!"#
&$ %('*),+.-0/21435+7608:9;%*<=%
>?K>YX@?Z7A:[]\ BDT ^DC7_`EGFSHJa&ILb?KNb?MPc OR> c7QPdfO e7c >g>
U
S
W
T
X
V
V
v‰hXhX"i"i"imjGjGkmkm‡|pgll nonoŠ‰n.n.}ll pgpgjlqrq‘s?wll nPnJvrsgsgqjujup"t7t}v.qwqwl v5‡yvfiyiriyxrx‘t7v5voq"pzp•x‘k,Šv|jWt7p7l{|nr‡yiJi|Št}n5iDn–q"j„x~v‰k~"x?l imn5l n.noxLlv|p?p7jlq’‡D€}‚}‚wqk,vfpDiPv.iDlƒ"qw‡yiDimvŽj„n5€"tpgtjui‘‚}v…l†jukˆŠ‡yjui~i‰‡‰nf‡|pgi"p7ŠjWx}ƒ"l i|i,i‰nPxNv‰pD}p?‹ŒjWqzpgv|‚t7ls?nŽ“ Lz€D‡‰—Xp}pgpg˜|Š™š{ml i‰nyŠDp}”juj›p"ƒpDlv‰x}"iyi"x j
‹v‰p}"j„iUk,Štjvœl†vfqwiDv5jWiynx:t}xLq"p7xš‡"‚}ŠDkrjl†qwi"vmqwvv‰"‡yiUtj„juji‰l i‰n‰n‘‚}“ vot(nyžŸ‡‰pgt7Š|q"x:l†qx?s l nov|ŠLjiDl€}j„km‚wvfl n5i‘n…lv‰pg"qi0qŠDp"jv.lqwl ‡‰vfi0iyx*l x}xLi"p7qw‡Dv.‚}l ‡yk,t}“¡iDqwv5p(vyž–v‰ŠDjul p"n;ƒp?l x}q"iyix ž
l†q"pg‡Dk,“ ‚"i‘x?lŠ"qts¢sLiv|"” i£jui|‹iDjuiDq"‡‰i‰nzvop£¤¥"iDjui’v|"in5pg‚}ju‡yi¢‡‰p7x}i’‡‰t7q(€i‘‹pg‚}q"x(t}q"x0v‰"i‘p"¦‡l t7“
v‰lhXn–"i"i¨x?jGkml‡‰nœpgv‰l nojq"n.l†x?€}l pgl‚wv…q‘vfl pgi‰l xNqn–nsg‚}‹juq"p}t7x}j?qwiDƒ"v5j]iDiyv‰j„x‘€""tv5irp‘v…v5l†kš‡‰iDpgj„k¥‡‰Š|pg;n–Š|t7pDq"‹Rl†qx’t¢sXx?ž7ŠLlŠiDnœjWv‰j„p"kmjƒl†€}ll n5x}‚wn…iyvfl i~xrpgq’k¥v‰"qp7twp"x?vv.l v‰l§g‡y"iyi~iŽx‘l i"x}ƒ"qwiDiDv.qwjWl†n.v.jui¥ll p?‡yt7juqi‰n4“"n|v5‚}pDp;“‹`v.v‰l†v|qs,l ln¨nrx}pg€DiDq"p}jil pgƒ"” iy{xr‚}¤Rq"p}x}j„iD{ j
“—4hXt}i""qjGi*sgkm‚"t}ltno‚wsLn.v‰lipgž¡q©p}‚}jmlq"nR¤Rx}sgiDpgjuj]t}‚}v‰qw“ x«"vfiriyt}x©t7Š}v5€DŠpzpDjuiyƒ"‡‰‡i©pgl twŠ|‡‰vf©p?i(q"t}x?t«q"l x;v.lqp?x?p"ql v.nœn¨lv‰§gj‹ª‡yl†p7€}twjŸ‚wv.vfk¥l p?iŽp7q*v|x?jupDt7l §g‹Nqiyn‰xk,“ tp7ƒ"v…liDx?pgjWl q§Xn.lnP‡‰p?tp"qv…‹›nyl pg” v|qlnyn–ž4€v‰p}jut}p?q{~n‰l“ twqwv.v5p©l p?qt}nyqž,pDv‰t7"q"i"x j
Šjl†qwv5iyx;ƒ"iDjWn.l p?qny”Ÿ—4"t}q}{r‰pg‚7”

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l 
K KV Z YX\ [.Y+ .KK VK [V z$K*) \ K K‘K [¡ T K K Y ^ ‰Y TW^wV T ^ K [V %ŒTW V gK"VK .^ ^ K YXV \ Œ TWV \ LK"^DK _ ^0Z / Y ^w^ T $4^ K?K \ Y O ^ .^-5K T K V Y KV_] ^&Z ª[ KY ^.¡T ?K T ^ Y ^ [Œ‰[TWV _ZX[ V K Y^|^zKY VVYX\P¡[T K .[]T K\ "R! Y g^ ‰VXTWVV K 5OJK # 0^yT T ^(VŒ_TWV KK ^V K T K ^„[ Z7KK"[]XZXV\ K Y$ zK [ V YXY\PIL[K Y K ^w\ KDT ]Y V ^ •[^ [.

7Y T ^V Y [ŒK ['^ (Y $ VT \ Y V "[ V KK7\ ^ K1$ [ KDYX\ ^ $ T K ŒT K Y ^ ‰TWV [Z7K Y ‰T [ VL^ $ T \) V 7T ^zTWV „[ 2‘Y ‰T [ V3^ K* \WO # [ –[. .

_R.74K YK ¢ ^?TZX^ \ K .K^ K"I^ K 7K?TWDVZ [ ^BVA $ Kg„OT[ \ ¨_g. ^yT^*YK ‰T [ [ V Y Y^ K•[ ‘Y "^ Y _`VY ^ ~Y ª[K&_ „K Z68K K V 7 K9Œ YX.TWL V.Y V:Y KYX_\g[ Y V \ NK Y ^ Y*Y V\ .T YZ Y K V:Y^Ž YX^ \W_ O<[". ^ \ T[ ^ ‰TWV TWV @T K f? ^V KILKgK O V „KDK[ ILY ."^[ [ V K 7K"T K^ [Œ[[ŒTWV ¢[„ [K5Y T ^¨.4 T K>[X$ [' _ Y VK 0 ^ K K"[ [ VT K ^ \ NY ªY K ªK&„ K>K ¥$ K YV K=‘ K .¨[ \[ $4K"Y K IV K ^ª_KY Y ?\ K T ^ .YT wKK.^ Y K7VZ7K YX^VZ K T K ZV 4‘\ADT ^ OO ) ^ # Y VYIK „ [ KT K z [ ^ [ Y K ^ K. Z7K.

Y \Œ4 ^ ZX g_?\O TWY V . KDV YY K .^ KUYXK.

V Y ª?‰KT TY^ [ ^ VzK ^ KDDY[ YVL I^ K XY(V\ [K"K K V [^ .Y TWVVY ¡ „2[TWw V 2K ‘ [Y Y ‰^¢T [ ^&V•KG T ^ X ZVYK VY^ zK V K VY K V YX\ $ ^ K [?T ^ ¡ £TT KZgT ^‘Z7KYV ^[ ‰ODzCFTWV V HKE KDK K Y ^|^y¡ ^ T YTWV V O [ K ^yT .

 \ OTK Ž.V V K*7[ ) T V ^ K Z [[[V „ K Y’^.[4Œz $OZ7K K V "T K _ V YK IK&K P Y [ ^ [ V K"#K []V \YK I K Y $ K"YK ¥V K TWYV ? „ [ \ Y K 5.?5V ^ ^ [ T K Y V K[X‰T ['^ 7…N ^BOMAY L _ VT Yy K©VT …YX^R\TWLQ V ILªK[]^ \K XKDV YV K KDYXK \¡ON[4$ S [ [ 2^ K _ [8K"K V S X VV [K $.[T ^„YK ‰^. K7[ Y \ ‰A ZT [ [ V.\ ^ [ Y ‰YT [K7^yV\T T^JK"IY IVK# K7Y\ T YŽK"ITWVK£„ 7[ Z T ^–5.[.V ?YXT]) ^ \K?}$4\ Z7 [ KD$2[] HZXT \$¥\ K Y TWK^.T^y[ KT [ VV!KKYXf? ^ \^ ^ [¥$$4Y[T K 5^B A TW[ V [( K ŒTWV T K K YK ^ TWV‰ŒTW„ T V [K H5. Y YK^ ^y‰‰TWTT []V VV ¡ T K LK ^K Y ^T ^ ‰K TWYV [\ T \K ^ O T Y S [ \•T ^ K. T TW^. KK¢V [K _ ¡T K ?T ^ Y ^ V‰TW[V z$ \ K $¥ Y ^HK KY IL^ K7\\ [T Z7KT … ^ TWY V V zK [ .^y?ILT T[[]^JV\ XTWVOGV „ L#[ KDYX5K .

ª$K TWªV K ^ KDYT ‰T K U^ YT ^ VS4$ K7.

\ K?[\ Xz HJKXI O T IŒ.

nazfBcer.q „B|K‹jBad~BmMlRƒB]y„ulRƒ*`'~dlRw^0s*fg„JŒKj0sBc%n ]k*adaBfcelRq vR<l.~gq`bv(r*n aBs*f0k.{0]5]yf0jBvHaGsBv*nn fB]vRc_vn ]2ƒBn ncelRcci]5fJƒB`‰„G|adcKv*lRlRf&fRqŠ „g]W|_~B€j0s*s*fB^.n ncon~Bcojk*fBl&sBl0lR`b]Waomzp'f0c\aBl0j0q]‡lRƒ*c2l.aMvJ`…s*w%sg]2n ~gs.~daGn a*tuv&|yadadv8€.vR‚s*n ad~gfBaBsuv>q]hau]5jBvHjBlgaMlRp'f*wGaiqˆ0„zsBaB`x]`:mBl.lRa*q l.aon fzvJv*]5ad`‚jBnc\ˆ*aMn rRn f0fBfr%a\s.hRr&]5n jBadac vRn fzn azŽ~uf0sBs*cfB]2~gn fBn s*rHqRn]5fB`blRvJƒ*ƒBcek*]5q au`D„>c5 pyn q ~Bj0s*fBr. O }…l*`:dZ\v*[[Naus*]_cyq n^0cefB~B`brzadn aBcep†fga0]2fgn ]5n ]icjzh]ih]5n cejB€c\aƒ0‚adadk*aBc‡l&qRpylR]5j.r.]2l.`‡n cn ]%k0s*f*m0`‚ƒ&^g]_l*`                                         T T                                                                                                                                .mMj.]5n fBj0vRrMsgn aG]ypyn~u:n sBq ]5cjBk.K …^ Y ªK= X V K Y V [ …^ Y V¡ TWV ^ T K V ‰T ^ …^ + ^* Y ^Y [. O37# T¢^ V K[ŒIL['K ($ Y T \^ K K K M$ K VU'VWVWX ªK ^ KY Z ª[*o.f.

TIL^ []K.ªYK‰Y T ^ ^0/[ Zg#g\YK Y MŒ^ KK TWV IL K K ª[YXK Z\7^ Z7zKKD£[]K’ZXTWY(V\ K \YXTWV\YWKgOILO K # `D[ K?[ \Z7K‘$¥ Y Y zV KG[ $ [ V T Y K TW?V .? T^ KgO K*4 [ K 7T K ^  YX\ T Z7[ ^.4ŒDZg[ \ Y V !Y ‰.^wT \ KY V Y TWV K ªK ^ K TWV "[ ['[?ITK z_ K VK*…$ ^ TY VK V©T ^ K KDY ‰^ T [ [ VLV ^D_ z[ $[ K[ g.[Œ[K ^ ªZ7KKY ŒT TWYXV \›_ T$¥WVY ^ Y ^Z V T ª K"Y I ‰Y TT [^[K V .ILKšY 2\ wK&K N^$ ['T zK YT ^| ^* KK ^^ ‰$T [ 7V T .O8„['EŽ OªK QP7O .4ŒZg[\ Y V Y.4ŒZgH \ Y V Z Y ‰K T ^[ K VLV ^0"! _ K.T [ [VL ^ S Y OK / V [ Y Y ^ T [Œ[ [  O Y ^•S T ([ # K"[?YIK _>Y'„K* $K D[ KDY ^ [«Z7[ŒZ7[ K £…„KQ V \ T ^ K•Y O(V H ^‰T z"[ K \ T  KDY T Y _ ‰T"[ [ VŒ _ $$ T \K V K[ ‰ T KK# ^ KDY Y ILK V Y[ V $4 [ V5 w[K $z \ K [  K YX\YILK K V [ K DY K T \ ^ .V YY w.O‰.YK wK .Y 2 XYOILK # XV[]^ Z7Y K ‰T ^ [GY $ [ T K Y [ # YILKK ^ K¢YT K  KDY [TWV . KUK K.Y Y K _ KK .[Y .T [ [ VL ^0K7! \ ! V [V $z[ $z\ K \ K K K TWV TWV K K ^ [XK['Y _ KDY ^[ $4O KIL# K >Y.47YK ¢ªK Zg\ TK ^N^NV TW[V*^^ Y['‰zT ^ K(GY Y KD[ Y ^ KK.V Y K*$ KY.K Y fO K RT YXY \ _ z\ Y [ V KH .Q K* wK K.O.\ ILI[ŒK T[Y•• KTW_JV S¡T YK T K~\XYK \ =~ŒT [‰? TWV K TW›VV7_¡T T  K YX Z V ?\ Y T OG#J Y¡$4K O [^y[ T :VŒ\ A _ O \[ T wŸK Z ª[.K K T V YXK \.„^[ .Y [ ‰T^_¨^ T +G [ KDPY ^\ K ^.

rT [^ OR.

¨Q [ŒK"[[ w gK O K"#‡_ $$4T [ \ ^ [ [ ^\ V K1[$4\ T 4 w[ K M 2 ZL[Y [ V Y Y¡ LT VzT [K $zVL‘\^yK T S [ V K K \ K YX^.\^ _ # Y YV zV YXO^ [\ z^yT K•^~^[. NK[‘ Y¡T KK T YXY \ ^ ‰TWVTWV ?$¥T ^ Y ^ [Œ['K „:[ .

K0[ K ^ Y K’^ :Y K1[ []„Q [^\ S Z Q œK.

Z7[HY ^ K V ^ K"[ KY VQ ^ [ Z YX \Y ^ œ[Z7[ „^ [ K X^ Z7"[ [ [ V \ rYXO YZ .

7T K YX^ (K\ z$ [ KT \V V ILKO K V .

‰ªT K[ zKVL^[7K(IL„[KY ªTWKUV YX\ \ ^ K[ V V K.K[ 4 KgK O^’K ¡TW.

Y ^D_ [ KND[ Y Y V "[0Y V V [ KT $ [ VTK*4XY Z7YK TZ7z.K K¢VK V Y …=^ Y ?V [1K „-oV?[ [ T _TWV $ zVT ‰K Y TWV TW›VUY¡_ T O¢K [ ¡Z T ‰A[7TWV IO ›TWV _ YX7Z T ^ ?T [ŒY ['? gT O1\ T # _ "L [ .zY [ ¡^ TWVŒ\ _ YK d V. #›Y Y TK \XV Y K [ ^yT K K^. VT ‰?T [ T ^’V K TO ^ .

`W^0`blRk*q aBw%c_n fM]5jBax~dlRwwolRfHwolRv*aBq cKl0"]5jBadc2as0`‰agsl*`‡fBlH`badceaus0`b~BjMpNsBc []Z T  . Q Y IKV [# $.``‡ŽJwGaBq nv*c]ecus*| m\adcKl.V \ KK V K K _                                                                                                                                                                       v*lRfB0aM€:kdj0„Msgˆ0ceao~gn …aBlRfgƒ*]2nfBcevH]cyagn `‰]5lRj0waB`Wl0w%]5j0saBl.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  .

      .

  .

   9    Za K H^ Kz^yY T P^ H \ O_Y&$ a„[ ^rH ¢^*zYXP\©H Z Y ^ Y Y ^r‰Tª^*K" YXI Zg\©T Z7Z 8[  oKZ7[ [ "^ K ! ^K _ ?T [0K [ ^ MVKDY Y []\K ^ K YX^ V7\ $T ILK [ K^yT ZY IL+ KN\K T Z ^ ªKD[ Y 'XVŒK TW$4V [ $45 ‘TW[ V 2Y .K47Y Y^ ¢Y Zg\ K [ˆ_¥Y a VH zR[ H T ^ ^ ‰T \ ."K./ O K V # £a YILH K zTWPV H„[ 5z[ K V ‰TWV a H K ^ zR[ H^* Y ZgZ7[ [ K K ^ ^ K K ªªK K ^ ^ KKY Y K $4^ [ 5+ „[^ .JM$[ Œ 7H T „[ K I T [¡\ TTY K‰T K YX^ Y \ ^ ^ ‰Y TW^wV [ T ^ \ KDKDKY ILK*Y IL^ K7[\ [ V7T T^ .

\ -/Y .z YXK \]KZ [_ ) Y +GK0[ JY ª\ [K^|Y0B^ /K [ O #KQXTILK ¡V T K K Y ^ K ‰TWV†_ [ Z ªD[ [ ' ‰VT [ [ V$ # Y JV ["[ "V [ K $ V [[ $ V [ [ ¨$ Y V "[ [ $ V ^HK $ [ ([ YX'*\ ). +.K Y wK K [ D¡[ T K JK Y [ ^ $ $ ‰TWVV[ V [Z ªVY [ V \ LK ^y^.[ ^T [ V Z}V\ Y I YJ?zT [ ^¥K V "K*K[ $ ^_L [^*V z [K $ Y [^ K.0 K L^ K K^ YX\ R [\ Y VL‰^yT [ T VK ^ [ ?T R^ K I ~JT ¢[ŒZK [7\ KIL2K 1LY ªY I ^ T ‰^TWG_ V Z Y V[*T ^m$4^*[ "KDKY ^|^^ Y \ # [ _ $¥Y ^ IK  Y ‰T ILK TWVˆa H zPH K ^ KDY O .Y V z[ K ^ O š[ \ Ua H zRH H$ ^ [ Y " K [ V [YX$ ^ Z K7^ ^ \ [$ K K. ^ Z7?[T ^ V^ [[Œ[ TW ‘V \ T ^ …^–K^ I '[ T z KmQ ^ [  K ª^ K K^ Y KY [ K V ^ ZX$ \ gV [0K Z P[ I'K?\ [ KmT K / ªO [ V KD[ $L#^ [ ! Y V Z7[Œ[ K ^ KDY $4[ 5 _L^* Y [^ V Hm‰\TWVS0 K T \ ^&K ZX ªZ7'[ [ %! 7K T [NT M K ^Y KYK V?# T I`K [ ^wT $ _›T a \ K "K V KM .[ ¨KgMWO #xE&!!Y V .[$„[]T \\["[ Y $ ª^ K TW V "\[ Œ K_ YXK ? \ ^ .¨‰ T [ [ \ Y$ V^ KmYY Y VV V ©KIL[.ZgY T\ V XDV [ #V K AK ¡Y T Y .

a H K zUPZ}H Y ^*‰T ZXT ZLZ7Y[ K K* TWV*ªK ^a KDH Y zRKH ^ O4[ 36 57 ).+>YX@A\ ^ @B[ ).Y ?.)F‰T ILE>K G UªU [)H\ K 89? TWV X G )JK IK+LK89^?DKDGMCY U I VB N [ V@>K +>C70                                            GMC?D<.)O: V P' .C7[Œ) [ X ? Y V V ?DY <.T898.XRQ                                     I                                                          .V <.K":=K ^ <>+.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n ƒl  .

      WTZ7S V [Y $4K V K 0K ^ Z7•K"[ TW[V ZgK \ K ^ K [Y^ IKY z.^ LKXY ^ TO9 # #V [$ KT +g\^ # Z7[ K []VZ7TW^ V KK _ D# [[ ¡ _ YX\ K \ K K V K KDKY Y L ^ K K<*_ #][]Y ZXV Z7[[ $ V K7K \$ V TW…V ^ [ [ K ^ K [$Y K / O Y .

^ z K ?K TWV Y  K"[ŒK K ^^ [YXZX^ KZ7ILK K V YX[\ TWVzŒK T I _ T K YXV \ ^ "Y[ ªŒK _ TWV K-oK"[ªKZLY Y K _ ^'[ ^ \ D O Z XV7T ^ [ TWV UK ^ [ _ "[ *^ Z ZgªZ7K"[IK ‰V TWV *^ K T K V K0[ Y V . Y K V?V T ŒZ TW V \ K"Y K ‰TWVTWV Y KV TWVZ L[ ^ z[ £‰TWY V V KY TWV7ŒTWT VK Y Y :^ ¡‰TWT V‰T [ V TWVDYXd \ $4KDYX\ [ O K ^ Y wK£[ H =GY T \ _ # YILK _¨TWV GY "_ Y yK V [ Y \ T „K TWV&^ Y V K:Z7[]\ T O # ^ [ zK 7TWV [XK ^ YXZXZ7K V [SzK _ Zg\ KY ^ K ^ K V Y Y V "[ Y V $4[ 5 H$4K?\ [ V K Y [S TGY T \ O                                                                                                  I T                           .$ T \[ ^ KK8:$ Y T [K LY^T K ILK ^ O9KK T# .K z4ŒZ7KD[Y ^V K O^w# TW V ^K '[ ^.VŽ[ [ K z$4) KILVY K V _gK T [ [ ^ K Y $ "_ T Y #VX$ V T[ \ ^ Z zY [7V[ IL K K7$ \ ^ K K+oT YyKVzIL K [ # K7 \ [^K (Y V V$¥[ Y VZ zY KY Y V‰V T£K ^ g^ Y Z7Y [ ^K YY YV^ #]K YQ [V V©$ \ T^ ^ ª[[ \ VT  ^ T Y^ VT KY V w‰K T^0) /K _NZ Y TWK KV V T TZX\ K K ^DO_ ^ [ Y \ KD []Y ZX\ K K7Z YILK*YX\ ª^ K [ *^ *^ \ …^ Y K V ^ K K7\Z Y K # ŒTK K \ T Y „K ^ ‰TWTWVVL(^* TWVY V L^ K(Y UVZ"! [ [ ^ Z7K 5[ŒO [ \ Y&$ "K K Y ^ KS :[Z d Z7K[ V Y K V ^ …K¢^ [Y KNILKK ^ K LT^ [ L# ^ YY ILVK¢ .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k.

   .

  .

  .

 Y Y^ [ ‰‰V TWT V[[]VZ7O[]K \ •V P¡[7TWK VILKDK Y K L ^^? K•O V [[. Y Y \ KD‰YT [ ^ V¡K _ Y KUV Y z I [T ^ ªK K _TWV Y[ V K•Q VZg\ Y \ T ^ Kg(O T ^ =$4KY *Z7[ TWV O .[ ^wVLTW^V Y K ^ #K Y ILK K ^ ‰T [ KDVLK ^DV _ #PK ªKYXY \ T ^ KK© [ Y K T.Ž z$ [$4\?K TK ^DIL_ K K # £A _ TWYV IKK ªK K K T ¡^ T T K YKd Z7Y [^ $4‰TWY KV *… TWV\ K L^[ K ^ £Z$¥Y[VY TWVŒ[[T I ¡Z T T'^.•Y Y ‰T [ KV*N T ^ Z [9[:$ Z T KUY ?T ^z[XTWV['„ g[ O 5.[[ V \ K ^ K K7\ K ^&A \ …^ _ L# ^gA YILY K [ K T ¡K T K d [=Y ^ .‰TWVY wK $4K ªKK ^ YTI}K Y V T ‰\ YT ) \ KYX\ [ TWV K.[ $ ªKT K O $¥^ Z['Y ªTVKY  X[S[V7 Tw K"K??Z[T ^‘ TW¡V K „T K[T zd 2‘ .^ O Z7K T?) T \ K¢ Y :K ^ ª‰K T ^.K^ ILKYXK \ ^V TWV$ Y [KK ?[ŒT [^¢ TWV T „^ [ 5. ¢ Y Z7V [ Y [V TK©.Y ^ ? wT K ^ ›_ [ŒY ['^ $4^K7\YXY ^ K  Y K ^ ^ ‰Y T [ ^VLK^ T K ^ Y [z#"$¥Y Y ‰^ T \ K ^ T [ [ˆL^ Y Y VL^ $4[ K [ ^ K7\ .

f0v R]aiˆ0a v*ˆ0s0`‰v*„g|G[†q celh^*q agsgc2a8`‰agsgv    T4 . ?T ^                                                                      ]5jBaM`b€ai‚s*q auaBw sB`baBceafBq lR~dlR`bauaumgc_sBn fBvTs*r>fBwov1…l*„Mwo`~u„Gˆ0l.vRlRn ]lRl*m ` s*ƒ*q "`…s*q lgp'aB`†s.lR~d`xqblRƒ&adwzfgc\]^*w%adlRaBfBaB` v*fgxc]a0c††fB~dlR]aHlHfp†^0^ `bn l&]5jl07 `b|"au[sBv.[Sn coadk.‡]5‹j.

 .

[]Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  .vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  .

.

V \ KK K•K [ªK _ Zg\K KY Œ^ T K K [ Y V ^ ‰YTWV z KXO  1¨1¥+ .TWV?ŒTT ^ K \XY DZO šK K T _^3 KK ¡$ T Y [K \ K [ K Z7¡KDT K []ZX\Y K9^ ‰$ TWV [ TWV'YIK^ IL[]_`\ ^XV [ KD K \ K K [ YT ¢V *Z [7\ILK [ ?T ^ K ^ K [XTW['V ¡T I¡TT ªK YX\ \^ „[[ Z [K T # K ^|"^.[ [ V K $¥^yT TY] V V ‰O T [ V[ ^ [ [:V K V T Y V K K [ ?KT ^ $4 YX[ \ 5T ’UY [V 7[ T ^ Y[ŒIL[K U"[ Y V V YzK K£ VZ [TW$.

) C U oV EB)L' ? )7' N GMC +H'*0 '*+>C G/.C>G 89) )LG )7' 4T                 . :V <AC :V +>C7898 V C X )L-/GMC.)H0 :V 02'*+>C>-M5BC X                          ).

[]Z T  .

iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

 .

     .

Y ?^ T‰^ TWV [ŒK [V ¡TWT ^TV KDŒK T I T K K ˆ^ TWK V [ [ V‘$4T ^y[« ZLK YŒT …^ Y O K .

^ ^K Z7^ K T )K ^ Y ^yT KT V ^ KgOT K . K<[ ¡) T K ^ d (Y Œ^ T ‰^ TWV L^.

T [ ^ TWVV [šZ $ ^K$I [T [ $ YL ^ ^ K.[T ^Y  ^ K[ T K^ VªK[Y Kg$ O Y# VK [TWZ7$ V K „ T [ \ 5. Y YY"IL‰_¨K T [TWV V Y [TWV KK ^ Y K ILVYX[ \ T V¡ T [$ K ¡TWV T ‰T K[ V¡KK _¨^ ¡ V Y T [ K V \ TK£^Y ^ [‰.z 4 [ KT ^ K7K [ \ ^ $ K K*?„"T[ _ K[ ‘ ^ YT KK y KV K K _ K? $¥ YY zTWV KI}AYX[ \ T [ [_ ŒY VT K K Y [ ^ YX‰\? TWVZ ª\[?YOI‰KT# [ A VLY^ ILO KK # I} YX[ \YVT ŒIK KT ¢7. V K K ŒK T K d 7T Y K^ ‰ TWV r:^ Z7Y K ŒTT )K T ^zK¡ T I ? T [K T0zTWV [ V[ \ ^ AKILK K7YX\ T K\ ILK YXZ zK [ ^ K?Or\ ^ Q¡gY ^ K ‰T [ YXVzZ e K ŒT ^ T ^zL¡^.T ^I K T ^ K $ 0TWV [ ?T ^ zK"[K ^ K?K \ T‰^ T [ $ VL^R[ IŸV ^ K [ ‰T [ gV V > KDY ^ K [ ^ V Y T \K K ^ K*Y `P VK‘ˆ[ K …^ ^ K [ ‰[ ^. TWV K V7T ^ ['KD$ TY T \ X V7K [ T V TDK"O O K Y K\ KY ^ ^wK TWV ªKK Y ^ Y T K V[ K $ T \ Y KUY \ K K7[ Z K K                            4 T T                                                .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  .

T K [# Y# ^ K‰K7TWV \ XTKZ7ILKTWK V^ K L ‰K^ TWVK T [^ Y –Y K Z}YXL[ Z7^yVgK TWVV ^mK TWV‰Z7T [Œ[Œ[ VT K O HmKDY \^ K [ .^ Y[ K ^|^ ^ # 'Y # V^r ^T $ [ VK \T[ ‘Y K [V V XY V?[]T T\ YXK\ V K [ V Z K Y V \ T Y[ ‰TYX[ \ VT TWK V T ^© ^ YX[K \ T \ [¡ ‘$. Yg^ -5K*[ _Y V‘ Y YY TVWV ^ K„K ^ [+„I T Y K K K # ^ V T K K V V ‰K T )g/ Y$4V[ ›o\_ =zL[ ^yTWVK T ¢.     $4Y [ ^ ‰ TWV Z [ K [ K^ V ^|.

Q Z7 [ [ YoV L .

\ Q_ _ K $ Y KL#^ K PT K Z Y ª[ ^ 'K T rK T^ ^ IL?KT „ [ YX"\L T [ TWV  ^4 [K?\ Y ^zKILK\ KT V …K ^ YO Ya K V H ^ zY P‰KTHT [ 4$ V£[ [ To^1\V ‰ TW V\[DKO [KNZ [ [ ' ZLKY ‰T [K.4 V Y [ VV Y*[ \ [V $ [] \¡ [YX \ T SU(T $4[ [ ^ [ Z [ !~MPK ^|O ^ š[ fK O>L}[X[]['Z7K [:[Œ[ \ T K [ YV K K ^0©/ ^&K ZXa Z7H [ z‰TWRV H Z.

ª[ Y V^ YY ‰^ T [ Y V K ª['K"K(^&Y V YYUILZ7Y [XT \ [Y \ K£ KYXIL\ TK 1$4$ [ K ZK0[[ V K ^|^ [ K<fO4$ .

K Q O .

Y V K YXK \'T ^•+ V [K [KD>Y L^ [.

V(Q V [ a [ H z[ PT H©O O Y \ KY ^ KMo.[ TWV z K TWVUT ¢ Z [7I TWV  a H zP H Q ^8.

Y V^ Y ‰T [ V ^& ZXZ7[ ‰TWV K L^ K                                                              4LI                               .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n ƒl  .

  O.

YYXZXT KYZ d TWªVL[XY^ Y ^ ‰¡[TWV _ $ K K ?V T TWŒVTW'V LK"K^ Y ^ ^ T K ^£K"YKIL^*VK Y [ V Y ^ TW[V^¢ZgK7\ YZ7Z}^KY ‰T KY ^DV _\ K [ Y VZLY[ V \ [[¢$ Z7T [ ^yKšT [ KK V ‘¡K TWY V KD¡K K T K T dYXQ ^ \ ^Y O^ [Œ‰[TW–V \ ^D\ KD_;Y To[^\ ¢_TWV Z}Y V V?K K"T KK A ^D _ \ [Y : :KYYXTW\ V ^uA[
K7K ZXª\ Y K?ZgK \ Y K •$Y T ^ @T K ?5V ^ ‰T )T K V YXK ZXZ [Œ[gK Y ^ $4O©[ 5Q: 4 A OŸLHm^ K \^ K Y gV []?5^\ [ ŒT K T KV ^K K"IY K?^\ []V Z7[ K UY TWVV ªK V KK ILV K yD$ KDTY \:^ $4Y [ 5K A* K V ^ KDK T K [
TWZ V Y ^yT \ YXK\¨Y \ &Y_ $ ^yT ^ ¢Y ZXª\ K K^ ;Y[ VX$ V V K O TW V [ ,7K*T 4}^ YN[XZg['\ gK O;_ Hm\K ? K£[KT;[ [ ^ VA [ Z687K•[¡\ T Y ;[Y2K7\ I^ T [Y \VY K ^ KN;YI VT []š\ Y Z‰T [ V^w^ T [YX \ 
¡\ &Y T $Y ^D

_]Y*^ K ŒZ T K [Y ^ Y ^ ‰K KTWV^ ) ªK ^K V VŒgY TW^ VV (K"K ^ Y KQ ^ [-oY [ VK£ T \^ Y&K’$ [^[ZgZ[Z7 [ [ '^yT K K‘5K z[;[ RYªK4 YXVT \YT  _ T $ ^ Z O?T [) …Y^ ª„K K [ 5 zK [^ K K T _ ['K ¢*K Z}TWVY ? V [D?OM T ^ # zV [ [X[ V['A gK O Z68[ 7
YXV? T K KIL^ K Y V?ŒT ^TWV Y T _ K*K KU[ K V V [Œ TWV T K"^K ,[ ^ 1K ¡K T K ^yT VY ^ ‰7TWT V @ K ^wYXT ]\ T V Y Z V [ 'Z ª[ …^ K ^.Y ^ Y Y K( K TWV?^|^ T K V ‰ T YX\WO [

^ O K ^ .

'Y K K . K*:Y Lª^DK _ Y ªK K£^ YX\T ^ [ K £TWV TWV [ .K ) @[ ^ ‰TTWzV7T K TWT V K ?T ^ K IL^ []\ YXzZ Kg! O [ S ^ Y V K V &K $[ [ K V K7XZ Vg…V ^ K Y V^ 0^ T KK Y ^ _ Y V .O Y ‰[ T YXTWJ\ VL„^ [ 5Y V „K [ _ [ $.

$ K Y ¡rT K^wTd KY ^ [‰ TWV ¡0T K TWV 'Y ^ ^‰TWV T . [ Y ‰ wT [K"K7VLZ ^ K ¡T K Y ^ ‰TWV Z [„K ^. KVš[ V &^ \ T$¥Y ^yT .K Y [‰TTW[ V V / Y [ V ¢ Z} Y Z V7zT K T ^^ *^ Y Y ^ K J [Œ[ K V \ K[ 21 [ V ª[I $ T ^ + [$ K ?[ T YXK \ ^ H\ YŒT KK YY ªV [ gV ªK K L^yTWV K T ¢Z K ª[ 'K g‰V T [][ \V [ ŒT [K ^^ …Z^ OK ^ # K *V T ^ K * TWV ?[T Z7^ K [X'[ Y g3MO #ŒT K K7d \ T YK"I^ K K ^ ?T $^zTT ^\ .8^ YgV 7 TWK V K [ T ^ TWV YXZgYZ []KZ IL[]T Y \ KH‰T [ „[ V¡¨_ YY V ^ Z7K 7T T ) ^ [ŒZ ª[ [* -oK T ^ ZLO Y [ T 4O ! V K ªKY ^ [ V + TY ~^ [ K V K TWV KDY ^ K[ V $4[ Yo\ 9V/ Y K V^ T M K K7\ £K Y ^wT .^yT [ V YX\ ^ Y V K TWVL^ T …^ K7\ _ [ K TWV ? \ K* ©TWV K 'L^ O A                                                                                                            4LI T                                                                 .

[]Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  >g>gOuO e> VWX.

[ 7I.K IK^wK T?9]TG ¢VV KC Z7"[ ! Y VV K K‘^wT[] V KK 'M TWVYXZ ! Z Pª[[ '^ O‰TO’[ VO’O[ O’^ …O^ O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO c L. TWT V ^ [ TWV T YX\ KRY Y  [ ª[ g‰VT [ V O’PO’[ ^ O‘O’[ OO’K OY O’O’[ O O’OJO’K O‘^wT ]O’V O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO b a? # V .VT <># +>OC>M O’G I$KDO8 Y O’^OO’KDYO’^|O‘^ O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO e O e Ou> .5>Y[ zG X T ^ ‰†T ).J5.K K T YX\YXA\]MS T [  K7\ Y\ ^ ‰T [ O’VLO^ O’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >gO A R[ V \ L^yT [ V O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O ee OuO +Le>8 G I # V .

.

^yT2\ K Q [ $Y [ O‘V O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO G N )7C.. C>+.8 G V C>+7. KK 22zz[[ VV YY TT ^^ Y VO‘ O’zOK O’OY O’V7T O’^ OO’[ V OK?O’Z O‘…^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO e RQ [V KV ª[*\ Q J [] \ Y ‰zT [ K V _ O’O I¡O‘OO’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO cb RS [ [¢zZ K ªV K .0H8 G 8 Ou > # V [ ‰T [ V OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e.^.

K£Z [ K ^|^ K ^zTWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> ¡T \ TWV K ^ [ .^ \ K"KILK OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e M [ r^ \ KDKILK OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O E XVgV K ^ ^ K2O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O c T K YI T #O’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O b # V K V^wT ) Y ‰T [ V Z7K T [ Y V JY K OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 4 T4                                  cb             .

?D'  >> @e >> c >> cc >b >> > ee @> eege> e?e c eA .   C.

CONTENTS M Z7K T YX\ [Z T ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Ou> # ^ K [$ TWV ŒT K Y ^ ‰TWV (T ^ .^wT ZLY ‰T [ V K*P`K [ V K KNZ7K Y . K T ^ K O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O . \ K V # O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O H ŒT ‰T [ V YX\ V [ K‘[ VUV: zK T YX\ ^yT  \ Y ‰T [ V OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e T ^.

YI T •&K P K …^ O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Q ^ ‰T ‘Y K ^ [ K ‰T zK ^ YX\ K ^©TWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Ou> ‰T \ T LTWV 0^ K "T ¡T zK V^wT [ V YX\gY V YX\ ^yT ^ „[ Y Y K T ^ ‰T ‰T zK O’O‘O’OO’OO’O SUT \ K Q ^ YXZXZ ª[XY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Y ªK ^ K V YXZgZ [gY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c O e .

K Y ‰T [ ^ [ ¨ILY T [ ^ ‰T zK ^ YX\ K ^ OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b M T T \ Y T NYXZXZg\ T K [ T K YI T OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b Ou> .

Y (OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 5BC X + N )7C.Y •[ ¡T zK V^wT [ V \ K ^.¨[7ILK V?TWV K  Y ‰T [ VL^ OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b O e JK ^wT ]V [ m:Q 4ŒZ7K T zK V …^ OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O M T.V  K ^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O A M T.V : c Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O e V?T ILK ^ YX\ T ¢[ K£\ [ ^|^ [ŒK T K V …^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O H ^yT ¢ZX\ K [ $ TWV Y ^ Y T [ V ?T OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O Ou> :Q 47Y ¢Zg\ K ^ [ K YX\ \ Y ‰T [ V^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c .8 V  G @B) .?9+7.^.

XZ T YX"\ R[ ¢Z7[ V K V …^©TWV 3K E XVgV K ŸY V ŽK V M ^ K ^ OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c Ou> K V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O e [ VgV K ‰T [ V O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O :Q 4ŒZLY VL^yT [ V ! P[ V Y ‰T [ V OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Y_ ‰TWV *T YX\ [ .

V : GMC @B)7C 2<>+>CAC7)7.8 b Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O e . [ K K O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Ou> MŒK T K ^ P[ VgV K ‰T [ V O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b O e Y Y YX\ K?"\ R[ VXV K ‰T [ V OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O .

XZ T YX\ ¡T Y Y ^ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O .) 8 G U C Ou>    . Y \ T 1 NZ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e e        @ @        7c A A c@ c@ cge cge       cA cA c b@ b> b> b?e b?e b?e b?e b b?b b b                           5BCAC.)L' .

 .

 >           >  >        #V Ou>gOu[ > R‰YT [ V &$¥O’Y O O’JOK ^wO’T ]O‘V O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’OO ]]>> Ou>gO e R [ VXV K ‰TWV XVgV K ^ K 'zK V …^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O e Ou>gO E K ^wT ^ Y V KOO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O         []Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  .

5>.@ G + U '*+ N +7-/I.+L?DG V C.8 CONTENTS AAOuO e># V.

[K ? ['‰TT [ zV [ OVA O’ZO68O’7 OŒO’T Y O’O‘YO’ OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO .

Y ^ K [ VK YPI}\ YK # T Y ‰O’T [ O’V OO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO .AO K‘Ou> ILYX\ T # ¡^ T NK [ ? [K z? [ [V A z.[ [ V A K7¡\gT ILY YX\ T Y# OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO O e HY \gK V K K ŸY K KDVY g!^ ŒT YKD.

ŽY K¢Y ªKY’I}Y T Y ‰T [ V O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O –Y T Y ‰T [ VL^ [ K .

ŽY K’Y ªKY _ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O A O AO c .

AO c K Ou> ª&K „[

2;K K *K „Z [ 65
7 ;ŒT [Y K7Y \‘ O‘O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO c O e

Q:47YK TWY V?TWK’V Y ªKYNK &K ^ P []K \ ‰…T^ [ V OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO

.

¨Y K\ gVK V K ¡KYXT K Ÿ\ Y [YKD^V Y‰TW!\V Œ^wT YT [.O’Y ‰OT [ O’V/ OO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO Y AAOO cc OO c .K 47Y …Y ^¢Y O’ZX\OK K¢O’TA^ ‰OOc T OO’e K*O‘P`KO’O’O’O’…^ OOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOO S ªY K ?[ TWVV ¡K T ‰^wT [T V KK**K P`P`K K +e$¥O’YOIK O’„O[ 5O’..VLY ^K ?K TWR[ V &KK P K.

Y [ŒY [ V^wT K K V ^wT ]&K V P *KK P`…K ^ …O’^ O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO b .

JK ^w3K T ]# VVKY VLª^y[ T ) K ^.- .‰T Y[ VL(^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO     AA cc                 AA        > > b             ??cc ??cc gb       AA gAA A             2'PG ?DG IK+.Y ^ ‰TO’[ VORO’[ OVLO’^yT O’K O‘Y O’‰T [OV O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO A M6  TK ^ .5BC U )7'.V : M.

V IHG ? 0  V  ‰ T V #  [ [  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O ’ O O O e. )L.

K ? [Tz[ VA z[ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e KI T Q ^¢S [ K7\£O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> .

K ^  Y K ^ [ .^ \ K"K"IK O’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> O e O KI T Q ^ T \ Y %z[ K?\JO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O e O c SUT \ K Q ^m^  Y K<z [ K?\OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O .

K‘ILYX\ T ¡ T N[ K ? [ z [ VA z [ K7\ ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O e KI T Q ^ z [ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ ^  Y K<z [ K?\ O’Q ^ O’O‘O’ OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ #…¢Z [7ILK .

ŽY K z[ K7\šOO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O SUT \ K Q ^ z [ K7\0O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ cO .

OO c K=OOuc> E K*„.

^ O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O b M T. V:O’[ zO’K7KO‘\TO’O’YXOO\NO’O’z OO[ O’O’K?O’O’\ / OOO’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OˆOˆOˆ>D>D>D@@@ ccc O c O e JK ^yT ]V Z ª[ K ^. Y (O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA Ou>                        4J4 T xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n   []Z T   .Q [ 5zK K Q  ^K*„ z[ S 5[ z[  K K?K? \N\ + .

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

 2).C7?DGMC V U H0 89? ‰) T N V )H8 G U C Ou> # [ [ O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>D@ CONTENTS O e .

O e K uO > ? [Q¡TY zœ\ [ V+œKA zO / [ zK?[\ ^ K7O’\ O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>@@ O e O e SUT \ K Q ^ z[ K7\UO‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?>g> O .

¨K V K YX\ T ^ L^.^wT [ V OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?> e OO cb .

‰T Y[ VL(^ OO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>           -/+ N @>G C U V *' I$) +7-/I.8         .+L?DG V C.^wOT [ O’V O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> b OO A M6  TK ^ .5>.E K ^&K H\ …^ V YXY \ V^yT ^ O’T ^ OLO’^.

.

[ K G )7VLVU^C. ?$Z7#$ [ 8 ^wT &T ‰TI.<.KDK£Y !R89•>=? +>[+e MEAª['-/E G 8 K&< „KN Y K")7VK0C.I$? 8 ~ OW+>> CBC # VV  [ .V ?9O’[G 89O? K 8 ^BO’/ &O+KO’O’0 O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> e?egcb H©H©OO c EE K*K*„„KK ªªKDKDKK e OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> ee         0 L) -/+.V : T [ V O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«> b  ) )7' )7C>I$)      !  []Z T  .C7?  )7C.   H©H©OWO e><.+>C U ) )&% ).+L? ME K*„T<7K )"ª.8 G ?P0I.?DG V C78 <>G @: G ? < G ) 4+L89?DGMC U !R89?9+>E>-/G 8 < N ).

:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

  .

.

 .>

    

  .

 Y .1LY Y Y ªI T \^ SY VK YXM \ K7YJ\ "_ .V Y V Œ (T K [ Y ^ K ‰TWV ŒT K [¢Y ^ Z}‰YTWV V7T K ^ ['¢YILZLK Y V?T[ K V^ K YYILVK K"KZ V(+ ^ J[][X\ K +oM\ K O.& # V[ V YK z KKUY3K V „K&$"K/ Y Y ^ V.

Y K(K Y gVV K o[\ $ TWV [  KDK Y ^w^ T[ ]VV*^•^ T [ ^ TY ^£ªKY V [ Z [[ K"^ I… K ^ V WT$ V [ T \V O K S K[[ NK"TWZLV?[7YTIL VK T _ŸK T [rO Y Y .['Yz‰[T [ ?V T #\ K TWM¡V'[z^ K / \ YO zY K K Z7YX[ŒZ[ ^ KKSK TT ^¢^.[ŒY []V \ Y Y K ª[z'K V …O ^D!_ ! S K ^ K \ YzO / K O Y Y £^ T ^0[! zY KK ^ +e$ K ?ªT KY^ T[ ^ Vz!L^ [ ^ „[ \ ?K©T ^¢Y ^y T ..^w^WT V ['zK V ?[TW$zV \ K [ K•[K ^ K [$ \ Y T [ ^ O YX\ a K\ ILY K K K?\K3K ^|$ ^ [ K V V K Z ªY [V) …^ ^ K"K Y KY.

[ [N YKZLzY V [ Y VLV ^ T ^ YY YX\ K \ K \ Y [[š$ K Z [ K£KU Y Y KU^&.\ Y ^ ^ [*K.^&+uz []\ H [ –?Z TWVª[ _ K ^.T T KU) Y ‰[T [ mZ VUY [ VT ^ Z "Kª_Ž[ G'V Y [ [ V K Y Y TWV K KY ªK ['K ¢K Z}Y T ^ V UY \ [Œ[[ ¢ ^ Z}Y Y V 1$ K 7ªT K K ^y[ŒT ]K V ^. Y YX:\¨^ Z7Z^yK T .^0K/©Y TWV [ [ †K $ T [\ ªK K<z [ K K K K V [ ^ .\ KY Y ‰T V YXY \ D[ O> # TO [XYX\# ^DV _ Y [ ^ K£Z7K [ K ^|V ^y¡T[ TWV \ KTKD[K + NMe @ Z7 K L^K[ $ \ cKT Y@ V [ / [Y VK [ TWVX\ KVV YK L^ ‰T zzT K K[^\_ ^yST V7KK T )^yŒT ]TY KV V \[Y ^ ‰+ TWV KU«> TW[!7V^e L[ [^ _©zZ [ [ NK /57 O 89?.

Y ^ 4$ ’K [ Y 5[ g O ª[K .‰T [N[ K V Y '+ ?T KKY ILK [ K ^ K Y^ [K^ ^K 'TK K V K K ^ ! K?T[^ \ zT ªK?K TWZgV / \ YY Y K VTWV K [ 'K L ^ KK \^.

 ?K ^T ^^wT T]K V[XV ‰O['T ) [ T ^ Z ZLTWY V K1)T ZL[YX^ \ ^©‰TWT VK.ILK[]K_\ ILILY*K[]( \ \ TWV‰TWV T [ V*K KTWV$4Œ ŒK"T K KT K V Y Y^ ‰^ K TW‰V TWV [ ^Z [ =Y V$K ^|?^ T [K []K\ ^yT . .) Y V Z TWV K T ZXY \ K ^K _ ^DY_ ªY K ªK(TWV Y V [ YX\ K K  _ O . VU[ T ^©K7^\ ^Z7_ K7$ \ K 7 T [ ZgO\ Y 'S Y K V V K*$ K [ ¡ V T K K7Z Y …^D^ ‰_ TWV šY ^ KTWV [L ^V£^ T „K [ V ‰T .

V T ‘\ šT K^’Y KVVg[ V T [^ X H V ^ K*KªK? & \\ Y TWTW‰VV T [ YVL^ K ?z T ZK"[XK ‰[ TWKŽV &[$4– KDTWV[K V ¥?5ZXK«^ \ Y \ T [ VK V YXD\KA A .ŽK K ^w?T M [ŒK K V T^:K V V [[ K MT ^ zK?4\ [ŒT KQ[ IL›_ K _ K : YK .[ K7\ ^ Y ªK ^& Z7K ^ K K O Z. K T K K [ ^ Y ªKK*4XZX\ Y TWV K Y V K[]\ .

Y O K K• ^[ ILY K7T \ TW[ VL^ T Y Y V _ ZgK K\ _ XV Y K L K ^ ^ K Y¡T KYK z [XK K K ^Y V V [TWVK"K „g[]^ K\ [[ $ [ V a IK HK V zK‰TP [ H KDV YYX^\ K K  K [OST[.ŽT. K V^ K Y VT Y ‰Y T [‰T V[ Y ^V _                                                                        . K .¨Y YXK"VZ[ K $ TK. Y Y ^ K Y 7^ TW‰V TWKKgV Og^ Ž.+ E Y>KD K / K_[ a[ŒKTK H „ ^ [ z5$ Rz T H©K O KTWV £K [ Y Œ T 7KK T K"IY K [ ^ ^ ‰TWTWVV [X[ªK.

                                                                                                                                                .

WTªVK K [ ['Y T^Y zK TWV?K TWVVK Y ‰[ŒT [ŒK[ ^~[VL^.V [ ^wTWY V „^ []‰K TW\V [?$ ^ K O (?.zY K Y V VV Y ‰$ Y T ^w[ ªT[ V¡V _ ^ Y O1VT K ".[ 4ŒK V Z7IL^&K K V ‰T K"[ K V ?Y YX^ \ z7[ T ^z K?^ \ ^ [ I T \[] \ Y Y ‰TWV.OO[=T ^ ! „[]V \K K [$^ KDY[ ^ [ K \ V K.ŽV ! ‰K [ T ) T ^ [ Z T K TWV ^D_ T V Zg[ \ K Y ^ .zYX^ \ T K ^V ‰T K) V Z TWKV V T ZX\ K K ^ T$4 [KDY \ Z Y ªr[ ^' T K KV XK V KDY YX^ \ T ^I}‰YXT \ T ¡TK ^&DO \ ….¨IT ^K T [ªT K\^ Y ['K T T.

V YXK \^B/ [ TWV. ^ O K GY K V©^* Y zªK [ ^* K?\ …\ ^^ [ $ ?T _ YX[ ZgVZ7I KTWY V TWK V ?T [Œ [_ Y^ V [ [ Y .KY ª^DK¥_ I T [Y \ Y 4‰^TWV mT K ^V T K K V ‰[ŒT ) K ^ Z YTWILV K©T I}ZLYXYX\\ T^ ¡Y T VD O S K5O>K*E „[ K"K K 0 T [ ^ V T [ $4[ + TW2V ^ K [ Y \TW V Y Y .

¡47T YY ¢zZgK \ K K T ^ TWV [ [ K V Kz[[ %TWV‘Y KDV Y’^ [K %.K K.KY Y ^ K [?IK. ªK.K [ K7Y \ ^ K‘ILK7Y \ [ Y T KzNK Y ^ Y $ V T \ Y VK (TW[7V•ILV K K"KK * [TWV  [ YXªKZ ‰K T ¨[ AV OO .

K TW_ V0T …K^ Y [ V [ \ L^yT [Y ^. [ [ ª K Y .VL^DV _ [ K „V[ gX^DV _ •Y ^ V [ ! [ ¨Y ^.&^ Y ^ NY Z ^w‰TWT [V V^\ K O ?.

[ K K7\ [ gY ^ YY ^ KDYKIVK ZgYX\ Y \ ' \ K Y ‰T [ VK ^_gTWVc / L^ XVg.V K Y ªK ^ I ^ > / K T ‰ T K ^yYXT \]^ V¡\ [_X$!:b / ZXI\ KgVV rK ^ ¡^IK?K \ [ T K _7^yTe:/ VŒZ_ 68K 7 CŒO T Y . [K $ z[ [ V V \ Az[ ^ K K? \ ^0z! .

[¡T YK7z\ ^ K Y KªK Z [ K ^ o…Z7^[ KD^YY K. KY^ K _ TW:V / [ ZX\ªgK V K .^V [ *[VLŸTW^ V Y VL^ KDY $4Y K^ K ?5TW^ V ZT K V[ K K A  K [Œ ^ K ‰^TYX[ \ VVLT [^ DO [$4 [ K2 g^wTO ].

V¢TWV<K Y z^[ T KK7V\ ^ ‰T Z) K ^ .K VY VXK V *K NTWV $ 7?T T ^ $ [ŒT [ \ ’ªK Y ^*K \ rK TWV ªK K „[' K K zgV [  !K K?oV\\ ^ TWK V„[ KTKD¢Y ª^Z K[ ªY [?V ^ I [ TWZ7VLV KD^ []ZX @[ \ K* YX$ Y \ T K _ TW?fV ^ K 'T K K V TWŒV K T A@K \ŒKDYTY ^ ‰VTWV‰[ T z:Kˆ$4L[ Y^y2TWV *V K Y ^|^•KK 'T ^ \ KD[TWY V ‘_ [ Y Z V yª[KSK '^. [ [ ‰V T [ K \ DV O \ KD[! Y ^ V V K O .

Y K ^ K [ [ .K Y 47Y [TW V K $ K Y [ TWKV ª[KY¢^ Z7KN[ Z V ªK[V) …^ Y [7–T \ T Z D[O '.LKY ^ TWVK ^K7\ T T K V TWV KY K‘[•KD.

 K ‰T [XVV K [ œ^ \ B!}TWV ^ ZYXZ‘oYZ7[ K. Introduction                                                                                                                                                                              .^ K‘Y V [ 7[ T $ ^ [Œ[ [ TWTV7T [ T KzK7[ \Z K ¡T K Y ^ K [UY ?T KILK 7T ^ Y K O Chapter 1.

 "!#$ .

&%' ((!)* +./0/ P['[Œ[ ¢K V ^:Zg\YV T [ Y K [0Y Z7 VL[]X^ VZ \ Y ‰\ KYT [ VTWV O K?[ .-.

Y ^ªKYz K«K ‰Z7T [ªK K?V \ Y [K‰R TV [ YHVLY ^„ K*?K:$ T Z[Z7 K TWV K KV KDY Y ^ ^ K"K KK TWZ7ŒV [ T TWZ V …[^K¢) […>g^ OuO>.$ . \ T K*[ _^ K.

K¢Z K K ª[ K’TW'V Z [‰KD) TY [ …^ ^V K Y T[^ K’^ BYZgL! \ [^ z[ YXK ªZK []^Y ^Z7K YXYSZ’Y ‰YX T [ VV V0 ^‰TT r[ Y VTª^ K [VK* „K K \ KK K ^ K [NYXO ZŒY .

\ TW|? V YRTWKDV 4 YILT K ^  Xz V K ‰V\ [ T [ ^.ZUK [^ .V V K Z K ª[^[ ) K …^ [ [V[ Y K $ Y ^ K V [ YX\K.ZK YRT$ 4YXT \ K.^OˆH2K K .O Y .4 T ^ ’K^ ‘ ['zY K*K $ T YXK\ ªK K [K z $4K KD^ K VZ [ K ^ K …^ $4+ V[ [ K*^4 KYX.VS^ [ [ ^ uK A ^ O ! T^ V K$ ^ K KzV K [ YXª\K?K \ Y ‰KST [ Y VL‘V^ Y?T.

V SXZ T TWVYX\ / O _ „.

[ K K KDŒYT wK KILK Y V ^ ‰Z7TWV [ ˆTWV TWV+ 4L^ Q YW/ _ Z [K ) …^zKDTWYV w KILK K V ¡ Z7T K [ TWV Y ^ ‰\ TWT KV ^($ TWVT '?L TW^ V •YK K¢Y Y V [ K• [r e @ b :O 7ŒA b Z [ ' G+ [ egb d gb ^ YXZ / O .

+ >gOu> /                                     =?>A@CB. ..DAEGF                                                              d~ l*`‚b}ZIadHy€ ~dN]jBn ]yazn fMk*s*aBs*ƒgq ]5fglgjB„pLl*s0`K. XZ T YX\ K7\ Y ‰T ILK Y V K TWV Z [) …^ 2143 V [K*\ $ Z Z [ [ ' Z7Z7K K K K V V 665 5 44Q Q Y Y 5 B87:9ˆB<.

jBl.s.sBv*`xa\f>aB{&q n^*s*fBadk.`bp'MOauszNlRƒ*l0q]5"v1jB]5aGqj0n m\aMs*aoƒg^0]5]`‰jBl>lRl*~dŽ`adfBc2p'cov8lRJ*woƒ*q agq lRv.^0cW]5j.n cKn cN]5j0aG`bausBc2lRf%]5j.r ~ilR]†eƒBƒ&]y]5fBj0aiv*a%ˆBaBa0lu`bf>cpK]efBs*s*aBfBk.vJa*ƒB|0c]5H†`‰„MjBa0]5`‰j0azsgn]_cyn sc ]5^.su]Wcelw%s*fg„%vRn a_~gsgce]2n fBr>~dlRw^0s*f.adc2c2c5azn k.wGs*m\aGwol*`‰a%^0`‰l0ŽJ]c†]5j.`vJlRnƒg]fBlM]Kr szd~d|lRc5fBn c5fBnrRv*q aBaM`w%]ll&v*n fga0ˆ0qad^Bce`b]yadc2n fGaBfg]5]5jBq „8aGƒ0c]celRad~BvHmGn fza\{0]5~0jBj0azs*fBn f0r.n auc‡c2lRq vn f  []Z T  .n c‡pNsi„B| a0`‚j.v&n q sdn ]‚„B„Gcg]| l.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .

Designed/Undesigned Scrap/Cost profits breakeven point % } 20 invesment cost { 0 0 78 ~65-75 } 23 no scrap 100 80 maximum profits % scrap 0 % ŒT ' KU>gOu> Io.Section 1.2.

K£Z [) …^ Y ^ Y( XV ‰T [ V [ KY.[ XV [ K ^ YXZ 100        .

  ! #"$%&"(').

.

/_13'4 5 6 %N>"(+78 G $. /?"@ A-.). .../b 4 90H." .4`./a-C`.BCD/? 4 90E F1=GH@IKJ(+31 L %NMON/GP QR E9S TVU R>W 3YX[ .+*.1 B Z4\ ]^ X H+ 1 %.<1=.>. /0)123'4 5 6 %"(+78%9 :. 55 CCZZ 5 OB 7:9«B8.

=#"c121("( % ')H<dO4e f /_1gh74! #"e TWV .

 ?T ¡^m_ T ^ Y ILK ?T &^ KL^–Z Y V [‰) T YX…^\ OŒT P`K K V KXO .

K K*„[ K‘Y=       € ‚   7T K K ' ‰T [ V•TWV¢^ YXZ $ T \ ªK ^* \      /* I%( Gƒ„# /* I%(# †…" ƒ3‡ /0 ^^.

[ YXK Z \K! Y [ K ^K@& I ‘K*>) Y / V V K [ Y ^ K*^K ) YXV?\T ‰Y T [ VLK1Y^ zV [K KmYX^ \K?\ TYX Z¡Y TWoO V ¡Y .

T £K ›KV _ [ Y VK .^’ 3e:VD / d K&[ ) V7[ T ^ ‰K T[ [ V:K©Y ^&7YNT Z Y K V[ [ V [ \ O K.

KH¡K T TWKV7K~T Y Y T^K ‰K TWV$4O [<.

TW VTW'VKg) ^ ^ [^ TWV:T ^ K*„K K [ K ªKNY ^ K XV K ^wT ]V K 0^ YXZ _ Y V K ^ K [ VT ^ ªK&„K ªK Y ^8 K ^wT ]V K 0^ YXZŒO Y zT ^ K ¡T P`K K V K # # zT ^. K ^yT K V [ [ YILK ªKd-oK ‰T [ V [–Y V (Z}Y + K ªKd-oK ‰T [ V¢^ [ \ K TY=¢K $¥ªZ7[ Y[ / ^.^yY T V \Y K _ [ [ K K7[\ T [ ^TW^ V K Y $ T ¢K T \T ^•KVKS[ gVXTW V?VK T K^y T T V K ['K ¢O ZgY .

:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n []Z T _¡e @?@g@ _ fO RY S K T                                                          .Ž^‘[^y$4TK KK ILKK TWVU^y_¨T ]^*T V’K T ^ b xLp?"q"ti. \ VK ?K7T ^’\ ?T_ ^T ^NY VT ^ šTWV?TT  K TT ^ XY V‰K T [ ^yK TV ^wTY ][V \ KK [ [@^ ^ Y YXVTWZ V7 ! T [ ?T ^ T K^NO TT ^….v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.

               i j+p q=k9} rul=i ix ~m#q(nok9lop p juqVm#roi y s= jtluivi w9x yzk9jtx {ui | .

^[ YXK Z ! [ [ ^ K¢O Y .

\ KK Œ[ T K K Y ^K ‰5TW V TWV KK1V $ ŒTWV Y K"mK o^ [ ^ \ ¡TK ^ ‰ TWV [ V ?K’T ^ Y V K $ $4K"Y K V Y VXKV ^ [ K $4K [ ^ [ V YXKgZO [NZ7[ V K V …^mTWV ^[ \ [ $ K M ZXT K\[XV V K KWT V?¥TY ILV K7T \.[ K YT wKz K£Y Y Y V^wT ¥T ]Z7V?[ T ) K [ ^yY K T V DoO ¡K7.

TWV^wT Tz\ \K K V K •[ ªKTWV YX \ KK \ Y ^ Y K V[ ’^K‘\ KDY KILTŒ‰K TWT V TWYXYXV \\ $¥Z Y [ '.Y ‰KDK TWYV VL„^[ +œ›YXK*\D4}zY Y[ NY^ gTZgr/ \ K Z7Y _¡[ T T~.[ K T ^y^ V T Z7[Y $ ^. T P\ T 7 K T ª^ TWK V V.

K[ £47JY^Z ¢[ZXYX\ Z K ^ T ^ …[^©K? TW\ TV¢ K ^ ^yTW['VT zY V KKK * OY ^ ^._ $4…[ K ^ ¡X+GTKVP`IL K K K V^wK T V]Z7V X[ K .

V* ŒTWK VT ^yK T [ V K [Œ([ ^ K YX TWZ VYX! \ T [ 0^ YXZ Z [ KY'IL K Q. K 7^BYX/T Z ^ !Y [K [ Z ^ T [ YV $ ILVTK@\ ^gK .Q…^ O KDOMK # V V Z 7K T ^d $^ K T K•V\ _ ILK Y K V O ‰TW.

T \ Y Y KNT YT ^ . V K K ^ ^ ªYK z^ T K^ K ‰YXT \ z^ [ K K _^yT KKV 'O<Z7 [ # ^|K ^yT ?Y T VK \ T KgYV^y T K \ Y ^yT Y VK K Z}^UY [^ Y$ zYXV K Z ! K oY [ $ ^ ?O.[ YXXZXV Z7K [ ~OzZ7# V[ [ ^wKzT \ Y / K OªO .T K H KV KTK*^ '4}YY NK Zg^ T \‰K¢T [YXK \ ^* K K ^y^yT T]V VY:K :Z}YK7^ \ [Y$ zYXZK $ ! K?[T ^ T ^ Y:T?T! \ g^(Y ^– T Z0^ K*Y 4 V Y K ^ ^*K \ …^‘KDY WT V^wT \ Y~Y Z7V[X [ Y Y[7^IL‰KzTWV $ 7+.

Introduction                                                                                                                                            .^wK T V \ KX.^ ^ YXKiZ-5K ! ‰[ T [^ ¥V^ T ^ + ªXK V K ^wK T ] V K [N’Y ^ YXTWV?Z T / Y V \ K ^|^ ILK V m^ ^ K IL[]\ z3K + K ^wT ]V K £^ YXZ / O Chapter 1.K ^ V YO ! [7VILKK Y VK YKz^y[ T XV V Z7K©[ I^. Y ^ K K¢_ Y V KrYX\ Y T^wT !^ [Y ^ Z K’K ^|IL^*K V ªK ^ T^ ‰T KYX \  K K^yzT [ V V^ T K?Y \ ŒTWK V ^ Y Y ^ YXY \D.OL^ a [Y $ [?I[ K K Y KT ‰…T ^ YX\ Y IKK ^wT ]KDVzK V^ [ Y ?K T KILKK ‡^wT I]Vz\ K ^. [K ^w^ T ]V K ^ YzK Y K [7^&IL K \ …^_ K ^ ‘YXT ‰\T LYYXz\ [ K g^wV T ]V [RY Y VTSK V K ^yT YTWV V z.

 .

ŽV7 T K ^ K K Y›T _ V [[V[^ K V K K YXV \ K ^ \ Y [K ^ ^* K£Y Y«.[ V[ ªK _ K•7Z}T Y ^’T $4KYK T T ^ YX\ ZX^ [š\ ^ Z7K oK"Z7[K . K Y NK Y V Tª^ K K ^ Y K Y K IR[ Z KY T ^ KTWV $ [ K[ ^&Z  \ [T…^ K£V [Y [ [ Y^*¡IL KTWV Y Y’V [Z Y K K0‰^yTT Y KgV O.T> -5^ K JAK7\/T T ^ KO IL) K .K YXK \ 5 K TWV^yTK V Y V^ [ZzªK<[ ' TWV‰ T [ [V ŽY[ILK^ …^Y O K Y ^ K K 2..Z YXY \ ‰T [ K^ Y [zK Z \ [KDY I ‰T T [ VŒªK _ ^*\ K \ …^0YX\ TW[ VV K V [ YXZ \ L ^ \ Y ‰„ TW[ V K KUK Y . ‡ /02  ((!# ‚ /* I%" # UK T ^N^ Y [ gVK Y [ [ g K V ‰TWLV ^ ['Z zY K f‰O T K V „[ [ ‰.T XK V Y KK?\ _ [ ^ K [zZ K"Y IK ‰T K Y ^ [ Z7K Y [T ^’¢^&Z [ ' ‰Y T [ V K[ Z T K K*[[^ [K ZV [[ '[ V …^ Y K0K Y .G # Y V YX\ [ [ K(^yY +|T Q Q V^ \ dwZS Y VYK ‰YXZT \ Y&ªK[ $ _ 'TªK_ ILKL ‰VTbT [ YJV Y VK [ ^ …S0^ OK‘T \Z# K‘o[.&% # ("!# +. K YX^w\RT ]Z V¡ª_ [) Y …V^ O $ .

 \Y wK KKDY [Z ^w^T [\ ) G+ …K ^ VK(? Y K?d VZ\ T T $ TWKV ?/ Y TO K O [ MŒK"V I[ K O YX\ YXZ K 5K z^£[ TWKV _ ?[ T ^ V^wT [ŒK [( Y Y \ ªK<K ) V K Y Œ V T YT YX\K [ ^ [                                                                                                        +/0 +. T K TV\ ^£TW[V TWV T TW V KD YK$ K ?T$ K ?^wTT -o][ V L^ [[ .

! ^Y K"V TIK K YXKDY YX\Œ^ \¡I}‰TWYZ V T ^Y T ^ \ K [ª^ K?$¥[\ YY V ‰KT IK? Y\ [ V TWV ^ [ Z7KDY[ŒY TW[ TWV V YK Yz^ KDK IY ŒK Tb S O>„[ . K A $ ?T £T ^ ILK ¡T \ [ Y V KXO ?                                                      KH)')I51*<G. &$%(.Z7^ [ $4K Y V K VZ7[ [ N^yT ‰^ T Z7[ [ VVL^~^ TW[ V K K ¡šT K Y V Y ^ ‰[TW V £¡TTWK VLY ^ ^ ‰TWV &^* TWP VK^ ‰†T . ª['K ^0! $ Y ^|^ Y [ rT T ^ Y ‰ T [V [V$^ O Y ^ K ? JK [ T Y ‰T .^DO _.Yg -oTW[ V[ P$ Y 7?T I}^T Y VKDY YJK ^ ^~[ K V TWV ‰TWVK K  wK K gVTWV Y ^K V$^ [ T Y V¡KDTWKV VK [S Y V ’K [ ¡ T K K¢Y Z7^ KD‰TW[]V ZX\ K Z TWVN[ T ¢K ^.Ž ŒK YXTV I \ TWT KV _ YXZ Y\ ^ [ ‰TWV KK ^|.

 L %N') "V yjBaMw%aus*f.l0ˆ0aGs*fBv1k*aBq lgp9~0`…n ]2n ~us*qv*adc5n rRfzp†n q k*a%vRn ce~BƒBc2ceadv n fM‹j0s*^g]aB` H []Z T  .n fBr>l0"]5jBaz~B`‚n ]2n ~gs.qv*adc5n rRf>s*fBvs*k.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

K  []^ \TWV TW[ V HZ # Z7V[KL^ K ^ [ ^|VX^ T V YXY K7\4V\gQ [ V V ¡TWK V ªKDK K&K „[ K^ ª^OK KDY K ª K KX^ 5VKDzgY ^[ ªK K7_ \ T YK"7^IT K^ [ [Y zK K:YY K ^UŒT VK T [K ^$4* [ oVZ T K ^ K T K Y ªK Z7T ^ K"[Y Zg\ K7K \ Y TW‰V T [ V^ Y7T Z Kz[K $4K"K K V‘ªK^ [^ K. K K ^ K ^ TKDY K K gªK VTWŒV TWO V O H ?T \ T [ K.Kˆ^ [Z7K ^ [ K VgVXK7V\ K [ ^ V Y V[]¡\ TWTWV V (T ^.Y Y V  XK VŒ[ TWVV K"[ Lg^ V.Yg-5[ ‘Z7[ TWV …^ [ K .\–Y Q K V:V ŒG[TWY V V K". [ KK7T\ ^Ÿ[$ $ ?VT ªK ^ KYYILK OKDK ! V V Z K [ 'Y VXV K [ YZ V[ ªK ^.Y[ ^ ‰TWV :K T ^ T YK zA KS O SYXK \[YX \K"Œ [?T IŒYXK T \†YX_ .

K~ILK V 4^ ^ K K ^yT ]V ªK ?T KzK V …^ $4K K ^ .Y V [ K ^ O .M L^D_ JK TWV?T _ Y V YXZ7K .47Y¢ZX\ K.ŒT K ^ ['zK K ^ KDY K ^_ „[ `K.

[ YgK-o[^|^ [$¥Y Vg^ K TWV Y ^ ªKYX\ …^ ^ T K V KXO $[4?Y9T ! K*TWV?TKD[ Y K ^ K I[ŒK?K \[ [ K T Y ^ 7[ ‰TWTWV V …g^ ^ K K7Y \Z7Y K Y V ¡^wTTWY ]V V?T ) [[ V Y V K ^yKT ]YXV Y \V [$¥ˆYK ^ Z TWV[]Z7Y K KU‰T\ KT K^ 7KT K T TW^zV KY YXYY\ ^V [K K*$ O [Z} .^yKDT ?YXT \\ T DK O 7`T KK"z_ K V K …*^ [Z ›[7[ I T K¢K’Y Z K Œ^yTWT VXYXV7\TWV ^y*T .T K©[ [ ¢ Z ªK K ^. K ^ Kz[ K?\ ^D_ [$4KILK _ Y K gV KDYX\ T ^ ‰T Y V [ V [ Z [7I T K0Y Z7KD[ YXTW\V T ^"‰_ T Z K¢T Y . TWV Y ‰zT [ [?VzI ^wTWVTWV K K K ŒT K T V Y [ ^ ‰K TWV KTZ .

Y Y K:K K(VK.KA?47@ Y Q ^g¢Z Y ZXT V \ K YXH _ \ L+5[M^ .¡ YXT K \ T 5Y wV K£Y ^ Y‰TWV [V  LZ ˆO + YX–\ YY I TKg^ >> A b / /4&^ K ¡K T ^P K K ª K V Y ‰ T YX[]\Z ‰ K TW V Y ‰T [ K£VL^Z 687 Y ¡T Y YILKY KD„K [ V ¡YX\T K Y K ^ ‰ZTWV UKI TWT V[ L[ ^ zK [ [ K7\ ^ YX\ K \ Y K T ^|^ KK Y K©K IL.4ŒZ7K T zK V YX\}KI T K V K.\ .K K-5YXK \"^D_ _ Y[ \ V$T y KTWYVL[ V^yT Y KK ’[ \ T K T ?K T ? Y^I Z}_ T Y [‰T„$ [ \ mK TWV*K-oK4}Y O N!K"ZgK\ K ._ K +Y PTWV K[ ^ Z}KYY I}Y K.Ž[ $4KILK _ K V .K 4ŒZ7K T zK V …^ $4K K0Z7[Œ[ œ\ ?5[^ []V \'#ILV K A K K0 Y \Y „K [ K’–V [ .^ [ $4K [zXK YY ^ [K(\ T ZL7Y T [ ‰T ^z.K V YX‡\ $4[ 5 + S Y T K 5> A c /.K7\ Yg[ -5[ T zZ7_ [ TWV K …^ Y [ K‘Y KKDY¢YYXV\  \[ Y ‰T [ K VJ^ ZLO Y H Y ^zK$ TK \ ^ O¨K H ^^ $ [$ T V TWVKDYX \ T DYXO Z .4 IL[ T K7^ \ [ K V T ^ K O JK TWV?T + ŽK TWV7T ?> :e / \ TWV wK K Y K£IK?\ [ T [ K [ $ Z}Y K V +œY '[ T Y ‰T [ V / Y V Z ª[?I T KUY  YX\ T Y ‰T ILKZ ^yT YX\P*K 4XZX\ Y V Y ‰T [ V „[ ?T ^ [ ªK V KgO«:Q 4XZ7K T .K KV^JT^ I YX \W‰Y OuT > \ T?[c K V ‰/ TWO V TK H [ $¥^Y Z  K K [–^ $K Y V V "-5YXK_ \"[ _ YK +d TWV7T  / K ?T ªK Y KmILK7\ [ T T ^–^* ZgZ7[ K zK.K T YX\XILYX\ K T ^ gV V [ $ V K Y L^ K K’.$ 7T T ^ K7\ Y K [ K [ $ ZLY K VL^ HO .

V egb Z "K K¡Y T ^ O `ªK K V"g_ ^ [ V [K ZgZ7[Y ^yV T [K V \ [ $4TWV [ [V †K ?%T $ zK ?Y T ^ V?T $4^4K?\TW›V K ^ KmY K\Y T ^o\ ©K [ z7K T ^ [ K V .¡Y T KV Y ^ ‰K"TWV[ [ / V $ \ 7TWT V $¥K‘Y \ Y^¢TWK V ^ K"[ I'K V ‰TK K ^ Y V $¥V Y ‰^ T K V K ª[ V KD[ L^ \ T ^J¢V ZX\ K zK V K O ^|^yT ^ gV ^ VŒTWV T V V ŸTWV ^ ^ \ K KDKYILKg^O K .+ ^& ZXªZgK\ YY VK KK . K ?4T ^A _ .[ K•K7H \ L[X^ '[ YX\ TY [XV [ Q^ TWzV [ Œ T K K?\PZY ª^ [ ‰'TWV  K TWV TW'V L^ [ =K „[ K &^ K:\ …^\ Y ^ Y .

^ T ! K¢Y ^|[^ [ T Y K(‰T G[ Y V^ YILY K GV ?([ C7) Z )L' \ T ^ : VK ' H877O T ^ ! GV Y K O Y VS [[ VªKD\ [7IL$4K [ _ŸVa K H Kz$ RH Y V K I [T K ª['TW V^ ‰! T .ŽPK^ \ KDYXK\ ^K IL[ K. Y Y K"V I K?\ []YXZ7\ K K Y gKT K [ VK YXK":Z [? $¥.gY [Œ-5[ [ .Ž\ Y HK K©$¥K > Y ^z gK V @ ^ [ T GK Y K GK $¥T \ T Y Y KW$ [ T zY[ ?\K7T T ^ \ -K ^Y ¢KDY Z Y TWV Y K K KDY¡^ >O [ K.7 T [(K ^ M Y [ V K ‰/ TW:V $ K [ [ ^ K X VgV.TW¡V T K K Y ^ TW‰VTWV L^ TWVL^ ‰TTW.Y^ K ILzK A[ _ Z K?\ [ K$ Y?T [ \ [ŒK[ .V£ ^ K Z .

V [ YJV K K [ K =K ªV K K*^ $ KY Y K ^.ŽK7Y \Ÿ\ Y K Q ^K z*^ [  ^K7\g[ K"IK.

ŽY +„[ 4K .K Q ^47Y z¢[ ZX \ KK?_\ T ^ [ YX\ ($ ª[ V O Y Y^ V.

T ^ K „VK K‰T_?) .TW V YXV?Zg[ TWV Zª [XZ7Y K [ TWV $ K[ ? T¡T zKZ K VLg[7^yVI T [T KV K YX ^ \wYYY V V gYXŒV?\ TWTV „^w[ T ^ 2$¥ YXY ZX^ ^ Zg\$ T K K .¡O©TXK Q V?T ‰ wY TWK^ V ‰"TWV _ .K 4ŒZZ7K K[ GTY zK ^|K ^ K V O ŸYX.Y „[K [ .K V Y [ Y .

 P                                                           A                                                                                                                                                                                                                                      xLp?"q"ti.4. [ &\ 7$4T z^ [ K[5 z^ K$ Y T V \ T ^ KK Y K Section 1. Historical Background g +5+*.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n  []Z T _¡e @?@g@ _            .v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.

n c_n f>‹j.^B]aB` | fO RY S K T    .k*lRƒg]†]5j.                                                                          ausBvs.s.

4 K Y †‰7T [ T V [.YzK .^&YX \ .Ž [ $4KKILK Y T _ M [K †7T K zzK [\ ›Y _ V7T Y ^ V Y K ^ KD[ YX\ K $ YK yVK V«TWVK [ KDYY [ XY V VL0^ „KTWV T ^ K Y ^. YXY \ V?^yTT .^TWV K ^_^&K ŒT K Y ^ Y )P^ ‰\TWVTWV Z [ª[ K ^.^ Y Z ‰ªT [[ VLK^^. K \ Y ‰T [ [ VL^ K [ V K K\ T ŒT K\Y KgO Y VL.K ^ O YI T T z<K $ VL^yT T [ V \ YXT \]?Y T V YXz\ K^wT ^HYX\ KY zV [ VK^I}Y Y KY ^‰T [ VY ! K.

[^•ZTK ª^([ .K ?K T š*K P`TWV$ K T \ K [ K TWV¡^ T Z ^K T LY KD^.^0„/ [ O ?5^wT ¢ZX\ K A z[ K7\ ^ [šZ ªK ŒT K.‰Y^T [ K V‰ T [ [zV.Y V Z}Y YzK K ^ [TWV Y V K&K $+ RŒY TT K dyKS Y Y ^ K^ ‰T 5TWV> Y ?Z b ª[ L/ ^ K ^. ^ „?K T ¥^ Z Z [ [7ILK K ^.V O K \ Q \ T TWŒV wT K \ ?&KgTQ O ^^ $4. ^ Y + V K*K 4 ^ []K7\ \T ¡K T V ) Y []‰ZXT [ Z7V[ Z.ª^[ŒK _ [$ V .Xª[ V?T K ^.

K Y YXVK \(^wT ] [\VLY ^ ‰T [ [ KVL^DV _ K*K© $ ILTWV7K TV [ ‰V TW V NK7Z ^ …g^ ^ VXY VKVK  K ^yT VŒ_ K Y K K ^ T K „[ 1K ) ^ ‰T zKgO Chapter 1. . [X[ ['5 g gK OSO.Ž#K"IK K?K \ Y []^ Z$4z[0K"K K K*V V*4}Y^[¢ [ZX$ \ K VK^ e:z/ [T ‰$ T K?YX\ K^D\}V_gIL*^K V K£Y ILYKDY ^ Y K : [[ VV [ K?^ Z ^‘K[Z  [7I V T K KDKK gg^ VXV [KTK . K gYK -5^w[ T ]^ KV¡' _ 7OZXT \ #gY V V V K7K>T ^ „¡[ TJY [Œ>z[/ K _ K . Introduction                                                                                                     ! +. 8 … .

!.

[ gV V K „[ KYXŸ\Y.+g.T ^ YOoV P[[ $ VY ^w$ KDT Y?K ^T Y $ T7\ ^ K T ªK V ^ [KD\ $KY Y V YX\.^$4[NY [ V Y 5 ^ MM *KK7G\ ^Y [ V V Z Y [V \ KJ []\^ K +go.\ TW[V Y VKz Z T [ VK KD^ K []\K T ¡ T )$4[ Y 2‰ T [ + VS0[TWV Y T K K _ Tz¢Y[ I Z T K?[7\ILLK TW^yV TWV K )K«V?\ TTY ^K Z ŒªzT[ P`[ K \ K K K7 V _\ Y$¥K8V Y z ^ K [£Y [Y^ K  O[ . > Y > V/ LH ^ K 7T []^ Z7 [ V [\$z[ ^\ K > K4 Y/ OV‘SU^yTWTV Y T K4\ Y K K YX \ TWV Kz[ )PV K. Y[^| ^ K T Y YXY ‰\WTVLOW[ > ^ V „K g[e: /[ŒLK ^KNK \ T T ?K TV KG ) O zV?K TJK¥\YXK\WK7Y O \oK\./ ªaK Y ^ ^ KzY K K"K T V K YX\ ^ Y ^yY T T K K ¢\ Y [ Z‰ T‰[ TWV VL[ ^ V [ YITK’¢K Z ZXª\[ KK".Y TWV^ ‰LTW^\ V K&¡ TWZ V \ [ TWV †K 7^|.  +.K \ KV K V „[ [g VK^ [ \ T Œ[TWV T ) [ KY ¡‰TILT K[ K V.

K\ Y 4ŒZgK \ [ K Y 0ªKM YX$¥\ T ^Y ‰ T TWV zY [ Y K7V \ Y [ V  KŽ^ [\ TK zK +5M$¥KSY.TWY V ^. z_ K K‘V 7Y T ^ z['zK [T [Y K7‰ \T [ T [V^ TWzV K $¥Y [ T ‰ TWV $¥Y ^ [  K ªK K?JZg.Y ^ YY V VL^Y „VK }JO [].

zK T KYX\ )P^y\T TWV \ YY ‰V T 0[ V ^ []\ [Œ\ T [¡ T ) ^ ILY K‰T [ V Z Z [ª[ T\ ^wK TW•V O _ YX\ K zK [ ?^ +) V?T K ŒT P`K K V K _ ) V7T K K7\ K K z K V …T K?^D\_ Œ[ TWV [KDXY V ^ [ Y V Y £K7\ K \ K zK &^ K V \ ……^^ O K / *^ P`K ª'[ ^ KILK YX†\ . \ K oK > Q V / YXY \VZ [ K ^ ?T [\ K ^ V:.gY -5[ &Y $ Y ^ Y Z KILK V [ .

KˆK ª\ KT ?T ^NT V [ .K K"YX[ \WO .

+dzKš[ \ K7\ / T Y VY N.K^ 4ŒZ ZgY \ Y"KTWVL ^ [ V K KDK Y z[]\ Y VL^ „K Y V K K $4KDKK V Y 9K Y z[K \ T ^ ‰$¥T YX\[ ^ Y V K ª KDK7KYZ7Y K VK g^ Y^ Y VL[ ^ V„K YXfZ O K '.

VK zT YXK \ ^T [YX \ $¥^wTY ªK \ +Y S ‰T [H V .¡K T P K K DªO K ^ V [ [\ TK Œ`T *K TW) V 4}Y Y N‰T K[ZgV\ K _K Z VL! [^y^ T K [ ^|^ V K K‘K $4K KD$4K YXK"V N\K V+ ! Kˆ^ SK \[ T zV ?[K‘T \ K Z Y YXV Y \WOW^ > K:Y K V/–šTWV^ ^ [][Y \$4T <K K $ Z ?Y T Y^ K Y K [TK . K"TWK[ V .

j0`‰„>sg]_]l>n ]ypKn cWj0]5sgjB]‡aGp‡ausgsBcoc\n adk.fza*p'| l*`‚mzl*`pKjBaB`baMj0aopNsBc_n fgˆ0lRq ˆ0adv| [N‹lR~i]5wƒ0s*woq aB„u`bh~g]5n s.S Y H / K ?KT ª.jBqRai„l*`']5sg`…n ~gadsgv. .K K 4Œ Z7K) T z \ KTWV V YX$ \ T ªK *^ \ …^K O KDY Y V^ „K [ŒK T K V [ H ^•T $¥Y ^ zK V ‰T [ V K KDY œ\ T K _JT ¢T ^0V [ \ KY %$ K V K\ T ?T zK YX\ [ $ ^ Y ^ Y ^ Z Y Y V                                                                                                                                                                            ‹ lRfBfga%]5Ž`…sBfBvRv*n ~ic†]]5l.ceaB]†q n ai]ˆ0lMad~0v`…n sg]2]Wn ~%]5lRj0fBsgaz]yclu]epKsBr.lRsufB]Wcu| ]5jBazcel0b]‚pNs0`‰aMn cWp'l*`xmgn fBr.ˆ0aB`‰„Gp'aBq | .v&]aBl8wG^0n ~_`bl0ˆ0ˆBaBa%`bc5]5n j.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

$„[ –K \ VUY T K£ Z}[Y $ ^ [Y ^ [ K V )P‰TW\V:TW V [ L ‰^ T z\ T K 7_TT ^ ONY Q:['4Œ Z7KT K T z K + V RY YX\"dw$4S [ K 5T o> Yg^Hb Y / KO .[ VL^ Y K Y K [$ _ .

[ ^*g VK TWV K KªK z^yT ^ []\ Y V YK I T [ TWV K:YX\Y T K [$['T[ z K O T.ZY ªK ^.TWV [šK.

^*K  K $ TTWV [ K YY I TWTV T ^ YI Z7T [Œ[ œT \^ £Z7K [Œ^ ‰[ T œ‘ \ •Y K K ^ ‰T ‘Y VY K YK ^K*$4„[ K7\K WO K Y Y K T ^ ‰T [$=[ KU\ T ?T zK YX\ TWV Kz[]\ . YX\[ ^_ K :^ ?Y T \ ªK YXZˆ\ Z ª\K Y ^.

 ^yT Z}YK ‰T [ [V $ Z T ^ [ \ YK ^|^TWV TWVY 5OrH K TWŒV?TT ‰‰TT [YX\V YX^ \Y _ K ^ K [ ^ T []‘\ T T ¡^ T ) YX\ ^ Y [:‰T Y3[ V GY Z [ [ K ^|TWV ^ Y V ¡TWV K [$ ª[' Y . ›K.^ Y ^. YXK"\ IK?T \–[]TZ7^ K Y ZX \ [ $ O [ $ T /ŽT $ 7T T \^ TWT ^V G Y ^ TWVK › _ [\ KNY oZL\ Y ªK^ [ z [KUZ}Y K ¡[T ^.^& \ K zV K  [[ $‘O K [.:47 Y\ K¢V Zg\ K _g[T$‘ OM. \ K V g/ [UY*\ Y TWV Y [$ O ^y.¨K [ $4[K"$ IK Y _ ‰T zK~KzK V Y V’Y V ^ Z}K Y [K YYZ y TK•Z7KMY $ X T VgV K K $ TXZ T YYX\ \ K V [ VŒT ‰[T [ ¥ VY ^–TW[V8 ŒT K >D@ Y ‚^ ‰TWV ¢[:T ^Y \ Y? T KILTWV K Y y +œY \ . \ K V + TWV Y ^ K K [$ T ^ .Y K K ªK  [? $ T ªKTWV YX\[¢Y K ?T^yKT IL K \ Y Y8‰T [ VL\ ^¥T .

^ K?K \ Y › ‰_ T [ [ $ VVL^ TY ^ $ ¢K V T ^ K []K Z KST zK [ [' z[K?$ [ \ K VY Y K"V[ LKK ^ ^^•$ TWV TT [K ^• 4$T T \[ Y d Z K Y Y ^ V KY KK7[\ KTW$ V# + ^ [\ T 7 d \ T 7 T  [$ / K O .Y Zo\ª[_ Z7\ KzK V [ ‰TK K K?^ T\ ^ ^&YK.^& YXz \ K ! \ Y TWV K K ‰T \ VT T WVz K ZT 68YX7 \ J# \ KK . 4VgTV ^ [NTTWV 5 K ^ K YT KK[^¢$ ^yY ])T .Œ T T Y K \ Y\Y T •‰T ? [ O T V Y z VK YXV \¨[ ILK7\ YX[ \ T «\ Y Y K O # K V KKDV YX\T Y V K ?T ^ [ ILK7\ [ K T X VgV Y K ^ T[ ^ Y K ^.

œ+ YX\K KDK Y ['K. K [ V YK V?T ^ [ŒT ^[]\ YTWV ^|^* \ Tz K7 T œ+[ [ T \gK [ †¥$ Y ? ªK K / OM\ #Y V z [X[ [^ \ TWV z A[ O K?# \V ^ Y ..T4 z Y K K T YX\_ z[[  K?\ ^BK/ ¡ T K K9T ^. YX\ T _Œ^ [z K•Z}Y [ K KY ~T ^ Kz [?IK [ T \ TWV KY Y V^ „ K fO .

Œ T ^|^yK T Z}Y [?‰IT [ K V V?TWKV 2 K TWV Y ‰T [ VTWV ^TWV YXK \ ^ [\ T ŒK T ) V Y z ‰T K[ V T O YX\.

^ Œ4 O8Z7–K \ KDYK œ\ _ [ 2 Y V $4[ V2 . z K [ Œ K?T ^|\ ^D^y_T Z}Ym# ‰YT [ V Y&K¥$ 5Y K T ^ [ _’K V K z \[ K ^ £‰TWVT ¢ Z7[ K K 5 TWV Y Y ^ KXO TWV K ! ^ KH[]V \z K. Y K 5O ! V K T ^ T Y V K’[ K R[ V K T ^ $ ª[ V O P[ [ K Y K1$ [ V O Section 1.V ^&.5.I/ OT¡ T !K / ^ V Y V Y K•Z [ªY [?^|I^*K K ^ z $ K Y T V› Y _ [ K T `K K K. T ^¢K V T KDYXK \ ^wT [ \ K Y ‰ T [ [ V V OK TWV K K ^ 2KNz Y [ KDK Y _ ^ [ K* „[ Kz K•[ Y VV ^ YKDYXK \ T ^ 7‰TT ^ K.V …YX^ \ ^ .4Œ Z7V[K $ z T zT K ^ K T. Numerical Simulations                                                                                                                                                                                                                   []Z T   .T ¡ [4$ T ) \ ›[ V_Y $‰TK [ ª[ V ^ V Z [$Y K^ _Y K $ _ YªT KVz ( g [7TWVI}V YXYXV\ZX[z Z $ K []V Z Y T [Y V7$ T K ^ Z}Y KD+ Y K[Œ[]V \ Y TWVœ+ V[ ^ „ zK [ K [ŒK [K / _ T[KK $ V "[ Z}_ V Y Y K"[ ^wK T ^ V "/ \_N[7Y ILg‰KTV [ ªVV?KTWYXV \ [ T ^ ‰K T\  ZZ Y ª‰K[ T ^|[ '^*V© ªTWVKK YK V ^* \ …KD^‘YX^ \ T ^ ‰[ T \ ªK ^* K£\ …K.‰ TWV[z K [ K7 \ ^^w_JT Y V [ \ Y Y T KK [$ [ŒK ^~V [ YILKzY V ‘K*`P K [ V K ^ [\ T Œ T ) Y ‰T [ V Y V [ [ ^ K YILK K T ›K*X4 Z7K T z K V …^ [ Y ?T ^ \ Y T + –YIK £Y V P[ XVg^ > A / O%–\ KDY œ\ _ ?T ^ [ V Y ŒT ‰T [ V¢^& K ^ ¥^ K"IK YX\X[]Z ‰T [ VL^RI P[ [ K K Y ªK T Y V K .Z7? 4 [KDT TW^ YXV "\ T _+G[ A KV + [£K(TY Y T ŽªK Y\ KVVY I TWz M¡V KY V T >YXK \ ?^ Yb:.\ KY ŒV "T K _ ^ K Y[T ^. [ K7\ T …^ K?\  [XK ^V [ .

                xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n                                                               _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

.

[ KYX\ ?T $ [ ªVK ^ KDYY V "$4K K .[^&Y K ¢ .K*4Œ4}Z7YK NT Zgz\ K.K V $ YXK\]ªZ K [Œ[K ^ YX[ \ Y \ Y ‰ T [ VL^K Y V Z¡O K ^ T ^ [$¥$ Y VV Y [ Y VK K K YX\NY+ I T T ^ $¥Y Y VV Y ŒT YK V K Z YXªK \W^.Zg¡ZXT \ K T K  Y [ V [ K\ K¢Z YI [ T DK OM^|^m# V TWV $ K ?T T YX\ K•\ Y \ ‰T T [ 7VLT ^ zKzK Y YX \ T ^ [ Z7[^ Y ^|K ^*( zTWV K [ ^Yz. TWVZ K ‰T [YXT \]V ‰TK V YX\"K K K*T 4}Yz [ [ TW V K?YK \›‰TZ [ YªVK I ŒO T T .OW> ^* K A /JT ^ ^ YX.KK V ‰K T ^[ KDV Y K K K ^ K T ^YIY K‘V K.

UMY Km VK*Y „^.K )P^& \…N^‘TWZ V ‰K T [ $ K V [[]Y \ TWK¢VV [‘K V Y KDT[Yz V K[$«KD[ + O aY [K $ / \ K[ Km…^ Y \ K[Œ[ ’[YI Y ^ T +eD$¥O ?Y TR^^ Y z? ^ K*K [ 4X ZXK?[\ Y \ŒV TWYV K 7?TT A ^ [ K z ^ K [$ Z V T I}Y K K7Kg\ O .

Introduction                                                                                                                                       .7T K YXz\ K [YX$ \ T ^’Y TWKDV Y T ^ K Y $4YX[ \ yZ $ Y Y^ K ª? K Œ\ [T [ LV ^gA Y Vš O=TW# VV ??TT ^^ YY ^^ KK T ¢K T ^ $ \ T w [K \ K . YXV?\ TWV \ Y Y ‰T [ VL[ ^H \ K<[ V [ \›[Y¥$ILKY K 4 [7ILK .ŽKNK YV ^|^*K _ ¢ Y TZ 4‰TIL[ K7V \ [ T Y Y K^ YT ^ T Y ^|^*[ $ z^rK TWV’TWV ^ Yz K KzªILK K7^ \ KD[ Y T ’K Y ^ ^ zK•[ \ TK? \W?O(T # V K V KDYXK \ TWV _ K K [Y$=I T [ _ \ T K(? T \ T . [YX$ \PYY V K TWV K [ K*„ [ K K V Y[ I NT T ¢Z7Y [ ^ Y [ V g/NKT ^ [ ILV K YILK Y T ‰T K:YXK \P Y ^ YX\$ T [ \ \ T [ ?T K• YXzZXK Z YX[J\4 T ‘ [$Y K7\ Y KTWV ) + V?[ T VLK ^ K u[*I}Y Y ‰T [?VT KIL[K .ILK []ª\[* zIK K<V „[ Y ªK[Y¡VOH^ P Y [ V V ILK K ^ VK?^w\ T _PT / OS.V[ K M¡^*Y VYXr\ > ^ .Lª['^ ‰ HT )]VQK [ T K +XRK*K Y4}YY yNLK ^ ZgK \ YK. Y KUY IT [r\ Y z. [K g V T ’YT ^¢T ^ .[ Y V[9 $ \ T T ? T š KDTWYXVL\^yT T K ^yTWV [$ K ^ Y K^ IK?\ [ T T ^‘V [ [ V ‰TWV [ L^ Y V=ŒT P`K K V ª[' K YX\ \ Y K O Chapter 1.\Y A K/ O T ^ .

V•:T ^ Y \ K V GY O \ O T K ^ K K ^& \ …^ [ V K Y V                                                                               TZ ^ ILK ^y. K g^ [VK Y K7Y \w[K? -oK ^ uYAK ^.4 K KY z^ K•[ PKIK?^ \\ [K"[K"$ IT K TD^ O . RV Y„ [ \ K w. $^*[ T $zK TWVK. Y V K K„[ .KV X¡V Y YY VVK? \ M¡_ Y YXKV \ UZ# KK^ ^ K"K*K KX4 V Z7Y K ^ ‰TT [ zVŒKY _ V YX7K \ŒT K^ ªIK -5T^ K K:K Y V T ^ K K K ^*^K zYX\ …[\ ^^ VL[ ^ ^ [Y Y K K K Y Y ? Z7[ŒK [K ª^&K A T\ ^‘…^ [ V [gVK^& ( Y [ ˆ-5YK Y VTWV!+ K S TWV7Y T„?‰[ T ^ YX~K \ V\ YY[ VVTWV ¡Y T ‰MX4T I[ Y K VLVV^ gC^ . [ VL^ Y K K ¡T P`K K V K T ^ IK £\ Y KXOŸHm\ ^ [ _ [$4V [ K V K Y V T 4$ [ VK K [ K [T$ ^ [\ ŽT Y 7 V T ¢I}$ YXT \ K’[ K ª[«ILK K7T \ ¢[ ZgT \ KzK [ V Y K ‰T [ .KO V >:# V  \ K :V / K O [$ 4$ K K K ^ Yz KCdCG$ ?T \ K©Y ^yT ¢ ZX\ KzY V YX\ ^wT ^ Y V1 K.

ceadaGpyj0sg]_j0s*^*^*aBfBcg| Z HyjBaGk.K~4ŒK Y’Z7 K Z}Y T zV Y Y K V KDY Y VYX3\][ K"zI [T KmK K?VYX\ \ K Y ^*^ K Zg[ Z7K [ ^yKT ‰^ TWV V ZT ª$[K ^ ª[ \ KV K zªK *^[  \ K?…^\ ^ Y Y ^ ^ K Y ªK[ YXV \›K"I K T KªKV YX\¨KCZ 7 O^w#yT $4^3[ X V\  K \ T w^ K Y V[ ŒTW^ V K"K O V Vz‰K T \ T YXY \ YXZ7\[ TW V \ Y ‰T [[VLz^ K _ #†Y $ TZ \[ ^& K K ^ KDYX[\ T ^ ‰T K ^*L^ Z T T [ ^ Y [ Y V V zK T YX\'z[ K7\ŒY V:T …^m^& ZXZ7[ ‰TWV KI T K V KgODC                                            H"`D„.Y \Y Y ‰K T [ TWV V0K7\ TWT VK&K [ Œ T YK K Y ^[ K ‰TWVV KU .a0q auvlRƒg]†n fo]5jBa%^.~ulRfBvRn ]2n lRfBcWp'aB`baGfBl0]Nci^.^*aB` .n ]_ƒ*^0c5n v&azs*fBv.n ]W„ulRƒ*`cea0q 'Žq JsMk*l0]]5q aMs*fBv>]5ƒ*`xf.n ]2n s*q.LTWV^K 'K&T ^ YX\WOT\ ^w# OT #¡Y YVg\ Y V ‰[ T [~[ V^ V^ KDI K¢Y TWV K.n f. T UYXK Z7\ ?[]^wT ZT .lRƒ*f0v&sB`‰„zs*fBv.s.

n s*mifBa†wr>]5^*]5jBqjBa.]5lRj0fBa%a&| ƒgHy]5ƒ&jB`‰aia>„>q j0ausBsgˆ0vHaGƒBnc†fBc2]aBl8`‰]j0adsgvHˆ0awo`bl*au`bs*aGq n ^&ce]2jgn „B~c\f*n ~dƒ&c wox…aBl*`‚`n ~ga\s.l*lo`x~db]5adlRj.jBqnaBvMau`bc†a*q n|p'miaWaB B`bl*]alo`ƒBa\]ec\{.~iq n]dauf&| sBm†rR]5ƒBj. lgp'aiˆ0aB`]5jBad„%p'aB`baon wz^*q n ~gn ]5q „oc]esg]adv n fzZ]5ZjBJa>lM^Bpy`badjBc2„zaBfg]]el8sg]2ƒBn lRceaGf| ]5jBaG~dlRw^*q n ~usg]ao]5ƒ*`xk*ƒ*q a0fg]%w%l&v*aBq  ]5jBa%ZxZ }gx‹sg~dq aun ]‡]5sBjo]5`xqj.„s*suq u]†celR]5]‚j*wop'n cWl8aj.jBagsu]W]5`…s*fBc‚aB` yn fB]lz]5jBaBn `‡wol&v&aBq c []Z T  .alRl&n fzv.aol*lR]5`‰v*j0]5ƒ*aaBf.s.ayaBhJlRn `Wce^&adwo^.~B…aBl*q`‡s0`Jnkd]5w „j0ao]5>j0`bƒ&adsg~d]_`‚…l*sdn `b]K„vn hc†s*€0fB~dv*v.l&n q n f0r.asu]"n f%pNpKl.„%^.`xj.q&^0n]]‚s*l.pKƒ*sBf*`b`blRc\m0j_fBfBr8lgpNpKl.{*qs*wowzl&^*v&q aBaKq cg]5|j0ak.wzf.mon ~Bkdjz„ ]5NjBaisg„ˆ0aiƒB„RceŠ ac pyrR`bj*lRn ƒ*~B^>jHn€cyjBs%lR^*r.`bv*ƒB~dcucelR]yhw€Bk*pNao^0lRs*]5ƒ*f.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

6. “Integral” Models & %( ( / LKD^ VY Y „^ [ [ K~V .Section 1.[Yg V \Y K K7K K\ &^?|_ TW V \ …^K K Y VYX \zYXKNK ZXZ ZT ªª[XYXK Y \^ K ^yVT A ‰zT\ zY K ‰KXT [ O [VL.

^ ?O [T .

T ^U8KTWV -o KK"K TK W V Y O4! V KK TY V¡_ $ ILT K7\ [ T K K7Y \V Z[K Y VKNZ68K97 )P¡\ TTWY V Y‰T z_ K Y VT ^N ^ ‘YX \‰RT K\ T LTV W[ V K.YXY\ .‰T KY ^.\ ^&[ T K.4ŒZ7[&K TZ zKK ILV K V YX\ I}ILK7YX\\ [ K ^T „[ Y ^ K ^w[ T ªK K.ŒY TVK3 z[K"\ =[ DO>K ^y# T VV 7ªT K ^.KNY TWVY VIL YX\ YK K’[‘ILY K7^.['T ¢TZ Y [7‰ILT [K V Y KV  K7YX\\ [T $£[Y T ‰K T YXY\wI}^ ‰YXTW\V K O [¢. Y )P\[?TWIV K ‰K T . ¡?T T Y ªKzYK V …_ ^ Y V K K0V Œ\ TTW V K"7KT zZ KK .^ Z KKN[ z\ T \ [ K^? ¥T T ¢zY Z7^ K [ \ K&YX \ Y V [$!K [XŒY [TVK\ ¢TWV ^Y [^ 7‰\ T TTWŒ^V T ) YXZXK Y Z V ‰¡T[g[ TWYV VHKD‘K [ T^ ^ V $ [ T KZT K768\ K 7 ¡TWVLT ^*Y ªK Y^ _ [ Y V>K‘Œ[T K Y ^K ‰TW‘V Y V7‘T „YK ^ ?Y TW‰V T K’[ VLY ^ ?T[\ T ^& ZXY ZgV \ ¢ Y \ V)P=\ KK.

Z KKILKY V K K V [ [ ^w$ T [ V V [ [ KK zY []\ [O T.

O *K . + ?RT ^ Y dw$4S [¢K I}T oYX> \ K?^ b Y Y / K.

^ T K.V [ : VK7[_\ „[ K7\ T Y Kˆ\ K Z 68KD7 [ ŒT T ^ Y YILY Y T \ Y \Y K ^ [ KDKY V ¡KT Y ILzK7\ K[]Z7K K YXY \V \ $ Y ‰T T\[ VL^K Y ¡V T ^ :LT ©^.ªYK0Y V Z £[?ªI[ [K ' K KK  Y K VT^w‰T T]VYXK7\mZ}\ [Z7Y $ [YTWVz$ K7T K [ ^VZ7TW[ [Œ3V [ ŒT K YY ^ V Y ‰^TWV‰K TWgV ^ Y KUYIZ KN[ Y ' T[ K‰T^ …OYX^ \` Z7 [ TWV K 5Y zz[[ [?IKKgK _O .^ YXK Z*KTWV RA OŽYXH Z K ¨›A›Z O [ [ K‘Y [?IK z[ K?\ T ^ K•Zg\ XV K $ ? T # . 4XZ7KK T z[ K ªV K YX\ŒY.^ UŒTTW^ V L ^.Y [ŒV[7[ ^IL Kˆ[ YY ^ V ‰ TWV -?Y L^ ^ Y.

^ / $Y T K‘Y $V YXT \\ K K ¡Y T ^ V ^|^ YK IUK TWV [ KK YXY Z [ K [ ^wQLT Q [ V Y V KK K ¡[ T I V T [K ¢TW[V [ K$4[ŒT K .TWV ?T^.K ^ Y [ 7TWV KK ^yT ][ V^ Y VKN Z [[ K K ^.Y Y TWV^ ‰TWV Y OK [ T K ^ P^ TWV Y K*Z7[ ª[ ^yT UY V Y .YY ‰TWV T [ V[ ^ ^ $ [K V¢[Z7V[ K V K V …[X^ [ +d^ .KDY T ^^ K $ K K’ªK Z [ K¢Y K \ [ ^yV T[ V7T T) YXY \ V [ \ zV Y K7VZ ›…^_ [ ZX\ Y Y ^TWV Y ILK^yT ]V? T ) YXY \ T V []Y \^ KX‰O TWV ^yY TWVV ªK K ^ K K [ V KK?\ KDZ Y…^¡_ TWV [ V K ‰T zY KgV O H Y wŒK T VN‰T [TWV V YX[ \ [_ V^wKT K.^ ! Y T –K V Y TWVDd zKDK YV ‰T O [ V.

[ K0 Z7[Y 0^ª[! ^yY T T JK V KY TWV[UzK K V V YXZgY Z7V K KUY Y ^ K ^ T [ VK^ ‰ T . [K Y ^ Y(\ K\ YY ^ K0„[ ZL Y Y[ K [ K T K [ R^ I YX\\ Z7[ T [ Y ^yV T DOKI}.

YXZ Kd [Y VY ‰T IL[ K V V B+o!Y V Y K•ªKY Y KD‰Y¡T [ O V .

Y ^ KV ^D_O . Z K¢[ K&KP ^|K ^ K …^ ^ C [/~_ \IL K V T Y \ [ V Y K‰TI}[ YXVLZ7^ [ +…Y \ Y ‰^T [ V ZX\ Y YIK K [ K"K V =K „)P[ \XK V /_ [ T 4 K TWV TWV^wZT ]ªV?[ T ) K ^.

.

Y^ K^4^ T G^ ¡YILT ^ K ^|K"^ K K V’’TWTWV V IK ^ ‰YXT Z Y K K YO V KY V V K 1K [ VLT 4 ^yTWT V K Z K ’[ ^ []K ^|\ IL^ KK ^ OY .K 4[ Tz^ K O ILK T V4 BTWV! Y Z ªKm[ Y KªK^.^ . K©K IL K VT 4 TWV \ [ Yz‰KT [ V +Y B^ V?/ T ^ Y V ^ Y K ªK [ ¡VT I ^wT T  K K &ªK TWV Z}[ Y ‰$4T YX[ \ ^[ [V \ KIR^K IN^wTWV K Kzz[ [V \ ›\ _ Y V YX \ T Y ‰K T IK.K [ 4ŒNZg^\ Y \ KDV KY IL‰KgT [ O V MŒ.

ILK K K ^w7T ]T V?KT .) K Y V V J[ TWVV KK z [K"K\ . K.

[ K gK V?_T z K K3+ [ TWV ?^ TYWV ªK Y^VK  YXY \ V TWV: K TWV Y ^ \ ‰TW V K I / KY I}VY 0 ^ Y ‰ TWVK"K K K Y ^ Y‰ITWV T ‰T KO ^ .

+„I}KY ) ^ IL$4K [ V ‰TWK V g/V?N_ T Y [ K K^ [„]Y [ ªZXK Z7K[L^ ^ .K Yg V?V›T [£_ .K 4 9[ K ªY K&„T 4T[ ª$ K _ T K [Y ^ K£K TW0^ V?\! TT Y ?T T‡T K [z K K9YX \WO K T 4 .

^wT \ KXO TWTWVV Y .K’^K KY ^ V YO•<^ Hm‰¡TWTV\K (T YH^ K I ^ T K ^ K ^ []&K \ „[ [‰T ªTW[ K V VL^ ªKKY Y ª^ K K Y ^ K ^K YYXK IZ ^K T [\ YzKK Y V z[ ªK*K 4XZ7K V^wT IK¢Y V U^ [ \ K¢YI[ T K *T .Z7[ ^. ^ TWV [K 4^ Z ^ ª\ [ K"K"KDIKK ^.

T K(4 ^TWV \ \ YK"K"IZ K K ª[ T ^[ K V Y^.'^ K?^©T "T TW_ V Y K K K [ [gVVX^w[]T V Z7K KK ª^KY _ ‰$ T [ [V K YX\ K K [ TWVLVK£^yŒT ]\T ‰T V?T [ ?T ) VT ^ Y z„V [ K oC $YXO \ ?. ªK K?K\ ^ Y ‰ [ T I.

 T [ $ K^Y K ILV K \ [Y ‰V T YXYK \ NK¢Y Y [T Ÿ Y K TWV VK^ Y TWYV zYK I K T V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u~ sg]ZZ adr.lRn ]5lR`bfJl.adaBˆ*fMn adp~us0`x]5…j0n ada1v~0lRjBƒgaB]KwGs*n ~ufBs*vHqNj0`blRausB^.| aM`b^&aBƒ*q auk*sBq nc2c\aHjBaul0vzcef.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .|r.n ce]`xagcem>aBsBq`bj02~B|sBjBcaB`bk*c.aBf vƒ*`‚n fBr<celRq n vRn ŽJ~usg]2n lRf ^0`bl&~daucec sgc   >?> xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.JJl*lRlR`‰w%w%„aa_kd„MpN`badl.~iai]2nƒ*lRq fB„zc pyxa&n q |rk.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

Introduction    ‡                     .TWVY Y V ^yTWV V 0K K*$ TWVX'VgKV ^ K X!V7T.[ 4 Y^ \ KD^ KILK Kg O OzPa [[$V^ K $ T K V R\ Y _ dyS K K T ªK Q ^ ^yT '„[ 2YX \ŒY \T Y:T [^ V „K[ YK V YX\ \ Y K K [ K T ‰T YX\ ^ \ [$ ZX\ gV K PIK?\ [ T NY V ?T ^ $ T \ K ŒT ^ L^. [] K K\ ^ Y LY ^VYK1ILK „[ K KDK ŒV K1T K Y ) Y ^ ^ K ‰‰TWVT O.# #! /* +.VK ^ ¡O V TWV K*S KD$ K Y V K=ILY []. # ©^wYTWILT V^ K Y V KDKDK*KYX4 V\ ^ T ‰[ TTWK V V K ‰K T zK TWV K Y TWVVK  Y K K V^y ¡T T KV7.V’\ [ ^ ‰ TY K7[ \ V ^ TWV K ¡ T K Y ^ ‰TWV *TWVL^ DO         []Z T  .^ K (TWV YXZ K O Chapter 1.Y([ \ T K?T  zT 4}KK YX\:TWV $¥[ YIK[K \ T  7^ T K*z„[K KYX\ TWV K’Y T K T ^^ K.# K‘zZ YT ^[ V KK ^.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .                  _]e @g@?@ _  fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

T V?YT^ VOmOR.   €"O        ((!)* +. [S [ rK*KK4XZ7¡K YT K ^wTWTV Y †K^ ‰?^ TWTV [ z$ [K TY Y V7g.

