!"#
&$ %('*),+.-0/21435+7608:9;%*<=%
>?K>YX@?Z7A:[]\ BDT ^DC7_`EGFSHJa&ILb?KNb?MPc OR> c7QPdfO e7c >g>
U
S
W
T
X
V
V
v‰hXhX"i"i"imjGjGkmkm‡|pgll nonoŠ‰n.n.}ll pgpgjlqrq‘s?wll nPnJvrsgsgqjujup"t7t}v.qwqwl v5‡yvfiyiriyxrx‘t7v5voq"pzp•x‘k,Šv|jWt7p7l{|nr‡yiJi|Št}n5iDn–q"j„x~v‰k~"x?l imn5l n.noxLlv|p?p7jlq’‡D€}‚}‚wqk,vfpDiPv.iDlƒ"qw‡yiDimvŽj„n5€"tpgtjui‘‚}v…l†jukˆŠ‡yjui~i‰‡‰nf‡|pgi"p7ŠjWx}ƒ"l i|i,i‰nPxNv‰pD}p?‹ŒjWqzpgv|‚t7ls?nŽ“ Lz€D‡‰—Xp}pgpg˜|Š™š{ml i‰nyŠDp}”juj›p"ƒpDlv‰x}"iyi"x j
‹v‰p}"j„iUk,Štjvœl†vfqwiDv5jWiynx:t}xLq"p7xš‡"‚}ŠDkrjl†qwi"vmqwvv‰"‡yiUtj„juji‰l i‰n‰n‘‚}“ vot(nyžŸ‡‰pgt7Š|q"x:l†qx?s l nov|ŠLjiDl€}j„km‚wvfl n5i‘n…lv‰pg"qi0qŠDp"jv.lqwl ‡‰vfi0iyx*l x}xLi"p7qw‡Dv.‚}l ‡yk,t}“¡iDqwv5p(vyž–v‰ŠDjul p"n;ƒp?l x}q"iyix ž
l†q"pg‡Dk,“ ‚"i‘x?lŠ"qts¢sLiv|"” i£jui|‹iDjuiDq"‡‰i‰nzvop£¤¥"iDjui’v|"in5pg‚}ju‡yi¢‡‰p7x}i’‡‰t7q(€i‘‹pg‚}q"x(t}q"x0v‰"i‘p"¦‡l t7“
v‰lhXn–"i"i¨x?jGkml‡‰nœpgv‰l nojq"n.l†x?€}l pgl‚wv…q‘vfl pgi‰l xNqn–nsg‚}‹juq"p}t7x}j?qwiDƒ"v5j]iDiyv‰j„x‘€""tv5irp‘v…v5l†kš‡‰iDpgj„k¥‡‰Š|pg;n–Š|t7pDq"‹Rl†qx’t¢sXx?ž7ŠLlŠiDnœjWv‰j„p"kmjƒl†€}ll n5x}‚wn…iyvfl i~xrpgq’k¥v‰"qp7twp"x?vv.l v‰l§g‡y"iyi~iŽx‘l i"x}ƒ"qwiDiDv.qwjWl†n.v.jui¥ll p?‡yt7juqi‰n4“"n|v5‚}pDp;“‹`v.v‰l†v|qs,l ln¨nrx}pg€DiDq"p}jil pgƒ"” iy{xr‚}¤Rq"p}x}j„iD{ j
“—4hXt}i""qjGi*sgkm‚"t}ltno‚wsLn.v‰lipgž¡q©p}‚}jmlq"nR¤Rx}sgiDpgjuj]t}‚}v‰qw“ x«"vfiriyt}x©t7Š}v5€DŠpzpDjuiyƒ"‡‰‡i©pgl twŠ|‡‰vf©p?i(q"t}x?t«q"l x;v.lqp?x?p"ql v.nœn¨lv‰§gj‹ª‡yl†p7€}twjŸ‚wv.vfk¥l p?iŽp7q*v|x?jupDt7l §g‹Nqiyn‰xk,“ tp7ƒ"v…liDx?pgjWl q§Xn.lnP‡‰p?tp"qv…‹›nyl pg” v|qlnyn–ž4€v‰p}jut}p?q{~n‰l“ twqwv.v5p©l p?qt}nyqž,pDv‰t7"q"i"x j
Šjl†qwv5iyx;ƒ"iDjWn.l p?qny”Ÿ—4"t}q}{r‰pg‚7”

[]Z T 

 

_]e @g@?@ _

fO RY S K T 

  

xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k,:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l 
^ ^ K YXV \ Œ TWV \ LK"^DK _ ^0Z / Y ^w^ T $4^ K?K \ Y O ^ .¡T ?K T ^ Y ^ [Œ‰[TWV _ZX[ V K Y^|^zKY VVYX\P¡[T K .[]T K\ "R! Y g^ ‰VXTWVV K 5OJK # 0^yT T ^(VŒ_TWV KK ^V K T K ^„[ Z7KK"[]XZXV\ K Y$ zK [ V YXY\PIL[K Y K ^w\ KDT ]Y V ^ •[^ [.KK VK [V z$K*) \ K K‘K [¡ T K K Y ^ ‰Y TW^wV T ^ K [V %ŒTW V gK"VK .K KV Z YX\ [.Y+ .^-5K T K V Y KV_] ^&Z ª[ KY ^.

7Y T ^V Y [ŒK ['^ (Y $ VT \ Y V "[ V KK7\ ^ K1$ [ KDYX\ ^ $ T K ŒT K Y ^ ‰TWV [Z7K Y ‰T [ VL^ $ T \) V 7T ^zTWV „[ 2‘Y ‰T [ V3^ K* \WO # [ –[. .

Z7K.K^ K"I^ K 7K?TWDVZ [ ^BVA $ Kg„OT[ \ ¨_g._R.¨[ \[ $4K"Y K IV K ^ª_KY Y ?\ K T ^ .YT wKK. ^yT^*YK ‰T [ [ V Y Y^ K•[ ‘Y "^ Y _`VY ^ ~Y ª[K&_ „K Z68K K V 7 K9Œ YX.TWL V.Y V:Y KYX_\g[ Y V \ NK Y ^ Y*Y V\ .^ Y K7VZ7K YX^VZ K T K ZV 4‘\ADT ^ OO ) ^ # Y VYIK „ [ KT K z [ ^ [ Y K ^ K.74K YK ¢ ^?TZX^ \ K .4 T K>[X$ [' _ Y VK 0 ^ K K"[ [ VT K ^ \ NY ªY K ªK&„ K>K ¥$ K YV K=‘ K . ^ \ T[ ^ ‰TWV TWV @T K f? ^V KILKgK O V „KDK[ ILY ."^[ [ V K 7K"T K^ [Œ[[ŒTWV ¢[„ [K5Y T ^¨.T YZ Y K V:Y^Ž YX^ \W_ O<[".

^ KUYXK. KDV YY K .Y \Œ4 ^ ZX g_?\O TWY V .

Y TWVVY ¡ „2[TWw V 2K ‘ [Y Y ‰^¢T [ ^&V•KG T ^ X ZVYK VY^ zK V K VY K V YX\ $ ^ K [?T ^ ¡ £TT KZgT ^‘Z7KYV ^[ ‰ODzCFTWV V HKE KDK K Y ^|^y¡ ^ T YTWV V O [ K ^yT .V Y ª?‰KT TY^ [ ^ VzK ^ KDDY[ YVL I^ K XY(V\ [K"K K V [^ .

T^y[ KT [ VV!KKYXf? ^ \^ ^ [¥$$4Y[T K 5^B A TW[ V [( K ŒTWV T K K YK ^ TWV‰ŒTW„ T V [K H5. K7[ Y \ ‰A ZT [ [ V.[4Œz $OZ7K K V "T K _ V YK IK&K P Y [ ^ [ V K"#K []V \YK I K Y $ K"YK ¥V K TWYV ? „ [ \ Y K 5.^y?ILT T[[]^JV\ XTWVOGV „ L#[ KDYX5K . Y YK^ ^y‰‰TWTT []V VV ¡ T K LK ^K Y ^T ^ ‰K TWYV [\ T \K ^ O T Y S [ \•T ^ K. T TW^. KK¢V [K _ ¡T K ?T ^ Y ^ V‰TW[V z$ \ K $¥ Y ^HK KY IL^ K7\\ [T Z7KT … ^ TWY V V zK [ .\ ^ [ Y ‰YT [K7^yV\T T^JK"IY IVK# K7Y\ T YŽK"ITWVK£„ 7[ Z T ^–5.V V K*7[ ) T V ^ K Z [[[V „ K Y’^.?5V ^ ^ [ T K Y V K[X‰T ['^ 7…N ^BOMAY L _ VT Yy K©VT …YX^R\TWLQ V ILªK[]^ \K XKDV YV K KDYXK \¡ON[4$ S [ [ 2^ K _ [8K"K V S X VV [K $. \ OTK Ž.[T ^„YK ‰^.[.V ?YXT]) ^ \K?}$4\ Z7 [ KD$2[] HZXT \$¥\ K Y TWK^.

ª$K TWªV K ^ KDYT ‰T K U^ YT ^ VS4$ K7.

\ K?[\ Xz HJKXI O T IŒ.

mMj.f.nazfBcer.K …^ Y ªK= X V K Y V [ …^ Y V¡ TWV ^ T K V ‰T ^ …^ + ^* Y ^Y [.{0]5]yf0jBvHaGsBv*nn fB]vRc_vn ]2ƒBn ncelRcci]5fJƒB`‰„G|adcKv*lRlRf&fRqŠ „g]W|_~B€j0s*s*fB^.q „B|K‹jBad~BmMlRƒB]y„ulRƒ*`'~dlRw^0s*fg„JŒKj0sBc%n ]k*adaBfcelRq vR<l. O37# T¢^ V K[ŒIL['K ($ Y T \^ K K K M$ K VU'VWVWX ªK ^ KY Z ª[*o.]5n fBj0vRrMsgn aG]ypyn~u:n sBq ]5cjBk.`‡n cn ]%k0s*f*m0`‚ƒ&^g]_l*`                                         T T                                                                                                                                .~daGn a*tuv&|yadadv8€.lRa*q l. O }…l*`:dZ\v*[[Naus*]_cyq n^0cefB~B`brzadn aBcep†fga0]2fgn ]5n ]icjzh]ih]5n cejB€c\aƒ0‚adadk*aBc‡l&qRpylR]5j.aMvJ`…s*w%sg]2n ~gs.aon fzvJv*]5ad`‚jBnc\ˆ*aMn rRn f0fBfr%a\s.hRr&]5n jBadac vRn fzn azŽ~uf0sBs*cfB]2~gn fBn s*rHqRn]5fB`blRvJƒ*ƒBcek*]5q au`D„>c5 pyn q ~Bj0s*fBr.vR‚s*n ad~gfBaBsuv>q]hau]5jBvHjBlgaMlRp'f*wGaiqˆ0„zsBaB`x]`:mBl.r.~gq`bv(r*n aBs*f0k.n ncon~Bcojk*fBl&sBl0lR`b]Waomzp'f0c\aBl0j0q]‡lRƒ*c2l.]2l.

O.O‰.Y 2 XYOILK # XV[]^ Z7Y K ‰T ^ [GY $ [ T K Y [ # YILKK ^ K¢YT K  KDY [TWV . KUK K.ILKšY 2\ wK&K N^$ ['T zK YT ^| ^* KK ^^ ‰$T [ 7V T .\ ILI[ŒK T[Y•• KTW_JV S¡T YK T K~\XYK \ =~ŒT [‰? TWV K TW›VV7_¡T T  K YX Z V ?\ Y T OG#J Y¡$4K O [^y[ T :VŒ\ A _ O \[ T wŸK Z ª[.Y Y K _ KK .Q K* wK K.[Y .^wT \ KY V Y TWV K ªK ^ K TWV "[ ['[?ITK z_ K VK*…$ ^ TY VK V©T ^ K KDY ‰^ T [ [ VLV ^D_ z[ $[ K[ g.4ŒZgH \ Y V Z Y ‰K T ^[ K VLV ^0"! _ K.T [ [VL ^ S Y OK / V [ Y Y ^ T [Œ[ [  O Y ^•S T ([ # K"[?YIK _>Y'„K* $K D[ KDY ^ [«Z7[ŒZ7[ K £…„KQ V \ T ^ K•Y O(V H ^‰T z"[ K \ T  KDY T Y _ ‰T"[ [ VŒ _ $$ T \K V K[ ‰ T KK# ^ KDY Y ILK V Y[ V $4 [ V5 w[K $z \ K [  K YX\YILK K V [ K DY K T \ ^ .„^[ .TIL^ []K.? T^ KgO K*4 [ K 7T K ^  YX\ T Z7[ ^.ªYK‰Y T ^ ^0/[ Zg#g\YK Y MŒ^ KK TWV IL K K ª[YXK Z\7^ Z7zKKD£[]K’ZXTWY(V\ K \YXTWV\YWKgOILO K # `D[ K?[ \Z7K‘$¥ Y Y zV KG[ $ [ V T Y K TW?V .4ŒDZg[ \ Y V !Y ‰.K Y fO K RT YXY \ _ z\ Y [ V KH .O8„['EŽ OªK QP7O .V YY w.V Y K*$ KY.4ŒZg[\ Y V Y.47YK ¢ªK Zg\ TK ^N^NV TW[V*^^ Y['‰zT ^ K(GY Y KD[ Y ^ KK.T [ [ VL ^0K7! \ ! V [V $z[ $z\ K \ K K K TWV TWV K K ^ [XK['Y _ KDY ^[ $4O KIL# K >Y.[Œ[K ^ ªZ7KKY ŒT TWYXV \›_ T$¥WVY ^ Y ^Z V T ª K"Y I ‰Y TT [^[K V .YK wK .Y [ ‰T^_¨^ T +G [ KDPY ^\ K ^.K K T V YXK \.

rT [^ OR.

 NK[‘ Y¡T KK T YXY \ ^ ‰TWVTWV ?$¥T ^ Y ^ [Œ['K „:[ .\^ _ # Y YV zV YXO^ [\ z^yT K•^~^[.¨Q [ŒK"[[ w gK O K"#‡_ $$4T [ \ ^ [ [ ^\ V K1[$4\ T 4 w[ K M 2 ZL[Y [ V Y Y¡ LT VzT [K $zVL‘\^yK T S [ V K K \ K YX^.

K0[ K ^ Y K’^ :Y K1[ []„Q [^\ S Z Q œK.

Z7[HY ^ K V ^ K"[ KY VQ ^ [ Z YX \Y ^ œ[Z7[ „^ [ K X^ Z7"[ [ [ V \ rYXO YZ .

7T K YX^ (K\ z$ [ KT \V V ILKO K V .

K[ 4 KgK O^’K ¡TW.‰ªT K[ zKVL^[7K(IL„[KY ªTWKUV YX\ \ ^ K[ V V K.

zY [ ¡^ TWVŒ\ _ YK d V. VT ‰?T [ T ^’V K TO ^ .Y ^D_ [ KND[ Y Y V "[0Y V V [ KT $ [ VTK*4XY Z7YK TZ7z. #›Y Y TK \XV Y K [ ^yT K K^.K K¢VK V Y …=^ Y ?V [1K „-oV?[ [ T _TWV $ zVT ‰K Y TWV TW›VUY¡_ T O¢K [ ¡Z T ‰A[7TWV IO ›TWV _ YX7Z T ^ ?T [ŒY ['? gT O1\ T # _ "L [ .

V \ KK V K K _                                                                                                                                                                       v*lRfB0aM€:kdj0„Msgˆ0ceao~gn …aBlRfgƒ*]2nfBcevH]cyagn `‰]5lRj0waB`Wl0w%]5j0saBl.``‡ŽJwGaBq nv*c]ecus*| m\adcKl. Q Y IKV [# $.`W^0`blRk*q aBw%c_n fM]5jBax~dlRwwolRfHwolRv*aBq cKl0"]5jBadc2as0`‰agsl*`‡fBlH`badceaus0`b~BjMpNsBc []Z T  .

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

      .

  .

   9    Za K H^ Kz^yY T P^ H \ O_Y&$ a„[ ^rH ¢^*zYXP\©H Z Y ^ Y Y ^r‰Tª^*K" YXI Zg\©T Z7Z 8[  oKZ7[ [ "^ K ! ^K _ ?T [0K [ ^ MVKDY Y []\K ^ K YX^ V7\ $T ILK [ K^yT ZY IL+ KN\K T Z ^ ªKD[ Y 'XVŒK TW$4V [ $45 ‘TW[ V 2Y ./ O K V # £a YILH K zTWPV H„[ 5z[ K V ‰TWV a H K ^ zR[ H^* Y ZgZ7[ [ K K ^ ^ K K ªªK K ^ ^ KKY Y K $4^ [ 5+ „[^ .JM$[ Œ 7H T „[ K I T [¡\ TTY K‰T K YX^ Y \ ^ ^ ‰Y TW^wV [ T ^ \ KDKDKY ILK*Y IL^ K7[\ [ V7T T^ .K47Y Y^ ¢Y Zg\ K [ˆ_¥Y a VH zR[ H T ^ ^ ‰T \ ."K.

 +.[ ^T [ V Z}V\ Y I YJ?zT [ ^¥K V "K*K[ $ ^_L [^*V z [K $ Y [^ K.¨‰ T [ [ \ Y$ V^ KmYY Y VV V ©KIL[.0 K L^ K K^ YX\ R [\ Y VL‰^yT [ T VK ^ [ ?T R^ K I ~JT ¢[ŒZK [7\ KIL2K 1LY ªY I ^ T ‰^TWG_ V Z Y V[*T ^m$4^*[ "KDKY ^|^^ Y \ # [ _ $¥Y ^ IK  Y ‰T ILK TWVˆa H zPH K ^ KDY O .z YXK \]KZ [_ ) Y +GK0[ JY ª\ [K^|Y0B^ /K [ O #KQXTILK ¡V T K K Y ^ K ‰TWV†_ [ Z ªD[ [ ' ‰VT [ [ V$ # Y JV ["[ "V [ K $ V [[ $ V [ [ ¨$ Y V "[ [ $ V ^HK $ [ ([ YX'*\ ).[ ¨KgMWO #xE&!!Y V .[$„[]T \\["[ Y $ ª^ K TW V "\[ Œ K_ YXK ? \ ^ .\ -/Y . ^ Z7?[T ^ V^ [[Œ[ TW ‘V \ T ^ …^–K^ I '[ T z KmQ ^ [  K ª^ K K^ Y KY [ K V ^ ZX$ \ gV [0K Z P[ I'K?\ [ KmT K / ªO [ V KD[ $L#^ [ ! Y V Z7[Œ[ K ^ KDY $4[ 5 _L^* Y [^ V Hm‰\TWVS0 K T \ ^&K ZX ªZ7'[ [ %! 7K T [NT M K ^Y KYK V?# T I`K [ ^wT $ _›T a \ K "K V KM .Y V z[ K ^ O š[ \ Ua H zRH H$ ^ [ Y " K [ V [YX$ ^ Z K7^ ^ \ [$ K K.K Y wK K [ D¡[ T K JK Y [ ^ $ $ ‰TWVV[ V [Z ªVY [ V \ LK ^y^.ZgY T\ V XDV [ #V K AK ¡Y T Y .

)F‰T ILE>K G UªU [)H\ K 89? TWV X G )JK IK+LK89^?DKDGMCY U I VB N [ V@>K +>C70                                            GMC?D<.XRQ                                     I                                                          .)O: V P' .V <.+>YX@A\ ^ @B[ ).K":=K ^ <>+.C7[Œ) [ X ? Y V V ?DY <.Y ?.T898.a H K zUPZ}H Y ^*‰T ZXT ZLZ7Y[ K K* TWV*ªK ^a KDH Y zRKH ^ O4[ 36 57 ).

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}j’t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n ƒl  .

^ LKXY ^ TO9 # #V [$ KT +g\^ # Z7[ K []VZ7TW^ V KK _ D# [[ ¡ _ YX\ K \ K K V K KDKY Y L ^ K K<*_ #][]Y ZXV Z7[[ $ V K7K \$ V TW…V ^ [ [ K ^ K [$Y K / O Y .      WTZ7S V [Y $4K V K 0K ^ Z7•K"[ TW[V ZgK \ K ^ K [Y^ IKY z.

 Y K V?V T ŒZ TW V \ K"Y K ‰TWVTWV Y KV TWVZ L[ ^ z[ £‰TWY V V KY TWV7ŒTWT VK Y Y :^ ¡‰TWT V‰T [ V TWVDYXd \ $4KDYX\ [ O K ^ Y wK£[ H =GY T \ _ # YILK _¨TWV GY "_ Y yK V [ Y \ T „K TWV&^ Y V K:Z7[]\ T O # ^ [ zK 7TWV [XK ^ YXZXZ7K V [SzK _ Zg\ KY ^ K ^ K V Y Y V "[ Y V $4[ 5 H$4K?\ [ V K Y [S TGY T \ O                                                                                                  I T                           .VŽ[ [ K z$4) KILVY K V _gK T [ [ ^ K Y $ "_ T Y #VX$ V T[ \ ^ Z zY [7V[ IL K K7$ \ ^ K K+oT YyKVzIL K [ # K7 \ [^K (Y V V$¥[ Y VZ zY KY Y V‰V T£K ^ g^ Y Z7Y [ ^K YY YV^ #]K YQ [V V©$ \ T^ ^ ª[[ \ VT  ^ T Y^ VT KY V w‰K T^0) /K _NZ Y TWK KV V T TZX\ K K ^DO_ ^ [ Y \ KD []Y ZX\ K K7Z YILK*YX\ ª^ K [ *^ *^ \ …^ Y K V ^ K K7\Z Y K # ŒTK K \ T Y „K ^ ‰TWTWVVL(^* TWVY V L^ K(Y UVZ"! [ [ ^ Z7K 5[ŒO [ \ Y&$ "K K Y ^ KS :[Z d Z7K[ V Y K V ^ …K¢^ [Y KNILKK ^ K LT^ [ L# ^ YY ILVK¢ .K z4ŒZ7KD[Y ^V K O^w# TW V ^K '[ ^.$ T \[ ^ KK8:$ Y T [K LY^T K ILK ^ O9KK T# .^ z K ?K TWV Y  K"[ŒK K ^^ [YXZX^ KZ7ILK K V YX[\ TWVzŒK T I _ T K YXV \ ^ "Y[ ªŒK _ TWV K-oK"[ªKZLY Y K _ ^'[ ^ \ D O Z XV7T ^ [ TWV UK ^ [ _ "[ *^ Z ZgªZ7K"[IK ‰V TWV *^ K T K V K0[ Y V .

[]Z T  .

vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .

   .

  .

  .

 Y Y \ KD‰YT [ ^ V¡K _ Y KUV Y z I [T ^ ªK K _TWV Y[ V K•Q VZg\ Y \ T ^ Kg(O T ^ =$4KY *Z7[ TWV O .[ ^wVLTW^V Y K ^ #K Y ILK K ^ ‰T [ KDVLK ^DV _ #PK ªKYXY \ T ^ KK© [ Y K T.[[ V \ K ^ K K7\ K ^&A \ …^ _ L# ^gA YILY K [ K T ¡K T K d [=Y ^ .[ $ ªKT K O $¥^ Z['Y ªTVKY  X[S[V7 Tw K"K??Z[T ^‘ TW¡V K „T K[T zd 2‘ .K^ ILKYXK \ ^V TWV$ Y [KK ?[ŒT [^¢ TWV T „^ [ 5. Y Y^ [ ‰‰V TWT V[[]VZ7O[]K \ •V P¡[7TWK VILKDK Y K L ^^? K•O V [[.Y ^ ? wT K ^ ›_ [ŒY ['^ $4^K7\YXY ^ K  Y K ^ ^ ‰Y T [ ^VLK^ T K ^ Y [z#"$¥Y Y ‰^ T \ K ^ T [ [ˆL^ Y Y VL^ $4[ K [ ^ K7\ .Ž z$ [$4\?K TK ^DIL_ K K # £A _ TWYV IKK ªK K K T ¡^ T T K YKd Z7Y [^ $4‰TWY KV *… TWV\ K L^[ K ^ £Z$¥Y[VY TWVŒ[[T I ¡Z T T'^.^ O Z7K T?) T \ K¢ Y :K ^ ª‰K T ^.•Y Y ‰T [ KV*N T ^ Z [9[:$ Z T KUY ?T ^z[XTWV['„ g[ O 5.‰TWVY wK $4K ªKK ^ YTI}K Y V T ‰\ YT ) \ KYX\ [ TWV K. ¢ Y Z7V [ Y [V TK©.

f0v R]aiˆ0a v*ˆ0s0`‰v*„g|G[†q celh^*q agsgc2a8`‰agsgv    T4 . ?T ^                                                                      ]5jBaM`b€ai‚s*q auaBw sB`baBceafBq lR~dlR`bauaumgc_sBn fBvTs*r>fBwov1…l*„Mwo`~u„Gˆ0l.lR~d`xqblRƒ&adwzfgc\]^*w%adlRaBfBaB` v*fgxc]a0c††fB~dlR]aHlHfp†^0^ `bn l&]5jl07 `b|"au[sBv.‡]5‹j.[Sn coadk.vRlRn ]lRl*m ` s*ƒ*q "`…s*q lgp'aB`†s.

 .

[]Z T  .

vU‹ªp}"j tyƒ"p?iU‚©yv5p?p7‚}x}jt‰ k.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

  .

.

TWV?ŒTT ^ K \XY DZO šK K T _^3 KK ¡$ T Y [K \ K [ K Z7¡KDT K []ZX\Y K9^ ‰$ TWV [ TWV'YIK^ IL[]_`\ ^XV [ KD K \ K K [ YT ¢V *Z [7\ILK [ ?T ^ K ^ K [XTW['V ¡T I¡TT ªK YX\ \^ „[[ Z [K T # K ^|"^.[ [ V K $¥^yT TY] V V ‰O T [ V[ ^ [ [:V K V T Y V K K [ ?KT ^ $4 YX[ \ 5T ’UY [V 7[ T ^ Y[ŒIL[K U"[ Y V V YzK K£ VZ [TW$.V \ KK K•K [ªK _ Zg\K KY Œ^ T K K [ Y V ^ ‰YTWV z KXO  1¨1¥+ .

) C U oV EB)L' ? )7' N GMC +H'*0 '*+>C G/. :V <AC :V +>C7898 V C X )L-/GMC.C>G 89) )LG )7' 4T                 .)H0 :V 02'*+>C>-M5BC X                          ).

[]Z T  .

iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

 .

     .

Y ?^ T‰^ TWV [ŒK [V ¡TWT ^TV KDŒK T I T K K ˆ^ TWK V [ [ V‘$4T ^y[« ZLK YŒT …^ Y O K .

^ ^K Z7^ K T )K ^ Y ^yT KT V ^ KgOT K . K<[ ¡) T K ^ d (Y Œ^ T ‰^ TWV L^.

V K K ŒK T K d 7T Y K^ ‰ TWV r:^ Z7Y K ŒTT )K T ^zK¡ T I ? T [K T0zTWV [ V[ \ ^ AKILK K7YX\ T K\ ILK YXZ zK [ ^ K?Or\ ^ Q¡gY ^ K ‰T [ YXVzZ e K ŒT ^ T ^zL¡^. TWV K V7T ^ ['KD$ TY T \ X V7K [ T V TDK"O O K Y K\ KY ^ ^wK TWV ªKK Y ^ Y T K V[ K $ T \ Y KUY \ K K7[ Z K K                            4 T T                                                .[T ^Y  ^ K[ T K^ VªK[Y Kg$ O Y# VK [TWZ7$ V K „ T [ \ 5.T [ ^ TWVV [šZ $ ^K$I [T [ $ YL ^ ^ K.z 4 [ KT ^ K7K [ \ ^ $ K K*?„"T[ _ K[ ‘ ^ YT KK y KV K K _ K? $¥ YY zTWV KI}AYX[ \ T [ [_ ŒY VT K K Y [ ^ YX‰\? TWVZ ª\[?YOI‰KT# [ A VLY^ ILO KK # I} YX[ \YVT ŒIK KT ¢7. Y YY"IL‰_¨K T [TWV V Y [TWV KK ^ Y K ILVYX[ \ T V¡ T [$ K ¡TWV T ‰T K[ V¡KK _¨^ ¡ V Y T [ K V \ TK£^Y ^ [‰.T ^I K T ^ K $ 0TWV [ ?T ^ zK"[K ^ K?K \ T‰^ T [ $ VL^R[ IŸV ^ K [ ‰T [ gV V > KDY ^ K [ ^ V Y T \K K ^ K*Y `P VK‘ˆ[ K …^ ^ K [ ‰[ ^.

[]Z T  .

iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n l ƒ  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.

 Yg^ -5K*[ _Y V‘ Y YY TVWV ^ K„K ^ [+„I T Y K K K # ^ V T K K V V ‰K T )g/ Y$4V[ ›o\_ =zL[ ^yTWVK T ¢.     $4Y [ ^ ‰ TWV Z [ K [ K^ V ^|.T K [# Y# ^ K‰K7TWV \ XTKZ7ILKTWK V^ K L ‰K^ TWVK T [^ Y –Y K Z}YXL[ Z7^yVgK TWVV ^mK TWV‰Z7T [Œ[Œ[ VT K O HmKDY \^ K [ .^ Y[ K ^|^ ^ # 'Y # V^r ^T $ [ VK \T[ ‘Y K [V V XY V?[]T T\ YXK\ V K [ V Z K Y V \ T Y[ ‰TYX[ \ VT TWK V T ^© ^ YX[K \ T \ [¡ ‘$.

Q Z7 [ [ YoV L .

\ Q_ _ K $ Y KL#^ K PT K Z Y ª[ ^ 'K T rK T^ ^ IL?KT „ [ YX"\L T [ TWV  ^4 [K?\ Y ^zKILK\ KT V …K ^ YO Ya K V H ^ zY P‰KTHT [ 4$ V£[ [ To^1\V ‰ TW V\[DKO [KNZ [ [ ' ZLKY ‰T [K.4 V Y [ VV Y*[ \ [V $ [] \¡ [YX \ T SU(T $4[ [ ^ [ Z [ !~MPK ^|O ^ š[ fK O>L}[X[]['Z7K [:[Œ[ \ T K [ YV K K ^0©/ ^&K ZXa Z7H [ z‰TWRV H Z.

ª[ Y V^ YY ‰^ T [ Y V K ª['K"K(^&Y V YYUILZ7Y [XT \ [Y \ K£ KYXIL\ TK 1$4$ [ K ZK0[[ V K ^|^ [ K<fO4$ .

K Q O .

Y V K YXK \'T ^•+ V [K [KD>Y L^ [.

V(Q V [ a [ H z[ PT H©O O Y \ KY ^ KMo.[ TWV z K TWVUT ¢ Z [7I TWV  a H zP H Q ^8.

Y V^ Y ‰T [ V ^& ZXZ7[ ‰TWV K L^ K                                                              4LI                               .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl ln‰Šk xX‚"i‰n ƒl  .

  O.

YYXZXT KYZ d TWªVL[XY^ Y ^ ‰¡[TWV _ $ K K ?V T TWŒVTW'V LK"K^ Y ^ ^ T K ^£K"YKIL^*VK Y [ V Y ^ TW[V^¢ZgK7\ YZ7Z}^KY ‰T KY ^DV _\ K [ Y VZLY[ V \ [[¢$ Z7T [ ^yKšT [ KK V ‘¡K TWY V KD¡K K T K T dYXQ ^ \ ^Y O^ [Œ‰[TW–V \ ^D\ KD_;Y To[^\ ¢_TWV Z}Y V V?K K"T KK A ^D _ \ [Y : :KYYXTW\ V ^uA[
K7K ZXª\ Y K?ZgK \ Y K •$Y T ^ @T K ?5V ^ ‰T )T K V YXK ZXZ [Œ[gK Y ^ $4O©[ 5Q: 4 A OŸLHm^ K \^ K Y gV []?5^\ [ ŒT K T KV ^K K"IY K?^\ []V Z7[ K UY TWVV ªK V KK ILV K yD$ KDTY \:^ $4Y [ 5K A* K V ^ KDK T K [
TWZ V Y ^yT \ YXK\¨Y \ &Y_ $ ^yT ^ ¢Y ZXª\ K K^ ;Y[ VX$ V V K O TW V [ ,7K*T 4}^ YN[XZg['\ gK O;_ Hm\K ? K£[KT;[ [ ^ VA [ Z687K•[¡\ T Y ;[Y2K7\ I^ T [Y \VY K ^ KN;YI VT []š\ Y Z‰T [ V^w^ T [YX \ 
¡\ &Y T $Y ^D

_]Y*^ K ŒZ T K [Y ^ Y ^ ‰K KTWV^ ) ªK ^K V VŒgY TW^ VV (K"K ^ Y KQ ^ [-oY [ VK£ T \^ Y&K’$ [^[ZgZ[Z7 [ [ '^yT K K‘5K z[;[ RYªK4 YXVT \YT  _ T $ ^ Z O?T [) …Y^ ª„K K [ 5 zK [^ K K T _ ['K ¢*K Z}TWVY ? V [D?OM T ^ # zV [ [X[ V['A gK O Z68[ 7
YXV? T K KIL^ K Y V?ŒT ^TWV Y T _ K*K KU[ K V V [Œ TWV T K"^K ,[ ^ 1K ¡K T K ^yT VY ^ ‰7TWT V @ K ^wYXT ]\ T V Y Z V [ 'Z ª[ …^ K ^.Y ^ Y Y K( K TWV?^|^ T K V ‰ T YX\WO [

^ O K ^ .

O Y ‰[ T YXTWJ\ VL„^ [ 5Y V „K [ _ [ $.K ) @[ ^ ‰TTWzV7T K TWT V K ?T ^ K IL^ []\ YXzZ Kg! O [ S ^ Y V K V &K $[ [ K V K7XZ Vg…V ^ K Y V^ 0^ T KK Y ^ _ Y V . K*:Y Lª^DK _ Y ªK K£^ YX\T ^ [ K £TWV TWV [ .'Y K K .

K Y [‰TTW[ V V / Y [ V ¢ Z} Y Z V7zT K T ^^ *^ Y Y ^ K J [Œ[ K V \ K[ 21 [ V ª[I $ T ^ + [$ K ?[ T YXK \ ^ H\ YŒT KK YY ªV [ gV ªK K L^yTWV K T ¢Z K ª[ 'K g‰V T [][ \V [ ŒT [K ^^ …Z^ OK ^ # K *V T ^ K * TWV ?[T Z7^ K [X'[ Y g3MO #ŒT K K7d \ T YK"I^ K K ^ ?T $^zTT ^\ .^yT [ V YX\ ^ Y V K TWVL^ T …^ K7\ _ [ K TWV ? \ K* ©TWV K 'L^ O A                                                                                                            4LI T                                                                 . [ Y ‰ wT [K"K7VLZ ^ K ¡T K Y ^ ‰TWV Z [„K ^.8^ YgV 7 TWK V K [ T ^ TWV YXZgYZ []KZ IL[]T Y \ KH‰T [ „[ V¡¨_ YY V ^ Z7K 7T T ) ^ [ŒZ ª[ [* -oK T ^ ZLO Y [ T 4O ! V K ªKY ^ [ V + TY ~^ [ K V K TWV KDY ^ K[ V $4[ Yo\ 9V/ Y K V^ T M K K7\ £K Y ^wT . $ K Y ¡rT K^wTd KY ^ [‰ TWV ¡0T K TWV 'Y ^ ^‰TWV T . KVš[ V &^ \ T$¥Y ^yT .

[]Z T  .

v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k. _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n ƒl l  .

  >g>gOuO e> VWX.

K K T YX\YXA\]MS T [  K7\ Y\ ^ ‰T [ O’VLO^ O’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >gO A R[ V \ L^yT [ V O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O ee OuO +Le>8 G I # V .VT <># +>OC>M O’G I$KDO8 Y O’^OO’KDYO’^|O‘^ O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO e O e Ou> .J5.K IK^wK T?9]TG ¢VV KC Z7"[ ! Y VV K K‘^wT[] V KK 'M TWVYXZ ! Z Pª[[ '^ O‰TO’[ VO’O[ O’^ …O^ O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO c L. TWT V ^ [ TWV T YX\ KRY Y  [ ª[ g‰VT [ V O’PO’[ ^ O‘O’[ OO’K OY O’O’[ O O’OJO’K O‘^wT ]O’V O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO >g>gOO b a? # V .5>Y[ zG X T ^ ‰†T ).[ 7I.

.

8 G V C>+7.^yT2\ K Q [ $Y [ O‘V O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO G N )7C.^.. KK 22zz[[ VV YY TT ^^ Y VO‘ O’zOK O’OY O’V7T O’^ OO’[ V OK?O’Z O‘…^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO e RQ [V KV ª[*\ Q J [] \ Y ‰zT [ K V _ O’O I¡O‘OO’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO ee OO ee OO cb RS [ [¢zZ K ªV K .0H8 G 8 Ou > # V [ ‰T [ V OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e. C>+.

K£Z [ K ^|^ K ^zTWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> ¡T \ TWV K ^ [ .^ \ K"KILK OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e M [ r^ \ KDKILK OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O E XVgV K ^ ^ K2O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O c T K YI T #O’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O b # V K V^wT ) Y ‰T [ V Z7K T [ Y V JY K OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O 4 T4                                  cb             .

  C.?D'  >> @e >> c >> cc >b >> > ee @> eege> e?e c eA .

 K T ^ K O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O .^wT ZLY ‰T [ V K*P`K [ V K KNZ7K Y .CONTENTS M Z7K T YX\ [Z T ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Ou> # ^ K [$ TWV ŒT K Y ^ ‰TWV (T ^ . \ K V # O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O H ŒT ‰T [ V YX\ V [ K‘[ VUV: zK T YX\ ^yT  \ Y ‰T [ V OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e T ^.

YI T •&K P K …^ O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Q ^ ‰T ‘Y K ^ [ K ‰T zK ^ YX\ K ^©TWV ¡T K Y ^ ‰TWV O’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c Ou> ‰T \ T LTWV 0^ K "T ¡T zK V^wT [ V YX\gY V YX\ ^yT ^ „[ Y Y K T ^ ‰T ‰T zK O’O‘O’OO’OO’O SUT \ K Q ^ YXZXZ ª[XY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O Y ªK ^ K V YXZgZ [gY O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O c O e .

K Y ‰T [ ^ [ ¨ILY T [ ^ ‰T zK ^ YX\ K ^ OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b M T T \ Y T NYXZXZg\ T K [ T K YI T OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b Ou> .

Y (OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O 5BC X + N )7C.V  K ^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O A M T.Y •[ ¡T zK V^wT [ V \ K ^.8 V  G @B) .?9+7.¨[7ILK V?TWV K  Y ‰T [ VL^ OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O b O e JK ^wT ]V [ m:Q 4ŒZ7K T zK V …^ OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O M T.^.V : c Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O e V?T ILK ^ YX\ T ¢[ K£\ [ ^|^ [ŒK T K V …^ OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O H ^yT ¢ZX\ K [ $ TWV Y ^ Y T [ V ?T OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O Ou> :Q 47Y ¢Zg\ K ^ [ K YX\ \ Y ‰T [ V^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c .

XZ T YX"\ R[ ¢Z7[ V K V …^©TWV 3K E XVgV K ŸY V ŽK V M ^ K ^ OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c Ou> K V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O e [ VgV K ‰T [ V O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O c O :Q 4ŒZLY VL^yT [ V ! P[ V Y ‰T [ V OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Y_ ‰TWV *T YX\ [ .

V : GMC @B)7C 2<>+>CAC7)7.8 b Ou> # V [ ‰T [ V O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O e . [ K K O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b Ou> MŒK T K ^ P[ VgV K ‰T [ V O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O c O b O e Y Y YX\ K?"\ R[ VXV K ‰T [ V OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O .

 Y \ T 1 NZ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O O O e e        @ @        7c A A c@ c@ cge cge       cA cA c b@ b> b> b?e b?e b?e b?e b b?b b b                           5BCAC. XZ T YX\ ¡T Y Y ^ O’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O b O .) 8 G U C Ou>    .)L' .

 .

 >           >  >        #V Ou>gOu[ > R‰YT [ V &$¥O’Y O O’JOK ^wO’T ]O‘V O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’OO ]]>> Ou>gO e R [ VXV K ‰TWV XVgV K ^ K 'zK V …^ O’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O e Ou>gO E K ^wT ^ Y V KOO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O         []Z T  .

v0‹ªp}"j twyƒ"p?i(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €Lts7i"jul tn|jl l†n|Šk xX‚"i|n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi.

8 CONTENTS AAOuO e># V.@ G + U '*+ N +7-/I.5>.+L?DG V C.

[K ? ['‰TT [ zV [ OVA O’ZO68O’7 OŒO’T Y O’O‘YO’ OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO .

AO K‘Ou> ILYX\ T # ¡^ T NK [ ? [K z? [ [V A z.[ [ V A K7¡\gT ILY YX\ T Y# OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AO O e HY \gK V K K ŸY K KDVY g!^ ŒT YKD.Y ^ K [ VK YPI}\ YK # T Y ‰O’T [ O’V OO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO .

ŽY K¢Y ªKY’I}Y T Y ‰T [ V O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O –Y T Y ‰T [ VL^ [ K .

ŽY K’Y ªKY _ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O A O AO c .

AO c K Ou> ª&K „[

2;K K *K „Z [ 65
7 ;ŒT [Y K7Y \‘ O‘O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO
AO c O e

Q:47YK TWY V?TWK’V Y ªKYNK &K ^ P []K \ ‰…T^ [ V OO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO

.

O’Y ‰OT [ O’V/ OO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO Y AAOO cc OO c .VLY ^K ?K TWR[ V &KK P K.K 47Y …Y ^¢Y O’ZX\OK K¢O’TA^ ‰OOc T OO’e K*O‘P`KO’O’O’O’…^ OOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOO S ªY K ?[ TWVV ¡K T ‰^wT [T V KK**K P`P`K K +e$¥O’YOIK O’„O[ 5O’.¨Y K\ gVK V K ¡KYXT K Ÿ\ Y [YKD^V Y‰TW!\V Œ^wT YT [..

Y [ŒY [ V^wT K K V ^wT ]&K V P *KK P`…K ^ …O’^ O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO b .

5BC U )7'.V : M.Y ^ ‰TO’[ VORO’[ OVLO’^yT O’K O‘Y O’‰T [OV O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO AAOO A M6  TK ^ .JK ^w3K T ]# VVKY VLª^y[ T ) K ^.‰T Y[ VL(^ O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OO     AA cc                 AA        > > b             ??cc ??cc gb       AA gAA A             2'PG ?DG IK+.- .

)L.V IHG ? 0  V  ‰ T V #  [ [  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O ’ O  O ’ O  O ’ O  O ’ O ’ O  O ’ O ‘ O ’ O  O ’ O ’ O O O e.

K ? [Tz[ VA z[ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’O O e O e KI T Q ^¢S [ K7\£O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> .

K ^  Y K ^ [ .^ \ K"K"IK O’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@> O e O KI T Q ^ T \ Y %z[ K?\JO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O e O c SUT \ K Q ^m^  Y K<z [ K?\OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ e O .

K‘ILYX\ T ¡ T N[ K ? [ z [ VA z [ K7\ ^ OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O Ou> .

ŽY K Q ^ z[ K7\O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O e KI T Q ^ z [ K7\ ^ O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ ^  Y K<z [ K?\ O’Q ^ O’O‘O’ OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ #…¢Z [7ILK .

ŽY K z[ K7\šOO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O O SUT \ K Q ^ z [ K7\0O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ cO .

OO c K=OOuc> E K*„.

 Y (O’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA O 6 K ^ ‰T [ VL^ O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@gA Ou>                        4J4 T xLpg"q"twirvU‹p}"jtyƒ"p?iU‚zyvop?p7‚}x}jt‰ k.iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n   []Z T   . V:O’[ zO’K7KO‘\TO’O’YXOO\NO’O’z OO[ O’O’K?O’O’\ / OOO’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OOOO’O’O’O‘O‘O‘O’O’O’OOOO’O’O’O’O’O’OˆOˆOˆ>D>D>D@@@ ccc O c O e JK ^yT ]V Z ª[ K ^.Q [ 5zK K Q  ^K*„ z[ S 5[ z[  K K?K? \N\ + .^ O’O’O‘O’OO’OO’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’Oˆ>D@ O b M T.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

C7?DGMC V U H0 89? ‰) T N V )H8 G U C Ou> # [ [ O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>D@ CONTENTS O e . 2).

O e K uO > ? [Q¡TY zœ\ [ V+œKA zO / [ zK?[\ ^ K7O’\ O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>@@ O e O e SUT \ K Q ^ z[ K7\UO‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?>g> O .

¨K V K YX\ T ^ L^.^wT [ V OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«>?> e OO cb .

^wOT [ O’V O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>> b OO A M6  TK ^ .5>.‰T Y[ VL(^ OO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>?>?>>           -/+ N @>G C U V *' I$) +7-/I.E K ^&K H\ …^ V YXY \ V^yT ^ O’T ^ OLO’^.+L?DG V C.8         .

.

C7?  )7C.V ?9O’[G 89O? K 8 ^BO’/ &O+KO’O’0 O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> e?egcb H©H©OO c EE K*K*„„KK ªªKDKDKK e OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’O‘O‘O’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’OOO’O’O‘O‘O’O’OOO’O’O’O’OOO’O’OOO’O’OOO’O’O’O’O‘O‘O’O’OOO’O’OOO’O’O«O«>> ee         0 L) -/+.?DG V C78 <>G @: G ? < G ) 4+L89?DGMC U !R89?9+>E>-/G 8 < N ).   H©H©OWO e><.+>C U ) )&% ).KDK£Y !R89•>=? +>[+e MEAª['-/E G 8 K&< „KN Y K")7VK0C.+L? ME K*„T<7K )"ª.<.[ K G )7VLVU^C.V : T [ V O’O’OO’OO’O‘O’O’OO’OO’OO’O’OO’O‘O’OO’O’OO’OO’OO’O’O‘O’OO’OO’O«> b  ) )7' )7C>I$)      !  []Z T  .I$? 8 ~ OW+>> CBC # VV  [ . ?$Z7#$ [ 8 ^wT &T ‰TI.8 G ?P0I.

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n l  .vU‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.

  .

.

 .>

    

  .

V Y V Œ (T K [ Y ^ K ‰TWV ŒT K [¢Y ^ Z}‰YTWV V7T K ^ ['¢YILZLK Y V?T[ K V^ K YYILVK K"KZ V(+ ^ J[][X\ K +oM\ K O.& # V[ V YK z KKUY3K V „K&$"K/ Y Y ^ V. Y .1LY Y Y ªI T \^ SY VK YXM \ K7YJ\ "_ .

[ŒY []V \ Y Y K ª[z'K V …O ^D!_ ! S K ^ K \ YzO / K O Y Y £^ T ^0[! zY KK ^ +e$ K ?ªT KY^ T[ ^ Vz!L^ [ ^ „[ \ ?K©T ^¢Y ^y T .['Yz‰[T [ ?V T #\ K TWM¡V'[z^ K / \ YO zY K K Z7YX[ŒZ[ ^ KKSK TT ^¢^..^w^WT V ['zK V ?[TW$zV \ K [ K•[K ^ K [$ \ Y T [ ^ O YX\ a K\ ILY K K K?\K3K ^|$ ^ [ K V V K Z ªY [V) …^ ^ K"K Y KY.Y K(K Y gVV K o[\ $ TWV [  KDK Y ^w^ T[ ]VV*^•^ T [ ^ TY ^£ªKY V [ Z [[ K"^ I… K ^ V WT$ V [ T \V O K S K[[ NK"TWZLV?[7YTIL VK T _ŸK T [rO Y Y .

\ KY Y ‰T V YXY \ D[ O> # TO [XYX\# ^DV _ Y [ ^ K£Z7K [ K ^|V ^y¡T[ TWV \ KTKD[K + NMe @ Z7 K L^K[ $ \ cKT Y@ V [ / [Y VK [ TWVX\ KVV YK L^ ‰T zzT K K[^\_ ^yST V7KK T )^yŒT ]TY KV V \[Y ^ ‰+ TWV KU«> TW[!7V^e L[ [^ _©zZ [ [ NK /57 O 89?. Y YX:\¨^ Z7Z^yK T . [ [N YKZLzY V [ Y VLV ^ T ^ YY YX\ K \ K \ Y [[š$ K Z [ K£KU Y Y KU^&.\ Y ^ ^ [*K.^0K/©Y TWV [ [ †K $ T [\ ªK K<z [ K K K K V [ ^ .^&+uz []\ H [ –?Z TWVª[ _ K ^.T T KU) Y ‰[T [ mZ VUY [ VT ^ Z "Kª_Ž[ G'V Y [ [ V K Y Y TWV K KY ªK ['K ¢K Z}Y T ^ V UY \ [Œ[[ ¢ ^ Z}Y Y V 1$ K 7ªT K K ^y[ŒT ]K V ^.

‰T [N[ K V Y '+ ?T KKY ILK [ K ^ K Y^ [K^ ^K 'TK K V K K ^ ! K?T[^ \ zT ªK?K TWZgV / \ YY Y K VTWV K [ 'K L ^ KK \^.Y ^ 4$ ’K [ Y 5[ g O ª[K .

ILK[]K_\ ILILY*K[]( \ \ TWV‰TWV T [ V*K KTWV$4Œ ŒK"T K KT K V Y Y^ ‰^ K TW‰V TWV [ ^Z [ =Y V$K ^|?^ T [K []K\ ^yT . ?K ^T ^^wT T]K V[XV ‰O['T ) [ T ^ Z ZLTWY V K1)T ZL[YX^ \ ^©‰TWT VK. .) Y V Z TWV K T ZXY \ K ^K _ ^DY_ ªY K ªK(TWV Y V [ YX\ K K  _ O . VU[ T ^©K7^\ ^Z7_ K7$ \ K 7 T [ ZgO\ Y 'S Y K V V K*$ K [ ¡ V T K K7Z Y …^D^ ‰_ TWV šY ^ KTWV [L ^V£^ T „K [ V ‰T .

K T K K [ ^ Y ªKK*4XZX\ Y TWV K Y V K[]\ .ŽK K ^w?T M [ŒK K V T^:K V V [[ K MT ^ zK?4\ [ŒT KQ[ IL›_ K _ K : YK .[ K7\ ^ Y ªK ^& Z7K ^ K K O Z.V T ‘\ šT K^’Y KVVg[ V T [^ X H V ^ K*KªK? & \\ Y TWTW‰VV T [ YVL^ K ?z T ZK"[XK ‰[ TWKŽV &[$4– KDTWV[K V ¥?5ZXK«^ \ Y \ T [ VK V YXD\KA A .

 K V^ K Y VT Y ‰Y T [‰T V[ Y ^V _                                                                        .ŽT.Y O K K• ^[ ILY K7T \ TW[ VL^ T Y Y V _ ZgK K\ _ XV Y K L K ^ ^ K Y¡T KYK z [XK K K ^Y V V [TWVK"K „g[]^ K\ [[ $ [ V a IK HK V zK‰TP [ H KDV YYX^\ K K  K [OST[. K .¨Y YXK"VZ[ K $ TK.+ E Y>KD K / K_[ a[ŒKTK H „ ^ [ z5$ Rz T H©K O KTWV £K [ Y Œ T 7KK T K"IY K [ ^ ^ ‰TWTWVV [X[ªK. Y Y ^ K Y 7^ TW‰V TWKKgV Og^ Ž.

                                                                                                                                                .

ŽV ! ‰K [ T ) T ^ [ Z T K TWV ^D_ T V Zg[ \ K Y ^ .V [ ^wTWY V „^ []‰K TW\V [?$ ^ K O (?.WTªVK K [ ['Y T^Y zK TWV?K TWVVK Y ‰[ŒT [ŒK[ ^~[VL^.zY K Y V VV Y ‰$ Y T ^w[ ªT[ V¡V _ ^ Y O1VT K ".[ 4ŒK V Z7IL^&K K V ‰T K"[ K V ?Y YX^ \ z7[ T ^z K?^ \ ^ [ I T \[] \ Y Y ‰TWV.¨IT ^K T [ªT K\^ Y ['K T T.OO[=T ^ ! „[]V \K K [$^ KDY[ ^ [ K \ V K.zYX^ \ T K ^V ‰T K) V Z TWKV V T ZX\ K K ^ T$4 [KDY \ Z Y ªr[ ^' T K KV XK V KDY YX^ \ T ^I}‰YXT \ T ¡TK ^&DO \ ….

KY ª^DK¥_ I T [Y \ Y 4‰^TWV mT K ^V T K K V ‰[ŒT ) K ^ Z YTWILV K©T I}ZLYXYX\\ T^ ¡Y T VD O S K5O>K*E „[ K"K K 0 T [ ^ V T [ $4[ + TW2V ^ K [ Y \TW V Y Y .V YXK \^B/ [ TWV. ^ O K GY K V©^* Y zªK [ ^* K?\ …\ ^^ [ $ ?T _ YX[ ZgVZ7I KTWY V TWK V ?T [Œ [_ Y^ V [ [ Y .

K [ K7Y \ ^ K‘ILK7Y \ [ Y T KzNK Y ^ Y $ V T \ Y VK (TW[7V•ILV K K"KK * [TWV  [ YXªKZ ‰K T ¨[ AV OO . ªK.K K.¡47T YY ¢zZgK \ K K T ^ TWV [ [ K V Kz[[ %TWV‘Y KDV Y’^ [K %.KY Y ^ K [?IK.

[ [ ª K Y .VL^DV _ [ K „V[ gX^DV _ •Y ^ V [ ! [ ¨Y ^.&^ Y ^ NY Z ^w‰TWT [V V^\ K O ?.K TW_ V0T …K^ Y [ V [ \ L^yT [Y ^.

[K $ z[ [ V V \ Az[ ^ K K? \ ^0z! .V K Y ªK ^ I ^ > / K T ‰ T K ^yYXT \]^ V¡\ [_X$!:b / ZXI\ KgVV rK ^ ¡^IK?K \ [ T K _7^yTe:/ VŒZ_ 68K 7 CŒO T Y .[ K K7\ [ gY ^ YY ^ KDYKIVK ZgYX\ Y \ ' \ K Y ‰T [ VK ^_gTWVc / L^ XVg.

[¡T YK7z\ ^ K Y KªK Z [ K ^ o…Z7^[ KD^YY K.^V [ *[VLŸTW^ V Y VL^ KDY $4Y K^ K ?5TW^ V ZT K V[ K K A  K [Œ ^ K ‰^TYX[ \ VVLT [^ DO [$4 [ K2 g^wTO ]. KY^ K _ TW:V / [ ZX\ªgK V K .

 [ [ ‰V T [ K \ DV O \ KD[! Y ^ V V K O . V¢TWV<K Y z^[ T KK7V\ ^ ‰T Z) K ^ .K VY VXK V *K NTWV $ 7?T T ^ $ [ŒT [ \ ’ªK Y ^*K \ rK TWV ªK K „[' K K zgV [  !K K?oV\\ ^ TWK V„[ KTKD¢Y ª^Z K[ ªY [?V ^ I [ TWZ7VLV KD^ []ZX @[ \ K* YX$ Y \ T K _ TW?fV ^ K 'T K K V TWŒV K T A@K \ŒKDYTY ^ ‰VTWV‰[ T z:Kˆ$4L[ Y^y2TWV *V K Y ^|^•KK 'T ^ \ KD[TWY V ‘_ [ Y Z V yª[KSK '^.

LKY ^ TWVK ^K7\ T T K V TWV KY K‘[•KD. Y K ^ K [ [ .K Y 47Y [TW V K $ K Y [ TWKV ª[KY¢^ Z7KN[ Z V ªK[V) …^ Y [7–T \ T Z D[O '.

Introduction                                                                                                                                                                              .^ K‘Y V [ 7[ T $ ^ [Œ[ [ TWTV7T [ T KzK7[ \Z K ¡T K Y ^ K [UY ?T KILK 7T ^ Y K O Chapter 1. K ‰T [XVV K [ œ^ \ B!}TWV ^ ZYXZ‘oYZ7[ K.

 "!#$ .

/0/ P['[Œ[ ¢K V ^:Zg\YV T [ Y K [0Y Z7 VL[]X^ VZ \ Y ‰\ KYT [ VTWV O K?[ .-.&%' ((!)* +.

Y ^ªKYz K«K ‰Z7T [ªK K?V \ Y [K‰R TV [ YHVLY ^„ K*?K:$ T Z[Z7 K TWV K KV KDY Y ^ ^ K"K KK TWZ7ŒV [ T TWZ V …[^K¢) […>g^ OuO>.$ . \ T K*[ _^ K.

K¢Z K K ª[ K’TW'V Z [‰KD) TY [ …^ ^V K Y T[^ K’^ BYZgL! \ [^ z[ YXK ªZK []^Y ^Z7K YXYSZ’Y ‰YX T [ VV V0 ^‰TT r[ Y VTª^ K [VK* „K K \ KK K ^ K [NYXO ZŒY .

ZUK [^ .ZK YRT$ 4YXT \ K.V V K Z K ª[^[ ) K …^ [ [V[ Y K $ Y ^ K V [ YX\K.4 T ^ ’K^ ‘ ['zY K*K $ T YXK\ ªK K [K z $4K KD^ K VZ [ K ^ K …^ $4+ V[ [ K*^4 KYX.^OˆH2K K .O Y .\ TW|? V YRTWKDV 4 YILT K ^  Xz V K ‰V\ [ T [ ^.VS^ [ [ ^ uK A ^ O ! T^ V K$ ^ K KzV K [ YXª\K?K \ Y ‰KST [ Y VL‘V^ Y?T.

V SXZ T TWVYX\ / O _ „.

[ K K KDŒYT wK KILK Y V ^ ‰Z7TWV [ ˆTWV TWV+ 4L^ Q YW/ _ Z [K ) …^zKDTWYV w KILK K V ¡ Z7T K [ TWV Y ^ ‰\ TWT KV ^($ TWVT '?L TW^ V •YK K¢Y Y V [ K• [r e @ b :O 7ŒA b Z [ ' G+ [ egb d gb ^ YXZ / O .

.DAEGF                                                              d~ l*`‚b}ZIadHy€ ~dN]jBn ]yazn fMk*s*aBs*ƒgq ]5fglgjB„pLl*s0`K. XZ T YX\ K7\ Y ‰T ILK Y V K TWV Z [) …^ 2143 V [K*\ $ Z Z [ [ ' Z7Z7K K K K V V 665 5 44Q Q Y Y 5 B87:9ˆB<..+ >gOu> /                                     =?>A@CB.

jBl.n c‡pNsi„B| a0`‚j.vJa*ƒB|0c]5H†`‰„MjBa0]5`‰j0azsgn]_cyn sc ]5^.su]Wcelw%s*fg„%vRn a_~gsgce]2n fBr>~dlRw^0s*f.adc2c2c5azn k.s.v&n q sdn ]‚„B„Gcg]| l.`bp'MOauszNlRƒ*l0q]5"v1jB]5aGqj0n m\aMs*aoƒg^0]5]`‰jBl>lRl*~dŽ`adfBc2p'cov8lRJ*woƒ*q agq lRv.^0cW]5j.r ~ilR]†eƒBƒ&]y]5fBj0aiv*a%ˆBaBa0lu`bf>cpK]efBs*s*aBfBk.n auc‡c2lRq vn f  []Z T  .`vJlRnƒg]fBlM]Kr szd~d|lRc5fBn c5fBnrRv*q aBaM`w%]ll&v*n fga0ˆ0qad^Bce`b]yadc2n fGaBfg]5]5jBq „8aGƒ0c]celRad~BvHmGn fza\{0]5~0jBj0azs*fBn f0r.n cKn cN]5j0aG`bausBc2lRf%]5j.wGs*m\aGwol*`‰a%^0`‰l0ŽJ]c†]5j.sBv*`xa\f>aB{&q n^*s*fBadk.

vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

Section 1.2. Designed/Undesigned Scrap/Cost profits breakeven point % } 20 invesment cost { 0 0 78 ~65-75 } 23 no scrap 100 80 maximum profits % scrap 0 % ŒT ' KU>gOu> Io.

K£Z [) …^ Y ^ Y( XV ‰T [ V [ KY.[ XV [ K ^ YXZ 100        .

  ! #"$%&"(').

.

+*.1 B Z4\ ]^ X H+ 1 %./a-C`. /?"@ A-..>." . /0)123'4 5 6 %"(+78%9 :. 55 CCZZ 5 OB 7:9«B8./b 4 90H. /_13'4 5 6 %N>"(+78 G $.. .<1=.BCD/? 4 90E F1=GH@IKJ(+31 L %NMON/GP QR E9S TVU R>W 3YX[ .4`.).

=#"c121("( % ')H<dO4e f /_1gh74! #"e TWV .

 ?T ¡^m_ T ^ Y ILK ?T &^ KL^–Z Y V [‰) T YX…^\ OŒT P`K K V KXO .

K K*„[ K‘Y=       € ‚   7T K K ' ‰T [ V•TWV¢^ YXZ $ T \ ªK ^* \      /* I%( Gƒ„# /* I%(# †…" ƒ3‡ /0 ^^.

[ YXK Z \K! Y [ K ^K@& I ‘K*>) Y / V V K [ Y ^ K*^K ) YXV?\T ‰Y T [ VLK1Y^ zV [K KmYX^ \K?\ TYX Z¡Y TWoO V ¡Y .

^’ 3e:VD / d K&[ ) V7[ T ^ ‰K T[ [ V:K©Y ^&7YNT Z Y K V[ [ V [ \ O K. T £K ›KV _ [ Y VK .

KH¡K T TWKV7K~T Y Y T^K ‰K TWV$4O [<.

^yY T V \Y K _ [ [ K K7[\ T [ ^TW^ V K Y $ T ¢K T \T ^•KVKS[ gVXTW V?VK T K^y T T V K ['K ¢O ZgY . K ^yT K V [ [ YILK ªKd-oK ‰T [ V [–Y V (Z}Y + K ªKd-oK ‰T [ V¢^ [ \ K TY=¢K $¥ªZ7[ Y[ / ^. TW VTW'VKg) ^ ^ [^ TWV:T ^ K*„K K [ K ªKNY ^ K XV K ^wT ]V K 0^ YXZ _ Y V K ^ K [ VT ^ ªK&„K ªK Y ^8 K ^wT ]V K 0^ YXZŒO Y zT ^ K ¡T P`K K V K # # zT ^.

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.Ž^‘[^y$4TK KK ILKK TWVU^y_¨T ]^*T V’K T ^ b xLp?"q"ti. \ VK ?K7T ^’\ ?T_ ^T ^NY VT ^ šTWV?TT  K TT ^ XY V‰K T [ ^yK TV ^wTY ][V \ KK [ [@^ ^ Y YXVTWZ V7 ! T [ ?T ^ T K^NO TT ^….:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n []Z T _¡e @?@g@ _ fO RY S K T                                                          .

               i j+p q=k9} rul=i ix ~m#q(nok9lop p juqVm#roi y s= jtluivi w9x yzk9jtx {ui | .

^[ YXK Z ! [ [ ^ K¢O Y .

\ KK Œ[ T K K Y ^K ‰5TW V TWV KK1V $ ŒTWV Y K"mK o^ [ ^ \ ¡TK ^ ‰ TWV [ V ?K’T ^ Y V K $ $4K"Y K V Y VXKV ^ [ K $4K [ ^ [ V YXKgZO [NZ7[ V K V …^mTWV ^[ \ [ $ K M ZXT K\[XV V K KWT V?¥TY ILV K7T \.[ K YT wKz K£Y Y Y V^wT ¥T ]Z7V?[ T ) K [ ^yY K T V DoO ¡K7.

[ K T ^y^ V T Z7[Y $ ^. T P\ T 7 K T ª^ TWK V V.TWV^wT Tz\ \K K V K •[ ªKTWV YX \ KK \ Y ^ Y K V[ ’^K‘\ KDY KILTŒ‰K TWT V TWYXYXV \\ $¥Z Y [ '.Y ‰KDK TWYV VL„^[ +œ›YXK*\D4}zY Y[ NY^ gTZgr/ \ K Z7Y _¡[ T T~.

K[ £47JY^Z ¢[ZXYX\ Z K ^ T ^ …[^©K? TW\ TV¢ K ^ ^yTW['VT zY V KKK * OY ^ ^._ $4…[ K ^ ¡X+GTKVP`IL K K K V^wK T V]Z7V X[ K .

K 7^BYX/T Z ^ !Y [K [ Z ^ T [ YV $ ILVTK@\ ^gK .V* ŒTWK VT ^yK T [ V K [Œ([ ^ K YX TWZ VYX! \ T [ 0^ YXZ Z [ KY'IL K Q.Q…^ O KDOMK # V V Z 7K T ^d $^ K T K•V\ _ ILK Y K V O ‰TW.

V K K ^ ^ ªYK z^ T K^ K ‰YXT \ z^ [ K K _^yT KKV 'O<Z7 [ # ^|K ^yT ?Y T VK \ T KgYV^y T K \ Y ^yT Y VK K Z}^UY [^ Y$ zYXV K Z ! K oY [ $ ^ ?O.[ YXXZXV Z7K [ ~OzZ7# V[ [ ^wKzT \ Y / K OªO .T K H KV KTK*^ '4}YY NK Zg^ T \‰K¢T [YXK \ ^* K K ^y^yT T]V VY:K :Z}YK7^ \ [Y$ zYXZK $ ! K?[T ^ T ^ Y:T?T! \ g^(Y ^– T Z0^ K*Y 4 V Y K ^ ^*K \ …^‘KDY WT V^wT \ Y~Y Z7V[X [ Y Y[7^IL‰KzTWV $ 7+.T \ Y Y KNT YT ^ .

^ ^ YXKiZ-5K ! ‰[ T [^ ¥V^ T ^ + ªXK V K ^wK T ] V K [N’Y ^ YXTWV?Z T / Y V \ K ^|^ ILK V m^ ^ K IL[]\ z3K + K ^wT ]V K £^ YXZ / O Chapter 1. Introduction                                                                                                                                            . [K ^w^ T ]V K ^ YzK Y K [7^&IL K \ …^_ K ^ ‘YXT ‰\T LYYXz\ [ K g^wV T ]V [RY Y VTSK V K ^yT YTWV V z.^wK T V \ KX.OL^ a [Y $ [?I[ K K Y KT ‰…T ^ YX\ Y IKK ^wT ]KDVzK V^ [ Y ?K T KILKK ‡^wT I]Vz\ K ^. Y ^ K K¢_ Y V KrYX\ Y T^wT !^ [Y ^ Z K’K ^|IL^*K V ªK ^ T^ ‰T KYX \  K K^yzT [ V V^ T K?Y \ ŒTWK V ^ Y Y ^ YXY \D.K ^ V YO ! [7VILKK Y VK YKz^y[ T XV V Z7K©[ I^.

 .

T> -5^ K JAK7\/T T ^ KO IL) K . K Y NK Y V Tª^ K K ^ Y K Y K IR[ Z KY T ^ KTWV $ [ K[ ^&Z  \ [T…^ K£V [Y [ [ Y^*¡IL KTWV Y Y’V [Z Y K K0‰^yTT Y KgV O. K YX^w\RT ]Z V¡ª_ [) Y …V^ O $ .ŽV7 T K ^ K K Y›T _ V [[V[^ K V K K YXV \ K ^ \ Y [K ^ ^* K£Y Y«.T XK V Y KK?\ _ [ ^ K [zZ K"Y IK ‰T K Y ^ [ Z7K Y [T ^’¢^&Z [ ' ‰Y T [ V K[ Z T K K*[[^ [K ZV [[ '[ V …^ Y K0K Y .G # Y V YX\ [ [ K(^yY +|T Q Q V^ \ dwZS Y VYK ‰YXZT \ Y&ªK[ $ _ 'TªK_ ILKL ‰VTbT [ YJV Y VK [ ^ …S0^ OK‘T \Z# K‘o[.Z YXY \ ‰T [ K^ Y [zK Z \ [KDY I ‰T T [ VŒªK _ ^*\ K \ …^0YX\ TW[ VV K V [ YXZ \ L ^ \ Y ‰„ TW[ V K KUK Y . ‡ /02  ((!# ‚ /* I%" # UK T ^N^ Y [ gVK Y [ [ g K V ‰TWLV ^ ['Z zY K f‰O T K V „[ [ ‰.&% # ("!# +.[ V[ ªK _ K•7Z}T Y ^’T $4KYK T T ^ YX\ ZX^ [š\ ^ Z7K oK"Z7[K .K YXK \ 5 K TWV^yTK V Y V^ [ZzªK<[ ' TWV‰ T [ [V ŽY[ILK^ …^Y O K Y ^ K K 2..

T K TV\ ^£TW[V TWV T TW V KD YK$ K ?T$ K ?^wTT -o][ V L^ [[ . \Y wK KKDY [Z ^w^T [\ ) G+ …K ^ VK(? Y K?d VZ\ T T $ TWKV ?/ Y TO K O [ MŒK"V I[ K O YX\ YXZ K 5K z^£[ TWKV _ ?[ T ^ V^wT [ŒK [( Y Y \ ªK<K ) V K Y Œ V T YT YX\K [ ^ [                                                                                                        +/0 +.

Ž ŒK YXTV I \ TWT KV _ YXZ Y\ ^ [ ‰TWV KK ^|. K A $ ?T £T ^ ILK ¡T \ [ Y V KXO ?                                                      KH)')I51*<G.Yg -oTW[ V[ P$ Y 7?T I}^T Y VKDY YJK ^ ^~[ K V TWV ‰TWVK K  wK K gVTWV Y ^K V$^ [ T Y V¡KDTWKV VK [S Y V ’K [ ¡ T K K¢Y Z7^ KD‰TW[]V ZX\ K Z TWVN[ T ¢K ^. ª['K ^0! $ Y ^|^ Y [ rT T ^ Y ‰ T [V [V$^ O Y ^ K ? JK [ T Y ‰T .Z7^ [ $4K Y V K VZ7[ [ N^yT ‰^ T Z7[ [ VVL^~^ TW[ V K K ¡šT K Y V Y ^ ‰[TW V £¡TTWK VLY ^ ^ ‰TWV &^* TWP VK^ ‰†T . &$%(.^DO _.! ^Y K"V TIK K YXKDY YX\Œ^ \¡I}‰TWYZ V T ^Y T ^ \ K [ª^ K?$¥[\ YY V ‰KT IK? Y\ [ V TWV ^ [ Z7KDY[ŒY TW[ TWV V YK Yz^ KDK IY ŒK Tb S O>„[ .

 L %N') "V yjBaMw%aus*f.n fBr>l0"]5jBaz~B`‚n ]2n ~gs.l0ˆ0aGs*fBv1k*aBq lgp9~0`…n ]2n ~us*qv*adc5n rRfzp†n q k*a%vRn ce~BƒBc2ceadv n fM‹j0s*^g]aB` H []Z T  .qv*adc5n rRf>s*fBvs*k.

vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.

Kˆ^ [Z7K ^ [ K VgVXK7V\ K [ ^ V Y V[]¡\ TWTWV V (T ^.Yg-5[ ‘Z7[ TWV …^ [ K .\–Y Q K V:V ŒG[TWY V V K". [ KK7T\ ^Ÿ[$ $ ?VT ªK ^ KYYILK OKDK ! V V Z K [ 'Y VXV K [ YZ V[ ªK ^.Y[ ^ ‰TWV :K T ^ T YK zA KS O SYXK \[YX \K"Œ [?T IŒYXK T \†YX_ .Y Y V  XK VŒ[ TWVV K"[ Lg^ V.K  []^ \TWV TW[ V HZ # Z7V[KL^ K ^ [ ^|VX^ T V YXY K7\4V\gQ [ V V ¡TWK V ªKDK K&K „[ K^ ª^OK KDY K ª K KX^ 5VKDzgY ^[ ªK K7_ \ T YK"7^IT K^ [ [Y zK K:YY K ^UŒT VK T [K ^$4* [ oVZ T K ^ K T K Y ªK Z7T ^ K"[Y Zg\ K7K \ Y TW‰V T [ V^ Y7T Z Kz[K $4K"K K V‘ªK^ [^ K. K K ^ K ^ TKDY K K gªK VTWŒV TWO V O H ?T \ T [ K.

M L^D_ JK TWV?T _ Y V YXZ7K . K~ILK V 4^ ^ K K ^yT ]V ªK ?T KzK V …^ $4K K ^ .47Y¢ZX\ K.ŒT K ^ ['zK K ^ KDY K ^_ „[ `K.Y V [ K ^ O .

T K©[ [ ¢ Z ªK K ^. K ^ Kz[ K?\ ^D_ [$4KILK _ Y K gV KDYX\ T ^ ‰T Y V [ V [ Z [7I T K0Y Z7KD[ YXTW\V T ^"‰_ T Z K¢T Y .[ YgK-o[^|^ [$¥Y Vg^ K TWV Y ^ ªKYX\ …^ ^ T K V KXO $[4?Y9T ! K*TWV?TKD[ Y K ^ K I[ŒK?K \[ [ K T Y ^ 7[ ‰TWTWV V …g^ ^ K K7Y \Z7Y K Y V ¡^wTTWY ]V V?T ) [[ V Y V K ^yKT ]YXV Y \V [$¥ˆYK ^ Z TWV[]Z7Y K KU‰T\ KT K^ 7KT K T TW^zV KY YXYY\ ^V [K K*$ O [Z} . TWV Y ‰zT [ [?VzI ^wTWVTWV K K K ŒT K T V Y [ ^ ‰K TWV KTZ .^yKDT ?YXT \\ T DK O 7`T KK"z_ K V K …*^ [Z ›[7[ I T K¢K’Y Z K Œ^yTWT VXYXV7\TWV ^y*T .

Y Y K:K K(VK.4ŒZ7K T zK V YX\}KI T K V K.Ž[ $4KILK _ K V .K K-5YXK \"^D_ _ Y[ \ V$T y KTWYVL[ V^yT Y KK ’[ \ T K T ?K T ? Y^I Z}_ T Y [‰T„$ [ \ mK TWV*K-oK4}Y O N!K"ZgK\ K .K7\ Yg[ -5[ T zZ7_ [ TWV K …^ Y [ K‘Y KKDY¢YYXV\  \[ Y ‰T [ K VJ^ ZLO Y H Y ^zK$ TK \ ^ O¨K H ^^ $ [$ T V TWVKDYX \ T DYXO Z .K KV^JT^ I YX \W‰Y OuT > \ T?[c K V ‰/ TWO V TK H [ $¥^Y Z  K K [–^ $K Y V V "-5YXK_ \"[ _ YK +d TWV7T  / K ?T ªK Y KmILK7\ [ T T ^–^* ZgZ7[ K zK._ K +Y PTWV K[ ^ Z}KYY I}Y K.4 IL[ T K7^ \ [ K V T ^ K O JK TWV?T + ŽK TWV7T ?> :e / \ TWV wK K Y K£IK?\ [ T [ K [ $ Z}Y K V +œY '[ T Y ‰T [ V / Y V Z ª[?I T KUY  YX\ T Y ‰T ILKZ ^yT YX\P*K 4XZX\ Y V Y ‰T [ V „[ ?T ^ [ ªK V KgO«:Q 4XZ7K T .K 4ŒZ7K T zK V …^ $4K K0Z7[Œ[ œ\ ?5[^ []V \'#ILV K A K K0 Y \Y „K [ K’–V [ .KA?47@ Y Q ^g¢Z Y ZXT V \ K YXH _ \ L+5[M^ .K V YX‡\ $4[ 5 + S Y T K 5> A c /.$ 7T T ^ K7\ Y K [ K [ $ ZLY K VL^ HO .K T YX\XILYX\ K T ^ gV V [ $ V K Y L^ K K’.\ .^ [ $4K [zXK YY ^ [K(\ T ZL7Y T [ ‰T ^z.¡ YXT K \ T 5Y wV K£Y ^ Y‰TWV [V  LZ ˆO + YX–\ YY I TKg^ >> A b / /4&^ K ¡K T ^P K K ª K V Y ‰ T YX[]\Z ‰ K TW V Y ‰T [ K£VL^Z 687 Y ¡T Y YILKY KD„K [ V ¡YX\T K Y K ^ ‰ZTWV UKI TWT V[ L[ ^ zK [ [ K7\ ^ YX\ K \ Y K T ^|^ KK Y K©K IL.

[ K•K7H \ L[X^ '[ YX\ TY [XV [ Q^ TWzV [ Œ T K K?\PZY ª^ [ ‰'TWV  K TWV TW'V L^ [ =K „[ K &^ K:\ …^\ Y ^ Y .+ ^& ZXªZgK\ YY VK KK .V egb Z "K K¡Y T ^ O `ªK K V"g_ ^ [ V [K ZgZ7[Y ^yV T [K V \ [ $4TWV [ [V †K ?%T $ zK ?Y T ^ V?T $4^4K?\TW›V K ^ KmY K\Y T ^o\ ©K [ z7K T ^ [ K V .¡Y T KV Y ^ ‰K"TWV[ [ / V $ \ 7TWT V $¥K‘Y \ Y^¢TWK V ^ K"[ I'K V ‰TK K ^ Y V $¥V Y ‰^ T K V K ª[ V KD[ L^ \ T ^J¢V ZX\ K zK V K O ^|^yT ^ gV ^ VŒTWV T V V ŸTWV ^ ^ \ K KDKYILKg^O K . K ?4T ^A _ .

V£ ^ K Z .^ T ! K¢Y ^|[^ [ T Y K(‰T G[ Y V^ YILY K GV ?([ C7) Z )L' \ T ^ : VK ' H877O T ^ ! GV Y K O Y VS [[ VªKD\ [7IL$4K [ _ŸVa K H Kz$ RH Y V K I [T K ª['TW V^ ‰! T . Y Y K"V I K?\ []YXZ7\ K K Y gKT K [ VK YXK":Z [? $¥.Y^ K ILzK A[ _ Z K?\ [ K$ Y?T [ \ [ŒK[ .Ž\ Y HK K©$¥K > Y ^z gK V @ ^ [ T GK Y K GK $¥T \ T Y Y KW$ [ T zY[ ?\K7T T ^ \ -K ^Y ¢KDY Z Y TWV Y K K KDY¡^ >O [ K.gY [Œ-5[ [ .TW¡V T K K Y ^ TW‰VTWV L^ TWVL^ ‰TTW.7 T [(K ^ M Y [ V K ‰/ TW:V $ K [ [ ^ K X VgV.ŽPK^ \ KDYXK\ ^K IL[ K.

V [ YJV K K [ K =K ªV K K*^ $ KY Y K ^.ŽK7Y \Ÿ\ Y K Q ^K z*^ [  ^K7\g[ K"IK.

K Q ^47Y z¢[ ZX \ KK?_\ T ^ [ YX\ ($ ª[ V O Y Y^ V.ŽY +„[ 4K .

K V Y [ Y .Y „[K [ .¡O©TXK Q V?T ‰ wY TWK^ V ‰"TWV _ .TW V YXV?Zg[ TWV Zª [XZ7Y K [ TWV $ K[ ? T¡T zKZ K VLg[7^yVI T [T KV K YX ^ \wYYY V V gYXŒV?\ TWTV „^w[ T ^ 2$¥ YXY ZX^ ^ Zg\$ T K K .K 4ŒZZ7K K[ GTY zK ^|K ^ K V O ŸYX. T ^ K „VK K‰T_?) .

v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.4.:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n  []Z T _¡e @?@g@ _            . Historical Background g +5+*. [ &\ 7$4T z^ [ K[5 z^ K$ Y T V \ T ^ KK Y K Section 1. P                                                           A                                                                                                                                                                                                                                      xLp?"q"ti.

s.^B]aB` | fO RY S K T    .k*lRƒg]†]5j.                                                                          ausBvs.n c_n f>‹j.

 K \ Y ‰T [ [ VL^ K [ V K K\ T ŒT K\Y KgO Y VL.^TWV K ^_^&K ŒT K Y ^ Y )P^ ‰\TWVTWV Z [ª[ K ^.^&YX \ . YXY \ V?^yTT .Ž [ $4KKILK Y T _ M [K †7T K zzK [\ ›Y _ V7T Y ^ V Y K ^ KD[ YX\ K $ YK yVK V«TWVK [ KDYY [ XY V VL0^ „KTWV T ^ K Y ^.K ^ O YI T T z<K $ VL^yT T [ V \ YXT \]?Y T V YXz\ K^wT ^HYX\ KY zV [ VK^I}Y Y KY ^‰T [ VY ! K.4 K Y †‰7T [ T V [.^ Y Z ‰ªT [[ VLK^^.YzK .

^0„/ [ O ?5^wT ¢ZX\ K A z[ K7\ ^ [šZ ªK ŒT K.Xª[ V?T K ^. ^ Y + V K*K 4 ^ []K7\ \T ¡K T V ) Y []‰ZXT [ Z7V[ Z.Y V Z}Y YzK K ^ [TWV Y V K&K $+ RŒY TT K dyKS Y Y ^ K^ ‰T 5TWV> Y ?Z b ª[ L/ ^ K ^.‰Y^T [ K V‰ T [ [zV.ª^[ŒK _ [$ V .K ?K T š*K P`TWV$ K T \ K [ K TWV¡^ T Z ^K T LY KD^. ^ „?K T ¥^ Z Z [ [7ILK K ^.[^•ZTK ª^([ .V O K \ Q \ T TWŒV wT K \ ?&KgTQ O ^^ $4.

K Y YXVK \(^wT ] [\VLY ^ ‰T [ [ KVL^DV _ K*K© $ ILTWV7K TV [ ‰V TW V NK7Z ^ …g^ ^ VXY VKVK  K ^yT VŒ_ K Y K K ^ T K „[ 1K ) ^ ‰T zKgO Chapter 1. 8 … . Introduction                                                                                                     ! +. [X[ ['5 g gK OSO. . K gYK -5^w[ T ]^ KV¡' _ 7OZXT \ #gY V V V K7K>T ^ „¡[ TJY [Œ>z[/ K _ K .Ž#K"IK K?K \ Y []^ Z$4z[0K"K K K*V V*4}Y^[¢ [ZX$ \ K VK^ e:z/ [T ‰$ T K?YX\ K^D\}V_gIL*^K V K£Y ILYKDY ^ Y K : [[ VV [ K?^ Z ^‘K[Z  [7I V T K KDKK gg^ VXV [KTK .

!.

Y TWV^ ‰LTW^\ V K&¡ TWZ V \ [ TWV †K 7^|. > Y > V/ LH ^ K 7T []^ Z7 [ V [\$z[ ^\ K > K4 Y/ OV‘SU^yTWTV Y T K4\ Y K K YX \ TWV Kz[ )PV K.+g.\ TW[V Y VKz Z T [ VK KD^ K []\K T ¡ T )$4[ Y 2‰ T [ + VS0[TWV Y T K K _ Tz¢Y[ I Z T K?[7\ILLK TW^yV TWV K )K«V?\ TTY ^K Z ŒªzT[ P`[ K \ K K K7 V _\ Y$¥K8V Y z ^ K [£Y [Y^ K  O[ .^$4[NY [ V Y 5 ^ MM *KK7G\ ^Y [ V V Z Y [V \ KJ []\^ K +go.T ^ YOoV P[[ $ VY ^w$ KDT Y?K ^T Y $ T7\ ^ K T ªK V ^ [KD\ $KY Y V YX\./ ªaK Y ^ ^ KzY K K"K T V K YX\ ^ Y ^yY T T K K ¢\ Y [ Z‰ T‰[ TWV VL[ ^ V [ YITK’¢K Z ZXª\[ KK".  +. Y[^| ^ K T Y YXY ‰\WTVLOW[ > ^ V „K g[e: /[ŒLK ^KNK \ T T ?K TV KG ) O zV?K TJK¥\YXK\WK7Y O \oK\.[ gV V K „[ KYXŸ\Y.K \ KV K V „[ [g VK^ [ \ T Œ[TWV T ) [ KY ¡‰TILT K[ K V.

TWY V ^.Y ^ YY V VL^Y „VK }JO [].K\ Y 4ŒZgK \ [ K Y 0ªKM YX$¥\ T ^Y ‰ T TWV zY [ Y K7V \ Y [ V  KŽ^ [\ TK zK +5M$¥KSY. z_ K K‘V 7Y T ^ z['zK [T [Y K7‰ \T [ T [V^ TWzV K $¥Y [ T ‰ TWV $¥Y ^ [  K ªK K?JZg.

\ K oK > Q V / YXY \VZ [ K ^ ?T [\ K ^ V:.gY -5[ &Y $ Y ^ Y Z KILK V [ .zK T KYX\ )P^y\T TWV \ YY ‰V T 0[ V ^ []\ [Œ\ T [¡ T ) ^ ILY K‰T [ V Z Z [ª[ T\ ^wK TW•V O _ YX\ K zK [ ?^ +) V?T K ŒT P`K K V K _ ) V7T K K7\ K K z K V …T K?^D\_ Œ[ TWV [KDXY V ^ [ Y V Y £K7\ K \ K zK &^ K V \ ……^^ O K / *^ P`K ª'[ ^ KILK YX†\ .

KˆK ª\ KT ?T ^NT V [ .K K"YX[ \WO .

+dzKš[ \ K7\ / T Y VY N.K^ 4ŒZ ZgY \ Y"KTWVL ^ [ V K KDK Y z[]\ Y VL^ „K Y V K K $4KDKK V Y 9K Y z[K \ T ^ ‰$¥T YX\[ ^ Y V K ª KDK7KYZ7Y K VK g^ Y^ Y VL[ ^ V„K YXfZ O K '.

 K"TWK[ V .¡K T P K K DªO K ^ V [ [\ TK Œ`T *K TW) V 4}Y Y N‰T K[ZgV\ K _K Z VL! [^y^ T K [ ^|^ V K K‘K $4K KD$4K YXK"V N\K V+ ! Kˆ^ SK \[ T zV ?[K‘T \ K Z Y YXV Y \WOW^ > K:Y K V/–šTWV^ ^ [][Y \$4T <K K $ Z ?Y T Y^ K Y K [TK .VK zT YXK \ ^T [YX \ $¥^wTY ªK \ +Y S ‰T [H V .

fza*p'| l*`‚mzl*`pKjBaB`baMj0aopNsBc_n fgˆ0lRq ˆ0adv| [N‹lR~i]5wƒ0s*woq aB„u`bh~g]5n s.ceaB]†q n ai]ˆ0lMad~0v`…n sg]2]Wn ~%]5lRj0fBsgaz]yclu]epKsBr.lRsufB]Wcu| ]5jBazcel0b]‚pNs0`‰aMn cWp'l*`xmgn fBr.jBqRai„l*`']5sg`…n ~gadsgv.K K 4Œ Z7K) T z \ KTWV V YX$ \ T ªK *^ \ …^K O KDY Y V^ „K [ŒK T K V [ H ^•T $¥Y ^ zK V ‰T [ V K KDY œ\ T K _JT ¢T ^0V [ \ KY %$ K V K\ T ?T zK YX\ [ $ ^ Y ^ Y ^ Z Y Y V                                                                                                                                                                            ‹ lRfBfga%]5Ž`…sBfBvRv*n ~ic†]]5l.S Y H / K ?KT ª.v&]aBl8wG^0n ~_`bl0ˆ0ˆBaBa%`bc5]5n j.j0`‰„>sg]_]l>n ]ypKn cWj0]5sgjB]‡aGp‡ausgsBcoc\n adk.ˆ0aB`‰„Gp'aBq | . .

[]Z T  .

_]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLp?"q"ti.vU‹p}"j›twyƒ"pgiU‚©yvopgp7‚}x}j‘t‰ kr:i"kzŠ}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

[ VL^ Y K Y K [$ _ .$„[ –K \ VUY T K£ Z}[Y $ ^ [Y ^ [ K V )P‰TW\V:TW V [ L ‰^ T z\ T K 7_TT ^ ONY Q:['4Œ Z7KT K T z K + V RY YX\"dw$4S [ K 5T o> Yg^Hb Y / KO .

[ ^*g VK TWV K KªK z^yT ^ []\ Y V YK I T [ TWV K:YX\Y T K [$['T[ z K O T.TWV [šK.ZY ªK ^.

^*K  K $ TTWV [ K YY I TWTV T ^ YI Z7T [Œ[ œT \^ £Z7K [Œ^ ‰[ T œ‘ \ •Y K K ^ ‰T ‘Y VY K YK ^K*$4„[ K7\K WO K Y Y K T ^ ‰T [$=[ KU\ T ?T zK YX\ TWV Kz[]\ . YX\[ ^_ K :^ ?Y T \ ªK YXZˆ\ Z ª\K Y ^.

Y K K ªK  [? $ T ªKTWV YX\[¢Y K ?T^yKT IL K \ Y Y8‰T [ VL\ ^¥T .^ Y ^. \ K V g/ [UY*\ Y TWV Y [$ O ^y. ›K.¨K [ $4[K"$ IK Y _ ‰T zK~KzK V Y V’Y V ^ Z}K Y [K YYZ y TK•Z7KMY $ X T VgV K K $ TXZ T YYX\ \ K V [ VŒT ‰[T [ ¥ VY ^–TW[V8 ŒT K >D@ Y ‚^ ‰TWV ¢[:T ^Y \ Y? T KILTWV K Y y +œY \ . ^yT Z}YK ‰T [ [V $ Z T ^ [ \ YK ^|^TWV TWVY 5OrH K TWŒV?TT ‰‰TT [YX\V YX^ \Y _ K ^ K [ ^ T []‘\ T T ¡^ T ) YX\ ^ Y [:‰T Y3[ V GY Z [ [ K ^|TWV ^ Y V ¡TWV K [$ ª[' Y .:47 Y\ K¢V Zg\ K _g[T$‘ OM. \ K V + TWV Y ^ K K [$ T ^ .^& \ K zV K  [[ $‘O K [. YXK"\ IK?T \–[]TZ7^ K Y ZX \ [ $ O [ $ T /ŽT $ 7T T \^ TWT ^V G Y ^ TWVK › _ [\ KNY oZL\ Y ªK^ [ z [KUZ}Y K ¡[T ^.

Œ T T Y K \ Y\Y T •‰T ? [ O T V Y z VK YXV \¨[ ILK7\ YX[ \ T «\ Y Y K O # K V KKDV YX\T Y V K ?T ^ [ ILK7\ [ K T X VgV Y K ^ T[ ^ Y K ^. 4VgTV ^ [NTTWV 5 K ^ K YT KK[^¢$ ^yY ])T .Y Zo\ª[_ Z7\ KzK V [ ‰TK K K?^ T\ ^ ^&YK.^& YXz \ K ! \ Y TWV K K ‰T \ VT T WVz K ZT 68YX7 \ J# \ KK .^ K?K \ Y › ‰_ T [ [ $ VVL^ TY ^ $ ¢K V T ^ K []K Z KST zK [ [' z[K?$ [ \ K VY Y K"V[ LKK ^ ^^•$ TWV TT [K ^• 4$T T \[ Y d Z K Y Y ^ V KY KK7[\ KTW$ V# + ^ [\ T 7 d \ T 7 T  [$ / K O .

œ+ YX\K KDK Y ['K.. K [ V YK V?T ^ [ŒT ^[]\ YTWV ^|^* \ Tz K7 T œ+[ [ T \gK [ †¥$ Y ? ªK K / OM\ #Y V z [X[ [^ \ TWV z A[ O K?# \V ^ Y . YX\ T _Œ^ [z K•Z}Y [ K KY ~T ^ Kz [?IK [ T \ TWV KY Y V^ „ K fO .T4 z Y K K T YX\_ z[[  K?\ ^BK/ ¡ T K K9T ^.

Œ T ^|^yK T Z}Y [?‰IT [ K V V?TWKV 2 K TWV Y ‰T [ VTWV ^TWV YXK \ ^ [\ T ŒK T ) V Y z ‰T K[ V T O YX\.

T ¡ [4$ T ) \ ›[ V_Y $‰TK [ ª[ V ^ V Z [$Y K^ _Y K $ _ YªT KVz ( g [7TWVI}V YXYXV\ZX[z Z $ K []V Z Y T [Y V7$ T K ^ Z}Y KD+ Y K[Œ[]V \ Y TWVœ+ V[ ^ „ zK [ K [ŒK [K / _ T[KK $ V "[ Z}_ V Y Y K"[ ^wK T ^ V "/ \_N[7Y ILg‰KTV [ ªVV?KTWYXV \ [ T ^ ‰K T\  ZZ Y ª‰K[ T ^|[ '^*V© ªTWVKK YK V ^* \ …KD^‘YX^ \ T ^ ‰[ T \ ªK ^* K£\ …K. Numerical Simulations                                                                                                                                                                                                                   []Z T   .4Œ Z7V[K $ z T zT K ^ K T.Z7? 4 [KDT TW^ YXV "\ T _+G[ A KV + [£K(TY Y T ŽªK Y\ KVVY I TWz M¡V KY V T >YXK \ ?^ Yb:. [ K7\ T …^ K?\  [XK ^V [ .\ KY ŒV "T K _ ^ K Y[T ^.5. T ^¢K V T KDYXK \ ^wT [ \ K Y ‰ T [ [ V V OK TWV K K ^ 2KNz Y [ KDK Y _ ^ [ K* „[ Kz K•[ Y VV ^ YKDYXK \ T ^ 7‰TT ^ K. Y K 5O ! V K T ^ T Y V K’[ K R[ V K T ^ $ ª[ V O P[ [ K Y K1$ [ V O Section 1.V ^&.^ Œ4 O8Z7–K \ KDYK œ\ _ [ 2 Y V $4[ V2 . z K [ Œ K?T ^|\ ^D^y_T Z}Ym# ‰YT [ V Y&K¥$ 5Y K T ^ [ _’K V K z \[ K ^ £‰TWVT ¢ Z7[ K K 5 TWV Y Y ^ KXO TWV K ! ^ KH[]V \z K.‰ TWV[z K [ K7 \ ^^w_JT Y V [ \ Y Y T KK [$ [ŒK ^~V [ YILKzY V ‘K*`P K [ V K ^ [\ T Œ T ) Y ‰T [ V Y V [ [ ^ K YILK K T ›K*X4 Z7K T z K V …^ [ Y ?T ^ \ Y T + –YIK £Y V P[ XVg^ > A / O%–\ KDY œ\ _ ?T ^ [ V Y ŒT ‰T [ V¢^& K ^ ¥^ K"IK YX\X[]Z ‰T [ VL^RI P[ [ K K Y ªK T Y V K .I/ OT¡ T !K / ^ V Y V Y K•Z [ªY [?^|I^*K K ^ z $ K Y T V› Y _ [ K T `K K K.V …YX^ \ ^ .

:iDk©Š}“ €Lt"s}iDjWl tn‰jl lnfŠ i xX‚"i‰n                                                               _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .                 xLp?"q"ti.v£‹p}"j›tyƒ"pgiU‚©yvop?p7‚}x}jt‰ k.

.

KK V ‰K T ^[ KDV Y K K K ^ K T ^YIY K‘V K.OW> ^* K A /JT ^ ^ YX. [ KYX\ ?T $ [ ªVK ^ KDYY V "$4K K . TWVZ K ‰T [YXT \]V ‰TK V YX\"K K K*T 4}Yz [ [ TW V K?YK \›‰TZ [ YªVK I ŒO T T .K V $ YXK\]ªZ K [Œ[K ^ YX[ \ Y \ Y ‰ T [ VL^K Y V Z¡O K ^ T ^ [$¥$ Y VV Y [ Y VK K K YX\NY+ I T T ^ $¥Y Y VV Y ŒT YK V K Z YXªK \W^.Zg¡ZXT \ K T K  Y [ V [ K\ K¢Z YI [ T DK OM^|^m# V TWV $ K ?T T YX\ K•\ Y \ ‰T T [ 7VLT ^ zKzK Y YX \ T ^ [ Z7[^ Y ^|K ^*( zTWV K [ ^Yz.K*4Œ4}Z7YK NT Zgz\ K.[^&Y K ¢ .

UMY Km VK*Y „^.K )P^& \…N^‘TWZ V ‰K T [ $ K V [[]Y \ TWK¢VV [‘K V Y KDT[Yz V K[$«KD[ + O aY [K $ / \ K[ Km…^ Y \ K[Œ[ ’[YI Y ^ T +eD$¥O ?Y TR^^ Y z? ^ K*K [ 4X ZXK?[\ Y \ŒV TWYV K 7?TT A ^ [ K z ^ K [$ Z V T I}Y K K7Kg\ O .

ILK []ª\[* zIK K<V „[ Y ªK[Y¡VOH^ P Y [ V V ILK K ^ VK?^w\ T _PT / OS.[ Y V[9 $ \ T T ? T š KDTWYXVL\^yT T K ^yTWV [$ K ^ Y K^ IK?\ [ T T ^‘V [ [ V ‰TWV [ L^ Y V=ŒT P`K K V ª[' K YX\ \ Y K O Chapter 1.V[ K M¡^*Y VYXr\ > ^ .Lª['^ ‰ HT )]VQK [ T K +XRK*K Y4}YY yNLK ^ ZgK \ YK. Y KUY IT [r\ Y z. [YX$ \PYY V K TWV K [ K*„ [ K K V Y[ I NT T ¢Z7Y [ ^ Y [ V g/NKT ^ [ ILV K YILK Y T ‰T K:YXK \P Y ^ YX\$ T [ \ \ T [ ?T K• YXzZXK Z YX[J\4 T ‘ [$Y K7\ Y KTWV ) + V?[ T VLK ^ K u[*I}Y Y ‰T [?VT KIL[K .ŽKNK YV ^|^*K _ ¢ Y TZ 4‰TIL[ K7V \ [ T Y Y K^ YT ^ T Y ^|^*[ $ z^rK TWV’TWV ^ Yz K KzªILK K7^ \ KD[ Y T ’K Y ^ ^ zK•[ \ TK? \W?O(T # V K V KDYXK \ TWV _ K K [Y$=I T [ _ \ T K(? T \ T . [K g V T ’YT ^¢T ^ . Introduction                                                                                                                                       .7T K YXz\ K [YX$ \ T ^’Y TWKDV Y T ^ K Y $4YX[ \ yZ $ Y Y^ K ª? K Œ\ [T [ LV ^gA Y Vš O=TW# VV ??TT ^^ YY ^^ KK T ¢K T ^ $ \ T w [K \ K . YXV?\ TWV \ Y Y ‰T [ VL[ ^H \ K<[ V [ \›[Y¥$ILKY K 4 [7ILK .\Y A K/ O T ^ .

 K g^ [VK Y K7Y \w[K? -oK ^ uYAK ^. Y V K K„[ . $^*[ T $zK TWVK. RV Y„ [ \ K w.KO V >:# V  \ K :V / K O [$ 4$ K K K ^ Yz KCdCG$ ?T \ K©Y ^yT ¢ ZX\ KzY V YX\ ^wT ^ Y V1 K.V•:T ^ Y \ K V GY O \ O T K ^ K K ^& \ …^ [ V K Y V                                                                               TZ ^ ILK ^y.KV X¡V Y YY VVK? \ M¡_ Y YXKV \ UZ# KK^ ^ K"K*K KX4 V Z7Y K ^ ‰TT [ zVŒKY _ V YX7K \ŒT K^ ªIK -5T^ K K:K Y V T ^ K K K ^*^K zYX\ …[\ ^^ VL[ ^ ^ [Y Y K K K Y Y ? Z7[ŒK [K ª^&K A T\ ^‘…^ [ V [gVK^& ( Y [ ˆ-5YK Y VTWV!+ K S TWV7Y T„?‰[ T ^ YX~K \ V\ YY[ VVTWV ¡Y T ‰MX4T I[ Y K VLVV^ gC^ . [ VL^ Y K K ¡T P`K K V K T ^ IK £\ Y KXOŸHm\ ^ [ _ [$4V [ K V K Y V T 4$ [ VK K [ K [T$ ^ [\ ŽT Y 7 V T ¢I}$ YXT \ K’[ K ª[«ILK K7T \ ¢[ ZgT \ KzK [ V Y K ‰T [ .4 K KY z^ K•[ PKIK?^ \\ [K"[K"$ IT K TD^ O .

T UYXK Z7\ ?[]^wT ZT .^*aB` .K~4ŒK Y’Z7 K Z}Y T zV Y Y K V KDY Y VYX3\][ K"zI [T KmK K?VYX\ \ K Y ^*^ K Zg[ Z7K [ ^yKT ‰^ TWV V ZT ª$[K ^ ª[ \ KV K zªK *^[  \ K?…^\ ^ Y Y ^ ^ K Y ªK[ YXV \›K"I K T KªKV YX\¨KCZ 7 O^w#yT $4^3[ X V\  K \ T w^ K Y V[ ŒTW^ V K"K O V Vz‰K T \ T YXY \ YXZ7\[ TW V \ Y ‰T [[VLz^ K _ #†Y $ TZ \[ ^& K K ^ KDYX[\ T ^ ‰T K ^*L^ Z T T [ ^ Y [ Y V V zK T YX\'z[ K7\ŒY V:T …^m^& ZXZ7[ ‰TWV KI T K V KgODC                                            H"`D„.n f.n ]_ƒ*^0c5n v&azs*fBv.ceadaGpyj0sg]_j0s*^*^*aBfBcg| Z HyjBaGk.Y \Y Y ‰K T [ TWV V0K7\ TWT VK&K [ Œ T YK K Y ^[ K ‰TWVV KU .lRƒ*f0v&sB`‰„zs*fBv.n ]2n s*q.a0q auvlRƒg]†n fo]5jBa%^.~ulRfBvRn ]2n lRfBcWp'aB`baGfBl0]Nci^.s.n ]W„ulRƒ*`cea0q 'Žq JsMk*l0]]5q aMs*fBv>]5ƒ*`xf.LTWV^K 'K&T ^ YX\WOT\ ^w# OT #¡Y YVg\ Y V ‰[ T [~[ V^ V^ KDI K¢Y TWV K.

aol*lR]5`‰v*j0]5ƒ*aaBf.]5lRj0fBa%a&| ƒgHy]5ƒ&jB`‰aia>„>q j0ausBsgˆ0vHaGƒBnc†fBc2]aBl8`‰]j0adsgvHˆ0awo`bl*au`bs*aGq n ^&ce]2jgn „B~c\f*n ~dƒ&c wox…aBl*`‚`n ~ga\s.mon ~Bkdjz„ ]5NjBaisg„ˆ0aiƒB„RceŠ ac pyrR`bj*lRn ƒ*~B^>jHn€cyjBs%lR^*r.l*lo`x~db]5adlRj.`xj.alRl&n fzv.s.q&^0n]]‚s*l.wzf.ayaBhJlRn `Wce^&adwo^.„s*suq u]†celR]5]‚j*wop'n cWl8aj.l&n q n f0r.~iq n]dauf&| sBm†rR]5ƒBj. lgp'aiˆ0aB`]5jBad„%p'aB`baon wz^*q n ~gn ]5q „oc]esg]adv n fzZ]5ZjBJa>lM^Bpy`badjBc2„zaBfg]]el8sg]2ƒBn lRceaGf| ]5jBaG~dlRw^*q n ~usg]ao]5ƒ*`xk*ƒ*q a0fg]%w%l&v*aBq  ]5jBa%ZxZ }gx‹sg~dq aun ]‡]5sBjo]5`xqj.`bv*ƒB~dcucelR]yhw€Bk*pNao^0lRs*]5ƒ*f.pKƒ*sBf*`b`blRc\m0j_fBfBr8lgpNpKl.{*qs*wowzl&^*v&q aBaKq cg]5|j0ak.asu]"n f%pNpKl.~B…aBl*q`‡s0`Jnkd]5w „j0ao]5>j0`bƒ&adsg~d]_`‚…l*sdn `b]K„vn hc†s*€0fB~dv*v.jBqnaBvMau`bc†a*q n|p'miaWaB B`bl*]alo`ƒBa\]ec\{.„%^.n s*mifBa†wr>]5^*]5jBqjBa.jBagsu]W]5`…s*fBc‚aB` yn fB]lz]5jBaBn `‡wol&v&aBq c []Z T  .

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  . _]e @g@?@ _ fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

6.Section 1. “Integral” Models & %( ( / LKD^ VY Y „^ [ [ K~V .[Yg V \Y K K7K K\ &^?|_ TW V \ …^K K Y VYX \zYXKNK ZXZ ZT ªª[XYXK Y \^ K ^yVT A ‰zT\ zY K ‰KXT [ O [VL.

^ ?O [T .

['T ¢TZ Y [7‰ILT [K V Y KV  K7YX\\ [T $£[Y T ‰K T YXY\wI}^ ‰YXTW\V K O [¢.YXY\ .ŒY TVK3 z[K"\ =[ DO>K ^y# T VV 7ªT K ^.4ŒZ7[&K TZ zKK ILV K V YX\ I}ILK7YX\\ [ K ^T „[ Y ^ K ^w[ T ªK K.‰T KY ^.T ^U8KTWV -o KK"K TK W V Y O4! V KK TY V¡_ $ ILT K7\ [ T K K7Y \V Z[K Y VKNZ68K97 )P¡\ TTWY V Y‰T z_ K Y VT ^N ^ ‘YX \‰RT K\ T LTV W[ V K.^ Z KKN[ z\ T \ [ K^? ¥T T ¢zY Z7^ K [ \ K&YX \ Y V [$!K [XŒY [TVK\ ¢TWV ^Y [^ 7‰\ T TTWŒ^V T ) YXZXK Y Z V ‰¡T[g[ TWYV VHKD‘K [ T^ ^ V $ [ T KZT K768\ K 7 ¡TWVLT ^*Y ªK Y^ _ [ Y V>K‘Œ[T K Y ^K ‰TW‘V Y V7‘T „YK ^ ?Y TW‰V T K’[ VLY ^ ?T[\ T ^& ZXY ZgV \ ¢ Y \ V)P=\ KK. ¡?T T Y ªKzYK V …_ ^ Y V K K0V Œ\ TTW V K"7KT zZ KK . Y )P\[?TWIV K ‰K T .\ ^&[ T K.KNY TWVY VIL YX\ YK K’[‘ILY K7^.

