tulcea. Sorin Dima C. Neculai Dr?g?escu I. nr. str.120 21.026. 14. Câmpului. Frumoas?. 25.Caragiale. A. sc. 6. Vasile Culea P. Viorel Dache I. 29.800 103. str. str. 16. ap. ne. str. B. A. str. nr. Corneliu Gavrilov.900. bl. Ioana Culea P. 1 A Cri?an. 28. str.Bolovan I.600 34. 5. Tulcea. 71 A Tulcea. nr.400 64. 1. Nastasia Cladiade Gh. Babadag. str.339. Pelinului.736. 30. 48. str.430 66. sc. 22 Tulcea. a Tulcea.Caragiale. str. Tulcea. sc. Ion Cîrlig I. bl. sc.135. nr. Tulcea. bl. bl. bl. 24 Tulcea.350 54.400 22.600 45. Florica Bordei P.260 35. 16. nr. sc. ap. E 3. A. Relu Dafinoiu P. str.963. Podgoriilor. bl. nr. nr. nr. Tulcea. ap. nr. bl. bl. 11. str. Libertăţii. ap. 176. sc. str. nr.616. str.930 58. C. Jan Covalencu S. 120. Chiric? Ciorobea C. 13 46. 7 Tulcea. ap. Feodor Haralambi A. Vasile Carpov O. Mircea Vodă. nr. nr. Dobgoreanu Gherea.752. R 3. Virginia Antoaneta Dore M. 1. nr. 77 Tulcea. 1.527. bl. nr. 15. Marin Casian M. B. str.886. sc. Podgoriilor. 1848.640 17. 30. Victor Dima R. 22. sc.769. nr.104.840 134. sc.680 5. str. B. nr.786. nr. 6. str.408. Gabriela Cracană V. A. Irina Dănescu C. 3. sc.480 43. ap.305.300 14. 15 Tulcea. ap. str.600 106. 4 Tulcea.000 30. 48. 5 Tulcea. A.550 32.988.870 50.475.796. 180. nr. nr. bl. bl. nr. 1. 1. 36. 7 Tulcea. ap. bl. Muncii. A. 6 Măcin. 57. A. Dănuţ Culea C.501.500 38. Mircea Vodă. str.491. bl. B 4. bl. 1. bl. sc. str. E 2.880 11. B. bl. Lucian Ciocoiu D. sc. Spitalului.900 14. sc. B 3. Mioara Rafila Bprdei I.200 168. Corneliu Gavrilov. nr. 14 Tulcea. bl. 185 Tulcea.215. ap.840 107. Frumoas?. Primăverii. str. Agapia Ciolacu A. str.400 11.186. nr. 32.372. B. nr.400 27. 185 Tulcea. sc.840 26. B 3. str. nr. 24 Tulcea. 1 Decembrie. bl.836. 7. ap. bl. nr. B. 17 Tulcea. str.260 24. EternităţiiI. Neptun.532. bl. Eternităţii. A. str. Maria Cîrlig V.L. ap. B. A. Dumitru Octav Dafonoiu S. Ana Iacovici M. E 2. s Tulcea. ap. Lauren?iu Dima Gh. 22 Tulcea. Ioana Cristea N. ap. ap. bl. Corneliu Gavrilov.000 5. A. nr. Stelian Butu D. Tulcea Măcin. nr. R 2.600 6. 3. 38. sc.000 41. bl. nr. A. A. str. 15 Tulcea. 4 Tulcea. str. nr. str. str. 3. B. 5 Tulcea. 38. Mircea Vodă. 66. Victoriei. Vasilic? Graciov R. sc. str.116. nr.260 85. ap. Câmpului.300 4. Eugenia Dr?gu? M. Câmpului. 82.720 22. sc. Păcii. str. str. 1. Păcii. Tulcea. ap.818.792. 33 Tulcea. nr. bl.804. ap.600 27. 1 Decembrie. Eugen Iacovici I.640 51. B. C. Eugenia Condratov V.840 11. G. str. I.680 17.954. bl. ap. EternităţiiI. sc. Lefter Firu?? M. Tulcea.575 20.L. Dan Furtun? C. nr. bl. I 7. B. 38. Tulcea Tulcea. bl. Aneta Denisov F.640 29. jud. Mahmudiei. str. Maria Dragomir Gh. 22.270 56. str. Tulcea. ap Tulcea. str. str. nr. Mircea Vodă. sc. Mihaela Ene C. ap. Câmpului.750. nr. Tabarei.700 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 296 . A 14. B.678. nr. I.905. sc. str. sc.169. C. Niculae Cristea I. sc.574. nr. sc. B. bl. jud. ap Tulcea.560 13. 4.360 88. sc. 82. a Tulcea. bl. A. 24. X I. str.041. sc.193. nr. Maria Tulcea. Isaccei.152. 38. bl. Dănuţ Cladiade Şt. 3 Tulcea. str. Haralambi Herciu A. Tulcea. sc. 6 Tulcea. B. Paraschiva Dima V. B.967. str.888. nr.000 10. Eternităţii. nr. Florian Gavrilov ?t. sc. ap. Ion Iacovici V. 1848. Constantina Ciorobea Gh. 2. ap. str. 24. Mircea Vodă. 34. 4 Tulcea. Frumoasă. C 3. Pescarilor. 9 Tulcea. str. A.640 75. nr. 3.470 10. sc. ap.000 21. sc. bl. ap. judeţul Tulcea Tulcea. Tulcea. Aleea Metalurgi?tilor.040 43.680 19. nr. str. str. str. 126. nr. bl. bl. Mahmudiei.203. sc. I 1. D. str. B. Sterica Holo?tencu C. 31 Tulcea.254. Spitalului.360. sc. 40 Tulcea. bl.915. ap. nr. Gheorghe Cîrlig Gh. str. nr. E 2. I. bl.061. Taberei. 13 Tulcea. Verginica Gherghi?an C. bl. 16. nr.350. 15. Păcii. sc.935. 4 Tulcea.227.008. 8. Aleea Cristina. 2. 6.

Milcov. nr. Tulcea. ap. str. 55 Tulcea. B.000 16. str.400 16. str. 13 Muneri.965. B. 9. sc. 1. bl. Aurelian Lupu A. 176. str. ap. bl. Nafie Moga N.170 20.820 25. judeţul Tulcea Valea Nucarilor. F 8 C.904. ap. 9. Prudenţei. str. nr. sc. ap. Panait Leonte U. A 5.223. nr. sc. sc. str.156. Paulina Munteanu N.200 7. str. Ion Mladin M. A.347. S 3. ap. str.080 8. bl. 36. 5 Bucureşti. Babadag. B. Foi?orului. str. 37. Constantin Nicola I. bl. bl.167. nr. judeţul Tulcea Sulina. 3 A Schela. str. 1.212.Iacovici M. sc. ap. Delfinului. judeţul Tulcea Tulcea. Neculae Lazăr D. ap. Babadag. nr.000 61. 10.501.060 6. 72. B.080 64. sc. nr.278. a VI-a. judeţul Tulcea Tulcea. A 2.600 14. 6.680 30. nr. str. sc. 34.701. 6.600 18. str. B.483. bl. str. nr. sc. D. Anghel Moiseev V.640 13.141. 9 Tulcea. 1 Tulcea. Dusea Ivanov M.279. Dumitru Lesovici P. Păcii. str. Ion Machedon C. Eufrosina Mladin I. sc. Corneliu Gavrilov. 38. str.678. S?lciilor. A Tulcea. nr. bl. ap.403.996. sc.802. sc. Sevastina Maladoi P. A.854.160 40. Victoriei. str. 16.680 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 2.636. Georgeta Ivanov S. 13 Tulcea. Portului. bl. 2. judeţul Galaţi Sabangia. Letiţia Virginia Miron C. str. A. A. bl. sc.000 21. Victoriei.700 6.510 173. B. 2. Victoriei. A 2. Portului. 38. E 5. nr. sc. B. A. 5 A Tulcea.483. D. ap.600 1. bl. E 3. str. bl. sc. Ioana Mocanu N. 23.160 LEI 414. str.744. Inel Rocad?. A. ap.440. Iacob Ivanov I. sc. str. str. nr. nr. 4 Tulcea. Niculina Lovi?te V.988.000 10. ap. Viorica Muşat V. Unirii. 68. Corneliu Gavrilov. nr. 12. str. Isaccei. Victor Luchianov P. str. str.800 10. Vasile Sorin Miculescu C. Dobrogeanu Gherea. 37. str. Cristian Sorin Militaru S.040 17. Victoriei.343. 2. Magnoliei. C 1. Ion Iancu Gh. 10. sc.420 13.960 249.712.400 127. sc Sulina.988. 5. 4 Tulcea.035. Mihai Viteazu.380.800 56. nr. Elena Nicola A. B. ap.286. ap. 1 C. sc. 7 Tulcea. ap. 14 Tulcea.120 84. sc. bl. 2. ap Tulcea. A.580 127. nr. B 2. B. 2. Victor Iancu M. bl. nr. sc. str. nr.480 4. D.240 8. Cristina Miron Gh. Portului.260. bl. a Tulcea. Viorel Mogoş Gh. B 2. Isaccei.986. Tulcea. nr. 3 57.973. bl. str. nr. A. Traian.100 12. bl. B. Eternităţii. str. B. ap. sc. sc. str. B 2. ap. Niculai Iacovici M. str. nr.400 115. Marin Mocanu D. judeţul Tulcea Tulcea. A. sc. A Tulcea. nr. Tulcea. judeţul Tulcea Dunav??u de Jos.790 30. sc. 68. ap. str. 34. 34.320 35. C. sc. nr. 2 Tulcea. 14 Noiembrie. str. Gheorghe Machedon D. A. Plevenei. bl.300 252. Fraţilor. Agafia Munteanu F. M 1. Lauren?ia Mariana Militaru C.640 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 297 . str.049. bl. 15 Tulcea. Dunav??u de Jos. a Tulcea.744. ap Tulcea. 2. A 2. 4 A Tulcea. nr. Unirii. Chirachi?a Mocanu I.055. nr. nr. Jana Iancu G. Mihail Iofciu I. str. I 16. B. A.302. Inel Rocadă. nr. bl.589. bl.244. Sabinelor. nr.380. ap. B. Unirii.000 13. nr. N 8. Mărăşeşti. bl. 1 Tulcea. sc. Ion Lovi?te I. Corneliu Gavrilov.337. Mic?. Mircea Vodă.002.920 77. bl. ap.200 5. 13 Tulcea.563. 23. bl. nr.210 7. Constantin Viorel Mireu?? A. Dumitru Miron D. 49. ap. nr. Zamfir Militaru C. Mihai Viteazu. Mihail Lupu S. sc. 2 Tulcea. 14 Tulcea. Somova. Nicolae Bălcescu. bl. bl. B 2. bl. nr.. A. B. Babadag. Elena Ivanov P. 6. D 4. judeţul Tulcea Tulcea. str. Iacob Munteanu I. Ioana Maladoi E. nr. nr.679.861. I A. bl. nr. str. str. nr. bl.280 40. sc.200 20. 30.000 65. str. str. sc. 1 Tulcea. bl. str. 40 Tulcea. Iordana Marin I. judeţul Tulcea Tulcea. Pescarilor.520 23. str. ap. bl. bl.880 56.505.480 36. sc. 163 B. E 2. Corneliu Gavrilov.680 113. Elisei Lesovici D. 15 Tulcea. Babadag. 15 Tulcea. bl. Elena Liliana Tulcea. ap. E 5.955.000 10. 9 Tulcea.306. Marioara Marinescu Gh. nr. 66. Ion Manole D. 24 Tulcea. 1 A. 14 Tulcea. B. bl. sc. nr. 103. sc. S. 72. 97. bl.678. str. 19 Tulcea. sc. Camelia M?nu?? P.