V [[¡^T K 7YKT ^ ^ ‰\ TTW„V ?K¥T ^Y Y  [XK©XVV\ Y Yz Z7TWK"KV [YXZg\"\ KGY K $^ Z7gK V[z Y K [K4^ K*^ Y 4XVTZ7K¡K V TWV …K^ YTWzV ^ K $47K?T Y^ \V7JY T Y ªK^^0Y! _ KD#WK Y „K"Z K7\[]Y ^Z7VLK ^[K ‰4VT K Z^ \ [ [ K ^|Y ^Y K ^|^ ^ ‰OM7TWT V#^ [V + Z7^[KK?$zZ \ T YYXK \ [ Y ‘VgK YV ][ ^ VL$ ^ KT K0\ *-5Y[ ILYXTW[V\ [T zK ^BK / O Y [ .^ !YV K%K $K^ KDNY [ Z K [[$ ^ŽTWV TWz. KH 7V ^RT ^JŒ^ TWT[V^ zK" K KD©[.

ªK ^ Z K ªKK Y K K ^wTT ]z7V TK ^ [ V [$zK\ Z K [ KX†O 7K ^|T ^ $> ?S[ .

K¢[\ Y NK TW\ KV [Y [ TKD\Y L ^ K K ‰K T†IL?K0[ŒT Z[ T z.A›$¥OKY#'V„K*[ XY Vª[ K *K :V 4X? Z}T z^Y TWK V [ŒK [ [L ^ ?[T K[Œ8[Z  [7^ V I [YT $.K?.K’\ ?Y [T V?& T S^ CK0K #yZ $4Y [ V7^wT T \ ^g ^ A O ^&.

 *?T H©^ K ^O .

[ TW^ V K X^ V ‰ TWV K .ŽYKªK VL ^ T KK^ YV Y O Y ^TW[ŒV [ $4 ^[ [* $ Z &^ 7 TY T^ K ‘Y Y [K •$‘ [ O K7 YX\# TWV Y []Z7$ K T[Œ[ gY †HO ?#›"T [Y z $ K [ T \V :Y \ ) V?V T ^ 3K O ?zT ^.rOMYX[Z .K O ^ .^ $ Z7KT \… ^ [ K K [ [V ‰Z TWT V K V [KD$ Y V $4[ K V ŒKDK7T YXZ ^ \ ^ Y $4$ V8KT $ PT [ \ V K TW‰V TWTWVV K 7KT [ © K YXK \L Y Y V ‰K YXT [ V\ VLY ^ ^ .Y Y V V YX"\¡[ Y ^.

n cysB`baus c\ƒ0~Bj W`e| |8Hs0n ]5q a.cK`Ws*`baufBsBv v*aB `†ausgsgc] H`…s*fBce…aB`p'aB`baz€JlRkg]es. Kz$ [7KmT K †V ?K $ T ?T \^ ©Y K VK  ŒY T I ‰Y TT K[^w£T V TW$ V [ T \[ V "K.^K _ Y K ^ NK Y $4K K T ¢K7Z7\ T [K"IK Y V Y Y V *KT z£T ^ Y Y K I}V Y[ K K ^.n fBauvHw„ 8| J~*| Hyj0sg]‡v*a0^0sB`‰]5woa0fg]_j0sgˆBaoso~dlRfB~da0fg]5`…su]2n lRf>l0p'l*`xq v…l*`‚w%l.r.TWK74ŒV Z Z}ª…Y [ ^ TW'V K[ N‰TWT V[ V K[ K 2 zV K.l0]5jBa0`|.‚n ~dl.`badlRaGailR]lRmdaBf%cg`|Š ]5cGj0s*sgfB]Wv ]lR^.[ 4K Ž^V[ K YV ‰T []T[ \V^ IMOOz[L7L7\ YY .^ Y [X7'[ TW gV YO a K IL[K $=K K?\ K ^.^yšTWV K ªz&K [ YzTWVK V .j0n ~os*w%~dlRadw%cdŠaKk*l&`‰lRlRmuw cdhNH€a0…q &ad[a0qJˆ*]5n ˆj0sg']Kf.hs*fBv.]5n j0ˆBaiaB„`bc\nsB]‚`b„)azH†a\jB{*aos*wzv*a0^*^0q adsBcK`‰]5l0woNa0]fgl&]yl1l0w JƒB~Bq ƒ.KK K $ '[ T \¢R$4Z MK K ^|$ ^yTT \ \ K K Y K ^ ^K ^ LO ^.c]‡a\{&^*aB`‰]cKn f%]5j.ª '[ ! K  KD YXY \ ‰TWVT [ V $GO L7T Y ^ \[ _ .\ ^K K V ‰YT YX\ [ K XVKDY K K ^ KY $ VT \                                                                                                                                                             n fB]5`‰}ZBlRHy€vJrRƒBjB`b~iazlg]5pm0`‰„>fBlglR]pya\f {0q adR]_v*]5k.Y K V YX[]Z Z KT *^$ T \ K [ XKVYX \ TWYV š$ \ Y T "K ^_JK V [ [ V $ I T ^ K [ K ^ ^ [ [ $ _?T .jHn v w%sg]adaB~B`‚j0n s*s*qJf.

vRn c2~BƒBc\n lRfBcsB`bak.l*`xbadv`‰lRw ]5jBa0`‰a&|  > .s*fg„l0"ŽJrRƒ*`badcs*fBv.

ªKY [ V K ^ K []Z T ^ Y ^ $4K7\WO  Chapter 2. Basic Fluid Mechanics # +/ ! + … # & /0 &// €"z€ ^ [ \ ?KDTY Vš[ ^TWV ªK Y7^.I^ T ^K O .

\ T 4ŒYXZ7Z7[ ªT [J^ K4 zT . [[Œ[KU K \ T T ^ TWV?T [ VzKˆ^wT K \ TK YXª?\K ^ T Y [ YKN^ ^ YY VZ ^*K* Y 4}^ Y^K NY ZgV[ \ K¢K [K ^*Y [ V^w?NT .ŽVHm[[ \ $4L ^K"\ I<TWK V$ _ K V KUY K. .^ Y KzYXZg\ T K O .K Y [YX\\ Y ^ . b T ^ [ V ‰TWV [ L^ \ K*„[ 5zK $ K V‘^ KDY ^ ªK ^. ^&K [7 ILL K ^ ^g\ ATY V ?[T KX V O1O«‰TW.

$ [\ K ^ K T ^ []\ T T¡T K Y ^ ‰TWV Y KDY P[ KDVYX^w\T ^ K $ 4T Y \ T. K. Y7T K T YX\ Y ^ K Y ^ =‰TW?V \ [X['[ V ^gA•^ K[\ T [ : [' K Y VY ILK ^ K Y ^ [\ T Z 7T ^T zO [?I TWV šTWV YUILK7\ [ T _ + ^ K"K ŒT ' K Q.Q:/ O .

 1K „[ K K 7T K „[ 7T ^ []Z7K Y ‰T [ V£T ^ Z ª[Z7[ ‰T [ V YX\ [ .

+ e Ou> / ! TWV [ K †$4[ g^D_ K ^ KY ^ ªKY ^zT ^ Z ª[ZgZ7[ ‰T [ V YX\ [ + e O :e /  V K ^ KDY ^ Y K [ V ¡T ‰T [ V Y V YU\ TWV KDY PIK?\ [ ‰T ŒT ^ T ‰T [ V•T Y V K ^ [ $ V Y 1 Y V K *K „[ K + e O :/  1  .

^ 3K G^Y K TWV ?. Y ?T ^ Y K ^|*^ K• ¢Y Z K ‰T†[ ?V T ?\ KD^ Y g^ Y Y ^ Y [ 8 [(K *K a 4 &K?$ T 7T [V7V T [Y VV †a ?*K T $ @O [ #V?V T Y V ?T ^ K [ŒY[I T <[ Ž$4Y KUV [ V \ K z0K Y V K‰T [ V V[ K ¡T ^.

T ^ K’[ŒI T['^ g[O ^yT T ^ YXZgZ []Z7K £[ ~\ T 7T Y V  T $¥Y ^ „[ gV Y K Y ‰T [([ K¢I T ^ [ ^yT [ K 7K T V^ ^wZT ª[TZ7^.K T ¢Z7T[ ^ K XV V O ‰T .

& <7)7' NV‡X 07C>+ N G I$8 .Y ‰T [ ^ KDY [ $ [ KDK [$      "! $ #&%$ ( ' )% * + '+ %(' . TWªV K¢K .'-! & ' .[ ^* K  KgO Y ^ O [ R\ T ?T zK YX\                                                                                                          U ¡T ªK e Ou> I H ^ Y.Y VY U‰T ^ K I VT ^^ ‰T[ I^yK T [ _ Y V TK•Z KªK V ^.[ V?T ^[ Y ‰T K[ T ^K¢YXZ7\K K Y .

K0ZL Y []Z‰T YX\ ^K [ [ V V [ K7Z \…K^ YI[K ^ ^ K K^ ^ Y KV• O .

[ V K []\X[ ILV []ª\ [ z\gILKg[]O \ .

n q cy]5jBaM^0`blR^*aB`‰]2n adcl0‡q n /Jƒ.n f>n f.n vHw%ai]es*q c šKNY    []Z T _]e @g@?@ _     . zKK T^ ^ ^Y K? T YT ^ Y ^ \ K[]\‰K T [ ‰V T [ [V [r[ ZLXYV ‰T Y YXT K \ ^^ OO aB`ba%pNafBadadv8sGˆBlRq ƒ*fg]aB`]l>a\{R^*q s.wol*`baov*ai]es.

   fO RY S K T           xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .

Y Y ª[ ‰T \ ^ Y V K \ KY[ŒI[K gO .

K ^ K1^ ) K^ Y \ Y*V$ YX[ZgXZXV\ T K Y T K[ ^ Y K V V z[ [?V IYKXO .

V4 YK ^VL^yT IX\ K Section 2. What is fluid? Shear streass         R U W @CELF W F  W @ U=T .2. K7\ Y K ^‰KTWV •$4^[ ^ [ KV K?Z Y…^ V $ T K \ $L^ K T KK.

4U T.

FOB  FWF U F F  F  T FOB .

     UW !    .

K ‘Y K.Y ‰T YX\ K7Z ªK ^ K V ‰T [ V [¨K  Y T ‰T [ VNe O c(T ^ ŒT ILK V   1 3 T AW F @E F W T F FOB  T .

AF    FWF T @W R B F F T AF zT.

F8B  7  # .

  " #$ !  + e O c/  + e O b:/ .

KY ^|‰^*T [ VªK [¢¡ T Y^ ^|^*L^yTz[ VK $ T Y .IT ^ TWV Y [ V(^ Z Y V ¢ Z „[ ^ ^ K• O ii rqw=noqqp rui pxqjjov.^\ K^.   GF '&  23        54   ^).{ i joy {(p }xr~q={ j zxVi wVj=ii xwujtq({Vx i{ j %'&)( & *     1 & . % ( 10      ( ( * ! + .K’T ^ Y YzV IK K [Œ[  ª[ YX^ ZgZY ‰ª[JT 4 T Z .+- /. ! ! ( /+- 2.K 47K Y¢.^ ^&4 T .a [ K£K Z K Y.ZXY .

Z74}K K K ^y T ) Y [ VV UI[ªT[r\ \ŒT .^ ª[ K Y 'V K K V K ¥Y L]VOŽ Q \ K Y\ K IKX=O # V .^I[KªK&\ „$ Kz7KK T $¥Y [N.^‘Y Y TW^ V^.

O .

K K ^wK T ¢[ VZg[ \VLK ^[]^ K \ŒuILI}[]Y O I¡‰\ OT [ zV T ^ K [_ $ %.O I3K Y V $4^.Y K  >%9H'.^ K•KY[ ªK*^*[ \ [Œg‘[V ^ TWV*^ KY Y ªK Y V KILK [Œ[ YXZXZ [J4 T .

$etJ+e  1 5 + e O / Y .

K Y 47‰Y T [ ¢VUZXK ^ \ K Y^ [ X[ K V^ ^yYT ¢K DZXO \ 1K Y „[ V GK .TWY V ^|^ K£[ VLI^ [K \ u I}zY ‰K T [ V '[ O zK ª'[ K ¡T P`K K V K0[ H.Y ^.Y \ K O I¡O   1 + e OA /  A@CB A@ED    IH          KJ  % NAOQPSR=T U7TV             %YX Z        ML OWR=T U7TV   NAOQPSR=T U7TV  % OYPR[T U7T V N % OW\R[T U]TV %^X Z =?>A@BD E F  _ ' . N1v H %L >IG> ' D 2 +V"" ` >I "F"( 1 F1v A+' .^ K ^ K TWV [ *K „[ 5.KZ  ?T ^ $4 K[ [£ .1  b 1 "E5Y >1 "@1 3>c 5"(1@.1+*<G I . 5" %t ' Aa>1=ve 1= >A'"z" (K"(+vJ.

aBf `baMm0fBjBlgapyj0fTsBv.s*nq c>&]5q jBn ˆ*aGn f0rRr(`baukdsg„(]W]5k*j.jBa>]5ƒgj0]sBl*cy`hNv*~ulRs*fBf8a*| „ulRƒ n w%sBrRfBaHjBaHj.rTcos.agn n fBfBr.:iDk©Š}“ t"€s}iDljWtn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .e B Z Y V [ K ŸK.l0aB_f0aB~u`bs*r0q ~B„ƒ*]q l>ƒBcdv*h‡aiwGˆ0aBsBq v*lRaH^>j.sBco]5jB]5aGjBa1]2n w%woa%sBces*]aBfB`†v.k*mgq nn v*fBcuv Œ'wGpyj0s."@1=v 1  Q R E9S TVU R>W c E@ 1 1=  b K1 3.47Y¢ZX\ K   aBq aiˆBa0s(f.sgv >b =lq=yk9y q=x jo{ui#{jt{i wuq joj9p x {=rui q x y  xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    76 98 > : ?< 98 .:=< 78 .

 !  ŒTWV K ‰T .!   . Basic Fluid Mechanics % .47Y¢ZX\ KgO       D  ! +.    % .K Y ©T $ T \ Y wK [0K¢Z K Y V ŒT ILK V£TWV Z ªK"I T [ ^ KK.  #  Chapter 2.

Y K‘Y ‰T YX\ NY ^  D  D 1     + e O / . K ^ K [ V a K*$ [ V \ Y*$ [Mz[ ‰T [ V•T ^ $ T K V .

7T ^ K*4XZ}Y K ‰T [ VŒ_ [ [ ^ K _ „[ † ?T ZLY ‰T YX\ K ^ Y V K $ T K V Y ^  % N .

Y K.Y ‰T YX\ ! Z ^yT ^           []Z T @             _]e @g@?@ _   fO RY S K T            .\ K.K YX^ \ K TWV „[ [ 5.P 4z[ K K7V\ K …V^[ J ¡^ª['T[ ^.[ $ PJO [•Z ªK ^ K V 7T ^ '[ ¢Zg\ K*4 T ^.T ^– ^ KK"KV ^ [ [3YzIKK $$¥K ^ YT K V V ‰T YX[ TW\ V7T [ V [ $ K TW.V K Y ^ KDYK Y V.Y 4 K .[XY ‰[ T 0[ V^ .T Y YX\ K T ^ T YX\WO Y `K Y w[ K ¡zT I[ K©K IK <Y V• TW^yV?T zT .^* K$ T [ [ V?TWV K ªKY K "$ T K.4 YT.4ŒZg\ T ^wT T Y V K $ T K V Y ^   R[T U]TV %% + e Ou>D@ / X Z ! S [Œ•[ 3. 1 % P NGO V      1   % NAOYP R=T U7TV  % O ! &  + e O :/ % [ TWV z [ KK.ŒK Y TW‰V T K YX[\ Y T \K ^ ‰K‘T YX?I\ ^T K^ OzV ‘#‰TW„YV [ <XK V T KYX^w\WM O3T ]V#NYXOM$Z T #WT\[ .K 4ŒXZ7VK KT K V^g¡K TWV KD[Y 7TW7V T ^ [7¢T ^ ZX.›Q YX^ Y ZX Z K’[Œª[K Y T Y [ KDY [K~TK&K.^ K>^ „K[ K KDK£Y [ Z ^ K K^$ ^yT[ [V^ ^ .

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .                             xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

. ! +. x Ty +zQy +{     .

}1}1}1}‹Š~ ™?š ›+šœŸž w¡¡ ¢W£`¤^¥:¦'§I¥W¨¤.Ú×8Ýwè8ÓHô #Ú8ÝwÚ*í PÖSÔ æ æPè8Ó/×\Û8ã*ڐØMÓ\Ô Õëø\ÞÞPÙ.×\é\é/ÝwÞ\×è/Ó'×\Û8 ä PÖSÔ æ æÛ8Þ/ØSäPÔ Õ.78/< =?>/&@$ 4* A=+B$.'& .}1}1}1}‹Š?Œ |"} ŠŽ+‘6’“ ‰"‡\‘H”5”‘P”'ˆ@•…?ˆ ‘6‡\–E”5‚5ˆ +—˜}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.fs*t*h^i"uwv@i |"}~ €w‚ƒ „"…:†?‡*‚5ˆ ‰:3}1}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.å8Õ.   "!#$$%'& (*)+$.×\ÙJÚÍà9è8æ ê8Ø_Ø Ú8ÝwÚ^ ä é/×\é*Ú/ÝüÕJê8è/ÓV×8ÕØMÓ*Ô ÕQÞPÛ8Ú'×\Û8ä.Ô Ø Ô Û8Ø Þ.ÞPÛ\æ å'Ø Þ`é\ÞÔ ÛØQÞPêØOÓ/Þ5ÖäPÔ ßQÚ8Û/ÕMÔ ÞPÛ*×*æ:×\Û/×\æ å/ÕMÔ Õè×*ÛFØ.}1}1}1}.×\æ æ ê\ݝï ãÔ è×*æP×\Û8äVßO×Ø Ú8ÝðÔ ×*æ ÕKØMÝ×\Û8ÕM×è^Ø%Ô ÞPÛ8Õñóò#ÞPæ@ô#õ*öHñKí:÷8Ú8ø/Ý9ê/×/Ý@å1ù8ú*ú*ûHí+ééHôüù*ùý8þEù*ù8ÿEôüÒÓ*Ô ÕSÔ Õ×\ÛOÚ*è^Ú8æ æ Ú8Û8ØÚ*×\ßéæ ÚbÞ/Üé\ÞÞ\Ý ÝwÚ^Õ.}1}1}1}.-/$%/ 01& (/-32546$%.'< & C+DE& -1E(-32546$%'& (*)?E$%F$.$%& =E(HE< &@$ 4`& T-&@a1>*DE<@$b$ =`-*$%8.אÝwÚ5×\ æ .}1}1}1}‹Š?Ä ™?š ™?šœÅ¹M§Q¤^¥W¦'ÆW¨*Ƕ ¢•½: ¦F´*µP§J¤^ ¢:£3 w§O¤^®?¯^ÈW®W¡¦/¢¤ÉʚFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›Ë Ì ½W½? @¤^ w¨P¢"µ¡¢:¨P¤^¦'¨P¢Í¢+®W±3¦8¯^ ´*µ¡K§I ±.78/9/):.Ø Ú8ßQÕKÜÞ\Ý?ØMÓ*Ô ÛOÖ×\æ æ Ú^äçÔ Û8èQÓ\Ô ãPÓTé8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ã*Õ ìí"îÚIØ.ØMê\Ý9Û.×\ÙJÚ^ÕÖbÓ*Ô è8ÓT×8ÝwÚ.§I¡¦/¦8©E¦ªšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›œ ™?š ›+š › «?¥W¨¤§I¡¦/¦/©E¦¬šFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›P› ™?š ›+š ™ ­.& =(HH<$ =6X YOZ\[^]L. >5=(8$_E(+$=+B#U?9=\U"=P.Ø.¯^ w§I¦Ñš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ d8ÒSÓ*Ô ÕKÖ×8ÕØ.®W¡wµ¤^ ¨H¢ÎšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ ™?š ™?š › ³' §I§I w»Wµ¤^ ¨H¢¾¦Ð#¦/´8¤¨H¢¼¤^¥W¦T¤^¦/±3»¦¯5µ¤^®:¯^¦.è8ê8Õ%ÕSÕJé\Ú^èÔ Hè'ßÔ Õ.$.01& (8Kc8c*c@d egf#h^h^ijEklmQn%oOprq.®:¢W¢W¦¯O§J°?§J¤^¦/±‹š'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›\² ™?š ›+š ² ³' ¦F´*µ*©? @¤%°¶šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›· ™?š ›+š ¸ ¹M¢¤^¦/¢W§I @ºW´*µ¤^ ¨H¢¼»¦8¯^ ¨+½¾µP¢W½•µ¿¤^¦8¯ÀšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›PÁ |"} | ÂK’?‘E‡ˆ –+ÃW‚^‰:’?ˆ ‡\”•}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.H$S& T-& />/$%< 4VU+9=UW=H.×\ÙJÚ8ÛOÜ_ÝwÞPßáà9ÒSÓ8Ú.Û\ê\ßOÚ8ÝwÞPê8Õ5 ô ÖKÞPê\æ ä3æ Ô ÙIÚ.& >/GH(IJK$MLONO& 01/(& =(HH< H(HE< 4P5& QH=ERK1$.âKÚ^ÕJÔ ãPÛQÞ/ÜWÜÚ5Ú^äÕ.}1}1}1}.

ØMÝ×*æ Ô ×ØMÓ8ÚÔ ÝÔ ä\Ú5×'Ô ÕÖÞ*Ý9Ù8Ô Û8ã ô ÕØMÓ8ÚTéÓå8ÕJÔ è^ÕQæ ×IÖÕb×/ݝÚ.*×\æ ê/×\ø\æ Ú\ôÒÓ\Ô ÕÚ \×*ß.ÝwÚ5×\æ æ åäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØ Þ .ØMê8ä\Ú8ÛØ^ô ñ?å8ØMÓ8ÚIÖü×Iå5íEØMÓ8Ú.é\æ ÚSÖÔ æ æ*×\é\é\Ú5×/ÝÔ Û.Ø%Ô ÞPÛØ ÞØMÓ/ÚÕ.×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕOßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äFØMÓ*×5ØÔ Û ê8Õ.Û8Ú /Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛÞ/Ü?ØMÓ*Ô Õø\ÞÞPÙÔ ÛQ×ëÜðÞ*Ý9ߘÞ/Ü Hê8Ú^Õ.

Ú5×/Ýwè8Ó8Ú8ÝwՐßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äVØÖKÞ./Ú8Ý#ØMÓ8Ú8ÝwÚ KÕØMÓ8ÚFé/ݝÞPÞ/ÜKØ Þ'ØMÓ8Ú8Ô ÝßQÞPä\Ú8æ íEØMÓ8ÚFÝwÚ^Õ.Ú*í?ØMÓ8Ú'é/ÝwÞPø\æ Ú/ßÎÔ ÛTØMÓ8Úè^ÞPß.êÛ\Ù/Û8Þ5ÖbÛ1è^ÞPßé/×\Û*Ô Ú^Õ×8ÕbÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ8ÚÔ Ý ßQÞPä\Ú8æ?Ô ÕÖKÞ\Ý9Ù8Ô Û8ã ô ¾Ó/×Øb×1Û*Ô è5ÚTé/ݝÞPÞ/Ü Üüè^ÞPê\ÝwÕ.ØMÓ8Ú ßQÞPä\Ú8æH×\Û8ä1Õ%ÞPæ êØ%Ô ÞPÛ1ÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ÕSØ ÞVê8Õ%ÚOØMÓ8ÚTßOÞä\Ú8æ@ô .é/×\ÛåTÖ×8ÕbÚ \×8èIØMæ åF×8ÕSä\Ú^Õ%è8ÝðÔ ø\Ú^ä Ô Û.

Chapter 3.¤^ ¡  / ¢W£3§I¦/±3 K½: ±3¦/¢:§I ¨H¢"µ¡üµ¢"µ¡°?§I §¿9¨P¯´5¥"µ\¯5µP´8¤^¦8¯^ §J¤^ ´F¤^ ±3¦ šFšFš ™?œ  ¡w¡¦8¯ §TµP»W»?¯^¨Eµ´¥ šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H™ ¯^¦8§I¦/¢¤Tµ»W»?¯^¨EµP´5¥¶šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™P² ™?š ²?š › Q¥W¦'¯5µ\¤^ w¨P§.¯5µ*©? @¤%°¼¦Ð#¦/´8¤^§šFšTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™?œ W”^‚5ˆ ó–H‚^‘P”'‰ 낏‘`‚5ˆ ó‘ ”8‡\–+à ‘P”'ˆ@Í…?ˆ ‘ ‡\–E”5‚5ˆ +—g}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|~ ™?š ²?šwœ .¨¿©Pµ¯^ ¨H®:§¤^ ±3¦'§I´/µP¡¦/§¬šFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H· |} ˆ `ˆ@à –H“%ˆ ‚ `–+’?’:à ˆ ‘E…•‚^‰ Qˆ ‘6‡– Pˆ ‚ }1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹| ™?š ¸šwœ T¨\©E¦8¯^¢W ¢:£`¦ ®"µ\¤^ w¨P¢W§ šFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™EÁ ™?š ¸š › ³'¦/§I £H¢•¨P¿ :»¦¯^ w±3¦8¢+¤^§¼šFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ²EÏ |} Â#† ó–H“ `‰ ë…:ˆ 󑁔8ˆ ‰:?à ‘H”5”F?† :‘“ ”}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Œ |} Â#† ó–H“ }. Dimensional Analysis ™?š ™+š ™ .}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |}    .}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |} Ä '†‘H”^‚5ˆ ‰:+”Î}.}1}1}1}.}1}1}1}1}.}1}1}1}.}1}1}1}1}.

RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.N Q.       ! " ! "  !# $ $ % &('*). +>=?-A@CBED-GFHJI.N OPL. /*02143 $ 99:6<.+ 576*89 -".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k p q .RTSVU aU d.

   .

 .

.

.

  .

   .

  .

 .

.

         !  "# .

 .

 %$ &'$   .

.

 .

.+* . / ..

) 10 2 ( .

) .

 ..

.

  3 .

" 10 .

 )4 4  $ .

 )  5 3 . 1 2  .

  . .  .60 2 .

   ) 57 .

  .

 .

  .

.

2 8.  : 4  2  . & 9&    .

4 .

 9  .

 .

 #0 2 9 9 .

7  5 > ? . 0 <0 =& 060 .  .

   @ A$   ( 9&  0 B0  .

 .

 .

 .  ) C 9 9 D #0 E0   .

 D  F G 0 9  # 9 &   .

 .

  4 .

.

 $ .. 9 0 %H  9 I . JH .

   I  .

.

 . ' ? .

   .

  )  :    9 .

? M "ONP  )Q.R LS QDTU L7 . 4    D I .   10 > ?  4  K   E L ).

   I  4 .

4  J0 2 .

IU  D@ .

 .

  .

S U  W U & 0 V0 ) .

 4       I .

  s$   . D .

.

  .

  4  Iu9 K s 9 4 . 87 .

 .

  K 4 .

 Dt0 s 2 D 4 .

 .  7 0 ) .  g" ?  10 5 ? .

.

 4  .

 Iu9  .

.

7 8 2 J  0 4 .

 .

 .

.

 4  .

 Iu9 v7 ( J 9 . v0 w .

)   ? x0 4 .

. @0  .  .

.

 . 4 4  y . ? S T @H   . 0 ?  .

K.

   .

 $ 0 D . 1 3 @ 4 . .

.

 .

 I Vz{  @N IQ|R. .U J0 ' N    : | 2 . N& 0 U  s} 2 9 H $z U . .

.

j .

  B . . . ~ .  .

8 4 €7 .

 0 >H  N 0  .

 U ^ .

‚ 9 9 )Q. .ƒDR  .

 4   …„s† } ‡7 1 0 & )" 8 2 s 0 D @F 'NFˆŠ‰Œ‹ +Ž U BP )u „s†I8’‘“b”%•–„† —˜™nš —›”w 9 .

 .

ˆ…—˜™nš —›” K7 4 2 D8ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” 2 Ž#—˜™nš —›” .  CŽ#‘’‘“b”%œ #F  1ˆ…1’‘“b”j.

  ‡  ‡  92   %0 4  )u  @ ? ..

N‚ 9 .

ƒDR. H 4  )u  )Q.U 17 4  92 .

 .

 2 .

w 4   v0 .

? .

ž 4  .

 .

Þ/ÜSâÝ. 1 0D21 I jI D21V. &j0]1 0I C0I D 1 02I. ' +JD . I .I )D-oD . ' 1V. 1 0D21 [1V.+ 1 1 02I Q 1 0Dc)21 Ij-A@ &[D 1V. D21V. / I 1 'D -E&(' I . ' (I . / I - &(' =f. I '1 D-I(1 I 1 0I & 1 cD / 1 02IPI . ' ' . + . I 1 0 (0' )j-g' I(1 I. ' :@ Q 1 D ' I.. 1 ' D &0. Ij- 1?' 1 0. ' . I.' I . ' D21V. D21V. I D . D ' D 1 02':)jI 1 0. D . C0I D !. I . ' .IC1 0j.1 D + / 1 '1 02I- 2+.. ' D&(I I I . 2+. )j' D . Z&. &0 1 ' )jIj-". 1!. 1 ' . . I D . 1 -oD . I )D-". D I + . . /*021 &(' / j1 0I - / I 1 0D21 1V. C. D . 1 ' &j0D-gD&(1 Ij-". 1 0I / I 1 0I(+ 0' @ . ' 1 0I j. '1 6 . I - 1 I D21V.' &[D 1 -gIj) / ' I 1 02I ' C. I D21V. 1 ' . I I 'j1 I -gI @ 1 D I- + D D . 1 +T. . I[&j0D I)D-oD21 I 1!1 ' cI 1 C1 0D21]D. ' + 21 . ' IC1 ' I I & 1V.×\Û8è^ÚOÞ/Üè^ÞPßé*×è^Øbé/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØ. IT&. . 1 + ZD ' +J1 0. . 6 1 . . I C. 'j1 1V.. ]D I )D-gD ' ' + 1 02I D>. &[D PD - . - ' I-gD .è8ÝwÚ^äPÔ ØÕJÓ8ÞPê\æ äVã*Þ'Ø Þ. / . Ij- &0Dc)[1 I-f. / + 1 02I D21V. Q Dj-gI . D ' @ 1 0. 1 1 ' -gI . &[D ' ' I /JI . C0. ' )jIj-". . & ' I-gD ' ' . / I I 1 &. Ij- 1V.ô ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ Õ5ô æ æØMÓ8ÚOØðå\é\Þ*ÕÔ JÛ ¡Pè8ÙIÚ8ݝØ ÕQé/×\é\Ú8Ý#ÖKÚ8ÝwÚTßëåTÝwÚ^ÕIé*ÞPÛ/ÕMÔ ø\Ô æ Ô ØåJ¤ðØMÓ/Ú8ÝwÚ×8ÝwÚ. D :D . ' Ij- I 1 02I fD I.2@ /J1 02IP). o1+ - I[&(1V.×Ø%Ô ÞPÛ ×Ø_ØMÝðÔ ø\êØ ÚQØ Þ  WÝwÞ/Ü%ôî.1 Ij.×\ÙIÚ^Õ×/ݝÚ'ßÔ Û/ڐ×*Û/äóÛ8ÞPÛ8Ú. ' 1J' . ' 1 ' ?1 02Il. IP&.I "D I / / ' . 1 ' 1 ' 1 -gD 1 D '1 I fD 1 I D 'c' I A-g' &.1 Ij- 1V. &0 1 -g' I P.I 1 D 1 D21V. I[D-g&j02I- 6 D &. 1 D &0Dc)21 Ij-A@ .D 1 ' /l&(' -Z1 0' . .. ' ' . '/+ c). I ) .I @ I. (I ' .D . / - D21A1 I . 1 0JD I I 1V. ]0j. 1 D21V. .ßO×\ÛåØåé*Þ*Õb¥üÜÞ\ÝÖSÓ*Ô è8Ó ×\é*ÞPæ Þ*ãÔ ç^Ú\ô ¦ ÒSÓ8ÚÔ ß. 1+ . 1 1 0D21 1 'P1 02I / VD . /b1 & 1V. I D )Dj-oD I ) 6 I .I D -gI[D 1 ' )Dj-oD + .1 D D Dj-. @ @ C0I 1 D I D ]02IJI . . ' / &.' 1 0I D G@ ' ' .D . @ I2Dj-o&0' 0[+2@ 1 0D21Z1 0I D I . /' -gD21 I I- &(' D @ i.IC' ' )jI- ' 1 ' &-gI[D 6 0' 1 0j. EI D I jD - / .I Ij-oD 1V. 1V.D @ . I c)jI /DT/*-gI[D21 ' I[D- ?) fD . I 1 0j.1 02' &(' I[D /<@ I -gI[D @ ?/*-g' +T' [@ . J0D I '1 D -gI 0D21C.ô+ñWÚ8ÛØðÖÔ Ø è8Ó. /*021 I [1V. 1 + 1 0D21C-gIj)j-gI 1 0I D- *' 1 D/ I D21V.. - I c)jI. D (0' @ -gD21V.1 D .Ú*í:×\æ æPØMÓ8ÚTßÔ Õ Ø. (0I =?-A@ &(' 1 ' +. + jD / I I IT02' I jD I(1 & I ) . I Dc)c) )jIj-".&. . / I(1 I- 0. I 1 0D21CD + -CD @ I . . 1+[@ D f-gD ' C0. IT&. D&.I )D. 1 D 1 ' C0I *' . I 1 ' ' 6 ' Dj. . Dj-". ' ]. ]0j.I ' 'b&[D 1 ' D D D .×*ÙIÚ^Õ^íØMÓ/Ú1×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕFÓ/× . Ij-gI D 1V. I jD .ØMê8äPÔ Ú5Õ5ô § ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú^ÕTߐ×\ÛåVè^ÞPÛ8è5Ú8éØMê/×\æüé\Óå/ÕMÔ è×*æßÔ Õ. / fD . ' . ' 8 6 I I. )jIj-". fD I(1 I- . D . !. 1 + ?. 1 . I 1 D @ D21 I I &(I ' - D-gI I @?HJ' Ij-oD -gI.D I D21V. Q &(1 I )j' / ' I(1 I- /' 1 0D21 D 1 .fD.I / 6 C. / I &(' I . 6 / )jIj-".ô ¡Pè8ÙIÚ8ݝØQÔ ÛØMÝwÞäHê8è5Ú^äóØMÓ8ڐäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æ+×*Û*×*æ å8ÕJÔ ÕØ Þ1ØMÓ8ڐäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ãóæ ÞPÛ8ã. ' 1 0I 1 >.èÔ é\æ Ú\í?×*æ æPØMÓ8Ú. &0 . I 1 I 1 ' I(1 I. ' ' . D D [D .I I2& 1V. I I. 1 0I.D . &0!&(' I. I I I2D )D-gD 0. . D .Ø.+!. I .1V. . 0' D / I 1 'P' D 1 0I. & Ÿ èIØMê/×\æ æ å5+í  WÝwÞ/Ü%xô ¡Wô ¢Kô £. J.I 6 + . I D P h1 0ICI :'1 02I-fD 6 1 . )c) fD21 Ij-hD 0j. & I . D o1 I-<1 0I 9 . + &(I 1 0I Ij-oD I[&(1V.D .D IZD. . CI ' I 2. 1 -g' I D ]. ]/ 1 'J1 0I 1 [@ . ' I)j-gI I )j-g' c0I[D21 1 ' I 0[+b1 02I .D D I D . &.Ó*Ô ß'ô ÜKè5ÞPê\ÝwÕ. !. Dj-". & /h@ '1 . Ij-A@ ' .Z. & &(I / &(I [@ D ' ' I[& 1V. . ' 1 D.1 .D 6 D21 I 1 21V. ' 02I 02+ .G- I2Dj-o&0 1 D ].1 D )j.é*Þ\ݝØ. -g' - &. )jIj-".I[D- I- D/ + 1 . ' & . &. . D )j-gI 0I.IJ)D-gD I .'1 02I-:.' ) 4. . I &.Ø Ú8Ý"Õ. J)j' D D D D .I 0D B' I / I ?)D-oD .I>)j-gI Ij- . D I I .1 02' 'cI - 1 f1 ' 'TD&0. J)j' I- 1 . ' &(' )Dj. )jIj-". 0I. 2@ . 1 1 ' D/ IP0I[D21?1 -oD & & ' I. 1 0I D )c02+ . 6 . ' ' . . -gI /TD. 0D D ' . . D I 1 0I 0. . - H D D21 I 1 02I . / -gI I D ' I ' I & 1 &. . 1 )jIj-". I I2Dj-o&0Ij- I. fDc)c) D. I 1 ' .I )j' I-:' I(1 I- Ij-oD &0Dc)21 Ij- ' I!1 0.1V. D D + I /*-g' 1C)Dj-oD 0D I .D + + . & + 1 D21V. ' I jD& 1 &. &0Dc)[1 I-]. -gI .D I1 D '1C0D .ø*Ú^ÜÞ\ݝÚ'ßQÚ\ô +×\ß ÞPÛ\æ åFÓ*Ô Õbç^Ú5×\æ ÞPê8ÕbäPÔ Õ.1V. D-gI I(1 Ij- 02I . 1 6 I .1 02' I . . I ' 6 &. 1 0f1 0I . / D. - I A-gI. 1 D/I C' 6 . J)[1V.I + Ij-E. ' . Ij- If/ I D fD. /*0' / I!-gI . 1 .' I I[&. ' ' ' h1 02I +P1 ' 0.. &0l. Dj- . 1 0I &.I I D&2. J„s† 92 8 0 I I .ÖbÓ8ÞTÖ×8ÕSßQå. I- 'J1 0. ' ' &0 .ßQÚ8ÛØ Þ\Ý"äEê\ÝðÔ Û8ãVßëå ßO×8Õ. 1 -g' 1 0I />I I D&(1 D 1 -g' <6 .I )D-oD . )j' .D 'j1 Ij-gI D I I ' @ +]1 0I . -gI 1V.' 1V. T. I[D 1 0I 1 0I 1V. 'h@ / )jIj-". /<@ 21C1 0j. T. &(' .I ]. I. I. ' 1 D I(1 0' 1 0j. 1 [1 0' PP .I I D21V. I =f. ' . I(1 0' c) &. . 1 0>1 0I I -oD21V. )D&(1V. Ij. . 1 +!.

Ø.×*ÙIÚ\ôFÒSÓ8ÚIå )Q K L.n_ N2Xg_ ^AR k 576 &.'*)(+c-".8Ú1×Vè^ÞPÛ8è^Ú8é8ØMê/×\æߐ×5ØMÓ/Ú8ßO×Ø%Ô è×*æßÔ Õ.RTSVU aUd. +l=?-A@ BED-GFHJI.N Q. /*02143 899 9:6<.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.G- XfY[hZZ\^\[]ij_f[`b_ak2f^c dd[ei f[] \[l_a2abXfZ[mn_gi c X Yea\e2X XZc oZd p q f[e2iFZm q^r a2X adi f[i c Zd .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L.

Dimensional Analysis K .Chapter 3.

 .  ' 1 02I D I  '*)jI .

  3 .€ /PD  'j1?D .

(I )j. 1 0I )j-gI 0 -". .G)jI *'   .

CD I @ . D 1 02I!D 21 02' .

  D 2 D1 9 sS z .

/ L c-gI <@ <' IJ. D ( . 1 02I 0' I I jD ) I 4 . . 1 ' 9 .

 4 9 ANj B VS U 7 .

 .

.

 .

& 0 j0   D . D )u .

.

.

4  y   2 )u  .

.

 .

0 9 .

 ‡7 .

  )     .

  w € s0 2 9 .

 .

  .

V 2 ? 2 0 Iu9 w .

.

0 s  #   .

 w/ j ( x7 2 0w  0  .

D0 .

     9  ..

.

.

(  .

Q 0 . v}  80 2+ I 0 )u 9 Q.

 .

 s0 2 .

 1  s  .

 .

 . <  .

D4  !  =$   $ J  .

 .

 4 ' .

4 .

2   0 . D € $    j  9 .

 DJ  "E  .

80 2 I4 .

7  9& € DJ › )u .

   %  .

 .

P 1 02I I I . ' DP1 . 1!. C&. ' )j-gI[&. 1 .D ) 1V. 1 02I -gD21V. D IJ1 0IP' 1 0IP. + I(1 &@ 1 I I ' @ Z1 0Ib. 1 0!1 ' 1JD I 1 ' I!-g' &j.I Ij-E1 0D G@ D-Z0' I(1 I- . - I ). ' 1 ' 1 ' 6 . ' . 0I ' - ' 1 0I Ij-oD &(I 1V.' . I .I I 1 ' I- C.1 Ij-A@ D>-gD21V. ' 0' I I C. ' I / D &. . . />Db-g' ' @ ' 1 ' A-g' . D 1 ' ) !1 ' 1 'TD - I D 9 />)j-g' 0' IT. I 1 0I 0D 1 0I!-oD21V. P-gI I(1 I- Ij-' D . G@ .G)21V. ' @ ' ' 0I I 1 ' C0IJ-oD21V. ' 1 0I -gI 1 0j.G. + 1A1V. 0D ITD Ij-D -g' I!I 21 I I ' I. ' . I [@ 2/:02' ' . ?Dc) 1 0I 9 I 6 I . D -g' 1A1V. J-gI D. I 0I . D ]0j. D D21V. ' D I D I .. ?D I(1 Ij- & I I-:1 0D /h@ 0I .D . ' Ij. & Ij-gI D ).1 02I- I . I ) )j-g' . D . ' .' / D . 6 I 1 0IJ).' Ib)Dj-oD '1ZI &(' <@ ' . ' I Z' 1A1V. D21 I ' &j. D.I &.I .+ I2D I ) f1 0Ib02' I!&[D -gD21V. D 6 I .@ -gI[D ?D D21V.I I(1 IjD. / I. . D ' C0c. .' 1 I . I IC1 0I]1 ' . 1 0 . .G. I . ' + . cD 1 0. ' -gD ' +b. ' .. ' [1!1 0I . / 1 0I & I .'cD&0 1 D/ ) -gI . A-g' 1 D D ' I[I . D- &(' . &(Il1 0D21 I- .I 1 + &(I - . & @ 1 ' I D ) 6 &. D. I .' . D 1 02I 1 0j.+!1 0D21 ]. '1V.I >1 0IM. ' . 1.1 Ij- C. *I jD .   4 ' & I(1 I 1 D 1 0. -gD21V. . 1 &(1 D ' C. ' I I fD 1 ?1 ' 1 02I .Ø Þ×8è8Ó*Ô Ú.G-o& )Dj-oD I.I2D 2/ 6 1 '>DT&2.I ' . 1 D21V. I I I 1 0I @ + I 1 ' D I 6 1 02I :D . 6 / .. IJ' . 1 'J' I2D -gI +P' .1 Ij- 1 Ij-1 02I I 02I 1 ' D21A1 I.' ' . Dj-gI 21 . ' + D -g' 1 0D IT1 0IlD Ib.D I ' . +!' I JD. I 1 02I . 1 D21V.1 I 1 ' D /<@ ØMÝðÔ Ú^ä. I2&(' ). 1 ' 1 0D21 ]./ 1 02I I. .

8ÚbØMÓ8ÚbÕM×\ßQÚ×\Û8ä"!$#Û\ê\ßø\Ú8ÝwÕÔ ÛØMÓ8ÚëÚPé*Ú/ÝÔ ßQÚ8Û8Ø Õü×8ÕüÔ ÛÝwÚ5×\æ Ô ØåQÜÞ\Ý"æ ÞÖ é8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãôKÒSÓ8ÚIå ä\Ú8ÝðÔ .

ÜðÞ*ÝØMÓ8Ú ./Ú^ä3Ú Eê/×Ø%Ô ÞPÛ.

8Ú/æ Þè8Ô ØðåóÝw×Ø%Ô Þ ø*×Õ%Ú^ä3ÞPÛVÚ Hê/×\%æ .Û\êßø\Ú8Ýww Õ ¤.ßQÞPä\Ú8æW×\Û8ä ×8èIØMê/×\æ ¥IôFÒSÓ8ÚIå`Ó/×.

ØMÓ8ÚIå'Ú Hê/×Ø ÚØMÓ8Ú ./Ú'ä\ÞPÛ8Ú'ØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚQÜðÞ*&Ý !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ôüÒÓ8Ú/Û.

/Ú8æ ÞPèÔ ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.Ú5ä1ÞPÛTÚ Hê*×*.

æ 'Ø Þ .

ø/×8Õ.Ú Hê/×\æ !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ô #ÞÖKÚ .8Ú8æ ÞèÔ Øå1Ý×5Ø%Ô Þ.Ú^äVÞPÛ.

/Ú8Ý .

Ú^äVÞPÛ.8Ú/æ Þè8Ô ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.×\ÛØ×\Û8äFä\ÞPÚ^Õ .Ú Hê/×\(æ Ô Õbאè^ÞPÛ/Õ Ø.

Ø.×8ݝØ%Ô Û/ãóé*ÞÔ ÛØ^ô ¥IôbÒÓ8ÚÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ/Ú^Õ.*×8ݝåÖSÔ ØMÓØMÓ/ÚOØMê\Û\Û8Ú/æEäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ ¤_×8ÕëÞPé\é*Þ*Õ%Ú^ä.Ú1Ý×5Ø%Ô Þ*ÕQÓ/× .Ø.Õ.Ø ÞFäPÔ Õ.×*Û/è^ÚÜ ÝwÞPß ØMÓ8Ú.

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )* @ .N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.Õ%×\ßQÚOÕ. /*02143 99:6<.RTSVU aU d.ø*ÞPæ ÕSä\ÞÚ5ÕOÛ8Þ/Ø ßQÚ5×\ÛØMÓ/×ØØMÓ8ÚIåF×8ÝwÚ. +>=?-A@CBED-GFHJI.+ 576*89 -".ÝwÚ5×\æ æ åØMÓ8ڐÕM×\ßQÚ\ôÒSÓ8Ú^Õ%ÚOØÖÞ1Ý×Ø%Ô Þ*Õë×8ÝwÚOäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØb×\Û8ä1è×*ÛÛ8Þ/Øëø*ÚOÚ Hê/×Ø Ú^ä+ô &('*).å\ß./ÚOØMÓ8Ú.N Q.

The processes in die casting .2.Section 3.

 .

.

     .

.

 2 .

   9&  >  s0 .

4 .

2 D S 2 8  |/U ( 2 4 .  x7   D ) {  w 92 0  4 4   ( IU ( 2 U U B 5  0 .

4 0w .

T.U 9 .

( .

 ) CN   (  U .

4    .

7 ' 5 ) )     .

4  .

 (   S 0 J0 9  & ?  9 & I4 I   .

   ) ) J .

(      .

 .

0  .

@ $ s. 4 D9  w .

  .

 4 4  . ) D) 9 9  .

D 9 4  .

 .

 .

 v x7 %& D  I 9  9  wN    .

  )u .

 ) & .

  2 .

 U {7 K 4 .

 ?. )  .

 {7 )  J 0  4 .  5 4 .

 .

 .

.

j v0 I 0 2 ) $ 0   W .

I  .

.

  .

  0 .  y 92 0  .2 4  .

 4    08 )  €$   .

0  .

) 4 D…      .

  5  .  D 3 ' 9 .

4 ‡ D  4 .

    .

 4 .

0  .

 .

4   .

  W   7 .  .

' -&(' &(I- ) I 1 0I 1 0I . 1+ )j-g' 1 ].02'1 . / /1 02I )j. &.I2D .D I + . I 6 I 2@ 1V.D . I]1 'l0D I . ' . 6 I I[I D21 0I ) -g' @ &[D 1 c- 6 .' . 1V. I- Ij-. ' I )j'c' - I 1 D&(I . j&(' 1 -oD 1V. I D21V. &. . .D21V.D21V. . .I @ ' )D-gD 1 0I .I ' ' ) 2I 1 I + . ' ' . &.I2D D21 ' I 1 0j. I2D&0P)j-g' 1 0I Ij-h. &.' &(I &(I D!& h6 0D Ij)Dj-oD21 I &2.I D C0. . I &(I ' 1 . C0I . ' /h@ + I I -gI 1V. f1 02I ' ' @ . 1 I ' . / 1 -gI[D @ @ z {+)-. / I )[F 1 . 1+ . I>&. /M)j-g' 1Z)D-gD . &j0lDj-gI>&. ' [@ . ' I 1 ' ) 1 02I . I 6 1 ' I 1 02I I. 1+b. 1V. 1+ @ . ' 1 0I ' ' .*' .' &-". .I ' )j-g' *' I I[&(1 . D ) 1 - -gI I I.D I[& 1 I F - 'j1 l.G) 1 0I . I 6 1 ' . I 1 I ' 1 1V. D / ' . I D &j0 ]. I &0D-gD&(1 Ij-". @ <6 0D I ) &[D21V. >)j. D/*-oD &[D 1 . &.'g{ " Sz z.D D21V.I Ij.D21V. ' +J0D . & 0D J1 ' 1 -oD I jD c- . D 1 ' y  ' 1 . &.I ' 6 Ij-oD - &. hI. I &. /*-oD I ' /I I @ 0I '1?&(' I I hI2& 1 -EI jD ) 1 I I 6 .D . &. &0D - 1 -oD Ij- )j-g' M. &(1 &. ' 6 I[&(1 I ./ I . I ' . ' A-g' D21V.I D i' ' .I ' 0I[D21 1 0IJ-gI I 1 0I . . &. .I .02'1 ' . 'j1 0Ij- + :1 0I /Ij- I C-gI 1 0I + (0. &(I 1 . 1 + D ?D-gI . 1 ' &(' 'j1!1 -oD F )j' I Dj-gI . Z1 . M. & . D .I2D 1 0I]&. . & F I 1 -gI[D I 1 [@ I )j-gI -gI . & 1 0I /I &. )j. 1 0I 1 02I I D.' D ' . I 1 02I '1 02I-I jD c-gIP. D21V. &. 1+[@ -gICI + ' 1 02I ) I ' . + *' . - I .D 1 0IP&[D . I .I2D 1 0I ' .G.I .I -:D]&(' 6 I[D- .. D- ' ' 1 -oD 1 ' D 'j1 0Ij- [@ c). ' ' I ). -gI 1f' 0j. &.' 1 ' ) - DJ)Dj-oD &. )j-g' ' - .I 1 -g' '1 I-gD21 I ' 1 02I Ij- &2. & & 1 D-". . 1 ' + ' I D ' 1 . ./cD )j' ' ' ]02IJ)j. / ' ' I . .I I 1 'J1 D . -gI!. hI.D - 1 -gI[D Ij-hD 'j1fI hI2& 1 ' I 1 0Ij-gI D I I 1 0j.D C0I . &(I I(1 Ij.' 1 02I + ' ]. C0. 1 0I &[D I I &j. ' .2I -1 0IP- 8 )j-g' I ' 6 / D21V.I )j.D I )D. 6 I 1 02I .D21V.. /Ij- . 1V. 1 + 'j1 I . &(1!1 0j.I ) 1 0I I 1 I ' ' 1 0I!)j' IZ1 ' I[&. I ' @ &. 1 &(I ' 1 02I!.1V. ' 'j1 1 0I]&.[@ /1 0I .. / 02I.D 1V. ' 1 0IPD.' 1 I 1 I ' &(I D + D l.

/Sz !"#"$ &%('*) initial stage hydralic jump H later stage bubles air entrainment 9 5S  2 D . / ' .

5 w 4 1 0I 4 .N Q.R?egUX<SVU D WX c. 7 8 0= 9 8 C0I K *' L.n_ N2Xg_ ^AR k /P' I[I I . (0'j1 YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.I <@ 8 .N(O A-g' 71 02I L.RTSVU aUd.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.

.

I. ' 9:6<. /*02143 D21A1 I 899 1V.I I 4 '? I &0 576 &.'*)(+c-". +l=?-A@ 1 0I . I.A IC1 'J1 02I .  . 'j1 (0'j1 -gI[&.

/ . .G- 1V. I  &[D BED-GFHJI.

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 A ( 9 C @ 0 )  .  .

)   4 .

 .

 D " .

4 . I # 0 Ds u9  E .

 9   7  D ! .

 .

  ) 0Š I 0  .

 ! 4 Nj .

(  U .

 U 2  D . 4  3 U .

 .  .’ .

0 ? u .

   4 y ? u .

y ( 4 4   € 4  D  D ?  #    .

.

? .

.

’ . 4 y . ? u9 ' +N .

? 4 D U y  .

 .

  y  B u9 +0 9 4 .

 .

 .

 0 . K & 0  )  .

D   K  9  3    u .

 .

4 7 < 9 .

 D .

€ 0   D  .

 9 &   )4 K & 1 )4 …$ .

.

 5 u .

  ^  .

 K 9 .

  .

 I D ) y ( I.  .

4 D w V  + 0 4   w‰ ‹ 0 .

 .

  .

 s0 2 . K 9 € € J 0    4 A .

4 .

 >N D ‰"!    ?F  D  Nn0 $# UU %7 0   7  4   V D % (  . #‰ ‹  K‚  A I.

  4 A .

& 0 .

4  .

D _Xq aa Zqr Yd[afXd[a2q _xXXxZo’d{Z r i a{Ya a r qa2f[] f^_da f[r iX c Zdr a X p q iec dc o’Xa2a f[ari iFcX Ze2i d Y[f^a›] a›e2m f^Z ] r e\Y ] 2f[_ i cr Zf^d\^Xb] c e m Z . 9 .I &.D 1V.

r \io Y[qa r _q \[r f^i~\] a2c eX i.

>. I D21V. ' . - .+ I 1 02I 0I[D21?1 -oD . j.0j.I2D 1 &. ?1 02I D . 1 I ' /I .I ' .I 0 . ' I[D- + A-g' c. &(I I 1 Ij-A@ I @ 1 0I>0I[D21C1 -oD I 2I / I(1 D &.D &[D21V. )D21A1 I- D . . I>&[D &. . Ij- I-1 ' .1 D ) . /T)j-g' j. 1V. &. &j.1V. .I Ij-E1 ' I 0.G)>.Zk2ifro]f^Z[d[m X 'm a a2\rX c a2c _gif^c\[dd[f^_l ] gZ[` Z q ad r q^r Zh] ao 1 r + C0I Ij. &[D I 1 1 -gD I @ D21V. ?D . IT). ' ' 1 Ij- & Ij)21 0 I(1 D 1 ' ' I . ' I 1 02I!&-".+ ' / ) 1 . 1V. Y[f[i r c XZ q q i c o\^/ oo’0fc d^c c oo\\^o@o Yaa2o’f[i. D. 0 . /I]D I I - ' )j.' I j. I- c. I . ' 21 .+. ' IJ. 1+M) (0' D. I hI2& 1 I . 1 0I )j' 1 ' . 1V. / I I)[1 0 . &0D /I . CD I 1 0j.I Dc) 1 02I D. D- *' 'j1 1 0I!. I[&(1V. &0TD [1 D Ic@ I. / .. . D.' 'b.I Z1 0I 1 0IP. / 1J-g' Ic@ I ' ' ' b1 ' C1 0. J)j. c\o’o f[q i a_gc XZf dxqq `a2f Yr a dxY p .I 1 02I &(I -gI . I [@ I CD CD I .-g' 0I[D21 .2  #N # ?S S U 7 . I.+ >02' 6 D.I2D I I I )j-g' ' 1 Ij-A@ &(I fD 1 02I I 1 ' -E1 0I I / ' I ' . ' ). 1 + 1 0I . . . - I I 1 02I &(' iI(1 6 I ..Ij- 1 0I 1 0I "1 02I / 0I[D21 I. )[1V. 1 + D21 c-oD 1 0IP-gD 1 02Ib-oD D 1 ' ' ' . I2Dj-o&0 6 / ."D&. T.' c.I . &0D -gD21 ITD D &(1V. - 1 D/ I h. &(I D @ 0[+ @ 1 ' _g_gc\ X ec \d[XlX+i Y[i aY[a&'\c a2\^i cc _xdlo’i c o’a2ea Y[f^dc c e2X pX X] c c_q crf*gi e2c Zf[id c Zq+d r -Zh^.' . $ ' . D D 1 D .1 D . TD . . ' &. I[& 1 I / iI(1 - *' ' . + ' D 02I. T). ' ' -:D 1 . . I. / . / I- )j-g'*)jI. 1 -gD 1 0I 1 02I -fD>&. / 1 0I ' D / ' &-gI[D I. ] aa2o’X c _X\_gf^\] r gc dZ[)l`…( X Z[c d p ii YYa…a+e X ] ca2i a2c e2k2f^a ] f^] d\_dla a ja2k2e2ai ] XvZec Zi d r .D I . I I(1 D I[&0D .

D  ) u9 .

1+[@ % )-. .  8P  . .D C. <&j0D /I .. &0D @ -gI 1 0I . 1+ 2@ &[D 1fD D21 )j-gI I 1 . 1+ I &.'g{ " zSz.I 1 0I 1 02I @ &2. . I.' . .

&0D .' ' ' 1 0I ) I>1 0 &-gI[D21 I )j. 1 0D21J. Ij- ' 02I . . I .I Ij- 1 0I I C0I [1 I [@?HJ' G@ A . ' I. D. .1 D / :@ .. (I )j-g'j1 I[&(1V.+. ?&-gI[D21 I 6 .I- ) I J) D . *' . ' D 1 I(1 D .' I!0D I ./Sz ' ' .' 1 -gD. & ./:. ) -gI Ij-<' . . . 1J. I D @ I &. / /*0 1 0I 2I]1 '!1 02I I[&(1V. 1 0I )j' 6 6 1 I j@ 1 02I I 1f&.D21V.1 D C0I. )j-gI 1P. ' . ' &(' io’Z f[i o’a2_Df YaDf^l dr _ f q k2Ya] mZ^Z er c i Ii Y[c ad)a2i YX if[c ip e2f[X a f q ] \l gZ[` ` Y  l^Z^Z_~fX X \o q i c Zd #X Y[Z[` eYf^dla›Z[mb_^adX c i a a2e2i I2&. I Ij-1 ' 1 02I . -gD 02I2D21 02I2D21Z1 -oD 1 02I 0[+ 1 .G- CD C0I D . / I. 1 1 -oD 1 02I . ' .Ij. Il. I .@ . 02I2D21 I. Dj-gI I 1 0I D.+lD -g' @ . ' . I[I 1 -oD I[&(1V.' 6 ) I I *' 1 ' )j' Ij- .I[I A-g' I &. ' A.1 D /I- . I .' 1 02I 1 I 1 0j. I I. 1. C0IJ0I[D21f1 -gD ' 1 0I . ' . ' I 1 02I -o&(I ]1 02I . Ij- &(IT' Dc)c)jI[D- I I 21 -gI 'j1 D . ' I 2I 1 D + A.D21V.D ' . 1 I &(Ib1 02I &(' D.1 D. D 1 D 1 0I ' ' +J&0D 'j1 IJ1 0D21C1 0.

s0  4 .

' 6 ' 6 . 1 02I &[D21V. &[D -gI. 1 0IP-gI   (    s 9 . &2. ' I I[&(1 [@ fD f1 0D21f1 0I 1V.  4 I ' ' I- 1?' . 1+ 1 +c)j.

( ) .

 s  D n %S .

D21V. Ij- . x     I I ' . 1 + . 1 'l0I[D21Z1 -gD ' I- - . ' )j-g' I(1 -oD21 I &(I ' DJ1 +c)j. . -f02I2D21f1 ')jI .G.     n  ./ 1 0ITD &. &[D D ?.I D. ' IT' 1 D ' 1 02I &.

1 1 0I!/ D ) .I-b7A+?V\]Ic6 GYB3F./ I 0D D D .Ij- D/ . J)j' D ) + . .\8I-=V:Q8 hJ\KA+8 :QIZe?M:QU7Z. 1 0I>D 'j1]) . 1 02I Ic@ e32?t*i5467698:.D&?M:P:QD7IRA+8TSVU@8+6OWXI:Q?$AYF.G.[ ?>\IKLND78T\eDf8TFagY=7<MLN=f8+=3:QD7IF. D(+ D.1 D 0D I Ij-<1 0D 1 .U7Z.[ ?>\I:QD7I<VZ.Ii?>F :QD7IOZQI=7I-Lj?>AkF. ' I D. 8 2  )21V.U7Z[ ?V\]I^8+F_\]<>=`:Q8=YU7<VU@FA+BaZ.+.A+?>G@F<$[RW?M:QIZQ8+?>A_GJIA+<MLd:QD7IFU7Z.BVl mon7p   K u9 .D7<MLN=O:.8+<>=@?>AA+B>C8:ED&?>FHGJII-=KF.

 D  7 v0 V 9& 1 0  .

`…e2iZY[da+k2a2e2e2f^i c] Ze\^dx] fih^c a2Zi d`bXa2aZd m 9 iq q.N &    . I U idZ f[i \X Yf^Z[]. > u9  ?7 V 9 .

( .

r  .

 YZiX \ r m f[e2a›f^d_f^c r f^h^Zk2a &  I. # 9&  0 D  0  . u9 .

 0 . u9 .

      .

4 )3  N 4 K? I V3 .

stv r U qq fa rq Ya f r q _Xa ir Zc k2f[q i \c Zi›d[mXZ Zr Eo d q wc q X a2c x[Xc e i yZ X u X Y[Z[`oc d^c o\oa r r Z r ec r e\om a r ad[e2a z :Ó/×.

/ÚOÜÞPê\Û/äVÞPÛ\æ å .

1 0I A-gI. & D 6 -gI D- I )j' 1 02I .I 2. ."D&(I 1 ' 1 0I . . 1 0 1 I J)jIj-oD21 -gI D. . ' / I .G- + ' 02I 1 0I A.D I!' I(1 D . I(1 D D21 ' . I <@ D(+[Ij-E1 0.' I /)j' &. T. D21f1 0IJ0I[D21Z1 -gD D . P&(' 1 D .' D& 1 ' . 1V. 1V. I I 1 ' D @ I!D Ô Õ%ÕJê8ڐÞ\Ýå5ÞPêÖKÞPê\æ ä`æ Ô ÙIÚQØ ÞTÖKÞ*Ý9ÙÞPÛØMÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è*í:é\æ Ú5×8Õ%ڐäHÝwÞPé1ßQÚQ×Fæ Ô Û/Ú\ô { WÓ/× . D21f1 0I . . .D ' ' ' )j.0[+ / . . DT) . I- D. 1 C&.G-D (0' ]02I ' )jIj-oD21 -gI . ' I b. I(1 D G@ D21 I C. (' 1 0I D . / ' c-gI I . . 1 0I . - 1 '>1 0I &./Ú8ݝåÜÚ^Ö Þ/Üé*×*é\Ú8ÝwÕëä\Ú5×\æ Ô Û8ã'ÖÔ ØMÓTØMÓ*Ô Õ×8ÕJé\Ú^èIØ^ô Üå5ÞPê1Ù/Û8ÞÖ ×\ø\ÞPêØQÝwÚ^Õ%Ú5×8Ýwè8ÓFè^ÞPÛ8è^Ú8Ý9Û*Ô Û8ã1ØMÓ\Ô Õ C0Ij-gI . D E1 I .I 1 0I Dc)c)j-g' . 1 D21 I I(1 D D .

RTSVU aU d.Ø%Ô ßO×Ø Ú^ÕëÞ/@ Ü |?ê*Ô äóßQÚ^è/Ó/×\Û*Ô è^ÕQ×\Û8ä`Ó/Ú5×ØSØMÝ×*Û/Õ ÜÚ/Ýü×*Û/ä ?×\ß Ö×*Ô Ø%Ô Û8ã1Ø Þ ?Û*Ô ÕIÓ1Ô Ø ×\Û8äVØ Þ +Û/äóE × }_ÞPê\Ý9Û/×\æ+ÖÔ ØMÓ8ÞPêØëØMÓ8ÚVÙ8Ô Û8äóÞ/ÜSÝwÚIÜðÚ8ÝwÚ^Ú^ÕßQÚ/ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú5ä3Ô Û é\é*Ú/Û8äPÔ bô Ýé\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÔ ØbÖÔ æ æ?×*éé*Ú5×/ÝSÔ ÛTØMÓ8Ú &('*).N Q.G- KML. /*02143 99:6<.N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW./ÚTßO×8ä\ÚÕ. +>=?-A@CBED-GFHJI.ÞPßQÚÚ8æ Ú8ßOÚ8ÛØ.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )) .+ 7~9 576 -".×/Ý@å'Ú^Õ.

/ 7 C0I 4  )u /' I- ‘ 0 0Ij-gI . / Solidification layer )  &(I I 5 w 4 . The processes in die casting y Shot Sleeve Temperature heat transfer to the air process 1 heat transfer to the sleeve process 2 9 /q<@ q c.I I (liquid) Oq:@ |  .' y .I P I2D21f1 -oD  Ij- ).02'1 I.Section 3.  . 1 02I . B' I .2.

shot sleeve (steel) : 9 .

' ' s  4 1 0I (0'j1 I. ) I I ) 1V. insulation D &.I I . D21 I  4 1 0I I.   .D21V. . . ' . ( '  D21V.I I 1V.

+J&.  &-".G)21 D.'  / • .

‘ 5 1 0I 9 .

1V. ' :@ 'j1 I 0 I(1 N q I U I. . -gI (solid) l Temperature δ liquid metal I P.I 1 9 .

&  .

n 1 02IP).RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 9:6<.G. D G@ .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW./ D I ' 5 4 K -1 02I I.ßOÚ× æ Ô Û8Ú\ô ~ q K L..N Q.ÖKÞ*Ý9ÙTÞPÛFØMÓ*Ô ÕOé/ÝwÞPø\æ Ú/ßTí"é\æ Ú5×8Õ.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.G- .I I D21 I.N(O L.RTSVU aUd.1V.'*)(+c-".ÚTäHÝwÞPé. I 1 D 1 0I!D.':)jIj. +l=?-A@ BED-GFHJI. I 5 4 1 0I I[I I D (0' l. Nq ~ U •v!  :@  Û8Ú/Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛVÞ/ÜKØMÓ\Ô Õø*ÞPÞPÙô ÜKå5ÞPêTÖKÞPêæ ä æ Ô ÙIÚØ Þ3Ó8Ú8æ éóßQÚØ Þ + Û\Ô ÕJÓ'ØMÓ8Ú.

Chapter 3. Dimensional Analysis } . .

 .

) .

 .

4 ~N 9 U   9u .

I .I I.I    ™ ““F” . -gIj).)jI . D I.1 D ' 1]1 0I>)jI. 02I.

 I C0I 4  ) u /' Ij- ” 0 .

 .

' .G)D21V. .

  .

 .

. 1+ .' . '    ' ' &2. 1 02I D. 1V.+J&.

' j0 I.1 7 .

 I C0IJ/ ' I[I .1 I[I 1 02I N . I.

. U ) 0D I :@ &  ' u9 . I(1 D ' .

 {} .

  .

C  I4 D .

 ) D K u9  4    ”    ” ‰ .

  ”  1 ' (0' 1 0I 1 0I &j0D ) 0D .

Ij- . C/ .U :@  &.  D{ 9 . ” . ' . 1+JD . . )c0D  9 I D I[& 1V.1 D . 1 +JD21?1 02I 1 0I & 1V. )c0D . 1 +J&j0D ' I(1 D &. . I]1 D /I I ' I ?' ' I -h1 02I . I ' G@ &(' ' I[/ I2& 1 1 02I @ + N q T. I ' . ' . . 1 Ij. 1 + &.' . ' . 1 0I . I. I. .D21V. .1 D D21 c-gD ."D&(I .

 (  .

 s 9 .

 .

.

D K u9   4 )u  A u .

1V. ' :@ % 9 . ?0 . I j0 . N q |U 2I 02I2D21?' .  .

.

   u .

 4  .

4  1 0I .

Dj.+>&('    @TB' Nq q U  u .

 -1 02I 1 02IJ)j-g'*)jIj.1V. I 9 .

I ”   • . .

” I .

1 '>1 0I  • D.

G-gI[&(1V. '  D21V. ” 4  . ' 'j1 IC1 0D21 D B' I I 9 .

. D- I . /   0Ij-gI .

I  ]. 1 0 I. ”  7 • . 1 0I . D /T'  1 02I D21 -oD )4 :&(' ./ I[& 1V. 1+ /TI D21V. & I . ' .

' D /IJ.  ” •    ” . I[&(1V.

U :@ F    . N q R. .

 9  e2_Za d[c i k2c f[d^i \c Za'dX `c i Y!jZ^Z_o’fdy X 7 .

 ra Yf Xbi Z \[if’X YZ ij_gc X e\[X p .

 .

  U ( 2 5 w 4 ~ U .

 7 Xiq Z)c Zr di Yf^c Xq h^Ze2f[\Xia qi Y#a "{f qr q ] c e2f[i c Zd u9  .

 4 .

  4 ( q U .

2  D w $ 4  €N w 9 . .

( U y  0 .

%$ K& 0Œ?  9 .

   7 C .

.

 ? 9 € 9 .

( ) ›  4  ( y  ( .

  .  ( .

 .

 3 .

 {0 '& 0t A .

 .

 s '&  4 K 2 N j  .

A .

' .

   .

V U y .

.

 2   .

    E  $ E .

.  9 .

 0 ao’( a2r i Y[Yf Zq +_ X’* o’i Y[Za_gc c d[*gi a2a2_)l jZf^^]2Zo’_a2o’i YfZ^d-_ y X. )4 .

.

0 U .

  ‡7  .

D ! e2f^d)h^af q^q ] c a2_ r 3   U  .

0  .

 @  @ .

 8 &    ) 4  .

.

 .2 ' 0O ‡ . 0 &  7 .

 .

& .  17  " B.

 7 . & P ik2Za eX Yc Za2d e f^d[`_ Y[f[i\[iFc ii c YXa›c d’a [i f[Y[e2ai d[a2a ` m & r q r q.

' & 1V. / C0I *' -gI[D ' - Ij-&[D / . I . . 1 ' )D D 1.@ =?-gD ' . ' I I . . I(1V. \[\[X i. I .+ 1V. 1 0I )j-g' 1 -oD 02I2D21 I- . ' C0Ij-gI!Dj-gI . ' 0. ) 6 I . . I 0D D I -gD 02I2D )!. I 1 -oD Ij0. I- + D. ' Ij-1 ' 6 ' D 1 Ij-A@ ' .D ) I ' 1 0I . D. D ' . / I. & I./ '1J1 ' . D / D ?. .iFi i Y[Ya a9r ai m q c e2f^]›X Z] \i c Z+d IZ r /10 yyz32Í{4{'+z5 ]02I . 21 &j0 I2D21ZD .G)D21V.+. &.I 1 0I ' )jI. I . 1 02I Ic@ .1?D .. ' 1 02I .+ 1 02I )j' I- I 1 . Dj.Ij- 1 ) 1 -oD Ij- .

4 .

.

  U 0 0 C C  7 € 0   J I  4 s0  0  3 .

N  q T .

I I "D& 1?1 0D21 . / 1 ' I[&(1V. D &.' ' + .D @ Ij- 'c' I I. . I[&j0D I D I 1 02I H .' @ D ]02IJ02I2D21 .D I I[&. Ij- ' . Dj.R U w$  ( 2  ( % C0I ' E1 02I 0I[D21 I[I I D21 c-oD A. 1 0 @ 1 02I A-gI.I- . ' ' D I 1 02I 1 -oD I 1 0I 1 02I!0I[D21 - / ' . I[&0D I0j. D @ Dc0I[D I 1 02I &(I 1 0I!. ' / I hI2& 1 JD-gI I D . 1+ 1 02I .D21V.RTSVU aU d. ' + (I .N OPL.I . C&. ' )jI.D .D21V. )j-gI 1 ' . ."D&(I I[&(1V. ) 1 02I- 1 -gD c. @ . . ' -gI :@ *' D :@ KML. . I c. ' ' 1 0D21 &. 1 02I 21J1 0I Ij-". 576 -". 1V. &(' 1 0 *' . I I T. I-. I )jIj-". hI. 1+ Ij- 1 02I 7~9 99:6<.02'1 &j0lD I. 1 .I 0I[D21 C0I D 6 + ) C0IJ0I[D21f1 -gD -EI D Ij-A@ &2.' I &.' 1 ' I[&(1V. / -gI . &[D . ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. . D.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ~ 1 02I ))6 U . )jIj-".+. - . & )21V. .I +>=?-A@CBED-GFHJI.I &0MD D I -gI.D D . /*02143 0I + 1 I *' 0D . D &. q .RfegUXhSVU C./ 1 0I ) ' 1 0I 1 02I I .I D D ' )D-gI &(' .. . ' .N Q. . /J1 02I!&[D &('*). ' 1 0j. ' I ' D D 1 c. Ij- &.+ 1 0I - . 1V. 02I2D21 Ij- .+ h6 @ 1?)jIj-". 1Z&.I - 1 c.@ I )j-g' ' G@ I[/ I 1 &.. / 1. I I. 1 ' 1 0IP02I2D21f1 -oD 1 I D. 1 -gD D-g/I .G- . I ) . & I2&(' Ij- )j-gI . (' 6 I VD(+ ... ' ' )!D . 1 02I D21V.+ 1 .

Section 3. Oq<@ T 9 c.I 1 -oD Dw u . The processes in die casting liquid metal air streaks .2. / 4 .

I(1 D  1 ' 1 0IP- I-   y . &. .I ' .

 #7    E.   † .

  0 '   > I .

 G$ V0 2 & 0  4 D EN Xi Y^Y[Zc X \^] _)Z`bc da)i c ddX aZ9r i.

\i Y[o a q^r c Z^d Zmi Yi Za u .

 ^ A 5 y 4 .

  .

 0  9 iq T 57 K &) aq^r 2X X \q r ac di Y[ac di a r m q f[e2a „s†  U 8 4  & n J  J3 .

D .

  ’" 4 L7 = 0 "  .

 V . .

4 @ I  ' I .

9 9  .

     w0 '& 0 4 A 9  2  .

0 9 .

B9F :QIW 8TF/b@Z.a r ina i dY[\^aFoe2f^h^]a e\^Xb] fi Z›i c ZX e2dFfZ[] mga2X i YZa m r m Z e2a2X e32:t/i = :QD7I F.  iZ’ c d X .D7I ZQU7=7=@IZKF.F.U7ZQ8.I-\<>=@6 b7D@?VFIVCP:QD7I @<ML 8+= :.IcF.

!&.D7I -! W MF. I I &[D [1.I-\ )l 7 Y ?>AU@I ‰"-! [ > < ZNLND78T\eD VZQ? Y8: Bb7AT?B ?iA8+WX8 :QI-6 Z. &[D + D21 Il)D-gD . / C. @ ' I(1 D ' I- . 1 ' )j-gI I.  . D . 1 0D21 . ID21J1 0I 1 0j.02I I 1V. I 0I[D c) D21 I . . 1.D@I: BYb78+\-?$A r /*-oD .1 .<VAIVl % mHn9p  j . "1 +c)j. /*021 1 -gI[D .1    .G.G-fI I.1 Ij- . 1 02I 6 / I C0I 1 I . ' ' 21 I -g' .?B D I >IA+<9\]8: B69U7I:. I T0' I I ' 0. 1+[@ 1 + 21f1 0./ &.G- ' I )j. 1 0 I IPD 1 -gD 1]&-gI[D21 I &.I &. / D . D.@ &.I &-gI[D21 I D. ].' D C&(' I[D I I I (' ' /I[' I 6 I.1 D."D&. ' I.Ij- .D I /*0 Ij-A@ ' *1 ' &-gI[D 1 0 I.+!1+c)j. '1 0I[D21 1 -gD. ' )j' D21 . I- D I 1 02I ' 1 I. .D .D . x DŒN 0 . C0I .G- I[&(1 D. D I ()jI2&2. -I-6 ?$=@6 :.< >Ze? `8: Bi8+F 7l W MF. /*0 1 -gI[D &2.D 1 -oD. )j-g'*)jI- &.U7=@=7IZaAI-= $:QDf8TFa8= <>Ze69IZa<$[ ! l W l =3:QD@?M:/\-?>F.I>Ck8 [jL^IiD@? VI ? +A ?>Z VI >I-A<9\]8: B A+I]:OF.U7WXI-F^:.02I Ij0. 1P.Ij. IP&. &[D (0' .+ . D <@ @ ' 1V.I-\ )l D7I = U7WKGJIZ ?>FQF.@ &j0 1 -oD. D + /<@    ! "  # $  Z. 1 +>D )c02I . 1 I 1 02I C0. 1 + . 1 0. I 1 ' . ' I j. 1A1 c-gI I . I &. D ' .1 I 1 ' I D 1 0I . I>. .1 Ij-?. 0D J1 ' Ic@ D.

 4 D  N 2 D U >  06N 2  f ?  .

C K4 .

 #z 9 .

  ˆ ( '"* c!.„s†• ) 4 0 5  0 wP 0 0 K  0 .+.

e32:t/iv4 8 9&   7 9 .

C F  .

U .

( 2 / • ) " 7  # u9 .

 0 U N.

' Ij- &.I C. ' D 1 f1 '>. D- D 1 02I . ' . &0J. I .C1 0I & 1 '1 02I- T I . ' 6 .D L. I(1 D - D I K ' ' ' WX ' . ' .N(O &j0 1 I 1 Ij. . *' Ij-g/ ' / . I!&. Dj. ' 1 02I . 1 0I .+ + D )j-g' 6 D hI(+ . @ c. &.D 1 02I C0I - D . . - + -D @ D21]1 c- &(I I- ' 1 0I!1 -gD )..D *' . 1 0TDP1+ c)jIj-o&-". C0I I / .33 5  . 1V.I 1 D D 1V.R?egUX<SVU - 6 1 D/I /l)jIj-". D(+[Ij-?.RTSVU aUd. L. &. fD / 1 I &[D D 9 ' *' 1 '- I . / I[&(' D .N Q. 1V.02' . ' I 1 02I 0. )4  . ~ / . I I &(I 1 1 I I I- .

 . .

V.

) U    j  { D .

J0 .

 5 .

U 2  &(' I. ' . ' . 1 + Ij- *' & 1V. D& 1 D I2D I ' .I- + D D 0D21]D I I *' . Dj- &. .

B.

n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.@ + 6 & '& ' . I  4 0 2 s ] &[D 1V.'*)(+c-". $  . 6 / 6 I[&  >N . ' ' . 1. 1 0D21 I!1 'lD>) c! W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 1 0I 9:6<.

I (0' . +l=?-A@ I /l1 02I Ij- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. I .RV^ / .1 c-".G- @ . 1 ' 1 02I 1V. 1V. I ' / D21 I BED-GFHJI.

Chapter 3.I ' . - I-   . Dimensional Analysis pressure . /  0 j 0 Oq<@ R 9 c.

? 3    .

& .Ij- 1 0I 9 ?' . ]02I 1 0I ' Dj. &[D 9 I!' @ . I]&.D 9 @ . 1V. 1 0j. 1 0.I c-". & )  ~ T ? 0 7 .+. I / D. )  3 -".+ 21V. /l).  /l)j-g' &(I  . 2. 2.

 …  (  4 .  9 . 2 .

&0 '. # % 0 s  ICI I[& 1 02I 0.

C' 1 02I Dj-A@ mon7p  2 .+. h1 0I . 0I . &[D21 I 1V. D21 I &(' . D . IC' !. -<1V. . 1+ 1 0D21 D ' ' D *' 7.I- 6 0' . 1 0I - 1Z)c0D ' D.+ I y 0 @ + D.

 .

   e32?t*i D .

.

& . 1V. 1 c. D I . ' . I . ' . ' .

    D  I  9 .

  .

' &(I )D21A1 Ij- -oD &j0 D T. / - /b. / .  J0 I . JD . D- I. I . .#     ?1 0. I . . &j. ' & .' : )  A 0 5 0t 0 ( 2  . ' D 21 +T)j' ' 1 0I!)j' + . &j0j. ].)jI[& 1 . . :  9 @  . &j0j. / 1 D . 1 0 D hD . I . ' -oD - ' .I2D @ZB -oD 1 D 1 D IP-gI .

 .

.

1 &0. 1 0 ]. I . / 1 '  | &. - 1 0I Ij- + / *' @ . D  1 ' 1 -gI.I & C. I 1 I )j. I /l)j. 0 1 D21V.1V.I. 1 02I . &(IJ.1 Ij- 1 Dj.' .I &0Dc)[1 I- mon7p z  ~ ?  . ' ' ' .

( 2 .

2 I 4 D   y 2  q q . . 2 .

   .

 D .  .  9 ?N j0 ' 0 U V$ V .

0 8& .

D… .

D  4    I J 0 y 2   .

9 3 .

N U }  .

 €  V 4  x7 0  .

  ( 9 9 3 .

  .  w7 .

   8 0 .

D 1 ' E1 I . 1 02I- 1 0D21 .' 1 02I ' *' 21C1 02I C0I 1 0I I. D 1 Ij- ITD21 ' -1 c- . ' 1 I @ I 2' 1 02I.' /!&(' I[I ) . . D ' 1 . ' I D. . V& 'j1ZD-gIJ)j-gI . Ij-".U :1 0I . ' c.D . / I c)jI..I I(1 D .I .)j-gD.+P. I]&[D . ' &.I D I @ . F 0./ ' . @ &(1 D . + +>D - I . I ]02I &[D I . !&.)j-oD(+ 1 ' I D21V. P). ' I 1 I +l/I. 1!. 1+ 1 .ITD *' 4&.I . ' @ D + . 1 Ij-oD21 c. D21 I *' c-oD21V.' 1 0IT&. / c-gI .    sN : 9 q .I 0D I ' &(' ' *' ' 1V. + :@ D ' 1]I & 1 0I . 1 c- I ^fcc do’h^X Zaa d\[r iiijXjif[Yf^i aZh^oZr a\c mjxi ff^e i h^c cZZi d+c\e2 ^if^i ]i YY[aaFadai q f^f q dq a e2a r apr k2a] Zec i r r '#4 / I 1 I &. - 1V. . ' &. . I . D .Il. 'l1 ' 0D21 ' 1V.D -gI. IP1 0D21 ). /lD. I[& 1V. ?Dc)c)j-g'*)j-". Ij-oD 2@ ]02I 1 0IJD 21 02' I + J. &. D @ 1 0D21 [1 . D .I ' (0' D D I . . 1 +lD !D .I K 0 9 . &.D - ' 6 I <@ <@ D21 ' 'j1 0Ij- . Ij-.D .

‡7 ? u .

j. D D *' ' . Dj- 1 c- @ ÞPÛ\æ å.Þ/ÜKØMÓ8ÚOè5×.å8Õ. K 0 0 2   V  ? 0  />1 0D21]1 0I .äHêÝÔ Û8ã'ØMÓ8Ú |EÞÖ˜Ô ÛØMÓ8Ú'ÝðêÛ\Û8Ú8ÝÕ. I . *' ]. I(1 -".Ø Ú8ßTí+Û8Þ +æ æ Ô Û8ã.

*Ô Øå ØbÖKÞPÛ8ä\Ú8ÝKÖbÓ8Þ'ÖKÚ/ݝÚØMÓ8ÚÞPéé*Þ*ÕJÔ Ø%Ô ÞPÛ'Ø ÞFØMÓ*Ô ÕQÝwÚ^Õ.ØMÓ8Ú é\é*Ú/Û8äPÔ ÜÞ\Ý"ØMÓ/Ú×\æ æPè8æ ê8Ú^Õ ?Ó/× .Ú×8Ýwè8Ó ¾é\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÞPÛ/ÚÞ/Ü#ØMÓ8ÚFÝwÚIÜÚ8ÝwÚ^Ú5Õ×8ÕëÔ Û.

ÝwÚ^è5ÚÔ .8Ú.

/Ú^ä+ô .

G- KML.RTSVU aU d. /*02143 99:6<.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.+ 7~9 576 -".N OPL.N Q. +>=?-A@CBED-GFHJI. e}%ê8Õ &('*).

The processes in die casting q | v0 2 8 0 .Section 3.2.

0 $ 1 w 3 4 @   .

 .

 .

 ( (  wN 2 1  9  9 9 4  4 .

 ( y K  U 9 3 )u ) j0 > J 0 # D  .

0  .

 9 .  .'4 w‚ .

 .

0  D 4 4 2 ' I4 B I 57 @  9 .

4 ? 2 . 0  / . s 0 .

 . .

 .

 .

Q ~ U U ….  .. s 8 0LN .. 'P% NPw )Q.    .

 0 & 9?  D"  s0  .

.

 .

R $ N : & .

Q D R R U } 2 3 0  J7 0 )" .  4 ) .

    . .

.

 0 N  . 9 3 0 I ) .

   J .

) 4  .

 ‡0 ) U 4   j   .

  2 .

 5 5 0 .

.  8 .. . .

N .

 .

 .

K 9J )Q.ƒ q U 0 9 3 1 \iFi Y[a’m \^] r a m a r ade2a2X >  0 9 .

   F  q  w 0 %7 1F .

.

B.

 : 0 4 .  s0 C  4 .

C .

   '0 D  4  0 ? 0 .

I Z. . Ij--gI ' )jIj-". )D21A1 Ij- &2. D ' I 1 .+ . 1+ D C0I &(' )j' + 0D I )j-g' &(I D ' 1 D21 I I. I I 1 D . (0.G) .I + 6 1 0j. ' 21V.+ e32:t/i : . ?)c0D ]02I D.D21V.. D.D21V. ' ./ Ij-<1 0D D 9 9 D21V. 1 D21V. ' +]'j1 0Ij-)j-g' 1V. C. &. c. ' / - D.1 0Ij- 0. ' D D . ' @ .. I.D21V. ' 1 0. 1 + . ' ' 21!1 02I ' 21f1 0I &(I I &(I ' I 02' . hI. -gD &(I ' 1 0I - I .I &2. I 1 ]D . .D 1V. .I!D21 ' 1 ' . D21V. I[D 0D21 -gI / 1 02I . !. 1 I @ I(1 C. ' @ )j-g' &(I ' D. 1+ I & 1 I D21 ' C0. ' & 1 0I I I I (0' . 1 0D21 /Ic@ &. @ 1 c0 I. - . 1 0 1. I !. IP.@ I c)jI. C1 02I *' ./ Ij- &(' . 0D21!. . I D I c)jI.I 1ZD . &.G- &. 1 0 . ' I 9 . Dj-". I / ' I[I I c)jI. &0 I ' D. !.. D . 1 + @ . 0 4  1 02I D I2& 1V. . .1 D. !. ' . ' "D& 1 I 1 . I &[D I Ij-g' . I2& 1 I G@ +J&(' 1 *' DP&(I. 1 02I. D ' 1V.

 .

s 9 .

 u .

  { .

 .

 0  > u .

N .

 .

4  9 E u  E  4   .

 .

U  )u 1N  (  .

U 7  0 0  D  j  D )   .

&. . ' .& .'c' j. 1V. I!D D ' 0I I[&(1 ' - I I2D&0 @ . I 1 D21 I 6 I "' . 1 02I!&.& &. / 1 0I + . ' 'j1CD&. .I . D&j0j.' - &. / ' I . 02I2D21 Dj-gI 1 02I>)j.' . D 1 -gD I ' I- . &(' ' . D + )  1 0I *' 1 '>1 02I &. ]& . 1V. &(I ' +P.D 1 ' . 6 + @ I(1 D / . 1 0IC1 +c). I C0 2D j. . I2&0D IC1 ' 1 I[D c-oD21 I I[D- . / . . o+C1 0I . & 1 ' 1 0I .fD 1 02I - . D21V.

 .

D  .

 ! .

+ &j0D-oD& 1 Ij-".I &j.' 0I[D21 Ij-gI 21A1 Ij-gI . ICD . 1 0IT). . D ()jI2& 1 ]' c-gI 21f1 0. ' Ij-gI ()-gD. 1 0I )j'c' - I &(I I .1 6 Ij- j0 4 . &(' '+z2  1 ' ).I2D21V.) ' A.+ 1 /h@ . D 1 02I 1 0I ' ' 1V. A.' Ij- .0D. ' 1 02I. ( 6 I Ij-  . .' D Ij- - ' )D-gI ' 1 0D21C1 02Il)j-gI fI . . ]. CD I.

I ' ' I.  .' -gI . )Dc)jIj- 1 02I I 1 'TD &. &.' D21 "D &2. ]02I & -:D21 ' 1V.I D ' I?1 02I  D  {7 K   . 1 c- &j. 1 + E1 0I . . D @ D21V. [@ &. fD21 Ij- 1 0IP)j.I & 1 I 1 1 Ij-<' 1 0I!. - I. 1V. . Z' Ij-' &(I I . I .Tyz2 .D ' I .  9 ' . . 1 0D21f1 0I I I &. I &.+ . . 0I 1 'b&. &[D . I!)D. 1 I I .' D21V.D21V. 0I[D211 -oD 1 D. 1+ @ 1 ' 02I2D21Z1 -oD . . I.IT)j'c' .. - I &(' D .' ' I . 1 '/j+ Ij- D Ic@ I Ij-. 1 D21V.1 1 I2D I &. ' 02I>. I 0. / I Ij-".I D - . ' C. .Ij- . . I /*0 Ij.D & 1 I ' .D fD *' . ' & 1V. 1 0TD / IP.1 ' I 1 -gD&(1Z0I[D21 C0IT0I[D21C1 -oD 1 D ' Oy 1 D 1 0I Ij- ). . ' ' ' I ' 1 02IC&(' 1 -gI[D . ' I 1 ' + )jIj-". fD ]&.)D21 . 1 I 'j1 0Ij- I].

92 U s7 ) P 0 4 80 1 .

 N  .

 .

 .

 €  < )  2 +JD ' I(1 0D21]. ?1 02I D. ' I 6 I D ) ' I!&[D )Dj-gI y&'+zQy{ .

7  x0 9 .

D21V. .D ' Dc)21 ' *' 1 0I I . &. (0' &[D -gI *' ()-gD.' D ' 1 ' )jIj-". I I 1 +J&. <@ I . - ' . 6 )j. 1 Dj- &-".D 1 02I <6 1 "D&(1 Ij.I *' / 1 0D211 0IZ1V.  4 4  . @ fI )D21A1 Ij- &. '$  $ )jIj-oD21 &[D21V. D . I )jI.+ -:I jD D I c- 1 0D21f&[D C0.+ [1V. ]. .1 D.I 1V. 1 D ()-gD.+ / ' / IPDj-gI D !. 2..' )jIj-". &. &. h6 I?D . 6 D / 1 I ' . ' ' I &-". 1V. 1 + -". &. 1 I D&. . I ' ' (0' -A@ I(1 fD21 Ij- 1 ' 0D @ D 1 02I /P). ' D . 1V.' .G. ' I D .1C1 0I . 1 . .D @ &(I IP&(Ij. *' . ' -gI @ @ I.' &(' 0D fD21 I-i@?BI[&[D &(I .

Ij-".ÞPæ .ÚQÚ Pé\Ú8ÝðÔ ßQÚ/ÛØ ÕÖKÚ8ÝwÚ*íE×*ßOÞPÛ8ãÞ/ØMÓ/Ú8ÝWØMÓ*Ô Û8ã*Õ^íHØMÓ8ÚQäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æEÛ\ê\ß. '  )Dc)jI- @ mHn9p ~ ÒSÓ8Úé/ÝwÞPø\æ Ú8ßOÕSÔ ÛOØMÓ8Ú^Õ. Ij.1!1 02Ib'j1 0Ij- 4 D21V.ø*Ú/ݝÕÛ/Þ/ØüÕJÔ ßêæ ×Ø Ú^äTÕJê8è8Ó ×8Õ \í£Ú^ÞPßOÚIØMݝåëÚIØ èôK×\Û8äØMÓ8Ú/ݝÚ^ÜÞ\ݝÚëäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØ%Ô ×\æ\ÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ8ÕÛ8Þ/Ø#Øðå\é\Ô è5×\æ*Ø ÞäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãÖKÚ8ÝwÚóà9Õ.

/Ú^ä*ì+ôKÒÓ8Ú ÝwÚ^Õ.Þ æ ÞÞPÙ1×ØbÖbÓ/×ØOÔ ÕÙ/Û8ÞÖbÛó×ÕO× à.äPÔ Õ ØMê\Ý9ø/×\Û8è5Ú^ÕØ Þ|HÞÖä\ÞÖSÛ/Õ ØMÝwÚ5×\ß ¤ðØMÓ\Ô ÕÔ Õ æ Ô ÙJÚ.Ú×8Ýwè8Ó8Ú8ÝwÕ×\æ Õ.é\ê8Ø_Ø%Ô Û8ã1Õ%è8ÝwÚ^Ú8ÛFÔ ÛØMÓ8Ú |EÞ5Ö ¥Iô #Þ5ÖÚ.é\ÞÞ\ÝSä\Ú^ÕMÔ ãPÛì6Ô ÛFÖSÓ\Ô è8Ó.

ã*ÞÞäVä\Ú^ÕMÔ ãPÛ1ÝwÚHê*Ô ÝwÚ^ÕbÕIßQÞÞ/ØMÓ.8Ú/Ý_í×.è5ÞPÛØ ÞPê\ÝwÕ5ô ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú1Þ/ØMÓ8Ú/Ýëé/ÝwÞPø\æ Ú8ßQՐÕIê8è8Ó`×8ՐäHÔ ?Ú8ÝwÚ8Û8Ø |HÞÖ .

/Ú8æ ÞèÔ ØåóÔ Û.äPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØã\×Ø Ú^ÕÖSÓ*Ô è8Ó Û8Ú .

ÕIê\ÝwÚÔ ÛSØMÓ8Úè5× .8Ú8ÝëÝwÚ5×\æ æ å`ßQÚ5×8ÕIê\ÝwÚ^äí#ØMÓ8Ú é/ÝwÚ^Õ.

\Ô Øðåb×\Û8ä Hê/×\æ Ô ØåÞ/ÜØMÓ8Úæ Ô Hê*Ô ä.×\æ5Ú8ÛØ Ú8ÝðÔ Û/ãQØMÓ8ÚSè5× .ßOÚIØ.

\Ô Øðx å ¤ Ô ÕKÔ ØÔ ÛSØÖKÞé\Ó*×Õ%Ú ’¥'Û/Ú .

+l=?-A@ BED-GFHJI.a2e`i Y[ZDY[fad^_gd c Xc X o’e\XFX m XZ r i Y[X a i a2f[_g_c m p .n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RTSVU aUd.adl] c X Y q \i/h^Zc ] c dl~l r f q Y Zmk r mXa i f[r a i da›if^f^o’dd_I_. /*02143 9:6<.'*)(+c-".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.G- lq r\Zi \ qr a m a r ade2ai Z+i Ya.8Ú/Ý?ø\Ú^Ú8ېÝwÚ^è^Þ\Ýwä\Ú^ä+ô K L.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L.N Q.

 {  "   y z{' y&% '*) ëh^i9nsv t\v .Chapter 3. Dimensional Analysis  z .

&n^h.

 u@i &(' ' c-oD21V.I)j-gI vni?hTt. ' .

1 D21V. (0'j1 1 c- M+2/ *' I I . I A-g' I 1 .@ C0I]I I[D fD .1V.+. + I 0Ij-gI. D .I I. I[&.02' I(1 . D 1 0D21 . 1V. . 1V. I .D D (0'j1 .I &[& &. 1 D .c)[1 A-g' ' I I 1 c- &. 1 D 1 1 Z1V. 1 + I 1 ' D. - ' . &. 1V.I I I(1 I- 1 02I 0D I I 1 .1V. ' 1 -gD ' @ - &-". .I 0j. . + - I @ *' 1 D 6 1 I &.I D ' D I I '*)jI . "D& 1 . ' . 1 + . I ' / -gI 1 0I ) Ij. / / D. ' .D &-gI[D D &j. 1 02I D I[&. . 0D21Z. 1 0D21!1 02I / . . - I :1 0I .D !.1V. / I0j. / ' - D + . ' <1 0I 1 0D21 1 D I . &. V&2. & &(I I[D @ . ' Ij- 1 I[D c-])j-gI ' . 1 + . @ .1V. 1 D I + ' I[' 1 ' I 1 ' I . ' A.@ 0. hI. D-gI ). 1 I c. I.& . . C.& I . c-gD21V.':)D/cD21V.I . tf#hKf#u02Yn"t +D ' I *' 1C1 0I I -gI . ' I . '!D )21V. Z.& . ' 1 -gD 1 -gD21 I C1 0D21 -fD-gI 1 02I. ' 1 0D21 &(' D. &[D I 'JI 21fD21 . .Ij-E.02' 1 . - 1 'PD!1 c- . 1V. Ij- ]02I?1+ 1 &(I . ' ' . D-h1 'J1 c- ." zOy&' ' $ 9'    .' Dc)c)jI[D.' &2. D I 1 I / 1 Dj. I2Dj- I . ]02I. 9 I &(I I 6 &(I D I. &. fD 'j1 I I . 1 0. fD . 1V. &j0 1 0I . &j0 @ D- 1 c- I ' &2. ' I2D 6 I 1 0I Dj-gIJI D 1 1 0I 1 ?' I. I &. ' 1 0I I . D ' I I?1 ' I-i@ 1 Ij- 1 02I ' *' .] Zeo’c i a2 f^cddk2i Y[ar a›] Z^XeY[c i Z^ DiFf^X d[] a2_/a2k2`ba f[k2a 0 2 0. ' I ' I[D -gI D D ' ' ' D21V. 1 +2@ D -C./ I 1 'bDP1 c- ' ]' 1 02I. Z1 -oD . "D D I / I 1 02I 1V.cD . &0 1 c- &(IJ' 1 ' I .I I I!1V. .I I . I &.G)jIc@ / ' (0'j1 I &2. 1 Ij-oD21 c. 1V. I 1 @ &(I>.G)jI 1 0I 'j1 ' ' 1 . - -gIj)j-gI &. >D. 1 0IP1 -oD . . A-g' c- c. (0' -gI. ' Ij- . D . D ]02I . 1V.D &j0D I!.I . Ij- ' D J1 02I&-". ' .I D + I[D 1 02I I . 02' [@ . .& 1 c-gI I. ' ' . T-gI ' 1 0I I 1 D21 I &[& D . .I &. '1]' I I.F !. 1 D D . 1 -oD . &0 &(I . .I D 1 0I 1 <6 1 @ ' I c)jI2& 1 I c.' C. *' 1 02I ' I jD 1 02I 1 02I 1 0D21 6 D -gI[D I I[' 1 1 02I -gIJ1 -oD I[D . I )j-g' &.. ' I -gIJ. hI.I I ' @ 1 02I )jIj-". 1 0D21 1 0I *' C. 0. &. 1+ 1 02I 1 -gD 21 ' 1 D &. 1 I D21 I 'j1?I -oD fD 1 -gD D &. &0b1 02IlI ' I0j. 1V.G-o& C0. &. 1 02I 1 ' *' . 1+!D I I[D ' 1V. I C0I D 0. I D. - Ij- @ I I 1 'b1 "1 -gD *' / 1 -oD 1 'T1 c- &.I2D 1 0I . . / + 1 02I . ' Dl1 Ij- I!1V. &. 1+[@ 1 .I 1 0D21 1 02I I D / (0'j1 I D. &j0 -gITD ' /I I[&(' (0'j1 . D>-oD 1 02I I[I . c- 1 0D21Z1 02I .!D21 I[&. )D21A1 I- 1 0I . J)j' . I I. 9 /I- &. &0 1 02I / .Il. I I2&(' 2@ . <@ D )D 1 0IC1 0.[@ I-gD )jI[&(1 I . 1 02I *' 1 'lD - . 1V.D 1 -gI o1 I- . :@ Dj-f)j. [@ . 1 + &2. .+ &.D 1V. I.D Il0D I(1 . I -*1 0I I ' /I D fD ' )j. 1 6 &. . 1+[@ I ' I Dj-gI!.D I[' + &(I . ). ' 1 0I .I D c- I[D D I ' ) / I-E' !. -fD . ' I I 1 1 Dj.I- 0D <@ [1V. . ' 99 F 1 02I]1 -gD . I &. 1]. I. 1V. 1V. D21 I I-f. >I c)jI2& 1 I .+ 1 02I 1V. I '1 I / . 1 + ' .G-gI c. 1 'J1 c- 6 I ' . &. ' 0 . 1 I ]. 1 D . 1V. f&(' 1 0D 1 0I & 1V.I 6 I ' 1 &.' .I ' ' 1 02I ' &[& E1 0I ' I 1 0I D D . ' 1 0Ij-gI . 1 0 I[I . 9 .D -gIj)j-gI 1 ' ' Dc) ' . 1 Ij-oD21 . ' 1 0IJ-oD 1 -oD . 1V. D- . ' IJ1 02I @ I *' D .I ' /*0 /P1 0I ..I 1 0D21 I . - I- . 1 0I D.I ' @ I @ 1V.& ]02I . .I fD I ]02I I(1 D I . 1 0D21 1 D.+. ' C0I Z1 0D21?1 02I ' I C0. &./ 1 0I . ?1 c- 1.I . 1 02I . . ]1 0I I .I C0I c-gI 0. . IP.1iF ' + hI(+ Ij. I D I . I!&. . . 1 Xf^Y[h^ZZ\^\[]i9_1i Y[`ba awac d] f[X ai cr Zi{d fwh^a2il `br f a2qaYd ik2Yaa. ' . 1V. I &(I. I D o1 Ij- & (I. . A. - I. CD D21 D 1 I 1 I D o1 Ij-CI fD .' .D 1 0I / I[&(' .I2D21 I . I I 1 0I 21 ' . 1f. 1V./ I2&(' I-gD ' I 6 IJD C0IJ)j' D . 1J. *' -gI 1 '>I I-i@ )j.+l.+ I ' - I 1 0D21 *' +. I c)jIj-o&-". 1 02I 1 @ 99 ' ' ..1 0Ij- . 1 c- ' I [@ 1 0Ij-gI .I I fD ]&j. 1V. .1 Dl-gD I 1 0I I- 0j.1 D. ' ' Ij- D. 1 c- &. 1 0I .' D21V. I ' . &. ' / *' . ' 1 D . D I .+ j. / .I]. 1 +c). . D I . 1V. ' c. )j.1 6 &(I .I)j' I D 1 0I 1V. *' <1 02I]&[D I 1 I 1 -gD I . + . 1V.D '1 I (1 02I 1 D 1 c- 1 -oD21 I . *' 41 'J1 c- .I2D VD 1 c. ' c-A@ @ 1 -oD21 I / 0D . 0I[D 1V. 1 0I *' (0' 1 -oD 6 1 0I .I . 6 1 I C0I ' . 'j1 + 1. .I c- 1 *' 7. ' 6 /*-oDc) j. 0j.

 8 I  . > 0   > ' 4 j .

.

 D ( 2  4 /   . .

.

 .

 .      ? j J7 )   .

 8} . 4  0 IU … 4 `~ U    .

q U ' 9 .

4 ‚ .

 .  2 0 ( . ) %$   s  .

 .  0   9  C 0  7   . .   q ƒ .

  7 ( 9 . ). 0      ‡7 w 0 .  5„s† .

 ) € )u .

 ' 0   .

 0 V  .

 4 .

{7 ( 9 .

   0 x„† . ?N& 0  {„s† . 1 8 .

E U G$ .

   > 0w  D I  4 #.

 0 4 .

 .

 4 E €z 9 .

 V7 . .

  .

  )  V& 0J .

  .

 .

 4  .

 I  9 "' 50 s0 2  .

 .

‡7 0 '.

   '  4 V N .

 2 .

U .

.

  . 8 0 .

 y B u9 .

 9 .

 2  $ @ .

87 8 ?& 0  ' ( K D ? { 9  9 >u  A 0 . .

 !N . U . .

.

.

I .

€.

 ( 2  BN  .

 .

U 22 . .

sP   50 4 F.

.

   ? 8 " ‚ 0 0 . 'u 5 0 .

 5 0 2 4 D  Nj 9 /q QU .

E0 4 U > 28N 2 . A3 4 D U .

H‡ < 0 ! N .

0 4 4  . .

 .  ~ Yq U 7 4 „s†  vNn0   w0 4 . 7 ?„s† .

 J … 4  D V‰sc! .

  8 0 . y )  .

80 4 * x7 )   .

 ' 9& ‡0 8& 0      9    9 0 >$  ) … 9 #  0  0 Nn}  & .

  ( . H  IQ q U @ 0 y 0   V … B 0 0 A  „s†  4  s JN  j0     U 9 % 4 D ? @4 D 8 0 %P     .

 V ? 2D3  0 4 J % J0 4 4 D  5 4 4 D 1‚      &   V @F 4 .

  4 .

 .

 D U 7 s„† N D s %   .

 .

4 .

RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.ØMÓ*×5ØÕJÔ ßÔ æ ×/Ý:ÕMÔ ØMê*×5Ø%Ô ÞPÛ8Õ×/ÝwÚÜðÞPê\Û8äVÔ ÛOØðÖKÞVé\Ó/×8Õ%Ú^Õo|EÞ5֘øêØØMÓ8ÚIåäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØëø^åØMÓ/ÚQÜð×8èIØüØMÓ8Ú H| ÞÖ Ô ÛØðÖKÞ.é\Ó/×8Õ%Ú |HÞÖ˜Ô ÕbאÕJÔ Û\ê8Õ%ÞÔ ä×\æ?Ô Û.G- KML. /*02143 99:6<.+ 7~9 576 -".Õ.N Q.D Ÿ ØbÓ/×8ÕØ ÞVø*ÚQÕ%×*Ô ä.RTSVU aU d. +>=?-A@CBED-GFHJI.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) q .N OPL. ‰ c!0 # d 9 # D ' 7  0 1 f[ XZZ _gqc qX eZ\X a›X Xi Z)i Y[X aIZ] m c r_)a2aDc di c d[a ir ma f[r e2m f[a e2 a { *' / I I ' &.ÞPßOÚݝÚ5ÕJé\Ú^èIØ Õ5ô &('*).

3. Special topics .  . .Section 3.

 2 D I D I D CD .

te2.

1 0!1 02I!I &.Ij)21V. ' `X Yc of[io’f^a2h^_{Z\iijZi Y[ac X dZe ] c _›a2f[] Xf0a xa r ii YYaa r iq Y[] \Qa d[gl^Z[a ` r Ya2f[_/f^d[_a a2e2i XZd @ iusv fKu@iWt\v . ' s ' 1 02I A-g' 1 -gI./ .&n q nKf n .2 K 0O0 ' 1?DT) / *'  - ].

&n"s 2Wh5v .

 .

 A … ?  7 € D 9?  .

D  ' .

 4 .

.

  9 ~  @ D  5N A . 4  0 &j 7      9  .

 U  I .

 N  B u .

 D q  u . N U E .

.

9 .

0 8 4 U .

.

 ?.

  V (  KN  €  0 U |   7 ?& .

D .

.

  @ ) …0 )     .

.

.

 @H‡ x0 .  %$ 0 9  v0  . . % /  I  .

j s0 #& .

 .

  .  D  9   4 0 .

 0 3   9  .

    I  9 4 .  u ) K/    4  y .

    ) 4 0 4 .  0     .

 2 ? ?3  D  9  .  2 ) x  4 .

 € D   A 5 4 }    .

 . .

4 y .

 .

4 9  J 0 3 .

w 9  .

.

4 € V  B u .

 .

)4 D # 9 .

.

 4 .   u  I  w$    9   .

9  x&j .

 J     ) .

.      0 D   K .

 .

   .  & .

  e32:t/i .

  D J .

( ) 5.

  .

 .

-g' ' I0D . ' !. 1 0I &. V&(' . ' I ' 1 0I I[& 1 Dj-g/I ' 1 0Ij- ' 1 - E1 0I I ' .1V. ' ' -gI[D ' D .' .':)j.02' I -/cD . 1 0IlD - . . & D- 0Ij-gIZD I &(I . I ' . .' 1 I ' /*0 )jI-gD21 c. 3 €  A C0I ' 1 0I 1 *' &.I f1 02I I 1 ' )[1V.I J)[1V. ' 0Ij-gI 1 0D21 1 2@ I2&(' 1 0I "1 -gD I h6 )[1V.1V. D ' .D 6 I . D I ' I[' ' ' - 1V. ' 1 02I Ij-oD . ' + j. - '1 I. I I 1 @ . I 1 02I Ij- 1 0D21 . I I 1 0I .I . ' &j0D 1 ' I &[D )jI[&(1 I 1 0I?D I . V& I I &[D I. @ .1V.' . '1 h)j. . Ij- I!.D21V. I &(I . 1+ *' 1 6 I &(' I &. 1 -g'*). Ij-gI G@ D / 'c' I c)jI. 1 + D . I I D21A1 Ij- ' -1 02I!&. 1V.' D I I .I . D + D '+ Ic@ ' C1 02I>&. ' .G)D21V. / ' 1 0I!/ 6 D . I I @ )21V. I I 6 -D &. ' 1])j-g'*)jI.' . 1 I j. .' . . .1 D 1 . ' I Ij.I *' . 0D21 ' ' -gI[D (' ' - 1 1 0I I?I -gI /I . D - ]0j. I &j0 . .f-gI[D )j-gI 1 0I 1 0I . I D I 1 'l0D + &(I *. I I[&(1 !' )j-g'*)jI.I IP1 ' (02+ .. & D21V. "' D(+JD . D P-gI 0I(1 0Ij- I IP&. 1 )21V. ' &0D I[I I .-gI ZD. / .' I 1 . D &. D I.' D-gI "D- A. I[' h6 c. &0!&. 0j. ' &0D / 6 I ' ' 6 1 0IP)j-g'*)jIj. ' D.G. 1 02I A-g' 1 ' .I2D 0D I 1 0I ' .' D @ .02'1 I.D D 1V. D I . . 6 1 02I 1 0I :D 02' '/ I .+ -gI[D ' I ' 'j1 ' ' I . .. E1 0. ' .1 0Ij- 6 6 Ij-gI . I ' D 0D21 I ) -gI[D 6 .+ )jI[&(1]1 02I '1fI 1 Ij- 1 02I &(IC. V& 1 0I I D. I . ' )jI[&(1 I .Ij-A@ mHn9p e32:t/i w0 B& 0 D 0L0 I 02' ' I!&. j.D I I I .I ) /I @ D . . . 1V.I (0' P&. ' ' I[I I &[D21V. I .+. I2Dj- ' 1 'l1 6 + D I 1 &[D ' 02' &[& '/ /IP' . I .G-Z. 1 . .' . 1+[@ -gI[D . I(1 D I. Z&.)jI[&. ' [@ I 1 02I]D 1 0D21f1 0I (' 1V. &. ' 1 -g'*). ' 'j1 "D- A. &C0' 1 . jDj-g/IC&j0D I . - . . ' + I . . C. 1 0I . I 0D 1 . ' Dj.1V. .D - /I "Dj- . /I . D ' . (I + ' I )21V. I &. 1 . ]&0D D 1 ' 1 02I &. D21V. ' &.' 6 . & Il. I &[D A-gD&(1V.+ . Ij-gI 1 D. &[D I 1 D <@C&(' @?1 02I . / )[1V. & @C&(' 1 c- ' &0' . ' )j-g'*)jIj./cD ])c0D I . .D 2@ I(1 .' 6 .+ ' - . ?D21 ' &(' Ij- I. / D I .D =f. . D I . C0I ' 2' 6 Ij- I @ 0' 1 1V.':) C. 1+[@ ' @ . 1+P.1V. 1+!0D *' I 'j1 ' I(1 I- /I I.D & . D I 1 c- "' (0' 1 .':)j. 2I D21 I. ' 1 0I D-g/I I . &. 1 c- <)j-g'*)jIj.I ]I.