Z KKILKY V K K V [ [ ^w$ T [ V V [ [ KK zY []\ [O T.

O *K . + ?RT ^ Y dw$4S [¢K I}T oYX> \ K?^ b Y Y / K.

ªYK0Y V Z £[?ªI[ [K ' K KK  Y K VT^w‰T T]VYXK7\mZ}\ [Z7Y $ [YTWVz$ K7T K [ ^VZ7TW[ [Œ3V [ ŒT K YY ^ V Y ‰^TWV‰K TWgV ^ Y KUYIZ KN[ Y ' T[ K‰T^ …OYX^ \` Z7 [ TWV K 5Y zz[[ [?IKKgK _O . 4XZ7KK T z[ K ªV K YX\ŒY.V [ : VK7[_\ „[ K7\ T Y Kˆ\ K Z 68KD7 [ ŒT T ^ Y YILY Y T \ Y \Y K ^ [ KDKY V ¡KT Y ILzK7\ K[]Z7K K YXY \V \ $ Y ‰T T\[ VL^K Y ¡V T ^ :LT ©^.Y [ŒV[7[ ^IL Kˆ[ YY ^ V ‰ TWV -?Y L^ ^ Y.^ T K.^ UŒTTW^ V L ^.^ YXK Z*KTWV RA OŽYXH Z K ¨›A›Z O [ [ K‘Y [?IK z[ K?\ T ^ K•Zg\ XV K $ ? T # .

^ / $Y T K‘Y $V YXT \\ K K ¡Y T ^ V ^|^ YK IUK TWV [ KK YXY Z [ K [ ^wQLT Q [ V Y V KK K ¡[ T I V T [K ¢TW[V [ K$4[ŒT K .YY ‰TWV T [ V[ ^ ^ $ [K V¢[Z7V[ K V K V …[X^ [ +d^ .Y Y TWV^ ‰TWV Y OK [ T K ^ P^ TWV Y K*Z7[ ª[ ^yT UY V Y .^ ! Y T –K V Y TWVDd zKDK YV ‰T O [ V.TWV ?T^.KDY T ^^ K $ K K’ªK Z [ K¢Y K \ [ ^yV T[ V7T T) YXY \ V [ \ zV Y K7VZ ›…^_ [ ZX\ Y Y ^TWV Y ILK^yT ]V? T ) YXY \ T V []Y \^ KX‰O TWV ^yY TWVV ªK K ^ K K [ V KK?\ KDZ Y…^¡_ TWV [ V K ‰T zY KgV O H Y wŒK T VN‰T [TWV V YX[ \ [_ V^wKT K.K ^ Y [ 7TWV KK ^yT ][ V^ Y VKN Z [[ K K ^.

 [K Y ^ Y(\ K\ YY ^ K0„[ ZL Y Y[ K [ K T K [ R^ I YX\\ Z7[ T [ Y ^yV T DOKI}. [ K0 Z7[Y 0^ª[! ^yY T T JK V KY TWV[UzK K V V YXZgY Z7V K KUY Y ^ K ^ T [ VK^ ‰ T .

YXZ Kd [Y VY ‰T IL[ K V V B+o!Y V Y K•ªKY Y KD‰Y¡T [ O V .

Y ^ KV ^D_O . Z K¢[ K&KP ^|K ^ K …^ ^ C [/~_ \IL K V T Y \ [ V Y K‰TI}[ YXVLZ7^ [ +…Y \ Y ‰^T [ V ZX\ Y YIK K [ K"K V =K „)P[ \XK V /_ [ T 4 K TWV TWV^wZT ]ªV?[ T ) K ^.

.

^ .K 4[ Tz^ K O ILK T V4 BTWV! Y Z ªKm[ Y KªK^.Y^ K^4^ T G^ ¡YILT ^ K ^|K"^ K K V’’TWTWV V IK ^ ‰YXT Z Y K K YO V KY V V K 1K [ VLT 4 ^yTWT V K Z K ’[ ^ []K ^|\ IL^ KK ^ OY .K [ 4ŒNZg^\ Y \ KDV KY IL‰KgT [ O V MŒ. K©K IL K VT 4 TWV \ [ Yz‰KT [ V +Y B^ V?/ T ^ Y V ^ Y K ªK [ ¡VT I ^wT T  K K &ªK TWV Z}[ Y ‰$4T YX[ \ ^[ [V \ KIR^K IN^wTWV K Kzz[ [V \ ›\ _ Y V YX \ T Y ‰K T IK.

) K Y V V J[ TWVV KK z [K"K\ . K.ILK K K ^w7T ]T V?KT .

[ K gK V?_T z K K3+ [ TWV ?^ TYWV ªK Y^VK  YXY \ V TWV: K TWV Y ^ \ ‰TW V K I / KY I}VY 0 ^ Y ‰ TWVK"K K K Y ^ Y‰ITWV T ‰T KO ^ .

+„I}KY ) ^ IL$4K [ V ‰TWK V g/V?N_ T Y [ K K^ [„]Y [ ªZXK Z7K[L^ ^ .K 4 9[ K ªY K&„T 4T[ ª$ K _ T K [Y ^ K£K TW0^ V?\! TT Y ?T T‡T K [z K K9YX \WO K T 4 .K Yg V?V›T [£_ .

Z7[ ^. ^ TWV [K 4^ Z ^ ª\ [ K"K"KDIKK ^.^wT \ KXO TWTWVV Y .K’^K KY ^ V YO•<^ Hm‰¡TWTV\K (T YH^ K I ^ T K ^ K ^ []&K \ „[ [‰T ªTW[ K V VL^ ªKKY Y ª^ K K Y ^ K ^K YYXK IZ ^K T [\ YzKK Y V z[ ªK*K 4XZ7K V^wT IK¢Y V U^ [ \ K¢YI[ T K *T .

ªK K?K\ ^ Y ‰ [ T I.'^ K?^©T "T TW_ V Y K K K [ [gVVX^w[]T V Z7K KK ª^KY _ ‰$ T [ [V K YX\ K K [ TWVLVK£^yŒT ]\T ‰T V?T [ ?T ) VT ^ Y z„V [ K oC $YXO \ ?.T K(4 ^TWV \ \ YK"K"IZ K K ª[ T ^[ K V Y^.

n ce]`xagcem>aBsBq`bj02~B|sBjBcaB`bk*c.JJl*lRlR`‰w%w%„aa_kd„MpN`badl.:iDk©Š}“ t"€s}iDjWl tn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .|r.| aM`b^&aBƒ*q auk*sBq nc2c\aHjBaul0vzcef.adaBˆ*fMn adp~us0`x]5…j0n ada1v~0lRjBƒgaB]KwGs*n ~ufBs*vHqNj0`blRausB^.lRn ]5lR`bfJl.~iai]2nƒ*lRq fB„zc pyxa&n q |rk.aBf vƒ*`‚n fBr<celRq n vRn ŽJ~usg]2n lRf ^0`bl&~daucec sgc   >?> xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k. T [ $ K^Y K ILV K \ [Y ‰V T YXYK \ NK¢Y Y [T Ÿ Y K TWV VK^ Y TWYV zYK I K T V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        u~ sg]ZZ adr.

_¡e @?@g@ _ fO RY S K T    .

VK ^ ¡O V TWV K*S KD$ K Y V K=ILY []. # ©^wYTWILT V^ K Y V KDKDK*KYX4 V\ ^ T ‰[ TTWK V V K ‰K T zK TWV K Y TWVVK  Y K K V^y ¡T T KV7.Y([ \ T K?T  zT 4}KK YX\:TWV $¥[ YIK[K \ T  7^ T K*z„[K KYX\ TWV K’Y T K T ^^ K.TWVY Y V ^yTWV V 0K K*$ TWVX'VgKV ^ K X!V7T.[ 4 Y^ \ KD^ KILK Kg O OzPa [[$V^ K $ T K V R\ Y _ dyS K K T ªK Q ^ ^yT '„[ 2YX \ŒY \T Y:T [^ V „K[ YK V YX\ \ Y K K [ K T ‰T YX\ ^ \ [$ ZX\ gV K PIK?\ [ T NY V ?T ^ $ T \ K ŒT ^ L^. Introduction    ‡                     .V’\ [ ^ ‰ TY K7[ \ V ^ TWV K ¡ T K Y ^ ‰TWV *TWVL^ DO         []Z T  .# #! /* +.# K‘zZ YT ^[ V KK ^. [] K K\ ^ Y LY ^VYK1ILK „[ K KDK ŒV K1T K Y ) Y ^ ^ K ‰‰TWVT O.^ K (TWV YXZ K O Chapter 1.

                  _]e @g@?@ _  fO RY S K T    xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

   €"O        ((!)* +. [S [ rK*KK4XZ7¡K YT K ^wTWTV Y †K^ ‰?^ TWTV [ z$ [K TY Y V7g.T V?YT^ VOmOR.

V [[¡^T K 7YKT ^ ^ ‰\ TTW„V ?K¥T ^Y Y  [XK©XVV\ Y Yz Z7TWK"KV [YXZg\"\ KGY K $^ Z7gK V[z Y K [K4^ K*^ Y 4XVTZ7K¡K V TWV …K^ YTWzV ^ K $47K?T Y^ \V7JY T Y ªK^^0Y! _ KD#WK Y „K"Z K7\[]Y ^Z7VLK ^[K ‰4VT K Z^ \ [ [ K ^|Y ^Y K ^|^ ^ ‰OM7TWT V#^ [V + Z7^[KK?$zZ \ T YYXK \ [ Y ‘VgK YV ][ ^ VL$ ^ KT K0\ *-5Y[ ILYXTW[V\ [T zK ^BK / O Y [ .^ !YV K%K $K^ KDNY [ Z K [[$ ^ŽTWV TWz. KH 7V ^RT ^JŒ^ TWT[V^ zK" K KD©[.

ªK ^ Z K ªKK Y K K ^wTT ]z7V TK ^ [ V [$zK\ Z K [ KX†O 7K ^|T ^ $> ?S[ .

K¢[\ Y NK TW\ KV [Y [ TKD\Y L ^ K K ‰K T†IL?K0[ŒT Z[ T z.A›$¥OKY#'V„K*[ XY Vª[ K *K :V 4X? Z}T z^Y TWK V [ŒK [ [L ^ ?[T K[Œ8[Z  [7^ V I [YT $.K’\ ?Y [T V?& T S^ CK0K #yZ $4Y [ V7^wT T \ ^g ^ A O ^&.K?.

 *?T H©^ K ^O .

rOMYX[Z .^ $ Z7KT \… ^ [ K K [ [V ‰Z TWT V K V [KD$ Y V $4[ K V ŒKDK7T YXZ ^ \ ^ Y $4$ V8KT $ PT [ \ V K TW‰V TWTWVV K 7KT [ © K YXK \L Y Y V ‰K YXT [ V\ VLY ^ ^ .[ TW^ V K X^ V ‰ TWV K .ŽYKªK VL ^ T KK^ YV Y O Y ^TW[ŒV [ $4 ^[ [* $ Z &^ 7 TY T^ K ‘Y Y [K •$‘ [ O K7 YX\# TWV Y []Z7$ K T[Œ[ gY †HO ?#›"T [Y z $ K [ T \V :Y \ ) V?V T ^ 3K O ?zT ^.Y Y V V YX"\¡[ Y ^.K O ^ .

^K _ Y K ^ NK Y $4K K T ¢K7Z7\ T [K"IK Y V Y Y V *KT z£T ^ Y Y K I}V Y[ K K ^.^ Y [X7'[ TW gV YO a K IL[K $=K K?\ K ^.cK`Ws*`baufBsBv v*aB `†ausgsgc] H`…s*fBce…aB`p'aB`baz€JlRkg]es.^yšTWV K ªz&K [ YzTWVK V . Kz$ [7KmT K †V ?K $ T ?T \^ ©Y K VK  ŒY T I ‰Y TT K[^w£T V TW$ V [ T \[ V "K.‚n ~dl.KK K $ '[ T \¢R$4Z MK K ^|$ ^yTT \ \ K K Y K ^ ^K ^ LO ^.TWK74ŒV Z Z}ª…Y [ ^ TW'V K[ N‰TWT V[ V K[ K 2 zV K.`badlRaGailR]lRmdaBf%cg`|Š ]5cGj0s*sgfB]Wv ]lR^.hs*fBv.[ 4K Ž^V[ K YV ‰T []T[ \V^ IMOOz[L7L7\ YY .ª '[ ! K  KD YXY \ ‰TWVT [ V $GO L7T Y ^ \[ _ .\ ^K K V ‰YT YX\ [ K XVKDY K K ^ KY $ VT \                                                                                                                                                             n fB]5`‰}ZBlRHy€vJrRƒBjB`b~iazlg]5pm0`‰„>fBlglR]pya\f {0q adR]_v*]5k.]5n j0ˆBaiaB„`bc\nsB]‚`b„)azH†a\jB{*aos*wzv*a0^*^0q adsBcK`‰]5l0woNa0]fgl&]yl1l0w JƒB~Bq ƒ.j0n ~os*w%~dlRadw%cdŠaKk*l&`‰lRlRmuw cdhNH€a0…q &ad[a0qJˆ*]5n ˆj0sg']Kf.n fBauvHw„ 8| J~*| Hyj0sg]‡v*a0^0sB`‰]5woa0fg]_j0sgˆBaoso~dlRfB~da0fg]5`…su]2n lRf>l0p'l*`xq v…l*`‚w%l.l0]5jBa0`|.jHn v w%sg]adaB~B`‚j0n s*s*qJf.Y K V YX[]Z Z KT *^$ T \ K [ XKVYX \ TWYV š$ \ Y T "K ^_JK V [ [ V $ I T ^ K [ K ^ ^ [ [ $ _?T .c]‡a\{&^*aB`‰]cKn f%]5j.n cysB`baus c\ƒ0~Bj W`e| |8Hs0n ]5q a.r.

l*`xbadv`‰lRw ]5jBa0`‰a&|  > .s*fg„l0"ŽJrRƒ*`badcs*fBv.vRn c2~BƒBc\n lRfBcsB`bak.

I^ T ^K O . Basic Fluid Mechanics # +/ ! + … # & /0 &// €"z€ ^ [ \ ?KDTY Vš[ ^TWV ªK Y7^.ªKY [ V K ^ K []Z T ^ Y ^ $4K7\WO  Chapter 2.

\ T 4ŒYXZ7Z7[ ªT [J^ K4 zT .^ Y KzYXZg\ T K O .ŽVHm[[ \ $4L ^K"\ I<TWK V$ _ K V KUY K. b T ^ [ V ‰TWV [ L^ \ K*„[ 5zK $ K V‘^ KDY ^ ªK ^.K Y [YX\\ Y ^ . . [[Œ[KU K \ T T ^ TWV?T [ VzKˆ^wT K \ TK YXª?\K ^ T Y [ YKN^ ^ YY VZ ^*K* Y 4}^ Y^K NY ZgV[ \ K¢K [K ^*Y [ V^w?NT . ^&K [7 ILL K ^ ^g\ ATY V ?[T KX V O1O«‰TW.

Q:/ O . Y7T K T YX\ Y ^ K Y ^ =‰TW?V \ [X['[ V ^gA•^ K[\ T [ : [' K Y VY ILK ^ K Y ^ [\ T Z 7T ^T zO [?I TWV šTWV YUILK7\ [ T _ + ^ K"K ŒT ' K Q.$ [\ K ^ K T ^ []\ T T¡T K Y ^ ‰TWV Y KDY P[ KDVYX^w\T ^ K $ 4T Y \ T. K.

 1K „[ K K 7T K „[ 7T ^ []Z7K Y ‰T [ V£T ^ Z ª[Z7[ ‰T [ V YX\ [ .

+ e Ou> / ! TWV [ K †$4[ g^D_ K ^ KY ^ ªKY ^zT ^ Z ª[ZgZ7[ ‰T [ V YX\ [ + e O :e /  V K ^ KDY ^ Y K [ V ¡T ‰T [ V Y V YU\ TWV KDY PIK?\ [ ‰T ŒT ^ T ‰T [ V•T Y V K ^ [ $ V Y 1 Y V K *K „[ K + e O :/  1  .

^ 3K G^Y K TWV ?. Y ?T ^ Y K ^|*^ K• ¢Y Z K ‰T†[ ?V T ?\ KD^ Y g^ Y Y ^ Y [ 8 [(K *K a 4 &K?$ T 7T [V7V T [Y VV †a ?*K T $ @O [ #V?V T Y V ?T ^ K [ŒY[I T <[ Ž$4Y KUV [ V \ K z0K Y V K‰T [ V V[ K ¡T ^.

T ^ K’[ŒI T['^ g[O ^yT T ^ YXZgZ []Z7K £[ ~\ T 7T Y V  T $¥Y ^ „[ gV Y K Y ‰T [([ K¢I T ^ [ ^yT [ K 7K T V^ ^wZT ª[TZ7^.K T ¢Z7T[ ^ K XV V O ‰T .

[ V?T ^[ Y ‰T K[ T ^K¢YXZ7\K K Y .'-! & ' .& <7)7' NV‡X 07C>+ N G I$8 .Y ‰T [ ^ KDY [ $ [ KDK [$      "! $ #&%$ ( ' )% * + '+ %(' .[ ^* K  KgO Y ^ O [ R\ T ?T zK YX\                                                                                                          U ¡T ªK e Ou> I H ^ Y.Y VY U‰T ^ K I VT ^^ ‰T[ I^yK T [ _ Y V TK•Z KªK V ^. TWªV K¢K .

K0ZL Y []Z‰T YX\ ^K [ [ V V [ K7Z \…K^ YI[K ^ ^ K K^ ^ Y KV• O .

[ V K []\X[ ILV []ª\ [ z\gILKg[]O \ .

n vHw%ai]es*q c šKNY    []Z T _]e @g@?@ _     . zKK T^ ^ ^Y K? T YT ^ Y ^ \ K[]\‰K T [ ‰V T [ [V [r[ ZLXYV ‰T Y YXT K \ ^^ OO aB`ba%pNafBadadv8sGˆBlRq ƒ*fg]aB`]l>a\{R^*q s.wol*`baov*ai]es.n q cy]5jBaM^0`blR^*aB`‰]2n adcl0‡q n /Jƒ.n f>n f.

:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  P .   fO RY S K T           xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.

Y Y ª[ ‰T \ ^ Y V K \ KY[ŒI[K gO .

K ^ K1^ ) K^ Y \ Y*V$ YX[ZgXZXV\ T K Y T K[ ^ Y K V V z[ [?V IYKXO .

K7\ Y K ^‰KTWV •$4^[ ^ [ KV K?Z Y…^ V $ T K \ $L^ K T KK.2. What is fluid? Shear streass         R U W @CELF W F  W @ U=T .V4 YK ^VL^yT IX\ K Section 2.

4U T.

FOB  FWF U F F  F  T FOB .

     UW !    .

K ‘Y K.Y ‰T YX\ K7Z ªK ^ K V ‰T [ V [¨K  Y T ‰T [ VNe O c(T ^ ŒT ILK V   1 3 T AW F @E F W T F FOB  T .

AF    FWF T @W R B F F T AF zT.

F8B  7  # .

  " #$ !  + e O c/  + e O b:/ .

ZXY .{ i joy {(p }xr~q={ j zxVi wVj=ii xwujtq({Vx i{ j %'&)( & *     1 & .K 47K Y¢.KY ^|‰^*T [ VªK [¢¡ T Y^ ^|^*L^yTz[ VK $ T Y .^\ K^.   GF '&  23        54   ^).a [ K£K Z K Y.IT ^ TWV Y [ V(^ Z Y V ¢ Z „[ ^ ^ K• O ii rqw=noqqp rui pxqjjov. ! ! ( /+- 2.^ ^&4 T .+- /. % ( 10      ( ( * ! + .K’T ^ Y YzV IK K [Œ[  ª[ YX^ ZgZY ‰ª[JT 4 T Z .

Z74}K K K ^y T ) Y [ VV UI[ªT[r\ \ŒT .^I[KªK&\ „$ Kz7KK T $¥Y [N.^‘Y Y TW^ V^.^ ª[ K Y 'V K K V K ¥Y L]VOŽ Q \ K Y\ K IKX=O # V .

O .

^ K•KY[ ªK*^*[ \ [Œg‘[V ^ TWV*^ KY Y ªK Y V KILK [Œ[ YXZXZ [J4 T .O I3K Y V $4^.Y K  >%9H'. K K ^wK T ¢[ VZg[ \VLK ^[]^ K \ŒuILI}[]Y O I¡‰\ OT [ zV T ^ K [_ $ %.

$etJ+e  1 5 + e O / Y .

K Y 47‰Y T [ ¢VUZXK ^ \ K Y^ [ X[ K V^ ^yYT ¢K DZXO \ 1K Y „[ V GK .KZ  ?T ^ $4 K[ [£ . N1v H %L >IG> ' D 2 +V"" ` >I "F"( 1 F1v A+' .Y \ K O I¡O   1 + e OA /  A@CB A@ED    IH          KJ  % NAOQPSR=T U7TV             %YX Z        ML OWR=T U7TV   NAOQPSR=T U7TV  % OYPR[T U7T V N % OW\R[T U]TV %^X Z =?>A@BD E F  _ ' .^ K ^ K TWV [ *K „[ 5.TWY V ^|^ K£[ VLI^ [K \ u I}zY ‰K T [ V '[ O zK ª'[ K ¡T P`K K V K0[ H.1  b 1 "E5Y >1 "@1 3>c 5"(1@.1+*<G I . 5" %t ' Aa>1=ve 1= >A'"z" (K"(+vJ.Y ^.

k*mgq nn v*fBcuv Œ'wGpyj0s.aBf `baMm0fBjBlgapyj0fTsBv.s*nq c>&]5q jBn ˆ*aGn f0rRr(`baukdsg„(]W]5k*j."@1=v 1  Q R E9S TVU R>W c E@ 1 1=  b K1 3.sBco]5jB]5aGjBa1]2n w%woa%sBces*]aBfB`†v.sgv >b =lq=yk9y q=x jo{ui#{jt{i wuq joj9p x {=rui q x y  xLp?"q"tirvU‹p}"j›tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}jt‰ k.e B Z Y V [ K ŸK.agn n fBfBr.jBa>]5ƒgj0]sBl*cy`hNv*~ulRs*fBf8a*| „ulRƒ n w%sBrRfBaHjBaHj.rTcos.l0aB_f0aB~u`bs*r0q ~B„ƒ*]q l>ƒBcdv*h‡aiwGˆ0aBsBq v*lRaH^>j.:iDk©Š}“ t"€s}iDljWtn‰jl l†nfŠi xX‚"i‰n  []Z T   .47Y¢ZX\ K   aBq aiˆBa0s(f.

:=< 78 . _¡e @?@g@ _ fO RY S K T    76 98 > : ?< 98 .

K Y ©T $ T \ Y wK [0K¢Z K Y V ŒT ILK V£TWV Z ªK"I T [ ^ KK.!   .  #  Chapter 2. !  ŒTWV K ‰T . Basic Fluid Mechanics % .47Y¢ZX\ KgO       D  ! +.    % .

K ^ K [ V a K*$ [ V \ Y*$ [Mz[ ‰T [ V•T ^ $ T K V .Y K‘Y ‰T YX\ NY ^  D  D 1     + e O / .

7T ^ K*4XZ}Y K ‰T [ VŒ_ [ [ ^ K _ „[ † ?T ZLY ‰T YX\ K ^ Y V K $ T K V Y ^  % N .

K YX^ \ K TWV „[ [ 5.4ŒZg\ T ^wT T Y V K $ T K V Y ^   R[T U]TV %% + e Ou>D@ / X Z ! S [Œ•[ 3.T Y YX\ K T ^ T YX\WO Y `K Y w[ K ¡zT I[ K©K IK <Y V• TW^yV?T zT .ŒK Y TW‰V T K YX[\ Y T \K ^ ‰K‘T YX?I\ ^T K^ OzV ‘#‰TW„YV [ <XK V T KYX^w\WM O3T ]V#NYXOM$Z T #WT\[ .[XY ‰[ T 0[ V^ .^ K>^ „K[ K KDK£Y [ Z ^ K K^$ ^yT[ [V^ ^ .P 4z[ K K7V\ K …V^[ J ¡^ª['T[ ^.Y 4 K .^* K$ T [ [ V?TWV K ªKY K "$ T K.\ K.4 YT.K 4ŒXZ7VK KT K V^g¡K TWV KD[Y 7TW7V T ^ [7¢T ^ ZX.T ^– ^ KK"KV ^ [ [3YzIKK $$¥K ^ YT K V V ‰T YX[ TW\ V7T [ V [ $ K TW.Y ‰T YX\ ! Z ^yT ^           []Z T @             _]e @g@?@ _   fO RY S K T            . 1 % P NGO V      1   % NAOYP R=T U7TV  % O ! &  + e O :/ % [ TWV z [ KK.›Q YX^ Y ZX Z K’[Œª[K Y T Y [ KDY [K~TK&K.[ $ PJO [•Z ªK ^ K V 7T ^ '[ ¢Zg\ K*4 T ^.Y K.V K Y ^ KDYK Y V.

                             xLpg"q"twi¥v0‹p}"j tw‰ƒ"pgi(‚©‰v5pgp7‚}x}j’t‰ k.:iDk©Š}“ €ts7iDjWl tn‰jl l†n‰Šk xX‚"i‰n  .

. x Ty +zQy +{     . ! +.

אÝwÚ5×\ æ .& =(HH<$ =6X YOZ\[^]L.}1}1}1}.Û\ê\ßOÚ8ÝwÞPê8Õ5 ô ÖKÞPê\æ ä3æ Ô ÙIÚ.'& .§I¡¦/¦8©E¦ªšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›œ ™?š ›+š › «?¥W¨¤§I¡¦/¦/©E¦¬šFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›P› ™?š ›+š ™ ­.'< & C+DE& -1E(-32546$%'& (*)?E$%F$. >5=(8$_E(+$=+B#U?9=\U"=P.¯^ w§I¦Ñš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ d8ÒSÓ*Ô ÕKÖ×8ÕØ.Ú×8Ýwè8ÓHô #Ú8ÝwÚ*í PÖSÔ æ æPè8Ó/×\Û8ã*ڐØMÓ\Ô Õëø\ÞÞPÙ.}1}1}1}‹Š~ ™?š ›+šœŸž w¡¡ ¢W£`¤^¥:¦'§I¥W¨¤.×\ÙJÚ8ÛOÜ_ÝwÞPßáà9ÒSÓ8Ú.-/$%/ 01& (/-32546$%.}1}1}1}‹Š?Ä ™?š ™?šœÅ¹M§Q¤^¥W¦'ÆW¨*Ƕ ¢•½: ¦F´*µP§J¤^ ¢:£3 w§O¤^®?¯^ÈW®W¡¦/¢¤ÉʚFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›Ë Ì ½W½? @¤^ w¨P¢"µ¡¢:¨P¤^¦'¨P¢Í¢+®W±3¦8¯^ ´*µ¡K§I ±.®W¡wµ¤^ ¨H¢ÎšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ™PÏ ™?š ™?š › ³' §I§I w»Wµ¤^ ¨H¢¾¦Ð#¦/´8¤¨H¢¼¤^¥W¦T¤^¦/±3»¦¯5µ¤^®:¯^¦.å8Õ.è8ê8Õ%ÕSÕJé\Ú^èÔ Hè'ßÔ Õ.Ø.×\ÙJÚÍà9è8æ ê8Ø_Ø Ú8ÝwÚ^ ä é/×\é*Ú/ÝüÕJê8è/ÓV×8ÕØMÓ*Ô ÕQÞPÛ8Ú'×\Û8ä.78/9/):.×\é\é/ÝwÞ\×è/Ó'×\Û8 ä PÖSÔ æ æÛ8Þ/ØSäPÔ Õ.ÞPÛ\æ å'Ø Þ`é\ÞÔ ÛØQÞPêØOÓ/Þ5ÖäPÔ ßQÚ8Û/ÕMÔ ÞPÛ*×*æ:×\Û/×\æ å/ÕMÔ Õè×*ÛFØ.$.×\ÙJÚ^ÕÖbÓ*Ô è8ÓT×8ÝwÚ.}1}1}1}.}1}1}1}‹Š?Œ |"} ŠŽ+‘6’“ ‰"‡\‘H”5”‘P”'ˆ@•…?ˆ ‘6‡\–E”5‚5ˆ +—˜}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.fs*t*h^i"uwv@i |"}~ €w‚ƒ „"…:†?‡*‚5ˆ ‰:3}1}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.$%& =E(HE< &@$ 4`& T-&@a1>*DE<@$b$ =`-*$%8.   "!#$$%'& (*)+$.Ø Ú8ßQÕKÜÞ\Ý?ØMÓ*Ô ÛOÖ×\æ æ Ú^äçÔ Û8èQÓ\Ô ãPÓTé8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ã*Õ ìí"îÚIØ.®:¢W¢W¦¯O§J°?§J¤^¦/±‹š'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›\² ™?š ›+š ² ³' ¦F´*µ*©? @¤%°¶šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›· ™?š ›+š ¸ ¹M¢¤^¦/¢W§I @ºW´*µ¤^ ¨H¢¼»¦8¯^ ¨+½¾µP¢W½•µ¿¤^¦8¯ÀšFšFš'šFšFšFš'šFšFš'šFšFšFšTšFšFšFš ›PÁ |"} | ÂK’?‘E‡ˆ –+ÃW‚^‰:’?ˆ ‡\”•}V}1}V}1}V}1}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}1}.H$S& T-& />/$%< 4VU+9=UW=H.Ô Ø Ô Û8Ø Þ.01& (8Kc8c*c@d egf#h^h^ijEklmQn%oOprq.}1}1}1}.âKÚ^ÕJÔ ãPÛQÞ/ÜWÜÚ5Ú^äÕ.78/< =?>/&@$ 4* A=+B$.& >/GH(IJK$MLONO& 01/(& =(HH< H(HE< 4P5& QH=ERK1$.ØMê\Ý9Û.×\æ æ ê\ݝï ãÔ è×*æP×\Û8äVßO×Ø Ú8ÝðÔ ×*æ ÕKØMÝ×\Û8ÕM×è^Ø%Ô ÞPÛ8Õñóò#ÞPæ@ô#õ*öHñKí:÷8Ú8ø/Ý9ê/×/Ý@å1ù8ú*ú*ûHí+ééHôüù*ùý8þEù*ù8ÿEôüÒÓ*Ô ÕSÔ Õ×\ÛOÚ*è^Ú8æ æ Ú8Û8ØÚ*×\ßéæ ÚbÞ/Üé\ÞÞ\Ý ÝwÚ^Õ.

Ø%Ô ÞPÛØ ÞØMÓ/ÚÕ.ØMÝ×*æ Ô ×ØMÓ8ÚÔ ÝÔ ä\Ú5×'Ô ÕÖÞ*Ý9Ù8Ô Û8ã ô ÕØMÓ8ÚTéÓå8ÕJÔ è^ÕQæ ×IÖÕb×/ݝÚ.*×\æ ê/×\ø\æ Ú\ôÒÓ\Ô ÕÚ \×*ß.Û8Ú /Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛÞ/Ü?ØMÓ*Ô Õø\ÞÞPÙÔ ÛQ×ëÜðÞ*Ý9ߘÞ/Ü Hê8Ú^Õ.ÝwÚ5×\æ æ åäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØ Þ .ØMê8ä\Ú8ÛØ^ô ñ?å8ØMÓ8ÚIÖü×Iå5íEØMÓ8Ú.é\æ ÚSÖÔ æ æ*×\é\é\Ú5×/ÝÔ Û.×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕOßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äFØMÓ*×5ØÔ Û ê8Õ.

Ú5×/Ýwè8Ó8Ú8ÝwՐßQÚ8ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú^äVØÖKÞ.ØMÓ8Ú ßQÞPä\Ú8æH×\Û8ä1Õ%ÞPæ êØ%Ô ÞPÛ1ÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ÕSØ ÞVê8Õ%ÚOØMÓ8ÚTßOÞä\Ú8æ@ô ./Ú8Ý#ØMÓ8Ú8ÝwÚ KÕØMÓ8ÚFé/ݝÞPÞ/ÜKØ Þ'ØMÓ8Ú8Ô ÝßQÞPä\Ú8æ íEØMÓ8ÚFÝwÚ^Õ.êÛ\Ù/Û8Þ5ÖbÛ1è^ÞPßé/×\Û*Ô Ú^Õ×8ÕbÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ8ÚÔ Ý ßQÞPä\Ú8æ?Ô ÕÖKÞ\Ý9Ù8Ô Û8ã ô ¾Ó/×Øb×1Û*Ô è5ÚTé/ݝÞPÞ/Ü Üüè^ÞPê\ÝwÕ.é/×\ÛåTÖ×8ÕbÚ \×8èIØMæ åF×8ÕSä\Ú^Õ%è8ÝðÔ ø\Ú^ä Ô Û.Ú*í?ØMÓ8Ú'é/ÝwÞPø\æ Ú/ßÎÔ ÛTØMÓ8Úè^ÞPß.

}1}1}1}.}1}1}1}1}.¤^ ¡  / ¢W£3§I¦/±3 K½: ±3¦/¢:§I ¨H¢"µ¡üµ¢"µ¡°?§I §¿9¨P¯´5¥"µ\¯5µP´8¤^¦8¯^ §J¤^ ´F¤^ ±3¦ šFšFš ™?œ  ¡w¡¦8¯ §TµP»W»?¯^¨Eµ´¥ šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H™ ¯^¦8§I¦/¢¤Tµ»W»?¯^¨EµP´5¥¶šTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™P² ™?š ²?š › Q¥W¦'¯5µ\¤^ w¨P§.}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |} Ä '†‘H”^‚5ˆ ‰:+”Î}. Dimensional Analysis ™?š ™+š ™ .}1}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Š |}    .}1}1}1}1}.Chapter 3.}1}1}1}.¨¿©Pµ¯^ ¨H®:§¤^ ±3¦'§I´/µP¡¦/§¬šFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™H· |} ˆ `ˆ@à –H“%ˆ ‚ `–+’?’:à ˆ ‘E…•‚^‰ Qˆ ‘6‡– Pˆ ‚ }1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹| ™?š ¸šwœ T¨\©E¦8¯^¢W ¢:£`¦ ®"µ\¤^ w¨P¢W§ šFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™EÁ ™?š ¸š › ³'¦/§I £H¢•¨P¿ :»¦¯^ w±3¦8¢+¤^§¼šFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ²EÏ |} Â#† ó–H“ `‰ ë…:ˆ 󑁔8ˆ ‰:?à ‘H”5”F?† :‘“ ”}V}1}1}V}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V} :Œ |} Â#† ó–H“ }.¯5µ*©? @¤%°¼¦Ð#¦/´8¤^§šFšTšFšFšFš'šFšFš'šFšFšFš'šFšFšFš'šFšFšTšFšFšFš'šFšFš ™?œ W”^‚5ˆ ó–H‚^‘P”'‰ 낏‘`‚5ˆ ó‘ ”8‡\–+à ‘P”'ˆ@Í…?ˆ ‘ ‡\–E”5‚5ˆ +—g}V}1}1}V}V}1}1}V}1}V}1}V}1}V}‹|~ ™?š ²?šwœ .

+>=?-A@CBED-GFHJI.+ 576*89 -".N Q.G- KML. /*02143 $ 99:6<.       ! " ! "  !# $ $ % &('*).RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k p q .N OPL.RTSVU aU d.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

   .

 .

.

.

  .

   .

  .

 .

.

         !  "# .

 .

 %$ &'$   .

.

 .

.+* .. / .

) 10 2 ( .

) .

 ..

.

  3 .

" 10 .

 )4 4  $ .

 )  5 3 . 1 2  .

  .  .60 2 . .

   ) 57 .

  .

 .

  .

.

  : 4  2  . & 9&    . 2 8.

4 .

 9  .

 .

 #0 2 9 9 .

7  5 > ? .  . 0 <0 =& 060 .

   @ A$   ( 9&  0 B0  .

 .

 .

 .  ) C 9 9 D #0 E0   .

 D  F G 0 9  # 9 &   .

 .

  4 .

.

. JH . $ . 9 0 %H  9 I .

   I  .

.

' ? . .

   .

  )  :    9 .

4    D I .   10 > ?  4  K   E L ).R LS QDTU L7 .? M "ONP  )Q.

   I  4 .

4  J0 2 .

IU  D@ .

 .

  .

S U  W U & 0 V0 ) .

 4       I .

D .  s$   .

.

  .

87 .  4  Iu9 K s 9 4 .

 .

  K 4 .

 Dt0 s 2 D 4 .

  g" ?  10 5 ? . .  7 0 ) .

.

 4  .

 Iu9  .

.

7 8 2 J  0 4 .

 .

 .

.

 4  .

 Iu9 v7 ( J 9 . v0 w .

)   ? x0 4 .

.  . @0  .

.

 0 ?  . . 4 4  y . ? S T @H   .

K.

   .

 1 3 @ 4 . $ 0 D . .

.

 .

 N& 0 U  s} 2 9 H $z U . . .U J0 ' N    : | 2 . I Vz{  @N IQ|R.

.

j .

 .  . .  B . ~ .

8 4 €7 .

 0 >H  N 0  .

 U ^ .

‚ 9 9 )Q.ƒDR  . .

 4   …„s† } ‡7 1 0 & )" 8 2 s 0 D @F 'NFˆŠ‰Œ‹ +Ž U BP )u „s†I8’‘“b”%•–„† —˜™nš —›”w 9 .

 .

ˆ…—˜™nš —›” 2 Ž#—˜™nš —›” .  CŽ#‘’‘“b”%œ #F  1ˆ…1’‘“b”j.ˆ…—˜™nš —›” K7 4 2 D8ˆ…1’‘“b”j.

.  ‡  ‡  92   %0 4  )u  @ ? .

N‚ 9 .

H 4  )u  )Q.ƒDR.U 17 4  92 .

 .

 2 .

w 4   v0 .

? .

ž 4  .

 .

D21V. 1 +!. . ' &(' )Dj.×*ÙIÚ^Õ^íØMÓ/Ú1×*ê8ØMÓ8Þ*ÝwÕFÓ/× . 1 D/I C' 6 . 1+ . Z&.' 1 0I D G@ ' ' . ' D21V. /*021 &(' / j1 0I - / I 1 0D21 1V. &[D ' ' I /JI . 1 )jIj-". IT&. I '1 D-I(1 I 1 0I & 1 cD / 1 02IPI . . D-gI I(1 Ij- 02I .I )D-oD . &. 1 [1 0' PP .Z. 1 0I &.×Ø%Ô ÞPÛ ×Ø_ØMÝðÔ ø\êØ ÚQØ Þ  WÝwÞ/Ü%ôî. ' :@ Q 1 D ' I. &0Dc)[1 I-]. . I. D .1 . I I2Dj-o&0Ij- I. &(' . - ' I-gD . I I I2D )D-gD 0. + &(I 1 0I Ij-oD I[&(1V. 1 + ?. / fD . . 1 + ZD ' +J1 0. / I 1 'D -E&(' I .Ø. -g' - &. 1 0f1 0I . &j0]1 0I C0I D 1 02I. ' I jD& 1 &.D . / I(1 I- 0.Ó*Ô ß'ô ÜKè5ÞPê\ÝwÕ. J„s† 92 8 0 I I . 0I. ' .'1 02I-:. I Dc)c) )jIj-". I )D-". ' 1 ' ?1 02Il. ' ' ' h1 02I +P1 ' 0. & + 1 D21V. 1 -g' I D ]. (0I =?-A@ &(' 1 ' +. o1+ - I[&(1V. C. D21V. I. & Ÿ èIØMê/×\æ æ å5+í  WÝwÞ/Ü%xô ¡Wô ¢Kô £. I c)jI /DT/*-gI[D21 ' I[D- ?) fD . ' . .×\Û8è^ÚOÞ/Üè^ÞPßé*×è^Øbé/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØ.+ 1 1 02I Q 1 0Dc)21 Ij-A@ &[D 1V. '1 6 . . ' 1 0I 1 >. I 1 0 (0' )j-g' I(1 I. @ I2Dj-o&0' 0[+2@ 1 0D21Z1 0I D I .1 D )j. ' 8 6 I I. I D . . ' & . 2@ .I 6 + . '/+ c).I + Ij-E. I . + jD / I I IT02' I jD I(1 & I ) . D ' D 1 02':)jI 1 0. I- 'J1 0.. 1 1 0D21 1 'P1 02I / VD . I[D 1 0I 1 0I 1V. ' 1 D I(1 0' 1 0j.IC1 0j. D ' @ 1 0. -gI /TD. .é*Þ\ݝØ. I 1 D @ D21 I I &(I ' - D-gI I @?HJ' Ij-oD -gI. 1 ' . J)j' I- 1 . D I + . / D.D @ . 1 +T. /*0' / I!-gI . fD I(1 I- .' ) 4.D D I D . I . 1 ' 1 ' 1 -gD 1 D '1 I fD 1 I D 'c' I A-g' &. ' ' .I ' 'b&[D 1 ' D D D . Q Dj-gI . ]D I )D-gD ' ' + 1 02I D>. 1 0I.I D -gI[D 1 ' )Dj-oD + . . - I A-gI. D :D . &0 1 -g' I P. 1 ' D &0.D . ' .I @ I. Ij- If/ I D fD. ' ' &0 . / . / I - &(' =f.IJ)D-gD I . T. ' (I .1V. 1 0>1 0I I -oD21V.ÖbÓ8ÞTÖ×8ÕSßQå. I D21V.I Ij-oD 1V. ' IC1 ' I I & 1V. I D )Dj-oD I ) 6 I .Ø Ú8Ý"Õ.G- I2Dj-o&0 1 D ]. 1 ' . I &. /<@ 21C1 0j. I I. EI D I jD - / . D . 1 0D21 [1V. I. I =f. I .ø*Ú^ÜÞ\ݝÚ'ßQÚ\ô +×\ß ÞPÛ\æ åFÓ*Ô Õbç^Ú5×\æ ÞPê8ÕbäPÔ Õ. -gI 1V. & &(I / &(I [@ D ' ' I[& 1V.I )j' I-:' I(1 I- Ij-oD &0Dc)21 Ij- ' I!1 0. !. Dj-".I I D&2.è8ÝwÚ^äPÔ ØÕJÓ8ÞPê\æ äVã*Þ'Ø Þ. . D D [D . IP&. Ij-A@ ' . ...IC' ' )jI- ' 1 ' &-gI[D 6 0' 1 0j. D&. I[D-g&j02I- 6 D &. )j' D .D 6 D21 I 1 21V. J)[1V. Ij- &0Dc)[1 I-f. I I 'j1 I -gI @ 1 D I- + D D . 2+. 1 + 1 0D21C-gIj)j-gI 1 0I D- *' 1 D/ I D21V. ' +JD .I )D-oD . D I 1 0I 0. Ij. . fDc)c) D. .ô ¡Pè8ÙIÚ8ݝØQÔ ÛØMÝwÞäHê8è5Ú^äóØMÓ8ڐäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æ+×*Û*×*æ å8ÕJÔ ÕØ Þ1ØMÓ8ڐäPÔ Úè5×8Õ Ø%Ô Û8ãóæ ÞPÛ8ã. ]0j. + . )jIj-".' &[D 1 -gIj) / ' I 1 02I ' C. & I . .ô+ñWÚ8ÛØðÖÔ Ø è8Ó. 1V. D (0' @ -gD21V.&.. .1 Ij- 1V. 1 .1 D D Dj-. &. - I c)jI.×\ÙIÚ^Õ×/ݝÚ'ßÔ Û/ڐ×*Û/äóÛ8ÞPÛ8Ú. . -gI . ' )jIj-". .' I I[&. Ij-gI D 1V. 6 / )jIj-". &[D PD - . /*021 I [1V. .I / 6 C. 1 . (I ' . ' ' .I "D I / / ' . ' 1V. I 1 ' . ]0j. D )j-gI 0I. 'j1 1V..I I2& 1V. &0 . . . / - D21A1 I . 1 D21V.1 02' I .D . Q &(1 I )j' / ' I(1 I- /' 1 0D21 D 1 . - H D D21 I 1 02I . 6 1 . .Ú*í:×\æ æPØMÓ8ÚTßÔ Õ Ø. . D . I 1 ' ' 6 ' Dj.2@ /J1 02IP). I C. Ij- 1V.ô ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ Õ5ô æ æØMÓ8ÚOØðå\é\Þ*ÕÔ JÛ ¡Pè8ÙIÚ8ݝØ ÕQé/×\é\Ú8Ý#ÖKÚ8ÝwÚTßëåTÝwÚ^ÕIé*ÞPÛ/ÕMÔ ø\Ô æ Ô ØåJ¤ðØMÓ/Ú8ÝwÚ×8ÝwÚ. . I jD . D .D 1 ' /l&(' -Z1 0' . ' 02I 02+ . ' 1J' . &0l.' I . 1!. !. I 1 I 1 ' I(1 I. Dj-". ' I)j-gI I )j-g' c0I[D21 1 ' I 0[+b1 02I . 0' D / I 1 'P' D 1 0I. I[&j0D I)D-oD21 I 1!1 ' cI 1 C1 0D21]D. 1 D &0Dc)21 Ij-A@ . &0 1 ' )jIj-".I ]. Ij- 1?' 1 0.I 0D B' I / I ?)D-oD . / I &(' I . J0D I '1 D -gI 0D21C. ' 1 0I j. 1 -g' 1 0I />I I D&(1 D 1 -g' <6 . IT&. / I I 1 &.1 02' &(' I[D /<@ I -gI[D @ ?/*-g' +T' [@ . I ) . )c) fD21 Ij-hD 0j. D o1 I-<1 0I 9 . ' D&(I I I . / + 1 02I D21V.D . )jIj-". 1 0D21 I jI D21V.D 'j1 Ij-gI D I I ' @ +]1 0I . I D . &0!&(' I. ' ' . ]/ 1 'J1 0I 1 [@ . J. @ @ C0I 1 D I D ]02IJI . 1 6 I . .èÔ é\æ Ú\í?×*æ æPØMÓ8Ú. . 1 1 ' D/ IP0I[D21?1 -oD & & ' I. & ' I-gD ' ' . 1 D 1 ' C0I *' .+!.. D D + I /*-g' 1C)Dj-oD 0D I . . I - 1 I D21V. I 1 0D21CD + -CD @ I . T. 6 . ' ]. 1 0I D )c02+ . 1 0JD I I 1V.D I D21V.1V. C0. )j' . 1 1 ' -gI . 1 ' &j0D-gD&(1 Ij-". /b1 & 1V.1V. I(1 0' c) &.I 1 D 1 D21V.D I1 D '1C0D . ' / &.' 1V. 1+[@ D f-gD ' C0.I>)j-gI Ij- . C0I D !.ØMê8äPÔ Ú5Õ5ô § ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú^ÕTߐ×\ÛåVè^ÞPÛ8è5Ú8éØMê/×\æüé\Óå/ÕMÔ è×*æßÔ Õ.Þ/ÜSâÝ. ' + 21 . ' Ij- I 1 02I fD I. /' -gD21 I I- &(' D @ i. 1 0I / I 1 0I(+ 0' @ . )jIj-". ' . D I I .fD. 1 -oD . I D P h1 0ICI :'1 02I-fD 6 1 . Dj- . 0D D ' . ' ' .1 02' 'cI - 1 f1 ' 'TD&0.I[D- I- D/ + 1 .I I D21V.ßQÚ8ÛØ Þ\Ý"äEê\ÝðÔ Û8ãVßëå ßO×8Õ.I )D. I 1 0j.ßO×\ÛåØåé*Þ*Õb¥üÜÞ\ÝÖSÓ*Ô è8Ó ×\é*ÞPæ Þ*ãÔ ç^Ú\ô ¦ ÒSÓ8ÚÔ ß. 'h@ / )jIj-". )D&(1V. J)j' D D D D .D IZD. CI ' I 2.1 D .1 Ij. / -gI I D ' I ' I & 1 &.1 D + / 1 '1 02I- 2+.D + + . & /h@ '1 . I ' 6 &. ' . ' 1 D.

N Q.×*ÙIÚ\ôFÒSÓ8ÚIå )Q K L. +l=?-A@ BED-GFHJI.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. /*02143 899 9:6<.RTSVU aUd.Ø.8Ú1×Vè^ÞPÛ8è^Ú8é8ØMê/×\æߐ×5ØMÓ/Ú8ßO×Ø%Ô è×*æßÔ Õ.n_ N2Xg_ ^AR k 576 &.G- XfY[hZZ\^\[]ij_f[`b_ak2f^c dd[ei f[] \[l_a2abXfZ[mn_gi c X Yea\e2X XZc oZd p q f[e2iFZm q^r a2X adi f[i c Zd .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.N(O L.'*)(+c-".

Chapter 3. Dimensional Analysis K .

 .  ' 1 02I D I  '*)jI .

€ /PD  'j1?D .  3 .

 .G)jI *'   . (I )j. 1 0I )j-gI 0 -".

 D 1 02I!D 21 02' .CD I @ .

  D 2 D1 9 sS z .

/ L c-gI <@ <' IJ. D ( . 1 ' 9 . 1 02I 0' I I jD ) I 4 . .

 4 9 ANj B VS U 7 .

 .

.

 .

 D )u .& 0 j0   D .

.

.

4  y   2 )u  .

.

 .

0 9 .

 ‡7 .

  )     .

  w € s0 2 9 .

 .

  .

V 2 ? 2 0 Iu9 w .

.

0 s  #   .

 w/ j ( x7 2 0w  0  .

D0 .

     9  ..

.

.

(  .

Q 0 . v}  80 2+ I 0 )u 9 Q.

 .

 s0 2 .

 1  s  .

 .

 <  . .

D4  !  =$   $ J  .

 .

 4 ' .

4 .

 D € $    j  9 . 2   0 .

 DJ  "E  .

80 2 I4 .

7  9& € DJ › )u .

   %  .

 .

' 1 ' 1 ' 6 . ' I I fD 1 ?1 ' 1 02I . ?Dc) 1 0I 9 I 6 I . P-gI I(1 I- Ij-' D . *I jD .I Ij-E1 0D G@ D-Z0' I(1 I- .1 Ij-A@ D>-gD21V.   4 ' & I(1 I 1 D 1 0. ' 1 0I -gI 1 0j.I 1 + &(I - . 1 D21V. 1 0!1 ' 1JD I 1 ' I!-g' &j.' / D .I I 1 ' I- C. ?D I(1 Ij- & I I-:1 0D /h@ 0I .G-o& )Dj-oD I. 0I ' - ' 1 0I Ij-oD &(I 1V.' Ib)Dj-oD '1ZI &(' <@ ' . & Ij-gI D ). D. Dj-gI 21 . I [@ 2/:02' ' . I 1 0I 0D 1 0I!-oD21V. ' DP1 .' ' .D I ' . I 1 02I .I ' . IJ' . J-gI D.. D -g' 1A1V. 6 I 1 0IJ). ' . ' + D -g' 1 0D IT1 0IlD Ib. cD 1 0. . I I I 1 0I @ + I 1 ' D I 6 1 02I :D . ' . D 1 ' ) !1 ' 1 'TD - I D 9 />)j-g' 0' IT. . I 0I . 1 02I -gD21V. . D D21V.@ -gI[D ?D D21V. . ' )j-gI[&. G@ . D21 I ' &j.I &. D 6 I . D IJ1 0IP' 1 0IP. P 1 02I I I . ' 0' I I C.' . I IC1 0I]1 ' .+!1 0D21 ]. 1!. ' @ ' ' 0I I 1 ' C0IJ-oD21V. C&. D- &(' .Ø Þ×8è8Ó*Ô Ú. 1 &(1 D ' C. I ) )j-g' . I2&(' ). 1 0 . '1V. I . D ' C0c.'cD&0 1 D/ ) -gI ..1 02I- I .1 Ij- 1 Ij-1 02I I 02I 1 ' D21A1 I. 1. ' I / D &. ' [1!1 0I .' .I .G)21V. />Db-g' ' @ ' 1 ' A-g' . .D ) 1V. -gD21V./ 1 02I I. + I(1 &@ 1 I I ' @ Z1 0Ib. ' + . / I. .. ' . ' D I D I .G. ' -gD ' +b. I . D. / 1 0I & I . ' . - I ).I >1 0IM. . D ]0j. ' Ij. 0D ITD Ij-D -g' I!I 21 I I ' I. & @ 1 ' I D ) 6 &.+ I2D I ) f1 0Ib02' I!&[D -gD21V.G. +!' I JD.D .1 I 1 ' D /<@ ØMÝðÔ Ú^ä. 1 'J' I2D -gI +P' . 6 / . ' .I2D 2/ 6 1 '>DT&2. I . D .' 1 I . D 1 02I 1 0j. + 1A1V. 1 . 1 D21V.1 Ij- C. &(Il1 0D21 I- . 1 ' 1 0D21 ]. ' I Z' 1A1V. A-g' 1 D D ' I[I .I I(1 IjD.

8ÚbØMÓ8ÚbÕM×\ßQÚ×\Û8ä"!$#Û\ê\ßø\Ú8ÝwÕÔ ÛØMÓ8ÚëÚPé*Ú/ÝÔ ßQÚ8Û8Ø Õü×8ÕüÔ ÛÝwÚ5×\æ Ô ØåQÜÞ\Ý"æ ÞÖ é8ÝwÚ^Õ%ÕJê\ÝwÚëäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãôKÒSÓ8ÚIå ä\Ú8ÝðÔ .

/Ú^ä3Ú Eê/×Ø%Ô ÞPÛ.ÜðÞ*ÝØMÓ8Ú .

8Ú/æ Þè8Ô ØðåóÝw×Ø%Ô Þ ø*×Õ%Ú^ä3ÞPÛVÚ Hê/×\%æ .Û\êßø\Ú8Ýww Õ ¤.ßQÞPä\Ú8æW×\Û8ä ×8èIØMê/×\æ ¥IôFÒSÓ8ÚIå`Ó/×.

ØMÓ8ÚIå'Ú Hê/×Ø ÚØMÓ8Ú ./Ú'ä\ÞPÛ8Ú'ØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚQÜðÞ*&Ý !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ôüÒÓ8Ú/Û.

/Ú8æ ÞPèÔ ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.Ú5ä1ÞPÛTÚ Hê*×*.

æ 'Ø Þ .

Ú^äVÞPÛ.8Ú8æ ÞèÔ Øå1Ý×5Ø%Ô Þ.Ú Hê/×\æ !$#'Û\êßø\Ú8ÝwÕ5ô #ÞÖKÚ .ø/×8Õ.

/Ú8Ý .

Ú Hê/×\(æ Ô Õbאè^ÞPÛ/Õ Ø.×\ÛØ×\Û8äFä\ÞPÚ^Õ .8Ú/æ Þè8Ô ØðåFÝ×Ø%Ô ÞVø/×8Õ.Ú^äVÞPÛ.

Ø.Ø ÞFäPÔ Õ.Õ.×8ݝØ%Ô Û/ãóé*ÞÔ ÛØ^ô ¥IôbÒÓ8ÚÜð×8èIØØMÓ/×ØSØMÓ/Ú^Õ.*×8ݝåÖSÔ ØMÓØMÓ/ÚOØMê\Û\Û8Ú/æEäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ ¤_×8ÕëÞPé\é*Þ*Õ%Ú^ä.Ø.×*Û/è^ÚÜ ÝwÞPß ØMÓ8Ú.Ú1Ý×5Ø%Ô Þ*ÕQÓ/× .

/*02143 99:6<./ÚOØMÓ8Ú.N Q.å\ß.ø*ÞPæ ÕSä\ÞÚ5ÕOÛ8Þ/Ø ßQÚ5×\ÛØMÓ/×ØØMÓ8ÚIåF×8ÝwÚ. +>=?-A@CBED-GFHJI.G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d.+ 576*89 -".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )* @ .N OPL.Õ%×\ßQÚOÕ.ÝwÚ5×\æ æ åØMÓ8ڐÕM×\ßQÚ\ôÒSÓ8Ú^Õ%ÚOØÖÞ1Ý×Ø%Ô Þ*Õë×8ÝwÚOäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØb×\Û8ä1è×*ÛÛ8Þ/Øëø*ÚOÚ Hê/×Ø Ú^ä+ô &('*).

The processes in die casting .2.Section 3.

 .

.

     .

.

 2 .

   9&  >  s0 .

4 .

  x7   D ) {  w 92 0  4 4   ( IU ( 2 U U B 5  0 .2 D S 2 8  |/U ( 2 4 .

4 0w .

T.U 9 .

( .

 ) CN   (  U .

4    .

7 ' 5 ) )     .

4  .

 (   S 0 J0 9  & ?  9 & I4 I   .

   ) ) J .

(      .

 .

0  .

@ $ s. 4 D9  w .

  .

 4 4  . ) D) 9 9  .

D 9 4  .

 .

 .

 v x7 %& D  I 9  9  wN    .

  )u .

 ) & .

  2 .

 U {7 K 4 .

 ?. )  .

 {7 )  J 0  4 .  5 4 .

 .

 .

.

j v0 I 0 2 ) $ 0   W .

I  .

.

  .

  0 .  y 92 0  .2 4  .

 4    08 )  €$   .

0  .

) 4 D…      .

  5  .  D 3 ' 9 .

4 ‡ D  4 .

    .

 4 .

0  .

 .

4   .

  .  W   7 .

. D/*-oD &[D 1 .I ' 0I[D21 1 0IJ-gI I 1 0I . 1 I ' .I Ij. ' -&(' &(I- ) I 1 0I 1 0I . -gI!. /M)j-g' 1Z)D-gD . I>&. D . I]1 'l0D I . 1+ )j-g' 1 ].I -:D]&(' 6 I[D- . D21V. 1V. &j0lDj-gI>&. &(1!1 0j.D I )D.[@ /1 0I .02'1 ' . D- ' ' 1 -oD 1 ' D 'j1 0Ij- [@ c).'g{ " Sz z. 6 I 1 02I . I 1 I ' 1 1V. 1V. 6 I I[I D21 0I ) -g' @ &[D 1 c- 6 . &. @ <6 0D I ) &[D21V.' &(I &(I D!& h6 0D Ij)Dj-oD21 I &2. ' ' I ).2I -1 0IP- 8 )j-g' I ' 6 / D21V..I ) 1 0I I 1 I ' ' 1 0I!)j' IZ1 ' I[&. /Ij- . &(1 &. &.I2D . &.D .D C0I . 1 0I 1 02I I D. I D &j0 ].D D21V. ' . &. 1+ . I &0D-gD&(1 Ij-". 1+[@ -gICI + ' 1 02I ) I ' ..' D ' . ' 6 I[&(1 I . )j.I ' ' ) 2I 1 I + ./cD )j' ' ' ]02IJ)j. / 02I. 1 + 'j1 I . 1 ' + ' I D ' 1 .I D C0. / 1 -gI[D @ @ z {+)-.D21V. I &(I ' 1 . . D / ' . hI. .. & 1 0I /I &. / I )[F 1 . -gI 1f' 0j. ' I )j'c' - I 1 D&(I . + *' . &.I . I D21V. &. ' I 1 ' ) 1 02I .D I[& 1 I F - 'j1 l. ' .I2D 1 0I]&. )j-g' ' - .I .' 1 ' ) - DJ)Dj-oD &. I . I 1 02I '1 02I-I jD c-gIP.I I 1 'J1 D .I D i' ' . 1 ' &(' 'j1!1 -oD F )j' I Dj-gI . 1+b. I ' .D - 1 -gI[D Ij-hD 'j1fI hI2& 1 ' I 1 0Ij-gI D I I 1 0j. I ' @ &.02'1 . Z1 .' 1 02I + ' ]. . & . ' [@ . . >)j. &./ I . ' ' .' &-". &. 1+ @ .I2D D21 ' I 1 0j.I ' 6 Ij-oD - &. &. - I . 'j1 0Ij- + :1 0I /Ij- I C-gI 1 0I + (0. C0I . . &(I I(1 Ij. ' +J0D .1V.I ' )j-g' *' I I[&(1 . / ' ' I .D .I2D 1 0I ' . 1 0I &[D I I &j. I 6 1 ' I 1 02I I.D I + .D21V. /*-oD I ' /I I @ 0I '1?&(' I I hI2& 1 -EI jD ) 1 I I 6 .I 1 -g' '1 I-gD21 I ' 1 02I Ij- &2. . I 6 1 ' . &0D - 1 -oD Ij- )j-g' M.I @ ' )D-gD 1 0I .D21V. 1V. . 1 &(I ' 1 02I!. ' A-g' D21V.*' . &(I 1 . j&(' 1 -oD 1V.G. . M. & F I 1 -gI[D I 1 [@ I )j-gI -gI .D 1V.G) 1 0I . &. I2D&0P)j-g' 1 0I Ij-h. I 6 I 2@ 1V. C0. / /1 02I )j. I- Ij-. hI. D ) 1 - -gI I I.' 1 I 1 I ' &(I D + D l.D21V. .D 1 0IP&[D .' . ' 1 0IPD. & 0D J1 ' 1 -oD I jD c- . 1 + D ?D-gI . I &. f1 02I ' ' @ . ' /h@ + I I -gI 1V. .I )j. ' 1 0I ' ' . ' 'j1 1 0I]&. & & 1 D-". . D 1 ' y  ' 1 .

/ ' ./Sz !"#"$ &%('*) initial stage hydralic jump H later stage bubles air entrainment 9 5S  2 D .

5 w 4 1 0I 4 . (0'j1 YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N Q.RTSVU aUd.N(O A-g' 71 02I L. 7 8 0= 9 8 C0I K *' L.n_ N2Xg_ ^AR k /P' I[I I .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.R?egUX<SVU D WX c.I <@ 8 .

.

I. 'j1 (0'j1 -gI[&. +l=?-A@ 1 0I .'*)(+c-". /*02143 D21A1 I 899 1V.I I 4 '? I &0 576 &.  . ' 9:6<.I.A IC1 'J1 02I .

I  &[D BED-GFHJI.G- 1V. / . .

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 . A ( 9 C @ 0 )  .

)   4 .

 .

 D " .

 I # 0 Ds u9  E . 4 .

 9   7  D ! .

 .

  ) 0Š I 0  .

 ! 4 Nj .

(  U .

 4  3 U . U 2  D .

 .  .’ .

0 ? u .

   4 y ? u .

y ( 4 4   € 4  D  D ?  #    .

.

? .

.

’ . 4 y . ? u9 ' +N .

? 4 D U y  .

 .

  y  B u9 +0 9 4 .

 .

 .

 K & 0  )  .  0 .

D   K  9  3    u .

 .

4 7 < 9 .

 D .

€ 0   D  .

 9 &   )4 K & 1 )4 …$ .

.

 5 u .

  ^  .

 K 9 .

  .

  . I D ) y ( I.

4 D w V  + 0 4   w‰ ‹ 0 .

 .

  .

 s0 2 . K 9 € € J 0    4 A .

4 .

 #‰ ‹  K‚  A I. >N D ‰"!    ?F  D  Nn0 $# UU %7 0   7  4   V D % (  .

  4 A .

& 0 .

4  .

D _Xq aa Zqr Yd[afXd[a2q _xXXxZo’d{Z r i a{Ya a r qa2f[] f^_da f[r iX c Zdr a X p q iec dc o’Xa2a f[ari iFcX Ze2i d Y[f^a›] a›e2m f^Z ] r e\Y ] 2f[_ i cr Zf^d\^Xb] c e m Z .I &.D 1V. 9 .

r \io Y[qa r _q \[r f^i~\] a2c eX i.

 0 . ' 21 . I. / 1 0I ' D / ' &-gI[D I. / . - I I 1 02I &(' iI(1 6 I .I2D 1 &. / I- )j-g'*)jI.2  #N # ?S S U 7 . - 1 D/ I h.. ] aa2o’X c _X\_gf^\] r gc dZ[)l`…( X Z[c d p ii YYa…a+e X ] ca2i a2c e2k2f^a ] f^] d\_dla a ja2k2e2ai ] XvZec Zi d r . I- c.0j. &[D I 1 1 -gD I @ D21V. j. / .. &. . ' ' -:D 1 .-g' 0I[D21 .G)>. I2Dj-o&0 6 / . D D 1 D .I . 1 + D21 c-oD 1 0IP-gD 1 02Ib-oD D 1 ' ' ' . >. ' ).+ ' / ) 1 . 1 I ' /I .1 D ."D&.I2D I I I )j-g' ' 1 Ij-A@ &(I fD 1 02I I 1 ' -E1 0I I / ' I ' . - . $ ' . . . 1 -gD 1 0I 1 02I -fD>&. &(I I 1 Ij-A@ I @ 1 0I>0I[D21C1 -oD I 2I / I(1 D &. Y[f[i r c XZ q q i c o\^/ oo’0fc d^c c oo\\^o@o Yaa2o’f[i. I [@ I CD CD I .Zk2ifro]f^Z[d[m X 'm a a2\rX c a2c _gif^c\[dd[f^_l ] gZ[` Z q ad r q^r Zh] ao 1 r + C0I Ij.' I j.1 D ) . &0D -gD21 ITD D &(1V. . 1V. D. &(I D @ 0[+ @ 1 ' _g_gc\ X ec \d[XlX+i Y[i aY[a&'\c a2\^i cc _xdlo’i c o’a2ea Y[f^dc c e2X pX X] c c_q crf*gi e2c Zf[id c Zq+d r -Zh^. IT).' 'b. I hI2& 1 I . CD I 1 0j. 1+M) (0' D. ' I 1 02I!&-". )D21A1 I- D . ' ' 1 Ij- & Ij)21 0 I(1 D 1 ' ' I . ' &. T). )[1V.1V. ' I[D- + A-g' c.+.I Z1 0I 1 0IP. J)j. ?1 02I D . &0TD [1 D Ic@ I. ?D . /I]D I I - ' )j. TD . + ' D 02I. 1V.I Ij-E1 ' I 0. T.+ >02' 6 D. 1V.Ij- 1 0I 1 0I "1 02I / 0I[D21 I. D.I Dc) 1 02I D. / 1J-g' Ic@ I ' ' ' b1 ' C1 0. c\o’o f[q i a_gc XZf dxqq `a2f Yr a dxY p . &0D /I . I . I[&(1V. D- *' 'j1 1 0I!. &j.I 0 . /T)j-g' j. .D I . I I(1 D I[&0D . Ij- I-1 ' . I>&[D &.+ I 1 02I 0I[D21?1 -oD . I D21V. I.' c. . 1 0I )j' 1 ' . ' IJ. I[& 1 I / iI(1 - *' ' . ' .D &[D21V.' . . . / I I)[1 0 .I 1 02I &(I -gI .I ' . 1 + 1 0I .

D  ) u9 .

1+[@ % )-. .'g{ " zSz. I. 1+ I &. <&j0D /I . 1+ 2@ &[D 1fD D21 )j-gI I 1 . .I 1 0I 1 02I @ &2. &0D @ -gI 1 0I ..' . .  8P  .D C. .

(I )j-g'j1 I[&(1V. .D ' .D21V. 1 1 -oD 1 02I . Il. . 1 0D21J.' 1 -gD. ' . ' . 02I2D21 I. ' I 1 02I -o&(I ]1 02I .D21V. C0IJ0I[D21f1 -gD ' 1 0I . ' D 1 I(1 D . ' &(' io’Z f[i o’a2_Df YaDf^l dr _ f q k2Ya] mZ^Z er c i Ii Y[c ad)a2i YX if[c ip e2f[X a f q ] \l gZ[` ` Y  l^Z^Z_~fX X \o q i c Zd #X Y[Z[` eYf^dla›Z[mb_^adX c i a a2e2i I2&. *' . . & . ' .1 D / :@ . Ij- &(IT' Dc)c)jI[D- I I 21 -gI 'j1 D .. ) -gI Ij-<' . .I Ij- 1 0I I C0I [1 I [@?HJ' G@ A .1 D C0I. ' I 2I 1 D + A. D 1 D 1 0I ' ' +J&0D 'j1 IJ1 0D21C1 0.G- CD C0I D .@ . )j-gI 1P.I- ) I J) D . ?&-gI[D21 I 6 .1 D./Sz ' ' . I . Dj-gI I 1 0I D. / /*0 1 0I 2I]1 '!1 02I I[&(1V.1 D /I- .' I!0D I . D. / I. I . I I. I D @ I &. -gD 02I2D21 02I2D21Z1 -oD 1 02I 0[+ 1 . ' I.' ' ' 1 0I ) I>1 0 &-gI[D21 I )j.I[I A-g' I &. ' .Ij. ' A. &0D .' 1 02I 1 I 1 0j. 1 0I )j' 6 6 1 I j@ 1 02I I 1f&./:. Ij- ' 02I . 1. I Ij-1 ' 1 02I . I[I 1 -oD I[&(1V. I . 1 I &(Ib1 02I &(' D.+.' 6 ) I I *' 1 ' )j' Ij- .+lD -g' @ . 1J.

s0  4 .

&[D -gI. ' I I[&(1 [@ fD f1 0D21f1 0I 1V.  4 I ' ' I- 1?' . &2. 1 02I &[D21V. 1 0IP-gI   (    s 9 . 1+ 1 +c)j.' 6 ' 6 .

( ) .

 s  D n %S .

     n  . . ' )j-g' I(1 -oD21 I &(I ' DJ1 +c)j./ 1 0ITD &. -f02I2D21f1 ')jI .D21V. ' IT' 1 D ' 1 02I &. 1 + . x     I I ' .I D. Ij- . &[D D ?.G. 1 'l0I[D21Z1 -gD ' I- - .

1 D 0D I Ij-<1 0D 1 .Ij- D/ . .U7Z[ ?V\]I^8+F_\]<>=`:Q8=YU7<VU@FA+BaZ.A+?>G@F<$[RW?M:QIZQ8+?>A_GJIA+<MLd:QD7IFU7Z.G.\8I-=V:Q8 hJ\KA+8 :QIZe?M:QU7Z. 1 0I>D 'j1]) . 8 2  )21V.+.[ ?>\I:QD7I<VZ.D&?M:P:QD7IRA+8TSVU@8+6OWXI:Q?$AYF.BVl mon7p   K u9 .U7Z.D7<MLN=O:.8+<>=@?>AA+B>C8:ED&?>FHGJII-=KF. J)j' D ) + . ' I D.Ii?>F :QD7IOZQI=7I-Lj?>AkF./ I 0D D D . D(+ D.[ ?>\IKLND78T\eDf8TFagY=7<MLN=f8+=3:QD7IF. 1 02I Ic@ e32?t*i5467698:.I-b7A+?V\]Ic6 GYB3F. 1 1 0I!/ D ) .

 D  7 v0 V 9& 1 0  .

 > u9  ?7 V 9 .N &    .`…e2iZY[da+k2a2e2e2f^i c] Ze\^dx] fih^c a2Zi d`bXa2aZd m 9 iq q. I U idZ f[i \X Yf^Z[].

( .

r  .

 YZiX \ r m f[e2a›f^d_f^c r f^h^Zk2a &  I. u9 . # 9&  0 D  0  .

 u9 .  0 .

      .

4 )3  N 4 K? I V3 .

stv r U qq fa rq Ya f r q _Xa ir Zc k2f[q i \c Zi›d[mXZ Zr Eo d q wc q X a2c x[Xc e i yZ X u X Y[Z[`oc d^c o\oa r r Z r ec r e\om a r ad[e2a z :Ó/×.

/ÚOÜÞPê\Û/äVÞPÛ\æ å .

I I 1 ' D @ I!D Ô Õ%ÕJê8ڐÞ\Ýå5ÞPêÖKÞPê\æ ä`æ Ô ÙIÚQØ ÞTÖKÞ*Ý9ÙÞPÛØMÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è*í:é\æ Ú5×8Õ%ڐäHÝwÞPé1ßQÚQ×Fæ Ô Û/Ú\ô { WÓ/× . D21f1 0I ./Ú8ݝåÜÚ^Ö Þ/Üé*×*é\Ú8ÝwÕëä\Ú5×\æ Ô Û8ã'ÖÔ ØMÓTØMÓ*Ô Õ×8ÕJé\Ú^èIØ^ô Üå5ÞPê1Ù/Û8ÞÖ ×\ø\ÞPêØQÝwÚ^Õ%Ú5×8Ýwè8ÓFè^ÞPÛ8è^Ú8Ý9Û*Ô Û8ã1ØMÓ\Ô Õ C0Ij-gI . .G-D (0' ]02I ' )jIj-oD21 -gI . & D 6 -gI D- I )j' 1 02I . - 1 '>1 0I &. 1V. P&(' 1 D . . 1 0I .D I!' I(1 D .G- + ' 02I 1 0I A. . 1V. I(1 D D21 ' .' I /)j' &.0[+ / . . . 1 0 1 I J)jIj-oD21 -gI D. ' / I . D E1 I . T. DT) . (' 1 0I D .I 1 0I Dc)c)j-g' .D ' ' ' )j. I(1 D G@ D21 I C. . / ' c-gI I . ' I b. 1 C&.I 2. . I <@ D(+[Ij-E1 0. D21f1 0IJ0I[D21Z1 -gD D .' D& 1 ' . I- D. 1 D21 I I(1 D D . 1 0I A-gI."D&(I 1 ' 1 0I .

/*02143 99:6<.+ 7~9 576 -". +>=?-A@CBED-GFHJI.RTSVU aU d.×/Ý@å'Ú^Õ./ÚTßO×8ä\ÚÕ.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k )) .ÞPßQÚÚ8æ Ú8ßOÚ8ÛØ.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.N Q.Ø%Ô ßO×Ø Ú^ÕëÞ/@ Ü |?ê*Ô äóßQÚ^è/Ó/×\Û*Ô è^ÕQ×\Û8ä`Ó/Ú5×ØSØMÝ×*Û/Õ ÜÚ/Ýü×*Û/ä ?×\ß Ö×*Ô Ø%Ô Û8ã1Ø Þ ?Û*Ô ÕIÓ1Ô Ø ×\Û8äVØ Þ +Û/äóE × }_ÞPê\Ý9Û/×\æ+ÖÔ ØMÓ8ÞPêØëØMÓ8ÚVÙ8Ô Û8äóÞ/ÜSÝwÚIÜðÚ8ÝwÚ^Ú^ÕßQÚ/ÛØ%Ô ÞPÛ8Ú5ä3Ô Û é\é*Ú/Û8äPÔ bô Ýé\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÔ ØbÖÔ æ æ?×*éé*Ú5×/ÝSÔ ÛTØMÓ8Ú &('*).N OPL.

2.02'1 I.  . B' I .Section 3.' y . The processes in die casting y Shot Sleeve Temperature heat transfer to the air process 1 heat transfer to the sleeve process 2 9 /q<@ q c. / 7 C0I 4  )u /' I- ‘ 0 0Ij-gI . 1 02I .I P I2D21f1 -oD  Ij- ).I I (liquid) Oq:@ |  . / Solidification layer )  &(I I 5 w 4 .

shot sleeve (steel) : 9 .

) I I ) 1V. . ( '  D21V. insulation D &. ' ' s  4 1 0I (0'j1 I.   .D21V. . ' .I I . D21 I  4 1 0I I.I I 1V.

G)21 D.'  / • .+J&.  &-".

‘ 5 1 0I 9 .

. 1V.I 1 9 . ' :@ 'j1 I 0 I(1 N q I U I. -gI (solid) l Temperature δ liquid metal I P.

&  .

ÖKÞ*Ý9ÙTÞPÛFØMÓ*Ô ÕOé/ÝwÞPø\æ Ú/ßTí"é\æ Ú5×8Õ.N Q. I 5 4 1 0I I[I I D (0' l.I I D21 I. n 1 02IP).RTSVU aUd. I 1 D 1 0I!D.'*)(+c-".N(O L.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N..G.ßOÚ× æ Ô Û8Ú\ô ~ q K L./ D I ' 5 4 K -1 02I I. Nq ~ U •v!  :@  Û8Ú/Ø×8ä\äPÔ Ø%Ô ÞPÛVÞ/ÜKØMÓ\Ô Õø*ÞPÞPÙô ÜKå5ÞPêTÖKÞPêæ ä æ Ô ÙIÚØ Þ3Ó8Ú8æ éóßQÚØ Þ + Û\Ô ÕJÓ'ØMÓ8Ú.G- .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. D G@ .1V.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. /*02143 9:6<.ÚTäHÝwÞPé. +l=?-A@ BED-GFHJI.':)jIj.

Dimensional Analysis } . .Chapter 3.

 .

) .

 .

4 ~N 9 U   9u .

I    ™ ““F” .)jI . -gIj).1 D ' 1]1 0I>)jI. 02I.I I. D I.I .

 I C0I 4  ) u /' Ij- ” 0 .

 .

' .G)D21V. .

  .

 .

'    ' ' &2.' . .+J&. 1V. 1+ . 1 02I D.

1 7 . ' j0 I.

 I C0IJ/ ' I[I . I.1 I[I 1 02I N .

 U ) 0D I :@ &  ' u9 . . I(1 D ' .

 {} .

  .

C  I4 D .

 ) D K u9  4    ”    ” ‰ .

  ”  1 ' (0' 1 0I 1 0I &j0D ) 0D .

' .D21V. . . I ' . I."D&(I . C/ . ” .1 D . 1 +J&j0D ' I(1 D &. )c0D  9 I D I[& 1V. I.U :@  &. . ' .1 D D21 c-gD . )c0D . Ij- . 1 + &. ' . 1 Ij.  D{ 9 . I]1 D /I I ' I ?' ' I -h1 02I . ' . I ' G@ &(' ' I[/ I2& 1 1 02I @ + N q T. . 1+JD . . 1 0I . 1 +JD21?1 02I 1 0I & 1V.

 (  .

 s 9 .

 .

.

D K u9   4 )u  A u .

 . N q |U 2I 02I2D21?' . ' :@ % 9 . ?0 . I j0 . 1V.

.

   u .

 4  .

4  1 0I .

+>&('    @TB' Nq q U  u . Dj.

I 9 . -1 02I 1 02IJ)j-g'*)jIj.1V.

. I ”   • .

” I .

1 '>1 0I  • D.

G-gI[&(1V. ” 4  . '  D21V. ' 'j1 IC1 0D21 D B' I I 9 .

/   0Ij-gI . D- I . .

/ I[& 1V. 1 0 I. D /T'  1 02I D21 -oD )4 :&(' . 1+ /TI D21V. ' . & I . I  ]. ”  7 • . 1 0I .

  ” •    ” . I[&(1V. ' D /IJ.

U :@ F    . N q R. .

 9  e2_Za d[c i k2c f[d^i \c Za'dX `c i Y!jZ^Z_o’fdy X 7 .

 ra Yf Xbi Z \[if’X YZ ij_gc X e\[X p .

 .

  U ( 2 5 w 4 ~ U .

 7 Xiq Z)c Zr di Yf^c Xq h^Ze2f[\Xia qi Y#a "{f qr q ] c e2f[i c Zd u9  .

 4 .

  4 ( q U .

2  D w $ 4  €N w 9 . .

( U y  0 .

%$ K& 0Œ?  9 .

   7 C .

.

 ? 9 € 9 .

( ) ›  4  ( y  ( .

  ( .  .

 .

 3 .

 {0 '& 0t A .

 .

 s '&  4 K 2 N j  .

A .

' .

   .

V U y .

.

 2   .

    E  $ E .

.  9 .

 0 ao’( a2r i Y[Yf Zq +_ X’* o’i Y[Za_gc c d[*gi a2a2_)l jZf^^]2Zo’_a2o’i YfZ^d-_ y X. )4 .

.

0 U .

  ‡7  .

D ! e2f^d)h^af q^q ] c a2_ r 3   U  .

0  .

 @  @ .

 8 &    ) 4  .

.

 . 0 &  7 .2 ' 0O ‡ .

 .

 17  " B. & .

 & P ik2Za eX Yc Za2d e f^d[`_ Y[f[i\[iFc ii c YXa›c d’a [i f[Y[e2ai d[a2a ` m & r q r q. 7 .

D ' .+. I .D ) I ' 1 0I . ' I I . / I. .. D. Dj. ' 1 02I . . 1 ' )D D 1. &. I- + D.@ =?-gD ' . I 0D D I -gD 02I2D )!.G)D21V. ' C0Ij-gI!Dj-gI . 1 02I Ic@ . ) 6 I . I(1V. I .iFi i Y[Ya a9r ai m q c e2f^]›X Z] \i c Z+d IZ r /10 yyz32Í{4{'+z5 ]02I . I . ' Ij-1 ' 6 ' D 1 Ij-A@ ' .I 1 0I ' )jI./ '1J1 ' . . 1 0I )j-g' 1 -oD 02I2D21 I- . D / D ?. / C0I *' -gI[D ' - Ij-&[D / .1?D . 21 &j0 I2D21ZD . ' 0. \[\[X i. & I.+ 1V.Ij- 1 ) 1 -oD Ij- . I 1 -oD Ij0. . ' & 1V.+ 1 02I )j' I- I 1 .

4 .

.

  U 0 0 C C  7 € 0   J I  4 s0  0  3 .

N  q T .

@ . 1+ Ij- 1 02I 7~9 99:6<. ) 1 02I- 1 -gD c. 02I2D21 Ij- . I-. 1Z&.+ 1 . ' / I hI2& 1 JD-gI I D . I c.RfegUXhSVU C. C&. ' 1 0j.@ I )j-g' ' G@ I[/ I 1 &.R U w$  ( 2  ( % C0I ' E1 02I 0I[D21 I[I I D21 c-oD A. . . . . I[&j0D I D I 1 02I H .' 1 ' I[&(1V.I- ./ 1 0I ) ' 1 0I 1 02I I .02'1 &j0lD I.' ' + . 576 -". / -gI . q . 1 ' 1 0IP02I2D21f1 -oD 1 I D. 1V. / 1.+.D @ Ij- 'c' I I. /*02143 0I + 1 I *' 0D . .I +>=?-A@CBED-GFHJI. ' ' D I 1 02I 1 -oD I 1 0I 1 02I!0I[D21 - / ' . / 1 ' I[&(1V. hI. 1 02I 21J1 0I Ij-". I )jIj-". 1V. D @ Dc0I[D I 1 02I &(I 1 0I!. /J1 02I!&[D &('*).I D D ' )D-gI &(' .D21V.' I &. ' + (I . &[D . & )21V. 1 -gD D-g/I . &(' 1 0 *' . ' I ' D D 1 c. I ) .D21V. )j-gI 1 ' .N OPL. )jIj-"..G- .D D . . I I T. (' 6 I VD(+ .+ 1 0I - ..I . .. Ij- &. ' ' 1 0D21 &."D&(I I[&(1V. 1 .N Q. - .I &0MD D I -gI.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ~ 1 02I ))6 U . Ij- ' . 1 0 @ 1 02I A-gI. D &. ' . 1+ 1 02I .I 0I[D21 C0I D 6 + ) C0IJ0I[D21f1 -gD -EI D Ij-A@ &2. ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.. & I2&(' Ij- )j-gI .' @ D ]02IJ02I2D21 .RTSVU aU d.+ h6 @ 1?)jIj-".I I "D& 1?1 0D21 .D I I[&. D &.D . . ' ' )!D . D. 1 02I D21V.I - 1 c. ' )jI. I[&0D I0j. I I. ' -gI :@ *' D :@ KML. Dj.

2. The processes in die casting liquid metal air streaks .Section 3. Oq<@ T 9 c.I 1 -oD Dw u . / 4 .

I ' . I(1 D  1 ' 1 0IP- I-   y . . &.

 #7    E.   † .

  0 '   > I .

 G$ V0 2 & 0  4 D EN Xi Y^Y[Zc X \^] _)Z`bc da)i c ddX aZ9r i.

\i Y[o a q^r c Z^d Zmi Yi Za u .

 ^ A 5 y 4 .

  .

 0  9 iq T 57 K &) aq^r 2X X \q r ac di Y[ac di a r m q f[e2a „s†  U 8 4  & n J  J3 .

D .

  ’" 4 L7 = 0 "  .

 V . .

4 @ I  ' I .

9 9  .

     w0 '& 0 4 A 9  2  .

0 9 .

U7ZQ8.D7I ZQU7=7=@IZKF.IcF.B9F :QIW 8TF/b@Z.F.a r ina i dY[\^aFoe2f^h^]a e\^Xb] fi Z›i c ZX e2dFfZ[] mga2X i YZa m r m Z e2a2X e32:t/i = :QD7I F.  iZ’ c d X .I-\<>=@6 b7D@?VFIVCP:QD7I @<ML 8+= :.

1 I 1 02I C0.1 . ' I j. 1 02I 6 / I C0I 1 I . 1 0D21 . / D . I T0' I I ' 0.G-fI I. /*0 1 -gI[D &2. x DŒN 0 .G- ' I )j.U7=@=7IZaAI-= $:QDf8TFa8= <>Ze69IZa<$[ ! l W l =3:QD@?M:/\-?>F. ID21J1 0I 1 0j. .@ &j0 1 -oD. ]. 1 +>D )c02I .D@I: BYb78+\-?$A r /*-oD .< >Ze? `8: Bi8+F 7l W MF.D .I-\ )l 7 Y ?>AU@I ‰"-! [ > < ZNLND78T\eD VZQ? Y8: Bb7AT?B ?iA8+WX8 :QI-6 Z. 1 + ."D&. .+!1+c)j. 1 ' )j-gI I. 1 0. @ ' I(1 D ' I- . I I &[D [1. IP&. D I ()jI2&2.G- I[&(1 D. C0I . D <@ @ ' 1V. D + /<@    ! "  # $  Z. ' )j' D21 . !&. D .G. &[D (0' . -I-6 ?$=@6 :. I 1 ' . 1+[@ 1 + 21f1 0.1 Ij- ./ &.+ .Ij- . &[D + D21 Il)D-gD . I 0I[D c) D21 I .1    .I>Ck8 [jL^IiD@? VI ? +A ?>Z VI >I-A<9\]8: B A+I]:OF.I &.  .1 I 1 ' I D 1 0I . I>. 0D J1 ' Ic@ D. "1 +c)j. .1 D. ' ' 21 I -g' . )j-g'*)jI- &. D. 1 0 I IPD 1 -gD 1]&-gI[D21 I &.' D C&(' I[D I I I (' ' /I[' I 6 I. D ' . I &. '1 0I[D21 1 -gD.02I Ij0.Ij. /*021 1 -gI[D . ' I.02I I 1V.<VAIVl % mHn9p  j .I &-gI[D21 I D. / C. 1A1 c-gI I .I-\ )l D7I = U7WKGJIZ ?>FQF.D I /*0 Ij-A@ ' *1 ' &-gI[D 1 0 I. 1. I- D I 1 02I ' 1 I.@ &.D7I -! W MF.D .?B D I >IA+<9\]8: B69U7I:.U7WXI-F^:.1 Ij-?.D 1 -oD. 1P.

 4 D  N 2 D U >  06N 2  f ?  .

C K4 .

 #z 9 .

  ˆ ( '"* c!.+.„s†• ) 4 0 5  0 wP 0 0 K  0 .

e32:t/iv4 8 9&   7 9 .

C F  .

U .

( 2 / • ) " 7  # u9 .

 0 U N.

D *' .. I(1 D - D I K ' ' ' WX ' . &. 1 0I .I 1 D D 1V. ' D 1 f1 '>.N(O &j0 1 I 1 Ij.N Q. fD / 1 I &[D D 9 ' *' 1 '- I . ' 1 02I .02' .I C. . - + -D @ D21]1 c- &(I I- ' 1 0I!1 -gD ).D 1 02I C0I - D . I I &(I 1 1 I I I- . 1V. Dj.+ + D )j-g' 6 D hI(+ . &0J. D(+[Ij-?. C0I I / . @ c. ' Ij- &.D L. / I[&(' D . *' Ij-g/ ' / . D- D 1 02I . I . L.33 5  . 1V. &. ' . . ~ / . 1 0TDP1+ c)jIj-o&-". ' 6 . )4  . ' I 1 02I 0.R?egUX<SVU - 6 1 D/I /l)jIj-".RTSVU aUd. I!&. ' .C1 0I & 1 '1 02I- T I .

 . .

V.

) U    j  { D .

J0 .

 5 .

U 2  &(' I. . Dj- &. D& 1 D I2D I ' .I- + D D 0D21]D I I *' . 1 + Ij- *' & 1V. ' . ' .

B.

'*)(+c-". /*02143 1 0I 9:6<. I  4 0 2 s ] &[D 1V. 1.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &. 1 0D21 I!1 'lD>) c! W]OiUjaNVS[kl`m N. ' ' . 6 / 6 I[&  >N .@ + 6 & '& ' . $  .

1V. 1 ' 1 02I 1V. I ' / D21 I BED-GFHJI. +l=?-A@ I /l1 02I Ij- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- @ .1 c-". I . I (0' .RV^ / .

I ' . Dimensional Analysis pressure . /  0 j 0 Oq<@ R 9 c. - I-   .Chapter 3.

? 3    .

& . 1 0. I]&.D 9 @ .I c-".+ 21V. 1V. &[D 9 I!' @ . /l). I / D. 1 0j.Ij- 1 0I 9 ?' .  /l)j-g' &(I  . )  3 -". ]02I 1 0I ' Dj. & )  ~ T ? 0 7 . 2. 2.+.

 …  (  4 .  9 . 2 .

# % 0 s  ICI I[& 1 02I 0. &0 '.

IC' !. D . . C' 1 02I Dj-A@ mon7p  2 . D21 I &(' . h1 0I . -<1V. &[D21 I 1V.+ I y 0 @ + D.I- 6 0' . 1 0I - 1Z)c0D ' D.+. 0I . 1+ 1 0D21 D ' ' D *' 7.

 .

   e32?t*i D .

.

1V. ' . I . 1 c. D I . ' . & . ' .

    D  I  9 .

  .

&j. ' &(I )D21A1 Ij- -oD &j0 D T. / - /b. / 1 D . 1 0 D hD .I2D @ZB -oD 1 D 1 D IP-gI . ' D 21 +T)j' ' 1 0I!)j' + .' : )  A 0 5 0t 0 ( 2  . . JD . ' & . . &j0j. I . . / . I . ]. D- I.)jI[& 1 . :  9 @  . &j0j. ' -oD - ' .  J0 I .#     ?1 0. I .

 .

.

1 Ij- 1 Dj.1V.I & C. 1 0 ]. I . &(IJ. I /l)j.I. 0 1 D21V.I &0Dc)[1 I- mon7p z  ~ ?  . ' ' ' . - 1 0I Ij- + / *' @ . / 1 '  | &. D  1 ' 1 -gI.' . 1 &0. I 1 I )j. 1 02I .

( 2 .

.2 I 4 D   y 2  q q . 2 .

   .

  . D .  9 ?N j0 ' 0 U V$ V .

0 8& .

D… .

D  4    I J 0 y 2   .

9 3 .

N U }  .

 €  V 4  x7 0  .

  ( 9 9 3 .

 w7 .  .

   8 0 .

- 1V. + :@ D ' 1]I & 1 0I . I ]02I &[D I . D @ 1 0D21 [1 .' 1 0IT&. / I c)jI. Ij-". I . Ij-.I . D21 I *' c-oD21V.' 1 02I ' *' 21C1 02I C0I 1 0I I.Il. . &. F 0.D - ' 6 I <@ <@ D21 ' 'j1 0Ij- . D 1 Ij- ITD21 ' -1 c- . ' I D.U :1 0I . 1 c- I ^fcc do’h^X Zaa d\[r iiijXjif[Yf^i aZh^oZr a\c mjxi ff^e i h^c cZZi d+c\e2 ^if^i ]i YY[aaFadai q f^f q dq a e2a r apr k2a] Zec i r r '#4 / I 1 I &. ' 1 I @ I 2' 1 02I.' /!&(' I[I ) .)j-gD.I K 0 9 . 1 Ij-oD21 c.+P.I 0D I ' &(' ' *' ' 1V./ ' . + +>D - I . 1 02I- 1 0D21 .    sN : 9 q . D ..ITD *' 4&. I]&[D . .D .I D I @ . ' &. / c-gI . D 1 ' E1 I . @ &(1 D . V& 'j1ZD-gIJ)j-gI .I ' (0' D D I . . IP1 0D21 ). D . ' @ D + . . ' c.)j-oD(+ 1 ' I D21V. !&. 1!. ?Dc)c)j-g'*)j-". &. I[& 1V.D . ' &.I . 1+ 1 . 1 +lD !D . 'l1 ' 0D21 ' 1V. D ' 1 . P). ' I 1 I +l/I. Ij-oD 2@ ]02I 1 0IJD 21 02' I + J.D -gI. . /lD.I I(1 D .

‡7 ? u .

I(1 -".äHêÝÔ Û8ã'ØMÓ8Ú |EÞÖ˜Ô ÛØMÓ8Ú'ÝðêÛ\Û8Ú8ÝÕ. *' ].Þ/ÜKØMÓ8ÚOè5×. I .å8Õ. D D *' ' . Dj- 1 c- @ ÞPÛ\æ å. K 0 0 2   V  ? 0  />1 0D21]1 0I . j.Ø Ú8ßTí+Û8Þ +æ æ Ô Û8ã.

ØMÓ8Ú é\é*Ú/Û8äPÔ ÜÞ\Ý"ØMÓ/Ú×\æ æPè8æ ê8Ú^Õ ?Ó/× .*Ô Øå ØbÖKÞPÛ8ä\Ú8ÝKÖbÓ8Þ'ÖKÚ/ݝÚØMÓ8ÚÞPéé*Þ*ÕJÔ Ø%Ô ÞPÛ'Ø ÞFØMÓ*Ô ÕQÝwÚ^Õ.Ú×8Ýwè8Ó ¾é\Ú8Ý9Ó/×\é8ÕÞPÛ/ÚÞ/Ü#ØMÓ8ÚFÝwÚIÜÚ8ÝwÚ^Ú5Õ×8ÕëÔ Û.

ÝwÚ^è5ÚÔ .8Ú.

/Ú^ä+ô .

/*02143 99:6<.N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) . e}%ê8Õ &('*). +>=?-A@CBED-GFHJI.+ 7~9 576 -".RTSVU aU d.G- KML.

2.Section 3. The processes in die casting q | v0 2 8 0 .

0 $ 1 w 3 4 @   .

 .

 .

 ( (  wN 2 1  9  9 9 4  4 .

 ( y K  U 9 3 )u ) j0 > J 0 # D  .

0  .

 9 .'4 w‚ .  .

 .

0  D 4 4 2 ' I4 B I 57 @  9 .

 0  / .4 ? 2 . s 0 .

 . .

 .

 .

   .  . s 8 0LN . 'P% NPw )Q...Q ~ U U ….

 0 & 9?  D"  s0  .

.

 .

R $ N : & .

 4 ) . Q D R R U } 2 3 0  J7 0 )" .

    . .

.

 9 3 0 I ) . 0 N  .

   J .

) 4  .

 ‡0 ) U 4   j   .

  2 .

 5 5 0 .

  8 ... . .

N .

 .

 .

ƒ q U 0 9 3 1 \iFi Y[a’m \^] r a m a r ade2a2X >  0 9 .K 9J )Q.

   F  q  w 0 %7 1F .

.

B.

 : 0 4 .  s0 C  4 .

C .

   '0 D  4  0 ? 0 .

' "D& 1 I 1 .D21V. . I D I c)jI. !. 1 D21V.1 0Ij- 0. D .D21V. 1 + . C1 02I *' ./ Ij-<1 0D D 9 9 D21V. ' 21V. 1 02I. ?)c0D ]02I D. D. I2& 1 I G@ +J&(' 1 *' DP&(I.I!D21 ' 1 ' .I &2. ' D D . 0D21!.1 D. !. !. I / ' I[I I c)jI. &0 I ' D.. I. D ' I 1 . .G) . ' I 9 . D ' 1V. c.I 1ZD . )D21A1 Ij- &2. I !..I + 6 1 0j. . 0 4  1 02I D I2& 1V.+ . 1 0D21 /Ic@ &. 1 0 1. I I 1 D . &. . hI. ' +]'j1 0Ij-)j-g' 1V. @ 1 c0 I. (0.D 1V. I[D 0D21 -gI / 1 02I . 1+ D C0I &(' )j' + 0D I )j-g' &(I D ' 1 D21 I I.D21V. ' . ' ./ Ij- &(' . 1 I @ I(1 C. C. - . 1 + @ . &. ' @ . 1 0 . D21V. . IP. Ij--gI ' )jIj-". . ' / - D. ' 1 0. Dj-". I Z.G- &. 1+ I & 1 I D21 ' C0.. ' & 1 0I I I I (0' . I 1 ]D .@ I c)jI. ' ' 21!1 02I ' 21f1 0I &(I I &(I ' I 02' .+ e32:t/i : . ' @ )j-g' &(I ' D. -gD &(I ' 1 0I - I . I &[D I Ij-g' .

 .

s 9 .

 u .

  { .

 .

 0  > u .

N .

 .

4  9 E u  E  4   .

 .

U  )u 1N  (  .

U 7  0 0  D  j  D )   .

D + )  1 0I *' 1 '>1 02I &.' - &. . &(' ' . D21V. ' . / ' I .fD 1 02I - . &. ]& . / . I 1 D21 I 6 I "' . &(I ' +P. 6 + @ I(1 D / . 1 02I!&. o+C1 0I .D 1 ' .' . 02I2D21 Dj-gI 1 02I>)j. / 1 0I + . & 1 ' 1 0I . ' 'j1CD&. D&j0j. 1V.& &. . . 1V.'c' j. I C0 2D j.& . D 1 -gD I ' I- . I2&0D IC1 ' 1 I[D c-oD21 I I[D- .I . I!D D ' 0I I[&(1 ' - I I2D&0 @ . 1 0IC1 +c). .

 .

D  .

 ! .

I &j.' 0I[D21 Ij-gI 21A1 Ij-gI . A. ' 1 02I. &(' '+z2  1 ' ). D ()jI2& 1 ]' c-gI 21f1 0.0D. .' D Ij- - ' )D-gI ' 1 0D21C1 02Il)j-gI fI .' Ij- .) ' A. . 1 0IT). ].+ &j0D-oD& 1 Ij-". CD I. ( 6 I Ij-  .1 6 Ij- j0 4 . 1 0I )j'c' - I &(I I .+ 1 /h@ . ' Ij-gI ()-gD. .I2D21V. D 1 02I 1 0I ' ' 1V. ICD .

IT)j'c' . [@ &. fD21 Ij- 1 0IP)j.)D21 . .I ' ' I.1 ' I 1 -gD&(1Z0I[D21 C0IT0I[D21C1 -oD 1 D ' Oy 1 D 1 0I Ij- ). I &. . 1+ @ 1 ' 02I2D21Z1 -oD .' D21 "D &2.D & 1 I ' . )Dc)jIj- 1 02I I 1 'TD &.+ . 0I[D211 -oD 1 D. fD ]&. 1 I 'j1 0Ij- I]. I /*0 Ij.D ' I . ' & 1V. / I Ij-".I D ' I?1 02I  D  {7 K   .D fD *' . I!)D. 1 '/j+ Ij- D Ic@ I Ij-. ' 02I>.I D - . 1 + E1 0I . D @ D21V.Tyz2 . - I. ' ' ' I ' 1 02IC&(' 1 -gI[D . I 0. 1 I I . 1 D21V. I. .  . &[D .' ' I . ' C. I . ]02I & -:D21 ' 1V. - I &(' D . . . &. 1 0TD / IP. 1 c- &j. 1 0D21f1 0I I I &.' -gI . . . ' I 1 ' + )jIj-".Ij- . Z' Ij-' &(I I .I & 1 I 1 1 Ij-<' 1 0I!.D21V.  9 ' . 1V.1 1 I2D I &.. 0I 1 'b&.' D21V. .

92 U s7 ) P 0 4 80 1 .

 N  .

 .

 .

' I 6 I D ) ' I!&[D )Dj-gI y&'+zQy{ . €  < )  2 +JD ' I(1 0D21]. ?1 02I D.

7  x0 9 .

1V. 1 I D&. &. &.' .D ' Dc)21 ' *' 1 0I I .I 1V. ' D .D @ &(I IP&(Ij. I I 1 +J&. <@ I . 6 )j. 1 Dj- &-". ' -gI @ @ I. .' &(' 0D fD21 I-i@?BI[&[D &(I .' )jIj-". @ fI )D21A1 Ij- &. 1V. 1 . ]. '$  $ )jIj-oD21 &[D21V. h6 I?D . . ' ' I &-".+ [1V.+ / ' / IPDj-gI D !. ..I *' / 1 0D211 0IZ1V. 1 D ()-gD.D21V.  4 4  .1C1 0I . 2. 6 D / 1 I ' . (0' &[D -gI *' ()-gD. I )jI. I ' ' (0' -A@ I(1 fD21 Ij- 1 ' 0D @ D 1 02I /P). ' I D . &.G. - ' . &. 1 + -". *' .' D ' 1 ' )jIj-".D 1 02I <6 1 "D&(1 Ij.1 D. D . .+ -:I jD D I c- 1 0D21f&[D C0.

ÚQÚ Pé\Ú8ÝðÔ ßQÚ/ÛØ ÕÖKÚ8ÝwÚ*íE×*ßOÞPÛ8ãÞ/ØMÓ/Ú8ÝWØMÓ*Ô Û8ã*Õ^íHØMÓ8ÚQäPÔ ßQÚ8Û8ÕJÔ ÞPÛ/×\æEÛ\ê\ß.ø*Ú/ݝÕÛ/Þ/ØüÕJÔ ßêæ ×Ø Ú^äTÕJê8è8Ó ×8Õ \í£Ú^ÞPßOÚIØMݝåëÚIØ èôK×\Û8äØMÓ8Ú/ݝÚ^ÜÞ\ݝÚëäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØ%Ô ×\æ\ÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ8ÕÛ8Þ/Ø#Øðå\é\Ô è5×\æ*Ø ÞäPÔ Úbè5×8Õ Ø%Ô Û/ãÖKÚ8ÝwÚóà9Õ. Ij-".ÞPæ .1!1 02Ib'j1 0Ij- 4 D21V. '  )Dc)jI- @ mHn9p ~ ÒSÓ8Úé/ÝwÞPø\æ Ú8ßOÕSÔ ÛOØMÓ8Ú^Õ. Ij.

Ú×8Ýwè8Ó8Ú8ÝwÕ×\æ Õ.Þ æ ÞÞPÙ1×ØbÖbÓ/×ØOÔ ÕÙ/Û8ÞÖbÛó×ÕO× à.é\ê8Ø_Ø%Ô Û8ã1Õ%è8ÝwÚ^Ú8ÛFÔ ÛØMÓ8Ú |EÞ5Ö ¥Iô #Þ5ÖÚ.äPÔ Õ ØMê\Ý9ø/×\Û8è5Ú^ÕØ Þ|HÞÖä\ÞÖSÛ/Õ ØMÝwÚ5×\ß ¤ðØMÓ\Ô ÕÔ Õ æ Ô ÙJÚ.é\ÞÞ\ÝSä\Ú^ÕMÔ ãPÛì6Ô ÛFÖSÓ\Ô è8Ó./Ú^ä*ì+ôKÒÓ8Ú ÝwÚ^Õ.

8Ú/Ý_í×.ã*ÞÞäVä\Ú^ÕMÔ ãPÛ1ÝwÚHê*Ô ÝwÚ^ÕbÕIßQÞÞ/ØMÓ.è5ÞPÛØ ÞPê\ÝwÕ5ô ñWÚ^ÕMÔ ä\Ú1Þ/ØMÓ8Ú/Ýëé/ÝwÞPø\æ Ú8ßQՐÕIê8è8Ó`×8ՐäHÔ ?Ú8ÝwÚ8Û8Ø |HÞÖ .

äPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØã\×Ø Ú^ÕÖSÓ*Ô è8Ó Û8Ú ./Ú8æ ÞèÔ ØåóÔ Û.

ÕIê\ÝwÚÔ ÛSØMÓ8Úè5× .8Ú8ÝëÝwÚ5×\æ æ å`ßQÚ5×8ÕIê\ÝwÚ^äí#ØMÓ8Ú é/ÝwÚ^Õ.

ßOÚIØ.×\æ5Ú8ÛØ Ú8ÝðÔ Û/ãQØMÓ8ÚSè5× .\Ô Øðåb×\Û8ä Hê/×\æ Ô ØåÞ/ÜØMÓ8Úæ Ô Hê*Ô ä.

\Ô Øðx å ¤ Ô ÕKÔ ØÔ ÛSØÖKÞé\Ó*×Õ%Ú ’¥'Û/Ú .

