!"#
&$ %('*),+.-0/21435+7608:9;%*<=%
>?K>YX@?Z7A:[]\ BDT ^DC7_`EGFSHJa&ILb?KNb?MPc OR> c7QPdfO e7c >g>
U
S
W
T
X
V
V
v‰hXhX"i"i"imjGjGkmkm‡|pgll nonoŠ‰n.n.}ll pgpgjlqrq‘s?wll nPnJvrsgsgqjujup"t7t}v.qwqwl v5‡yvfiyiriyxrx‘t7v5voq"pzp•x‘k,Šv|jWt7p7l{|nr‡yiJi|Št}n5iDn–q"j„x~v‰k~"x?l imn5l n.noxLlv|p?p7jlq’‡D€}‚}‚wqk,vfpDiPv.iDlƒ"qw‡yiDimvŽj„n5€"tpgtjui‘‚}v…l†jukˆŠ‡yjui~i‰‡‰nf‡|pgi"p7ŠjWx}ƒ"l i|i,i‰nPxNv‰pD}p?‹ŒjWqzpgv|‚t7ls?nŽ“ Lz€D‡‰—Xp}pgpg˜|Š™š{ml i‰nyŠDp}”juj›p"ƒpDlv‰x}"iyi"x j
‹v‰p}"j„iUk,Štjvœl†vfqwiDv5jWiynx:t}xLq"p7xš‡"‚}ŠDkrjl†qwi"vmqwvv‰"‡yiUtj„juji‰l i‰n‰n‘‚}“ vot(nyžŸ‡‰pgt7Š|q"x:l†qx?s l nov|ŠLjiDl€}j„km‚wvfl n5i‘n…lv‰pg"qi0qŠDp"jv.lqwl ‡‰vfi0iyx*l x}xLi"p7qw‡Dv.‚}l ‡yk,t}“¡iDqwv5p(vyž–v‰ŠDjul p"n;ƒp?l x}q"iyix ž
l†q"pg‡Dk,“ ‚"i‘x?lŠ"qts¢sLiv|"” i£jui|‹iDjuiDq"‡‰i‰nzvop£¤¥"iDjui’v|"in5pg‚}ju‡yi¢‡‰p7x}i’‡‰t7q(€i‘‹pg‚}q"x(t}q"x0v‰"i‘p"¦‡l t7“
v‰lhXn–"i"i¨x?jGkml‡‰nœpgv‰l nojq"n.l†x?€}l pgl‚wv…q‘vfl pgi‰l xNqn–nsg‚}‹juq"p}t7x}j?qwiDƒ"v5j]iDiyv‰j„x‘€""tv5irp‘v…v5l†kš‡‰iDpgj„k¥‡‰Š|pg;n–Š|t7pDq"‹Rl†qx’t¢sXx?ž7ŠLlŠiDnœjWv‰j„p"kmjƒl†€}ll n5x}‚wn…iyvfl i~xrpgq’k¥v‰"qp7twp"x?vv.l v‰l§g‡y"iyi~iŽx‘l i"x}ƒ"qwiDiDv.qwjWl†n.v.jui¥ll p?‡yt7juqi‰n4“"n|v5‚}pDp;“‹`v.v‰l†v|qs,l ln¨nrx}pg€DiDq"p}jil pgƒ"” iy{xr‚}¤Rq"p}x}j„iD{ j
“—4hXt}i""qjGi*sgkm‚"t}ltno‚wsLn.v‰lipgž¡q©p}‚}jmlq"nR¤Rx}sgiDpgjuj]t}‚}v‰qw“ x«"vfiriyt}x©t7Š}v5€DŠpzpDjuiyƒ"‡‰‡i©pgl twŠ|‡‰vf©p?i(q"t}x?t«q"l x;v.lqp?x?p"ql v.nœn¨lv‰§gj‹ª‡yl†p7€}twjŸ‚wv.vfk¥l p?iŽp7q*v|x?jupDt7l §g‹Nqiyn‰xk,“ tp7ƒ"v…liDx?pgjWl q§Xn.lnP‡‰p?tp"qv…‹›nyl pg” v|qlnyn–ž4€v‰p}jut}p?q{~n‰l“ twqwv.v5p©l p?qt}nyqž,pDv‰t7"q"i"x j
Šjl†qwv5iyx;ƒ"iDjWn.l p?qny”Ÿ—4"t}q}{r‰pg‚7”

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l 
K KV Z YX\ [.KK VK [V z$K*) \ K K‘K [¡ T K K Y ^ ‰Y TW^wV T ^ K [V %ŒTW V gK"VK .Y+ .^ ^ K YXV \ Œ TWV \ LK"^DK _ ^0Z / Y ^w^ T $4^ K?K \ Y O ^ .[]T K\ "R! Y g^ ‰VXTWVV K 5OJK # 0^yT T ^(VŒ_TWV KK ^V K T K ^„[ Z7KK"[]XZXV\ K Y$ zK [ V YXY\PIL[K Y K ^w\ KDT ]Y V ^ •[^ [.¡T ?K T ^ Y ^ [Œ‰[TWV _ZX[ V K Y^|^zKY VVYX\P¡[T K .^-5K T K V Y KV_] ^&Z ª[ KY ^.

7Y T ^V Y [ŒK ['^ (Y $ VT \ Y V "[ V KK7\ ^ K1$ [ KDYX\ ^ $ T K ŒT K Y ^ ‰TWV [Z7K Y ‰T [ VL^ $ T \) V 7T ^zTWV „[ 2‘Y ‰T [ V3^ K* \WO # [ –[. .

 ^yT^*YK ‰T [ [ V Y Y^ K•[ ‘Y "^ Y _`VY ^ ~Y ª[K&_ „K Z68K K V 7 K9Œ YX._R.Y V:Y KYX_\g[ Y V \ NK Y ^ Y*Y V\ . Z7K.T YZ Y K V:Y^Ž YX^ \W_ O<["."^[ [ V K 7K"T K^ [Œ[[ŒTWV ¢[„ [K5Y T ^¨.TWL V.K^ K"I^ K 7K?TWDVZ [ ^BVA $ Kg„OT[ \ ¨_g.74K YK ¢ ^?TZX^ \ K . ^ \ T[ ^ ‰TWV TWV @T K f? ^V KILKgK O V „KDK[ ILY .^ Y K7VZ7K YX^VZ K T K ZV 4‘\ADT ^ OO ) ^ # Y VYIK „ [ KT K z [ ^ [ Y K ^ K.¨[ \[ $4K"Y K IV K ^ª_KY Y ?\ K T ^ .4 T K>[X$ [' _ Y VK 0 ^ K K"[ [ VT K ^ \ NY ªY K ªK&„ K>K ¥$ K YV K=‘ K .YT wKK.

KDV YY K .^ KUYXK.Y \Œ4 ^ ZX g_?\O TWY V .

V Y ª?‰KT TY^ [ ^ VzK ^ KDDY[ YVL I^ K XY(V\ [K"K K V [^ .Y TWVVY ¡ „2[TWw V 2K ‘ [Y Y ‰^¢T [ ^&V•KG T ^ X ZVYK VY^ zK V K VY K V YX\ $ ^ K [?T ^ ¡ £TT KZgT ^‘Z7KYV ^[ ‰ODzCFTWV V HKE KDK K Y ^|^y¡ ^ T YTWV V O [ K ^yT .

T^y[ KT [ VV!KKYXf? ^ \^ ^ [¥$$4Y[T K 5^B A TW[ V [( K ŒTWV T K K YK ^ TWV‰ŒTW„ T V [K H5. T TW^. \ OTK Ž.V ?YXT]) ^ \K?}$4\ Z7 [ KD$2[] HZXT \$¥\ K Y TWK^.^y?ILT T[[]^JV\ XTWVOGV „ L#[ KDYX5K . Y YK^ ^y‰‰TWTT []V VV ¡ T K LK ^K Y ^T ^ ‰K TWYV [\ T \K ^ O T Y S [ \•T ^ K.V V K*7[ ) T V ^ K Z [[[V „ K Y’^. KK¢V [K _ ¡T K ?T ^ Y ^ V‰TW[V z$ \ K $¥ Y ^HK KY IL^ K7\\ [T Z7KT … ^ TWY V V zK [ . K7[ Y \ ‰A ZT [ [ V.[.\ ^ [ Y ‰YT [K7^yV\T T^JK"IY IVK# K7Y\ T YŽK"ITWVK£„ 7[ Z T ^–5.[T ^„YK ‰^.?5V ^ ^ [ T K Y V K[X‰T ['^ 7…N ^BOMAY L _ VT Yy K©VT …YX^R\TWLQ V ILªK[]^ \K XKDV YV K KDYXK \¡ON[4$ S [ [ 2^ K _ [8K"K V S X VV [K $.[4Œz $OZ7K K V "T K _ V YK IK&K P Y [ ^ [ V K"#K []V \YK I K Y $ K"YK ¥V K TWYV ? „ [ \ Y K 5.

ª$K TWªV K ^ KDYT ‰T K U^ YT ^ VS4$ K7.

\ K?[\ Xz HJKXI O T IŒ.

f.K …^ Y ªK= X V K Y V [ …^ Y V¡ TWV ^ T K V ‰T ^ …^ + ^* Y ^Y [.~daGn a*tuv&|yadadv8€.~gq`bv(r*n aBs*f0k.nazfBcer.q „B|K‹jBad~BmMlRƒB]y„ulRƒ*`'~dlRw^0s*fg„JŒKj0sBc%n ]k*adaBfcelRq vR<l.aon fzvJv*]5ad`‚jBnc\ˆ*aMn rRn f0fBfr%a\s.]5n fBj0vRrMsgn aG]ypyn~u:n sBq ]5cjBk.r. O37# T¢^ V K[ŒIL['K ($ Y T \^ K K K M$ K VU'VWVWX ªK ^ KY Z ª[*o.n ncon~Bcojk*fBl&sBl0lR`b]Waomzp'f0c\aBl0j0q]‡lRƒ*c2l.vR‚s*n ad~gfBaBsuv>q]hau]5jBvHjBlgaMlRp'f*wGaiqˆ0„zsBaB`x]`:mBl. O }…l*`:dZ\v*[[Naus*]_cyq n^0cefB~B`brzadn aBcep†fga0]2fgn ]5n ]icjzh]ih]5n cejB€c\aƒ0‚adadk*aBc‡l&qRpylR]5j.`‡n cn ]%k0s*f*m0`‚ƒ&^g]_l*`                                         T T                                                                                                                                .lRa*q l.{0]5]yf0jBvHaGsBv*nn fB]vRc_vn ]2ƒBn ncelRcci]5fJƒB`‰„G|adcKv*lRlRf&fRqŠ „g]W|_~B€j0s*s*fB^.hRr&]5n jBadac vRn fzn azŽ~uf0sBs*cfB]2~gn fBn s*rHqRn]5fB`blRvJƒ*ƒBcek*]5q au`D„>c5 pyn q ~Bj0s*fBr.aMvJ`…s*w%sg]2n ~gs.mMj.]2l.

O.O‰.V YY w.ILKšY 2\ wK&K N^$ ['T zK YT ^| ^* KK ^^ ‰$T [ 7V T .Y Y K _ KK .Q K* wK K.\ ILI[ŒK T[Y•• KTW_JV S¡T YK T K~\XYK \ =~ŒT [‰? TWV K TW›VV7_¡T T  K YX Z V ?\ Y T OG#J Y¡$4K O [^y[ T :VŒ\ A _ O \[ T wŸK Z ª[.4ŒZg[\ Y V Y.^wT \ KY V Y TWV K ªK ^ K TWV "[ ['[?ITK z_ K VK*…$ ^ TY VK V©T ^ K KDY ‰^ T [ [ VLV ^D_ z[ $[ K[ g.Y 2 XYOILK # XV[]^ Z7Y K ‰T ^ [GY $ [ T K Y [ # YILKK ^ K¢YT K  KDY [TWV .4ŒDZg[ \ Y V !Y ‰.4ŒZgH \ Y V Z Y ‰K T ^[ K VLV ^0"! _ K.O8„['EŽ OªK QP7O .47YK ¢ªK Zg\ TK ^N^NV TW[V*^^ Y['‰zT ^ K(GY Y KD[ Y ^ KK.[Œ[K ^ ªZ7KKY ŒT TWYXV \›_ T$¥WVY ^ Y ^Z V T ª K"Y I ‰Y TT [^[K V .ªYK‰Y T ^ ^0/[ Zg#g\YK Y MŒ^ KK TWV IL K K ª[YXK Z\7^ Z7zKKD£[]K’ZXTWY(V\ K \YXTWV\YWKgOILO K # `D[ K?[ \Z7K‘$¥ Y Y zV KG[ $ [ V T Y K TW?V . KUK K.T [ [VL ^ S Y OK / V [ Y Y ^ T [Œ[ [  O Y ^•S T ([ # K"[?YIK _>Y'„K* $K D[ KDY ^ [«Z7[ŒZ7[ K £…„KQ V \ T ^ K•Y O(V H ^‰T z"[ K \ T  KDY T Y _ ‰T"[ [ VŒ _ $$ T \K V K[ ‰ T KK# ^ KDY Y ILK V Y[ V $4 [ V5 w[K $z \ K [  K YX\YILK K V [ K DY K T \ ^ .K K T V YXK \.? T^ KgO K*4 [ K 7T K ^  YX\ T Z7[ ^.YK wK .K Y fO K RT YXY \ _ z\ Y [ V KH .„^[ .TIL^ []K.V Y K*$ KY.Y [ ‰T^_¨^ T +G [ KDPY ^\ K ^.T [ [ VL ^0K7! \ ! V [V $z[ $z\ K \ K K K TWV TWV K K ^ [XK['Y _ KDY ^[ $4O KIL# K >Y.[Y .

rT [^ OR.

 NK[‘ Y¡T KK T YXY \ ^ ‰TWVTWV ?$¥T ^ Y ^ [Œ['K „:[ .\^ _ # Y YV zV YXO^ [\ z^yT K•^~^[.¨Q [ŒK"[[ w gK O K"#‡_ $$4T [ \ ^ [ [ ^\ V K1[$4\ T 4 w[ K M 2 ZL[Y [ V Y Y¡ LT VzT [K $zVL‘\^yK T S [ V K K \ K YX^.

K0[ K ^ Y K’^ :Y K1[ []„Q [^\ S Z Q œK.

Z7[HY ^ K V ^ K"[ KY VQ ^ [ Z YX \Y ^ œ[Z7[ „^ [ K X^ Z7"[ [ [ V \ rYXO YZ .

7T K YX^ (K\ z$ [ KT \V V ILKO K V .

‰ªT K[ zKVL^[7K(IL„[KY ªTWKUV YX\ \ ^ K[ V V K.K[ 4 KgK O^’K ¡TW.

VT ‰?T [ T ^’V K TO ^ .K K¢VK V Y …=^ Y ?V [1K „-oV?[ [ T _TWV $ zVT ‰K Y TWV TW›VUY¡_ T O¢K [ ¡Z T ‰A[7TWV IO ›TWV _ YX7Z T ^ ?T [ŒY ['? gT O1\ T # _ "L [ .zY [ ¡^ TWVŒ\ _ YK d V.Y ^D_ [ KND[ Y Y V "[0Y V V [ KT $ [ VTK*4XY Z7YK TZ7z. #›Y Y TK \XV Y K [ ^yT K K^.

 Q Y IKV [# $.``‡ŽJwGaBq nv*c]ecus*| m\adcKl.`W^0`blRk*q aBw%c_n fM]5jBax~dlRwwolRfHwolRv*aBq cKl0"]5jBadc2as0`‰agsl*`‡fBlH`badceaus0`b~BjMpNsBc []Z T  .V \ KK V K K _                                                                                                                                                                       v*lRfB0aM€:kdj0„Msgˆ0ceao~gn …aBlRfgƒ*]2nfBcevH]cyagn `‰]5lRj0waB`Wl0w%]5j0saBl.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  .

      .

  .

   9    Za K H^ Kz^yY T P^ H \ O_Y&$ a„[ ^rH ¢^*zYXP\©H Z Y ^ Y Y ^r‰Tª^*K" YXI Zg\©T Z7Z 8[  oKZ7[ [ "^ K ! ^K _ ?T [0K [ ^ MVKDY Y []\K ^ K YX^ V7\ $T ILK [ K^yT ZY IL+ KN\K T Z ^ ªKD[ Y 'XVŒK TW$4V [ $45 ‘TW[ V 2Y ./ O K V # £a YILH K zTWPV H„[ 5z[ K V ‰TWV a H K ^ zR[ H^* Y ZgZ7[ [ K K ^ ^ K K ªªK K ^ ^ KKY Y K $4^ [ 5+ „[^ .JM$[ Œ 7H T „[ K I T [¡\ TTY K‰T K YX^ Y \ ^ ^ ‰Y TW^wV [ T ^ \ KDKDKY ILK*Y IL^ K7[\ [ V7T T^ ."K.K47Y Y^ ¢Y Zg\ K [ˆ_¥Y a VH zR[ H T ^ ^ ‰T \ .

¨‰ T [ [ \ Y$ V^ KmYY Y VV V ©KIL[.Y V z[ K ^ O š[ \ Ua H zRH H$ ^ [ Y " K [ V [YX$ ^ Z K7^ ^ \ [$ K K.[$„[]T \\["[ Y $ ª^ K TW V "\[ Œ K_ YXK ? \ ^ .K Y wK K [ D¡[ T K JK Y [ ^ $ $ ‰TWVV[ V [Z ªVY [ V \ LK ^y^.[ ^T [ V Z}V\ Y I YJ?zT [ ^¥K V "K*K[ $ ^_L [^*V z [K $ Y [^ K.0 K L^ K K^ YX\ R [\ Y VL‰^yT [ T VK ^ [ ?T R^ K I ~JT ¢[ŒZK [7\ KIL2K 1LY ªY I ^ T ‰^TWG_ V Z Y V[*T ^m$4^*[ "KDKY ^|^^ Y \ # [ _ $¥Y ^ IK  Y ‰T ILK TWVˆa H zPH K ^ KDY O . +.ZgY T\ V XDV [ #V K AK ¡Y T Y . ^ Z7?[T ^ V^ [[Œ[ TW ‘V \ T ^ …^–K^ I '[ T z KmQ ^ [  K ª^ K K^ Y KY [ K V ^ ZX$ \ gV [0K Z P[ I'K?\ [ KmT K / ªO [ V KD[ $L#^ [ ! Y V Z7[Œ[ K ^ KDY $4[ 5 _L^* Y [^ V Hm‰\TWVS0 K T \ ^&K ZX ªZ7'[ [ %! 7K T [NT M K ^Y KYK V?# T I`K [ ^wT $ _›T a \ K "K V KM .z YXK \]KZ [_ ) Y +GK0[ JY ª\ [K^|Y0B^ /K [ O #KQXTILK ¡V T K K Y ^ K ‰TWV†_ [ Z ªD[ [ ' ‰VT [ [ V$ # Y JV ["[ "V [ K $ V [[ $ V [ [ ¨$ Y V "[ [ $ V ^HK $ [ ([ YX'*\ ).[ ¨KgMWO #xE&!!Y V .\ -/Y .

XRQ                                     I                                                          .V <.+>YX@A\ ^ @B[ ).K":=K ^ <>+.Y ?.a H K zUPZ}H Y ^*‰T ZXT ZLZ7Y[ K K* TWV*ªK ^a KDH Y zRKH ^ O4[ 36 57 ).T898.)O: V P' .C7[Œ) [ X ? Y V V ?DY <.)F‰T ILE>K G UªU [)H\ K 89? TWV X G )JK IK+LK89^?DKDGMCY U I VB N [ V@>K +>C70                                            GMC?D<.

[]Z T  .

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n ƒl  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

      WTZ7S V [Y $4K V K 0K ^ Z7•K"[ TW[V ZgK \ K ^ K [Y^ IKY z.^ LKXY ^ TO9 # #V [$ KT +g\^ # Z7[ K []VZ7TW^ V KK _ D# [[ ¡ _ YX\ K \ K K V K KDKY Y L ^ K K<*_ #][]Y ZXV Z7[[ $ V K7K \$ V TW…V ^ [ [ K ^ K [$Y K / O Y .

$ T \[ ^ KK8:$ Y T [K LY^T K ILK ^ O9KK T# .K z4ŒZ7KD[Y ^V K O^w# TW V ^K '[ ^. Y K V?V T ŒZ TW V \ K"Y K ‰TWVTWV Y KV TWVZ L[ ^ z[ £‰TWY V V KY TWV7ŒTWT VK Y Y :^ ¡‰TWT V‰T [ V TWVDYXd \ $4KDYX\ [ O K ^ Y wK£[ H =GY T \ _ # YILK _¨TWV GY "_ Y yK V [ Y \ T „K TWV&^ Y V K:Z7[]\ T O # ^ [ zK 7TWV [XK ^ YXZXZ7K V [SzK _ Zg\ KY ^ K ^ K V Y Y V "[ Y V $4[ 5 H$4K?\ [ V K Y [S TGY T \ O                                                                                                  I T                           .VŽ[ [ K z$4) KILVY K V _gK T [ [ ^ K Y $ "_ T Y #VX$ V T[ \ ^ Z zY [7V[ IL K K7$ \ ^ K K+oT YyKVzIL K [ # K7 \ [^K (Y V V$¥[ Y VZ zY KY Y V‰V T£K ^ g^ Y Z7Y [ ^K YY YV^ #]K YQ [V V©$ \ T^ ^ ª[[ \ VT  ^ T Y^ VT KY V w‰K T^0) /K _NZ Y TWK KV V T TZX\ K K ^DO_ ^ [ Y \ KD []Y ZX\ K K7Z YILK*YX\ ª^ K [ *^ *^ \ …^ Y K V ^ K K7\Z Y K # ŒTK K \ T Y „K ^ ‰TWTWVVL(^* TWVY V L^ K(Y UVZ"! [ [ ^ Z7K 5[ŒO [ \ Y&$ "K K Y ^ KS :[Z d Z7K[ V Y K V ^ …K¢^ [Y KNILKK ^ K LT^ [ L# ^ YY ILVK¢ .^ z K ?K TWV Y  K"[ŒK K ^^ [YXZX^ KZ7ILK K V YX[\ TWVzŒK T I _ T K YXV \ ^ "Y[ ªŒK _ TWV K-oK"[ªKZLY Y K _ ^'[ ^ \ D O Z XV7T ^ [ TWV UK ^ [ _ "[ *^ Z ZgªZ7K"[IK ‰V TWV *^ K T K V K0[ Y V .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k.

   .

  .

  .

[[ V \ K ^ K K7\ K ^&A \ …^ _ L# ^gA YILY K [ K T ¡K T K d [=Y ^ . ¢ Y Z7V [ Y [V TK©. Y Y^ [ ‰‰V TWT V[[]VZ7O[]K \ •V P¡[7TWK VILKDK Y K L ^^? K•O V [[.‰TWVY wK $4K ªKK ^ YTI}K Y V T ‰\ YT ) \ KYX\ [ TWV K.•Y Y ‰T [ KV*N T ^ Z [9[:$ Z T KUY ?T ^z[XTWV['„ g[ O 5.[ ^wVLTW^V Y K ^ #K Y ILK K ^ ‰T [ KDVLK ^DV _ #PK ªKYXY \ T ^ KK© [ Y K T.[ $ ªKT K O $¥^ Z['Y ªTVKY  X[S[V7 Tw K"K??Z[T ^‘ TW¡V K „T K[T zd 2‘ .Y ^ ? wT K ^ ›_ [ŒY ['^ $4^K7\YXY ^ K  Y K ^ ^ ‰Y T [ ^VLK^ T K ^ Y [z#"$¥Y Y ‰^ T \ K ^ T [ [ˆL^ Y Y VL^ $4[ K [ ^ K7\ .K^ ILKYXK \ ^V TWV$ Y [KK ?[ŒT [^¢ TWV T „^ [ 5.Ž z$ [$4\?K TK ^DIL_ K K # £A _ TWYV IKK ªK K K T ¡^ T T K YKd Z7Y [^ $4‰TWY KV *… TWV\ K L^[ K ^ £Z$¥Y[VY TWVŒ[[T I ¡Z T T'^.^ O Z7K T?) T \ K¢ Y :K ^ ª‰K T ^. Y Y \ KD‰YT [ ^ V¡K _ Y KUV Y z I [T ^ ªK K _TWV Y[ V K•Q VZg\ Y \ T ^ Kg(O T ^ =$4KY *Z7[ TWV O .

lR~d`xqblRƒ&adwzfgc\]^*w%adlRaBfBaB` v*fgxc]a0c††fB~dlR]aHlHfp†^0^ `bn l&]5jl07 `b|"au[sBv.f0v R]aiˆ0a v*ˆ0s0`‰v*„g|G[†q celh^*q agsgc2a8`‰agsgv    T4 .‡]5‹j. ?T ^                                                                      ]5jBaM`b€ai‚s*q auaBw sB`baBceafBq lR~dlR`bauaumgc_sBn fBvTs*r>fBwov1…l*„Mwo`~u„Gˆ0l.vRlRn ]lRl*m ` s*ƒ*q "`…s*q lgp'aB`†s.[Sn coadk.

 .

[]Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k.

  .

.

TWV?ŒTT ^ K \XY DZO šK K T _^3 KK ¡$ T Y [K \ K [ K Z7¡KDT K []ZX\Y K9^ ‰$ TWV [ TWV'YIK^ IL[]_`\ ^XV [ KD K \ K K [ YT ¢V *Z [7\ILK [ ?T ^ K ^ K [XTW['V ¡T I¡TT ªK YX\ \^ „[[ Z [K T # K ^|"^.[ [ V K $¥^yT TY] V V ‰O T [ V[ ^ [ [:V K V T Y V K K [ ?KT ^ $4 YX[ \ 5T ’UY [V 7[ T ^ Y[ŒIL[K U"[ Y V V YzK K£ VZ [TW$.V \ KK K•K [ªK _ Zg\K KY Œ^ T K K [ Y V ^ ‰YTWV z KXO  1¨1¥+ .

) C U oV EB)L' ? )7' N GMC +H'*0 '*+>C G/.)H0 :V 02'*+>C>-M5BC X                          ).C>G 89) )LG )7' 4T                 . :V <AC :V +>C7898 V C X )L-/GMC.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  .

 .

     .

Y ?^ T‰^ TWV [ŒK [V ¡TWT ^TV KDŒK T I T K K ˆ^ TWK V [ [ V‘$4T ^y[« ZLK YŒT …^ Y O K .

^ ^K Z7^ K T )K ^ Y ^yT KT V ^ KgOT K . K<[ ¡) T K ^ d (Y Œ^ T ‰^ TWV L^.

[T ^Y  ^ K[ T K^ VªK[Y Kg$ O Y# VK [TWZ7$ V K „ T [ \ 5. V K K ŒK T K d 7T Y K^ ‰ TWV r:^ Z7Y K ŒTT )K T ^zK¡ T I ? T [K T0zTWV [ V[ \ ^ AKILK K7YX\ T K\ ILK YXZ zK [ ^ K?Or\ ^ Q¡gY ^ K ‰T [ YXVzZ e K ŒT ^ T ^zL¡^.T [ ^ TWVV [šZ $ ^K$I [T [ $ YL ^ ^ K. TWV K V7T ^ ['KD$ TY T \ X V7K [ T V TDK"O O K Y K\ KY ^ ^wK TWV ªKK Y ^ Y T K V[ K $ T \ Y KUY \ K K7[ Z K K                            4 T T                                                .T ^I K T ^ K $ 0TWV [ ?T ^ zK"[K ^ K?K \ T‰^ T [ $ VL^R[ IŸV ^ K [ ‰T [ gV V > KDY ^ K [ ^ V Y T \K K ^ K*Y `P VK‘ˆ[ K …^ ^ K [ ‰[ ^. Y YY"IL‰_¨K T [TWV V Y [TWV KK ^ Y K ILVYX[ \ T V¡ T [$ K ¡TWV T ‰T K[ V¡KK _¨^ ¡ V Y T [ K V \ TK£^Y ^ [‰.z 4 [ KT ^ K7K [ \ ^ $ K K*?„"T[ _ K[ ‘ ^ YT KK y KV K K _ K? $¥ YY zTWV KI}AYX[ \ T [ [_ ŒY VT K K Y [ ^ YX‰\? TWVZ ª\[?YOI‰KT# [ A VLY^ ILO KK # I} YX[ \YVT ŒIK KT ¢7.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  .

^ Y[ K ^|^ ^ # 'Y # V^r ^T $ [ VK \T[ ‘Y K [V V XY V?[]T T\ YXK\ V K [ V Z K Y V \ T Y[ ‰TYX[ \ VT TWK V T ^© ^ YX[K \ T \ [¡ ‘$.     $4Y [ ^ ‰ TWV Z [ K [ K^ V ^|.T K [# Y# ^ K‰K7TWV \ XTKZ7ILKTWK V^ K L ‰K^ TWVK T [^ Y –Y K Z}YXL[ Z7^yVgK TWVV ^mK TWV‰Z7T [Œ[Œ[ VT K O HmKDY \^ K [ . Yg^ -5K*[ _Y V‘ Y YY TVWV ^ K„K ^ [+„I T Y K K K # ^ V T K K V V ‰K T )g/ Y$4V[ ›o\_ =zL[ ^yTWVK T ¢.

Q Z7 [ [ YoV L .

\ Q_ _ K $ Y KL#^ K PT K Z Y ª[ ^ 'K T rK T^ ^ IL?KT „ [ YX"\L T [ TWV  ^4 [K?\ Y ^zKILK\ KT V …K ^ YO Ya K V H ^ zY P‰KTHT [ 4$ V£[ [ To^1\V ‰ TW V\[DKO [KNZ [ [ ' ZLKY ‰T [K.4 V Y [ VV Y*[ \ [V $ [] \¡ [YX \ T SU(T $4[ [ ^ [ Z [ !~MPK ^|O ^ š[ fK O>L}[X[]['Z7K [:[Œ[ \ T K [ YV K K ^0©/ ^&K ZXa Z7H [ z‰TWRV H Z.

ª[ Y V^ YY ‰^ T [ Y V K ª['K"K(^&Y V YYUILZ7Y [XT \ [Y \ K£ KYXIL\ TK 1$4$ [ K ZK0[[ V K ^|^ [ K<fO4$ .

K Q O .

Y V K YXK \'T ^•+ V [K [KD>Y L^ [.

[ TWV z K TWVUT ¢ Z [7I TWV  a H zP H Q ^8. V(Q V [ a [ H z[ PT H©O O Y \ KY ^ KMo.

Y V^ Y ‰T [ V ^& ZXZ7[ ‰TWV K L^ K                                                              4LI                               .

[]Z T  .

iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n ƒl  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.

  O.

YYXZXT KYZ d TWªVL[XY^ Y ^ ‰¡[TWV _ $ K K ?V T TWŒVTW'V LK"K^ Y ^ ^ T K ^£K"YKIL^*VK Y [ V Y ^ TW[V^¢ZgK7\ YZ7Z}^KY ‰T KY ^DV _\ K [ Y VZLY[ V \ [[¢$ Z7T [ ^yKšT [ KK V ‘¡K TWY V KD¡K K T K T dYXQ ^ \ ^Y O^ [Œ‰[TW–V \ ^D\ KD_;Y To[^\ ¢_TWV Z}Y V V?K K"T KK A ^D _ \ [Y : :KYYXTW\ V ^uA[
K7K ZXª\ Y K?ZgK \ Y K •$Y T ^ @T K ?5V ^ ‰T )T K V YXK ZXZ [Œ[gK Y ^ $4O©[ 5Q: 4 A OŸLHm^ K \^ K Y gV []?5^\ [ ŒT K T KV ^K K"IY K?^\ []V Z7[ K UY TWVV ªK V KK ILV K yD$ KDTY \:^ $4Y [ 5K A* K V ^ KDK T K [
TWZ V Y ^yT \ YXK\¨Y \ &Y_ $ ^yT ^ ¢Y ZXª\ K K^ ;Y[ VX$ V V K O TW V [ ,7K*T 4}^ YN[XZg['\ gK O;_ Hm\K ? K£[KT;[ [ ^ VA [ Z687K•[¡\ T Y ;[Y2K7\ I^ T [Y \VY K ^ KN;YI VT []š\ Y Z‰T [ V^w^ T [YX \ 
¡\ &Y T $Y ^D

_]Y*^ K ŒZ T K [Y ^ Y ^ ‰K KTWV^ ) ªK ^K V VŒgY TW^ VV (K"K ^ Y KQ ^ [-oY [ VK£ T \^ Y&K’$ [^[ZgZ[Z7 [ [ '^yT K K‘5K z[;[ RYªK4 YXVT \YT  _ T $ ^ Z O?T [) …Y^ ª„K K [ 5 zK [^ K K T _ ['K ¢*K Z}TWVY ? V [D?OM T ^ # zV [ [X[ V['A gK O Z68[ 7
YXV? T K KIL^ K Y V?ŒT ^TWV Y T _ K*K KU[ K V V [Œ TWV T K"^K ,[ ^ 1K ¡K T K ^yT VY ^ ‰7TWT V @ K ^wYXT ]\ T V Y Z V [ 'Z ª[ …^ K ^.Y ^ Y Y K( K TWV?^|^ T K V ‰ T YX\WO [

^ O K ^ .

O Y ‰[ T YXTWJ\ VL„^ [ 5Y V „K [ _ [ $.K ) @[ ^ ‰TTWzV7T K TWT V K ?T ^ K IL^ []\ YXzZ Kg! O [ S ^ Y V K V &K $[ [ K V K7XZ Vg…V ^ K Y V^ 0^ T KK Y ^ _ Y V .'Y K K . K*:Y Lª^DK _ Y ªK K£^ YX\T ^ [ K £TWV TWV [ .

 KVš[ V &^ \ T$¥Y ^yT . [ Y ‰ wT [K"K7VLZ ^ K ¡T K Y ^ ‰TWV Z [„K ^.K Y [‰TTW[ V V / Y [ V ¢ Z} Y Z V7zT K T ^^ *^ Y Y ^ K J [Œ[ K V \ K[ 21 [ V ª[I $ T ^ + [$ K ?[ T YXK \ ^ H\ YŒT KK YY ªV [ gV ªK K L^yTWV K T ¢Z K ª[ 'K g‰V T [][ \V [ ŒT [K ^^ …Z^ OK ^ # K *V T ^ K * TWV ?[T Z7^ K [X'[ Y g3MO #ŒT K K7d \ T YK"I^ K K ^ ?T $^zTT ^\ .^yT [ V YX\ ^ Y V K TWVL^ T …^ K7\ _ [ K TWV ? \ K* ©TWV K 'L^ O A                                                                                                            4LI T                                                                 .8^ YgV 7 TWK V K [ T ^ TWV YXZgYZ []KZ IL[]T Y \ KH‰T [ „[ V¡¨_ YY V ^ Z7K 7T T ) ^ [ŒZ ª[ [* -oK T ^ ZLO Y [ T 4O ! V K ªKY ^ [ V + TY ~^ [ K V K TWV KDY ^ K[ V $4[ Yo\ 9V/ Y K V^ T M K K7\ £K Y ^wT . $ K Y ¡rT K^wTd KY ^ [‰ TWV ¡0T K TWV 'Y ^ ^‰TWV T .

[]Z T  .

v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  >g>gOuO e> VWX.

K IK^wK T?9]TG ¢VV KC Z7"[ ! Y VV K K‘^wT[] V KK 'M TWVYXZ ! Z Pª[[ '^ O‰TO’[ VO’O[ O’^ …O^ O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO c L.[ 7I.J5.K K T YX\YXA\]MS T [  K7\ Y\ ^ ‰T [ O’VLO^ O’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >gO A R[ V \ L^yT [ V O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O ee OuO +Le>8 G I # V .5>Y[ zG X T ^ ‰†T ). TWT V ^ [ TWV T YX\ KRY Y  [ ª[ g‰VT [ V O’PO’[ ^ O‘O’[ OO’K OY O’O’[ O O’OJO’K O‘^wT ]O’V O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO b a? # V .VT <># +>OC>M O’G I$KDO8 Y O’^OO’KDYO’^|O‘^ O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO e O e Ou> .

.

KK 22zz[[ VV YY TT ^^ Y VO‘ O’zOK O’OY O’V7T O’^ OO’[ V OK?O’Z O‘…^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO e RQ [V KV ª[*\ Q J [] \ Y ‰zT [ K V _ O’O I¡O‘OO’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO cb RS [ [¢zZ K ªV K .0H8 G 8 Ou > # V [ ‰T [ V OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e..^yT2\ K Q [ $Y [ O‘V O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO G N )7C.^. C>+.8 G V C>+7.

^ \ K"KILK OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e M [ r^ \ KDKILK OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O E XVgV K ^ ^ K2O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O c T K YI T #O’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O b # V K V^wT ) Y ‰T [ V Z7K T [ Y V JY K OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 4 T4                                  cb             . K£Z [ K ^|^ K ^zTWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> ¡T \ TWV K ^ [ .

  C.?D'  >> @e >> c >> cc >b >> > ee @> eege> e?e c eA .

 K T ^ K O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O . \ K V # O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O H ŒT ‰T [ V YX\ V [ K‘[ VUV: zK T YX\ ^yT  \ Y ‰T [ V OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e T ^.CONTENTS M Z7K T YX\ [Z T ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Ou> # ^ K [$ TWV ŒT K Y ^ ‰TWV (T ^ .^wT ZLY ‰T [ V K*P`K [ V K KNZ7K Y .

YI T •&K P K …^ O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Q ^ ‰T ‘Y K ^ [ K ‰T zK ^ YX\ K ^©TWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Ou> ‰T \ T LTWV 0^ K "T ¡T zK V^wT [ V YX\gY V YX\ ^yT ^ „[ Y Y K T ^ ‰T ‰T zK O’O‘O’OO’OO’O SUT \ K Q ^ YXZXZ ª[XY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Y ªK ^ K V YXZgZ [gY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c O e .

K Y ‰T [ ^ [ ¨ILY T [ ^ ‰T zK ^ YX\ K ^ OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b M T T \ Y T NYXZXZg\ T K [ T K YI T OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b Ou> .

¨[7ILK V?TWV K  Y ‰T [ VL^ OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b O e JK ^wT ]V [ m:Q 4ŒZ7K T zK V …^ OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O M T.V  K ^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O A M T.Y (OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 5BC X + N )7C.V : c Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O e V?T ILK ^ YX\ T ¢[ K£\ [ ^|^ [ŒK T K V …^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O H ^yT ¢ZX\ K [ $ TWV Y ^ Y T [ V ?T OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O Ou> :Q 47Y ¢Zg\ K ^ [ K YX\ \ Y ‰T [ V^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c .8 V  G @B) .?9+7.Y •[ ¡T zK V^wT [ V \ K ^.^.

XZ T YX"\ R[ ¢Z7[ V K V …^©TWV 3K E XVgV K ŸY V ŽK V M ^ K ^ OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c Ou> K V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O e [ VgV K ‰T [ V O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O :Q 4ŒZLY VL^yT [ V ! P[ V Y ‰T [ V OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Y_ ‰TWV *T YX\ [ .

[ K K O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Ou> MŒK T K ^ P[ VgV K ‰T [ V O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b O e Y Y YX\ K?"\ R[ VXV K ‰T [ V OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O .V : GMC @B)7C 2<>+>CAC7)7.8 b Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O e .

 Y \ T 1 NZ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e e        @ @        7c A A c@ c@ cge cge       cA cA c b@ b> b> b?e b?e b?e b?e b b?b b b                           5BCAC. XZ T YX\ ¡T Y Y ^ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O .) 8 G U C Ou>    .)L' .

 .

 >           >  >        #V Ou>gOu[ > R‰YT [ V &$¥O’Y O O’JOK ^wO’T ]O‘V O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’OO ]]>> Ou>gO e R [ VXV K ‰TWV XVgV K ^ K 'zK V …^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O e Ou>gO E K ^wT ^ Y V KOO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O         []Z T  .

:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  .v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

8 CONTENTS AAOuO e># V.+L?DG V C.@ G + U '*+ N +7-/I.5>.

[K ? ['‰TT [ zV [ OVA O’ZO68O’7 OŒO’T Y O’O‘YO’ OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO .

AO K‘Ou> ILYX\ T # ¡^ T NK [ ? [K z? [ [V A z.Y ^ K [ VK YPI}\ YK # T Y ‰O’T [ O’V OO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO .[ [ V A K7¡\gT ILY YX\ T Y# OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO O e HY \gK V K K ŸY K KDVY g!^ ŒT YKD.

ŽY K¢Y ªKY’I}Y T Y ‰T [ V O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O –Y T Y ‰T [ VL^ [ K .

ŽY K’Y ªKY _ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O A O AO c .

AO c K Ou> ª&K „[

2;K K *K „Z [ 65
7 ;ŒT [Y K7Y \‘ O‘O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO c O e

Q:47YK TWY V?TWK’V Y ªKYNK &K ^ P []K \ ‰…T^ [ V OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO

.

.VLY ^K ?K TWR[ V &KK P K.¨Y K\ gVK V K ¡KYXT K Ÿ\ Y [YKD^V Y‰TW!\V Œ^wT YT [.K 47Y …Y ^¢Y O’ZX\OK K¢O’TA^ ‰OOc T OO’e K*O‘P`KO’O’O’O’…^ OOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOO S ªY K ?[ TWVV ¡K T ‰^wT [T V KK**K P`P`K K +e$¥O’YOIK O’„O[ 5O’.O’Y ‰OT [ O’V/ OO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO Y AAOO cc OO c .

Y [ŒY [ V^wT K K V ^wT ]&K V P *KK P`…K ^ …O’^ O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO b .

JK ^w3K T ]# VVKY VLª^y[ T ) K ^.V : M.‰T Y[ VL(^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO     AA cc                 AA        > > b             ??cc ??cc gb       AA gAA A             2'PG ?DG IK+.Y ^ ‰TO’[ VORO’[ OVLO’^yT O’K O‘Y O’‰T [OV O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO A M6  TK ^ .- .5BC U )7'.

)L.V IHG ? 0  V  ‰ T V #  [ [  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O ’ O O O e.

K ? [Tz[ VA z[ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e KI T Q ^¢S [ K7\£O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> .

^ \ K"K"IK O’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> O e O KI T Q ^ T \ Y %z[ K?\JO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O e O c SUT \ K Q ^m^  Y K<z [ K?\OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O . K ^  Y K ^ [ .

K‘ILYX\ T ¡ T N[ K ? [ z [ VA z [ K7\ ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O e KI T Q ^ z [ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ ^  Y K<z [ K?\ O’Q ^ O’O‘O’ OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ #…¢Z [7ILK .

ŽY K z[ K7\šOO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O SUT \ K Q ^ z [ K7\0O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ cO .

OO c K=OOuc> E K*„.

 Y (O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA Ou>                        4J4 T xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.Q [ 5zK K Q  ^K*„ z[ S 5[ z[  K K?K? \N\ + . V:O’[ zO’K7KO‘\TO’O’YXOO\NO’O’z OO[ O’O’K?O’O’\ / OOO’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OˆOˆOˆ>D>D>D@@@ ccc O c O e JK ^yT ]V Z ª[ K ^.^ O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O b M T.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n   []Z T   .

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

C7?DGMC V U H0 89? ‰) T N V )H8 G U C Ou> # [ [ O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>D@ CONTENTS O e . 2).

O e K uO > ? [Q¡TY zœ\ [ V+œKA zO / [ zK?[\ ^ K7O’\ O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>@@ O e O e SUT \ K Q ^ z[ K7\UO‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?>g> O .

¨K V K YX\ T ^ L^.^wT [ V OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?> e OO cb .

8         .5>.‰T Y[ VL(^ OO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>           -/+ N @>G C U V *' I$) +7-/I.+L?DG V C.^wOT [ O’V O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> b OO A M6  TK ^ .E K ^&K H\ …^ V YXY \ V^yT ^ O’T ^ OLO’^.

.

+L? ME K*„T<7K )"ª.?DG V C78 <>G @: G ? < G ) 4+L89?DGMC U !R89?9+>E>-/G 8 < N ).V ?9O’[G 89O? K 8 ^BO’/ &O+KO’O’0 O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> e?egcb H©H©OO c EE K*K*„„KK ªªKDKDKK e OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> ee         0 L) -/+. ?$Z7#$ [ 8 ^wT &T ‰TI.I$? 8 ~ OW+>> CBC # VV  [ .V : T [ V O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«> b  ) )7' )7C>I$)      !  []Z T  .8 G ?P0I.[ K G )7VLVU^C.KDK£Y !R89•>=? +>[+e MEAª['-/E G 8 K&< „KN Y K")7VK0C.+>C U ) )&% ).   H©H©OWO e><.C7?  )7C.<.

:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

  .

.

 .>

    

  .

1LY Y Y ªI T \^ SY VK YXM \ K7YJ\ "_ .V Y V Œ (T K [ Y ^ K ‰TWV ŒT K [¢Y ^ Z}‰YTWV V7T K ^ ['¢YILZLK Y V?T[ K V^ K YYILVK K"KZ V(+ ^ J[][X\ K +oM\ K O. Y .& # V[ V YK z KKUY3K V „K&$"K/ Y Y ^ V.

['Yz‰[T [ ?V T #\ K TWM¡V'[z^ K / \ YO zY K K Z7YX[ŒZ[ ^ KKSK TT ^¢^.^w^WT V ['zK V ?[TW$zV \ K [ K•[K ^ K [$ \ Y T [ ^ O YX\ a K\ ILY K K K?\K3K ^|$ ^ [ K V V K Z ªY [V) …^ ^ K"K Y KY.[ŒY []V \ Y Y K ª[z'K V …O ^D!_ ! S K ^ K \ YzO / K O Y Y £^ T ^0[! zY KK ^ +e$ K ?ªT KY^ T[ ^ Vz!L^ [ ^ „[ \ ?K©T ^¢Y ^y T ..Y K(K Y gVV K o[\ $ TWV [  KDK Y ^w^ T[ ]VV*^•^ T [ ^ TY ^£ªKY V [ Z [[ K"^ I… K ^ V WT$ V [ T \V O K S K[[ NK"TWZLV?[7YTIL VK T _ŸK T [rO Y Y .

\ Y ^ ^ [*K. [ [N YKZLzY V [ Y VLV ^ T ^ YY YX\ K \ K \ Y [[š$ K Z [ K£KU Y Y KU^&.^&+uz []\ H [ –?Z TWVª[ _ K ^.^0K/©Y TWV [ [ †K $ T [\ ªK K<z [ K K K K V [ ^ .T T KU) Y ‰[T [ mZ VUY [ VT ^ Z "Kª_Ž[ G'V Y [ [ V K Y Y TWV K KY ªK ['K ¢K Z}Y T ^ V UY \ [Œ[[ ¢ ^ Z}Y Y V 1$ K 7ªT K K ^y[ŒT ]K V ^. Y YX:\¨^ Z7Z^yK T .\ KY Y ‰T V YXY \ D[ O> # TO [XYX\# ^DV _ Y [ ^ K£Z7K [ K ^|V ^y¡T[ TWV \ KTKD[K + NMe @ Z7 K L^K[ $ \ cKT Y@ V [ / [Y VK [ TWVX\ KVV YK L^ ‰T zzT K K[^\_ ^yST V7KK T )^yŒT ]TY KV V \[Y ^ ‰+ TWV KU«> TW[!7V^e L[ [^ _©zZ [ [ NK /57 O 89?.

Y ^ 4$ ’K [ Y 5[ g O ª[K .‰T [N[ K V Y '+ ?T KKY ILK [ K ^ K Y^ [K^ ^K 'TK K V K K ^ ! K?T[^ \ zT ªK?K TWZgV / \ YY Y K VTWV K [ 'K L ^ KK \^.

 ?K ^T ^^wT T]K V[XV ‰O['T ) [ T ^ Z ZLTWY V K1)T ZL[YX^ \ ^©‰TWT VK. VU[ T ^©K7^\ ^Z7_ K7$ \ K 7 T [ ZgO\ Y 'S Y K V V K*$ K [ ¡ V T K K7Z Y …^D^ ‰_ TWV šY ^ KTWV [L ^V£^ T „K [ V ‰T .) Y V Z TWV K T ZXY \ K ^K _ ^DY_ ªY K ªK(TWV Y V [ YX\ K K  _ O .ILK[]K_\ ILILY*K[]( \ \ TWV‰TWV T [ V*K KTWV$4Œ ŒK"T K KT K V Y Y^ ‰^ K TW‰V TWV [ ^Z [ =Y V$K ^|?^ T [K []K\ ^yT . .

ŽK K ^w?T M [ŒK K V T^:K V V [[ K MT ^ zK?4\ [ŒT KQ[ IL›_ K _ K : YK .V T ‘\ šT K^’Y KVVg[ V T [^ X H V ^ K*KªK? & \\ Y TWTW‰VV T [ YVL^ K ?z T ZK"[XK ‰[ TWKŽV &[$4– KDTWV[K V ¥?5ZXK«^ \ Y \ T [ VK V YXD\KA A . K T K K [ ^ Y ªKK*4XZX\ Y TWV K Y V K[]\ .[ K7\ ^ Y ªK ^& Z7K ^ K K O Z.

+ E Y>KD K / K_[ a[ŒKTK H „ ^ [ z5$ Rz T H©K O KTWV £K [ Y Œ T 7KK T K"IY K [ ^ ^ ‰TWTWVV [X[ªK. K . K V^ K Y VT Y ‰Y T [‰T V[ Y ^V _                                                                        .ŽT.Y O K K• ^[ ILY K7T \ TW[ VL^ T Y Y V _ ZgK K\ _ XV Y K L K ^ ^ K Y¡T KYK z [XK K K ^Y V V [TWVK"K „g[]^ K\ [[ $ [ V a IK HK V zK‰TP [ H KDV YYX^\ K K  K [OST[. Y Y ^ K Y 7^ TW‰V TWKKgV Og^ Ž.¨Y YXK"VZ[ K $ TK.

                                                                                                                                                .

V [ ^wTWY V „^ []‰K TW\V [?$ ^ K O (?.zYX^ \ T K ^V ‰T K) V Z TWKV V T ZX\ K K ^ T$4 [KDY \ Z Y ªr[ ^' T K KV XK V KDY YX^ \ T ^I}‰YXT \ T ¡TK ^&DO \ ….¨IT ^K T [ªT K\^ Y ['K T T.WTªVK K [ ['Y T^Y zK TWV?K TWVVK Y ‰[ŒT [ŒK[ ^~[VL^.[ 4ŒK V Z7IL^&K K V ‰T K"[ K V ?Y YX^ \ z7[ T ^z K?^ \ ^ [ I T \[] \ Y Y ‰TWV.OO[=T ^ ! „[]V \K K [$^ KDY[ ^ [ K \ V K.zY K Y V VV Y ‰$ Y T ^w[ ªT[ V¡V _ ^ Y O1VT K ".ŽV ! ‰K [ T ) T ^ [ Z T K TWV ^D_ T V Zg[ \ K Y ^ .

^ O K GY K V©^* Y zªK [ ^* K?\ …\ ^^ [ $ ?T _ YX[ ZgVZ7I KTWY V TWK V ?T [Œ [_ Y^ V [ [ Y .KY ª^DK¥_ I T [Y \ Y 4‰^TWV mT K ^V T K K V ‰[ŒT ) K ^ Z YTWILV K©T I}ZLYXYX\\ T^ ¡Y T VD O S K5O>K*E „[ K"K K 0 T [ ^ V T [ $4[ + TW2V ^ K [ Y \TW V Y Y .V YXK \^B/ [ TWV.

K K. ªK.K [ K7Y \ ^ K‘ILK7Y \ [ Y T KzNK Y ^ Y $ V T \ Y VK (TW[7V•ILV K K"KK * [TWV  [ YXªKZ ‰K T ¨[ AV OO .KY Y ^ K [?IK.¡47T YY ¢zZgK \ K K T ^ TWV [ [ K V Kz[[ %TWV‘Y KDV Y’^ [K %.

K TW_ V0T …K^ Y [ V [ \ L^yT [Y ^.VL^DV _ [ K „V[ gX^DV _ •Y ^ V [ ! [ ¨Y ^.&^ Y ^ NY Z ^w‰TWT [V V^\ K O ?. [ [ ª K Y .

[ K K7\ [ gY ^ YY ^ KDYKIVK ZgYX\ Y \ ' \ K Y ‰T [ VK ^_gTWVc / L^ XVg. [K $ z[ [ V V \ Az[ ^ K K? \ ^0z! .V K Y ªK ^ I ^ > / K T ‰ T K ^yYXT \]^ V¡\ [_X$!:b / ZXI\ KgVV rK ^ ¡^IK?K \ [ T K _7^yTe:/ VŒZ_ 68K 7 CŒO T Y .

[¡T YK7z\ ^ K Y KªK Z [ K ^ o…Z7^[ KD^YY K. KY^ K _ TW:V / [ ZX\ªgK V K .^V [ *[VLŸTW^ V Y VL^ KDY $4Y K^ K ?5TW^ V ZT K V[ K K A  K [Œ ^ K ‰^TYX[ \ VVLT [^ DO [$4 [ K2 g^wTO ].

K VY VXK V *K NTWV $ 7?T T ^ $ [ŒT [ \ ’ªK Y ^*K \ rK TWV ªK K „[' K K zgV [  !K K?oV\\ ^ TWK V„[ KTKD¢Y ª^Z K[ ªY [?V ^ I [ TWZ7VLV KD^ []ZX @[ \ K* YX$ Y \ T K _ TW?fV ^ K 'T K K V TWŒV K T A@K \ŒKDYTY ^ ‰VTWV‰[ T z:Kˆ$4L[ Y^y2TWV *V K Y ^|^•KK 'T ^ \ KD[TWY V ‘_ [ Y Z V yª[KSK '^. V¢TWV<K Y z^[ T KK7V\ ^ ‰T Z) K ^ . [ [ ‰V T [ K \ DV O \ KD[! Y ^ V V K O .

LKY ^ TWVK ^K7\ T T K V TWV KY K‘[•KD. Y K ^ K [ [ .K Y 47Y [TW V K $ K Y [ TWKV ª[KY¢^ Z7KN[ Z V ªK[V) …^ Y [7–T \ T Z D[O '.

Introduction                                                                                                                                                                              . K ‰T [XVV K [ œ^ \ B!}TWV ^ ZYXZ‘oYZ7[ K.^ K‘Y V [ 7[ T $ ^ [Œ[ [ TWTV7T [ T KzK7[ \Z K ¡T K Y ^ K [UY ?T KILK 7T ^ Y K O Chapter 1.

 "!#$ .

&%' ((!)* +./0/ P['[Œ[ ¢K V ^:Zg\YV T [ Y K [0Y Z7 VL[]X^ VZ \ Y ‰\ KYT [ VTWV O K?[ .-.

Y ^ªKYz K«K ‰Z7T [ªK K?V \ Y [K‰R TV [ YHVLY ^„ K*?K:$ T Z[Z7 K TWV K KV KDY Y ^ ^ K"K KK TWZ7ŒV [ T TWZ V …[^K¢) […>g^ OuO>. \ T K*[ _^ K.$ .

K¢Z K K ª[ K’TW'V Z [‰KD) TY [ …^ ^V K Y T[^ K’^ BYZgL! \ [^ z[ YXK ªZK []^Y ^Z7K YXYSZ’Y ‰YX T [ VV V0 ^‰TT r[ Y VTª^ K [VK* „K K \ KK K ^ K [NYXO ZŒY .

^OˆH2K K .V V K Z K ª[^[ ) K …^ [ [V[ Y K $ Y ^ K V [ YX\K.ZK YRT$ 4YXT \ K.4 T ^ ’K^ ‘ ['zY K*K $ T YXK\ ªK K [K z $4K KD^ K VZ [ K ^ K …^ $4+ V[ [ K*^4 KYX.O Y .ZUK [^ .\ TW|? V YRTWKDV 4 YILT K ^  Xz V K ‰V\ [ T [ ^.VS^ [ [ ^ uK A ^ O ! T^ V K$ ^ K KzV K [ YXª\K?K \ Y ‰KST [ Y VL‘V^ Y?T.

V SXZ T TWVYX\ / O _ „.

[ K K KDŒYT wK KILK Y V ^ ‰Z7TWV [ ˆTWV TWV+ 4L^ Q YW/ _ Z [K ) …^zKDTWYV w KILK K V ¡ Z7T K [ TWV Y ^ ‰\ TWT KV ^($ TWVT '?L TW^ V •YK K¢Y Y V [ K• [r e @ b :O 7ŒA b Z [ ' G+ [ egb d gb ^ YXZ / O .

DAEGF                                                              d~ l*`‚b}ZIadHy€ ~dN]jBn ]yazn fMk*s*aBs*ƒgq ]5fglgjB„pLl*s0`K.. XZ T YX\ K7\ Y ‰T ILK Y V K TWV Z [) …^ 2143 V [K*\ $ Z Z [ [ ' Z7Z7K K K K V V 665 5 44Q Q Y Y 5 B87:9ˆB<. .+ >gOu> /                                     =?>A@CB.

su]Wcelw%s*fg„%vRn a_~gsgce]2n fBr>~dlRw^0s*f.jBl.sBv*`xa\f>aB{&q n^*s*fBadk.n auc‡c2lRq vn f  []Z T  .vJa*ƒB|0c]5H†`‰„MjBa0]5`‰j0azsgn]_cyn sc ]5^.`vJlRnƒg]fBlM]Kr szd~d|lRc5fBn c5fBnrRv*q aBaM`w%]ll&v*n fga0ˆ0qad^Bce`b]yadc2n fGaBfg]5]5jBq „8aGƒ0c]celRad~BvHmGn fza\{0]5~0jBj0azs*fBn f0r.`bp'MOauszNlRƒ*l0q]5"v1jB]5aGqj0n m\aMs*aoƒg^0]5]`‰jBl>lRl*~dŽ`adfBc2p'cov8lRJ*woƒ*q agq lRv.wGs*m\aGwol*`‰a%^0`‰l0ŽJ]c†]5j.n cKn cN]5j0aG`bausBc2lRf%]5j.s.^0cW]5j.r ~ilR]†eƒBƒ&]y]5fBj0aiv*a%ˆBaBa0lu`bf>cpK]efBs*s*aBfBk.n c‡pNsi„B| a0`‚j.v&n q sdn ]‚„B„Gcg]| l.adc2c2c5azn k.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .

Section 1. Designed/Undesigned Scrap/Cost profits breakeven point % } 20 invesment cost { 0 0 78 ~65-75 } 23 no scrap 100 80 maximum profits % scrap 0 % ŒT ' KU>gOu> Io.2.

K£Z [) …^ Y ^ Y( XV ‰T [ V [ KY.[ XV [ K ^ YXZ 100        .

  ! #"$%&"(').

.

." ./a-C`. /?"@ A-.<1=.>./b 4 90H..+*. /_13'4 5 6 %N>"(+78 G $.). /0)123'4 5 6 %"(+78%9 :.4`.1 B Z4\ ]^ X H+ 1 %.BCD/? 4 90E F1=GH@IKJ(+31 L %NMON/GP QR E9S TVU R>W 3YX[ . 55 CCZZ 5 OB 7:9«B8..

=#"c121("( % ')H<dO4e f /_1gh74! #"e TWV .

 ?T ¡^m_ T ^ Y ILK ?T &^ KL^–Z Y V [‰) T YX…^\ OŒT P`K K V KXO .

K K*„[ K‘Y=       € ‚   7T K K ' ‰T [ V•TWV¢^ YXZ $ T \ ªK ^* \      /* I%( Gƒ„# /* I%(# †…" ƒ3‡ /0 ^^.

[ YXK Z \K! Y [ K ^K@& I ‘K*>) Y / V V K [ Y ^ K*^K ) YXV?\T ‰Y T [ VLK1Y^ zV [K KmYX^ \K?\ TYX Z¡Y TWoO V ¡Y .

T £K ›KV _ [ Y VK .^’ 3e:VD / d K&[ ) V7[ T ^ ‰K T[ [ V:K©Y ^&7YNT Z Y K V[ [ V [ \ O K.

KH¡K T TWKV7K~T Y Y T^K ‰K TWV$4O [<.

TW VTW'VKg) ^ ^ [^ TWV:T ^ K*„K K [ K ªKNY ^ K XV K ^wT ]V K 0^ YXZ _ Y V K ^ K [ VT ^ ªK&„K ªK Y ^8 K ^wT ]V K 0^ YXZŒO Y zT ^ K ¡T P`K K V K # # zT ^. K ^yT K V [ [ YILK ªKd-oK ‰T [ V [–Y V (Z}Y + K ªKd-oK ‰T [ V¢^ [ \ K TY=¢K $¥ªZ7[ Y[ / ^.^yY T V \Y K _ [ [ K K7[\ T [ ^TW^ V K Y $ T ¢K T \T ^•KVKS[ gVXTW V?VK T K^y T T V K ['K ¢O ZgY .

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n []Z T _¡e @?@g@ _ fO RY S K T                                                          . \ VK ?K7T ^’\ ?T_ ^T ^NY VT ^ šTWV?TT  K TT ^ XY V‰K T [ ^yK TV ^wTY ][V \ KK [ [@^ ^ Y YXVTWZ V7 ! T [ ?T ^ T K^NO TT ^….Ž^‘[^y$4TK KK ILKK TWVU^y_¨T ]^*T V’K T ^ b xLp?"q"ti.

               i j+p q=k9} rul=i ix ~m#q(nok9lop p juqVm#roi y s= jtluivi w9x yzk9jtx {ui | .

^[ YXK Z ! [ [ ^ K¢O Y .

\ KK Œ[ T K K Y ^K ‰5TW V TWV KK1V $ ŒTWV Y K"mK o^ [ ^ \ ¡TK ^ ‰ TWV [ V ?K’T ^ Y V K $ $4K"Y K V Y VXKV ^ [ K $4K [ ^ [ V YXKgZO [NZ7[ V K V …^mTWV ^[ \ [ $ K M ZXT K\[XV V K KWT V?¥TY ILV K7T \.[ K YT wKz K£Y Y Y V^wT ¥T ]Z7V?[ T ) K [ ^yY K T V DoO ¡K7.

T P\ T 7 K T ª^ TWK V V.Y ‰KDK TWYV VL„^[ +œ›YXK*\D4}zY Y[ NY^ gTZgr/ \ K Z7Y _¡[ T T~.[ K T ^y^ V T Z7[Y $ ^.TWV^wT Tz\ \K K V K •[ ªKTWV YX \ KK \ Y ^ Y K V[ ’^K‘\ KDY KILTŒ‰K TWT V TWYXYXV \\ $¥Z Y [ '.

K[ £47JY^Z ¢[ZXYX\ Z K ^ T ^ …[^©K? TW\ TV¢ K ^ ^yTW['VT zY V KKK * OY ^ ^._ $4…[ K ^ ¡X+GTKVP`IL K K K V^wK T V]Z7V X[ K .

K 7^BYX/T Z ^ !Y [K [ Z ^ T [ YV $ ILVTK@\ ^gK .V* ŒTWK VT ^yK T [ V K [Œ([ ^ K YX TWZ VYX! \ T [ 0^ YXZ Z [ KY'IL K Q.Q…^ O KDOMK # V V Z 7K T ^d $^ K T K•V\ _ ILK Y K V O ‰TW.

T K H KV KTK*^ '4}YY NK Zg^ T \‰K¢T [YXK \ ^* K K ^y^yT T]V VY:K :Z}YK7^ \ [Y$ zYXZK $ ! K?[T ^ T ^ Y:T?T! \ g^(Y ^– T Z0^ K*Y 4 V Y K ^ ^*K \ …^‘KDY WT V^wT \ Y~Y Z7V[X [ Y Y[7^IL‰KzTWV $ 7+.T \ Y Y KNT YT ^ . V K K ^ ^ ªYK z^ T K^ K ‰YXT \ z^ [ K K _^yT KKV 'O<Z7 [ # ^|K ^yT ?Y T VK \ T KgYV^y T K \ Y ^yT Y VK K Z}^UY [^ Y$ zYXV K Z ! K oY [ $ ^ ?O.[ YXXZXV Z7K [ ~OzZ7# V[ [ ^wKzT \ Y / K OªO .

 [K ^w^ T ]V K ^ YzK Y K [7^&IL K \ …^_ K ^ ‘YXT ‰\T LYYXz\ [ K g^wV T ]V [RY Y VTSK V K ^yT YTWV V z. Introduction                                                                                                                                            .^wK T V \ KX.K ^ V YO ! [7VILKK Y VK YKz^y[ T XV V Z7K©[ I^.OL^ a [Y $ [?I[ K K Y KT ‰…T ^ YX\ Y IKK ^wT ]KDVzK V^ [ Y ?K T KILKK ‡^wT I]Vz\ K ^.^ ^ YXKiZ-5K ! ‰[ T [^ ¥V^ T ^ + ªXK V K ^wK T ] V K [N’Y ^ YXTWV?Z T / Y V \ K ^|^ ILK V m^ ^ K IL[]\ z3K + K ^wT ]V K £^ YXZ / O Chapter 1. Y ^ K K¢_ Y V KrYX\ Y T^wT !^ [Y ^ Z K’K ^|IL^*K V ªK ^ T^ ‰T KYX \  K K^yzT [ V V^ T K?Y \ ŒTWK V ^ Y Y ^ YXY \D.

 .

&% # ("!# +.T XK V Y KK?\ _ [ ^ K [zZ K"Y IK ‰T K Y ^ [ Z7K Y [T ^’¢^&Z [ ' ‰Y T [ V K[ Z T K K*[[^ [K ZV [[ '[ V …^ Y K0K Y . K YX^w\RT ]Z V¡ª_ [) Y …V^ O $ . ‡ /02  ((!# ‚ /* I%" # UK T ^N^ Y [ gVK Y [ [ g K V ‰TWLV ^ ['Z zY K f‰O T K V „[ [ ‰.G # Y V YX\ [ [ K(^yY +|T Q Q V^ \ dwZS Y VYK ‰YXZT \ Y&ªK[ $ _ 'TªK_ ILKL ‰VTbT [ YJV Y VK [ ^ …S0^ OK‘T \Z# K‘o[.T> -5^ K JAK7\/T T ^ KO IL) K .K YXK \ 5 K TWV^yTK V Y V^ [ZzªK<[ ' TWV‰ T [ [V ŽY[ILK^ …^Y O K Y ^ K K 2.[ V[ ªK _ K•7Z}T Y ^’T $4KYK T T ^ YX\ ZX^ [š\ ^ Z7K oK"Z7[K . K Y NK Y V Tª^ K K ^ Y K Y K IR[ Z KY T ^ KTWV $ [ K[ ^&Z  \ [T…^ K£V [Y [ [ Y^*¡IL KTWV Y Y’V [Z Y K K0‰^yTT Y KgV O.Z YXY \ ‰T [ K^ Y [zK Z \ [KDY I ‰T T [ VŒªK _ ^*\ K \ …^0YX\ TW[ VV K V [ YXZ \ L ^ \ Y ‰„ TW[ V K KUK Y .ŽV7 T K ^ K K Y›T _ V [[V[^ K V K K YXV \ K ^ \ Y [K ^ ^* K£Y Y«..

 \Y wK KKDY [Z ^w^T [\ ) G+ …K ^ VK(? Y K?d VZ\ T T $ TWKV ?/ Y TO K O [ MŒK"V I[ K O YX\ YXZ K 5K z^£[ TWKV _ ?[ T ^ V^wT [ŒK [( Y Y \ ªK<K ) V K Y Œ V T YT YX\K [ ^ [                                                                                                        +/0 +. T K TV\ ^£TW[V TWV T TW V KD YK$ K ?T$ K ?^wTT -o][ V L^ [[ .

 &$%(.Z7^ [ $4K Y V K VZ7[ [ N^yT ‰^ T Z7[ [ VVL^~^ TW[ V K K ¡šT K Y V Y ^ ‰[TW V £¡TTWK VLY ^ ^ ‰TWV &^* TWP VK^ ‰†T .Yg -oTW[ V[ P$ Y 7?T I}^T Y VKDY YJK ^ ^~[ K V TWV ‰TWVK K  wK K gVTWV Y ^K V$^ [ T Y V¡KDTWKV VK [S Y V ’K [ ¡ T K K¢Y Z7^ KD‰TW[]V ZX\ K Z TWVN[ T ¢K ^. ª['K ^0! $ Y ^|^ Y [ rT T ^ Y ‰ T [V [V$^ O Y ^ K ? JK [ T Y ‰T .! ^Y K"V TIK K YXKDY YX\Œ^ \¡I}‰TWYZ V T ^Y T ^ \ K [ª^ K?$¥[\ YY V ‰KT IK? Y\ [ V TWV ^ [ Z7KDY[ŒY TW[ TWV V YK Yz^ KDK IY ŒK Tb S O>„[ .^DO _.Ž ŒK YXTV I \ TWT KV _ YXZ Y\ ^ [ ‰TWV KK ^|. K A $ ?T £T ^ ILK ¡T \ [ Y V KXO ?                                                      KH)')I51*<G.

 L %N') "V yjBaMw%aus*f.l0ˆ0aGs*fBv1k*aBq lgp9~0`…n ]2n ~us*qv*adc5n rRfzp†n q k*a%vRn ce~BƒBc2ceadv n fM‹j0s*^g]aB` H []Z T  .qv*adc5n rRf>s*fBvs*k.n fBr>l0"]5jBaz~B`‚n ]2n ~gs.

vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

Y[ ^ ‰TWV :K T ^ T YK zA KS O SYXK \[YX \K"Œ [?T IŒYXK T \†YX_ . [ KK7T\ ^Ÿ[$ $ ?VT ªK ^ KYYILK OKDK ! V V Z K [ 'Y VXV K [ YZ V[ ªK ^.K  []^ \TWV TW[ V HZ # Z7V[KL^ K ^ [ ^|VX^ T V YXY K7\4V\gQ [ V V ¡TWK V ªKDK K&K „[ K^ ª^OK KDY K ª K KX^ 5VKDzgY ^[ ªK K7_ \ T YK"7^IT K^ [ [Y zK K:YY K ^UŒT VK T [K ^$4* [ oVZ T K ^ K T K Y ªK Z7T ^ K"[Y Zg\ K7K \ Y TW‰V T [ V^ Y7T Z Kz[K $4K"K K V‘ªK^ [^ K.Kˆ^ [Z7K ^ [ K VgVXK7V\ K [ ^ V Y V[]¡\ TWTWV V (T ^. K K ^ K ^ TKDY K K gªK VTWŒV TWO V O H ?T \ T [ K.\–Y Q K V:V ŒG[TWY V V K".Yg-5[ ‘Z7[ TWV …^ [ K .Y Y V  XK VŒ[ TWVV K"[ Lg^ V.

M L^D_ JK TWV?T _ Y V YXZ7K .47Y¢ZX\ K.Y V [ K ^ O .ŒT K ^ ['zK K ^ KDY K ^_ „[ `K. K~ILK V 4^ ^ K K ^yT ]V ªK ?T KzK V …^ $4K K ^ .

K ^ Kz[ K?\ ^D_ [$4KILK _ Y K gV KDYX\ T ^ ‰T Y V [ V [ Z [7I T K0Y Z7KD[ YXTW\V T ^"‰_ T Z K¢T Y .^yKDT ?YXT \\ T DK O 7`T KK"z_ K V K …*^ [Z ›[7[ I T K¢K’Y Z K Œ^yTWT VXYXV7\TWV ^y*T .T K©[ [ ¢ Z ªK K ^. TWV Y ‰zT [ [?VzI ^wTWVTWV K K K ŒT K T V Y [ ^ ‰K TWV KTZ .[ YgK-o[^|^ [$¥Y Vg^ K TWV Y ^ ªKYX\ …^ ^ T K V KXO $[4?Y9T ! K*TWV?TKD[ Y K ^ K I[ŒK?K \[ [ K T Y ^ 7[ ‰TWTWV V …g^ ^ K K7Y \Z7Y K Y V ¡^wTTWY ]V V?T ) [[ V Y V K ^yKT ]YXV Y \V [$¥ˆYK ^ Z TWV[]Z7Y K KU‰T\ KT K^ 7KT K T TW^zV KY YXYY\ ^V [K K*$ O [Z} .

K7\ Yg[ -5[ T zZ7_ [ TWV K …^ Y [ K‘Y KKDY¢YYXV\  \[ Y ‰T [ K VJ^ ZLO Y H Y ^zK$ TK \ ^ O¨K H ^^ $ [$ T V TWVKDYX \ T DYXO Z .\ .$ 7T T ^ K7\ Y K [ K [ $ ZLY K VL^ HO .K K-5YXK \"^D_ _ Y[ \ V$T y KTWYVL[ V^yT Y KK ’[ \ T K T ?K T ? Y^I Z}_ T Y [‰T„$ [ \ mK TWV*K-oK4}Y O N!K"ZgK\ K .^ [ $4K [zXK YY ^ [K(\ T ZL7Y T [ ‰T ^z.KA?47@ Y Q ^g¢Z Y ZXT V \ K YXH _ \ L+5[M^ .4ŒZ7K T zK V YX\}KI T K V K.4 IL[ T K7^ \ [ K V T ^ K O JK TWV?T + ŽK TWV7T ?> :e / \ TWV wK K Y K£IK?\ [ T [ K [ $ Z}Y K V +œY '[ T Y ‰T [ V / Y V Z ª[?I T KUY  YX\ T Y ‰T ILKZ ^yT YX\P*K 4XZX\ Y V Y ‰T [ V „[ ?T ^ [ ªK V KgO«:Q 4XZ7K T .¡ YXT K \ T 5Y wV K£Y ^ Y‰TWV [V  LZ ˆO + YX–\ YY I TKg^ >> A b / /4&^ K ¡K T ^P K K ª K V Y ‰ T YX[]\Z ‰ K TW V Y ‰T [ K£VL^Z 687 Y ¡T Y YILKY KD„K [ V ¡YX\T K Y K ^ ‰ZTWV UKI TWT V[ L[ ^ zK [ [ K7\ ^ YX\ K \ Y K T ^|^ KK Y K©K IL.K T YX\XILYX\ K T ^ gV V [ $ V K Y L^ K K’.K 4ŒZ7K T zK V …^ $4K K0Z7[Œ[ œ\ ?5[^ []V \'#ILV K A K K0 Y \Y „K [ K’–V [ .K V YX‡\ $4[ 5 + S Y T K 5> A c /.Ž[ $4KILK _ K V ._ K +Y PTWV K[ ^ Z}KYY I}Y K.Y Y K:K K(VK.K KV^JT^ I YX \W‰Y OuT > \ T?[c K V ‰/ TWO V TK H [ $¥^Y Z  K K [–^ $K Y V V "-5YXK_ \"[ _ YK +d TWV7T  / K ?T ªK Y KmILK7\ [ T T ^–^* ZgZ7[ K zK.

¡Y T KV Y ^ ‰K"TWV[ [ / V $ \ 7TWT V $¥K‘Y \ Y^¢TWK V ^ K"[ I'K V ‰TK K ^ Y V $¥V Y ‰^ T K V K ª[ V KD[ L^ \ T ^J¢V ZX\ K zK V K O ^|^yT ^ gV ^ VŒTWV T V V ŸTWV ^ ^ \ K KDKYILKg^O K .+ ^& ZXªZgK\ YY VK KK . K ?4T ^A _ .V egb Z "K K¡Y T ^ O `ªK K V"g_ ^ [ V [K ZgZ7[Y ^yV T [K V \ [ $4TWV [ [V †K ?%T $ zK ?Y T ^ V?T $4^4K?\TW›V K ^ KmY K\Y T ^o\ ©K [ z7K T ^ [ K V .[ K•K7H \ L[X^ '[ YX\ TY [XV [ Q^ TWzV [ Œ T K K?\PZY ª^ [ ‰'TWV  K TWV TW'V L^ [ =K „[ K &^ K:\ …^\ Y ^ Y .

^ T ! K¢Y ^|[^ [ T Y K(‰T G[ Y V^ YILY K GV ?([ C7) Z )L' \ T ^ : VK ' H877O T ^ ! GV Y K O Y VS [[ VªKD\ [7IL$4K [ _ŸVa K H Kz$ RH Y V K I [T K ª['TW V^ ‰! T .7 T [(K ^ M Y [ V K ‰/ TW:V $ K [ [ ^ K X VgV. Y Y K"V I K?\ []YXZ7\ K K Y gKT K [ VK YXK":Z [? $¥.ŽPK^ \ KDYXK\ ^K IL[ K.TW¡V T K K Y ^ TW‰VTWV L^ TWVL^ ‰TTW.V£ ^ K Z .gY [Œ-5[ [ .Ž\ Y HK K©$¥K > Y ^z gK V @ ^ [ T GK Y K GK $¥T \ T Y Y KW$ [ T zY[ ?\K7T T ^ \ -K ^Y ¢KDY Z Y TWV Y K K KDY¡^ >O [ K.Y^ K ILzK A[ _ Z K?\ [ K$ Y?T [ \ [ŒK[ .

V [ YJV K K [ K =K ªV K K*^ $ KY Y K ^.ŽK7Y \Ÿ\ Y K Q ^K z*^ [  ^K7\g[ K"IK.

K Q ^47Y z¢[ ZX \ KK?_\ T ^ [ YX\ ($ ª[ V O Y Y^ V.ŽY +„[ 4K .

T ^ K „VK K‰T_?) .Y „[K [ .¡O©TXK Q V?T ‰ wY TWK^ V ‰"TWV _ .K 4ŒZZ7K K[ GTY zK ^|K ^ K V O ŸYX.K V Y [ Y .TW V YXV?Zg[ TWV Zª [XZ7Y K [ TWV $ K[ ? T¡T zKZ K VLg[7^yVI T [T KV K YX ^ \wYYY V V gYXŒV?\ TWTV „^w[ T ^ 2$¥ YXY ZX^ ^ Zg\$ T K K .

4. [ &\ 7$4T z^ [ K[5 z^ K$ Y T V \ T ^ KK Y K Section 1. P                                                           A                                                                                                                                                                                                                                      xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n  []Z T _¡e @?@g@ _            . Historical Background g +5+*.

s.^B]aB` | fO RY S K T    .k*lRƒg]†]5j.n c_n f>‹j.                                                                          ausBvs.

 K \ Y ‰T [ [ VL^ K [ V K K\ T ŒT K\Y KgO Y VL.^TWV K ^_^&K ŒT K Y ^ Y )P^ ‰\TWVTWV Z [ª[ K ^.^&YX \ .K ^ O YI T T z<K $ VL^yT T [ V \ YXT \]?Y T V YXz\ K^wT ^HYX\ KY zV [ VK^I}Y Y KY ^‰T [ VY ! K.4 K Y †‰7T [ T V [.Ž [ $4KKILK Y T _ M [K †7T K zzK [\ ›Y _ V7T Y ^ V Y K ^ KD[ YX\ K $ YK yVK V«TWVK [ KDYY [ XY V VL0^ „KTWV T ^ K Y ^.YzK .^ Y Z ‰ªT [[ VLK^^. YXY \ V?^yTT .

^ „?K T ¥^ Z Z [ [7ILK K ^.ª^[ŒK _ [$ V .^0„/ [ O ?5^wT ¢ZX\ K A z[ K7\ ^ [šZ ªK ŒT K.‰Y^T [ K V‰ T [ [zV.Xª[ V?T K ^. ^ Y + V K*K 4 ^ []K7\ \T ¡K T V ) Y []‰ZXT [ Z7V[ Z.Y V Z}Y YzK K ^ [TWV Y V K&K $+ RŒY TT K dyKS Y Y ^ K^ ‰T 5TWV> Y ?Z b ª[ L/ ^ K ^.[^•ZTK ª^([ .V O K \ Q \ T TWŒV wT K \ ?&KgTQ O ^^ $4.K ?K T š*K P`TWV$ K T \ K [ K TWV¡^ T Z ^K T LY KD^.

K Y YXVK \(^wT ] [\VLY ^ ‰T [ [ KVL^DV _ K*K© $ ILTWV7K TV [ ‰V TW V NK7Z ^ …g^ ^ VXY VKVK  K ^yT VŒ_ K Y K K ^ T K „[ 1K ) ^ ‰T zKgO Chapter 1.Ž#K"IK K?K \ Y []^ Z$4z[0K"K K K*V V*4}Y^[¢ [ZX$ \ K VK^ e:z/ [T ‰$ T K?YX\ K^D\}V_gIL*^K V K£Y ILYKDY ^ Y K : [[ VV [ K?^ Z ^‘K[Z  [7I V T K KDKK gg^ VXV [KTK . [X[ ['5 g gK OSO. K gYK -5^w[ T ]^ KV¡' _ 7OZXT \ #gY V V V K7K>T ^ „¡[ TJY [Œ>z[/ K _ K . Introduction                                                                                                     ! +. 8 … . .

!.

> Y > V/ LH ^ K 7T []^ Z7 [ V [\$z[ ^\ K > K4 Y/ OV‘SU^yTWTV Y T K4\ Y K K YX \ TWV Kz[ )PV K.^$4[NY [ V Y 5 ^ MM *KK7G\ ^Y [ V V Z Y [V \ KJ []\^ K +go.\ TW[V Y VKz Z T [ VK KD^ K []\K T ¡ T )$4[ Y 2‰ T [ + VS0[TWV Y T K K _ Tz¢Y[ I Z T K?[7\ILLK TW^yV TWV K )K«V?\ TTY ^K Z ŒªzT[ P`[ K \ K K K7 V _\ Y$¥K8V Y z ^ K [£Y [Y^ K  O[ .K \ KV K V „[ [g VK^ [ \ T Œ[TWV T ) [ KY ¡‰TILT K[ K V.  +./ ªaK Y ^ ^ KzY K K"K T V K YX\ ^ Y ^yY T T K K ¢\ Y [ Z‰ T‰[ TWV VL[ ^ V [ YITK’¢K Z ZXª\[ KK".Y TWV^ ‰LTW^\ V K&¡ TWZ V \ [ TWV †K 7^|. Y[^| ^ K T Y YXY ‰\WTVLOW[ > ^ V „K g[e: /[ŒLK ^KNK \ T T ?K TV KG ) O zV?K TJK¥\YXK\WK7Y O \oK\.+g.T ^ YOoV P[[ $ VY ^w$ KDT Y?K ^T Y $ T7\ ^ K T ªK V ^ [KD\ $KY Y V YX\.[ gV V K „[ KYXŸ\Y.

K\ Y 4ŒZgK \ [ K Y 0ªKM YX$¥\ T ^Y ‰ T TWV zY [ Y K7V \ Y [ V  KŽ^ [\ TK zK +5M$¥KSY.Y ^ YY V VL^Y „VK }JO [].TWY V ^. z_ K K‘V 7Y T ^ z['zK [T [Y K7‰ \T [ T [V^ TWzV K $¥Y [ T ‰ TWV $¥Y ^ [  K ªK K?JZg.

\ K oK > Q V / YXY \VZ [ K ^ ?T [\ K ^ V:.gY -5[ &Y $ Y ^ Y Z KILK V [ .zK T KYX\ )P^y\T TWV \ YY ‰V T 0[ V ^ []\ [Œ\ T [¡ T ) ^ ILY K‰T [ V Z Z [ª[ T\ ^wK TW•V O _ YX\ K zK [ ?^ +) V?T K ŒT P`K K V K _ ) V7T K K7\ K K z K V …T K?^D\_ Œ[ TWV [KDXY V ^ [ Y V Y £K7\ K \ K zK &^ K V \ ……^^ O K / *^ P`K ª'[ ^ KILK YX†\ .

K K"YX[ \WO . KˆK ª\ KT ?T ^NT V [ .

K^ 4ŒZ ZgY \ Y"KTWVL ^ [ V K KDK Y z[]\ Y VL^ „K Y V K K $4KDKK V Y 9K Y z[K \ T ^ ‰$¥T YX\[ ^ Y V K ª KDK7KYZ7Y K VK g^ Y^ Y VL[ ^ V„K YXfZ O K '. +dzKš[ \ K7\ / T Y VY N.

VK zT YXK \ ^T [YX \ $¥^wTY ªK \ +Y S ‰T [H V .¡K T P K K DªO K ^ V [ [\ TK Œ`T *K TW) V 4}Y Y N‰T K[ZgV\ K _K Z VL! [^y^ T K [ ^|^ V K K‘K $4K KD$4K YXK"V N\K V+ ! Kˆ^ SK \[ T zV ?[K‘T \ K Z Y YXV Y \WOW^ > K:Y K V/–šTWV^ ^ [][Y \$4T <K K $ Z ?Y T Y^ K Y K [TK . K"TWK[ V .

jBqRai„l*`']5sg`…n ~gadsgv.K K 4Œ Z7K) T z \ KTWV V YX$ \ T ªK *^ \ …^K O KDY Y V^ „K [ŒK T K V [ H ^•T $¥Y ^ zK V ‰T [ V K KDY œ\ T K _JT ¢T ^0V [ \ KY %$ K V K\ T ?T zK YX\ [ $ ^ Y ^ Y ^ Z Y Y V                                                                                                                                                                            ‹ lRfBfga%]5Ž`…sBfBvRv*n ~ic†]]5l. .ceaB]†q n ai]ˆ0lMad~0v`…n sg]2]Wn ~%]5lRj0fBsgaz]yclu]epKsBr.v&]aBl8wG^0n ~_`bl0ˆ0ˆBaBa%`bc5]5n j.fza*p'| l*`‚mzl*`pKjBaB`baMj0aopNsBc_n fgˆ0lRq ˆ0adv| [N‹lR~i]5wƒ0s*woq aB„u`bh~g]5n s.lRsufB]Wcu| ]5jBazcel0b]‚pNs0`‰aMn cWp'l*`xmgn fBr.S Y H / K ?KT ª.ˆ0aB`‰„Gp'aBq | .j0`‰„>sg]_]l>n ]ypKn cWj0]5sgjB]‡aGp‡ausgsBcoc\n adk.

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

$„[ –K \ VUY T K£ Z}[Y $ ^ [Y ^ [ K V )P‰TW\V:TW V [ L ‰^ T z\ T K 7_TT ^ ONY Q:['4Œ Z7KT K T z K + V RY YX\"dw$4S [ K 5T o> Yg^Hb Y / KO .[ VL^ Y K Y K [$ _ .

ZY ªK ^.TWV [šK.[ ^*g VK TWV K KªK z^yT ^ []\ Y V YK I T [ TWV K:YX\Y T K [$['T[ z K O T.

^*K  K $ TTWV [ K YY I TWTV T ^ YI Z7T [Œ[ œT \^ £Z7K [Œ^ ‰[ T œ‘ \ •Y K K ^ ‰T ‘Y VY K YK ^K*$4„[ K7\K WO K Y Y K T ^ ‰T [$=[ KU\ T ?T zK YX\ TWV Kz[]\ . YX\[ ^_ K :^ ?Y T \ ªK YXZˆ\ Z ª\K Y ^.

 \ K V + TWV Y ^ K K [$ T ^ . \ K V g/ [UY*\ Y TWV Y [$ O ^y.Y K K ªK  [? $ T ªKTWV YX\[¢Y K ?T^yKT IL K \ Y Y8‰T [ VL\ ^¥T . ›K.^& \ K zV K  [[ $‘O K [.^ Y ^. YXK"\ IK?T \–[]TZ7^ K Y ZX \ [ $ O [ $ T /ŽT $ 7T T \^ TWT ^V G Y ^ TWVK › _ [\ KNY oZL\ Y ªK^ [ z [KUZ}Y K ¡[T ^. ^yT Z}YK ‰T [ [V $ Z T ^ [ \ YK ^|^TWV TWVY 5OrH K TWŒV?TT ‰‰TT [YX\V YX^ \Y _ K ^ K [ ^ T []‘\ T T ¡^ T ) YX\ ^ Y [:‰T Y3[ V GY Z [ [ K ^|TWV ^ Y V ¡TWV K [$ ª[' Y .:47 Y\ K¢V Zg\ K _g[T$‘ OM.¨K [ $4[K"$ IK Y _ ‰T zK~KzK V Y V’Y V ^ Z}K Y [K YYZ y TK•Z7KMY $ X T VgV K K $ TXZ T YYX\ \ K V [ VŒT ‰[T [ ¥ VY ^–TW[V8 ŒT K >D@ Y ‚^ ‰TWV ¢[:T ^Y \ Y? T KILTWV K Y y +œY \ .

^ K?K \ Y › ‰_ T [ [ $ VVL^ TY ^ $ ¢K V T ^ K []K Z KST zK [ [' z[K?$ [ \ K VY Y K"V[ LKK ^ ^^•$ TWV TT [K ^• 4$T T \[ Y d Z K Y Y ^ V KY KK7[\ KTW$ V# + ^ [\ T 7 d \ T 7 T  [$ / K O .Œ T T Y K \ Y\Y T •‰T ? [ O T V Y z VK YXV \¨[ ILK7\ YX[ \ T «\ Y Y K O # K V KKDV YX\T Y V K ?T ^ [ ILK7\ [ K T X VgV Y K ^ T[ ^ Y K ^. 4VgTV ^ [NTTWV 5 K ^ K YT KK[^¢$ ^yY ])T .Y Zo\ª[_ Z7\ KzK V [ ‰TK K K?^ T\ ^ ^&YK.^& YXz \ K ! \ Y TWV K K ‰T \ VT T WVz K ZT 68YX7 \ J# \ KK .

. YX\ T _Œ^ [z K•Z}Y [ K KY ~T ^ Kz [?IK [ T \ TWV KY Y V^ „ K fO . K [ V YK V?T ^ [ŒT ^[]\ YTWV ^|^* \ Tz K7 T œ+[ [ T \gK [ †¥$ Y ? ªK K / OM\ #Y V z [X[ [^ \ TWV z A[ O K?# \V ^ Y .T4 z Y K K T YX\_ z[[  K?\ ^BK/ ¡ T K K9T ^.œ+ YX\K KDK Y ['K.

Œ T ^|^yK T Z}Y [?‰IT [ K V V?TWKV 2 K TWV Y ‰T [ VTWV ^TWV YXK \ ^ [\ T ŒK T ) V Y z ‰T K[ V T O YX\.

 Y K 5O ! V K T ^ T Y V K’[ K R[ V K T ^ $ ª[ V O P[ [ K Y K1$ [ V O Section 1.I/ OT¡ T !K / ^ V Y V Y K•Z [ªY [?^|I^*K K ^ z $ K Y T V› Y _ [ K T `K K K.‰ TWV[z K [ K7 \ ^^w_JT Y V [ \ Y Y T KK [$ [ŒK ^~V [ YILKzY V ‘K*`P K [ V K ^ [\ T Œ T ) Y ‰T [ V Y V [ [ ^ K YILK K T ›K*X4 Z7K T z K V …^ [ Y ?T ^ \ Y T + –YIK £Y V P[ XVg^ > A / O%–\ KDY œ\ _ ?T ^ [ V Y ŒT ‰T [ V¢^& K ^ ¥^ K"IK YX\X[]Z ‰T [ VL^RI P[ [ K K Y ªK T Y V K . z K [ Œ K?T ^|\ ^D^y_T Z}Ym# ‰YT [ V Y&K¥$ 5Y K T ^ [ _’K V K z \[ K ^ £‰TWVT ¢ Z7[ K K 5 TWV Y Y ^ KXO TWV K ! ^ KH[]V \z K.T ¡ [4$ T ) \ ›[ V_Y $‰TK [ ª[ V ^ V Z [$Y K^ _Y K $ _ YªT KVz ( g [7TWVI}V YXYXV\ZX[z Z $ K []V Z Y T [Y V7$ T K ^ Z}Y KD+ Y K[Œ[]V \ Y TWVœ+ V[ ^ „ zK [ K [ŒK [K / _ T[KK $ V "[ Z}_ V Y Y K"[ ^wK T ^ V "/ \_N[7Y ILg‰KTV [ ªVV?KTWYXV \ [ T ^ ‰K T\  ZZ Y ª‰K[ T ^|[ '^*V© ªTWVKK YK V ^* \ …KD^‘YX^ \ T ^ ‰[ T \ ªK ^* K£\ …K.V …YX^ \ ^ . Numerical Simulations                                                                                                                                                                                                                   []Z T   . [ K7\ T …^ K?\  [XK ^V [ .V ^&. T ^¢K V T KDYXK \ ^wT [ \ K Y ‰ T [ [ V V OK TWV K K ^ 2KNz Y [ KDK Y _ ^ [ K* „[ Kz K•[ Y VV ^ YKDYXK \ T ^ 7‰TT ^ K.5.Z7? 4 [KDT TW^ YXV "\ T _+G[ A KV + [£K(TY Y T ŽªK Y\ KVVY I TWz M¡V KY V T >YXK \ ?^ Yb:.4Œ Z7V[K $ z T zT K ^ K T.^ Œ4 O8Z7–K \ KDYK œ\ _ [ 2 Y V $4[ V2 .\ KY ŒV "T K _ ^ K Y[T ^.

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n                                                               _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .                 xLp?"q"ti.

.

 TWVZ K ‰T [YXT \]V ‰TK V YX\"K K K*T 4}Yz [ [ TW V K?YK \›‰TZ [ YªVK I ŒO T T .[^&Y K ¢ .KK V ‰K T ^[ KDV Y K K K ^ K T ^YIY K‘V K.OW> ^* K A /JT ^ ^ YX.K V $ YXK\]ªZ K [Œ[K ^ YX[ \ Y \ Y ‰ T [ VL^K Y V Z¡O K ^ T ^ [$¥$ Y VV Y [ Y VK K K YX\NY+ I T T ^ $¥Y Y VV Y ŒT YK V K Z YXªK \W^.Zg¡ZXT \ K T K  Y [ V [ K\ K¢Z YI [ T DK OM^|^m# V TWV $ K ?T T YX\ K•\ Y \ ‰T T [ 7VLT ^ zKzK Y YX \ T ^ [ Z7[^ Y ^|K ^*( zTWV K [ ^Yz. [ KYX\ ?T $ [ ªVK ^ KDYY V "$4K K .K*4Œ4}Z7YK NT Zgz\ K.

UMY Km VK*Y „^.K )P^& \…N^‘TWZ V ‰K T [ $ K V [[]Y \ TWK¢VV [‘K V Y KDT[Yz V K[$«KD[ + O aY [K $ / \ K[ Km…^ Y \ K[Œ[ ’[YI Y ^ T +eD$¥O ?Y TR^^ Y z? ^ K*K [ 4X ZXK?[\ Y \ŒV TWYV K 7?TT A ^ [ K z ^ K [$ Z V T I}Y K K7Kg\ O .

Introduction                                                                                                                                       .7T K YXz\ K [YX$ \ T ^’Y TWKDV Y T ^ K Y $4YX[ \ yZ $ Y Y^ K ª? K Œ\ [T [ LV ^gA Y Vš O=TW# VV ??TT ^^ YY ^^ KK T ¢K T ^ $ \ T w [K \ K . [YX$ \PYY V K TWV K [ K*„ [ K K V Y[ I NT T ¢Z7Y [ ^ Y [ V g/NKT ^ [ ILV K YILK Y T ‰T K:YXK \P Y ^ YX\$ T [ \ \ T [ ?T K• YXzZXK Z YX[J\4 T ‘ [$Y K7\ Y KTWV ) + V?[ T VLK ^ K u[*I}Y Y ‰T [?VT KIL[K .\Y A K/ O T ^ .ILK []ª\[* zIK K<V „[ Y ªK[Y¡VOH^ P Y [ V V ILK K ^ VK?^w\ T _PT / OS.V[ K M¡^*Y VYXr\ > ^ .Lª['^ ‰ HT )]VQK [ T K +XRK*K Y4}YY yNLK ^ ZgK \ YK. [K g V T ’YT ^¢T ^ . Y KUY IT [r\ Y z. YXV?\ TWV \ Y Y ‰T [ VL[ ^H \ K<[ V [ \›[Y¥$ILKY K 4 [7ILK .ŽKNK YV ^|^*K _ ¢ Y TZ 4‰TIL[ K7V \ [ T Y Y K^ YT ^ T Y ^|^*[ $ z^rK TWV’TWV ^ Yz K KzªILK K7^ \ KD[ Y T ’K Y ^ ^ zK•[ \ TK? \W?O(T # V K V KDYXK \ TWV _ K K [Y$=I T [ _ \ T K(? T \ T .[ Y V[9 $ \ T T ? T š KDTWYXVL\^yT T K ^yTWV [$ K ^ Y K^ IK?\ [ T T ^‘V [ [ V ‰TWV [ L^ Y V=ŒT P`K K V ª[' K YX\ \ Y K O Chapter 1.

 $^*[ T $zK TWVK.KV X¡V Y YY VVK? \ M¡_ Y YXKV \ UZ# KK^ ^ K"K*K KX4 V Z7Y K ^ ‰TT [ zVŒKY _ V YX7K \ŒT K^ ªIK -5T^ K K:K Y V T ^ K K K ^*^K zYX\ …[\ ^^ VL[ ^ ^ [Y Y K K K Y Y ? Z7[ŒK [K ª^&K A T\ ^‘…^ [ V [gVK^& ( Y [ ˆ-5YK Y VTWV!+ K S TWV7Y T„?‰[ T ^ YX~K \ V\ YY[ VVTWV ¡Y T ‰MX4T I[ Y K VLVV^ gC^ . RV Y„ [ \ K w.V•:T ^ Y \ K V GY O \ O T K ^ K K ^& \ …^ [ V K Y V                                                                               TZ ^ ILK ^y. Y V K K„[ .4 K KY z^ K•[ PKIK?^ \\ [K"[K"$ IT K TD^ O . [ VL^ Y K K ¡T P`K K V K T ^ IK £\ Y KXOŸHm\ ^ [ _ [$4V [ K V K Y V T 4$ [ VK K [ K [T$ ^ [\ ŽT Y 7 V T ¢I}$ YXT \ K’[ K ª[«ILK K7T \ ¢[ ZgT \ KzK [ V Y K ‰T [ .KO V >:# V  \ K :V / K O [$ 4$ K K K ^ Yz KCdCG$ ?T \ K©Y ^yT ¢ ZX\ KzY V YX\ ^wT ^ Y V1 K. K g^ [VK Y K7Y \w[K? -oK ^ uYAK ^.

lRƒ*f0v&sB`‰„zs*fBv.n f.^*aB` .ceadaGpyj0sg]_j0s*^*^*aBfBcg| Z HyjBaGk.n ]W„ulRƒ*`cea0q 'Žq JsMk*l0]]5q aMs*fBv>]5ƒ*`xf.~ulRfBvRn ]2n lRfBcWp'aB`baGfBl0]Nci^.K~4ŒK Y’Z7 K Z}Y T zV Y Y K V KDY Y VYX3\][ K"zI [T KmK K?VYX\ \ K Y ^*^ K Zg[ Z7K [ ^yKT ‰^ TWV V ZT ª$[K ^ ª[ \ KV K zªK *^[  \ K?…^\ ^ Y Y ^ ^ K Y ªK[ YXV \›K"I K T KªKV YX\¨KCZ 7 O^w#yT $4^3[ X V\  K \ T w^ K Y V[ ŒTW^ V K"K O V Vz‰K T \ T YXY \ YXZ7\[ TW V \ Y ‰T [[VLz^ K _ #†Y $ TZ \[ ^& K K ^ KDYX[\ T ^ ‰T K ^*L^ Z T T [ ^ Y [ Y V V zK T YX\'z[ K7\ŒY V:T …^m^& ZXZ7[ ‰TWV KI T K V KgODC                                            H"`D„.n ]2n s*q.n ]_ƒ*^0c5n v&azs*fBv.a0q auvlRƒg]†n fo]5jBa%^. T UYXK Z7\ ?[]^wT ZT .LTWV^K 'K&T ^ YX\WOT\ ^w# OT #¡Y YVg\ Y V ‰[ T [~[ V^ V^ KDI K¢Y TWV K.s.Y \Y Y ‰K T [ TWV V0K7\ TWT VK&K [ Œ T YK K Y ^[ K ‰TWVV KU .

lgp'aiˆ0aB`]5jBad„%p'aB`baon wz^*q n ~gn ]5q „oc]esg]adv n fzZ]5ZjBJa>lM^Bpy`badjBc2„zaBfg]]el8sg]2ƒBn lRceaGf| ]5jBaG~dlRw^*q n ~usg]ao]5ƒ*`xk*ƒ*q a0fg]%w%l&v*aBq  ]5jBa%ZxZ }gx‹sg~dq aun ]‡]5sBjo]5`xqj.`bv*ƒB~dcucelR]yhw€Bk*pNao^0lRs*]5ƒ*f.jBqnaBvMau`bc†a*q n|p'miaWaB B`bl*]alo`ƒBa\]ec\{.n s*mifBa†wr>]5^*]5jBqjBa.`xj.~B…aBl*q`‡s0`Jnkd]5w „j0ao]5>j0`bƒ&adsg~d]_`‚…l*sdn `b]K„vn hc†s*€0fB~dv*v.l*lo`x~db]5adlRj.alRl&n fzv.wzf.q&^0n]]‚s*l.{*qs*wowzl&^*v&q aBaKq cg]5|j0ak.„%^.l&n q n f0r.mon ~Bkdjz„ ]5NjBaisg„ˆ0aiƒB„RceŠ ac pyrR`bj*lRn ƒ*~B^>jHn€cyjBs%lR^*r.„s*suq u]†celR]5]‚j*wop'n cWl8aj.pKƒ*sBf*`b`blRc\m0j_fBfBr8lgpNpKl.s.~iq n]dauf&| sBm†rR]5ƒBj.asu]"n f%pNpKl.ayaBhJlRn `Wce^&adwo^.]5lRj0fBa%a&| ƒgHy]5ƒ&jB`‰aia>„>q j0ausBsgˆ0vHaGƒBnc†fBc2]aBl8`‰]j0adsgvHˆ0awo`bl*au`bs*aGq n ^&ce]2jgn „B~c\f*n ~dƒ&c wox…aBl*`‚`n ~ga\s.aol*lR]5`‰v*j0]5ƒ*aaBf.jBagsu]W]5`…s*fBc‚aB` yn fB]lz]5jBaBn `‡wol&v&aBq c []Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

[Yg V \Y K K7K K\ &^?|_ TW V \ …^K K Y VYX \zYXKNK ZXZ ZT ªª[XYXK Y \^ K ^yVT A ‰zT\ zY K ‰KXT [ O [VL.Section 1. “Integral” Models & %( ( / LKD^ VY Y „^ [ [ K~V .6.

^ ?O [T .

YXY\ .['T ¢TZ Y [7‰ILT [K V Y KV  K7YX\\ [T $£[Y T ‰K T YXY\wI}^ ‰YXTW\V K O [¢.\ ^&[ T K.T ^U8KTWV -o KK"K TK W V Y O4! V KK TY V¡_ $ ILT K7\ [ T K K7Y \V Z[K Y VKNZ68K97 )P¡\ TTWY V Y‰T z_ K Y VT ^N ^ ‘YX \‰RT K\ T LTV W[ V K.KNY TWVY VIL YX\ YK K’[‘ILY K7^.ŒY TVK3 z[K"\ =[ DO>K ^y# T VV 7ªT K ^.‰T KY ^. ¡?T T Y ªKzYK V …_ ^ Y V K K0V Œ\ TTW V K"7KT zZ KK .^ Z KKN[ z\ T \ [ K^? ¥T T ¢zY Z7^ K [ \ K&YX \ Y V [$!K [XŒY [TVK\ ¢TWV ^Y [^ 7‰\ T TTWŒ^V T ) YXZXK Y Z V ‰¡T[g[ TWYV VHKD‘K [ T^ ^ V $ [ T KZT K768\ K 7 ¡TWVLT ^*Y ªK Y^ _ [ Y V>K‘Œ[T K Y ^K ‰TW‘V Y V7‘T „YK ^ ?Y TW‰V T K’[ VLY ^ ?T[\ T ^& ZXY ZgV \ ¢ Y \ V)P=\ KK.4ŒZ7[&K TZ zKK ILV K V YX\ I}ILK7YX\\ [ K ^T „[ Y ^ K ^w[ T ªK K. Y )P\[?TWIV K ‰K T .

Z KKILKY V K K V [ [ ^w$ T [ V V [ [ KK zY []\ [O T.

O *K . + ?RT ^ Y dw$4S [¢K I}T oYX> \ K?^ b Y Y / K.

^ T K.V [ : VK7[_\ „[ K7\ T Y Kˆ\ K Z 68KD7 [ ŒT T ^ Y YILY Y T \ Y \Y K ^ [ KDKY V ¡KT Y ILzK7\ K[]Z7K K YXY \V \ $ Y ‰T T\[ VL^K Y ¡V T ^ :LT ©^.Y [ŒV[7[ ^IL Kˆ[ YY ^ V ‰ TWV -?Y L^ ^ Y.^ UŒTTW^ V L ^.ªYK0Y V Z £[?ªI[ [K ' K KK  Y K VT^w‰T T]VYXK7\mZ}\ [Z7Y $ [YTWVz$ K7T K [ ^VZ7TW[ [Œ3V [ ŒT K YY ^ V Y ‰^TWV‰K TWgV ^ Y KUYIZ KN[ Y ' T[ K‰T^ …OYX^ \` Z7 [ TWV K 5Y zz[[ [?IKKgK _O . 4XZ7KK T z[ K ªV K YX\ŒY.^ YXK Z*KTWV RA OŽYXH Z K ¨›A›Z O [ [ K‘Y [?IK z[ K?\ T ^ K•Zg\ XV K $ ? T # .

TWV ?T^.YY ‰TWV T [ V[ ^ ^ $ [K V¢[Z7V[ K V K V …[X^ [ +d^ .KDY T ^^ K $ K K’ªK Z [ K¢Y K \ [ ^yV T[ V7T T) YXY \ V [ \ zV Y K7VZ ›…^_ [ ZX\ Y Y ^TWV Y ILK^yT ]V? T ) YXY \ T V []Y \^ KX‰O TWV ^yY TWVV ªK K ^ K K [ V KK?\ KDZ Y…^¡_ TWV [ V K ‰T zY KgV O H Y wŒK T VN‰T [TWV V YX[ \ [_ V^wKT K.Y Y TWV^ ‰TWV Y OK [ T K ^ P^ TWV Y K*Z7[ ª[ ^yT UY V Y .^ ! Y T –K V Y TWVDd zKDK YV ‰T O [ V.^ / $Y T K‘Y $V YXT \\ K K ¡Y T ^ V ^|^ YK IUK TWV [ KK YXY Z [ K [ ^wQLT Q [ V Y V KK K ¡[ T I V T [K ¢TW[V [ K$4[ŒT K .K ^ Y [ 7TWV KK ^yT ][ V^ Y VKN Z [[ K K ^.

[ K0 Z7[Y 0^ª[! ^yY T T JK V KY TWV[UzK K V V YXZgY Z7V K KUY Y ^ K ^ T [ VK^ ‰ T . [K Y ^ Y(\ K\ YY ^ K0„[ ZL Y Y[ K [ K T K [ R^ I YX\\ Z7[ T [ Y ^yV T DOKI}.

YXZ Kd [Y VY ‰T IL[ K V V B+o!Y V Y K•ªKY Y KD‰Y¡T [ O V .

Y ^ KV ^D_O . Z K¢[ K&KP ^|K ^ K …^ ^ C [/~_ \IL K V T Y \ [ V Y K‰TI}[ YXVLZ7^ [ +…Y \ Y ‰^T [ V ZX\ Y YIK K [ K"K V =K „)P[ \XK V /_ [ T 4 K TWV TWV^wZT ]ªV?[ T ) K ^.

.

Y^ K^4^ T G^ ¡YILT ^ K ^|K"^ K K V’’TWTWV V IK ^ ‰YXT Z Y K K YO V KY V V K 1K [ VLT 4 ^yTWT V K Z K ’[ ^ []K ^|\ IL^ KK ^ OY . K©K IL K VT 4 TWV \ [ Yz‰KT [ V +Y B^ V?/ T ^ Y V ^ Y K ªK [ ¡VT I ^wT T  K K &ªK TWV Z}[ Y ‰$4T YX[ \ ^[ [V \ KIR^K IN^wTWV K Kzz[ [V \ ›\ _ Y V YX \ T Y ‰K T IK.K [ 4ŒNZg^\ Y \ KDV KY IL‰KgT [ O V MŒ.^ .K 4[ Tz^ K O ILK T V4 BTWV! Y Z ªKm[ Y KªK^.

) K Y V V J[ TWVV KK z [K"K\ .ILK K K ^w7T ]T V?KT . K.

[ K gK V?_T z K K3+ [ TWV ?^ TYWV ªK Y^VK  YXY \ V TWV: K TWV Y ^ \ ‰TW V K I / KY I}VY 0 ^ Y ‰ TWVK"K K K Y ^ Y‰ITWV T ‰T KO ^ .

K 4 9[ K ªY K&„T 4T[ ª$ K _ T K [Y ^ K£K TW0^ V?\! TT Y ?T T‡T K [z K K9YX \WO K T 4 .K Yg V?V›T [£_ . +„I}KY ) ^ IL$4K [ V ‰TWK V g/V?N_ T Y [ K K^ [„]Y [ ªZXK Z7K[L^ ^ .

K’^K KY ^ V YO•<^ Hm‰¡TWTV\K (T YH^ K I ^ T K ^ K ^ []&K \ „[ [‰T ªTW[ K V VL^ ªKKY Y ª^ K K Y ^ K ^K YYXK IZ ^K T [\ YzKK Y V z[ ªK*K 4XZ7K V^wT IK¢Y V U^ [ \ K¢YI[ T K *T . ^ TWV [K 4^ Z ^ ª\ [ K"K"KDIKK ^.Z7[ ^.^wT \ KXO TWTWVV Y .

ªK K?K\ ^ Y ‰ [ T I.T K(4 ^TWV \ \ YK"K"IZ K K ª[ T ^[ K V Y^.'^ K?^©T "T TW_ V Y K K K [ [gVVX^w[]T V Z7K KK ª^KY _ ‰$ T [ [V K YX\ K K [ TWVLVK£^yŒT ]\T ‰T V?T [ ?T ) VT ^ Y z„V [ K oC $YXO \ ?.

JJl*lRlR`‰w%w%„aa_kd„MpN`badl. T [ $ K^Y K ILV K \ [Y ‰V T YXYK \ NK¢Y Y [T Ÿ Y K TWV VK^ Y TWYV zYK I K T V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u~ sg]ZZ adr.lRn ]5lR`bfJl.n ce]`xagcem>aBsBq`bj02~B|sBjBcaB`bk*c.|r.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .aBf vƒ*`‚n fBr<celRq n vRn ŽJ~usg]2n lRf ^0`bl&~daucec sgc   >?> xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.~iai]2nƒ*lRq fB„zc pyxa&n q |rk.adaBˆ*fMn adp~us0`x]5…j0n ada1v~0lRjBƒgaB]KwGs*n ~ufBs*vHqNj0`blRausB^.| aM`b^&aBƒ*q auk*sBq nc2c\aHjBaul0vzcef.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

^ K (TWV YXZ K O Chapter 1. Introduction    ‡                     .TWVY Y V ^yTWV V 0K K*$ TWVX'VgKV ^ K X!V7T.# K‘zZ YT ^[ V KK ^.[ 4 Y^ \ KD^ KILK Kg O OzPa [[$V^ K $ T K V R\ Y _ dyS K K T ªK Q ^ ^yT '„[ 2YX \ŒY \T Y:T [^ V „K[ YK V YX\ \ Y K K [ K T ‰T YX\ ^ \ [$ ZX\ gV K PIK?\ [ T NY V ?T ^ $ T \ K ŒT ^ L^. # ©^wYTWILT V^ K Y V KDKDK*KYX4 V\ ^ T ‰[ TTWK V V K ‰K T zK TWV K Y TWVVK  Y K K V^y ¡T T KV7.Y([ \ T K?T  zT 4}KK YX\:TWV $¥[ YIK[K \ T  7^ T K*z„[K KYX\ TWV K’Y T K T ^^ K.V’\ [ ^ ‰ TY K7[ \ V ^ TWV K ¡ T K Y ^ ‰TWV *TWVL^ DO         []Z T  .# #! /* +. [] K K\ ^ Y LY ^VYK1ILK „[ K KDK ŒV K1T K Y ) Y ^ ^ K ‰‰TWVT O.VK ^ ¡O V TWV K*S KD$ K Y V K=ILY [].