 ' '1 IJ1 ' I . . / 'j1 0.

 B0 ) .

/ 1 02IP)j-g' . / CD 0D21 1 0I / ) 3 '0 V0 9 .I[/ D- &(I .

1V. )Dj. (I I ' )j-gI Ij--gI . & I .

' 0I(1 0Ij- 5 0 0D I *' 5 0 . 1 ' 4 0D 6 I D21 Ic@ mHn9p e32:t/i 'u ) 0 0I 1 02I 0 1 2I 'b) 1V.

I &. 1 ' .D &(' 4 . 4 1 02I *' I hI2& 1 !0D I . I . %  .

.

@ . . C1 . ' D6 .D21V. . Ij-gI - . &0 I 1C' - D21 ' D !.  3 . 1 +T.

/cD ?I D.G- .N(O L. /*02143 9:6<.RTSVU aUd.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.N Q.'*)(+c-".+[@ 1 -oD. +l=?-A@ BED-GFHJI. &(I I 1 .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.  I[&(' D. :  I(1 &@ ~ mHn9p Q K L.G.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Dimensional Analysis qp@püv t\v .Chapter 3.

&n#i"uHn.

te2.

&nfnKf iuüsv f#u@iWt\v .

&n 2Wh5v   1 V .

B  @ 2 : 7 J 92 D 9  )u  .

 4 .

 JNj V 9 0  0 D 0 # .

 . .

 4 .

  ( U q v7 w 2 D 1 0 0 D D w 2  .

 4 4 0 w 0=  @ & 0 % 0 …P 0  ) v 0 4 .

 .

 .

 D 9 8F .) x7  ) w‚%    2 .2 0 .

  ) I j    4  .

  . $   j   / w /   %$  ) ‡0 1 0 1  F  .

Iu9 .

 & .

  V 2  0 E  92 #.

.

 … 2 .

.

   .

 . y  ) .   C0 & .D2 .

 .  BN & .

€: IQDQ .U @$ 10 & ? 0 ' 1 4 s0  3 .

‡7  D 8 0 0 .

  I0  D 2 D &  . I $  .

. T U . 4 I . €N B 9 '7 D @0 j& .

   ) . q  .

 . 10 J .

.

.

 2 .

   ? 0 7  " B  ) .

':) I 1 'T1 0I D <= &. ' 1 Ij- I ' D &[D D I o1 Ij- 1 - 1 0I . <I . 1 02I . &0 C0I>)j-gI I 1 ' . ' + .& . + D21 )jI. I ' h1 02I ' &. ' 1 D ' . I 1 1 I[&j0 . . 1 Ib' 1 D . . 1 0   .I ' i. .D I @ - ' .I I 1 0I I I .  .1f1 ' {?{ 6 I + . 1 + D I D D . 1 ' I . D21V. / I D. 1 + )c02I T.  C0I ' &. 1 . . C0I 1 0I(+ :-gI I 1 .D *' & ' 6 . .02' D 0. 02':)jI &(I [@ ' . 21 1 D ' ' . &.

 .

 .

)jI2Dj- z3z J . )j-g' 1?)j-gI . Dc) / D 'j1?I .   ' -". y  . I I>.

( .

  {0 .

21 C.D21V. ' 1 2@ 1 0j. Ty . . ' ' . .. 1 I c)jI.D . ' . 1+ -gI )j-g' I D &. 1 + &. &[D21V. &. D. .?D .I 1C-gI . +?I 1 0. ' c. ..Ty 6 . %$  $ & 0 2 9& 1 0I D I I . ' .

I + &('*). ' ' 1 j&-". I(1V. D -gIJ' . D. /IP&. ]. 1 -gD / ' ' 1 0I D )j' I . . D I I I . ' .1 D I Ij.I2D ' I Dj-g/I 1 02I . I . I hI2& 1C' ' . & 1 . /!1 02I 1 D21 I . 1V. . 1V. ' )jIj-oD21 (02+ 9 . . I I - fD 1 D I 1 0D21]1 0I(+ )jIj-)jI . 1 D D- . D / D z +' z35 z2&' 0 28z 2 {:z . ' / I- '*) .+ 1 I I- 99:6<.+ /I ' ?1 ' Ij- - 1 02I 576 -". D-g/IC)j' .1V. (' 1 ' + 1 0j. PD ' I. 1 +2@ 1 0I @ 4 ) D € u9 . -gI D21A1 D. )jIj-". &(' 6 'c' ' ' &(I )j-gIj0I . 1 0Ij- Dj-g/IM. . 1V. 1 Ij-".I I . 1V. ' 1 . ' ' ' 6 &. D .I2D I 1 0D h. .D21V. Dj-*. & . 1 ' . I I(1 D I Ij-g/j+ I D21V. ' :1 I . & ]0j. Ij- ' I[D 0I &(' &2.1V.Ic@ 0I 0I -oD Z1 0I 1 -oD . 1 . )jIj-oD21 c. /*02143 I. I . 1V. / .D I @ )D. 1 02I . I 'j1V.

 7 € j . xN . .

.

  C u  D #7 >   V &  j .

  ˆ •  .

(  1. &  7 Iu9  .

  • ˆ  .

 }   4 G E ) 4  .

  .eh^Y(a f [\ r c if[de2X fai a rm irZ^a2c XZ^_i i c de c dZiiZZa m +  f^h^Z\[iX '\a2a0x ae2fX i c dl  ) # u9 . D ?0 8 2  V ia0( Y'gc aIX\[efk2\i f^Xc ZX] \dai Yi aDZ.

. Ij.1 Ij- & ' U 1 0I.e2f^_] ec X \^e] \[fXi a›X›iir Y[Y[aa 7~ X c ldc *ge2f^de2a C0I (0' (0'j1 1 0D 1 I IJ-gI[D - I-GF ) ' &[D21V. ' 1 0IT)j-g'*)jI. ii ZYa›q i \[aio i Ya af[a i \ q ] a›f^d[_fc ji c aZdad[f^e2h^a Z\i e32?t*i  D  q r r r  K ?  ' 3 Zd^] r a2l\^] f r _gc a›e2f[X i c d[l mon7p e2f^Zh^d[Zi \[c i+d^\iaYai YaX '_g\ca2X a0ex \aX X ce2Zf[dX i Y[c da lr a `i aYo a r a a f[X i o’\ f^a ] IeYf^a2df[li a a c d ] f i lY[aa r c r di e Y[r a. 1 0Ib- I ' I.ƒ U 9 . &-gI[D 02I. eYZ f^dq a la.D &[D I . &[D 1 0I + &.G-gI - D ' I & )c02I +>D21 ' T1 0D21 .1 I[D 1 0I D- . o’fi a r c f^] q^ r q d^r \i c oa2X h^ a r df_)d[_.1V. N q . ' . U :@ Ij- 1 0I I .G)D21V. I ]' N q .' ' D21 2   V0 2 -gI(1V.I D I <1 02I Ij-g/j+[@ . I[& 1 ]D-gI 1 0I .

'  (  ) !. D . / *Dj-gIJ&. :@ . &.' .G)D21V. D(+ lD .D 1l-g' IMD G@ I(1 D .

Ij-oD .RTSVU aU d.G- KML.N Q.N OPL. .RfegUXhSVU - . 1 02I Ic@ +>=?-A@CBED-GFHJI.  (  .  I .

  w s  ’ .

  I :  €& 0 . .

. 1 - 1 0I!)c02'1 ' I ' *' &(1V. )  . @ Ic@E1 0I 1]. ' 1]. ?DP0'*)jI Ij- 1 02I +Z1 02IC. ' I ' c. ' 1 . 0I I)jIj- .I [1V. D 1 D *' M. ' + - Dj-g/I- ZD 1 0D21 . .' 1 D21V.

… 0 .

0 w 9  .

I . I. )j-g' h6 - IJD.I o_2>2"hJs2˜t*h^i9nsv t\v . - *' 7.

&n ^ h.

ªt\fKh K fKu 2Ynt .

 t.

u@i v ni?h .

 .

4 ( 2 y  .

U .  1 9 . JN .

(  .

 0 '?  u9 9 #  .

 .

' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. . D21V.' I . 6 Ij- /J..D 1 D I . ' &.I!D I 1 0D21 . )jI 1 D I-GF D I ' 1 D. .' + (I 0D Ij-oD21 I ]. 1+[@ )D C0I I. ' *' &[D @ . ' +C&0D 2@ . . 1 0I . 1+ . . 1 ' '1J)j-g' h1 0I @ I &. I [@ 1 0I 1 C. 1 D I jD 9 1 02I I2&. ' @ fD I. -gI]' ' &[D &.D I j&(I D A-g' Ij-". 6 I ' ) . 1 0D211 02I &0 I . 4&(' @ ' ' 1 *' &[D 21V. &. &. I 0Ij-gIC1 0I Ij- / D21V. 1 D . . ' *' I[&. &[D D D 6 - @ I[I I &[D /P' 1 0j. D. 1 0 1 0I .D @ 1 -". 1 D 1 0I(+JD. 1V. ' . )j' 1 02I J. F 2 ?0 2 ' ' I[&[D Dj-g/I- &0 .D BED& -&(I. &0?1 02I 1 ' .I . Z1 0I 9 :@ 21V. 1V. 1 0 ' . + . 1V.02' D21V.I f1 0D21 . ' D I . !-gI .D f. ' 1 0. 1+ I D-gI -gI[D D ' fD + 1 - I I C0I!. ' . +!.D ' ' ]02I . ' 1 02I. 1 . ' 1 . C. &2. / I E1 0.. ' 1 0.1 D. &[D 1V.I2& 1V. &2.I . [1V. 1V. . I (0'c'1V.I I. 1 ' I iI(1 *' 1 0IJ&.G. I / & . I &0 I. 1 D21V. &[D & 1 0D21 I ' I D21 c-gI c. 1 ' D *' ' I2D . &[Dj-gI [1V.1 I I fD .I2D . ' . C0Dc) 1 -g' &[D21V. ' + + . & @ I 1 ]' . I &(IPD *' .+ 1 'PD . I [@ 1 Dj-". &j0 &0 1 0D21 .I2D [1V. ' 1 02I 6 .I D .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k * . .D 1 1 &2. ' 1 0.

Section 3. Estimates of the time scales in die casting 2 4 4   .4.

 7 K 4 z3z '+{ '#4 /  C0 4 C  B 4 1 y  .

4 ?  @  1 2 7  9 .

 .

 4 # 2 9 .

0 B u9 .

  .

 9 5 2 s7    ) 4 5 B& 0  s .  4 ( B 9 .

 9.

j )  x7 9 .

 .  .

( .

 } Vˆ V 5  . $ s• ˆ  N q Q. .U  4 4 ? 1 .

  4   4 0  w7 0 D .  s 0  .   R  ?  .

€ 9 .

 V u9 . (  U ** ) VN 0 &     .

   J  4 9 „s† . 4  .

.

 .  U KNF‰ -!  D 5 5 7 ?„s† .

( .

 .

 .

? 4 2 ’ I   s 4 5 ^ 4 J 0  4 J 7 .  4 V 0 &  D  A‚  ).

9  4 2 D .

 .

 4 .

 U 9 . sN ) 2 8 0 2 D  4  .

+ ' . I . - DP' + 1 ' "D . ' 1 02I @ ' Ij-. o+ . &. / + I .@ /*-oD 1 02I /:-gD D.1 I 1 02I I &. + &0D-gD&(1 Ij-". 1 0 &[D . 1+ ). 1 0I 1 02I *' . '1 I ) . D21 I]I &[D D ' 1V. I . *' D -gD21 I . &C)j' &0Dj-oD& 1 I. ' I c)jI.' . . 1 + . ' 1 '>&./ &2. I + &.D I]1 0D21 D. )D21A1 Ij- .G- 1 0IJ'j1 0Ij- -o&(I f1 ' .I -o&(I D D. Z1 0I &0D-gD&(1 Ij-". I. 1+ -".1 D 1 02I>-gD21V. -g' ' 1 02I . D I I 6 @ D!&. 1 02I D :@ 0Ij-gI . . C.I . ' I[&. @ I[D- . I . D D b. ' ' /j1 0 . 1+l-oD I[& 1 I 0D PD ' I /I I[/ I2& 1 I I ' I I[&(1J' ' . . & 6 &2. 1+T.!. )j' 0I + &(I!1 0I 1 0I .. 1V. 1+ &[D I - 6 I. 1+!)jIj-".I 1 02I @ ' ' &2. 1 +-gI[D&0b. D -gI . 9 C0I . I I + b. . Z1 0I I 1V. .I2D&0 1 0I @ I jD 1 C1 ' I(1 C0I I[I ) IJ1 02I I @ I 1 ' D21V. 1 02I I 1 0I ' &j0T&. -gI ' 1 0I ' Ij- I D D -o&(IT. . 1 02I .  H j  ? 0 & Nj H ƒ. J)D. ' &(I]1 02I 1 +c)j. ' I(1 I. ' I . ' 1 0I Ij-oD21V. . 1+ . 1 + I ' / 1V. D .I 1 0D21 . 1!. ' @ - Ij- I[& @ I(1 D I!' 1 02I 2I 1 (0' 0D I ' ' . D C0I]/:-gD -g' . / I[&(1 "I ()jI2&2.U 7 C0Ib/*-oD 1+ . ' c.I!' . D . / 1 0I 0D ]1 ' 1 D I /*-oD &. ' Ij- &0 1 0I 1 0. I 21 -gI ' I!. ' 1 0I [1 0' + Dj- I[I .D f1 0I ). 1 @ (0'j1 ' -o&(I @ /*0 1 D .I I>I /I /:-gD I ' ]02I ' D21 I 6 -g&. Ij-oD21 I 1 1 .I 2@ D. & .' I I . I ]. .D ]02I 1 02I D. 1+[@ I 0Ij-gI 'j1 0Ij- iI[& 1 /T1 0I .G-i@ .1 D 1. C. -g&. 1 +T.I I . ' (0' *' -". . &[D &2. & 2I . &[D 1 02I 1 0I 'j1CD fD. D c. + .I I . D D. D . ' 1 02I -gD I[I /I 0Dc)21 Ij- @   7 C0I I ' 1 0D D . C0I . 1 0 1V.D &. 6 I *' .1f1V. 1+[@ ' ' /*-oD >. + . - 1 ' I . 9 I!' D 6 /j1 0 I I-../ I I /I- /*-oD .D21V. 1+T. 1 +JI hI2& 1 CD. 6 C0 6 I- ' /b. 1+ I hI2& 1 I /b1 +c)j. I- 1 0I 6 I 1 0I -gI[D ..D D. .G- I I .D D ."D&. VD I. 1 0' ./ I *&(' I D21V. &.

&. ' "$ y&% {?z5 - 02I2D21 1 02I 1V. 1 -gD . 2  '+z2 {' 2 &)   . & 1V. )j-g' .D 1 02I I-h1 0D &(I         5 zOy{ T . I- I I ' )j-g' 6 + I !. y I I- 1 0IJ0I[D21f1 -gD E'  " y " 4{ { .

D   n 9 .  9 .

( .

4 8? V    9&  1 ) IU .

  .

 .

( q U .

 N .

  K.

( 2 0 ?0 9 .

 8  .. &  ( 2 ( 2 x7 s  &0Dj-oD& 1 I.

1 0 .D &[D21V.i~ U H I4  s 0  ) 1V. I . ' . .':)jIj- ' I .I!DT)j. I &0 1 0I j.  &[D ' . 1 02IT&.+ I c. /l)j. . ' .' &.D Ij)Dj-oD21 IC&.I I )j-g' 1 ' ' . Z1 'PI . ( 2  ( 2 ) . I-D -gI[D )j-g' 1 0I . I 1 0I . 1 +J.G)D21V. . . -g' I I . I ) Z1 0I)j-g' . /<@ . I(1 Ij- &.I 1 'T1 02I D . 1 +T' . I]&.' &. .I Z. /l.D21V. I C0I I . I. . D.I -gI. ' 1 0D21 .

0 9 .

( U   s .

D . ' . & -ZI jD Dj-g/I-*1 0D I[&0D &(' C I . /PD .I @ 1 ' 21f'j1 0Ij- z C0I!&0Dj-oD& 1 I. 1V. ?1 02I / 1V. &  ( 2 1V. 9 @ ' 6 . ' 5 7 ' &. I ' - . /J)j-g' .. .

1+ . .D 4 . I &. .

 .

+ '‰ ˆ N)q .1 Ij- . I. I b.

Úé\Ú8ÝðÔ ßOÚ8ÛØ Õ5ôv Wæ Ú5×8Õ%ÚOäHÝwÞPé1ßQÚO×Fæ Ô Û/ÚÔ Ü"å5ÞPêFÙ/Û8ÞÖëô 6 I [@ . :@ ŸnŸ HÖKÞPê\æ äóæ Ô ÙJÚQØ ÞVæ Ú×8Ý9ÛT×\ø*ÞPêØÕJê8è8Ó.

' VD.N(O L.'*)(+c-". /*02143 9:6<. +l=?-A@ BED-GFHJI. "#"$ y&% q I &(I &. ) 1 02I 0I[D21?1 -oD I!&. 6 I .D21V. ' Ij-?)j. 1 0I ].n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RTSVU aUd.G- 9 U .D z 5 ' K L.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.N Q. 1 0 .

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 )  .

 2 .

 ‚ } .

' 1 ' . I I2&(' 5 '. 1V.. 7 C0I!&0Dj-oD& 1 I. 0Ij-gI I I. 1 0j. . IJ. . + ) Ty .1 Ij. 'j1 I >. & /1 0 .  1V.

.

 .

 ) 4 ( 2  4  .

 T  ) 2 ( 2  .

. f1V. 9 3 ' - D21 ' . &[D 'j1f1 0I 1V. 1 0I . I  # 0 „s† . ' • ) 4 D '& D  9 3  ˆ . I D& 1 D I &[D .D21V. I / 'j1 I 1 0j. . I]D )j-oD& 1V. 1V.

&. A-g' I. .D D21 I . . — 7  &. +J. C0I!&0Dj-oD& 1 I. ' - / I Ij- 7 ) 02I. D . f1 0I . • — I 1 02I IC1+ 21 -gI D Ij-oD/I ). I + ˜ 1 ' V&-". ?. / .G)[1 ' 0 ! .D 1V. U 4 D-g/I . V&(' . 1+ . 1 Z' /b0D Z1 ' C0I 7 0 Ij- . ' I- I  4 .I ..1 ' ' - D %N . ' 1 I D .

D .

. & I Z' E1 0I /cD21 I 1V. / . 4 &  D . Z1 0I Ij- . I 1 0.   .

‘ ‘ I- . Ij-gI .

D21V. I U ~ 5. I  9 3 1 0I D& 1 D D21 ' !. . '  1V. 1fD ' - .

. . I .

/I &0Dj-oD& 1 I. ' I D I 2I!' I ' 1 02IT/ 1 0I 4  )u ' Ij- .!. 1V. .. I(1 I.I2D N)q  I . I . ' 1V. & D21V. I  .

1Z1 ' U q :@ . + I(1 ) C )j.I I . ' D .

  ) .

j 4 2 D D 0 I .

1+[@ . ' 1 . & . 1V. 1 . Dj-gI @ + I [@  1V.

. ' 1V.

D % & Ij- -gI!' 1V. / &(' ' 1 I :@ A-g' 1 0I .

I D21V. I- ^ c.I 1 02I / ."D&. )jI-gD21 c. ' D21 I N)q |U $#  9 1 0IP02I2D21f1 -oD  9 > u9 . . IJ. <@  )  ' . .

  )u N q q U  .

‘  ! ‘  ! ‘ I ?I  1 'PI "! $# ‘• I *)  .

. )D21 0J' /P&0D • ‘ . .

1V. J)jIj-oD21 I ‘ •  I(1 D .+ .U ‘ :@ 1 0I!&0Dj-oD& 1 I.. I!D N)q ) R. # . & 1V.U :@ )  &j0D-gD&(1 Ij-". ?1 -gD ' - I 1 ' N)q ) T. ˜ ‰ '1 I / I I[D _g. + c X ea2\X Xi Xc o’c Zfd+i a2f^Xh^f^Zd\_Di Yi Z[Y[`9a+ii Z q e2c e2f^f^] p ] ‚ e\] f[i ac i . &('*).

&j0 ' 1V.  0j. 1 0J1 02I   u . Dj-g/I D21V. ' 1 ‘ 1 ?1 0D21 9 &(' . 4. & .

 ~ ) .

} I I 6 . (  ‘ • ˜ (' ‘  ! . ' :@  .

H I 1 0I 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. . - 1 I N)q 1 02IP0I[D21Z1 -gD • ‘ . 1 0I ..

Z1 0I ."D&. B ' c.I I ‘ • .

.  . 1 + D21 ' I[I 2püv 2 /PI c) &. ' ' F 9 N)q IU .' - 1 0IT&0D-gD&(1 Ij-". /*-g' I(1 I I 9 1 D. ' 71 0I D21V. 6 Iu9  0 4 2   &(' 9 :@ .D21V.Ku0p 1 D   ^  … 5„s† .

1 0 ' 4  )u   ‘  ‘ • . ( C.

‘ /' 'b' I .

l. 9 j0 .

Jn9püf t\v .

1+ 1 '>. .   C0I!-gI I 1V. 1 D. D21V.&n t\v 7 . & 6 &2. 1. & 1V.  .@  .

 0 ' z 5 ' 1V. & 6 . 1 0I A@  . D/*-oD 6 'j1 I ' &j0D-oD& 1 Ij-".

 '1ZI I[&(1 I +>=?-A@CBED-GFHJI.   1 02I 7~9 576 -". & 1V. W  . 99:6<. I .G- . /*02143 1V.

b. +J1 02I .

1V.RfegUXhSVU ‘ @ WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .N OPL. '  ' 1 02I ! KML.N Q.RTSVU aU d. ( I .

Section 3.4. y 0 7 . Estimates of the time scales in die casting x T .

':)jIj. 1 0J&j0D Ij-". C.1V. D- +JD ' )  • I • ˜ z. I ?1 ' . /l)j. / I ëz 0 "$ '*) D21V. ' Ij- . ' .

I +P. 1V. 1 0I 0I[D21f&(' &0D-gD&(1 Ij-". C/ . . . "$ 1 -g'  ' - 0D $%  .' 5 . . . 1V. & 1V.' { " IJ. )j.

& 1V. ' N)q U :@ &(I I D h6 6 . I . ' I 'j1 I C1 0I +!D D D. D- 6 .I N)q ) ƒU :@ ' &  D K u9 . 1V.' & 1V. . fD ' . ' D D I?D I 1V. ' ' :@ -&. I )Dj-oD D21V. I )D21 0P' I ' .

  9 .

 y .

.

 .

 ( A 9  )  .

!.

 I  #0 .

.

.

  ( 0 9 @ 9 ) $ 2 &   • !CN 4 K 2 U 17  4 A 2 ˜ ‰ ! y K 9 .

( .

  ) ' 4 4 (  P 0 D  2 .  .

N   .

 : U  ) 80 '  {  '  .

  .

.

I(1 I- )  .  ( ( D   0 ) w0 2 )  D     s  4 ' 2 ‚ '1 I!D/ 'j1 I 1 02I +  ˜ ‰ .

 .

 ) B   j 0 .

 )j-g' I 2. 1 02I # $# ) .

C0I /J1 0I • &. ' .' .1 D .  & 1V.D If' ' V 4 {} 1V. 1 +[@ 1 02I ) I &. ˜ . & 1V. ( 1 02I I(1 D &j0D-oD& 1 Ij-".I . 1 0 . ' ' . . + • ) . I. & I )c0D • )  &. ' &j0D-oD& 1 Ij-". ! . )j-gI  1 0I . Ic@ &2.

  .

I 1 0I y /!0I[D21EI . . 4  02I. ) 0 z 5 ' 4  Iu9  % 9 .

 D J u9 .

 w  )u )N q q U  .

 € u9 .

 . .

 ‡7  4 .

  .

 4 9  .

 .

I 1 0I ' I .Ty D.+ I . & *FW . 92 0 <. . ' @ . &.I I./ I ' . 1 0D21 0' I 1 02I .*. .    C0If/ 0 ' . ' -1 0I ' .

 N u .

   .

 .

I[D I. I(1 1 0I D I(1 D )21V. I . ' . / & . . 0  2 0 ' ' ]. ' 1 0I ' C.I .

1 . D . I $ J0 ' . Ij.

D .

I ' 6 D 1 0I 1 02I .+ 1 02I . ' ]. 1 02I ' . 1V.I 1. /b1 02I>&[D . JD 1 0j. D- - . & 6 I )jIj-oD21 c. 1 I. &. &(I I(1 D &(' .D ' 02I. 1V.1V. :@ 1 02I1 I *.I 1 0I .' +J1 0I ..I I.+ .+ .@ . ' I IJ. "' ' I .I @ D(+[Ij-Z. TD . & /I ZD 1V. D I- . />-gI[D )j-g'*)jIj. & 6 D I &[D21V. ' ' / Ij. 1V. 1 D21V. 1 0I )j-g' . 1 D l. D I 1 I . 1 02I D I -". I / ' e vuwu 2Wh@s•i Wh. ' . 1 0 @ &j0D Z1 0I!&0Dj-oD& 1 I. ). ' @ I D I 1 Z' D )c0D I. .

#i .

D 1 02I G@ z 5 ' 1 0. ' - D(+[Ij- D.I2D A. ' I ' . (0I I .Ty . &-gI[D I . -gI Ij-g/' I 6 1 02IP. I ' &0D I . I /1 0 . 1V. &j.I2D 0Ij-gI!1 ' D 1 D 6 'j1C' - . C0I &j. ' .

. . &>1V.. . % . &(I !0D . 1V. 1 I 1 D . &0D-gD&(1 Ij-". 'j1 0Ij-?)j-g' -gI ' . &0Dj-oD& 1 I. &!1V. 1 ' I 1V. ' 1 0D21 j& 2   U 2 . "$ @ I I I .

 .

& @ . Ij- D )c0D 1 '!&(' ' D )21V. *Fž P 6 - H . ' I .

 .

2 )Q.Q U J .

 ?NP .

  .

  .

 V 9 .

( K    1 9 .

(  2 .

J 9 .

( .

I?1 ' I]1 0D21 1 0I . &. 1 02I D IZ1 0D21 I 1 I 1 0D21C1 0I I ' - 1 02I &. &. 'lD & 1V. ' I- D. 1 1 D I &. . I .D 1V.' ' &(' D/ -gI & . ' 1 02IP&.D21V. &. ' A-g' . H 02I2D21 . .+ 1 -gD&. Ij- 1 -gD D 1 0I ' .IC1 02I. .D21V. . ' 1 .  8 0. & 1V. f.

 I .  .

 #  ?7   4 .

' 1 0I ' D I- 1V.ÖbÓ*Ô è8Ó`ÕIßO×\æ æ:è5×8Õ.' & I D 1 Ij. .&.Ø%Ô Û8ãK¤ õ ¥TÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^Õ1æ ×/Ýwã*Ú8ÝSÜÞ\ݝè5Ú1ØMÓ/×\Û Ó8Ú× .ô'îTÔ æ æ Ú8ÝÓ*×Õ ßO×8ä\ÚFÕIÓ8ÞÖÎÔ ÛØ Ú8ÝwÚ^Õ. 1 Ij-gI &j0D-oD& 1 Ij-". I @ D .é*Ô Û/ãôëÒSÓ8Ú'è5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ/ÕFî'Ý."D&(I - . I ]0j.ÝwÚ Eê*Ô ÝwÚ^äóÜÞ\Ýè8æ ×*ß.Ø%Ô Û8ã¾é\Ó8Ú8Û8ÞPßOÚ8Û8ÞPÛ¼Ô Û. / 1 ' / ” • N)q ) QU  :@ Ÿ¦ î'Ô æ æ Ú8Ýü×\Û8ä Ó*Ô ÕëÕ ØMê/ä\Ú8ÛØOè5×\æ è/ê\æ ×Ø ÚTØMÓ8ÚTØåé*Ô è5×\æEÜðÞ*Ýwè^Ú^Õ. 1 0I]. I ?D&.

+l=?-A@ BED-GFHJI.Ø%Ô Û8ãóÖSÔ æ æ"ߐ×äÚTÞPÛ`&ù Ø ÞP'Û ߐ×è/Ó*Ô Û8Ú'Þ\Ý ßQÞ\Ýw Ú ¤6Þ*Ýwä\Ú/ÝëÞ/ÜOߐ×ãPÛ\Ô ØMê8ä\Ú æ ×/Ýwã*Ú8ÝbØMÓ/×\Û¾î'Ô æ æ Ú8Ýbè5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ6ÕIê8ã*ã*Ú^Õ Ø Ú5)ä ¥Iô¾ÒSÓ8Ú.ê8è8Ó'Ô Øè5Þ*Õ Ø Ÿ§ Óå  Ó/×ØbÔ ÕØMÓ8Ú'æ Þ*ãÔ è q>q K L.RTSVU aUd.Øåé*Ô è×*æüÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä•ÜÞ\ݝè5ÚVÕJÓ/ÞPê\æ ä ø*Ú ä\ÚIØ Ú/ÝðßÔ Û8Ú5ä.Ó8ÞÖ ß.Þ\ÝwÚ^ä ØMÓ*Ô ÕëÝwÚ^Õ.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.øIåØMÓ8Úé\æ ê\Û/ã*Ú8Ý#ÜÞ\ݝè5ÚQ×\Û8äTØMÓ8Úߐ×è/Ó*Ô Û8Úé/×/ÝØ ÕØMÝ×*Û/ÕMÔ Ú/ÛØè8Ó/×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ Ø%Ô è5Õ×\Û8ä'ÚIØ è\ô £ê8Ú^Õ%Õ^í?Ó8ÞÖ ÕJé\ÞPÛ8Õ.\Ô Ú/Ýè5×8Õ Ø%Ô Û/ã ¤_õ ¥ #Ó8Ú^è/Ù`Ô ØÞPêØ.N Q.ØMÓ8ÚÔ Ýëé*×*é\Ú8ÝOé/×8ã*Ú Ô Û Sâ Ò"Ý×\Û8Õ%×8èIØ%Ô ÞPÛ6ù8ú*ú*ö  ÜSØMÓ8ÚóÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕTÚ/ØMÝw×\é\ÞPæ ×Ø Ú^ä6Ø Þ ×\ø*ÞPê8ؐý üè×Õ.N(O L.ÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä6ÜÞ\Ýè8æ ×\ßé*Ô Û8ãô3÷ê\ݝØMÓ8Ú8Ý9ßQÞ\ÝwÚ*í#ØMÓ8ÚFÜðÞ*Ýwè^Ú'ÜðÞ*ÝSõ üè×Õ.Ø%Ô Û8ã`Öü×Õ è5×\æ è/ê\æ ×Ø Ú^ä3Ø Þ ø\ÚVÔ Û1ØMÓ8Ú.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.Ô Û.Ú5×/Ýwè8ÓF×\Û8ä.'*)(+c-".G- .Ø%Ô Û8ãEíÛ8ÞóÜÞ\ݝè5Ú'ÖÔ æ æø\Ú.Ý×\Û8ã*ÚFÞ/Ü "! #%$ ô Û`ÝwÚ5×\æ Ô Øðå1ØMÓ*Ô Õ. /*02143 9:6<.Ù8Ô Û8ä3Þ/ÜSè5×8Õ.

' 1 I ' 7 &2.Chapter 3. Dimensional Analysis }  4  02I.Il02I.I A. 1+[@  .

. ' . &. . @ 1 0D21 1 D ' + . . / . . I &(' I P&. +TD &[D 1 . . . 4 0 0Ij-gI &(' I . . 1 D ' . C/ . PI I )j-gI '1 I + ]-gI )jIj-". . + &(' @ . J. I ' I 1 I )jI-gD21 c-gI 1 D '1 I 1 0D21 &(I D . . .  j   2 4 9  0  . IJ. ' D 1 02I 0. I / . &0 . D 1 Ij-gI ' ]02I D. . 1 HP. I Iu9 +!1 02I!I 0Ij-gI . I ' . . I CD 1 D I  . / . I[D21 D D &(I / 1V. 1 ' I!.1V.I - .

D I[/ U ~9 4 .

  &   ”    2 I  .

)j-g' &. 2   U ‡7  9 2 2 ' I!&[D . I @ HP. & &(' & 1 0I &(' c- 1 0j. ' 1 I "D 1 2@ Dj--".' I . &(1 PD I 6 I A. I]1 0. 1 02I C0I D I-C0D 21 02' D - <1 02I D . . .' &(I 1 -oD .

1 + 1 0I IJ&. . / . D .' I ‘ . I ' . 0D f1 ' I[& 1 .

 &[D I 1 -oD . . &!0I[D21 )jIj-oD21 c. &!1 I ' 1 0I . D-]-gI ' I &  9 . . +j. / D . I '+ ]1 02I I 1 'l1 0Ib02I2D21 1V.I 1V. ' Ij- 1V.

 y .

 ' 9 .

( .

.

 D C u9  K}   D { ). KP ' .

. D &0Dj-oD& 1 I. ? . 1 D &0D .

( 1 0I . N)q ~ IU .

u .

. . ' .02' 1 Ij. I ' 1 1 02I I 1 0I • ‚ %‰  * 6 ]02I 1• ' @ ' :@ ..)jI."D&. j.I 1 0I 6 1 -gI . D I /b' 1 0I c. &(I /:-gD . D @ 1 I. I. .I )jI I . f1 0I c. ' & 21 '  . & 6 +  .' 1 ' 0D !D . ' A-g' 1 I I I . D- 'j1 IJ1 0D21!. 1 0I . 1 0D21 I [@ 0D ' . . ) I ' .I C0IJ&0D-gD&(1 Ij-".I 1.1 02I- )D.  . ' 1V."D&(I I A. @ .@ )jIj-oD21 6 &(I ) &."D&(I 6 ' &. D 1 '>'1 02I- ' /T1 0I 1 0I -gI . 1 I 'j1V.D21V.I D21 /I .

 .

9 .

I 1 ' -g' )j.' D& [@ . 1 ' &[D21V.':)j' I- . ' &. >. I c) ]D I[D- )j-g' ). ' I K u9 . * I.I D.D21V.+J&.' ]0j.

 9 .

 ^  ”  .

D 0 I(1 2 &  y 92  . D 1 0D21]D21 . 1V.

1V. 8 j  U 2 O7  : 6N #& 0  D E 0   . '  .' 21 ' • . I 1 02I )jIj-)jI . D . & 1V. D&. ' D21V. .&. 1 . 1 0.

 . .

 J  .

 .

 v  .

 y H 2 2 I   ( ~0 A € 4 .

 .

    ‰• .

‘    .

F B u9 .

.

   ‰ ! { 9 9 .

.

.

 4 / u9    ” .

.

 &% # ‰ •   ” ” .

  9 .

7 €  .

' 9 .

P   7 D .

Ij- N)q Qh 2?s2Ynt i Wh.  0  …7 s    0 . 1 :@ D21Z1 0I  .

#i .

P 1 0I  4 IT0I[D21C1 -oD  .

( 2   BN .

 .

( 9 …  > 9 .

( .

':)j' 1 I ' . 1V. I A. I . / 1 . ' C0I ”  • . ' D ' 1 02I . 1 &[D :@ . D . J.1V.I I!I 1 'l1 0I ' ' 1 0I 1V.' 71 0I I. b. / . . ]1 0IP. N)q &% # :@  1V. D 21 ' -gI D .I ' D21 I ?1 02IP0D . 1V. . ) I2Dj-o&0 D fD. ' U ~>~ € 9 . ' 4 4 ( 2  . Ij-gI -E1 02I A-g' 1 -oD &(I A-g' Ij- . I D21 I &(' . / )j. 1 02I j@ 1 02I . ' )jIj-oD21 .& 1V. I[D- &(1V. $ A vF 1]D . & &(' ' D21V. ' . / + ”  r &[D21V.

N 9 ! u .

U   &% #  * ? .

.

 #  D  .

 .

N)q . 1 0I I(1 .

' @ Ÿ z Ûå5ÞPÛ8Ú Ó/×. &  . & I 6 6E. I!1 0. VF 21 D U ~ q &(1V.

8Ú¼×*Û8å•ÚPé\æ ×*Û*×5Ø%Ô ÞPÛ ÒSÓ*Ô Õóè^ÞPÚ.

ø\ÚIØðÖKÚ^Ú8ÛVØðÖKÞóÕ.×\Û8è^Ú.ÞPæ Ô ä\Õô ?ä\Þ Û8Þ/ØëØMÓ*Ô ÛÙ*í#×\Û8ä Ó8ÞPé\Ú*í"ØMÓ/×ØØMÓ8Ú^å`ÝwÚIÜÚ8ÝüØMÓ/×ØëØMÓ\Ô ÕQè^ÞÚ .Ú^ä ÚÔ ØMÓ/Ú8Ý1ø\ÚIØÖÚ^Ú8Û Õ.×*Û/è^Úbø*ÚIØðÖKÚ^Ú/ÛØMÓ/ÚØðÖKÞSÕ%ÞPæ Ô ä\Õ"ÕMÔ Û/è^ÚÔ ØWÔ Õ"×SßÔ Û8Þ*ÝÜ9×8èIØ Þ*Ý×*Û/äbä\ÞPÚ^ÕKÛ8Þ/Ø:ä\Ú^Ø Ú8Ý9ßÔ Û/ÚKØMÓ8Úè8Ó*×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ.Ø%Ô è Ø%Ô ßOÚ\ô Ÿ { ÒSÓ8Ú'Ú^Õ Ø%Ô ßO×Ø Ú'è5×\Û.Ú8ÛØ Õ#ØMÓ8ÚÝwÚ^ÕJÔ Õ.ÞPæ Ô ä ×\Û8ä æ Ô Eê*Ô äíOÞ\Ý Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØOØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.è^ÞPßßOÞPÛ\æ å ê8Õ. .ø\Ú1Ô ß.Ø.èÔ Ú8ÛØ Ô Õ.é8ÝwÞ . èÔ Ú8ÛØ ÝwÚ8é/ݝÚ5Õ.

/Ú^ä øIå1è5ÞPÛ.

×\Û8è^Ú^ÕÞ/ÜØMÓ8ÚFäHÔ Ú.N OPL.Ú/ÛØ Ú^ä øI&å %ÜðÞ*Ý#Ú \×*ß.éØ%Ô ÞPÛVæ Ú5×8ä\ÕØ ÞVé\êݝ(Ú ')% *Pô &('*).+ 7~9 576 -".8Ú/Ý@Ø%Ô Û8ãóØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.é\æ ÚQÕ%Ú^ÚQØMÓ8ÚTßOÞ*ÝwÚQÕMÔ ßé\æ Ô EÚ^äF×Õ%ÕJê\ß.ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ. /*02143 99:6<.G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .×\Û8äóØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚëÜðÞ*ÝØMÓ8ڐÞ/ØMÓ8Ú/ÝüÝwÚ^ÕJÔ Õ.Ú/ÛØ Ú^ä äPÔ ÚVæ Ú8Û8ã/ØMÓ.Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ.×*Û/è^Ú.ԝô Ú\ô  !"$#Qô Ÿ  è5×\ÛFø*Ú.Ô Û8Ø Þ'ØMÓ8ڐè^ÞPÞPæ Ô Û/ã1æ Ô Hê\Ô ä.RTSVU aU d.Ø. +>=?-A@CBED-GFHJI.

 ) 0 .Ty .Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting {?{  ' ... .

  .

' a    .  . 1 . j0 D 2 B jD ) .

0 . .G)D21V. ' &j0D-gD&(1 Ij-". .I1 V&2. &.

&J1V. ' . I jD ) . &[D ' 4  5 0 5 9 . / ' & D D ?>Wib@AI I- 1V.G)D21V. I>. 02' . ' I z 5 ' D21V.

 .

 % $ ?  # .

.

 9 g"A   .

 DJ  … .

.

G)D21V.' . I . + I . D . -". ]/' I(1 I-D 1 . )j-g' . . . 1 I 1 0I ' . *' 7&[D &(' ' 6 ' / D . T.I 1 1 . . / + 1 ' ' -g' D I . " 9 ) .I[/ Dj- [@ /*021f1 ' I DT. > : . ). ' b.

  0 ( .

 0 .

D!1 0. D21 c. / &.I I 1 02I - ]. . +P. 1 0 1 1 02I Ij-A@ .Ic@ I . I[&j0D & + I2D . & . .

.

.

!".

#$%.

/#)0'21%. #!&'()+*.-.

#!3%4!5* Ž76 #8#)9:.:%=<> .

#+ .

A. ?@.CBD )4E)F#G)42%?H1I<>"# 6IJ K#G4).

%4E. '( Ž #L*.

M(*5. .

%!=VW. 6NJ O..)QP 42#2/#)RTS/U?.

!BYXWZU[4).

H.

42 \9V\.

!BYXY%PEU]\^2!9V\.

!B 65J .

@V\:!1?#G. #24E!#8#]:.

42 #2.

BY.

HO.42.4)+(*$:%F4).

H.

42 9V\.

)B 6 _ .9VD%Q:%F4).

H.

42 3%.

H#`3N4)2.Q:.`4!.

H.

4G 9V\.

!B 6 <VAU9:Q8<V= $cd Gb  Db „   e b •5! N)q ~ /| U :@ .

f .

.

?.

H 1F3#gV(.

!Bh>i.

H:L9VW.

!B 6 a ?>Wib@AIHj k:.

Ml ?m u U4g1. .

. .)n*. ">i.

H:o .

(.

`.

W3. #..

)Bp.

LF^G) W4!.

H 1)XYq 6+r :%[.

BY.

(!1F. `'.

W2BD:n3+#)3V 6 #8#). # '.

?t1F<>u#[lwvi)E0x #=4)! Xy4 6 UXu%/#24!. )Bs#2)4G..

'(:.%4E.<> #@o*.

*i. .

 6=z .

.

. {?:%3.

 ]| ?mp6 <VAU9:Q8<V= ) b  d  b  N)q ~ T U b •5! :@ J .

#24E!#8#:%42#G=*".V\.

o9VW.

!BYXY.=4!:?34).=4G#29*i:.F:.

#).

49V\.

'1 0 / ' . ?1 02I ‡ T K L.N(O   aUd. '  I '  F & 1V.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. I 6 1 02I  + ) 1 02I @ } ! ” . . . L. ) 22 I ‰ d %} "~ ) )  I 4   D C0I II jD ) I l.N Q.G)D21V.RTSVU ” ! .R?egUX<SVU ”  } . )B 7 . &b1V. '    YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. T.n_ N2Xg_ ^AR k   1V. & ! !   ‚  . 1 -gD21 I1 0D21 1 0 Dc)c)jI[D- . D D 6 /j1 0 ” •    "‰ ‹‡  WX 1V.

 ƒ 02I. D . e32:t/i  &j0D-gD&(1 Ij-".I ƒ • M… q } ‚ V 'j1 Ib1 02I 1 02I!&j0D-gD&(1 Ij-".

 j0  ' . I.1 ” I[I  !   ”   ) . '/+ 6 .

 .

/‘  80 .

& I - I 0. I  !   4. &0 I .G)D21V. ' &. I 6 lD Dc)c)jI[D. & ) . +  2@ N)q ~ R U :@ .]D ?1 0I  !  ” I d„ƒ D ' 1 0j.D 1 +c)j. &[D ” .

( .

I I D G†    ˆ‡    "‰ e  }      } Š‰  9~99 576 &. /*02143  N)q ~ U :@ 9:6<.'*)(+c-". . +l=?-A@ BED-GFHJI.G- qc o a rq YZ f r qi f^Xdi i Y a’a [fo q ] a2XFf r adZi q \8i € e a r i y Xa q ] f^d[fi c Zd iq c \ZiIdo’m Z Zr r i a Y^ca X 0a q 'f^\df[_^i a2c _Zd a q ] f^d[f[p .

I . 1 ' + I I 1 02I 1 02I . 1?1 D IJ.1 0Ij'j1 I I ' . ' 1 1 0I ' . I &(IJ.I 6 1 6 1 0j. { 0 .+ † . ‡7 ”^ -gD21V.1 D / I 1 . Dimensional Analysis mon7p c X c i› c o q Z r i f^dii ZI_gc X e\X Xi Y[a  ‚ 0L0 ' P  . & D&(1 D . 2 / 'c' D21 I I-gD c1V. '  hI. .Chapter 3. ' I D . .

7 s 9 .

. ˜ ‰ 7 C0I ‘ . ( ' .

&j0 6 . '1 I 1 0D21 — # 0j.   I[D ' .

D” .

‘ ' '  .

I ( 2 1 ' . I N)q ~ . ' 1V.  &. .ƒ U :@ . /J1V. .D21V.

1 1 D A. <1 02Ib)j-gI D I ‘ .  ?1 0D21 ˆ   . 'T.' D I <@ @ ]02I -oD21V. 1V. D I D21V. 2IC0D 1 ' . /l)j-g' &j0D-gD&(1 Ij-". CI 21 -gI I + @ D 1D . . . . ' 1V.

' &..' 1 I *1 0I?/I. & .+[@ @ &j0D-gD&(1 Ij-". If' !. / 1V. D&. / . I . I ' .' />1V. I I 1 [@ I(1 .I D I.&. &.' ].+ . &(1V. ' +)j-g'*)j' 1V. 1V. &Z1V. 1 ' I 1 ' 21 A-g' I c)jI. I .

D21V. IJ. ' &0Dj-oD& 1 I. N)q I ' c- . & 1V. . I . C/ . N)q q I U :@ . 4  1V.. .

€ 'j1?' .

.+ "D 1 &(' )D-gI . :@ I 4 ' Ij. I &[D 4 6 . 1 02I . 1 N)q + ].

1+[@  %0 2 &[& :@ 1 02I!/cD21 I!D ‰5! U 9 + ‰ c * -! + & )  . 1 ' 1 02I q ~ U q>q U .

' .

. & • &(1V.D21V. ' 3 q :@ . '  †   1 0j. .

I 2@ Ÿ .  N)q ( 2 .'  &. /l)j.

ëÓ/× .

×\ÙJÚ6ØMÓ8Ú æ Ô ø\Ú8ݝØðå•Ø Þ è5×\æ æüØMÓ\Ô ÕóÚ Hê/×Ø%Ô ÞPE Û ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ_ïJñW×/Ý î.ÚÔ Ý Õ`ÚHê*×5Ø%Ô ÞPÛHô ÖKÞPê\æ äæ Ô ÙJÚ3Ø Þ˜Ó/×./Ú Ø.

8ڕ׼ã*ÞPÞä ÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ.ÞTÖKÚOè5×\ÛT×8ä\äFåÞPê\ÝÛ*×*ßOÚëØ Þ.×\æPÖÞ*Ý9ÙÕ.ØMÓ\Ô ÕSÚEê/×Ø%Ô ÞPÛHô &('*). /*02143 6 D21V. ' . 576 -".+ 7~!:6<.

&(' D21 '  .

1 ' D 1 0I & .

• „s†  / ' / .' 1 1V. 1V. & 6 I . † I  3 D21 ' ' +CDC&.

.

' . 6 &(1V.

D .D21V.1 D j. ' 1 0j.G-gI  . :@ &. &(I . -gI Ij-gI &(' &0D-gD&(1 Ij-". . C&. 1 0I .

 . ( 2  )ˆ • — 1 I(1 D .

-gD21V. 'P'  .

 0 D{ 9 .

( -gD21V.I2D ' ” . J)j' 'j1f. ' .

 .D21V. ' ‘ • &% #  D • ˆ ) ') &. ' . ' 6 1 1 .

 &(' &. . ' .U ‡7 .' -gD21V. '!' + ]02I 1 02I 1 02I 1 0D21 C0I ‚ C0I  )u N q ~ ƒ. 1 D D&[&(' ˜ ‰ ˆ 1 D D21V.

( )u 2  † N)q ~ Q.U & „s† & 0 .

 4 2 9 9 ~ 9 .   .

4 5 .

. F  2   2 4 9  .

( 2  Iu9  .

zb{ " . ( 2   9 *  ( 2  4 ' .

[@  9 . 1 Ij- . 1 I "D )j' . Ij- 1f1 0I &(IJ.

 r ˜  : A .  .

 I  s0 9   2 .

(  ” .

‘  V• .

 .

”^ .

 " @   " )u  .

 &  w 9 .

( .

7 D{ u  .

O{  & 4  $% # ‰ .I  ' . z Ij-gI y / _ga c X a2ee2\i X XFXZidYia9Y^c lXa2e2ZZo’da2X ii fr d[i X Y[f q a ‚ z { 5 ' 02I.

.

‘  • & „s† † ˆ ” .

N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k .G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d. I!&[D 0 „ † s ëz 2 ) +>=?-A@#"ED-GFHJI.N Q.

Section 3. Similarity applied to Die cavity 7 C0I .5.

  9 .

( † .

‘  .

‘ &% # • &  .

” ) ” ” .

D .

 4 2 ) 8 % K .

 $   ‡  .

  &  ) ‡7  .

.

 . .

.

D21V. I Z.D21V. .I2D . &. & &[D21V. I )j-g' 1 02I ' . . I  1Z0D c. &[D &. I [@ + ”^ @ I. I 1 ' ' . C1+c)j.IZ&(' . 'P' ‘/ ‰ 1 0I ' I . . .G)D21V.I ' 1 0I /*-g' c) +j. ' D "D 1 I D ' If&(' - D 1 0I I[&j. &. ' . C/ + ‰"-! . D 1 0j. ' 6 )j-g'/:. &[D21V.I D ED ) . ' 1V. ' .D 2I .I . D -gD21V.

' 4 I N)q U q :@   DN-! . 6 C0I!-oD21V. .

  .

  v0 8 9 .

( .

.

 %0 2 y  . 5 …  "  0 .

' 1V. . )u . 1 D21V.G)D21V. ' .

 ( .

) .

/ . 1 f1 02I ' . 1 ' 6 . 02I 1 0I ]-gI fD / 1 0D21 ' . &. . 1 0D21 G@ 4D .D21V. (  9 1 0j. (0 @     Sz2y y-% z        &' . 1 02IT-gD . .Ty{ 0 . )j-g' I .. ' D 1 +f1 0I 1 D/ I / I .I I &(I &(1V.D21V. ' /I ' '1 I D I . I 1 02I &.

4 .

.

 0 .

A$ .

N  # .

( 2  € 9 .

4 (   .

 .

 .

.

 ( U  { ? .  9 K 0 ' 9 .

(  .

#.

 {} .

 ) 0 .

.  '.

 * 1$  .

 .

0 / 4 K  V .

 .

. w0 .

( 2 x7 K u9 .

 4  2 # .

 .

( .

 0 @P 0 4 .

 I  0 s0 2   & 0 … .

 .

# .

* 4  Iu9 4  .

  .

V 0!0 .

 7  .

 .

 {7  .

 .

 .

 .

9 s   › K u .

.

’ .

 .

   / " 0 } .

• .

s•  .

s• } ” • ” •  ” •v! N)q q TU 0 0 V I  … .

  $ 0 >  .

.

.

 .

 @0 5 u  J .0    ^ ^ y 0  u9 . .

  .

 ›   . .

. 1 0I . 1 0I 'F . 1V."D&. 1 -gI . 1 0I jD. ' .1 D 1 0j.D 0I[D21C1 -oD C0I ' &[D .1 D .' .I I(1  . ' I. ' 1V. ]02I D I D-gIZ/ ' . .D21V. D . I I /<@ @ . )j-".' . &[D21 I Z1 02I . &. )j-gI / 1 02I I ' c. I -h1 ' :)j' ' &. I Ij- I I 1 ' 0D )j-g' . ' 1 0I 1 ' D ' D 1V. ?D &j0j. Z1 0D21f1 0I . & &. I I 1 '!1 0I 1Z1 0IJ. &. /l' I2&0D . 1 D/ ' cD. . ' I. ' . )D21A1 I- I 1 0I I[&. 1 I.' ' Ij- . j. I 1 0D21f1 0.I2D :@ 02I./cD fD )j-gI 1 ' I 1V. @ .I  V&-". 1 0 cD / D @ 1 '1 I ' jD.I 2@ / I D21V. 1+ . / D )c0D ./*-gI. ' D-gI 1 0D21?1 0I(+ - )jI. 1 0 1 ' Ij- j. ' . D-gI . I D.G-D ' \iji Ya’d\oha XbZmjlZ^k2a r d^c d[l 0aq 'g\f[i c Zd[X r _gc XFc X c ie\[i X r X\[c aZdm Z r ] f r l^ a fd^\oh^a r ' -1 02I .' & 1ZI .D21V. I[& 1V. ' I. ' / ..1 0[+ T. . 0j. I- .I2&(I D21 J&.' I- *' cD )jI.G) ). ' . ' 'j1 0!Dj-gIC1 ' -gI )P. 7 C0I . ' / I- - + 1 0I ' 1 02I D21Z1 0j.1 D ' &. I [@ I 1 'c' 1J)jIj-".I l. .. ' 1 'l1 02' 1 -gI[D &2. 1V. &j0 D 1 Ij. .+J&. 1V. 1 0I I.+J&.I Dc)c) I . ' & . I &.G)[1 02I. .I @ D N)q q R U  :@  . + I 1 1 ' . ' I . ' I ].D I .D I ' - ' ' 0j. ' .G)D21V. &j0 .I I &[& 6 c-i@ . V& I .' 1 0I . ' 1 ' D I @ C0If/ D. ' 1 ' f1 0I . 1 . )jIj-". 1+>&. 1V. I .G. ' )jIj-". & F I ."D&. D. . ."D&(I ' ' - I 1 0I /cD . I I.G- .1 D I ]. 1 ' I . I. 1 0D C.

 .

 A   .

 B ^ 4  0  .

# u .

 87 ? ^ 9 .

 .

V 4  2 .

K u9 .

 4  W   0 .

  4 .

j .

 9 ‚ 0  W .

 4 9 5 .

 .  .

s 4 >7 .

  .

C s0   (  4 .

   V u9 .

 0 w$  3 .

.

.

   s % 4 . ) K .

1 D 1 0I & 1 .Ø%Ô ßQÚQØ Þ1äHÔ Õ. / D . I ?I(1 & /cD21 I!0D (0'j1 ' A-gI.è8ê/Õ. ' 'j1 1 0D21 D. . + D21 c. ' 1 02I- ()jI2&2. - .Ú5ä+ô Ÿ ã\×*Ô ÛØMÓ8ڐäHÔ ÚOè5×8Õ Ø%Ô Û8ã. I I A-g' D."D&. I !' . 1 G@ D21 &. )j' 1 0D21 I ' .ØMÓ8Ú Ü_ê8ØMê\ÝwÚ*í+Þ/ØMÓ8Ú8ÝKç^ÞPÛ8Ú5Õb×\Û8äFäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØQé/ÝwÞè^Ú5Õ. 1 D c. 1 + 1 02I D .Õ."D&. 1 + Ij-CD 1 D &. 1V.1 D I ' I I I ].I 1 ' Ic@ D I]' I[I I .Ú5ÕbÖSÔ æ æø*ÚOäPÔ Õ.Õ.I>& c.D 1 0I .Ø Ú5×8ä*åÕ Ø."D&(I . &. I(1 I.I 6 I(1 Ij- .+T.I C0I . .G)D D & .02'1 . ' "D& 1 ' - -])j-gI &. . D 1 0I!) I 1 ' 1C0D + . *' 4' I- I [1.ÕIê\ÝwÚëãPÝ×8äPÔ Ú8ÛØü×\Û8ä ØMÓ8Ú8ÝwÚIÜðÞ*ÝwÚFÛ8ÞVßQ Þ .×Ø Ú*í+ø*Ú^è×*ê/Õ. 1V.' -gD 1 02I 6 I 1 0I 1 1 02I I. I. )D.!. (I I .I .1 . . &0 ' ' I(1 . .. /l)j-g' .I 0.  …N ) 2 0 0Ij-gI 1 I D T.E' . I.ÕJê\ݝÜð×8è^Úëè5×\Û\Û8Þ/ØSø*ÚÕ ØMÝ×*Ô ãPÓØIíPÜÞ\Ýê\Û8Õ.IP1 0I)j-". 1 02I ..@ "I ()jI[&.I . . D 2I / & I 1 '!1 0I .ՐÓ8ÞÖ Ø Þ1è5ÞPÛ8äHê8èIØëÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ ÕQ×\ø*ÞPê8ØSØMÓ8Ú ?æ æ Ô Û8ã'Þ/ÜØMÓ8ÚäPÔ Ú\ô Û. D/*-oD "D& 1 .é/ÝwÞè^Ú^Õ%ÕëÔ ÕS×'é/×/Ý×*ø\ÞPæ Ô èTé/ÝwÞè^Ú^Õ%Õ5ô ¦ Þ/Ø ÚbØMÓ8ڐæ Ô Eê*Ô ä.è/ê8Õ. 1 'J1 0I &. 1 ' D .ÚOÔ ØÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕSÔ ÛÛ8ÞTé/ÝwÚ^Õ.I2D - I . / Ÿ  ÛTØMÓ*Ô Õë×ääPÔ Ø%Ô ÞPÛ WÓ/×8ä1ÞPÛ\æ å. I + I Ij-oD @ I ]02I c- /I[' .1 &]&. D 1 02I 6 <6 D I.

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L./Ú8ßQÚ8Û8Ø^ô q K L. 576 &.N Q.'*)(+c-".n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.G- .RTSVU aUd. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.

Dimensional Analysis  .Chapter 3.

j ~ D 0 9?  s ( x0 .

 7 @ . ( ) €7 .

D  .

) 4 ( 2 D Yc Xa lr aZdc Xa i Ya q f r f^h^Z] c e q r Ze2a2X X .

.

.

 4 D  s ? .

 7  4  7 I D  W*  .

.. &[D I D-gI D21V. ' 1 D21V. I 1 ' Dj-gI[D :@ I . / )jI-gD21 c. I. J)j' - .G)21 1 D D C0 .D .I I 1 0D21Z1 02I 1 )j-g' &(I . 1V. / . .i Zl^a2ibi Y[a  • & • ˆ )j-g' &. ' I  • &j.I>)j-gI &[D 1 0I Ij- I I(1 . 1+ D )j' I / ' . / D ' I 1V.11 02I C. 1+ . I I !. 1 D . 1 02I C0 . . . I 1 'l&(' I ' ' 0Ij-gI I „ I-1 0IT)j-gI )j' ' 6 I c. . . / &(' .+[@ /I D C0I  I 1 0D21?1 02I!D./ I[/ . I2&(' ./ D. &.1 Ij- 1 I 1 -gD I2D c/cD f/cD I . ' 0 ' I I. . \[X ii Zl^a2ii Yaf[k2a r flak2f] \[a )  mf^\^dd_e2ii Zc Zda ] qf]i fa c r dY[Z`.G.I +21 -g'*).D . . I . ' D @ I D21V. &[D 1 /)Dj-oD I(1 D . I D . .Ic@ I I.I fD 0D ?D . &. . -gI &(I . ' - . )j' 4 I WW {} )j. & ' E1 0I 1 0IJ&(' 1 -g' . .G.

D H  w .

 /]1 ' . I .1 D <D-gI[DP' ]D-gI 6 0Ij-gI 1 0I D&.&. ' ' 1C)D-oD ' I I .2@ IJ1 0I @ I 6 6 I I @ 6 .' 1 02I . D . I(1 I.

1 + ]02I  -E&[D . .

D ^ &.G-c1 I c.' &(' D.1 02I-D •r ) •   ) •  } ) • } Dˆ ) • . D I[D- I. ' @ )21V.I2Dl. ' @ . & 1]-gI I . 1 02I .G- I(1 I- I[&. 17 B  I 0Dc)21 Ij- ' D I &. ' :@ I . I D N)q q . 0Ij-".Q U 6 I -gI D -gD21 I?' fD -E1 0I ) .) I I . 1+JD 21E1 0I I]' D D21V. ' /I 1 ' G@  wP w0 @?     9 D. 1V. "ED. / ' . &. H + .D .' I- I 6 Ij0D 1 02IP&-". I .

( .

+u9 N)q #  #  ( . ) • ™ r 0 Vˆ • &   U .

 .

.

 } ) ” ) ”^ ) ”^  •5! 0Ij-gI &j0D I.1 @ &. 1 + .

 J .

G. D + ' '  *' 1 02I 0Ij-gIJ1 0I C0I 1 &. U  . I-D 'j1 I ?1 0I!D21 ./cD @ 1 -oD N)q q .  I(+ Z1 0IJ.I I :@ . ' 1D IJ02I2D21 I C0I?D.

 ef[iYc a2e e Fi YaX \^hX e r c q ijc XX 2X i aop 7 s j! .

  D 4 4 .

 7  0 9   .

4  4 .

 # Q ‡7  V& 0J .

 4 .

 4  4 0 0 2 N .

  10 .

 BN ^ )QDQ.T UU 92 .

  ) 7 A .

 )u 4  .

/ &(' 1 0I @ . . ' CDj-gI .I I / :@ • . ' & 1V. ' I I & 1V.I E1 0I 2I . 1 02I ) Ij-oD IP1 0I)j-gI . ' E1 0I 0 1„   . ) . . N)q q ƒ. D ?D / &. 1 0I 1 0D21 ' &j0D 6 D21 D.. . I c.U ' 1 0I ]02I A. ' @ I.I I!)j' . ' 1 02I D21 1V. 1 -oD ' )21V. ' .1V. 1V. ' 1 ' 0' . D21V. D21V.' 1 02I &j. V u  9 ) ” ” } ) ” ”^ ) ”  ”  ) ” v • ! )  )  ) )  6 I ]02I A-gI. 1+!/I. 1V. .' Dj-".G)21V. ..

  D 9  .

 . F  .

( .

    .

1+!D .  ' I . 1V. ' D21f1 0I!I ./cD [@ . 1+b. I CD . 1+ . !1 ' I]1 0I E1 02I 1 0I + fD.G. ?D )D.+ D.I . . &-"... &2. D. D21V. . 1+ I . &j. D D-".  D 1 .1 ' 1 02I C0Ij-gI . .

 .

I U  . 4 .

  x7  D  .

4    4 4 N F   U ‡7 4  .

5F  D 4  ‡7 .

 ( 2 J   4 4 .

0 V .

 7 ?    .   ' c-gI 'PD .

• 1 D. . - Dˆ D I .I C0I . ' + 1?)D.I I . 6 1 I 0j. . &j. ) . 1 .' 1 1 ' )j-gI I(1A1 I- 1]).1 )j' I I- I- &[D I)j. iI(1. I Ij- :@ .' C0I /J1 0I &. &j0 @ .@ . ]&(' I -".. D &. 1 +J. -gI )j'   . . I 6 . } - (0Dj-) C0I ' &.

   •  D ˆ .

     .

 6 @ U N)q 1 0I>D  ) D )[1V.×8ã*Ú*íEÖKÚ.ß.ê8Õ ØÝwÚ^Õ%Ú8Ý . ' I I . 1 D 1 I .I2D *)  )  N)q I U ) :@ ¦jŸ "ØØMÓ*Ô ÕbÕ Ø. 1 +T1 ' . ' ' 1 02I ]&(' .

8Ú^äFÞPêݝÕ%Ú8æ ÜØ ÞF×*Û'Ô ÛØ Ú8æ æ Ô ã*Ú/ÛØbãPê8Ú^Õ%ÕMÔ Û8ãô ¦n¦ ÒSÓ8Ú8ÝwÚ×/ݝÚOÕ%Ú.

/Ú8Ý×*æ?é*Þ*Õ%ÕMÔ ø\Ô æ Ô Ø%Ô Ú^Õ5í +Ó/×.

576 -".G- KML. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.N OPL.×*Ô Û./ÚOè8Ó8Þ*Õ%ÚOØMÓ*Ô ÕÞPÛ8ÚOÞPÛ\æ åØ Þ'ÞPøØ.N Q.+ 7~!:6<.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 2q .ØMÓ/ÚTßO×*Ô Ûè^ÞPÛ8ØMݝÞPæ æ Ô Û8ã.é/×8Ý×\ßQÚ^Ø Ú8ÝwÕ5ô &('*).RTSVU aU d.

5. Similarity applied to Die cavity w  .Section 3. (   ‡0  {7 s   Iu9 .

 .

  .

 .

C .

5 .

I]&. &[D21V. D21 I . ”  )  *) s„s†s•tˆ  ) ”^ . ' D .D I(1 D '1 *. J) . IC1 0. K u9  J-   ” 9} ) ” ”9  } ) ” } ) ” ]} ) ” ) ”^]} ) ”^ ) • )  )  ) )   I2D ' I 'j1 I -E1 0I . 1 0D21 . 1 0I A&(' ' - .

7   0 0Ij-gI / D ) C0I I!&.' ).

 ) 7 0D } .

1 + .) .

)  ) 1V. • & Iu9  ) D C0I I .

) .

)  )  › x 9  Iu9 /cD jD.G- } .

) ' ).

 ) I } 1 ) I } .

) D21V. ' ).

 *)  )  ’ 7 b " } .

) • .

) •  7  j0 '1 I 1 0D21].G) . D21V.' ."D&(I . ' J&. C0I ' C0I .

1 I[I 0 0Ij-gI 1 0I 6 [1V.) I. ' 1 ' 7 s 2 ) 6 ) C0I ' } • ) )  ) I •  ' )  j1 IIj.1 I - I .

) . } ).

' -gI[D N)q :@ ~ U N)q :@ Vq U } . I ' 1 +  )  ”^ I ) '  -o&(I D21V. Ic@ ]02I ' ' )  )  ”^ .

) *)  Ij-gI 1 ' • )  D .

)  )   .

.

 .

 h6 I  D  ) ) ”  ) .

 1 ' .

) :@ .

  ” (@ :@ v 1 0I!D. o+ :@ ) .G- D21V.

( .

' ) ) ) )  )  ) I I 0D ?1 02I „s† †   †  ) #  ” #   #     #     ' .  ) v •    s 9 D D-gI D21V.

† „s† „s† † „s† A-g' • D .

 ) ”^ ).

) ”  ).

.

) ”^ ”  ) .

.

) ”^ ”  ) .

” .

  N)q U :@ ¦n§ ÛÖbÝðÔ Ø%Ô Û8ãTØMÓ*Ô ÕÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ1Ô ØbÔ Õb×8Õ%ÕJê\ßOÚ^äTØMÓ/×Ø *.

è^Þ*ÕJÔ Øðå.Þ/ÜØMÓ8Ú×*Ô Ý#Ô Û/ä\Ú8é\Ú8Û8ä\Ú8Û8ØëÞ/Üüé/ÝwÚ^Õ.é*Ú/Ýw×ØMê\ÝwÚ\ô q Q K L.N(O L.N Q.ÕIê\ÝwÚ.RTSVU aUd. Ô Õ.R?egUX<SVU WX U N)q N)q TU •  ”)  •v!  .×\Û8ä'Ø Ú8ß.

 )  )  )  • . I(1 D ” 0D . 1 +JD N)q RU † ) ) )  .

&(' I „s†  . Iu9 D š • ) .

  j 10 )4 .

 D ) 1 } )  )  ) ” .

 ) .

1V. ' ?Dj-gI 1 0I  )  ) ) … •  1 D •v! 1 -oD ). ^”  s„ † .

 ) D . ' } . 1V.

) .

.

 • } ”)  • ”)  V u .

 Iu9 .

CI . 1 0j.

)  .

' . ) ) . -:1 0I]/cD &.

-gI[D W ž  ).

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.G- .  ) ‚ @ D21V. ' ' / YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 576 &.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.'*)(+c-". /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.

Dimensional Analysis $ w0 2 9 .Chapter 3.

f. 1 . ]. ' } ).

 )  1 0I I ' } ).

 ) [1V. ' ) y % .

I &(I I ' 'j1 ) D(+ I!Dc) . . . •  •  •  )  I ) &.  1 0.

I .W D21 I . .D &. 1 1 0I I2&.D IJ1 )  #  )  )   D 9 .U :@ „s†  †  †   ' D-g' .U  x7 ( 2 D :@  . 1C0D )c0D I N)q Q. + N)q ƒ.

I   2 5 &' .' *' x  I(Fc' &j0D-oD& 1 Ij-". '   1 0j.&(1V.' - 1 0I 1V. I -?)D. [1 A. D ' I )jIj-".1]' 1 2@ ]02I 1 0I . ?W     . / [@ %   I- E' 1 .  5 0 I ' 1 'J&. &P. &.

? I[&(1V.   0 8 . (I]D 21 02I D ' . ' 3 2 5 I Dj-".

.

  ) - . I . ' I   ‡0 ?)Dj-oD I(1 I- 0D21 I hI2& 1 .

I]&.D 1V. 1 02I  . / [@ _2Yn.

0p n  &2  „s†• ) ˆ @ˆ   • 4 I ~J )) 4 I ' O$ <.

z  .

Š ) .   D ! 9  .

 J 0   €z 9 .

 . . s (  @0  .

4 w  7 .

 H I .

 W .

 .

 .

4 2 {   .

Ij. hI(+ .D D I.1 D.'  ). . ). D 5„†  9  . ' &.

  )  † „s† ) ) ) † „s† )  )  )  } ).

 ) )  T. 1 ' ) ) )  .

‡H  )j-g' ).

 &[D 80 .

 1& 0   9  j0 1 D/I  $ } U :@ )  ) -gI .D )j-g' N)q D21V. 'l&. 1 +b-oD21V. ' 5 2 .

.

&[D . Ij- . Ij-1 0 -oD21V. ' I .+ C0I . & ( & Ij. } ) • š )  )  ) s „ † 1 0I ) 1 } )u 1 0D21?I 1V. / . + Ij- 1 + 1 I @ Ij- 1 ) 1 0I D./ -g' .1 .  . ' . / &j0D. 1 0I D .+ 1 0I Dj-g/I + -gIj)j-gI I . / <I.

I A. 1 0IJ-g' Ij. I - I(1 Ij- - Ij- .D 1 I . I Ij-A@ I.I 2@ . I -g&. -o&(I J1 ' I. D/*-oD 6 . . ' . ' ]1 02I &. *' ) 1 6 &(' ' )D21A1 Ij- . I  •   ˆ  •   9 D K   . I &. 1 02I .' /*0!1 0I 2 n  &2 m .1 Ij- .'cI P&.   I(1 Ij- .1V./+ Ij-g/j+ Ij-g/j+ 1 -oD  Ij-gI . D I 1 Ij- ' E1 02I ' I 1 I D I I 1 02I I]1 0I 1 02I &.. &(1V. I D &(' ' I I ' ' 6 1 -o&(I 1 ' 0. 1 0I .' &2. . I ]. &0 I!' -o&(I I 6 .

@ ¦ z ÒSÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è. 1.Ô ÕSè^ÞPÛØMÝwÞ . 1 ' j  1 02I- D I Ij-g/j+ .

/*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N OPL. 576 -"./Ú8ÝwÕMÔ ×*æ?Ô ÛØMÓ8ڐ×/ÝwÚ5×Þ/ÜKØÖKÞVé\Ó*×Õ%Ú E| Þ5ÖQô ¦ { Õ%Ú^ÚOÜÞ\ÝWØ%Ô ßQÚø\ÚÔ Û8ãsH¡ è8ÙJÚ/Ý@Ø Րé/×\é\Ú8Ý &('*).G- KML.RTSVU aU d.N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 * .+ 7~!:6<.

Section 3. Summary of dimensionless numbers 7n n  &2 n .6.

 4 9 .

   .

 .

  & ?  4 9  D 4 .

4 ?  D  ‡7    ‡0 s 4 D  4 ~ .

 5  2  0 N U !$ >.

 I 0   4 9    2 4 2 ) .

D 6 )jI. . 2I ]. 1 -gD 1 D I-i@ &(I D I- . '1C. ' 0I[D21Z1 -gD <1 0I I-. & 1V.' D.D21V. I>&. D 0I[D21 . •  c-gI?' 1 0I[D21 )j' . 1 + @ .. /b1 0. &. ' / &. &.I &. .I *' .0Dc) )-gD&(1V. 02I.' VDc)jI(1V. I . D I[D . .@ n  &2 . I . 2 " -".1 Ij- Ij- 0D 1. ' +J&(' &.I &0D . Z. .1 D . & 1V. / I I 1 0I]&(' ' 1V.)j' h1 02I I +!1 0I + I-E1 -oD . .  C0.1 D *' /J1 0D21 )j-g' )j' 1 &.1 D & 1V. I I 1 02IT/cD21 I &.02' ./ . )j' D21V. . &[D . V&(' . &j0lD D d ˆ  ?• 02I2D21V.D />. .D ' .& c- ' . &. ' Z0I[D21V.1 . .

K•  ' - . .

 sN I[D /cD "/' .

'  . ' D  J)[1V.  . .

  s .

' )j' .D21V. D&0 ' &. 1 + I!&. 4   4 D  A   . &?' ]02I!D. / I(1 Ij- 1 02I D ' I ' &. .G- 1V.I2D&0. . 4 .D &2 ' -gIj)j-gI H ' ' I ' /cD /<@ 6 Ij- 2/:0 1 0I ' 1V.I[' 1 0I . ' .1V. D VH H . D{  10 2.

    1C. 1f1 0IP02' .

I I ()c02I.G. &[D 1 I I 1V. 1+ @ . 1 + 1 I . . 1 0I &.&. *' 1 . 1 I2&(' I / 0Ij-gI?1 02I]D. &0' D21 ' & ./ @ D&. I 'j1?&j02' 6 1 I 0D J1 ' ' I>1 D . 1 0D21!1 0I 1 02I I ' ' I I + . + . 1 ' ' &. 1 + I ?'j1 0Ij- I 'j1!&0' I I &.' I hI. & . & ' *' . / D&j0 / &.9p@2 n D& [@ 1 0I /cD .. 1 1 0I I ./cD 1ZI . I[D I- D .1 1 ' )j' /'   . & 6 *' 1V. 1 + D21f1 0I I H .D ' & - I D.

{8— •  Ij- W . I- 1 02IP- .1 ' • . 1—  . .

.

 .

+ Ij-g/j+  (Ij- I . I I[/I.I K&  Dj-g/I  . & 3 D21V. ' . 4 D &. 7  Ij-A@ . c-gI D21V. C0. 4 5 )  4 % ) $    @ 9   $ 4  . Ij- @ &2 ˆ  • . / I I I[&(1V. 1 02I . & ).D 4 s I & )  1 D21V. D/:-gD I . &  ) I .

  ' . 0 2 4 D 7 . .

  .

)   ( 9 ( 2  u .

  J ‡ 4 {7 5 9 .

 .  4 $ ? • . I(1 D &[D K - @ E1 0I I - &. I(1 Ij- .I ‹ „ @ -gI!' &j0D-gI[& 1 I. j.. . ' 1 0I I-:-gIj)j-gI .

' •  . D . ()jI[I I ' 1 0IlD. {7  1$ 4 > ' .G-gI[D I- 1 ' . & 2  n ' 1 0I)j-g' . ' D-g/I>I  '' I  0 I I D21V. 1 1 02IC&j0D-gD&(1 Ij-".

 4 U 8$  4 9 4 D • 1 9 .

K4 D 4 x I G0  0  4 4 ..

 9  & .

4  0  . & .

 … 0 0 2 .

 A4 s  & .

.G- .D 1 .RTSVU aUd. -g&.1V. 1+ I ' I ' -o&(I ' . I &. . .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 576 &.I 2@ I(1 Ij- D(+ D . .+ 1 1 02I -g' ..'*)(+c-".I -o&(I ' I Ij- '1Z) 1 ' . 1 0I . /*021f' . + Ij. -g&. .n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.I c1 02If/*-oD ) Ic@ . &  9 s -1 02I ˆ ˆ K . &[D (0'j1 ' I. 1+[@ L. ' ‰•  . / . 1 +2@ Ij- ' I . ']' &j. C0.N Q. 1 + ' 1 'C1 02I &. / . )j' I 0. ]02I I. / 1 0I 1 02I I 1<1 0IC-oD21V.N(O L. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI. 1V. D /*-oD /I-g' .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.1 D 1 1 02I .

Dimensional Analysis   n &2   ˆ  •  4 '  2 .Chapter 3. wNFH U .

 s0 5 0 .

 U • &.1 Ij- -gI D21V. I- .   I % 0 Nn 4 A 0 „s† . CD21 ' 1 02I -g'*)    >29n 7  . &2 2 &2an . I . D /:-gD I 02I 1 0I *' . 2' Ij- ED *' ' - I. ]&(' Dj.Dc).1V.+ 1V. I. . />. 1 + 1V. + . ' .

 4 0   qh^Z\[iZ+ r a mi Z i Y[a)] f[i a2X iG€e a r i y X .

' / . &.D 1 02I ' I- C. 1 0 D .  . -gI[D I .I I-h.

' 1 0D21 6 -gI / 1 0I 4 &.+ .D 9 3 . & 0D21 I- D21 I &('*). ' 21V.

1 D jD I. I./ .I ' /' - @ I. ' Z' . -g&. 1 +T. C. 1 02I / 1 0I . D ' I- 1 0I . / Ij- ! 1—  8 —  0 2 4 . .1V. . ]D21 ' . I(1 Ij- . I D21 I @ ]02I I . / @ . . I . 1 0J&(' . / D *' ' .I ' -o&(I *' )D21A1 Ij- D21V.

&j0!1 02I!D.G.  0j./ D . I I 1 I @ .

 )  s .

   .

4   ~ 9 5 .

 7 4 .

 .2   9  J .

 .

 ) x 0 I .

 & …$ .

. & $ & y  I D{P .

  g" .

' ' D j. D. . & . Z)j-g' . ' 1V.I . ' I[&0D ' I &.1 1 0I I 1 -oD& 1V. & )j-g' A-g' )j' 1 0I . &0]D.I &(I . ' ) ' &. I D& @ D21V.  I ' 1 -gD21 I I . 1+ I ' I[D21 6 &(I . . .1 & . H D &j0 <6 . D ' ' - 1 0. / I /J).G- 1':) 0. ' ]0j. I?&[D 1 D 1 0D21 1 02I I ' D + . I.D I ' @ 1 1 -oD ( 2  .

 ‡0 .

  ? .

.

&(1 I I . ?1 '*). I I. . &@ u .I .1A1 Ij- 1 0j. ?-gI[&(' Ij- 1 'J0D . 4 D . I /P' I[D I 1 02I 1 ' 1 0I )j.

. ' +!)D-gD -h.f.  . 1 -gD 1 I. &[D j - 1 'J-gI[D Ij- 1 0I ' ˜1• 5 0 1 02I # &(' I(1 I- 1 0Ij-gI D.. 2  I 0I[D21 D <6    V u9 .I D 1 . C1 0IJ&j. j. ( 2 /P1 0I  . 1 I .I2D + Ij-oD Hy H  Hy } ~ q D   D cD I(1 Ij.. 1V.  4  4 V .

   .

  .

.

)  .

1 + D Dj-gI[DP.I  †•   ˆ  •  s. ) 4 K 0  . . Z1 0I C0I '1 02I-C)D-oD C0I!&-".D 7 1 02I . . -g&. 1V. &.

7 K 0 > .

  .

 .

(I CD ' .I . . †50     .  9 3 ."D&(I † .

 .

.

 3  .

#.

. . 1+ . -Z).D -o&(I c. 1 + ' ' &2.G)jI 50 1 -oD C.1 D I ' I &. &. 1V. 1 0 .  ' I. ' ..

' 7~!:6<. &.D .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 ) .I 0I I 6 j 9„s† .& 1V. .G- KML.D (0'j1 @ I.N OPL. Ij- 1 .N Q.RTSVU aU d. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI. - I-i@ &-". 576 -". 1V. D  ' % 4   x0 -E1+ I(1 Ij- ' ). &.

Section 3.RTSVU aUd. / Vq K L.R?egUX<SVU D 0 h+c)j. Questions ¤_×¥ ¤.N Q.ø¥  .8. &[D WX *' '.N(O Oq:@ -gI 7 L.

1 + +l=?-A@ "ED-GFHJI. I  &.  1 'PI 9~!:6<. /*02143 )21+J&. / 6 I(1 I 1 Ij-".D 4 . )D21A1 I- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. .n_ N2Xg_ ^AR k . /T. 576 &.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.D 1V.'*)(+c-".G- .

00 ∗ ∗ 8.00 2.Chapter 3.00  .00 ∗ ∗ 4.00 11.00 0.00 5.00 ∗ 3. Dimensional Analysis 12.00 6.00 ∗ 10.00 7.00 Re10^3 9.

/ q<@ -gI -oD 'j1 0Ij- +  .' *' D o1 I- M+/  & D . 576 -".G)jI ' -.00 4. ' - .00 6.+ 7~!:6<.00 8. 2. &2.00 Time [sec] ƒ 7  . / c-gI q<@ Q 9 0 ' )D21A1 I-  .00 10.00 5. ' . /*02143 /q<@ c. 1.)j' . 1V. I 1 *' .  0  1 '!1 D21V. s  4 1 02I (0'j1 I[I U1 U1 U2 U2 9 . / &('*). D .I I 7 0 D{ .00 1 I.00 3. almost still flow Transition zone thin boundary layer plus solidification 9 .00 7.G-o& Dj- @ ).   I ‡ 0 I ~} 1 D 1 D I.00 9.

 A .

 ' +>=?-A@#"ED-GFHJI.RTSVU aU d. 1 ' D I .N Q. C.N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6#6 .G- 1 -gI[D ?' .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. KML.

' )  &(I I ]. & ' ?02I2D21f1 -oD  Ij-f).Section 3. Questions L cooling liquid 9 .8. / /q:@ c-gI : D &j02I D21V. .

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.'*)(+c-". /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.RTSVU aUd. Oq -1 02I!I D ) I :@ <@ 9~!:6<.n_ N2Xg_ ^AR k / D ' I(1 I- ' .N(O L.R?egUX<SVU /q:@ ~ -gI WX 7 ]02I D 2 B  ' V&2.ø¥  T .G- . 1 02I . I D H equilibrioum level H K M ¤_×¥ ¤. / K L. D21V.N Q. YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 576 &.

/ &('*).Chapter 3.I z . /*02143 /q<@ q c.+ 7~!:6<. 576 -". Dimensional Analysis D t 9 .

b. E. ' .G- . / +>=?-A@#"ED-GFHJI.

RTSVU aU d. .  1 'b-gI 1.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.' 2/:0[1C.N Q. + .N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .@ KML.

    .

ŒhJ4-t(<=.:ÈW>).:.14)91]i.=&-.N4-0?]Y>+A\464-4)./5+9m(-.N9i0a0k<Wjxl./(+<S4q5eh†&1*)(NA 710„&(+t¡7:.E<`(+4-.=<Š&€._<@5Y>qA 7:7q(-&Œ.=.P.=&)&-*-.:<@(+g>+4N9ibJA 0a7@.B&)A\4).1hS0~.z.€9)-hJ.x0 h€7:(+A .1oq0w9i]+0`().N<€4_./.€.?._&)5~.-.1&)0|..=>)0„(N<[A<Š].:.=</&)hT.fA .@0‹4)r-A\‘19).0…>69i0…9.[(+hJt\n &)._(q.-0a™:9Ynz7:.7@./.=.103234)56.[(N7:A\()4)<[.@j3.kbJhT9i960?</jx.0a<=0„(+‰+b0….y.Z5N0'.@>+.N].N.s).f.=0?>)7@.@n .1087:9.Ÿ3bsA  ~*1.yb†X A <c..3&)g.1j_*-<–._&-7q.–‰qg‹7@(+9wbS>6tA\5t A (1‘10i. (5YA <Š</7q.ZA\4ZA\4)t A((N.:u".1t0…A <–vwhJ>1A 56&)9S<€<@(N&)0….N<=t .Œ<Š7qj1.9i4q9.=0a(+._5m9i.z9.T5N]6<[d-.J9.@A\bfq(+*64)t .=&)A\4).14)ƒ{]iA\5Y4).4q5w5N>+>q.q.1A 9w4-.=&-A._<Ju.=4c&f‘1.5i9)A .yt bJA vw9.-.>1At 55 .-.(+4y4q(+9Ntg–d)ž@.=l.`A <€7@g‹91(+)bS.BA\4JA\4-.:<Š(+.W*6*N*10a.€7q>+&q._(1<[0|.-).Jj6u6A <J*19)()hT<Š<@._5^.P9w>6‘q()4q<”5yA 7yA\4†7:‘19.:0a.E0‹.1A 0T-.:(+<'bs9w*6>_.œ14y(-.+.k5ihTA .N4q7=0a5.-&q565i(-9iA )7_.=&)5ZA <J(-gˆ.BA 9.Nvw0a<|>1A\(N0….4).c<fl.4yn9.1.>+bJ4).E.ÁMyÂÃILÄc½ÅÀkMs¾"¾ÆR`MP½€ÇÅRxUV½yHJI"¾ 9.€l.>+0a.< 9l.P7q&qt A (+vw41>NA A 7:5e<LbJ()<:.=.6-u-.=—[&-4-.Wnx*1œ1A\()*1</.14-0ˆ.N.10„A\()t A ]N(N./<€7:9.N4)(f7:9._.1>+g}9)4_hg‹./(-5N.mhc7:n ()X </.?A hT0k.[(+5Yt_l./.=]^&-.xA 7:(+<_4)nJ5J‡Lg9i9)0…hT7:.@‘)gx(+(q4)71A\4-5Žj:.?084)hTh|./9)9šh˜.4)</./(.=np&).-.N564-<=.e9i0?7:jJ()g<[9i.€A <Z(s*N5Y0a.:7)</A._4-5W9Nt A\.=]._.1(+0Y4).:.A\(+4W4s4)l"5Y.[9.B.:oi<[A\<Z0…</.=nyr1‡L(+bf9)hT*6.=9Z&).m(e0a.:.yn{7@9.=‰qt d_7@uY9w7:4)9.†.0kl"j69)>NnshcA 5^’n ._A 5~9.=&)&). oYA ].10a0k.=&-.^.N9./9EA\>14)A 5]( bJ*10….f.=<}&1A7@<|9ivw._l.N()&q<Š0a.B5WA\4-g]†9i0L.N.@._A <Š<[7q._&-5~.c<[9N._()5 < .N0…&-.[l"(e>1gA 59.0a4).A .A\4sbf<Š*1.@9i.=4q&N.19w0‹4-A .-bJ0'(qA9i5N<c0….B0aA\9wb†>-(-]w.B0'A\4-*N]›A\*1*1.:7q<Š<@&q>+(+0a41.-5š7qg&q9i(+0€41A917:.@<[rq._.=0a.919)g–h._5Wl">1g9iA 5Œ0–bJ.=&-A\4..14_4-.|hT(N9iA\00kjm(+4)l./.=j1&)4).bs.Zh|>-A .1(+t64e(N0a(+.bc9)(+hc4_den X ()<@&)*1.-A 5N-‘1]6.Œ(-<s.5E(+.1>)4-<[.Ÿ3‘-A .=A\4-&+./&J.=jc&Œ9il.+91u8g~.7@dsl.@t .5w4+>N4-A .:0T./<fh{9191gSg4).k9shT(+9i4)0?j†91./.:.:A ().14)0S5t A vw*N>1A\*1A 56.&)9).Z9)hx7:()<T<[.S¢“n¤£6¥x¦w§ ¨i©›ª¡«m¬s­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¬N«m¨N±?ª\²+³:®y´¤¨N±'µ6ª\¶w®:±?®:«Y¯3§¡ª ·i¸Nª¡µ)¹ EC DŠº »HyU?¼|½SKN¾"¿yÀ?UkI./.B<[A .14-A\4p.5f9)hc91.1g}b.-7=A ./bS9&)A .@.1.:t <[.=(+&)bS./<=.N.10 0`A <T.@X ./56<z.=._5~4)./.4 CED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH XbJ&).7@9).>+4)t915Y.B<sA 9.=&-*1._t (N<[9P0…71&-0….}t .W0a./4i< u ¢6É .?hT9i0?jW(N0a.1>+0ˆbJnT•Œ.e.1t 0–9N<[.y]P*1‚J.NhT0V9iu“0?A .Nt 4_.x&q(-7@.    ! "$# '% &)(+*-.y.?4_hT./.=<€&)(+.

001 0.>+0a.1 Yo A ].01 0.00 Head Loss [meter] 1 0.00 1e−06 8.m4-9it dc0‹()A <[.00 0.01 1e−07 0.00 Air Crude Oil Hydrogen Mercury Water 0.00 1e−05 4.0001 2.=(+b†&-4m(+.06 0.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® . Fundamentals of Pipe Flow 0.00 0.25 0.50 1.Chapter 4.03 0.12 0.02 0.

t&y>-A v.E._.S (N./A <_]w<Jn >6&) z0…(-.10k910‹0…gLA.f.P*1 .N.f4f)¢~.1.N.N—kf0<[A\.=>NrigA 9i56*10<J.}._<@4-5s>q.w./4_<J.y7q9.1(-0a4-.f.@n\rq£)‘1(+™@.7@r+._bJd:.@.14yŸ3*+t7:A.._nfbf./.-.15Y0‹7qA\AbJ0… ~.N(1oi4_0….t A vw4N(SA>N.€<=AA <€].

0–0….1t .1.N.?.N¢~5s4)n “n7:‘:./9f./bf0…<J._5YA\(q4-A  ~5Ž]Œ.cuNA\.N<Š4_5i<€.=4-A &)56.f*N9.3.Z)A 56™'*q<3()A\4)</(N.f<€7@<BA\9w4f(+bfbJ(P*1.=4e4-&)9i.†9N9)gLh|&)./7-<`A A .1A v.=A\d_4& n ()0a•s.Œž@0a.=4).†oi0?b†A 5Y]w(+A>6 ~t0…A .:d60~.1>N.1.=&-9./9N9)<'h†-(1.c560…<`5i.: d <' '“g9i<J.:<@A 46 >+>+._gw41<|.A 5N7:9)(+<'hÃ4-l.&-.1‘14-9N.:t .N4P0…0V.†A  gt9i.wl.€gT0 t ..N<Š.[.|]N(-.=A .-.=A— vw&)>1.ct 4-9Yh€.)A\4)*1.t._<†<@9i>+<:0…&-.1.-415SA\<”>)A91<[]w.NA\t 0a9N4S.|</0a.

y.|5c‘1.14-X .=EL&).y./.6 0.=A7-&q.1>10A 5Ãt A vwbJ>N.f0….:&)h3.:&)<=A.6<:n *1X .-t (1A v.9it0“.[(+bJtT.Lt u"9Y.=.=t&NA\4)A <3.m&).1*+()t<c(q7@<@.-.:91<PNA ()5N<H.=.@h3.-4)./.JA (-.†oYt 9NA ].[(N(-A\.?&)dy._A\4-7=.pA 58G_A < n (+‘6‘1>-.10…7_<m(+4s<@&)‘19).->6.4 0.1(1<[4< 0 At <3A\4-0….w&)hT.=A vw&).0 100 1000 10000 Yo A ].19wbf41*1A (+.t t¡ 0…(+.c.p4)91t.}>)<@g9i&-dS0(+ž@t¡9.:.0 Loss Coefficient ! "$#&% ! ')(+*-.:0‹<LA\bJ(1.3*-<Š7@.2 1.1A\9)t 4€(Nh†0.=9i&)0?.'9s9w(c46t<”dcA\4)g].Œ<=hJA\bS<:&)&-.:u &NA <f 0… .?7:d€.5i‘-A 7_.=5S&)(-g.A v.'(+(+.0B%<5:&7/1/(:&% *)=+! "D! >@C/7/?):&(/#4.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® 9.-5yE–.=&q&)(-(-.5 74(/:&.=A\&-4^.>N>NA 5ŒA 5›A <TA gJ(F.10….€.2 0. ! 021-04365 7/(8*2! 9 5"06(/.S<[.@<:rq>6(+t ./.-.N7_bf()<[*1.y&1A <T0….=t¡&)@.N4y0…(-t .=.J.0„7q>N&)A 5f._9i5s0?0….|n ._bf7=.S.[9c(NA\(€4).6. #/ 0./bs<`*6(1t0….yhJ>)4e<[.|7@._<”5EA\4)].g9it .N0…0a.–.S4).:.W.=.=&->6.`91)A <3.=(+&-.JA 7@<|9w4)t¡91(+.=A vw>+>N0a.=X &-.<Š<–>+0a7@.[7:(+9.=A&q&-<J(-.=41&)A (+.m9i./4).-&)5Œ9)hJ‘@dz4P..1<}0„h†(-.1/( 3 ! (/02.:*)<@<[>+.:¢“ÈWn w7)n A .Œ9i0~.1(+&qt+(-*1)0….8 0.1.:.A145:.|(+.=.:< <J./919w.Nj6.>+0a.[.=A 4s.+(/./<J9w9w4x‘_.3A\4q9./.|&).|(q4q5ŒhJ7qt&)t 9N.10–4t A t v.@‘1.x4-.x7_9i(+-0?4_.=4&-4q.t .-t 5J.~4)./. 0 Velocity[m/sec] 1.Jrit *1A\4).:A 5W.: <@>+9.

_‘1L5 .N.w7€*q(1]N0„.=&)(+.s4_d^0….=9w&q(-4_./9.y.=5E&-.=.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 6ž ./t 9m7q>+(st (-<”._4)5 ].bJbJ.N.10‹7:A\bJ(+4y.4q5Œ9)h hJ&)g9i.&-.=&-tN._()5 < gˆ(f0a9wh3b (:dy.KŒ7_A\4-(+.†.=.E>6l.Z.=0…9.17@b˜.t —‹./.10c4Sb†.=&-E._.€j14)()9)<€h€(ZA\4)*1]W0…91.14-Iˆ7:.š.19N4-g'. . gLM.=0…’ (q.=&-0a.€dA ./A\.37@h3.=g&-9w./(N9^0…._(+9.1‘14).:N nSN+™:’¤4n Reynolds Number OP-QSRUTWVBX$Y Z$X\[ Y ]_^$Y `aVBbcQSdefTgQh.=d:ri9w*1>s.0a4)J.N<”0}A 9w(+4)4q(+5Pt+.N4_.:<:7@>69wt bf.=0¤0ad< hJg9.s(+t]6d).[&N(+A\tw46jy5+(-(+./<€*1(N9.+r)n`.*:d60‹A ].sA\4P7:9.=(+&)4)._<”*1A </0…9..@.[(+‘+4qt .:..<ft¡7:(+(+*)4<[.s9it0zA\4-.N 0 4_.:<”9wA <SbJ—/.=0a0a.[‘1(19.@*N./4-./._dŒ<[.=gL&-91.™S>-‘@.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.VB[ [ ViR@Y XjkelTm4Qielen[ ZSRporqtsvuxuzw y 7@9.&N>+A 4)7q5š&f7@.Œ./.%}bf&q(+*19w*_.y4+5Y>6A\bJbf.

CED ¾ U sÀk½ ZM UŠHÅ¿.

JA\*17:5i._&-<”</.3..1t0ˆ5(Œn X</‘1.J(-9..._7:bJ5 9.ybf>67@4)*+9.=.sd†A()bJ<f<:96*1(e</./5. .S<[A .=]._.=.=t .f4q.€7-7@.¾~ILKN¿cU ZÄJIÆR`MWHSOPQyUkI Section 4.S¢“n ¢“¥ 8®:«+®:±‹¬N§i¹@ª †­w§¡®c³@¨+«+µi¸Nª\¯}µ+®B¹@³:±?ª ­“¯?ª ¨i« <”(+A\4qbs5S*6 .N.€0„(+A .-5w(+(q>14q51A 5^.N5m4_hTt._&Z.W9. A simple flow in a straight conduit   io A ]w>60….@4q&)./A\7@0„<}9./A >+<J./.1>N0a0…<}A.A <Bbfh†7q>)*1&1<[9wA <Š714-.x.*)>)&-(N5Y.</t .‘1*14s.fA\.7qh€>+bst A\(1bJt¡+0†9.Z&)0„(N.

Wvw>)*1(-0a._d_A 5u| ~.4)..@0….:.l.:0‹.10….?4)dW._b†&)vw.f._]N5m._.1.=4q9Y&)5P7-._vw.N.c<:&1.A 9w9)4yh$A <†0„(->-.1.?5Y.BA 9w..:&)n.=<[A 0…].?hTd_(+n *6.J.S<*10….?.:A <Š._55iA ‘: d ._(+5E4)‘15P.1&)b0…. t4)9Y7:7-*1.17:4-oY().c.p&).:0…5(+<”Ab†<[./7q.Bl.=.[(+.N.:&s.S< ƒ ./7:.1>+..=0?&NbS*1A A\<E*1A\4-.P.y—k¢“5in¤£-A  ™:."()&q<J0…(-</.[.PA ._0….f)./].N0…7-0a.:().=&-(+.}<@./.=t1&).:<=A .kA\bJhT.d_&)u†./ ~t .pA 5df0….=&)>N‘@. .NA </.=*1ri0….P.< 5)YA\4-.=0•sA 7_9i(+9Yt651*qd(N0…<z(+bJ5YA.:*1<Š0…<@..=9)&-XhJ.=)0a&-. A\9i4)0|.B<[A 9w<:>64m0….9)9)hchn A <`X ]i&-A .=&)>).y.m)..f<”7-A\A 0…./<Š./.10„0…(+<`bŒ(+4qn 5y.'A </hT._7:._9&)5W(-9w5._t .19Y.=.[(chJ&NA 7q& .=(N&)A\4).1A ..=0?0€bS&)g.:>+<Š<[0a.S(-.1.1*+0SÃt A ._gˆ9.W>)<[0….š.:.N4_.-0…tT.y5P9.0…bJ9.s.17:0?(+bS4PA\4-‘1.17:0….=&-&).bÆ.14-4y.=.‘@‘-dc.+uY.B(+A\>+4q4-0a7@]y.=&)4-.14q&17@A <`.J.N0A\bJ.1.=&).1(+t.c&15NA 71.:.sA9).|&)4W5Y.1t (-‘@d†.Ž.@r+*1.N¢“4-*1n ¢“]Y0a9wnA\4-‘6X./n 9mX .:9W<Š<@X .10…4m.:5i)<[‰1<:.=>+&-&)0a._t A 5Žv._.1n 0…X .=._.15N>6t 9Y.W*)(+(N0…4). l.W4f0‹A5N-.[.[(+tN5+(-.[(+9i4q0k7@j_./.=A\ri*P*1‘1.e.^5<|9i56(17_./..@&)(+.N.1€4q7@h†.-A.|A\4E.@>N.[A\*1(+0a.-./.

/.+u–&-.14).=&1‰ š.*@d+0‹A ].=&1™|(+4q5ŽA .JhT.10…]1de*1.)A ].N4-]N.&-.10z>+41A . ! " # $ %'& () *" # $ %.)A ]w&_.c¢~n “¥€•s9i9Y5Nd <€5iA ()]w0…(+b  ‹— ¢“n¤£-™ EL91.+ - /.&-.14)]1.Z 3 TWVcmUVhIHJD KML QXzTAY Zc[ [ dR QnR@Y [ [_Z`xZA7zT@VBXQeWdeWTWQ5 h.   oiA ].-(q5eA <c. RDQa^eAQk`BY =Qm4QXzT`cQ?>X$Y TAY VBXaTg$Z$X VBXQ ^eAQ `Y X/@~gZA7zTWQmCBEDGF@gQ`_Y =Qm/QX 3 Q Y e—b d Zœh. œq.6nmoq9i0…7:.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 . T^Zc[ [ d—TgQm4QZm/Q65nVcm/Qm4QzZzeAVBXe bc^TfTgQSdœZm/QVB^zT@Vh-TgQ e 3 V87$Q—Vh~Tg$Y enb$VBV89 T T g$Y eelTlZj$Q<.V$m-TgQœbcVxV89MD ¢ 02143 :21 ON  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.frŽœq.€91gTl">NA 5p—VAan .>+0….

=&).=&).>NA .m0….4q5.x7_(+4P‘1.:<=A </.=&).W0a.-(q5e—/t 96<[<B™x(+4q5W.3g9i0–7-A\0„7q>+t (1087:9.14S._.N4-]N.Œ*N0a.khT.f5Nx.N4_.Nt (-.4)<@&NA\*m‘1.Chapter 4. Fundamentals of Pipe Flow &)()<S>+4NA .:.Z‡–.m—[t 9N<Š<B™|A < —‹¢“n 6™ X &-.y7@9i.@ÈP7-A .BA 9.=&in X &+>)<_u+./<x9Ng3t . .[(+4q7@._<[<@>+0….

14Pg9i03(E7:9.9)h (+4q5^(E7@9w4-<[._.†56.[(+4_.-5ZA <c()hJ< 0‹A .-5P()< —‹¢“n 6™ 0…(-X .B.@vwr+>q*1(-0….B./9W7q0….|X A\&-4-.BA 9w4in X &).:A <Š9.ˆ.9)h  —‹¢“n ¢+™ A .191t 56g~< 7)A\0…71>6t (N0~A <   .B4PA 9./&1./.4)</.—‹4q¢“(+n¤t:£-(1™`0…._9Nvw<Š<–>)(-<Š.ml._A 7@9w."4-.[(+4-.14)<”A .c7q0…9N<[<S<Š._7=.?dml.<[4.ŒA <cA <z.€._dN(JA .

N>q0'bJ(-&).N.BA .=&-X &N.B9.=<[&q<z.=u~0„—k(-¢“&).BA 9w4S—k¢“n ¢+™–(+4)5S<:>6‘)</.-&-5Nv.e._bJ.=.1t . u+>)<”A\4)]c..=41&->)A .=<:&)&->)._vw>)(-.:6<S<z™cbf./()n .f9)<@hx&P.=>-..m9N&W.4)4q</4Ž5~.N(-4)<”.BA\4)]    —‹¢“n 6™ hJ.=0…<†.c56A ]w9.(+A 9.y&)A 7q.

z*15i0a9.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „… .N.m*19)hT.+n .P‘19).y 0 A\]NbfN .Ž(N(+A\b†t >6<-.c./.mt¡w<Š*1.[.c.Œ7:0a(+.=4)&-]e.4 X &).@A\0… .S.&-.@n4q.S¢“n wn¤£ L4MONQPSROT9UWV2X~ ³@¬N§¡³-¸N§ ¬+¯?®f¯?°6®|­w¨i©–®:±'±?®:·Y¸Nª¡±k®_µE´¤¨N±3¯?°6®c¬I€+¨^=®S®ƒ‚1¬ †­w§¡® vAw T9xzy|{ wn} 7@9.P9._.1.=>6&)./4s7@.9)u}h A <f0„(-(Z.[(+(+4)4)5P5YA\.=4_0‹9iA.B4yAA .=l.1.=0¤.Œ9wA b|<zd]iA )9N.1<s0?A\4WbJ(N0…<€%'.= &i uw9./4-._.0/21436547982:<.B&-A .gª ­~0®kq´¤Z?¨N§¡ªd±Jr)®cµ+±k¬ ª_^@fª¡«a`›®:µ+¬Nª\¸ §\¸b ·Y¸q¬N§¡ª\¯ Z±ˆ¸1«+«+®:± m©}ª\¯?°Pµ+ª ¬ f®-¯?®_±}¨i´ z¬N«6µeoQg tk X &NA <JA <x.:NZ*19w9ibJA\4E0a.6gˆ>+n 4)X 7@.&-9).10"hJ&NA 7q&P0…./.*:d60‹A ]._9w.N9N4-]Ng .Œ.@0…(+./9P5w0A ).@(+bJ._vw>NA\0a.$JK: L4MONQPSROT9UWV2XEY [Z ]\ +^ dc BeIfhg ji lk dc _\ soQg tkueIfhg t k vAw T9xzy|{ wn} ³@s¬Nª¡§¡«i³-¸¸N§ ¬+¯?§¡®Eª ·i¯?¸N°6ª¡®mµ ­if±k®-®”¹[¯‹¬N¹_¸1§w±?¬+®Z¯ § =¨q®_¹Š§ ¹ ¨Y³_?ª\µ+¯ Wª\¶w¨Y®:±?´ ®:«+³:® i´¤¹=¨N®:±|³ |¬Ž´¤¨N³:ª¡±}±?³-¬s¸N­.@rq(+bs*6t .1(-9w4q.=&NA <zl.m‘@d —‹¢“n 6™  (+4)5PXX h€&)&)A\.N0…0a<€<[.N*_.1gc4 0?>+464).@(N&-./&)dš.-0…7@(-9w./5N. ._<”A ]w4iu —‹¢“n É6™  " !$# % % (  +  # " $  ! # # "  #  &('*)+'-.5i0`9)A  &)h$()._<`."=?>A@B8CD1B7ECGF"791G>IHE.=./5E4-.=u &).[0….€.§ ¬qª ­~±J®y³:±‹§¡¨q®_¹Š«a¹f`"¯?¹=°m®_³-¨i¯?´Bª ¨ifn«m op­.9)h A <z]iA ).10€5N.=>)0L>)(-5YA\.S.`>17@.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s._&-7=.1<|0…0„.=5{.P&q9N-(+g8.:._A 4y(+<[<:bJ.w<€7_.4Et .fl.:0….6..Zh˜._hTvw<[.1l.yA\4tw56*).Z._ 4_vw.

BA5~9.z‘1._.1.=]N*1&).-4)7=*1.._.*-<Š4N.=5N&-5Y.4A <z4-9.4.Z./>+./59m7qt¡>q.[] (+44).-&-<[5 .=<_<=r)n A .N0„0….EC D[C ŽÁ fUVR`¿fÀ›M mMWHc½yHJI"¾UŠH I–ÄS½ QsHsHS½SK ¿fHSO ½SHJIZÁ€¾~I½ ¾ hJA\’¤4q4E&N7q.c<”A\4-A ].1>+039Nt (1g†.=*N&N0aA .1&)4-.1<[./5N. <[7@.†AA 9.=(+()&)t<W.  .@(-(+r+.=A.B>-()A .B(+A 5i4)9.Œ4-7@.m.bf.=](-&-.-5m9i—VA\9Y4q.B*1At 9.†7q>+5N‘1t (-./u-.xh37:.4)7@]+7:9w(-9.Z.e5w4->)5i<=.=.ZX 4q&-5N.B.N0.<€./4-9./.N4).=0|./.(-../.B&)7:A .1.1A 7:._&-7@.]NA4. Typical Components in the Runner andVent Systems / &(' &('-.Wu 4)A\ n<S4e€Y91.1.1‰qA 9w0'7:9..[.BA ‘1(+A 7:0?tw.=7@gz&-9.=7:9w0…9.P.N0yu4-]Yj)I”A\A\0a4-4).N._. .(qbfbf7@*+._<Z<[.=5c.S5Y(+71A4-<Š&)<=71(+A >-9./4N9E.=9..Œ4Y’\4n A <Z.e*1._5].s</(+.1r+.B(+4)A 5~t9.bsA ]w4+*1&_4-9.-.@0k.=At¡7q>q&)&e5N.6._.A 9w7:41(-4-™@.NnA 4_9._(q5Y7@.4< ]N<[(+.Z>+0?*_>+g..N.ƒn 4 ( Section 4.Z9i460x4).BAA\4-9w*1.=560…4.B(+.../t8*q../4›]N.=0–*q&-(+.N4q*)4-5 (N..Bt:9NA\]+4).p0„(q4-7=.@._0…7=./<”.1<m(+0`4q<[.B*14_Kw9.:.4)4z>).-4-7=./.0…7:(N9.=4+&)4).1‰q0….E9.14-‘67_.N.B>+NA 9wA469..

xA\A4<J./.N.BA4)7'gˆ5~>+9Nnc4)gY7@%(†.:X9.Zb†A <†‘1(-(W..|>1.BA\A 7@<[4).m&-.Pu}*1g(+0…9i9.x.c.=hJ&)&N(-.=&N&->)A <S._)(q.=b &).W()A\4s<[<:.1*)03</‘1.z0a<=l.c4-]67@9.znm7:oi(+A4y]w>6‘10….ˆ5.xA\t .:&)>-.5i&N4A A\.z9i0…l.@0a.E.[(+4-4)9i7:0?.y(+. ( .W&)._<€.f 'u <Wh3hT(:t.10–714q.W<[.@.B.=&)0…<@(q.A .>+0a.Z9i&E0a(+._5E(+4)(+t d)<”A <cA < <”’¤4ŒA <[.[(+j|t"]+l.]N.1g„&).s>)gˆ].y7@9w‘14_.-4_5egt 9i(N</0a0?]6.-(10?‘@d_nS’¤4W7_()<[.Ž(q.N&q4_(+.m0a.15N4f9)h†.|A )(c(+7qt ...&1]6>-A .*-._4i< n 9g1(q9i56gx0}.4)•s<'919igT0….[9.-9w5s>64)0„7@.y(10…9.3]Wj1h€4)*6A\9)t¡>+“hJ0?‘1*1t .1’ 4m.N>+0>+A\t 0€4).=&-5Ž&).->)v.B910aA\dŽ4-.15S03.=dZ&)./<ybJ9i0….†4qA\5w4|>1.=7q&)0….:.&)g„.:.<[9.m5~A\n 4Œ.}</<Šd)9.9.:.-9e7:(+./.[]6()0V()n]N<†.=.c03.s7@9wbf*+t A 7:(-.-&-&)7:.Wt A.1.<[>N.=b†>q.=X >+&Nb A <c(+7:4)9.=7-&)A\A t¡(-.u)&-.NbJ4-9.=]S&Œ“A uL<.x—(+4)].A 7@&-../t 5wA\.=.[<Š(+._.N<†0aA\<=4ZhJA 9.BdŽ.64)n‰7:.=._9w5bSb A ‘1].=.TAgˆ<`0…9.@)b†.9)h 4-.=..=4)&)91.1.N4)5A\4s5YA .64 n .=&)(-.17:b.T<[.=&)91.s71</&1.+A\4-A u.7q>q>+(-t (-.|A <€71t ./A\A 4x./.[7q&y91gL.hc()n<[<:X >6bJ&1A <€.1.15Œ0a.y0a.=0ˆn&).t.=u&)d_wu–.10a.:9.SA\4)0….ˆ.=&)¢“0a.N0a.1nŒ0Y.E(+A\>)4-t <[A\.=vw.N.'9)h<[.=&NbSA <`A r)7:.hT.JA <T.-A(+<Sb 4)9P(+4q915^.=A &-.E].NA0a.=&qhJ(-.b†*)A .@._.E7:.ZA\.c9.[0a(+d_j=n`././oi9c0a9w..g‹(14c0zggˆ9i0…0“9.17q0a&c.</bJ.=>6&NbsA <J*_5i.BA 7Œ._4)4)KZ]i5^9NA\4)0ag3./.W<S7:A\())4W<[.1A 0…<[<Œ..y¢~n “¥ Ã<@j=.=.=b r17@.3(q(+567:4)().A\9)t¡. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.-4)5P5‘1.W<Štw9Yh€.=7@&-t .|&).1.0?&q4m0a9i(-).=&)4-.=&-.:. 0 .y<=A 9.=._.^./>q.Zt 4+*qt 0?d|>+(1>)0„46(+<[4)bJ././].BA A9w<B7q4W>)A <[<z<=A)9.Bt .0….=4E&)j19i7_4)(10L9)0?hJ9N0adgTt .=9w&)4i.†4).1<f0…5Y<_b†A¥|.:4)<Š].]w4)b†5>60….=&-.BA‘10…9.N&-.NA 0V5 u .=.=(+’¤&)4Z4).W(-.-.17@0?.=A &).N4P4)b†915†g`9.7@4+<[9.1A\nWbS0`oiA A .£ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9.10„.=5N9.?&4)hT].†.-0a5W./.<”A t).f].e.1.=bJ&i.:9)9Nh$-.|.:<@9..14)4q7:5“.=&N‘1.Ž.e]e‘10…(q..N0….sA\Æ4S]6oi.N&q4_(-.=0a./.:<”._5 7/(L'"!.A 9.‰] (+4-4) '.=A\4-&)l".=&)]~t .9)4eh*1*q0…9Y(-.f<” A .1. 8"J cross section R θ X 4)&)]i.1A\4Wb -..[.s>q(-7q./7:. h€.5f4--.†b†A\(+4|t¡.x9.:4).=0a(+.=A <S.P>-‘1.=&q•s(-.fh€l._.eA .=&)>+.m7:l._.=&-(E.(N4qA\0‹(+‰+‘+t A t vw.4q03‘q5e]6(+9i.N.>+4)5 ./(q7q._bS>)5^7:A .=‘+&)A\t d4).c.@t d_bs)u.Nn 4_.=%8&q()0…(-.1<Š<_0u~(+g4)9i5 0 :4*B(/12% ! 72C/7/:&1/($! 5i#&% (+:4 ( Yo A ].=.sA .f&)5Y9)<BA\hJ>-(+<-bJ4xuf.E. ‘1bJ9i.:.=IB&)&)&).1)4q.*@d+0‹A ]./._&-5.BA ..=X&-(-.BA\4-] 91(+g34q5.@.^L.=._<”A A._)<_.:t 9NA vw->1.yl.1<W(N0‹0„A (+t 7:(NbJ(+0a]64Ž.=&-.1bJ.€<:>)71&m(P7q&q(+4)]N./.†ns.m.N—k<B™z.Z.&zb .Z.†(q7_5N(+./.S.7:9)4-()hx-<Š<S.9..0…9.=&)(-.BA9.=<Š(+&191AbJ<fgT.f.@.[d†(+t'. z9t .(q9)5Nh ..-tv.€.N0VA\4fu.+(@.=._0ad4)<”A5<[‘1.>+t 5‘1._(N0 . oiA ]w>60….=.Jg‹(N.A\tt¡(N10a7_]6(+.=t &)./A 9Œ5›7_bJ(10?.(+1/* 5 ! 1!/( :+3 5 (/.0a9YA .! C+7/0.m‘1.¢“>+n Ée4q5Jb†.=9.=E–&)A .e(Nds0at]6.BA\bf>+b 0„(q5iA\>)<z<@&)9.=7:0…<[9.=0„&)(+9._&qvw(+>14)A\]N0….'‘1..1(+4qtw5N<[.WX ‘1(+..@._(-‘1.1ELt).E7_&q7q(N0a..=(q&+560…9.†l.._4)(+5Zb 9i08569^91.sdn w]6‘1n .|A\564q(-5./._9N56<[bf]N.qA\0 l'5 0 1.<._™t@.‘1bf.@./0TŸ3._b 7:9.6*N&-u0….=.N0a.=by.:</.-&)().@rq.W.<Šbf._>+0…<@(q0…(q>+7@7@t.6A nÃ9.ft .N.>+4-0a-.@rNA <[.(+4ft A 5P.-5Y5Y7:A <Š(+A\71>->)>-<-<[<Šu .1A 9.1dE<S0‹A91A\</4Pg`.g9ib†&)0a.919Ygzt 5+.mg9._.N.:.@<T.1(-510'.N<Š.&-|.10€0?0a9ibJ0…9i<'0ah€.f7:()<[.0 7q0….L91&PgT.J7:(+.1<[0….Jb 91g(N.=A\0„4)(N]“A ].:(-(+gg„4)9i.<[h|.f<”.=0a.T._&)(q.=.[.N.[>)(m</.:(+A 9.N.