240 63.240 10. Y 2. Elena Procop S. sc. B. str.812.640 12. Sabinelor.203. str.341. A. C 6. nr. nr. nr. B. C 1. ap. Gării. A 4. A. Aleea Albatros. 21. 5. 21. sc.908. B. A. sc. Eugenia Nicola N. 308.370. bl. Petre Saveliu C. ap.720 25. Alunişului.200 51. 13. ap. Valentina Timofte C. Mihai Susanu I.830 60. Dorina ONiţă Gh. B. bl. str. 3 Cerna. Ioan Scutariu D.741. A. bl.600 14. E 1. ap.960 93. 13 Tulcea. bl.127.080 15. Valeria Păunescu T.100 43. 5. str. 3. Aleea Albatros. 1 Tulcea. str. bl. str. 158. 5 Tulcea. 2. Vasile Sârbu V. nr. 34.706. 3 Tulcea. s. bl.010. ap. 4 Tulcea.870. ap.440 7. B. Tulcea. 12. bl.135. Ioan Sârbu Gh.542. Sabinelor.330. str.880 46. ap. bl. str. 6. bl. bl. ap. ap.000 6. ap. Aleea Albatros.930. 9 Tulcea. Alunişului. str. Osman Papadopol V. 2. 3 Tulcea. 52 Tulcea. sc. B 2.963. B. 1. C 6. 1 A. bl. Tulcea.505. nr. 1 Tulcea. A. bl.800 61. bl. 4. sc Tulcea. ap. 128. 2 Tulcea. Babadag. nr. bl.233. B. bl.789. Tulcea. bl. Vărăriei. nr. B. B. sc. sc. Panaghi?a Pindic L. sc. nr.520 20. sc.000 10.156. str.078. E 3. Paraschiva Petrov P. str. Aleea Cristina. bl. Portului. Constantin Niculache D. sc. bl. 33. Sabinelor. sc. nr. sc. Câmpului. bl. Tulcea. Maria Rotaru S. ap. A. nr. C 1. Păcii. Lucia Pavel R. 123. B. ap. C 2. 4 Tulcea. Tulcea. sc. 1 A. Elena Popa I. judeţul Tulcea Tulcea. 9.572. Babadag. Corneliu Gavrilov. A 3. Frasinului. 16 Tulcea.720 6.606. Tulcea. 18. Babadag. F 4. str. Ion Răduţă A.920 4.760 33. 1 A. nr. sc.820 10. 2 Tulcea. str. 1 A.800 97. ap. Tulcea.339. bl. Babadag. 11 Tulcea.352. nr. nr.148.960 31. 3. Victoriei. nr. 15 Tulcea. bl. bl. ap.151. bl. Elena Osman R. 23. C 3. Sabinelor. nr. nr. B. 8. Alunişului. Tulcea. 4. C 1. str.680 5. judeţul Tulcea Tulcea. Dumitru Sava I. 14. G 4. str. sc. 1. nr. 10. D. 13. Iacob Teodorescu G. Gării. str. 21. Ion Nicola I. nr. nr. 12. str. Dimitrie Sturza.133. 21 Tulcea. bl. 4 Tulcea. sc.000 736. bl. str. nr. str.000 77. nr. str.000 13. Silvia Teodorescu F. 6 Tulcea. Claudia Radu I. str.Nicola A.. nr. sc. Păcii. Tulcea.000 26. A. 17 Tulcea. nr. Andrei Plătică S. S 4.028. B.634.866. 12 Be?tepe. sc. B 1.135. 6. ap. str. nr. sc. bl.210 15. ap. 21 Tulcea.960 25. 9. A. 9. bl. sc. B. str. nr. Portului. str. ap. 9. A 3.600 24.555. sc.525. Babadag. sc. E 1.000 42. Babadag. Păcii. 4 Tulcea. sc.320 25. A.640 51. Portului. 18. nr.800 21. 15 Tulcea. bl. ap. A. Tulcea. A 4. 18.584. str. str. nr. Silvia Ecaterina Serghi I. 1. sc.400 1. sc.600 14. sc Tulcea. bl.500 10. ap.250 1. Andriana Pe?u A. ap. bl.732. ap. bl. B. bl. 39 B Tulcea. sc. 18. 9 Tulcea. str. 1. Corneliu Gavrilov.976. bl. Clim Pindic I. Maria Magdalena Nicolov I. B. nr. Cornelia Stoian C.339. ap. nr. Victoriei.600. A 1. str. str. sc. str. ap. Brânduşii. nr. 9.850 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI 298 . X 4. B. ap. sc. 3 Tulcea. Florin Stanca R. 5.339.972. sc. nr. 1.880 68. nr. str.280 19. Gării. A 4. bl. judeţul Tulcea 42.700. 128. 17 Tulcea. B. S 4. bl.800 30. judeţul Tulcea Tulcea. nr. A. sc. sc. 6 Tulcea. Maria Şerban D. A. str. str. 6. str. A 5. 4 Tulcea. str.550 82. sc. sc. Iacob Tulcea. sc. nr. ap. Sabinelor. nr. Gării. 9 Mai. Cerna. str. Petrana Plătică N. B.579. S 1. bl. A. sc. Gheroghina Simion Ion Sl?tineanu N. Portului. 15 Tulcea. ap. Neculai Simion ?t. 9. 3. bl. sc. Primăverii. Mşrăşeşti. sc. sc. bl. bl. nr.158. Dragoş Constantin Păun S.448. nr. B. B. nr. Mircea Talcală F. ap.550 12. str. bl. str.520. ap.920 80. ap. B. ap. Aurica Sofan Gh. ap. Gica Sântea I. 34.240 18. Maria Teodorescu G.080 49. ap. 1848. B. str. 9. Aleea Ciocârliei. Păcii. Nastasia Rusu D. Alexandru Dorin Păun ?t. ap. Elena Puiu I. ap. 12 Tulcea. Gării. Denis Cristian Sava T. ap.779. 34. sc. 34. nr. ap. A. bl. nr.800 10. nr.400 33. str. nr. Ştefan Păun M. Stelian Păun ?t. ap. ap.008. 6 Mineri. Hristu Petcu V.847.808. ap. nr.800 19. 308. Ioana Radu D. sc. nr. Mircea Vodă. 6. bl. A.744. A. str. B.

bl. str. Buzău DIF 438. 10.800 LEI 66. Ştefan Zlate Şt. jud.656. jud. Aleea Centrală ? Micro 14. VIORICA BLAGAIL? M. 9 Bz. ST?NEL BANCU G. bl. GHEORGHE ANGHEL G. VIOREL BOANC? N.238. Str. Niculai Velicu M. ap. bl.728. ap. bl. bl. nr. str.573. Marghiloman.080 LEI 23. B. bl. 1 Bz. ap. 24 Bz.116. str.326. ap. Tulcea. Str.853. 29.000 219. sc. F5. ap.400.760 146. A. 2 Tulcea. ap. Tulcea. B.000 LEI 62. bl.855.240 93.720 12.960 14. VASILE BORDEA V. 1A. Tulcea. bl. 8. 129 Bz. Buzău Bz. Alexandru Vişan A.420 LEI 263. 10 Bz. judeţul Tulcea Tulcea. Zimbrului.991. C. ap. Bd.200 25. Raluca Mel Vătafu S. N. Zimbrului. A 2. sc. 6 Bz. Unirii. Str.000 LEI 9. ap. ION BELU S. 24 Bz.372.000 LEI 194. Şcolii. Siretului. 15. bl. 16 Tulcea. 1E. C 9. Spiru Haret. Str. Luminii. 14 A 56. ap.319. 22 Bz. Chiriţă Vişan C. ap.943. Bălcescu.000 LEI 71.600 LEI 34. Spiru Haret. 1918.600 LEI 136. jud.010.166. str. ap. 39.000 LEI 246. Aleea Centrală ? Micro 14.080 LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI NUME AGACHE V. bl. Buzău Bz. Buzău Bz. MARIA B?E?ELU I.779. sc.231. Unirii. B. bl. Bălcescu. nr. bl. ap. Nicolae Bălcescu. jud.638. bl. Lenu?a Toader Gh.558. MARIANA ADRESA Bz.140. bl.17 Bz. Vasile ??nd?reanu Vizireanu P.166.259. ION BELU C. 2 Tulcea. bl. Evdochia Venin I. IOAN -decedatALEXANDRESCU G. bl. 31A. 17 Iazurile. Al. 1E. bl. str. bl.240 24. str. ADRIAN CIPRIAN ALEXANDRESCU A.360 LEI 29. bl. Str. ap. sc.760 17. str. ap. sc. 1 Bisoca. DOINA BARDAS A. bl. Anghel Velicu S. 6 Bz. 10 Tulcea. 3 Bz. DUMITRU BELU V. ap. 12 Bz. PTTR. ap. F5.580.744. 9 Bz. str.000 LEI 31.720.17 Beceni. 13. Str.200 LEI 299 . 29. 2.903. 15A.600 LEI 207. Ştefan B?NIC? I.906. judeţul Tulcea Tulcea. Sabinelor. nr. Cuza Vodă. ALEXANDRU ALEXANDRESCU I.746. Şcolii. nr. 16 Constanţa.741. ap. 128. Victoria Zăvoiu I. 1A. bl.320 LEI 73. 1 Dacia. Buzău Râmnicu S?rat. 12A. bl.800 21. nr. 1 Dec. jud. Unirii. bl. Păcii. Corneliu Gavrilov. str. B. 1918. 29.440. nr. 20. nr. Str. 37 bis Bz.122. ap. str. Isaccei.920 LEI 26. Stiubei. nr. bl.Timofte I. Taberei. nr. C. Str. ap. C 9. bl. 14 Râmnicu S?rat.657. 2. Elena Vrămuleţ S.000 LEI 15. ap. nr.840 6. RALUCA BONCIU G. 1 Dacia.17 Bz. Isaccei. nr. 39. nr. C 2. str.920 6. 128. bl. nr. Bd. 7 A Tulcea. sc. ap. 12A. Str.795. CRISTIAN BABOI F. sc. CONSTAN?A ALEXANDRESCU I.080 LEI 5. 12 Bz. Stiubei.000 LEI 1. MARGARETA BLAGAILA G. Dumitru Toader Gh.680 LEI 7. 21 Bz. 17 Tulcea. 15 Tulcea. 1 Vâlcele.840 LEI 17. sc. ANGHELINA B?RSAN C. nr. 111.160. ap. ap. NICOLAE BASAMAC C. Păcii. str. 2 Bz. Paulina Liliana Din judeţul Buzău : Be?tepe.488.232. Sabinelor. bl. Dorobanţi 2. N. Cart.560 6. VASILE ARSENIE C. ap.116. REA-SILVIA BANCU R.279. nr. 1 Dec. str. CRISTIAN BACIU I. 22C. str. NICOLAE BORDEA R. Str. 38. sc. 121.808. Str. str. bl.741.653.618. Unirii.280 LEI 16. ION BADEA V. 1 Dacia. bl.877. ap. ap. H15. 111.960 LEI 6. Fdt. Câmpului. Str. sc.040 LEI 12.200 LEI 20.380 LEI 10. 73 bis Bz. 9 Bz. nr. Cuza Vodă. Str.630. Str.360 3.040 LEI 3. Str. Unirii. PAULINA BOGDAN AURELIA BOGDAN E. Str. MARIUS ADRIAN ALEXANDRU D. Str. B5. Călugăreni. Salv?rii. Cuza Vodă. G1. Gârlei nr. Str. B. ap. Stelică Timu? G. ap. ap.770 LEI 80. bl.000 21. 121. Maria Zăvoiu M. B. ap.750 LEI 41.

bl A.209. Fr?sinet. RADA CĂLIN I. nr.440 LEI 6. 10C. bl.881. VERONICA BUN?-ZIUA N. D. Verne?ti.902. nr. 17 Bz. bl.825 LEI 27. Str. B. str. ap. Sârbe?ti. ILEANA DIACONU N. sc. Pietroasele nr. 21 Slobozia. ap.033.368. 1 Bz. Str. jud. Arie?ului. 32 Bz. Broşteni. ap. triumfului. sc. 7. ap.763. ION DAMIAN G.977. 39. Vasile gr?deanu. Bălcescu. Str. B11. ap. Averescu. sc. nr.932. bl. bl.240 LEI 25. str. sc 2. ap. 7 Bz.960 LEI 29. bl. Al. 13 Bz.020. Stadoinului.600 LEI 63. Democra?iei. Broşteni. bl.259. C 6. IOAN COTIG? V. bl. ap. bl. 101A. N. 35 Bz. Unirii. 19 Bz. 35 Bz.425 LEI 92. 10 Bz. Pompiliu ?tefu.636.800 LEI 45. ap. 106.286.800 LEI 54. bl. ap.980. 8 Bz. Vodă. 4. 93. nr. GEORGETA BUCUR N. ap. Dorobanţi 2. ap. Magheru. GRA?IELA CONSTANTIN D. A. R. ANCA CORNELIA DINC? C.944. C14. CONSTANTIN BURLACU M. jud. Dorobanţi 2.781. jud. Str.571. NICOLAE BREZEANU N. BOGDAN BORDEIU Z. Buzău Bz. bl.868. Stadionului.505.400 LEI 43. VERONICA CHELU D. 33 Bz. Camelia.520. Patriei.480 LEI 47. Str. 15 Bz. ORTINIC? BUCUR T.520 LEI 8. IOANA BUCUR D. ap. Str. 22 bis Bz. Bălcescu. Ghe.240 LEI 12. 8. A.895.160 LEI 8. MARIA BRUCHENTAL V. Str.200 LEI 26. bl. 8 Bz. VIORICA COSTEA C. MARIA BUSOIU D.802. Gheorghe Doja. Str. sc. Marghiloman. Str. Pietroasele nr. 86.938.125 LEI 25.781. 3 Bz. sc.800 LEI 133. nr. jud. 19 Bz. Bd.165. 5 Bz. DUMITRU BUTURUG? C. ap. ECATERINA C?RSTEA C. 14 Lunge?ti. MIHAI BUZATU C. nr. A. 87. STELA C?RLIG V.137. LAUREN?IU ADRIAN CATRINA I. ap.200 LEI 9. Cart. 18 Buzău. nr. Dorobanţi 1. 10 Bz. Str. 42. 74 Ni?cov. C1. Dorobanţi 2. 7 Bz. Dorobanţi 1. bl. 11.853. ap.1. ap. ap. Str. Bălcescu.246.356. 99.675 LEI 26. 9 Vintil? Vodă.000 LEI 5.120 LEI 105. 11E. bl.BORDEIU I. S?poca. nr. Arie?ului.691.579. Bl. sc. 11. B1. Ia Bz. 55 Bz. Bucegi.306. Unirii.453.720 LEI 30. B2. 1 Bz. 18 Bz. ap. ap. Pia?a Daciei. bl. Buzău Bz. bl.380 LEI 76.650 LEI 37. MIHAI BUZATU I. 19 Bz. Str.480 LEI 66. B. GEORGETA DANITESCU P. Str. bl. ap.640 LEI 1.000 LEI 44. bl. nr. 39 B. 3 Bz. 3 Bz. ap. 23. 81 Bz. 14A. ap.200 LEI 38. ELENA C?RCIUMARU I. bl. AURICA BR?NZEA S. IANCU C?RJAN I. Buzău Bz. MARIUS IULIAN CURTICAPIANU Z.520 LEI 10.000 LEI 124.840 LEI 60.443. 7 Bz. nr. sc E. ap. sc.782. str. Str. ION CAZAN I. ap. ap.230 LEI 21. Str. bl. Str.607. D8. C. bl. Cozieni. Bd.600 LEI 14. 17 Bz. CONSTANTIN CAMINSCHI M.174.000 LEI 502.900 LEI 22. bl. bl.240 LEI 6. Buzău Buzău. 4A. 113. bl. 1. Fr?sinet. IOANA BRUGHENTAL D. nr.560 LEI 39. ap. ap. bl. 15 C. IOAN -decedat- Bz. AURELIA CAZAN G. Spiru Haret. 34 Bz. 6 11. 20 Bz.856. Str. ap. Caraiman. str. bl. ap. ELENA CIUPAG D.041. 9 Bz. Str. Unirii. LINA CORNEA I. Cart. jud. N. Dorobanţi. CAMELIA CRISTOIU D.120 LEI 54. DIANA MIRELA COVURLUI I.640 LEI 300 .800 LEI 4.375 LEI 26. sc. Unirii. Dorobanţi. Str.898. Str. Str. MARIA COMAN G. MARICICA CARABAT G.415. B. bl 89. Str. sc. CONSTANTIN C?RSTEA G. Micro 14. 176. nr.280 LEI 21.280 LEI 321.055. Str. C14. bl. Unirii. ap. 88. nr. bl.930. C. 15. Bd. ap. 18H.440 LEI 37. ap. N. 1B. ap. nr. 20 Bz. Str.407. Unirii. Micro 14.400 LEI 4.040 LEI 80.310. Pinului.760 LEI 31. ap.757. 10. 17 Bz. GERMINA DIACONU I. sc. A. 6 M?te?ti. Cart.180 LEI 43. FLOREN?A MANUELA BUZDUGAN I. ANTON BURCUS S. 88.915. VALENTIN BRUDIU S. A. bl. bl. 28/4. Fr?sinet. Str. str. nr.116. VALERIA BORDEIU N.599. MARIANA COZMA C.175 LEI 74. MARIA CONSTANTIN C. 5 Bz. Unirii. M4. 19 Bz. bl. 2 Bz. bl. bl. Str. CORNELIA CRISTOIU G.