                  _]e @g@?@ _  fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

   €"O        ((!)* +. [S [ rK*KK4XZ7¡K YT K ^wTWTV Y †K^ ‰?^ TWTV [ z$ [K TY Y V7g.T V?YT^ VOmOR.

V [[¡^T K 7YKT ^ ^ ‰\ TTW„V ?K¥T ^Y Y  [XK©XVV\ Y Yz Z7TWK"KV [YXZg\"\ KGY K $^ Z7gK V[z Y K [K4^ K*^ Y 4XVTZ7K¡K V TWV …K^ YTWzV ^ K $47K?T Y^ \V7JY T Y ªK^^0Y! _ KD#WK Y „K"Z K7\[]Y ^Z7VLK ^[K ‰4VT K Z^ \ [ [ K ^|Y ^Y K ^|^ ^ ‰OM7TWT V#^ [V + Z7^[KK?$zZ \ T YYXK \ [ Y ‘VgK YV ][ ^ VL$ ^ KT K0\ *-5Y[ ILYXTW[V\ [T zK ^BK / O Y [ .^ !YV K%K $K^ KDNY [ Z K [[$ ^ŽTWV TWz. KH 7V ^RT ^JŒ^ TWT[V^ zK" K KD©[.

ªK ^ Z K ªKK Y K K ^wTT ]z7V TK ^ [ V [$zK\ Z K [ KX†O 7K ^|T ^ $> ?S[ .

K’\ ?Y [T V?& T S^ CK0K #yZ $4Y [ V7^wT T \ ^g ^ A O ^&.A›$¥OKY#'V„K*[ XY Vª[ K *K :V 4X? Z}T z^Y TWK V [ŒK [ [L ^ ?[T K[Œ8[Z  [7^ V I [YT $.K¢[\ Y NK TW\ KV [Y [ TKD\Y L ^ K K ‰K T†IL?K0[ŒT Z[ T z.K?.

 *?T H©^ K ^O .

rOMYX[Z .K O ^ .ŽYKªK VL ^ T KK^ YV Y O Y ^TW[ŒV [ $4 ^[ [* $ Z &^ 7 TY T^ K ‘Y Y [K •$‘ [ O K7 YX\# TWV Y []Z7$ K T[Œ[ gY †HO ?#›"T [Y z $ K [ T \V :Y \ ) V?V T ^ 3K O ?zT ^.[ TW^ V K X^ V ‰ TWV K .^ $ Z7KT \… ^ [ K K [ [V ‰Z TWT V K V [KD$ Y V $4[ K V ŒKDK7T YXZ ^ \ ^ Y $4$ V8KT $ PT [ \ V K TW‰V TWTWVV K 7KT [ © K YXK \L Y Y V ‰K YXT [ V\ VLY ^ ^ .Y Y V V YX"\¡[ Y ^.

hs*fBv.ª '[ ! K  KD YXY \ ‰TWVT [ V $GO L7T Y ^ \[ _ .‚n ~dl.c]‡a\{&^*aB`‰]cKn f%]5j.`badlRaGailR]lRmdaBf%cg`|Š ]5cGj0s*sgfB]Wv ]lR^.n cysB`baus c\ƒ0~Bj W`e| |8Hs0n ]5q a.r.^ Y [X7'[ TW gV YO a K IL[K $=K K?\ K ^.jHn v w%sg]adaB~B`‚j0n s*s*qJf.KK K $ '[ T \¢R$4Z MK K ^|$ ^yTT \ \ K K Y K ^ ^K ^ LO ^.]5n j0ˆBaiaB„`bc\nsB]‚`b„)azH†a\jB{*aos*wzv*a0^*^0q adsBcK`‰]5l0woNa0]fgl&]yl1l0w JƒB~Bq ƒ.cK`Ws*`baufBsBv v*aB `†ausgsgc] H`…s*fBce…aB`p'aB`baz€JlRkg]es.TWK74ŒV Z Z}ª…Y [ ^ TW'V K[ N‰TWT V[ V K[ K 2 zV K.^yšTWV K ªz&K [ YzTWVK V .\ ^K K V ‰YT YX\ [ K XVKDY K K ^ KY $ VT \                                                                                                                                                             n fB]5`‰}ZBlRHy€vJrRƒBjB`b~iazlg]5pm0`‰„>fBlglR]pya\f {0q adR]_v*]5k.l0]5jBa0`|.[ 4K Ž^V[ K YV ‰T []T[ \V^ IMOOz[L7L7\ YY .j0n ~os*w%~dlRadw%cdŠaKk*l&`‰lRlRmuw cdhNH€a0…q &ad[a0qJˆ*]5n ˆj0sg']Kf. Kz$ [7KmT K †V ?K $ T ?T \^ ©Y K VK  ŒY T I ‰Y TT K[^w£T V TW$ V [ T \[ V "K.Y K V YX[]Z Z KT *^$ T \ K [ XKVYX \ TWYV š$ \ Y T "K ^_JK V [ [ V $ I T ^ K [ K ^ ^ [ [ $ _?T .n fBauvHw„ 8| J~*| Hyj0sg]‡v*a0^0sB`‰]5woa0fg]_j0sgˆBaoso~dlRfB~da0fg]5`…su]2n lRf>l0p'l*`xq v…l*`‚w%l.^K _ Y K ^ NK Y $4K K T ¢K7Z7\ T [K"IK Y V Y Y V *KT z£T ^ Y Y K I}V Y[ K K ^.

vRn c2~BƒBc\n lRfBcsB`bak.l*`xbadv`‰lRw ]5jBa0`‰a&|  > .s*fg„l0"ŽJrRƒ*`badcs*fBv.

ªKY [ V K ^ K []Z T ^ Y ^ $4K7\WO  Chapter 2. Basic Fluid Mechanics # +/ ! + … # & /0 &// €"z€ ^ [ \ ?KDTY Vš[ ^TWV ªK Y7^.I^ T ^K O .

.ŽVHm[[ \ $4L ^K"\ I<TWK V$ _ K V KUY K. ^&K [7 ILL K ^ ^g\ ATY V ?[T KX V O1O«‰TW. [[Œ[KU K \ T T ^ TWV?T [ VzKˆ^wT K \ TK YXª?\K ^ T Y [ YKN^ ^ YY VZ ^*K* Y 4}^ Y^K NY ZgV[ \ K¢K [K ^*Y [ V^w?NT .K Y [YX\\ Y ^ .^ Y KzYXZg\ T K O .\ T 4ŒYXZ7Z7[ ªT [J^ K4 zT . b T ^ [ V ‰TWV [ L^ \ K*„[ 5zK $ K V‘^ KDY ^ ªK ^.

 Y7T K T YX\ Y ^ K Y ^ =‰TW?V \ [X['[ V ^gA•^ K[\ T [ : [' K Y VY ILK ^ K Y ^ [\ T Z 7T ^T zO [?I TWV šTWV YUILK7\ [ T _ + ^ K"K ŒT ' K Q.Q:/ O .$ [\ K ^ K T ^ []\ T T¡T K Y ^ ‰TWV Y KDY P[ KDVYX^w\T ^ K $ 4T Y \ T. K.

 1K „[ K K 7T K „[ 7T ^ []Z7K Y ‰T [ V£T ^ Z ª[Z7[ ‰T [ V YX\ [ .

+ e Ou> / ! TWV [ K †$4[ g^D_ K ^ KY ^ ªKY ^zT ^ Z ª[ZgZ7[ ‰T [ V YX\ [ + e O :e /  V K ^ KDY ^ Y K [ V ¡T ‰T [ V Y V YU\ TWV KDY PIK?\ [ ‰T ŒT ^ T ‰T [ V•T Y V K ^ [ $ V Y 1 Y V K *K „[ K + e O :/  1  .

^ 3K G^Y K TWV ?. Y ?T ^ Y K ^|*^ K• ¢Y Z K ‰T†[ ?V T ?\ KD^ Y g^ Y Y ^ Y [ 8 [(K *K a 4 &K?$ T 7T [V7V T [Y VV †a ?*K T $ @O [ #V?V T Y V ?T ^ K [ŒY[I T <[ Ž$4Y KUV [ V \ K z0K Y V K‰T [ V V[ K ¡T ^.

K T ¢Z7T[ ^ K XV V O ‰T . T ^ K’[ŒI T['^ g[O ^yT T ^ YXZgZ []Z7K £[ ~\ T 7T Y V  T $¥Y ^ „[ gV Y K Y ‰T [([ K¢I T ^ [ ^yT [ K 7K T V^ ^wZT ª[TZ7^.

& <7)7' NV‡X 07C>+ N G I$8 . TWªV K¢K .'-! & ' .[ V?T ^[ Y ‰T K[ T ^K¢YXZ7\K K Y .Y VY U‰T ^ K I VT ^^ ‰T[ I^yK T [ _ Y V TK•Z KªK V ^.Y ‰T [ ^ KDY [ $ [ KDK [$      "! $ #&%$ ( ' )% * + '+ %(' .[ ^* K  KgO Y ^ O [ R\ T ?T zK YX\                                                                                                          U ¡T ªK e Ou> I H ^ Y.

K0ZL Y []Z‰T YX\ ^K [ [ V V [ K7Z \…K^ YI[K ^ ^ K K^ ^ Y KV• O .

[ V K []\X[ ILV []ª\ [ z\gILKg[]O \ .

n q cy]5jBaM^0`blR^*aB`‰]2n adcl0‡q n /Jƒ.n vHw%ai]es*q c šKNY    []Z T _]e @g@?@ _     . zKK T^ ^ ^Y K? T YT ^ Y ^ \ K[]\‰K T [ ‰V T [ [V [r[ ZLXYV ‰T Y YXT K \ ^^ OO aB`ba%pNafBadadv8sGˆBlRq ƒ*fg]aB`]l>a\{R^*q s.n f>n f.wol*`baov*ai]es.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .   fO RY S K T           xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

Y Y ª[ ‰T \ ^ Y V K \ KY[ŒI[K gO .

K ^ K1^ ) K^ Y \ Y*V$ YX[ZgXZXV\ T K Y T K[ ^ Y K V V z[ [?V IYKXO .

K7\ Y K ^‰KTWV •$4^[ ^ [ KV K?Z Y…^ V $ T K \ $L^ K T KK.2. What is fluid? Shear streass         R U W @CELF W F  W @ U=T .V4 YK ^VL^yT IX\ K Section 2.

4U T.

FOB  FWF U F F  F  T FOB .

     UW !    .

K ‘Y K.Y ‰T YX\ K7Z ªK ^ K V ‰T [ V [¨K  Y T ‰T [ VNe O c(T ^ ŒT ILK V   1 3 T AW F @E F W T F FOB  T .

AF    FWF T @W R B F F T AF zT.

F8B  7  # .

  " #$ !  + e O c/  + e O b:/ .

ZXY .KY ^|‰^*T [ VªK [¢¡ T Y^ ^|^*L^yTz[ VK $ T Y .IT ^ TWV Y [ V(^ Z Y V ¢ Z „[ ^ ^ K• O ii rqw=noqqp rui pxqjjov. % ( 10      ( ( * ! + .^ ^&4 T .+- /.a [ K£K Z K Y.K’T ^ Y YzV IK K [Œ[  ª[ YX^ ZgZY ‰ª[JT 4 T Z .K 47K Y¢.   GF '&  23        54   ^).{ i joy {(p }xr~q={ j zxVi wVj=ii xwujtq({Vx i{ j %'&)( & *     1 & .^\ K^. ! ! ( /+- 2.

^‘Y Y TW^ V^. Z74}K K K ^y T ) Y [ VV UI[ªT[r\ \ŒT .^ ª[ K Y 'V K K V K ¥Y L]VOŽ Q \ K Y\ K IKX=O # V .^I[KªK&\ „$ Kz7KK T $¥Y [N.

O .

Y K  >%9H'.O I3K Y V $4^.^ K•KY[ ªK*^*[ \ [Œg‘[V ^ TWV*^ KY Y ªK Y V KILK [Œ[ YXZXZ [J4 T . K K ^wK T ¢[ VZg[ \VLK ^[]^ K \ŒuILI}[]Y O I¡‰\ OT [ zV T ^ K [_ $ %.

$etJ+e  1 5 + e O / Y .

^ K ^ K TWV [ *K „[ 5.1+*<G I .KZ  ?T ^ $4 K[ [£ .TWY V ^|^ K£[ VLI^ [K \ u I}zY ‰K T [ V '[ O zK ª'[ K ¡T P`K K V K0[ H.Y ^.Y \ K O I¡O   1 + e OA /  A@CB A@ED    IH          KJ  % NAOQPSR=T U7TV             %YX Z        ML OWR=T U7TV   NAOQPSR=T U7TV  % OYPR[T U7T V N % OW\R[T U]TV %^X Z =?>A@BD E F  _ ' .K Y 47‰Y T [ ¢VUZXK ^ \ K Y^ [ X[ K V^ ^yYT ¢K DZXO \ 1K Y „[ V GK . N1v H %L >IG> ' D 2 +V"" ` >I "F"( 1 F1v A+' . 5" %t ' Aa>1=ve 1= >A'"z" (K"(+vJ.1  b 1 "E5Y >1 "@1 3>c 5"(1@.

sgv >b =lq=yk9y q=x jo{ui#{jt{i wuq joj9p x {=rui q x y  xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.k*mgq nn v*fBcuv Œ'wGpyj0s.sBco]5jB]5aGjBa1]2n w%woa%sBces*]aBfB`†v.rTcos.e B Z Y V [ K ŸK.agn n fBfBr.s*nq c>&]5q jBn ˆ*aGn f0rRr(`baukdsg„(]W]5k*j.l0aB_f0aB~u`bs*r0q ~B„ƒ*]q l>ƒBcdv*h‡aiwGˆ0aBsBq v*lRaH^>j.jBa>]5ƒgj0]sBl*cy`hNv*~ulRs*fBf8a*| „ulRƒ n w%sBrRfBaHjBaHj.aBf `baMm0fBjBlgapyj0fTsBv."@1=v 1  Q R E9S TVU R>W c E@ 1 1=  b K1 3.47Y¢ZX\ K   aBq aiˆBa0s(f.:iDk©Š}“ t"€s}iDljWtn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .

:=< 78 . _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    76 98 > : ?< 98 .

!   . Basic Fluid Mechanics % . !  ŒTWV K ‰T .47Y¢ZX\ KgO       D  ! +.  #  Chapter 2.K Y ©T $ T \ Y wK [0K¢Z K Y V ŒT ILK V£TWV Z ªK"I T [ ^ KK.    % .

Y K‘Y ‰T YX\ NY ^  D  D 1     + e O / . K ^ K [ V a K*$ [ V \ Y*$ [Mz[ ‰T [ V•T ^ $ T K V .

7T ^ K*4XZ}Y K ‰T [ VŒ_ [ [ ^ K _ „[ † ?T ZLY ‰T YX\ K ^ Y V K $ T K V Y ^  % N .

4 YT.V K Y ^ KDYK Y V.[XY ‰[ T 0[ V^ .Y K.›Q YX^ Y ZX Z K’[Œª[K Y T Y [ KDY [K~TK&K.Y 4 K .4ŒZg\ T ^wT T Y V K $ T K V Y ^   R[T U]TV %% + e Ou>D@ / X Z ! S [Œ•[ 3.[ $ PJO [•Z ªK ^ K V 7T ^ '[ ¢Zg\ K*4 T ^.P 4z[ K K7V\ K …V^[ J ¡^ª['T[ ^.K 4ŒXZ7VK KT K V^g¡K TWV KD[Y 7TW7V T ^ [7¢T ^ ZX.Y ‰T YX\ ! Z ^yT ^           []Z T @             _]e @g@?@ _   fO RY S K T            . 1 % P NGO V      1   % NAOYP R=T U7TV  % O ! &  + e O :/ % [ TWV z [ KK.^* K$ T [ [ V?TWV K ªKY K "$ T K.K YX^ \ K TWV „[ [ 5.^ K>^ „K[ K KDK£Y [ Z ^ K K^$ ^yT[ [V^ ^ .T Y YX\ K T ^ T YX\WO Y `K Y w[ K ¡zT I[ K©K IK <Y V• TW^yV?T zT .\ K.T ^– ^ KK"KV ^ [ [3YzIKK $$¥K ^ YT K V V ‰T YX[ TW\ V7T [ V [ $ K TW.ŒK Y TW‰V T K YX[\ Y T \K ^ ‰K‘T YX?I\ ^T K^ OzV ‘#‰TW„YV [ <XK V T KYX^w\WM O3T ]V#NYXOM$Z T #WT\[ .

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .                             xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

. x Ty +zQy +{     . ! +.

×\é\é/ÝwÞ\×è/Ó'×\Û8 ä PÖSÔ æ æÛ8Þ/ØSäPÔ Õ.§I¡¦/¦8©E¦ªšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›œ ™?š ›+š › «?¥W¨¤§I¡¦/¦/©E¦¬šFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›P› ™?š ›+š ™ ­.78/9/):.'& .}1}1}1}‹Š?Œ |"} ŠŽ+‘6’“ ‰"‡\‘H”5”‘P”'ˆ@•…?ˆ ‘6‡\–E”5‚5ˆ +—˜}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.®:¢W¢W¦¯O§J°?§J¤^¦/±‹š'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›\² ™?š ›+š ² ³' ¦F´*µ*©? @¤%°¶šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›· ™?š ›+š ¸ ¹M¢¤^¦/¢W§I @ºW´*µ¤^ ¨H¢¼»¦8¯^ ¨+½¾µP¢W½•µ¿¤^¦8¯ÀšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›PÁ |"} | ÂK’?‘E‡ˆ –+ÃW‚^‰:’?ˆ ‡\”•}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.}1}1}1}‹Š~ ™?š ›+šœŸž w¡¡ ¢W£`¤^¥:¦'§I¥W¨¤.×\ÙJÚ8ÛOÜ_ÝwÞPßáà9ÒSÓ8Ú.& >/GH(IJK$MLONO& 01/(& =(HH< H(HE< 4P5& QH=ERK1$.78/< =?>/&@$ 4* A=+B$.è8ê8Õ%ÕSÕJé\Ú^èÔ Hè'ßÔ Õ.אÝwÚ5×\ æ .'< & C+DE& -1E(-32546$%'& (*)?E$%F$.$.×\ÙJÚ^ÕÖbÓ*Ô è8ÓT×8ÝwÚ.¯^ w§I¦Ñš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ d8ÒSÓ*Ô ÕKÖ×8ÕØ.ØMê\Ý9Û.-/$%/ 01& (/-32546$%.âKÚ^ÕJÔ ãPÛQÞ/ÜWÜÚ5Ú^äÕ. >5=(8$_E(+$=+B#U?9=\U"=P.×\æ æ ê\ݝï ãÔ è×*æP×\Û8äVßO×Ø Ú8ÝðÔ ×*æ ÕKØMÝ×\Û8ÕM×è^Ø%Ô ÞPÛ8Õñóò#ÞPæ@ô#õ*öHñKí:÷8Ú8ø/Ý9ê/×/Ý@å1ù8ú*ú*ûHí+ééHôüù*ùý8þEù*ù8ÿEôüÒÓ*Ô ÕSÔ Õ×\ÛOÚ*è^Ú8æ æ Ú8Û8ØÚ*×\ßéæ ÚbÞ/Üé\ÞÞ\Ý ÝwÚ^Õ.Ø.01& (8Kc8c*c@d egf#h^h^ijEklmQn%oOprq.}1}1}1}‹Š?Ä ™?š ™?šœÅ¹M§Q¤^¥W¦'ÆW¨*Ƕ ¢•½: ¦F´*µP§J¤^ ¢:£3 w§O¤^®?¯^ÈW®W¡¦/¢¤ÉʚFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›Ë Ì ½W½? @¤^ w¨P¢"µ¡¢:¨P¤^¦'¨P¢Í¢+®W±3¦8¯^ ´*µ¡K§I ±.$%& =E(HE< &@$ 4`& T-&@a1>*DE<@$b$ =`-*$%8.å8Õ.}1}1}1}.H$S& T-& />/$%< 4VU+9=UW=H.   "!#$$%'& (*)+$.& =(HH<$ =6X YOZ\[^]L.ÞPÛ\æ å'Ø Þ`é\ÞÔ ÛØQÞPêØOÓ/Þ5ÖäPÔ ßQÚ8Û/ÕMÔ ÞPÛ*×*æ:×\Û/×\æ å/ÕMÔ Õè×*ÛFØ.Ú×8Ýwè8ÓHô #Ú8ÝwÚ*í PÖSÔ æ æPè8Ó/×\Û8ã*ڐØMÓ\Ô Õëø\ÞÞPÙ.}1}1}1}.×\ÙJÚÍà9è8æ ê8Ø_Ø Ú8ÝwÚ^ ä é/×\é*Ú/ÝüÕJê8è/ÓV×8ÕØMÓ*Ô ÕQÞPÛ8Ú'×\Û8ä.®W¡wµ¤^ ¨H¢ÎšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ ™?š ™?š › ³' §I§I w»Wµ¤^ ¨H¢¾¦Ð#¦/´8¤¨H¢¼¤^¥W¦T¤^¦/±3»¦¯5µ¤^®:¯^¦.Û\ê\ßOÚ8ÝwÞPê8Õ5 ô ÖKÞPê\æ ä3æ Ô ÙIÚ.}1}1}1}.fs*t*h^i"uwv@i |"}~ €w‚ƒ „"…:†?‡*‚5ˆ ‰:3}1}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.Ø Ú8ßQÕKÜÞ\Ý?ØMÓ*Ô ÛOÖ×\æ æ Ú^äçÔ Û8èQÓ\Ô ãPÓTé8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ã*Õ ìí"îÚIØ.Ô Ø Ô Û8Ø Þ.

Ø%Ô ÞPÛØ ÞØMÓ/ÚÕ.ØMÝ×*æ Ô ×ØMÓ8ÚÔ ÝÔ ä\Ú5×'Ô ÕÖÞ*Ý9Ù8Ô Û8ã ô ÕØMÓ8ÚTéÓå8ÕJÔ è^ÕQæ ×IÖÕb×/ݝÚ.Û8Ú /Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛÞ/Ü?ØMÓ*Ô Õø\ÞÞPÙÔ ÛQ×ëÜðÞ*Ý9ߘÞ/Ü Hê8Ú^Õ.*×\æ ê/×\ø\æ Ú\ôÒÓ\Ô ÕÚ \×*ß.ØMê8ä\Ú8ÛØ^ô ñ?å8ØMÓ8ÚIÖü×Iå5íEØMÓ8Ú.×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕOßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äFØMÓ*×5ØÔ Û ê8Õ.é\æ ÚSÖÔ æ æ*×\é\é\Ú5×/ÝÔ Û.ÝwÚ5×\æ æ åäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØ Þ .

Ú*í?ØMÓ8Ú'é/ÝwÞPø\æ Ú/ßÎÔ ÛTØMÓ8Úè^ÞPß.ØMÓ8Ú ßQÞPä\Ú8æH×\Û8ä1Õ%ÞPæ êØ%Ô ÞPÛ1ÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ÕSØ ÞVê8Õ%ÚOØMÓ8ÚTßOÞä\Ú8æ@ô .é/×\ÛåTÖ×8ÕbÚ \×8èIØMæ åF×8ÕSä\Ú^Õ%è8ÝðÔ ø\Ú^ä Ô Û.êÛ\Ù/Û8Þ5ÖbÛ1è^ÞPßé/×\Û*Ô Ú^Õ×8ÕbÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ8ÚÔ Ý ßQÞPä\Ú8æ?Ô ÕÖKÞ\Ý9Ù8Ô Û8ã ô ¾Ó/×Øb×1Û*Ô è5ÚTé/ݝÞPÞ/Ü Üüè^ÞPê\ÝwÕ./Ú8Ý#ØMÓ8Ú8ÝwÚ KÕØMÓ8ÚFé/ݝÞPÞ/ÜKØ Þ'ØMÓ8Ú8Ô ÝßQÞPä\Ú8æ íEØMÓ8ÚFÝwÚ^Õ.Ú5×/Ýwè8Ó8Ú8ÝwՐßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äVØÖKÞ.

}1}1}1}.}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |} Ä '†‘H”^‚5ˆ ‰:+”Î}.}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |}    .}1}1}1}.Chapter 3.¤^ ¡  / ¢W£3§I¦/±3 K½: ±3¦/¢:§I ¨H¢"µ¡üµ¢"µ¡°?§I §¿9¨P¯´5¥"µ\¯5µP´8¤^¦8¯^ §J¤^ ´F¤^ ±3¦ šFšFš ™?œ  ¡w¡¦8¯ §TµP»W»?¯^¨Eµ´¥ šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H™ ¯^¦8§I¦/¢¤Tµ»W»?¯^¨EµP´5¥¶šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™P² ™?š ²?š › Q¥W¦'¯5µ\¤^ w¨P§.¨¿©Pµ¯^ ¨H®:§¤^ ±3¦'§I´/µP¡¦/§¬šFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H· |} ˆ `ˆ@à –H“%ˆ ‚ `–+’?’:à ˆ ‘E…•‚^‰ Qˆ ‘6‡– Pˆ ‚ }1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹| ™?š ¸šwœ T¨\©E¦8¯^¢W ¢:£`¦ ®"µ\¤^ w¨P¢W§ šFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™EÁ ™?š ¸š › ³'¦/§I £H¢•¨P¿ :»¦¯^ w±3¦8¢+¤^§¼šFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ²EÏ |} Â#† ó–H“ `‰ ë…:ˆ 󑁔8ˆ ‰:?à ‘H”5”F?† :‘“ ”}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Œ |} Â#† ó–H“ }.¯5µ*©? @¤%°¼¦Ð#¦/´8¤^§šFšTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™?œ W”^‚5ˆ ó–H‚^‘P”'‰ 낏‘`‚5ˆ ó‘ ”8‡\–+à ‘P”'ˆ@Í…?ˆ ‘ ‡\–E”5‚5ˆ +—g}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|~ ™?š ²?šwœ . Dimensional Analysis ™?š ™+š ™ .}1}1}1}1}.}1}1}1}1}.

N OPL.G- KML.       ! " ! "  !# $ $ % &('*). +>=?-A@CBED-GFHJI.+ 576*89 -".RTSVU aU d.N Q.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. /*02143 $ 99:6<.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k p q .

   .

 .

.

.

  .

   .

  .

 .

.

         !  "# .

 .

 %$ &'$   .

.

 .

+* .. / ..

) 10 2 ( .

) .

 ..

.

  3 .

" 10 .

 )4 4  $ .

 )  5 3 . 1 2  .

 .60 2 .  .   .

   ) 57 .

  .

 .

  .

.

& 9&    .  : 4  2  . 2 8.

4 .

 9  .

 .

 #0 2 9 9 .

0 <0 =& 060 .7  5 > ? .  .

   @ A$   ( 9&  0 B0  .

 .

 .

 .  ) C 9 9 D #0 E0   .

 D  F G 0 9  # 9 &   .

 .

  4 .

.

 9 0 %H  9 I .. $ . JH .

   I  .

.

 . ' ? .

   .

  )  :    9 .

R LS QDTU L7 . 4    D I .? M "ONP  )Q.   10 > ?  4  K   E L ).

   I  4 .

4  J0 2 .

IU  D@ .

 .

  .

S U  W U & 0 V0 ) .

 4       I .

D .  s$   .

.

  .

  4  Iu9 K s 9 4 . 87 .

 .

  K 4 .

 Dt0 s 2 D 4 .

  g" ?  10 5 ? .  7 0 ) . .

.

 4  .

 Iu9  .

.

7 8 2 J  0 4 .

 .

 .

.

 4  .

 Iu9 v7 ( J 9 . v0 w .

)   ? x0 4 .

. @0  .  .

.

 ? S T @H   . 4 4  y . . 0 ?  .

K.

   .

 . 1 3 @ 4 . $ 0 D .

.

 .

 .U J0 ' N    : | 2 . I Vz{  @N IQ|R. . N& 0 U  s} 2 9 H $z U .

.

j .

 .  . .  B . ~ .

8 4 €7 .

 0 >H  N 0  .

 U ^ .

ƒDR  . .‚ 9 9 )Q.

 4   …„s† } ‡7 1 0 & )" 8 2 s 0 D @F 'NFˆŠ‰Œ‹ +Ž U BP )u „s†I8’‘“b”%•–„† —˜™nš —›”w 9 .

 .

ˆ…—˜™nš —›” 2 Ž#—˜™nš —›” .  CŽ#‘’‘“b”%œ #F  1ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” K7 4 2 D8ˆ…1’‘“b”j.

.  ‡  ‡  92   %0 4  )u  @ ? .

N‚ 9 .

U 17 4  92 . H 4  )u  )Q.ƒDR.

 .

 2 .

w 4   v0 .

? .

ž 4  .

 .

Q &(1 I )j' / ' I(1 I- /' 1 0D21 D 1 .1 02' I . I. ' 02I 02+ . .I 1 D 1 D21V. Ij-gI D 1V.D + + . .èÔ é\æ Ú\í?×*æ æPØMÓ8Ú.1 D + / 1 '1 02I- 2+. &0 . /*021 &(' / j1 0I - / I 1 0D21 1V.D I1 D '1C0D . ]0j.I )j' I-:' I(1 I- Ij-oD &0Dc)21 Ij- ' I!1 0. 1 0I D )c02+ .D . IT&.I I2& 1V. 'h@ / )jIj-". ' 1V. 1 0I / I 1 0I(+ 0' @ . D . Ij- 1?' 1 0. J)j' D D D D . C. ' IC1 ' I I & 1V.. ' ' .1 02' 'cI - 1 f1 ' 'TD&0. . ' + 21 . 1 [1 0' PP . I(1 0' c) &. '1 6 .Ø. Ij- 1V.IC1 0j. .1V. !. .+!.I D -gI[D 1 ' )Dj-oD + .Þ/ÜSâÝ. / I 1 'D -E&(' I . ' D21V. ' +JD .ØMê8äPÔ Ú5Õ5ô § ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú^ÕTߐ×\ÛåVè^ÞPÛ8è5Ú8éØMê/×\æüé\Óå/ÕMÔ è×*æßÔ Õ. 1 + ZD ' +J1 0. J)j' I- 1 . ' (I .. - ' I-gD .I Ij-oD 1V. ' ' . )j' . /*021 I [1V.1V. I 1 0D21CD + -CD @ I . . I Dc)c) )jIj-". ' .. -gI 1V. )jIj-".2@ /J1 02IP). 1 D &0Dc)21 Ij-A@ . ' . 'j1 1V. I D )Dj-oD I ) 6 I .I 6 + .' ) 4. - I c)jI. / D. I. . 1 +!. )jIj-".' I I[&.I ' 'b&[D 1 ' D D D . ' / &. / - D21A1 I . 1 -g' I D ]. I I2Dj-o&0Ij- I. 6 1 . & + 1 D21V.ô ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ Õ5ô æ æØMÓ8ÚOØðå\é\Þ*ÕÔ JÛ ¡Pè8ÙIÚ8ݝØ ÕQé/×\é\Ú8Ý#ÖKÚ8ÝwÚTßëåTÝwÚ^ÕIé*ÞPÛ/ÕMÔ ø\Ô æ Ô ØåJ¤ðØMÓ/Ú8ÝwÚ×8ÝwÚ. 1 -g' 1 0I />I I D&(1 D 1 -g' <6 . I 1 ' ' 6 ' Dj. I 1 0 (0' )j-g' I(1 I. . Z&.1 Ij. D I 1 0I 0. D :D . Dj-". Ij.G- I2Dj-o&0 1 D ].I / 6 C. . )j' D . T. ' ' ' h1 02I +P1 ' 0. 1 1 ' -gI . . '/+ c). -g' - &. . &0Dc)[1 I-]. D-gI I(1 Ij- 02I . -gI . / fD .+ 1 1 02I Q 1 0Dc)21 Ij-A@ &[D 1V. 1 ' .1 . I D . . D21V. ]D I )D-gD ' ' + 1 02I D>. + &(I 1 0I Ij-oD I[&(1V. &0 1 ' )jIj-". &. D ' D 1 02':)jI 1 0. (0I =?-A@ &(' 1 ' +.IJ)D-gD I . &. &[D PD - . 1!.ô+ñWÚ8ÛØðÖÔ Ø è8Ó. 1 0>1 0I I -oD21V. . ]0j. / I(1 I- 0.ÖbÓ8ÞTÖ×8ÕSßQå.D . - H D D21 I 1 02I . D I + .I>)j-gI Ij- .IC' ' )jI- ' 1 ' &-gI[D 6 0' 1 0j. ' . Ij-A@ ' . I '1 D-I(1 I 1 0I & 1 cD / 1 02IPI . @ @ C0I 1 D I D ]02IJI . 1 + 1 0D21C-gIj)j-gI 1 0I D- *' 1 D/ I D21V. J)[1V. 2+. 1 1 0D21 1 'P1 02I / VD . 1 .1 D D Dj-.Z.×*ÙIÚ^Õ^íØMÓ/Ú1×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕFÓ/× . ' ' &0 . & /h@ '1 . I- 'J1 0. 1 0f1 0I . 1 0D21 I jI D21V. Ij- &0Dc)[1 I-f.D 1 ' /l&(' -Z1 0' .D 6 D21 I 1 21V. . I D21V.×\ÙIÚ^Õ×/ݝÚ'ßÔ Û/ڐ×*Û/äóÛ8ÞPÛ8Ú. & I .I "D I / / ' . !.I[D- I- D/ + 1 .ø*Ú^ÜÞ\ݝÚ'ßQÚ\ô +×\ß ÞPÛ\æ åFÓ*Ô Õbç^Ú5×\æ ÞPê8ÕbäPÔ Õ.I )D-oD . 2@ .D . I ) .D I D21V. 1 ' . / -gI I D ' I ' I & 1 &. I 1 0j. D . 1 0JD I I 1V. I D .1V. ' ' . I I I2D )D-gD 0. & ' I-gD ' ' . I I 'j1 I -gI @ 1 D I- + D D .' &[D 1 -gIj) / ' I 1 02I ' C. I 1 D @ D21 I I &(I ' - D-gI I @?HJ' Ij-oD -gI. D )j-gI 0I. I &. . @ I2Dj-o&0' 0[+2@ 1 0D21Z1 0I D I . D o1 I-<1 0I 9 . / + 1 02I D21V.×\Û8è^ÚOÞ/Üè^ÞPßé*×è^Øbé/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØ.è8ÝwÚ^äPÔ ØÕJÓ8ÞPê\æ äVã*Þ'Ø Þ. J„s† 92 8 0 I I . 1V. IT&. . 1 D 1 ' C0I *' . /b1 & 1V.' I .ßO×\ÛåØåé*Þ*Õb¥üÜÞ\ÝÖSÓ*Ô è8Ó ×\é*ÞPæ Þ*ãÔ ç^Ú\ô ¦ ÒSÓ8ÚÔ ß. 1 )jIj-"..' 1V. 1 . D I I . ' 1 0I j. ' ' . T.1 D )j. I ' 6 &.1 Ij- 1V. I[D-g&j02I- 6 D &. ' . &0 1 -g' I P. &[D ' ' I /JI . &(' . I =f. -gI /TD. ' I jD& 1 &.D IZD. 1 ' 1 ' 1 -gD 1 D '1 I fD 1 I D 'c' I A-g' &.ô ¡Pè8ÙIÚ8ݝØQÔ ÛØMÝwÞäHê8è5Ú^äóØMÓ8ڐäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æ+×*Û*×*æ å8ÕJÔ ÕØ Þ1ØMÓ8ڐäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ãóæ ÞPÛ8ã. 1 D/I C' 6 .1 D . J. & &(I / &(I [@ D ' ' I[& 1V.Ú*í:×\æ æPØMÓ8ÚTßÔ Õ Ø. I I. C0I D !.fD.I I D21V. I 1 ' . ' Ij- I 1 02I fD I.D D I D . / .I 0D B' I / I ?)D-oD . I .I I D&2. + . 1 0D21 [1V.1 02' &(' I[D /<@ I -gI[D @ ?/*-g' +T' [@ . 6 / )jIj-". . 1+ . /*0' / I!-gI .I )D-oD . 1 0I &.é*Þ\ݝØ. Dj- . I . I 1 I 1 ' I(1 I. o1+ - I[&(1V.D .D @ . I - 1 I D21V. 1 6 I .I + Ij-E. )c) fD21 Ij-hD 0j. IP&. 0D D ' . 1 -oD . ' &(' )Dj. &j0]1 0I C0I D 1 02I.. Dj-". I jD . ' 1 ' ?1 02Il. I )D-". ' :@ Q 1 D ' I. 1 ' D &0. fD I(1 I- . - I A-gI. ' D&(I I I . D D + I /*-g' 1C)Dj-oD 0D I . I c)jI /DT/*-gI[D21 ' I[D- ?) fD .I @ I.Ó*Ô ß'ô ÜKè5ÞPê\ÝwÕ.&. D (0' @ -gD21V. / I - &(' =f. Q Dj-gI . D D [D .D 'j1 Ij-gI D I I ' @ +]1 0I . . 0I. 6 . /<@ 21C1 0j.'1 02I-:. ' 1 0I 1 >. (I ' . I C. I.Ø Ú8Ý"Õ. I[D 1 0I 1 0I 1V. D . ' 1J' . . )D&(1V.' 1 0I D G@ ' ' . 1 + ?. D ' @ 1 0. D&. fDc)c) D. &0!&(' I. ' ].I )D. EI D I jD - / . 1+[@ D f-gD ' C0. Ij- If/ I D fD.I ]. 1 ' &j0D-gD&(1 Ij-". ' . C0. I . 1 0I. D . D21V. 1 +T. . / I &(' I . J0D I '1 D -gI 0D21C. ' 8 6 I I. ' I)j-gI I )j-g' c0I[D21 1 ' I 0[+b1 02I . ' )jIj-". CI ' I 2.×Ø%Ô ÞPÛ ×Ø_ØMÝðÔ ø\êØ ÚQØ Þ  WÝwÞ/Ü%ôî. 0' D / I 1 'P' D 1 0I.ßQÚ8ÛØ Þ\Ý"äEê\ÝðÔ Û8ãVßëå ßO×8Õ. I[&j0D I)D-oD21 I 1!1 ' cI 1 C1 0D21]D. )jIj-". / I I 1 &. /' -gD21 I I- &(' D @ i. . . . . ' 1 D. ' 1 D I(1 0' 1 0j. . ' & . ]/ 1 'J1 0I 1 [@ . 1 D21V. + jD / I I IT02' I jD I(1 & I ) . &0l.. . I D P h1 0ICI :'1 02I-fD 6 1 . 1 1 ' D/ IP0I[D21?1 -oD & & ' I. & Ÿ èIØMê/×\æ æ å5+í  WÝwÞ/Ü%xô ¡Wô ¢Kô £.

RTSVU aUd.N Q.N(O L.8Ú1×Vè^ÞPÛ8è^Ú8é8ØMê/×\æߐ×5ØMÓ/Ú8ßO×Ø%Ô è×*æßÔ Õ. /*02143 899 9:6<.G- XfY[hZZ\^\[]ij_f[`b_ak2f^c dd[ei f[] \[l_a2abXfZ[mn_gi c X Yea\e2X XZc oZd p q f[e2iFZm q^r a2X adi f[i c Zd .Ø.'*)(+c-".R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.n_ N2Xg_ ^AR k 576 &. +l=?-A@ BED-GFHJI.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.×*ÙIÚ\ôFÒSÓ8ÚIå )Q K L.

Chapter 3. Dimensional Analysis K .

 ' 1 02I D I  '*)jI . .

  3 .€ /PD  'j1?D .

G)jI *'   . (I )j. 1 0I )j-gI 0 -". .

 D 1 02I!D 21 02' .CD I @ .

  D 2 D1 9 sS z .

 D ( . 1 02I 0' I I jD ) I 4 . 1 ' 9 . . / L c-gI <@ <' IJ.

 4 9 ANj B VS U 7 .

 .

.

 .

& 0 j0   D . D )u .

.

.

4  y   2 )u  .

.

 .

0 9 .

 ‡7 .

  )     .

  w € s0 2 9 .

 .

  .

V 2 ? 2 0 Iu9 w .

.

0 s  #   .

 w/ j ( x7 2 0w  0  .

D0 .

     9  ..

.

.

(  .

v}  80 2+ I 0 )u 9 Q.Q 0 .

 .

 s0 2 .

 1  s  .

 .

 <  . .

D4  !  =$   $ J  .

 .

 4 ' .

4 .

2   0 . D € $    j  9 .

 DJ  "E  .

80 2 I4 .

7  9& € DJ › )u .

   %  .

 .

&(Il1 0D21 I- . I . IJ' . ' @ ' ' 0I I 1 ' C0IJ-oD21V. - I ). D 6 I .1 02I- I . + I(1 &@ 1 I I ' @ Z1 0Ib.' . G@ . I [@ 2/:02' ' . I 1 02I . D ]0j.G-o& )Dj-oD I. . +!' I JD.1 Ij- C.G.+ I2D I ) f1 0Ib02' I!&[D -gD21V. I . 1 0!1 ' 1JD I 1 ' I!-g' &j. + 1A1V. *I jD . & @ 1 ' I D ) 6 &. I IC1 0I]1 ' . ' . ' Ij.' 1 I . ' [1!1 0I .D . I 0I . 1 &(1 D ' C. ' . '1V.I .I 1 + &(I - . 1 'J' I2D -gI +P' .@ -gI[D ?D D21V.   4 ' & I(1 I 1 D 1 0. 0D ITD Ij-D -g' I!I 21 I I ' I. D21 I ' &j. I2&(' ).+!1 0D21 ]. 6 I 1 0IJ). ' I / D &. C&. I . D IJ1 0IP' 1 0IP. 6 / . 1 02I -gD21V. D 1 ' ) !1 ' 1 'TD - I D 9 />)j-g' 0' IT. / 1 0I & I . 1 .G. . ' . . D . D 1 02I 1 0j. D. D -g' 1A1V.' ' . ' -gD ' +b. 1 D21V.' Ib)Dj-oD '1ZI &(' <@ ' . ' )j-gI[&. -gD21V. />Db-g' ' @ ' 1 ' A-g' . P 1 02I I I .I ' . ' 1 ' 1 ' 6 .Ø Þ×8è8Ó*Ô Ú. / I.G)21V. D- &(' . I I I 1 0I @ + I 1 ' D I 6 1 02I :D . .'cD&0 1 D/ ) -gI . ' . I 1 0I 0D 1 0I!-oD21V.I &. 1 0 .' / D .1 I 1 ' D /<@ ØMÝðÔ Ú^ä. 1./ 1 02I I.. I ) )j-g' . 1 D21V. J-gI D.. cD 1 0. ' + D -g' 1 0D IT1 0IlD Ib. D D21V.I I(1 IjD. ' I Z' 1A1V. ' DP1 .. ' 0' I I C. P-gI I(1 I- Ij-' D . ' I I fD 1 ?1 ' 1 02I . ?D I(1 Ij- & I I-:1 0D /h@ 0I . Dj-gI 21 . ' 1 0I -gI 1 0j.1 Ij-A@ D>-gD21V. 1 ' 1 0D21 ]. . & Ij-gI D ). . A-g' 1 D D ' I[I . ?Dc) 1 0I 9 I 6 I .I >1 0IM.D I ' .' .D ) 1V. . D ' C0c. 0I ' - ' 1 0I Ij-oD &(I 1V. ' D I D I .I I 1 ' I- C. D. 1!.1 Ij- 1 Ij-1 02I I 02I 1 ' D21A1 I. ' + .I2D 2/ 6 1 '>DT&2.I Ij-E1 0D G@ D-Z0' I(1 I- . ' .

8ÚbØMÓ8ÚbÕM×\ßQÚ×\Û8ä"!$#Û\ê\ßø\Ú8ÝwÕÔ ÛØMÓ8ÚëÚPé*Ú/ÝÔ ßQÚ8Û8Ø Õü×8ÕüÔ ÛÝwÚ5×\æ Ô ØåQÜÞ\Ý"æ ÞÖ é8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãôKÒSÓ8ÚIå ä\Ú8ÝðÔ .

/Ú^ä3Ú Eê/×Ø%Ô ÞPÛ.ÜðÞ*ÝØMÓ8Ú .

ßQÞPä\Ú8æW×\Û8ä ×8èIØMê/×\æ ¥IôFÒSÓ8ÚIå`Ó/×.Û\êßø\Ú8Ýww Õ ¤.8Ú/æ Þè8Ô ØðåóÝw×Ø%Ô Þ ø*×Õ%Ú^ä3ÞPÛVÚ Hê/×\%æ .

ØMÓ8ÚIå'Ú Hê/×Ø ÚØMÓ8Ú ./Ú'ä\ÞPÛ8Ú'ØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚQÜðÞ*&Ý !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ôüÒÓ8Ú/Û.

/Ú8æ ÞPèÔ ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.Ú5ä1ÞPÛTÚ Hê*×*.

æ 'Ø Þ .

Ú Hê/×\æ !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ô #ÞÖKÚ .ø/×8Õ.8Ú8æ ÞèÔ Øå1Ý×5Ø%Ô Þ.Ú^äVÞPÛ.

/Ú8Ý .

Ú Hê/×\(æ Ô Õbאè^ÞPÛ/Õ Ø.×\ÛØ×\Û8äFä\ÞPÚ^Õ .Ú^äVÞPÛ.8Ú/æ Þè8Ô ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.

Õ.Ø.Ø ÞFäPÔ Õ.Ú1Ý×5Ø%Ô Þ*ÕQÓ/× .Ø.*×8ݝåÖSÔ ØMÓØMÓ/ÚOØMê\Û\Û8Ú/æEäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ ¤_×8ÕëÞPé\é*Þ*Õ%Ú^ä.×*Û/è^ÚÜ ÝwÞPß ØMÓ8Ú.×8ݝØ%Ô Û/ãóé*ÞÔ ÛØ^ô ¥IôbÒÓ8ÚÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ/Ú^Õ.

+>=?-A@CBED-GFHJI. /*02143 99:6<.N Q.å\ß.N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.ø*ÞPæ ÕSä\ÞÚ5ÕOÛ8Þ/Ø ßQÚ5×\ÛØMÓ/×ØØMÓ8ÚIåF×8ÝwÚ.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )* @ .RTSVU aU d.ÝwÚ5×\æ æ åØMÓ8ڐÕM×\ßQÚ\ôÒSÓ8Ú^Õ%ÚOØÖÞ1Ý×Ø%Ô Þ*Õë×8ÝwÚOäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØb×\Û8ä1è×*ÛÛ8Þ/Øëø*ÚOÚ Hê/×Ø Ú^ä+ô &('*).+ 576*89 -"./ÚOØMÓ8Ú.Õ%×\ßQÚOÕ.

Section 3.2. The processes in die casting .

 .

.

     .

.

 2 .

   9&  >  s0 .

4 .

2 D S 2 8  |/U ( 2 4 .  x7   D ) {  w 92 0  4 4   ( IU ( 2 U U B 5  0 .

4 0w .

U 9 . T.

( .

 ) CN   (  U .

4    .

7 ' 5 ) )     .

4  .

 (   S 0 J0 9  & ?  9 & I4 I   .

   ) ) J .

(      .

 .

0  .

@ $ s. 4 D9  w .

  .

 ) D) 9 9  . 4 4  .

D 9 4  .

 .

 .

 v x7 %& D  I 9  9  wN    .

  )u .

 ) & .

  2 .

 U {7 K 4 .

 ?. )  .

 {7 )  J 0  4 .  5 4 .

 .

 .

.

j v0 I 0 2 ) $ 0   W .

I  .

.

  .

 y 92 0  .2 4  .  0 .

 4    08 )  €$   .

0  .

) 4 D…      .

  5  .  D 3 ' 9 .

4 ‡ D  4 .

    .

 4 .

0  .

 .

4   .

  W   7 .  .

&.02'1 ' . I- Ij-. D/*-oD &[D 1 . ' +J0D .D D21V. / 1 -gI[D @ @ z {+)-. 1+ )j-g' 1 ]. & . )j.D21V. 1+[@ -gICI + ' 1 02I ) I ' . 6 I 1 02I . I ' .' D ' . ' .'g{ " Sz z.' 1 02I + ' ]. / I )[F 1 . f1 02I ' ' @ . &. /*-oD I ' /I I @ 0I '1?&(' I I hI2& 1 -EI jD ) 1 I I 6 .I ' 0I[D21 1 0IJ-gI I 1 0I .I D i' ' .I ) 1 0I I 1 I ' ' 1 0I!)j' IZ1 ' I[&. 1 &(I ' 1 02I!. &. ' . . -gI 1f' 0j. I D &j0 ]. . hI. ' -&(' &(I- ) I 1 0I 1 0I .. I D21V.D . ' I 1 ' ) 1 02I .I2D . 1V. . .I ' ' ) 2I 1 I + .' &-". C0. ' ' I ). j&(' 1 -oD 1V.I Ij. ' ' . &.G.02'1 . ' [@ .G) 1 0I . / 02I. I ' @ &. &. .. hI. 1 ' + ' I D ' 1 . .D 1V. ' 1 0I ' ' . 1V. I .[@ /1 0I .D21V. . &. 1 + D ?D-gI . / ' ' I . 1 ' &(' 'j1!1 -oD F )j' I Dj-gI ./ I . 6 I I[I D21 0I ) -g' @ &[D 1 c- 6 . I 6 I 2@ 1V.I )j. I 1 I ' 1 1V. &.. )j-g' ' - . /M)j-g' 1Z)D-gD . . I2D&0P)j-g' 1 0I Ij-h. ' 'j1 1 0I]&. I &. /Ij- .I @ ' )D-gD 1 0I .' 1 I 1 I ' &(I D + D l. / /1 02I )j.2I -1 0IP- 8 )j-g' I ' 6 / D21V.' &(I &(I D!& h6 0D Ij)Dj-oD21 I &2.' 1 ' ) - DJ)Dj-oD &. &. & 0D J1 ' 1 -oD I jD c- . - I . & F I 1 -gI[D I 1 [@ I )j-gI -gI . I]1 'l0D I . &(I 1 .D 1 0IP&[D . I 6 1 ' I 1 02I I. . .I -:D]&(' 6 I[D- .I2D 1 0I ' .I2D D21 ' I 1 0j. >)j. . I 1 02I '1 02I-I jD c-gIP. 1+ @ . D . &(1 &. ' /h@ + I I -gI 1V. -gI!.D I + .I D C0. & 1 0I /I &. ' 1 0IPD. &(1!1 0j. D- ' ' 1 -oD 1 ' D 'j1 0Ij- [@ c). I &0D-gD&(1 Ij-". @ <6 0D I ) &[D21V. D21V.D - 1 -gI[D Ij-hD 'j1fI hI2& 1 ' I 1 0Ij-gI D I I 1 0j.D I )D.' .I 1 -g' '1 I-gD21 I ' 1 02I Ij- &2. ' 6 I[&(1 I . & & 1 D-".D C0I .I ' )j-g' *' I I[&(1 .D . 1 + 'j1 I . 1 0I 1 02I I D.I I 1 'J1 D . I>&.D21V.I . C0I .I ./cD )j' ' ' ]02IJ)j. Z1 . D ) 1 - -gI I I.1V. 'j1 0Ij- + :1 0I /Ij- I C-gI 1 0I + (0. I 6 1 ' . 1+ . D / ' . ' I )j'c' - I 1 D&(I . &(I I(1 Ij. D 1 ' y  ' 1 . 1 0I &[D I I &j. M. 1 I ' .I2D 1 0I]&. ' A-g' D21V. 1+b. I &(I ' 1 . + *' . &.*' .D21V. . &0D - 1 -oD Ij- )j-g' M.D I[& 1 I F - 'j1 l. &j0lDj-gI>&.I ' 6 Ij-oD - &. 1V. &.

/ ' ./Sz !"#"$ &%('*) initial stage hydralic jump H later stage bubles air entrainment 9 5S  2 D .

I <@ 8 .N(O A-g' 71 02I L. 5 w 4 1 0I 4 .n_ N2Xg_ ^AR k /P' I[I I .N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. (0'j1 YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.R?egUX<SVU D WX c. 7 8 0= 9 8 C0I K *' L.RTSVU aUd.

.

+l=?-A@ 1 0I . /*02143 D21A1 I 899 1V.  . 'j1 (0'j1 -gI[&. ' 9:6<.A IC1 'J1 02I .'*)(+c-".I I 4 '? I &0 576 &.I. I.

G- 1V. I  &[D BED-GFHJI. . / .

Dimensional Analysis .Chapter 3.

 A ( 9 C @ 0 )  .  .

)   4 .

 .

 D " .

4 . I # 0 Ds u9  E .

 9   7  D ! .

 .

  ) 0Š I 0  .

 ! 4 Nj .

(  U .

 4  3 U . U 2  D .

 .’ . .

0 ? u .

   4 y ? u .

y ( 4 4   € 4  D  D ?  #    .

.

? .

.

 ? u9 ' +N .’ . 4 y .

? 4 D U y  .

 .

  y  B u9 +0 9 4 .

 .

 .

 0 . K & 0  )  .

D   K  9  3    u .

 .

4 7 < 9 .

 D .

€ 0   D  .

 9 &   )4 K & 1 )4 …$ .

.

 5 u .

  ^  .

 K 9 .

  .

 I D ) y ( I.  .

4 D w V  + 0 4   w‰ ‹ 0 .

 .

  .

K 9 € € J 0    4 A .  s0 2 .

4 .

 >N D ‰"!    ?F  D  Nn0 $# UU %7 0   7  4   V D % (  . #‰ ‹  K‚  A I.

  4 A .

& 0 .

4  .

I &. D _Xq aa Zqr Yd[afXd[a2q _xXXxZo’d{Z r i a{Ya a r qa2f[] f^_da f[r iX c Zdr a X p q iec dc o’Xa2a f[ari iFcX Ze2i d Y[f^a›] a›e2m f^Z ] r e\Y ] 2f[_ i cr Zf^d\^Xb] c e m Z .D 1V. 9 .

r \io Y[qa r _q \[r f^i~\] a2c eX i.

T)."D&.I 0 .D I .+ ' / ) 1 .I .' .I 1 02I &(I -gI .1 D . ' 21 . c\o’o f[q i a_gc XZf dxqq `a2f Yr a dxY p .-g' 0I[D21 .. . / 1 0I ' D / ' &-gI[D I. ] aa2o’X c _X\_gf^\] r gc dZ[)l`…( X Z[c d p ii YYa…a+e X ] ca2i a2c e2k2f^a ] f^] d\_dla a ja2k2e2ai ] XvZec Zi d r . I>&[D &. &0D /I . J)j. I[& 1 I / iI(1 - *' ' .' c. I. D. .I Dc) 1 02I D. . /T)j-g' j. ?D . .' I j. 1 + 1 0I . + ' D 02I.0j.+. ' I[D- + A-g' c.. )[1V. &(I D @ 0[+ @ 1 ' _g_gc\ X ec \d[XlX+i Y[i aY[a&'\c a2\^i cc _xdlo’i c o’a2ea Y[f^dc c e2X pX X] c c_q crf*gi e2c Zf[id c Zq+d r -Zh^.Zk2ifro]f^Z[d[m X 'm a a2\rX c a2c _gif^c\[dd[f^_l ] gZ[` Z q ad r q^r Zh] ao 1 r + C0I Ij. / . 0 .+ >02' 6 D. /I]D I I - ' )j. ?1 02I D . ' I 1 02I!&-". &.2  #N # ?S S U 7 . I- c. I hI2& 1 I . CD I 1 0j.I2D 1 &. &0TD [1 D Ic@ I.I Z1 0I 1 0IP.+ I 1 02I 0I[D21?1 -oD . j.I ' . &[D I 1 1 -gD I @ D21V. ' ' 1 Ij- & Ij)21 0 I(1 D 1 ' ' I . &0D -gD21 ITD D &(1V. / I I)[1 0 . / I- )j-g'*)jI. I2Dj-o&0 6 / . I. 1 -gD 1 0I 1 02I -fD>&. ' ' -:D 1 . 1 0I )j' 1 ' . IT). 1 I ' /I . I [@ I CD CD I . - . ' IJ. / . I I(1 D I[&0D . . - I I 1 02I &(' iI(1 6 I .Ij- 1 0I 1 0I "1 02I / 0I[D21 I. ' .I2D I I I )j-g' ' 1 Ij-A@ &(I fD 1 02I I 1 ' -E1 0I I / ' I ' . 1V. $ ' . .I Ij-E1 ' I 0.D &[D21V. 1 + D21 c-oD 1 0IP-gD 1 02Ib-oD D 1 ' ' ' . I[&(1V. )D21A1 I- D .1V. 1V. D D 1 D . . ' &.' 'b. 1+M) (0' D.1 D ) . ' ). Y[f[i r c XZ q q i c o\^/ oo’0fc d^c c oo\\^o@o Yaa2o’f[i. - 1 D/ I h. I D21V. >. &j. TD . . / 1J-g' Ic@ I ' ' ' b1 ' C1 0. D- *' 'j1 1 0I!. I . D. T.G)>. 1V. Ij- I-1 ' . &(I I 1 Ij-A@ I @ 1 0I>0I[D21C1 -oD I 2I / I(1 D &.

D  ) u9 .

.I 1 0I 1 02I @ &2. . I.D C.'g{ " zSz.  8P  . &0D @ -gI 1 0I . 1+[@ % )-. <&j0D /I . .' . . 1+ I &. 1+ 2@ &[D 1fD D21 )j-gI I 1 ..

1J.I Ij- 1 0I I C0I [1 I [@?HJ' G@ A . Il. 1. 02I2D21 I.D21V.@ . ' I 2I 1 D + A. . 1 I &(Ib1 02I &(' D.' I!0D I . ' &(' io’Z f[i o’a2_Df YaDf^l dr _ f q k2Ya] mZ^Z er c i Ii Y[c ad)a2i YX if[c ip e2f[X a f q ] \l gZ[` ` Y  l^Z^Z_~fX X \o q i c Zd #X Y[Z[` eYf^dla›Z[mb_^adX c i a a2e2i I2&.Ij. ' . 1 0D21J. ) -gI Ij-<' . D 1 D 1 0I ' ' +J&0D 'j1 IJ1 0D21C1 0. ' A.' 1 02I 1 I 1 0j. Ij- &(IT' Dc)c)jI[D- I I 21 -gI 'j1 D .D ' . Dj-gI I 1 0I D. I . C0IJ0I[D21f1 -gD ' 1 0I . ' . *' . D. (I )j-g'j1 I[&(1V. -gD 02I2D21 02I2D21Z1 -oD 1 02I 0[+ 1 . ' I. &0D ./:.+.I[I A-g' I &. & . 1 0I )j' 6 6 1 I j@ 1 02I I 1f&. ?&-gI[D21 I 6 . I D @ I &.D21V.1 D. I I. 1 1 -oD 1 02I .I- ) I J) D . I[I 1 -oD I[&(1V. )j-gI 1P. ' D 1 I(1 D .' 6 ) I I *' 1 ' )j' Ij- .1 D C0I. / I.+lD -g' @ ../Sz ' ' .' ' ' 1 0I ) I>1 0 &-gI[D21 I )j. I Ij-1 ' 1 02I . I . . ' . / /*0 1 0I 2I]1 '!1 02I I[&(1V.1 D /I- . ' .G- CD C0I D .' 1 -gD. . ' I 1 02I -o&(I ]1 02I .1 D / :@ . . I . Ij- ' 02I .

s0  4 .

1 0IP-gI   (    s 9 . 1 02I &[D21V.  4 I ' ' I- 1?' . &2. &[D -gI. ' I I[&(1 [@ fD f1 0D21f1 0I 1V.' 6 ' 6 . 1+ 1 +c)j.

( ) .

 s  D n %S .

' )j-g' I(1 -oD21 I &(I ' DJ1 +c)j.D21V. ' IT' 1 D ' 1 02I &./ 1 0ITD &. &[D D ?. .G.     n  . 1 'l0I[D21Z1 -gD ' I- - . x     I I ' . Ij- .I D. 1 + . -f02I2D21f1 ')jI .

I-b7A+?V\]Ic6 GYB3F. .\8I-=V:Q8 hJ\KA+8 :QIZe?M:QU7Z./ I 0D D D .U7Z. 1 02I Ic@ e32?t*i5467698:. D(+ D.D7<MLN=O:.[ ?>\I:QD7I<VZ.G.+.U7Z[ ?V\]I^8+F_\]<>=`:Q8=YU7<VU@FA+BaZ. 1 0I>D 'j1]) .Ij- D/ .D&?M:P:QD7IRA+8TSVU@8+6OWXI:Q?$AYF. 1 1 0I!/ D ) .A+?>G@F<$[RW?M:QIZQ8+?>A_GJIA+<MLd:QD7IFU7Z. ' I D. 8 2  )21V.8+<>=@?>AA+B>C8:ED&?>FHGJII-=KF.BVl mon7p   K u9 .[ ?>\IKLND78T\eDf8TFagY=7<MLN=f8+=3:QD7IF.Ii?>F :QD7IOZQI=7I-Lj?>AkF.1 D 0D I Ij-<1 0D 1 . J)j' D ) + .

 D  7 v0 V 9& 1 0  .

N &    .`…e2iZY[da+k2a2e2e2f^i c] Ze\^dx] fih^c a2Zi d`bXa2aZd m 9 iq q. I U idZ f[i \X Yf^Z[]. > u9  ?7 V 9 .

( .

r  .

 # 9&  0 D  0  . YZiX \ r m f[e2a›f^d_f^c r f^h^Zk2a &  I. u9 .

 u9 .  0 .

      .

4 )3  N 4 K? I V3 .

stv r U qq fa rq Ya f r q _Xa ir Zc k2f[q i \c Zi›d[mXZ Zr Eo d q wc q X a2c x[Xc e i yZ X u X Y[Z[`oc d^c o\oa r r Z r ec r e\om a r ad[e2a z :Ó/×.

/ÚOÜÞPê\Û/äVÞPÛ\æ å .

' I b. 1V.0[+ / . 1 0I A-gI.I 2. D E1 I . 1 0I . - 1 '>1 0I &. 1 D21 I I(1 D D . (' 1 0I D . . . DT) . I(1 D G@ D21 I C.D ' ' ' )j. 1V. 1 0 1 I J)jIj-oD21 -gI D. . I I 1 ' D @ I!D Ô Õ%ÕJê8ڐÞ\Ýå5ÞPêÖKÞPê\æ ä`æ Ô ÙIÚQØ ÞTÖKÞ*Ý9ÙÞPÛØMÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è*í:é\æ Ú5×8Õ%ڐäHÝwÞPé1ßQÚQ×Fæ Ô Û/Ú\ô { WÓ/× . . .D I!' I(1 D . D21f1 0IJ0I[D21Z1 -gD D . . I- D. T.I 1 0I Dc)c)j-g' .' D& 1 ' .G-D (0' ]02I ' )jIj-oD21 -gI .G- + ' 02I 1 0I A. I <@ D(+[Ij-E1 0. P&(' 1 D . 1 C&. ' / I . I(1 D D21 ' ."D&(I 1 ' 1 0I . & D 6 -gI D- I )j' 1 02I . . / ' c-gI I . D21f1 0I .' I /)j' &./Ú8ݝåÜÚ^Ö Þ/Üé*×*é\Ú8ÝwÕëä\Ú5×\æ Ô Û8ã'ÖÔ ØMÓTØMÓ*Ô Õ×8ÕJé\Ú^èIØ^ô Üå5ÞPê1Ù/Û8ÞÖ ×\ø\ÞPêØQÝwÚ^Õ%Ú5×8Ýwè8ÓFè^ÞPÛ8è^Ú8Ý9Û*Ô Û8ã1ØMÓ\Ô Õ C0Ij-gI .

ÞPßQÚÚ8æ Ú8ßOÚ8ÛØ.×/Ý@å'Ú^Õ. /*02143 99:6<.Ø%Ô ßO×Ø Ú^ÕëÞ/@ Ü |?ê*Ô äóßQÚ^è/Ó/×\Û*Ô è^ÕQ×\Û8ä`Ó/Ú5×ØSØMÝ×*Û/Õ ÜÚ/Ýü×*Û/ä ?×\ß Ö×*Ô Ø%Ô Û8ã1Ø Þ ?Û*Ô ÕIÓ1Ô Ø ×\Û8äVØ Þ +Û/äóE × }_ÞPê\Ý9Û/×\æ+ÖÔ ØMÓ8ÞPêØëØMÓ8ÚVÙ8Ô Û8äóÞ/ÜSÝwÚIÜðÚ8ÝwÚ^Ú^ÕßQÚ/ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú5ä3Ô Û é\é*Ú/Û8äPÔ bô Ýé\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÔ ØbÖÔ æ æ?×*éé*Ú5×/ÝSÔ ÛTØMÓ8Ú &('*).N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML. +>=?-A@CBED-GFHJI.+ 7~9 576 -"./ÚTßO×8ä\ÚÕ.N Q.RTSVU aU d.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )) .

2. / Solidification layer )  &(I I 5 w 4 . The processes in die casting y Shot Sleeve Temperature heat transfer to the air process 1 heat transfer to the sleeve process 2 9 /q<@ q c.I P I2D21f1 -oD  Ij- ). / 7 C0I 4  )u /' I- ‘ 0 0Ij-gI .Section 3.I I (liquid) Oq:@ |  . 1 02I .02'1 I.  . B' I .' y .

shot sleeve (steel) : 9 .

( '  D21V. ' . ' ' s  4 1 0I (0'j1 I.I I 1V.   . D21 I  4 1 0I I. insulation D &. .D21V.I I . ) I I ) 1V. .

 &-".+J&.'  / • .G)21 D.

‘ 5 1 0I 9 .

.I 1 9 . -gI (solid) l Temperature δ liquid metal I P. ' :@ 'j1 I 0 I(1 N q I U I. 1V.

&  .

ÖKÞ*Ý9ÙTÞPÛFØMÓ*Ô ÕOé/ÝwÞPø\æ Ú/ßTí"é\æ Ú5×8Õ.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. /*02143 9:6<.'*)(+c-". n 1 02IP).RTSVU aUd.G.ßOÚ× æ Ô Û8Ú\ô ~ q K L. Nq ~ U •v!  :@  Û8Ú/Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛVÞ/ÜKØMÓ\Ô Õø*ÞPÞPÙô ÜKå5ÞPêTÖKÞPêæ ä æ Ô ÙIÚØ Þ3Ó8Ú8æ éóßQÚØ Þ + Û\Ô ÕJÓ'ØMÓ8Ú. I 1 D 1 0I!D. +l=?-A@ BED-GFHJI. D G@ .G- .I I D21 I.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.1V. I 5 4 1 0I I[I I D (0' l.ÚTäHÝwÞPé./ D I ' 5 4 K -1 02I I..':)jIj.N Q.N(O L.

Chapter 3. Dimensional Analysis } . .

 .

) .

 .

4 ~N 9 U   9u .

I    ™ ““F” . 02I.)jI .1 D ' 1]1 0I>)jI. D I.I .I I. -gIj).

 I C0I 4  ) u /' Ij- ” 0 .

 .

G)D21V. . ' .

  .

 .

1+ .+J&. '    ' ' &2. . 1V.' . 1 02I D.

' j0 I.1 7 .

 I C0IJ/ ' I[I .1 I[I 1 02I N . I.

I(1 D ' . . U ) 0D I :@ &  ' u9 .

 {} .

  .

C  I4 D .

 ) D K u9  4    ”    ” ‰ .

  ”  1 ' (0' 1 0I 1 0I &j0D ) 0D .

. 1+JD . C/ . I. . I ' . 1 +J&j0D ' I(1 D &."D&(I .  D{ 9 .1 D . ' . . )c0D  9 I D I[& 1V. 1 +JD21?1 02I 1 0I & 1V. ” . . I.U :@  &. )c0D . ' .' .D21V. Ij- . I]1 D /I I ' I ?' ' I -h1 02I . 1 + &. I ' G@ &(' ' I[/ I2& 1 1 02I @ + N q T. 1 Ij. 1 0I .1 D D21 c-gD . ' . .

 (  .

 s 9 .

 .

.

D K u9   4 )u  A u .

I j0 . N q |U 2I 02I2D21?' . ?0 . ' :@ % 9 .  . 1V.

.

   u .

 4  .

4  1 0I .

Dj.+>&('    @TB' Nq q U  u .

 -1 02I 1 02IJ)j-g'*)jIj. I 9 .1V.

. I ”   • .

” I .

1 '>1 0I  • D.

' 'j1 IC1 0D21 D B' I I 9 . ” 4  . '  D21V.G-gI[&(1V.

/   0Ij-gI . D- I . .

& I . 1 0I . I  ]. ' . D /T'  1 02I D21 -oD )4 :&(' . 1+ /TI D21V./ I[& 1V. 1 0 I. ”  7 • .

  ” •    ” . ' D /IJ. I[&(1V.

U :@ F    . . N q R.

 9  e2_Za d[c i k2c f[d^i \c Za'dX `c i Y!jZ^Z_o’fdy X 7 .

 ra Yf Xbi Z \[if’X YZ ij_gc X e\[X p .

 .

  U ( 2 5 w 4 ~ U .

 7 Xiq Z)c Zr di Yf^c Xq h^Ze2f[\Xia qi Y#a "{f qr q ] c e2f[i c Zd u9  .

 4 .

  4 ( q U .

2  D w $ 4  €N w 9 . .

( U y  0 .

%$ K& 0Œ?  9 .

   7 C .

.

 ? 9 € 9 .

( ) ›  4  ( y  ( .

  .  ( .

 .

 3 .

 {0 '& 0t A .

 .

 s '&  4 K 2 N j  .

A .

' .

   .

V U y .

.

 2   .

    E  $ E .

.  9 .

)4 .  0 ao’( a2r i Y[Yf Zq +_ X’* o’i Y[Za_gc c d[*gi a2a2_)l jZf^^]2Zo’_a2o’i YfZ^d-_ y X.

.

0 U .

  ‡7  .

D ! e2f^d)h^af q^q ] c a2_ r 3   U  .

0  .

 @  @ .

 8 &    ) 4  .

.

0 &  7 .2 ' 0O ‡ . .

 .

 17  " B. & .

 & P ik2Za eX Yc Za2d e f^d[`_ Y[f[i\[iFc ii c YXa›c d’a [i f[Y[e2ai d[a2a ` m & r q r q. 7 .

) 6 I . I- + D./ '1J1 ' . & I. D.iFi i Y[Ya a9r ai m q c e2f^]›X Z] \i c Z+d IZ r /10 yyz32Í{4{'+z5 ]02I . / I. I . 1 0I )j-g' 1 -oD 02I2D21 I- . 21 &j0 I2D21ZD . I 0D D I -gD 02I2D )!. 1 ' )D D 1. 1 02I Ic@ .+ 1V. I 1 -oD Ij0. D ' . ' 1 02I .I 1 0I ' )jI.@ =?-gD ' . I(1V. .D ) I ' 1 0I . / C0I *' -gI[D ' - Ij-&[D / . I . ' & 1V. . &.G)D21V.+. Dj. . ' I I .. ' C0Ij-gI!Dj-gI .1?D . \[\[X i. .Ij- 1 ) 1 -oD Ij- . D / D ?.+ 1 02I )j' I- I 1 . ' 0. ' Ij-1 ' 6 ' D 1 Ij-A@ ' . I .

4 .

.

  U 0 0 C C  7 € 0   J I  4 s0  0  3 .

N  q T .

/ 1 0I ) ' 1 0I 1 02I I . .G- . ' / I hI2& 1 JD-gI I D .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ~ 1 02I ))6 U . . /J1 02I!&[D &('*). ' 1 0j.+ 1 .02'1 &j0lD I. ) 1 02I- 1 -gD c. ' ' D I 1 02I 1 -oD I 1 0I 1 02I!0I[D21 - / ' .' @ D ]02IJ02I2D21 . D &.D . .N Q. 1 02I D21V. I[&j0D I D I 1 02I H . Ij- ' . I I..N OPL.I &0MD D I -gI. ' ' )!D . /*02143 0I + 1 I *' 0D . q .R U w$  ( 2  ( % C0I ' E1 02I 0I[D21 I[I I D21 c-oD A.+.RTSVU aU d. 02I2D21 Ij- . . @ . ' -gI :@ *' D :@ KML.D21V. ' )jI. 1 02I 21J1 0I Ij-".I 0I[D21 C0I D 6 + ) C0IJ0I[D21f1 -gD -EI D Ij-A@ &2. D @ Dc0I[D I 1 02I &(I 1 0I!. D &.D @ Ij- 'c' I I. )j-gI 1 ' .RfegUXhSVU C.I . 1 . / -gI . . 1+ 1 02I . - . & )21V. .I D D ' )D-gI &(' .. Ij- &. 1 -gD D-g/I . D. .I - 1 c..+ h6 @ 1?)jIj-".D I I[&. 1+ Ij- 1 02I 7~9 99:6<. &[D .. 1Z&. ' ' 1 0D21 &. C&. 1V.D21V. I[&0D I0j. I ) . I c. I I T.' I &. Dj. &(' 1 0 *' .D D . ' + (I . / 1.I I "D& 1?1 0D21 .I +>=?-A@CBED-GFHJI. hI.@ I )j-g' ' G@ I[/ I 1 &. 1 0 @ 1 02I A-gI. . 1V. )jIj-".I- . & I2&(' Ij- )j-gI ."D&(I I[&(1V. ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. ' I ' D D 1 c. ' .' 1 ' I[&(1V.+ 1 0I - . (' 6 I VD(+ . I-.' ' + . / 1 ' I[&(1V. I )jIj-". 576 -". 1 ' 1 0IP02I2D21f1 -oD 1 I D.

2.I 1 -oD Dw u . The processes in die casting liquid metal air streaks . Oq<@ T 9 c.Section 3. / 4 .

 &.I ' . I(1 D  1 ' 1 0IP- I-   y . .

 #7    E.   † .

  0 '   > I .

 G$ V0 2 & 0  4 D EN Xi Y^Y[Zc X \^] _)Z`bc da)i c ddX aZ9r i.

\i Y[o a q^r c Z^d Zmi Yi Za u .

 ^ A 5 y 4 .

  .

 0  9 iq T 57 K &) aq^r 2X X \q r ac di Y[ac di a r m q f[e2a „s†  U 8 4  & n J  J3 .

D .

  ’" 4 L7 = 0 "  .

.  V .

4 @ I  ' I .

9 9  .

     w0 '& 0 4 A 9  2  .

0 9 .

 iZ’ c d X .I-\<>=@6 b7D@?VFIVCP:QD7I @<ML 8+= :.IcF.B9F :QIW 8TF/b@Z.U7ZQ8.a r ina i dY[\^aFoe2f^h^]a e\^Xb] fi Z›i c ZX e2dFfZ[] mga2X i YZa m r m Z e2a2X e32:t/i = :QD7I F.D7I ZQU7=7=@IZKF.F.

I-\ )l 7 Y ?>AU@I ‰"-! [ > < ZNLND78T\eD VZQ? Y8: Bb7AT?B ?iA8+WX8 :QI-6 Z.@ &.?B D I >IA+<9\]8: B69U7I:.G.02I I 1V. 1 I 1 02I C0.G-fI I.1 I 1 ' I D 1 0I .I-\ )l D7I = U7WKGJIZ ?>FQF. @ ' I(1 D ' I- . I 0I[D c) D21 I .1 D. -I-6 ?$=@6 :. 1P. I T0' I I ' 0. D + /<@    ! "  # $  Z. &[D + D21 Il)D-gD . '1 0I[D21 1 -gD.1 .' D C&(' I[D I I I (' ' /I[' I 6 I. 1. !&. ' )j' D21 .D .D7I -! W MF. D."D&. ]. &[D (0' .I>Ck8 [jL^IiD@? VI ? +A ?>Z VI >I-A<9\]8: B A+I]:OF. ' I j. D .+!1+c)j. )j-g'*)jI- &.@ &j0 1 -oD.1 Ij- . "1 +c)j.U7WXI-F^:. 0D J1 ' Ic@ D. / D . ID21J1 0I 1 0j. ' ' 21 I -g' .Ij. I &. C0I . 1 0. 1A1 c-gI I . ' I.D 1 -oD.02I Ij0. D I ()jI2&2. x DŒN 0 .< >Ze? `8: Bi8+F 7l W MF. 1 02I 6 / I C0I 1 I . / C. 1+[@ 1 + 21f1 0. I>. 1 + . IP&.Ij- .  . 1 0D21 .G- I[&(1 D./ &. I 1 ' . I I &[D [1.D@I: BYb78+\-?$A r /*-oD . 1 +>D )c02I .I &-gI[D21 I D.1 Ij-?. 1 0 I IPD 1 -gD 1]&-gI[D21 I &.U7=@=7IZaAI-= $:QDf8TFa8= <>Ze69IZa<$[ ! l W l =3:QD@?M:/\-?>F.1    .I &. D ' . I- D I 1 02I ' 1 I. 1 ' )j-gI I. . . /*0 1 -gI[D &2.<VAIVl % mHn9p  j .D .D I /*0 Ij-A@ ' *1 ' &-gI[D 1 0 I.+ . D <@ @ ' 1V. .G- ' I )j. /*021 1 -gI[D .

 4 D  N 2 D U >  06N 2  f ?  .

C K4 .

 #z 9 .

+.„s†• ) 4 0 5  0 wP 0 0 K  0 .  ˆ ( '"* c!.

e32:t/iv4 8 9&   7 9 .

C F  .

U .

( 2 / • ) " 7  # u9 .

 0 U N.

D- D 1 02I . ' . L. .+ + D )j-g' 6 D hI(+ . &.D L. ' 1 02I .I C. &0J. - + -D @ D21]1 c- &(I I- ' 1 0I!1 -gD ). / I[&(' D . 1V. D(+[Ij-?.D *' . ' D 1 f1 '>. I!&. I . Dj.N(O &j0 1 I 1 Ij.I 1 D D 1V. ~ / . 1 0TDP1+ c)jIj-o&-". I I &(I 1 1 I I I- .D 1 02I C0I - D . 1 0I . @ c. &.N Q. ' 6 . )4  . ' .. fD / 1 I &[D D 9 ' *' 1 '- I .33 5  . ' Ij- &. I(1 D - D I K ' ' ' WX ' .02' .R?egUX<SVU - 6 1 D/I /l)jIj-". . C0I I / . *' Ij-g/ ' / .C1 0I & 1 '1 02I- T I . ' I 1 02I 0. 1V.RTSVU aUd.

 . .

V.

) U    j  { D .

J0 .

 5 .

' . 1 + Ij- *' & 1V. U 2  &(' I. ' .I- + D D 0D21]D I I *' . . D& 1 D I2D I ' . Dj- &.

B.

1 0D21 I!1 'lD>) c! W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 1 0I 9:6<.'*)(+c-". 6 / 6 I[&  >N . $  . 1. ' ' .@ + 6 & '& ' .n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. I  4 0 2 s ] &[D 1V.

 1 ' 1 02I 1V.1 c-". I ' / D21 I BED-GFHJI. I (0' .G- @ .RV^ / . I . +l=?-A@ I /l1 02I Ij- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1V.

I ' . /  0 j 0 Oq<@ R 9 c. - I-   . Dimensional Analysis pressure .Chapter 3.

? 3    .

&[D 9 I!' @ . & )  ~ T ? 0 7 .D 9 @ . I / D. I]&. ]02I 1 0I ' Dj. & . 2.I c-".  /l)j-g' &(I  . 1 0. 2. 1 0j.+.Ij- 1 0I 9 ?' . 1V.+ 21V. /l). )  3 -".

  9 . 2 . …  (  4 .

&0 '. # % 0 s  ICI I[& 1 02I 0.

. D .I- 6 0' . 0I .+ I y 0 @ + D. 1+ 1 0D21 D ' ' D *' 7. h1 0I . D21 I &(' . IC' !. C' 1 02I Dj-A@ mon7p  2 . -<1V. &[D21 I 1V.+. 1 0I - 1Z)c0D ' D.

 .

   e32?t*i D .

.

& . ' . 1 c. D I . I . ' . 1V. ' .

    D  I  9 .

  .

' : )  A 0 5 0t 0 ( 2  . :  9 @  . / . ' D 21 +T)j' ' 1 0I!)j' + . ' &(I )D21A1 Ij- -oD &j0 D T.  J0 I . D- I. . ' -oD - ' . . &j. &j0j. I . . / 1 D . / - /b. I . 1 0 D hD . &j0j.)jI[& 1 . ' & . JD .#     ?1 0.I2D @ZB -oD 1 D 1 D IP-gI . I . ].

 .

.

1 0 ]. 1 02I . ' ' ' .I. &(IJ.1 Ij- 1 Dj. / 1 '  | &. I 1 I )j.1V. D  1 ' 1 -gI. - 1 0I Ij- + / *' @ .I &0Dc)[1 I- mon7p z  ~ ?  . I . I /l)j.I & C.' . 0 1 D21V. 1 &0.

( 2 .

.2 I 4 D   y 2  q q . 2 .

   .

 D .  .  9 ?N j0 ' 0 U V$ V .

0 8& .

D… .

D  4    I J 0 y 2   .

9 3 .

N U }  .

 €  V 4  x7 0  .

  ( 9 9 3 .

  .  w7 .

   8 0 .

@ &(1 D . 1 c- I ^fcc do’h^X Zaa d\[r iiijXjif[Yf^i aZh^oZr a\c mjxi ff^e i h^c cZZi d+c\e2 ^if^i ]i YY[aaFadai q f^f q dq a e2a r apr k2a] Zec i r r '#4 / I 1 I &. + +>D - I .D . ' 1 I @ I 2' 1 02I. Ij-"./ ' . ' &.D - ' 6 I <@ <@ D21 ' 'j1 0Ij- . + :@ D ' 1]I & 1 0I .)j-gD.D -gI. D 1 Ij- ITD21 ' -1 c- .    sN : 9 q . &. ?Dc)c)j-g'*)j-". /lD. !&. ' &.' 1 02I ' *' 21C1 02I C0I 1 0I I. 1 Ij-oD21 c. 1 +lD !D . . / c-gI ..D .I .U :1 0I .)j-oD(+ 1 ' I D21V. D 1 ' E1 I . ' I 1 I +l/I. I]&[D . - 1V. ' @ D + . 1+ 1 .I ' (0' D D I .I 0D I ' &(' ' *' ' 1V. . . D . F 0. I ]02I &[D I .ITD *' 4&. / I c)jI. .+P. 1!.I I(1 D . I .I K 0 9 . ' I D. ' c. 'l1 ' 0D21 ' 1V. Ij-oD 2@ ]02I 1 0IJD 21 02' I + J. D @ 1 0D21 [1 . D . V& 'j1ZD-gIJ)j-gI . P). .Il.I D I @ . I[& 1V. Ij-.' 1 0IT&. IP1 0D21 ). &.' /!&(' I[I ) . D ' 1 . 1 02I- 1 0D21 .I . D21 I *' c-oD21V.

‡7 ? u .

Dj- 1 c- @ ÞPÛ\æ å. I(1 -". j.å8Õ.Ø Ú8ßTí+Û8Þ +æ æ Ô Û8ã. *' ]. I .äHêÝÔ Û8ã'ØMÓ8Ú |EÞÖ˜Ô ÛØMÓ8Ú'ÝðêÛ\Û8Ú8ÝÕ. K 0 0 2   V  ? 0  />1 0D21]1 0I .Þ/ÜKØMÓ8ÚOè5×. D D *' ' .

*Ô Øå ØbÖKÞPÛ8ä\Ú8ÝKÖbÓ8Þ'ÖKÚ/ݝÚØMÓ8ÚÞPéé*Þ*ÕJÔ Ø%Ô ÞPÛ'Ø ÞFØMÓ*Ô ÕQÝwÚ^Õ.Ú×8Ýwè8Ó ¾é\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÞPÛ/ÚÞ/Ü#ØMÓ8ÚFÝwÚIÜÚ8ÝwÚ^Ú5Õ×8ÕëÔ Û.ØMÓ8Ú é\é*Ú/Û8äPÔ ÜÞ\Ý"ØMÓ/Ú×\æ æPè8æ ê8Ú^Õ ?Ó/× .

8Ú.ÝwÚ^è5ÚÔ .

/Ú^ä+ô .

+ 7~9 576 -".N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .G- KML. e}%ê8Õ &('*). +>=?-A@CBED-GFHJI.RTSVU aU d. /*02143 99:6<.N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Section 3. The processes in die casting q | v0 2 8 0 .2.

0 $ 1 w 3 4 @   .

 .

 .

 ( (  wN 2 1  9  9 9 4  4 .

 ( y K  U 9 3 )u ) j0 > J 0 # D  .

0  .

  .'4 w‚ . 9 .

 .

0  D 4 4 2 ' I4 B I 57 @  9 .

 s 0 . 0  / .4 ? 2 .

 . .

 .

 .

 s 8 0LN ..  .    .. 'P% NPw )Q.Q ~ U U ….

 0 & 9?  D"  s0  .

.

 .

R $ N : & .

Q D R R U } 2 3 0  J7 0 )" .  4 ) .

 .    .

.

 0 N  . 9 3 0 I ) .

   J .

) 4  .

 ‡0 ) U 4   j   .

  2 .

 5 5 0 .

. ..  8 ..

N .

 .

 .

ƒ q U 0 9 3 1 \iFi Y[a’m \^] r a m a r ade2a2X >  0 9 .K 9J )Q.

   F  q  w 0 %7 1F .

.

B.

 : 0 4 .  s0 C  4 .

C .

   '0 D  4  0 ? 0 .

I I 1 D . D . ' @ )j-g' &(I ' D.1 D. I.@ I c)jI. 1 I @ I(1 C.+ e32:t/i : . ?)c0D ]02I D. ./ Ij-<1 0D D 9 9 D21V. (0. ' I 9 . hI. ' D D . 1 0D21 /Ic@ &. 1 + @ .D21V. 0 4  1 02I D I2& 1V. ' . ' 1 0.. )D21A1 Ij- &2. I2& 1 I G@ +J&(' 1 *' DP&(I.I 1ZD . -gD &(I ' 1 0I - I . I[D 0D21 -gI / 1 02I ..+ . C.D21V. I 1 ]D .I + 6 1 0j. - ./ Ij- &(' . &. ' "D& 1 I 1 . . !. 1+ D C0I &(' )j' + 0D I )j-g' &(I D ' 1 D21 I I. ' @ . D ' I 1 . I !. 0D21!. . I / ' I[I I c)jI. C1 02I *' . ' / - D.. ' . 1 + . D21V. 1 0 1. I D I c)jI.1 0Ij- 0.G) . 1 0 .D 1V.G- &. ' +]'j1 0Ij-)j-g' 1V. I Z. @ 1 c0 I. 1 D21V. I &[D I Ij-g' . !. .I &2. Ij--gI ' )jIj-". ' 21V.I!D21 ' 1 ' . ' & 1 0I I I I (0' .D21V. . D ' 1V. &. . D. 1 02I. c. ' ' 21!1 02I ' 21f1 0I &(I I &(I ' I 02' . 1+ I & 1 I D21 ' C0. !. Dj-". &0 I ' D. IP.

 .

s 9 .

 u .

  { .

 .

 0  > u .

N .

 .

4  9 E u  E  4   .

 .

U  )u 1N  (  .

U 7  0 0  D  j  D )   .

' - &.& &. &. 1 0IC1 +c). I C0 2D j. & 1 ' 1 0I . I!D D ' 0I I[&(1 ' - I I2D&0 @ . / ' I . ' 'j1CD&. I 1 D21 I 6 I "' . . D&j0j.' .I . D21V. . &(I ' +P. ]& . 1 02I!&. 1V. . 6 + @ I(1 D / . D 1 -gD I ' I- . ' . o+C1 0I . D + )  1 0I *' 1 '>1 02I &. / 1 0I + . &(' ' .'c' j. 1V. I2&0D IC1 ' 1 I[D c-oD21 I I[D- . / .D 1 ' .& .fD 1 02I - . 02I2D21 Dj-gI 1 02I>)j. .

 .

D  .

 ! .

1 6 Ij- j0 4 . D 1 02I 1 0I ' ' 1V. 1 0IT). ' 1 02I.+ 1 /h@ . &(' '+z2  1 ' ). ].0D.' Ij- .' D Ij- - ' )D-gI ' 1 0D21C1 02Il)j-gI fI . ' Ij-gI ()-gD. .I &j. D ()jI2& 1 ]' c-gI 21f1 0.) ' A.' 0I[D21 Ij-gI 21A1 Ij-gI . 1 0I )j'c' - I &(I I .I2D21V. ( 6 I Ij-  . . CD I.+ &j0D-oD& 1 Ij-". . ICD . A.

' -gI . ' ' ' I ' 1 02IC&(' 1 -gI[D . . ' I 1 ' + )jIj-". fD21 Ij- 1 0IP)j.D fD *' . ' 02I>. &.)D21 .I D ' I?1 02I  D  {7 K   . 1 + E1 0I .D21V. 1 '/j+ Ij- D Ic@ I Ij-. .  .Ij- . 0I[D211 -oD 1 D. . Z' Ij-' &(I I .' D21V. 1 c- &j. - I. 1 0D21f1 0I I I &. I &.. - I &(' D . [@ &.I & 1 I 1 1 Ij-<' 1 0I!.D & 1 I ' . ]02I & -:D21 ' 1V. &[D .1 ' I 1 -gD&(1Z0I[D21 C0IT0I[D21C1 -oD 1 D ' Oy 1 D 1 0I Ij- ).I D - . I 0. .  9 ' . I!)D. .1 1 I2D I &. . D @ D21V. 1 I 'j1 0Ij- I].Tyz2 .I ' ' I.' ' I . 0I 1 'b&.' D21 "D &2. ' C. 1+ @ 1 ' 02I2D21Z1 -oD . I /*0 Ij. I .+ . )Dc)jIj- 1 02I I 1 'TD &. .IT)j'c' .D ' I . I. / I Ij-". 1V. . ' & 1V. 1 I I . 1 0TD / IP. 1 D21V. fD ]&.

92 U s7 ) P 0 4 80 1 .

 N  .

 .

 .

 €  < )  2 +JD ' I(1 0D21]. ?1 02I D. ' I 6 I D ) ' I!&[D )Dj-gI y&'+zQy{ .

7  x0 9 .

D ' Dc)21 ' *' 1 0I I . @ fI )D21A1 Ij- &. '$  $ )jIj-oD21 &[D21V. ' I D . .D @ &(I IP&(Ij. h6 I?D . I )jI.I 1V. 2. - ' . <@ I .' D ' 1 ' )jIj-". . I ' ' (0' -A@ I(1 fD21 Ij- 1 ' 0D @ D 1 02I /P). &.1C1 0I . &. ' ' I &-".D21V. .. 1V. 1 D ()-gD.+ [1V. &. 1 I D&. 6 D / 1 I ' .' )jIj-".G. 1 + -". *' .' &(' 0D fD21 I-i@?BI[&[D &(I . &. ' -gI @ @ I. 6 )j.I *' / 1 0D211 0IZ1V. 1 .' . . ].+ -:I jD D I c- 1 0D21f&[D C0. I I 1 +J&. 1 Dj- &-". ' D . D . (0' &[D -gI *' ()-gD.+ / ' / IPDj-gI D !.D 1 02I <6 1 "D&(1 Ij. 1V.1 D.  4 4  .

ÚQÚ Pé\Ú8ÝðÔ ßQÚ/ÛØ ÕÖKÚ8ÝwÚ*íE×*ßOÞPÛ8ãÞ/ØMÓ/Ú8ÝWØMÓ*Ô Û8ã*Õ^íHØMÓ8ÚQäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æEÛ\ê\ß. Ij.ÞPæ . Ij-".ø*Ú/ݝÕÛ/Þ/ØüÕJÔ ßêæ ×Ø Ú^äTÕJê8è8Ó ×8Õ \í£Ú^ÞPßOÚIØMݝåëÚIØ èôK×\Û8äØMÓ8Ú/ݝÚ^ÜÞ\ݝÚëäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØ%Ô ×\æ\ÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ8ÕÛ8Þ/Ø#Øðå\é\Ô è5×\æ*Ø ÞäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãÖKÚ8ÝwÚóà9Õ. '  )Dc)jI- @ mHn9p ~ ÒSÓ8Úé/ÝwÞPø\æ Ú8ßOÕSÔ ÛOØMÓ8Ú^Õ.1!1 02Ib'j1 0Ij- 4 D21V.

é\ê8Ø_Ø%Ô Û8ã1Õ%è8ÝwÚ^Ú8ÛFÔ ÛØMÓ8Ú |EÞ5Ö ¥Iô #Þ5ÖÚ.é\ÞÞ\ÝSä\Ú^ÕMÔ ãPÛì6Ô ÛFÖSÓ\Ô è8Ó./Ú^ä*ì+ôKÒÓ8Ú ÝwÚ^Õ.Ú×8Ýwè8Ó8Ú8ÝwÕ×\æ Õ.Þ æ ÞÞPÙ1×ØbÖbÓ/×ØOÔ ÕÙ/Û8ÞÖbÛó×ÕO× à.äPÔ Õ ØMê\Ý9ø/×\Û8è5Ú^ÕØ Þ|HÞÖä\ÞÖSÛ/Õ ØMÝwÚ5×\ß ¤ðØMÓ\Ô ÕÔ Õ æ Ô ÙJÚ.

è5ÞPÛØ ÞPê\ÝwÕ5ô ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú1Þ/ØMÓ8Ú/Ýëé/ÝwÞPø\æ Ú8ßQՐÕIê8è8Ó`×8ՐäHÔ ?Ú8ÝwÚ8Û8Ø |HÞÖ .ã*ÞÞäVä\Ú^ÕMÔ ãPÛ1ÝwÚHê*Ô ÝwÚ^ÕbÕIßQÞÞ/ØMÓ.8Ú/Ý_í×.

/Ú8æ ÞèÔ ØåóÔ Û.äPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØã\×Ø Ú^ÕÖSÓ*Ô è8Ó Û8Ú .

8Ú8ÝëÝwÚ5×\æ æ å`ßQÚ5×8ÕIê\ÝwÚ^äí#ØMÓ8Ú é/ÝwÚ^Õ.ÕIê\ÝwÚÔ ÛSØMÓ8Úè5× .

ßOÚIØ.\Ô Øðåb×\Û8ä Hê/×\æ Ô ØåÞ/ÜØMÓ8Úæ Ô Hê*Ô ä.×\æ5Ú8ÛØ Ú8ÝðÔ Û/ãQØMÓ8ÚSè5× .

\Ô Øðx å ¤ Ô ÕKÔ ØÔ ÛSØÖKÞé\Ó*×Õ%Ú ’¥'Û/Ú .

N(O L.'*)(+c-".N Q.a2e`i Y[ZDY[fad^_gd c Xc X o’e\XFX m XZ r i Y[X a i a2f[_g_c m p .8Ú/Ý?ø\Ú^Ú8ېÝwÚ^è^Þ\Ýwä\Ú^ä+ô K L.adl] c X Y q \i/h^Zc ] c dl~l r f q Y Zmk r mXa i f[r a i da›if^f^o’dd_I_.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. +l=?-A@ BED-GFHJI.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RTSVU aUd. /*02143 9:6<.G- lq r\Zi \ qr a m a r ade2ai Z+i Ya.

Chapter 3. {  "   y z{' y&% '*) ëh^i9nsv t\v . Dimensional Analysis  z .

&n^h.

 u@i &(' ' c-oD21V. ' .I)j-gI vni?hTt.

I D o1 Ij- & (I.1 D. 1 + I 1 ' D. :@ Dj-f)j. ' C0I Z1 0D21?1 02I ' I C0. / ' - D + . 6 1 I C0I ' . D I 1 I / 1 Dj. 1V. ' 1 0IJ-oD 1 -oD . 1 0 I[I . 1V.+./ I 1 'bDP1 c- ' ]' 1 02I.1 6 &(I .+ 1 02I 1V. . 1+[@ 1 . . &. 02' [@ . 1 02I *' 1 'lD - . ' 1 0I . D I . 9 /I- &. ' I -gIJ. I )j-g' &. 1 0D21 1 0I *' C. ' I2D 6 I 1 0I Dj-gIJI D 1 1 0I 1 ?' I. 1 D 1 1 Z1V. 1 02I 1 @ 99 ' ' . V&2. . 1 0I .I C0I c-gI 0. ' I . ).+l.[@ I-gD )jI[&(1 I .D 1 0I / I[&(' . 'j1 + 1. 1 0I D.D I[' + &(I . I c)jIj-o&-". . 1 D D .' D21V.1V. 0j. D-gI ). c-gD21V. ' c-A@ @ 1 -oD21 I / 0D .I D ' D I I '*)jI .I)j' I D 1 0I 1V. ' I ' I[D -gI D D ' ' ' D21V. D . D ]02I . '1]' I I. &j0 -gITD ' /I I[&(' (0'j1 . D . I ' / -gI 1 0I ) Ij. @ . 1+!D I I[D ' 1V. 1 02I 1 ' *' ./ 1 0I . A. &.G)jIc@ / ' (0'j1 I &2. . &0 1 c- &(IJ' 1 ' I . / / D. -fD . fD . *' <1 02I]&[D I 1 I 1 -gD I . 1 02I . 1V. ' A. C. . I '1 I / . D-h1 'J1 c- .G)jI 1 0I 'j1 ' ' 1 .+ I ' - I 1 0D21 *' +. .F !.I . 0D21Z. ' 6 /*-oDc) j. 1V. ' 1 0I I . "D& 1 .I ." zOy&' ' $ 9'    . ' .. J)j' . 1 0IP1 -oD . - Ij- @ I I 1 'b1 "1 -gD *' / 1 -oD 1 'T1 c- &. 1V./ I2&(' I-gD ' I 6 IJD C0IJ)j' D . )j.D 1 -gI o1 I- .I I.I I I!1V. 1 0D21 1 D. &[D I 'JI 21fD21 . &. ' ' . c- 1 0D21Z1 02I .. ?1 c- 1. [@ . D21 I I-f. / I0j. Z.I .02' 1 . 1V.1iF ' + hI(+ Ij.' &2. I D I . '!D )21V. / . I I2&(' 2@ .G-gI c. / + 1 02I . )D21A1 I- 1 0I . .' Dc)c)jI[D. 1 +c).' .+. 1 02I D I[&. ' 1 0Ij-gI . - ' .!D21 I[&. IP. I.+ &.I- 0D <@ [1V. 1 Xf^Y[h^ZZ\^\[]i9_1i Y[`ba awac d] f[X ai cr Zi{d fwh^a2il `br f a2qaYd ik2Yaa. I C0I D 0. 1 c- &.I].I c- 1 *' 7.I 1 0D21 I . I. >D. 1 +2@ D -C. (0'j1 1 c- M+2/ *' I I .& ]02I . ' c. - I- . ' I I 1 1 Dj.D &j0D I!. + I 0Ij-gI. 1 I c.Ij-E.D D (0'j1 . I. 1f. ' .' C.1V. &j0 1 0I .] Zeo’c i a2 f^cddk2i Y[ar a›] Z^XeY[c i Z^ DiFf^X d[] a2_/a2k2`ba f[k2a 0 2 0. I[&. . &0b1 02IlI ' I0j.I D c- I[D D I ' ) / I-E' !. 1 c- ' I [@ 1 0Ij-gI . ' 1 -gD ' @ - &-".D -gIj)j-gI 1 ' ' Dc) ' . 1V. &.cD .' . 1 0I *' (0' 1 -oD 6 1 0I . tf#hKf#u02Yn"t +D ' I *' 1C1 0I I -gI . &. ' Dl1 Ij- I!1V. 1V. .I D 1 0I 1 <6 1 @ ' I c)jI2& 1 I c. T-gI ' 1 0I I 1 D21 I &[& D . <@ D )D 1 0IC1 0.I2D21 I . &. I ' . 1V.I fD I ]02I I(1 D I .D &-gI[D D &j. 9 I &(I I 6 &(I D I. hI.I 1 0D21 1 02I I D / (0'j1 I D. I D. 1]. 0I[D 1V. 1 D . 1 + . . I I 1 0I 21 ' . 1V. I -*1 0I I ' /I D fD ' )j.I ' ' 1 02I ' &[& E1 0I ' I 1 0I D D . 1V. A-g' c- c.I D + I[D 1 02I I .@ C0I]I I[D fD . 1+ 1 02I 1 -gD 21 ' 1 D &. - -gIj)j-gI &. ' <1 0I 1 0D21 1 D I .& 1 c-gI I. I &(I.D '1 I (1 02I 1 D 1 c- 1 -oD21 I . 1 'J1 c- 6 I ' . hI. ' ' Ij- D.I2D VD 1 c. + .I2D 1 0I . D 1 0D21 .I ' @ I @ 1V. . *' 41 'J1 c- . - 1 'PD!1 c- .G-o& C0.I &[& &. Ij- ' D J1 02I&-". 1 D21V. Z1 -oD . 1V. 1 + .I I ' @ 1 02I )jIj-".I I I(1 I- 1 02I 0D I I 1 . . ' ' . .I &. I &. ' Ij- 1 I[D c-])j-gI ' . I I. I &. &. . &0 &(I . ]02I. + - I @ *' 1 D 6 1 I &. D ' I I?1 ' I-i@ 1 Ij- 1 02I ' *' . 1 + &2.':)D/cD21V.1V. *' 1 02I ' I jD 1 02I 1 02I 1 0D21 6 D -gI[D I I[' 1 1 02I -gIJ1 -oD I[D . .1 0Ij- . 1 -oD .02' I(1 . - I.I I . I!&. 1+[@ I ' I Dj-gI!. ' 0 . D I . . 0.I 0j.I 6 I ' 1 &.1V. 1J. 1 Ij-oD21 . I &. D>-oD 1 02I I[I . "D D I / I 1 02I 1V. f&(' 1 0D 1 0I & 1V. 1V. ]1 0I I . &. ' 1 -gD 1 -gD21 I C1 0D21 -fD-gI 1 02I. (0' -gI. 1 D .& . fD 'j1 I I . 1 Ij-oD21 c.D 1V. ' 1 0D21 &(' D. 1 D I + ' I[' 1 ' I 1 ' I .c)[1 A-g' ' I I 1 c- &.Il. ' .& . 1 + ' . . . . . >I c)jI2& 1 I .I ' /*0 /P1 0I . *' -gI 1 '>I I-i@ )j. &0 1 02I / . 1V.1 Dl-gD I 1 0I I- 0j. 1V. 1V. &j0 @ D- 1 c- I ' &2. 1V. - I :1 0I . ' IJ1 02I @ I *' D . & &(I I[D @ .& I . . ' Ij- . . CD D21 D 1 I 1 I D o1 Ij-CI fD ..I . ' / *' . I . 1 0D21!1 02I / .D Il0D I(1 .+ j. 1 6 &. 9 . D- . ' 99 F 1 02I]1 -gD . 1 I ]. I 1 @ &(I>. 1 I D21 I 'j1?I -oD fD 1 -gD D &. I2Dj- I . ' 1 D . .@ 0. 1 0.D !.I I fD ]&j. Ij- ]02I?1+ 1 &(I . 1V. . I A-g' I 1 . ' . &.

 8 I  . > 0   > ' 4 j .

.

 D ( 2  4 /   . .

.

 .

      ? j J7 )   . .

 4  0 IU … 4 `~ U    .  8} .

q U ' 9 .

4 ‚ .

 2 0 ( . ) %$   s  . .

 .   q ƒ . .  0   9  C 0  7   .

  7 ( 9 . 0      ‡7 w 0 .  5„s† . ).

 ) € )u .

 ' 0   .

 0 V  .

 4 .

{7 ( 9 .

   0 x„† . ?N& 0  {„s† . 1 8 .

E U G$ .

   > 0w  D I  4 #.

 0 4 .

 .

 4 E €z 9 .

 V7 . .

  .

  )  V& 0J .

  .

 .

 4  .

 I  9 "' 50 s0 2  .

 .

‡7 0 '.

   '  4 V N .

 2 .

U .

.

 8 0 .   .

 y B u9 .

 9 .

 2  $ @ .

. 87 8 ?& 0  ' ( K D ? { 9  9 >u  A 0 .

 . !N . U .

.

.

I .

€.

 ( 2  BN  .

 .

 . U 22 .

sP   50 4 F.

.

 'u 5 0 .    ? 8 " ‚ 0 0 .

 5 0 2 4 D  Nj 9 /q QU .

E0 4 U > 28N 2 . A3 4 D U .

H‡ < 0 ! N .

0 4 4  . .

7 ?„s† .  ~ Yq U 7 4 „s†  vNn0   w0 4 .  .

 J … 4  D V‰sc! .

y )  .  8 0 .

80 4 * x7 )   .

 ' 9& ‡0 8& 0      9    9 0 >$  ) … 9 #  0  0 Nn}  & .

  ( . H  IQ q U @ 0 y 0   V … B 0 0 A  „s†  4  s JN  j0     U 9 % 4 D ? @4 D 8 0 %P     .

 V ? 2D3  0 4 J % J0 4 4 D  5 4 4 D 1‚      &   V @F 4 .

  4 .

 .

 D U 7 s„† N D s %   .

 .

4 .

/*02143 99:6<. ‰ c!0 # d 9 # D ' 7  0 1 f[ XZZ _gqc qX eZ\X a›X Xi Z)i Y[X aIZ] m c r_)a2aDc di c d[a ir ma f[r e2m f[a e2 a { *' / I I ' &.N OPL.N Q.ÞPßOÚݝÚ5ÕJé\Ú^èIØ Õ5ô &('*).RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.+ 7~9 576 -".RTSVU aU d.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) q .D Ÿ ØbÓ/×8ÕØ ÞVø*ÚQÕ%×*Ô ä.é\Ó/×8Õ%Ú |HÞÖ˜Ô ÕbאÕJÔ Û\ê8Õ%ÞÔ ä×\æ?Ô Û. +>=?-A@CBED-GFHJI.ØMÓ*×5ØÕJÔ ßÔ æ ×/Ý:ÕMÔ ØMê*×5Ø%Ô ÞPÛ8Õ×/ÝwÚÜðÞPê\Û8äVÔ ÛOØðÖKÞVé\Ó/×8Õ%Ú^Õo|EÞ5֘øêØØMÓ8ÚIåäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØëø^åØMÓ/ÚQÜð×8èIØüØMÓ8Ú H| ÞÖ Ô ÛØðÖKÞ.Õ.

Special topics .  .Section 3.3. .

 2 D I D I D CD .

te2.

' `X Yc of[io’f^a2h^_{Z\iijZi Y[ac X dZe ] c _›a2f[] Xf0a xa r ii YYaa r iq Y[] \Qa d[gl^Z[a ` r Ya2f[_/f^d[_a a2e2i XZd @ iusv fKu@iWt\v ./ . ' s ' 1 02I A-g' 1 -gI.2 K 0O0 ' 1?DT) / *'  - ].Ij)21V. 1 0!1 02I!I &.&n q nKf n .

&n"s 2Wh5v .

 .

 A … ?  7 € D 9?  .

D  ' .

 4 .

.

 4  0 &j 7      9  .  9 ~  @ D  5N A .

 U  I .

 N  B u .

 D q  u . N U E .

.

9 .

0 8 4 U .

.

 ?.

  V (  KN  €  0 U |   7 ?& .

D .

.

  @ ) …0 )     .

.

.

 .  %$ 0 9  v0  . @H‡ x0 . % /  I  .

j s0 #& .

 .

  .  D  9   4 0 .

 0 3   9  .

 u ) K/    4  y .    I  9 4 .

    ) 4 0 4 .  0     .

  2 ) x  4 . 2 ? ?3  D  9  .

 € D   A 5 4 }    .

 . .

4 y .

 .

4 9  J 0 3 .

w 9  .

.

4 € V  B u .

 .

)4 D # 9 .

.

  u  I  w$    9   . 4 .

9  x&j .

 J     ) .

      0 D   K . .

 .

   .  & .

  e32:t/i .

  D J .

( ) 5.

  .

 .

D ' . ' &j0D 1 ' I &[D )jI[&(1 I 1 0I?D I .I ]I. . I &j0 .D 2@ I(1 . . V& I I &[D I.' 1 I ' /*0 )jI-gD21 c. / D I .1V. jDj-g/IC&j0D I . D P-gI 0I(1 0Ij- I IP&. 2I D21 I. ' 1])j-g'*)jI. I D I 1 'l0D + &(I *.' . @ . ' . .' D @ .-gI ZD. ' ' I[I I &[D21V.02'1 I.' D-gI "D- A. E1 0. . I I D21A1 Ij- ' -1 02I!&./cD ])c0D I .I .1V. / . & Il. I I @ )21V. &.D - /I "Dj- .I J)[1V. . (I + ' I )21V. . I I 1 @ . j.I f1 02I I 1 ' )[1V.':)j.1 0Ij- 6 6 Ij-gI . / ' 1 0I!/ 6 D . I ' . I I 6 -D &.+ )jI[&(1]1 02I '1fI 1 Ij- 1 02I &(IC. "' D(+JD . Z&. .+ .G)D21V. ' &0D / 6 I ' ' 6 1 0IP)j-g'*)jIj.' D I I . .f-gI[D )j-gI 1 0I 1 0I . . ' ' -gI[D ' D . ' I ' 1 0I I[& 1 Dj-g/I ' 1 0Ij- ' 1 - E1 0I I ' . V& 1 0I I D. D I . 1+P.1 D 1 . D ' . I . C. 1+[@ ' @ . I . D I 1 c- "' (0' 1 . D - ]0j. 0j.' . C0I ' 2' 6 Ij- I @ 0' 1 1V. 1 02I A-g' 1 ' . ' &. ]&0D D 1 ' 1 02I &. 1 0I . ' &0D I[I I . . D &. '1 h)j. ' )jI[&(1 I . D + D '+ Ic@ ' C1 02I>&. V&(' . .D 6 I . 3 €  A C0I ' 1 0I 1 *' &. &. 1 0I &. ' Dj. I .)jI[&. ' D. I &.Ij-A@ mHn9p e32:t/i w0 B& 0 D 0L0 I 02' ' I!&. ' + I . I[' h6 c. Ij-gI 1 D. . I &[D A-gD&(1V. 1+!0D *' I 'j1 ' I(1 I- /I I. .+ -gI[D ' I ' 'j1 ' ' I . 1+ *' 1 6 I &(' I &. 1V. ' + j.D21V. I I[&(1 !' )j-g'*)jI. & D21V.D I I I .' . 6 1 02I 1 0I :D 02' '/ I . ' I Ij. ' )j-g'*)jIj. Ij-gI G@ D / 'c' I c)jI.' 6 . 1 .+ ' - .+.' .I2D 0D I 1 0I ' . 1 + D . ' 'j1 "D- A.D D 1V. 1 -g'*).D & . 1+[@ -gI[D . ' . &0!&. 1 I j.. ' !.' I 1 .D =f. I 0D 1 . D I. & D- 0Ij-gIZD I &(I . ..1V. 1 )21V. 1 .I *' .I ) /I @ D . - . D I ' I[' ' ' - 1V. .I IP1 ' (02+ . ' [@ I 1 02I]D 1 0D21f1 0I (' 1V. . /I . ' 0Ij-gI 1 0D21 1 2@ I2&(' 1 0I "1 -gD I h6 )[1V. Ij- I!. / )[1V. ' 1 0I D-g/I I . I &(I .-g' ' I0D . I2Dj- ' 1 'l1 6 + D I 1 &[D ' 02' &[& '/ /IP' .1V. 1V. 1 0IlD - .I . I 1 02I Ij- 1 0D21 .02' I -/cD . D I . - '1 I. I ' D 0D21 I ) -gI[D 6 .' 6 .1V. I(1 D I. D21V.G-Z. 0D21 ' ' -gI[D (' ' - 1 1 0I I?I -gI /I .' . 1 c- <)j-g'*)jIj. &C0' 1 . &[D I 1 D <@C&(' @?1 02I . . ?D21 ' &(' Ij- I.':) C. I I 1 0I . ' 1 -g'*).I (0' P&. ' 1 02I Ij-oD .G.':)j. & @C&(' 1 c- ' &0' .