_A\08t¡._7@*)._<Š7q0‹A\*-.:..^(10….y.=&-.=A\4-0„(q]67=<Œ.1.[&)(+.14q0‹A 7@.= z0A\‘+t¡>-._.S.0/"5K14JK: HE.:<=XA </.=0‹A 7:(+t+5N.=0a.:&i<”u}A <[Aa././.@7@).W>1A 7@.=././<[9.m0?>64+4).$J JK8GC >IHE.=&-.1*10…<[.=9w&q4-(-<S.|A\4f.14q5 #.N7qb >)<[<mA <€&)<@9)>qh 5656.44)< <=zA\bS<[.NA0‘6<zt.n&->+.p.`&).e4š.+.=0…. i7@9w464).Chapter 4.  .! C+5 !.t (1.€(f<:*6t A .@‘+)t.BA A 9.$J [<5N9w.14)0….B(+.BA .$J X &).1A\0a4pd ._‘1(Y.4f91g–.=A <”&-&1A\.108<[d-<[.NA\t0(NA .<”A 9wb†4-(+<-4-u8dŽ7@9w.=.[(+4q7@._7@.Nn 4)56X <_&)u8.:.=t d^<x&).f(+A\4)4f5Ž.N4_.c9Y4_5Ng..m0….W0….  &(' &('*) .14q7@.[./0|9Nt.1<SA\0‹4+A .1bŒn X &-.1"0ˆ</5ind)A</<Š.=&-&-n .:._<@7@&N.4W0….š7@.1tLt\0…n .)..N.mA 4)9.W<35Yh†.[<[(+.y¢“n Éw¥ Ã]N.:./d+90a*1.:0„A(+d71‘6&s(Nt .e<W464)0….19Ž4s5N71.>+7:4)4).Ž(+4)4q<x(q7@5+(N.@./.=.yA ]w.N5t ./.-‘15Ã.=<[*-&-.?hT&q()9<yb†./._03<E.k.:.f&q7@(-9.=].e5N0a.:<=A </.$JG> 1KC >IHE.|9i.14)A\t¡bJ._&-<”.1’¤4 0 CED QJI~I"UŠH UkI¿fÀˆÀPIM šM s½zILÄc½yK X7@9w&)46.N(NtA\.ˆnz._.[9.BA </‘1A 9.B(NA 0a9./9š(+4q.:7:.:<”A <[.6. 4q7@0a.=7@&)&-9w().Ž*)(N(+0a4).+(+n^4)7:‘1.S4q(N5w0a.9.< ./<Š.BA 9.7N4-n .=4_&N.N0?4->6.=&)hJ.N(+4-t3]N.[._9N<”g–A*656<Št (N.:9wbJ.-591gfA\4^7@9w(46g‹4)().6.N.m.$J ._.=0…ri.sA\4s(E‘1._&)<”(+A ]w4)]N4E.S0a(-..&).6.914fgLA\4-9._.[n .BA 9.=(N00„A (+7_(+t¡ ..:9Ã7@<=. Fundamentals of Pipe Flow oiA ]w>60…._4)bJ<”.j)(qA\4q5+565N<P.e. (z0/3 ~C+021&1/(+C+5 ! 021 &(' &(' n€ CD.Z]Y4+A\h€4-4-.[(+nš4q./9 (NA\‘14›.mš.[.<”AAa</n .šA </.

N&)bJ./5Z.(-.z5Y.=A\&)4p(-.e9.$J JK8GC >IHE._.zt 9Y./(-.P0….l. +8 HE82: ..$J X5N._.4)9)</h.1.=0„(-0„.N4-<E0'A A<c<PA\(š4)<”Agˆ]w>6414qA 7=.BA</9wg.=7:0…(+(-4).  &(' +'-.1&)4-.=A  &).

e.J91A\gc4s.=n &-.+.w. ./5w.B7_A 9w(+4š4_.s.=&-&).0„(-4Œ.=.=91>+g}0a.N>6bf0„(-*1.B.1A 9.

e9N— gL7q.[(+tY7:(+4Z‘1.f()<Š<@>+bJ.Wt A vw>1A 5b†.N0a.z7@9.s0¤.N0…(-.y91gL.x5w>+0A\4)]m.=j=&).=&-.=>+0….[(+4-.=&-.S.1A\4-0a]P.@7_£ (-1A .N.4)</.@. .:g9i0a.?+d_™ u (+4)5P.=&-./."7qt¡j=.=&).S._5P(+t¡bJ96</.1bf*1.

"t¡ A\4-]š*1.10‹A 9Y5p—‹hJ&NA 7q&A\4ebJ9N<[.t A 5YA .=&)._<[<Œ£BŽbSA\t¡ A <[.:<fA <sbs>)71&t .-7@9w4)56<B™:n '<†<:>)71&iu~.†7:()<Š.Œ<Š9.

@41.=0‹A .BA 9w4 -A <S9wA\t¡>64)<”b†A ]w.w7:(-.

/<JA <€5YA  ~.=&-._&-7@.wA 7J7_(+l.=&)(+4Fwn¤£ A\4Œ.[(+t“*10….=&).fbJ().@._5W9Ng8gˆ0…9.Sh†0A . '     #" $% '& !  N (*) &  (+) $ % 0/ .:<[<:>60…./91.4P4+4-—‹<Š./.mt 9N<Š< —k¢“n¤B£ 6™  ha ).`4q7@.b (+t¡N.W&-.6uw.Z0?>+464).:-.1.+9.N0".[(+(+4_4).Œt 96<[<€7:(+4P‘1.=&).=&).=.:<Š<@>+0a.N.:]N¥ .-(10?t d_ui._<yt .ch—.y<@bc(+t¡w*10…./. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.+0…./.:<Š<€.sA\4f.mt 9N<Š<|A <€7:9.-.10™ “.&-|.[76&-nz.bf*196<[.:<=9wA jS</./<†(+4q5pb†(+41A g9wt 5N< 7@9._<[<@>+0…./9Ž<†0…t 9i.oi4ZA ]wAa>6n .:u(+t t.c.[<Š(+<@>+twbJ56.9.=&).Noi0a.=&).m*10….yt A7:vw(+>14ZA 5Ž‘1.10ads<=A\4-]wt .y5.BA 9.SnS¢“dEn 67@™:9wn846h†4).    —‹¢“n 6™ %}t .*:d60‹A ].ZA\0…</A <c.N4s()< —k¢“n¤£N£-™ ._4)5W<”A7@.:7=.?9wdm4-71<[&).:<[<:>60….4_9).N4_..ˆ.N0a.BA7:9.=&-.10….Z.B0aA.:<Š._.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „   N N    ! -.@g9i0….>)<Š.Œ*N0a.s0‹A.=0„(-&).@X.17@t“.:9š<€*)7@9w(N0„46(+4)t¡.1.P.¥ 4)<_uwdZ<@*+t A .€(+4)5 —‹¢“n 6™   ‡L9)hT.[(+(-.Œ*19YA\4_.

./9P(q565E(.

BA 9.P0….[4-(+.N‘14_.=t .-.N.y.@X rq&)(+.1t+.9)h0…(-.=.:&y<”A91<[gL.BA 9w4  .m&-.:*1<=9iA </A\.$J z4s./9i0ˆuY(+4q5  " $% " &(' +' j1 1B7 798K7 ../9N.S<Š91<@>+gL0a.m]10….].hT.B9 A 9w4W‘10„(+—k<[4).1&-4). Putting it all to Together io A ]w>60…._71._oY<PA ].=.[(+t~l.g9i4+0`4-.1™@03n .5.4yg‹(q7=.>+0….^A <y.=.&)>+9)0a.Z(N0„(+<Š(+t¡ bJ.?hT7=. Section 4.S(+4q5P7q&q(+4)]N.[(+.m(-. 7@9wbf‘NA\4)(-.^bf*1*+0…t .s5wA\>)4f7@.=&-.Š4)™:5 u gˆ0A 7@.S¢“n w¥³=¨+«+«+®:³-¯?ª ¨i«Wª¡«Œ¹=®_±kª¡®”¹ .sA .c&-—‹.=4)&-7:.P.SA <f91gx.E7:9.=&)*).$J JK8GC >IHE.W4q7@£e.@NL)N6.:.m-./.=&).&-.

/.khT9‘10„(+4)71&-.4ŒA <|7:(+t 71>6t (-.@.:.?hT.mt 9N<[<JA\4y.N4S._<z(+4q5W. Š>+4)7@.=&).BA 9.-5W()< X 9P(q565P( .  —k¢“n¤B£ +™ ‘1.=&).

sA <x]69i9i5 oiA ]w>60….|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.y¢“n w ¥ $*)(N0„(+t¡ .1t+7:9.BA 9w4   ) N   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.S(+4q5P7q&).-7=..4).*@d+0‹A ].qA\0 .].c9wt 5W9._71jfA gL.4+4-.>+0….=&).&-.

qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „B .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.*:d60‹A ].&-. Fundamentals of Pipe Flow 7@9.Chapter 4.

_0…KZ.1<”4|gˆA .E4)A <|._.N.m&‘qbJ9w().-A <z(+.:ng.y <@ >+rn 0¤g‹EL(q7:._h$.-5 .@h 9i0kj6¥•m 7 30„(@h ”‡TA\t¡a"9i9.:.}9il.:.=&)._‘19w(q.mA\&)4S()gˆ9.1&q.fh(+4q&)5P()<€.4q7@.(+*19)4).B.10…. &)&)._5f‘@d3.ŒX A\bf&)*1.14).=56(N&1.&).W).JA 9.1<[t6<:>6l._4).:0L<`9wl./.0<†A *17@<”.=4).y7@9.N4in b7qJ&q96(+</4+X . (+‘6Mt ./t dJ(+9ibSg0'9iA\g0„4)9i7@(N0T.0|4Y7_.:wn<[*+.bf*q(+4-d_uy’¤4)76n £ +™@n ‡L./.B4s.=.k.:(+<Št¡<_bJui96.€4Œ(-(N.-7q9)./4-._A .=4-t &)d^.P‘@d0a.1A 0a<J.^)]e.eIV(+h3*-A\(-.=7@&m‘1.N&qhÃ0L(+4+.-5N]6.=>)&-&q<[.1-./A\94-4c.N<Z460a<[5Y4).c46‘1.c(+*1460…4).=&)7q._(-.< 0 &NA <”‰+&).c(q.c9.|t .10…5›960….1]._<”*1A71.=&-%'.0…(-g‹b N(q7=A .10‹A ž@.0„0„(+(-t“1A0….ztY‘@l.10…<z(N0….1A(+<Št4)715Yl.m.€915NgS.&-7@.B.y(+‘1)9w(N>_0‹Ak.=&-(-.c]YA -.>-<ŠA\9)4)<[h ]s.0…9).Ž.10.=>N&-AA ._bJ.9w*14-.[.*N‘qA\by*1(+.0a9).N91gˆ0a9w>+gS0¤>-././.=._>+7@t .@n (+r+4šX*q(+&)‘14).=5.T<:*1.10xj14)9)hJt ._7=0„7@._5N5~4-d†.@.[(+7q4_&q.1&-.f<Z.371&)(N0…(q7@.1hT.1‘10T9+‘1‘19w0„.†l"h|.=5Prih€‘@*1dŒ.10aA .17s&)4e(+>64N7q4qA&q5N7@(+.@.=&).+ u.=]it&)A\4-A.N.f).4ql.›4)9. "$# –    !   ED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH A4+<[>6<:4)>-bJ./<Zg9i0†.B0AA.?.-(q5iA\4)]š‘19i9wjs<@>q7q&P()< *1.1A 4-9.4EA\7qt (N&q(-0x(+.N<[4Œ.14 X .=&).=9w7@&)./(+9Œ4qA\4{5^.1A\A bS4S9.=9W&).S0…9N..j% 9.€.p(Ñq()<”A 7š7@9.gˆ]w4P0…9.=./</t89E.[g'(-<S.1t@7_(+4J‘1./._.=0…hT(+&).(†t A vw>1A 5SA\4x(z7q&q(+464).†9)._7-A .ftA (+]./.Œn<[91 '.1t8‡–d)5w0„(+>6t A 7:<f‘@d }.=<Š>6<€0?<[‘6.=<Š&).dP9)9)hÃ.:u".=</&)._7q¥ h&q(+4NA 7@< 4-]YA\4-.†.z0….-j:(+7:<y4)(+71.1h 54 .=.l./&-.:ds<:*1g9i.N5{‡L4-. .19w0…0….^(q56.W%'&-9)h z— EL.4 Bowt¡>1A 5 •Œ.^9.?.=h &).< (N0a.N.14 /%'&)(+4+4).=<Z&)&).s.N*_.{.sA .[(+hŽ4-91.Pt)(-l.

:)n ._5 h€t A vwA .10…]1d3._7-A .?d <:G:*1n .=&q(-./.=>1&sA 5mA .w7T.–A <8()<[<Š9Y7-A (-.14).1X t 9Y&N7-A A <3.

w7|.10…]1ds(-.qA ].S.:<Š<@>+0a.=&-.-7=.=&).>+t (10 71&)(+4+4-.&-.bf*10‹A <[./<-¥ .c(+4)5s.€(+4_dP*19YA\4_.-5f9Ng".14).0…9N<[.bf*19w4-.f&-dq5.N4_.[(+4)].€A\4s(E0a.NtYA <  — wn¤£-™ .khT9s7:9.10…]1dsA <x7:9. X &).14).[(-.x91gx&-.BA 7y*10….

.

+ ) 5 0 (C+0. 8NO N  $ %.% :&! 1 O F@gQ L Q [ V 3 Y T&dœY evZcXœZ L Qm&Zj$Q L Q [ V 3 Y T.d  .1/5 ! 1!4( ) i7/=( &#.

Chapter 5. Flow in Open Channels Fl ow ∆x y d g oiA ]w>60…. wn¤£6¥ L xO{9T9{|{9xOP w Ow aU .

+{ } N } w RDU } N }O} UaT (+4)5~ui<”A\4q7@. .

 g9i0–(+4_dE*19iA\4-.f<:>60ag‹(q7@.)™@u  )   h†&-.+¥ — wn 6™ $ ) %-+ <@&-*1.:.N0a._7=.=&).€A\4y.-A ].f7q0…9N<[<z<Š.q.7-&-A .BA 9w4P—gˆ0….

) A 9N]wg &_.=&-.1’ g8t 9Y.NA 0T5E>+A\4y41A .mt A vw>1A 5 091…(-g..†.1t (q(--7:.S(-.m]1dZt A v.?&)dc.=7)&)A\A .w.:.*1>N.k&-d .1&)0….?df]w0…91(-gLN.N7:.10…()t .`7c9N.ˆ(s>1../).=nJn&-.p.BA\A <:5P4-*1]SA.1]60„.1g–4).=.N(+ t4q9Y5P7-A .?dc-.f71&)(+4+4).Œoq89itt 0}9NA vw.=A ._<z.B-A 9.=7-&-A.Nt4f9Y7-9NA g–.

=9.y0….=&).1 4)0…€i.:0„u<Š(+<€ bŒu“<[.=71&).=.s&).=&-..q.9N.q5Z5YA ].=<B&)(+‘N. &)./9i.†.Bl./9.€.:4)(+.:7q7c<Š.=7:&)()9..-uq&)7=h|(). (+()<z4)5†.=.Œ4†(+&-(S4q.|(N9+0a.N(-4_*†._l._7:7)9+A 9i./&J4Y9mui.B<3AA .J<}bf..9)4)&-h <./dŒ.P9E0„5Ybcj=A\.].w4q. Iˆ~<@*1€i.()*19)<Š9ih˜.&)(+.A7q()&-0…].s]N7:./uN(-<'.AA 9.yA\bJ4q&-(-._A\4-5~0„.

/0a._7-iA .NA\4)4-(-.@.`)B.w0„7J5Y.=>+&)0¤.N.x]Nds()< 7q. <:K“*1n .

_(-().N0a.10…7@]19.(:hJt (z4S9wgˆ4z0…9.f0„(+5w‘10…9.X w&1An <3wnxt A\4-oi.(€bÆ]w0…(+oi*+A ]w&Y>6n 0….-&)7-.ZA .†<Š.-4-(-<x.€A\0…A</<3.=.=b &P.:7:<}(+(S4P*q‘1(1.N(P4-56.:uYj14).W(PA\4W<@*1._]N7qdZ0….=&-9).d_4qu 7q+t¡>)uq<”71A 0a9w. AA\<c4)71(^0a.10„(+4)tY.NhJ0a4._41<|A\bsh€>6A .-bS()<[A\.1.w)73./.

_(+()‘1<Š.=n!&-.=>N&)A 5š.|(NIVA\4Œ<:>67@*19w.14).1A <|4).Œ.Bn A 7ŒX *1&N0….kt d_n&).E()t <†A v.N4_0….15“0…]1u“dPhJA&)<|.=._..=n &).q7qA 0‹].J7:(+A <st"&)‘1..)&-A ]w.=710‹0A\A ‘6.yX .1nf0…]1’¤4d .4m>).-7q7@0‹9.A .=&)&-.=&)&-.&-|.[A\(-4i.=&-. X &).)&-A ]._()<[.9)kh Kwu“(+4)5E.c4q7qA <S0….bfj14-*19)9wh†4-.1&-4).1&N4)A\0„.+4mui().E.tY4yl. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s..ŒA ]./A\9m4q7q.W.1A t].y7:A <s9.>+9)0ah. &-I/.N4m4_().14-4m9)h†._d)<†5w()0…9N]+</(N.BA >-7_.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „&%  + $  $ $  + .15.10…]1dA\4q7q0….=9)&-h .z&-hJ.9)&-h$.15.10…]1dm7q>+0¤).B4qA 7:5~(+u~t".)X A ].9).=&-.f(-.mi.).W()<[&-.14)<x.m.A . " $# — wn 6™ 7@9.W&)(+*+*1.Œ91)A\./hœ9WKw.B&-A ./9m&).:<Jn .).y&)j1.=&-4W.B9YA 7_7)(+A .S71)0./9‘1.&N&-A <z.=0…&-.S&).=&-bc.1A t.`9Ng–..q&-A ].:A <|<Š<@l.0…>)]1.w&)7Z.f4f. .:uwl.*:d60‹A ].cd.14).mbSA\41A\bs>6b *19iA\4-.BA 7:(+tYl..B(+A 9.iKw.=<†&-. IV<@>+‘N7q0‹A .=A <s&1A jN<|4-7_9)()h†<[.=.Œ&_A\.=.:.

1.BA 7:(+t“&-.†.Section 5.&-.zA <|56.>+0a.=&). Introduction Y EL specific energy line Y2 2 specific thrust line Y3 3 YC Y1 1 Yo A ]. “n “¥4v R U& { L } U hJ&).f7q0‹A .c.10….qA ].

"4)._5‘@d N } P w PSU } y|xOP 0x nU .

  — wn ¢+™  #  .

c. + X &+0k>)</.|A <z56.

"4)._5P()< e. f — wn 6™ 56X .c.

†by.†.P7:(+4 — wn 6™ ‘1b†Ÿ3.Nt 9Yl"t 9i7)>N7)A A. A\5Wt A .?IBA dEb†.:<Š(+<Jt <Š4+9p>+bf&q(+‘1*+.P.kbfdh|*1A .A .Zt_9.:u6(1(+(+0…‘14).Z(-.:g9i0a.1*10–.=&)A\41.[.=&-.=7=&)4_.."&)4).4).yA\bf5iA\>+b†b .B9./9‘1. " n X &-.kd_dšn bJX‘@.P<B(+bJ./<Œ.*19iA\4-._.B0…91A ._.0?>-4+<[t .kX NdfA &)56A <}.)-4E.+u"9..=9i &E0a.E./<'.@.N9w0„0¤(-ds4-N.N0a.1(+t A9)4-1h dšA 5YA\71‘14)09i]^A .=<”&6A 9.1.WAA\.:<f-].-d &17qA &q"<'(+vw41>) A 7:(+<_4-*1n ./<”9p()A <@]w7q>+41&)0…A .=j_7_&-<y(+._(+.14).c.1()4)<-<†¥ .kA 5 .

z.^5Y(+A .=&)&)(+.‘1oi9).Z0a9w‘19i.w._5L7q7_K(+j4)‘@A 7:g€dE._‘14+5y91>+)bfgˆ.|0…h 9.c.P.1b 00 hJ&NA 7q&mA <€56.Ž4sl.<[>q.=7_.=A 5N<s>).

BA 9.>q(-._5‘@df. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.4Z— wn 6™:n NÉ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9."4).-v.qA\0   ) % $  + $  + + $ +  .&-|.*@d+0‹A ].

=‘1&N`.10…&)4)<|.-gw7=ZA.l.:91<€*1g.PA 7_A(+<mtw4)l.m.-()l.mt.=&-&-.=7:&)(+.4-9i>-.<[9).?>+dW‘N7qg9i0‹A 0L.=._&-\54.S4)s.N 0a’¤]N Œ4fdŒ‘17:()t.=>q&-(-A 7@.`r+9N*+<Š-t9.9YA .0…&-.B.=._(+<zbJ4)(-gˆ.=&-&).9š9)h$*196.`h†A\4_7:.91w4SgLn wn.1.B()<A <39w4-.<”t.`‘6bJ>-.. ..@)./.Œ96<[<[._h <S(+7:(+4q54Z71.=h˜&)uw.8].Œ(:<Šhp<3A <S9Y914)7:g9P71X >6.mt 9Y9.[. A 9. .=bS._A\..:0a.`71.B9wAA\9wbJb 4€.=A\*14S&-9i.l.1—.N0at œ19N.10A 0….1.q.NX 0…&)71.9)9)hShu".BA .S.10?A\0…4ybJ]1dE(+9Y4-51t 9Ndfd+<[4q<-<”(+Au+.=AA 9w. .m<L*19. <Š5ioi7:A\A 0…]w9.:<:<_>6n *1.4-t91k.?tdZdW5Ngˆ0a.=>-9N>)<Š(+g._A 7_<z’\4s(+5Y>-(qA <Š<Š7@. . u+™:i.1A ]._<|(+<Tj=.B.B<`A 9.1gL9w0….l.-9w7qb0….-4)’7@.@.m(+4))]N.y.N<-4-n3./A\9e4P]Nh†9^&1A A\714P&W._>6*17@0….1nz.s0a.0…<[&-.ED[º ŽÁ fUVR`¿fÀOŒUV¿ PKN¿ ¾ ED $Á€OPKN¿sQfÀ?UVRSQ XA\4)&)71.=A\4-&-._()(P<Š./<[9<=A\(E‘1A\t<@A .7-4+A .=]14)&-dW5m.?&)d_4q.B.17:0…(+(+]1t 4q71d^5Z>6tt 96(-&q<[./‘19A .c&1(+A 71£S4W&|.—4Y9).

.†b†7:l.B]NA\9.-7:5e9.:1(+.^4-.:.1t 9Nt¡<Š.:46&).6t™~()<@</ .:9N<g A(+\4Ž4)(+(^ t d-<@._(+(Nb†0…71(-&-.10…0x4-71<-&š.'(N5N560a.N(-5 0a.1.N4-t .EA <`5Y.5wA ]ib 0„A\(+‘+>6*1t ..=t .-5( I?h3(-)B.=4m&-(q.Œ<:&-9N.1.1(+0+>P91.)A 9.1./()™@9 < u .=t g 0a469YA\>+4J5wbJ>)<[.ZA <`91g'<:5i&-.:&)(-<-.=0…&10(-A A.N.=0a&19wA <†b A\4-g9i&N0?A 9 b†+(-.=A -<|&).BA089w(+44-dWA\4)71j)0aA\.=&N0…(-A <`./9fj14-9)h|‰+>+4)56.BA .N4)t5y(--.— h†.1.=&)4y.?qdŒ0ˆ(-u .shJ&NA 7q&&-.=9)&6hh€0?>-A .1€i0a&)g5Y. Chapter 5.=.10–‘6>NA\t .Z-.J()l.N9Y .@)5~4).=.N9.=.BA 9w4J(+4)5F".Ab†9.|£|.stq0„(-<Š<:9./.1n 0…]1*1BdX .0a4< gˆ.1./7_<c.:<3gˆ0a9wb *19iA\4-.N<[4S0€S< €iA\</4m<[d).=6&-0a™–)./9e’¤.|<@t ./<`0….)7 (eA\0 B>6<'l.=./7=A.9)4_hÃ>+df4_7_.:X.=.4q.>+4^<_0….B&)At 7:A 91.NbJA\4-*).=bJ<[&c.-.1.:9i.N7-t A0¤A ._<Š0„<”.:71<Št .7:(+9.:<Z<BbJ7qA\4^9.=(1&)0?.eA <r.1 4E&- 8.6uY>-.W7:(+t¡ .Bt .:<B7q0‹A\‘1.†.N(1dc00…<f7@)9..-]N(1.š4)0„(+7:<[>6.1h†560…]1.:1A 71j6u6 z0?bJ.S7:()<Š.£+u L(N0k‘1.=&-.=&).=.N7:.=g9i&)4S0z.y0¤d_91A\n .>+t¡ A <}.1<†4-.:>6t¡./(-4|.1]Nt.x9N.-4q()5s<[.|l.1.=.0….N0 I?g9w>64q 5 KP.s4)<J.<”.€‘1..N0k4)9./(-<ŠA\.B(-A 9.:t¡(->-<_.f._&-&-<|._()>)<Š.†n .s>+71bf£s&S*1.N z4-4P.BA.:-.BA\t A ž-A\4)]sbc()<[<'7@9w4-<Š.=‡L&).N0„t 9Y(+7->+A t.xd4)€]4 .=4).:.1bfbJ*Y9wn 4-X <[.W&q*1(+7:A 5w()4-t<Š]6dP./0€&).NA\™:0a4_n`.=9^&-.=A <[0k>)<=A\. Kwn L(10?‘1..B.:4š</(N.:0a-.4q.'0…<_91\n gY.:A <Š1<”AXA\7:*q.Bu'A 9.:.10a)(-.-(+5SbJt–.1.N0V‘@u dWL.™s0a4€.:*1h(-.BA 9.=i— &-}.NA\&)4-0c(-]e.bf9)g9ihÆ*^0?bfA\A\44Ž>+t ((†(^(+7)<[4qA\.=&1A <Lh3(-)./4Y._56A (N]w._-9w5{.:./9E*19iA\4-.N0„bÆ(+4)71A\4m&+£ .1.-A <Š9Nv.:’¤4)4W<T]N.=*N9Y&)0a569w(-.E‘1.12x0ˆuqn "(+ n4)5f}t>+(-0a.|<c7:()<Š.17@.=&-.e.B.N>-0…<^(+A\4etq0…5N.>+0a._.=0a9w>_.J9Ng .=.14-A\]›4)4..N<_4_nT.N0a.<`.@&-rqd)(+5w(Nbs0…0&€(+*6>+•Œt .=7q&qt¡(->).10a]N._4q9.N(-560`.:0a.=]i0a&).1t:.Œ&-.-</oi.:&-gˆ]wd)0…t9.=71&).9w™:bJ4-n <[.0a.Œ<[9wt A tvw->1.EB56>6.=A*+&q./..@dS&).=&).Bu`A\. ’\4^£ .1<f<|4)9N(Œ.|n 2341A ).=&-.1hT*19i.=.-7:5N._<[<<'&-dq7@(N9w5.|)A .c<”A 9w.@&1dfNA 71A t7@96&p.>q(-.?d†—z}0a.:.:.14-._0„<[7q(+._.?dmdE]6.14)d:0…]N]1.z. .:bfg9i*i0a.-v.m4q7q‘10….B]. n —[wt zA\n j”¢“4./0…9i5m710k>6bA <3t (N<@0`<[&).e&qA .=]Nr1dJ7@.1gx0…<[]1.=w&-n wn.N&)4-.[. (+4q5c%'&6>i£ 1¢i™@u:g‹(NA\t .N._.@719)hT0ahJ96.:>-0…-.y‡L0…9).1~0.'£ *+.=9.N0a0….10…<”A .T7:b†Š9./u)9<@hT>q5Y9i7qA <[0?&†j:<=<eA\()*)<3(-&qA\.4 -—‹—i.0‹A\4)‘191</.s&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*iui(+4q5f._.z./.Nt 7-(+0a]NA 4-._<sA ._4)t(N9Y<[0?.1.14)d_4Ã.c>qA\*q(-<:(-.19 t*-A 7.<Š&q. n 5N5i.-9N5^g .N.6<cu1n (+0a.:71()nW&)<[(+.L(sbJ9Y56.=&y.€>+4)*15w. 0 h€.c.&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*ZA\4W.J*)(-g9i.1t¡4)>6. Flow in Open Channels / .=./(+._.^.14s5W t (+bJh34)9Y(-]N-5.B.=91&)\g .B(+A 9.E9iA <[0?<=.-.[d:().&S7_bJ(+./9y56.=9.et A ./A 9.10…</.z.6t A9iu17 A\<:4-Š>).:.9)h$bJ91).&)9) h`<e.=<'&)0„(-.ŽA 5s&_dq-5.S<_—‹<:u~A\4c>).†<[.1A]N9wbJ.?A dm7 Š‘1>+._5€.:.>+bf(+bf4NbJ*)A g9w<m./0V9w9Ž£ 4- 9N<Š.—s()<x<@&)9)hJ4fA\4moYA ].†.=&+&).L*1ti.[(+4q5Y‰+>)<[.

/ * * .

*:d60‹A ].&-.  N   ? N  7@9.qA\0 8NON ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „_ž .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.

 .

   N  .

.

    .

.

y7q&q(+*-.10–7:9.4)</.1&)0….W0a.191.=0?>)7@.sA ].n 71t¡>+&)X bJ(+&)*-.4W*6t .=.=&-.10ˆn D:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH &X)’¤4f.)&1A\A4Y)<|9.  š 2T4q56./.Z._</.BA 9./.J.‰.x91gL.4)9i0…. .=&).-()<[.

1&).[7-()A .-5“9.5Nn4).-&q<[7=.Nt..1.1t 9Y<[./719p>60a.=A4).B-.=.e.=0J<s&).B>).1&)‘14E.N5›5N4P.N9N4_4-]Y._&-<_5.yA 5Y9./.47=.@.>+(+4p4+4q5W4-&)._9›5Y<”AA  ~‘1]./7q(+9šbJt`.=&1)A <f.Nt (-5Yt (-./.-<@5šX&NA\&)*P.=(-.:t.-<[A\]./].=."08g|0….s5N..f<[.y.f.p./<:A<€>67:(+0…(N.?]Ndf.1<[.Zt"0a.e.N.-A .N7:A <Œ(+4_.P(+.-0….@&-.=bJhT&)9.†.N4š0a._A\<”0k4->+A .s)./0a56d^./A .N(). A <E.=4)&)5Œ.ct .?.B4sA 0k9.&)\.469š4p4)<[.10….=</. n ]6 –(-.:0L()-<[<s.:*p<=<[A .=..

.=&)>+.Pt dŽA\4Z9.N."4-t¡ 9{A\4)]fjN4-._(q<m56(N._<@.:j@<”hT™|9ih|0„5A\t¡8Ÿ}4).h|‘qA .4^.=4-ri._<_>)n<[.=.B9)A\b†h†.:t ./<[<_.:91<”.1*14-0…./A\9{b†./<y0a.=()&e<[.1tL()j1<J4)0…9)._.E(+t¡>-0….@(N)A\‘6.1A\4)0‹A\]šbJ—k./99Y56‘1.4Zbf.=0‹A X7:(+&)t~.Zds.=<[._.Nt .N7=.X &)q.:N]6A\.@&-r+9i*10`.N*10.Nt.=bS0‹AA 7:Š0‹(+A\t~t (N./bJ9^.10a0T._<[.-<-7=n.-&-7=. n q5Y(+A <Št¡7q>->+._.Wt A .[5Y(+At.1A\‘+4)t]i._hJ7:9.†4Ž9N0ag8.14_t .y.BAA ]w7:.10at ./7q.N./.=4)&)5.EA\4+.-j15 4-9w&qt(-.ƒ7)A\ 0…7@(q._5~X n &-.N0.E‘@(+df>-.P4ŽA\A 4< <[<”9wA\bsbJ*6.B9iA 0¤9wdN4†‰+bJ.

/0a9./(N9p0‹A ./w.:<fu–(NA\4E0….?h3(N0a.=dqri5.:(-<_-n^.=9w&->6. 7@9w4-<=A 5N.B&qA .B-A . <:&-9w>6t 5‘1.c<@>q7q&EŸ3A $.?7:dE9. .t .=..mn .e(qbJ7=.N(N0kbJ0¤./.=9i>q0a(+.W0a.Pt A .=&-r.bsbJ..W>)<[.[<[(+<”j=A 9w.:.:.7P4)<_7)nA\0…71 ~>_._5~n ..10ag.bf(+t¡*+.10„7-A (+t+<[91g„.Pt 5p._.-bS5EA\t.N0…(-._7@ .BA 9w4-<z(+4q5P7@9.*10„0…(+.14-4<yA\4-(N.@r+‘1*N.<”A\.c<S91<:gx&-.N7_0V(+u}t“&-.P(+‡L4q9)(+hTt d_.:<Št¡>6<”tA A9.

N./«f9E&q]+()>-(-<3<Š.<3-b†.Œ4)X «f5Œ&)<ŠhT.=4J&)9N(-.†X >+.`A\0 0„-(+<}9w4)gt¡]N9i>6.60?bJbfn .S.=•ŒhJ&)(-.)4s.|7@4)9._././<-9E n 7q‘1pj=..J.s7@]6.&q (-4SB)(+n .ŒA\0¤4y./t &-(Y9. '-.`>+5E4qhT7=‘@.19iA 4q./gˆ.=7)&m5fA .Nh|t.s.B(-0aA .NhJ4-.kdm.:..†.BjN‰-(W4- 9)(1j1h 0&4)€9).-. W1KC[1 82: H+J +(~A\4y4q>+5W(W*6*1Aj1<x964)<[5N9).anx‘1.BdA 9. '-._./9.

(-9Z.-5m."oq.Œ‘1A . .St¡9iA\560“4)..x<Š<T<”]6.1. ª A <€()<[<:>6bJ./A 9.BA <`A\.=&)(-.=&)\.=]yt&NA ).ŒA 5P<Š71&q(->-().1bJ0…5Y.x._./4f.

9)h$0„(-._5‘@d  — wn¤£-™ X &+>-<-ui]6(-."t¡ A\4)]&)()<x.=&).Sl.f7_(+t 7q>+t (-.S(+4q5m.BA 9.S(10….f7:(+4P‘1./.4 — wn 6™  ./9e‘1./.£ * E ?    $ -" ._(sg9i0 .c<Š./._7@.sA\4Zj14)9)hJ4W0„(+4-]6.=&).

wn¤£6¥ Ã]N./.=&y.z5N.=0¤df9Ng30?>64+4-.m0k>+4+4-.=&).:.+5 0x(/1/5 5A74! (c1i#.4y.[(N0¤.=&NA <cj14-9)h†t . ( 03<._9.y7_(+4f</.NbŒn .N0–7@9w464)._<”A ]._7@.N08</d)</.Chapter 6.5 7/! C+(z5 !. Runner Design z0?bJ.! C+( 5 !&.+u69w4-.BA 9.-5Wh€A .bJ.4 . (&> 0c#!45 vents vents Mold i κ j K a b Biscuit oiA ]w>60….#&._56]N.

m(-.Z.N4-4_.914)5wg€.€5Z<=._A nm7@ . ' .c.ªw€(+A\4-&q4)<:()5>6<}S0…._&Z<[(-<@<[.. '-.W<@>+b9Ng`.m0….=.14qoY0?7@A>6]./9 ‘1.m.=0…&)‘1.:./7:‘1.f&)n ()bJ<SX 9./.&-.-7qbJ.:(-4)<Œ)5 ._7:vw(-N>)A(+.:>6<=4Z0…A .m.6./A9W<cl.=(-&-4q.=&Ž‘10„(+4)71&^&)()<S.=&E& <[ .Œ&-x.1.€7:...=&)./4q<z<Œ7qªq&)&q(+.1.-4+>+™T4)0a9._£_0…7q(+(b†4q‘17q.464)—k4)5Y./0„A\9š(-4).z0…(+.Wl.&-.  ._<Sg9i0J‘19N.=9.=4+.-h./. .J]../t 59.-<Š(+7=l.10„&)4-(+.-0…7q*1._0a7@59w9w*s9.J&-4-.9)h0…(-.†bJ9iA\A\4|./9W(1.N4_././bJ9)..kdŽt6.S034fw<Š‘Nn¤.mA\4Pg9i‘10J0„(+‘19N4)71.f>+.Zh$<B0„(+(-bJ.c._’¤4e0…5.-&*N(q0a7q./<-n X &).y7q.=&-9)..:<=<[56A<:].:.Œ.$J JK8GC >IH J aF J JB8 :I8$38"JG>Q: 1‘*1Ÿ}.

m*10….=.6n ]“n`ª\u |(+4q5W<[9W9w4inxoq9i08.:.f5YA  .f]e5YA.=&-.c.=&-.B<[A\<:t A >6ž-0…A\4).c./.B. hT˜.N0¤d‘10„(+4)71&mA <†0…. — wn 6™  *120….Nbc4)7:().6<[<su 7:9._(+4)<z(+4-dZ‘10„(+4q7q&f.†& ªY A\4f.   — wn 6™  h†&-.10…0.cl.6ui9w4-. .:-.1t (-.  — wn 6™ X &-.m‘@d — wn ¢+™  7:Ã(+4f&)h†.-5W.Pg‹(q7@.1A <z0aq./.<B4P(+bJg9i.y(+t <Š9b†.=*1&69Y>)A\4_<x.chT./& .=&q(-.14q7@.y7:A\(+4E4fhJh†&N0A 7qA .:<Š<@>+0a./9m.=(-&).=&).N.@rq(+bf*+t .10….y7:(+4m5Nx.=&NA <€7:()<[.= ~&-.ŒA\4f.e0a.4)<[u“.c&-g.  Z(+4)5e.cA 9.y9i0T<:>6‘N‘)0…<Š(+714q07qA .9)h˜0…(-.SA ./.c0J.N0a.

_vw>q(+t . {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.[(+4)7:.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %  / ) /          )  )  )  ) 0/ .S._<”A <[.14-.|0a."4-.&-|.*:d60‹A ].Œ‘:d   — wn É6™ 7@9.

BA 9.-v.3.4P—SN N+™ .BA 9./.[(+4_.>q(-.1t (-.=&).10"bc(+41A\*19wt .4)< .BA 9w4-<:&1A\*)<_n328<”A\4)]J.Jb†9i0a.=&).-v.`.>q(-./9c]N.-v. Introduction œq.:.>q(-.BA 9.Section 6.'0….|A\bf*19i0a./<8gˆ>+0¤.4 <— NLN+™x(+4)5P. <[9wbJ.1.:.

4P<— NLN+™x9._<”A </.[(+4q7@./._vw>q(-.†A\4J(f‘10…(+4q7q & T7_(+4y‘1.S7_(+4f9.†A\4y‘10…(+4q7q&Sª)(+4)5y7:9i0k0….9)h˜0„(-./.xl.[(+4q7@.m0„(-.9)h 0…(-.†0….9)h 0„(-.BA 9.c.1t (-./.†l.:<=A </.BA 9w4Z<— NLN6™x(+4q5P._vw>)(-.  B — wn 6™ X &-.4q5iA\4)]s0….t NA\4-]Œg9i0 ./.m0a.:<:*19.ŒA <†jN4-9)h†4  l— wn¤£N£)™         N  )  .-5c.‘-.BA 9P<”A\4q7@.=&)._<  — wn 6™ 28<”A\4)]m./9cl.[(NA\4  l— wn¤B£ +™  i9.=&).4).

  A <Ju“A.9.x.6A\.>)0a.N._‘1<y.=<€&-.W.=0¤9NdPg30…5i.NtbJu A v.fh€56A\t¡9+w.=5.=.>q(-._9.:>-(+n.10….Bu“A 5.S5.6<”91Au._4)(q7:56.X A\.f.ybJ7@(+9w9w4-t 5P4_]w.m".Œ<_9mu6.1!.e<Š710a>-.BA0…9.-v.=4f&-u-..ŒA 7@</7:.S0… ]19N dsg– # ./9Ž9N.WbJ?.e< 0…(-.@5w.=t7:..-5ml.:4q<”7@A . '-._./.[5(+4q&-7@./7@.s(q 7@A <|@.4+4).-</.Œ0„(q(-N7=0….:./A 9m<[./.E5.Œ0…5w9.=9N &)gL._.BA 9./9E.>+0a.1.BA 9pA\4.e0a.:<=A\0…A .1hJ4q&)7@9.S0„56&-.:.+._7=.1.k<=A d_9wA </n 4Œ.=>)<”&-.m<[.@<=)A .Nu-4)4- 7:.=0….A.s.[0…(+.N964)</0a7:. '*) q 82: HE:Q>Q14J"C 8 Ã<— NLN+&)™3(-.BA .m 91.st.s4q5N./g}.(+4Y4qn7q&š9./9.=.14q#4)7@ .hTn >)9iX .=4Z&-&).†. “n “¥8dm7@9.cA <[X ..:1A 9w>-<y.BA4)9.yA\7@4Œ9w46./<|0 .:./.=….1<†>N0…A <[._</.BA 9w4 l— wn¤£B+™ 0.7:4Y.=&-._<Š<”<[A .A <€>)4.@. ]N7q&q.(+4)bJ]N.=r6&-&-A .:r6<”A .1A ./9t.=.+5.S.[.    )    " ) " -" !#  #  $ ) $ "  $ )  ) .Ž*10a.n X &- ./../0a._<”.W</.-&-5.4  θ1 θ2 oYA ].N.=&)4).N0Vn ‡LX 9)h&)._7@‘1..=9)&-h._&)<”4q.SA.[(q(+7qtw&N0…A .4‘10…(+4q7q& =n X &)./.qA\A\4y4)71gˆt¡>6>)0a56.^</.N914)g30}7:./. &-.=]6s&)(-.>)>+.=5Y&)A .0a.

&-. " $   " ( " " -" $ %  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ l— wn¤£B+™ 7:9.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.*@d+0‹A ].qA\0 .

N08. Runner Design <=A\4)7:.=&q(-.=&-. $    ( %    " '& ( (   " 8 % œq.   &  (  ( ( (  " u  .Chapter 6.†gˆ>+0a.@./<€()<[<:>6b†.

 "    " '& % ( ( "  —lwn¤£h6™ —lwn¤£_É6™  %   —lwn¤£:¢+™ —lwn¤£ 6™ .

:9m. "*q(14q0‹5mA <[.10<B7q._0„vw(+>q*P(+t‘1.khT—[9bf>+t A\4)t ./.:A Š< t A\4).@4-.mt A\4).1.f‘15Y.?./4f.k(+hTbJ.:<”™'.1._.14Z.=9w&-4m.:A ._<`.B.:./9W9w4-. .?hT9t A\4-. —lwn¤£ 6™ "%"0a9w<[bf.3hT.

—.

:A ž:9w9i4-A <:5 &1A\* ‘1.@9w.PA <Œ.B*ŒA\4-]m56.=&-&)&).=4)&)91._5Evw>)‘:(-d.@.š.19)./9 " ( l— wn .*:d60‹A ].=&-._9)._.<Š7q0„(+* @7t .p&_dq5w0…(+>+t A 7p0…(q5YA\>-<-n œq.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %B  ( .=.S.W0„hT(@‘1.=t A\4)]ZA\4y.BA .1bŒ.:.x4qh 7@5w.:A\.=.kj14-hT4)]W.B.x4_<Š)7q.?hT.=0…0„.=&).BA 9w4 7@9./.1n (+t (-*1.1.Eh†&)(-.191h 4yg–.S.N4e. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.Œ<[.&-|.£-™ 5iA  .-.h|.:. '&   " ( %  % ( (  '& " % &  ( )   ( —lwn¤£ 6™ 8N —lwn 6™  <@>+‘_.10„0a(+.1*6EL0…>-.

& (  )  ( .

Section 6. Introduction (  <  .1.

 .

=&)./<zh†0A .BA 9W91gL.c.=&-.Œ0„(-. & (   ( ) ) % )  ( (  (   (  )  (  ( A\4y. —lwn +™  " .qA\0 .khT9m91.S<B7q0„(+*WA <   ) &  ( (+4q54-9)h˜t .*@d+0‹A ].=&).10 (  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ —lwn +™ —lwn 1¢i™ 7:9.&-.10?b9Ng–./.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.@.=&)./.

qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %&% .Chapter 6. Runner Design 7@9.&-.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.*:d60‹A ].

$JG>Q8"JK>Q:     – ^  – p    . .

   .

 .

1. -/.: < .65.102.1.>=@??A.657598 .34. !" # #$ &%(' )+*.B:BCED FHG IJLK MON P Q ‰RTS1U PWV ‰ NXJJYJJYJJYJJYJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ ^ _a` bdc U\‰TeXeó‰ N1fhgTij R V klQ+k e JYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ mn_a`&bXo k&p V R V P2q ‰&r P `&bsc U‰TeXeó‰ N&f R V klTQ9k e JYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I&t u&v w1vyx{z2|~}€ƒ‚…„†‡X‡X†‰ˆŠZ‡X†&‹TŒ@‰Ž‰ŒyO‹‘vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u” u&v w1v • –˜—€“}€T“}7—€ˆ‹1|™—€šŽ‰|7†‰ˆŽ‰›TŒyœv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  ž ŒyŸˆT  —$Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“‰Ž —€OŽ }€y†‰ˆ¢vv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  £ Ž }€Ž —€Ž¤Ž—€LŽ}€y†ˆ>vv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦„†‰ˆ|7 —€‰Ž }€y†‰ˆ>§©¨B†šª~ —™|7Ÿ¨T¨Œ¦X‡Ž‰„WyˆT$„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„«du‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§©¨B†šª­ —˜|7Ÿ¨¨TŒ¦«®vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§+‹1y|7|7O¨Ž }€y†ˆƒ¨1—€†›TŒO ‡¯«°vvvv“vvvv u‰u ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§©|4}7—€y²«svv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§© ¦T‹1—WŽ ŸŒyy„’¨ŸT‡X¨B« ´~vvv’vvvv“vvvv u ³ u&v w1v w µ­Ž—€LŽ}€y†ˆ|a† ¶·}€ £ Ž}€Ž —€šŽ&¸B¹“º»vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ IJ t _a`&b¯Q+b r ‰ Q e b R g1i j R V klTQ9k e JYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I1¼ u&v ”Tvyx¾½~’—€ ¶¿†‰—€‡À‡X†&‹T ŒÁvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  u&v ”Tv • ¥Äà Ž‰‡XyˆTOˆT Z}€T’|7†ŒyŸT}€y†‰ˆÅvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ½~ Ž}€Ž —€šŽ¤ Æ@„ }€|>v“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÇYÈ/ÉšÊ  Æ@„ }Ëvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x §+¹“ºšÌ ¹Í «7Á Æ@„ }€|/vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÏÐ  Æ@ „ }€|Ñvvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³• ½~„†‰‡"›yˆTš‹¬ Æ@ „ }€|ƒv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³‰w £ ˆ —WŽ ŒA„ †ˆ„ ŒOŸT|7y†ˆ|a¶¿—€†‰‡Ò à Ž‰‡X¨Œyu v ”Tv •Óvv’vvv’vvvv“vvvv ³Ô NÉ .

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations ½~‹1O„Ž‰|4}€yˆ ¤‡Ž „ Tyˆ’„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„Y Æ@„ }€| vvv“vvvv’vvv ³ ž ŒyŸTˆ  —“Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“ Æ@„ }€|sv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ³ ± Ž‰„Wyˆ|7  Æ@ „ } vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv Âw ž —€ „†ˆ‹T}€y†ˆƒ Æ@„ }§.ª™Žš’¶.† —€‡Ž }€y†ˆ« v’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v w ž † †‰—“‹T|7y ‰ˆ° Æ@„ }€| vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v ” ½A—WŽ‰ˆT|7yˆ }$ Æ@„ }€| v“vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” IBJ ~b V lTN(Q ‰U b 6JJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼&t IBJ [n_a`&bƒMONP€b N V U kPWV ‰ .

=&)5^.:&1bf<[A .B%f(+A 49w |4iu ‘1u. (1(+0…b <mA\bf&)A *1<z(-9i).=910…t¡(-\.e&).-5N(1.150a0|.=u.d 7:0„(+(+E t 71b |>6Ÿ3t (-7:.-&)5 .4)<[<Z.m‘@*1dp‚ zƒ t5igˆ0…A ().W.N.[(-./&).B7@A .y&-.=96.N<S0aƒ <-91n g€5Y5NA X ()9w].=5&-0z.[.m(+‘14qbJ.W.14_u8bJds(+9w(-4q4-.:<y<[.N.:&)5i<Œ(-A.:4)‚ ./.WA\A 4)9._]w5Ã0…(+•Œb (N0…A <@<z&q9.=0¤.=<x>+910k4g}<@91>+gx*+.=&)6.B(+A\4)4-9N]5 g (+(+‘14)5š0…96(q5N5E..NA ()4_]w./<EbJ.=*6&-t d.=*1&-‚.-(N./7:0a.=.P9w4-.N&Yt n 9. N ‰ N V R bQ9kPWV ‰ N JYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\ ¼ IBJ I STeXe kQ9q JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ IBJ ] i S b €PWV ‰ N JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ ZD@F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH .=.B&)A .E.-?9i.=0…>+(+0¤d-bmn€uL’ .xA\gS4_7:)9._9iƒ 0¤dZ5ih†A ()&1]wA 0…71(+&Zb h30…().Wbc‘@>)dp(<[.(+4)t¡–.€5e<[(+.z.:7@.:0„-7q.*1X .1XbS4)&)A\]it¡.&-t¡0„.Nb†A\4y(+4).:A\</4Z.W>-</.1(). 7@5i.=.^9N4<[9N.^‘@A\dZ4)g‹</(qbJ._5 5Y9wA4s()‘:].1<œ4)]i.`(+4eh3().c—[9N£ g–1¢..šA gT56(+o~.*1.m€~£ b†(+N¢+4NA™Jg.

BA\4-b†]E(qA\7q4q&N5._5W.=0a(+dW‘1A\A\t4yA .=&q.?d.=A\4)0a9Y<@5w>+>)0a.B7:A\()4)<[] ."A\0a4)<[.=&)7_.Œ(+t 4(-._7:<y.y. >+É t .NA\0€4-.:.y</.E</.A\4)>)./gˆ.=5Y&)A./(-9m.€.5Y7_A ().S.

=.y4-..-.^£ Nb†É 9.A\9._n ‰5 5f.1.@9r+4_.=—Š&-Ÿ'.1./*1*1< ./.1&W]ZbJ.Œ4-t A.6t™@5šn`56’¤4f.t >NA >)ž)A\].:<=.Bv."1t¡<S.:4 ž-.[vw*1(+>10…t.A 4< .[<J0…(+.10a>_.=A &1].mgtN9igˆA <x0a0}.-4).N.(-N5iA A<:._A\56._<=A\4)A\7@0a]“.@0A\).@./.1A 5W)bc(+b†(-t¡>).=b†&).A\0…4-.:V.:>6.N0…1.

=*NA\bf&-‚ a.B.}A(+."(-t¡.P.N0„-(+t¡*P.e(-A .15t .J7)gxA (+.=)4)&P.}4)A\.f.m&_h€.:.S(+./df&-.=4)&)]P7:.=A&-4).B4Y0A\AbJu]w.?. *1ƒ .N4-t ]69i91.5y<y.=9Y&)]67-.

†u>)A (+(+<Tt4qA<:.=&-A 7q.=._5~5Yn A ()].=&-.:(-<Š.=&+&y0…9.N.@(+ÈPj=7-()A ]6.=.=&-.1.PA .4)< ZD[º ÄS½ –R`M MWH j OŒUV¿ PKN¿ X*)(N&)0a.4-.1.@.._A -5š.1</.s4EA\4-*+.&)._.ŽoiA ]w>60….–t .=&)&).=&-.cA <c.=X &N&)A 7q.10 h€._vw*N>1‚ A\0…ƒ .c0kb†]Y.yj14)]+.=0ˆu“>q56.z&q(N.N5N4).N./7q<B>+™z0…0…<3.']6(P(-t.< .=>q5iA .=&)tw./<€&q(-A\4S.-(150?0…9)‘@hdf._5~n gœ19i(-08.:<[.=.?5b†dŒ(+‘@9Ndt¡g .y<@t .N7:0~(-<B._5Z<Š71910g8A\‘1.10a*1dE.=-&).1()4)<Š<”.f.Eɓn\£)™@u}(pt A v.-.=9m&-./0ˆ<†n 91g35YA  ~.=].sbJA 9w<c460…K.fn 7q&q(+ ~*-. &-.B0„(+A\.4-t 5~.N0a.f’\7_4()</.ŒbJbŒvw.BA 9.W.>q7@._9N()g"<=.-.:A .N4_.Z<:&-9N./7=./&)./<Š.:uw4)5P.x(+A\4 4q?5m.NA\0…0–</(+._465e4)./0a<z.=0a&q]6(-.-]65W.SIˆ7@]69w(-bf.E7_()</.:g <”A\A 4q]w7q4†0….=7:&)9.P.N4mbJ9YA\4f5N.(1t¡>-0….>NA 5 bJ.BgˆA 9.=&N. 0k>+4+4-oi.J.N0k0…9i0a<J91g}.:.c0…]Nt 9Y.:<:(->6.BA\4)] *10…9i7:./.-5A\4-.=&-.=0…&)]N.Œ4).Nti(N0a./5W9m.1j10….N./.Wbf*6*qt¡>+(N0a4-.:.:(Ng9i0…."0…91t¡)5YA\.:*1uY9i% A\4-~.=A\4-&-].=.B7qA 9w0„(+4i*in n <[7_9.0„(+bG†A <SA\4_.`7@‘N9i0a.f4)A ()]c.-&)5“.4)]“5in A .W0kbJ>+4+9.Œ(+4)(+t d)ž@.B&-A\.(+t 4)5m5P.Nn08.B&-A 9w.:.=.1t¡4q.W0…()0k]6>+.-5(+4q5v.>+0a.†<[<JA <SA <z*1)0a9w.[(+t8A <Z*19.10"<B7q7@9w0„(+4)*J5w9Y>NA7:.}u~9N—/g“t (N.=A .=&1&)A 71./.SA\4)5Y<@A >+<Š7q0a.=0…9Y5.Œ(+A\4_4q.yj1]64)(-.-5“n X &).-7=.|q(N0A (+‘+t ../(1.=&1A <fbJ9Y5N.:<Š<P—‹<[..>+4|t6569N.c4_.=. hJ.=>)&)].1b†0}9./9e.f&y(-.:<cA <†</./<z.|.>).:-.

k0ady.S(N0¤71.B<[A 9w._5yb†.=>6ri*+*1*1.?./n ./9.19Nt <Š<.|(-g‹().[&-().@&)). t -bJ.1d4-.:0u“A .N7:0a(-./(_9r6A\‘1bf\..E9)h$bc*)(N(NA\4W0¤./9Z.17_4-(-.c.c&-.=0….N.=./.1>+*q0a(N.=.<:.y0…(-ɓ.wA 7:<Œ(-.@t 9Y. >+.B—/4)A 9w9i4m0kb†—k<[(+.=&)*).md1™JoYA <[]._t .m]N.=&-.|4e*)(N(+0a4q.`<[.Bg‹A ()7_<[(+.[(+7-t6A ._t¡.:<J<@t A\9)4yh .s1h3A ._*+<|t¡>6hJ4)&N]NA.:Ng9iA .T5.+)¥€.=.N7q0}&PbJ(N910a.=&)0?b†.S&+0a<@.E’\4Sg9i.=&).-+5e™@nxA\4-’\4y.10…<T*1.?d_(-nx).

 0 N  N O 0 &#&(/(/14. 7/(/:&.Y bcQ `MY X\P 1 B!@ 1 e b$VBV89 e 7@9."b t¡ . :&#4%.02! L1 (+C+5 ! 021! 1    /  O<ZefTg$Y e.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.p*10…./._(N5mA\0‹A\‰)4y]+()<:>)<Z71‘1&†.5nVB`cQ[Y ef`cQ e 3 m.=9E&-..~#*)!!4C5L!4 5 !7.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %_ž .@t A )vw.@h3g9i(:0…d†.&-.*:d60‹A ].1>14-A 5 .

fɓn\£+¥4v OUaP?NQyƒ{ w y ARO{ aNIT {9U! hN. The “common” pQ2 diagram gate mold 3 gate runner 2 1 Shot sleeve Yo A ].Section 7.2.>+0a.

N._5Y*1ž-‚A .?.=<_h|>+n A 0….]W4q5Y(+(+A4qtq()5Wb†].&-bfA .=X.=h|9.4-&-&-<B./(+9m.y./A\9†t 4y<x7:.19YNb†7@A .19.—(-<Š./.m.0‹A ‘-56(+._t@(N(+.=].0„(-.†&z&)gˆ(q0….=&y*10‹A.:dx(-<Š.[.m./b.:5+. yƒ{ } SP?N O{ } U 7:*1*1(-0…0….BA\4)A ƒ 9.

€.y.=*q&)*q(-."._./0a.=X()&)]6.Tt¡7@gA\9w9i4)4)]E0i5.`(1.&).1&60?0‹914YA\46g8n j@.ˆ<:.z.

1]E<”4)A<”*+."*1A\t¡9i4-A\./0a4)96.?Adz&).

w()7_5w<Š(->+.4)4m]J.A <xt A .6.=*)&)(N.B0nA A\9./5Y9A .J<[9.x0¤.

w.

=bf.:.B.]š*Nt 5e‚ *1719iƒ &)A\4-(N5Y.B4qA\(+4)./&).</”d ..14-’¤0…4.N<[.10„(+0‹.BbJA\.^4-9.-.-0„5{(-7:.=4^.B./4+.=.B()‘@A 9."7:t¡(-1.B&PA59w.J0…(qA <[()7@9w].A <m()*6<†5N>+.=A 9w&-.4 0A\?4->6.BA\uLAb†7E.1.W._0‰i./bJ.Z4-0….=7@&).Œ*Ž0?bS9w—k5YA\*14-A.=.1.:>_A .19wh€0…t¡.Z&)t A\.@A bŒ</.Œ<[g./&)9.@.

_0….6.=A\&)4-X .1.Ž4-A .4W0…t </5S.ZA 7JbJ56t .:.Wj1(+4)t0…9)7q._(q717@7=&1.Z4-7q.:4-.:&Nn.ÈWÈWA <s7)7)AA ().B5N0…A./&69›0?>6>)<f4+‘1.B&-&)A ._9i<[71<Š9Y&).1<Š*)9._5^&-u./.S7=.†."]pt"4q*15ib†9iA\4)A\(q4-]^7q._hJ>+vwt >1t(-.W<xA7:._.:.N0a03.@A\./]w.=..y>+0A‰i4)<SbJ56(+.B(+.)&)™cA\.1<[4-4-<:.0‹A(N</bJ0„./A\4).B.B*1&qA 7Z9i(1A\0„t 4-(qA\4)./A 9Ž7@(+.15^(N4-0…./.B(q.N.†.-A\.NA\4-.:.EA\4Pvw(+>1./t .7 7@7@t A\9i9i4).:9.=.T<_.19./&qb†.1(10…(q<[0„.Nn g€0AX <[./9N.:>6<_u"nb†% X .=A\4q&)0…5.]6< 4).e.W0]›A <[7q.

?./&S&)9Œ._9.=9Y5Yri7qA*1()j:.164-ƒ ™.-5†.=.<€t¡bf>q— (-b†.5y4 KE.:(+9.1]."9.1‰q4-5Y.1]694.:>+.=*N&-z‚ .B]^A\t–.<_0‹£0„A\(+bJb n. .†569i.`._.N—Vƒ 0w% .[nS(+hJoit¡ &Nd_>+u1A0¤7q.@IˆAq7:.10u 4qA\b†7=% dN.=bJ7)&-A9Y.=A\&)4-4_./4-9S./.1A ‘1<T0?bJ.S9y()bJ<[<@<@*1._0ahT.NA .€()0…<[g‹.6<”(qu~A ]w7@% .qA Y™.:.[&q(+A ()<Št¡<s71dE&)‘1(N.B.@ÈW4-r+9)*17)hS.-./.=A &-<†.nW4)4€5Y23.

BA 9.|t¡>+(+bS4qA\54+>656bŒ.14-*-.=t >q71(+>6t6t (-b†.mt¡>)7@.=7@&-9w.BA >19wA\4S0‹A\4)*)]y(N0….mbfbJbJ9Y9.=.@71r+&†*1(-.@7qr+&N*1A\.Œ. (+(N0…4-5wdJ>-919wg~>-.:‘@]6(+d|(N4q._5w.=<T&-(+.1.fg.}(+h€t)(+A .:9w<x4-g<[9i.6 u E |Ÿ3f% 0….mA\4Œ.N4_ .Nž)4)A\4)567S<|(+9.=4y&-._.c9i(@0"0…d†.=&1A <JA <Š<@>).._./4y9.]N<}*1.w5E5W7†>)7@0k>+9w<[.1<Š4-. “ zu *+*1S.@<[tgA <z._.10…A\t<T5i5wA\4)>6]S0‹A\914-g]c.`.N0…0….1.[0…71(+.:.x9^)‘1(+.-464-5y4)<[.4)bJ.)&)A\tN4S(+*14)()0…9./(+0ˆ9Y4_u65+.N4-4-. >-w<[././5E<`A\.+*1uY.&)B£ M.[.=.ˆ0.N.=<-r1n (+bf*+t ./.=(+&-b†.q<=‰)A -9.Nv.@.1*1ui.Nt¡t"9)h€—k7@A\9w4)4-] <[.x(q.NA\0a4q.1Kt+()bJ<z9Yg5N9w.[(+4_._5W5P(+bJ4-&)dm.x5YA <Š71>-<Š<”A 9w4y(+‘19w>_.1(+4q4)5Y5EA r A <c Ã0„(17:9.b    8N  J  0 1 XVTgQ m 5QSTgVx`\g$Zzenb$Q QXe<^j$j$Q elTWQ `MY X TgQ[ Y TWQm&ZiT^xm4QœY X—Rvg$Y 3 g—TgQ @ Y efQ L Zc[ ^ZzTWQ `\b$ZzeAQ `rVBX TgQ L VB[ ^M5nQ TWV cb QE>[ [ Q ` @LV 3 9ievZcX`Zc[ [ .J.BA 9w4-<Sbc(q5N.:<=.< 7@A <c96</*1./.S0…t .=0…&).=&)&).=0k>q7=.14q()5P<[<:5i>6A bJ .14-.s()<Š<@>+bf*_.[.[0–(+(+4_.9wt 4i5yn gX9i0~&).0…._7:9.-u 5E A\64f€.f.=0„5W&)5./A\b†.1.=n 0¤d qnn <:&-9i0a.)7=A\.=*+&†*1(-0…96)(q.E].:91<[g .17q0„()&c]NA . £+nJ%bJ.564.-0…5P.|(q7:7=(+.@A\./>N.1bf.N&-A\0 4.J% i™cA <J7@9w4-<[.=&-./w._(-vw.S4qbc5f(q.x0….1bft dEb†>-.0a>N.=. 7@9w4-<[‡L..=&-().-5“n X &).B4ŒA 9w.[>6(+b t\ny(+oqt¡9i9)0}d-._9EA.4q4+5t dmb†.10k>q0….ƒ91gLI/.=.@‘6.

V$m/Q—Y e@XVT `BY e 3 ^eAelQ `Y X Tg$Y enbcVxV89MDvP-Q L Qm4TgQ[ Q ele .&-.*@d+0‹A ].Tg$Y eC5nQSTgVB`\Y e@Ze2j$VBVx` ZeTgQ 3 V85 5VBX/5nQSTgVB` D :zY h-diVB^aXVzRtVhDZcXzdzVBXQnR@gV\^elQnTg$Y efTWQ 3 gxX$Y ]_^Q 7c[ QiZelQnTWQ[ [ 5nQZcbcVB^zT Y 2T D N  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.qA\0 .|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s. ?D F@gQZc^zTgVcm-`cVBQ evXVTE9XViRpVh~ZcXzdiVBXQ RvgVa^elQ Tg$Y e 5QSTgVB`kZcX`TgQm/QSh.

_7=.€A\4y./._vw>)(-.10?4-9w>6t¡ A <z.>NA 5bJ.=&)./9W]6(-./.-5W.-5“n “n X &-.>+0…./.@.6n ¢~nMEL9P(NA\0‹‰)]6()<|A <S*10…._(q71&-.W4). pQ2 Diagram Calculations plunger location liquid metal reaches to the venting system starging filling the cavity { liquid metal pressure at the plunger tip or the hydralic pressure cavity filling io A ].[(+tYA <c0….[(+t\n “nMEL9W<[9wt A 5iA .14-.:<Š.10?bJ<†A\4‰".Chapter 7.@.Wt A v.:]wt .mt A vw>1A 5b†.Sɓn “¥ y R{ hNQTsy N aU wI} N w T NQP U $P?N$ O{ } U “nc•m(+4-dy.BA 9w4s7:(+4P‘1.

=&-.4S9Y7:7q>+0…<z5w>+0A\4)]m.w7_(-. .BA 9.

/.>q(10….&-|.=&-.N0k‘1by.^7Z5Yg9iA .=.()</‘q.*10…9)._<[<:>60…./.BA.[(+tNl.[(+4q7@.P—‹<Bv.^A\4-7_.+ n X &) .y7:()<[._./._./.Œ0?>+464).=rN&)A\.W*+t¡>64)]N.@4{. (-.S<:&-9N.=&)&).e7:56(+.x*1<@0a.chJ&NA 7q&s7_(+4Z‘1./.B(+A\4)t (+] 4)7:b†.@./9Z.@.-(+5t 7q>+g9it (-0|.c. (+4)5X .:h<[<:0…>6(-0….ˆ T.m._.|()<[<@>+bf*-.[(NA\4-.ybf<@>+&)b 91.1>-0adš<=A\4-<[] .[(+t~*10a.     —kÉwn¤£-™ Ã&).108.=&-.Wb†.9)h˜0„(-.`<@t .f5YA .ˆ.3.*:d60‹A ].9)h$0„(-.@<:)>6.BA\4-]b†(q71&1A\4).Pt ()<[.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ … Time      '     .=&)&).=&-.10…."t¡ A\4)]“n “n X &-.17:4Œ7:9i()0…< 5YA\4-]W.: <m.:4q.[.P*6t¡>+4)]N./._<[.14y.e<@&) 91 .:.=&).f.f(-.khT. \ A  bc(_rNA\bf>+b˜l.:5 -.=&-.=&).ˆ. 7@9.@5 ).ShJ&NA 7q&s7_(+4P‘1.BA\*iu 1u“7_(+4E‘1._5i™@u  n hJ0‹A ._<[<:>60….4Yui.:. {} u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s._t .=(-&-.BA 9.€.6(qn 7q&NX A\4-&-. 0…. q(+t¡>) .y(-.Pt A v.cl.s <:(+t .10ˆn ɓn $t A\4).9)hA <JA\4f.4)<@&NA\*m‘1.mb†(NA\4P0….N0".BA 9.6¥ .>NA 5^b†.@).-5‘@dy.[(NA\4-._(N0'0a.Nt (-.=&).=&).Œ(Ž91g†<[. .=&).m*10a.^0„7@7:./q9Ã(+t¡>-‘1..BA\*  bc4y(_.^.:<=A </.s(-.6u (+4q5ml./9m.-5EA\4f.

/.?<:dŒ&-9N9N._._&)7@.-91( .=h|&)A.1.:.E7-A .Œt<@(N&)0a.10…&+.=&)AA\<Œ.=4q&-(+.š 9) h$b†q(_0„(+(-r6t¡..kdd^bJ7@9w.=&).-]P5Ž.-()bf<@‘N>+A\04-A\4).1<Š<S0–€+hJ<Š.B4mA 9.  —kÉwn 6™ hJ&)X. The “common” pQ2 diagram @dN<56tA.N4)t 9i.Section 7.rN*-4m.=t&-./A\>)bf.BbfA (_9.f.15m)0?.6.t¡>+7q4-0…]69N.:-*6.0a.Wu >6A b<†56-9.kA\bsd-91n g0>6b˜X &-l.1b†.P7)‘@A .E..W4q(-._<[.@.=*1&).1.1..=t &)9Y.fg'<@. >)|0<_u+a.ebS.N.@t .2.

_t5P(10…()]N<.Wt A\4).st .@&).fdE7:*1(+9N4E<[<=‘1A\‘6.6n ]“5YnA ()].kX d^.ŒbJt.@&)). 5Y‡LA 9)(+hTbJX .N0}.NA\0abf./.9)h0…(-.N4-9N.:.1.14q]6037=.f5N.10`*10a.€<@&)9)hJ4P‘@df.N()4-<z9N(m.sɓn “n X &).4J9Ng".=t¡rP>+*+4-t¡gˆ>+]6>64-./b†.-A\bf(1b†™@>+n (_bÆr6X A\&-bfl.J5YA .10~5YA (+bJ.=(N(_&-r60a.€(+t A\4)4_.P— 6™€.S(+()t¡<€.†<Š(+bJ.[(N0¤.:<x( 5Yb†A  ~(_r6.Œ9)>+hÆ*6bt¡>+0…*+4)(-t¡]N.B9i(_A 0ar69.1.<@0„(:>+hJ‘)<Š4s7q0‹9wA\*-4Z.=*+&)*+t.14)08]NA <Œ(N.s(+._<[<@>+0….1>+A t <z9Y4)7@7)(s.:A\4).y</._5i™@n 4).WA\4fbf7@919w>6gLbfb .kA9.10L<:&-*+9)t¡>6h†4)4W]N.b†n (_rNA\bs>6b *N0a.@.†.14-.b (Z&NA ].Pt A\4).N4_>+.BA*19.Œ.J(+4q5Œ(y5YA  ~.†7_()</./9Z(Ebc(_rNA\bf>+b l.E—‹<Švw>q(10…..=&-.B)08A ._(-./.c5././._)(Pgˆ.†4).^.Œ— +™3(+4q5W5iA  .š>+€~4)bJb†7@./.N‘@0"df5Y.10….BA .@hÃ7:9.N0a.=g‹(N&-gˆ0/.BA\4)]Pb†(q71&1A\4)./>6.BA 9.‘-41A <SA 9N9w(Wg€>-<`.‚J4yƒ.0„(+b () <† A ._5Z()< esA\4 oiA ]w>60….=&)..N0a4_<[.N0ˆ0Tb†u~—k.69) n h ›0„(-<:.d9.N4_.1.N4)0Vgu5Ž9i 0„./.y0L5N&).10"7q0….|b$t A\4)l..&).N0…0L(.€*+t¡>+4-]6.^./.=&q*6(-t¡>+./.bf‘NA\4q(-.š."._<[<:>60….=7@&-./<zgˆ0…9..=A &)(+.m .19w5Yt 4i9YA n(+7)bJA .

-91.B7@A\&).1-t .1(+.N(N0¤0…. 91>)g'<[.B]i‘1A (+.:4._.:9in 0?b†(-.:.p(yt¡>+0a5i4-.7:]N (+.x.1 4 0n X7@‘19w.1n 05i A ./9w.z0„*6.(q(+7=4)4).:<P]6h†(N0„&-5f.SA <Œ(+*6bJ9._0a<<[<-7qu1t.N5.1bJ 0 1.|A\t¡4)d†<Š]^(+.=.1A </0ˆ7:..=&-./4).@(+.=71&)&-._&q7@(-..1.N0A q(-./<L]N.?A dfgfA.BA\A 4s9.BA 9.S5N.Ž<Šh†*+(+&)t¡bJ>6(-.@5Yr-A71.:g9i0kbJ.=b$&)*+.=40a&-9w.:bJuJ.4-.š9s.†.BA <3A919wg†.@4_>).1.14_0yq(17@0‹9wA (+4)4-5Y.+.N(+A\4_t¡64).›kn E–0….=.y.t]P()Iˆbc<E5w0a(q0…d6.']N5ig._(N0‹A\4-]Œ9.:uz0w).`]NA\. 0n hT*+t¡./™Œt¡9y>+5N4-7q.p*6<Št¡(+>+bJ4-]6.=&1A <JbJ9Y5N.^5Œg~A\gˆ. t¡bJ*69Nt¡>+<[4).Nt .:4|<Š71h€<[&).N9Y4 7-A .-5s9w4-.J4).4c.N.1 ~A 4-(+.N9iA  0y0./.t¡>+.:.sA\4_A g.TbJ0a.BA 9..Nt19i0}0a.=]N0…&-./0a.=(N&NA\Ab <€*N.N.4)0….+u+<”A\4q7@.N.=bJ&-&).104-4q]65i5N.4sA\4S.=<x&-(+.:<Š-.:7qKc<:&N>6gˆA\4-0‹t . Ã<”A\bf*+t A .:<[.s.y7=<Œ._]6A <”.)>6A 4)]w]N&_.15Y—k0…5YA .=&-&-.N.=A .1<_.B&)0„A 9.|hT.J.4Œ&)()<†4)9Z‘1.J&)4).c.xA ./A.[n ()(+<[X4q.=.N]6&q*1.c5N94)91.

y56._5Œg9i0„7@.1t 56<c—k<[.W0…9Y5N. . +™   —kÉwn 6™ hJ&).S9w4y.m‘)(+t (+4q7@.cdNA ..[(NA\t <JA\4f<[.BA 9w4sÉwn ¢“n Z*q()]N.@..c<:>6‘)<Š710A\*- .10….=&-._.WbJ9i0a.-7=.

/9i0ˆn L4MONIPpRT_UsXEY ©} ª\°N¯?°P¬+¯|µ+ªª ¬¹Pf¯?°+®-®Œ¯?®_­i±L±?¨i®B´B¹Š¹:fn¸Nm9±kea®mg t¬+k`¯c¬N¯?«+°+µ®Œ©}­.bsbJ9._<x.14)91.Æ56. /I 7@9.4KZ*N‚ ƒ 5iA ()]w0…(+b % A <z56.=&-.c.§\¯?¸Nª ­Ã«a`~©}®:±'°+®:µ+«pª ¬ f¯?°+®-®s¯?®_­i±±? ®B¹Š¹:¸N~±k®m¨i´B¬+fn¯Sm_f¯?°+oI®mg 0¬Nk³- ¯ˆ¸q¬+¯‹¨N±|ª ?¹ eQf?g €1¬q±„*¹ k  $     * # #  # # N # # vAw T_xzy|{ wn} ¸Q€q¹:¯?ª\¯ˆ¸+¯?ª¡«h`^¯?°+®Sµ1¬+¯‹¬Pª¡«i¯‹¨Z®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \+c+ª¡®_§¡µ)¹     Ig  k   ’¤4f.y(q7=.§\ª\¸N¯?°mh« `“¬f®:±J­./.=>q(-.=&-.

"4)._5P()<  $%$ É.£  !#"m4QzV$Zz`rm/QTm/gQ Q eAQiZV m )   —kÉwn ¢+™ .

+*- -D 7:9.   gaY e XQ Qi`rVBX—Tg$Y e Zze?7$Q 3 T2D QXzT 5Z`cQ—b dam/QSh.Qm/Q Q'&(&xTWVœTgQ 7 ZA7cQm VBX 3 3 85 5  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ *) ƒ 7 VBX $7 Zzj$Q .&-.*@d+0‹A ].qA\0 .|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.

yÉwn w¥ OU w PSP wI}s nU . pQ2 Diagram Calculations Pmax 2 smaller plunger 2 1 2 2 A 3 CD 2 Q= ρ Pmax 2 Qmax io A ]w>60….Chapter 7.

/ q.BAE–9.9N4 .=&).@g9i0….c. { wI} . A <|(+t <[9Z56.10….6n ui.

_5P()<   —kÉwn 6™ .@).:<Š<[.>+t¡ A <€.f&)£ ."4).9)h˜0…(-.._5P()<|(m7@9w4-<[.[(+t 1n|28./.cl.@.y]+(-.10adEb†.@.y7:(+4P‘1.=ri*10….xg9i08.N0k4)9._vw>)( —kÉwn 6™  X &-./.`.f(-.BA\t A ž-A\4)]”".y.f7_(-l.[(+4_.=1X&-0a.=&-.169)A ™.

@(- g.=._0…0…5E.N(-&-bf.?h yd_u“5N0…(+(-.1.ŒA ..A 9.=5Y0…0„A.|<S>+./bJ.S4-.=A\4)4P&)</._<c0„(-(-A.B.=.W9wA <f4mt A vwA\9N4->1g'<=A A5.=].1.|.&-4NbJ.B&)0xA .St 9i.=.=(m0a0„.=.N4).1./9i.f(+gˆ9N4->6<[g–4qg7=.=.1..P5m9.*1&)4).y&q&-(-.1./7_.

x.w.=‘1>+&).:5P-4P.f0….j”.N7:.W.1(+(+bf4-ti.6()nm5./7:.=96&)71</.<[<:>+‡–>60…(-9)b†.[.N(+910Vt¡bJugT.†*17_.:._A 9w.N(+A\4m0…4Z(-.BhT.=.

[]Z(+7q4-9Nj .:4-A g.yt¡4)A\—4)</.Nt 0‹A 0a5iA\.g <.9w&->+."0¤9.=[5..

w]š9i7_0a..A 9.=&)4E.Buip.+&-.=(-.

†t¡A <ŒA\)4-9.:04NA.]{A\4-t¡>+<=*1bJA ].".N..=A9Y.

y4t A v.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.7q4)71&</&).fh˜&1—A .7_bJ(+>N4ZA 965</‘1.e<@>q0?7q>6&Y4+uL4).1.k7@>qdE9.=<Œ&-.:<[<cbS.@()().e.4-h†9).f7:.[(+(+t .:4)4-<Š]N.:t>6<P5NbJ.NA <Z._4t7@w9wn¤4)£ 56<B™:Jn A\4P '.[<[<Š(+<:.&-.:<E¥.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 0/ .    —kÉwn É6™  %  $  8N 5 0_": ( !/(+ 5 ! 0.*:d60‹A ]._<mB£ t .w05ÃA 7:7c(+—l.-4-5W<=bfA .=0&-™ .=A\t¡&qA(+<Š.=710…&)&Ž(-.V$m!5nVcm/Q `xQSTlZ$Y [ e 7@9.1: 0 !45i":4 :&% :&1/C+(  %  N    BV ^c[ `M[ Y 9<QnTWV [ QiZm2X—R@gV 3 Z<5QxVB^zTfR@Y Tg—Tg$Y e 3 [ Q L Qm \Y `cQiZ D elQ QeAQ 3 TAY VBX-D H 7Zj$Q -D m/QiZ` 5V$m/QZcb$VB^zT Y TvY X @~gZA7zTWQm -D F@gQ—Zc^zTgVcm~R <h.sbJ./A\.

The “common” pQ2 diagram Pmax Q max ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP Pmax Q max oiA ]w>60….2.Section 7.yÉwn ¢“¥ N }  N.

khT9>+46jN4-9)h†4-<S—l(+4q5 _™xg9i08h†&1A 71&f.(N x } yƒ{ wI} w y OU ROT9x } nU {ENQPSUayƒU jN$ w { } y w w PSP wI} <[9w‡Lt¡.B7@A 9w._ vw>)(-.1>_4q.?hT9P .=&Œ. —kÉwn 6™    D1 P w UaT       L4MONIPpRT_UsX~    .BA 9w4-<S—?Éwn¤£-™€(+4q5Ž—?Éwn 6™`h€A .64Œu.W&)(-).hTA < .=&-.y.

Kµ ³:ª\¯^Bc¬N §\©}¸N ®y°+®:¨Y« ´ h f m ono Z   \.¬+f¯? ®®_^@«6®:µ+§ ®:¨. ?¯ °6 ®W°N¬+´¤¯€¨+g §¡ ª ¹P¨i ©'¯? °+ª¡«a®f`š­ik|¬)±k±?®”¬N®u¹[«+¹_`~µ^¸1ª_±?^=¯?®m®_°+« ¬+®js¯3`w­w§¡¬+ª ·Y§\¯?¸1®y¸1«hª¡`“¬qµ ±k®_®@f±J¬ ®)¯?ª¯‹­ ¬N§ Z Sf¬+®)¯‹¯?¬N®:±?§g ª ¬N¹@ª¡§ µ6 ªk®¹f\ z¬N§\¯?¸ °6¹=f‰®® ª¡«iN¸¨i© ±¬+¯? ®m¹s ¬N ±?«+®:µS³=¨ `.

m Z*hm \  ! vAw T_xzy|{ wn} #" L¯?ª¡§ ª qª¡«h`®_·i¸q¬+¯?ª ¨+« $ .

&-.qA\0  .0/ 1 ' +* '    Zm o\ °+® N¨i©›±‹¬+¯?®c³@¬N«€Y®c¨ €Y¯‹¬Nª¡«+®:µS€ c¸+¯?ª¡§ ª qª¡« ®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \  É  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ $  %  .¬+¯?®^@®:§ ¨.³:ª\¯ cZ³=¬N«€ cW¨ €Y¯‹¬Nª¡«6®_µ ¸+¯?ª¡§ ª qª¡«a`e®:·Y¸q¬+¯?ª ¨+« $ $   h`  %    . 7:9. &%  (') +*  -.*@d+0‹A ]. ') ' +. ?€ c  ¯?°6®$`.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.   .

pQ2 Diagram Calculations L4MONQPSROT9U X ”® ­~®=¬+¯8­Y±k®.Chapter 7.

A 5P4)<`9i0`h3*1().14-t.-7@4+v.ÁMyÂÃI–ÄS½ 8RxM MPH OŒUV¿ PKN¿ (.=9w&)64.17@.m</(-.BrqA 9w(+4fbyhJA\4-&).1’\4e4).|.414.Žb†.Nt¡0+.=&q(-..9wt >qdpbf(-bJ.=&).1.N>+.@rq(+b†(+4_(qdby56A\.=(-&-.dc</."456.14-<[0‹g<:A 9i(+>60at\bs.1(+0…t .¸_¹†® ‚N¬ †­w§¡®s©}ª\¯?° ±¬N«h`“ª¡«h`Ž´…±¨ f m ¯‹¨fnm mµ6±‹¬6© ¬Pµ+ª ¬ `“±‹¬ vAw T9xzy|{ wn} ¸N«+µ6®_±T³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i« ZD ÄS½ ¼|¿yÀ?UVOmUkI.B9wA 4Ž9./()..c</.:A\4m.>).Œ..4P<[9w>64q5e<Š7)A ._(N5~b†A\nT4^(-2T. t A 5YIˆA .BbJ9wA 9w4-<4|.1¥P(-0?.BtA 9.?bJ]whTt._(+9.6.6A 5u. *NIˆ0a7@.{bJ(+4ft 9YA v.=.bJ9Y5N.?7@dŒ9wbf91gLbJ.56‘1>N.1.=.B4)(-A 9w5{.A <P<'I/9.^=ª ¨.=u€>6*_(+4q.1bft+)*-(+./4).:-.1™.€0….ŽA\914š% g~›.W.BA .:9w1bfA 9wbJ>-<€9w4<[.k<sd_hTu1hT9i._.[(+4q5e9.4)](+4q5^569š4)91.=~>)bJ5YA9Y.=4)&)t¡56.:K<[.f(+vwt¡.=9.J.[7:.=&-&-A .@..15“4 n i9.=&-(+.:56<-.BhJ0?A 9w>)&N7@4 A 7q./.14-.vw4-4)>)._<|</.1nJt+‡L).yA t\5uL4).=&-.< ).W(N0…].Nt"A <chJ0…9.9.N4eA g3.BAi&9.>-A .:.-.b†.[7@(+./b†tz.=.0…&)]14).1<S0?&)by(+A *)<[<”<€A\4)h†]E&-.fbJ()9Y<Š<@56>+.=&-(+.=&-&-.10?914)*1g|9.:9›.=™LK &)7:.

N4y.14q56<_n  5! 1/0B(/5 7/.@.1A\0…4Œ.B9wA\t¡4)x(+&)‘+()t . ( 9  ./&19eA <e&)b†(-)9i.=.@rq(+byA\4)(-. (/*214! *.e4_d.+n *1w0…9Y(N5.ShJ&q(-.y. *./9W<[.J&q(+*6*1. 5S5<5 5 0 7/(C+:&% C !.@g9i9i0„0…5N./9Œ.(+>+t¡>-t 5./X .0a.A\4q4)(+]Z‘6(+t .x>q7@9N.1<e4s0….W<Z0a(p. ! 1/#/(+(/C+.1*)4q(N560…(+<_b†n ._. ( /:/.C!/ ! 0.BA 9w4sA <|569.14-t}df<@&)q9.N*14)0…569i<€5w>qhJ7@&).-()</<[.=.0a._<_u A0a.% :4:&5 1/! 02* 1 i! 5 7c.s56(+.=0…._71j)A\4-]Œ.16! 1.6.w7P*10‹A\4)7)A\*6t . g ._)()(N<Š0¤dN9.m‘@dyq(10ad1A\4)]e*q(10„(+bJ.P.=0….@. 5(:65 .:.(+4)A gŒ5PA ./t¡<|>-.N0a<€(+4q5P7q&).Nu`0 .4)./._<@q>+(+t .=&-.1&)0'.

 .

 .

 .

=(+&qt (-(+.c&).      / *   +'*)+'-.=n É+&)™x.$J 3 .=.B-A9w<i.[(-().:<`<x‘q.34q7@.W0a./<Š.$363.-b†(+t¡()dJ<[< <Š(-‹. :>A@K8 CD.S</b†. 48K7 21"7EH" ’k<}ɓ.

b˜.>q(-.S.BA 9.BAA 9w<S4Z.NdZ0A.y<@&)9)hJ4S._vw>q(-._A 9w<[4<”A 9w4f%8g(+9i4e0}% % nc‘128.x.-v.-.4 kÉwn 6™   Ad1\4mYA .bf4)bJ</./t <'(+4).`5NbJ.BA 9.=4q&)56.9.[(+v./9m.1Iˆ0–7:7:9.N9Y4-56<=A.=7:r1.=&)£ .1.=.y71&)(N0…(q7@.sA <f(+7:4Œ9.f(+bSA <zA\4).Z.4->q./.>q(-.1t 5~u ?Éwn¤£ 6™    ’ .=&)(-.. .c(-.t¡>6.[9w(+464-Ks.=<[.†<Št (-.t.|A <[5Ng„.@(+.B.=&).BA 9.y<@&)9)hJ4S./A\4-9e.=0…(+4)</g9i0?bJ.BA\(t A ž-7@A\9.BA 9w4 ?Éwn¤£-™:u“A .B0a.-v.N9“()t 5Nu"<Š<<@h†>+&)bf(-*_.B()A 9.s.9P4q5i<[A .W7:X 9./9    " ?Éwn¤B£ 6™      $   $  N  J  $   $  $ !   " #  $  #     $ 0 - ._bJ5s..x7_(+4P‘1.@4qr+5i*NA .Wb†(q7q&NA\4-.B>)A 9w5N4Zds9.4 ?Éwn¤B£ 6™3dNA .  ?Éwn¤£N£-™ >6‘)</..10‹A </.=>-.>q(-.=&q(-.[k(-Éw.€7:(+4P‘1./n .BA .BA 9.ktd1š™†œq‘q.:.4-]P4)</.=&N4A <S% *19i.<y4 <[.=)&1._5EA\4-.4 kɓn\£6£-™€A\4-._65 ™ ?Éwn¤B£ 6™   oi0…9._vw>)(-.zrNA .4 ?Éwn¤£ 6™x7_(+4P‘1.BA 76ui.BA\4-]m.:&1nA <x*19YA\4_.+A\u~4€>6.@.:n v.

.

7@9.&-.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ B .*:d60‹A ].|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.

=56&q(+.=7:( &).@.:9. b†A <Œ(Iˆ7:V*19i9.>)<_n $  .W(10….bs4)</>-.N0a.y.14q5N.@.@7:.m&-bJ.=0‹A 7:(+t¡ de9.EA\4q5N.69wnÃt (-4W.=&)._b5Ž.@b†.N.šb†()<[< q7@b†9w(+(+t¡4->-4-<Š.=.bfb†9.Œ.0|bf‘q()b†(+<[‘6<@9.0„(+b ()<Š<@>+bJ.Section 7.&-9i4E.4)</.:9w<-4pn 56*NX.=&-.1.=&).1t u (+4q5 (N0a./9 ._.Œ5iA (+b†..Tb†.P.@.10a91)7_g|(-().[9.1-.=.=.3.E.>+t 4debfKš4)*-*N.=(Y&)u .md.< .@0„(-)(+.=*1&)9N.=9. I/7@9wbfbJ9.W]6(-.=&)(-.c4-.1ƒ 4Ž03(qA 5Y<s7qA &N()./(N.S4zt .=A].:.N*1.4)4Œ7@.9ib†0z4K()(+<[t¡bJ\<Œu 9Y‘q.S.g9./&)0….B)‚ A 9.B<[% A.8‘1(+./.kdz(N0…91. n Iˆ7:9.–(|% 7:9. The validity of the “common” diagram T7_7@9i0„5iA\4)]Z.10*q(1n 0„(+wbJA\4).0….W bc ()<[<S ‘q(+A <`t (+4)4)917:. <_g9iu–I/0…9.*+*19N<”A ..69w4qu"7@bf./t .10?0…9.4).[(N A\4y ..4K^b†9i56.&q.†t\u'4).4K *1‚ ƒ 5YA ()].=&-.†91gT.=0„&)(-.:56bJ9N.0…9.1A <c7-4qA\56N*+<cAt 9.y<Š<”]6A\‘N(-A\.B•sA .(+0Vu34)t\u~</A\4e.ŒA .`9N gL[.=&-A\A 4.B(-A 9.1(-t (+.[<[(+._(Yu  n XX 9e&)._91()g <[.B>+A 9.:<s.=<”&-™@.[(+4-.f4)(s5fgˆA >+<}4)(z7@gˆ.fA .7@./.N4_.NA\0k4-b ./.W% A <m(Ž7:9.10*1&1A\4q.

 ..

 L4MONIPpRT_UsX V §~¨Y¹=³@®y¬+¯?¯?ª °+¨+®c«[ª¡Z$«i´¤e ¨N\+± S`w¬+¬+¯?¯?®ª ¨+«W\†´…±­.¨ §\¸N«h`“ƒ® ‚1®:±3¬ c¯?ª ­Q­.fɓn “¥ É   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ N.\Œ§¡® ©}h°+m W®:«P¬N«6µ+µWª ¹=³_³:°1°+¬q®:±h³ `~rW®S©'³=¨.>+0a.°1¬+® s³¯}°N:¬-ª¡®_­+«i­~¯}®:ª «+¹ ®:^”µE¬q±k¯‹ª¡¨E®_µ ¯?°6®N¨i©{f m ±‹n¬+b ¯?f ®†m ¬+¯T¯V© ¨ vAw T_xzy|{ wn} ¸1«+µ6®_±'³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«   !  P oYA ].

|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 .&-.( y w DU ƒ UhT w a NQyƒU A1 7:9.*@d+0‹A ].

pQ2 Diagram Calculations Pbar oiA ].Chapter 7.fÉwn w¥ +'*)+' 86>A@B8 > |84J 4: |821K:I.>+0….$JK1 .

"798 N$.

y w D U ƒ UhT w h N.

BA 9.:.=.: uN.19Y4q7:*65671t¡>+<s>64)0…*1<3]N0….t¡ 9)h€A\4)]s<Š./(+<@.=0….:u1&-u"hTd-(1._5ZA\4y.L()<[h3.c0?4)0…A 5y.=0¤&)t dc(:.bfbJ9w46Ks. .14q5N<JA <|5YA <Š7q>)<[<Š./.@  .4Yn    :.= ‘+0….1ndŒ0ˆX u.Sg9._.:]6tw.=&-(N0….?56hT.}n 91g} vw*+>)t¡>6(-4).-A .N(-(N4|.4P4JA\Éw4)n 71s0a./.7@9i9wbf0 bf*qbJ(10‹9w™3A <[469w(+Ke4)4y5fb†‘1.@56.B]NA 9w.:9i(+.N4 0“5YkÉwA (+n 6bJ™z.s.=.=&).J./<_‘@.|</.=&-.Š4-&-™ d.|7:Iˆ9.@9i&-._7@.=&)4c(-A.3=T34.y(N(-.yƒU A3 X1ELA 9f9w9)h$t .:(-<`.-bJ>+5pt .f0a.:<x’¤4†h€<ŠA.10wb†<”9._0~<z5Y5iA 0…7=.-bS7@4J9wA\9N4)4)g._7=.=(-r1.=.€5š.1().E.s7@q<z(N. <T.T=CED= #   .=r1(+A\bS4q7qA\4)0….1t.=<'&-0…._()5~<Šn3._._g87=(+.=7@&s.B<[(+A 9. 4q9f56k<Š<37@.J.3 T=13€Dy= D E: io A\ 0…</ .=&)&-.J.=.BA 9w.€<=0…A .| .:A .->6u(+b†t-(+..fh`./. Iˆ7:9./0….-<:0a(Y.:0a*+.=)0„(N(-0.=&-*)&q.A ž@4).:./A .N.BA(+9.1.S()91<'g <@&)9) hJ 4€ .

ˆ. 7_(+4 (-._5A <(+4›A\4B.q.=n&q(-.[(NA\4). (+t¡>-.

N<@0a&). 4ŒA\4Z`oiA <LA ]wA\4B>6.bfbJ9w46KÃb†9i56."4NA ./9{.^q(+t¡>-.:g9)9ihJ0a.=&-. Iˆ7:9. k(q7:7:9i0…5YA\4)] . q X .1t ™ ) & ^ .=()&-<€./.

€()<[*+.1bJt¡\n.@.1j1t 9Y4-7-9)A h†.:.=r1.14P065Y‘1.N0+A\4)56./Éw.1()0„< (+."0….=<[&-._5710aA.Tn Éw()n < zhT0?._5PX h€&).<  #  #  $ & T@Zc[ eAVœ`xQ nVBXelTm&ZiTWQie@TgZzTfTgQ 5 L Zc[ ^QnVh XQ L Qm 3 cZ XQ 3 Q Q ` È­ÉšÊ Î  Í ȭɚÊ È­ÉšÊ q  º! d ] u wu“‘@dEŸ.&ˆna.=ti&-7_.@(+.f4NA .-u6()<Š<[./bS._t¡<z>+4-7_]6(+.}&NA )<S./.su1A\4-4)9)71hS0a.=]6&y(-.'A .-/&/€"•102'3& "$#% &(' )+*|{}   -D H ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ &% .=._56]N ._.:)< .?d_t u .-g–().yA (+bJ.

3.Section 7. The validity of the “common” diagram P1 Q ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP ∼ 1 DP P1 u3 Q yÉ É ' & 0  R |U .

.

x|UqN.

y+y OUqROT9x } nU $yƒ{9R x } yƒ{ wI} w ROT9x } nU {ENQPSU y|U    Ay OU w  N.

y|U.

 D1 ON } y OU nNQyƒU IUaT w _{ y .

 $ N$.

$N  * & 0 .

//' *7612 $ :9 ) 0 >$ 0 & "$# 4 * - *  .3€D D !#" 0$*M -$%&' 0 * )2-+*(' -$% "$#  /0 &*)2-+* ' # ' ." ) '81.% % & # .T= T=13WD= D A:   Ä:./0 0132 -$32) 0 " 0 * ) 0 % 04 0 &5) 0 #!" ' *76 " - .3= D A: ? “.>=137.+- .3 A: . -/& 0 & 0 - ' * ' "  = . < =137= .3 ?A? = < DL:.

&(' ) '8$ % & 01%@ & 02 . 0C) 0 # =9 #!" ' *7612D $ 0$*&2 ." " # &E!'8$ * # * ) 0F' .% % & # .0. ' * ) * ) 0= < -' ." ) '8 0 " ) -/& ." ) 0&HG$0/& # &JI I LK ( 9 MNA )+0/& 0&+ # & 022* ) 0.?@BA) 0 )16 & - ' " % ' * # - # ) -$ * # ' # )+0 ." * 0 &(' * ' " * )+0.

+0/&O.

" )/'8$RG$0/& # 0$*&2/0 0 &E6 #S * -/'8 01+ & # ' * ) 0C>6$ * 0.% % & # .6P@ % % 6* # * ) 0Q>6$ * 0' ' .

' ' 1'81.^ S - - " 0 & 01_ '3& 0' 0+* ' #S Ä:.//' * 0. '8 " 0 0$*' '8 0 " *'8 '81. & -+* 0 A )/' " - # * 0X W ' * '8 # & # &7 # & % 0 & ) .3= D A:Z? .3 Y A: .//' * 0) 0 #!" ' *76 - T.% # 0 " - % & ## + * )+0 #% % # ' * 0 .//' * 0VU # .    0 ' $.

* ) 0 % & 0&^@ & 0 -+* % 04 0 & * ' % 2 I -$Y -+* 0=) 0 #!" ' *7612`Dba.3 ?? []\ %@' 8' $ * )2-+* * ) F * -/'8 0132.’.

" ) '84. 6g@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0./ ' 7* 612 ) 0 I 9dc * ) 0eD`a 9dc ? ) 0 * )+0 % 0$/0/&H' -' 0 * 0 & ' & 01 " 013fA) 0 & 0@+ # & 02 * )+0 0 0 E& .2 '8 " & 0+-$ 0 - " - & 0 .

' ) -$* #CS 0 .'84."$# $ * -+* 0.//' *h6 -$%@' '8$.

+0/&O.

" *X -0 6 *) 0 !' % ' % -+* ' # '8 " & 0 -$ 0& ' * ) % 0$/0/&/!' -' 0 * 0 & '8C' # * & -4 0&i?gj # 0@) 0 &-2 * )+0 0 0 &E6& % % 6 * #lk m&nio p o rq8p0s k t mEuXt u@v p0w o8v x s . ' _/' Y' 0$* - ?P>6$ * 0.6g!' % ' % -+* ' # 22.

0 0 E& 61* )+ 0 >6$ * . *)V 0 %64 * 0 ' " ) # 6 * )+0T #  S 0 I X~ D .' .//' * 0 -' # *^? -$ * )+0 k m&xrt s s t y o8k t mOuioOu x4z p8{ mO|8t k } .

//' *h6 '81.0 ' % & # ) ' 0 % 0$ #  S 0 '81.//' * 0 -+* 0g)+0.

3 € A: .% % 0. #!" ' *76 ? % 04H!' % ' % -+* ' # .3T= D A:WCAD DO?B= D A: ?T3 M‚ . < [ \ ' ƒ 0 & 0+* @. )2-+* )2.   #   Ä:. " ) 0 "„ .6 * # # #„ -+* * )/' F ' *X2-+* ' # ' .

 * # % )16$ ' " -.

8' " & 0 -$ 01 )+0._2-+* ' * ' 0&1 # &X0 W -' % 02 * )+0 & 0& ' * - " 0 * # * )+0V ' _ ' ' 0 * - U # .

 * ) 0B -+* 0)+0.

…. #" ' *h6B) 0 #!" ' *76 ' '8 " & 0 -$ 013 \ V&' -0 0 & * ) 0 % 0$/0/&Q!' -' 0 * 0 & * )+0 .

… †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

-/&8£/¤102'3& .  2 S 6¡.&-Q¢.

pQ2 Diagram Calculations P1 2 ρ Qmax 2 2 2 A 3 CD ' & 0 …  I .Chapter 7.

 .

E& /0/&* ) 0H -+* 0() 0 !# " ' *76 - * ) 0 .  I Pmax .W '8'' .&E/0/&* )+0 & 0& ' * .S 8' ' *h64(j 0. " 0Lj # @0 ) 0 &-2 * ) 0 0 0 E& 6R@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0' ) -$ -F' 1.

 " 02 * )/' * & 0 C+ & # ' * )/' & 0& % . 0 " * ' g & 0 .' # /0.3T= D A:B 3WD. ' * ' "    = / A: .[ \ " "$# r& 8' $ * # * ) 0 "$# '' # .

822* ) 0P -+* 05)+0.

' 0$* 0 & % 0 & 0 -$ 0& \ ./ ' . 0 08 j # 0@) 0 &-2. " " " # &E!'8$* # 04_2-+* ' # … ?* )+0P ' _/' ' 0 * -XU # .*76V 0 *>L -@6 '8 * ) 0 0@W+* & 0' 0 " -$ 0 D #"%$ A )+0/& 0&+ # & 02 * )+0RU # & -+* 0 -+* * )+0 % 0$/0 & * ' % /0 " & 0 $. * R 0 ) 0 #!" ' . & -+* 0 -+** ) 0 -+* 0 '8 " & 0+-$ 0& $." "$# &r'8$ * # * )+0 "$# '' # %! !' -$& -'V2!* ) 0 % 0$/0/& " -' # ) 0 # 6 '8 .' . &0 1b  0 -/h& 612 * ) 0& 0V!' -' 0$* &(' " -0 6 #% % # '84 * & 0. #!" ' *76 0 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 04 0 &' -' 0$* 0 & '8 " & 0 -$ 0&4 # 4) 0 &E 0 642 * )+0g -+* 0g) 0 #!" ' *76 '8 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 % 04 0 & .

„ 0R6 # & % ' "„ %( !' $.3+T+ = * ) D 0 A:.& .{ p0/ t k 1xEt 2 p v p u k % ' % k v p u8x s o s o43 q u |0k t mOu..  /$@ A :6?@.$ " - # * " # 0@W/' *&. '& ' * ) 0 & * ) 0 " # '' # 0 ' -$% S - - " 0 "$# " 0 % *' & # $M2 * .0 < $T/CE0/37& = ) 0yD Z? ' *7 6 ) ?M-4)[*)0* A) 050 ' '84-$../^ ' S* 0 - *- " ' 0 -/-'8  *# -/)'8-$ ' * #-$%0@ W/' -* -'8 )40 6$ '8& -*) ' 0F" %' 0 ' * -%  = #S )/' # ' 02 * k m y q k k o.' & # 4 # &* ) C .

.m53 o*u8x nio0}7. ?A@CB8DE@GFDEHJILKMHNAFPOCQSRA@GF(QT@CBQG@VUXWZY  0 & " # $ * &7 " * ' # []\^8_`\aJbc b:d eXfgd cgh7i5_ j k lEm]no^:d pLd p0no^_q8_r sg\. ' " .) 0 * T 0 '84/.46 =<>=<>  ." ' 7* 6 + # &U # & -+* 05j 0 " 023' -$% S - - " 0 " - S 0 #S * -/'8+04M . ' * 0Lj # 0&)+0/&™2 * )+0 # S )2-$g' -1W '8'.% .p8/ t k 1Xo:9 wOq v p. . % #!" #YS # S " ) 0 ' -$^`U # & -+* 0 -+* * ) 0)46$ & - ' " ' 0 # +* ) 0& # / 0 - # ) 4.

d ntJb.

nunvb:d e_xwyG^8_eVno^_zp]^s8nGp%r _`_]q8_{d p|_}V~.

nt "$#% 6 &(' )+*žŸ  2.

  .

-/&8£/¤102'3& †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š * .&-5¢. 2 S 6T¡.

Section 7.4. The reformed pQ2 diagram  .

  j  A) C 0 ' 0 * ) # S -$ 01 # * ) 0C ' _/' B' 0 * - % & #% 0/& * ' 01 ' ' * )!' -$ & 0 0' 0.

. 0@6 # ' S 0 & - * )+0C/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 &h 0 &(/01 ' . 04 * ) -+* ' . '8 „ 0/& !$# # / ?(@$.&-*X¤102'3& -$ .+- " * * ' # # +. ' "$# '' # 6 -$& 0 .A) 0 -+* ) # & ^¢. * ' * ) " # '' # 61-$ & 0 01 # 8' :U//' ' 0 " )2- ' "  .#"!$# %&! 2 % %  ')(+* #)# ?@ + * .

# + U # & 0& ' * - " 0 # +b2) -/& ' # 4 % -/& *>h 01' 0. 0& * 01 - #% * '84 - .% % & # . )+0/& 01* )+0  ' " - " -+* 04 S 6B * '8 ' G+'8$F -+* ." ) .

'81* ) 0F ' * 0/& -+*X & 0 0.' # 4 * & -+* 01* ) -+* . *> ? # + * ) 0 &7+0/&™RA) 01-4)2-/'8 .S 0 -+* .*h6 % ' " -$) -0 0 # +  " - " ) -$/0 -$H' " ) -$ !  .

 10 # & ' # & 032i4 * S 6 " ) -$'8$ * ) 0V -+* 0 -/& 0+.% ' „ 0) - ) 0 #% 0.

" # $ * -+ *  2 ) ' " ) ' V$ 01 '8 '' - -+* ' 4:"`"@2 ' R *`)2- ' M5j 0/& 0 -%64 * 0' -+* ' /0/& ' )2-+* ' +.% * 011'8 * ) ' S ##„ ' * )2-+* 0&)+0/&*6+* ) '8$ ' + % # % ' S 04?N ) #  S 0 % & 01 0+* 01 '8!'8' 0$ ' # 01%L+ # &h'V # =<54<6 7 OCQ B8Q|NHzB98:8 H<. '8$?& A )442 * )+0 -$%&' % * ' # # + .% % & # ." ) - .* )+. A B @ ) 0 & 0 & 04 " 04 % & 40 " 04.Q>= & _ -+* ' # … ! ? " - S 0 * & -$>+ # &7' 01 '8+* # '8' 0$ ' # 0&^`+ & # ' -$ ? .U & " „ 0/& * . 0 !' -$& -' "# # %( " " # # " # # % ' b' ) 0 A) 0 .

H ON a @L S " (& ' % * ! & 01%& & 02 I DC I # .h 0 0 K I I D{ I ? " ) 0 & 0 ..& "„ 0/& * !$# * 0+- 6g * -+* 0" E .* )+0 -+* 0 -/& 0+. ' & 0 … ! ?`6/' 0  a D a K O N a @ HJI K HJI K IML D … ! ( ? I … !D% ? )+0. # 0 ' # $ * & -+* 01 * )2-+* * )+0V& -4) ' *76 0&ƒ 0 " *> /. =+* -+*. & -+* 02"?'9C? = # ?.& 0T+01 ' !' S 0" \ ^@' 8' $ '8 ' G+8' $=¢0 7& # 0 -' F 10 _2-+* ' # S 0 * 0 0 % # '8 * ! ? # % 04 0 &* ' % - % # '8+* G'? .

 ' _ ' B' 0 * . % 04 0 &* ' % 0+* & - " 0 * # &h+0/& >6$ * 0. 0$ ' *76 0 0 &E6= # ^ S 0$* 0 0 % 0$/0/&* ' % - C -+* 0 0XW ' * . #" ' *h6 # + * ) C 0 ' _/' B' 0 * - * )+0.

' ' -+* 0 + * ) -$ S 0 .

S # * -+*X' # % ) 0 &(' " + # & -/'3&/) 0+* 8' $ # / & )2. ." ' )+0.0 $) # * ) -+* * )+0 % & 0&%& & 0'8 * ) 0 " -4)/' *h6 " - S 0 -$^@' 011* #TS 0 .

&-*X¤102'3&™2V& " „ 0 & * - RQ #  * 0 '8 !D#)# … ?.& 0 % & # % 0 &7 6/01 ' 01B¢.-/&8£/¤102'3&. RQ #  * 02'8 !$# #)%"S ¢.-+* 0 %¢..-/&P* ¤ 0 '3&-2z& " „ 0 & * . * '8$? % & # )/' '8$) 0+*> .

A ) ' -$%&' % * ' # '   '&(& ll%s i b." 4.

p d n d pGp]hc:c:_`pn_xwUT`t{no^_Vi_WV_i_`_ lYX`p _`_ZV.s i }s i5_w _`nvb8d r pC\^8b ~.

d s7w!sOV no^_V~ l ]\ _xbw!bJ}s i_w _]nvb:d r _`w!wgd pv\h8pvpod sged < e ^^:b:~n_i … ! # †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.n_i lY[i_xbwXd e{no^_zpv_x\]n d sgej kj k=sge{no^_znoib ep%d n d sge!~:_8i.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš *) " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.  2 S 6¡.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations # * )2- ' ) 0 * ) 0g)+0.

) 0 * ) 0@6 -/& 0 % ## &7 6/01 ' +04M2 * ) 0 & -+* ' # # + * )+0 )+0. *>-/& 0 % ## &h 6 0& ' 013 .

-/&-* ¤ 0 '3&-2& " „ 0 & * - Q # .-/&8£/¤102'3& 0 * - %¢.& 0 -/0 * 0 &7' '8 0& * )+0 S /'8 ˆ % % & 01%@ & 02 I a2 ) ' " ) " - S 0 " - " -+* 01 -$ ' * ' g # 0 '8:¢..& 0 . * # " & ' * ' " -) 0+* . * .

S 0C ' *X -+* ' # F '8 " 0 . * 0 '8 !D#)# … ?&. Vj # 0&)+0/&™2* )/' ' V # * / 01 '3& ." # $ ' 0 & . -$ -/'3& % # & # ' *h6 ' " & 0 -+* 04 - $) # .S 0.  S 0 -4) # ' /04MZ+ * - # ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * ) 0 " )+0.