29 Bucureşti. sc.200 LEI 13. sector 2.H. 32M. R?zboieni. 44 Bz. 17.. ap. 4G. PAULINA DUMITRU A. bl.800 LEI 20.440 LEI 57. bl. sc. NU?? D?NU?A GR?DINARU Ştefan GRIGORE G.11 Bz. jud. sc. bl.000 LEI 24. B3. 8 Bz. bl. ap.880 LEI 26.880 LEI 43. 21 Bz. B. nr.400 LEI 301 . nr. 18 Bz. ap. 67 Po?ta Câln?u.260 LEI 80. sc. VALENTINA IONIŢĂ N. 50. Stadionului. sc. 5 Bz. COSTICĂ DOBROT? VASILE DRAGHIA G.965.050.000 LEI 28. Str. sc. Rahovei. 36 Bz. D. bl. Rahovei.400 LEI 16. 13C. Bd. 9 Bz. Unirii. NICOLAE FUNDULEA I. Urziceni. ap. 32C. Str. ECATERINA GROSOIU I. FLORICA ION P. Chiristigii. 26.400 LEI 14.164. ap. bl. PAUL ION G. VASILE DRAGU S. TEODOR -decedatIONESCU A. Str. 19.560 LEI 78. 8. GABRIEL MARIAN IONESCU A. 8 Bz. Str. Stelei.854. D8. Depoului. sc. GEORGE FR??IL? S. bl. 14 Bz. ION ILIE A. 3 Bz.250 LEI 20. VALERIU ENACHE G.448. Str. 7C. 13 Bz.608.360 LEI 11. bl.423.943. 4 Bz.015. bl.120 LEI 90. Micro 5.339. Str. Str.200 LEI 10. 1. Buzău Bz. IONEL Chilieni. ap.900 LEI 21. 8. Unirii. Unirii. AURICA ENACHE G. Bd. nr. bl. N. sc. bl.367. 3A Râmnicu S?rat. 6A. Dorobanţi 2.380 LEI 53. ALECU DRAGU I. 7 Bz. B. 14 Bz. MIOARA TEODORA FR?NCU N. Bălcescu.225. 5 Bz. P 19. Str. 49 Bz.127. GEORGETA ELENA DUMITRESCU A.760 LEI 11. Bd. 18 Bz. bl. bl. Rădulescu. Cilibia.350 LEI 13.240 LEI 168.967.135. N. ap. G-ral Grigore Ba?tan. 9F. Bălcescu. 20 Bz. ap.573.160 LEI 8. 9B. Spiru Haret. Transilvaniei. nr.600 LEI 5. 49 Polici.415. ALINA DORINA ION M. 6 Bz. B24.500 LEI 6. 2. nr. A. bl. ap. Broşteni.200 LEI 43. Str. Str.559. Bălcescu.000 LEI 111. ap. DUMITRU FLOREA A.446. Avrig 24. bl.949. Str. Str. B. 33D. Victoriei. Str. 15 Bz. ap.000 LEI 5. sc. 4 Bz.531. Dorobanţi ext. ap. bl. ELENA ILIE A. IULIAN IONESCU I. Unirii. str. bl.ap. A. 10 Bz. AGENOR IGNAT GH. 50 Bz. bl. 5 Bz. Unirii. ap. sc.677. 1 Dec. Str. ap. ap.640 LEI 5.186.36 Bz. bl. TITI ENE N. 26.875.772. Fr?sinet. sc.18 Bz. Bălcescu.400 LEI 10.562.558. 55.328. VASILE G?RBEA C.827. bl. MIRCEA GABRIEL GHEORGHIU D.340 LEI 5. jud. Rahovei.349. N. ap.401. D?NU? DRAGHIA G. Str. bl. ap. nr.276.967. GEO-FLORIN G?DIU?? GEORGE GHEORGHE CORNEL GHEORGHE C. MIH?I?? DRAGU I.860 LEI 13.760 LEI 26. bl. bl. H14. MARIA ILIE R. 19 Mânzu. 10 Bz. 8 Bz. bl. Str. ap. VICA ILIE G. GARS. N.927.284. sc.250 LEI 109. nr. ap. ap. Greab?nu. ap. I.240 LEI 31.720. ap. Unirii. ap.715. B. 4 Bz. Spiru Haret. bl. B.186. 62 Bz. Dorobanţi 1.800 LEI 53. Unirii. ECATERINA G?RIU?? G. Fr?sinet. B. Vipere?ti. B 16. 109B.000 LEI 21. ap.466.200 LEI 13. Buzău Bra?ov.440 LEI 6. str. D.760 LEI 100. IULIANA GANEA C. DORINA GARBOAN I. Transilvaniei. ap. ap. bl. nr. jud. bl. 9B. sc.017. Str. nr. bl. 20A. 55. C. nr. ap. bl.400 LEI 142. Str. 163 Bz. ap. Buzău Bz. D. GABRIEL GHEORGHIU S. bl. FLORICA DUMITRACHE DUMITRU DURAC M. Buzău Bz.209. str. Str.800 LEI 31. 6 Bz. Str. 5 Bz. ap. Unirii.158. 3C.406. 23 Bz. Dorobanţi 1. TINCA IONIŢĂ S. Str. Neptun 25. Aleea Parcului nr. Caraiman.000 LEI 32. bl.830 LEI 47. A. bl. Str. EMILIA DUMITRU D. Str. Unirii micro 3.240 LEI 12. ap. 9 Home?ti. bl.172. VIRGIL FLORIAN G.637.379.500 LEI 5. Bd.100 LEI 76. IULIAN FUNDULEA I.393. C20. nr. B. 5 Bz. P11. sc. 1918.800 LEI 12. Str. Buzău 9. Bdul.704.DOBRE I. 5 Bz. VASILE HERGHELEGIU V.040 LEI 12.320 LEI 12. 25. jud. jud.957. bl. Urziceni. ap. VASILE ILIE I. 19. Str. B24. Str. nr. ANICA GRIGORE G. C3. Unirii. ap. Str. a Bz.

bl. DUMITRU JIPA I.949.930. Victor Babeş. ap. ap. bl. FLORENTINA N?ST?SOIU G. 2 Bz. sc. NICOLAE LUNGU G. 31 Bz. E17. EMILIA MOCANU C. 35.510. ap.160 LEI 107. 58 Bz. Str. MONICA MOISE T. bl. B. EMIL MARIN N. Str. MARIA LEU I. Lunii. EMILIA MIU P. 21 AB. sc. Stadionului. ap. Str.200 LEI 12.500 LEI 6.448.268.223. nr.560 LEI 5. nr. Grigore Ba?tan. 6A. MIHAI NECHITA N. Micro 3. Str. Str. bl. 7. nr.560 LEI 4. bl. bl. Str. ap. Bd. 11. Transilvaniei. bl. 13B. NICOLETA NECULA Ştefan NEGOI?? C. Ştefan MOCANU S.360 LEI 31. F?NEL NEAGU D.525.805.225. 6 Bz. 28 Bz. 15 Cochirleanca. Gen. 12 Bz. 5A.235. ap. 3 Bz. Unirii. Str. A. ap. Str. Aleea Stwjarului. ap. MARIANA MIREA I. 58 Bz.166. ROXANA DANIELA MARIAN G. bl. jud. bl.000 LEI 4. U3. Buzău Z?rne?ti. ap. 8B.193. bl. Unirii. unirii. MARIA M?NDREANU T.164. nr. Broşteni. nr. NICULINA M?R?CINE MARIA M?R?CINE I. Simion B?rnu?iu. MARIA LUPU S. Str. GHEORGHE NEAGU D. ap. Str. CĂTĂLIN VASILE LEFTER C. ELENA MILESCU N.457. ap. 1 Dec. bl.243. bl. ap. Buzău Bz. Aleea Chiristigii.3 10.740.520 LEI 30. ap.816. Simion B?rnu?iu. bl. bl. 14 Bz. Mestec?nului bl. bl. NELU?A IVAN M. 5 Bz. Depoului.142. B. 35.543. 6B.840 LEI 412. Unirii. ap.800 LEI 45. 28 Bz.800 LEI 12. GHEORGHE IVANA N. Str. Str. C2. GHEORGHE MADULAREA N.734.085. Buzău Bz. CĂTĂLIN N?ST?SOIU G. MARIA MATEI N. ap. ELIZA SORINA MARINESCU G. 14 Bz.640 LEI 70.000 LEI 20.814. 28.554. CONSTANTIN LUNGU N.348. A1. bl. Str.600 LEI 90. B. ap. Str.860 LEI 6. B. Unirii. Unirii. 54 Bis Bz. MARIA LUNGU D. ANGEL MARIN G.800 LEI 93. GICA MILITARU T. MIHAIL MELENCOVICI I.000 LEI 25. B 15. bl. Vladimirescu.741.200 LEI 26. jud. Stadionului. SILVIA MANEA G. 17 Bz. bl. S2. IOANA MIHĂILĂ S. ap.300 LEI 19. 28. H7. 20 Bz. ALEXANDRINA MARINESCU N. 11 Bz.400 LEI 62. bl. 103. Bâsca ? Mare. bl. bl. sc.114.746. bl. patriei. Unirii.160 LEI 162. Broşteni. C2.840 LEI 705. Str.280 LEI 33. 3C.280 LEI 30. 3.IOSEF M. ap. 13G. 2 Bz. ap. 12 Bz. Str. GABRIEL MARINCAS G. Păcii.289. Prieteniei bl. Str. E10.084.560 LEI 201.500 LEI 14. 20 Bz. sc. nr. B. Păcii. Str.C. 10 Bz. unirii. ap. 31 Bz.610 LEI 24. Dorobanţi 2. Str.757. E2. IONEL MATEI G. bl.960 LEI 155.040 LEI 40.200 LEI 8. nr. AURICA MU?A I. bl. B. bl. Democra?iei. Unirii. 10 Bz. 32C. bl. 13 Bz. ap. 1918. 120A. C2. ap. ap. 8 Bz. Str.088.720 LEI 11. Bd. sc. 1918. 42 Bz. bl.000 LEI 302 . 58 Bz. Str. 6 Bz. nr. ap. Unirii. bl.520 LEI 666. T.200 LEI 6. Str. nr. nr. 8. Micro 5. 8 Bz. 31.459. 7 bis Bz. D7. Str. bl. B. 26 Bz. Dorobanţi 2. Stadionului.497. 139 Bz.720 LEI 10.000 LEI 29.847. Micro 5. 5 C?ne?ti.765. Obor. ap. ap. Aleea margaretelor. sc. Str. bl. ap.000 LEI 231. ap.209.160 LEI 59.800 LEI 5. A. bl. nr. Unirii. 12 Bz. ELENA IOSEF D. 1Dec. ap. jud. ION LEU N.600 LEI 22. PETRE NEAGU D. Micro 5. 103.600 LEI 42. NIŢĂ MOCANU L. ap. 16 Bz. nr.188.427.925 LEI 10. Aleea Tineretului.330. SILVIA Bz.639.874. sc. Str. ap. ap. ROBERT GABRIEL MAZILU C. 15 Bz. A.000 LEI 17. Str. Str.860. sc.152.356. 36 Bz.190 LEI 56.760 LEI 51.11 Bz. sc.640 LEI 15.576. 2 Bz. Str. sc. Str.440 LEI 40. ap. 19 Bz. jude?ul Buzău Bz.28 Bz.240 LEI 25. Aleea Tineretului. L1.200 LEI 28.735. 2D. Ion Creang?. Str. nr. ap. 5 Bz. 2 Bz. bl. Ştefan LEAU I. Str. IONEL LUNGU E.120 LEI 73.299. Bd. GHEORGHE JIPA G. 2A.767. ORVENTINA LEURZEANU C. 14 Smeeni.651. 12 Bz. AUREL MATEI G.216.