 .  ' '1 IJ1 ' I . / 'j1 0.

 B0 ) .

/ CD 0D21 1 0I / ) 3 '0 V0 9 .I[/ D- &(I . / 1 02IP)j-g' .

& I .1V. (I I ' )j-gI Ij--gI . )Dj.

1 ' 4 0D 6 I D21 Ic@ mHn9p e32:t/i 'u ) 0 0I 1 02I 0 1 2I 'b) 1V. ' 0I(1 0Ij- 5 0 0D I *' 5 0 .

 %  . 4 1 02I *' I hI2& 1 !0D I . I &. I . 1 ' .D &(' 4 .

.

&0 I 1C' - D21 ' D !. Ij-gI - . .  3 .D21V. . ' D6 . C1 . 1 +T. @ .

G- . :  I(1 &@ ~ mHn9p Q K L.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.RTSVU aUd.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.+[@ 1 -oD. &(I I 1 . /*02143 9:6<.G.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N Q.'*)(+c-". +l=?-A@ BED-GFHJI./cD ?I D.N(O L.  I[&(' D.

Chapter 3. Dimensional Analysis qp@püv t\v .

&n#i"uHn.

te2.

&nfnKf iuüsv f#u@iWt\v .

&n 2Wh5v   1 V .

B  @ 2 : 7 J 92 D 9  )u  .

 4 .

 JNj V 9 0  0 D 0 # .

 . .

 4 .

  ( U q v7 w 2 D 1 0 0 D D w 2  .

 4 4 0 w 0=  @ & 0 % 0 …P 0  ) v 0 4 .

 .

 .

 D 9 8F .) x7  ) w‚%    2 .2 0 .

  ) I j    4  .

 $   j   / w /   %$  ) ‡0 1 0 1  F  .   .

Iu9 .

 & .

  V 2  0 E  92 #.

.

 … 2 .

.

   .

 y  ) .   C0 & .D2 . .

 .  BN & .

€: IQDQ .U @$ 10 & ? 0 ' 1 4 s0  3 .

‡7  D 8 0 0 .

  I0  D 2 D &  . I $  .

 4 I . €N B 9 '7 D @0 j& . T U ..

q  .   ) .

 . 10 J .

.

.

 2 .

   ? 0 7  " B  ) .

':) I 1 'T1 0I D <= &. C0I 1 0I(+ :-gI I 1 . .1f1 ' {?{ 6 I + . / I D. 02':)jI &(I [@ ' .D I @ - ' . I ' h1 02I ' &. 1 + )c02I T. . 1 + D I D D .& . 21 1 D ' ' . 1 . ' + .  C0I ' &. 1 ' I . 1 02I . 1 0   .02' D 0. 1 Ib' 1 D . D21V. ' 1 Ij- I ' D &[D D I o1 Ij- 1 - 1 0I . .I ' i. + D21 )jI. ' 1 D ' . &0 C0I>)j-gI I 1 ' . &. .  . . I 1 1 I[&j0 .I I 1 0I I I . <I .D *' & ' 6 .

 .

 .

Dc) / D 'j1?I . y  . I I>.   ' -". )j-g' 1?)j-gI . )jI2Dj- z3z J .

( .

  {0 .

1 + &. D. . .D . Ty . .?D . ' ' . ' . ' . . 1+ -gI )j-g' I D &. 1 I c)jI.D21V. &. ' c.I 1C-gI . ' 1 2@ 1 0j. %$  $ & 0 2 9& 1 0I D I I ..Ty 6 . &[D21V. 21 C. +?I 1 0..

1 Ij-". Dj-*. -gI D21A1 D.1 D I Ij. 1V. 1V. 1V.1V. D / D z +' z35 z2&' 0 28z 2 {:z . I(1V. 1V. . )jIj-". Ij- ' I[D 0I &(' &2.+ /I ' ?1 ' Ij- - 1 02I 576 -". ' :1 I .D21V. I I - fD 1 D I 1 0D21]1 0I(+ )jIj-)jI . ' ' ' 6 &. )jIj-oD21 c. & ]0j. D I I I . 1 02I . I hI2& 1C' ' .I I .Ic@ 0I 0I -oD Z1 0I 1 -oD . I . I 'j1V. ' / I- '*) . I . PD ' I. D . / . 1 -gD / ' ' 1 0I D )j' I . &(' 6 'c' ' ' &(I )j-gIj0I . /IP&. . /*02143 I. (' 1 ' + 1 0j.+ 1 I I- 99:6<. 1 . ]. 1V. & 1 .1V. . ' )jIj-oD21 (02+ 9 . . ' ' 1 j&-". .I2D ' I Dj-g/I 1 02I . & . 1 ' . 1 D D- .D I @ )D. D -gIJ' . D-g/IC)j' . ' 1 . 1 0Ij- Dj-g/IM. ' . I + &('*). I I(1 D I Ij-g/j+ I D21V.I2D I 1 0D h. D. 1 +2@ 1 0I @ 4 ) D € u9 . /!1 02I 1 D21 I .

 xN . 7 € j . .

.

  C u  D #7 >   V &  j .

  ˆ •  .

(  1. &  7 Iu9  .

  • ˆ  .

 }   4 G E ) 4  .

  . D ?0 8 2  V ia0( Y'gc aIX\[efk2\i f^Xc ZX] \dai Yi aDZ.eh^Y(a f [\ r c if[de2X fai a rm irZ^a2c XZ^_i i c de c dZiiZZa m +  f^h^Z\[iX '\a2a0x ae2fX i c dl  ) # u9 .

e2f^_] ec X \^e] \[fXi a›X›iir Y[Y[aa 7~ X c ldc *ge2f^de2a C0I (0' (0'j1 1 0D 1 I IJ-gI[D - I-GF ) ' &[D21V. ii ZYa›q i \[aio i Ya af[a i \ q ] a›f^d[_fc ji c aZdad[f^e2h^a Z\i e32?t*i  D  q r r r  K ?  ' 3 Zd^] r a2l\^] f r _gc a›e2f[X i c d[l mon7p e2f^Zh^d[Zi \[c i+d^\iaYai YaX '_g\ca2X a0ex \aX X ce2Zf[dX i Y[c da lr a `i aYo a r a a f[X i o’\ f^a ] IeYf^a2df[li a a c d ] f i lY[aa r c r di e Y[r a. &-gI[D 02I. 1 0Ib- I ' I. N q . o’fi a r c f^] q^ r q d^r \i c oa2X h^ a r df_)d[_. ' 1 0IT)j-g'*)jI. U :@ Ij- 1 0I I . &[D 1 0I + &.' ' D21 2   V0 2 -gI(1V.ƒ U 9 .1 I[D 1 0I D- . Ij.G-gI - D ' I & )c02I +>D21 ' T1 0D21 .1V. I ]' N q .I D I <1 02I Ij-g/j+[@ . .1 Ij- & ' U 1 0I.D &[D I . I[& 1 ]D-gI 1 0I . ' .G)D21V. eYZ f^dq a la.

' . :@ . D .D 1l-g' IMD G@ I(1 D .G)D21V. '  (  ) !. &. D(+ lD . / *Dj-gIJ&.

1 02I Ic@ +>=?-A@CBED-GFHJI.N OPL.RfegUXhSVU - . .N Q.  I .G- KML.RTSVU aU d.  (  . Ij-oD .

  w s  ’ .

  I :  €& 0 . .

' 1]. . 0I I)jIj- . 1 - 1 0I!)c02'1 ' I ' *' &(1V.I [1V. ' + - Dj-g/I- ZD 1 0D21 . ' I ' c.' 1 D21V. . )  . ' 1 . ?DP0'*)jI Ij- 1 02I +Z1 02IC. @ Ic@E1 0I 1]. D 1 D *' M.

… 0 .

0 w 9  .

)j-g' h6 - IJD.I . - *' 7. I.I o_2>2"hJs2˜t*h^i9nsv t\v .

&n ^ h.

ªt\fKh K fKu 2Ynt .

 t.

u@i v ni?h .

 .

4 ( 2 y  .

 JN .  1 9 . U .

(  .

 0 '?  u9 9 #  .

 .

' 1 02I 6 . 1+[@ )D C0I I. 1+ I D-gI -gI[D D ' fD + 1 - I I C0I!. C. 1 0 1 0I . . ' . 1 D . . 6 Ij- /J. 1V. &0?1 02I 1 ' . & @ I 1 ]' .D I j&(I D A-g' Ij-". &.G. &2. 1 D I jD 9 1 02I I2&. ' D I . F 2 ?0 2 ' ' I[&[D Dj-g/I- &0 . 4&(' @ ' ' 1 *' &[D 21V.D ' ' ]02I . .I2D . &[Dj-gI [1V.D 1 1 &2. + .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k * . 1 D21V. 1V. ' *' I[&. ' 1 0. I &(IPD *' . +!.1 I I fD . I (0'c'1V. -gI]' ' &[D &.I2D [1V.I2& 1V.' + (I 0D Ij-oD21 I ]. ' 1 0. I [@ 1 0I 1 C.D @ 1 -". ' . C0Dc) 1 -g' &[D21V.I D . &[D 1V. I / & . &. ' + + . I &0 I.I . ' 1 . &j0 &0 1 0D21 . ' @ fD I.02' D21V. . ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.D BED& -&(I. I 0Ij-gIC1 0I Ij- / D21V. . 1V. . 1 D 1 0I(+JD. ' . 1 0D211 02I &0 I .1 D. ' *' &[D @ ..' I . ' &.. )jI 1 D I-GF D I ' 1 D. 1+ . ' 1 0. 1 ' I iI(1 *' 1 0IJ&.D 1 D I .+ 1 'PD . D21V. 1 ' D *' ' I2D . ' 1 02I. I [@ 1 Dj-". / I E1 0.I . !-gI . 1V. ' +C&0D 2@ . )j' 1 02I J. D. 1 . &2. [1V. 1 0 ' . &[D & 1 0D21 I ' I D21 c-gI c. .I f1 0D21 . 1 0I .I I.I!D I 1 0D21 . 1 ' '1J)j-g' h1 0I @ I &. &[D D D 6 - @ I[I I &[D /P' 1 0j. Z1 0I 9 :@ 21V. 6 I ' ) .D f.

Section 3.4. Estimates of the time scales in die casting 2 4 4   .

 7 K 4 z3z '+{ '#4 /  C0 4 C  B 4 1 y  .

4 ?  @  1 2 7  9 .

 .

 4 # 2 9 .

0 B u9 .

  .

  4 ( B 9 . 9 5 2 s7    ) 4 5 B& 0  s .

 9.

j )  x7 9 .

  . .

( .

 } Vˆ V 5  . $ s• ˆ  N q Q.U  4 4 ? 1 . .

   R  ?  .  s 0  .  4   4 0  w7 0 D .

€ 9 .

(  U ** ) VN 0 &     . V u9 .

 4  .   J  4 9 „s† .

.

 U KNF‰ -!  D 5 5 7 ?„s† . .

( .

 .

 .

? 4 2 ’ I   s 4 5 ^ 4 J 0  4 J 7 .  4 V 0 &  D  A‚  ).

9  4 2 D .

 .

 4 .

 U 9 . sN ) 2 8 0 2 D  4  .

1+l-oD I[& 1 I 0D PD ' I /I I[/ I2& 1 I I ' I I[&(1J' ' . I .I 2@ D. ' 1 '>&. + . .D f1 0I ). ' c. 1+ -". )D21A1 Ij- .D &./ &2. ' 1 0I Ij-oD21V. 1 @ (0'j1 ' -o&(I @ /*0 1 D . o+ .D D . 1+[@ I 0Ij-gI 'j1 0Ij- iI[& 1 /T1 0I . '1 I ) . Z1 0I I 1V. / I[&(1 "I ()jI2&2.I2D&0 1 0I @ I jD 1 C1 ' I(1 C0I I[I ) IJ1 02I I @ I 1 ' D21V. - 1 ' I . 1 0 1V. . / 1 0I 0D ]1 ' 1 D I /*-oD &. D C0I]/:-gD -g' . D c. &.D I]1 0D21 D. + . I 21 -gI ' I!.' . D D. . )j' 0I + &(I!1 0I 1 0I .G- I I . I ].. 1+ I hI2& 1 I /b1 +c)j. D21 I]I &[D D ' 1V. ' 1 0I [1 0' + Dj- I[I . D . 1 0' . I . &C)j' &0Dj-oD& 1 I. 1 02I D :@ 0Ij-gI . Z1 0I &0D-gD&(1 Ij-". -g&. ' I . 1 +JI hI2& 1 CD. 1+T. 1+T.1f1V.I I>I /I /:-gD I ' ]02I ' D21 I 6 -g&. 1 0 &[D . D I I 6 @ D!&.I . . ' &(I]1 02I 1 +c)j. ' 1 02I -gD I[I /I 0Dc)21 Ij- @   7 C0I I ' 1 0D D .U 7 C0Ib/*-oD 1+ . I.D ]02I 1 02I D. *' D -gD21 I . 9 C0I . . 1 0I 1 02I *' . . 1V. / + I . D D b.+ ' . D .1 D 1. -gI ' 1 0I ' Ij- I D D -o&(IT.G- 1 0IJ'j1 0Ij- -o&(I f1 ' . I . ' (0' *' -". -g' ' 1 02I . ' I c)jI..D21V. C. C0I . . @ I[D- . ' I[&.!. D . . ' @ - Ij- I[& @ I(1 D I!' 1 02I 2I 1 (0' 0D I ' ' . 1 + I ' / 1V.I!' . 1 02I I 1 0I ' &j0T&. 1+ ). . D -gI ."D&. 1 02I . 1!./ I *&(' I D21V. 1 + .D D. ' Ij- &0 1 0I 1 0. &[D &2. ' I(1 I.G-i@ . 1 +T. ' ' /j1 0 .@ /*-oD 1 02I /:-gD D.  H j  ? 0 & Nj H ƒ. I + &. - DP' + 1 ' "D .I 1 0D21 .I -o&(I D D.I I . C. 9 I!' D 6 /j1 0 I I-. 1+[@ ' ' /*-oD >. 6 C0 6 I- ' /b. &.' I I . & 2I .. + &0D-gD&(1 Ij-".1 D 1 02I>-gD21V.I I . I- 1 0I 6 I 1 0I -gI[D . 1+ &[D I - 6 I. & . ' 1 02I @ ' Ij-. VD I.I 1 02I @ ' ' &2. J)D. Ij-oD21 I 1 1 ./ I I /I- /*-oD .1 I 1 02I I &. & 6 &2. 6 I *' . 1+ . 1 +-gI[D&0b. 1+!)jIj-". I I + b. &[D 1 02I 1 0I 'j1CD fD. .

)j-g' . y I I- 1 0IJ0I[D21f1 -gD E'  " y " 4{ { . 1 -gD . & 1V. I- I I ' )j-g' 6 + I !. 2  '+z2 {' 2 &)   . &.D 1 02I I-h1 0D &(I         5 zOy{ T . ' "$ y&% {?z5 - 02I2D21 1 02I 1V.

D   n 9 .  9 .

( .

4 8? V    9&  1 ) IU .

  .

 .

( q U .

 N .

  K.

( 2 0 ?0 9 .

 &  ( 2 ( 2 x7 s  &0Dj-oD& 1 I. 8  ..

-g' I I . 1 02IT&. ' 1 0D21 . . I .G)D21V. ' .I 1 'T1 02I D .I!DT)j.D &[D21V.':)jIj- ' I . I]&.  &[D ' .D Ij)Dj-oD21 IC&. ( 2  ( 2 ) .+ I c.I I )j-g' 1 ' ' . I C0I I . /<@ . . .' &. ' . /l.i~ U H I4  s 0  ) 1V. . 1 +T' . I &0 1 0I j. D.D21V. I-D -gI[D )j-g' 1 0I . 1 0 . I. /l)j.I -gI. . I 1 0I . I(1 Ij- &. . 1 +J.I Z. I ) Z1 0I)j-g' . Z1 'PI .' &.

0 9 .

( U   s .

. I ' - . D . 9 @ ' 6 .I @ 1 ' 21f'j1 0Ij- z C0I!&0Dj-oD& 1 I. ' 5 7 ' &. &  ( 2 1V. & -ZI jD Dj-g/I-*1 0D I[&0D &(' C I . ?1 02I / 1V. . ' . /PD . /J)j-g' . 1V.

. I &.D 4 . 1+ . .

 .

1 Ij- . + '‰ ˆ N)q . I b. I.

Úé\Ú8ÝðÔ ßOÚ8ÛØ Õ5ôv Wæ Ú5×8Õ%ÚOäHÝwÞPé1ßQÚO×Fæ Ô Û/ÚÔ Ü"å5ÞPêFÙ/Û8ÞÖëô 6 I [@ . :@ ŸnŸ HÖKÞPê\æ äóæ Ô ÙJÚQØ ÞVæ Ú×8Ý9ÛT×\ø*ÞPêØÕJê8è8Ó.

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.RTSVU aUd.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.' VD.D21V. +l=?-A@ BED-GFHJI. ' Ij-?)j. ) 1 02I 0I[D21?1 -oD I!&.'*)(+c-". 1 0I ].N Q.G- 9 U . "#"$ y&% q I &(I &. /*02143 9:6<. 1 0 . 6 I .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L.D z 5 ' K L.

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 )  .

 2 .

 ‚ } .

1 0j. + ) Ty . . 'j1 I >. & /1 0 .. 7 C0I!&0Dj-oD& 1 I.1 Ij. 1V. I I2&(' 5 '. 0Ij-gI I I. ' 1 ' . IJ.  1V. .

.

 .

 ) 4 ( 2  4  .

 T  ) 2 ( 2  .

I / 'j1 I 1 0j. . 9 3 ' - D21 ' . I  # 0 „s† . I]D )j-oD& 1V. 1V. . ' • ) 4 D '& D  9 3  ˆ . &[D 'j1f1 0I 1V. I D& 1 D I &[D . 1 0I .D21V. f1V.

&. 1+ . I + ˜ 1 ' V&-". ' - / I Ij- 7 ) 02I. ' 1 I D . +J.1 ' ' - D %N .G)[1 ' 0 ! . A-g' I.D D21 I . D . 1 Z' /b0D Z1 ' C0I 7 0 Ij- . . • — I 1 02I IC1+ 21 -gI D Ij-oD/I ). . V&(' . U 4 D-g/I .D 1V. — 7  &.. / . ?.I . ' I- I  4 . C0I!&0Dj-oD& 1 I. f1 0I .

D .

& I Z' E1 0I /cD21 I 1V. / . Z1 0I Ij- . I 1 0.   . . 4 &  D .

‘ ‘ I- . Ij-gI .

D21V. . 1fD ' - . I U ~ 5. '  1V. I  9 3 1 0I D& 1 D D21 ' !.

I . . .

. & D21V.!. ' I D I 2I!' I ' 1 02IT/ 1 0I 4  )u ' Ij- . . I . I  .I2D N)q  I . 1V. I(1 I. /I &0Dj-oD& 1 I. ' 1V.

+ I(1 ) C )j.I I . ' D . 1Z1 ' U q :@ .

  ) .

j 4 2 D D 0 I .

' 1 . & . 1V. Dj-gI @ + I [@  1V. 1+[@ . 1 .

' 1V. .

D % & Ij- -gI!' 1V. / &(' ' 1 I :@ A-g' 1 0I .

 . . I- ^ c.I D21V.I 1 02I / . ' D21 I N)q |U $#  9 1 0IP02I2D21f1 -oD  9 > u9 . )jI-gD21 c. <@  )  ' ."D&. IJ.

  )u N q q U  .

‘  ! ‘  ! ‘ I ?I  1 'PI "! $# ‘• I *)  .

 )D21 0J' /P&0D • ‘ . . .

U ‘ :@ 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. & 1V.+ . &('*). J)jIj-oD21 I ‘ •  I(1 D . # . ?1 -gD ' - I 1 ' N)q ) T. ˜ ‰ '1 I / I I[D _g.U :@ )  &j0D-gD&(1 Ij-". + c X ea2\X Xi Xc o’c Zfd+i a2f^Xh^f^Zd\_Di Yi Z[Y[`9a+ii Z q e2c e2f^f^] p ] ‚ e\] f[i ac i . 1V.. I!D N)q ) R.

&j0 ' 1V. & . 4.  0j. ' 1 ‘ 1 ?1 0D21 9 &(' . 1 0J1 02I   u . Dj-g/I D21V.

 ~ ) .

' :@  . } I I 6 . (  ‘ • ˜ (' ‘  ! .

. - 1 I N)q 1 02IP0I[D21Z1 -gD • ‘ .. H I 1 0I 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. 1 0I .

B ' c. Z1 0I ."D&.I I ‘ • .

1 + D21 ' I[I 2püv 2 /PI c) &.' - 1 0IT&0D-gD&(1 Ij-".  . 6 Iu9  0 4 2   &(' 9 :@ . ' 71 0I D21V. ' ' F 9 N)q IU .D21V.Ku0p 1 D   ^  … 5„s† . . /*-g' I(1 I I 9 1 D.

( C. 1 0 ' 4  )u   ‘  ‘ • .

‘ /' 'b' I .

 9 j0 . l.

Jn9püf t\v .

1.@  . D21V. 1 D.&n t\v 7 . & 6 &2. & 1V. .  . 1+ 1 '>.   C0I!-gI I 1V.

D/*-oD 6 'j1 I ' &j0D-oD& 1 Ij-". & 6 . 0 ' z 5 ' 1V. 1 0I A@  .

99:6<. & 1V.G- . I .   1 02I 7~9 576 -". W  .  '1ZI I[&(1 I +>=?-A@CBED-GFHJI. /*02143 1V.

+J1 02I . b.

'  ' 1 02I ! KML. ( I .RfegUXhSVU ‘ @ WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N OPL. 1V.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .N Q.RTSVU aU d.

y 0 7 . Estimates of the time scales in die casting x T .Section 3.4.

':)jIj. 1 0J&j0D Ij-". D- +JD ' )  • I • ˜ z. C. ' . / I ëz 0 "$ '*) D21V. /l)j. I ?1 ' . ' Ij- .1V.

C/ . I +P.' 5 . 1V. . & 1V. . "$ 1 -g'  ' - 0D $%  . .' { " IJ. 1V. . )j. 1 0I 0I[D21f&(' &0D-gD&(1 Ij-".

. I )Dj-oD D21V.I N)q ) ƒU :@ ' &  D K u9 . ' D D I?D I 1V. & 1V. ' I 'j1 I C1 0I +!D D D. fD ' . ' N)q U :@ &(I I D h6 6 . D- 6 . 1V. I .' & 1V. I )D21 0P' I ' . ' ' :@ -&.

  9 .

 y .

.

 .

 ( A 9  )  .

!.

 I  #0 .

.

.

  ( 0 9 @ 9 ) $ 2 &   • !CN 4 K 2 U 17  4 A 2 ˜ ‰ ! y K 9 .

( .

  ) ' 4 4 (  P 0 D  2 .  .

N   .

 : U  ) 80 '  {  '  .

  .

.

I(1 I- )  .  ( ( D   0 ) w0 2 )  D     s  4 ' 2 ‚ '1 I!D/ 'j1 I 1 02I +  ˜ ‰ .

 .

 ) B   j 0 .

 )j-g' I 2. 1 02I # $# ) .

I . ( 1 02I I(1 D &j0D-oD& 1 Ij-".' . & I )c0D • )  &. Ic@ &2. + • ) . ' &j0D-oD& 1 Ij-".D If' ' V 4 {} 1V. & 1V. . ' . ' ' . 1 +[@ 1 02I ) I &. ! . C0I /J1 0I • &.  & 1V. 1 0 . )j-gI  1 0I . I.1 D . ˜ .

  .

) 0 z 5 ' 4  Iu9  % 9 . .I 1 0I y /!0I[D21EI . 4  02I.

 D J u9 .

 w  )u )N q q U  .

 € u9 .

 . .

 ‡7  4 .

  .

 4 9  .

 .

' -1 0I ' .I I.Ty D. 1 0D21 0' I 1 02I . & *FW . I 1 0I ' I .+ I .*. &.    C0If/ 0 ' . . ' @ . ./ I ' . 92 0 <.

 N u .

   .

 .

I . / & . 0  2 0 ' ' ]. . I(1 1 0I D I(1 D )21V. I[D I. ' 1 0I ' C. ' . I .

Ij. I $ J0 ' .1 . D .

D .

I ' 6 D 1 0I 1 02I . & /I ZD 1V. JD 1 0j.I 1. TD . ' @ I D I 1 Z' D )c0D I. /b1 02I>&[D . 1 I. ' ' / Ij.+ . 1 02I ' .' +J1 0I .+ . 1 0I )j-g' . 1 0 @ &j0D Z1 0I!&0Dj-oD& 1 I. "' ' I . &. 1V. ' I IJ..1V. />-gI[D )j-g'*)jIj. ' ]. ' . 1 D l.I 1 0I . &(I I(1 D &(' . D I 1 I . 1 D21V.D ' 02I. 1 02I D I -". I / ' e vuwu 2Wh@s•i Wh.I I. :@ 1 02I1 I *. ). 1V.I @ D(+[Ij-Z. . & 6 I )jIj-oD21 c.@ . D- - .+ 1 02I . 1V. & 6 D I &[D21V. D I- .

#i .

Ty . C0I &j. (0I I . I /1 0 . &-gI[D I .I2D 0Ij-gI!1 ' D 1 D 6 'j1C' - . ' - D(+[Ij- D.I2D A. -gI Ij-g/' I 6 1 02IP. D 1 02I G@ z 5 ' 1 0. &j. ' . I ' &0D I . ' I ' . 1V.

"$ @ I I I . 1 ' I 1V. 'j1 0Ij-?)j-g' -gI ' . &!1V. &(I !0D . . % . &>1V. 1V. . ' 1 0D21 j& 2   U 2 . . &0Dj-oD& 1 I. 1 I 1 D . &0D-gD&(1 Ij-"..

 .

' I . & @ . *Fž P 6 - H . Ij- D )c0D 1 '!&(' ' D )21V.

 .

Q U J . 2 )Q.

 ?NP .

  .

  .

 V 9 .

( K    1 9 .

(  2 .

J 9 .

( .

D 1V.D21V. .IC1 02I. . I . 1 1 D I &. & 1V. Ij- 1 -gD D 1 0I ' . f.  8 0.' ' &(' D/ -gI & .+ 1 -gD&.I?1 ' I]1 0D21 1 0I . 1 02I D IZ1 0D21 I 1 I 1 0D21C1 0I I ' - 1 02I &. ' 1 . ' 1 02IP&. 'lD & 1V.D21V. ' A-g' . ' I- D. . H 02I2D21 . . &. &. &.

 . I .

 #  ?7   4 .

1 0I]. .' & I D 1 Ij. I ]0j.Ø%Ô Û8ã¾é\Ó8Ú8Û8ÞPßOÚ8Û8ÞPÛ¼Ô Û. I ?D&. 1 Ij-gI &j0D-oD& 1 Ij-".ÝwÚ Eê*Ô ÝwÚ^äóÜÞ\Ýè8æ ×*ß. I @ D .ô'îTÔ æ æ Ú8ÝÓ*×Õ ßO×8ä\ÚFÕIÓ8ÞÖÎÔ ÛØ Ú8ÝwÚ^Õ. / 1 ' / ” • N)q ) QU  :@ Ÿ¦ î'Ô æ æ Ú8Ýü×\Û8ä Ó*Ô ÕëÕ ØMê/ä\Ú8ÛØOè5×\æ è/ê\æ ×Ø ÚTØMÓ8ÚTØåé*Ô è5×\æEÜðÞ*Ýwè^Ú^Õ. ' 1 0I ' D I- 1V.&.é*Ô Û/ãôëÒSÓ8Ú'è5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ/ÕFî'Ý.Ø%Ô Û8ãK¤ õ ¥TÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^Õ1æ ×/Ýwã*Ú8ÝSÜÞ\ݝè5Ú1ØMÓ/×\Û Ó8Ú× ."D&(I - .ÖbÓ*Ô è8Ó`ÕIßO×\æ æ:è5×8Õ.

/*02143 9:6<.Ô Û. +l=?-A@ BED-GFHJI.Ó8ÞÖ ß.Ý×\Û8ã*ÚFÞ/Ü "! #%$ ô Û`ÝwÚ5×\æ Ô Øðå1ØMÓ*Ô Õ.ÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä6ÜÞ\Ýè8æ ×\ßé*Ô Û8ãô3÷ê\ݝØMÓ8Ú8Ý9ßQÞ\ÝwÚ*í#ØMÓ8ÚFÜðÞ*Ýwè^Ú'ÜðÞ*ÝSõ üè×Õ.Ø%Ô Û8ã`Öü×Õ è5×\æ è/ê\æ ×Ø Ú^ä3Ø Þ ø\ÚVÔ Û1ØMÓ8Ú.Ø%Ô Û8ãEíÛ8ÞóÜÞ\ݝè5Ú'ÖÔ æ æø\Ú.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.ØMÓ8ÚÔ Ýëé*×*é\Ú8ÝOé/×8ã*Ú Ô Û Sâ Ò"Ý×\Û8Õ%×8èIØ%Ô ÞPÛ6ù8ú*ú*ö  ÜSØMÓ8ÚóÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕTÚ/ØMÝw×\é\ÞPæ ×Ø Ú^ä6Ø Þ ×\ø*ÞPê8ؐý üè×Õ.\Ô Ú/Ýè5×8Õ Ø%Ô Û/ã ¤_õ ¥ #Ó8Ú^è/Ù`Ô ØÞPêØ.Ø%Ô Û8ãóÖSÔ æ æ"ߐ×äÚTÞPÛ`&ù Ø ÞP'Û ߐ×è/Ó*Ô Û8Ú'Þ\Ý ßQÞ\Ýw Ú ¤6Þ*Ýwä\Ú/ÝëÞ/ÜOߐ×ãPÛ\Ô ØMê8ä\Ú æ ×/Ýwã*Ú8ÝbØMÓ/×\Û¾î'Ô æ æ Ú8Ýbè5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ6ÕIê8ã*ã*Ú^Õ Ø Ú5)ä ¥Iô¾ÒSÓ8Ú.G- .'*)(+c-".Øåé*Ô è×*æüÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä•ÜÞ\ݝè5ÚVÕJÓ/ÞPê\æ ä ø*Ú ä\ÚIØ Ú/ÝðßÔ Û8Ú5ä.RTSVU aUd.Þ\ÝwÚ^ä ØMÓ*Ô ÕëÝwÚ^Õ.Ú5×/Ýwè8ÓF×\Û8ä.øIåØMÓ8Úé\æ ê\Û/ã*Ú8Ý#ÜÞ\ݝè5ÚQ×\Û8äTØMÓ8Úߐ×è/Ó*Ô Û8Úé/×/ÝØ ÕØMÝ×*Û/ÕMÔ Ú/ÛØè8Ó/×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ Ø%Ô è5Õ×\Û8ä'ÚIØ è\ô £ê8Ú^Õ%Õ^í?Ó8ÞÖ ÕJé\ÞPÛ8Õ.N Q.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.ê8è8Ó'Ô Øè5Þ*Õ Ø Ÿ§ Óå  Ó/×ØbÔ ÕØMÓ8Ú'æ Þ*ãÔ è q>q K L.Ù8Ô Û8ä3Þ/ÜSè5×8Õ.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L.

I A.' 1 I ' 7 &2. Dimensional Analysis }  4  02I.Chapter 3. 1+[@  .Il02I.

. . .I - . . . / . . C/ . I CD 1 D I  . ' D 1 02I 0. PI I )j-gI '1 I + ]-gI )jIj-". I[D21 D D &(I / 1V. . D 1 Ij-gI ' ]02I D. IJ. 4 0 0Ij-gI &(' I . I &(' I P&. 1 ' I!. I Iu9 +!1 02I!I 0Ij-gI . . 1 HP. ' . .1V. / . &0 . + &(' @ .  j   2 4 9  0  . &. . . I / . . I ' I 1 I )jI-gD21 c-gI 1 D '1 I 1 0D21 &(I D . +TD &[D 1 . 1 D ' . @ 1 0D21 1 D ' + . I ' . J.

D I[/ U ~9 4 .

  &   ”    2 I  .

. & &(' & 1 0I &(' c- 1 0j.' &(I 1 -oD . &(1 PD I 6 I A. 2   U ‡7  9 2 2 ' I!&[D .' I . I]1 0. I @ HP. . )j-g' &. 1 02I C0I D I-C0D 21 02' D - <1 02I D . ' 1 I "D 1 2@ Dj--".

I ' . . / . 0D f1 ' I[& 1 .' I ‘ . 1 + 1 0I IJ&. D .

&!1 I ' 1 0I . +j.I 1V. . / D . &!0I[D21 )jIj-oD21 c. I '+ ]1 02I I 1 'l1 0Ib02I2D21 1V. D-]-gI ' I &  9 . . &[D I 1 -oD . ' Ij- 1V.

 y .

 ' 9 .

( .

.

 KP ' . D C u9  K}   D { ).

D &0Dj-oD& 1 I.. ? . 1 D &0D .

N)q ~ IU . ( 1 0I .

u .

' . & 6 +  .I C0IJ&0D-gD&(1 Ij-".)jI.I 1 0I 6 1 -gI . .02' 1 Ij. D 1 '>'1 02I- ' /T1 0I 1 0I -gI .D21V. j. D- 'j1 IJ1 0D21!.I 1. ) I ' . ' A-g' 1 I I I .  . f1 0I c. ' 1V. .I )jI I .@ )jIj-oD21 6 &(I ) &."D&. D @ 1 I. @ . ."D&(I I A.I D21 /I . . 1 0I . ' & 21 '  .. &(I /:-gD .1 02I- )D."D&(I 6 ' &. 1 0D21 I [@ 0D ' . I ' 1 1 02I I 1 0I • ‚ %‰  * 6 ]02I 1• ' @ ' :@ . I. 1 I 'j1V. D I /b' 1 0I c.' 1 ' 0D !D .

 .

9 .

':)j' I- .' ]0j. >. I 1 ' -g' )j.D21V. I c) ]D I[D- )j-g' ).' D& [@ .+J&.I D. 1 ' &[D21V. ' &. * I. ' I K u9 .

 9 .

 ^  ”  .

D 1 0D21]D21 . D 0 I(1 2 &  y 92  . 1V.

' D21V. 1 0. 8 j  U 2 O7  : 6N #& 0  D E 0   . I 1 02I )jIj-)jI . . '  . D . 1V. 1 . D&.&.' 21 ' • . & 1V.

 . .

 J  .

 .

 v  .

 y H 2 2 I   ( ~0 A € 4 .

 .

    ‰• .

‘    .

F B u9 .

.

   ‰ ! { 9 9 .

.

.

 4 / u9    ” .

.

 &% # ‰ •   ” ” .

  9 .

7 €  .

' 9 .

P   7 D .

1 :@ D21Z1 0I  . Ij- N)q Qh 2?s2Ynt i Wh.  0  …7 s    0 .

#i .

P 1 0I  4 IT0I[D21C1 -oD  .

( 2   BN .

 .

( 9 …  > 9 .

( .

' U ~>~ € 9 .' 71 0I I. 1 &[D :@ .& 1V. ' D ' 1 02I . / + ”  r &[D21V. . N)q &% # :@  1V.I ' D21 I ?1 02IP0D . ' C0I ”  • . D 21 ' -gI D . $ A vF 1]D .I I!I 1 'l1 0I ' ' 1 0I 1V. b. 1V. ) I2Dj-o&0 D fD. ]1 0IP. Ij-gI -E1 02I A-g' 1 -oD &(I A-g' Ij- . 1 02I j@ 1 02I . . J.':)j' 1 I ' . I A. ' 4 4 ( 2  . 1V. / 1 . I[D- &(1V. I D21 I &(' . / . ' . ' )jIj-oD21 . & &(' ' D21V.1V. D . I . / )j.

N 9 ! u .

U   &% #  * ? .

.

 #  D  .

 .

1 0I I(1 . N)q .

& I 6 6E. ' @ Ÿ z Ûå5ÞPÛ8Ú Ó/×. &  . VF 21 D U ~ q &(1V. I!1 0.

8Ú¼×*Û8å•ÚPé\æ ×*Û*×5Ø%Ô ÞPÛ ÒSÓ*Ô Õóè^ÞPÚ.

èÔ Ú8ÛØ ÝwÚ8é/ݝÚ5Õ.ÞPæ Ô ä\Õô ?ä\Þ Û8Þ/ØëØMÓ*Ô ÛÙ*í#×\Û8ä Ó8ÞPé\Ú*í"ØMÓ/×ØØMÓ8Ú^å`ÝwÚIÜÚ8ÝüØMÓ/×ØëØMÓ\Ô ÕQè^ÞÚ .ø\ÚIØðÖKÚ^Ú8ÛVØðÖKÞóÕ.è^ÞPßßOÞPÛ\æ å ê8Õ.Ø%Ô è Ø%Ô ßOÚ\ô Ÿ { ÒSÓ8Ú'Ú^Õ Ø%Ô ßO×Ø Ú'è5×\Û.Ú8ÛØ Õ#ØMÓ8ÚÝwÚ^ÕJÔ Õ.Ú^ä ÚÔ ØMÓ/Ú8Ý1ø\ÚIØÖÚ^Ú8Û Õ.èÔ Ú8ÛØ Ô Õ.×\Û8è^Ú.é8ÝwÞ .ÞPæ Ô ä ×\Û8ä æ Ô Eê*Ô äíOÞ\Ý Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØOØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.Ø.×*Û/è^Úbø*ÚIØðÖKÚ^Ú/ÛØMÓ/ÚØðÖKÞSÕ%ÞPæ Ô ä\Õ"ÕMÔ Û/è^ÚÔ ØWÔ Õ"×SßÔ Û8Þ*ÝÜ9×8èIØ Þ*Ý×*Û/äbä\ÞPÚ^ÕKÛ8Þ/Ø:ä\Ú^Ø Ú8Ý9ßÔ Û/ÚKØMÓ8Úè8Ó*×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ. .ø\Ú1Ô ß.

/Ú^ä øIå1è5ÞPÛ.

ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ.é\æ ÚQÕ%Ú^ÚQØMÓ8ÚTßOÞ*ÝwÚQÕMÔ ßé\æ Ô EÚ^äF×Õ%ÕJê\ß.×\Û8äóØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚëÜðÞ*ÝØMÓ8ڐÞ/ØMÓ8Ú/ÝüÝwÚ^ÕJÔ Õ.Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ.×*Û/è^Ú. /*02143 99:6<.Ú/ÛØ Ú^ä øI&å %ÜðÞ*Ý#Ú \×*ß.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.éØ%Ô ÞPÛVæ Ú5×8ä\ÕØ ÞVé\êݝ(Ú ')% *Pô &('*).Ô Û8Ø Þ'ØMÓ8ڐè^ÞPÞPæ Ô Û/ã1æ Ô Hê\Ô ä.8Ú/Ý@Ø%Ô Û8ãóØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.Ú/ÛØ Ú^ä äPÔ ÚVæ Ú8Û8ã/ØMÓ.RTSVU aU d.N Q.ԝô Ú\ô  !"$#Qô Ÿ  è5×\ÛFø*Ú. +>=?-A@CBED-GFHJI.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .Ø.+ 7~9 576 -".×\Û8è^Ú^ÕÞ/ÜØMÓ8ÚFäHÔ Ú.G- KML.N OPL.

.Section 3. ) 0 . Estimates of the time scales in die casting {?{  ' .Ty . ..4.

  .

' a    . 1 .  . j0 D 2 B jD ) .

' &j0D-gD&(1 Ij-". .G)D21V. . &. 0 .I1 V&2.

I jD ) . I>. ' I z 5 ' D21V. ' . &J1V. / ' & D D ?>Wib@AI I- 1V. 02' . &[D ' 4  5 0 5 9 .G)D21V.

 .

 % $ ?  # .

.

 9 g"A   .

 DJ  … .

.

. ]/' I(1 I-D 1 . 1 I 1 0I ' . -". . / + 1 ' ' -g' D I . D .I[/ Dj- [@ /*021f1 ' I DT.' . *' 7&[D &(' ' 6 ' / D . + I . " 9 ) . ' b. )j-g' . T. . I . > : .G)D21V.I 1 1 . ).

  0 ( .

 0 .

Ic@ I . / &. I[&j0D & + I2D . & . . D21 c. D!1 0. 1 0 1 1 02I Ij-A@ .I I 1 02I - ]. +P. .

.

.

!".

#$%.

/#)0'21%. #!&'()+*.-.

:%=<> . #!3%4!5* Ž76 #8#)9:.

#+ .

A. ?@.CBD )4E)F#G)42%?H1I<>"# 6IJ K#G4).

'( Ž #L*.%4E.

M(*5. .

. 6NJ O.)QP 42#2/#)RTS/U?.%!=VW.

!BYXWZU[4).

H.

42 \9V\.

!BYXY%PEU]\^2!9V\.

!B 65J .

#24E!#8#]:.@V\:!1?#G.

42 #2.

BY.

4)+(*$:%F4).HO.42.

H.

42 9V\.

9VD%Q:%F4). )B 6 _ .

H.

42 3%.

Q:.`4!.H#`3N4)2.

H.

4G 9V\.

!B 6 <VAU9:Q8<V= $cd Gb  Db „   e b •5! N)q ~ /| U :@ .

f .

.

?.

H 1F3#gV(.

!Bh>i.

H:L9VW.

!B 6 a ?>Wib@AIHj k:.

. Ml ?m u U4g1.

 ">i.)n*. ..

H:o .

(.

`.

#.W3..

)Bp.

LF^G) W4!.

H 1)XYq 6+r :%[.

BY.

`'.(!1F.

# '.W2BD:n3+#)3V 6 #8#).

.?t1F<>u#[lwvi)E0x #=4)! Xy4 6 UXu%/#24!. )Bs#2)4G.

%4E.<> #@o*. '(:.

.*i.

 6=z .

.

. {?:%3.

 ]| ?mp6 <VAU9:Q8<V= ) b  d  b  N)q ~ T U b •5! :@ J .

V\. #24E!#8#:%42#G=*".

o9VW.

!BYXY.F:.=4!:?34).=4G#29*i:.

#).

49V\.

I 6 1 02I  + ) 1 02I @ } ! ” . '    YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. '  I '  F & 1V. . ?1 02I ‡ T K L.RTSVU ” ! . T.G)D21V. .N Q. D D 6 /j1 0 ” •    "‰ ‹‡  WX 1V.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. & ! !   ‚  .N(O   aUd. &b1V. ) 22 I ‰ d %} "~ ) )  I 4   D C0I II jD ) I l. '1 0 / ' .R?egUX<SVU ”  } .n_ N2Xg_ ^AR k   1V. 1 -gD21 I1 0D21 1 0 Dc)c)jI[D- . )B 7 . L.

D . ƒ 02I.I ƒ • M… q } ‚ V 'j1 Ib1 02I 1 02I!&j0D-gD&(1 Ij-". e32:t/i  &j0D-gD&(1 Ij-".

1 ” I[I  !   ”   ) . '/+ 6 . I. j0  ' .

 .

/‘  80 .

&[D ” . & ) .D 1 +c)j. & I - I 0. +  2@ N)q ~ R U :@ . &0 I .G)D21V. I 6 lD Dc)c)jI[D. ' &. I  !   4.]D ?1 0I  !  ” I d„ƒ D ' 1 0j.

( .

 .G- qc o a rq YZ f r qi f^Xdi i Y a’a [fo q ] a2XFf r adZi q \8i € e a r i y Xa q ] f^d[fi c Zd iq c \ZiIdo’m Z Zr r i a Y^ca X 0a q 'f^\df[_^i a2c _Zd a q ] f^d[f[p .'*)(+c-". /*02143  N)q ~ U :@ 9:6<. I I D G†    ˆ‡    "‰ e  }      } Š‰  9~99 576 &. +l=?-A@ BED-GFHJI.

1 ' + I I 1 02I 1 02I . ‡7 ”^ -gD21V. . . ' I D .Chapter 3. ' 1 1 0I ' .1 D / I 1 .+ † .I 6 1 6 1 0j. { 0 . 2 / 'c' D21 I I-gD c1V. Dimensional Analysis mon7p c X c i› c o q Z r i f^dii ZI_gc X e\X Xi Y[a  ‚ 0L0 ' P  . & D&(1 D .1 0Ij'j1 I I ' . 1?1 D IJ. I . I &(IJ. '  hI.

7 s 9 .

( ' . ˜ ‰ 7 C0I ‘ . .

&j0 6 . '1 I 1 0D21 — # 0j.   I[D ' .

D” .

‘ ' '  .

' 1V. I N)q ~ . I ( 2 1 ' .  &. . /J1V. .ƒ U :@ .D21V.

1V. . . ' 1V. 2IC0D 1 ' . CI 21 -gI I + @ D 1D .' D I <@ @ ]02I -oD21V. 'T. <1 02Ib)j-gI D I ‘ . /l)j-g' &j0D-gD&(1 Ij-". . D I D21V.  ?1 0D21 ˆ   . 1 1 D A.

/ . D&.+ .I D I.. I ' . &(1V. &Z1V. If' !. I . ' &.' 1 I *1 0I?/I.+[@ @ &j0D-gD&(1 Ij-". ' +)j-g'*)j' 1V.&. &. & . / 1V.' ]. I .' />1V. 1V. 1 ' I 1 ' 21 A-g' I c)jI. I I 1 [@ I(1 .

. N)q q I U :@ . N)q I ' c- . . IJ. & 1V. ' &0Dj-oD& 1 I..D21V. C/ . 4  1V. I .

€ 'j1?' .

+ "D 1 &(' )D-gI . I &[D 4 6 . 1 N)q + ]. 1 02I . :@ I 4 ' Ij. .

1+[@  %0 2 &[& :@ 1 02I!/cD21 I!D ‰5! U 9 + ‰ c * -! + & )  . 1 ' 1 02I q ~ U q>q U .

' .

.D21V. ' 3 q :@ . . & • &(1V. '  †   1 0j.

I 2@ Ÿ . /l)j.'  &.  N)q ( 2 .

ëÓ/× .

×\ÙJÚ6ØMÓ8Ú æ Ô ø\Ú8ݝØðå•Ø Þ è5×\æ æüØMÓ\Ô ÕóÚ Hê/×Ø%Ô ÞPE Û ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ_ïJñW×/Ý î./Ú Ø.ÚÔ Ý Õ`ÚHê*×5Ø%Ô ÞPÛHô ÖKÞPê\æ äæ Ô ÙJÚ3Ø Þ˜Ó/×.

+ 7~!:6<. 576 -".8ڕ׼ã*ÞPÞä ÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ. /*02143 6 D21V.×\æPÖÞ*Ý9ÙÕ.ÞTÖKÚOè5×\ÛT×8ä\äFåÞPê\ÝÛ*×*ßOÚëØ Þ.ØMÓ\Ô ÕSÚEê/×Ø%Ô ÞPÛHô &('*). ' .

&(' D21 '  .

1 ' D 1 0I & .

& 6 I .' 1 1V. † I  3 D21 ' ' +CDC&. 1V. • „s†  / ' / .

.

 6 &(1V. ' .

' 1 0j. . -gI Ij-gI &(' &0D-gD&(1 Ij-". 1 0I .D21V. C&. &(I .D . :@ &.G-gI  .1 D j.

( 2  )ˆ • — 1 I(1 D . .

'P'  . -gD21V.

 0 D{ 9 .

J)j' 'j1f.I2D ' ” . ' . ( -gD21V.

D21V. ' 6 1 1 . ' ‘ • &% #  D • ˆ ) ') &. ' . .

' -gD21V.U ‡7 . 1 D D&[&(' ˜ ‰ ˆ 1 D D21V. . '!' + ]02I 1 02I 1 02I 1 0D21 C0I ‚ C0I  )u N q ~ ƒ. ' .  &(' &.

U & „s† & 0 . ( )u 2  † N)q ~ Q.

 4 2 9 9 ~ 9 .   .

4 5 .

F  2   2 4 9  . .

( 2  Iu9  .

zb{ " . ( 2   9 *  ( 2  4 ' .

[@  9 . 1 I "D )j' . Ij- 1f1 0I &(IJ. 1 Ij- .

  .  r ˜  : A .

 I  s0 9   2 .

(  ” .

‘  V• .

 .

”^ .

 " @   " )u  .

 &  w 9 .

( .

7 D{ u  .

z Ij-gI y / _ga c X a2ee2\i X XFXZidYia9Y^c lXa2e2ZZo’da2X ii fr d[i X Y[f q a ‚ z { 5 ' 02I.I  ' .O{  & 4  $% # ‰ .

.

‘  • & „s† † ˆ ” .

I!&[D 0 „ † s ëz 2 ) +>=?-A@#"ED-GFHJI.RTSVU aU d.N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k .N Q.G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Similarity applied to Die cavity 7 C0I .Section 3.5.

  9 .

( † .

‘  .

‘ &% # • &  .

” ) ” ” .

D .

 4 2 ) 8 % K .

 $   ‡  .

  &  ) ‡7  .

.

 . .

.

. C1+c)j.IZ&(' . 'P' ‘/ ‰ 1 0I ' I . &[D &. D 1 0j.D 2I . I 1 ' ' . &.I2D . ' 6 )j-g'/:.D21V.I D ED ) . I [@ + ”^ @ I.I . ' . ' D "D 1 I D ' If&(' - D 1 0I I[&j. I )j-g' 1 02I ' . ' 1V. . ' . I Z.G)D21V. D21V. &. & &[D21V. I  1Z0D c. &[D21V.I ' 1 0I /*-g' c) +j. D -gD21V. C/ + ‰"-! . . .

' 4 I N)q U q :@   DN-! . 6 C0I!-oD21V. .

  .

  v0 8 9 .

( .

.

 %0 2 y  . 5 …  "  0 .

G)D21V. ' 1V. . )u . 1 D21V. ' .

 ( .

) .

.. . 1 ' 6 ./ .D21V.D21V. (  9 1 0j. ' /I ' '1 I D I . 1 02IT-gD . 1 f1 02I ' . I 1 02I &.Ty{ 0 . (0 @     Sz2y y-% z        &' . 02I 1 0I ]-gI fD / 1 0D21 ' . 1 0D21 G@ 4D . ' D 1 +f1 0I 1 D/ I / I . &.I I &(I &(1V. )j-g' I .

4 .

.

 0 .

A$ .

N  # .

( 2  € 9 .

4 (   .

 .

 .

.

  9 K 0 ' 9 . ( U  { ? .

(  .

#.

 {} .

 ) 0 .

  '. .

 * 1$  .

 .

0 / 4 K  V .

 .

 w0 . .

( 2 x7 K u9 .

 4  2 # .

 .

( .

 0 @P 0 4 .

 I  0 s0 2   & 0 … .

 .

# .

* 4  Iu9 4  .

  .

V 0!0 .

 7  .

 .

 {7  .

 .

 .

 .

9 s   › K u .

.

’ .

 .

   / " 0 } .

• .

s•  .

s• } ” • ” •  ” •v! N)q q TU 0 0 V I  … .

  $ 0 >  .

.

.

 .

0    ^ ^ y 0  u9 . @0 5 u  J . .

  .

 ›   . .

' 'j1 0!Dj-gIC1 ' -gI )P. 1V.' . ' 1 0I 1 ' D ' D 1V.D21V. 1 0 1 ' Ij- j. 1V. ' . &j0 .I2&(I D21 J&. ' / I- - + 1 0I ' 1 02I D21Z1 0j.+J&. 1 0I jD. &. 0j. . D. ' . j.' . )D21A1 I- I 1 0I I[&. I [@ I 1 'c' 1J)jIj-". I &. 1 I.I2D :@ 02I. & &. ' D-gI 1 0D21?1 0I(+ - )jI. ' 1 'l1 02' 1 -gI[D &2. ' / . 1 ' I . D-gI .I  V&-". .+J&. 1 0I 'F . V& I . 1 D/ ' cD. &[D21 I Z1 02I . .I l. D . ' I .1 D 1 0j. . .G)[1 02I. + I 1 1 ' . . ' 1 ' D I @ C0If/ D.D21V. Z1 0D21f1 0I . I.G. I I. . 1V.D 0I[D21C1 -oD C0I ' &[D . & F I . ' 1 ' f1 0I .G)D21V. .G- . 1 0I . I- ./cD fD )j-gI 1 ' I 1V. @ .I I &[& 6 c-i@ .1 D ' &. ' )jIj-".I @ D N)q q R U  :@  . ' . ' . 1 0D C.I I(1  . ' & . ?D &j0j.G-D ' \iji Ya’d\oha XbZmjlZ^k2a r d^c d[l 0aq 'g\f[i c Zd[X r _gc XFc X c ie\[i X r X\[c aZdm Z r ] f r l^ a fd^\oh^a r ' -1 02I . ]02I D I D-gIZ/ ' ./*-gI. / D )c0D . &j0 D 1 Ij. ' I.. I . 1 . I D. ' I.I 2@ / I D21V. )j-gI / 1 02I I ' c. ' 1V. 1 -gI . /l' I2&0D . I I 1 '!1 0I 1Z1 0IJ. I 1 0D21f1 0. ' .1 D I ].D I . &.' & 1ZI . 1+>&. . )jIj-".' I- *' cD )jI. I I /<@ @ .. 7 C0I . I Ij- I I 1 ' 0D )j-g' . 1+ . 1 0I I."D&."D&. I -h1 ' :)j' ' &.G) ).' 1 0I .1 0[+ T. 1V. I[& 1V. ' I.' ' Ij- . ' I ].1 D . 1 0 cD / D @ 1 '1 I ' jD. )j-".I Dc)c) I .D I ' - ' ' 0j."D&(I ' ' - I 1 0I /cD .

 .

 A   .

 B ^ 4  0  .

# u .

 87 ? ^ 9 .

 .

V 4  2 .

K u9 .

 4  W   0 .

  4 .

j .

 9 ‚ 0  W .

 4 9 5 .

  . .

s 4 >7 .

  .

C s0   (  4 .

   V u9 .

 0 w$  3 .

.

.

   s % 4 . ) K .

I C0I ..I2D - I . / D . D 1 02I 6 <6 D I. 1V. &."D&.I .Ú5ä+ô Ÿ ã\×*Ô ÛØMÓ8ڐäHÔ ÚOè5×8Õ Ø%Ô Û8ã. .IP1 0I)j-". - .I 1 ' Ic@ D I]' I[I I . I. . )D.ՐÓ8ÞÖ Ø Þ1è5ÞPÛ8äHê8èIØëÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ ÕQ×\ø*ÞPê8ØSØMÓ8Ú ?æ æ Ô Û8ã'Þ/ÜØMÓ8ÚäPÔ Ú\ô Û. .Ø Ú5×8ä*åÕ Ø. 1 D 1 0I & 1 . D 2I / & I 1 '!1 0I . 1 'J1 0I &.D 1 0I .ÚOÔ ØÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕSÔ ÛÛ8ÞTé/ÝwÚ^Õ. *' 4' I- I [1. ' 1 02I- ()jI2&2.  …N ) 2 0 0Ij-gI 1 I D T. ' 'j1 1 0D21 D.I>& c. . 1 + 1 02I D . I + I Ij-oD @ I ]02I c- /I[' .ÕJê\ݝÜð×8è^Úëè5×\Û\Û8Þ/ØSø*ÚÕ ØMÝ×*Ô ãPÓØIíPÜÞ\Ýê\Û8Õ. 1V.E' . /l)j-g' . &0 ' ' I(1 .Ø%Ô ßQÚQØ Þ1äHÔ Õ. (I I .Õ.!.1 &]&.I 0.è/ê8Õ. ' "D& 1 ' - -])j-gI &. D/*-oD "D& 1 . + D21 c."D&. 1 D c. 1 02I . .@ "I ()jI[&.+T.ØMÓ8Ú Ü_ê8ØMê\ÝwÚ*í+Þ/ØMÓ8Ú8ÝKç^ÞPÛ8Ú5Õb×\Û8äFäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØQé/ÝwÞè^Ú5Õ.I 6 I(1 Ij- . 1 G@ D21 &. )j' 1 0D21 I ' .1 D I ' I I I ].ÕIê\ÝwÚëãPÝ×8äPÔ Ú8ÛØü×\Û8ä ØMÓ8Ú8ÝwÚIÜðÞ*ÝwÚFÛ8ÞVßQ Þ .G)D D & .×Ø Ú*í+ø*Ú^è×*ê/Õ.Ú5ÕbÖSÔ æ æø*ÚOäPÔ Õ.é/ÝwÞè^Ú^Õ%ÕëÔ ÕS×'é/×/Ý×*ø\ÞPæ Ô èTé/ÝwÞè^Ú^Õ%Õ5ô ¦ Þ/Ø ÚbØMÓ8ڐæ Ô Eê*Ô ä.. I.I . 1 + Ij-CD 1 D &.' -gD 1 02I 6 I 1 0I 1 1 02I I. I ?I(1 & /cD21 I!0D (0'j1 ' A-gI. I I A-g' D.02'1 .è8ê/Õ."D&(I . . / Ÿ  ÛTØMÓ*Ô Õë×ääPÔ Ø%Ô ÞPÛ WÓ/×8ä1ÞPÛ\æ å.1 . I !' . I(1 I. 1 ' D . D 1 0I!) I 1 ' 1C0D + .Õ.

n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.RTSVU aUd./Ú8ßQÚ8Û8Ø^ô q K L.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. 576 &.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.'*)(+c-".G- .N(O L.N Q. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.

Chapter 3. Dimensional Analysis  .

j ~ D 0 9?  s ( x0 .

 7 @ . ( ) €7 .

D  .

) 4 ( 2 D Yc Xa lr aZdc Xa i Ya q f r f^h^Z] c e q r Ze2a2X X .

.

.

 4 D  s ? .

 7  4  7 I D  W*  .

I I !. ' I  • &j./ D.Ic@ I I.D . -gI &(I . . \[X ii Zl^a2ii Yaf[k2a r flak2f] \[a )  mf^\^dd_e2ii Zc Zda ] qf]i fa c r dY[Z`. &[D 1 /)Dj-oD I(1 D . 1+ D )j' I / ' . . ' - . 1+ . I D . . 1 D . ' D @ I D21V.D . / )jI-gD21 c. .G. / . I 1 ' Dj-gI[D :@ I . I 1 'l&(' I ' ' 0Ij-gI I „ I-1 0IT)j-gI )j' ' 6 I c.G. ' 1 D21V. I. . 1V. ' 0 ' I I. &. J)j' - . . .. I . 1 02I C0 .1 Ij- 1 I 1 -gD I2D c/cD f/cD I .I +21 -g'*). . . &.G)21 1 D D C0 ./ I[/ .11 02I C. & ' E1 0I 1 0IJ&(' 1 -g' .I I 1 0D21Z1 02I 1 )j-g' &(I . .+[@ /I D C0I  I 1 0D21?1 02I!D. . / D ' I 1V.I fD 0D ?D . I2&(' . &[D I D-gI D21V.I>)j-gI &[D 1 0I Ij- I I(1 . / &(' . )j' 4 I WW {} )j.i Zl^a2ibi Y[a  • & • ˆ )j-g' &.

D H  w .

2@ IJ1 0I @ I 6 6 I I @ 6 .' 1 02I .&. /]1 ' . D . I . I(1 I. ' ' 1C)D-oD ' I I .1 D <D-gI[DP' ]D-gI 6 0Ij-gI 1 0I D&.

. 1 + ]02I  -E&[D .

' :@ I . 17 B  I 0Dc)21 Ij- ' D I &.D ^ &. / ' .G- I(1 I- I[&. 1 02I . 0Ij-". H + .) I I . ' @ . 1V.I2Dl. I D N)q q .' &(' D.Q U 6 I -gI D -gD21 I?' fD -E1 0I ) .D . & 1]-gI I .' I- I 6 Ij0D 1 02IP&-". 1+JD 21E1 0I I]' D D21V. ' @ )21V.1 02I-D •r ) •   ) •  } ) • } Dˆ ) • . ' /I 1 ' G@  wP w0 @?     9 D. "ED. I . D I[D- I.G-c1 I c. &.

( .

 ) • ™ r 0 Vˆ • &   U .+u9 N)q #  #  ( .

 .

.

1 @ &. 1 + . } ) ” ) ”^ ) ”^  •5! 0Ij-gI &j0D I.

 J .

' 1D IJ02I2D21 I C0I?D. D + ' '  *' 1 02I 0Ij-gIJ1 0I C0I 1 &. I-D 'j1 I ?1 0I!D21 .I I :@ ./cD @ 1 -oD N)q q .G. U  .  I(+ Z1 0IJ.

 ef[iYc a2e e Fi YaX \^hX e r c q ijc XX 2X i aop 7 s j! .

  D 4 4 .

 7  0 9   .

4  4 .

 # Q ‡7  V& 0J .

 4 .

 4  4 0 0 2 N .

  10 .

 BN ^ )QDQ.T UU 92 .

  ) 7 A .

 )u 4  .

' Dj-". . ' . ' 1 ' 0' . ' CDj-gI .G)21V. I c. 1 -oD ' )21V. ' @ I./ &(' 1 0I @ . 1V. D21V. V u  9 ) ” ” } ) ” ”^ ) ”  ”  ) ” v • ! )  )  ) )  6 I ]02I A-gI. . N)q q ƒ.. ) . . 1+!/I. 1 0I 1 0D21 ' &j0D 6 D21 D.I I / :@ • . ' E1 0I 0 1„   . D ?D / &. 1V.I I!)j' . 1 02I ) Ij-oD IP1 0I)j-gI . . ' 1 02I D21 1V.U ' 1 0I ]02I A.I E1 0I 2I . ' & 1V.' 1 02I &j. ' I I & 1V. .1V. D21V..

  D 9  .

F  . .

( .

    .

+ D. . ?D )D. 1+b.1 ' 1 02I C0Ij-gI . 1+!D .. ' D21f1 0I!I . .  ' I . 1V./cD [@ . D D-".I . I CD . D21V. !1 ' I]1 0I E1 02I 1 0I + fD. D. &-". . 1+ . 1+ I . &2.. &j.G.  D 1 .

 .

I U  . 4 .

  x7  D  .

4    4 4 N F   U ‡7 4  .

5F  D 4  ‡7 .

 ( 2 J   4 4 .

0 V .

   ' c-gI 'PD . 7 ?    .

iI(1. } - (0Dj-) C0I ' &. &j.I C0I . .' C0I /J1 0I &. - Dˆ D I . 1 +J. 6 1 I 0j.' 1 1 ' )j-gI I(1A1 I- 1]). ]&(' I -".. 1 . I Ij- :@ . .I I . D &. &j0 @ . -gI )j'   .@ . I 6 .• 1 D. ) .1 )j' I I- I- &[D I)j. . ' + 1?)D.

   •  D ˆ .

     .

I2D *)  )  N)q I U ) :@ ¦jŸ "ØØMÓ*Ô ÕbÕ Ø.×8ã*Ú*íEÖKÚ. ' ' 1 02I ]&(' . 6 @ U N)q 1 0I>D  ) D )[1V.ê8Õ ØÝwÚ^Õ%Ú8Ý .ß. 1 +T1 ' . ' I I . 1 D 1 I .

8Ú^äFÞPêݝÕ%Ú8æ ÜØ ÞF×*Û'Ô ÛØ Ú8æ æ Ô ã*Ú/ÛØbãPê8Ú^Õ%ÕMÔ Û8ãô ¦n¦ ÒSÓ8Ú8ÝwÚ×/ݝÚOÕ%Ú.

/Ú8Ý×*æ?é*Þ*Õ%ÕMÔ ø\Ô æ Ô Ø%Ô Ú^Õ5í +Ó/×.

G- KML.RTSVU aU d.é/×8Ý×\ßQÚ^Ø Ú8ÝwÕ5ô &('*).N Q./ÚOè8Ó8Þ*Õ%ÚOØMÓ*Ô ÕÞPÛ8ÚOÞPÛ\æ åØ Þ'ÞPøØ. 576 -".RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.×*Ô Û.ØMÓ/ÚTßO×*Ô Ûè^ÞPÛ8ØMݝÞPæ æ Ô Û8ã. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 2q .+ 7~!:6<.

 (   ‡0  {7 s   Iu9 .5. Similarity applied to Die cavity w  .Section 3.

 .

  .

 .

C .

5 .

 K u9  J-   ” 9} ) ” ”9  } ) ” } ) ” ]} ) ” ) ”^]} ) ”^ ) • )  )  ) )   I2D ' I 'j1 I -E1 0I . J) . ”  )  *) s„s†s•tˆ  ) ”^ . IC1 0. 1 0D21 . D21 I . 1 0I A&(' ' - .D I(1 D '1 *. I]&. ' D . &[D21V.

' ). 7   0 0Ij-gI / D ) C0I I!&.

 ) 7 0D } .

1 + .) .

• & Iu9  ) D C0I I .)  ) 1V.

) .

G- } . )  )  › x 9  Iu9 /cD jD.

) ' ).

 ) I } 1 ) I } .

) D21V. ' ).

 *)  )  ’ 7 b " } .

) • .

"D&(I . ) •  7  j0 '1 I 1 0D21]. C0I ' C0I . ' J&.' . D21V.G) .

' 1 ' 7 s 2 ) 6 ) C0I ' } • ) )  ) I •  ' )  j1 IIj.1 I - I .) I.1 I[I 0 0Ij-gI 1 0I 6 [1V.

) . } ).

' -gI[D N)q :@ ~ U N)q :@ Vq U } . Ic@ ]02I ' ' )  )  ”^ . I ' 1 +  )  ”^ I ) '  -o&(I D21V.

) *)  Ij-gI 1 ' • )  D .

)  )   .

.

 .

 h6 I  D  ) ) ”  ) .

 1 ' .

) :@ .

G- D21V.   ” (@ :@ v 1 0I!D. o+ :@ ) .

( .

 ) v •    s 9 D D-gI D21V. ' ) ) ) )  )  ) I I 0D ?1 02I „s† †   †  ) #  ” #   #     #     ' .

† „s† „s† † „s† A-g' • D .

 ) ”^ ).

) ”  ).

.

) ”^ ”  ) .

.

) ”^ ”  ) .

” .

  N)q U :@ ¦n§ ÛÖbÝðÔ Ø%Ô Û8ãTØMÓ*Ô ÕÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ1Ô ØbÔ Õb×8Õ%ÕJê\ßOÚ^äTØMÓ/×Ø *.

è^Þ*ÕJÔ Øðå.N Q.R?egUX<SVU WX U N)q N)q TU •  ”)  •v!  .N(O L.RTSVU aUd.Þ/ÜØMÓ8Ú×*Ô Ý#Ô Û/ä\Ú8é\Ú8Û8ä\Ú8Û8ØëÞ/Üüé/ÝwÚ^Õ.ÕIê\ÝwÚ.×\Û8ä'Ø Ú8ß.é*Ú/Ýw×ØMê\ÝwÚ\ô q Q K L. Ô Õ.

I(1 D ” 0D . 1 +JD N)q RU † ) ) )  . )  )  )  • .

&(' I „s†  . Iu9 D š • ) .

  j 10 )4 .

 D ) 1 } )  )  ) ” .

 ) .

^”  s„ † . ' ?Dj-gI 1 0I  )  ) ) … •  1 D •v! 1 -oD ). 1V.

 ) D . 1V. ' } .

) .

.

 • } ”)  • ”)  V u .

 Iu9 .

CI . 1 0j.

)  .

' . ) ) . -:1 0I]/cD &.

-gI[D W ž  ).

/*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<. ' ' / YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. 576 &.  ) ‚ @ D21V.'*)(+c-".

Dimensional Analysis $ w0 2 9 .Chapter 3.

f. ' } ). ]. 1 .

 )  1 0I I ' } ).

' ) y % .  ) [1V.

•  •  •  )  I ) &.I &(I I ' 'j1 ) D(+ I!Dc) .  1 0. . .

U  x7 ( 2 D :@  . + N)q ƒ.D &. 1C0D )c0D I N)q Q.W D21 I . I . 1 1 0I I2&.U :@ „s†  †  †   ' D-g' . .D IJ1 )  #  )  )   D 9 .

?W     . &P.  5 0 I ' 1 'J&. &.' - 1 0I 1V.' *' x  I(Fc' &j0D-oD& 1 Ij-". '   1 0j.&(1V. D ' I )jIj-".1]' 1 2@ ]02I 1 0I .I   2 5 &' . [1 A. I -?)D. / [@ %   I- E' 1 .

(I]D 21 02I D ' . ' 3 2 5 I Dj-".? I[&(1V.   0 8 .

.

I . ' I   ‡0 ?)Dj-oD I(1 I- 0D21 I hI2& 1 .   ) - .

/ [@ _2Yn. 1 02I  . I]&.D 1V.

0p n  &2  „s†• ) ˆ @ˆ   • 4 I ~J )) 4 I ' O$ <.

z  .

  D ! 9  .Š ) .

 J 0   €z 9 .

 . s (  @0  . .

4 w  7 .

 H I .

 W .

 .

 .

4 2 {   .

D D I. hI(+ .1 D.'  ). ' &. ). Ij. D 5„†  9  . .

  )  † „s† ) ) ) † „s† )  )  )  } ).

 ) )  T. 1 ' ) ) )  .

‡H  )j-g' ).

 &[D 80 .

D )j-g' N)q D21V. 'l&. 1 +b-oD21V. 1& 0   9  j0 1 D/I  $ } U :@ )  ) -gI . ' 5 2 .

.

1 0I D .+ 1 0I Dj-g/I + -gIj)j-gI I . / &j0D.  . Ij-1 0 -oD21V. } ) • š )  )  ) s „ † 1 0I ) 1 } )u 1 0D21?I 1V.+ C0I . Ij- .1 . ' . & ( & Ij. ' I . &[D . + Ij- 1 + 1 I @ Ij- 1 ) 1 0I D. / <I./ -g' . / .

I D &(' ' I I ' ' 6 1 -o&(I 1 ' 0. 1 02I ./+ Ij-g/j+ Ij-g/j+ 1 -oD  Ij-gI . I - I(1 Ij- - Ij- .1V. I A.   I(1 Ij- . I Ij-A@ I. D I 1 Ij- ' E1 02I ' I 1 I D I I 1 02I I]1 0I 1 02I &.D 1 I . &0 I!' -o&(I I 6 . .'cI P&. &(1V.' /*0!1 0I 2 n  &2 m . I &. 1 0I . -o&(I J1 ' I. . 1 0IJ-g' Ij.. *' ) 1 6 &(' ' )D21A1 Ij- . I -g&. D/*-oD 6 . ' . I ].1 Ij- .' &2.I 2@ . ' ]1 02I &. I  •   ˆ  •   9 D K   .

1. 1 ' j  1 02I- D I Ij-g/j+ .@ ¦ z ÒSÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è.Ô ÕSè^ÞPÛØMÝwÞ .

/*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d.N Q.G- KML.N OPL. 576 -".+ 7~!:6<./Ú8ÝwÕMÔ ×*æ?Ô ÛØMÓ8ڐ×/ÝwÚ5×Þ/ÜKØÖKÞVé\Ó*×Õ%Ú E| Þ5ÖQô ¦ { Õ%Ú^ÚOÜÞ\ÝWØ%Ô ßQÚø\ÚÔ Û8ãsH¡ è8ÙJÚ/Ý@Ø Րé/×\é\Ú8Ý &('*).RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 * .

Section 3. Summary of dimensionless numbers 7n n  &2 n .6.

 4 9 .

   .

 .

  & ?  4 9  D 4 .

4 ?  D  ‡7    ‡0 s 4 D  4 ~ .

 5  2  0 N U !$ >.

 I 0   4 9    2 4 2 ) .

V&(' . 2I ]. ' Z0I[D21V.1 D .' VDc)jI(1V. .02' . 1 + @ . ' 0I[D21Z1 -gD <1 0I I-. / I I 1 0I]&(' ' 1V. & 1V. &. D 0I[D21 . &. D I[D .@ n  &2 . . I . I .I *' . Z.. .1 Ij- Ij- 0D 1.D ' .I &0D . )j' D21V.1 D & 1V. •  c-gI?' 1 0I[D21 )j' . . & 1V. . . &j0lD D d ˆ  ?• 02I2D21V./ . &[D . '1C.D />.' D.  C0.)j' h1 02I I +!1 0I + I-E1 -oD . 2 " -".D21V.1 . ' +J&(' &. .D 6 )jI. &.I &. . 1 -gD 1 D I-i@ &(I D I- .0Dc) )-gD&(1V. /b1 0.1 D *' /J1 0D21 )j-g' )j' 1 &. I I 1 02IT/cD21 I &. 02I. I>&. ' / &.& c- ' .

K•  ' - . .

 sN I[D /cD "/' .

  . '  . ' D  J)[1V. .

  s .

D &2 ' -gIj)j-gI H ' ' I ' /cD /<@ 6 Ij- 2/:0 1 0I ' 1V.I2D&0. 4   4 D  A   .G- 1V.1V. 4 . . ' . 1 + I!&.D21V. . / I(1 Ij- 1 02I D ' I ' &. &?' ]02I!D.I[' 1 0I . D VH H . D{  10 2. D&0 ' &. ' )j' .

    1C. 1f1 0IP02' .

9p@2 n D& [@ 1 0I /cD .D ' & - I D. & 6 *' 1V. I I ()c02I. & . 1 ' ' &. 1 0D21!1 0I 1 02I I ' ' I I + . I 'j1?&j02' 6 1 I 0D J1 ' ' I>1 D . + . 1 + 1 I . 1 1 0I I . 1+ @ . &[D 1 I I 1V. ./ @ D&. & ' *' . / D&j0 / &. I[D I- D ..1 1 ' )j' /'   . 1 0I &. 1 + I ?'j1 0Ij- I 'j1!&0' I I &. &0' D21 ' & .' I hI. 1 I2&(' I / 0Ij-gI?1 02I]D. *' 1 . 1 + D21f1 0I I H ./cD 1ZI .G.&.

 I- 1 02IP- .1 ' • . 1—  . {8— •  Ij- W . .

.

 .

I K&  Dj-g/I  . & ).+ Ij-g/j+  (Ij- I . c-gI D21V. D/:-gD I . 1 02I . 4 5 )  4 % ) $    @ 9   $ 4  . & 3 D21V. C0. 7  Ij-A@ . 4 D &. ' . I I[/I.D 4 s I & )  1 D21V. &  ) I . Ij- @ &2 ˆ  • . / I I I[&(1V.

  ' . . 0 2 4 D 7 .

  .

)   ( 9 ( 2  u .

  J ‡ 4 {7 5 9 .

j..  . I(1 Ij- . ' 1 0I I-:-gIj)j-gI .  4 $ ? • . I(1 D &[D K - @ E1 0I I - &. .I ‹ „ @ -gI!' &j0D-gI[& 1 I.

D . ' D-g/I>I  '' I  0 I I D21V. 1 1 02IC&j0D-gD&(1 Ij-". ' •  .G-gI[D I- 1 ' . {7  1$ 4 > ' . & 2  n ' 1 0I)j-g' . ()jI[I I ' 1 0IlD.

 4 U 8$  4 9 4 D • 1 9 .

K4 D 4 x I G0  0  4 4 ..

 9  & .

4  0  . & .

 … 0 0 2 .

 A4 s  & .

N Q.I c1 02If/*-oD ) Ic@ . ]02I I. . &  9 s -1 02I ˆ ˆ K .I -o&(I ' I Ij- '1Z) 1 ' . &[D (0'j1 ' I.I 2@ I(1 Ij- D(+ D . 1 0I . .N(O L. 1V. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI. ']' &j. ' ‰•  . 1 + ' 1 'C1 02I &.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. / .1V. 1+ I ' I ' -o&(I ' .. 1+[@ L. 1 +2@ Ij- ' I .RTSVU aUd. + Ij. /*021f' . / . -g&. -g&.D 1 . D /*-oD /I-g' . C0. 576 &.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.'*)(+c-". .1 D 1 1 02I . )j' I 0. I &.+ 1 1 02I -g' . / 1 0I 1 02I I 1<1 0IC-oD21V.G- .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. . .

Chapter 3. Dimensional Analysis   n &2   ˆ  •  4 '  2 . wNFH U .

 s0 5 0 .

+ 1V.   I % 0 Nn 4 A 0 „s† . &2 2 &2an . + .Dc). 1 + 1V. I . U • &. I. ' . ]&(' Dj. CD21 ' 1 02I -g'*)    >29n 7  . 2' Ij- ED *' ' - I. />.1V. D /:-gD I 02I 1 0I *' .1 Ij- -gI D21V. . I- .

 4 0   qh^Z\[iZ+ r a mi Z i Y[a)] f[i a2X iG€e a r i y X .

D 1 02I ' I- C.I I-h. -gI[D I .  . ' / . &. 1 0 D .

+ . & 0D21 I- D21 I &('*). ' 1 0D21 6 -gI / 1 0I 4 &. ' 21V.D 9 3 .

1V. 1 02I / 1 0I .I ' /' - @ I. I(1 Ij- . . 1 +T. ' Z' .1 D jD I.I ' -o&(I *' )D21A1 Ij- D21V. 1 0J&(' . / Ij- ! 1—  8 —  0 2 4 . C. ]D21 ' . . D ' I- 1 0I . / @ . I D21 I @ ]02I I ./ . I . . -g&. / D *' ' . I.

I I 1 I @ .G.  0j./ D . &j0!1 02I!D.

 )  s .

   .

4   ~ 9 5 .

 7 4 .

2   9  J . .

 .

 ) x 0 I .

 & …$ .

. & $ & y  I D{P .

  g" .

1+ I ' I[D21 6 &(I . ' ]0j.  I ' 1 -gD21 I I . & . I.1 1 0I I 1 -oD& 1V.D I ' @ 1 1 -oD ( 2  . H D &j0 <6 . & )j-g' A-g' )j' 1 0I . ' I[&0D ' I &. D. . .1 & . I D& @ D21V.I &(I . ' 1V. / I /J).G- 1':) 0. ' ) ' &. I?&[D 1 D 1 0D21 1 02I I ' D + . &0]D.' ' D j.I . . Z)j-g' . D ' ' - 1 0.

 ‡0 .

  ? .

.

I /P' I[D I 1 02I 1 ' 1 0I )j.1A1 Ij- 1 0j. I I. .I . 4 D . &@ u . ?-gI[&(' Ij- 1 'J0D . &(1 I I . ?1 '*).

1V. j. .I2D + Ij-oD Hy H  Hy } ~ q D   D cD I(1 Ij. ' +!)D-gD -h.. &[D j - 1 'J-gI[D Ij- 1 0I ' ˜1• 5 0 1 02I # &(' I(1 I- 1 0Ij-gI D. 1 -gD 1 I.I D 1 . ( 2 /P1 0I  .  4  4 V .  .f. C1 0IJ&j.. 2  I 0I[D21 D <6    V u9 . 1 I .

   .

  .

.

)  .

-g&.I  †•   ˆ  •  s. Z1 0I C0I '1 02I-C)D-oD C0I!&-". . . 1 + D Dj-gI[DP. 1V. ) 4 K 0  .D 7 1 02I . &.

7 K 0 > .

  .

 .

(I CD ' .I . .  9 3 . †50     ."D&(I † .

 .

.

 3  .

#.

&.D -o&(I c.G)jI 50 1 -oD C. 1V. 1+ .1 D I ' I &. 1 + ' ' &2. -Z). . ..  ' I. ' . 1 0 .

D  ' % 4   x0 -E1+ I(1 Ij- ' ).I 0I I 6 j 9„s† .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 ) . . /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.D (0'j1 @ I. 1V.RTSVU aU d. 576 -".N OPL. ' 7~!:6<.N Q. - I-i@ &-". Ij- 1 .& 1V.G- KML.D .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. &. &.

RTSVU aUd.Section 3.N(O Oq:@ -gI 7 L.R?egUX<SVU D 0 h+c)j. / Vq K L.ø¥  .N Q.8. Questions ¤_×¥ ¤. &[D WX *' '.

D 4 .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.'*)(+c-". )D21A1 I- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 + +l=?-A@ "ED-GFHJI.G- .n_ N2Xg_ ^AR k .D 1V. . /T. 576 &. / 6 I(1 I 1 Ij-". I  &.  1 'PI 9~!:6<. /*02143 )21+J&.

00 11.00 ∗ 3.00 Re10^3 9.00 ∗ ∗ 8.00 2.00  .00 0.00 ∗ 10.00 ∗ ∗ 4.00 6.00 7.00 5.Chapter 3. Dimensional Analysis 12.

1V.00 5.00 Time [sec] ƒ 7  . / c-gI q<@ Q 9 0 ' )D21A1 I-  .00 1 I.00 8.  0  1 '!1 D21V. s  4 1 02I (0'j1 I[I U1 U1 U2 U2 9 . 2. 576 -". /*02143 /q<@ c.I I 7 0 D{ .00 7.)j' .+ 7~!:6<.   I ‡ 0 I ~} 1 D 1 D I. D .G)jI ' -. ' - .00 6. I 1 *' . ' . 1. / &('*).00 10. &2. almost still flow Transition zone thin boundary layer plus solidification 9 .' *' D o1 I- M+/  & D .00 4.00 9.00 3.G-o& Dj- @ ). / q<@ -gI -oD 'j1 0Ij- +  .

 A .

RTSVU aU d.N OPL. C. 1 ' D I .N Q. KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- 1 -gI[D ?' .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6#6 .  ' +>=?-A@#"ED-GFHJI.

' )  &(I I ].Section 3. Questions L cooling liquid 9 . .8. & ' ?02I2D21f1 -oD  Ij-f). / /q:@ c-gI : D &j02I D21V.

I D H equilibrioum level H K M ¤_×¥ ¤.N Q.RTSVU aUd. 1 02I . YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.n_ N2Xg_ ^AR k / D ' I(1 I- ' . 576 &.R?egUX<SVU /q:@ ~ -gI WX 7 ]02I D 2 B  ' V&2. Oq -1 02I!I D ) I :@ <@ 9~!:6<.G- .ø¥  T . / K L. /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.N(O L.'*)(+c-". D21V.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.

+ 7~!:6<. /*02143 /q<@ q c. / &('*). Dimensional Analysis D t 9 .I z . 576 -".Chapter 3.

E. ' . / +>=?-A@#"ED-GFHJI.G- . b.

@ KML.N OPL.' 2/:0[1C.  1 'b-gI 1.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .RTSVU aU d. . + .N Q.

    .

=&)5ZA <J(-gˆ._5Wl">1g9iA 5Œ0–bJ.>1At 55 ./4i< u ¢6É ./.€7q>+&q.@9i./(+<S4q5eh†&1*)(NA 710„&(+t¡7:.@.14-0ˆ.@.A .:<@(+g>+4N9ibJA 0a7@.Œ(-<s./.Jj6u6A <J*19)()hT<Š<@.=jc&Œ9il./.Z9)hx7:()<T<[.-.1>)4-<[.[(+5Yt_l.c<[9N.:t <[.=0a(+./<fh{9191gSg4).=</&)hT.=<€&)(+.yt bJA vw9.-0a™:9Ynz7:.bs.y.œ14y(-.W0a.:u".4).5E(+.E<`(+4-.=<Š&€.=A\4-&+.1A 0T-.(+4y4q(+9Ntg–d)ž@.4 CED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH XbJ&).-.[9.B0'A\4-*N]›A\*1*1.-).Ÿ3‘-A .x&q(-7@.P._()5 < .P9w>6‘q()4q<”5yA 7yA\4†7:‘19.–‰qg‹7@(+9wbS>6tA\5t A (1‘10i.:oi<[A\<Z0…</._&-7q.Ÿ3bsA  ~*1.=&-A.=.>+4)t915Y.:0a.=&-*1.    ! "$# '% &)(+*-. (5YA <Š</7q.7@.=.=4q&N.=9Z&).1t 0–9N<[.Nvw0a<|>1A\(N0….919)g–h./56<z.N4-0?]Y>+A\464-4).N./bS9&)A .k9shT(+9i4)0?j†91.Wnx*1œ1A\()*1</.1./.z9._A 5~9.N9._&)5~.:.N<€4_.1j_*-<–.fA .0…>69i0…9.@<[rq.=—[&-4-.-7=A .E0‹.N9i0a0k<Wjxl.kbJhT9i960?</jx._5~4).y.€.B.mhc7:n ()X </.W*6*N*10a.P7q&qt A (+vw41>NA A 7:5e<LbJ()<:.€A <Z(s*N5Y0a.10a0k.=.=&-A\4..[l"(e>1gA 59.N.1oq0w9i]+0`().B<[A .>+bJ4).1087:9.:.14)0S5t A vw*N>1A\*1A 56.Nt 4_.@A\bfq(+*64)t .†./(._(1<[0|.-.=&-.@X .N<=t .5i9)A .:<Š(+.:7q<Š<@&q>+(+0a41.T5N]6<[d-.5f9)hc91.10 0`A <T.e.1t0…A <–vwhJ>1A 56&)9S<€<@(N&)0….1.&)9).Z5N0'.:.xA 7:(+<_4)nJ5J‡Lg9i9)0…hT7:.yn{7@9.=0a.:.:ÈW>).14_4-.?4_hT.19w0‹4-A ./5+9m(-.10„A\()t A ]N(N.=<}&1A7@<|9ivw./.=j1&)4).=].< 9l.N4q7=0a5.=&)&-*-.E.ŒhJ4-t(<=././<€7:9.4)</._(q.=np&).^.N.6-u-.}t .?084)hTh|.1(+t64e(N0a(+.f.4q5w5N>+>q.1g}b._._.B0aA\9wb†>-(-]w.?A hT0k.B5WA\4-g]†9i0L.k5ihTA .:.@t .N4)(f7:9.1&)0|.=&)A\4).=&)&).=‰qt d_7@uY9w7:4)9.[(N7:A\()4)<[.=>)0„(N<[A<Š].=4c&f‘1../&J.-5š7qg&q9i(+0€41A917:.@j3._A <Š<[7q._<@5Y>qA 7:7q(-&Œ.0a4).14)ƒ{]iA\5Y4).:0T.@n .N564-<=.14)91]i._t (N<[9P0…71&-0….:(+<'bs9w*6>_.bc9)(+hc4_den X ()<@&)*1./(-5N.=.N].A\(+4W4s4)l"5Y._<Ju.4yn9.B&)A\4).q.1hS0~.:A ().5w4+>N4-A .@0‹4)r-A\‘19).s).|hT(N9iA\00kjm(+4)l.-.c<fl.=&-._&-5~._./.-&q565i(-9iA )7_.BA\4JA\4-.Œ<Š7qj1.J9.=]^&-.1A 9w4-././9EA\>14)A 5]( bJ*10….x0 h€7:(+A .`A <€7@g‹91(+)bS.=0?>)7@./<=.z.3&)g.103234)56.BA 9.A\4sbf<Š*1.B<sA 9.N0…&-._l.+91u8g~.y]P*1‚J.S¢“n¤£6¥x¦w§ ¨i©›ª¡«m¬s­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¬N«m¨N±?ª\²+³:®y´¤¨N±'µ6ª\¶w®:±?®:«Y¯3§¡ª ·i¸Nª¡µ)¹ EC DŠº »HyU?¼|½SKN¾"¿yÀ?UkI.€9)-hJ.9i4q9.N.f.-A 5N-‘1]6.€l.e9i0?7:jJ()g<[9i.1>+0ˆbJnT•Œ. oYA ].._5^._5m9i.@‘)gx(+(q4)71A\4-5Žj:.1(+0Y4).NhT0V9iu“0?A ._4-5W9Nt A\.@>+.?.=l.ZA\4ZA\4)t A((N.14-A\4p.>+0a.+.ÁMyÂÃILÄc½ÅÀkMs¾"¾ÆR`MP½€ÇÅRxUV½yHJI"¾ 9.[(+hJt\n &).=(+&)bS.1>+g}9)4_hg‹.N()&q<Š0a.0kl"j69)>NnshcA 5^’n .?hT9i0?jW(N0a.7@9).=nyr1‡L(+bf9)hT*6.:7)</A.yb†X A <c.m(e0a.0a<=0„(+‰+b0….-bJ0'(qA9i5N<c0…./9)9šh˜.7@dsl.Zh|>-A .

Fundamentals of Pipe Flow 0.00 0.=(+b†&-4m(+.Chapter 4.00 0.02 0.06 0.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® .03 0.001 0.50 1.00 1e−05 4.00 Air Crude Oil Hydrogen Mercury Water 0.25 0.m4-9it dc0‹()A <[.00 1e−06 8.12 0.00 Head Loss [meter] 1 0.01 0.1 Yo A ].0001 2.01 1e−07 0.>+0a.

.N.7@r+.w.E.10k910‹0…gLA.y7q9.N—kf0<[A\._nfbf.t A vw4N(SA>N./4_<J.-./A <_]w<Jn >6&) z0…(-.14yŸ3*+t7:A./._.1(-0a4-.f4f)¢~.=>NrigA 9i56*10<J.}.@n\rq£)‘1(+™@.f.1.S (N._<@4-5s>q.N.@.€<=AA <€].P*1 .15Y0‹7qA\AbJ0… ~.f._bJd:.N(1oi4_0….t&y>-A v.

wl.1A v.=4e4-&)9i.c560…<`5i.ct 4-9Yh€.1>N.†oi0?b†A 5Y]w(+A>6 ~t0…A ./7-<`A A ._<†<@9i>+<:0…&-.Z)A 56™'*q<3()A\4)</(N.-.f*N9./9f.N4P0…0V.1.N<Š.=A— vw&)>1._gw41<|.NA\t 0a9N4S./9N9)<'h†-(1.3.N._5YA\(q4-A  ~5Ž]Œ.1.[.:<@A 46 >+>+.f<€7@<BA\9w4f(+bfbJ(P*1.t.1t .†9N9)gLh|&).cuNA\.=4).1‘14-9N.Œž@0a.N<Š4_5i<€.-415SA\<”>)A91<[]w.=A ./bf0…<J.)A\4)*1..:d60~.:t .=&-9.=4-A &)56.=A\d_4& n ()0a•s.†A  gt9i.&-.N¢~5s4)n “n7:‘:.1.€gT0 t .A 5N7:9)(+<'hÃ4-l.|</0a.0–0….|]N(-.: d <' '“g9i<J.?.

=X &-.=t&NA\4)A <3.6 0.|n ./4).?7:d€.=t¡&)@./919w.>N>NA 5ŒA 5›A <TA gJ(F.8 0.@<:rq>6(+t .3*-<Š7@.€._<”5EA\4)].`91)A <3.:.x7_9i(+-0?4_.N0…0a.:< <J.A145:.|&).14-X .'(+(+.6.:.=&q&)(-(-.p4)91t.1(+&qt+(-*1)0…. #/ 0._bf7=.|5c‘1.y.=&->6.10…7_<m(+4s<@&)‘19).:A 5W.x4-.9it0“.@‘1.[(N(-A\.'9s9w(c46t<”dcA\4)g].=4&-4q.:&)h3.5 74(/:&./.=A vw&).:91<PNA ()5N<H.1(1<[4< 0 At <3A\4-0….Lt u"9Y.0B%<5:&7/1/(:&% *)=+! "D! >@C/7/?):&(/#4.1/( 3 ! (/02.Nj6.0 Loss Coefficient ! "$#&% ! ')(+*-.=.:*)<@<[>+.w&)hT.=5S&)(-g.Jrit *1A\4)./.yhJ>)4e<[./.=A7-&q.S4).2 1.m&).}>)<@g9i&-dS0(+ž@t¡9.10….=.JA (-.=A vw>+>N0a._A\4-7=._9i5s0?0….~4).JA 7@<|9w4)t¡91(+.pA 58G_A < n (+‘6‘1>-.3A\4q9.>+0a.=.1.|(+.c.–.1<}0„h†(-.[(+bJtT.|(q4q5ŒhJ7qt&)t 9N.19wbf41*1A (+.g9it .1A\9)t 4€(Nh†0./<J9w9w4x‘_.y&1A <T0….1*+()t<c(q7@<@.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® 9.=.5i‘-A 7_.=9i&)0?.[.2 0.: <@>+9.-t (1A v.-.0„7q>N&)A 5f./bs<`*6(1t0….<Š<–>+0a7@.-t 5J.?&)dy.@h3.t t¡ 0…(+.:.y. 0 Velocity[m/sec] 1.m9i.:&)<=A.|7@.6<:n *1X .0 100 1000 10000 Yo A ].:¢“ÈWn w7)n A .=41&)A (+.A v.-.4 0.=A 4s.:u &NA <f 0… ./. ! 021-04365 7/(8*2! 9 5"06(/./.Œ<=hJA\bS<:&)&-.=(+&-.S<[.10–4t A t v.->6.N4y0…(-t ..:0‹<LA\bJ(1.+(/.S.J.[9c(NA\(€4).-5yE–.=A\&-4^.=EL&).t .=.-&)5Œ9)hJ‘@dz4P.-4).[7:(+9.Œ9i0~.=A&q&-<J(-.W.1>10A 5Ãt A vwbJ>N.†oYt 9NA ].f0….N7_bf()<[*1.

™S>-‘@.[&N(+A\tw46jy5+(-(+.=.=g&-9w.1‘14)./.š._<”*1A </0…9.&-.10c4Sb†.*:d60‹A ].+r)n`.0a4)J._dŒ<[.=&)(+..=0a0a.€dA .=0…’ (q.N<”0}A 9w(+4)4q(+5Pt+.=&-0a.:<:7@>69wt bf.:<”9wA <SbJ—/.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 6ž ./4-.=0…9._()5 < gˆ(f0a9wh3b (:dy.w7€*q(1]N0„.N.t —‹.4q5Œ9)h hJ&)g9i.E>6l.=&-tN.[‘1(19.=5E&-.N4_.:.VB[ [ ViR@Y XjkelTm4Qielen[ ZSRporqtsvuxuzw y 7@9.37@h3.=9w&q(-4_._‘1L5 .=.=d:ri9w*1>s.N 0 4_.&N>+A 4)7q5š&f7@./.Z.=(+&)4).19N4-g'._4)5 ].=gL&-91.s(+t]6d).sA\4P7:9.KŒ7_A\4-(+._(+9./9.<ft¡7:(+(+*)4<[. gLM./. ./(N9^0….@*N.=&-E./<€*1(N9.†.=0¤0ad< hJg9._.y.s4_d^0….[(+‘+4qt .Œ.s9it0zA\4-.N.€j14)()9)<€h€(ZA\4)*1]W0…91.14-Iˆ7:.10‹7:A\bJ(+4y.:N nSN+™:’¤4n Reynolds Number OP-QSRUTWVBX$Y Z$X\[ Y ]_^$Y `aVBbcQSdefTgQh../A\.y4+5Y>6A\bJbf.bJbJ.@./t 9m7q>+(st (-<”.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.%}bf&q(+*19w*_.17@b˜.

CED ¾ U sÀk½ ZM UŠHÅ¿.

¾~ILKN¿cU ZÄJIÆR`MWHSOPQyUkI Section 4.=t ._&Z. A simple flow in a straight conduit   io A ]w>60….=../5.@4q&)..S<[A ./A\7@0„<}9.N.=.*)>)&-(N5Y.A <Bbfh†7q>)*1&1<[9wA <Š714-.</t .7qh€>+bst A\(1bJt¡+0†9.S¢“n ¢“¥ 8®:«+®:±‹¬N§i¹@ª †­w§¡®c³@¨+«+µi¸Nª\¯}µ+®B¹@³:±?ª ­“¯?ª ¨i« <”(+A\4qbs5S*6 . .=].€7-7@./A >+<J.1>N0a0…<}A.ybf>67@4)*+9.x._.JA\*17:5i..3.Z&)0„(N.‘1*14s.1t0ˆ5(Œn X</‘1.fA\._&-<”</.J(-9._7:bJ5 9.sd†A()bJ<f<:96*1(e</.-5w(+(q>14q51A 5^.f4q.W9.N5m4_hTt.€0„(+A ./.

=.Wvw>)*1(-0a.=t1&).=&-(+.4).< 5)YA\4-.S(-./7q.p&).?5Y./.bÆ.:>+<Š<[0a.@r+*1._]N5m.=0•sA 7_9i(+9Yt651*qd(N0…<z(+bJ5YA.f).e.‘@‘-dc.Ž.^5<|9i56(17_.:<=A . l.W4f0‹A5N-.@&)(+.'A </hT.9)9)hchn A <`X ]i&-A .=..10„0…(+<`bŒ(+4qn 5y.=)0a&-._d_A 5u| ~.=*1ri0….[(+.=A\ri*P*1‘1.l.P.=&)4-./7:.14q&17@A <`.y5P9.[(chJ&NA 7q& .-0…tT.A 9w9)4yh$A <†0„(->-.[A\*1(+0a.=9)&-XhJ.J.y.y—k¢“5in¤£-A  ™:."()&q<J0…(-</._b†&)vw.f<”7-A\A 0….@0….?hTd_(+n *6.:&)n.17:0?(+bS4PA\4-‘1.c&15NA 71.N¢“4-*1n ¢“]Y0a9wnA\4-‘6X./.S<*10….+uY._vw.:&s.=<[A 0…].:0…5(+<”Ab†<[.d_&)u†._gˆ9.17:0…..N.-.10….PA .[.1.N0…7-0a.15N>6t 9Y.N._.:.J.1t (-‘@d†.|&)4W5Y.=>+&-&)0a./.:*1<Š0…<@. t4)9Y7:7-*1.1(+t.:().sA9).S< ƒ .Bl.=.=&-&).NA </..1*+0SÃt A ._9&)5W(-9w5.?4)dW.=(N&)A\4).1&)b0….[(+9i4q0k7@j_. .-A.B<[A 9w<:>64m0….:9W<Š<@X .14-4y.10…4m.kA\bJhT.1.?.N4_.1.19Y./.=&)>N‘@.N.[.BA 9w. A\9i4)0|.|A\4E.17:4-oY()._7:.1.W*)(+(N0…4).B(+A\>+4q4-0a7@]y.m)._.=./._._55iA ‘: d ./<Š.0…bJ9.:0‹.[(+tN5+(-.@>N.1A .P..c.=&)>).=0?0€bS&)g.:.}<@.c<:&1.1>+./ ~t ..1€4q7@h†.=0?&NbS*1A A\<E*1A\4-._t A 5Žv.š.s..1n 0…X .N0A\bJ.:5i)<[‰1<:.f.:A <Š.:._(+5E4)‘15P./]._0….=&)..pA 5df0….W>)<[0….=4q9Y&)5P7-./n 9mX ._t .

10z>+41A . ! " # $ %'& () *" # $ %.=&1‰ š.&-.V$m-TgQœbcVxV89MD ¢ 02143 :21 ON  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.=&1™|(+4q5ŽA .frŽœq.N4-]N.&-./.)A ].>+0….-(q5eA <c.+u–&-.10…]1de*1.+ - /.14).JhT.qA\0 .|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s. RDQa^eAQk`BY =Qm4QXzT`cQ?>X$Y TAY VBXaTg$Z$X VBXQ ^eAQ `Y X/@~gZA7zTWQmCBEDGF@gQ`_Y =Qm/QX 3 Q Y e—b d Zœh.Z 3 TWVcmUVhIHJD KML QXzTAY Zc[ [ dR QnR@Y [ [_Z`xZA7zT@VBXQeWdeWTWQ5 h.€91gTl">NA 5p—VAan . œq.*@d+0‹A ].14)]1. T^Zc[ [ d—TgQm4QZm/Q65nVcm/Qm4QzZzeAVBXe bc^TfTgQSdœZm/QVB^zT@Vh-TgQ e 3 V87$Q—Vh~Tg$Y enb$VBV89 T T g$Y eelTlZj$Q<.6nmoq9i0…7:.   oiA ].)A ]w&_.c¢~n “¥€•s9i9Y5Nd <€5iA ()]w0…(+b  ‹— ¢“n¤£-™ EL91.

@ÈP7-A .14S.W0a.:<=A </.>NA .Nt (-.BA 9._<[<@>+0….-(q5e—/t 96<[<B™x(+4q5W.:.khT.N4_.m—[t 9N<Š<B™|A < —‹¢“n 6™ X &-.=&).4q5.x7_(+4P‘1.=&).[(+4q7@._.Œ*N0a.Chapter 4.m0….f5Nx. Fundamentals of Pipe Flow &)()<S>+4NA . .Z‡–.y7@9i.=&).=&in X &+>)<_u+.N4-]N./<x9Ng3t .3g9i0–7-A\0„7q>+t (1087:9.4)<@&NA\*m‘1.

B.9)h  —‹¢“n ¢+™ A .14)<”A .<[4.:A <Š9.[(+4-.—‹4q¢“(+n¤t:£-(1™`0…._9Nvw<Š<–>)(-<Š.€./9W7q0….?dml.B4PA 9.9)h (+4q5^(E7@9w4-<[.191t 56g~< 7)A\0…71>6t (N0~A <   .c7q0…9N<[<S<Š./.@vwr+>q*1(-0…._A 7@9w."4-.4)</._.ŒA <cA <z.[(+4_.BA 9w4in X &)./&1.-5ZA <c()hJ< 0‹A .|X A\&-4-._dN(JA .14Pg9i03(E7:9.B._7=.-5P()< —‹¢“n 6™ 0…(-X .ml.ˆ.†56.

BA .=u~0„—k(-¢“&).=&-X &N.f9)<@hx&P.(+A 9.4)4q</4Ž5~.1t ..-&-5Nv.c56A ]w9.e. u+>)<”A\4)]c.=<:&)&->).=41&->)A .=._vw>)(-./()n .:6<S<z™cbf.BA\4)]    —‹¢“n 6™ hJ.B9.=<[&q<z.BA 9w4S—k¢“n ¢+™–(+4)5S<:>6‘)</.N(-4)<”.m9N&W..=>-.y&)A 7q.=0…<†._bJ.N.N>q0'bJ(-&).

S¢“n wn¤£ L4MONQPSROT9UWV2X~ ³@¬N§¡³-¸N§ ¬+¯?®f¯?°6®|­w¨i©–®:±'±?®:·Y¸Nª¡±k®_µE´¤¨N±3¯?°6®c¬I€+¨^=®S®ƒ‚1¬ †­w§¡® vAw T9xzy|{ wn} 7@9.mt¡w<Š*1._<”A ]w4iu —‹¢“n É6™  " !$# % % (  +  # " $  ! # # "  #  &('*)+'-.1<s0?A\4WbJ(N0…<€%'.0/21436547982:<.m‘@d —‹¢“n 6™  (+4)5PXX h€&)&)A\.1<|0…0„.1l.@rq(+bs*6t ./4-.1.c./5N.[(+(+4)4)5P5YA\./.z*15i0a9./4s7@.@(N&-.Œ7:0a(+./5E4-.10€5N.6.4 X &)._.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „… .1(-9w4q.:./&)dš.B&-A .@A\0… .:NZ*19w9ibJA\4E0a._<`.P‘19).=5{.=4)&-]e.10"hJ&NA 7q&P0….Z.=>)0L>)(-5YA\.@0…(+.P9.-0…7@(-9w.N9N4-]Ng .5i0`9)A  &)h$().|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.9)h A <z]iA ).9)u}h A <f0„(-(Z.*:d60‹A ].=4_0‹9iA.c.Ž(N(+A\b†t >6<-.=l.N.=>6&)./9P5w0A )._9w.N0…0a<€<[.€.=&NA <zl._ 4_vw.&-.:0…._A 4y(+<[<:bJ.6gˆ>+n 4)X 7@._hTvw<[.=.Œ9wA b|<zd]iA )9N.=0¤._vw>NA\0a.P&q9N-(+g8.gª ­~0®kq´¤Z?¨N§¡ªd±Jr)®cµ+±k¬ ª_^@fª¡«a`›®:µ+¬Nª\¸ §\¸b ·Y¸q¬N§¡ª\¯ Z±ˆ¸1«+«+®:± m©}ª\¯?°Pµ+ª ¬ f®-¯?®_±}¨i´ z¬N«6µeoQg tk X &NA <JA <x.N*_. .&-9).= &i uw9.$JK: L4MONQPSROT9UWV2XEY [Z ]\ +^ dc BeIfhg ji lk dc _\ soQg tkueIfhg t k vAw T9xzy|{ wn} ³@s¬Nª¡§¡«i³-¸¸N§ ¬+¯?§¡®Eª ·i¯?¸N°6ª¡®mµ ­if±k®-®”¹[¯‹¬N¹_¸1§w±?¬+®Z¯ § =¨q®_¹Š§ ¹ ¨Y³_?ª\µ+¯ Wª\¶w¨Y®:±?´ ®:«+³:® i´¤¹=¨N®:±|³ |¬Ž´¤¨N³:ª¡±}±?³-¬s¸N­.fl.w<€7_./.yA\4tw56*).1.B4yAA .4Et .`>17@.@(+bJ.Œ.m*19)hT._.S._&-7=."=?>A@B8CD1B7ECGF"791G>IHE.@n4q.§ ¬qª ­~±J®y³:±‹§¡¨q®_¹Š«a¹f`"¯?¹=°m®_³-¨i¯?´Bª ¨ifn«m op­.+n .[.Zh˜.y 0 A\]NbfN .S.[0….1gc4 0?>+464).=u &)..

4.=560…4.(qbfbf7@*+._._.-.bsA ]w4+*1&_4-9.@(-(+r+.4A <z4-9./u-.4)4z>).N.N.1. .0…7:(N9.N0.BAA\4-9w*1.1>+039Nt (1g†.BA5~9..bf.e5w4->)5i<=.B&)7:A .Wu 4)A\ n<S4e€Y91.=5c.1&)4-.B(+A 5i4)9._.=At¡7q>q&)&e5N..1.=]N*1&).N4)..]NA4.Z>+0?*_>+g.=7@gz&-9./..=(+()&)t<W.ƒn 4 ( Section 4.NnA 4_9.e*1.  .-4)7=*1..1.-4-7=.=5N&-5Y.:./.4< ]N<[(+.6. <[7@.@..Bt:9NA\]+4)./._<Z<[.Z.1<[.EC D[C ŽÁ fUVR`¿fÀ›M mMWHc½yHJI"¾UŠH I–ÄS½ QsHsHS½SK ¿fHSO ½SHJIZÁ€¾~I½ ¾ hJA\’¤4q4E&N7q.N0yu4-]Yj)I”A\A\0a4-4)..*-<Š4N.B>-()A ././4N9E.1‰q0….(-.1r+./t8*q.Œ4-7@.B.=0–*q&-(+.Œ4Y’\4n A <Z.A 9w7:41(-4-™@.=9.B*14_Kw9.=0|._.P.B>+NA 9wA469./<”./59m7qt¡>q.=7:9w0…9._0…7=.Z.Z9i460x4).=*N&N0aA .B(+4)A 5~t9.=.=](-&-.=4+&)4).S5Y(+71A4-<Š&)<=71(+A >-9.[] (+44).†7q>+5N‘1t (-. Typical Components in the Runner andVent Systems / &(' &('-..-5m9i—VA\9Y4q.N4q*)4-5 (N.N0„0….B(+.c<”A\4-A ].m.@0k../>+.xh37:._(q5Y7@.N.p0„(q4-7=.E9./5N..s</(+.-&-<[5 .=<_<=r)n A .<€.†AA 9.z‘1./4-9.=A.14-‘67_._5].1<m(+0`4q<[.ZX 4q&-5N.[._&-7@.BA ‘1(+A 7:0?tw.1‰qA 9w0'7:9.4)7@]+7:9w(-9.1A 7:./4›]N.B*1At 9.

N>+0>+A\t 0€4). z9t .N4)5A\4s5YA .=.^L._.=(q&+560…9.^.14)4q7:5“.=.:(+A 9.sA .@)b†.m0a.]N.. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.=&-.=&q•s(-.1bJ.¢“>+n Ée4q5Jb†.'9)h<[.qA\0 l'5 0 1.-&)()._(-‘1.@rNA <[.BA\4-] 91(+g34q5.>+0a.=t &)./.=&)91.:4). oiA ]w>60….3(q(+567:4)().=&N&->)A <S.=X >+&Nb A <c(+7:4)9.@.-tv./7:.1.N0a.9.Zt 4+*qt 0?d|>+(1>)0„46(+<[4)bJ.:X9.N0….BA4)7'gˆ5~>+9Nnc4)gY7@%(†..f<” A .1<[0….W<Štw9Yh€.ZA\.N0a.=.znm7:oi(+A4y]w>6‘10…...-0a5W.=&-5Ž&).<Šbf.:4)<Š].†(q7_5N(+.N0VA\4fu.7:9)4-()hx-<Š<S.€<:>)71&m(P7q&q(+4)]N.4q03‘q5e]6(+9i.:&)>-.f.@.€.ˆ5.1(-510'.@rq.! C+7/0.BA9.=A\4-&)l".e]e‘10…(q.J7:(+._>+0…<@(q0…(q>+7@7@t.[9.=E–&)A .BA A9w<B7q4W>)A <[<z<=A)9.g9ib†&)0a.=b†>q.A\9)t¡.=&qhJ(-.:</.N.15Œ0a._5 7/(L'"!.|&).=vw.BA\A 7@<[4).[<Š(+.=4E&)j19i7_4)(10L9)0?hJ9N0adgTt .3]Wj1h€4)*6A\9)t¡>+“hJ0?‘1*1t ../>q././.1A 0…<[<Œ.1.hc()n<[<:X >6bJ&1A <€.yl.=.sA\Æ4S]6oi.TAgˆ<`0…9.&1]6>-A ._&-5.†4qA\5w4|>1.0 7q0….BA 7Œ.=A &-./oi9c0a9w.|A <€71t .=.=4)&)91.:9)9Nh$-.7q>q>+(-t (-.NbJ4-9.f 'u <Wh3hT(:t._4i< n 9g1(q9i56gx0}.>+4-0a-.[>)(m</..:(-(+gg„4)9i.B910aA\dŽ4-.[0a(+d_j=n`.0a9YA .=<Š(+&191AbJ<fgT.N&q4_(+..†l.@.1dE<S0‹A91A\</4Pg`.=.c9.m7:l.=7@&-t .BA‘10…9.Z.‰] (+4-4) '.|>1.0…9.Ž.&zb .ft .=0a(+.W(-.64)n‰7:.<.N._4)4)KZ]i5^9NA\4)0ag3.=bJ&i.=&-.=(+’¤&)4Z4)./._.[7q&y91gL..15N4f9)h†.?&4)hT]./(q7q.-(10?‘@d_nS’¤4W7_()<[./A 9Œ5›7_bJ(10?.y7@9w‘14_._.s>)gˆ].1g„&). h€./.[(+j|t"]+l.N./t 5wA\.W.x—(+4)].m5~A\n 4Œ.<”A t).z0a<=l.BdŽ.SA\4)0….A 7@&-.y(+.=0a.(N4qA\0‹(+‰+‘+t A t vw.=%8&q()0…(-.c.1<Š<_0u~(+g4)9i5 0 :4*B(/12% ! 72C/7/:&1/($! 5i#&% (+:4 ( Yo A ].s>q(-7q.5f4--.s71</&1.Z.=5N9.WX ‘1(+.E7_&q7q(N0a._5E(+4)(+t d)<”A <cA < <”’¤4ŒA <[.B./.W()A\4s<[<:.f&)5Y9)<BA\hJ>-(+<-bJ4xuf.N.[]6()0V()n]N<†.=7q&)0….NA 0V5 u ._&qvw(+>14)A\]N0….</bJ.7@4+<[9.|A\564q(-5.=7:0…<[9._(N0 .Z9i&E0a(+.m&-.<[h|._<€.=7-&)A\A t¡(-.N.(+1/* 5 ! 1!/( :+3 5 (/._4)(+5Zb 9i08569^91.E.Zb†A <†‘1(-(W.JA <T.6A nÃ9./.@./.N.=0a.:.1.:.1A 9././.†4).|A )(c(+7qt .=.mg9.=&-(E.A 9.BA .=&)¢“0a.>+t 5‘1.=&)(-.1’ 4m.t./0TŸ3. ( .:.-4)5P5‘1..W<[.f7:()<[./<ybJ9i0….64 n .=X&-(-.y(10…9.=&)4-.E].:<”.-.Ž(q.[.s7@9wbf*+t A 7:(-.†b†A\(+4|t¡.1A\4Wb -.T._™t@.y¢~n “¥ Ã<@j=.N&q4_(-.N4P4)b†915†g`9.=‘+&)A\t d4).=A <S.17q0a&c.>+4)5 .Bt .£ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9._&)(q.=&NbSA <`A r)7:.15S03.1<W(N0‹0„A (+t 7:(NbJ(+0a]64Ž.10–714q.=.'‘1.hT.:.[.N<†0aA\<=4ZhJA 9.0….x.@t d_bs)u.E7:.(q9)5Nh .‘1bf.sdn w]6‘1n .c03.]w4)b†5>60….Jb 91g(N._b 7:9.=.919Ygzt 5+.e.10€0?0a9ibJ0…9i<'0ah€./.10a.x9.=.9. 0 .ˆ.f].W&)._)(q.=&)>+.NA0a._bS>)5^7:A ..*@d+0‹A ].&-|.E.9)h 4-.4)•s<'919igT0….N.Jg‹(N.-5Y5Y7:A <Š(+A\71>->)>-<-<[<Šu .†.&)g„.1)4q.m.=>6&NbsA <J*_5i.1nŒ0Y.->)v.(+4ft A 5P.eA .=9w&)4i.Pu}*1g(+0…9i9.6*N&-u0….u)&-.=b &).z9i0…l.1*)03</‘1.N—k<B™z.fh€l.=&)]~t .[(+4-4)9i7:0?.*-.=&N‘1.10„.W<S7:A\())4W<[. ‘1bJ9i.|.@.=.T<[.N<Š.=hJ&)&N(-.=u&)d_wu–.=.m‘1./A\A 4x._9N56<[bf]N.:t 9NA vw->1.c.1A\nWbS0`oiA A ._9w5bSb A ‘1].A\tt¡(N10a7_]6(+._.=0ˆn&).xA\A4<J.}</<Šd)9.._<”A A.e(Nds0at]6.=A\0„4)(N]“A ].=b r17@.-A(+<Sb 4)9P(+4q915^.-&-&)7:.b†*)A .9)4eh*1*q0…9Y(-.=&)0…<@(q.=9.xA\t ._.P>-‘1.. 8"J cross section R θ X 4)&)]i.1.-4_5egt 9i(N</0a0?]6.:9.+A\4-A u..-9e7:(+.f<”.S.:.@<T.-9w5s>64)0„7@.1(+4qtw5N<[.=.E(+A\>)4-t <[A\.17:b.@0a.†ns.<[9.y0a.:.17@0?.=]S&Œ“A uL<.:<@9.=&)(-.5i&N4A A\.1<f0…5Y<_b†A¥|./..A .+(@.0?&q4m0a9i(-).N&-.<[>N._)<_.=..=&-.=0„&)(+9.1ELt)._0ad4)<”A5<[‘1.._.y<=A 9.g‹(14c0zggˆ9i0…0“9.1.BA\bf>+b 0„(q5iA\>)<z<@&)9.@.Wt A.c4-]67@9./].=IB&)&)&).[d†(+t'.=dZ&).L91&PgT.=A &).=by..1.Nn 4_.

