HURUF KONSONAN DAN DIFTONG

BIL 1 2 3 4 5 6

HURUF b c d f g gh

FONEM /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ / /

AWAL batik cawan darah fakir gatal ghaib

TENGAH kabus kuaci badak kafir dagu maghrib

AKHIR kebab Mac abad alaf monolog mubaligh