G- lq r\Zi \ qr a m a r ade2ai Z+i Ya.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.N(O L.RTSVU aUd.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. /*02143 9:6<.a2e`i Y[ZDY[fad^_gd c Xc X o’e\XFX m XZ r i Y[X a i a2f[_g_c m p .N Q.'*)(+c-".adl] c X Y q \i/h^Zc ] c dl~l r f q Y Zmk r mXa i f[r a i da›if^f^o’dd_I_.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.8Ú/Ý?ø\Ú^Ú8ېÝwÚ^è^Þ\Ýwä\Ú^ä+ô K L. +l=?-A@ BED-GFHJI.

 {  "   y z{' y&% '*) ëh^i9nsv t\v .Chapter 3. Dimensional Analysis  z .

&n^h.

I)j-gI vni?hTt. u@i &(' ' c-oD21V. ' .

D I . ' I ' I[D -gI D D ' ' ' D21V. 1 D21V. 0. ' 1 -gD ' @ - &-". I!&.I I fD ]&j. 1J. 1 0 I[I . . 1 0D21 1 0I *' C. + - I @ *' 1 D 6 1 I &. 1 + I 1 ' D. )j. . '!D )21V. 1V.@ C0I]I I[D fD . &j0 -gITD ' /I I[&(' (0'j1 . 1+!D I I[D ' 1V. D21 I I-f.' .I 6 I ' 1 &. ' .& ]02I . ' A. ' Ij- .c)[1 A-g' ' I I 1 c- &. 1V. I C0I D 0. D-h1 'J1 c- . ' 6 /*-oDc) j. fD 'j1 I I .I . Z. ' ' Ij- D. 1+ 1 02I 1 -gD 21 ' 1 D &. . ' 1 0Ij-gI . &. 0j. &. 1 02I 1 @ 99 ' ' . 1V. I &(I. I./ 1 0I . I D.I 0j.D D (0'j1 . 1V. A.+. &0 &(I . .I 1 0D21 1 02I I D / (0'j1 I D. ]1 0I I . ' I .1V.] Zeo’c i a2 f^cddk2i Y[ar a›] Z^XeY[c i Z^ DiFf^X d[] a2_/a2k2`ba f[k2a 0 2 0. D ' I I?1 ' I-i@ 1 Ij- 1 02I ' *' . 1 02I D I[&. '1]' I I. ' Dl1 Ij- I!1V. 1V. 1V. C.+. &0 1 02I / . *' 1 02I ' I jD 1 02I 1 02I 1 0D21 6 D -gI[D I I[' 1 1 02I -gIJ1 -oD I[D . / ' - D + . ' I I 1 1 Dj. + . 1 +c). 1]. (0'j1 1 c- M+2/ *' I I .D -gIj)j-gI 1 ' ' Dc) ' . - I- .I I I(1 I- 1 02I 0D I I 1 . .& . 1V. &. 1V." zOy&' ' $ 9'    . 02' [@ .' C. c- 1 0D21Z1 02I .1iF ' + hI(+ Ij.I I. ?1 c- 1. &[D I 'JI 21fD21 .I D ' D I I '*)jI . I I2&(' 2@ . *' -gI 1 '>I I-i@ )j.[@ I-gD )jI[&(1 I . &. 1 0I D. I &. I I 1 0I 21 ' . / .I I . I[&. 1 Ij-oD21 . - I :1 0I . 1 D 1 1 Z1V.1V.I . &.I . ' ' . ' ' . . ' 0 . )D21A1 I- 1 0I . / + 1 02I ./ I 1 'bDP1 c- ' ]' 1 02I. <@ D )D 1 0IC1 0.& 1 c-gI I. 1 D . ' 1 D . 1+[@ 1 .' . . &. 1 D I + ' I[' 1 ' I 1 ' I . . D>-oD 1 02I I[I . 1 + . 1+[@ I ' I Dj-gI!.I &[& &. - I. Ij- ]02I?1+ 1 &(I . 1 +2@ D -C.G-gI c. CD D21 D 1 I 1 I D o1 Ij-CI fD ./ I2&(' I-gD ' I 6 IJD C0IJ)j' D . 1 'J1 c- 6 I ' . 1V. - Ij- @ I I 1 'b1 "1 -gD *' / 1 -oD 1 'T1 c- &. 1 6 &.I2D 1 0I . Z1 -oD . . 1 0D21!1 02I / . :@ Dj-f)j. 1f.@ 0. I . I. 1 0D21 1 D. 1 I D21 I 'j1?I -oD fD 1 -gD D &. ' 1 0D21 &(' D.G)jIc@ / ' (0'j1 I &2. 1 02I 1 ' *' . 1 -oD .Ij-E. I I.I]. 1 02I *' 1 'lD - .+ 1 02I 1V. D ]02I . *' 41 'J1 c- . - 1 'PD!1 c- . . T-gI ' 1 0I I 1 D21 I &[& D .I 1 0D21 I . V&2.+ j. ]02I.D Il0D I(1 . 1 D . I )j-g' &. 1 02I . . 1 c- &. 1 + . I ' . 1V.I ' @ I @ 1V. J)j' . / / D. ' 1 -gD 1 -gD21 I C1 0D21 -fD-gI 1 02I. (0' -gI. D I . / I0j.I D 1 0I 1 <6 1 @ ' I c)jI2& 1 I c. 1 + ' . f&(' 1 0D 1 0I & 1V.1 D.1V.1 Dl-gD I 1 0I I- 0j. . ' . . + I 0Ij-gI.. .I2D21 I . .1 0Ij- . hI. "D D I / I 1 02I 1V.' &2.I c- 1 *' 7. hI.+ &. 6 1 I C0I ' . @ . A-g' c- c. I '1 I / . ' 1 0I I . ' / *' . fD .Il. 1 Xf^Y[h^ZZ\^\[]i9_1i Y[`ba awac d] f[X ai cr Zi{d fwh^a2il `br f a2qaYd ik2Yaa. ' 1 0I .D 1V. IP. D I 1 I / 1 Dj. ' c-A@ @ 1 -oD21 I / 0D . 1 0.I D + I[D 1 02I I .' Dc)c)jI[D.. D 1 0D21 .I I I!1V. >I c)jI2& 1 I . I ' / -gI 1 0I ) Ij. ). & &(I I[D @ . ' c. I D o1 Ij- & (I. I. ' C0I Z1 0D21?1 02I ' I C0. - -gIj)j-gI &. 'j1 + 1.G)jI 1 0I 'j1 ' ' 1 . . .D &j0D I!. tf#hKf#u02Yn"t +D ' I *' 1C1 0I I -gI . -fD . 1V. &j0 @ D- 1 c- I ' &2.. 1V. 1V.cD . .':)D/cD21V. I -*1 0I I ' /I D fD ' )j. . . I &.02' I(1 . 0I[D 1V. "D& 1 . 1V. I &. 1V. &. . 1V.I fD I ]02I I(1 D I .& I .D 1 -gI o1 I- . 1 0I .I C0I c-gI 0. . c-gD21V. - ' .D 1 0I / I[&(' . &. &. ' . D- . D . ' Ij- 1 I[D c-])j-gI ' .I . 9 .D I[' + &(I . 1 I c.+ I ' - I 1 0D21 *' +. [@ . .D &-gI[D D &j. &0 1 c- &(IJ' 1 ' I . 1 Ij-oD21 c. 1 I ]. I 1 @ &(I>.!D21 I[&.D !. ' <1 0I 1 0D21 1 D I . 1V.I ' ' 1 02I ' &[& E1 0I ' I 1 0I D D . ' 1 0IJ-oD 1 -oD . ' . 9 I &(I I 6 &(I D I.D '1 I (1 02I 1 D 1 c- 1 -oD21 I . &0b1 02IlI ' I0j.02' 1 . &j0 1 0I . .1 6 &(I . *' <1 02I]&[D I 1 I 1 -gD I . Ij- ' D J1 02I&-". ' I -gIJ. I D I .F !. I2Dj- I . 1V.I ' /*0 /P1 0I .I D c- I[D D I ' ) / I-E' !.I I ' @ 1 02I )jIj-".I &. .+l. D-gI ). 1 + &2.I- 0D <@ [1V. I A-g' I 1 .I2D VD 1 c. >D.I)j' I D 1 0I 1V.' D21V. ' 99 F 1 02I]1 -gD . 1 0IP1 -oD . 1 c- ' I [@ 1 0Ij-gI . 9 /I- &. ' I2D 6 I 1 0I Dj-gIJI D 1 1 0I 1 ?' I. 1 D D .1V. I c)jIj-o&-".G-o& C0. 0D21Z. ' IJ1 02I @ I *' D . D . 1 0I *' (0' 1 -oD 6 1 0I .& .

> 0   > ' 4 j . 8 I  .

.

 . D ( 2  4 /   .

.

 .

 .      ? j J7 )   .

 4  0 IU … 4 `~ U    .  8} .

q U ' 9 .

4 ‚ .

 .  2 0 ( . ) %$   s  .

  0   9  C 0  7   . .   q ƒ . .

 0      ‡7 w 0 .  7 ( 9 .  5„s† . ).

 ) € )u .

 ' 0   .

 0 V  .

 4 .

{7 ( 9 .

 ?N& 0  {„s† . 1 8 .   0 x„† .

E U G$ .

   > 0w  D I  4 #.

 0 4 .

 .

 4 E €z 9 .

 V7 . .

  .

  )  V& 0J .

  .

 .

 4  .

 I  9 "' 50 s0 2  .

 .

‡7 0 '.

   '  4 V N .

 2 .

U .

.

 8 0 .   .

 y B u9 .

 9 .

 2  $ @ .

87 8 ?& 0  ' ( K D ? { 9  9 >u  A 0 . .

U . !N . .

.

.

I .

€.

 ( 2  BN  .

 .

U 22 . .

sP   50 4 F.

.

   ? 8 " ‚ 0 0 . 'u 5 0 .

 5 0 2 4 D  Nj 9 /q QU .

E0 4 U > 28N 2 . A3 4 D U .

H‡ < 0 ! N .

0 4 4  . .

 .  ~ Yq U 7 4 „s†  vNn0   w0 4 . 7 ?„s† .

 J … 4  D V‰sc! .

y )  .  8 0 .

80 4 * x7 )   .

 ' 9& ‡0 8& 0      9    9 0 >$  ) … 9 #  0  0 Nn}  & .

  ( . H  IQ q U @ 0 y 0   V … B 0 0 A  „s†  4  s JN  j0     U 9 % 4 D ? @4 D 8 0 %P     .

 V ? 2D3  0 4 J % J0 4 4 D  5 4 4 D 1‚      &   V @F 4 .

  4 .

 .

 D U 7 s„† N D s %   .

 .

4 .

+ 7~9 576 -".N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) q .RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. +>=?-A@CBED-GFHJI.Õ. /*02143 99:6<.ØMÓ*×5ØÕJÔ ßÔ æ ×/Ý:ÕMÔ ØMê*×5Ø%Ô ÞPÛ8Õ×/ÝwÚÜðÞPê\Û8äVÔ ÛOØðÖKÞVé\Ó/×8Õ%Ú^Õo|EÞ5֘øêØØMÓ8ÚIåäPÔ ?Ú8ÝwÚ8ÛØëø^åØMÓ/ÚQÜð×8èIØüØMÓ8Ú H| ÞÖ Ô ÛØðÖKÞ.ÞPßOÚݝÚ5ÕJé\Ú^èIØ Õ5ô &('*). ‰ c!0 # d 9 # D ' 7  0 1 f[ XZZ _gqc qX eZ\X a›X Xi Z)i Y[X aIZ] m c r_)a2aDc di c d[a ir ma f[r e2m f[a e2 a { *' / I I ' &.N Q.G- KML.é\Ó/×8Õ%Ú |HÞÖ˜Ô ÕbאÕJÔ Û\ê8Õ%ÞÔ ä×\æ?Ô Û.D Ÿ ØbÓ/×8ÕØ ÞVø*ÚQÕ%×*Ô ä.RTSVU aU d.

 . Special topics .  .Section 3.3.

 2 D I D I D CD .

te2.

' s ' 1 02I A-g' 1 -gI./ . 1 0!1 02I!I &.Ij)21V.2 K 0O0 ' 1?DT) / *'  - ]. ' `X Yc of[io’f^a2h^_{Z\iijZi Y[ac X dZe ] c _›a2f[] Xf0a xa r ii YYaa r iq Y[] \Qa d[gl^Z[a ` r Ya2f[_/f^d[_a a2e2i XZd @ iusv fKu@iWt\v .&n q nKf n .

&n"s 2Wh5v .

 .

 A … ?  7 € D 9?  .

D  ' .

 4 .

.

 4  0 &j 7      9  .  9 ~  @ D  5N A .

 U  I .

 N  B u .

N U E . D q  u .

.

9 .

0 8 4 U .

.

 ?.

  V (  KN  €  0 U |   7 ?& .

D .

.

  @ ) …0 )     .

.

.

 . % /  I  .  %$ 0 9  v0  . @H‡ x0 .

j s0 #& .

 .

 D  9   4 0 .  .

 0 3   9  .

    I  9 4 .  u ) K/    4  y .

  0     .    ) 4 0 4 .

 2 ? ?3  D  9  .  2 ) x  4 .

 € D   A 5 4 }    .

 . .

4 y .

 .

4 9  J 0 3 .

w 9  .

.

4 € V  B u .

 .

)4 D # 9 .

.

  u  I  w$    9   . 4 .

9  x&j .

 J     ) .

      0 D   K . .

 .

   .  & .

  e32:t/i .

  D J .

( ) 5.

  .

 .

1 + D .I (0' P&. .D & .I ]I. I &j0 . . ' 1 -g'*). I I[&(1 !' )j-g'*)jI. D I 1 c- "' (0' 1 .f-gI[D )j-gI 1 0I 1 0I . 1 )21V. ' . ' 1 0I D-g/I I . I &[D A-gD&(1V. V& 1 0I I D. ' [@ I 1 02I]D 1 0D21f1 0I (' 1V.D 6 I . "' D(+JD . ' 1])j-g'*)jI. &0!&.I IP1 ' (02+ .-g' ' I0D . ' )j-g'*)jIj. 1 0I &. I I D21A1 Ij- ' -1 02I!&.D D 1V. V&(' . ' ' I[I I &[D21V.' D I I . (I + ' I )21V. ' ' -gI[D ' D .D 2@ I(1 . I I 1 @ .':)j. ' D. . & D- 0Ij-gIZD I &(I . . I 0D 1 .' . ' I Ij. /I . 1+[@ -gI[D .Ij-A@ mHn9p e32:t/i w0 B& 0 D 0L0 I 02' ' I!&. .' . C.02'1 I. I D I 1 'l0D + &(I *. & D21V. I . 1V.1V. 1+ *' 1 6 I &(' I &.D - /I "Dj- .I *' .D21V.+ ' - . &. ' + I . 1 . ' I ' 1 0I I[& 1 Dj-g/I ' 1 0Ij- ' 1 - E1 0I I ' . .' . 1 I j. ' + j. ' 'j1 "D- A. ' 1 02I Ij-oD . 1 0IlD - .+ . I &. ' Dj. . ]&0D D 1 ' 1 02I &. &[D I 1 D <@C&(' @?1 02I . I[' h6 c. I &(I . D &. 0j.. 1 . Ij-gI 1 D.1 D 1 . .1V.I ) /I @ D . Ij-gI G@ D / 'c' I c)jI. ' &. ' 0Ij-gI 1 0D21 1 2@ I2&(' 1 0I "1 -gD I h6 )[1V. I I 6 -D &. ' &0D / 6 I ' ' 6 1 0IP)j-g'*)jIj.' 6 . D I ' I[' ' ' - 1V. 1 02I A-g' 1 ' . . / ' 1 0I!/ 6 D .I2D 0D I 1 0I ' . . 1+!0D *' I 'j1 ' I(1 I- /I I. j.G. .+ -gI[D ' I ' 'j1 ' ' I . I 1 02I Ij- 1 0D21 .. I . I I 1 0I . &C0' 1 . 6 1 02I 1 0I :D 02' '/ I .-gI ZD.I .':) C.1V. '1 h)j. . Ij- I!.' D @ . 1+P. D - ]0j. 3 €  A C0I ' 1 0I 1 *' &. / )[1V.' I 1 .' 1 I ' /*0 )jI-gD21 c.1V. &. 1 c- <)j-g'*)jIj.' D-gI "D- A. & Il.02' I -/cD . Z&. ' &j0D 1 ' I &[D )jI[&(1 I 1 0I?D I . . . V& I I &[D I. / D I .' .' .D I I I .I . D ' . jDj-g/IC&j0D I . 2I D21 I.1V. D I . & @C&(' 1 c- ' &0' .)jI[&.+. . - . 1 -g'*). ' &0D I[I I . D P-gI 0I(1 0Ij- I IP&. D + D '+ Ic@ ' C1 02I>&. . D ' . ' )jI[&(1 I .':)j. . D21V. ' . - '1 I.I J)[1V.I f1 02I I 1 ' )[1V. I ./cD ])c0D I . D I.G)D21V. I(1 D I. C0I ' 2' 6 Ij- I @ 0' 1 1V.G-Z.' 6 . E1 0. I2Dj- ' 1 'l1 6 + D I 1 &[D ' 02' &[& '/ /IP' . @ . I I @ )21V. ?D21 ' &(' Ij- I.+ )jI[&(1]1 02I '1fI 1 Ij- 1 02I &(IC. 0D21 ' ' -gI[D (' ' - 1 1 0I I?I -gI /I . 1 0I . D I .1 0Ij- 6 6 Ij-gI . 1V. 1+[@ ' @ . I ' .D =f. ' !. I ' D 0D21 I ) -gI[D 6 . / .

 ' '1 IJ1 ' I . . / 'j1 0.

 B0 ) .

/ CD 0D21 1 0I / ) 3 '0 V0 9 . / 1 02IP)j-g' .I[/ D- &(I .

)Dj. & I .1V. (I I ' )j-gI Ij--gI .

' 0I(1 0Ij- 5 0 0D I *' 5 0 . 1 ' 4 0D 6 I D21 Ic@ mHn9p e32:t/i 'u ) 0 0I 1 02I 0 1 2I 'b) 1V.

 4 1 02I *' I hI2& 1 !0D I . %  .D &(' 4 . 1 ' . I . I &.

.

. ' D6 . @ .  3 . . C1 . Ij-gI - . 1 +T. &0 I 1C' - D21 ' D !.D21V.

/*02143 9:6<.G.RTSVU aUd.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &./cD ?I D.'*)(+c-".N(O L.+[@ 1 -oD. :  I(1 &@ ~ mHn9p Q K L.G- . +l=?-A@ BED-GFHJI.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. &(I I 1 .R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.  I[&(' D.N Q.

Dimensional Analysis qp@püv t\v .Chapter 3.

&n#i"uHn.

te2.

&nfnKf iuüsv f#u@iWt\v .

&n 2Wh5v   1 V .

B  @ 2 : 7 J 92 D 9  )u  .

 4 .

 JNj V 9 0  0 D 0 # .

 . .

 4 .

  ( U q v7 w 2 D 1 0 0 D D w 2  .

 4 4 0 w 0=  @ & 0 % 0 …P 0  ) v 0 4 .

 .

 .

2 0 . D 9 8F .) x7  ) w‚%    2 .

  ) I j    4  .

 $   j   / w /   %$  ) ‡0 1 0 1  F  .   .

Iu9 .

 & .

  V 2  0 E  92 #.

.

 … 2 .

.

   .

 . y  ) .   C0 & .D2 .

 .  BN & .

U @$ 10 & ? 0 ' 1 4 s0  3 .€: IQDQ .

‡7  D 8 0 0 .

  I0  D 2 D &  . I $  .

 €N B 9 '7 D @0 j& . 4 I . T U ..

   ) . q  .

 . 10 J .

.

.

 2 .

   ? 0 7  " B  ) .

D21V. I ' h1 02I ' &.  C0I ' &.I I 1 0I I I . I 1 1 I[&j0 . . C0I 1 0I(+ :-gI I 1 . .I ' i. 1 02I . / I D. &0 C0I>)j-gI I 1 ' . . ' 1 D ' .':) I 1 'T1 0I D <= &. 21 1 D ' ' . 1 + D I D D .D I @ - ' . <I . 02':)jI &(I [@ ' . 1 ' I .1f1 ' {?{ 6 I + . 1 + )c02I T. . + D21 )jI.& . 1 . . ' 1 Ij- I ' D &[D D I o1 Ij- 1 - 1 0I .  . 1 0   .02' D 0.D *' & ' 6 . ' + . 1 Ib' 1 D . &.

 .

 .

)j-g' 1?)j-gI . y  . )jI2Dj- z3z J . Dc) / D 'j1?I .   ' -". I I>.

( .

  {0 .

21 C. Ty .?D . 1+ -gI )j-g' I D &. 1 I c)jI. . %$  $ & 0 2 9& 1 0I D I I .. D. +?I 1 0. &. . ' c. ' ' .D .I 1C-gI . &[D21V.D21V. ' . ' . . ' 1 2@ 1 0j. 1 + &.. .Ty 6 .

)jIj-oD21 c.I2D I 1 0D h.1V. I I(1 D I Ij-g/j+ I D21V. D . ' :1 I . 1 ' . ' ' ' 6 &. 1V. D I I I . /!1 02I 1 D21 I .Ic@ 0I 0I -oD Z1 0I 1 -oD .1 D I Ij. . 1V.+ /I ' ?1 ' Ij- - 1 02I 576 -". /IP&. I . ' / I- '*) .+ 1 I I- 99:6<. )jIj-". & ]0j. I + &('*). /*02143 I. ' 1 .I2D ' I Dj-g/I 1 02I . D-g/IC)j' . 1 . D.I I .1V. I 'j1V. 1 D D- . 1 0Ij- Dj-g/IM. 1 02I . 1 -gD / ' ' 1 0I D )j' I . 1V. ' . / . PD ' I. & . I . I(1V. . . Ij- ' I[D 0I &(' &2. D -gIJ' . . I I - fD 1 D I 1 0D21]1 0I(+ )jIj-)jI . ' ' 1 j&-". D / D z +' z35 z2&' 0 28z 2 {:z . 1V.D21V. ' )jIj-oD21 (02+ 9 . ]. & 1 . &(' 6 'c' ' ' &(I )j-gIj0I . (' 1 ' + 1 0j. I hI2& 1C' ' . 1V. -gI D21A1 D. 1 +2@ 1 0I @ 4 ) D € u9 . Dj-*.D I @ )D. . 1 Ij-".

 . xN . 7 € j .

.

  C u  D #7 >   V &  j .

  ˆ •  .

(  1. &  7 Iu9  .

  • ˆ  .

 }   4 G E ) 4  .

 D ?0 8 2  V ia0( Y'gc aIX\[efk2\i f^Xc ZX] \dai Yi aDZ.  .eh^Y(a f [\ r c if[de2X fai a rm irZ^a2c XZ^_i i c de c dZiiZZa m +  f^h^Z\[iX '\a2a0x ae2fX i c dl  ) # u9 .

1 0Ib- I ' I.I D I <1 02I Ij-g/j+[@ . N q .G)D21V. ' 1 0IT)j-g'*)jI. ' . I[& 1 ]D-gI 1 0I .' ' D21 2   V0 2 -gI(1V. U :@ Ij- 1 0I I . ii ZYa›q i \[aio i Ya af[a i \ q ] a›f^d[_fc ji c aZdad[f^e2h^a Z\i e32?t*i  D  q r r r  K ?  ' 3 Zd^] r a2l\^] f r _gc a›e2f[X i c d[l mon7p e2f^Zh^d[Zi \[c i+d^\iaYai YaX '_g\ca2X a0ex \aX X ce2Zf[dX i Y[c da lr a `i aYo a r a a f[X i o’\ f^a ] IeYf^a2df[li a a c d ] f i lY[aa r c r di e Y[r a. &[D 1 0I + &.e2f^_] ec X \^e] \[fXi a›X›iir Y[Y[aa 7~ X c ldc *ge2f^de2a C0I (0' (0'j1 1 0D 1 I IJ-gI[D - I-GF ) ' &[D21V.1V.1 Ij- & ' U 1 0I. I ]' N q . &-gI[D 02I. o’fi a r c f^] q^ r q d^r \i c oa2X h^ a r df_)d[_. eYZ f^dq a la.D &[D I .1 I[D 1 0I D- .ƒ U 9 . .G-gI - D ' I & )c02I +>D21 ' T1 0D21 . Ij.

G)D21V. D . / *Dj-gIJ&. '  (  ) !. D(+ lD .D 1l-g' IMD G@ I(1 D . :@ . &.' .

Ij-oD .  (  .N Q.G- KML. . 1 02I Ic@ +>=?-A@CBED-GFHJI.RTSVU aU d.  I .RfegUXhSVU - .N OPL.

  w s  ’ .

  I :  €& 0 . .

)  . . ' + - Dj-g/I- ZD 1 0D21 . 1 - 1 0I!)c02'1 ' I ' *' &(1V. ' 1]. ' I ' c. 0I I)jIj- .' 1 D21V.I [1V. . ' 1 . D 1 D *' M. ?DP0'*)jI Ij- 1 02I +Z1 02IC. @ Ic@E1 0I 1].

… 0 .

0 w 9  .

I . )j-g' h6 - IJD. - *' 7.I o_2>2"hJs2˜t*h^i9nsv t\v . I.

&n ^ h.

ªt\fKh K fKu 2Ynt .

 t.

u@i v ni?h .

 .

4 ( 2 y  .

 JN . U .  1 9 .

(  .

 0 '?  u9 9 #  .

 .

I / & .I2D [1V. +!.I . D. 6 I ' ) . &0?1 02I 1 ' . ' + + .G. ' *' &[D @ . + . ' . &2.I!D I 1 0D21 . 1 ' '1J)j-g' h1 0I @ I &. 1 D .1 I I fD . &[D 1V. ' &. 1 D 1 0I(+JD.02' D21V.' + (I 0D Ij-oD21 I ]. )j' 1 02I J. ' WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 . 1 ' D *' ' I2D .' I . ' . 1V. 1 0I .1 D. I [@ 1 Dj-". 1+ I D-gI -gI[D D ' fD + 1 - I I C0I!. &j0 &0 1 0D21 . . ' 1 0.D ' ' ]02I .I2& 1V.+ 1 'PD . I &0 I. I (0'c'1V. -gI]' ' &[D &. 1 0D211 02I &0 I . ' 1 .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k * . ..I . 1 ' I iI(1 *' 1 0IJ&.. !-gI .I2D .D 1 1 &2. 1V. . F 2 ?0 2 ' ' I[&[D Dj-g/I- &0 . 4&(' @ ' ' 1 *' &[D 21V. &[D D D 6 - @ I[I I &[D /P' 1 0j. & @ I 1 ]' . &. 1+ .I f1 0D21 . ' . I 0Ij-gIC1 0I Ij- / D21V. 1V. .D BED& -&(I.D 1 D I . . 1V. 1 D I jD 9 1 02I I2&. &. / I E1 0. &[Dj-gI [1V. 1 0 ' . [1V. C0Dc) 1 -g' &[D21V. ' 1 0. Z1 0I 9 :@ 21V.D I j&(I D A-g' Ij-". &2. I [@ 1 0I 1 C. D21V. . 1 D21V.D @ 1 -". ' *' I[&. ' 1 02I 6 . ' @ fD I. 1 0 1 0I .I D .D f. ' 1 0. ' D I . )jI 1 D I-GF D I ' 1 D. I &(IPD *' . ' +C&0D 2@ . . 1+[@ )D C0I I.I I. &[D & 1 0D21 I ' I D21 c-gI c. ' 1 02I. 6 Ij- /J. C.

4.Section 3. Estimates of the time scales in die casting 2 4 4   .

 7 K 4 z3z '+{ '#4 /  C0 4 C  B 4 1 y  .

4 ?  @  1 2 7  9 .

 .

 4 # 2 9 .

0 B u9 .

  .

 9 5 2 s7    ) 4 5 B& 0  s .  4 ( B 9 .

 9.

j )  x7 9 .

  . .

( .

 $ s• ˆ  N q Q.U  4 4 ? 1 . } Vˆ V 5  . .

   R  ?  .  s 0  .  4   4 0  w7 0 D .

€ 9 .

(  U ** ) VN 0 &     . V u9 .

   J  4 9 „s† . 4  .

.

 U KNF‰ -!  D 5 5 7 ?„s† . .

( .

 .

 .

? 4 2 ’ I   s 4 5 ^ 4 J 0  4 J 7 .  4 V 0 &  D  A‚  ).

9  4 2 D .

 .

 4 .

 U 9 . sN ) 2 8 0 2 D  4  .

D D. 1+[@ I 0Ij-gI 'j1 0Ij- iI[& 1 /T1 0I . 1+ -". D D b. D c. 1+ . . 1 0 &[D . / I[&(1 "I ()jI2&2.D f1 0I ). ' 1 0I Ij-oD21V. & 2I . ' I c)jI. D . . ' @ - Ij- I[& @ I(1 D I!' 1 02I 2I 1 (0' 0D I ' ' . 1 + . 1+T. ' ' /j1 0 . + . *' D -gD21 I . 1 +T. )D21A1 Ij- . D I I 6 @ D!&. 1+l-oD I[& 1 I 0D PD ' I /I I[/ I2& 1 I I ' I I[&(1J' ' .G- 1 0IJ'j1 0Ij- -o&(I f1 ' . I ]."D&./ I I /I- /*-oD . D C0I]/:-gD -g' .  H j  ? 0 & Nj H ƒ. 1+[@ ' ' /*-oD >.I 2@ D. 1+ &[D I - 6 I. -g' ' 1 02I . D . Z1 0I &0D-gD&(1 Ij-".I I . I . D .D21V. 1 +JI hI2& 1 CD. / + I . 1 0 1V. ' &(I]1 02I 1 +c)j. ' I[&. . ' I(1 I. 1+!)jIj-".' . - 1 ' I .G-i@ .G- I I . . . .I 1 0D21 . D -gI .. I . J)D. . ' c.I 1 02I @ ' ' &2. 1+T. 1 +-gI[D&0b.1f1V.. ' (0' *' -". . 9 C0I .!. Z1 0I I 1V. 1V.+ ' . 1 0' . 1 @ (0'j1 ' -o&(I @ /*0 1 D .I2D&0 1 0I @ I jD 1 C1 ' I(1 C0I I[I ) IJ1 02I I @ I 1 ' D21V. I. 1 + I ' / 1V.D &.I I>I /I /:-gD I ' ]02I ' D21 I 6 -g&. ' Ij- &0 1 0I 1 0. ' 1 02I -gD I[I /I 0Dc)21 Ij- @   7 C0I I ' 1 0D D . I- 1 0I 6 I 1 0I -gI[D . I I + b. 1+ I hI2& 1 I /b1 +c)j. & .I ./ I *&(' I D21V. C0I . ' 1 02I @ ' Ij-.D D.I -o&(I D D. &. &C)j' &0Dj-oD& 1 I. - DP' + 1 ' "D . @ I[D- . -gI ' 1 0I ' Ij- I D D -o&(IT. VD I.1 D 1. + &0D-gD&(1 Ij-". &. ' 1 '>&. 1 0I 1 02I *' . I + &. C.I I . 1 02I D :@ 0Ij-gI . 1 02I I 1 0I ' &j0T&.@ /*-oD 1 02I /:-gD D.D I]1 0D21 D.D ]02I 1 02I D. ' I ./ &2. & 6 &2. / 1 0I 0D ]1 ' 1 D I /*-oD &. 6 C0 6 I- ' /b.I!' . 1+ ). &[D 1 02I 1 0I 'j1CD fD. )j' 0I + &(I!1 0I 1 0I . 6 I *' . &[D &2. . o+ . ' 1 0I [1 0' + Dj- I[I . + . I .' I I .U 7 C0Ib/*-oD 1+ . I 21 -gI ' I!. 1 02I . . -g&. C.1 I 1 02I I &. Ij-oD21 I 1 1 .D D . D21 I]I &[D D ' 1V.. 1!.1 D 1 02I>-gD21V. 9 I!' D 6 /j1 0 I I-. '1 I ) .

 ' "$ y&% {?z5 - 02I2D21 1 02I 1V. &. 2  '+z2 {' 2 &)   . )j-g' . y I I- 1 0IJ0I[D21f1 -gD E'  " y " 4{ { . I- I I ' )j-g' 6 + I !. 1 -gD . & 1V.D 1 02I I-h1 0D &(I         5 zOy{ T .

D   n 9 .  9 .

( .

4 8? V    9&  1 ) IU .

  .

 .

( q U .

 N .

  K.

( 2 0 ?0 9 .

 &  ( 2 ( 2 x7 s  &0Dj-oD& 1 I. 8  ..

+ I c. ( 2  ( 2 ) . ' . 1 0 . .I Z. . I(1 Ij- &. I-D -gI[D )j-g' 1 0I .D21V.I!DT)j. 1 +T' . D.' &. I.D &[D21V.  &[D ' .G)D21V. /l. I . .I I )j-g' 1 ' ' . . 1 +J. .I 1 'T1 02I D . Z1 'PI .I -gI.D Ij)Dj-oD21 IC&.':)jIj- ' I . I 1 0I .i~ U H I4  s 0  ) 1V. . I C0I I . I &0 1 0I j. /l)j.' &. ' 1 0D21 . 1 02IT&. -g' I I . ' . I ) Z1 0I)j-g' . I]&. /<@ .

0 9 .

( U   s .

D . I ' - . . ' 5 7 ' &. &  ( 2 1V. /PD . 1V. 9 @ ' 6 . & -ZI jD Dj-g/I-*1 0D I[&0D &(' C I . /J)j-g' . ' . ?1 02I / 1V..I @ 1 ' 21f'j1 0Ij- z C0I!&0Dj-oD& 1 I.

1+ . I &. .D 4 . .

 .

1 Ij- . I. I b. + '‰ ˆ N)q .

:@ ŸnŸ HÖKÞPê\æ äóæ Ô ÙJÚQØ ÞVæ Ú×8Ý9ÛT×\ø*ÞPêØÕJê8è8Ó.Úé\Ú8ÝðÔ ßOÚ8ÛØ Õ5ôv Wæ Ú5×8Õ%ÚOäHÝwÞPé1ßQÚO×Fæ Ô Û/ÚÔ Ü"å5ÞPêFÙ/Û8ÞÖëô 6 I [@ .

1 0 . "#"$ y&% q I &(I &.'*)(+c-".n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.D z 5 ' K L. /*02143 9:6<.' VD. 1 0I ].RTSVU aUd. +l=?-A@ BED-GFHJI. ' Ij-?)j. 6 I .N Q.G- 9 U .D21V.N(O L. ) 1 02I 0I[D21?1 -oD I!&.

Chapter 3. Dimensional Analysis .

 )  .

 2 .

 ‚ } .

' 1 ' . . 7 C0I!&0Dj-oD& 1 I. 'j1 I >..1 Ij. & /1 0 . 0Ij-gI I I. 1V. 1 0j. I I2&(' 5 '. + ) Ty . .  1V. IJ.

.

 .

 ) 4 ( 2  4  .

 T  ) 2 ( 2  .

I / 'j1 I 1 0j. 1V. 9 3 ' - D21 ' . I D& 1 D I &[D . .D21V. 1 0I . &[D 'j1f1 0I 1V. I]D )j-oD& 1V. I  # 0 „s† . ' • ) 4 D '& D  9 3  ˆ . f1V. .

D D21 I . / . . I + ˜ 1 ' V&-". C0I!&0Dj-oD& 1 I. f1 0I . D . U 4 D-g/I .1 ' ' - D %N . A-g' I. ?. 1+ ..I . . &.G)[1 ' 0 ! . ' I- I  4 . — 7  &.D 1V. ' 1 I D . ' - / I Ij- 7 ) 02I. V&(' . 1 Z' /b0D Z1 ' C0I 7 0 Ij- . +J. • — I 1 02I IC1+ 21 -gI D Ij-oD/I ).

D .

& I Z' E1 0I /cD21 I 1V. . / .   . I 1 0. Z1 0I Ij- . 4 &  D .

‘ ‘ I- . Ij-gI .

D21V. '  1V. I  9 3 1 0I D& 1 D D21 ' !. 1fD ' - . . I U ~ 5.

I . . .

!. . I(1 I.I2D N)q  I . I  . /I &0Dj-oD& 1 I. ' I D I 2I!' I ' 1 02IT/ 1 0I 4  )u ' Ij- . 1V.. & D21V. ' 1V. I .

+ I(1 ) C )j.I I . ' D . 1Z1 ' U q :@ .

  ) .

j 4 2 D D 0 I .

& . 1V. ' 1 . Dj-gI @ + I [@  1V. 1 . 1+[@ .

' 1V. .

/ &(' ' 1 I :@ A-g' 1 0I . D % & Ij- -gI!' 1V.

"D&. ' D21 I N)q |U $#  9 1 0IP02I2D21f1 -oD  9 > u9 . I- ^ c. )jI-gD21 c.I 1 02I / . . . <@  )  ' .I D21V. IJ.

  )u N q q U  .

‘  ! ‘  ! ‘ I ?I  1 'PI "! $# ‘• I *)  .

. )D21 0J' /P&0D • ‘ . .

 I!D N)q ) R. ?1 -gD ' - I 1 ' N)q ) T. + c X ea2\X Xi Xc o’c Zfd+i a2f^Xh^f^Zd\_Di Yi Z[Y[`9a+ii Z q e2c e2f^f^] p ] ‚ e\] f[i ac i .+ . J)jIj-oD21 I ‘ •  I(1 D . ˜ ‰ '1 I / I I[D _g..U ‘ :@ 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. 1V. &('*).U :@ )  &j0D-gD&(1 Ij-". # . & 1V.

4. Dj-g/I D21V. 1 0J1 02I   u . ' 1 ‘ 1 ?1 0D21 9 &(' . &j0 ' 1V.  0j. & .

 ~ ) .

(  ‘ • ˜ (' ‘  ! . } I I 6 . ' :@  .

- 1 I N)q 1 02IP0I[D21Z1 -gD • ‘ . . H I 1 0I 1 0I!&0Dj-oD& 1 I. 1 0I ..

I I ‘ • . Z1 0I ."D&. B ' c.

' - 1 0IT&0D-gD&(1 Ij-". ' ' F 9 N)q IU .D21V.Ku0p 1 D   ^  … 5„s† . 1 + D21 ' I[I 2püv 2 /PI c) &. ' 71 0I D21V. /*-g' I(1 I I 9 1 D. .  . 6 Iu9  0 4 2   &(' 9 :@ .

1 0 ' 4  )u   ‘  ‘ • . ( C.

‘ /' 'b' I .

 9 j0 . l.

Jn9püf t\v .

@  . D21V. 1 D.&n t\v 7 .  . & 1V.   C0I!-gI I 1V. 1. & 6 &2. . 1+ 1 '>.

D/*-oD 6 'j1 I ' &j0D-oD& 1 Ij-". 0 ' z 5 ' 1V. 1 0I A@  . & 6 .

99:6<. /*02143 1V. I .G- .   1 02I 7~9 576 -". W  . & 1V.  '1ZI I[&(1 I +>=?-A@CBED-GFHJI.

+J1 02I . b.

'  ' 1 02I ! KML.N OPL. 1V. ( I .RTSVU aU d.N Q.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k ) .RfegUXhSVU ‘ @ WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Estimates of the time scales in die casting x T . y 0 7 .4.Section 3.

D- +JD ' )  • I • ˜ z.':)jIj. ' Ij- . /l)j.1V. / I ëz 0 "$ '*) D21V. ' . I ?1 ' . C. 1 0J&j0D Ij-".

.' 5 . & 1V. C/ . . . 1 0I 0I[D21f&(' &0D-gD&(1 Ij-". 1V. I +P.' { " IJ. 1V. "$ 1 -g'  ' - 0D $%  . . )j.

I )Dj-oD D21V. fD ' . 1V. . & 1V.' & 1V. ' N)q U :@ &(I I D h6 6 . ' I 'j1 I C1 0I +!D D D. I . I )D21 0P' I ' . ' ' :@ -&. D- 6 . ' D D I?D I 1V.I N)q ) ƒU :@ ' &  D K u9 .

  9 .

 y .

.

 .

 ( A 9  )  .

!.

 I  #0 .

.

.

  ( 0 9 @ 9 ) $ 2 &   • !CN 4 K 2 U 17  4 A 2 ˜ ‰ ! y K 9 .

( .

 .  ) ' 4 4 (  P 0 D  2 .

N   .

 : U  ) 80 '  {  '  .

  .

.

I(1 I- )  .  ( ( D   0 ) w0 2 )  D     s  4 ' 2 ‚ '1 I!D/ 'j1 I 1 02I +  ˜ ‰ .

 .

 ) B   j 0 .

 )j-g' I 2. 1 02I # $# ) .

' &j0D-oD& 1 Ij-". & 1V.1 D . I.I .D If' ' V 4 {} 1V. & I )c0D • )  &. ' . ( 1 02I I(1 D &j0D-oD& 1 Ij-". 1 +[@ 1 02I ) I &. ! . . + • ) .  & 1V.' . C0I /J1 0I • &. )j-gI  1 0I . ˜ . ' ' . Ic@ &2. 1 0 .

  .

 4  02I. . ) 0 z 5 ' 4  Iu9  % 9 .I 1 0I y /!0I[D21EI .

 D J u9 .

 w  )u )N q q U  .

 € u9 .

 . .

 ‡7  4 .

  .

 4 9  .

 .

/ I ' . ' @ . ' -1 0I ' . . &.+ I .*. & *FW .Ty D. 92 0 <. 1 0D21 0' I 1 02I .I I. I 1 0I ' I .    C0If/ 0 ' . .

 N u .

   .

 .

0  2 0 ' ' ]. ' .I . ' 1 0I ' C. . / & . I(1 1 0I D I(1 D )21V. I . I[D I.

I $ J0 ' .1 . D . Ij.

D .

/b1 02I>&[D . 1V. ' @ I D I 1 Z' D )c0D I. & 6 D I &[D21V. &. D I 1 I .. &(I I(1 D &(' . .I 1 0I .+ 1 02I . />-gI[D )j-g'*)jIj. ' I IJ. ' . & /I ZD 1V. ).' +J1 0I . & 6 I )jIj-oD21 c. :@ 1 02I1 I *.I @ D(+[Ij-Z. "' ' I .I 1. I / ' e vuwu 2Wh@s•i Wh. 1 D l. TD . 1 I.D ' 02I. 1 02I D I -". 1 0 @ &j0D Z1 0I!&0Dj-oD& 1 I. D- - . 1 02I ' . JD 1 0j.@ .+ . 1 D21V. 1V. ' ' / Ij. 1V.I I. I ' 6 D 1 0I 1 02I . 1 0I )j-g' . D I- . ' ].1V.+ .

#i .

&j. ' - D(+[Ij- D.I2D 0Ij-gI!1 ' D 1 D 6 'j1C' - . ' I ' . (0I I . -gI Ij-g/' I 6 1 02IP. I /1 0 . C0I &j. &-gI[D I . D 1 02I G@ z 5 ' 1 0. I ' &0D I . 1V. ' .I2D A.Ty .

"$ @ I I I . &0D-gD&(1 Ij-". .. . &!1V. 'j1 0Ij-?)j-g' -gI ' . 1 ' I 1V. &(I !0D . ' 1 0D21 j& 2   U 2 . % . 1 I 1 D . . &0Dj-oD& 1 I. 1V. &>1V.

 .

& @ . ' I . *Fž P 6 - H . Ij- D )c0D 1 '!&(' ' D )21V.

 .

2 )Q.Q U J .

 ?NP .

  .

  .

 V 9 .

( K    1 9 .

(  2 .

J 9 .

( .

1 1 D I &. .  8 0.I?1 ' I]1 0D21 1 0I .+ 1 -gD&. ' A-g' . ' I- D. ' 1 02IP&.' ' &(' D/ -gI & . &. .D 1V. & 1V. &.IC1 02I. 1 02I D IZ1 0D21 I 1 I 1 0D21C1 0I I ' - 1 02I &. &. .D21V. H 02I2D21 . Ij- 1 -gD D 1 0I ' . ' 1 . f. .D21V. I . 'lD & 1V.

 I .  .

 #  ?7   4 .

I ?D&.ô'îTÔ æ æ Ú8ÝÓ*×Õ ßO×8ä\ÚFÕIÓ8ÞÖÎÔ ÛØ Ú8ÝwÚ^Õ. 1 0I]. . I @ D .' & I D 1 Ij."D&(I - .Ø%Ô Û8ãK¤ õ ¥TÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^Õ1æ ×/Ýwã*Ú8ÝSÜÞ\ݝè5Ú1ØMÓ/×\Û Ó8Ú× . / 1 ' / ” • N)q ) QU  :@ Ÿ¦ î'Ô æ æ Ú8Ýü×\Û8ä Ó*Ô ÕëÕ ØMê/ä\Ú8ÛØOè5×\æ è/ê\æ ×Ø ÚTØMÓ8ÚTØåé*Ô è5×\æEÜðÞ*Ýwè^Ú^Õ.ÖbÓ*Ô è8Ó`ÕIßO×\æ æ:è5×8Õ. ' 1 0I ' D I- 1V.&.Ø%Ô Û8ã¾é\Ó8Ú8Û8ÞPßOÚ8Û8ÞPÛ¼Ô Û.ÝwÚ Eê*Ô ÝwÚ^äóÜÞ\Ýè8æ ×*ß. I ]0j. 1 Ij-gI &j0D-oD& 1 Ij-".é*Ô Û/ãôëÒSÓ8Ú'è5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ/ÕFî'Ý.

RTSVU aUd.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N(O L.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.ÝÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä6ÜÞ\Ýè8æ ×\ßé*Ô Û8ãô3÷ê\ݝØMÓ8Ú8Ý9ßQÞ\ÝwÚ*í#ØMÓ8ÚFÜðÞ*Ýwè^Ú'ÜðÞ*ÝSõ üè×Õ. +l=?-A@ BED-GFHJI.Ú5×/Ýwè8ÓF×\Û8ä.Ø%Ô Û8ã`Öü×Õ è5×\æ è/ê\æ ×Ø Ú^ä3Ø Þ ø\ÚVÔ Û1ØMÓ8Ú.Øåé*Ô è×*æüÝwÚ Hê*Ô ÝwÚ^ä•ÜÞ\ݝè5ÚVÕJÓ/ÞPê\æ ä ø*Ú ä\ÚIØ Ú/ÝðßÔ Û8Ú5ä.\Ô Ú/Ýè5×8Õ Ø%Ô Û/ã ¤_õ ¥ #Ó8Ú^è/Ù`Ô ØÞPêØ.ê8è8Ó'Ô Øè5Þ*Õ Ø Ÿ§ Óå  Ó/×ØbÔ ÕØMÓ8Ú'æ Þ*ãÔ è q>q K L.øIåØMÓ8Úé\æ ê\Û/ã*Ú8Ý#ÜÞ\ݝè5ÚQ×\Û8äTØMÓ8Úߐ×è/Ó*Ô Û8Úé/×/ÝØ ÕØMÝ×*Û/ÕMÔ Ú/ÛØè8Ó/×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ Ø%Ô è5Õ×\Û8ä'ÚIØ è\ô £ê8Ú^Õ%Õ^í?Ó8ÞÖ ÕJé\ÞPÛ8Õ.Ý×\Û8ã*ÚFÞ/Ü "! #%$ ô Û`ÝwÚ5×\æ Ô Øðå1ØMÓ*Ô Õ.Ó8ÞÖ ß.Þ\ÝwÚ^ä ØMÓ*Ô ÕëÝwÚ^Õ.Ô Û.ØMÓ8ÚÔ Ýëé*×*é\Ú8ÝOé/×8ã*Ú Ô Û Sâ Ò"Ý×\Û8Õ%×8èIØ%Ô ÞPÛ6ù8ú*ú*ö  ÜSØMÓ8ÚóÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕTÚ/ØMÝw×\é\ÞPæ ×Ø Ú^ä6Ø Þ ×\ø*ÞPê8ؐý üè×Õ.G- .Ø%Ô Û8ãEíÛ8ÞóÜÞ\ݝè5Ú'ÖÔ æ æø\Ú.Ù8Ô Û8ä3Þ/ÜSè5×8Õ.n_ N2Xg_ ^AR k 9~99 576 &.'*)(+c-".Ø%Ô Û8ãóÖSÔ æ æ"ߐ×äÚTÞPÛ`&ù Ø ÞP'Û ߐ×è/Ó*Ô Û8Ú'Þ\Ý ßQÞ\Ýw Ú ¤6Þ*Ýwä\Ú/ÝëÞ/ÜOߐ×ãPÛ\Ô ØMê8ä\Ú æ ×/Ýwã*Ú8ÝbØMÓ/×\Û¾î'Ô æ æ Ú8Ýbè5×\æ è/ê\æ ×Ø%Ô ÞPÛ6ÕIê8ã*ã*Ú^Õ Ø Ú5)ä ¥Iô¾ÒSÓ8Ú. /*02143 9:6<.N Q.

I A. 1+[@  .Chapter 3.' 1 I ' 7 &2.Il02I. Dimensional Analysis }  4  02I.

. &. J. .  j   2 4 9  0  . . I ' . 1 ' I!. . IJ. 1 HP. / . I[D21 D D &(I / 1V. D 1 Ij-gI ' ]02I D. ' D 1 02I 0. 4 0 0Ij-gI &(' I . PI I )j-gI '1 I + ]-gI )jIj-". @ 1 0D21 1 D ' + .1V. &0 . / . I / . 1 D ' . . . . ' .I - . . C/ . . . +TD &[D 1 . I Iu9 +!1 02I!I 0Ij-gI . I ' I 1 I )jI-gD21 c-gI 1 D '1 I 1 0D21 &(I D . . + &(' @ . I CD 1 D I  . I &(' I P&. .

D I[/ U ~9 4 .

  &   ”    2 I  .

' &(I 1 -oD . . I @ HP. . I]1 0. 1 02I C0I D I-C0D 21 02' D - <1 02I D . ' 1 I "D 1 2@ Dj--". &(1 PD I 6 I A.' I . )j-g' &. & &(' & 1 0I &(' c- 1 0j. 2   U ‡7  9 2 2 ' I!&[D .

.' I ‘ . 1 + 1 0I IJ&. 0D f1 ' I[& 1 . I ' . D . / .

D-]-gI ' I &  9 . &!1 I ' 1 0I . / D . . ' Ij- 1V. &!0I[D21 )jIj-oD21 c. . I '+ ]1 02I I 1 'l1 0Ib02I2D21 1V. +j. &[D I 1 -oD .I 1V.

 y .

 ' 9 .

( .

.

 D C u9  K}   D { ). KP ' .

1 D &0D . ? . D &0Dj-oD& 1 I..

( 1 0I . N)q ~ IU .

u .

@ )jIj-oD21 6 &(I ) &. . D I /b' 1 0I c.. @ .  . j. I. &(I /:-gD . ' & 21 '  . & 6 +  .1 02I- )D. 1 0D21 I [@ 0D ' .02' 1 Ij. . D- 'j1 IJ1 0D21!."D&. ) I ' .I 1.' 1 ' 0D !D . I ' 1 1 02I I 1 0I • ‚ %‰  * 6 ]02I 1• ' @ ' :@ .D21V.I 1 0I 6 1 -gI . D @ 1 I."D&(I I A. ' 1V.)jI. D 1 '>'1 02I- ' /T1 0I 1 0I -gI . 1 I 'j1V. . f1 0I c.I )jI I .I D21 /I . ' A-g' 1 I I I . 1 0I . ' .I C0IJ&0D-gD&(1 Ij-"."D&(I 6 ' &. .

 .

9 .

1 ' &[D21V. ' &. >. * I.I D. I c) ]D I[D- )j-g' ).D21V.' D& [@ .':)j' I- .+J&. ' I K u9 . I 1 ' -g' )j.' ]0j.

 9 .

 ^  ”  .

1V. D 0 I(1 2 &  y 92  . D 1 0D21]D21 .

'  . 1V. 1 . D&. ' D21V. 8 j  U 2 O7  : 6N #& 0  D E 0   . D . .' 21 ' • .&. I 1 02I )jIj-)jI . & 1V. 1 0.

 . .

 J  .

 .

 v  .

 y H 2 2 I   ( ~0 A € 4 .

 .

    ‰• .

‘    .

F B u9 .

.

   ‰ ! { 9 9 .

.

.

 4 / u9    ” .

.

 &% # ‰ •   ” ” .

  9 .

7 €  .

' 9 .

P   7 D .

1 :@ D21Z1 0I  .  0  …7 s    0 . Ij- N)q Qh 2?s2Ynt i Wh.

#i .

P 1 0I  4 IT0I[D21C1 -oD  .

( 2   BN .

 .

( 9 …  > 9 .

( .

& 1V. / + ”  r &[D21V. / 1 . 1 02I j@ 1 02I . I A. 1V. I D21 I &(' . . / . ) I2Dj-o&0 D fD. D .':)j' 1 I ' . ' . . b. ' D ' 1 02I . 1 &[D :@ . ' U ~>~ € 9 .I ' D21 I ?1 02IP0D . N)q &% # :@  1V. ' )jIj-oD21 . I[D- &(1V. Ij-gI -E1 02I A-g' 1 -oD &(I A-g' Ij- . ' C0I ”  • .1V. 1V. ]1 0IP. / )j. ' 4 4 ( 2  . D 21 ' -gI D . I .' 71 0I I.I I!I 1 'l1 0I ' ' 1 0I 1V. & &(' ' D21V. $ A vF 1]D . J.

N 9 ! u .

U   &% #  * ? .

.

 #  D  .

 .

1 0I I(1 . N)q .

I!1 0. ' @ Ÿ z Ûå5ÞPÛ8Ú Ó/×. &  . & I 6 6E. VF 21 D U ~ q &(1V.

8Ú¼×*Û8å•ÚPé\æ ×*Û*×5Ø%Ô ÞPÛ ÒSÓ*Ô Õóè^ÞPÚ.

è^ÞPßßOÞPÛ\æ å ê8Õ. èÔ Ú8ÛØ ÝwÚ8é/ݝÚ5Õ.ÞPæ Ô ä ×\Û8ä æ Ô Eê*Ô äíOÞ\Ý Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ%Ú8ÛØOØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø.èÔ Ú8ÛØ Ô Õ.é8ÝwÞ . .Ú8ÛØ Õ#ØMÓ8ÚÝwÚ^ÕJÔ Õ.ø\Ú1Ô ß.ÞPæ Ô ä\Õô ?ä\Þ Û8Þ/ØëØMÓ*Ô ÛÙ*í#×\Û8ä Ó8ÞPé\Ú*í"ØMÓ/×ØØMÓ8Ú^å`ÝwÚIÜÚ8ÝüØMÓ/×ØëØMÓ\Ô ÕQè^ÞÚ .Ø%Ô è Ø%Ô ßOÚ\ô Ÿ { ÒSÓ8Ú'Ú^Õ Ø%Ô ßO×Ø Ú'è5×\Û.ø\ÚIØðÖKÚ^Ú8ÛVØðÖKÞóÕ.×\Û8è^Ú.Ú^ä ÚÔ ØMÓ/Ú8Ý1ø\ÚIØÖÚ^Ú8Û Õ.×*Û/è^Úbø*ÚIØðÖKÚ^Ú/ÛØMÓ/ÚØðÖKÞSÕ%ÞPæ Ô ä\Õ"ÕMÔ Û/è^ÚÔ ØWÔ Õ"×SßÔ Û8Þ*ÝÜ9×8èIØ Þ*Ý×*Û/äbä\ÞPÚ^ÕKÛ8Þ/Ø:ä\Ú^Ø Ú8Ý9ßÔ Û/ÚKØMÓ8Úè8Ó*×8Ý×8èIØ Ú8ÝðÔ Õ.Ø.

/Ú^ä øIå1è5ÞPÛ.

ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ.Ø Þ3ÝwÚ8é/ÝwÚ^Õ.Ô Û8Ø Þ'ØMÓ8ڐè^ÞPÞPæ Ô Û/ã1æ Ô Hê\Ô ä.éØ%Ô ÞPÛVæ Ú5×8ä\ÕØ ÞVé\êݝ(Ú ')% *Pô &('*).N Q.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.G- KML.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .8Ú/Ý@Ø%Ô Û8ãóØMÓ8ÚVÝwÚ^ÕMÔ Õ Ø. +>=?-A@CBED-GFHJI.×*Û/è^Ú.ԝô Ú\ô  !"$#Qô Ÿ  è5×\ÛFø*Ú. /*02143 99:6<.RTSVU aU d.+ 7~9 576 -".N OPL.Ú/ÛØ Ú^ä øI&å %ÜðÞ*Ý#Ú \×*ß.Ø.×\Û8è^Ú^ÕÞ/ÜØMÓ8ÚFäHÔ Ú.Ú/ÛØ Ú^ä äPÔ ÚVæ Ú8Û8ã/ØMÓ.×\Û8äóØMÓ8Ú Õ%×\ßQÚëÜðÞ*ÝØMÓ8ڐÞ/ØMÓ8Ú/ÝüÝwÚ^ÕJÔ Õ.é\æ ÚQÕ%Ú^ÚQØMÓ8ÚTßOÞ*ÝwÚQÕMÔ ßé\æ Ô EÚ^äF×Õ%ÕJê\ß.

Ty . Estimates of the time scales in die casting {?{  ' ..Section 3. ) 0 .. .4.

  .

  . j0 D 2 B jD ) . 1 .' a    .

' &j0D-gD&(1 Ij-". &. . . 0 .G)D21V.I1 V&2.

I jD ) . 02' . &[D ' 4  5 0 5 9 .G)D21V. ' . &J1V. / ' & D D ?>Wib@AI I- 1V. I>. ' I z 5 ' D21V.

 .

 % $ ?  # .

.

 9 g"A   .

 DJ  … .

.

' b. D . + I .I 1 1 . . " 9 ) . / + 1 ' ' -g' D I .G)D21V. T. I .I[/ Dj- [@ /*021f1 ' I DT. -". ).' . ]/' I(1 I-D 1 . > : . . 1 I 1 0I ' . *' 7&[D &(' ' 6 ' / D . )j-g' . .

  0 ( .

 0 .

+P. / &. . I[&j0D & + I2D . .Ic@ I .I I 1 02I - ]. D21 c. D!1 0. 1 0 1 1 02I Ij-A@ . & .

.

.

!".

#$%.

/#)0'21%.-. #!&'()+*.

:%=<> . #!3%4!5* Ž76 #8#)9:.

#+ .

CBD )4E)F#G)42%?H1I<>"# 6IJ K#G4). ?@.A.

%4E. '( Ž #L*.

.M(*5.

 6NJ O.)QP 42#2/#)RTS/U?..%!=VW.

!BYXWZU[4).

H.

42 \9V\.

!BYXY%PEU]\^2!9V\.

!B 65J .

#24E!#8#]:.@V\:!1?#G.

42 #2.

BY.

4)+(*$:%F4).HO.42.

H.

42 9V\.

)B 6 _ .9VD%Q:%F4).

H.

42 3%.

`4!.Q:.H#`3N4)2.

H.

4G 9V\.

!B 6 <VAU9:Q8<V= $cd Gb  Db „   e b •5! N)q ~ /| U :@ .

f .

.

?.

H 1F3#gV(.

!Bh>i.

H:L9VW.

!B 6 a ?>Wib@AIHj k:.

Ml ?m u U4g1. .

..)n*. ">i.

H:o .

(.

`.

W3. #..

)Bp.

LF^G) W4!.

H 1)XYq 6+r :%[.

BY.

(!1F. `'.

# '.W2BD:n3+#)3V 6 #8#).

. )Bs#2)4G.?t1F<>u#[lwvi)E0x #=4)! Xy4 6 UXu%/#24!.

<> #@o*. '(:.%4E.

*i. .

 6=z .

.

{?:%3..

 ]| ?mp6 <VAU9:Q8<V= ) b  d  b  N)q ~ T U b •5! :@ J .

V\. #24E!#8#:%42#G=*".

o9VW.

F:.=4!:?34).=4G#29*i:. !BYXY.

#).

49V\.

'  I '  F & 1V. I 6 1 02I  + ) 1 02I @ } ! ” . &b1V. T.N Q.RTSVU ” ! . ) 22 I ‰ d %} "~ ) )  I 4   D C0I II jD ) I l. ?1 02I ‡ T K L.R?egUX<SVU ”  } . L. . & ! !   ‚  . D D 6 /j1 0 ” •    "‰ ‹‡  WX 1V.G)D21V. '1 0 / ' . 1 -gD21 I1 0D21 1 0 Dc)c)jI[D- . . '    YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.n_ N2Xg_ ^AR k   1V.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.N(O   aUd. )B 7 .

e32:t/i  &j0D-gD&(1 Ij-". D .I ƒ • M… q } ‚ V 'j1 Ib1 02I 1 02I!&j0D-gD&(1 Ij-". ƒ 02I.

'/+ 6 .1 ” I[I  !   ”   ) . j0  ' . I.

 .

/‘  80 .

& I - I 0. +  2@ N)q ~ R U :@ . ' &.G)D21V.D 1 +c)j. &[D ” . I 6 lD Dc)c)jI[D.]D ?1 0I  !  ” I d„ƒ D ' 1 0j. &0 I . I  !   4. & ) .

( .

'*)(+c-". I I D G†    ˆ‡    "‰ e  }      } Š‰  9~99 576 &. +l=?-A@ BED-GFHJI. . /*02143  N)q ~ U :@ 9:6<.G- qc o a rq YZ f r qi f^Xdi i Y a’a [fo q ] a2XFf r adZi q \8i € e a r i y Xa q ] f^d[fi c Zd iq c \ZiIdo’m Z Zr r i a Y^ca X 0a q 'f^\df[_^i a2c _Zd a q ] f^d[f[p .

& D&(1 D . I &(IJ. ' I D . Dimensional Analysis mon7p c X c i› c o q Z r i f^dii ZI_gc X e\X Xi Y[a  ‚ 0L0 ' P  .I 6 1 6 1 0j. 1 ' + I I 1 02I 1 02I . 2 / 'c' D21 I I-gD c1V.1 0Ij'j1 I I ' .1 D / I 1 . '  hI. ‡7 ”^ -gD21V. I . { 0 . ' 1 1 0I ' .+ † . . . 1?1 D IJ.Chapter 3.

7 s 9 .

. ( ' . ˜ ‰ 7 C0I ‘ .

  I[D ' . &j0 6 . '1 I 1 0D21 — # 0j.

D” .

‘ ' '  .

D21V. .ƒ U :@ . I ( 2 1 ' . /J1V. ' 1V.  &. . I N)q ~ .

 ?1 0D21 ˆ   . CI 21 -gI I + @ D 1D . 1 1 D A. . . .' D I <@ @ ]02I -oD21V. D I D21V. 1V. /l)j-g' &j0D-gD&(1 Ij-". 2IC0D 1 ' . <1 02Ib)j-gI D I ‘ . 'T. ' 1V.

If' !.' />1V. / 1V. ' &.. / . 1V. D&.+ . &Z1V.&. & . &.+[@ @ &j0D-gD&(1 Ij-".' 1 I *1 0I?/I. I .' ]. I .I D I. I ' . &(1V. I I 1 [@ I(1 . 1 ' I 1 ' 21 A-g' I c)jI. ' +)j-g'*)j' 1V.

N)q q I U :@ . I . 4  1V. ' &0Dj-oD& 1 I. IJ.D21V. & 1V. .. . C/ . N)q I ' c- .

€ 'j1?' .

1 N)q + ]. 1 02I .+ "D 1 &(' )D-gI . . I &[D 4 6 . :@ I 4 ' Ij.

1 ' 1 02I q ~ U q>q U . 1+[@  %0 2 &[& :@ 1 02I!/cD21 I!D ‰5! U 9 + ‰ c * -! + & )  .

' .

D21V. '  †   1 0j. & • &(1V. . . ' 3 q :@ .

'  &.  N)q ( 2 . /l)j.I 2@ Ÿ .

ëÓ/× .

×\ÙJÚ6ØMÓ8Ú æ Ô ø\Ú8ݝØðå•Ø Þ è5×\æ æüØMÓ\Ô ÕóÚ Hê/×Ø%Ô ÞPE Û ¡Pè/ÙJÚ8ݝØ_ïJñW×/Ý î./Ú Ø.ÚÔ Ý Õ`ÚHê*×5Ø%Ô ÞPÛHô ÖKÞPê\æ äæ Ô ÙJÚ3Ø Þ˜Ó/×.

×\æPÖÞ*Ý9ÙÕ.ØMÓ\Ô ÕSÚEê/×Ø%Ô ÞPÛHô &('*).ÞTÖKÚOè5×\ÛT×8ä\äFåÞPê\ÝÛ*×*ßOÚëØ Þ. /*02143 6 D21V.+ 7~!:6<. ' . 576 -".8ڕ׼ã*ÞPÞä ÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ.

&(' D21 '  .

1 ' D 1 0I & .

† I  3 D21 ' ' +CDC&. & 6 I . • „s†  / ' / . 1V.' 1 1V.

.

' . 6 &(1V.

G-gI  . &(I .D21V. :@ &. C&.1 D j. -gI Ij-gI &(' &0D-gD&(1 Ij-". ' 1 0j. 1 0I . .D .

 . ( 2  )ˆ • — 1 I(1 D .

'P'  . -gD21V.

 0 D{ 9 .

I2D ' ” . ( -gD21V. ' . J)j' 'j1f.

 . ' 6 1 1 . ' .D21V. ' ‘ • &% #  D • ˆ ) ') &.

' -gD21V.  &(' &.U ‡7 . 1 D D&[&(' ˜ ‰ ˆ 1 D D21V. ' . '!' + ]02I 1 02I 1 02I 1 0D21 C0I ‚ C0I  )u N q ~ ƒ. .

U & „s† & 0 . ( )u 2  † N)q ~ Q.

   . 4 2 9 9 ~ 9 .

4 5 .

. F  2   2 4 9  .

( 2  Iu9  .

( 2   9 *  ( 2  4 ' . zb{ " .

[@  9 . Ij- 1f1 0I &(IJ. 1 I "D )j' . 1 Ij- .

  .  r ˜  : A .

 I  s0 9   2 .

(  ” .

‘  V• .

 .

”^ .

 " @   " )u  .

 &  w 9 .

( .

7 D{ u  .

I  ' .O{  & 4  $% # ‰ . z Ij-gI y / _ga c X a2ee2\i X XFXZidYia9Y^c lXa2e2ZZo’da2X ii fr d[i X Y[f q a ‚ z { 5 ' 02I.

.

‘  • & „s† † ˆ ” .

G- KML.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. I!&[D 0 „ † s ëz 2 ) +>=?-A@#"ED-GFHJI.N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k .N Q.RTSVU aU d.

5.Section 3. Similarity applied to Die cavity 7 C0I .

  9 .

( † .

‘  .

‘ &% # • &  .

” ) ” ” .

D .

 4 2 ) 8 % K .

 $   ‡  .

  &  ) ‡7  .

.

 . .

.

I )j-g' 1 02I ' .I .D21V. I Z. D 1 0j.I D ED ) . D21V.G)D21V. ' . . &[D &. &. . & &[D21V.I ' 1 0I /*-g' c) +j. . C1+c)j. 'P' ‘/ ‰ 1 0I ' I . ' 1V. D -gD21V. &[D21V. I  1Z0D c. &. ' D "D 1 I D ' If&(' - D 1 0I I[&j. I [@ + ”^ @ I.D 2I . . ' . C/ + ‰"-! . I 1 ' ' .I2D . ' 6 )j-g'/:.IZ&(' .

6 C0I!-oD21V. ' 4 I N)q U q :@   DN-! . .

  .

  v0 8 9 .

( .

.

 %0 2 y  . 5 …  "  0 .

' . 1 D21V. )u . . ' 1V.G)D21V.

 ( .

) .

D21V. 1 f1 02I ' .D21V. 02I 1 0I ]-gI fD / 1 0D21 ' . &. 1 0D21 G@ 4D . .Ty{ 0 . ' /I ' '1 I D I .I I &(I &(1V. (  9 1 0j. )j-g' I . I 1 02I &. . ' D 1 +f1 0I 1 D/ I / I . 1 ' 6 ./ . 1 02IT-gD . (0 @     Sz2y y-% z        &' ..

4 .

.

 0 .

A$ .

N  # .

( 2  € 9 .

4 (   .

 .

 .

.

  9 K 0 ' 9 . ( U  { ? .

(  .

#.

 {} .

 ) 0 .

  '. .

 * 1$  .

 .

0 / 4 K  V .

 .

. w0 .

( 2 x7 K u9 .

 4  2 # .

 .

( .

 0 @P 0 4 .

 I  0 s0 2   & 0 … .

 .

# .

* 4  Iu9 4  .

  .

V 0!0 .

 7  .

 .

 {7  .

 .

 .

 .

9 s   › K u .

.

’ .

 .

   / " 0 } .

• .

s•  .

s• } ” • ” •  ” •v! N)q q TU 0 0 V I  … .

  $ 0 >  .

.

.

 .

0    ^ ^ y 0  u9 . @0 5 u  J . .

  .

 . ›   .

I Dc)c) I . 1V. 1 0 cD / D @ 1 '1 I ' jD. I I 1 '!1 0I 1Z1 0IJ. V& I . ' I .' ."D&.I I(1  . I. 1V. I Ij- I I 1 ' 0D )j-g' . 1+>&. 1 0I . D . @ . I .D21V.G. &. 1 0I 'F . 1V.' ' Ij- .D I ' - ' ' 0j. Z1 0D21f1 0I . .1 D 1 0j. ]02I D I D-gIZ/ ' .. 0j./cD fD )j-gI 1 ' I 1V. .I2D :@ 02I. ' D-gI 1 0D21?1 0I(+ - )jI.I @ D N)q q R U  :@  . /l' I2&0D . ' .I l. I- . I D. I [@ I 1 'c' 1J)jIj-". + I 1 1 ' . 1 0I jD. & &. . ' . ' I ].1 D . 1 0D C.+J&. ' 1V. ' .D21V.1 D ' &. 1 -gI . ' 1 ' f1 0I . I I /<@ @ . D.I I &[& 6 c-i@ .D 0I[D21C1 -oD C0I ' &[D . 1 D/ ' cD. . 7 C0I . 1 ' I . ' 'j1 0!Dj-gIC1 ' -gI )P. 1 I.I 2@ / I D21V. &j0 ./*-gI. . )j-".G)D21V. &. ' . .1 D I ]. / D )c0D . ' 1 'l1 02' 1 -gI[D &2. & F I . I 1 0D21f1 0.' 1 0I . &j0 D 1 Ij. ?D &j0j. .' & 1ZI . I[& 1V."D&(I ' ' - I 1 0I /cD .' . 1+ .. 1 . . ' I.' I- *' cD )jI. ' 1 ' D I @ C0If/ D.+J&.G) ). I &. D-gI . . )D21A1 I- I 1 0I I[&. )jIj-". 1 0I I.G-D ' \iji Ya’d\oha XbZmjlZ^k2a r d^c d[l 0aq 'g\f[i c Zd[X r _gc XFc X c ie\[i X r X\[c aZdm Z r ] f r l^ a fd^\oh^a r ' -1 02I . 1 0 1 ' Ij- j. j. ' .G)[1 02I.D I . I -h1 ' :)j' ' &. ' )jIj-". I I."D&. ' 1 0I 1 ' D ' D 1V.1 0[+ T. ' I. ' / . 1V. ' I.I  V&-". )j-gI / 1 02I I ' c. ' & .I2&(I D21 J&. ' / I- - + 1 0I ' 1 02I D21Z1 0j. &[D21 I Z1 02I .G- .

 .

 A   .

 B ^ 4  0  .

# u .

 87 ? ^ 9 .

 .

V 4  2 .

K u9 .

 4  W   0 .

  4 .

j .

 9 ‚ 0  W .

 4 9 5 .

  . .

s 4 >7 .

  .

C s0   (  4 .

   V u9 .

 0 w$  3 .

.

.

   s % 4 . ) K .

. I ?I(1 & /cD21 I!0D (0'j1 ' A-gI. . ."D&. D/*-oD "D& 1 . 1 02I .+T.Õ. 1 D c.G)D D & . 1 + Ij-CD 1 D &. )j' 1 0D21 I ' . .E' . / Ÿ  ÛTØMÓ*Ô Õë×ääPÔ Ø%Ô ÞPÛ WÓ/×8ä1ÞPÛ\æ å. I(1 I. ' 'j1 1 0D21 D.I 1 ' Ic@ D I]' I[I I . )D.1 &]&."D&(I . D 1 02I 6 <6 D I.1 .I2D - I .ØMÓ8Ú Ü_ê8ØMê\ÝwÚ*í+Þ/ØMÓ8Ú8ÝKç^ÞPÛ8Ú5Õb×\Û8äFäPÔ :Ú8ÝwÚ8ÛØQé/ÝwÞè^Ú5Õ. / D .I 0.Ú5ÕbÖSÔ æ æø*ÚOäPÔ Õ.02'1 . .1 D I ' I I I ].ÚOÔ ØÝwÚ^ÕIê\æ Ø ÕSÔ ÛÛ8ÞTé/ÝwÚ^Õ.×Ø Ú*í+ø*Ú^è×*ê/Õ. 1 ' D . &. I.è8ê/Õ.ÕIê\ÝwÚëãPÝ×8äPÔ Ú8ÛØü×\Û8ä ØMÓ8Ú8ÝwÚIÜðÞ*ÝwÚFÛ8ÞVßQ Þ . &0 ' ' I(1 .@ "I ()jI[&. 1 + 1 02I D . .' -gD 1 02I 6 I 1 0I 1 1 02I I. *' 4' I- I [1.è/ê8Õ.I>& c.Ø Ú5×8ä*åÕ Ø. + D21 c. /l)j-g' .Ø%Ô ßQÚQØ Þ1äHÔ Õ.I C0I . 1 G@ D21 &.Õ.. D 2I / & I 1 '!1 0I .I . I.ÕJê\ݝÜð×8è^Úëè5×\Û\Û8Þ/ØSø*ÚÕ ØMÝ×*Ô ãPÓØIíPÜÞ\Ýê\Û8Õ. ' 1 02I- ()jI2&2.I . 1V. - .  …N ) 2 0 0Ij-gI 1 I D T. 1 D 1 0I & 1 .Ú5ä+ô Ÿ ã\×*Ô ÛØMÓ8ڐäHÔ ÚOè5×8Õ Ø%Ô Û8ã. 1V. I + I Ij-oD @ I ]02I c- /I[' .I 6 I(1 Ij- .!.IP1 0I)j-". I !' . D 1 0I!) I 1 ' 1C0D + .ՐÓ8ÞÖ Ø Þ1è5ÞPÛ8äHê8èIØëÚPé*Ú8ÝðÔ ßQÚ8ÛØ ÕQ×\ø*ÞPê8ØSØMÓ8Ú ?æ æ Ô Û8ã'Þ/ÜØMÓ8ÚäPÔ Ú\ô Û. 1 'J1 0I &. ' "D& 1 ' - -])j-gI &.é/ÝwÞè^Ú^Õ%ÕëÔ ÕS×'é/×/Ý×*ø\ÞPæ Ô èTé/ÝwÞè^Ú^Õ%Õ5ô ¦ Þ/Ø ÚbØMÓ8ڐæ Ô Eê*Ô ä. I I A-g' D.D 1 0I . (I I .."D&.

G- . /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.N(O L.RTSVU aUd.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.'*)(+c-".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.N Q. 576 &./Ú8ßQÚ8Û8Ø^ô q K L.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Chapter 3. Dimensional Analysis  .

j ~ D 0 9?  s ( x0 .

 7 @ . ( ) €7 .

D  .

) 4 ( 2 D Yc Xa lr aZdc Xa i Ya q f r f^h^Z] c e q r Ze2a2X X .

.

.

 4 D  s ? .

 7  4  7 I D  W*  .

Ic@ I I.+[@ /I D C0I  I 1 0D21?1 02I!D.i Zl^a2ibi Y[a  • & • ˆ )j-g' &. ' I  • &j.G)21 1 D D C0 . . I D . I I !. &[D 1 /)Dj-oD I(1 D . I. . I 1 'l&(' I ' ' 0Ij-gI I „ I-1 0IT)j-gI )j' ' 6 I c.I>)j-gI &[D 1 0I Ij- I I(1 . 1+ . / .G. ' D @ I D21V. .I I 1 0D21Z1 02I 1 )j-g' &(I . 1 02I C0 . / )jI-gD21 c. -gI &(I . & ' E1 0I 1 0IJ&(' 1 -g' .I fD 0D ?D . \[X ii Zl^a2ii Yaf[k2a r flak2f] \[a )  mf^\^dd_e2ii Zc Zda ] qf]i fa c r dY[Z`.1 Ij- 1 I 1 -gD I2D c/cD f/cD I . )j' 4 I WW {} )j. I . 1+ D )j' I / ' . 1V. .D . / &(' . . ' - .11 02I C. &. . .I +21 -g'*)./ I[/ . ' 1 D21V. / D ' I 1V. I2&(' . 1 D . . &. . ' 0 ' I I../ D. &[D I D-gI D21V.D . . J)j' - . I 1 ' Dj-gI[D :@ I . .G.

D H  w .

D . I(1 I.1 D <D-gI[DP' ]D-gI 6 0Ij-gI 1 0I D&. I . /]1 ' .' 1 02I .&.2@ IJ1 0I @ I 6 6 I I @ 6 . ' ' 1C)D-oD ' I I .

1 + ]02I  -E&[D . .

D ^ &. I . ' :@ I . I D N)q q .' &(' D. 17 B  I 0Dc)21 Ij- ' D I &. &.Q U 6 I -gI D -gD21 I?' fD -E1 0I ) .1 02I-D •r ) •   ) •  } ) • } Dˆ ) • .) I I . "ED. 0Ij-".I2Dl. 1+JD 21E1 0I I]' D D21V. D I[D- I. H + . ' @ .G- I(1 I- I[&. ' @ )21V. & 1]-gI I .G-c1 I c.' I- I 6 Ij0D 1 02IP&-".D . ' /I 1 ' G@  wP w0 @?     9 D. / ' . 1 02I . 1V.

( .

+u9 N)q #  #  ( . ) • ™ r 0 Vˆ • &   U .

 .

.

1 @ &. } ) ” ) ”^ ) ”^  •5! 0Ij-gI &j0D I. 1 + .

 J .

 U  . ' 1D IJ02I2D21 I C0I?D.  I(+ Z1 0IJ.I I :@ . I-D 'j1 I ?1 0I!D21 .G./cD @ 1 -oD N)q q . D + ' '  *' 1 02I 0Ij-gIJ1 0I C0I 1 &.

 ef[iYc a2e e Fi YaX \^hX e r c q ijc XX 2X i aop 7 s j! .

  D 4 4 .

 7  0 9   .

4  4 .

 # Q ‡7  V& 0J .

 4 .

 4  4 0 0 2 N .

  10 .

T UU 92 . BN ^ )QDQ.

  ) 7 A .

 )u 4  .

' 1 ' 0' . V u  9 ) ” ” } ) ” ”^ ) ”  ”  ) ” v • ! )  )  ) )  6 I ]02I A-gI. ' .1V. . ' 1 02I D21 1V. .' 1 02I &j.U ' 1 0I ]02I A. D ?D / &. . 1+!/I. ' CDj-gI . ) . . ' & 1V.I I / :@ • ./ &(' 1 0I @ . ' @ I.. 1 02I ) Ij-oD IP1 0I)j-gI . ' E1 0I 0 1„   . D21V. 1V. .. D21V. N)q q ƒ.G)21V.I I!)j' .I E1 0I 2I .' Dj-". 1V. 1 0I 1 0D21 ' &j0D 6 D21 D. ' I I & 1V. 1 -oD ' )21V. I c.

  D 9  .

 . F  .

( .

    .

I . I CD . ./cD [@ . ' D21f1 0I!I . ?D )D.. &2. 1+ I . &-".  D 1 . D21V. 1V. 1+ . D.+ D.1 ' 1 02I C0Ij-gI .  ' I . D D-". . &j.. 1+b.G. . 1+!D . !1 ' I]1 0I E1 02I 1 0I + fD.

 .

 4 . I U  .

  x7  D  .

4    4 4 N F   U ‡7 4  .

5F  D 4  ‡7 .

 ( 2 J   4 4 .

0 V .

 7 ?    .   ' c-gI 'PD .

@ . - Dˆ D I . 6 1 I 0j. . 1 +J.I C0I . 1 . &j0 @ . ) .' C0I /J1 0I &. D &. I Ij- :@ . .. } - (0Dj-) C0I ' &.I I . . ]&(' I -". &j.' 1 1 ' )j-gI I(1A1 I- 1]). iI(1.1 )j' I I- I- &[D I)j. ' + 1?)D. -gI )j'   . I 6 .• 1 D.

   •  D ˆ .

     .

' I I .×8ã*Ú*íEÖKÚ.ß. 6 @ U N)q 1 0I>D  ) D )[1V. 1 D 1 I .ê8Õ ØÝwÚ^Õ%Ú8Ý . ' ' 1 02I ]&(' .I2D *)  )  N)q I U ) :@ ¦jŸ "ØØMÓ*Ô ÕbÕ Ø. 1 +T1 ' .

8Ú^äFÞPêݝÕ%Ú8æ ÜØ ÞF×*Û'Ô ÛØ Ú8æ æ Ô ã*Ú/ÛØbãPê8Ú^Õ%ÕMÔ Û8ãô ¦n¦ ÒSÓ8Ú8ÝwÚ×/ݝÚOÕ%Ú.

/Ú8Ý×*æ?é*Þ*Õ%ÕMÔ ø\Ô æ Ô Ø%Ô Ú^Õ5í +Ó/×.

ØMÓ/ÚTßO×*Ô Ûè^ÞPÛ8ØMݝÞPæ æ Ô Û8ã.×*Ô Û./ÚOè8Ó8Þ*Õ%ÚOØMÓ*Ô ÕÞPÛ8ÚOÞPÛ\æ åØ Þ'ÞPøØ.+ 7~!:6<.é/×8Ý×\ßQÚ^Ø Ú8ÝwÕ5ô &('*).N OPL.N Q.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.RTSVU aU d.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 2q .G- KML. 576 -".

 (   ‡0  {7 s   Iu9 .Section 3.5. Similarity applied to Die cavity w  .

 .

  .

 .

C .

5 .

1 0D21 . &[D21V. J) .D I(1 D '1 *. ' D . D21 I . K u9  J-   ” 9} ) ” ”9  } ) ” } ) ” ]} ) ” ) ”^]} ) ”^ ) • )  )  ) )   I2D ' I 'j1 I -E1 0I . I]&. ”  )  *) s„s†s•tˆ  ) ”^ . 1 0I A&(' ' - . IC1 0.

7   0 0Ij-gI / D ) C0I I!&.' ).

 ) 7 0D } .

) . 1 + .

)  ) 1V. • & Iu9  ) D C0I I .

) .

G- } . )  )  › x 9  Iu9 /cD jD.

) ' ).

 ) I } 1 ) I } .

' ).) D21V.

 *)  )  ’ 7 b " } .

) • .

' J&. D21V.G) . C0I ' C0I . ) •  7  j0 '1 I 1 0D21].' ."D&(I .

1 I - I .) I. ' 1 ' 7 s 2 ) 6 ) C0I ' } • ) )  ) I •  ' )  j1 IIj.1 I[I 0 0Ij-gI 1 0I 6 [1V.

} ).) .

' -gI[D N)q :@ ~ U N)q :@ Vq U } . Ic@ ]02I ' ' )  )  ”^ . I ' 1 +  )  ”^ I ) '  -o&(I D21V.

) *)  Ij-gI 1 ' • )  D .

)  )   .

.

 .

 h6 I  D  ) ) ”  ) .

 1 ' .

) :@ .

  ” (@ :@ v 1 0I!D.G- D21V. o+ :@ ) .

( .

' ) ) ) )  )  ) I I 0D ?1 02I „s† †   †  ) #  ” #   #     #     ' .  ) v •    s 9 D D-gI D21V.

† „s† „s† † „s† A-g' • D .

 ) ”^ ).

) ”  ).

.

) ”^ ”  ) .

.

) ”^ ”  ) .

” .

  N)q U :@ ¦n§ ÛÖbÝðÔ Ø%Ô Û8ãTØMÓ*Ô ÕÚHê/×Ø%Ô ÞPÛ1Ô ØbÔ Õb×8Õ%ÕJê\ßOÚ^äTØMÓ/×Ø *.

ÕIê\ÝwÚ.RTSVU aUd.R?egUX<SVU WX U N)q N)q TU •  ”)  •v!  .é*Ú/Ýw×ØMê\ÝwÚ\ô q Q K L.Þ/ÜØMÓ8Ú×*Ô Ý#Ô Û/ä\Ú8é\Ú8Û8ä\Ú8Û8ØëÞ/Üüé/ÝwÚ^Õ.è^Þ*ÕJÔ Øðå.N(O L.N Q.×\Û8ä'Ø Ú8ß. Ô Õ.

1 +JD N)q RU † ) ) )  . )  )  )  • . I(1 D ” 0D .

 Iu9 D š • ) . &(' I „s†  .

  j 10 )4 .

 D ) 1 } )  )  ) ” .

 ) .

' ?Dj-gI 1 0I  )  ) ) … •  1 D •v! 1 -oD ). 1V. ^”  s„ † .

1V.  ) D . ' } .

) .

.

 • } ”)  • ”)  V u .

 Iu9 .

1 0j. CI .

)  .

' . -:1 0I]/cD &. ) ) .

-gI[D W ž  ).

RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N.'*)(+c-".G- . /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI. 576 &.n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<.  ) ‚ @ D21V. ' ' / YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Dimensional Analysis $ w0 2 9 .Chapter 3.

]. f. ' } ). 1 .

 )  1 0I I ' } ).

' ) y % .  ) [1V.

.  1 0. •  •  •  )  I ) &.I &(I I ' 'j1 ) D(+ I!Dc) . .

U  x7 ( 2 D :@  . 1C0D )c0D I N)q Q. I . + N)q ƒ.D IJ1 )  #  )  )   D 9 .D &. .U :@ „s†  †  †   ' D-g' .W D21 I . 1 1 0I I2&.

&(1V. / [@ %   I- E' 1 .  5 0 I ' 1 'J&.1]' 1 2@ ]02I 1 0I . [1 A. &P. D ' I )jIj-".' - 1 0I 1V. I -?)D. &.' *' x  I(Fc' &j0D-oD& 1 Ij-". ?W     .I   2 5 &' . '   1 0j.

   0 8 .? I[&(1V. (I]D 21 02I D ' . ' 3 2 5 I Dj-".

.

  ) - . ' I   ‡0 ?)Dj-oD I(1 I- 0D21 I hI2& 1 . I .

/ [@ _2Yn. I]&. 1 02I  .D 1V.

0p n  &2  „s†• ) ˆ @ˆ   • 4 I ~J )) 4 I ' O$ <.

z  .

Š ) .   D ! 9  .

 J 0   €z 9 .

 s (  @0  . . .

4 w  7 .

 H I .

 W .

 .

 .

4 2 {   .

 ).'  ).D D I. hI(+ . ' &. D 5„†  9  .1 D. . Ij.

  )  † „s† ) ) ) † „s† )  )  )  } ).

 ) )  T. 1 ' ) ) )  .

‡H  )j-g' ).

 &[D 80 .

'l&. 1 +b-oD21V. 1& 0   9  j0 1 D/I  $ } U :@ )  ) -gI .D )j-g' N)q D21V. ' 5 2 .

.

1 . Ij-1 0 -oD21V. &[D . ' I . / &j0D. / . ' . / <I./ -g' .+ C0I .  .+ 1 0I Dj-g/I + -gIj)j-gI I . + Ij- 1 + 1 I @ Ij- 1 ) 1 0I D. Ij- . } ) • š )  )  ) s „ † 1 0I ) 1 } )u 1 0D21?I 1V. 1 0I D . & ( & Ij.

D 1 I .'cI P&. ' . I - I(1 Ij- - Ij- . I -g&. D I 1 Ij- ' E1 02I ' I 1 I D I I 1 02I I]1 0I 1 02I &. I D &(' ' I I ' ' 6 1 -o&(I 1 ' 0. I ]. 1 0I . *' ) 1 6 &(' ' )D21A1 Ij- .1 Ij- . I A.1V.' /*0!1 0I 2 n  &2 m ./+ Ij-g/j+ Ij-g/j+ 1 -oD  Ij-gI . &(1V. -o&(I J1 ' I.   I(1 Ij- .. . I  •   ˆ  •   9 D K   . &0 I!' -o&(I I 6 . 1 02I . I &. I Ij-A@ I. 1 0IJ-g' Ij.I 2@ . ' ]1 02I &. .' &2. D/*-oD 6 .

1 ' j  1 02I- D I Ij-g/j+ .Ô ÕSè^ÞPÛØMÝwÞ . 1.@ ¦ z ÒSÓ*Ô ÕSØ ÞPé*Ô è.

+ 7~!:6<. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.N Q.N OPL./Ú8ÝwÕMÔ ×*æ?Ô ÛØMÓ8ڐ×/ÝwÚ5×Þ/ÜKØÖKÞVé\Ó*×Õ%Ú E| Þ5ÖQô ¦ { Õ%Ú^ÚOÜÞ\ÝWØ%Ô ßQÚø\ÚÔ Û8ãsH¡ è8ÙJÚ/Ý@Ø Րé/×\é\Ú8Ý &('*).G- KML. 576 -".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 * .RTSVU aU d.

6.Section 3. Summary of dimensionless numbers 7n n  &2 n .

 4 9 .

   .

 .

  & ?  4 9  D 4 .

4 ?  D  ‡7    ‡0 s 4 D  4 ~ .

 5  2  0 N U !$ >.

 I 0   4 9    2 4 2 ) .

' / &. V&(' . . . )j' D21V.@ n  &2 .02' . ' 0I[D21Z1 -gD <1 0I I-.1 .I *' . &.I &0D . & 1V. .)j' h1 02I I +!1 0I + I-E1 -oD .0Dc) )-gD&(1V. I . . &. & 1V.D 6 )jI.D ' .' D. I . •  c-gI?' 1 0I[D21 )j' .' VDc)jI(1V. . . 02I. &j0lD D d ˆ  ?• 02I2D21V. D 0I[D21 . 2I ]./ . 1 -gD 1 D I-i@ &(I D I- . /b1 0. ' Z0I[D21V..1 D & 1V.D21V.1 D *' /J1 0D21 )j-g' )j' 1 &. Z. 2 " -". I I 1 02IT/cD21 I &.& c- ' . 1 + @ .I &.D />.1 Ij- Ij- 0D 1. '1C. / I I 1 0I]&(' ' 1V.1 D . &[D . &. ' +J&(' &. .  C0. D I[D . I>&. .

. K•  ' - .

 sN I[D /cD "/' .

 . '  .  . ' D  J)[1V.

  s .

I2D&0. 4 .D21V.I[' 1 0I . D VH H .1V. . D{  10 2. / I(1 Ij- 1 02I D ' I ' &. &?' ]02I!D. 4   4 D  A   .G- 1V.D &2 ' -gIj)j-gI H ' ' I ' /cD /<@ 6 Ij- 2/:0 1 0I ' 1V. . D&0 ' &. ' . ' )j' . 1 + I!&.

1f1 0IP02' .    1C.

1 I2&(' I / 0Ij-gI?1 02I]D.' I hI. I I ()c02I./cD 1ZI . *' 1 .9p@2 n D& [@ 1 0I /cD . I 'j1?&j02' 6 1 I 0D J1 ' ' I>1 D .&. 1 + 1 I . 1 ' ' &.. & ' *' . 1 + I ?'j1 0Ij- I 'j1!&0' I I &. / D&j0 / &. 1 + D21f1 0I I H .D ' & - I D./ @ D&. 1 0D21!1 0I 1 02I I ' ' I I + . 1+ @ . . + .G. & . & 6 *' 1V. 1 0I &. I[D I- D . &[D 1 I I 1V. 1 1 0I I .1 1 ' )j' /'   . &0' D21 ' & .

 I- 1 02IP- . 1—  . {8— •  Ij- W .1 ' • . .

.

 .

D 4 s I & )  1 D21V. 7  Ij-A@ . c-gI D21V. ' .+ Ij-g/j+  (Ij- I . 1 02I . Ij- @ &2 ˆ  • . & 3 D21V. C0. I I[/I. 4 D &. & ).I K&  Dj-g/I  . D/:-gD I . &  ) I . 4 5 )  4 % ) $    @ 9   $ 4  . / I I I[&(1V.

 . 0 2 4 D 7 .  ' .

  .

)   ( 9 ( 2  u .

  J ‡ 4 {7 5 9 .

.I ‹ „ @ -gI!' &j0D-gI[& 1 I.. ' 1 0I I-:-gIj)j-gI . j.  4 $ ? • . I(1 D &[D K - @ E1 0I I - &.  . I(1 Ij- .

D . {7  1$ 4 > ' .G-gI[D I- 1 ' . ()jI[I I ' 1 0IlD. ' •  . ' D-g/I>I  '' I  0 I I D21V. 1 1 02IC&j0D-gD&(1 Ij-". & 2  n ' 1 0I)j-g' .

 4 U 8$  4 9 4 D • 1 9 .

.K4 D 4 x I G0  0  4 4 .

 9  & .

& . 4  0  .

 … 0 0 2 .

 A4 s  & .

I 2@ I(1 Ij- D(+ D . D /*-oD /I-g' . ]02I I. &[D (0'j1 ' I.1V.'*)(+c-". 1V. 1+[@ L. . C0. 1 0I .. )j' I 0. .n_ N2Xg_ ^AR k 9~!:6<. + Ij.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. / .D 1 .G- .N(O L. . . / . 576 &. 1+ I ' I ' -o&(I ' .I c1 02If/*-oD ) Ic@ .N Q. &  9 s -1 02I ˆ ˆ K . I &. 1 + ' 1 'C1 02I &. ' ‰•  . -g&.R?egUX<SVU WX YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. 1 +2@ Ij- ' I .1 D 1 1 02I . . -g&.+ 1 1 02I -g' . ']' &j. / 1 0I 1 02I I 1<1 0IC-oD21V.I -o&(I ' I Ij- '1Z) 1 ' . /*021f' . /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.RTSVU aUd.

Dimensional Analysis   n &2   ˆ  •  4 '  2 .Chapter 3. wNFH U .

 s0 5 0 .

  I % 0 Nn 4 A 0 „s† . + . I . ' . U • &. &2 2 &2an . I- . . D /:-gD I 02I 1 0I *' . CD21 ' 1 02I -g'*)    >29n 7  .1 Ij- -gI D21V. />.Dc). 1 + 1V.1V. ]&(' Dj. I.+ 1V. 2' Ij- ED *' ' - I.

 4 0   qh^Z\[iZ+ r a mi Z i Y[a)] f[i a2X iG€e a r i y X .

 . -gI[D I .D 1 02I ' I- C.I I-h. ' / . 1 0 D . &.

D 9 3 . ' 21V. & 0D21 I- D21 I &('*).+ . ' 1 0D21 6 -gI / 1 0I 4 &.

/ Ij- ! 1—  8 —  0 2 4 . I D21 I @ ]02I I . / @ .1V. 1 +T. . 1 0J&(' . I . I.1 D jD I. -g&. . ' Z' ./ .I ' /' - @ I.I ' -o&(I *' )D21A1 Ij- D21V. I(1 Ij- . ]D21 ' . . C. 1 02I / 1 0I . / D *' ' . D ' I- 1 0I .

 0j. I I 1 I @ . &j0!1 02I!D.G./ D .

 )  s .

   .

4   ~ 9 5 .

 7 4 .

2   9  J . .

 .

 ) x 0 I .

 & …$ .

& $ & y  I D{P . .

  g" .

& )j-g' A-g' )j' 1 0I . ' I[&0D ' I &. I. & .1 & . H D &j0 <6 .' ' D j. I?&[D 1 D 1 0D21 1 02I I ' D + . 1+ I ' I[D21 6 &(I .  I ' 1 -gD21 I I . &0]D.G- 1':) 0. ' ]0j. . D. ' 1V. I D& @ D21V.I . Z)j-g' .I &(I . ' ) ' &. D ' ' - 1 0. / I /J).1 1 0I I 1 -oD& 1V. . .D I ' @ 1 1 -oD ( 2  .

 ‡0 .

  ? .

.

4 D . .1A1 Ij- 1 0j. &@ u . I /P' I[D I 1 02I 1 ' 1 0I )j. &(1 I I . ?1 '*). I I.I . ?-gI[&(' Ij- 1 'J0D .

.. C1 0IJ&j. ' +!)D-gD -h.I2D + Ij-oD Hy H  Hy } ~ q D   D cD I(1 Ij. 1V. j. 2  I 0I[D21 D <6    V u9 . 1 I . .  4  4 V . 1 -gD 1 I. ( 2 /P1 0I  .f.I D 1 .  . &[D j - 1 'J-gI[D Ij- 1 0I ' ˜1• 5 0 1 02I # &(' I(1 I- 1 0Ij-gI D.

   .

  .

.

)  .

 ) 4 K 0  . &. . -g&. 1V. 1 + D Dj-gI[DP.D 7 1 02I . Z1 0I C0I '1 02I-C)D-oD C0I!&-". .I  †•   ˆ  •  s.

7 K 0 > .

  .

 .

I . †50     .  9 3 . (I CD ' . ."D&(I † .

 .

.

 3  .

#.

1 + ' ' &2. .. 1 0 . 1+ . &. ' .G)jI 50 1 -oD C.1 D I ' I &.  ' I. -Z).D -o&(I c. . 1V.

I 0I I 6 j 9„s† . 1V. ' 7~!:6<.& 1V.N OPL. . &.N Q. 576 -". D  ' % 4   x0 -E1+ I(1 Ij- ' ).D .G- KML. &.D (0'j1 @ I. Ij- 1 . - I-i@ &-".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 ) .RTSVU aU d. /*02143 +>=?-A@#"ED-GFHJI.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

Section 3.RTSVU aUd. Questions ¤_×¥ ¤.N Q. / Vq K L.8.ø¥  .R?egUX<SVU D 0 h+c)j. &[D WX *' '.N(O Oq:@ -gI 7 L.

 /T.'*)(+c-".RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. I  &. /*02143 )21+J&.n_ N2Xg_ ^AR k .D 1V.  1 'PI 9~!:6<. . / 6 I(1 I 1 Ij-".G- .D 4 . 576 &. 1 + +l=?-A@ "ED-GFHJI. )D21A1 I- YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.

00 Re10^3 9.Chapter 3.00 ∗ 3.00 5.00 ∗ 10.00 ∗ ∗ 8.00 7.00 ∗ ∗ 4.00 6.00 11. Dimensional Analysis 12.00 0.00  .00 2.

almost still flow Transition zone thin boundary layer plus solidification 9 .00 Time [sec] ƒ 7  . 1.' *' D o1 I- M+/  & D . 2. / c-gI q<@ Q 9 0 ' )D21A1 I-  . I 1 *' .00 3.00 8. / q<@ -gI -oD 'j1 0Ij- +  . /*02143 /q<@ c. ' .G-o& Dj- @ ).00 4. s  4 1 02I (0'j1 I[I U1 U1 U2 U2 9 .00 7.I I 7 0 D{ .  0  1 '!1 D21V.   I ‡ 0 I ~} 1 D 1 D I. 1V.00 9. &2.00 5.G)jI ' -.+ 7~!:6<. ' - .)j' . / &('*).00 6. D .00 1 I. 576 -".00 10.

 A .

1 ' D I .N Q.G- 1 -gI[D ?' .RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6#6 .  ' +>=?-A@#"ED-GFHJI.N OPL.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW.RTSVU aU d. KML. C.

8. . Questions L cooling liquid 9 .Section 3. & ' ?02I2D21f1 -oD  Ij-f).' )  &(I I ]. / /q:@ c-gI : D &j02I D21V.

N(O L. / K L. YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. Oq -1 02I!I D ) I :@ <@ 9~!:6<.ø¥  T .N Q.n_ N2Xg_ ^AR k / D ' I(1 I- ' . 576 &.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N. D21V.RTSVU aUd.G- . 1 02I .R?egUX<SVU /q:@ ~ -gI WX 7 ]02I D 2 B  ' V&2. I D H equilibrioum level H K M ¤_×¥ ¤.'*)(+c-". /*02143 +l=?-A@ "ED-GFHJI.

Dimensional Analysis D t 9 .Chapter 3. /*02143 /q<@ q c. / &('*).+ 7~!:6<.I z . 576 -".

E. ' . / +>=?-A@#"ED-GFHJI.G- . b.

RTSVU aU d.N Q.N OPL.RV^ W]OiUjaNVS[kl`m N(nj_ N2Xo_ ^VY?k 6 .@ KML.  1 'b-gI 1.RfegUXhSVU WX!YZR[Y]\2R[XG^VL2_ `bacW. . + .' 2/:0[1C.

    .

N4q7=0a5.6-u-.Œ<Š7qj1.10a0k.B5WA\4-g]†9i0L.Z5N0'.4 CED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH XbJ&)../<=.0a<=0„(+‰+b0….-.=4c&f‘1.1>+g}9)4_hg‹.1A 0T-.0a4).=<Š&€./&J./9)9šh˜.=0a.5w4+>N4-A ._&-7q.e.1.bc9)(+hc4_den X ()<@&)*1.=</&)hT.7@dsl.q.@A\bfq(+*64)t ./<€7:9.@.-bJ0'(qA9i5N<c0….&)9).=&)A\4).[l"(e>1gA 59.:<@(+g>+4N9ibJA 0a7@.W*6*N*10a./(+<S4q5eh†&1*)(NA 710„&(+t¡7:.=._.:(+<'bs9w*6>_.|hT(N9iA\00kjm(+4)l./(.€9)-hJ.=<€&)(+.xA 7:(+<_4)nJ5J‡Lg9i9)0…hT7:.4).< 9l.Ÿ3‘-A .@>+.=&-._<Ju.=4q&N./9EA\>14)A 5]( bJ*10….fA .+.1._(1<[0|.B<[A .}t .E.14)0S5t A vw*N>1A\*1A 56.N./bS9&)A ./.10 0`A <T.=&)5ZA <J(-gˆ.1j_*-<–.f./.=l.:A ()./.J9.1hS0~.14_4-.@j3.A\(+4W4s4)l"5Y.1>+0ˆbJnT•Œ.B.3&)g.:oi<[A\<Z0…</.:7)</A.?hT9i0?jW(N0a.@X .19w0‹4-A .T5N]6<[d-.N<=t .=.>+4)t915Y.=0?>)7@.=.[(+hJt\n &)._A 5~9.yb†X A <c.mhc7:n ()X </.:.A\4sbf<Š*1._5^.=<}&1A7@<|9ivw.N].[(N7:A\()4)<[./(-5N.y.103234)56.:u".=&-*1.=0a(+.>+bJ4).-.=9Z&).y.=jc&Œ9il.>1At 55 .BA\4JA\4-.>+0a.=].@.14)91]i.1087:9.:t <[._t (N<[9P0…71&-0….yt bJA vw9.=—[&-4-.Œ(-<s.B0aA\9wb†>-(-]w.1>)4-<[.A .ÁMyÂÃILÄc½ÅÀkMs¾"¾ÆR`MP½€ÇÅRxUV½yHJI"¾ 9.N.@0‹4)r-A\‘19).=&-A\4.1t0…A <–vwhJ>1A 56&)9S<€<@(N&)0….=]^&-.:0a./.Jj6u6A <J*19)()hT<Š<@.9i4q9.Nvw0a<|>1A\(N0….k5ihTA .N9i0a0k<Wjxl._..NhT0V9iu“0?A .4)</.N.N564-<=.P7q&qt A (+vw41>NA A 7:5e<LbJ()<:.z9.€A <Z(s*N5Y0a.7@9)._5Wl">1g9iA 5Œ0–bJ.`A <€7@g‹91(+)bS.=A\4-&+.10„A\()t A ]N(N.1&)0|. (5YA <Š</7q.-0a™:9Ynz7:..s).14-0ˆ.14-A\4p.@9i._&)5~.1g}b.1oq0w9i]+0`().0…>69i0…9.:0T._5~4).N9.z.=np&).:.k9shT(+9i4)0?j†91.:.@n .ŒhJ4-t(<=.€7q>+&q.=.[(+5Yt_l.kbJhT9i960?</jx.=&-A.=nyr1‡L(+bf9)hT*6.–‰qg‹7@(+9wbS>6tA\5t A (1‘10i.Z9)hx7:()<T<[.5E(+.B<sA 9.Nt 4_.-5š7qg&q9i(+0€41A917:._()5 < .c<[9N.@t .x&q(-7@.P9w>6‘q()4q<”5yA 7yA\4†7:‘19.E0‹./5+9m(-.N<€4_.-&q565i(-9iA )7_.?084)hTh|.c<fl.N.N()&q<Š0a.1(+t64e(N0a(+.Zh|>-A .€.14)ƒ{]iA\5Y4).-.f._l.1A 9w4-.BA 9./.^.œ14y(-./.B&)A\4).:<Š(+.4yn9.:ÈW>).0kl"j69)>NnshcA 5^’n ./.-).ZA\4ZA\4)t A((N._4-5W9Nt A\.?A hT0k.5i9)A .(+4y4q(+9Ntg–d)ž@.919)g–h.E<`(+4-.e9i0?7:jJ()g<[9i./.1t 0–9N<[.:.=&)&-*-.€l.[9.yn{7@9.=&-./4i< u ¢6É . oYA ].+91u8g~.y]P*1‚J.@<[rq._(q.    ! "$# '% &)(+*-./56<z.=(+&)bS.=&)&).N4)(f7:9.N4-0?]Y>+A\464-4)._A <Š<[7q./<fh{9191gSg4).S¢“n¤£6¥x¦w§ ¨i©›ª¡«m¬s­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¬N«m¨N±?ª\²+³:®y´¤¨N±'µ6ª\¶w®:±?®:«Y¯3§¡ª ·i¸Nª¡µ)¹ EC DŠº »HyU?¼|½SKN¾"¿yÀ?UkI.=‰qt d_7@uY9w7:4)9.5f9)hc91.P._<@5Y>qA 7:7q(-&Œ.N0…&-._5m9i.?4_hT._&-5~.m(e0a.?.=>)0„(N<[A<Š].7@.W0a.-.x0 h€7:(+A .1(+0Y4).-7=A .-A 5N-‘1]6.B0'A\4-*N]›A\*1*1.Ÿ3bsA  ~*1.:7q<Š<@&q>+(+0a41.=j1&)4).bs._.@‘)gx(+(q4)71A\4-5Žj:.†.4q5w5N>+>q.:.Wnx*1œ1A\()*1</.