_.f&q7@(-9.:.Z]Y4+A\h€4-4-.44)< <=zA\bS<[.t (1.< .+._03<E.=&-.:&i<”u}A <[Aa.=0…ri.:.šA </.:9Ã7@<=.Nn 4)56X <_&)u8.=.=A <”&-&1A\.6.1<SA\0‹4+A .>+7:4)4).?hT&q()9<yb†.W0….[(+4q7@.k.`&)._<@7@&N./.N4_.= z0A\‘+t¡>-.14)A\t¡bJ.sA\4s(E‘1.:7:.c9Y4_5Ng.W>1A 7@.BA 9.mA 4)9.BA .  &(' &('*) .1*10…<[.-‘15Ã.@.:9wbJ.N0?4->6./9š(+4q.N7qb >)<[<mA <€&)<@9)>qh 5656._.B(NA 0a9.$J ../d+90a*1.[<[(+.yA ]w.14q0‹A 7@.=9w&q4-(-<S. 4q7@0a.&).=7@&)&-9w()..=&-.BA A 9.e.=].0/"5K14JK: HE.|A\4f./._.W<35Yh†.N(+4-t3]N.š7@.e4š.y.|9i.).=(N00„A (+7_(+t¡ .1"0ˆ</5ind)A</<Š. Fundamentals of Pipe Flow oiA ]w>60….j)(qA\4q5+565N<P.914fgLA\4-9.[.6.-591gfA\4^7@9w(46g‹4)().+(+n^4)7:‘1./.[n .$J X &).:<”A <[.  .4f91g–.NA\t0(NA .N.1tLt\0…n .e<W464)0….=&-&-n .=0….N5t .Chapter 4.f(+A\4)4f5Ž.€(f<:*6t A .=&)hJ.N.m./.p.e5N0a.[(+nš4q.<”AAa</n .$J JK8GC >IHE.mš.=t d^<x&).9.1bŒn X &-./.<”A 9wb†4-(+<-4-u8dŽ7@9w.@‘+)t.:<=XA </.m0?>64+4).BA </‘1A 9.7N4-n .=0‹A 7:(+t+5N.14q5 #._&-<”. i7@9w464).S.m0….y¢“n Éw¥ Ã]N._7@.=.:<=A </.=0a.6.Ž*)(N(+0a4).14)0….=A\4-0„(q]67=<Œ.:.=4_&N._‘1(Y.S4q(N5w0a._9N<”g–A*656<Št (N.:.ˆnz./0|9Nt.108<[d-<[.BA 9.:0„A(+d71‘6&s(Nt .14q7@._A\08t¡.$J [<5N9w.1./<Š./<[9._<Š7q0‹A\*-.@7@)._7@*).=.[9.1A\0a4pd .19Ž4s5N71._4)bJ<”./9 (NA\‘14›.:..Ž(+4)4q<x(q7@5+(N.NA0‘6<zt.^(10…./.4W0….n&->+.[.1’¤4 0 CED QJI~I"UŠH UkI¿fÀˆÀPIM šM s½zILÄc½yK X7@9w&)46.$JG> 1KC >IHE..! C+5 !.[&)(+._&)<”(+A ]w4)]N4E.S0a(-. (z0/3 ~C+021&1/(+C+5 ! 021 &(' &(' n€ CD.=<[*-&-._..[.B(+.N(NtA\.

$J JK8GC >IHE.=7:0…(+(-4).BA</9wg.=A  &).=0„(-0„._./(-.  &(' +'-.1&)4-.P0….$J X5N.N&)bJ.=A\&)4p(-.1. +8 HE82: .zt 9Y.N4-<E0'A A<c<PA\(š4)<”Agˆ]w>6414qA 7=.4)9)</h.(-./5Z.z5Y._.l.e9..

=&-&).=91>+g}0a./5w.1A 9.0„(-4Œ.N>6bf0„(-*1.e.=.=n &-.+. .w.B.s.B7_A 9w(+4š4_.J91A\gc4s.

=>+0…./.@7_£ (-1A .4)</.e9N— gL7q.x5w>+0A\4)]m.[(+4-.=&-.s0¤.:g9i0a.1A\4-0a]P.f()<Š<@>+bJ.@.z7@9.N0…(-.y91gL. ."7qt¡j=.S.=j=&).=&-.=&).Wt A vw>1A 5b†._5P(+t¡bJ96</.?+d_™ u (+4)5P.[(+tY7:(+4Z‘1.N.=&-.N0a.1bf*1.S.

10‹A 9Y5p—‹hJ&NA 7q&A\4ebJ9N<[.Œ<Š9.t A 5YA ._<[<Œ£BŽbSA\t¡ A <[.=&).:<fA <sbs>)71&t ."t¡ A\4-]š*1.†7:()<Š.-7@9w4)56<B™:n '<†<:>)71&iu~.

BA 9w4 -A <S9wA\t¡>64)<”b†A ]w.w7:(-.@41.=0‹A .

/.b (+t¡N.+9.BA 9.-(10?t d_ui.Z.mt 9N<Š< —k¢“n¤B£ 6™  ha ).[<Š(+<@>+twbJ56./91.:<Š<€.`4q7@.:<[<:>60….=&)(+4Fwn¤£ A\4Œ.10….y5.N4s()< —k¢“n¤£N£-™ .10ads<=A\4-]wt ./<†(+4q5pb†(+41A g9wt 5N< 7@9.1.?9wdm4-71<[&).@._5W9Ng8gˆ0…9.oi4ZA ]wAa>6n .y<@bc(+t¡w*10….fbJ().:<Š<@>+0a.:<=9wA jS</.@g9i0….P._<[<@>+0….Œ*19YA\4_.Sh†0A .W&-.ZA\0…</A <c.:7=.@X.=&-.ch—.¥ 4)<_uwdZ<@*+t A ._<yt .-.[(+t“*10…._.9.BA7:9.ˆ./<JA <€5YA  ~.    —‹¢“n 6™ %}t .c.N0".yt A7:vw(+>14ZA 5Ž‘1.:9š<€*)7@9w(N0„46(+4)t¡./.mt 9N<Š<|A <€7:9.>)<Š.Œt 96<[<€7:(+4P‘1.=0„(-&).=&).[(+(-._&-7@.sA\4f..wA 7J7_(+l. '     #" $% '& !  N (*) &  (+) $ % 0/ .*:d60‹A ].bf*196<[.[(+(+4_4).6uw.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „   N N    ! -.:u(+t t.17@t“.B0aA.€(+4)5 —‹¢“n 6™   ‡L9)hT.+0….Noi0a.=.N4_./.=&).[76&-nz.4_9).1.:-.N.:<Š.=&-.10™ “.4P4+4-—‹<Š./9Ž<†0…t 9i. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.=&).Z0?>+464)._4)5W<”A7@.N0a.m*10….=&).:<[<:>60….&-|.SnS¢“dEn 67@™:9wn846h†4).:]N¥ .Œ*N0a.=&).s0‹A.

./9P(q565E(.

m(-. Putting it all to Together io A ]w>60….&)>+9)0a.g9i4+0`4-.hT.P0….4yg‹(q7=.B9 A 9w4W‘10„(+—k<[4).&-.m&-.$J JK8GC >IHE..sA .P.S<Š91<@>+gL0a.=4)&-7:.Z(N0„(+<Š(+t¡ bJ.:.BA 9w4  .[(+./9i0ˆuY(+4q5  " $% " &(' +' j1 1B7 798K7 .BA 9.y.[(+t~l.s5wA\>)4f7@.@NL)N6.$J z4s.@X rq&)(+.=&-.^A <y.:*1<=9iA </A\.[4-(+.=.m]10….=&)*).1t+.1™@03n .5. Section 4._71.E7:9.=._oY<PA ].N.c&-—‹.W4q7@£e.9)h0…(-.>+0….?hT7=.].N‘14_.=&).-.1&-4)././9N. 7@9wbf‘NA\4)(-.m-.S(+4q5P7q&q(+4)]N.:&y<”A91<[gL.^bf*1*+0…t .=t .SA <f91gx.=.S¢“n w¥³=¨+«+«+®:³-¯?ª ¨i«Wª¡«Œ¹=®_±kª¡®”¹ .Š4)™:5 u gˆ0A 7@.

/.@.=&).=&).khT9‘10„(+4)71&-.4ŒA <|7:(+t 71>6t (-.BA 9.N4S.?hT. Š>+4)7@._<z(+4q5W.:.-5W()< X 9P(q565P( .  —k¢“n¤B£ +™ ‘1.mt 9N<[<JA\4y.

*@d+0‹A ].BA 9w4   ) N   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.4)..>+0….].y¢“n w ¥ $*)(N0„(+t¡ .&-.c9wt 5W9.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s._71jfA gL.=&).4+4-.qA\0 .-7=.1t+7:9.sA <x]69i9i5 oiA ]w>60….S(+4q5P7q&).

&-.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „B . Fundamentals of Pipe Flow 7@9.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.*:d60‹A ].Chapter 4.

N._5f‘@d3.†l"h|.17s&)4e(+>64N7q4qA&q5N7@(+._7q¥ h&q(+4NA 7@< 4-]YA\4-.371&)(N0…(q7@._>+7@t .{.1hT.1t@7_(+4J‘1./.y(+‘1)9w(N>_0‹Ak.:(+<Št¡<_bJui96.:././.@./A\94-4c.:wn<[*+.=0…hT(+&).ztY‘@l.[g'(-<S.gˆ]w4P0…9.m.=4-t &)d^.E4)A <|.-5N]6.[.1&q.€915NgS.@h 9i0kj6¥•m 7 30„(@h ”‡TA\t¡a"9i9.@n (+r+4šX*q(+&)‘14)._5N5~4-d†.[(+hŽ4-91.=&-%'.=._(-.:._A .^9.=&).=>)&-&q<[.0„0„(+(-t“1A0….< (N0a.=56(N&1.=<Š&).10‹A ž@.=&).€.^(q56.P‘@d0a.(+*19)4).s.y7@9.@.JA 9.1<”4|gˆA .1A 0a<J.+ u.10xj14)9)hJt .|t .10aA .4q7@.:0L<`9wl.=&-(-.Ž.=.=]it&)A\4-A.eIV(+h3*-A\(-. (+‘6Mt . &)&). .4 Bowt¡>1A 5 •Œ.[(+7q4_&q._h$.?.m&‘qbJ9w().:u"._.0…(-g‹b N(q7=A .k.&-7@.N91gˆ0a9w>+gS0¤>-.sA .14 /%'&)(+4+4).4EA\7qt (N&q(-0x(+.N&qhÃ0L(+4+. "$# –    !   ED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH A4+<[>6<:4)>-bJ.>-<ŠA\9)4)<[h ]s.c9.l./</t89E.B.›4)9./(+9Œ4qA\4{5^._7-A .fh(+4q&)5P()<€.N<Z460a<[5Y4).=.c46‘1.:ng.dP9)9)hÃ.B.=<Z&)&)._7=0„7@.1A(+<Št4)715Yl.bf*q(+4-d_uy’¤4)76n £ +™@n ‡L.1-.10…<z(N0…._4).€4Œ(-(N.&).W%'&-9)h z— EL.N4in b7qJ&q96(+</4+X .W).N5{‡L4-.0|4Y7_.Pt)(-l.Œn<[91 '._‘19w(q.4ql.1‘10T9+‘1‘19w0„._bJ.1].^)]e.*N‘qA\by*1(+.=5.†9).14).10…./t dJ(+9ibSg0'9iA\g0„4)9i7@(N0T.=</&).f<Z.T<:*1.=9W&).-5 ./.ŒX A\bf&)*1.1&-.1A 4-9.=7@&m‘1.1t8‡–d)5w0„(+>6t A 7:<f‘@d }.B4s.=5Prih€‘@*1dŒ.f).N*_.N<[4Œ._0…KZ..=&)7q.p(Ñq()<”A 7š7@9.1<[t6<:>6l.0…9).=h &).0a9)./&-./4-.1h 54 .}9il./.=<Š>6<€0?<[‘6.:ds<:*1g9i.mA\&)4S()gˆ9.-A <z(+.c(+*1460…4).S0…9N.c]YA -.?.†.0<†A *17@<”.=&).N.z0….(†t A vw>1A 5SA\4x(z7q&q(+464)._<”*1A71.=4).10.-7q9).=.14 X .1A\A bS4S9.N.y <@ >+rn 0¤g‹EL(q7:./<Zg9i0†.< 0 &NA <”‰+&).j% 9.=9w7@&).19w0…0….=>N&-AA .-(q5iA\4)]š‘19i9wjs<@>q7q&P()< *1.10…5›960….c(q./._.ftA (+].B0AA.-j:(+7:<y4)(+71.9w*14-.

10…]1d3.1X t 9Y&N7-A A <3.14).–A <8()<[<Š9Y7-A (-._7-A .=>1&sA 5mA .?d <:G:*1n ./.=&q(-.w7T.:)n ._5 h€t A vwA .

14).10…]1dsA <x7:9.w7|.S.€(+4_dP*19YA\4_.bf*19w4-.c(+4)5s.>+t (10 71&)(+4+4-.[(+4)].x91gx&-.=&-.€A\4s(E0a.-5f9Ng".bf*10‹A <[.-7=.14).khT9s7:9./<-¥ .[(-.=&).:<Š<@>+0a.f&-dq5.N4_. X &).10…]1ds(-.NtYA <  — wn¤£-™ .BA 7y*10….0…9N<[.qA ].&-.

.

% :&! 1 O F@gQ L Q [ V 3 Y T&dœY evZcXœZ L Qm&Zj$Q L Q [ V 3 Y T.1/5 ! 1!4( ) i7/=( &#. 8NO N  $ %.+ ) 5 0 (C+0.d  .

Chapter 5. wn¤£6¥ L xO{9T9{|{9xOP w Ow aU . Flow in Open Channels Fl ow ∆x y d g oiA ]w>60….

+{ } N } w RDU } N }O} UaT (+4)5~ui<”A\4q7@. .

 g9i0–(+4_dE*19iA\4-.=&).:._7=.BA 9w4P—gˆ0….f7q0…9N<[<z<Š.-A ].+¥ — wn 6™ $ ) %-+ <@&-*1.f<:>60ag‹(q7@.N0a.q.€A\4y.7-&-A .)™@u  )   h†&-.

=A .N(+ t4q9Y5P7-A .1&)0….?dc-.N7:.†.`7c9N.) A 9N]wg &_.Œoq89itt 0}9NA vw.Nt4f9Y7-9NA g–.w.=.mt A vw>1A 5 091…(-g.10…()t .f71&)(+4+4).m]1dZt A v.1t (q(--7:.?&)dc._<z.=7)&)A\A .ˆ(s>1.1g–4)..S(-.?df]w0…91(-gLN.=nJn&-..B-A 9./).1]60„.k&-d .*1>N.=7-&-A.BA\A <:5P4-*1]SA.NA 0T5E>+A\4y41A .p.1’ g8t 9Y.:.=&-.

s&).€.=&).()*19)<Š9ih˜.N(-4_*†./dŒ.=9./&J4Y9mui.&)(+.P9E0„5Ybcj=A\./uN(-<'.._A\4-5~0„.=.w4q.J<}bf.=<B&)(+‘N.=71&)._7:7)9+A 9i. (+()<z4)5†.].yA\bJ4q&-(-.=. Iˆ~<@*1€i./9.:0„u<Š(+<€ bŒu“<[.9N.1 4)0…€i./9i.Œ4†(+&-(S4q.q5Z5YA ].B<3AA .Bl._l.9)4)&-h <.A7q()&-0…].s]N7:.AA 9..-uq&)7=h|().:7q7c<Š. &).:4)(+..y0….q.|(N9+0a.=&-.†.=7:&)()9.

@.`)B.x]Nds()< 7q./0a.w0„7J5Y.NA\4)4-(-.N. <:K“*1n .=>+&)0¤._7-iA .

=.ZA .1.NhJ0a4.X w&1An <3wnxt A\4-oi.†<Š.10…7@]19.-bS()<[A\.N0a.(€bÆ]w0…(+oi*+A ]w&Y>6n 0….(:hJt (z4S9wgˆ4z0…9.f0„(+5w‘10…9. AA\<c4)71(^0a.:7:<}(+(S4P*q‘1(1._(-()._]N7qdZ0…./.=b &P.:uYj14).-4-(-<x.€A\0…A</<3.=&-9)._41<|A\bsh€>6A .N(P4-56.W(PA\4W<@*1.-&)7-.d_4qu 7q+t¡>)uq<”71A 0a9w.10„(+4)tY.w)73.

=710‹0A\A ‘6.B4qA 7:5~(+u~t".W()<[&-..m.kt d_n&).1nf0…]1’¤4d .Œ&_A\.)&-A ].tY4yl.15.A .&N&-A <z.f(-.1A t.E.-7q7@0‹9.B&-A .:.=. &-I/.=A <s&1A jN<|4-7_9)()h†<[.Bn A 7ŒX *1&N0…./A\9m4q7q.|(NIVA\4Œ<:>67@*19w.1A <|4).)..15.14-4m9)h†.:<Jn .q7qA 0‹].)X A ]..=.+4mui().=9)&-h .z&-hJ.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „&%  + $  $ $  + .9)kh Kwu“(+4)5E.S&).S71)0.B(+A 9.>+9)0ah.Œ..y&)j1. .).y7:A <s9.14).=&)&-.BA 7:(+tYl.:uwl.=&)&-. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.*:d60‹A ].iKw._.N4m4_()._(+()‘1<Š.15“0…]1u“dPhJA&)<|.&-|.mbSA\41A\bs>6b *19iA\4-.mi._()<[.)&-A ]w./hœ9WKw.14)<x.10…]1dm7q>+0¤).10…]1dA\4q7q0….=&-bc.A .N4_0….1&-4).w&)7Z. " $# — wn 6™ 7@9.=.B9YA 7_7)(+A .=>N&)A 5š.`9Ng–. IV<@>+‘N7q0‹A .9)&-h$.f4f.Œ91)A\.=&-.:A <|<Š<@l.1A t].=<†&-.W.[A\(-4i.E()t <†A v.ŒA ].9)..14).4m>).J7:(+A <st"&)‘1.bfj14-*19)9wh†4-.=0…&-./9‘1._d)<†5w()0…9N]+</(N.q&-A ].=n &).=&-4W. X &).=n!&-.0…>)]1./9m&).c4q7qA <S0….BA >-7_.cd.W&)(+*+*1.=&-.1&N4)A\0„.yX .

Introduction Y EL specific energy line Y2 2 specific thrust line Y3 3 YC Y1 1 Yo A ].=&).f7q0‹A .zA <|56.1.Section 5.BA 7:(+t“&-. “n “¥4v R U& { L } U hJ&).†.&-.qA ].>+0a.10….c.

"4)._5‘@d N } P w PSU } y|xOP 0x nU .

  — wn ¢+™  #  .

|A <z56.c. + X &+0k>)</.

f — wn 6™ 56X .c._5P()< e."4).

-d &17qA &q"<'(+vw41>) A 7:(+<_4-*1n ..:<Š(+<Jt <Š4+9p>+bf&q(+‘1*+.1(+t A9)4-1h dšA 5YA\71‘14)09i]^A .1()4)<-<†¥ .)-4E.c._.=&)A\41.yA\bf5iA\>+b†b .WAA\..0?>-4+<[t .+u"9.Zt_9.:<f-].Nt 9Yl"t 9i7)>N7)A A.[.@.kA 5 .=&-.=<”&6A 9.E.P7:(+4 — wn 6™ ‘1b†Ÿ3.P. " n X &-.kX NdfA &)56A <}.kbfdh|*1A .Z(-.N0a._.B9.N9w0„0¤(-ds4-N./<Œ./<'.=j_7_&-<y(+.A .=7=&)4_.kd_dšn bJX‘@.=9i &E0a.1./<”9p()A <@]w7q>+41&)0…A ."&)4).P<B(+bJ.*19iA\4-.?IBA dEb†.†by._(+.4). A\5Wt A .14).1*10–./9‘1.B0…91A .:g9i0a.:u6(1(+(+0…‘14).†.

_‘14+5y91>+)bfgˆ.P.w.c.z.Z0a9w‘19i.<[>q.|0…h 9.1b 00 hJ&NA 7q&mA <€56.=&)&)(+.=7_.^5Y(+A .‘1oi9).=A 5N<s>)._5L7q7_K(+j4)‘@A 7:g€dE.Ž4sl.

_5‘@df.4Z— wn 6™:n NÉ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9.qA\0   ) % $  + $  + + $ +  .-v.>q(-.*@d+0‹A ].BA 9."4).&-|. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.

=]14)&-dW5m. ._A 7_<z’\4s(+5Y>-(qA <Š<Š7@.=A\*14S&-9i.q.@.:<:<_>6n *1.<”t.s0a./‘19A .l.:0a.B<`A 9.PA 7_A(+<mtw4)l._A\.-gw7=ZA.-()l._()(P<Š.?&)d_4q.[.B._&-\54.=h˜&)uw.m<L*19.NX 0…&)71._(+<zbJ4)(-gˆ._>6*17@0….@).=A\4-&-.m(+4))]N.mt.10A 0….m.B.c&1(+A 71£S4W&|.S.=&-&).=7:&)(+.`h†A\4_7:.=>q&-(-A 7@.1A ]./<[9<=A\(E‘1A\t<@A ._<|(+<Tj=. .0…<[&-.7-4+A .1nz.8]./A\9e4P]Nh†9^&1A A\714P&W..ED[º ŽÁ fUVR`¿fÀOŒUV¿ PKN¿ ¾ ED $Á€OPKN¿sQfÀ?UVRSQ XA\4)&)71.4-t91k.10?A\0…4ybJ]1dE(+9Y4-51t 9Ndfd+<[4q<-<”(+Au+.N 0a’¤]N Œ4fdŒ‘17:()t. <Š5ioi7:A\A 0…]w9.:91<€*1g.1gL9w0….?tdZdW5Ngˆ0a.l.4-9i>-.=&-&-.-9w7qb0….17:0…(+(+]1t 4q71d^5Z>6tt 96(-&q<[.Œ96<[<[.BA . u+™:i.0…&-.1—.=‘1&N`.—4Y9).=.`‘6bJ>-.mt 9Y9./. A 9.B.10…&)4)<|._h <S(+7:(+4q54Z71.l. .-4)’7@.B()<A <39w4-.`71.S4)s.1. .N<-4-n3.1.?>+dW‘N7qg9i0‹A 0L..9)9)hShu".=>-9N>)<Š(+g.9š9)h$*196..y.9YA .=bS.B9wAA\9wbJb 4€.Œ(:<Šhp<3A <S9Y914)7:g9P71X >6.91w4SgLn wn.=.N0at œ19N.=AA 9w.<[9).`r+9N*+<Š-t9.

1.L(sbJ9Y56.0a4< gˆ.J*)(-g9i.Nt 7-(+0a]NA 4-.c>qA\*q(-<:(-.Ab†9.1A]N9wbJ.[d:().J9Ng ._.1.:<Z<BbJ7qA\4^9.10–‘6>NA\t .|<c7:()<Š._56A (N]w.shJ&NA 7q&&-..eA <r.— h†.6<cu1n (+0a.=.=.@&-rqd)(+5w(Nbs0…0&€(+*6>+•Œt .NbJA\4-*).?d†—z}0a.BA 9.:1A 71j6u6 z0?bJ.1bfbJ*Y9wn 4-X <[.:71<Št .4q.=g9i&)4S0z.=&-.'(N5N560a.EB56>6.'0…<_91\n gY.†.1n 0…]1*1BdX .:t¡(->-<_..=i— &-}.:A <Š1<”AXA\7:*q.-v.5wA ]ib 0„A\(+‘+>6*1t .NA\™:0a4_n`./(+.B.†.=]Nr1dJ7@.:.:9i.1.s&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*iui(+4q5f.>+t¡ A <}.6uY>-.N7-t A0¤A .BA\t A ž-A\4)]sbc()<[<'7@9w4-<Š.=&).S7:()<Š.B(+A 9.:._.)A 9./9y56.†<[._.@)5~4).:>6t¡.N0„t 9Y(+7->+A t.s4)<J.J()l.6t™~()<@</ .=0a&19wA <†b A\4-g9i&N0?A 9 b†+(-._<[<<'&-dq7@(N9w5. ’\4^£ .@&1dfNA 71A t7@96&p.&S7_bJ(+.:&)(-<-.=4).=9.|)A .6t A9iu17 A\<:4-Š>).W7:(+t¡ .:.=bJ<[&c.—s()<x<@&)9)hJ4fA\4moYA ].:.:’¤4)4W<T]N.-(+5SbJt–.Œ<:&-9N./7=A.€‘1.-7:5e9.1t 9Nt¡<Š.^4-.=]i0a&).=.N9._4q9.Z-./0€&).>+0a.=A <[0k>)<=A\.=0…&10(-A A.=A*+&q.:bfg9i*i0a.€>+4)*15w._&-&-<|.f.&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*ZA\4W.=4m&-(q.9w™:bJ4-n <[.B(-A 9.4q.c./(-4|.š4)0„(+7:<[>6.=6&-0a™–).™s0a4€.=.=9)&6hh€0?>-A ./9e’¤.1.1hT*19i.14s5W t (+bJh34)9Y(-]N-5.:1(+.10…</.-7:5N.=0a9w>_.Bt .N4)t5y(--.ŽA 5s&_dq-5.N0a.et A .>+4^<_0….'£ *+.=.-4q()5s<[.xd4)€]4 .:.-.x9N.N z4-4P.=&-._0„<[7q(+.=(1&)0?.stq0„(-<Š<:9.=<'&)0„(-.<`.9)4_hÃ>+df4_7_.1.1h†560…]1.1.1<†4-.=.14-A\]›4)4.1.N./<`0….:*1h(-./0…9i5m710k>6bA <3t (N<@0`<[&).:.£+u L(N0k‘1.†n .?A dm7 Š‘1>+.=t .10a)(-.E‘1.>q(-.[(+4q5Y‰+>)<[.B.=‡L&).:X./9fj14-9)h|‰+>+4)56.=&1A <Lh3(-).)7 (eA\0 B>6<'l.=.4 -—‹—i.[.L*1ti.=&N0…(-A <`.B.NA\&)4-0c(-]e.EA <`5Y.|£|._.:<B7q0‹A\‘1.:0a.†b†7:l.e&qA . Kwn L(10?‘1.z./7_<c.=&y.1.=.@dS&).=91&)\g .1€i0a&)g5Y._-9w5{.|n 2341A ).z.N9Y .B]NA\9.^._.N<_4_nT..=*N9Y&)0a569w(-.N(1dc00…<f7@)9.E9iA <[0?<=.=A -<|&)./.N4-t .=w&-n wn.:4š</(N.-]N(1.=9^&-.N0V‘@u dWL.12x0ˆuqn "(+ n4)5f}t>+(-0a._4)t(N9Y<[0?.N>-0…<^(+A\4etq0…5N.1<f<|4)9N(Œ.-5( I?h3(-)B.=&+&).:-.N(-5 0a.BA .y‡L0…9).N7:.0‹A\4)‘191</. ./(-<ŠA\.=&)./A 9.1]Nt.17@.Bu`A\.@719)hT0ahJ96.>+bf(+bf4NbJ*)A g9w<m.1 4E&- 8.e..S<_—‹<:u~A\4c>).:.:71()nW&)<[(+.-A <Š9Nv.=71&).<Š&q.T7:b†Š9.1gx0…<[]1.Œ<[9wt A tvw->1.N0„bÆ(+4)71A\4m&+£ .:&-gˆ]wd)0…t9.m4q7q‘10….10…<”A .:.1t:.BA 9w4J(+4)5F".y0¤d_91A\n .1~0.0…._()>)<Š.14)d:0…]N]1./9E*19iA\4-.<”.=9./.W&q*1(+7:A 5w()4-t<Š]6dP._<sA .N.N._<Š0„<”.:9N<g A(+\4Ž4)(+(^ t d-<@.7:(+9.14-. Flow in Open Channels / .ZA <`91g'<:5i&-.z.0a./4Y.1.19 t*-A 7.N0k4)9.:>-0…-.=&-.BA.B&)At 7:A 91.bf9)g9ihÆ*^0?bfA\A\44Ž>+t ((†(^(+7)<[4qA\.&)9) h`<e.BA089w(+44-dWA\4)71j)0aA\.B].Œ&-.=t g 0a469YA\>+4J5wbJ>)<[. n —[wt zA\n j”¢“4./u)9<@hT>q5Y9i7qA <[0?&†j:<=<eA\()*)<3(-&qA\.?qdŒ0ˆ(-u ./. 0 h€.:<3gˆ0a9wb *19iA\4-.9)h$bJ91).14)d_4Ã..N(-560`.1.c<”A 9w._5€.|<@t ._(+(Nb†0…71(-&-.=.10a]N.N&)4-.1(+0+>P91.|l.-.N0a0….N0 I?g9w>64q 5 KP./()™@9 < u .. Chapter 5.s>+71bf£s&S*1.:46&).10…0x4-71<-&š.=7q&qt¡(->). n 5N5i.:0a-.-9N5^g ..=&)4y.-</oi.Bu'A 9./0V9w9Ž£ 4- 9N<Š.1t¡4)>6. (+4q5c%'&6>i£ 1¢i™@u:g‹(NA\t .?dmdE]6.=.N<[4S0€S< €iA\</4m<[d).

/ * * .

&-.*:d60‹A ].|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.  N   ? N  7@9.qA\0 8NON ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „_ž .

 .

   N  .

.

    .

.

Z./.sA ].=&-.10–7:9.=&).1&)0….=0?>)7@.10ˆn D:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH &X)’¤4f.  š 2T4q56.-()<[.4)9i0….BA 9.‰./.x91gL.)&1A\A4Y)<|9.191.W0a.y7q&q(+*-.J.n 71t¡>+&)X bJ(+&)*-. .=.4)</._</.4W*6t .

-<@5šX&NA\&)*P./<:A<€>67:(+0…(N.:t.=./.:0L()-<[<s.=4)&)5Œ.-5“9.s).f.1&)‘14E.y.e./.1<[.5Nn4).1t 9Y<[.†.10….Zt"0a.469š4p4)<[.=.=</.>+(+4p4+4q5W4-&). A <E.?]Ndf.@..yA 5Y9.-<[A\].B4sA 0k9.s5N.Nt (-5Yt (-./0a56d^._&-<_5./719p>60a.N.-0…..-A .?.@&-.[7-()A .&)\.p.N4š0a.N7:A <Œ(+4_.47=.=(-./A .B-.=0J<s&).P(+."08g|0…._9›5Y<”AA  ~‘1].N5›5N4P.=bJhT&)9.N9N4_4-]Y.=.B>)..e.N().:*p<=<[A .=&1)A <f.1&)./]._A\<”0k4->+A .-&q<[7=.=A4).ct ./7q(+9šbJt`. n ]6 –(-.Nt.f<[.1.

10a0T.Wt A ._hJ7:9.-<-7=n.N./bJ9^._.[5Y(+At./99Y56‘1._.=0‹A X7:(+&)t~.Nt .Zds.=bS0‹AA 7:Š0‹(+A\t~t (N.:j@<”hT™|9ih|0„5A\t¡8Ÿ}4)._5~X n &-.N0._.ƒ7)A\ 0…7@(q.N7=./<[<_.N*10.-&-7=.E(+t¡>-0….1*14-0….=4)&)5.h|‘qA .4Zbf./._(q<m56(N.@(N)A\‘6.BAA ]w7:./<y0a.=<[.B9)A\b†h†._<_>)n<[.P4ŽA\A 4< <[<”9wA\bsbJ*6.1tL()j1<J4)0…9).Nt.y.EA\4+.:N]6A\.-j15 4-9w&qt(-.B9iA 0¤9wdN4†‰+bJ.1A\4)0‹A\]šbJ—k.10at .X &)q."4-t¡ 9{A\4)]fjN4-.†4Ž9N0ag8._<@.@&-r+9i*10`.14_t .=()&e<[.:t ._<[./7q./A\9{b†. n q5Y(+A <Št¡7q>->+.N.1A\‘+4)t]i.=4-ri.=.Pt dŽA\4Z9..4^.=&)>+.:91<”.E‘@(+df>-.

mn .=9w&->6.N0…(-.=.B&qA .-bS5EA\t.:<Št¡>6<”tA A9.N7_0V(+u}t“&-.W>)<[._./.10„7-A (+t+<[91g„./w.Pt 5p.t ..bsbJ. <:&-9w>6t 5‘1.bf(+t¡*+._5~n .*10„0…(+.[<[(+<”j=A 9w.c<@>q7q&EŸ3A $.P(+‡L4q9)(+hTt d_.BA 9w4-<z(+4q5P7@9.@r+‘1*N.?h3(N0a.<”A\./0a9..10ag.=9i>q0a(+..W0a. .?7:dE9.7P4)<_7)nA\0…71 ~>_.:.B-A .14-4<yA\4-(N.c<S91<:gx&-.=dqri5.=&-r. 7@9w4-<=A 5N.:<fu–(NA\4E0….e(qbJ7=._7@ ./(N9p0‹A .Pt A .N(N0kbJ0¤.:.:(-<_-n^.

Nh|t.s7@]6.:..=•ŒhJ&)(-.†X >+.`A\0 0„-(+<}9w4)gt¡]N9i>6./«f9E&q]+()>-(-<3<Š./.19iA 4q.=4J&)9N(-.-./gˆ.NhJ4-. '-. '-.60?bJbfn .`>+5E4qhT7=‘@._.s.kdm.BjN‰-(W4- 9)(1j1h 0&4)€9).†.&q (-4SB)(+n ..=7)&m5fA ./9.<3-b†./<-9E n 7q‘1pj=./t &-(Y9.Œ4)X «f5Œ&)<ŠhT.B(-0aA .N.|7@4)9._.ŒA\0¤4y.anx‘1.)4s.S.J.BdA 9. W1KC[1 82: H+J +(~A\4y4q>+5W(W*6*1Aj1<x964)<[5N9).

St¡9iA\560“4). ª A <€()<[<:>6bJ._. .1.Œ‘1A .1bJ0…5Y.-5m.=&)\.=&)(-.(-9Z.ŒA 5P<Š71&q(->-().BA <`A\./A 9."oq.x<Š<T<”]6.=]yt&NA ).x./4f..

sA\4Zj14)9)hJ4W0„(+4-]6._(sg9i0 ./9e‘1."t¡ A\4)]&)()<x.S(+4q5m._5‘@d  — wn¤£-™ X &+>-<-ui]6(-./.BA 9.9)h$0„(-.4 — wn 6™  .=&)./.f7_(+t 7q>+t (-.£ * E ?    $ -" .f7:(+4P‘1./._7@.=&).Sl.c<Š.S(10….

-5Wh€A .NbŒn ._56]N. (&> 0c#!45 vents vents Mold i κ j K a b Biscuit oiA ]w>60…. Runner Design z0?bJ.bJ.=0¤df9Ng30?>64+4-.4y.N08</d)</.Chapter 6.y7_(+4f</._9.#&.=&).N0–7@9w464).=&NA <cj14-9)h†t ._<”A ].=&y.m0k>+4+4-./.+u69w4-.! C+( 5 !&. ( 03<.+5 0x(/1/5 5A74! (c1i#.:._7@.4 . wn¤£6¥ Ã]N.z5N.BA 9.5 7/! C+(z5 !.[(N0¤.

€5Z<=.€7:./t 59./A9W<cl.z0…(+.1.J].f&)n ()bJ<SX 9.y7q./9 ‘1.Œ.-h.:>6<=4Z0…A ./4q<z<Œ7qªq&)&q(+.9)h0…(-.=(-&-4q.-&*N(q0a7q..=&-9).:<=<[56A<:]./<-n X &)./7:‘1.=&).6.$J JK8GC >IH J aF J JB8 :I8$38"JG>Q: 1‘*1Ÿ}.=. ' ..c.464)—k4)5Y._0a7@59w9w*s9.m(-./.&-. .:.N4_.mA\4Pg9i‘10J0„(+‘19N4)71.m.=9. '-.914)5wg€._7:vw(-N>)A(+.m0….-4+>+™T4)0a9.=&Ž‘10„(+4)71&^&)()<S.10„&)4-(+.ªw€(+A\4-&q4)<:()5>6<}S0….N4-4_.W<@>+b9Ng`.-7qbJ._£_0…7q(+(b†4q‘17q.Wl.-0…7q*1.14qoY0?7@A>6]./0„A\9š(-4)../.._&Z<[(-<@<[.:.=&E& <[ .c.J&-4-.†bJ9iA\A\4|.=0…&)‘1./bJ9).&-./.:(-4)<Œ)5 .  .Zh$<B0„(+(-bJ.kdŽt6._<Sg9i0J‘19N._A nm7@ .-<Š(+7=l.=4+..1../9W(1.m.Z.Œ&-x.f>+.S034fw<Š‘Nn¤._’¤4e0…5.

y7:A\(+4E4fhJh†&N0A 7qA .=.SA .4)<[u“./.=&q(-.=&-./.Nbc4)7:().N.<B4P(+bJg9i.  Z(+4)5e.   — wn 6™  h†&-.:-./& .f5YA  .14q7@.B.1A <z0aq.=&NA <€7:()<[.chT.y7:(+4m5Nx.10…0.†& ªY A\4f.=&-./.c.cl. — wn 6™  *120…._(+4)<z(+4-dZ‘10„(+4q7q&f.ŒA\4f.B<[A\<:t A >6ž-0…A\4).c0J.6ui9w4-.=&). hT˜.Pg‹(q7@.:<Š<@>+0a.e0a.6n ]“n`ª\u |(+4q5W<[9W9w4inxoq9i08.  — wn 6™ X &-.c. .6<[<su 7:9.N0a.f]e5YA.:.=(-&).=*1&69Y>)A\4_<x.= ~&-.10….N0¤d‘10„(+4)71&mA <†0….cA 9.y9i0T<:>6‘N‘)0…<Š(+714q07qA .m‘@d — wn ¢+™  7:Ã(+4f&)h†.@rq(+bf*+t .y(+t <Š9b†.9)h˜0…(-.1t (-.-5W./9m.m*10….c&-g.

"4-.[(+4)7:.*:d60‹A ]._vw>q(+t .S.Œ‘:d   — wn É6™ 7@9._<”A <[.&-|.|0a. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.14-.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %  / ) /          )  )  )  ) 0/ .

=&).>q(-.BA 9.>q(-.[(+4_.3.=&).4)< .4P—SN N+™ .BA 9w4-<:&1A\*)<_n328<”A\4)]J. Introduction œq.:./.-v./<8gˆ>+0¤.BA 9.:.'0….1.4 <— NLN+™x(+4)5P. <[9wbJ.>q(-.BA 9.-v.|A\bf*19i0a.-v.10"bc(+41A\*19wt .Jb†9i0a.`.Section 6.1t (-./9c]N.

t NA\4-]Œg9i0 .[(+4q7@.4q5iA\4)]s0…./.4P<— NLN+™x9.m0„(-./9cl.4)././.:<:*19.S7_(+4f9.1t (-.†0…./._vw>q(-.BA 9.:<=A </.†l.xl.ŒA <†jN4-9)h†4  l— wn¤£N£)™         N  )  .BA 9w4Z<— NLN6™x(+4q5P.=&).‘-.[(NA\4  l— wn¤B£ +™  i9.-5c.[(+4q7@._<  — wn 6™ 28<”A\4)]m.9)h 0…(-.=&)._<”A </.†A\4J(f‘10…(+4q7q & T7_(+4y‘1.m0a.†A\4y‘10…(+4q7q&Sª)(+4)5y7:9i0k0….9)h˜0„(-.  B — wn 6™ X &-.c.9)h 0„(-.BA 9P<”A\4q7@._vw>)(-.

:>-(+n.0a./9Ž9N._</.4+4).Œ0„(q(-N7=0…./g}.>)>+.W.x.-v.S.(+4)bJ]N.4‘10…(+4q7q& =n X &).qA\A\4y4)71gˆt¡>6>)0a56.BA 9._<”._9.:4q<”7@A .>)0a.9..-&-5.N.>+0a.-5ml._7@‘1.@5w.k<=A d_9wA </n 4Œ.=&)4).10….1A .1._&)<”4q.Nu-4)4- 7:.1.BA4)9.:.N964)</0a7:.=…../9._4)(q7:56.-</./.e< 0…(-.=4f&-u-.=<€&-.@<=)A ._‘1<y.+.S5.[0…(+./<|0 .7:4Y. “n “¥8dm7@9.14q#4)7@ .N.fh€56A\t¡9+w.WbJ?.BA0…9.Ž*10a.=r6&-&-A ./0a./A 9m<[.S0… ]19N dsg– # .=4Z&-&).1!.=.. &-.†.=.Œ<_9mu6.=0¤9NdPg30…5i..BA 9w4 l— wn¤£B+™ 0.S0„56&-.Œ0…5w9.m 91.=0….=5Y&)A . '-.[(q(+7qtw&N0…A .[.:<=A\0…A ._<Š<”<[A .=>)<”&-.s4q5N.1<†>N0…A <[.=&-.st._7=.X A\.^</.hTn >)9iX .    )    " ) " -" !#  #  $ ) $ "  $ )  ) . ]N7q&q./9t._.ŒA 7@</7:.W</.A <€>)4.@.:r6<”A ./.ybJ7@(+9w9w4-t 5P4_]w.cA <[X .6<”91Au.yA\7@4Œ9w46.n X &- .A. '*) q 82: HE:Q>Q14J"C 8 Ã<— NLN+&)™3(-./.f.N914)g30}7:.s./9E._.m".E5..[5(+4q&-7@.6A\.N0Vn ‡LX 9)h&).BA 9pA\4.NtbJu A v.  A <Ju“A.1hJ4q&)7@9.:1A 9w>-<y.:.(+4Y4qn7q&š9.e0a.+5.:./7@./.=9)&-h.e<Š710a>-.=5.SA.Bu“A 5./.=9N &)gL.m<[.=]6s&)(-.=t7:.=.BA .>q(-.4  θ1 θ2 oYA ].s(q 7@A <|@./.

qA\0 .&-. " $   " ( " " -" $ %  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ l— wn¤£B+™ 7:9.*@d+0‹A ].|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.

N08. Runner Design <=A\4)7:. $    ( %    " '& ( (   " 8 % œq.=&-./<€()<[<:>6b†.=&q(-.†gˆ>+0a.Chapter 6.   &  (  ( ( (  " u  .@.

 "    " '& % ( ( "  —lwn¤£h6™ —lwn¤£_É6™  %   —lwn¤£:¢+™ —lwn¤£ 6™ .

=9w&-4m.f‘15Y.:.:<”™'.1.k(+hTbJ._<`.B. "*q(14q0‹5mA <[.khT—[9bf>+t A\4)t . —lwn¤£ 6™ "%"0a9w<[bf._. .@4-.?hT9t A\4-.:A .3hT.mt A\4).:9m._0„vw(+>q*P(+t‘1./9W9w4-.14Z.1.10<B7q.?.:A Š< t A\4)./4f./.

—.

?hT./.p&_dq5w0…(+>+t A 7p0…(q5YA\>-<-n œq.š.B*ŒA\4-]m56.10„0a(+. '&   " ( %  % ( (  '& " % &  ( )   ( —lwn¤£ 6™ 8N —lwn 6™  <@>+‘_.=0…0„. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.*:d60‹A ].W0„hT(@‘1.:.:A ž:9w9i4-A <:5 &1A\* ‘1._5Evw>)‘:(-d.@9w.x4_<Š)7q.1*6EL0…>-.=t A\4)]ZA\4y.:A\.1.:.19).Eh†&)(-.=.=&-&)&)._9).BA 9w4 7@9.x4qh 7@5w.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %B  ( .&-|.191h 4yg–.B.-.=.S.kj14-hT4)]W.1bŒ.=&).h|.<Š7q0„(+* @7t ._.£-™ 5iA  .Œ<[.N4e.S.@.=4)&)91.=&-./9 " ( l— wn .PA <Œ.BA .1n (+t (-*1.

& (  )  ( .

1. Introduction (  <  .Section 6.

 .

|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s./.khT9m91.Œ0„(-.=&). & (   ( ) ) % )  ( (  (   (  )  (  ( A\4y.qA\0 .=&).S<B7q0„(+*WA <   ) &  ( (+4q54-9)h˜t . —lwn +™  " .10 (  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ —lwn +™ —lwn 1¢i™ 7:9.=&).@.10?b9Ng–.c./<zh†0A .*@d+0‹A ].BA 9W91gL./.&-.=&-.

Chapter 6.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %&% .&-. Runner Design 7@9.*:d60‹A ].

$JG>Q8"JK>Q:     – ^  – p    . .

   .

 .

102. -/.65.: < .1.1. !" # #$ &%(' )+*.657598 .34.B:BCED FHG IJLK MON P Q ‰RTS1U PWV ‰ NXJJYJJYJJYJJYJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ ^ _a` bdc U\‰TeXeó‰ N1fhgTij R V klQ+k e JYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ mn_a`&bXo k&p V R V P2q ‰&r P `&bsc U‰TeXeó‰ N&f R V klTQ9k e JYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I&t u&v w1vyx{z2|~}€ƒ‚…„†‡X‡X†‰ˆŠZ‡X†&‹TŒ@‰Ž‰ŒyO‹‘vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u” u&v w1v • –˜—€“}€T“}7—€ˆ‹1|™—€šŽ‰|7†‰ˆŽ‰›TŒyœv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  ž ŒyŸˆT  —$Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“‰Ž —€OŽ }€y†‰ˆ¢vv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  £ Ž }€Ž —€Ž¤Ž—€LŽ}€y†ˆ>vv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦„†‰ˆ|7 —€‰Ž }€y†‰ˆ>§©¨B†šª~ —™|7Ÿ¨T¨Œ¦X‡Ž‰„WyˆT$„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„«du‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§©¨B†šª­ —˜|7Ÿ¨¨TŒ¦«®vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§+‹1y|7|7O¨Ž }€y†ˆƒ¨1—€†›TŒO ‡¯«°vvvv“vvvv u‰u ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§©|4}7—€y²«svv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§© ¦T‹1—WŽ ŸŒyy„’¨ŸT‡X¨B« ´~vvv’vvvv“vvvv u ³ u&v w1v w µ­Ž—€LŽ}€y†ˆ|a† ¶·}€ £ Ž}€Ž —€šŽ&¸B¹“º»vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ IJ t _a`&b¯Q+b r ‰ Q e b R g1i j R V klTQ9k e JYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I1¼ u&v ”Tvyx¾½~’—€ ¶¿†‰—€‡À‡X†&‹T ŒÁvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  u&v ”Tv • ¥Äà Ž‰‡XyˆTOˆT Z}€T’|7†ŒyŸT}€y†‰ˆÅvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ½~ Ž}€Ž —€šŽ¤ Æ@„ }€|>v“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÇYÈ/ÉšÊ  Æ@„ }Ëvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x §+¹“ºšÌ ¹Í «7Á Æ@„ }€|/vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÏÐ  Æ@ „ }€|Ñvvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³• ½~„†‰‡"›yˆTš‹¬ Æ@ „ }€|ƒv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³‰w £ ˆ —WŽ ŒA„ †ˆ„ ŒOŸT|7y†ˆ|a¶¿—€†‰‡Ò à Ž‰‡X¨Œyu v ”Tv •Óvv’vvv’vvvv“vvvv ³Ô NÉ .>=@??A.

ª™Žš’¶.† —€‡Ž }€y†ˆ« v’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v w ž † †‰—“‹T|7y ‰ˆ° Æ@„ }€| vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v ” ½A—WŽ‰ˆT|7yˆ }$ Æ@„ }€| v“vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” IBJ ~b V lTN(Q ‰U b 6JJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼&t IBJ [n_a`&bƒMONP€b N V U kPWV ‰ . pQ2 Diagram Calculations ½~‹1O„Ž‰|4}€yˆ ¤‡Ž „ Tyˆ’„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„Y Æ@„ }€| vvv“vvvv’vvv ³ ž ŒyŸTˆ  —“Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“ Æ@„ }€|sv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ³ ± Ž‰„Wyˆ|7  Æ@ „ } vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv Âw ž —€ „†ˆ‹T}€y†ˆƒ Æ@„ }§.Chapter 7.

14_u8bJds(+9w(-4q4-.N<S0aƒ <-91n g€5Y5NA X ()9w].Wbc‘@>)dp(<[.1XbS4)&)A\]it¡.NA ()4_]w./7:0a./&)..=0…>+(+0¤d-bmn€uL’ .:A\</4Z.B7@A .B(+A\4)4-9N]5 g (+(+‘14)5š0…96(q5N5E./<EbJ.:<y<[.W>-</.:&)5i<Œ(-A.^‘@A\dZ4)g‹</(qbJ.=0¤. 7@5i.-5N(1.B&)A .=&)5^.m(+‘14qbJ.=u.-&)5 .=.W.=5&-0z.150a0|.N&Yt n 9.*1.W.=&)6.m€~£ b†(+N¢+4NA™Jg.&-t¡0„.`(+4eh3().m‘@*1dp‚ zƒ t5igˆ0…A ().B%f(+A 49w |4iu ‘1u.(+4)t¡–.=*6&-t d. (1(+0…b <mA\bf&)A *1<z(-9i).:&1bf<[A ./.E. N ‰ N V R bQ9kPWV ‰ N JYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\ ¼ IBJ I STeXe kQ9q JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ IBJ ] i S b €PWV ‰ N JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ ZD@F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH ..=910…t¡(-\.-(N.[(-.[._9iƒ 0¤dZ5ih†A ()&1]wA 0…71(+&Zb h30…().WA\A 4)9.=.xA\gS4_7:)9.€5e<[(+.*1X .e&).:7@._5 5Y9wA4s()‘:].P9w4-.z.=._]w5Ã0…(+•Œb (N0…A <@<z&q9.=96.:0„-7q.y&-.=*1&-‚.:4)‚ .N.1<œ4)]i.Nb†A\4y(+4).4)<[<Z.=<x>+910k4g}<@91>+gx*+.1().-?9i.šA gT56(+o~.^9N4<[9N.N.d 7:0„(+(+E t 71b |>6Ÿ3t (-7:.c—[9N£ g–1¢.

/(-9m."A\0a4)<[.B7:A\()4)<[] . >+É t .Œ(+t 4(-.€.E</./gˆ.y</.S.=&)7_._5W.:.5Y7_A ().?d.=0a(+dW‘1A\A\t4yA ._7:<y.NA\0€4-.=&q.=A\4)0a9Y<@5w>+>)0a.=5Y&)A.BA\4-b†]E(qA\7q4q&N5.A\4)>).y.

=—Š&-Ÿ'.=A &1].[vw*1(+>10…t._n ‰5 5f.N0…1.=.^£ Nb†É 9.10a>_.:4 ž-.@9r+4_.y4-.:V.mgtN9igˆA <x0a0}.A\0…4-.A\9.(-N5iA A<:.1._A\56."1t¡<S.Bv..Œ4-t A.-.=b†&).-4)./._<=A\4)A\7@0a]“.t >NA >)ž)A\]./.N.@0A\).1.:<=.[<J0…(+./*1*1< .A 4< .:>6.@.1A 5W)bc(+b†(-t¡>).6t™@5šn`56’¤4f.1&W]ZbJ.

5y<y.=A&-4).?.:.B4Y0A\AbJu]w.S(+.e(-A .f.=9Y&)]67-.}A(+.15t .=4)&)]P7:. *1ƒ .m&_h€.B.P."(-t¡.}4)A\.J7)gxA (+./df&-.N0„-(+t¡*P.N4-t ]69i91.=)4)&P.=*NA\bf&-‚ a.

/(1.=.=. &-.(1t¡>-0…. 0k>+4+4-oi.=0ˆu“>q56.W0…()0k]6>+.-5A\4-./0a<z.=&)&).-5(+4q5v..E7_()</.=&1A <fbJ9Y5N.=&+&y0…9.Eɓn\£)™@u}(pt A v.x(+A\4 4q?5m.>NA 5 bJ.=7:&)9.']6(P(-t.4-t 5~.B0„(+A\.=>)&)]._vw*N>1‚ A\0…ƒ ./.NA\0…0–</(+.W0kbJ>+4+9.&).BgˆA 9.=._5~5Yn A ()].c4_.>q7@.cA <c._A -5š.-.=9m&-.:A .†<[<JA <SA <z*1)0a9w.=&N.-(150?0…9)‘@hdf.=0…&)]N.Nn08.=&1&)A 71./<z.=&-./<€&q(-A\4S.:.=&)tw.Œ(+4)(+t d)ž@.Œ4).=A\4-&-].sbJA 9w<c460…K.=A .B&-A\._9N()g"<=.=&-.W.f.:uw4)5P.f&y(-.=&-._5Z<Š71910g8A\‘1.y<@t .–t ."0…91t¡)5YA\._5~n gœ19i(-08.:(-<Š.=.Nti(N0a.(+t 4)5m5P.=X &N&)A 7q.10"<B7q7@9w0„(+4)*J5w9Y>NA7:. hJ.PA .B&-A 9w.|.-5“n X &).yj1]64)(-.>).=.N.BA\4)] *10…9i7:.:<:(->6.Wbf*6*qt¡>+(N0a4-.>+4|t6569N.N0a.B7qA 9w0„(+4i*in n <[7_9.s4EA\4-*+.z&q(N.?5b†dŒ(+‘@9Ndt¡g .N4_.c0kb†]Y.=.4)]“5in A .1j10….:<[./7=.1.=-&).SIˆ7@]69w(-bf.N0k0…9i0a<J91g}.ŒbJbŒvw./9e.-.yj14)]+./<Š.SA\4)5Y<@A >+<Š7q0a.J./5W9m.:*1uY9i% A\4-~.=>q5iA .>+0a.0„(+bG†A <SA\4_.< .=].1.10 h€../7q<B>+™z0…0…<3.fn 7q&q(+ ~*-.Œ(+A\4_4q.c0…]Nt 9Y.=0a&q]6(-.f’\7_4()</._465e4).}u~9N—/g“t (N.:<cA <†</./.`7@‘N9i0a./0ˆ<†n 91g35YA  ~.4-.-7=.1b†0}9.10a*1dE.:<Š<P—‹<[..Z<:&-9N.@(+ÈPj=7-()A ]6.=0…9Y5.ŽoiA ]w>60….=&-A 7q.BA 9.†u>)A (+(+<Tt4qA<:./.f4)A ()]c.[(+t8A <Z*19.=&-.|q(N0A (+‘+t .1t¡4q./&).1()4)<Š<”.N7:0~(-<B.N4mbJ9YA\4f5N.-]65W.N.@.:.1</.P.:-.N5N4).N.:g <”A\A 4q]w7q4†0….:.:(Ng9i0…._.-&)5“.4)< ZD[º ÄS½ –R`M MWH j OŒUV¿ PKN¿ X*)(N&)0a.

:Ng9iA . t -bJ./(_9r6A\‘1bf\.Bg‹A ()7_<[(+.1d4-.S(N0¤71.1>+*q0a(N.17_4-(-.|4e*)(N(+0a4q.=>6ri*+*1*1.[(+7-t6A .N7q0}&PbJ(N910a.=./9Z._*+<|t¡>6hJ4)&N]NA.?.:0u“A .E’\4Sg9i.=&)*).=.-+5e™@nxA\4-’\4y._t .=&-. >+./9.E9)h$bc*)(N(NA\4W0¤.=.m]N._t¡.=&)0?b†.|(-g‹().=&).[&-().c&-.@&)).:<J<@t A\9)4yh .@t 9Y..N.?d_(-nx).md1™JoYA <[]./.wA 7:<Œ(-.B—/4)A 9w9i4m0kb†—k<[(+.c.k0ady.T5.S&+0a<@.10…<T*1.y0…(-ɓ./n .=0….B<[A 9w.N7:0a(-.+)¥€._5yb†.`<[.s1h3A .<:.19Nt <Š<.

1>14-A 5 .@h3g9i(:0…d†. 7/(/:&.@t A )vw."b t¡ .5nVB`cQ[Y ef`cQ e 3 m._(N5mA\0‹A\‰)4y]+()<:>)<Z71‘1&†.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %_ž ..~#*)!!4C5L!4 5 !7.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.Y bcQ `MY X\P 1 B!@ 1 e b$VBV89 e 7@9.&-.p*10…. :&#4%. 0 N  N O 0 &#&(/(/14.=9E&-.*:d60‹A ]./.02! L1 (+C+5 ! 021! 1    /  O<ZefTg$Y e.

>+0a. The “common” pQ2 diagram gate mold 3 gate runner 2 1 Shot sleeve Yo A ].fɓn\£+¥4v OUaP?NQyƒ{ w y ARO{ aNIT {9U! hN.2.Section 7.

19YNb†7@A .BA\4)A ƒ 9./A\9†t 4y<x7:.]W4q5Y(+(+A4qtq()5Wb†].=&y*10‹A.m.=<_h|>+n A 0….=X.19.4-&-&-<B.y.0‹A ‘-56(+.=h|9.—(-<Š.0„(-.m.†&z&)gˆ(q0….&-bfA .N./b./(+9m._5Y*1ž-‚A . yƒ{ } SP?N O{ } U 7:*1*1(-0…0….:5+.?.:dx(-<Š._t@(N(+.=]./.[.

=*q&)*q(-.y.ˆ<:.=X()&)]6.".1&60?0‹914YA\46g8n j@.&).`(1._.€.z./0a.Tt¡7@gA\9w9i4)4)]E0i5.

"*1A\t¡9i4-A\.1]E<”4)A<”*+./0a4)96.?Adz&).

/5Y9A .6.w()7_5w<Š(->+.x0¤.=*)&)(N.B0nA A\9.A <xt A .J<[9.4)4m]J.

w.

/&).=..=7@&).=bf.N<[.4 0A\?4->6.Œ<[g.:.=A 9w&-.-0„5{(-7:.Z&)t A\.Z4-0….@A bŒ</.10„(+0‹.Œ*Ž0?bS9w—k5YA\*14-A.-.14-’¤0…4./4+.A <m()*6<†5N>+.^4-9._0‰i.19wh€0…t¡.=."7:t¡(-1.B()‘@A 9.B&PA59w.B4qA\(+4).]š*Nt 5e‚ *1719iƒ &)A\4-(N5Y.1./bJ.@.1.=4^.:>_A .BbJA\.</”d .B.BA\uLAb†7E.J0…(qA <[()7@9w].W.B./&)9.

_0….W<xA7:.:&Nn./._9i<[71<Š9Y&).4W0…t </5S.1(10…(q<[0„.=.†./&69›0?>6>)<f4+‘1.B*1&qA 7Z9i(1A\0„t 4-(qA\4).]6< 4).Wj1(+4)t0…9)7q./t .B.0‹A(N</bJ0„.N0a03.Ž4-A .T<_.:.NA\4-.:9.=A\4q&)0…5.:.EA\4Pvw(+>1.19._(q717@7=&1.1<Š*)9._hJ>+vwt >1t(-.N.:./.=A\&)4-X .-A\.†./&qb†."]pt"4q*15ib†9iA\4)A\(q4-]^7q.6.7 7@7@t A\9i9i4).B5N0…A.ÈWÈWA <s7)7)AA ().Z4-7q._5^&-u.15^(N4-0…..ZA 7JbJ56t .e./A 9Ž7@(+./9N.y>+0A‰i4)<SbJ56(+.=.:>6<_u"nb†% X .:4-._.Nn g€0AX <[./]w.B(+.W0]›A <[7q.@A\./A\4).1.1<[4-4-<:.B&-&)A .S7=.B(q.)&)™cA\.

=A\&)4-4_./.=A &-<†.6<”(qu~A ]w7@% .=bJ7)&-A9Y.1‰q4-5Y.-5†.:>+./4-9S._9.@ÈW4-r+9)*17)hS.€()0…<[g‹.10u 4qA\b†7=% dN.nW4)4€5Y23.=9Y5Yri7qA*1()j:.164-ƒ ™.1]694./&S&)9Œ.NA .[&q(+A ()<Št¡<s71dE&)‘1(N.?.N—Vƒ 0w% .B.1A ‘1<T0?bJ.=._0ahT.@IˆAq7:."9.:(+9.<_0‹£0„A\(+bJb n.1]./.†569i.<€t¡bf>q— (-b†.S9y()bJ<[<@<@*1.`. .[nS(+hJoit¡ &Nd_>+u1A0¤7q.qA Y™.5y4 KE.B]^A\t–.=*N&-z‚ .:._.-.

S0…t .=*+&†*1(-0…96)(q.1.BA 9..< 7@A <c96</*1.=7@&-9w.[0–(+(+4_.B4ŒA 9w.=.[>6(+b t\ny(+oqt¡9i9)0}d-.:<=.1.=.N0…0….@.}(+h€t)(+A .=n 0¤d qnn <:&-9i0a.=&1A <JA <Š<@>).[.14-*-.:./5E<`A\./.4q4+5t dmb†.=.=4y&-.0a>N.14q()5P<[<:5i>6A bJ .x9^)‘1(+.9wt 4i5yn gX9i0~&).N4_ ./A\b†.&)B£ M.x(q.1bft dEb†>-.:9w<x4-g<[9i.=0„5W&)5.)7=A\.564./w.=t >q71(+>6t6t (-b†.fg.x5YA <Š71>-<Š<”A 9w4y(+‘19w>_.|(q7:7=(+. >-w<[.w5E5W7†>)7@0k>+9w<[.1<Š4-.1bf./4y9._.-464-5y4)<[.1*1ui.NA\0a4q.N.ƒ91gLI/. “ zu *+*1S.N&-A\0 4.|t¡>+(+bS4qA\54+>656bŒ.=0k>q7=.[(+4_.q<=‰)A -9.s()<Š<@>+bf*_./>N.-u 5E A\64f€._5w.:‘@]6(+d|(N4q.J% i™cA <J7@9w4-<[._.c9i(@0"0…d†.=&-().@71r+&†*1(-.]N<}*1. £+nJ%bJ.-5“n X &).-0…5P.:91<[g .J._9EA.BA >19wA\4S0‹A\4)*)]y(N0….mbfbJbJ9Y9.@A\.f.[0…71(+.@‘6..E].=.b    8N  J  0 1 XVTgQ m 5QSTgVx`\g$Zzenb$Q QXe<^j$j$Q elTWQ `MY X TgQ[ Y TWQm&ZiT^xm4QœY X—Rvg$Y 3 g—TgQ @ Y efQ L Zc[ ^ZzTWQ `\b$ZzeAQ `rVBX TgQ L VB[ ^M5nQ TWV cb QE>[ [ Q ` @LV 3 9ievZcX`Zc[ [ .x0….)&)A\tN4S(+*14)()0…9.=&-.=0…&).S4qbc5f(q.=&)&). (+(N0…4-5wdJ>-919wg~>-.Nž)4)A\4)567S<|(+9.mt¡>)7@.4)bJ.17q0„()&c]NA .Œ.=<-r1n (+bf*+t .1Kt+()bJ<z9Yg5N9w.@<[tgA <z._._7:9.1.6 u E |Ÿ3f% 0…./.Nt¡t"9)h€—k7@A\9w4)4-] <[.10…A\t<T5i5wA\4)>6]S0‹A\914-g]c.Nv._(-vw.+*1uY./.ˆ0.mA\4Œ.N4-4-.14-._5W5P(+bJ4-&)dm.10k>q0….=<T&-(+.@7qr+&N*1A\.1(+4q4)5Y5EA r A <c Ã0„(17:9.=(+&-b†.BA 9w4-<Sbc(q5N.0…./(+0ˆ9Y4_u65+.`. 7@9w4-<[‡L.[.

V$m/Q—Y e@XVT `BY e 3 ^eAelQ `Y X Tg$Y enbcVxV89MDvP-Q L Qm4TgQ[ Q ele .&-. ?D F@gQZc^zTgVcm-`cVBQ evXVTE9XViRpVh~ZcXzdiVBXQ RvgVa^elQ Tg$Y e 5QSTgVB`kZcX`TgQm/QSh.*@d+0‹A ].Tg$Y eC5nQSTgVB`\Y e@Ze2j$VBVx` ZeTgQ 3 V85 5VBX/5nQSTgVB` D :zY h-diVB^aXVzRtVhDZcXzdzVBXQnR@gV\^elQnTg$Y efTWQ 3 gxX$Y ]_^Q 7c[ QiZelQnTWQ[ [ 5nQZcbcVB^zT Y 2T D N  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 .

@.:<Š./9W]6(-.10?bJ<†A\4‰".>NA 5bJ._vw>)(-.>+0…./.Sɓn “¥ y R{ hNQTsy N aU wI} N w T NQP U $P?N$ O{ } U “nc•m(+4-dy.10?4-9w>6t¡ A <z.[(+tYA <c0…./._7=.6n ¢~nMEL9P(NA\0‹‰)]6()<|A <S*10…. pQ2 Diagram Calculations plunger location liquid metal reaches to the venting system starging filling the cavity { liquid metal pressure at the plunger tip or the hydralic pressure cavity filling io A ].14-.€A\4y.mt A vw>1A 5b†.BA 9w4s7:(+4P‘1.Chapter 7.W4)./._(q71&-.:]wt .-5W.[(+t\n “nMEL9W<[9wt A 5iA .@.-5“n “n X &-.=&).Wt A v.

4S9Y7:7q>+0…<z5w>+0A\4)]m.=&-.w7_(-.BA 9. .

*10…9).=&-."t¡ A\4)]“n “n X &-.^A\4-7_.ybf<@>+&)b 91.x*1<@0a.=&)&).[.108.Nt (-.cl.=rN&)A\.S<:&-9N.:.f5YA .@<:)>6.:h<[<:0…>6(-0….=&).@.^0„7@7:.14y. 0….>NA 5^b†.Œ0?>+464).*:d60‹A ].Œ(Ž91g†<[.y7:()<[. {} u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.-5‘@dy.e<@&) 91 .[(+tNl.chJ&NA 7q&s7_(+4Z‘1.ShJ&NA 7q&s7_(+4P‘1.m*10a.€./._5i™@u  n hJ0‹A .Wb†.@5 ).=&-..qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ … Time      '     .=(-&-._t .BA.BA\4-]b†(q71&1A\4). (+4)5X .6¥ ._.9)h$0„(-.4)<@&NA\*m‘1.6u (+4q5ml.BA 9.&-|.B(+A\4)t (+] 4)7:b†.4Yui.s <:(+t .-5EA\4f.[(NA\4-.f.`<@t .17:4Œ7:9i()0…< 5YA\4-]W./._<[<:>60….e7:56(+.N0".[(+4q7@.9)hA <JA\4f._<[<:>60….khT.-(+5t 7q>+g9it (-0|.BA\*iu 1u“7_(+4E‘1.: <m.|()<[<@>+bf*-._. 7@9.^._<[.N0k‘1by.f(-. \ A  bc(_rNA\bf>+b˜l.()</‘q.c.W*+t¡>64)]N././.6(qn 7q&NX A\4-&-.s(-.[(NA\4-.BA\*  bc4y(_.:<=A </.:4q.:5 -.^7Z5Yg9iA .@.=&)./.=&). (-.P—‹<Bv.ˆ.=&-.Pt A v.=&).=.=&).     —kÉwn¤£-™ Ã&)././9Z.m.P*6t¡>+4)]N.ˆ.1>-0adš<=A\4-<[] .y(-.[(+t~*10a.+ n X &) .9)h˜0„(-.10….:.=&)&).>q(10….BA 9.ˆ T.mb†(NA\4P0…./q9Ã(+t¡>-‘1.@4{.=&-.3.@)._(N0'0a. q(+t¡>) . ._.10ˆn ɓn $t A\4)./9m.Pt ()<[.

kdd^bJ7@9w.kA\bsd-91n g0>6b˜X &-l._<[.Section 7.BbfA (_9..B4mA 9.f._&)7@.6._.1.-91( .:.10…&+.rN*-4m.N.1.E.15m)0?.=4q&-(+.Wu >6A b<†56-9. >)|0<_u+a.2.=t &)9Y.-()bf<@‘N>+A\04-A\4).@t .=h|&)A..=&).Œt<@(N&)0a.1b†. The “common” pQ2 diagram @dN<56tA.fg'<@.P7)‘@A .N4)t 9i./.  —kÉwn 6™ hJ&)X.t¡>+7q4-0…]69N.=&)AA\<Œ.1<Š<S0–€+hJ<Š./A\>)bf.?<:dŒ&-9N9N..W4q(-.=t&-.:-*6.-]P5Ž.0a.=*1&).1.@.ebS.š 9) h$b†q(_0„(+(-r6t¡.E7-A .

bf‘NA\4q(-.WA\4fbf7@919w>6gLbfb ._t5P(10…()]N<.B9i(_A 0ar69._<[<:>60….N4_.:.=(N(_&-r60a.=7@&-./.N0}./9Z(Ebc(_rNA\bf>+b l.€(+t A\4)4_.10…./.J5YA .NA\0abf.d9.=&).m .kA9.|b$t A\4)l.c5.0„(+b () <† A .€*+t¡>+4-]6.kX d^._(-.=&q*6(-t¡>+.st .†4).:A\4).@./.10`*10a.[(N0¤.N0…0L(../.BA .B)08A .N4)0Vgu5Ž9i 0„./.†<Š(+bJ.6n ]“5YnA ()].N4-9N.€<@&)9)hJ4P‘@df.N()4-<z9N(m.^.=t¡rP>+*+4-t¡gˆ>+]6>64-.1.š.š>+€~4)bJb†7@.<@0„(:>+hJ‘)<Š4s7q0‹9wA\*-4Z.N0a4_<[..N0a.S(+()t¡<€.J(+4q5Œ(y5YA  ~.=*+&)*+t.P— 6™€.sɓn “n X &).y0L5N&).Pt A\4).BA\4)]Pb†(q71&1A\4).E—‹<Švw>q(10…./.‚J4yƒ.10~5YA (+bJ.N4_>+./.@hÃ7:9.1.=A &)(+.19w5Yt 4i9YA n(+7)bJA ._5i™@n 4).4J9Ng"..9)h0…(-.@&)).@&)._5Z()< esA\4 oiA ]w>60….BA 9.&)./>6.†.s(+.14)08]NA <Œ(N.14q]6037=.b†n (_rNA\bs>6b *N0a.10"7q0….1>+A t <z9Y4)7@7)(s./<zgˆ0…9.‘-41A <SA 9N9w(Wg€>-<`.^.ŒbJt..f5N.10L<:&-*+9)t¡>6h†4)4W]N./b†.1.Œ— +™3(+4q5W5iA  .†7_()</./.Wt A\4).69) n h ›0„(-<:.=g‹(N&-gˆ0/. 5Y‡LA 9)(+hTbJX .".=&-._)(Pgˆ.Œ9)>+hÆ*6bt¡>+0…*+4)(-t¡]N.y</.fdE7:*1(+9N4E<[<=‘1A\‘6.Œ.BA*19.14-.N‘@0"df5Y.N0ˆ0Tb†u~—k._<[<@>+0….-A\bf(1b†™@>+n (_bÆr6X A\&-bfl.b (Z&NA ].:<x( 5Yb†A  ~(_r6.

=&1A <JbJ9Y5N._&q7@(-._.7:]N (+.+.y7=<Œ.N.`]NA\.=b$&)*+.N0A q(-./0a.+u+<”A\4q7@.-5s9w4-._(N0‹A\4-]Œ9.N.1(+.BA 9.@5Yr-A71.. Ã<”A\bf*+t A .s.[n ()(+<[X4q.=]N0…&-.=A .sA\4_A g.c5N94)91.(q(+7=4)4).Ž<Šh†*+(+&)t¡bJ>6(-.›kn E–0….c.N.Nt .:bJuJ.4Œ&)()<†4)9Z‘1.N]6&q*1./4).:uz0w).1A </0ˆ7:.1<_.=.t¡>+.p*6<Št¡(+>+bJ4-]6.=bJ&-&).S5N./.:.:4.:7qKc<:&N>6gˆA\4-0‹t ..1.@4_>).4sA\4S.t]P()Iˆbc<E5w0a(q0…d6.N.1 4 0n X7@‘19w.:<Š-.=&-.1bJ 0 1.1n 05i A .=.:.']N5ig.BA\A 4s9. 0n hT*+t¡.1.SA <Œ(+*6bJ9.1 ~A 4-(+._0a<<[<-7qu1t.p(yt¡>+0a5i4-.14_0yq(17@0‹9wA (+4)4-5Y.J4).†.=(N&NA\Ab <€*N. t¡bJ*69Nt¡>+<[4).-91.B7@A\&).BA 9.B&)0„A 9./9w./™Œt¡9y>+5N4-7q.=71&)&-.N5.J.BA <3A919wg†.:<P]6h†(N0„&-5f.4-.N(N0¤0…._]6A <”.:g9i0kbJ.1-t .xA .=<x&-(+.J&)4).TbJ0a.|A\t¡4)d†<Š]^(+.=&-&-.104-4q]65i5N.N9Y4 7-A ..:<[./<L]N.@(+.y./A.)>6A 4)]w]N&_.:9in 0?b†(-.z0„*6.:4|<Š71h€<[&).N(+A\4_t¡64).15Y—k0…5YA .š9s.?A dfgfA. 91>)g'<[.B]i‘1A (+.|hT.4c.^5Œg~A\gˆ.=40a&-9w.x.=.N9iA  0y0.Nt19i0}0a.4)0….

.[(NA\t <JA\4f<[.cdNA . +™   —kÉwn 6™ hJ&).c<:>6‘)<Š710A\*- ..y56.10….m‘)(+t (+4q7@..S9w4y.@.BA 9w4sÉwn ¢“n Z*q()]N.1t 56<c—k<[.-7=.=&-.W0…9Y5N._5Œg9i0„7@._.WbJ9i0a.

=&-.bsbJ9./._<x.Æ56./9i0ˆn L4MONIPpRT_UsXEY ©} ª\°N¯?°P¬+¯|µ+ªª ¬¹Pf¯?°+®-®Œ¯?®_­i±L±?¨i®B´B¹Š¹:fn¸Nm9±kea®mg t¬+k`¯c¬N¯?«+°+µ®Œ©}­.y(q7=. /I 7@9.14)91.§\¯?¸Nª ­Ã«a`~©}®:±'°+®:µ+«pª ¬ f¯?°+®-®s¯?®_­i±±? ®B¹Š¹:¸N~±k®m¨i´B¬+fn¯Sm_f¯?°+oI®mg 0¬Nk³- ¯ˆ¸q¬+¯‹¨N±|ª ?¹ eQf?g €1¬q±„*¹ k  $     * # #  # # N # # vAw T_xzy|{ wn} ¸Q€q¹:¯?ª\¯ˆ¸+¯?ª¡«h`^¯?°+®Sµ1¬+¯‹¬Pª¡«i¯‹¨Z®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \+c+ª¡®_§¡µ)¹     Ig  k   ’¤4f.=>q(-.=&-.§\ª\¸N¯?°mh« `“¬f®:±J­.4KZ*N‚ ƒ 5iA ()]w0…(+b % A <z56.c.

£  !#"m4QzV$Zz`rm/QTm/gQ Q eAQiZV m )   —kÉwn ¢+™ ."4)._5P()<  $%$ É.

Qm/Q Q'&(&xTWVœTgQ 7 ZA7cQm VBX 3 3 85 5  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ *) ƒ 7 VBX $7 Zzj$Q .*@d+0‹A ].   gaY e XQ Qi`rVBX—Tg$Y e Zze?7$Q 3 T2D QXzT 5Z`cQ—b dam/QSh.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.+*- -D 7:9.&-.qA\0 .

yÉwn w¥ OU w PSP wI}s nU .Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations Pmax 2 smaller plunger 2 1 2 2 A 3 CD 2 Q= ρ Pmax 2 Qmax io A ]w>60….

c.=&).6n ui.BAE–9.10….@g9i0…./ q. A <|(+t <[9Z56.9N4 . { wI} .

[(+t 1n|28.f(-.y]+(-."4).`._vw>)( —kÉwn 6™  X &-.N0k4)9.>+t¡ A <€.9)h˜0…(-._5P()<|(m7@9w4-<[.y.:<Š<[.169)A ™.=ri*10…./.@.=1X&-0a..10adEb†.BA\t A ž-A\4)]”".y7:(+4P‘1.f&)£ .cl._5P()<   —kÉwn 6™ .[(+4_.xg9i08.=&-.f7_(-l.@)./.@.

.A 9.=./9i.N4).y&q&-(-.N(-&-bf.1.1.=._0…0…5E.=].=./bJ.=5Y0…0„A._<c0„(-(-A.f(+gˆ9N4->6<[g–4qg7=.1.=.B&)0xA .S4-.|<S>+.=.*1&)4).B.W9wA <f4mt A vwA\9N4->1g'<=A A5.=(m0a0„.@(- g./7_.St 9i..|.=A\4)4P&)</.P5m9.1.?h yd_u“5N0…(+(-.&-4NbJ.1.ŒA .

=96&)71</.w.=.BhT.<[<:>+‡–>60…(-9)b†.W.1(+(+bf4-ti.6()nm5.†*17_.=‘1>+&).N(+A\4m0…4Z(-.N7:.j”.x.:5P-4P._A 9w.:./7:.[.N(+910Vt¡bJugT.f0….

[]Z(+7q4-9Nj .9w&->+.yt¡4)A\—4)</..:4-A g.=[5.g <.Nt 0‹A 0a5iA\."0¤9.

w]š9i7_0a.=(-..Buip.=&)4E.A 9.+&-.

]{A\4-t¡>+<=*1bJA ].".†t¡A <ŒA\)4-9..N.:04NA.=A9Y.

fh˜&1—A .sbJ.NA <Z.:t>6<P5NbJ._<mB£ t .4-h†9).=A\t¡&qA(+<Š.-4-5W<=bfA .V$m!5nVcm/Q `xQSTlZ$Y [ e 7@9.k7@>qdE9.1: 0 !45i":4 :&% :&1/C+(  %  N    BV ^c[ `M[ Y 9<QnTWV [ QiZm2X—R@gV 3 Z<5QxVB^zTfR@Y Tg—Tg$Y e 3 [ Q L Qm \Y `cQiZ D elQ QeAQ 3 TAY VBX-D H 7Zj$Q -D m/QiZ` 5V$m/QZcb$VB^zT Y TvY X @~gZA7zTWQm -D F@gQ—Zc^zTgVcm~R <h.=0&-™ .:<E¥.w05ÃA 7:7c(+—l.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 0/ .    —kÉwn É6™  %  $  8N 5 0_": ( !/(+ 5 ! 0.7q4)71&</&).=710…&)&Ž(-._4t7@w9wn¤4)£ 56<B™:Jn A\4P '.@()()./A\.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.e.[<[<Š(+<:.:<[<cbS.7_bJ(+>N4ZA 965</‘1.y4t A v.f7:.:4)4-<Š]N.=<Œ&-.1.[(+(+t .&-.*:d60‹A ].e<@>q0?7q>6&Y4+uL4).

Section 7.2. The “common” pQ2 diagram Pmax Q max ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP Pmax Q max oiA ]w>60….yÉwn ¢“¥ N }  N.

=&-.B7@A 9w.=&Œ. —kÉwn 6™    D1 P w UaT       L4MONIPpRT_UsX~    .BA 9w4-<S—?Éwn¤£-™€(+4q5Ž—?Éwn 6™`h€A .hTA < .1>_4q.64Œu.khT9>+46jN4-9)h†4-<S—l(+4q5 _™xg9i08h†&1A 71&f._ vw>)(-.W&)(-).y.(N x } yƒ{ wI} w y OU ROT9x } nU {ENQPSUayƒU jN$ w { } y w w PSP wI} <[9w‡Lt¡.?hT9P .

¬+f¯? ®®_^@«6®:µ+§ ®:¨.Kµ ³:ª\¯^Bc¬N §\©}¸N ®y°+®:¨Y« ´ h f m ono Z   \. ?¯ °6 ®W°N¬+´¤¯€¨+g §¡ ª ¹P¨i ©'¯? °+ª¡«a®f`š­ik|¬)±k±?®”¬N®u¹[«+¹_`~µ^¸1ª_±?^=¯?®m®_°+« ¬+®js¯3`w­w§¡¬+ª ·Y§\¯?¸1®y¸1«hª¡`“¬qµ ±k®_®@f±J¬ ®)¯?ª¯‹­ ¬N§ Z Sf¬+®)¯‹¯?¬N®:±?§g ª ¬N¹@ª¡§ µ6 ªk®¹f\ z¬N§\¯?¸ °6¹=f‰®® ª¡«iN¸¨i© ±¬+¯? ®m¹s ¬N ±?«+®:µS³=¨ `.

m Z*hm \  ! vAw T_xzy|{ wn} #" L¯?ª¡§ ª qª¡«h`®_·i¸q¬+¯?ª ¨+« $ .

qA\0  .³:ª\¯ cZ³=¬N«€ cW¨ €Y¯‹¬Nª¡«6®_µ ¸+¯?ª¡§ ª qª¡«a`e®:·Y¸q¬+¯?ª ¨+« $ $   h`  %    .|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.&-. ') ' +.*@d+0‹A ]. 7:9.¬+¯?®^@®:§ ¨.   . &%  (') +*  -.0/ 1 ' +* '    Zm o\ °+® N¨i©›±‹¬+¯?®c³@¬N«€Y®c¨ €Y¯‹¬Nª¡«+®:µS€ c¸+¯?ª¡§ ª qª¡« ®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \  É  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ $  %  . ?€ c  ¯?°6®$`.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations L4MONQPSROT9U X ”® ­~®=¬+¯8­Y±k®.

|.=9.1bft+)*-(+.?bJ]whTt.1.=&).=&-(+.@.1™._<|</.W(N0…].[7:.^=ª ¨.m</(-.:9›.9wt >qdpbf(-bJ.J. *NIˆ0a7@.=9w&)64.6A 5u.vw4-4)>).BrqA 9w(+4fbyhJA\4-&).14-.:9w1bfA 9wbJ>-<€9w4<[.W.1¥P(-0?.A 5P4)<`9i0`h3*1().6../().1’\4e4)._./b†tz.dc</.14-t./4)..1(+0…t .BhJ0?A 9w>)&N7@4 A 7q.BAi&9.fbJ()9Y<Š<@56>+.=&-._(+9.:.4P<[9w>64q5e<Š7)A .Nt"A <chJ0…9.=&-&-.0…&)]14).1nJt+‡L).=&q(-./.{bJ(+4ft 9YA v.9._(N5~b†A\nT4^(-2T. t A 5YIˆA .BbJ9wA 9w4-<4|.[(+4q5e9.ÁMyÂÃI–ÄS½ 8RxM MPH OŒUV¿ PKN¿ (..Nt¡0+.15“4 n i9.414.=.=(-&-.17@.=&-(+.BA .yA t\5uL4).=.:K<[.4)](+4q5^569š4)91.[7@(+.f(+vwt¡.1.k<sd_hTu1hT9i.1<S0?&)by(+A *)<[<”<€A\4)h†]E&-.56‘1>N.B4)(-A 9w5{.=~>)bJ5YA9Y.=u€>6*_(+4q.14-<[0‹g<:A 9i(+>60at\bs.=™LK &)7:.ŽA\914š% g~›.N4eA g3.A <P<'I/9.b†.:-.@rq(+b†(+4_(qdby56A\.=&-&-A .?7@dŒ9wbf91gLbJ.Œ.-.B9wA 4Ž9.=.>-A .>).Žb†.BtA 9.N>+.¸_¹†® ‚N¬ †­w§¡®s©}ª\¯?° ±¬N«h`“ª¡«h`Ž´…±¨ f m ¯‹¨fnm mµ6±‹¬6© ¬Pµ+ª ¬ `“±‹¬ vAw T9xzy|{ wn} ¸N«+µ6®_±T³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i« ZD ÄS½ ¼|¿yÀ?UVOmUkI."456.€0….-7@4+v.=4)&)t¡56.:A\4m.c</.:56<-.10?914)*1g|9.bJ9Y5N.< )..

/9Œ.N4y.@.x>q7@9N.ShJ&q(-.N*14)0…569i<€5w>qhJ7@&).m‘@dyq(10ad1A\4)]e*q(10„(+bJ. (/*214! *.@.1*)4q(N560…(+<_b†n . 5(:65 .0a./.1&)0'.0a.14q56<_n  5! 1/0B(/5 7/.A\4q4)(+]Z‘6(+t .P.W<Z0a(p.@g9i9i0„0…5N.@rq(+byA\4)(-.C!/ ! 0._71j)A\4-]Œ.:.s56(+.1<e4s0….N0a<€(+4q5P7q&).w7P*10‹A\4)7)A\*6t ./t¡<|>-._<@q>+(+t .Nu`0 . ( /:/.=0….+n *1w0…9Y(N5. 5S5<5 5 0 7/(C+:&% C !./9W<[.-()</<[. *. ! 1/#/(+(/C+. ( 9  .y./X . g .14-t}df<@&)q9.(+4)A gŒ5PA .=.J&q(+*6*1./&19eA <e&)b†(-)9i.=0….B9wA\t¡4)x(+&)‘+()t ._._<_u A0a.16! 1.% :4:&5 1/! 02* 1 i! 5 7c.(+>+t¡>-t 5.e4_d.1A\0…4Œ.=.BA 9w4sA <|569.=&-.6._)()(N<Š0¤dN9.4).

 .

 .

 .

$363.$J 3 . :>A@K8 CD.-b†(+t¡()dJ<[< <Š(-‹.W0a.      / *   +'*)+'-.[(-().=.S</b†. 48K7 21"7EH" ’k<}ɓ./<Š.=(+&qt (-(+.:<`<x‘q.34q7@.B-A9w<i.c&).=n É+&)™x.

s.=.4 kɓn\£6£-™€A\4-.†<Št (-.y<@&)9)hJ4S.x./9m.4 kÉwn 6™   Ad1\4mYA ._vw>q(-.sA <f(+7:4Œ9.f(+bSA <zA\4).=&N4A <S% *19i./n .BA\(t A ž-7@A\9.@.4 ?Éwn¤£ 6™x7_(+4P‘1.>q(-.NdZ0A.=&q(-.t.Z./.y<@&)9)hJ4S.=4q&)56.BA 9.x7_(+4P‘1.y71&)(N0…(q7@.9P4q5i<[A .=&)(-.1.:&1nA <x*19YA\4_..>q(-.B0a.BAA 9w<S4Z.`5NbJ.BA 9.bf4)bJ</.=>-.S.B>)A 9w5N4Zds9.9.B()A 9.ktd1š™†œq‘q.N9Y4-56<=A.[(+v.@(+.=<[.c(-.BA .<y4 <[.=)&1./A\4-9e.[k(-Éw..4-]P4)</.10‹A </.BA 9.-v.1t 5~u ?Éwn¤£ 6™    ’ .-.N9“()t 5Nu"<Š<<@h†>+&)bf(-*_.@4qr+5i*NA .BA 76ui._vw>)(-._5EA\4-.[9w(+464-Ks.Wb†(q7q&NA\4-.=&).|A <[5Ng„.1Iˆ0–7:7:9._65 ™ ?Éwn¤B£ 6™   oi0…9./9    " ?Éwn¤B£ 6™      $   $  N  J  $   $  $ !   " #  $  #     $ 0 - .=7:r1.zrNA .BA 9.€7:(+4P‘1.  ?Éwn¤£N£-™ >6‘)</.4->q.t¡>6.=0…(+4)</g9i0?bJ.:._bJ5s.>q(-..BA\4-]m.B.+A\u~4€>6. .BA 9w4 ?Éwn¤£-™:u“A .-v.b˜.=&)£ .4 ?Éwn¤B£ 6™3dNA .:n v._A 9w<[4<”A 9w4f%8g(+9i4e0}% % nc‘128.W7:X 9./t <'(+4).

.

qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ B .|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.&-. 7@9.*:d60‹A ].

1A <c7-4qA\56N*+<cAt 9.B<[% A.:9.=&-.B>+A 9.=(Y&)u ./.Tb†.:56bJ9N.10*1&1A\4q.md.kdz(N0…91.&-9i4E.>)<_n $  ..10?0…9./.S.0|bf‘q()b†(+<[‘6<@9.=&-.NA\0k4-b .*+*19N<”A . <_g9iu–I/0…9.B)‚ A 9.=9.8‘1(+.10a91)7_g|(-().[<[(+.1(-t (+.W bc ()<[<S ‘q(+A <`t (+4)4)917:.=.N.@.[9.[(N A\4y .=.14q5N.P. b†A <Œ(Iˆ7:V*19i9.†t\u'4).@b†.4)4Œ7@._b5Ž.`9N gL[.=<”&-™@.=&). n Iˆ7:9.=&)(-.y.4)..šb†()<[< q7@b†9w(+(+t¡4->-4-<Š.7@.=&-A\A 4.@7:./9 .Œ5iA (+b†.:9w<-4pn 56*NX.c4-.Œ.=&)./&)0….0…9.0„(+b ()<Š<@>+bJ.:.69w4qu"7@bf.bfb†9.4K^b†9i56.10*q(1n 0„(+wbJA\4)._91()g <[.f4)(s5fgˆA >+<}4)(z7@gˆ.69wnÃt (-4W.1-.3.&q.W% A <m(Ž7:9.g9.ŒA .†91gT.=7:( &).E.1.=0‹A 7:(+t¡ de9.(+0Vu34)t\u~</A\4e. I/7@9wbfbJ9.4)</.=56&q(+.N*1.@.1t u (+4q5 (N0a.bs4)</>-.=*1&)9N.N4_._.W]6(-.[(+4-.4K *1‚ ƒ 5YA ()].=A].N0a.@0„(-)(+.1ƒ 4Ž03(qA 5Y<s7qA &N().m&-bJ.S4zt .–(|% 7:9._(Yu  n XX 9e&).=0„&)(-.9ib†0z4K()(+<[t¡bJ\<Œu 9Y‘q./.B(-A 9.W(10….>+t 4debfKš4)*-*N.:<s.< .y<Š<”]6A\‘N(-A\.=..EA\4q5N./(N.B•sA ./t .@. The validity of the “common” diagram T7_7@9i0„5iA\4)]Z.0….Section 7.fA .

 ..

 L4MONIPpRT_UsX V §~¨Y¹=³@®y¬+¯?¯?ª °+¨+®c«[ª¡Z$«i´¤e ¨N\+± S`w¬+¬+¯?¯?®ª ¨+«W\†´…±­.fɓn “¥ É   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ N.¨ §\¸N«h`“ƒ® ‚1®:±3¬ c¯?ª ­Q­.\Œ§¡® ©}h°+m W®:«P¬N«6µ+µWª ¹=³_³:°1°+¬q®:±h³ `~rW®S©'³=¨.°1¬+® s³¯}°N:¬-ª¡®_­+«i­~¯}®:ª «+¹ ®:^”µE¬q±k¯‹ª¡¨E®_µ ¯?°6®N¨i©{f m ±‹n¬+b ¯?f ®†m ¬+¯T¯V© ¨ vAw T_xzy|{ wn} ¸1«+µ6®_±'³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«   !  P oYA ].>+0a.

qA\0 .( y w DU ƒ UhT w a NQyƒU A1 7:9.&-.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.*@d+0‹A ].

>+0….fÉwn w¥ +'*)+' 86>A@B8 > |84J 4: |821K:I.Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations Pbar oiA ].$JK1 .

"798 N$.

y w D U ƒ UhT w h N.

B]NA 9w.=&-(N0….=&).s.?56hT.= ‘+0…./(+<@.S()91<'g <@&)9) hJ 4€ ._7@.=r1(+A\bS4q7qA\4)0…. <T.BA(+9.E.€<=0…A .J.:u1&-u"hTd-(1.@  .s7@q<z(N._7=.:0a*+.=.->6u(+b†t-(+.4Yn    :.1().J./A .-bJ>+5pt ._()5~<Šn3.=0….bfbJ9w46Ks./.=)0„(N(-0.:A . 4q9f56k<Š<37@.yƒU A3 X1ELA 9f9w9)h$t .L()<[h3.=&)4c(-A.BA 9w._0~<z5Y5iA 0…7=./<_‘@..| .A ž@4).-bS7@4J9wA\9N4)4)g.Sg9.-A .€5š._.c0?4)0…A 5y.1ndŒ0ˆX u.:.:<x’¤4†h€<ŠA._5ZA\4y.|7:Iˆ9.=7@&s.f0a.@56.}n 91g} vw*+>)t¡>6(-4)./.3=T34.:9i(+.1t._.:.:(-<`.=.N(-(N4|.=&-*)&q.|</.T=CED= #   .-<:0a(Y.Š4-&-™ d.N4 0“5YkÉwA (+n 6bJ™z.1.N.=.=&)&-.14q5N<JA <|5YA <Š7q>)<[<Š.B<[(+A 9.10wb†<”9.fh`. Iˆ7:9./.=0¤&)t dc(:.=&-./0….BA 9.y(N(-._g87=(+. .: uN.3 T=13€Dy= D E: io A\ 0…</ .=<'&-0….@9i&-.=(-r1.=.19Y4q7:*65671t¡>+<s>64)0…*1<3]N0….t¡ 9)h€A\4)]s<Š.:]6tw.7@9i9wbf0 bf*qbJ(10‹9w™3A <[469w(+Ke4)4y5fb†‘1.J.4P4JA\Éw4)n 71s0a.

 (+t¡>-._5A <(+4›A\4B.q.ˆ.[(NA\4).=n&q(-. 7_(+4 (-.

^q(+t¡>-.N<@0a&).bfbJ9w46KÃb†9i56. 4ŒA\4Z`oiA <LA ]wA\4B>6./9{.=&-. k(q7:7:9i0…5YA\4)] ."4NA .:g9)9ihJ0a. q X ./.1t ™ ) & ^ . Iˆ7:9.=()&-<€.

"0….yA (+bJ.=]6&y(-.14P065Y‘1./.&ˆna.-/&/€"•102'3& "$#% &(' )+*|{}   -D H ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ &% ./Éw._56]N .=.Tn Éw()n < zhT0?.:.-g–()._.su1A\4-4)9)71hS0a.=r1._5710aA.@(+.'A .1()0„< (+.1j1t 9Y4-7-9)A h†.<  #  #  $ & T@Zc[ eAVœ`xQ nVBXelTm&ZiTWQie@TgZzTfTgQ 5 L Zc[ ^QnVh XQ L Qm 3 cZ XQ 3 Q Q ` È­ÉšÊ Î  Í ȭɚÊ È­ÉšÊ q  º! d ] u wu“‘@dEŸ.?d_t u .=ti&-7_.f4NA .}&NA )<S.N0+A\4)56.:)< .@._t¡<z>+4-7_]6(+.-u6()<Š<[./bS._5PX h€&).1bJt¡\n.€()<[*+.=<[&-.

3. The validity of the “common” diagram P1 Q ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP ∼ 1 DP P1 u3 Q yÉ É ' & 0  R |U .Section 7.

.

x|UqN.

y+y OUqROT9x } nU $yƒ{9R x } yƒ{ wI} w ROT9x } nU {ENQPSU y|U    Ay OU w  N.

y|U.

 D1 ON } y OU nNQyƒU IUaT w _{ y .

 $ N$.

$N  * & 0 .

3€D D !#" 0$*M -$%&' 0 * )2-+*(' -$% "$#  /0 &*)2-+* ' # ' .% % & # .3= D A: ? “. -/& 0 & 0 - ' * ' "  = .+- ./0 0132 -$32) 0 " 0 * ) 0 % 04 0 &5) 0 #!" ' *76 " - .3 A: ." ) '81.>=137.T= T=13WD= D A:   Ä:. < =137= .3 ?A? = < DL:.//' *7612 $ :9 ) 0 >$ 0 & "$# 4 * - *  .

" ) 0&HG$0/& # &JI I LK ( 9 MNA )+0/& 0&+ # & 022* ) 0." " # &E!'8$ * # * ) 0F' .&(' ) '8$ % & 01%@ & 02 .?@BA) 0 )16 & - ' " % ' * # - # ) -$ * # ' # )+0 ." * 0 &(' * ' " * )+0. 0C) 0 # =9 #!" ' *7612D $ 0$*&2 ." ) '8 0 " ) -/& .0. ' * ) * ) 0= < -' .% % & # .

+0/&O.

6P@ % % 6* # * ) 0Q>6$ * 0' ' ." )/'8$RG$0/& # 0$*&2/0 0 &E6 #S * -/'8 01+ & # ' * ) 0C>6$ * 0.% % & # .

^ S - - " 0 & 01_ '3& 0' 0+* ' #S Ä:. '8 " 0 0$*' '8 0 " *'8 '81.//' * 0) 0 #!" ' *76 - T.//' * 0VU # .3= D A:Z? .//' * 0. & -+* 0 A )/' " - # * 0X W ' * '8 # & # &7 # & % 0 & ) .' ' 1'81.3 Y A: .% # 0 " - % & ## + * )+0 #% % # ' * 0 .    0 ' $.

3 ?? []\ %@' 8' $ * )2-+* * ) F * -/'8 0132.’.* ) 0 % & 0&^@ & 0 -+* % 04 0 & * ' % 2 I -$Y -+* 0=) 0 #!" ' *7612`Dba.

6g@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0." ) '84./ ' 7* 612 ) 0 I 9dc * ) 0eD`a 9dc ? ) 0 * )+0 % 0$/0/&H' -' 0 * 0 & ' & 01 " 013fA) 0 & 0@+ # & 02 * )+0 0 0 E& .2 '8 " & 0+-$ 0 - " - & 0 .

//' *h6 -$%@' '8$.'84."$# $ * -+* 0.' ) -$* #CS 0 .

+0/&O.

6g!' % ' % -+* ' # 22." *X -0 6 *) 0 !' % ' % -+* ' # '8 " & 0 -$ 0& ' * ) % 0$/0/&/!' -' 0 * 0 & '8C' # * & -4 0&i?gj # 0@) 0 &-2 * )+0 0 0 &E6& % % 6 * #lk m&nio p o rq8p0s k t mEuXt u@v p0w o8v x s . ' _/' Y' 0$* - ?P>6$ * 0.

*)V 0 %64 * 0 ' " ) # 6 * )+0T #  S 0 I X~ D .' . 0 0 E& 61* )+ 0 >6$ * .//' * 0 -' # *^? -$ * )+0 k m&xrt s s t y o8k t mOuioOu x4z p8{ mO|8t k } .

0 ' % & # ) ' 0 % 0$ #  S 0 '81.//' *h6 '81.//' * 0 -+* 0g)+0.

" ) 0 "„ .3T= D A:WCAD DO?B= D A: ?T3 M‚ . #!" ' *76 ? % 04H!' % ' % -+* ' # . )2-+* )2.% % 0. < [ \ ' ƒ 0 & 0+* @.6 * # # #„ -+* * )/' F ' *X2-+* ' # ' .   #   Ä:.3 € A: .

 * # % )16$ ' " -.

_2-+* ' * ' 0&1 # &X0 W -' % 02 * )+0 & 0& ' * - " 0 * # * )+0V ' _ ' ' 0 * - U # . 8' " & 0 -$ 01 )+0.

 * ) 0B -+* 0)+0.

…. #" ' *h6B) 0 #!" ' *76 ' '8 " & 0 -$ 013 \ V&' -0 0 & * ) 0 % 0$/0/&Q!' -' 0 * 0 & * )+0 .

… †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

  2 S 6¡.-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations P1 2 ρ Qmax 2 2 2 A 3 CD ' & 0 …  I .

 .

 " 0Lj # @0 ) 0 &-2 * ) 0 0 0 E& 6R@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0' ) -$ -F' 1.S 8' ' *h64(j 0.&E/0/&* )+0 & 0& ' * .  I Pmax .E& /0/&* ) 0H -+* 0() 0 !# " ' *76 - * ) 0 .W '8'' .

0 " * ' g & 0 . " 02 * )/' * & 0 C+ & # ' * )/' & 0& % .[ \ " "$# r& 8' $ * # * ) 0 "$# '' # .3T= D A:B 3WD. ' * ' "    = / A: .' # /0.

822* ) 0P -+* 05)+0.

' . & -+* 0 -+** ) 0 -+* 0 '8 " & 0+-$ 0& $./ ' . #!" ' *76 0 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 04 0 &' -' 0$* 0 & '8 " & 0 -$ 0&4 # 4) 0 &E 0 642 * )+0g -+* 0g) 0 #!" ' *76 '8 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 % 04 0 & . 0 08 j # 0@) 0 &-2. &0 1b  0 -/h& 612 * ) 0& 0V!' -' 0$* &(' " -0 6 #% % # '84 * & 0. " " " # &E!'8$* # 04_2-+* ' # … ?* )+0P ' _/' ' 0 * -XU # . * R 0 ) 0 #!" ' ." "$# &r'8$ * # * )+0 "$# '' # %! !' -$& -'V2!* ) 0 % 0$/0/& " -' # ) 0 # 6 '8 .' 0$* 0 & % 0 & 0 -$ 0& \ .*76V 0 *>L -@6 '8 * ) 0 0@W+* & 0' 0 " -$ 0 D #"%$ A )+0/& 0&+ # & 02 * )+0RU # & -+* 0 -+* * )+0 % 0$/0 & * ' % /0 " & 0 $.

„ 0R6 # & % ' "„ %( !' $. '& ' * ) 0 & * ) 0 " # '' # 0 ' -$% S - - " 0 "$# " 0 % *' & # $M2 * .{ p0/ t k 1xEt 2 p v p u k % ' % k v p u8x s o s o43 q u |0k t mOu..  /$@ A :6?@./^ ' S* 0 - *- " ' 0 -/-'8  *# -/)'8-$ ' * #-$%0@ W/' -* -'8 )40 6$ '8& -*) ' 0F" %' 0 ' * -%  = #S )/' # ' 02 * k m y q k k o.0 < $T/CE0/37& = ) 0yD Z? ' *7 6 ) ?M-4)[*)0* A) 050 ' '84-$.3+T+ = * ) D 0 A:.$ " - # * " # 0@W/' *&.& .' & # 4 # &* ) C ..

46 =<>=<>  .% . ' " .p8/ t k 1Xo:9 wOq v p. % #!" #YS # S " ) 0 ' -$^`U # & -+* 0 -+* * ) 0)46$ & - ' " ' 0 # +* ) 0& # / 0 - # ) 4." ' 7* 6 + # &U # & -+* 05j 0 " 023' -$% S - - " 0 " - S 0 #S * -/'8+04M . ' * 0Lj # 0&)+0/&™2 * )+0 # S )2-$g' -1W '8'..m53 o*u8x nio0}7.) 0 * T 0 '84/. . ?A@CB8DE@GFDEHJILKMHNAFPOCQSRA@GF(QT@CBQG@VUXWZY  0 & " # $ * &7 " * ' # []\^8_`\aJbc b:d eXfgd cgh7i5_ j k lEm]no^:d pLd p0no^_q8_r sg\.

d ntJb.

nunvb:d e_xwyG^8_eVno^_zp]^s8nGp%r _`_]q8_{d p|_}V~.

nt "$#% 6 &(' )+*žŸ  2.

  .

-/&8£/¤102'3& †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š * .&-5¢. 2 S 6T¡.

The reformed pQ2 diagram  .4.Section 7.

  j  A) C 0 ' 0 * ) # S -$ 01 # * ) 0C ' _/' B' 0 * - % & #% 0/& * ' 01 ' ' * )!' -$ & 0 0' 0.

' "$# '' # 6 -$& 0 .+- " * * ' # # +. '8 „ 0/& !$# # / ?(@$.. 04 * ) -+* ' .&-*X¤102'3& -$ . * ' * ) " # '' # 61-$ & 0 01 # 8' :U//' ' 0 " )2- ' "  .#"!$# %&! 2 % %  ')(+* #)# ?@ + * . 0@6 # ' S 0 & - * )+0C/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 &h 0 &(/01 ' .A) 0 -+* ) # & ^¢.

)+0/& 01* )+0  ' " - " -+* 04 S 6B * '8 ' G+'8$F -+* .# + U # & 0& ' * - " 0 # +b2) -/& ' # 4 % -/& *>h 01' 0." ) . 0& * 01 - #% * '84 - .% % & # .

' # 4 * & -+* 01* ) -+* .'81* ) 0F ' * 0/& -+*X & 0 0.*h6 % ' " -$) -0 0 # +  " - " ) -$/0 -$H' " ) -$ !  . *> ? # + * ) 0 &7+0/&™RA) 01-4)2-/'8 .S 0 -+* .

% ' „ 0) - ) 0 #% 0. 10 # & ' # & 032i4 * S 6 " ) -$'8$ * ) 0V -+* 0 -/& 0+.

" # $ * -+ *  2 ) ' " ) ' V$ 01 '8 '' - -+* ' 4:"`"@2 ' R *`)2- ' M5j 0/& 0 -%64 * 0' -+* ' /0/& ' )2-+* ' +.* )+. '8$?& A )442 * )+0 -$%&' % * ' # # + .U & " „ 0/& * .% % & # .% * 011'8 * ) ' S ##„ ' * )2-+* 0&)+0/&*6+* ) '8$ ' + % # % ' S 04?N ) #  S 0 % & 01 0+* 01 '8!'8' 0$ ' # 01%L+ # &h'V # =<54<6 7 OCQ B8Q|NHzB98:8 H<. 0 !' -$& -' "# # %( " " # # " # # % ' b' ) 0 A) 0 . A B @ ) 0 & 0 & 04 " 04 % & 40 " 04." ) - .Q>= & _ -+* ' # … ! ? " - S 0 * & -$>+ # &7' 01 '8+* # '8' 0$ ' # 0&^`+ & # ' -$ ? .

. ' & 0 … ! ?`6/' 0  a D a K O N a @ HJI K HJI K IML D … ! ( ? I … !D% ? )+0.* )+0 -+* 0 -/& 0+.h 0 0 K I I D{ I ? " ) 0 & 0 .& "„ 0/& * !$# * 0+- 6g * -+* 0" E . =+* -+*. & -+* 02"?'9C? = # ?.& 0T+01 ' !' S 0" \ ^@' 8' $ '8 ' G+8' $=¢0 7& # 0 -' F 10 _2-+* ' # S 0 * 0 0 % # '8 * ! ? # % 04 0 &* ' % - % # '8+* G'? . # 0 ' # $ * & -+* 01 * )2-+* * )+0V& -4) ' *76 0&ƒ 0 " *> /. H ON a @L S " (& ' % * ! & 01%& & 02 I DC I # .

% 04 0 &* ' % 0+* & - " 0 * # &h+0/& >6$ * 0. #" ' *h6 # + * ) C 0 ' _/' B' 0 * - * )+0. ' _ ' B' 0 * . 0$ ' *76 0 0 &E6= # ^ S 0$* 0 0 % 0$/0/&* ' % - C -+* 0 0XW ' * .

' ' -+* 0 + * ) -$ S 0 .

S # * -+*X' # % ) 0 &(' " + # & -/'3&/) 0+* 8' $ # / & )2." ' )+0.0 $) # * ) -+* * )+0 % & 0&%& & 0'8 * ) 0 " -4)/' *h6 " - S 0 -$^@' 011* #TS 0 . .

& 0 % & # % 0 &7 6/01 ' 01B¢.-/&P* ¤ 0 '3&-2z& " „ 0 & * .&-*X¤102'3&™2V& " „ 0 & * - RQ #  * 0 '8 !D#)# … ?.-+* 0 %¢. * '8$? % & # )/' '8$) 0+*> .-/&8£/¤102'3&. RQ #  * 02'8 !$# #)%"S ¢..

" 4.A ) ' -$%&' % * ' # '   '&(& ll%s i b.

p d n d pGp]hc:c:_`pn_xwUT`t{no^_Vi_WV_i_`_ lYX`p _`_ZV.s i }s i5_w _`nvb8d r pC\^8b ~.

n_i lY[i_xbwXd e{no^_zpv_x\]n d sgej kj k=sge{no^_znoib ep%d n d sge!~:_8i.d s7w!sOV no^_V~ l ]\ _xbw!bJ}s i_w _]nvb:d r _`w!wgd pv\h8pvpod sged < e ^^:b:~n_i … ! # †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš *) " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.  2 S 6¡.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations # * )2- ' ) 0 * ) 0g)+0.

 *>-/& 0 % ## &h 6 0& ' 013 . ) 0 * ) 0@6 -/& 0 % ## &7 6/01 ' +04M2 * ) 0 & -+* ' # # + * )+0 )+0.

& 0 -/0 * 0 &7' '8 0& * )+0 S /'8 ˆ % % & 01%@ & 02 I a2 ) ' " ) " - S 0 " - " -+* 01 -$ ' * ' g # 0 '8:¢.-/&8£/¤102'3& 0 * - %¢. * . * # " & ' * ' " -) 0+* ..-/&-* ¤ 0 '3&-2& " „ 0 & * - Q # .& 0 .

 * 0 '8 !D#)# … ?&." # $ ' 0 & .  S 0 -4) # ' /04MZ+ * - # ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * ) 0 " )+0. -$ -/'3& % # & # ' *h6 ' " & 0 -+* 04 - $) # .S 0C ' *X -+* ' # F '8 " 0 .S 0. Vj # 0&)+0/&™2* )/' ' V # * / 01 '3& .