ap. 22. 43. nr.039. 3. Bd.400 LEI 21. ap. Str. 5.509. ap. B13. bl. CONSTANTIN R?PEANU C. GEORGIC? RADU P. bl.000 LEI 303 . ap.200 LEI 72.430. 31 11. Str. NICU?OR NICOLAI ST.576. Str. Str. sc.880 LEI 40.760 LEI 6. MI?? PETRACHE G. B. ELENA RADU I. Unirii. Str. bl. 43A.300 LEI 44. Spiru Haret.786. ap.460 LEI 36.716.264. nr. ap.325 LEI 23.3 Bz. Bălcescu.700 LEI 24.278. 20 Bz. Horticolei. 7 Bz. 12E. Dorobanţi. ap.604.11 Bz. Aleea Paltinilor. bl.573.932. bl. bl. bl.850 LEI 54. ALINA PETRESCU N. ap. ap.245. 26. 14.164.560 LEI 14. sc.201. NICULINA POPESCU C. Bd. Str. N. bl. B3. Bălcescu.760 LEI 17. bl. ap. Str. 13B.NEGOI?? T. bl.520 LEI 228. LUMINIŢA MELANIA PANAIT S. bl. Str.186.640 LEI 17. B. TRAIAN RUSU A.400 LEI 2. A.457. GHEORGHE PANAIT P. ap. Unirii. bl. 10 Buzău. MARIA OBREJA R. 14. bl.254. Extindere Dorobanţi.100 LEI 53. ION NICOLAE V. B9.080 LEI 53. Str. GHEORGHE ?decedatAFR ROTARU V. 1 Bz. 14 Bz. Str. str. Virtu?ii.880 LEI 35. str.519. bl. RADU PARASCHIV M. MARIA POPESCU A. 3 Bz. DUMITRU NISTOR C.369.571. Buzău Bz. 22/4.B.680 LEI 26. CONSTANTIN PETCU R. ap. ap. FELICIA -decedatPOP I.402. D. FLOAREA PETRE N. Stadionului. Bz. Bz.760 LEI 6. bl.342. TINCA PAVEL G. ELENA OPRI? N. Str. Str. Saturn. Unirii. 21 Bz. ANGELA RUS D. Unirii. 18 Bz. ap. Str. ION RADU I. 140. 22 bis Bz. Str. ap. 22 bis Bz. Unirii.320 LEI 12. 29 A.245. ap. ?tirbei Vodă. 69 Bz. bl. ap. nr. A. Stadionului.320 LEI 56. nr. 10 Bz. bl. 1 Dec. H7 ap. 21. nr. EMIL PRUN?U N. Str. sc. Unirii. sc. ap.300 LEI 39. Buzău Bz. Str. Dorobanţi 2. Str. Unirii. ap. 10 Bz. ap. bl. 35. Bălcescu. ap. Str. bl. ap.446. Dorobanţi. Aleea Feroviarilor. bl. Unirii. Unirii. Str.387. D. GABRIELA P?NTICE I. ap.000 LEI 7. ION NISTOR C. Dorobanţi. 32J. LUMINIŢA OPRI? D. sc. Dorobanţi2. Str. VETA RADU A. 2. nr.850 LEI 53. ap. A. bl. jud. Buzău Bz. 34 Ni?cov.200 LEI 28. bl. 3. Stadionului. 39. Unirii. VASILE POPA C.385. ap. sc. 10 Bucureşti. ELENA PÂRVU M.640 LEI 9. ap. bl.916.624.306. 3 Bz.616. 140. Str.000 LEI 23.881. Margiloman. Horticolei. OTILIA NISTOR P.270.240 LEI 64. Str. Str. 25 Bz. sc. 5 Bz.440 LEI 27. Ştefan POPA N. bl. 19 Bz. 7 Bz. Str. jud.278. bl. ap. 22 N?eni. 16B.223. sc. ARINA Bz. ELENA POPA T.800 LEI 12. sc. bl. Paltinilor. 26D. nr.158. ap. ap. nr. 4 Buzău.959. bl. 5 Bz.834.400 LEI 11. Str. bl. sc. sc. 6 Bz. Str. DANIEL OANCEA G. ap. ap. 9 Bz. SANDAL? PETRE V. MIHAIL -decedatConsta PASTIA D. 2 Bz. 6 Bz.160 LEI 12. Bd. bl. MARIN -decedatAURICA PĂTRAŞCU C. IOANA R?NDA?U C. 19. ap. 37. 13.167. bl. Unirii.382. Dorobanţi 2.520 LEI 57. 8 Bz. 125-127. Frasinului. 12E. 30 Bz. nr. sc. Str.480 LEI 51.194. ap.115. 61 Bz. 39. 65. Str.143. Alex. DANIL POP I. sc. 26. CONSTANTIN R?ICAN A. bl. 3A.184. 2.800 LEI 21. nr. B9. Caraiman. Bd. B. 37. Broşteni. 41 bis Scurte?ti. A. 5 Bz. 1918.000 LEI 49. Cart. Obor. Stadionului. 5 Bz.060 LEI 114. A. jud. A. NICOLAE PETCU DOBRE N. 12 Bz. STELIAN PINGHIOIU C. 10 Bz. CONSTANTIN R?ICAN S. Verii.640 LEI 38.560 LEI 61. D. bl. bl.970 LEI 11. ANICA R?PEANU ALEXANDRU R?ICAN M. nr. sc. AURICA POPA C. 28.440 LEI 119. L?stunului. 11 Bz. ap. bl. Stadionului. Verbe?ti. 3. nr. 62 Bz. 3 Bz.305. nr.825 LEI 11. Unirii.213.430 LEI 5. Vadu Pa?ii. 8 Bz. Str.400 LEI 21. 139. N.092.867. N.000 LEI 15.750 LEI 16. Bd. 19 B. Str.

ap.440 LEI 574. bl.840 LEI 8. Unirii. 16A. E. IOAN TIBERIU STROE C. 13A. bl.123.520 LEI 18.579. MARIAN Bz. Unirii. Chiristigii. ap. VIORICA Şerban P.840 LEI 39. bl. Cart. GHIORGHE TOIA I. unirii. ap. bl. N. 25. bl. J 1. C18. sc. I. GEORGIANA ST?NCIULESCU G. 59. bl. bl. 13 Bz. B. Str. Unirii.613. Unirii. Râmnei.523. DELIA CRISTINA Şerbănescu N. Unirii.. Unirii.017. Bd. B. Buzău Bz.. E2. B3. bl. 26D. Urziceni. 25. bl.960 LEI 6.403. ap. Str.200 LEI 42. bl. Str. Str. ap. PETRACHE Şerban I. Micro 5. 48 Bz. Aleea Centrală. bl. C8.995.740 LEI 10. Str. jud. bl. DANIEL DRAGOŞ TURCU I. bl. Str. 26D. ADRIAN TOMIUC P. Bd N. Broşteni. 1 Moisica. ap. bl. ap. Unirii.170 LEI 17.560 LEI 58.800 LEI 32. Str. ap.400 LEI 20.760 LEI 24. DAN STROE G. ap. Unirii. ap.560 LEI 6. Bălcescu. Str. 20 Bz. Bălcescu. 16A. 34 Bz.387. nr. ILEANA STANCIU C.779. 18 Bz. ION STANCIU C. str.600 LEI 11. ap.555. Frasinului. bl. FLORINEL SĂRĂŢEANU M. ap.000 LEI 20. Smeeni. 40. Topliceni.567.760 LEI 30. ION TACHE T. Bălcescu. sc D.744.823. Str. Str. bl. 1 Bz. bl.000 LEI 34. ap.041. Fr?sinet. 18 Bz.225.507. B2. 4 Bz. Smeeni. unirii. N. bl. 10 Bz. ap. sc. ap. ap.160 LEI 109. sc. Bălcescu. nr.833. 12 Bz. Str.113. 14 Bz. 86A Bz. bl. ZAMFIRA TICEA R. ap. 40.850 LEI 15. C8.804. Saturn.214.209. RADU TOIA R. B.083.847.967. bl. 19D. Apollon. D. bl.750 LEI 12. Broşteni. Plevnei. N. LUCIANA SAVA L. ap. AURELIA SIMION G. jud. MARLENA CARMEN Şerban I. ap. ap.206. ION TARCA G.200 LEI 25. 14 Bz. ap. D. ap.580 LEI 103. Str.160 LEI 22. 9 Râmnicu ? S?rat. ap. nr. CONSTANTIN T?N?SESCU G. 4 Bz.943. ap.733. Buzău Moisica.640 LEI 36. ap. bl. Bălcescu.440 LEI 28. 59. 2 Bz. Petrescu. ap. ap.838.760 LEI 36.200 LEI 7. ap. nr.264.SAB?U P. ap.560 LEI 28. 18 Bz. str. bl. ap. Str. nr. nr. Micro 3. AURELIA T?R?U R. GICU Ştefan N. 12 Bz. STELA STAN S. Str. 1 Bz. 20. ap. DINCA UNGUREANU G. Plevnei. Bd. Str. Gârla?i.880 LEI 36. 13 Bz. str.432. Unirii. J 1. MARIAN TOADER I. ENU?A SPIRACHE C. 18. nr. 10 Bz. sc. nr. CONSTAN?A TOADER G. Bd. N.393.047.967. Independenţei.240 LEI 51. 7. Bd. jud. ap. 20 Bz. 4 Bz. 16 Bz. Episcopiei.000 LEI 20. nr.116. ap. VICTORIA SIMION GHE.500 LEI 20. 13 Bz. 18 Bz. RADU CORNELIU SAVA C. Râmnicu ? S?rat. GEORGETA STOICA G. ELENA SLIVINSCHY R. 1 Bz.080 LEI 86.094.440 LEI 26. 10 Str. 10B. Bd. 16 Bz. VALERIA T?N?SESCU I.040 LEI 35. Bălcescu. Str.400 LEI 22. Bd. DUMITRA STREJARU CRISTIEL STROE G. Str. Ştefan STAN C.025 LEI 31.943. 10 Bz. B. Buzău Bz.850 LEI 1. 30. Cart. VASILE TUDOR I. bl. ELISABETA SIMIONESCU I.440 LEI 17. sc. B. sc. 26D. bl. Unirii. bl. 8 171. 23.608. Str. nr. Aleea Centrală. 16 Bz. nr. Bd.030 LEI 31. D4. PETRU? LAUREN?IU Şerbănescu D. bl. nr. 21 Bz.280 LEI 40. Bd.800 LEI 683. Broşteni.789.700 LEI 14. Str. 20. bl.512. nr. D1. 1 Bz. 4 Bz. B5. bl. Unirii.988. unirii. Cart. Petrescu. bl. Cuza Vodă. ION TICEA I. 7B. 12 Str. 26. B5.375 LEI 13. 10B. NICOLAE TURCU D.800 LEI 5. Urziceni. ap. ION SIMION V.000 LEI 69. Str.000 LEI 304 .341. EUGENIU Ştefan C. 39 Bz. jud.440.. 4.509. MIHALACHE SARION N.889.761. Bd. ALINA SPIRACHE C. Unirii. B5. bl. 7. Bz. B5. bl. 48 Bz. ADRIAN SĂRĂŢEANU M. ION SCROBOT? V. bl.847. Bd. MARIA SARION T. 5 Bz.765.100 LEI 55. 26 Bz. Bd. jud. 13 Râmnicu ? S?rat. Bd. Bd N. bl. sc A. nr. 39 Bz. I. Topliceni. Bd.

749. ap. K6.067.028. Str.STR . bl.321. MARIA VAN N. bl 128. CATELA VI?AN C. nr. Str. ap. Str. C2. B11. bl. ap.240 LEI 47. bl. bl.337.179. Elena Cuza. 15.280 LEI 55. ap.800 LEI 8.167.914. nr. Buzău Pădureni. AURORA Bz. 7 Bz.600 LEI 53. bl. Traian Vuia nr. B.4 . bl. ION ZAHARIA MARIA Din judeţul Călăraşi : NUME ANGHEL GHE. 1 Buzău.800 LEI 12. F4. ILIE VI?OIU I.800 LEI 41. 15 Buzău. 8 S?h?teni. Dorobanţi 2. B. bl.967.540.400 LEI 44.960 LEI 8.680 LEI 26. nr. Unirii.773. bl. Broşteni.818. ELENA VISTEANU C.710 LEI 13. E13.444. 48. B. VIOREL-decedatVESELA G.STR. Cart.BL.680 LEI 8. bl. 4 Bz.750 LEI 10. Independenţei. 8 Bz. 21 Bz.225. Grigore Alexandrescu. Dorobanţi 2. str. MIRCEA V?LEANU N.STR.997. sc.591. 5.600 LEI 203. ap.AURELIA SANDA BEREI G. Stadionului. GHEORGHE VASILICA I. STR. jud.264. Buzău Bz.92 CALARASI .828. ap. Str. AP. ap. Broşteni.320 LEI 35. 3 Bz.20 LEI 39. Soarelui. Elena Cuza.ZEFIRULUI NR.STR . bl.240 LEI 49. K6. nr. sc.116.192. Bl. Unirii.860.260 LEI 34.788. IOAN BALAN R. bl. 3 Râmnicu S?rat. Str. ap.C 23 . 92. 16 Bz.LUCEAFARULUI NR.600 LEI 22. Str. Str. bl.240 LEI 214. ION VOINEA G. 21 Bz.151. D3. sc.1 CALARASI . 1B.160 LEI 20. MARINA V?LCU C. P2.290. Unirii. 31A Bz. FLORICA BALAN I. Broşteni.7 CALARASI .92 CALARASI . Unirii.000 LEI 31. 10. bl. CARMEN VERONICA ZAMFIR S. F1.AP. ap.930. Buzău Bz. 100 Bz.960 LEI 41. Bazalt. 47.BL. B. ap. Str. Str.AP. ap.NR. unirii. ap.1. FEODOR VOINEA A.STR. jud. Broşteni. 1. 10. Broşteni. 11 21.1 . CONSTANTIN URMUZACHE MARILENA URMUZACHE AURA V?LCU C. 1 Bz. ALEXANDRA BALAN C. VIOREL VLAD S. 7 Bz. 13 Bz.720 LEI 78. Str. DOINA VRABIE G. PETRE BIRSAN A.035.783. VIRGINICA Z?INESCU N. nr. ap. triumfului. 15.92 CALARASI . bl.210. Str. FILIP VLAD G. sc.000 LEI 42.810 LEI 2. Str. Independenţei. nr. nr.918. 4. FLORICA Z?INESCU I. 8.227. bl.ZEFIRULUI . VALERIA V?LCU I. 28 / 2. Gârla?i.BL.482. ap. VICTORIA VR?NCEANU N. ap.150 LEI 132.SC.1. Str. GEORGETA VASUT V. PETRE ZAHARIA V.200 LEI 305 .830 LEI 56.262. Dorobanţi.UNGURENA?U G. Zona Centru.280. Buzău Bz. NICOLETA VASILE I. H7. A.320 LEI 23. sc.216. bl 20E. Vaslui Coste?ti. str.000 LEI 9.560 LEI 25.ZEFIRULUI NR. ap. bl. B.578. str. 100 Berca. Buzău Bz. Str. bl. 4 Movila Oii. MARIAN VLAD I. GHEORGHE VI?OIU A.480 LEI 19. bl. Traian Vuia nr. nr. ap. 32 Bz. ap. Buzău Bz.914. ap.ZEFIRULUI NR.Călăraşilor .400 LEI 19. AURICA VASILICA A. NICULINA VAN N.180 LEI 8. ap.SC.000 LEI 48. jud. 16 Bz. Str. jud. IONEL BALAN GHE. jud. ap.728. str. 1D. FLORIAN VAN N.1. jud.000 LEI 112. 21 Bz.240 LEI 59.238.83 CALARASI . Buzău Râmnicu S?rat. Stadionului. VASILE V?N?TORU S. 9 S?h?teni. 10 Bz.600 LEI 21. P2. 4 Bz.200 LEI 17. VIOREL ZAHARIA G.762.720 LEI 129.240 LEI 14.NR. jud.STR. 48. Stadionului.ZAVOIULUI NR. SC. Str. MANTA ZAHARIA G.440. 28 Bz.184. Cilibia. jud.990 LEI ADRESA DIF CALARASI .