-/&P*X¤102'3& !$# # ( S ?@ A ) 0 & 01 ' * - " 0 '8 * ) 0:' #  * # ' _ ' ' 0$* - U # /0 % 0 .& # 0R &('8$* ) 0H. 0& 0 " * 04 %¢.' ' " -& 0 . " - *." * ' # $L # # * % -&6 - ' ' . # + * )+0 " -4) ' *76 - " - S 0./0 '8$ .

„ 0. # * ) 0F/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 % -/& * * # 0S % & # " 013 + + * )/' & 01 ' * - " 0 '  ' / ' . " -+ *&2 ' * )2-$. * #eS 0 * .

 '8 * # ." "$# +* " - " -+* '8$ * )+0 * # * - & 01 ' * - " 0'81 * )+0 &7 0 &-! +*T' -46/ 0 # ' 0 * & ' 0112 * ) 0C ' _/' ' 0 * - % -+* ) '8* ) 0C' #  ' 5$) # & *&2 * )+0.

. " - * "$# ' % -/& 04 * # * )+0& 01 ' * - " 0 '8 * ) 0 &7+0/& - " - S 0 ' # & 04M j 0 " 02 * ) 0 % & 0&^@ & 0 -+*. * ) 0 & 01 ' * - " 0 ' '8$ ' ' .* )+0 -+* 02 I a2 " - S 0C+ 01 0 " * 013NA )$12 04_2 -+* ' # " … !D% ? ' & 01 " 01 * # K K I D { D a Na @ … ! … ? HJI K A) 0 0 0 &E6= # ^12 K D a Na @ L ) 0 & 0 .& 0 .  K L K I L ON a 2 " - S 0 @0 W % & 01% 04 '8 * 0 &7'P # + * ) 0g -+* 0g)+0.

D a ) 0 &0 … ! ? @ . #" ' *h61-$ ' * )+0 & 0& ' * - " 0 " # 0 " ' 0+*&2& 0 % & 01 0+* '8$ -.-$ & 0 -/& & -$'8$V6/' 0 KI  . " -+* 0 # ' S '8 '8$ 04_2-+* ' # $ … … ?&2 … ! … ? -$ … ! ?. " &7+0/& 0& ' -$T % 0 " ' . % 0 " ' .

 H  … !D# ? A @ ~ a ~ @  K … $.

(0%1. @FEG&HJI6K!LJM K @SR ?TVUXW K IDT H VU … $6$? O KPLQM " 6 A <?> 3* 6* .(. ? A B!6" # I &%1) 0')(+8* $ 04_-.>A G > 'CLB ' S > 'D* H > ..(+* % … !D# ?/8* .=<?> @( <.ZY[. K ~ a N 9.V2*8' 0$3* % 01%L+4%5'h' 66* 0  ? @87 K:9. -Y > % +D( <?>\A GC' S > ']* C( < ./ > 1$. I … $ ! ? ..

( < * ^* .

( <.>a< 6$Z'b.(+* %1%+D( <.> '_.1W6*8'' > > 'E6 % +D( <..> > ƒ > Y(+* ) > T'`.

(& "ml %5'.(g( <?>A G > '`' S > '* g.( > h.. ' > ( > '&( < .c-. Y .. W68* '' „ 8* > (+* Y > > 'E61fBD%6( > ( < ...(+* Yc' > ^@d' > (0%a( <?> 'e1. * ( < ( <?> %kc > 'b. S > Y[.O' 68* $ .hc'i* %5'4* 38* -Y > ( <?> !j* ()-.6'b.(/Y.%6( .(+* %hc%5*8..% 0(Q.

6'O > A ( <?> %6( <. .> :. ' S > ` ' .> ' < .> ' > * 1.pY. <..( > .(+* ) > 6 &'e.u . >pA G > ' ' S > ' ~ a ~ a. 0 ~ arqSs 8* t( < * 1S Y[$.> $ ivxw K ?@ lbyVz n|p%^8sgh r wT _V}b8ic7d eJ{ es8n_{b ewp sX~ r _xbp _{d cges i_no^:d p V. M2 ( <.c'b.( > . Q% 4o( <..6' > .> d.-Y(+* Y[.. n' > $.%6( >> W?(V' > ' > 6 .s7s8noe8s8n_ j Y%kc&6:'i* < (žŸ  k2 $.E' > '&( <. S > ' > .6' > . 2 ~ a Y[.

  .

 2 S 6T¡.

} .'-5¢X.6'8£/¤ > *|' †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .

* ( < … ! (?L+4%5' A A K 9.(+* %4 … $ ! ? ..4. The reformed pQ2 diagram 6* >  6 % )*8$ > _?.Section 7. I 2*8' > $3* % > %L+4%5'h'%.

+ @ I < * Y < * .

.6' > > 5c %5' > :')( <.'_.( <.> '* \( <?> 4% % * > Y(+* % A g .( > . -Y >1> (QY <.6'4* % ac-.(+* % … ?@ D ILD ISFPOCQTKH = CFDEHJI < * Q% .J%0.(+* % 2 I 2 $ … $ '? > _-. h(Q.(+* %$ .6' > ..> c%%3* S > c < 6$3* Y.( i.> > Y. e. c > ' 2* .. =<54< G@  8 .> > 3* ?< > * \c%5')(Q.-Y(0%5' g( < . (0% 'b% ( <.(+* % c'b% 6* > . c% > ' Z(0%d% Z(0% > .> *|' > ƒ > Y(>`%h( <. > ( > ' . „ *841% 6( <. * > -.> > * % > `.( > > ' > 5* >[> ' < . Y .. ( <. > ( > ' n( <?> `.-Y < * > c > ' 4%5' e. .-Y < * > 3* > &.> .' > d.

O ) *6  8 $ ./ + '   " . ) O+  W ' 8 ) 4 ' O   A 8' + .A 2 .

' > .j. ` ' O42 ' 8 G 2 e' 8 *+ 7' W .* > (g ..6' > . %\( > '7'P % > 2 ~ a C?TVU .&64 )* . %M25* +Y < .( > .4ƒ > Y(>( <.#( <. Y% >.> A G > ' ' > ' < * Y < * -Y  > ( .  !"#%$ &(')"* QD.> ' > -Y > c' > % :' > 2 I 2D* j( % . M2:( . $ . + 8 + 0 8 . hY.

4ƒ > YV(>.4ƒ > YV( > S 6( <..6' S > Y[. Q%a.( > .* > .6' > . % > hY.K > :. A <?> 2* JY < .(&2 X * f.\.

.(+* % … . %C5* ƒ > ' > .(g( > 'h'Po* ( <?> > .( < ')% < ( . 6* (+* % > _ -.

( .6'4* . * ( < ' > [c > Y(. ?T VU * ^. . $a( % S 6@ .0'^%0(^* 1)-.$  ?@25% > 2& ~ a C ~ [ .

$ ?= % 5* +Y $%V* % * >> .(1( <.> > . ~ a$C ~ [ K "-> >( Y %5% „ .. dc@(0%F&'e..( > ..3* G > 8" j > -Y > ( < * ec-.(0%( <..(+* % … .0 :..(#.(CY > .( > . 6* (+* % r% +  > _ -.6'P.6' (^* QQ% ' > < .> d.6' > ..' > ..

.$  ? -%5'*80 $0(V'_.(+* % c :'mc.

( * ?%(e. + ?Y(+* % r. % ' > ( < .% > : > (#$..

2of ~ a @ v \ &'e.( > . 0 c > ')( d' S ..(+* % \.6' > ..% + :.

' > . 6 %5' > '4* > 12 @ ~ a I ~ a B ~ a … $ / ? A ~ a ~ a @ A B 6 I ~ K A B 6  6 I HI "H HH I H K a  ~ a 6H   I ! 6H a " H ! H 6 HH " ~ a H K A B 6 I ! H I H  + .( > .% +P( <?> :.#' >  >( ^* A&@..+ !+ &+ A .+ -  + 1+ 0+ (') (6* 7 :+ 1+ 7 B .

+ . . - + !+ + ! . + 0+ 1+ 1 1+ .+ (') ( + / !+ + !+ !+ 3+ # 1+ 1+ 2 4 1 1+ 798 .

=<7> 1+ ?@ .+ B B C DE OP F B AGIH H AGIH H B JLKNM !JLKNM C RQ ^s.

yTSLU`_i e h } :T _i T _^8b.

q_xpCbpGb V h e\]n d sgeJsOV no^_zc b.

b }_`n_iza8es.n_{b8i_xbAV WYX)Z [\^]A_ 6 l-qsr ^ _ }b\^:d e _ pod Ux_ b r p s#r d }zd n_`w T`t b pv_`\xsgew ~8bi.

yGe'bp{no^8_ 8\ r b }{~:d ecVs:i\`_`pJns :T _ gw d p \hp pv_`w d e ^^8b ~.

n_ui t6v l-w r ^:d pCd pCi_xbpvsge:b T7r _{p]~:_x\h r b.

n d sge]b T:sghn|no^:d pL~ s7d en`j x{s i_pnohw td p0y _r r\`sg}_ ! `/a †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš \b]"_c fLgih/j dbe c0lnmpo j %k Y[%kc@6d'i* < (žŸ  22 $.

 .

  2 S 6¡.

' Q¢X.. .6'8£/¤ > *|'  y p v 18o*y s k mRy q k rx t s | q8s s t mOu y p u8xEt u w mO/ u k 1 p vp o x p vs vp 5 s y*mOu s p.

/10 2!#  . pQ2 Diagram Calculations + +\( < * [Y .+. ..Chapter 7..(+* % … 1 1+ ? (+* < %  4 435 3 !"!#$&%''()*. > > _ -.

  @ .

( X < . 0( % S > ' >[> )?.. -.: '*:=<'* !>!#?$@2 A 8 :.!.#.  .( > S  As 6 7 As K K 298.

> * r( <. > Y < .> Uk% * .6' > . \c > > ^% (V'_. -Y > % d( <?> * -Y * % g% 2( <?> ( > ' ~ a C ~  K * (0%a( <?> Y[.!VWX!2G.( > > 6( < 2.[ `_ `_ Gdc ]^ ]^ !VDba < 8A2G.8TC!)BS U8.> :. S ' dc. S ' :c. * ?Y' > . > . . ' >[> 2 > x( . * ( ..> ' > * (Q. _( > '/( <.CeFfg<W!2 DHGN+.-Y(0%5' < * Y < * ?Y > ( <.( > ( <?> ?> ' * * ( > e* \c%5')(Q. -Y > (0% ( <.(+* i.. % > (0%CUk% =( < ')% < ( <.> :..(+* %  f<?> Y < .> . 2m%5'fY% (V'i* S .(0%5'f. > d'4* ( <?> * c6')%2Y > o<.> * * (+* .BC$:AD=E>:F2.> Uk% '4* Y(+* % -.> d.GH!IKJLNMOD'QPRBS2 D<.> Y < . > % > (V'i* > o* ( < * ( 0* $.dc:c > * e. > * o( <?> Uk% Y')% > YV(+* % Y < .( > ' ( <?> ^% xY[. (Q. > ?> '_. Y% (V'i* S . * % t* ... Y . * % .( > f<?> % > (0%p( <. % > (+* > . * ( p* ( <.( > W5c?.( > W5c?. * > ' > 2 > ( < * Y <t< . > * f( <?> 5*|' > Y(+* % % D( <. > ( <.( > '/* (e( :' * (0%t.. > .CYM9VD(Z/.> * _ 6* > (Q./gh?= G\ f< * > W.( > . e.. 1( <?> % > (0%a( <?> .

> Y < . .> 2* .> 5*|' > Y(+* % 1% ]( <?> Uk% . &% ?> ' > i j . %5'D. 10 % ( <. > (0% * > ' > 2 > ( > . d.* ( 1.' > ( <?> ( <?>^> ƒ > YV( %  . S > * ( <.6' 'b% ^% ' > . -. * . > * a( <?> Uk% 8c-. -YV(+* % % ( <.6' > . P.> 'X( < * c%2* (gY[% * > 'X.6' > ' > .> > % > (V' % ( :')( <.> %2Y.( > .6' ( % P( <. rY < . . % d'_Y > c'b% * > * 4%5' e.> ' >  * .> ( < * g.> * o<.( ( > ' j* > * > ?> (0% S > Z'b... -YV(+* % % ^( <?> ^% > % > (V' \ > % > (V' f* ( < e.(+* % % \ 4%5' .\Y[. * \c > ?Y(+* % % X( <?> d.> e..+  ( ? 1+ j !+ (')?o"*pi + ..'i* % c?. -. o* < ..> > * % ( <?> ' > ' .(+* % #c'b% -Y > ( <?> :.(+* .* ( < * * 4%5' e..+)n . <?> ~ a* ?> ' . > <..6' * > ' 5¤.( > !(+* * G.(+* ..( > . ?> ( <?> Y < .

n .+ +  .+ej !+  !+.l 1+ jUj +3 k  l + !+=l 1 Uz j .

n j j &+ Wqxj  + Sj + !+ .+bq l k Sj + + g1 1+ + Ry + l !+ .

 j  1+  n +  l k !+  k k q  !+=l 1 1+ .+=n A W'l$n i  k  1 .+=n .n .+  j .+ Sl k + >k !+W mq j q k   lYq n j Wq j 1+ +  k  & .+ !+ !+B s wj j .+ - l k   .+ Ol/  jUj !+ i 1+  k .+/4 Wq +Hs !+ + A >v !+ &r +/ i 'n .+  &  j !+B !+B & 'n Nn + Wq j .+ uj + .

n !+W !++ .+ B.

+ / .+ q . + 'n Wq .+/ 1v !+W .

n  .

+ =n k .n i .+ !+ Wq n j !+ j 1 t 1  .+ B .

 .+ .

.

W q 1+ Wq$s?n !+ lm j k +  + 'n n !+ 1+ + k l. -Y > D ' > c' > > ( -Y < S >6< .s KF K0 5* d' > … #  ?< > ~ a s ( <?> ' > * (Q. 4 g ‚ ?{ c Y%kc :'i* < (žŸ  k$. * %5'D* # @ = I ~ Ka q 8 + e‚ +  k s !+  s   .

  .

  Fl 1 A3 s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST b| |r~ } .' X.

+ 8 1 s †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š =ƒ y .( … $ ( Wq+ . €g f<?> * \c > ( ?Y(+* % i j ? $n !+ 1+gs 3 < % t* 5* d' > … # !( < ..

Z' > * (Q. Y .-YV(+* Y[. xY[.> '_.( > ƒ > Y( #+ c'_. X* (* 4% ( < .> ' > * (Q.( <?> ' > ~ ajc . . S > Y.4. K . > <. r K > ( > ' * > ( <?> '_.6' > * \c%5')(Q..* Y > % > (V' f<?> . * 6* Y[. > c%5* .Section 7.#.( > .. ?Y < .. The reformed pQ2 diagram . ( <?> ' > 4%5' > c')% k'_.(g(0%hY[.. .6' > > *|' > t. -Y > !+B 1+ k .6' > Y% (Q. . .( > . Y . > % /( <.6' > . ¡g* > > ' > Y( . > % e > ( > ' * > ( <?> .-YV( -.( K * * h( <.( . c > Y. > ' > :.( > @( <?> .dc:c6')%4W:* e. ?Y > <?> ' > ~ a > ƒ > Y(a* * 6* .( > 4%5'f..

i .

k .n .+ j ' O !+  .

y .

?> ' `. -Y > B‚ .  6 G@?.+ Sj !+ . ?> ' .+ s n !+B n 1 !+B  j l j ..+ !+/ j !+ .n q ( ? l  A   !+ 1+ v !+  n y !+ .+ j.' > .( -. :ADGB8F!X<':=!2 DG X% > _ > .(+* %' > ( * ^.:=! !VD1!#?UM <'G?:W!2 DGN+=.' > ' > * (Q. . ?j j n v q !+W  j   q !+ !+B . :ADGB8F!X<':=!2 DG :FA!)fg<'8F!2 DHG 0r2!# 8&./  .+  n   G@?.\'b.

' > . ..> ' > * (Q.> :.> ' > 4%5'D.( > .6'4* .( * ( g. (V'_. 4%5'!Y% (e' > .( > ..( :.( > ?> %2Y. S > 4% S D a @ s ~ a … $ % < * Y < Y[.sn  Tk Fs + A l.dc > * Y% ^% > S > Y.-Y < * > \ > > 'b..( > %2Y[. > Y% ?> ')( > 1* (0%.(+* % eY[.> (0% .(+* % @% ( <?> 2* > Y[. hY[.> (V'_..+/1j q . e( <?> ?> %2Y?* ( e* ' > -Y > o* ( < * ?Y' > .* ( 4%5' 5* ƒ > ' > .+ . .> > 'i* Y[... Y[% \c * Y[.. o<.. 1+ (')?o(6* ‚ Sl !+B  j  ? .k Sl l !+ q  :+! ?j  k + ..( >C> _ -. 2.+ q n +B  ‚ ds 1 !+ - 1 l k !+ !+ . .6' > . ?Y > c ' > (+* 1* \.( > 1' > ' > * eY[% d'b. -Y > * * > * (+* .(+* % " o<.(+* % % D( <?> d.Y-'b% £ > YV(+* % :c'b% * > e( < ..1W6* :.> 6 s ( <?> ' > 4%5' > ( <.6* < (]Y[% 6* ( f* ( < (V'_.s n 1+ k j.+ j k j l$n ? j ' O  D & s !+!+  .> XX% .' > .( > ?> %2Y?* ( ( > W:* ( k. > ( <. <.> % .. c')%Zc%5' (+*S % ?.\Y % > . e..(+* % 2( <?> ' > * (Q.(+* % … $ % ' > _ 6*|' > * 4%5' e. > % .+ + -  k k l Uj B  .dc > G%2* :..j'_..dc > G%2* :. d. > % X( <.> * @c * Y?* ( d( <?> ' e.o. < .( > ?> %2Y. > * > e(0%`Y' > . (+S * e.. % >o !+B>q + y k k !+W l.* ( * „ > . .' > . f<?> ' > 4%5' > . G > 'b% d.(+* % % > _ -.

i k +  !+Bn 1+  +Hs + N Sl.s  l 1+ .

+.n 1+ 1 y n .n y + j 1+   s  'n ?jR j !+  + k n i l k .!V'GH! <'G?GFX-  DG* N!#? F:W! 8$DgMT!#? H8t8F<'S 28 =?*2F@w!VD 'DH0 C!>WA #?bSR8A2 8F!V'G:F!VDe!#? !#?X<.+  +  1+B1 1  1+ l !  'n  1+  2**<=8F!V! :ADHGW8.+ 1+ v 1 + q !+ + k + l   i j>j .+   .

#.SI #FG:FFIQ!#? )DGFI :.GG?.

Cd!0 !#e <'GG?.SI$!0 DHI De&%''()*8mB$H8 FGg!F@ :ADHGW8.!V'GH! 2Ge!#)8 #.'G.

m2 8 '**: D()gBS.@H.C !# C! gm&%''(U2G?.@ G?&Cd*.@ !VD !#? !VD18 2 8F!V'G:FU2G #@?2 F:W! 8KDHG$!# : =8F!2G.D!K8 *FBPAb2 8 8A( !#>8A#'Dg!T8 *FBPA : 'G BT2 8DH* !F@I?'G?@ !#? g 8 2 8F!V'G:F2G ($':F#2G?KF MOD'S($'G:F":F#'WV':=!.:=!F@g- C!rBA =*2.!2:8 DH0 .S2 8. _ .

..GH!.@b2G 7 2 C <'S+.2: '*g@?2(>FGB8A2 DGB8"DgM !#?)@?R8A2 CGUBSQH8A.

GH!dX<./! ] ( H8 FGg! 8 'G)t%?:.h? # 8A#'D' !d: DG@H<'2!HDgMgh?.F**.

Cd8.)DHD'@?R8A2 CGH.GG?.GH! 8r PA.!: DG@H<'2! _ ] DHM'. #T:A'*:W<.d@8 2 CdG 'G?@$!#?"* DG.gh ( SRHSR8A.

* !2 DHGW8"0 FT:ABS2.@$MOD'd'*<'(U2Gg<.

PA2 8 :AD.( '** D" a_ ]'& ^ & 2GF($!2:.

8A2!#1DgM 5 *.7 D' !#>: DGB8F!V'Gg! gSR8&8F<'U:A=8 b!#?b*2fH<'2@..A G \ ]^ K (8 F: _ 'G?@ 0r2!#1e@FGB8A2!# DHM /'a$% C)( 'G?@ _ ] <'G?GFr8F<'MO':.(UW!V'* _ HSR8&8.+!+.>VDg< Cd#G?R8&8 DgM h?-Oh (U( .<.

b2 8$=8&8.GH!V'G?:. ! !# <'G?GFQ.<.

@N!VD/g 0' .2! :A'G s l65i_xbw!b]T sgh.(U.* Dg:./ ]132 'G@eMOD' !#:ADGB8F!V'Gg! DH0 F _ ] :A=8AU!# DH0 F * DB8t8)2 8 4 0 PA.

nL~:sgs:i w _xpod cge=_87_`\]nGsge~"9 ' s wgd b.

cgi.b } †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   l s s .

6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S { p o z p t :k 3 m*v&u8m / .' X.p k k p vXy*v p 5 s p u k o k t mEu@u p0p x p x .

 6 # #? C!P F* D:F2! 12 8U&%#?2 2!F@.DHM !#?b !2 D BA.!# !1MOD'Te:ADHGW8.!V'GH!.=8m1M <'G?:W!2 DG.gSR8&8F<'U'G@Y2G 2 C<. pQ2 Diagram Calculations  .=8$8A#'DH0rG DH0 7 2G DHM.Chapter 7.

.=/YMOD' 1: DGB8F!V'Gg! .008 [m] flow direction L 0. - 3 0.01 [m] gate area mold gravity A-A 0.01438 [m] A A A2 2 5* :' > … !     8  t.- C! 7 2C WA1!VDY!#U: DG@H<'2! <'e+=.e+.{t     .      . .

 .

 g .

{ { ~ { H  | ' . A   .{ } .{ ~ { F 't € }  * ~ 5* :' > … ! ! 8   F ~ s { .

~  s ?F } ={ '{ | .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST  + K .' X.

     A 8  .

F$| ~  .{ ~ .

 {  |Q{  ~ ~ € € ={   =  .

  Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

't > | }  { t={t{  †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š  .  Fl runner entrance shot sleeve 1 } |  * 8 .

4.Section 7. The reformed pQ2 diagram 2* d' > … ! $ 8 1  .

!$s   ?F } . .

.{'{b| d} .

  .

* .

* $ ! .

 o .

 b |   { } F   go g .

-Y[Y[% (h( <?> ' > ' > % > (V' ... Y . * (+* Y V+ ( % ?> ' > (+* `..> %6( <.> . @c(+* % % Y[% (Q.> %2Y. > S > ' f<?> ' > ( 4%5'Y[% (Q. > a% . Y . „ > * . \c.(AX ! < ! * > ( <..(+* % * > .' > S ..@Y[% (Q. > .. '_.. > 4@% X( <?> %( <?> '' > ( f<?> Y[.6' > . ( <. .(0% .* ( 4%5' .( > 4%5' ( <?> .(+* % % X( <?> ?> %2Y.(+* % > % q ..( > .' > d.* ( aY[.( > . (fc6' > d' > Y[.  | -%5'n( <. f<?> % * * > * 5* :' > … ' > c' > > . > #% \( <?> Y% ^% . .> Y% (Q.(ZX ' > c' > > . > % pY[. S > ' > (+* e.VG > 'b% :.( > . .( ( <. ?> '_.( > . ( ?> %2Y?* ( > ?> 4%5' .( > ( <?> ?> %2Y.> ' * > .\Y% (Q...(JX .6' > .' > . Y .S (+* % < * Y < (Q. > ( <?> Y% ^% "% .6' > d' > .> d.* ( .( .

(+* e..(/. -Y > A c > '_.> Y. > '!' > _ 6*|' > > .-Y < * > S > Y[. \( <..(+* % hc6')% ?Y > :' > .')( < .* ( S . . \c.(+* % * (0% > % h( <.(+* % ( <..> S %5Y?* ( .( > o<.* ( o* ( < .( (Q.( > ?> %2Y?* ( 1* * > * (+* ?> (0% ( <?> ' > ' > 6( < .. ^% ( 6% S S> rY%S \c?.(.( !t% .(+* % * < % h* 5* :' > … ! $ f<?> Y% ^% #.> d. W:* :.(+* % .( > ( <?> :.> % h' > ' 2* d' > … > W < * * ( ( < .t'_.(\( < ... .dc:c6')%d.* ( D a ~ 9C ~ a < % @( <?> % * * > \ :. `.( % e( <.( > ?> %2Y.* ( h.6'_.(\( <.6' > .( > . .. S > WY > > .> :..6' > .> .( > ?> %2Y..( > ..6' > . .> %2Y.. .-Y < * * * ( e.jY > .> ' > 4%5' > f* ' > _ 6*|' > .> ' > (+* e.6' e1. \c. c%5%5' > * RjD% > ?> ' <?> ( <.( X 6* > ( <.( > * ( 4%5' `.(+* % % fY[% (Q. > % < %5' ( > ' * h(+* > o<.> :. `1.'b.( > d.6' > . * > S '_...> d. W:* * 2* Y[.(+* % f<?> %( <?> ' * > > Y'4* S > ( <.p'_.( > * `Y% @c?. > c%5* .( > .(+* ( <?> 5* > Y[.(^( <?> c' > > 'm' > * ( ?.( > ( < . > ' * `(+* > :.6' > . ( S<?> c > Y.-Y <?> G > ')% 2( <?> :..6' > .> S ( <?> Y% * ( > ( < +'i* < ( < .( > ?> %2Y.j'b.-YV( > 'i* (+* Yj% e( <.( > ?> %2Y. . 10 4%5'( <?> < %5')(f' > 'n.6' > t(0% ( <. W6* .6' > .(c% > ']Y[. ( <?> . W:* Y[.6* > 'b% ( <.* ( ^% (Q.. ?Y(+* % 1% ]( <?> ...> G > 'b% A S * % 6( <. >[> < % ( < . &.6' > f* ( < ( <... `.( + Y% ?Y * % 6( < * c-.6* > f* ( < . 'b. % > % > ' ?> -%5' .1Y > ... (+* e. (+* `. -Y < S > Y.> d. > % S (Q.dcdc'b%:.* Y#Y < .6* .> 2* > Y.' > ..* ( #* :% S >S 4%5'D( <. > .> ' > ' > * * ^%5' > * @c%5' (Q.-Y < * > -%5'D( <..* ( 4%5' .* ( < * Y < > c > % \( <?> ' > ' > * <?! > ! ' > ' > cS ' > > .-Y <..(+* %.> > WY > > .-Y < * > * h( <?> +'i* < ( < . * (+* Y@' > ( o* ( < ( <.( > ?> %2Y..( ( <?> ' > S * . (+* e. > ' > (+* e.> e1.> %2Y. * > ' > ( * `.> ' > ( f* ( < .. h.. > ' 2* > Y[.dc:c'b%:.> 2* > Y[.( > ( < .> Y% (Q. > % X.( > * * . e% (g( <.> .( > . Y% (Q.6* 2( <?> Y% ^% . > p% j( <.> ' > ' > % > (V' \ > 4%5' > &..> .> c%5%5' > * f< * * 2* Y[. Y ..-Y < * > c > ' 4%5' e.6' e1.(+* %. ' ( 0 4%5'( <. > ( <?> :.> %2Y..r'b.

> Y < . (+* `.> %( <?> ' `.(+* % < % ( < .> 2* Y < .+ n 1 8 8  + Wq  j !+ j + 1+ !+  Y .. ?Y% \c?.=( S e. :( <. „ > * (0%1.(+* % ' > ( * \( <. <.> > % P( <?> Y[% ^% #c 5* .+&8 1+ 'n 1 !+ !+ .-YV( > '4* (+* Y % ( <?> 2* > Y[.(+* % \% ( <?> c' > :' > . tc% > ' * * (Q.( > ..> > 5* >[> ' < .-Y[Y[% (]( <?>> ƒ > YV( % !( <.(+* % % P( <..-Y < * > < * Y <h< . f* ( < ( <?> .> ' ^%5' > > (Q.6* > Y[.'_.> f( <. (0% S > % ?> 8 + !+ &  . > .> c  2* .-Y < * > (jD% > .+  i  ?j & + . . > f<?> ( % > W-.-Y < * > 2* > * % .> :.\% ( <..'i* .6' > e(0%`( <. . (/c' > d' > * * ^Y% (V'b% <?> f( <?> c > '* e.6' > Y% > 1Y?* > . k'_.(( <?> Y% (Q.(+* % % D.(o( <?> Y < .-Y( > 'i* (+* Y % !( <?> 5* > Y.( |! .' > .> ' > ' ( > * ?> ' jc%5%5' > * > A ( <?> ' f* > 2( <?> Y[% S * ?..( <. % B !+W + .6'b. (0% ?> ' > 'i* % > ' 'b%5' * ( <.> ' > :% ?%(\' > c6' > > . Y . \c.+ k Ol/ + . Z'b.. \c > 5* ?> j* <.@Y% (Q. (0%@(Q.> . (+* `.

.

+ Yq + j Sl j   .+ .+   ? .+  +  k .+ s !+W n !+ j + 'n   s Wq .+ j + j  + !+ j & ?j !+  Wq 1+ g lb r j  .  + 1+gs .+/ .+1j .+ j +  q jbs   +  1+ .+/ +  .

n 1+  !++ .+  Qz 1+ mk k j  .+ 1+ .+ + jUj +  q .

n k .

$k 'n 1 )n s j l k   q j  †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš j + + & .

n q Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

+ sgq  +B l Q s ? 1  l.+  k j +  + .+W  j k : W k .   l .s !+W Wq+ l  k 4n8 k !+ t !+Wmq + !+B  k Wq 4 lE[ pCd nGd pGyGid nun_8ed e ^ p>T s7sgaxp ( .

n . B sj Fk .

n   j i .

n !+W  -  U Wq Fl q i 1+ Nl  1 !+ .

j k .n j. !+/ l k n !+ l.

l !+ j .+ .j 1+ .+ v + + 1    l  j n + .

n k .

+ s   Uk v j j A + !+  j + 1+ $n ! + j.+  . 1+ . ?j  i  1+ .+ .

+ !+ - l k .+  s Wq  j t +!+ Sl 1+  n n .+/ 1+ l +B !+ .+/ ( ? + i 'n K j jUj !+ j k +  l  .q l  XsHq k  + .+ 1+  8 !+!+  1+  1+ jUj jUj ) . + .+1j Wq  !+ ( ? ? k xn v .+ +$n k q 1+ +!+ 1+ j .+ 1+ >k 'n k Qj !+W 1+ + Fs j B  !+ 1 r .+gs i !+ !++  +  .+B  i  1+ l 1+  Sj  k  j .+/j s +  .n .+ .+/ Sl .+ v + j n l1q + k + !+Wn +B 1+ l  j & .+ +/ .+ .

j +W j   n  & j U . j . j ! + l lUq $q  q 1+)l $k 1+ !+B j i j k $k !+ 1+  !+!+ y  +!+ j i + b  +! ?j j.n j n  j.+ !+B j +  l j k Wq  q .

n  l !+ !++ k + jUj  s s .

' X.6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S 'n .

pQ2 Diagram Calculations U3 ‘‘common’’ model realistic velocity A3 5* :' > … ! ' 8 .Chapter 7.

1o(!*A" .

  D`a '{b| } .

  .

o1%$ Ho"!$ ..

*A o Ho 4 g ~ a |r~ .

> > > ' e.. 4%5'P( <.-Y < * > f<?> Y[% ..(Q.> c% > ' k( <?> c% > ' * (0%5' > * h.-Y < * > * %Zc > '_. € (')?o"* f<?> ' > .( > 5*|' > Y( S < k'_.(+* * G.-Y < * > 1( % .aY[% . ' > > .6' > ( %1( dc > % D%Zc > '_.* j( <?> ?% #Y% (+* ?% > e.(Q. (+* e.-Y < * > Z% > ( <?> 5* > `. * Y#c \c e% ( j% ( <?> % e.(+* % @% D( <?> 2* > Y[. > <?> >[> ^% ( 1% ( <.6* > '.6* > 'D.

 < Z'_.* . „ Y% (Q. .%5' e. * Y * _ 6* $ f<?>1> ƒ > Y( % .6' > (Q.6* 6* (V'b% > . #.

> (Q..( <. :. * _ 6* r'b. > .. „ * G > . * S > > '4* ?> .( > Y[.(+* %t% ( <?> c6' > d' > . Uk% '_.

> * _ 6* ?> %2Y. Y% * > 'g.+/ .. <?> c% > ' dcdc 'b% ( <.#Y% (Q.6' -YV(+* % 1% ( <?> ?> %2Y?* ( _ -. > &. o* ( < Y[.+ j .+ + !+ . ^% (e.a. . \c. S > Y[% * > ' 4%5'g.> ' > * (Q. .+ uj .> (Q.-Y( ?.+ j Xs Wq ?  .n j 1 + q  Wq .(0%5' * o* ( < .#Y > ' (Q.6' > V%D Hj > -Y > d( <?> i.+  .6* '_.S * ( o<. -YV(+* % % ]( <. (+* e.(+* % \% P( <?> Y[% ^% 5* > Y. ?KY > Y.( ( <?> * > (0%#. (@c' > :' > . ^% . * > .-Y < * > K q i A l Sl l !+B.'i* . -Y > < * Y < * . S „ > ' > * (Q.

+ % & + .n ? ln A i 1+ A l 1+ i Wq .+ 1 'n 1+ j l !+BT Y 1 1+ s y R .+ !+B - !+ y q y  +  + 1+ +&+ q .+:+ + .+! 1 j + !+W !+W Wq 1+ A l ! ? lW !+ 4 k %A .+ j .

+ Sl .6'b.+ Xsdn  n j & j j !+/ 1+ s +  n + + Y .+ 'n !+ & 1 'n rn + + 'n + b jUj l k bk .+ j f<?> Y < . j  ! j y  i  l 1+ 'n ! lB !+ !+ j q !+ 1+  s + q >k s  !+ + !+ q .-Y( > 'i* (+* Yh% .

(+* `.-Y < * > 5*|' ( > ( 5* Y % > > > 'b.n A .(+* % ?Y < . ?> S >> ( 2* > > W?( > * ?> p* #( <?> c-.' > % (% f( <. dY < . * Y.( <?> .6'b.-Y( :' > o<.( e.6'P* . 6% S > c < * #Y * > ' Y < .#c \c o* ( < % > * \c'b% ?> > .( < * Y < .(0% < k'_. > % > < . 2Y < . i.6'b. i ?y + Uj l !+! .-YV( > '4* (+* Y% ^.k  .. ( . > * > ( < .-Y( > 'i* (+* Y % D( <.(](V'b..6' > c-.> > Y% :'_. * Y71c% > ' \ ( dc* Y. > > YV(V'i* Y[.hc @c.. > ' .6*|'-* ( f<?> 5* > Y.( > .-Y( > 'i* (+* Y`% ].> Y%Zc > % f( < * 2* Y * % \ c \c@* > Y < .(C( <.> 2* > Y[.-Y < * > * .rc @c * > * „ >#> \c > %5' c >> x.+  !+ j & .' > > Y'4* S > j* 5* :' > … !9/ ..> Y < .6'4* % c \c < . 5c% > ' ^% ( * .( > 5* > ' > #. (+* e.

+ j  . Fk ! j Uq + v  !+ n ! ?j s  .+n8 + k j p8 m 'n .

+  & Wq !  .+ 8 + q .+/ j + k  j q .+ l + j k    !+W  A W j 1+ s .n j A l y .

n  .

n + i ! ?j .

b.+1j 'n t u s p v kk 1 p xrt s | q s s t mEu/o.-*m q k S !+ „FD!D# o |0k p v t s k t | / t k 1 k 1 p l ƒ 9yu8m8wOq kqnXv y p |3 1 v mOo8vnV k 1 p v p xz3 m { x p v S p0s q j l? .+B  j  lB + ( t !+ s + y ! Wq  Xsm r ^:d p|p%d }{d r b8i(nsVsg~ _i.n  j i .

n d sgeVsOVPy b.

n_iPpvtpvn_} d e{bp%^:d ~}b e.

pob }_ wgd 7_i_e.tsOV4no^8_\^8bi.b\]n_id pn d \xp bi_Cno^_p b }_7j f7h i5no^_iE}s:i_ no^_.

n d b r|_h8b.

n d sgepbi_ c:s8q8_iEe:d ec no^_'pod noh8b.

n d sge*j r ^_.t7~:d \.n.

b:r *h_`pvn d sgep p]h\^ b.

p!no^_#e_x\`_`pvpobid r t \`sge.

b.nvb:d e8_i{pod Ux_ b ew no^_'i.

no^_ pod }{~ r d .n d s sOVzc bp=nsA^tw*i.b h r d \'r d *h:d w'y _i_'~8bi5n=sOVJ}Ltpnohw t d e#^:d cg^'pv\^sgsgr v~8isDT8b]T r t.

_`w=q_8i5p%d sgeVsOV no^_=i5_.

b:r\xbpv_ `jXz V w _}zb:e8w=ns=no^:d pL}zb.

b8d pv_`wdz*yGd r rd epv_8i nCd nC^_i_Vd ezno^_ Vuh.n_id b ri.

noh i_ j Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  Fl s s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .' X.

jc%5%5'gc > P' * 4%5' e. * > >[> 2* d' > … ! ( ? @ A B  K d ? @ 7 A B  K  ? @ 7 A B  K  f<?> ?Y(+* % … $ … .%5' e. -Y > ( <?> 4% % f* ?Y(+* % .>a> ƒ > Y( % g( <?> 2* > Y[.( > . (+* e.(f. The reformed pQ2 diagram pressure efficiency power P power η Q  8  5* d' > … !D/  8 % * * . (+* e.> %5'i* 5* -.6'_.> > '4* % Y[% > YV(+* % @* -Y-' > .> c?. < % * 5* :' > … !9/ o<. * > < % x. ?Y > ' > c > YV(+* ?> X% . > Y > > (/c > ' 4%5' e. ?Y > % ( 1( <.> Y% ^% \c > ' 4%5' e. … $ … .-Y < * > o* ( < .6' > > . > e% ( ( <?> c' > :' > .4.'gc \c Y[.-Y < * > o* ( < . * > 4\* ?> ' Y % > (0%( <.'_. 2* > Y[. > 5Y[% > YV(+* % * -Y-' > . -Y > :. @.-Y < * > c > ' 4%5' e.6'b. (+* `. … $ … Y ' > c' > > . . > f<?> c?. < % * 2* d' > … !9/ f<?> > '4* > Y% > Y(+* % `* .Section 7. ?Y > 6( <.. > [Y% > Y(+* % <?> ?%5' e. > 'i* > . tc-. 2* > Y[. > ( ( > 'nc > ' 4%5' e. > Y[% > YV(o* @( % g.c \c (jD% > ?> ' ( <. > ^% ( ( <?> % '_.

.6* * > ?.  K 7 A B @ K69. ' > .(+* % … 4$ 6* > B K A 9.+ 1 1 'n + q i . 2* > -..  K d  K 7 A B @ K69.(+* % … $ ! o* ( < … $ … * > A B @ K69.  A @ s  K d 8 q i j .+ Wq+ Wq .6' '_.

 Fl {  1+"q + n Sj "+ i 1+!+ j !+ Sj .+n8  F . } ++ } bq .  n  1+ 6+ .+Nj .+ !+B i ++ | }  .

 .+ l k .+ ! j !+  A l & j j j 1 1+  1+!+ .+ Xs 8 8 k Wq Q . .+ A W'l i 1+!+ Wq .

+ j +  q Wy y l  F } !+/ . Wq s n .+/j .+ .+/ I … 1+ 1+ y l  I †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.+ .+ !+ q q + n j !+ l .+ n Wq n !+ + j A l j !+ y F n !+ i n j !+ k } 1+ s  y s j>j 1+ !+B y On !+ j s !+B y $ + .+/Nj .

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   ¡.

' Q¢X.6'8£/¤ > *|' l s s l s .

9 1 Q 2* d' > … ! (  .4 0.4 P= 1 − Q P= 1 − Q 2 P= 1 − Q 0.5 0.1 0. pQ2 Diagram Calculations 1 0.2 0.3 0.8 0.8 0.6 0.7 0.Chapter 7.6 P 0.2 0 4 0 0.  .

„ * 1% ( <?> c% * > c < * Y.   K I % * > -. A  # A B  A K69. a(Q. 9. . B A s :9. f<?> ' > -Y > ac' > :' > 5* c %6( ( > . B 7 K 9. @ s  K I B A @ s + 9.  s d I A I @ A K 9. ?Y(+* % o% Z( <?> 9.. s I @ 7 A I A 9.(+* % … $ # 4%5' k. . % (+* % 6* > @ A 9.

-Y < * > c > ' 4%5' e. -Y > . (+* e. > ' 4%5'2( <. < % * 5* :' > … !D% 8 1  .> ( < ' >> 5* > Y[.

+/ 1+ l ? &  .+ 1+  n y !+W s . { } '{ ~ $ Ft| } } ={ } k .

 A  A z z .+ 8 n !+  1+ + j 'n n } .+ j & On !+ j s s ? Wq+  .+/  5* :' > … D! %    . l +Hs?l  3 3 3 1 i .

^* -Y-' > .( > ( < .   5* :' > … > e% (V'_. > * .. > f* ( < ..( e% ?%(0% 6* Y[. > Y' > .

1. _( > ' 9. > * > < * Y < * .6' > 9.( <?> 9.> ( < ' >[> ' > ( Y[% .( > . >' 4%5'o.-% Y < * > c > ' 4%5' e. @ K s -%5' . . ( <?> `!D.> ' ((0%t( <?> . c .. -Y > &( <.

> ' ( <?> ' > -Y > c' > :' > nY[. ( . > Y[% * > ' > h(0% > Y% (Q.

( > ?> %2Y?* ( * ( < * Y[.> d.. s s K * o<. > Z* T VU .

s K)K H … ' ! f<?> A > ' .

.{{ t?€ €'| .(+* ?> * > * (+* ?> (0% ( <. TVU f<?> .> * > % /( <?> 5* > Y.' > Y% > hY.> 5* Y < . > ' (V')% > c > % j( <. (+* e.* > ( zX ].. > % ? T VU * ' > .(+* % 8 P  8 n   ? } .-Y < * > o< X( < * > -.

{ ?{ m| | } F ! 1+ j .8 =n 1+ j n  " i 1+ lT + j )k   Q Sl.s  .+ 1+ k s +! ?j .+ !+ q s 1+   5 3+ j i .+ j + !+ 5 !+ Sj .+ j & . { } Ft| } .+  s !+ q .

n +/ l  k l .+ + +B  1+ k Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  T¡.

6'8£/¤ > *|' Fl s s l  .' 5¢X.

+ j s .n - + Fs  .+ !+B  i s k .

i =y †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š 1+ * .

> > * > ' > ' . > (0%r. %5'.Section 7. The reformed pQ2 diagram * d.4.6' > X . cdc * Y.

' > T U = f<?> ' > ?Y > c6' > d' > 4%5'`.' > 2* > Y[.. ?> ' e.-Y < * > . . . > % ( <?> 9. (+* e. .

> ' > ?. (0% % > .

> ' > ' <.(+* % % K T VU  . A %5' T VU @  > (0% ( <?> ..> ( <.( > ?> %2Y.-Y <?> * * ( !# X( <?> @ A > -Y > &( <?> :.> . ?Y > * ( <. -Y > * #( <.* ( * > ( > ' * > ( <.> ' > * (Q.6' > ' > * (Q.> ' > ' .dcdc')% * e.dcdc')%d..

> * 1( <?> * > '_.>A .6'4* % e.-Y < * > c > ' 4%5' e. ?Y > * e%5' > Y% * > 'b. \ H … '6$ f<?> 5* ƒ > ' > -Y > > ( >[> ( <?> . > % D( <.

> ' > ( ( > ' `. -Y > c'b% -Y > .(+* % * <?> ^( <?>`A ..-Y < * > c > ' 4%5' e. < * <?> ' ' > -Y > tc' > :' > f<?> c' > > ' ' > * ( -.

.(( <.(+* % * :')( <?> ' > -Y. … ! $ ? ? q 1+ !++ - !+W y - u ...* d. (f( < .( > #* * > % 2* d' > … !)! .+ v + + j n  l. > ( > ' o< * % > ' .-Y < * > c > ' 4%5' e. @( < * 2* Y[.( > ( < .s l k s ‚ j  k . > '!* . a( <.6' > .+/wj .6'b. ?Y > * > * \c%5')(Q.+ - y  i & ..> ' > ' > * jc?.> e.

 !+ !++ y + s +! j .

+ j !++ .+ + s  + q  k l + !+  s .n .+ Fl 'n + i !+/ n i n j .

+  A . + q !+   .

!1!$p$ .

 + q !+ 8 'n 1 6$ j .j 1+ j t q k  >k +! j .

+ .+B  j   + k  s .+  !+W .+ j .+ j i & n (')?o"*  1 .+ j !+  .n n j !+ On j !+ .

.

 1 / 1  /  .

 PB 2 atmospheric pressure DR P1 D B PB 1 D1 rode hydraulic piston … ! … 6g} F A } |  plunger 5* :' >  !   E f<?> c' > :' > ..(P( <?> c > '2(+*|c^Y.( > ')% .. ?. >f> .

-Y > 4%5'_Y > . > > YV(+* ( <?> '4* Y(+* % -( <?> 4%5'_Y > / 1 3 1 1  !  " #%$ . c > 'P.-Y( % f( <?>e< k'_. < % a* 5* :' > … ! … o<. .. * Y c6* (0% a.?.( > .(f.( e% c <?> 'i* Y@c6' > d' > ( < . (Q.> .-YV(+* h% @( <.> > _( * > % ( <?> c > 'n* > > YV( > * @. ( > ...

 * c' > :' > % . > ( <?> e.(+* % ?.  + + I +  0 ' ' + hc-. @ + /.  B - 1 T VU + .(  1 TVU @ =T Ua(0%j' > .> ')% > . 1 T=U @ + -. -.(Q.6' > ..')(+* Y ..6' @Y. & ' ( $)  * -.  B - 1 T VU @ +  . -.6' Z* \( <?> (Q. =T U + +  0 ' ( 8 1+ !+W ?.6* + -.(+* % 0 ' * ' > -Y > <?> a( <.  B  +.#* > * 2* > S c ?%(+* Y > ( < . ?Y > % ( <. . / + .  1 TVU + +  I + 0 ' / f<?>\> -.> 'b% * > + -..

!+/ .

!+/ .

+ 'n !+ + . k .+ 8 ~'.+ Hy .+ + s 1+ .

+ mn B.   & ?j .

l { .

+ 1+gs n ! ? lB .q + j g ?j &  y Hy + y .+ 1+ n n  +  !+ Wq+ gl  i & i  1+ + j g1  !+!+ !+W y  Ol j .+  . !+ j Aj i d} m| n } ={  1+ & !+B + .

(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U]. sL+ ? # B 243-5/673-598-:<.(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l .

(^( <..> ' > ?Y > c > ' 2* . > -Y > * * > (Q. > ( > ' 8  n +  +  .Chapter 7.> c -YV(+* % \% D( <. pQ2 Diagram Calculations 5* :' > 0 ! . !c' > :' > .

n > .. !+/ .6' '_.+/ j 1+ & .(+* % R + + W @  . 2* > -.

r' > ?Y > :. !+/  0 ')( * > T VU B  C 1 T VU @  TVU @S  l y > '(+*|ch.> %5Y?* ( . .( > .. ?.

.(Dc > '6(+*|c/... !+/ !+W j & >k Sl  B  -1 TVU R + + W  0 ' % ?y " f<?> :. ?c' > d' > .-Y[Y[%5' 2* .( > (0%f( <?> * * > (Q.( > ?> %2Y?* ( e' > .

.(0%f( <?> 4% % f* > ?.(+* % @Y% .

 0 'O\ 6* >   .* 6* > -.(+* % 0 ( ..

 -1 TVU  &" K  @ 0 0 N E O G "  .

@c(+* % `( < ..  -1 TVU  &"  I K!LQM > '!( <.(.> .

-Y < * > Y < .( <.-YV( > '4* (+* Y*     .'_.> e.

  i rk + Sl .+ j  1+ y Uj t !+W y l .+ .

+ n Wq    &)%.+/ . !+/ 9 .

 $  H zN+W & ?j %A +  "! $ # &%w|'? 10 { )2+%  6 Y{ ? 3  *:% # %~ <  ! t   .

 -~ * } 6  < { #%  FR{& } .+ $# &% ( # % # s {b~ # ?)%  !+* . .# -%/.

bkH'J.JzeM h)[ ejie n [ jN[ YoeJpHkM n M$Hq[Pd ONn j)Q \b T Q \b]A_ dI\cJ bkbWj)\cJFIl{HLK.Y)J.KN[ J`x.]AJa \]J.JAdN[ b'H'F1^[ b xIMI\.J _`F1eA|i[ X^IM$HE[ F1^ FIl9HLK.YiJ.b [PON ^.J n M$H€H'J.^.\]J._.YHLK.l.\w\cJId.[PJ`OpYV \^v]AK.b'HE[ ^.KN[ ^IJ X Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].^.JAd n ji^IrNJ._.KN[ ^._._.KN[ ^.JAMi^._`Ja[ bHLKNM H \cJId.H'b~F1^ n uAHLKIJgY1[ JA_ M.YHLKIJ\.rqeM.\"M.^$H'b~HLK.r eM.\cus_ M._.KN[ ^IJ…_ Mi^AM.\{HE[ dyHLKIM$Hw_ Mi^|iJM.€g !+* $# &% ={& T VU  76 9 8 y CED GFIH'JHLKNM H r K.b'HE[ ^IreM.\(bku.^.dI\]J`bEJ.YZbpK.^$HyFIl  ‚jIM$HE[ F1^ 'ƒ t$„ YiJIeyF1^.^$H'bZHLKIJaxIM n jIJFIlyHLK.J.j)^i^.JxNM n j.byM [ H€O HkV MN\b[ ^.rNJdiJ.FN\ n MI\crNJyxNM n j._._ J.JyFIl T \^_$]AM$_ bkHE[ ^.^ K$uIY\"Mij n [ _dI\]J`bkbpji\]Jyv[ HLKN[ ^HLK.by[ ^vKN[ _IK HLKN[ b…J jIM$HE[ F1^Zv(M._S \R HE[ ds[P[ ^t HLK.[ J`Y r K.diJ.KN[ J`x.\]J`bEJ. { ! w !+* .J €Mi^.dI\]J`bkJ.HLK.]"J`_ Y .J†}_`F1eeyF1^$‡ZY1[ [ J Mi^.YiJI\PHLK.J M.\]J`bEJ.JybEMieJ9ˆ€F1|gM.JI\cJtM.rN]AJ.]"_`_ J JpH'_ r KN[ bwbWjIrNrNJ`b'H'bHLKNM HMybWegM n n JI\-Y1[ J~_ M.bkbWj)X eAd$HE[ F1^.FIHmb n J`JpxIJ Mi^.JfegM hi[ eAjie/dI\cJ bkbWj)\cJFIlmHLK.# -% A€g 3 > j y T VU  -1 TVU54 3 + 4 8 A@ 0  0 &= ?y   3 # { } &% ?F   y  *{ # F '| ?t 7? 0 "B \ + 'F.bEbWjieA[ ^.bEJwvmK.J diJ.\cl"Fi\}eMi^.JZY1[ 7&J.JAbWK.J n [ jN[ YZeJpHkM n M$H(HLK._.bkHL\]M$H'J`bHLKIM$HHLK.regM.FIHmb n J`JpxIJvKN[ n JyHLK. } "#  ) 2+% #"$# &%{.J bmFIl [ b[ ^.rAM$xIJ.^$H'bHLK.e X .KN[ ^.\cl"Fi\}e [ \b ji^.JY1[ Jg_ M.J~HLK.J ZUT OWV \b _-X b'HkM$HE[ F1^NM.b'HE[ ^.regM.Jl"Fi\}eyJ.\P\]J._`J Y1[ J_$X M$bW[ ^.

6'`ba > *|' Fl s s l 2 -3 596 3-598-:<.(=">E6=SJ 5(.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G } JM="N-: P&= ? .' ^X.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .

Section 7.{t *:%7 }  R T 6 U\ W  * # %1| $ ? 9.4.  s  !+* $# &%  y ? 0 B:$   3 @ B * ? * !={ . The reformed pQ2 diagram  #"  &% i2+% "# $# &%d{F€+*&%  )%+ $ # %~ . *  3 0  .# -%S* P&!     #" .

  + y  .

} # 1% { .

# -% &%d{ *:% * }.| + s*:%  3 z*'t7*'{{ !  } H o# %  !(* $# &% # %  !+* .} ' # %~   } ' &%e  # *.

~?.*' .

 '| < *:%  *'{ *u|'!9% } . . !{F€  .# -% .

| 3 F .{t)%  *  } .

 # *.|  "!+%~'.

{{ !t .  F-%  N ! }  ~{*  'F. } #" *&% t ! }  .

 .~-* ?F. } #] *:%   # ! #  *.

{ #" *&% # % } t*'{t # %  U .!9%~?F # ' *  ." .{.{{ !* "!+ % ~'.€+*'{){  % # % # ~-!  * }F} ' # %~  !+* .# -%{ + *:%  + } s r  . $#  } t*'{t.

   .

/  ')% .

/$  .

. $  9  liquid metal out the moving part of the control volume atmospheric pressure UP air flow in PB 2 PB 1 5* :' > 0 1= > > '_.(+* Y. Y <?> e.

% ( <?> Y% .> * 6* > (Q. ?c .6' (/% P( <. * (@* < % * 5* :' > 0 =p* Y[% (V' ?Y( > t(0% ( ( <. * Y`c6* (0% f* ( < ( <?> c > ' . 8Y% (V'b% % > .(V'b% % > % ( <?>e< k'_.>#>.

* Y@c* (0% :. < %( >> ?> ( < * Y < :% > ?%(o* ?Y > ( <. > ( > ' < * Y < * ?Y > ( <.> c > ' 2* .> c > ' f* ( < ( <?> 'b% > < Z'_.n> YV(\% f( <. * Y * 6* 1%5'n( <.> * * > (Q. .>a< Z'b.

( ^% c <.. > > * 5* > .(+* % ?.6' /.(f( <?> .> ' ( . % ]( <?> ' ^% -..> '4* Yhc' > :' > * . * Yoc6* (0% /c:c * e( <.> < %( >[> .(V')% % > * (Q. > > YV(+* ( <?> 2* *|c?. * ^% * o* ( < ( <?>e< k'_. * Y <?> a( < ..6')% e( <.(+* % > > ' 6* > Q $ )".> .. > ( f<?> Y[% .

 $) )".

+%.' . > % 42?* > (+* Y > > ' % ]( <?> . > % * ( ( > /cdc 6* e. > > > Y( > * ?Y > ( <?> * c'b%2Y > * .> Y% (V'b% % > 4%5'n( <.> Y% (V'b% % > > > YV(+* ( <?> .  ) ** u  !#%$'& #%$'& #%$)&  +%. * > Y[.> > Y[% 1( > ' 8% ( <?> 'i* < ( < .'.> ' > 4%5' > ( <.> * * > (Q.(V')% % > * * 1( <. h( <?> Y < .> c > 'D.6*|' < 5 n.-3Y 2 * > % o( <.> Y[% .(+* % 0 B- Z* ( < % > ?%(+* Y > a( < .. > * ( <. > 'gY[.> < %( >[> ?> o <.'.0 B{ 1 e'4* (+* > ?..> .(g( <?> % @Y < .(0% ( <?> -..dc6* f<?> ' > * ?% % * (0%p( <. ( <.(+* % % ( <.(f(V'b. Y[% > ' ..  @ ! u R " u @ W (R " @ W @ **... 6* > friction is neglected 8   !+B + + ..> ' t'_.>j<.6*|' % * .R/ @ W @ 0 +%.

+ j ! "q s + .

n  + .+  !+B Fk + .

+  'l =8 * * ^ @ * * +%.+ j q + !+ + ?..'-  1+  q H s k .

!+ q A B.

+  +  . Fq "v !+W s k k .l lW j ! ? :+  1+ i +  ?j & y 'n 1+gs !+B  ! lB  &  l .

+ ^ 1  + !+ n i !+/ !+W j Aj y s . j .+ !+B ! ? lB   k Wq  +  i 8 ! b + -.

sHl .l.

n ^ .+ q k .

j ?.

!+/ ^ + .+ lW  sdq + + Wq b .+ .

.

W +B 1+ 'n .+ .

.

W g'l+ j & j j q + l j k .

j   .

+ .n !+ .

n j + + k .

+ s .+ . ?j 'l 1+ l +  @ !+/ .

n ? l .+/1j Xsgq t l 1+ .+ & Wq .+ Uv 1+ k k .+ !+W y s 1+ .

?j n +  'n 1+B k .

?j Ol k  1+ y 1+ j n  .

(=">E6=SJ 5(.(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U]. 0 6 #7$'& ^ 243-5/673-598-:<.

6'`ba > *|' l s s l  B&B y 5 .' _^X.

< > > _( < ..6' 5% ' 2f% ^( <?> Y% (V'b% % > * :% > `( . >> c' > > 0 +%.'. pQ2 Diagram Calculations f<?> % :. .Chapter 7.

  .

(.> e. % '_.  `6  o<.( > % ..

.Y.> %5?Y * ( 1 !+B i & j i + Ol)q 1 Wq t + k .( > . > ' > ..( > 1(0%a( <?> d.

j  1+ l !+B n l !+   mk * > % n( .< > c ?.

!+ .

> ' > ' 6* > 6  6   6      R 6 W (+* ( .. a( <..(+* % 0 B&B 0 B 0 * . 2* ( <?> < %( >[> .> .(+* % % ( <?> * 6* > (Q.(+* % 0 B- * >   .(+* > -.. Y[% > ' .n Sl 6 #%$)& 6  ^ aa.(0% > ?.

  6  6  6   " #%$)& .

/ @   .

R 66 W .

 > . 5* > ?..'m'b.(+* % 0 B 6* >  .

  6 6  " #%$)& .

/ @   .

R 66 W  % * 4%5'  6* >  .

   N .

 " #7$'& .

/        .

>a< Z'_. *  4   1 K!LJM  N . > % D( <. * Yac6* (0% A '* \( > ' % D( <.> e.   !" 8 4 .

 " #7$'& .

/ 8 H    .

Z  !" 8 4 <?> \( <?> ( > ' " #%$'& .

   C 1    H K!LJM N   . / * > > Y( > q . 4%5' * 6* > (Q.

* @( <?> :.(+* % 0 $ * > 6  <  T VU  3  @ 9.   !-" 8 4 BD%5' e.* ( > -.  .( > ?> %2Y.. * ..

!+W !+ 0 B y 0 B y 0 B 0 y  0 B 0 B-= ?y  y  .+/n .+ y l y + !+B Fk l y +!+ l  > '. aY[.+ 1+  j . Z  !6" 8 1+ & A 1+ k .+ j + l 1+  k .+  .+/ !+ .

j j k .n j.

 .

+ mk l 1+ 4 Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].n ! ? lW 0 \ y 0 y + G J + j +  n G J j .

(=">E6=SJ 5(.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .6'`ba > *|' Fl s s l  y l T j   y 0 $ y 0 y  2 -3 596 3-598-:<.' ^X.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT  ‰ ƒ .

6 5* :' > 0 $8 f<?> ' > -Y > c% > 'C% .' > . -YV(+* % \% D( <.> c > '!.Section 7. The reformed pQ2 diagram U3 ‘‘common’’ model realistic velocity po ssi ble ma x 5* d' > 0 $"\ f<?> :..4.* (  .( > ?> %2Y. .

-YV(+* % #% .( <.-Y < * > . (+* e.> 2* > Y[. .

. * > % 'b.( > A1 8 8 1   ri 1 i  mk Wq l.( <.> ?%5' e.s .

n Un + .+/  + .

+ .

+ j gs 1n + + + .n .

( <?> ( <?> c > ' 2* .dcdc')%d.n j  Wq f<?>h> c' > * % 0  * .-Y <?> s X% .-Y <?> * * ( +  %5' <?> 6  ( <?> ( <... > ( > 'P.> ' > .> d.( > ?> %2Y?* ( . ?> ' tY% @c * Y.. > < % h( < .dcdc'b%:.( > ?Y(+* % #% 6 1 (Y.

( > * . > ( > ' 6( <. * ?> %2Y?* ( Y. .. c?. `.-YV(+* Y. e% > %2Y. * d. > ( <?> c' > d' > 5* n> ' > -Y > ..( <?> e. `.* ( (Q. > c' > * % 4%5'n( <. > ( > '2( < .. > ( > ' . * Y. ]g* > k> ' > YV( i 1+ t ?. -Y < ..-Y <?> > ')% > Y. Dc > ' 2* .( > e. a( <?> ' > 4%5' > * ?%( < % <?> ' > D% > ?> ' 4%5' c'_.> %2Y.> c < * Y * e( <.> p( <?> c > ' 2* .dcdc'b%:.(+* % ^%5' > ( < .> e.> e. s o< P( <?> ' > * . (\% > + s f< * %2YY d' > Y[.> > Y[. > ^% ( c > ' 2* .> %5Y?* (  s <.(+* ..dc:c6')%d..dcdc')%d..1Y% \c ( > ' c'b% k'_.( > .. * ' > .> :.-Y <?> * 6* ( -%5'&. * .> %2Y.> ' > 'D* .( <?> d.6* > ( < % ( < . > .( > ..( > . > ( > ' !( <?> d.. e%2Y[Y :' * ( < .. Y .-YV(+* @% ( <.( > ?> %2Y.( > c > 2* \% e( <.* (  >> d' > 0 $O\ ^%5' > > (Q.(DY-' > . kc d'mc% > ( <?> e.( > ?> %2Y?* ( .* ( .(+* Y..> 'b. 2 > > .dcdc'b%:. > 2. > Xr.> * ( -.-Y < * > ')% o<.' > c > ' 5* ..-Y <?> > 'b% > Y.

!+/  .

+ v + ! j Sl + j.+/ Wq !+ s 1+  A B. + i g j - 1+ j Ho !+ +  j. j j Xsn l# . j j m  ( ? Wq (  t .

  ! + Wq .l 1+$n k Sl j & + .

+ k j ek A  Fk Q j.+ n !+ ‚ A l j Xs !+!+ l j j l ?. ?j  ?j . + j mq )k ! j l y k +  s i j i  y y  n  l Wq+ + + q 1 Sl 4 s ‚ v ‚ ‚ l k !+B s !+ Sl  % s  j On  l !+ + Sl=s 1+gsgj k Xs  'n !+B k 1+ q ‚ .

s  .s l. !+/ + j !  ? l.

+ v + 1+ k +W . !+/ .+ k j .+ l k j 8 y ‚ ‚ j .

.-Y < * > > ( > ' (Q. e%6( <.6' > ( <?> 2* > Y[.. * > ( < .-Y < * > > c > t% h( <?> c > ' ?> %2Y?* ( . * * > ( <?> (+* * [.(@(0%=' > .(0%p( <?> Y[.* > .(( <.6'_. * ( ' > *|' > c% > ' f<?> c% > ' > Y[. (+* `. * * > -> .-YV( 'b% ..> * 7 > Y(+* % t% e( <.( * ( * > % e. > ' < .#* %'bo f<?> > (+* % < % .dcdc > 1 (h* * \c%5')(Q. (+* e.( Y[% 5* (+* % * ( < . ]* .(+* % ^% n( <?> 5* > Y[..> * * > (Q.. > ( > ' p> % *2 > (0% > * /.-YV(+* % `* e.\c')%2Y > %e( < .> '&c?.-Y < * > > c > % < % > Y.(gc% > ' > (V'_. `. > (V'_.

%5' e.( > > . * > e.-Y < * > * >>.

n> YV( T  TVU . TVU .

Z'b.-Y < * >1< . > *    ]% .> ' 2* > Y[. .> c 5* . 0 B .-YV( > '4* (+* YY d' ?> % \( <. . (+* e.'_. .1Y < .

 X9]  $ .

 .

 &.

.6'_.-YV( > 'i* (+* Y  .(^( <?> 2* > Y[. ( <?> Y% ^% #Y < .  ( < .-Y < * >j< . (+* `.

* > #%$  .  ( <?> ?%5' e.

+ 1j +B  .+ j 1+ + Wq !+B . & i j + j Wq +  !+B &+ j Xs !+ q mn .

n .+ j .+ .+ 1 b q .+ Nj + 1+ j. I +B q .+j Wq  + !+ i .

n j j Fv +  Wq -  s +B j 4 i 1+B q + .+ 1+ k ?.

CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T jUj k + 1+  j q ?s .+ .+Nj Sl j  B k Sl .(=">E6=SJ 5(.+/ej . !+ 1+ Wq &K  +B j  k Ol  =& .(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R. + t j s j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].+  243-5/673-598-:<.

6'`ba > *|' l s s l y .+ .' _^X.

>> c' > > T  . pQ2 Diagram Calculations c% > !' Y.Chapter 7.

   .

  0 <?> ' > T * ( <?> e. * > .%5' e.-Y < * > c% > ' .

-Y < * > * . * % X( <?> c% > ' -%5' .* 6* ( % !( <.> ' > ..( ( <?> * Y. % .> c'b%5Y > %( <?> % '_. < % j* 5* :' > 0 $8 h( <?> < .(D$:o% Z( <?> ?%5' `. TVU .( > o<. T U o<.j'b.(/( < * . > % 1% ( < .. % @( < . * > % '_. TVU T U . ?%(+* Y > ( < .(^* 'b% s * (0% s  Z( <.dc-.> ...-Y < * > * ( % '_.. ?> '_.> Y[.> e.> ( <.( > . .> e. > c% > '* \ . (+* e. :% > p' > YV(Q.6' A > `. > % D( <?> % '_... < % ^* 5* d' > 0 $ 1 (]* ' > Y% > > (0% > * `( <.(^( < * . * * ( @% ]( <?> 2* > Y[..( > %5YY d' . * c% > '5% k( < * 2-* % e. > * .

> ( <?> m% (0%.+ + j k + &+ .+ j !+ 8  l Sj .-Y < * >  !+ Wq & q . > f* ( < % > * \c'b% ?> > ( % C( <.+ j q s s .' > ' e. > '/* > p* > Y. .+W +W jUj . > c > ' 4%5' > h% ( < * e.-Y < * > 2.> ( <?> ' > ' > * a( <?> m% #Y[. 1( <?> ' > * ?% >> a(0% ^% .

n 8 s k .

  Wq  k .  Wq !+!+ k  1+ i " + - .

?j Wq 'n j Wq l:+ j .n j.

n  j  1 .

n + !+/ Sq j  j.8 Sl k !+1 . ?j j i .+ k 3 + Wq K 5 j .+.+ .

 " .

+/ej !  +  Wq    j l .&(') I  !$ )$ ?o s !+B s Fl 5 B Wq .

+ + j n Sj tT 'n + 4+ Wq + 'n 1+ Wq .+ j .n  n  j Wq 'n .

n y !+ .+ j " .

 ! ?o # { } ! {{ # -%  1 %   %A .

 .

   .

{  )% # .{q*.!"$#&%' %A  # { } ! {{t   } *:%~?." } #"$# .t1% '.

 # % # F)% -~ * U{$!  1% } *:%~?  ! 9!)% (  # %7&% '|  I*:% } ={ ={ +*:%   -% .

 .

  zY+B .

$  .

 ! &   .

 $  .

  )  X $ .

 .

 .

* > 4%5' > * ( > * Y[..(g( <?> 5* Y * % .(+* % > > YV( + + i  & + j A B 1+ 1 !+ l .-.@% D( <./$%0!"$#&%' > 'PY% (V' -YV(+* % % c .> e. -.+ .  X )-    (  ) +*.> ( > 8. * ( > . hY[% \c' > * 6* * ( ( <. % .(C( <?> * > ' (+* .

%5Y. .( c?.( <..> Y. ?> (0% > ( < . .6')( < % .6')( 6%2* h( <?>@> c > '4* > . .n .Y[% \c-. (Q..%6( >< % 6* Y32 [% > (e* (.(+* % < % % > > * #( <?> c'b%2Y > 5' > ' ( > > * > 5* >[> 'n* e.> ' 6* Y32 f( <?> > * 4%5'k( <?> ^% .( (+* <?> > ( ( <?> c6')% ?Y( ' * > p> Z( <?> * @c%5' (Q.> > c6* > Y > % `* 4%5' e. < . >=? 6!6 5 BD% f* ( < ( <.+ n +  l !+W j 1+ v j Sl/ t 5 1243 6798:<. k'_.

< % Y <?> .(0%(V' h% [% d' `.(`'_.-Y < * > .> c'b% -YV(+* % f< * > * c'b%5Y > * % > 'd( < .-Y(0%5'* f( <. tc'b% -Y > .( <?> ' < % 6* Y32 [% Y[.( i. c% * > . > ' 5* > Y[. \* (g' > *|' > % > %5' 2 BD% > ?> ' > ( (+* ^( <?> c'b% -YV(+* % 6%2* * -Y < ^%5' > i. 6%5% -.dc#.> ^% (* @c%5' (Q. . e.-Y < * > Qa% > `* ( <. o* e( <?> ' > 'Z. ( > ' * ^% (. ( k'_.. * ( tc'b% -YV(. (+* e.dc * ( ( > Y-'_.

+ j + !+W Wq !+B Fl s s l A q &  Wq + x n t Xs !+W& !+B  1+ !+ j .dc@.+ !+ g1 1+  .+ !+W . > .Y.dc > ' > > * @. Y <?> . > * Y-'_.+/ 1+ n j . > Wqxq + .+ !+ .+/bj .

+ n C'C(bkbWj)eg[ ^IrHLKNM H~\]J‚jN[ \]J.J_ n MiedN[ ^.FN\]_`JA[ b~eyJ`J`H Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].rl.+  j !+B i T t H 1+ j s Wq + k j + .^$H'bF1^HLK. lbl 1 1+ .eJ. g1 r j !+B q ! .

' ^X.+ l .6'`ba > *|' .

+/  . l +!+ .+  !+ Ol k g j !+!+ & Fq 1+bl 1 Tj Ol   !++  !+) g1 .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .(=">E6=SJ 5(.+/ q j l !+ ' l>l  Sl g y  K j.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .+.n 'n > 1+ !+WY & X 2 -3 596 3-598-:<. + Wq 1+ Wq j k j 1 T+ + j !+.l j .

 * :. ?Y?* .( > .(+* k>  s P6 0  + j j + y . ?> ' .6')% ( <.> * 6* Y[% ( _P% :( <.( >  ?> ' . (0%hY% > 'b% -.6. > <?> ' > `.6' > 2* .( -%5' ( <?> > Y-'i* ( > 'i* .(+* @( <. >[> < % 1( < .-Y < * > 0 ( r % c * [ Y . (+* e.> % > < * Y < f* :Y[% (g( <?> > .> > * > ' < . .( > ?> %2Y. ' > ^%5' > >[> h0( % .> Y . The Intensification Consideration > c > 'i* > ( (Q. ( ( <. .6' > 2* > Y[.. :Y% * > 'b.(+* 5* . (+* (0% e. > c% * > . > ' < ...2 > ^% > B > -Y > -( <?> %kc.6')(+* Y[% ( > -Y > 4%5' 2* .' > * ^( <?> * > % 2* > Y. > ( > 'f' > *|' > .> c > ' * > > ( > ' * > Y% (%5 1 ( < . $ $  } )% )&. ( ?< > ' > 6.> %5Y?* ( * Y-' > .+/  y  + b sn + k Ol=sgn 1 j 1+B 1+ A l  v  s y 0 O0 ( <.6' > .Section 7.(c > ' 2* . > ( > ' < . * > .> ' > Y[% > > j'_.(+* % * -Y > > .* ( . (0%rY <?> Y321( <?> ' > ' > * (0% >[> * :.> :% > ( <.-YV( -..> 2* > > % > (V' 4% d']Y% 2* (+* % . ( <. @c* 4%5'bY > 2. ..> c% > ']' > 6*|' > > .. > ( > 'X* ( <..

  $ .

 .

 )% .

.

(0%1Y < % > .   ) > < ( <?> > * < (g% P( <?> c > ' % 2% >a< . ' (.

+ q q   !+ q ? & .+n B j 8 n l   +B .> . > ( 2* > Y[..> ' > ' $ uu  + $ & 0 f<?> ' > 4%5' > d( <?> Y'b.( > .dcdc'b% * `.(0%hY% * > 'b.(+* % @* ( <?> Y'b.-Y > (0% % * 5* o< * ' > *|' > ( <?> * Y 6* (g(0% > % ].(+* % ( <?> . (0% > ( <.> .dc Y-' > .-Y(0%5' < . (0% > (Q.2 > a* ..> < %6( >> ?> A * % d( <?> * 6* > (Q. (ec . (+* e.. > ( < * Y 2 > ...> >> ?>a< .( > #* ( <. e.-Y < * > ?%( <?> ' i.dc % > < % > P6  .+ ?. ( <.6' > (^c > 'X% . k* ( <. (C( <.+ 1+ .

j s +Hsg k . !+/ . Q 1+ j y  l/ + !+ v k + j.

j9 j l j .+ j.+  q + s  j. j j Wq+ + j +!+ 'n &  + Wq 1+ !+/ ! . j n n + Wq$s j 1+ j j .

+ j bk Sl   lN k q  . +  .+ n l/ i j ?.

+/ y   .+ j .+ j k   l.s . !+ 'n   +W jUj q j !+B s y .+/ v n .

+ .n  + j  .+  l k - +  & 1+  ? +!+ !+W .

+ +  (+ j 1 1+ j    I+ k lN k + ds  n i s . + k .

+  1  uu 0 = <.( dY[% \c-.dca* \( .+ .> ' > ' + $'& + +  + .6' > a(0% Y-'_.< > Y-'_.< > < 6% ( >> ?> > Y% > * 6* Y[.dc\% D( <.> ( . j . . + .

 $    j k Q 1+ !+ Fs v j u6u  .

> % s . > ( > ' < . (0% > * ( <.> c > ' 5* . $ uu f< d( <.> '_.

+ + + .+ !+/ : 67?!7 = : = : 67 0 O \ y 0 y .

 : 12 j y +!+ .n .

n .

 $  + i y U !7 = 8 %) .

/ )&.

.

 $&  ) $ $ )/  X()% .

 $$    )  .

   .

.(+* % .  : ( > * Y[.

 % d'4* /( <.. 1+  = + 1+ v v 1+ & & .(+* % c'b%2Y > (0% > :' > Y[% \c > .(=">E6=SJ 5(.q + t j + 243-5/673-598-:<.(+* % 4%5'( <?> % * 5* Y. > % &( <.> * 6* > (Q.+ j   1+ v .+ $j  Wq 'n  .2?* /( <.+.> * 6* > (Q.+ 1+ n  .. > e.* .CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T .(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R..+ j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].> % * 5* Y.oc'b%2Y > * < * Y < c' > d' > * * ?Y' > .(+* % < i' * 2.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l  .

Chapter 7. 6c @c ( .dcdc 6* \.(+* % ^* . 2* (+* % -. pQ2 Diagram Calculations dc^(0%\"$ \ f<?> * ( > * Y[..dcdc * > e( % > ( < % % > e.

'$)  ]   .

% &$  E  )&.

.

.> :.*|c(+* % * > ' 4%5'_> Y ( > < (0% % 2 %5'&T( V<?U > c6' > -Y < > ( < D% % > .-> YV.> * ?Y'' > ( ..> '  .((0%5<?>' * ( <?( > > * Y[(+. * > a( < ( % <.6% ' > > . ( -> . % oa<.@?% %!(( *<?-> Y-'.

 /  .

' (@. a* @( <.> > Y[% > ( < % 2Y% ^% > a(0% d.. ( <.> '_.dcdc'b% * e.. ( <. a* ?Y' > .(+* % #( <?> c > ' 2* .> * (V' kY..( > ( < . * % f( <?> 4%5'_Y > > ^% (V'b.. > ( > ' :% > ?%(.(. > Y% * > 'b.(+* % ?.

+ i .+ +? l n 1+ l Sq !+=l . 4%5'bY > (0% g. y Sq y . 5* (+* % ?.+ l i 1+B %A g$ j Hs + l  + v jUj .+ j . + .+ l y j v Wq !+ .6' #c < * a( <?> * 6* > (Q.( > .(V'4* .Y[% .+/  Hs y Wq j .+ g + j +  ? l . .

  M$X)&.

 $ .

( > . ?> ' `. > ( > 'nY' > .> )%.( > i.' > c > ' 2* . a( <. ( > ' % * 5* Y.. 4%5'bY > * ' > -Y > X% ..> ' > 4%5' > ( <?> -. ?> ' .  ?> ' `.(+* % 6. Y( ?. kc > ' 2* . 2c' > :' > 45% ' k'i* * @( <..> ' > 5. > ( > 'XY-' > .

 $ '   .

  X * 6* > (Q. $ .

& 9' )&.

 l k 1  j  ?.

!+ 1+ k  l.s j n - l k ?.

 j 121 . !+   1+gs !+B v j A 'n n l k j  & n .

* ?%( .( <... > p% > (Q.. k'_. ( < * Y < . g. * . * (+* Yj(V' > ( <?> ' > 4%5' > < . * (V'b% -Y > f<?>1>.> e. * <?> Y. &( <?> %5' >dc' > > ..% .(h( <. >[> < % p( < . .*|c > g.> ' > 4%5' > c 2* .(+* % -. * (V'b% -Y > o<.(+* Y[.( > '@* ( < .* > (+* Ytc'4* -Y. > < . k'_. c'b% -Y > d' > .dc.( % > ?> ' o<.> Y% ^% 2* .(Q..> e.

> ( > ' 1+ +  .( > ?> %2Y. (+* c'b%2Y > g.> . 2* Y > f<?> c > ' 2* .> g. .( > . * -%5' + s :.> %5Y?* ( 1%5' ?%( h. * :. j* -Y-' > .( > .n> YV( % .. .(@c-. ( > ' -.+ q  . > ( > ' < .( > ?> %2Y.(+* . ..+ g1 l ?. > 4%5' < * Y < ( <. #* -Y-' > . >> hc'b%kc% > a(0% > ( > ' * > ( <?> c > ' 2* ..6'b. > ( > ' g.> %5Y?* ( > ( > ' * > <?> ( <?> ' . > * ( <.* (  s <?> + ( <.* ( < . . >j< .> :.. 2* Y > f<?> > ( < % % > * * ( <?> 2* > Y.'i* % * \c%5' (Q. > ( > ' f* n' > (`* a. < . > * ( <?> :.> c > ' 5* . e.dc:c >  s o< ( < * e..

> ( > ' ( < .( %6( <.+B    +B v  <7> ?j j j + !+ n I+   'n rq ‚ !+ % '_.+   'b% ?> ( < .(( <.(+* % < *|c > ( >[> ..(+* % < *|c > ( >[> 6  /6 < .> e..( X v dv 5  H k .> 'Dc-.> ' > ..6'b. * k y n  k 8 ...  a( <.+ j + q 1 5* 1( <?> ' > .( > T VU * ' > -Y > @.( T U + Wq s q 1+ + q ?@ + q j  . !+ r ‚ j + q  q &  s i Sj !+ . ( < .+   j Uk r j ...

Y% Q( .6' ( f* ( < `.s Sl.+ + q k l 6 7 = : 6 12 + H  ‚ Sj  ( t  l. .-Y( > 'i* (+* Y > ?.-Y < * > Y < .+ .(+* % 0 4 j . (+* % 0  (Q. (  ] > 'i* ?>> ?.+  k bk q !+W k  j  . q N+ Sl j + q ...6'b.+ v i q 0 B g* T Uh* a.

+ ?. + i + n + j ?j j .

j j + j .+ 1+ j 8   +  k  1 k j.+ q l 'n  k k . !+/ 4 ‚ j i  !+  &  j .

.j.J u$F1ji\b'uIb'H'J.e/Y)J`bk_.( .JZMi^._pHLj)\cJ bP[ lmu F1jv+F1j n Y n [ WJZH'F KIM$x.KIMI\crNJqu F1jfMi^$u X eyF1^.JaegMi^ij$l.[ M n HLKIM$H 9^IJ`J`Y vm[ n n ^.\.+ + +B g1  k .J z oz Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].FN\HLK.J`u C !{J`X bL[ YiJHLK.M.[ |NJ`YK.(+* > -.[ _ M n xNM n j.rNJ`b d n J$M$bEJZY\]F1dzeJZM n [ ^..\]Jvm[ HLKz[ H'bAM. i  j + jUj + j Wq+ n i + .+/ !+B C !+B A >' Y+! ?j +  + >[> 2* d' > I  n l 1+ y .bEbAvm[ HLKfu F1f j Mi|NF1j$HAHLK.J.FIHg_.JKi[ b'H'Fi\.JfeM$H'J.(+* % 0  8 1+mq n+ k & l  0@ C ^.\.FIH'JZl.. 6 I > I c KP> LQM a% I < * Y < :% ?%(fc'b% * > ( <?> c% * 6* * ( !+W G +W 1 y > 'X( < .YNxNMi^$HkM.Y {vm[ n n Y1[ bk_.

' ^X.6'`ba > *|' Fl s s l s Fk l .

+  j !  j Fv l l.+B1 + 'n B ? .s 1+ ! ?j B? gs +Tn v .+ l + g  j j  ! A + . !+/ g j.

CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰  .+ z 2 -3 596 3-598-:<.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .j "v +  .n +  'n .(=">E6=SJ 5(.

 r .

 $%'/ %'    "!$#% & #'() *.

7=<?>A@.A: A.E2.< <.|T}OŠ p tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾OÊ ’5“ ¸m“\• ®°¯ šJ˜Sš=ÎÏ Y˜SžCšM¡ÐžC O¡mš6¢¿“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ ’5“ ¸m“ ” ÑJš6µ§\ÒEǐÁ5˜S .E2..BD.z9{P|T}m~5MzW€ |mxCtt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s sTt …‡†‰ˆOŠŒ‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s ’5“ ”O“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“ ¤Y’ ’5“ ”O“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ Iª« O¡mš6¢“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ®°¯ šVS±.MGN:E8OB.²T—³˜SšJ ¯  1´Iµ¢\š6š=¦Aš¶“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ’5“ ”O“ · ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰¨6§?˜S¨6²_¢y—1˜IžC O¡mš=¢“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” ’5“ ”O“ ¸ ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NS±.:.+ -/.X\8Y0Z].¨6š6µÓ“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­EÔ sTt Õ ÖL~5CŽ¼E{ q t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× sTt Ø ÙJ~OŠ ‘ zW€ |_x ‘ t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× 5Ú = .E<TU=46< 8576F?B [.46@CB3DE.F GIHJ85@.E: aOb_ced6dMd fIgih/Tj?kmlLnoqpLj sTtvu wyx. 767=4SQTBP..46</KL.²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¹“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” sTt º‡†‰ˆOŠC»1¼ p € }5€ z q |O½z9ˆOŠ¶‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5º ’5“ ·5“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰žC O¡mš6¢\“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· S±O²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¿“V“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· À žCÁm˜S ³¦Aš6¡.Q/460P764=:OBP.F 7MB(.E<?>A4VX?8Y0Z760PF?B3F 79.–J—³˜S™›š=˜Mœ IžC O¡5š6¢Â“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ · ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NžC O¡5š6¢“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ¸ ÃÄVÄ£œ ‰žC O¡mš6¢ÆÅÈÇO²_žCš9˜S§y¨6—Y¢/žC O¡mš6¢vÉ“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ sTt Ê †‰ˆOŠÌË*ŠY½P|O{`ŽŠA} Í.< 4NBP8RQO034=@.< 4VUW.10325460798.=^_4SGN< 8AK 460B`DE.

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity :>=  ? 7 = : 2  .

+*$)+*78 .*/+*/ ).0%. 243526 .  ! " $#&%'()+* . 10 +9.?@.:28% <=& >%. 1.- %.

%@ % G H<I & J26 %@ .A2 ?+24B 2C + # $ 4'D %.2C/ $%> 00E F .

- %.*. %@KB .

& + # $ !.9%K3 2L+*M6 .

%.%@ % N<&.*$ - B0 5 / #.

= T >.W.%@9- %.W.*OFQP+*+2! R0 - %K*4%'TS+ U*V +* 28*T+*6WU%XWY 0E$4:NS .

  KB G ('Z%@[ KB .+*$#4 + # $ (.

%@ % G H<F T. E$\3<728%E+*$#$].0 * 3M .

^B *$# > .

 K.! 0..

Z - .0) "% 2 *$%$8*M $ ($M. 0 %$_.

 H< F 1 5 .^B *# E %O.

.

 B24.*$ T T " 0BQ 8 4%M>< K B  .

O` 8 . A $ AO a.B a "]+* .

 E %.B$ .

* 28%O+` "% 2 *$%$8*( $ Xd N3 e28%O+` 6 ?$*$ G %.bc=0F $ .B$#.. * < 5 <0%.BQ$%.%.2M28%. 2$h ` P+^ ` * iei X26%@0 5.9 :N .*$ T2 63<Qfg90E .

 0 a*89 "X9 F[$53 $ G .X'DB* 26*" H9%@ [%'O "526%@ .

 0 "*jF D`$$6 'Z%@H28Q *$ k +24.

l+3U F 1 ['Z%K^ %$T43<eV * * *$1.  26%@ 0 -.

% %@[0 #.*Q.

 FgSg'VmA  `K $ !B 0B$ .B$0 "- %. Y.$ .*$ e 9!#O E*M $!* ]%'n4.

- %K*7$ D.DF     _p!qsr$?= 2"o = :6t = Mqu 6   1+*) ! a.Z+3jF)WK+*$.0 G.%K2428%K* 28%O Q 0 a.

%.

*0EvT%@ 2 :l0E*73<& (%$8*4.9 %@V= `O "0E %$X28%O $ E$4 . B 26%@ "% 2 *$%$8* $ 8d H3 428%O.

.

 9jF $0 a728%O 6 &0 -. 9(. l+3w9>%\ E$& 7.

 .B M%'T8 5A $ !+*&$.

Z+. /fv mxYP>$+ 28%O+F/y@+ 0`[ ) a.

0 K26%@K a.- %.Z+3jF | Z }.*]%'5d H3 28%O !#@ E$*1 5fg90E . 2 HT%I26%@ Q %K*#) P+^ 28%O z6 940 -. l+3/3l {O<F $ <` $ ii 8* B26l .

k~  * €ƒ‚ .

$26 - .* 9<M.%@%@V@+* 0 $>0 -.B 94…jF+† ‡Sˆ -.*&+*4 "" - %.6%'A E'Z%@H26 - %. l+.n„ 1 vp vw 2 H h1 v1 P1 h2 P2 L(t) yO #.

 I.- %K*7+*& ".*%.- %K*] >3$ $ a)%.*$>%'X)28% "8.

.

+*&O >. :Dd H3k†‰…Š =Fed H3 Q26%@@ %.* <4 & 7.0 $ "-+*# 9 " V.

%.“c™©” « ¢•"©G™X™D©G™-“. % " x a.+V.«§Ž-‘H” ™-“+™8’H¢G•a’’H¢-™a” “O’H¢-™ešX§0™G– ‘±K™G“c™X‘k” š¤– ˜T’Z§G’l•– – ˜T¬ •– ‘l™® ² ¥v¢” ‘gšg§00™-–±j•-‘v™©-™-– §¤™"8•a’v¦¢” §—’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’m˜5¯D˜³e” – – ™G“V´ ‘[ U“+§¤(” ŽA’H¢-™A™"•-“ – ˜µ-¶¶·´ ‘"® . B . ^B#&{.%$‹+*> &.•G“ ¯™-“K•Ž-– •"’Z™G“ .¢G•” “V£ —›™-¤G•G“c’Hšg™-Ža’!•a’(¥v¢-™¦n¢” §7—0’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’9˜ ªD¥v¢-™T«-¢•G” “O§G¬ —›4­j™-¤a’®j•a’[¦v— ¨ G ’n¯™T•a0™6” ŽA’H¢-™eŽ-™k°G’v•-” ’N” §Ž ±K§Ž-™G“Y” ¬j .- %K*@F Œa Ž-$-‘Z’H“9” •–[•Ž-—˜-‘l’Z™-šg‘4› Ž-œ0” Ž-™™-“9” ŽGœžH —› Ÿ8 j“m•-G•a’Z™—’H-” ™"‘!¡.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁAÍ Ã ÅUÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾ÅVÉ È-ÆeÎ ÑÒ .J¹ ¸ `.

The “common” models  m*5 g a.- %K*@` T a+24.2.Section 8.

$ N< .*5 8 *<5E$ %O. % a g ". %E$ 6$626%@%>+*$.- %.^B$ *<6#0%K289<8.

:N *</.9% " Q ".- %K* =8 / \ KB 1 & E$ *$I \.*$ G A /. % F %.B .

B !…jF+† FSX " B 2!+*$#] KB$ $ @ <M{. ^B*$#28%E+*$#ž'D9%K2 $> 0'V%&$Z #K0`O $ ( 0%$6*M+*)y@ #.%$ (0 "" 3 0 'V &E$9<7 $%@mQ.

 H<` (`U'Z%@X #@ E$* .%K* "" *.Z %O)%'T-+28 `Y /B* .B$7$$ #K0` ` * ) /B * KB$4A E$4E$ %O.

^B*$#E$ %O.Q$7$$ #K0` `K? .+*/) B 3 " / I%'A E/ -+^+`Y 4$$ #K0` `Y 8N2Q+*13<>]+* - ^+F 6* .00 $] #.(%' $M $%5 0 00E ` `U9M+^3& .$ N<` I ).9 UFw51 KB .

 $ +*#UF8$M 0.

0 B$ "*%) KB+ +3Z+B 2 ..90{.0 * 3) .-+*$#žA E$]'D9%K2 $7%. 0EJ:N "0Iy@ #.B )…KF Š =0F y %@ & 2 ^ e$ * J`g .B >3.0. $ 0+*$#7%O.

.

%  A ^K .

.

 9 >9 B -+*#\+*7 *]* $ * ./ +X*V +*26*M:l a0/y@ #.3 =0F4 B `j).B &…jF Š.

 'ZH G B - %.B K 0$ .*Q g8$* :D+*!.$+ .

 =A+*86 .0 $ aQ*$%Q .6.

 $ +*#Q%@j > {.-+*$# A E$> 0 0B 0F   ..

     .

$26 - .B !…jF Šj‡Sˆ -.-+*#>A E$6'Z%@H26 - %K*&+*4 B 3> *$ 0B.   V•Ÿ initial height l¯Ÿ y@ #..%'e {.

.

0 E$ %O.B 94…jF jF M$28%E+*#].$ N< ! 8 $ G g%I28%O.$ N<` $ 8 $%$8* +*yO #.0% %@VO+*$ `@!A E$> " - %K*$ 9<`@$. l - ..%@%@V@+* 0 8$ M28%E$> 5$>A EME %@.MA E> ].

•G“ ¯™-“Z´ ‘[¤G•¤™-“.” ‘U0™-“9” ©G™¢G™-“+™®v•-‘N‘kšX™A’H¢•"’v” ŽT’H¢” ‘Y«"•-‘l™£‘l§šg™TšX•a’H¢-™GšX•a’N” «‘ ±v” – – ŽG§G’¢“c’’H¢-™e¤G“+™‘l™GŽa’l•a’N” §Ž® ‰‰ ¼w½0¾¿]½0¾À0Á7Â-ÃÄ Å!ÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁeÍ Ã ÅjÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾0Ð É ¾Å É ÈDÁÎ .^B *#T26%E$0 !3 . 4 ! #" $ ¥v¢” ‘Y•-” ’N” §ŽA’Z§A’H¢-™g§“9” œ0” ŽG•–$ .0%.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity .Chapter 8.

 .

0%.3*)*<L65$*< $!:E) I .*-2143*$5=3*CD3*$!.^B 28F $7l #./*++7= 3E58%? 14.)*1AGH:.< /+ M JB K$!/*#.*9%KE$%.5!).3*$@" )9-F8 ).+ .B +*Q4.*Q%'n$& .*9%KE$%.6%'[$!A E5 ]28%E+*#]. E$ %O.) 6*=#!)*-D).).*$ "mE - %.%. H< `Y *$$ KB \28%E$0 8'D9%K2 " - %K*$ m<M.$.0/$!!.0%.!.^B 28&9 ‡ ! " #%$'&(*).%7$7 0'V0F>»X $ 0\ +*$M 0%$e ( 1 vw-vp v=0 2 2R h1 v1 vw P1 h2 P2 L(t) y@ #KB 4…KF K‡Sƒ a.$*&(< .< + )I B -.. $2 - .0% %@VO+*$ P> $ a .*$!61/*6*>*)*:.$.<>0)..)*.).

.

   .

%@H 0 . GE %@.%K*$O - %.$ N<FA*$ .B $ G k <.  :N…KFm†= 8$ e v$6 %@.*$ `0$.

%K*$O+*$#8 E $#AE$ %O.$ N< K B$ e$.

^B *$#E$ %O.$ N<O‡     .

 *638*#.43. B aT%'O$A 0%@9g. . :N…KF Š= SX " 0B2!+*$# X *$ 'Z@.

- %.B - %K*$ F$ 'Z%@ ` 7 . ] 6 M'DB * . B ž280" O*$ G H<:l8 .00 " n.*>%'g24.9%O.

%K* "" *0F * v$4 3%E$! $ a B 24. B =. *3M $ a B 287%ž3M.

 *]3Q G+24.- %.*$ ` K B$ - %K*7:N…jF+†$=.

>% T .  .

   .

N .

0 $ a4. %  O P QD SRUT W :N…KF = V !ˆ$ Y(X +*Q .0 *Q" " E ^BQ%'†!%@nŠKFg5B$ ` .

 :N…KF ^= .

N .

*OFdc . [``Z __ b ]aa \  RR 8 O+28*$ G %K* " ('DB *$.*:H…KF ^ =.*$ "9E$J:lžd H3bp 28%Ov $ " B 24.hLk  8$  mlUn F1SX " 0B2!+*$#1*$ #<I M. B - %.0%.- %.* 0 " A'Z%@N2&‡ Z L\   f e  7g.h'i e @j e Z Z \ L \ `  7g. *3M *$ 'Z%@H28ž+*% 8$ Z L\   >O+28* %.

E%K^B28:N "0]yO #.o .%K*$O - %.- %.*$ "mE - %.*=` *$JB* e l.0%.*/ KB$ - %K*7'Z%@$\ KB +*) .%K* %.*$ Q%'Q*$0#K #@+3 1 ! *$ 'Zk`g$*9#<ž.s` v t uxw zy .B 9Q…jF =5  ‡ rq.

 .

  .

N .

% W  |q2s } u .

 .

  { { } ~ :N…KF = ‘N™™¡.¢G•¤a’Z™-“€¬m§“O•™D’l•” – ™5” ‘l«G-‘l‘k” §Ž .%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚]‚ .0<l #.

The “common” models 8$ w zy  .2.Section 8.

  .

   .

 U W  r    fe .

  W :N…KF Ú = e $8 0$ .

. (+* %@KB .%KB*X'Z%@n.8'l .M%> .%@D` zy`.

 H<>.*$ A%'6E$ %O.% " +3 8E - %.

9% 8 w ".2 1.- %K*ž†>'D %.

B .

0 $ -+*$#j`U$&{. ^B$#{.%$_ >.%$!F%>$ 4+*]O .

B$ $w3<]$/.

0Fg$8H<.0%.%$ +*% 4KB$.^B *$# * &.*$ G & $ e *>+* T{. *3!.

 .0  * B2M3 .

`8 . 4 5 9#U$ *Q *<! $%T 0 00EQ30<! 5 $ gHT% %@V9 (%'e26 $#K* B F $>. `O *$>'Z%@Y E ^B86*m< *$#4 A#K9 U$ *º .

9 " 0B Q+*Q$!# $ 6.

 % "" - . *&3Q $ a B 28&%)3Q. $ "Q.%.*$ " *0Fg$M< .M.

0 *3]9.B 7.9 " B Q+* $ .

 % " ".*$ " *8 KB &*$ G H<4 KB - %.0 *73& 8l D*& $ ‡  %~ ~ q   u zy .- %K*M  OFey %@[ &.*7:N…jF =e.*n%'$4.%. 0 "*!3< : Y D V *$ 2>†‰ =0` 8$   $4.

 .

' .

 .

%  U q   u .

 .

  :N…KF …=   { { w d N35:N * . fg90E . " =>.

B5 KB$ - %K*).

 9 - %.280Z . ^B "0E U#%.*$ +.

3" +*M *> * <- .* 0 a 8.%.*OF»g*+*#] &@+26*$ G %.*-+* B%]%. $ 6$& "%' ^B- %.^B- %.*OF !T4. a%.

 280 $  .

0 *]3!'DB 9T9 HV *#&%< U‡ _ .   \ :N…KF ‰= v-+ R$+*#]* - %. .%_ + * -a. a  :H…KFm††$= ]y $% & % ')( R R z y w R R dX E$*( B 3 " 6$$ #.0%@N 0 0.*:N…KF ‰=( * / NV *#O+*# .B - %.% z_ a10 / .*]:N…jF … =<  :H…KFm†º =  "y !  u w zy2 re    #y !  u e W@%K E+*$#K B$ - %K*:H…KFm†º =T'Z%@ ]y Dn.0`K B$ - %K*6:H…KFm††=[.0 *30E$ ^B 8'Z%@@ y ` *$8$e.

%.* @+*$# .

^B*$#[E$ %O. H<ž` .

7d H3bp M28%Ov*$E$gT%@ "fg E .*#K F |#2 } 2 } 34/5)687:9<. 6*$\3<& .*/:N…jF ‰ =F85 8 "%. B - %.*M+^37 'ZN w$ $+* $ e D *$ #<4 a%.g:=?>A@"BC5n„ Rp›hFEHGJILK5gihMEYpONOPERQ hmh S5h WK+* .. F58 .^B- %. +*$#7?@.#"& * ž.%xT%@ "G9 #%%K*] H.^B- %.

l+3!!A E$FA$<4'Z%KB* )+*FT 243p !3% %" "0E $K B - %.*$ %70 -.['Z%@j 0. H<5%(A E$! #.*#)+* {B /28.$ * .O - %. !  B 9!%* K B - %.*$  -+*$#(A E$eE %O.

&" * )..0%.0% x T%@ " !3 B+ 5'Z%@X ] . $0 ">K B$ - %K* 6 M'Z%@X HT%O+28*$ G %K*$ .0 $ a`nfg90E .Q KB ]:ZA V=U FWK+* .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ . B  D V¢G•a©G™X«-¢-™«/WD™5’H¢G™e“+™D¬m™-“+™-ŽG«™•Ž-!$‘Z’N” – –¤YXX-– ™"6¯D˜’H¢-™X™Z•"’N” §Ž-‘n’H¢-™D˜A¬9§Ž- [ †ºK† ¼.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

 #.Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 9/ $/ KB$ - %K* Q 4$< B$ "UF $ a+* "" *" *$0%KB .M@    =5 (#@ E$*M $   q .

3" +*] ]*$ 'Z%@N2 . B - %.*]:N…jF+†Š=0` ] D &9 HV *#O+*#U`@%.  u {    5 ( .

$ N<& #O E*]3< . :H…KFm†Š= :H…KFm† = 5A E$E %@.      $%4 0 0E$F :    * .

   .

 " u    O^ :H…KFm† = fg90E . +*9%OKB$.00 $M%K.

-+26 Y.

. ^B*$# .* .. - %K*&.0%.

0F GfY<ž.

5 *$ . %D-+*$# #.

*6%'v .Q+* .% - %. 28*" A E$ 6-+28`$$+28%O A 3 8%].

 O .X$ " 3+ N< %'Y 9 B -+*#/A E$&'D9%K*8$*]$&%.

7%'e$>'D %.*&$ $ V E /$ž *$#]%'e 0%6 E$F $F $<4$*].

m'Z%@H28]?@.

 B a1 MA $ >. - %K* h F |#2 } 2 4Y5)687:9<.l+28* (%. Q .3 3 <`(3.*4 -2!+V ..:= 3 9 7+4Y9g„<4ž‚ p  @#B 5n„ [ %.  e%wž B$%@ 4 Qw.

B$ 728%OvA $ >%. E %.* </#% %OI'Z%@5 KB$ > 0%5 00E hh F450<& - <ž 049B a]d H3 &28%O.'Z%@XE$9<7 $%@9-+28> ".

0 V - %.$ * ) @  *eE %@.* .$ N<7:H .0.*=F bp |#2 } 2 >A7Z„V„ 5 4$:= =<4/5 ‚ @#B 5n„ P+^ n * / ( B *63%@H9%$T 4HT%&O+28* %.28%OKB *$ $ " B 24.

- %.*4%'[B N3 B *e{.%$F $<> $ a B 28]$ e!{.%$‹ "+** >BH3 B *$.0! * $ 'Z%@T 5 5 .

0 "%K^B- %K*>A $ 8'Z%@AŠK»ƒ$<1* BV ^ <ž3B+ w28%OO'Z%@A ] KB$ > 0%5 00E h ! F4526 $ " >3$ * .%$ h FeWK+*$. 'Z%@[ KB ! $% 0 00E  .^B$#&{.

  .

 .

 :H…KFm† = .

 .

 q s m t u .

 .

 .

N .

%.  q s } u { { } :H…KFm† = P>%.*Q$Q a 26!.) «-š.!%.0%.26*B2 3$ * .*9%KE$%.^B 28<  U~ " #7¢G•a’•Ž(” Ža’Z™-“+™‘Z’N” Ž-œ6” ™"• [[%$YŽa˜(¤0¢a˜-‘k” «1 ‘ [ Œ'&($j‘Y’Z§e‘H•D˜X’H¢” ‘n” ‘nŽG§G’Yœ§§0™-ŽG§-œ¢(•X¬ZŽ(” 0™"•£’H¢-™˜•– ‘l§*)Z” Ž-©-™-Ž-’Z™+6•(Ž-™D±/•-««"™-– ™-“m•a’N” §Ž8Ž” ’Z‘.--‘N™« /0«-š0+® ŒZŒ- ’[” ‘nŽG§G’v«-– ™"•G“@±[¢-™D’H¢G™-“K’H¢-™D ˜ W-ŽG§"±/’H¢G•a’’H¢” ‘n™ ZG•a’N” §Ž-‘n•G“c™ŽG§G’[•¤0¤– ” «"•¯– ™T™©-™-ŽA¬9§“K•T+‘ ZG•G“c™A‘k¢-§G’v‘D– ™™D©G™® Œ ª 1 §a±’H¢-™˜e«§šX™ /0§a’±v” ’H¢A’H¢” ‘v«§Ž-«G– -‘k” §Ž [ Œ'2 #7¢a˜T•-“+™[’H¢G™‘l™’9±K§Aœ“+§¤-‘Y¬Z“+§šž’H¢-™‘N•šX™gŽ” ©-™G“c‘k” ’9˜A•Ž-A’H¢G™‘H•šg™v™G¤G•-“c’Hšg™GŽa’nŽ-§G’K¬ •šA” – ” •-“±v” ’H¢T™"•-«-¢A§G’H¢-™-“+‘ ±K§“ W0® .

0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ 43 .

*Q%'n$0 a6HT%& KB$ - %K* 8 Q   u    . The validity of the “common” models *$&$! "%.Section 8.^B- %.3.

:H…KFm† Ú= pqQunp!qsr!"$#%#&$'6t(#&)Mq!u* |#2#2 ~ 8 4€C5 4:=ˆ‚ c @#B 5n„ " U*$ #< *$%$8*(%Q@ a G+.

5+*8 M<$K B  8 . aB 24.

0 $ "e$( KB$ G #.8.*4:H…KFm††$= % *%e .*+*5 .!+*6 .B - %.

.

Z Z %K*4'Z%@[ *%K* 0. <> * &$!.

 $ 0+*$#M%K.

B *!%'!9 " V.B )9 y"+ -.aB 24.*QT%.Q0213 " S " :H…KFm†… = .V - %.)  B 97 $ $ž< K B  .B!%K*7 QA E `v6 . *- K. /.1 *%$6* + *7$ a. T%@ /$ $ ]3*ž.0 Nl I%.%K*  3 ] 28%.

-B2M.V B  .OF]$ž< .

\.

'Z%@5$ .*ž$ $ 3* B O .$*$%.26*$%.

$ $ "Šººw<0 F A*'Z%@9B *$ <`(d H3D`!:M *$ƒ 6%Q9 " V. 7 $ fg90E .28] * fg E . $ )+*w@ .*$%@9)ž. `vS(H28* %. †‰ ‰ ="= h4 `g #. * .B *  B †‰‰ =`g:H$%. "B$* 6'D9%K2 6 %\W " T* E9 N<\:afg90E .0 $ "-+*#x\ B .

 E %.8 .*$ e M*$% . OF 4 $ž9  $ "%K*Q$ +T28%OK*$E$[T%@ 0 F %^ |#2#2 } " 34/5)687:9<.B - %.g:= 5gih65N87/h EHGJILK x " #" " ‚?@"BC5n„ = Q " $ ! NT%3$ $ .42! "" 0 5+* 628%O+` 9 "a=T$>3$ $ .B$ &9 " V.

.

B *$\+*]$]+* .*$ fg E .% "5 9M*%E  U`" ($6.280m< &*%'Z%.B - %.0 3 8%> $%6 00E& G B - %.*O`U ".0 $ a8$ 9 : 9<.B 9&#%.%.* @=($& .B$ 9<F4Y%\+^^B$ V 8<8$8 .0 $ a 6. 6. :>= FAy %@K .  .

aB 24.% G - E$Q *$<A$<$K B  .

M%K.

.

% G 6%)  H<: + =F .

7d H3bp 28%OY 6 -.B$ *<Z E - E$> ! >3$ $ až%K* M*%w3DX$ * ?@5BA NOS C7ED#K GF  e'Z%.%$ +*]$ $%8 0 0E$+*ž*%8B N3 B * h F&$&{.B *$ - %. #" _g mh "    mg *h_g3H EI5FN87/h Q WK+* .* h z F |#2#2 >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ $>{. *- K.%$_ Q 1.MH9%K*%.

 B a>*9<\ *$# . ^B$#{.%$L3.

$+ .280m<!%'$8 0%T 00EQ . %. B$ " "&+* .3 2 h F f0  A ^ `6#%.B kFg5 82! " e@ -.%K24.

- %K*!%'n .*Q ". l "%K*M+*Q$4O a. B$ " %. .

’H¢-™(– ™"•-™-“+‘D¢” ¤§G¬U .0%.¢G•¤a’Z™-“ $® $ †º € ¼.kF " Œ0J›©-™GŽA±” ’H¢’H¢-™‘N™(šX•KV§“KšT” ‘Z’lH • Wk™"‘ML $v­U¡ $žŽ-™-“.•G“^˜ON “m” ¯˜–$•Ž-5—’Z™D©G™ ¨ ©•-“+˜«"§Ža’N” ŽG™‘ ’Z§•D±j•G“+Q³(“l®QPO“+™D©” «YWg±v” ’H¢(•-” ’N” §Ž•– œ“m•ŽG‘’Z§«§Ža’N” Ž-™A’H¢” ‘“+™‘N™"•-“+«-¢6Ža’N” –Ž-§a±n£ #]¢-˜ [ Œ ² ±K§Ž-0™-“¢-§a±1šAG«-¢RL $v­U¡ $)¤•G” SPO“+™D©” /« WT¬9§“@’H¢” ‘X“c™"‘l™"•G“c«G¢ [ Œ ¨ Ž– ™‘l‘n‘l§šg™"§Ž-™X«"•Ž™k°¤– •” Že•Ž-4  --§“Y¤G“+§G©-™X§G’H¢-™G“^±v” ‘N™® Œ ‘N™™A¡.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

^ %$+*$#M $ a B 24.Chapter 8.0 +24B - %K* 83$ $ a&%.T‚?5 :=ˆ‚ @#B 5n„ 4Y7:9 g„‚ @#B 5n„ 826%@K3$ $ a%. Critical Slow Plunger Velocity |#2#2 .*!$'Z%.** B26l .

3 "* %.- %K* ‡A†$=A6{.%$ BH3 B *0`vŠ =8BH3B * .&A $ ! $ " 0B28>%.

 .7$%.B$ 5E$9<78$ ž: &28%O =` =4B*x 0.28%#*%.

* @=B* .* O - %.%K*$O - %.  A%$ $< e5 4$ D. E$ 8 $+* %' .%.0):"%$‹0<] "%.$ ..*$ 8 5$M'D 07+*m'l .* $=`.0%@N*$T.13%KB* 9<7.

7.%O+* +*>8 .

^B *#T.

 H<&%' . 2Q +*8 . 26 mA 0<) 4 KB+ )%/ O ]R %7E$ %O.$ N<]%'X$& 00E& *$ *$%$8*>E %O.

^B *$#DF W@E$V %$ $ " 0B2M.

- %K* e+2M.

Q $ 5*$%7$ XV * "'ZD` Q. .*$ " * .0%.$ < 94+*6 XT%@ h U B .

$ N<KbX50<4.B$#. +2 T$<'Z%.%$QbNb 6*$7.0 *7%K* <]T%K*$ 'ežB$ a $#>%' ]28%On:l0E*7'Z%@ R %&E %O.B *$> X!.%/.0.2808$ /+*ž{.B *$ a 2879 B  4 0# K 0 a (28%O B aU`B N3 B * * . M !R %>E %@. 2!+*$ X{. 0 " 0B >+*Q$Q 00E!0". @=XA $ (*$%. UFI50<wB$ " 28%O'Z%@ !.0 E$ %O. $ Q EM'Z%. H<!%73 > a 28> $ +*7d H3 M28%O+F5$] 0 " V.0 . l - .*ž H0M? 4 a%. H<Q.%$ .0%@ O+*#\%\$$+.F ST. B - %.

 %@KB .6 "!H9%K*%.B$ 8 0 0B (%@X.

N .

 e$&.

9%K3 2 0< +*Q4.0%OM " ' h $F "D ^ .

aB 24.  " " " " bp  .q2 p!q Q # "D  q $J<$KV B .

J .

.

 ž+* )Mqu <x "" I *$ B * " <0x@ " \ B$ - %K* F $ <$KV B . aB 24.

 a%4 .

.

B k` *$4 .9% " x ". g8$*>B +*#4O  *X.+V.B 9 `. 6 $ T .- %K* `$ B .

R%@   .

V B .#aB 24.0 F8$7< .

-B24.. *)328%E+*$#%@n "" - %.* 9<F6$ HA E$ )+*&$4 $%5 0 0E$ 6 28%E+*$#1< K B  # .

 % " x a. B g.+V.- %K*@F!y %@ 8 *$ <$ G `Y 8%@0 M*%2 DA 'X aB 24.+*] ].

 28%E+*$#%@X*%0F5&28% 5+24.

%@m" *A+*$#>%/B *$ " * e$ ] #&.

%@m- %K*4%'n *$ #<ž & % * ž 8 4.$ * . >3%@% 0 .0 * *%M3/*$0#.jF&S(^U{B .28. .

 0%$  d H3 Q'Z%@N2MB - %K* &*$%! ..0.

" 3 ] *$1 )@  *Q .

.

3]2M.1$ $ %. % .

24.^B- %.0%. %$<0jF&Y%O 0<` Q a%.0 $ " 6+*M 4'Z%@H2 %'X >.*> E$ + 3 %]@ Q.

BX.

 %#.*$ "mE - %.9'Z.*>. F " bp |#2 2 ~  5 4Y5 /@C40‚?58B ‚?@"B 5„ +* A ".V 2 xw»A  .- %K*8$428%K28*B2 .0%.

+.Z+* .

 e .

.

*8$6.0%.B 9 …KF KFy %@[ 9# : .  M%.*9%K$E%K^B28Q+*>yO #.

0 *>3Q*#.M. =$A ^$ $ j 0 a T.2M. .%.