& # 0R &('8$* ) 0H.' ' " -& 0 .-/&P*X¤102'3& !$# # ( S ?@ A ) 0 & 01 ' * - " 0 '8 * ) 0:' #  * # ' _ ' ' 0$* - U # /0 % 0 . 0& 0 " * 04 %¢. " - *./0 '8$ . # + * )+0 " -4) ' *76 - " - S 0." * ' # $L # # * % -&6 - ' ' .

„ 0. * #eS 0 * . " -+ *&2 ' * )2-$. # * ) 0F/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 % -/& * * # 0S % & # " 013 + + * )/' & 01 ' * - " 0 '  ' / ' .

 '8 * # ." "$# +* " - " -+* '8$ * )+0 * # * - & 01 ' * - " 0'81 * )+0 &7 0 &-! +*T' -46/ 0 # ' 0 * & ' 0112 * ) 0C ' _/' ' 0 * - % -+* ) '8* ) 0C' #  ' 5$) # & *&2 * )+0.

& 0 .* )+0 -+* 02 I a2 " - S 0C+ 01 0 " * 013NA )$12 04_2 -+* ' # " … !D% ? ' & 01 " 01 * # K K I D { D a Na @ … ! … ? HJI K A) 0 0 0 &E6= # ^12 K D a Na @ L ) 0 & 0 ..  K L K I L ON a 2 " - S 0 @0 W % & 01% 04 '8 * 0 &7'P # + * ) 0g -+* 0g)+0. " - * "$# ' % -/& 04 * # * )+0& 01 ' * - " 0 '8 * ) 0 &7+0/& - " - S 0 ' # & 04M j 0 " 02 * ) 0 % & 0&^@ & 0 -+*. * ) 0 & 01 ' * - " 0 ' '8$ ' ' .

 % 0 " ' .-$ & 0 -/& & -$'8$V6/' 0 KI  . #" ' *h61-$ ' * )+0 & 0& ' * - " 0 " # 0 " ' 0+*&2& 0 % & 01 0+* '8$ -. D a ) 0 &0 … ! ? @ . " &7+0/& 0& ' -$T % 0 " ' . " -+* 0 # ' S '8 '8$ 04_2-+* ' # $ … … ?&2 … ! … ? -$ … ! ?.

 H  … !D# ? A @ ~ a ~ @  K … $.

..(0%1.V2*8' 0$3* % 01%L+4%5'h' 66* 0  ? @87 K:9. I … $ ! ? .(. -Y > % +D( <?>\A GC' S > ']* C( < .(+* % … !D# ?/8* .=<?> @( <. K ~ a N 9.ZY[.>A G > 'CLB ' S > 'D* H > . ? A B!6" # I &%1) 0')(+8* $ 04_-. @FEG&HJI6K!LJM K @SR ?TVUXW K IDT H VU … $6$? O KPLQM " 6 A <?> 3* 6* ./ > 1$.

( < * ^* .

1W6*8'' > > 'E6 % +D( <.( <.>a< 6$Z'b.> '_.(+* %1%+D( <.> > ƒ > Y(+* ) > T'`..

%6( ..(g( <?>A G > '`' S > '* g.(& "ml %5'..6'b. * ( < ( <?> %kc > 'b. S > Y[.hc'i* %5'4* 38* -Y > ( <?> !j* ()-. W68* '' „ 8* > (+* Y > > 'E61fBD%6( > ( < .(+* %hc%5*8. Y .O' 68* $ ..c-..( > h.% 0(Q. ' > ( > '&( < .(+* Yc' > ^@d' > (0%a( <?> 'e1..(/Y.

c'b. .E' > '&( <.u .> ' < .. >pA G > ' ' S > ' ~ a ~ a.6' > .( > .> ' > * 1.%6( >> W?(V' > ' > 6 .pY.> :.s7s8noe8s8n_ j Y%kc&6:'i* < (žŸ  k2 $.. Q% 4o( <. S > ' > .6'O > A ( <?> %6( <.. 0 ~ arqSs 8* t( < * 1S Y[$. ' S > ` ' . <.> $ ivxw K ?@ lbyVz n|p%^8sgh r wT _V}b8ic7d eJ{ es8n_{b ewp sX~ r _xbp _{d cges i_no^:d p V. 2 ~ a Y[.-Y(+* Y[. M2 ( <.> d.6' > .( > . n' > $.(+* ) > 6 &'e.

  .

 2 S 6T¡.

} .'-5¢X.6'8£/¤ > *|' †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .

The reformed pQ2 diagram 6* >  6 % )*8$ > _?.4. * ( < … ! (?L+4%5' A A K 9. I 2*8' > $3* % > %L+4%5'h'%..Section 7.(+* %4 … $ ! ? .

+ @ I < * Y < * .

e. * > -. Y .'_. h(Q. > ( > ' .-Y < * > c > ' 4%5' e.' > d.. =<54< G@  8 . c% > ' Z(0%d% Z(0% > .( i. .> '* \( <?> 4% % * > Y(+* % A g .> > 3* ?< > * \c%5')(Q.-Y < * > 3* > &.( > > ' > 5* >[> ' < .> c%%3* S > c < 6$3* Y. (0% 'b% ( <.6' > .. c > ' 2* .(+* % … ?@ D ILD ISFPOCQTKH = CFDEHJI < * Q% .J%0. > ( > ' n( <?> `.> > Y.(+* % c'b% 6* > .( <.> .( > .> *|' > ƒ > Y(>`%h( <.(+* % 2 I 2 $ … $ '? > _-. -Y >1> (QY <.-Y(0%5' g( < .> > * % > `.6'4* % ac-.. ( <.(+* %$ . „ *841% 6( <..6' > > 5c %5' > :')( <.

/ + '   " . O ) *6  8 $ .A 2 . ) O+  W ' 8 ) 4 ' O   A 8' + .

+ 8 + 0 8 .> A G > ' ' > ' < * Y < * -Y  > ( . %\( > '7'P % > 2 ~ a C?TVU .  !"#%$ &(')"* QD. Y% >. ` ' O42 ' 8 G 2 e' 8 *+ 7' W . $ ..* > (g .j.> ' > -Y > c' > % :' > 2 I 2D* j( % .&64 )* .' > .6' > .( > .#( <. %M25* +Y < . hY. M2:( .4ƒ > Y(>( <.

4ƒ > YV( > S 6( <.K > :.* > .6' > . A <?> 2* JY < .\.6' S > Y[. Q%a.4ƒ > YV(>.(&2 X * f.( > .. % > hY.

6* (+* % > _ -.( < ')% < ( ..(g( > 'h'Po* ( <?> > . %C5* ƒ > ' > .(+* % … .

6'4* .$  ?@25% > 2& ~ a C ~ [ .( . ?T VU * ^.0'^%0(^* 1)-. . $a( % S 6@ . * ( < ' > [c > Y(.

.(#.( > .> > ..(1( <..6' (^* QQ% ' > < .(0%( <. $ ?= % 5* +Y $%V* % * >> .. ~ a$C ~ [ K "-> >( Y %5% „ .3* G > 8" j > -Y > ( < * ec-.(+* % … . dc@(0%F&'e..( > .6'P..0 :.> d.. 6* (+* % r% +  > _ -.(CY > .6' > .' > .

.$  ? -%5'*80 $0(V'_.(+* % c :'mc.

+ ?Y(+* % r. % ' > ( < .% > : > (#$..( * ?%(e.

0 c > ')( d' S .( > .% + :..(+* % \. 2of ~ a @ v \ &'e.6' > ..

% +P( <?> :.+ !+ &+ A .( > . 6 %5' > '4* > 12 @ ~ a I ~ a B ~ a … $ / ? A ~ a ~ a @ A B 6 I ~ K A B 6  6 I HI "H HH I H K a  ~ a 6H   I ! 6H a " H ! H 6 HH " ~ a H K A B 6 I ! H I H  + .' > .+ -  + 1+ 0+ (') (6* 7 :+ 1+ 7 B ..#' >  >( ^* A&@.

 + 0+ 1+ 1 1+ . . - + !+ + ! .+ .+ (') ( + / !+ + !+ !+ 3+ # 1+ 1+ 2 4 1 1+ 798 .

+ B B C DE OP F B AGIH H AGIH H B JLKNM !JLKNM C RQ ^s. =<7> 1+ ?@ .

yTSLU`_i e h } :T _i T _^8b.

q_xpCbpGb V h e\]n d sgeJsOV no^_zc b.

n_{b8i_xbAV WYX)Z [\^]A_ 6 l-qsr ^ _ }b\^:d e _ pod Ux_ b r p s#r d }zd n_`w T`t b pv_`\xsgew ~8bi.b }_`n_iza8es.

yGe'bp{no^8_ 8\ r b }{~:d ecVs:i\`_`pJns :T _ gw d p \hp pv_`w d e ^^8b ~.

n_ui t6v l-w r ^:d pCd pCi_xbpvsge:b T7r _{p]~:_x\h r b.

n d sge]b T:sghn|no^:d pL~ s7d en`j x{s i_pnohw td p0y _r r\`sg}_ ! `/a †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš \b]"_c fLgih/j dbe c0lnmpo j %k Y[%kc@6d'i* < (žŸ  22 $.

 .

  2 S 6¡.

.' Q¢X.6'8£/¤ > *|'  y p v 18o*y s k mRy q k rx t s | q8s s t mOu y p u8xEt u w mO/ u k 1 p vp o x p vs vp 5 s y*mOu s p. .

 . pQ2 Diagram Calculations + +\( < * [Y ..Chapter 7..(+* % … 1 1+ ? (+* < %  4 435 3 !"!#$&%''()*./10 2!#  .+. > > _ -.

  @ .

#.( X < .: '*:=<'* !>!#?$@2 A 8 :.. 0( % S > ' >[> )?.( > S  As 6 7 As K K 298. -.!.  .

> d.6' > . > d'4* ( <?> * c6')%2Y > o<. 2m%5'fY% (V'i* S .CeFfg<W!2 DHGN+. % > (+* > . S ' dc.(0%5'f.dc:c > * e.. > Y < . > * f( <?> 5*|' > Y(+* % % D( <.. > ?> '_. * ( p* ( <.> ' > * (Q. S ' :c. > * r( <.> :.CYM9VD(Z/.( > '/* (e( :' * (0%t.-Y(0%5' < * Y < * ?Y > ( <. > . Y . \c > > ^% (V'_.. * ( . e.( > f<?> % > (0%p( <. > .( > .GH!IKJLNMOD'QPRBS2 D<. .> . (Q.( > > 6( < 2.!VWX!2G.( > ( <?> ?> ' * * ( > e* \c%5')(Q.. ' >[> 2 > x( .> Uk% * . Y% (V'i* S . * ?Y' > . _( > '/( <. * % t* .( > W5c?. 1( <?> % > (0%a( <?> .8TC!)BS U8.> Uk% '4* Y(+* % -. % > (0%CUk% =( < ')% < ( <.( > ' ( <?> ^% xY[.(+* %  f<?> Y < . -Y > (0% ( <.> :.> * * (+* . * > ' > 2 > ( < * Y <t< .BC$:AD=E>:F2.> Y < . > * o( <?> Uk% Y')% > YV(+* % Y < . > ( <. -Y > % d( <?> * -Y * % g% 2( <?> ( > ' ~ a C ~  K * (0%a( <?> Y[.(+* i.> * _ 6* > (Q./gh?= G\ f< * > W. > % > (V'i* > o* ( < * ( 0* $. * % .[ `_ `_ Gdc ]^ ]^ !VDba < 8A2G.( > W5c?....

> Y < .> e. ?> ( <?> Y < . P..> 2* .( > !(+* * G. d.> 5*|' > Y(+* % 1% ]( <?> Uk% . -YV(+* % % ( <. -YV(+* % % ^( <?> ^% > % > (V' \ > % > (V' f* ( < e. %5'D.\Y[.+  ( ? 1+ j !+ (')?o"*pi + ..(+* .(+* % #c'b% -Y > ( <?> :. > <.6' 'b% ^% ' > .* ( < * * 4%5' e.> %2Y. -. rY < .( > .6' ( % P( <. > * a( <?> Uk% 8c-.. > (0% * > ' > 2 > ( > .> > % > (V' % ( :')( <.(+* .(+* % % \ 4%5' ..6' > .> 'X( < * c%2* (gY[% * > 'X. S > * ( <. <?> ~ a* ?> ' .> * o<.+)n . -.'i* % c?.. ..6' > ' > .6' * > ' 5¤.( > . * \c > ?Y(+* % % X( <?> d. &% ?> ' > i j .* ( 1. o* < .' > ( <?> ( <?>^> ƒ > YV( %  . 10 % ( <..> ' >  * .( ( > ' j* > * > ?> (0% S > Z'b.> ( < * g. % d'_Y > c'b% * > * 4%5' e. ..> > * % ( <?> ' > ' . * .

+ej !+  !+.n .+ +  .l 1+ jUj +3 k  l + !+=l 1 Uz j .

+bq l k Sj + + g1 1+ + Ry + l !+ .n j j &+ Wqxj  + Sj + !+ .

 j  1+  n +  l k !+  k k q  !+=l 1 1+ .n .+ Ol/  jUj !+ i 1+  k .+  j .+ Sl k + >k !+W mq j q k   lYq n j Wq j 1+ +  k  & .+=n A W'l$n i  k  1 .+ - l k   .+=n .+  &  j !+B !+B & 'n Nn + Wq j .+ uj + .+/4 Wq +Hs !+ + A >v !+ &r +/ i 'n .+ !+ !+B s wj j .

+ B.n !+W !++ .

+ q . + 'n Wq .+/ 1v !+W .+ / .

n  .

+ B .n i .+ !+ Wq n j !+ j 1 t 1  .+ =n k .

 .+ .

.

-Y > D ' > c' > > ( -Y < S >6< .s KF K0 5* d' > … #  ?< > ~ a s ( <?> ' > * (Q. 4 g ‚ ?{ c Y%kc :'i* < (žŸ  k$. W q 1+ Wq$s?n !+ lm j k +  + 'n n !+ 1+ + k l. * %5'D* # @ = I ~ Ka q 8 + e‚ +  k s !+  s   .

  .

  Fl 1 A3 s .

' X.6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST b| |r~ } .

 €g f<?> * \c > ( ?Y(+* % i j ? $n !+ 1+gs 3 < % t* 5* d' > … # !( < .+ 8 1 s †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š =ƒ y ..( … $ ( Wq+ .

.#. c > Y.( K * * h( <.( <?> ' > ~ ajc . > <. K . ( <?> ' > 4%5' > c')% k'_. . ?Y > <?> ' > ~ a > ƒ > Y(a* * 6* . > ' > :.( . ¡g* > > ' > Y( . Y .( > 4%5'f.6' > Y% (Q. * 6* Y[.dc:c6')%4W:* e.Section 7. > % e > ( > ' * > ( <?> . Z' > * (Q.. .6' > * \c%5')(Q.(g(0%hY[. ..( > @( <?> . ?Y < .( > . The reformed pQ2 diagram .> ' > * (Q.( > ƒ > Y( #+ c'_.4.6' > > *|' > t. S > Y. -Y > !+B 1+ k ..6' > .* Y > % > (V' f<?> .-YV(+* Y[. > c%5* .. X* (* 4% ( < . Y . > % /( <.( > .-YV( -.> '_. xY[. r K > ( > ' * > ( <?> '_. .

i .

n .k .+ j ' O !+  .

y .

+ Sj !+ .n q ( ? l  A   !+ 1+ v !+  n y !+ .(+* %' > ( * ^. :ADGB8F!X<':=!2 DG X% > _ > .' > ' > * (Q./  .:=! !VD1!#?UM <'G?:W!2 DGN+=. -Y > B‚ . ?> ' `..\'b. :ADGB8F!X<':=!2 DG :FA!)fg<'8F!2 DHG 0r2!# 8&. ?j j n v q !+W  j   q !+ !+B .  6 G@?.+ s n !+B n 1 !+B  j l j .+ j.' > .+ !+/ j !+ . ?> ' .+  n   G@?.( -. .

f<?> ' > 4%5' > .* ( * „ > ..( >C> _ -. % >o !+B>q + y k k !+W l.sn  Tk Fs + A l. e. (V'_.( > .(+* % % D( <?> d.+ ..1W6* :. > ( <.(+* % " o<. .' > . . > % X( <.( > ?> %2Y. > * > e(0%`Y' > .* ( 4%5' 5* ƒ > ' > .o..> (V'_. 2.( > ?> %2Y?* ( ( > W:* ( k.( > %2Y[...(+* % @% ( <?> 2* > Y[. (+S * e. -Y > * * > * (+* .dc > G%2* :. hY[.> (0% .6' > .Y-'b% £ > YV(+* % :c'b% * > e( < .+/1j q .( > 1' > ' > * eY[% d'b..> ' > * (Q. 1+ (')?o(6* ‚ Sl !+B  j  ? .> * @c * Y?* ( d( <?> ' e. <.6* < (]Y[% 6* ( f* ( < (V'_..+ j k j l$n ? j ' O  D & s !+!+  .(+* % eY[. e( <?> ?> %2Y?* ( e* ' > -Y > o* ( < * ?Y' > .j'_.+ q n +B  ‚ ds 1 !+ - 1 l k !+ !+ . d.-Y < * > \ > > 'b. > % . < .dc > G%2* :. ?Y > c ' > (+* 1* \.( :.> % . S > 4% S D a @ s ~ a … $ % < * Y < Y[..6'4* .> :.' > .( * ( g.> 6 s ( <?> ' > 4%5' > ( <.(+* % 2( <?> ' > * (Q.' > ..( > ?> %2Y.k Sl l !+ q  :+! ?j  k + . ...(+* % % > _ -.+ + -  k k l Uj B  . G > 'b% d.> XX% .s n 1+ k j.( > . .> ' > 4%5'D. o<.> > 'i* Y[.\Y % > . 4%5'!Y% (e' > .. Y[% \c * Y[.(+* % … $ % ' > _ 6*|' > * 4%5' e.dc > * Y% ^% > S > Y... c')%Zc%5' (+*S % ?.. > Y% ?> ')( > 1* (0%.

s  l 1+ . i k +  !+Bn 1+  +Hs + N Sl.

!V'GH! <'G?GFX-  DG* N!#? F:W! 8$DgMT!#? H8t8F<'S 28 =?*2F@w!VD 'DH0 C!>WA #?bSR8A2 8F!V'G:F!VDe!#? !#?X<.+.+ 1+ v 1 + q !+ + k + l   i j>j .n 1+ 1 y n .+   .+  +  1+B1 1  1+ l !  'n  1+  2**<=8F!V! :ADHGW8.n y + j 1+   s  'n ?jR j !+  + k n i l k .

SI #FG:FFIQ!#? )DGFI :.#.GG?.

Cd!0 !#e <'GG?.!V'GH! 2Ge!#)8 #.SI$!0 DHI De&%''()*8mB$H8 FGg!F@ :ADHGW8.'G.

@H.m2 8 '**: D()gBS. _ .S2 8.:=!F@g- C!rBA =*2.D!K8 *FBPAb2 8 8A( !#>8A#'Dg!T8 *FBPA : 'G BT2 8DH* !F@I?'G?@ !#? g 8 2 8F!V'G:F2G ($':F#2G?KF MOD'S($'G:F":F#'WV':=!.@ G?&Cd*.C !# C! gm&%''(U2G?.@ !VD !#? !VD18 2 8F!V'G:FU2G #@?2 F:W! 8KDHG$!# : =8F!2G.!2:8 DH0 .

2: '*g@?2(>FGB8A2 DGB8"DgM !#?)@?R8A2 CGUBSQH8A.@b2G 7 2 C <'S+..GH!..

h? # 8A#'D' !d: DG@H<'2!HDgMgh?./! ] ( H8 FGg! 8 'G)t%?:.GH!dX<.F**.

Cd8.GH! 8r PA. #T:A'*:W<.!: DG@H<'2! _ ] DHM'.)DHD'@?R8A2 CGH.d@8 2 CdG 'G?@$!#?"* DG.GG?.gh ( SRHSR8A.

@$MOD'd'*<'(U2Gg<.* !2 DHGW8"0 FT:ABS2.

( '** D" a_ ]'& ^ & 2GF($!2:.PA2 8 :AD.

7 D' !#>: DGB8F!V'Gg! gSR8&8F<'U:A=8 b!#?b*2fH<'2@.+!+.(UW!V'* _ HSR8&8.8A2!#1DgM 5 *.A G \ ]^ K (8 F: _ 'G?@ 0r2!#1e@FGB8A2!# DHM /'a$% C)( 'G?@ _ ] <'G?GFr8F<'MO':..<.>VDg< Cd#G?R8&8 DgM h?-Oh (U( .

<.GH!V'G?:. ! !# <'G?GFQ.b2 8$=8&8.

2! :A'G s l65i_xbw!b]T sgh.* Dg:.@N!VD/g 0' .(U./ ]132 'G@eMOD' !#:ADGB8F!V'Gg! DH0 F _ ] :A=8AU!# DH0 F * DB8t8)2 8 4 0 PA.

nL~:sgs:i w _xpod cge=_87_`\]nGsge~"9 ' s wgd b.

b } †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.cgi.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   l s s .

p k k p vXy*v p 5 s p u k o k t mEu@u p0p x p x .6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S { p o z p t :k 3 m*v&u8m / .' X.

 6 # #? C!P F* D:F2! 12 8U&%#?2 2!F@. pQ2 Diagram Calculations  .=8$8A#'DH0rG DH0 7 2G DHM.gSR8&8F<'U'G@Y2G 2 C<.!# !1MOD'Te:ADHGW8.=8m1M <'G?:W!2 DG.Chapter 7.DHM !#?b !2 D BA.!V'GH!.

.01 [m] gate area mold gravity A-A 0.- C! 7 2C WA1!VDY!#U: DG@H<'2! <'e+=. .      .008 [m] flow direction L 0.=/YMOD' 1: DGB8F!V'Gg! .01438 [m] A A A2 2 5* :' > … !     8  t.e+.{t     . - 3 0.

 .

 g .

{ } . A   .{ { ~ { H  | ' .{ ~ { F 't € }  * ~ 5* :' > … ! ! 8   F ~ s { .

~  s ?F } ={ '{ | .

' X.6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST  + K .

     A 8  .

{ ~ . F$| ~  .

 {  |Q{  ~ ~ € € ={   =  .

  Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  Fl runner entrance shot sleeve 1 } |  * 8 . 't > | }  { t={t{  †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š  .

The reformed pQ2 diagram 2* d' > … ! $ 8 1  .Section 7.4.

!$s   ?F } . .

{'{b| d} . .

  .

* .

* $ ! .

 o .

 b |   { } F   go g .

( <.(0% .> ' * > .* ( aY[.* ( .6' > d' > .> d. ..(JX .' > S .( ( <. '_.( . (fc6' > d' > Y[. > 4@% X( <?> %( <?> '' > ( f<?> Y[..  | -%5'n( <.( > ( <?> ?> %2Y.( > 4%5' ( <?> .> Y% (Q.( > ..' > ..( > ..(+* % % X( <?> ?> %2Y. \c.> .(+* % > % q .(ZX ' > c' > > . > S > ' f<?> ' > ( 4%5'Y[% (Q. > % pY[. . . Y ...S (+* % < * Y < (Q. Y . > ( <?> Y% ^% "% ..( > . Y . * (+* Y V+ ( % ?> ' > (+* `. S > ' > (+* e.@Y[% (Q. ?> '_..* ( 4%5' .6' > .' > d.> %6( <.. ( ?> %2Y?* ( > ?> 4%5' .6' > . > #% \( <?> Y% ^% . > .(AX ! < ! * > ( <. > a% .> %2Y.\Y% (Q.(+* % * > . f<?> % * * > * 5* :' > … ' > c' > > . „ > * . @c(+* % % Y[% (Q.VG > 'b% :.-Y[Y[% (h( <?> ' > ' > % > (V' .( > .

( > ( < . Y% (Q. >[> < % ( < . W6* .-Y < * > -%5'D( <.( > * `Y% @c?.> :.t'_.')( < .( > ?> %2Y..(+* % % fY[% (Q..* ( < * Y < > c > % \( <?> ' > ' > * <?! > ! ' > ' > cS ' > > . &.( X 6* > ( <.'b.. ' ( 0 4%5'( <..> Y% (Q.( > ?> %2Y.> d. e% (g( <. * (+* Y@' > ( o* ( < ( <.( > o<.(+* % hc6')% ?Y > :' > .. ( S<?> c > Y. > p% j( <. ( <?> . > ' > (+* e. * > ' > ( * `..> ' > ' > * * ^%5' > * @c%5' (Q.(+* ( <?> 5* > Y[.( + Y% ?Y * % 6( < * c-. ^% ( 6% S S> rY%S \c?. -Y < S > Y.> Y.( > ?> %2Y.( > d. > % X. .( > ?> %2Y?* ( 1* * > * (+* ?> (0% ( <?> ' > ' > 6( < .6* 2( <?> Y% ^% . > . (+* e.(.(+* % * < % h* 5* :' > … ! $ f<?> Y% ^% #.-Y < * > c > ' 4%5' e.6' > .(+* % f<?> %( <?> ' * > > Y'4* S > ( <.> . (+* `.( > * ( 4%5' `.* ( h.> .* ( S ..( > ?> %2Y.. * > S '_.* ( ^% (Q. W:* :.6'_. > ( <?> :. \c.( > ( <?> :. . \c.( !t% .(+* % ( <.( > ( < . `.(+* % . `1. .6' > t(0% ( <. .(\( <. Y .> %2Y.(+* %..> 2* > Y.( > .6' > . -Y > A c > '_. c%5%5' > * RjD% > ?> ' <?> ( <. > % S (Q.* ( #* :% S >S 4%5'D( <.> S %5Y?* ( ..6* > 'b% ( <...6' e1. 10 4%5'( <?> < %5')(f' > 'n.> ' > ' > % > (V' \ > 4%5' > &.(^( <?> c' > > 'm' > * ( ?.> ' > ( f* ( < .( ( <?> ' > S * .* ( D a ~ 9C ~ a < % @( <?> % * * > \ :.6' > f* ( < ( <.jY > .dcdc'b%:.. .> ' > (+* e.(/..6' e1.> %2Y..> d.> . (+* e.( > ..* ( 4%5' .1Y > . 'b.> %2Y.' > .( % e( <.6* > f* ( < .j'b.-YV( > 'i* (+* Yj% e( <.> % h' > ' 2* d' > … > W < * * ( ( < . > % < %5' ( > ' * h(+* > o<.6' > ..6' > . > ' * `(+* > :.> e1.-Y < * * * ( e.-Y <. . h..6' > . `. \( <.-Y <?> G > ')% 2( <?> :.(+* %.. S > WY > > .(\( < .> > WY > > .. > ' 2* > Y[.> S ( <?> Y% * ( > ( < +'i* < ( < . > '!' > _ 6*|' > > .( > .* ( o* ( < ....> G > 'b% A S * % 6( <.* Y#Y < . (+* e.dc:c6')%d..(c% > ']Y[.6' > ..-Y < * > * h( <?> +'i* < ( < ..dc:c'b%:.6* .( > ?> %2Y.( > * * . % > % > ' ?> -%5' . W:* Y[.-Y < * > S > Y[.> :.r'b.( (Q.> c%5%5' > * f< * * 2* Y[..> 2* > Y[.( > .> ' > 4%5' > f* ' > _ 6*|' > . ?Y(+* % 1% ]( <?> . W:* * 2* Y[.p'_.> d.. > c%5* ..(+* % * (0% > % h( <..6' > .

> .> c  2* . . \c > 5* ?> j* <. (0%@(Q.'i* .> ' > ' ( > * ?> ' jc%5%5' > * > A ( <?> ' f* > 2( <?> Y[% S * ?.> :.+ k Ol/ + .-Y[Y[% (]( <?>> ƒ > YV( % !( <..(o( <?> Y < ... <.(+* % % P( <.6* > Y[. \c.' > . ?Y% \c?.-Y < * > (jD% > .6' > Y% > 1Y?* > .-Y( > 'i* (+* Y % !( <?> 5* > Y.( |! ..> ' > :% ?%(\' > c6' > > .(( <?> Y% (Q. (+* `. (0% ?> ' > 'i* % > ' 'b%5' * ( <.+ n 1 8 8  + Wq  j !+ j + 1+ !+  Y .+&8 1+ 'n 1 !+ !+ .(+* % % D.> ' ^%5' > > (Q.=( S e.> %( <?> ' `.'_. tc% > ' * * (Q.@Y% (Q.( > .. „ > * (0%1.-YV( > '4* (+* Y % ( <?> 2* > Y[.-Y < * > < * Y <h< .(+* % ' > ( * \( <. > f<?> ( % > W-. .(+* % \% ( <?> c' > :' > . % B !+W + .6'b.6' > e(0%`( <. k'_.\% ( <. (+* `.> > % P( <?> Y[% ^% #c 5* .(+* % < % ( < .-Y < * > 2* > * % .> f( <.> 2* Y < . f* ( < ( <?> . Z'b.> > 5* >[> ' < . > . :( <.+  i  ?j & + .( <.> Y < . Y .. (0% S > % ?> 8 + !+ &  . (/c' > d' > * * ^Y% (V'b% <?> f( <?> c > '* e.

.

 + 1+gs .+  +  k .+ Yq + j Sl j   .+   ? .+ j +  q jbs   +  1+ .+ .+ j + j  + !+ j & ?j !+  Wq 1+ g lb r j  .+/ .+/ +  .+ s !+W n !+ j + 'n   s Wq .+1j .

n 1+  !++ .+  Qz 1+ mk k j  .+ 1+ .+ + jUj +  q .

n k .

$k 'n 1 )n s j l k   q j  †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš j + + & .

n q Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

s !+W Wq+ l  k 4n8 k !+ t !+Wmq + !+B  k Wq 4 lE[ pCd nGd pGyGid nun_8ed e ^ p>T s7sgaxp ( .+  k j +  + .+W  j k : W k .   l .+ sgq  +B l Q s ? 1  l.

n . B sj Fk .

n   j i .

n !+W  -  U Wq Fl q i 1+ Nl  1 !+ .

j k .n j. !+/ l k n !+ l.

j 1+ .+ v + + 1    l  j n + . l !+ j .+ .

n k .

+ . 1+ .+ s   Uk v j j A + !+  j + 1+ $n ! + j.+  . ?j  i  1+ .

+ 1+ >k 'n k Qj !+W 1+ + Fs j B  !+ 1 r .+ .+ +/ .+gs i !+ !++  +  .+  s Wq  j t +!+ Sl 1+  n n .+ +$n k q 1+ +!+ 1+ j .n .+ 1+  8 !+!+  1+  1+ jUj jUj ) .+ .+/ ( ? + i 'n K j jUj !+ j k +  l  .+1j Wq  !+ ( ? ? k xn v .+/ Sl . + .+/j s +  .+B  i  1+ l 1+  Sj  k  j .q l  XsHq k  + .+/ 1+ l +B !+ .+ !+ - l k .+ v + j n l1q + k + !+Wn +B 1+ l  j & .

n j n  j. j .j +W j   n  & j U .+ !+B j +  l j k Wq  q . j ! + l lUq $q  q 1+)l $k 1+ !+B j i j k $k !+ 1+  !+!+ y  +!+ j i + b  +! ?j j.

n  l !+ !++ k + jUj  s s .

' X.6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S 'n .

pQ2 Diagram Calculations U3 ‘‘common’’ model realistic velocity A3 5* :' > … ! ' 8 .Chapter 7.

1o(!*A" .

  D`a '{b| } .

  .

.o1%$ Ho"!$ .

*A o Ho 4 g ~ a |r~ .

4%5'P( <.-Y < * > Z% > ( <?> 5* > `.6' > ( %1( dc > % D%Zc > '_.-Y < * > 1( % .(Q.-Y < * > f<?> Y[% . * Y#c \c e% ( j% ( <?> % e.(Q.6* > 'D.aY[% . ' > > .(+* % @% D( <?> 2* > Y[..-Y < * > * %Zc > '_..(+* * G.* j( <?> ?% #Y% (+* ?% > e. € (')?o"* f<?> ' > .6* > '.> > > ' e.( > 5*|' > Y( S < k'_. > <?> >[> ^% ( 1% ( <. (+* e.> c% > ' k( <?> c% > ' * (0%5' > * h.

 < Z'_. . #.6* 6* (V'b% > . * Y * _ 6* $ f<?>1> ƒ > Y( % .6' > (Q. „ Y% (Q.%5' e.* .

„ * G > .. * _ 6* r'b.( <..( > Y[.> (Q. * S > > '4* ?> . > . :.(+* %t% ( <?> c6' > d' > . Uk% '_.

?KY > Y.6' > V%D Hj > -Y > d( <?> i.+ j . o* ( < Y[. -Y > < * Y < * .n j 1 + q  Wq . * > .+ j Xs Wq ?  .+  . <?> c% > ' dcdc 'b% ( <.6* '_.(+* % \% P( <?> Y[% ^% 5* > Y. (+* e. . S „ > ' > * (Q.#Y > ' (Q.> * _ 6* ?> %2Y.> ' > * (Q. -YV(+* % % ]( <.a. ^% . .> (Q.+/ . \c.-Y( ?.S * ( o<..#Y% (Q. > &. Y% * > 'g.( ( <?> * > (0%#. S > Y[% * > ' 4%5'g.-Y < * > K q i A l Sl l !+B. ^% (e. (@c' > :' > .(0%5' * o* ( < .'i* .+ uj .+ + !+ .6' -YV(+* % 1% ( <?> ?> %2Y?* ( _ -.

n ? ln A i 1+ A l 1+ i Wq .+ % & + .+:+ + .+ j .+! 1 j + !+W !+W Wq 1+ A l ! ? lW !+ 4 k %A .+ 1 'n 1+ j l !+BT Y 1 1+ s y R .+ !+B - !+ y q y  +  + 1+ +&+ q .

6'b.+ 'n !+ & 1 'n rn + + 'n + b jUj l k bk .-Y( > 'i* (+* Yh% .+ Xsdn  n j & j j !+/ 1+ s +  n + + Y .+ j f<?> Y < .+ Sl . j  ! j y  i  l 1+ 'n ! lB !+ !+ j q !+ 1+  s + q >k s  !+ + !+ q .

6'P* .> > Y% :'_.-Y( :' > o<.(0% < k'_.-Y < * > * . > % > < ..' > % (% f( <. (+* `.( <?> . 2Y < .(+* % ?Y < . ( .( > . 6% S > c < * #Y * > ' Y < ..hc @c.. * Y. ?> S >> ( 2* > > W?( > * ?> p* #( <?> c-.( > 5* > ' > #.' > > Y'4* S > j* 5* :' > … !9/ .6*|'-* ( f<?> 5* > Y.( e.k  . i ?y + Uj l !+! .#c \c o* ( < % > * \c'b% ?> > . * Y71c% > ' \ ( dc* Y.( < * Y < .-YV( > '4* (+* Y% ^.> Y < .(C( <.(](V'b.6'4* % c \c < .6'b.-Y( > 'i* (+* Y % D( <.6' > c-. i.> Y%Zc > % f( < * 2* Y * % \ c \c@* > Y < . (+* e.+  !+ j & .> 2* > Y[.rc @c * > * „ >#> \c > %5' c >> x. > ' .-Y < * > 5*|' ( > ( 5* Y % > > > 'b. dY < . > * > ( < . > > YV(V'i* Y[. 5c% > ' ^% ( * ..n A .6'b.-Y( > 'i* (+* Y`% ].

+ j  . Fk ! j Uq + v  !+ n ! ?j s  .+n8 + k j p8 m 'n .

+ 8 + q .+ l + j k    !+W  A W j 1+ s .n j A l y .+/ j + k  j q .+  & Wq !  .

n  .

n + i ! ?j .

b.-*m q k S !+ „FD!D# o |0k p v t s k t | / t k 1 k 1 p l ƒ 9yu8m8wOq kqnXv y p |3 1 v mOo8vnV k 1 p v p xz3 m { x p v S p0s q j l? .+1j 'n t u s p v kk 1 p xrt s | q s s t mEu/o.+B  j  lB + ( t !+ s + y ! Wq  Xsm r ^:d p|p%d }{d r b8i(nsVsg~ _i.n  j i .

n d sgeVsOVPy b.

n_iPpvtpvn_} d e{bp%^:d ~}b e.

pob }_ wgd 7_i_e.b\]n_id pn d \xp bi_Cno^_p b }_7j f7h i5no^_iE}s:i_ no^_.tsOV4no^8_\^8bi.

n d b r|_h8b.

n d sgepbi_ c:s8q8_iEe:d ec no^_'pod noh8b.

n d sge*j r ^_.t7~:d \.n.

b:r *h_`pvn d sgep p]h\^ b.

p!no^_#e_x\`_`pvpobid r t \`sge.

nvb:d e8_i{pod Ux_ b ew no^_'i.b.

n d s sOVzc bp=nsA^tw*i.no^_ pod }{~ r d .b h r d \'r d *h:d w'y _i_'~8bi5n=sOVJ}Ltpnohw t d e#^:d cg^'pv\^sgsgr v~8isDT8b]T r t.

_`w=q_8i5p%d sgeVsOV no^_=i5_.

b:r\xbpv_ `jXz V w _}zb:e8w=ns=no^:d pL}zb.

b8d pv_`wdz*yGd r rd epv_8i nCd nC^_i_Vd ezno^_ Vuh.n_id b ri.

noh i_ j Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  Fl s s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .' X.

(+* e.-Y < * > o* ( < . > e% ( ( <?> c' > :' > . @.( > . * > < % x.-Y < * > c > ' 4%5' e. (+* e.%5' e. > ( ( > 'nc > ' 4%5' e. . -Y > :.Section 7. ?Y > % ( 1( <.6' > > . > f<?> c?. tc-. < % * 5* :' > … !9/ o<.'gc \c Y[. > ^% ( ( <?> % '_. * > >[> 2* d' > … ! ( ? @ A B  K d ? @ 7 A B  K  ? @ 7 A B  K  f<?> ?Y(+* % … $ … .6'b. > 5Y[% > YV(+* % * -Y-' > . > Y > > (/c > ' 4%5' e. > 'i* > .c \c (jD% > ?> ' ( <.jc%5%5'gc > P' * 4%5' e.'_. (+* `. 2* > Y[. -Y > ( <?> 4% % f* ?Y(+* % .>a> ƒ > Y( % g( <?> 2* > Y[.-Y < * > o* ( < . … $ … .(f.4. The reformed pQ2 diagram pressure efficiency power P power η Q  8  5* d' > … !D/  8 % * * .> c?. * > 4\* ?> ' Y % > (0%( <.> > '4* % Y[% > YV(+* % @* -Y-' > . ?Y > 6( <. > [Y% > Y(+* % <?> ?%5' e. ?Y > ' > c > YV(+* ?> X% .> Y% ^% \c > ' 4%5' e. > Y[% > YV(o* @( % g. 2* > Y[. … $ … Y ' > c' > > . < % * 2* d' > … !9/ f<?> > '4* > Y% > Y(+* % `* .6'_..> %5'i* 5* -.

2* > -.(+* % … $ ! o* ( < … $ … * > A B @ K69.+ Wq+ Wq . ' > .  K d  K 7 A B @ K69.6' '_.  K 7 A B @ K69.(+* % … 4$ 6* > B K A 9.6* * > ?.+ 1 1 'n + q i ..  A @ s  K d 8 q i j ..

 Fl {  1+"q + n Sj "+ i 1+!+ j !+ Sj .+ !+B i ++ | }  .  n  1+ 6+ .+n8  F .+Nj . } ++ } bq .

+ ! j !+  A l & j j j 1 1+  1+!+ .+ Xs 8 8 k Wq Q .+ l k . . .+ A W'l i 1+!+ Wq .

+ !+ q q + n j !+ l .+/ I … 1+ 1+ y l  I †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž. Wq s n .+/j .+ .+ j +  q Wy y l  F } !+/ .+ .+ n Wq n !+ + j A l j !+ y F n !+ i n j !+ k } 1+ s  y s j>j 1+ !+B y On !+ j s !+B y $ + .+/Nj .

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   ¡.

6'8£/¤ > *|' l s s l s .' Q¢X.

Chapter 7.2 0 4 0 0.6 0.5 0.2 0.8 0.3 0.1 0. pQ2 Diagram Calculations 1 0.6 P 0.  .8 0.7 0.9 1 Q 2* d' > … ! (  .4 0.4 P= 1 − Q P= 1 − Q 2 P= 1 − Q 0.

 9.(+* % … $ # 4%5' k. s I @ 7 A I A 9. B 7 K 9. a(Q. „ * 1% ( <?> c% * > c < * Y.   K I % * > -.. f<?> ' > -Y > ac' > :' > 5* c %6( ( > . B A s :9. % (+* % 6* > @ A 9.  s d I A I @ A K 9. . A  # A B  A K69. ?Y(+* % o% Z( <?> 9. . @ s  K I B A @ s + 9.

< % * 5* :' > … !D% 8 1  .> ( < ' >> 5* > Y[. (+* e. -Y > .-Y < * > c > ' 4%5' e. > ' 4%5'2( <.

+ 1+  n y !+W s . { } '{ ~ $ Ft| } } ={ } k .+/ 1+ l ? &  .

+ j & On !+ j s s ? Wq+  .+/  5* :' > … D! %    .+ 8 n !+  1+ + j 'n n } . A  A z z . l +Hs?l  3 3 3 1 i .

^* -Y-' > ..   5* :' > … > e% (V'_.( e% ?%(0% 6* Y[. > * . > Y' > .( > ( < . > f* ( < ..

( <?> 9.. @ K s -%5' . _( > ' 9. 1. .( > . > * > < * Y < * .6' > 9. >' 4%5'o.-% Y < * > c > ' 4%5' e. ( <?> `!D. -Y > &( <. c .> ( < ' >[> ' > ( Y[% .> ' ((0%t( <?> .

( . > Y[% * > ' > h(0% > Y% (Q. > ' ( <?> ' > -Y > c' > :' > nY[.

. s s K * o<. > Z* T VU .( > ?> %2Y?* ( * ( < * Y[.> d.

s K)K H … ' ! f<?> A > ' .

* > ( zX ].{{ t?€ €'| . TVU f<?> .> * > % /( <?> 5* > Y.-Y < * > o< X( < * > -. > % ? T VU * ' > .(+* % 8 P  8 n   ? } ..' > Y% > hY.(+* ?> * > * (+* ?> (0% ( <. > ' (V')% > c > % j( <.> 5* Y < .. (+* e.

8 =n 1+ j n  " i 1+ lT + j )k   Q Sl.+  s !+ q .+ j & . { } Ft| } .{ ?{ m| | } F ! 1+ j .+ !+ q s 1+   5 3+ j i .s  .+ 1+ k s +! ?j .+ j + !+ 5 !+ Sj .

+ + +B  1+ k Y%kc :'i* < (žŸ  k$.n +/ l  k l .

  .

  T¡.

' 5¢X.6'8£/¤ > *|' Fl s s l  .

+ j s .+ !+B  i s k .n - + Fs  .

i =y †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š 1+ * .

Section 7. The reformed pQ2 diagram * d. %5'.6' > X . cdc * Y.4. > > * > ' > ' . > (0%r.

' > 2* > Y[.. (+* e.' > T U = f<?> ' > ?Y > c6' > d' > 4%5'`. . ?> ' e. > % ( <?> 9. .-Y < * > . .

(0% % > . > ' > ?.

-Y > * #( <. A %5' T VU @  > (0% ( <?> .> ' > ' <.dcdc')%d.6' > ' > * (Q.> .( > ?> %2Y...dcdc')% * e.(+* % % K T VU  .* ( * > ( > ' * > ( <. ?Y > * ( <.> ' > ' .> ' > * (Q.-Y <?> * * ( !# X( <?> @ A > -Y > &( <?> :.> ( <.

> * 1( <?> * > '_. ?Y > * e%5' > Y% * > 'b.>A .-Y < * > c > ' 4%5' e.6'4* % e. > % D( <. \ H … '6$ f<?> 5* ƒ > ' > -Y > > ( >[> ( <?> .

< * <?> ' ' > -Y > tc' > :' > f<?> c' > > ' ' > * ( -.(+* % * <?> ^( <?>`A ..-Y < * > c > ' 4%5' e. > ' > ( ( > ' `. -Y > c'b% -Y > .

> '!* .+ v + + j n  l.+/wj .(+* % * :')( <?> ' > -Y.(( <. … ! $ ? ? q 1+ !++ - !+W y - u .> e...( > ( < . a( <.( > #* * > % 2* d' > … !)! .. ?Y > * > * \c%5')(Q.-Y < * > c > ' 4%5' e.+ - y  i & . @( < * 2* Y[.* d. > ( > ' o< * % > ' .6'b. (f( < ..> ' > ' > * jc?.s l k s ‚ j  k .6' > .

 !+ !++ y + s +! j .

n .+ j !++ .+ Fl 'n + i !+/ n i n j .+ + s  + q  k l + !+  s .

+  A . + q !+   .

!1!$p$ .

j 1+ j t q k  >k +! j . + q !+ 8 'n 1 6$ j .

n n j !+ On j !+ .+  !+W .+B  j   + k  s .+ j i & n (')?o"*  1 .+ j .+ .+ j !+  .

.

 1 / 1  /  .

(P( <?> c > '2(+*|c^Y. ?..( > ')% . >f> .  PB 2 atmospheric pressure DR P1 D B PB 1 D1 rode hydraulic piston … ! … 6g} F A } |  plunger 5* :' >  !   E f<?> c' > :' > ..

-Y > 4%5'_Y > .-Y( % f( <?>e< k'_. * Y c6* (0% a. ( > . > > YV(+* ( <?> '4* Y(+* % -( <?> 4%5'_Y > / 1 3 1 1  !  " #%$ . ..?. < % a* 5* :' > … ! … o<.( e% c <?> 'i* Y@c6' > d' > ( < .(f.. (Q.> ..( > .-YV(+* h% @( <.> > _( * > % ( <?> c > 'n* > > YV( > * @. c > 'P.

> ')% > . / + .#* > * 2* > S c ?%(+* Y > ( < . 1 T=U @ + -.  B - 1 T VU @ +  .> 'b% * > + -..  B  +.  1 TVU + +  I + 0 ' / f<?>\> -.6' @Y.')(+* Y ..6* + -.(Q. @ + /.  + + I +  0 ' ' + hc-.(+* % 0 ' * ' > -Y > <?> a( <. * c' > :' > % .(+* % ?.(  1 TVU @ =T Ua(0%j' > .6' Z* \( <?> (Q. > ( <?> e. =T U + +  0 ' ( 8 1+ !+W ?..  B - 1 T VU + . & ' ( $)  * -. -. . -. ?Y > % ( <.6' > .

!+/ .

!+/ .

 k .+ 8 ~'.+ Hy . + 'n !+ + .+ + s 1+ .

  & ?j .+ mn B.

l { .

 !+ j Aj i d} m| n } ={  1+ & !+B + .+ 1+gs n ! ? lB .q + j g ?j &  y Hy + y .+  .+ 1+ n n  +  !+ Wq+ gl  i & i  1+ + j g1  !+!+ !+W y  Ol j .

(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R. sL+ ? # B 243-5/673-598-:<.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l .

.(^( <. > ( > ' 8  n +  +  .> ' > ?Y > c > ' 2* . pQ2 Diagram Calculations 5* :' > 0 ! .> c -YV(+* % \% D( <. > -Y > * * > (Q.Chapter 7. !c' > :' > .

6' '_..+/ j 1+ & . !+/ .(+* % R + + W @  . 2* > -.n > .

> %5Y?* ( . ?. r' > ?Y > :. .( > .. !+/  0 ')( * > T VU B  C 1 T VU @  TVU @S  l y > '(+*|ch.

( > ?> %2Y?* ( e' > ....(Dc > '6(+*|c/. !+/ !+W j & >k Sl  B  -1 TVU R + + W  0 ' % ?y " f<?> :.( > (0%f( <?> * * > (Q. ?c' > d' > .-Y[Y[%5' 2* .

.(+* % @Y% .(0%f( <?> 4% % f* > ?.

* 6* > -..(+* % 0 ( . 0 'O\ 6* >   .

 -1 TVU  &" K  @ 0 0 N E O G "  .

 -1 TVU  &"  I K!LQM > '!( <..(. @c(+* % `( < .> .

-Y < * > Y < .> e.( <.'_.-YV( > '4* (+* Y*     .

  i rk + Sl .+ j  1+ y Uj t !+W y l .+ .

!+/ 9 .+/ .+ n Wq    &)%.

 $  H zN+W & ?j %A +  "! $ # &%w|'? 10 { )2+%  6 Y{ ? 3  *:% # %~ <  ! t   .

 -~ * } 6  < { #%  FR{& } . .+ $# &% ( # % # s {b~ # ?)%  !+* .# -%/.

J M.J _`F1eA|i[ X^IM$HE[ F1^ FIl9HLK.FIHmb n J`JpxIJ Mi^.rqeM._.Y)J.J n [ jN[ YZeJpHkM n M$H(HLK.J €Mi^.e X .KN[ ^.JAbWK.rAM$xIJ.]AJa \]J.JAdN[ b'H'F1^[ b xIMI\.€g !+* $# &% ={& T VU  76 9 8 y CED GFIH'JHLKNM H r K.YHLK.^.b [PON ^._`J Y1[ J_$X M$bW[ ^.\cl"Fi\}e [ \b ji^.JAMi^.JY1[ Jg_ M.JAd n ji^IrNJ.dI\]J`bkJ.\{HE[ dyHLKIM$Hw_ Mi^|iJM.JxNM n j.J ZUT OWV \b _-X b'HkM$HE[ F1^NM.H'b~F1^ n uAHLKIJgY1[ JA_ M.\"M.bkH'J._.\]J`bEJ.^$H'bZHLKIJaxIM n jIJFIlyHLK.\cl"Fi\}eMi^._`Ja[ bHLKNM H \cJId.\]J.YiJ.j)^i^.KN[ ^IJ…_ Mi^AM.^.^ K$uIY\"Mij n [ _dI\]J`bkbpji\]Jyv[ HLKN[ ^HLK.J~HLK.diJ.YiJI\PHLK.JfegM hi[ eAjie/dI\cJ bkbWj)\cJFIlmHLK. { ! w !+* .KN[ J`x.\cus_ M.FIHmb n J`JpxIJvKN[ n JyHLK.\(bku.\]J`bEJ.JI\cJtM._.JZY1[ 7&J.^$HyFIl  ‚jIM$HE[ F1^ 'ƒ t$„ YiJIeyF1^.^$H'bHLK.dI\]J`bEJ.bkHL\]M$H'J`bHLKIM$HHLK.^._._.regM.KN[ J`x.[PJ`OpYV \^v]AK.l.JybEMieJ9ˆ€F1|gM. } "#  ) 2+% #"$# &%{.J bmFIl [ b[ ^.J.regM.HLK.b'HE[ ^IreM._S \R HE[ ds[P[ ^t HLK.KN[ ^IJ X Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ]._.# -% A€g 3 > j y T VU  -1 TVU54 3 + 4 8 A@ 0  0 &= ?y   3 # { } &% ?F   y  *{ # F '| ?t 7? 0 "B \ + 'F.J diJ.]"_`_ J JpH'_ r KN[ bwbWjIrNrNJ`b'H'bHLKNM HMybWegM n n JI\-Y1[ J~_ M.J n M$H€H'J.by[ ^vKN[ _IK HLKN[ b…J jIM$HE[ F1^Zv(M.rN]AJ.JyFIl T \^_$]AM$_ bkHE[ ^.rNJdiJ.Jl"Fi\}eyJ.b'HE[ ^._ J.[ J`Y r K.\P\]J.bEbWjieA[ ^.byM [ H€O HkV MN\b[ ^.FN\ n MI\crNJyxNM n j.YHLKIJ\.r eM.YZbpK.^$H'b~HLK.bEJwvmK.bkbWj)X eAd$HE[ F1^.KN[ ^.JzeM h)[ ejie n [ jN[ YoeJpHkM n M$Hq[Pd ONn j)Q \b T Q \b]A_ dI\cJ bkbWj)\cJFIl{HLK.KN[ ^.J†}_`F1eeyF1^$‡ZY1[ [ J Mi^.b'HE[ ^.\w\cJId.]"J`_ Y ._.

' ^X.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .6'`ba > *|' Fl s s l 2 -3 596 3-598-:<.(=">E6=SJ 5(.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G } JM="N-: P&= ? .

  s  !+* $# &%  y ? 0 B:$   3 @ B * ? * !={ .# -%S* P&!     #" .{t *:%7 }  R T 6 U\ W  * # %1| $ ? 9.4.Section 7. *  3 0  . The reformed pQ2 diagram  #"  &% i2+% "# $# &%d{F€+*&%  )%+ $ # %~ .

  + y  .

} # 1% { .

| + s*:%  3 z*'t7*'{{ !  } H o# %  !(* $# &% # %  !+* .# -% &%d{ *:% * }.} ' # %~   } ' &%e  # *.

*' .~?.

. !{F€  .# -% . '| < *:%  *'{ *u|'!9% } .

{t)%  *  } .| 3 F .

|  "!+%~'. # *.

 } #" *&% t ! }  .{{ !t .  F-%  N ! }  ~{*  'F.

 } #] *:%   # ! #  *.~-* ?F. .

# -%{ + *:%  + } s r  .{.{{ !* "!+ % ~'.€+*'{){  % # % # ~-!  * }F} ' # %~  !+* .!9%~?F # ' *  ." .{ #" *&% # % } t*'{t # %  U . $#  } t*'{t.

   .

/  ')% .

/$  .

. Y <?> e.(+* Y. $  9  liquid metal out the moving part of the control volume atmospheric pressure UP air flow in PB 2 PB 1 5* :' > 0 1= > > '_.

* Y`c6* (0% f* ( < ( <?> c > ' .6' (/% P( <.(V'b% % > % ( <?>e< k'_. ?c . * (@* < % * 5* :' > 0 =p* Y[% (V' ?Y( > t(0% ( ( <.> * 6* > (Q.>#>.% ( <?> Y% . 8Y% (V'b% % > .

>a< Z'b.> c > ' 2* . > ( > ' < * Y < * ?Y > ( <. * Y * 6* 1%5'n( <. < %( >> ?> ( < * Y < :% > ?%(o* ?Y > ( <.> c > ' f* ( < ( <?> 'b% > < Z'_.> * * > (Q. .n> YV(\% f( <. * Y@c* (0% :.

> ' ( .> . % ]( <?> ' ^% -..6')% e( <.( ^% c <.6' /. * Y <?> a( < .> '4* Yhc' > :' > * . * Yoc6* (0% /c:c * e( <.(+* % ?. > ( f<?> Y[% ... > > * 5* > .> < %( >[> ..(+* % > > ' 6* > Q $ )".(f( <?> . * ^% * o* ( < ( <?>e< k'_. > > YV(+* ( <?> 2* *|c?.(V')% % > * (Q.

 $) )".

> > > Y( > * ?Y > ( <?> * c'b%2Y > * .> ' > 4%5' > ( <.> ' t'_...> Y% (V'b% % > > > YV(+* ( <?> .  ) ** u  !#%$'& #%$'& #%$)&  +%. ( <.  @ ! u R " u @ W (R " @ W @ **.'. h( <?> Y < .(+* % 0 B- Z* ( < % > ?%(+* Y > a( < .> * * > (Q.>j<.> > Y[% 1( > ' 8% ( <?> 'i* < ( < . > * ( <. * > Y[. > % 42?* > (+* Y > > ' % ]( <?> .0 B{ 1 e'4* (+* > ?. > 'gY[.-3Y 2 * > % o( <.(g( <?> % @Y < .(f(V'b....(+* % % ( <.6*|' < 5 n.> c > 'D.> < %( >[> ?> o <.(V')% % > * * 1( <.'. Y[% > ' .R/ @ W @ 0 +%.dc6* f<?> ' > * ?% % * (0%p( <.> Y% (V'b% % > 4%5'n( <.6*|' % * .(0% ( <?> -.+%.> .. > % * ( ( > /cdc 6* e..' .> Y[% . 6* > friction is neglected 8   !+B + + .

+ j ! "q s + .

n  + .+  !+B Fk + .

'-  1+  q H s k .. +  'l =8 * * ^ @ * * +%.+ j q + !+ + ?.

!+ q A B.

l lW j ! ? :+  1+ i +  ?j & y 'n 1+gs !+B  ! lB  &  l .+  +  . Fq "v !+W s k k .

+ ^ 1  + !+ n i !+/ !+W j Aj y s . j .+ !+B ! ? lB   k Wq  +  i 8 ! b + -.

sHl .l.

+ q k .n ^ .

j ?.

+ lW  sdq + + Wq b .+ . !+/ ^ + .

.

+ . W +B 1+ 'n .

.

W g'l+ j & j j q + l j k .

j   .

+ .n !+ .

n j + + k .

+ s . ?j 'l 1+ l +  @ !+/ .+ .

n ? l .+ & Wq .+/1j Xsgq t l 1+ .+ !+W y s 1+ .+ Uv 1+ k k .

?j n +  'n 1+B k .

?j Ol k  1+ y 1+ j n  .

CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(=">E6=SJ 5(. 0 6 #7$'& ^ 243-5/673-598-:<.(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.

6'`ba > *|' l s s l  B&B y 5 .' _^X.

.Chapter 7.'.6' 5% ' 2f% ^( <?> Y% (V'b% % > * :% > `( . pQ2 Diagram Calculations f<?> % :. .< > > _( < . >> c' > > 0 +%.

  .

 % '_..> e.( > % .(.  `6  o<.

.( > .. > ' > .( > 1(0%a( <?> d.> %5?Y * ( 1 !+B i & j i + Ol)q 1 Wq t + k .Y.

j  1+ l !+B n l !+   mk * > % n( .< > c ?.

!+ .

(+* % 0 B- * >   .(+* > -. Y[% > ' . a( <..(+* % % ( <?> * 6* > (Q.> ' > ' 6* > 6  6   6      R 6 W (+* ( .(+* % 0 B&B 0 B 0 * .n Sl 6 #%$)& 6  ^ aa.> .. 2* ( <?> < %( >[> ..(0% > ?.

  6  6  6   " #%$)& .

/ @   .

R 66 W .

 > . 5* > ?.'m'b.(+* % 0 B 6* >  ..

  6 6  " #%$)& .

/ @   .

R 66 W  % * 4%5'  6* >  .

   N .

 " #7$'& .

/        .

 *  4   1 K!LJM  N . * Yac6* (0% A '* \( > ' % D( <.>a< Z'_.> e. > % D( <.   !" 8 4 .

 " #7$'& .

/ 8 H    .

Z  !" 8 4 <?> \( <?> ( > ' " #%$'& .

   C 1    H K!LJM N   . 4%5' * 6* > (Q. / * > > Y( > q .

  .( > ?> %2Y.(+* % 0 $ * > 6  <  T VU  3  @ 9..* @( <?> :.* ( > -..   !-" 8 4 BD%5' e. * .

+ j + l 1+  k .+ y l y + !+B Fk l y +!+ l  > '. aY[. Z  !6" 8 1+ & A 1+ k .+/ !+ .+ 1+  j .+  . !+W !+ 0 B y 0 B y 0 B 0 y  0 B 0 B-= ?y  y  .+/n .

n j. j j k .

 .

+ mk l 1+ 4 Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].n ! ? lW 0 \ y 0 y + G J + j +  n G J j .

' ^X.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT  ‰ ƒ .(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.6'`ba > *|' Fl s s l  y l T j   y 0 $ y 0 y  2 -3 596 3-598-:<.

The reformed pQ2 diagram U3 ‘‘common’’ model realistic velocity po ssi ble ma x 5* d' > 0 $"\ f<?> :. .' > .4.( > ?> %2Y. -YV(+* % \% D( <.> c > '!. 6 5* :' > 0 $8 f<?> ' > -Y > c% > 'C% .Section 7.* (  ..

( <.> 2* > Y[. (+* e. -YV(+* % #% .-Y < * > . .

s .. * > % 'b.( > A1 8 8 1   ri 1 i  mk Wq l.> ?%5' e.( <.

+/  + .n Un + .

+ .

+ j gs 1n + + + .n .

..( > ?> %2Y?* ( .-Y <?> s X% . ?> ' tY% @c * Y. > ( > 'P.( > ?Y(+* % #% 6 1 (Y.n j  Wq f<?>h> c' > * % 0  * .dcdc')%d..-Y <?> * * ( +  %5' <?> 6  ( <?> ( <.dcdc'b%:.> ' > . > < % h( < .( <?> ( <?> c > ' 2* .> d.

( > ?> %2Y?* ( .( > .' > c > ' 5* .> %2Y.> %5Y?* (  s <. (\% > + s f< * %2YY d' > Y[.* ( .( > * .dcdc')%d. s o< P( <?> ' > * .( <?> d..(+* . -Y < . > c' > * % 4%5'n( <.dcdc'b%:. 2 > > .( > .> ' > 'D* ..dcdc'b%:. > ( > ' !( <?> d.-Y <?> > 'b% > Y. a( <?> ' > 4%5' > * ?%( < % <?> ' > D% > ?> ' 4%5' c'_. > Xr.> * ( -.* (  >> d' > 0 $O\ ^%5' > > (Q.> c < * Y * e( <.6* > ( < % ( < ... > ( > '2( < ..( > c > 2* \% e( <.-Y < * > ')% o<... > ( <?> c' > d' > 5* n> ' > -Y > . * ?> %2Y?* ( Y.( > ?> %2Y..1Y% \c ( > ' c'b% k'_.. Dc > ' 2* .. ]g* > k> ' > YV( i 1+ t ?.-YV(+* @% ( <.-YV(+* Y.> p( <?> c > ' 2* . `. `. e% > %2Y.> 'b. * . * d.> e.( <?> e.(+* Y..(+* % ^%5' > ( < ..* ( (Q..> > Y[. .( > .-Y <?> * 6* ( -%5'&. c?. > ^% ( c > ' 2* .> :. kc d'mc% > ( <?> e. > ( > ' .( > e. Y .-Y <?> > ')% > Y. > . * ' > . e%2Y[Y :' * ( < .(DY-' > . > 2.dc:c6')%d.> %2Y. * Y. > ( > ' 6( <.> e.

!+/  .

j j m  ( ? Wq (  t .+/ Wq !+ s 1+  A B. j j Xsn l# .+ v + ! j Sl + j. + i g j - 1+ j Ho !+ +  j.

l 1+$n k Sl j & + .  ! + Wq .

?j  ?j . + j mq )k ! j l y k +  s i j i  y y  n  l Wq+ + + q 1 Sl 4 s ‚ v ‚ ‚ l k !+B s !+ Sl  % s  j On  l !+ + Sl=s 1+gsgj k Xs  'n !+B k 1+ q ‚ .+ k j ek A  Fk Q j.+ n !+ ‚ A l j Xs !+!+ l j j l ?.

!+/ + j !  ? l.s  .s l.

+ v + 1+ k +W .+ l k j 8 y ‚ ‚ j .+ k j . !+/ .

> ( > ' p> % *2 > (0% > * /. * * > ( <?> (+* * [.-Y < * > > c > % < % > Y. > ' < .6' > ( <?> 2* > Y[.-YV(+* % `* e.(0%p( <?> Y[. (+* `. * * > -> .( Y[% 5* (+* % * ( < . ]* .> * * > (Q.#* %'bo f<?> > (+* % < % .\c')%2Y > %e( < .-Y < * > > ( > ' (Q..( * ( * > % e.(gc% > ' > (V'_.(( <...(@(0%=' > .* > . (+* e. `..-YV( 'b% .> * 7 > Y(+* % t% e( <. * ( ' > *|' > c% > ' f<?> c% > ' > Y[. e%6( <.dcdc > 1 (h* * \c%5')(Q.(+* % ^% n( <?> 5* > Y[. . * > ( < .6'_.-Y < * > > c > t% h( <?> c > ' ?> %2Y?* ( . > (V'_.> '&c?.

( > > . * > e.-Y < * > * >>.%5' e.

 TVU .n> YV( T  TVU .

Z'b. . 0 B .> c 5* .> ' 2* > Y[. . (+* e.'_. . > *    ]% .-YV( > '4* (+* YY d' ?> % \( <.1Y < .-Y < * >1< .

 X9]  $ .

 .

 &.

(+* `..6'_.  ( < .-YV( > 'i* (+* Y  .-Y < * >j< .(^( <?> 2* > Y[. ( <?> Y% ^% #Y < .

 ( <?> ?%5' e. * > #%$  .

& i j + j Wq +  !+B &+ j Xs !+ q mn .+ 1j +B  .+ j 1+ + Wq !+B .

+ 1 b q .+ .+j Wq  + !+ i .+ Nj + 1+ j. I +B q .n .+ j .

+ 1+ k ?.n j j Fv +  Wq -  s +B j 4 i 1+B q + .

(=">E6=SJ 5(.(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.+/ej .+  243-5/673-598-:<. + t j s j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T jUj k + 1+  j q ?s .+ . !+ 1+ Wq &K  +B j  k Ol  =& .+Nj Sl j  B k Sl .

' _^X.+ .6'`ba > *|' l s s l y .

>> c' > > T  .Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations c% > !' Y.

   .

-Y < * > c% > ' .  0 <?> ' > T * ( <?> e. * > .%5' e.

( > o<. .> Y[. > c% > '* \ ... ?> '_.. < % j* 5* :' > 0 $8 h( <?> < .-Y < * > * .(/( < * . (+* e. * % X( <?> c% > ' -%5' .> c'b%5Y > %( <?> % '_. * * ( @% ]( <?> 2* > Y[..6' A > `.> e. * > % '_. > % 1% ( < . * c% > '5% k( < * 2-* % e. T U o<. % .. < % ^* 5* d' > 0 $ 1 (]* ' > Y% > > (0% > * `( <.> e. > % D( <?> % '_. TVU . TVU T U .. % @( < .(^* 'b% s * (0% s  Z( <..dc-.> .(D$:o% Z( <?> ?%5' `.* 6* ( % !( <.-Y < * > * ( % '_. > * .(^( < * .( > . ?%(+* Y > ( < .> ( <.> ' > .( ( <?> * Y. :% > p' > YV(Q.j'b.( > %5YY d' ..

+ j !+ 8  l Sj . 1( <?> ' > * ?% >> a(0% ^% .+ j q s s . > '/* > p* > Y.> ( <?> ' > ' > * a( <?> m% #Y[.-Y < * >  !+ Wq & q . .+W +W jUj . > c > ' 4%5' > h% ( < * e.' > ' e.-Y < * > 2. > f* ( < % > * \c'b% ?> > ( % C( <.> ( <?> m% (0%.+ + j k + &+ .

n 8 s k .

  Wq  k .  Wq !+!+ k  1+ i " + - .

n j. ?j Wq 'n j Wq l:+ j .

n  j  1 .

+ .n + !+/ Sq j  j.8 Sl k !+1 .+.+ k 3 + Wq K 5 j . ?j j i .

 " .

&(') I  !$ )$ ?o s !+B s Fl 5 B Wq .+/ej !  +  Wq    j l .

+ + j n Sj tT 'n + 4+ Wq + 'n 1+ Wq .n  n  j Wq 'n .+ j .

n y !+ .+ j " .

 ! ?o # { } ! {{ # -%  1 %   %A .

 .

   .

t1% '." } #"$# .!"$#&%' %A  # { } ! {{t   } *:%~?.{  )% # .{q*.

 # % # F)% -~ * U{$!  1% } *:%~?  ! 9!)% (  # %7&% '|  I*:% } ={ ={ +*:%   -% .

 .

  zY+B .

$  .

 ! &   .

 $  .

  )  X $ .

 .

 .

/$%0!"$#&%' > 'PY% (V' -YV(+* % % c . % . * ( > .+ . * > 4%5' > * ( > * Y[. -. hY[% \c' > * 6* * ( ( <..(+* % > > YV( + + i  & + j A B 1+ 1 !+ l .@% D( <.(g( <?> 5* Y * % .  X )-    (  ) +*.-.> ( > 8.(C( <?> * > ' (+* .> e.

n .. < . %5Y.( (+* <?> > ( ( <?> c6')% ?Y( ' * > p> Z( <?> * @c%5' (Q.( <.> ' 6* Y32 f( <?> > * 4%5'k( <?> ^% .Y[% \c-..(+* % < % % > > * #( <?> c'b%2Y > 5' > ' ( > > * > 5* >[> 'n* e. (Q. .( c?.%6( >< % 6* Y32 [% > (e* (. ?> (0% > ( < . . >=? 6!6 5 BD% f* ( < ( <.6')( 6%2* h( <?>@> c > '4* > .6')( < % . .> Y.> > c6* > Y > % `* 4%5' e.+ n +  l !+W j 1+ v j Sl/ t 5 1243 6798:<. k'_.

dc * ( ( > Y-'_. o* e( <?> ' > 'Z. .dc#. e. c% * > .-Y < * > . 6%5% -.> ^% (* @c%5' (Q. ( k'_.(`'_. * ( tc'b% -YV(.( i.. tc'b% -Y > .( <?> ' < % 6* Y32 [% Y[. ( > ' * ^% (.(0%(V' h% [% d' `. (+* e.> c'b% -YV(+* % f< * > * c'b%5Y > * % > 'd( < . \* (g' > *|' > % > %5' 2 BD% > ?> ' > ( (+* ^( <?> c'b% -YV(+* % 6%2* * -Y < ^%5' > i.-Y < * > Qa% > `* ( <. > ' 5* > Y[. < % Y <?> .-Y(0%5'* f( <.

+ !+ .+/bj .+ !+ g1 1+  .+ !+W .+/ 1+ n j .dc > ' > > * @. Y <?> .Y. > . > * Y-'_.+ j + !+W Wq !+B Fl s s l A q &  Wq + x n t Xs !+W& !+B  1+ !+ j . > Wqxq + .dc@.

+ n C'C(bkbWj)eg[ ^IrHLKNM H~\]J‚jN[ \]J.eJ. lbl 1 1+ .^$H'bF1^HLK.rl. g1 r j !+B q ! .FN\]_`JA[ b~eyJ`J`H Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].J_ n MiedN[ ^.+  j !+B i T t H 1+ j s Wq + k j + .

+ l .6'`ba > *|' .' ^X.

(=">E6=SJ 5(.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .+.+  !+ Ol k g j !+!+ & Fq 1+bl 1 Tj Ol   !++  !+) g1 . l +!+ .n 'n > 1+ !+WY & X 2 -3 596 3-598-:<. + Wq 1+ Wq j k j 1 T+ + j !+.+/ q j l !+ ' l>l  Sl g y  K j.+/  .l j .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .

6')(+* Y[% ( > -Y > 4%5' 2* .( >  ?> ' .* ( . The Intensification Consideration > c > 'i* > ( (Q.2 > ^% > B > -Y > -( <?> %kc. . > c% * > .> %5Y?* ( * Y-' > . ( ( <.6')% ( <. ' > ^%5' > >[> h0( % . ?> ' .(+* k>  s P6 0  + j j + y . (+* (0% e. (0%rY <?> Y321( <?> ' > ' > * (0% >[> * :.. @c* 4%5'bY > 2. (+* e.(+* @( <.( -%5' ( <?> > Y-'i* ( > 'i* . > ' < . ?Y?* .> c > ' * > > ( > ' * > Y% (%5 1 ( < .(+* 5* .> ' > Y[% > > j'_.(c > ' 2* .> % > < * Y < f* :Y[% (g( <?> > .> * 6* Y[% ( _P% :( <.( > . (0%hY% > 'b% -.. .. :Y% * > 'b.+/  y  + b sn + k Ol=sgn 1 j 1+B 1+ A l  v  s y 0 O0 ( <.' > * ^( <?> * > % 2* > Y..> c% > ']' > 6*|' > > .6' > 2* . * > .> Y .> :% > ( <. ( ?< > ' > 6. > <?> ' > `.6' > 2* > Y[.> > * > ' < .Section 7.-YV( -.( > ?> %2Y. ( <. $ $  } )% )&. * :.6' > . >[> < % 1( < . > ( > 'X* ( <..> 2* > > % > (V' 4% d']Y% 2* (+* % ..(+* % * -Y > > . . > ( > 'f' > *|' > .6. > ( > ' < ..-Y < * > 0 ( r % c * [ Y .

  $ .

 .

 )% .

.

' (. (0%1Y < % > .   ) > < ( <?> > * < (g% P( <?> c > ' % 2% >a< .

6' > (^c > 'X% ..> < %6( >> ?> A * % d( <?> * 6* > (Q.+ 1+ . k* ( <..-Y(0%5' < .+n B j 8 n l   +B .+ q q   !+ q ? & .(+* % ( <?> .( > #* ( <.(0%hY% * > 'b.+ ?.dcdc'b% * `. (C( <. (0% > ( <.> ' > ' $ uu  + $ & 0 f<?> ' > 4%5' > d( <?> Y'b.> >> ?>a< . > ( < * Y 2 > .dc % > < % > P6  .> . (0% > (Q.> ..-Y > (0% % * 5* o< * ' > *|' > ( <?> * Y 6* (g(0% > % ].dc Y-' > .2 > a* . ( <. e. (ec .(+* % @* ( <?> Y'b.-Y < * > ?%( <?> ' i. (+* e..( > .. > ( 2* > Y[.

 Q 1+ j y  l/ + !+ v k + j. j s +Hsg k . !+/ .

+ j. j n n + Wq$s j 1+ j j . j9 j l j . j j Wq+ + j +!+ 'n &  + Wq 1+ !+/ ! .+  q + s  j.

+ n l/ i j ?. +  .+ j bk Sl   lN k q  .

!+ 'n   +W jUj q j !+B s y .+ j .s .+ j k   l.+/ y   .+/ v n .

+ .n  + j  .+  l k - +  & 1+  ? +!+ !+W .

+ +  (+ j 1 1+ j    I+ k lN k + ds  n i s . + k .

( dY[% \c-. j .6' > a(0% Y-'_.> ' > ' + $'& + +  + . .> ( . + .dca* \( .< > < 6% ( >> ?> > Y% > * 6* Y[.< > Y-'_.+ . +  1  uu 0 = <.dc\% D( <.

 $    j k Q 1+ !+ Fs v j u6u  .

 $ uu f< d( <. > ( > ' < .> '_. > % s .> c > ' 5* . (0% > * ( <.

+ !+/ : 67?!7 = : = : 67 0 O \ y 0 y . + + + .

 : 12 j y +!+ .n .

n .

 $  + i y U !7 = 8 %) .

/ )&.

.

 $&  ) $ $ )/  X()% .

 $$    )  .

   .

.(+* % .  : ( > * Y[.

+. > e..+ j   1+ v .+ $j  Wq 'n  .q + t j + 243-5/673-598-:<.(+* % < i' * 2.+ j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(+* % c'b%2Y > (0% > :' > Y[% \c > .+ 1+ n  .* .(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.oc'b%2Y > * < * Y < c' > d' > * * ?Y' > . 1+  = + 1+ v v 1+ & & .CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T ..> * 6* > (Q.> % * 5* Y.> * 6* > (Q..2?* /( <. % d'4* /( <.(+* % 4%5'( <?> % * 5* Y.(=">E6=SJ 5(. > % &( <.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l  .

(+* % ^* .Chapter 7. 6c @c ( .dcdc * > e( % > ( < % % > e.dcdc 6* \. pQ2 Diagram Calculations dc^(0%\"$ \ f<?> * ( > * Y[.. 2* (+* % -.

'$)  ]   .

% &$  E  )&.

.

> * ?Y'' > ( ..((0%5<?>' * ( <?( > > * Y[(+. % oa<.> :. ( -> .> '  ..6% ' > > .*|c(+* % * > ' 4%5'_> Y ( > < (0% % 2 %5'&T( V<?U > c6' > -Y < > ( < D% % > .-> YV. * > a( < ( % <.@?% %!(( *<?-> Y-'.

 /  .

a* @( <. > ( > ' :% > ?%(.> '_. ( <. > Y% * > 'b.> * (V' kY..(+* % #( <?> c > ' 2* . ' (@.( > ( < .. * % f( <?> 4%5'_Y > > ^% (V'b.dcdc'b% * e. ( <..(. a* ?Y' > .> > Y[% > ( < % 2Y% ^% > a(0% d..(+* % ?.

+ j .+ l i 1+B %A g$ j Hs + l  + v jUj .+ +? l n 1+ l Sq !+=l .(V'4* . 4%5'bY > (0% g.6' #c < * a( <?> * 6* > (Q. + .+ l y j v Wq !+ .( > . y Sq y .+ g + j +  ? l .Y[% .+/  Hs y Wq j .+ i . 5* (+* % ?. .

  M$X)&.

 $ .

' > c > ' 2* .( > i. 2c' > :' > 45% ' k'i* * @( <.  ?> ' `. ( > ' % * 5* Y. > ( > 'nY' > .(+* % 6. kc > ' 2* .. 4%5'bY > * ' > -Y > X% ...( > .> ' > 4%5' > ( <?> -. a( <. ?> ' `. > ( > 'XY-' > . Y( ?.> ' > 5.> )%. ?> ' .

 $ '   .

 $ .  X * 6* > (Q.

& 9' )&.

 l k 1  j  ?.

s j n - l k ?. !+ 1+ k  l.

!+   1+gs !+B v j A 'n n l k j  & n . j 121 .

> e. > < .> ' > 4%5' > c 2* .. * (V'b% -Y > f<?>1>. * (V'b% -Y > o<.. * <?> Y. >[> < % p( < .dc.. * . g.( % > ?> ' o<.*|c > g.> Y% ^% 2* . * (+* Yj(V' > ( <?> ' > 4%5' > < .( <. ( < * Y < . * ?%( . &( <?> %5' >dc' > > ... c'b% -Y > d' > .( > '@* ( < .* > (+* Ytc'4* -Y.(Q.(h( <. .(+* % -.> e.% . k'_.(+* Y[. > p% > (Q. k'_.

* ( < .( > ?> %2Y.( > ?> %2Y. 2* Y > f<?> > ( < % % > * * ( <?> 2* > Y.* (  s <?> + ( <.(+* .. >> hc'b%kc% > a(0% > ( > ' * > ( <?> c > ' 2* . #* -Y-' > . > ( > ' f* n' > (`* a.> %5Y?* ( > ( > ' * > <?> ( <?> ' . > ( > ' < .n> YV( % . * :.+ q  . .(@c-. . > * ( <?> :. >j< . > ( > ' 1+ +  ..> g.> %5Y?* ( 1%5' ?%( h. e.> :. < .. 2* Y > f<?> c > ' 2* ... > 4%5' < * Y < ( <.( > . (+* c'b%2Y > g. * -%5' + s :.( > . . > ( > ' g.> .'i* % * \c%5' (Q. ( > ' -.dc:c >  s o< ( < * e. j* -Y-' > .> c > ' 5* .+ g1 l ?. > * ( <.6'b. .

( %6( <...> ' > .( X v dv 5  H k .> e.+B    +B v  <7> ?j j j + !+ n I+   'n rq ‚ !+ % '_..( T U + Wq s q 1+ + q ?@ + q j  . !+ r ‚ j + q  q &  s i Sj !+ .+ j + q 1 5* 1( <?> ' > . > ( > ' ( < .(( <.+   j Uk r j .( > T VU * ' > -Y > @.. * k y n  k 8 .  a( <.(+* % < *|c > ( >[> .(+* % < *|c > ( >[> 6  /6 < .+   'b% ?> ( < ..> 'Dc-.6'b. ( < ...

+  k bk q !+W k  j  .+ v i q 0 B g* T Uh* a. .-Y < * > Y < .-Y( > 'i* (+* Y > ?.+ .6'b. Y% Q( . q N+ Sl j + q . (+* % 0  (Q..(+* % 0 4 j .s Sl.6' ( f* ( < `..+ + q k l 6 7 = : 6 12 + H  ‚ Sj  ( t  l. (  ] > 'i* ?>> ?.

+ i + n + j ?j j .+ ?.

+ q l 'n  k k .+ 1+ j 8   +  k  1 k j. !+/ 4 ‚ j i  !+  &  j . j j + j .

.( .YNxNMi^$HkM.Y {vm[ n n Y1[ bk_._pHLj)\cJ bP[ lmu F1jv+F1j n Y n [ WJZH'F KIM$x.FIH'JZl.[ _ M n xNM n j.\]Jvm[ HLKz[ H'bAM.j.KIMI\crNJqu F1jfMi^$u X eyF1^..JfeM$H'J.FIHg_.J.bEbAvm[ HLKfu F1f j Mi|NF1j$HAHLK.[ |NJ`YK.[ M n HLKIM$H 9^IJ`J`Y vm[ n n ^.rNJ`b d n J$M$bEJZY\]F1dzeJZM n [ ^. i  j + jUj + j Wq+ n i + . 6 I > I c KP> LQM a% I < * Y < :% ?%(fc'b% * > ( <?> c% * 6* * ( !+W G +W 1 y > 'X( < .\.+/ !+B C !+B A >' Y+! ?j +  + >[> 2* d' > I  n l 1+ y ..e/Y)J`bk_.+ + +B g1  k .FN\HLK.(+* > -.JZMi^.(+* % 0  8 1+mq n+ k & l  0@ C ^.J`u C !{J`X bL[ YiJHLK.JaegMi^ij$l.\.M.JKi[ b'H'Fi\.J z oz Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].J u$F1ji\b'uIb'H'J.

6'`ba > *|' Fl s s l s Fk l .' ^X.

+  j !  j Fv l l.+B1 + 'n B ? .s 1+ ! ?j B? gs +Tn v . !+/ g j.+ l + g  j j  ! A + .

+ z 2 -3 596 3-598-:<.j "v +  .(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰  .n +  'n .

 r .

 $%'/ %'    "!$#% & #'() *.

F GIHJ85@..7=<?>A@.²T—³˜SšJ ¯  1´Iµ¢\š6š=¦Aš¶“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ’5“ ”O“ · ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰¨6§?˜S¨6²_¢y—1˜IžC O¡mš=¢“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” ’5“ ”O“ ¸ ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NS±.z9{P|T}m~5MzW€ |mxCtt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s sTt …‡†‰ˆOŠŒ‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s ’5“ ”O“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“ ¤Y’ ’5“ ”O“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ Iª« O¡mš6¢“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ®°¯ šVS±.|T}OŠ p tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾OÊ ’5“ ¸m“\• ®°¯ šJ˜Sš=ÎÏ Y˜SžCšM¡ÐžC O¡mš6¢¿“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ ’5“ ¸m“ ” ÑJš6µ§\ÒEǐÁ5˜S .E: aOb_ced6dMd fIgih/Tj?kmlLnoqpLj sTtvu wyx.46</KL.BD.F 7MB(.+ -/.10325460798.< 4NBP8RQO034=@.=^_4SGN< 8AK 460B`DE.< 4VUW.E<?>A4VX?8Y0Z760PF?B3F 79. 767=4SQTBP.46@CB3DE.¨6š6µÓ“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­EÔ sTt Õ ÖL~5CŽ¼E{ q t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× sTt Ø ÙJ~OŠ ‘ zW€ |_x ‘ t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× 5Ú = .X\8Y0Z].A: A.< <.MGN:E8OB.E2.–J—³˜S™›š=˜Mœ IžC O¡5š6¢Â“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ · ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NžC O¡5š6¢“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ¸ ÃÄVÄ£œ ‰žC O¡mš6¢ÆÅÈÇO²_žCš9˜S§y¨6—Y¢/žC O¡mš6¢vÉ“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ sTt Ê †‰ˆOŠÌË*ŠY½P|O{`ŽŠA} Í.²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¹“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” sTt º‡†‰ˆOŠC»1¼ p € }5€ z q |O½z9ˆOŠ¶‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5º ’5“ ·5“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰žC O¡mš6¢\“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· S±O²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¿“V“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· À žCÁm˜S ³¦Aš6¡.Q/460P764=:OBP..E2.:.E<TU=46< 8576F?B [.

Critical Slow Plunger Velocity :>=  ? 7 = : 2  .Chapter 8.

  ! " $#&%'()+* . 10 +9. +*$)+*78 .0%. 1.:28% <=& >%.- %.*/+*/ ).?@. 243526 .

2C/ $%> 00E F .%@ % G H<I & J26 %@ .A2 ?+24B 2C + # $ 4'D %.

 %@KB .*.- %.

9%K3 2L+*M6 .& + # $ !.

%.*$ - B0 5 / #.%@ % N<&.

%@9- %.W.W.= T >.*OFQP+*+2! R0 - %K*4%'TS+ U*V +* 28*T+*6WU%XWY 0E$4:NS .

  KB G ('Z%@[ KB .+*$#4 + # $ (.

 E$\3<728%E+*$#$].%@ % G H<F T.0 * 3M .

^B *$# > .

 K.! 0..

0) "% 2 *$%$8*M $ ($M. 0 %$_.Z - .

^B *# E %O. H< F 1 5 .

.

 B24.*$ T T " 0BQ 8 4%M>< K B  .

O` 8 . A $ AO a.B a "]+* .

B$ . E %.

2M28%. 2$h ` P+^ ` * iei X26%@0 5.* 28%O+` "% 2 *$%$8*( $ Xd N3 e28%O+` 6 ?$*$ G %.9 :N .BQ$%.*$ T2 63<Qfg90E . * < 5 <0%.bc=0F $ .%.B$#..

X'DB* 26*" H9%@ [%'O "526%@ . 0 a*89 "X9 F[$53 $ G .

 0 "*jF D`$$6 'Z%@H28Q *$ k +24.

 26%@ 0 -. l+3U F 1 ['Z%K^ %$T43<eV * * *$1.

% %@[0 #.*Q.

B$0 "- %. Y.*$ e 9!#O E*M $!* ]%'n4.$ . FgSg'VmA  `K $ !B 0B$ .

0 G.%K2428%K* 28%O Q 0 a.DF     _p!qsr$?= 2"o = :6t = Mqu 6   1+*) ! a.- %K*7$ D.Z+3jF)WK+*$.

%.

*0EvT%@ 2 :l0E*73<& (%$8*4.9 %@V= `O "0E %$X28%O $ E$4 . B 26%@ "% 2 *$%$8* $ 8d H3 428%O.

.

 9jF $0 a728%O 6 &0 -. l+3w9>%\ E$& 7. 9(.

B M%'T8 5A $ !+*&$. .

 /fv mxYP>$+ 28%O+F/y@+ 0`[ ) a.Z+.

2 HT%I26%@ Q %K*#) P+^ 28%O z6 940 -.0 K26%@K a.- %.Z+3jF | Z }. l+3/3l {O<F $ <` $ ii 8* B26l .*]%'5d H3 28%O !#@ E$*1 5fg90E .

k~  * €ƒ‚ .

l+.* 9<M.n„ 1 vp vw 2 H h1 v1 P1 h2 P2 L(t) yO #. $26 - .6%'A E'Z%@H26 - %.*&+*4 "" - %.%@%@V@+* 0 $>0 -.B 94…jF+† ‡Sˆ -.

 I.*%.- %K*] >3$ $ a)%.*$>%'X)28% "8.- %K*7+*& ".

.

* <4 & 7.+*&O >.0 $ "-+*# 9 " V. :Dd H3k†‰…Š =Fed H3 Q26%@@ %.

^B#&{. % " x a. B .+V.¢G•” “V£ —›™-¤G•G“c’Hšg™-Ža’!•a’(¥v¢-™¦n¢” §7—0’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’9˜ ªD¥v¢-™T«-¢•G” “O§G¬ —›4­j™-¤a’®j•a’[¦v— ¨ G ’n¯™T•a0™6” ŽA’H¢-™eŽ-™k°G’v•-” ’N” §Ž ±K§Ž-™G“Y” ¬j .“c™©” « ¢•"©G™X™D©G™-“.- %K*@F Œa Ž-$-‘Z’H“9” •–[•Ž-—˜-‘l’Z™-šg‘4› Ž-œ0” Ž-™™-“9” ŽGœžH —› Ÿ8 j“m•-G•a’Z™—’H-” ™"‘!¡.%.%$‹+*> &.•G“ ¯™-“K•Ž-– •"’Z™G“ .«§Ž-‘H” ™-“+™8’H¢G•a’’H¢-™a” “O’H¢-™ešX§0™G– ‘±K™G“c™X‘k” š¤– ˜T’Z§G’l•– – ˜T¬ •– ‘l™® ² ¥v¢” ‘gšg§00™-–±j•-‘v™©-™-– §¤™"8•a’v¦¢” §—’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’m˜5¯D˜³e” – – ™G“V´ ‘[ U“+§¤(” ŽA’H¢-™A™"•-“ – ˜µ-¶¶·´ ‘"® .

0<l #.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁAÍ Ã ÅUÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾ÅVÉ È-ÆeÎ ÑÒ .J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

Section 8.2. The “common” models  m*5 g a.- %K*@` T a+24.

 % a g ".- %.^B$ *<6#0%K289<8. %E$ 6$626%@%>+*$.$ N< .*5 8 *<5E$ %O.

:N *</. % F %.9% " Q ".*$ G A /.B .- %K* =8 / \ KB 1 & E$ *$I \.

B !…jF+† FSX " B 2!+*$#] KB$ $ @ <M{. ^B*$#28%E+*$#ž'D9%K2 $> 0'V%&$Z #K0`O $ ( 0%$6*M+*)y@ #.%$ (0 "" 3 0 'V &E$9<7 $%@mQ.

B$7$$ #K0` ` * ) /B * KB$4A E$4E$ %O. H<` (`U'Z%@X #@ E$* .Z %O)%'T-+28 `Y /B* .%K* "" *.

Q$7$$ #K0` `K? . ^B*$#E$ %O.$ N<` I ).9 UFw51 KB .+*/) B 3 " / I%'A E/ -+^+`Y 4$$ #K0` `Y 8N2Q+*13<>]+* - ^+F 6* .00 $] #.(%' $M $%5 0 00E ` `U9M+^3& .

 $ +*#UF8$M 0.

-+*$#žA E$]'D9%K2 $7%.0.0 B$ "*%) KB+ +3Z+B 2 .90{.0 * 3) .. 0EJ:N "0Iy@ #.B >3.B )…KF Š =0F y %@ & 2 ^ e$ * J`g . $ 0+*$#7%O.

.

%  A ^K .

.

3 =0F4 B `j).B &…jF Š. 9 >9 B -+*#\+*7 *]* $ * ./ +X*V +*26*M:l a0/y@ #.

B K 0$ .$+ .*Q g8$* :D+*!. 'ZH G B - %.

0 $ aQ*$%Q .6. =A+*86 .

 $ +*#Q%@j > {.-+*$# A E$> 0 0B 0F   ..

     .

. $26 - .-+*#>A E$6'Z%@H26 - %K*&+*4 B 3> *$ 0B.   V•Ÿ initial height l¯Ÿ y@ #.%'e {.B !…jF Šj‡Sˆ -.

.

%@%@V@+* 0 8$ M28%E$> 5$>A EME %@. l - .0 E$ %O..$ N<` $ 8 $%$8* +*yO #.B 94…jF jF M$28%E+*#].$ N< ! 8 $ G g%I28%O.MA E> ].0% %@VO+*$ `@!A E$> " - %K*$ 9<`@$.

4 ! #" $ ¥v¢” ‘Y•-” ’N” §ŽA’Z§A’H¢-™g§“9” œ0” ŽG•–$ .^B *#T26%E$0 !3 .0%.” ‘U0™-“9” ©G™¢G™-“+™®v•-‘N‘kšX™A’H¢•"’v” ŽT’H¢” ‘Y«"•-‘l™£‘l§šg™TšX•a’H¢-™GšX•a’N” «‘ ±v” – – ŽG§G’¢“c’’H¢-™e¤G“+™‘l™GŽa’l•a’N” §Ž® ‰‰ ¼w½0¾¿]½0¾À0Á7Â-ÃÄ Å!ÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁeÍ Ã ÅjÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾0Ð É ¾Å É ÈDÁÎ .•G“ ¯™-“Z´ ‘[¤G•¤™-“.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity .

 .

) 6*=#!)*-D).)*1AGH:.^B 28F $7l #.*9%KE$%.<>0).$*&(< .< + )I B -.6%'[$!A E5 ]28%E+*#].%.$.*9%KE$%.!.5!).*$ "mE - %.). E$ %O.B +*Q4.).0% %@VO+*$ P> $ a .*Q%'n$& .0/$!!.$.0%.)*.0%.^B 28&9 ‡ ! " #%$'&(*). $2 - ...3*)*<L65$*< $!:E) I ./*++7= 3E58%? 14.+ .3*$@" )9-F8 ).%7$7 0'V0F>»X $ 0\ +*$M 0%$e ( 1 vw-vp v=0 2 2R h1 v1 vw P1 h2 P2 L(t) y@ #KB 4…KF K‡Sƒ a.*$!61/*6*>*)*:.*-2143*$5=3*CD3*$!.< /+ M JB K$!/*#. H< `Y *$$ KB \28%E$0 8'D9%K2 " - %K*$ m<M.

.

   .

*$ `0$.%@H 0 .  :N…KFm†= 8$ e v$6 %@.B $ G k <.$ N<FA*$ .%K*$O - %. GE %@.

$ N< K B$ e$.%K*$O+*$#8 E $#AE$ %O.

^B *$#E$ %O.$ N<O‡     .

 . *638*#.43. B aT%'O$A 0%@9g. :N…KF Š= SX " 0B2!+*$# X *$ 'Z@.

B - %K*$ F$ 'Z%@ ` 7 .*>%'g24.00 " n.9%O.- %. ] 6 M'DB * . B ž280" O*$ G H<:l8 .

%K* "" *0F * v$4 3%E$! $ a B 24. *3M $ a B 287%ž3M. B =.

*$ ` K B$ - %K*7:N…jF+†$=.- %. *]3Q G+24.

 .>% T .

   .

N .

0 *Q" " E ^BQ%'†!%@nŠKFg5B$ ` .0 $ a4. %  O P QD SRUT W :N…KF = V !ˆ$ Y(X +*Q .

 :N…KF ^= .

N .

h'i e @j e Z Z \ L \ `  7g. [``Z __ b ]aa \  RR 8 O+28*$ G %K* " ('DB *$.*OFdc .hLk  8$  mlUn F1SX " 0B2!+*$#1*$ #<I M. *3M *$ 'Z%@H28ž+*% 8$ Z L\   >O+28* %.- %.0%. B - %.* 0 " A'Z%@N2&‡ Z L\   f e  7g.*:H…KF ^ =.*$ "9E$J:lžd H3bp 28%Ov $ " B 24.

B 9Q…jF =5  ‡ rq.*=` *$JB* e l.%K* %.*$ Q%'Q*$0#K #@+3 1 ! *$ 'Zk`g$*9#<ž.*/ KB$ - %K*7'Z%@$\ KB +*) .o .%K*$O - %.s` v t uxw zy .*$ "mE - %.0%.- %.E%K^B28:N "0]yO #.

 .

  .

N .

% W  |q2s } u .

 .

  { { } ~ :N…KF = ‘N™™¡.¢G•¤a’Z™-“€¬m§“O•™D’l•” – ™5” ‘l«G-‘l‘k” §Ž .%.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚]‚ .0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

2.Section 8. The “common” models 8$ w zy  .

  .

   .

 U W  r    fe .

  W :N…KF Ú = e $8 0$ .

M%> .%@D` zy`. (+* %@KB .%KB*X'Z%@n.8'l ..

*$ A%'6E$ %O. H<>.% " +3 8E - %.

- %K*ž†>'D %.2 1.9% 8 w ".

B .

%$!F%>$ 4+*]O .0 $ -+*$#j`U$&{.%$_ >. ^B$#{.

B$ $w3<]$/.

^B *$# * &.%$ +*% 4KB$. *3!.0%.*$ G & $ e *>+* T{.0Fg$8H<.

0  * B2M3 . .

`O *$>'Z%@Y E ^B86*m< *$#4 A#K9 U$ *º .`8 . 4 5 9#U$ *Q *<! $%T 0 00EQ30<! 5 $ gHT% %@V9 (%'e26 $#K* B F $>.

9 " 0B Q+*Q$!# $ 6.

 % "" - .M. $ "Q.*$ " *0Fg$M< .%. *&3Q $ a B 28&%)3Q.

9 " B Q+* $ .0 *3]9.B 7.

- %K*M  OFey %@[ &. % " ". 0 "*!3< : Y D V *$ 2>†‰ =0` 8$   $4.*n%'$4.0 *73& 8l D*& $ ‡  %~ ~ q   u zy .*7:N…jF =e.*$ " *8 KB &*$ G H<4 KB - %.%.

 .

' .

 .

%  U q   u .

 .

 fg90E . " =>.  :N…KF …=   { { w d N35:N * .

B5 KB$ - %K*).

^B "0E U#%.*$ +. 9 - %.280Z .

3" +*M *> * <- .*OF»g*+*#] &@+26*$ G %. $ 6$& "%' ^B- %.*OF !T4.* 0 a 8.%.*-+* B%]%. a%.^B- %.

 280 $  .

0%@N 0 0.%_ + * -a. .   \ :N…KF ‰= v-+ R$+*#]* - %.*]:N…jF … =<  :H…KFm†º =  "y !  u w zy2 re    #y !  u e W@%K E+*$#K B$ - %K*:H…KFm†º =T'Z%@ ]y Dn.0`K B$ - %K*6:H…KFm††=[.*:N…KF ‰=( * / NV *#O+*# .0 *]3!'DB 9T9 HV *#&%< U‡ _ .B - %.0 *30E$ ^B 8'Z%@@ y ` *$8$e.% z_ a10 / . a  :H…KFm††$= ]y $% & % ')( R R z y w R R dX E$*( B 3 " 6$$ #.

%.* @+*$# .

 H<ž` . ^B*$#[E$ %O.

7d H3bp M28%Ov*$E$gT%@ "fg E ..^B- %.%xT%@ "G9 #%%K*] H. F58 . +*$#7?@.g:=?>A@"BC5n„ Rp›hFEHGJILK5gihMEYpONOPERQ hmh S5h WK+* .^B- %.*/:N…jF ‰ =F85 8 "%. 6*$\3<& .*M+^37 'ZN w$ $+* $ e D *$ #<4 a%.*#K F |#2 } 2 } 34/5)687:9<.#"& * ž. B - %.

$ * . H<5%(A E$! #.['Z%@j 0. !  B 9!%* K B - %.*#)+* {B /28. l+3!!A E$FA$<4'Z%KB* )+*FT 243p !3% %" "0E $K B - %.O - %.*$ %70 -.*$  -+*$#(A E$eE %O.

0%.0 $ a`nfg90E . B  D V¢G•a©G™X«-¢-™«/WD™5’H¢G™e“+™D¬m™-“+™-ŽG«™•Ž-!$‘Z’N” – –¤YXX-– ™"6¯D˜’H¢-™X™Z•"’N” §Ž-‘n’H¢-™D˜A¬9§Ž- [ †ºK† ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0% x T%@ " !3 B+ 5'Z%@X ] .Q KB ]:ZA V=U FWK+* . $0 ">K B$ - %K* 6 M'Z%@X HT%O+28*$ G %K*$ .&" * )..

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity 9/ $/ KB$ - %K* Q 4$< B$ "UF $ a+* "" *" *$0%KB .M@    =5 (#@ E$*M $   q . #.

*]:N…jF+†Š=0` ] D &9 HV *#O+*#U`@%.  u {    5 ( .3" +*] ]*$ 'Z%@N2 . B - %.

$ N<& #O E*]3< . :H…KFm†Š= :H…KFm† = 5A E$E %@.      $%4 0 0E$F :    * .

   .

00 $M%K. " u    O^ :H…KFm† = fg90E . +*9%OKB$.

-+26 Y.

0%. ^B*$# ..* . - %K*&..

0F GfY<ž.

5 *$ . %D-+*$# #.

Q+* .% - %. 28*" A E$ 6-+28`$$+28%O A 3 8%].*6%'v .

 O .X$ " 3+ N< %'Y 9 B -+*#/A E$&'D9%K*8$*]$&%.

7%'e$>'D %.*&$ $ V E /$ž *$#]%'e 0%6 E$F $F $<4$*].

m'Z%@H28]?@.

 - %K* h F |#2 } 2 4Y5)687:9<..*4 -2!+V .3 3 <`(3. B a1 MA $ >.l+28* (%.  e%wž B$%@ 4 Qw.:= 3 9 7+4Y9g„<4ž‚ p  @#B 5n„ [ %. Q .

B$ 728%OvA $ >%.* </#% %OI'Z%@5 KB$ > 0%5 00E hh F450<& - <ž 049B a]d H3 &28%O. E %.'Z%@XE$9<7 $%@9-+28> ".

28%OKB *$ $ " B 24.$ N<7:H .0 V - %.* .*=F bp |#2 } 2 >A7Z„V„ 5 4$:= =<4/5 ‚ @#B 5n„ P+^ n * / ( B *63%@H9%$T 4HT%&O+28* %.$ * ) @  *eE %@.0.

%$F $<> $ a B 28]$ e!{.%$‹ "+** >BH3 B *$.- %.0! * $ 'Z%@T 5 5 .*4%'[B N3 B *e{.

^B$#&{.%$ h FeWK+*$.0 "%K^B- %K*>A $ 8'Z%@AŠK»ƒ$<1* BV ^ <ž3B+ w28%OO'Z%@A ] KB$ > 0%5 00E h ! F4526 $ " >3$ * . 'Z%@[ KB ! $% 0 00E  .

  .

 .

 :H…KFm† = .

 .

 q s m t u .

 .

 .

N .

--‘N™« /0«-š0+® ŒZŒ- ’[” ‘nŽG§G’v«-– ™"•G“@±[¢-™D’H¢G™-“K’H¢-™D ˜ W-ŽG§"±/’H¢G•a’’H¢” ‘n™ ZG•a’N” §Ž-‘n•G“c™ŽG§G’[•¤0¤– ” «"•¯– ™T™©-™-ŽA¬9§“K•T+‘ ZG•G“c™A‘k¢-§G’v‘D– ™™D©G™® Œ ª 1 §a±’H¢-™˜e«§šX™ /0§a’±v” ’H¢A’H¢” ‘v«§Ž-«G– -‘k” §Ž [ Œ'2 #7¢a˜T•-“+™[’H¢G™‘l™’9±K§Aœ“+§¤-‘Y¬Z“+§šž’H¢-™‘N•šX™gŽ” ©-™G“c‘k” ’9˜A•Ž-A’H¢G™‘H•šg™v™G¤G•-“c’Hšg™GŽa’nŽ-§G’K¬ •šA” – ” •-“±v” ’H¢T™"•-«-¢A§G’H¢-™-“+‘ ±K§“ W0® .  q s } u { { } :H…KFm† = P>%.26*B2 3$ * .0%.^B 28<  U~ " #7¢G•a’•Ž(” Ža’Z™-“+™‘Z’N” Ž-œ6” ™"• [[%$YŽa˜(¤0¢a˜-‘k” «1 ‘ [ Œ'&($j‘Y’Z§e‘H•D˜X’H¢” ‘n” ‘nŽG§G’Yœ§§0™-ŽG§-œ¢(•X¬ZŽ(” 0™"•£’H¢-™˜•– ‘l§*)Z” Ž-©-™-Ž-’Z™+6•(Ž-™D±/•-««"™-– ™-“m•a’N” §Ž8Ž” ’Z‘.*9%KE$%.!%.) «-š.*Q$Q a 26!.%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ 43 .0<l #.

Section 8.3.^B- %.*Q%'n$0 a6HT%& KB$ - %K* 8 Q   u    . The validity of the “common” models *$&$! "%.

:H…KFm† Ú= pqQunp!qsr!"$#%#&$'6t(#&)Mq!u* |#2#2 ~ 8 4€C5 4:=ˆ‚ c @#B 5n„ " U*$ #< *$%$8*(%Q@ a G+.

5+*8 M<$K B  8 . aB 24.

*+*5 .*4:H…KFm††$= % *%e .!+*6 .B - %.0 $ "e$( KB$ G #.8.

.

 <> * &$!.Z Z %K*4'Z%@[ *%K* 0.

 $ 0+*$#M%K.

0 Nl I%.aB 24. *- K.)  B 97 $ $ž< K B  .B!%K*7 QA E `v6 .%K*  3 ] 28%.B )9 y"+ -.Q0213 " S " :H…KFm†… = .B *!%'!9 " V.*QT%. /. T%@ /$ $ ]3*ž.1 *%$6* + *7$ a.V - %.

OF]$ž< .V B  .-B2M.

\.

26*$%.$*$%.'Z%@5$ .*ž$ $ 3* B O .

0 $ "-+*#x\ B . "B$* 6'D9%K2 6 %\W " T* E9 N<\:afg90E . `vS(H28* %.*$%@9)ž.28] * fg E . * . $ )+*w@ . 7 $ fg90E .$ $ "Šººw<0 F A*'Z%@9B *$ <`(d H3D`!:M *$ƒ 6%Q9 " V.B *  B †‰‰ =`g:H$%. †‰ ‰ ="= h4 `g #.

*$ e M*$% .B - %. E %.8 . OF 4 $ž9  $ "%K*Q$ +T28%OK*$E$[T%@ 0 F %^ |#2#2 } " 34/5)687:9<.g:= 5gih65N87/h EHGJILK x " #" " ‚?@"BC5n„ = Q " $ ! NT%3$ $ .42! "" 0 5+* 628%O+` 9 "a=T$>3$ $ .B$ &9 " V.

.

*O`U ".B *$\+*]$]+* .% "5 9M*%E  U`" ($6.%.0 3 8%> $%6 00E& G B - %.* @=($& .  .0 $ a 6.0 $ a8$ 9 : 9<.*$ fg E . :>= FAy %@K .B$ 9<F4Y%\+^^B$ V 8<8$8 . 6.280m< &*%'Z%.B 9&#%.B - %.

aB 24.% G - E$Q *$<A$<$K B  .

M%K.

.

% G 6%)  H<: + =F .

* h z F |#2#2 >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ $>{.%$ +*]$ $%8 0 0E$+*ž*%8B N3 B * h F&$&{.%$_ Q 1.B$ *<Z E - E$> ! >3$ $ až%K* M*%w3DX$ * ?@5BA NOS C7ED#K GF  e'Z%.7d H3bp 28%OY 6 -. *- K. #" _g mh "    mg *h_g3H EI5FN87/h Q WK+* .B *$ - %.MH9%K*%.

%$L3. B a>*9<\ *$# . ^B$#{.

3 2 h F f0  A ^ `6#%.$+ . %.%K24. B$ " "&+* .B kFg5 82! " e@ -.280m<!%'$8 0%T 00EQ .

 . B$ " %.- %K*!%'n . l "%K*M+*Q$4O a.*Q ".

¢G•¤a’Z™-“ $® $ †º € ¼.0%.kF " Œ0J›©-™GŽA±” ’H¢’H¢-™‘N™(šX•KV§“KšT” ‘Z’lH • Wk™"‘ML $v­U¡ $žŽ-™-“.•G“^˜ON “m” ¯˜–$•Ž-5—’Z™D©G™ ¨ ©•-“+˜«"§Ža’N” ŽG™‘ ’Z§•D±j•G“+Q³(“l®QPO“+™D©” «YWg±v” ’H¢(•-” ’N” §Ž•– œ“m•ŽG‘’Z§«§Ža’N” Ž-™A’H¢” ‘“+™‘N™"•-“+«-¢6Ža’N” –Ž-§a±n£ #]¢-˜ [ Œ ² ±K§Ž-0™-“¢-§a±1šAG«-¢RL $v­U¡ $)¤•G” SPO“+™D©” /« WT¬9§“@’H¢” ‘X“c™"‘l™"•G“c«G¢ [ Œ ¨ Ž– ™‘l‘n‘l§šg™"§Ž-™X«"•Ž™k°¤– •” Že•Ž-4  --§“Y¤G“+§G©-™X§G’H¢-™G“^±v” ‘N™® Œ ‘N™™A¡.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .’H¢-™(– ™"•-™-“+‘D¢” ¤§G¬U .

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

Critical Slow Plunger Velocity |#2#2 .** B26l .*!$'Z%.T‚?5 :=ˆ‚ @#B 5n„ 4Y7:9 g„‚ @#B 5n„ 826%@K3$ $ a%.Chapter 8.0 +24B - %K* 83$ $ a&%.^ %$+*$#M $ a B 24.

&A $ ! $ " 0B28>%.- %K* ‡A†$=A6{.3 "* %.%$ BH3 B *0`vŠ =8BH3B * .

B$ 5E$9<78$ ž: &28%O =` =4B*x 0.28%#*%. .7$%.

%.* O - %.0%@N*$T. E$ 8 $+* %' .*$ 8 5$M'D 07+*m'l . * @=B* .$ .0):"%$‹0<] "%.* $=`.%K*$O - %.13%KB* 9<7..  A%$ $< e5 4$ D.

%O+* +*>8 . 7.

^B *#T.

 H<&%' . 2Q +*8 . 26 mA 0<) 4 KB+ )%/ O ]R %7E$ %O.$ N<]%'X$& 00E& *$ *$%$8*>E %O.

^B *$#DF W@E$V %$ $ " 0B2M.

- %K* e+2M.

*$ " * . Q $ 5*$%7$ XV * "'ZD` Q.0%.$ < 94+*6 XT%@ h U B . .

0 E$ %O.B *$ a 2879 B  4 0# K 0 a (28%O B aU`B N3 B * * .%$ .0.B *$> X!. M !R %>E %@. H<Q. B - %. 0 " 0B >+*Q$Q 00E!0".0 *7%K* <]T%K*$ 'ežB$ a $#>%' ]28%On:l0E*7'Z%@ R %&E %O.*ž H0M? 4 a%. @=XA $ (*$%.%/.2808$ /+*ž{. l - . UFI50<wB$ " 28%O'Z%@ !.B$#. +2 T$<'Z%.%$QbNb 6*$7.$ N<KbX50<4. 2!+*$ X{. $ Q EM'Z%.0 . H<!%73 > a 28> $ +*7d H3 M28%O+F5$] 0 " V.F ST.0%@ O+*#\%\$$+.

6 "!H9%K*%.B$ 8 0 0B (%@X. %@KB .

N .

 e$&.

9%K3 2 0< +*Q4.0%OM " ' h $F "D ^ .

q2 p!q Q # "D  q $J<$KV B . aB 24.  " " " " bp  .

J .

.

 ž+* )Mqu <x "" I *$ B * " <0x@ " \ B$ - %K* F $ <$KV B . aB 24.

 a%4 .

.

+V. 6 $ T .- %K* `$ B . g8$*>B +*#4O  *X.B 9 `. B k` *$4 .9% " x ".

R%@   .

#aB 24.V B .0 F8$7< .

-B24.* 9<F6$ HA E$ )+*&$4 $%5 0 0E$ 6 28%E+*$#1< K B  # . *)328%E+*$#%@n "" - %..

- %K*@F!y %@ 8 *$ <$ G `Y 8%@0 M*%2 DA 'X aB 24. B g. % " x a.+*] ].+V.

 28%E+*$#%@X*%0F5&28% 5+24.

%@m" *A+*$#>%/B *$ " * e$ ] #&.

jF&S(^U{B . >3%@% 0 .%@m- %K*4%'n *$ #<ž & % * ž 8 4. .0 * *%M3/*$0#.$ * .28.

0.. 0%$  d H3 Q'Z%@N2MB - %K* &*$%! .

" 3 ] *$1 )@  *Q .

.

 % .3]2M.1$ $ %.

 %$<0jF&Y%O 0<` Q a%.0%.0 $ " 6+*M 4'Z%@H2 %'X >.^B- %.*> E$ + 3 %]@ Q.24.

BX.

 %#.9'Z.0%.V 2 xw»A  .*$ "mE - %.*>.- %K*8$428%K28*B2 . F " bp |#2 2 ~  5 4Y5 /@C40‚?58B ‚?@"B 5„ +* A ".

+.Z+* .

 e .

.

0%.*8$6.  M%.B 9 …KF KFy %@[ 9# : .*9%K$E%K^B28Q+*>yO #.

=$A ^$ $ j 0 a T.%.2M.0 *>3Q*#. .M.

 #@+3 4 *# =0FX$&28%.$ 9!%!$+*m- H28 :Z$!A EM 5 $ a B 28>%ž EQ *#.&9 ‡   s t u .28*B 2 3 * .