ZEFIRULUI .12 .SC.8 CALARASI .1 .781.AP1 CALARASI .000 LEI 8. SC.STIRBEI VODA . STEFAN DRAGOMIR M.C3 .STR.NAVODARI .STR.BL.9 .9 .3 CALARASI.NR.760 LEI 95.800 LEI 85.STR.BL. FLACARA .I 15.SC.1.NR. 1.NR42.144 CALARASI .BL. B20.10 CALARASI.680 LEI 52.BULEVARDUL REPUBLICII.BL.SC.PREL.SC. MICHAEL GEORGE DINU M.4 .STR. 40 CALARASI .STIRBEI VODA . BL.STR.543.AP. 1.MUSETELULUI.2 AP. SC.7 CALARASI . DOBROGEA.STR.ZAVOIULUI . BARAGANULUI . RADIAN CHIRVASITU T.497.1. AP. REMI IANCU GHE. OITUZ.647.STR.STR.STR.K9. PAULINA CONSTANTIN I.521.SC.910.NR.1 . 17 CALARASI .BOB GHE.SC.427.Sat CUNESTI .10 CALARASI .BL.NR.9. ALEXANDRINA DUMITRU GHE.BL.232.AP.AP. LENUTA GAVRILA R.160 LEI 229. NAVODARI .1.NR.000 LEI 10. 27 CALARASI . ION GHERGHE T. NELLY GHICA I.GRADISTEA .5 . AP.709.760 LEI 66.AP. A .SC.13 CALARASI . GEORGEL CONSTANTIN I.400 LEI 34.BL.PREL.NR.L35 . 8 .NR.NR. GHEORGHE NITU N.10 CALARASI .STR.BL.SLOBOZIEI . BUCURESTI .STR.9 .BL.517.STR. SC.NR.BL.NR.ELENA GAVANESCU S.642.STEFAN GAMULEA I.241.BL.20 CALARASI .400 LEI 414.AP. 4.NR. MIHAIL CALARASI.K9.STR.Bd 1 MAI . CALARASI.2 CALARASI.FLACARA .849.601. C. 1 .BL. OANA BOB D. BL.2.NR.A50 . E13. BL.78G. N40 .816.320 LEI 31.GHE.440 LEI 32.8. STEFAN COLEASA P.920 LEI 26.795. TRANDAFIRILOR.AP.NR.40 CALARASI .171. IONEL HARSESCU GHE.BUCURESTI NR. Bd 1 DECEMBRIE 1918 .D4 .2 .DROPIEI .Călăraşilor NR.STR.AP.9 CALARASI.3.813.4 CALARASI .SC. 2 Com.480 LEI 26.091. AP.000 LEI 52.STR.200 LEI 196.2 .D .116.BL.160 LEI 114.720 LEI 306 .160 LEI 21.A.NR.000 LEI 42.GHEORGHE DRAGULELE C. ELENA MONICA CRACIUN R.1.880 LEI 1.067. AP.STR.K9 . N26.000 LEI 21.BL.BL.STR.BL.BL. STR.SC.STR.2.881.UNIRII .AP. STR. A8. TUDORICA CIACIU N.8 .NR.NR.Jud.1 .BL.LIBERTATII.9 .STIRBEI VODA . AP.11 . STEFAN FILIP S. STR.C14.STR.STR.1 DECEMBRIE 1918.8 CALARASI . VERGINIA DURBALAU M. NICOLAE FATU I.D .BL.SC.STR. TUDOR MARIN A.1.NR.BL.NR.000 LEI 144.AP.013.STR.10 CALARASI .080 LEI 33.AP.CALARASI CALARASI .398.17 CALARASI .H2.4 CALARASI .1 . VASILE OPREA M.SC. NICULINA COTEA I. AP.NR.49 CALARASI.2. AP. K9.1.SC.AP. 3.960 LEI 29.200 LEI 31.NR.STR.030.STIRBEI VODA . A23.440.560 LEI 62.DEJ .SC.STR.AP.850.B .SC .880 LEI 22.PANDURI .F8. IONUT CORNEANU D.200 LEI 19.6 34. GHEORGHE FRASIN C.STR.STR.000 LEI 155.750 LEI 23. 1.NR.580.880.BL.SC.SC.STR.BUCURESTI NR. BL.1 CALARASI .GHEORGHE IONESCU P.13.PREL.NR.D4 SC.NR.1 CALARASI .NR.7 CALARASI . EUGENIA CRACIUN N.64 CALARASI . PETRE GUTA GHE.NR. AP.1 . A4.1 .983. SC.160 LEI 67.AP4 CALARASI.SC.GHE.SC. 8.372. SC.D3.NR.A17.BL. IONEL OGREANU GHE.982.000 LEI 13. AP.F8.746.11 CALARASI .STIRBEI VODA .BL.B .1 .NR. 4.410 LEI 42.975. 37 CALARASI.STR.STIRBEI VODA .3 . FRUSINA CRISTINA CRACIUN G.MACULUI .410 LEI 178.CORNISEI .PREL.6 .STR.11.1.3 .NAVODARI .400 LEI 29.1.AP.STR.STR.AP.SLOBOZIEI . AP.1. SC.SC.NR.NR.422.2 CALARASI .SC. GHEORGHE GRIGORESCU F. CONSTANTIN DUMITRU G.K9.NR.11 CALARASI .092.

STR.LUCEAFARULUI .1.683.794.11.H22.800 LEI Cluj-Napoca.B7 .8 63.ap.CJ 5.sc. AP.str.398. MORII .13 CALARASI .BL. SC.127.SC.GRIVITA .2 .bl. 24 .et. 1 MAI .FLORILOR .600 LEI 40.2.SC.11. MARIN STOIAN S.AP.STR.sc.2.NR.bl.2.NR.7. FLORICA STOIAN V.9 CALARASI .BULEVARDUL 1 MAI .NR. TRAIAN ABRUDAN V.D4.1 .B .16.sc.NR.BL.SC.885.000 LEI 61.sc.STR.800 LEI Cluj-Napoca.SC. DOBROGEA . 1 . MATEI PIRLOAGA V. NR.NR. MINODORA ABRUDAN I.148. LAVINIA SIMION D.jud.CJ 10. BUCURESTI .str.760 LEI 5.STR.CJ 211.STR.jud.et.34 CALARASI .148.ap.P1 .CJ 4.STR.jud. NICOLAE Din judeţul Cluj : CALARASI . DORU ROSCA I.SLANIC nr.FLACARA . RODICA ELENA ALB V. BUCURESTI .1 .str.4. SC.288. VASILE AMBRUS . A . . SC.str.AP.160 LEI Cluj-Napoca.845.E5 .AP.NR. 3B .580.6 CALARASI .9.jud. C .11.6 CALARASI .15 CALARASI.1 .NR.CJ 32.bl.NR.STR.7. ANGHEL RADUS N. 13 CALARASI .NR.STR.NR.9 .NR.R. JEAN MIHAIL VERES P. ION ROMAN E.AP .14.SC.et.3 .42.C . BL.0.347.str.ap.1.160 LEI 307 .138 CALARASI .CJ 214.jud.CJ 207.1.C .B .1.STR.STR. 1 .STR.NR.298 CALARASI .BL.588.109.890 LEI 338.ap.jud. ELENA VLADESCU N.AP. ANA MARGARETA ABRUDAN T.AP.STR.B .BL.L20.560 LEI 71.8 CALARASI . MARGARETA ADRESA Suma UNGURAS.jud.806.627.Bd GARII .BL.STR.SC .VICTORIEI .080 LEI 155.960 LEI Cluj-Napoca.592.ALMASULUI nr.280 LEI 145. AP.et.3.000 LEI 34.990 LEI 38. BUCURESTI . 2.2 .840 LEI 94.F_cii de zahar nr.SC.116.D 3.2. E 22.STR Bd GARII .920 LEI 4.AP.BL.BL.47.275 LEI Cluj-Napoca.Dimbovitei nr.et.6.AP.687.2. A. 14 CALARASI .STR.A23.895.AP34 CALARASI .BL.BORZESTI nr.AP.ap.NR. 22.ap.PREL.19.AP.STR.2.663.760 LEI 98.NR. ADRIAN DAN PARLOAGA P.1.Slanic nr.800 LEI 9.STR.1DECEMBRIE 1918 .SC. STEFAN STAN GHE. 16 CALARASI .492.BL.ZAVOIULUI .str. GEORGIANA RADU GHE.NR.1.STR.40.jud.SC.SC. 17 CALARASI .934.STIRBEI VODA .671.497.D17.BL.7 CALARASI .NR.STR. 2.10 CALARASI . NUFARULUI .BL.538. SC.9 .STR. VASILE POPA T.912.000 LEI 399. M16. 53 CALARASI.NR.0.NR.PETU M.et.et.et.000 LEI Cluj-Napoca.16.AP. B10.322.85. TANTA MARIANA TONEANU N.100 LEI 36. GHEORGHE PETU D. BL. BUCURESTI .480 LEI 29.BL.AP.440.str.165.3.PREL.113 CALARASI .PREL.120 LEI 74. 1. 7 CALARASI.AP.STR.817. CONSTANTIN VASILESCU P. ECATERINA RADUS C.str.A2.640 LEI 173.0.800 LEI Cluj-Napoca.PREL.STR.STR.7.339. MARIOARA SAIZESCU V.BUCURESTI NR.L20.15 CALARASI . MARIA RENGHEA D.NR.400 LEI 76.Principala nr.FLACARA .BL19 .ap.30 CALARASI .D3 .6.bl.DOROBANTILOR nr.SC.726.1 .NUFARULUI .360 LEI 38.BL.BUCURESTI .1.SC. DAN RADU V.34 CALARASI .NR.BL.sc.840 LEI NUME ABRUDAN I. ELEONORA ABRUDAN T. D3 .1 .CJ 112.AP. ALEXANDRINA POPA G.bl. VASILE IOAN AGAPI D.SC. GEORGETA PREDA V.000 LEI 53.NR.662. A32.DROPIEI .040 LEI 31.

et.600 LEI 22.624.CALEA FLORESTI nr.A 2.et.CJ Cluj-Napoca.836.N.ap. IOANA MARIA ANGHEL I.54.5.str.str. LIANA-MARIA ARION T.sc.B1.sc.6.sc.et.HOREA nr.AUREL VLAICU nr.bl.G17.82.CJ Cluj-Napoca.sc.0.600 LEI 74.et.23.C11.1.PEANA nr.CJ Cluj-Napoca.jud.42.980.jud.54.jud.881.str. IOAN BAIC DOBRIN M.3.et.250 LEI 10.str.953. DARIUS-TRAIAN BAIC DOBRIN V.5.str.jud.991.ANCA I.0.B1.4.4.et.0.str. SIMONA APAHIDEAN I. ILIE ANDREICA G.CJ Cluj-Napoca.610 LEI 2.6. AUREL ARON N.bl.000 LEI 148.067.jud.LACU ROSU nr.640 LEI 77.jud.CALEA FLORESTI nr.CJ GHERLA.bl.3.542.18.1.CJ Cluj-Napoca.sc.et.ap.et.C11.str.0.ap.0.760 LEI 14.CJ Cluj-Napoca. TITULESCU= nr.sc.CJ 18.ap.ap.48.520 LEI 64.CALEA FLORESTI nr. ANAMARIA BACIU T.str.jud.str.60.DR.2.520.et.CJ Cluj-Napoca. ANA BABAN T.str.et.0.1.1.jud.ap.845.1.3.sc.62.jud.SAT SOMESUL RECE nr.1.976.2.MESTEACANULUI nr.GRADINARILOR nr.0.str.4.CJ Cluj-Napoca.750 LEI 33.CJ Cluj-Napoca.1.6.et.880 LEI 6.030.0.2.jud. ADRIAN APAHIDEAN A.ap.341.H1.ap.ap.1.S4.19.860. IOAN CORIOLAN Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.bl.675 LEI 308 .360 LEI 34.AZUGA nr.1. SORINEL APAHIDEAN V.RATIU nr.080 LEI 65.A1.str.POTIRNICHII nr.4.2.et.35.ap.A 2.113.37.H1.et.jud.ap.sc.str.bl. MARILENA BACIU S.jud.29.str.ap.CJ TURDA.6.bl.167.ap.jud.et.500 LEI 14.str.120 LEI 71.0.jud.MEHEDINTI nr.et. EMILIA BACIU N. SANDU BABA T.000 LEI 6.CJ CIMPIA TURZII.bl.sc.V15. NICOLAE ARDELEANU S.25.364.jud.825 LEI 42.16.et.963.0.D.str.3.bl. STELA BABAN S.str.jud.DR.str.PRIMAVERII nr.sc.33.1.1.et.CJ TURDA.LOTUS nr.et. VIORICA BADAU .str. ADRIAN AVRAM I.ap. TITULESCU= nr.ap.2.ap.RATIU nr.403.17.1.str.MESTEACANULUI nr.0.800 LEI 51. IULIU-HOREA ARDELEANU L. ANA ANICAI V.5.520 LEI 35.99.3.sc.60.I.CJ Cluj-Napoca.1.2.000 LEI 25.2.19.12.779.68.13.3.bl. VASILE ARDELEAN -.17.3.et.ap.ADY ENDRE nr.et.3.CJ Cluj-Napoca.624.62.4.str.bl.ap.sc.jud.CALEA FLORESTI nr.str.920 LEI 13.str.MEHEDINTI nr.bl.40.1.A6.CJ Cluj-Napoca.et.et.jud.372. RUSANDA BACIU T.ap.P.520 LEI 51.et.CROITORILOR nr.et.24.jud.sc.str.3.4749.et.500 LEI 80.CJ Cluj-Napoca.ap.str.jud.2.19.6.str.A6.4.jud. GABRIELA BALINTONI I. IOAN AXENTE M.sc.0.str.jud.CJ Cluj-Napoca.19.ap.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.6.bl.jud.1.123.231.960 LEI 21.jud.str.ap.807.ap.000 LEI 7.jud. VASILE ANGHELEANU I.CJ TURDA.CJ Cluj-Napoca.ap.930.470.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE BACIU A.ap.et.223.3.139.sc.sc. RAVECA BALAN G.1.jud.PIETROASA nr.10.jud.CJ Cluj-Napoca.MEHEDINTI nr.825 LEI 150.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.str.4749.200 LEI 134.8.bl.297.bl.bl.GODEANU nr.A1.000 LEI 9.AURDEL VLAICU nr.1.1.jud.ap. MARIA ANGHEL I.000 LEI 10.CJ Cluj-Napoca.967.12.CJ Cluj-Napoca.17.400 LEI 60.ap.4.str.jud.P.jud.bl. EMIL BACIU E.jud.PEANA nr.169.bl.bl.str.12.I.et.bl.200 LEI 24.2.525.et.sc.2.UNIRII nr.bl.bl. AIDA CRISTINA AVRAM .sc.N.IC.1.sc.1.str.1.SPTIMIU ALBINI nr.A MURESANU= nr.37.ap.500 LEI 11.et.CJ COM. GILAU.ap.483.6668.et.CJ GHERLA.372. MARIA ANDRIEVICI M.8.bl.jud.17.057.3.et.A.

200 LEI 177.1.jud.084.ap.CJ TURDA.jud.0. MARIANA BERINDEAN M. DOINA BELDEAN T.et.109.str.jud.668.2.str.jud.sc.3.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.400 LEI 15.909.et. VIRUCA BERTEL N.et.CJ Cluj-Napoca.sc.1-3.ap.763.2.0.232.str.DAMBUL ROTUND nr.bl.46.jud.1.et.2.686.514.ap.0. ANA BOBOS E.23.str. nr.str. CALIN-EMIL BOBOS S.ap.et. VASILE BELEA T.000 LEI 134.FABRICII nr.jud.27.str.3739.CJ Cluj-Napoca.601.287.A3.CJ Cluj-Napoca.3.CJ Cluj-Napoca.4.3.240 LEI 309 . PETRU BELDEAN V. IOAN BIRIS I.str.000 LEI 15.ap.CJ 152.et.str.ap.2A.FINTINELE nr.0.str. ILISIE-ILISIE BOBOS G.260. VICTOR BENTA I.jud.6365.4.33.0.MEHEDINTI nr.jud.1.bl.558.600 LEI 14.21 DECEMBRIE nr.831.jud.130.jud.et.CJ Cluj-Napoca.et.500 LEI 1.900 LEI 24.129.SIGISMUND T.et.275 LEI 52.4749.19.et.bl.0.et.27.240 LEI 62.bl.sc.bl.CJ Cluj-Napoca.jud.bl.jud.0.0.135.L. STEFAN BLAG I. IBOLYA BERCEAN V.000 LEI 222.ap.str.2. ADRIAN IOAN BERCEA V.sc.str.REBREANU nr.str.et.str.CJ Cluj-Napoca.558.A12.000 LEI 67. VIORICA BERCHESAN G.ap.P-TA ABATOR.18.1.1.324.794.4.jud.B5.sc.ap.0.str.3.et.jud.C.64.400 LEI 33.51.ALEXANDRESCU nr.sc.et.sc.str.GR.jud.jud.DAMBUL ROTUND nr.jud.160 LEI 175.CJ Cluj-Napoca.68.111. MARIUS ROMEO BESCHI . TRAIAN BANCOS P.str.19.jud.21.000 LEI 8.sc.43.2.3.CJ Cluj-Napoca.L10.ap.CJ Cluj-Napoca.str.sc.CJ Cluj-Napoca.et.125 LEI 106.600 LEI 47.33A.10.21 DECEMBRIE nr.PRIMAVERII nr.jud.350. RODICA BERINDEAN .sc.LIVIU REBREANU nr. MARTIN BIDIAN A.jud.488.3.jud. LUCIAN BESCHI -.et.L10.D22.111.C.jud.et.bl. LENUTA BILEGAN I.22.250 LEI 7.jud.K11.98.B.CJ Cluj-Napoca.3.2.10.2A.ap.191.CJ Cluj-Napoca. NASTASIA BERAR T.bl.000 LEI 3.et.920 LEI 24.3.str.RAPSODIEI nr.DONATH nr.0.bl.str.ap.ap.OBSERVATORULUI nr.152.1.64.sc.0.O3.105.sc. ZOLTAN BERINDEAN G.1.ALEXANDRESCU nr.et.bl.GRUIA nr.7-9.441.701.10.2.3.265 LEI 31.CJ Cluj-Napoca.29.CJ Cluj-Napoca.0.C11.0.jud.RAPSODIEI nr. ROSETTI nr.CJ Cluj-Napoca.374.ap.str.2.jud.et.607.str.ap.ap.sc.0.CJ Cluj-Napoca.jud.FINTINELE nr.4.CJ Cluj-Napoca.480 LEI 87.GR.ISLAZULUI nr.et.CRISAN nr.et.376.30. IOAN BARBAT .10.152.ap.116.103.bl.ap.et.jud.53.000 LEI 15.040 LEI 3.et.BAISOARA nr.816.sc.ap.et.0.et.sc.1. AUREL BELDEAN V.CJ Cluj-Napoca. NASTASIA BIRO S.ap.480 LEI 105.et.bl.str.str.52.str.1.CJ Cluj-Napoca.BUCIUM nr.jud. MARIA BERINDEAN M.500 LEI 45.C11.31.680 LEI 14.et.ap.str.DAMBOVITEI nr.bl.bl.4.bl.et.FINTINELE nr.str.sc.jud.CJ Cluj-Napoca.B9.10.TIN BRANCOVEANU nr.350.250 LEI 142.sc.40.75.120.3.CJ Cluj-Napoca. PAULINA BOB I.566.10.0.str.47.D2.24.CJ Cluj-Napoca.421.jud.CJ Cluj-Napoca.ap. ELVIRA Cluj-Napoca.str.24.UNIRII nr.45.et.str.14.CJ Cluj-Napoca.E2.6.6.str.BAITA nr.CJ Cluj-Napoca.920 LEI 35.494. A.NUFERILOR nr.jud.et.045.str.et.1. SIMION BERCEAN NEGREAN A.539.sc. VIOREL BILC I.et.025 LEI 19.5.et.str.194. IOAN VIOREL BIRIS I.OASULUI nr.350 LEI 41.jud. LIVIU BIRIS D.18.750 LEI 18.ap.53.CJ Cluj-Napoca.560 LEI 1.4.3.str.836.MEHEDINTI nr.ap.bl.0. MARIA CECILIA BEREAN I.jud.str.bl.jud.505.0.jud.000 LEI 106.HOREA nr.RASINARI nr.BANCIU T.CJ Cluj-Napoca.ap.68.6.CJ Cluj-Napoca.str.11.33.et.ap.750 LEI 36.CJ Cluj-Napoca. OVIDIU BERCEAN S. IOAN BEREGSZASZI I.0.11.CJ Cluj-Napoca.3.bl.105.41.ap.1.

jud.sc.250 LEI 15.sc.V2.26.360 LEI 152.2.ap.1.CJ Cluj-Napoca.T13.et.0.2.15.3.jud.400 LEI 28.ap.520 LEI 8.AB Cluj-Napoca. MENODORA BOERIU N.229.21.0.51.CJ Cluj-Napoca.et.400 LEI 79.33.jud.jud.str.P1.ap.str.246.str.INDEPENDENTEI nr.str.sc.600 LEI 8.030 LEI 47.str. ANGELA BORA V.CJ Cluj-Napoca.CJ RESITA.175 LEI 10.str.2A.FABRICII 19.600 LEI 12.175 LEI 39.483.975 LEI 18.bl.0.et.4.et.860.ap.400 LEI 35.CS Cluj-Napoca.et.600 LEI 90.jud.351.jud.287.0.et. VASILE BONDAR -.jud.200 LEI 13.ap.13. OCTAVIAN BORA I.jud.str.493.400 LEI 121.BOCA A.18.27.CJ Cluj-Napoca.750 LEI 7.483. GHEORGHE BONTOS G.ap.ap.ap.et.BUSTENI nr.CJ Cluj-Napoca. DORINA BOTA .3.str.3.900 LEI 43.S13.str.1.ap.CJ CHIUIESTI nr.jud.jud. MIHALY BOLBOACA I.et.97.0.ORAVITA nr.ap.25.jud.840 LEI 4. MARINELA BORTIG .CALEA TURZII nr.et.str.ap.jud.bl.jud.UNIRII nr.et.str.350 LEI 12.F2.ap.499.89.C6.639.et. VASILE Cluj-Napoca.et.et.str.68.et.bl.CJ Cluj-Napoca.ALEEA BAITA nr. VALENTIN BODEA N.864.CJ Cluj-Napoca.93.24.0.et.33.68. IOSIF MARIUS BOZDOG G. SILVIA BORZA C.2.ap.0.AUREL VLAICU nr.8. GABRIELA BOZDOG I.8.890. ADRIAN MARIAN BORZ . MIHAELA BORLA G.0.ap.ap.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.2.str.446.720.600 LEI 21.jud.jud.223. LIVIU BORDEA V.bl.CJ Cluj-Napoca.str.CJ Cluj-Napoca. OTILIA BOLOJAN V.CJ OCNA MURES.et.I.34.1.et.ap. AUREL BOTA G.sc.362.19.jud.20.19.str.TITULESCU nr.GAROAFELOR nr.ap.55.2.3.225 LEI 48.bl.jud.AVRAM IANCU nr.X2.jud.CJ CHIUIESTI nr.TIPOGRAFIEI nr.et.bl.F.0.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.2.1.str.125 LEI 12.86.jud.ap.bl.0.3.BIRSEI nr.6.N.884.8. MARIA BOTA T.2.sc.str.2.538.bl.PROGRESULUI nr.33.0.3.48.482.et.str. IOAN BODOCAN V.jud.CJ Cluj-Napoca.4.200 LEI 18.228.DUNARII nr.726.3.FANTANELE nr.0.CJ Cluj-Napoca.bl.297.0.jud.sc.jud.664.2.sc.11.sc.CJ Cluj-Napoca.4.et.0.GORUNULUI nr.ap.et.H2.920 LEI 23.39. AUGUSTIN BOLOJAN I.600 LEI 58.jud.str.B7.ap.2.jud.ap.PAPIU ILARIAN nr.1.3.1. IOAN BOLOGA F.jud.jud.930.TELEORMAN nr.11.str.7.sc.CJ Cluj-Napoca.str.str.CJ Cluj-Napoca.et.str.bl.4. EUGENIA BOEREAN . MARIAN BOCICA G.260.ap.bl. ELENA RODICA BOKOR I.1.et.6.ap.CJ Cluj-Napoca.2.19.8.1. VASILE BOLDIZSAR I.297.str.et.et.8.str.14.0.600 LEI 25.000 LEI 103.000 LEI 15.46.711. IULIU NICOLAE BOGZA R.2.sc.DOROBANTILOR nr.str.599.105.000 LEI 6.4.et.sc.CJ Cluj-Napoca.54.CJ Cluj-Napoca. GABRIEL CONSTANTIN BOJOR A.ALEXANDRU VLAHUTA.LIVIU REBREANU nr.4.AVRAM IANCU nr.AZUGA nr. IOAN BOSBICI V.C6.CJ Cluj-Napoca. IOAN BOKOR D.ARINILOR nr.et.GORUNULUI nr.4.0. IRINA BONCU C.125 LEI 310 .CJ Cluj-Napoca.10.CJ Cluj-Napoca.39.ORAVITA nr.str.250 LEI 21. ALINA LUMINITA BODOR A.GIRBAU nr.860 LEI 44.et.ap.jud.et.782.38.0.TELEORMAN nr.0.031.325.jud.855.CJ Cluj-Napoca.DONATH nr.CJ Cluj-Napoca.jud.24. ANTAL BODOR A.str.bl. CORNEL BODAN I.47.et.5.str.4.2.CJ Cluj-Napoca.0.ap.str.771.36.ap.jud.et.et.P20.bl.bl.bl.120 LEI 51.jud.BUCURESTI nr.ap. IOSIF BOTA V.10.10.ap.3.jud.sc.str.4.CJ Cluj-Napoca.jud.2.str.500 LEI 91.jud.RO25.FABRICII nr.180 LEI 42.UNIRII nr.41.str.ap.446.6.et.ap.