 #@+3 4 *# =0FX$&28%.&9 ‡   s t u .28*B 2 3 * .$ 9!%!$+*m- H28 :Z$!A EM 5 $ a B 28>%ž EQ *#.

 .

 "!  # s u .

 !  w :H…KFm†‰=  .

NN U   r  W  e .

  ' fe   w  ' .

N .

%.  :H…KF Šº= 8$ Œ V¥v¢” ‘g¤G•¤™-“U” ‘[•Tœ§§05™k°•šA¤– ™g§G¬U¤§§“Y“+™‘l™a•-“+«-¢5“+™-– •"’Z™"’Z§•(¤§0§“j¤G“+™‘N™-Ža’l•a’N” §Ž8•Ž-(’Z™k°G’¤-“+§«™‘l‘k” Ž-œ ® Œ'"‘N™™e“+™-šX•G“ Wg§Ž¤G•¤™ · ª&a” ŽA’H¢-™e– •-‘l’[µ-··˜"™a•-“+‘ € .

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚%$ .0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

†$=   u w N .Section 8. The Reformed Model e w w  :H…KF Š.4.

N .

  O    u .

 H<. E$0 )'D %.%%K_ * / .  !   U NV *$#@+*$#> . a .%_ .0%. E$%.2 $ˆ28%. :N…j a F =( *$ž:H…KF ŠŠ=A<  .%_ Y .243+*+*$#&K B$ -.28*B 2 .*7:H…KF Š.* KB$ - %K*@F c K B$ - %K*I:N…jF Š =4 Q$ * %#.B$%'K B - %.*I:H…KFm††=4 *$\+^3190'ZH9ˆ9 +*/ $ Q$ Gfv mx P>$+bp ( "%K^B- %K* j F dX E$*Q$8E$ %O. 4a10 RR R R  w Z \   R R R R    :H…KF Š =   Z L\     8$   ) * B2M3!8 .†=(+*% &O+28*$ G %K* " T'Z%@H2 <  ‡ :H…KF ŠŠ = Z \   Y u w fe     u e  %. B - %. 4a10 .'_ .*$ "mE - %.

 % ` $6 0$ .

 *3%K3" +*$]+*QH28 e%' UFX56?@.%@ .6'l .

$ N<).9 G %K* 5'Z%@ 'Z%@A 2Q+*$ * 7B H3B *(E %@.

- %.0 .*Q$Q $ " 0B24.B jF fv $ "]%.*†> $ G+ <.0 *)3>. % 0 5 5 a.

- %.*$ 6B a+*4$&.

20 9... 11.90E %KB ( a.00 14.*]:H…KFm†‰=8  ‡ 16..- %K*@`@ .80 energy .40 momentum 12....B - %...60 Fr Miller ..

00 Garber 6.40 . Karni 8.

4.80 .

... .... . .00 0... ...... . ........ 3...17 0...60 .. ... .. . .. .. .83 . ...16 ... . .00 0. .99 1.... ..49 . 0. . .. .... .. .. ... . 0. .. .20 1.66 0. .. 0. . ..... . . . .. .... . ..33 0.

.. . ... .. . .... .. . .

0 * 3 . . . ...^B- %..- %.. . .. .. ..B 9Q…KF j‡g5y@ %.^B- %. .*$ %'M Gfv mxYP>$+ ) "%. ... 1. ..32 1.*4%'n$&9 - E$$ #K bp # -h *$ˆ$ \$ $ w30* Z' %.49 1. .65 h2 ^ R yO #..* k*$ #< "%K^B- %K* .B &* B243n $ 4'DB * .B *$ˆ 7$w a%.

 0 "*ˆ+*w w G+24.

0 * 3I . ž'Z%@H2>F P>%@9%E$D` "1 "%K^B- %K* .

.

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .% ªNŒk¥v¢” ‘šg§™-–±j•-‘«§ŽG‘Z’H“ -«D’Z™±v” ’H¢e•A«§0§¤™-“m•a’N” §Ž5§G¬K•A•Ž-§G’H¢-™-““+™‘N™"•-“+«-¢G™-“l® †º ¼.  .0%.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity *<&.*Q%'n!'D 0Q 0B9'l .Chapter 8. % " ( a.%$ƒ%/.- %K*!'Z%@!V * - %.{.

B$ " %K*!!.B a G %.^B- %.*$ 'Z%@5%$(E$ %O.+V.- %.*O` G+* . $ 9 FgWO%.4 ( A$!%.9% " e ".* <Q%. H<w.*$MB$ "30<QO .* 9'Z%O.%$!Fn5QO a.9 " 0Bl R&{. B v.

1 $ 2!+* e{.%$C: .9% 0 `T B .%O "B+^ I.

B$ " a +*ž S(.$ 3%K %@ @=`X 9žO a.

.

B )* B 243e &3 $ "ž%K*]/.*$O ? ( F %> 8$/y@ %.

$ N< * . ^B*$#gE %@.*$%6%K* B.

%K2428%K* <B$ "/+*QHT% x@O+28* %.* O< . H<M. -B2M.V B  C .$  2 E$ %O.

@F $>? .

%$ % .{.Z+26*" j " 7%.3" +*\3</d H35:kd H3k†‰…Š=0` *$ i H*g:ai H*m†‰‰K†= * ) *$ G - %K*]'D9%K2 &'D 0] B 9'l .

%$L .9 " 0Bl R/{.

+V.3<7 .- %K*ž I.B - %. 0 a*. B 5. % a M a.*$ :N…KFm††$= *$ :N…jF Š =4'Z%@ I.

 0 a*J+* y@ #KB /…jF I'Z%@5 .

%$F.^B$#w{.P]+^ 28%OX:ZHT%I@+26*$ G %.$.* =%'($1<$K B  . -B2M.

1 M a% .

* > (+*Q $#.B …KF jF15 ]yO #. 028*X ]i H* A? .y@ #.^B- %. N <! X Gfv mxYP>$+ T a%.B 9 $%$ A.+*. 0 "*.

9 B  F $ $#K928*30NT*Md H3 e? .Z+26*" .

Z+26*" ..*O` Q ?.^B- %.9 B  * > Gfv +xPM + A a%.

- %K*4%'g%.*$>.

%O+*:N =`j (#%@%OUF $>? .

l - .E$ %O. H<A $ 8%K3 " +*:" .B )9 .0 . $M>.Z+26*" v9 B  6%K3" +*$I3<\i H*UT M" *6*>$].

+.

 %$8*=g6+ 8?@.6.

l+28*" O 0 0B 'D9%K2_d N3v Q+*H.

 Z - . " - %.*: $+* ]%'X E $#=(%' 0B3.$ - 0 *$7 B . E$ %O.

V.0. l - . - 0 e5 4Q? .0 @E %O.

- %.* %'&%.*$.

^B- %.0.%O+*8 : :Z6 .0`  Q $ "%K*$ 3 Q%/ $ " B 28Q (& .7 E$9<.<%'5i H* Q 0 0B Q Q3D *]d H3 >9 B  F %$TE$D`Y "] " ž. % "%) Gfv +xPM + "%.BV .* =0F n*$.

%@+* &$ E$&%w3&" *]5 ] "%.*]%'A$&? . B- %K* ! F %.26.

. E$> *$ A 5*%X. & '[ 6 " <6 "" A $ T ..Z+26*"  " a XT98.. [$%$ 428 $ 0B 28* .B0F ] M5 <ž .0 Nl 7%.

-B2M.I +*ž)NT%.@+26*$ G %.* g< K B  .

ž 026 ^[ *  #O 0 !.  >6 .Q M 0 0.

%.*$ G+3 5'Z%@Y> 9#8*$ #<4O " +.

$ - %K*&/: n*$ "%K* †‰ =Fn$ 'Z%@ ` *$ #<>.0%. -B24.*M. l+3!<$KV B .*$ "mE - %. **$%3B a%]0 -.

0 *73 a &'Z%@v$&< K B  . FX5! a 264.) #. aB 24.

B T.+V.9% " 8 a.0%.B 9 a` $! a 28& $ (%3Q - &'Z%@ .280Z F 'g.*OF65B$ `j$.- %.+*MO 9*(#%.

$ N</$ $ 6%\3&#.B ]*B 243n%. ).y@ #KB …KF jFž5\y@ %.*$M%K3" +*$\3< d H3 728%O+`n8 . *I3)%.+*.B 1*B 243A'Z%@A$žd H3 28%O. 4 #v$ *>]y@ %.3" +*$+*M$Q?@. ^B*$#nE$ %O. g$ *&&%.3$ "9E$.

l+28*" Y 0 B  F6y@ %.B * B2M3 +*E$ " <ž.

9%K.

B M%'X.%@m- %K*$ %7 .

 H<7 : 26 ^ kFX5Md N3 !28%O$ 'Z%@ B *$ 0 "-+26 0 e$>. H<`  *$I*$.^B *$#nE %O.0Q$4E$ %O.

^B *#E$ %O. H<F ^ bp   " # bp p bp ^ Fp U 2 "  #  " #" Fp p # bp %~~ bp ^ Fp |#2 2 } 5=7 jF .

$ N<`@%.^ %$ . ^B*$#E %@.*$> $ e%&'Z%.

B /280" +F † F ŠjF . %O. B  0 "-+26 8$T$ #KA%'n$& .B 9 ‡ ..

0  %$ bp " .BB aA$5 KB 4. l - .^B 28e%'O$8 KB 4280" :26 B 9$ [<0%.3" +*QQ. B T$TE$%. <4Y@"9J5== Y%%.

$ $ a5.

 %.

mH< * /*$%A$Q "%K ).

 $ "$=F  . B &.

 . F ^UF6yO+*$&$ * B 243v'D %.B 9Q…KF ^jF jF n "$ * B243v'Z%.2 yO #. .B * &%. B .0*" $#!%'^ +*#7+*Q$Q $% 0 00E ` R Q R .

B - %. H<]3<]B +*# .*]:N…jF ‰ =F ªZª¥§(•¤¤™"•G“j” ŽA’H¢-™eŽ-™D°-’v•-” ’N” §Ž® ª2 . ^B*$#E %O.

%.œ§0§5™k°¤™G“m” šg™-Ž-’Z‘¤™G“^¬9§“ šX™¯˜A‘l™G“m” §-‘g“+™‘N™"•-“+«-¢G™-“+‘n•-“+™g±K™G– «§šX™® .™"‘k– ’Z‘[§G¬.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ .0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

Summary   #%#&8 m*M .5.Section 8.

%$‹+*>4 0%e 0 00EM * E$ %K.[T4 * <$R7Q{.

7 &? .

 . (?@.

0 .B 6! KB+ &.*4% . 0 " %.

 *&3 a >%& ^ %$28%O AO a.*$# * M$ 'Z%@ &fg90E .B a "+*6 $ . " a l+ <N %. H<F $ $ e30*8 $%$8*( Xd N3 (28%O %" ^ <8 %. 628%O@ 6*. ^B *#OE$ %O.*$0%KB ( $ AT^+Fn5 a 26.

aB 24.0%.V B .* *.DFg$6.- %.*M3HT0*6 HA E$ Q * 4$4< .

$ $ 30*/? ..

Z - . +*jFw$\280%O\'Z%@. B -+*#ž$). . v %$ .

$ N<w$ $ 30*7. ^B *#eE %@.

 %E jF  .

 .

 .

 - %.0%. E 9<+*$#/.- %.  w3</d H3 &28%O.*4…KF Š WU$%$ $     'Z%@  B *$mx@.* bp WU$%$ $/9 - E&H %@A.6*&$& B 3 " ) #.*!'Z%@[ KB - %.*$ HB$.  "p Fp  qO* Q$'S* !ƒ$ 8 <aB$ - K.

$ V 28kF  †º Ú ¼.0%.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ  6 .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity .%.Chapter 8.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚Ò .

   & #% "! & ' /'O ) M $' .

 + Œ# # (!  D.^C4VG=UWBÈ.E:MF ^_:qF :MB`D.464:.A.>APH @ BP.E: ! j hTg /h#" An %$ QQ 3H E E PRI7 OP A .A4VB`HJ@.K F 4646:O46:qB7WB38..A:.:1F GNGNBÈ48q1QB33DE4µ81GiG9G94V46@Ð4.B`F?KLB3F 8£8.81F TG Q_4PD..29F[qG=B`76F :MDE^.7M@E>.E25H‚4MB32.D.4@..P76F 7I4J.:.

)( #K*&%'T$ME$*-+*#) <$ 2 %.B+ 28* 6'Z%@(9.+*$#/ + $# $ 4.*$M%'A)9 .B .

%K* "- B T > #Q.%@ % N<F % N<6KB$%4*V +*28*T%'# $ " A.

*%'Y$%" @.%@9- %.

%@ % G H<`0 .

B 97‰jF+†$=F/$)2 +*/. $ !A ^ Q ]E$9<+*I:l a0\yO #. ^ < 8$*7..0 B$ " Q%' + # $ .

$ *E$*> 9 O`e^B3Z .%@ % N< 9 +*$ B . *40E$ .

*.%@V - %.- %K*w.: .

0%@N . " a0 -=0`A+*$.9%O.].

028*4%' E$* `K * $]2! ?+*#ž. .

 " a0 F$.9%O.

$ . 0 "*5.

*$ G (+*{B$* .0%.!%'g$!E*5 9 :k+* 28% 0.n.

Q * ]E . B B2_E$*-+*#@=(%.*M] 0 .B O# $ Q:D+*>$MO = ($4* ]%'X$!^ +*$# .$l .

 %O.0 a F n9%K.

B 9Q‰jF+† ‡X$M - E$Q Z+* $#>.%@ )* maximum porosity shrinkage porosity " wall thickness " yO #.A0 G .

0 $ -+*$#> .*4%'[$4.- %.%@9% G H<M $ 4'DB *$. * " †º‰ .

Chapter 9. Venting System Design S[26% .

/$)E* %.*$\+*)6 .. $l .]E$*-+*#U`w28% "Q < B$ ".0 $ "-+*# 28$%Oj`e M%.

*I%w$/ 28% .

^B- %.* KB:k+*4R$+*$. $ " > 9 %$v a%.! * ] ^B2!+* B 2 .B$0R7. B B2 E$*-+*#U` . 9/ *$J )90'ZH9 $ $+*\ $ & +(E$*-+*#UF 6* <w+*ž? 26ž.0 $ "-+*#@=! *$1 .%@9y@ 0QY. B B2 M .*$ 8 KB+ U`@ B . M $ eE .0 $ "-+*#UF X .

.

4 + # $ !'D %.  /%1?$V . 3'Z%@ ) $ $ &$ž%.2 $ž28%.

.

7+*%M .B$! ( QE l - %.%@mB * H<ž%ƒ2! ?\ ž$w KB ƒ28" g *$J ] ].0 E N<(%M9.6$!%?<$#*4 5+* %O. B B2‹E*-+*$#]+*!6 . * .%@9 y@9. B B2CE*-+*$#jFƒ$ . ^[E .B .*!%'n6E .

B 426" +` * 5$ 'Z%@ e. .v5 $6 .9 0 g eE$ .BB 2‹:afv PM +H†‰ ‰ O3=FW KB0RM. * 8%M9 .0A$ +. $ -+*$#) 6 O 9*8 .

.

0Q*$ G %K*] +* .  $ a % 9. ]+*>6 . % .4> B m'l .&$ž.B .

% a G+3 )2Q ?+*$#.

 E H<M &26 >26% <4%' +n * &$ 'Z%@ 6$!H2 D + ] B$ "/9 'VDFX$0 " 0 k "%K^B- %K* > M. B 243 "%K284 * .9%O.  4 >'l A28%@ 4? .00 " a0 :l 026 ^  j/* B2M3 $ !T^ =F]$# $ a0 M+*]] 0% E$! * 7.

* E.

 %O. . " F m*M 5.

B  " - E$O a.*%.k`j .*!8$*$0 " "%K^B- %K* A $%.B a G %.B 73>B a * M6*6$<M M*$%*$0] .

+*+*$#\:N B .%I2!+*+2Q R4$M a.%K*$ m<)26 . 0 "*jF 63E %KB 0 <`w30 "4E$*-+ - %. ] $ 5l+242!+*$# =`j%)*$ B 9M'D90R+*$#75 +* E$*-+*# <$ 2>` *$6%*$ B 963  $#%.*1 .B G T$e. $ T26%. U`0E$* e$ E$%M3Em<Q* N %$F S H< . E$I8$*1  - E$ < 9#7E$*>  I 0 G #K*jF %$TE$D`.

 G R0%'[E$*A .0%. *$0 a " 8V *#'D9%K2L†x@Š  F$0 a!. .-+*$#7 KB+ 26* e%K*! E*5 9 & B$## ( *M%.*{U .

-+24B 2_  OFSX !B 0B$  D.%K2428%K* & .

.

9% . l+3]$QH %@9 . 50 -.

*$]3<7WO .- %.Z+3jF ( ( ( ( ( ( ( (   " #" & o #2 } 2 ~ p!qsr!"$#%#&$'6t  5 9 2 84„   ( #&)Mqu* ‚?@"B 5„ $4 !28%OK +*$# &>?$ .0 E N<&A $ 8%. 0 a*] * & 'Z%@H28/26%@. M:HWO . 5 a. $ F +*& 28%O+`jWO .2 &. †‰ Š=eE$ %.*>%'A +n'D %.

7 )28%O'Z%@nM# $ ({.%$ 'D9%K2 &@ M.*M 'Z%. E H<3 $ "]%.^ %$5+*#& $ " B 24.

- %.*$ ‡†=$!# $ 6B* 9#%@0 ( *& "* %.

M. .

%$ M !$]* * .9%O.* <I 0 " * .%'(7E*0` = -26 ?+24B 2 26 $ a {.%1$7# $ !{.%$ V 4. " 5+*QQO Q.0 E N<`KŠ=e KB$ $  </ " 7? " ` =$]%.

9 "* K`j *$ = .04* %.B 126" $ Q*%) B m'l .*O`. B /280" v.

%)&# $ >. 0 a B 97 6 .B .

% Q{.%K28!+*%).0 $ " ‡ . $ ! "%ž@  *- w3HT0*NT%/.%$ :3 B (O 9*- - %K*QO )*%.%$ƒ * )B*x@. 0 a B 9 FMWO . $% M{.

 0<>+*& 628%O =F SX " 0B24.

$% 4{.- %.%$JM.* ] KB+9 A X'Z%@v.

 E H< *$]E*e? 0F S(^28% "4$/ - 28w28%O[A $ )9. 0 " 0B > - %3 3%KBXHT%]3HT0*6$6.

28%O `g5 ž ?.9 h FJS(^n ".. 30<\ "E$V A 0 a .

$QE*-+*$# "< "2>F8$QE*80 #.$4'Dl .%K2428V. .- %K*>%' g$+* 7: g$+* †‰ =`v*#.B .^B$0 7 / $ " *.? 0` aE$V T. `e * aE$V g 3HB . g <$ 2 +*$.* +*. .- %K*7+*&..

]?@.

* . a0:kWU .

+ %K† ‰ j`v.

- %K* 6+*6 .>$7 0 " * .>. $#)† ="=8. *4: " " ( .0 * G %K* .%K*V .0%@ ].

 " ( )( ( ^ " " %~%~ U * U~   3>0E$ ^B 7%\3) #[ * ) *$/ &H<.

0 $ a` I. .0 OE ^B>%'  6 3%KB Ú %@A28%@ F +*& 6.

0%. 0 " 0B 1V - %1'Z%@A$).%"$+*$#ž.* @ - %K*ž M ] $ \ * 1$1.

$0 M E$ ^B$!%.* <M 'V[ 3%KBŠ #>%'n&. 0 " 0B 1V - %  .

 %.*! % " 4 ( .

0 *3! $%$8*! A8$*!${. $% " )$).$ "UF (.%$ Q.

0 E N<%@0 &*%4 26 +*.9 " B ]+*]$].9 $ " e? .0%.*$ " *6 $ Q $ " B 281+*]$/28%O M3 B +*$.

%.•a©G•” – •¯– ™ .Ž-™™™"!•a’Y’H¢G•a’’N” šX™® .%K**- ^ <F Œ$¤¤G•-“+™-Ž-’H– ˜"£ ŽG§5– ” ’Z™-“m•a’H“+™A‘D“ “c˜A±j•-‘n“+™Z” “+™ G.

0<l #.J¹ ¸ `.‚ .ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U.

Section 9.> 28%O %> . The “common” models #2 } 2 } >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ 9p P]+^ *$) A B *0`O+*$6 H <!‰º `@.2.- %.*>+* E$*-+*# <$ 2>FX$<]3 $ "& +T28%O%K*Q'Z%K^ %$+*$#& $ a B 24.%K* "B$.%.B *X'Z%@U$5'Dl+* ..

*$ " *24.- %K* ‡ † Fn%/$ *$ 'Z a%$H26 {.%.%$ ŠjF :H.

0.0%!E*:H . B 9$=A+*8$*V *$.%@VO+*#%!$8 B$%@ +*Q&.

B - %K*>.0 . 0 a*" - %. l+3&$Q.*= jF!y **$%M{.%$‹+*Q$&9 eE* ^UF(S+ # $ (%.30< e$4  # $ 28%O " P]+^ v *$/ e B *( a.

0 $ aQ $ (.%$ 3BA5 M *+*9 -+*$#MH "0Fg$!. */3>'Z%..*$ 5'Z%@$&. B ) .B6y * *%&{.*:N "044 026 m KB%4%'X $ .%. B - %.B * ž+* *<73%@% Q 3%.B 9 e'Z%@HT%>.* O - %.% & *$ B *$. . $ "& > "" *$ / *$ž.* @ - %K* F65&.* @ - %K* 5+*Q$28%.% G).% G.0%. %O.0 .%@VO+*#$M 243 *5.0%. ] * & E$M 9M.0.

Z= F $!.*$ 3%KB8B* . B - %.0 .0 $ a! 8E$9<&+*9 -+*$#& * >+^.B a "$ 4+*4 7 D 28%@ Q0" + Fg$Q. B - %.*$ 6. $% >.0 .3QO a.

9%O.ž*B 243X%/$&E*a=M %$Tg * QI'Z%@A.  " .%.* O - %.% $ ('Z%K^ %$+*$#j‡ " " " " ( "  QJ* B2M35:l*V * .0KB 'Z%@v&B *$.%@H9 .1P> . $% " SX " B 28 .* .B ]$ž.

*$ -= 24.* O+*#\ "" !:N..% .%.* O - %.%.

 B 9V - %&'Z%@4 $ a B 28 \* B2M3 . Q  . B  .  `gI.B 64O  * . .3HT0*!4.

 .%KB " `@$0 "4.%K*$O - %. *$]Q . 0 " 0B \V - %j`A *$I .*OF 'T. B - %.B M$4.*$ Q3$ $ a %.%. .*Q$! 2M3 *(.* O - %.%$` $4.*Q$Q%KB3 ! " [.0 j? a=!.*$ e 4H9%K*%.B$ Fm*&.*$ F  .%.B 5N2Q+*/3<]26 $ " .%$ %.%K*$O - %. %ž.%K*$O - %.*$  4H2!+*$ N " Q K "7 N " Q 3<wB.%"&{.B  F [ ">$O  * .*$ (+*MQO 3$ $ a%.*$ "9E - %. B 4$]%KB3 > "" &:Z$0%@ - .0%.* O - %.*$ F %$ˆ$26 $ a {.

%$ 26 $26 - .*$#jFg5Q $ " 0B2M. $% " {.x " 2 *$J*0E83<)7%$8*) 2 F)57.*$ 6'Z%@6B* . B - %. 8 %. .

- %K*&2 >+*Q$!9 " ".

. ^ < 0.#" UFS(*$ 26 $26 - .7*$E$vA $ .

* ! %'[%$%$+*! 528%O6 .^ %$5+*#U‡v%K*$=A $ a B 24. ^B ! 28%K*#>%$Y6'Z%.4+* . $ " +*$#j`$ v (KB E *Y% aB$ #KB " G+*$# "%K^B- %K*@F[$0 "XN %@ n 9T%K* <'D .- %.

- %K*%' .%K* "" *A24.

 B 9M+*Q$O M e8 %.*$#j`NT%@=.

%@%@v $ " 0B2M.

- %K*!%'v$4 a%$H26 {.%$!` 0= .

%@%@X28 $ 0B 26* e0".F 6*M%.

0%.*M'Z%@X9 .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ . l l %.B+9E$*( 9 OF )( ª ¥v¢” ‘šg§™-–“+™‘D– ’Z‘n” ŽŽ-™œ•a’N” ©G™X’Z™-š¤™G“+•a’H“+™” ŽA’H¢-™T‘D¢-§G’v‘k– ™™D©G™A” ŽA’9˜¤” «"•–“m•Ž-œ™® 21 §a±1§G’H¢-™-“c±v” ‘l™£ «"•Ž6” ’g¯ ™ [1 ’” ‘T– ” Wk™•-‘N‘kšA” Ž-œŽG™œ•a’N” ©G™A’Z™-š¤™G“+•a’H“+™5” Ž(’H¢-™e” ™e«"•a©” ’m˜(“9” Ž-œ5’H¢-™” ŽK ™"«D’N” §Ž®  ‘[” ’n“+™"•– ” ‘Z’N” « [ ††† ¼.4%'n$ eA $ 8 eQ.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

*$%.%.* . Venting System Design G q'q! 4u *Q *Q* )' !ˆ$*1 .2M.& Chapter 9.

ž $ 4A 5 7.9 " +3 ž (KB I B .

B 0j`n$7 a 26) 28%KB*.

9%K.

^ 3<) .

^B *$#e+^Y{.%$ %KB4%'e$ "< "2>F %$TE$D`n +6 M 1.24.0%.

 0 a G+3 ] B 3 "" *$.0 * \ B 4 3%E$> "" 28*5. **$%Q3& .

.

B8.  UF65M{.%$_ &%.

* 8%.04%M{.%$ .*&$7 0 G "" *$.

^B$ ($].

 H<:". "%.*QE$ %O.

B /3Q 94 G B - %.^B 28Q. "%.*$ !†=$!{.%$  %.*> 9 > $ (T^ =F$ 4.B Q E E( *8$E$%.%.

B 03<4.

%$ V 5%KB "F 5 N Q$ *65E%K^B28 . "%.*O`Š=g{.

B$ $73<Q.

^B 28Q. %K*@`%@ =$5{.B G IOKOQ%Q$5E$%.%$ V 8%.

B 0]3<$Q.

(E$9<Q #E$ %O.$ & Q$Q.Z - . - AB .*OFn5 $ .0 $ a4 .%$ X+*e$E*-+*$#6 "< "2 .0 *Q . "%. ^ &$!.*O`@ *$) 5 $ " "%O. l - .0 O  OF h _gµh ‰h   S+O{. @0 #.

6 nE$ %O.(% 3%KB º : F[5 +K.0 * *%v?. H<5 %KBv#%@+*$#5 9%KB#K( 5 .

B 8.B T:N.%K*$KB a=0F] &.$ ^ <5.* .*E9#O+*# @ E$ #@+*$#1.#.%.0%.0%..*.

$*$%. $% {.28*$ / *%$6*ž3<7$)* 28]%' .%$ jF&5 &.

<$ G . .

$*$%.*4.26*$%.* X$ <5%B * 9 "" *$O+*#!$E$*-+*#40 #.

$ N<ž%@ ]*%9 . " F m* +KE$*-+*$#j` $E$*-+*# <$ 2 $ $ 4% 30 G #K*1 "%\$ 4 +eE %@. $7 0.9%O.

$0 g$ .$ N<M9 . B B 2 E*-+*$#j`$$8 +jE %@.0I%'5 a%.B *$U‡&+*ž%$ T%@  ` P )N E ONOP LN 7[F +*5E .

B *$ ^28% "T+*$ " *" *$0%.*8 0%KB &35 0B$.5 A g*$ B 0 g n$8 +[.04%'U a%.B$ <` *$Q50 #.

9 " B 5%@0 *%? .00]Q 28% .

Z .>.

 0 a B 9 F 1pTh j " " " " Vkmp *lEh [l %@528%O 'Z%@5.

-+*$#/]%K. O .

0%.-+2MB2LE*Q 9 )O *$%.*$ G X$ž9 G "" *$.0)+*] E*-+*$#Q <$ 2_:.

0%. a B 9!V - %!%' 0 " g *6Š =F$E$*X G #. `U * ) "E$V j 3HB . 0.2428 .$ "< "2‹+*$.*+* 6.B .^B$0 4 $ "5 *? 0`U aE$V K.

5? .

*V . A%'%@ Y%' x %@g28%@ F B$ `>.%. * %.- %.*$ 8+*>6 .>$7 0 `.*$ .

9 -+*#&.%$L M  $ " jF *7%'(O  * .$ *0` {.0 73HT0*E$ .06. 0 " 0B 4V - %>. $% " *$.0% .BB 2 E*-+*$#\ * I 28% .

Z .0.&E$*-+*# %O.B Z+*$#!$ " mkxUB. B T.

* g0 "" 3 0Q ^28% " +* "" *" *$0%KB 0 </:D 6.-+28 FAy %@KE$ .BB 2 E*-+*$#j` .%K*$O - %. $% +*#!.

a=0`Y8+ +*$& 28% .B .* 6%K*&$ +XE%K^B28]+*&E$*-+*#/.

^B 287%'$ +6$ $ !% 3\9. .0 $ a]E$%. Z .B .ž% 28%@ $ *w$ 'Q:H.

*7$1.* @+*$#1%.

% $+*$#w.*ž0E %.%K*$O - %. 0 a B 9 - %@=3'Z%@ $/.

$ 4 * I .0 * $ .

.

*1%K* <ž8$* 28%@ )$ * Š )%@828%@9]%'$ž.

 %.*7 "9% 7 Q .

%$ *$%&*. " a l+ <. aUF\P>%@9%E$D`Y{. $% \+* 28% 0.

%$L 4.%$ 3HT0*)$0 a7HT%w.0 $ a0 F QB N*$ >%KBQ 4$I2 26 - .&E$*-+*#UF *$.% U`v$ / *$%I@  * .0]{.0 .ž+*/.$l . $ " > 9) G+2!+ k`A *$ 90'Z%@93%M. ]+*w3%1.B -+*$#/7{.0 $ a0  .

 0 a*+*Q$>.

 .9 "*.

 *ž3> 0%$6*>%I3]+*$ G #K* K.kF *  Ú " " " rd " " " ( $M %. %'[!.B ž *$/ "%K ). . *Q:lSAWvP†‰… =F y %@T? 24.M+*!# $ "%K^B3+ N<ž:26% <ž<$K %#* =+*ž . .- %K* AA $ 0%$6*6%)34+* #. $2! .0 *0F[$!@  * .* K.

 - %. `Y$/26 ?+2MB2C< K9%#*ž  $ "].B l+*#ž "%K @ K.*&%'e $+ %#K 2L%'( ^B2!+* B 2  3%KB 8 28% .

Z .424.

 B 9 * \.

 0 a B 9 F! 4 " 5 * %'X$>E%K^B28 *!%735@ 0.

0 *>3Q*#.UFnWO%. . .28%'U$%?$<#*! T.0U` * 4.

B l+*#!$^ +*$# -+287:afv GP>$+k†‰ ‰ . !2!+*+26 +F Ú " Ú .0 * . *$7%.3 =0Fe57 $ (NT%] . 4. &%$%.B0`j * ]$]*$ .O .

*$ 7.0 [ +24B - %. ( $I* B 28l .

0 - %.\ 0 0B  *$.%$ KB$ *- " - E %@%.*$ 8:l& $ "5.$ I *$%.. %O.B *  "- . 'Z%@U* O+*#ME$*5 %O.B .

 .0:N -=A%36^ @= *$> a B$Q e -+^ *4%K.

*>%@ 0<F5$ > `[%$T0Ek` .B  " - E$4?@.B$0 "- %.* .

0 * .*$ 8 * 1 $ a%.* 3 4#KB " a0 8. * - %.

<%'A$/ $ M.0.BV .B$ ]$] .

/:Z$ž KB w280" [ . $0 G=60 -+2 >%.3& +*]$) $ " †º !x º %'KX^ +*$#Q. .

ž26% Q%'e$7 +$ $ !% 37E*IKBl+*#ž$/+* - " $#0 (%'n!^ +*$#.0 * .T%'O8B* 9 "" *$O+*$# %'(8 > Q$ž9 .B+9\E$*4  OF1WK+* .  $ a0 $A #. %O.* K. " Fn +*'Z%@N26 - %K*+* .

 - %.9%O.*$ %/*$%8. Q$!E*6 %@. " `K+*Q8 .

 0<M 7 %. $ . F ( ( )( ( S+gE*-+*$#1 8.

 426$%@)%'%.

*O`Y *$\ 8 0%KB \3/B aIB* 0 a 6 .0.V - %.0.

%." 3 .

0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U 3 .

The Analysis * 0 B  ]..0 * *%31%K3" +*$ƒB$ G+*$# 0F ST.Section 9..4.

* K.07%Iž +({.ž+*ž$E$*-+*$# <$ 2>`v * 1Š=88$*]$/2! ?+*#w." 3  9 B  ] \@ ].%$ +*žI28%. B 4% %K3" +* †=>6*1 0 G "" *$.0 *!$ *ž$\ 0 " * . J 726%@9) G #.

28*I30<] . %@.00 a "0 ! 9] B$#.

 $ "0 `$$e?V .- %K*8%'j +v.. K.)28%K )#0%K289<F +* $0 ".

Z %@O%$(^ +*#!.0 *Q KB$.0e5 +.

B$0 F S(*1 O - %.B+9 $>B$ "Q%'n%v.%@ % N<6 .3 H.* %.Q9 .- E1 M% .* .

B - %. B - %.*$ F B)0M +F : B ! +F+†‰‰Š=6 *$ž%9 & E] 0%$6*& 8$] +5. %E / /% %K% .0):D+*]&E$*-+*#ž "< "2=8%)] +X{.%$ B$ ` +2!+* -+*#/*$0/'Z%@A.B$ E$*> 9 / / 0 G "" *$.0 .%$L+*)$]E$*&+*)%@V%J2!+*+2Q R]$\* B28Z .*$ %'$7# $ Q{. v. .2M3+*$ ž$) .%.

 0 a B 9 &.

0 *4 "%).- .0 ^ <1B * 'Z%@N2 +*] "< "2>F * .V . ` ( *$ <$ G (.

 %E 6$ E$V $#Q +g.

 0 " 0B $ $%. G+2MB - %K* F (  &  pq )( 'SQu2* * $ž28%On ].B 73&B$ "7+** B28Z .

 0 a* $ ] ž w2!+*+2 U%'2 26 - .0 0" + F %$TE$D`[24.

 $ G > #@ E$*6%> ^ $Q.

<$ G . OB* 9 "" *$O+*$#4%'$Q.

0 **$728%@9 " + >@ -. B$ " %. *%K28* OFn5!+*9  .*$ +* aE$V %$Y "%.0 8:"fv PM +H†‰ ‰ =F[SX 530'Z%@9 `$!+*0#K .B V.

.

 % .  M24.

 %$<0UF1S(^$) $ " 0B2M.

0%. ^B$ G %K*ž%'8$ .* . B$ " a &\.- %K* !6 .0 * 31? 2!+*$J * O a./ 9IB a +*) 728%Ov 9) " w "%\$ Q$<1.

 0 "*]. .

DF n9w 7  &%' $ " 0B2M.

M 9&B$ ")+*M0E %.- %K* 8 .

%&$! +[{.%$ ŠjF$! +{.+*#> 626%@+‡ ! † F$>2 +*]9 G " * .%$ 5 $ a B 28>%ž3M+*4$6E$*-+*$#& "< "2>F +*4$Q.< +* TB* #%@0 ( * "* %.< +*$g $ a B 28%K*x@O+28*$ G %K*$ +F jF$! ++*MQ.

M. .

9%O. *#KBl+*$#>$^ +*#).269<4%'E$*-+*# <$ 2 %@0 *$%(.00 " F ^UF$! +v%K3<$ (M  # $ 28%O+` s  F jF$6#0%.

0 a !:k9F F9`@ # . %O.

]3HT0*!.

 $ "QKBl+*$#>$^ +*#/. 0 % *%+* .

 " -=0F ~jF$M. %O.

%. ^B*$#g28%E$0 ( e >.*$ " *TE$ %O. H<MKBl+*#>$6^ +*$#7.

9%O. " ` *  (H2!+*$ 3<Q.

%.^B 28!%'n!E$*-+*$#& "< "2 …jF$6E$*-+*$#> "< "2 *#. #@+3 !. Ú @ $#K 2_.B - %K* F F$6E$%.2M.0 .

0 *]3 . %.$ 9&%&Q.*$> %K*#U` V #.< +* vE%K^B26F .%K*$KB 0F .e.

B Z+*$#]$4^ +*$#ž. *#4.4%7$] .%$` `U%@0 4*%8.B 126" @{. 0 a*/3<> (  ‰jF$9 G " * .

/3<MQ.%&{. 2 †† F($> 0 " * .%$!` ! (  *> O 3$ - .%$_:"y * *%&{.%$ +*Q$6E$*-+*$#& "< ". ]* B 243 -=0F †ºjF($6{.8{.$ *$#4+*4$ `@%@P& . %@. *$#M+*4$6E$*  OF ]] 3%E$] $ " 0B24.%$(=0F `K !*$%e .00 a :NKB%&4.

^ %$5+*#I28%OU $ ! $%$8*)+*\y@ #KB ]‰KF Šž &.- %.*$ `U$&'Z%.

 %.

% "jF>S .

^B*$#.

B .B$ $0 !$ž .0 ^ \ $ !$ž.280" +`[ * 3%%'$2 :"*%$ .

 "%.*=4.

9%K.

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .%K*$KB 0F †† ¼.0%.*$#j`@ " #K(.U7 + 9%KB#KM ] %.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Venting System Design yO #.Chapter 9.B 9Q‰KF ŠK‡gSƒ G+2M.

 . . E$UF[Y%6 "%. E$( 0` 6.26%@'Z%@!E$*-+*$#& "< "2 $&26 $ " 3 *$.B - %.* < KB$ - %K* X*$06%>3 a%.< +*$<  )( u  .0%'[$4 +g+*Q$4. :N‰KFm†= ( U n .*:N‰jF+†$= ne%.

<$ G .0 .

9%K.

9- 0 %'[$! +A*&%)39 &%&!#0%.269<M *$&$&.

0.9%O.0%@ O+*#>%] $ " 0B24.00 " FgST.

* j`@$Q +T26 $ a (. *]3Q?@.- %.

 0 " a] $ ^  s.

^B 28!%'Q.< +* TB *$[ $ a B 24. :N‰KF Š= ~ 5E$%.

0 *]3!8l D*M $ .- %K* ].

 .

*]:N‰jF+†$=5 9.B - %.   5B$ ` $9 "N2 :N‰KF = 21) )( +*4 .

9 "*/3<  s .

. .     .

 ^ ‰KF =  X HX  @  $7^ +*$# .

 %O.B > +*ž žE$9<\ $%@9].0.0 a M%O.

l %@w-+28  ` * I.%$ 4 F_5 +* "" *" *$0%KB {.%$L \$ $ !%. 90'Z%@9  *$ 'Z4 /+*$ G #K* K. * KF_5 $+* J%'!{.37? .%$C 190'ZH9ˆ%J $ Iy * *% {.

%$` `v . 0 a "w+*]H28 4%'$ž9 G "" *$.0>%ž${.

$ V . * $!.0 (%'(y **$%&{. 0 " 0B V - %j`.%$ WU .l - .

B+ &'Z%@[? .%$  !9 .+ %K†‰ =F(iA*%$6 #%'(y **$%&{.

* ‰jF+†$=F $&26 $ " e{. *]3!8l D*M $ " )( ( s V   . 21 Q  s V  21 s V  8$ Z  Q  q u  %$ $   V Z  Q   Q z  { #""  ! ‰KF =  ~ ‰KF = J & •ŽŽ-! § '§a±/¢G•-‘[¯™"™-ŽA‘Z’H-” ™™k°G’Z™-Ž-‘k” ©G™-– ˜a£•Ž-8ŽšX™-“+§-‘n¯§§ W"‘™‘l«G“m” ¯” ŽGœ’H¢” ‘('$§"±7«"•Že¯™¬9§Ž-® LO™©-™-“c’H¢-™*) – ™‘N‘£•e¯G“9” ™¬K‘kššX•G“^˜T§Ž & •ŽŽ-§+'$§"±1” ‘n¤G“+§G©” ™6” Ž $Y¤¤™-Ž-” °!­[® . . 0 a G+*$#&! ".%K*$&N2 +*4 KB - %.%$ 4.%.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U $ .J¹ ¸ `-.0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

0%. l - . . $>P& . &* B243v T6* * .5.0 T'Z%@Y$5E$*-+*#> <$ 2 9 G "" *$.0` `@ * 4$M.* .%$ˆ. V . Results and Discussion Q .8%M$6.Section 9.B 0` `K e. B 3<]y * *%M{.0 .

B B2 E$*-+*#U`$$* * .%K* "" *g *$! .B % 21 F WUB 3 "- B-+*$#& KB$ - %K* ‰jF @= * ‰KF =+*% .* ‰KFm†=`O * / NV *#O+*#U` <  ‡  Q@  ( s   ^  Z Q7 s .QP& .9 " B 4V - %jF 21& $426 ?+24B 2 E ^B%' 0F m*5E . . Q* B243k` `O X.B - %.

B $Q "%K^B- %K*4%] KB - %. " # $ .0 E N<w $ ] I'DB* . . *34%K3" +*$ž30<* B28Z .- %K*\%'-+28w &*wH2!+*$ƒB$ G+*$#. j+*#.- %K* +*\$1.* ‰KF =. .  ( )(   Q  )( s P s  Ú s Ú ‰KF = F(5 0 .V - %.*4'Z%@ 26 $ a >'DV .

 $ " 0B2M.

- %K*@F X X+24.

%@9" *v%>.

T%'.0 * .$ F T.%@+*v%.Bv$ #.* K.

V 280Y9.

1* B243X8$* $&# $ 824.B !3 KB+ %žE . AT%.%K* "" *M26 $ " {. $ - %!30NT*T$X^ +*$#e-+28A * $XE .*T-+28 F  $g -+28X8 .< +* X'Z%@A . B - %. 0 "* . B &].%$L ] 8$/26 ?+24B2 P& .

V B 97 * w.

%K*$O - %.%$ !.E ^B `gB *$X$].% U` $/.*&$ 6 {.9 " 0B /926 +* 8$$+e+* - .

%K*$KB  #!*%KB#K%]. 0 " 0B @  * .ž30NT*/28%K 1.9 4 M. $% M{.%$!F => * ]?@.0 E N< * /$&%KB &* ž%' .

 0 " a/3< "    21  ( " s V _a V  ‰KF …=  )( Z - . j. B 86* 21KF +*]E .%K*$O - %. B B 2 E$*-+*#U`U&E$%.0.^B 28.*%O.

B$ $w3< .

B @%7$4{. %.*7 8 .%$_V `Y *$)*$ B 0 .

 0 " 0B +*&$M.  $ " 3%E&$& 26% .0 E N<]% 4*$%6+* .

7. $l .

l - . j.B %%.  KB % 21 *$] a%&Q.4.%K*$O - %. =A+*%Q KB$ - %K* ‰jF ‰ =` *$7B +*#!$'l .g g5 a%.0 @  ] "  )( 21 (  21  ( s V   ( " )( " _a V ‰KF ‰= WUB 3 "- B-+*$#Q KB$ - %K* ‰jF .%$  !*$%.*$>30<] % % $+*$#> .Z - . $% UF5y %@v ! $ "%K*@`. 0 a B 9$=F +* +XE$*-+*#U`U].* ‰KF …=`U+*Q8 .Z - . *]3!E$ Z žB *-+.0 * ` <  ‡ 3Q?@.*$Fg5 (. !E ^B %' .**$ B 9 8 8$>{.0 *]3Q%.$ N<!. @   80*] $ $4  > 626 (!-+28 V - % 21 :  .B *$QE %@.B - %.

 0 a "] $     21.

  1 8$  X$5 0.

0%.0M%' "%KB* 4 X$+* - $.B /3Q?@.* @ - %K* +*$ G (6.< +*$ $ 21 $%.

0 @E ^B$ - %K*!%'n$Q KB - %.*$ +*4$.B - %.*$ -=F $&9 B  %'g 7* B26l .* O - %.*OF & .%.G" m Ofv mxYP>$+)(.9 " a/3< O c .q*  u Q* '  *Q *Q* $' (  ‰KFm†º = 243 *T.

0@+*$#& ".*M 9. %O.- %.

9 "* .

5?@+3 e* . B ‰KF K`6 .

 0 " 0B e8$*8‰º ‹%'j( "9% G6 $ .

* +*4y@ #K %' F †† ¼.- %. aQ $ g 5'DB * .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

" .0%.

ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.J¹ ¸ ` .

.

 K 280 /+*{B*$.$+*# $J. Chapter 9. Venting System Design .

2_%$g0" + 7.*ˆ.9%O. B - %.- %. F6y@ %. . "  \$w 9 ƒ - %U` .*$   `8 *$ I'DZ .

0Q%' .$ 26D` ( fv PM +H†‰‰ = A $ ('Z%KB* e$>+*{B*$.

*)I. V 28 $ %.

9 " 0B E$ %.

B +8 26.< +*$5 KB 7 026 ^+FI5ž+*{B$* . 28*>+*//./ 26 ^Y%.*)ž 0 .

< +*$D`T3 B& #%. 9! B O /$ Q G+* . %'[$4 9 ]V - %j` `.M ($Q%K2!+*$ *8.F)5  . \* B2M3D` * .*7$IP& . $ a >+*$7.

 280DF %/$ )+*I +5E$*-+*$#J 0 #. O. B B 2 E$*-+*# fv GP>$+D` . <I@  *>'D %.2 ]+*\E . 9& * ˆdn%K .

M* B2M3[  # ` $ XA $ A $%$8*!+*%$U" + M. "$+*@†‰‰ =]3<w I'l . .%@8%' 21 F 'l .%@Q $ ] G #. B - %.* K. !* B2M3 .)'Z%@8 026 ^ * 4 026 ^ 6*8$MP> .% "*!$ 8 3 $ "%.[ v'Z%@K 5 026 ^ P& .0 * .*$ fv P>$+k†‰ ‰ =0F[$(0* - %K*(.*$'l .

 [ *†F .0 *73M #.%@ 21 (.K` `@$.*$%@ UF m*4$&26 H%@l N<4 y %@vE ^B %'4 9 7V - %]#.0 $ a0 217 ( 26 ^+F !'l . %'n$Q.

%$ V 8%'[ +nB *-+ KB $ G <x "" 5 .jF m*Q +UE$*-+*#U` KB$ $  <x "  .6 +v{. 0 a B 9>+* .%$‹ Q%KB5 .B %&$E%K^B28&.  $ a0 ($!E%K^B28 9 {. E$&8$*Q$E%K^B26l .

B 0)3<Q&.

 %K*@F .

*$ " * 'Vg 8 " & Q.

 .jF5 $].

%$_V M 926 +*" +*$. 0 a B 9M * ]$72 $ " {. .%.

 0 " 0B /+*/ .B $ G[  <.

x "" ) M )'DB* .- %K*)%' F y %@e 26 ^YE ^B 4%' 91 ]*% c #" ! ~ Z (  !  )(  .

<x "" Q " $# F ƒ$* % Z ( UQ (  5#. v *>%.*$!$].

0 E$B. 0 " 0B & 5.* .0%.

A V `.*$8$M. *$78$*  0 " *4%.

 EQ%$8*A V F[5 ">9 B  e 4+*MO+ .(.%K*$.%K*V $ T% .9 " B 4 (.

B$ 626%. $ WO .=0`Y»e . †‰. E %. 630<&WO .

 »eV .

=T * T+* a<  *$ w ^ .†‰ .k†‰ =` g$+* +* †‰ . ^ .=`U69ž26%@ Q $ a B 28/ 6$/. T+* "</ *$ .

0%.%$‹V 26 +*>.*$ " * * 7 Q D" +*+* "" *" *$0%KB 0 <!'Z%@n +vE$*-+*#UF ! ~ Ú Ú ! . 0 " 0B 7 * 26 $ " {.

B 9Q‰jF j‡5&. yO #.

 0 a B 9V - % e'Z%@[ +n * E . B B2 " %~ " E$*-+*#] ‰º " " %'n$&.

24.0%. "%.*4 "9% G " Y%] 'Z%M6 % 8.

 - %K* †ºº %'6 % =e 528 *+*$#. " T +*$.< +*$D`B$ /*% .0M†$=(*$%M# $ 826 $ "  ž 'V+*\$\.

=>$žE*]. . * 3 28 $ B 9j`e *$ .0 *J3 3 %O. 0 a B 9\.

9% G FM5B$ `Y$ D.$ 9- ^ <7%@X%" ^ < 8$* ž%'] ".24.0%.

 - %K* * ž%'/.

 %O. " -=6%' .

$*4‰º %'[! % Q e .

 aUFAyO #.B 9 Q‰jF .

 0 "* $8* ^ +*$#7.

 %O. " 5 e0 -. l+3&8 'Z%@ .

 0 " 0B w - %. $ > /'DB *$.

* F.$7* X. .- %.

 0 " 0B 9 ^ <žI.

9 " 0B \V - % =  .

Z+3w+*\ . "  h  "  #" $ Q0 a.

y@ #KB ]‰KF KF$/.

0 E N<1+*$. 0 " 0B +*7$O ].9 $ "0 .

 4+* - OE ^B$M6*  'Z%@T +gE*-+*$#jFQ5).

%K* "" * . 0 " 0B 7 2 +* ! ^28% " %'( .

'V 9 . $0 6E$ ^B$!%'A† F .j Fg .

 (+24.

 * <& # 8$*  'Z%@g +nE*-+*$# * ]6*  'Z%@nE$ .  0 $ A6E*e   0B *].BB 2 E$*-+*#UF5WK+2!+ A 0 0B 8. *3 .

B K26 $ a e'D .* 3<7 3%.- %.3$ "mE$6*Q& 0 .B6… %.* .* ! "9%K*#K <7%.

B$ " %. %DUF 8O a.*> * ]$0 a7 0 0B 8 7.

+*& ].0%@N . <.9'Z. $ "Q69& ^ $> $ a B 24.

jF %$TE$D`.$)9 OT%@N 1 6O 9* *$)$> $ " 0B2M.- %.*$ & a - .

- %K* Q E$M%)? 2!+*ž *$ "%K28!%'2 9 ‡ † FSX a B 24.

%$ * 28" ${.*OF 5 *#O+*n$ $ X%M*$ B 98$ g$Q9 G "" *$.28%O+`3 B7V $8#KB 1+*ž$1 G #.- %K*1%I$. $ 4.- %.* †1 /*$%> J9 l .0+*6$Q28%K Q%M +U{.%$(= $ T% 3& $ 6 026 ^.

" 0 8$ 5*#O+*X G #K* $7.% " G+3 F 5#KB MO .

&'Z%@X + *  $& .B /280" =( $ ( $ 0%@9 $ !.

% " G+3 F ( ^ .jFSX a B 24.

* ž†º& !E$9<79  - .! $ " 0B2M.- %.*$ j` j`.

- %K* FAy %@[? 2M.

 ` !H %@g+*]B +*# Y^ .

$ a B 24.

%.* ! 0 " e *MºKF )F .- %.

J¹ ¸ `-.0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U .

Results and Discussion jF 728%Og *w+*$O .Section 9.0 - %K*)6*1 $ a B 24.5.

- %.*  &#%@%OjF +*ž$1+* - [ " $#0 %'6 ^ +*#.

 " -=gM. %O.

9 " 0B TE$9<! 26 ^ * &+* .0 $ "5M.

9 " 0B 'Z%@V.$=g%>%.

*6 .

 4 ! 026 ^+`v * ž90'Z%@9&$]# .

/ Q ^28% 6R0 %jFSX !$>^ +*$#w.

00 " &.9%O.

 %#K9 " a0 ` M.

 $ a0 ` * 4$ 'Z%@ 5$8# .9 " 0B !+* .

 *g# .9 $ "UFnSJ G #K* K.4 +*$.

&9 .0 *!.* K.B+ 0 TE$9< G #.

 0 " 0B >8 . ]%O.0. B .

" $#0 %'T$>^ +*#I. 6%K* <7 5$M* .

00 " *$/%K* < + FX B ` 5 $ " 0B2M.9%O.

* 3 F 8$*Q$!  - % ( 26 ^+` )( ^UF(SX " B 24.- %K*M eE$9< $ a%.

* ~7 5 $ " a%@.- %.$ > M $ a B 24.

 1. *$#/+*ž $ " B 24. *$#M+*Q )( 9 G " * .- %.*M‰K`U3 B !28%@ ! "*$ G - E$Fg5Q.

*$ " .0%.- %.$ *$#)+*/I.*\+*/‰I.B$* </ 1.9 0 M.

$ N<F $ .^B *$# E %@.

*$ " *&E$ %O.$ N< .$ N<.Em< 'l $ "0`!%$T0Ek` ]E$ %O.*%'7^ +*# .B Z+*$#ž$)KBV - %.0%.  $ "). 7$w. ^B*$#> .

 " F157.$ *$#) $# +*). %O.

00 6 +24.B )3<*#O+*T *$/* *$. */3/B$ "1 $ #.*$ 4%.7+*/28%K jFM .*) 9 G " * .

%'X.  -+*$#] ].%@m" * .

* +*>E .B !'Z%@n$QE$*-+*#7 "< "2 0 #.%$F Ú jF(S(*%n#. 4 M 72!+*+24B2L 0 G "" *$. B B2_E$*-+*$# =8 8 $ a B 24.0%{.

01$1E*E$%.0 90'DB^ < 0.- %.*)$ $ 8%\3& G #.* F$ *$#@+*$0M$ $ % KB$.- %.^B 281 "% ž 0 a ]# $ ž $ % 3\E . B UF 9 l .*.

2666$ e%.M a%1 $ 5%\3 2!+*+2Q R "%.+*$#)+*)2Q+*$$ $7 0 " * .

.

*=F m*> +vE$*-+*#U` 8$*Q 5 $ " B 24.- %.% > 0 "Z .

l+30 v$A B$ - %K*@F %$TE$D`*$%'DB ^ +*$#e $ " 0B24.- %.*> !*$% E$  U`$ 5@  *T28%O00 -.

0 * +24.*(.- %.

 %E$M$].0 B$ ") 9#.0 $ -+*$#w3.

B . UF " ( ~jF(SX " B 24. 1B *$ #%@ M2! ?+*$# Q$! +X e? B$ &%]%KB 6$>26%.*]%') .%@9- %.8 .280" .

- %.*$Q%'$3$ 7 $ a B 24.*M…7 %.

0%.0FIS 30DD`(28%@ .0 [  I 7*$%Q? . l - .- %.B .%K*E$ G %K*/ >*$%6E$  U`[ * ž$ 'Z%@ &E ^B %'$).3 /@  * E$ ^B$F]5B$ `Y$] B$##0 "w28$%Ož%'.0 $ a0 e$ & 28%@9 $ *7%K*E$*0`n * ž$]* * .*$ +*4 !28%O+Fm*726 *<>.%K24.\P& . I*B 243A'Z%@@  *!E* 4.

 .0 J28%O 7 KB+ UF. $ " B 24.

#.- %.*I +*$.BA*$ B l+*#&$ - 287P& .0 *J3 . F(SX " B 24.$+*#>$ KB  N<= $%.B )'Z%@8\0 #. ]* B243kF Ú ( ( . E$ * & B * *$.*\.0ž $ ž30D6E*-+*$#J.0 * *$%/3 B aJ $ 7 .

*>‰ 6 .- %.

m- ^ < .

.

 %.

Z 4 $ a B 24.

* B 243 F Y0`[9Q$] 0 " * .0&+*ME$*-+*$#] <$ 2L M'DB * .` ` 5.0 .*4$> $ a B 24.B ž3$ $ a %.- %K*@Fe$ 0 G "" *$.*>%' * IP& .- %.

0%.- %K*4 e$P& .*$ " *( * 7 .B$7%I & $ " B 24.B @% 21 F55MH9%@ . )*B 243A 8 ].

w* B 243 > 9 26 ^+F)SX Q$]^ +*# .- %.*\ 7 9#/+*)$\+* - " $#0 M8$  *$ƒP> .

9%#. 0 " .

0UF m*E .6* B2M3U9 . 0 " a0 ` 4H9%@5 ] KB$.9%#. B B 2 E*-+*$#ž P> . $0 n826 ?+2MB2 +* "" * < *$8$ 'Z%@ T $ a B 24.

- %K* n? .0F$ B .

%$(=X+*6 +jE*-+*$#8$* * * . $% e{. 4*   \ - %U` 6Em<\ # *$/$ 'Z%@ M$] $ " 0B24. 243Y gE$9<! 26 ^ $({.%$ˆ XE$*M*$%X.4P& .

- %.* &.

*& .0 *13)+24.3< !H %@kF1P>%@9%E$D`Y >26%@Y. E$0  8 +2 * ]$Q * 8%'g 28%OU 9/*$% ..<>%'X]26%@+`. B ..%@%@kM F n%$T0Ek` 99 9# K 0 a (M .> G #.

9%E. *$#%'& 0 G "" *$.%K*  - %K*$4.0F  )(    " " …jF$4.B - %K* .0 .0F%$TE$D`K " + ).*$#4 $ T$E$*T  4 3%E4$ '%'$H<.($]9 G "" *$.3<]" $+*$# +*%.0 *6 0%$ T $ %. *#4%'g$QE*8  %@ 8 .

- %K*@`6H9%@ 82!+*+26 +F 'n6E$*  QBH* (%KBX%)3&3 %$  '[%'v6H<. .0 .9% " X ".

0 E$*.*Q +24.- %. .9% " e ".

 %E$28*( !*$0jF †† Ú ¼.0%.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

J¹ ¸ ` .< l #.ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Chapter 9.Z - .1 E*-+ - %K*1 ]. Venting System Design &  #%# 6  7 *$ <$ G E$*I5 \$1H9%@ -=7+* @ . 0 $ w 7 w. nE$*7  3 %$ 6 .

%$L 2!+*+26 +F1 4.7%I +{. )\9 G " * . l - .%@%@( *$. 3%E$]8 .0 v 9 .

280m< * J$I^ +*$# -+28 F $w.$I#%.*. l - .0 A  "% .* /%.

0 G+2MB - %K* X%'8.0%.0%.B E*T 9 8$5E$*(9 G "" *$.0.% D. E H< ^ +*#U`.243+* 6 .0'Z%@n* B 28l . %E ) ƒ28 *.%KB*$&.24." +*#1+*%/ .

 0 a G+3+ N<>%'T$># $ 5{.%$!F m24.

- %K* .%K* "NB .0M%'A& G #.%@9" *$.%.*] "% A $ ( $%$8*OF "  & q* $'S* T* n.

0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ UÒ .ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `-.

     .

".   !#"$&%')(+*.-)$/*10 %' ††‰ .

Chapter 10. Clamping Force Calculations $/%!" 0 * J¹ ¸ " " 0 " .ººº  » .

 ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ  ]‚ 3 .

 .

   . .

.

    .

     .

   .

ÐC¹ ½¿ Ñl¾œÒÓ¸©$Ž¾DŽª¦«. 0 *11  0 *+0-)%'% " ( 0 ( 0 n " * * ))* ( ¡V)%  a * U # ^V " £ *+ % %¥*1"0 $*W )" U * )" &%" (¦!" Y[#" %0+p "-n Cn.¸®¦Ý.0 *10 %' *  * * )[W+$/%LV\V %'1Y ^]`_ 0 '" aV 0 ( 0bV #" %# " dc 0 " $/%eVfV *+( " " ( #% ( &( *+% * ) .Ž ·.¸ °GÃZÃZ °G°Æ¸ ®Zª..)U 0 ( * 0 " $&%LVfV # *+( $ .(% -!$&".  !#"$&%')(#*.«.*10 %' * #% (.836.PL‚jƒ…„‡†JHa„oN1KMP|H^‚jƒ‰ˆ)‚.n $/*.ÞZâ.«@× ÇÇ ¾D¸ ŽŽ «´®C±C· Î ¸ À.µ ³b«¦«¦¼@³b³J« ÀG¸Ï@°ØÕÛÏC¹ ɦ³b· ·."  U %^n  -.RCKQƒ^Œ)ƒa‚”“&‘’„C†ˆePML •–‘ R.v a" 0U0 *0 $ ‹ * V ª¼.ÀE°G·.U 7(.®Z½”°<·¸ · ±Cµ Ž ÃZ°EÀ´®.nn % * "G#V 0 ( *10 %'# #"aU %0 $1§ *  X 0 ( 0 r*+% )% (+#*1#0 |0 * { r*+ % %'0. U (+*+ *+% ."<1= >@?A = BC:D"E!1"GF 5 KQPOR H J L I M K O I N S * 0 ( ( $.KMP 7 KJŠD„‡†Oƒ‹‚jƒ0Šjƒa‚hƒ^ƒ^R„‡†JHa„oN1KMP†JHaŒ^ƒŽ)†JKJR@ƒJI‹HLI 7 „C†LHa„7N1KMP 7 K IJKJ„\†LH)Œ)ƒXHLIONXKQCZƒ)1„C‘’KQI…“37 †LH)„.°<Í ¸ ¸ªZŽ Žº°G¼7½ Ä ¹ Ύ ³bÀE«.* % "hg ( # "jikWhc lV * .!97:.-0/1'23"5476.ÇJ¾7á¡â@â@Ð.·C¼.†e‘bIO—‹„‡†L‘’R\7‘bIaŠhKa‚ 5 Ha„C‘’KMI™˜&5 š›• ƒaH)R@ƒ…5 R@ƒOI 7 H ^KMˆ^NXKOŠœ„C†e‘ RfHLˆeˆMƒJI ‘’z„." ( ( * * )¢W* ) " @T)#(!( #"#"% *+$)(Z(0 Y *+% #%.+.³b°<«¦«»¸ ±C°GÃZ·C°Æ·³’°«C¹ Ç)Ž Ü Ã‡¯¦½Žª.*  U #" .% S " " U $/U "0 * ‡ŸCŸ % 0 "žCv* v  &** " % & $/% .( [S U 0 CŸ)*  * %#* )#"~V %#*10 Ÿ *10 %')( " 0 !Ÿ % U Ÿ 0 * 0 " " ( #% ( &( "*+&(% *#%#0 a( § * *+ % * * * - )(+U 0 *w$ v *10 %' *+%%0n " 0V (/-a%^VfŸ V * )" 0 %^.½”³’°ÆՔ· ±CŽ›ÃZ· °<¹ à ¸ Ž °Gݦ¼Å ª. V 0 * *+ *+% x %'.Ç1ª¦°EÞ¦«¦®ÂË@½ÔÑ@®´Ñ›Á0°<ÃCß\¸ ¯´±C® ±C®ZÎ Àh«¦°Gª@³bª¦¯.«¬ ¯´·.«w¸ Ž0ÀEŽ½›·.* n#" a&V ^]0 (¦U 0t~#_ "¤v v 000 $* ' " * a "V )%' )V % .°E®Z®.* % " ( ¡ c ) $&%LVfV * %' *  ##"  $&$&% " 0  *+%* ( @T ##" *+( *  ##" $&$/ * $/ 0 ( &*+#"GV 0 ) ¢S !Ÿ $ )% ( # * ) .×<Þ¦Ë@Ë@ã !ä^å .m 0V *10 $ U * )&% " %^n * ) 0]7_ 0 '" aVoYqp (.¸ «.!-)(/.Ǽw®C½ °Æ±C·ÛŽ «¦Í³°G« ª¦ «¤Ã@¯´®ÉCÁ0Ž¶ ±CÃCà ±CµC«¦µ γb¸ ¯.Z°5³Ø°G®C±!½¤¨j©$È É@ÙÔª¦ÉZ·C«¬ ÊQ³ ÊQµ «hÊÌÕ¤­@Ë#Ê$®¦Í ¯h½›³Ú°²¸ °<ÀG¸ ¸’Ž Í ±.*10 % CT 0 0 *+( * ) &( * )U 0 ()V # *XW @T ##" *+(ZY " $.K‰„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)R1˜ “&‘–•b•žMƒX—Q•’H „@K†OƒaH^‚DŠ.0bV 0 U "*+%r  *+ "DsatZu Xc  ##"wv )( (&.« «”Ž æ±@Ä «žŽÖ ÀEÁ!_°<·.( *+% *  .-!" 0 zy $)0 #$/ |{  0 #" 0  c 0 ( " * 0 (Dn % "* )&} ( ( % $ 0 *+~c $ #0 $ U { 0 *+% "w " d€ ${ LyQV U ( "  H 5 R.‚hK „‡†Jƒ ˜ c 0 ( $/% )$ U -)!&( $/%eVfV # *+( *+% * z{ 0 *+% " 0 .

( *0V* *+%U ) (&" &(V#%-( '*$  )*+ (3% )S %'* $ ) ) V " *+% % .*.-(`( * )Ÿ#* %#0 vU $&** % ))" )0)0" &(""#%%$/%e'Vf0 # 0V % ) $&( ~v ”*+(dSv a0 * V0 U’U (/ .Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say * # )#(#""( % 0 $) 0 * * *+ 3n " ‡n. "( % U* . #"-!0 *+"&% " ( \ $ S n0 *1* 0)% " ( " $/Cn ”* SL*+"v % 0 *U’U ( )0 ( $ U )" % * % ). " * * )#"0 * GV % #"  S" ( aV0 !.aU 0 $ *10 %' (&-)$ )( * #0 ( % %L§  . *+ * U *  #% ( 0 *1" 0 Ÿ) #"U %'(&--! " %^n* * )*)0 * " )$" 0 *10 $ " 0 (CV ( % #") %'- " %0(+n * * 00 " $" 0 *10 $ 0 0 (‡V 0* *  U ” £ * .

s7 []D(V!5KR4.+-).0/1' U 7v f} U’U Cn U’U Cn Jg #v ¡{ U ~V a§ Ot œc ‡n LV lv Gv U `n v #t aVfV 0n ŽW LVfV 1Y U 0V 0]7_ aV œv Ot U LV wn LV aV hi c#231H3G. !"#%$&('*).

3.

a7 ..l4.Z.

S9:7ED[@7ED6HYW.(9A23‰\ V RU.S94.RYD.S9A5BMGNÛc 23 V^]7_Hb7 =[Y5n=aVw7 .s7 HU3!5K3GH(=FD=!5B9›Pn R5]9A23t6uvX7 U’U 7 RYDGuHUR U’U =5YH7 3\4G=.

GNqc 23T7b( V V!R5B9?=FD64<3hR^#n 9A2!7 .RLVf\V R]DO4G= U 46W U =9:7 RYDbxc7 1n =FDGM9A26=9= U’U xc=!5K3yW.S9:7ED[{3D[b7ED3G3!5K.?3HzX<M[\V RU.@H7 =[]5K=aw V 4.S9(Hb7 3 4G=.

g26=!Ÿ 3X!3.R^`n HUR U’U =5K.=FDX!3OHU30V RYD.R0n&" V 7 U’U 7 RYD.S9A5n=9S3GHdX<Mi9A23Žn8=64A9 9A26=919S3!D.

3!DO7ED!Ÿ 3.

S9:7 9AW9S3.  R5 7ED.S9S3H|X<M~}¤}`wr$#} xj}›yÌv£ xo=FDHTR9A235`V =Z..

123!5K3(=FDH0=FX5BRF=6HC7ED0V0]7q _ Hb7 =[Y5n=a V 5K3..

.Z3G=5K4!2N SEDgR5KHU3!5-9SRh4.

5K3G4<9z.W []5K=aV\V =!55]Y xU9A23&5B3‡Pn 3!5K3.R5.

S9l4.a9A23\\V RU.3(4!2=FD[319SRMi c 23@V^]`_ Hb7 =[Y5n=a€ # V 7 .

RLVfV RYD(4.

= U 4!W U =9:7 R]DgW.?3HOX<M(H7 34.

=.?9:7ED[g3!D[7ED3.

l9SR0H3‡m 9S35< V 7ED39A235B3 U =9:7 RYD.<27EVX!3.35B.

9<jv 3G3!D\9A23Hb7 34G=.S9:7ED[zV =64!2!7ED3\=FD6H[F=9:7ED[HU3.

.<W U 9:7ED[…\ V 3.Gx =FD6H&9A23@5B3G.A7 [YDgV=5K=aV 3<9S3!5K.

xF9A23&5K3CPn 35B3G33jv RYW U HiDR9 U 7bA§ 3".a9SRiX!33v 5P7 9>9S3D!O!§ DR#\v DbN ƒ P 5B5 H^‚jNzKOŠœ„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)RlˆQKJR‡‘’„@‘–KMIO6 R„ … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^| ƒ †ˆ‡ 3 U’U xU9AV 23(RYD1V6iY =FV!V03!] 5Ì_ Lv ==!.9?= U  R#‚ v 5K=9S3FN S 9`.#5K3(VFWFRYX D U U7 M&.?3G30\V .?RLV 3o8n =64<9S.

27E3D@Hh3@X!T 3‡9APn5B3^R\V5B3@3fZ4.

}¤=}`.Z3.

w.r$N`ˆ} £ WFHb5Q79A323!4.

?9:R7ED5K3U[gxe3!7 9#D[=67E4<D9A3.=5G\V .

W3= 55LtU’U M=FD.

:=<M 9A26=9*9A23kSW 4<ReVf\V RYD1Y~V RHU3 U 7 . 7ED9A23qSW 4<ReVf\ SW 4<ReVf\ V RYD1YzV RHU3 U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^{ ƒ ŠŒ‹ 35QM1=FD[]5P7 U M]^8^apR#v HU=5B3a9A23 =FWG9A2R5B.`5‰5K9AR25B3.HgWUVF9AV!2R3\5B9S3!.¤\v 5KRYD[vN ‡ 23!D 7ED~n8=64<9.m.

xY=64.

4.

?3‡n>W U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ{Ž c 230X7 <.R5KHb7ED[9SRO27bVgxv7 9 7 .œŸ3!5BMhW.

5KRC=FVFV!5BRF=6462]^7c r 2=FD[3H09A23z\V 3=FD!7ED[0R0n›v 2=9`9A23=FWG9A2R5K.?3.œ\v 5KR!9S3hf..=5.

3(9A23 >W R06 Ÿ = U 3GHiX!R!6T 3GHa@Y 4.

RLVfV 3!D9ÔPn R5o3@!T =a(V V U 3!.

\V!5KRbHYW64<3H0=hD3Cv 9‰MUV!3 U RU[7 47\v 27 462@7 .Z4!2=5B[U3(4<R3<047 3DG9.?9 =FX.t N›c 27 .<WF5nHvN}m=a\ V 3 U MGxY9A23Hb7 . = U \V R.

\4<R]D.xÌ*r ‘ex-7 .?9?=FDG9DPn R5p=O5‰WUDFD3!5mR5p4.

?.A7EX!7 U 7 9‰MGx^\v 27 462g7 .=FD@RYD U M\6Ÿ =!5BM v 7 9A2"9:7b\V 3UNÛc 23#9A27E5nHOV!R.l9A239SRYV7 4#R^*n 9A23gV6=FV!3!5>xF9A23o8n =64A9l9A2=9œor ‘&4.

=FDFDR9 # X!3#=.Z.WFDFD35v=FDHH7 3 4.?3<9pR0pn 5.S9S3^r V XUW9L26=!Ÿ 3`9SR(4G= U 46W U =9S3GHoPn R5]3‡Ÿ 35QM1.s7 []D3H1=5‰WUDFD35].SM.

?9:7ED[ V =64627ED34.=.

Z.MGx=FD6H@9A235B3‡Pn R5B3"9A23&\v 2R U 3@V6=FV!3!5m7 .S91V!R.=FD0DR!9a3@UT 7 .s7EX7 U 7 9.\7E5‰5B3 U 3C6Ÿ =FDG9.

"=9>9?=64 @9A23&=!5B9:7 4 3C7ED09A2F5B3G30H7 IJ3!5K3!D9 L=.N 1 ’ 3!D7 41& § “*=!5QuJ”g37E5hg .#=FD.´jv 3!5hi c 1§ aVfV Ôc U 23046587 9:7 4<.

N 9A23O5K3 P3!5K3.M.

3G."9A5QM09SRTHU3!DMTVUWFX 7 4.

?9a5K3 P35B3G3\Hb7 HYD 9c.=9:7 RYD X=.Z3GHRYD\[]5K= 1=!5?^8^ 23`_-5B.

2R d=FDM eD[ 7 .

2 "7 .S9?= A3.

. f89A2R]W[]2(23\= 3.

Z3G4<R]DHT5B3 P3!5K3.[U3GH19A26=9 23gH7 H <N 23(.

3h26=6H0.ZR \3026=FD6H \587 9>9S3!DiDR9S3.

RYDg9A23hV!5B3V!587EDG9"fP9 jRhH7 IJ3!5K3!D926=FDH \587 9:7ED[k 0XFWG9l7 9l7 .`DR!9m9A23\[Y5n= =5oXFWG9m9A23#4<RYD9S3!D9cR J9A23\=!5B9:7 4 3f89A23 8=64A9c9A26=9p9A23 >4..

Z3.l9A23@V!5KRYX 3 gN p3!5K3g7 .R RYD V qHb7 =[Y5n= 7 .`=FD(R587 [7ED6= . 5BR]D[ 7 .

[ 3!D9 >5KR r9A23".

WUX "7 9>9S3GHOV6=FV!3!5 ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s®G¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

2. Referee 1 (from hand written notes)  .Section A.

     .

!"#$#% &'()+*.-.

 /0#00 ..

:8< =&>.)$12 ..34356 7&8 $9.

.

 =)8.

?)6@A=6B?  @C $98@BD E6.

?35B3=6H \M@5K3!XFW9>9?= 9SR(9A23(V!R7ED9S.6 #: FU U kV Cn oV Ûc ( Cn ”Ÿ 0§ ?G H f§ U n U 3G=.j9A23(5K3 P35B3G3.

. =6HU3UN 23(5K3 P35B3G3.

?.Z3 =.?R \3(4<R5‰5K3G4A9:7 R]D.A7 RYD=!5K3 A3!V9L=.l4 R.V!RU. YW6=5B30X5K=64 s3.s7EX 319SR09A23R5P7 [b7ED= N *VFWG9 .7ED@=g. 35B..

9 p9SRC4 =5P7 nMg9A23&5K3 P35B3G3.

V!R7ED9..

[]\^\_V4["`bacW`dSeTR[]WgfhS"WOXijack"VXdlmacY.N U U 7S eV KI JML.JONPJOJRQ@S"TUTUV@WOXZY.

+v+-"/ /1"+-#'‘ N.YdV@WOXZV@WmQ@V"n o"prqtsru"vMwrxMxrory^zo"{O{muMoes}|~po •"€ wrs|Puest‚ € prxƒo^z„xO…|Oztz"u"prx^u]p • ‡u † ‰ˆ .äeã Cn ‹Š& Œ"(/Ž U).

’ S"TUV[”“kM“b["`Z•R–e`Z["TUTU["`˜— ’ V@Vl^ac–"l^icac–"lOXdV~•K\_S"`dXdacS"WmY ™ …muesrurš ä N.

Q l^SeYdV@WKXdS•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.acYTUSOYœX.’ ajTUacic["`dajXœ›S"f1XdlmVY‰ž^ŸmT)ajX‰XZV4•TR[]WMžmYZQ`Zac\rXXdS)Xdl^V[]X‰X ["Q l^V~•g¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`¤1` ["•^V ¥ S"ž^`ZWm[]i¦["`‰XZacQ@ijVR§©¨ª[”›^«]¬"žmW^VU­4®"®e¯e°‡acY ’ Xd`ZajkMacW^–m± ² …mutoesMx_| • yOu³|~pµ´|]u·¶ro^zPx|~pr¸·¹epr¸|~pmuOues|Ozºo}z~w"»M»oesO¼ € ‚ƒxe…mu„{rs^umz"u]prx o"sMx| •• yeu‡†-½~x¾|Oz¿»u"pMx€| € pmueq„xO…muesr• u„xO…moexÀ€ |”xÁ|Ozºo}z”w]»M»oesM¼ € ‚t• xe…mu·€ {Ms^umz"u"€pMx o"sMx| yeu‡† ² …m•]ue€ s^u€ |Ozp xO€ …|~pr¸³z"u s^€ uexƒo"v wrxÀ€ |”xb† ² …|Oz„oesMx€| yOu { |~pMx_z wrx ² …|Ozƒ|Oz ‚ • u"prxMs^oMy xe…moex· O x m … Ä u M à à M » » ‡ p M Å Å » r q r u ³ y O |  z x ^ x r o O y " y „ ¼ r Æ s r p b ¸ † |Ç»m{ €€ sMxro"p • uȀ x €• qÉ|]u€ • omzPx|4pr¸ƒu"pr¸|4pmuMues_z† ² …^uº{OwMvÉym| • oex€]•| € p € ‚txO…¦|Oz |4p^‚ s]»_oex| p o"pMp xºvmu·qruryOo"¼^uOq„wMprx_|"y„xO…muºs^ueʁ|Pu"Æ·{rs umzMzt|Oz„‚_|~p¦|ez”…muOq˜† å NË XaÌYW^S"X.QicV4["`˜XZSUXdl^V`ZV4[e•rV@`“lM›RXZl^V(ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX\^`ZV4YZY‰žm`dV~Î["Wm•„ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\ÉSP“bV@` Î Y‰ajXdžm[]XdacS"WmY“bV@`ZVŽY‰\_V4Q@aÐÏÉQ4[]icij›.XZl^V[]žrXZl^S"`~Ñ Y\ÉSeajWOX4±$Ò·lmacQ l Y‰ajXdžm[]XdacS"W.

icajkeVXdlm[]XfhS"ž^Wm•¿Ó ijack"V4ij›fhS"ž^Wm•rÔ1ajW([U•racVQ@[eYœXZajW^–UTR["Q lmajW^V”Õ¡.SMV~YXdl^V ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\^`ZV4YZY‰ž^`ZV4Î)QSe`d`ZV4Yd\_S"Wm•gQicSeYdV@ic›UXdSRS"i̕rV4`.

[eY×bž^l^V@` ’ Q]nrXZlm[PX –"V@WmV@` [PXdV~Y6XdlmV?\^`ZV4YZYdž^`dV`ZV4ØOž^ac`ZV4•)XdS)["Q l^acV@ÙeV.V@Úr\^ic["Wm[PXZajSeW S]f1XZl^VicS"–"aÌQS]f6Y‰V4ijV~QÇXdacW^–UXZl^V4YdVXœ“˜SRYdaÐXZžm[PXZajSeWmY“˜Sež^i̕KŸ_Vl^V@ic\rfhž^i ajW.[#•^V4Ydaj`ZV4•U–O[PXdV?Ù"V4ijSrQajXœ›^Õ ’ S"TUV.SMV~Y Xdl^V(ÍZQS"WÉYœX []WOXb\_SP“bV@` ÎYdaÐXZžm[PXZajSeWmY["YZYdž^TUVŽ[)W^V4“˜V4`TR["Q l^acW^V4Y4n^YdžmQ l.XZl^VTR[]WMžmYZQ`Zaj\rX~± Û zÆmomztzPx^oexruOq|~pµxO…mutoesMx| • yOu$ÜgxO…^umz"uµzr|”xewmoex| € pz¿Æmuesru • … € z"u"p·v^u • o"wz]u xe…mue•"¼ƒ oes^€ uºvMw¦|]€yeq_|~pr¸ÂvÉy €]€•PÝ z+vMwrx„» €€ s^u³|»^{ € sMx^o]prxmy"¼ºx €€ qMu”» €€ pz”xMs^€oex^uÈxO…moe•qxt• xO…^u € ÃOà »M» p˜ÅMÅ#» qrury³|Ozx x^oryMy"¼ºÆMs pr¸Þ-½P‚}|”x¾|ezÂÆrs pr¸t‚ sƒxOÆ vmo^zr| omz"u^z |~xÀz~… € wÉyeq„v^uµo"v_z € y]wrxrury"¼„€ Ærs € pr¸}|~po"pr¼ •"€ € »^v¦|~pmoex_| € pz € ‚ƒxe…muºxOÆ €‚• omz"u^z6† ß ueÊ^uesMxe…muryOumzOz ÜKo]p}oOqOq_|”x| pmoryÂu"àO{ÉyOo"p^oex| p³|Oz¸|”Ê^u"pÀ|4p¶e…^o"{rx^uesƒá↠ !"\ —˜.YœXœ›MicVTR[eQ l^ajWmV4Y“l^V4WgacWOXdV@WÉY‰ajfh›"V4` Ó acWOXdV@WÉY‰ajÏmV@`dÔAŸ_S]X‰XZijV\m`dV~YdYdž^`ZV?“["Y["\^\^icajV~•XZSUXdl^VacW ¥ V4QXdacS"W(Yd›MY‰XdV4T֞^WOXdlm`dS"X‰XdicV4•ÉÕ(¡.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

What The Establishment’s Scientists Say N ¤lmV[]žrXZl^S"`~Ñ Y["\^\^`ZSe["Q lgacYžÉY‰V@fhž^iÌÕajÙeV4Y\_V@` Y‰\_V4QXdacÙ"VXdSR[RQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•g\^`ZSMQ@V4YZY V4W^–"acW^V4V@`ZajW^–)TUVXZl^Sr• §©\?°bajW(•racVQ@["Y‰XdacW^–ɱ ’ S"TUVS]f Xdl^V`Zž^W^W^V4`ijV4W^–]XZlmY.Chapter A.

Q l^SOY‰V4W §‰­ TUV@XdV@`Ç°bTUaj–elOXŸ_VQSeWmYdac•rV4`VÚ^QV4\rXdacS"WÉ[]i¦acW.•racVQ@[eYœXZajWm–#—›eVXXdlmV[]žrXZl^S"`žmYdV4YbXZl^acYXdS Ydl^SP“µl^SP“ƒTžmQ lgacWV@`Z`dSe`b["WºÍd[”Ù"V4`Z["–"V~ÎÙP[]icž^VfhS"`?¢ Q4[]W.ŸÉVe±‡¤l^V[]žrXZl^S"`TUac–"lOX.

[]iÌY‰S WmS]XdVXZlm[PXXZl^ V .

Se`‰XZ.

l .acV¢b["Y‰XdacW^ – .TUV@`ZacQ4[]W¡.Y‰Xd` [”›MajW^–f©[]`fh`ZS"TÄaÐX.TR[]WM›\^` ["QXdajXdacS"W^V4`ZYbžmYdV [ -: ` [PXZajS)S]f #["Y[•^V4Ydaj–eWXZ["`d–eVXbfhS"`b–e[]XdacW^–m±$¤l^V[]ž^Xdl^Se`ZÎ[]Wm["ij›rYdacY˜`dV4ajW^fhS"` QV4Y XZl^aÌYÙP[]icž^ V["Y[)–"SMSr•X []`Z–"V@X4n^[]WɕXZlm[PX.YZY‰SrQ@ac[]XdacS"Wg["Wm•.

TR[”›`ZV4Ydž^ijXZYacWg\_SMS"`.

† + sƒ€ qrumzr|”¸ep €• o"ptvm€ u·s^u"{rs^u^z"u"prx^•ueqvr¼³o yOoesM¸^utyeu"pr¸MxO…b† € ² …¦|Oztzr|~xO•"wm€ oex€| p o]pµ vmut‚ wOp^qºxO…rs wr¸O… wMxºxO…mu·q_|]u o^zPx|~pr¸ |~p^qewz”xMsM¼·qew^ut€ x xO• …^uÃMà »M» p˜ÅMÅ» € qruryÂÆM…¦| • …ƒq € umzÈp € x •]€ pzr|PqMues·sOwMpMp^ues qrumzr|”¸ep.•rV~Y‰ac–"W \É[]`dXbÏÉijicajWm–R\^`dSeŸ^icV@TRYŽ§ aj–ɱ "° ² …mu·s^ueÊ_|]u"Æmues„s^uO‚ruesÉzÈx € z]ueÊ^ues^oMy{ € |~prxÉz+ÆM…¦| • …µo"s^uÀ|Ç»m{ € sMxro"prx„x € oOqOqOs^umzMz† Û yMy„xO…mut‚ € wrs}zr| rumz·z”… € Æ}yeoesM¸^u·uesOs € s_z ‰Æmu·q € p € x·pmuOuOq·x € xro Ý " u !$#h» %·x € € € € ² qru”» • p_zPxMs^€ oexruxO…mo"'x &† …^u pmu³€ zr(| ru$Ü.xO…^• u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesOs^uOq„x omz ueà u"{Mx| pmoM) y !ª»uex^u"'s &1ܪ|Ozp xtxO…^uµo €OxO€ wmory·yOu]pr¸MxO…· vMwMxƒxe…mutsru"{rs^umz]u"prx^uOq yOu"pr¸Mxe* … ds^uMoOq·xO…^uƒo"sMx| • yeu·oe¸^oɀ |~'p •&. † -M¼ ‚M‚É| u³|Oz„‚ewÉyMyÂƦ|~xO…ƒsOwMpMpmu"stqrumzr|”¸epz¿Æ¦|”xe…µsru"{rs^umz]u"pr" x !ª»uex^u"s yOu"pr¸Mxe…}z”w • …³omz € pmu„ÆM…¦| • …ƒ¸ € x ß Û ´r¶ Û ÅzqrumzM|”¸Opµo"Æmo"srq _ † ½~p³€ srue• ¸^oesrqmz+x € :. xO…mutoes^uMoºs^o"x| € ÜK{ÉyeuMomz"u •"€ € »^{moes^uƁ|”xO…ƒ• xO…m€ u € xO€ …mu"s·s^uO‚ruesruMu ÆM… ‚ yOoÉ|Ç» 0/21 4† 325 1 7† 698â†B½ºo~»}p xÀz~wrs^u„ÆM€ …¦| ß … Û ‚ƒÛ ¼ wµsruMoryM• y"¼ € s^u"{rs^u^z"u"prx ß Û ´r€ ¶ Û ÅÇz¿{ € €zr|~x| € * p 4½q_|”qep˜Å‰xƒ‚_|~prqµo]pr¼ ‚ € ´r¶ ÅÇz¿{MwMvÉy^| oex| p |~p³srue¸^oesrqmz+x€ xO…¦•|OzÈ{ • |4pr'x &†-½„q €• p € x³ oe¸MsruMuÂƦ|”xO…tv xO…ƒs^uO‚ruesruMumz6† ² …¦|Oz Ê^ory]wmu…^omz„x vmu oMy wÉyOo"x^uOq·o"prq o"pMp €€ xºv^€u}z”{^u • wÉyO€o"x^uOqºo^z„xO…^u·sruO‚rues^uO€umz omzMz"uesOx^uOq˜: † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qƒo"pueàO{myOo"pmoex_| pºx xO…|OzÈ{ |~prx}|4p³xO…^uº{^o"{mues sÁ|~p ueÊ^u"ptvmuexOx^ues}|~p³¶e…mo"{Mx^uestᇆ =ˆ ¤l^V@`ZV[]`ZVY‰V4Ù"V@` []iTR[ ¥ Se`QS"WÉQV@`ZWmY Ë lm[”Ù"V[]Ÿ_S"ž^XbXZl^aÌY\m[]\_V@`~±â¤l^VRÓ T)SOYœXdÔ1TR[ ¥ Se`bSeW^VRÓ S"f Xdl^V~Y‰V@Ô1aÌYXdlm[]XÓ ajX‰ÔacYž^WÉQicV4[]`“lÉ[PXXdl^V\É[]\_V@`.

aÌYXdXdV@TU\rXZajWm–UXdSR["Q4QS"TU\^icaÌY‰lA± Ë YbXZl^V\m["\ÉV4` Xd`Z›MajW^–)XZSY‰ž^–e–"V~YœX[)W^V@“³“b[”›RS"f6•^V4Ydaj–eW^ajWm–XZl^V`Zaj–e–"acW^–#fhSe`.

[]WgajTU\^`ZSPÙ"V4TUV@WOX˜XZS)Xdl^VQSeWMÙ"V@WOXZajSeWm[]i_\ ƒY‰SeijžrXZajSeWAnMS"`aÌYaÐXXd`Z›MajWm–#XZSUYdS"TUV4l^SP“tY‰žm–"–"V~YœX [>= TR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i¦Ÿm["YdacYbfhSe`Xdl^V'\ ƒ•^ac["–"` []TÑ Õ ² …mu„{mo"{mues}z”… € ƁzÈxO…mo"x !?&ÂxO…^uÄÃOà •"€ prÊru"prx| € pmory A{ @9B z € y]wrx| € p˜ÅMŪ|Ozx € x^oryMy"¼ Ærs €• pr¸‡.[U•rajVQ4["Y‰XdacW^–mnrSe`acYajXXd`Z›MajWm–XZS ["•^•.

Xdl^V["žrXdl^Se`ZYŽÓ []`ZVÔ Xd`Z›MajW^–)XZSR\^`dV~Y‰V4WOX4± ^Se`ajWmY‰XZ["WmQVenraÐX.acYXdl^VŽ\_SOSe`S"`Z–e["W^Ea D~[PXZajSeWKS]f Xdl^Va̕rV~["Y“l^aÌQ l.Ü CA&xO…m€Mu »oexe…mu”»oex_| • oryÈo"pmory]¼Mx| • oMytz € y]wMx| € pt‚ € stxO…muºA{ @9B {rs € ʁ|Pqru^zo"p ueà uryMyOu]prxºx € y·‚ € s}zPxOw^qO¼_|~pr¸·xO…mutuO‚O‚ru • x € ‚tÊ^oes_| € wz+{mo"s^o”»uexrues_z6† ¤l^VS]XZl^V@`TR[ ¥ S"`QSeWmQV4`dW.

aÌYž^WÉQicV4[]`lmSP“µYd\ÉV~QajÏÉQ`dV~Y‰ž^ijXZY\m`dV~Y‰V4WeXZV4•gajW.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX Y Y‰V~QÇXZajSeW.“lmV@`ZVSeŸrXZ["ajWmV4• §‰Ó fhS"`acWmYœX []WmQ@VÔ1lmSP“ƒ“bV@`ZV.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX YajFW aj–ež^`ZV4GY )[]Wm.

L  «¦³bÀÆ°E®.• Q@["icQ@ž^ic[]XdV~•mՔ°Ç± ½Âq € p € x·wMp^qMues_zPx^o]p^q… € ƃxO…^u € sM¸^o"p¦| roex| € p € ‚txO…mu„{mo"{^uests^uryO•oexrum•z+x € xO…mu·‚ro • x xO…^oextxO…mu·s^uO‚ruesruMu„q € u^zp € xƒwOp^qrues_z”x^o"p^qȅ € I Æ H|”2 ¸ 8µo]p^I q J·Æmu"s^u ory wmyOoex^uOq‡† ² …^u <.L  ¸ L¦¼ ä X 4<RYV.  !"\ K °Æ·œ°Gª¦« µ «.ÀE°$· ¹ ½¤ÕDÃ.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª NM ­s® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Section A.“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YT)V~[]WOXS"`.3. Referee 2 € sM¸ro"p¦(| ro"x| € p € ‚·xO…muº{mo"{muestq € umzÈp € xt…moeÊ^u·o]pr¼MxO…¦|4pr¸tq € Ʀ|”xO…t…¦|ezÂwMprqrues_zPxro"p^q_|~pM¸ Ox …mu •"€ p • u"{rxɀ z+{rs^umz"u]prx^uOq˜†2½~pƒs^ue¸roesrq·x€ € xO…muºwMp^qru"s_zPx^o"€prq_|~pr¸ € ‚·… € ÆIH|”¸OwMs^u 8 o"p^qIJ·Æmues^u vMx^oÉ|~pmueqâÜKxO…mu·s^uO‚Mues^uMuƒz~… wÉyeqºsruO‚ruesMsruOqºx o"puryOu”»u]prx^oesM¼º‚^y]w¦|Pq »u • …mo"p¦| • z+x^ueàMx·v €O€eÝ o"p^q •"€ »mv|~pmuOq³|~xƒÆ¦|~xO…ƒxO…mutueàO{Éyeo"pmoex| € p„{rsrumz"u"prxruOq³|~pµxO…mu {mo"{^uesb† ’ V4Ù"V@` []i¦Yd\ÉV~QajÏÉQQSeTUT)V4WOXZY[]`ZVŽ“`dajX‰XZV@WS"WgXdlmVTU["WMžmYdQ@`dac\rXajXZYdV@ijf TUSeY‰XS"f XZl^V4YdV“bV@`ZV["`dV~["Y “l^V4`dVXdlmV`dV4ÙOacV@“bV@`“["Yž^WÉQicV4[]`SeW.

“b[eYbW^V4Q@V4YZYd["`d›e± ?WmVaÌYZY‰ž^VXZlm[PX. ["`dV~["Yb“l^V@`ZVfhž^`dXdl^V4` •raÌYdQ@žmYZY‰acS"W.

XdlmV@`.aÌY\m[]`dXdaÌQžmic["`dic›ac`dkrYdS"TUV?aÌYXZl^V[]žrXZl^S"` Y˜XdV4Wm•rV@WÉQ› acWYdV4QXdacS"WmYŽ­["Wm• XZSU“˜SeWm•rV@`Ó “[]Wm•rV4`‰Ô¦S ª“aÐXZlºÍ‰V4•^aÐXZS"`Zac["icYZÎ#["Wm•.S]XdlmV@`ž^WmYdž^\^\_S"`dXdV~• QSeTUT)V4WOXZY“l^aÌQ llm[”Ù"VW^SU\^iÌ["QVacW[)XdV4Q lmW^acQ4[]iA["`‰XZacQ@ijVe± +myeuMomz"uµz”… € Ƅ»utueÊ^u"p € pmuºwMpz~wM{M{ € sOx^uOq •]€ »M»u"pMxÞMÞ .

QSeTUT)V4WOXZYÇ«PQSeWmQV4`dWÉY˜acWmQ@ijžm•^ V “lm[PX.

XZS•rSU“aÐXZl.Xdl^V\m["\ÉV4` Õ¤lmV\m[]\_V@`.•rSMV4YbXZl^VŽXdajXdicVlm[”ÙeV.

•rSMV~YW^S]X.

[ \ #•^ac["–"` []TÖaÌY[]Wm•KXdlmV`dV~Y‰ž^ijXZY•^S"WAÑ X.•rV@ÏmW^V“lm[]X.

•^ac["–"` []TRY@± ² …mu„{mo"{^ues·{rs^umz"u]prx_z+xO…^uµueàro • xƒo"pmoMy"¼Mx| • orytz € yPwrx| € p·‚ € stxO…muºA{ @9B qÉ|]oe¸M€ s^o~».† ² …mutsrumz”wÉy"xÉz+•"x€ |]u}€ |~pµÊ^uesM€ ¼ºÆmuMyMyÂƦ|”xO•"…ƒ xO…mu• •"€ sOs^u • €x„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Xdl^VžÉY‰VŽS]f$YdžmQ l.`dV~[]icij›XdacVajW“ajXdl.† € .

p^‚ sMxewMpmoex^uMy"¼‡Ü)xO…muÄÃMà »M» p˜ÅOÅ» qMury³|Ozƒ|~p sOs^u xto]p^qÀz xe…mutsrumz”wÉy"xÉz • o"pMp € xºv^u·x_|]uOq}|~pƒÆ¦|”xO…Á|”xb† \ ÀaÌY.

[)`ZV4Ydž^iÐXS"f XZl^V[]\^\mijaÌQ@[]XdacS"W.Ydl^SP“WgacFW aj–­"±$Ò·lÉ[PX.S]f×bV4`dW^Sež^icija Ñ YV~ØOžm[PXZajSeW \A± R¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj Y‰›rY‰XdV@TCijack"VXdlÉ[PX.

aÌYbXdl^V` [PXZajSeWm[]iS"`ŸÉ["YdacYŸ_V@l^acWm•.V4ØOžm[]XdacS"W ­ V"± –m± }§œ­ ° K“ajXdlW ­"n¦­”« rn^["Wm•ª­P« MÕ ues^u½ »mwzPxtxO…^o"p Ý xO…muºs^uO‚Mues^uMuº‚ € st…|Oz •"€ »M»u]prxÞ-½”‚ƒxO…^u·sruO‚rues^uOu…moOq z]•]ue€ s| € w_z¿{rs € vmyOu”»µwMp^qMues_zPx^o]• p^q_|~pr€¸xO…¦|e€z{ € |~prx‡Ü ½È€ {rs € vmo"vÉy"¼ z~… € wÉyeq„…^oeÊ^u pzr|PqMues^uOq„oOqMq_|~pM¸ƒoƒq_|ez wzMzM| pƒo"v wrx·xO…¦|ez{ |~prx‡Üªz~w • …³omzµ|~p¶"…mo"{rx^u"stᇆ \A± )¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj\gŸÉV@Xœ“˜V4V@WV4ØOžm[]XdacS"W ­e§ [e°‡XdS(­O§©Q4°b["Wm•[)•^ajVQ4["Y‰XdacW^–TR[eQ l^ajWmV["Y ͉\_SOSe`ZÎmn6ÍdQSeTUT)SeWmÎ^nr["Wm•ÍdVÚ^QV4ijicV@WOX Î\_V@`dfhS"`ZTR[]WmQ@V?aÌYW^S"X.

QicV4[]`.

["Wm•gW^V@V~•^YXdSUŸ_V •rV@ÙeV@icS"\_V4•¦nrSe`[]X.

ijV~["Y‰X.

•rVÏmWmV4•¦± z"uMu„{rs^u"ʁ| € wz •]€ »M»u"pMx Ë XaÌY“bV@ici¦kOWmSP“WXdlÉ[PX¢ fhS"`.

[)•racVQ@[eYœXZajW^–)TR["Q l^acW^V[]Wɕg•racVŽacYWmS]X.

[UQS"WÉYœX []WOX4± Ë Wgf©["QÇX aÐX.

aÌYQSeT)TUSeWg\^` ["QXdaÌQVXdSUV@ÚM\_V@`ZacT)V4WOXZ[]icic›K•rVXZV@`ZTUajW^V¢ fhS"`žmYdVS"W•racV4Y“ajXdl = YdacT)aciÌ[]`~Ñ –e[PXZajWm–iÌ[”›"SežrXZYbacWgXZl^VŽfhžrXZž^`dVe±â×bžrX.

ŸÉV~Q@["žmY‰VTUSOYœX.

•rV~Y‰ac–"W \^ž^`Z\ÉSOY‰V~Y@± V@WmV@` []icij›•racVQ@[eYœXZajWm–)V4W^–"acW^V4V@` Y‡ÏÉWm•QS"WMÙeV@WOXdacS"Wm["i\ )[]\^\^`ZSe[eQ lK“bS"`ZkrY ØežmaÐXZV“bV@ici¦fhSe`.S"f V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`“˜Sež^i̕KŸ_VØOž^aÐXZV•r!a RQ@ž^ijX.•racV4Ylm[”ÙeVŽWOžmT)V4`dSežmYb–e[]XdV4YŸm`Z["WmQ l^acW^– S S]f6WMž^TUV@`ZS"žmYb`Zž^W^W^V4`ZY4nMXdS•^VXdV4`dTUacW^V[]iciAS]f Xdl^VŽfh`ZaÌQÇXdacS"W.[]Wm•.fhSe`.ÙMaj`dXdžÉ[]icij›žmWeXZ`Z[eQÇX []Ÿ^icV.f©[eQÇXdSe`ZY[eY[#fhžmWmQÇXZajSeW.

ä s —˜.•rV4Ydaj–eWg\mž^`d\_SeYdV4Y4± ² …¦|Oz ÃMÃÇz"ueÊ^uesroryÈ{ € |4prx_z Å •"€ »M»u"prx„¸|”Ê^uÈ»u·xO…mu € {M{ € sMxOwMp|”xM¼„x € q_|ez • wzMz]umz xe…mu·‚ € yMy € Ʀ|~pr¸„{ € |~prx_z#" .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

• s^u • Ê^u"s‡ÜKx € qMoe¼·• xO…muesru}|ez·oº{rs ¸O• s^o”»³xO…mo"x³oMy"s^uMoOqe¼ q u^zÈxO…mumz"u |4p^q ‚ ory wÉyeoex| p_z Ü oryMyOuOqº´_|]u +^uesM‚ru x r† uesru„xO…mu·s^uO‚ruesruMuµ|~prxOs € qew • uºotpmu]ƾ|”qruMo € ‚txO…muCÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅO> Å 595ºxO…mu |»m{Ms €€ Ê^uOq •]€•"€ pzPxro"prx·¶ † ½4pu^• zMz"€u"p • u$ÜgxO…mu|PqruOo € ‚ ÃMɀ‚ro”» |"y]¼‡ÅM• Å |ez • |»m{Ms Ê^u pzPx^o]prx·¶ |~pµ• ÆO…¦| … p^uƒo^zMzr|”¸O€ p^uOqºÊ^ory]w^u„x o• z”{mu |P‚_• | ¸Ms € wM{ € ‚tsOwM€ pMpmu"• s_z6 † m|~p u„xO…|Ozƒ|PqruMoºÊ| yOoex^u„xO…^uºv^omzr| {M…r¼Ézr| zÂyeo"Ɓz o"p^q·xO…^€ uº{Ms qew • umz+xO…mu € {M{ € zr|”x^ux €€ sruMory"xM¼·xOs^u"p^qÉzt|~xº»mw_zPx·vmu o"vmo]p^q pmueq˜† Û xOwmoryOy"¼‡Üxe…muÀ|”qruMo ‚ÄÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅOŪ|OzÂs^oexO…mu"sºv¦(| roesOs^u$Ü vmu • o"wz"uºo • …mo]pr€ ¸^u³|~pµxO…mutqrumzr|~¸O€ p • o"pyOuMoeqtx € ozr|”¸Op•"|P€ ‚_| • • o]prx • • …^o"pr¸^u |~pƒxO…mu·Ê^oryPwmu ‚ƒ¶ † HOwrsOxO…m€ ues]» s^u$ÜRxO…muCÃMÃd‚ro~» |"• y"¼‡ÅO€ Å p €Mu"€ {rx o]pÀyOuOoOq x € oº• { €M€ sƒqr€ umzM|”¸O* p ds^uOoOqƒo"v wrxtxO…|Ozt|~pµxO…muz"u x| pÄÃMÜ{ stqrumzM|”¸Op uO‚M‚Mu €x_z ÅOÅ ‚txO…¦|OzÈv €O€eÝ &† € Æ € pmu • o"p³qru • |”qruOqÂÆM€ …| • …µqrumÝ zr|~¸OpÀ|Oz {moesOx € ‚tÆO…moex€ ÃMÃd‚ro~» • |"y"¼‡• ÅOÅ š¹OÊ^u"pÁ|P‚·xO…muesruº€ Æ^ues^•"u„€ p » |O• zPx^o umz ÜKxe…mu o"wrxe… s‡Åz »uexO… q ory wÉyOoex|4pr¸„xO…^ut¶ &µ|ez ‚ wrs_z"u …^uMo"{muesƒo]p^q ‚romz”x^ues·xO…mo]pµxe…muºs^uO‚ruesruMu$Åzºz~wr¸M¸^umz”x| € p·o"v € wrxÃMɂro”» |"y]¼‡ÅMÅ € ‚ƒsOwOpMpmues qrumzM|”¸Op†-½~p¾z~w"»M»oesO¼‡ÜKxO…¦|ezµ|”qruMototÊruesM¼·vmoOq}|PqruOo‡† ™ …mo"x}|Ozº¶ / •"€ p_zPx^o"prx^š ² …^u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesÉzÈx € xe…mu • omz"u„ÆM…mu"s^u·¶ |ez •"€ p_zPx^o"prxº‚ € s}z”{mu • |P‚_| • sewMpMpmuesƒqru^zr|”¸Op·vMwMxtÆO…¦| • …À|Ozp € xƒxO…mu • o^z"u|~p s^•"uM€ oMym|”xM¼b† € ² …mut ¶ q € umzÈp € xµqMu"{mu"p^q € pÉy"¼ € pµxO…muºsOwM• pMp^ues‡ÜKvMwrx • € pµxO…mu € »^v¦|~pmoex_| p ‚txe…mutsewMpMpmuesz”¼_• zPx^u”»µ• Ɓ|”xO…ƒxO…mu·q_|]u o^• zPx|~pr€ ¸»_o …¦|~p^u„ʁ|]o xO…m u ^uºpMw"»^vmuesb† ² …Mwz Üo}z”{mu |P‚_| sewMpMpmuestqMumzr|”¸Op o"pMp xº…^oeÊ^u·¶ Õ"M€ ÃZo^zMzr|”¸Op^uOq†ÅMÅUx € |”xb† ² …mu·¶ (…momzÂx € vm• u • ory • wÉyOoex^• ueqº‚ € sµo"pr¼ »^v¦|~pmoex_| pºsewMpMpmuesz”¼_zPx^u”»µÆ|”xO…µq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu↠½È€ Æ € wÉye€qƒÝy^| Ý uºx € ‚_|~p^qƒo"pr¼ • o^z"u„ÆM€O…m€ ues^uºxO…^uÄÃOà •"€ »M» € p˜ÅMÅU€ A{ @ B q_|Poe¸Ms^o”» q• u^z+€ Æ s € † Ý +^yOuMomz"u„sruMoOq·xO…mu„{rs ‚Ézt|~p³¶e…mo"{Mx^uestá}z”… Ʀ|4pr¸„ÆM…r¼Á|”x o"pOp xºÆ s † ¡?aÌYdQ@žmYdYdacS"W[]Wm•g`dV~Y‰žmiÐX Y –"`ZV4[PX.Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say ½ÈÆ € wÉyeq Ý |~p^q^y"¼ƒo^z Ý xe…muºs^uO‚ruesruMu$ÜKx € {ÉyOuOomz"uÂ{rs € ʁ|Pqru„xO…^uºp^o”»umz € ‚ o"pr€ ¼ •"€ »m{m€ o"p¦|Pumz¿ÆM… € » ÃOÃZueàO{mu"s|»u"pMx^oryMyP¼„qru"x^ues]» |4pmu¶m†eÅMÅ +^uese…m• o"{zÈxO…^ue¼ q € |”xµ q ÆMptwMprqrues Û w_zPxMs^ory^|]oA& ÆM…^ues^u„xO…muCÃMÜs^ue¸OwÉyeoes‡ÅMÅU{M…r¼_zr| z„yOo"Ɓz q p € x³€ o"{M{my"¼ ‰{ÉyO• uOomz"€u$Üg‚ € sM¸• |”Êru+€ »uµo]v € wrxºvm€um|~pr¸txO…mu • ¼Op| • oryºo"v € wrx xO…¦€|ez+{ |~prx˜•"†B x xO…¦|O•"z„€ o"pM¼€ xO…muesºÆmo"¼b†&† +^yOuMomz"u6Ü € »^{m½ o"pro"¼·pMxOp …^oex·x·srwuMoz"umxt z”…€ Æ  » µ u o z O x …muCÃMà »M» p˜ÅMŝA{ @9B q_|]oe¸Os^o”»o"prqÁ|”x Æ s Ý z6† ´O• wmuº• x € xO…mu€ •"€ »m€ {Mwrx^u"sºs^ueÊ € € y]wrx| € p˜Ü• x € qroe• ¼À|”xÁ|OzÈ{ € zMzr|4vÉyOu„x € • q € • xO…mu € ory wÉyOoex_| pz ‚txO…mu·¶ ‚ sµo}z”{^u |P‚_| qrumzr|~¸Op·Æ¦|”xO…³o}z”{mu |”‚_| ‚^y Æ s^oexru Zq_|]u • om€z”x|~pr¸»o€ • …¦€|~pmu &†7€½~pµ‚ro • x‡Ü.xO…¦|Ozƒ|Oz„ueàr€ o • xmy"¼ºÆO…moextxO…¦|Oz {mo"€ {^uesƒoryMy·o"vÝ wrxb† € .

 .•rV~[]i¦S"f6•raÌYZQžmYZY‰acS"WKfhSrQžmYdV4YSeWKXZl^V`ZV@–"acS"WÉY˜“lmV@`ZV  :.

±c­ ›eVX.

Xœ›O\macQ4[]iA•racVQ@["Y‰XdacW^–R•racV4GY  :.acW. .

[)\^iÌ[]acW(Y‰icS"\^\M›R\^acV4Q@VS]f6“˜Se`dk ½È… € {^u·xe…moexts^uO‚ru"s^uMuºq € u^zp € x» |~p^q·xO…mo"xÁ½ÈƦ|"yOy„w_z"u|”xo^z„xO…^u • …mo"{rx^u"s ew € x^u‡† ä X 4<RYV. ± ¯XdS ± ® r± +myOuOomz"uºs^uMoOq·xO…^u •]€ »M»u"pMx_z+x € xO…mu„{rs^u"ʁ| € wzÈsruO‚rues^uOu Ë W(QS"WÉQicžmY‰acS"W1nraÐX~Ñ Y ¥ žÉYœX.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Section A. Referee 3 §hXdl^V .4.

¤l^VŽfhSeijicSP“ajWm–)Q@S"TUTUV@WOXZY["`dVŽW^S"X.ž^Xdl^Se`ZYbV@ÙeV@Wglm[”Ù"V?S"W^VS]fAXZl^VŽ`dV@fhV@`ZV@WmQ@V4Y‡XdSXdl^V4aj`SP“Wg\^ž^Ÿ^icacQ4[PXZajSeWmY˜YdajXdV4•gacWmQSe`d`ZV4QXdic› °Ç± +^u"sO…mo"{z1ÜKxO…muºs^uO‚Mues^uMuµz”… € wÉyeqƒyOuOoesOpƒxO…moex»_oe¸^o _|4pmumz • …^o"pr¸^uÂpmo~»umz„o"p^qâÜ.xO…^oex xO…mu„pmo~»uto"{M{muMo"s_zt|~pµxO…muºs^uO‚ru"s^u"p • uƒ|Oz„xe…muÈ»oe¸^o É|~pmupmo~»utoexµxe…muºx|»u € ‚ Ærs|~x|~pr¸·xO…^uº{^o"{muesb†  !"\ .[]`Z`Z["W^–"V~•RajW(["WO›K\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`Se`Z•rV4`4± V@WmV@` []i 6¤lmV?XZVÚMX.

lm[eY[WMž^TŸÉV4`S]fV@`Z`dSe`ZY˜ajW–e`Z["T)TR["`4nMžmYZ[]–eV["Wm•gYd\_V@icijacW^–)Xdlm[]X.

­ ˜\m[]` []–e`Z["\^l ‡¤l^VŽÏm` Y‰XZYYdV@WOXdV4WmQVYZ[”›MY˜XZlm[PXXZl^ V mSP“ƒ` [PXZVŽacY.W^V@V~•XZSRŸÉV ["•m•r`dV~YdYdV4•KŸÉV@fhS"`ZV\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWA± \F.

[fhž^WÉQÇXdacS"WS"f XdV4TU\ÉV4`Z[]Xdž^`ZV"nr›eVXXdlmV`dV~YœXS]f Xdl^V\É[]` []–"` []\mlKYd[”›rYbXZlm[PXajX.acYdWAÑ X4± ² …^u·srumzPx € ‚txO…mu„{moes^o"¸Ms^o"{M…³z"oe¼txO…mut‚^y € Ætsroex^u|Ozºo·ÆmuOo Ý ‚ewMp • x_| € p € ‚·xO…mu x^u”»^{mues^oexewrs^u„•"o]€ p^q·€ xO…moexÀ |”x³ueàO{ÉyeoÉ|~pz¿ÆO…r¼b† ½È… € {muºxO…mo"x³u"Ê^uesM¼ € pmuºoe¸MsruMumz+Ʀ|”xe…º»_u xO…mo"xÁ|~• x¾|Oz • »M» pƒx € zPx^o"€ x^uto €•"€ »M» € pµomzOz”w"»m{rx_| € pƒo"prqµu"€ àO{ÉyOoÉ|4p· ÆM…r¼À|~pµxO…moex {moesOx| wÉyeoes o^z"u|”x¾|ezÂp € xÁ|Ç»m{ sMxro"prxb†2½Ɓ|Oz”…ƒxO…moexÂÝ » s^u„{mu € {ÉyeuÂÆ € wɀ yeqtq€ € .

wz”xƒxe…moexb† H_|”s_zPx‡Ü |~xƒÆ wÉyeqturym|Ç» |~pmoexru¿»o"pr¼Â» |ezPx^o u^z+xO…moexµoesru}zP¼ep pr¼]» wz Ʀ€r |”xe…µsrumz"uMoes • …}|~p³q_|]u • omz”x|~pr¸‡ÜKv^u • o"wz]uµ|”xµ‚ € s • u^zÈxO…muCÃMÃz@»_oesMx‡ÅMŝs^umz"uMo"s • …muesÉz x • …mu •”Ý xO…mu»o .