 .

 "!  # s u .

 !  w :H…KFm†‰=  .

NN U   r  W  e .

  ' fe   w  ' .

N .

%.  :H…KF Šº= 8$ Œ V¥v¢” ‘g¤G•¤™-“U” ‘[•Tœ§§05™k°•šA¤– ™g§G¬U¤§§“Y“+™‘l™a•-“+«-¢5“+™-– •"’Z™"’Z§•(¤§0§“j¤G“+™‘N™-Ža’l•a’N” §Ž8•Ž-(’Z™k°G’¤-“+§«™‘l‘k” Ž-œ ® Œ'"‘N™™e“+™-šX•G“ Wg§Ž¤G•¤™ · ª&a” ŽA’H¢-™e– •-‘l’[µ-··˜"™a•-“+‘ € .

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚%$ .0<l #.J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

†$=   u w N .Section 8.4. The Reformed Model e w w  :H…KF Š.

N .

  O    u .

%_ Y .28*B 2 .2 $ˆ28%.%%K_ * / . E$0 )'D %.B$%'K B - %.  !   U NV *$#@+*$#> .*7:H…KF Š. 4a10 RR R R  w Z \   R R R R    :H…KF Š =   Z L\     8$   ) * B2M3!8 .243+*+*$#&K B$ -. B - %. H<. E$%.%_ .*I:H…KFm††=4 *$\+^3190'ZH9ˆ9 +*/ $ Q$ Gfv mx P>$+bp ( "%K^B- %K* j F dX E$*Q$8E$ %O.'_ .*$ "mE - %. :N…j a F =( *$ž:H…KF ŠŠ=A<  .†=(+*% &O+28*$ G %K* " T'Z%@H2 <  ‡ :H…KF ŠŠ = Z \   Y u w fe     u e  %.0%. 4a10 .* KB$ - %K*@F c K B$ - %K*I:N…jF Š =4 Q$ * %#. a .

 % ` $6 0$ .

6'l . *3%K3" +*$]+*QH28 e%' UFX56?@.%@ .

$ N<).9 G %K* 5'Z%@ 'Z%@A 2Q+*$ * 7B H3B *(E %@.

*Q$Q $ " 0B24.- %.0 *)3>.*†> $ G+ <.0 .B jF fv $ "]%. % 0 5 5 a.

*$ 6B a+*4$&.- %.

80 energy .20 9.60 Fr Miller .*]:H…KFm†‰=8  ‡ 16...90E %KB ( a.00 14.40 momentum 12..B - %... 11..- %K*@`@ ....

40 . Karni 8.00 Garber 6.

80 . 4.

..... .. ......17 0.. 0... .33 0. . ..... . . 0.... .16 ... . .. .... . . .. ..... .. ...99 1. .83 .00 0. .. . 3.60 .. . .49 . 0.66 0. . .... .........00 0.. . . ..20 1. ... . . .. .. .. ... .

. . . . . . ... .. ... ...

. . .*4%'n$&9 - E$$ #K bp # -h *$ˆ$ \$ $ w30* Z' %. .B &* B243n $ 4'DB * . .. .B *$ˆ 7$w a%. .* k*$ #< "%K^B- %K* . .^B- %.B 9Q…KF j‡g5y@ %..^B- %. ... .. 1.*$ %'M Gfv mxYP>$+ ) "%.- %..32 1.. ..49 1.65 h2 ^ R yO #..0 * 3 .. .

 0 "*ˆ+*w w G+24.

 ž'Z%@H2>F P>%@9%E$D` "1 "%K^B- %K* .0 * 3I .

.

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .  .0%.% ªNŒk¥v¢” ‘šg§™-–±j•-‘«§ŽG‘Z’H“ -«D’Z™±v” ’H¢e•A«§0§¤™-“m•a’N” §Ž5§G¬K•A•Ž-§G’H¢-™-““+™‘N™"•-“+«-¢G™-“l® †º ¼.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity *<&.- %K*!'Z%@!V * - %.Chapter 8.%$ƒ%/. % " ( a.*Q%'n!'D 0Q 0B9'l .{.

*$MB$ "30<QO .^B- %.*$ 'Z%@5%$(E$ %O.B a G %. $ 9 FgWO%.+V. H<w. B v.9% " e ".4 ( A$!%.*O` G+* . B$ " %K*!!.* 9'Z%O.- %.9 " 0Bl R&{.* <Q%.%$!Fn5QO a.

%O "B+^ I.9% 0 `T B .%$C: . 1 $ 2!+* e{.

$ 3%K %@ @=`X 9žO a. B$ " a +*ž S(.

.

*$O ? ( F %> 8$/y@ %.B )* B 243e &3 $ "ž%K*]/.

$ N< * . ^B*$#gE %@.*$%6%K* B.

%K2428%K* <B$ "/+*QHT% x@O+28* %. -B2M.$  2 E$ %O. H<M.* O< .V B  C .

@F $>? .

{.%$ % .3" +*\3</d H35:kd H3k†‰…Š=0` *$ i H*g:ai H*m†‰‰K†= * ) *$ G - %K*]'D9%K2 &'D 0] B 9'l .Z+26*" j " 7%.

%$L .9 " 0Bl R/{.

B - %.- %K*ž I. % a M a. B 5.+V. 0 a*.3<7 .*$ :N…KFm††$= *$ :N…jF Š =4'Z%@ I.

 0 a*J+* y@ #KB /…jF I'Z%@5 .

%$F.$.* =%'($1<$K B  .P]+^ 28%OX:ZHT%I@+26*$ G %.^B$#w{. -B2M.

1 M a% .

y@ #. N <! X Gfv mxYP>$+ T a%.+*. 0 "*.^B- %.B 9 $%$ A.B …KF jF15 ]yO #.* > (+*Q $#. 028*X ]i H* A? .

9 B  F $ $#K928*30NT*Md H3 e? .Z+26*" .

*O` Q ?.^B- %.Z+26*" .9 B  * > Gfv +xPM + A a%..

- %K*4%'g%.*$>.

%O+*:N =`j (#%@%OUF $>? .

$M>. H<A $ 8%K3 " +*:" . l - .E$ %O.Z+26*" v9 B  6%K3" +*$I3<\i H*UT M" *6*>$].0 .B )9 .

+.

 %$8*=g6+ 8?@.6.

l+28*" O 0 0B 'D9%K2_d N3v Q+*H.

*: $+* ]%'X E $#=(%' 0B3. " - %. Z - .$ - 0 *$7 B . E$ %O.

V. - 0 e5 4Q? . l - .0 @E %O.0.

* %'&%.- %.*$.

<%'5i H* Q 0 0B Q Q3D *]d H3 >9 B  F %$TE$D`Y "] " ž. % "%) Gfv +xPM + "%.0`  Q $ "%K*$ 3 Q%/ $ " B 28Q (& .%O+*8 : :Z6 .0.* =0F n*$.BV .7 E$9<.^B- %.

*]%'A$&? .%@+* &$ E$&%w3&" *]5 ] "%.26. B- %K* ! F %.

 E$> *$ A 5*%X.Z+26*"  " a XT98.. & '[ 6 " <6 "" A $ T .B0F ] M5 <ž ..0 Nl 7%. [$%$ 428 $ 0B 28* ..

* g< K B  . -B2M.@+26*$ G %.I +*ž)NT%.

ž 026 ^[ *  #O 0 !.Q M 0 0.  >6 .

%.*$ G+3 5'Z%@Y> 9#8*$ #<4O " +.

$ - %K*&/: n*$ "%K* †‰ =Fn$ 'Z%@ ` *$ #<>. **$%3B a%]0 -.0%.*M.*$ "mE - %. l+3!<$KV B . -B24.

aB 24.) #.0 *73 a &'Z%@v$&< K B  . FX5! a 264.

280Z F 'g.9% " 8 a. B T.+*MO 9*(#%.B 9 a` $! a 28& $ (%3Q - &'Z%@ .- %.0%.*OF65B$ `j$.+V.

+*.*$M%K3" +*$\3< d H3 728%O+`n8 . g$ *&&%.3" +*$+*M$Q?@. *I3)%. 4 #v$ *>]y@ %. ).$ N</$ $ 6%\3&#.3$ "9E$.B 1*B 243A'Z%@A$žd H3 28%O.B ]*B 243n%. ^B*$#nE$ %O.y@ #KB …KF jFž5\y@ %.

l+28*" Y 0 B  F6y@ %.B * B2M3 +*E$ " <ž.

9%K.

B M%'X.%@m- %K*$ %7 .

 H<`  *$I*$.^B *$#nE %O.0Q$4E$ %O. H<7 : 26 ^ kFX5Md N3 !28%O$ 'Z%@ B *$ 0 "-+26 0 e$>.

^B *#E$ %O. H<F ^ bp   " # bp p bp ^ Fp U 2 "  #  " #" Fp p # bp %~~ bp ^ Fp |#2 2 } 5=7 jF .

^ %$ . ^B*$#E %@.*$> $ e%&'Z%.$ N<`@%.

B 9 ‡ ..B /280" +F † F ŠjF . B  0 "-+26 8$T$ #KA%'n$& . %O.

l - .0  %$ bp " . <4Y@"9J5== Y%%.BB aA$5 KB 4.3" +*QQ. B T$TE$%.^B 28e%'O$8 KB 4280" :26 B 9$ [<0%.

$ $ a5.

 %.

mH< * /*$%A$Q "%K ).

 $ "$=F  . B &.

 . F ^UF6yO+*$&$ * B 243v'D %.B * &%.2 yO #.0*" $#!%'^ +*#7+*Q$Q $% 0 00E ` R Q R . . B .B 9Q…KF ^jF jF n "$ * B243v'Z%.

 H<]3<]B +*# .*]:N…jF ‰ =F ªZª¥§(•¤¤™"•G“j” ŽA’H¢-™eŽ-™D°-’v•-” ’N” §Ž® ª2 . ^B*$#E %O.B - %.

œ§0§5™k°¤™G“m” šg™-Ž-’Z‘¤™G“^¬9§“ šX™¯˜A‘l™G“m” §-‘g“+™‘N™"•-“+«-¢G™-“+‘n•-“+™g±K™G– «§šX™® .%.™"‘k– ’Z‘[§G¬.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ .0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

Section 8.5. Summary   #%#&8 m*M .

%$‹+*>4 0%e 0 00EM * E$ %K.[T4 * <$R7Q{.

7 &? .

 . (?@.

0 .B 6! KB+ &. 0 " %.*4% .

^B *#OE$ %O. 628%O@ 6*. " a l+ <N %. *&3 a >%& ^ %$28%O AO a.*$0%KB ( $ AT^+Fn5 a 26. H<F $ $ e30*8 $%$8*( Xd N3 (28%O %" ^ <8 %.*$# * M$ 'Z%@ &fg90E .B a "+*6 $ .

V B .- %.*M3HT0*6 HA E$ Q * 4$4< . aB 24.DFg$6.* *.0%.

.$ $ 30*/? .

 v %$ . B -+*#ž$). .Z - . +*jFw$\280%O\'Z%@.

$ N<w$ $ 30*7. ^B *#eE %@.

 %E jF  .

 .

 .

* bp WU$%$ $/9 - E&H %@A. - %.  w3</d H3 &28%O. E 9<+*$#/.  "p Fp  qO* Q$'S* !ƒ$ 8 <aB$ - K.*!'Z%@[ KB - %.6*&$& B 3 " ) #.*4…KF Š WU$%$ $     'Z%@  B *$mx@.*$ HB$.- %.0%.

0%.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ  6 .$ V 28kF  †º Ú ¼.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

Chapter 8. Critical Slow Plunger Velocity .%.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚Ò .J¹ ¸ `.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.

   & #% "! & ' /'O ) M $' .

A.7M@E>.^C4VG=UWBÈ.4@.A:.P76F 7I4J.>APH @ BP. + Œ# # (!  D.29F[qG=B`76F :MDE^.464:.A4VB`HJ@.:.E:MF ^_:qF :MB`D.:1F GNGNBÈ48q1QB33DE4µ81GiG9G94V46@Ð4..E: ! j hTg /h#" An %$ QQ 3H E E PRI7 OP A ...D.K F 4646:O46:qB7WB38.B`F?KLB3F 8£8.E25H‚4MB32.81F TG Q_4PD.

B .*$M%'A)9 .+*$#/ + $# $ 4.B+ 28* 6'Z%@(9. )( #K*&%'T$ME$*-+*#) <$ 2 %.

%K* "- B T > #Q.%@ % N<F % N<6KB$%4*V +*28*T%'# $ " A.

*%'Y$%" @.%@9- %.

%@ % G H<`0 .

 $ !A ^ Q ]E$9<+*I:l a0\yO #.. ^ < 8$*7.B 97‰jF+†$=F/$)2 +*/.0 B$ " Q%' + # $ .

%@ % N< 9 +*$ B . *40E$ .$ *E$*> 9 O`e^B3Z .

- %K*w.: .%@V - %.*.

9%O. " a0 -=0`A+*$.0%@N .].

028*4%' E$* `K * $]2! ?+*#ž. .

9%O. " a0 F$.

 0 "*5.$ .

!%'g$!E*5 9 :k+* 28% 0.n.*$ G (+*{B$* .0%.

B O# $ Q:D+*>$MO = ($4* ]%'X$!^ +*$# . B B2_E$*-+*#@=(%.Q * ]E .*M] 0 .$l .

 %O.0 a F n9%K.

B 9Q‰jF+† ‡X$M - E$Q Z+* $#>.%@ )* maximum porosity shrinkage porosity " wall thickness " yO #.A0 G .

%@9% G H<M $ 4'DB *$. * " †º‰ .*4%'[$4.- %.0 $ -+*$#> .

Chapter 9. Venting System Design S[26% .

*$\+*)6 .0 $ "-+*# 28$%Oj`e M%./$)E* %. $l .]E$*-+*#U`w28% "Q < B$ "..

*I%w$/ 28% .

9/ *$J )90'ZH9 $ $+*\ $ & +(E$*-+*#UF 6* <w+*ž? 26ž.* KB:k+*4R$+*$.0 $ "-+*#@=! *$1 .! * ] ^B2!+* B 2 .^B- %. B B2 E$*-+*#U` . B B2 M . $ " > 9 %$v a%.B$0R7.0 $ "-+*#UF X .*$ 8 KB+ U`@ B .%@9y@ 0QY. M $ eE .

.

4 + # $ !'D %.2 $ž28%. 3'Z%@ ) $ $ &$ž%.  /%1?$V .

.

%@mB * H<ž%ƒ2! ?\ ž$w KB ƒ28" g *$J ] ].6$!%?<$#*4 5+* %O. * . B B2‹E*-+*$#]+*!6 .%@9 y@9.B .*!%'n6E . B B2CE*-+*$#jFƒ$ .7+*%M . ^[E .0 E N<(%M9.B$! ( QE l - %.

B 426" +` * 5$ 'Z%@ e. * 8%M9 .0A$ +.BB 2‹:afv PM +H†‰ ‰ O3=FW KB0RM.v5 $6 . $ -+*$#) 6 O 9*8 .9 0 g eE$ . .

.

4> B m'l .0Q*$ G %K*] +* . ]+*>6 .B .  $ a % 9. % .&$ž.

% a G+3 )2Q ?+*$#.

9%O. E H<M &26 >26% <4%' +n * &$ 'Z%@ 6$!H2 D + ] B$ "/9 'VDFX$0 " 0 k "%K^B- %K* > M. B 243 "%K284 * .00 " a0 :l 026 ^  j/* B2M3 $ !T^ =F]$# $ a0 M+*]] 0% E$! * 7.  4 >'l A28%@ 4? .

* E.

 " F m*M 5. %O. .

B 73>B a * M6*6$<M M*$%*$0] .k`j .*%.B  " - E$O a.*!8$*$0 " "%K^B- %K* A $%.B a G %.

 E$I8$*1  - E$ < 9#7E$*>  I 0 G #K*jF %$TE$D`. $ T26%.%K*$ m<)26 . +*+*$#\:N B .%I2!+*+2Q R4$M a. 0 "*jF 63E %KB 0 <`w30 "4E$*-+ - %.*1 .B G T$e. U`0E$* e$ E$%M3Em<Q* N %$F S H< . ] $ 5l+242!+*$# =`j%)*$ B 9M'D90R+*$#75 +* E$*-+*# <$ 2>` *$6%*$ B 963  $#%.

*{U . . G R0%'[E$*A . *$0 a " 8V *#'D9%K2L†x@Š  F$0 a!.-+*$#7 KB+ 26* e%K*! E*5 9 & B$## ( *M%.0%.

%K2428%K* & .-+24B 2_  OFSX !B 0B$  D.

.

 50 -.9% . l+3]$QH %@9 .

 0 a*] * & 'Z%@H28/26%@.Z+3jF ( ( ( ( ( ( ( (   " #" & o #2 } 2 ~ p!qsr!"$#%#&$'6t  5 9 2 84„   ( #&)Mqu* ‚?@"B 5„ $4 !28%OK +*$# &>?$ . 5 a. M:HWO .2 &.- %. †‰ Š=eE$ %.0 E N<&A $ 8%.*$]3<7WO . $ F +*& 28%O+`jWO .*>%'A +n'D %.

*M 'Z%. E H<3 $ "]%.^ %$5+*#& $ " B 24.7 )28%O'Z%@nM# $ ({.%$ 'D9%K2 &@ M.

- %.*$ ‡†=$!# $ 6B* 9#%@0 ( *& "* %.

 .M.

%1$7# $ !{.%$ V 4.* <I 0 " * . " 5+*QQO Q.0 E N<`KŠ=e KB$ $  </ " 7? " ` =$]%.%$ M !$]* * .%'(7E*0` = -26 ?+24B 2 26 $ a {.9%O.

9 "* K`j *$ = .04* %. B /280" v.*O`.B 126" $ Q*%) B m'l .

 0 a B 97 6 .B .%)&# $ >.

%K28!+*%). 0 a B 9 FMWO .%$ :3 B (O 9*- - %K*QO )*%.%$ƒ * )B*x@.% Q{.0 $ " ‡ . $ ! "%ž@  *- w3HT0*NT%/. $% M{.

 0<>+*& 628%O =F SX " 0B24.

$% 4{.- %.%$JM.* ] KB+9 A X'Z%@v.

 E H< *$]E*e? 0F S(^28% "4$/ - 28w28%O[A $ )9. 0 " 0B > - %3 3%KBXHT%]3HT0*6$6.

.9 h FJS(^n ". 30<\ "E$V A 0 a .28%O `g5 ž ?.

? 0` aE$V T. $QE*-+*$# "< "2>F8$QE*80 #. g <$ 2 +*$.- %K*7+*&.$4'Dl . . `e * aE$V g 3HB .B ..- %K*>%' g$+* 7: g$+* †‰ =`v*#. .^B$0 7 / $ " *.%K2428V.* +*.

]?@.

* . a0:kWU .

+ %K† ‰ j`v.

%K*V . $#)† ="=8. *4: " " ( .0 * G %K* .0%@ ].- %K* 6+*6 .>.>$7 0 " * .

 " ( )( ( ^ " " %~%~ U * U~   3>0E$ ^B 7%\3) #[ * ) *$/ &H<.

0 $ a` I. .0 OE ^B>%'  6 3%KB Ú %@A28%@ F +*& 6.

* @ - %K*ž M ] $ \ * 1$1. 0 " 0B 1V - %1'Z%@A$).%"$+*$#ž.0%.

 0 " 0B 1V - %  .* <M 'V[ 3%KBŠ #>%'n&. $0 M E$ ^B$!%.

 %.*! % " 4 ( .

0 *3! $%$8*! A8$*!${.$ "UF (.%$ Q. $% " )$).

9 $ " e? .*$ " *6 $ Q $ " B 281+*]$/28%O M3 B +*$.9 " B ]+*]$].0%.0 E N<%@0 &*%4 26 +*.

•a©G•” – •¯– ™ .%.%K**- ^ <F Œ$¤¤G•-“+™-Ž-’H– ˜"£ ŽG§5– ” ’Z™-“m•a’H“+™A‘D“ “c˜A±j•-‘n“+™Z” “+™ G.Ž-™™™"!•a’Y’H¢G•a’’N” šX™® .

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U.0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.‚ .

- %..2.*>+* E$*-+*# <$ 2>FX$<]3 $ "& +T28%O%K*Q'Z%K^ %$+*$#& $ a B 24.%.> 28%O %> .Section 9.%K* "B$. The “common” models #2 } 2 } >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ 9p P]+^ *$) A B *0`O+*$6 H <!‰º `@.B *X'Z%@U$5'Dl+* .

*$ " *24.%$ ŠjF :H.- %K* ‡ † Fn%/$ *$ 'Z a%$H26 {.%.

0.%@VO+*#%!$8 B$%@ +*Q&. B 9$=A+*8$*V *$.0%!E*:H .

 0 a*" - %.%$‹+*Q$&9 eE* ^UF(S+ # $ (%.0 . l+3&$Q.30< e$4  # $ 28%O " P]+^ v *$/ e B *( a.B - %K*>.*= jF!y **$%M{.

 $ "& > "" *$ / *$ž.* @ - %K* F65&.% G). %O. */3>'Z%. .B6y * *%&{.0.* O - %.*:N "044 026 m KB%4%'X $ .B 9 e'Z%@HT%>.B * ž+* *<73%@% Q 3%. ] * & E$M 9M. B ) .%.0%.* @ - %K* 5+*Q$28%.%@VO+*#$M 243 *5. B - %.%$ 3BA5 M *+*9 -+*$#MH "0Fg$!.0 $ aQ $ (.0 .% G.0%.*$ 5'Z%@$&..% & *$ B *$.

3QO a. B - %.0 . B - %.Z= F $!.B a "$ 4+*4 7 D 28%@ Q0" + Fg$Q. $% >.*$ 3%KB8B* .0 $ a! 8E$9<&+*9 -+*$#& * >+^.0 .*$ 6.

%.ž*B 243X%/$&E*a=M %$Tg * QI'Z%@A. $% " SX " B 28 .1P> .  " .0KB 'Z%@v&B *$.B ]$ž.* O - %.9%O.% $ ('Z%K^ %$+*$#j‡ " " " " ( "  QJ* B2M35:l*V * .* .%@H9 .

* O - %.% ..%.*$ -= 24.%.* O+*#\ "" !:N.

 B 9V - %&'Z%@4 $ a B 28 \* B2M3 . B  . .3HT0*!4. Q  .  `gI.B 64O  * .

*$  4H2!+*$ N " Q K "7 N " Q 3<wB.0%.B M$4.*$ F  .*Q$Q%KB3 ! " [. B - %.*OF 'T.* O - %.%K*$O - %.%K*$O - %.B 5N2Q+*/3<]26 $ " . 0 " 0B \V - %j`A *$I .%K*$O - %.%"&{.*$ "9E - %.B  F [ ">$O  * .%.*$ Q3$ $ a %.*$ e 4H9%K*%.*Q$! 2M3 *(. . .*$ F %$ˆ$26 $ a {.*$ (+*MQO 3$ $ a%. *$]Q .* O - %.0 j? a=!.%KB " `@$0 "4. B 4$]%KB3 > "" &:Z$0%@ - .%$ %. %ž.B$ Fm*&.%$` $4.%.

 .x " 2 *$J*0E83<)7%$8*) 2 F)57.*$ 6'Z%@6B* .*$#jFg5Q $ " 0B2M. B - %. 8 %. $% " {.%$ 26 $26 - .

- %K*&2 >+*Q$!9 " ".

#" UFS(*$ 26 $26 - ..7*$E$vA $ . ^ < 0.

^ %$5+*#U‡v%K*$=A $ a B 24.4+* .- %. ^B ! 28%K*#>%$Y6'Z%.* ! %'[%$%$+*! 528%O6 . $ " +*$#j`$ v (KB E *Y% aB$ #KB " G+*$# "%K^B- %K*@F[$0 "XN %@ n 9T%K* <'D .

- %K*%' .%K* "" *A24.

*$#j`NT%@=. B 9M+*Q$O M e8 %.

%@%@v $ " 0B2M.

- %K*!%'v$4 a%$H26 {.%$!` 0= .

%@%@X28 $ 0B 26* e0".F 6*M%.

B+9E$*( 9 OF )( ª ¥v¢” ‘šg§™-–“+™‘D– ’Z‘n” ŽŽ-™œ•a’N” ©G™X’Z™-š¤™G“+•a’H“+™” ŽA’H¢-™T‘D¢-§G’v‘k– ™™D©G™A” ŽA’9˜¤” «"•–“m•Ž-œ™® 21 §a±1§G’H¢-™-“c±v” ‘l™£ «"•Ž6” ’g¯ ™ [1 ’” ‘T– ” Wk™•-‘N‘kšA” Ž-œŽG™œ•a’N” ©G™A’Z™-š¤™G“+•a’H“+™5” Ž(’H¢-™e” ™e«"•a©” ’m˜(“9” Ž-œ5’H¢-™” ŽK ™"«D’N” §Ž®  ‘[” ’n“+™"•– ” ‘Z’N” « [ ††† ¼.*M'Z%@X9 .4%'n$ eA $ 8 eQ. l l %.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0%.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

%.*$%. Venting System Design G q'q! 4u *Q *Q* )' !ˆ$*1 .2M.* .& Chapter 9.

ž $ 4A 5 7.9 " +3 ž (KB I B .

B 0j`n$7 a 26) 28%KB*.

9%K.

^ 3<) .

0%.%$ %KB4%'e$ "< "2>F %$TE$D`n +6 M 1.24. ^B *$#e+^Y{.

0 * \ B 4 3%E$> "" 28*5. **$%Q3& . 0 a G+3 ] B 3 "" *$.

.

%$_ &%.  UF65M{.B8.

*&$7 0 G "" *$.* 8%.04%M{.%$ .

^B$ ($].

*QE$ %O. "%. H<:".

 "%.%.B /3Q 94 G B - %.B Q E E( *8$E$%.*> 9 > $ (T^ =F$ 4.%$  %.*$ !†=$!{.^B 28Q.

B 03<4.

 "%.%$ V 5%KB "F 5 N Q$ *65E%K^B28 .*O`Š=g{.

B$ $73<Q.

%$ V 8%.^B 28Q. %K*@`%@ =$5{.B G IOKOQ%Q$5E$%.

B 0]3<$Q.

l - .0 O  OF h _gµh ‰h   S+O{.Z - . @0 #. - AB .$ & Q$Q.%$ X+*e$E*-+*$#6 "< "2 .0 *Q .0 $ a4 . ^ &$!. "%.*O`@ *$) 5 $ " "%O. (E$9<Q #E$ %O.*OFn5 $ .

0 * *%v?.6 nE$ %O.(% 3%KB º : F[5 +K. H<5 %KBv#%@+*$#5 9%KB#K( 5 .

%K*$KB a=0F] &.$ ^ <5.0%.0%.#.B 8.*E9#O+*# @ E$ #@+*$#1.%.* .B T:N..*.

28*$ / *%$6*ž3<7$)* 28]%' .%$ jF&5 &. $% {.$*$%.

 . <$ G .

26*$%.*4.* X$ <5%B * 9 "" *$O+*#!$E$*-+*#40 #.$*$%.

 " F m* +KE$*-+*$#j` $E$*-+*# <$ 2 $ $ 4% 30 G #K*1 "%\$ 4 +eE %@. $7 0.$ N<ž%@ ]*%9 .9%O.

0I%'5 a%. $0 g$ .B *$U‡&+*ž%$ T%@  ` P )N E ONOP LN 7[F +*5E .$ N<M9 . B B 2 E*-+*$#j`$$8 +jE %@.

B$ <` *$Q50 #.*8 0%KB &35 0B$.B *$ ^28% "T+*$ " *" *$0%.04%'U a%.5 A g*$ B 0 g n$8 +[.

9 " B 5%@0 *%? .00]Q 28% .

>. Z .

 0 a B 9 F 1pTh j " " " " Vkmp *lEh [l %@528%O 'Z%@5.

-+*$#/]%K. O .

-+2MB2LE*Q 9 )O *$%.0%.*$ G X$ž9 G "" *$.0)+*] E*-+*$#Q <$ 2_:.

a B 9!V - %!%' 0 " g *6Š =F$E$*X G #. 0.0%.*+* 6.^B$0 4 $ "5 *? 0`U aE$V K.B .$ "< "2‹+*$. `U * ) "E$V j 3HB .2428 .

5? .

 A%'%@ Y%' x %@g28%@ F B$ `>.*V .>$7 0 `.- %.*$ . * %.%.*$ 8+*>6 .

0 73HT0*E$ .0% .06.9 -+*#&.BB 2 E*-+*$#\ * I 28% .%$L M  $ " jF *7%'(O  * . 0 " 0B 4V - %>. $% " *$.$ *0` {.

0. Z .B Z+*$#!$ " mkxUB. B T.&E$*-+*# %O.

$% +*#!.* g0 "" 3 0Q ^28% " +* "" *" *$0%KB 0 </:D 6.BB 2 E*-+*$#j` .-+28 FAy %@KE$ .%K*$O - %.

a=0`Y8+ +*$& 28% .* 6%K*&$ +XE%K^B28]+*&E$*-+*#/.B .

B .ž% 28%@ $ *w$ 'Q:H.^B 287%'$ +6$ $ !% 3\9.0 $ a]E$%. . Z .

* @+*$#1%.*7$1.

 0 a B 9 - %@=3'Z%@ $/.% $+*$#w.%K*$O - %.*ž0E %.

0 * $ .$ 4 * I .

.

*1%K* <ž8$* 28%@ )$ * Š )%@828%@9]%'$ž.

*7 "9% 7 Q . %.

$% \+* 28% 0.%$ *$%&*. " a l+ <. aUF\P>%@9%E$D`Y{.

ž+*/.% U`v$ / *$%I@  * .0 $ a0 F QB N*$ >%KBQ 4$I2 26 - .B -+*$#/7{.0]{. ]+*w3%1.%$L 4.0 . $ " > 9) G+2!+ k`A *$ 90'Z%@93%M.&E$*-+*#UF *$.%$ 3HT0*)$0 a7HT%w.$l .0 $ a0  .

 0 a*+*Q$>.

 .9 "*.

- %K* AA $ 0%$6*6%)34+* #.M+*!# $ "%K^B3+ N<ž:26% <ž<$K %#* =+*ž .* K. .kF *  Ú " " " rd " " " ( $M %. $2! . %'[!. *ž3> 0%$6*>%I3]+*$ G #K* K.0 *0F[$!@  * . *Q:lSAWvP†‰… =F y %@T? 24.B ž *$/ "%K ). .

*&%'e $+ %#K 2L%'( ^B2!+* B 2  3%KB 8 28% .B l+*#ž "%K @ K. `Y$/26 ?+2MB2C< K9%#*ž  $ "]. - %.

424. Z .

 B 9 * \.

 0 a B 9 F! 4 " 5 * %'X$>E%K^B28 *!%735@ 0.

 . .0 *>3Q*#.0U` * 4.UFnWO%.28%'U$%?$<#*! T.

O . 4.B0`j * ]$]*$ . &%$%. *$7%.B l+*#!$^ +*$# -+287:afv GP>$+k†‰ ‰ . !2!+*+26 +F Ú " Ú .0 * .3 =0Fe57 $ (NT%] .

0 [ +24B - %.*$ 7. ( $I* B 28l .

B *  "- .B .\ 0 0B  *$..%$ KB$ *- " - E %@%.0 - %.*$ 8:l& $ "5. 'Z%@U* O+*#ME$*5 %O.$ I *$%. %O.

0:N -=A%36^ @= *$> a B$Q e -+^ *4%K. .

* .B$0 "- %.B  " - E$4?@.*>%@ 0<F5$ > `[%$T0Ek` .

0 * .* 3 4#KB " a0 8.*$ 8 * 1 $ a%. * - %.

<%'A$/ $ M.BV .0.B$ ]$] .

$0 G=60 -+2 >%./:Z$ž KB w280" [ . .3& +*]$) $ " †º !x º %'KX^ +*$#Q.

B+9\E$*4  OF1WK+* .ž26% Q%'e$7 +$ $ !% 37E*IKBl+*#ž$/+* - " $#0 (%'n!^ +*$#. %O. " Fn +*'Z%@N26 - %K*+* .0 * .  $ a0 $A #.* K.T%'O8B* 9 "" *$O+*$# %'(8 > Q$ž9 .

 - %. Q$!E*6 %@. " `K+*Q8 .9%O.*$ %/*$%8.

 F ( ( )( ( S+gE*-+*$#1 8. 0<M 7 %. $ .

 426$%@)%'%.

*O`Y *$\ 8 0%KB \3/B aIB* 0 a 6 .0.V - %.0.

" 3 .%.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U 3 .0<l #.ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

. The Analysis * 0 B  ]..Section 9.0 * *%31%K3" +*$ƒB$ G+*$# 0F ST.4.

ž+*ž$E$*-+*$# <$ 2>`v * 1Š=88$*]$/2! ?+*#w. J 726%@9) G #.07%Iž +({. B 4% %K3" +* †=>6*1 0 G "" *$.* K.0 *!$ *ž$\ 0 " * .%$ +*žI28%." 3  9 B  ] \@ ].

00 a "0 ! 9] B$#. %@.28*I30<] .

)28%K )#0%K289<F +* $0 ".- %K*8%'j +v. $ "0 `$$e?V .. K.

0 *Q KB$.0e5 +.Z %@O%$(^ +*#!.

* .Q9 .B+9 $>B$ "Q%'n%v.* %.B$0 F S(*1 O - %.3 H.- E1 M% .%@ % N<6 .

%$ B$ ` +2!+* -+*#/*$0/'Z%@A.0 . B - %. .B$ E$*> 9 / / 0 G "" *$.*$ %'$7# $ Q{.*$ F B)0M +F : B ! +F+†‰‰Š=6 *$ž%9 & E] 0%$6*& 8$] +5. B - %.%$L+*)$]E$*&+*)%@V%J2!+*+2Q R]$\* B28Z .%.2M3+*$ ž$) . v. %E / /% %K% .0):D+*]&E$*-+*#ž "< "2=8%)] +X{.

 0 a B 9 &.

- .V . ` ( *$ <$ G (.0 *4 "%).0 ^ <1B * 'Z%@N2 +*] "< "2>F * .

 %E 6$ E$V $#Q +g.

 0 " 0B $ $%. G+2MB - %K* F (  &  pq )( 'SQu2* * $ž28%On ].B 73&B$ "7+** B28Z .

0 0" + F %$TE$D`[24. 0 a* $ ] ž w2!+*+2 U%'2 26 - .

 $ G > #@ E$*6%> ^ $Q.

<$ G . OB* 9 "" *$O+*$#4%'$Q.

0 8:"fv PM +H†‰ ‰ =F[SX 530'Z%@9 `$!+*0#K .*$ +* aE$V %$Y "%. B$ " %. *%K28* OFn5!+*9  .0 **$728%@9 " + >@ -.B V.

.

 M24. % .

 %$<0UF1S(^$) $ " 0B2M.

0 * 31? 2!+*$J * O a. B$ " a &\. ^B$ G %K*ž%'8$ .- %K* !6 .* ./ 9IB a +*) 728%Ov 9) " w "%\$ Q$<1.0%.

 0 "*]. .

DF n9w 7  &%' $ " 0B2M.

M 9&B$ ")+*M0E %.- %K* 8 .

%$ ŠjF$! +{.%&$! +[{.%$ 5 $ a B 28>%ž3M+*4$6E$*-+*$#& "< "2>F +*4$Q.< +*$g $ a B 28%K*x@O+28*$ G %K*$ +F jF$! ++*MQ.< +* TB* #%@0 ( * "* %.+*#> 626%@+‡ ! † F$>2 +*]9 G " * .

 .M.

269<4%'E$*-+*# <$ 2 %@0 *$%(.9%O. *#KBl+*$#>$^ +*#).00 " F ^UF$! +v%K3<$ (M  # $ 28%O+` s  F jF$6#0%.

 %O.0 a !:k9F F9`@ # .

]3HT0*!.

 0 % *%+* .  $ "QKBl+*$#>$^ +*#/.

 " -=0F ~jF$M. %O.

*$ " *TE$ %O. ^B*$#g28%E$0 ( e >. H<MKBl+*#>$6^ +*$#7.%.

 " ` *  (H2!+*$ 3<Q.9%O.

0 .2M. Ú @ $#K 2_.%. #@+3 !.B - %K* F F$6E$%.^B 28!%'n!E$*-+*$#& "< "2 …jF$6E$*-+*$#> "< "2 *#.

%K*$KB 0F .e.*$> %K*#U` V #.0 *]3 .< +* vE%K^B26F .$ 9&%&Q. %.

 *#4.4%7$] .B Z+*$#]$4^ +*$#ž.B 126" @{. 0 a*/3<> (  ‰jF$9 G " * .%$` `U%@0 4*%8.

$ *$#4+*4$ `@%@P& . ]* B 243 -=0F †ºjF($6{. %@.%$(=0F `K !*$%e .00 a :NKB%&4./3<MQ. *$#M+*4$6E$*  OF ]] 3%E$] $ " 0B24.%$ +*Q$6E$*-+*$#& "< ".%$!` ! (  *> O 3$ - .%$_:"y * *%&{.8{. 2 †† F($> 0 " * .%&{.

^ %$5+*#I28%OU $ ! $%$8*)+*\y@ #KB ]‰KF Šž &.- %.*$ `U$&'Z%.

 %.

% "jF>S .

^B*$#.

0 ^ \ $ !$ž.B$ $0 !$ž .B .280" +`[ * 3%%'$2 :"*%$ .

*=4. "%.

9%K.

0%.U7 + 9%KB#KM ] %.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .%K*$KB 0F †† ¼.*$#j`@ " #K(.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

Venting System Design yO #.Chapter 9.B 9Q‰KF ŠK‡gSƒ G+2M.

 .* < KB$ - %K* X*$06%>3 a%. .< +*$<  )( u  . E$UF[Y%6 "%.*:N‰jF+†$= ne%.B - %.0%'[$4 +g+*Q$4.26%@'Z%@!E$*-+*$#& "< "2 $&26 $ " 3 *$. :N‰KFm†= ( U n . E$( 0` 6.

<$ G .0 .

9%K.

269<M *$&$&. 9- 0 %'[$! +A*&%)39 &%&!#0%.

00 " FgST.0.0%@ O+*#>%] $ " 0B24.9%O.

 *]3Q?@.* j`@$Q +T26 $ a (.- %.

 0 " a] $ ^  s.

 :N‰KF Š= ~ 5E$%.< +* TB *$[ $ a B 24.^B 28!%'Q.

0 *]3!8l D*M $ .- %K* ].

 .

  5B$ ` $9 "N2 :N‰KF = 21) )( +*4 .B - %.*]:N‰jF+†$=5 9.

9 "*/3<  s .

.     . .

 ^ ‰KF =  X HX  @  $7^ +*$# .

B > +*ž žE$9<\ $%@9].0 a M%O. %O.0.

37? . 90'Z%@9  *$ 'Z4 /+*$ G #K* K.%$ 4 F_5 +* "" *" *$0%KB {. * KF_5 $+* J%'!{.%$L \$ $ !%.l %@w-+28  ` * I.%$C 190'ZH9ˆ%J $ Iy * *% {.

%$` `v . 0 a "w+*]H28 4%'$ž9 G "" *$.0>%ž${.

* $!.%$ WU . 0 " 0B V - %j`.l - .$ V .0 (%'(y **$%&{.

%$  !9 .+ %K†‰ =F(iA*%$6 #%'(y **$%&{.B+ &'Z%@[? .

%K*$&N2 +*4 KB - %.* ‰jF+†$=F $&26 $ " e{.%. . 21 Q  s V  21 s V  8$ Z  Q  q u  %$ $   V Z  Q   Q z  { #""  ! ‰KF =  ~ ‰KF = J & •ŽŽ-! § '§a±/¢G•-‘[¯™"™-ŽA‘Z’H-” ™™k°G’Z™-Ž-‘k” ©G™-– ˜a£•Ž-8ŽšX™-“+§-‘n¯§§ W"‘™‘l«G“m” ¯” ŽGœ’H¢” ‘('$§"±7«"•Že¯™¬9§Ž-® LO™©-™-“c’H¢-™*) – ™‘N‘£•e¯G“9” ™¬K‘kššX•G“^˜T§Ž & •ŽŽ-§+'$§"±1” ‘n¤G“+§G©” ™6” Ž $Y¤¤™-Ž-” °!­[® .%$ 4. 0 a G+*$#&! ". *]3!8l D*M $ " )( ( s V   .

J¹ ¸ `-.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U $ .ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

B 0` `K e.8%M$6. Results and Discussion Q . l - . V .5.0 T'Z%@Y$5E$*-+*#> <$ 2 9 G "" *$. B 3<]y * *%M{. &* B243v T6* * .0 .* . $>P& .Section 9.0` `@ * 4$M.%$ˆ. .0%.

QP& .9 " B 4V - %jF 21& $426 ?+24B 2 E ^B%' 0F m*5E .* ‰KFm†=`O * / NV *#O+*#U` <  ‡  Q@  ( s   ^  Z Q7 s . .B % 21 F WUB 3 "- B-+*$#& KB$ - %K* ‰jF @= * ‰KF =+*% . B B2 E$*-+*#U`$$* * .%K* "" *g *$! . Q* B243k` `O X.B - %.

0 E N<w $ ] I'DB* .B $Q "%K^B- %K*4%] KB - %. .- %K* +*\$1.V - %.*4'Z%@ 26 $ a >'DV .- %K*\%'-+28w &*wH2!+*$ƒB$ G+*$#.* ‰KF =. .  ( )(   Q  )( s P s  Ú s Ú ‰KF = F(5 0 . j+*#. *34%K3" +*$ž30<* B28Z . " # $ .

 $ " 0B2M.

- %K*@F X X+24.

%@9" *v%>.

0 * .* K.%@+*v%.T%'.$ F T.Bv$ #.

V 280Y9.

 0 "* .B !3 KB+ %žE .< +* X'Z%@A . B - %.%$L ] 8$/26 ?+24B2 P& . AT%. 1* B243X8$* $&# $ 824. B &].*T-+28 F  $g -+28X8 .%K* "" *M26 $ " {. $ - %!30NT*T$X^ +*$#e-+28A * $XE .

V B 97 * w.

%$ !.*&$ 6 {.E ^B `gB *$X$].% U` $/.%K*$O - %.9 " 0B /926 +* 8$$+e+* - .

$% M{.ž30NT*/28%K 1.0 E N< * /$&%KB &* ž%' .%K*$KB  #!*%KB#K%].9 4 M.%$!F => * ]?@. 0 " 0B @  * .

0. j. 0 " a/3< "    21  ( " s V _a V  ‰KF …=  )( Z - .*%O. B B 2 E$*-+*#U`U&E$%.^B 28. B 86* 21KF +*]E .%K*$O - %.

B$ $w3< .

 %.B @%7$4{.%$_V `Y *$)*$ B 0 .*7 8 .

 $ " 3%E&$& 26% . 0 " 0B +*&$M.0 E N<]% 4*$%6+* .

7. $l .

!E ^B %' .0 * ` <  ‡ 3Q?@. l - .* ‰KF …=`U+*Q8 .B - %.Z - .$ N<!.B *$QE %@.B %%. 0 a B 9$=F +* +XE$*-+*#U`U]. *]3!E$ Z žB *-+. j.0 *]3Q%.%K*$O - %. @   80*] $ $4  > 626 (!-+28 V - % 21 :  .%$  !*$%.  KB % 21 *$] a%&Q.4.g g5 a%.0 @  ] "  )( 21 (  21  ( s V   ( " )( " _a V ‰KF ‰= WUB 3 "- B-+*$#Q KB$ - %K* ‰jF .*$>30<] % % $+*$#> .**$ B 9 8 8$>{. $% UF5y %@v ! $ "%K*@`. =A+*%Q KB$ - %K* ‰jF ‰ =` *$7B +*#!$'l .*$Fg5 (.Z - .

 0 a "] $     21.

  1 8$  X$5 0.

0M%' "%KB* 4 X$+* - $.* @ - %K* +*$ G (6.B /3Q?@.< +*$ $ 21 $%.0%.

*$ -=F $&9 B  %'g 7* B26l .9 " a/3< O c .q*  u Q* '  *Q *Q* $' (  ‰KFm†º = 243 *T.*OF & .G" m Ofv mxYP>$+)(.%.B - %.0 @E ^B$ - %K*!%'n$Q KB - %.*$ +*4$.* O - %.

 %O.0@+*$#& ".- %.*M 9.

9 "* .

B ‰KF K`6 .5?@+3 e* .

 0 " 0B e8$*8‰º ‹%'j( "9% G6 $ .

 aQ $ g 5'DB * .- %.* +*4y@ #K %' F †† ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

0%. " .

< l #.J¹ ¸ ` .ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

.

$+*# $J. Chapter 9. Venting System Design . K 280 /+*{B*$.

*$   `8 *$ I'DZ . "  \$w 9 ƒ - %U` . B - %.2_%$g0" + 7.*ˆ.- %. F6y@ %.9%O. .

0Q%' .$ 26D` ( fv PM +H†‰‰ = A $ ('Z%KB* e$>+*{B*$.

*)I. V 28 $ %.

9 " 0B E$ %.

*)ž 0 . 28*>+*//.B +8 26./ 26 ^Y%.< +*$5 KB 7 026 ^+FI5ž+*{B$* .

F)5  .< +*$D`T3 B& #%. \* B2M3D` * .M ($Q%K2!+*$ *8. $ a >+*$7. %'[$4 9 ]V - %j` `.*7$IP& . 9! B O /$ Q G+* .

 <I@  *>'D %. 280DF %/$ )+*I +5E$*-+*$#J 0 #. B B 2 E$*-+*# fv GP>$+D` . 9& * ˆdn%K . O.2 ]+*\E .

[ v'Z%@K 5 026 ^ P& . "$+*@†‰‰ =]3<w I'l .%@Q $ ] G #. .%@8%' 21 F 'l .0 * .* K. B - %.% "*!$ 8 3 $ "%.*$ fv P>$+k†‰ ‰ =0F[$(0* - %K*(.M* B2M3[  # ` $ XA $ A $%$8*!+*%$U" + M.)'Z%@8 026 ^ * 4 026 ^ 6*8$MP> .*$'l . !* B2M3 .

0 *73M #. [ *†F .K` `@$. %'n$Q.*$%@ UF m*4$&26 H%@l N<4 y %@vE ^B %'4 9 7V - %]#.%@ 21 (.0 $ a0 217 ( 26 ^+F !'l .

%$ V 8%'[ +nB *-+ KB $ G <x "" 5 .B %&$E%K^B28&. E$&8$*Q$E%K^B26l . 0 a B 9>+* .%$‹ Q%KB5 .6 +v{.jF m*Q +UE$*-+*#U` KB$ $  <x "  .  $ a0 ($!E%K^B28 9 {.

B 0)3<Q&.

 %K*@F .

*$ " * 'Vg 8 " & Q.

jF5 $].  .

%$_V M 926 +*" +*$. .%. 0 a B 9M * ]$72 $ " {.

 0 " 0B /+*/ .B $ G[  <.

- %K*)%' F y %@e 26 ^YE ^B 4%' 91 ]*% c #" ! ~ Z (  !  )(  . x "" ) M )'DB* .

*$!$]. <x "" Q " $# F ƒ$* % Z ( UQ (  5#. v *>%.

* .0%.0 E$B. 0 " 0B & 5.

A V `.*$8$M. *$78$*  0 " *4%.

%K*V $ T% .(. EQ%$8*A V F[5 ">9 B  e 4+*MO+ .9 " B 4 (.%K*$.

=0`Y»e .B$ 626%. †‰. 630<&WO . $ WO . E %.

 »eV .

^ .=`U69ž26%@ Q $ a B 28/ 6$/.=T * T+* a<  *$ w ^ .†‰ . T+* "</ *$ .k†‰ =` g$+* +* †‰ .

 0 " 0B 7 * 26 $ " {.0%.*$ " * * 7 Q D" +*+* "" *" *$0%KB 0 <!'Z%@n +vE$*-+*#UF ! ~ Ú Ú ! .%$‹V 26 +*>.

yO #.B 9Q‰jF j‡5&.

B B2 " %~ " E$*-+*#] ‰º " " %'n$&. 0 a B 9V - % e'Z%@[ +n * E .

*4 "9% G " Y%] 'Z%M6 % 8. "%.0%.24.

 " T +*$.0M†$=(*$%M# $ 826 $ "  ž 'V+*\$\.< +*$D`B$ /*% . - %K* †ºº %'6 % =e 528 *+*$#.

 0 a B 9\.0 *J3 3 %O.=>$žE*]. * 3 28 $ B 9j`e *$ . .

24.0%. 9% G FM5B$ `Y$ D.$ 9- ^ <7%@X%" ^ < 8$* ž%'] ".

 - %K* * ž%'/.

 " -=6%' . %O.

$*4‰º %'[! % Q e .

 aUFAyO #.B 9 Q‰jF .

 0 "* $8* ^ +*$#7.

 " 5 e0 -. l+3&8 'Z%@ . %O.

 0 " 0B w - %. $ > /'DB *$.

.- %.$7* X.* F.

 0 " 0B 9 ^ <žI.

9 " 0B \V - % =  .

"  h  "  #" $ Q0 a.Z+3w+*\ .

y@ #KB ]‰KF KF$/.

0 E N<1+*$.9 $ "0 . 0 " 0B +*7$O ].

 4+* - OE ^B$M6*  'Z%@T +gE*-+*$#jFQ5).

%K* "" * . 0 " 0B 7 2 +* ! ^28% " %'( .

'V 9 . $0 6E$ ^B$!%'A† F .j Fg .

 (+24.

BB 2 E$*-+*#UF5WK+2!+ A 0 0B 8. *3 . * <& # 8$*  'Z%@g +nE*-+*$# * ]6*  'Z%@nE$ .  0 $ A6E*e   0B *].

B6… %.- %.* ! "9%K*#K <7%.* 3<7 3%.* .B K26 $ a e'D .3$ "mE$6*Q& 0 .

 %DUF 8O a. B$ " %.*> * ]$0 a7 0 0B 8 7.

9'Z. <.0%@N .+*& ]. $ "Q69& ^ $> $ a B 24.

- %.$)9 OT%@N 1 6O 9* *$)$> $ " 0B2M.jF %$TE$D`.*$ & a - .

- %K* Q E$M%)? 2!+*ž *$ "%K28!%'2 9 ‡ † FSX a B 24.

0+*6$Q28%K Q%M +U{.%$(= $ T% 3& $ 6 026 ^.* †1 /*$%> J9 l .*OF 5 *#O+*n$ $ X%M*$ B 98$ g$Q9 G "" *$.28%O+`3 B7V $8#KB 1+*ž$1 G #.- %K*1%I$.- %. $ 4.%$ * 28" ${.

" 0 8$ 5*#O+*X G #K* $7.% " G+3 F 5#KB MO .

&'Z%@X + *  $& .B /280" =( $ ( $ 0%@9 $ !.

jFSX a B 24.% " G+3 F ( ^ .

- %.*$ j` j`. * ž†º& !E$9<79  - .! $ " 0B2M.

- %K* FAy %@[? 2M.

 ` !H %@g+*]B +*# Y^ .

$ a B 24.

* ! 0 " e *MºKF )F .%.- %.

½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U .J¹ ¸ `-.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.

5.0 - %K*)6*1 $ a B 24.Section 9. Results and Discussion jF 728%Og *w+*$O .

- %.*  &#%@%OjF +*ž$1+* - [ " $#0 %'6 ^ +*#.

 %O. " -=gM.

9 " 0B TE$9<! 26 ^ * &+* .0 $ "5M.

$=g%>%.9 " 0B 'Z%@V.

*6 .

 4 ! 026 ^+`v * ž90'Z%@9&$]# .

/ Q ^28% 6R0 %jFSX !$>^ +*$#w.

9%O.00 " &.

 %#K9 " a0 ` M.

 $ a0 ` * 4$ 'Z%@ 5$8# .9 " 0B !+* .

9 $ "UFnSJ G #K* K.4 +*$. *g# .

0 *!.* K.B+ 0 TE$9< G #.&9 .

]%O. 0 " 0B >8 .0. B .

 6%K* <7 5$M* . " $#0 %'T$>^ +*#I.

00 " *$/%K* < + FX B ` 5 $ " 0B2M.9%O.

* 3 F 8$*Q$!  - % ( 26 ^+` )( ^UF(SX " B 24.- %K*M eE$9< $ a%.

- %.* ~7 5 $ " a%@.$ > M $ a B 24.

 *$#/+*ž $ " B 24. 1. *$#M+*Q )( 9 G " * .*M‰K`U3 B !28%@ ! "*$ G - E$Fg5Q.- %.

$ *$#)+*/I.9 0 M.- %.*\+*/‰I.B$* </ 1.*$ " .0%.

$ N<F $ .^B *$# E %@.

^B*$#> .$ N< .*$ " *&E$ %O.B Z+*$#ž$)KBV - %.0%.Em< 'l $ "0`!%$T0Ek` ]E$ %O. 7$w.$ N<.*%'7^ +*# .  $ ").

 %O. " F157.$ *$#) $# +*).

*$ 4%.B )3<*#O+*T *$/* *$. */3/B$ "1 $ #.*) 9 G " * .7+*/28%K jFM .00 6 +24.

%@m" * .  -+*$#] ].%'X.

%$F Ú jF(S(*%n#.0%{. 4 M 72!+*+24B2L 0 G "" *$.* +*>E .B !'Z%@n$QE$*-+*#7 "< "2 0 #. B B2_E$*-+*$# =8 8 $ a B 24.

^B 281 "% ž 0 a ]# $ ž $ % 3\E .- %.*)$ $ 8%\3& G #.* F$ *$#@+*$0M$ $ % KB$.- %.0 90'DB^ < 0.*.01$1E*E$%. B UF 9 l .

2666$ e%.M a%1 $ 5%\3 2!+*+2Q R "%.+*$#)+*)2Q+*$$ $7 0 " * .

.

*=F m*> +vE$*-+*#U` 8$*Q 5 $ " B 24.- %.% > 0 "Z .

*> !*$% E$  U`$ 5@  *T28%O00 -. l+30 v$A B$ - %K*@F %$TE$D`*$%'DB ^ +*$#e $ " 0B24.- %.

*(.0 * +24.- %.

 %E$M$].0 B$ ") 9#.0 $ -+*$#w3.

280" .8 .%@9- %.*]%') .B . UF " ( ~jF(SX " B 24. 1B *$ #%@ M2! ?+*$# Q$! +X e? B$ &%]%KB 6$>26%.

- %.*$Q%'$3$ 7 $ a B 24.*M…7 %.

%K*E$ G %K*/ >*$%6E$  U`[ * ž$ 'Z%@ &E ^B %'$).*$ +*4 !28%O+Fm*726 *<>.\P& .%K24.0 [  I 7*$%Q? .0FIS 30DD`(28%@ .- %. l - .0 $ a0 e$ & 28%@9 $ *7%K*E$*0`n * ž$]* * . I*B 243A'Z%@@  *!E* 4.3 /@  * E$ ^B$F]5B$ `Y$] B$##0 "w28$%Ož%'.0%.B .

 $ " B 24.  .0 J28%O 7 KB+ UF.

B )'Z%@8\0 #. ]* B243kF Ú ( ( .0 * *$%/3 B aJ $ 7 .0ž $ ž30D6E*-+*$#J.0 *J3 .- %.*\.$+*#>$ KB  N<= $%.*I +*$. F(SX " B 24. E$ * & B * *$.#.BA*$ B l+*#&$ - 287P& .

*>‰ 6 .- %.

m- ^ < .

.

 %.

Z 4 $ a B 24.

` ` 5.B ž3$ $ a %.0&+*ME$*-+*$#] <$ 2L M'DB * .*4$> $ a B 24.*>%' * IP& .- %K*@Fe$ 0 G "" *$.0 .- %. * B 243 F Y0`[9Q$] 0 " * .

0%. )*B 243A 8 ].B @% 21 F55MH9%@ .- %K*4 e$P& .*$ " *( * 7 .B$7%I & $ " B 24.

w* B 243 > 9 26 ^+F)SX Q$]^ +*# .*\ 7 9#/+*)$\+* - " $#0 M8$  *$ƒP> .- %.

 0 " .9%#.

6* B2M3U9 .9%#. 0 " a0 ` 4H9%@5 ] KB$. B B 2 E*-+*$#ž P> . $0 n826 ?+2MB2 +* "" * < *$8$ 'Z%@ T $ a B 24.0UF m*E .

0F$ B .- %K* n? .

4P& . $% e{. 4*   \ - %U` 6Em<\ # *$/$ 'Z%@ M$] $ " 0B24.%$(=X+*6 +jE*-+*$#8$* * * .%$ˆ XE$*M*$%X. 243Y gE$9<! 26 ^ $({.

* &.- %.

B .<>%'X]26%@+`. E$0  8 +2 * ]$Q * 8%'g 28%OU 9/*$% ..3< !H %@kF1P>%@9%E$D`Y >26%@Y.*& .%@%@kM F n%$T0Ek` 99 9# K 0 a (M .> G #..0 *13)+24.

B - %K* .($]9 G "" *$. *$#%'& 0 G "" *$.0F%$TE$D`K " + ).%K*  - %K*$4.0 . *#4%'g$QE*8  %@ 8 .3<]" $+*$# +*%.0F  )(    " " …jF$4.9%E.0 *6 0%$ T $ %.*$#4 $ T$E$*T  4 3%E4$ '%'$H<.

9% " X ".0 .- %K*@`6H9%@ 82!+*+26 +F 'n6E$*  QBH* (%KBX%)3&3 %$  '[%'v6H<. .

*Q +24.9% " e ".- %.0 E$*. .

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ . %E$28*( !*$0jF †† Ú ¼.0%.

ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.J¹ ¸ ` .

Venting System Design &  #%# 6  7 *$ <$ G E$*I5 \$1H9%@ -=7+* @ .Z - . nE$*7  3 %$ 6 . 0 $ w 7 w.Chapter 9.1 E*-+ - %K*1 ].

%$L 2!+*+26 +F1 4.7%I +{. 3%E$]8 .%@%@( *$.0 v 9 . )\9 G " * . l - .

0 A  "% .*.$I#%.* /%.280m< * J$I^ +*$# -+28 F $w. l - .

 E H< ^ +*#U`.0 G+2MB - %K* X%'8.%KB*$&.24.0%.0'Z%@n* B 28l .243+* 6 .0.0%.B E*T 9 8$5E$*(9 G "" *$.% D. %E ) ƒ28 *." +*#1+*%/ .

%$!F m24. 0 a G+3+ N<>%'T$># $ 5{.

%K* "NB .- %K* .0M%'A& G #.*] "% A $ ( $%$8*OF "  & q* $'S* T* n.%@9" *$.%.

0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `-.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ UÒ .

     .

   !#"$&%')(+*.".-)$/*10 %' ††‰ .

Clamping Force Calculations $/%!" 0 * J¹ ¸ " " 0 " .Chapter 10.ººº  » .

 ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ  ]‚ 3 .

 .

   . .

.

    .

     .

   .

!97:.×<Þ¦Ë@Ë@ã !ä^å .U 7(.Ǽw®C½ °Æ±C·ÛŽ «¦Í³°G« ª¦ «¤Ã@¯´®ÉCÁ0Ž¶ ±CÃCà ±CµC«¦µ γb¸ ¯.«¬ ¯´·.³b°<«¦«»¸ ±C°GÃZ·C°Æ·³’°«C¹ Ç)Ž Ü Ã‡¯¦½Žª.Ç1ª¦°EÞ¦«¦®ÂË@½ÔÑ@®´Ñ›Á0°<ÃCß\¸ ¯´±C® ±C®ZÎ Àh«¦°Gª@³bª¦¯.*  U #" .v a" 0U0 *0 $ ‹ * V ª¼.0bV 0 U "*+%r  *+ "DsatZu Xc  ##"wv )( (&.¸ °GÃZÃZ °G°Æ¸ ®Zª.*10 %' * #% (.836.°E®Z®."<1= >@?A = BC:D"E!1"GF 5 KQPOR H J L I M K O I N S * 0 ( ( $.  !#"$&%')(#*.n $/*.!-)(/.†e‘bIO—‹„‡†L‘’R\7‘bIaŠhKa‚ 5 Ha„C‘’KMI™˜&5 š›• ƒaH)R@ƒ…5 R@ƒOI 7 H ^KMˆ^NXKOŠœ„C†e‘ RfHLˆeˆMƒJI ‘’z„.ÞZâ."  U %^n  -.¸®¦Ý.( [S U 0 CŸ)*  * %#* )#"~V %#*10 Ÿ *10 %')( " 0 !Ÿ % U Ÿ 0 * 0 " " ( #% ( &( "*+&(% *#%#0 a( § * *+ % * * * - )(+U 0 *w$ v *10 %' *+%%0n " 0V (/-a%^VfŸ V * )" 0 %^.ÐC¹ ½¿ Ñl¾œÒÓ¸©$Ž¾DŽª¦«.-!" 0 zy $)0 #$/ |{  0 #" 0  c 0 ( " * 0 (Dn % "* )&} ( ( % $ 0 *+~c $ #0 $ U { 0 *+% "w " d€ ${ LyQV U ( "  H 5 R. 0 *11  0 *+0-)%'% " ( 0 ( 0 n " * * ))* ( ¡V)%  a * U # ^V " £ *+ % %¥*1"0 $*W )" U * )" &%" (¦!" Y[#" %0+p "-n Cn.% S " " U $/U "0 * ‡ŸCŸ % 0 "žCv* v  &** " % & $/% .«w¸ Ž0ÀEŽ½›·.Z°5³Ø°G®C±!½¤¨j©$È É@ÙÔª¦ÉZ·C«¬ ÊQ³ ÊQµ «hÊÌÕ¤­@Ë#Ê$®¦Í ¯h½›³Ú°²¸ °<ÀG¸ ¸’Ž Í ±.* % " ( ¡ c ) $&%LVfV * %' *  ##"  $&$&% " 0  *+%* ( @T ##" *+( *  ##" $&$/ * $/ 0 ( &*+#"GV 0 ) ¢S !Ÿ $ )% ( # * ) .)U 0 ( * 0 " $&%LVfV # *+( $ .«@× ÇÇ ¾D¸ ŽŽ «´®C±C· Î ¸ À.ÇJ¾7á¡â@â@Ð.* % "hg ( # "jikWhc lV * .*10 % CT 0 0 *+( * ) &( * )U 0 ()V # *XW @T ##" *+(ZY " $. V 0 * *+ *+% x %'.ÀE°G·.KMP 7 KJŠD„‡†Oƒ‹‚jƒ0Šjƒa‚hƒ^ƒ^R„‡†JHa„oN1KMP†JHaŒ^ƒŽ)†JKJR@ƒJI‹HLI 7 „C†LHa„7N1KMP 7 K IJKJ„\†LH)Œ)ƒXHLIONXKQCZƒ)1„C‘’KQI…“37 †LH)„.‚hK „‡†Jƒ ˜ c 0 ( $/% )$ U -)!&( $/%eVfV # *+( *+% * z{ 0 *+% " 0 .·C¼.( *+% *  .Ž ·.m 0V *10 $ U * )&% " %^n * ) 0]7_ 0 '" aVoYqp (.K‰„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)R1˜ “&‘–•b•žMƒX—Q•’H „@K†OƒaH^‚DŠ.(% -!$&".* n#" a&V ^]0 (¦U 0t~#_ "¤v v 000 $* ' " * a "V )%' )V % . U (+*+ *+% .¸ «..-0/1'23"5476.°<Í ¸ ¸ªZŽ Žº°G¼7½ Ä ¹ Ύ ³bÀE«.nn % * "G#V 0 ( *10 %'# #"aU %0 $1§ *  X 0 ( 0 r*+% )% (+#*1#0 |0 * { r*+ % %'0.0 *10 %' *  * * )[W+$/%LV\V %'1Y ^]`_ 0 '" aV 0 ( 0bV #" %# " dc 0 " $/%eVfV *+( " " ( #% ( &( *+% * ) .µ ³b«¦«¦¼@³b³J« ÀG¸Ï@°ØÕÛÏC¹ ɦ³b· ·.« «”Ž æ±@Ä «žŽÖ ÀEÁ!_°<·.½”³’°ÆՔ· ±CŽ›ÃZ· °<¹ à ¸ Ž °Gݦ¼Å ª.+.«.RCKQƒ^Œ)ƒa‚”“&‘’„C†ˆePML •–‘ R." ( ( * * )¢W* ) " @T)#(!( #"#"% *+$)(Z(0 Y *+% #%.®Z½”°<·¸ · ±Cµ Ž ÃZ°EÀ´®.PL‚jƒ…„‡†JHa„oN1KMP|H^‚jƒ‰ˆ)‚.

What The Establishment’s Scientists Say * # )#(#""( % 0 $) 0 * * *+ 3n " ‡n. *+ * U *  #% ( 0 *1" 0 Ÿ) #"U %'(&--! " %^n* * )*)0 * " )$" 0 *10 $ " 0 (CV ( % #") %'- " %0(+n * * 00 " $" 0 *10 $ 0 0 (‡V 0* *  U ” £ * . #"-!0 *+"&% " ( \ $ S n0 *1* 0)% " ( " $/Cn ”* SL*+"v % 0 *U’U ( )0 ( $ U )" % * % ).Chapter A.-(`( * )Ÿ#* %#0 vU $&** % ))" )0)0" &(""#%%$/%e'Vf0 # 0V % ) $&( ~v ”*+(dSv a0 * V0 U’U (/ .aU 0 $ *10 %' (&-)$ )( * #0 ( % %L§  . " * * )#"0 * GV % #"  S" ( aV0 !.*. "( % U* .( *0V* *+%U ) (&" &(V#%-( '*$  )*+ (3% )S %'* $ ) ) V " *+% % .

 !"#%$&('*).0/1' U 7v f} U’U Cn U’U Cn Jg #v ¡{ U ~V a§ Ot œc ‡n LV lv Gv U `n v #t aVfV 0n ŽW LVfV 1Y U 0V 0]7_ aV œv Ot U LV wn LV aV hi c#231H3G.+-).s7 []D(V!5KR4.

3.

Z.l4.a7 ..

s7 HU3!5K3GH(=FD=!5B9›Pn R5]9A23t6uvX7 U’U 7 RYDGuHUR U’U =5YH7 3\4G=.S9:7ED[@7ED6HYW.RYD.(9A23‰\ V RU.S9A5BMGNÛc 23 V^]7_Hb7 =[Y5n=aVw7 .S94.

?3HzX<M[\V RU.S9(Hb7 3 4G=.S9:7ED[{3D[b7ED3G3!5K.RLVf\V R]DO4G= U 46W U =9:7 RYDbxc7 1n =FDGM9A26=9= U’U xc=!5K3yW.GNqc 23T7b( V V!R5B9?=FD64<3hR^#n 9A2!7 .@H7 =[]5K=aw V 4.

=FDX!3OHU30V RYD.R^`n HUR U’U =5K.S9A5n=9S3GHdX<Mi9A23Žn8=64A9 9A26=919S3!D.R0n&" V 7 U’U 7 RYD.g26=!Ÿ 3X!3.

3!DO7ED!Ÿ 3.

  R5 7ED.S9:7 9AW9S3.S9S3H|X<M~}¤}`wr$#} xj}›yÌv£ xo=FDHTR9A235`V =Z..

123!5K3(=FDH0=FX5BRF=6HC7ED0V0]7q _ Hb7 =[Y5n=a V 5K3..

.Z3G=5K4!2N SEDgR5KHU3!5-9SRh4.

W []5K=aV\V =!55]Y xU9A23&5B3‡Pn 3!5K3.R5.5K3G4<9z.

3(4!2=FD[319SRMi c 23@V^]`_ Hb7 =[Y5n=a€ # V 7 .S9l4.a9A23\\V RU.

RLVfV RYD(4.

= U 4!W U =9:7 R]DgW.?3HOX<M(H7 34.

?9:7ED[g3!D[7ED3.=.

<27EVX!3.35B.l9SR0H3‡m 9S35< V 7ED39A235B3 U =9:7 RYD.

9<jv 3G3!D\9A23Hb7 34G=.S9:7ED[zV =64!2!7ED3\=FD6H[F=9:7ED[HU3.

.<W U 9:7ED[…\ V 3.A7 [YDgV=5K=aV 3<9S3!5K.Gx =FD6H&9A23@5B3G.

a9SRiX!33v 5P7 9>9S3D!O!§ DR#\v DbN ƒ P 5B5 H^‚jNzKOŠœ„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)RlˆQKJR‡‘’„@‘–KMIO6 R„ … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^| ƒ †ˆ‡ 3 U’U xU9AV 23(RYD1V6iY =FV!V03!] 5Ì_ Lv ==!.9?= U  R#‚ v 5K=9S3FN S 9`.?RLV 3o8n =64<9S.xF9A23&5K3CPn 35B3G33jv RYW U HiDR9 U 7bA§ 3".?3G30\V .#5K3(VFWFRYX D U U7 M&.

27E3D@Hh3@X!T 3‡9APn5B3^R\V5B3@3fZ4.

Z3.}¤=}`.

r$N`ˆ} £ WFHb5Q79A323!4.w.

=5G\V .?9:R7ED5K3U[gxe3!7 9#D[=67E4<D9A3.

W3= 55LtU’U M=FD.

m.¤\v 5KRYD[vN ‡ 23!D 7ED~n8=64<9.`5‰5K9AR25B3.:=<M 9A26=9*9A23kSW 4<ReVf\V RYD1Y~V RHU3 U 7 .HgWUVF9AV!2R3\5B9S3!. 7ED9A23qSW 4<ReVf\ SW 4<ReVf\ V RYD1YzV RHU3 U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^{ ƒ ŠŒ‹ 35QM1=FD[]5P7 U M]^8^apR#v HU=5B3a9A23 =FWG9A2R5B.

xY=64.

4.

œŸ3!5BMhW.?3‡n>W U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ{Ž c 230X7 <.R5KHb7ED[9SRO27bVgxv7 9 7 .

=5.5KRC=FVFV!5BRF=6462]^7c r 2=FD[3H09A23z\V 3=FD!7ED[0R0n›v 2=9`9A23=FWG9A2R5K..œ\v 5KR!9S3hf.?3.

3(9A23 >W R06 Ÿ = U 3GHiX!R!6T 3GHa@Y 4.

RLVfV 3!D9ÔPn R5o3@!T =a(V V U 3!.

t N›c 27 .\V!5KRbHYW64<3H0=hD3Cv 9‰MUV!3 U RU[7 47\v 27 462@7 .Z4!2=5B[U3(4<R3<047 3DG9.<WF5nHvN}m=a\ V 3 U MGxY9A23Hb7 .?9 =FX. = U \V R.

?9?=FDG9DPn R5p=O5‰WUDFD3!5mR5p4.\4<R]D.xÌ*r ‘ex-7 .

=FD@RYD U M\6Ÿ =!5BM v 7 9A2"9:7b\V 3UNÛc 23#9A27E5nHOV!R.?.A7EX!7 U 7 9‰MGx^\v 27 462g7 .l9A239SRYV7 4#R^*n 9A23gV6=FV!3!5>xF9A23o8n =64A9l9A2=9œor ‘&4.

S9S3^r V XUW9L26=!Ÿ 3`9SR(4G= U 46W U =9S3GHoPn R5]3‡Ÿ 35QM1.=FDFDR9 # X!3#=.SM.s7 []D3H1=5‰WUDFD35].WFDFD35v=FDHH7 3 4.?3<9pR0pn 5.Z.

?9:7ED[ V =64627ED34.=.

S91V!R.=FD0DR!9a3@UT 7 .Z.s7EX7 U 7 9.MGx=FD6H@9A235B3‡Pn R5B3"9A23&\v 2R U 3@V6=FV!3!5m7 .\7E5‰5B3 U 3C6Ÿ =FDG9.

"=9>9?=64 @9A23&=!5B9:7 4 3C7ED09A2F5B3G30H7 IJ3!5K3!D9 L=.#=FD.´jv 3!5hi c 1§ aVfV Ôc U 23046587 9:7 4<.N 1 ’ 3!D7 41& § “*=!5QuJ”g37E5hg .

M.N 9A23O5K3 P3!5K3.

3G."9A5QM09SRTHU3!DMTVUWFX 7 4.

Z3GHRYD\[]5K= 1=!5?^8^ 23`_-5B.?9a5K3 P35B3G3\Hb7 HYD 9c.=9:7 RYD X=.

2R d=FDM eD[ 7 .

S9?= A3.2 "7 .

. f89A2R]W[]2(23\= 3.

[U3GH19A26=9 23gH7 H <N 23(.Z3G4<R]DHT5B3 P3!5K3.

3h26=6H0.ZR \3026=FD6H \587 9>9S3!DiDR9S3.

. RYDg9A23hV!5B3V!587EDG9"fP9 jRhH7 IJ3!5K3!D926=FDH \587 9:7ED[k 0XFWG9l7 9l7 .`DR!9m9A23\[Y5n= =5oXFWG9m9A23#4<RYD9S3!D9cR J9A23\=!5B9:7 4 3f89A23 8=64A9c9A26=9p9A23 >4.

Z3.R RYD V qHb7 =[Y5n= 7 .l9A23@V!5KRYX 3 gN p3!5K3g7 .`=FD(R587 [7ED6= . 5BR]D[ 7 .

[ 3!D9 >5KR r9A23".

WUX "7 9>9S3GHOV6=FV!3!5 ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s®G¯ .

Referee 1 (from hand written notes)  .Section A.2.

     .

!"#$#% &'()+*.-.

 /0#00 ..

:8< =&>.34356 7&8 $9.)$12 ..

.

 =)8.

?)6@A=6B?  @C $98@BD E6.

j9A23(5K3 P35B3G3.?35B3=6H \M@5K3!XFW9>9?= 9SR(9A23(V!R7ED9S.6 #: FU U kV Cn oV Ûc ( Cn ”Ÿ 0§ ?G H f§ U n U 3G=.

=6HU3UN 23(5K3 P35B3G3..

.l4 R.7ED@=g.A7 RYD=!5K3 A3!V9L=.V!RU. YW6=5B30X5K=64 s3.?.Z3 =. 35B.?R \3(4<R5‰5K3G4A9:7 R]D.s7EX 319SR09A23R5P7 [b7ED= N *VFWG9 .

9 p9SRC4 =5P7 nMg9A23&5K3 P35B3G3.

. V!R7ED9.

JONPJOJRQ@S"TUTUV@WOXZY.N U U 7S eV KI JML.[]\^\_V4["`bacW`dSeTR[]WgfhS"WOXijack"VXdlmacY.

äeã Cn ‹Š& Œ"(/Ž U).+v+-"/ /1"+-#'‘ N.YdV@WOXZV@WmQ@V"n o"prqtsru"vMwrxMxrory^zo"{O{muMoes}|~po •"€ wrs|Puest‚ € prxƒo^z„xO…|Oztz"u"prx^u]p • ‡u † ‰ˆ .

’ S"TUV[”“kM“b["`Z•R–e`Z["TUTU["`˜— ’ V@Vl^ac–"l^icac–"lOXdV~•K\_S"`dXdacS"WmY ™ …muesrurš ä N.

acYTUSOYœX.’ ajTUacic["`dajXœ›S"f1XdlmVY‰ž^ŸmT)ajX‰XZV4•TR[]WMžmYZQ`Zac\rXXdS)Xdl^V[]X‰X ["Q l^V~•g¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`¤1` ["•^V ¥ S"ž^`ZWm[]i¦["`‰XZacQ@ijVR§©¨ª[”›^«]¬"žmW^VU­4®"®e¯e°‡acY ’ Xd`ZajkMacW^–m± ² …mutoesMx_| • yOu³|~pµ´|]u·¶ro^zPx|~pr¸·¹epr¸|~pmuOues|Ozºo}z~w"»M»oesO¼ € ‚ƒxe…mu„{rs^umz"u]prx o"sMx| •• yeu‡†-½~x¾|Oz¿»u"pMx€| € pmueq„xO…muesr• u„xO…moexÀ€ |”xÁ|Ozºo}z”w]»M»oesM¼ € ‚t• xe…mu·€ {Ms^umz"u"€pMx o"sMx| yeu‡† ² …m•]ue€ s^u€ |Ozp xO€ …|~pr¸³z"u s^€ uexƒo"v wrxÀ€ |”xb† ² …|Oz„oesMx€| yOu { |~pMx_z wrx ² …|Ozƒ|Oz ‚ • u"prxMs^oMy xe…moex· O x m … Ä u M à à M » » ‡ p M Å Å » r q r u ³ y O |  z x ^ x r o O y " y „ ¼ r Æ s r p b ¸ † |Ç»m{ €€ sMxro"p • uȀ x €• qÉ|]u€ • omzPx|4pr¸ƒu"pr¸|4pmuMues_z† ² …^uº{OwMvÉym| • oex€]•| € p € ‚txO…¦|Oz |4p^‚ s]»_oex| p o"pMp xºvmu·qruryOo"¼^uOq„wMprx_|"y„xO…muºs^ueʁ|Pu"Æ·{rs umzMzt|Oz„‚_|~p¦|ez”…muOq˜† å NË XaÌYW^S"X.XZl^V[]žrXZl^S"`~Ñ Y\ÉSeajWOX4±$Ò·lmacQ l Y‰ajXdžm[]XdacS"W.QicV4["`˜XZSUXdl^V`ZV4[e•rV@`“lM›RXZl^V(ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX\^`ZV4YZY‰žm`dV~Î["Wm•„ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\ÉSP“bV@` Î Y‰ajXdžm[]XdacS"WmY“bV@`ZVŽY‰\_V4Q@aÐÏÉQ4[]icij›.Q l^SeYdV@WKXdS•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.

SMV~YXdl^V ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\^`ZV4YZY‰ž^`ZV4Î)QSe`d`ZV4Yd\_S"Wm•gQicSeYdV@ic›UXdSRS"i̕rV4`.icajkeVXdlm[]XfhS"ž^Wm•¿Ó ijack"V4ij›fhS"ž^Wm•rÔ1ajW([U•racVQ@[eYœXZajW^–UTR["Q lmajW^V”Õ¡.

SMV~Y Xdl^V(ÍZQS"WÉYœX []WOXb\_SP“bV@` ÎYdaÐXZžm[PXZajSeWmY["YZYdž^TUVŽ[)W^V4“˜V4`TR["Q l^acW^V4Y4n^YdžmQ l.[#•^V4Ydaj`ZV4•U–O[PXdV?Ù"V4ijSrQajXœ›^Õ ’ S"TUV.V@Úr\^ic["Wm[PXZajSeW S]f1XZl^VicS"–"aÌQS]f6Y‰V4ijV~QÇXdacW^–UXZl^V4YdVXœ“˜SRYdaÐXZžm[PXZajSeWmY“˜Sež^i̕KŸ_Vl^V@ic\rfhž^i ajW.YœXœ›MicVTR[eQ l^ajWmV4Y“l^V4WgacWOXdV@WÉY‰ajfh›"V4` Ó acWOXdV@WÉY‰ajÏmV@`dÔAŸ_S]X‰XZijV\m`dV~YdYdž^`ZV?“["Y["\^\^icajV~•XZSUXdl^VacW ¥ V4QXdacS"W(Yd›MY‰XdV4T֞^WOXdlm`dS"X‰XdicV4•ÉÕ(¡.[eY×bž^l^V@` ’ Q]nrXZlm[PX –"V@WmV@` [PXdV~Y6XdlmV?\^`ZV4YZYdž^`dV`ZV4ØOž^ac`ZV4•)XdS)["Q l^acV@ÙeV.XZl^VTR[]WMžmYZQ`Zaj\rX~± Û zÆmomztzPx^oexruOq|~pµxO…mutoesMx| • yOu$ÜgxO…^umz"uµzr|”xewmoex| € pz¿Æmuesru • … € z"u"p·v^u • o"wz]u xe…mue•"¼ƒ oes^€ uºvMw¦|]€yeq_|~pr¸ÂvÉy €]€•PÝ z+vMwrx„» €€ s^u³|»^{ € sMx^o]prxmy"¼ºx €€ qMu”» €€ pz”xMs^€oex^uÈxO…moe•qxt• xO…^u € ÃOà »M» p˜ÅMÅ#» qrury³|Ozx x^oryMy"¼ºÆMs pr¸Þ-½P‚}|”x¾|ezÂÆrs pr¸t‚ sƒxOÆ vmo^zr| omz"u^z |~xÀz~… € wÉyeq„v^uµo"v_z € y]wrxrury"¼„€ Ærs € pr¸}|~po"pr¼ •"€ € »^v¦|~pmoex_| € pz € ‚ƒxe…muºxOÆ €‚• omz"u^z6† ß ueÊ^uesMxe…muryOumzOz ÜKo]p}oOqOq_|”x| pmoryÂu"àO{ÉyOo"p^oex| p³|Oz¸|”Ê^u"pÀ|4p¶e…^o"{rx^uesƒá↠ !"\ —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

What The Establishment’s Scientists Say N ¤lmV[]žrXZl^S"`~Ñ Y["\^\^`ZSe["Q lgacYžÉY‰V@fhž^iÌÕajÙeV4Y\_V@` Y‰\_V4QXdacÙ"VXdSR[RQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•g\^`ZSMQ@V4YZY V4W^–"acW^V4V@`ZajW^–)TUVXZl^Sr• §©\?°bajW(•racVQ@["Y‰XdacW^–ɱ ’ S"TUVS]f Xdl^V`Zž^W^W^V4`ijV4W^–]XZlmY.Chapter A.

ŸÉVe±‡¤l^V[]žrXZl^S"`TUac–"lOX.Q l^SOY‰V4W §‰­ TUV@XdV@`Ç°bTUaj–elOXŸ_VQSeWmYdac•rV4`VÚ^QV4\rXdacS"WÉ[]i¦acW.•racVQ@[eYœXZajWm–#—›eVXXdlmV[]žrXZl^S"`žmYdV4YbXZl^acYXdS Ydl^SP“µl^SP“ƒTžmQ lgacWV@`Z`dSe`b["WºÍd[”Ù"V4`Z["–"V~ÎÙP[]icž^VfhS"`?¢ Q4[]W.

[]iÌY‰S WmS]XdVXZlm[PXXZl^ V .

Se`‰XZ.

TR[]WM›\^` ["QXdajXdacS"W^V4`ZYbžmYdV [ -: ` [PXZajS)S]f #["Y[•^V4Ydaj–eWXZ["`d–eVXbfhS"`b–e[]XdacW^–m±$¤l^V[]ž^Xdl^Se`ZÎ[]Wm["ij›rYdacY˜`dV4ajW^fhS"` QV4Y XZl^aÌYÙP[]icž^ V["Y[)–"SMSr•X []`Z–"V@X4n^[]WɕXZlm[PX.Y‰Xd` [”›MajW^–f©[]`fh`ZS"TÄaÐX.TUV@`ZacQ4[]W¡.l .YZY‰SrQ@ac[]XdacS"Wg["Wm•.acV¢b["Y‰XdacW^ – .

TR[”›`ZV4Ydž^ijXZYacWg\_SMS"`.

† + sƒ€ qrumzr|”¸ep €• o"ptvm€ u·s^u"{rs^u^z"u"prx^•ueqvr¼³o yOoesM¸^utyeu"pr¸MxO…b† € ² …¦|Oztzr|~xO•"wm€ oex€| p o]pµ vmut‚ wOp^qºxO…rs wr¸O… wMxºxO…mu·q_|]u o^zPx|~pr¸ |~p^qewz”xMsM¼·qew^ut€ x xO• …^uÃMà »M» p˜ÅMÅ» € qruryÂÆM…¦| • …ƒq € umzÈp € x •]€ pzr|PqMues·sOwMpMp^ues qrumzr|”¸ep. xO…mutoes^uMoºs^o"x| € ÜK{ÉyeuMomz"u •"€ € »^{moes^uƁ|”xO…ƒ• xO…m€ u € xO€ …mu"s·s^uO‚ruesruMu ÆM… ‚ yOoÉ|Ç» 0/21 4† 325 1 7† 698â†B½ºo~»}p xÀz~wrs^u„ÆM€ …¦| ß … Û ‚ƒÛ ¼ wµsruMoryM• y"¼ € s^u"{rs^u^z"u"prx ß Û ´r€ ¶ Û ÅÇz¿{ € €zr|~x| € * p 4½q_|”qep˜Å‰xƒ‚_|~prqµo]pr¼ ‚ € ´r¶ ÅÇz¿{MwMvÉy^| oex| p |~p³srue¸^oesrqmz+x€ xO…¦•|OzÈ{ • |4pr'x &†-½„q €• p € x³ oe¸MsruMuÂƦ|”xO…tv xO…ƒs^uO‚ruesruMumz6† ² …¦|Oz Ê^ory]wmu…^omz„x vmu oMy wÉyOo"x^uOq·o"prq o"pMp €€ xºv^€u}z”{^u • wÉyO€o"x^uOqºo^z„xO…^u·sruO‚rues^uO€umz omzMz"uesOx^uOq˜: † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qƒo"pueàO{myOo"pmoex_| pºx xO…|OzÈ{ |~prx}|4p³xO…^uº{^o"{mues sÁ|~p ueÊ^u"ptvmuexOx^ues}|~p³¶e…mo"{Mx^uestᇆ =ˆ ¤l^V@`ZV[]`ZVY‰V4Ù"V@` []iTR[ ¥ Se`QS"WÉQV@`ZWmY Ë lm[”Ù"V[]Ÿ_S"ž^XbXZl^aÌY\m[]\_V@`~±â¤l^VRÓ T)SOYœXdÔ1TR[ ¥ Se`bSeW^VRÓ S"f Xdl^V~Y‰V@Ô1aÌYXdlm[]XÓ ajX‰ÔacYž^WÉQicV4[]`“lÉ[PXXdl^V\É[]\_V@`.•rV~Y‰ac–"W \É[]`dXbÏÉijicajWm–R\^`dSeŸ^icV@TRYŽ§ aj–ɱ "° ² …mu·s^ueÊ_|]u"Æmues„s^uO‚ruesÉzÈx € z]ueÊ^ues^oMy{ € |~prxÉz+ÆM…¦| • …µo"s^uÀ|Ç»m{ € sMxro"prx„x € oOqOqOs^umzMz† Û yMy„xO…mut‚ € wrs}zr| rumz·z”… € Æ}yeoesM¸^u·uesOs € s_z ‰Æmu·q € p € x·pmuOuOq·x € xro Ý " u !$#h» %·x € € € € ² qru”» • p_zPxMs^€ oexruxO…mo"'x &† …^u pmu³€ zr(| ru$Ü.xO…^• u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesOs^uOq„x omz ueà u"{Mx| pmoM) y !ª»uex^u"'s &1ܪ|Ozp xtxO…^uµo €OxO€ wmory·yOu]pr¸MxO…· vMwMxƒxe…mutsru"{rs^umz]u"prx^uOq yOu"pr¸Mxe* … ds^uMoOq·xO…^uƒo"sMx| • yeu·oe¸^oɀ |~'p •&. † -M¼ ‚M‚É| u³|Oz„‚ewÉyMyÂƦ|~xO…ƒsOwMpMpmu"stqrumzr|”¸epz¿Æ¦|”xe…µsru"{rs^umz]u"pr" x !ª»uex^u"s yOu"pr¸Mxe…}z”w • …³omz € pmu„ÆM…¦| • …ƒ¸ € x ß Û ´r¶ Û ÅzqrumzM|”¸Opµo"Æmo"srq _ † ½~p³€ srue• ¸^oesrqmz+x € :.

aÌYXdXdV@TU\rXZajWm–UXdSR["Q4QS"TU\^icaÌY‰lA± Ë YbXZl^V\m["\ÉV4` Xd`Z›MajW^–)XZSY‰ž^–e–"V~YœX[)W^V@“³“b[”›RS"f6•^V4Ydaj–eW^ajWm–XZl^V`Zaj–e–"acW^–#fhSe`.

[]WgajTU\^`ZSPÙ"V4TUV@WOX˜XZS)Xdl^VQSeWMÙ"V@WOXZajSeWm[]i_\ ƒY‰SeijžrXZajSeWAnMS"`aÌYaÐXXd`Z›MajWm–#XZSUYdS"TUV4l^SP“tY‰žm–"–"V~YœX [>= TR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i¦Ÿm["YdacYbfhSe`Xdl^V'\ ƒ•^ac["–"` []TÑ Õ ² …mu„{mo"{mues}z”… € ƁzÈxO…mo"x !?&ÂxO…^uÄÃOà •"€ prÊru"prx| € pmory A{ @9B z € y]wrx| € p˜ÅMŪ|Ozx € x^oryMy"¼ Ærs €• pr¸‡.[U•rajVQ4["Y‰XdacW^–mnrSe`acYajXXd`Z›MajWm–XZS ["•^•.

acYXdl^VŽ\_SOSe`S"`Z–e["W^Ea D~[PXZajSeWKS]f Xdl^Va̕rV~["Y“l^aÌQ l.Ü CA&xO…m€Mu »oexe…mu”»oex_| • oryÈo"pmory]¼Mx| • oMytz € y]wMx| € pt‚ € stxO…muºA{ @9B {rs € ʁ|Pqru^zo"p ueà uryMyOu]prxºx € y·‚ € s}zPxOw^qO¼_|~pr¸·xO…mutuO‚O‚ru • x € ‚tÊ^oes_| € wz+{mo"s^o”»uexrues_z6† ¤l^VS]XZl^V@`TR[ ¥ S"`QSeWmQV4`dW.Xdl^V["žrXdl^Se`ZYŽÓ []`ZVÔ Xd`Z›MajW^–)XZSR\^`dV~Y‰V4WOX4± ^Se`ajWmY‰XZ["WmQVenraÐX.

“lmV@`ZVSeŸrXZ["ajWmV4• §‰Ó fhS"`acWmYœX []WmQ@VÔ1lmSP“ƒ“bV@`ZV.aÌYž^WÉQicV4[]`lmSP“µYd\ÉV~QajÏÉQ`dV~Y‰ž^ijXZY\m`dV~Y‰V4WeXZV4•gajW.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX Y Y‰V~QÇXZajSeW.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX YajFW aj–ež^`ZV4GY )[]Wm.

 !"\ K °Æ·œ°Gª¦« µ «.L  ¸ L¦¼ ä X 4<RYV.• Q@["icQ@ž^ic[]XdV~•mՔ°Ç± ½Âq € p € x·wMp^qMues_zPx^o]p^q… € ƃxO…^u € sM¸^o"p¦| roex| € p € ‚txO…mu„{mo"{^uests^uryO•oexrum•z+x € xO…mu·‚ro • x xO…^oextxO…mu·s^uO‚ruesruMu„q € u^zp € xƒwOp^qrues_z”x^o"p^qȅ € I Æ H|”2 ¸ 8µo]p^I q J·Æmu"s^u ory wmyOoex^uOq‡† ² …^u <.L  «¦³bÀÆ°E®.ÀE°$· ¹ ½¤ÕDÃ.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª NM ­s® .

Referee 2 € sM¸ro"p¦(| ro"x| € p € ‚·xO…muº{mo"{muestq € umzÈp € xt…moeÊ^u·o]pr¼MxO…¦|4pr¸tq € Ʀ|”xO…t…¦|ezÂwMprqrues_zPxro"p^q_|~pM¸ Ox …mu •"€ p • u"{rxɀ z+{rs^umz"u]prx^uOq˜†2½~pƒs^ue¸roesrq·x€ € xO…muºwMp^qru"s_zPx^o"€prq_|~pr¸ € ‚·… € ÆIH|”¸OwMs^u 8 o"p^qIJ·Æmues^u vMx^oÉ|~pmueqâÜKxO…mu·s^uO‚Mues^uMuƒz~… wÉyeqºsruO‚ruesMsruOqºx o"puryOu”»u]prx^oesM¼º‚^y]w¦|Pq »u • …mo"p¦| • z+x^ueàMx·v €O€eÝ o"p^q •"€ »mv|~pmuOq³|~xƒÆ¦|~xO…ƒxO…mutueàO{Éyeo"pmoex| € p„{rsrumz"u"prxruOq³|~pµxO…mu {mo"{^uesb† ’ V4Ù"V@` []i¦Yd\ÉV~QajÏÉQQSeTUT)V4WOXZY[]`ZVŽ“`dajX‰XZV@WS"WgXdlmVTU["WMžmYdQ@`dac\rXajXZYdV@ijf TUSeY‰XS"f XZl^V4YdV“bV@`ZV["`dV~["Y “l^V4`dVXdlmV`dV4ÙOacV@“bV@`“["Yž^WÉQicV4[]`SeW.“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YT)V~[]WOXS"`.Section A.3.

“b[eYbW^V4Q@V4YZYd["`d›e± ?WmVaÌYZY‰ž^VXZlm[PX. ["`dV~["Yb“l^V@`ZVfhž^`dXdl^V4` •raÌYdQ@žmYZY‰acS"W.

S]XdlmV@`ž^WmYdž^\^\_S"`dXdV~• QSeTUT)V4WOXZY“l^aÌQ llm[”Ù"VW^SU\^iÌ["QVacW[)XdV4Q lmW^acQ4[]iA["`‰XZacQ@ijVe± +myeuMomz"uµz”… € Ƅ»utueÊ^u"p € pmuºwMpz~wM{M{ € sOx^uOq •]€ »M»u"pMxÞMÞ .XdlmV@`.aÌY\m[]`dXdaÌQžmic["`dic›ac`dkrYdS"TUV?aÌYXZl^V[]žrXZl^S"` Y˜XdV4Wm•rV@WÉQ› acWYdV4QXdacS"WmYŽ­["Wm• XZSU“˜SeWm•rV@`Ó “[]Wm•rV4`‰Ô¦S ª“aÐXZlºÍ‰V4•^aÐXZS"`Zac["icYZÎ#["Wm•.

QSeTUT)V4WOXZYÇ«PQSeWmQV4`dWÉY˜acWmQ@ijžm•^ V “lm[PX.

•rSMV4YbXZl^VŽXdajXdicVlm[”ÙeV.XZS•rSU“aÐXZl.Xdl^V\m["\ÉV4` Õ¤lmV\m[]\_V@`.

•rSMV~YW^S]X.

•rV@ÏmW^V“lm[]X.[ \ #•^ac["–"` []TÖaÌY[]Wm•KXdlmV`dV~Y‰ž^ijXZY•^S"WAÑ X.

•^ac["–"` []TRY@± ² …mu„{mo"{^ues·{rs^umz"u]prx_z+xO…^uµueàro • xƒo"pmoMy"¼Mx| • orytz € yPwrx| € p·‚ € stxO…muºA{ @9B qÉ|]oe¸M€ s^o~».† € .† ² …mutsrumz”wÉy"xÉz+•"x€ |]u}€ |~pµÊ^uesM€ ¼ºÆmuMyMyÂƦ|”xO•"…ƒ xO…mu• •"€ sOs^u • €x„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Xdl^VžÉY‰VŽS]f$YdžmQ l.`dV~[]icij›XdacVajW“ajXdl.

p^‚ sMxewMpmoex^uMy"¼‡Ü)xO…muÄÃMà »M» p˜ÅOÅ» qMury³|Ozƒ|~p sOs^u xto]p^qÀz xe…mutsrumz”wÉy"xÉz • o"pMp € xºv^u·x_|]uOq}|~pƒÆ¦|”xO…Á|”xb† \ ÀaÌY.

S]f×bV4`dW^Sež^icija Ñ YV~ØOžm[PXZajSeW \A± R¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj Y‰›rY‰XdV@TCijack"VXdlÉ[PX.[)`ZV4Ydž^iÐXS"f XZl^V[]\^\mijaÌQ@[]XdacS"W.Ydl^SP“WgacFW aj–­"±$Ò·lÉ[PX.

V4ØOžm[]XdacS"W ­ V"± –m± }§œ­ ° K“ajXdlW ­"n¦­”« rn^["Wm•ª­P« MÕ ues^u½ »mwzPxtxO…^o"p Ý xO…muºs^uO‚Mues^uMuº‚ € st…|Oz •"€ »M»u]prxÞ-½”‚ƒxO…^u·sruO‚rues^uOu…moOq z]•]ue€ s| € w_z¿{rs € vmyOu”»µwMp^qMues_zPx^o]• p^q_|~pr€¸xO…¦|e€z{ € |~prx‡Ü ½È€ {rs € vmo"vÉy"¼ z~… € wÉyeq„…^oeÊ^u pzr|PqMues^uOq„oOqMq_|~pM¸ƒoƒq_|ez wzMzM| pƒo"v wrx·xO…¦|ez{ |~prx‡Üªz~w • …³omzµ|~p¶"…mo"{rx^u"stᇆ \A± )¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj\gŸÉV@Xœ“˜V4V@WV4ØOžm[]XdacS"W ­e§ [e°‡XdS(­O§©Q4°b["Wm•[)•^ajVQ4["Y‰XdacW^–TR[eQ l^ajWmV["Y ͉\_SOSe`ZÎmn6ÍdQSeTUT)SeWmÎ^nr["Wm•ÍdVÚ^QV4ijicV@WOX Î\_V@`dfhS"`ZTR[]WmQ@V?aÌYW^S"X.aÌYbXdl^V` [PXZajSeWm[]iS"`ŸÉ["YdacYŸ_V@l^acWm•.

QicV4[]`.

["Wm•gW^V@V~•^YXdSUŸ_V •rV@ÙeV@icS"\_V4•¦nrSe`[]X.

ijV~["Y‰X.

•rVÏmWmV4•¦± z"uMu„{rs^u"ʁ| € wz •]€ »M»u"pMx Ë XaÌY“bV@ici¦kOWmSP“WXdlÉ[PX¢ fhS"`.

[)•racVQ@[eYœXZajW^–)TR["Q l^acW^V[]Wɕg•racVŽacYWmS]X.

[UQS"WÉYœX []WOX4± Ë Wgf©["QÇX aÐX.

aÌYQSeT)TUSeWg\^` ["QXdaÌQVXdSUV@ÚM\_V@`ZacT)V4WOXZ[]icic›K•rVXZV@`ZTUajW^V¢ fhS"`žmYdVS"W•racV4Y“ajXdl = YdacT)aciÌ[]`~Ñ –e[PXZajWm–iÌ[”›"SežrXZYbacWgXZl^VŽfhžrXZž^`dVe±â×bžrX.

ŸÉV~Q@["žmY‰VTUSOYœX.

•rV~Y‰ac–"W \^ž^`Z\ÉSOY‰V~Y@± V@WmV@` []icij›•racVQ@[eYœXZajWm–)V4W^–"acW^V4V@` Y‡ÏÉWm•QS"WMÙeV@WOXdacS"Wm["i\ )[]\^\^`ZSe[eQ lK“bS"`ZkrY ØežmaÐXZV“bV@ici¦fhSe`.ÙMaj`dXdžÉ[]icij›žmWeXZ`Z[eQÇX []Ÿ^icV.f©[eQÇXdSe`ZY[eY[#fhžmWmQÇXZajSeW.•racV4Ylm[”ÙeVŽWOžmT)V4`dSežmYb–e[]XdV4YŸm`Z["WmQ l^acW^– S S]f6WMž^TUV@`ZS"žmYb`Zž^W^W^V4`ZY4nMXdS•^VXdV4`dTUacW^V[]iciAS]f Xdl^VŽfh`ZaÌQÇXdacS"W.[]Wm•.S"f V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`“˜Sež^i̕KŸ_VØOž^aÐXZV•r!a RQ@ž^ijX.fhSe`.

•rV4Ydaj–eWg\mž^`d\_SeYdV4Y4± ² …¦|Oz ÃMÃÇz"ueÊ^uesroryÈ{ € |4prx_z Å •"€ »M»u"prx„¸|”Ê^uÈ»u·xO…mu € {M{ € sMxOwMp|”xM¼„x € q_|ez • wzMz]umz xe…mu·‚ € yMy € Ʀ|~pr¸„{ € |~prx_z#" .ä s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

• s^u • Ê^u"s‡ÜKx € qMoe¼·• xO…muesru}|ez·oº{rs ¸O• s^o”»³xO…mo"x³oMy"s^uMoOqe¼ q u^zÈxO…mumz"u |4p^q ‚ ory wÉyeoex| p_z Ü oryMyOuOqº´_|]u +^uesM‚ru x r† uesru„xO…mu·s^uO‚ruesruMuµ|~prxOs € qew • uºotpmu]ƾ|”qruMo € ‚txO…muCÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅO> Å 595ºxO…mu |»m{Ms €€ Ê^uOq •]€•"€ pzPxro"prx·¶ † ½4pu^• zMz"€u"p • u$ÜgxO…mu|PqruOo € ‚ ÃMɀ‚ro”» |"y]¼‡ÅM• Å |ez • |»m{Ms Ê^u pzPx^o]prx·¶ |~pµ• ÆO…¦| … p^uƒo^zMzr|”¸O€ p^uOqºÊ^ory]w^u„x o• z”{mu |P‚_• | ¸Ms € wM{ € ‚tsOwM€ pMpmu"• s_z6 † m|~p u„xO…|Ozƒ|PqruMoºÊ| yOoex^u„xO…^uºv^omzr| {M…r¼Ézr| zÂyeo"Ɓz o"p^q·xO…^€ uº{Ms qew • umz+xO…mu € {M{ € zr|”x^ux €€ sruMory"xM¼·xOs^u"p^qÉzt|~xº»mw_zPx·vmu o"vmo]p^q pmueq˜† Û xOwmoryOy"¼‡Üxe…muÀ|”qruMo ‚ÄÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅOŪ|OzÂs^oexO…mu"sºv¦(| roesOs^u$Ü vmu • o"wz"uºo • …mo]pr€ ¸^u³|~pµxO…mutqrumzr|~¸O€ p • o"pyOuMoeqtx € ozr|”¸Op•"|P€ ‚_| • • o]prx • • …^o"pr¸^u |~pƒxO…mu·Ê^oryPwmu ‚ƒ¶ † HOwrsOxO…m€ ues]» s^u$ÜRxO…muCÃMÃd‚ro~» |"• y"¼‡ÅO€ Å p €Mu"€ {rx o]pÀyOuOoOq x € oº• { €M€ sƒqr€ umzM|”¸O* p ds^uOoOqƒo"v wrxtxO…|Ozt|~pµxO…muz"u x| pÄÃMÜ{ stqrumzM|”¸Op uO‚M‚Mu €x_z ÅOÅ ‚txO…¦|OzÈv €O€eÝ &† € Æ € pmu • o"p³qru • |”qruOqÂÆM€ …| • …µqrumÝ zr|~¸OpÀ|Oz {moesOx € ‚tÆO…moex€ ÃMÃd‚ro~» • |"y"¼‡• ÅOÅ š¹OÊ^u"pÁ|P‚·xO…muesruº€ Æ^ues^•"u„€ p » |O• zPx^o umz ÜKxe…mu o"wrxe… s‡Åz »uexO… q ory wÉyOoex|4pr¸„xO…^ut¶ &µ|ez ‚ wrs_z"u …^uMo"{muesƒo]p^q ‚romz”x^ues·xO…mo]pµxe…muºs^uO‚ruesruMu$Åzºz~wr¸M¸^umz”x| € p·o"v € wrxÃMɂro”» |"y]¼‡ÅMÅ € ‚ƒsOwOpMpmues qrumzM|”¸Op†-½~p¾z~w"»M»oesO¼‡ÜKxO…¦|ezµ|”qruMototÊruesM¼·vmoOq}|PqruOo‡† ™ …mo"x}|Ozº¶ / •"€ p_zPx^o"prx^š ² …^u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesÉzÈx € xe…mu • omz"u„ÆM…mu"s^u·¶ |ez •"€ p_zPx^o"prxº‚ € s}z”{mu • |P‚_| • sewMpMpmuesƒqru^zr|”¸Op·vMwMxtÆO…¦| • …À|Ozp € xƒxO…mu • o^z"u|~p s^•"uM€ oMym|”xM¼b† € ² …mut ¶ q € umzÈp € xµqMu"{mu"p^q € pÉy"¼ € pµxO…muºsOwM• pMp^ues‡ÜKvMwrx • € pµxO…mu € »^v¦|~pmoex_| p ‚txe…mutsewMpMpmuesz”¼_• zPx^u”»µ• Ɓ|”xO…ƒxO…mu·q_|]u o^• zPx|~pr€ ¸»_o …¦|~p^u„ʁ|]o xO…m u ^uºpMw"»^vmuesb† ² …Mwz Üo}z”{mu |P‚_| sewMpMpmuestqMumzr|”¸Op o"pMp xº…^oeÊ^u·¶ Õ"M€ ÃZo^zMzr|”¸Op^uOq†ÅMÅUx € |”xb† ² …mu·¶ (…momzÂx € vm• u • ory • wÉyOoex^• ueqº‚ € sµo"pr¼ »^v¦|~pmoex_| pºsewMpMpmuesz”¼_zPx^u”»µÆ|”xO…µq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu↠½È€ Æ € wÉye€qƒÝy^| Ý uºx € ‚_|~p^qƒo"pr¼ • o^z"u„ÆM€O…m€ ues^uºxO…^uÄÃOà •"€ »M» € p˜ÅMÅU€ A{ @ B q_|Poe¸Ms^o”» q• u^z+€ Æ s € † Ý +^yOuMomz"u„sruMoOq·xO…mu„{rs ‚Ézt|~p³¶e…mo"{Mx^uestá}z”… Ʀ|4pr¸„ÆM…r¼Á|”x o"pOp xºÆ s † ¡?aÌYdQ@žmYdYdacS"W[]Wm•g`dV~Y‰žmiÐX Y –"`ZV4[PX.Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say ½ÈÆ € wÉyeq Ý |~p^q^y"¼ƒo^z Ý xe…muºs^uO‚ruesruMu$ÜKx € {ÉyOuOomz"uÂ{rs € ʁ|Pqru„xO…^uºp^o”»umz € ‚ o"pr€ ¼ •"€ »m{m€ o"p¦|Pumz¿ÆM… € » ÃOÃZueàO{mu"s|»u"pMx^oryMyP¼„qru"x^ues]» |4pmu¶m†eÅMÅ +^uese…m• o"{zÈxO…^ue¼ q € |”xµ q ÆMptwMprqrues Û w_zPxMs^ory^|]oA& ÆM…^ues^u„xO…muCÃMÜs^ue¸OwÉyeoes‡ÅMÅU{M…r¼_zr| z„yOo"Ɓz q p € x³€ o"{M{my"¼ ‰{ÉyO• uOomz"€u$Üg‚ € sM¸• |”Êru+€ »uµo]v € wrxºvm€um|~pr¸txO…mu • ¼Op| • oryºo"v € wrx xO…¦€|ez+{ |~prx˜•"†B x xO…¦|O•"z„€ o"pM¼€ xO…muesºÆmo"¼b†&† +^yOuMomz"u6Ü € »^{m½ o"pro"¼·pMxOp …^oex·x·srwuMoz"umxt z”…€ Æ  » µ u o z O x …muCÃMà »M» p˜ÅMŝA{ @9B q_|]oe¸Os^o”»o"prqÁ|”x Æ s Ý z6† ´O• wmuº• x € xO…mu€ •"€ »m€ {Mwrx^u"sºs^ueÊ € € y]wrx| € p˜Ü• x € qroe• ¼À|”xÁ|OzÈ{ € zMzr|4vÉyOu„x € • q € • xO…mu € ory wÉyOoex_| pz ‚txO…mu·¶ ‚ sµo}z”{^u |P‚_| qrumzr|~¸Op·Æ¦|”xO…³o}z”{mu |”‚_| ‚^y Æ s^oexru Zq_|]u • om€z”x|~pr¸»o€ • …¦€|~pmu &†7€½~pµ‚ro • x‡Ü.xO…¦|Ozƒ|Oz„ueàr€ o • xmy"¼ºÆO…moextxO…¦|Oz {mo"€ {^uesƒoryMy·o"vÝ wrxb† € .

•rV~[]i¦S"f6•raÌYZQžmYZY‰acS"WKfhSrQžmYdV4YSeWKXZl^V`ZV@–"acS"WÉY˜“lmV@`ZV  :. .

±c­ ›eVX.

acW.Xœ›O\macQ4[]iA•racVQ@["Y‰XdacW^–R•racV4GY  :. .

± ¯XdS ± ® r± +myOuOomz"uºs^uMoOq·xO…^u •]€ »M»u"pMx_z+x € xO…mu„{rs^u"ʁ| € wzÈsruO‚rues^uOu Ë W(QS"WÉQicžmY‰acS"W1nraÐX~Ñ Y ¥ žÉYœX.[)\^iÌ[]acW(Y‰icS"\^\M›R\^acV4Q@VS]f6“˜Se`dk ½È… € {^u·xe…moexts^uO‚ru"s^uMuºq € u^zp € x» |~p^q·xO…mo"xÁ½ÈƦ|"yOy„w_z"u|”xo^z„xO…^u • …mo"{rx^u"s ew € x^u‡† ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s® .

Referee 3 §hXdl^V .4.Section A.

¤l^VŽfhSeijicSP“ajWm–)Q@S"TUTUV@WOXZY["`dVŽW^S"X.xO…^oex xO…mu„pmo~»uto"{M{muMo"s_zt|~pµxO…muºs^uO‚ru"s^u"p • uƒ|Oz„xe…muÈ»oe¸^o É|~pmupmo~»utoexµxe…muºx|»u € ‚ Ærs|~x|~pr¸·xO…^uº{^o"{muesb†  !"\ .ž^Xdl^Se`ZYbV@ÙeV@Wglm[”Ù"V?S"W^VS]fAXZl^VŽ`dV@fhV@`ZV@WmQ@V4Y‡XdSXdl^V4aj`SP“Wg\^ž^Ÿ^icacQ4[PXZajSeWmY˜YdajXdV4•gacWmQSe`d`ZV4QXdic› °Ç± +^u"sO…mo"{z1ÜKxO…muºs^uO‚Mues^uMuµz”… € wÉyeqƒyOuOoesOpƒxO…moex»_oe¸^o _|4pmumz • …^o"pr¸^uÂpmo~»umz„o"p^qâÜ.[]`Z`Z["W^–"V~•RajW(["WO›K\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`Se`Z•rV4`4± V@WmV@` []i 6¤lmV?XZVÚMX.

lm[eY[WMž^TŸÉV4`S]fV@`Z`dSe`ZY˜ajW–e`Z["T)TR["`4nMžmYZ[]–eV["Wm•gYd\_V@icijacW^–)Xdlm[]X.

­ ˜\m[]` []–e`Z["\^l ‡¤l^VŽÏm` Y‰XZYYdV@WOXdV4WmQVYZ[”›MY˜XZlm[PXXZl^ V mSP“ƒ` [PXZVŽacY.W^V@V~•XZSRŸÉV ["•m•r`dV~YdYdV4•KŸÉV@fhS"`ZV\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWA± \F.

[fhž^WÉQÇXdacS"WS"f XdV4TU\ÉV4`Z[]Xdž^`ZV"nr›eVXXdlmV`dV~YœXS]f Xdl^V\É[]` []–"` []\mlKYd[”›rYbXZlm[PXajX.acYdWAÑ X4± ² …^u·srumzPx € ‚txO…mu„{moes^o"¸Ms^o"{M…³z"oe¼txO…mut‚^y € Ætsroex^u|Ozºo·ÆmuOo Ý ‚ewMp • x_| € p € ‚·xO…mu x^u”»^{mues^oexewrs^u„•"o]€ p^q·€ xO…moexÀ |”x³ueàO{ÉyeoÉ|~pz¿ÆO…r¼b† ½È… € {muºxO…mo"x³u"Ê^uesM¼ € pmuºoe¸MsruMumz+Ʀ|”xe…º»_u xO…mo"xÁ|~• x¾|Oz • »M» pƒx € zPx^o"€ x^uto €•"€ »M» € pµomzOz”w"»m{rx_| € pƒo"prqµu"€ àO{ÉyOoÉ|4p· ÆM…r¼À|~pµxO…moex {moesOx| wÉyeoes o^z"u|”x¾|ezÂp € xÁ|Ç»m{ sMxro"prxb†2½Ɓ|Oz”…ƒxO…moexÂÝ » s^u„{mu € {ÉyeuÂÆ € wɀ yeqtq€ € .

wz”xƒxe…moexb† H_|”s_zPx‡Ü |~xƒÆ wÉyeqturym|Ç» |~pmoexru¿»o"pr¼Â» |ezPx^o u^z+xO…moexµoesru}zP¼ep pr¼]» wz Ʀ€r |”xe…µsrumz"uMoes • …}|~p³q_|]u • omz”x|~pr¸‡ÜKv^u • o"wz]uµ|”xµ‚ € s • u^zÈxO…muCÃMÃz@»_oesMx‡ÅMŝs^umz"uMo"s • …muesÉz x • …mu •”Ý xO…mu»o .