IOAN BRIE I.ap.172.0.RO25.jud.str.3.900 LEI 10.2.3.125 LEI 106.CJ Cluj-Napoca.65.3.1.bl.bl.4.sc.0.str.sc.sc.280 LEI 30.8.jud.et.VIDRARU nr.jud.4. SAMOILA BUCUR V.CJ Cluj-Napoca.ap. ANA MARIA BUHAI V.sc.CJ Cluj-Napoca. EUGENIA CAMPEAN T.bl.002.600 LEI 22.et.58.FABRICII nr.et.GR.55.jud. DAMASCHIN CAMPEAN D. MARIA BRIA O.2.4.047.BOZDOG V.jud.75. TANIA CACOVEAN E.21.jud.4.3.str.440 LEI 18.jud.000 LEI 12.ap.str.CJ Cluj-Napoca.2.706.PADIS nr.jud.sc.str.65.2.0. RARES OVIDIU BUDU F.bl. IOAN SEBASTIAN BUKKOS A.43.jud.9.CJ Cluj-Napoca.ap.jud.ap.CJ Cluj-Napoca.P3.jud.et.960 LEI 311 .2.2.et.bl.sc.11. ROUSSEAU nr.000 LEI 2.str.str.CJ Cluj-Napoca.288.str.jud.et.B.2.jud.750 LEI 513.jud.945.ABATOR.UNIRII nr. AURELIA BULZAN V. ROUSSEAU nr.19.et.28.935.ap.28.53.jud.CJ Cluj-Napoca.J.str.747.DUNARII nr.str.sc.3. DANIEL MIREL CAMPEAN V.et. DINU BUDAI S.3. J. IOAN NICOLAE BREIER N.744.J.114.str.CJ SINGEORZ BAI.ap.1.0.160 LEI 20.0.CJ GHERLA.175 LEI 19.CJ Cluj-Napoca.jud.et.et.et.ap.004.3.3.str.bl.0.ap.P-TA AGIRBICEANU nr.2.ap.CJ Cluj-Napoca.1.MUSCEL nr.0.GR.bl.4.et.625.S19.27 27.16. ALEXANDRESCU nr.RO25.sc. VASILE BURA A.550 LEI 20.B3.3. MARIA CAMPEAN I.sc.ap.6A.2. MARIA BREAZU N.6.760 LEI 40.REPUBLICII nr.965.CJ Cluj-Napoca.1.10.250 LEI 23.9.0.3.2.STEJARULUI nr.D2.str. SILVIA ZOITA BREIER I.1.bl.CJ Cluj-Napoca. NICOLAE BUKOS I.26.CJ Cluj-Napoca.10. Cluj-Napoca.str.str.0.CJ Cluj-Napoca.str.1.BILEA nr.bl.074.ap.18.9-11.sc.ap.CJ Cluj-Napoca.et.9.bl.I2.et.31.0.str. OCTAVIAN BUDELECAN .553. DANA GEORGETA BUCUR I.jud.4.RAPSODIEI nr.7.379.3.3.094.sc.28.36.31.276.400 LEI 14.I2.et.20.CJ GHERLA.I1.880 LEI 7.BRATES nr.bl.58.CLABUCET nr.320 LEI 13.6.744.10.ap. IULIAN CAMPIANU I. [PX2.et.31.200 LEI 41. VASILE CORNEL BRAICA I.ap.CJ Cluj-Napoca.F4. ELENA ELISABETA CALBAJOS I.str.GODEANU nr.et.jud.bl. NICOLAE BUDAI I.str.str.et.800 LEI 13.ap.sc.13.ap.1.954.1.ap. ANA ZOITA BUHAI V.sc.CJ ICLOD nr.et.88.800.jud.CJ Cluj-Napoca.sc.6A.et.CJ Cluj-Napoca.str.sc.1.26.FERMEI nr.CJ Cluj-Napoca.10.10.120 LEI 42.J.1.str.jud.538. IOSIF CAMPEAN I.CJ Cluj-Napoca.TABACARILOR nr.400 LEI 23.4.6.str.jud. ADELA EUGENIA BURCA I.et.sc.et.0.et.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.9.ap.0.PATA nr.bl.2.str.str.ap. ALEXANDRESCU 84.str.940 LEI 13.866.REPUBLICII nr.559.CJ Cluj-Napoca.sc.196.43.G3.et.bl.9.489.CJ Cluj-Napoca.ap.15.bl.2. LUCIAN BRAICA L.355.PASCALY nr.ap.ap.bl.sc.et.800 LEI 31.265.6. DOINA MANUELA BUT T.SCORTARILOR nr.jud.ap.et.9.FABRICII nr.8.str.Y. CRISTIAN BUHAI S.31.I2.076.31.str.025 LEI 80. ROUSSEAU nr.080 LEI 2.FLORESTI nr. J.5.str.str.840 LEI 162.110.et.29.440 LEI 16.FN.str.str.10.et.jud.bl.360 LEI 2.jud.TEBEI nr.I2.BOBILNA nr.L. EUGENIA BUZDUGAN (AMBRUSAN) G.370 LEI 80.GH.046.jud.400 LEI 28.jud.ap.0.jud.19. DOJA nr.CJ FLORESTI.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.0.ap.jud.et.CJ TURDA.1.UNIRII nr.jud.bl.jud.36.et.et.et.sc.HERCULANE nr. J.9.et.102.2.364.203.44.et.590 LEI 161.280 LEI 5.jud. VALER BUZDUGAN C.sc. VOICHITA nr.jud.sc.str.jud.CJ Cluj-Napoca.sc.jud.320 LEI 2.000 LEI 1.ap. IOAN-DOREL BUT V.0.B6.

0.bl. ALEXANDRESCU nr.TINERETULUI 16. DANILA CATARIG A.bl.et.2.3.38.2.et. ANA CENAN .sc.2. ALEXANDRA CHIORAN P.234.ION RATIU nr. FLOAREA CHIHAIA P. MARIA CHEREJI T.650.CJ Cluj-Napoca.1.2.0.sc.1.et.et.ap.et.200 LEI 13.182.4.et.et.500 LEI 25.bl.str.ap.CJ Cluj-Napoca. OVIDIU DAN CAPRAS I. MARIA CHIRILA O.PAVLOV nr.32.et.bl.CJ GHERLA.CJ Cluj-Napoca.39.et. AURELIA ADRIANA CHIORAN L.jud.str.153.4.3.7.223.DONATH nr.jud.3.92.PADIN nr.jud.DUNARII nr.ALEEA SNAGOV nr.3.RUCAR nr.ap.046.158.et.27.DONATH nr.1.jud.160 LEI 112.7.bl.str.CJ Cluj-Napoca.D13.1.sc.CJ Cluj-Napoca.sc.bl.V2.bl.4. ANGELA CATANA D.D7.26.3.5. IONUT C_TIN CARLIG A.7.sc.et.23.str.str.I. LIVIU CEUCA G.jud.1.200 LEI 12.920 LEI 5.076. DUMITRU-VIRGIL CAPUSAN I.050 LEI 272.str.str.CJ Cluj-Napoca. SANDA CENAN I.4.040 LEI 1.1.0.28.jud.jud.30.R5.34.925 LEI 5.jud.ap.276.str.800 LEI 113.R.CJ Cluj-Napoca.200 LEI 7.930.M2.182.jud.100 LEI 5.545.ap. MARIA CARLEA C.600 LEI 30.131.AZUGA nr.DAMBOVITEI nr.str.ap.FANTINELE nr.jud.CJ Cluj-Napoca.27.ap.20. EUGENIA CHIRILA P.ap.400 LEI 81.FLORESTI nr. IULIA NICOLETA CARP I.et.jud.000 LEI 39.VIILE NADASEL nr.0.FANTANELE nr.178. CRENGUTA-ELENA CAPUSAN D.GARII nr.14.str.str.23.CJ Cluj-Napoca.39.jud.24.3.9.288.et.I.1.8.169.str.0.et. TEOFIL CHIS T.CJ Cluj-Napoca.D13.ap.jud.jud.150 LEI 57.str.ap.67.813.FANTANELE nr.CJ Cluj-Napoca.26.jud.17.500 LEI 43.V2.str.9.ap.jud.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 41.str. DAVID CAPUSAN G.RUCAR nr.446.str.jud.str.BRATIANU nr.jud.4.063.2.sc.GR.000 LEI 6.sc.1.sc.str.et.2123.ap.1.6.446.jud. EMIL CENAN S.F43.str.et.000 LEI 6. PETRU CHESA A.000 LEI 146. MIRCEA CHIRCA .jud.600 LEI 241.785.423.26.D7.0.11.ap.str.ap. OVIDIU CHIOREAN F.200 LEI 49.1.P.PADIN nr.0.3.jud.sc.4.4.CJ Cluj-Napoca.9.jud.CAPRAR V.ap.jud.sc.23.4.ap. CLAUDIU CHIOREAN P.PADIN nr.1.V6.sc.CJ Cluj-Napoca.sc.584. AURELIAN MINODOR CHETE .34. OVIDIU MIRCEA CHIS N.50.5.str.AZUGA nr.ap.800 LEI 35.CJ Cluj-Napoca.bl.356.str.0.ap.str.str.sc.RASINARI nr. VOITESTI nr.CJ Cluj-Napoca.R.bl.et. MARIA CHIOREAN G.F43.160 LEI 89.23.ap.ap.000 LEI 12.str.0.R.0.CJ Cluj-Napoca.GRADINARILOR nr.str.CJ Cluj-Napoca.CJ SALVA.str.543.79.et.899.3.str.bl.0.et.jud.1.501.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.jud.52.bl.558.str.015.GODEANU nr.bl.PLOPILOR nr. ALEXANDRU CAPRAR A.CJ Cluj-Napoca.287.str.et.ap.jud.250 LEI 31.38.et.bl.4.bl.sc.0.529.ap.DAMBOVITEI nr.ALMASULUI nr.ap.jud.ap.PASTEUR nr.702.N2.bl.17.CJ Cluj-Napoca.260.4.6.ap.et.000 LEI 60.15.152. TEOFIL nr.bl.4.ap.CJ Cluj-Napoca.jud.4.750 LEI 312 .15.9.ALMASULUI nr.CJ Cluj-Napoca.jud.8.1.595.400 LEI 24.bl.sc.CJ Cluj-Napoca.sc.84.str.jud.jud. CONSTANTIN CARLEA C.sc.9.bl.CJ Cluj-Napoca.0.CJ Cluj-Napoca.760 LEI 16.ap.et.str.14.0. GHEORGHE CARLIG V.2.et.CJ Cluj-Napoca.BN CIMPIA TURZII.N1.52.2.et. ROZALIA CHIORAN L.6H.0.et.1.220.jud.C.CJ Cluj-Napoca.800 LEI 166.12.CJ Cluj-Napoca.10.2.et. EMILIA CARAGUI I.jud.4.ap.ALEEA BORSA nr.045.0.sc.et.280 LEI 62.et.SCARISOARA nr.et.400 LEI 41.200 LEI 152.4.27.et.CJ Cluj-Napoc.et.str. MARIA CAUACEAN V.054.bl.str.ap.59.et.ap.116.F.et.

3. SORIN CIONT P.sc.CJ Cluj-Napoca. ANA nr.2.1.5.ap.11.960 LEI 50.691.2.str.13.744.1.762.D22.129. MUNCII 83.CJ Cluj-Napoca.sc.bl.500 LEI 48.jud.1.24.str.jud.S.jud.et. CONSTANTIN CIOCMAREAN G.str.ALMASULUI nr.str.CJ Cluj-Napoca.str.sc.ap.000 LEI 20.et.2.2. DOINA CONSTANTIN C.20.988.2.70.CJ Cluj-Napoca.str.380 LEI 99.4.et.bl.520.9.DOROBANTILOR nr.bl.et.550 LEI 26.59.4.jud.sc.sc.et.4. CONSTANTIN CIOCMAREAN V.P_TA CIPARIU nr.et.4.jud.jud.ap.sc.TIN BRANCOVEANU nr.jud.0.et.2.MOGOSOAIA nr.str. MIRCEA DORIN CAMPIAN S.CJ Cluj-Napoca.PRIMAVERII nr.15.et.sc.640 LEI 10. ALBINI nr.CJ Cluj-Napoca.ap.et.sc.798.1.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca. LIUTA ADRIANA CIMPEANU I.et.CJ Cluj-Napoca.str.390 LEI 22.ap.str.24.ap.D20.1.BUJORULUI nr.jud.135 LEI 16.22.1.912.400 LEI 4.et.et.2.116.600 LEI 11.str.D20.jud.et.et.CJ Cluj-Napoca.str.ALMASULUI nr.DOROBANTILOR nr.30.bl.16.jud.Y5.sc.CJ Cluj-Napoca.059.sc.sc.jud.5.str.967.2.jud.jud.et.0.CJ Cluj-Napoca.MESES nr.5.bl.050 LEI 313 .ap.156.P11.jud.ap.762.800 LEI 141.46.698.CJ Cluj-Napoca.0. GHEORGHE COJOCARU I.ap.1. RADU DORIN CIOCMAREAN I.16. MARIA CIMPEANU T.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.sc.3. MARGARETA CODREA S.3.1.17.080 LEI 56.sc.ap.911.C5.3.347.str.CJ Cluj-Napoca.AMOS FRANCU nr.285.489.sc.jud.jud.PRIMAVERII nr.bl.955.jud.sc.6.ap.VIDRARU nr.jud.280 LEI 43.et.46.9.2. IOAN CIOROIANU G. ROZALIA COLCER G.R.CJ Cluj-Napoca.ap.0.CJ Cluj-Napoca.PLOPILOR nr.jud.et.129.HASDEU nr.196.CJ Cluj-Napoca.R.ap.720.400 LEI 32.0.920 LEI 35.str.86.R.6.1.ALMASULUI nr.jud.17.CJ Cluj-Napoca.37.ap.str.PRIMAVERII nr.129. STELIAN CIPCIGAN-RUS .et.5.5.320 LEI 96.DONATH.200 LEI 2.16. SABIN CIORCILA .8.str.4. OLGA CONSTANTINESCU I.L11.jud.str.160 LEI 110.BD.1.519.ap.595.2.25.0.et.000 LEI 8.str.360 LEI 38.200 LEI 97.5.ap. MARIA CIUCAS S.2. CRISTINA CIOCMAREAN C.FANTANELE nr.46. BORIS COJOCNEANU G.bl.500 LEI 21.C4.CJ Cluj-Napoca.R.22. MIHAI CONSTANTIN M.PRIMAVERII nr.533.str.2A.bl.et.str.ap.sc.jud.str.2.D25.VIDRARU nr. MARIA CIOCMAREAN C.CJ Cluj-Napoca.jud.sc.ALMASULUI nr.578.126.46.800 LEI 14.ap.jud. SAVETA CIONCA I.bl. IOAN CIMPEANU V.1.jud.jud.jud.ap.str.22.22.ap.60.7.76.35. FLORIAN CODOBAN I.339.3.2.CJ Cluj-Napoca.ap.C.3.str.sc.bl. MARIA CIURTIN I.750 LEI 145.148.CJ Cluj-Napoca.bl.76.CJ Cluj-Napoca.500 LEI 58.str.CJ Cluj-Napoca.str.et. VERONICA CIONCA G.953.sc.et.G1.5.250.080 LEI 20.1.15.jud.jud.HOREA nr.2.et.CIMBRUDEAN S.3.CJ Cluj-Napoca.et.148.297.et.ap.et.5.2.MOGOSOAIA nr.ap.P13.5.bl.et.bl.2.ap.str.bl.46.2.PLOPILOR nr.jud.VALEA SEACA nr.CJ Cluj-Napoca.et.393.75.3.et. SILVIA COBARZAN I.394.str.sc.57.CJ Cluj-Napoca.DOINEI nr.ALMASULUI nr.str.et.CJ Cluj-Napoca.str.str.S.et.bl.160 LEI 49.600 LEI 34. ALBINI nr.bl. VALER COCIS F.sc. VASILE CIMPEANU I.str.bl.bl.jud.ap. ZSUZSANNA CODOBAN G.CJ Cluj-Napoca.60.R.sc.13.25.9A.J5.23.980.19. VASILE COLDEA A.str.bl.3.R.0.96.125 LEI 79.73. MARIN CONSTANTIN D.jud.bl.640 LEI 51.24.sc.21 DECEMBRIE nr.CJ Cluj-Napoca.J1.0.840 LEI 50.ap.CJ Cluj-Napoca.

bl.400 LEI 69.520 LEI 116.et.bl.ap.4A. GAVRILA CORNEA A.et.ap. AURICA CRISAN T.3.jud.4.0.12.str.CJ Cluj-Napoca.AB Cluj-Napoca.str. ANA MARIA CORNEA V.10.544.CJ Cluj-Napoca.4.C7.bl.bl.str.305.DIMA nr.sc.et.bl. RAUL CRISTIAN COROIAN I.ap.4.GH. ARISTITA CRISAN (VULTURAR) T.3.625 LEI 102.bl.15.et.str.ap.et.800 LEI 36.0.600 LEI 17.ANDREI MURESANU nr.0.PIERSICULUI nr.3.640 LEI 53.3.CJ 12.et. LIVIU COZMA C.3.9.ap.7.str.0.1.1.3.TABACARILOR nr. ROZICA COVACI .11.CJ Cluj-Napoca.17.sc.str.N.et.jud.jud. SILVIA CORCHES F.CLABUCET nr.jud.6.RETEZAT nr.540.202.8.900 LEI 52.str.sc.bl.sc.840 LEI 30.sc.CJ Cluj-Napoca.CONSTANTINESCU N.CJ Cluj-Napoca.8.202.252.56.str.ap.920 LEI 11.3.FABRICII nr.et.CONSTANTIN BRANCUSI nr. HORIA-EMIL CORCHES I.6.sc.7. MIRUNA ARIANA COSTAN L.ap.et.jud.et.et.AXENTE SEVER nr.15.jud.BARBU LAUTARU nr. VASILE COROIAN O.CJ Cluj-Napoca.jud.CJ Cluj-Napoca.str.33.ap.557.35.CJ Cluj-Napoca.DONATH nr.CJ TURDA.ap.350 LEI 39.11.2/86.315.sc.000 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.4.ap.1. IOAN nr. VERONICA CRACIUN I.000.0.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.406.000 LEI 32.1.K1.CJ Cluj-Napoca.str.4.str.et.str.sc.sc.CJ Cluj-Napoca.7.CJ TURDA.21 DECEMBRIE nr.160 LEI 3.0.339.4.et.jud.jud. VIOREL COZMA V.jud.bl.AVRAM IANCU nr.33. DANIL COSTIN I.sc. TRIFAN COROI D.A1.58.800 LEI 24.jud.3.233.et.sc.TULCEA nr.S12.NASAUD nr. EUGENIA CRISAN .et.ap.bl.et.jud.ap.RETEZAT nr. ALEXANDRU COTIRLA I.GORUNULUI nr.et.20.1.2.CTIN BRANCUSI nr. IULIANA CRAVET I.90.555.str.41.10. MIHAI COSTEA A.732.665.jud.2.0.0.1.BARBU LAUTARU nr.bl.6.ap.750 LEI 12.FABRICII nr.jud.200 LEI 86.300 LEI 23.str.690.COLONIA FAGET nr.IZLAZULUI nr.CJ Cluj-Napoca.et.CJ Cluj-Napoca.jud.58.4.2.2.0.et.N.jud.et.str.str.str.str.et.str.str.680 LEI 89.str.106.jud.56.HERCULANE nr.499.1.et.500 LEI 7.CJ TURDA.109.653.sc.A1.751.4.et.str.jud.CJ MORAU nr.2.sc.jud.762.str.ap.ap.3.28.ap.CJ Cluj-Napoca. AURELIA COROIAN V.C Cluj-Napoca.654.ap. MUNCII nr.TELEORMAN nr.720 LEI 20.41.446.str.et.6.sc.2. ALEXANDRU CRISAN G.900 LEI 1.625 LEI 10.488.MOLDOVEANU nr.457.500 LEI 107. GABRIEL CORCEA V.0.342.P1.62.ap.200 LEI 314 .6.et.ANDREI MURESANU nr.str.7.4. MARIA COROI T.25.225 LEI 8.bl.jud.250 LEI 16.bl.jud.F3.str.22.jud. VIOREL COROIAN M.46.str.sc.str.jud.sc.CJ Cluj-Napoca.CJ OCNA MURES.ap.bl.jud.jud.jud.0.342.et.jud.2.HERCULANE nr.101.jud.B1.0.et.2.str.et.F3.0.CJ Cluj-Napoca.409.148.bl.str.1B.0.jud.jud.1.CJ Cluj-Napoca.ap. MARIA MAGDALENA COVRIGA V.1.BD.2A.et.str.000 LEI 116.457.1.0.bl.et.652.CLABUCET nr.et.sc.ap. VIOREL COSTACHESCU .sc.ap.800 LEI 12.CJ Cluj-Napoca.17. ANA COVACI V.86.59.CJ Cluj-Napoca.49.200 LEI 50.17.ap.0.000 LEI 42.28.892.et.CJ Cluj-Napoca.6.str.str.0.3.405.jud.GODEANU nr.bl.13. ELENA DOINA CORCHES E.BORSEC nr.CJ Cluj-Napoca.3.200 LEI 37.jud.et.bl.006.sc.jud.0.0.et.400 LEI 4.CJ Cluj-Napoca.302. LUCICA PAVELINA COVRIGA C.ap.jud.1.19.4.jud. STEFAN CRISAN T.CJ Cluj-Napoca.sc.23.4.800 LEI 12.625 LEI 64.30.et.CJ Cluj-Napoca.R15.BIZUSA nr. AURELIA CRAINIC E.2.62. MARIA CORDIS I.2.206.36.CJ Cluj-Napoca.959.13.PRIMAVERII nr.2.101. TEODOREL CRISTOLTAN G.bl.jud.1. DINA CONSTANTINESCU E.5.str.ap.BISTRITEI nr.816.ap.CJ Cluj-Napoca.ap.500 LEI 36.et.

249.et.et.10. ADRIANA ALEXANDRA DOCIU I.str.str.ALBAC nr.ap.jud. CORNEL-NICOLAU DAMIAN V.ap.str.N BALCESCU nr.bl.CJ Cluj-Napoca.ap.24.17.HOREA nr.148.9.7.8.A4.18-20.440.et.sc.1.sc.640 LEI 20.sc.14.0.CJ Cluj-Napoca.ap.CJ Cluj-Napoca.et.2.747.410 LEI 20.12.CJ Cluj-Napoca.BAITA nr.jud.et.3.ap.ap.131.P.8.ap.et. VASILE DOBRA I. CONSTANTIN Cluj-Napoca.0. MARIA DEJEU A.str.CJ Cluj-Napoca.0.40. ALEXANDRU DENESIU T.jud.150.L6.sc.jud.E4.et.1.jud. EMILIA-PETRUTA CUCU T.jud.480 LEI 82.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.PODURI BRICESTI nr.CRIZANTEMELOR nr.400 LEI 18.CJ Cluj-Napoca.bl.bl.bl.et.str. MIRCEA DANCIU .500 LEI 66.776. ROBERT-SORIN DINA-HERMAN L.BRATES nr.2. GEORGETA MARIA CULDA I.jud.str.260.ap.3.010 LEI 47.jud.040 LEI 11.960 LEI 13.jud.720 LEI 4.str.et.55.CJ Cluj-Napoca. ALEXANDRU DUDUIALA V.48.CJ Cluj-Napoca.78.str.760 LEI 29.et.N.ap.et.et.CJ Cluj-Napoca.ap.ap.et.jud.875 LEI 92.0.ap.jud.45.4.9.8.DONATH.15.str.CJ Cluj-Napoca.3.sc.847.CJ Cluj-Napoca. MARIA DANCESCU I. IOAN DAN V.42.800 LEI 32.4.800 LEI 3.23.jud.650 LEI 4.ap.ap.1.sc.2. MARIANA DAN D.6A.0.CJ Cluj-Napoca.jud.et.183.080 LEI 23.CJ Cluj-Napoca.4.str.0. IRINA DAMIAN V.ap.et.jud.829.bl.str.str.jud.sc.7.37.str. MARIUS DORNEA I.str.ap.ap.0. IOAN CSORBA S.ap.et.CJ Cluj-Napoca.898.0.040 LEI 12.et.AUREL VLAICU nr.0.sc.620 LEI 10.4.bl.str.jud.842.0.31.0.1.0.19.060.et.0.str.CJ Cluj-Napoca.CRIZANTEMELOR nr.ALEXANDRESCU nr.CJ Cluj-Napoca.jud.0.jud.ap.289.sc.900 LEI 56.et.527.BUCEGI nr. MARIA DINEA A.jud.678.CODRULUI nr.100 LEI 7.2.Y.ap.sc.15.AB Cluj-Napoca.str.TITULESCU nr.154. TEODOR DIACONU C. IULIANA CUC P.et.090.jud.1.bl.bl. CORNEL CUZDRIOREAN I.str.AUROREI nr.4.MAMAIA nr.040 LEI 5.bl.HOREA nr. CORNELIA DAN I.840 LEI 114.1.330.200. DIANA DANSOREAN T.2.145.160 LEI 32.2.88. MARIA DOLHA F.6.480 LEI 18.jud.jud.jud.et.42.str.CJ CJ N.85A. IOAN DAVID V.sc.D1.667.str.CANTEMIR nr.jud.568.jud.3.jud.jud.LACRAMIOARELOR nr.5.bl.PRINCIPALA nr.ap.jud.787.et.et.250 LEI 8.sc.CJ Cluj-Napoca.20.ap.str.075 LEI 31.CJ FINISEL. VALERIA GEORGETA DRAGOMIR N.400 LEI 43.CJ Cluj-Napoca.et.39.317.CJ TURDA.17.000 LEI 12.0.jud.str.et.23.865.TARNITA nr.jud.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.CJ Cluj-Napoca.ap.str.MEHEDINTI nr.ap.D.CJ Cluj-Napoca.50.35. RAMONA DORNEA G.bl.720 LEI 62. CORNEL DAVID V.et.str.140.000 LEI 18.jud.B3.et.4.et.et.7.bl. MARIUS CUNA S.2.jud.0.CLABUCET nr.4.720 LEI 20.bl.jud.705.61.str.043.et.B2.4. AVRAM DINEA A.str.CJ 0 LEI 9. NICOLAE CUIBUS N.sc. ZSUZSANNA CUBLESAN .1.str.ION MESTER nr.et.1.1.et.976.921.3.4.et.et.str.str.883.str. CLAUDIU DANCIU M.2. CORNELIU DIDAK P. MIRCEA EMANOIL DRUHORA V.956.ap.400 LEI 315 .str.bl.str.ALEEA GHIOCEILOR nr.B8.0.jud.102.CJ Cluj-Napoca.6.32.AUREL SUCIU nr.33.OBSERVATORULUI nr.A7.CJ Cluj-Napoca.305.0.bl.1.CJ VADU MOTILOR.ap.945.jud.str.bl.str.616.242.ap.2.ALBAC.3.PADIS nr.jud.B3.CJ Cluj-Napoca.PANSELUTELOR nr.3436.7.0.et.0.CJ Cluj-Napoca. GHEORGHE DAVID I.2.MOGOSOAIA nr.str.et.11.5.0.BRANCUSI nr.3.290 LEI 56.400 LEI 29.1.str.sc.et. BUJOR IOAN DAVID I.SEPTIMIU ALBINI nr.PADIS nr.6.PX2.11 -15.jud.13A.006. AURORA ANA DOLHA I.MEHEDINTI nr.str.4.jud.CJ DEJ.CJ Cluj-Napoca.000 LEI 11.CJ Cluj-Napoca.sc.ALVERNA nr.ap.ap.11.2.9.sc.3.6.CJ Cluj-Napoca.ARIESULUI nr.980.PLOPILOR nr.24.200 LEI 13.760 LEI 44.847.320 LEI 49.9.1-3.16.GR.CSIKOS I.013.ap.20.str.et.

CIMPUL PAINII nr.jud.CJ Cluj-Napoca.ap.7.str.2.et.bl.074.str.0.XIII.950 LEI 2.et.sc.750 LEI 25.MUNCITORILOR nr.CJ Cluj-