€ sƒo^zMz”w"»m€ {Mx| € pz xO…mue¼Â»o Ý u‡† Mu •"€ p^qâÜ |~xº»o Ý umz • yOuOoestx € xO…mu s^uMoeqruesºÆM…r¼txO…^uµomzOz”w"»m{rx_| p„Æ^omz+»_oOqru‡† \ â[Pf XZV@`£‡Ø  ’ l^S"ž^i̕acWm•raÌQ@[]XdVajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›RXZlm[PXbXdl^VYdž^ŸmYZQ`Zaj\^X~Ó YœÔ`dV@fhV@`bXdSXdlmVYdV4QXdacS"WmYbacW aj–ež^`ZV)­e± ½ÈƦ|"yMy •"€ pzr|Pqru"sºxO…¦|Oz1Ü ^uex‡Ü ½·o~»p € xÁz~wrs^uºxO…¦|Ozƒ|Oz„o·¸ €M€ q}|PqMuMo‡† F\ ‡[Pf XdV4`.

V4ØOžm[]XdacS"W ‡¤l^V@`ZVŽacY.

Y‰lmS"ž^i̕KWmS]X.[)TR[ ¥ Se`["YZY‰ž^TU\rXZajSeWgTR[e•rVl^V@`ZVXdlm[]X.

YZYdž^TUajW^–RY‰XdV~["•r›KY‰XZ[]XdVÎ ‡¤l^aÌY.\m[eYdY “ajXdl^SežrX.Y‰SeTUVŽQ@S"TUTUV@WOX~Ó Y‰Ô K<Í .

–"SMV4YbXZS)Xdl^Vl^V~[]`dX S]fXdlmacY["\^\^`ZSe["Q lKXdSUXZl^VŽÏmicijacW^–RQ@["icQ@ž^ic[]XdacS"W[]Wm•gV4Y‰XZ["Ÿ^icacYdl^V4YbXZl^VŸ_S"ž^Wm•mYS]f6aÐX Y[]\^\mijaÌQ@["Ÿ^ajicajXœ›"± ¤l^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic••raÌYdQ@žmYZYbXdl^aÌY\_S"acWeX~± ™ uMyMy6Ü ½x € x^oryOy"¼tq_|Oz"o"¸Ms^uMuƁ|”xO…ƒxO…mu·s^uO‚ru"s^uMu € pµxO…¦|ez{ € |~prxb† ² …muÈ»o .["YZYdž^TU\rXdacS"W.

€ s ewmu^zPx| € p|~pqÉ|]u • omzPx|4pr¸}|Oz… € ƃx € u"pz”wrsru„xO…muºs|”¸O…Mxƒsro"pr¸^u € ‚ƒ‚_|"yOym|~pr¸·x|Ç»u € • ory • wÉyOoex^uxO…mu·¶ o"p^q·¸^o"x^uºÊ^ury ]€ • |”xM¼b† ² …¦|OzÈ{mo"{^ues‡Åzª»_oÉ|~p •"€ p € • uesOpÀ|Oz• … € ƃ• x r o"p^qtqru"x^ues]» € |4pmuµ|P‚txO…mu·¶ vmuC• ÃMÃZomzMzM|”¸OpmuOq$ÅMŝx oz”{mu |”‚_| € sOwOpMpm• uesb† ² …muº€ wMpzPxruMoOqO¼ zPx^o"x^u|Oz pÉy"¼µozr|PqrutuO‚M‚Mu xƒo"p^q·…momzÊ^u"sM¼³ym|» |”xruOq|»m{ sMx^o"p uÂqewmu·x Û ¹ ‡† ‚ •"€ wrsÉz"u„xO…mu·‚^y € ƾ|ezÂp € x •]€ prx|~pOw € wz rzPx^uMoOqe¼tz”x^oex^u·o"prqÁ|Oz„oO‚O‚ru • x^ueq„vr¼Â»o"pr¼ {moesro”»uex^u"s_€ z„z”w€ • …³omz„xe…mu„€ {¦|OzPx€ € pƒÆ^uÉ|”¸O…rxâÜ.uex • Ü(oryOy € ‚ºÆM…| • …³oes^uºs^uryeoex^uOqºx € xO…mu xMs^o]pzr|”x€ | p„{ |~prxµo"p^qºp xƒx xO…muºA{ @9B q_|]oe¸Msro”»ƒ€ {muesÀz"u‡† ² …m• u„wM€ pzPx^uOoOqO¼³zPxroex^u ueà|ezPx_z pÉy]¼Á|4p³xO…^u}|4p¦|”x|]oMyºo"p^qt‚_|~pmoMy³z”x^oe¸^umz ‚ƒxO…^u}|4p .

ä Ä ÀÌ°Gª.®Z°<¸ · L. u x_€ | p• † Û zºo ¸^u"p^ues^ory• sOwmyOu$ÜK…moeÊ_€ |~pr¸ƒoºÆmuryMyºqrumzM|”¸Opm€]uO• q„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”»ƒÆ|"yMy€ {rs q"w u·€ o zr|”¸ep¦|P‚_| o"prx³|Ç»m{rs Êru”»u"prxµ|~pµxO…mu„{rs umzMzqrumzM|”¸Op†-½”xÁz~… wÉyeq„v^u·p x^uOqºxO…mo"x³o ‚ewÉyOy„{^o"{muestq_|ez • wzMzM|~pr¸ºxO…^uºwOpzPx^uMoeqO¼zPx^oexru³|OzÂv^uÉ|~pr¸º{rsru"{moes^ueq·‚ € s·{MwMvÉy^| • oex| € p oexƒxO…mu„{rs^u^z"u"prx·x|Ç»u‡† .± Î ®.L.«D³b« ¹ «¦³b«.À —˜.« Î ·‡·¦¸ L¦¼ ¹ ·C³O· L¦«w·@³LÀE«hÝ.«¦³Ø® Î «j­.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say Ë W–"V@WmV@` []i_Xdl^VSe`d–O[]W^a D4[]XdacS"WgS]f1XZl^V\m["\ÉV4`acY.

Y‰lmSP“ƒl^SP“ƒXdl^V \^`ZV4YdV@WOX“˜Se`dkUÏ^X YacWeXZSRaÐX~± ² …mu„{rs^umz"u]prxºÆ € s Ý q € umzÈp € xƒ‚_|”xÁ|~prx € {^omzPx·Æ € s Ý Þ7½”xÀz”… € ƁzxO…^oextxO…mu„{momzPx Æ € s Ý |OzÂÆMs € pr¸‡Üo]p^qºvMw¦|"yeqmzÂxe…muÈ»oexO…mu~»oex| • oryÈxO…^u € sM¼ºvmu]…¦|~p^qºxO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».\m["–"V acYbXZlm[PXXZl^V¢b¡ÀYdl^S"ž^i̕.† ¤l^ViÌ["Y‰X\É[]` []–"` []\mlS]fXdl^VacWOXd`ZSUacYQ@S"WrfhžmYdV4•¿Ó QSeWrfhžmYdajW^–"Ô ±$¤l^Va̕rV~[acWOXd`ZSr•ržmQV~•.“ajXdl V@›MW^Seic•mYWOžmT#Ÿ_V@`aÌY.ajWgXdl^ViÌ["Y‰X Y‰V4WOXdV@WÉQVS"W.YdS"TUV4“lm[PX“bV4[]k ‡Xdl^VacWOXd`ZSM•^žmQÇXZajSeWgV~Y‰\_V4Q@ac["ijic› •rSMV4YWmS]XÙ"V4`d›“bV@iciAYdVXXdlmVŽXdV4Q lmW^acQ4[]iAQ@S"WOXdV@ÚOXfhSe`Xdl^V\ TUVXZl^Sr•[]Wm•.ÙP[]`Z›Y‰SeT)V4l^SP“µ•^ž^`dacW^–)XdlmVQ@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnr[]Wɕ Y‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›ÙP[]`ZaÌ[PXdacS"W.

•raÌYdQ@žmYdYdV4•AnrŸ^žrXXdlmVajWOXdV4`dÙeV@W^acW^–UTR[PXZV@`Zac["i []Ÿ_S"žrX–eV@S"TUV@Xd`Z›)V _V~QÇX Y˜aÌYbajWÉQS"WÉY‰aÌYœXZV@WOX“aÐXZl.[)•raÌYdQ@žmYdYdacS"WKS"fAXdlmajW^–OY˜Xdlm[]XQ4[]Wgٔ["`d›R•ržm`dacW^–Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WA±$¤l^ViÌ["Y‰XXœ“˜SRYdV@WOXdV4WmQV~Y•rSUW^S]XÏmXXdS"–eVXZl^V@`“bV@ici¦V@ajXdl^V4` ͜XZl^V["YZY‰žmT)\^XdacS"WS]f QSeWmYœX []WOX?¢b¡}aÌYW^S]X.

ÙP[]ica̕^Î âS"kP[”›"nMŸ^žrX.

aÌYXZlm[PX“lm[]X.

[]Ÿ_S"žrX~nrS"`.›"S"ž.[]`ZVŽ–"S"acW^–XdS)XZ["ijk.

¯mnm[Pf XZV@`.¶ …^omzx v^uts^u ory wmyO€oex^uOq‡† € ß Æ€ xO…^uts^ue€ ‚rues^€ uMu6ÅzºzPx^o"x^• u”»u"pMxº ¶ z”… wÉy"qºÊ^oesM¼‡Ü |ez”p˜Å‰xts|”¸e…rxƒo"p^qtxO…muesruO‚ s^utz »u ‚ xO…^uƒ‚ yMy Ʀ|4pr¸·q_|Oz wzMzr| € p|OzÆrs € pr¸b† ß € Æ}o"v € wrx·xO…mut‚_|”xOx|~pr¸ "wmumzPx| € p† ™ …moexƒq € s^uO‚ru"s^uMu+»uMo]pzÈvr¼ÃMÃd‚_|”x x € ¸^€ uexO…mu"smš6• ÅMÅ'´ € xO• …mu„{mo"{mu"st…^omz€ x € v^u €•]€ »m{ € z]uOq|~p³oƒsO…M¼]» |~pr¸„Ê^ues_z"uMš • Û pr¼O… • € Æ˜Ü ¸^u »• uexMs_| oryuO‚M‚ru• x_z€ oes^u„{moesOx ‚ ^u"¼Op ye€qmz¿pMw"»mv^ues ds^ueÊ_|]u"ƃ‚^y]w|Pq»u …mo]p¦| z & † € u]p u$ÜgxO…^uµuO‚O‚ru x_z ‚ƒxe…mut¸roex^utoes^uMoµz~… ƁzxO…mo"xµ¶ Ê^o"s|]umzÂomzÆmuryOyto]p^qº…momzÂx • • € •"€ € • € € vmu· €x ¸^s^uexOu …moru"smy š wÉyeoex^uOq˜† ÆM…mo"xÁ|ezµ|4p pzM|OzPx^u"pMxmš Ƶq xO…mumz"u³z"u]prx^u"p umz¿p xƒ‚_|~x ?W\.["`dV›"Sež –"SeajW^–)XZSX []ickg["ŸÉSežrXR͉\m["`‰XZacQ@ž^ic["`dic›UXdlmV V V4QÇX YS]f Xdl^V–O[PXZVŽ["`dV~["ÎOÕ H_|”s_zPxmy]¼‡Üg¶ z”… € wmyeqºp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·xO…^u • ory • wÉyeoex| € p_zº|”xÁ|Oz„o •"€ pzPx^o"pMx·‚ € sµo z”{^u • |P‚_| • z"uex €• ‚tsOwMpMpmu"szP¼_• zPx^u~»}o"p^qtq_|]u • omzPx_|~pr¸È»o • € …¦|~pmuâ † • Mu •]• € p^q^y"¼âÜ € p • ut€ o"pM¼ {mo"s^o”»uexrues|Oz …mo"pM¸^uOqâÜ z~w …³omz€ ¸^oex^utoes^uOo$Ü.

£‡Ø ­ Ë XZl^acW^kXZlm[PX.

ajX.

ajFW aj–ež^`ZV mnr`Z[]Xdl^V4`Xdlm["W“b["aÐXZajW^–XdSUXZl^VW^V@ÚOX.ŸÉV@fhS"`ZV `dV@fhV@`Z`dacW^–XdS ac– m± .YdV4QXdacS"W.“˜Sež^i̕KŸ_V[)–"SMSr•Ka̕rV4[XZSRajWm•^acQ4[PXdVŽacTUT)V~•raÌ[PXdV4ij›KXdlm[]X Xdl^V~Y‰VV~ØOžm[PXZajSeWmY[]`ZV? \mijS"X‰XdV~•.

Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.Xdl^aÌY–e`Z["\^lKicS"–O[]`ZaÐXZl^TUacQ“bS"ž^i̕KlmV@ic\.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– TR["Q l^acW^ V .£˜Ø(­"­ ˜¤l^VYdS"icžrXdacS"WS]f6£‡Ø(­e­Ž`dV~Øežmaj`ZV4Y˜fhž^iciAacWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.S"W.–e`dV~[PXZij›RacW(Y‰l^SP“acW^–Xdl^V •r!a _V4`dV4WmQV~YajWgXdlmVŽXdl^`ZV@V\^žmT)\(Q lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y4± -ru"prx| € p¦|~pr¸ÂxO…mut‚_|”¸Owrsru •"€ wÉyeq„v^ut¸ €O€ q}|PqruMo„vMwrxÀ½Âq € p˜Åœx³o"¸Ms^uMu„Ʀ|”xe…t¼ € wo"v € wrx xO…^u³y € ¸Àz • oryOu$Ü ½Âq € p € x}z"uMuƒo"pr¼·vmu]pmuO‚_|”xÉz6† ?W\A±­ [Pf XZV@`.iÌY‰SÉn^TR[]kMacW^–)Xdl^V D .[]ÚMaÌY˜S"W.

T)Sr•rV4i n^Xdl^VTR["Q lmajW^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZEa D4V4•RŸM› ‡TR[PÚ¦n ?TU[]Úg[]WɕKXZl^V VÚr\_S"W^V4WeX.

acW(£‡Ø(­e±$¤l^V“˜Se`Z•^ajW^–)S]f Xdl^aÌY.

YdV@WOXdV4WmQVen^l^SP“bV@ÙeV@`~neTUac–"lOX.

ŸÉVacWm•raÌQ@[]XdacW^–)Xdlm[]XXdl^V4`dV acYYdS"TUV?ajWrfhSe`dTR[]XdacS"WXZSŸ_VŽlm["•KS"WKXdl^VŽTR["Q l^acW^VS]XZl^V@`bXdlÉ[PXbXdl^V~Y‰VXdlm`dV4V?\m["`Z["TUVXdV4`ZY4± Ë •rS)W^S]X Xdl^acW^kKXdlm[]XXdlm[]X.

acY“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YajWOXdV4Wm•¦n^ŸmžrXXdl^aÌYaÌYQSeWrfhžmYdajW^–ɱ ² …¦|Ozƒ|Ozºueà^o • x^y"¼„ÆM…mo"xƒxe…muµo]wrxO… € sÉz·|~prx^u]p^qruOq˜† ² …muÈ» € qMuryºq € umzÈp € x •"€ p^‚_|~pmueq x € oz”{mu • |”‚_• | • ueàO{ € pmu"pr• x € s³‚"• wMp • x| € p˜ÜRvOwrxµsroexO…mues·¸_|”Ê^€ umz„ym|Ç» |”x|~pM¸ •• omz"um€ z† ¹MÊruesM• ¼ƒq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu o"pƒ Ê^oesM¼·vmuexeÆmuMu"ptxO…^u·xeÆ ueàMxMs^u~»uº‚ewMp x| pz1Ügomz q_|ez wzMz]uOq³|~pµxO…mu„• {mo"{^uesb† • u]p • u$ÜU» € s^u|~p^‚ € sP»oex| € p|OzpmuMuOqMuOq·‚ € sµuMo • … |~prq_|”ʁ|Pq"wmoryÂq_|Pu omzPx|~pM¸»o …¦|4pmu‡† \¿­  Ë XZV@Wm•gXZSU•^acYZ[]–e`dV4V?“ajXdl.XdlmV\^`dV4TUacYdV4YS"f XZl^V•raÌYdQ@žmYdYdacS"WgfhS"icijSP“acW^–U£‡Ø(­ r± Ë XZl^acW^kXZlm[PX ?TR[PÚg•rV4\ÉV4Wm•^YTUSe`dVY‰Xd`ZS"W^–eij›RSeWKXZl^VTR["Q l^acW^VYdEa D4V?XZlm[]W(•rSMV~Y âTR[PÚ¦± Ë W–"V@WmV@` []i n „TR[PÚgacY Xdl^VacWOXdV4WmY‰ajÏÉQ4[PXdacS"W.\^`ZV4YZY‰žm`dVXdlÉ[PX.

S"WmV“[]WOX YbXdSR["Q l^acV@ÙeV•^ž^`dacW^–RYdS"icac•rajÏÉQ4[PXdacS"W1n^[]Wm•gXdlmacY ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­  .œa©Bž! ]sžŸ#š.

S"W^VŽlm[eYic["`d–eV@`[]`ZV4[#XdS TR[]keViÌ[]`Z–"V4`bQ4["Y‰XdacW^–mnrSeW^V“[]WOXZY˜XdSRacWmQ@`dV~["YdV.4. Referee 3 Ydl^S"ž^i̕gW^S]X.XZl^VÙ"Seijž^TUV@Xd`ZacQ mSP“µ`Z[]XdVŽS]fT)V@XZ["i1Y‰S)XZlm[PX mSP“ ` [PXdVŽS"f TUVX []i1YdS)Xdlm[]XÏmijiAXdacT)V~Y“aciji¦W^S"X.Q lm["W^–"VT#žÉQ l.XZl^VTR["Q l^acW^VY‰a D@Venr“l^V@`ZV4[eYbXdl^VQ@ic["TU\^ajWm–fhSe`ZQ@V"nMXZl^V\^`ZSM•^žmQÇX S]f Xdl^aÌY\^`ZV4YZYdž^`dVŽ[]Wɕg\mic[]X‰XdV4W([]`ZV"nM–"SMV4Yžm\A± ?WKXZl^VS]XZl^V@`lÉ[]Wm•¦nm“l^V@W.Section A.“ajXdl.

Xdl^VTR[eQ l^ajWmVŽYda D@V"±˜¢˜SeTUT)SeW^ic›"nMXdlmVY‰l^S"X YdijV4V@Ù"VŽaÌYic["`d–eV@`~nM“l^ajicVŽXdlmVTU[]ÚrajTž^TÖ\^aÌYœXZS"WÙ"V4ijSrQ@aÐXœ›•rSMV~YW^S]X.–"SUž^\“ajXdl.

Q lm["W^–"VŽTžmQ lA± u"s^uºxO…muºs^uO‚ru"s^uMu³|Oz •"€ pr‚ewzr|~pM¸³z € »o"pr¼ƒq_|P‚O‚rues^u"pMx •"€ p • u"{rx_z+xe…moexÀ|”xtƦ|"yMy x^o Ý uƒoºÆM…¦|]yOuºx € ueàO{ÉyOom|~pÀ|”xt{rs € {mu"smy"¼b• : † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qº…mu"s^utoµoexOx^u”»m{rx·x € ueàO{myOoÉ|~pÀ|”x·vrs_|]uO‚^y"¼˜† ² …mu}|~prxru"€ pzr|P‚É| € oex| € pÈ{rs^um• zMz~wrs^€ u…m€ o^zÂp € xO…¦|~pr¸„x € q € Ʀ|~xO… xO…m€ u„A{ @ B • q_|]oe¸O€ s^o”».† ]€ • ² …muºA{ @ B q umzÈp xt…moeÊ^uȀ »mw …ƒ€ x q Ɓ|”• xO…ƒxO…mu z € y^|Pq_|P‚_| • oex| € pÂ{rs umzMz†7½”xÀ|Oz„• qrumzr|~€ ¸OpmuOqÂp xµx …mo"Ê^u+• »mw …tƦ|~xO…ƒxO…mu 1 z y^|Pq_|P‚_| oex| p† ² …mu|~prxru"pzr|P‚É| oex| pÂ{Ms^umzMz”wMs^uµ|Oz¿»mw …yOo"sM¸^ues·xO…^o"p † ½ ¸€ |”ÊruºwO{ÞMÞ7½”xtÆ € wmyeq·x^o Ý utoµy € pr¸ƒ• q_|Oz • wzMzr| € pº€]• x € x^uMo • …t€ ¼ € •]wµ€ xO…mu·‚ewMpr€ qro”»u"pMx^or y^z ‚txO…mu„A{ @9B q_|]oe¸Msro”»}o"p^q·xO…mu·q_|Pu o^zPx|~pr¸Â{rs u^zMz6† w p^‚ewz]€ uƒz »o"pr¼ xO…¦|4pr¸_zÈxO…mo"xÁ|~x¾|»^{ € zMzr|4€vÉyOux € wMpMs^oeÊ^uryµ|~x³oMyMyt‚ € st¼€ € wÁ|~p o}z”… sMx·{moes^o"¸Ms^o"{M…b† +myOuOomz"u„s^uMoeqƒ¶"…mo"{rx^u"sƒá s³ueÊ^u]pƒv^uexMx^ues·sruMoOq·xO…mu„ÆM… yOuÂv €M€eÝ † .

iÌYdSmnMfhS"icicSP“ajW^–R£˜Ø(­ mnMXdl^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic•gajWɕracQ4[PXZV“lm[PXXZl^V@›TUV~[]WŸM›È͉TUa̕^•ricV`Z["W^–"V~Î#S"f XdlmV DWMž^TŸÉV4`ZY4± Ë XacY.

Q@S"TUV4Y fh`ZS"TÖajX.Q@ijV~[]`bfh`dSeT aj– )l^SP“³QicSeYdVŽS"W^VŽW^V4V4•^YbXZSR–"VXXZS D fhS"`XdlmV Xdlm`dV4VŽQ@ž^`ZÙ"V4YbXZSRQS"WMÙeV@`Z–"V?["–e["ajWA± ² …^u»_oexO…mu”»_oex| • oMyÂu ew^oex| € p_zÈoes^u·¸|”Êru"pÀ|~pµxO…mu„{mo"{mu"sb† ² …mu"¼³o"s^uºÊ^uesM¼}zr|»^{ÉyOu xO…m o"xƒ ¼ € w • o"pƒwz"u„…mo"p^q • oMy • wÉyOo"x € s„x € ‚_|4p^qº… € Ƅ»mw • … • y € z"uº¼ € wtpmuMueqtx € ¸ € x € ‚ € sƒ¼ € wrs • … € | • u € ‚µuesMs € s˜† Û qÉ|Oz • wzOzr| € p € p¾z~w • …Á|OzMz”w^u³|OzÂv^ury € ƃxO…mu yOueÊruryº‚Os € »}o"po • oeqru”» | • {mo"{mues˜† N ×bV4Ydac•^V4YŸ_V@acW^–UajicijžÉYœXZ`Z[]XdacÙ"VŽS]f Xdl^VŽ`ZV4Ydž^iÐX Y@nr\É[]`dXS"f1XZl^VÙP[]icž^VŽS]f["WgV@Ú^[]TU\^icVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeW.W^S]X.

TR[]kMajWm–)\_SeYZYdajŸ^icV•rž^\^icaÌQ@[PXZajSeWS]fXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYV@iÌYdV@“l^V4`dVe± Ë W.S"` •rV4`XdSRY‰žm\^\ÉSe`‰XXZl^acY4nrXZl^V []ž^Xdl^Se`ZYbW^V4V4•gXdSRacWmQicžm•rVŽXZl^V`ZV@iÌ[PXdacS"WÉY‰l^ac\mY˜XdlÉ[PX.

žmYdV4•gfhS"`?¢b¡ÀajW.XdlmV4YdVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± ² …^uµy^|”x^ues^o"xOwrs^ut|Ozº‚"wÉyMy € ‚}z”w • …Á|~p^‚ € s]»oex_| € p† ½P‚txO…muºs^uO‚Mues^uMu € {^u"pzÂo"pr¼ vmomzM| • ‚^y]w¦|PqÈ»_u • …mo"p| • z+x^u"àMx·v €M€eÝ xO…mu]pƒ…^u • o"p‚É|~p^q}|~p^‚ € s]»oex| € pto"v € wrx}|”xb† ¤l^V•raÌYZQžmYZY‰acS"WgS"W.\¿­ US]f ac– W^V@V~•^Y.

[)ijajX‰XZijVTUSe`dVQSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WA±6¤l^V4`dVŽaÌY[TR[]ÚMacT#žmTCacW XdlmacY.

S]f Ÿ_V@acW^–RSeWKXZl^V(͉`Zaj–elOXlÉ[]Wm•gŸ^` []WmQ lmÎ)aÌYYd["ac•KXdSRŸ_V Ydl^S"`dXdV4`˜ÏÉiji¦XZajTUVen^“l^aÌQ l.Q@ž^`ZÙ"V"nrŸmžrXXdl^V["žrXdlmS"`~Ñ YQ`ZajXdV@`ZacS"W.aÌYW^S"X.[)Q@`dajXdV4`dacS"WgfhS"`.

Q lmSOSOY‰acW^–U[)ijSrQ@[]XdacS"W.S"WgXdl^aÌY.

Q@ž^`dÙeV[PX.

[]ici ±â¤lmV Ïmici¦XdacTUVacY.

T)SeW^S]XZS"W^VŽ•rV~Q`ZV4["YdacW^–“ajXdlacWmQ`ZV4[eY‰acW^ – U[]XQ@S"WmY‰XZ["WOX rnmYdacWmQVXdlm V mSP“ƒaÌYXdlmV \^`ZSr•ržmQÇX.

S"f ?TU[]Ú.["Wm• ^± ?Q@QSe`Z•^ajW^–XdSUXZl^aÌY.

Q`ZaÐXZV@`ZajSeWAnMW^SQ@["icQ@ž^iÌ[PXdacS"WgacY.

QSeWrÏm–"žm`Z[]XdacS"WKaÌYW^SU–e[]XdVŽ“lm[]XZYdSOV4Ù"V4`4±â¢˜ijV~[]`Zij›en^Q l^SMSeYdajWm–)["W.Se\ÉV4`Z[]XdacW^–)\ÉSeajWOX `ZV4ØOž^ac`dV~Y˜acWOXd`ZSr•ržmQÇXZajSeWS]f S"Xdl^V4`.W^V@V~•rV4• $XdlmV \^`ZVfhV4`d`ZV4•.

Q`ZaÐXZV@`Zac[mnrajWÉQicžm•racW^–)Xdl^SOY‰VŽXZlm[PXXdlmV[]žrXZl^S"` YTUV@WOXdacS"WacWKXZl^V acWeXZ`dSɱ .

Wm•gXdlmVV@Wm•.S]fXdlmV\m[]–eV­ U•^acYZQžmYZYdajSeWKXZlm[PXXZl^VY‰TR["ijicV@`bÏmicijacW^–UXZajTUVŽfh`ZS"T֞mYdacW^–[ iÌ[]`Z–"V–e[PXZVR§hS"`.

[UYdTR[]icijV4``dž^WmW^V@` ՔՔ°#“aciciAijV~["•KXdSR[RYdTU["ijicV@`TR["Q lmajW^V ¥ žmY‰X?•rSMV~YW^S]XfhSeijicSP“ƒ[PX []ici ±â¤l^VŽTU[eQ l^acW^VY‰a D@VaÌY•rVXZV@`ZTUajW^V~•.ŸO›Xdl^V\m["`‰X.

YdEa D4V[]Wm•KXdlmV`dV~Øežmaj`ZV4•gajWOXZV@WmYdaÐÏ_Q@[PXZajSeW \^`ZV4YZY‰žm`dVenOWmS]X.

ŸM›K[]WM›S"f XZl^aÌY@± p • utoe¸^oÉ|~ptxe…muºs^uO‚ruesruMu³|Oz •"€ p^‚ew_zr|~pr¸È»_o"pr¼À|OzMz”w^umzyOu"xº»u|~pMx^uesO{rsruextoe¸^om|~p ÆM€ …mo"xÁ|ez„€ xO…^uº{ €@ B q_|]o"¸Ms^o”» |Oz„oryOyƒo"v € wrxb† ]€ ² • …muºA{ @9B2q_|Poe¸Ms^o”»Á|Ozº‚ € sƒ…^oeʁ|~pr¸ƒo]p {mu"s^oex| pmory+{ |~prxµoextxO…mu·s|”¸e…rx·¸^oex^uºÊ^uMy |”xO¼to"p^qtxO…muºs|”¸e…rxƒ‚_|"yMym|4pr¸ºx|»_u‡† H € sµo"pM¼µ¸|~Ê^u"p  ÜxO…mues^u·o"s^utxeÆ € { € zMzr|4vÉyOuƒz € y]wrx| € pz € pµxO…muºs|”¸e…rx·…mo"p^qzr|PqMu .å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

•rS"acW^–)Xdl^V4aj` Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY4± 4 mS"`ŽVÚ^["T)\mijVenXdl^V)ic[eYœXYdV@WOXdV4WmQV)S]fâXZl^V)T)a̕^•ricVU\m[]` []–e`Z["\^l(S"Wª\­ RacijicžmY‰Xd` [PXdV~Y.Chapter A.Y‰V4V@TRYbXdlÉ[PXXdlmV@›g["žrXdlmS"` Ylm[”Ù"VS"ŸmYZQžm`dV~•gYdS"TUVŽV@icV@TUV@WOX []`Z›R`dV~Y‰ž^ijXZYŸM›. What The Establishment’s Scientists Say o"prq € p^u € p³xO…^uµyeuO‚Ox·…mo"p^qzr|”qru„Ʀ|”xO…ƒxO…mu³z"o~»uº¸^oex^uºÊ^ury €]• |”xM¼˜† € Æ^ueÊ^ues‡ÜxO…mu s|~¸O…rx·…mo"p^qzr|”qru„…momztz@»oryO•"€yOuest‚_|"yOym|~pr¸º€ x_|»u‡† Û prq³oe¸roÉ|~p˜ÜgxO…^u·sruO‚rues^uOu p^‚ew_zr|~pr¸to]p xO…mu"s|OzMz”w^u‡†_| Ý u}|4p·»o]pr¼µu"pr¸|~p^uMues|~pM¸ zr|~xOwmoex| € pz ÜUÆmu·…^oeÊ^u„…mues^utozr|”xOw^oex| € p|~pµÆO…¦| • …» € s^uºxO…mo"p € pmu • s|~x^ues| € p|Oz pmuOuO• qruOq˜† ² …m€ u • yOo”»^{¦•|~pr€¸·‚ € s • u|Oz €€ pmu € ‚txO…mu • s|~x^ues|]oxO…moexƒqruexrues]» |~p^umz¿ÆM…mo"x »o …¦|~pmuµz~… wÉyeq„v^u … z"u"p† ² …mu xO…mu"sº{moes^o”»_uex^ues|ez„xO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».† Ë X.

V4["Y‰Q SelmTUV4VY6XdajlmXZY˜ajW^ij–UacTU“baÐXZVajW^Y‰l^–#Seٔž^["iÌij•KžmV.XZlm[PX[e Y aÌ¢bY¡µW^S"`ZX.

\ ­  N ¤lmVžmY‰VŽS"f XZl^V“˜Se`Z•ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX Î#aÌYW^S"X.Ÿ_S]Vf$\^­"ž^neŸ^XdiclmaÌY‰V.l^•racW^aÌYd–RQ lmacW¿["`d­4–e®"V®eÙ"¯^V4± ijSrQajXœ›#`ZV4[eQ l^V4Y6ajXZY˜TR[PÚracT#ž^T±6¤l^acY ² …mues^u³|Ozp € »u"prx_| € p € ‚·xO…muƒoryMyeue¸^uOqº‚Mo • x € ‚ÃMÃd¶ s^uMo • …mumz·|”xÉztym|Ç» |”x|~pM¸ºÊ^ory]w^u €) ‚ !1†eÅOÅ ² …mues^u³|ezÂp € q_|Oz • wzMzr| € p|~pµxO…mu„ÆM… € yOutoesMx| • yOuºÝ o"v € wrx•]€ ÃMÃd¶ s^uOo • …¦€ |~pM¸ |”xÉz+»o"à|»mw"» Z¶ / !?&1ÅMÅ^† +^uesO…mo]{zȀM€"xOݳ…muº€ s^uO‚Mues^€ uMuÂÆmo^z¿»1|OzP• x^o u"pÉy"¼ €O€e»MÝ »u"pMx|~pr• ¸ p q_|”‚M‚rue•"s^€ u]prxtoesMx_| • yOum" z ß Û ´r¶ Û Åz+v s³o]p xe…muesƒq_|]u omz”x|~pr¸ºv &¿ÆM…¦| …t…mu …mo^z p^‚ewz"ueqÂƦ|”xO…ƒxO…|Oz„oesMx| • yOu‡† V@–O[]` •racW^–#XZl^VQSeWmQicžm•racW^–U\m["`Z["–"` []\^lgS"W.QS"WÉY‰aÌYœXZV@WOXXdl^`ZS"žm–"l^SežrXXdl^aÌY\m["\ÉV4`4±$¡?SUXdl^V4› TUV~[]WQS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZYb–"V4S"TUVXZ`d›RSe`.

QS"WÉYœX []WOX.

Q@S"WmY‰XZ["WeX.["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nmS"`ŸÉS"XdlA± ² € xO…mu·s^uMoOqMues_z " ² …mu·s^uO‚ru"s^uMu¿»uOo"pz„o • s € zMzȸ^u € »_uexMsM¼to^zºq_|”‚M‚rues^u]prx ¸^u€ € »€u"xMsM¼to"prq³o • s € zMz ^u"¼Op € yeqmz¿pMw"• »mv^uesƒomz„q_|P‚M‚ru"s^u"pr€ x ruºpOw"»mvmues Ɇ ½ÂsruMoryMy"¼ q • p x·wMp^qruesÉzPx^o"p^• qxO…mutq_|P‚M‚Mues^u"p uÈvmue• xeÆmuMu"ptxO…^u·xeƀ € • omz"umz6† Û s^u"p‡€ ʼnx • o xOwmoMyMy"¼º xO…^umz"u omz"u^zÈxO…muz"o”»urš ۀ …^o"pr¸^u³|~pµ¸^u »uexMsM¼t€yOuMoOqɕ]€zÈx o …mo"pM¸^u € |~p rue¼Op y"qÉz¿pMw"»^vmuesºpMw"»^vmuesb† Û pr¼O… ƘÜgxO…muºs^uO‚Mues^uMuºq_|”q·p x pzr|PqMuesto •"€ »m{Éyeuex^ury"¼„q_|P‚M‚Mues^u"prxÂ{ € zMzr|4v¦|"ym|”xO¼b† ¶ € pzPxro"prxt¶ »uMo"p_zÈxO…moexƒ¶ |Oz omzMzr•|”¸epmuOq„x € oz”{mu • |”‚_| • sOwOpMpmues€zP¼ÉzPx^u”»Ü € s}ym| Ý uºxO…muCÃMà •"€ »M» € p˜ÅOÅ)» € qruMyµ|~p ÆM…¦| …µoMyMy·xe…muºsOwMpMpmu"s_zt|~pµxO…mu„Æ smy"q„…moeÊ^uºxO…muz"o”»_u·Êrory]wmu‡† ä N ?YdYdž^TUacW^–)Xdlm[]XXdl^V4›KTUV4["W.

[eQ`ZSeYZY˜–eV@SeT)V@Xd`Z›"nOXdlmV@WS"ŸMÙMajSežmYdij›enržmY‰acW^–R[Ï^ÚrV4• ÙP["ijž^VfhSe`.

[]iciA`džmW^W^V@`«”–O[PXZV?Yd›MY‰XdV4TRY“ajiciAYdS"TUVXZajTUV4Y.

W^S]X WmV@V4•gXZSU•^SU[UicS]X.ijV~["•KXdSUic["`d–eV?V4`d`ZS"` Y4±¤l^V4›g•ra̕.

Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWKXZSU•^VXdV4`dTUacW^VŽXdlmacY4± Û p^qt¼^uextxO…|Oz »uexO… € q|Oz„xe…muÈ» € zPx·wz"ueq»_uexO… € q|4p³xO…^u}|4p^qewzPxOsM¼ @z € »u„ueÊru"p Ʀ|"yMyµz"oe¼txO…^uµueà • y]wzr|~Ê^u »u"xO… € q & † å N ¢˜SeWMÙ"V@` YdV@ic›"nOaÐf6XdlmV@›TUV4["W(QS"WÉYœX []WOX.

ÙP[]`Z› XZl^`ZS"ž^–elRXdl^VŽ`Zž^Wg[eYâXZl^VÙ"V@icSrQajXœ›Uٔ["`dacV4Y4nOXdl^V4WXZl^V@›lÉ[”Ù"V.["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nma ± V"±˜¢b¡ÀQ4[]W.WmS]XTU[e•rV.

°ÔÄ.ÊM·.®CLœ±Cª ¸ ° ¹ µ·@«›³Q±C· ÃCµ ³ÓÀE±C¯¦·@ÃCÀE³b«.¯.ʋ³b®¦¼.« À¤ Í · ¹ ¸ ΠΠæÀE°G³b®Z°<¸ · L!Í ¸ ¹ °Gª¦«”¸ L¦°Æ«¦³Ó±¦³b«h°E®Z°<¸ · L7¸ À L¦·.XZl^V@ac`Q@[eY‰VÙ"V4`d›)“˜V4iji ± ’ ajWmQ@VŽXdl^V4›lm[”ÙeVŽ[eYdYdž^TUV4•.°™¯.ª¦·Z®.ÃZ« °L¦°E°G®¦ª@³–¸ ÕdÀ¤±.Y‰XdV4[e•r›KY‰XZ[]XdV[]Wm•gXZl^V )•rSMV4YWmS]XV@WOXdV4`ajWOXZSUXdl^V ^Ä ª.à Џ&Î ¸ h«Û°Æ· Î «´®¦³ Lwʪ.Ä ¹®Zݦ¸ °$« ¸ µÀ™³bÀE··œj« « L Î «¦ ‡½Û·.®Z°ž¸ °ž³b«´® Π՜½Û«´®.·C³Ú³b«.L!Í ä X 4<RYV.¯´³Ø®.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Referee 3 Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnOXdlmV@W.S"f XZl^VŽÏmici¦fh` ["QÇXZajSeWA±$¤l^V@›Klm[”Ù"VŽW^S"X •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^aÌY.fhS"`XZl^VÙ"V4ijSrQajXœ›RXZS)ÙP["`d›K•^ž^`dacW^–)XdlmV Ïmiji¦“bS"žmic•.Section A.4.Ÿ_VŸÉV~Q@[]žÉY‰Vf ÙP["`dacV4YY[#fhžmWmQÇXZajSeW.Xdl^VSeW^ic›K`ZV4["YdS"WKXdlm[]XT)V4WOXdacS"W.

ajW.XdlmV\m[]\_V@`.[]`Z–"žmT)V4WOXYdž QacV@WOXdic›"± ruex»uzPxMs^u^zMzÂoe¸^oÉ|4pµxe…m€ uÈ»oÉ|~pt• { € |4prx € ‚·xO• …muƒoesMx| • yOu‡†E¶ € Ê^o"s|]umz‚ € s qÉ|P‚M‚ruesru"prx„sewMpMpmuesÉzÂo"p^q stq_|]u omzPx|4pr¸È»o …¦|~pmumz†7½”xÀ|Oz{ zPxewÉyOoex^ueq„xO…moex xe…muºÊ^ury ]€ • |”xM¼·q € umzÈp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·sO€ wOp† Û €Mqɀ |Oz • wzOzr| € pƒo]v € wrx  € |ez·o"p • u]prx|”s^uMy"¼·q_|P‚O‚rues^u"pMx|OzMz”w^u„s^uryOoexruOqºx xO…muº¸ q·Ê^u]prx|~pr¸tqMumzr|”¸Opƒ‚ s·ÆM…¦| …  s^u”»oÉ|4pz •"€ p_zPx^o"prx˜† NË f XZl^VVÚ^[]TU\^icV4Yb–eajÙeV@W.

[]`ZVY‰l^SP“W_Õ ² …mumz]uƒu"à^o”»m{ÉyeumzÈqru”» € pzPxMsroex^uxe…moextxO…muCÃMà •]€ »M» € p‡ÅMÅ)»uexe… € q|OzºuesMs € pmu € wz o]p^q·xO…m€oextxO…m• uCÃMÃdo"wrxO… • € s_z ÃMÅM• Å#»uexO… € q³z”… € wmyeq„vmuƒoOq € {rxruOq € s € xO…mu"s„»_uexO… €M€ €qmz v^omz"uOq€ pÁz |Pu"prx|P‚É| {rs_|~p |~{myOumz6†2½v^urym|]ueÊru„xO…moextxO…¦|ezµ|ezºotÊ^uesM¼·¸ q sruMomz pb† .å)å —˜.•rSRWmS]X`dV4\^`ZV4YdV@WOXXdl^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y˜S]f6[)Xœ›O\macQ4[]i •rajVQ4["Y‰XdacW^–UTU[eQ l^acW^V"nr“lM›XZSU\^`dV~Y‰V4WOXbXZl^V@T[PX.S"f1XdlmVŽXd`ZajÙMaÌ[]i¦`ZV4Ydž^iÐX YbXdlm[]X.["iji Õ.Ò·lM›g[]`ZVXdl^V(ÍdTUS"`ZV•rV@XZ["ajicV4• Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WmYZÎ#WmS]X\^`ZV4YdV@WOXdV~•¦nrajWÉYœXZV4["•.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

     Q .

 .

    .

    ‰ .

S9?=5B9S3GH…V#Mh5K3. U CŸ U zS aV Ÿ n LV S &S aV ›c U )V U ‡Ÿ U U .ä Ÿ Uv U Ìv bV 0Ÿ ž} 7SOv CT Ÿ ~v U eV U ¡v !Ÿ V U’U ÌS U ‡Ÿ U Ÿ …V U )V 0V ‡V CT 0n U )V U aV U Ž§ #v wS U CŸ wv !Ÿ fv oV U U’U CŸ X§ #v ~v <§ aV U Ûc Og U …§ #v v ÔV ^nwV S .

.”vj35B3@D3CŸ3!5 ‡ 23DXY 5K3<9AWF5.l9A23!Dly™wrÔ{-N-”Mg4G= U’U .D3GHeNۈ } .Z3G=5K4!2xÌS*D=9AWF5K= U’U M4G= U’U 3GH¡v2=9”vL=.

1DR#Œv 4.2R5B9L9:7bV 3 U =9S35¤y™wrwC{ HU3CŸ 3 U R]V!3GHC7ED9SRv 2=9\7 .

= U’U 3HT}¤}`wr™#} NJS 2=6H2RYV!3H 9A26=9L9A27 ."D3‡Œ v 4!5B3=9:7 RYD~jv R]W U HiV!5KR0Ÿ 3@X!3<9>9S3!5>N›`} VFV!5KR!T 7bV =9S3 U M9<jv RgM.

=[R‹SJ\v 5KR!9S3= U 3<9>9S3!5o9SR y 9S3‡Ÿ 3p H06Ÿ =!5nHMGxYHb7E5B34A9SR5*R0an 5K3.3=!5K.

.?3=!5n462=FD6H03HYW64.

=9:7 R]D&Pn R5L}¤}`wr$r F } fj= U 3<9>9S35w-S D3CŸ 3!5o.

WUXa"V 7 9>9S3Ha.

t N }pR#v¥J S 26=!Ÿ 3"HU3G47 HU3GHg9A26=9`7 9`7 .Z3!D6H9A23 U 3<9>9S3!5*=FD6Hg9SRXV =aA§ 3(7 9LRYV!3D"9SR9A23VFWFX U 7 4UNwJS 26=!Ÿ3 = U RYD[@4.l9:7b\V 39SRg.

R5.5K3.

V!RYD6H3D4.

37# v 7 9A2F]=FW U “m5K= U R#jv 35.xJPn R5<\V 35oH7E5K3G4<9SR5*R0cn 4<ReVf(V WFD!7 4G=9:7 RYD3Pn R5L}¤}`wr™#} x v\27 462HU3.

.:46587EX!3.

.&#V MhX6=9>9 U 319SROVUWFX U 7 .

Z3g5K3G=6H@9A23.2@7b(V V!R5B9?=FDG9#7ED.Pn R5GV =9:7 RYDbN¤`} DRYV!3D U 3<9>9S35*9SRT”h5>N`“*=!5n=FDbx 7E5K3G4A9SR5*R^`n ”@=5<A§ 3<9:7ED[fPn R5a}ž}`wr$#} xv7 .ZR@=9>9?=64!23HvNF U 3G=.#= U .

N¤#c 23.Z3 U 3<9>9S35B..

Mh5K3CŸ 3G= U = L U R!9aR0Ln 7ED.Pn R5GV =9:7 R]D=FX!R]WG9oV =FDMg=.<WFX)"V 7 9>9S3H@_JŸ 3&f ã t =5Q9:7 4 U 3. RYV!35K=9:7 R]D.<V!34A9S.N”JS 26=!Ÿ 3.`R0n }¤}`wr™}`g .

.Pn 35B3D4.a9SR@9A2!7 . 4<R]D.

3&f ä 9A2@7EDlr U 3CŸ 3 U =FD6Haat =FD6H0RYD U M(RYD3&Lv =.RYD U M ä =64.`=64G4<3VG9S3Hif.

4.

3!V9?=FD4.

34<RL V V=5B3Hg9SR s 9SR0=FDGMCX!RHM(3 U .Z3!.

t Ndv€ 3=6H0=FX!RYW9 7 91235B3FNda WU587ED[Ž\V MhX=9>9 U 319SR ?W 7ED.Z47 3!D64<37EDgHb7 34.?35Q9´g Y .

a9A2!7ED[.S9:7ED[vxQ1V =FDGM4!WU587 RYW.=.126=!Ÿ 319?=aA§ 3!D0V U =64<3=FD6H|SOjv RYD6H35jmi =5B3"9A23<M 4<Rb7ED47 H3DG9?= U kqe € 3G=6H0=FX!R]WG9a9A23.

?3=FD6HOV U 3=.?3 U 3<9o\V 3l!§ DR#v v 2=9lM..

A7 9AW=9:7 R]D9A2=9 ]= 7EDbN 23@2RU.S9:7 7 9‰M ]= 5B34<37 7ED[ >5KR r9A23 3.RYW9A27EDaU§ N ]4G=FDUDR!9#X!3 7 3 3"9A23".

?9?=FX 7 ..

2 3!D9`7 ."WUDFX!3 7 3 =FX 3Uxb=.\7ED6H7 7 H]W= \2Ri26=.?9 M.`.<V!3DG9l9A23 =.

?3=!5n462(9SR 7 (V!5KR 39A23"H7 34G=.\7ED05B3G.?9 L=.l3 FV!34A9:7ED[9SRi5K3G4<367 3"= j3 4<R \3#9SRg9A234 WUXbN !=9S3!5 \23!D #M&7 W.S9:7ED[vN o9l_-5B.3=!5K.s7 R]D.Z=FVFV!3G=5B3Hvx -5K3G= 7 .`Hb7 .

3GH@9A26=9 7 915B3 R 3G.`=5KRYWFDH \R]D3.

M= RYD[ 7 9A2= R7 Hb7ED[ 3 X=5.5n=.?. \3!D9L9SR@9A233.

.?9?=FX 7 .

#=FDH@9A233!5‰5KR5B.2 \3DG9aHYW319SR@3 FV!RU.a9A23 3.s7ED[&R p9A2319A5‰WG9A2.

.?9?=FX 7 .

2 3!D9#2=. .

V!RYD.<2 \3!D9aHUR3.?R5K3GHeN *X!3 7 3 319A2=9a9A2313G.S9?=FX 7 .

.S9S3GHC7ED05K3.1DR!9 L=FD9\V!3GRYV 319SR DR 9A26=9L9A23<Mh26=6Hi7ED 3G.

RHU3 .`3!5‰5BR]D3GRYW.a9SR&HUR&. =FD6H04<R]DG9:7EDFW3G..?Rex 3 3!D9A2R]W[]219A23<M !DR 9A23.Z3G=5K4!2 \27 462&V!5KRbHYW64<3G.

.?3@5K3.

Z3G=5K4!2 jR5 ..

a=!5K3.Z47 3!D9:7 _]4..A \RbHU3 .

WFXFX!7 .= M&5.

2N 23<M@HR]D 9 L=FD9\V!3.

R]V 319SR !DR =FX!R]WG9l9A2367E5 "7 .

W.Z31R \R]D3.

MGN !å"ã .

 „ ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› ?¡Ž¢ #n ® ­Ò V~YœX .

V~[]`.aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment $@"/ 1`+e+-"Œ+J v " # ¬e["WMžm[]`Z› ^n¦­~®"®e¯ ’ ž^Ÿ ¥ V~QÇX ?ž^V4Y‰XdacS"WÉ[]Ÿ^icV?V@Xdl^aÌQ@Y ¡..

•^ٔ["`Z•^› Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–UXZSUVÚr\^`ZV4YZY˜T›gQ@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrX.¨(`~± .

Y.Xdl^V“[”›UXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À[”“[]` •^Yb`ZV4YdV4[]` Q l–e`Z["WeX Y@± .[ .\_SeYZY‰acŸ^icVŽajTU\^`ZS"\^`ZacVXdacV4YacW.¡¢ }TUV@TŸÉV4`4n Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V~Y‰VŽ\_SeYZY‰acŸ^icV ajTU\^`ZS"\m`dacVXZajV~YQS"žmic•g`dV~Y‰žmiÐX.

acWTU["kMajW^–XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–UajWɕržmY‰Xd`Z›ijV~YdY.QS"TU\_VXZaÐXZajÙeV?XZlm[]W.XZl^V \^iÌ["Y‰XdaÌQ@Y[]WɕgS"Xdl^V4``dV4ic[]XdV~•KacWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë f›eS"žK“[]WOXXdSRV4W^lm["WmQVXdlmVQS"TU\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdYS"f XZl^V •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"n^›eS"žgS"ž^–eleXXZSY‰ž^\m\ÉSe`‰X.

•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›V@Xdl^aÌQ@Y.

[]WmYd“˜V4`bXdl^V ØOž^V4Y‰XdacS"WmYbXZlm[PX.["Wm•.Q@[eYœXÙeV@`Z›KY‰V4`dacS"žÉYbYdlm[e•rSP“.["`dVŽ` []aÌY‰V~•l^V4`dV4ajW1± ¨ []WM›S"f XZl^V`ZV4YdV4[]` Q lK[”“[]` •^Yb`Z["acYdVŽY‰V4`dacS"žmYØOž^V~YœXZajSeWmY[]Wm•Q@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrXXZl^VVXZl^acQ4YS]fXdl^V \^`ZSMQ@V4YZY[]Wm•.

XdlmV\^`dSrQ@V4YZY@± Ë W Xdl^VŽfhSeijicSP“acW^–\É[]` []–"` []\mlmY Ë “ajiciAYd\ÉV4iji¦SežrX.YbS"WgXdl^VacWOXdV@–e`dajXœ›RXZl^SeYdVŽajWMÙ"SeijÙeV4•KajW.

`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kRfh`ZS"T ?l^acS ’ XZ[]XdV .¡.Y‰SeT)VŽS"f1XdlmVŽXdl^acW^–eY Ë lm[”Ù"V?fhS"žmWm•¦± Ë Ydž^–e–"V4Y‰XbXdSU›"Sež []Wm•["ijiXZl^SeYdVQS"WÉQV@`ZW^V~•g["ŸÉSežrXXdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›KXdlm[]X›eS"ž_«”Xdl^V4›KYdl^S"ž^i̕gl^V@ic\.[eQ l^ajV4Ù"V4T)V4WOXZY Ë lÉ[”Ù"V TR["•rVe± ?W ’ V@\rXZV@TŸÉV4 ` ^n¦­~®"® ^n Ë acWrfhSe`dTUV4>• ?¡Ž¢ }Xdlm[]X Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YbT)Sr•rV4iAS"WgXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“ \^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›aÌYž^WrfhSež^Wm•rV~•¦nm["Wm•¦nMXdlmV@`ZVfhS"`ZVY‰SÉnracY["ijiAXdl^VS"Xdl^V4``dV~Y‰V~[]` Q lŸm["YdV4•gS"W Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YTUSr•rV@i‡§ •rS"WmVŸM›.W^ajÙeV@` Y‰ajXœ›^°Ç±$¤ S)T›–"`ZV4[]X.Se`Z•^V@`bXdSRacWmQ`ZV4[eY‰V?XdlmV •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›Ñ Y\^`ZS]ÏmXZY[]Wɕ.Q@S"TU\_VXdajXdacÙ"V4W^V4YZY“ajXdlS]XZl^V@`acWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë []iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM› ?¡Ž¢ }•^V@TUS"WmY‰Xd` [PXZV4YW^SR•rV~Y‰ac`ZV?XZSR\m[]`dXdaÌQac\m[]XdVŽajWgXdlmVajTU\_S"`dXZ[]WOX.XdS QiÌ[]`ZaÐfh›Xdl^V~Y‰VØOž^V~YœXZajSeWmY@n^["Wm•gV@icajTUacWm[PXZVS]XdlmV@`\^`ZS"Ÿ^icV@TRYajf XZl^V@›gVÚraÌYœXacW.

`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kU“aÐXZl.\^`daci6­4®e ® acYZY‰žmVS"f6¡?acV¢b["Y‰XdacW^–R£âW^–eajW^V4V@`bXdlÉ[PX ?¡Ž¢ Àlm["Y S"WmQ@V["–e["ajWK[”“[]` •rV~•R¡.Y‰ž^`Z\^`ZacYdV Ë icV4["`dWmV4•Kfh`dSeT Xdl^V¨ª[]` Q l_(« .[#–"` []WOX‡XZS)Q@S"WOXdacWMž^V?lmacYb`ZV4YdV4[]` Q lRacWXdlmacY["`dV~[^± .

iÌY‰SÉnM[ ›"V~[]`f XZV@`.

[)`ZV@\_S"`dXS"WgXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYbfh`ZS"TÄ×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ YQSež^ic•gŸ_VS"ŸrX []acW^V4•Kfh`dSeT ?¡Ž¢ #nmW^SRSeW^VXdlm[]X Ë kMW^SP“ƒS"flÉ["YŸ_V@V@W(["Ÿ^ijVXZSÏÉWm•.›eS"žYœX [PXdV~•XZlm[PX.ÙP[]acWA± Ë X.TR[]WM› S]XZl^V@` Ylm[”Ù"V?Xd`ZacV4•gXdSU–"V@XXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4nMŸ^žrX?ajW.S"`S"Ÿ^XZ[]acWgXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["Wm•.

ijV~[”Ù"V~Y˜TUV“bS"Wm•^V@`ZajW^–)“l^V@Xdl^V4`.

Y‰SeT)V4S"W^V •rSMV4YWmS]X“b["WOXS"Xdl^V4`ZYbXZSUkOWmSP“µ[]Ÿ_S"ž^XXdl^aÌY`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë “aciji1\m[”› ? XZS)Xdl^VŽÏm` Y‰X.

Xdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["icYdSUijV~[]`ZW^V4• §hacFW ?¡Ž¢ #Ñ Y?¡.V~ QV@TŸÉV4` ^n¦­4®"® \^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWÉ°˜XdlÉ[PX.\ÉV4`ZYdS"W.“l^S “ajici¦fhž^`ZW^aÌY‰lTUV“ajXdl.

`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ k“ajXdl([]W^S"Xdl^V4`–"` []WOXXdSR•rS `dV~Y‰V~[]` Q lKSeWKXZl^acY.¡¢ À[”“[]` •rV4•g¡.Yd["T)VXZS"\^aÌQfhS"`.S"WÉQVŽTUS"`ZV .

["W^S]XZl^V@`Ÿ^žm•^–"VX.

›eV4["`Ž§‰­4®e®"¯e°± .

`ZVŽ¡?`~±âט`ZV@ÙMaÌQ kÑ Yb`ZV4Ydž^iÐX Y `dV~[]icij›Xdlm[]X.

ajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V”Õ .

.[eYl^VQ lm[]Wm–"V4•Kl^aÌYTUSM•^V@i ÕÒ·lm[PX.

aÌYbXdlmVQž^`Z`dV4WOXTUSr•rV4iÌÕÒ·lM› lm[”Ù"VŽ“bVŽW^S]X.

l^V~[]` •K["ŸÉSežrX.

l^acY QSeijicV4["–"ž^V~Y˜lÉ[”Ù"VŽŸÉV4V@W([”“[]` •rV4•["W^S]XZl^V@`–e`Z["WOXbSeWgXZS"\.XZl^VYd["TUVaÌYZY‰ž^VŽS"f6¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`bXdlm[]X.aÐXÇÕ Ë ["icYdS)ijV~[]`ZW^V4•gajW.S]fXdl^VS"Xdl^V4`ZYbXZSR•rSU`dV~Y‰V~[]` Q lKS"WgXdlmV XdSe\^acQŽV4WOXdajXdicV4•„Íd¡?V@ÙeV@icS"\^TUV@WOX.`~±â×b`dV4ÙMacQ k["Wm•.¡.

S]f Xdl^V ?¡Ž¢ ‡`dSrQV~YdYb¤ V4Q l^W^SeijSe–"›R¤["Ydk `dSež^\AnMacYb\m["`‰XS"fAXdl^VŽ`ZV4YdV4["`ZQ lRXZV4["T.S]f Xdl^V ’ V@WmYdS"` ’ ›rY‰XdV4T.¨(`~± Ž["`d› â`ZajŸM›Mi nrQ lm["aj`ZTR[]W.[]Wɕg£‡Ù”["ijžÉ[PXdacS"W.f6QS"žm`ZYdV"n Ë ["TCYdž^`dVenMXdl^aÌY QSež^ic•gW^S"X.±$¤l^aÌY¨(`~± â`ZajŸM›MiÉaÌY Xdl^VQ lÉ[]ac`dTR[]WgS]f Xdl^VÙeV@`Z›QS"TUTUajX‰XdV4VŽ“l^acQ lgfhž^Wm•^V4•gXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l1± .± Î Ë WgXZl^V ’ V@\^XdV@TŸÉV4`Ç« QÇXZS"Ÿ_V@`­4®e ® acYZY‰žmV"n^“bVŽijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

ŸÉVe± Ë ¥ žmY‰X.

XZSUl^V4["`›"S"žm`bV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWA± Ë YaÐXicV@–eaÐXZajTR[PXZV”«PVXdlmacQ4[]iXdSUlm[”ÙeV[ TR[]WS"WgXdl^VQ@S"TUTUaÐXdXdV4V[”“b["`Z•racW^–#Xdl^VQ lm["aj`ZTR[]W[)–"` []WOX Õ Ò Se`dkMacW^–US"WgXdl^VYZ[]TUVŽ`ZV4YdV4[]` Q lK\m`dS ¥ V4QÇX“ajXdl.XdlmacY.“˜Sež^i̕KicajkeV.

¨ `4± ‡`dacŸM›Oi“["Y¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ kR“l^SR[]iÌY‰S ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .œa©Bž! ]sžŸ#š.

`ZV4QV4ajÙeV4•g[U–"` []WOXbTUV4WeXZajSeW^V4•["ŸÉSPÙeV"± Ë YbXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.XZl^VŽf©["QXbXZlm[PX Ž["`d› â`ZacŸO›Mi¦QSMSe\ÉV4`Z[]XdV4•g“ajXdl(¡.`~±m×±^×b`dV4ÙMacQ kSeWKXZl^VYdV@WmYdS"`\^`ZS ¥ V~QÇX.Ÿ_VXœ“bV@V@W.

[]Wm•g›"Sež.•^V4Qa̕racW^–UXdSU`ZV@W^V4“ ¡?`4±m×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ Yb–"` []WOXS"WgXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\^icž^W^–eV@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›K\^`dS ¥ V4QX Õ Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSUijV~[]`ZW “lm[]XXdl^V`ZV4[eY‰SeW^ajWm–fhS"`.

Q@S"WOXdacWMž^acW^–)XdSUfhž^Wm•¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ k[Pf XZV@`›"SežglÉ["•gijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

¡¢ Ñ Y []ŸmajicaÐXœ›RacWg•^acY‰XZ["WmQVijV~[]`ZW^acW^–["Wm•XZlm[PXbXdlmacYaÌYb“lO›RlmV?“["Yb[”“b["`Z•^V4•UXZl^acYb–e`Z["WeX~± Ë []TÖ[]iÌYdS)Ydž^`ZV XdlÉ[PX.•rÙP["`Z•r›K“b[eY–"acÙ"V@W[)ic["`d–eV["TUS"ž^WOXS]f6TUS"W^V4›RXdS Y‰Xdžm•r›.¨(`~± ’ XdV4Ù"V .¨(`~± .•m•raÐXZajSeWm[]icic›"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.¨(`4± ?•rÙP[]` •r›gQ4[]W.l^aÌY `ZV4YdV4[]` Q l“["Y\^`ZS"ŸmijV4TU[]XdaÌQ]± .•rÙP["`Z•r›Klm["Y.V@W^lm["WmQV .•raÌYœX []WmQ@VŽQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmY@± Ë []TCYdž^`ZVXdlm[]X.

["ijiXZl^VQ`ZV4•^V@WOXdaÌ[]iÌYbW^V@V~•rV4•gfhS"`.

YdSUT#žmQ l`ZV4YdV4[]` Q llm[eY[]ic`dV~["•r›RŸ_V@V4W(•rS"W^VacW XdlmacY.`dV~Y‰V~[]` Q lK“l^V4W.`dV~Y‰V~[]` Q lA± ?W^VQ@[]WSeW^ij›K“˜SeWm•rV@` “lM›l^aÌY\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"Wg“b[eYW^S]X.YdžmQ l.[e•^•rV4•KXdS)XZl^ V ?¡Ž¢ }\m`dSrQV4V4•racW^–OY@± ?W^VŽTR[”›K[]iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM›RXdlmV@`ZVacY[)W^V4V4•gXdS•rSRYdžmQ l.

["`dV~[#ŸM›RXZl^V“bS"`Zic•¦Ñ YbfhS"`ZV@TUSOYœXV4•ržÉQ@[PXZajSeWm[]i¦V@Úr\ÉV4`‰X Y@±â¨ [”›MŸ_VŽaÐX.

aÌYŸÉV~Q@["žmY‰V•^acY‰XZ["WmQV QSeTUT#ž^W^aÌQ@[]XdacS"W.•rac•^`dV~ٔQÇ["XZ`ZS"•^`ǛÕ ŸÉË V4“bajWmS"–ž^iÌ[”•g“bij["ac`Zk"•rVV~Xd•RSUXZicl^V4ac["Y.¡¢ ± Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.“˜Se`dkrY•r!a _V4`dV4WOXdic›RfhS"G` .ŸÉV@Xœ“˜V4V@W(¨(`~± ’ XdV4Ù"V .

`dWg–"` Xd[]l^WOVX`Z["V4Wm[e•gY‰Sel^WmacYbY.

›"l^SeS"žgi̕rÙeacW^S"–RžmQ [lmYZ\_[PSefhYdV?ajXdXdaclmS"acW(Y["TUY Se W^V@ .Y‰•rV~[]ÙP` []Q ` l•r› Ë []iÌYdS)“bS"žmic•gijack"VXZS)kMW^SP“µaÐf$¨(`~± .›R¡XZ¢ SR ¨(Ñ Y`4± `dV~ .•rÙP["`Z•r›Ñ Y•ržrXZajV~Y.

[]`ZV4[^± Ë f$Y‰SÉnr“lO›gacYbXZl^V@`ZV[)W^V@V~•XZSR\m[”›K¨(`~± .ajWmQ@ijžÉ•rV kMW^SP“icV4•r–eV["Wm•.•rÙP["`Z•r› ["•m•raÐXZajSeWm[]i¦TUSeW^ajV~YbXdS•rS)XZl^V“˜Se`dkUXZlm[PX.`dV~Y‰V~[]` Q lajW.XZl^acY.["Y•rac`ZV4QÇXZS"`S]f6V4•^žmQ@[]XdacS"W.

Xdl^VŽÏÉ`ZY‰X\^ic[eQV”Õ Ò V.“bV@`ZV.lmV“b[eY˜lmaj`ZV4•gfhS"`acW.

¡¢ µajWRXZl^V .SPÙe—M¡?V4Q­~®"?® ŽaÌYZY‰ž^V XdlÉ[PX.ajW^fhS"`ZT)V~•RŸM›R¨(`4±eÒ ["ijkMacW^–]XZS"WSeWUXdl^VŸ_V@lm["iÐfAS"f .

[]`ZS"ž^WɕK¨ ["`ZQ lgS"` .

XdlmacY.SeWKXZl^VQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“t\mijž^Wm–"V@` Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›e± Ë YbXZl^V@`ZV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.\^`Zaci$­4®"® MnM“bV?“bS"ž^i̕glm[”Ù"V?Xdl^VYdS]f Xœ“[]`ZV.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W.

YdS]f Xœ“[]`ZV"Ñ Yb[]\^\m["`dV4WOX•^V@iÌ[”›"V4•g[]\^\_V4["`Z["WmQVŽ[]Wɕ XdlmVŽf©["QÇXXZlm[PXXZl^V`ZV4YdV4[]` Q lacW ?l^ajSUlm[eY\^`ZSM•^žmQV~•XZS]XZ["ijic›acWmQSe`d`ZV4QX.

T#›g\m[]\_V@` []WɕK\^`ZS"\_SeYZ[]i¦SeWKXZl^VYdl^S]X.SPÙm«P¡?V4Q)­4®e?® e°‡“["YbS"W^ic›gQ@S"acWmQa̕rV4WeX []icij›RacTUTUV4•raÌ[PXZV@ic›g[Pf XZV@` Ë Y‰V4WOX›eS"ž.[]Wm•gS ɗOŸm[eY‰VŽ`ZV4Ydž^ijXZY Õ Ë []TÄY‰ž^`ZVXdlm[]XXdl^V4`dV["`dV`ZV4["YdS"WÉY˜\m`dV4Ù"V@WOXZajW^– ?¡Ž¢ }fh`dSeTCQSeT)\mijV@XdacW^–[]Wm•g\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^aÌY YdS]f Xœ“[]`ZV Ë “˜Sež^i̕ ¥ žmY‰Xijack"V?XdS)kMW^SP“·“lm[PXbXdlmV@›K["`dVe± Ë ["TÖ[]iÌY‰S)Y‰žm`dV?Xdlm[]X˜XZl^V•^[PXZV.XZl^aÌY[]`dXdaÌQicV Q@["TUVSežrX#§ .

YdijV4V@Ù"VR§ ’ V@\rXZV@TŸÉV4`­4®e?® e°± Ò·lÉ[PX.•rSU›"SežKXZl^acW^k^Õ ack"V4“acYdV"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

["Wm•KlmacY \_SeYdaÐXZajSeWÉÕÒ·lm[]X.¨(`4±6Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAnrS"W^VŽS"f1XdlmV–eSPÙ"V4`dW^Se`ZY‡S]f .ŸÉV@Xœ“˜V4V@Wl^aÌY`dV~QV4ajÙMacW^–#XZl^V–"` []WOX[]Wm•.[]Ÿ_S"žrXXdlmVQS"WmW^V4QXdacS"W.¡¢ nÉ[]iÌY‰S)`dV~QV4ajÙeV4•K[ –"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[UQS"WmW^V4QXdacS"W.[eYbXdl^V•rac`ZV4QÇXZS"`S"f ?¡Ž¢ À`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.ŸÉV@Xœ“˜V4V@WgXdl^aÌY–"` []WOXŸÉV4ajWm–[”“b["`Z•rV~•UXdS¨ `4±rÒ¿[]ickMajW^–"XdSeW.l^aÌYbfhS"`ZTUV@` \_SeYdaÐXZajSeW.

–"` []WOX“b[eY[”“b["`Z•^V4•ŸÉ["YdV4•gS"W TUV@`ZaÐX.

SeW^ic›"± .

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë lm[”ÙeVYdV@`ZajSežmYQSeWmQV4`dWmY["ŸÉSežrXl^aÌY`dV~Y‰V~[]` Q lA± Ë []TY‰žm`dV?Xdlm[]XXdl^V~Y‰V QSeWmQV4`dWÉYb["`dVŽž^W^fhS"ž^Wm•^V4•¦n^ŸmžrX Ë “bS"žmic•gijack"VXZSRkOWmSP“ƒ“lm[]X¨ `4±$Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAÑ YQ@`dV~•rV@WOXZac["icY[]`ZV acWgXZl^aÌY.

[]`ZV4[eY˜acW•rajVQ4["Y‰XdacW^–R[]`ZVXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“t\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›enMXdl^V \ f_t•raÌ[]–"` []Tnr[]WɕXZl^V`džmW^W^V@`.[]`ZV4[S]f`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤l^VŽXZl^`dV4VŽT)SOYœXacTU\ÉSe`‰X []WOX.

Yd›rYœXZV@TC•^V4Ydaj–eWA±â¤l^V`ZV4YdV4[]` Q lKYd\ÉSeWmYdS"`ZV4•ŸM>› .XZl^V Q`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“ƒ\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›RaÌY.¡¢ S"W.

[]ŸÉY‰SeijžrXZV@ic›ž^WrfhSež^Wm•rV~•.ŸÉV~Q@[]žÉY‰VŽajX.

ÙOacS"iÌ[PXZV4YbXZl^VŸm["YdaÌQ?\mlO›rYdacQ4Y iÌ[”“.

Y@±$¤l^VacTU\^ijV4TUV@WOXZ[]XdacS"W.S]fXdl^V\ _ •raÌ[]–"` []T aÌY.

Ÿ_V4Q@["žmYdVŽ["–e["ajWAn ajX.["icYdS)["ŸmYdS"icžrXdV4ij›žmWmY‰Sež^Wm•.

ÙOacS"iÌ[PXZV4Y˜XdlmVŸm["YdacQ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± ?W^VŽS]f1XZl^V[]ŸÉY‰ž^` •rajXdacV4YS"f1XdlmV\^`dV4ÙMajSežmYbT)Sr•rV4iAaÌYbXdl^Va̕rV4[ XdlÉ[PX.

\^icž^W^–eV@`.

•raÌ[]TUVXZV@`lm[eYbXdS•rV~Q`ZV4[eY‰VajWSe`Z•rV4`bXdSUajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V–O[PXZVÙeV@icSrQajXœ›"±$¤l^aÌY QSeWmQicžmYdajSeW §©S]fXdl^V\m`dV4ÙOacS"žÉY˜TUSr•rV4iÌ°bÙMacS"iÌ[PXdV~YY‰V4Ù"V4`Z["iÉ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± .Y.

Q@S"WmYdV4ØOž^V4WmQVen XdlmV•rV4Ydaj–eWgS"f XZl^V`Zž^W^W^V4`.[U•rac`dV~QÇX.

Y.Y‰›rY‰XdV@T §©["Y\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acFW .¡¢ }icaÐXZV@` [PXZž^`dV”°˜acY4nm[PXŸ_V4Y‰X4n VÚMXZ`dV4T)V4ij›K“b[eYœXZVfhž^i ± .

›"S"ž[]iÌYdSkMW^SP“n .¡¢ An ’ bnrXdlmV¡.V4\m[]`dXdTUV@WOX.

Xdl^V~Y‰V["`dV~["YbVÚ^QV4V4•KXdl^VŽXZV@WmY.S]XdlmV@` YY‰\_S"WmYdS"`ZacW^– `ZV4YdV4[]` Q lacW.S"f£âWmV@`Z–"›"nr["Wm•.

S]f TUacijicacS"WmY4nm[]WɕK›eVX.

\^`ZSr•ržmQVŽV4`d`ZS"W^V4S"žmY˜`ZV4Ydž^iÐX Y@± Ë []TÖXdl^VSeW^V“l^SR•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•RXdl^VQ@S"`Z`dV~QÇX\^`ZSMQ@V4•ržm`dVajWŸ_S]XZl["`dV~["Y4± Ë X.

å s —˜.lÉ["YŸ_V@V@WT› .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment QSeWeXZajWMž^SežmYXdXdV4T)\^XXdSRTR[]keV .¡¢ }\m[]`dXS]fXdl^V~Y‰V[eQ l^acV@Ù"V4TUV@WOXZY4±âV@X4n^›eS"žYœXZajiciAlm[”ÙeV?WmS]X `dV~Y‰\_S"WɕrV4•KXdSUT#›K`dV4\ÉV~[PXdV~•K`ZV4ØOž^V~YœX YbfhS"`.Chapter B.

[)–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[`ZV4[eY‰SeWXZlm[PX.

ajX.

l^SP“µijSeW^–UaÐX.lm["Y˜X []k"V4Wg›eS"ž ­ ›"V~[]` Y‡XZSR–"acÙ"VTUV[WmV@–e[]XdacÙ"V[]WÉY‰“bV@`ÇÕ Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.Ÿ_VXœ“bV@V@W(["WO›KS]f1XZl^V[]Ÿ_SPÙ"V ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Wm•.

lÉ["YbXZ["k"V4Wg›eS"žÉÕ âicV4[eY‰VY‰V4V?XZl^VajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V\m["`‰XZac["i —MijaÌYœXbS]fAXZl^VXdl^acW^–OY‡XZlm[PX Ë lm[”Ù"V["Q l^acV@ÙeV4•¦± Ë ["T Xdl^VŽS"WmV?“l^S fhS"ž^WÉ.

QS"TUV["Q@`dSOYdY []WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKXdlm[]X.• Ž["`dŸ_V@`~Ñ YT)Sr•rV4i¦XdSUŸ_VŽXdS"XZ[]icic›K[]Wm•["ŸmY‰Seijž^XdV@ic›R“`ZS"W^–ɱ Ë []TÄ[]iÌY‰S)XdlmVS"W^VŽ`ZV4Yd\ÉSeWmY‰acŸ^icV fhS"`ÏmWɕrajWm–UXdl^V\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"WgXdSRŸ_V“`ZS"W^–ɱ Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^SUacY `dV~Y‰\_S"WÉY‰acŸ^icV?fhSe`ÏmWm•racW^–UXZl^VQSe`d`ZV4QXb\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"W1± Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^S •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iA[]`ZV4[UQSeWmQV4\rX4± Ë []T XZl^VS"WmV“lmS•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VV~QS"WmS"TUacQ4[]i`Zž^W^W^V4` •rV4Ydac–"WQS"WÉQV@\^X4± Ë WT#››eV4["`ZYbS]f6`ZV4YdV4[]` Q lacW.Xdl^V["`dV~[#S"f6•racVQ@[eYœXZajW^– Ë lm[”Ù"VW^S"X.

“b[eYQSe`d`ZV4QX["Wm•É«”Se`“l^acQ l.“b[eYbYd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO>› ?¡Ž¢ }“lmacQ l.\^`ZSr•ržmQV~• žmYdVfhž^i¦`ZV4Ydž^ijXZY Ë YbXdlmV@`ZV["WO›Q@S"`Z`dV4ic[]XdacS"WRŸ_VXœ“bV@V4WKXZl^Vf©["QÇXbXdlÉ[PX.

[]ici_Xdl^VŽacT)\_S"`dXZ["WOX•^acYZQSPÙeV@`ZajV~Y § XZlm[PX Ë []T[”“b["`dV?S]fZ°blm[”ÙeVŽŸÉV4V@W(•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•W^S]X.

acWM—OŸmžrX.

S"žrX Y‰a̕rVŽS]f ?¡Ž¢ Õ Ë “bS"ž^i̕Kicack"VXdS l^V4["`.

["WM›eXZl^acW^–UajW.T#›.Y‰SUTR[]WM›S"f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UV@W^–eajW^V4V@` Y Ë lm[”ÙeV?TUV@X.[]Ÿ_S"žrX.[]`ZV4[S]f V@Úr\ÉV4`‰XZacYdVY‰žm\^\ÉSe`‰XZV4•gŸM› ?¡Ž¢ }“lmacQ laÌYžmY‰V@fhž^i1["Wm• QSe`d`ZV4QX Õ Ë YbXdlmV@`ZV[)Q@S"W^WmV4QÇXZajSeWgŸ_VXœ“bV@V4W.Xdl^VŽfhSe`dV4–"S"acW^–acYZY‰žmV4Y[]WɕKXZl^VŽf©["QXXdlm[]X.•rSRW^S]XŸ_V@icajV4Ù"VacW(YdQ@ajV4WmQV”Õ ¨(S"`ZVŽ`dV~QV4WeXZij›en Ë lÉ[”Ù"VijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

›"Sež^`Y‰V~Q`ZVXZ["`d›m«]["YZY‰aÌYœX []WOX4nO¤1`ZaÌQaÌ[)¨ª[]`Z–"V@i nMlm["YWmSP“ƒŸ_V@V@W [”“b["`Z•^V4•SeW^VŽS]f6›"Sež^`–"` []WOXZY[]WɕgaÌY•rSeajW^–U`ZV4YdV4["`ZQ lgS"W.¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y Q`ZV4•rV4WOXdaÌ[]iÌYajW.XdlmV\ÉSeijicžrXdacS"W`ZV4YdV4["`ZQ lK["`dV~[["`dV”Õ .ØOžm["ijajÏÉQ4[PXdacS"W[]WɕgTUV4`dajXS"W^ic›"± Ë “˜Sež^i̕KicajkeVXdSUkMW^SP“ƒ“lm[]X.\ÉSeijicžrXdacS"W1± Ë ["TCY‰žm`dVXdlmV–"` []WOXb“["Y –"acÙ"V4WgŸm[eY‰V~•KSeW.

[eYY‰l^V•^S"W^V[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKS"W\ÉSeijicžrXZajSeW ŸÉV@fhS"`ZV~Õ Ë f$Ydl^Vlm["Y•^S"W^VŽ`ZV4YdV4[]` Q lacW.[]`ZV4[^nM“l^V4`dVŽ“["YajX.Xdlm[]X..

[RQ@S"\M›RS]fXdlmV`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë YXdlmacYXZS"\^aÌQ\m[]`dXS]f$¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y•ržrXdacV4Y.[PXl^V@` ¥ SeŸÉÕ Ë f$Y‰SÉnracYdWAÑ XXdl^aÌY.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕÒ·lM›K“["YdWAÑ Xl^V@` `dV~Y‰V~[]` Q lK“bS"`ZkR\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕ Ë f6aÐX?“b[eY˜\mž^Ÿ^icacYdl^V4•An^“l^V@`ZVQ@["W Ë S"ŸrX []acW.

[U•rSež^Ÿ^icV\m[”›MT)V4WOX Õ ?`\ÉV4`dlÉ[]\mY4nr“b[eYbXdl^aÌY.

["WgV@ÚOXZ`Z[UYdV@\m["`Z[]XdV~•\m[”›MTUV@WOX Õ.Ò·lmV@`ZVQ@[]W Ë S"ŸrX []acWKXZl^VŽÏmWm["WmQaÌ[]i `dV4\ÉSe`‰XSeWgl^SP“ƒXdl^VTUSeW^V@›g“b[eYbYd\_V@WOX Õ ¤1Se–"V@Xdl^V4`“˜VŽT#žÉYœX.

\^`ZS"TUS"XdVŽ•rajVQ4["Y‰XdacW^–UkMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []T•rS"acW^–UT#›KžrXdTUSeY‰XXdSUacWmQ`ZV4[eY‰VXZl^V QSeT)\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdY.

S]f1XZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›“ajXdlS"žm`.

V@Ù"V4`d›eS"W^V?XdS ¥ SeajWTUVŽXdS ["•rÙP["WmQVXdlmVkOWmSP“ijV~•r–"VŽS]f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–U\^`dSrQ@V4YZY@± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.[]` Q lK`ZajÙP[]iÌY 6Xdl^V\^iÌ["Y‰XdaÌQ@YacWm•ržÉYœXZ`d›enMXdl^V QSeT)\_SeYdajXdVTR[PXZV@`Zac["i_acWm•ržÉYœXZ`d›enm[]Wm•gS]XZl^V@`acWm•ržÉYœXZ`dacV4Y4± Ë ["TCQ@["ijicacW^–US"W.

.WM›"S"WmV“lmSUQ4[]`ZV["ŸÉSežrX.QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`4n âl1± ¡± ×bSe["`Z•KS]f SPÙ"V@`ZW^Se`ZY 0b„ .¡¡¢ À ¢ }TUV@TŸÉV4`ZY .•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z› ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

+ Œ( . >)..

n GV œ{aŸ !n U #v U &v U U oS \V U ]=FW “m5n= R j3!5p7 .a9A23 PR5 \35 Hb7E5B34A9SR5*R m4<R (WFD!7 4G=9:7 RYD.a=9"} #N J26= 3"9A5P7 3H&9SROVUWFX 7 .q" b#' $&&/ g"/ a F U U #v 3n <V 0n eVfV ž}`wr$} $S !Ÿ U U #v U ‡Ÿ ^]7_ aV ¤}`wr$}V U U U @T aV U ^nwV ^] _ œ  &v U ¤}`wr™} &§ 0n .

2 =5Q9:7 4 3.

=FX!RYW9a4!5P7 9:7 4G= .<2R Œ. 3.<2R!9L..

3 3(=FD6H@9A23&V ŒH7 =[]5K= r9A2F5BR]W[]20} 1=[U=7ED3UN p3!5K3g7 .<2"9A23(=!5B9:7 4 3@5K3. =FD(3 != (V 3R #MCX=9>9 319SRVFWUX 7 .

[U=5nH7ED[CV N JRYW :WHU[3 23.

X!3G3!D3DG9A2FW.9A235 } 26=.s7 =.S9:7 41=FX!RYW91VUWFX 7 .

7ED6H&R j7ED PR5 =9:7 RYDbN 3D= n9S3!5l”C5>N “m5n= R j3!5*.Z=7 H@9A26=9123 jRYW HiVUWFX 7 .<2@7 9 *2=6H&9SR04.2!7ED[g9A2!7 .

RYD9:7EDUW3 \M.S9A5‰W[U[ 3FN } .

  "!$#&%&')(*+( .?3DG9`= U 3.%.-/#0 1! 32)2)2 &S 9l_-5K.S9 Y.

9>9S3!5-9SRT”h5>N`“m5n= U R#vj3!5jfE}`W[ ä $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .

.aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ x s)t‡i ¡?V4[]`.

V4WmQicSeYdV4•KXœ“˜S(§ "°QSe\^acV4YS]f Xdl^V\É[]\_V@`RÍd¤lmVTU[]Xdl^V4TR[PXdaÌQ@["iXdl^V4S"`Z›S]f Xdl^V\' _ •raÌ[]–e`Z["TUÎ)Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•gŸM›T›rY‰V4iÐffhS"`›eS"ž^``ZV@ÙMajV4“±$¤l^acY.¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` âicV4[eY‰V?ÏmWm•.

¡fhS"`“acWm•rSP“ fhS"`ZTR[PX§h\Ø r± “ac•É°bS]fXdl^V\m["\ÉV4`4nr\_SeY‰XZYZQ`Zac\rXÇ«P\^acQXÏmijV~YS]f Xdl^VŽÏɖ"ž^`ZV4Y§hÏm–"ž^`ZV4YŽ­["Wm• e°Ç± Ë f XdlmV@`ZVaÌY.>=@?A58BDCFE<B@C<58BG7D7@H. ¡ ’ fhSe`dTR[PX“ajXdl(¨(aÌQ`ZSeYdS]f XÒ .± ^Se`›"Sež^`QS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V Ë acWmQicžm•rV[U•raÌY‰k.\m[]\_V@`aÌYacWeXZV@Wm•^V4•gXdSUŸ_VQS"WÉY‰a̕rV@`ZV4• fhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"WacW 46587:9<.

["WO›Xdl^acW^–)Xdlm[]X Ë Q4[]W•rSUXdSUl^V4ij\\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

l^V4YdajXZ[PXZVŽijV@X.

T)VkMW^SP“± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWOXdV4`dV~YœX.

Y‰žmŸ^TUaÐXdXdV4•An ¡?`4± V4W^acQ kg×b["`œ—r¨(V@ac` 0b„ [][)`Z`ZYd›Rl^SeÒ·`‰X.S"ž^`“bS"`Zk± V~Y‰\_V4QX‰fhž^icij›.acW.

ajW^•rkMacVicV@Q@` ["Y‰XdacW^–UicacY‰X V@WÉQi ¡?¡?SracYdQk ž^TUV@WOX Y@n p3H7 HDR!95B3G. $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` U 3.<V!R]DHU3GH@9SR@9A27 .

?R‹SY.Z3!D9\27bVr=FD@=6HUHb7 9:7 RYD6= U RYD3"RYDXm34<30VX!3!5Ivx  s]N ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .9>9S3!5>xb.

.aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ ¡?V4[]`.

•^[PXZV4•> .¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` Ë lÉ[”Ù"VW^S]X`ZV4QV4ajÙeV4•K›"S"žm`˜`ZV@\^ic›RXZS)T›QV4`‰XZaÐÏmV~•KTR["ajiXZS)›eS"ž.

“l^aÌQ l Ë V@WmQ@ijSOY‰V~•XZl^V\m[]\_V@`.ž^–ežmYœX n¦­4®e® ajW.

Îe¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f1XdlmV\ _ •^ac["–"` []TRÎ["žrXdlmS"`ZV4•ŸM›gT#›rY‰V4iÐf fhS"`›eS"ž^`Q@S"WmYdac•^V@` [PXdacS"W §©[RQ4Q?“["Y["icYdSUY‰V4WeXXZS []`Z`Z›RÒ·ajW^kMicV@`fh`ZS"T .

Xdl^VV~[]`ZijacV4Y‰X\ÉSOYdYdajŸmijVaÌYdYdž^Ve± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`acY..[]`d<X D4V@iciÌ°± âicV4[eY‰V QSeWmYdac•rV4`\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^acW^–UT#›g\m[]\_V@`acW.

S]f VÚMXZ`dV4T)VŽacTU\ÉSe`‰X []WmQ@V?XZSUXdl^V•^ajVQ@[eYœXZajWm–ÏÉV@i̕¦± Ë ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•XZlm[PX.

QSeW^–"`ZV4YZY4± .Xdl^ViÌ["Y‰XVÚrl^acŸ^ajXdacS"W([]Wm•.›eS"ž.lm[”Ù"VŸ_V@V@WÙeV@`Z›RŸ^žmYd›K“ajXdl.

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë XdlmajW^kKXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`.

›eS"ž^`Y‰XZ[]XdV@TUV4WeX.["–"`ZV@V“aÐXZl.•rV4YdV@`ZÙ"V~Y[U\^`dSeTU\rXl^V4["`dacW^–m± Ë •rSUW^S]X.

acW.›"S"žm`.

V~QV@TŸÉV4G` ^nA­~®"® icVX‰XZV@`XZSUT)VY‰XZ[]XdacW^–)Xdlm[]X Î"¤lmacY\m["\ÉV4`acY.¡.

å —˜.[)ijV~YdY XdV4Q lmW^acQ4[]iŸm[eQ kO–e`dSež^Wm• .l^aj–el^ic›RXdV~Q l^W^aÌQ@[]!i XdSMS)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦“ajXdl^SežrX.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

YdS"TUVŽS]f6›"Sež^``dV~["•rV4`ZY[]WɕKlm[”ÙeVfhS"ž^Wm•gXZl^V@TCXdSUŸÉVÙeV@`Z›acWeXZV@icijac–"V4WOX4n^[]Wɕ fhž^`dXdl^V4`dTUS"`ZVXdl^V4›K`ZV4["ijic›Q@["`dV[]Ÿ_S"ž^XbXZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V4›KQ@["W ¥ žm•r–"V fhS"`XZl^V@TRYdV@icÙ"V4Y4± .Chapter B.•raÌYdQ@S"ž^WOXdacW^–U›"Sež^``dV~["•rV4`ZYbaÌY l^V@ic\rfhž^i ± Ë lm[”Ù"VTUVX. My Relationship with Die Casting Establishment V Úr\^iÌ[]Wm[]XdacS"WgfhS"`Sež^`–"V4W^V@` []i`ZV4["•^V@` Yc± Ë •rSRWmS]XŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]X.

V4Ù"V@`dXdlmV@icV4YZY@n Ë lÉ[”Ù"V›OacV@i̕rV~•XZS)›eS"ž^`•rV4TR[]Wm•.[]Wm•glm[”ÙeV?V4ijacTUajWm[]XdV~•KTR[]WM›RS"f Xdl^VTR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i1•rV@`Zacٔ[]XdacS"WmY˜fh`ZS"T XZl^aÌY\m[]\_V@`.

XdSRYd[]XdaÌYœfh›K›"S"žm`.

QicV4["`dic›"± âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]X Ë “acici¦“aÐXZlm•r` [”“tXdlmV\m[]\_V@`.•rV4Ydaj`ZV?XdSRlm[”ÙeV[RÎeY‰acTU\^ijV~Î \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA±$¤l^aÌY\m["\ÉV4`4nrl^SP“bV@ÙeV@`~nOY‰Xdacici1QSeWeX []acWmYbXdlmVV4YZY‰V4WeXZac["icY˜XZSRŸÉVž^WɕrV@` YœXZSMSM•.

XZl^aÌY\m[]\_V@`“acijiAQ lÉ[]W^–eV.ajf Ë •rSRW^S"X`dV~QV@acÙ"V[)`ZV@\^ic›KY‰XZ[PXZajWm–)›eS"ž^` ajWOXZV@WOXdacS"WmYŸM›¬O[]WMžm["`d›­"n¦­~®"®e¯^nOajW.“`dajXdacW^–ɱ Ë •rSUŸÉV4ijacV@ÙeV.

nr[eY˜›eS"žgkOWmSP“nOaÌY˜Xdl^VQ@V@WOXd` []i\m["`‰XS]f Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY["Wm•.XdlmV“[”›R\ _ •raÌ[]–"` []T Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY[]`ZV?TR["•^V"±$¤l^VŽ\ _ •raÌ[]–e`Z["T.•rV4Ydaj–eWKXZlMžmYXdlmV\m[]\_V@`ajXZYdV@ijfaÌYS"fYZ[]TUVŽajTU\_S"`dXZ[]WÉQV"± Ë lmS"\_VŽXdlm[]X.

TR["•rV.XZl^acY.XZlm[PX›"SežK“aciji¦Q@SOSe\ÉV4`Z[]XdV?“aÐXZlXdlmSeYdV?“l^S)lm[”ÙeV.Xdl^VŽTR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY ajW.[]`ZV4[^± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.›"S"žg`dV~[]icij›g•rSRY‰V4V?XZl^VacT)\_S"`dXZ["WmQVŽS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"n^[]Wɕ¦nMl^S"\_V.

×b["` ¨(V4aj` 0b„ ×bS”TUÚMV4XdT#V4`4Ÿ_n^V@¨ª` Y Q~¢˜icajT#XdaÌQ]n ’ Q@S]XdX4nrÒ·acicYdS"WAn .`~± V@WmacQ k.QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡.

.

S"iciÌ[]Wm•¦n^×bV4l^ijV4`4n^¡?ž^\^`ZV"nÉ[]Wm•YdS"TUVŽS]XdlmV@G` ?¡Ž¢ ˆOR6„ âS"acWmž.Q@ij\^žm`d•^SeajŸmW^[]–Ÿm["ij›ijikMXZW^l^SPV“µS]XZŸMl^›V@`W^acSPWM“tÙ"V~XZYœlmXZ[Paj–OX [PŽXdacS"["WÉ`dŸ_Y‡V@XZ`~lmÑ Y˜[PX.

TU“Srlm•rV@V4`ZiAVacYŸÉXd["S]YdX V4[]•gicijS"›gW.¡¢ ±§ .iji1Xdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l^V4`ZY˜[]–e`dV4V4•g“aÐXZl.[]aÐWmX~•.TUVŽacWgXZl^ViÌ["Y‰XQ@S"W^–e`dV~YdY ° U’U &V U bV lV 7V kV CT U U fv U bV = 7 ‚9A2=923 ‡ 3 A9 26=9 3<9>9S35o[R9#27 r[UR7ED[@=FD6HO23 =FD=[U3GHg9SR&[3.n^V@[]ÙeŸmV@YdW.S"icaОrfXZXdV@l^ic›V4›K““b`dSeV@W^`ZV – Yd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO› .

N ‡ 3 xe5K3G=6Hh=FX!R]WG9#7 9 7ED \MhD3 9 3<9>9S 3 5 HU=9S3H =FDUW6=!5BM vx  ] t N CŸ $[]ž^iA¨È±m×b`Z["ijSP“bV@`~n U’U ?¡Ž¢ #nÉ£‡•^aÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .s7 R]D.?3DG9 \@ 3 2!7 .15K3 7 .9 \3(= 3<9>9S3!5c7ED \27 462&23(4 .

¡ V~[]`..aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ zx s .

¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`f©[PÚg•^[]XdV~•.›"Sež.¡?V4Q@V@TŸÉV4`]®^n¦­~®"® acW“l^acQ l.["ijicV@–eV4•KXdlm[]X.

›"SežgYdV@WOX.

PJ)†|„C†e‘bIO— .TUV ›"Sež^``dV4ÙMacYdajSeWmY˜XdSUT#›g\m[]\_V@`RÍZ¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f XZl^V\ _ •^ac["–"` []T± Î  IJƒ^Œ)ƒa‚ ‚jƒ)0ƒa‘ Œ)ƒ…HLIONXR.

ici¦XdlmV\m[]`dXdacV4YbXZlm[PX.

["Wm•KT›rY‰V4iÐf ÏmWm•gXdl^aÌY \m[]\_V@`XZSRS]f6VÚMXd`ZV@TUVŽacT)\_S"`dXZ["WmQVe± Ë •^ac•.–eS]XXdl^aÌYacWrfhS"`ZTR[PXZajSeW.W^S"X.

`dV4ÙOaÌYdV?T›K\m["\ÉV4`.

["Q@Q@S"` •racW^–#XZSU›"S"žm`Q@S"TUTUV@WOXZY.

S"WgXdl^aÌY\m["\ÉV4`4n^["–e[]acWAnrYdajWmQ@V Ë •ra̕ W^S]X`ZV4Q@V@acÙ"V?["WM›"± Ë •rV~Qa̕rV4•XdSU`dV4ÙMacYdV4•UXZl^VŽ\m[]\_V@`YdajWÉQV Ë •ra̕KW^S"Xb`ZV4Q@V@acÙ"V~•K[]WM›U`ZV@\^ic›Ufh`dSeT ›"Sež fhS"`TUS"`ZVXdlm["W )TUSeWeXZlmY4± Ë `ZV@ÙMacYdV4•.["Q4QSe`Z•racW^–XdSU›"Sež^`.

ajWT›ijV@X‰XZV@`.QSeTUT)V4WOXZYS"W.V~QV4T#Ÿ_V@` "®^n¦­4®e ® r± ‡ijV~["YdV?W^S"XdVXdlÉ[PXXdlmacYaÌYXZl^Vic[eYœXXZajTUV Ë “ajiciAY‰V4Wm•.Y Ë YœX [PXZV4•.T#›g\^`ZV@ÙMajSežmYb\m[]\_V@`SeW Xdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSrQajXœ›"± .•^[]XdV~•g¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@` ^n¦­4®e ® rn Ë YdV@WOX ›"SežKXZl^V`dV4ÙMacYdV4•gÙ"V4`ZYdajSeWg[eY Ë YdV@Wm•KXdS["ijiXZl^VQ@QicacY‰X4± Ë `ZVǗMYdV@WOX›"SežKXZl^VYd["TUVÙeV@` Y‰acS"WgS"W ¡.›"SežKXZl^VYd["TUV\É[]\_V@` Y‰acWmQ@V Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXdlÉ[PX.

›"Sežg“aciciAQiÌ[]acTÄ[]–O[]acWXZlm[PX.

›eS"ž•rSUW^S]X.

`ZV4Q@V@acÙ"VŽ[]WM›S]fT#›.Y‰ž^ŸmT)ajX‰X []i ± Ë W Q@[eY‰VXdlÉ[PX.

›"Sež.Q@ic["ajTÄ[]–e["ajWgXdlÉ[PX›"Sež.W^S]X.•ra̕.

XZlm[PX Ë Q lm[]Wm–"V4•KXdlmVŽXdajXdicVS]fXdl^V\m["\ÉV4` §©¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@`~n mn¦­4®"® ÙeV@` Y‰acS"W_°$XZSRŸÉVÎ .`ZV4Q@V@acÙ"V?Xdl^V\É[]\_V@`›"Sež.Q4[]W.[)Q@S"\M›Rfh`ZS"T []WM›"SeW^V“l^SRacYSeWKXZl^VQ@QŽicaÌYœX~± âicV4["YdVŸÉV[”“[]`ZV.–"V@X.

.

SP“tXZSRQ@[]iÌQžmic[]XdVXdl^V'\ ~_t•raÌ[]–e`Z["TÖQSe`d`ZV4QXdic›MÎm± ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Ë “˜Sež^ic•.`dV~Y‰\_S"WɕXZSRT#›V .[]\m\^`dV~QaÌ[PXZV?ajf›eS"ž.¨ ["aji¦ŸM›K¬O[]WMžm["`d›(­ mn¦­~®"®"¯m± ‡ijV~["YdVQ@S"WmYda̕rV@`XZl^acY \m["\ÉV4`“aÐXZlm•r` [”“Wgajf Ë “acijiAWmS]Xl^V4["`fh`dSeT֛"SežgŸM›RXZl^VTUV@WOXdacS"WmV4••^[PXZVajW.“`ZaÐXZajW^– §©V@TR[]aci¦aÌY ÏmW^V”°b“l^VXZl^V@`.

Xdl^V\m["\ÉV4`acYQ@Q@V@\rXZV4•¦± Ë l^S"\_VXdlm[]X.

XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^– acWm•ržmY‰Xd`Z›"nr[]Wɕ¦nrl^S"\_V?Xdlm[]Xb›eS"ž“acijiAQ@SMS"\_V@` [PXdV.`ZV4[]icic›K•rSRY‰V4VXdl^VacTU\ÉSe`‰X []WmQ@VS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajWm–kMW^SP“icV4•r–eVŽajW.TR["•rV?XdlmV?TR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY acWgXZl^aÌY.“aÐXZlKXZl^SeYdV?“lmS#lm[”ÙeV.›"S"ž.

PL‚jƒO• NaILK^“»^N‹IJK)“ „‡†JHa„œH^‚´MƒO‚’R XK eƒa•™‘ R\„.KL„.HJ•–•’NXHLI.[]`ZV4[m± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj` ˆOR6„¤KMP|R.

‰HLORCKM•bPO„.ƒa•’Nk“&‚hKQIO— ‘bIJ^•Ø.

U 3.<V!RYD6HU3GH@9SR&9A27 .P M‘ØIO—|HJ•–•™„‡†Oƒ…KJ„‡†OƒO‚d‘bIOŒ)ƒ^R@„C‘ —eHa„C‘’KMIJR&„‡†LH)„o“3†Jƒa‚jƒ‰JHaR@ƒ KMI|‘ „ p3@5B3G.

#=9>9:7 9AWHU3 b S 9A2R]W[]2G9.9>9S3!5o=FD6Hh4626=FD[3GHi27 .

N x=FDFW=5QM x tvN ?¡ V4[]`.

¨ `4±â×[]` ¨(V@ac` ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^``dV~QV@WOX.

TR[]aci ± Ë []TÖW^SP“µajW \_SeYZY‰V~YdYdajSeWKS"f›eS"ž^`[]`dXdaÌQicVÎ .ž^\.V .[]`dXdaÌQicVY‰žmŸ^TUacYZY‰acS"W[]WɕKXZl^aÌYfhS"icijSP“ .

.SP“tXdSRQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ )•raÌ[]–e`Z["TÖQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Î Ë X.

acW ¡?ajV¢b[eYœXZajW^–R£‡W^–"acW^V@V4`4± Ë •rac•.W^S"X.aÌYbXdl^VÙeV@` Y‰acS"W •^[]XdV4•¬O[]WA± ^n¦­4®"®e¯^± Ë lÉ[”Ù"V`dV~["•gaÐX.["Wm•g["TC\^`ZV@\É[]`ZV4•RXZSR`dV~QSeT)TUV4Wm•KajXfhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"W.

`dV~QV4ajÙeV["WO›KV4[]`ZicajV4`Ydž^Ÿ^TUaÌYdYdacS"WmYS"f1XdlmacY.

["`‰XZacQ@ijVen Ë “["Y QSeWrfhžmYdajWm–)ajX.

Xdl^VV~[]`ZijacV@`["`‰XZacQ@ijVXdlÉ[PX Ë `dV@Xdž^`ZW^V4•KXdSU›eS"žA±â¨(›g[]\_S"icS"–"acV4Y4± .“ajXdl.

.

SP“bV@Ù"V4` Ë ["T Ù"V4`d›R\mijV~["YdV4•.[PXXdlmV“b[”›R›eS"ž.lm[”Ù"VŽ[]\^\m`dSO["Q l^V~•RXdlmacY.

acW["WgSeŸ ¥ V4QXdacÙ"VŽTR[]W^WmV@`~nr“l^acQ laÌY[]ici¦“˜VlÉ[”Ù"VV@Ù"V4`.["`‰XZacQ@ijVe± Ë X.[]\^\_V4["`ZYbXZS)\m`dSPÙMa̕rVŽÙ”["ijžÉ[]Ÿ^icV acWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.

YaÌYT#›g\ÉSeijaÌQ› fhS"`lmaj–el^ij›XdV4Q lmW^acQ4[]iATR[]XdV@`ZaÌ[]i n Ë []TC`dV~ØežmV4Y‰XdacW^–)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦\_V@` Y‰SeW^W^V4i¦S"W.["Ydk"V~•RfhS"`~± .Xdl^ V .¡¢ }YœX [ XZS `ZV@ÙMajV4“tXZl^V\m[]\_V@`.

Q lm["WmQVŽS"f []\m\^`dSPÙP["i nr[]Wɕg[eY Ë YZ[]a̕¦n Ë “ajiciA`ZV4QSeTUT)V4Wm•gaÐX~± Ë “aciji¦icVX.[eY“˜V4iji ± Ë Q@V@`dXZ["ajW^ic›RXZl^ajWmkXdlmacY\É[]\_V@`lm[eY[TžmQ lŸÉV@X‰XZV@`.

[]Wm• Ë Xdl^acW^kXZV4Q l^WmacQ4[]i¦`ZV@ÙMajV4“˜V4`“ajici1[]–e`dV4V.›eS"ž.kMW^SP“ƒS"fSež^`•rV4Q@acYdajSeWgacW “bV@V@krY4± âicV4["YdVŽ•rSRW^S]X“ajXdlm•^`Z[”“µaÐX‰—O–"acÙ"VŽžmY[)icaÐXdXdicVTUS"`ZV.?3DG9"”h5>N-“m5n= U R#vj3!5o= U 3<9>9S3!5oHF=9S3GH‰£63!X ä x  t]N ?¡ V4[]`.XZl^aÌYXdacTUV"± ’ acWmQV4`dV4ij›en $[]žmiAט` []icSP“bV@` ‡ 3 U’U SJvL=7 9S3H¡nPR5o=fv2!7 U 3=FD6H@9A23DkSY.XZajTUVXZSU`dV4ÙOacV@“µaÐX Ë “bS"žmic•gijack"VXZS \^ž^ŸmijaÌY‰lajX.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`4n .

\m\m[]`ZV@WOXdic›"nr›eS"ž•rSUW^S]X.

lÉ[”Ù"V?Xdl^VŽXZajTUVŽXdSRicSMS"kSPÙeV@`T#›K\m[]\_V@`.

\^`ZS"TUaÌY‰Ve±6£‡Ù"V4W.`ZV@\^ic›R“acijiA•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.[eY›"S"ž.[ W^V4–e[PXZajÙeV.

XdlÉ[PX›"Sežlm[”Ù"VŽYdS"TUV?Q@S"ž^`dXdV~Y‰›e±6×bžrX[]\m\m[]`ZV@WOXdic›)Xdl^VŽ\m["\ÉV4`acY W^S"X.

ajTU\_S"`dXZ[]WOX.

["Y›eS"ž^`V@ÚM\_V@`dXZYbXZS"i̕.›"S"ž[]Wɕ Ë []TÖSeW^ic›g[UY‰TR["iji¦Ÿ_S]XZl^V@`ZajWm–UQ@SrQ kO`ZSe[eQ lA± âicV4[eY‰VŽYdV@VŽXdlmacY\m["\ÉV4`.

“ajXdlm•r` [”“W Ë []TCYdS"`Z`d›UXZlm[PX.

S"\_V@W(•raÌYdQ@žmYZY‰acS"WgS"W.“bV•rSUW^S]X.["–"`ZV@V?Xdlm[]X.XdV~Q l^W^aÌQ@[]i¦aÌYZY‰ž^V~YY‰lmS"ž^i̕KŸ_V •rSeW^VŽajW›"Sež^`TR[]–O[ D@acW^Ve± âSež.[]W.Se`›"Sež^`bXdV4Q lmW^acQ4[]i¦V@ÚM\_V@`dXZY•^SRW^S]Xlm[”ÙeV?XZSR[]–"`ZV@V“ajXdlT#› `ZV4YdV4[]` Q lA± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXZlm[PX.

›eS"ž.lm[”Ù"V?XdSUicVX.

›"Sež^``ZV4["•^V@` Y‡XZS ¥ žm•r–"Ve± Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PXXZl^V@`ZVŽacYWmS S]XZl^V@``ZV4[eY‰SeWmY˜XdSU›"Sež^`.

•rV~QaÌY‰acS"WA± Ë []TC["ŸmYdS"icžrXdV4ij›KYdž^`ZVXdlm[]X.

›"S"ž.•rSRW^S"XbX []keVacWOXdSR›eS"ž^` QSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WKXdl^VŽf©[eQÇXXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À“ajici¦lm[”Ù"VXZSUY‰XdSe\.XdV4[eQ l^acW^– ’ £ ?£ G ¢  ’ £ ’ “l^aÌQ l([]`ZV?“`ZS"W^–U["Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.

`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`\^`dV~QacS"žmYbXZajTUV ¡?`4±â×[]` ¨(V@ac` —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Xdl^aÌYTR[PXdXdV4` “ajiciAŸ_VQac`ZQ@ž^iÌ[PXdV~•KacW.“ajXdl›"SežgacW.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›e± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX. My Relationship with Die Casting Establishment âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]XXdl^aÌYicVXdXdV@`?[]Wm•KXdl^V`ZV4Y‰XS]fXdl^VQ@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.Chapter B.

›eS"ž.ŸM››"Sež^`•rV4Q@acYdajSeW []Wm•.›"Sež.“˜Sež^ic•gicajkeVS"Xdl^V4`XdSRYdV@VŽXdlmacY.Y‰XZ["Wm•.

V~[]`.l9A23 U 3<9>9S35ÔS-5K3G4<367 Ÿ3Hi7ED05K3<9AWF5.¡¢ }TUV@TŸÉV4`ZY4± p3!5K3g7 .ajfXZl^V@›g[]`ZV .Dg= U 3<9>9S35™n>5BReV ] F =FW U “m5K= U R#vj35Ô£63!X ã x t]N ¡.Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.V4Ù"V@W.

¨(`~±â×[]` .¨ V@ac` Ë Ñ iciAlm[”ÙeVŽ›"S"žgkMW^SP“tXZlm[PX.

S"ž^`.lm[”Ù"VajWÉQS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V4•gTUV[]Wm•gS]XZl^V@` YS"W.›eS"ž.

W^S"XŸÉVW^V~QV~YdYZ[]`Z›"± .Y‰XZ[ XdSr•^[”›K“aÐXZl ›"Sež^`ž^WOXdSP“[]` •¦nMž^W^W^V~QV~YdYZ[]`Z›QSe`d`ZV4Yd\ÉSeWm•rV4WmQVe± Ë f6›"Sežglm[e•g[)“bS"`ZkMajW^–XdV4ijV4\^l^SeW^VS"`bf©[PÚgXdl^aÌY V .TR[]aci¦“˜Sež^ic•.YajX.

aÌY Ë TžmYœX.

`ZV@\mij›RXZSU›"S"žm`ijV@X‰XdV4`.

TR[]aci¦aÐXXZSU›"S"ž.XZl^V@T V .[]Wm•gX []k"VŽajXXdSRYdS"TUV@SeW^V V@iÌY‰VeÑ YS QV[]WɕKlm[”ÙeV.`Zaj–eleX.

[”“[”›"± Ë XZ`dacV4•gXZSXZV@icV@\^lmS"W^V›eS"žKiÌ["Y‰X.

“bV@V@kKS"W¤lOžm`ZY4±­”« "®#“ajXdl.XZl^VW^V@“.

YbXZlm[PX.

“bVŽlm[”Ù"V["–"`ZV@V4•XdS \^ž^Ÿ^icaÌY‰l›"Sež^`.

[]`dXdaÌQicV"n$Í .

.

aÐX.W^S]XXZS)V TR["aji¦ajX4± ’ V4Wm•.–e`Z["\^l^aÌQ@Y[]WɕKV~ØežÉ[PXdacS"WÉY@nrSeW[U•raÌYdk_±$×bV4Q4[]žmYdVŽS]fXdl^VQ@ž^`Z`dV4WeX YœX [PXZžmYS]fS"ž^`V TR["ajiAYd›rYœXZV@Tn Ë “bS"žmic•.SP“·XZSg¢b[]iÌQž^iÌ[PXZVXdl^V\ µ•^ac["–"` []TÖQSe`d`ZV4QXdic›"± Î Ë “b["WeXZV4•KXdS[eY‰kR›eS"ž XdSYdV@Wm•KXdlmVV@WOXdac`dV\É[]\_V@`~nr“aÐXZl.["•rÙMaÌY‰VŽ›eS"ž.

SeW([]WM›S]f Xdl^V fhS"icijSP“acW^– ’ ›MØOž^V~YœX~n ?TUV@–O[ Ë „Se` ?T)V4–e[)¬ ± .YdV¨(aÌQ`ZSeYdS]f X QV ® rnrÒ Se`Z>• ^± S"` Ò Se`Z• 6V4`‰fhV~QÇX ^± ± ¤l^V\^`ZS"Ÿ^icV@TCacY Ë QSež^ic•^WAÑ X.

iÌ["Y‰GX ^`Zac•^[”›e±$¤l^V@`ZVŽ“b[eYW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"±6Ò VŽXd`ZajV~•[)Q@S"ž^\mijVŽS]f$•r!a _V4`dV4WOXWMž^TŸÉV4`ZY Xdlm[]X.ŸO›g\^l^SeW^V"± Ë Xd`ZajV~•gYdV@Wm•^ajW^–R›eS"ž[f©[PÚgYdV@ÙeV@` []i_XdacTUV4Y ¤lMž^`ZY4±$[]Wm•.`ZV4[eQ lK›eS"ž.

“˜VŽlm[e•gfhS"`›"SežA± .

.[]WɕKTR[]acicV4•.[”ÙMacW^–UW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"n Ë XdSMS"kXdl^VŽf©[]Ú.•^[”›¨ª[]aci¦XdSU›"Sež^`.aÐXXZSU›"S"ž["Y[)icVXdXdV@` S"W(¨(SeWm•^[”› e« r± Ë YdV@WOX ‡`dacS"`ZaÐXœ› .

[PXdXdV4WeXZajSeW.[]X Ë W^W^SPÙP[PXZajÙeV aciÐXZV@` Y@n1­"­ ­ ]Xd.

l .

Ù"Ve± ’ ± £.