€ sƒo^zMz”w"»m€ {Mx| € pz xO…mue¼Â»o Ý u‡† Mu •"€ p^qâÜ |~xº»o Ý umz • yOuOoestx € xO…mu s^uMoeqruesºÆM…r¼txO…^uµomzOz”w"»m{rx_| p„Æ^omz+»_oOqru‡† \ â[Pf XZV@`£‡Ø  ’ l^S"ž^i̕acWm•raÌQ@[]XdVajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›RXZlm[PXbXdl^VYdž^ŸmYZQ`Zaj\^X~Ó YœÔ`dV@fhV@`bXdSXdlmVYdV4QXdacS"WmYbacW aj–ež^`ZV)­e± ½ÈƦ|"yMy •"€ pzr|Pqru"sºxO…¦|Oz1Ü ^uex‡Ü ½·o~»p € xÁz~wrs^uºxO…¦|Ozƒ|Oz„o·¸ €M€ q}|PqMuMo‡† F\ ‡[Pf XdV4`.

V4ØOžm[]XdacS"W ‡¤l^V@`ZVŽacY.

[)TR[ ¥ Se`["YZY‰ž^TU\rXZajSeWgTR[e•rVl^V@`ZVXdlm[]X.Y‰lmS"ž^i̕KWmS]X.

\m[eYdY “ajXdl^SežrX.YZYdž^TUajW^–RY‰XdV~["•r›KY‰XZ[]XdVÎ ‡¤l^aÌY.Y‰SeTUVŽQ@S"TUTUV@WOX~Ó Y‰Ô K<Í .

["YZYdž^TU\rXdacS"W.–"SMV4YbXZS)Xdl^Vl^V~[]`dX S]fXdlmacY["\^\^`ZSe["Q lKXdSUXZl^VŽÏmicijacW^–RQ@["icQ@ž^ic[]XdacS"W[]Wm•gV4Y‰XZ["Ÿ^icacYdl^V4YbXZl^VŸ_S"ž^Wm•mYS]f6aÐX Y[]\^\mijaÌQ@["Ÿ^ajicajXœ›"± ¤l^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic••raÌYdQ@žmYZYbXdl^aÌY\_S"acWeX~± ™ uMyMy6Ü ½x € x^oryOy"¼tq_|Oz"o"¸Ms^uMuƁ|”xO…ƒxO…mu·s^uO‚ru"s^uMu € pµxO…¦|ez{ € |~prxb† ² …muÈ»o .

€ s ewmu^zPx| € p|~pqÉ|]u • omzPx|4pr¸}|Oz… € ƃx € u"pz”wrsru„xO…muºs|”¸O…Mxƒsro"pr¸^u € ‚ƒ‚_|"yOym|~pr¸·x|Ç»u € • ory • wÉyOoex^uxO…mu·¶ o"p^q·¸^o"x^uºÊ^ury ]€ • |”xM¼b† ² …¦|OzÈ{mo"{^ues‡Åzª»_oÉ|~p •"€ p € • uesOpÀ|Oz• … € ƃ• x r o"p^qtqru"x^ues]» € |4pmuµ|P‚txO…mu·¶ vmuC• ÃMÃZomzMzM|”¸OpmuOq$ÅMŝx oz”{mu |”‚_| € sOwOpMpm• uesb† ² …muº€ wMpzPxruMoOqO¼ zPx^o"x^u|Oz pÉy"¼µozr|PqrutuO‚M‚Mu xƒo"p^q·…momzÊ^u"sM¼³ym|» |”xruOq|»m{ sMx^o"p uÂqewmu·x Û ¹ ‡† ‚ •"€ wrsÉz"u„xO…mu·‚^y € ƾ|ezÂp € x •]€ prx|~pOw € wz rzPx^uMoOqe¼tz”x^oex^u·o"prqÁ|Oz„oO‚O‚ru • x^ueq„vr¼Â»o"pr¼ {moesro”»uex^u"s_€ z„z”w€ • …³omz„xe…mu„€ {¦|OzPx€ € pƒÆ^uÉ|”¸O…rxâÜ.uex • Ü(oryOy € ‚ºÆM…| • …³oes^uºs^uryeoex^uOqºx € xO…mu xMs^o]pzr|”x€ | p„{ |~prxµo"p^qºp xƒx xO…muºA{ @9B q_|]oe¸Msro”»ƒ€ {muesÀz"u‡† ² …m• u„wM€ pzPx^uOoOqO¼³zPxroex^u ueà|ezPx_z pÉy]¼Á|4p³xO…^u}|4p¦|”x|]oMyºo"p^qt‚_|~pmoMy³z”x^oe¸^umz ‚ƒxO…^u}|4p .

u x_€ | p• † Û zºo ¸^u"p^ues^ory• sOwmyOu$ÜK…moeÊ_€ |~pr¸ƒoºÆmuryMyºqrumzM|”¸Opm€]uO• q„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”»ƒÆ|"yMy€ {rs q"w u·€ o zr|”¸ep¦|P‚_| o"prx³|Ç»m{rs Êru”»u"prxµ|~pµxO…mu„{rs umzMzqrumzM|”¸Op†-½”xÁz~… wÉyeq„v^u·p x^uOqºxO…mo"x³o ‚ewÉyOy„{^o"{muestq_|ez • wzMzM|~pr¸ºxO…^uºwOpzPx^uMoeqO¼zPx^oexru³|OzÂv^uÉ|~pr¸º{rsru"{moes^ueq·‚ € s·{MwMvÉy^| • oex| € p oexƒxO…mu„{rs^u^z"u"prx·x|Ç»u‡† .«¦³Ø® Î «j­.L.± Î ®.«D³b« ¹ «¦³b«.ä Ä ÀÌ°Gª.®Z°<¸ · L.« Î ·‡·¦¸ L¦¼ ¹ ·C³O· L¦«w·@³LÀE«hÝ.À —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

What The Establishment’s Scientists Say Ë W–"V@WmV@` []i_Xdl^VSe`d–O[]W^a D4[]XdacS"WgS]f1XZl^V\m["\ÉV4`acY.Chapter A.

ajWgXdl^ViÌ["Y‰X Y‰V4WOXdV@WÉQVS"W.† ¤l^ViÌ["Y‰X\É[]` []–"` []\mlS]fXdl^VacWOXd`ZSUacYQ@S"WrfhžmYdV4•¿Ó QSeWrfhžmYdajW^–"Ô ±$¤l^Va̕rV~[acWOXd`ZSr•ržmQV~•.Y‰lmSP“ƒl^SP“ƒXdl^V \^`ZV4YdV@WOX“˜Se`dkUÏ^X YacWeXZSRaÐX~± ² …mu„{rs^umz"u]prxºÆ € s Ý q € umzÈp € xƒ‚_|”xÁ|~prx € {^omzPx·Æ € s Ý Þ7½”xÀz”… € ƁzxO…^oextxO…mu„{momzPx Æ € s Ý |OzÂÆMs € pr¸‡Üo]p^qºvMw¦|"yeqmzÂxe…muÈ»oexO…mu~»oex| • oryÈxO…^u € sM¼ºvmu]…¦|~p^qºxO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».ÙP[]`Z›Y‰SeT)V4l^SP“µ•^ž^`dacW^–)XdlmVQ@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnr[]Wɕ Y‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›ÙP[]`ZaÌ[PXdacS"W.“ajXdl V@›MW^Seic•mYWOžmT#Ÿ_V@`aÌY.\m["–"V acYbXZlm[PXXZl^V¢b¡ÀYdl^S"ž^i̕.YdS"TUV4“lm[PX“bV4[]k ‡Xdl^VacWOXd`ZSM•^žmQÇXZajSeWgV~Y‰\_V4Q@ac["ijic› •rSMV4YWmS]XÙ"V4`d›“bV@iciAYdVXXdlmVŽXdV4Q lmW^acQ4[]iAQ@S"WOXdV@ÚOXfhSe`Xdl^V\ TUVXZl^Sr•[]Wm•.

•raÌYdQ@žmYdYdV4•AnrŸ^žrXXdlmVajWOXdV4`dÙeV@W^acW^–UTR[PXZV@`Zac["i []Ÿ_S"žrX–eV@S"TUV@Xd`Z›)V _V~QÇX Y˜aÌYbajWÉQS"WÉY‰aÌYœXZV@WOX“aÐXZl.[)•raÌYdQ@žmYdYdacS"WKS"fAXdlmajW^–OY˜Xdlm[]XQ4[]Wgٔ["`d›R•ržm`dacW^–Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WA±$¤l^ViÌ["Y‰XXœ“˜SRYdV@WOXdV4WmQV~Y•rSUW^S]XÏmXXdS"–eVXZl^V@`“bV@ici¦V@ajXdl^V4` ͜XZl^V["YZY‰žmT)\^XdacS"WS]f QSeWmYœX []WOX?¢b¡}aÌYW^S]X.

ÙP[]ica̕^Î âS"kP[”›"nMŸ^žrX.

aÌYXZlm[PX“lm[]X.

[]Ÿ_S"žrX~nrS"`.›"S"ž.[]`ZVŽ–"S"acW^–XdS)XZ["ijk.

["`dV›"Sež –"SeajW^–)XZSX []ickg["ŸÉSežrXR͉\m["`‰XZacQ@ž^ic["`dic›UXdlmV V V4QÇX YS]f Xdl^V–O[PXZVŽ["`dV~["ÎOÕ H_|”s_zPxmy]¼‡Üg¶ z”… € wmyeqºp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·xO…^u • ory • wÉyeoex| € p_zº|”xÁ|Oz„o •"€ pzPx^o"pMx·‚ € sµo z”{^u • |P‚_| • z"uex €• ‚tsOwMpMpmu"szP¼_• zPx^u~»}o"p^qtq_|]u • omzPx_|~pr¸È»o • € …¦|~pmuâ † • Mu •]• € p^q^y"¼âÜ € p • ut€ o"pM¼ {mo"s^o”»uexrues|Oz …mo"pM¸^uOqâÜ z~w …³omz€ ¸^oex^utoes^uOo$Ü.¯mnm[Pf XZV@`.¶ …^omzx v^uts^u ory wmyO€oex^uOq‡† € ß Æ€ xO…^uts^ue€ ‚rues^€ uMu6ÅzºzPx^o"x^• u”»u"pMxº ¶ z”… wÉy"qºÊ^oesM¼‡Ü |ez”p˜Å‰xts|”¸e…rxƒo"p^qtxO…muesruO‚ s^utz »u ‚ xO…^uƒ‚ yMy Ʀ|4pr¸·q_|Oz wzMzr| € p|OzÆrs € pr¸b† ß € Æ}o"v € wrx·xO…mut‚_|”xOx|~pr¸ "wmumzPx| € p† ™ …moexƒq € s^uO‚ru"s^uMu+»uMo]pzÈvr¼ÃMÃd‚_|”x x € ¸^€ uexO…mu"smš6• ÅMÅ'´ € xO• …mu„{mo"{mu"st…^omz€ x € v^u €•]€ »m{ € z]uOq|~p³oƒsO…M¼]» |~pr¸„Ê^ues_z"uMš • Û pr¼O… • € Æ˜Ü ¸^u »• uexMs_| oryuO‚M‚ru• x_z€ oes^u„{moesOx ‚ ^u"¼Op ye€qmz¿pMw"»mv^ues ds^ueÊ_|]u"ƃ‚^y]w|Pq»u …mo]p¦| z & † € u]p u$ÜgxO…^uµuO‚O‚ru x_z ‚ƒxe…mut¸roex^utoes^uMoµz~… ƁzxO…mo"xµ¶ Ê^o"s|]umzÂomzÆmuryOyto]p^qº…momzÂx • • € •"€ € • € € vmu· €x ¸^s^uexOu …moru"smy š wÉyeoex^uOq˜† ÆM…mo"xÁ|ezµ|4p pzM|OzPx^u"pMxmš Ƶq xO…mumz"u³z"u]prx^u"p umz¿p xƒ‚_|~x ?W\.

£‡Ø ­ Ë XZl^acW^kXZlm[PX.

ajX.

“˜Sež^i̕KŸ_V[)–"SMSr•Ka̕rV4[XZSRajWm•^acQ4[PXdVŽacTUT)V~•raÌ[PXdV4ij›KXdlm[]X Xdl^V~Y‰VV~ØOžm[PXZajSeWmY[]`ZV? \mijS"X‰XdV~•.ŸÉV@fhS"`ZV `dV@fhV@`Z`dacW^–XdS ac– m± .YdV4QXdacS"W.ajFW aj–ež^`ZV mnr`Z[]Xdl^V4`Xdlm["W“b["aÐXZajW^–XdSUXZl^VW^V@ÚOX.

iÌY‰SÉn^TR[]kMacW^–)Xdl^V D .[]ÚMaÌY˜S"W.–e`dV~[PXZij›RacW(Y‰l^SP“acW^–Xdl^V •r!a _V4`dV4WmQV~YajWgXdlmVŽXdl^`ZV@V\^žmT)\(Q lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y4± -ru"prx| € p¦|~pr¸ÂxO…mut‚_|”¸Owrsru •"€ wÉyeq„v^ut¸ €O€ q}|PqruMo„vMwrxÀ½Âq € p˜Åœx³o"¸Ms^uMu„Ʀ|”xe…t¼ € wo"v € wrx xO…^u³y € ¸Àz • oryOu$Ü ½Âq € p € x}z"uMuƒo"pr¼·vmu]pmuO‚_|”xÉz6† ?W\A±­ [Pf XZV@`.S"W.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– TR["Q l^acW^ V .Xdl^aÌY–e`Z["\^lKicS"–O[]`ZaÐXZl^TUacQ“bS"ž^i̕KlmV@ic\.£˜Ø(­"­ ˜¤l^VYdS"icžrXdacS"WS]f6£‡Ø(­e­Ž`dV~Øežmaj`ZV4Y˜fhž^iciAacWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.

T)Sr•rV4i n^Xdl^VTR["Q lmajW^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZEa D4V4•RŸM› ‡TR[PÚ¦n ?TU[]Úg[]WɕKXZl^V VÚr\_S"W^V4WeX.

acW(£‡Ø(­e±$¤l^V“˜Se`Z•^ajW^–)S]f Xdl^aÌY.

YdV@WOXdV4WmQVen^l^SP“bV@ÙeV@`~neTUac–"lOX.

ŸÉVacWm•raÌQ@[]XdacW^–)Xdlm[]XXdl^V4`dV acYYdS"TUV?ajWrfhSe`dTR[]XdacS"WXZSŸ_VŽlm["•KS"WKXdl^VŽTR["Q l^acW^VS]XZl^V@`bXdlÉ[PXbXdl^V~Y‰VXdlm`dV4V?\m["`Z["TUVXdV4`ZY4± Ë •rS)W^S]X Xdl^acW^kKXdlm[]XXdlm[]X.

\^`ZV4YZY‰žm`dVXdlÉ[PX.XdlmV\^`dV4TUacYdV4YS"f XZl^V•raÌYdQ@žmYdYdacS"WgfhS"icijSP“acW^–U£‡Ø(­ r± Ë XZl^acW^kXZlm[PX ?TR[PÚg•rV4\ÉV4Wm•^YTUSe`dVY‰Xd`ZS"W^–eij›RSeWKXZl^VTR["Q l^acW^VYdEa D4V?XZlm[]W(•rSMV~Y âTR[PÚ¦± Ë W–"V@WmV@` []i n „TR[PÚgacY Xdl^VacWOXdV4WmY‰ajÏÉQ4[PXdacS"W.acY“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YajWOXdV4Wm•¦n^ŸmžrXXdl^aÌYaÌYQSeWrfhžmYdajW^–ɱ ² …¦|Ozƒ|Ozºueà^o • x^y"¼„ÆM…mo"xƒxe…muµo]wrxO… € sÉz·|~prx^u]p^qruOq˜† ² …muÈ» € qMuryºq € umzÈp € x •"€ p^‚_|~pmueq x € oz”{mu • |”‚_• | • ueàO{ € pmu"pr• x € s³‚"• wMp • x| € p˜ÜRvOwrxµsroexO…mues·¸_|”Ê^€ umz„ym|Ç» |”x|~pM¸ •• omz"um€ z† ¹MÊruesM• ¼ƒq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu o"pƒ Ê^oesM¼·vmuexeÆmuMu"ptxO…^u·xeÆ ueàMxMs^u~»uº‚ewMp x| pz1Ügomz q_|ez wzMz]uOq³|~pµxO…mu„• {mo"{^uesb† • u]p • u$ÜU» € s^u|~p^‚ € sP»oex| € p|OzpmuMuOqMuOq·‚ € sµuMo • … |~prq_|”ʁ|Pq"wmoryÂq_|Pu omzPx|~pM¸»o …¦|4pmu‡† \¿­  Ë XZV@Wm•gXZSU•^acYZ[]–e`dV4V?“ajXdl.

S"WmV“[]WOX YbXdSR["Q l^acV@ÙeV•^ž^`dacW^–RYdS"icac•rajÏÉQ4[PXdacS"W1n^[]Wm•gXdlmacY ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­  .

XZl^VTR["Q l^acW^VY‰a D@Venr“l^V@`ZV4[eYbXdl^VQ@ic["TU\^ajWm–fhSe`ZQ@V"nMXZl^V\^`ZSM•^žmQÇX S]f Xdl^aÌY\^`ZV4YZYdž^`dVŽ[]Wɕg\mic[]X‰XdV4W([]`ZV"nM–"SMV4Yžm\A± ?WKXZl^VS]XZl^V@`lÉ[]Wm•¦nm“l^V@W.XZl^VÙ"Seijž^TUV@Xd`ZacQ mSP“µ`Z[]XdVŽS]fT)V@XZ["i1Y‰S)XZlm[PX mSP“ ` [PXdVŽS"f TUVX []i1YdS)Xdlm[]XÏmijiAXdacT)V~Y“aciji¦W^S"X.4.Section A.“ajXdl.Q lm["W^–"VT#žÉQ l.S"W^VŽlm[eYic["`d–eV@`[]`ZV4[#XdS TR[]keViÌ[]`Z–"V4`bQ4["Y‰XdacW^–mnrSeW^V“[]WOXZY˜XdSRacWmQ@`dV~["YdV. Referee 3 Ydl^S"ž^i̕gW^S]X.

–"SUž^\“ajXdl.Xdl^VTR[eQ l^ajWmVŽYda D@V"±˜¢˜SeTUT)SeW^ic›"nMXdlmVY‰l^S"X YdijV4V@Ù"VŽaÌYic["`d–eV@`~nM“l^ajicVŽXdlmVTU[]ÚrajTž^TÖ\^aÌYœXZS"WÙ"V4ijSrQ@aÐXœ›•rSMV~YW^S]X.

† ]€ • ² …muºA{ @ B q umzÈp xt…moeÊ^uȀ »mw …ƒ€ x q Ɓ|”• xO…ƒxO…mu z € y^|Pq_|P‚_| • oex| € pÂ{rs umzMz†7½”xÀ|Oz„• qrumzr|~€ ¸OpmuOqÂp xµx …mo"Ê^u+• »mw …tƦ|~xO…ƒxO…mu 1 z y^|Pq_|P‚_| oex| p† ² …mu|~prxru"pzr|P‚É| oex| pÂ{Ms^umzMz”wMs^uµ|Oz¿»mw …yOo"sM¸^ues·xO…^o"p † ½ ¸€ |”ÊruºwO{ÞMÞ7½”xtÆ € wmyeq·x^o Ý utoµy € pr¸ƒ• q_|Oz • wzMzr| € pº€]• x € x^uMo • …t€ ¼ € •]wµ€ xO…mu·‚ewMpr€ qro”»u"pMx^or y^z ‚txO…mu„A{ @9B q_|]oe¸Msro”»}o"p^q·xO…mu·q_|Pu o^zPx|~pr¸Â{rs u^zMz6† w p^‚ewz]€ uƒz »o"pr¼ xO…¦|4pr¸_zÈxO…mo"xÁ|~x¾|»^{ € zMzr|4€vÉyOux € wMpMs^oeÊ^uryµ|~x³oMyMyt‚ € st¼€ € wÁ|~p o}z”… sMx·{moes^o"¸Ms^o"{M…b† +myOuOomz"u„s^uMoeqƒ¶"…mo"{rx^u"sƒá s³ueÊ^u]pƒv^uexMx^ues·sruMoOq·xO…mu„ÆM… yOuÂv €M€eÝ † .Q lm["W^–"VŽTžmQ lA± u"s^uºxO…muºs^uO‚ru"s^uMu³|Oz •"€ pr‚ewzr|~pM¸³z € »o"pr¼ƒq_|P‚O‚rues^u"pMx •"€ p • u"{rx_z+xe…moexÀ|”xtƦ|"yMy x^o Ý uƒoºÆM…¦|]yOuºx € ueàO{ÉyOom|~pÀ|”xt{rs € {mu"smy"¼b• : † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qº…mu"s^utoµoexOx^u”»m{rx·x € ueàO{myOoÉ|~pÀ|”x·vrs_|]uO‚^y"¼˜† ² …mu}|~prxru"€ pzr|P‚É| € oex| € pÈ{rs^um• zMz~wrs^€ u…m€ o^zÂp € xO…¦|~pr¸„x € q € Ʀ|~xO… xO…m€ u„A{ @ B • q_|]oe¸O€ s^o”».

iÌYdSmnMfhS"icicSP“ajW^–R£˜Ø(­ mnMXdl^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic•gajWɕracQ4[PXZV“lm[PXXZl^V@›TUV~[]WŸM›È͉TUa̕^•ricV`Z["W^–"V~Î#S"f XdlmV DWMž^TŸÉV4`ZY4± Ë XacY.

Q@S"TUV4Y fh`ZS"TÖajX.W^S]X.Q@ijV~[]`bfh`dSeT aj– )l^SP“³QicSeYdVŽS"W^VŽW^V4V4•^YbXZSR–"VXXZS D fhS"`XdlmV Xdlm`dV4VŽQ@ž^`ZÙ"V4YbXZSRQS"WMÙeV@`Z–"V?["–e["ajWA± ² …^u»_oexO…mu”»_oex| • oMyÂu ew^oex| € p_zÈoes^u·¸|”Êru"pÀ|~pµxO…mu„{mo"{mu"sb† ² …mu"¼³o"s^uºÊ^uesM¼}zr|»^{ÉyOu xO…m o"xƒ ¼ € w • o"pƒwz"u„…mo"p^q • oMy • wÉyOo"x € s„x € ‚_|4p^qº… € Ƅ»mw • … • y € z"uº¼ € wtpmuMueqtx € ¸ € x € ‚ € sƒ¼ € wrs • … € | • u € ‚µuesMs € s˜† Û qÉ|Oz • wzOzr| € p € p¾z~w • …Á|OzMz”w^u³|OzÂv^ury € ƃxO…mu yOueÊruryº‚Os € »}o"po • oeqru”» | • {mo"{mues˜† N ×bV4Ydac•^V4YŸ_V@acW^–UajicijžÉYœXZ`Z[]XdacÙ"VŽS]f Xdl^VŽ`ZV4Ydž^iÐX Y@nr\É[]`dXS"f1XZl^VÙP[]icž^VŽS]f["WgV@Ú^[]TU\^icVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeW.

TR[]kMajWm–)\_SeYZYdajŸ^icV•rž^\^icaÌQ@[PXZajSeWS]fXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYV@iÌYdV@“l^V4`dVe± Ë W.S"` •rV4`XdSRY‰žm\^\ÉSe`‰XXZl^acY4nrXZl^V []ž^Xdl^Se`ZYbW^V4V4•gXdSRacWmQicžm•rVŽXZl^V`ZV@iÌ[PXdacS"WÉY‰l^ac\mY˜XdlÉ[PX.

žmYdV4•gfhS"`?¢b¡ÀajW.\¿­ US]f ac– W^V@V~•^Y.XdlmV4YdVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± ² …^uµy^|”x^ues^o"xOwrs^ut|Ozº‚"wÉyMy € ‚}z”w • …Á|~p^‚ € s]»oex_| € p† ½P‚txO…muºs^uO‚Mues^uMu € {^u"pzÂo"pr¼ vmomzM| • ‚^y]w¦|PqÈ»_u • …mo"p| • z+x^u"àMx·v €M€eÝ xO…mu]pƒ…^u • o"p‚É|~p^q}|~p^‚ € s]»oex| € pto"v € wrx}|”xb† ¤l^V•raÌYZQžmYZY‰acS"WgS"W.

[)ijajX‰XZijVTUSe`dVQSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WA±6¤l^V4`dVŽaÌY[TR[]ÚMacT#žmTCacW XdlmacY.

[)Q@`dajXdV4`dacS"WgfhS"`.aÌYW^S"X.Q@ž^`ZÙ"V"nrŸmžrXXdl^V["žrXdlmS"`~Ñ YQ`ZajXdV@`ZacS"W.S]f Ÿ_V@acW^–RSeWKXZl^V(͉`Zaj–elOXlÉ[]Wm•gŸ^` []WmQ lmÎ)aÌYYd["ac•KXdSRŸ_V Ydl^S"`dXdV4`˜ÏÉiji¦XZajTUVen^“l^aÌQ l.

S"WgXdl^aÌY.Q lmSOSOY‰acW^–U[)ijSrQ@[]XdacS"W.

Q@ž^`dÙeV[PX.

[]ici ±â¤lmV Ïmici¦XdacTUVacY.

T)SeW^S]XZS"W^VŽ•rV~Q`ZV4["YdacW^–“ajXdlacWmQ`ZV4[eY‰acW^ – U[]XQ@S"WmY‰XZ["WOX rnmYdacWmQVXdlm V mSP“ƒaÌYXdlmV \^`ZSr•ržmQÇX.

["Wm• ^± ?Q@QSe`Z•^ajW^–XdSUXZl^aÌY.S"f ?TU[]Ú.

Q`ZaÐXZV@`ZajSeWAnMW^SQ@["icQ@ž^iÌ[PXdacS"WgacY.

W^V@V~•rV4• $XdlmV \^`ZVfhV4`d`ZV4•.Se\ÉV4`Z[]XdacW^–)\ÉSeajWOX `ZV4ØOž^ac`dV~Y˜acWOXd`ZSr•ržmQÇXZajSeWS]f S"Xdl^V4`.QSeWrÏm–"žm`Z[]XdacS"WKaÌYW^SU–e[]XdVŽ“lm[]XZYdSOV4Ù"V4`4±â¢˜ijV~[]`Zij›en^Q l^SMSeYdajWm–)["W.

Q`ZaÐXZV@`Zac[mnrajWÉQicžm•racW^–)Xdl^SOY‰VŽXZlm[PXXdlmV[]žrXZl^S"` YTUV@WOXdacS"WacWKXZl^V acWeXZ`dSɱ .

S]fXdlmV\m[]–eV­ U•^acYZQžmYZYdajSeWKXZlm[PXXZl^VY‰TR["ijicV@`bÏmicijacW^–UXZajTUVŽfh`ZS"T֞mYdacW^–[ iÌ[]`Z–"V–e[PXZVR§hS"`.Wm•gXdlmVV@Wm•.

[UYdTR[]icijV4``dž^WmW^V@` ՔՔ°#“aciciAijV~["•KXdSR[RYdTU["ijicV@`TR["Q lmajW^V ¥ žmY‰X?•rSMV~YW^S]XfhSeijicSP“ƒ[PX []ici ±â¤l^VŽTU[eQ l^acW^VY‰a D@VaÌY•rVXZV@`ZTUajW^V~•.ŸO›Xdl^V\m["`‰X.

YdEa D4V[]Wm•KXdlmV`dV~Øežmaj`ZV4•gajWOXZV@WmYdaÐÏ_Q@[PXZajSeW \^`ZV4YZY‰žm`dVenOWmS]X.

ŸM›K[]WM›S"f XZl^aÌY@± p • utoe¸^oÉ|~ptxe…muºs^uO‚ruesruMu³|Oz •"€ p^‚ew_zr|~pr¸È»_o"pr¼À|OzMz”w^umzyOu"xº»u|~pMx^uesO{rsruextoe¸^om|~p ÆM€ …mo"xÁ|ez„€ xO…^uº{ €@ B q_|]o"¸Ms^o”» |Oz„oryOyƒo"v € wrxb† ]€ ² • …muºA{ @9B2q_|Poe¸Ms^o”»Á|Ozº‚ € sƒ…^oeʁ|~pr¸ƒo]p {mu"s^oex| pmory+{ |~prxµoextxO…mu·s|”¸e…rx·¸^oex^uºÊ^uMy |”xO¼to"p^qtxO…muºs|”¸e…rxƒ‚_|"yMym|4pr¸ºx|»_u‡† H € sµo"pM¼µ¸|~Ê^u"p  ÜxO…mues^u·o"s^utxeÆ € { € zMzr|4vÉyOuƒz € y]wrx| € pz € pµxO…muºs|”¸e…rx·…mo"p^qzr|PqMu .å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

•rS"acW^–)Xdl^V4aj` Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY4± 4 mS"`ŽVÚ^["T)\mijVenXdl^V)ic[eYœXYdV@WOXdV4WmQV)S]fâXZl^V)T)a̕^•ricVU\m[]` []–e`Z["\^l(S"Wª\­ RacijicžmY‰Xd` [PXdV~Y. What The Establishment’s Scientists Say o"prq € p^u € p³xO…^uµyeuO‚Ox·…mo"p^qzr|”qru„Ʀ|”xO…ƒxO…mu³z"o~»uº¸^oex^uºÊ^ury €]• |”xM¼˜† € Æ^ueÊ^ues‡ÜxO…mu s|~¸O…rx·…mo"p^qzr|”qru„…momztz@»oryO•"€yOuest‚_|"yOym|~pr¸º€ x_|»u‡† Û prq³oe¸roÉ|~p˜ÜgxO…^u·sruO‚rues^uOu p^‚ew_zr|~pr¸to]p xO…mu"s|OzMz”w^u‡†_| Ý u}|4p·»o]pr¼µu"pr¸|~p^uMues|~pM¸ zr|~xOwmoex| € pz ÜUÆmu·…^oeÊ^u„…mues^utozr|”xOw^oex| € p|~pµÆO…¦| • …» € s^uºxO…mo"p € pmu • s|~x^ues| € p|Oz pmuOuO• qruOq˜† ² …m€ u • yOo”»^{¦•|~pr€¸·‚ € s • u|Oz €€ pmu € ‚txO…mu • s|~x^ues|]oxO…moexƒqruexrues]» |~p^umz¿ÆM…mo"x »o …¦|~pmuµz~… wÉyeq„v^u … z"u"p† ² …mu xO…mu"sº{moes^o”»_uex^ues|ez„xO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Chapter A.† Ë X.Y‰V4V@TRYbXdlÉ[PXXdlmV@›g["žrXdlmS"` Ylm[”Ù"VS"ŸmYZQžm`dV~•gYdS"TUVŽV@icV@TUV@WOX []`Z›R`dV~Y‰ž^ijXZYŸM›.

V4["Y‰Q SelmTUV4VY6XdajlmXZY˜ajW^ij–UacTU“baÐXZVajW^Y‰l^–#Seٔž^["iÌij•KžmV.XZlm[PX[e Y aÌ¢bY¡µW^S"`ZX.

Ÿ_S]Vf$\^­"ž^neŸ^XdiclmaÌY‰V.l^•racW^aÌYd–RQ lmacW¿["`d­4–e®"V®eÙ"¯^V4± ijSrQajXœ›#`ZV4[eQ l^V4Y6ajXZY˜TR[PÚracT#ž^T±6¤l^acY ² …mues^u³|Ozp € »u"prx_| € p € ‚·xO…muƒoryMyeue¸^uOqº‚Mo • x € ‚ÃMÃd¶ s^uMo • …mumz·|”xÉztym|Ç» |”x|~pM¸ºÊ^ory]w^u €) ‚ !1†eÅOÅ ² …mues^u³|ezÂp € q_|Oz • wzMzr| € p|~pµxO…mu„ÆM… € yOutoesMx| • yOuºÝ o"v € wrx•]€ ÃMÃd¶ s^uOo • …¦€ |~pM¸ |”xÉz+»o"à|»mw"» Z¶ / !?&1ÅMÅ^† +^uesO…mo]{zȀM€"xOݳ…muº€ s^uO‚Mues^€ uMuÂÆmo^z¿»1|OzP• x^o u"pÉy"¼ €O€e»MÝ »u"pMx|~pr• ¸ p q_|”‚M‚rue•"s^€ u]prxtoesMx_| • yOum" z ß Û ´r¶ Û Åz+v s³o]p xe…muesƒq_|]u omz”x|~pr¸ºv &¿ÆM…¦| …t…mu …mo^z p^‚ewz"ueqÂƦ|”xO…ƒxO…|Oz„oesMx| • yOu‡† V@–O[]` •racW^–#XZl^VQSeWmQicžm•racW^–U\m["`Z["–"` []\^lgS"W.QS"WÉY‰aÌYœXZV@WOXXdl^`ZS"žm–"l^SežrXXdl^aÌY\m["\ÉV4`4±$¡?SUXdl^V4› TUV~[]WQS"WÉYœX []WOX.\ ­  N ¤lmVžmY‰VŽS"f XZl^V“˜Se`Z•ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX Î#aÌYW^S"X.

["Q`ZSeYZYb–"V4S"TUVXZ`d›RSe`.

QS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nmS"`ŸÉS"XdlA± ² € xO…mu·s^uMoOqMues_z " ² …mu·s^uO‚ru"s^uMu¿»uOo"pz„o • s € zMzȸ^u € »_uexMsM¼to^zºq_|”‚M‚rues^u]prx ¸^u€ € »€u"xMsM¼to"prq³o • s € zMz ^u"¼Op € yeqmz¿pMw"• »mv^uesƒomz„q_|P‚M‚ru"s^u"pr€ x ruºpOw"»mvmues Ɇ ½ÂsruMoryMy"¼ q • p x·wMp^qruesÉzPx^o"p^• qxO…mutq_|P‚M‚Mues^u"p uÈvmue• xeÆmuMu"ptxO…^u·xeƀ € • omz"umz6† Û s^u"p‡€ ʼnx • o xOwmoMyMy"¼º xO…^umz"u omz"u^zÈxO…muz"o”»urš ۀ …^o"pr¸^u³|~pµ¸^u »uexMsM¼t€yOuMoOqɕ]€zÈx o …mo"pM¸^u € |~p rue¼Op y"qÉz¿pMw"»^vmuesºpMw"»^vmuesb† Û pr¼O… ƘÜgxO…muºs^uO‚Mues^uMuºq_|”q·p x pzr|PqMuesto •"€ »m{Éyeuex^ury"¼„q_|P‚M‚Mues^u"prxÂ{ € zMzr|4v¦|"ym|”xO¼b† ¶ € pzPxro"prxt¶ »uMo"p_zÈxO…moexƒ¶ |Oz omzMzr•|”¸epmuOq„x € oz”{mu • |”‚_| • sOwOpMpmues€zP¼ÉzPx^u”»Ü € s}ym| Ý uºxO…muCÃMà •"€ »M» € p˜ÅOÅ)» € qruMyµ|~p ÆM…¦| …µoMyMy·xe…muºsOwMpMpmu"s_zt|~pµxO…mu„Æ smy"q„…moeÊ^uºxO…muz"o”»_u·Êrory]wmu‡† ä N ?YdYdž^TUacW^–)Xdlm[]XXdl^V4›KTUV4["W.Q@S"WmY‰XZ["WeX.

[eQ`ZSeYZY˜–eV@SeT)V@Xd`Z›"nOXdlmV@WS"ŸMÙMajSežmYdij›enržmY‰acW^–R[Ï^ÚrV4• ÙP["ijž^VfhSe`.

[]iciA`džmW^W^V@`«”–O[PXZV?Yd›MY‰XdV4TRY“ajiciAYdS"TUVXZajTUV4Y.

W^S]X WmV@V4•gXZSU•^SU[UicS]X.ijV~["•KXdSUic["`d–eV?V4`d`ZS"` Y4±¤l^V4›g•ra̕.

Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWKXZSU•^VXdV4`dTUacW^VŽXdlmacY4± Û p^qt¼^uextxO…|Oz »uexO… € q|Oz„xe…muÈ» € zPx·wz"ueq»_uexO… € q|4p³xO…^u}|4p^qewzPxOsM¼ @z € »u„ueÊru"p Ʀ|"yMyµz"oe¼txO…^uµueà • y]wzr|~Ê^u »u"xO… € q & † å N ¢˜SeWMÙ"V@` YdV@ic›"nOaÐf6XdlmV@›TUV4["W(QS"WÉYœX []WOX.

WmS]XTU[e•rV.["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nma ± V"±˜¢b¡ÀQ4[]W.ÙP[]`Z› XZl^`ZS"ž^–elRXdl^VŽ`Zž^Wg[eYâXZl^VÙ"V@icSrQajXœ›Uٔ["`dacV4Y4nOXdl^V4WXZl^V@›lÉ[”Ù"V.

« À¤ Í · ¹ ¸ ΠΠæÀE°G³b®Z°<¸ · L!Í ¸ ¹ °Gª¦«”¸ L¦°Æ«¦³Ó±¦³b«h°E®Z°<¸ · L7¸ À L¦·.XZl^V@ac`Q@[eY‰VÙ"V4`d›)“˜V4iji ± ’ ajWmQ@VŽXdl^V4›lm[”ÙeVŽ[eYdYdž^TUV4•.Ä ¹®Zݦ¸ °$« ¸ µÀ™³bÀE··œj« « L Î «¦ ‡½Û·.ÃZ« °L¦°E°G®¦ª@³–¸ ÕdÀ¤±.®Z°ž¸ °ž³b«´® Π՜½Û«´®.ª¦·Z®.°ÔÄ.¯´³Ø®.à Џ&Î ¸ h«Û°Æ· Î «´®¦³ Lwʪ.ÊM·.¯.ʋ³b®¦¼.L!Í ä X 4<RYV.·C³Ú³b«.°™¯.®CLœ±Cª ¸ ° ¹ µ·@«›³Q±C· ÃCµ ³ÓÀE±C¯¦·@ÃCÀE³b«.Y‰XdV4[e•r›KY‰XZ[]XdV[]Wm•gXZl^V )•rSMV4YWmS]XV@WOXdV4`ajWOXZSUXdl^V ^Ä ª.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .

Referee 3 Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnOXdlmV@W.fhS"`XZl^VÙ"V4ijSrQajXœ›RXZS)ÙP["`d›K•^ž^`dacW^–)XdlmV Ïmiji¦“bS"žmic•.Ÿ_VŸÉV~Q@[]žÉY‰Vf ÙP["`dacV4YY[#fhžmWmQÇXZajSeW.Section A.Xdl^VSeW^ic›K`ZV4["YdS"WKXdlm[]XT)V4WOXdacS"W.S"f XZl^VŽÏmici¦fh` ["QÇXZajSeWA±$¤l^V@›Klm[”Ù"VŽW^S"X •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^aÌY.4.

[]`Z–"žmT)V4WOXYdž QacV@WOXdic›"± ruex»uzPxMs^u^zMzÂoe¸^oÉ|4pµxe…m€ uÈ»oÉ|~pt• { € |4prx € ‚·xO• …muƒoesMx| • yOu‡†E¶ € Ê^o"s|]umz‚ € s qÉ|P‚M‚ruesru"prx„sewMpMpmuesÉzÂo"p^q stq_|]u omzPx|4pr¸È»o …¦|~pmumz†7½”xÀ|Oz{ zPxewÉyOoex^ueq„xO…moex xe…muºÊ^ury ]€ • |”xM¼·q € umzÈp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·sO€ wOp† Û €Mqɀ |Oz • wzOzr| € pƒo]v € wrx  € |ez·o"p • u]prx|”s^uMy"¼·q_|P‚O‚rues^u"pMx|OzMz”w^u„s^uryOoexruOqºx xO…muº¸ q·Ê^u]prx|~pr¸tqMumzr|”¸Opƒ‚ s·ÆM…¦| …  s^u”»oÉ|4pz •"€ p_zPx^o"prx˜† NË f XZl^VVÚ^[]TU\^icV4Yb–eajÙeV@W.ajW.XdlmV\m[]\_V@`.

Ò·lM›g[]`ZVXdl^V(ÍdTUS"`ZV•rV@XZ["ajicV4• Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WmYZÎ#WmS]X\^`ZV4YdV@WOXdV~•¦nrajWÉYœXZV4["•.S"f1XdlmVŽXd`ZajÙMaÌ[]i¦`ZV4Ydž^iÐX YbXdlm[]X.å)å —˜.["iji Õ.•rSRWmS]X`dV4\^`ZV4YdV@WOXXdl^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y˜S]f6[)Xœ›O\macQ4[]i •rajVQ4["Y‰XdacW^–UTU[eQ l^acW^V"nr“lM›XZSU\^`dV~Y‰V4WOXbXZl^V@T[PX.[]`ZVY‰l^SP“W_Õ ² …mumz]uƒu"à^o”»m{ÉyeumzÈqru”» € pzPxMsroex^uxe…moextxO…muCÃMà •]€ »M» € p‡ÅMÅ)»uexe… € q|OzºuesMs € pmu € wz o]p^q·xO…m€oextxO…m• uCÃMÃdo"wrxO… • € s_z ÃMÅM• Å#»uexO… € q³z”… € wmyeq„vmuƒoOq € {rxruOq € s € xO…mu"s„»_uexO… €M€ €qmz v^omz"uOq€ pÁz |Pu"prx|P‚É| {rs_|~p |~{myOumz6†2½v^urym|]ueÊru„xO…moextxO…¦|ezµ|ezºotÊ^uesM¼·¸ q sruMomz pb† .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .

     Q .

 .

    .

    ‰ .

 U CŸ U zS aV Ÿ n LV S &S aV ›c U )V U ‡Ÿ U U .ä Ÿ Uv U Ìv bV 0Ÿ ž} 7SOv CT Ÿ ~v U eV U ¡v !Ÿ V U’U ÌS U ‡Ÿ U Ÿ …V U )V 0V ‡V CT 0n U )V U aV U Ž§ #v wS U CŸ wv !Ÿ fv oV U U’U CŸ X§ #v ~v <§ aV U Ûc Og U …§ #v v ÔV ^nwV S .S9?=5B9S3GH…V#Mh5K3.

”vj35B3@D3CŸ3!5 ‡ 23DXY 5K3<9AWF5..l9A23!Dly™wrÔ{-N-”Mg4G= U’U .D3GHeNۈ } .Z3G=5K4!2xÌS*D=9AWF5K= U’U M4G= U’U 3GH¡v2=9”vL=.

1DR#Œv 4.2R5B9L9:7bV 3 U =9S35¤y™wrwC{ HU3CŸ 3 U R]V!3GHC7ED9SRv 2=9\7 .

= U’U 3HT}¤}`wr™#} NJS 2=6H2RYV!3H 9A26=9L9A27 ."D3‡Œ v 4!5B3=9:7 RYD~jv R]W U HiV!5KR0Ÿ 3@X!3<9>9S3!5>N›`} VFV!5KR!T 7bV =9S3 U M9<jv RgM.

3=!5K. =[R‹SJ\v 5KR!9S3= U 3<9>9S3!5o9SR y 9S3‡Ÿ 3p H06Ÿ =!5nHMGxYHb7E5B34A9SR5*R0an 5K3.

.?3=!5n462=FD6H03HYW64.

=9:7 R]D&Pn R5L}¤}`wr$r F } fj= U 3<9>9S35w-S D3CŸ 3!5o.

WUXa"V 7 9>9S3Ha.

Z3!D6H9A23 U 3<9>9S3!5*=FD6Hg9SRXV =aA§ 3(7 9LRYV!3D"9SR9A23VFWFX U 7 4UNwJS 26=!Ÿ3 = U RYD[@4.l9:7b\V 39SRg.t N }pR#v¥J S 26=!Ÿ 3"HU3G47 HU3GHg9A26=9`7 9`7 .

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

xJPn R5<\V 35oH7E5K3G4<9SR5*R0cn 4<ReVf(V WFD!7 4G=9:7 RYD3Pn R5L}¤}`wr™#} x v\27 462HU3.37# v 7 9A2F]=FW U “m5K= U R#jv 35.

.:46587EX!3.

&#V MhX6=9>9 U 319SROVUWFX U 7 ..

2@7b(V V!R5B9?=FDG9#7ED.#= U .Pn R5GV =9:7 RYDbN¤`} DRYV!3D U 3<9>9S35*9SRT”h5>N`“*=!5n=FDbx 7E5K3G4A9SR5*R^`n ”@=5<A§ 3<9:7ED[fPn R5a}ž}`wr$#} xv7 .Z3g5K3G=6H@9A23.ZR@=9>9?=64!23HvNF U 3G=.

N¤#c 23.Z3 U 3<9>9S35B..

<V!34A9S.`R0n }¤}`wr™}`g .N”JS 26=!Ÿ 3.Mh5K3CŸ 3G= U = L U R!9aR0Ln 7ED.<WFX)"V 7 9>9S3H@_JŸ 3&f ã t =5Q9:7 4 U 3. RYV!35K=9:7 R]D.Pn R5GV =9:7 R]D=FX!R]WG9oV =FDMg=.

Pn 35B3D4.a9SR@9A2!7 . 4<R]D..

3&f ä 9A2@7EDlr U 3CŸ 3 U =FD6Haat =FD6H0RYD U M(RYD3&Lv =.`=64G4<3VG9S3Hif.RYD U M ä =64.

4.

3!V9?=FD4.

Z3!.34<RL V V=5B3Hg9SR s 9SR0=FDGMCX!RHM(3 U .

Z47 3!D64<37EDgHb7 34.?35Q9´g Y .t Ndv€ 3=6H0=FX!RYW9 7 91235B3FNda WU587ED[Ž\V MhX=9>9 U 319SR ?W 7ED.

126=!Ÿ 319?=aA§ 3!D0V U =64<3=FD6H|SOjv RYD6H35jmi =5B3"9A23<M 4<Rb7ED47 H3DG9?= U kqe € 3G=6H0=FX!R]WG9a9A23.S9:7ED[vxQ1V =FDGM4!WU587 RYW.=.a9A2!7ED[.

?3 U 3<9o\V 3l!§ DR#v v 2=9lM..?3=FD6HOV U 3=.

RYW9A27EDaU§ N ]4G=FDUDR!9#X!3 7 3 3"9A23".S9:7 7 9‰M ]= 5B34<37 7ED[ >5KR r9A23 3.A7 9AW=9:7 R]D9A2=9 ]= 7EDbN 23@2RU.

?9?=FX 7 ..

<V!3DG9l9A23 =."WUDFX!3 7 3 =FX 3Uxb=.2 3!D9`7 .\7ED6H7 7 H]W= \2Ri26=.`.?9 M.

?3=!5n462(9SR 7 (V!5KR 39A23"H7 34G=.s7 R]D.S9:7ED[vN o9l_-5B.Z=FVFV!3G=5B3Hvx -5K3G= 7 .3=!5K.\7ED05B3G.l3 FV!34A9:7ED[9SRi5K3G4<367 3"= j3 4<R \3#9SRg9A234 WUXbN !=9S3!5 \23!D #M&7 W.`Hb7 .?9 L=.

`=5KRYWFDH \R]D3.3GH@9A26=9 7 915B3 R 3G.

M= RYD[ 7 9A2= R7 Hb7ED[ 3 X=5.?.5n=. \3!D9L9SR@9A233.

?9?=FX 7 ..

2 \3DG9aHYW319SR@3 FV!RU.#=FDH@9A233!5‰5KR5B.a9A23 3.s7ED[&R p9A2319A5‰WG9A2.

.?9?=FX 7 .

.2 3!D9#2=.

S9?=FX 7 .V!RYD.?R5K3GHeN *X!3 7 3 319A2=9a9A2313G.<2 \3!D9aHUR3.

.1DR!9 L=FD9\V!3GRYV 319SR DR 9A26=9L9A23<Mh26=6Hi7ED 3G.S9S3GHC7ED05K3.

`3!5‰5BR]D3GRYW.Z3G=5K4!2 \27 462&V!5KRbHYW64<3G.. RHU3 .a9SR&HUR&. =FD6H04<R]DG9:7EDFW3G.?Rex 3 3!D9A2R]W[]219A23<M !DR 9A23.

?3@5K3..

.Z3G=5K4!2 jR5 .

a=!5K3.Z47 3!D9:7 _]4.A \RbHU3 ..

WFXFX!7 .= M&5.

2N 23<M@HR]D 9 L=FD9\V!3.

R]V 319SR !DR =FX!R]WG9l9A2367E5 "7 .

Z31R \R]D3.W.

MGN !å"ã .

 „ ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› ?¡Ž¢ #n ® ­Ò V~YœX .

.V~[]`.aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment $@"/ 1`+e+-"Œ+J v " # ¬e["WMžm[]`Z› ^n¦­~®"®e¯ ’ ž^Ÿ ¥ V~QÇX ?ž^V4Y‰XdacS"WÉ[]Ÿ^icV?V@Xdl^aÌQ@Y ¡.

¨(`~± .•^ٔ["`Z•^› Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–UXZSUVÚr\^`ZV4YZY˜T›gQ@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrX.

Y.\_SeYZY‰acŸ^icVŽajTU\^`ZS"\^`ZacVXdacV4YacW.Xdl^V“[”›UXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À[”“[]` •^Yb`ZV4YdV4[]` Q l–e`Z["WeX Y@± .¡¢ }TUV@TŸÉV4`4n Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V~Y‰VŽ\_SeYZY‰acŸ^icV ajTU\^`ZS"\m`dacVXZajV~YQS"žmic•g`dV~Y‰žmiÐX.[ .

QS"TU\_VXZaÐXZajÙeV?XZlm[]W.XZl^V \^iÌ["Y‰XdaÌQ@Y[]WɕgS"Xdl^V4``dV4ic[]XdV~•KacWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë f›eS"žK“[]WOXXdSRV4W^lm["WmQVXdlmVQS"TU\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdYS"f XZl^V •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"n^›eS"žgS"ž^–eleXXZSY‰ž^\m\ÉSe`‰X.acWTU["kMajW^–XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–UajWɕržmY‰Xd`Z›ijV~YdY.

•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›V@Xdl^aÌQ@Y.

Q@[eYœXÙeV@`Z›KY‰V4`dacS"žÉYbYdlm[e•rSP“.[]WmYd“˜V4`bXdl^V ØOž^V4Y‰XdacS"WmYbXZlm[PX.["Wm•.["`dVŽ` []aÌY‰V~•l^V4`dV4ajW1± ¨ []WM›S"f XZl^V`ZV4YdV4[]` Q lK[”“[]` •^Yb`Z["acYdVŽY‰V4`dacS"žmYØOž^V~YœXZajSeWmY[]Wm•Q@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrXXZl^VVXZl^acQ4YS]fXdl^V \^`ZSMQ@V4YZY[]Wm•.

XdlmV\^`dSrQ@V4YZY@± Ë W Xdl^VŽfhSeijicSP“acW^–\É[]` []–"` []\mlmY Ë “ajiciAYd\ÉV4iji¦SežrX.YbS"WgXdl^VacWOXdV@–e`dajXœ›RXZl^SeYdVŽajWMÙ"SeijÙeV4•KajW.

W^ajÙeV@` Y‰ajXœ›^°Ç±$¤ S)T›–"`ZV4[]X.Se`Z•^V@`bXdSRacWmQ`ZV4[eY‰V?XdlmV •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›Ñ Y\^`ZS]ÏmXZY[]Wɕ.[eQ l^ajV4Ù"V4T)V4WOXZY Ë lÉ[”Ù"V TR["•rVe± ?W ’ V@\rXZV@TŸÉV4 ` ^n¦­~®"® ^n Ë acWrfhSe`dTUV4>• ?¡Ž¢ }Xdlm[]X Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YbT)Sr•rV4iAS"WgXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“ \^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›aÌYž^WrfhSež^Wm•rV~•¦nm["Wm•¦nMXdlmV@`ZVfhS"`ZVY‰SÉnracY["ijiAXdl^VS"Xdl^V4``dV~Y‰V~[]` Q lŸm["YdV4•gS"W Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YTUSr•rV@i‡§ •rS"WmVŸM›.Q@S"TU\_VXdajXdacÙ"V4W^V4YZY“ajXdlS]XZl^V@`acWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë []iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM› ?¡Ž¢ }•^V@TUS"WmY‰Xd` [PXZV4YW^SR•rV~Y‰ac`ZV?XZSR\m[]`dXdaÌQac\m[]XdVŽajWgXdlmVajTU\_S"`dXZ[]WOX.Y‰SeT)VŽS"f1XdlmVŽXdl^acW^–eY Ë lm[”Ù"V?fhS"žmWm•¦± Ë Ydž^–e–"V4Y‰XbXdSU›"Sež []Wm•["ijiXZl^SeYdVQS"WÉQV@`ZW^V~•g["ŸÉSežrXXdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›KXdlm[]X›eS"ž_«”Xdl^V4›KYdl^S"ž^i̕gl^V@ic\.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kRfh`ZS"T ?l^acS ’ XZ[]XdV .XdS QiÌ[]`ZaÐfh›Xdl^V~Y‰VØOž^V~YœXZajSeWmY@n^["Wm•gV@icajTUacWm[PXZVS]XdlmV@`\^`ZS"Ÿ^icV@TRYajf XZl^V@›gVÚraÌYœXacW.¡.

\^`daci6­4®e ® acYZY‰žmVS"f6¡?acV¢b["Y‰XdacW^–R£âW^–eajW^V4V@`bXdlÉ[PX ?¡Ž¢ Àlm["Y S"WmQ@V["–e["ajWK[”“[]` •rV~•R¡.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kU“aÐXZl.Y‰ž^`Z\^`ZacYdV Ë icV4["`dWmV4•Kfh`dSeT Xdl^V¨ª[]` Q l_(« .[#–"` []WOX‡XZS)Q@S"WOXdacWMž^V?lmacYb`ZV4YdV4[]` Q lRacWXdlmacY["`dV~[^± .

iÌY‰SÉnM[ ›"V~[]`f XZV@`.

[)`ZV@\_S"`dXS"WgXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYbfh`ZS"TÄ×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ YQSež^ic•gŸ_VS"ŸrX []acW^V4•Kfh`dSeT ?¡Ž¢ #nmW^SRSeW^VXdlm[]X Ë kMW^SP“ƒS"flÉ["YŸ_V@V@W(["Ÿ^ijVXZSÏÉWm•.TR[]WM› S]XZl^V@` Ylm[”Ù"V?Xd`ZacV4•gXdSU–"V@XXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4nMŸ^žrX?ajW.S"`S"Ÿ^XZ[]acWgXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["Wm•.›eS"žYœX [PXdV~•XZlm[PX.ÙP[]acWA± Ë X.

ijV~[”Ù"V~Y˜TUV“bS"Wm•^V@`ZajW^–)“l^V@Xdl^V4`.

Y‰SeT)V4S"W^V •rSMV4YWmS]X“b["WOXS"Xdl^V4`ZYbXZSUkOWmSP“µ[]Ÿ_S"ž^XXdl^aÌY`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë “aciji1\m[”› ? XZS)Xdl^VŽÏm` Y‰X.

Xdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["icYdSUijV~[]`ZW^V4• §hacFW ?¡Ž¢ #Ñ Y?¡.“l^S “ajici¦fhž^`ZW^aÌY‰lTUV“ajXdl.\ÉV4`ZYdS"W.V~ QV@TŸÉV4` ^n¦­4®"® \^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWÉ°˜XdlÉ[PX.

Yd["T)VXZS"\^aÌQfhS"`.S"WÉQVŽTUS"`ZV .`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ k“ajXdl([]W^S"Xdl^V4`–"` []WOXXdSR•rS `dV~Y‰V~[]` Q lKSeWKXZl^acY.¡¢ À[”“[]` •rV4•g¡.

["W^S]XZl^V@`Ÿ^žm•^–"VX.

›eV4["`Ž§‰­4®e®"¯e°± .

`ZVŽ¡?`~±âט`ZV@ÙMaÌQ kÑ Yb`ZV4Ydž^iÐX Y `dV~[]icij›Xdlm[]X.

ajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V”Õ .

.[eYl^VQ lm[]Wm–"V4•Kl^aÌYTUSM•^V@i ÕÒ·lm[PX.

aÌYbXdlmVQž^`Z`dV4WOXTUSr•rV4iÌÕÒ·lM› lm[”Ù"VŽ“bVŽW^S]X.

l^V~[]` •K["ŸÉSežrX.

XZl^VYd["TUVaÌYZY‰ž^VŽS"f6¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`bXdlm[]X.aÐXÇÕ Ë ["icYdS)ijV~[]`ZW^V4•gajW.l^acY QSeijicV4["–"ž^V~Y˜lÉ[”Ù"VŽŸÉV4V@W([”“[]` •rV4•["W^S]XZl^V@`–e`Z["WOXbSeWgXZS"\.¡.`~±â×b`dV4ÙMacQ k["Wm•.S]fXdl^VS"Xdl^V4`ZYbXZSR•rSU`dV~Y‰V~[]` Q lKS"WgXdlmV XdSe\^acQŽV4WOXdajXdicV4•„Íd¡?V@ÙeV@icS"\^TUV@WOX.

S]f Xdl^V ?¡Ž¢ ‡`dSrQV~YdYb¤ V4Q l^W^SeijSe–"›R¤["Ydk `dSež^\AnMacYb\m["`‰XS"fAXdl^VŽ`ZV4YdV4["`ZQ lRXZV4["T.±$¤l^aÌY¨(`~± â`ZajŸM›MiÉaÌY Xdl^VQ lÉ[]ac`dTR[]WgS]f Xdl^VÙeV@`Z›QS"TUTUajX‰XdV4VŽ“l^acQ lgfhž^Wm•^V4•gXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l1± .S]f Xdl^V ’ V@WmYdS"` ’ ›rY‰XdV4T.f6QS"žm`ZYdV"n Ë ["TCYdž^`dVenMXdl^aÌY QSež^ic•gW^S"X.¨(`~± Ž["`d› â`ZajŸM›Mi nrQ lm["aj`ZTR[]W.± Î Ë WgXZl^V ’ V@\^XdV@TŸÉV4`Ç« QÇXZS"Ÿ_V@`­4®e ® acYZY‰žmV"n^“bVŽijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.[]Wɕg£‡Ù”["ijžÉ[PXdacS"W.

ŸÉVe± Ë ¥ žmY‰X.

XdlmacY.XZSUl^V4["`›"S"žm`bV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWA± Ë YaÐXicV@–eaÐXZajTR[PXZV”«PVXdlmacQ4[]iXdSUlm[”ÙeV[ TR[]WS"WgXdl^VQ@S"TUTUaÐXdXdV4V[”“b["`Z•racW^–#Xdl^VQ lm["aj`ZTR[]W[)–"` []WOX Õ Ò Se`dkMacW^–US"WgXdl^VYZ[]TUVŽ`ZV4YdV4[]` Q lK\m`dS ¥ V4QÇX“ajXdl.“˜Sež^i̕KicajkeV.

¨ `4± ‡`dacŸM›Oi“["Y¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ kR“l^SR[]iÌY‰S ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .œa©Bž! ]sžŸ#š.

`ZV4QV4ajÙeV4•g[U–"` []WOXbTUV4WeXZajSeW^V4•["ŸÉSPÙeV"± Ë YbXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.`~±m×±^×b`dV4ÙMacQ kSeWKXZl^VYdV@WmYdS"`\^`ZS ¥ V~QÇX.XZl^VŽf©["QXbXZlm[PX Ž["`d› â`ZacŸO›Mi¦QSMSe\ÉV4`Z[]XdV4•g“ajXdl(¡.Ÿ_VXœ“bV@V@W.

•^V4Qa̕racW^–UXdSU`ZV@W^V4“ ¡?`4±m×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ Yb–"` []WOXS"WgXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\^icž^W^–eV@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›K\^`dS ¥ V4QX Õ Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSUijV~[]`ZW “lm[]XXdl^V`ZV4[eY‰SeW^ajWm–fhS"`.[]Wm•g›"Sež.

Q@S"WOXdacWMž^acW^–)XdSUfhž^Wm•¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ k[Pf XZV@`›"SežglÉ["•gijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

•m•raÐXZajSeWm[]icic›"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.¨(`~± .l^aÌY `ZV4YdV4[]` Q l“["Y\^`ZS"ŸmijV4TU[]XdaÌQ]± .•rÙP["`Z•r›K“b[eY–"acÙ"V@W[)ic["`d–eV["TUS"ž^WOXS]f6TUS"W^V4›RXdS Y‰Xdžm•r›.•raÌYœX []WmQ@VŽQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmY@± Ë []TCYdž^`ZVXdlm[]X.¡¢ Ñ Y []ŸmajicaÐXœ›RacWg•^acY‰XZ["WmQVijV~[]`ZW^acW^–["Wm•XZlm[PXbXdlmacYaÌYb“lO›RlmV?“["Yb[”“b["`Z•^V4•UXZl^acYb–e`Z["WeX~± Ë []TÖ[]iÌYdS)Ydž^`ZV XdlÉ[PX.¨(`4± ?•rÙP[]` •r›gQ4[]W.•rÙP["`Z•r›Klm["Y.V@W^lm["WmQV .¨(`~± ’ XdV4Ù"V .

["ijiXZl^VQ`ZV4•^V@WOXdaÌ[]iÌYbW^V@V~•rV4•gfhS"`.

YdžmQ l.`dV~Y‰V~[]` Q lK“l^V4W.[e•^•rV4•KXdS)XZl^ V ?¡Ž¢ }\m`dSrQV4V4•racW^–OY@± ?W^VŽTR[”›K[]iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM›RXdlmV@`ZVacY[)W^V4V4•gXdS•rSRYdžmQ l.`dV~Y‰V~[]` Q lA± ?W^VQ@[]WSeW^ij›K“˜SeWm•rV@` “lM›l^aÌY\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"Wg“b[eYW^S]X.YdSUT#žmQ l`ZV4YdV4[]` Q llm[eY[]ic`dV~["•r›RŸ_V@V4W(•rS"W^VacW XdlmacY.

["`dV~[#ŸM›RXZl^V“bS"`Zic•¦Ñ YbfhS"`ZV@TUSOYœXV4•ržÉQ@[PXZajSeWm[]i¦V@Úr\ÉV4`‰X Y@±â¨ [”›MŸ_VŽaÐX.

¡¢ ± Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W(¨(`~± ’ XdV4Ù"V .•rac•^`dV~ٔQÇ["XZ`ZS"•^`ǛÕ ŸÉË V4“bajWmS"–ž^iÌ[”•g“bij["ac`Zk"•rVV~Xd•RSUXZicl^V4ac["Y.“˜Se`dkrY•r!a _V4`dV4WOXdic›RfhS"G` .aÌYŸÉV~Q@["žmY‰V•^acY‰XZ["WmQV QSeTUT#ž^W^aÌQ@[]XdacS"W.

`dWg–"` Xd[]l^WOVX`Z["V4Wm[e•gY‰Sel^WmacYbY.

•rÙP["`Z•r›Ñ Y•ržrXZajV~Y.Y‰•rV~[]ÙP` []Q ` l•r› Ë []iÌYdS)“bS"žmic•gijack"VXZS)kMW^SP“µaÐf$¨(`~± .›"l^SeS"žgi̕rÙeacW^S"–RžmQ [lmYZ\_[PSefhYdV?ajXdXdaclmS"acW(Y["TUY Se W^V@ .›R¡XZ¢ SR ¨(Ñ Y`4± `dV~ .

[]`ZV4[^± Ë f$Y‰SÉnr“lO›gacYbXZl^V@`ZV[)W^V@V~•XZSR\m[”›K¨(`~± .ajWmQ@ijžÉ•rV kMW^SP“icV4•r–eV["Wm•.["Y•rac`ZV4QÇXZS"`S]f6V4•^žmQ@[]XdacS"W.`dV~Y‰V~[]` Q lajW.•rÙP["`Z•r› ["•m•raÐXZajSeWm[]i¦TUSeW^ajV~YbXdS•rS)XZl^V“˜Se`dkUXZlm[PX.XZl^acY.

Xdl^VŽÏÉ`ZY‰X\^ic[eQV”Õ Ò V.“bV@`ZV.lmV“b[eY˜lmaj`ZV4•gfhS"`acW.

SPÙe—M¡?V4Q­~®"?® ŽaÌYZY‰ž^V XdlÉ[PX.ajW^fhS"`ZT)V~•RŸM›R¨(`4±eÒ ["ijkMacW^–]XZS"WSeWUXdl^VŸ_V@lm["iÐfAS"f .¡¢ µajWRXZl^V .

[]`ZS"ž^WɕK¨ ["`ZQ lgS"` .

XdlmacY.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W.\^`Zaci$­4®"® MnM“bV?“bS"ž^i̕glm[”Ù"V?Xdl^VYdS]f Xœ“[]`ZV.SeWKXZl^VQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“t\mijž^Wm–"V@` Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›e± Ë YbXZl^V@`ZV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.

YdS]f Xœ“[]`ZV"Ñ Yb[]\^\m["`dV4WOX•^V@iÌ[”›"V4•g[]\^\_V4["`Z["WmQVŽ[]Wɕ XdlmVŽf©["QÇXXZlm[PXXZl^V`ZV4YdV4[]` Q lacW ?l^ajSUlm[eY\^`ZSM•^žmQV~•XZS]XZ["ijic›acWmQSe`d`ZV4QX.

[]Wm•gS ɗOŸm[eY‰VŽ`ZV4Ydž^ijXZY Õ Ë []TÄY‰ž^`ZVXdlm[]XXdl^V4`dV["`dV`ZV4["YdS"WÉY˜\m`dV4Ù"V@WOXZajW^– ?¡Ž¢ }fh`dSeTCQSeT)\mijV@XdacW^–[]Wm•g\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^aÌY YdS]f Xœ“[]`ZV Ë “˜Sež^i̕ ¥ žmY‰Xijack"V?XdS)kMW^SP“·“lm[PXbXdlmV@›K["`dVe± Ë ["TÖ[]iÌY‰S)Y‰žm`dV?Xdlm[]X˜XZl^V•^[PXZV.T#›g\m[]\_V@` []WɕK\^`ZS"\_SeYZ[]i¦SeWKXZl^VYdl^S]X.XZl^aÌY[]`dXdaÌQicV Q@["TUVSežrX#§ .SPÙm«P¡?V4Q)­4®e?® e°‡“["YbS"W^ic›gQ@S"acWmQa̕rV4WeX []icij›RacTUTUV4•raÌ[PXZV@ic›g[Pf XZV@` Ë Y‰V4WOX›eS"ž.

•rSU›"SežKXZl^acW^k^Õ ack"V4“acYdV"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.YdijV4V@Ù"VR§ ’ V@\rXZV@TŸÉV4`­4®e?® e°± Ò·lÉ[PX.

[]Ÿ_S"žrXXdlmVQS"WmW^V4QXdacS"W.ŸÉV@Xœ“˜V4V@WgXdl^aÌY–"` []WOXŸÉV4ajWm–[”“b["`Z•rV~•UXdS¨ `4±rÒ¿[]ickMajW^–"XdSeW.l^aÌYbfhS"`ZTUV@` \_SeYdaÐXZajSeW.[eYbXdl^V•rac`ZV4QÇXZS"`S"f ?¡Ž¢ À`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.ŸÉV@Xœ“˜V4V@Wl^aÌY`dV~QV4ajÙMacW^–#XZl^V–"` []WOX[]Wm•.¡¢ nÉ[]iÌY‰S)`dV~QV4ajÙeV4•K[ –"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[UQS"WmW^V4QXdacS"W.¨(`4±6Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAnrS"W^VŽS"f1XdlmV–eSPÙ"V4`dW^Se`ZY‡S]f .["Wm•KlmacY \_SeYdaÐXZajSeWÉÕÒ·lm[]X.

–"` []WOX“b[eY[”“b["`Z•^V4•ŸÉ["YdV4•gS"W TUV@`ZaÐX.

SeW^ic›"± .

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë lm[”ÙeVYdV@`ZajSežmYQSeWmQV4`dWmY["ŸÉSežrXl^aÌY`dV~Y‰V~[]` Q lA± Ë []TY‰žm`dV?Xdlm[]XXdl^V~Y‰V QSeWmQV4`dWÉYb["`dVŽž^W^fhS"ž^Wm•^V4•¦n^ŸmžrX Ë “bS"žmic•gijack"VXZSRkOWmSP“ƒ“lm[]X¨ `4±$Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAÑ YQ@`dV~•rV@WOXZac["icY[]`ZV acWgXZl^aÌY.

[]`ZV4[eY˜acW•rajVQ4["Y‰XdacW^–R[]`ZVXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“t\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›enMXdl^V \ f_t•raÌ[]–"` []Tnr[]WɕXZl^V`džmW^W^V@`.[]`ZV4[S]f`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤l^VŽXZl^`dV4VŽT)SOYœXacTU\ÉSe`‰X []WOX.

XZl^V Q`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“ƒ\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›RaÌY.Yd›rYœXZV@TC•^V4Ydaj–eWA±â¤l^V`ZV4YdV4[]` Q lKYd\ÉSeWmYdS"`ZV4•ŸM>› .¡¢ S"W.

[]ŸÉY‰SeijžrXZV@ic›ž^WrfhSež^Wm•rV~•.ŸÉV~Q@[]žÉY‰VŽajX.

ÙOacS"iÌ[PXZV4YbXZl^VŸm["YdaÌQ?\mlO›rYdacQ4Y iÌ[”“.

Y@±$¤l^VacTU\^ijV4TUV@WOXZ[]XdacS"W.S]fXdl^V\ _ •raÌ[]–"` []T aÌY.

["icYdS)["ŸmYdS"icžrXdV4ij›žmWmY‰Sež^Wm•.Ÿ_V4Q@["žmYdVŽ["–e["ajWAn ajX.

ÙOacS"iÌ[PXZV4Y˜XdlmVŸm["YdacQ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± ?W^VŽS]f1XZl^V[]ŸÉY‰ž^` •rajXdacV4YS"f1XdlmV\^`dV4ÙMajSežmYbT)Sr•rV4iAaÌYbXdl^Va̕rV4[ XdlÉ[PX.

\^icž^W^–eV@`.

•raÌ[]TUVXZV@`lm[eYbXdS•rV~Q`ZV4[eY‰VajWSe`Z•rV4`bXdSUajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V–O[PXZVÙeV@icSrQajXœ›"±$¤l^aÌY QSeWmQicžmYdajSeW §©S]fXdl^V\m`dV4ÙOacS"žÉY˜TUSr•rV4iÌ°bÙMacS"iÌ[PXdV~YY‰V4Ù"V4`Z["iÉ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y.Y4± .

[U•rac`dV~QÇX.Q@S"WmYdV4ØOž^V4WmQVen XdlmV•rV4Ydaj–eWgS"f XZl^V`Zž^W^W^V4`.

Y.acFW .Y‰›rY‰XdV@T §©["Y\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.¡¢ }icaÐXZV@` [PXZž^`dV”°˜acY4nm[PXŸ_V4Y‰X4n VÚMXZ`dV4T)V4ij›K“b[eYœXZVfhž^i ± .

›"S"ž[]iÌYdSkMW^SP“n .¡¢ An ’ bnrXdlmV¡.V4\m[]`dXdTUV@WOX.

S"f£âWmV@`Z–"›"nr["Wm•.Xdl^V~Y‰V["`dV~["YbVÚ^QV4V4•KXdl^VŽXZV@WmY.S]XdlmV@` YY‰\_S"WmYdS"`ZacW^– `ZV4YdV4[]` Q lacW.

S]f TUacijicacS"WmY4nm[]WɕK›eVX.

\^`ZSr•ržmQVŽV4`d`ZS"W^V4S"žmY˜`ZV4Ydž^iÐX Y@± Ë []TÖXdl^VSeW^V“l^SR•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•RXdl^VQ@S"`Z`dV~QÇX\^`ZSMQ@V4•ržm`dVajWŸ_S]XZl["`dV~["Y4± Ë X.

å s —˜.lÉ["YŸ_V@V@WT› .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment QSeWeXZajWMž^SežmYXdXdV4T)\^XXdSRTR[]keV .¡¢ }\m[]`dXS]fXdl^V~Y‰V[eQ l^acV@Ù"V4TUV@WOXZY4±âV@X4n^›eS"žYœXZajiciAlm[”ÙeV?WmS]X `dV~Y‰\_S"WɕrV4•KXdSUT#›K`dV4\ÉV~[PXdV~•K`ZV4ØOž^V~YœX YbfhS"`.Chapter B.

[)–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[`ZV4[eY‰SeWXZlm[PX.

ajX.

lm["Y˜X []k"V4Wg›eS"ž ­ ›"V~[]` Y‡XZSR–"acÙ"VTUV[WmV@–e[]XdacÙ"V[]WÉY‰“bV@`ÇÕ Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.Ÿ_VXœ“bV@V@W(["WO›KS]f1XZl^V[]Ÿ_SPÙ"V ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Wm•.l^SP“µijSeW^–UaÐX.

lÉ["YbXZ["k"V4Wg›eS"žÉÕ âicV4[eY‰VY‰V4V?XZl^VajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V\m["`‰XZac["i —MijaÌYœXbS]fAXZl^VXdl^acW^–OY‡XZlm[PX Ë lm[”Ù"V["Q l^acV@ÙeV4•¦± Ë ["T Xdl^VŽS"WmV?“l^S fhS"ž^WÉ.

QS"TUV["Q@`dSOYdY []WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKXdlm[]X.Xdl^V["`dV~[#S"f6•racVQ@[eYœXZajW^– Ë lm[”Ù"VW^S"X.• Ž["`dŸ_V@`~Ñ YT)Sr•rV4i¦XdSUŸ_VŽXdS"XZ[]icic›K[]Wm•["ŸmY‰Seijž^XdV@ic›R“`ZS"W^–ɱ Ë []TÄ[]iÌY‰S)XdlmVS"W^VŽ`ZV4Yd\ÉSeWmY‰acŸ^icV fhS"`ÏmWɕrajWm–UXdl^V\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"WgXdSRŸ_V“`ZS"W^–ɱ Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^SUacY `dV~Y‰\_S"WÉY‰acŸ^icV?fhSe`ÏmWm•racW^–UXZl^VQSe`d`ZV4QXb\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"W1± Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^S •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iA[]`ZV4[UQSeWmQV4\rX4± Ë []T XZl^VS"WmV“lmS•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VV~QS"WmS"TUacQ4[]i`Zž^W^W^V4` •rV4Ydac–"WQS"WÉQV@\^X4± Ë WT#››eV4["`ZYbS]f6`ZV4YdV4[]` Q lacW.

“b[eYQSe`d`ZV4QX["Wm•É«”Se`“l^acQ l.“b[eYbYd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO>› ?¡Ž¢ }“lmacQ l.\^`ZSr•ržmQV~• žmYdVfhž^i¦`ZV4Ydž^ijXZY Ë YbXdlmV@`ZV["WO›Q@S"`Z`dV4ic[]XdacS"WRŸ_VXœ“bV@V4WKXZl^Vf©["QÇXbXdlÉ[PX.

[]ici_Xdl^VŽacT)\_S"`dXZ["WOX•^acYZQSPÙeV@`ZajV~Y § XZlm[PX Ë []T[”“b["`dV?S]fZ°blm[”ÙeVŽŸÉV4V@W(•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•W^S]X.

acWM—OŸmžrX.

S"žrX Y‰a̕rVŽS]f ?¡Ž¢ Õ Ë “bS"ž^i̕Kicack"VXdS l^V4["`.

Y‰SUTR[]WM›S"f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UV@W^–eajW^V4V@` Y Ë lm[”ÙeV?TUV@X.T#›.["WM›eXZl^acW^–UajW.•rSRW^S]XŸ_V@icajV4Ù"VacW(YdQ@ajV4WmQV”Õ ¨(S"`ZVŽ`dV~QV4WeXZij›en Ë lÉ[”Ù"VijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.[]`ZV4[S]f V@Úr\ÉV4`‰XZacYdVY‰žm\^\ÉSe`‰XZV4•gŸM› ?¡Ž¢ }“lmacQ laÌYžmY‰V@fhž^i1["Wm• QSe`d`ZV4QX Õ Ë YbXdlmV@`ZV[)Q@S"W^WmV4QÇXZajSeWgŸ_VXœ“bV@V4W.Xdl^VŽfhSe`dV4–"S"acW^–acYZY‰žmV4Y[]WɕKXZl^VŽf©["QXXdlm[]X.[]Ÿ_S"žrX.

¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y Q`ZV4•rV4WOXdaÌ[]iÌYajW.›"Sež^`Y‰V~Q`ZVXZ["`d›m«]["YZY‰aÌYœX []WOX4nO¤1`ZaÌQaÌ[)¨ª[]`Z–"V@i nMlm["YWmSP“ƒŸ_V@V@W [”“b["`Z•^V4•SeW^VŽS]f6›"Sež^`–"` []WOXZY[]WɕgaÌY•rSeajW^–U`ZV4YdV4["`ZQ lgS"W.ØOžm["ijajÏÉQ4[PXdacS"W[]WɕgTUV4`dajXS"W^ic›"± Ë “˜Sež^i̕KicajkeVXdSUkMW^SP“ƒ“lm[]X.XdlmV\ÉSeijicžrXdacS"W`ZV4YdV4["`ZQ lK["`dV~[["`dV”Õ .\ÉSeijicžrXdacS"W1± Ë ["TCY‰žm`dVXdlmV–"` []WOXb“["Y –"acÙ"V4WgŸm[eY‰V~•KSeW.

Xdlm[]X..[]`ZV4[^nM“l^V4`dVŽ“["YajX.[eYY‰l^V•^S"W^V[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKS"W\ÉSeijicžrXZajSeW ŸÉV@fhS"`ZV~Õ Ë f$Ydl^Vlm["Y•^S"W^VŽ`ZV4YdV4[]` Q lacW.

[PXl^V@` ¥ SeŸÉÕ Ë f$Y‰SÉnracYdWAÑ XXdl^aÌY.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕÒ·lM›K“["YdWAÑ Xl^V@` `dV~Y‰V~[]` Q lK“bS"`ZkR\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕ Ë f6aÐX?“b[eY˜\mž^Ÿ^icacYdl^V4•An^“l^V@`ZVQ@["W Ë S"ŸrX []acW.[RQ@S"\M›RS]fXdlmV`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë YXdlmacYXZS"\^aÌQ\m[]`dXS]f$¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y•ržrXdacV4Y.

[U•rSež^Ÿ^icV\m[”›MT)V4WOX Õ ?`\ÉV4`dlÉ[]\mY4nr“b[eYbXdl^aÌY.

Ò·lmV@`ZVQ@[]W Ë S"ŸrX []acWKXZl^VŽÏmWm["WmQaÌ[]i `dV4\ÉSe`‰XSeWgl^SP“ƒXdl^VTUSeW^V@›g“b[eYbYd\_V@WOX Õ ¤1Se–"V@Xdl^V4`“˜VŽT#žÉYœX.["WgV@ÚOXZ`Z[UYdV@\m["`Z[]XdV~•\m[”›MTUV@WOX Õ.

\^`ZS"TUS"XdVŽ•rajVQ4["Y‰XdacW^–UkMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []T•rS"acW^–UT#›KžrXdTUSeY‰XXdSUacWmQ`ZV4[eY‰VXZl^V QSeT)\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdY.

S]f1XZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›“ajXdlS"žm`.

V@Ù"V4`d›eS"W^V?XdS ¥ SeajWTUVŽXdS ["•rÙP["WmQVXdlmVkOWmSP“ijV~•r–"VŽS]f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–U\^`dSrQ@V4YZY@± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.[]` Q lK`ZajÙP[]iÌY 6Xdl^V\^iÌ["Y‰XdaÌQ@YacWm•ržÉYœXZ`d›enMXdl^V QSeT)\_SeYdajXdVTR[PXZV@`Zac["i_acWm•ržÉYœXZ`d›enm[]Wm•gS]XZl^V@`acWm•ržÉYœXZ`dacV4Y4± Ë ["TCQ@["ijicacW^–US"W.

•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z› ä X 4<RYV. .¡¡¢ À ¢ }TUV@TŸÉV4`ZY .WM›"S"WmV“lmSUQ4[]`ZV["ŸÉSežrX.QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`4n âl1± ¡± ×bSe["`Z•KS]f SPÙ"V@`ZW^Se`ZY 0b„ .

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

+ Œ( . >)..

n GV œ{aŸ !n U #v U &v U U oS \V U ]=FW “m5n= R j3!5p7 .a9A23 PR5 \35 Hb7E5B34A9SR5*R m4<R (WFD!7 4G=9:7 RYD.q" b#' $&&/ g"/ a F U U #v 3n <V 0n eVfV ž}`wr$} $S !Ÿ U U #v U ‡Ÿ ^]7_ aV ¤}`wr$}V U U U @T aV U ^nwV ^] _ œ  &v U ¤}`wr™} &§ 0n .a=9"} #N J26= 3"9A5P7 3H&9SROVUWFX 7 .

2 =5Q9:7 4 3.

.<2R Œ. =FX!RYW9a4!5P7 9:7 4G= . 3.<2R!9L.

<2"9A23(=!5B9:7 4 3@5K3. =FD(3 != (V 3R #MCX=9>9 319SRVFWUX 7 .3 3(=FD6H@9A23&V ŒH7 =[]5K= r9A2F5BR]W[]20} 1=[U=7ED3UN p3!5K3g7 .

[U=5nH7ED[CV N JRYW :WHU[3 23.

9A235 } 26=.s7 =.S9:7 41=FX!RYW91VUWFX 7 .X!3G3!D3DG9A2FW.

<2@7 9 *2=6H&9SR04. 7ED6H&R j7ED PR5 =9:7 RYDbN 3D= n9S3!5l”C5>N “m5n= R j3!5*.2!7ED[g9A2!7 .Z=7 H@9A26=9123 jRYW HiVUWFX 7 .

RYD9:7EDUW3 \M.S9A5‰W[U[ 3FN } .

?3DG9`= U 3.-/#0 1! 32)2)2 &S 9l_-5K.%.S9 Y.  "!$#&%&')(*+( .

9>9S3!5-9SRT”h5>N`“m5n= U R#vj3!5jfE}`W[ ä $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .

.aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ x s)t‡i ¡?V4[]`.

V4WmQicSeYdV4•KXœ“˜S(§ "°QSe\^acV4YS]f Xdl^V\É[]\_V@`RÍd¤lmVTU[]Xdl^V4TR[PXdaÌQ@["iXdl^V4S"`Z›S]f Xdl^V\' _ •raÌ[]–e`Z["TUÎ)Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•gŸM›T›rY‰V4iÐffhS"`›eS"ž^``ZV@ÙMajV4“±$¤l^acY.¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` âicV4[eY‰V?ÏmWm•.

¡ ’ fhSe`dTR[PX“ajXdl(¨(aÌQ`ZSeYdS]f XÒ .¡fhS"`“acWm•rSP“ fhS"`ZTR[PX§h\Ø r± “ac•É°bS]fXdl^V\m["\ÉV4`4nr\_SeY‰XZYZQ`Zac\rXÇ«P\^acQXÏmijV~YS]f Xdl^VŽÏɖ"ž^`ZV4Y§hÏm–"ž^`ZV4YŽ­["Wm• e°Ç± Ë f XdlmV@`ZVaÌY.>=@?A58BDCFE<B@C<58BG7D7@H.\m[]\_V@`aÌYacWeXZV@Wm•^V4•gXdSUŸ_VQS"WÉY‰a̕rV@`ZV4• fhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"WacW 46587:9<.± ^Se`›"Sež^`QS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V Ë acWmQicžm•rV[U•raÌY‰k.

["WO›Xdl^acW^–)Xdlm[]X Ë Q4[]W•rSUXdSUl^V4ij\\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

l^V4YdajXZ[PXZVŽijV@X.

T)VkMW^SP“± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWOXdV4`dV~YœX.

S"ž^`“bS"`Zk± V~Y‰\_V4QX‰fhž^icij›.Y‰žmŸ^TUaÐXdXdV4•An ¡?`4± V4W^acQ kg×b["`œ—r¨(V@ac` 0b„ [][)`Z`ZYd›Rl^SeÒ·`‰X.acW.

ajW^•rkMacVicV@Q@` ["Y‰XdacW^–UicacY‰X V@WÉQi ¡?¡?SracYdQk ž^TUV@WOX Y@n p3H7 HDR!95B3G. $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` U 3.<V!R]DHU3GH@9SR@9A27 .

?R‹SY.Z3!D9\27bVr=FD@=6HUHb7 9:7 RYD6= U RYD3"RYDXm34<30VX!3!5Ivx  s]N ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .9>9S3!5>xb.

.aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ ¡?V4[]`.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` Ë lÉ[”Ù"VW^S]X`ZV4QV4ajÙeV4•K›"S"žm`˜`ZV@\^ic›RXZS)T›QV4`‰XZaÐÏmV~•KTR["ajiXZS)›eS"ž.•^[PXZV4•> .

ž^–ežmYœX n¦­4®e® ajW.“l^aÌQ l Ë V@WmQ@ijSOY‰V~•XZl^V\m[]\_V@`.

Îe¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f1XdlmV\ _ •^ac["–"` []TRÎ["žrXdlmS"`ZV4•ŸM›gT#›rY‰V4iÐf fhS"`›eS"ž^`Q@S"WmYdac•^V@` [PXdacS"W §©[RQ4Q?“["Y["icYdSUY‰V4WeXXZS []`Z`Z›RÒ·ajW^kMicV@`fh`ZS"T .

[]`d<X D4V@iciÌ°± âicV4[eY‰V QSeWmYdac•rV4`\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^acW^–UT#›g\m[]\_V@`acW..Xdl^VV~[]`ZijacV4Y‰X\ÉSOYdYdajŸmijVaÌYdYdž^Ve± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`acY.

S]f VÚMXZ`dV4T)VŽacTU\ÉSe`‰X []WmQ@V?XZSUXdl^V•^ajVQ@[eYœXZajWm–ÏÉV@i̕¦± Ë ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•XZlm[PX.

lm[”Ù"VŸ_V@V@WÙeV@`Z›RŸ^žmYd›K“ajXdl.Xdl^ViÌ["Y‰XVÚrl^acŸ^ajXdacS"W([]Wm•.QSeW^–"`ZV4YZY4± .›eS"ž.

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë XdlmajW^kKXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`.

›eS"ž^`Y‰XZ[]XdV@TUV4WeX.•rV4YdV@`ZÙ"V~Y[U\^`dSeTU\rXl^V4["`dacW^–m± Ë •rSUW^S]X.["–"`ZV@V“aÐXZl.

›"S"žm`.acW.

V~QV@TŸÉV4G` ^nA­~®"® icVX‰XZV@`XZSUT)VY‰XZ[]XdacW^–)Xdlm[]X Î"¤lmacY\m["\ÉV4`acY.¡.

l^aj–el^ic›RXdV~Q l^W^aÌQ@[]!i XdSMS)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦“ajXdl^SežrX.[)ijV~YdY XdV4Q lmW^acQ4[]iŸm[eQ kO–e`dSež^Wm• .å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B.YdS"TUVŽS]f6›"Sež^``dV~["•rV4`ZY[]WɕKlm[”ÙeVfhS"ž^Wm•gXZl^V@TCXdSUŸÉVÙeV@`Z›acWeXZV@icijac–"V4WOX4n^[]Wɕ fhž^`dXdl^V4`dTUS"`ZVXdl^V4›K`ZV4["ijic›Q@["`dV[]Ÿ_S"ž^XbXZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V4›KQ@["W ¥ žm•r–"V fhS"`XZl^V@TRYdV@icÙ"V4Y4± . My Relationship with Die Casting Establishment V Úr\^iÌ[]Wm[]XdacS"WgfhS"`Sež^`–"V4W^V@` []i`ZV4["•^V@` Yc± Ë •rSRWmS]XŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]X.•raÌYdQ@S"ž^WOXdacW^–U›"Sež^``dV~["•rV4`ZYbaÌY l^V@ic\rfhž^i ± Ë lm[”Ù"VTUVX.

V4Ù"V@`dXdlmV@icV4YZY@n Ë lÉ[”Ù"V›OacV@i̕rV~•XZS)›eS"ž^`•rV4TR[]Wm•.[]Wm•glm[”ÙeV?V4ijacTUajWm[]XdV~•KTR[]WM›RS"f Xdl^VTR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i1•rV@`Zacٔ[]XdacS"WmY˜fh`ZS"T XZl^aÌY\m[]\_V@`.

XdSRYd[]XdaÌYœfh›K›"S"žm`.

•rV4Ydaj`ZV?XdSRlm[”ÙeV[RÎeY‰acTU\^ijV~Î \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA±$¤l^aÌY\m["\ÉV4`4nrl^SP“bV@ÙeV@`~nOY‰Xdacici1QSeWeX []acWmYbXdlmVV4YZY‰V4WeXZac["icY˜XZSRŸÉVž^WɕrV@` YœXZSMSM•.QicV4["`dic›"± âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]X Ë “acici¦“aÐXZlm•r` [”“tXdlmV\m[]\_V@`.

XZl^aÌY\m[]\_V@`“acijiAQ lÉ[]W^–eV.“`dajXdacW^–ɱ Ë •rSUŸÉV4ijacV@ÙeV.ajf Ë •rSRW^S"X`dV~QV@acÙ"V[)`ZV@\^ic›KY‰XZ[PXZajWm–)›eS"ž^` ajWOXZV@WOXdacS"WmYŸM›¬O[]WMžm["`d›­"n¦­~®"®e¯^nOajW.

•rV4Ydaj–eWKXZlMžmYXdlmV\m[]\_V@`ajXZYdV@ijfaÌYS"fYZ[]TUVŽajTU\_S"`dXZ[]WÉQV"± Ë lmS"\_VŽXdlm[]X.XdlmV“[”›R\ _ •raÌ[]–"` []T Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY[]`ZV?TR["•^V"±$¤l^VŽ\ _ •raÌ[]–e`Z["T.nr[eY˜›eS"žgkOWmSP“nOaÌY˜Xdl^VQ@V@WOXd` []i\m["`‰XS]f Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY["Wm•.

[]`ZV4[^± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.›"S"žg`dV~[]icij›g•rSRY‰V4V?XZl^VacT)\_S"`dXZ["WmQVŽS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW.XZlm[PX›"SežK“aciji¦Q@SOSe\ÉV4`Z[]XdV?“aÐXZlXdlmSeYdV?“l^S)lm[”ÙeV.TR["•rV.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"n^[]Wɕ¦nMl^S"\_V.XZl^acY.Xdl^VŽTR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY ajW.

QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡.`~± V@WmacQ k.×b["` ¨(V4aj` 0b„ ×bS”TUÚMV4XdT#V4`4Ÿ_n^V@¨ª` Y Q~¢˜icajT#XdaÌQ]n ’ Q@S]XdX4nrÒ·acicYdS"WAn .

.

Q@ij\^žm`d•^SeajŸmW^[]–Ÿm["ij›ijikMXZW^l^SPV“µS]XZŸMl^›V@`W^acSPWM“tÙ"V~XZYœlmXZ[Paj–OX [PŽXdacS"["WÉ`dŸ_Y‡V@XZ`~lmÑ Y˜[PX.S"iciÌ[]Wm•¦n^×bV4l^ijV4`4n^¡?ž^\^`ZV"nÉ[]Wm•YdS"TUVŽS]XdlmV@G` ?¡Ž¢ ˆOR6„ âS"acWmž.

¡¢ ±§ .TUVŽacWgXZl^ViÌ["Y‰XQ@S"W^–e`dV~YdY ° U’U &V U bV lV 7V kV CT U U fv U bV = 7 ‚9A2=923 ‡ 3 A9 26=9 3<9>9S35o[R9#27 r[UR7ED[@=FD6HO23 =FD=[U3GHg9SR&[3.n^V@[]ÙeŸmV@YdW.S"icaОrfXZXdV@l^ic›V4›K““b`dSeV@W^`ZV – Yd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO› .[]aÐWmX~•.iji1Xdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l^V4`ZY˜[]–e`dV4V4•g“aÐXZl.TU“Srlm•rV@V4`ZiAVacYŸÉXd["S]YdX V4[]•gicijS"›gW.

?3DG9 \@ 3 2!7 .N ‡ 3 xe5K3G=6Hh=FX!R]WG9#7 9 7ED \MhD3 9 3<9>9S 3 5 HU=9S3H =FDUW6=!5BM vx  ] t N CŸ $[]ž^iA¨È±m×b`Z["ijSP“bV@`~n U’U ?¡Ž¢ #nÉ£‡•^aÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .15K3 7 .9 \3(= 3<9>9S3!5c7ED \27 462&23(4 .s7 R]D.

aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ zx s ..¡ V~[]`.

›"Sež.¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`f©[PÚg•^[]XdV~•.["ijicV@–eV4•KXdlm[]X.¡?V4Q@V@TŸÉV4`]®^n¦­~®"® acW“l^acQ l.

›"SežgYdV@WOX.

TUV ›"Sež^``dV4ÙMacYdajSeWmY˜XdSUT#›g\m[]\_V@`RÍZ¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f XZl^V\ _ •^ac["–"` []T± Î  IJƒ^Œ)ƒa‚ ‚jƒ)0ƒa‘ Œ)ƒ…HLIONXR.PJ)†|„C†e‘bIO— .

ici¦XdlmV\m[]`dXdacV4YbXZlm[PX.

["Wm•KT›rY‰V4iÐf ÏmWm•gXdl^aÌY \m[]\_V@`XZSRS]f6VÚMXd`ZV@TUVŽacT)\_S"`dXZ["WmQVe± Ë •^ac•.–eS]XXdl^aÌYacWrfhS"`ZTR[PXZajSeW.W^S"X.

`dV4ÙOaÌYdV?T›K\m["\ÉV4`.

["Q@Q@S"` •racW^–#XZSU›"S"žm`Q@S"TUTUV@WOXZY.

S"WgXdl^aÌY\m["\ÉV4`4n^["–e[]acWAnrYdajWmQ@V Ë •ra̕ W^S]X`ZV4Q@V@acÙ"V?["WM›"± Ë •rV~Qa̕rV4•XdSU`dV4ÙMacYdV4•UXZl^VŽ\m[]\_V@`YdajWÉQV Ë •ra̕KW^S"Xb`ZV4Q@V@acÙ"V~•K[]WM›U`ZV@\^ic›Ufh`dSeT ›"Sež fhS"`TUS"`ZVXdlm["W )TUSeWeXZlmY4± Ë `ZV@ÙMacYdV4•.["Q4QSe`Z•racW^–XdSU›"Sež^`.

T#›g\^`ZV@ÙMajSežmYb\m[]\_V@`SeW Xdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSrQajXœ›"± .›"SežKXZl^VYd["TUV\É[]\_V@` Y‰acWmQ@V Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXdlÉ[PX.ajWT›ijV@X‰XZV@`.V~QV4T#Ÿ_V@` "®^n¦­4®e ® r± ‡ijV~["YdV?W^S"XdVXdlÉ[PXXdlmacYaÌYXZl^Vic[eYœXXZajTUV Ë “ajiciAY‰V4Wm•.•^[]XdV~•g¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@` ^n¦­4®e ® rn Ë YdV@WOX ›"SežKXZl^V`dV4ÙMacYdV4•gÙ"V4`ZYdajSeWg[eY Ë YdV@Wm•KXdS["ijiXZl^VQ@QicacY‰X4± Ë `ZVǗMYdV@WOX›"SežKXZl^VYd["TUVÙeV@` Y‰acS"WgS"W ¡.Y Ë YœX [PXZV4•.QSeTUT)V4WOXZYS"W.

›"Sežg“aciciAQiÌ[]acTÄ[]–O[]acWXZlm[PX.

›eS"ž•rSUW^S]X.

Y‰ž^ŸmT)ajX‰X []i ± Ë W Q@[eY‰VXdlÉ[PX.`ZV4Q@V@acÙ"VŽ[]WM›S]fT#›.

W^S]X.•ra̕.›"Sež.Q@ic["ajTÄ[]–e["ajWgXdlÉ[PX›"Sež.

–"V@X.Q4[]W.`ZV4Q@V@acÙ"V?Xdl^V\É[]\_V@`›"Sež.[)Q@S"\M›Rfh`ZS"T []WM›"SeW^V“l^SRacYSeWKXZl^VQ@QŽicaÌYœX~± âicV4["YdVŸÉV[”“[]`ZV.XZlm[PX Ë Q lm[]Wm–"V4•KXdlmVŽXdajXdicVS]fXdl^V\m["\ÉV4` §©¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@`~n mn¦­4®"® ÙeV@` Y‰acS"W_°$XZSRŸÉVÎ .

.

SP“tXZSRQ@[]iÌQžmic[]XdVXdl^V'\ ~_t•raÌ[]–e`Z["TÖQSe`d`ZV4QXdic›MÎm± ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

“`ZaÐXZajW^– §©V@TR[]aci¦aÌY ÏmW^V”°b“l^VXZl^V@`.[]\m\^`dV~QaÌ[PXZV?ajf›eS"ž.Ë “˜Sež^ic•.`dV~Y‰\_S"WɕXZSRT#›V .¨ ["aji¦ŸM›K¬O[]WMžm["`d›(­ mn¦­~®"®"¯m± ‡ijV~["YdVQ@S"WmYda̕rV@`XZl^acY \m["\ÉV4`“aÐXZlm•r` [”“Wgajf Ë “acijiAWmS]Xl^V4["`fh`dSeT֛"SežgŸM›RXZl^VTUV@WOXdacS"WmV4••^[PXZVajW.

Xdl^V\m["\ÉV4`acYQ@Q@V@\rXZV4•¦± Ë l^S"\_VXdlm[]X.

`ZV4[]icic›K•rSRY‰V4VXdl^VacTU\ÉSe`‰X []WmQ@VS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajWm–kMW^SP“icV4•r–eVŽajW.“aÐXZlKXZl^SeYdV?“lmS#lm[”ÙeV.›"S"ž.XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^– acWm•ržmY‰Xd`Z›"nr[]Wɕ¦nrl^S"\_V?Xdlm[]Xb›eS"ž“acijiAQ@SMS"\_V@` [PXdV.TR["•rV?XdlmV?TR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY acWgXZl^aÌY.

KL„.[]`ZV4[m± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj` ˆOR6„¤KMP|R.PL‚jƒO• NaILK^“»^N‹IJK)“ „‡†JHa„œH^‚´MƒO‚’R XK eƒa•™‘ R\„.HJ•–•’NXHLI.

ƒa•’Nk“&‚hKQIO— ‘bIJ^•Ø. ‰HLORCKM•bPO„.

P M‘ØIO—|HJ•–•™„‡†Oƒ…KJ„‡†OƒO‚d‘bIOŒ)ƒ^R@„C‘ —eHa„C‘’KMIJR&„‡†LH)„o“3†Jƒa‚jƒ‰JHaR@ƒ KMI|‘ „ p3@5B3G. U 3.<V!RYD6HU3GH@9SR&9A27 .

#=9>9:7 9AWHU3 b S 9A2R]W[]2G9.9>9S3!5o=FD6Hh4626=FD[3GHi27 .

N x=FDFW=5QM x tvN ?¡ V4[]`.

¨ `4±â×[]` ¨(V@ac` ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^``dV~QV@WOX.

TR[]aci ± Ë []TÖW^SP“µajW \_SeYZY‰V~YdYdajSeWKS"f›eS"ž^`[]`dXdaÌQicVÎ .ž^\.V .[]`dXdaÌQicVY‰žmŸ^TUacYZY‰acS"W[]WɕKXZl^aÌYfhS"icijSP“ .

.SP“tXdSRQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ )•raÌ[]–e`Z["TÖQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Î Ë X.

["Wm•g["TC\^`ZV@\É[]`ZV4•RXZSR`dV~QSeT)TUV4Wm•KajXfhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"W.W^S"X.aÌYbXdl^VÙeV@` Y‰acS"W •^[]XdV4•¬O[]WA± ^n¦­4®"®e¯^± Ë lÉ[”Ù"V`dV~["•gaÐX.acW ¡?ajV¢b[eYœXZajW^–R£‡W^–"acW^V@V4`4± Ë •rac•.

`dV~QV4ajÙeV["WO›KV4[]`ZicajV4`Ydž^Ÿ^TUaÌYdYdacS"WmYS"f1XdlmacY.

["`‰XZacQ@ijVen Ë “["Y QSeWrfhžmYdajWm–)ajX.

“ajXdl.Xdl^VV~[]`ZijacV@`["`‰XZacQ@ijVXdlÉ[PX Ë `dV@Xdž^`ZW^V4•KXdSU›eS"žA±â¨(›g[]\_S"icS"–"acV4Y4± .

.

lm[”Ù"VŽ[]\^\m`dSO["Q l^V~•RXdlmacY.SP“bV@Ù"V4` Ë ["T Ù"V4`d›R\mijV~["YdV4•.[PXXdlmV“b[”›R›eS"ž.

acW["WgSeŸ ¥ V4QXdacÙ"VŽTR[]W^WmV@`~nr“l^acQ laÌY[]ici¦“˜VlÉ[”Ù"VV@Ù"V4`.[]\^\_V4["`ZYbXZS)\m`dSPÙMa̕rVŽÙ”["ijžÉ[]Ÿ^icV acWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.["`‰XZacQ@ijVe± Ë X.

¡¢ }YœX [ XZS `ZV@ÙMajV4“tXZl^V\m[]\_V@`.["Ydk"V~•RfhS"`~± .YaÌYT#›g\ÉSeijaÌQ› fhS"`lmaj–el^ij›XdV4Q lmW^acQ4[]iATR[]XdV@`ZaÌ[]i n Ë []TC`dV~ØežmV4Y‰XdacW^–)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦\_V@` Y‰SeW^W^V4i¦S"W.Xdl^ V .

Q lm["WmQVŽS"f []\m\^`dSPÙP["i nr[]Wɕg[eY Ë YZ[]a̕¦n Ë “ajiciA`ZV4QSeTUT)V4Wm•gaÐX~± Ë “aciji¦icVX.[eY“˜V4iji ± Ë Q@V@`dXZ["ajW^ic›RXZl^ajWmkXdlmacY\É[]\_V@`lm[eY[TžmQ lŸÉV@X‰XZV@`.

[]Wm• Ë Xdl^acW^kXZV4Q l^WmacQ4[]i¦`ZV@ÙMajV4“˜V4`“ajici1[]–e`dV4V.XZl^aÌYXdacTUV"± ’ acWmQV4`dV4ij›en $[]žmiAט` []icSP“bV@` ‡ 3 U’U SJvL=7 9S3H¡nPR5o=fv2!7 U 3=FD6H@9A23DkSY.XZajTUVXZSU`dV4ÙOacV@“µaÐX Ë “bS"žmic•gijack"VXZS \^ž^ŸmijaÌY‰lajX.kMW^SP“ƒS"fSež^`•rV4Q@acYdajSeWgacW “bV@V@krY4± âicV4["YdVŽ•rSRW^S]X“ajXdlm•^`Z[”“µaÐX‰—O–"acÙ"VŽžmY[)icaÐXdXdicVTUS"`ZV.?3DG9"”h5>N-“m5n= U R#vj3!5o= U 3<9>9S3!5oHF=9S3GH‰£63!X ä x  t]N ?¡ V4[]`.›eS"ž.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`4n .

\m\m[]`ZV@WOXdic›"nr›eS"ž•rSUW^S]X.

lÉ[”Ù"V?Xdl^VŽXZajTUVŽXdSRicSMS"kSPÙeV@`T#›K\m[]\_V@`.

`ZV@\^ic›R“acijiA•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.[eY›"S"ž.\^`ZS"TUaÌY‰Ve±6£‡Ù"V4W.[ W^V4–e[PXZajÙeV.

XdlÉ[PX›"Sežlm[”Ù"VŽYdS"TUV?Q@S"ž^`dXdV~Y‰›e±6×bžrX[]\m\m[]`ZV@WOXdic›)Xdl^VŽ\m["\ÉV4`acY W^S"X.

ajTU\_S"`dXZ[]WOX.

["Y›eS"ž^`V@ÚM\_V@`dXZYbXZS"i̕.›"S"ž[]Wɕ Ë []TÖSeW^ic›g[UY‰TR["iji¦Ÿ_S]XZl^V@`ZajWm–UQ@SrQ kO`ZSe[eQ lA± âicV4[eY‰VŽYdV@VŽXdlmacY\m["\ÉV4`.

“ajXdlm•r` [”“W Ë []TCYdS"`Z`d›UXZlm[PX.

S"\_V@W(•raÌYdQ@žmYZY‰acS"WgS"W.XdV~Q l^W^aÌQ@[]i¦aÌYZY‰ž^V~YY‰lmS"ž^i̕KŸ_V •rSeW^VŽajW›"Sež^`TR[]–O[ D@acW^Ve± âSež.“bV•rSUW^S]X.["–"`ZV@V?Xdlm[]X.Se`›"Sež^`bXdV4Q lmW^acQ4[]i¦V@ÚM\_V@`dXZY•^SRW^S]Xlm[”ÙeV?XZSR[]–"`ZV@V“ajXdlT#› `ZV4YdV4[]` Q lA± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXZlm[PX.[]W.

›eS"ž.lm[”Ù"V?XdSUicVX.

›"Sež^``ZV4["•^V@` Y‡XZS ¥ žm•r–"Ve± Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PXXZl^V@`ZVŽacYWmS S]XZl^V@``ZV4[eY‰SeWmY˜XdSU›"Sež^`.

•rV~QaÌY‰acS"WA± Ë []TC["ŸmYdS"icžrXdV4ij›KYdž^`ZVXdlm[]X.

•rSRW^S"XbX []keVacWOXdSR›eS"ž^` QSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WKXdl^VŽf©[eQÇXXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À“ajici¦lm[”Ù"VXZSUY‰XdSe\.XdV4[eQ l^acW^– ’ £ ?£ G ¢  ’ £ ’ “l^aÌQ l([]`ZV?“`ZS"W^–U["Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.›"S"ž.

`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`\^`dV~QacS"žmYbXZajTUV ¡?`4±â×[]` ¨(V@ac` —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Xdl^aÌYTR[PXdXdV4` “ajiciAŸ_VQac`ZQ@ž^iÌ[PXdV~•KacW.“ajXdl›"SežgacW. My Relationship with Die Casting Establishment âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]XXdl^aÌYicVXdXdV@`?[]Wm•KXdl^V`ZV4Y‰XS]fXdl^VQ@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›e± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.Chapter B.

›eS"ž.›"Sež.Y‰XZ["Wm•.“˜Sež^ic•gicajkeVS"Xdl^V4`XdSRYdV@VŽXdlmacY.ŸM››"Sež^`•rV4Q@acYdajSeW []Wm•.

¡¢ }TUV@TŸÉV4`ZY4± p3!5K3g7 .V4Ù"V@W.l9A23 U 3<9>9S35ÔS-5K3G4<367 Ÿ3Hi7ED05K3<9AWF5.Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.ajfXZl^V@›g[]`ZV .Dg= U 3<9>9S35™n>5BReV ] F =FW U “m5K= U R#vj35Ô£63!X ã x t]N ¡.V~[]`.

¨(`~±â×[]` .¨ V@ac` Ë Ñ iciAlm[”ÙeVŽ›"S"žgkMW^SP“tXZlm[PX.

S"ž^`.lm[”Ù"VajWÉQS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V4•gTUV[]Wm•gS]XZl^V@` YS"W.›eS"ž.

TR[]aci¦“˜Sež^ic•.Y‰XZ[ XdSr•^[”›K“aÐXZl ›"Sež^`ž^WOXdSP“[]` •¦nMž^W^W^V~QV~YdYZ[]`Z›QSe`d`ZV4Yd\ÉSeWm•rV4WmQVe± Ë f6›"Sežglm[e•g[)“bS"`ZkMajW^–XdV4ijV4\^l^SeW^VS"`bf©[PÚgXdl^aÌY V .W^S"XŸÉVW^V~QV~YdYZ[]`Z›"± .YajX.

aÌY Ë TžmYœX.

`ZV@\mij›RXZSU›"S"žm`ijV@X‰XdV4`.

TR[]aci¦aÐXXZSU›"S"ž.`Zaj–eleX.[]Wm•gX []k"VŽajXXdSRYdS"TUV@SeW^V V@iÌY‰VeÑ YS QV[]WɕKlm[”ÙeV.XZl^V@T V .

[”“[”›"± Ë XZ`dacV4•gXZSXZV@icV@\^lmS"W^V›eS"žKiÌ["Y‰X.

XZl^VW^V@“.“bV@V@kKS"W¤lOžm`ZY4±­”« "®#“ajXdl.

YbXZlm[PX.

“bVŽlm[”Ù"V["–"`ZV@V4•XdS \^ž^Ÿ^icaÌY‰l›"Sež^`.

[]`dXdaÌQicV"n$Í .

.

–e`Z["\^l^aÌQ@Y[]WɕKV~ØežÉ[PXdacS"WÉY@nrSeW[U•raÌYdk_±$×bV4Q4[]žmYdVŽS]fXdl^VQ@ž^`Z`dV4WeX YœX [PXZžmYS]fS"ž^`V TR["ajiAYd›rYœXZV@Tn Ë “bS"žmic•.aÐX.SP“·XZSg¢b[]iÌQž^iÌ[PXZVXdl^V\ µ•^ac["–"` []TÖQSe`d`ZV4QXdic›"± Î Ë “b["WeXZV4•KXdS[eY‰kR›eS"ž XdSYdV@Wm•KXdlmVV@WOXdac`dV\É[]\_V@`~nr“aÐXZl.["•rÙMaÌY‰VŽ›eS"ž.W^S]XXZS)V TR["aji¦ajX4± ’ V4Wm•.

SeW([]WM›S]f Xdl^V fhS"icijSP“acW^– ’ ›MØOž^V~YœX~n ?TUV@–O[ Ë „Se` ?T)V4–e[)¬ ± .YdV¨(aÌQ`ZSeYdS]f X QV ® rnrÒ Se`Z>• ^± S"` Ò Se`Z• 6V4`‰fhV~QÇX ^± ± ¤l^V\^`ZS"Ÿ^icV@TCacY Ë QSež^ic•^WAÑ X.

`ZV4[eQ lK›eS"ž.ŸO›g\^l^SeW^V"± Ë Xd`ZajV~•gYdV@Wm•^ajW^–R›eS"ž[f©[PÚgYdV@ÙeV@` []i_XdacTUV4Y ¤lMž^`ZY4±$[]Wm•.iÌ["Y‰GX ^`Zac•^[”›e±$¤l^V@`ZVŽ“b[eYW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"±6Ò VŽXd`ZajV~•[)Q@S"ž^\mijVŽS]f$•r!a _V4`dV4WOXWMž^TŸÉV4`ZY Xdlm[]X.

“˜VŽlm[e•gfhS"`›"SežA± .

aÐXXZSU›"S"ž["Y[)icVXdXdV@` S"W(¨(SeWm•^[”› e« r± Ë YdV@WOX ‡`dacS"`ZaÐXœ› ..[”ÙMacW^–UW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"n Ë XdSMS"kXdl^VŽf©[]Ú.[]WɕKTR[]acicV4•.•^[”›¨ª[]aci¦XdSU›"Sež^`.

[PXdXdV4WeXZajSeW.[]X Ë W^W^SPÙP[PXZajÙeV aciÐXZV@` Y@n1­"­ ­ ]Xd.

l .

Ù"Ve± ’ ± £.