01 0.00 0.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® .001 0. Fundamentals of Pipe Flow 0.00 Air Crude Oil Hydrogen Mercury Water 0.12 0.00 1e−06 8.00 Head Loss [meter] 1 0.02 0.0001 2.01 1e−07 0.50 1.>+0a.00 0.06 0.1 Yo A ].m4-9it dc0‹()A <[.25 0.=(+b†&-4m(+.Chapter 4.03 0.00 1e−05 4.

S (N.=>NrigA 9i56*10<J.15Y0‹7qA\AbJ0… ~.f.N.@.y7q9./A <_]w<Jn >6&) z0…(-.f.t A vw4N(SA>N.N—kf0<[A\.1.N._.@n\rq£)‘1(+™@./4_<J.}.f4f)¢~._bJd:.7@r+.w.€<=AA <€].1(-0a4-./.P*1 .-._<@4-5s>q.t&y>-A v.14yŸ3*+t7:A.N(1oi4_0….10k910‹0…gLA.._nfbf.E.

=&-9.[.€gT0 t ./9f.)A\4)*1.0–0…./7-<`A A .f<€7@<BA\9w4f(+bfbJ(P*1.3.1t .=A— vw&)>1.ct 4-9Yh€.1.=A\d_4& n ()0a•s.:t .†9N9)gLh|&).N<Š.c560…<`5i.wl.cuNA\.|</0a.-.1./bf0…<J.&-.N<Š4_5i<€.:<@A 46 >+>+..f*N9.:d60~.N._<†<@9i>+<:0…&-.1>N.1A v.†A  gt9i./9N9)<'h†-(1.Z)A 56™'*q<3()A\4)</(N._5YA\(q4-A  ~5Ž]Œ.Œž@0a.=4-A &)56.N¢~5s4)n “n7:‘:.=A .-415SA\<”>)A91<[]w._gw41<|.NA\t 0a9N4S.=4e4-&)9i.A 5N7:9)(+<'hÃ4-l.†oi0?b†A 5Y]w(+A>6 ~t0…A .: d <' '“g9i<J.?.=4).1‘14-9N.|]N(-.t.N4P0…0V.1.

=./bs<`*6(1t0….8 0.Œ<=hJA\bS<:&)&-.1<}0„h†(-.Nj6.|&).y.J././.?7:d€.=A vw>+>N0a.W.~4).3A\4q9. 0 Velocity[m/sec] 1.x4-.|7@.:.1>10A 5Ãt A vwbJ>N.=(+&-.=A\&-4^.0 100 1000 10000 Yo A ].c.@‘1.A145:.=.'(+(+.€.5 74(/:&.->6.6 0.|(+.|(q4q5ŒhJ7qt&)t 9N.y.-.=&q&)(-(-.}>)<@g9i&-dS0(+ž@t¡9.6.[.1(1<[4< 0 At <3A\4-0….10–4t A t v.>N>NA 5ŒA 5›A <TA gJ(F.=&->6.[(+bJtT.0B%<5:&7/1/(:&% *)=+! "D! >@C/7/?):&(/#4./4)./.:&)<=A.†oYt 9NA ].10…7_<m(+4s<@&)‘19).9it0“.pA 58G_A < n (+‘6‘1>-.6<:n *1X ./.5i‘-A 7_.m9i.=A7-&q.=4&-4q.:.:91<PNA ()5N<H.:0‹<LA\bJ(1.:¢“ÈWn w7)n A .x7_9i(+-0?4_.=EL&).3*-<Š7@.:u &NA <f 0… ./919w.10….JA 7@<|9w4)t¡91(+.=A vw&).19wbf41*1A (+.-&)5Œ9)hJ‘@dz4P. ! 021-04365 7/(8*2! 9 5"06(/._9i5s0?0….:&)h3.N0…0a./.t .-t 5J./<J9w9w4x‘_.=t¡&)@.A v..:A 5W.@h3.yhJ>)4e<[.1/( 3 ! (/02.[9c(NA\(€4)._A\4-7=.14-X .+(/.=X &-.'9s9w(c46t<”dcA\4)g].m&).<Š<–>+0a7@. #/ 0.=9i&)0?.@<:rq>6(+t .Jrit *1A\4).>+0a.0„7q>N&)A 5f.-5yE–.Lt u"9Y.=5S&)(-g.1A\9)t 4€(Nh†0.=.:.f0….=.=A&q&-<J(-.2 0.y¢~n “¥°+®c±?®B¹_¸1§\¯„¹c´¤¨N±`¯?°+®N¨i©{ª¡«P¬y­wª ­~®Œ©}ª\¯?°m¨N±?ª\²+³:® 9.[7:(+9.=.g9it .S.S4).0 Loss Coefficient ! "$#&% ! ')(+*-.-.|5c‘1.?&)dy.1(+&qt+(-*1)0….w&)hT.S<[.p4)91t.Œ9i0~.N4y0…(-t ._bf7=.[(N(-A\.1*+()t<c(q7@<@._<”5EA\4)].|n .t t¡ 0…(+.N7_bf()<[*1.1.y&1A <T0….:*)<@<[>+.:< <J.=41&)A (+.=t&NA\4)A <3.JA (-.: <@>+9.2 1.`91)A <3.=A 4s.-t (1A v.4 0.–.-4).

†.:N nSN+™:’¤4n Reynolds Number OP-QSRUTWVBX$Y Z$X\[ Y ]_^$Y `aVBbcQSdefTgQh.=._(+9.N.t —‹.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.17@b˜.=(+&)4)./.[(+‘+4qt ._dŒ<[./t 9m7q>+(st (-<”.bJbJ.€dA .™S>-‘@.._‘1L5 .0a4)J.N 0 4_.4q5Œ9)h hJ&)g9i.[&N(+A\tw46jy5+(-(+.N.=gL&-91./._<”*1A </0…9.w7€*q(1]N0„.=0…’ (q.37@h3.Z.s9it0zA\4-._.KŒ7_A\4-(+.[‘1(19.N4_.s4_d^0…./4-.N<”0}A 9w(+4)4q(+5Pt+.€j14)()9)<€h€(ZA\4)*1]W0…91.y4+5Y>6A\bJbf.@*N.Œ.&-.=9w&q(-4_.E>6l.:.10c4Sb†.s(+t]6d).=0a0a.=d:ri9w*1>s./9.+r)n`.=&-E.<ft¡7:(+(+*)4<[.=0¤0ad< hJg9.14-Iˆ7:.19N4-g'.=&-0a.y.*:d60‹A ].š.:<:7@>69wt bf. ./<€*1(N9.=&-tN. gLM.=5E&-.&N>+A 4)7q5š&f7@.=g&-9w._()5 < gˆ(f0a9wh3b (:dy.=&)(+.1‘14).@.:<”9wA <SbJ—/.=0…9.sA\4P7:9./A\./(N9^0….%}bf&q(+*19w*_.VB[ [ ViR@Y XjkelTm4Qielen[ ZSRporqtsvuxuzw y 7@9.=..10‹7:A\bJ(+4y._4)5 ]./.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 6ž .

CED ¾ U sÀk½ ZM UŠHÅ¿.

1>N0a0…<}A.€7-7@.¾~ILKN¿cU ZÄJIÆR`MWHSOPQyUkI Section 4.3._&Z..J(-9._&-<”</.N5m4_hTt.f4q.=.S¢“n ¢“¥ 8®:«+®:±‹¬N§i¹@ª †­w§¡®c³@¨+«+µi¸Nª\¯}µ+®B¹@³:±?ª ­“¯?ª ¨i« <”(+A\4qbs5S*6 .A <Bbfh†7q>)*1&1<[9wA <Š714-../A >+<J.7qh€>+bst A\(1bJt¡+0†9././5.W9.=]. A simple flow in a straight conduit   io A ]w>60….1t0ˆ5(Œn X</‘1. .Z&)0„(N.S<[A .=t .ybf>67@4)*+9.fA\.‘1*14s._.=./A\7@0„<}9.sd†A()bJ<f<:96*1(e</.@4q&).</t .*)>)&-(N5Y..€0„(+A .N.-5w(+(q>14q51A 5^.x._7:bJ5 9.JA\*17:5i.

N.:9W<Š<@X .J.?5Y.=<[A 0…].f).14-4y.=4q9Y&)5P7-.y.NA </._d_A 5u| ~.:<=A .:0…5(+<”Ab†<[.1*+0SÃt A .9)9)hchn A <`X ]i&-A .y5P9.?4)dW..1.14q&17@A <`.17:4-oY().=&)4-.1&)b0….c.Ž.S<*10…._vw.‘@‘-dc.=0•sA 7_9i(+9Yt651*qd(N0…<z(+bJ5YA.:5i)<[‰1<:.10…4m.:().@r+*1.=&)>).:.P.-.0…bJ9.'A </hT.=0?0€bS&)g..Wvw>)*1(-0a..e.@&)(+.[(+9i4q0k7@j_.N./<Š.[(chJ&NA 7q& .1n 0…X .-0…tT.1€4q7@h†._0….=0?&NbS*1A A\<E*1A\4-.f.4).š.[.=(N&)A\4).l..d_&)u†./.|&)4W5Y.1t (-‘@d†.f<”7-A\A 0….N4_.S< ƒ ._(+5E4)‘15P.=9)&-XhJ.=A\ri*P*1‘1..=*1ri0….?./ ~t .B<[A 9w<:>64m0….1(+t.=&-(+./.p&)._.W>)<[0….c&15NA 71.=.kA\bJhT..+uY.=.1>+.< 5)YA\4-.bÆ.W4f0‹A5N-.[(+.@0….-A._]N5m.^5<|9i56(17_././.y—k¢“5in¤£-A  ™:._t .A 9w9)4yh$A <†0„(->-.:&s.:>+<Š<[0a.Bl.=>+&-&)0a._.@>N. t4)9Y7:7-*1.1._9&)5W(-9w5.=t1&)._gˆ9.=.17:0?(+bS4PA\4-‘1.:&)n.=&)>N‘@.[A\*1(+0a.:.P.[(+tN5+(-.15N>6t 9Y.BA 9w.=&-&).|A\4E./.c<:&1.[.10…._b†&)vw._55iA ‘: d .:*1<Š0…<@.W*)(+(N0…4).:A <Š.17:0….:.N0…7-0a.J.N¢“4-*1n ¢“]Y0a9wnA\4-‘6X.=./7q.?hTd_(+n *6.N.=)0a&-.m).S(-."()&q<J0…(-</./7:.1A . A\9i4)0|.1.10„0…(+<`bŒ(+4qn 5y.:0‹._t A 5Žv..N0A\bJ.=&).}<@.19Y.s.pA 5df0…./].B(+A\>+4q4-0a7@]y.sA9). ._. l./n 9mX .1._7:.PA .

+ - /.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.+u–&-.   oiA ].)A ]w&_.)A ].=&1™|(+4q5ŽA . T^Zc[ [ d—TgQm4QZm/Q65nVcm/Qm4QzZzeAVBXe bc^TfTgQSdœZm/QVB^zT@Vh-TgQ e 3 V87$Q—Vh~Tg$Y enb$VBV89 T T g$Y eelTlZj$Q<. RDQa^eAQk`BY =Qm4QXzT`cQ?>X$Y TAY VBXaTg$Z$X VBXQ ^eAQ `Y X/@~gZA7zTWQmCBEDGF@gQ`_Y =Qm/QX 3 Q Y e—b d Zœh.€91gTl">NA 5p—VAan .6nmoq9i0…7:.14)]1.>+0….c¢~n “¥€•s9i9Y5Nd <€5iA ()]w0…(+b  ‹— ¢“n¤£-™ EL91.=&1‰ š.V$m-TgQœbcVxV89MD ¢ 02143 :21 ON  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.qA\0 .*@d+0‹A ]./.&-.10z>+41A .10…]1de*1.14).JhT.frŽœq.-(q5eA <c.Z 3 TWVcmUVhIHJD KML QXzTAY Zc[ [ dR QnR@Y [ [_Z`xZA7zT@VBXQeWdeWTWQ5 h.&-. œq. ! " # $ %'& () *" # $ %.N4-]N.

W0a.Nt (-.14S.>NA .=&).4)<@&NA\*m‘1./<x9Ng3t ._<[<@>+0….m—[t 9N<Š<B™|A < —‹¢“n 6™ X &-.N4_.=&in X &+>)<_u+.x7_(+4P‘1.f5Nx.-(q5e—/t 96<[<B™x(+4q5W.Œ*N0a.N4-]N.:<=A </.[(+4q7@.=&).BA 9.=&).4q5. Fundamentals of Pipe Flow &)()<S>+4NA ._.@ÈP7-A . .Z‡–.m0….3g9i0–7-A\0„7q>+t (1087:9.khT.:.Chapter 4.y7@9i.

14Pg9i03(E7:9._.191t 56g~< 7)A\0…71>6t (N0~A <   .|X A\&-4-.c7q0…9N<[<S<Š.[(+4_._dN(JA .:A <Š9./.ŒA <cA <z.9)h (+4q5^(E7@9w4-<[.@vwr+>q*1(-0….BA 9w4in X &).-5P()< —‹¢“n 6™ 0…(-X .<[4.ˆ./9W7q0….€.B._7=.†56."4-.B4PA 9.-5ZA <c()hJ< 0‹A .4)</.?dml._A 7@9w.[(+4-.—‹4q¢“(+n¤t:£-(1™`0….B.14)<”A ./&1.ml.9)h  —‹¢“n ¢+™ A ._9Nvw<Š<–>)(-<Š.

 u+>)<”A\4)]c.BA ..1t .e..-&-5Nv.N(-4)<”.f9)<@hx&P.BA\4)]    —‹¢“n 6™ hJ.=<:&)&->).=0…<†.BA 9w4S—k¢“n ¢+™–(+4)5S<:>6‘)</.=>-.:6<S<z™cbf.N.=u~0„—k(-¢“&).m9N&W.B9._bJ.4)4q</4Ž5~.=<[&q<z.y&)A 7q.c56A ]w9.=.N>q0'bJ(-&)./()n .=41&->)A ._vw>)(-.(+A 9.=&-X &N.

_&-7=.5i0`9)A  &)h$().@0…(+.*:d60‹A ].mt¡w<Š*1.c..B&-A .|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.0/21436547982:<.@(N&-.Œ.[0….m*19)hT.$JK: L4MONQPSROT9UWV2XEY [Z ]\ +^ dc BeIfhg ji lk dc _\ soQg tkueIfhg t k vAw T9xzy|{ wn} ³@s¬Nª¡§¡«i³-¸¸N§ ¬+¯?§¡®Eª ·i¯?¸N°6ª¡®mµ ­if±k®-®”¹[¯‹¬N¹_¸1§w±?¬+®Z¯ § =¨q®_¹Š§ ¹ ¨Y³_?ª\µ+¯ Wª\¶w¨Y®:±?´ ®:«+³:® i´¤¹=¨N®:±|³ |¬Ž´¤¨N³:ª¡±}±?³-¬s¸N­.1l.N0…0a<€<[.fl.[(+(+4)4)5P5YA\.9)h A <z]iA ).:NZ*19w9ibJA\4E0a.€.[.c./9P5w0A )./5N.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „… .1.S.1(-9w4q.=4_0‹9iA.P‘19)./.y 0 A\]NbfN .@rq(+bs*6t .N*_.4 X &).`>17@._./&)dš."=?>A@B8CD1B7ECGF"791G>IHE.B4yAA .Ž(N(+A\b†t >6<-.Zh˜._9w.:0….=u &).&-9).9)u}h A <f0„(-(Z._A 4y(+<[<:bJ.10"hJ&NA 7q&P0….+n .6.@A\0… .yA\4tw56*).=>6&)._ 4_vw./5E4-.1<|0…0„.=l.&-.gª ­~0®kq´¤Z?¨N§¡ªd±Jr)®cµ+±k¬ ª_^@fª¡«a`›®:µ+¬Nª\¸ §\¸b ·Y¸q¬N§¡ª\¯ Z±ˆ¸1«+«+®:± m©}ª\¯?°Pµ+ª ¬ f®-¯?®_±}¨i´ z¬N«6µeoQg tk X &NA <JA <x.1gc4 0?>+464).P&q9N-(+g8.1<s0?A\4WbJ(N0…<€%'._hTvw<[.=0¤.P9.N.@n4q.6gˆ>+n 4)X 7@.S.N9N4-]Ng .:.1._.w<€7_.=&NA <zl./4s7@.4Et .@(+bJ.Z.S¢“n wn¤£ L4MONQPSROT9UWV2X~ ³@¬N§¡³-¸N§ ¬+¯?®f¯?°6®|­w¨i©–®:±'±?®:·Y¸Nª¡±k®_µE´¤¨N±3¯?°6®c¬I€+¨^=®S®ƒ‚1¬ †­w§¡® vAw T9xzy|{ wn} 7@9.=5{.= &i uw9.m‘@d —‹¢“n 6™  (+4)5PXX h€&)&)A\.=>)0L>)(-5YA\._<”A ]w4iu —‹¢“n É6™  " !$# % % (  +  # " $  ! # # "  #  &('*)+'-.Œ7:0a(+.=.=4)&-]e.-0…7@(-9w._vw>NA\0a. ._<`.Œ9wA b|<zd]iA )9N./4-.10€5N.z*15i0a9.§ ¬qª ­~±J®y³:±‹§¡¨q®_¹Š«a¹f`"¯?¹=°m®_³-¨i¯?´Bª ¨ifn«m op­./.

EC D[C ŽÁ fUVR`¿fÀ›M mMWHc½yHJI"¾UŠH I–ÄS½ QsHsHS½SK ¿fHSO ½SHJIZÁ€¾~I½ ¾ hJA\’¤4q4E&N7q.=0–*q&-(+..=.s</(+..=4+&)4).1._0…7=..B*1At 9.N0yu4-]Yj)I”A\A\0a4-4).B(+A 5i4)9.(-._5]._..B..Z..1‰q0….(qbfbf7@*+./4›]N.=5c._.=*N&N0aA .N.=](-&-.z‘1.Bt:9NA\]+4).1‰qA 9w0'7:9.=At¡7q>q&)&e5N./u-.1<m(+0`4q<[.A 9w7:41(-4-™@.-4-7=./.N4)./..B(+.B>+NA 9wA469._.@0k.@(-(+r+. Typical Components in the Runner andVent Systems / &(' &('-.-5m9i—VA\9Y4q.BAA\4-9w*1.=7:9w0…9.-&-<[5 .Œ4-7@.=<_<=r)n A .E9.B(+4)A 5~t9..Z9i460x4).N0„0….=A.B>-()A .e*1.BA5~9.Wu 4)A\ n<S4e€Y91.P.c<”A\4-A ].-._(q5Y7@.N.=0|.4A <z4-9.ZX 4q&-5N.m..<€.N4q*)4-5 (N._<Z<[._&-7@.†7q>+5N‘1t (-.4.ƒn 4 ( Section 4.  .1>+039Nt (1g†.Z>+0?*_>+g.4< ]N<[(+.=560…4.6.*-<Š4N.NnA 4_9./4N9E.1&)4-.4)7@]+7:9w(-9.=9. <[7@.N.BA ‘1(+A 7:0?tw.bf.†AA 9.1<[.e5w4->)5i<=.1./>+././<”..Œ4Y’\4n A <Z.1.4)4z>).=7@gz&-9.bsA ]w4+*1&_4-9.=]N*1&).0…7:(N9.p0„(q4-7=.:.1r+.[] (+44).B*14_Kw9._.B&)7:A .xh37:./4-9./59m7qt¡>q.1A 7:.=5N&-5Y. .[./5N.-4)7=*1.Z.S5Y(+71A4-<Š&)<=71(+A >-9.N0.@.14-‘67_.=(+()&)t<W.]NA4././t8*q.

hc()n<[<:X >6bJ&1A <€.=0ˆn&).|.A 7@&-.BA 7Œ.f].Jg‹(N.Z.BA‘10…9./._.=b†>q.'‘1.N<†0aA\<=4ZhJA 9.:.N0a.=IB&)&)&)._4)4)KZ]i5^9NA\4)0ag3.g9ib†&)0a.s>)gˆ].0a9YA .1.[]6()0V()n]N<†.N.=.1nŒ0Y.<[h|.+A\4-A u.=u&)d_wu–.-4_5egt 9i(N</0a0?]6.7@4+<[9._>+0…<@(q0…(q>+7@7@t.<.=&-5Ž&)./0TŸ3.sA .9.1.9)h 4-.+(@..xA\t .s7@9wbf*+t A 7:(-.@.&)g„.TAgˆ<`0…9.=%8&q()0…(-.17@0?.W&)._)<_.=by.=7:0…<[9.Pu}*1g(+0…9i9.@.qA\0 l'5 0 1.1(-510'.0 7q0….c03.:(-(+gg„4)9i./.>+4-0a-.! C+7/0.u)&-. ‘1bJ9i.W(-.¢“>+n Ée4q5Jb†.c.Zt 4+*qt 0?d|>+(1>)0„46(+<[4)bJ.N.=./oi9c0a9w.&zb .-.[..@)b†.N&q4_(+.</bJ.=&NbSA <`A r)7:.0?&q4m0a9i(-)./.@0a./.=&q•s(-.y<=A 9.eA .‰] (+4-4) '../.f<” A .B910aA\dŽ4-. 0 ._b 7:9. z9t .y7@9w‘14_.:&)>-.=.£ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9.m.N.J7:(+._™t@._(-‘1.€.(q9)5Nh .z0a<=l.N0VA\4fu.&-|.-0a5W.=9.f7:()<[.=&)(-./.|A\564q(-5.c9.W<[.=.:4)<Š]..@<T.15S03.:X9.(+1/* 5 ! 1!/( :+3 5 (/._.:</.W<Štw9Yh€.Z9i&E0a(+..=4)&)91.^L.N.|A <€71t .=0a.0…9.1<W(N0‹0„A (+t 7:(NbJ(+0a]64Ž.T. oiA ]w>60….1ELt).1*)03</‘1./.1dE<S0‹A91A\</4Pg`.14)4q7:5“.Bt ../.1)4q.=A &-.Ž(q.:.E.[<Š(+.N<Š.:t 9NA vw->1.10„.e]e‘10…(q.]N.5i&N4A A\.A\tt¡(N10a7_]6(+. h€.>+t 5‘1.10–714q.>+0a.-tv.=&)4-.A .=X&-(-._<”A A.fh€l.64)n‰7:.y(+.=(q&+560…9.@rq.†4qA\5w4|>1.W./.=hJ&)&N(-.t.=&)>+.x9./t 5wA\._&-5.=.E.7:9)4-()hx-<Š<S./A\A 4x.->)v.N&q4_(-..=7@&-t .=A <S.17q0a&c..=b &).P>-‘1.xA\A4<J.=7q&)0….=.†l._9N56<[bf]N./.†.=.hT.sA\Æ4S]6oi.@./].sdn w]6‘1n ..m0a.(N4qA\0‹(+‰+‘+t A t vw.]w4)b†5>60….*-.‘1bf.@.N..=.Nn 4_.=X >+&Nb A <c(+7:4)9.[7q&y91gL._)(q._4i< n 9g1(q9i56gx0}.[(+4-4)9i7:0?. ( .-(10?‘@d_nS’¤4W7_()<[.1./A 9Œ5›7_bJ(10?.1<[0….BA\A 7@<[4).9.†b†A\(+4|t¡.=A &).1A\nWbS0`oiA A ._<€.4)•s<'919igT0….=]S&Œ“A uL<.W<S7:A\())4W<[.}</<Šd)9.z9i0…l.=0„&)(+9.Jb 91g(N.ˆ5.m5~A\n 4Œ.m‘1.†(q7_5N(+.>+4)5 .=&N‘1.g‹(14c0zggˆ9i0…0“9._.S.=&-(E.N—k<B™z.BA\4-] 91(+g34q5.W()A\4s<[<:.E(+A\>)4-t <[A\.=&)¢“0a._9w5bSb A ‘1]./>q.[.NA0a.:4).5f4--.@.1bJ.=&)]~t .15Œ0a.1.Wt A.N>+0>+A\t 0€4).[0a(+d_j=n`.=(+’¤&)4Z4).=&N&->)A <S.&1]6>-A .7q>q>+(-t (-.=.BA .N4)5A\4s5YA ._5E(+4)(+t d)<”A <cA < <”’¤4ŒA <[.f.A 9.1’ 4m.919Ygzt 5+.[>)(m</.3(q(+567:4)().T<[.L91&PgT...10€0?0a9ibJ0…9i<'0ah€.A\9)t¡.=4E&)j19i7_4)(10L9)0?hJ9N0adgTt . 8"J cross section R θ X 4)&)]i.ft .6*N&-u0….=.-9w5s>64)0„7@.=bJ&i.y(10…9.|A )(c(+7qt .BA A9w<B7q4W>)A <[<z<=A)9.N0….E].-&)().:._bS>)5^7:A .N&-.:.Ž._.N.=&)91.<Šbf.Zb†A <†‘1(-(W.c.1A 0…<[<Œ.1A\4Wb -.<”A t)..=.:.|>1.*@d+0‹A ]._.m7:l.BA9.:.JA <T.yl.1A 9.-&-&)7:.=&)0…<@(q.s>q(-7q.:(+A 9.BdŽ.ˆ.:<”.[9.=vw.1..._&)(q._4)(+5Zb 9i08569^91.znm7:oi(+A4y]w>6‘10…...:9)9Nh$-._.<[>N.N4P4)b†915†g`9.=b r17@.=5N9.=A\0„4)(N]“A ].=&-.B._0ad4)<”A5<[‘1.-9e7:(+.64 n .f<”.-4)5P5‘1.1g„&).=dZ&).0….=7-&)A\A t¡(-.:<@9.3]Wj1h€4)*6A\9)t¡>+“hJ0?‘1*1t .f&)5Y9)<BA\hJ>-(+<-bJ4xuf.^.ZA\._(N0 . {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.=0a.=‘+&)A\t d4).=t &).f 'u <Wh3hT(:t.e(Nds0at]6.=9w&)4i.<[9.y¢~n “¥ Ã<@j=.†4).9)4eh*1*q0…9Y(-.b†*)A .@rNA <[.6A nÃ9.=./7:.'9)h<[.=&qhJ(-.x./.17:b.BA4)7'gˆ5~>+9Nnc4)gY7@%(†.=>6&NbsA <J*_5i.:9.BA\bf>+b 0„(q5iA\>)<z<@&)9.mg9.1.x—(+4)].†ns.15N4f9)h†.4q03‘q5e]6(+9i.1<f0…5Y<_b†A¥|.e./<ybJ9i0….[d†(+t'.1(+4qtw5N<[.€<:>)71&m(P7q&q(+4)]N./(q7q.E7:.=&-.-A(+<Sb 4)9P(+4q915^.10a.|&).SA\4)0….1<Š<_0u~(+g4)9i5 0 :4*B(/12% ! 72C/7/:&1/($! 5i#&% (+:4 ( Yo A ].N.=.=E–&)A .WX ‘1(+.m&-._5 7/(L'"!._&qvw(+>14)A\]N0….NA 0V5 u .=<Š(+&191AbJ<fgT.=A\4-&)l".[(+j|t"]+l.y0a.=&-.@t d_bs)u./.s71</&1.c4-]67@9.=.=&)(-.N0a.E7_&q7q(N0a.?&4)hT].-5Y5Y7:A <Š(+A\71>->)>-<-<[<Šu .=0a(+.Z.@.NbJ4-9.(+4ft A 5P.

6.mA 4)9._03<E.B(+.$J JK8GC >IHE.e<W464)0….Ž*)(N(+0a4).1bŒn X &-.=t d^<x&).1<SA\0‹4+A .)._.=9w&q4-(-<S.[<[(+.e4š.>+7:4)4).1.< .=&-&-n .=].|A\4f.&). i7@9w464).7N4-n .yA ]w.4W0….4f91g–.14)A\t¡bJ._.:<=XA </.$J X &).m.f(+A\4)4f5Ž.`&).914fgLA\4-9._7@*).=A\4-0„(q]67=<Œ._7@.BA A 9.j)(qA\4q5+565N<P.:.=7@&)&-9w()..1’¤4 0 CED QJI~I"UŠH UkI¿fÀˆÀPIM šM s½zILÄc½yK X7@9w&)46.[(+4q7@.y./0|9Nt.:0„A(+d71‘6&s(Nt .W<35Yh†./9š(+4q.1"0ˆ</5ind)A</<Š.Ž(+4)4q<x(q7@5+(N.W>1A 7@.=A <”&-&1A\. 4q7@0a.[.-591gfA\4^7@9w(46g‹4)().Chapter 4.:.N(+4-t3]N. Fundamentals of Pipe Flow oiA ]w>60….@7@)._9N<”g–A*656<Št (N.<”AAa</n ._<Š7q0‹A\*-.=0…./.BA 9.1A\0a4pd .Nn 4)56X <_&)u8.44)< <=zA\bS<[._&-<”.ˆnz.9.S._<@7@&N.$J [<5N9w.šA </._.@‘+)t.?hT&q()9<yb†.m0…._A\08t¡.  &(' &('*) ./.sA\4s(E‘1.[9.f&q7@(-9./.[n .Z]Y4+A\h€4-4-.14q0‹A 7@.+(+n^4)7:‘1._‘1(Y.=&-.14q5 #.BA </‘1A 9._4)bJ<”.B(NA 0a9.108<[d-<[.[.$J .N.N4_.  .:9Ã7@<=.=&-.1tLt\0…n .=0…ri.$JG> 1KC >IHE.=&)hJ.=0a.y¢“n Éw¥ Ã]N.6.=.:9wbJ.:<”A <[.m0?>64+4).N7qb >)<[<mA <€&)<@9)>qh 5656.@._&)<”(+A ]w4)]N4E.e.[&)(+./d+90a*1.<”A 9wb†4-(+<-4-u8dŽ7@9w.:./<Š.N0?4->6./9 (NA\‘14›.n&->+.=4_&N.=.e5N0a.^(10….:.S0a(-.[(+nš4q._.+.:&i<”u}A <[Aa.=(N00„A (+7_(+t¡ .=0‹A 7:(+t+5N.c9Y4_5Ng./.=<[*-&-.= z0A\‘+t¡>-.š7@. (z0/3 ~C+021&1/(+C+5 ! 021 &(' &(' n€ CD.k.NA0‘6<zt.-‘15Ã.BA 9.N./.=..t (1.N5t ..:.[.:7:..0/"5K14JK: HE.BA .W0….19Ž4s5N71.1*10…<[.14q7@.|9i.S4q(N5w0a.NA\t0(NA .! C+5 !.:<=A </.€(f<:*6t A .mš..N(NtA\./<[9.14)0…./.p.6.

_.=A  &).z5Y.$J X5N.=0„(-0„./(-./5Z.=A\&)4p(-.N&)bJ.(-.e9. +8 HE82: .1&)4-..  &(' +'-.P0…._.=7:0…(+(-4).BA</9wg.4)9)</h.$J JK8GC >IHE.N4-<E0'A A<c<PA\(š4)<”Agˆ]w>6414qA 7=.1.zt 9Y.l.

e.1A 9.s.N>6bf0„(-*1.=&-&).=91>+g}0a.B.=. .w.0„(-4Œ.J91A\gc4s./5w.B7_A 9w(+4š4_.=n &-.+.

"7qt¡j=.Wt A vw>1A 5b†.[(+4-.1A\4-0a]P.[(+tY7:(+4Z‘1.e9N— gL7q.=&)._5P(+t¡bJ96</.:g9i0a.x5w>+0A\4)]m.1bf*1.S.y91gL.4)</./.N0…(-.z7@9.=>+0….@.=&-.=&-.N.s0¤.S.@7_£ (-1A .?+d_™ u (+4)5P.=&-.=j=&).f()<Š<@>+bJ. .N0a.

10‹A 9Y5p—‹hJ&NA 7q&A\4ebJ9N<[.Œ<Š9._<[<Œ£BŽbSA\t¡ A <[.t A 5YA .:<fA <sbs>)71&t ."t¡ A\4-]š*1.=&).†7:()<Š.-7@9w4)56<B™:n '<†<:>)71&iu~.

@41.w7:(-.=0‹A .BA 9w4 -A <S9wA\t¡>64)<”b†A ]w.

10ads<=A\4-]wt .@X.m*10….+0….17@t“.=&).[(+(-.=.:<Š.10….Œt 96<[<€7:(+4P‘1.6uw.:7=.N4s()< —k¢“n¤£N£-™ .:]N¥ .>)<Š.=&-. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.c.mt 9N<Š<|A <€7:9./.SnS¢“dEn 67@™:9wn846h†4).Z0?>+464).¥ 4)<_uwdZ<@*+t A .=&).€(+4)5 —‹¢“n 6™   ‡L9)hT.=&).:<=9wA jS</.y<@bc(+t¡w*10….W&-.BA7:9.oi4ZA ]wAa>6n .BA 9.@.1.[(+t“*10…._<[<@>+0….Noi0a._.:9š<€*)7@9w(N0„46(+4)t¡.+9.:<Š<@>+0a.bf*196<[./.1./<JA <€5YA  ~.[(+(+4_4).=&-.    —‹¢“n 6™ %}t ./<†(+4q5pb†(+41A g9wt 5N< 7@9.Œ*N0a.4P4+4-—‹<Š._&-7@./91.:-.wA 7J7_(+l.ZA\0…</A <c.?9wdm4-71<[&).[<Š(+<@>+twbJ56.[76&-nz.-./9Ž<†0…t 9i.ˆ.-(10?t d_ui.:<[<:>60…..fbJ().P.N. '     #" $% '& !  N (*) &  (+) $ % 0/ ._5W9Ng8gˆ0…9.N0".:<[<:>60….Œ*19YA\4_.@g9i0….y5.sA\4f.yt A7:vw(+>14ZA 5Ž‘1.Z.=&)(+4Fwn¤£ A\4Œ.4_9).qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „   N N    ! -.:u(+t t.:<Š<€.ch—.9.mt 9N<Š< —k¢“n¤B£ 6™  ha ).10™ “._<yt .b (+t¡N./.Sh†0A .=&).N4_.s0‹A.B0aA.&-|.N0a.*:d60‹A ].=0„(-&)._4)5W<”A7@.`4q7@.=&).

/9P(q565E(..

E7:9. Section 4./9i0ˆuY(+4q5  " $% " &(' +' j1 1B7 798K7 .5.=.m-.S¢“n w¥³=¨+«+«+®:³-¯?ª ¨i«Wª¡«Œ¹=®_±kª¡®”¹ .hT.:.P.B9 A 9w4W‘10„(+—k<[4).$J z4s.>+0….g9i4+0`4-./.:&y<”A91<[gL.S<Š91<@>+gL0a.$J JK8GC >IHE.&)>+9)0a. Putting it all to Together io A ]w>60….S(+4q5P7q&q(+4)]N.[4-(+.m&-.m(-.=.-.sA .._oY<PA ].^A <y.[(+t~l.:*1<=9iA </A\.].=&).y.SA <f91gx.=&)*).@NL)N6.1t+.N.s5wA\>)4f7@.1&-4).c&-—‹.@X rq&)(+.P0….1™@03n .m]10….[(+.W4q7@£e._71.=4)&-7:./9N.N‘14_.9)h0…(-.=.^bf*1*+0…t .Š4)™:5 u gˆ0A 7@.=t .Z(N0„(+<Š(+t¡ bJ.&-.BA 9. 7@9wbf‘NA\4)(-.4yg‹(q7=.BA 9w4  .?hT7=.=&-.

khT9‘10„(+4)71&-.=&)./.mt 9N<[<JA\4y. Š>+4)7@.BA 9.-5W()< X 9P(q565P( .4ŒA <|7:(+t 71>6t (-.?hT.  —k¢“n¤B£ +™ ‘1._<z(+4q5W.:.@.=&).N4S.

._71jfA gL.4).*@d+0‹A ].-7=.].4+4-.BA 9w4   ) N   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.y¢“n w ¥ $*)(N0„(+t¡ .sA <x]69i9i5 oiA ]w>60….&-.S(+4q5P7q&).|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.=&).qA\0 .1t+7:9.c9wt 5W9.>+0….

*:d60‹A ].qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „B .Chapter 4.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.&-. Fundamentals of Pipe Flow 7@9.

W).ftA (+].†.S0…9N._bJ.0<†A *17@<”.W%'&-9)h z— EL._h$.19w0…0….@h 9i0kj6¥•m 7 30„(@h ”‡TA\t¡a"9i9.=56(N&1.-7q9).Œn<[91 '.=h &).†l"h|.< 0 &NA <”‰+&).y(+‘1)9w(N>_0‹Ak.10.^(q56.N<[4Œ.=4-t &)d^.-5 ._7-A .:(+<Št¡<_bJui96./A\94-4c.@./<Zg9i0†.1&q.0„0„(+(-t“1A0….mA\&)4S()gˆ9._7q¥ h&q(+4NA 7@< 4-]YA\4-.|t .371&)(N0…(q7@.N4in b7qJ&q96(+</4+X .=.1A(+<Št4)715Yl._<”*1A71.1<[t6<:>6l.@.=]it&)A\4-A.N5{‡L4-._./</t89E.14 X .N.y7@9.N.N.-A <z(+.=5Prih€‘@*1dŒ.=>)&-&q<[.=.10aA .>-<ŠA\9)4)<[h ]s.=./._A .y <@ >+rn 0¤g‹EL(q7:.0…9)./(+9Œ4qA\4{5^././.:.@n (+r+4šX*q(+&)‘14).&-7@.+ u.N<Z460a<[5Y4).=&)7q.:0L<`9wl.k.1A\A bS4S9.1‘10T9+‘1‘19w0„.:ng./t dJ(+9ibSg0'9iA\g0„4)9i7@(N0T.B.=<Š>6<€0?<[‘6._._0…KZ./.17s&)4e(+>64N7q4qA&q5N7@(+.P‘@d0a.=<Š&). .=4)./4-.10…5›960….4EA\7qt (N&q(-0x(+.p(Ñq()<”A 7š7@9.0a9).c9.fh(+4q&)5P()<€.=./.^)]e./&-.[g'(-<S.N*_.-(q5iA\4)]š‘19i9wjs<@>q7q&P()< *1. "$# –    !   ED:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH A4+<[>6<:4)>-bJ.=9W&).l.f<Z.JA 9.=&-(-.B0AA..c]YA -.:ds<:*1g9i.=&).eIV(+h3*-A\(-.14).E4)A <|.1-.< (N0a. &)&).N&qhÃ0L(+4+.[(+7q4_&q.m.1<”4|gˆA .dP9)9)hÃ.-j:(+7:<y4)(+71.=</&).10….=>N&-AA .*N‘qA\by*1(+.c46‘1.f).j% 9.€.N91gˆ0a9w>+gS0¤>-.T<:*1.=0…hT(+&).†9).€4Œ(-(N.=9w7@&).1A 4-9.:wn<[*+.14 /%'&)(+4+4).c(+*1460…4). (+‘6Mt .(†t A vw>1A 5SA\4x(z7q&q(+464).:u".&)._7=0„7@.B4s.€915NgS.sA .10…<z(N0….=5.?.^9.4 Bowt¡>1A 5 •Œ.:.0|4Y7_.=7@&m‘1.=&).10‹A ž@.z0….4q7@.s.=<Z&)&).(+*19)4).gˆ]w4P0…9.m&‘qbJ9w().1t8‡–d)5w0„(+>6t A 7:<f‘@d }._>+7@t .{.›4)9._5N5~4-d†.[(+hŽ4-91.10xj14)9)hJt ._4).=&).B.ztY‘@l.-5N]6.9w*14-.c(q.bf*q(+4-d_uy’¤4)76n £ +™@n ‡L.1A 0a<J.1&-.}9il.1h 54 .1].ŒX A\bf&)*1.1hT.0…(-g‹b N(q7=A .Pt)(-l._5f‘@d3.4ql.?.1t@7_(+4J‘1._(-.[._‘19w(q.Ž./.=&-%'.

?d <:G:*1n ./.14).w7T._5 h€t A vwA .10…]1d3.=>1&sA 5mA .–A <8()<[<Š9Y7-A (-.1X t 9Y&N7-A A <3.=&q(-.:)n ._7-A .

/<-¥ .[(+4)].>+t (10 71&)(+4+4-.10…]1dsA <x7:9.[(-.10…]1ds(-.=&).NtYA <  — wn¤£-™ .14).w7|.-5f9Ng".-7=.c(+4)5s.14).qA ].=&-.S.khT9s7:9.bf*19w4-.BA 7y*10….N4_.0…9N<[.x91gx&-.€(+4_dP*19YA\4_.:<Š<@>+0a.€A\4s(E0a.&-. X &).bf*10‹A <[.f&-dq5.

.

% :&! 1 O F@gQ L Q [ V 3 Y T&dœY evZcXœZ L Qm&Zj$Q L Q [ V 3 Y T.1/5 ! 1!4( ) i7/=( &#. 8NO N  $ %.d  .+ ) 5 0 (C+0.

wn¤£6¥ L xO{9T9{|{9xOP w Ow aU .Chapter 5. Flow in Open Channels Fl ow ∆x y d g oiA ]w>60….

+{ } N } w RDU } N }O} UaT (+4)5~ui<”A\4q7@. .

f7q0…9N<[<z<Š.BA 9w4P—gˆ0….)™@u  )   h†&-. g9i0–(+4_dE*19iA\4-.N0a.7-&-A .:.€A\4y._7=.-A ].=&).q.f<:>60ag‹(q7@.+¥ — wn 6™ $ ) %-+ <@&-*1.

k&-d .N7:.?dc-.1’ g8t 9Y.=&-.) A 9N]wg &_.m]1dZt A v.1&)0….ˆ(s>1.=7)&)A\A ./).w.BA\A <:5P4-*1]SA.=.Nt4f9Y7-9NA g–.mt A vw>1A 5 091…(-g..*1>N.1]60„.?df]w0…91(-gLN..N(+ t4q9Y5P7-A .†.Œoq89itt 0}9NA vw.=nJn&-.f71&)(+4+4).`7c9N.1g–4).=A .:.B-A 9.?&)dc.=7-&-A._<z.10…()t .NA 0T5E>+A\4y41A .1t (q(--7:.S(-.p.

s]N7:.AA 9..=&).q._A\4-5~0„. Iˆ~<@*1€i.]../uN(-<'.|(N9+0a.w4q.:4)(+.9N./dŒ.q5Z5YA ].=7:&)()9.:0„u<Š(+<€ bŒu“<[.P9E0„5Ybcj=A\.=.&)(+.:7q7c<Š.B<3AA ./9.N(-4_*†.=<B&)(+‘N..s&).=71&).†. (+()<z4)5†.J<}bf.-uq&)7=h|().1 4)0…€i._l._7:7)9+A 9i.=&-. &).Bl.€.y0….yA\bJ4q&-(-.()*19)<Š9ih˜.Œ4†(+&-(S4q.9)4)&-h <.=9.=.A7q()&-0…]./&J4Y9mui./9i.

x]Nds()< 7q.`)B./0a.=>+&)0¤.NA\4)4-(-.w0„7J5Y. <:K“*1n .@._7-iA .N.

=.=&-9).:uYj14).(:hJt (z4S9wgˆ4z0…9.W(PA\4W<@*1.€A\0…A</<3.10„(+4)tY.=b &P.f0„(+5w‘10…9.d_4qu 7q+t¡>)uq<”71A 0a9w.(€bÆ]w0…(+oi*+A ]w&Y>6n 0….w)73._41<|A\bsh€>6A .10…7@]19.-4-(-<x.ZA .:7:<}(+(S4P*q‘1(1.1./._]N7qdZ0…._(-().X w&1An <3wnxt A\4-oi.-&)7-.NhJ0a4.-bS()<[A\.†<Š. AA\<c4)71(^0a.N0a.N(P4-56.

N4_0….1nf0…]1’¤4d .:A <|<Š<@l.ŒA ].cd.0…>)]1.1A t].10…]1dA\4q7q0….yX .B9YA 7_7)(+A .14).f(-.4m>)./A\9m4q7q.)X A ].=>N&)A 5š.Œ91)A\.tY4yl.+4mui().bfj14-*19)9wh†4-.&-|.9)..=.Œ&_A\.*:d60‹A ].=&-4W.=&-.=.E._d)<†5w()0…9N]+</(N. " $# — wn 6™ 7@9.14)<x.10…]1dm7q>+0¤).>+9)0ah.J7:(+A <st"&)‘1.B4qA 7:5~(+u~t".BA 7:(+tYl.N4m4_().)&-A ].m.9)kh Kwu“(+4)5E.)&-A ]w.B&-A .:<Jn .1&-4).=n!&-.w&)7Z.=n &).).1A t.`9Ng–.).14). IV<@>+‘N7q0‹A .E()t <†A v.z&-hJ.Bn A 7ŒX *1&N0…./9‘1.A .W()<[&-.14-4m9)h†.1&N4)A\0„.&N&-A <z.S&).q7qA 0‹].=&-..y&)j1.W.q&-A ].iKw.=0…&-.=&-bc.15.BA >-7_.=<†&-.mi._(+()‘1<Š._.W&)(+*+*1.B(+A 9.15.=710‹0A\A ‘6.|(NIVA\4Œ<:>67@*19w./9m&)..Œ. &-I/.f4f.1A <|4).A .mbSA\41A\bs>6b *19iA\4-.=.[A\(-4i.9)&-h$.. .c4q7qA <S0….=&)&-.-7q7@0‹9.S71)0.=&)&-.:._()<[.:uwl.=A <s&1A jN<|4-7_9)()h†<[./hœ9WKw.. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.=9)&-h .15“0…]1u“dPhJA&)<|.y7:A <s9.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „&%  + $  $ $  + . X &).kt d_n&).

zA <|56.10…. Introduction Y EL specific energy line Y2 2 specific thrust line Y3 3 YC Y1 1 Yo A ].f7q0‹A .qA ].1.c. “n “¥4v R U& { L } U hJ&).†.BA 7:(+t“&-.Section 5.>+0a.&-.=&).

_5‘@d N } P w PSU } y|xOP 0x nU ."4).

  — wn ¢+™  #  .

c. + X &+0k>)</.|A <z56.

_5P()< e. f — wn 6™ 56X ."4).c.

-d &17qA &q"<'(+vw41>) A 7:(+<_4-*1n .kA 5 .=7=&)4_.:<f-].)-4E._.kX NdfA &)56A <}.?IBA dEb†.P7:(+4 — wn 6™ ‘1b†Ÿ3.†.Zt_9.†by.:g9i0a./<”9p()A <@]w7q>+41&)0…A .N9w0„0¤(-ds4-N.0?>-4+<[t .:<Š(+<Jt <Š4+9p>+bf&q(+‘1*+.P.=9i &E0a.E. A\5Wt A .yA\bf5iA\>+b†b ./<Œ.@.Z(-.4).B0…91A .*19iA\4-.=&)A\41.WAA\.:u6(1(+(+0…‘14).1()4)<-<†¥ .kd_dšn bJX‘@.=<”&6A 9."&)4).N0a.. " n X &-._.[._(+.P<B(+bJ./<'.=&-..1.+u"9.B9.14).1(+t A9)4-1h dšA 5YA\71‘14)09i]^A .1*10–.Nt 9Yl"t 9i7)>N7)A A.A .kbfdh|*1A .c./9‘1.=j_7_&-<y(+.

w.P.=A 5N<s>)._5L7q7_K(+j4)‘@A 7:g€dE.Z0a9w‘19i.=7_.z.<[>q.|0…h 9.Ž4sl.=&)&)(+.c.1b 00 hJ&NA 7q&mA <€56._‘14+5y91>+)bfgˆ.^5Y(+A .‘1oi9).

_5‘@df.*@d+0‹A ].-v. {} -u wu“‘@dŸx0ˆkn (N/0 €"•s.>q(-.qA\0   ) % $  + $  + + $ +  .4Z— wn 6™:n NÉ “6Š‚x•x„c‡œ… –2Š‚xŒD„$ˆ†xŠ ‡‰‹rˆ…<Š Š˜‹“Œ„ˆBŽ™t‡BŽr’š „x_›‡BŒ/‘ „_‚_Œ2‘ ‘4S’”‡$™ “L‹x‡ 7:9."4).BA 9.&-|.

-4)’7@.=A\*14S&-9i.0…&-.NX 0…&)71.1._(+<zbJ4)(-gˆ.N0at œ19N.[.4-t91k. A 9.-9w7qb0….91w4SgLn wn./.9š9)h$*196.=7:&)(+.m.q.N 0a’¤]N Œ4fdŒ‘17:()t.1gL9w0….=‘1&N`.10A 0…. .S.PA 7_A(+<mtw4)l.1nz.B._A\.1A ]._()(P<Š.. u+™:i.mt 9Y9.B.=A\4-&-.:<:<_>6n *1.<”t.9)9)hShu".10?A\0…4ybJ]1dE(+9Y4-51t 9Ndfd+<[4q<-<”(+Au+.B<`A 9.=&-&-._>6*17@0….=.l.l.BA .-()l.c&1(+A 71£S4W&|.<[9)..=]14)&-dW5m.1.=.m(+4))]N.`71.0…<[&-.`h†A\4_7:.Œ(:<Šhp<3A <S9Y914)7:g9P71X >6.mt.7-4+A .=bS.B.:0a.Œ96<[<[.=>-9N>)<Š(+g._&-\54.17:0…(+(+]1t 4q71d^5Z>6tt 96(-&q<[./‘19A .`r+9N*+<Š-t9._A 7_<z’\4s(+5Y>-(qA <Š<Š7@.?tdZdW5Ngˆ0a. .@./<[9<=A\(E‘1A\t<@A .B()<A <39w4-.-gw7=ZA.10…&)4)<|.1—.?&)d_4q.s0a.S4)s.9YA .@).m<L*19. .y. <Š5ioi7:A\A 0…]w9.—4Y9). .:91<€*1g.=AA 9w.=>q&-(-A 7@.8].._h <S(+7:(+4q54Z71.?>+dW‘N7qg9i0‹A 0L._<|(+<Tj=.=&-&).N<-4-n3.B9wAA\9wbJb 4€.`‘6bJ>-.l.ED[º ŽÁ fUVR`¿fÀOŒUV¿ PKN¿ ¾ ED $Á€OPKN¿sQfÀ?UVRSQ XA\4)&)71./A\9e4P]Nh†9^&1A A\714P&W.=h˜&)uw.4-9i>-.

/4Y.NA\™:0a4_n`.B]NA\9.1~0.14-.@&1dfNA 71A t7@96&p.-5( I?h3(-)B./9fj14-9)h|‰+>+4)56.1h†560…]1.e.ZA <`91g'<:5i&-.=&1A <Lh3(-).:.=9.=A <[0k>)<=A\.14s5W t (+bJh34)9Y(-]N-5./.9)h$bJ91).B.:4š</(N.. n 5N5i..<`.Ab†9.£+u L(N0k‘1.-(+5SbJt–.:.|<@t .=0…&10(-A A.17@. ’\4^£ .c>qA\*q(-<:(-.6t™~()<@</ .Bu`A\.BA 9.z.N0a./._4q9.=4m&-(q.1.|)A .†b†7:l.-7:5N.bf9)g9ihÆ*^0?bfA\A\44Ž>+t ((†(^(+7)<[4qA\.=w&-n wn./(+.10…0x4-71<-&š.T7:b†Š9._.=A*+&q.stq0„(-<Š<:9.-A <Š9Nv.:0a-.shJ&NA 7q&&-.=.=6&-0a™–).BA .c<”A 9w.=..10a)(-.)7 (eA\0 B>6<'l.N0V‘@u dWL.:0a.-v.Z-.s4)<J.N.>+bf(+bf4NbJ*)A g9w<m.[.=0a9w>_.:-.'£ *+.-4q()5s<[.:.=t .€‘1.=.N0k4)9.1.:1(+..:>6t¡.c.6<cu1n (+0a.5wA ]ib 0„A\(+‘+>6*1t .†.:*1h(-.=.— h†.=.4q.:<Z<BbJ7qA\4^9.BA._4)t(N9Y<[0?.19 t*-A 7.x9N./0V9w9Ž£ 4- 9N<Š.=&)4y./(-<ŠA\.Œ<:&-9N.._.™s0a4€.:’¤4)4W<T]N.E9iA <[0?<=.&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*ZA\4W.=0a&19wA <†b A\4-g9i&N0?A 9 b†+(-.@dS&).0a.14-A\]›4)4.N&)4-.:9i.N9Y .4q.[(+4q5Y‰+>)<[.†n .1.N4)t5y(--.Bt .1.=4).N7-t A0¤A .=A -<|&).:.@719)hT0ahJ96._&-&-<|.=&-.J*)(-g9i.:A <Š1<”AXA\7:*q.B(+A 9.1.N9.1(+0+>P91.&S7_bJ(+.1 4E&- 8.7:(+9.:t¡(->-<_.€>+4)*15w.B].s&_dq5w0…(+>+t A 7 B>6bs*iui(+4q5f.N0„t 9Y(+7->+A t._56A (N]w.<”.1.N<_4_nT.=&y.-]N(1.:9N<g A(+\4Ž4)(+(^ t d-<@.=g9i&)4S0z../._-9w5{.1<f<|4)9N(Œ.N>-0…<^(+A\4etq0…5N.N(-5 0a.:71<Št . (+4q5c%'&6>i£ 1¢i™@u:g‹(NA\t .>q(-.:.N(-560`._0„<[7q(+.Œ<[9wt A tvw->1.9)4_hÃ>+df4_7_.s>+71bf£s&S*1._<[<<'&-dq7@(N9w5.&)9) h`<e.'(N5N560a.=91&)\g ./<`0….10a]N.eA <r.:bfg9i*i0a.1n 0…]1*1BdX .N7:.EA <`5Y.=.@)5~4).e&qA .[d:()./(-4|.12x0ˆuqn "(+ n4)5f}t>+(-0a.-.N z4-4P.†<[.N0 I?g9w>64q 5 KP.NA\&)4-0c(-]e.BA 9w4J(+4)5F".1t 9Nt¡<Š.y‡L0…9).f.=bJ<[&c.=*N9Y&)0a569w(-.=i— &-}.BA\t A ž-A\4)]sbc()<[<'7@9w4-<Š.1.N.1bfbJ*Y9wn 4-X <[.4 -—‹—i./0…9i5m710k>6bA <3t (N<@0`<[&).:X.=‡L&). Chapter 5.:.xd4)€]4 .=(1&)0?.†.10…<”A .J()l.=.)A 9.|<c7:()<Š.-. .BA089w(+44-dWA\4)71j)0aA\.:&-gˆ]wd)0…t9.N0a0….:<B7q0‹A\‘1.B.:>-0…-.>+0a.=&)./9E*19iA\4-. 0 h€.=<'&)0„(-.1€i0a&)g5Y.=&-.'0…<_91\n gY.E‘1..:1A 71j6u6 z0?bJ._()>)<Š._<sA .>+4^<_0….1t:. Kwn L(10?‘1.=t g 0a469YA\>+4J5wbJ>)<[.=&+&).?A dm7 Š‘1>+.Bu'A 9.|£|.EB56>6.et A .y0¤d_91A\n .<Š&q.:46&).=&-.Œ&-.S<_—‹<:u~A\4c>).-</oi.z.-9N5^g ._5€.L*1ti.^.=. Flow in Open Channels / .=._.10…</.0‹A\4)‘191</.S7:()<Š.Nt 7-(+0a]NA 4-.=._<Š0„<”./9y56./()™@9 < u .1gx0…<[]1.1.N4-t .B&)At 7:A 91. n —[wt zA\n j”¢“4.6t A9iu17 A\<:4-Š>).?dmdE]6.=9)&6hh€0?>-A .:./0€&).N(1dc00…<f7@)9.1A]N9wbJ._(+(Nb†0…71(-&-.14)d_4Ã.|l.B(-A 9./7=A.:71()nW&)<[(+.-7:5e9.@&-rqd)(+5w(Nbs0…0&€(+*6>+•Œt .0….:&)(-<-.:<3gˆ0a9wb *19iA\4-.9w™:bJ4-n <[.=&N0…(-A <`.10–‘6>NA\t .W7:(+t¡ .=]i0a&).1.z.=7q&qt¡(->).?qdŒ0ˆ(-u .m4q7q‘10….^4-.=&).N0„bÆ(+4)71A\4m&+£ .ŽA 5s&_dq-5.B.š4)0„(+7:<[>6._.:._.1hT*19i.L(sbJ9Y56.NbJA\4-*).1]Nt.?d†—z}0a./9e’¤./7_<c.W&q*1(+7:A 5w()4-t<Š]6dP.=9^&-.J9Ng .N<[4S0€S< €iA\</4m<[d).>+t¡ A <}.14)d:0…]N]1.N.=71&).|n 2341A ).1t¡4)>6.—s()<x<@&)9)hJ4fA\4moYA ].0a4< gˆ.1.=9.=]Nr1dJ7@.6uY>-.1<†4-./u)9<@hT>q5Y9i7qA <[0?&†j:<=<eA\()*)<3(-&qA\./A 9.

/ * * .

 N   ? N  7@9.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.*:d60‹A ].qA\0 8NON ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ „_ž .&-.

 .

   N  .

.

    .

.

n 71t¡>+&)X bJ(+&)*-.=&-.10ˆn D:F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH &X)’¤4f.Z.)&1A\A4Y)<|9.4)</. .  š 2T4q56.4W*6t .-()<[.10–7:9.4)9i0….J.=.191.BA 9.sA ].=0?>)7@.=&).y7q&q(+*-.x91gL.1&)0…././.W0a.‰._</.

-5“9.1&).@.N.Nt./A .=(-.=bJhT&)9.Zt"0a.469š4p4)<[.?.=A4).>+(+4p4+4q5W4-&). A <E."08g|0….-&q<[7=.P(+.1.N5›5N4P.-<@5šX&NA\&)*P.=&1)A <f.f./. n ]6 –(-.?]Ndf.&)\.=..1&)‘14E.B-._A\<”0k4->+A .s5N.p.f<[.y./7q(+9šbJt`.N4š0a.Nt (-5Yt (-._&-<_5.s).B4sA 0k9.=.-A .:*p<=<[A .5Nn4).=./.=4)&)5Œ.=</.1<[.@&-.B>).N7:A <Œ(+4_.1t 9Y<[.N().10….:0L()-<[<s.47=./<:A<€>67:(+0…(N.N9N4_4-]Y./719p>60a.:t.e._9›5Y<”AA  ~‘1].=0J<s&).-0….e..[7-()A ./0a56d^./].-<[A\]..ct .yA 5Y9.†.

=._hJ7:9.4^._.=&)>+.h|‘qA .B9iA 0¤9wdN4†‰+bJ.1A\‘+4)t]i.E‘@(+df>-.B9)A\b†h†../7q._.Pt dŽA\4Z9.N*10.=bS0‹AA 7:Š0‹(+A\t~t (N.N0.1*14-0…./A\9{b†.N.:j@<”hT™|9ih|0„5A\t¡8Ÿ}4)._.EA\4+.E(+t¡>-0….BAA ]w7:.=0‹A X7:(+&)t~.@(N)A\‘6._<_>)n<[.Wt A ./99Y56‘1.[5Y(+At.4Zbf.1A\4)0‹A\]šbJ—k.†4Ž9N0ag8."4-t¡ 9{A\4)]fjN4-.N.10at .N7=./.=4-ri._<@.@&-r+9i*10`.Zds._5~X n &-.y./bJ9^.=4)&)5.10a0T.=()&e<[.-&-7=._(q<m56(N._<[.14_t .ƒ7)A\ 0…7@(q.P4ŽA\A 4< <[<”9wA\bsbJ*6. n q5Y(+A <Št¡7q>->+.=<[./<y0a.:91<”.Nt.:N]6A\.-j15 4-9w&qt(-.Nt .1tL()j1<J4)0…9).X &)q.:t .-<-7=n./<[<_.

B&qA .N(N0kbJ0¤.c<S91<:gx&-.?h3(N0a._5~n ._7@ ./(N9p0‹A .=dqri5.*10„0…(+.=.N7_0V(+u}t“&-.e(qbJ7=.:<fu–(NA\4E0….:<Št¡>6<”tA A9.N0…(-.@r+‘1*N.t ./. .-bS5EA\t.=9i>q0a(+.14-4<yA\4-(N.=9w&->6.7P4)<_7)nA\0…71 ~>_.c<@>q7q&EŸ3A $.[<[(+<”j=A 9w.?7:dE9.=&-r.:(-<_-n^.Pt A . 7@9w4-<=A 5N.10ag._..<”A\.W>)<[.Pt 5p.W0a. <:&-9w>6t 5‘1.BA 9w4-<z(+4q5P7@9./0a9..:.:.bsbJ.B-A .P(+‡L4q9)(+hTt d_.bf(+t¡*+./w.10„7-A (+t+<[91g„..mn .

'-.†X >+.NhJ4-.kdm.s.ŒA\0¤4y._..J.)4s./«f9E&q]+()>-(-<3<Š.Nh|t.BdA 9.N.-./.<3-b†.=7)&m5fA .BjN‰-(W4- 9)(1j1h 0&4)€9)./9.Œ4)X «f5Œ&)<ŠhT.anx‘1.60?bJbfn .&q (-4SB)(+n ./t &-(Y9.:./gˆ.`>+5E4qhT7=‘@.B(-0aA .†.s7@]6.19iA 4q._. W1KC[1 82: H+J +(~A\4y4q>+5W(W*6*1Aj1<x964)<[5N9)./<-9E n 7q‘1pj=.`A\0 0„-(+<}9w4)gt¡]N9i>6. '-.=•ŒhJ&)(-.|7@4)9.S.=4J&)9N(-..

x.-5m.ŒA 5P<Š71&q(->-().x<Š<T<”]6.=&)\."oq..1bJ0…5Y. .BA <`A\.=]yt&NA )./A 9. ª A <€()<[<:>6bJ.Œ‘1A .=&)(-.1.St¡9iA\560“4)._.(-9Z./4f.

/."t¡ A\4)]&)()<x.Sl.=&).£ * E ?    $ -" .f7_(+t 7q>+t (-.f7:(+4P‘1./.S(10….S(+4q5m.=&)._(sg9i0 ./9e‘1.BA 9./.c<Š.4 — wn 6™  .sA\4Zj14)9)hJ4W0„(+4-]6._5‘@d  — wn¤£-™ X &+>-<-ui]6(-.9)h$0„(-._7@.

wn¤£6¥ Ã]N.#&. ( 03<.NbŒn ._56]N.+5 0x(/1/5 5A74! (c1i#./.m0k>+4+4-.Chapter 6.BA 9.! C+( 5 !&.+u69w4-._9.4y.=&).4 .y7_(+4f</. Runner Design z0?bJ.bJ.[(N0¤.=&NA <cj14-9)h†t ._<”A ]._7@.N08</d)</. (&> 0c#!45 vents vents Mold i κ j K a b Biscuit oiA ]w>60….5 7/! C+(z5 !.z5N.N0–7@9w464).=&y.=0¤df9Ng30?>64+4-.:.-5Wh€A .

914)5wg€..=.N4_.:.m.  ._7:vw(-N>)A(+.=&).-<Š(+7=l.-&*N(q0a7q.Z./.Œ&-x.m0….f>+./9W(1.=9.:>6<=4Z0…A ./A9W<cl.J].&-./9 ‘1.Zh$<B0„(+(-bJ._A nm7@ ./0„A\9š(-4)..-7qbJ. ._<Sg9i0J‘19N.c./.N4-4_.14qoY0?7@A>6].-4+>+™T4)0a9.=&Ž‘10„(+4)71&^&)()<S.€5Z<=.c..€7:.1.6.=&E& <[ ./.9)h0…(-.$J JK8GC >IH J aF J JB8 :I8$38"JG>Q: 1‘*1Ÿ}.464)—k4)5Y./bJ9).m(-.:.10„&)4-(+.S034fw<Š‘Nn¤.1./7:‘1.y7q.=4+.&-.m.=(-&-4q._0a7@59w9w*s9..=0…&)‘1.. ' .Wl.Œ./<-n X &)./t 59.ªw€(+A\4-&q4)<:()5>6<}S0…._£_0…7q(+(b†4q‘17q.=&-9).W<@>+b9Ng`.†bJ9iA\A\4|.z0…(+.:(-4)<Œ)5 ._’¤4e0…5.-0…7q*1.:<=<[56A<:].kdŽt6.. '-./4q<z<Œ7qªq&)&q(+.f&)n ()bJ<SX 9.J&-4-.-h._&Z<[(-<@<[.mA\4Pg9i‘10J0„(+‘19N4)71.

Nbc4)7:().-5W.c0J.SA .6ui9w4-.y7:(+4m5Nx.=(-&).cl.   — wn 6™  h†&-.†& ªY A\4f.N0a.6<[<su 7:9.c&-g.=&q(-. hT˜.=&-.=.f5YA  .:._(+4)<z(+4-dZ‘10„(+4q7q&f.=*1&69Y>)A\4_<x.:<Š<@>+0a.chT.@rq(+bf*+t .cA 9./9m.6n ]“n`ª\u |(+4q5W<[9W9w4inxoq9i08.9)h˜0…(-.e0a.m*10…./& .<B4P(+bJg9i.10…0.B.Pg‹(q7@.:-.10….1t (-. . — wn 6™  *120….14q7@.=&).4)<[u“.y9i0T<:>6‘N‘)0…<Š(+714q07qA .=&NA <€7:()<[.m‘@d — wn ¢+™  7:Ã(+4f&)h†.c./.N.f]e5YA./.N0¤d‘10„(+4)71&mA <†0….B<[A\<:t A >6ž-0…A\4).y7:A\(+4E4fhJh†&N0A 7qA .  — wn 6™ X &-.1A <z0aq./.= ~&-.ŒA\4f.  Z(+4)5e.c.y(+t <Š9b†.=&-.

14-._<”A <[."4-.Œ‘:d   — wn É6™ 7@9.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %  / ) /          )  )  )  ) 0/ ._vw>q(+t .|0a. {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.*:d60‹A ].S.[(+4)7:.&-|.

Jb†9i0a.Section 6.'0…./9c]N.BA 9.>q(-.=&). Introduction œq.:.BA 9w4-<:&1A\*)<_n328<”A\4)]J.-v./<8gˆ>+0¤.4P—SN N+™ .1t (-.>q(-.1.|A\bf*19i0a.4)< ./.:.3.BA 9.4 <— NLN+™x(+4)5P.>q(-.`.BA 9.=&).-v.-v.10"bc(+41A\*19wt . <[9wbJ.[(+4_.

1t (-.†A\4J(f‘10…(+4q7q & T7_(+4y‘1.†0….-5c._vw>)(-.:<=A </./9cl.9)h 0…(-.BA 9w4Z<— NLN6™x(+4q5P.xl.4P<— NLN+™x9.=&).‘-.4).BA 9P<”A\4q7@./.m0„(-./.[(+4q7@.m0a.†A\4y‘10…(+4q7q&Sª)(+4)5y7:9i0k0…._vw>q(-._<  — wn 6™ 28<”A\4)]m.:<:*19._<”A </.  B — wn 6™ X &-.S7_(+4f9.4q5iA\4)]s0….BA 9.[(NA\4  l— wn¤B£ +™  i9./.t NA\4-]Œg9i0 .9)h˜0„(-.ŒA <†jN4-9)h†4  l— wn¤£N£)™         N  )  .†l.c./.[(+4q7@.=&).9)h 0„(-.

“n “¥8dm7@9.ŒA 7@</7:.cA <[X .1hJ4q&)7@9.6A\.-&-5.f.>)>+. ]N7q&q.[(q(+7qtw&N0…A ._<”.=0¤9NdPg30…5i.x.:r6<”A ./.:./.=5._</.:1A 9w>-<y._4)(q7:56.A <€>)4.=9)&-h.BA4)9.k<=A d_9wA </n 4Œ.s4q5N.-v._7=.e< 0…(-.=….=.BA .1A .S. '*) q 82: HE:Q>Q14J"C 8 Ã<— NLN+&)™3(-._<Š<”<[A .+.WbJ?.:..:.@.m<[.A.(+4)bJ]N. '-.st._.Œ<_9mu6.=>)<”&-.=5Y&)A .[.9.:4q<”7@A .yA\7@4Œ9w46._‘1<y.BA 9.fh€56A\t¡9+w.S5.-</.0a.>q(-.ybJ7@(+9w9w4-t 5P4_]w.BA0…9.@5w.N0Vn ‡LX 9)h&).(+4Y4qn7q&š9.Nu-4)4- 7:.=&-.SA.W.BA 9pA\4.1!._&)<”4q.N914)g30}7:.S0„56&-./..>)0a.Œ0„(q(-N7=0….4  θ1 θ2 oYA ].14q#4)7@ ./0a._9.e0a.7:4Y.=./.e<Š710a>-..=r6&-&-A .=9N &)gL.BA 9w4 l— wn¤£B+™ 0.^</.1<†>N0…A <[.qA\A\4y4)71gˆt¡>6>)0a56.1.[0…(+./9E.=./A 9m<[._./<|0 .=]6s&)(-.>+0a.N.N.[5(+4q&-7@.:<=A\0…A ./g}./.=0….=4f&-u-..hTn >)9iX .n X &- .-5ml.Œ0…5w9.E5.†.S0… ]19N dsg– # .4‘10…(+4q7q& =n X &)./9.s(q 7@A <|@.=t7:.4+4)._7@‘1.:>-(+n.Ž*10a.    )    " ) " -" !#  #  $ ) $ "  $ )  ) ./9Ž9N.1..m 91.6<”91Au. &-.X A\.=<€&-.NtbJu A v.=4Z&-&).=&)4)./7@.W</.s.10….N964)</0a7:.  A <Ju“A./9t.@<=)A ./.m".Bu“A 5.+5.

|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 .*@d+0‹A ].&-. " $   " ( " " -" $ %  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ l— wn¤£B+™ 7:9.

=&q(-.=&-.Chapter 6./<€()<[<:>6b†.@.N08. Runner Design <=A\4)7:.   &  (  ( ( (  " u  . $    ( %    " '& ( (   " 8 % œq.†gˆ>+0a.

 "    " '& % ( ( "  —lwn¤£h6™ —lwn¤£_É6™  %   —lwn¤£:¢+™ —lwn¤£ 6™ .

k(+hTbJ.?.:A .=9w&-4m.mt A\4).:<”™'._0„vw(+>q*P(+t‘1. .1._<`.14Z.3hT.1.:A Š< t A\4).?hT9t A\4-. "*q(14q0‹5mA <[./4f.B./9W9w4-.:9m.f‘15Y.@4-. —lwn¤£ 6™ "%"0a9w<[bf.:.khT—[9bf>+t A\4)t ._./.10<B7q.

—.

£-™ 5iA  .@9w.&-|.kj14-hT4)]W.S.p&_dq5w0…(+>+t A 7p0…(q5YA\>-<-n œq.Œ<[.=0…0„.BA 9w4 7@9.W0„hT(@‘1.1*6EL0…>-.š.=&-./.=.=t A\4)]ZA\4y.BA . {} ~u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s.:A ž:9w9i4-A <:5 &1A\* ‘1.B. '&   " ( %  % ( (  '& " % &  ( )   ( —lwn¤£ 6™ 8N —lwn 6™  <@>+‘_.?hT.10„0a(+.:.x4_<Š)7q.x4qh 7@5w.-.B*ŒA\4-]m56./9 " ( l— wn .qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %B  ( ._5Evw>)‘:(-d.19).191h 4yg–.:A\.S.:.=4)&)91.*:d60‹A ]._.1.1n (+t (-*1.h|.Eh†&)(-.=&).<Š7q0„(+* @7t .=._9).PA <Œ.=&-&)&).N4e.1bŒ.@.

& (  )  ( .

1. Introduction (  <  .Section 6.

 .

&-.qA\0 . —lwn +™  " ././.|{} u- wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.10?b9Ng–.c.=&).=&).BA 9W91gL.Œ0„(-.khT9m91.10 (  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ —lwn +™ —lwn 1¢i™ 7:9.S<B7q0„(+*WA <   ) &  ( (+4q54-9)h˜t .@./<zh†0A .=&). & (   ( ) ) % )  ( (  (   (  )  (  ( A\4y.=&-.*@d+0‹A ].

Chapter 6. Runner Design 7@9.*:d60‹A ].qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %&% .&-.|{} u~ wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.

$JG>Q8"JK>Q:     – ^  – p    . .

   .

 .

>=@??A.B:BCED FHG IJLK MON P Q ‰RTS1U PWV ‰ NXJJYJJYJJYJJYJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ ^ _a` bdc U\‰TeXeó‰ N1fhgTij R V klQ+k e JYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\[1] IJ mn_a`&bXo k&p V R V P2q ‰&r P `&bsc U‰TeXeó‰ N&f R V klTQ9k e JYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I&t u&v w1vyx{z2|~}€ƒ‚…„†‡X‡X†‰ˆŠZ‡X†&‹TŒ@‰Ž‰ŒyO‹‘vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u” u&v w1v • –˜—€“}€T“}7—€ˆ‹1|™—€šŽ‰|7†‰ˆŽ‰›TŒyœv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  ž ŒyŸˆT  —$Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“‰Ž —€OŽ }€y†‰ˆ¢vv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  £ Ž }€Ž —€Ž¤Ž—€LŽ}€y†ˆ>vv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦„†‰ˆ|7 —€‰Ž }€y†‰ˆ>§©¨B†šª~ —™|7Ÿ¨T¨Œ¦X‡Ž‰„WyˆT$„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„«du‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§©¨B†šª­ —˜|7Ÿ¨¨TŒ¦«®vvv’vvvv“vvvv u‰u ¥ ˆT —€ ‰¦¬„†ˆT|7 —€‰Ž }€y†ˆd§+‹1y|7|7O¨Ž }€y†ˆƒ¨1—€†›TŒO ‡¯«°vvvv“vvvv u‰u ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§©|4}7—€y²«svv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ ± Ž‰|7|˜„†ˆT|7 —€Ž}€y†ˆd§© ¦T‹1—WŽ ŸŒyy„’¨ŸT‡X¨B« ´~vvv’vvvv“vvvv u ³ u&v w1v w µ­Ž—€LŽ}€y†ˆ|a† ¶·}€ £ Ž}€Ž —€šŽ&¸B¹“º»vvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u ³ IJ t _a`&b¯Q+b r ‰ Q e b R g1i j R V klTQ9k e JYJYJJJYJYJJJYJYJJJJZJJJJZJJJJ\I1¼ u&v ”Tvyx¾½~’—€ ¶¿†‰—€‡À‡X†&‹T ŒÁvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv u  u&v ”Tv • ¥Äà Ž‰‡XyˆTOˆT Z}€T’|7†ŒyŸT}€y†‰ˆÅvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ½~ Ž}€Ž —€šŽ¤ Æ@„ }€|>v“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÇYÈ/ÉšÊ  Æ@„ }Ëvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x §+¹“ºšÌ ¹Í «7Á Æ@„ }€|/vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³&x ÏÐ  Æ@ „ }€|Ñvvv“vvvv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³• ½~„†‰‡"›yˆTš‹¬ Æ@ „ }€|ƒv’vvvv’vvvv’vvv’vvvv“vvvv ³‰w £ ˆ —WŽ ŒA„ †ˆ„ ŒOŸT|7y†ˆ|a¶¿—€†‰‡Ò à Ž‰‡X¨Œyu v ”Tv •Óvv’vvv’vvvv“vvvv ³Ô NÉ .1.34. -/.1.65.102. !" # #$ &%(' )+*.: < .657598 .

Chapter 7.† —€‡Ž }€y†ˆ« v’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v w ž † †‰—“‹T|7y ‰ˆ° Æ@„ }€| vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” u&v ”1v ” ½A—WŽ‰ˆT|7yˆ }$ Æ@„ }€| v“vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ‰” IBJ ~b V lTN(Q ‰U b 6JJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼&t IBJ [n_a`&bƒMONP€b N V U kPWV ‰ .ª™Žš’¶. pQ2 Diagram Calculations ½~‹1O„Ž‰|4}€yˆ ¤‡Ž „ Tyˆ’„WŽ—WŽ‰„ }€ —€y|4}€y„Y Æ@„ }€| vvv“vvvv’vvv ³ ž ŒyŸTˆ  —“Ž—€šŽ¡ ‹TOŽ‰‡X }€ —“ Æ@„ }€|sv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv ³ ± Ž‰„Wyˆ|7  Æ@ „ } vvvv’vvv’vvvv’vvvv’vvv“vvvv’vvv Âw ž —€ „†ˆ‹T}€y†ˆƒ Æ@„ }§.

N&Yt n 9.-&)5 .`(+4eh3().14_u8bJds(+9w(-4q4-.E.:4)‚ .&-t¡0„.1().-5N(1. 7@5i.:A\</4Z.^‘@A\dZ4)g‹</(qbJ.W>-</.1XbS4)&)A\]it¡.Nb†A\4y(+4).=.B(+A\4)4-9N]5 g (+(+‘14)5š0…96(q5N5E.z./<EbJ._5 5Y9wA4s()‘:].šA gT56(+o~.N<S0aƒ <-91n g€5Y5NA X ()9w].*1.-(N.W./7:0a.=.:0„-7q._]w5Ã0…(+•Œb (N0…A <@<z&q9.=./&).=u.[.:&1bf<[A .e&).y&-.=&)6.:7@.-?9i.NA ()4_]w.=0…>+(+0¤d-bmn€uL’ .N.B&)A .[(-.:&)5i<Œ(-A./.=0¤.d 7:0„(+(+E t 71b |>6Ÿ3t (-7:.m€~£ b†(+N¢+4NA™Jg..N.m(+‘14qbJ.=*6&-t d.=96.=*1&-‚.WA\A 4)9..(+4)t¡–.m‘@*1dp‚ zƒ t5igˆ0…A ()._9iƒ 0¤dZ5ih†A ()&1]wA 0…71(+&Zb h30…().c—[9N£ g–1¢.4)<[<Z.=&)5^. (1(+0…b <mA\bf&)A *1<z(-9i).xA\gS4_7:)9.150a0|.=<x>+910k4g}<@91>+gx*+.B7@A .*1X .W.=5&-0z.1<œ4)]i. N ‰ N V R bQ9kPWV ‰ N JYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\ ¼ IBJ I STeXe kQ9q JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ IBJ ] i S b €PWV ‰ N JZJJJJJZJJJJZJJJJYJYJJJYJYJJJYJYJJJYJJYJJYJJYJ\¼1[ ZD@F G@HJILKNMPOPQSRTI UVMWH .B%f(+A 49w |4iu ‘1u.Wbc‘@>)dp(<[.^9N4<[9N.=910…t¡(-\.€5e<[(+.:<y<[.P9w4-.

"A\0a4)<[.?d.A\4)>).5Y7_A ().BA\4-b†]E(qA\7q4q&N5.=A\4)0a9Y<@5w>+>)0a.y.=&)7_._7:<y.=0a(+dW‘1A\A\t4yA .NA\0€4-.:.y</.Œ(+t 4(-./(-9m./gˆ.B7:A\()4)<[] .=5Y&)A.S.=&q.E</.€._5W. >+É t .

_n ‰5 5f.^£ Nb†É 9.[<J0…(+.[vw*1(+>10…t.-4)."1t¡<S./.@9r+4_.=A &1].-.1.A\9.1A 5W)bc(+b†(-t¡>).:<=.10a>_.mgtN9igˆA <x0a0}.y4-.@._A\56.N.Bv.=b†&).A\0…4-.1&W]ZbJ.=.@0A\).(-N5iA A<:.:>6.N0…1..A 4< .=—Š&-Ÿ'.6t™@5šn`56’¤4f.:V./.Œ4-t A.t >NA >)ž)A\]./*1*1< ._<=A\4)A\7@0a]“.:4 ž-.1.

15t .f.=*NA\bf&-‚ a.B.P.5y<y.:.N0„-(+t¡*P.}4)A\.?.=4)&)]P7:.=A&-4).}A(+.=9Y&)]67-.N4-t ]69i91.J7)gxA (+.=)4)&P.S(+./df&-.B4Y0A\AbJu]w.m&_h€.e(-A . *1ƒ ."(-t¡.

1.†u>)A (+(+<Tt4qA<:.>NA 5 bJ._9N()g"<=.4)]“5in A ._5Z<Š71910g8A\‘1.=X &N&)A 7q.=9m&-._5~5Yn A ()].Œ4).PA .=>q5iA .0„(+bG†A <SA\4_./7q<B>+™z0…0…<3.-7=.sbJA 9w<c460…K.4)< ZD[º ÄS½ –R`M MWH j OŒUV¿ PKN¿ X*)(N&)0a._5~n gœ19i(-08.=&)&).:-.SIˆ7@]69w(-bf.:A .1j10….>+0a.N4_.-]65W.E7_()</./<Š.Eɓn\£)™@u}(pt A v..=7:&)9.N.†<[<JA <SA <z*1)0a9w.cA <c.-&)5“.N.>q7@.`7@‘N9i0a.=.?5b†dŒ(+‘@9Ndt¡g .:*1uY9i% A\4-~.z&q(N.-5A\4-. 0k>+4+4-oi./.BgˆA 9.f4)A ()]c.=&-A 7q.=&-.–t .=&1&)A 71.f.=&+&y0…9.:(-<Š.-(150?0…9)‘@hdf./0a<z.=.:uw4)5P.B&-A 9w.N.4-.y<@t .=&-.N5N4)./.Z<:&-9N.Nti(N0a.yj14)]+.:.|q(N0A (+‘+t . &-._465e4).ŽoiA ]w>60….1t¡4q..=0ˆu“>q56.=0…9Y5.Œ(+4)(+t d)ž@.|.BA\4)] *10…9i7:.c0…]Nt 9Y.=.=A ."0…91t¡)5YA\.N0a.(+t 4)5m5P.(1t¡>-0….1</.10"<B7q7@9w0„(+4)*J5w9Y>NA7:.SA\4)5Y<@A >+<Š7q0a.=.}u~9N—/g“t (N./<z.:./&).fn 7q&q(+ ~*-.[(+t8A <Z*19.=0a&q]6(-.J./9e.:<:(->6.=&-.B&-A\.-.=A\4-&-].=]./(1.@.< .:<[..=&)tw./5W9m.W.BA 9.>).f&y(-.10a*1dE.N0k0…9i0a<J91g}._.N4mbJ9YA\4f5N.=.=.:<Š<P—‹<[.=-&)./0ˆ<†n 91g35YA  ~.=&1A <fbJ9Y5N.B7qA 9w0„(+4i*in n <[7_9./._vw*N>1‚ A\0…ƒ .@(+ÈPj=7-()A ]6.4-t 5~. hJ.:g <”A\A 4q]w7q4†0….=0…&)]N.10 h€.Wbf*6*qt¡>+(N0a4-./7=._A -5š.-5“n X &).P.:(Ng9i0….&).s4EA\4-*+.:<cA <†</.N7:0~(-<B.x(+A\4 4q?5m.f’\7_4()</.>+4|t6569N.']6(P(-t.yj1]64)(-.:.Nn08.1.1b†0}9.B0„(+A\.W0…()0k]6>+.c4_.1()4)<Š<”./<€&q(-A\4S.ŒbJbŒvw.-5(+4q5v.-.=&N.=>)&)].c0kb†]Y.W0kbJ>+4+9.Œ(+A\4_4q.NA\0…0–</(+.=&-.

[(+7-t6A .E9)h$bc*)(N(NA\4W0¤.1d4-.1>+*q0a(N.:Ng9iA ./9.s1h3A ._*+<|t¡>6hJ4)&N]NA.N.B<[A 9w.c&-.=>6ri*+*1*1.c.md1™JoYA <[]._t .T5..=&)0?b†. >+.19Nt <Š<.<:.=. t -bJ.?.m]N.@&)).=&).@t 9Y.k0ady.S(N0¤71./n .`<[.wA 7:<Œ(-./(_9r6A\‘1bf\.-+5e™@nxA\4-’\4y.=0….|4e*)(N(+0a4q.=&-.Bg‹A ()7_<[(+.N7:0a(-._t¡.17_4-(-.?d_(-nx).y0…(-ɓ.S&+0a<@._5yb†.N7q0}&PbJ(N910a.+)¥€.:<J<@t A\9)4yh .B—/4)A 9w9i4m0kb†—k<[(+.|(-g‹()./9Z.10…<T*1.=&)*).[&-()./.:0u“A .E’\4Sg9i.=.=.

p*10….=9E&-.&-..5nVB`cQ[Y ef`cQ e 3 m. 0 N  N O 0 &#&(/(/14.02! L1 (+C+5 ! 021! 1    /  O<ZefTg$Y e."b t¡ . 7/(/:&.~#*)!!4C5L!4 5 !7. :&#4%.*:d60‹A ]._(N5mA\0‹A\‰)4y]+()<:>)<Z71‘1&†.1>14-A 5 .@h3g9i(:0…d†.Y bcQ `MY X\P 1 B!@ 1 e b$VBV89 e 7@9.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ %_ž ./.@t A )vw.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.

2.fɓn\£+¥4v OUaP?NQyƒ{ w y ARO{ aNIT {9U! hN.Section 7.>+0a. The “common” pQ2 diagram gate mold 3 gate runner 2 1 Shot sleeve Yo A ].

0‹A ‘-56(+./.4-&-&-<B._t@(N(+.:dx(-<Š.=X.m. yƒ{ } SP?N O{ } U 7:*1*1(-0…0….=].y.m.]W4q5Y(+(+A4qtq()5Wb†].=&y*10‹A.—(-<Š.?.0„(-.=h|9._5Y*1ž-‚A .&-bfA .BA\4)A ƒ 9.†&z&)gˆ(q0….[.:5+./b./A\9†t 4y<x7:.N./(+9m.19.19YNb†7@A .=<_h|>+n A 0….

/0a.z.`(1.&).=X()&)]6.1&60?0‹914YA\46g8n j@.".=*q&)*q(-._.ˆ<:.y.Tt¡7@gA\9w9i4)4)]E0i5.€.

"*1A\t¡9i4-A\.1]E<”4)A<”*+./0a4)96.?Adz&).

J<[9.B0nA A\9.6.4)4m]J.=*)&)(N.w()7_5w<Š(->+.x0¤.A <xt A ./5Y9A .

w.

14-’¤0…4./4+.</”d .B4qA\(+4).19wh€0…t¡.-.4 0A\?4->6.B.1.=bf.BA\uLAb†7E.=.Œ*Ž0?bS9w—k5YA\*14-A.=7@&).@.@A bŒ</..-0„5{(-7:./&)9.Z4-0…._0‰i.B&PA59w.J0…(qA <[()7@9w].^4-9.BbJA\.=.:>_A .]š*Nt 5e‚ *1719iƒ &)A\4-(N5Y.:./bJ.10„(+0‹.Z&)t A\.B."7:t¡(-1.B()‘@A 9.=A 9w&-./&).N<[.Œ<[g.1.W.=4^.A <m()*6<†5N>+.

Nn g€0AX <[./]w./&qb†.:./t .:4-./A\4).y>+0A‰i4)<SbJ56(+.W<xA7:.†.-A\.:&Nn.1.S7=."]pt"4q*15ib†9iA\4)A\(q4-]^7q.B&-&)A .)&)™cA\.NA\4-.1<[4-4-<:._hJ>+vwt >1t(-.1(10…(q<[0„./9N.e.ZA 7JbJ56t ./.=A\&)4-X .=.N0a03._0…._(q717@7=&1.N./&69›0?>6>)<f4+‘1.Ž4-A .6.†.T<_.@A\.B(q._.:./._9i<[71<Š9Y&).ÈWÈWA <s7)7)AA ().:>6<_u"nb†% X .=.B.Wj1(+4)t0…9)7q.:.Z4-7q.15^(N4-0….4W0…t </5S.7 7@7@t A\9i9i4).W0]›A <[7q../A 9Ž7@(+.0‹A(N</bJ0„.19.B5N0…A.]6< 4).=A\4q&)0…5.B*1&qA 7Z9i(1A\0„t 4-(qA\4).:9.B(+._5^&-u.EA\4Pvw(+>1.1<Š*)9.

N—Vƒ 0w% .†569i.[&q(+A ()<Št¡<s71dE&)‘1(N.B]^A\t–. .6<”(qu~A ]w7@% .1A ‘1<T0?bJ.10u 4qA\b†7=% dN./&S&)9Œ.qA Y™.:>+.1‰q4-5Y.NA .5y4 KE.:.=9Y5Yri7qA*1()j:._.=A &-<†.B.=.@IˆAq7:."9.S9y()bJ<[<@<@*1.nW4)4€5Y23._0ahT.=A\&)4-4_.=bJ7)&-A9Y.1].164-ƒ ™.-.@ÈW4-r+9)*17)hS./4-9S.[nS(+hJoit¡ &Nd_>+u1A0¤7q.`.=*N&-z‚ .:(+9.<_0‹£0„A\(+bJb n.1]694./.€()0…<[g‹._9.-5†./.<€t¡bf>q— (-b†.?.

|(q7:7=(+.4)bJ.|t¡>+(+bS4qA\54+>656bŒ.1.fg.N4_ .=0„5W&)5. (+(N0…4-5wdJ>-919wg~>-./A\b†._5W5P(+bJ4-&)dm._./4y9.x5YA <Š71>-<Š<”A 9w4y(+‘19w>_.1<Š4-.=7@&-9w.N0…0…./w._7:9.=<-r1n (+bf*+t .q<=‰)A -9..N&-A\0 4.N4-4-.[0…71(+.=0…&)._(-vw.:‘@]6(+d|(N4q.:<=.]N<}*1.Nž)4)A\4)567S<|(+9.=t >q71(+>6t6t (-b†.6 u E |Ÿ3f% 0….[.J./.10…A\t<T5i5wA\4)>6]S0‹A\914-g]c.=*+&†*1(-0…96)(q.s()<Š<@>+bf*_.Nv.-5“n X &).&)B£ M.f.c9i(@0"0…d†.:./>N.0….=4y&-.x0….=(+&-b†.=&-.)7=A\.@‘6.BA 9.S4qbc5f(q._9EA.N.`.=&1A <JA <Š<@>).17q0„()&c]NA .NA\0a4q./.1*1ui.[.[0–(+(+4_.1.J% i™cA <J7@9w4-<[. “ zu *+*1S.< 7@A <c96</*1.14-*-.}(+h€t)(+A .=&)&)._.:9w<x4-g<[9i.1(+4q4)5Y5EA r A <c Ã0„(17:9.4q4+5t dmb†.@71r+&†*1(-.[>6(+b t\ny(+oqt¡9i9)0}d-.=<T&-(+.ˆ0.mbfbJbJ9Y9.1bft dEb†>-.)&)A\tN4S(+*14)()0…9._5w.0a>N. 7@9w4-<[‡L.=&-().B4ŒA 9w. £+nJ%bJ.=.1bf.@A\.. >-w<[.=0k>q7=.@.=.-0…5P.mA\4Œ.9wt 4i5yn gX9i0~&).=.:91<[g .Nt¡t"9)h€—k7@A\9w4)4-] <[./.10k>q0….@<[tgA <z.[(+4_.14-.14q()5P<[<:5i>6A bJ ./(+0ˆ9Y4_u65+.-464-5y4)<[.x9^)‘1(+.-u 5E A\64f€.+*1uY.BA >19wA\4S0‹A\4)*)]y(N0….=n 0¤d qnn <:&-9i0a.S0…t .@7qr+&N*1A\.=./5E<`A\.ƒ91gLI/.BA 9w4-<Sbc(q5N.mt¡>)7@.Œ.b    8N  J  0 1 XVTgQ m 5QSTgVx`\g$Zzenb$Q QXe<^j$j$Q elTWQ `MY X TgQ[ Y TWQm&ZiT^xm4QœY X—Rvg$Y 3 g—TgQ @ Y efQ L Zc[ ^ZzTWQ `\b$ZzeAQ `rVBX TgQ L VB[ ^M5nQ TWV cb QE>[ [ Q ` @LV 3 9ievZcX`Zc[ [ .x(q.564._.E].w5E5W7†>)7@0k>+9w<[.1.1Kt+()bJ<z9Yg5N9w.

Tg$Y eC5nQSTgVB`\Y e@Ze2j$VBVx` ZeTgQ 3 V85 5VBX/5nQSTgVB` D :zY h-diVB^aXVzRtVhDZcXzdzVBXQnR@gV\^elQnTg$Y efTWQ 3 gxX$Y ]_^Q 7c[ QiZelQnTWQ[ [ 5nQZcbcVB^zT Y 2T D N  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ 7:9.V$m/Q—Y e@XVT `BY e 3 ^eAelQ `Y X Tg$Y enbcVxV89MDvP-Q L Qm4TgQ[ Q ele .*@d+0‹A ].&-. ?D F@gQZc^zTgVcm-`cVBQ evXVTE9XViRpVh~ZcXzdiVBXQ RvgVa^elQ Tg$Y e 5QSTgVB`kZcX`TgQm/QSh.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.qA\0 .

/9W]6(-.-5“n “n X &-.:]wt .14-.6n ¢~nMEL9P(NA\0‹‰)]6()<|A <S*10….10?4-9w>6t¡ A <z.W4).Sɓn “¥ y R{ hNQTsy N aU wI} N w T NQP U $P?N$ O{ } U “nc•m(+4-dy.:<Š.=&).10?bJ<†A\4‰"././._7=._(q71&-./.mt A vw>1A 5b†.>+0….@.BA 9w4s7:(+4P‘1.[(+t\n “nMEL9W<[9wt A 5iA .-5W.€A\4y.@.>NA 5bJ._vw>)(-.Chapter 7.Wt A v. pQ2 Diagram Calculations plunger location liquid metal reaches to the venting system starging filling the cavity { liquid metal pressure at the plunger tip or the hydralic pressure cavity filling io A ].[(+tYA <c0….

BA 9.=&-.4S9Y7:7q>+0…<z5w>+0A\4)]m.w7_(-. .

c.@4{.-5EA\4f.x*1<@0a.@5 ).: <m.P*6t¡>+4)]N.Œ(Ž91g†<[.f5YA .6¥ .=.BA\*  bc4y(_."t¡ A\4)]“n “n X &-.|()<[<@>+bf*-.@./._<[<:>60….10…./.cl.:.=&-. {} u wu“‘@dEŸx0ˆan (N/0 €"•s./9Z. (-.BA 9.y(-.^7Z5Yg9iA .=rN&)A\.Œ0?>+464)._t ./q9Ã(+t¡>-‘1.[(+t~*10a.N0".[(+tNl._.:.:4q.BA.=&-.=(-&-.P—‹<Bv.     —kÉwn¤£-™ Ã&).@./9m.e<@&) 91 .6(qn 7q&NX A\4-&-._<[<:>60….€.m.>q(10…._<[.4Yui._.BA\*iu 1u“7_(+4E‘1.S<:&-9N.1>-0adš<=A\4-<[] .ˆ T.[(NA\4-.=&).`<@t .=&)&).=&).mb†(NA\4P0…. 7@9.N0k‘1by.s(-.Wb†.[(NA\4-.B(+A\4)t (+] 4)7:b†./._5i™@u  n hJ0‹A .W*+t¡>64)]N.^0„7@7:.khT.@).108.=&)./.+ n X &) .:<=A </.=&).BA\4-]b†(q71&1A\4).m*10a.f(-. (+4)5X ._.=&)&).*10…9).=&).^./.=&-.9)h$0„(-.:5 -.9)hA <JA\4f.[. \ A  bc(_rNA\bf>+b˜l.=&-.ˆ.()</‘q.@<:)>6.ShJ&NA 7q&s7_(+4P‘1.17:4Œ7:9i()0…< 5YA\4-]W.ˆ.Pt A v.6u (+4q5ml. ..14y.Nt (-.*:d60‹A ].chJ&NA 7q&s7_(+4Z‘1. 0…._(N0'0a.ybf<@>+&)b 91.[(+4q7@.>NA 5^b†.4)<@&NA\*m‘1.-(+5t 7q>+g9it (-0|.e7:56(+. q(+t¡>) .9)h˜0„(-.^A\4-7_.BA 9.:h<[<:0…>6(-0….10ˆn ɓn $t A\4).s <:(+t .y7:()<[.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ … Time      '     .f.-5‘@dy.&-|.3.Pt ()<[./.

W4q(-.:.š 9) h$b†q(_0„(+(-r6t¡..-91( .rN*-4m.=*1&).N.-]P5Ž.fg'<@.@t .1. >)|0<_u+a.2.=t&-._.Section 7.  —kÉwn 6™ hJ&)X.E.=4q&-(+.10…&+. The “common” pQ2 diagram @dN<56tA.P7)‘@A ..6.f.15m)0?.0a.t¡>+7q4-0…]69N.kA\bsd-91n g0>6b˜X &-l.=&)AA\<Œ.ebS.Wu >6A b<†56-9./.1._<[.kdd^bJ7@9w.1<Š<S0–€+hJ<Š.Œt<@(N&)0a.@.1.N4)t 9i._&)7@.=&)./A\>)bf.E7-A .1b†.?<:dŒ&-9N9N.=h|&)A.=t &)9Y.-()bf<@‘N>+A\04-A\4).:-*6..BbfA (_9.B4mA 9.

J(+4q5Œ(y5YA  ~.:A\4).1.Œ.S(+()t¡<€.BA 9..=&q*6(-t¡>+.N()4-<z9N(m.P— 6™€.[(N0¤./.B9i(_A 0ar69._5i™@n 4).=t¡rP>+*+4-t¡gˆ>+]6>64-.14q]6037=.^.š.^.&).1>+A t <z9Y4)7@7)(s.<@0„(:>+hJ‘)<Š4s7q0‹9wA\*-4Z.Pt A\4).@&).N0…0L(.€(+t A\4)4_.sɓn “n X &).1.:<x( 5Yb†A  ~(_r6.†.bf‘NA\4q(-.†4).10~5YA (+bJ.š>+€~4)bJb†7@.6n ]“5YnA ()].J5YA .=*+&)*+t.ŒbJt.@.WA\4fbf7@919w>6gLbfb .1.10`*10a./.=&).kX d^.N0}.c5._<[<:>60….N4-9N._5Z()< esA\4 oiA ]w>60….N0ˆ0Tb†u~—k.‘-41A <SA 9N9w(Wg€>-<`./.9)h0…(-.=g‹(N&-gˆ0/.f5N.14-.=7@&-..10…./b†.14)08]NA <Œ(N.=(N(_&-r60a.B)08A .d9./<zgˆ0…9.BA*19.-A\bf(1b†™@>+n (_bÆr6X A\&-bfl.4J9Ng".N0a.Œ— +™3(+4q5W5iA  .kA9.10L<:&-*+9)t¡>6h†4)4W]N.N‘@0"df5Y.@hÃ7:9.m .€*+t¡>+4-]6.".fdE7:*1(+9N4E<[<=‘1A\‘6.0„(+b () <† A ._t5P(10…()]N<././.@&))./.†7_()</.b (Z&NA ].s(+.=A &)(+.19w5Yt 4i9YA n(+7)bJA .b†n (_rNA\bs>6b *N0a.BA\4)]Pb†(q71&1A\4)..:.N4)0Vgu5Ž9i 0„._(-.N4_>+. 5Y‡LA 9)(+hTbJX ./9Z(Ebc(_rNA\bf>+b l.‚J4yƒ._)(Pgˆ./.69) n h ›0„(-<:.N0a4_<[.Œ9)>+hÆ*6bt¡>+0…*+4)(-t¡]N.10"7q0….E—‹<Švw>q(10….€<@&)9)hJ4P‘@df.†<Š(+bJ.y</.|b$t A\4)l..NA\0abf.=&-.N4_.BA ./.y0L5N&)./>6.st ._<[<@>+0….Wt A\4).

B]i‘1A (+.7:]N (+.BA 9..=bJ&-&).1-t .t]P()Iˆbc<E5w0a(q0…d6.t¡>+.B&)0„A 9.N(+A\4_t¡64).s._&q7@(-.?A dfgfA.c./.4-.1 4 0n X7@‘19w.TbJ0a./9w.=(N&NA\Ab <€*N.1(+.)>6A 4)]w]N&_.-91.:7qKc<:&N>6gˆA\4-0‹t .=&-.1n 05i A .J4).=b$&)*+./<L]N.c5N94)91.:4.p*6<Št¡(+>+bJ4-]6.@4_>). 0n hT*+t¡.:9in 0?b†(-.y.:. t¡bJ*69Nt¡>+<[4).^5Œg~A\gˆ.J&)4).-5s9w4-.104-4q]65i5N.:.N(N0¤0….=.@5Yr-A71./4).†.15Y—k0…5YA .=<x&-(+.:<P]6h†(N0„&-5f.y7=<Œ.Nt .+u+<”A\4q7@.=&-&-.=40a&-9w.B7@A\&).|hT.N.›kn E–0….=.4c.N5.1..=A .xA .SA <Œ(+*6bJ9.@(+.(q(+7=4)4)._(N0‹A\4-]Œ9.x.Nt19i0}0a.1.BA 9.sA\4_A g.:bJuJ. Ã<”A\bf*+t A .:uz0w)._0a<<[<-7qu1t.S5N./™Œt¡9y>+5N4-7q.z0„*6.p(yt¡>+0a5i4-.N.N0A q(-.4sA\4S.4Œ&)()<†4)9Z‘1.Ž<Šh†*+(+&)t¡bJ>6(-.|A\t¡4)d†<Š]^(+._.N.`]NA\..[n ()(+<[X4q.=]N0…&-.']N5ig.:g9i0kbJ.1 ~A 4-(+._]6A <”.4)0….=&1A <JbJ9Y5N.:4|<Š71h€<[&).N9Y4 7-A .N9iA  0y0.N.BA\A 4s9.1bJ 0 1.:<Š-.1<_./A.=71&)&-.+.=.14_0yq(17@0‹9wA (+4)4-5Y.BA <3A919wg†./0a.1A </0ˆ7:.:<[.š9s.J.N]6&q*1. 91>)g'<[.

BA 9w4sÉwn ¢“n Z*q()]N.10…..WbJ9i0a. .=&-._.@.y56.1t 56<c—k<[.W0…9Y5N._5Œg9i0„7@.S9w4y.m‘)(+t (+4q7@.[(NA\t <JA\4f<[.cdNA . +™   —kÉwn 6™ hJ&)..c<:>6‘)<Š710A\*- .-7=.

4KZ*N‚ ƒ 5iA ()]w0…(+b % A <z56.Æ56.=>q(-.y(q7=. /I 7@9.§\¯?¸Nª ­Ã«a`~©}®:±'°+®:µ+«pª ¬ f¯?°+®-®s¯?®_­i±±? ®B¹Š¹:¸N~±k®m¨i´B¬+fn¯Sm_f¯?°+oI®mg 0¬Nk³- ¯ˆ¸q¬+¯‹¨N±|ª ?¹ eQf?g €1¬q±„*¹ k  $     * # #  # # N # # vAw T_xzy|{ wn} ¸Q€q¹:¯?ª\¯ˆ¸+¯?ª¡«h`^¯?°+®Sµ1¬+¯‹¬Pª¡«i¯‹¨Z®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \+c+ª¡®_§¡µ)¹     Ig  k   ’¤4f.bsbJ9.=&-./9i0ˆn L4MONIPpRT_UsXEY ©} ª\°N¯?°P¬+¯|µ+ªª ¬¹Pf¯?°+®-®Œ¯?®_­i±L±?¨i®B´B¹Š¹:fn¸Nm9±kea®mg t¬+k`¯c¬N¯?«+°+µ®Œ©}­._<x.c.§\ª\¸N¯?°mh« `“¬f®:±J­./.=&-.14)91.

_5P()<  $%$ É.£  !#"m4QzV$Zz`rm/QTm/gQ Q eAQiZV m )   —kÉwn ¢+™ ."4).

qA\0 .*@d+0‹A ].   gaY e XQ Qi`rVBX—Tg$Y e Zze?7$Q 3 T2D QXzT 5Z`cQ—b dam/QSh.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.Qm/Q Q'&(&xTWVœTgQ 7 ZA7cQm VBX 3 3 85 5  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ *) ƒ 7 VBX $7 Zzj$Q .+*- -D 7:9.&-.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations Pmax 2 smaller plunger 2 1 2 2 A 3 CD 2 Q= ρ Pmax 2 Qmax io A ]w>60….yÉwn w¥ OU w PSP wI}s nU .