±cnm¨(acW^W^V4["\ÉSeijaÌY4n^¨(ajWmWAAn ? m­ m± âS"žY‰l^Sež^i̕glÉ[”Ù"V`dV~QV@acÙ"V~•KajXXdSr•^[”›[]X.

ic[]XdV~YœXajf Xdl^aÌY.

Ydl^S"žmic•gŸÉVYdacWmQVajX.[e•^•r`ZV4YZYacYQ@S"`Z`dV~QÇXbfhS"`›"SežAnr“l^aÌQ laÐX.

›"S"žm`TU["WMžmYdQ@`dac\rX~± .“b[eYbS"W.

S]f›"Sež^`.SP“nr“l^acicV Ë Ñ TğÉV4Wm•racW^–RSPÙ"V4`bŸÉ["Q kM“b["`Z•mYâXZSRajWrfhSe`dTC›"S"ž.

["Q4QV@\^XZ[]WÉQV"nr›eS"žglm[”Ù"VXdlmV W^V@`ZÙ"VXZS)“ajXdlɕr`Z[”“ƒXdl^V\É[]\_V@`.

[]WɕKXZl^`ZV4[PXZV@WgXdSYd\^`ZV4["•KW^V@–O[PXZajÙeV–eSeYZY‰ac\g["ŸÉSežrX.

TUVŽajW.XdlmV ajWɕržmY‰Xd`Z› Ë kMW^SP“ƒ›eS"žgQ@S"ž^i̕rWAÑ X.

lm[”ÙeV?kMW^SP“W Ë “["YbXZ`d›MacW^–#XZSRQS"WOX ["QÇX›eS"žAnrŸ^ž^X Ë T#žÉYœXacWrfhS"`ZT ›"SežKXZlm[PX Ë Q@[]W1Ñ X.

V@ÚOXZV@Wm•.[]WM›Rfhžm`‰XZl^V@`.

Q@S"ž^`dXdV~Y‰acV4Y˜XdSR›eS"žA± ?Y›"S"žm`b\É[]\_V@`lm[eYŸÉV4V@W(["Q4QV@\^XdV4•An Ë VÚr\_V4QÇXXZlm[PX.

“ajici1Q4[]WmQ@V@i¦›"Sež^`“aÐXZlm•r` [”“iA[]Wm•YdV@Wm•gTUVŽXdl^V\É[]\_V@`S"W•raÌY‰kgajTUTUV4•^ac[]XdV@ic› fhS"`\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WA± Ë f6W^S"X4n^\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.›eS"ž.["WO›fhž^`‰XZl^V@`.Y‰žmŸ^TUaÐX.

["`‰XZacQ@ijV~Y@± ”(MC5B3G.<V!RYD.?319SR] F =FW U ”ON-“m5n= U R#vj3!5>N mV@Ÿ(®^n¦­~®"®e¯ ¡.V~[]`.

¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`.

Î .["Q@Q@V@\rXZajWm–XZl^V\m["\ÉV4`.

SP“·XdSQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ _ •rac["–"` []TÖQ@S"`Z`dV~QÇXdic›rÎ^± Ë YœXZ`dSeW^–"ic›Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlÉ[PXXdlmacY\É[]\_V@`“acijiAV4W^lm["WmQVXdlmVž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–US]f ›eS"ž^``ZV4[e•rV@` YbS"WgXdl^aÌY QV4WeXZ`Z["iXdSe\^acQ"±â¤l^V@`ZVfhSe`dVenMaÐX..

Xdl^V4TÖXdSRTR["k"V“acYdV@`.“aciji1l^V@ic\.

•rV~QaÌY‰acS"WÉYajW.XdlmacY.

["`dV~[^nr[]WɕXZlOžÉY ajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V4aj`\m`dSr•ržmQXdacÙMaÐXœ›e± Ë “bS"ž^i̕gŸÉVlm["\^\M›RXdSRYdV@VXdlmV\m[]\_V@`.

Y›eS"žgkOWmSP“ Ë ["T D@V~[]icS"žmY˜fhSe`Xdl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë []TC•^S"acW^–T›KžrXZTUSeY‰XbXZSU\^`dSeTUS]XdV Xdl^VkMW^SP“icV4•^–"V[]Wm•g\^`ZS]Ï^X []Ÿ^acicaÐXœ›S"f1XZl^V•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë •rSRW^S]X.\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acV¢b["Y‰XdacW^– £âW^–eajWmV@V@`~± .acW(¡.

•rSeajWm– Y‰Sɱâ¤l^VŽl^aÌYœXZS"`Z›S]fS"ž^`.["\ÉSeijSe–"a D@V?fhS"`.

Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"Wm•^V@WmQ@V?TR[]keV4YajX.

ijSMSekK["Ybajf6›eS"žg`dV@fhžmY‰VŽXZSU\^ž^Ÿ^icacYdlajTU\_S"`dXZ["WeX ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Ÿ_S"žrXXZl^VQ`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“t\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›"±â¤lmVlmacY‰XdSe`d›KYdl^SP“.

Y˜XdlÉ[PX.

ž^–"žÉYœX~nm[]Wm•.›"SežgicSeY‰XXdl^aÌY \m[]\_V@`“lmV@W Ë Ïm` Y‰XYdV@WOXajXXdSU›"Sežgac>W .[]iÌYdSicSeY‰XaÐX.

“l^V4W Ë `ZV4Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•KajX.

ajW.V4["`dic› ¡.V~QV4T#Ÿ_V@`~±â¤l^acY4nm["Wm•XZl^VŽf©["QXXdlm[]X Ë lm[e•.W^S]Xl^V~[]` •fh`ZS"Tě"S"žgŸM› ^V4Ÿ^`Zžm[]`Z›(­"n¦­~®"®"¯mnr[]Wm• S]XZl^V@`acWrfhS"`ZTR[PXZajSeWAnr\^`ZS"TU\rXdV~•.T)VŽXZSRY‰V4Wm•gXdl^VV4TU["aji Ë YdV@WOX4± Ë []TCYdž^`ZV?XZlm[PX.

“bV@`ZVacW T#›KYdl^SMV4Y˜›"SežK“bS"ž^i̕lÉ[”Ù"V?•^S"W^V?Xdl^VYZ[]TUV"±$¨(›K\^ž^`Z\ÉSOY‰V?“b[eY˜WmS]XbXdSUajWÉY‰ž^ijXZY["WO›eS"W^Ve±¨ ›S"W^ic› ä X 4<RYV.ajf6›"S"ž.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯® .

[]acTÖaÌYXdSU\^`ZS"TUS"XdVXdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›XdSUXdlmVŸÉV~YœX.

S"f T#›.[]Ÿ^acicaÐXœ›e± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^SOY‰V “l^SR•rSRW^S"X.

acV¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4` ° Ydl^S"ž^i̕gŸÉVacWOXdV@`ZV4Y‰XdV~•.W^S]XŸ_VajWMÙ"SeijÙeV4•gajW•racV Q@[eYœXZajWm–m± Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›RŸÉV4ijacV@ÙeV?XZlm[PXXZl^VV4•^aÐXZS"`S]f ?¡Ž¢ ÀTU["–e?[ D@acW^V)§ ¡.[]–"`ZV@V“ajXdl\^`ZS"TUS]XZajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW(•racVQ@["Y‰XdacW^–UY‰lmS"ž^i̕.ajW[]`dXdaÌQicV4YbXZSR\^`dSeTUS]XdVkMW^SP“icV4•r–eV"± ’ Smnrajf6›"S"žgÏmWm•gXZlm[PX.

T›K[]`dXdaÌQicVŽacY.

["Wm• Ë “aciji1ŸÉV–eic[e•XZSU["ijicSP“ƒ›eS"žgXdSU\^ž^ŸmijaÌY‰l.XZl^acY.[ QSeWOXd`ZajŸ^ž^XdacS"WgXdS)Xdl^aÌYkMW^SP“icV4•r–eV"nMXZl^V[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë •rSUW^S]XX []k"V\_V@` Y‰SeWm[]i¦acWmYdž^iÐX.

acV ¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4`4± Ë Ÿ_V@icacV@Ù"VŽXZlm[PXXZl^VTR[]–e?[ D@acW^VŽacY["W([]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV.\m[]\_V@`acW(¡.\^iÌ["Q@VŽfhS"`XdlmacY.

["`‰XZacQ@ijVe±$¤1S ["Q lmajV4Ù"V?Xdl^aÌY\^ž^ŸmijaÌQ@[]XdacS"WAn Ë “ajiciAl^V4ij\›eS"ž.ajW([]WM›“[”› Ë Q@[]W1±6¤lmV\m[]\_V@`“["Y“`ZaÐXdXdV4WgžmYdacW^– []ic¤ i£ XdlmVŽnm["ÏmWmijV~•Y@± XZl^Ë V“–"acij` i1[]["\micl^YdacSUQ4YQS"[]WM`ZÙeV?V@ac`dWX˜\ÉXZl^SOVŽYœX ÏmYdQ@icVŽ`dac\rXdSUXÏmÒ icV4SeY4`Z± .

S"žQSe[UWMÙ"•rV@ac` YZYdQajSeQWKSeWO“XZ[]acijaci W^acW^– `ZV4ØOž^ac`dVŽ`ZVXœ›M\^acW^–S"f6["ijiXZl^VV4ØOžm[]XdacS"WmY4± .kMW^SP“ nMÒ .• ’ ml^± Se`‰± XZËij›e[]n TË “acfhij` i []Y‰a̕RV4WmXd•KlÉ[P›eX.Y›eS"ž.

¡À\^`dSr•ržÉQV4YicSP“µØOžm["ijajXœ›KYdVXZž^\ []Wɕ`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜YdS"TUV?XdacT)Ve±$Ò Sež^i̕K›eS"ž\^`ZVfhV4`bXdS)lm[”Ù"V?Xdl^V–"` []\ml^acQ.ÏmicV4Y˜XdS)Ÿ_VacW¤ Ë  fhSe`dTR[]X Õ S"`.

:=[U=(4.\^icV4["YdVŽŸÉV[e•rÙMacYdV4• XdlÉ[PX Ë lm[”Ù"VŽQ lm[]Wm–"V4•.a9A233GHb7 9SR5m2=6H V!5KR "7 . U’U ÌS  # $v U U’U U ‡ 3 x -2=6H09A2R]W[]2G9`7ED9A26=9`.S9?=[39A26=9l9A23@V=FV!35 jRYW Hg_-D= M0X!3&VFWUX 7 .?3G3&2R 9A23.?34<R]DG9:7EDFW39SR5K3G=6H@9SR&.Ydijac–"lOXdic›RXZl^V–"` []\^lmacQ4Yb["Wm•KXdVÚMX~± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`["YZY‰aÌYœX []WmQ@V"± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj`  Œ Z' + ""\+v+ .["W^S]XZl^V@`bfhSe`dTR[PXÇÕ Ë lÉ[”Ù"VŽV@W^lÉ[]WmQ@V4•KXdl^VQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY`dV~Y‰Seijž^XdacS"Wg["Wm•.Z3GHeN 3=.<23GH0=.

RYD9:7EDUW3.

.W^S]X.N LV bF U #v ä  t ¡?V4[]` $["ž^iA×b`Z["ijSP“bV@` ¤ S)T›K–e`dV~[PXY‰ž^`Z\^`ZacYdV›"S"ž•ra̕.

\^žmŸ^ijaÌYdl.T›K[]`dXdaÌQicV["Y›eS"ž.\^`dSeTUacYdV4•¦± âSež["icYdSU•rac•.W^S"X []WÉY‰“bV@`T#›K\^`dV4ÙMajSežmYijV@X‰XZV@`~± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.

›"SežglÉ[”Ù"VŽ[–eSMSM•g`ZV4["YdS"WÉY‡fhSe`W^S]X.•^S"acW^–RY‰Sɱ Ë ¥ žmY‰X.

“˜Sež^i̕KicajkeVŽXdSUkMW^SP“ƒ“lÉ[PXaÐX.

aÌY4± .

–e["ajW1nr“˜Sež^ic•.[]ici Õ Ë WQ4["YdVXdlm[]X.›eS"žKŸ_V\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^V[]`dXdaÌQicVŽajW.XZl^VW^VÚMX aÌYdYdž^V~Õ []WM›S]XZl^V@`aÌYZY‰ž^V”Õ.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•[PX.

\^`ZSOS"f `ZV4[e•RXZl^V[]`dXdaÌQicVŽ\^`dacS"`bXZSUXdl^V\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WÉÕ ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWg["Wm•["YZY‰aÌYœX []WmQ@V V@WmacQ k c 23!DkS][R!9a=.acWeXZV@Wm•gXZS)\mž^Ÿ^icacYdl.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVen Q@["W Ë `ZV4QV4ajÙeV[)\^`ZV@\m`dacWOXYdS Ë Q4[]W.›"S"ž.

WU5‰V!587 . 4!2=FD[3HvN ‡ 2GM!kf´V=<MFX!3"M.?3)i 9A23&V!3!5K.?R]DH3= U 7ED[¡v 7 9A2zV3ovL=.

R]WxF9A23 5K3G=6HU3!5>xY4.

?R]D@7 .¦t<NœSY4G=FDUDR!9#7bV=[7ED37 n 9A23 U 3<9>9S35$vL=.?.Dv\26=9L9A23&5B3=.=FD([]W3G.a=FDgR!IJ3!5*9SROXFWGMkV3 RYW9.

S9DvjRYD6HU3!5Ìv\2Mh23ovL=. 4.NDS# ZW.

&V=9>9S3!5 R0m n .RYD64<3!5‰D3GH0=FX!RYW97V3&DR9l.1f8R5*9A27 .<WFXaV"7 9>9:7ED[iV!5KRYV!RU.<WFXa"V 7 9>9:7ED[Pn R5cVFWUX U 7 4.Z= U .

=9:7 R]D1.

t Nap3= U Lv =.

15K3<9AWF5.M.D3GHh=hV!5KRL(V V9\5K3.

?319SR‹#V MhV!5KRYV!RU.Z.Z= U .V!RYD.s7EX U M02=!Ÿ 3.xM=F2 .<W6HFH3D U M~Pn R]WUD6H…#V Mh5K3.<WF5K3UNw* r RYW U HO23@V!R.

ZRC7b(V V!R5Q9?=FD9.Z3G=5K4!29SRX!31..

x]=FDH@M.NF U 3G=. U 3<9>9S35.?3@5K3G=6HO27 .

R]W4.

=FDHU3G47 H3&Pn R5*M.

?3 U ?n N p3!5K3g7 .”h5>NÔF y 9S3CŸ 3 H^6Ÿ =!5nH!MC5B3G.?3"R]Dk£ 5P7Bx ä `} V!5 t V@WmacQ kn Ë ml [”Ù"VijV@f X.<V!RYD.R]WU5K.

Ù"SeacQ@VTR["ajifhSe`›"S"ž1± Ë “aÌY‰l.XdSRYd\ÉV~[]k“ajXdl›eS"ž[]Ÿ_S"žrX.

“lm[]X.

Ÿ_V`dV~["Q l^V~•ŸM›K\^lmS"W^V[PX ^­4®^± ]¯e¯^± r± å —˜.›"SežKXZS)fhS"`Z“b["`Z•XdSg¢b¨ ¢ºfhS"`XdlmVR­4®"®e®Q4[]ici ± Ë Q@[]W[]WɕgYdl^S"žmic•[]iÌYdS`ZV4Yd\ÉSeWm•KXdSUXdlmVØežmV4Y‰XdacS"WmY›eS"žg["`dVŽ\_SeYdajW ¥ –XZS $[]ž^i ± Ë Q@[]W.[]\^\_V4["`ZYbXZS)Ÿ_V W^SeW .Ydž^Ÿ^TUajX‰X []i¦S]f6›"Sež^`\^`ZS"\_SeYZ[]i Ë acWmY‰Xd`ZžmQÇXZV4•.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

:= U N15LV!3!5‰26=FV.Z3GH U RYD[iX!3CnPR5K3UxÌSOvjRYD6HU3!5K3GHh7 no9A23!5K3&vL=.Chapter B.a=FDM0V!R7ED9 7ED.?.<WFXa" V 7 9>9:7ED[&=FDMhV!5KRYV!R. My Relationship with Die Casting Establishment ¤lm[]WmkK›"SežAn ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› y]7ED64<319A23HU3G=6H U 7ED3onPR5J9A2=9V!5KRYV!R.a9A23!5K33vj3!5K313CT64.:= U 26=6HCV6=.

N } V5P7 U ä t]x  t ` ƒ)H) ‚ ‚.Y›eS"ž.3!V9:7 RYD.”Pn R U’U R#v 7ED[g9A23"3@T!=64A91V!5KRb4<3GH]WF5B3FNÔyRvxÌSb9A23!D(.˜ eŒ)H^‚ e]N „ ¤lm[]WmkK›"SežKÙeV@`Z›T#žmQ lgfhS"`›eS"ž^`\m`dSeT)\^X`ZV4Yd\_S"WmYdVŽS"WgXdl^VŸ_V@lm["iÐf6S]f $[]ž^iA×b` []icSP“˜V4`4± .?3k}pRvx]7 9 4<R]W U H]DOg 9\X!3™] S =ar V .kMW^SP“n Ë ["TÖXd`Z›MajWm–XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.<WF5B3"9A26=9\233Lv =.Z3!D91”C5.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVŽSeWKXZl^V\ _ •rac["–"` []T± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.N H^Ÿ =5nH!M(9A233Pn R U’U R##v 7ED[ U 3<9>9S35.a9SRiX!3lV1=6H37EDzV#Mg4G=.

›"Sež []`ZV[”“b["`dV.S]f$QSeY‰X“˜Sež^i̕K`ZV4Ydž^ijXbfh`ZS"TÄajTU\^icV@TUV4WeX [PXZajSeWgS"f XZl^V\^`ZS"\_V@`\f_ r• aÌ[]–"` []TÖQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± .Y.QV@WOXZ`Z["iXdSR•racVQ@["Y‰XdacW^–UV@Wm–"acW^V@V4`ZY4± Ÿ_VXdXdV4`.Xdlm[]XXdl^aÌYaÌYdYdž^VŽacY.•rV4Ydac–"W[]Wm•[ Y‰ac–"WmaÐÏÉQ4[]WOX`dV~•ržmQXdacS"W.

XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"nm["Wm•g[eYS"W^V“lmS)lÉ["YbXdacV4•.aÐX Xdlm["WºÍd¡?ajV¢b[eYœXZajW^–U£âWm–"acW^V@V4`ZÎOÕ Ë lÉ[”Ù"V\^ijV~["•rV~•.XdlmacY.XdSRl^V4ij\TUV\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.V4Ù"V4`d›eS"W^V.Wm•g“lm[PXŸ_VX‰XZV@`\^iÌ["Q@V.XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.[)\_V@` Y‰SeWg“lmS)lÉ["Y•rV~•racQ4[PXZV4•gXdl^ViÌ["Y‰X­ ›"V~[]` YbS]f lmacYicajfhVŽXdSRacT)\m`dSPÙeV.“aÐXZl.l^aÌYicaÐfhVXZS)Xdl^VYdžmQ@Q@V4YZYS]f Xdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›en Ë YœXZ`dSeW^–"ic›RŸ_V@icajV4Ù"V?Xdlm[]XbXZl^aÌY[]`dXdaÌQicVYdl^S"žmic•gŸÉVŽ\^žmŸ^ijaÌYdl^V4•¦± .

["`‰XZacQ@ijVe± Ë l^Se\ÉVŽXZlm[PX.

“ajici1[]–e`dV4V “aÐXZlT)VŽXZlm[PXXZl^aÌY.›eS"ž.

[]`dXdaÌQicVaÌYacTU\ÉSe`‰X []WOX4± Ë ["TÖÙ"V4`d›K–"iÌ["•KXdlm[]XXdl^V4`dV[]`ZVQSeT)\É[]W^acV4Yb“l^S["`dVŽ["•rSe\rXdacW^–)XdlmacYXZV4Q l^WmS"icS"–"›e± Ë ¥ žmY‰X.[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë f6›"SežK“bS"ž^i̕.VÚr\^iÌ[]acWKfhž^`dXdlmV@` “lM› Ë XZl^acW^kXZlm[PXXZl^acY.ijack"Ven Ë Q4[]W.

•rS)XdlmVYd["T)Ve± .“acYdl Xdlm[]XXdl^V“lmS"icVacWm•ržÉYœXZ`d›g“˜Sež^ic•.

T›KS RQ@V¤1ž^V~Yd•m[”›RŸÉV@Xœ“˜V4V@W(®  ­"­Ž[]TCQ@V@WOXd` []iXZajTUV§ ^­ e° P¯P— "® S =ar ] V .<WF5B319A26=91”C5.N p H06Ÿ =!5nHMgH7 HODR!9\5B34<37 Ÿ 3"9A23"4.–O[]acWAnrXdlÉ[]W^k›eS"žgfhS"`›eS"ž^`kMajWɕgicVXdXdV4`4± V@W^aÌQ k ˆOR6„ Ë “acijiAŸ_VacW.

RLVfV 3!D9S.lR^‰n !>n 5KRL‚ V 9A23@5K3CnP3!5K3.

3G.Z3.f8.

33}`VUV!3DHb7 T }wt<N›}`D6Hi7 na23Hb7 HvxÌSv=aVr.

WU5K319A2=9a9A23<MgHb7 HODR9aHURO2=!Ÿ3(=FDGM(3.

ÔŸ 35QM&XFW.?Mov#7 9A2R!9A23!5v9A2!7ED[. .Ie34A9`RYD027bV v\26=9S.<2RYW U H@7 9 26=!Ÿ 3=FDGM"3<IJ3G4<9jRYD27b1 V k…`} DMU2R#1v xMS‡Z  W.?R3CŸ3!5>N ‡ 2M .?RO23(H7 HODR!92=!Ÿ 33!DRYW[Y2"9:7b\ V 319SR5K3.S9m9A2!7EDa§ 9A26=9 23dLv =.

<V!R]DH@9SR…#V M U 3<9>9S3!5>NÔy R‹-S 26=6H@9SR&..?3!D6H27bVr=FDR!9A23!5 U 3.

˜ eŒ)H^‚ eN]„ Ë [")ƒ C T ["Y‰XdSeW^aÌY‰l^V~•XZlm[PX.9>9S3!5>N ã ãt H)‚‚.

•^[PXZV4• ’ ž^Wm•m[”›"n .›eS"ž•rSUW^S]XÏÉWm•gXdacT)VŽXZSR[]WmYd“˜V4`T#›icVXdXdV4`.

\m`daci n  ­4®e®"¯.§h\^icV4[eY‰VYdV@VŽŸÉV4ijSP“QSe\M›RS]fXdlm[]X.

± .\f_t•raÌ[]–e`Z["T.Y.ijV@X‰XdV4` °± Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–U›eS"žgXdSRicVX›"SežKXZlm[PXXZl^V@`ZVacY[ Y‰V4`dacS"žÉY•^[]W^–eV@`acWQ@S"WOXdacWMž^VXdS)XdV~["Q lgXdl^VQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•.

›"S"žg\^`ZS"Ÿm["Ÿ^ij› kMW^SP“¾§©aÐf$›"Sežg•rSRWmS]XkMW^SP“nr\^icV4["YdVQ l^V4Q kKS"žrX Ë Ë Ñ Y.

\ _ •raÌ[]–e`Z["TC["YbajX.“˜V4Ÿ.YdaÐXZV“““± •^ajV4\ÉV4`‰fhV~QÇX4± QSeT°ÇnrXZl^V QSeT)TUSeW^ij›KžmY‰V~•.[]\^\_V4["`ZYacFW ?¡Ž¢ #Ñ YŸ_SMS"krYÙMajSeic[]XdV~YbXdl^VŽÏm` Y‰X["Wm•gXdl^V Y‰V~QSeWm•KiÌ[”“.

YS]fXdlmV@`ZT)Sr•r›MWm["TUacQ4Y@nrŸ_V4Ydac•^V4YWMž^TUV@`ZS"žmYS"Xdl^V4`.

QSeT)TUSeW.YdV@WmYdVXdl^acW^–OY@± Ë f ?¡Ž¢ XZV4[eQ l^V4YbXZl^acY.

ŸÉVicac["Ÿ^icV?fhSe`Ù"V4`d›iÌ[]`Z–"VŽYdž^TRYS]f6T)SeW^V@›XdS Xdl^VY‰XdžÉ•rV@WOXZY“lmS)lÉ[”Ù"V?XZ[]keV@WgXdl^V~Y‰VQ@S"ž^` Y‰V~Y@± .ž^WOXdaci¦XdlmVajWmY‰Xd`ZžmQXdS"` YicV4[]`ZWXZl^VQSe`d`ZV4QXb\m`dSrQV~•rž^`ZV4Y4± Ë nm["Y[ ä X 4<RYV.TU[]XdV4`daÌ[]i n ?¡Ž¢ }Q@S"ž^i̕.Y[ .¡¢ }TUV@T#Ÿ_V@`~n Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›R`dV~QS"TUTUV@Wɕ Xdlm[]XXdl^V~Y‰VQ@ic[eYdYdV4YbŸ_VY‰žÉY‰\_V@Wm•^V4•.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

 ?¡Ž¢ ÀT)V4T#Ÿ_V@`~nr“ajiciAW^S"X.

ijack"VXZSUYdV@V .¡¢ }kMW^SP“acW^–"ic›UXdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TR[PXZV@`Zac["i []WɕKTUS"`ZV@SPÙeV@`bŸÉV4ajWm–Y‰ž^V~•gfhS"`.

•rSeajW^–RYdSm± Ë fhV@V@iAXdlm[]XajX.

aÌY.

YœXZ`Z["W^–"V?XdlÉ[PX ? ¡Ž¢ Á •rac•.W^S"X.

\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.XdlmVajWrfhSe`dTR[]XdacS"Wg["ŸÉSežrXXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]i YdijSP“t\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›["Wm•KXdl^VŽ\ _ •^ac["–"` []T []Wm•Kl^SP“tXZS)•^SXZl^V@TÄQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Ë []TCYdž^`ZV.aÐX.kMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []iÌYdSÏÉWm•.XZlm[PX ? ¡Ž¢ À T)V4T#Ÿ_V@` Y“ajiciAŸ_V@W^V@Ï^Xfh`ZS"TÄYdžmQ l.

XZlm[PX ? ¡Ž¢ Á •rSMV4YW^S"X.Ÿ_V@›eS"Wm•gŸ^a 4D []`Z`ZV.

“b["WeXXZSUQ@SMS"\_V@` [PXdVŽ“ajXdl.XdlmSeYdV“lmS)TR[e•rVŽXdl^VTUSOYœX\^`ZS"–e`dV~YdY˜ajW.XZl^V ž^Wm•^V@` YœX []Wm•racW^–R•racVQ@["Y‰XdacW^–U\^`ZSrQV4YZY4±×bžrX.

ajf . ¡¢ ³ XdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TUSr•rV@iÌYTUaj–elOXV4Wm•^Y ž^\Ÿ_V@acW^–Y‰žmacQ@ac•^["iA[]Wm• Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSQ lm[]Wm–"V?Xdlm[]X.

ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^– ’ acWmQV4`dV4ij›en^¡.aÐf Ë Q4[]WA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`X‰XZV@WOXdacS"W1nrXdacTUV"nm["Wm•.`~± V@WmacQ kK×["` ¨(V@ac` ˆOR6„ .

.

V@`ZVaÌYT#›K\m`dV4ÙOacS"žÉY˜icVXdXdV4`4± 3n GV U Z #v S 1§#t }pR ][R!9`=05K3.

Z3\9SR ”g=.?3UN ‡ ’ ! 3 D7 4 <N Øm 26=9`=gH7 IJ3!5K3!D9l9SR]D3FN`} R9S319A23 PR5 = 7 9‰Mhf a5L“*=5 A”g37E5o=.V!RYD. RYVFV!R.

ŸO›K\^l^S"WmVŸ_VfhSe`dV Ë ijV@f X.ÙP[eQ@[PXZajSeWg["Wm•gXd`ZajV~•XZSQS"WOX ["QÇX›eS"ž.M ƒaH^‚ ‚ wH^‚ ‰ƒO‘–‚  x  t âV4Y4n Ë []TClmV@`ZV"± Ë “["YbSeW.

Y $[]ž^iTR[”›lm[”ÙeVTUV4WeXZajSeW^V4•Anr“˜VŽlm[”ÙeVŽ["\^\^`ZSPÙ"V~•K[]WɕK“aciji1ŸÉV\^žmŸ^ijaÌYdl^ajWm–R›"S"žm`["`‰XZacQ@ijVŽSeW Q@["icQ@ž^iÌ[PXdacW^–  ^±¤lmVŸÉV~YœXÏ^XfhSe`Xdl^aÌYaÌY[]Wž^\QSeT)acW^–UaÌYdYdž^V•rV~•racQ4[PXZV4•KXdSR\^`ZSrQV4YZYQSeWeXZ`dSei ± âicV4[eY‰V`ZV4Y‰XYdYdž^`ZV4•KXdlm[]X.fhS"` ÙP["Q4[PXdacS"W1±6¡?ž^`ZajWm–)ŸmžmY‰acW^V~YdY˜Xd` [”Ù"V4i n Ë “b[eYbYdS"`Z`Z›XZSUW^S]XŸ_V[]Ÿ^icV.XZSRQ@[]iciA•rž^`ZacW^–#XZl^VŽXdacTUVŽ\ÉV4`dacSr• ›"SežgacWm•raÌQ@[]XdV~•¦± .

aÐX.

Y‰SeTUVS"f XZl^VaÌYdYdž^V4Y []`ZVY‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›\^`ZV4YdV@WOXZV4•KXdSUS"ž^`.XZl^acY.[]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV?aÌYdYdž^VŽS]f$¡¢b£ÂTR["–e[ D4ajWmV"± ’ acWmQVŽXZl^V@`ZVŽlm["YŸ_V@V4W(QS"TUTž^W^aÌQ@[PXZajSeWmY˜fh`dSeT֛"SežKXZS $[]ž^iA["Wm•KT›rY‰V4iÐf6[]Wm•.“aciciAY‰l^SP“µž^\ajW.

£âÚrV4Qž^XdacÙ"V .aÌQV â`ZV4Yda̕rV@WOX4n^¡[]W(¤“[]`ZS"–ÉnekMacWm•ric›g•rac`dV~QÇX []icifhžrXZž^`dVQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmYbXdSUl^acT±‡¤l^aÌY“ajici1["YZYdacY‰XajWk"V4V@\^acW^–Ul^acTÖXZajV~•gacWgXdl^VicSMS"\([]Wm• ["YZYdacY‰XajW–"V@X‰XZajW^–U`ZV4Yd\ÉSeWmYdV4YbŸm["Q kXdSU›"SežA± .

.

TR[]aciA["•^•r`ZV4YZYaÌY¤“b["`dSe– •racV4Q4["Y‰XdacW^–m± S"`Z–m± ¤lm["W^k›"SežAn ’ XZV@Ù"V ?•rÙP[]` •r› ^Ÿ Ôv LVfV `v lV v dV v …{)T Ÿ U ^n U LV 3v W U #Y ”S U ¡v U ^n lV S-26=!Ÿ3".aÌY V .

l9SR}¤}`wr$#} xJXFWG915B3= U’U M0D3‡Ÿ35j5K3G4<367 Ÿ3Hh=C5B3V U MGN ”@=.Z= U .WUXaV"7 9>9S3GH&R9A235jV!5KRYV!RU.

\7 9ž ZW.26=FV.S9Zk 2GMHUR3. U RU.S9a[R!9:#L v =.<DJg 9 3@TV!3G4<9S3GH&9SROX!3&5K3!V U 7 3GH@9SRk 5LV!35.MUX!37 9\7 .

”C5>N H =5KHM&DR9 L=FD9c9SR@4..

R (WFD7 4.

=9S3 #7 9A2 \31=FD6H L=FDG9 3\9SR \587 9S3\9SR 346W9:7 3 7 < 4 5K3.

s7 HU3!D9Zk ‡ 2GM&H7 H@9A23<Mg4!2=FD[39A23"9:7 9 31R 9A23=!5B9:7 4 3=FD6H&R "7 9l9A23 jR5nH >4..

5K3G4<9 M vN ‹ 3 = .?R jR]DHU3!5*=FX!RYW9a9A23 Rb4.R5.

1V!5K3.Z3G4A9:7 R]D(=FDRYV!3D U 3<9>9S3!5o9SR 63GR“*=!5n=FD&7 .`.=9:7 R]D7ED9A23"3!D6H0R o9A23 =[U=7ED3UN ‡ RF $@"/ .`+v+-"+- \ / SQD(9A2!7 .

N`“*=5n=FD[U=!Ÿ3=hV!5K3.?3DG9S3HvN`”C5..

Z3!D9?=9:7 RYDg7ED ”07EDUD3G=FV!R U 7 .lR]DC”g=..

.`=FD6HŽrcWU5‰5K3!D9F 5BRC ‰34A9S.1V!5K3.GNÛ} 9l9A23(4<R]D4 U W.Z3 U’U YO}¤}`wr™}ˆ9SR 7 9S.M ä x  xFRYDqW@£WG9AWF5K33cp5K3!D6HU.ZY9SR W.A7 RYD"R0na2!7 .&\ V 30V X!3!5K.

?RO5BRU.SM =..s7 9AW6=9:7 RYDg7 .23gV!5K3.C§A3GHi27bV v2GM@7 np9A23.`.Z3!D9?=9:7 RYDbxMSv=.

?3DG9S3Hvx9A26=9L..?RŽ V =FDM4.

RL(V V6=FD7 3.

?R…V =FDM(3!5‰5BR]D3GRYW.&\V RbH3 U ..l=5K3[UR7ED[0X=FDa!§ 5‰WUV9L=FD6Hg. 㠗˜.ZR U HeNDSvV5BRb4<3G3GHU3GH9SR@=.a9S3G=64!2!7ED[&.‡§(27bV v\2Mi}¤}`wr$Œ} 7 .GN`p3=!Ÿ 3V3&”C5>NÔyF9S3CŸ3 H^Ÿ=5nH!MJg .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment U …V …§ #v U ¡n ÔV ( 0n ™  XUW.Chapter B.s7ED3.

`=FD6H@9A2=9a.s7ED64<3@234G=FDUDR!9 :WHU[3(7 9.a4G=!5nH0=FD6H@9SR H \319A26=9\23g26=.Z..DR !DR 3H[U3\R 9A2!7 .

:46W.?.x 23(4G=FDUDR!9`H7 .#7 9.

12 3&V5B3V=5B3H PR5 #M ]W3.N ‡ =.

.a9A2!7 .<V!RYD9?=FD3. \35B3 Mg=g.S9:7 R]D.aR5 L=.

RYW. 5B3=64A9:7 R]D6k ™v &V U .¡ V~[]`.

SU›eS"žgQ4[]`Z`d› ’ XdV@ÙeV ?•rÙP[]` •r›Ñ YŸmžmY‰acW^V~YdYQ@["`Z•g[]iciXdl^VXZajTUV~Õ(Ò·lO›^ÕÒ·lM›K•^S)›eS"žgW^S]XXdlmajW^kKaÐX ajTU\_S"`dXZ["WeXXZSR•racYZQžÉYdY“lM›KYdSUTU["WM›K•racVQ@["Y‰XdacW^–RQSeTU\m[]W^acV4Y–eSŸÉ[]W^kM`Zž^\rX.¨(`~±â×[]` []WAn ¡.[]Wɕg["`dVYdS"i̕mÕ Ë YajX W^S]X.

acTU\ÉSe`‰X []WOXfhS"`žmYXdSR•raÌYdQ@žmYdY“lM›KXdl^V4`dV[]`ZVY‰SUTR[]WM›RÏÉWm[]WmQ@ac["i¦\^`ZS"Ÿ^icV@TRYacWKXZl^V•racV Q@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›^Õ(¡?S"WAÑ X.

›"Sežg“[]WOXXdSUTR[]keVŽ•^ajVQ4["Y‰XdacW^–RQS"TU\m["W^acV4YbTUS"`ZV\m`dS"Ï^XZ["Ÿ^ijV”.

Õ .

Wm•ajf Y‰SeTUV@S"WmV?XZV@icicY.

›"S"žKXdlm[]XXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l.aÌYZQžmYZYajX.Y‰\_S"WÉY‰Se`dV~•ŸM› ?¡Ž¢ ÀacY`Zž^Ÿ^ŸmacYdlAn^[]`ZV@W1Ñ X›"Sežg–eS"acW^–)XdS Q l^V4Q kKaÐXÇÕ(¡.

“aÐXZl.S"Xdl^V4`ZYacFW ?¡Ž¢ Õ#¡?S"WAÑ X.

›"Sež.Q4[]`ZV?“lmVXdlmV@` .¡¢ ³XdV4[eQ l^V4Y “`dSeW^–)Xdl^acW^–OYZÕ ?`aÌYajXXdlm[]X.

•rS"W1Ñ X.›"S"ž ¥ žmY‰X.

–eajÙeV[U•^["T)W_Õ Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PX.

ajX.

acY.

ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"žA± âSežQ@ic["ajTUV~•XZlm[PX.

ajX.

acY.

ajW.Xdl^VWmVÚMGX .XZl^V \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA± ’ SÉnr\ÉV4`dlm["\mY›"Sež.¡¢ TR[]–e?[ D@acW^V"± Ë “˜Sež^i̕KicSPÙ"V?XdSR`ZV4[e•ajX4± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac` Z' ).ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"ž.Q4[]`ZVXdSU“`dajXdV["WgV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWgacW."/+J  S-26=6H04<RYD!Ÿ7ED4.+  lg)Z/`).

5BM ‡ 7ED)§ U 35m7EDzV"7 H  shfÆv23Dh23ovL=.?9:7 U’U vjR5G§7ED[\nPR5lm=!5B9S<3 U’U t<x9SR0=.C§ ”h5>N H^6 Ÿ =!5nH!M\\v 2Mi}¤}`wr™}4<R]DG9:7EDFW3H&.3GH !=5.1f89S3G=64!2!7ED[@9A23"3!5‰5KRYD3.`.<WFVUV!R5B9wnPR5-9A233v\5KRYD[ŽV\RbH3 U .

RYW.A7 9.M0t<N p33vj3!D9L9SRT}¤}`wr$} =FDH09?= U s§ 3Hg9SR”C5>N H^Ÿ =5KHMg=FX!R]WG9a9A2!7 . ’ =!5‰X!3!5hg .Z.s7 Ÿ3"[Y5n=FDG9S.a9SR 27 RkyF9?=9S3 jD7 Ÿ35B.~\ V RbH3 U =FD6H¡n>W3 U 7ED[…V=.N¤}Ûnn 9S3!5L234.

=a\ V 3@X6=641U§ xe233@T V U =7ED3H@9A2=9l9A23.

A7 =.M(9SR U HO27bV 9A2=93Y S Hb7 HYDJg 9 =FVFV!5BRF=6462h}¤}`wr™} 7ED9A23@5P7 []2G9DLv =<MNlfE\v 26=9 7 .`9A26=9Zk#it j7 .C‚ V 9A23D 3C6 Ÿ =FV!R5K=9S3Hvx]=FDHO234<RYD9:7EDFW3G.:=<M9A26=9.`3!D9A2FW.l9SR&.

l3‡Ÿ R U WG9:7 R]D=FDHODR!95B3‡Ÿ R U WG9:7 R]Dx 9A23.xJX!3G4G=FW.Z30}ž}`wr$} U 7bs§ 3G.

Mg4.

=FDFDR!9l.

WUVFV!R5B9a=FDMR0n”# V Mh5K3CŸ R U W9:7 RYD6=!5BM@7 H3=.<W[[U3.GN`p3.

`.S9S3Hg9A2=9&-S D3G3GHU3GH@9SR U 3G=5‰D9SR X!3!26=!Ÿ 3&X!3‡Pn R5B3h}¤}`wr$} j v R]W U H@3‡Ÿ 35 4<RRYV!35K=9S3&#v 7 9A2z\V 3UNœSJLv =..

Y YS =.5BM!k.‡s§ 3HO2!7b@V N`“mWG9&-S 5B3= U’U MgHb7 HYDJg 9a[3.WU5‰V!587 .?3GH0=FD6H&.<26=aA§ 3!DbNfW ‡ 2=9 2=FVFV!3!D3GHex ! =5.

MFV!3R0ln 5B3= U 5K3.9a=FDM(9.

#H3G.?3FN ! =9S35Lf83DH R0n s)t7S U 3=!5‰D3HO23@26=6H5K3G4<367 Ÿ 3HT}¤}`wr™}`g .V!RYD.s7 []D=CL v =5KHeN eR]WxF9A23&5K3G=6HU3!5>xY4.

=FD4.

RYD64 U W6H3 v\26=926=FVFV!3!D3GH ÌYS =aV :  W.?9l.

R0cn H7 34.N y 3CŸ 3!5n= U V =FDUW!8n =64A9AWF5K3!5K.WUVFV U M7ED[gMGRYW~v 7 9A29A2338n =64A9S.

=.?9:7ED[ŽV =64!2!7ED3.

xJ“mW U 35..x*bFm”ixAFo587ED4.

3Uxb=FD6H L “Ôy{ V!5K3.

7EDf` } V!587 U  N 23!DkvS =.\7EDi”07EDUD3G=FV!R U 7 .?3DG9S3H@9A2367E5 V!5KRH]W64A9S..CA§ 3GH@9A230V \v 2M(9A23<MHURiDR!9`=6HU=FV9a9A23@D3Cv 9S3G4!2UDR U RU[7 3.

.x)v 7 9A29A2313C6 T 4.

<V!R]D.3!V9:7 RYD(R^on 9A230‡ “mW U 35.x9A23@5B3G.Z33Lv =.a4.

RL(V V U 3<9S3".s7 U 3D4.

3UN¤`} D6H&Z  W.Z=7 H@9A26=9a9A23.S9 “mW U 35o.

S9S3GH e2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23.Mfj v 3!5K37EDG9S35B3G.

Gxb9A23.MhD3‡Ÿ 35 U =9S3!5o4G= U’U 3GHeNbFY3!5‰2=FV.

NÛ} 5B3V!5K3.S9o#V M VU2RYD3@DUWa( V X!35.M U R.

.?3DG9?=9:7 Ÿ 33>n 5KRLr V RYD31R^n 9A23"R!9A23!5 4.

RL(V V6=FD7 3.

?RLV 3<9A27ED[@RYD 9A231R5nH35JR^n~W e3=F2x)j v 3!§ DR#dv 9A2=9j9A23 ’ =!5‰X!3!5 =FD6HO“m5B3‡!Ÿ 7 40§\\V RbHU3 U ..`=!5K39SR!9?= U’U M&\v 5KRYD[vxvXUW9Ôjv 3"HR DR9a4G=!5K3 !:  W.a3CŸ 3!D(9SR U H…\V 3".?9l[UR&=‡L v =.

M.

uFM.

K‰R@„.”Pn R5-MGRYW([YWM..RYW(=5B3@X!R!9A23!587ED[iW.H0NXHL.i „‡†Oƒ|IOƒ^“ OIJK)“&• ƒ L—Lƒ‹‘ R¡†OƒO‚jƒ…„.^–]Y N S 26=!Ÿ 3&D3Cav .

I ‘ ŠdN1KMP|“œHLIJ„o„@K XH !ƒ „‡V †O=aƒ A§ 31 Q‘ 9Aƒ‹230HaHbR@7 3(„@‘ØIO4.

<‚ V!™3N15*KM.V!ˆM5BRUƒa.9A†J2KM=9aPe•M.?9Aˆa5Q‚hMCKLR.S9:‘bI7ED Q[hPO7ER@D„CH]‚jNŽW.?P|R@R.=—.

<ƒ|V!3!IO5oƒ)=“ .œ„. ‰R]W~H ev KM7 ˆJU’U „7V„‡5BRU†O.jv ƒ)3 )U’U†MvIJV KeU 3•–KJ=.?—M3‘ ƒ)HR1RO˜ eDR!R]9 WU .<RF2ReRY"§ W =U H 9 9A23.

7bV V!R5Q9?=FD9.2R5B9L9S35< V .`=.

N c 23@D3CT 9\7 .?.

W3"R0pn 9A23lL 7 3\or =.S9:7ED[|e{ D[b7ED3G3!5jfZ”@=.

M!0x WFD  7 . HU3GHb7 4.<W3!twLv =.?.

=9S3GH@9SR…V =64!2!7ED3 V!5KRH]W64A9S.`4.DL v =.GN ‡ 23<9A23!5*9A27 .

R7ED647 HU3!D9?= U xUM.

RYW0X!319A23DZ  W6H[U3UN S .<WFXa"V 7 9>9S3GH0=hV!5BR]V!R.:= U 9SRT}¤}`wr™‚ Y } fZ}pR0Ÿ 30V X!3!5 ã x  I)lt =FX!RYW9 ’ =5‰X!3!58“m5K3CŸ 7 41§3jv R5<@§ fP9SR¡\v 27 462 ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª M ­:¯ .

U 0t ›cÔv U S CŸ Ÿ !Ÿ )iDS™V U S 0V U CŸ 1§ag Dv G§`n eV wv Ot #t U 0n U’U U § ž}`wr$} V WGv Ún U 1Y zy Ÿ 0n Gv LV ä t [W ‡Y U …{ Ì bV l{ U U ‡Ÿ U U ^Ÿ #v 0n Gv &v wn !Ÿ Ž{ U CŸ U U U U ^Ÿ 0V ^n U ¤}`wr™} )}Ûn I MS 0Ÿ U U U U #v U 0nœwrÔ{ #v fŸ ^n ^n <v on U U Ÿ U 0n Gv ‡Ÿ S 0n U ’ U U U aV &v § U } !n U’U LfV V zSJv 0x t 0ndwrw{ U #v nœS V 0n CŸ 1§ Ÿ U ¤}`wr™} GV 0t œS aV ‡Ÿ 0§)g &V …V U ~v Dv ‡v v Ÿ DS#  ”v LV U aV U £ U bV ¤}`wr$} ^]`_ aV [Wh} U ¡V 0V U U ^V Y‰}Ûn DS #v ^] _ aV U’U U !Ÿ &V U v Dv #v LV S !Ÿ aV JŸ ã t !n ¡r U ‡Ÿ U Ot ¡n t !Ÿ U U n´i h  Dv U’U U $n LV d€ -D3 3!5j5K3G4.

ZR n9 L=!5K3\9SR04.Z= YHU3 \R]D.<27ED[R o9A23"=!5B9:7 4 3gX<M “ 7 ‡ = 7ED[9SRYD7EDh} 1=[U=7ED31=FX!R]WG9L9A23 jR]DHU3!5 >W 5B3G. 5BR]D[ VFWUX 7 .?9A5K=9S3\9A2=9\“m5K3 7 4 . jR5 >5BR 27 Rh7 .7ED"9A23 V!5KRYV!RU.?3G=5n462 07ED 27 R F9?=9S3 jD7 35B.37 3GH0=C5B3V M <N jR@9A2!7ED[.:= f.M =FD6H@9A23.2= 3&26=FVUV!3D3H&.A7 9.s7ED64<3 1=6H319A23&V!5BR]V!R.

ZR n9 L=!5K3 L=.?R =6H 35Q9:7 . 3.<2R!9l.R \3FN S= .:47 3!D9:7 _]4 g=!5B9:7 4 3@X<M aN aWU587ED[&9A26=9L9:7 3 = . PR5 ..Z3GHO2R [URRH@9A237E5*.

3 34.

= 4!W =9:7 R]D.Nlm= 3"M.

Z3.RYW(.

`RYD9A235K3G=9a.3D=FDGM =6H 35Q9:7 .<W64.Z3 \3DG9S.

4.

3.

S9:7ED[&4.<2R!9a.`R . =FDR9A235p7EDG9S35B3G. 3G3 3"4G= 46W =9:7 RYD.?. =9S3 M6k p3!5K3g7 ..

R7ED647 HU3!D64<3Fx n9S3 5 vx ].Z= 9SRT} #xY9A234.?3!D9a=CV!5KRYV!RU.

<2R 7ED[(9A23&X!3<9?= 35B.A7 RYDR .R 3!5 V6=[3"R i.?R n9 L=5K3 PR5o4G= 46W =9:7ED[g9A23(46587 9:7 4.

R V WFD[U3!5 3 Rb47 9‰MGN J3<9.= .

xJDR&.`3 35jX!3.?R n9 L=5B3g2=.

\7 9 =64.<23GHeN ‡ 2M6k .3DhVUWFX 7 .

?.:= \3g7 .47 HU3!D9?= 9A26=9l9A23=FWG9A2R5*R 9A23"=5B9:7 4 3g7ED9A231.

4.W3 L=.1“ 7 ‡ = 7ED[9SRYDbN `D6Hh= n9S3!5 = 9A2!7 .

R \R9:7 RYD L=.<WF5‰V!5P7 .`.Z3GH@9SR 3G=5‰D@7ED(9A23&f:”g=.

M! UWUD3  `7 .?.

?3.W3"R =[F=7ED319A26=9lR]D3"R p9A23@“m5K3 7 4 []5BR]WUV026=6HO5B34<367 3Hh=0V!587 <30f..

s7 RYD <N Y= €.3@V7 4A9AWF5B3&X!3 R q7 Y[U3<9 } V!3!5 "7 .Z.

\7ED9A23 =.WU5K319A2=9"“m5B3 !7 4 .?R (W64620V!5KR[]5B3G.?.?9 M. [Y5KRYWFV02=. =6HU3".

D 2=9l9A23G.?3=64.`[7 3!DbN ZW.3=!5*9A26=9L9A27 .\7 .S9 L=FDG9l9SR 3G=5. \2M(9A23(= L=5KH L=.

4.

=5B3FN 6R5o= RYD[9:7 \3h} HU3.<2 \3!D9S.R (V 7 .

:46587EX!3GH@9A23(4 =.Z..aR]D9A23@V H7 =[]5K= €=.?3 =9A23 =9:7 4G= HU3. = ˆ4 RU.

Z4!5P7EV9:7 RYDbN n9S3!5 Y..Gx 9A23<Mg4!2=FD[39A23(HU3.`3!5‰5BR]D3GRYW.?3DG9l9A23@V6=FV!3!5 =FD6H&9SR H@9A23 r=FX!R]WG92R 9A23gV H7 =[]5K= 7 .

. [RRbHvxFM.:46587EVG9:7 R]DN ‡ 3 7 9#7 .

3.

\5KRYD[0=FDHODR ˆ9A23<M@=!5K3"9S3G=64!2!7ED[g.9L9A23<Mh26= 39SR0.ZR \3.S9 =9S3!587 = L=.:=<M9A26=9 7ED9A23@V6=.

?3FNmR5o=!5K319A23.9A2!7ED[@3 .

M6k J26= 3.

a9SR@9A23(4.WUX "7 9>9S3GHg_ 3&f V6=FV!3!5K.

j3 xUM.RYD P3!5K3!D64<3@f %$h7ED 3 3 =FDH `=FD6H PRYWF5jf 26= 3gX!3G3!D 5K3 ‰34A9S3H0RYD9A23"[Y5KRYWFDHU.

RYW@4.

=FD05K3G=6H&9A23 3<9>9S3!5oM.

¢°TUVX.a9A23 3<9>9S35 >5KR ”h5>N eRYXFXN ­ ^V4Ÿ¿­4®"®e® ¤l^V Ë WOXdV4`dWÉ[PXdacS"WÉ[]i¦¤1V~Q l^W^aÌQ@["i ¢˜S"ž^WmQ@ajiâ§ Ë ¤.RYWF5B.Z3 p3!5K3g7 .

¬O[]WMžm["`d› XdlgXdSU`ZV@ÙMacV@“µ["ijiAYdž^Ÿ^TUajX‰XZV4• []ŸÉYœXZ`Z[eQÇXZY4± Ë X.SeW.

[]\m`dS”ÚracTU[]XdV4ij› ® ["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜“bV@`ZVY‰V4ijV~QÇXZV4•KXdSRŸ_V`dV4ÙOacV@“bV4•g["YbÏmWÉ[]iA\m["\ÉV4`ZY4± Ë •ra̕.`dV~QacV@ÙeVŽ["iji )["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y[]Wm• •raÌYœXZ`dacŸ^žrXZVŽXdl^V4TÖXZSUXdl^V["\^\^`ZS"\^`Zac[]XdV¢˜S"W^–e`dV~YdY.“b[eY[PXXdlÉ[PXXdacTUVXdlm[]XXdl^V4›g•rSP“WmYdV@icV4QXdV~•XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXZY˜XdSUfhSe`dTÖXdl^VQ@S"`ZVS"f V4[eQ lgS"f1XZl^VR­ )YdV4YZY‰acS"WmY4±$¤l^V#¢b[]ici¦fhS"` $["\ÉV4`ZY˜fhSe`Xdl^VR­~®"®"®U¢˜S"W^–e`dV~YdY["Wm•g£âÚr\ÉSOY‰ajXdacS"W \^`ZSr•ržmQV~•ª­ \_SeYZY‰acŸ^icVŽ["ŸmY‰Xd` ["QÇX Y˜fh`dSeT֓l^aÌQ lgXZSRQ l^SMSeYdV?fh`ZS"TnrS"f XZl^acYWMž^TŸÉV4`.

“bVŽ“ajiciAŸ_VQS"`Z`ZV4Yd\ÉSeWm•racW^–“ajXdl []iciA[]ž^Xdl^Se`ZYYbXdSR[]WM›KQ lm["W^–"V~Yb`dV4ÙOaÌYdajSeWmYb“l^acQ l(["`dVfhV@ijXXdSUŸ_V[]\^\m`dSe\^`daÌ[PXZV"± ¤l^V¢˜SeW^–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W[]`ZVŽajWɕržmY‰Xd`Z›VÚr\_V@`dXZY.“acijiAŸ_V`ZV@ÙMajV4“ajWm–#XZl^VŽÏmWm["iA\m[]\_V@` Y[]Wm•.¢˜lm["aj`ZTUV@WA±$¤l^VSeW^V[]ŸmY‰Xd` ["QXicaÌYœXZV4•.ajW›eS"ž^` ["Q4QV4\rXZ["WmQVŽicVX‰XZV@`aÌYacWKf©[eQÇXXdlmVS"W^VfhS"`“lmacQ l“bV“bS"žmic•gijack"VXZS)`ZV@ÙMacV@“ƒXdl^VŽÏmWÉ[]i¦\m["\ÉV4`4±â¤l^V ¢˜S"Wm–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W.

["Wm•KajX.

aÌYXdl^V4`dVYdS"icV•racYZQ`ZVXZajSeW.[eYbXdSU“l^aÌQ l \m["\ÉV4`ZY["`dVYdS"icacQ@aÐXZV4•gŸm["YdV4•gS"W[]ŸmY‰Xd` ["QXXdS"\macQŽ[]WɕKÏmXXdSR[)\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`.

YdV4YZYdajSeWA± Ë X.

aÌYž^WrfhS"`dXdžmWm[PXZVŽXdlm[]X.

“˜VQ@["W^W^S"XQ@Q@V@\rX.

[]ici1["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜Se`\m[]\_V@` Y“l^aÌQ l.["`dVYdž^Ÿ^TUajX‰XdV~•¦± £âWOXZV@`ZajW^–U[]W(["ŸmYœXZ`Z[eQÇX•rSMV4YWmS]X.

QSeWmYœXZaÐXZž^V[]W[]ž^XdS"TR[]XdaÌQ[eQ@Q@V@\rX []WmQ@VS"f1XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXÇ«PS"`˜ÏmWm[]i \m["\ÉV4`4± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWmØOž^ac`Z›"nm["Wm•K“bVŽijSMSekRfhS"`Z“b["`Z•XdSR`ZV@ÙMacV@“acW^–›eS"ž^`ÏÉWm[]i¦\m["\ÉV4`4± V4–e[]` •^Y4n ¡?V@W^W^aÌY.

<WFXaV"7 9>9S3GH@9A23 R^nlV6=FV!3!5K. R!9A23!5Úv 7 .¬É± S"ŸmŸ ?¡Ž¢ S™V(W.S92=!Ÿ3.Z3UN`pR#v4G=FDM.

RYW(3CTFV U =7ED(9A26=9lRYD U M ä R0n”V#MhV6=FV!3!5K."f RYW9lR^“œn ã KOtl‚jR@=6„ 4G4<a3‘bI.

VG 9S3HvN }pR!9S39A26=9L9A23R!9A23!5c5K3.

ge5n=9:7 R&R0nc=64...?3=!5n4623!5K.

4.

3!V9?=FD4.

3 RYD9A237E5LV=FV!35B. =5B3"9A2F5B3G3"9:7bV\3.\7 . I ã xa\ v 27 462zV\3=FD.a9A26=9lR!9A23!5LV=FV!35B.

1X!3..

9>9S3!5*9A26=FDzV"7ED3UN s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5   .

   "!#    .

?31_-D6HO235B3"9A23=FX.?9A5K=64<9S.`=FD6H0HU3G47 HU37 MGRYW H 7 A39SRi23G=5o.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment FU n Jg U b§ ~v Dv 3=.

aR5cDR9.W4!29SRYV7 4<.

\27 462 9A23"9SR]V!7 4&} 4!2RU.?3Ux]7ED 2=9a.s7 R]D(=FDH0R]D \26=9aHF=<Mhf89A2!7E5nHhHF=<M <N ¤}`wr$} ~v 0t c 6! #" .%& #  $ ' %0.?.?3G.?.N ’ W3G.

 U U 0V LVfV U ¤} 0Ÿ U Øn GV ›c U <v ¡V U 2319?=FD[U3!D9:7 = [U=9S3"3 3 \3DG9#7 .`4.

R RYD M@W.?3Hi7ED05‰WUDFD35 HU3.

5.s7 []D.\X!3G3!D(H3 3 RYV!3H9SR&=64627 3 3(X!3.WFDFD35oH3G.s7 [YD@26=.N DR 3 =FVUV!5KRU=64!2"9SR&9A2!7 ..

9>9S3!5o4.

RYD9A5BR R 3!5-9A23D3.

\X6=.?3H&RYD.3H3HhV!35 PR5 =FD64<3UN #23 D3 q=FVUV!5KRU=64!2g7 .<27EVgX!3. 7ED 2!7 4!2"9A237ED9S3!5‰5B3 =9:7 RYD.Z47 3!D9:7 _]4V!587ED47EV 3G.

9 j3G3!D"9A23 \3.

9?= V!5KRYV!3!5B9:7 3.

. =FD6H&9A231[U3.

R \3<9A587 4.

\7 .= V=5K= 3<9S3!5K. H3G.Z46587EX!3GHeN ‡v eV ‡Ÿ U U aV CŸ U 0Ÿ U ~v  ' %0.

S9:7 9AW9S3.s7 9‰M(4<RYD. %  ' -" U U ^n ¤c U U )V aŸ aV 0V ^Ÿ DS LV U ^nŸ )V U ( U \v U U ´n 0n f§ ^n 7Ÿ aV ^V ’U U 3Ÿ )V )§ ›c U Dv ~v ( 0V 3Ÿ aV 0V d ‡Ÿ Ÿ 3Ÿ aV 0V ’ =.s!=7E5jV!R5BRU.

`= =!5K[3@V6=!5B9lR 9A2319SR!9?= V!R5KR..A7 9.MN JRO5K3GH]W4.

3"9A23@V!R5KR.s6=7E5J3!D9A5n=7ED \3DG9.MH]W319SR 9A23"[F=.A7 9.

x 6=646WFW ‚4.

=FD&X!3=FVFV 7 3H9SRi5K3 \R 39A23@5K3.

.ZR \3 4.A7 HYW6= =7E5p7ED"9A23"Hb7 3UN ED(.

=.Z3.

a9A23(=FVFV 7 4..

=9:7 RYDR 6=646WFW 5K3.

S9:7ED[ 2!7 37EDR9A235o4.\7EDg=027 [Y2 ]W6= 7 9.<W 9S..M4G=.

?3G.Z=9:7 .j9SR(9A231.l=5B3DR9j.=.a9A23 5B3G. 8=64A9SR5BMGN D3R -9A23 A3<M.<W 9S.<W64.

4.

3.

?..j9A23HU3.`7 .

.s7 []DR -9A23 =64!WUW .S9S3 gx 3.SM.

?9AWHMHU3G= .V!3G47 = M9A23 6=646WFW ‚9?=FD FN 23gV5B3G.?3!D9l. 7 9A2 2=9 =!5K319A23(HU3.

S9S3 @N m3.A7 [YD&5K3 ]W!7E5K3 \3DG9S.SM. RYD9A23 =64!WUW r..

.s7 []D46587 9S3!587 ==5B3&V5B3G.?3!D9S3GH@9SR0=64!2!7 3 3=FD3.

?M.Ie34A9:7 3 =64!WUW ‚.?9S3 gN     6"! 6-< 'G'" ' %0.

 } .

  .% $" -( #0$ %& ' -< *%   "  -( 0n #v U bV U ”S ^n bV U V5BR]V!3!5oHU3.

s7 []DR o9A23"H7 34..

=.?9:7ED[iV!5KRb4<3.

s7 []D!7 _]4G=FDG9 MGN QD9A2!7 .Z4!W.s7 R]D"R]D02R g 9SRh=64627 3 3=0X!3.1V6=FV!3!5 = Hb7 .a4G=FD05B3HYW64<319A23 3G=6H@9:7 \31..Z.Z.

9>9S3!5 4G=.S9:7ED[&=FD6H0=g.<2R5Q9S35 3G=6H@9:7 \3&W9:7 7 7ED[9A23.

`7 .Z3"4!WG9>9:7ED[ 3GHU[319S3G4!2UDR RU[7 3G."V!5K3..

A7 ..`[b7 3D(RYD9A23&W.#7 .Z3!D9S3GHeN V6=!5B9:7 46W =!5*3 (VF2=.s7 (V 7 _Y3GH 4.Z31R o9A23.

`=FVUV5BRF=6462bN U U U CŸ # +( %$ ./'G%&' € 0n U ^V ž} )V ¤c DS Ÿ U U bV .F& D  $ * + ( !" $*!$#.= 4!W =9:7 R]D.

 ' *+( 6 .a9A23&V!5KRbHYW64A95B3 ‰34A9:7 RYD05n=9S3(=FD6H0= L=<M.R5o4<RYD64<35..  Uv XV Z  !Ÿ U e3GH]W4<9:7 RYDR c=7E5o3!D9A5n=FV \3DG95B3HYW64<3G.`= = .\7 .%&'& % + %  )( ' %0 .D <X MgHb7 34.

=.S9:7ED[&3!D[7ED3.

N #23"3.35B.

s7 []D"R]D9A23(=7E5 3!D9A5K=FV \3!D9\26= 3&X!3.`R a5.WFDFD35 H3G.Ie34A9S.

3!D H7 .

5B3G[U=5KHU3GHC7ED9A23&V6=.S9.

N EDCV!5B3G.WFDUD3!5pH3G.`R 9A23@5.?3DG9a.s7 [YD4!2=5n=64A9S3!587 .S9AW6H!MGxY3<IJ3G4A9S.S9:7 4.

?3!D9S3GH@R]D@2R 9SRh7 V!5BR 39A23g5‰WFDUD3!5oHU3.a=5K3gV5B3G.S9AW6H7 3HvN ’ W7 H3 7ED3G.. =!5K3 .

.A7 [YD.?Rg9A2=9 3.

 %$ 0n #v &0/ % $ % # '+  6 . v\27 462HU3<9S35<V"7ED3.3G4A9:7 R]Dg7 ..aR]D3"R^n 9A23@V=5K=aV3<9S3!5K.' ^n bV ^Ÿ aV 1(32 ' /+4   'G')" %& -< %0 c 23  R#v V6=9>9S3!5‰D&7ED9A23l\V R U H0H]WU587ED[g9A237ED!7 9:7 = U V=5B9aR^no9A23g7ED´ .l=5B3 3!D9A5K=FVFV!3GHeN U . =7E58[F=.?..

a9A23.<W64..

4.

3.

`R^no9A23(4..?.

?.=.\7 .S9:7ED[vN¤c 27 .

A7 RYD.W3@26=.X!3G3!D.l4.?9AWHb7 3GH&3CTFV!35P7bV3!D9?= U’U MGN y 3CŸ 3!5n= U .s7ED[04<R]D4 U W.V!587 .<WF5.

=FDCX!3(HY5n=Cv D~>n 5BReVr9A23"3@TV!3!587bV\3DG9S.N›c 23.

.?3@5K3.

a=5B3@V!5K3. =FD6H 4<R]D4 U W.A7 RYD.W U 9S.

Z3!D9S3GH0=FD6Hh4..

s7 [YD3D[b7ED3G3!5K.=FD0X!3&W.?3HOX<M(9A23H3G.#7ED9A2367E5oHU=7 U MhV5K=64<9:7 4<319SR =64627 3CŸ 3&X!3<9>9S35 4.

=.?9:7ED[eN ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

] " +J" q 9l9A23  i s }¤}`wr$} 4.

Z=9:7 R]D~v 7 9A2C”C5.RYD!nP3!5K3!D64<3lS-26=6H0= U R]D[&4<R]D.Ÿ3!5K.<W[[U3.T9S3!5>N p3"9SR U H V\3"9A26=9oS-26=6HO5‰W&3GH0= U R!9aR0nnP3=9A235B.7EDO}ž}`wr$}#N*p3".N =!5‰D3!5L“*=.

.S9S3Hg9A2=9\‡ 7 nDSOvL=FD9S3GH@9SR&[U3<9\5K3G= U 5K3.

<W U 9S..GxÌ] S .<2RYW U HOX!3gV!R U 7 9:7 4.

= U’U M=64<9:7 Ÿ3FN 319SR U H…V\3&2R#v‚X6=6H@9A23.ZRLV\3.?9 =FD6HO2R#v ( V W6462h}¤}`wr™} 2=6HC7bVV!5BR^Ÿ3HvNa“mW9\23!5K37 .A7 9AW=9:7 R]D@26=6HX!3G3!D@7ED(9A23@V=.a.

?9?=FDHQij7 .<DJg 9l9A235B3 =FDM.9A2!7ED[XSY4G=FDUDR!9\WUD6H35B.

RYD3&\ v 2R&4G=!5K3.

. =FX!R]WG9l9A23Hb7 3(4.

?9A5QM@=FDH¡v 2R¡Lv =FD9S.=.#7 9l9SR  RYWF5P7 .S9:7ED[h7EDH]W.

26kqS n MGRYWHURh4.

?RLV 37ED6H7 Ÿ 7 H]W= U .?3”.D\v 2R0HR04G=!5K3=FDHh=5K31.=5B3Fx V U 3G=.  R7EDz\ V 3FNœ]S =64A9AW6= U’U M02=!Ÿ 3&Pn RYWFDHh.

Z3".WUVFV!R5B9:7ED[…#V M 3<IJR5B9S.l9SRi7ED6465K3G=.Z47 3DG9:7 _]4\! § DR#v U 3H[U3"7EDgHb7 34.

U 7EX!35K=9:7ED[@9A23&jv R5 U H\>n 5KRLV ”07 465KR.?3DG9 U MGxe2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23<Mg=5B3=X"V 7EDR5P7 9‰MGN S 2RYV!319A26=9a=.ZR0nn 9. U 7EDFW‡&T 7 .S9:7ED[vNbF 5B3G.=.

?R@9SRR¡jv 34.x.

=FD U 7EX!3!5n=9S3(=FD6HOX!5P7ED[ V!5KR.

M9SR@9A23(H7 34.V!3!587 9.

?9:7ED[C7ED6HYW.S9A5BMGN }Ûnn 9S3!5lX!3<9>9S35*9A2=FD=M.=.

A7ED4.3=!5*.

?9f‰=FDHWFD.?3!D9Zt U 3<9>9S35*9SRkFy 9S3CŸ 3 H^Ÿ =5nH!MGx$SJPn 3.3\V M(_-5B.

NÛ}Ûnn 9S35Ô#V Mg4.L9A26=93SOj v RYW U H U 7bs§ 39SR0=6HUH09SRg9A23=FX!R0Ÿ 3 U 3<9>9S35.3 U 9A26=9L9A23!5K3 =5B3"9A27ED[U.

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

37#v 7 9A2KF]=FW U “m5n= U R#j v 3!5>xÌ-S 2=6H@9SR04.

RYD9:7EDUW319SRiV5B3G.?.a9A23^r V 9SRiVFWFX U 7 .

1V!5KRb4<3.219A23(=5Q9:7 4 U 3"=FX!R]WG9l9A23&V^]7_ N›#c 2!7 .

= U .Z3G4<9:7 RYDbN JRYWbxF9A23g5K3G=6HU3!5>xQ( V W. 7 .?R&H3G.15K3G= U’U M 26=FVUV!3D!7ED[vNžj } HUHb7 9:7 RYD6= U’U MGxFRYV!3DYW3.Z.Z4!5P7EX!3H07ED9A23@V!5K3G4<3H7ED[.S9X!39A23”Z  W6H[U3R^nv 2=9`7 ..

s7 R]D#9SRYV7 4<.?9:7 RYD.s6Hb7 .Z.L9SR9A237v 2R U 31Hb7 3"4.Z4!W..

=.S9:7ED[g4.

5K3.RLVfV WUD7 9.M =5B3(=6HFH3HvN Ÿ 7 40§)g .

`9A23!5K3.Z3G=5K4!26k¢S ..S9:7 U’U DR5K3!V!R5B9Zk‹`} DH0HUR3.

.MFV!3R0n ‡ 2=912=FVFV!3!D3GH@9SR@9A230“m5B3‡! 5K3.a9.`9A27 .

.?3=!5n4624.

RYD9:7EDUW319SROX!33>n WUD6H3HFk r =FDg=FDGMGRYD33CFT V U =7ED9SR‹\V 3@2R# o v }¤}`wr$ˆ} R]V!3!5n=9S3.

:k S .(}ž}`wr$#} x9A23"R5B[F=FD!7 ..

=9:7 R]DxM\V R5K37b(V V!R5B9?=FDG9l9A2=FD9A23(H7 34G=.?9A5QM!k } —˜.S9:7ED[h7ED6H]W.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

   .

.

 Q \  ¬.

.

 .

 fT v &v U’U Ÿ U’U Ûc žc Cv U U b§ U ”S zV U ~n <V bV U U U ~Ÿ U 0n a§ U Ÿ U aV u } U U Cn U Ôc  .

   S &n &v aV a§ Jg U QD(9A2!7 . =FVFV!3!D6H7 j3 #7 HU3!587 3"9A23&X!RYWFDHF=5QM4.

RYD6H7 9:7 R]D PR5cVF26=.?34626=FD[U3 7 9A2=g.s7 [YD7 _]4.

s7 9‰M4626=FD[U3(7 .S9:7ED[9A23(HU3!D.s7 9‰M4626=FD[U3UN p5K=6Hb7 9:7 RYD6= Mg7EDgHb7 3"4G=.=FD9 HU3!D.Z.<W \3GH@9SROX!3g7ED.s7 [YD7 _]4. =.

=FD9 7ED(H7 3"4.

\VF23!DR \3DR]D 7ED9SR@=64G4<RYWFD9.S9:7ED[(9A26=9j9?= A3\9A27 .=.?9:7ED[eN #23"=FW9A2R5 7 .DR9L= L=5B31R p=FDGM \RbHU3 7ED(Hb7 314G=.

?9S3.N QD =9S35P7 = . 7 A3\.

3 =FDH L=9S35J9A23HU3!D.<D 9 =5B[U33DR]W[]2"R5p7 9aHR3.s7 9‰M4!2=FD[3(7 .

DR!9#V =<M >WF5B9A235 \R5K37 (V!R5B9?=FDG9#5KR 3FN ‡ 27 3(7EDH7 34..

s7 9‰M4626=FD[3UN 4<RYD.s7 9‰Mg7 .`=@Hb7E5B34A9 4<RYD.=.`R 3! 5 F N WU5B9A235 R5B3Fx9A23 465K3G=9:7 R]D(R m.?9:7ED[9A23HU3!D.S9?=FD9a4. PR5 3 != (V 3= W "7EDFW 7 .s7 []D!7 _]4G=FDG9 5KR 3@X!3G4G=FW.Z3"= =5B[U3"Hb7 IJ3!5K3!D64<3g7ED 6= W3G.s7 9‰M(4626=FD[U3V =<M=.?3 YW3!D64<31R 9A23(HU3!D.<2F5P7ED <=[3gV!R5BRU.

RYD9A5BR R W \3 7 . .S9A5‰W64A9S3GH&=.#4<RYD.

RYD9A23 3 n9`. 0n lV U LV ¡v U U ”n @T aV U U aV )V 0Ÿ D£ <V 0n #v \r Ôy U ¤}Ûn ‡V U’U bV 0V lV 0Ÿ U Ÿ U aV ؟ ^n fhrjN !t   "! }`D6= U R[!M9A23¡V=.S9?=FD64<3 N #23"3D35B[M4<RYD.?35 6=9:7 RYD(R o9A23(4<R]DG9A5KR R W \3@5K3G=6HU.<23GH 7ED3"=9 =Hb7 .2R D7ED_Y[]WU5K3 jN UN bR 7 HOVF2=.`R]D9A23&587 [Y29 .?. = 9:7 3(7ED6465K3 3!D9L9A23 \R 3GHC7ED9SR@9A2319A23 HF=.s7 HU3=FDH 7 ]W7 HOVU26=.#4.s7 HU3UN n9S3!5m=.Z3(7 .?37 .

?35؟6=9:7 RYD3nPR5*9A234<RYD9A5KR U Ÿ R U Wa\V 37 .RYD. fhj r Nä t  .

?R 3H&.1f LN a=FDHf jN `HURODR9#26= 3(=FDM05B3G.`R 9A23 7 ]W!7 H R 3 \3DG9 \27 462&2=.  #  c jr !t U hr ä t U U   $   !Ÿ 0n U …V 0Ÿ 0V ”v $ U 23"3]W=9:7 R]D.S9A587 4A9:7 R]D. 9SROX!3.?3!V6=5K=9S3 MGN`”hW 9:7EV M(3 YW6=9:7 RYDhf jN X.

M=g4.

RYD.S9?=FD9 5K3.

7ED UŸ  ..<W 9S.

µ «›®ZÀ j« oµ ÕD³b«´®  «¦³bÀ ã .ÀE¸ÀG°.®Z°<¸ · L”· L›°Gª@¸ Àž±C·‡¸ LZ°ÌÊ$¸ Î Î.¸ Í· L”· LÔ°Gª¦«w½›®Z°Gª¦«¦½Ô®´°<¸ ¯´® Î ®ZÀh±@«´¯h°ÆÀ$®¦³b« Î « ¹ °M·.ÍÄ ¹ «h­‡± Î ®.L. $ hr !t hr å t f jN Ä!ʙ¸¨ Î à ® ¸ ÀE«¯¦ Ã.ÃZ°.

?34626=FD[U3 yJWUX9A5K=64<9:7 RYD(3 YW6=9:7 RYD0fjrLN å t”n>5KRLV€3]W=9:7 R]DhfjrLN #tlM!7 3 U H.Chapter C. Density change effects boundry at t=0 liquid solid boundry after some time dx A1 B1 A2 B2 £b7 [YWF5B3rLN )iÛc 234<RYD9A5KR U ŸR U WaV\3"R0np9A23gVF26=. fhrjN t .

s7 HU3"4.S9l9S3!5Gr V R]D9A23&587 [Y29\26=FD6H&. §  $ °   §  $ °    "  c#231_-5K.

.A7 H319A23(4<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .<23GHOX!34.DŸ =FD7 .RL(V V!RU.?R U 7 H&.i RYD3!twn>5KRLVr9A23 U 7 ]W7 H .s7 HU3UN¤o} 9a9A231.s7 HU3=FDH&9Gj v RatÔ>n 5KRL€ V .ZR U 7 H&.?3H¡>n 5BRe‚ V 9GvjR&"!4<RYD9A587EXUW9:7 RYD.

ZR U 7 Hex]7 9 7 .\7 H3DG9:7 4G= U’U M(<3!5KRTfSDR…\V R0Ÿ 30V 3!D9lR0pn 9A231.?3 §  $ ° 7 .=FW.`<3!5KRhH]W319SR 7 .?. =g[RRbH =.

W)V(V9:7 RYD0t<NDSQD(9A23 U 7 ]W7 HOVU26=.l9A233v\2R U 39S3!5GV 7 .`<35BRTfEv\2M6kt(9A2FW.<23GH¡jv 34G=FDf\v 587 9S319A23g7 HU3!D9:7 9.a9A233Ÿ 3 U Rb47 9‰M=9l9A237EDG9S35Ø8n =64.?319A23"9S3!5GV  $ 7 .M fhj r Nã t # §  $ °  v 235B3 7 . Ÿ=FD7 .

?9l 9S35<€ V R0pn 3]W=9:7 R]DhfjLr N `t 4G=FD0X!33@T V!5B3G.Z3GHC7ED(9A2319S3!5Gr V R^n 9A234N Ÿ N _ =.   §  °# $   §  ° § 4§$  .?.3UN c 231_-5B.

 °‰ ° $ $ .

 §  $ °   $   $ fhj r N I)t §  §   $ °d°   §   $ °  K ± Î «´®¦ÀE« L.« Î «  «´®¦¯¦ªD·.ÃZ°.°Æ«ÔÀE·.³M¸ LZ°Æ·d«!Ã@®´°<¸ · L¦ÀEÀ<ÀEÀ<À       # # !       .°$« LZ°Æ«.® L  L¦·.·.® L¦¯.°Gª.«¦³e·.½›«  ¸ ½Û« L¦ÀG¸ · L¦À™Ê$¸ Î ¯´.

   ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

.`<3!5KR0.nPR5GV\3HC7EDG9SR fhrjN t)t  §   $ °     $ " S 9#7 . PR5 =9:7 R]D 3]W6=9:7 RYD0f LN #7 .s7 (V M ULU ´n <V jr t bV U fhrjN s)t     " $  "! ! "! c 2FW.s7 9:7 R]D"9SR0.1DR!9S3Cjv R5B9A2M19A26=9a9A23&>n "5KRY! D9V!5KRY"V6=! [U=9:7 R]D(7 . .#=FX!R]WG9 V!5B3‡Ÿ!7 R]W.?R U 7 Hh7 .`9A2319A5n=FD.Gx3]W6=9:7 RYD0fjrLN t#7 .U  U 7 Y W$ 7 H@ 9SR& .A7 H7ED 3"R^n 7 YW7 H&.`9A5K=FD.A7 9:7 RYD0t<N v 235B319A23"9A5K=FD.A7 9:7 RYD@7ED9SR&.s7ED64<3 9A5n=FD.s7 HU34<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .?R U 7 H@Rb4.?3"R U . U M3vL=.<26=5.`4G= U 46W U =9S3GHeNœ{ YW6=9:7 RYD fjL r N s)t 2R U HU.?7 H034<4<RYRYD6DHg9A589S7E3!XU5GWV€9:7 RYRYD(D0=F58VF7 [YV!23G9=5B26.`=FRYDDH&U M@.#=FX!5‰WFVG91f8.A7 9:7 RYD6= =<MG3!5 H]W319SR@9A5n=FD.a=. U R]D[&=.?=FR DUH&7 Hv9ANÛ2c 3"2.V9A5n=FD.

H R5*9A234.4!WU5K. R0Ÿ 3!5-9S3^(V V!3!5n=9AWF5B3&5n=FD[U33vj3@2=!Ÿ3 ‰ƒ)„.

=.Z31R^nž 465K3G=9S319A2U5K3.

3.

RYD3.

.GN`”@=9A23^V=9:7 4.

Ÿ3!D7 3!D9L9SR0HU3. 4<R]D.= U’U Mx]7 9 7 .

.Z4!5P7EX!3"9A2319A23lVW.

2GM(<R]D3 X!RYWFDHF=!587 3.

GN I.X<M(9Gj v RiX!RYWFDHF=!5BM4<R]DHb7 9:7 RYD..

Pn 3!5 ‰ƒ)„. v 2!7 4!24626=FD[U3\9A23&23G=9L9A5n=FD..H ¤ 23(465K3G=9:7 R]D(R0nžŸ Rb7 H."5K3.\7 .

.`R0mn H3D.CV¥>n 5BRe€ \ V 4.” V 3G4!2=FD7 .A7 9.<W U 9S.M4!2=FD[3G.

RYD6HYW64A9:7 R]D"9SRi5n=6Hb7 =9:7 RYDbN¤#c 23 U Rb4.

`RYD9A23 465BM.?9?= U’U 7 .=9:7 R]D(R0n 9A233Ÿ R7 H0HU3!V!3DHU.

<WF5Ø8n =64.=9:7 RYD(=FD6H0.

s7 RYD(3.319S3!D.

Ie34A9.

xb3.

?R U 7 H@=FD6H&3CŸ 3!Dg.s7EX7 U 7 9.ZY =FDH@9A23  R#v R^p n .9?4NÛc 23@V!R.m .Z30"V 7 .M(R^o n 9A23W U 7 ]W!7 H&4626=FDFD3 U .Z.?R U 7 H&4.

RL(V V!3D.:=9S3oPn R5o9A2!7 .DŸ R7 HeN I.

    V V!35K=9AWF5B3 ‰ƒ)„.H 3.

9.

a9SR9?=aA§ 3(7EDG9SR&4<R]D.A7 H35K=9:7 R]D"9A23gV!5K3.xbRYD326=.

.?.

WU5K3"3<IJ3G4<9Dc 23 U 7 YW7 HU=9:7 R]D"9S30( =FDH@9A23 U =9S3!D923G=9`=!5K3=Ie34A9S3GHh.?RLV3Cv\26=9#X<M9A23@V!5K3.

Z..<WF5B3FNÛ}o91V!5K3.

?..

WU5K3@X!3<9Gvj3.

3D9A23 =9@\ V R.

VU23!587 4#9SR@9‰MUV7 4.

= U 7EDG9S3D.A7 _]4.

?.=9:7 R]D@V5B3G.xaPn R5LV!5B3G.<WF5K39A2319S30(V V!35K=9AWF5K3(=FDH U =9S3DG923=9a=5B3 3<IJ3G4A9S3H¡Ÿ 35QMŽ" V 7 U H U MGN` R#jv 3‡Ÿ 35.?.

WU5K3@D3=!5™6Ÿ =646WFW)r V 9A23 U =9S3!D9\23G=9 =FDH@9A23 9S30( V V!35K=9AWF5B3(=5K313.

Ie34A9S3H‹\V R5K3gDR!9:7 4.

3G=FX U MGN I.

c 23&Ÿ 3 U Rb47 9‰M(R0pn 9A23 U 7 ]W!7 H…\V 3.

9?= U H]W3"9SR@9A23@VU26=.?34626=FD[34.

=FD0X!3&5K3 U =9S3H&9SR@9A23&>n 5KRYD9 V!5KRYV6=[U=9:7 R]D@W9:7 U 7 7ED[9A23"3]W=9:7 R]DhfjL r N ä <t N›#c 23 U 3Cnn 9126=FDH&.A7 H34.

=FD0X!3.

s7 HU3g7 .A7 U M4.15B3HYW64<3HC7EDG9SR&R]D U M U 7 ]W!7 H  R#Œv =FD6H03G=.2R#v D"9SRX!3 § ° N c 23@5P7 []2G92=FD6H&.

Ãdª.® «  Î ¸ L¦µ ·.L¦«¦·Z³ÆÊÇOÄ0Î « ®@ ½ ¼@«”L.±7°Æ·d½Û¯¦«›ª.L °$ ÀjÃCÊQ³b®«ÔL¦· °™¹ °Æ°G·Dª@ÀG¸ À®Zݦ¯´«”® Î ¯¦½›Ã «ÛÎ ®Z®w°<¸ · ÀE«´L¦®.®Z°<¸ · L¤°Æ·¤«.®ZÝ.¼.·.³Ø°$®¦³–«ÕZL¦Ç^·.<2R#\v D"9SRX!3  $ $ N$  §  $ °  $ $ fhj r N t § „­~° $ v\23!5K3 7 .À Æ®¦¯h°GÃ.® ¯ ÎD¸ L¦¸«C°žÍ ¸ Lw°Gª¦« Î ¸ °Æ«¦³Ø®Z°GÃC³b«CÍ¤Ä ¹   .ÀE«  LÎ ®@±.l9A23(HU3!D.Շ³b· L ÀJ«!Ã.®¦ªDÀE« °<¸ ½Û³–«Û·.®ZÝ.Ý.ª.® ªdL  ¸ LwÄ)°Gª..«.·ZLZÊeÕ «h Ý.® L¦¼@«¤¸ L$°Æ«¦½w±C«¦³Ø®Z°GÃC³b«™°Æ· µ «™·.À¤³b¯¦.=FD0X!3.ÀÆ°<¸ ½›®Z°Æ«Ì°Gª¦«™¯¦ª.³b«.Í«ÔL®.ÃZ° Õ´·.®.s7 9‰M@5n=9:7 Rvx  : $ N ćª.«¦³)Þ¦Ñ  «.± æΠ«´¼.«.«$Ã.® Π՞® µ ·.

  ã)å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter C. Density change effects ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

7 .   Å   U #v 0n 7Ÿ 0V #v 0n LV ¤c U U c 23  R#vR0n 9A23(=7E58[F=. =6Hb7 =FXG9:7 4(7BN 3UNaDRO23=9L9A5n=FD.Z3!5m7 ."D3.

[ U 7 [7EX U 3=FD6Hh4.

=FD0X!3g7 []DR5K3GHeN c 27 .l9A23"4.`7 .

=.Z37v235B3gV!5KR4.

3.

`7 .CV\.”Ÿ35QM~n8=..a=!5K314.?3!5›V3G4626=FD7 .Z.?9l=FDHi23G=9j9A5n=FD.

s7 HU3!5n=FX U M ..RYD. U R#j v 3!5cf.?3.

s7EX U 314G=.#DFWaV(X!3!5m7EDzrm26=FVG9S35)t<Nwc 27 . =FDh23G=9l9A5K=FD.:46W.?. =FDR9A235cV!R.?35 =FDH09A23".#=g4<RYD.Z.a9A235B3g7 .7§7ED6H&R0nL7 .´Pn 3!5m7 .?37 .œ\v 23!D9A27 .s7b 23=9L9A5n=FD.S9?=FD9.&!£ =FDFDR  R#"v N ! V V U 7 .s7 R]D=FX!RYW9aHb7bV\3!D.A7EX U 7 9‰Mg7 .s7 R]D U 3G. § DR#v D(=.?9\V!R.3¡V\R5K3H7 .?.

A7 [YD7 _]4. .NÛc 23@23=9L9A5n=FD.´Pn 3!5m7 .

=FD9`7ED4.

?Re\V 3<9:7bV 3g5K3CPn 35B3H&9SR0=.  R#v 7 .1D6=a\V 3GH&R]D ! =!5nH € 3.=.`.#4<Re(V XUW.s7 R]DN¤c 27 .Z3o v 235B3"9A23!5K37 . 46230" V 7 4G= U 5B3=64A9:7 R]D.

M U 367 [Y2bN v V = U 4.

Z3UNÛc 23  R#qv 7 .?3@X!3<9Gjv 3.=.126=."23=9 } 4G=.

3D19A23"9Gjv RCV!5K3CŸ 7 RYW. 4.

Pn 35cXUW9`7 .Z3(7 .=..a9A23g7 . U R#ˆ v 3!DR[]29SRŽA§ 3.?R9A235< 9A5K=FD.

3V9A23\9S3^(V V!3!5n=9AWF5B34<R]D.?9?=FDG9.

”Pn R5o= U R]D[&H7 .?9?=FD4.#7 .  R#l v .L9A2314G=.N¤c 27 .?3o\v 23!D=([F=.

3&f.¦.7EDR5nH35*R0nD§ 7 U RLV 3<9S3!5K.

t NwQS D.

W4!24.

3]W= U 9SR@.?3G.?3&\v 27 462~jv 3 U 7bA§ 3!t 7 .5KRYD6Hb7ED[g9S30( V V!35K=9AWF5K3UNœS n 9A23.s7b( V V U 7 .=.ZR5.S9l4G=.a9S30V V!3!5n=9AW37 . 4.GxF9A23=.?R]WUD6H7ED[&=!5K37EDhWUD7 Pn R5GV 9S3^(V V!3!5n=9AWU5K30fP9A26=9 7 . .

?R9A235<1V = U 4.= U’U 7 .

=.Z3UN ”@=9A23^V =9:7 4.

A7b(V V U 7 .= U MGxY7 9\7 .a9A23.?9 4.

w>n 5KRLr V 9A23(4.  R#av .?3 u N SQDgH7 34G=.=.S9:7ED[vxF9A23"=7E58[F=.

.s7 9AW6=9:7 RYDg7 .S9&\ V RbHU3 U jv 3Hb7 .M9SR&.ZRYWF5KHb7ED[C7ED~Ÿ 3!5BMC5n=FV!7 H…1V =FDUD3!5>N›c 27 .?319A23_-5K.Z4!5P7EX!3HOX!3CPn R5K3UN p3!D64<3Fxajv 3"4G=FD=.œŸ 3!5BMg4 U RU.=!Ÿ 7 9.?.

W)\V 319A26=9”Pn R5 V=FDMR0n 9A23(4G=."5K3.?3G.l9A23  R#qv 7 .

®  ·.±@¸ ¯ !·ZÊ ¹ ·C³)ʪ@¸ ¯¦ªÔ°Gª¦« °Æ¸ À$«¦½”L.Àj®Z¸ ¸ L¦¼¯´¯¦¯.¸ ±@ª.³b«.® ««´µ L¦®Z¸ ¯°Ô°Æ« #¸ À”·Zʤ· ³b« LDÍ Î «´°G® ª¦ « °Æ!·o·ZÊÛ°Gª¦.ÀZÍL©™ª.®¦ª¦LZÀ<«&°«  ¹½›·@ͤ«h³M©™°E¸ ®°$ª@Î ¸ ®.L7³b·.«´°GÃ.ÀE¨¦ÀhÄ1ÃC±¦³b«”³b« ¹¸ À$«¦³b¯´«Û· °ÆL¦·ÔÀÆ°E°Æ®Z«´°ž®¦¯¦¸ L”ªÔ¯´°G·ª@L¦¸ ÀžÀÆ°$½›¯.®LDL ©™· 8¹ ª¦ ¸«o «.À¤ L ³b.®Z· °ÆL «¦³Ú¸ æ® ¯hÎ °Û ³b®¦ÀE³b°™«´®!¸ L”Í ½ÛÕ¤¯´®¦À<ÀE«.±¦°Æ® À· Î Õ¦#Àj¸·´LÀ¤Ê ¸ ÀÛ°Gʙª¦½”¸«Ô°Gæªd«¦¯¦³Óª7°G³bª.·C½›«7³M·@¸ ®@LÔ³b¸ «Ô³Ì°Gª¦.s7b V V U 7 .L ½w®¦ÀE± À<Àhη ÃC¸ ¯´Î ½w¸ ®Z °Æ±Z« °<«  ¸  · Íd..®¯´«w·.K ·o±@¸ L3«¦½Û³Ø®Z±@· °G·.«Ô³b«´® Î ÀG¸ ½w± Î ¸ ÀE°e¯´®¦ÀE«Ô¸ ÀQ°Gª¦«Ô¸ ÀE· LZ°G³b·.?9ÔPn R5<@V N ±.L.A7ED=FX U M=6Hb7 =FXG9:7 4 _ N›#c 235B3‡Pn R5B3Fxajv 37EDG9A5KRbHYW64<319A23z!£ =FDUDR  R#v =FD6H =[U=7ED@7ED=g. ÃC·@« ³b³ «dÎ °Æ ¸·dÀ›«.

?9S3 €7 .³™ÀE«® LZL ° Î ÕZ°GÇ^ª¦°G«`ª¦«¦®@³b¸ « ³ c 23  R ˆR p=7E5e9A5KRYW[Y2"9A23 3!D9:7ED[g.Í «7 a®@³b¸ «.`=  R R 4.?M.

R (V!5K3.

.Z.s7EX 3\.

WUX.S9?=FD64<3FN #235B3"=5B39A2U5K3.

A7 9AW=9:7 R]DN UV ã"ã .aA9 26=9a4G=FDhV!R!9S3DG9:7 R]D= M(Hb7 .Z46587EX!3"9A231.3 7 HU3G= RHU3 .

Z3.&/ </\+p frincional force P1 V1 T1 rho1 Cross Sectional area.A7 H35o=[F=.`.  R#v 7ED4<RYD.?34A9:7 R]D   !#        r-R]D.  R#l v . < Chapter D.?.S9?=FD9a4!5BRU. Fanno Flow R`).l9A2U5KRYW[Y2(=@4<RYD6H]W!7 9”v 7 9A2=~n>587 4A9:7 R]DCf8. A P2 V2 T2 rho2 £7 []WU5K3k N )iÔr-R]DG9A5KR U ŸR U W)V31R^no9A23=.

 4<R]D.Z3!5ڟ=9:7 R]D~Pn R5-9A23(4.?.3l£7 []WU5K3k N UNÛc 23¡V=.

RYD9A5BR U Ÿ R U Wa\ V 37 . fZ N !t   c 23"3!D3!5K[!Mg4.

?3!5ÚŸ 7 RYD0fSWFDHU3!5o9A23(4.RYD.

fZ N å t G  .<587 4A9:7 RYDR^cn 7 HU3G=FX9:7 4  R#vd\t 5B3=6H.\7 .RYD.    fZ N ä t        c 23&Pn R5n4<3=64A9:7ED[&RYD9A23=.a9A23&>n 587 4A9:7 R]Dg=FDH@9A23¡\V RLV 3!D9AW)€ # V 4<R]D.Z3!5ÚŸ =9:7 R]D05B3=6H.

  £ R5o.s7bV V U nn M9A23&V!5K3.

.?3DG9?=9:7 R]D!#Pn RR!9ADR!9S3!DR!9`D3.

.Z=5 U M~Pn R5*9A23@V!5K3.Z.

?3DG9?=9:7 R]D(4..

=FDhX!34 U RU.?319SR047E5n46W U =!5 6 vj3=.<Wa\V 319A23(4<RYD6H]W!7 9j9SROX!3(=@47E5n46W U =!5-9A23!5K3CPn R5K3Ux  .?.

  fZ N t   .

  7 .`3 YW6= U 9SR N * 9:7 U 7 7ED[9A23(HU3<_-D7 =9:7 RYD"R0pn 9A231_-5n4A9:7 RYD~8n =64<9SR5.

ZRYWFDH&. =FDH¡jv 3 }pR9S39A26=9   RYX9?=7ED9A23&Pn R U’U R#v 7ED[ fZ N ã t ‰ § -:  °  ­   "!  9:7 U 7 7ED[@9A23HU3<_-D7 9:7 RYDR0pn 9A231.

V!3.

S9:7 RYD~Pn R5lf O: `t =FD6H¡Pn R5)( : 7ED9S3!5G‚ * V R^n 9A230”g=64!20DUWFX)V 3!5*M.3H&RYD3"4G=FDRYX9?=7ED"9A233Pn R U’U R#v 7ED[ *  # %$   fZ N I)t  ! $ %  '& r RYD!Ÿ 3!5B9:7ED[@9A2313CFT V5B3G.

367 U H. ­ $ + $  fZ N s)t ! * ‰ § ­ 0 /1  $ $. 4<RYV..

MU587 [Y29z– • x —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ ä U xvX<MXa 5>N “*=5Eu-”367E5 §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Introdcion SED9S3!5K[U=9:7ED[ U =.?9l3 YW6=9:7 RYDM.1.Section D.

367 U H ­ ­ $  ·­ icW /  $     !  $  ­ / 1 $ c 23g5K3.

3]W=9:7 R]D=5K3&V U R9S3GHh7EDX£7 []WU5K3 £b7 [YWF5B3z N ä iD£!=FDFDR  R#vŒ=.#=~n>WFD4<9:7 RYD(R0n ãs —˜.`R^on 9A27 .W U 9S.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.  ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª Z N t)t f .

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Fanno Flow ä X 4<RYV.Chapter D.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

    .

   .

Chapter E. Reference .

+-/.   "!$#&%(') $ *.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.L4KE)-M3.0+-1203546)798:2.NOC)P -QKB -7RB ?M8N S5TU .

    "!#"$%$%& %' )(+*". . ' ..

 % % ' !"( /10!32 54 .

  5<=/5 >8> : >8 '?@( 'A.B*( ! M 58DC  /. '8. >.

'A8 AC .>' ' ' '( ".

:   ( '' ' '1E 'A( > 0 JFG( 'H/9GIJ8LKNMPORQ)MTS. "!)62/'K 57 !"869 !"8 .3c+HZ G0 .!GK5( /  6f H g % >8"8>'H/ ! >!GK'=e "!K f %(') $ Y7   ! ihj1Z5kmlnc+[ob5$[$6pc>+q_c+rbn[\]^Hs[3!"c+utdk.UVWXQY$%HZ@[\]^P!_a`b5$Adc>3c $" %0 >88>'.

 /.

/5 / <8 ' 'v// (C % >8"8>'H/ ! "!K f %(') $ Y7    .'.

/= >8 /. !/^/ /R!"8/wC ' KR 'H/a/ '. 8)!"( k// /Cj.

>' K R'DCR''9 ').

H[3c+HZ}"3.€$" $kZq k 5  #   „ @0 R'H/a/p*GJ'B9 ' !/ M >8  ."8K x5*>'zy6$)sA[3 $%{N|@HZ@c+.[\c ~"!iHt.

*".ZYc+"HH[3c+.‚ )ƒ  ' !)A**". n9'A(C "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& !"869 7 )( 9/ ') >8 .Z…{J$[†J!nskH3[Jq k 5  #    . >8 %y6$)sA[3n$%{N|@. .

$ ' 'A8 M >8 >8 KR'H/a/p*GJ'u9 ' "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& ‚ 7  !"869 7 )( 9/ ') >8 G‚ nƒ    5  g  !/ M >8 ‡yA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+!61|@HZ@c+.H[3c+HZ # g„  g .

 'K"# ''.6*GR! ' ‹~ŒŽ"!"( A*( ! M 58k/9Oc+‘Q@kH3c+.– )*GR!"8 'H/. !"8>'A8 •9'H/ '.!"*.Z’|@HZ@c+. 'K   @?%/^/M! %/p*G( !‘/ )(+* M )88"*. “ ' '.: !"8)' g„ %e=. 5* ' 'A./ . . '.0!K / .H[ "!K f %(') $ Y7 !"89‰ >82( 'K GŠ  “ „5 „ # . K'K3. 'A8 D'A” ( !"8> ' ƒ "%O . 'K x)*>'u9'Bx5*'( x)*>'H/ KR ( 'A.

' d*69K C & ).

' ! .

 .

 “ d2> >8 ?& %  K'2 R ' ! GIR !"869 !69G).

!"8/ AC% n9'( /.š GšJž5¤ )!> '.švžNš=Ÿ¡ s++k3c+_$%{=3€" Mtd!"H¢Pq$%{./ #   .3c+++c+.’† —˜p™.ZX =kdc+6~!‡ stH&|@"H[JZqLOc ^pc b%"3c $[¦  R!"8)).oq%!["sA+c+tBO]dc ZY$n{..mš)M&.@tHc+H"tH]~$%{jœ£š+.!%šoK›"s&‡œNš Gš . >2/ ' ! “   "!/ M >8 / '.R/ % '.

A( !". ! M )8 ?@8> >8>'' >8> F%(58 !G. o¥ Š   <: &N*GJ'!"*(AC ‚ '.

9 G!/ J' ' A2 ƒ ‚  .9 ¨! M 58 AC 'A8 /R! >8>'.   'A8 ' ' &5( R!69 g % >8 >.

\.  nƒ  !"869L . 'A8 /J5*.

>8*". ."* "§ f Š  K J/5 >8(!"(+*.

> ¨)8 !"(5( 90).

)!". 'K£9 ' !/ M >8 / ©[]tk3c $%P$%{ KNMPLž£† ln.z|   g # g„ .

 % k„ .

!%s[\]P‡k@ˆ) $o[3H!"c+tk$[£qAH3.¢ .td$%¢B¢BH"!"H!o[$)tH.BIBLIOGRAPHY & A2H/  Š  „ .ORQož£ˆXžo.

'K !"8 '‘ !/ M >8> …I>8/ M d* ' IJ8>  'H/10o( ! >8>'H/ I>(+( >8> / & A2H/  Š !"869‰ !"(+( . .

"e '). 5ƒG .

"85(  / !"8/wC 'K >8 /.

[\"3c $"".  0 R J'. w.!GK)( / %0 >8"8'./ YI>8[]tk3c $%RS6VWL†J%3.ORQo| % >8"8>'.'*"8K 'k9z2> >8> 9)./^/ !"8O 9 KR/ K'./ K ! )!GK'K 7 f e -6f g  ! ' '  !"89 &)*"89/    % n 9 '( >8 /.

' /. 'A8 D./^/pG* R'B9 ' !/ M >8 KR 'H/a/*k// >8 )*"869 !@ !"89FG 8 ' 'A( 'A.>' J'.

[\c o[$)tH™adc+./ Ly6$)sA[3n$%{=¢1"3.n9.Zq „-5 „ „ #   ! ' / .Z HtH€"$" $.

nG ƒ   Y? .

 w:/ C /. '.

>'(R'A( ! M 58k/ .

K $ ' ''8.'. ' !"( >81C '.R/ !"89 .9/ / '. )( 'A8.

!)K..6 9 !"*"( G* 9 >8B9 '9!/ M >8 L.

[\"3c $"%./ )!GK'K 7 f e 6f  g R!GK' .ORQo|  Š )* .K >>8 'H/ 5IJ8[ 6™t3c $"6AVWL†J%3.

& „ G? .

'./ AC ' '. 8 !"89 ! ' !KR'.!/ 58 /.

!/ M >>8 [ 6™t3c $"6•$n{@M¢B.[\c+tp‡ˆ$ns"![Jq"¢‘H ~)$)tHc++q  5  # -Ag ? 62/'KJ &?   >9. >( !K (!">8 !"( 5/ / !GG( 'k(9 /.' K R5/ ACN9 ' .

# .>'0 '‘" !/ M >8 …0 J '. “  g 4 / ?@( f % 'K.€$" $kZq   .H[3c+HZX"3.[\c ~"!Ht./^/ …yA$ns[\n$n{ |@HZ@c+..

Š >* Gƒ  !"869 % >(+( ' G‚ .)!"( ! % .

   .

/ .ƒ ') ¡9 'A8/ G¥  !"89 4 ).UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.IJ8LKNMPORQ)MTS. 4 8 /.R/ Y7 . / 'H/ M >./ : )869A/ ' G¥  . n9 '(C =9 ' !/ KJn95> * w. ! M >8 L.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK' e Af gg : ! $ !"8"2H/ Yoq%!["s+c+tu"!" =$%$%& &%( R'H/ !"869L&  !"8A/ !/  !"8kM/ !.

>' >8G>* 'A)8 ' AC /.

'9'p– 589 M )8:/ 58 /.

'A8 R! '( >8 /.' 'A 8 /R! >8".

/ .8 ' …M›b"b)+c+.! YtHc+. 'A8 R' )8 AC !BC R'' R)*"89 d*  *( '.€ )!> '. # -  7 !K 'K GŠ %‰   %e .>'u9 ' ' '( ".%3c"tBž=™pd6[\t.

8 / !G.8 !"(  / ' ' ! M )8 C ! $ '.>' R' M .!"( !")8 !"( k// / !"869 'd– K'K >. '. 'A8 9)G* >>8 05( 0 9 ).

ZYc+"HH[ „ “  -5 -. 'K FG(+( >>8 Oc+rQYk.3c+HZ’|@. ¥ !"8kA/ 'A8 .)!".

J /.

tH€c+t] "ƒ .G* 57 „ )ˆ5>sAc+!_.

>(+( !"80=* ( / ."8D‰ >( ' !"89 58k/ IJ)8  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ 'A869 'vA/ )8 .: "%O „„ GhNb@H…QG€"H@ˆ) $ &% !)6.

K >>8 _"  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ R!)>  .

 7 !"869 %0 >(+( 'K G‚ .

   ' .B*"( ! M )8 AC !"*/ 'H/ !"860 9 '. * 'K // >.!/ M >>8 9 'u9 ' '. M )8/  5.

UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '. w. ¥ * G¥ !"869 . '.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK'=e 6f .IJ8LKNMPORQ)MTS./ .

J RK5*( /  .

 „ % ! /.

'A( M >>8  .Z.‚ )ƒ  . ! M .  %(''K / 58 57  ? A25'@ &?  !"869 7 )( 9/ ') >8 .!"().[¡šY@tHc>š |@.„ ! R' ' ' i$)!"H+c+.?G– K' >. " * 'K›.š g@ - # ¥ * ƒ  ‚ !".>'A.Z‡@c+¢rsA "3c $%"3. n9 'A( >>8 C=A/ )( 9 F ! M )8 !"869…. n9 'A( >>8 C /. 'A8 !"89 ). !"( >8 G!".

tk3c $%‘$n{@bn[ $)tH]^u˜][3c #+]{J$[›!c+utpkH3c+.z|"lGQ † | O™dc Z@ !"8 : R!")8 M/   !"( C 3K8 ! !3K8 "§   …YH+.!5/ >>8 / YIJ8rM.!/ M >>8 .Z G0 ./^/H* R'B9 ' .>' j=/ >0 8 KJ'.

 /.

>'H// / 54 .

  "%O !"869 !"8 . ! ' <8 ' 'v// . >.: )ƒ   .

! M )8 AC .c"t1[\c+¢ c+n3H[3A"3c $%A)tp$"%{ H[3H"tHD$"_¢u$n!"H+c+. ( 'p– !/ M >>8 / .Z !r]$"+c+!"c"td"3c $% >>8 !GK R' .#& / 5( 9 F .! M )8 !">8 !"( 5/ / z( !J ' )( . 8 !GG( .I>8!"#$@t.Zz$%{otdkH3c+.

NOC)P -QKB -7RB ?M8N % S5T .   "!$#&%(') $ *.0+-1203546)798:2.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.L4KE)-M3.+-/.

BIBLIOGRAPHY Š > 89/ '  !"869‰ !"(+( !)' ƒ :   @? .

 C ' 'A8 // ¨' !"89‡9'.! M )8 K !)/ M ' ./5 )8 (+*  . ' !"(%9'. !/a/5 >8> 9 ' 'p– d*G >8> !"869FG(+( >8 ACN/. '.

ORQo|’†J%3./^/YIJ8 [ 6™t3c $"66VW.>K /p( '' ' '958‘9 ' !/ M >8 /A)*"8958'.ZY[3™a  .Z’Q@$".[\"3c $"YOc+Q@kH3c+.

%e£*  *"( 'A8  R'H/ !"86O 9 .K .!> )!GK'K  -  % !69/ '8  0 !"89 ' '89/ '8 .

.t.nyA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+! .[!nsA[3c+HZ}!"c+ tdk. /.3c+HZ&.R$n{ +c nsAc+!_¢‘k HktH€[tk3.0 .[£$"€"d"j3[ 6p{ .69 R!"*"( a*".tH€c+t]  5 #  % ! ' o‚ &  Ag Y†JnsA.

 /.

>'H// /  !/ '‰ 'H/ 'K38 ‚ 'HA/ 'K ' '_<K8 ' 'K 5/ . % >) 8 ! '   '( / 58  !"869E )(+( ' E ‚    . ' !"(+(+G* R K.G?@>8 >>8 ''K >>8 .

)8 !"( k// =/ !"89  >! '\8/ !"89/ )( 9 F ! M 58 .

Z.z| .€$" $kZqkš%M. “ )* 'A8 e !"869L !K  ƒ „ ‰ ! 'K . 'A)8 ! >8‘9 ' .>'A> 8 ).!/ M >>8 J '.-Y „ # .€%š›Ht.šG‡Ht./^A/ 'H9/ Ly%š |@.

)8 !"( 5* ' d*69 'H/ AC 7 R! ' e >( ~" !/ M >8 & K' .

(+( >(5./ LM•ˆ% [ )!> '. K)>8 'A8 w./  #   4 /  3>8 ' %O .

 %( ( '  o&?  %0 >(+( 'K G‚ .

/R*5/ >>8 z. !A/ AC @IJ8LKNMPORQ)MTS 6VWXQY$%HZ@[\]^~!_a`b5$Adc>3c $% ' N( ' '( !"89 54 . %(n9 'A( >>8 CN9 ' !/ M > 8 OKR 'H/a/ '.Š ¥ . !> ).  !"89 !"(+( 'A8 .

tH€c+t] %ƒ . )!GK'K=e -Af . 0 !> G‚ ¥ : „ @ˆ)>sc+!L.

"8u ‰ >( ' !"869 )8/ IJ)8  “ ' § 32 “ ' § \G2 ‚ ! L !R! d)8 !". “ „ %e .

>' .

69 !"*"( a*"..š)M Qo| >!> 'H/  # .  ¥=§ . (!/ ! !"(+( ' nyA$)sA[3A5$%{£oq"!"[ "s+c+t‘OcJ˜..

 !)).

3c+HZ‡b%[$)tH™a .q$%{N3€"!"c+1tdk./   ‡M q)3c+td".0 .msA!.

 /.

'. ! <8 ' 'v// .5/ / & 5(+*.

)!GK $R .

 ¥  .€"BO=q"¢Bc+t™~"!L3€"H[3¢1$)!Hq%A¢‘c+t™~$%{›QY$%¢Db%[3™^pc+#+1ˆ)>sc+!‡ˆ5 $ ' 5(+*. 'RI )ƒ . .

"8u‰ >( ' !"869 )8/ “ ' § 32 dG* .

3/2 ' ‰ : !"89‰ !"(+( !)' ƒ : „„ 7 ! M >8 AC›9 '9.M¢BH[3c+td ˆ$ns!"[Jq"¢B. >)8 ! /.!/ M >>8 / []tk3c $"6P$%{. ~)$)tHc++q -5 „ #   !"9.

 4 (8 /.>!"8  ‚ !"89E )(+( ' E ‚  .

'_?@8 /.

>!"( % ' /.

# gg e .>n9 ’†>n£y"šoKs¢ršG‡k3€nš jd"ˆ5>sAc+!Lˆ) $ -5 -.

' % !"869 R' ' 62 Gƒ ‚   4 M >. !"("/p( ©/ .>).

>K ' 'A( > JFG( 'H/jC  )( 0 9 K.

!/ M >>8 .IJ8LKNMPORQ)M QY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% IJ89 !")8 !GK)( / IJ89 !")8 ! >!GK'oe 6f g E ') >K8 >2 .>!". 'K  9 ' .

€"d$[Jq$%{@^b@. GJI  „  .Z}¢Bk3€$) ! .tHc 5tpkH3c+.

 %z? “ ' § 32 E ') >K8 >2 .

GJI  „„ "=e .

%9 ">8 !"9.'\. ' !"( >8 '/ M )8  '. DC !) v/ >8.

8 !"89_x5>* !"( ..IJ8i[]tk3c $"6 VW. '.ORQo|’†Jn3H[3A"3c $%AYOc+Q@kH3c+. CoC / M )8 5(8 !/ 5. 8 '.ZX|"`b5$Adc>3c $" QY$%HZ@[\]^ N( ' ' '( !"89 54 .

 )!GK'K  . E / !")8 ! /.

!"8   0 @ ' ‰ "  !"869}0oG* R 'KJ ‚ &%O 50 R%95)* / M )8 C .>!"8   >82A.

K N. . )*"8  !)62/'  /. .

>8 OKR 'H/a.IJ8‡KNMPORQ)MTS.>'./ . KJ'.UVW QY$%HZ@[\]^~"!_^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 './^// )81C \. ' !"( )(.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! )!GK'Koe 6f   ‰ > ))8 !"8/p>2 RI !"869L .

)!"8 .)!".: ¥ ."e .

>'  >8 C "*.

.=/ !"869/p(+>* / !"89 /.

>'  >(8 ! d *  *( '.L4KE)-M3. .8 /p(+>* zy"š ˆ)>sc+!‡.+-/./  # -. +-/12 3M46)7 8:2.N C)P -QKB -7RB ?L2/N G .8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2:IJ4)7 3546=.„- *.tH€c+t] )!> '.

    "!$#&%(') $ .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.