±cnm¨(acW^W^V4["\ÉSeijaÌY4n^¨(ajWmWAAn ? m­ m± âS"žY‰l^Sež^i̕glÉ[”Ù"V`dV~QV@acÙ"V~•KajXXdSr•^[”›[]X.

ic[]XdV~YœXajf Xdl^aÌY.

[e•^•r`ZV4YZYacYQ@S"`Z`dV~QÇXbfhS"`›"SežAnr“l^aÌQ laÐX.Ydl^S"žmic•gŸÉVYdacWmQVajX.

›"S"žm`TU["WMžmYdQ@`dac\rX~± .“b[eYbS"W.

SP“nr“l^acicV Ë Ñ TğÉV4Wm•racW^–RSPÙ"V4`bŸÉ["Q kM“b["`Z•mYâXZSRajWrfhSe`dTC›"S"ž.S]f›"Sež^`.

["Q4QV@\^XZ[]WÉQV"nr›eS"žglm[”Ù"VXdlmV W^V@`ZÙ"VXZS)“ajXdlɕr`Z[”“ƒXdl^V\É[]\_V@`.

[]WɕKXZl^`ZV4[PXZV@WgXdSYd\^`ZV4["•KW^V@–O[PXZajÙeV–eSeYZY‰ac\g["ŸÉSežrX.

XdlmV ajWɕržmY‰Xd`Z› Ë kMW^SP“ƒ›eS"žgQ@S"ž^i̕rWAÑ X.TUVŽajW.

lm[”ÙeV?kMW^SP“W Ë “["YbXZ`d›MacW^–#XZSRQS"WOX ["QÇX›eS"žAnrŸ^ž^X Ë T#žÉYœXacWrfhS"`ZT ›"SežKXZlm[PX Ë Q@[]W1Ñ X.

[]WM›Rfhžm`‰XZl^V@`.V@ÚOXZV@Wm•.

Q@S"ž^`dXdV~Y‰acV4Y˜XdSR›eS"žA± ?Y›"S"žm`b\É[]\_V@`lm[eYŸÉV4V@W(["Q4QV@\^XdV4•An Ë VÚr\_V4QÇXXZlm[PX.

›eS"ž.["WO›fhž^`‰XZl^V@`.Y‰žmŸ^TUaÐX.“ajici1Q4[]WmQ@V@i¦›"Sež^`“aÐXZlm•r` [”“iA[]Wm•YdV@Wm•gTUVŽXdl^V\É[]\_V@`S"W•raÌY‰kgajTUTUV4•^ac[]XdV@ic› fhS"`\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WA± Ë f6W^S"X4n^\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

?319SR] F =FW U ”ON-“m5n= U R#vj3!5>N mV@Ÿ(®^n¦­~®"®e¯ ¡.["`‰XZacQ@ijV~Y@± ”(MC5B3G.V~[]`.<V!RYD.

¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`.

["Q@Q@V@\rXZajWm–XZl^V\m["\ÉV4`.Î .

SP“·XdSQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ _ •rac["–"` []TÖQ@S"`Z`dV~QÇXdic›rÎ^± Ë YœXZ`dSeW^–"ic›Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlÉ[PXXdlmacY\É[]\_V@`“acijiAV4W^lm["WmQVXdlmVž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–US]f ›eS"ž^``ZV4[e•rV@` YbS"WgXdl^aÌY QV4WeXZ`Z["iXdSe\^acQ"±â¤l^V@`ZVfhSe`dVenMaÐX..

Xdl^V4TÖXdSRTR["k"V“acYdV@`.“aciji1l^V@ic\.

•rV~QaÌY‰acS"WÉYajW.XdlmacY.

["`dV~[^nr[]WɕXZlOžÉY ajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V4aj`\m`dSr•ržmQXdacÙMaÐXœ›e± Ë “bS"ž^i̕gŸÉVlm["\^\M›RXdSRYdV@VXdlmV\m[]\_V@`.

acW(¡.\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.Y›eS"žgkOWmSP“ Ë ["T D@V~[]icS"žmY˜fhSe`Xdl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë []TC•^S"acW^–T›KžrXZTUSeY‰XbXZSU\^`dSeTUS]XdV Xdl^VkMW^SP“icV4•^–"V[]Wm•g\^`ZS]Ï^X []Ÿ^acicaÐXœ›S"f1XZl^V•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë •rSRW^S]X.acV¢b["Y‰XdacW^– £âW^–eajWmV@V@`~± .

["\ÉSeijSe–"a D@V?fhS"`.•rSeajWm– Y‰Sɱâ¤l^VŽl^aÌYœXZS"`Z›S]fS"ž^`.

Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"Wm•^V@WmQ@V?TR[]keV4YajX.

ijSMSekK["Ybajf6›eS"žg`dV@fhžmY‰VŽXZSU\^ž^Ÿ^icacYdlajTU\_S"`dXZ["WeX ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Ÿ_S"žrXXZl^VQ`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“t\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›"±â¤lmVlmacY‰XdSe`d›KYdl^SP“.

Y˜XdlÉ[PX.

›"SežgicSeY‰XXdl^aÌY \m[]\_V@`“lmV@W Ë Ïm` Y‰XYdV@WOXajXXdSU›"Sežgac>W .ž^–"žÉYœX~nm[]Wm•.[]iÌYdSicSeY‰XaÐX.

“l^V4W Ë `ZV4Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•KajX.

V~QV4T#Ÿ_V@`~±â¤l^acY4nm["Wm•XZl^VŽf©["QXXdlm[]X Ë lm[e•.W^S]Xl^V~[]` •fh`ZS"Tě"S"žgŸM› ^V4Ÿ^`Zžm[]`Z›(­"n¦­~®"®"¯mnr[]Wm• S]XZl^V@`acWrfhS"`ZTR[PXZajSeWAnr\^`ZS"TU\rXdV~•.V4["`dic› ¡.T)VŽXZSRY‰V4Wm•gXdl^VV4TU["aji Ë YdV@WOX4± Ë []TCYdž^`ZV?XZlm[PX.ajW.

ajf6›"S"ž.“bV@`ZVacW T#›KYdl^SMV4Y˜›"SežK“bS"ž^i̕lÉ[”Ù"V?•^S"W^V?Xdl^VYZ[]TUV"±$¨(›K\^ž^`Z\ÉSOY‰V?“b[eY˜WmS]XbXdSUajWÉY‰ž^ijXZY["WO›eS"W^Ve±¨ ›S"W^ic› ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

[]acTÖaÌYXdSU\^`ZS"TUS"XdVXdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›XdSUXdlmVŸÉV~YœX.

[]Ÿ^acicaÐXœ›e± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^SOY‰V “l^SR•rSRW^S"X.S"f T#›.

acV¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4` ° Ydl^S"ž^i̕gŸÉVacWOXdV@`ZV4Y‰XdV~•.W^S]XŸ_VajWMÙ"SeijÙeV4•gajW•racV Q@[eYœXZajWm–m± Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›RŸÉV4ijacV@ÙeV?XZlm[PXXZl^VV4•^aÐXZS"`S]f ?¡Ž¢ ÀTU["–e?[ D@acW^V)§ ¡.ajW[]`dXdaÌQicV4YbXZSR\^`dSeTUS]XdVkMW^SP“icV4•r–eV"± ’ Smnrajf6›"S"žgÏmWm•gXZlm[PX.[]–"`ZV@V“ajXdl\^`ZS"TUS]XZajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW(•racVQ@["Y‰XdacW^–UY‰lmS"ž^i̕.

T›K[]`dXdaÌQicVŽacY.

["Wm• Ë “aciji1ŸÉV–eic[e•XZSU["ijicSP“ƒ›eS"žgXdSU\^ž^ŸmijaÌY‰l.[ QSeWOXd`ZajŸ^ž^XdacS"WgXdS)Xdl^aÌYkMW^SP“icV4•r–eV"nMXZl^V[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë •rSUW^S]XX []k"V\_V@` Y‰SeWm[]i¦acWmYdž^iÐX.XZl^acY.

acV ¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4`4± Ë Ÿ_V@icacV@Ù"VŽXZlm[PXXZl^VTR[]–e?[ D@acW^VŽacY["W([]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV.\^iÌ["Q@VŽfhS"`XdlmacY.\m[]\_V@`acW(¡.

["`‰XZacQ@ijVe±$¤1S ["Q lmajV4Ù"V?Xdl^aÌY\^ž^ŸmijaÌQ@[]XdacS"WAn Ë “ajiciAl^V4ij\›eS"ž.ajW([]WM›“[”› Ë Q@[]W1±6¤lmV\m[]\_V@`“["Y“`ZaÐXdXdV4WgžmYdacW^– []ic¤ i£ XdlmVŽnm["ÏmWmijV~•Y@± XZl^Ë V“–"acij` i1[]["\micl^YdacSUQ4YQS"[]WM`ZÙeV?V@ac`dWX˜\ÉXZl^SOVŽYœX ÏmYdQ@icVŽ`dac\rXdSUXÏmÒ icV4SeY4`Z± .

S"žQSe[UWMÙ"•rV@ac` YZYdQajSeQWKSeWO“XZ[]acijaci W^acW^– `ZV4ØOž^ac`dVŽ`ZVXœ›M\^acW^–S"f6["ijiXZl^VV4ØOžm[]XdacS"WmY4± .• ’ ml^± Se`‰± XZËij›e[]n TË “acfhij` i []Y‰a̕RV4WmXd•KlÉ[P›eX.kMW^SP“ nMÒ .Y›eS"ž.

¡À\^`dSr•ržÉQV4YicSP“µØOžm["ijajXœ›KYdVXZž^\ []Wɕ`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜YdS"TUV?XdacT)Ve±$Ò Sež^i̕K›eS"ž\^`ZVfhV4`bXdS)lm[”Ù"V?Xdl^V–"` []\ml^acQ.ÏmicV4Y˜XdS)Ÿ_VacW¤ Ë  fhSe`dTR[]X Õ S"`.

Ydijac–"lOXdic›RXZl^V–"` []\^lmacQ4Yb["Wm•KXdVÚMX~± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`["YZY‰aÌYœX []WmQ@V"± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj`  Œ Z' + ""\+v+ .Z3GHeN 3=.S9?=[39A26=9l9A23@V=FV!35 jRYW Hg_-D= M0X!3&VFWUX 7 .?34<R]DG9:7EDFW39SR5K3G=6H@9SR&. U’U ÌS  # $v U U’U U ‡ 3 x -2=6H09A2R]W[]2G9`7ED9A26=9`.["W^S]XZl^V@`bfhSe`dTR[PXÇÕ Ë lÉ[”Ù"VŽV@W^lÉ[]WmQ@V4•KXdl^VQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY`dV~Y‰Seijž^XdacS"Wg["Wm•.\^icV4["YdVŽŸÉV[e•rÙMacYdV4• XdlÉ[PX Ë lm[”Ù"VŽQ lm[]Wm–"V4•.?3G3&2R 9A23.<23GH0=.a9A233GHb7 9SR5m2=6H V!5KR "7 .:=[U=(4.

RYD9:7EDUW3.

W^S]X.N LV bF U #v ä  t ¡?V4[]` $["ž^iA×b`Z["ijSP“bV@` ¤ S)T›K–e`dV~[PXY‰ž^`Z\^`ZacYdV›"S"ž•ra̕..

W^S"X []WÉY‰“bV@`T#›K\^`dV4ÙMajSežmYijV@X‰XZV@`~± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.\^`dSeTUacYdV4•¦± âSež["icYdSU•rac•.\^žmŸ^ijaÌYdl.T›K[]`dXdaÌQicV["Y›eS"ž.

•^S"acW^–RY‰Sɱ Ë ¥ žmY‰X.›"SežglÉ[”Ù"VŽ[–eSMSM•g`ZV4["YdS"WÉY‡fhSe`W^S]X.

“˜Sež^i̕KicajkeVŽXdSUkMW^SP“ƒ“lÉ[PXaÐX.

aÌY4± .

\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•[PX.›eS"žKŸ_V\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^V[]`dXdaÌQicVŽajW.XZl^VW^VÚMX aÌYdYdž^V~Õ []WM›S]XZl^V@`aÌYZY‰ž^V”Õ.[]ici Õ Ë WQ4["YdVXdlm[]X.–e["ajW1nr“˜Sež^ic•.

acWeXZV@Wm•gXZS)\mž^Ÿ^icacYdl.›"S"ž.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVen Q@["W Ë `ZV4QV4ajÙeV[)\^`ZV@\m`dacWOXYdS Ë Q4[]W.\^`ZSOS"f `ZV4[e•RXZl^V[]`dXdaÌQicVŽ\^`dacS"`bXZSUXdl^V\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WÉÕ ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWg["Wm•["YZY‰aÌYœX []WmQ@V V@WmacQ k c 23!DkS][R!9a=.

4!2=FD[3HvN ‡ 2GM!kf´V=<MFX!3"M.?R]DH3= U 7ED[¡v 7 9A2zV3ovL=.WU5‰V!587 .?3)i 9A23&V!3!5K.

R]WxF9A23 5K3G=6HU3!5>xY4.

Dv\26=9L9A23&5B3=.?.¦t<NœSY4G=FDUDR!9#7bV=[7ED37 n 9A23 U 3<9>9S35$vL=.?R]D@7 .a=FDgR!IJ3!5*9SROXFWGMkV3 RYW9.=FD([]W3G.

NDS# ZW.S9DvjRYD6HU3!5Ìv\2Mh23ovL=. 4.

RYD64<3!5‰D3GH0=FX!RYW97V3&DR9l.<WFXaV"7 9>9:7ED[iV!5KRYV!RU.<WFXa"V 7 9>9:7ED[Pn R5cVFWUX U 7 4.&V=9>9S3!5 R0m n .1f8R5*9A27 .Z= U .

=9:7 R]D1.

t Nap3= U Lv =.

15K3<9AWF5.D3GHh=hV!5KRL(V V9\5K3.M.

V!RYD.Z= U .xM=F2 .<W6HFH3D U M~Pn R]WUD6H…#V Mh5K3.?319SR‹#V MhV!5KRYV!RU.s7EX U M02=!Ÿ 3.Z.<WF5K3UNw* r RYW U HO23@V!R.

ZRC7b(V V!R5Q9?=FD9.Z3G=5K4!29SRX!31..

?3@5K3G=6HO27 . U 3<9>9S35.x]=FDH@M.NF U 3G=.

R]W4.

=FDHU3G47 H3&Pn R5*M.

R]WU5K.?3"R]Dk£ 5P7Bx ä `} V!5 t V@WmacQ kn Ë ml [”Ù"VijV@f X.”h5>NÔF y 9S3CŸ 3 H^6Ÿ =!5nH!MC5B3G.<V!RYD.?3 U ?n N p3!5K3g7 .

Ù"SeacQ@VTR["ajifhSe`›"S"ž1± Ë “aÌY‰l.XdSRYd\ÉV~[]k“ajXdl›eS"ž[]Ÿ_S"žrX.

“lm[]X.

Ydž^Ÿ^TUajX‰X []i¦S]f6›"Sež^`\^`ZS"\_SeYZ[]i Ë acWmY‰Xd`ZžmQÇXZV4•.›"SežKXZS)fhS"`Z“b["`Z•XdSg¢b¨ ¢ºfhS"`XdlmVR­4®"®e®Q4[]ici ± Ë Q@[]W[]WɕgYdl^S"žmic•[]iÌYdS`ZV4Yd\ÉSeWm•KXdSUXdlmVØežmV4Y‰XdacS"WmY›eS"žg["`dVŽ\_SeYdajW ¥ –XZS $[]ž^i ± Ë Q@[]W.Ÿ_V`dV~["Q l^V~•ŸM›K\^lmS"W^V[PX ^­4®^± ]¯e¯^± r± å —˜.[]\^\_V4["`ZYbXZS)Ÿ_V W^SeW .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

:= U N15LV!3!5‰26=FV.:= U 26=6HCV6=.a9A23!5K33vj3!5K313CT64.a=FDM0V!R7ED9 7ED.<WFXa" V 7 9>9:7ED[&=FDMhV!5KRYV!R. My Relationship with Die Casting Establishment ¤lm[]WmkK›"SežAn ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› y]7ED64<319A23HU3G=6H U 7ED3onPR5J9A2=9V!5KRYV!R.Chapter B.Z3GH U RYD[iX!3CnPR5K3UxÌSOvjRYD6HU3!5K3GHh7 no9A23!5K3&vL=.?.

3!V9:7 RYD.”Pn R U’U R#v 7ED[g9A23"3@T!=64A91V!5KRb4<3GH]WF5B3FNÔyRvxÌSb9A23!D(.?3k}pRvx]7 9 4<R]W U H]DOg 9\X!3™] S =ar V .kMW^SP“n Ë ["TÖXd`Z›MajWm–XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.Z3!D91”C5.<WF5B3"9A26=9\233Lv =.N } V5P7 U ä t]x  t ` ƒ)H) ‚ ‚.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVŽSeWKXZl^V\ _ •rac["–"` []T± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.Y›eS"ž.˜ eŒ)H^‚ e]N „ ¤lm[]WmkK›"SežKÙeV@`Z›T#žmQ lgfhS"`›eS"ž^`\m`dSeT)\^X`ZV4Yd\_S"WmYdVŽS"WgXdl^VŸ_V@lm["iÐf6S]f $[]ž^iA×b` []icSP“˜V4`4± .N H^Ÿ =5nH!M(9A233Pn R U’U R##v 7ED[ U 3<9>9S35.a9SRiX!3lV1=6H37EDzV#Mg4G=.

Y.QV@WOXZ`Z["iXdSR•racVQ@["Y‰XdacW^–UV@Wm–"acW^V@V4`ZY4± Ÿ_VXdXdV4`.Xdlm[]XXdl^aÌYaÌYdYdž^VŽacY.S]f$QSeY‰X“˜Sež^i̕K`ZV4Ydž^ijXbfh`ZS"TÄajTU\^icV@TUV4WeX [PXZajSeWgS"f XZl^V\^`ZS"\_V@`\f_ r• aÌ[]–"` []TÖQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± .›"Sež []`ZV[”“b["`dV.•rV4Ydac–"W[]Wm•[ Y‰ac–"WmaÐÏÉQ4[]WOX`dV~•ržmQXdacS"W.

“aÐXZl.[)\_V@` Y‰SeWg“lmS)lÉ["Y•rV~•racQ4[PXZV4•gXdl^ViÌ["Y‰X­ ›"V~[]` YbS]f lmacYicajfhVŽXdSRacT)\m`dSPÙeV.l^aÌYicaÐfhVXZS)Xdl^VYdžmQ@Q@V4YZYS]f Xdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›en Ë YœXZ`dSeW^–"ic›RŸ_V@icajV4Ù"V?Xdlm[]XbXZl^aÌY[]`dXdaÌQicVYdl^S"žmic•gŸÉVŽ\^žmŸ^ijaÌYdl^V4•¦± .aÐX Xdlm["WºÍd¡?ajV¢b[eYœXZajW^–U£âWm–"acW^V@V4`ZÎOÕ Ë lÉ[”Ù"V\^ijV~["•rV~•.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"nm["Wm•g[eYS"W^V“lmS)lÉ["YbXdacV4•.XdlmacY.XdSRl^V4ij\TUV\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.Wm•g“lm[PXŸ_VX‰XZV@`\^iÌ["Q@V.XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.V4Ù"V4`d›eS"W^V.

["`‰XZacQ@ijVe± Ë l^Se\ÉVŽXZlm[PX.

“ajici1[]–e`dV4V “aÐXZlT)VŽXZlm[PXXZl^aÌY.›eS"ž.

VÚr\^iÌ[]acWKfhž^`dXdlmV@` “lM› Ë XZl^acW^kXZlm[PXXZl^acY.[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë f6›"SežK“bS"ž^i̕.ijack"Ven Ë Q4[]W.[]`dXdaÌQicVaÌYacTU\ÉSe`‰X []WOX4± Ë ["TÖÙ"V4`d›K–"iÌ["•KXdlm[]XXdl^V4`dV[]`ZVQSeT)\É[]W^acV4Yb“l^S["`dVŽ["•rSe\rXdacW^–)XdlmacYXZV4Q l^WmS"icS"–"›e± Ë ¥ žmY‰X.

“acYdl Xdlm[]XXdl^V“lmS"icVacWm•ržÉYœXZ`d›g“˜Sež^ic•.•rS)XdlmVYd["T)Ve± .

<WF5B319A26=91”C5.T›KS RQ@V¤1ž^V~Yd•m[”›RŸÉV@Xœ“˜V4V@W(®  ­"­Ž[]TCQ@V@WOXd` []iXZajTUV§ ^­ e° P¯P— "® S =ar ] V .–O[]acWAnrXdlÉ[]W^k›eS"žgfhS"`›eS"ž^`kMajWɕgicVXdXdV4`4± V@W^aÌQ k ˆOR6„ Ë “acijiAŸ_VacW.N p H06Ÿ =!5nHMgH7 HODR!9\5B34<37 Ÿ 3"9A23"4.

RLVfV 3!D9S.lR^‰n !>n 5KRL‚ V 9A23@5K3CnP3!5K3.

3G.f8.Z3.

33}`VUV!3DHb7 T }wt<N›}`D6Hi7 na23Hb7 HvxÌSv=aVr.

WU5K319A2=9a9A23<MgHb7 HODR9aHURO2=!Ÿ3(=FDGM(3.

ÔŸ 35QM&XFW.?R3CŸ3!5>N ‡ 2M .?RO23(H7 HODR!92=!Ÿ 33!DRYW[Y2"9:7b\ V 319SR5K3.<2RYW U H@7 9 26=!Ÿ 3=FDGM"3<IJ3G4<9jRYD27b1 V k…`} DMU2R#1v xMS‡Z  W.?Mov#7 9A2R!9A23!5v9A2!7ED[.Ie34A9`RYD027bV v\26=9S. .S9m9A2!7EDa§ 9A26=9 23dLv =.

<V!R]DH@9SR…#V M U 3<9>9S3!5>NÔy R‹-S 26=6H@9SR&..?3!D6H27bVr=FDR!9A23!5 U 3.

˜ eŒ)H^‚ eN]„ Ë [")ƒ C T ["Y‰XdSeW^aÌY‰l^V~•XZlm[PX.9>9S3!5>N ã ãt H)‚‚.

•^[PXZV4• ’ ž^Wm•m[”›"n .›eS"ž•rSUW^S]XÏÉWm•gXdacT)VŽXZSR[]WmYd“˜V4`T#›icVXdXdV4`.

§h\^icV4[eY‰VYdV@VŽŸÉV4ijSP“QSe\M›RS]fXdlm[]X.\m`daci n  ­4®e®"¯.

± .ijV@X‰XdV4` °± Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–U›eS"žgXdSRicVX›"SežKXZlm[PXXZl^V@`ZVacY[ Y‰V4`dacS"žÉY•^[]W^–eV@`acWQ@S"WOXdacWMž^VXdS)XdV~["Q lgXdl^VQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•.Y.\f_t•raÌ[]–e`Z["T.

›"S"žg\^`ZS"Ÿm["Ÿ^ij› kMW^SP“¾§©aÐf$›"Sežg•rSRWmS]XkMW^SP“nr\^icV4["YdVQ l^V4Q kKS"žrX Ë Ë Ñ Y.

[]\^\_V4["`ZYacFW ?¡Ž¢ #Ñ YŸ_SMS"krYÙMajSeic[]XdV~YbXdl^VŽÏm` Y‰X["Wm•gXdl^V Y‰V~QSeWm•KiÌ[”“.“˜V4Ÿ.\ _ •raÌ[]–e`Z["TC["YbajX.YdaÐXZV“““± •^ajV4\ÉV4`‰fhV~QÇX4± QSeT°ÇnrXZl^V QSeT)TUSeW^ij›KžmY‰V~•.

YS]fXdlmV@`ZT)Sr•r›MWm["TUacQ4Y@nrŸ_V4Ydac•^V4YWMž^TUV@`ZS"žmYS"Xdl^V4`.

YdV@WmYdVXdl^acW^–OY@± Ë f ?¡Ž¢ XZV4[eQ l^V4YbXZl^acY.QSeT)TUSeW.

Y[ .ž^WOXdaci¦XdlmVajWmY‰Xd`ZžmQXdS"` YicV4[]`ZWXZl^VQSe`d`ZV4QXb\m`dSrQV~•rž^`ZV4Y4± Ë nm["Y[ ä X 4<RYV.ŸÉVicac["Ÿ^icV?fhSe`Ù"V4`d›iÌ[]`Z–"VŽYdž^TRYS]f6T)SeW^V@›XdS Xdl^VY‰XdžÉ•rV@WOXZY“lmS)lÉ[”Ù"V?XZ[]keV@WgXdl^V~Y‰VQ@S"ž^` Y‰V~Y@± .TU[]XdV4`daÌ[]i n ?¡Ž¢ }Q@S"ž^i̕.¡¢ }TUV@T#Ÿ_V@`~n Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›R`dV~QS"TUTUV@Wɕ Xdlm[]XXdl^V~Y‰VQ@ic[eYdYdV4YbŸ_VY‰žÉY‰\_V@Wm•^V4•.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯¯ .

 ?¡Ž¢ ÀT)V4T#Ÿ_V@`~nr“ajiciAW^S"X.

ijack"VXZSUYdV@V .¡¢ }kMW^SP“acW^–"ic›UXdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TR[PXZV@`Zac["i []WɕKTUS"`ZV@SPÙeV@`bŸÉV4ajWm–Y‰ž^V~•gfhS"`.

•rSeajW^–RYdSm± Ë fhV@V@iAXdlm[]XajX.

aÌY.

W^S"X.YœXZ`Z["W^–"V?XdlÉ[PX ? ¡Ž¢ Á •rac•.

XdlmVajWrfhSe`dTR[]XdacS"Wg["ŸÉSežrXXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]i YdijSP“t\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›["Wm•KXdl^VŽ\ _ •^ac["–"` []T []Wm•Kl^SP“tXZS)•^SXZl^V@TÄQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Ë []TCYdž^`ZV.kMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []iÌYdSÏÉWm•.XZlm[PX ? ¡Ž¢ À T)V4T#Ÿ_V@` Y“ajiciAŸ_V@W^V@Ï^Xfh`ZS"TÄYdžmQ l.aÐX.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.

XZlm[PX ? ¡Ž¢ Á •rSMV4YW^S"X.Ÿ_V@›eS"Wm•gŸ^a 4D []`Z`ZV.

XdlmSeYdV“lmS)TR[e•rVŽXdl^VTUSOYœX\^`ZS"–e`dV~YdY˜ajW.XZl^V ž^Wm•^V@` YœX []Wm•racW^–R•racVQ@["Y‰XdacW^–U\^`ZSrQV4YZY4±×bžrX.“b["WeXXZSUQ@SMS"\_V@` [PXdVŽ“ajXdl.

ajf . ¡¢ ³ XdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TUSr•rV@iÌYTUaj–elOXV4Wm•^Y ž^\Ÿ_V@acW^–Y‰žmacQ@ac•^["iA[]Wm• Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSQ lm[]Wm–"V?Xdlm[]X.

`~± V@WmacQ kK×["` ¨(V@ac` ˆOR6„ .aÐf Ë Q4[]WA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`X‰XZV@WOXdacS"W1nrXdacTUV"nm["Wm•.ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^– ’ acWmQV4`dV4ij›en^¡.

.

V@`ZVaÌYT#›K\m`dV4ÙOacS"žÉY˜icVXdXdV4`4± 3n GV U Z #v S 1§#t }pR ][R!9`=05K3.

Z3\9SR ”g=. RYVFV!R.?3UN ‡ ’ ! 3 D7 4 <N Øm 26=9`=gH7 IJ3!5K3!D9l9SR]D3FN`} R9S319A23 PR5 = 7 9‰Mhf a5L“*=5 A”g37E5o=.V!RYD.

ÙP[eQ@[PXZajSeWg["Wm•gXd`ZajV~•XZSQS"WOX ["QÇX›eS"ž.ŸO›K\^l^S"WmVŸ_VfhSe`dV Ë ijV@f X.M ƒaH^‚ ‚ wH^‚ ‰ƒO‘–‚  x  t âV4Y4n Ë []TClmV@`ZV"± Ë “["YbSeW.

fhS"` ÙP["Q4[PXdacS"W1±6¡?ž^`ZajWm–)ŸmžmY‰acW^V~YdY˜Xd` [”Ù"V4i n Ë “b[eYbYdS"`Z`Z›XZSUW^S]XŸ_V[]Ÿ^icV.XZSRQ@[]iciA•rž^`ZacW^–#XZl^VŽXdacTUVŽ\ÉV4`dacSr• ›"SežgacWm•raÌQ@[]XdV~•¦± .Y $[]ž^iTR[”›lm[”ÙeVTUV4WeXZajSeW^V4•Anr“˜VŽlm[”ÙeVŽ["\^\^`ZSPÙ"V~•K[]WɕK“aciji1ŸÉV\^žmŸ^ijaÌYdl^ajWm–R›"S"žm`["`‰XZacQ@ijVŽSeW Q@["icQ@ž^iÌ[PXdacW^–  ^±¤lmVŸÉV~YœXÏ^XfhSe`Xdl^aÌYaÌY[]Wž^\QSeT)acW^–UaÌYdYdž^V•rV~•racQ4[PXZV4•KXdSR\^`ZSrQV4YZYQSeWeXZ`dSei ± âicV4[eY‰V`ZV4Y‰XYdYdž^`ZV4•KXdlm[]X.

aÐX.

XZl^acY.Y‰SeTUVS"f XZl^VaÌYdYdž^V4Y []`ZVY‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›\^`ZV4YdV@WOXZV4•KXdSUS"ž^`.[]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV?aÌYdYdž^VŽS]f$¡¢b£ÂTR["–e[ D4ajWmV"± ’ acWmQVŽXZl^V@`ZVŽlm["YŸ_V@V4W(QS"TUTž^W^aÌQ@[PXZajSeWmY˜fh`dSeT֛"SežKXZS $[]ž^iA["Wm•KT›rY‰V4iÐf6[]Wm•.“aciciAY‰l^SP“µž^\ajW.

aÌQV â`ZV4Yda̕rV@WOX4n^¡[]W(¤“[]`ZS"–ÉnekMacWm•ric›g•rac`dV~QÇX []icifhžrXZž^`dVQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmYbXdSUl^acT±‡¤l^aÌY“ajici1["YZYdacY‰XajWk"V4V@\^acW^–Ul^acTÖXZajV~•gacWgXdl^VicSMS"\([]Wm• ["YZYdacY‰XajW–"V@X‰XZajW^–U`ZV4Yd\ÉSeWmYdV4YbŸm["Q kXdSU›"SežA± .£âÚrV4Qž^XdacÙ"V .

.

aÌY V .TR[]aciA["•^•r`ZV4YZYaÌY¤“b["`dSe– •racV4Q4["Y‰XdacW^–m± S"`Z–m± ¤lm["W^k›"SežAn ’ XZV@Ù"V ?•rÙP[]` •r› ^Ÿ Ôv LVfV `v lV v dV v …{)T Ÿ U ^n U LV 3v W U #Y ”S U ¡v U ^n lV S-26=!Ÿ3".

Z= U .l9SR}¤}`wr$#} xJXFWG915B3= U’U M0D3‡Ÿ35j5K3G4<367 Ÿ3Hh=C5B3V U MGN ”@=.WUXaV"7 9>9S3GH&R9A235jV!5KRYV!RU.

26=FV.MUX!37 9\7 . U RU.S9a[R!9:#L v =.S9Zk 2GMHUR3.\7 9ž ZW.<DJg 9 3@TV!3G4<9S3GH&9SROX!3&5K3!V U 7 3GH@9SRk 5LV!35.

”C5>N H =5KHM&DR9 L=FD9c9SR@4..

R (WFD7 4.

=9S3 #7 9A2 \31=FD6H L=FDG9 3\9SR \587 9S3\9SR 346W9:7 3 7 < 4 5K3.

.s7 HU3!D9Zk ‡ 2GM&H7 H@9A23<Mg4!2=FD[39A23"9:7 9 31R 9A23=!5B9:7 4 3=FD6H&R "7 9l9A23 jR5nH >4.

R5.?R jR]DHU3!5*=FX!RYW9a9A23 Rb4.5K3G4<9 M vN ‹ 3 = .

`.`+v+-"+- \ / SQD(9A2!7 .Z3G4A9:7 R]D(=FDRYV!3D U 3<9>9S3!5o9SR 63GR“*=!5n=FD&7 .1V!5K3.=9:7 R]D7ED9A23"3!D6H0R o9A23 =[U=7ED3UN ‡ RF $@"/ .

.N`“*=5n=FD[U=!Ÿ3=hV!5K3.?3DG9S3HvN`”C5.

Z3!D9?=9:7 RYDg7ED ”07EDUD3G=FV!R U 7 .lR]DC”g=..

GNÛ} 9l9A23(4<R]D4 U W.1V!5K3.M ä x  xFRYDqW@£WG9AWF5K33cp5K3!D6HU.&\ V 30V X!3!5K.Z3 U’U YO}¤}`wr™}ˆ9SR 7 9S.`=FD6HŽrcWU5‰5K3!D9F 5BRC ‰34A9S.A7 RYD"R0na2!7 ..ZY9SR W.

C§A3GHi27bV v2GM@7 np9A23.s7 9AW6=9:7 RYDg7 .`.Z3!D9?=9:7 RYDbxMSv=.23gV!5K3.?RO5BRU.SM =..

?RŽ V =FDM4..?3DG9S3Hvx9A26=9L.

RL(V V6=FD7 3.

ZR U HeNDSvV5BRb4<3G3GHU3GH9SR@=.&\V RbH3 U .‡§(27bV v\2Mi}¤}`wr$Œ} 7 ..l=5K3[UR7ED[0X=FDa!§ 5‰WUV9L=FD6Hg.GN`p3=!Ÿ 3V3&”C5>NÔyF9S3CŸ3 H^Ÿ=5nH!MJg . 㠗˜.?R…V =FDM(3!5‰5BR]D3GRYW.a9S3G=64!2!7ED[&.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

s7ED3.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment U …V …§ #v U ¡n ÔV ( 0n ™  XUW.

s7ED64<3@234G=FDUDR!9 :WHU[3(7 9.`=FD6H@9A2=9a.a4G=!5nH0=FD6H@9SR H \319A26=9\23g26=.DR !DR 3H[U3\R 9A2!7 ..Z.

:46W.#7 9.?.x 23(4G=FDUDR!9`H7 .

12 3&V5B3V=5B3H PR5 #M ]W3.N ‡ =.

<V!RYD9?=FD3.aR5 L=. \35B3 Mg=g.S9:7 R]D.a9A2!7 ..

¡ V~[]`. 5B3=64A9:7 R]D6k ™v &V U .RYW.

SU›eS"žgQ4[]`Z`d› ’ XdV@ÙeV ?•rÙP[]` •r›Ñ YŸmžmY‰acW^V~YdYQ@["`Z•g[]iciXdl^VXZajTUV~Õ(Ò·lO›^ÕÒ·lM›K•^S)›eS"žgW^S]XXdlmajW^kKaÐX ajTU\_S"`dXZ["WeXXZSR•racYZQžÉYdY“lM›KYdSUTU["WM›K•racVQ@["Y‰XdacW^–RQSeTU\m[]W^acV4Y–eSŸÉ[]W^kM`Zž^\rX.[]Wɕg["`dVYdS"i̕mÕ Ë YajX W^S]X.¨(`~±â×[]` []WAn ¡.

acTU\ÉSe`‰X []WOXfhS"`žmYXdSR•raÌYdQ@žmYdY“lM›KXdl^V4`dV[]`ZVY‰SUTR[]WM›RÏÉWm[]WmQ@ac["i¦\^`ZS"Ÿ^icV@TRYacWKXZl^V•racV Q@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›^Õ(¡?S"WAÑ X.

›"Sežg“[]WOXXdSUTR[]keVŽ•^ajVQ4["Y‰XdacW^–RQS"TU\m["W^acV4YbTUS"`ZV\m`dS"Ï^XZ["Ÿ^ijV”.

Õ .

Wm•ajf Y‰SeTUV@S"WmV?XZV@icicY.

aÌYZQžmYZYajX.›"S"žKXdlm[]XXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l.Y‰\_S"WÉY‰Se`dV~•ŸM› ?¡Ž¢ ÀacY`Zž^Ÿ^ŸmacYdlAn^[]`ZV@W1Ñ X›"Sežg–eS"acW^–)XdS Q l^V4Q kKaÐXÇÕ(¡.

S"Xdl^V4`ZYacFW ?¡Ž¢ Õ#¡?S"WAÑ X.“aÐXZl.

¡¢ ³XdV4[eQ l^V4Y “`dSeW^–)Xdl^acW^–OYZÕ ?`aÌYajXXdlm[]X.›"Sež.Q4[]`ZV?“lmVXdlmV@` .

›"S"ž ¥ žmY‰X.•rS"W1Ñ X.

–eajÙeV[U•^["T)W_Õ Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PX.

ajX.

acY.

ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"žA± âSežQ@ic["ajTUV~•XZlm[PX.

ajX.

acY.

ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"ž.XZl^V \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA± ’ SÉnr\ÉV4`dlm["\mY›"Sež.Xdl^VWmVÚMGX ."/+J  S-26=6H04<RYD!Ÿ7ED4.Q4[]`ZVXdSU“`dajXdV["WgV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWgacW.+  lg)Z/`).¡¢ TR[]–e?[ D@acW^V"± Ë “˜Sež^i̕KicSPÙ"V?XdSR`ZV4[e•ajX4± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac` Z' ).ajW.

3GH !=5.1f89S3G=64!2!7ED[@9A23"3!5‰5KRYD3.<WFVUV!R5B9wnPR5-9A233v\5KRYD[ŽV\RbH3 U .`.?9:7 U’U vjR5G§7ED[\nPR5lm=!5B9S<3 U’U t<x9SR0=.5BM ‡ 7ED)§ U 35m7EDzV"7 H  shfÆv23Dh23ovL=.C§ ”h5>N H^6 Ÿ =!5nH!M\\v 2Mi}¤}`wr™}4<R]DG9:7EDFW3H&.

a9SR 27 RkyF9?=9S3 jD7 Ÿ35B.RYW.A7 9.Z.~\ V RbH3 U =FD6H¡n>W3 U 7ED[…V=.N¤}Ûnn 9S3!5L234.M0t<N p33vj3!D9L9SRT}¤}`wr$} =FDH09?= U s§ 3Hg9SR”C5>N H^Ÿ =5KHMg=FX!R]WG9a9A2!7 . ’ =!5‰X!3!5hg .s7 Ÿ3"[Y5n=FDG9S.

=a\ V 3@X6=641U§ xe233@T V U =7ED3H@9A2=9l9A23.

M(9SR U HO27bV 9A2=93Y S Hb7 HYDJg 9 =FVFV!5BRF=6462h}¤}`wr™} 7ED9A23@5P7 []2G9DLv =<MNlfE\v 26=9 7 .l9SR&.`9A26=9Zk#it j7 .:=<M9A26=9.C‚ V 9A23D 3C6 Ÿ =FV!R5K=9S3Hvx]=FDHO234<RYD9:7EDFW3G.A7 =.`3!D9A2FW.

xJX!3G4G=FW.Z30}ž}`wr$} U 7bs§ 3G.l3‡Ÿ R U WG9:7 R]D=FDHODR!95B3‡Ÿ R U WG9:7 R]Dx 9A23.

Mg4.

=FDFDR!9l.

GN`p3.<W[[U3.WUVFV!R5B9a=FDMR0n”# V Mh5K3CŸ R U W9:7 RYD6=!5BM@7 H3=.

`.S9S3Hg9A2=9&-S D3G3GHU3GH@9SR U 3G=5‰D9SR X!3!26=!Ÿ 3&X!3‡Pn R5B3h}¤}`wr$} j v R]W U H@3‡Ÿ 35 4<RRYV!35K=9S3&#v 7 9A2z\V 3UNœSJLv =..

?3GH0=FD6H&.WU5‰V!587 .<26=aA§ 3!DbNfW ‡ 2=9 2=FVFV!3!D3GHex ! =5.5BM!k.‡s§ 3HO2!7b@V N`“mWG9&-S 5B3= U’U MgHb7 HYDJg 9a[3.Y YS =.

9a=FDM(9.MFV!3R0ln 5B3= U 5K3.

s7 []D=CL v =5KHeN eR]WxF9A23&5K3G=6HU3!5>xY4.?3FN ! =9S35Lf83DH R0n s)t7S U 3=!5‰D3HO23@26=6H5K3G4<367 Ÿ 3HT}¤}`wr™}`g .#H3G.V!RYD.

=FD4.

RYD64 U W6H3 v\26=926=FVFV!3!D3GH ÌYS =aV :  W.?9l.

WUVFV U M7ED[gMGRYW~v 7 9A29A2338n =64A9S.N y 3CŸ 3!5n= U V =FDUW!8n =64A9AWF5K3!5K. R0cn H7 34.

=.?9:7ED[ŽV =64!2!7ED3.

.x*bFm”ixAFo587ED4.xJ“mW U 35.

3Uxb=FD6H L “Ôy{ V!5K3.

7EDf` } V!587 U  N 23!DkvS =.\7EDi”07EDUD3G=FV!R U 7 .CA§ 3GH@9A230V \v 2M(9A23<MHURiDR!9`=6HU=FV9a9A23@D3Cv 9S3G4!2UDR U RU[7 3.?3DG9S3H@9A2367E5 V!5KRH]W64A9S..

.x)v 7 9A29A2313C6 T 4.

x9A23@5B3G.Z33Lv =.<V!R]D.a4.3!V9:7 RYD(R^on 9A230‡ “mW U 35.

s7 U 3D4.RL(V V U 3<9S3".

S9 “mW U 35o.Z=7 H@9A26=9a9A23.3UN¤`} D6H&Z  W.

S9S3GH e2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23.Mfj v 3!5K37EDG9S35B3G.

Gxb9A23.MhD3‡Ÿ 35 U =9S3!5o4G= U’U 3GHeNbFY3!5‰2=FV.

M U R.NÛ} 5B3V!5K3.S9o#V M VU2RYD3@DUWa( V X!35.

.?3DG9?=9:7 Ÿ 33>n 5KRLr V RYD31R^n 9A23"R!9A23!5 4.

RL(V V6=FD7 3.

?9l[UR&=‡L v =..?RLV 3<9A27ED[@RYD 9A231R5nH35JR^n~W e3=F2x)j v 3!§ DR#dv 9A2=9j9A23 ’ =!5‰X!3!5 =FD6HO“m5B3‡!Ÿ 7 40§\\V RbHU3 U .`=!5K39SR!9?= U’U M&\v 5KRYD[vxvXUW9Ôjv 3"HR DR9a4G=!5K3 !:  W.a3CŸ 3!D(9SR U H…\V 3".

M.

uFM.

.RYW(=5B3@X!R!9A23!587ED[iW.H0NXHL.^–]Y N S 26=!Ÿ 3&D3Cav .”Pn R5-MGRYW([YWM.i „‡†Oƒ|IOƒ^“ OIJK)“&• ƒ L—Lƒ‹‘ R¡†OƒO‚jƒ…„.K‰R@„.

I ‘ ŠdN1KMP|“œHLIJ„o„@K XH !ƒ „‡V †O=aƒ A§ 31 Q‘ 9Aƒ‹230HaHbR@7 3(„@‘ØIO4.

S9:‘bI7ED Q[hPO7ER@D„CH]‚jNŽW.9A†J2KM=9aPe•M.?9Aˆa5Q‚hMCKLR.?P|R@R.V!ˆM5BRUƒa.<‚ V!™3N15*KM.=—.

?—M3‘ ƒ)HR1RO˜ eDR!R]9 WU .<RF2ReRY"§ W =U H 9 9A23. ‰R]W~H ev KM7 ˆJU’U „7V„‡5BRU†O.œ„.<ƒ|V!3!IO5oƒ)=“ .jv ƒ)3 )U’U†MvIJV KeU 3•–KJ=.

2R5B9L9S35< V .`=.7bV V!R5Q9?=FD9.

?.N c 23@D3CT 9\7 .

S9:7ED[|e{ D[b7ED3G3!5jfZ”@=.W3"R0pn 9A23lL 7 3\or =.

<W3!twLv =. HU3GHb7 4.?.M!0x WFD  7 .

`4.=9S3GH@9SR…V =64!2!7ED3 V!5KRH]W64A9S.GN ‡ 23<9A23!5*9A27 .DL v =.

R7ED647 HU3!D9?= U xUM.

:= U 9SRT}¤}`wr™‚ Y } fZ}pR0Ÿ 30V X!3!5 ã x  I)lt =FX!RYW9 ’ =5‰X!3!58“m5K3CŸ 7 41§3jv R5<@§ fP9SR¡\v 27 462 ä X 4<RYV.<WFXa"V 7 9>9S3GH0=hV!5BR]V!R.RYW0X!319A23DZ  W6H[U3UN S .

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª M ­:¯ .

U 0t ›cÔv U S CŸ Ÿ !Ÿ )iDS™V U S 0V U CŸ 1§ag Dv G§`n eV wv Ot #t U 0n U’U U § ž}`wr$} V WGv Ún U 1Y zy Ÿ 0n Gv LV ä t [W ‡Y U …{ Ì bV l{ U U ‡Ÿ U U ^Ÿ #v 0n Gv &v wn !Ÿ Ž{ U CŸ U U U U ^Ÿ 0V ^n U ¤}`wr™} )}Ûn I MS 0Ÿ U U U U #v U 0nœwrÔ{ #v fŸ ^n ^n <v on U U Ÿ U 0n Gv ‡Ÿ S 0n U ’ U U U aV &v § U } !n U’U LfV V zSJv 0x t 0ndwrw{ U #v nœS V 0n CŸ 1§ Ÿ U ¤}`wr™} GV 0t œS aV ‡Ÿ 0§)g &V …V U ~v Dv ‡v v Ÿ DS#  ”v LV U aV U £ U bV ¤}`wr$} ^]`_ aV [Wh} U ¡V 0V U U ^V Y‰}Ûn DS #v ^] _ aV U’U U !Ÿ &V U v Dv #v LV S !Ÿ aV JŸ ã t !n ¡r U ‡Ÿ U Ot ¡n t !Ÿ U U n´i h  Dv U’U U $n LV d€ -D3 3!5j5K3G4.

s7ED64<3 1=6H319A23&V!5BR]V!R.?3G=5n462 07ED 27 R F9?=9S3 jD7 35B.?9A5K=9S3\9A2=9\“m5K3 7 4 . 5BR]D[ VFWUX 7 .M =FD6H@9A23.7ED"9A23 V!5KRYV!RU.Z= YHU3 \R]D.ZR n9 L=!5K3\9SR04.:= f.37 3GH0=C5B3V M <N jR@9A2!7ED[.A7 9. jR5 >5BR 27 Rh7 .2= 3&26=FVUV!3D3H&.<27ED[R o9A23"=!5B9:7 4 3gX<M “ 7 ‡ = 7ED[9SRYD7EDh} 1=[U=7ED31=FX!R]WG9L9A23 jR]DHU3!5 >W 5B3G.

.:47 3!D9:7 _]4 g=!5B9:7 4 3@X<M aN aWU587ED[&9A26=9L9:7 3 = . 3. PR5 .<2R!9l.Z3GHO2R [URRH@9A237E5*.?R =6H 35Q9:7 .R \3FN S= .ZR n9 L=!5K3 L=.

3 34.

Nlm= 3"M.= 4!W =9:7 R]D.

RYW(.Z3.

<W64.`RYD9A235K3G=9a.3D=FDGM =6H 35Q9:7 .Z3 \3DG9S.

4.

3.

3G3 3"4G= 46W =9:7 RYD.?..S9:7ED[&4. =FDR9A235p7EDG9S35B3G.`R . =9S3 M6k p3!5K3g7 .<2R!9a.

R7ED647 HU3!D64<3Fx n9S3 5 vx ].Z= 9SRT} #xY9A234.?3!D9a=CV!5KRYV!RU.

<2R 7ED[(9A23&X!3<9?= 35B.?R n9 L=5K3 PR5o4G= 46W =9:7ED[g9A23(46587 9:7 4.A7 RYDR .R 3!5 V6=[3"R i.

= . R V WFD[U3!5 3 Rb47 9‰MGN J3<9.

?R n9 L=5B3g2=.xJDR&.`3 35jX!3.

3DhVUWFX 7 .<23GHeN ‡ 2M6k .\7 9 =64.

47 HU3!D9?= 9A26=9l9A23=FWG9A2R5*R 9A23"=5B9:7 4 3g7ED9A231.?.:= \3g7 .

1“ 7 ‡ = 7ED[9SRYDbN `D6Hh= n9S3!5 = 9A2!7 .W3 L=. 4.

Z3GH@9SR 3G=5‰D@7ED(9A23&f:”g=.<WF5‰V!5P7 .R \R9:7 RYD L=.`.

M! UWUD3  `7 .?.

.?3.W3"R =[F=7ED319A26=9lR]D3"R p9A23@“m5K3 7 4 []5BR]WUV026=6HO5B34<367 3Hh=0V!587 <30f.

s7 RYD <N Y= €.3@V7 4A9AWF5B3&X!3 R q7 Y[U3<9 } V!3!5 "7 .Z.

[Y5KRYWFV02=.?.?R (W64620V!5KR[]5B3G.\7ED9A23 =. =6HU3".?9 M.WU5K319A2=9"“m5B3 !7 4 .

?3=64.`[7 3!DbN ZW.S9 L=FDG9l9SR 3G=5. \2M(9A23(= L=5KH L=.D 2=9l9A23G.\7 .3=!5*9A26=9L9A27 .

4.

R (V 7 .<2 \3!D9S. =5B3FN 6R5o= RYD[9:7 \3h} HU3.

aR]D9A23@V H7 =[]5K= €=.:46587EX!3GH@9A23(4 =. = ˆ4 RU..?3 =9A23 =9:7 4G= HU3.Z.

.`3!5‰5BR]D3GRYW.Z4!5P7EV9:7 RYDbN n9S3!5 Y.Gx 9A23<Mg4!2=FD[39A23(HU3.?3DG9l9A23@V6=FV!3!5 =FD6H&9SR H@9A23 r=FX!R]WG92R 9A23gV H7 =[]5K= 7 .

. [RRbHvxFM.:46587EVG9:7 R]DN ‡ 3 7 9#7 .

3.

:=<M9A26=9 7ED9A23@V6=. \5KRYD[0=FDHODR ˆ9A23<M@=!5K3"9S3G=64!2!7ED[g.9L9A23<Mh26= 39SR0.ZR \3.S9 =9S3!587 = L=.

9A2!7ED[@3 .?3FNmR5o=!5K319A23.

M6k J26= 3.

WUX "7 9>9S3GHg_ 3&f V6=FV!3!5K.a9SR@9A23(4.

RYD P3!5K3!D64<3@f %$h7ED 3 3 =FDH `=FD6H PRYWF5jf 26= 3gX!3G3!D 5K3 ‰34A9S3H0RYD9A23"[Y5KRYWFDHU. j3 xUM.

RYW@4.

=FD05K3G=6H&9A23 3<9>9S3!5oM.

a9A23 3<9>9S35 >5KR ”h5>N eRYXFXN ­ ^V4Ÿ¿­4®"®e® ¤l^V Ë WOXdV4`dWÉ[PXdacS"WÉ[]i¦¤1V~Q l^W^aÌQ@["i ¢˜S"ž^WmQ@ajiâ§ Ë ¤.Z3 p3!5K3g7 .RYWF5B.¢°TUVX.

¬O[]WMžm["`d› XdlgXdSU`ZV@ÙMacV@“µ["ijiAYdž^Ÿ^TUajX‰XZV4• []ŸÉYœXZ`Z[eQÇXZY4± Ë X.SeW.

“b[eY[PXXdlÉ[PXXdacTUVXdlm[]XXdl^V4›g•rSP“WmYdV@icV4QXdV~•XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXZY˜XdSUfhSe`dTÖXdl^VQ@S"`ZVS"f V4[eQ lgS"f1XZl^VR­ )YdV4YZY‰acS"WmY4±$¤l^V#¢b[]ici¦fhS"` $["\ÉV4`ZY˜fhSe`Xdl^VR­~®"®"®U¢˜S"W^–e`dV~YdY["Wm•g£âÚr\ÉSOY‰ajXdacS"W \^`ZSr•ržmQV~•ª­ \_SeYZY‰acŸ^icVŽ["ŸmY‰Xd` ["QÇX Y˜fh`dSeT֓l^aÌQ lgXZSRQ l^SMSeYdV?fh`ZS"TnrS"f XZl^acYWMž^TŸÉV4`.[]\m`dS”ÚracTU[]XdV4ij› ® ["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜“bV@`ZVY‰V4ijV~QÇXZV4•KXdSRŸ_V`dV4ÙOacV@“bV4•g["YbÏmWÉ[]iA\m["\ÉV4`ZY4± Ë •ra̕.`dV~QacV@ÙeVŽ["iji )["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y[]Wm• •raÌYœXZ`dacŸ^žrXZVŽXdl^V4TÖXZSUXdl^V["\^\^`ZS"\^`Zac[]XdV¢˜S"W^–e`dV~YdY.

ajW›eS"ž^` ["Q4QV4\rXZ["WmQVŽicVX‰XZV@`aÌYacWKf©[eQÇXXdlmVS"W^VfhS"`“lmacQ l“bV“bS"žmic•gijack"VXZS)`ZV@ÙMacV@“ƒXdl^VŽÏmWÉ[]i¦\m["\ÉV4`4±â¤l^V ¢˜S"Wm–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W.“bVŽ“ajiciAŸ_VQS"`Z`ZV4Yd\ÉSeWm•racW^–“ajXdl []iciA[]ž^Xdl^Se`ZYYbXdSR[]WM›KQ lm["W^–"V~Yb`dV4ÙOaÌYdajSeWmYb“l^acQ l(["`dVfhV@ijXXdSUŸ_V[]\^\m`dSe\^`daÌ[PXZV"± ¤l^V¢˜SeW^–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W[]`ZVŽajWɕržmY‰Xd`Z›VÚr\_V@`dXZY.“acijiAŸ_V`ZV@ÙMajV4“ajWm–#XZl^VŽÏmWm["iA\m[]\_V@` Y[]Wm•.¢˜lm["aj`ZTUV@WA±$¤l^VSeW^V[]ŸmY‰Xd` ["QXicaÌYœXZV4•.

["Wm•KajX.

aÌYXdl^V4`dVYdS"icV•racYZQ`ZVXZajSeW.[eYbXdSU“l^aÌQ l \m["\ÉV4`ZY["`dVYdS"icacQ@aÐXZV4•gŸm["YdV4•gS"W[]ŸmY‰Xd` ["QXXdS"\macQŽ[]WɕKÏmXXdSR[)\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`.

YdV4YZYdajSeWA± Ë X.

aÌYž^WrfhS"`dXdžmWm[PXZVŽXdlm[]X.

“˜VQ@["W^W^S"XQ@Q@V@\rX.

["`dVYdž^Ÿ^TUajX‰XdV~•¦± £âWOXZV@`ZajW^–U[]W(["ŸmYœXZ`Z[eQÇX•rSMV4YWmS]X.[]ici1["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜Se`\m[]\_V@` Y“l^aÌQ l.

QSeWmYœXZaÐXZž^V[]W[]ž^XdS"TR[]XdaÌQ[eQ@Q@V@\rX []WmQ@VS"f1XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXÇ«PS"`˜ÏmWm[]i \m["\ÉV4`4± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWmØOž^ac`Z›"nm["Wm•K“bVŽijSMSekRfhS"`Z“b["`Z•XdSR`ZV@ÙMacV@“acW^–›eS"ž^`ÏÉWm[]i¦\m["\ÉV4`4± V4–e[]` •^Y4n ¡?V@W^W^aÌY.

R!9A23!5Úv 7 .<WFXaV"7 9>9S3GH@9A23 R^nlV6=FV!3!5K.Z3UN`pR#v4G=FDM.S92=!Ÿ3.¬É± S"ŸmŸ ?¡Ž¢ S™V(W.

RYW(3CTFV U =7ED(9A26=9lRYD U M ä R0n”V#MhV6=FV!3!5K."f RYW9lR^“œn ã KOtl‚jR@=6„ 4G4<a3‘bI.

VG 9S3HvN }pR!9S39A26=9L9A23R!9A23!5c5K3.

ge5n=9:7 R&R0nc=64.?3=!5n4623!5K...

4.

3!V9?=FD4.

=5B3"9A2F5B3G3"9:7bV\3.3 RYD9A237E5LV=FV!35B. I ã xa\ v 27 462zV\3=FD.\7 .a9A26=9lR!9A23!5LV=FV!35B.

.1X!3.

9>9S3!5*9A26=FDzV"7ED3UN s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5   .

   "!#    .

My Relationship with Die Casting Establishment FU n Jg U b§ ~v Dv 3=.Chapter B.`=FD6H0HU3G47 HU37 MGRYW H 7 A39SRi23G=5o.?31_-D6HO235B3"9A23=FX.?9A5K=64<9S.

W4!29SRYV7 4<.aR5cDR9.

N ’ W3G. \27 462 9A23"9SR]V!7 4&} 4!2RU.?.?3G.%& #  $ ' %0.s7 R]D(=FDH0R]D \26=9aHF=<Mhf89A2!7E5nHhHF=<M <N ¤}`wr$} ~v 0t c 6! #" .?.?3Ux]7ED 2=9a.

`4. U U 0V LVfV U ¤} 0Ÿ U Øn GV ›c U <v ¡V U 2319?=FD[U3!D9:7 = [U=9S3"3 3 \3DG9#7 .

?3Hi7ED05‰WUDFD35 HU3.R RYD M@W.

5.\X!3G3!D(H3 3 RYV!3H9SR&=64627 3 3(X!3.N DR 3 =FVUV!5KRU=64!2"9SR&9A2!7 .s7 [YD@26=..s7 []D.WFDFD35oH3G.

9>9S3!5o4.

RYD9A5BR R 3!5-9A23D3.

<27EVgX!3. 7ED 2!7 4!2"9A237ED9S3!5‰5B3 =9:7 RYD.Z47 3!D9:7 _]4V!587ED47EV 3G.3H3HhV!35 PR5 =FD64<3UN #23 D3 q=FVUV!5KRU=64!2g7 .\X6=.?3H&RYD.

9 j3G3!D"9A23 \3.

9?= V!5KRYV!3!5B9:7 3.

. =FD6H&9A231[U3.

R \3<9A587 4.

H3G.= V=5K= 3<9S3!5K.Z46587EX!3GHeN ‡v eV ‡Ÿ U U aV CŸ U 0Ÿ U ~v  ' %0.\7 .

s7 9‰M(4<RYD.S9:7 9AW9S3. %  ' -" U U ^n ¤c U U )V aŸ aV 0V ^Ÿ DS LV U ^nŸ )V U ( U \v U U ´n 0n f§ ^n 7Ÿ aV ^V ’U U 3Ÿ )V )§ ›c U Dv ~v ( 0V 3Ÿ aV 0V d ‡Ÿ Ÿ 3Ÿ aV 0V ’ =.s!=7E5jV!R5BRU.

MN JRO5K3GH]W4.`= =!5K[3@V6=!5B9lR 9A2319SR!9?= V!R5KR.A7 9..

A7 9.MH]W319SR 9A23"[F=.s6=7E5J3!D9A5n=7ED \3DG9.3"9A23@V!R5KR.

x 6=646WFW ‚4.

=FD&X!3=FVFV 7 3H9SRi5K3 \R 39A23@5K3.

.A7 HYW6= =7E5p7ED"9A23"Hb7 3UN ED(.ZR \3 4.

=.Z3.

a9A23(=FVFV 7 4..

=9:7 RYDR 6=646WFW 5K3.

\7EDg=027 [Y2 ]W6= 7 9.M4G=.S9:7ED[ 2!7 37EDR9A235o4..<W 9S.

l=5B3DR9j.=. 8=64A9SR5BMGN D3R -9A23 A3<M.Z=9:7 .<W64.<W 9S.a9A23 5B3G.?3G.j9SR(9A231.

4.

3.

j9A23HU3.`7 .?..

.s7 []DR -9A23 =64!WUW .SM.S9S3 gx 3.

V!3G47 = M9A23 6=646WFW ‚9?=FD FN 23gV5B3G. 7 9A2 2=9 =!5K319A23(HU3.?3!D9l.?9AWHMHU3G= .

S9S3 @N m3.A7 [YD&5K3 ]W!7E5K3 \3DG9S.. RYD9A23 =64!WUW r.SM.

s7 []D46587 9S3!587 ==5B3&V5B3G..?3!D9S3GH@9SR0=64!2!7 3 3=FD3.

Ie34A9:7 3 =64!WUW ‚.?9S3 gN     6"! 6-< 'G'" ' %0.?M.

 } .

% $" -( #0$ %& ' -< *%   "  -( 0n #v U bV U ”S ^n bV U V5BR]V!3!5oHU3.  .

s7 []DR o9A23"H7 34..

=.?9:7ED[iV!5KRb4<3.

s7 []D!7 _]4G=FDG9 MGN QD9A2!7 ..Z.Z4!W.Z.1V6=FV!3!5 = Hb7 .s7 R]D"R]D02R g 9SRh=64627 3 3=0X!3.a4G=FD05B3HYW64<319A23 3G=6H@9:7 \31.

9>9S3!5 4G=.S9:7ED[&=FD6H0=g.<2R5Q9S35 3G=6H@9:7 \3&W9:7 7 7ED[9A23.

"V!5K3.`7 ..Z3"4!WG9>9:7ED[ 3GHU[319S3G4!2UDR RU[7 3G.

.s7 (V 7 _Y3GH 4.`[b7 3D(RYD9A23&W.Z3!D9S3GHeN V6=!5B9:7 46W =!5*3 (VF2=.#7 .Z31R o9A23.A7 .

/'G%&' € 0n U ^V ž} )V ¤c DS Ÿ U U bV .F& D  $ * + ( !" $*!$#.`=FVUV5BRF=6462bN U U U CŸ # +( %$ .= 4!W =9:7 R]D.

a9A23&V!5KRbHYW64A95B3 ‰34A9:7 RYD05n=9S3(=FD6H0= L=<M.D <X MgHb7 34.%&'& % + %  )( ' %0 .  Uv XV Z  !Ÿ U e3GH]W4<9:7 RYDR c=7E5o3!D9A5n=FV \3DG95B3HYW64<3G.. ' *+( 6 .`= = .\7 .R5o4<RYD64<35.

=.S9:7ED[&3!D[7ED3.

N #23"3.35B.

WFDFD35 H3G.Ie34A9S.`R a5.s7 []D"R]D9A23(=7E5 3!D9A5K=FV \3!D9\26= 3&X!3.

3!D H7 .

5B3G[U=5KHU3GHC7ED9A23&V6=.S9.

S9:7 4.s7 [YD4!2=5n=64A9S3!587 .S9AW6H!MGxY3<IJ3G4A9S.?3DG9a.WFDUD3!5pH3G.`R 9A23@5.N EDCV!5B3G.

S9AW6H7 3HvN ’ W7 H3 7ED3G.?3!D9S3GH@R]D@2R 9SRh7 V!5BR 39A23g5‰WFDUD3!5oHU3..a=5K3gV5B3G. =!5K3 .

?Rg9A2=9 3.A7 [YD..

 %$ 0n #v &0/ % $ % # '+  6 .aR]D3"R^n 9A23@V=5K=aV3<9S3!5K..?.. =7E58[F=.3G4A9:7 R]Dg7 .' ^n bV ^Ÿ aV 1(32 ' /+4   'G')" %& -< %0 c 23  R#v V6=9>9S3!5‰D&7ED9A23l\V R U H0H]WU587ED[g9A237ED!7 9:7 = U V=5B9aR^no9A23g7ED´ .l=5B3 3!D9A5K=FVFV!3GHeN U . v\27 462HU3<9S35<V"7ED3.

<W64.a9A23..

4.

3.

?.`R^no9A23(4..

S9:7ED[vN¤c 27 .\7 .=.?.

l4.A7 RYD.?9AWHb7 3GH&3CTFV!35P7bV3!D9?= U’U MGN y 3CŸ 3!5n= U .<WF5.W3@26=.X!3G3!D.V!587 .s7ED[04<R]D4 U W.

N›c 23.=FDCX!3(HY5n=Cv D~>n 5BReVr9A23"3@TV!3!587bV\3DG9S.

?3@5K3..

a=5B3@V!5K3.A7 RYD.W U 9S. =FD6H 4<R]D4 U W.

.Z3!D9S3GH0=FD6Hh4.

?3HOX<M(9A23H3G.s7 [YD3D[b7ED3G3!5K.=FD0X!3&W.#7ED9A2367E5oHU=7 U MhV5K=64<9:7 4<319SR =64627 3CŸ 3&X!3<9>9S35 4.

=.?9:7ED[eN ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .

] " +J" q 9l9A23  i s }¤}`wr$} 4.

<W[[U3.RYD!nP3!5K3!D64<3lS-26=6H0= U R]D[&4<R]D.T9S3!5>N p3"9SR U H V\3"9A26=9oS-26=6HO5‰W&3GH0= U R!9aR0nnP3=9A235B.N =!5‰D3!5L“*=.7EDO}ž}`wr$}#N*p3".Ÿ3!5K.Z=9:7 R]D~v 7 9A2C”C5.

S9S3Hg9A2=9\‡ 7 nDSOvL=FD9S3GH@9SR&[U3<9\5K3G= U 5K3..

.<W U 9S.<2RYW U HOX!3gV!R U 7 9:7 4.GxÌ] S .

?9 =FD6HO2R#v ( V W6462h}¤}`wr™} 2=6HC7bVV!5BR^Ÿ3HvNa“mW9\23!5K37 .a.ZRLV\3.= U’U M=64<9:7 Ÿ3FN 319SR U H…V\3&2R#v‚X6=6H@9A23.A7 9AW=9:7 R]D@26=6HX!3G3!D@7ED(9A23@V=.

9A2!7ED[XSY4G=FDUDR!9\WUD6H35B.?9?=FDHQij7 .<DJg 9l9A235B3 =FDM.

RYD3&\ v 2R&4G=!5K3.

. =FX!R]WG9l9A23Hb7 3(4.

?9A5QM@=FDH¡v 2R¡Lv =FD9S.S9:7ED[h7EDH]W.#7 9l9SR  RYWF5P7 .=.

26kqS n MGRYWHURh4.

D\v 2R0HR04G=!5K3=FDHh=5K31.  R7EDz\ V 3FNœ]S =64A9AW6= U’U M02=!Ÿ 3&Pn RYWFDHh.=5B3Fx V U 3G=.?RLV 37ED6H7 Ÿ 7 H]W= U .?3”.

Z47 3DG9:7 _]4\! § DR#v U 3H[U3"7EDgHb7 34.l9SRi7ED6465K3G=.Z3".WUVFV!R5B9:7ED[…#V M 3<IJR5B9S.

?3DG9 U MGxe2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23<Mg=5B3=X"V 7EDR5P7 9‰MGN S 2RYV!319A26=9a=. U 7EDFW‡&T 7 .S9:7ED[vNbF 5B3G.ZR0nn 9. U 7EX!35K=9:7ED[@9A23&jv R5 U H\>n 5KRLV ”07 465KR.=.

?R@9SRR¡jv 34.x.

=FD U 7EX!3!5n=9S3(=FD6HOX!5P7ED[ V!5KR.

M9SR@9A23(H7 34.V!3!587 9.

S9A5BMGN }Ûnn 9S3!5lX!3<9>9S35*9A2=FD=M.?9:7ED[C7ED6HYW.=.

A7ED4.3=!5*.

3\V M(_-5B.?9f‰=FDHWFD.?3!D9Zt U 3<9>9S35*9SRkFy 9S3CŸ 3 H^Ÿ =5nH!MGx$SJPn 3.

NÛ}Ûnn 9S35Ô#V Mg4.3 U 9A26=9L9A23!5K3 =5B3"9A27ED[U.L9A26=93SOj v RYW U H U 7bs§ 39SR0=6HUH09SRg9A23=FX!R0Ÿ 3 U 3<9>9S35.

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

37#v 7 9A2KF]=FW U “m5n= U R#j v 3!5>xÌ-S 2=6H@9SR04.

?.RYD9:7EDUW319SRiV5B3G.a9A23^r V 9SRiVFWFX U 7 .

1V!5KRb4<3.219A23(=5Q9:7 4 U 3"=FX!R]WG9l9A23&V^]7_ N›#c 2!7 .

Z.Z3G4<9:7 RYDbN JRYWbxF9A23g5K3G=6HU3!5>xQ( V W. 7 .15K3G= U’U M 26=FVUV!3D!7ED[vNžj } HUHb7 9:7 RYD6= U’U MGxFRYV!3DYW3.?R&H3G..S9X!39A23”Z  W6H[U3R^nv 2=9`7 .Z4!5P7EX!3H07ED9A23@V!5K3G4<3H7ED[. = U .

s6Hb7 .Z4!W.s7 R]D#9SRYV7 4<.L9SR9A237v 2R U 31Hb7 3"4..Z.?9:7 RYD.

=.S9:7ED[g4.

5K3.RLVfV WUD7 9.M =5B3(=6HFH3HvN Ÿ 7 40§)g .

.`9A23!5K3.S9:7 U’U DR5K3!V!R5B9Zk‹`} DH0HUR3.Z3G=5K4!26k¢S .

MFV!3R0n ‡ 2=912=FVFV!3!D3GH@9SR@9A230“m5B3‡! 5K3.`9A27 .a9..

.?3=!5n4624.

RYD9:7EDUW319SROX!33>n WUD6H3HFk r =FDg=FDGMGRYD33CFT V U =7ED9SR‹\V 3@2R# o v }¤}`wr$ˆ} R]V!3!5n=9S3.

(}ž}`wr$#} x9A23"R5B[F=FD!7 ..:k S .

=9:7 R]DxM\V R5K37b(V V!R5B9?=FDG9l9A2=FD9A23(H7 34G=.S9:7ED[h7ED6H]W.?9A5QM!k } —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

   .

.

 Q \  ¬.

.

 .

 fT v &v U’U Ÿ U’U Ûc žc Cv U U b§ U ”S zV U ~n <V bV U U U ~Ÿ U 0n a§ U Ÿ U aV u } U U Cn U Ôc  .

   S &n &v aV a§ Jg U QD(9A2!7 . =FVFV!3!D6H7 j3 #7 HU3!587 3"9A23&X!RYWFDHF=5QM4.

?34626=FD[U3 7 9A2=g.s7 [YD7 _]4.RYD6H7 9:7 R]D PR5cVF26=.

S9:7ED[9A23(HU3!D.s7 [YD7 _]4.s7 9‰M4626=FD[U3(7 .=FD9 HU3!D.s7 9‰M4626=FD[U3UN p5K=6Hb7 9:7 RYD6= Mg7EDgHb7 3"4G=.<W \3GH@9SROX!3g7ED.Z. =.

=FD9 7ED(H7 3"4.

DR9L= L=5B31R p=FDGM \RbHU3 7ED(Hb7 314G=.S9:7ED[(9A26=9j9?= A3\9A27 .?9:7ED[eN #23"=FW9A2R5 7 .\VF23!DR \3DR]D 7ED9SR@=64G4<RYWFD9.=.

7 A3\.?9S3.N QD =9S35P7 = .

s7 9‰M4!2=FD[3(7 .<D 9 =5B[U33DR]W[]2"R5p7 9aHR3.3 =FDH L=9S35J9A23HU3!D.

DR!9#V =<M >WF5B9A235 \R5K37 (V!R5B9?=FDG9#5KR 3FN ‡ 27 3(7EDH7 34..

PR5 3 != (V 3= W "7EDFW 7 .s7 9‰Mg7 .=.s7 9‰M(4626=FD[U3V =<M=.`R 3! 5 F N WU5B9A235 R5B3Fx9A23 465K3G=9:7 R]D(R m.S9?=FD9a4.s7 []D!7 _]4G=FDG9 5KR 3@X!3G4G=FW.?3 YW3!D64<31R 9A23(HU3!D.`=@Hb7E5B34A9 4<RYD.?9:7ED[9A23HU3!D.<2F5P7ED <=[3gV!R5BRU.Z3"= =5B[U3"Hb7 IJ3!5K3!D64<3g7ED 6= W3G.s7 9‰M4626=FD[3UN 4<RYD.

S9A5‰W64A9S3GH&=.#4<RYD. .RYD9A5BR R W \3 7 .

Z3(7 .?.?35 6=9:7 RYD(R o9A23(4<R]DG9A5KR R W \3@5K3G=6HU.?37 . RYD9A23 3 n9`. 0n lV U LV ¡v U U ”n @T aV U U aV )V 0Ÿ D£ <V 0n #v \r Ôy U ¤}Ûn ‡V U’U bV 0V lV 0Ÿ U Ÿ U aV ؟ ^n fhrjN !t   "! }`D6= U R[!M9A23¡V=.#4. = 9:7 3(7ED6465K3 3!D9L9A23 \R 3GHC7ED9SR@9A2319A23 HF=.s7 HU3UN n9S3!5m=.<23GH 7ED3"=9 =Hb7 .2R D7ED_Y[]WU5K3 jN UN bR 7 HOVF2=.`R]D9A23&587 [Y29 .s7 HU3=FDH 7 ]W7 HOVU26=.S9?=FD64<3 N #23"3D35B[M4<RYD.

 fhj r Nä t  .?35؟6=9:7 RYD3nPR5*9A234<RYD9A5KR U Ÿ R U Wa\V 37 .RYD.

S9A587 4A9:7 R]D.?3!V6=5K=9S3 MGN`”hW 9:7EV M(3 YW6=9:7 RYDhf jN X.`R 9A23 7 ]W!7 H R 3 \3DG9 \27 462&2=.1f LN a=FDHf jN `HURODR9#26= 3(=FDM05B3G. 9SROX!3.  #  c jr !t U hr ä t U U   $   !Ÿ 0n U …V 0Ÿ 0V ”v $ U 23"3]W=9:7 R]D.?R 3H&.

M=g4.

S9?=FD9 5K3.RYD.

7ED UŸ  ..<W 9S.

L. $ hr !t hr å t f jN Ä!ʙ¸¨ Î à ® ¸ ÀE«¯¦ Ã.®Z°<¸ · L”· L›°Gª@¸ Àž±C·‡¸ LZ°ÌÊ$¸ Î Î.ÀE¸ÀG°.ÃZ°.¸ Í· L”· LÔ°Gª¦«w½›®Z°Gª¦«¦½Ô®´°<¸ ¯´® Î ®ZÀh±@«´¯h°ÆÀ$®¦³b« Î « ¹ °M·.ÍÄ ¹ «h­‡± Î ®.µ «›®ZÀ j« oµ ÕD³b«´®  «¦³bÀ ã .

 fhrjN t . Density change effects boundry at t=0 liquid solid boundry after some time dx A1 B1 A2 B2 £b7 [YWF5B3rLN )iÛc 234<RYD9A5KR U ŸR U WaV\3"R0np9A23gVF26=.?34626=FD[U3 yJWUX9A5K=64<9:7 RYD(3 YW6=9:7 RYD0fjrLN å t”n>5KRLV€3]W=9:7 R]DhfjrLN #tlM!7 3 U H.Chapter C.

 §  $ °   §  $ °    "  c#231_-5K.S9l9S3!5Gr V R]D9A23&587 [Y29\26=FD6H&.s7 HU3"4.

DŸ =FD7 .?R U 7 H&.A7 H319A23(4<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .ZR U 7 H&..s7 HU3UN¤o} 9a9A231.RL(V V!RU.s7 HU3=FDH&9Gj v RatÔ>n 5KRL€ V .i RYD3!twn>5KRLVr9A23 U 7 ]W7 H .<23GHOX!34.?3H¡>n 5BRe‚ V 9GvjR&"!4<RYD9A587EXUW9:7 RYD.

\7 H3DG9:7 4G= U’U M(<3!5KRTfSDR…\V R0Ÿ 30V 3!D9lR0pn 9A231.=FW.`<3!5KRhH]W319SR 7 . =g[RRbH =.ZR U 7 Hex]7 9 7 .?3 §  $ ° 7 .?.

?319A23"9S3!5GV  $ 7 .M fhj r Nã t # §  $ °  v 235B3 7 .a9A233Ÿ 3 U Rb47 9‰M=9l9A237EDG9S35Ø8n =64.l9A233v\2R U 39S3!5GV 7 .<23GH¡jv 34G=FDf\v 587 9S319A23g7 HU3!D9:7 9. Ÿ=FD7 .`<35BRTfEv\2M6kt(9A2FW.W)V(V9:7 RYD0t<NDSQD(9A23 U 7 ]W7 HOVU26=.

?.   §  °# $   §  ° § 4§$  .3UN c 231_-5B.Z3GHC7ED(9A2319S3!5Gr V R^n 9A234N Ÿ N _ =.?9l 9S35<€ V R0pn 3]W=9:7 R]DhfjLr N `t 4G=FD0X!33@T V!5B3G.

 °‰ ° $ $ .

« Î «  «´®¦¯¦ªD·.°$« LZ°Æ«.® L  L¦·.«¦³e·.® L¦¯. §  $ °   $   $ fhj r N I)t §  §   $ °d°   §   $ °  K ± Î «´®¦ÀE« L.°Gª.°Æ«ÔÀE·.ÃZ°.½›«  ¸ ½Û« L¦ÀG¸ · L¦À™Ê$¸ Î ¯´.·.³M¸ LZ°Æ·d«!Ã@®´°<¸ · L¦ÀEÀ<ÀEÀ<À       # # !       .

   ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .

?=FR DUH&7 Hv9ANÛ2c 3"2.`9A5K=FD.. U M3vL=.A7 9:7 RYD@7ED9SR&. U R]D[&=.U  U 7 Y W$ 7 H@ 9SR& .s7 (V M ULU ´n <V jr t bV U fhrjN s)t     " $  "! ! "! c 2FW. PR5 =9:7 R]D 3]W6=9:7 RYD0f LN #7 .?7 H034<4<RYRYD6DHg9A589S7E3!XU5GWV€9:7 RYRYD(D0=F58VF7 [YV!23G9=5B26.s7ED64<3 9A5n=FD.`4G= U 46W U =9S3GHeNœ{ YW6=9:7 RYD fjL r N s)t 2R U HU.1DR!9S3Cjv R5B9A2M19A26=9a9A23&>n "5KRY! D9V!5KRY"V6=! [U=9:7 R]D(7 .s7 9:7 R]D"9SR0.V9A5n=FD. .a=.#=FX!R]WG9 V!5B3‡Ÿ!7 R]W.A7 9:7 RYD0t<N v 235B319A23"9A5K=FD.?R U 7 H@Rb4.`9A2319A5n=FD.?R U 7 Hh7 .A7 H7ED 3"R^n 7 YW7 H&.<26=5.s7 HU34<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .A7 9:7 RYD6= =<MG3!5 H]W319SR@9A5n=FD.Gx3]W6=9:7 RYD0fjrLN t#7 .#=FX!5‰WFVG91f8.`=FRYDDH&U M@.?3"R U .`<3!5KR0.nPR5GV\3HC7EDG9SR fhrjN t)t  §   $ °     $ " S 9#7 .

4!WU5K.H R5*9A234. R0Ÿ 3!5-9S3^(V V!3!5n=9AWF5B3&5n=FD[U33vj3@2=!Ÿ3 ‰ƒ)„.

Z31R^nž 465K3G=9S319A2U5K3.=.

3.

RYD3.

.GN`”@=9A23^V=9:7 4.

Ÿ3!D7 3!D9L9SR0HU3. 4<R]D.= U’U Mx]7 9 7 .

.Z4!5P7EX!3"9A2319A23lVW.

2GM(<R]D3 X!RYWFDHF=!587 3.

.X<M(9Gj v RiX!RYWFDHF=!5BM4<R]DHb7 9:7 RYD.GN I.

Pn 3!5 ‰ƒ)„. v 2!7 4!24626=FD[U3\9A23&23G=9L9A5n=FD.H ¤ 23(465K3G=9:7 R]D(R0nžŸ Rb7 H.\7 ."5K3..

A7 9.CV¥>n 5BRe€ \ V 4.`R0mn H3D.” V 3G4!2=FD7 ..<W U 9S.M4!2=FD[3G.

RYD6HYW64A9:7 R]D"9SRi5n=6Hb7 =9:7 RYDbN¤#c 23 U Rb4.

`RYD9A23 465BM.=9:7 R]D(R0n 9A233Ÿ R7 H0HU3!V!3DHU.?9?= U’U 7 .

<WF5Ø8n =64.=9:7 RYD(=FD6H0.

s7 RYD(3.319S3!D.

Ie34A9.

xb3.

ZY =FDH@9A23  R#v R^p n .Z30"V 7 .Z.?R U 7 H&4.9?4NÛc 23@V!R.M(R^o n 9A23W U 7 ]W!7 H&4626=FDFD3 U .?R U 7 H@=FD6H&3CŸ 3!Dg.s7EX7 U 7 9.m .

:=9S3oPn R5o9A2!7 .RL(V V!3D.DŸ R7 HeN I.

    V V!35K=9AWF5B3 ‰ƒ)„.H 3.

9.

A7 H35K=9:7 R]D"9A23gV!5K3.xbRYD326=.a9SR9?=aA§ 3(7EDG9SR&4<R]D.

.?.

WU5K3"3<IJ3G4<9Dc 23 U 7 YW7 HU=9:7 R]D"9S30( =FDH@9A23 U =9S3!D923G=9`=!5K3=Ie34A9S3GHh.?RLV3Cv\26=9#X<M9A23@V!5K3.

<WF5B3FNÛ}o91V!5K3.Z..

?..

WU5K3@X!3<9Gvj3.

3D9A23 =9@\ V R.

VU23!587 4#9SR@9‰MUV7 4.

A7 _]4.= U 7EDG9S3D.

=9:7 R]D@V5B3G.<WF5K39A2319S30(V V!35K=9AWF5K3(=FDH U =9S3DG923=9a=5B3 3<IJ3G4A9S3H¡Ÿ 35QMŽ" V 7 U H U MGN` R#jv 3‡Ÿ 35.xaPn R5LV!5B3G.?.?.

WU5K3@D3=!5™6Ÿ =646WFW)r V 9A23 U =9S3!D9\23G=9 =FDH@9A23 9S30( V V!35K=9AWF5B3(=5K313.

Ie34A9S3H‹\V R5K3gDR!9:7 4.

3G=FX U MGN I.

c 23&Ÿ 3 U Rb47 9‰M(R0pn 9A23 U 7 ]W!7 H…\V 3.

9?= U H]W3"9SR@9A23@VU26=.?34626=FD[34.

=FD0X!3&5K3 U =9S3H&9SR@9A23&>n 5KRYD9 V!5KRYV6=[U=9:7 R]D@W9:7 U 7 7ED[9A23"3]W=9:7 R]DhfjL r N ä <t N›#c 23 U 3Cnn 9126=FDH&.A7 H34.

=FD0X!3.

s7 HU3g7 .15B3HYW64<3HC7EDG9SR&R]D U M U 7 ]W!7 H  R#Œv =FD6H03G=.A7 U M4.2R#v D"9SRX!3 § ° N c 23@5P7 []2G92=FD6H&.

®ZÝ.®.«.®Z°<¸ · L¤°Æ·¤«.l9A23(HU3!D.À¤³b¯¦.<2R#\v D"9SRX!3  $ $ N$  §  $ °  $ $ fhj r N t § „­~° $ v\23!5K3 7 .®ZÝ.³b«.ª.L °$ ÀjÃCÊQ³b®«ÔL¦· °™¹ °Æ°G·Dª@ÀG¸ À®Zݦ¯´«”® Î ¯¦½›Ã «ÛÎ ®Z®w°<¸ · ÀE«´L¦®.Շ³b· L ÀJ«!Ã.«.® ªdL  ¸ LwÄ)°Gª.Í«ÔL®.«$Ã.Ãdª.L¦«¦·Z³ÆÊÇOÄ0Î « ®@ ½ ¼@«”L.® «  Î ¸ L¦µ ·.® ¯ ÎD¸ L¦¸«C°žÍ ¸ Lw°Gª¦« Î ¸ °Æ«¦³Ø®Z°GÃC³b«CÍ¤Ä ¹   .=FD0X!3.ÀÆ°<¸ ½›®Z°Æ«Ì°Gª¦«™¯¦ª.ÃZ° Õ´·.·.± æΠ«´¼.À Æ®¦¯h°GÃ.s7 9‰M@5n=9:7 Rvx  : $ N ćª.Ý..±7°Æ·d½Û¯¦«›ª.·ZLZÊeÕ «h Ý.ÀE«  LÎ ®@±.«¦³)Þ¦Ñ  «.¼.³Ø°$®¦³–«ÕZL¦Ç^·.® Π՞® µ ·.®¦ªDÀE« °<¸ ½Û³–«Û·.® L¦¼@«¤¸ L$°Æ«¦½w±C«¦³Ø®Z°GÃC³b«™°Æ· µ «™·.

  ã)å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter C. Density change effects ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .

Z3!5m7 . 7 . =6Hb7 =FXG9:7 4(7BN 3UNaDRO23=9L9A5n=FD."D3.   Å   U #v 0n 7Ÿ 0V #v 0n LV ¤c U U c 23  R#vR0n 9A23(=7E58[F=.

[ U 7 [7EX U 3=FD6Hh4.

l9A23"4.=FD0X!3g7 []DR5K3GHeN c 27 .`7 .

Z37v235B3gV!5KR4.=.

3.

?9l=FDHi23G=9j9A5n=FD.`7 .CV\.?3!5›V3G4626=FD7 .”Ÿ35QM~n8=.Z..a=!5K314.

s7 HU3!5n=FX U M .RYD..?3. U R#j v 3!5cf.

?35 =FDH09A23".#=g4<RYD.s7 R]D U 3G.´Pn 3!5m7 .7§7ED6H&R0nL7 .3¡V\R5K3H7 .A7EX U 7 9‰Mg7 .?.s7EX U 314G=.?. =FDh23G=9l9A5K=FD.Z.:46W. § DR#v D(=.s7 R]D=FX!RYW9aHb7bV\3!D.S9?=FD9.#DFWaV(X!3!5m7EDzrm26=FVG9S35)t<Nwc 27 .?9\V!R. =FDR9A235cV!R.œ\v 23!D9A27 .?37 .s7b 23=9L9A5n=FD.a9A235B3g7 .&!£ =FDFDR  R#"v N ! V V U 7 .

´Pn 3!5m7 . .NÛc 23@23=9L9A5n=FD.A7 [YD7 _]4.

=FD9`7ED4.

 R#v 7 .s7 R]DN¤c 27 .Z3o v 235B3"9A23!5K37 .`.1D6=a\V 3GH&R]D ! =!5nH € 3.?Re\V 3<9:7bV 3g5K3CPn 35B3H&9SR0=.=. 46230" V 7 4G= U 5B3=64A9:7 R]D.#4<Re(V XUW.

M U 367 [Y2bN v V = U 4.

126=.?3@X!3<9Gjv 3."23=9 } 4G=.=.Z3UNÛc 23  R#qv 7 .

4.3D19A23"9Gjv RCV!5K3CŸ 7 RYW.

?R9A235< 9A5K=FD..=.Z3(7 .Pn 35cXUW9`7 .a9A23g7 . U R#ˆ v 3!DR[]29SRŽA§ 3.

?9?=FDG9.3V9A23\9S3^(V V!3!5n=9AWF5B34<R]D.

?9?=FD4.  R#l v .”Pn R5o= U R]D[&H7 .L9A2314G=.N¤c 27 .?3o\v 23!D=([F=.#7 .

¦.7EDR5nH35*R0nD§ 7 U RLV 3<9S3!5K.3&f.

t NwQS D.

W4!24.

ZR5.=.s7b( V V U 7 . 3]W= U 9SR@.S9l4G=.GxF9A23=.5KRYD6Hb7ED[g9S30( V V!35K=9AWF5K3UNœS n 9A23. .a9S30V V!3!5n=9AW37 . 4.?3G.?R]WUD6H7ED[&=!5K37EDhWUD7 Pn R5GV 9S3^(V V!3!5n=9AWU5K30fP9A26=9 7 .?3&\v 27 462~jv 3 U 7bA§ 3!t 7 .

?R9A235<1V = U 4.= U’U 7 .

Z3UN ”@=9A23^V =9:7 4.=.

?9 4.a9A23.A7b(V V U 7 .= U MGxY7 9\7 .

 R#av .w>n 5KRLr V 9A23(4.?3 u N SQDgH7 34G=.=.S9:7ED[vxF9A23"=7E58[F=.

œŸ 3!5BMg4 U RU.=!Ÿ 7 9.?319A23_-5K.ZRYWF5KHb7ED[C7ED~Ÿ 3!5BMC5n=FV!7 H…1V =FDUD3!5>N›c 27 .s7 9AW6=9:7 RYDg7 .M9SR&.Z4!5P7EX!3HOX!3CPn R5K3UN p3!D64<3Fxajv 3"4G=FD=.S9&\ V RbHU3 U jv 3Hb7 . .?.

W)\V 319A26=9”Pn R5 V=FDMR0n 9A23(4G=.l9A23  R#qv 7 ."5K3.?3G.

·C½›«7³M·@¸ ®@LÔ³b¸ «Ô³Ì°Gª¦.?9ÔPn R5<@V N ±.³b«.«Ô³b«´® Î ÀG¸ ½w± Î ¸ ÀE°e¯´®¦ÀE«Ô¸ ÀQ°Gª¦«Ô¸ ÀE· LZ°G³b·.®Z· °ÆL «¦³Ú¸ æ® ¯hÎ °Û ³b®¦ÀE³b°™«´®!¸ L”Í ½ÛÕ¤¯´®¦À<ÀE«.K ·o±@¸ L3«¦½Û³Ø®Z±@· °G·.s7b V V U 7 .L7³b·.±¦°Æ® À· Î Õ¦#Àj¸·´LÀ¤Ê ¸ ÀÛ°Gʙª¦½”¸«Ô°Gæªd«¦¯¦³Óª7°G³bª.ÀZÍL©™ª.®¯´«w·.L.®  ·.±@¸ ¯ !·ZÊ ¹ ·C³)ʪ@¸ ¯¦ªÔ°Gª¦« °Æ¸ À$«¦½”L.¸ ±@ª.A7ED=FX U M=6Hb7 =FXG9:7 4 _ N›#c 235B3‡Pn R5B3Fxajv 37EDG9A5KRbHYW64<319A23z!£ =FDUDR  R#v =FD6H =[U=7ED@7ED=g..® ««´µ L¦®Z¸ ¯°Ô°Æ« #¸ À”·Zʤ· ³b« LDÍ Î «´°G® ª¦ « °Æ!·o·ZÊÛ°Gª¦.Àj®Z¸ ¸ L¦¼¯´¯¦¯.À¤ L ³b.«´°GÃ. ÃC·@« ³b³ «dÎ °Æ ¸·dÀ›«.®¦ª¦LZÀ<«&°«  ¹½›·@ͤ«h³M©™°E¸ ®°$ª@Î ¸ ®.L ½w®¦ÀE± À<Àhη ÃC¸ ¯´Î ½w¸ ®Z °Æ±Z« °<«  ¸  · Íd.®LDL ©™· 8¹ ª¦ ¸«o «.ÀE¨¦ÀhÄ1ÃC±¦³b«”³b« ¹¸ À$«¦³b¯´«Û· °ÆL¦·ÔÀÆ°E°Æ®Z«´°ž®¦¯¦¸ L”ªÔ¯´°G·ª@L¦¸ ÀžÀÆ°$½›¯.

³™ÀE«® LZL ° Î ÕZ°GÇ^ª¦°G«`ª¦«¦®@³b¸ « ³ c 23  R ˆR p=7E5e9A5KRYW[Y2"9A23 3!D9:7ED[g.?M.?9S3 €7 .`=  R R 4.Í «7 a®@³b¸ «.

R (V!5K3.

Z.s7EX 3\..

WUX.S9?=FD64<3FN #235B3"=5B39A2U5K3.

A7 9AW=9:7 R]DN UV ã"ã .aA9 26=9a4G=FDhV!R!9S3DG9:7 R]D= M(Hb7 .Z46587EX!3"9A231.3 7 HU3G= RHU3 .

 R#l v .?.A7 H35o=[F=. < Chapter D.&/ </\+p frincional force P1 V1 T1 rho1 Cross Sectional area.Z3.?34A9:7 R]D   !#        r-R]D.`.  R#v 7ED4<RYD.S9?=FD9a4!5BRU. A P2 V2 T2 rho2 £7 []WU5K3k N )iÔr-R]DG9A5KR U ŸR U W)V31R^no9A23=.l9A2U5KRYW[Y2(=@4<RYD6H]W!7 9”v 7 9A2=~n>587 4A9:7 R]DCf8. Fanno Flow R`).

 4<R]D.?.Z3!5ڟ=9:7 R]D~Pn R5-9A23(4.3l£7 []WU5K3k N UNÛc 23¡V=.

fZ N !t   c 23"3!D3!5K[!Mg4.RYD9A5BR U Ÿ R U Wa\ V 37 .

RYD.?3!5ÚŸ 7 RYD0fSWFDHU3!5o9A23(4.

Z3!5ÚŸ =9:7 R]D05B3=6H.a9A23&>n 587 4A9:7 R]Dg=FDH@9A23¡\V RLV 3!D9AW)€ # V 4<R]D.\7 . fZ N å t G  .RYD.    fZ N ä t        c 23&Pn R5n4<3=64A9:7ED[&RYD9A23=.<587 4A9:7 RYDR^cn 7 HU3G=FX9:7 4  R#vd\t 5B3=6H.

s7bV V U nn M9A23&V!5K3.  £ R5o.

?3DG9?=9:7 R]D!#Pn RR!9ADR!9S3!DR!9`D3..

Z=5 U M~Pn R5*9A23@V!5K3.Z..

.?3DG9?=9:7 R]D(4.

=FDhX!34 U RU.?.?319SR047E5n46W U =!5 6 vj3=.<Wa\V 319A23(4<RYD6H]W!7 9j9SROX!3(=@47E5n46W U =!5-9A23!5K3CPn R5K3Ux  .

  fZ N t   .

`3 YW6= U 9SR N * 9:7 U 7 7ED[9A23(HU3<_-D7 =9:7 RYD"R0pn 9A231_-5n4A9:7 RYD~8n =64<9SR5.   7 .

ZRYWFDH&. =FDH¡jv 3 }pR9S39A26=9   RYX9?=7ED9A23&Pn R U’U R#v 7ED[ fZ N ã t ‰ § -:  °  ­   "!  9:7 U 7 7ED[@9A23HU3<_-D7 9:7 RYDR0pn 9A231.

V!3.

3H&RYD3"4G=FDRYX9?=7ED"9A233Pn R U’U R#v 7ED[ *  # %$   fZ N I)t  ! $ %  '& r RYD!Ÿ 3!5B9:7ED[@9A2313CFT V5B3G.S9:7 RYD~Pn R5lf O: `t =FD6H¡Pn R5)( : 7ED9S3!5G‚ * V R^n 9A230”g=64!20DUWFX)V 3!5*M.

.367 U H. 4<RYV. ­ $ + $  fZ N s)t ! * ‰ § ­ 0 /1  $ $.

MU587 [Y29z– • x —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ ä U xvX<MXa 5>N “*=5Eu-”367E5 §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .

1.?9l3 YW6=9:7 RYDM. Introdcion SED9S3!5K[U=9:7ED[ U =.Section D.

367 U H ­ ­ $  ·­ icW /  $     !  $  ­ / 1 $ c 23g5K3.

#=~n>WFD4<9:7 RYD(R0n ãs —˜.W U 9S.`R^on 9A27 . 3]W=9:7 R]D=5K3&V U R9S3GHh7EDX£7 []WU5K3 £b7 [YWF5B3z N ä iD£!=FDFDR  R#vŒ=.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

 ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª Z N t)t f .œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter D. Fanno Flow ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

    .

   .

Reference .Chapter E.

   "!$#&%(') $ *.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.NOC)P -QKB -7RB ?M8N S5TU .L4KE)-M3.+-/.0+-1203546)798:2.

    "!#"$%$%& %' )(+*". ' .. .

 % % ' !"( /10!32 54 .

>.  5<=/5 >8> : >8 '?@( 'A.B*( ! M 58DC  /. '8.

'A8 AC .>' ' ' '( ".

!GK5( /  6f H g % >8"8>'H/ ! >!GK'=e "!K f %(') $ Y7   ! ihj1Z5kmlnc+[ob5$[$6pc>+q_c+rbn[\]^Hs[3!"c+utdk.UVWXQY$%HZ@[\]^P!_a`b5$Adc>3c $" %0 >88>'.3c+HZ G0 .:   ( '' ' '1E 'A( > 0 JFG( 'H/9GIJ8LKNMPORQ)MTS. "!)62/'K 57 !"869 !"8 .

 /.

'./5 / <8 ' 'v// (C % >8"8>'H/ ! "!K f %(') $ Y7    .

!/^/ /R!"8/wC ' KR 'H/a/ './= >8 /. 8)!"( k// /Cj.

>' K R'DCR''9 ').

"8K x5*>'zy6$)sA[3 $%{N|@HZ@c+.[\c ~"!iHt.H[3c+HZ}"3.€$" $kZq k 5  #   „ @0 R'H/a/p*GJ'B9 ' !/ M >8  .

ZYc+"HH[3c+.‚ )ƒ  ' !)A**". >8 %y6$)sA[3n$%{N|@. *". n9'A(C "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& !"869 7 )( 9/ ') >8 .Z…{J$[†J!nskH3[Jq k 5  #    . .

$ ' 'A8 M >8 >8 KR'H/a/p*GJ'u9 ' "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& ‚ 7  !"869 7 )( 9/ ') >8 G‚ nƒ    5  g  !/ M >8 ‡yA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+!61|@HZ@c+.H[3c+HZ # g„  g .

: !"8)' g„ %e=.Z’|@HZ@c+. 'K"# ''.6*GR! ' ‹~ŒŽ"!"( A*( ! M 58k/9Oc+‘Q@kH3c+.0!K / .H[ "!K f %(') $ Y7 !"89‰ >82( 'K GŠ  “ „5 „ # . K'K3. 5* ' 'A. “ ' '. 'K   @?%/^/M! %/p*G( !‘/ )(+* M )88"*. 'A8 D'A” ( !"8> ' ƒ "%O . '. .!"*.– )*GR!"8 'H/./ . 'K x)*>'u9'Bx5*'( x)*>'H/ KR ( 'A. !"8>'A8 •9'H/ '.

' d*69K C & ).

' ! .

 .

 “ d2> >8 ?& %  K'2 R ' ! GIR !"869 !69G).

!"8/ AC% n9'( /.R/ % '.ZX =kdc+6~!‡ stH&|@"H[JZqLOc ^pc b%"3c $[¦  R!"8)).3c+++c+.švžNš=Ÿ¡ s++k3c+_$%{=3€" Mtd!"H¢Pq$%{.mš)M&.@tHc+H"tH]~$%{jœ£š+./ #   .’† —˜p™.!%šoK›"s&‡œNš Gš .š GšJž5¤ )!> '..oq%!["sA+c+tBO]dc ZY$n{. >2/ ' ! “   "!/ M >8 / '.

A( !". o¥ Š   <: &N*GJ'!"*(AC ‚ '. ! M )8 ?@8> >8>'' >8> F%(58 !G.

9 ¨! M 58 AC 'A8 /R! >8>'.   'A8 ' ' &5( R!69 g % >8 >.9 G!/ J' ' A2 ƒ ‚  .

\. 'A8 /J5*.  nƒ  !"869L .

>8*". ."* "§ f Š  K J/5 >8(!"(+*.

> ¨)8 !"(5( 90).

 'K£9 ' !/ M >8 / ©[]tk3c $%P$%{ KNMPLž£† ln.z|   g # g„ .)!".

 % k„ .

BIBLIOGRAPHY & A2H/  Š  „ .ORQož£ˆXžo.¢ .td$%¢B¢BH"!"H!o[$)tH.!%s[\]P‡k@ˆ) $o[3H!"c+tk$[£qAH3.

'K !"8 '‘ !/ M >8> …I>8/ M d* ' IJ8>  'H/10o( ! >8>'H/ I>(+( >8> / & A2H/  Š !"869‰ !"(+( . .

"e '). 5ƒG .

"85(  / !"8/wC 'K >8 /.

 w.ORQo| % >8"8>'./^/ !"8O 9 KR/ K'.!GK)( / %0 >8"8'./ YI>8[]tk3c $%RS6VWL†J%3.[\"3c $"".  0 R J'.'*"8K 'k9z2> >8> 9)./ K ! )!GK'K 7 f e -6f g  ! ' '  !"89 &)*"89/    % n 9 '( >8 /.

'A8 D.>' J'. ' /./^/pG* R'B9 ' !/ M >8 KR 'H/a/*k// >8 )*"869 !@ !"89FG 8 ' 'A( 'A.

Z HtH€"$" $.Zq „-5 „ „ #   ! ' / .[\c o[$)tH™adc+./ Ly6$)sA[3n$%{=¢1"3.n9.

nG ƒ   Y? .

'. w:/ C /.

>'(R'A( ! M 58k/ .

R/ !"89 .9/ / '. ' !"( >81C '. )( 'A8.K $ ' ''8.'.

.6 9 !"*"( G* 9 >8B9 '9!/ M >8 L. !)K.

ORQo|  Š )* ./ )!GK'K 7 f e 6f  g R!GK' .[\"3c $"%.K >>8 'H/ 5IJ8[ 6™t3c $"6AVWL†J%3.

& „ G? .

8 !"89 ! ' !KR'. './ AC ' '.!/ 58 /.

>( !K (!">8 !"( 5/ / !GG( 'k(9 /.[\c+tp‡ˆ$ns"![Jq"¢‘H ~)$)tHc++q  5  # -Ag ? 62/'KJ &?   >9.!/ M >>8 [ 6™t3c $"6•$n{@M¢B.' K R5/ ACN9 ' .

>'0 '‘" !/ M >8 …0 J '. “  g 4 / ?@( f % 'K.€$" $kZq   .H[3c+HZX"3./^/ …yA$ns[\n$n{ |@HZ@c+.[\c ~"!Ht.# ..

Š >* Gƒ  !"869 % >(+( ' G‚ .)!"( ! % .

   .

/ 'H/ M >. ! M >8 L. 4 8 /.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK' e Af gg : ! $ !"8"2H/ Yoq%!["s+c+tu"!" =$%$%& &%( R'H/ !"869L&  !"8A/ !/  !"8kM/ !.IJ8LKNMPORQ)MTS. n9 '(C =9 ' !/ KJn95> * w.UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 './ : )869A/ ' G¥  ./ .R/ Y7 .ƒ ') ¡9 'A8/ G¥  !"89 4 ).

>' >8G>* 'A)8 ' AC /.

'9'p– 589 M )8:/ 58 /.

' 'A 8 /R! >8". 'A8 R! '( >8 /.

8 ' …M›b"b)+c+./ .€ )!> '. 'A8 R' )8 AC !BC R'' R)*"89 d*  *( '.>'u9 ' ' '( ".%3c"tBž=™pd6[\t.! YtHc+. # -  7 !K 'K GŠ %‰   %e .

>' R' M . 'A8 9)G* >>8 05( 0 9 ).!"( !")8 !"( k// / !"869 'd– K'K >.8 / !G. '.8 !"(  / ' ' ! M )8 C ! $ '.

 'K FG(+( >>8 Oc+rQYk.ZYc+"HH[ „ “  -5 -. ¥ !"8kA/ 'A8 .3c+HZ’|@.)!".

J /.

G* 57 „ )ˆ5>sAc+!_.tH€c+t] "ƒ .

: "%O „„ GhNb@H…QG€"H@ˆ) $ &% !)6."8D‰ >( ' !"89 58k/ IJ)8  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ 'A869 'vA/ )8 . >(+( !"80=* ( / .

K >>8 _"  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ R!)>  .

 7 !"869 %0 >(+( 'K G‚ .

 M )8/  5.!/ M >>8 9 'u9 ' '.B*"( ! M )8 AC !"*/ 'H/ !"860 9 '. * 'K // >.    ' .

/ .UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK'=e 6f . ¥ * G¥ !"869 .IJ8LKNMPORQ)MTS. w. '.

J RK5*( /  .

 „ % ! /.

'A( M >>8  .?G– K' >.  %(''K / 58 57  ? A25'@ &?  !"869 7 )( 9/ ') >8 .š g@ - # ¥ * ƒ  ‚ !". 'A8 !"89 ).„ ! R' ' ' i$)!"H+c+. " * 'K›. ! M .>'A.Z.[¡šY@tHc>š |@.Z‡@c+¢rsA "3c $%"3.!"(). n9 'A( >>8 C /. !"( >8 G!".‚ )ƒ  . n9 'A( >>8 C=A/ )( 9 F ! M )8 !"869….

Z G0 .!5/ >>8 / YIJ8rM.>' j=/ >0 8 KJ'.!/ M >>8 ./^/H* R'B9 ' .z|"lGQ † | O™dc Z@ !"8 : R!")8 M/   !"( C 3K8 ! !3K8 "§   …YH+.tk3c $%‘$n{@bn[ $)tH]^u˜][3c #+]{J$[›!c+utpkH3c+.

 /.

>'H// / 54 .

 >.: )ƒ   .  "%O !"869 !"8 . ! ' <8 ' 'v// .

c"t1[\c+¢ c+n3H[3A"3c $%A)tp$"%{ H[3H"tHD$"_¢u$n!"H+c+.Zz$%{otdkH3c+.#& / 5( 9 F .! M )8 !">8 !"( 5/ / z( !J ' )( .Z !r]$"+c+!"c"td"3c $% >>8 !GK R' .! M )8 AC . 8 !GG( . ( 'p– !/ M >>8 / .I>8!"#$@t.

0+-1203546)798:2.L4KE)-M3.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.   "!$#&%(') $ *.NOC)P -QKB -7RB ?M8N % S5T .+-/.

BIBLIOGRAPHY Š > 89/ '  !"869‰ !"(+( !)' ƒ :   @? .

! M )8 K !)/ M ' . C ' 'A8 // ¨' !"89‡9'. './5 )8 (+*  . ' !"(%9'. !/a/5 >8> 9 ' 'p– d*G >8> !"869FG(+( >8 ACN/.

ORQo|’†J%3.>K /p( '' ' '958‘9 ' !/ M >8 /A)*"8958'./^/YIJ8 [ 6™t3c $"66VW.Z’Q@$".[\"3c $"YOc+Q@kH3c+.ZY[3™a  .

!> )!GK'K  -  % !69/ '8  0 !"89 ' '89/ '8 .K .%e£*  *"( 'A8  R'H/ !"86O 9 .

.nyA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+! .0 .3c+HZ&.[£$"€"d"j3[ 6p{ .[!nsA[3c+HZ}!"c+ tdk.tH€c+t]  5 #  % ! ' o‚ &  Ag Y†JnsA.69 R!"*"( a*".t.R$n{ +c nsAc+!_¢‘k HktH€[tk3. /.

 /.

' !"(+(+G* R K. % >) 8 ! '   '( / 58  !"869E )(+( ' E ‚    .G?@>8 >>8 ''K >>8 .>'H// /  !/ '‰ 'H/ 'K38 ‚ 'HA/ 'K ' '_<K8 ' 'K 5/ .

)8 !"( k// =/ !"89  >! '\8/ !"89/ )( 9 F ! M 58 .

-Y „ # . “ )* 'A8 e !"869L !K  ƒ „ ‰ ! 'K .šG‡Ht.>'A> 8 ).Z.€%š›Ht.z| .€$" $kZqkš%M.!/ M >>8 J './^A/ 'H9/ Ly%š |@. 'A)8 ! >8‘9 ' .

)8 !"( 5* ' d*69 'H/ AC 7 R! ' e >( ~" !/ M >8 & K' .

K)>8 'A8 w. (+( >(5./  #   4 /  3>8 ' %O ./ LM•ˆ% [ )!> '.

 %( ( '  o&?  %0 >(+( 'K G‚ .

!> ).  !"89 !"(+( 'A8 . %(n9 'A( >>8 CN9 ' !/ M > 8 OKR 'H/a/ '.Š ¥ . !A/ AC @IJ8LKNMPORQ)MTS 6VWXQY$%HZ@[\]^~!_a`b5$Adc>3c $% ' N( ' '( !"89 54 ./R*5/ >>8 z.

 )!GK'K=e -Af . 0 !> G‚ ¥ : „ @ˆ)>sc+!L.tH€c+t] %ƒ .

 “ „ %e ."8u ‰ >( ' !"869 )8/ IJ)8  “ ' § 32 “ ' § \G2 ‚ ! L !R! d)8 !".

>' .

69 !"*"( a*".. (!/ ! !"(+( ' nyA$)sA[3A5$%{£oq"!"[ "s+c+t‘OcJ˜.  ¥=§ .š)M Qo| >!> 'H/  # ..

 !)).

/   ‡M q)3c+td".0 .q$%{N3€"!"c+1tdk.msA!.3c+HZ‡b%[$)tH™a .

 /.

'.5/ / & 5(+*. ! <8 ' 'v// .

)!GK $R .

 . ¥  . 'RI )ƒ .€"BO=q"¢Bc+t™~"!L3€"H[3¢1$)!Hq%A¢‘c+t™~$%{›QY$%¢Db%[3™^pc+#+1ˆ)>sc+!‡ˆ5 $ ' 5(+*.

"8u‰ >( ' !"869 )8/ “ ' § 32 dG* .

>)8 ! /.!/ M >>8 / []tk3c $"6P$%{.3/2 ' ‰ : !"89‰ !"(+( !)' ƒ : „„ 7 ! M >8 AC›9 '9.M¢BH[3c+td ˆ$ns!"[Jq"¢B. ~)$)tHc++q -5 „ #   !"9.

>!"8  ‚ !"89E )(+( ' E ‚  . 4 (8 /.

'_?@8 /.

>!"( % ' /.

>n9 ’†>n£y"šoKs¢ršG‡k3€nš jd"ˆ5>sAc+!Lˆ) $ -5 -.# gg e .

>). !"("/p( ©/ . ' % !"869 R' ' 62 Gƒ ‚   4 M >.

>K ' 'A( > JFG( 'H/jC  )( 0 9 K.

>!".!/ M >>8 . 'K  9 ' .IJ8LKNMPORQ)M QY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% IJ89 !")8 !GK)( / IJ89 !")8 ! >!GK'oe 6f g E ') >K8 >2 .

Z}¢Bk3€$) ! .tHc 5tpkH3c+.€"d$[Jq$%{@^b@. GJI  „  .

 %z? “ ' § 32 E ') >K8 >2 .

GJI  „„ "=e .

' !"( >8 '/ M )8  '.'\. %9 ">8 !"9. DC !) v/ >8.

.IJ8i[]tk3c $"6 VW.ZX|"`b5$Adc>3c $" QY$%HZ@[\]^ N( ' ' '( !"89 54 . '.8 !"89_x5>* !"( .ORQo|’†Jn3H[3A"3c $%AYOc+Q@kH3c+. 8 '. CoC / M )8 5(8 !/ 5.

 )!GK'K  . E / !")8 ! /.

>!"8   >82A. !"8   0 @ ' ‰ "  !"869}0oG* R 'KJ ‚ &%O 50 R%95)* / M )8 C .

)*"8  !)62/'  /. . . K N.

/^// )81C \.IJ8‡KNMPORQ)MTS.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! )!GK'Koe 6f   ‰ > ))8 !"8/p>2 RI !"869L . >8 OKR 'H/a. ' !"( )(.UVW QY$%HZ@[\]^~"!_^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '. KJ'.>'./ .

)!"8 .: ¥ ."e .)!".

>'  >8 C "*.

.=/ !"869/p(+>* / !"89 /.

„- *./  # -. .N C)P -QKB -7RB ?L2/N G .>'  >(8 ! d *  *( '.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2:IJ4)7 3546=.tH€c+t] )!> '. +-/12 3M46)7 8:2.L4KE)-M3.+-/.8 /p(+>* zy"š ˆ)>sc+!‡.

    "!$#&%(') $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful