Menaxhimi financiar

Rrethina financiare e firmës

Objektivat :
Që studentët të njoftohen për rolin dhe rëndësinë e financave dhe menaxherit financiar në firmë Të fitohen njohuri lidhur me financat si shkencë,organizimin e firmave, firmave, organizimin e financave dhe mjedisin financiar të firmës

Forma e ushtrimeve:
Diskutime (Shkëmbim të përvojave praktike dhe teorike në mes studentëve dhe asistentit si dhe studentëve në mes vete) Pyetje dhe përgjigje Brain Storming Leximi i literaturës

Kuptimi i rolit dhe rëndësisë së financave dhe menaxhimit financiar në firmë Pyetje? Cka kuptoni me termin financa në firmë? Cka kuptoni me fjalën menaxhim financiar në firmë ose ndërmarrje? Cilat janë detyrat themelore të menaxhimit financiar?

Menaxhimi strategjik, operativ dhe i riskut
Menaxhimi strategjik ± realizimi I planeve afatgjate Menaxhimi operativ ± menaxhimi i aktiviteteve ditore Menaxhimi i riskut ± referohet rrugëve përmes cilëve evitohet risku u aktiviteteve

Financat si disiplinë shkencore
Financat konsistojnë në tri fusha të ndërlidhura: paratë, tregu I kapitalit dhe menaxhmentin financiar Menaxhmenti financiar lidhet ngusht me ekonominë dhe kontabilitetin Financat merren me mënyrat se si individët i shpërndajnë të ardhurat e tyre midis konsumit dhe investimeve Zhvillimi i financave të firmës shih faqen19 (Zhvillimi I globalizimit të ekonomisë dhe teknologjisë informative në vitet e fundit të shek XX dhe fillimit të shek XXI janë sfidat themelore të zhvillimit të menaxhmentit financiar)

Organizimi i firmave
Si e definoni firmën? Disa forma të organizimit të firmave: Firma individuale ± pronar një individ/ e plotë Ortaki ± pronar disa ortakë / e plotë dhe e kufizuar Korporata (shoqëri aksionare) ± kufizuar (John Marshall : Krijesë artificiale, e padukshme, e paprekshme, që ekziston vetëm në ëndrat e ligjit) Forma merxher / dy korporata formojnë një korporatë të përbashkër (vertikale, horizontale dhe konglomerat) dhe forma e zotërimit/ blerja e pasurisë dhe obligimeve të një korporarate nga një korporatë tjetër

Organizimi i financave
Organizimi I financave varet nga madhësia e firmës Drejtues të thesarit dhe kontrollor Thesaristi: relacionet bankare, menaxhimi i keshit, sigurimi i financimit, menaxhimi i kredisë, pagimi i dividendit, kreditimi i konsumatorëve, menaxhimi i pensioneve dhe sigurimet (të siguroj dhe menaxhojë kapitalin e firmës)

Kontrollori: Kontabiliteti i shpenzimeve, kontabiliteti financiar, hartimi i raporteve financiare, Auditimi i brendshëm,listat e pagave, ruajtja e dokumenteve, hartimi i buxhetit, tatimet (të siguroj se paratë janë përdorur në mënyrë efikase)

Mjedisi financiar i firmës
Marrëdhëniet financiare me qeverinë (obligimet tatimore, rregulla për mbajtje të kontabilitetit, ndërhyrjet qeveritare si kufizimet në import, kontrolli I kursit devizor etj) Marrëdhëniet me ekonomitë botërore (hapja e kufijve, komunikimi I drejtpërdrejt me ndërmarrjet e vendeve të ndryshme, rritja e biznesit ndërkombëtar

TREGU
Marrëdhëniet me tregun financiar (marrëdhëniet me bankat - marrja e kredive, kredive, garancioneve bankare, tranferet e bankare, ndryshme etj./ Marrëdhëniet me etj./ kompanitë e sigurimeve (sigurimi i pasurisë, pasurisë, sigurimi I shëndetit etj) etj)

Marrëdhëniet midis firmave (Shitblerja, Likuidim pagese, Marrëdhënie konkurrence) Marrëdhëniet financiare me punonjësit (Drejtimi i burimeve njerëzore (planifikimi, rekrutimi, seleksionimi,trajnimi dhe zhvillimi i tyre në njërën anë si dhe motivimi në anën tjetër)

Marrëdhëniet me klientë (Marrëdhënia midis firmave dhe konsumatorëve /klientëve/ Klientët (ata që i kërkojnë apo I parapëlqejnë produktet apo shërbimet) Faktorët e jashtëm që ndikojnë tek klientët: - Konkurrenca, rrjeti distribuues,masat e plotikës tatimore etj.)