/ q. { wI} .@g9i0….c. A <|(+t <[9Z56.=&).9N4 .6n ui.10….BAE–9.

_vw>)( —kÉwn 6™  X &-.BA\t A ž-A\4)]”".y.@).=ri*10….f(-.N0k4)9._5P()<   —kÉwn 6™ .f&)£ ./.f7_(-l.@.>+t¡ A <€.cl.y7:(+4P‘1.[(+t 1n|28._5P()<|(m7@9w4-<[.y]+(-.`.9)h˜0…(-.=1X&-0a.xg9i08.[(+4_."4).169)A ™.@./.=&-.10adEb†..:<Š<[.

=.|.S4-.B.B&)0xA .=.1../9i._<c0„(-(-A.|<S>+..@(- g.&-4NbJ.y&q&-(-.P5m9.?h yd_u“5N0…(+(-.St 9i./bJ.A 9.ŒA .=5Y0…0„A.f(+gˆ9N4->6<[g–4qg7=.W9wA <f4mt A vwA\9N4->1g'<=A A5.=.=A\4)4P&)</.1.=(m0a0„.=.=./7_.1.1.N(-&-bf.N4).1._0…0…5E.=].*1&)4).

N(+A\4m0…4Z(-.f0….=‘1>+&).j”./7:.BhT.=.6()nm5.N(+910Vt¡bJugT.:5P-4P.=96&)71</.x.W.N7:.w._A 9w.†*17_.:.<[<:>+‡–>60…(-9)b†.1(+(+bf4-ti.[.

"0¤9.[]Z(+7q4-9Nj .9w&->+.Nt 0‹A 0a5iA\.=[5.g <.yt¡4)A\—4)</..:4-A g.

.=(-.+&-.Buip.=&)4E.w]š9i7_0a.A 9.

".:04NA.]{A\4-t¡>+<=*1bJA ].N.†t¡A <ŒA\)4-9.=A9Y..

:4)4-<Š]N.&-.:<[<cbS.=A\t¡&qA(+<Š.*:d60‹A ].:t>6<P5NbJ.-4-5W<=bfA .k7@>qdE9.e<@>q0?7q>6&Y4+uL4).:<E¥.=<Œ&-.|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s.4-h†9).=0&-™ ._4t7@w9wn¤4)£ 56<B™:Jn A\4P './A\.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ 0/ .1: 0 !45i":4 :&% :&1/C+(  %  N    BV ^c[ `M[ Y 9<QnTWV [ QiZm2X—R@gV 3 Z<5QxVB^zTfR@Y Tg—Tg$Y e 3 [ Q L Qm \Y `cQiZ D elQ QeAQ 3 TAY VBX-D H 7Zj$Q -D m/QiZ` 5V$m/QZcb$VB^zT Y TvY X @~gZA7zTWQm -D F@gQ—Zc^zTgVcm~R <h.7q4)71&</&).NA <Z.e.y4t A v.f7:.[<[<Š(+<:.7_bJ(+>N4ZA 965</‘1.[(+(+t .    —kÉwn É6™  %  $  8N 5 0_": ( !/(+ 5 ! 0.1.@()().V$m!5nVcm/Q `xQSTlZ$Y [ e 7@9.w05ÃA 7:7c(+—l.fh˜&1—A .sbJ.=710…&)&Ž(-._<mB£ t .

Section 7. The “common” pQ2 diagram Pmax Q max ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP Pmax Q max oiA ]w>60….2.yÉwn ¢“¥ N }  N.

=&Œ.khT9>+46jN4-9)h†4-<S—l(+4q5 _™xg9i08h†&1A 71&f.(N x } yƒ{ wI} w y OU ROT9x } nU {ENQPSUayƒU jN$ w { } y w w PSP wI} <[9w‡Lt¡.hTA < .=&-._ vw>)(-.64Œu.B7@A 9w.BA 9w4-<S—?Éwn¤£-™€(+4q5Ž—?Éwn 6™`h€A .W&)(-). —kÉwn 6™    D1 P w UaT       L4MONIPpRT_UsX~    .?hT9P .1>_4q.y.

?¯ °6 ®W°N¬+´¤¯€¨+g §¡ ª ¹P¨i ©'¯? °+ª¡«a®f`š­ik|¬)±k±?®”¬N®u¹[«+¹_`~µ^¸1ª_±?^=¯?®m®_°+« ¬+®js¯3`w­w§¡¬+ª ·Y§\¯?¸1®y¸1«hª¡`“¬qµ ±k®_®@f±J¬ ®)¯?ª¯‹­ ¬N§ Z Sf¬+®)¯‹¯?¬N®:±?§g ª ¬N¹@ª¡§ µ6 ªk®¹f\ z¬N§\¯?¸ °6¹=f‰®® ª¡«iN¸¨i© ±¬+¯? ®m¹s ¬N ±?«+®:µS³=¨ `.Kµ ³:ª\¯^Bc¬N §\©}¸N ®y°+®:¨Y« ´ h f m ono Z   \.¬+f¯? ®®_^@«6®:µ+§ ®:¨.

m Z*hm \  ! vAw T_xzy|{ wn} #" L¯?ª¡§ ª qª¡«h`®_·i¸q¬+¯?ª ¨+« $ .

*@d+0‹A ]. ?€ c  ¯?°6®$`.³:ª\¯ cZ³=¬N«€ cW¨ €Y¯‹¬Nª¡«6®_µ ¸+¯?ª¡§ ª qª¡«a`e®:·Y¸q¬+¯?ª ¨+« $ $   h`  %    .qA\0  .   .¬+¯?®^@®:§ ¨. ') ' +. 7:9.&-. &%  (') +*  -.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.0/ 1 ' +* '    Zm o\ °+® N¨i©›±‹¬+¯?®c³@¬N«€Y®c¨ €Y¯‹¬Nª¡«+®:µS€ c¸+¯?ª¡§ ª qª¡« ®_·i¸q¬+¯?ª ¨+«[Zm \  É  x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ $  %  .

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations L4MONQPSROT9U X ”® ­~®=¬+¯8­Y±k®.

:.=9w&)64./4).BtA 9.1.10?914)*1g|9.:56<-.>).15“4 n i9._(+9.ÁMyÂÃI–ÄS½ 8RxM MPH OŒUV¿ PKN¿ (.=&q(-.BrqA 9w(+4fbyhJA\4-&).=(-&-.b†.=™LK &)7:.=.W(N0…].1bft+)*-(+.€0….[(+4q5e9.J.17@.=&-..ŽA\914š% g~›.4P<[9w>64q5e<Š7)A .BAi&9._._<|</.=9.1nJt+‡L).:K<[.:9w1bfA 9wbJ>-<€9w4<[.14-t.?bJ]whTt.=&-(+.1<S0?&)by(+A *)<[<”<€A\4)h†]E&-.Žb†.1(+0…t .Nt¡0+.^=ª ¨.fbJ()9Y<Š<@56>+.=.6.=u€>6*_(+4q.=&-(+.-7@4+v.56‘1>N.. t A 5YIˆA ."456.0…&)]14).A 5P4)<`9i0`h3*1().:-.BhJ0?A 9w>)&N7@4 A 7q.414.@.-.yA t\5uL4).c</.{bJ(+4ft 9YA v.. *NIˆ0a7@.1¥P(-0?.m</(-.N4eA g3.?7@dŒ9wbf91gLbJ.=&).>-A .1’\4e4).BbJ9wA 9w4-<4|.Œ.[7@(+..6A 5u.BA .:9›./().bJ9Y5N.9.f(+vwt¡.A <P<'I/9.14-<[0‹g<:A 9i(+>60at\bs.4)](+4q5^569š4)91.N>+.:A\4m.Nt"A <chJ0…9.dc</.=4)&)t¡56.< ).=~>)bJ5YA9Y.W.vw4-4)>).|.¸_¹†® ‚N¬ †­w§¡®s©}ª\¯?° ±¬N«h`“ª¡«h`Ž´…±¨ f m ¯‹¨fnm mµ6±‹¬6© ¬Pµ+ª ¬ `“±‹¬ vAw T9xzy|{ wn} ¸N«+µ6®_±T³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i« ZD ÄS½ ¼|¿yÀ?UVOmUkI./b†tz.@rq(+b†(+4_(qdby56A\.1.=&-&-A .9wt >qdpbf(-bJ.14-./.=&-&-.B9wA 4Ž9.=.1™.k<sd_hTu1hT9i.[7:._(N5~b†A\nT4^(-2T.B4)(-A 9w5{.

w7P*10‹A\4)7)A\*6t .x>q7@9N. 5(:65 . ( 9  . ! 1/#/(+(/C+.ShJ&q(-.0a.P.(+4)A gŒ5PA .@rq(+byA\4)(-._<_u A0a.=.(+>+t¡>-t 5.=0….:. g ._71j)A\4-]Œ._)()(N<Š0¤dN9.14-t}df<@&)q9. ( /:/.1A\0…4Œ._./.W<Z0a(p.B9wA\t¡4)x(+&)‘+()t .4)./9Œ.@g9i9i0„0…5N.N4y.e4_d.m‘@dyq(10ad1A\4)]e*q(10„(+bJ.J&q(+*6*1.Nu`0 .16! 1.C!/ ! 0.@.-()</<[.=.s56(+.N0a<€(+4q5P7q&).y.0a.% :4:&5 1/! 02* 1 i! 5 7c._<@q>+(+t .1&)0'./t¡<|>-.+n *1w0…9Y(N5.=0….BA 9w4sA <|569./X ./9W<[.1*)4q(N560…(+<_b†n .14q56<_n  5! 1/0B(/5 7/.N*14)0…569i<€5w>qhJ7@&). *. 5S5<5 5 0 7/(C+:&% C !.6. (/*214! *.1<e4s0…./&19eA <e&)b†(-)9i.@.A\4q4)(+]Z‘6(+t .=&-.

 .

 .

 .

:<`<x‘q./<Š.$J 3 . :>A@K8 CD.34q7@.W0a.S</b†. 48K7 21"7EH" ’k<}ɓ.=.c&).=n É+&)™x.B-A9w<i.=(+&qt (-(+.$363.-b†(+t¡()dJ<[< <Š(-‹.[(-().      / *   +'*)+'-.

:n v.4 kɓn\£6£-™€A\4-.NdZ0A.>q(-._5EA\4-.4 kÉwn 6™   Ad1\4mYA .<y4 <[.`5NbJ./._bJ5s.9P4q5i<[A .W7:X 9.|A <[5Ng„.1t 5~u ?Éwn¤£ 6™    ’ .B0a.-v.bf4)bJ</.10‹A </.[9w(+464-Ks.s.  ?Éwn¤£N£-™ >6‘)</.4 ?Éwn¤£ 6™x7_(+4P‘1.BA\4-]m.B.y<@&)9)hJ4S._vw>q(-.BA\(t A ž-7@A\9.t¡>6.>q(-.N9Y4-56<=A.=.zrNA .+A\u~4€>6.=&)£ ../9m.BAA 9w<S4Z.=0…(+4)</g9i0?bJ.4->q.BA .[k(-Éw.y<@&)9)hJ4S.BA 9w4 ?Éwn¤£-™:u“A .Wb†(q7q&NA\4-. .-v.=&N4A <S% *19i.=4q&)56.4 ?Éwn¤B£ 6™3dNA .>q(-.:&1nA <x*19YA\4_.=)&1.ktd1š™†œq‘q.f(+bSA <zA\4).=&q(-.=&).1Iˆ0–7:7:9.@./t <'(+4).:.Z./n .BA 9._65 ™ ?Éwn¤B£ 6™   oi0…9.BA 9.b˜.4-]P4)</.x.t.†<Št (-._A 9w<[4<”A 9w4f%8g(+9i4e0}% % nc‘128.€7:(+4P‘1.c(-.@(+._vw>)(-.@4qr+5i*NA .-.B>)A 9w5N4Zds9.sA <f(+7:4Œ9.9..BA 9.1.y71&)(N0…(q7@.BA 76ui.x7_(+4P‘1.B()A 9.N9“()t 5Nu"<Š<<@h†>+&)bf(-*_.=>-.=7:r1.BA 9.=<[.[(+v./A\4-9e.=&)(-./9    " ?Éwn¤B£ 6™      $   $  N  J  $   $  $ !   " #  $  #     $ 0 - .S..

.

|{} u wu“‘@dEŸx0ˆna (N0/€"•s. 7@9.qA\0 ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ B .*:d60‹A ].&-.

69w4qu"7@bf.1-. I/7@9wbfbJ9._91()g <[.0|bf‘q()b†(+<[‘6<@9.@.W(10….B•sA ./9 .y<Š<”]6A\‘N(-A\.†t\u'4).3.:9w<-4pn 56*NX.Œ5iA (+b†.B)‚ A 9.:56bJ9N.4K^b†9i56.1(-t (+.:9.@7:.@.=<”&-™@.=&-. <_g9iu–I/0…9.=.10*q(1n 0„(+wbJA\4).69wnÃt (-4W.E.0…9./.W bc ()<[<S ‘q(+A <`t (+4)4)917:./.c4-.B<[% A.N0a.@0„(-)(+.[(+4-.1A <c7-4qA\56N*+<cAt 9.@..kdz(N0…91.S.–(|% 7:9.1t u (+4q5 (N0a.4).=56&q(+.< .=&)(-.=0„&)(-.B>+A 9.&-9i4E.y.10*1&1A\4q.=&).&q.S4zt .m&-bJ.=&).g9.7@.10?0…9.Section 7.P.šb†()<[< q7@b†9w(+(+t¡4->-4-<Š. The validity of the “common” diagram T7_7@9i0„5iA\4)]Z./.1ƒ 4Ž03(qA 5Y<s7qA &N().NA\0k4-b .4)</._(Yu  n XX 9e&).=.1.bfb†9.[9.(+0Vu34)t\u~</A\4e.0….ŒA .`9N gL[.N*1.fA ..=(Y&)u ._b5Ž..[(N A\4y .W% A <m(Ž7:9./t .:.@b†./&)0….=0‹A 7:(+t¡ de9.=.N.4)4Œ7@.Tb†./(N.>)<_n $  . b†A <Œ(Iˆ7:V*19i9.>+t 4debfKš4)*-*N.:<s.14q5N._.EA\4q5N.W]6(-.10a91)7_g|(-().f4)(s5fgˆA >+<}4)(z7@gˆ.9ib†0z4K()(+<[t¡bJ\<Œu 9Y‘q.8‘1(+. n Iˆ7:9.*+*19N<”A .=9.N4_.=A].†91gT.Œ.md.=&-.=7:( &).0„(+b ()<Š<@>+bJ.[<[(+.bs4)</>-.=*1&)9N.=&-A\A 4.4K *1‚ ƒ 5YA ()].B(-A 9.

. .

¨ §\¸N«h`“ƒ® ‚1®:±3¬ c¯?ª ­Q­.>+0a.°1¬+® s³¯}°N:¬-ª¡®_­+«i­~¯}®:ª «+¹ ®:^”µE¬q±k¯‹ª¡¨E®_µ ¯?°6®N¨i©{f m ±‹n¬+b ¯?f ®†m ¬+¯T¯V© ¨ vAw T_xzy|{ wn} ¸1«+µ6®_±'³=¨i«)¹_¯?±V¸N³-¯?ª ¨i«   !  P oYA ].fɓn “¥ É   x‚ „c… ‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š•x‡œ–2ŠŒDˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „x›‘ „_Œ2‘ S‡$™ N.\Œ§¡® ©}h°+m W®:«P¬N«6µ+µWª ¹=³_³:°1°+¬q®:±h³ `~rW®S©'³=¨.  L4MONIPpRT_UsX V §~¨Y¹=³@®y¬+¯?¯?ª °+¨+®c«[ª¡Z$«i´¤e ¨N\+± S`w¬+¬+¯?¯?®ª ¨+«W\†´…±­.

&-.qA\0 .*@d+0‹A ].( y w DU ƒ UhT w a NQyƒU A1 7:9.|{} u wu“‘@dŸx0ˆnk (N0/€"•s.

$JK1 .>+0…. pQ2 Diagram Calculations Pbar oiA ].Chapter 7.fÉwn w¥ +'*)+' 86>A@B8 > |84J 4: |821K:I.

"798 N$.

y w D U ƒ UhT w h N.

/(+<@.s7@q<z(N./<_‘@.?56hT.4Yn    :.=&-(N0….=)0„(N(-0.=&)&-.N(-(N4|. 4q9f56k<Š<37@.-<:0a(Y._g87=(+.B<[(+A 9.:0a*+.€<=0…A .S()91<'g <@&)9) hJ 4€ .c0?4)0…A 5y.14q5N<JA <|5YA <Š7q>)<[<Š.3 T=13€Dy= D E: io A\ 0…</ .=7@&s.bfbJ9w46Ks._.=r1(+A\bS4q7qA\4)0….L()<[h3.=&-*)&q.J./A ..| .:u1&-u"hTd-(1._()5~<Šn3.->6u(+b†t-(+.|7:Iˆ9.=&)._.N4 0“5YkÉwA (+n 6bJ™z.t¡ 9)h€A\4)]s<Š.E.:.=0….J.N.1.y(N(-.=.BA 9w.=&)4c(-A.-bS7@4J9wA\9N4)4)g.@9i&-.f0a.s.1ndŒ0ˆX u._7@.10wb†<”9.:A .3=T34.1()._7=.=.A ž@4).=(-r1.:.=&-.|</.=0¤&)t dc(:.=._5ZA\4y.19Y4q7:*65671t¡>+<s>64)0…*1<3]N0….yƒU A3 X1ELA 9f9w9)h$t .= ‘+0….4P4JA\Éw4)n 71s0a. Iˆ7:9.=<'&-0….1t. .-A .@56.: uN.Š4-&-™ d./0….-bJ>+5pt .Sg9./.@  ./. <T.:<x’¤4†h€<ŠA.:]6tw.:9i(+.€5š.}n 91g} vw*+>)t¡>6(-4).BA 9.BA(+9./.:(-<`.=.J.T=CED= #   .7@9i9wbf0 bf*qbJ(10‹9w™3A <[469w(+Ke4)4y5fb†‘1.fh`.B]NA 9w._0~<z5Y5iA 0…7=.

q.ˆ.=n&q(-. (+t¡>-._5A <(+4›A\4B. 7_(+4 (-.[(NA\4).

4ŒA\4Z`oiA <LA ]wA\4B>6. Iˆ7:9.:g9)9ihJ0a.=&-.bfbJ9w46KÃb†9i56. q X .^q(+t¡>-."4NA .=()&-<€.N<@0a&)./9{.1t ™ ) & ^ ./. k(q7:7:9i0…5YA\4)] .

@(+.=]6&y(-.1j1t 9Y4-7-9)A h†.Tn Éw()n < zhT0?.'A ._t¡<z>+4-7_]6(+.=<[&-./Éw._5PX h€&).=./bS.€()<[*+.1()0„< (+.f4NA .-/&/€"•102'3& "$#% &(' )+*|{}   -D H ƒ‚x„$…F‚x„$†x‡‰ˆŠ ‹ŒŽ‡BŽr_‡BŒ/‚_‘4’”“L‹x‡ “6Š •x‡—–2ŠŒUˆŠ ‹r…<Š˜“„ˆB™t’š „c›˜‘ „_Œ)‘ Žœ™ &% ._5710aA.N0+A\4)56.&ˆna.:.=r1.14P065Y‘1.1bJt¡\n.-g–().-u6()<Š<[.yA (+bJ.<  #  #  $ & T@Zc[ eAVœ`xQ nVBXelTm&ZiTWQie@TgZzTfTgQ 5 L Zc[ ^QnVh XQ L Qm 3 cZ XQ 3 Q Q ` È­ÉšÊ Î  Í ȭɚÊ È­ÉšÊ q  º! d ] u wu“‘@dEŸ._56]N .=ti&-7_./.?d_t u .@.}&NA )<S.su1A\4-4)9)71hS0a.:)< ."0…._.

The validity of the “common” diagram P1 Q ∼ 1 2 ∼ DP 2 DP ∼ 1 DP P1 u3 Q yÉ É ' & 0  R |U .Section 7.3.

.

x|UqN.

y+y OUqROT9x } nU $yƒ{9R x } yƒ{ wI} w ROT9x } nU {ENQPSU y|U    Ay OU w  N.

y|U.

 D1 ON } y OU nNQyƒU IUaT w _{ y .

 $ N$.

$N  * & 0 .

+- ." ) '81.% % & # . < =137= .3€D D !#" 0$*M -$%&' 0 * )2-+*(' -$% "$#  /0 &*)2-+* ' # ' .>=137./0 0132 -$32) 0 " 0 * ) 0 % 04 0 &5) 0 #!" ' *76 " - . -/& 0 & 0 - ' * ' "  = .3= D A: ? “.T= T=13WD= D A:   Ä:.3 ?A? = < DL:.//' *7612 $ :9 ) 0 >$ 0 & "$# 4 * - *  .3 A: .

0.&(' ) '8$ % & 01%@ & 02 ." " # &E!'8$ * # * ) 0F' . 0C) 0 # =9 #!" ' *7612D $ 0$*&2 .% % & # .?@BA) 0 )16 & - ' " % ' * # - # ) -$ * # ' # )+0 ." * 0 &(' * ' " * )+0." ) 0&HG$0/& # &JI I LK ( 9 MNA )+0/& 0&+ # & 022* ) 0." ) '8 0 " ) -/& . ' * ) * ) 0= < -' .

+0/&O.

% % & # ." )/'8$RG$0/& # 0$*&2/0 0 &E6 #S * -/'8 01+ & # ' * ) 0C>6$ * 0.6P@ % % 6* # * ) 0Q>6$ * 0' ' .

3= D A:Z? . '8 " 0 0$*' '8 0 " *'8 '81.3 Y A: .^ S - - " 0 & 01_ '3& 0' 0+* ' #S Ä:.//' * 0. & -+* 0 A )/' " - # * 0X W ' * '8 # & # &7 # & % 0 & ) .//' * 0) 0 #!" ' *76 - T.//' * 0VU # .% # 0 " - % & ## + * )+0 #% % # ' * 0 .    0 ' $.' ' 1'81.

* ) 0 % & 0&^@ & 0 -+* % 04 0 & * ' % 2 I -$Y -+* 0=) 0 #!" ' *7612`Dba.’.3 ?? []\ %@' 8' $ * )2-+* * ) F * -/'8 0132.

/ ' 7* 612 ) 0 I 9dc * ) 0eD`a 9dc ? ) 0 * )+0 % 0$/0/&H' -' 0 * 0 & ' & 01 " 013fA) 0 & 0@+ # & 02 * )+0 0 0 E& . 6g@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0.2 '8 " & 0+-$ 0 - " - & 0 ." ) '84.

"$# $ * -+* 0.//' *h6 -$%@' '8$.' ) -$* #CS 0 .'84.

+0/&O.

" *X -0 6 *) 0 !' % ' % -+* ' # '8 " & 0 -$ 0& ' * ) % 0$/0/&/!' -' 0 * 0 & '8C' # * & -4 0&i?gj # 0@) 0 &-2 * )+0 0 0 &E6& % % 6 * #lk m&nio p o rq8p0s k t mEuXt u@v p0w o8v x s .6g!' % ' % -+* ' # 22. ' _/' Y' 0$* - ?P>6$ * 0.

*)V 0 %64 * 0 ' " ) # 6 * )+0T #  S 0 I X~ D .' . 0 0 E& 61* )+ 0 >6$ * .//' * 0 -' # *^? -$ * )+0 k m&xrt s s t y o8k t mOuioOu x4z p8{ mO|8t k } .

0 ' % & # ) ' 0 % 0$ #  S 0 '81.//' * 0 -+* 0g)+0.//' *h6 '81.

% % 0. #!" ' *76 ? % 04H!' % ' % -+* ' # .3 € A: .   #   Ä:.3T= D A:WCAD DO?B= D A: ?T3 M‚ . < [ \ ' ƒ 0 & 0+* @. )2-+* )2.6 * # # #„ -+* * )/' F ' *X2-+* ' # ' . " ) 0 "„ .

 * # % )16$ ' " -.

_2-+* ' * ' 0&1 # &X0 W -' % 02 * )+0 & 0& ' * - " 0 * # * )+0V ' _ ' ' 0 * - U # . 8' " & 0 -$ 01 )+0.

 * ) 0B -+* 0)+0.

 #" ' *h6B) 0 #!" ' *76 ' '8 " & 0 -$ 013 \ V&' -0 0 & * ) 0 % 0$/0/&Q!' -' 0 * 0 & * )+0 . ….

… †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

&-Q¢.-/&8£/¤102'3& .  2 S 6¡.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations P1 2 ρ Qmax 2 2 2 A 3 CD ' & 0 …  I .

 .

S 8' ' *h64(j 0.E& /0/&* ) 0H -+* 0() 0 !# " ' *76 - * ) 0 . " 0Lj # @0 ) 0 &-2 * ) 0 0 0 E& 6R@ % % 6 * # * ) 05>6$ * 0' ) -$ -F' 1.W '8'' .&E/0/&* )+0 & 0& ' * .  I Pmax .

' # /0.[ \ " "$# r& 8' $ * # * ) 0 "$# '' # . 0 " * ' g & 0 . " 02 * )/' * & 0 C+ & # ' * )/' & 0& % .3T= D A:B 3WD. ' * ' "    = / A: .

822* ) 0P -+* 05)+0.

 0 08 j # 0@) 0 &-2. * R 0 ) 0 #!" ' .' . " " " # &E!'8$* # 04_2-+* ' # … ?* )+0P ' _/' ' 0 * -XU # . &0 1b  0 -/h& 612 * ) 0& 0V!' -' 0$* &(' " -0 6 #% % # '84 * & 0.*76V 0 *>L -@6 '8 * ) 0 0@W+* & 0' 0 " -$ 0 D #"%$ A )+0/& 0&+ # & 02 * )+0RU # & -+* 0 -+* * )+0 % 0$/0 & * ' % /0 " & 0 $./ ' . & -+* 0 -+** ) 0 -+* 0 '8 " & 0+-$ 0& $." "$# &r'8$ * # * )+0 "$# '' # %! !' -$& -'V2!* ) 0 % 0$/0/& " -' # ) 0 # 6 '8 .' 0$* 0 & % 0 & 0 -$ 0& \ . #!" ' *76 0 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 04 0 &' -' 0$* 0 & '8 " & 0 -$ 0&4 # 4) 0 &E 0 642 * )+0g -+* 0g) 0 #!" ' *76 '8 " & 0+-$ 0& ) 0 * ) 0 % 04 0 & .

„ 0R6 # & % ' "„ %( !' $.{ p0/ t k 1xEt 2 p v p u k % ' % k v p u8x s o s o43 q u |0k t mOu..$ " - # * " # 0@W/' *&.& .  /$@ A :6?@./^ ' S* 0 - *- " ' 0 -/-'8  *# -/)'8-$ ' * #-$%0@ W/' -* -'8 )40 6$ '8& -*) ' 0F" %' 0 ' * -%  = #S )/' # ' 02 * k m y q k k o.0 < $T/CE0/37& = ) 0yD Z? ' *7 6 ) ?M-4)[*)0* A) 050 ' '84-$..3+T+ = * ) D 0 A:.' & # 4 # &* ) C . '& ' * ) 0 & * ) 0 " # '' # 0 ' -$% S - - " 0 "$# " 0 % *' & # $M2 * .

% #!" #YS # S " ) 0 ' -$^`U # & -+* 0 -+* * ) 0)46$ & - ' " ' 0 # +* ) 0& # / 0 - # ) 4.) 0 * T 0 '84/.." ' 7* 6 + # &U # & -+* 05j 0 " 023' -$% S - - " 0 " - S 0 #S * -/'8+04M . ' * 0Lj # 0&)+0/&™2 * )+0 # S )2-$g' -1W '8'.p8/ t k 1Xo:9 wOq v p.m53 o*u8x nio0}7. ' " .46 =<>=<>  . .% . ?A@CB8DE@GFDEHJILKMHNAFPOCQSRA@GF(QT@CBQG@VUXWZY  0 & " # $ * &7 " * ' # []\^8_`\aJbc b:d eXfgd cgh7i5_ j k lEm]no^:d pLd p0no^_q8_r sg\.

d ntJb.

nunvb:d e_xwyG^8_eVno^_zp]^s8nGp%r _`_]q8_{d p|_}V~.

nt "$#% 6 &(' )+*žŸ  2.

  .

&-5¢.-/&8£/¤102'3& †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š * . 2 S 6T¡.

Section 7. The reformed pQ2 diagram  .4.

  j  A) C 0 ' 0 * ) # S -$ 01 # * ) 0C ' _/' B' 0 * - % & #% 0/& * ' 01 ' ' * )!' -$ & 0 0' 0.

#"!$# %&! 2 % %  ')(+* #)# ?@ + * .+- " * * ' # # +.A) 0 -+* ) # & ^¢. 04 * ) -+* ' ..&-*X¤102'3& -$ . * ' * ) " # '' # 61-$ & 0 01 # 8' :U//' ' 0 " )2- ' "  . ' "$# '' # 6 -$& 0 . 0@6 # ' S 0 & - * )+0C/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 &h 0 &(/01 ' . '8 „ 0/& !$# # / ?(@$.

 0& * 01 - #% * '84 - . )+0/& 01* )+0  ' " - " -+* 04 S 6B * '8 ' G+'8$F -+* .# + U # & 0& ' * - " 0 # +b2) -/& ' # 4 % -/& *>h 01' 0.% % & # ." ) .

' # 4 * & -+* 01* ) -+* .'81* ) 0F ' * 0/& -+*X & 0 0. *> ? # + * ) 0 &7+0/&™RA) 01-4)2-/'8 .S 0 -+* .*h6 % ' " -$) -0 0 # +  " - " ) -$/0 -$H' " ) -$ !  .

 10 # & ' # & 032i4 * S 6 " ) -$'8$ * ) 0V -+* 0 -/& 0+.% ' „ 0) - ) 0 #% 0.

* )+. '8$?& A )442 * )+0 -$%&' % * ' # # + ." ) - . A B @ ) 0 & 0 & 04 " 04 % & 40 " 04.U & " „ 0/& * .% % & # . 0 !' -$& -' "# # %( " " # # " # # % ' b' ) 0 A) 0 .Q>= & _ -+* ' # … ! ? " - S 0 * & -$>+ # &7' 01 '8+* # '8' 0$ ' # 0&^`+ & # ' -$ ? ." # $ * -+ *  2 ) ' " ) ' V$ 01 '8 '' - -+* ' 4:"`"@2 ' R *`)2- ' M5j 0/& 0 -%64 * 0' -+* ' /0/& ' )2-+* ' +.% * 011'8 * ) ' S ##„ ' * )2-+* 0&)+0/&*6+* ) '8$ ' + % # % ' S 04?N ) #  S 0 % & 01 0+* 01 '8!'8' 0$ ' # 01%L+ # &h'V # =<54<6 7 OCQ B8Q|NHzB98:8 H<.

.& "„ 0/& * !$# * 0+- 6g * -+* 0" E .h 0 0 K I I D{ I ? " ) 0 & 0 . =+* -+*. H ON a @L S " (& ' % * ! & 01%& & 02 I DC I # .* )+0 -+* 0 -/& 0+. # 0 ' # $ * & -+* 01 * )2-+* * )+0V& -4) ' *76 0&ƒ 0 " *> /. ' & 0 … ! ?`6/' 0  a D a K O N a @ HJI K HJI K IML D … ! ( ? I … !D% ? )+0. & -+* 02"?'9C? = # ?.& 0T+01 ' !' S 0" \ ^@' 8' $ '8 ' G+8' $=¢0 7& # 0 -' F 10 _2-+* ' # S 0 * 0 0 % # '8 * ! ? # % 04 0 &* ' % - % # '8+* G'? .

 #" ' *h6 # + * ) C 0 ' _/' B' 0 * - * )+0. ' _ ' B' 0 * . % 04 0 &* ' % 0+* & - " 0 * # &h+0/& >6$ * 0. 0$ ' *76 0 0 &E6= # ^ S 0$* 0 0 % 0$/0/&* ' % - C -+* 0 0XW ' * .

' ' -+* 0 + * ) -$ S 0 .

" ' )+0.S # * -+*X' # % ) 0 &(' " + # & -/'3&/) 0+* 8' $ # / & )2. .0 $) # * ) -+* * )+0 % & 0&%& & 0'8 * ) 0 " -4)/' *h6 " - S 0 -$^@' 011* #TS 0 .

-/&8£/¤102'3&.-+* 0 %¢.& 0 % & # % 0 &7 6/01 ' 01B¢.&-*X¤102'3&™2V& " „ 0 & * - RQ #  * 0 '8 !D#)# … ?.. * '8$? % & # )/' '8$) 0+*> .-/&P* ¤ 0 '3&-2z& " „ 0 & * . RQ #  * 02'8 !$# #)%"S ¢.

" 4.A ) ' -$%&' % * ' # '   '&(& ll%s i b.

s i }s i5_w _`nvb8d r pC\^8b ~.p d n d pGp]hc:c:_`pn_xwUT`t{no^_Vi_WV_i_`_ lYX`p _`_ZV.

d s7w!sOV no^_V~ l ]\ _xbw!bJ}s i_w _]nvb:d r _`w!wgd pv\h8pvpod sged < e ^^:b:~n_i … ! # †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.n_i lY[i_xbwXd e{no^_zpv_x\]n d sgej kj k=sge{no^_znoib ep%d n d sge!~:_8i.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš *) " #% 6 &(' )+*žŸ  2 .

  .

  2 S 6¡.-/&8£/¤102'3& .&-Q¢.

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations # * )2- ' ) 0 * ) 0g)+0.

 *>-/& 0 % ## &h 6 0& ' 013 . ) 0 * ) 0@6 -/& 0 % ## &7 6/01 ' +04M2 * ) 0 & -+* ' # # + * )+0 )+0.

-/&8£/¤102'3& 0 * - %¢.-/&-* ¤ 0 '3&-2& " „ 0 & * - Q # .& 0 -/0 * 0 &7' '8 0& * )+0 S /'8 ˆ % % & 01%@ & 02 I a2 ) ' " ) " - S 0 " - " -+* 01 -$ ' * ' g # 0 '8:¢.& 0 .. * # " & ' * ' " -) 0+* . * .

S 0C ' *X -+* ' # F '8 " 0 . -$ -/'3& % # & # ' *h6 ' " & 0 -+* 04 - $) # .  S 0 -4) # ' /04MZ+ * - # ) -$ S 0 0 $) # * ) -+* * ) 0 " )+0." # $ ' 0 & . * 0 '8 !D#)# … ?&. Vj # 0&)+0/&™2* )/' ' V # * / 01 '3& .S 0.

/0 '8$ .-/&P*X¤102'3& !$# # ( S ?@ A ) 0 & 01 ' * - " 0 '8 * ) 0:' #  * # ' _ ' ' 0$* - U # /0 % 0 .' ' " -& 0 . " - *. 0& 0 " * 04 %¢." * ' # $L # # * % -&6 - ' ' .& # 0R &('8$* ) 0H. # + * )+0 " -4) ' *76 - " - S 0.

„ 0. # * ) 0F/0 # ' 0 * &*6 # + * ) 0 % -/& * * # 0S % & # " 013 + + * )/' & 01 ' * - " 0 '  ' / ' . * #eS 0 * . " -+ *&2 ' * )2-$.

" "$# +* " - " -+* '8$ * )+0 * # * - & 01 ' * - " 0'81 * )+0 &7 0 &-! +*T' -46/ 0 # ' 0 * & ' 0112 * ) 0C ' _/' ' 0 * - % -+* ) '8* ) 0C' #  ' 5$) # & *&2 * )+0. '8 * # .

  K L K I L ON a 2 " - S 0 @0 W % & 01% 04 '8 * 0 &7'P # + * ) 0g -+* 0g)+0.& 0 .* )+0 -+* 02 I a2 " - S 0C+ 01 0 " * 013NA )$12 04_2 -+* ' # " … !D% ? ' & 01 " 01 * # K K I D { D a Na @ … ! … ? HJI K A) 0 0 0 &E6= # ^12 K D a Na @ L ) 0 & 0 . * ) 0 & 01 ' * - " 0 ' '8$ ' ' .. " - * "$# ' % -/& 04 * # * )+0& 01 ' * - " 0 '8 * ) 0 &7+0/& - " - S 0 ' # & 04M j 0 " 02 * ) 0 % & 0&^@ & 0 -+*.

 #" ' *h61-$ ' * )+0 & 0& ' * - " 0 " # 0 " ' 0+*&2& 0 % & 01 0+* '8$ -. % 0 " ' .-$ & 0 -/& & -$'8$V6/' 0 KI  . D a ) 0 &0 … ! ? @ . " -+* 0 # ' S '8 '8$ 04_2-+* ' # $ … … ?&2 … ! … ? -$ … ! ?. " &7+0/& 0& ' -$T % 0 " ' .

 H  … !D# ? A @ ~ a ~ @  K … $.

V2*8' 0$3* % 01%L+4%5'h' 66* 0  ? @87 K:9.(+* % … !D# ?/8* ./ > 1$.(.>A G > 'CLB ' S > 'D* H > . -Y > % +D( <?>\A GC' S > ']* C( < ... K ~ a N 9.(0%1. I … $ ! ? . @FEG&HJI6K!LJM K @SR ?TVUXW K IDT H VU … $6$? O KPLQM " 6 A <?> 3* 6* . ? A B!6" # I &%1) 0')(+8* $ 04_-.=<?> @( <.ZY[.

( < * ^* .

(+* %1%+D( <.1W6*8'' > > 'E6 % +D( <..>a< 6$Z'b.> '_.( <.> > ƒ > Y(+* ) > T'`.

' > ( > '&( < .(+* %hc%5*8.% 0(Q.( > h.6'b. Y ..(/Y.c-...(g( <?>A G > '`' S > '* g.(+* Yc' > ^@d' > (0%a( <?> 'e1. S > Y[. W68* '' „ 8* > (+* Y > > 'E61fBD%6( > ( < .O' 68* $ . * ( < ( <?> %kc > 'b..(& "ml %5'..%6( .hc'i* %5'4* 38* -Y > ( <?> !j* ()-.

.s7s8noe8s8n_ j Y%kc&6:'i* < (žŸ  k2 $.pY.(+* ) > 6 &'e.> :.6' > . 0 ~ arqSs 8* t( < * 1S Y[$.%6( >> W?(V' > ' > 6 .( > . ' S > ` ' . S > ' > . n' > $. 2 ~ a Y[.6'O > A ( <?> %6( <. <.> ' < . M2 ( <.> ' > * 1.. >pA G > ' ' S > ' ~ a ~ a..> d.> $ ivxw K ?@ lbyVz n|p%^8sgh r wT _V}b8ic7d eJ{ es8n_{b ewp sX~ r _xbp _{d cges i_no^:d p V.6' > .c'b.( > .E' > '&( <.u .-Y(+* Y[. . Q% 4o( <.

  .

 2 S 6T¡.

'-5¢X.6'8£/¤ > *|' †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .} .

4. * ( < … ! (?L+4%5' A A K 9.(+* %4 … $ ! ? .. The reformed pQ2 diagram 6* >  6 % )*8$ > _?. I 2*8' > $3* % > %L+4%5'h'%.Section 7.

+ @ I < * Y < * .

c% > ' Z(0%d% Z(0% > .. -Y >1> (QY <... h(Q..> > * % > `.> .6'4* % ac-.-Y(0%5' g( < . > ( > ' n( <?> `. ( <.( > > ' > 5* >[> ' < .'_. e.-Y < * > 3* > &.( i. * > -. =<54< G@  8 . c > ' 2* .(+* % 2 I 2 $ … $ '? > _-.( <.> c%%3* S > c < 6$3* Y. Y .J%0.> *|' > ƒ > Y(>`%h( <.6' > . > ( > ' . .> > 3* ?< > * \c%5')(Q. „ *841% 6( <.' > d. (0% 'b% ( <.> > Y.(+* %$ .-Y < * > c > ' 4%5' e.(+* % … ?@ D ILD ISFPOCQTKH = CFDEHJI < * Q% .6' > > 5c %5' > :')( <.> '* \( <?> 4% % * > Y(+* % A g .( > .(+* % c'b% 6* > .

O ) *6  8 $ ./ + '   " .A 2 . ) O+  W ' 8 ) 4 ' O   A 8' + .

> A G > ' ' > ' < * Y < * -Y  > ( . Y% >.6' > .  !"#%$ &(')"* QD. M2:( .( > . %\( > '7'P % > 2 ~ a C?TVU .' > . hY.j.&64 )* .4ƒ > Y(>( <. %M25* +Y < .#( <.* > (g . + 8 + 0 8 .. ` ' O42 ' 8 G 2 e' 8 *+ 7' W .> ' > -Y > c' > % :' > 2 I 2D* j( % . $ .

.( > .4ƒ > YV(>.4ƒ > YV( > S 6( <.\. Q%a. % > hY.(&2 X * f. A <?> 2* JY < .6' S > Y[.* > .6' > .K > :.

(+* % … .(g( > 'h'Po* ( <?> > .( < ')% < ( . 6* (+* % > _ -.. %C5* ƒ > ' > .

( . .0'^%0(^* 1)-. $a( % S 6@ .$  ?@25% > 2& ~ a C ~ [ .6'4* . ?T VU * ^. * ( < ' > [c > Y(.

.( > .6' > .6'P. $ ?= % 5* +Y $%V* % * >> .0 :. 6* (+* % r% +  > _ -.(#.3* G > 8" j > -Y > ( < * ec-. ~ a$C ~ [ K "-> >( Y %5% „ ...> > .' > .> d.6' (^* QQ% ' > < ...( > ..(1( <. dc@(0%F&'e.(CY > .(+* % … .(0%( <..

$  ? -%5'*80 $0(V'_.(+* % c :'mc..

% ' > ( < . + ?Y(+* % r..( * ?%(e.% > : > (#$.

( > .. 0 c > ')( d' S . 2of ~ a @ v \ &'e.% + :.(+* % \..6' > .

( > .' > .+ !+ &+ A .+ -  + 1+ 0+ (') (6* 7 :+ 1+ 7 B ..% +P( <?> :. 6 %5' > '4* > 12 @ ~ a I ~ a B ~ a … $ / ? A ~ a ~ a @ A B 6 I ~ K A B 6  6 I HI "H HH I H K a  ~ a 6H   I ! 6H a " H ! H 6 HH " ~ a H K A B 6 I ! H I H  + .#' >  >( ^* A&@.

- + !+ + ! .+ . . + 0+ 1+ 1 1+ .+ (') ( + / !+ + !+ !+ 3+ # 1+ 1+ 2 4 1 1+ 798 .

=<7> 1+ ?@ .+ B B C DE OP F B AGIH H AGIH H B JLKNM !JLKNM C RQ ^s.

yTSLU`_i e h } :T _i T _^8b.

q_xpCbpGb V h e\]n d sgeJsOV no^_zc b.

n_{b8i_xbAV WYX)Z [\^]A_ 6 l-qsr ^ _ }b\^:d e _ pod Ux_ b r p s#r d }zd n_`w T`t b pv_`\xsgew ~8bi.b }_`n_iza8es.

yGe'bp{no^8_ 8\ r b }{~:d ecVs:i\`_`pJns :T _ gw d p \hp pv_`w d e ^^8b ~.

n_ui t6v l-w r ^:d pCd pCi_xbpvsge:b T7r _{p]~:_x\h r b.

n d sge]b T:sghn|no^:d pL~ s7d en`j x{s i_pnohw td p0y _r r\`sg}_ ! `/a †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš \b]"_c fLgih/j dbe c0lnmpo j %k Y[%kc@6d'i* < (žŸ  22 $.

 .

  2 S 6¡.

.6'8£/¤ > *|'  y p v 18o*y s k mRy q k rx t s | q8s s t mOu y p u8xEt u w mO/ u k 1 p vp o x p vs vp 5 s y*mOu s p.' Q¢X..

 .. pQ2 Diagram Calculations + +\( < * [Y ./10 2!#  .(+* % … 1 1+ ? (+* < %  4 435 3 !"!#$&%''()*. > > _ -..+.Chapter 7.

  @ .

( X < .( > S  As 6 7 As K K 298.: '*:=<'* !>!#?$@2 A 8 :.  . 0( % S > ' >[> )?. -.!.#..

.[ `_ `_ Gdc ]^ ]^ !VDba < 8A2G./gh?= G\ f< * > W.GH!IKJLNMOD'QPRBS2 D<. 1( <?> % > (0%a( <?> . ' >[> 2 > x( . > ( <.( > W5c?. \c > > ^% (V'_.. Y% (V'i* S .( > ' ( <?> ^% xY[. > * o( <?> Uk% Y')% > YV(+* % Y < . _( > '/( <.!VWX!2G..( > > 6( < 2. S ' :c. > . > * r( <.( > ( <?> ?> ' * * ( > e* \c%5')(Q.CYM9VD(Z/. * ( . * % . * % t* .-Y(0%5' < * Y < * ?Y > ( <.(0%5'f.> * * (+* .(+* i.> ' > * (Q. * ?Y' > . > % > (V'i* > o* ( < * ( 0* $. > . * > ' > 2 > ( < * Y <t< . 2m%5'fY% (V'i* S .dc:c > * e. Y .(+* %  f<?> Y < . * ( p* ( <.( > f<?> % > (0%p( <. . % > (0%CUk% =( < ')% < ( <.> :.> d. e. > * f( <?> 5*|' > Y(+* % % D( <.( > W5c?. (Q.> Y < .6' > . > d'4* ( <?> * c6')%2Y > o<.> .8TC!)BS U8. > ?> '_.> :. % > (+* > .( > .> Uk% '4* Y(+* % -...> * _ 6* > (Q.CeFfg<W!2 DHGN+.( > '/* (e( :' * (0%t. -Y > % d( <?> * -Y * % g% 2( <?> ( > ' ~ a C ~  K * (0%a( <?> Y[..> Uk% * . > Y < .. -Y > (0% ( <.BC$:AD=E>:F2. S ' dc.

(+* . > <.> 2* .> * o<..* ( 1. S > * ( <.> ' >  * .> Y < .( > .(+* % % \ 4%5' .. -YV(+* % % ^( <?> ^% > % > (V' \ > % > (V' f* ( < e.> > * % ( <?> ' > ' .6' ( % P( <.+  ( ? 1+ j !+ (')?o"*pi + . > (0% * > ' > 2 > ( > . -.( > !(+* * G.(+* .( ( > ' j* > * > ?> (0% S > Z'b. d.. -YV(+* % % ( <.> > % > (V' % ( :')( <. . > * a( <?> Uk% 8c-..\Y[. o* < .' > ( <?> ( <?>^> ƒ > YV( %  ... rY < . -.6' 'b% ^% ' > . <?> ~ a* ?> ' .(+* % #c'b% -Y > ( <?> :.> 'X( < * c%2* (gY[% * > 'X. 10 % ( <..* ( < * * 4%5' e.> e.> %2Y. ?> ( <?> Y < .6' > .> ( < * g. % d'_Y > c'b% * > * 4%5' e.6' * > ' 5¤. &% ?> ' > i j . * . P.> 5*|' > Y(+* % 1% ]( <?> Uk% ..'i* % c?.6' > ' > .( > . %5'D. .+)n . * \c > ?Y(+* % % X( <?> d.

+ej !+  !+.+ +  .n .l 1+ jUj +3 k  l + !+=l 1 Uz j .

+bq l k Sj + + g1 1+ + Ry + l !+ .n j j &+ Wqxj  + Sj + !+ .

+ Ol/  jUj !+ i 1+  k .+/4 Wq +Hs !+ + A >v !+ &r +/ i 'n .+ uj + .n .+ Sl k + >k !+W mq j q k   lYq n j Wq j 1+ +  k  & .+=n .+ !+ !+B s wj j .+  &  j !+B !+B & 'n Nn + Wq j .+=n A W'l$n i  k  1 .+  j . j  1+  n +  l k !+  k k q  !+=l 1 1+ .+ - l k   .

n !+W !++ .+ B.

+ q .+ / . + 'n Wq .+/ 1v !+W .

n  .

+ =n k .+ B .n i .+ !+ Wq n j !+ j 1 t 1  .

 .+ .

.

W q 1+ Wq$s?n !+ lm j k +  + 'n n !+ 1+ + k l. 4 g ‚ ?{ c Y%kc :'i* < (žŸ  k$.s KF K0 5* d' > … #  ?< > ~ a s ( <?> ' > * (Q. -Y > D ' > c' > > ( -Y < S >6< . * %5'D* # @ = I ~ Ka q 8 + e‚ +  k s !+  s   .

  .

  Fl 1 A3 s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST b| |r~ } .' X.

( … $ ( Wq+ . €g f<?> * \c > ( ?Y(+* % i j ? $n !+ 1+gs 3 < % t* 5* d' > … # !( < ..+ 8 1 s †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š =ƒ y .

( K * * h( <.6' > * \c%5')(Q.( > 4%5'f. -Y > !+B 1+ k . The reformed pQ2 diagram . Z' > * (Q. > % /( <. Y .(g(0%hY[.( > ..#. > % e > ( > ' * > ( <?> . .-YV( -.( > ..6' > . ( <?> ' > 4%5' > c')% k'_. > c%5* . .( <?> ' > ~ ajc . S > Y.6' > > *|' > t.. c > Y.dc:c6')%4W:* e. ?Y < . > <.> ' > * (Q. K .-YV(+* Y[. ?Y > <?> ' > ~ a > ƒ > Y(a* * 6* . .( > ƒ > Y( #+ c'_.Section 7. r K > ( > ' * > ( <?> '_.6' > Y% (Q.. > ' > :.. Y .( . ¡g* > > ' > Y( .4.* Y > % > (V' f<?> . .> '_. * 6* Y[. xY[. X* (* 4% ( < .( > @( <?> .

i .

n .k .+ j ' O !+  .

y .

 :ADGB8F!X<':=!2 DG X% > _ > . ?> ' ./  .' > .+ s n !+B n 1 !+B  j l j .( -. :ADGB8F!X<':=!2 DG :FA!)fg<'8F!2 DHG 0r2!# 8&.(+* %' > ( * ^.+  n   G@?.+ j.. -Y > B‚ .:=! !VD1!#?UM <'G?:W!2 DGN+=.+ !+/ j !+ .' > ' > * (Q. ?> ' `.n q ( ? l  A   !+ 1+ v !+  n y !+ .  6 G@?.+ Sj !+ . . ?j j n v q !+W  j   q !+ !+B .\'b.

2.. c')%Zc%5' (+*S % ?. (+S * e..dc > * Y% ^% > S > Y. G > 'b% d.* ( * „ > . > % .. Y[% \c * Y[. .> > 'i* Y[. > * > e(0%`Y' > . S > 4% S D a @ s ~ a … $ % < * Y < Y[...* ( 4%5' 5* ƒ > ' > .> :.> * @c * Y?* ( d( <?> ' e.> ' > 4%5'D.> % . e.( >C> _ -.( > ?> %2Y.> 6 s ( <?> ' > 4%5' > ( <.dc > G%2* :. o<.( > .j'_. .(+* % % > _ -..> (0% .( > ?> %2Y. < .-Y < * > \ > > 'b.( > ?> %2Y?* ( ( > W:* ( k.Y-'b% £ > YV(+* % :c'b% * > e( < ..> (V'_. hY[. . .. d. > % X( <.(+* % 2( <?> ' > * (Q. f<?> ' > 4%5' > .(+* % " o<. 4%5'!Y% (e' > .( :. <... 1+ (')?o(6* ‚ Sl !+B  j  ? .s n 1+ k j.> ' > * (Q.(+* % … $ % ' > _ 6*|' > * 4%5' e.+/1j q . (V'_.( * ( g...k Sl l !+ q  :+! ?j  k + . > ( <.(+* % eY[.+ j k j l$n ? j ' O  D & s !+!+  .6' > .(+* % @% ( <?> 2* > Y[.sn  Tk Fs + A l.1W6* :. e( <?> ?> %2Y?* ( e* ' > -Y > o* ( < * ?Y' > .( > .( > 1' > ' > * eY[% d'b.dc > G%2* :.o..+ q n +B  ‚ ds 1 !+ - 1 l k !+ !+ .( > %2Y[.6'4* .(+* % % D( <?> d.> XX% . > Y% ?> ')( > 1* (0%.' > . % >o !+B>q + y k k !+W l.+ + -  k k l Uj B  .\Y % > .' > ..' > . ?Y > c ' > (+* 1* \. -Y > * * > * (+* .6* < (]Y[% 6* ( f* ( < (V'_.+ ..

i k +  !+Bn 1+  +Hs + N Sl.s  l 1+ .

!V'GH! <'G?GFX-  DG* N!#? F:W! 8$DgMT!#? H8t8F<'S 28 =?*2F@w!VD 'DH0 C!>WA #?bSR8A2 8F!V'G:F!VDe!#? !#?X<.n y + j 1+   s  'n ?jR j !+  + k n i l k .+  +  1+B1 1  1+ l !  'n  1+  2**<=8F!V! :ADHGW8.n 1+ 1 y n .+.+ 1+ v 1 + q !+ + k + l   i j>j .+   .

SI #FG:FFIQ!#? )DGFI :.#.GG?.

'G.!V'GH! 2Ge!#)8 #.SI$!0 DHI De&%''()*8mB$H8 FGg!F@ :ADHGW8.Cd!0 !#e <'GG?.

@ G?&Cd*.D!K8 *FBPAb2 8 8A( !#>8A#'Dg!T8 *FBPA : 'G BT2 8DH* !F@I?'G?@ !#? g 8 2 8F!V'G:F2G ($':F#2G?KF MOD'S($'G:F":F#'WV':=!.@ !VD !#? !VD18 2 8F!V'G:FU2G #@?2 F:W! 8KDHG$!# : =8F!2G.C !# C! gm&%''(U2G?.m2 8 '**: D()gBS.!2:8 DH0 .@H. _ .:=!F@g- C!rBA =*2.S2 8.

GH!.@b2G 7 2 C <'S+...2: '*g@?2(>FGB8A2 DGB8"DgM !#?)@?R8A2 CGUBSQH8A.

GH!dX<.h? # 8A#'D' !d: DG@H<'2!HDgMgh?./! ] ( H8 FGg! 8 'G)t%?:.F**.

!: DG@H<'2! _ ] DHM'.Cd8. #T:A'*:W<.d@8 2 CdG 'G?@$!#?"* DG.GH! 8r PA.GG?.gh ( SRHSR8A.)DHD'@?R8A2 CGH.

@$MOD'd'*<'(U2Gg<.* !2 DHGW8"0 FT:ABS2.

( '** D" a_ ]'& ^ & 2GF($!2:.PA2 8 :AD.

>VDg< Cd#G?R8&8 DgM h?-Oh (U( ..8A2!#1DgM 5 *.(UW!V'* _ HSR8&8.+!+.A G \ ]^ K (8 F: _ 'G?@ 0r2!#1e@FGB8A2!# DHM /'a$% C)( 'G?@ _ ] <'G?GFr8F<'MO':.7 D' !#>: DGB8F!V'Gg! gSR8&8F<'U:A=8 b!#?b*2fH<'2@.<.

 ! !# <'G?GFQ.<.GH!V'G?:.b2 8$=8&8.

(U./ ]132 'G@eMOD' !#:ADGB8F!V'Gg! DH0 F _ ] :A=8AU!# DH0 F * DB8t8)2 8 4 0 PA.* Dg:.2! :A'G s l65i_xbw!b]T sgh.@N!VD/g 0' .

nL~:sgs:i w _xpod cge=_87_`\]nGsge~"9 ' s wgd b.

cgi.b } †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   l s s .

6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S { p o z p t :k 3 m*v&u8m / .' X.p k k p vXy*v p 5 s p u k o k t mEu@u p0p x p x .

gSR8&8F<'U'G@Y2G 2 C<.Chapter 7.  6 # #? C!P F* D:F2! 12 8U&%#?2 2!F@.DHM !#?b !2 D BA.=8$8A#'DH0rG DH0 7 2G DHM.!# !1MOD'Te:ADHGW8.=8m1M <'G?:W!2 DG.!V'GH!. pQ2 Diagram Calculations  .

      . .008 [m] flow direction L 0.01 [m] gate area mold gravity A-A 0. - 3 0. .=/YMOD' 1: DGB8F!V'Gg! .{t     .e+.01438 [m] A A A2 2 5* :' > … !     8  t.- C! 7 2C WA1!VDY!#U: DG@H<'2! <'e+=.

 .

 g .

{ ~ { F 't € }  * ~ 5* :' > … ! ! 8   F ~ s { . A   .{ { ~ { H  | ' .{ } .

~  s ?F } ={ '{ | .

' X.6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST  + K .

     A 8  .

F$| ~  .{ ~ .

 {  |Q{  ~ ~ € € ={   =  .

  Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

't > | }  { t={t{  †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š  .  Fl runner entrance shot sleeve 1 } |  * 8 .

Section 7. The reformed pQ2 diagram 2* d' > … ! $ 8 1  .4.

!$s   ?F } . .

.{'{b| d} .

  .

* .

* $ ! .

 o .

 b |   { } F   go g .

* ( aY[.6' > .> ' * > .. ( <.( > .VG > 'b% :. > S > ' f<?> ' > ( 4%5'Y[% (Q.> %6( <.( ( <. S > ' > (+* e.( > .> d.( > 4%5' ( <?> .(+* % * > ..6' > d' > . > 4@% X( <?> %( <?> '' > ( f<?> Y[.. „ > * . ( ?> %2Y?* ( > ?> 4%5' ..* ( 4%5' .-Y[Y[% (h( <?> ' > ' > % > (V' .' > . > ( <?> Y% ^% "% .(0% . .( > .' > d. '_. \c. > #% \( <?> Y% ^% . > a% .(AX ! < ! * > ( <. > % pY[. @c(+* % % Y[% (Q.(+* % % X( <?> ?> %2Y. . ?> '_.' > S ..( > ( <?> ?> %2Y. > . Y .(+* % > % q . (fc6' > d' > Y[. * (+* Y V+ ( % ?> ' > (+* `. Y .> %2Y.6' > .  | -%5'n( <.> ..\Y% (Q.... Y .> Y% (Q. .(JX .( . f<?> % * * > * 5* :' > … ' > c' > > .( > .S (+* % < * Y < (Q.@Y[% (Q..(ZX ' > c' > > .* ( .

(+* % ( <.-Y <?> G > ')% 2( <?> :.6* .> :..6' > .( > * ( 4%5' `.(+* ( <?> 5* > Y[. S > WY > > . ' ( 0 4%5'( <. ( S<?> c > Y..( > . > p% j( <.( % e( <. > '!' > _ 6*|' > > .* ( #* :% S >S 4%5'D( <.(^( <?> c' > > 'm' > * ( ?.> :.6'_.( > .. * (+* Y@' > ( o* ( < ( <.( > ?> %2Y.( (Q. h..> ...1Y > .( > ?> %2Y. ..( > ?> %2Y. `. > ' 2* > Y[.> 2* > Y[. ( <?> .* ( S .6' > .. 10 4%5'( <?> < %5')(f' > 'n. * > S '_. W6* .-Y < * > -%5'D( <. &.r'b.-Y <.6' > .6* > 'b% ( <.* ( ^% (Q. -Y > A c > '_.( + Y% ?Y * % 6( < * c-. `.( > ( <?> :.> 2* > Y.p'_.> e1.j'b.. \c..> Y. ?Y(+* % 1% ]( <?> .6' > f* ( < ( <. > ' > (+* e..> Y% (Q..6' e1.( > ?> %2Y.')( < .6' > .> d.'b.' > . (+* e. > ( <?> :.(+* % * (0% > % h( <.dcdc'b%:.. (+* e.> ' > 4%5' > f* ' > _ 6*|' > .(\( <. (+* e.6' > . > c%5* ..> S %5Y?* ( .* ( < * Y < > c > % \( <?> ' > ' > * <?! > ! ' > ' > cS ' > > .t'_. Y% (Q.(+* % * < % h* 5* :' > … ! $ f<?> Y% ^% #.(+* % % fY[% (Q. % > % > ' ?> -%5' .( > o<.( > ?> %2Y. > % < %5' ( > ' * h(+* > o<.6' > . .> .-Y < * > c > ' 4%5' e.. W:* * 2* Y[.(+* %.dc:c6')%d.-Y < * > S > Y[.-YV( > 'i* (+* Yj% e( <. . 'b.( > ( < .(+* % hc6')% ?Y > :' > . -Y < S > Y. * > ' > ( * `.(+* % .( > d.. > ' * `(+* > :. \c. > % X. (+* `.> %2Y.( X 6* > ( <.6* > f* ( < ....* ( D a ~ 9C ~ a < % @( <?> % * * > \ :.jY > .* ( h. > .> d.> G > 'b% A S * % 6( <. W:* Y[.-Y < * * * ( e.* Y#Y < .. >[> < % ( < .(+* % f<?> %( <?> ' * > > Y'4* S > ( <.. .> c%5%5' > * f< * * 2* Y[.* ( o* ( < .(+* %.( > * `Y% @c?.( > ?> %2Y?* ( 1* * > * (+* ?> (0% ( <?> ' > ' > 6( < .( > * * .> ' > ' > * * ^%5' > * @c%5' (Q.-Y < * > * h( <?> +'i* < ( < .( ( <?> ' > S * . Y .(\( < .( > ( < .( > .6' > t(0% ( <.* ( 4%5' .> ' > ( f* ( < . ^% ( 6% S S> rY%S \c?... W:* :.(/.6* 2( <?> Y% ^% .> d..6' e1..6' > . \( <.(c% > ']Y[.( !t% .> > WY > > .. . e% (g( <.> %2Y. .( > .(.> .> %2Y. c%5%5' > * RjD% > ?> ' <?> ( <..> ' > ' > % > (V' \ > 4%5' > &.> ' > (+* e...> % h' > ' 2* d' > … > W < * * ( ( < .> S ( <?> Y% * ( > ( < +'i* < ( < .. `1. > % S (Q.dc:c'b%:.

=( S e. .(+* % ' > ( * \( <.6' > e(0%`( <.. Y . (0% ?> ' > 'i* % > ' 'b%5' * ( <.6'b. ..(+* % % P( <.> > 5* >[> ' < .-Y[Y[% (]( <?>> ƒ > YV( % !( <.+ k Ol/ + .> %( <?> ' `. k'_. > f<?> ( % > W-.> :..\% ( <.( <.(+* % < % ( < .> .+&8 1+ 'n 1 !+ !+ . \c > 5* ?> j* <.6* > Y[.> ' > :% ?%(\' > c6' > > .' > .-Y < * > < * Y <h< .> 2* Y < .'i* .( |! . % B !+W + . ?Y% \c?. \c.> Y < ..(o( <?> Y < . (+* `.'_. :( <. (0%@(Q. > .> f( <.> ' ^%5' > > (Q. (/c' > d' > * * ^Y% (V'b% <?> f( <?> c > '* e. f* ( < ( <?> . „ > * (0%1.> > % P( <?> Y[% ^% #c 5* .@Y% (Q.> ' > ' ( > * ?> ' jc%5%5' > * > A ( <?> ' f* > 2( <?> Y[% S * ?.-YV( > '4* (+* Y % ( <?> 2* > Y[. tc% > ' * * (Q. <.( > .> c  2* .6' > Y% > 1Y?* > . Z'b.(+* % \% ( <?> c' > :' > .+ n 1 8 8  + Wq  j !+ j + 1+ !+  Y .(+* % % D.-Y( > 'i* (+* Y % !( <?> 5* > Y. (0% S > % ?> 8 + !+ &  ..-Y < * > (jD% > . (+* `.-Y < * > 2* > * % .+  i  ?j & + .(( <?> Y% (Q..

.

 + 1+gs .+  +  k .+/ +  .+1j .+ s !+W n !+ j + 'n   s Wq .+ j + j  + !+ j & ?j !+  Wq 1+ g lb r j  .+ j +  q jbs   +  1+ .+/ .+   ? .+ Yq + j Sl j   .+ .

+ 1+ .n 1+  !++ .+ + jUj +  q .+  Qz 1+ mk k j  .

n k .

$k 'n 1 )n s j l k   q j  †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš j + + & .

n q Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

s !+W Wq+ l  k 4n8 k !+ t !+Wmq + !+B  k Wq 4 lE[ pCd nGd pGyGid nun_8ed e ^ p>T s7sgaxp ( .   l .+  k j +  + .+W  j k : W k .+ sgq  +B l Q s ? 1  l.

n . B sj Fk .

n   j i .

n !+W  -  U Wq Fl q i 1+ Nl  1 !+ .

n j. j k . !+/ l k n !+ l.

j 1+ .+ v + + 1    l  j n + . l !+ j .+ .

n k .

+ . 1+ . ?j  i  1+ .+ s   Uk v j j A + !+  j + 1+ $n ! + j.+  .

+1j Wq  !+ ( ? ? k xn v .+gs i !+ !++  +  . + .+/j s +  .+ !+ - l k .+ v + j n l1q + k + !+Wn +B 1+ l  j & .+ .n .+ .+/ 1+ l +B !+ .+B  i  1+ l 1+  Sj  k  j .+  s Wq  j t +!+ Sl 1+  n n .+ +/ .+ 1+  8 !+!+  1+  1+ jUj jUj ) .+ 1+ >k 'n k Qj !+W 1+ + Fs j B  !+ 1 r .+/ ( ? + i 'n K j jUj !+ j k +  l  .q l  XsHq k  + .+ +$n k q 1+ +!+ 1+ j .+/ Sl .

j . j ! + l lUq $q  q 1+)l $k 1+ !+B j i j k $k !+ 1+  !+!+ y  +!+ j i + b  +! ?j j.n j n  j.+ !+B j +  l j k Wq  q .j +W j   n  & j U .

n  l !+ !++ k + jUj  s s .

6' > *|' l ¡ Q¢ 8£/¤ S 'n .' X.

pQ2 Diagram Calculations U3 ‘‘common’’ model realistic velocity A3 5* :' > … ! ' 8 .Chapter 7.

1o(!*A" .

  D`a '{b| } .

  .

.o1%$ Ho"!$ .

*A o Ho 4 g ~ a |r~ .

* j( <?> ?% #Y% (+* ?% > e.6' > ( %1( dc > % D%Zc > '_.6* > '. > <?> >[> ^% ( 1% ( <.-Y < * > Z% > ( <?> 5* > `. € (')?o"* f<?> ' > .(Q.( > 5*|' > Y( S < k'_.(Q. * Y#c \c e% ( j% ( <?> % e.aY[% .-Y < * > 1( % .. (+* e.(+* % @% D( <?> 2* > Y[.> c% > ' k( <?> c% > ' * (0%5' > * h.(+* * G.. ' > > .-Y < * > * %Zc > '_.-Y < * > f<?> Y[% .> > > ' e.6* > 'D. 4%5'P( <.

6' > (Q. * Y * _ 6* $ f<?>1> ƒ > Y( % . „ Y% (Q.* .%5' e.6* 6* (V'b% > . < Z'_. . #.

:.> (Q.( <. * S > > '4* ?> .( > Y[.. „ * G > . Uk% '_. * _ 6* r'b.(+* %t% ( <?> c6' > d' > . > ..

S > Y[% * > ' 4%5'g. . \c. o* ( < Y[. ^% .#Y > ' (Q. ^% (e. S „ > ' > * (Q.> * _ 6* ?> %2Y.+ uj .+ j ..a.( ( <?> * > (0%#.(0%5' * o* ( < . -YV(+* % % ]( <. ?KY > Y.> ' > * (Q. (+* e. (@c' > :' > .+ j Xs Wq ?  . > &.6' -YV(+* % 1% ( <?> ?> %2Y?* ( _ -.6* '_.#Y% (Q.S * ( o<.(+* % \% P( <?> Y[% ^% 5* > Y.-Y < * > K q i A l Sl l !+B. Y% * > 'g. * > .+/ .+ + !+ .-Y( ?.n j 1 + q  Wq .+  .'i* .> (Q.6' > V%D Hj > -Y > d( <?> i. <?> c% > ' dcdc 'b% ( <. -Y > < * Y < * . .

n ? ln A i 1+ A l 1+ i Wq .+ 1 'n 1+ j l !+BT Y 1 1+ s y R .+! 1 j + !+W !+W Wq 1+ A l ! ? lW !+ 4 k %A .+:+ + .+ % & + .+ !+B - !+ y q y  +  + 1+ +&+ q .+ j .

-Y( > 'i* (+* Yh% .+ 'n !+ & 1 'n rn + + 'n + b jUj l k bk .+ j f<?> Y < .6'b.+ Xsdn  n j & j j !+/ 1+ s +  n + + Y . j  ! j y  i  l 1+ 'n ! lB !+ !+ j q !+ 1+  s + q >k s  !+ + !+ q .+ Sl .

> > Y% :'_. i ?y + Uj l !+! .( > 5* > ' > #.' > % (% f( <.( e. (+* e. * Y. > > YV(V'i* Y[. 5c% > ' ^% ( * .( < * Y < .> Y < . > * > ( < .6' > c-.> 2* > Y[. dY < . i. * Y71c% > ' \ ( dc* Y. 6% S > c < * #Y * > ' Y < . ( .. ?> S >> ( 2* > > W?( > * ?> p* #( <?> c-.(](V'b.#c \c o* ( < % > * \c'b% ?> > .6'b.6'P* .(C( <.-YV( > '4* (+* Y% ^.' > > Y'4* S > j* 5* :' > … !9/ .hc @c.( <?> .( > .6*|'-* ( f<?> 5* > Y.(+* % ?Y < ..rc @c * > * „ >#> \c > %5' c >> x.> Y%Zc > % f( < * 2* Y * % \ c \c@* > Y < . > ' .-Y( :' > o<.-Y < * > 5*|' ( > ( 5* Y % > > > 'b.-Y( > 'i* (+* Y % D( <.k  ..(0% < k'_..-Y( > 'i* (+* Y`% ]. > % > < . 2Y < .+  !+ j & .6'4* % c \c < .-Y < * > * .6'b. (+* `.n A .

+n8 + k j p8 m 'n .+ j  . Fk ! j Uq + v  !+ n ! ?j s  .

+ l + j k    !+W  A W j 1+ s .+/ j + k  j q .+  & Wq !  .n j A l y .+ 8 + q .

n  .

n + i ! ?j .

+1j 'n t u s p v kk 1 p xrt s | q s s t mEu/o.b.n  j i .-*m q k S !+ „FD!D# o |0k p v t s k t | / t k 1 k 1 p l ƒ 9yu8m8wOq kqnXv y p |3 1 v mOo8vnV k 1 p v p xz3 m { x p v S p0s q j l? .+B  j  lB + ( t !+ s + y ! Wq  Xsm r ^:d p|p%d }{d r b8i(nsVsg~ _i.

n d sgeVsOVPy b.

n_iPpvtpvn_} d e{bp%^:d ~}b e.

pob }_ wgd 7_i_e.tsOV4no^8_\^8bi.b\]n_id pn d \xp bi_Cno^_p b }_7j f7h i5no^_iE}s:i_ no^_.

n d b r|_h8b.

n d sgepbi_ c:s8q8_iEe:d ec no^_'pod noh8b.

t7~:d \.n d sge*j r ^_.n.

b:r *h_`pvn d sgep p]h\^ b.

p!no^_#e_x\`_`pvpobid r t \`sge.

b.nvb:d e8_i{pod Ux_ b ew no^_'i.

b h r d \'r d *h:d w'y _i_'~8bi5n=sOVJ}Ltpnohw t d e#^:d cg^'pv\^sgsgr v~8isDT8b]T r t.n d s sOVzc bp=nsA^tw*i.no^_ pod }{~ r d .

_`w=q_8i5p%d sgeVsOV no^_=i5_.

b:r\xbpv_ `jXz V w _}zb:e8w=ns=no^:d pL}zb.

b8d pv_`wdz*yGd r rd epv_8i nCd nC^_i_Vd ezno^_ Vuh.n_id b ri.

noh i_ j Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  Fl s s .

6' > *|' l ¡ 5¢ 8£/¤ ST †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š .' X.

… $ … Y ' > c' > > . 2* > Y[.> c?. ?Y > ' > c > YV(+* ?> X% . -Y > ( <?> 4% % f* ?Y(+* % .>a> ƒ > Y( % g( <?> 2* > Y[.> > '4* % Y[% > YV(+* % @* -Y-' > .Section 7. (+* `.'gc \c Y[. > ^% ( ( <?> % '_.jc%5%5'gc > P' * 4%5' e. > Y > > (/c > ' 4%5' e. 2* > Y[. ?Y > % ( 1( <. … $ … .-Y < * > o* ( < . > 'i* > .6'_.-Y < * > o* ( < .> %5'i* 5* -.-Y < * > c > ' 4%5' e. -Y > :.> Y% ^% \c > ' 4%5' e. (+* e.( > .'_. ?Y > 6( <. > ( ( > 'nc > ' 4%5' e. > 5Y[% > YV(+* % * -Y-' > . > [Y% > Y(+* % <?> ?%5' e. tc-. < % * 5* :' > … !9/ o<.6' > > . (+* e. < % * 2* d' > … !9/ f<?> > '4* > Y% > Y(+* % `* . * > 4\* ?> ' Y % > (0%( <. > e% ( ( <?> c' > :' > .6'b.4. @. * > >[> 2* d' > … ! ( ? @ A B  K d ? @ 7 A B  K  ? @ 7 A B  K  f<?> ?Y(+* % … $ … .(f. > Y[% > YV(o* @( % g.c \c (jD% > ?> ' ( <. > f<?> c?.. . The reformed pQ2 diagram pressure efficiency power P power η Q  8  5* d' > … !D/  8 % * * . * > < % x.%5' e.

  K d  K 7 A B @ K69.+ 1 1 'n + q i .(+* % … $ ! o* ( < … $ … * > A B @ K69..6* * > ?.(+* % … 4$ 6* > B K A 9.  K 7 A B @ K69.. 2* > -.  A @ s  K d 8 q i j .6' '_. ' > .+ Wq+ Wq .

 Fl {  1+"q + n Sj "+ i 1+!+ j !+ Sj . } ++ } bq .  n  1+ 6+ .+n8  F .+Nj .+ !+B i ++ | }  .

+ l k .+ A W'l i 1+!+ Wq .+ ! j !+  A l & j j j 1 1+  1+!+ .+ Xs 8 8 k Wq Q . . .

 Wq s n .+ j +  q Wy y l  F } !+/ .+ !+ q q + n j !+ l .+ .+ n Wq n !+ + j A l j !+ y F n !+ i n j !+ k } 1+ s  y s j>j 1+ !+B y On !+ j s !+B y $ + .+/Nj .+/ I … 1+ 1+ y l  I †ˆ‡&‰@Š=‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž.+/j .+ .

—&Œ(˜EŽ MiŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰&œ ” ‰4E” “-ŒXš Y[%kc d'i* < (žŸ  2$.

 .

   ¡.

' Q¢X.6'8£/¤ > *|' l s s l s .

6 0.9 1 Q 2* d' > … ! (  . pQ2 Diagram Calculations 1 0.  .8 0.2 0.5 0.4 P= 1 − Q P= 1 − Q 2 P= 1 − Q 0.8 0.4 0.Chapter 7.7 0.1 0.3 0.6 P 0.2 0 4 0 0.

  K I % * > -. % (+* % 6* > @ A 9. @ s  K I B A @ s + 9. ?Y(+* % o% Z( <?> 9. .  s d I A I @ A K 9. f<?> ' > -Y > ac' > :' > 5* c %6( ( > . B 7 K 9.(+* % … $ # 4%5' k. 9.. A  # A B  A K69. B A s :9. „ * 1% ( <?> c% * > c < * Y. a(Q. s I @ 7 A I A 9. .

> ( < ' >> 5* > Y[. -Y > . > ' 4%5'2( <. (+* e. < % * 5* :' > … !D% 8 1  .-Y < * > c > ' 4%5' e.

 { } '{ ~ $ Ft| } } ={ } k .+/ 1+ l ? &  .+ 1+  n y !+W s .

+ 8 n !+  1+ + j 'n n } .+/  5* :' > … D! %    . A  A z z .+ j & On !+ j s s ? Wq+  . l +Hs?l  3 3 3 1 i .

> * .( e% ?%(0% 6* Y[. > Y' > . > f* ( < .   5* :' > … > e% (V'_... ^* -Y-' > .( > ( < .

( <?> 9. >' 4%5'o.> ( < ' >[> ' > ( Y[% . @ K s -%5' . . 1. -Y > &( <. > * > < * Y < * . c . ( <?> `!D.6' > 9..-% Y < * > c > ' 4%5' e.> ' ((0%t( <?> .( > . _( > ' 9.

> ' ( <?> ' > -Y > c' > :' > nY[. ( . > Y[% * > ' > h(0% > Y% (Q.

.( > ?> %2Y?* ( * ( < * Y[. s s K * o<. > Z* T VU .> d.

s K)K H … ' ! f<?> A > ' .

> * > % /( <?> 5* > Y.(+* ?> * > * (+* ?> (0% ( <. (+* e.. > % ? T VU * ' > .(+* % 8 P  8 n   ? } .* > ( zX ]..{{ t?€ €'| . TVU f<?> .' > Y% > hY.-Y < * > o< X( < * > -. > ' (V')% > c > % j( <.> 5* Y < .

+ 1+ k s +! ?j .{ ?{ m| | } F ! 1+ j .s  .+  s !+ q .+ !+ q s 1+   5 3+ j i .+ j + !+ 5 !+ Sj .8 =n 1+ j n  " i 1+ lT + j )k   Q Sl.+ j & . { } Ft| } .

n +/ l  k l .+ + +B  1+ k Y%kc :'i* < (žŸ  k$.

  .

  T¡.

' 5¢X.6'8£/¤ > *|' Fl s s l  .

+ !+B  i s k .+ j s .n - + Fs  .

i =y †e‡&‰XŠC‡&‰X‹&ŒFiŽ  ‘LŒ1‘H’4Œ18“i‡4” •B–&Œi“ –$Ž—&Œ ˜EŽ 3iŽHŠ™Ž– ‰i1š• › ‰@œ” ‰4r” “i‘(š 1+ * .

> (0%r. cdc * Y.4. %5'.Section 7. The reformed pQ2 diagram * d. > > * > ' > ' .6' > X .

' > 2* > Y[. . > % ( <?> 9. .. ?> ' e. (+* e. .-Y < * > .' > T U = f<?> ' > ?Y > c6' > d' > 4%5'`.

(0% % > . > ' > ?.

> . A %5' T VU @  > (0% ( <?> .> ' > ' <.dcdc')%d. -Y > * #( <.* ( * > ( > ' * > ( <.6' > ' > * (Q.> ' > * (Q...> ' > ' .-Y <?> * * ( !# X( <?> @ A > -Y > &( <?> :.( > ?> %2Y.dcdc')% * e.(+* % % K T VU  .> ( <. ?Y > * ( <.

\ H … '6$ f<?> 5* ƒ > ' > -Y > > ( >[> ( <?> .-Y < * > c > ' 4%5' e.6'4* % e. ?Y > * e%5' > Y% * > 'b.>A . > * 1( <?> * > '_. > % D( <.

-Y < * > c > ' 4%5' e. > ' > ( ( > ' `.. < * <?> ' ' > -Y > tc' > :' > f<?> c' > > ' ' > * ( -. -Y > c'b% -Y > .(+* % * <?> ^( <?>`A .

+/wj .6'b... ?Y > * > * \c%5')(Q.( > ( < .> e. @( < * 2* Y[.6' > .(( <.+ - y  i & .> ' > ' > * jc?. (f( < .* d..+ v + + j n  l. > ( > ' o< * % > ' .(+* % * :')( <?> ' > -Y.-Y < * > c > ' 4%5' e.s l k s ‚ j  k . > '!* ..( > #* * > % 2* d' > … !)! . … ! $ ? ? q 1+ !++ - !+W y - u . a( <.

 !+ !++ y + s +! j .

n .+ + s  + q  k l + !+  s .+ j !++ .+ Fl 'n + i !+/ n i n j .

 + q !+   .+  A .

!1!$p$ .

j 1+ j t q k  >k +! j . + q !+ 8 'n 1 6$ j .

+  !+W .n n j !+ On j !+ .+B  j   + k  s .+ .+ j i & n (')?o"*  1 .+ j .+ j !+  .

.

 1 / 1  /  .

.. >f> .  PB 2 atmospheric pressure DR P1 D B PB 1 D1 rode hydraulic piston … ! … 6g} F A } |  plunger 5* :' >  !   E f<?> c' > :' > .( > ')% .(P( <?> c > '2(+*|c^Y. ?.

(Q.... * Y c6* (0% a.( e% c <?> 'i* Y@c6' > d' > ( < .-YV(+* h% @( <.?. < % a* 5* :' > … ! … o<.-Y( % f( <?>e< k'_.> . ( > . > > YV(+* ( <?> '4* Y(+* % -( <?> 4%5'_Y > / 1 3 1 1  !  " #%$ . . -Y > 4%5'_Y > .> > _( * > % ( <?> c > 'n* > > YV( > * @.( > . c > 'P.(f.

& ' ( $)  * -. @ + /. > ( <?> e.(+* % 0 ' * ' > -Y > <?> a( <. 1 T=U @ + -. .  + + I +  0 ' ' + hc-. ?Y > % ( <. * c' > :' > % .6' @Y..> ')% > . -.')(+* Y .(+* % ?.(  1 TVU @ =T Ua(0%j' > .6' Z* \( <?> (Q.  B - 1 T VU + .  B - 1 T VU @ +  . =T U + +  0 ' ( 8 1+ !+W ?.. -..> 'b% * > + -.6* + -. / + .(Q.#* > * 2* > S c ?%(+* Y > ( < .6' > .  1 TVU + +  I + 0 ' / f<?>\> -.  B  +.

!+/ .

!+/ .

+ + s 1+ .+ 8 ~'. k . + 'n !+ + .+ Hy .

  & ?j .+ mn B.

l { .

+  .q + j g ?j &  y Hy + y .+ 1+ n n  +  !+ Wq+ gl  i & i  1+ + j g1  !+!+ !+W y  Ol j .+ 1+gs n ! ? lB . !+ j Aj i d} m| n } ={  1+ & !+B + .

 sL+ ? # B 243-5/673-598-:<.(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l .

> -Y > * * > (Q. > ( > ' 8  n +  +  . !c' > :' > .> ' > ?Y > c > ' 2* . pQ2 Diagram Calculations 5* :' > 0 ! .> c -YV(+* % \% D( <..Chapter 7.(^( <.

!+/ .n > .+/ j 1+ & .. 2* > -.(+* % R + + W @  .6' '_.

.> %5Y?* ( . !+/  0 ')( * > T VU B  C 1 T VU @  TVU @S  l y > '(+*|ch. ?.( > . r' > ?Y > :..

( > (0%f( <?> * * > (Q. !+/ !+W j & >k Sl  B  -1 TVU R + + W  0 ' % ?y " f<?> :.( > ?> %2Y?* ( e' > . ?c' > d' > ....(Dc > '6(+*|c/.-Y[Y[%5' 2* .

(0%f( <?> 4% % f* > ?..(+* % @Y% .

(+* % 0 ( . 0 'O\ 6* >   ..* 6* > -.

 -1 TVU  &" K  @ 0 0 N E O G "  .

@c(+* % `( < .> .  -1 TVU  &"  I K!LQM > '!( <..(.

'_.-Y < * > Y < .( <.> e.-YV( > '4* (+* Y*     .

+ .   i rk + Sl .+ j  1+ y Uj t !+W y l .

+/ . !+/ 9 .+ n Wq    &)%.

 $  H zN+W & ?j %A +  "! $ # &%w|'? 10 { )2+%  6 Y{ ? 3  *:% # %~ <  ! t   .

. -~ * } 6  < { #%  FR{& } .+ $# &% ( # % # s {b~ # ?)%  !+* .# -%/.

j)^i^.^.J diJ._.rNJdiJ.dI\]J`bEJ._ J.J bmFIl [ b[ ^.\P\]J.J n M$H€H'J.J €Mi^.YiJ.KN[ J`x.€g !+* $# &% ={& T VU  76 9 8 y CED GFIH'JHLKNM H r K.JfegM hi[ eAjie/dI\cJ bkbWj)\cJFIlmHLK.regM.^$HyFIl  ‚jIM$HE[ F1^ 'ƒ t$„ YiJIeyF1^.bEbWjieA[ ^._.\]J`bEJ.JZY1[ 7&J. } "#  ) 2+% #"$# &%{._`Ja[ bHLKNM H \cJId.b [PON ^.KN[ ^IJ X Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].byM [ H€O HkV MN\b[ ^.H'b~F1^ n uAHLKIJgY1[ JA_ M.\(bku.dI\]J`bkJ.rqeM.KN[ ^.b'HE[ ^.JAMi^.JybEMieJ9ˆ€F1|gM.^ K$uIY\"Mij n [ _dI\]J`bkbpji\]Jyv[ HLKN[ ^HLK._S \R HE[ ds[P[ ^t HLK.]AJa \]J.\]J`bEJ.bEJwvmK.JAd n ji^IrNJ.J._.b'HE[ ^IreM.J~HLK.^$H'b~HLK.YHLKIJ\.]"_`_ J JpH'_ r KN[ bwbWjIrNrNJ`b'H'bHLKNM HMybWegM n n JI\-Y1[ J~_ M.KN[ J`x.KN[ ^IJ…_ Mi^AM.r eM._`J Y1[ J_$X M$bW[ ^.J n [ jN[ YZeJpHkM n M$H(HLK._.[ J`Y r K.\cl"Fi\}eMi^.JY1[ Jg_ M.\]J. { ! w !+* .bkH'J.]"J`_ Y .Jl"Fi\}eyJ.FIHmb n J`JpxIJ Mi^.\{HE[ dyHLKIM$Hw_ Mi^|iJM.^._.JAbWK.bkHL\]M$H'J`bHLKIM$HHLK.FIHmb n J`JpxIJvKN[ n JyHLK._.\cus_ M.J†}_`F1eeyF1^$‡ZY1[ [ J Mi^.KN[ ^.JxNM n j.# -% A€g 3 > j y T VU  -1 TVU54 3 + 4 8 A@ 0  0 &= ?y   3 # { } &% ?F   y  *{ # F '| ?t 7? 0 "B \ + 'F.rN]AJ._.bkbWj)X eAd$HE[ F1^.by[ ^vKN[ _IK HLKN[ b…J jIM$HE[ F1^Zv(M.Y)J.J _`F1eA|i[ X^IM$HE[ F1^ FIl9HLK.YHLK.\cl"Fi\}e [ \b ji^.HLK.J ZUT OWV \b _-X b'HkM$HE[ F1^NM.JAdN[ b'H'F1^[ b xIMI\.^$H'bHLK.regM.JyFIl T \^_$]AM$_ bkHE[ ^.FN\ n MI\crNJyxNM n j.YiJI\PHLK.JzeM h)[ ejie n [ jN[ YoeJpHkM n M$Hq[Pd ONn j)Q \b T Q \b]A_ dI\cJ bkbWj)\cJFIl{HLK.[PJ`OpYV \^v]AK.J M.rAM$xIJ.\"M.KN[ ^.e X .^$H'bZHLKIJaxIM n jIJFIlyHLK.\w\cJId.YZbpK.^.diJ.b'HE[ ^.l.JI\cJtM.

6'`ba > *|' Fl s s l 2 -3 596 3-598-:<.' ^X.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G } JM="N-: P&= ? .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .(=">E6=SJ 5(.

4.{t *:%7 }  R T 6 U\ W  * # %1| $ ? 9.# -%S* P&!     #" .  s  !+* $# &%  y ? 0 B:$   3 @ B * ? * !={ .Section 7. *  3 0  . The reformed pQ2 diagram  #"  &% i2+% "# $# &%d{F€+*&%  )%+ $ # %~ .

  + y  .

} # 1% { .

} ' # %~   } ' &%e  # *.# -% &%d{ *:% * }.| + s*:%  3 z*'t7*'{{ !  } H o# %  !(* $# &% # %  !+* .

*' .~?.

 !{F€  .# -% . '| < *:%  *'{ *u|'!9% } . .

{t)%  *  } .| 3 F .

 # *.|  "!+%~'.

 } #" *&% t ! }  .  F-%  N ! }  ~{*  'F.{{ !t .

~-* ?F. } #] *:%   # ! #  *. .

€+*'{){  % # % # ~-!  * }F} ' # %~  !+* .# -%{ + *:%  + } s r  ." . $#  } t*'{t.{ #" *&% # % } t*'{t # %  U .!9%~?F # ' *  .{.{{ !* "!+ % ~'.

   .

/  ')% .

/$  .

(+* Y.. Y <?> e. $  9  liquid metal out the moving part of the control volume atmospheric pressure UP air flow in PB 2 PB 1 5* :' > 0 1= > > '_.

6' (/% P( <.(V'b% % > % ( <?>e< k'_.% ( <?> Y% . * Y`c6* (0% f* ( < ( <?> c > ' . * (@* < % * 5* :' > 0 =p* Y[% (V' ?Y( > t(0% ( ( <. ?c .> * 6* > (Q. 8Y% (V'b% % > .>#>.

> * * > (Q. * Y@c* (0% :. > ( > ' < * Y < * ?Y > ( <. < %( >> ?> ( < * Y < :% > ?%(o* ?Y > ( <. * Y * 6* 1%5'n( <.n> YV(\% f( <. .>a< Z'b.> c > ' 2* .> c > ' f* ( < ( <?> 'b% > < Z'_.

> '4* Yhc' > :' > * .(V')% % > * (Q. > > * 5* > .6' /.. * Yoc6* (0% /c:c * e( <.(+* % ?.(+* % > > ' 6* > Q $ )". > ( f<?> Y[% ...6')% e( <.> ' ( . * Y <?> a( < .> < %( >[> .( ^% c <.. * ^% * o* ( < ( <?>e< k'_. > > YV(+* ( <?> 2* *|c?.(f( <?> . % ]( <?> ' ^% -.> .

 $) )".

. > % 42?* > (+* Y > > ' % ]( <?> . Y[% > ' ..>j<...> ' t'_..  ) ** u  !#%$'& #%$'& #%$)&  +%.> Y[% .'.> > Y[% 1( > ' 8% ( <?> 'i* < ( < .> < %( >[> ?> o <. > > > Y( > * ?Y > ( <?> * c'b%2Y > * . > % * ( ( > /cdc 6* e.(+* % 0 B- Z* ( < % > ?%(+* Y > a( < .'. > * ( <.> . ( <.0 B{ 1 e'4* (+* > ?.6*|' < 5 n. > 'gY[...(f(V'b.dc6* f<?> ' > * ?% % * (0%p( <. h( <?> Y < .> * * > (Q.  @ ! u R " u @ W (R " @ W @ **.> Y% (V'b% % > > > YV(+* ( <?> .> ' > 4%5' > ( <.' .-3Y 2 * > % o( <.6*|' % * .(g( <?> % @Y < .+%. * > Y[.R/ @ W @ 0 +%.(+* % % ( <. 6* > friction is neglected 8   !+B + + .> c > 'D.(0% ( <?> -.> Y% (V'b% % > 4%5'n( <.(V')% % > * * 1( <.

+ j ! "q s + .

+  !+B Fk + .n  + .

+  'l =8 * * ^ @ * * +%.+ j q + !+ + ?..'-  1+  q H s k .

!+ q A B.

+  +  .l lW j ! ? :+  1+ i +  ?j & y 'n 1+gs !+B  ! lB  &  l . Fq "v !+W s k k .

j .+ !+B ! ? lB   k Wq  +  i 8 ! b + -.+ ^ 1  + !+ n i !+/ !+W j Aj y s .

l.sHl .

+ q k .n ^ .

j ?.

+ lW  sdq + + Wq b .+ . !+/ ^ + .

.

W +B 1+ 'n .+ .

.

W g'l+ j & j j q + l j k .

j   .

n !+ .+ .

n j + + k .

+ .+ s . ?j 'l 1+ l +  @ !+/ .

+/1j Xsgq t l 1+ .+ !+W y s 1+ .+ & Wq .+ Uv 1+ k k .n ? l .

?j n +  'n 1+B k .

?j Ol k  1+ y 1+ j n  .

0 6 #7$'& ^ 243-5/673-598-:<.(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.

' _^X.6'`ba > *|' l s s l  B&B y 5 .

 .. pQ2 Diagram Calculations f<?> % :.Chapter 7.6' 5% ' 2f% ^( <?> Y% (V'b% % > * :% > `( .'.< > > _( < . >> c' > > 0 +%.

  .

( > % ..(.> e. % '_.  `6  o<.

Y..( > . > ' > ..( > 1(0%a( <?> d.> %5?Y * ( 1 !+B i & j i + Ol)q 1 Wq t + k .

j  1+ l !+B n l !+   mk * > % n( .< > c ?.

!+ .

> ' > ' 6* > 6  6   6      R 6 W (+* ( .(+* % % ( <?> * 6* > (Q.. a( <..(0% > ?.(+* > -. 2* ( <?> < %( >[> .> .(+* % 0 B- * >   ..n Sl 6 #%$)& 6  ^ aa. Y[% > ' .(+* % 0 B&B 0 B 0 * .

  6  6  6   " #%$)& .

/ @   .

R 66 W .

 > .'m'b.(+* % 0 B 6* >  . 5* > ?..

  6 6  " #%$)& .

/ @   .

R 66 W  % * 4%5'  6* >  .

   N .

 " #7$'& .

/        .

  !" 8 4 . > % D( <.> e.>a< Z'_. * Yac6* (0% A '* \( > ' % D( <. *  4   1 K!LJM  N .

 " #7$'& .

/ 8 H    .

Z  !" 8 4 <?> \( <?> ( > ' " #%$'& .

/ * > > Y( > q . 4%5' * 6* > (Q.    C 1    H K!LJM N   .

* @( <?> :.* ( > -.   !-" 8 4 BD%5' e..  .. * .( > ?> %2Y.(+* % 0 $ * > 6  <  T VU  3  @ 9.

!+W !+ 0 B y 0 B y 0 B 0 y  0 B 0 B-= ?y  y  .+ y l y + !+B Fk l y +!+ l  > '.+/ !+ .+/n .+ j + l 1+  k .+ 1+  j . Z  !6" 8 1+ & A 1+ k . aY[.+  .

j j k .n j.

 .

n ! ? lW 0 \ y 0 y + G J + j +  n G J j .+ mk l 1+ 4 Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].

(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .(=">E6=SJ 5(.CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT  ‰ ƒ .' ^X.6'`ba > *|' Fl s s l  y l T j   y 0 $ y 0 y  2 -3 596 3-598-:<.

> c > '!. .' > .( > ?> %2Y. -YV(+* % \% D( <.Section 7.4. 6 5* :' > 0 $8 f<?> ' > -Y > c% > 'C% ..* (  . The reformed pQ2 diagram U3 ‘‘common’’ model realistic velocity po ssi ble ma x 5* d' > 0 $"\ f<?> :.

> 2* > Y[. -YV(+* % #% .( <. .-Y < * > . (+* e.

s . * > % 'b.( <..> ?%5' e.( > A1 8 8 1   ri 1 i  mk Wq l.

+/  + .n Un + .

+ .

+ j gs 1n + + + .n .

-Y <?> s X% .( > ?Y(+* % #% 6 1 (Y..n j  Wq f<?>h> c' > * % 0  * .dcdc'b%:.> d.dcdc')%d. > < % h( < ..> ' > .. > ( > 'P. ?> ' tY% @c * Y.-Y <?> * * ( +  %5' <?> 6  ( <?> ( <.( <?> ( <?> c > ' 2* .( > ?> %2Y?* ( .

* (  >> d' > 0 $O\ ^%5' > > (Q.> p( <?> c > ' 2* .. > ( > ' 6( <.(+* .(DY-' > . (\% > + s f< * %2YY d' > Y[. > ( > '2( < .( > . * d..-Y <?> > ')% > Y.( <?> e.dcdc'b%:. Y .> %2Y..(+* % ^%5' > ( < .6* > ( < % ( < . > ( <?> c' > d' > 5* n> ' > -Y > . > .> %2Y. > c' > * % 4%5'n( <..(+* Y. `.( > .-Y < * > ')% o<. * ..( > .> 'b.. Dc > ' 2* .. 2 > > .* ( . e%2Y[Y :' * ( < .> > Y[.> %5Y?* (  s <..> ' > 'D* . kc d'mc% > ( <?> e.( > e.-YV(+* @% ( <.( > ?> %2Y.> :. `.-YV(+* Y.dcdc'b%:. * ' > . > 2...( <?> d. e% > %2Y. s o< P( <?> ' > * .dcdc')%d. > ( > ' !( <?> d.' > c > ' 5* .( > ?> %2Y?* ( .dc:c6')%d.-Y <?> > 'b% > Y. c?. .( > c > 2* \% e( <.> c < * Y * e( <. * ?> %2Y?* ( Y.( > * .. -Y < .* ( (Q..1Y% \c ( > ' c'b% k'_. ]g* > k> ' > YV( i 1+ t ?.> e.> e.. > ^% ( c > ' 2* . a( <?> ' > 4%5' > * ?%( < % <?> ' > D% > ?> ' 4%5' c'_. * Y.-Y <?> * 6* ( -%5'&.> * ( -. > ( > ' . > Xr.

!+/  .

+ i g j - 1+ j Ho !+ +  j. j j m  ( ? Wq (  t .+ v + ! j Sl + j.+/ Wq !+ s 1+  A B. j j Xsn l# .

  ! + Wq .l 1+$n k Sl j & + .

?j  ?j . + j mq )k ! j l y k +  s i j i  y y  n  l Wq+ + + q 1 Sl 4 s ‚ v ‚ ‚ l k !+B s !+ Sl  % s  j On  l !+ + Sl=s 1+gsgj k Xs  'n !+B k 1+ q ‚ .+ n !+ ‚ A l j Xs !+!+ l j j l ?.+ k j ek A  Fk Q j.

s l.s  . !+/ + j !  ? l.

+ v + 1+ k +W . !+/ .+ k j .+ l k j 8 y ‚ ‚ j .

> * * > (Q.* > .(+* % ^% n( <?> 5* > Y[. > (V'_.(0%p( <?> Y[. > ( > ' p> % *2 > (0% > * /.> * 7 > Y(+* % t% e( <..dcdc > 1 (h* * \c%5')(Q. . * > ( < .( Y[% 5* (+* % * ( < .(gc% > ' > (V'_. ]* ..(( <.-YV( 'b% .6' > ( <?> 2* > Y[. * * > ( <?> (+* * [.6'_. (+* `.-YV(+* % `* e. * * > -> .#* %'bo f<?> > (+* % < % . * ( ' > *|' > c% > ' f<?> c% > ' > Y[.(@(0%=' > . e%6( <. > ' < .-Y < * > > c > % < % > Y.-Y < * > > c > t% h( <?> c > ' ?> %2Y?* ( .-Y < * > > ( > ' (Q.> '&c?.( * ( * > % e...\c')%2Y > %e( < . (+* e. `.

%5' e.( > > . * > e.-Y < * > * >>.

 TVU .n> YV( T  TVU .

> ' 2* > Y[. . Z'b.'_. . . (+* e.1Y < .-Y < * >1< . > *    ]% .-YV( > '4* (+* YY d' ?> % \( <.> c 5* . 0 B .

 X9]  $ .

 .

 &.

 ( < .6'_.-Y < * >j< .. (+* `.-YV( > 'i* (+* Y  .(^( <?> 2* > Y[. ( <?> Y% ^% #Y < .

 ( <?> ?%5' e. * > #%$  .

+ 1j +B  . & i j + j Wq +  !+B &+ j Xs !+ q mn .+ j 1+ + Wq !+B .

+ j .+ Nj + 1+ j.+ . I +B q .+ 1 b q .n .+j Wq  + !+ i .

n j j Fv +  Wq -  s +B j 4 i 1+B q + .+ 1+ k ?.

+  243-5/673-598-:<.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T jUj k + 1+  j q ?s .(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R.+/ej .+Nj Sl j  B k Sl . + t j s j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].+ .(=">E6=SJ 5(. !+ 1+ Wq &K  +B j  k Ol  =& .

' _^X.+ .6'`ba > *|' l s s l y .

Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations c% > !' Y. >> c' > > T  .

   .

* > .%5' e.-Y < * > c% > ' .  0 <?> ' > T * ( <?> e.

> c'b%5Y > %( <?> % '_.( ( <?> * Y..> Y[. > c% > '* \ .(D$:o% Z( <?> ?%5' `. ?> '_. T U o<.-Y < * > * .( > o<. :% > p' > YV(Q. > % 1% ( < . * > % '_.> e. < % ^* 5* d' > 0 $ 1 (]* ' > Y% > > (0% > * `( <.dc-. (+* e. TVU T U .> e.(^* 'b% s * (0% s  Z( <. % @( < .. * * ( @% ]( <?> 2* > Y[.( > %5YY d' ...* 6* ( % !( <. > * . * % X( <?> c% > ' -%5' .> ' > . < % j* 5* :' > 0 $8 h( <?> < . ?%(+* Y > ( < .-Y < * > * ( % '_.. TVU .j'b.. .(^( < * .(/( < * .> ( <.6' A > `.( > . > % D( <?> % '_. % ..> .. * c% > '5% k( < * 2-* % e.

+ j q s s .+ j !+ 8  l Sj . > '/* > p* > Y.-Y < * >  !+ Wq & q .+ + j k + &+ .-Y < * > 2.> ( <?> m% (0%. > f* ( < % > * \c'b% ?> > ( % C( <.' > ' e.> ( <?> ' > ' > * a( <?> m% #Y[. 1( <?> ' > * ?% >> a(0% ^% . > c > ' 4%5' > h% ( < * e. .+W +W jUj .

n 8 s k .

  Wq  k .  Wq !+!+ k  1+ i " + - .

?j Wq 'n j Wq l:+ j .n j.

n  j  1 .

+.n + !+/ Sq j  j.8 Sl k !+1 .+ .+ k 3 + Wq K 5 j . ?j j i .

 " .

+/ej !  +  Wq    j l .&(') I  !$ )$ ?o s !+B s Fl 5 B Wq .

+ + j n Sj tT 'n + 4+ Wq + 'n 1+ Wq .+ j .n  n  j Wq 'n .

n y !+ .+ j " .

 ! ?o # { } ! {{ # -%  1 %   %A .

 .

   .

{  )% # .!"$#&%' %A  # { } ! {{t   } *:%~?.{q*." } #"$# .t1% '.

 # % # F)% -~ * U{$!  1% } *:%~?  ! 9!)% (  # %7&% '|  I*:% } ={ ={ +*:%   -% .

 .

  zY+B .

$  .

 ! &   .

 $  .

  )  X $ .

 .

 .

> ( > 8. -.-.> e.(+* % > > YV( + + i  & + j A B 1+ 1 !+ l . * ( > .+ ../$%0!"$#&%' > 'PY% (V' -YV(+* % % c .(g( <?> 5* Y * % .  X )-    (  ) +*. * > 4%5' > * ( > * Y[.@% D( <.(C( <?> * > ' (+* . % . hY[% \c' > * 6* * ( ( <.

%5Y. ?> (0% > ( < .Y[% \c-.n .( (+* <?> > ( ( <?> c6')% ?Y( ' * > p> Z( <?> * @c%5' (Q.. .( c?. < .> ' 6* Y32 f( <?> > * 4%5'k( <?> ^% .> Y.(+* % < % % > > * #( <?> c'b%2Y > 5' > ' ( > > * > 5* >[> 'n* e.( <. k'_.6')( < % .+ n +  l !+W j 1+ v j Sl/ t 5 1243 6798:<.%6( >< % 6* Y32 [% > (e* (.> > c6* > Y > % `* 4%5' e. (Q.6')( 6%2* h( <?>@> c > '4* > . >=? 6!6 5 BD% f* ( < ( <. . ..

.-Y < * > .-Y < * > Qa% > `* ( <.> ^% (* @c%5' (Q. > ' 5* > Y[. 6%5% -. ( > ' * ^% (.( i. * ( tc'b% -YV(. o* e( <?> ' > 'Z.( <?> ' < % 6* Y32 [% Y[. ( k'_. < % Y <?> . e. \* (g' > *|' > % > %5' 2 BD% > ?> ' > ( (+* ^( <?> c'b% -YV(+* % 6%2* * -Y < ^%5' > i. (+* e.dc#. tc'b% -Y > . c% * > .-Y(0%5'* f( <.dc * ( ( > Y-'_.(0%(V' h% [% d' `.> c'b% -YV(+* % f< * > * c'b%5Y > * % > 'd( < ..(`'_.

Y <?> .+ !+ g1 1+  .+ !+ . > Wqxq + .+ j + !+W Wq !+B Fl s s l A q &  Wq + x n t Xs !+W& !+B  1+ !+ j .+/bj .dc@.+/ 1+ n j . > .dc > ' > > * @.+ !+W .Y. > * Y-'_.

 lbl 1 1+ .eJ. g1 r j !+B q ! .+ n C'C(bkbWj)eg[ ^IrHLKNM H~\]J‚jN[ \]J.rl.^$H'bF1^HLK.FN\]_`JA[ b~eyJ`J`H Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].+  j !+B i T t H 1+ j s Wq + k j + .J_ n MiedN[ ^.

' ^X.+ l .6'`ba > *|' .

(=">E6=SJ 5(. + Wq 1+ Wq j k j 1 T+ + j !+.+  !+ Ol k g j !+!+ & Fq 1+bl 1 Tj Ol   !++  !+) g1 .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰ .(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? . l +!+ .n 'n > 1+ !+WY & X 2 -3 596 3-598-:<.+/  .l j .+/ q j l !+ ' l>l  Sl g y  K j.+.

. > c% * > .(c > ' 2* .> % > < * Y < f* :Y[% (g( <?> > .. >[> < % 1( < ..-Y < * > 0 ( r % c * [ Y ..(+* 5* .> c% > ']' > 6*|' > > .( > ?> %2Y..( -%5' ( <?> > Y-'i* ( > 'i* .6')(+* Y[% ( > -Y > 4%5' 2* . * :.( >  ?> ' . ?Y?* . .(+* % * -Y > > .6' > 2* > Y[. (+* (0% e.+/  y  + b sn + k Ol=sgn 1 j 1+B 1+ A l  v  s y 0 O0 ( <. > ' < .' > * ^( <?> * > % 2* > Y. (0%rY <?> Y321( <?> ' > ' > * (0% >[> * :.> :% > ( <.-YV( -.> > * > ' < .> ' > Y[% > > j'_.2 > ^% > B > -Y > -( <?> %kc.* ( .. ' > ^%5' > >[> h0( % . (+* e. ( ( <.> * 6* Y[% ( _P% :( <. > ( > 'X* ( <. (0%hY% > 'b% -. * > .> 2* > > % > (V' 4% d']Y% 2* (+* % ..6')% ( <.> Y . .6.( > .Section 7. $ $  } )% )&. :Y% * > 'b.(+* k>  s P6 0  + j j + y .6' > 2* . ?> ' .> %5Y?* ( * Y-' > . > ( > 'f' > *|' > .(+* @( <. ( ?< > ' > 6. ( <. The Intensification Consideration > c > 'i* > ( (Q.> c > ' * > > ( > ' * > Y% (%5 1 ( < . > ( > ' < . @c* 4%5'bY > 2. . > <?> ' > `.6' > .

  $ .

 .

 )% .

.

(0%1Y < % > .   ) > < ( <?> > * < (g% P( <?> c > ' % 2% >a< . ' (.

( > .2 > a* .+ ?. (ec .( > #* ( <..> .(+* % ( <?> .+n B j 8 n l   +B .> < %6( >> ?> A * % d( <?> * 6* > (Q. (0% > (Q.> ' > ' $ uu  + $ & 0 f<?> ' > 4%5' > d( <?> Y'b.> >> ?>a< .-Y > (0% % * 5* o< * ' > *|' > ( <?> * Y 6* (g(0% > % ]. > ( < * Y 2 > ..-Y(0%5' < .(0%hY% * > 'b.dc Y-' > .> .+ 1+ .(+* % @* ( <?> Y'b.dcdc'b% * `. ( <.-Y < * > ?%( <?> ' i. (+* e. > ( 2* > Y[.6' > (^c > 'X% ... (C( <. e. k* ( <.dc % > < % > P6  .+ q q   !+ q ? & . (0% > ( <..

!+/ . j s +Hsg k . Q 1+ j y  l/ + !+ v k + j.

 j n n + Wq$s j 1+ j j . j9 j l j .+ j.+  q + s  j. j j Wq+ + j +!+ 'n &  + Wq 1+ !+/ ! .

+  .+ n l/ i j ?.+ j bk Sl   lN k q  .

!+ 'n   +W jUj q j !+B s y .s .+ j .+/ v n .+ j k   l.+/ y   .

+  l k - +  & 1+  ? +!+ !+W .n  + j  .+ .

+ k . + +  (+ j 1 1+ j    I+ k lN k + ds  n i s .

dca* \( .+ . .> ( .( dY[% \c-.> ' > ' + $'& + +  + .< > Y-'_.6' > a(0% Y-'_.dc\% D( <.< > < 6% ( >> ?> > Y% > * 6* Y[. + . j . +  1  uu 0 = <.

 $    j k Q 1+ !+ Fs v j u6u  .

> '_.> c > ' 5* . > % s . $ uu f< d( <. (0% > * ( <. > ( > ' < .

+ !+/ : 67?!7 = : = : 67 0 O \ y 0 y . + + + .

n . : 12 j y +!+ .

n .

 $  + i y U !7 = 8 %) .

/ )&.

.

 $&  ) $ $ )/  X()% .

 $$    )  .

   .

(+* % ..  : ( > * Y[.

> % * 5* Y.+.. 1+  = + 1+ v v 1+ & & .(+* % c'b%2Y > (0% > :' > Y[% \c > .(+* % < i' * 2.> * 6* > (Q. > e.CTUI V 5-W H 5F?&H GX:9T .q + t j + 243-5/673-598-:<.(+* % 4%5'( <?> % * 5* Y.2?* /( <.* ..oc'b%2Y > * < * Y < c' > d' > * * ?Y' > .+ j Y[%kc d'i* < (ZY[ 2$O\O\"\ U].> * 6* > (Q.+ 1+ n  . > % &( <.+ j   1+ v .(=">E6=SJ 5(.+ $j  Wq 'n  ..(="> ?A@B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM=ON-:QP&= ?R. % d'4* /( <.

6'`ba > *|' l s s l  .' _^X.

dcdc * > e( % > ( < % % > e.Chapter 7. pQ2 Diagram Calculations dc^(0%\"$ \ f<?> * ( > * Y[.(+* % ^* . 2* (+* % -..dcdc 6* \. 6c @c ( .

'$)  ]   .

% &$  E  )&.

.

((0%5<?>' * ( <?( > > * Y[(+.> * ?Y'' > ( . ( -> .> :.> '  .. * > a( < ( % <. % oa<.6% ' > > .*|c(+* % * > ' 4%5'_> Y ( > < (0% % 2 %5'&T( V<?U > c6' > -Y < > ( < D% % > .-> YV.@?% %!(( *<?-> Y-'..

 /  .

dcdc'b% * e. * % f( <?> 4%5'_Y > > ^% (V'b.. ( <.(+* % #( <?> c > ' 2* .> > Y[% > ( < % 2Y% ^% > a(0% d.( > ( < .(+* % ?.> * (V' kY. ' (@.(. a* ?Y' > .. a* @( <. ( <.. > ( > ' :% > ?%(..> '_. > Y% * > 'b.

6' #c < * a( <?> * 6* > (Q.+ i . 4%5'bY > (0% g.+ j .Y[% .+ l i 1+B %A g$ j Hs + l  + v jUj . y Sq y .(V'4* .+/  Hs y Wq j .+ l y j v Wq !+ . + .+ g + j +  ? l .( > .+ +? l n 1+ l Sq !+=l . 5* (+* % ?. .

  M$X)&.

 $ .

> ( > 'nY' > . > ( > 'XY-' > .. 2c' > :' > 45% ' k'i* * @( <.(+* % 6..( > i.> ' > 4%5' > ( <?> -.> ' > 5.( > . ( > ' % * 5* Y.' > c > ' 2* . ?> ' . Y( ?. 4%5'bY > * ' > -Y > X% . a( <.  ?> ' `. kc > ' 2* . ?> ' `.> )%..

 $ '   .

  X * 6* > (Q. $ .

& 9' )&.

 l k 1  j  ?.

s j n - l k ?. !+ 1+ k  l.

 j 121 . !+   1+gs !+B v j A 'n n l k j  & n .

. * ?%( ..dc.(h( <.(Q.( <.*|c > g.> e. c'b% -Y > d' > .(+* Y[. k'_..( > '@* ( < .> Y% ^% 2* . ( < * Y < . * . >[> < % p( < .. > < .> ' > 4%5' > c 2* . g. .( % > ?> ' o<. &( <?> %5' >dc' > > . * <?> Y.% .. * (V'b% -Y > o<.> e. k'_. * (+* Yj(V' > ( <?> ' > 4%5' > < . > p% > (Q.* > (+* Ytc'4* -Y.(+* % -. * (V'b% -Y > f<?>1>.

(+* c'b%2Y > g.+ q  .( > ?> %2Y. > 4%5' < * Y < ( <. .* ( < .'i* % * \c%5' (Q. > ( > ' < ..n> YV( % . .> %5Y?* ( 1%5' ?%( h. #* -Y-' > . e.... > ( > ' f* n' > (`* a. > ( > ' g.dc:c >  s o< ( < * e. * :.+ g1 l ?.( > ?> %2Y. .( > . 2* Y > f<?> > ( < % % > * * ( <?> 2* > Y.( > .(+* .* (  s <?> + ( <. > * ( <.> :. >j< . > * ( <?> :.(@c-.6'b. j* -Y-' > . >> hc'b%kc% > a(0% > ( > ' * > ( <?> c > ' 2* . ( > ' -. .> g.. 2* Y > f<?> c > ' 2* .> c > ' 5* . * -%5' + s :. > ( > ' 1+ +  .> .> %5Y?* ( > ( > ' * > <?> ( <?> ' . < .

( T U + Wq s q 1+ + q ?@ + q j  .> e..+   'b% ?> ( < .(( <.6'b..( > T VU * ' > -Y > @.(+* % < *|c > ( >[> .  a( <..(+* % < *|c > ( >[> 6  /6 < ... !+ r ‚ j + q  q &  s i Sj !+ .+B    +B v  <7> ?j j j + !+ n I+   'n rq ‚ !+ % '_.> ' > .( X v dv 5  H k .> 'Dc-.+ j + q 1 5* 1( <?> ' > . ( < ..+   j Uk r j .( %6( <. * k y n  k 8 . > ( > ' ( < ..

-Y < * > Y < .s Sl.+ .(+* % 0 4 j . .6'b. (  ] > 'i* ?>> ?.+ + q k l 6 7 = : 6 12 + H  ‚ Sj  ( t  l.+ v i q 0 B g* T Uh* a. (+* % 0  (Q.. Y% Q( .-Y( > 'i* (+* Y > ?.6' ( f* ( < `.. q N+ Sl j + q .+  k bk q !+W k  j  .

+ ?. + i + n + j ?j j .

+ q l 'n  k k . j j + j . !+/ 4 ‚ j i  !+  &  j .+ 1+ j 8   +  k  1 k j.

\.FIH'JZl.JZMi^. i  j + jUj + j Wq+ n i + .J`u C !{J`X bL[ YiJHLK.J..+/ !+B C !+B A >' Y+! ?j +  + >[> 2* d' > I  n l 1+ y . 6 I > I c KP> LQM a% I < * Y < :% ?%(fc'b% * > ( <?> c% * 6* * ( !+W G +W 1 y > 'X( < ._pHLj)\cJ bP[ lmu F1jv+F1j n Y n [ WJZH'F KIM$x..(+* > -.FN\HLK.JfeM$H'J.J z oz Y%kc :'i* < (ZY[ k$O\"\O\ ].(+* % 0  8 1+mq n+ k & l  0@ C ^..JaegMi^ij$l.[ M n HLKIM$H 9^IJ`J`Y vm[ n n ^.+ + +B g1  k .Y {vm[ n n Y1[ bk_.[ |NJ`YK.J u$F1ji\b'uIb'H'J.FIHg_.\.YNxNMi^$HkM.\]Jvm[ HLKz[ H'bAM.JKi[ b'H'Fi\.( .M.bEbAvm[ HLKfu F1f j Mi|NF1j$HAHLK.e/Y)J`bk_.KIMI\crNJqu F1jfMi^$u X eyF1^.rNJ`b d n J$M$bEJZY\]F1dzeJZM n [ ^.j.[ _ M n xNM n j.

6'`ba > *|' Fl s s l s Fk l .' ^X.

+B1 + 'n B ? . !+/ g j.s 1+ ! ?j B? gs +Tn v . +  j !  j Fv l l.+ l + g  j j  ! A + .

+ z 2 -3 596 3-598-:<.(="> ? @B:C@EDF:C?G(3FHIKJL>-:(G JM="N-: P&= ? .j "v +  .(=">E6=SJ 5(.n +  'n .CTUI V 5/WSH 5F?%H G(@QT ‰  .

 r .

 $%'/ %'    "!$#% & #'() *.

E<TU=46< 8576F?B [.F 7MB(.E<?>A4VX?8Y0Z760PF?B3F 79.¨6š6µÓ“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­EÔ sTt Õ ÖL~5CŽ¼E{ q t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× sTt Ø ÙJ~OŠ ‘ zW€ |_x ‘ t‚tt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5× 5Ú = .46@CB3DE.²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¹“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” sTt º‡†‰ˆOŠC»1¼ p € }5€ z q |O½z9ˆOŠ¶‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾5º ’5“ ·5“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰žC O¡mš6¢\“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· S±O²_—1˜SšJžC O¡5š6¢¿“V“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· À žCÁm˜S ³¦Aš6¡.²T—³˜SšJ ¯  1´Iµ¢\š6š=¦Aš¶“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ’5“ ”O“ · ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ ‰¨6§?˜S¨6²_¢y—1˜IžC O¡mš=¢“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­A” ’5“ ”O“ ¸ ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NS±.F GIHJ85@.46</KL.< 4VUW.=^_4SGN< 8AK 460B`DE.:.E2.+ -/.Q/460P764=:OBP.|T}OŠ p tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRttttuY¾OÊ ’5“ ¸m“\• ®°¯ šJ˜Sš=ÎÏ Y˜SžCšM¡ÐžC O¡mš6¢¿“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ ’5“ ¸m“ ” ÑJš6µ§\ÒEǐÁ5˜S .7=<?>A@.BD..A: A.10325460798.E2.z9{P|T}m~5MzW€ |mxCtt‚tt‚tt‚tt‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s sTt …‡†‰ˆOŠŒ‹=1|mCŽ|mxOŽ|T}OŠ p ‘ t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttt‚t‚ttttRttttRtttt„ƒ5s ’5“ ”O“\•‡–J—1˜S™›š=˜Mœ ŸžC O¡mš6¢£“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“ ¤Y’ ’5“ ”O“ ” ¥˜Sš6¦O§\¨9©›œ Iª« O¡mš6¢“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­5• ®°¯ šVS±..< 4NBP8RQO034=@.–J—³˜S™›š=˜Mœ IžC O¡5š6¢Â“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ · ª«§y¢\¢\š=˜Mœ NžC O¡5š6¢“J“V“V“N“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­E· ’5“ ·5“ ¸ ÃÄVÄ£œ ‰žC O¡mš6¢ÆÅÈÇO²_žCš9˜S§y¨6—Y¢/žC O¡mš6¢vÉ“V“J“V“V“V“J“V“V“J“V“V“V“N“V“V“V“¬•6­Y¸ sTt Ê †‰ˆOŠÌË*ŠY½P|O{`ŽŠA} Í.MGN:E8OB.X\8Y0Z].E: aOb_ced6dMd fIgih/Tj?kmlLnoqpLj sTtvu wyx.< <. 767=4SQTBP.

Critical Slow Plunger Velocity :>=  ? 7 = : 2  .Chapter 8.

:28% <=& >%.  ! " $#&%'()+* .- %.*/+*/ ). 1. 10 +9. 243526 .?@. +*$)+*78 .0%.

A2 ?+24B 2C + # $ 4'D %.2C/ $%> 00E F .%@ % G H<I & J26 %@ .

*. %@KB .- %.

9%K3 2L+*M6 .& + # $ !.

%@ % N<&.%.*$ - B0 5 / #.

= T >.W.*OFQP+*+2! R0 - %K*4%'TS+ U*V +* 28*T+*6WU%XWY 0E$4:NS .W.%@9- %.

+*$#4 + # $ (.  KB G ('Z%@[ KB .

%@ % G H<F T.0 * 3M . E$\3<728%E+*$#$].

^B *$# > .

! 0.. K.

 0 %$_.0) "% 2 *$%$8*M $ ($M.Z - .

^B *# E %O. H< F 1 5 .

.

*$ T T " 0BQ 8 4%M>< K B  . B24.

A $ AO a.B a "]+* .O` 8 .

 E %.B$ .

2M28%. * < 5 <0%.bc=0F $ .B$#..%.BQ$%.9 :N . 2$h ` P+^ ` * iei X26%@0 5.*$ T2 63<Qfg90E .* 28%O+` "% 2 *$%$8*( $ Xd N3 e28%O+` 6 ?$*$ G %.

X'DB* 26*" H9%@ [%'O "526%@ . 0 a*89 "X9 F[$53 $ G .

 0 "*jF D`$$6 'Z%@H28Q *$ k +24.

 26%@ 0 -. l+3U F 1 ['Z%K^ %$T43<eV * * *$1.

% %@[0 #.*Q.

$ .*$ e 9!#O E*M $!* ]%'n4.B$0 "- %. FgSg'VmA  `K $ !B 0B$ . Y.

DF     _p!qsr$?= 2"o = :6t = Mqu 6   1+*) ! a.%K2428%K* 28%O Q 0 a.Z+3jF)WK+*$.- %K*7$ D.0 G.

%.

9 %@V= `O "0E %$X28%O $ E$4 .*0EvT%@ 2 :l0E*73<& (%$8*4. B 26%@ "% 2 *$%$8* $ 8d H3 428%O.

.

 9(. 9jF $0 a728%O 6 &0 -. l+3w9>%\ E$& 7.

 .B M%'T8 5A $ !+*&$.

Z+. /fv mxYP>$+ 28%O+F/y@+ 0`[ ) a.

- %. l+3/3l {O<F $ <` $ ii 8* B26l .0 K26%@K a.Z+3jF | Z }. 2 HT%I26%@ Q %K*#) P+^ 28%O z6 940 -.*]%'5d H3 28%O !#@ E$*1 5fg90E .

k~  * €ƒ‚ .

%@%@V@+* 0 $>0 -. $26 - .6%'A E'Z%@H26 - %. l+.B 94…jF+† ‡Sˆ -.n„ 1 vp vw 2 H h1 v1 P1 h2 P2 L(t) yO #.* 9<M.*&+*4 "" - %.

*%. I.- %K*] >3$ $ a)%.*$>%'X)28% "8.- %K*7+*& ".

.

+*&O >.0 $ "-+*# 9 " V.* <4 & 7. :Dd H3k†‰…Š =Fed H3 Q26%@@ %.

%. % " x a.%$‹+*> &.•G“ ¯™-“K•Ž-– •"’Z™G“ . B .«§Ž-‘H” ™-“+™8’H¢G•a’’H¢-™a” “O’H¢-™ešX§0™G– ‘±K™G“c™X‘k” š¤– ˜T’Z§G’l•– – ˜T¬ •– ‘l™® ² ¥v¢” ‘gšg§00™-–±j•-‘v™©-™-– §¤™"8•a’v¦¢” §—’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’m˜5¯D˜³e” – – ™G“V´ ‘[ U“+§¤(” ŽA’H¢-™A™"•-“ – ˜µ-¶¶·´ ‘"® .- %K*@F Œa Ž-$-‘Z’H“9” •–[•Ž-—˜-‘l’Z™-šg‘4› Ž-œ0” Ž-™™-“9” ŽGœžH —› Ÿ8 j“m•-G•a’Z™—’H-” ™"‘!¡. ^B#&{.¢G•” “V£ —›™-¤G•G“c’Hšg™-Ža’!•a’(¥v¢-™¦n¢” §7—0’l•a’Z™ ¨ Ž” ©G™-“+‘H” ’9˜ ªD¥v¢-™T«-¢•G” “O§G¬ —›4­j™-¤a’®j•a’[¦v— ¨ G ’n¯™T•a0™6” ŽA’H¢-™eŽ-™k°G’v•-” ’N” §Ž ±K§Ž-™G“Y” ¬j .“c™©” « ¢•"©G™X™D©G™-“.+V.

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁAÍ Ã ÅUÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾ÅVÉ È-ÆeÎ ÑÒ .ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.0<l #.

2.- %K*@` T a+24. The “common” models  m*5 g a.Section 8.

 % a g ".*5 8 *<5E$ %O.- %.$ N< . %E$ 6$626%@%>+*$.^B$ *<6#0%K289<8.

B .- %K* =8 / \ KB 1 & E$ *$I \. % F %.*$ G A /.:N *</.9% " Q ".

%$ (0 "" 3 0 'V &E$9<7 $%@mQ. ^B*$#28%E+*$#ž'D9%K2 $> 0'V%&$Z #K0`O $ ( 0%$6*M+*)y@ #.B !…jF+† FSX " B 2!+*$#] KB$ $ @ <M{.

B$7$$ #K0` ` * ) /B * KB$4A E$4E$ %O. H<` (`U'Z%@X #@ E$* .Z %O)%'T-+28 `Y /B* .%K* "" *.

9 UFw51 KB .Q$7$$ #K0` `K? .+*/) B 3 " / I%'A E/ -+^+`Y 4$$ #K0` `Y 8N2Q+*13<>]+* - ^+F 6* . ^B*$#E$ %O.(%' $M $%5 0 00E ` `U9M+^3& .00 $] #.$ N<` I ).

 $ +*#UF8$M 0.

0 B$ "*%) KB+ +3Z+B 2 .-+*$#žA E$]'D9%K2 $7%.0.B )…KF Š =0F y %@ & 2 ^ e$ * J`g . 0EJ:N "0Iy@ #. $ 0+*$#7%O..B >3.90{.0 * 3) .

.

%  A ^K .

.

/ +X*V +*26*M:l a0/y@ #. 9 >9 B -+*#\+*7 *]* $ * .3 =0F4 B `j).B &…jF Š.

$+ .B K 0$ .*Q g8$* :D+*!. 'ZH G B - %.

 =A+*86 .0 $ aQ*$%Q .6.

.-+*$# A E$> 0 0B 0F   . $ +*#Q%@j > {.

     .

B !…jF Šj‡Sˆ -.-+*#>A E$6'Z%@H26 - %K*&+*4 B 3> *$ 0B. $26 - .%'e {..   V•Ÿ initial height l¯Ÿ y@ #.

.

l - .%@%@V@+* 0 8$ M28%E$> 5$>A EME %@.0 E$ %O.$ N<` $ 8 $%$8* +*yO #..0% %@VO+*$ `@!A E$> " - %K*$ 9<`@$.MA E> ].B 94…jF jF M$28%E+*#].$ N< ! 8 $ G g%I28%O.

^B *#T26%E$0 !3 . 4 ! #" $ ¥v¢” ‘Y•-” ’N” §ŽA’Z§A’H¢-™g§“9” œ0” ŽG•–$ .” ‘U0™-“9” ©G™¢G™-“+™®v•-‘N‘kšX™A’H¢•"’v” ŽT’H¢” ‘Y«"•-‘l™£‘l§šg™TšX•a’H¢-™GšX•a’N” «‘ ±v” – – ŽG§G’¢“c’’H¢-™e¤G“+™‘l™GŽa’l•a’N” §Ž® ‰‰ ¼w½0¾¿]½0¾À0Á7Â-ÃÄ Å!ÆÁÆ5ÇÁÅ+È-½ÉcÊ/Ë Ä0Á-È Ë$ÃÌ0ÁeÍ Ã ÅjÂ-ÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾0Ð É ¾Å É ÈDÁÎ .0%.•G“ ¯™-“Z´ ‘[¤G•¤™-“.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Critical Slow Plunger Velocity .Chapter 8.

 .

^B 28&9 ‡ ! " #%$'&(*).0%.0%.%.0/$!!.*$ "mE - %.)*1AGH:.) 6*=#!)*-D)..*Q%'n$& . $2 - ./*++7= 3E58%? 14. H< `Y *$$ KB \28%E$0 8'D9%K2 " - %K*$ m<M.)*.*-2143*$5=3*CD3*$!.)..%7$7 0'V0F>»X $ 0\ +*$M 0%$e ( 1 vw-vp v=0 2 2R h1 v1 vw P1 h2 P2 L(t) y@ #KB 4…KF K‡Sƒ a.*9%KE$%.+ .!.).^B 28F $7l #.< + )I B -.6%'[$!A E5 ]28%E+*#].0% %@VO+*$ P> $ a .B +*Q4.*$!61/*6*>*)*:.3*$@" )9-F8 ).$.<>0).5!).< /+ M JB K$!/*#.*9%KE$%.3*)*<L65$*< $!:E) I .$.$*&(< . E$ %O.

.

   .

%K*$O - %.B $ G k <.*$ `0$.  :N…KFm†= 8$ e v$6 %@. GE %@.$ N<FA*$ .%@H 0 .

$ N< K B$ e$.%K*$O+*$#8 E $#AE$ %O.

$ N<O‡     .^B *$#E$ %O.

43. *638*#. :N…KF Š= SX " 0B2!+*$# X *$ 'Z@. B aT%'O$A 0%@9g. .

00 " n.9%O.*>%'g24.- %.B - %K*$ F$ 'Z%@ ` 7 . ] 6 M'DB * . B ž280" O*$ G H<:l8 .

 B =. *3M $ a B 287%ž3M.%K* "" *0F * v$4 3%E$! $ a B 24.

*$ ` K B$ - %K*7:N…jF+†$=.- %. *]3Q G+24.

>% T .  .

   .

N .

0 *Q" " E ^BQ%'†!%@nŠKFg5B$ ` .0 $ a4. %  O P QD SRUT W :N…KF = V !ˆ$ Y(X +*Q .

 :N…KF ^= .

N .

*$ "9E$J:lžd H3bp 28%Ov $ " B 24.*:H…KF ^ =.h'i e @j e Z Z \ L \ `  7g. [``Z __ b ]aa \  RR 8 O+28*$ G %K* " ('DB *$.0%.- %.hLk  8$  mlUn F1SX " 0B2!+*$#1*$ #<I M.*OFdc . *3M *$ 'Z%@H28ž+*% 8$ Z L\   >O+28* %.* 0 " A'Z%@N2&‡ Z L\   f e  7g. B - %.

*$ Q%'Q*$0#K #@+3 1 ! *$ 'Zk`g$*9#<ž.%K*$O - %.B 9Q…jF =5  ‡ rq.E%K^B28:N "0]yO #.*$ "mE - %.- %.%K* %.0%.s` v t uxw zy .o .*=` *$JB* e l.*/ KB$ - %K*7'Z%@$\ KB +*) .

 .

  .

N .

% W  |q2s } u .

 .

  { { } ~ :N…KF = ‘N™™¡.¢G•¤a’Z™-“€¬m§“O•™D’l•” – ™5” ‘l«G-‘l‘k” §Ž .%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚]‚ .J¹ ¸ `.

The “common” models 8$ w zy  .2.Section 8.

  .

   .

 U W  r    fe .

  W :N…KF Ú = e $8 0$ .

 (+* %@KB .%@D` zy`.%KB*X'Z%@n..8'l .M%> .

*$ A%'6E$ %O. H<>.% " +3 8E - %.

2 1.- %K*ž†>'D %.9% 8 w ".

B .

%$_ >.%$!F%>$ 4+*]O .0 $ -+*$#j`U$&{. ^B$#{.

B$ $w3<]$/.

0%.^B *$# * &.*$ G & $ e *>+* T{. *3!.0Fg$8H<.%$ +*% 4KB$.

 .0  * B2M3 .

4 5 9#U$ *Q *<! $%T 0 00EQ30<! 5 $ gHT% %@V9 (%'e26 $#K* B F $>. `O *$>'Z%@Y E ^B86*m< *$#4 A#K9 U$ *º .`8 .

9 " 0B Q+*Q$!# $ 6.

M.*$ " *0Fg$M< .%. % "" - . $ "Q. *&3Q $ a B 28&%)3Q.

9 " B Q+* $ .B 7.0 *3]9.

- %K*M  OFey %@[ &.0 *73& 8l D*& $ ‡  %~ ~ q   u zy .*7:N…jF =e.%. 0 "*!3< : Y D V *$ 2>†‰ =0` 8$   $4.*n%'$4.*$ " *8 KB &*$ G H<4 KB - %. % " ".

 .

' .

 .

%  U q   u .

 .

  :N…KF …=   { { w d N35:N * . " =>. fg90E .

B5 KB$ - %K*).

 9 - %.*$ +. ^B "0E U#%.280Z .

 a%.*-+* B%]%.3" +*M *> * <- .%.^B- %.*OF»g*+*#] &@+26*$ G %.*OF !T4.* 0 a 8. $ 6$& "%' ^B- %.

 280 $  .

0%@N 0 0.0 *]3!'DB 9T9 HV *#&%< U‡ _ .B - %.%_ + * -a. a  :H…KFm††$= ]y $% & % ')( R R z y w R R dX E$*( B 3 " 6$$ #.0 *30E$ ^B 8'Z%@@ y ` *$8$e. .0`K B$ - %K*6:H…KFm††=[.   \ :N…KF ‰= v-+ R$+*#]* - %.*]:N…jF … =<  :H…KFm†º =  "y !  u w zy2 re    #y !  u e W@%K E+*$#K B$ - %K*:H…KFm†º =T'Z%@ ]y Dn.% z_ a10 / .*:N…KF ‰=( * / NV *#O+*# .

* @+*$# .%.

^B*$#[E$ %O. H<ž` .

*M+^37 'ZN w$ $+* $ e D *$ #<4 a%.%xT%@ "G9 #%%K*] H. +*$#7?@.7d H3bp M28%Ov*$E$gT%@ "fg E .g:=?>A@"BC5n„ Rp›hFEHGJILK5gihMEYpONOPERQ hmh S5h WK+* .^B- %.#"& * ž.. B - %. 6*$\3<& .^B- %.*#K F |#2 } 2 } 34/5)687:9<.*/:N…jF ‰ =F85 8 "%. F58 .

*$ %70 -. l+3!!A E$FA$<4'Z%KB* )+*FT 243p !3% %" "0E $K B - %. !  B 9!%* K B - %. H<5%(A E$! #.['Z%@j 0.*$  -+*$#(A E$eE %O.*#)+* {B /28.O - %.$ * .

0% x T%@ " !3 B+ 5'Z%@X ] .0%.0 $ a`nfg90E . $0 ">K B$ - %K* 6 M'Z%@X HT%O+28*$ G %K*$ .Q KB ]:ZA V=U FWK+* . B  D V¢G•a©G™X«-¢-™«/WD™5’H¢G™e“+™D¬m™-“+™-ŽG«™•Ž-!$‘Z’N” – –¤YXX-– ™"6¯D˜’H¢-™X™Z•"’N” §Ž-‘n’H¢-™D˜A¬9§Ž- [ †ºK† ¼..½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .&" * ).

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Chapter 8. #.M@    =5 (#@ E$*M $   q . Critical Slow Plunger Velocity 9/ $/ KB$ - %K* Q 4$< B$ "UF $ a+* "" *" *$0%KB .

*]:N…jF+†Š=0` ] D &9 HV *#O+*#U`@%.3" +*] ]*$ 'Z%@N2 .  u {    5 ( . B - %.

$ N<& #O E*]3< . :H…KFm†Š= :H…KFm† = 5A E$E %@.      $%4 0 0E$F :    * .

   .

+*9%OKB$. " u    O^ :H…KFm† = fg90E .00 $M%K.

-+26 Y.

^B*$# .0%... - %K*&.* .

0F GfY<ž.

 %D-+*$# #.5 *$ .

 28*" A E$ 6-+28`$$+28%O A 3 8%].% - %.Q+* .*6%'v .

 O .X$ " 3+ N< %'Y 9 B -+*#/A E$&'D9%K*8$*]$&%.

*&$ $ V E /$ž *$#]%'e 0%6 E$F $F $<4$*].7%'e$>'D %.

m'Z%@H28]?@.

 e%wž B$%@ 4 Qw.*4 -2!+V .3 3 <`(3. Q .l+28* (%. B a1 MA $ >.:= 3 9 7+4Y9g„<4ž‚ p  @#B 5n„ [ %.. - %K* h F |#2 } 2 4Y5)687:9<.

* </#% %OI'Z%@5 KB$ > 0%5 00E hh F450<& - <ž 049B a]d H3 &28%O. E %.'Z%@XE$9<7 $%@9-+28> ".B$ 728%OvA $ >%.

28%OKB *$ $ " B 24.* .0.$ N<7:H .*=F bp |#2 } 2 >A7Z„V„ 5 4$:= =<4/5 ‚ @#B 5n„ P+^ n * / ( B *63%@H9%$T 4HT%&O+28* %.$ * ) @  *eE %@.0 V - %.

*4%'[B N3 B *e{.- %.0! * $ 'Z%@T 5 5 .%$‹ "+** >BH3 B *$.%$F $<> $ a B 28]$ e!{.

 'Z%@[ KB ! $% 0 00E  .0 "%K^B- %K*>A $ 8'Z%@AŠK»ƒ$<1* BV ^ <ž3B+ w28%OO'Z%@A ] KB$ > 0%5 00E h ! F4526 $ " >3$ * .^B$#&{.%$ h FeWK+*$.

  .

 .

 :H…KFm† = .

 .

 q s m t u .

 .

 .

N .

!%.*9%KE$%.26*B2 3$ * .) «-š.  q s } u { { } :H…KFm† = P>%.0%.%.^B 28<  U~ " #7¢G•a’•Ž(” Ža’Z™-“+™‘Z’N” Ž-œ6” ™"• [[%$YŽa˜(¤0¢a˜-‘k” «1 ‘ [ Œ'&($j‘Y’Z§e‘H•D˜X’H¢” ‘n” ‘nŽG§G’Yœ§§0™-ŽG§-œ¢(•X¬ZŽ(” 0™"•£’H¢-™˜•– ‘l§*)Z” Ž-©-™-Ž-’Z™+6•(Ž-™D±/•-««"™-– ™-“m•a’N” §Ž8Ž” ’Z‘.*Q$Q a 26!.--‘N™« /0«-š0+® ŒZŒ- ’[” ‘nŽG§G’v«-– ™"•G“@±[¢-™D’H¢G™-“K’H¢-™D ˜ W-ŽG§"±/’H¢G•a’’H¢” ‘n™ ZG•a’N” §Ž-‘n•G“c™ŽG§G’[•¤0¤– ” «"•¯– ™T™©-™-ŽA¬9§“K•T+‘ ZG•G“c™A‘k¢-§G’v‘D– ™™D©G™® Œ ª 1 §a±’H¢-™˜e«§šX™ /0§a’±v” ’H¢A’H¢” ‘v«§Ž-«G– -‘k” §Ž [ Œ'2 #7¢a˜T•-“+™[’H¢G™‘l™’9±K§Aœ“+§¤-‘Y¬Z“+§šž’H¢-™‘N•šX™gŽ” ©-™G“c‘k” ’9˜A•Ž-A’H¢G™‘H•šg™v™G¤G•-“c’Hšg™GŽa’nŽ-§G’K¬ •šA” – ” •-“±v” ’H¢T™"•-«-¢A§G’H¢-™-“+‘ ±K§“ W0® .

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ 43 .

*Q%'n$0 a6HT%& KB$ - %K* 8 Q   u    .3. The validity of the “common” models *$&$! "%.Section 8.^B- %.

:H…KFm† Ú= pqQunp!qsr!"$#%#&$'6t(#&)Mq!u* |#2#2 ~ 8 4€C5 4:=ˆ‚ c @#B 5n„ " U*$ #< *$%$8*(%Q@ a G+.

aB 24. 5+*8 M<$K B  8 .

*+*5 .8.*4:H…KFm††$= % *%e .!+*6 .0 $ "e$( KB$ G #.B - %.

.

 <> * &$!.Z Z %K*4'Z%@[ *%K* 0.

 $ 0+*$#M%K.

B )9 y"+ -.%K*  3 ] 28%.B!%K*7 QA E `v6 .V - %.Q0213 " S " :H…KFm†… = .)  B 97 $ $ž< K B  .*QT%.1 *%$6* + *7$ a. T%@ /$ $ ]3*ž.aB 24.0 Nl I%. *- K.B *!%'!9 " V. /.

V B  .-B2M.OF]$ž< .

\.

*ž$ $ 3* B O .'Z%@5$ .26*$%.$*$%.

$ $ "Šººw<0 F A*'Z%@9B *$ <`(d H3D`!:M *$ƒ 6%Q9 " V. * . "B$* 6'D9%K2 6 %\W " T* E9 N<\:afg90E . †‰ ‰ ="= h4 `g #.*$%@9)ž. 7 $ fg90E . $ )+*w@ .0 $ "-+*#x\ B . `vS(H28* %.28] * fg E .B *  B †‰‰ =`g:H$%.

B - %.B$ &9 " V.g:= 5gih65N87/h EHGJILK x " #" " ‚?@"BC5n„ = Q " $ ! NT%3$ $ . E %. OF 4 $ž9  $ "%K*Q$ +T28%OK*$E$[T%@ 0 F %^ |#2#2 } " 34/5)687:9<.8 .42! "" 0 5+* 628%O+` 9 "a=T$>3$ $ .*$ e M*$% .

.

 .* @=($& .B$ 9<F4Y%\+^^B$ V 8<8$8 .280m< &*%'Z%.B *$\+*]$]+* .0 $ a8$ 9 : 9<.B 9&#%.% "5 9M*%E  U`" ($6.%.*$ fg E .0 3 8%> $%6 00E& G B - %. :>= FAy %@K .0 $ a 6. 6.*O`U ".B - %.

aB 24.% G - E$Q *$<A$<$K B  .

M%K.

.

% G 6%)  H<: + =F .

B *$ - %.B$ *<Z E - E$> ! >3$ $ až%K* M*%w3DX$ * ?@5BA NOS C7ED#K GF  e'Z%.MH9%K*%. #" _g mh "    mg *h_g3H EI5FN87/h Q WK+* .* h z F |#2#2 >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ $>{.%$_ Q 1.%$ +*]$ $%8 0 0E$+*ž*%8B N3 B * h F&$&{. *- K.7d H3bp 28%OY 6 -.

^B$#{. B a>*9<\ *$# .%$L3.

B kFg5 82! " e@ -.280m<!%'$8 0%T 00EQ . B$ " "&+* .%K24.3 2 h F f0  A ^ `6#%.$+ . %.

B$ " %. l "%K*M+*Q$4O a.*Q ".- %K*!%'n . .

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .¢G•¤a’Z™-“ $® $ †º € ¼.kF " Œ0J›©-™GŽA±” ’H¢’H¢-™‘N™(šX•KV§“KšT” ‘Z’lH • Wk™"‘ML $v­U¡ $žŽ-™-“.0%.•G“^˜ON “m” ¯˜–$•Ž-5—’Z™D©G™ ¨ ©•-“+˜«"§Ža’N” ŽG™‘ ’Z§•D±j•G“+Q³(“l®QPO“+™D©” «YWg±v” ’H¢(•-” ’N” §Ž•– œ“m•ŽG‘’Z§«§Ža’N” Ž-™A’H¢” ‘“+™‘N™"•-“+«-¢6Ža’N” –Ž-§a±n£ #]¢-˜ [ Œ ² ±K§Ž-0™-“¢-§a±1šAG«-¢RL $v­U¡ $)¤•G” SPO“+™D©” /« WT¬9§“@’H¢” ‘X“c™"‘l™"•G“c«G¢ [ Œ ¨ Ž– ™‘l‘n‘l§šg™"§Ž-™X«"•Ž™k°¤– •” Že•Ž-4  --§“Y¤G“+§G©-™X§G’H¢-™G“^±v” ‘N™® Œ ‘N™™A¡.’H¢-™(– ™"•-™-“+‘D¢” ¤§G¬U .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

** B26l .^ %$+*$#M $ a B 24.T‚?5 :=ˆ‚ @#B 5n„ 4Y7:9 g„‚ @#B 5n„ 826%@K3$ $ a%. Critical Slow Plunger Velocity |#2#2 .*!$'Z%.Chapter 8.0 +24B - %K* 83$ $ a&%.

%$ BH3 B *0`vŠ =8BH3B * .&A $ ! $ " 0B28>%.3 "* %.- %K* ‡A†$=A6{.

28%#*%.B$ 5E$9<78$ ž: &28%O =` =4B*x 0. .7$%.

* O - %. * @=B* .13%KB* 9<7.%K*$O - %.*$ 8 5$M'D 07+*m'l . E$ 8 $+* %' ..0):"%$‹0<] "%.$ .0%@N*$T.* $=`.  A%$ $< e5 4$ D.%.

7.%O+* +*>8 .

^B *#T.

$ N<]%'X$& 00E& *$ *$%$8*>E %O. 26 mA 0<) 4 KB+ )%/ O ]R %7E$ %O. H<&%' . 2Q +*8 .

^B *$#DF W@E$V %$ $ " 0B2M.

- %K* e+2M.

$ < 94+*6 XT%@ h U B . Q $ 5*$%7$ XV * "'ZD` Q.0%. .*$ " * .

B *$ a 2879 B  4 0# K 0 a (28%O B aU`B N3 B * * .$ N<KbX50<4.0 E$ %O. H<Q. $ Q EM'Z%. M !R %>E %@.*ž H0M? 4 a%.%$QbNb 6*$7. B - %. UFI50<wB$ " 28%O'Z%@ !. +2 T$<'Z%.0.B$#. 0 " 0B >+*Q$Q 00E!0". 2!+*$ X{.0%@ O+*#\%\$$+.2808$ /+*ž{.0 .B *$> X!.%$ . @=XA $ (*$%.%/. H<!%73 > a 28> $ +*7d H3 M28%O+F5$] 0 " V.F ST. l - .0 *7%K* <]T%K*$ 'ežB$ a $#>%' ]28%On:l0E*7'Z%@ R %&E %O.

 %@KB .6 "!H9%K*%.B$ 8 0 0B (%@X.

N .

 e$&.

9%K3 2 0< +*Q4.0%OM " ' h $F "D ^ .

q2 p!q Q # "D  q $J<$KV B . aB 24.  " " " " bp  .

J .

.

aB 24. ž+* )Mqu <x "" I *$ B * " <0x@ " \ B$ - %K* F $ <$KV B .

 a%4 .

.

9% " x ". 6 $ T .B 9 `. B k` *$4 . g8$*>B +*#4O  *X.- %K* `$ B .+V.

R%@   .

0 F8$7< .V B .#aB 24.

 *)328%E+*$#%@n "" - %. -B24..* 9<F6$ HA E$ )+*&$4 $%5 0 0E$ 6 28%E+*$#1< K B  # .

+*] ]. B g. % " x a.- %K*@F!y %@ 8 *$ <$ G `Y 8%@0 M*%2 DA 'X aB 24.+V.

 28%E+*$#%@X*%0F5&28% 5+24.

%@m" *A+*$#>%/B *$ " * e$ ] #&.

%@m- %K*4%'n *$ #<ž & % * ž 8 4. >3%@% 0 . .$ * .jF&S(^U{B .28.0 * *%M3/*$0#.

 0%$  d H3 Q'Z%@N2MB - %K* &*$%! ..0.

" 3 ] *$1 )@  *Q .

.

1$ $ %. % .3]2M.

 %$<0jF&Y%O 0<` Q a%.^B- %.0 $ " 6+*M 4'Z%@H2 %'X >.*> E$ + 3 %]@ Q.24.0%.

BX.

0%. F " bp |#2 2 ~  5 4Y5 /@C40‚?58B ‚?@"B 5„ +* A ".V 2 xw»A  .9'Z.*$ "mE - %.- %K*8$428%K28*B2 . %#.*>.

Z+* .+.

 e .

.

*8$6.*9%K$E%K^B28Q+*>yO #.0%.B 9 …KF KFy %@[ 9# : .  M%.

=$A ^$ $ j 0 a T.M.2M.%. .0 *>3Q*#.

28*B 2 3 * . #@+3 4 *# =0FX$&28%.&9 ‡   s t u .$ 9!%!$+*m- H28 :Z$!A EM 5 $ a B 28>%ž EQ *#.

 .

 "!  # s u .

 !  w :H…KFm†‰=  .

NN U   r  W  e .

  ' fe   w  ' .

N .

 :H…KF Šº= 8$ Œ V¥v¢” ‘g¤G•¤™-“U” ‘[•Tœ§§05™k°•šA¤– ™g§G¬U¤§§“Y“+™‘l™a•-“+«-¢5“+™-– •"’Z™"’Z§•(¤§0§“j¤G“+™‘N™-Ža’l•a’N” §Ž8•Ž-(’Z™k°G’¤-“+§«™‘l‘k” Ž-œ ® Œ'"‘N™™e“+™-šX•G“ Wg§Ž¤G•¤™ · ª&a” ŽA’H¢-™e– •-‘l’[µ-··˜"™a•-“+‘ € .%.

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚%$ .J¹ ¸ `.

The Reformed Model e w w  :H…KF Š.4.Section 8.†$=   u w N .

N .

  O    u .

0%. a . :N…j a F =( *$ž:H…KF ŠŠ=A<  .*$ "mE - %.  !   U NV *$#@+*$#> . B - %. E$0 )'D %.2 $ˆ28%.%%K_ * / . 4a10 .243+*+*$#&K B$ -. H<.B$%'K B - %.†=(+*% &O+28*$ G %K* " T'Z%@H2 <  ‡ :H…KF ŠŠ = Z \   Y u w fe     u e  %.%_ Y .*7:H…KF Š.%_ . E$%.*I:H…KFm††=4 *$\+^3190'ZH9ˆ9 +*/ $ Q$ Gfv mx P>$+bp ( "%K^B- %K* j F dX E$*Q$8E$ %O.28*B 2 .* KB$ - %K*@F c K B$ - %K*I:N…jF Š =4 Q$ * %#. 4a10 RR R R  w Z \   R R R R    :H…KF Š =   Z L\     8$   ) * B2M3!8 .'_ .

 % ` $6 0$ .

%@ .6'l . *3%K3" +*$]+*QH28 e%' UFX56?@.

9 G %K* 5'Z%@ 'Z%@A 2Q+*$ * 7B H3B *(E %@.$ N<).

0 .0 *)3>. % 0 5 5 a.*Q$Q $ " 0B24.- %.B jF fv $ "]%.*†> $ G+ <.

*$ 6B a+*4$&.- %.

....60 Fr Miller .B - %.40 momentum 12.20 9.90E %KB ( a.*]:H…KFm†‰=8  ‡ 16..00 14....- %K*@`@ ..80 energy . 11.

40 .00 Garber 6. Karni 8.

4.80 .

...33 0.... . .. ... .00 0... . .... .. . . .. .99 1. . .. . .00 0.... .17 0.83 .. ...49 .20 1. . ..66 0.. ... .. ... . 0. 3.... . . . ... ... .60 .. 0.16 ... . ...... 0. ..... .......... . .

... . . . ... . ... .. . .

1.* k*$ #< "%K^B- %K* .*4%'n$&9 - E$$ #K bp # -h *$ˆ$ \$ $ w30* Z' %.- %..32 1. . . . .0 * 3 .. ..^B- %..B *$ˆ 7$w a%..B 9Q…KF j‡g5y@ %. .B &* B243n $ 4'DB * . ..*$ %'M Gfv mxYP>$+ ) "%... . . .^B- %.49 1.... .65 h2 ^ R yO #.

 0 "*ˆ+*w w G+24.

 ž'Z%@H2>F P>%@9%E$D` "1 "%K^B- %K* .0 * 3I .

.

0%.  .% ªNŒk¥v¢” ‘šg§™-–±j•-‘«§ŽG‘Z’H“ -«D’Z™±v” ’H¢e•A«§0§¤™-“m•a’N” §Ž5§G¬K•A•Ž-§G’H¢-™-““+™‘N™"•-“+«-¢G™-“l® †º ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

*Q%'n!'D 0Q 0B9'l .{.Chapter 8.- %K*!'Z%@!V * - %. % " ( a.%$ƒ%/. Critical Slow Plunger Velocity *<&.

B$ " %K*!!.* <Q%.B a G %.* 9'Z%O.9% " e ".9 " 0Bl R&{. $ 9 FgWO%. H<w.^B- %.*$MB$ "30<QO .4 ( A$!%.+V.*$ 'Z%@5%$(E$ %O.*O` G+* . B v.- %.%$!Fn5QO a.

1 $ 2!+* e{.%$C: .%O "B+^ I.9% 0 `T B .

B$ " a +*ž S(.$ 3%K %@ @=`X 9žO a.

.

B )* B 243e &3 $ "ž%K*]/.*$O ? ( F %> 8$/y@ %.

*$%6%K* B. ^B*$#gE %@.$ N< * .

* O< .%K2428%K* <B$ "/+*QHT% x@O+28* %.V B  C . -B2M.$  2 E$ %O. H<M.

@F $>? .

%$ % .3" +*\3</d H35:kd H3k†‰…Š=0` *$ i H*g:ai H*m†‰‰K†= * ) *$ G - %K*]'D9%K2 &'D 0] B 9'l .Z+26*" j " 7%.{.

9 " 0Bl R/{.%$L .

*$ :N…KFm††$= *$ :N…jF Š =4'Z%@ I.- %K*ž I. B 5.B - %.3<7 . 0 a*. % a M a.+V.

 0 a*J+* y@ #KB /…jF I'Z%@5 .

P]+^ 28%OX:ZHT%I@+26*$ G %.* =%'($1<$K B  .$.^B$#w{.%$F. -B2M.

1 M a% .

B 9 $%$ A. 028*X ]i H* A? .* > (+*Q $#.y@ #.^B- %.+*. 0 "*.B …KF jF15 ]yO #. N <! X Gfv mxYP>$+ T a%.

Z+26*" .9 B  F $ $#K928*30NT*Md H3 e? .

*O` Q ?.^B- %..Z+26*" .9 B  * > Gfv +xPM + A a%.

*$>.- %K*4%'g%.

%O+*:N =`j (#%@%OUF $>? .

Z+26*" v9 B  6%K3" +*$I3<\i H*UT M" *6*>$]. $M>.E$ %O.B )9 . H<A $ 8%K3 " +*:" . l - .0 .

+.

 %$8*=g6+ 8?@.6.

l+28*" O 0 0B 'D9%K2_d N3v Q+*H.

 " - %. Z - . E$ %O.*: $+* ]%'X E $#=(%' 0B3.$ - 0 *$7 B .

 - 0 e5 4Q? .0. l - .0 @E %O.V.

* %'&%.*$.- %.

<%'5i H* Q 0 0B Q Q3D *]d H3 >9 B  F %$TE$D`Y "] " ž.BV .0.%O+*8 : :Z6 .7 E$9<.^B- %.0`  Q $ "%K*$ 3 Q%/ $ " B 28Q (& .* =0F n*$. % "%) Gfv +xPM + "%.

*]%'A$&? .26. B- %K* ! F %.%@+* &$ E$&%w3&" *]5 ] "%.

. [$%$ 428 $ 0B 28* .0 Nl 7%. & '[ 6 " <6 "" A $ T ..Z+26*"  " a XT98. E$> *$ A 5*%X.B0F ] M5 <ž ..

-B2M.@+26*$ G %.* g< K B  .I +*ž)NT%.

 >6 .ž 026 ^[ *  #O 0 !.Q M 0 0.

%.*$ G+3 5'Z%@Y> 9#8*$ #<4O " +.

 **$%3B a%]0 -.*M.*$ "mE - %. -B24.$ - %K*&/: n*$ "%K* †‰ =Fn$ 'Z%@ ` *$ #<>. l+3!<$KV B .0%.

 FX5! a 264.0 *73 a &'Z%@v$&< K B  . aB 24.) #.

+V.0%. B T.9% " 8 a.+*MO 9*(#%.*OF65B$ `j$.280Z F 'g.B 9 a` $! a 28& $ (%3Q - &'Z%@ .- %.

*$M%K3" +*$\3< d H3 728%O+`n8 . *I3)%.B 1*B 243A'Z%@A$žd H3 28%O. ^B*$#nE$ %O. ).y@ #KB …KF jFž5\y@ %. g$ *&&%.+*.3$ "9E$.3" +*$+*M$Q?@.$ N</$ $ 6%\3&#. 4 #v$ *>]y@ %.B ]*B 243n%.

l+28*" Y 0 B  F6y@ %.B * B2M3 +*E$ " <ž.

9%K.

B M%'X.%@m- %K*$ %7 .

^B *$#nE %O. H<7 : 26 ^ kFX5Md N3 !28%O$ 'Z%@ B *$ 0 "-+26 0 e$>.0Q$4E$ %O. H<`  *$I*$.

 H<F ^ bp   " # bp p bp ^ Fp U 2 "  #  " #" Fp p # bp %~~ bp ^ Fp |#2 2 } 5=7 jF . ^B *#E$ %O.

$ N<`@%.*$> $ e%&'Z%. ^B*$#E %@.^ %$ .

B  0 "-+26 8$T$ #KA%'n$& .B /280" +F † F ŠjF . %O..B 9 ‡ .

 <4Y@"9J5== Y%%. B T$TE$%. l - .3" +*QQ.^B 28e%'O$8 KB 4280" :26 B 9$ [<0%.BB aA$5 KB 4.0  %$ bp " .

$ $ a5.

 %.

mH< * /*$%A$Q "%K ).

 $ "$=F  . B &.

B 9Q…KF ^jF jF n "$ * B243v'Z%. .0*" $#!%'^ +*#7+*Q$Q $% 0 00E ` R Q R .B * &%. . F ^UF6yO+*$&$ * B 243v'D %. B .2 yO #.

B - %. H<]3<]B +*# .*]:N…jF ‰ =F ªZª¥§(•¤¤™"•G“j” ŽA’H¢-™eŽ-™D°-’v•-” ’N” §Ž® ª2 . ^B*$#E %O.

™"‘k– ’Z‘[§G¬.%.œ§0§5™k°¤™G“m” šg™-Ž-’Z‘¤™G“^¬9§“ šX™¯˜A‘l™G“m” §-‘g“+™‘N™"•-“+«-¢G™-“+‘n•-“+™g±K™G– «§šX™® .

ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚ .

5.Section 8. Summary   #%#&8 m*M .

[T4 * <$R7Q{.%$‹+*>4 0%e 0 00EM * E$ %K.

7 &? .

 . (?@.

*4% . 0 " %.0 .B 6! KB+ &.

628%O@ 6*. H<F $ $ e30*8 $%$8*( Xd N3 (28%O %" ^ <8 %. " a l+ <N %.*$0%KB ( $ AT^+Fn5 a 26. ^B *#OE$ %O.*$# * M$ 'Z%@ &fg90E .B a "+*6 $ . *&3 a >%& ^ %$28%O AO a.

- %.*M3HT0*6 HA E$ Q * 4$4< .* *.0%.DFg$6. aB 24.V B .

$ $ 30*/? ..

 v %$ . . B -+*#ž$). +*jFw$\280%O\'Z%@.Z - .

$ N<w$ $ 30*7. ^B *#eE %@.

 %E jF  .

 .

 .

*4…KF Š WU$%$ $     'Z%@  B *$mx@.* bp WU$%$ $/9 - E&H %@A.- %.  w3</d H3 &28%O.*$ HB$.  "p Fp  qO* Q$'S* !ƒ$ 8 <aB$ - K.*!'Z%@[ KB - %.6*&$& B 3 " ) #. E 9<+*$#/. - %.0%.

$ V 28kF  †º Ú ¼.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ  6 .0%.

J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

Critical Slow Plunger Velocity .Chapter 8.%.

J¹ ¸ `.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ ƒ‚Ò .ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.0<l #.

   & #% "! & ' /'O ) M $' .

7M@E>.A.:.A4VB`HJ@.^C4VG=UWBÈ.E: ! j hTg /h#" An %$ QQ 3H E E PRI7 OP A ....D.464:. + Œ# # (!  D.A:.>APH @ BP.E25H‚4MB32.B`F?KLB3F 8£8.E:MF ^_:qF :MB`D.P76F 7I4J.29F[qG=B`76F :MDE^.81F TG Q_4PD.K F 4646:O46:qB7WB38.:1F GNGNBÈ48q1QB33DE4µ81GiG9G94V46@Ð4.4@.

*$M%'A)9 .+*$#/ + $# $ 4.B .B+ 28* 6'Z%@(9. )( #K*&%'T$ME$*-+*#) <$ 2 %.

%K* "- B T > #Q.%@ % N<F % N<6KB$%4*V +*28*T%'# $ " A.

%@9- %.*%'Y$%" @.

%@ % G H<`0 .

 $ !A ^ Q ]E$9<+*I:l a0\yO #. ^ < 8$*7..0 B$ " Q%' + # $ .B 97‰jF+†$=F/$)2 +*/.

%@ % N< 9 +*$ B .$ *E$*> 9 O`e^B3Z . *40E$ .

: .- %K*w.*.%@V - %.

9%O. " a0 -=0`A+*$.0%@N .].

028*4%' E$* `K * $]2! ?+*#ž. .

9%O. " a0 F$.

$ . 0 "*5.

n.*$ G (+*{B$* .0%.!%'g$!E*5 9 :k+* 28% 0.

$l . B B2_E$*-+*#@=(%.*M] 0 .Q * ]E .B O# $ Q:D+*>$MO = ($4* ]%'X$!^ +*$# .

0 a F n9%K. %O.

%@ )* maximum porosity shrinkage porosity " wall thickness " yO #.A0 G .B 9Q‰jF+† ‡X$M - E$Q Z+* $#>.

0 $ -+*$#> .%@9% G H<M $ 4'DB *$.*4%'[$4. * " †º‰ .- %.

Chapter 9. Venting System Design S[26% .

]E$*-+*#U`w28% "Q < B$ ". $l .0 $ "-+*# 28$%Oj`e M%.*$\+*)6 ../$)E* %.

*I%w$/ 28% .

B B2 M . M $ eE .0 $ "-+*#@=! *$1 . $ " > 9 %$v a%.! * ] ^B2!+* B 2 . B B2 E$*-+*#U` .0 $ "-+*#UF X .*$ 8 KB+ U`@ B .^B- %.* KB:k+*4R$+*$.B$0R7.%@9y@ 0QY. 9/ *$J )90'ZH9 $ $+*\ $ & +(E$*-+*#UF 6* <w+*ž? 26ž.

.

 /%1?$V .2 $ž28%. 3'Z%@ ) $ $ &$ž%.4 + # $ !'D %.

.

 ^[E .*!%'n6E .7+*%M . B B2‹E*-+*$#]+*!6 .6$!%?<$#*4 5+* %O.%@9 y@9.0 E N<(%M9.B . B B2CE*-+*$#jFƒ$ . * .B$! ( QE l - %.%@mB * H<ž%ƒ2! ?\ ž$w KB ƒ28" g *$J ] ].

v5 $6 .B 426" +` * 5$ 'Z%@ e.0A$ +. * 8%M9 .9 0 g eE$ .BB 2‹:afv PM +H†‰ ‰ O3=FW KB0RM. . $ -+*$#) 6 O 9*8 .

.

&$ž.  $ a % 9.0Q*$ G %K*] +* . % . ]+*>6 .4> B m'l .B .

% a G+3 )2Q ?+*$#.

9%O. E H<M &26 >26% <4%' +n * &$ 'Z%@ 6$!H2 D + ] B$ "/9 'VDFX$0 " 0 k "%K^B- %K* > M. B 243 "%K284 * .00 " a0 :l 026 ^  j/* B2M3 $ !T^ =F]$# $ a0 M+*]] 0% E$! * 7.  4 >'l A28%@ 4? .

* E.

 %O. " F m*M 5. .

B 73>B a * M6*6$<M M*$%*$0] .*!8$*$0 " "%K^B- %K* A $%.*%.k`j .B  " - E$O a.B a G %.

B G T$e.*1 . 0 "*jF 63E %KB 0 <`w30 "4E$*-+ - %.%I2!+*+2Q R4$M a. E$I8$*1  - E$ < 9#7E$*>  I 0 G #K*jF %$TE$D`. U`0E$* e$ E$%M3Em<Q* N %$F S H< .%K*$ m<)26 . ] $ 5l+242!+*$# =`j%)*$ B 9M'D90R+*$#75 +* E$*-+*# <$ 2>` *$6%*$ B 963  $#%. +*+*$#\:N B . $ T26%.

*$0 a " 8V *#'D9%K2L†x@Š  F$0 a!. G R0%'[E$*A .0%.-+*$#7 KB+ 26* e%K*! E*5 9 & B$## ( *M%. .*{U .

%K2428%K* & .-+24B 2_  OFSX !B 0B$  D.

.

l+3]$QH %@9 . 50 -.9% .

 5 a.*$]3<7WO .*>%'A +n'D %.- %. M:HWO .2 &.Z+3jF ( ( ( ( ( ( ( (   " #" & o #2 } 2 ~ p!qsr!"$#%#&$'6t  5 9 2 84„   ( #&)Mqu* ‚?@"B 5„ $4 !28%OK +*$# &>?$ . †‰ Š=eE$ %.0 E N<&A $ 8%. 0 a*] * & 'Z%@H28/26%@. $ F +*& 28%O+`jWO .

%$ 'D9%K2 &@ M.^ %$5+*#& $ " B 24.7 )28%O'Z%@nM# $ ({.*M 'Z%. E H<3 $ "]%.

*$ ‡†=$!# $ 6B* 9#%@0 ( *& "* %.- %.

 .M.

%1$7# $ !{. " 5+*QQO Q.9%O.0 E N<`KŠ=e KB$ $  </ " 7? " ` =$]%.%$ V 4.* <I 0 " * .%'(7E*0` = -26 ?+24B 2 26 $ a {.%$ M !$]* * .

B 126" $ Q*%) B m'l .9 "* K`j *$ = . B /280" v.*O`.04* %.

B .%)&# $ >. 0 a B 97 6 .

$ ! "%ž@  *- w3HT0*NT%/.%$ :3 B (O 9*- - %K*QO )*%.%K28!+*%). 0 a B 9 FMWO .% Q{. $% M{.0 $ " ‡ .%$ƒ * )B*x@.

 0<>+*& 628%O =F SX " 0B24.

%$JM.- %.* ] KB+9 A X'Z%@v. $% 4{.

 0 " 0B > - %3 3%KBXHT%]3HT0*6$6. E H< *$]E*e? 0F S(^28% "4$/ - 28w28%O[A $ )9.

9 h FJS(^n ".28%O `g5 ž ?. 30<\ "E$V A 0 a ..

B .- %K*>%' g$+* 7: g$+* †‰ =`v*#..- %K*7+*&.^B$0 7 / $ " *. . g <$ 2 +*$. $QE*-+*$# "< "2>F8$QE*80 #.* +*.? 0` aE$V T.$4'Dl . . `e * aE$V g 3HB .%K2428V.

]?@.

a0:kWU . * .

+ %K† ‰ j`v.

0 * G %K* . $#)† ="=8. *4: " " ( .>$7 0 " * .>.- %K* 6+*6 .%K*V .0%@ ].

 " ( )( ( ^ " " %~%~ U * U~   3>0E$ ^B 7%\3) #[ * ) *$/ &H<.

0 $ a` I. .0 OE ^B>%'  6 3%KB Ú %@A28%@ F +*& 6.

 0 " 0B 1V - %1'Z%@A$).* @ - %K*ž M ] $ \ * 1$1.0%.%"$+*$#ž.

$0 M E$ ^B$!%.* <M 'V[ 3%KBŠ #>%'n&. 0 " 0B 1V - %  .

 %.*! % " 4 ( .

$% " )$).%$ Q.0 *3! $%$8*! A8$*!${.$ "UF (.

0%.0 E N<%@0 &*%4 26 +*.*$ " *6 $ Q $ " B 281+*]$/28%O M3 B +*$.9 " B ]+*]$].9 $ " e? .

%.Ž-™™™"!•a’Y’H¢G•a’’N” šX™® .%K**- ^ <F Œ$¤¤G•-“+™-Ž-’H– ˜"£ ŽG§5– ” ’Z™-“m•a’H“+™A‘D“ “c˜A±j•-‘n“+™Z” “+™ G.•a©G•” – •¯– ™ .

0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U.J¹ ¸ `.‚ .ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

*>+* E$*-+*# <$ 2>FX$<]3 $ "& +T28%O%K*Q'Z%K^ %$+*$#& $ a B 24..2.Section 9.%K* "B$.- %.B *X'Z%@U$5'Dl+* .> 28%O %> .%. The “common” models #2 } 2 } >A7Z„V„ 5 4:= ‚?@"B 5„ 9p P]+^ *$) A B *0`O+*$6 H <!‰º `@.

*$ " *24.- %K* ‡ † Fn%/$ *$ 'Z a%$H26 {.%$ ŠjF :H.%.

0.%@VO+*#%!$8 B$%@ +*Q&. B 9$=A+*8$*V *$.0%!E*:H .

 0 a*" - %.30< e$4  # $ 28%O " P]+^ v *$/ e B *( a.B - %K*>.0 .*= jF!y **$%M{. l+3&$Q.%$‹+*Q$&9 eE* ^UF(S+ # $ (%.

B ) .* @ - %K* F65&. .* O - %.*$ 5'Z%@$&.*:N "044 026 m KB%4%'X $ .0 $ aQ $ (. B - %.% G).* @ - %K* 5+*Q$28%.B * ž+* *<73%@% Q 3%.%.0 . ] * & E$M 9M.B 9 e'Z%@HT%>.B6y * *%&{..0.% & *$ B *$.%$ 3BA5 M *+*9 -+*$#MH "0Fg$!. */3>'Z%. %O.% G.0%.0%. $ "& > "" *$ / *$ž.%@VO+*#$M 243 *5.

0 .*$ 6.Z= F $!. B - %.B a "$ 4+*4 7 D 28%@ Q0" + Fg$Q.0 $ a! 8E$9<&+*9 -+*$#& * >+^. $% >.*$ 3%KB8B* .0 .3QO a. B - %.

  " .0KB 'Z%@v&B *$. $% " SX " B 28 .ž*B 243X%/$&E*a=M %$Tg * QI'Z%@A.* .%.* O - %.1P> .9%O.% $ ('Z%K^ %$+*$#j‡ " " " " ( "  QJ* B2M35:l*V * .%@H9 .B ]$ž.

.%.* O - %.% .*$ -= 24.%.* O+*#\ "" !:N.

  `gI.B 64O  * . . Q  . B 9V - %&'Z%@4 $ a B 28 \* B2M3 .3HT0*!4. B  .

0 j? a=!. *$]Q . 0 " 0B \V - %j`A *$I .%.%K*$O - %.%K*$O - %.%.%$ %.%"&{. .*$ F  .* O - %. B - %.*Q$Q%KB3 ! " [.B 5N2Q+*/3<]26 $ " .%K*$O - %.0%.*$  4H2!+*$ N " Q K "7 N " Q 3<wB.B$ Fm*&.*Q$! 2M3 *(. B 4$]%KB3 > "" &:Z$0%@ - .*$ e 4H9%K*%.*$ Q3$ $ a %. %ž.*$ "9E - %.%KB " `@$0 "4.* O - %.B M$4. .*$ F %$ˆ$26 $ a {.*OF 'T.B  F [ ">$O  * .*$ (+*MQO 3$ $ a%.%$` $4.

B - %.*$#jFg5Q $ " 0B2M.%$ 26 $26 - .x " 2 *$J*0E83<)7%$8*) 2 F)57. 8 %. . $% " {.*$ 6'Z%@6B* .

- %K*&2 >+*Q$!9 " ".

7*$E$vA $ ..#" UFS(*$ 26 $26 - . ^ < 0.

- %. $ " +*$#j`$ v (KB E *Y% aB$ #KB " G+*$# "%K^B- %K*@F[$0 "XN %@ n 9T%K* <'D . ^B ! 28%K*#>%$Y6'Z%.^ %$5+*#U‡v%K*$=A $ a B 24.4+* .* ! %'[%$%$+*! 528%O6 .

- %K*%' .%K* "" *A24.

*$#j`NT%@=. B 9M+*Q$O M e8 %.

%@%@v $ " 0B2M.

- %K*!%'v$4 a%$H26 {.%$!` 0= .

%@%@X28 $ 0B 26* e0".F 6*M%.

B+9E$*( 9 OF )( ª ¥v¢” ‘šg§™-–“+™‘D– ’Z‘n” ŽŽ-™œ•a’N” ©G™X’Z™-š¤™G“+•a’H“+™” ŽA’H¢-™T‘D¢-§G’v‘k– ™™D©G™A” ŽA’9˜¤” «"•–“m•Ž-œ™® 21 §a±1§G’H¢-™-“c±v” ‘l™£ «"•Ž6” ’g¯ ™ [1 ’” ‘T– ” Wk™•-‘N‘kšA” Ž-œŽG™œ•a’N” ©G™A’Z™-š¤™G“+•a’H“+™5” Ž(’H¢-™e” ™e«"•a©” ’m˜(“9” Ž-œ5’H¢-™” ŽK ™"«D’N” §Ž®  ‘[” ’n“+™"•– ” ‘Z’N” « [ ††† ¼. l l %.4%'n$ eA $ 8 eQ.*M'Z%@X9 .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .0%.

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

2M.%. Venting System Design G q'q! 4u *Q *Q* )' !ˆ$*1 .* .*$%.& Chapter 9.

9 " +3 ž (KB I B . ž $ 4A 5 7.

B 0j`n$7 a 26) 28%KB*.

9%K.

^ 3<) .

^B *$#e+^Y{.%$ %KB4%'e$ "< "2>F %$TE$D`n +6 M 1.24.0%.

 **$%Q3& .0 * \ B 4 3%E$> "" 28*5. 0 a G+3 ] B 3 "" *$.

.

B8.%$_ &%.  UF65M{.

04%M{.* 8%.*&$7 0 G "" *$.%$ .

^B$ ($].

 H<:".*QE$ %O. "%.

*$ !†=$!{. "%.^B 28Q.B Q E E( *8$E$%.%.B /3Q 94 G B - %.%$  %.*> 9 > $ (T^ =F$ 4.

B 03<4.

 "%.*O`Š=g{.%$ V 5%KB "F 5 N Q$ *65E%K^B28 .

B$ $73<Q.

B G IOKOQ%Q$5E$%.%$ V 8%.^B 28Q. %K*@`%@ =$5{.

B 0]3<$Q.

0 $ a4 . - AB .0 *Q .%$ X+*e$E*-+*$#6 "< "2 . "%.*OFn5 $ .*O`@ *$) 5 $ " "%O. l - . ^ &$!. @0 #.Z - .$ & Q$Q. (E$9<Q #E$ %O.0 O  OF h _gµh ‰h   S+O{.

6 nE$ %O.(% 3%KB º : F[5 +K. H<5 %KBv#%@+*$#5 9%KB#K( 5 .0 * *%v?.

%K*$KB a=0F] &.* .0%.*.B 8.B T:N..%.$ ^ <5.#.0%.*E9#O+*# @ E$ #@+*$#1.

$% {.%$ jF&5 &.$*$%.28*$ / *%$6*ž3<7$)* 28]%' .

<$ G . .

$*$%.26*$%.* X$ <5%B * 9 "" *$O+*#!$E$*-+*#40 #.*4.

$ N<ž%@ ]*%9 . " F m* +KE$*-+*$#j` $E$*-+*# <$ 2 $ $ 4% 30 G #K*1 "%\$ 4 +eE %@. $7 0.9%O.

B B 2 E*-+*$#j`$$8 +jE %@. $0 g$ .B *$U‡&+*ž%$ T%@  ` P )N E ONOP LN 7[F +*5E .$ N<M9 .0I%'5 a%.

04%'U a%.B$ <` *$Q50 #.B *$ ^28% "T+*$ " *" *$0%.*8 0%KB &35 0B$.5 A g*$ B 0 g n$8 +[.

9 " B 5%@0 *%? .00]Q 28% .

>. Z .

 0 a B 9 F 1pTh j " " " " Vkmp *lEh [l %@528%O 'Z%@5.

 O .-+*$#/]%K.

*$ G X$ž9 G "" *$.-+2MB2LE*Q 9 )O *$%.0%.0)+*] E*-+*$#Q <$ 2_:.

^B$0 4 $ "5 *? 0`U aE$V K. a B 9!V - %!%' 0 " g *6Š =F$E$*X G #.*+* 6.0%.B .$ "< "2‹+*$. `U * ) "E$V j 3HB .2428 . 0.

5? .

*$ .*V . * %.- %.%.*$ 8+*>6 .>$7 0 `. A%'%@ Y%' x %@g28%@ F B$ `>.

$% " *$.06. 0 " 0B 4V - %>.BB 2 E*-+*$#\ * I 28% .9 -+*#&.0 73HT0*E$ .0% .%$L M  $ " jF *7%'(O  * .$ *0` {.

Z .0.&E$*-+*# %O.B Z+*$#!$ " mkxUB. B T.

* g0 "" 3 0Q ^28% " +* "" *" *$0%KB 0 </:D 6.%K*$O - %. $% +*#!.BB 2 E*-+*$#j` .-+28 FAy %@KE$ .

* 6%K*&$ +XE%K^B28]+*&E$*-+*#/.B .a=0`Y8+ +*$& 28% .

0 $ a]E$%. .^B 287%'$ +6$ $ !% 3\9.ž% 28%@ $ *w$ 'Q:H. Z .B .

* @+*$#1%.*7$1.

 0 a B 9 - %@=3'Z%@ $/.%K*$O - %.*ž0E %.% $+*$#w.

0 * $ .$ 4 * I .

.

*1%K* <ž8$* 28%@ )$ * Š )%@828%@9]%'$ž.

 %.*7 "9% 7 Q .

 aUF\P>%@9%E$D`Y{. " a l+ <. $% \+* 28% 0.%$ *$%&*.

&E$*-+*#UF *$.B -+*$#/7{.% U`v$ / *$%I@  * .%$ 3HT0*)$0 a7HT%w.0 $ a0  .0 .0 $ a0 F QB N*$ >%KBQ 4$I2 26 - .0]{.ž+*/. ]+*w3%1.%$L 4.$l . $ " > 9) G+2!+ k`A *$ 90'Z%@93%M.

 0 a*+*Q$>.

9 "*. .

 %'[!. *ž3> 0%$6*>%I3]+*$ G #K* K.B ž *$/ "%K ). $2! .kF *  Ú " " " rd " " " ( $M %. .- %K* AA $ 0%$6*6%)34+* #.0 *0F[$!@  * . .M+*!# $ "%K^B3+ N<ž:26% <ž<$K %#* =+*ž . *Q:lSAWvP†‰… =F y %@T? 24.* K.

 `Y$/26 ?+2MB2C< K9%#*ž  $ "]. - %.*&%'e $+ %#K 2L%'( ^B2!+* B 2  3%KB 8 28% .B l+*#ž "%K @ K.

Z .424.

 B 9 * \.

 0 a B 9 F! 4 " 5 * %'X$>E%K^B28 *!%735@ 0.

0 *>3Q*#.28%'U$%?$<#*! T.0U` * 4. . .UFnWO%.

 *$7%.O .B0`j * ]$]*$ .B l+*#!$^ +*$# -+287:afv GP>$+k†‰ ‰ . &%$%. 4. !2!+*+26 +F Ú " Ú .3 =0Fe57 $ (NT%] .0 * .

0 [ +24B - %. ( $I* B 28l .*$ 7.

0 - %. 'Z%@U* O+*#ME$*5 %O.%$ KB$ *- " - E %@%.\ 0 0B  *$.B . %O.*$ 8:l& $ "5..$ I *$%.B *  "- .

0:N -=A%36^ @= *$> a B$Q e -+^ *4%K. .

B  " - E$4?@.B$0 "- %.* .*>%@ 0<F5$ > `[%$T0Ek` .

* 3 4#KB " a0 8.*$ 8 * 1 $ a%. * - %.0 * .

0.B$ ]$] .<%'A$/ $ M.BV .

$0 G=60 -+2 >%.3& +*]$) $ " †º !x º %'KX^ +*$#Q. ./:Z$ž KB w280" [ .

* K.0 * .B+9\E$*4  OF1WK+* .  $ a0 $A #.T%'O8B* 9 "" *$O+*$# %'(8 > Q$ž9 . %O. " Fn +*'Z%@N26 - %K*+* .ž26% Q%'e$7 +$ $ !% 37E*IKBl+*#ž$/+* - " $#0 (%'n!^ +*$#.

 - %. Q$!E*6 %@.9%O. " `K+*Q8 .*$ %/*$%8.

 0<M 7 %. $ . F ( ( )( ( S+gE*-+*$#1 8.

 426$%@)%'%.

0.0.*O`Y *$\ 8 0%KB \3/B aIB* 0 a 6 .V - %.

" 3 .%.

0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U 3 .ŠºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `.

4...Section 9.0 * *%31%K3" +*$ƒB$ G+*$# 0F ST. The Analysis * 0 B  ].

B 4% %K3" +* †=>6*1 0 G "" *$.0 *!$ *ž$\ 0 " * .07%Iž +({.%$ +*žI28%.* K." 3  9 B  ] \@ ]. J 726%@9) G #.ž+*ž$E$*-+*$# <$ 2>`v * 1Š=88$*]$/2! ?+*#w.

28*I30<] . %@.00 a "0 ! 9] B$#.

.)28%K )#0%K289<F +* $0 ". K.- %K*8%'j +v. $ "0 `$$e?V .

0 *Q KB$.0e5 +.Z %@O%$(^ +*#!.

Q9 .B+9 $>B$ "Q%'n%v.B$0 F S(*1 O - %.- E1 M% .* .3 H.* %.%@ % N<6 .

%.0):D+*]&E$*-+*#ž "< "2=8%)] +X{.*$ %'$7# $ Q{. B - %.%$ B$ ` +2!+* -+*#/*$0/'Z%@A. .B$ E$*> 9 / / 0 G "" *$. %E / /% %K% . v. B - %.0 .2M3+*$ ž$) .*$ F B)0M +F : B ! +F+†‰‰Š=6 *$ž%9 & E] 0%$6*& 8$] +5.%$L+*)$]E$*&+*)%@V%J2!+*+2Q R]$\* B28Z .

 0 a B 9 &.

 ` ( *$ <$ G (.- .0 ^ <1B * 'Z%@N2 +*] "< "2>F * .0 *4 "%).V .

 %E 6$ E$V $#Q +g.

 0 " 0B $ $%. G+2MB - %K* F (  &  pq )( 'SQu2* * $ž28%On ].B 73&B$ "7+** B28Z .

0 0" + F %$TE$D`[24. 0 a* $ ] ž w2!+*+2 U%'2 26 - .

 $ G > #@ E$*6%> ^ $Q.

<$ G . OB* 9 "" *$O+*$#4%'$Q.

B V. *%K28* OFn5!+*9  . B$ " %.0 8:"fv PM +H†‰ ‰ =F[SX 530'Z%@9 `$!+*0#K .0 **$728%@9 " + >@ -.*$ +* aE$V %$Y "%.

.

 % .  M24.

 %$<0UF1S(^$) $ " 0B2M.

B$ " a &\. ^B$ G %K*ž%'8$ .* .0 * 31? 2!+*$J * O a.- %K* !6 ./ 9IB a +*) 728%Ov 9) " w "%\$ Q$<1.0%.

 0 "*]. .

DF n9w 7  &%' $ " 0B2M.

- %K* 8 . M 9&B$ ")+*M0E %.

+*#> 626%@+‡ ! † F$>2 +*]9 G " * .%$ 5 $ a B 28>%ž3M+*4$6E$*-+*$#& "< "2>F +*4$Q.< +* TB* #%@0 ( * "* %.%&$! +[{.< +*$g $ a B 28%K*x@O+28*$ G %K*$ +F jF$! ++*MQ.%$ ŠjF$! +{.

 .M.

00 " F ^UF$! +v%K3<$ (M  # $ 28%O+` s  F jF$6#0%. *#KBl+*$#>$^ +*#).9%O.269<4%'E$*-+*# <$ 2 %@0 *$%(.

 %O.0 a !:k9F F9`@ # .

]3HT0*!.

 0 % *%+* .  $ "QKBl+*$#>$^ +*#/.

 " -=0F ~jF$M. %O.

%. H<MKBl+*#>$6^ +*$#7. ^B*$#g28%E$0 ( e >.*$ " *TE$ %O.

9%O. " ` *  (H2!+*$ 3<Q.

Ú @ $#K 2_.%.2M. #@+3 !.0 .B - %K* F F$6E$%.^B 28!%'n!E$*-+*$#& "< "2 …jF$6E$*-+*$#> "< "2 *#.

%K*$KB 0F .< +* vE%K^B26F .*$> %K*#U` V #.$ 9&%&Q.0 *]3 .e. %.

B 126" @{.B Z+*$#]$4^ +*$#ž.4%7$] . *#4.%$` `U%@0 4*%8. 0 a*/3<> (  ‰jF$9 G " * .

%$(=0F `K !*$%e .%&{. 2 †† F($> 0 " * . ]* B 243 -=0F †ºjF($6{./3<MQ.00 a :NKB%&4.$ *$#4+*4$ `@%@P& .%$_:"y * *%&{.8{. *$#M+*4$6E$*  OF ]] 3%E$] $ " 0B24.%$ +*Q$6E$*-+*$#& "< ". %@.%$!` ! (  *> O 3$ - .

^ %$5+*#I28%OU $ ! $%$8*)+*\y@ #KB ]‰KF Šž &.- %.*$ `U$&'Z%.

 %.

% "jF>S .

^B*$#.

0 ^ \ $ !$ž.B$ $0 !$ž .280" +`[ * 3%%'$2 :"*%$ .B .

 "%.*=4.

9%K.

U7 + 9%KB#KM ] %.%K*$KB 0F †† ¼.0%.*$#j`@ " #K(.½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

< l #.J¹ ¸ `OŠºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

Chapter 9.B 9Q‰KF ŠK‡gSƒ G+2M. Venting System Design yO #.

 E$( 0` 6.0%'[$4 +g+*Q$4. .B - %. E$UF[Y%6 "%.* < KB$ - %K* X*$06%>3 a%. .< +*$<  )( u  .*:N‰jF+†$= ne%.26%@'Z%@!E$*-+*$#& "< "2 $&26 $ " 3 *$. :N‰KFm†= ( U n .

0 .<$ G .

9%K.

9- 0 %'[$! +A*&%)39 &%&!#0%.269<M *$&$&.

00 " FgST.9%O.0.0%@ O+*#>%] $ " 0B24.

- %.* j`@$Q +T26 $ a (. *]3Q?@.

 0 " a] $ ^  s.

^B 28!%'Q.< +* TB *$[ $ a B 24. :N‰KF Š= ~ 5E$%.

0 *]3!8l D*M $ .- %K* ].

 .

*]:N‰jF+†$=5 9.B - %.   5B$ ` $9 "N2 :N‰KF = 21) )( +*4 .

9 "*/3<  s .

.     . .

 ^ ‰KF =  X HX  @  $7^ +*$# .

B > +*ž žE$9<\ $%@9].0. %O.0 a M%O.

 * KF_5 $+* J%'!{.%$L \$ $ !%. 90'Z%@9  *$ 'Z4 /+*$ G #K* K.37? .l %@w-+28  ` * I.%$C 190'ZH9ˆ%J $ Iy * *% {.%$ 4 F_5 +* "" *" *$0%KB {.

 0 a "w+*]H28 4%'$ž9 G "" *$.%$` `v .0>%ž${.

* $!.0 (%'(y **$%&{.%$ WU .l - . 0 " 0B V - %j`.$ V .

B+ &'Z%@[? .%$  !9 .+ %K†‰ =F(iA*%$6 #%'(y **$%&{.

%$ 4. 0 a G+*$#&! ". 21 Q  s V  21 s V  8$ Z  Q  q u  %$ $   V Z  Q   Q z  { #""  ! ‰KF =  ~ ‰KF = J & •ŽŽ-! § '§a±/¢G•-‘[¯™"™-ŽA‘Z’H-” ™™k°G’Z™-Ž-‘k” ©G™-– ˜a£•Ž-8ŽšX™-“+§-‘n¯§§ W"‘™‘l«G“m” ¯” ŽGœ’H¢” ‘('$§"±7«"•Že¯™¬9§Ž-® LO™©-™-“c’H¢-™*) – ™‘N‘£•e¯G“9” ™¬K‘kššX•G“^˜T§Ž & •ŽŽ-§+'$§"±1” ‘n¤G“+§G©” ™6” Ž $Y¤¤™-Ž-” °!­[® . .%K*$&N2 +*4 KB - %.* ‰jF+†$=F $&26 $ " e{.%. *]3!8l D*M $ " )( ( s V   .

ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `-.0<l #.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U $ .

0%. Results and Discussion Q .0 T'Z%@Y$5E$*-+*#> <$ 2 9 G "" *$.0` `@ * 4$M. $>P& . &* B243v T6* * . l - .%$ˆ. .B 0` `K e. B 3<]y * *%M{.* .8%M$6.Section 9.5.0 . V .

B % 21 F WUB 3 "- B-+*$#& KB$ - %K* ‰jF @= * ‰KF =+*% .* ‰KFm†=`O * / NV *#O+*#U` <  ‡  Q@  ( s   ^  Z Q7 s .QP& . B B2 E$*-+*#U`$$* * .B - %. . Q* B243k` `O X.9 " B 4V - %jF 21& $426 ?+24B 2 E ^B%' 0F m*5E .%K* "" *g *$! .

*4'Z%@ 26 $ a >'DV .B $Q "%K^B- %K*4%] KB - %.- %K* +*\$1. " # $ .  ( )(   Q  )( s P s  Ú s Ú ‰KF = F(5 0 .* ‰KF =. *34%K3" +*$ž30<* B28Z . . .V - %.- %K*\%'-+28w &*wH2!+*$ƒB$ G+*$#.0 E N<w $ ] I'DB* . j+*#.

 $ " 0B2M.

- %K*@F X X+24.

%@9" *v%>.

0 * .T%'.Bv$ #.* K.%@+*v%.$ F T.

V 280Y9.

%$L ] 8$/26 ?+24B2 P& .B !3 KB+ %žE .%K* "" *M26 $ " {. AT%. 0 "* .< +* X'Z%@A . $ - %!30NT*T$X^ +*$#e-+28A * $XE . B - %. B &].*T-+28 F  $g -+28X8 . 1* B243X8$* $&# $ 824.

V B 97 * w.

9 " 0B /926 +* 8$$+e+* - .% U` $/.%$ !.E ^B `gB *$X$].*&$ 6 {.%K*$O - %.

9 4 M. 0 " 0B @  * .ž30NT*/28%K 1.%K*$KB  #!*%KB#K%].%$!F => * ]?@. $% M{.0 E N< * /$&%KB &* ž%' .

B B 2 E$*-+*#U`U&E$%.%K*$O - %. 0 " a/3< "    21  ( " s V _a V  ‰KF …=  )( Z - .^B 28.*%O.0. j. B 86* 21KF +*]E .

B$ $w3< .

 %.%$_V `Y *$)*$ B 0 .B @%7$4{.*7 8 .

 $ " 3%E&$& 26% .0 E N<]% 4*$%6+* . 0 " 0B +*&$M.

$l .7.

 0 a B 9$=F +* +XE$*-+*#U`U].0 @  ] "  )( 21 (  21  ( s V   ( " )( " _a V ‰KF ‰= WUB 3 "- B-+*$#Q KB$ - %K* ‰jF .**$ B 9 8 8$>{.* ‰KF …=`U+*Q8 .Z - .B - %.%K*$O - %.%$  !*$%. @   80*] $ $4  > 626 (!-+28 V - % 21 :  . j. *]3!E$ Z žB *-+.Z - .0 * ` <  ‡ 3Q?@. $% UF5y %@v ! $ "%K*@`.  KB % 21 *$] a%&Q. l - .0 *]3Q%.*$>30<] % % $+*$#> .4. =A+*%Q KB$ - %K* ‰jF ‰ =` *$7B +*#!$'l .$ N<!. !E ^B %' .*$Fg5 (.B *$QE %@.B %%.g g5 a%.

 0 a "] $     21.

  1 8$  X$5 0.

< +*$ $ 21 $%.B /3Q?@.0%.0M%' "%KB* 4 X$+* - $.* @ - %K* +*$ G (6.

%.*$ +*4$.*$ -=F $&9 B  %'g 7* B26l .0 @E ^B$ - %K*!%'n$Q KB - %.* O - %.*OF & .q*  u Q* '  *Q *Q* $' (  ‰KFm†º = 243 *T.9 " a/3< O c .B - %.G" m Ofv mxYP>$+)(.

 %O.*M 9.- %.0@+*$#& ".

9 "* .

5?@+3 e* . B ‰KF K`6 .

 0 " 0B e8$*8‰º ‹%'j( "9% G6 $ .

* +*4y@ #K %' F †† ¼.- %. aQ $ g 5'DB * .½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ .

0%. " .

J¹ ¸ ` .ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .< l #.

.

 K 280 /+*{B*$. Venting System Design .$+*# $J. Chapter 9.

2_%$g0" + 7.*$   `8 *$ I'DZ .- %. "  \$w 9 ƒ - %U` .*ˆ.9%O. F6y@ %. B - %. .

0Q%' .$ 26D` ( fv PM +H†‰‰ = A $ ('Z%KB* e$>+*{B*$.

V 28 $ %.*)I.

9 " 0B E$ %.

*)ž 0 .< +*$5 KB 7 026 ^+FI5ž+*{B$* ./ 26 ^Y%. 28*>+*//.B +8 26.

9! B O /$ Q G+* . %'[$4 9 ]V - %j` `.F)5  . $ a >+*$7.< +*$D`T3 B& #%.*7$IP& . \* B2M3D` * .M ($Q%K2!+*$ *8.

9& * ˆdn%K . O.2 ]+*\E . 280DF %/$ )+*I +5E$*-+*$#J 0 #. <I@  *>'D %. B B 2 E$*-+*# fv GP>$+D` .

"$+*@†‰‰ =]3<w I'l .*$'l .)'Z%@8 026 ^ * 4 026 ^ 6*8$MP> .*$ fv P>$+k†‰ ‰ =0F[$(0* - %K*(. !* B2M3 .* K.0 * .%@Q $ ] G #.% "*!$ 8 3 $ "%. .%@8%' 21 F 'l .M* B2M3[  # ` $ XA $ A $%$8*!+*%$U" + M. B - %.[ v'Z%@K 5 026 ^ P& .

%'n$Q.0 *73M #.*$%@ UF m*4$&26 H%@l N<4 y %@vE ^B %'4 9 7V - %]#. [ *†F .%@ 21 (.K` `@$.0 $ a0 217 ( 26 ^+F !'l .

6 +v{.  $ a0 ($!E%K^B28 9 {. E$&8$*Q$E%K^B26l .B %&$E%K^B28&. 0 a B 9>+* .jF m*Q +UE$*-+*#U` KB$ $  <x "  .%$‹ Q%KB5 .%$ V 8%'[ +nB *-+ KB $ G <x "" 5 .

B 0)3<Q&.

 %K*@F .

*$ " * 'Vg 8 " & Q.

 .jF5 $].

%$_V M 926 +*" +*$. 0 a B 9M * ]$72 $ " {. .%.

B $ G[  <. 0 " 0B /+*/ .

x "" ) M )'DB* .- %K*)%' F y %@e 26 ^YE ^B 4%' 91 ]*% c #" ! ~ Z (  !  )(  .

<x "" Q " $# F ƒ$* % Z ( UQ (  5#. v *>%.*$!$].

0 E$B.* . 0 " 0B & 5.0%.

*$78$*  0 " *4%.A V `.*$8$M.

%K*V $ T% .(.9 " B 4 (. EQ%$8*A V F[5 ">9 B  e 4+*MO+ .%K*$.

B$ 626%. E %. †‰.=0`Y»e . 630<&WO . $ WO .

 »eV .

†‰ . T+* "</ *$ .k†‰ =` g$+* +* †‰ . ^ .=T * T+* a<  *$ w ^ .=`U69ž26%@ Q $ a B 28/ 6$/.

%$‹V 26 +*>. 0 " 0B 7 * 26 $ " {.0%.*$ " * * 7 Q D" +*+* "" *" *$0%KB 0 <!'Z%@n +vE$*-+*#UF ! ~ Ú Ú ! .

B 9Q‰jF j‡5&. yO #.

 0 a B 9V - % e'Z%@[ +n * E . B B2 " %~ " E$*-+*#] ‰º " " %'n$&.

 "%.24.*4 "9% G " Y%] 'Z%M6 % 8.0%.

 " T +*$.< +*$D`B$ /*% .0M†$=(*$%M# $ 826 $ "  ž 'V+*\$\. - %K* †ºº %'6 % =e 528 *+*$#.

0 *J3 3 %O. * 3 28 $ B 9j`e *$ .=>$žE*]. 0 a B 9\. .

$ 9- ^ <7%@X%" ^ < 8$* ž%'] ". 9% G FM5B$ `Y$ D.0%.24.

 - %K* * ž%'/.

 " -=6%' . %O.

$*4‰º %'[! % Q e .

B 9 Q‰jF . aUFAyO #.

 0 "* $8* ^ +*$#7.

 %O. l+3&8 'Z%@ . " 5 e0 -.

 0 " 0B w - %. $ > /'DB *$.

* F.- %. .$7* X.

 0 " 0B 9 ^ <žI.

9 " 0B \V - % =  .

"  h  "  #" $ Q0 a.Z+3w+*\ .

y@ #KB ]‰KF KF$/.

 0 " 0B +*7$O ].9 $ "0 .0 E N<1+*$.

 4+* - OE ^B$M6*  'Z%@T +gE*-+*$#jFQ5).

 0 " 0B 7 2 +* ! ^28% " %'( .%K* "" * .

$0 6E$ ^B$!%'A† F . 'V 9 .j Fg .

 (+24.

BB 2 E$*-+*#UF5WK+2!+ A 0 0B 8. * <& # 8$*  'Z%@g +nE*-+*$# * ]6*  'Z%@nE$ .  0 $ A6E*e   0B *]. *3 .

* 3<7 3%.B6… %.B K26 $ a e'D .- %.* .3$ "mE$6*Q& 0 .* ! "9%K*#K <7%.

B$ " %. %DUF 8O a.*> * ]$0 a7 0 0B 8 7.

 <. $ "Q69& ^ $> $ a B 24.9'Z.0%@N .+*& ].

- %.*$ & a - .jF %$TE$D`.$)9 OT%@N 1 6O 9* *$)$> $ " 0B2M.

- %K* Q E$M%)? 2!+*ž *$ "%K28!%'2 9 ‡ † FSX a B 24.

%$(= $ T% 3& $ 6 026 ^.28%O+`3 B7V $8#KB 1+*ž$1 G #. $ 4.%$ * 28" ${.0+*6$Q28%K Q%M +U{.*OF 5 *#O+*n$ $ X%M*$ B 98$ g$Q9 G "" *$.- %.* †1 /*$%> J9 l .- %K*1%I$.

% " G+3 F 5#KB MO ." 0 8$ 5*#O+*X G #K* $7.

&'Z%@X + *  $& .B /280" =( $ ( $ 0%@9 $ !.

% " G+3 F ( ^ .jFSX a B 24.

* ž†º& !E$9<79  - .! $ " 0B2M.*$ j` j`.- %.

- %K* FAy %@[? 2M.

 ` !H %@g+*]B +*# Y^ .

$ a B 24.

- %.* ! 0 " e *MºKF )F .%.

J¹ ¸ `-.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ U .0<l #.ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.

Section 9.0 - %K*)6*1 $ a B 24.5. Results and Discussion jF 728%Og *w+*$O .

*  &#%@%OjF +*ž$1+* - [ " $#0 %'6 ^ +*#.- %.

 " -=gM. %O.

0 $ "5M.9 " 0B TE$9<! 26 ^ * &+* .

$=g%>%.9 " 0B 'Z%@V.

*6 .

 4 ! 026 ^+`v * ž90'Z%@9&$]# .

/ Q ^28% 6R0 %jFSX !$>^ +*$#w.

9%O.00 " &.

 %#K9 " a0 ` M.

 $ a0 ` * 4$ 'Z%@ 5$8# .9 " 0B !+* .

 *g# .9 $ "UFnSJ G #K* K.4 +*$.

0 *!.&9 .B+ 0 TE$9< G #.* K.

]%O. B .0. 0 " 0B >8 .

 6%K* <7 5$M* . " $#0 %'T$>^ +*#I.

00 " *$/%K* < + FX B ` 5 $ " 0B2M.9%O.

* 3 F 8$*Q$!  - % ( 26 ^+` )( ^UF(SX " B 24.- %K*M eE$9< $ a%.

$ > M $ a B 24.* ~7 5 $ " a%@.- %.

 *$#M+*Q )( 9 G " * .*M‰K`U3 B !28%@ ! "*$ G - E$Fg5Q.- %. 1. *$#/+*ž $ " B 24.

B$* </ 1.*$ " .- %.$ *$#)+*/I.*\+*/‰I.0%.9 0 M.

$ N<F $ .^B *$# E %@.

*%'7^ +*# .*$ " *&E$ %O. ^B*$#> . 7$w.  $ ").$ N< .Em< 'l $ "0`!%$T0Ek` ]E$ %O.0%.B Z+*$#ž$)KBV - %.$ N<.

 " F157.$ *$#) $# +*). %O.

7+*/28%K jFM .*) 9 G " * .00 6 +24. */3/B$ "1 $ #.B )3<*#O+*T *$/* *$.*$ 4%.

%@m" * .  -+*$#] ].%'X.

B !'Z%@n$QE$*-+*#7 "< "2 0 #. B B2_E$*-+*$# =8 8 $ a B 24.%$F Ú jF(S(*%n#.* +*>E . 4 M 72!+*+24B2L 0 G "" *$.0%{.

- %.- %.^B 281 "% ž 0 a ]# $ ž $ % 3\E . B UF 9 l .*)$ $ 8%\3& G #.0 90'DB^ < 0.* F$ *$#@+*$0M$ $ % KB$.*.01$1E*E$%.

2666$ e%.M a%1 $ 5%\3 2!+*+2Q R "%.+*$#)+*)2Q+*$$ $7 0 " * .

.

*=F m*> +vE$*-+*#U` 8$*Q 5 $ " B 24.- %.% > 0 "Z .

*> !*$% E$  U`$ 5@  *T28%O00 -.- %. l+30 v$A B$ - %K*@F %$TE$D`*$%'DB ^ +*$#e $ " 0B24.

- %.*(.0 * +24.

0 B$ ") 9#.0 $ -+*$#w3. %E$M$].

1B *$ #%@ M2! ?+*$# Q$! +X e? B$ &%]%KB 6$>26%.*]%') .B . UF " ( ~jF(SX " B 24.%@9- %.280" .8 .

*$Q%'$3$ 7 $ a B 24.*M…7 %.- %.

\P& .%K24.3 /@  * E$ ^B$F]5B$ `Y$] B$##0 "w28$%Ož%'.*$ +*4 !28%O+Fm*726 *<>.0%.0 [  I 7*$%Q? .%K*E$ G %K*/ >*$%6E$  U`[ * ž$ 'Z%@ &E ^B %'$).0 $ a0 e$ & 28%@9 $ *7%K*E$*0`n * ž$]* * .B .- %.0FIS 30DD`(28%@ . I*B 243A'Z%@@  *!E* 4. l - .

 . $ " B 24.0 J28%O 7 KB+ UF.

0ž $ ž30D6E*-+*$#J.#. E$ * & B * *$.0 *J3 .0 * *$%/3 B aJ $ 7 . ]* B243kF Ú ( ( . F(SX " B 24.*I +*$.B )'Z%@8\0 #.*\.BA*$ B l+*#&$ - 287P& .$+*#>$ KB  N<= $%.- %.

- %.*>‰ 6 .

m- ^ < .

.

 %.

Z 4 $ a B 24.

*4$> $ a B 24.` ` 5.- %.0&+*ME$*-+*$#] <$ 2L M'DB * .B ž3$ $ a %. * B 243 F Y0`[9Q$] 0 " * .- %K*@Fe$ 0 G "" *$.*>%' * IP& .0 .

*$ " *( * 7 .B @% 21 F55MH9%@ .B$7%I & $ " B 24.0%.- %K*4 e$P& . )*B 243A 8 ].

- %.*\ 7 9#/+*)$\+* - " $#0 M8$  *$ƒP> .w* B 243 > 9 26 ^+F)SX Q$]^ +*# .

9%#. 0 " .

 0 " a0 ` 4H9%@5 ] KB$.0UF m*E .9%#. B B 2 E*-+*$#ž P> .6* B2M3U9 . $0 n826 ?+2MB2 +* "" * < *$8$ 'Z%@ T $ a B 24.

- %K* n? .0F$ B .

%$ˆ XE$*M*$%X. 243Y gE$9<! 26 ^ $({. $% e{.%$(=X+*6 +jE*-+*$#8$* * * .4P& . 4*   \ - %U` 6Em<\ # *$/$ 'Z%@ M$] $ " 0B24.

* &.- %.

 E$0  8 +2 * ]$Q * 8%'g 28%OU 9/*$% .0 *13)+24..> G #.%@%@kM F n%$T0Ek` 99 9# K 0 a (M .*& .<>%'X]26%@+`.3< !H %@kF1P>%@9%E$D`Y >26%@Y.. B .

0 *6 0%$ T $ %. *#4%'g$QE*8  %@ 8 .($]9 G "" *$.B - %K* .0F%$TE$D`K " + ).9%E.0F  )(    " " …jF$4. *$#%'& 0 G "" *$.0 .3<]" $+*$# +*%.%K*  - %K*$4.*$#4 $ T$E$*T  4 3%E4$ '%'$H<.

9% " X ".0 . .- %K*@`6H9%@ 82!+*+26 +F 'n6E$*  QBH* (%KBX%)3&3 %$  '[%'v6H<.

 .*Q +24.9% " e ".- %.0 E$*.

½0¾¿½0¾À0Á7Â-ÃÄ ÅQÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁÍ9à ÅUÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ)Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É ÈkÁÎ . %E$28*( !*$0jF †† Ú ¼.0%.

J¹ ¸ ` .< l #.ºººK`j3<)»eDF(fv +xPM + .

 0 $ w 7 w.Chapter 9. Venting System Design &  #%# 6  7 *$ <$ G E$*I5 \$1H9%@ -=7+* @ .1 E*-+ - %K*1 ]. nE$*7  3 %$ 6 .Z - .

7%I +{.%@%@( *$.0 v 9 . )\9 G " * .%$L 2!+*+26 +F1 4. l - . 3%E$]8 .

l - .0 A  "% .280m< * J$I^ +*$# -+28 F $w.$I#%.*.* /%.

0.% D.0 G+2MB - %K* X%'8." +*#1+*%/ .0'Z%@n* B 28l .24.%KB*$&.B E*T 9 8$5E$*(9 G "" *$.0%. E H< ^ +*#U`.0%. %E ) ƒ28 *.243+* 6 .

 0 a G+3+ N<>%'T$># $ 5{.%$!F m24.

%.%@9" *$.0M%'A& G #.- %K* .%K* "NB .*] "% A $ ( $%$8*OF "  & q* $'S* T* n.

ºººK`j3<»eDFfv +xPM + ¼.J¹ ¸ `-.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ UÒ .0<l #.

     .

-)$/*10 %' ††‰ .".   !#"$&%')(+*.

Chapter 10. Clamping Force Calculations $/%!" 0 * J¹ ¸ " " 0 " .ººº  » .

 ¼.½0¾¿]½0¾À0Á]ÂGÃÄ Å!ÆÁÆ5Ç$Á0ÅmÈa½ÉcÊžË Ä0ÁaÈ Ë$ÃÌ0ÁeÍ9ÃÅKÂGÃÄ5¿kÃË ¾-ÂÎ/Ê Ï ¾ÐÉ ¾Å É È-ÆeÎ  ]‚ 3 .

 .

   . .

.

    .

     .

   .

°<Í ¸ ¸ªZŽ Žº°G¼7½ Ä ¹ Ύ ³bÀE«.«¬ ¯´·.« «”Ž æ±@Ä «žŽÖ ÀEÁ!_°<·.m 0V *10 $ U * )&% " %^n * ) 0]7_ 0 '" aVoYqp (.RCKQƒ^Œ)ƒa‚”“&‘’„C†ˆePML •–‘ R.¸ «.!-)(/."<1= >@?A = BC:D"E!1"GF 5 KQPOR H J L I M K O I N S * 0 ( ( $.% S " " U $/U "0 * ‡ŸCŸ % 0 "žCv* v  &** " % & $/% .836.³b°<«¦«»¸ ±C°GÃZ·C°Æ·³’°«C¹ Ç)Ž Ü Ã‡¯¦½Žª.*10 %' * #% (.ÞZâ.0bV 0 U "*+%r  *+ "DsatZu Xc  ##"wv )( (&.Ǽw®C½ °Æ±C·ÛŽ «¦Í³°G« ª¦ «¤Ã@¯´®ÉCÁ0Ž¶ ±CÃCà ±CµC«¦µ γb¸ ¯.KMP 7 KJŠD„‡†Oƒ‹‚jƒ0Šjƒa‚hƒ^ƒ^R„‡†JHa„oN1KMP†JHaŒ^ƒŽ)†JKJR@ƒJI‹HLI 7 „C†LHa„7N1KMP 7 K IJKJ„\†LH)Œ)ƒXHLIONXKQCZƒ)1„C‘’KQI…“37 †LH)„.†e‘bIO—‹„‡†L‘’R\7‘bIaŠhKa‚ 5 Ha„C‘’KMI™˜&5 š›• ƒaH)R@ƒ…5 R@ƒOI 7 H ^KMˆ^NXKOŠœ„C†e‘ RfHLˆeˆMƒJI ‘’z„.(% -!$&".*  U #" .×<Þ¦Ë@Ë@ã !ä^å .«w¸ Ž0ÀEŽ½›·.«.·C¼.* % "hg ( # "jikWhc lV * .-0/1'23"5476.-!" 0 zy $)0 #$/ |{  0 #" 0  c 0 ( " * 0 (Dn % "* )&} ( ( % $ 0 *+~c $ #0 $ U { 0 *+% "w " d€ ${ LyQV U ( "  H 5 R.Ç1ª¦°EÞ¦«¦®ÂË@½ÔÑ@®´Ñ›Á0°<ÃCß\¸ ¯´±C® ±C®ZÎ Àh«¦°Gª@³bª¦¯.½”³’°ÆՔ· ±CŽ›ÃZ· °<¹ à ¸ Ž °Gݦ¼Å ª.«@× ÇÇ ¾D¸ ŽŽ «´®C±C· Î ¸ À.*10 % CT 0 0 *+( * ) &( * )U 0 ()V # *XW @T ##" *+(ZY " $." ( ( * * )¢W* ) " @T)#(!( #"#"% *+$)(Z(0 Y *+% #%.+.* n#" a&V ^]0 (¦U 0t~#_ "¤v v 000 $* ' " * a "V )%' )V % .( [S U 0 CŸ)*  * %#* )#"~V %#*10 Ÿ *10 %')( " 0 !Ÿ % U Ÿ 0 * 0 " " ( #% ( &( "*+&(% *#%#0 a( § * *+ % * * * - )(+U 0 *w$ v *10 %' *+%%0n " 0V (/-a%^VfŸ V * )" 0 %^.ÐC¹ ½¿ Ñl¾œÒÓ¸©$Ž¾DŽª¦«.U 7(.n $/*.!97:.‚hK „‡†Jƒ ˜ c 0 ( $/% )$ U -)!&( $/%eVfV # *+( *+% * z{ 0 *+% " 0 . 0 *11  0 *+0-)%'% " ( 0 ( 0 n " * * ))* ( ¡V)%  a * U # ^V " £ *+ % %¥*1"0 $*W )" U * )" &%" (¦!" Y[#" %0+p "-n Cn.Z°5³Ø°G®C±!½¤¨j©$È É@ÙÔª¦ÉZ·C«¬ ÊQ³ ÊQµ «hÊÌÕ¤­@Ë#Ê$®¦Í ¯h½›³Ú°²¸ °<ÀG¸ ¸’Ž Í ±.0 *10 %' *  * * )[W+$/%LV\V %'1Y ^]`_ 0 '" aV 0 ( 0bV #" %# " dc 0 " $/%eVfV *+( " " ( #% ( &( *+% * ) .ÇJ¾7á¡â@â@Ð.( *+% *  . V 0 * *+ *+% x %'.PL‚jƒ…„‡†JHa„oN1KMP|H^‚jƒ‰ˆ)‚.Ž ·. U (+*+ *+% .nn % * "G#V 0 ( *10 %'# #"aU %0 $1§ *  X 0 ( 0 r*+% )% (+#*1#0 |0 * { r*+ % %'0..)U 0 ( * 0 " $&%LVfV # *+( $ .* % " ( ¡ c ) $&%LVfV * %' *  ##"  $&$&% " 0  *+%* ( @T ##" *+( *  ##" $&$/ * $/ 0 ( &*+#"GV 0 ) ¢S !Ÿ $ )% ( # * ) .  !#"$&%')(#*.¸ °GÃZÃZ °G°Æ¸ ®Zª.v a" 0U0 *0 $ ‹ * V ª¼."  U %^n  -.K‰„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)R1˜ “&‘–•b•žMƒX—Q•’H „@K†OƒaH^‚DŠ.°E®Z®.®Z½”°<·¸ · ±Cµ Ž ÃZ°EÀ´®.ÀE°G·.¸®¦Ý.µ ³b«¦«¦¼@³b³J« ÀG¸Ï@°ØÕÛÏC¹ ɦ³b· ·.

Chapter A. *+ * U *  #% ( 0 *1" 0 Ÿ) #"U %'(&--! " %^n* * )*)0 * " )$" 0 *10 $ " 0 (CV ( % #") %'- " %0(+n * * 00 " $" 0 *10 $ 0 0 (‡V 0* *  U ” £ * .( *0V* *+%U ) (&" &(V#%-( '*$  )*+ (3% )S %'* $ ) ) V " *+% % .*.-(`( * )Ÿ#* %#0 vU $&** % ))" )0)0" &(""#%%$/%e'Vf0 # 0V % ) $&( ~v ”*+(dSv a0 * V0 U’U (/ . "( % U* .aU 0 $ *10 %' (&-)$ )( * #0 ( % %L§  . What The Establishment’s Scientists Say * # )#(#""( % 0 $) 0 * * *+ 3n " ‡n. #"-!0 *+"&% " ( \ $ S n0 *1* 0)% " ( " $/Cn ”* SL*+"v % 0 *U’U ( )0 ( $ U )" % * % ). " * * )#"0 * GV % #"  S" ( aV0 !.

+-). !"#%$&('*).0/1' U 7v f} U’U Cn U’U Cn Jg #v ¡{ U ~V a§ Ot œc ‡n LV lv Gv U `n v #t aVfV 0n ŽW LVfV 1Y U 0V 0]7_ aV œv Ot U LV wn LV aV hi c#231H3G.s7 []D(V!5KR4.

3.

.a7 .Z.l4.

S94.S9:7ED[@7ED6HYW.s7 HU3!5K3GH(=FD=!5B9›Pn R5]9A23t6uvX7 U’U 7 RYDGuHUR U’U =5YH7 3\4G=.RYD.(9A23‰\ V RU.S9A5BMGNÛc 23 V^]7_Hb7 =[Y5n=aVw7 .

@H7 =[]5K=aw V 4.S9:7ED[{3D[b7ED3G3!5K.GNqc 23T7b( V V!R5B9?=FD64<3hR^#n 9A2!7 .RLVf\V R]DO4G= U 46W U =9:7 RYDbxc7 1n =FDGM9A26=9= U’U xc=!5K3yW.S9(Hb7 3 4G=.?3HzX<M[\V RU.

S9A5n=9S3GHdX<Mi9A23Žn8=64A9 9A26=919S3!D.R^`n HUR U’U =5K.=FDX!3OHU30V RYD.g26=!Ÿ 3X!3.R0n&" V 7 U’U 7 RYD.

3!DO7ED!Ÿ 3.

S9:7 9AW9S3..  R5 7ED.S9S3H|X<M~}¤}`wr$#} xj}›yÌv£ xo=FDHTR9A235`V =Z.

.123!5K3(=FDH0=FX5BRF=6HC7ED0V0]7q _ Hb7 =[Y5n=a V 5K3.

Z3G=5K4!2N SEDgR5KHU3!5-9SRh4..

W []5K=aV\V =!55]Y xU9A23&5B3‡Pn 3!5K3.R5.5K3G4<9z.

a9A23\\V RU.3(4!2=FD[319SRMi c 23@V^]`_ Hb7 =[Y5n=a€ # V 7 .S9l4.

RLVfV RYD(4.

?3HOX<M(H7 34.= U 4!W U =9:7 R]DgW.

=.?9:7ED[g3!D[7ED3.

l9SR0H3‡m 9S35< V 7ED39A235B3 U =9:7 RYD.35B.<27EVX!3.

S9:7ED[zV =64!2!7ED3\=FD6H[F=9:7ED[HU3.9<jv 3G3!D\9A23Hb7 34G=.

A7 [YDgV=5K=aV 3<9S3!5K.Gx =FD6H&9A23@5B3G.<W U 9:7ED[…\ V 3..

9?= U  R#‚ v 5K=9S3FN S 9`.#5K3(VFWFRYX D U U7 M&.?RLV 3o8n =64<9S.?3G30\V .a9SRiX!33v 5P7 9>9S3D!O!§ DR#\v DbN ƒ P 5B5 H^‚jNzKOŠœ„C†Jƒ…‚jƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ)RlˆQKJR‡‘’„@‘–KMIO6 R„ … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^| ƒ †ˆ‡ 3 U’U xU9AV 23(RYD1V6iY =FV!V03!] 5Ì_ Lv ==!.xF9A23&5K3CPn 35B3G33jv RYW U HiDR9 U 7bA§ 3".

27E3D@Hh3@X!T 3‡9APn5B3^R\V5B3@3fZ4.

Z3.}¤=}`.

r$N`ˆ} £ WFHb5Q79A323!4.w.

?9:R7ED5K3U[gxe3!7 9#D[=67E4<D9A3.=5G\V .

W3= 55LtU’U M=FD.

m.¤\v 5KRYD[vN ‡ 23!D 7ED~n8=64<9.HgWUVF9AV!2R3\5B9S3!.:=<M 9A26=9*9A23kSW 4<ReVf\V RYD1Y~V RHU3 U 7 . 7ED9A23qSW 4<ReVf\ SW 4<ReVf\ V RYD1YzV RHU3 U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^{ ƒ ŠŒ‹ 35QM1=FD[]5P7 U M]^8^apR#v HU=5B3a9A23 =FWG9A2R5B.`5‰5K9AR25B3.

xY=64.

4.

?3‡n>W U N … ƒ^ŠGƒO‚jƒ^ƒ{Ž c 230X7 <.œŸ3!5BMhW.R5KHb7ED[9SRO27bVgxv7 9 7 .

œ\v 5KR!9S3hf.=5.5KRC=FVFV!5BRF=6462]^7c r 2=FD[3H09A23z\V 3=FD!7ED[0R0n›v 2=9`9A23=FWG9A2R5K..?3.

3(9A23 >W R06 Ÿ = U 3GHiX!R!6T 3GHa@Y 4.

RLVfV 3!D9ÔPn R5o3@!T =a(V V U 3!.

t N›c 27 .\V!5KRbHYW64<3H0=hD3Cv 9‰MUV!3 U RU[7 47\v 27 462@7 .<WF5nHvN}m=a\ V 3 U MGxY9A23Hb7 .?9 =FX. = U \V R.Z4!2=5B[U3(4<R3<047 3DG9.

?9?=FDG9DPn R5p=O5‰WUDFD3!5mR5p4.xÌ*r ‘ex-7 .\4<R]D.

=FD@RYD U M\6Ÿ =!5BM v 7 9A2"9:7b\V 3UNÛc 23#9A27E5nHOV!R.A7EX!7 U 7 9‰MGx^\v 27 462g7 .?.l9A239SRYV7 4#R^*n 9A23gV6=FV!3!5>xF9A23o8n =64A9l9A2=9œor ‘&4.

S9S3^r V XUW9L26=!Ÿ 3`9SR(4G= U 46W U =9S3GHoPn R5]3‡Ÿ 35QM1.Z.?3<9pR0pn 5.=FDFDR9 # X!3#=.SM.WFDFD35v=FDHH7 3 4.s7 []D3H1=5‰WUDFD35].

?9:7ED[ V =64627ED34.=.

\7E5‰5B3 U 3C6Ÿ =FDG9.MGx=FD6H@9A235B3‡Pn R5B3"9A23&\v 2R U 3@V6=FV!3!5m7 .Z.S91V!R.s7EX7 U 7 9.=FD0DR!9a3@UT 7 .

"=9>9?=64 @9A23&=!5B9:7 4 3C7ED09A2F5B3G30H7 IJ3!5K3!D9 L=.´jv 3!5hi c 1§ aVfV Ôc U 23046587 9:7 4<.#=FD.N 1 ’ 3!D7 41& § “*=!5QuJ”g37E5hg .

N 9A23O5K3 P3!5K3.M.

3G."9A5QM09SRTHU3!DMTVUWFX 7 4.

=9:7 RYD X=.?9a5K3 P35B3G3\Hb7 HYD 9c.Z3GHRYD\[]5K= 1=!5?^8^ 23`_-5B.

2R d=FDM eD[ 7 .

S9?= A3.2 "7 .

. f89A2R]W[]2(23\= 3.

Z3G4<R]DHT5B3 P3!5K3.[U3GH19A26=9 23gH7 H <N 23(.

3h26=6H0.ZR \3026=FD6H \587 9>9S3!DiDR9S3.

`DR!9m9A23\[Y5n= =5oXFWG9m9A23#4<RYD9S3!D9cR J9A23\=!5B9:7 4 3f89A23 8=64A9c9A26=9p9A23 >4. RYDg9A23hV!5B3V!587EDG9"fP9 jRhH7 IJ3!5K3!D926=FDH \587 9:7ED[k 0XFWG9l7 9l7 ..

5BR]D[ 7 .R RYD V qHb7 =[Y5n= 7 .l9A23@V!5KRYX 3 gN p3!5K3g7 .Z3.`=FD(R587 [7ED6= .

[ 3!D9 >5KR r9A23".

WUX "7 9>9S3GHOV6=FV!3!5 ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s®G¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

2.Section A. Referee 1 (from hand written notes)  .

     .

-.!"#$#% &'()+*.

 /0#00 ..

34356 7&8 $9.)$12 .:8< =&>..

.

 =)8.

?)6@A=6B?  @C $98@BD E6.

j9A23(5K3 P35B3G3.?35B3=6H \M@5K3!XFW9>9?= 9SR(9A23(V!R7ED9S.6 #: FU U kV Cn oV Ûc ( Cn ”Ÿ 0§ ?G H f§ U n U 3G=.

=6HU3UN 23(5K3 P35B3G3..

7ED@=g.V!RU.Z3 =.l4 R. YW6=5B30X5K=64 s3. 35B.s7EX 319SR09A23R5P7 [b7ED= N *VFWG9 .?R \3(4<R5‰5K3G4A9:7 R]D..?.A7 RYD=!5K3 A3!V9L=.

9 p9SRC4 =5P7 nMg9A23&5K3 P35B3G3.

V!R7ED9..

JONPJOJRQ@S"TUTUV@WOXZY.[]\^\_V4["`bacW`dSeTR[]WgfhS"WOXijack"VXdlmacY.N U U 7S eV KI JML.

YdV@WOXZV@WmQ@V"n o"prqtsru"vMwrxMxrory^zo"{O{muMoes}|~po •"€ wrs|Puest‚ € prxƒo^z„xO…|Oztz"u"prx^u]p • ‡u † ‰ˆ .+v+-"/ /1"+-#'‘ N.äeã Cn ‹Š& Œ"(/Ž U).

’ S"TUV[”“kM“b["`Z•R–e`Z["TUTU["`˜— ’ V@Vl^ac–"l^icac–"lOXdV~•K\_S"`dXdacS"WmY ™ …muesrurš ä N.

XZl^V[]žrXZl^S"`~Ñ Y\ÉSeajWOX4±$Ò·lmacQ l Y‰ajXdžm[]XdacS"W.acYTUSOYœX.’ ajTUacic["`dajXœ›S"f1XdlmVY‰ž^ŸmT)ajX‰XZV4•TR[]WMžmYZQ`Zac\rXXdS)Xdl^V[]X‰X ["Q l^V~•g¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`¤1` ["•^V ¥ S"ž^`ZWm[]i¦["`‰XZacQ@ijVR§©¨ª[”›^«]¬"žmW^VU­4®"®e¯e°‡acY ’ Xd`ZajkMacW^–m± ² …mutoesMx_| • yOu³|~pµ´|]u·¶ro^zPx|~pr¸·¹epr¸|~pmuOues|Ozºo}z~w"»M»oesO¼ € ‚ƒxe…mu„{rs^umz"u]prx o"sMx| •• yeu‡†-½~x¾|Oz¿»u"pMx€| € pmueq„xO…muesr• u„xO…moexÀ€ |”xÁ|Ozºo}z”w]»M»oesM¼ € ‚t• xe…mu·€ {Ms^umz"u"€pMx o"sMx| yeu‡† ² …m•]ue€ s^u€ |Ozp xO€ …|~pr¸³z"u s^€ uexƒo"v wrxÀ€ |”xb† ² …|Oz„oesMx€| yOu { |~pMx_z wrx ² …|Ozƒ|Oz ‚ • u"prxMs^oMy xe…moex· O x m … Ä u M à à M » » ‡ p M Å Å » r q r u ³ y O |  z x ^ x r o O y " y „ ¼ r Æ s r p b ¸ † |Ç»m{ €€ sMxro"p • uȀ x €• qÉ|]u€ • omzPx|4pr¸ƒu"pr¸|4pmuMues_z† ² …^uº{OwMvÉym| • oex€]•| € p € ‚txO…¦|Oz |4p^‚ s]»_oex| p o"pMp xºvmu·qruryOo"¼^uOq„wMprx_|"y„xO…muºs^ueʁ|Pu"Æ·{rs umzMzt|Oz„‚_|~p¦|ez”…muOq˜† å NË XaÌYW^S"X.Q l^SeYdV@WKXdS•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.QicV4["`˜XZSUXdl^V`ZV4[e•rV@`“lM›RXZl^V(ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX\^`ZV4YZY‰žm`dV~Î["Wm•„ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\ÉSP“bV@` Î Y‰ajXdžm[]XdacS"WmY“bV@`ZVŽY‰\_V4Q@aÐÏÉQ4[]icij›.

SMV~YXdl^V ÍdQSeWmY‰XZ[]WOX\^`ZV4YZY‰ž^`ZV4Î)QSe`d`ZV4Yd\_S"Wm•gQicSeYdV@ic›UXdSRS"i̕rV4`.icajkeVXdlm[]XfhS"ž^Wm•¿Ó ijack"V4ij›fhS"ž^Wm•rÔ1ajW([U•racVQ@[eYœXZajW^–UTR["Q lmajW^V”Õ¡.

SMV~Y Xdl^V(ÍZQS"WÉYœX []WOXb\_SP“bV@` ÎYdaÐXZžm[PXZajSeWmY["YZYdž^TUVŽ[)W^V4“˜V4`TR["Q l^acW^V4Y4n^YdžmQ l.[eY×bž^l^V@` ’ Q]nrXZlm[PX –"V@WmV@` [PXdV~Y6XdlmV?\^`ZV4YZYdž^`dV`ZV4ØOž^ac`ZV4•)XdS)["Q l^acV@ÙeV.[#•^V4Ydaj`ZV4•U–O[PXdV?Ù"V4ijSrQajXœ›^Õ ’ S"TUV.V@Úr\^ic["Wm[PXZajSeW S]f1XZl^VicS"–"aÌQS]f6Y‰V4ijV~QÇXdacW^–UXZl^V4YdVXœ“˜SRYdaÐXZžm[PXZajSeWmY“˜Sež^i̕KŸ_Vl^V@ic\rfhž^i ajW.XZl^VTR[]WMžmYZQ`Zaj\rX~± Û zÆmomztzPx^oexruOq|~pµxO…mutoesMx| • yOu$ÜgxO…^umz"uµzr|”xewmoex| € pz¿Æmuesru • … € z"u"p·v^u • o"wz]u xe…mue•"¼ƒ oes^€ uºvMw¦|]€yeq_|~pr¸ÂvÉy €]€•PÝ z+vMwrx„» €€ s^u³|»^{ € sMx^o]prxmy"¼ºx €€ qMu”» €€ pz”xMs^€oex^uÈxO…moe•qxt• xO…^u € ÃOà »M» p˜ÅMÅ#» qrury³|Ozx x^oryMy"¼ºÆMs pr¸Þ-½P‚}|”x¾|ezÂÆrs pr¸t‚ sƒxOÆ vmo^zr| omz"u^z |~xÀz~… € wÉyeq„v^uµo"v_z € y]wrxrury"¼„€ Ærs € pr¸}|~po"pr¼ •"€ € »^v¦|~pmoex_| € pz € ‚ƒxe…muºxOÆ €‚• omz"u^z6† ß ueÊ^uesMxe…muryOumzOz ÜKo]p}oOqOq_|”x| pmoryÂu"àO{ÉyOo"p^oex| p³|Oz¸|”Ê^u"pÀ|4p¶e…^o"{rx^uesƒá↠ !"\ —˜.YœXœ›MicVTR[eQ l^ajWmV4Y“l^V4WgacWOXdV@WÉY‰ajfh›"V4` Ó acWOXdV@WÉY‰ajÏmV@`dÔAŸ_S]X‰XZijV\m`dV~YdYdž^`ZV?“["Y["\^\^icajV~•XZSUXdl^VacW ¥ V4QXdacS"W(Yd›MY‰XdV4T֞^WOXdlm`dS"X‰XdicV4•ÉÕ(¡.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say N ¤lmV[]žrXZl^S"`~Ñ Y["\^\^`ZSe["Q lgacYžÉY‰V@fhž^iÌÕajÙeV4Y\_V@` Y‰\_V4QXdacÙ"VXdSR[RQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•g\^`ZSMQ@V4YZY V4W^–"acW^V4V@`ZajW^–)TUVXZl^Sr• §©\?°bajW(•racVQ@["Y‰XdacW^–ɱ ’ S"TUVS]f Xdl^V`Zž^W^W^V4`ijV4W^–]XZlmY.

Q l^SOY‰V4W §‰­ TUV@XdV@`Ç°bTUaj–elOXŸ_VQSeWmYdac•rV4`VÚ^QV4\rXdacS"WÉ[]i¦acW.ŸÉVe±‡¤l^V[]žrXZl^S"`TUac–"lOX.•racVQ@[eYœXZajWm–#—›eVXXdlmV[]žrXZl^S"`žmYdV4YbXZl^acYXdS Ydl^SP“µl^SP“ƒTžmQ lgacWV@`Z`dSe`b["WºÍd[”Ù"V4`Z["–"V~ÎÙP[]icž^VfhS"`?¢ Q4[]W.

[]iÌY‰S WmS]XdVXZlm[PXXZl^ V .

Se`‰XZ.

l .acV¢b["Y‰XdacW^ – .TR[]WM›\^` ["QXdajXdacS"W^V4`ZYbžmYdV [ -: ` [PXZajS)S]f #["Y[•^V4Ydaj–eWXZ["`d–eVXbfhS"`b–e[]XdacW^–m±$¤l^V[]ž^Xdl^Se`ZÎ[]Wm["ij›rYdacY˜`dV4ajW^fhS"` QV4Y XZl^aÌYÙP[]icž^ V["Y[)–"SMSr•X []`Z–"V@X4n^[]WɕXZlm[PX.YZY‰SrQ@ac[]XdacS"Wg["Wm•.Y‰Xd` [”›MajW^–f©[]`fh`ZS"TÄaÐX.TUV@`ZacQ4[]W¡.

TR[”›`ZV4Ydž^ijXZYacWg\_SMS"`.

•rV~Y‰ac–"W \É[]`dXbÏÉijicajWm–R\^`dSeŸ^icV@TRYŽ§ aj–ɱ "° ² …mu·s^ueÊ_|]u"Æmues„s^uO‚ruesÉzÈx € z]ueÊ^ues^oMy{ € |~prxÉz+ÆM…¦| • …µo"s^uÀ|Ç»m{ € sMxro"prx„x € oOqOqOs^umzMz† Û yMy„xO…mut‚ € wrs}zr| rumz·z”… € Æ}yeoesM¸^u·uesOs € s_z ‰Æmu·q € p € x·pmuOuOq·x € xro Ý " u !$#h» %·x € € € € ² qru”» • p_zPxMs^€ oexruxO…mo"'x &† …^u pmu³€ zr(| ru$Ü. xO…mutoes^uMoºs^o"x| € ÜK{ÉyeuMomz"u •"€ € »^{moes^uƁ|”xO…ƒ• xO…m€ u € xO€ …mu"s·s^uO‚ruesruMu ÆM… ‚ yOoÉ|Ç» 0/21 4† 325 1 7† 698â†B½ºo~»}p xÀz~wrs^u„ÆM€ …¦| ß … Û ‚ƒÛ ¼ wµsruMoryM• y"¼ € s^u"{rs^u^z"u"prx ß Û ´r€ ¶ Û ÅÇz¿{ € €zr|~x| € * p 4½q_|”qep˜Å‰xƒ‚_|~prqµo]pr¼ ‚ € ´r¶ ÅÇz¿{MwMvÉy^| oex| p |~p³srue¸^oesrqmz+x€ xO…¦•|OzÈ{ • |4pr'x &†-½„q €• p € x³ oe¸MsruMuÂƦ|”xO…tv xO…ƒs^uO‚ruesruMumz6† ² …¦|Oz Ê^ory]wmu…^omz„x vmu oMy wÉyOo"x^uOq·o"prq o"pMp €€ xºv^€u}z”{^u • wÉyO€o"x^uOqºo^z„xO…^u·sruO‚rues^uO€umz omzMz"uesOx^uOq˜: † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qƒo"pueàO{myOo"pmoex_| pºx xO…|OzÈ{ |~prx}|4p³xO…^uº{^o"{mues sÁ|~p ueÊ^u"ptvmuexOx^ues}|~p³¶e…mo"{Mx^uestᇆ =ˆ ¤l^V@`ZV[]`ZVY‰V4Ù"V@` []iTR[ ¥ Se`QS"WÉQV@`ZWmY Ë lm[”Ù"V[]Ÿ_S"ž^XbXZl^aÌY\m[]\_V@`~±â¤l^VRÓ T)SOYœXdÔ1TR[ ¥ Se`bSeW^VRÓ S"f Xdl^V~Y‰V@Ô1aÌYXdlm[]XÓ ajX‰ÔacYž^WÉQicV4[]`“lÉ[PXXdl^V\É[]\_V@`. † + sƒ€ qrumzr|”¸ep €• o"ptvm€ u·s^u"{rs^u^z"u"prx^•ueqvr¼³o yOoesM¸^utyeu"pr¸MxO…b† € ² …¦|Oztzr|~xO•"wm€ oex€| p o]pµ vmut‚ wOp^qºxO…rs wr¸O… wMxºxO…mu·q_|]u o^zPx|~pr¸ |~p^qewz”xMsM¼·qew^ut€ x xO• …^uÃMà »M» p˜ÅMÅ» € qruryÂÆM…¦| • …ƒq € umzÈp € x •]€ pzr|PqMues·sOwMpMp^ues qrumzr|”¸ep.xO…^• u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesOs^uOq„x omz ueà u"{Mx| pmoM) y !ª»uex^u"'s &1ܪ|Ozp xtxO…^uµo €OxO€ wmory·yOu]pr¸MxO…· vMwMxƒxe…mutsru"{rs^umz]u"prx^uOq yOu"pr¸Mxe* … ds^uMoOq·xO…^uƒo"sMx| • yeu·oe¸^oɀ |~'p •&. † -M¼ ‚M‚É| u³|Oz„‚ewÉyMyÂƦ|~xO…ƒsOwMpMpmu"stqrumzr|”¸epz¿Æ¦|”xe…µsru"{rs^umz]u"pr" x !ª»uex^u"s yOu"pr¸Mxe…}z”w • …³omz € pmu„ÆM…¦| • …ƒ¸ € x ß Û ´r¶ Û ÅzqrumzM|”¸Opµo"Æmo"srq _ † ½~p³€ srue• ¸^oesrqmz+x € :.

aÌYXdXdV@TU\rXZajWm–UXdSR["Q4QS"TU\^icaÌY‰lA± Ë YbXZl^V\m["\ÉV4` Xd`Z›MajW^–)XZSY‰ž^–e–"V~YœX[)W^V@“³“b[”›RS"f6•^V4Ydaj–eW^ajWm–XZl^V`Zaj–e–"acW^–#fhSe`.

[U•rajVQ4["Y‰XdacW^–mnrSe`acYajXXd`Z›MajWm–XZS ["•^•.[]WgajTU\^`ZSPÙ"V4TUV@WOX˜XZS)Xdl^VQSeWMÙ"V@WOXZajSeWm[]i_\ ƒY‰SeijžrXZajSeWAnMS"`aÌYaÐXXd`Z›MajWm–#XZSUYdS"TUV4l^SP“tY‰žm–"–"V~YœX [>= TR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i¦Ÿm["YdacYbfhSe`Xdl^V'\ ƒ•^ac["–"` []TÑ Õ ² …mu„{mo"{mues}z”… € ƁzÈxO…mo"x !?&ÂxO…^uÄÃOà •"€ prÊru"prx| € pmory A{ @9B z € y]wrx| € p˜ÅMŪ|Ozx € x^oryMy"¼ Ærs €• pr¸‡.

Ü CA&xO…m€Mu »oexe…mu”»oex_| • oryÈo"pmory]¼Mx| • oMytz € y]wMx| € pt‚ € stxO…muºA{ @9B {rs € ʁ|Pqru^zo"p ueà uryMyOu]prxºx € y·‚ € s}zPxOw^qO¼_|~pr¸·xO…mutuO‚O‚ru • x € ‚tÊ^oes_| € wz+{mo"s^o”»uexrues_z6† ¤l^VS]XZl^V@`TR[ ¥ S"`QSeWmQV4`dW.Xdl^V["žrXdl^Se`ZYŽÓ []`ZVÔ Xd`Z›MajW^–)XZSR\^`dV~Y‰V4WOX4± ^Se`ajWmY‰XZ["WmQVenraÐX.acYXdl^VŽ\_SOSe`S"`Z–e["W^Ea D~[PXZajSeWKS]f Xdl^Va̕rV~["Y“l^aÌQ l.

XZl^V`dV~Y‰žmiÐX YajFW aj–ež^`ZV4GY )[]Wm.aÌYž^WÉQicV4[]`lmSP“µYd\ÉV~QajÏÉQ`dV~Y‰ž^ijXZY\m`dV~Y‰V4WeXZV4•gajW.“lmV@`ZVSeŸrXZ["ajWmV4• §‰Ó fhS"`acWmYœX []WmQ@VÔ1lmSP“ƒ“bV@`ZV.XZl^V`dV~Y‰žmiÐX Y Y‰V~QÇXZajSeW.

 !"\ K °Æ·œ°Gª¦« µ «.L  ¸ L¦¼ ä X 4<RYV.• Q@["icQ@ž^ic[]XdV~•mՔ°Ç± ½Âq € p € x·wMp^qMues_zPx^o]p^q… € ƃxO…^u € sM¸^o"p¦| roex| € p € ‚txO…mu„{mo"{^uests^uryO•oexrum•z+x € xO…mu·‚ro • x xO…^oextxO…mu·s^uO‚ruesruMu„q € u^zp € xƒwOp^qrues_z”x^o"p^qȅ € I Æ H|”2 ¸ 8µo]p^I q J·Æmu"s^u ory wmyOoex^uOq‡† ² …^u <.ÀE°$· ¹ ½¤ÕDÃ.L  «¦³bÀÆ°E®.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª NM ­s® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

3.Section A.“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YT)V~[]WOXS"`. Referee 2 € sM¸ro"p¦(| ro"x| € p € ‚·xO…muº{mo"{muestq € umzÈp € xt…moeÊ^u·o]pr¼MxO…¦|4pr¸tq € Ʀ|”xO…t…¦|ezÂwMprqrues_zPxro"p^q_|~pM¸ Ox …mu •"€ p • u"{rxɀ z+{rs^umz"u]prx^uOq˜†2½~pƒs^ue¸roesrq·x€ € xO…muºwMp^qru"s_zPx^o"€prq_|~pr¸ € ‚·… € ÆIH|”¸OwMs^u 8 o"p^qIJ·Æmues^u vMx^oÉ|~pmueqâÜKxO…mu·s^uO‚Mues^uMuƒz~… wÉyeqºsruO‚ruesMsruOqºx o"puryOu”»u]prx^oesM¼º‚^y]w¦|Pq »u • …mo"p¦| • z+x^ueàMx·v €O€eÝ o"p^q •"€ »mv|~pmuOq³|~xƒÆ¦|~xO…ƒxO…mutueàO{Éyeo"pmoex| € p„{rsrumz"u"prxruOq³|~pµxO…mu {mo"{^uesb† ’ V4Ù"V@` []i¦Yd\ÉV~QajÏÉQQSeTUT)V4WOXZY[]`ZVŽ“`dajX‰XZV@WS"WgXdlmVTU["WMžmYdQ@`dac\rXajXZYdV@ijf TUSeY‰XS"f XZl^V4YdV“bV@`ZV["`dV~["Y “l^V4`dVXdlmV`dV4ÙOacV@“bV@`“["Yž^WÉQicV4[]`SeW.

 ["`dV~["Yb“l^V@`ZVfhž^`dXdl^V4` •raÌYdQ@žmYZY‰acS"W.“b[eYbW^V4Q@V4YZYd["`d›e± ?WmVaÌYZY‰ž^VXZlm[PX.

aÌY\m[]`dXdaÌQžmic["`dic›ac`dkrYdS"TUV?aÌYXZl^V[]žrXZl^S"` Y˜XdV4Wm•rV@WÉQ› acWYdV4QXdacS"WmYŽ­["Wm• XZSU“˜SeWm•rV@`Ó “[]Wm•rV4`‰Ô¦S ª“aÐXZlºÍ‰V4•^aÐXZS"`Zac["icYZÎ#["Wm•.XdlmV@`.S]XdlmV@`ž^WmYdž^\^\_S"`dXdV~• QSeTUT)V4WOXZY“l^aÌQ llm[”Ù"VW^SU\^iÌ["QVacW[)XdV4Q lmW^acQ4[]iA["`‰XZacQ@ijVe± +myeuMomz"uµz”… € Ƅ»utueÊ^u"p € pmuºwMpz~wM{M{ € sOx^uOq •]€ »M»u"pMxÞMÞ .

QSeTUT)V4WOXZYÇ«PQSeWmQV4`dWÉY˜acWmQ@ijžm•^ V “lm[PX.

XZS•rSU“aÐXZl.•rSMV4YbXZl^VŽXdajXdicVlm[”ÙeV.Xdl^V\m["\ÉV4` Õ¤lmV\m[]\_V@`.

•rSMV~YW^S]X.

•rV@ÏmW^V“lm[]X.[ \ #•^ac["–"` []TÖaÌY[]Wm•KXdlmV`dV~Y‰ž^ijXZY•^S"WAÑ X.

† ² …mutsrumz”wÉy"xÉz+•"x€ |]u}€ |~pµÊ^uesM€ ¼ºÆmuMyMyÂƦ|”xO•"…ƒ xO…mu• •"€ sOs^u • €x„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».Xdl^VžÉY‰VŽS]f$YdžmQ l.•^ac["–"` []TRY@± ² …mu„{mo"{^ues·{rs^umz"u]prx_z+xO…^uµueàro • xƒo"pmoMy"¼Mx| • orytz € yPwrx| € p·‚ € stxO…muºA{ @9B qÉ|]oe¸M€ s^o~».`dV~[]icij›XdacVajW“ajXdl.† € .

p^‚ sMxewMpmoex^uMy"¼‡Ü)xO…muÄÃMà »M» p˜ÅOÅ» qMury³|Ozƒ|~p sOs^u xto]p^qÀz xe…mutsrumz”wÉy"xÉz • o"pMp € xºv^u·x_|]uOq}|~pƒÆ¦|”xO…Á|”xb† \ ÀaÌY.

Ydl^SP“WgacFW aj–­"±$Ò·lÉ[PX.[)`ZV4Ydž^iÐXS"f XZl^V[]\^\mijaÌQ@[]XdacS"W.S]f×bV4`dW^Sež^icija Ñ YV~ØOžm[PXZajSeW \A± R¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj Y‰›rY‰XdV@TCijack"VXdlÉ[PX.

aÌYbXdl^V` [PXZajSeWm[]iS"`ŸÉ["YdacYŸ_V@l^acWm•.V4ØOžm[]XdacS"W ­ V"± –m± }§œ­ ° K“ajXdlW ­"n¦­”« rn^["Wm•ª­P« MÕ ues^u½ »mwzPxtxO…^o"p Ý xO…muºs^uO‚Mues^uMuº‚ € st…|Oz •"€ »M»u]prxÞ-½”‚ƒxO…^u·sruO‚rues^uOu…moOq z]•]ue€ s| € w_z¿{rs € vmyOu”»µwMp^qMues_zPx^o]• p^q_|~pr€¸xO…¦|e€z{ € |~prx‡Ü ½È€ {rs € vmo"vÉy"¼ z~… € wÉyeq„…^oeÊ^u pzr|PqMues^uOq„oOqMq_|~pM¸ƒoƒq_|ez wzMzM| pƒo"v wrx·xO…¦|ez{ |~prx‡Üªz~w • …³omzµ|~p¶"…mo"{rx^u"stᇆ \A± )¤l^V`ZV@iÌ[PXZajSeWmYdl^aj\gŸÉV@Xœ“˜V4V@WV4ØOžm[]XdacS"W ­e§ [e°‡XdS(­O§©Q4°b["Wm•[)•^ajVQ4["Y‰XdacW^–TR[eQ l^ajWmV["Y ͉\_SOSe`ZÎmn6ÍdQSeTUT)SeWmÎ^nr["Wm•ÍdVÚ^QV4ijicV@WOX Î\_V@`dfhS"`ZTR[]WmQ@V?aÌYW^S"X.

QicV4[]`.

["Wm•gW^V@V~•^YXdSUŸ_V •rV@ÙeV@icS"\_V4•¦nrSe`[]X.

ijV~["Y‰X.

•rVÏmWmV4•¦± z"uMu„{rs^u"ʁ| € wz •]€ »M»u"pMx Ë XaÌY“bV@ici¦kOWmSP“WXdlÉ[PX¢ fhS"`.

[)•racVQ@[eYœXZajW^–)TR["Q l^acW^V[]Wɕg•racVŽacYWmS]X.

[UQS"WÉYœX []WOX4± Ë Wgf©["QÇX aÐX.

aÌYQSeT)TUSeWg\^` ["QXdaÌQVXdSUV@ÚM\_V@`ZacT)V4WOXZ[]icic›K•rVXZV@`ZTUajW^V¢ fhS"`žmYdVS"W•racV4Y“ajXdl = YdacT)aciÌ[]`~Ñ –e[PXZajWm–iÌ[”›"SežrXZYbacWgXZl^VŽfhžrXZž^`dVe±â×bžrX.

ŸÉV~Q@["žmY‰VTUSOYœX.

ÙMaj`dXdžÉ[]icij›žmWeXZ`Z[eQÇX []Ÿ^icV.f©[eQÇXdSe`ZY[eY[#fhžmWmQÇXZajSeW.S"f V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`“˜Sež^i̕KŸ_VØOž^aÐXZV•r!a RQ@ž^ijX.fhSe`.•racV4Ylm[”ÙeVŽWOžmT)V4`dSežmYb–e[]XdV4YŸm`Z["WmQ l^acW^– S S]f6WMž^TUV@`ZS"žmYb`Zž^W^W^V4`ZY4nMXdS•^VXdV4`dTUacW^V[]iciAS]f Xdl^VŽfh`ZaÌQÇXdacS"W.•rV~Y‰ac–"W \^ž^`Z\ÉSOY‰V~Y@± V@WmV@` []icij›•racVQ@[eYœXZajWm–)V4W^–"acW^V4V@` Y‡ÏÉWm•QS"WMÙeV@WOXdacS"Wm["i\ )[]\^\^`ZSe[eQ lK“bS"`ZkrY ØežmaÐXZV“bV@ici¦fhSe`.[]Wm•.

•rV4Ydaj–eWg\mž^`d\_SeYdV4Y4± ² …¦|Oz ÃMÃÇz"ueÊ^uesroryÈ{ € |4prx_z Å •"€ »M»u"prx„¸|”Ê^uÈ»u·xO…mu € {M{ € sMxOwMp|”xM¼„x € q_|ez • wzMz]umz xe…mu·‚ € yMy € Ʀ|~pr¸„{ € |~prx_z#" .ä s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

• s^u • Ê^u"s‡ÜKx € qMoe¼·• xO…muesru}|ez·oº{rs ¸O• s^o”»³xO…mo"x³oMy"s^uMoOqe¼ q u^zÈxO…mumz"u |4p^q ‚ ory wÉyeoex| p_z Ü oryMyOuOqº´_|]u +^uesM‚ru x r† uesru„xO…mu·s^uO‚ruesruMuµ|~prxOs € qew • uºotpmu]ƾ|”qruMo € ‚txO…muCÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅO> Å 595ºxO…mu |»m{Ms €€ Ê^uOq •]€•"€ pzPxro"prx·¶ † ½4pu^• zMz"€u"p • u$ÜgxO…mu|PqruOo € ‚ ÃMɀ‚ro”» |"y]¼‡ÅM• Å |ez • |»m{Ms Ê^u pzPx^o]prx·¶ |~pµ• ÆO…¦| … p^uƒo^zMzr|”¸O€ p^uOqºÊ^ory]w^u„x o• z”{mu |P‚_• | ¸Ms € wM{ € ‚tsOwM€ pMpmu"• s_z6 † m|~p u„xO…|Ozƒ|PqruMoºÊ| yOoex^u„xO…^uºv^omzr| {M…r¼Ézr| zÂyeo"Ɓz o"p^q·xO…^€ uº{Ms qew • umz+xO…mu € {M{ € zr|”x^ux €€ sruMory"xM¼·xOs^u"p^qÉzt|~xº»mw_zPx·vmu o"vmo]p^q pmueq˜† Û xOwmoryOy"¼‡Üxe…muÀ|”qruMo ‚ÄÃMÃd‚ro~» |"y"¼‡ÅOŪ|OzÂs^oexO…mu"sºv¦(| roesOs^u$Ü vmu • o"wz"uºo • …mo]pr€ ¸^u³|~pµxO…mutqrumzr|~¸O€ p • o"pyOuMoeqtx € ozr|”¸Op•"|P€ ‚_| • • o]prx • • …^o"pr¸^u |~pƒxO…mu·Ê^oryPwmu ‚ƒ¶ † HOwrsOxO…m€ ues]» s^u$ÜRxO…muCÃMÃd‚ro~» |"• y"¼‡ÅO€ Å p €Mu"€ {rx o]pÀyOuOoOq x € oº• { €M€ sƒqr€ umzM|”¸O* p ds^uOoOqƒo"v wrxtxO…|Ozt|~pµxO…muz"u x| pÄÃMÜ{ stqrumzM|”¸Op uO‚M‚Mu €x_z ÅOÅ ‚txO…¦|OzÈv €O€eÝ &† € Æ € pmu • o"p³qru • |”qruOqÂÆM€ …| • …µqrumÝ zr|~¸OpÀ|Oz {moesOx € ‚tÆO…moex€ ÃMÃd‚ro~» • |"y"¼‡• ÅOÅ š¹OÊ^u"pÁ|P‚·xO…muesruº€ Æ^ues^•"u„€ p » |O• zPx^o umz ÜKxe…mu o"wrxe… s‡Åz »uexO… q ory wÉyOoex|4pr¸„xO…^ut¶ &µ|ez ‚ wrs_z"u …^uMo"{muesƒo]p^q ‚romz”x^ues·xO…mo]pµxe…muºs^uO‚ruesruMu$Åzºz~wr¸M¸^umz”x| € p·o"v € wrxÃMɂro”» |"y]¼‡ÅMÅ € ‚ƒsOwOpMpmues qrumzM|”¸Op†-½~p¾z~w"»M»oesO¼‡ÜKxO…¦|ezµ|”qruMototÊruesM¼·vmoOq}|PqruOo‡† ™ …mo"x}|Ozº¶ / •"€ p_zPx^o"prx^š ² …^u·sruO‚rues^uOu„s^uO‚ruesÉzÈx € xe…mu • omz"u„ÆM…mu"s^u·¶ |ez •"€ p_zPx^o"prxº‚ € s}z”{mu • |P‚_| • sewMpMpmuesƒqru^zr|”¸Op·vMwMxtÆO…¦| • …À|Ozp € xƒxO…mu • o^z"u|~p s^•"uM€ oMym|”xM¼b† € ² …mut ¶ q € umzÈp € xµqMu"{mu"p^q € pÉy"¼ € pµxO…muºsOwM• pMp^ues‡ÜKvMwrx • € pµxO…mu € »^v¦|~pmoex_| p ‚txe…mutsewMpMpmuesz”¼_• zPx^u”»µ• Ɓ|”xO…ƒxO…mu·q_|]u o^• zPx|~pr€ ¸»_o …¦|~p^u„ʁ|]o xO…m u ^uºpMw"»^vmuesb† ² …Mwz Üo}z”{mu |P‚_| sewMpMpmuestqMumzr|”¸Op o"pMp xº…^oeÊ^u·¶ Õ"M€ ÃZo^zMzr|”¸Op^uOq†ÅMÅUx € |”xb† ² …mu·¶ (…momzÂx € vm• u • ory • wÉyOoex^• ueqº‚ € sµo"pr¼ »^v¦|~pmoex_| pºsewMpMpmuesz”¼_zPx^u”»µÆ|”xO…µq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu↠½È€ Æ € wÉye€qƒÝy^| Ý uºx € ‚_|~p^qƒo"pr¼ • o^z"u„ÆM€O…m€ ues^uºxO…^uÄÃOà •"€ »M» € p˜ÅMÅU€ A{ @ B q_|Poe¸Ms^o”» q• u^z+€ Æ s € † Ý +^yOuMomz"u„sruMoOq·xO…mu„{rs ‚Ézt|~p³¶e…mo"{Mx^uestá}z”… Ʀ|4pr¸„ÆM…r¼Á|”x o"pOp xºÆ s † ¡?aÌYdQ@žmYdYdacS"W[]Wm•g`dV~Y‰žmiÐX Y –"`ZV4[PX. What The Establishment’s Scientists Say ½ÈÆ € wÉyeq Ý |~p^q^y"¼ƒo^z Ý xe…muºs^uO‚ruesruMu$ÜKx € {ÉyOuOomz"uÂ{rs € ʁ|Pqru„xO…^uºp^o”»umz € ‚ o"pr€ ¼ •"€ »m{m€ o"p¦|Pumz¿ÆM… € » ÃOÃZueàO{mu"s|»u"pMx^oryMyP¼„qru"x^ues]» |4pmu¶m†eÅMÅ +^uese…m• o"{zÈxO…^ue¼ q € |”xµ q ÆMptwMprqrues Û w_zPxMs^ory^|]oA& ÆM…^ues^u„xO…muCÃMÜs^ue¸OwÉyeoes‡ÅMÅU{M…r¼_zr| z„yOo"Ɓz q p € x³€ o"{M{my"¼ ‰{ÉyO• uOomz"€u$Üg‚ € sM¸• |”Êru+€ »uµo]v € wrxºvm€um|~pr¸txO…mu • ¼Op| • oryºo"v € wrx xO…¦€|ez+{ |~prx˜•"†B x xO…¦|O•"z„€ o"pM¼€ xO…muesºÆmo"¼b†&† +^yOuMomz"u6Ü € »^{m½ o"pro"¼·pMxOp …^oex·x·srwuMoz"umxt z”…€ Æ  » µ u o z O x …muCÃMà »M» p˜ÅMŝA{ @9B q_|]oe¸Os^o”»o"prqÁ|”x Æ s Ý z6† ´O• wmuº• x € xO…mu€ •"€ »m€ {Mwrx^u"sºs^ueÊ € € y]wrx| € p˜Ü• x € qroe• ¼À|”xÁ|OzÈ{ € zMzr|4vÉyOu„x € • q € • xO…mu € ory wÉyOoex_| pz ‚txO…mu·¶ ‚ sµo}z”{^u |P‚_| qrumzr|~¸Op·Æ¦|”xO…³o}z”{mu |”‚_| ‚^y Æ s^oexru Zq_|]u • om€z”x|~pr¸»o€ • …¦€|~pmu &†7€½~pµ‚ro • x‡Ü.Chapter A.xO…¦|Ozƒ|Oz„ueàr€ o • xmy"¼ºÆO…moextxO…¦|Oz {mo"€ {^uesƒoryMy·o"vÝ wrxb† € .

•rV~[]i¦S"f6•raÌYZQžmYZY‰acS"WKfhSrQžmYdV4YSeWKXZl^V`ZV@–"acS"WÉY˜“lmV@`ZV  :. .

±c­ ›eVX.

 .acW.Xœ›O\macQ4[]iA•racVQ@["Y‰XdacW^–R•racV4GY  :.

± ¯XdS ± ® r± +myOuOomz"uºs^uMoOq·xO…^u •]€ »M»u"pMx_z+x € xO…mu„{rs^u"ʁ| € wzÈsruO‚rues^uOu Ë W(QS"WÉQicžmY‰acS"W1nraÐX~Ñ Y ¥ žÉYœX.[)\^iÌ[]acW(Y‰icS"\^\M›R\^acV4Q@VS]f6“˜Se`dk ½È… € {^u·xe…moexts^uO‚ru"s^uMuºq € u^zp € x» |~p^q·xO…mo"xÁ½ÈƦ|"yOy„w_z"u|”xo^z„xO…^u • …mo"{rx^u"s ew € x^u‡† ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­s® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Section A. Referee 3 §hXdl^V .4.

[]`Z`Z["W^–"V~•RajW(["WO›K\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`Se`Z•rV4`4± V@WmV@` []i 6¤lmV?XZVÚMX.xO…^oex xO…mu„pmo~»uto"{M{muMo"s_zt|~pµxO…muºs^uO‚ru"s^u"p • uƒ|Oz„xe…muÈ»oe¸^o É|~pmupmo~»utoexµxe…muºx|»u € ‚ Ærs|~x|~pr¸·xO…^uº{^o"{muesb†  !"\ .ž^Xdl^Se`ZYbV@ÙeV@Wglm[”Ù"V?S"W^VS]fAXZl^VŽ`dV@fhV@`ZV@WmQ@V4Y‡XdSXdl^V4aj`SP“Wg\^ž^Ÿ^icacQ4[PXZajSeWmY˜YdajXdV4•gacWmQSe`d`ZV4QXdic› °Ç± +^u"sO…mo"{z1ÜKxO…muºs^uO‚Mues^uMuµz”… € wÉyeqƒyOuOoesOpƒxO…moex»_oe¸^o _|4pmumz • …^o"pr¸^uÂpmo~»umz„o"p^qâÜ. ¤l^VŽfhSeijicSP“ajWm–)Q@S"TUTUV@WOXZY["`dVŽW^S"X.

lm[eY[WMž^TŸÉV4`S]fV@`Z`dSe`ZY˜ajW–e`Z["T)TR["`4nMžmYZ[]–eV["Wm•gYd\_V@icijacW^–)Xdlm[]X.

W^V@V~•XZSRŸÉV ["•m•r`dV~YdYdV4•KŸÉV@fhS"`ZV\^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWA± \F.­ ˜\m[]` []–e`Z["\^l ‡¤l^VŽÏm` Y‰XZYYdV@WOXdV4WmQVYZ[”›MY˜XZlm[PXXZl^ V mSP“ƒ` [PXZVŽacY.

acYdWAÑ X4± ² …^u·srumzPx € ‚txO…mu„{moes^o"¸Ms^o"{M…³z"oe¼txO…mut‚^y € Ætsroex^u|Ozºo·ÆmuOo Ý ‚ewMp • x_| € p € ‚·xO…mu x^u”»^{mues^oexewrs^u„•"o]€ p^q·€ xO…moexÀ |”x³ueàO{ÉyeoÉ|~pz¿ÆO…r¼b† ½È… € {muºxO…mo"x³u"Ê^uesM¼ € pmuºoe¸MsruMumz+Ʀ|”xe…º»_u xO…mo"xÁ|~• x¾|Oz • »M» pƒx € zPx^o"€ x^uto €•"€ »M» € pµomzOz”w"»m{rx_| € pƒo"prqµu"€ àO{ÉyOoÉ|4p· ÆM…r¼À|~pµxO…moex {moesOx| wÉyeoes o^z"u|”x¾|ezÂp € xÁ|Ç»m{ sMxro"prxb†2½Ɓ|Oz”…ƒxO…moexÂÝ » s^u„{mu € {ÉyeuÂÆ € wɀ yeqtq€ € .[fhž^WÉQÇXdacS"WS"f XdV4TU\ÉV4`Z[]Xdž^`ZV"nr›eVXXdlmV`dV~YœXS]f Xdl^V\É[]` []–"` []\mlKYd[”›rYbXZlm[PXajX.

wz”xƒxe…moexb† H_|”s_zPx‡Ü |~xƒÆ wÉyeqturym|Ç» |~pmoexru¿»o"pr¼Â» |ezPx^o u^z+xO…moexµoesru}zP¼ep pr¼]» wz Ʀ€r |”xe…µsrumz"uMoes • …}|~p³q_|]u • omz”x|~pr¸‡ÜKv^u • o"wz]uµ|”xµ‚ € s • u^zÈxO…muCÃMÃz@»_oesMx‡ÅMŝs^umz"uMo"s • …muesÉz x • …mu •”Ý xO…mu»o .

€ sƒo^zMz”w"»m€ {Mx| € pz xO…mue¼Â»o Ý u‡† Mu •"€ p^qâÜ |~xº»o Ý umz • yOuOoestx € xO…mu s^uMoeqruesºÆM…r¼txO…^uµomzOz”w"»m{rx_| p„Æ^omz+»_oOqru‡† \ â[Pf XZV@`£‡Ø  ’ l^S"ž^i̕acWm•raÌQ@[]XdVajTUTUV4•^ac[]XdV@ic›RXZlm[PXbXdl^VYdž^ŸmYZQ`Zaj\^X~Ó YœÔ`dV@fhV@`bXdSXdlmVYdV4QXdacS"WmYbacW aj–ež^`ZV)­e± ½ÈƦ|"yMy •"€ pzr|Pqru"sºxO…¦|Oz1Ü ^uex‡Ü ½·o~»p € xÁz~wrs^uºxO…¦|Ozƒ|Oz„o·¸ €M€ q}|PqMuMo‡† F\ ‡[Pf XdV4`.

V4ØOžm[]XdacS"W ‡¤l^V@`ZVŽacY.

[)TR[ ¥ Se`["YZY‰ž^TU\rXZajSeWgTR[e•rVl^V@`ZVXdlm[]X.Y‰lmS"ž^i̕KWmS]X.

Y‰SeTUVŽQ@S"TUTUV@WOX~Ó Y‰Ô K<Í .\m[eYdY “ajXdl^SežrX.YZYdž^TUajW^–RY‰XdV~["•r›KY‰XZ[]XdVÎ ‡¤l^aÌY.

["YZYdž^TU\rXdacS"W.–"SMV4YbXZS)Xdl^Vl^V~[]`dX S]fXdlmacY["\^\^`ZSe["Q lKXdSUXZl^VŽÏmicijacW^–RQ@["icQ@ž^ic[]XdacS"W[]Wm•gV4Y‰XZ["Ÿ^icacYdl^V4YbXZl^VŸ_S"ž^Wm•mYS]f6aÐX Y[]\^\mijaÌQ@["Ÿ^ajicajXœ›"± ¤l^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic••raÌYdQ@žmYZYbXdl^aÌY\_S"acWeX~± ™ uMyMy6Ü ½x € x^oryOy"¼tq_|Oz"o"¸Ms^uMuƁ|”xO…ƒxO…mu·s^uO‚ru"s^uMu € pµxO…¦|ez{ € |~prxb† ² …muÈ»o .

€ s ewmu^zPx| € p|~pqÉ|]u • omzPx|4pr¸}|Oz… € ƃx € u"pz”wrsru„xO…muºs|”¸O…Mxƒsro"pr¸^u € ‚ƒ‚_|"yOym|~pr¸·x|Ç»u € • ory • wÉyOoex^uxO…mu·¶ o"p^q·¸^o"x^uºÊ^ury ]€ • |”xM¼b† ² …¦|OzÈ{mo"{^ues‡Åzª»_oÉ|~p •"€ p € • uesOpÀ|Oz• … € ƃ• x r o"p^qtqru"x^ues]» € |4pmuµ|P‚txO…mu·¶ vmuC• ÃMÃZomzMzM|”¸OpmuOq$ÅMŝx oz”{mu |”‚_| € sOwOpMpm• uesb† ² …muº€ wMpzPxruMoOqO¼ zPx^o"x^u|Oz pÉy"¼µozr|PqrutuO‚M‚Mu xƒo"p^q·…momzÊ^u"sM¼³ym|» |”xruOq|»m{ sMx^o"p uÂqewmu·x Û ¹ ‡† ‚ •"€ wrsÉz"u„xO…mu·‚^y € ƾ|ezÂp € x •]€ prx|~pOw € wz rzPx^uMoOqe¼tz”x^oex^u·o"prqÁ|Oz„oO‚O‚ru • x^ueq„vr¼Â»o"pr¼ {moesro”»uex^u"s_€ z„z”w€ • …³omz„xe…mu„€ {¦|OzPx€ € pƒÆ^uÉ|”¸O…rxâÜ.uex • Ü(oryOy € ‚ºÆM…| • …³oes^uºs^uryeoex^uOqºx € xO…mu xMs^o]pzr|”x€ | p„{ |~prxµo"p^qºp xƒx xO…muºA{ @9B q_|]oe¸Msro”»ƒ€ {muesÀz"u‡† ² …m• u„wM€ pzPx^uOoOqO¼³zPxroex^u ueà|ezPx_z pÉy]¼Á|4p³xO…^u}|4p¦|”x|]oMyºo"p^qt‚_|~pmoMy³z”x^oe¸^umz ‚ƒxO…^u}|4p .

u x_€ | p• † Û zºo ¸^u"p^ues^ory• sOwmyOu$ÜK…moeÊ_€ |~pr¸ƒoºÆmuryMyºqrumzM|”¸Opm€]uO• q„{ @ B q_|]o"¸Ms^o”»ƒÆ|"yMy€ {rs q"w u·€ o zr|”¸ep¦|P‚_| o"prx³|Ç»m{rs Êru”»u"prxµ|~pµxO…mu„{rs umzMzqrumzM|”¸Op†-½”xÁz~… wÉyeq„v^u·p x^uOqºxO…mo"x³o ‚ewÉyOy„{^o"{muestq_|ez • wzMzM|~pr¸ºxO…^uºwOpzPx^uMoeqO¼zPx^oexru³|OzÂv^uÉ|~pr¸º{rsru"{moes^ueq·‚ € s·{MwMvÉy^| • oex| € p oexƒxO…mu„{rs^u^z"u"prx·x|Ç»u‡† .± Î ®.« Î ·‡·¦¸ L¦¼ ¹ ·C³O· L¦«w·@³LÀE«hÝ.À —˜.ä Ä ÀÌ°Gª.«¦³Ø® Î «j­.«D³b« ¹ «¦³b«.®Z°<¸ · L.L.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say Ë W–"V@WmV@` []i_Xdl^VSe`d–O[]W^a D4[]XdacS"WgS]f1XZl^V\m["\ÉV4`acY.

ajWgXdl^ViÌ["Y‰X Y‰V4WOXdV@WÉQVS"W.† ¤l^ViÌ["Y‰X\É[]` []–"` []\mlS]fXdl^VacWOXd`ZSUacYQ@S"WrfhžmYdV4•¿Ó QSeWrfhžmYdajW^–"Ô ±$¤l^Va̕rV~[acWOXd`ZSr•ržmQV~•.Y‰lmSP“ƒl^SP“ƒXdl^V \^`ZV4YdV@WOX“˜Se`dkUÏ^X YacWeXZSRaÐX~± ² …mu„{rs^umz"u]prxºÆ € s Ý q € umzÈp € xƒ‚_|”xÁ|~prx € {^omzPx·Æ € s Ý Þ7½”xÀz”… € ƁzxO…^oextxO…mu„{momzPx Æ € s Ý |OzÂÆMs € pr¸‡Üo]p^qºvMw¦|"yeqmzÂxe…muÈ»oexO…mu~»oex| • oryÈxO…^u € sM¼ºvmu]…¦|~p^qºxO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».ÙP[]`Z›Y‰SeT)V4l^SP“µ•^ž^`dacW^–)XdlmVQ@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnr[]Wɕ Y‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›ÙP[]`ZaÌ[PXdacS"W.YdS"TUV4“lm[PX“bV4[]k ‡Xdl^VacWOXd`ZSM•^žmQÇXZajSeWgV~Y‰\_V4Q@ac["ijic› •rSMV4YWmS]XÙ"V4`d›“bV@iciAYdVXXdlmVŽXdV4Q lmW^acQ4[]iAQ@S"WOXdV@ÚOXfhSe`Xdl^V\ TUVXZl^Sr•[]Wm•.“ajXdl V@›MW^Seic•mYWOžmT#Ÿ_V@`aÌY.\m["–"V acYbXZlm[PXXZl^V¢b¡ÀYdl^S"ž^i̕.

•raÌYdQ@žmYdYdV4•AnrŸ^žrXXdlmVajWOXdV4`dÙeV@W^acW^–UTR[PXZV@`Zac["i []Ÿ_S"žrX–eV@S"TUV@Xd`Z›)V _V~QÇX Y˜aÌYbajWÉQS"WÉY‰aÌYœXZV@WOX“aÐXZl.[)•raÌYdQ@žmYdYdacS"WKS"fAXdlmajW^–OY˜Xdlm[]XQ4[]Wgٔ["`d›R•ržm`dacW^–Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WA±$¤l^ViÌ["Y‰XXœ“˜SRYdV@WOXdV4WmQV~Y•rSUW^S]XÏmXXdS"–eVXZl^V@`“bV@ici¦V@ajXdl^V4` ͜XZl^V["YZY‰žmT)\^XdacS"WS]f QSeWmYœX []WOX?¢b¡}aÌYW^S]X.

ÙP[]ica̕^Î âS"kP[”›"nMŸ^žrX.

aÌYXZlm[PX“lm[]X.

›"S"ž.[]Ÿ_S"žrX~nrS"`.[]`ZVŽ–"S"acW^–XdS)XZ["ijk.

¯mnm[Pf XZV@`.¶ …^omzx v^uts^u ory wmyO€oex^uOq‡† € ß Æ€ xO…^uts^ue€ ‚rues^€ uMu6ÅzºzPx^o"x^• u”»u"pMxº ¶ z”… wÉy"qºÊ^oesM¼‡Ü |ez”p˜Å‰xts|”¸e…rxƒo"p^qtxO…muesruO‚ s^utz »u ‚ xO…^uƒ‚ yMy Ʀ|4pr¸·q_|Oz wzMzr| € p|OzÆrs € pr¸b† ß € Æ}o"v € wrx·xO…mut‚_|”xOx|~pr¸ "wmumzPx| € p† ™ …moexƒq € s^uO‚ru"s^uMu+»uMo]pzÈvr¼ÃMÃd‚_|”x x € ¸^€ uexO…mu"smš6• ÅMÅ'´ € xO• …mu„{mo"{mu"st…^omz€ x € v^u €•]€ »m{ € z]uOq|~p³oƒsO…M¼]» |~pr¸„Ê^ues_z"uMš • Û pr¼O… • € Æ˜Ü ¸^u »• uexMs_| oryuO‚M‚ru• x_z€ oes^u„{moesOx ‚ ^u"¼Op ye€qmz¿pMw"»mv^ues ds^ueÊ_|]u"ƃ‚^y]w|Pq»u …mo]p¦| z & † € u]p u$ÜgxO…^uµuO‚O‚ru x_z ‚ƒxe…mut¸roex^utoes^uMoµz~… ƁzxO…mo"xµ¶ Ê^o"s|]umzÂomzÆmuryOyto]p^qº…momzÂx • • € •"€ € • € € vmu· €x ¸^s^uexOu …moru"smy š wÉyeoex^uOq˜† ÆM…mo"xÁ|ezµ|4p pzM|OzPx^u"pMxmš Ƶq xO…mumz"u³z"u]prx^u"p umz¿p xƒ‚_|~x ?W\.["`dV›"Sež –"SeajW^–)XZSX []ickg["ŸÉSežrXR͉\m["`‰XZacQ@ž^ic["`dic›UXdlmV V V4QÇX YS]f Xdl^V–O[PXZVŽ["`dV~["ÎOÕ H_|”s_zPxmy]¼‡Üg¶ z”… € wmyeqºp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·xO…^u • ory • wÉyeoex| € p_zº|”xÁ|Oz„o •"€ pzPx^o"pMx·‚ € sµo z”{^u • |P‚_| • z"uex €• ‚tsOwMpMpmu"szP¼_• zPx^u~»}o"p^qtq_|]u • omzPx_|~pr¸È»o • € …¦|~pmuâ † • Mu •]• € p^q^y"¼âÜ € p • ut€ o"pM¼ {mo"s^o”»uexrues|Oz …mo"pM¸^uOqâÜ z~w …³omz€ ¸^oex^utoes^uOo$Ü.

£‡Ø ­ Ë XZl^acW^kXZlm[PX.

ajX.

ajFW aj–ež^`ZV mnr`Z[]Xdl^V4`Xdlm["W“b["aÐXZajW^–XdSUXZl^VW^V@ÚOX.ŸÉV@fhS"`ZV `dV@fhV@`Z`dacW^–XdS ac– m± .“˜Sež^i̕KŸ_V[)–"SMSr•Ka̕rV4[XZSRajWm•^acQ4[PXdVŽacTUT)V~•raÌ[PXdV4ij›KXdlm[]X Xdl^V~Y‰VV~ØOžm[PXZajSeWmY[]`ZV? \mijS"X‰XdV~•.YdV4QXdacS"W.

–e`dV~[PXZij›RacW(Y‰l^SP“acW^–Xdl^V •r!a _V4`dV4WmQV~YajWgXdlmVŽXdl^`ZV@V\^žmT)\(Q lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y4± -ru"prx| € p¦|~pr¸ÂxO…mut‚_|”¸Owrsru •"€ wÉyeq„v^ut¸ €O€ q}|PqruMo„vMwrxÀ½Âq € p˜Åœx³o"¸Ms^uMu„Ʀ|”xe…t¼ € wo"v € wrx xO…^u³y € ¸Àz • oryOu$Ü ½Âq € p € x}z"uMuƒo"pr¼·vmu]pmuO‚_|”xÉz6† ?W\A±­ [Pf XZV@`.S"W.£˜Ø(­"­ ˜¤l^VYdS"icžrXdacS"WS]f6£‡Ø(­e­Ž`dV~Øežmaj`ZV4Y˜fhž^iciAacWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.iÌY‰SÉn^TR[]kMacW^–)Xdl^V D .Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– TR["Q l^acW^ V .[]ÚMaÌY˜S"W.Xdl^aÌY–e`Z["\^lKicS"–O[]`ZaÐXZl^TUacQ“bS"ž^i̕KlmV@ic\.

T)Sr•rV4i n^Xdl^VTR["Q lmajW^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZEa D4V4•RŸM› ‡TR[PÚ¦n ?TU[]Úg[]WɕKXZl^V VÚr\_S"W^V4WeX.

acW(£‡Ø(­e±$¤l^V“˜Se`Z•^ajW^–)S]f Xdl^aÌY.

YdV@WOXdV4WmQVen^l^SP“bV@ÙeV@`~neTUac–"lOX.

ŸÉVacWm•raÌQ@[]XdacW^–)Xdlm[]XXdl^V4`dV acYYdS"TUV?ajWrfhSe`dTR[]XdacS"WXZSŸ_VŽlm["•KS"WKXdl^VŽTR["Q l^acW^VS]XZl^V@`bXdlÉ[PXbXdl^V~Y‰VXdlm`dV4V?\m["`Z["TUVXdV4`ZY4± Ë •rS)W^S]X Xdl^acW^kKXdlm[]XXdlm[]X.

XdlmV\^`dV4TUacYdV4YS"f XZl^V•raÌYdQ@žmYdYdacS"WgfhS"icijSP“acW^–U£‡Ø(­ r± Ë XZl^acW^kXZlm[PX ?TR[PÚg•rV4\ÉV4Wm•^YTUSe`dVY‰Xd`ZS"W^–eij›RSeWKXZl^VTR["Q l^acW^VYdEa D4V?XZlm[]W(•rSMV~Y âTR[PÚ¦± Ë W–"V@WmV@` []i n „TR[PÚgacY Xdl^VacWOXdV4WmY‰ajÏÉQ4[PXdacS"W.acY“lÉ[PXXdl^V["žrXdlmS"` YajWOXdV4Wm•¦n^ŸmžrXXdl^aÌYaÌYQSeWrfhžmYdajW^–ɱ ² …¦|Ozƒ|Ozºueà^o • x^y"¼„ÆM…mo"xƒxe…muµo]wrxO… € sÉz·|~prx^u]p^qruOq˜† ² …muÈ» € qMuryºq € umzÈp € x •"€ p^‚_|~pmueq x € oz”{mu • |”‚_• | • ueàO{ € pmu"pr• x € s³‚"• wMp • x| € p˜ÜRvOwrxµsroexO…mues·¸_|”Ê^€ umz„ym|Ç» |”x|~pM¸ •• omz"um€ z† ¹MÊruesM• ¼ƒq_|]u omz”x|~pr¸»o …¦|~pmu o"pƒ Ê^oesM¼·vmuexeÆmuMu"ptxO…^u·xeÆ ueàMxMs^u~»uº‚ewMp x| pz1Ügomz q_|ez wzMz]uOq³|~pµxO…mu„• {mo"{^uesb† • u]p • u$ÜU» € s^u|~p^‚ € sP»oex| € p|OzpmuMuOqMuOq·‚ € sµuMo • … |~prq_|”ʁ|Pq"wmoryÂq_|Pu omzPx|~pM¸»o …¦|4pmu‡† \¿­  Ë XZV@Wm•gXZSU•^acYZ[]–e`dV4V?“ajXdl.\^`ZV4YZY‰žm`dVXdlÉ[PX.

S"WmV“[]WOX YbXdSR["Q l^acV@ÙeV•^ž^`dacW^–RYdS"icac•rajÏÉQ4[PXdacS"W1n^[]Wm•gXdlmacY ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­  .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Referee 3 Ydl^S"ž^i̕gW^S]X.“ajXdl.S"W^VŽlm[eYic["`d–eV@`[]`ZV4[#XdS TR[]keViÌ[]`Z–"V4`bQ4["Y‰XdacW^–mnrSeW^V“[]WOXZY˜XdSRacWmQ@`dV~["YdV.Q lm["W^–"VT#žÉQ l.Section A.XZl^VÙ"Seijž^TUV@Xd`ZacQ mSP“µ`Z[]XdVŽS]fT)V@XZ["i1Y‰S)XZlm[PX mSP“ ` [PXdVŽS"f TUVX []i1YdS)Xdlm[]XÏmijiAXdacT)V~Y“aciji¦W^S"X.4.XZl^VTR["Q l^acW^VY‰a D@Venr“l^V@`ZV4[eYbXdl^VQ@ic["TU\^ajWm–fhSe`ZQ@V"nMXZl^V\^`ZSM•^žmQÇX S]f Xdl^aÌY\^`ZV4YZYdž^`dVŽ[]Wɕg\mic[]X‰XdV4W([]`ZV"nM–"SMV4Yžm\A± ?WKXZl^VS]XZl^V@`lÉ[]Wm•¦nm“l^V@W.

–"SUž^\“ajXdl.Xdl^VTR[eQ l^ajWmVŽYda D@V"±˜¢˜SeTUT)SeW^ic›"nMXdlmVY‰l^S"X YdijV4V@Ù"VŽaÌYic["`d–eV@`~nM“l^ajicVŽXdlmVTU[]ÚrajTž^TÖ\^aÌYœXZS"WÙ"V4ijSrQ@aÐXœ›•rSMV~YW^S]X.

Q lm["W^–"VŽTžmQ lA± u"s^uºxO…muºs^uO‚ru"s^uMu³|Oz •"€ pr‚ewzr|~pM¸³z € »o"pr¼ƒq_|P‚O‚rues^u"pMx •"€ p • u"{rx_z+xe…moexÀ|”xtƦ|"yMy x^o Ý uƒoºÆM…¦|]yOuºx € ueàO{ÉyOom|~pÀ|”xt{rs € {mu"smy"¼b• : † +myOuMo^z"uº‚_|~p^qº…mu"s^utoµoexOx^u”»m{rx·x € ueàO{myOoÉ|~pÀ|”x·vrs_|]uO‚^y"¼˜† ² …mu}|~prxru"€ pzr|P‚É| € oex| € pÈ{rs^um• zMz~wrs^€ u…m€ o^zÂp € xO…¦|~pr¸„x € q € Ʀ|~xO… xO…m€ u„A{ @ B • q_|]oe¸O€ s^o”».† ]€ • ² …muºA{ @ B q umzÈp xt…moeÊ^uȀ »mw …ƒ€ x q Ɓ|”• xO…ƒxO…mu z € y^|Pq_|P‚_| • oex| € pÂ{rs umzMz†7½”xÀ|Oz„• qrumzr|~€ ¸OpmuOqÂp xµx …mo"Ê^u+• »mw …tƦ|~xO…ƒxO…mu 1 z y^|Pq_|P‚_| oex| p† ² …mu|~prxru"pzr|P‚É| oex| pÂ{Ms^umzMz”wMs^uµ|Oz¿»mw …yOo"sM¸^ues·xO…^o"p † ½ ¸€ |”ÊruºwO{ÞMÞ7½”xtÆ € wmyeq·x^o Ý utoµy € pr¸ƒ• q_|Oz • wzMzr| € pº€]• x € x^uMo • …t€ ¼ € •]wµ€ xO…mu·‚ewMpr€ qro”»u"pMx^or y^z ‚txO…mu„A{ @9B q_|]oe¸Msro”»}o"p^q·xO…mu·q_|Pu o^zPx|~pr¸Â{rs u^zMz6† w p^‚ewz]€ uƒz »o"pr¼ xO…¦|4pr¸_zÈxO…mo"xÁ|~x¾|»^{ € zMzr|4€vÉyOux € wMpMs^oeÊ^uryµ|~x³oMyMyt‚ € st¼€ € wÁ|~p o}z”… sMx·{moes^o"¸Ms^o"{M…b† +myOuOomz"u„s^uMoeqƒ¶"…mo"{rx^u"sƒá s³ueÊ^u]pƒv^uexMx^ues·sruMoOq·xO…mu„ÆM… yOuÂv €M€eÝ † .

iÌYdSmnMfhS"icicSP“ajW^–R£˜Ø(­ mnMXdl^V["žrXdl^Se`ZYYdl^S"žmic•gajWɕracQ4[PXZV“lm[PXXZl^V@›TUV~[]WŸM›È͉TUa̕^•ricV`Z["W^–"V~Î#S"f XdlmV DWMž^TŸÉV4`ZY4± Ë XacY.

W^S]X.Q@ijV~[]`bfh`dSeT aj– )l^SP“³QicSeYdVŽS"W^VŽW^V4V4•^YbXZSR–"VXXZS D fhS"`XdlmV Xdlm`dV4VŽQ@ž^`ZÙ"V4YbXZSRQS"WMÙeV@`Z–"V?["–e["ajWA± ² …^u»_oexO…mu”»_oex| • oMyÂu ew^oex| € p_zÈoes^u·¸|”Êru"pÀ|~pµxO…mu„{mo"{mu"sb† ² …mu"¼³o"s^uºÊ^uesM¼}zr|»^{ÉyOu xO…m o"xƒ ¼ € w • o"pƒwz"u„…mo"p^q • oMy • wÉyOo"x € s„x € ‚_|4p^qº… € Ƅ»mw • … • y € z"uº¼ € wtpmuMueqtx € ¸ € x € ‚ € sƒ¼ € wrs • … € | • u € ‚µuesMs € s˜† Û qÉ|Oz • wzOzr| € p € p¾z~w • …Á|OzMz”w^u³|OzÂv^ury € ƃxO…mu yOueÊruryº‚Os € »}o"po • oeqru”» | • {mo"{mues˜† N ×bV4Ydac•^V4YŸ_V@acW^–UajicijžÉYœXZ`Z[]XdacÙ"VŽS]f Xdl^VŽ`ZV4Ydž^iÐX Y@nr\É[]`dXS"f1XZl^VÙP[]icž^VŽS]f["WgV@Ú^[]TU\^icVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeW.Q@S"TUV4Y fh`ZS"TÖajX.

S"` •rV4`XdSRY‰žm\^\ÉSe`‰XXZl^acY4nrXZl^V []ž^Xdl^Se`ZYbW^V4V4•gXdSRacWmQicžm•rVŽXZl^V`ZV@iÌ[PXdacS"WÉY‰l^ac\mY˜XdlÉ[PX.TR[]kMajWm–)\_SeYZYdajŸ^icV•rž^\^icaÌQ@[PXZajSeWS]fXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYV@iÌYdV@“l^V4`dVe± Ë W.

\¿­ US]f ac– W^V@V~•^Y.XdlmV4YdVŽQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± ² …^uµy^|”x^ues^o"xOwrs^ut|Ozº‚"wÉyMy € ‚}z”w • …Á|~p^‚ € s]»oex_| € p† ½P‚txO…muºs^uO‚Mues^uMu € {^u"pzÂo"pr¼ vmomzM| • ‚^y]w¦|PqÈ»_u • …mo"p| • z+x^u"àMx·v €M€eÝ xO…mu]pƒ…^u • o"p‚É|~p^q}|~p^‚ € s]»oex| € pto"v € wrx}|”xb† ¤l^V•raÌYZQžmYZY‰acS"WgS"W.žmYdV4•gfhS"`?¢b¡ÀajW.

[)ijajX‰XZijVTUSe`dVQSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WA±6¤l^V4`dVŽaÌY[TR[]ÚMacT#žmTCacW XdlmacY.

[)Q@`dajXdV4`dacS"WgfhS"`.aÌYW^S"X.Q@ž^`ZÙ"V"nrŸmžrXXdl^V["žrXdlmS"`~Ñ YQ`ZajXdV@`ZacS"W.S]f Ÿ_V@acW^–RSeWKXZl^V(͉`Zaj–elOXlÉ[]Wm•gŸ^` []WmQ lmÎ)aÌYYd["ac•KXdSRŸ_V Ydl^S"`dXdV4`˜ÏÉiji¦XZajTUVen^“l^aÌQ l.

Q lmSOSOY‰acW^–U[)ijSrQ@[]XdacS"W.S"WgXdl^aÌY.

Q@ž^`dÙeV[PX.

[]ici ±â¤lmV Ïmici¦XdacTUVacY.

T)SeW^S]XZS"W^VŽ•rV~Q`ZV4["YdacW^–“ajXdlacWmQ`ZV4[eY‰acW^ – U[]XQ@S"WmY‰XZ["WOX rnmYdacWmQVXdlm V mSP“ƒaÌYXdlmV \^`ZSr•ržmQÇX.

["Wm• ^± ?Q@QSe`Z•^ajW^–XdSUXZl^aÌY.S"f ?TU[]Ú.

Q`ZaÐXZV@`ZajSeWAnMW^SQ@["icQ@ž^iÌ[PXdacS"WgacY.

W^V@V~•rV4• $XdlmV \^`ZVfhV4`d`ZV4•.Se\ÉV4`Z[]XdacW^–)\ÉSeajWOX `ZV4ØOž^ac`dV~Y˜acWOXd`ZSr•ržmQÇXZajSeWS]f S"Xdl^V4`.QSeWrÏm–"žm`Z[]XdacS"WKaÌYW^SU–e[]XdVŽ“lm[]XZYdSOV4Ù"V4`4±â¢˜ijV~[]`Zij›en^Q l^SMSeYdajWm–)["W.

Q`ZaÐXZV@`Zac[mnrajWÉQicžm•racW^–)Xdl^SOY‰VŽXZlm[PXXdlmV[]žrXZl^S"` YTUV@WOXdacS"WacWKXZl^V acWeXZ`dSɱ .

S]fXdlmV\m[]–eV­ U•^acYZQžmYZYdajSeWKXZlm[PXXZl^VY‰TR["ijicV@`bÏmicijacW^–UXZajTUVŽfh`ZS"T֞mYdacW^–[ iÌ[]`Z–"V–e[PXZVR§hS"`.Wm•gXdlmVV@Wm•.

ŸO›Xdl^V\m["`‰X.[UYdTR[]icijV4``dž^WmW^V@` ՔՔ°#“aciciAijV~["•KXdSR[RYdTU["ijicV@`TR["Q lmajW^V ¥ žmY‰X?•rSMV~YW^S]XfhSeijicSP“ƒ[PX []ici ±â¤l^VŽTU[eQ l^acW^VY‰a D@VaÌY•rVXZV@`ZTUajW^V~•.

YdEa D4V[]Wm•KXdlmV`dV~Øežmaj`ZV4•gajWOXZV@WmYdaÐÏ_Q@[PXZajSeW \^`ZV4YZY‰žm`dVenOWmS]X.

å —˜.ŸM›K[]WM›S"f XZl^aÌY@± p • utoe¸^oÉ|~ptxe…muºs^uO‚ruesruMu³|Oz •"€ p^‚ew_zr|~pr¸È»_o"pr¼À|OzMz”w^umzyOu"xº»u|~pMx^uesO{rsruextoe¸^om|~p ÆM€ …mo"xÁ|ez„€ xO…^uº{ €@ B q_|]o"¸Ms^o”» |Oz„oryOyƒo"v € wrxb† ]€ ² • …muºA{ @9B2q_|Poe¸Ms^o”»Á|Ozº‚ € sƒ…^oeʁ|~pr¸ƒo]p {mu"s^oex| pmory+{ |~prxµoextxO…mu·s|”¸e…rx·¸^oex^uºÊ^uMy |”xO¼to"p^qtxO…muºs|”¸e…rxƒ‚_|"yMym|4pr¸ºx|»_u‡† H € sµo"pM¼µ¸|~Ê^u"p  ÜxO…mues^u·o"s^utxeÆ € { € zMzr|4vÉyOuƒz € y]wrx| € pz € pµxO…muºs|”¸e…rx·…mo"p^qzr|PqMu .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

•rS"acW^–)Xdl^V4aj` Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY4± 4 mS"`ŽVÚ^["T)\mijVenXdl^V)ic[eYœXYdV@WOXdV4WmQV)S]fâXZl^V)T)a̕^•ricVU\m[]` []–e`Z["\^l(S"Wª\­ RacijicžmY‰Xd` [PXdV~Y.† Ë X.Chapter A.Y‰V4V@TRYbXdlÉ[PXXdlmV@›g["žrXdlmS"` Ylm[”Ù"VS"ŸmYZQžm`dV~•gYdS"TUVŽV@icV@TUV@WOX []`Z›R`dV~Y‰ž^ijXZYŸM›. What The Establishment’s Scientists Say o"prq € p^u € p³xO…^uµyeuO‚Ox·…mo"p^qzr|”qru„Ʀ|”xO…ƒxO…mu³z"o~»uº¸^oex^uºÊ^ury €]• |”xM¼˜† € Æ^ueÊ^ues‡ÜxO…mu s|~¸O…rx·…mo"p^qzr|”qru„…momztz@»oryO•"€yOuest‚_|"yOym|~pr¸º€ x_|»u‡† Û prq³oe¸roÉ|~p˜ÜgxO…^u·sruO‚rues^uOu p^‚ew_zr|~pr¸to]p xO…mu"s|OzMz”w^u‡†_| Ý u}|4p·»o]pr¼µu"pr¸|~p^uMues|~pM¸ zr|~xOwmoex| € pz ÜUÆmu·…^oeÊ^u„…mues^utozr|”xOw^oex| € p|~pµÆO…¦| • …» € s^uºxO…mo"p € pmu • s|~x^ues| € p|Oz pmuOuO• qruOq˜† ² …m€ u • yOo”»^{¦•|~pr€¸·‚ € s • u|Oz €€ pmu € ‚txO…mu • s|~x^ues|]oxO…moexƒqruexrues]» |~p^umz¿ÆM…mo"x »o …¦|~pmuµz~… wÉyeq„v^u … z"u"p† ² …mu xO…mu"sº{moes^o”»_uex^ues|ez„xO…^uº{ @ B q_|]o"¸Ms^o”».

V4["Y‰Q SelmTUV4VY6XdajlmXZY˜ajW^ij–UacTU“baÐXZVajW^Y‰l^–#Seٔž^["iÌij•KžmV.XZlm[PX[e Y aÌ¢bY¡µW^S"`ZX.

\ ­  N ¤lmVžmY‰VŽS"f XZl^V“˜Se`Z•ÍdQ@S"WmY‰XZ["WeX Î#aÌYW^S"X.Ÿ_S]Vf$\^­"ž^neŸ^XdiclmaÌY‰V.QS"WÉY‰aÌYœXZV@WOXXdl^`ZS"žm–"l^SežrXXdl^aÌY\m["\ÉV4`4±$¡?SUXdl^V4› TUV~[]WQS"WÉYœX []WOX.l^•racW^aÌYd–RQ lmacW¿["`d­4–e®"V®eÙ"¯^V4± ijSrQajXœ›#`ZV4[eQ l^V4Y6ajXZY˜TR[PÚracT#ž^T±6¤l^acY ² …mues^u³|Ozp € »u"prx_| € p € ‚·xO…muƒoryMyeue¸^uOqº‚Mo • x € ‚ÃMÃd¶ s^uMo • …mumz·|”xÉztym|Ç» |”x|~pM¸ºÊ^ory]w^u €) ‚ !1†eÅOÅ ² …mues^u³|ezÂp € q_|Oz • wzMzr| € p|~pµxO…mu„ÆM… € yOutoesMx| • yOuºÝ o"v € wrx•]€ ÃMÃd¶ s^uOo • …¦€ |~pM¸ |”xÉz+»o"à|»mw"» Z¶ / !?&1ÅMÅ^† +^uesO…mo]{zȀM€"xOݳ…muº€ s^uO‚Mues^€ uMuÂÆmo^z¿»1|OzP• x^o u"pÉy"¼ €O€e»MÝ »u"pMx|~pr• ¸ p q_|”‚M‚rue•"s^€ u]prxtoesMx_| • yOum" z ß Û ´r¶ Û Åz+v s³o]p xe…muesƒq_|]u omz”x|~pr¸ºv &¿ÆM…¦| …t…mu …mo^z p^‚ewz"ueqÂƦ|”xO…ƒxO…|Oz„oesMx| • yOu‡† V@–O[]` •racW^–#XZl^VQSeWmQicžm•racW^–U\m["`Z["–"` []\^lgS"W.

["Q`ZSeYZYb–"V4S"TUVXZ`d›RSe`.

QS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nmS"`ŸÉS"XdlA± ² € xO…mu·s^uMoOqMues_z " ² …mu·s^uO‚ru"s^uMu¿»uOo"pz„o • s € zMzȸ^u € »_uexMsM¼to^zºq_|”‚M‚rues^u]prx ¸^u€ € »€u"xMsM¼to"prq³o • s € zMz ^u"¼Op € yeqmz¿pMw"• »mv^uesƒomz„q_|P‚M‚ru"s^u"pr€ x ruºpOw"»mvmues Ɇ ½ÂsruMoryMy"¼ q • p x·wMp^qruesÉzPx^o"p^• qxO…mutq_|P‚M‚Mues^u"p uÈvmue• xeÆmuMu"ptxO…^u·xeƀ € • omz"umz6† Û s^u"p‡€ ʼnx • o xOwmoMyMy"¼º xO…^umz"u omz"u^zÈxO…muz"o”»urš ۀ …^o"pr¸^u³|~pµ¸^u »uexMsM¼t€yOuMoOqɕ]€zÈx o …mo"pM¸^u € |~p rue¼Op y"qÉz¿pMw"»^vmuesºpMw"»^vmuesb† Û pr¼O… ƘÜgxO…muºs^uO‚Mues^uMuºq_|”q·p x pzr|PqMuesto •"€ »m{Éyeuex^ury"¼„q_|P‚M‚Mues^u"prxÂ{ € zMzr|4v¦|"ym|”xO¼b† ¶ € pzPxro"prxt¶ »uMo"p_zÈxO…moexƒ¶ |Oz omzMzr•|”¸epmuOq„x € oz”{mu • |”‚_| • sOwOpMpmues€zP¼ÉzPx^u”»Ü € s}ym| Ý uºxO…muCÃMà •"€ »M» € p˜ÅOÅ)» € qruMyµ|~p ÆM…¦| …µoMyMy·xe…muºsOwMpMpmu"s_zt|~pµxO…mu„Æ smy"q„…moeÊ^uºxO…muz"o”»_u·Êrory]wmu‡† ä N ?YdYdž^TUacW^–)Xdlm[]XXdl^V4›KTUV4["W.Q@S"WmY‰XZ["WeX.

[eQ`ZSeYZY˜–eV@SeT)V@Xd`Z›"nOXdlmV@WS"ŸMÙMajSežmYdij›enržmY‰acW^–R[Ï^ÚrV4• ÙP["ijž^VfhSe`.

[]iciA`džmW^W^V@`«”–O[PXZV?Yd›MY‰XdV4TRY“ajiciAYdS"TUVXZajTUV4Y.

ijV~["•KXdSUic["`d–eV?V4`d`ZS"` Y4±¤l^V4›g•ra̕.W^S]X WmV@V4•gXZSU•^SU[UicS]X.

Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWKXZSU•^VXdV4`dTUacW^VŽXdlmacY4± Û p^qt¼^uextxO…|Oz »uexO… € q|Oz„xe…muÈ» € zPx·wz"ueq»_uexO… € q|4p³xO…^u}|4p^qewzPxOsM¼ @z € »u„ueÊru"p Ʀ|"yMyµz"oe¼txO…^uµueà • y]wzr|~Ê^u »u"xO… € q & † å N ¢˜SeWMÙ"V@` YdV@ic›"nOaÐf6XdlmV@›TUV4["W(QS"WÉYœX []WOX.

["Q`ZSeYZY V@›MW^Seic•^YWMž^TŸÉV4`4nma ± V"±˜¢b¡ÀQ4[]W.ÙP[]`Z› XZl^`ZS"ž^–elRXdl^VŽ`Zž^Wg[eYâXZl^VÙ"V@icSrQajXœ›Uٔ["`dacV4Y4nOXdl^V4WXZl^V@›lÉ[”Ù"V.WmS]XTU[e•rV.

®Z°ž¸ °ž³b«´® Π՜½Û«´®.ª¦·Z®.°ÔÄ.¯´³Ø®.à Џ&Î ¸ h«Û°Æ· Î «´®¦³ Lwʪ.®CLœ±Cª ¸ ° ¹ µ·@«›³Q±C· ÃCµ ³ÓÀE±C¯¦·@ÃCÀE³b«.·C³Ú³b«.ÃZ« °L¦°E°G®¦ª@³–¸ ÕdÀ¤±.L!Í ä X 4<RYV.°™¯.Y‰XdV4[e•r›KY‰XZ[]XdV[]Wm•gXZl^V )•rSMV4YWmS]XV@WOXdV4`ajWOXZSUXdl^V ^Ä ª.ʋ³b®¦¼.ÊM·.¯.Ä ¹®Zݦ¸ °$« ¸ µÀ™³bÀE··œj« « L Î «¦ ‡½Û·.« À¤ Í · ¹ ¸ ΠΠæÀE°G³b®Z°<¸ · L!Í ¸ ¹ °Gª¦«”¸ L¦°Æ«¦³Ó±¦³b«h°E®Z°<¸ · L7¸ À L¦·.XZl^V@ac`Q@[eY‰VÙ"V4`d›)“˜V4iji ± ’ ajWmQ@VŽXdl^V4›lm[”ÙeVŽ[eYdYdž^TUV4•.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

Xdl^VSeW^ic›K`ZV4["YdS"WKXdlm[]XT)V4WOXdacS"W.Section A.Ÿ_VŸÉV~Q@[]žÉY‰Vf ÙP["`dacV4YY[#fhžmWmQÇXZajSeW.fhS"`XZl^VÙ"V4ijSrQajXœ›RXZS)ÙP["`d›K•^ž^`dacW^–)XdlmV Ïmiji¦“bS"žmic•.4. Referee 3 Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WAnOXdlmV@W.S"f XZl^VŽÏmici¦fh` ["QÇXZajSeWA±$¤l^V@›Klm[”Ù"VŽW^S"X •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^aÌY.

ajW.XdlmV\m[]\_V@`.[]`Z–"žmT)V4WOXYdž QacV@WOXdic›"± ruex»uzPxMs^u^zMzÂoe¸^oÉ|4pµxe…m€ uÈ»oÉ|~pt• { € |4prx € ‚·xO• …muƒoesMx| • yOu‡†E¶ € Ê^o"s|]umz‚ € s qÉ|P‚M‚ruesru"prx„sewMpMpmuesÉzÂo"p^q stq_|]u omzPx|4pr¸È»o …¦|~pmumz†7½”xÀ|Oz{ zPxewÉyOoex^ueq„xO…moex xe…muºÊ^ury ]€ • |”xM¼·q € umzÈp € xtÊ^oesM¼ƒqewMs|~pr¸·sO€ wOp† Û €Mqɀ |Oz • wzOzr| € pƒo]v € wrx  € |ez·o"p • u]prx|”s^uMy"¼·q_|P‚O‚rues^u"pMx|OzMz”w^u„s^uryOoexruOqºx xO…muº¸ q·Ê^u]prx|~pr¸tqMumzr|”¸Opƒ‚ s·ÆM…¦| …  s^u”»oÉ|4pz •"€ p_zPx^o"prx˜† NË f XZl^VVÚ^[]TU\^icV4Yb–eajÙeV@W.

["iji Õ.[]`ZVY‰l^SP“W_Õ ² …mumz]uƒu"à^o”»m{ÉyeumzÈqru”» € pzPxMsroex^uxe…moextxO…muCÃMà •]€ »M» € p‡ÅMÅ)»uexe… € q|OzºuesMs € pmu € wz o]p^q·xO…m€oextxO…m• uCÃMÃdo"wrxO… • € s_z ÃMÅM• Å#»uexO… € q³z”… € wmyeq„vmuƒoOq € {rxruOq € s € xO…mu"s„»_uexO… €M€ €qmz v^omz"uOq€ pÁz |Pu"prx|P‚É| {rs_|~p |~{myOumz6†2½v^urym|]ueÊru„xO…moextxO…¦|ezµ|ezºotÊ^uesM¼·¸ q sruMomz pb† .å)å —˜.Ò·lM›g[]`ZVXdl^V(ÍdTUS"`ZV•rV@XZ["ajicV4• Q@[]iÌQžmic[]XdacS"WmYZÎ#WmS]X\^`ZV4YdV@WOXdV~•¦nrajWÉYœXZV4["•.•rSRWmS]X`dV4\^`ZV4YdV@WOXXdl^VQ lm["`Z[eQÇXZV@`ZacY‰XdaÌQ@Y˜S]f6[)Xœ›O\macQ4[]i •rajVQ4["Y‰XdacW^–UTU[eQ l^acW^V"nr“lM›XZSU\^`dV~Y‰V4WOXbXZl^V@T[PX.S"f1XdlmVŽXd`ZajÙMaÌ[]i¦`ZV4Ydž^iÐX YbXdlm[]X.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter A. What The Establishment’s Scientists Say ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

     Q .

 .

    .

    ‰ .

ä Ÿ Uv U Ìv bV 0Ÿ ž} 7SOv CT Ÿ ~v U eV U ¡v !Ÿ V U’U ÌS U ‡Ÿ U Ÿ …V U )V 0V ‡V CT 0n U )V U aV U Ž§ #v wS U CŸ wv !Ÿ fv oV U U’U CŸ X§ #v ~v <§ aV U Ûc Og U …§ #v v ÔV ^nwV S . U CŸ U zS aV Ÿ n LV S &S aV ›c U )V U ‡Ÿ U U .S9?=5B9S3GH…V#Mh5K3.

”vj35B3@D3CŸ3!5 ‡ 23DXY 5K3<9AWF5.l9A23!Dly™wrÔ{-N-”Mg4G= U’U ..D3GHeNۈ } .Z3G=5K4!2xÌS*D=9AWF5K= U’U M4G= U’U 3GH¡v2=9”vL=.

1DR#Œv 4.2R5B9L9:7bV 3 U =9S35¤y™wrwC{ HU3CŸ 3 U R]V!3GHC7ED9SRv 2=9\7 .

"D3‡Œ v 4!5B3=9:7 RYD~jv R]W U HiV!5KR0Ÿ 3@X!3<9>9S3!5>N›`} VFV!5KR!T 7bV =9S3 U M9<jv RgM.= U’U 3HT}¤}`wr™#} NJS 2=6H2RYV!3H 9A26=9L9A27 .

3=!5K. =[R‹SJ\v 5KR!9S3= U 3<9>9S3!5o9SR y 9S3‡Ÿ 3p H06Ÿ =!5nHMGxYHb7E5B34A9SR5*R0an 5K3.

.?3=!5n462=FD6H03HYW64.

=9:7 R]D&Pn R5L}¤}`wr$r F } fj= U 3<9>9S35w-S D3CŸ 3!5o.

WUXa"V 7 9>9S3Ha.

l9:7b\V 39SRg.t N }pR#v¥J S 26=!Ÿ 3"HU3G47 HU3GHg9A26=9`7 9`7 .Z3!D6H9A23 U 3<9>9S3!5*=FD6Hg9SRXV =aA§ 3(7 9LRYV!3D"9SR9A23VFWFX U 7 4UNwJS 26=!Ÿ3 = U RYD[@4.

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

xJPn R5<\V 35oH7E5K3G4<9SR5*R0cn 4<ReVf(V WFD!7 4G=9:7 RYD3Pn R5L}¤}`wr™#} x v\27 462HU3.37# v 7 9A2F]=FW U “m5K= U R#jv 35.

:46587EX!3..

.&#V MhX6=9>9 U 319SROVUWFX U 7 .

Pn R5GV =9:7 RYDbN¤`} DRYV!3D U 3<9>9S35*9SRT”h5>N`“*=!5n=FDbx 7E5K3G4A9SR5*R^`n ”@=5<A§ 3<9:7ED[fPn R5a}ž}`wr$#} xv7 .Z3g5K3G=6H@9A23.ZR@=9>9?=64!23HvNF U 3G=.2@7b(V V!R5B9?=FDG9#7ED.#= U .

N¤#c 23..Z3 U 3<9>9S35B.

Pn R5GV =9:7 R]D=FX!R]WG9oV =FDMg=.`R0n }¤}`wr™}`g .Mh5K3CŸ 3G= U = L U R!9aR0Ln 7ED.<V!34A9S. RYV!35K=9:7 R]D.<WFX)"V 7 9>9S3H@_JŸ 3&f ã t =5Q9:7 4 U 3.N”JS 26=!Ÿ 3.

4<R]D.a9SR@9A2!7 .Pn 35B3D4..

3&f ä 9A2@7EDlr U 3CŸ 3 U =FD6Haat =FD6H0RYD U M(RYD3&Lv =.`=64G4<3VG9S3Hif.RYD U M ä =64.

4.

3!V9?=FD4.

Z3!.34<RL V V=5B3Hg9SR s 9SR0=FDGMCX!RHM(3 U .

t Ndv€ 3=6H0=FX!RYW9 7 91235B3FNda WU587ED[Ž\V MhX=9>9 U 319SR ?W 7ED.?35Q9´g Y .Z47 3!D64<37EDgHb7 34.

=.S9:7ED[vxQ1V =FDGM4!WU587 RYW.126=!Ÿ 319?=aA§ 3!D0V U =64<3=FD6H|SOjv RYD6H35jmi =5B3"9A23<M 4<Rb7ED47 H3DG9?= U kqe € 3G=6H0=FX!R]WG9a9A23.a9A2!7ED[.

.?3 U 3<9o\V 3l!§ DR#v v 2=9lM.?3=FD6HOV U 3=.

S9:7 7 9‰M ]= 5B34<37 7ED[ >5KR r9A23 3.A7 9AW=9:7 R]D9A2=9 ]= 7EDbN 23@2RU.RYW9A27EDaU§ N ]4G=FDUDR!9#X!3 7 3 3"9A23".

?9?=FX 7 ..

<V!3DG9l9A23 =.\7ED6H7 7 H]W= \2Ri26=."WUDFX!3 7 3 =FX 3Uxb=.2 3!D9`7 .`.?9 M.

Z=FVFV!3G=5B3Hvx -5K3G= 7 .`Hb7 .?3=!5n462(9SR 7 (V!5KR 39A23"H7 34G=.S9:7ED[vN o9l_-5B.l3 FV!34A9:7ED[9SRi5K3G4<367 3"= j3 4<R \3#9SRg9A234 WUXbN !=9S3!5 \23!D #M&7 W.s7 R]D.\7ED05B3G.?9 L=.3=!5K.

`=5KRYWFDH \R]D3.3GH@9A26=9 7 915B3 R 3G.

5n=. \3!D9L9SR@9A233.?.M= RYD[ 7 9A2= R7 Hb7ED[ 3 X=5.

.?9?=FX 7 .

2 \3DG9aHYW319SR@3 FV!RU.#=FDH@9A233!5‰5KR5B.s7ED[&R p9A2319A5‰WG9A2.a9A23 3.

.?9?=FX 7 .

.2 3!D9#2=.

V!RYD.<2 \3!D9aHUR3.?R5K3GHeN *X!3 7 3 319A2=9a9A2313G.S9?=FX 7 .

1DR!9 L=FD9\V!3GRYV 319SR DR 9A26=9L9A23<Mh26=6Hi7ED 3G..S9S3GHC7ED05K3.

a9SR&HUR&..Z3G=5K4!2 \27 462&V!5KRbHYW64<3G. RHU3 . =FD6H04<R]DG9:7EDFW3G.?Rex 3 3!D9A2R]W[]219A23<M !DR 9A23.`3!5‰5BR]D3GRYW.

.?3@5K3.

.Z3G=5K4!2 jR5 .

Z47 3!D9:7 _]4.a=!5K3..A \RbHU3 .

WFXFX!7 .= M&5.

2N 23<M@HR]D 9 L=FD9\V!3.

R]V 319SR !DR =FX!R]WG9l9A2367E5 "7 .

Z31R \R]D3.W.

MGN !å"ã .

 „ ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› ?¡Ž¢ #n ® ­Ò V~YœX .

V~[]`.aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment $@"/ 1`+e+-"Œ+J v " # ¬e["WMžm[]`Z› ^n¦­~®"®e¯ ’ ž^Ÿ ¥ V~QÇX ?ž^V4Y‰XdacS"WÉ[]Ÿ^icV?V@Xdl^aÌQ@Y ¡..

•^ٔ["`Z•^› Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–UXZSUVÚr\^`ZV4YZY˜T›gQ@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrX.¨(`~± .

[ .¡¢ }TUV@TŸÉV4`4n Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V~Y‰VŽ\_SeYZY‰acŸ^icV ajTU\^`ZS"\m`dacVXZajV~YQS"žmic•g`dV~Y‰žmiÐX.Y.\_SeYZY‰acŸ^icVŽajTU\^`ZS"\^`ZacVXdacV4YacW.Xdl^V“[”›UXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À[”“[]` •^Yb`ZV4YdV4[]` Q l–e`Z["WeX Y@± .

XZl^V \^iÌ["Y‰XdaÌQ@Y[]WɕgS"Xdl^V4``dV4ic[]XdV~•KacWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë f›eS"žK“[]WOXXdSRV4W^lm["WmQVXdlmVQS"TU\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdYS"f XZl^V •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"n^›eS"žgS"ž^–eleXXZSY‰ž^\m\ÉSe`‰X.QS"TU\_VXZaÐXZajÙeV?XZlm[]W.acWTU["kMajW^–XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^–UajWɕržmY‰Xd`Z›ijV~YdY.

•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›V@Xdl^aÌQ@Y.

["Wm•.["`dVŽ` []aÌY‰V~•l^V4`dV4ajW1± ¨ []WM›S"f XZl^V`ZV4YdV4[]` Q lK[”“[]` •^Yb`Z["acYdVŽY‰V4`dacS"žmYØOž^V~YœXZajSeWmY[]Wm•Q@S"WmQ@V@`ZWmY[]Ÿ_S"žrXXZl^VVXZl^acQ4YS]fXdl^V \^`ZSMQ@V4YZY[]Wm•.Q@[eYœXÙeV@`Z›KY‰V4`dacS"žÉYbYdlm[e•rSP“.[]WmYd“˜V4`bXdl^V ØOž^V4Y‰XdacS"WmYbXZlm[PX.

YbS"WgXdl^VacWOXdV@–e`dajXœ›RXZl^SeYdVŽajWMÙ"SeijÙeV4•KajW.XdlmV\^`dSrQ@V4YZY@± Ë W Xdl^VŽfhSeijicSP“acW^–\É[]` []–"` []\mlmY Ë “ajiciAYd\ÉV4iji¦SežrX.

¡.Se`Z•^V@`bXdSRacWmQ`ZV4[eY‰V?XdlmV •racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›Ñ Y\^`ZS]ÏmXZY[]Wɕ.[eQ l^ajV4Ù"V4T)V4WOXZY Ë lÉ[”Ù"V TR["•rVe± ?W ’ V@\rXZV@TŸÉV4 ` ^n¦­~®"® ^n Ë acWrfhSe`dTUV4>• ?¡Ž¢ }Xdlm[]X Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YbT)Sr•rV4iAS"WgXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“ \^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›aÌYž^WrfhSež^Wm•rV~•¦nm["Wm•¦nMXdlmV@`ZVfhS"`ZVY‰SÉnracY["ijiAXdl^VS"Xdl^V4``dV~Y‰V~[]` Q lŸm["YdV4•gS"W Ž[]`ZŸÉV4`4Ñ YTUSr•rV@i‡§ •rS"WmVŸM›.W^ajÙeV@` Y‰ajXœ›^°Ç±$¤ S)T›–"`ZV4[]X.Q@S"TU\_VXdajXdacÙ"V4W^V4YZY“ajXdlS]XZl^V@`acWm•ržmY‰Xd`ZacV4Y4± Ë []iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM› ?¡Ž¢ }•^V@TUS"WmY‰Xd` [PXZV4YW^SR•rV~Y‰ac`ZV?XZSR\m[]`dXdaÌQac\m[]XdVŽajWgXdlmVajTU\_S"`dXZ[]WOX.XdS QiÌ[]`ZaÐfh›Xdl^V~Y‰VØOž^V~YœXZajSeWmY@n^["Wm•gV@icajTUacWm[PXZVS]XdlmV@`\^`ZS"Ÿ^icV@TRYajf XZl^V@›gVÚraÌYœXacW.Y‰SeT)VŽS"f1XdlmVŽXdl^acW^–eY Ë lm[”Ù"V?fhS"žmWm•¦± Ë Ydž^–e–"V4Y‰XbXdSU›"Sež []Wm•["ijiXZl^SeYdVQS"WÉQV@`ZW^V~•g["ŸÉSežrXXdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›KXdlm[]X›eS"ž_«”Xdl^V4›KYdl^S"ž^i̕gl^V@ic\.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kRfh`ZS"T ?l^acS ’ XZ[]XdV .

\^`daci6­4®e ® acYZY‰žmVS"f6¡?acV¢b["Y‰XdacW^–R£âW^–eajW^V4V@`bXdlÉ[PX ?¡Ž¢ Àlm["Y S"WmQ@V["–e["ajWK[”“[]` •rV~•R¡.[#–"` []WOX‡XZS)Q@S"WOXdacWMž^V?lmacYb`ZV4YdV4[]` Q lRacWXdlmacY["`dV~[^± .`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ kU“aÐXZl.Y‰ž^`Z\^`ZacYdV Ë icV4["`dWmV4•Kfh`dSeT Xdl^V¨ª[]` Q l_(« .

iÌY‰SÉnM[ ›"V~[]`f XZV@`.

[)`ZV@\_S"`dXS"WgXdl^V`ZV4Ydž^ijXZYbfh`ZS"TÄ×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ YQSež^ic•gŸ_VS"ŸrX []acW^V4•Kfh`dSeT ?¡Ž¢ #nmW^SRSeW^VXdlm[]X Ë kMW^SP“ƒS"flÉ["YŸ_V@V@W(["Ÿ^ijVXZSÏÉWm•.›eS"žYœX [PXdV~•XZlm[PX.ÙP[]acWA± Ë X.TR[]WM› S]XZl^V@` Ylm[”Ù"V?Xd`ZacV4•gXdSU–"V@XXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4nMŸ^žrX?ajW.S"`S"Ÿ^XZ[]acWgXdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["Wm•.

ijV~[”Ù"V~Y˜TUV“bS"Wm•^V@`ZajW^–)“l^V@Xdl^V4`.

Y‰SeT)V4S"W^V •rSMV4YWmS]X“b["WOXS"Xdl^V4`ZYbXZSUkOWmSP“µ[]Ÿ_S"ž^XXdl^aÌY`ZV4YdV4[]` Q lA± Ë “aciji1\m[”› ? XZS)Xdl^VŽÏm` Y‰X.

Xdl^aÌY`ZV@\_S"`dX4± Ë ["icYdSUijV~[]`ZW^V4• §hacFW ?¡Ž¢ #Ñ Y?¡.“l^S “ajici¦fhž^`ZW^aÌY‰lTUV“ajXdl.\ÉV4`ZYdS"W.V~ QV@TŸÉV4` ^n¦­4®"® \^ž^Ÿ^icaÌQ@[PXZajSeWÉ°˜XdlÉ[PX.

S"WÉQVŽTUS"`ZV .Yd["T)VXZS"\^aÌQfhS"`.`~±$ט`ZV@ÙMaÌQ k“ajXdl([]W^S"Xdl^V4`–"` []WOXXdSR•rS `dV~Y‰V~[]` Q lKSeWKXZl^acY.¡¢ À[”“[]` •rV4•g¡.

["W^S]XZl^V@`Ÿ^žm•^–"VX.

›eV4["`Ž§‰­4®e®"¯e°± .

`ZVŽ¡?`~±âט`ZV@ÙMaÌQ kÑ Yb`ZV4Ydž^iÐX Y `dV~[]icij›Xdlm[]X.

ajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V”Õ .

[eYl^VQ lm[]Wm–"V4•Kl^aÌYTUSM•^V@i ÕÒ·lm[PX..

aÌYbXdlmVQž^`Z`dV4WOXTUSr•rV4iÌÕÒ·lM› lm[”Ù"VŽ“bVŽW^S]X.

l^V~[]` •K["ŸÉSežrX.

S]fXdl^VS"Xdl^V4`ZYbXZSR•rSU`dV~Y‰V~[]` Q lKS"WgXdlmV XdSe\^acQŽV4WOXdajXdicV4•„Íd¡?V@ÙeV@icS"\^TUV@WOX.`~±â×b`dV4ÙMacQ k["Wm•.aÐXÇÕ Ë ["icYdS)ijV~[]`ZW^V4•gajW.¡.XZl^VYd["TUVaÌYZY‰ž^VŽS"f6¡?ajV¢b[eYœXZajWm–U£‡W^–"acW^V4V@`bXdlm[]X.l^acY QSeijicV4["–"ž^V~Y˜lÉ[”Ù"VŽŸÉV4V@W([”“[]` •rV4•["W^S]XZl^V@`–e`Z["WOXbSeWgXZS"\.

±$¤l^aÌY¨(`~± â`ZajŸM›MiÉaÌY Xdl^VQ lÉ[]ac`dTR[]WgS]f Xdl^VÙeV@`Z›QS"TUTUajX‰XdV4VŽ“l^acQ lgfhž^Wm•^V4•gXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l1± .S]f Xdl^V ’ V@WmYdS"` ’ ›rY‰XdV4T.± Î Ë WgXZl^V ’ V@\^XdV@TŸÉV4`Ç« QÇXZS"Ÿ_V@`­4®e ® acYZY‰žmV"n^“bVŽijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.S]f Xdl^V ?¡Ž¢ ‡`dSrQV~YdYb¤ V4Q l^W^SeijSe–"›R¤["Ydk `dSež^\AnMacYb\m["`‰XS"fAXdl^VŽ`ZV4YdV4["`ZQ lRXZV4["T.¨(`~± Ž["`d› â`ZajŸM›Mi nrQ lm["aj`ZTR[]W.[]Wɕg£‡Ù”["ijžÉ[PXdacS"W.f6QS"žm`ZYdV"n Ë ["TCYdž^`dVenMXdl^aÌY QSež^ic•gW^S"X.

ŸÉVe± Ë ¥ žmY‰X.

XdlmacY.“˜Sež^i̕KicajkeV.XZSUl^V4["`›"S"žm`bV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWA± Ë YaÐXicV@–eaÐXZajTR[PXZV”«PVXdlmacQ4[]iXdSUlm[”ÙeV[ TR[]WS"WgXdl^VQ@S"TUTUaÐXdXdV4V[”“b["`Z•racW^–#Xdl^VQ lm["aj`ZTR[]W[)–"` []WOX Õ Ò Se`dkMacW^–US"WgXdl^VYZ[]TUVŽ`ZV4YdV4[]` Q lK\m`dS ¥ V4QÇX“ajXdl.

¨ `4± ‡`dacŸM›Oi“["Y¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ kR“l^SR[]iÌY‰S ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .œa©Bž! ]sžŸ#š.

`~±m×±^×b`dV4ÙMacQ kSeWKXZl^VYdV@WmYdS"`\^`ZS ¥ V~QÇX.`ZV4QV4ajÙeV4•g[U–"` []WOXbTUV4WeXZajSeW^V4•["ŸÉSPÙeV"± Ë YbXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.XZl^VŽf©["QXbXZlm[PX Ž["`d› â`ZacŸO›Mi¦QSMSe\ÉV4`Z[]XdV4•g“ajXdl(¡.Ÿ_VXœ“bV@V@W.

[]Wm•g›"Sež.•^V4Qa̕racW^–UXdSU`ZV@W^V4“ ¡?`4±m×b`ZV@ÙMaÌQ k_Ñ Yb–"` []WOXS"WgXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\^icž^W^–eV@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›K\^`dS ¥ V4QX Õ Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSUijV~[]`ZW “lm[]XXdl^V`ZV4[eY‰SeW^ajWm–fhS"`.

Q@S"WOXdacWMž^acW^–)XdSUfhž^Wm•¡?`4±Éט`ZV@ÙMaÌQ k[Pf XZV@`›"SežglÉ["•gijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

¨(`~± ’ XdV4Ù"V .•m•raÐXZajSeWm[]icic›"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.l^aÌY `ZV4YdV4[]` Q l“["Y\^`ZS"ŸmijV4TU[]XdaÌQ]± .•rÙP["`Z•r›K“b[eY–"acÙ"V@W[)ic["`d–eV["TUS"ž^WOXS]f6TUS"W^V4›RXdS Y‰Xdžm•r›.¨(`~± .¡¢ Ñ Y []ŸmajicaÐXœ›RacWg•^acY‰XZ["WmQVijV~[]`ZW^acW^–["Wm•XZlm[PXbXdlmacYaÌYb“lO›RlmV?“["Yb[”“b["`Z•^V4•UXZl^acYb–e`Z["WeX~± Ë []TÖ[]iÌYdS)Ydž^`ZV XdlÉ[PX.V@W^lm["WmQV .¨(`4± ?•rÙP[]` •r›gQ4[]W.•rÙP["`Z•r›Klm["Y.•raÌYœX []WmQ@VŽQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmY@± Ë []TCYdž^`ZVXdlm[]X.

["ijiXZl^VQ`ZV4•^V@WOXdaÌ[]iÌYbW^V@V~•rV4•gfhS"`.

`dV~Y‰V~[]` Q lK“l^V4W.[e•^•rV4•KXdS)XZl^ V ?¡Ž¢ }\m`dSrQV4V4•racW^–OY@± ?W^VŽTR[”›K[]iÌYdS)“bS"WɕrV@` “lM›RXdlmV@`ZVacY[)W^V4V4•gXdS•rSRYdžmQ l.`dV~Y‰V~[]` Q lA± ?W^VQ@[]WSeW^ij›K“˜SeWm•rV@` “lM›l^aÌY\^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"Wg“b[eYW^S]X.YdSUT#žmQ l`ZV4YdV4[]` Q llm[eY[]ic`dV~["•r›RŸ_V@V4W(•rS"W^VacW XdlmacY.YdžmQ l.

["`dV~[#ŸM›RXZl^V“bS"`Zic•¦Ñ YbfhS"`ZV@TUSOYœXV4•ržÉQ@[PXZajSeWm[]i¦V@Úr\ÉV4`‰X Y@±â¨ [”›MŸ_VŽaÐX.

•rac•^`dV~ٔQÇ["XZ`ZS"•^`ǛÕ ŸÉË V4“bajWmS"–ž^iÌ[”•g“bij["ac`Zk"•rVV~Xd•RSUXZicl^V4ac["Y.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W(¨(`~± ’ XdV4Ù"V .¡¢ ± Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.“˜Se`dkrY•r!a _V4`dV4WOXdic›RfhS"G` .aÌYŸÉV~Q@["žmY‰V•^acY‰XZ["WmQV QSeTUT#ž^W^aÌQ@[]XdacS"W.

`dWg–"` Xd[]l^WOVX`Z["V4Wm[e•gY‰Sel^WmacYbY.

›R¡XZ¢ SR ¨(Ñ Y`4± `dV~ .Y‰•rV~[]ÙP` []Q ` l•r› Ë []iÌYdS)“bS"žmic•gijack"VXZS)kMW^SP“µaÐf$¨(`~± .•rÙP["`Z•r›Ñ Y•ržrXZajV~Y.›"l^SeS"žgi̕rÙeacW^S"–RžmQ [lmYZ\_[PSefhYdV?ajXdXdaclmS"acW(Y["TUY Se W^V@ .

•rÙP["`Z•r› ["•m•raÐXZajSeWm[]i¦TUSeW^ajV~YbXdS•rS)XZl^V“˜Se`dkUXZlm[PX.XZl^acY.[]`ZV4[^± Ë f$Y‰SÉnr“lO›gacYbXZl^V@`ZV[)W^V@V~•XZSR\m[”›K¨(`~± .ajWmQ@ijžÉ•rV kMW^SP“icV4•r–eV["Wm•.`dV~Y‰V~[]` Q lajW.["Y•rac`ZV4QÇXZS"`S]f6V4•^žmQ@[]XdacS"W.

lmV“b[eY˜lmaj`ZV4•gfhS"`acW.“bV@`ZV.Xdl^VŽÏÉ`ZY‰X\^ic[eQV”Õ Ò V.

ajW^fhS"`ZT)V~•RŸM›R¨(`4±eÒ ["ijkMacW^–]XZS"WSeWUXdl^VŸ_V@lm["iÐfAS"f .¡¢ µajWRXZl^V .SPÙe—M¡?V4Q­~®"?® ŽaÌYZY‰ž^V XdlÉ[PX.

[]`ZS"ž^WɕK¨ ["`ZQ lgS"` .

\^`Zaci$­4®"® MnM“bV?“bS"ž^i̕glm[”Ù"V?Xdl^VYdS]f Xœ“[]`ZV.SeWKXZl^VQ`ZaÐXZacQ4[]iAYdijSP“t\mijž^Wm–"V@` Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›e± Ë YbXZl^V@`ZV[UQSeW^W^V4QXdacS"W.XdlmacY.ŸÉV@Xœ“˜V4V@W.

YdS]f Xœ“[]`ZV"Ñ Yb[]\^\m["`dV4WOX•^V@iÌ[”›"V4•g[]\^\_V4["`Z["WmQVŽ[]Wɕ XdlmVŽf©["QÇXXZlm[PXXZl^V`ZV4YdV4[]` Q lacW ?l^ajSUlm[eY\^`ZSM•^žmQV~•XZS]XZ["ijic›acWmQSe`d`ZV4QX.

XZl^aÌY[]`dXdaÌQicV Q@["TUVSežrX#§ .[]Wm•gS ɗOŸm[eY‰VŽ`ZV4Ydž^ijXZY Õ Ë []TÄY‰ž^`ZVXdlm[]XXdl^V4`dV["`dV`ZV4["YdS"WÉY˜\m`dV4Ù"V@WOXZajW^– ?¡Ž¢ }fh`dSeTCQSeT)\mijV@XdacW^–[]Wm•g\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^aÌY YdS]f Xœ“[]`ZV Ë “˜Sež^i̕ ¥ žmY‰Xijack"V?XdS)kMW^SP“·“lm[PXbXdlmV@›K["`dVe± Ë ["TÖ[]iÌY‰S)Y‰žm`dV?Xdlm[]X˜XZl^V•^[PXZV.T#›g\m[]\_V@` []WɕK\^`ZS"\_SeYZ[]i¦SeWKXZl^VYdl^S]X.SPÙm«P¡?V4Q)­4®e?® e°‡“["YbS"W^ic›gQ@S"acWmQa̕rV4WeX []icij›RacTUTUV4•raÌ[PXZV@ic›g[Pf XZV@` Ë Y‰V4WOX›eS"ž.

YdijV4V@Ù"VR§ ’ V@\rXZV@TŸÉV4`­4®e?® e°± Ò·lÉ[PX.•rSU›"SežKXZl^acW^k^Õ ack"V4“acYdV"n Ë ijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.

l^aÌYbfhS"`ZTUV@` \_SeYdaÐXZajSeW.¨(`4±6Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAnrS"W^VŽS"f1XdlmV–eSPÙ"V4`dW^Se`ZY‡S]f .ŸÉV@Xœ“˜V4V@Wl^aÌY`dV~QV4ajÙMacW^–#XZl^V–"` []WOX[]Wm•.ŸÉV@Xœ“˜V4V@WgXdl^aÌY–"` []WOXŸÉV4ajWm–[”“b["`Z•rV~•UXdS¨ `4±rÒ¿[]ickMajW^–"XdSeW.["Wm•KlmacY \_SeYdaÐXZajSeWÉÕÒ·lm[]X.[eYbXdl^V•rac`ZV4QÇXZS"`S"f ?¡Ž¢ À`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.¡¢ nÉ[]iÌY‰S)`dV~QV4ajÙeV4•K[ –"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[UQS"WmW^V4QXdacS"W.[]Ÿ_S"žrXXdlmVQS"WmW^V4QXdacS"W.

–"` []WOX“b[eY[”“b["`Z•^V4•ŸÉ["YdV4•gS"W TUV@`ZaÐX.

SeW^ic›"± .

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë lm[”ÙeVYdV@`ZajSežmYQSeWmQV4`dWmY["ŸÉSežrXl^aÌY`dV~Y‰V~[]` Q lA± Ë []TY‰žm`dV?Xdlm[]XXdl^V~Y‰V QSeWmQV4`dWÉYb["`dVŽž^W^fhS"ž^Wm•^V4•¦n^ŸmžrX Ë “bS"žmic•gijack"VXZSRkOWmSP“ƒ“lm[]X¨ `4±$Ò¿[]ickMajW^–"XdSeWAÑ YQ@`dV~•rV@WOXZac["icY[]`ZV acWgXZl^aÌY.

[]`ZV4[S]f`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤l^VŽXZl^`dV4VŽT)SOYœXacTU\ÉSe`‰X []WOX.[]`ZV4[eY˜acW•rajVQ4["Y‰XdacW^–R[]`ZVXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“t\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›enMXdl^V \ f_t•raÌ[]–"` []Tnr[]WɕXZl^V`džmW^W^V@`.

XZl^V Q`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“ƒ\^icž^W^–eV@`Ù"V4ijSrQ@aÐXœ›RaÌY.¡¢ S"W.Yd›rYœXZV@TC•^V4Ydaj–eWA±â¤l^V`ZV4YdV4[]` Q lKYd\ÉSeWmYdS"`ZV4•ŸM>› .

ŸÉV~Q@[]žÉY‰VŽajX.[]ŸÉY‰SeijžrXZV@ic›ž^WrfhSež^Wm•rV~•.

ÙOacS"iÌ[PXZV4YbXZl^VŸm["YdaÌQ?\mlO›rYdacQ4Y iÌ[”“.

S]fXdl^V\ _ •raÌ[]–"` []T aÌY.Y@±$¤l^VacTU\^ijV4TUV@WOXZ[]XdacS"W.

["icYdS)["ŸmYdS"icžrXdV4ij›žmWmY‰Sež^Wm•.Ÿ_V4Q@["žmYdVŽ["–e["ajWAn ajX.

ÙOacS"iÌ[PXZV4Y˜XdlmVŸm["YdacQ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± ?W^VŽS]f1XZl^V[]ŸÉY‰ž^` •rajXdacV4YS"f1XdlmV\^`dV4ÙMajSežmYbT)Sr•rV4iAaÌYbXdl^Va̕rV4[ XdlÉ[PX.

\^icž^W^–eV@`.

•raÌ[]TUVXZV@`lm[eYbXdS•rV~Q`ZV4[eY‰VajWSe`Z•rV4`bXdSUajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V–O[PXZVÙeV@icSrQajXœ›"±$¤l^aÌY QSeWmQicžmYdajSeW §©S]fXdl^V\m`dV4ÙOacS"žÉY˜TUSr•rV4iÌ°bÙMacS"iÌ[PXdV~YY‰V4Ù"V4`Z["iÉ\^lM›rYdacQ4Yic[”“.

Y4± .Y.

[U•rac`dV~QÇX.Q@S"WmYdV4ØOž^V4WmQVen XdlmV•rV4Ydaj–eWgS"f XZl^V`Zž^W^W^V4`.

Y‰›rY‰XdV@T §©["Y\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acFW .¡¢ }icaÐXZV@` [PXZž^`dV”°˜acY4nm[PXŸ_V4Y‰X4n VÚMXZ`dV4T)V4ij›K“b[eYœXZVfhž^i ± .Y.

V4\m[]`dXdTUV@WOX.›"S"ž[]iÌYdSkMW^SP“n .¡¢ An ’ bnrXdlmV¡.

S"f£âWmV@`Z–"›"nr["Wm•.Xdl^V~Y‰V["`dV~["YbVÚ^QV4V4•KXdl^VŽXZV@WmY.S]XdlmV@` YY‰\_S"WmYdS"`ZacW^– `ZV4YdV4[]` Q lacW.

S]f TUacijicacS"WmY4nm[]WɕK›eVX.

\^`ZSr•ržmQVŽV4`d`ZS"W^V4S"žmY˜`ZV4Ydž^iÐX Y@± Ë []TÖXdl^VSeW^V“l^SR•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•RXdl^VQ@S"`Z`dV~QÇX\^`ZSMQ@V4•ržm`dVajWŸ_S]XZl["`dV~["Y4± Ë X.

å s —˜.lÉ["YŸ_V@V@WT› .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment QSeWeXZajWMž^SežmYXdXdV4T)\^XXdSRTR[]keV .Chapter B.¡¢ }\m[]`dXS]fXdl^V~Y‰V[eQ l^acV@Ù"V4TUV@WOXZY4±âV@X4n^›eS"žYœXZajiciAlm[”ÙeV?WmS]X `dV~Y‰\_S"WɕrV4•KXdSUT#›K`dV4\ÉV~[PXdV~•K`ZV4ØOž^V~YœX YbfhS"`.

[)–"` []WOX~± Ë YbXZl^V@`ZV[`ZV4[eY‰SeWXZlm[PX.

ajX.

l^SP“µijSeW^–UaÐX.lm["Y˜X []k"V4Wg›eS"ž ­ ›"V~[]` Y‡XZSR–"acÙ"VTUV[WmV@–e[]XdacÙ"V[]WÉY‰“bV@`ÇÕ Ë YXdl^V4`dV[UQSeW^W^V~QÇXdacS"W.Ÿ_VXœ“bV@V@W(["WO›KS]f1XZl^V[]Ÿ_SPÙ"V ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Wm•.

lÉ["YbXZ["k"V4Wg›eS"žÉÕ âicV4[eY‰VY‰V4V?XZl^VajTU\^`ZV4YZY‰acÙ"V\m["`‰XZac["i —MijaÌYœXbS]fAXZl^VXdl^acW^–OY‡XZlm[PX Ë lm[”Ù"V["Q l^acV@ÙeV4•¦± Ë ["T Xdl^VŽS"WmV?“l^S fhS"ž^WÉ.

QS"TUV["Q@`dSOYdY []WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKXdlm[]X.Xdl^V["`dV~[#S"f6•racVQ@[eYœXZajW^– Ë lm[”Ù"VW^S"X.• Ž["`dŸ_V@`~Ñ YT)Sr•rV4i¦XdSUŸ_VŽXdS"XZ[]icic›K[]Wm•["ŸmY‰Seijž^XdV@ic›R“`ZS"W^–ɱ Ë []TÄ[]iÌY‰S)XdlmVS"W^VŽ`ZV4Yd\ÉSeWmY‰acŸ^icV fhS"`ÏmWɕrajWm–UXdl^V\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"WgXdSRŸ_V“`ZS"W^–ɱ Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^SUacY `dV~Y‰\_S"WÉY‰acŸ^icV?fhSe`ÏmWm•racW^–UXZl^VQSe`d`ZV4QXb\ _ •raÌ[]–e`Z["T ajTU\^icV@TUV@WOX [PXdacS"W1± Ë []TCXdl^VSeW^VŽ“l^S •rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iA[]`ZV4[UQSeWmQV4\rX4± Ë []T XZl^VS"WmV“lmS•rV@ÙeV@icS"\_V4•KXdl^VV~QS"WmS"TUacQ4[]i`Zž^W^W^V4` •rV4Ydac–"WQS"WÉQV@\^X4± Ë WT#››eV4["`ZYbS]f6`ZV4YdV4[]` Q lacW.

“b[eYQSe`d`ZV4QX["Wm•É«”Se`“l^acQ l.\^`ZSr•ržmQV~• žmYdVfhž^i¦`ZV4Ydž^ijXZY Ë YbXdlmV@`ZV["WO›Q@S"`Z`dV4ic[]XdacS"WRŸ_VXœ“bV@V4WKXZl^Vf©["QÇXbXdlÉ[PX.“b[eYbYd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO>› ?¡Ž¢ }“lmacQ l.

[]ici_Xdl^VŽacT)\_S"`dXZ["WOX•^acYZQSPÙeV@`ZajV~Y § XZlm[PX Ë []T[”“b["`dV?S]fZ°blm[”ÙeVŽŸÉV4V@W(•raÌYdQ@SPÙ"V@`ZV4•W^S]X.

acWM—OŸmžrX.

S"žrX Y‰a̕rVŽS]f ?¡Ž¢ Õ Ë “bS"ž^i̕Kicack"VXdS l^V4["`.

[]`ZV4[S]f V@Úr\ÉV4`‰XZacYdVY‰žm\^\ÉSe`‰XZV4•gŸM› ?¡Ž¢ }“lmacQ laÌYžmY‰V@fhž^i1["Wm• QSe`d`ZV4QX Õ Ë YbXdlmV@`ZV[)Q@S"W^WmV4QÇXZajSeWgŸ_VXœ“bV@V4W.Y‰SUTR[]WM›S"f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UV@W^–eajW^V4V@` Y Ë lm[”ÙeV?TUV@X.T#›.•rSRW^S]XŸ_V@icajV4Ù"VacW(YdQ@ajV4WmQV”Õ ¨(S"`ZVŽ`dV~QV4WeXZij›en Ë lÉ[”Ù"VijV~[]`ZW^V4•KXdlm[]X.["WM›eXZl^acW^–UajW.[]Ÿ_S"žrX.Xdl^VŽfhSe`dV4–"S"acW^–acYZY‰žmV4Y[]WɕKXZl^VŽf©["QXXdlm[]X.

›"Sež^`Y‰V~Q`ZVXZ["`d›m«]["YZY‰aÌYœX []WOX4nO¤1`ZaÌQaÌ[)¨ª[]`Z–"V@i nMlm["YWmSP“ƒŸ_V@V@W [”“b["`Z•^V4•SeW^VŽS]f6›"Sež^`–"` []WOXZY[]WɕgaÌY•rSeajW^–U`ZV4YdV4["`ZQ lgS"W.¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y Q`ZV4•rV4WOXdaÌ[]iÌYajW.XdlmV\ÉSeijicžrXdacS"W`ZV4YdV4["`ZQ lK["`dV~[["`dV”Õ .\ÉSeijicžrXdacS"W1± Ë ["TCY‰žm`dVXdlmV–"` []WOXb“["Y –"acÙ"V4WgŸm[eY‰V~•KSeW.ØOžm["ijajÏÉQ4[PXdacS"W[]WɕgTUV4`dajXS"W^ic›"± Ë “˜Sež^i̕KicajkeVXdSUkMW^SP“ƒ“lm[]X.

Xdlm[]X..[]`ZV4[^nM“l^V4`dVŽ“["YajX.[eYY‰l^V•^S"W^V[]WM›`ZV4YdV4["`ZQ lKS"W\ÉSeijicžrXZajSeW ŸÉV@fhS"`ZV~Õ Ë f$Ydl^Vlm["Y•^S"W^VŽ`ZV4YdV4[]` Q lacW.

[PXl^V@` ¥ SeŸÉÕ Ë f$Y‰SÉnracYdWAÑ XXdl^aÌY.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕÒ·lM›K“["YdWAÑ Xl^V@` `dV~Y‰V~[]` Q lK“bS"`ZkR\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•mÕ Ë f6aÐX?“b[eY˜\mž^Ÿ^icacYdl^V4•An^“l^V@`ZVQ@["W Ë S"ŸrX []acW.[RQ@S"\M›RS]fXdlmV`dV~Y‰V~[]` Q lÉÕ Ë YXdlmacYXZS"\^aÌQ\m[]`dXS]f$¨ Y4±â¨ []`Z–"V4i Ñ Y•ržrXdacV4Y.

[U•rSež^Ÿ^icV\m[”›MT)V4WOX Õ ?`\ÉV4`dlÉ[]\mY4nr“b[eYbXdl^aÌY.

["WgV@ÚOXZ`Z[UYdV@\m["`Z[]XdV~•\m[”›MTUV@WOX Õ.Ò·lmV@`ZVQ@[]W Ë S"ŸrX []acWKXZl^VŽÏmWm["WmQaÌ[]i `dV4\ÉSe`‰XSeWgl^SP“ƒXdl^VTUSeW^V@›g“b[eYbYd\_V@WOX Õ ¤1Se–"V@Xdl^V4`“˜VŽT#žÉYœX.

\^`ZS"TUS"XdVŽ•rajVQ4["Y‰XdacW^–UkMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []T•rS"acW^–UT#›KžrXdTUSeY‰XXdSUacWmQ`ZV4[eY‰VXZl^V QSeT)\_VXZaÐXZajÙeV@W^V~YdY.

S]f1XZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›“ajXdlS"žm`.

[]` Q lK`ZajÙP[]iÌY 6Xdl^V\^iÌ["Y‰XdaÌQ@YacWm•ržÉYœXZ`d›enMXdl^V QSeT)\_SeYdajXdVTR[PXZV@`Zac["i_acWm•ržÉYœXZ`d›enm[]Wm•gS]XZl^V@`acWm•ržÉYœXZ`dacV4Y4± Ë ["TCQ@["ijicacW^–US"W.V@Ù"V4`d›eS"W^V?XdS ¥ SeajWTUVŽXdS ["•rÙP["WmQVXdlmVkOWmSP“ijV~•r–"VŽS]f Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–U\^`dSrQ@V4YZY@± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.

¡¡¢ À ¢ }TUV@TŸÉV4`ZY .QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac`4n âl1± ¡± ×bSe["`Z•KS]f SPÙ"V@`ZW^Se`ZY 0b„ .•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z› ä X 4<RYV.WM›"S"WmV“lmSUQ4[]`ZV["ŸÉSežrX. .

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

 >).+ Œ( ..

a9A23 PR5 \35 Hb7E5B34A9SR5*R m4<R (WFD!7 4G=9:7 RYD.a=9"} #N J26= 3"9A5P7 3H&9SROVUWFX 7 .n GV œ{aŸ !n U #v U &v U U oS \V U ]=FW “m5n= R j3!5p7 .q" b#' $&&/ g"/ a F U U #v 3n <V 0n eVfV ž}`wr$} $S !Ÿ U U #v U ‡Ÿ ^]7_ aV ¤}`wr$}V U U U @T aV U ^nwV ^] _ œ  &v U ¤}`wr™} &§ 0n .

2 =5Q9:7 4 3.

=FX!RYW9a4!5P7 9:7 4G= . 3..<2R Œ.<2R!9L.

=FD(3 != (V 3R #MCX=9>9 319SRVFWUX 7 .3 3(=FD6H@9A23&V ŒH7 =[]5K= r9A2F5BR]W[]20} 1=[U=7ED3UN p3!5K3g7 .<2"9A23(=!5B9:7 4 3@5K3.

[U=5nH7ED[CV N JRYW :WHU[3 23.

X!3G3!D3DG9A2FW.s7 =.S9:7 41=FX!RYW91VUWFX 7 .9A235 } 26=.

2!7ED[g9A2!7 .<2@7 9 *2=6H&9SR04.Z=7 H@9A26=9123 jRYW HiVUWFX 7 . 7ED6H&R j7ED PR5 =9:7 RYDbN 3D= n9S3!5l”C5>N “m5n= R j3!5*.

RYD9:7EDUW3 \M.S9A5‰W[U[ 3FN } .

S9 Y.?3DG9`= U 3.-/#0 1! 32)2)2 &S 9l_-5K.  "!$#&%&')(*+( .%.

9>9S3!5-9SRT”h5>N`“m5n= U R#vj3!5jfE}`W[ ä $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .

aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ x s)t‡i ¡?V4[]`..

V4WmQicSeYdV4•KXœ“˜S(§ "°QSe\^acV4YS]f Xdl^V\É[]\_V@`RÍd¤lmVTU[]Xdl^V4TR[PXdaÌQ@["iXdl^V4S"`Z›S]f Xdl^V\' _ •raÌ[]–e`Z["TUÎ)Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•gŸM›T›rY‰V4iÐffhS"`›eS"ž^``ZV@ÙMajV4“±$¤l^acY.¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` âicV4[eY‰V?ÏmWm•.

¡ ’ fhSe`dTR[PX“ajXdl(¨(aÌQ`ZSeYdS]f XÒ .¡fhS"`“acWm•rSP“ fhS"`ZTR[PX§h\Ø r± “ac•É°bS]fXdl^V\m["\ÉV4`4nr\_SeY‰XZYZQ`Zac\rXÇ«P\^acQXÏmijV~YS]f Xdl^VŽÏɖ"ž^`ZV4Y§hÏm–"ž^`ZV4YŽ­["Wm• e°Ç± Ë f XdlmV@`ZVaÌY.\m[]\_V@`aÌYacWeXZV@Wm•^V4•gXdSUŸ_VQS"WÉY‰a̕rV@`ZV4• fhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"WacW 46587:9<.>=@?A58BDCFE<B@C<58BG7D7@H.± ^Se`›"Sež^`QS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V Ë acWmQicžm•rV[U•raÌY‰k.

["WO›Xdl^acW^–)Xdlm[]X Ë Q4[]W•rSUXdSUl^V4ij\\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

l^V4YdajXZ[PXZVŽijV@X.

T)VkMW^SP“± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWOXdV4`dV~YœX.

S"ž^`“bS"`Zk± V~Y‰\_V4QX‰fhž^icij›.Y‰žmŸ^TUaÐXdXdV4•An ¡?`4± V4W^acQ kg×b["`œ—r¨(V@ac` 0b„ [][)`Z`ZYd›Rl^SeÒ·`‰X.acW.

<V!R]DHU3GH@9SR@9A27 .ajW^•rkMacVicV@Q@` ["Y‰XdacW^–UicacY‰X V@WÉQi ¡?¡?SracYdQk ž^TUV@WOX Y@n p3H7 HDR!95B3G. $[]žmiA¨+±^×b`Z["ijSP“bV@` U 3.

Z3!D9\27bVr=FD@=6HUHb7 9:7 RYD6= U RYD3"RYDXm34<30VX!3!5Ivx  s]N ?¡Ž¢ #nÉ£˜•raÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .9>9S3!5>xb.?R‹SY.

aj–e–"acWmY SO["•¦n ’ žmaÐXZV¯"¯ SOY‰V4T)SeWOX4n Ë ­4¯ ^­ ¡?V4[]`..

•^[PXZV4•> .¨ `4±â×b` []icSP“˜V4` Ë lÉ[”Ù"VW^S]X`ZV4QV4ajÙeV4•K›"S"žm`˜`ZV@\^ic›RXZS)T›QV4`‰XZaÐÏmV~•KTR["ajiXZS)›eS"ž.

ž^–ežmYœX n¦­4®e® ajW.“l^aÌQ l Ë V@WmQ@ijSOY‰V~•XZl^V\m[]\_V@`.

Îe¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f1XdlmV\ _ •^ac["–"` []TRÎ["žrXdlmS"`ZV4•ŸM›gT#›rY‰V4iÐf fhS"`›eS"ž^`Q@S"WmYdac•^V@` [PXdacS"W §©[RQ4Q?“["Y["icYdSUY‰V4WeXXZS []`Z`Z›RÒ·ajW^kMicV@`fh`ZS"T .

.Xdl^VV~[]`ZijacV4Y‰X\ÉSOYdYdajŸmijVaÌYdYdž^Ve± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`acY.[]`d<X D4V@iciÌ°± âicV4[eY‰V QSeWmYdac•rV4`\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^acW^–UT#›g\m[]\_V@`acW.

S]f VÚMXZ`dV4T)VŽacTU\ÉSe`‰X []WmQ@V?XZSUXdl^V•^ajVQ@[eYœXZajWm–ÏÉV@i̕¦± Ë ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•XZlm[PX.

Xdl^ViÌ["Y‰XVÚrl^acŸ^ajXdacS"W([]Wm•.lm[”Ù"VŸ_V@V@WÙeV@`Z›RŸ^žmYd›K“ajXdl.QSeW^–"`ZV4YZY4± .›eS"ž.

.

SP“bV@ÙeV@`~n Ë XdlmajW^kKXdlm[]XXdl^aÌY\m["\ÉV4`.

›eS"ž^`Y‰XZ[]XdV@TUV4WeX.["–"`ZV@V“aÐXZl.•rV4YdV@`ZÙ"V~Y[U\^`dSeTU\rXl^V4["`dacW^–m± Ë •rSUW^S]X.

acW.›"S"žm`.

¡.V~QV@TŸÉV4G` ^nA­~®"® icVX‰XZV@`XZSUT)VY‰XZ[]XdacW^–)Xdlm[]X Î"¤lmacY\m["\ÉV4`acY.

[)ijV~YdY XdV4Q lmW^acQ4[]iŸm[eQ kO–e`dSež^Wm• .å —˜.l^aj–el^ic›RXdV~Q l^W^aÌQ@[]!i XdSMS)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦“ajXdl^SežrX.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B.•raÌYdQ@S"ž^WOXdacW^–U›"Sež^``dV~["•rV4`ZYbaÌY l^V@ic\rfhž^i ± Ë lm[”Ù"VTUVX.YdS"TUVŽS]f6›"Sež^``dV~["•rV4`ZY[]WɕKlm[”ÙeVfhS"ž^Wm•gXZl^V@TCXdSUŸÉVÙeV@`Z›acWeXZV@icijac–"V4WOX4n^[]Wɕ fhž^`dXdl^V4`dTUS"`ZVXdl^V4›K`ZV4["ijic›Q@["`dV[]Ÿ_S"ž^XbXZl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë ŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]XXdl^V4›KQ@["W ¥ žm•r–"V fhS"`XZl^V@TRYdV@icÙ"V4Y4± . My Relationship with Die Casting Establishment V Úr\^iÌ[]Wm[]XdacS"WgfhS"`Sež^`–"V4W^V@` []i`ZV4["•^V@` Yc± Ë •rSRWmS]XŸÉV4ijacV@ÙeVŽXdlm[]X.

[]Wm•glm[”ÙeV?V4ijacTUajWm[]XdV~•KTR[]WM›RS"f Xdl^VTR[]Xdl^V4TU[]XdaÌQ@["i1•rV@`Zacٔ[]XdacS"WmY˜fh`ZS"T XZl^aÌY\m[]\_V@`.V4Ù"V@`dXdlmV@icV4YZY@n Ë lÉ[”Ù"V›OacV@i̕rV~•XZS)›eS"ž^`•rV4TR[]Wm•.

XdSRYd[]XdaÌYœfh›K›"S"žm`.

•rV4Ydaj`ZV?XdSRlm[”ÙeV[RÎeY‰acTU\^ijV~Î \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA±$¤l^aÌY\m["\ÉV4`4nrl^SP“bV@ÙeV@`~nOY‰Xdacici1QSeWeX []acWmYbXdlmVV4YZY‰V4WeXZac["icY˜XZSRŸÉVž^WɕrV@` YœXZSMSM•.QicV4["`dic›"± âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]X Ë “acici¦“aÐXZlm•r` [”“tXdlmV\m[]\_V@`.

ajf Ë •rSRW^S"X`dV~QV@acÙ"V[)`ZV@\^ic›KY‰XZ[PXZajWm–)›eS"ž^` ajWOXZV@WOXdacS"WmYŸM›¬O[]WMžm["`d›­"n¦­~®"®e¯^nOajW.XZl^aÌY\m[]\_V@`“acijiAQ lÉ[]W^–eV.“`dajXdacW^–ɱ Ë •rSUŸÉV4ijacV@ÙeV.

nr[eY˜›eS"žgkOWmSP“nOaÌY˜Xdl^VQ@V@WOXd` []i\m["`‰XS]f Xdl^V Q@["icQ@ž^ic[]XdacS"WmY["Wm•.XdlmV“[”›R\ _ •raÌ[]–"` []T Q4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY[]`ZV?TR["•^V"±$¤l^VŽ\ _ •raÌ[]–e`Z["T.•rV4Ydaj–eWKXZlMžmYXdlmV\m[]\_V@`ajXZYdV@ijfaÌYS"fYZ[]TUVŽajTU\_S"`dXZ[]WÉQV"± Ë lmS"\_VŽXdlm[]X.

TR["•rV.Xdl^VŽTR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY ajW.XZl^acY.XZlm[PX›"SežK“aciji¦Q@SOSe\ÉV4`Z[]XdV?“aÐXZlXdlmSeYdV?“l^S)lm[”ÙeV.[]`ZV4[^± ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`.›"S"žg`dV~[]icij›g•rSRY‰V4V?XZl^VacT)\_S"`dXZ["WmQVŽS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW.Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"n^[]Wɕ¦nMl^S"\_V.

×b["` ¨(V4aj` 0b„ ×bS”TUÚMV4XdT#V4`4Ÿ_n^V@¨ª` Y Q~¢˜icajT#XdaÌQ]n ’ Q@S]XdX4nrÒ·acicYdS"WAn .QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWA± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡.`~± V@WmacQ k.

.

Q@ij\^žm`d•^SeajŸmW^[]–Ÿm["ij›ijikMXZW^l^SPV“µS]XZŸMl^›V@`W^acSPWM“tÙ"V~XZYœlmXZ[Paj–OX [PŽXdacS"["WÉ`dŸ_Y‡V@XZ`~lmÑ Y˜[PX.S"iciÌ[]Wm•¦n^×bV4l^ijV4`4n^¡?ž^\^`ZV"nÉ[]Wm•YdS"TUVŽS]XdlmV@G` ?¡Ž¢ ˆOR6„ âS"acWmž.

¡¢ ±§ .n^V@[]ÙeŸmV@YdW.S"icaОrfXZXdV@l^ic›V4›K““b`dSeV@W^`ZV – Yd\_S"WmYdS"`ZV4•KŸO› .TU“Srlm•rV@V4`ZiAVacYŸÉXd["S]YdX V4[]•gicijS"›gW.[]aÐWmX~•.TUVŽacWgXZl^ViÌ["Y‰XQ@S"W^–e`dV~YdY ° U’U &V U bV lV 7V kV CT U U fv U bV = 7 ‚9A2=923 ‡ 3 A9 26=9 3<9>9S35o[R9#27 r[UR7ED[@=FD6HO23 =FD=[U3GHg9SR&[3.iji1Xdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l^V4`ZY˜[]–e`dV4V4•g“aÐXZl.

s7 R]D.9 \3(= 3<9>9S3!5c7ED \27 462&23(4 .15K3 7 .N ‡ 3 xe5K3G=6Hh=FX!R]WG9#7 9 7ED \MhD3 9 3<9>9S 3 5 HU=9S3H =FDUW6=!5BM vx  ] t N CŸ $[]ž^iA¨È±m×b`Z["ijSP“bV@`~n U’U ?¡Ž¢ #nÉ£‡•^aÐXZS"` ® ­Ò V~YœX .?3DG9 \@ 3 2!7 .

.¡ V~[]`.aj–e–"acWmY Se[e•¦n ’ ž^ajXdV¯e¯ SeYdV@TUSeWeX~n Ë ­4¯ ^­ zx s .

¡?V4Q@V@TŸÉV4`]®^n¦­~®"® acW“l^acQ l.›"Sež.["ijicV@–eV4•KXdlm[]X.¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`›"S"žm`f©[PÚg•^[]XdV~•.

›"SežgYdV@WOX.

PJ)†|„C†e‘bIO— .TUV ›"Sež^``dV4ÙMacYdajSeWmY˜XdSUT#›g\m[]\_V@`RÍZ¤l^VŽTR[PXdlmV@TR[PXZacQ4[]iXdlmV@S"`Z›S"f XZl^V\ _ •^ac["–"` []T± Î  IJƒ^Œ)ƒa‚ ‚jƒ)0ƒa‘ Œ)ƒ…HLIONXR.

ici¦XdlmV\m[]`dXdacV4YbXZlm[PX.

–eS]XXdl^aÌYacWrfhS"`ZTR[PXZajSeW.["Wm•KT›rY‰V4iÐf ÏmWm•gXdl^aÌY \m[]\_V@`XZSRS]f6VÚMXd`ZV@TUVŽacT)\_S"`dXZ["WmQVe± Ë •^ac•.W^S"X.

`dV4ÙOaÌYdV?T›K\m["\ÉV4`.

["Q@Q@S"` •racW^–#XZSU›"S"žm`Q@S"TUTUV@WOXZY.

S"WgXdl^aÌY\m["\ÉV4`4n^["–e[]acWAnrYdajWmQ@V Ë •ra̕ W^S]X`ZV4Q@V@acÙ"V?["WM›"± Ë •rV~Qa̕rV4•XdSU`dV4ÙMacYdV4•UXZl^VŽ\m[]\_V@`YdajWÉQV Ë •ra̕KW^S"Xb`ZV4Q@V@acÙ"V~•K[]WM›U`ZV@\^ic›Ufh`dSeT ›"Sež fhS"`TUS"`ZVXdlm["W )TUSeWeXZlmY4± Ë `ZV@ÙMacYdV4•.["Q4QSe`Z•racW^–XdSU›"Sež^`.

QSeTUT)V4WOXZYS"W.Y Ë YœX [PXZV4•.•^[]XdV~•g¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@` ^n¦­4®e ® rn Ë YdV@WOX ›"SežKXZl^V`dV4ÙMacYdV4•gÙ"V4`ZYdajSeWg[eY Ë YdV@Wm•KXdS["ijiXZl^VQ@QicacY‰X4± Ë `ZVǗMYdV@WOX›"SežKXZl^VYd["TUVÙeV@` Y‰acS"WgS"W ¡.T#›g\^`ZV@ÙMajSežmYb\m[]\_V@`SeW Xdl^VQ@`dajXdaÌQ@["iAY‰icSP“ƒ\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSrQajXœ›"± .ajWT›ijV@X‰XZV@`.V~QV4T#Ÿ_V@` "®^n¦­4®e ® r± ‡ijV~["YdV?W^S"XdVXdlÉ[PXXdlmacYaÌYXZl^Vic[eYœXXZajTUV Ë “ajiciAY‰V4Wm•.›"SežKXZl^VYd["TUV\É[]\_V@` Y‰acWmQ@V Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXdlÉ[PX.

›"Sežg“aciciAQiÌ[]acTÄ[]–O[]acWXZlm[PX.

›eS"ž•rSUW^S]X.

`ZV4Q@V@acÙ"VŽ[]WM›S]fT#›.Y‰ž^ŸmT)ajX‰X []i ± Ë W Q@[eY‰VXdlÉ[PX.

Q@ic["ajTÄ[]–e["ajWgXdlÉ[PX›"Sež.›"Sež.W^S]X.•ra̕.

[)Q@S"\M›Rfh`ZS"T []WM›"SeW^V“l^SRacYSeWKXZl^VQ@QŽicaÌYœX~± âicV4["YdVŸÉV[”“[]`ZV.–"V@X.XZlm[PX Ë Q lm[]Wm–"V4•KXdlmVŽXdajXdicVS]fXdl^V\m["\ÉV4` §©¡?V4Q@V@T#Ÿ_V@`~n mn¦­4®"® ÙeV@` Y‰acS"W_°$XZSRŸÉVÎ .`ZV4Q@V@acÙ"V?Xdl^V\É[]\_V@`›"Sež.Q4[]W.

.

SP“tXZSRQ@[]iÌQžmic[]XdVXdl^V'\ ~_t•raÌ[]–e`Z["TÖQSe`d`ZV4QXdic›MÎm± ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .

Ë “˜Sež^ic•.¨ ["aji¦ŸM›K¬O[]WMžm["`d›(­ mn¦­~®"®"¯m± ‡ijV~["YdVQ@S"WmYda̕rV@`XZl^acY \m["\ÉV4`“aÐXZlm•r` [”“Wgajf Ë “acijiAWmS]Xl^V4["`fh`dSeT֛"SežgŸM›RXZl^VTUV@WOXdacS"WmV4••^[PXZVajW.“`ZaÐXZajW^– §©V@TR[]aci¦aÌY ÏmW^V”°b“l^VXZl^V@`.[]\m\^`dV~QaÌ[PXZV?ajf›eS"ž.`dV~Y‰\_S"WɕXZSRT#›V .

Xdl^V\m["\ÉV4`acYQ@Q@V@\rXZV4•¦± Ë l^S"\_VXdlm[]X.

`ZV4[]icic›K•rSRY‰V4VXdl^VacTU\ÉSe`‰X []WmQ@VS"f6[e•rÙP[]WmQ@ajWm–kMW^SP“icV4•r–eVŽajW.TR["•rV?XdlmV?TR[ ¥ Se`˜\m`dSe–"`ZV4YZY acWgXZl^aÌY.›"S"ž.XdlmV•rajVQ4["Y‰XdacW^– acWm•ržmY‰Xd`Z›"nr[]Wɕ¦nrl^S"\_V?Xdlm[]Xb›eS"ž“acijiAQ@SMS"\_V@` [PXdV.“aÐXZlKXZl^SeYdV?“lmS#lm[”ÙeV.

KL„.[]`ZV4[m± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj` ˆOR6„¤KMP|R.PL‚jƒO• NaILK^“»^N‹IJK)“ „‡†JHa„œH^‚´MƒO‚’R XK eƒa•™‘ R\„.HJ•–•’NXHLI.

‰HLORCKM•bPO„.ƒa•’Nk“&‚hKQIO— ‘bIJ^•Ø.

P M‘ØIO—|HJ•–•™„‡†Oƒ…KJ„‡†OƒO‚d‘bIOŒ)ƒ^R@„C‘ —eHa„C‘’KMIJR&„‡†LH)„o“3†Jƒa‚jƒ‰JHaR@ƒ KMI|‘ „ p3@5B3G.<V!RYD6HU3GH@9SR&9A27 . U 3.

#=9>9:7 9AWHU3 b S 9A2R]W[]2G9.9>9S3!5o=FD6Hh4626=FD[3GHi27 .

N x=FDFW=5QM x tvN ?¡ V4[]`.

¨ `4±â×[]` ¨(V@ac` ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^``dV~QV@WOX.

ž^\.[]`dXdaÌQicVY‰žmŸ^TUacYZY‰acS"W[]WɕKXZl^aÌYfhS"icijSP“ .TR[]aci ± Ë []TÖW^SP“µajW \_SeYZY‰V~YdYdajSeWKS"f›eS"ž^`[]`dXdaÌQicVÎ .V .

SP“tXdSRQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ )•raÌ[]–e`Z["TÖQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Î Ë X..

W^S"X.acW ¡?ajV¢b[eYœXZajW^–R£‡W^–"acW^V@V4`4± Ë •rac•.aÌYbXdl^VÙeV@` Y‰acS"W •^[]XdV4•¬O[]WA± ^n¦­4®"®e¯^± Ë lÉ[”Ù"V`dV~["•gaÐX.["Wm•g["TC\^`ZV@\É[]`ZV4•RXZSR`dV~QSeT)TUV4Wm•KajXfhS"`\mž^Ÿ^icacQ4[PXdacS"W.

`dV~QV4ajÙeV["WO›KV4[]`ZicajV4`Ydž^Ÿ^TUaÌYdYdacS"WmYS"f1XdlmacY.

["`‰XZacQ@ijVen Ë “["Y QSeWrfhžmYdajWm–)ajX.

Xdl^VV~[]`ZijacV@`["`‰XZacQ@ijVXdlÉ[PX Ë `dV@Xdž^`ZW^V4•KXdSU›eS"žA±â¨(›g[]\_S"icS"–"acV4Y4± .“ajXdl.

.

lm[”Ù"VŽ[]\^\m`dSO["Q l^V~•RXdlmacY.[PXXdlmV“b[”›R›eS"ž.SP“bV@Ù"V4` Ë ["T Ù"V4`d›R\mijV~["YdV4•.

[]\^\_V4["`ZYbXZS)\m`dSPÙMa̕rVŽÙ”["ijžÉ[]Ÿ^icV acWrfhS"`ZTR[PXdacS"W.["`‰XZacQ@ijVe± Ë X.acW["WgSeŸ ¥ V4QXdacÙ"VŽTR[]W^WmV@`~nr“l^acQ laÌY[]ici¦“˜VlÉ[”Ù"VV@Ù"V4`.

¡¢ }YœX [ XZS `ZV@ÙMajV4“tXZl^V\m[]\_V@`.Xdl^ V .YaÌYT#›g\ÉSeijaÌQ› fhS"`lmaj–el^ij›XdV4Q lmW^acQ4[]iATR[]XdV@`ZaÌ[]i n Ë []TC`dV~ØežmV4Y‰XdacW^–)XdV4Q lmW^acQ4[]i¦\_V@` Y‰SeW^W^V4i¦S"W.["Ydk"V~•RfhS"`~± .

[eY“˜V4iji ± Ë Q@V@`dXZ["ajW^ic›RXZl^ajWmkXdlmacY\É[]\_V@`lm[eY[TžmQ lŸÉV@X‰XZV@`.Q lm["WmQVŽS"f []\m\^`dSPÙP["i nr[]Wɕg[eY Ë YZ[]a̕¦n Ë “ajiciA`ZV4QSeTUT)V4Wm•gaÐX~± Ë “aciji¦icVX.

?3DG9"”h5>N-“m5n= U R#vj3!5o= U 3<9>9S3!5oHF=9S3GH‰£63!X ä x  t]N ?¡ V4[]`.[]Wm• Ë Xdl^acW^kXZV4Q l^WmacQ4[]i¦`ZV@ÙMajV4“˜V4`“ajici1[]–e`dV4V.kMW^SP“ƒS"fSež^`•rV4Q@acYdajSeWgacW “bV@V@krY4± âicV4["YdVŽ•rSRW^S]X“ajXdlm•^`Z[”“µaÐX‰—O–"acÙ"VŽžmY[)icaÐXdXdicVTUS"`ZV.XZl^aÌYXdacTUV"± ’ acWmQV4`dV4ij›en $[]žmiAט` []icSP“bV@` ‡ 3 U’U SJvL=7 9S3H¡nPR5o=fv2!7 U 3=FD6H@9A23DkSY.XZajTUVXZSU`dV4ÙOacV@“µaÐX Ë “bS"žmic•gijack"VXZS \^ž^ŸmijaÌY‰lajX.›eS"ž.

¨ `4±â×b` []icSP“˜V4`4n .

\m\m[]`ZV@WOXdic›"nr›eS"ž•rSUW^S]X.

lÉ[”Ù"V?Xdl^VŽXZajTUVŽXdSRicSMS"kSPÙeV@`T#›K\m[]\_V@`.

`ZV@\^ic›R“acijiA•rV4TUS"WmY‰Xd` [PXZV.[eY›"S"ž.\^`ZS"TUaÌY‰Ve±6£‡Ù"V4W.[ W^V4–e[PXZajÙeV.

XdlÉ[PX›"Sežlm[”Ù"VŽYdS"TUV?Q@S"ž^`dXdV~Y‰›e±6×bžrX[]\m\m[]`ZV@WOXdic›)Xdl^VŽ\m["\ÉV4`acY W^S"X.

ajTU\_S"`dXZ[]WOX.

›"S"ž[]Wɕ Ë []TÖSeW^ic›g[UY‰TR["iji¦Ÿ_S]XZl^V@`ZajWm–UQ@SrQ kO`ZSe[eQ lA± âicV4[eY‰VŽYdV@VŽXdlmacY\m["\ÉV4`.["Y›eS"ž^`V@ÚM\_V@`dXZYbXZS"i̕.

“ajXdlm•r` [”“W Ë []TCYdS"`Z`d›UXZlm[PX.

XdV~Q l^W^aÌQ@[]i¦aÌYZY‰ž^V~YY‰lmS"ž^i̕KŸ_V •rSeW^VŽajW›"Sež^`TR[]–O[ D@acW^Ve± âSež.["–"`ZV@V?Xdlm[]X.S"\_V@W(•raÌYdQ@žmYZY‰acS"WgS"W.Se`›"Sež^`bXdV4Q lmW^acQ4[]i¦V@ÚM\_V@`dXZY•^SRW^S]Xlm[”ÙeV?XZSR[]–"`ZV@V“ajXdlT#› `ZV4YdV4[]` Q lA± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VŽXZlm[PX.[]W.“bV•rSUW^S]X.

lm[”Ù"V?XdSUicVX.›eS"ž.

›"Sež^``ZV4["•^V@` Y‡XZS ¥ žm•r–"Ve± Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PXXZl^V@`ZVŽacYWmS S]XZl^V@``ZV4[eY‰SeWmY˜XdSU›"Sež^`.

•rV~QaÌY‰acS"WA± Ë []TC["ŸmYdS"icžrXdV4ij›KYdž^`ZVXdlm[]X.

•rSRW^S"XbX []keVacWOXdSR›eS"ž^` QSeWmYdac•rV4`Z[]XdacS"WKXdl^VŽf©[eQÇXXdlÉ[PX ?¡Ž¢ À“ajici¦lm[”Ù"VXZSUY‰XdSe\.›"S"ž.XdV4[eQ l^acW^– ’ £ ?£ G ¢  ’ £ ’ “l^aÌQ l([]`ZV?“`ZS"W^–U["Q4QSe`Z•racW^–XdSUXZl^acY.

`dV~Y‰V~[]` Q lA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`\^`dV~QacS"žmYbXZajTUV ¡?`4±â×[]` ¨(V@ac` —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª ä Ž 4.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Xdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›e± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment âicV4[eY‰VŽW^S"XdVXdlm[]XXdl^aÌYicVXdXdV@`?[]Wm•KXdl^V`ZV4Y‰XS]fXdl^VQ@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.Xdl^aÌYTR[PXdXdV4` “ajiciAŸ_VQac`ZQ@ž^iÌ[PXdV~•KacW.“ajXdl›"SežgacW.

›"Sež.ŸM››"Sež^`•rV4Q@acYdajSeW []Wm•.›eS"ž.“˜Sež^ic•gicajkeVS"Xdl^V4`XdSRYdV@VŽXdlmacY.Y‰XZ["Wm•.

¡¢ }TUV@TŸÉV4`ZY4± p3!5K3g7 .Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"WɕrV@WmQ@V.l9A23 U 3<9>9S35ÔS-5K3G4<367 Ÿ3Hi7ED05K3<9AWF5.ajfXZl^V@›g[]`ZV .V4Ù"V@W.V~[]`.Dg= U 3<9>9S35™n>5BReV ] F =FW U “m5K= U R#vj35Ô£63!X ã x t]N ¡.

¨ V@ac` Ë Ñ iciAlm[”ÙeVŽ›"S"žgkMW^SP“tXZlm[PX.¨(`~±â×[]` .

lm[”Ù"VajWÉQS"WMÙeV@W^acV@WmQ@V4•gTUV[]Wm•gS]XZl^V@` YS"W.›eS"ž.S"ž^`.

TR[]aci¦“˜Sež^ic•.W^S"XŸÉVW^V~QV~YdYZ[]`Z›"± .YajX.Y‰XZ[ XdSr•^[”›K“aÐXZl ›"Sež^`ž^WOXdSP“[]` •¦nMž^W^W^V~QV~YdYZ[]`Z›QSe`d`ZV4Yd\ÉSeWm•rV4WmQVe± Ë f6›"Sežglm[e•g[)“bS"`ZkMajW^–XdV4ijV4\^l^SeW^VS"`bf©[PÚgXdl^aÌY V .

aÌY Ë TžmYœX.

`ZV@\mij›RXZSU›"S"žm`ijV@X‰XdV4`.

XZl^V@T V .`Zaj–eleX.[]Wm•gX []k"VŽajXXdSRYdS"TUV@SeW^V V@iÌY‰VeÑ YS QV[]WɕKlm[”ÙeV.TR[]aci¦aÐXXZSU›"S"ž.

[”“[”›"± Ë XZ`dacV4•gXZSXZV@icV@\^lmS"W^V›eS"žKiÌ["Y‰X.

“bV@V@kKS"W¤lOžm`ZY4±­”« "®#“ajXdl.XZl^VW^V@“.

YbXZlm[PX.

“bVŽlm[”Ù"V["–"`ZV@V4•XdS \^ž^Ÿ^icaÌY‰l›"Sež^`.

[]`dXdaÌQicV"n$Í .

.

SP“·XZSg¢b[]iÌQž^iÌ[PXZVXdl^V\ µ•^ac["–"` []TÖQSe`d`ZV4QXdic›"± Î Ë “b["WeXZV4•KXdS[eY‰kR›eS"ž XdSYdV@Wm•KXdlmVV@WOXdac`dV\É[]\_V@`~nr“aÐXZl.aÐX.["•rÙMaÌY‰VŽ›eS"ž.–e`Z["\^l^aÌQ@Y[]WɕKV~ØežÉ[PXdacS"WÉY@nrSeW[U•raÌYdk_±$×bV4Q4[]žmYdVŽS]fXdl^VQ@ž^`Z`dV4WeX YœX [PXZžmYS]fS"ž^`V TR["ajiAYd›rYœXZV@Tn Ë “bS"žmic•.W^S]XXZS)V TR["aji¦ajX4± ’ V4Wm•.

SeW([]WM›S]f Xdl^V fhS"icijSP“acW^– ’ ›MØOž^V~YœX~n ?TUV@–O[ Ë „Se` ?T)V4–e[)¬ ± .YdV¨(aÌQ`ZSeYdS]f X QV ® rnrÒ Se`Z>• ^± S"` Ò Se`Z• 6V4`‰fhV~QÇX ^± ± ¤l^V\^`ZS"Ÿ^icV@TCacY Ë QSež^ic•^WAÑ X.

ŸO›g\^l^SeW^V"± Ë Xd`ZajV~•gYdV@Wm•^ajW^–R›eS"ž[f©[PÚgYdV@ÙeV@` []i_XdacTUV4Y ¤lMž^`ZY4±$[]Wm•.`ZV4[eQ lK›eS"ž.iÌ["Y‰GX ^`Zac•^[”›e±$¤l^V@`ZVŽ“b[eYW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"±6Ò VŽXd`ZajV~•[)Q@S"ž^\mijVŽS]f$•r!a _V4`dV4WOXWMž^TŸÉV4`ZY Xdlm[]X.

“˜VŽlm[e•gfhS"`›"SežA± .

aÐXXZSU›"S"ž["Y[)icVXdXdV@` S"W(¨(SeWm•^[”› e« r± Ë YdV@WOX ‡`dacS"`ZaÐXœ› .[”ÙMacW^–UW^SU`dV~Y‰\_S"WmYdV"n Ë XdSMS"kXdl^VŽf©[]Ú.•^[”›¨ª[]aci¦XdSU›"Sež^`..[]WɕKTR[]acicV4•.

[PXdXdV4WeXZajSeW.[]X Ë W^W^SPÙP[PXZajÙeV aciÐXZV@` Y@n1­"­ ­ ]Xd.

l .

Ù"Ve± ’ ± £.

±cnm¨(acW^W^V4["\ÉSeijaÌY4n^¨(ajWmWAAn ? m­ m± âS"žY‰l^Sež^i̕glÉ[”Ù"V`dV~QV@acÙ"V~•KajXXdSr•^[”›[]X.

ic[]XdV~YœXajf Xdl^aÌY.

Ydl^S"žmic•gŸÉVYdacWmQVajX.[e•^•r`ZV4YZYacYQ@S"`Z`dV~QÇXbfhS"`›"SežAnr“l^aÌQ laÐX.

“b[eYbS"W.›"S"žm`TU["WMžmYdQ@`dac\rX~± .

SP“nr“l^acicV Ë Ñ TğÉV4Wm•racW^–RSPÙ"V4`bŸÉ["Q kM“b["`Z•mYâXZSRajWrfhSe`dTC›"S"ž.S]f›"Sež^`.

["Q4QV@\^XZ[]WÉQV"nr›eS"žglm[”Ù"VXdlmV W^V@`ZÙ"VXZS)“ajXdlɕr`Z[”“ƒXdl^V\É[]\_V@`.

[]WɕKXZl^`ZV4[PXZV@WgXdSYd\^`ZV4["•KW^V@–O[PXZajÙeV–eSeYZY‰ac\g["ŸÉSežrX.

XdlmV ajWɕržmY‰Xd`Z› Ë kMW^SP“ƒ›eS"žgQ@S"ž^i̕rWAÑ X.TUVŽajW.

lm[”ÙeV?kMW^SP“W Ë “["YbXZ`d›MacW^–#XZSRQS"WOX ["QÇX›eS"žAnrŸ^ž^X Ë T#žÉYœXacWrfhS"`ZT ›"SežKXZlm[PX Ë Q@[]W1Ñ X.

V@ÚOXZV@Wm•.[]WM›Rfhžm`‰XZl^V@`.

Q@S"ž^`dXdV~Y‰acV4Y˜XdSR›eS"žA± ?Y›"S"žm`b\É[]\_V@`lm[eYŸÉV4V@W(["Q4QV@\^XdV4•An Ë VÚr\_V4QÇXXZlm[PX.

Y‰žmŸ^TUaÐX.["WO›fhž^`‰XZl^V@`.›eS"ž.“ajici1Q4[]WmQ@V@i¦›"Sež^`“aÐXZlm•r` [”“iA[]Wm•YdV@Wm•gTUVŽXdl^V\É[]\_V@`S"W•raÌY‰kgajTUTUV4•^ac[]XdV@ic› fhS"`\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WA± Ë f6W^S"X4n^\^icV4[eY‰V•rSUW^S"X.

<V!RYD.?319SR] F =FW U ”ON-“m5n= U R#vj3!5>N mV@Ÿ(®^n¦­~®"®e¯ ¡.V~[]`.["`‰XZacQ@ijV~Y@± ”(MC5B3G.

¨(`~±â×b`Z["ijSP“bV@` ¤lm[]WmkK›"SežfhSe`.

["Q@Q@V@\rXZajWm–XZl^V\m["\ÉV4`.Î .

.SP“·XdSQ4[]iÌQž^iÌ[PXZV?XZl^V\ _ •rac["–"` []TÖQ@S"`Z`dV~QÇXdic›rÎ^± Ë YœXZ`dSeW^–"ic›Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlÉ[PXXdlmacY\É[]\_V@`“acijiAV4W^lm["WmQVXdlmVž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^–US]f ›eS"ž^``ZV4[e•rV@` YbS"WgXdl^aÌY QV4WeXZ`Z["iXdSe\^acQ"±â¤l^V@`ZVfhSe`dVenMaÐX.

“aciji1l^V@ic\.Xdl^V4TÖXdSRTR["k"V“acYdV@`.

XdlmacY.•rV~QaÌY‰acS"WÉYajW.

["`dV~[^nr[]WɕXZlOžÉY ajWÉQ`ZV4["YdVXdl^V4aj`\m`dSr•ržmQXdacÙMaÐXœ›e± Ë “bS"ž^i̕gŸÉVlm["\^\M›RXdSRYdV@VXdlmV\m[]\_V@`.

Y›eS"žgkOWmSP“ Ë ["T D@V~[]icS"žmY˜fhSe`Xdl^V•racVQ@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë []TC•^S"acW^–T›KžrXZTUSeY‰XbXZSU\^`dSeTUS]XdV Xdl^VkMW^SP“icV4•^–"V[]Wm•g\^`ZS]Ï^X []Ÿ^acicaÐXœ›S"f1XZl^V•racVQ@["Y‰XdacW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›"± Ë •rSRW^S]X.\mž^Ÿ^icacYdl^V4•.acV¢b["Y‰XdacW^– £âW^–eajWmV@V@`~± .acW(¡.

["\ÉSeijSe–"a D@V?fhS"`.•rSeajWm– Y‰Sɱâ¤l^VŽl^aÌYœXZS"`Z›S]fS"ž^`.

Q@S"`Z`dV~Y‰\_S"Wm•^V@WmQ@V?TR[]keV4YajX.

ijSMSekK["Ybajf6›eS"žg`dV@fhžmY‰VŽXZSU\^ž^Ÿ^icacYdlajTU\_S"`dXZ["WeX ajW^fhS"`ZTU[]XdacS"W[]Ÿ_S"žrXXZl^VQ`ZajXdaÌQ@[]iAYdicSP“t\^icž^W^–"V4`Ù"V4ijSrQajXœ›"±â¤lmVlmacY‰XdSe`d›KYdl^SP“.

Y˜XdlÉ[PX.

ž^–"žÉYœX~nm[]Wm•.[]iÌYdSicSeY‰XaÐX.›"SežgicSeY‰XXdl^aÌY \m[]\_V@`“lmV@W Ë Ïm` Y‰XYdV@WOXajXXdSU›"Sežgac>W .

“l^V4W Ë `ZV4Ydž^Ÿ^TUaÐXdXdV~•KajX.

T)VŽXZSRY‰V4Wm•gXdl^VV4TU["aji Ë YdV@WOX4± Ë []TCYdž^`ZV?XZlm[PX.ajW.W^S]Xl^V~[]` •fh`ZS"Tě"S"žgŸM› ^V4Ÿ^`Zžm[]`Z›(­"n¦­~®"®"¯mnr[]Wm• S]XZl^V@`acWrfhS"`ZTR[PXZajSeWAnr\^`ZS"TU\rXdV~•.V4["`dic› ¡.V~QV4T#Ÿ_V@`~±â¤l^acY4nm["Wm•XZl^VŽf©["QXXdlm[]X Ë lm[e•.

ajf6›"S"ž.“bV@`ZVacW T#›KYdl^SMV4Y˜›"SežK“bS"ž^i̕lÉ[”Ù"V?•^S"W^V?Xdl^VYZ[]TUV"±$¨(›K\^ž^`Z\ÉSOY‰V?“b[eY˜WmS]XbXdSUajWÉY‰ž^ijXZY["WO›eS"W^Ve±¨ ›S"W^ic› ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯® .

[]acTÖaÌYXdSU\^`ZS"TUS"XdVXdl^V•^ajVQ4["Y‰XdacW^–UajWm•^žmYœXZ`d›XdSUXdlmVŸÉV~YœX.

S"f T#›.[]Ÿ^acicaÐXœ›e± Ë Ÿ_V@icajV4Ù"VXdlm[]XXdl^SOY‰V “l^SR•rSRW^S"X.

[]–"`ZV@V“ajXdl\^`ZS"TUS]XZajW^–UkMW^SP“icV4•r–eV?acW(•racVQ@["Y‰XdacW^–UY‰lmS"ž^i̕.acV¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4` ° Ydl^S"ž^i̕gŸÉVacWOXdV@`ZV4Y‰XdV~•.ajW[]`dXdaÌQicV4YbXZSR\^`dSeTUS]XdVkMW^SP“icV4•r–eV"± ’ Smnrajf6›"S"žgÏmWm•gXZlm[PX.W^S]XŸ_VajWMÙ"SeijÙeV4•gajW•racV Q@[eYœXZajWm–m± Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›RŸÉV4ijacV@ÙeV?XZlm[PXXZl^VV4•^aÐXZS"`S]f ?¡Ž¢ ÀTU["–e?[ D@acW^V)§ ¡.

T›K[]`dXdaÌQicVŽacY.

[ QSeWOXd`ZajŸ^ž^XdacS"WgXdS)Xdl^aÌYkMW^SP“icV4•r–eV"nMXZl^V[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë •rSUW^S]XX []k"V\_V@` Y‰SeWm[]i¦acWmYdž^iÐX.XZl^acY.["Wm• Ë “aciji1ŸÉV–eic[e•XZSU["ijicSP“ƒ›eS"žgXdSU\^ž^ŸmijaÌY‰l.

\m[]\_V@`acW(¡.acV ¢b["Y‰XdacW^–R£âWm–"acW^V@V4`4± Ë Ÿ_V@icacV@Ù"VŽXZlm[PXXZl^VTR[]–e?[ D@acW^VŽacY["W([]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV.\^iÌ["Q@VŽfhS"`XdlmacY.

ajW([]WM›“[”› Ë Q@[]W1±6¤lmV\m[]\_V@`“["Y“`ZaÐXdXdV4WgžmYdacW^– []ic¤ i£ XdlmVŽnm["ÏmWmijV~•Y@± XZl^Ë V“–"acij` i1[]["\micl^YdacSUQ4YQS"[]WM`ZÙeV?V@ac`dWX˜\ÉXZl^SOVŽYœX ÏmYdQ@icVŽ`dac\rXdSUXÏmÒ icV4SeY4`Z± .["`‰XZacQ@ijVe±$¤1S ["Q lmajV4Ù"V?Xdl^aÌY\^ž^ŸmijaÌQ@[]XdacS"WAn Ë “ajiciAl^V4ij\›eS"ž.

kMW^SP“ nMÒ .S"žQSe[UWMÙ"•rV@ac` YZYdQajSeQWKSeWO“XZ[]acijaci W^acW^– `ZV4ØOž^ac`dVŽ`ZVXœ›M\^acW^–S"f6["ijiXZl^VV4ØOžm[]XdacS"WmY4± .• ’ ml^± Se`‰± XZËij›e[]n TË “acfhij` i []Y‰a̕RV4WmXd•KlÉ[P›eX.Y›eS"ž.

¡À\^`dSr•ržÉQV4YicSP“µØOžm["ijajXœ›KYdVXZž^\ []Wɕ`ZV4ØOž^ac`dV~Y˜YdS"TUV?XdacT)Ve±$Ò Sež^i̕K›eS"ž\^`ZVfhV4`bXdS)lm[”Ù"V?Xdl^V–"` []\ml^acQ.ÏmicV4Y˜XdS)Ÿ_VacW¤ Ë  fhSe`dTR[]X Õ S"`.

?34<R]DG9:7EDFW39SR5K3G=6H@9SR&.a9A233GHb7 9SR5m2=6H V!5KR "7 .["W^S]XZl^V@`bfhSe`dTR[PXÇÕ Ë lÉ[”Ù"VŽV@W^lÉ[]WmQ@V4•KXdl^VQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY`dV~Y‰Seijž^XdacS"Wg["Wm•.Z3GHeN 3=.:=[U=(4.<23GH0=.?3G3&2R 9A23.S9?=[39A26=9l9A23@V=FV!35 jRYW Hg_-D= M0X!3&VFWUX 7 .Ydijac–"lOXdic›RXZl^V–"` []\^lmacQ4Yb["Wm•KXdVÚMX~± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`["YZY‰aÌYœX []WmQ@V"± ’ acWmQV4`dV4ij›en ¡?`4± V4W^acQ kg×b["` ¨(V4aj`  Œ Z' + ""\+v+ . U’U ÌS  # $v U U’U U ‡ 3 x -2=6H09A2R]W[]2G9`7ED9A26=9`.\^icV4["YdVŽŸÉV[e•rÙMacYdV4• XdlÉ[PX Ë lm[”Ù"VŽQ lm[]Wm–"V4•.

RYD9:7EDUW3.

W^S]X..N LV bF U #v ä  t ¡?V4[]` $["ž^iA×b`Z["ijSP“bV@` ¤ S)T›K–e`dV~[PXY‰ž^`Z\^`ZacYdV›"S"ž•ra̕.

\^žmŸ^ijaÌYdl.\^`dSeTUacYdV4•¦± âSež["icYdSU•rac•.T›K[]`dXdaÌQicV["Y›eS"ž.W^S"X []WÉY‰“bV@`T#›K\^`dV4ÙMajSežmYijV@X‰XZV@`~± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.

•^S"acW^–RY‰Sɱ Ë ¥ žmY‰X.›"SežglÉ[”Ù"VŽ[–eSMSM•g`ZV4["YdS"WÉY‡fhSe`W^S]X.

“˜Sež^i̕KicajkeVŽXdSUkMW^SP“ƒ“lÉ[PXaÐX.

aÌY4± .

–e["ajW1nr“˜Sež^ic•.[]ici Õ Ë WQ4["YdVXdlm[]X.XZl^VW^VÚMX aÌYdYdž^V~Õ []WM›S]XZl^V@`aÌYZY‰ž^V”Õ.›eS"žKŸ_V\^ž^ŸmijaÌY‰lmajW^–UXZl^V[]`dXdaÌQicVŽajW.\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•[PX.

\^`ZSOS"f `ZV4[e•RXZl^V[]`dXdaÌQicVŽ\^`dacS"`bXZSUXdl^V\^žmŸ^ijaÌQ@[]XdacS"WÉÕ ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`QS"WÉY‰a̕rV@` [PXZajSeWg["Wm•["YZY‰aÌYœX []WmQ@V V@WmacQ k c 23!DkS][R!9a=.›"S"ž.acWeXZV@Wm•gXZS)\mž^Ÿ^icacYdl.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVen Q@["W Ë `ZV4QV4ajÙeV[)\^`ZV@\m`dacWOXYdS Ë Q4[]W.

?3)i 9A23&V!3!5K. 4!2=FD[3HvN ‡ 2GM!kf´V=<MFX!3"M.WU5‰V!587 .?R]DH3= U 7ED[¡v 7 9A2zV3ovL=.

R]WxF9A23 5K3G=6HU3!5>xY4.

¦t<NœSY4G=FDUDR!9#7bV=[7ED37 n 9A23 U 3<9>9S35$vL=.Dv\26=9L9A23&5B3=.?.a=FDgR!IJ3!5*9SROXFWGMkV3 RYW9.=FD([]W3G.?R]D@7 .

4.NDS# ZW.S9DvjRYD6HU3!5Ìv\2Mh23ovL=.

Z= U .<WFXaV"7 9>9:7ED[iV!5KRYV!RU.<WFXa"V 7 9>9:7ED[Pn R5cVFWUX U 7 4.1f8R5*9A27 .&V=9>9S3!5 R0m n .RYD64<3!5‰D3GH0=FX!RYW97V3&DR9l.

=9:7 R]D1.

t Nap3= U Lv =.

M.D3GHh=hV!5KRL(V V9\5K3.15K3<9AWF5.

s7EX U M02=!Ÿ 3.<W6HFH3D U M~Pn R]WUD6H…#V Mh5K3.<WF5K3UNw* r RYW U HO23@V!R.Z= U .V!RYD.Z.xM=F2 .?319SR‹#V MhV!5KRYV!RU.

ZRC7b(V V!R5Q9?=FD9..Z3G=5K4!29SRX!31.

NF U 3G=. U 3<9>9S35.x]=FDH@M.?3@5K3G=6HO27 .

R]W4.

=FDHU3G47 H3&Pn R5*M.

?3"R]Dk£ 5P7Bx ä `} V!5 t V@WmacQ kn Ë ml [”Ù"VijV@f X.R]WU5K.?3 U ?n N p3!5K3g7 .<V!RYD.”h5>NÔF y 9S3CŸ 3 H^6Ÿ =!5nH!MC5B3G.

Ù"SeacQ@VTR["ajifhSe`›"S"ž1± Ë “aÌY‰l.XdSRYd\ÉV~[]k“ajXdl›eS"ž[]Ÿ_S"žrX.

“lm[]X.

Ydž^Ÿ^TUajX‰X []i¦S]f6›"Sež^`\^`ZS"\_SeYZ[]i Ë acWmY‰Xd`ZžmQÇXZV4•.›"SežKXZS)fhS"`Z“b["`Z•XdSg¢b¨ ¢ºfhS"`XdlmVR­4®"®e®Q4[]ici ± Ë Q@[]W[]WɕgYdl^S"žmic•[]iÌYdS`ZV4Yd\ÉSeWm•KXdSUXdlmVØežmV4Y‰XdacS"WmY›eS"žg["`dVŽ\_SeYdajW ¥ –XZS $[]ž^i ± Ë Q@[]W.Ÿ_V`dV~["Q l^V~•ŸM›K\^lmS"W^V[PX ^­4®^± ]¯e¯^± r± å —˜.[]\^\_V4["`ZYbXZS)Ÿ_V W^SeW .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

a=FDM0V!R7ED9 7ED.:= U 26=6HCV6=.<WFXa" V 7 9>9:7ED[&=FDMhV!5KRYV!R.Z3GH U RYD[iX!3CnPR5K3UxÌSOvjRYD6HU3!5K3GHh7 no9A23!5K3&vL=.?.Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment ¤lm[]WmkK›"SežAn ’ XdV4Ù"V ?•rÙP[]` •r› y]7ED64<319A23HU3G=6H U 7ED3onPR5J9A2=9V!5KRYV!R.:= U N15LV!3!5‰26=FV.a9A23!5K33vj3!5K313CT64.

kMW^SP“n Ë ["TÖXd`Z›MajWm–XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.N } V5P7 U ä t]x  t ` ƒ)H) ‚ ‚.Y›eS"ž.˜ eŒ)H^‚ e]N „ ¤lm[]WmkK›"SežKÙeV@`Z›T#žmQ lgfhS"`›eS"ž^`\m`dSeT)\^X`ZV4Yd\_S"WmYdVŽS"WgXdl^VŸ_V@lm["iÐf6S]f $[]ž^iA×b` []icSP“˜V4`4± .Z3!D91”C5.a9SRiX!3lV1=6H37EDzV#Mg4G=.<WF5B3"9A26=9\233Lv =.Xdl^V["`‰XZacQ@ijVŽSeWKXZl^V\ _ •rac["–"` []T± Ë ["TCY‰žm`dVXdlÉ[PX.?3k}pRvx]7 9 4<R]W U H]DOg 9\X!3™] S =ar V .N H^Ÿ =5nH!M(9A233Pn R U’U R##v 7ED[ U 3<9>9S35.3!V9:7 RYD.”Pn R U’U R#v 7ED[g9A23"3@T!=64A91V!5KRb4<3GH]WF5B3FNÔyRvxÌSb9A23!D(.

›"Sež []`ZV[”“b["`dV.Xdlm[]XXdl^aÌYaÌYdYdž^VŽacY.Y.•rV4Ydac–"W[]Wm•[ Y‰ac–"WmaÐÏÉQ4[]WOX`dV~•ržmQXdacS"W.S]f$QSeY‰X“˜Sež^i̕K`ZV4Ydž^ijXbfh`ZS"TÄajTU\^icV@TUV4WeX [PXZajSeWgS"f XZl^V\^`ZS"\_V@`\f_ r• aÌ[]–"` []TÖQ4[]iÌQž^iÌ[PXZajSeWmY4± .QV@WOXZ`Z["iXdSR•racVQ@["Y‰XdacW^–UV@Wm–"acW^V@V4`ZY4± Ÿ_VXdXdV4`.

XdSRl^V4ij\TUV\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.XZl^V•racVŽQ4["Y‰XdacW^– ajWɕržmY‰Xd`Z›"nm["Wm•g[eYS"W^V“lmS)lÉ["YbXdacV4•.V4Ù"V4`d›eS"W^V.Wm•g“lm[PXŸ_VX‰XZV@`\^iÌ["Q@V.XZSU\^ž^Ÿ^icacYdl.[)\_V@` Y‰SeWg“lmS)lÉ["Y•rV~•racQ4[PXZV4•gXdl^ViÌ["Y‰X­ ›"V~[]` YbS]f lmacYicajfhVŽXdSRacT)\m`dSPÙeV.l^aÌYicaÐfhVXZS)Xdl^VYdžmQ@Q@V4YZYS]f Xdl^V•racVQ@[eYœXZajWm–)acWm•ržÉYœXZ`d›en Ë YœXZ`dSeW^–"ic›RŸ_V@icajV4Ù"V?Xdlm[]XbXZl^aÌY[]`dXdaÌQicVYdl^S"žmic•gŸÉVŽ\^žmŸ^ijaÌYdl^V4•¦± .“aÐXZl.XdlmacY.aÐX Xdlm["WºÍd¡?ajV¢b[eYœXZajW^–U£âWm–"acW^V@V4`ZÎOÕ Ë lÉ[”Ù"V\^ijV~["•rV~•.

["`‰XZacQ@ijVe± Ë l^Se\ÉVŽXZlm[PX.

›eS"ž.“ajici1[]–e`dV4V “aÐXZlT)VŽXZlm[PXXZl^aÌY.

[]`dXdaÌQicVY‰l^Sež^i̕KŸ_V\^ž^Ÿ^icaÌY‰l^V~•¦± Ë f6›"SežK“bS"ž^i̕.VÚr\^iÌ[]acWKfhž^`dXdlmV@` “lM› Ë XZl^acW^kXZlm[PXXZl^acY.[]`dXdaÌQicVaÌYacTU\ÉSe`‰X []WOX4± Ë ["TÖÙ"V4`d›K–"iÌ["•KXdlm[]XXdl^V4`dV[]`ZVQSeT)\É[]W^acV4Yb“l^S["`dVŽ["•rSe\rXdacW^–)XdlmacYXZV4Q l^WmS"icS"–"›e± Ë ¥ žmY‰X.ijack"Ven Ë Q4[]W.

“acYdl Xdlm[]XXdl^V“lmS"icVacWm•ržÉYœXZ`d›g“˜Sež^ic•.•rS)XdlmVYd["T)Ve± .

N p H06Ÿ =!5nHMgH7 HODR!9\5B34<37 Ÿ 3"9A23"4.–O[]acWAnrXdlÉ[]W^k›eS"žgfhS"`›eS"ž^`kMajWɕgicVXdXdV4`4± V@W^aÌQ k ˆOR6„ Ë “acijiAŸ_VacW.T›KS RQ@V¤1ž^V~Yd•m[”›RŸÉV@Xœ“˜V4V@W(®  ­"­Ž[]TCQ@V@WOXd` []iXZajTUV§ ^­ e° P¯P— "® S =ar ] V .<WF5B319A26=91”C5.

RLVfV 3!D9S.lR^‰n !>n 5KRL‚ V 9A23@5K3CnP3!5K3.

f8.Z3.3G.

33}`VUV!3DHb7 T }wt<N›}`D6Hi7 na23Hb7 HvxÌSv=aVr.

WU5K319A2=9a9A23<MgHb7 HODR9aHURO2=!Ÿ3(=FDGM(3.

<2RYW U H@7 9 26=!Ÿ 3=FDGM"3<IJ3G4<9jRYD27b1 V k…`} DMU2R#1v xMS‡Z  W.?R3CŸ3!5>N ‡ 2M . .?RO23(H7 HODR!92=!Ÿ 33!DRYW[Y2"9:7b\ V 319SR5K3.?Mov#7 9A2R!9A23!5v9A2!7ED[.S9m9A2!7EDa§ 9A26=9 23dLv =.Ie34A9`RYD027bV v\26=9S.ÔŸ 35QM&XFW.

.<V!R]DH@9SR…#V M U 3<9>9S3!5>NÔy R‹-S 26=6H@9SR&.?3!D6H27bVr=FDR!9A23!5 U 3.

˜ eŒ)H^‚ eN]„ Ë [")ƒ C T ["Y‰XdSeW^aÌY‰l^V~•XZlm[PX.9>9S3!5>N ã ãt H)‚‚.

›eS"ž•rSUW^S]XÏÉWm•gXdacT)VŽXZSR[]WmYd“˜V4`T#›icVXdXdV4`.•^[PXZV4• ’ ž^Wm•m[”›"n .

\m`daci n  ­4®e®"¯.§h\^icV4[eY‰VYdV@VŽŸÉV4ijSP“QSe\M›RS]fXdlm[]X.

\f_t•raÌ[]–e`Z["T.Y.ijV@X‰XdV4` °± Ë ["T֓`ZaÐXZajW^–U›eS"žgXdSRicVX›"SežKXZlm[PXXZl^V@`ZVacY[ Y‰V4`dacS"žÉY•^[]W^–eV@`acWQ@S"WOXdacWMž^VXdS)XdV~["Q lgXdl^VQ@S"TUTUS"W^ic›žmYdV4•.± .

›"S"žg\^`ZS"Ÿm["Ÿ^ij› kMW^SP“¾§©aÐf$›"Sežg•rSRWmS]XkMW^SP“nr\^icV4["YdVQ l^V4Q kKS"žrX Ë Ë Ñ Y.

\ _ •raÌ[]–e`Z["TC["YbajX.YdaÐXZV“““± •^ajV4\ÉV4`‰fhV~QÇX4± QSeT°ÇnrXZl^V QSeT)TUSeW^ij›KžmY‰V~•.“˜V4Ÿ.[]\^\_V4["`ZYacFW ?¡Ž¢ #Ñ YŸ_SMS"krYÙMajSeic[]XdV~YbXdl^VŽÏm` Y‰X["Wm•gXdl^V Y‰V~QSeWm•KiÌ[”“.

YS]fXdlmV@`ZT)Sr•r›MWm["TUacQ4Y@nrŸ_V4Ydac•^V4YWMž^TUV@`ZS"žmYS"Xdl^V4`.

YdV@WmYdVXdl^acW^–OY@± Ë f ?¡Ž¢ XZV4[eQ l^V4YbXZl^acY.QSeT)TUSeW.

ŸÉVicac["Ÿ^icV?fhSe`Ù"V4`d›iÌ[]`Z–"VŽYdž^TRYS]f6T)SeW^V@›XdS Xdl^VY‰XdžÉ•rV@WOXZY“lmS)lÉ[”Ù"V?XZ[]keV@WgXdl^V~Y‰VQ@S"ž^` Y‰V~Y@± .¡¢ }TUV@T#Ÿ_V@`~n Ë Y‰Xd`ZS"Wm–"ic›R`dV~QS"TUTUV@Wɕ Xdlm[]XXdl^V~Y‰VQ@ic[eYdYdV4YbŸ_VY‰žÉY‰\_V@Wm•^V4•.Y[ .ž^WOXdaci¦XdlmVajWmY‰Xd`ZžmQXdS"` YicV4[]`ZWXZl^VQSe`d`ZV4QXb\m`dSrQV~•rž^`ZV4Y4± Ë nm["Y[ ä X 4<RYV.TU[]XdV4`daÌ[]i n ?¡Ž¢ }Q@S"ž^i̕.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯¯ .

 ?¡Ž¢ ÀT)V4T#Ÿ_V@`~nr“ajiciAW^S"X.

¡¢ }kMW^SP“acW^–"ic›UXdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TR[PXZV@`Zac["i []WɕKTUS"`ZV@SPÙeV@`bŸÉV4ajWm–Y‰ž^V~•gfhS"`.ijack"VXZSUYdV@V .

•rSeajW^–RYdSm± Ë fhV@V@iAXdlm[]XajX.

aÌY.

W^S"X.YœXZ`Z["W^–"V?XdlÉ[PX ? ¡Ž¢ Á •rac•.

\^ž^Ÿ^icaÌY‰l.aÐX.XdlmVajWrfhSe`dTR[]XdacS"Wg["ŸÉSežrXXdlmVQ`ZaÐXZacQ4[]i YdijSP“t\mijž^Wm–"V@`ÙeV@icSMQ@aÐXœ›["Wm•KXdl^VŽ\ _ •^ac["–"` []T []Wm•Kl^SP“tXZS)•^SXZl^V@TÄQS"`Z`ZV4QÇXZij›e± Ë []TCYdž^`ZV.XZlm[PX ? ¡Ž¢ À T)V4T#Ÿ_V@` Y“ajiciAŸ_V@W^V@Ï^Xfh`ZS"TÄYdžmQ l.kMW^SP“ijV~•r–"Ve± Ë []iÌYdSÏÉWm•.

XZlm[PX ? ¡Ž¢ Á •rSMV4YW^S"X.Ÿ_V@›eS"Wm•gŸ^a 4D []`Z`ZV.

XZl^V ž^Wm•^V@` YœX []Wm•racW^–R•racVQ@["Y‰XdacW^–U\^`ZSrQV4YZY4±×bžrX.XdlmSeYdV“lmS)TR[e•rVŽXdl^VTUSOYœX\^`ZS"–e`dV~YdY˜ajW.“b["WeXXZSUQ@SMS"\_V@` [PXdVŽ“ajXdl.

ajf . ¡¢ ³ XdV~["Q l^acW^–)Xdl^V“`ZS"Wm–TUSr•rV@iÌYTUaj–elOXV4Wm•^Y ž^\Ÿ_V@acW^–Y‰žmacQ@ac•^["iA[]Wm• Ë “˜Sež^ic•gicajkeV?XZSQ lm[]Wm–"V?Xdlm[]X.

`~± V@WmacQ kK×["` ¨(V@ac` ˆOR6„ .ž^Wm•rV4`ZY‰XZ["Wm•racW^– ’ acWmQV4`dV4ij›en^¡.aÐf Ë Q4[]WA± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`X‰XZV@WOXdacS"W1nrXdacTUV"nm["Wm•.

.

V@`ZVaÌYT#›K\m`dV4ÙOacS"žÉY˜icVXdXdV4`4± 3n GV U Z #v S 1§#t }pR ][R!9`=05K3.

V!RYD.Z3\9SR ”g=. RYVFV!R.?3UN ‡ ’ ! 3 D7 4 <N Øm 26=9`=gH7 IJ3!5K3!D9l9SR]D3FN`} R9S319A23 PR5 = 7 9‰Mhf a5L“*=5 A”g37E5o=.

ŸO›K\^l^S"WmVŸ_VfhSe`dV Ë ijV@f X.M ƒaH^‚ ‚ wH^‚ ‰ƒO‘–‚  x  t âV4Y4n Ë []TClmV@`ZV"± Ë “["YbSeW.ÙP[eQ@[PXZajSeWg["Wm•gXd`ZajV~•XZSQS"WOX ["QÇX›eS"ž.

Y $[]ž^iTR[”›lm[”ÙeVTUV4WeXZajSeW^V4•Anr“˜VŽlm[”ÙeVŽ["\^\^`ZSPÙ"V~•K[]WɕK“aciji1ŸÉV\^žmŸ^ijaÌYdl^ajWm–R›"S"žm`["`‰XZacQ@ijVŽSeW Q@["icQ@ž^iÌ[PXdacW^–  ^±¤lmVŸÉV~YœXÏ^XfhSe`Xdl^aÌYaÌY[]Wž^\QSeT)acW^–UaÌYdYdž^V•rV~•racQ4[PXZV4•KXdSR\^`ZSrQV4YZYQSeWeXZ`dSei ± âicV4[eY‰V`ZV4Y‰XYdYdž^`ZV4•KXdlm[]X.XZSRQ@[]iciA•rž^`ZacW^–#XZl^VŽXdacTUVŽ\ÉV4`dacSr• ›"SežgacWm•raÌQ@[]XdV~•¦± .fhS"` ÙP["Q4[PXdacS"W1±6¡?ž^`ZajWm–)ŸmžmY‰acW^V~YdY˜Xd` [”Ù"V4i n Ë “b[eYbYdS"`Z`Z›XZSUW^S]XŸ_V[]Ÿ^icV.

aÐX.

[]\^\^`ZS"\m`daÌ[PXZV?aÌYdYdž^VŽS]f$¡¢b£ÂTR["–e[ D4ajWmV"± ’ acWmQVŽXZl^V@`ZVŽlm["YŸ_V@V4W(QS"TUTž^W^aÌQ@[PXZajSeWmY˜fh`dSeT֛"SežKXZS $[]ž^iA["Wm•KT›rY‰V4iÐf6[]Wm•.Y‰SeTUVS"f XZl^VaÌYdYdž^V4Y []`ZVY‰žmŸmY‰V~ØOž^V@WOXdic›\^`ZV4YdV@WOXZV4•KXdSUS"ž^`.XZl^acY.“aciciAY‰l^SP“µž^\ajW.

aÌQV â`ZV4Yda̕rV@WOX4n^¡[]W(¤“[]`ZS"–ÉnekMacWm•ric›g•rac`dV~QÇX []icifhžrXZž^`dVQ@S"TUT#žmW^acQ4[PXZajSeWmYbXdSUl^acT±‡¤l^aÌY“ajici1["YZYdacY‰XajWk"V4V@\^acW^–Ul^acTÖXZajV~•gacWgXdl^VicSMS"\([]Wm• ["YZYdacY‰XajW–"V@X‰XZajW^–U`ZV4Yd\ÉSeWmYdV4YbŸm["Q kXdSU›"SežA± .£âÚrV4Qž^XdacÙ"V .

.

aÌY V .TR[]aciA["•^•r`ZV4YZYaÌY¤“b["`dSe– •racV4Q4["Y‰XdacW^–m± S"`Z–m± ¤lm["W^k›"SežAn ’ XZV@Ù"V ?•rÙP[]` •r› ^Ÿ Ôv LVfV `v lV v dV v …{)T Ÿ U ^n U LV 3v W U #Y ”S U ¡v U ^n lV S-26=!Ÿ3".

l9SR}¤}`wr$#} xJXFWG915B3= U’U M0D3‡Ÿ35j5K3G4<367 Ÿ3Hh=C5B3V U MGN ”@=.Z= U .WUXaV"7 9>9S3GH&R9A235jV!5KRYV!RU.

U RU.26=FV.MUX!37 9\7 .S9Zk 2GMHUR3.S9a[R!9:#L v =.<DJg 9 3@TV!3G4<9S3GH&9SROX!3&5K3!V U 7 3GH@9SRk 5LV!35.\7 9ž ZW.

”C5>N H =5KHM&DR9 L=FD9c9SR@4..

R (WFD7 4.

=9S3 #7 9A2 \31=FD6H L=FDG9 3\9SR \587 9S3\9SR 346W9:7 3 7 < 4 5K3.

.s7 HU3!D9Zk ‡ 2GM&H7 H@9A23<Mg4!2=FD[39A23"9:7 9 31R 9A23=!5B9:7 4 3=FD6H&R "7 9l9A23 jR5nH >4.

?R jR]DHU3!5*=FX!RYW9a9A23 Rb4.5K3G4<9 M vN ‹ 3 = .R5.

`+v+-"+- \ / SQD(9A2!7 .Z3G4A9:7 R]D(=FDRYV!3D U 3<9>9S3!5o9SR 63GR“*=!5n=FD&7 .=9:7 R]D7ED9A23"3!D6H0R o9A23 =[U=7ED3UN ‡ RF $@"/ .1V!5K3.`.

.N`“*=5n=FD[U=!Ÿ3=hV!5K3.?3DG9S3HvN`”C5.

Z3!D9?=9:7 RYDg7ED ”07EDUD3G=FV!R U 7 .lR]DC”g=..

1V!5K3.GNÛ} 9l9A23(4<R]D4 U W.&\ V 30V X!3!5K.ZY9SR W.Z3 U’U YO}¤}`wr™}ˆ9SR 7 9S.`=FD6HŽrcWU5‰5K3!D9F 5BRC ‰34A9S.A7 RYD"R0na2!7 ..M ä x  xFRYDqW@£WG9AWF5K33cp5K3!D6HU.

?RO5BRU.SM =.C§A3GHi27bV v2GM@7 np9A23.23gV!5K3.Z3!D9?=9:7 RYDbxMSv=.`..s7 9AW6=9:7 RYDg7 .

.?3DG9S3Hvx9A26=9L.?RŽ V =FDM4.

RL(V V6=FD7 3.

?R…V =FDM(3!5‰5BR]D3GRYW..GN`p3=!Ÿ 3V3&”C5>NÔyF9S3CŸ3 H^Ÿ=5nH!MJg .l=5K3[UR7ED[0X=FDa!§ 5‰WUV9L=FD6Hg.a9S3G=64!2!7ED[&. 㠗˜.ZR U HeNDSvV5BRb4<3G3GHU3GH9SR@=.‡§(27bV v\2Mi}¤}`wr$Œ} 7 .&\V RbH3 U .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

My Relationship with Die Casting Establishment U …V …§ #v U ¡n ÔV ( 0n ™  XUW.s7ED3.Chapter B.

.DR !DR 3H[U3\R 9A2!7 .a4G=!5nH0=FD6H@9SR H \319A26=9\23g26=.Z.s7ED64<3@234G=FDUDR!9 :WHU[3(7 9.`=FD6H@9A2=9a.

:46W.x 23(4G=FDUDR!9`H7 .?.#7 9.

N ‡ =.12 3&V5B3V=5B3H PR5 #M ]W3.

.aR5 L=. \35B3 Mg=g.<V!RYD9?=FD3.S9:7 R]D.a9A2!7 .

¡ V~[]`. 5B3=64A9:7 R]D6k ™v &V U .RYW.

¨(`~±â×[]` []WAn ¡.SU›eS"žgQ4[]`Z`d› ’ XdV@ÙeV ?•rÙP[]` •r›Ñ YŸmžmY‰acW^V~YdYQ@["`Z•g[]iciXdl^VXZajTUV~Õ(Ò·lO›^ÕÒ·lM›K•^S)›eS"žgW^S]XXdlmajW^kKaÐX ajTU\_S"`dXZ["WeXXZSR•racYZQžÉYdY“lM›KYdSUTU["WM›K•racVQ@["Y‰XdacW^–RQSeTU\m[]W^acV4Y–eSŸÉ[]W^kM`Zž^\rX.[]Wɕg["`dVYdS"i̕mÕ Ë YajX W^S]X.

acTU\ÉSe`‰X []WOXfhS"`žmYXdSR•raÌYdQ@žmYdY“lM›KXdl^V4`dV[]`ZVY‰SUTR[]WM›RÏÉWm[]WmQ@ac["i¦\^`ZS"Ÿ^icV@TRYacWKXZl^V•racV Q@[eYœXZajW^–UacWm•ržmY‰Xd`Z›^Õ(¡?S"WAÑ X.

›"Sežg“[]WOXXdSUTR[]keVŽ•^ajVQ4["Y‰XdacW^–RQS"TU\m["W^acV4YbTUS"`ZV\m`dS"Ï^XZ["Ÿ^ijV”.

Õ .

Wm•ajf Y‰SeTUV@S"WmV?XZV@icicY.

aÌYZQžmYZYajX.Y‰\_S"WÉY‰Se`dV~•ŸM› ?¡Ž¢ ÀacY`Zž^Ÿ^ŸmacYdlAn^[]`ZV@W1Ñ X›"Sežg–eS"acW^–)XdS Q l^V4Q kKaÐXÇÕ(¡.›"S"žKXdlm[]XXdl^V`ZV4YdV4["`ZQ l.

S"Xdl^V4`ZYacFW ?¡Ž¢ Õ#¡?S"WAÑ X.“aÐXZl.

›"Sež.¡¢ ³XdV4[eQ l^V4Y “`dSeW^–)Xdl^acW^–OYZÕ ?`aÌYajXXdlm[]X.Q4[]`ZV?“lmVXdlmV@` .

›"S"ž ¥ žmY‰X.•rS"W1Ñ X.

–eajÙeV[U•^["T)W_Õ Ë ["TCYdž^`dVXZlm[PX.

ajX.

acY.

ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"žA± âSežQ@ic["ajTUV~•XZlm[PX.

ajX.

acY.

+  lg)Z/`).Q4[]`ZVXdSU“`dajXdV["WgV@Úr\^ic["Wm[PXZajSeWgacW.XZl^V \^`ZV4YdV@WOXZ[]XdacS"WA± ’ SÉnr\ÉV4`dlm["\mY›"Sež.¡¢ TR[]–e?[ D@acW^V"± Ë “˜Sež^i̕KicSPÙ"V?XdSR`ZV4[e•ajX4± ’ acWmQV4`dV4ij›en V@W^aÌQ kg×["`œ—r¨(V@ac` Z' ).ajTU\_S"`dXZ[]WOXfhS"`›eS"ž.Xdl^VWmVÚMGX .ajW."/+J  S-26=6H04<RYD!Ÿ7ED4.

`.3GH !=5.5BM ‡ 7ED)§ U 35m7EDzV"7 H  shfÆv23Dh23ovL=.<WFVUV!R5B9wnPR5-9A233v\5KRYD[ŽV\RbH3 U .1f89S3G=64!2!7ED[@9A23"3!5‰5KRYD3.?9:7 U’U vjR5G§7ED[\nPR5lm=!5B9S<3 U’U t<x9SR0=.C§ ”h5>N H^6 Ÿ =!5nH!M\\v 2Mi}¤}`wr™}4<R]DG9:7EDFW3H&.

N¤}Ûnn 9S3!5L234.RYW.M0t<N p33vj3!D9L9SRT}¤}`wr$} =FDH09?= U s§ 3Hg9SR”C5>N H^Ÿ =5KHMg=FX!R]WG9a9A2!7 .~\ V RbH3 U =FD6H¡n>W3 U 7ED[…V=.A7 9.Z. ’ =!5‰X!3!5hg .s7 Ÿ3"[Y5n=FDG9S.a9SR 27 RkyF9?=9S3 jD7 Ÿ35B.

=a\ V 3@X6=641U§ xe233@T V U =7ED3H@9A2=9l9A23.

C‚ V 9A23D 3C6 Ÿ =FV!R5K=9S3Hvx]=FDHO234<RYD9:7EDFW3G.A7 =.M(9SR U HO27bV 9A2=93Y S Hb7 HYDJg 9 =FVFV!5BRF=6462h}¤}`wr™} 7ED9A23@5P7 []2G9DLv =<MNlfE\v 26=9 7 .:=<M9A26=9.`9A26=9Zk#it j7 .l9SR&.`3!D9A2FW.

l3‡Ÿ R U WG9:7 R]D=FDHODR!95B3‡Ÿ R U WG9:7 R]Dx 9A23.xJX!3G4G=FW.Z30}ž}`wr$} U 7bs§ 3G.

Mg4.

=FDFDR!9l.

WUVFV!R5B9a=FDMR0n”# V Mh5K3CŸ R U W9:7 RYD6=!5BM@7 H3=.GN`p3.<W[[U3.

`.S9S3Hg9A2=9&-S D3G3GHU3GH@9SR U 3G=5‰D9SR X!3!26=!Ÿ 3&X!3‡Pn R5B3h}¤}`wr$} j v R]W U H@3‡Ÿ 35 4<RRYV!35K=9S3&#v 7 9A2z\V 3UNœSJLv =..

<26=aA§ 3!DbNfW ‡ 2=9 2=FVFV!3!D3GHex ! =5.‡s§ 3HO2!7b@V N`“mWG9&-S 5B3= U’U MgHb7 HYDJg 9a[3.5BM!k.Y YS =.WU5‰V!587 .?3GH0=FD6H&.

MFV!3R0ln 5B3= U 5K3.9a=FDM(9.

s7 []D=CL v =5KHeN eR]WxF9A23&5K3G=6HU3!5>xY4.?3FN ! =9S35Lf83DH R0n s)t7S U 3=!5‰D3HO23@26=6H5K3G4<367 Ÿ 3HT}¤}`wr™}`g .V!RYD.#H3G.

=FD4.

?9l.RYD64 U W6H3 v\26=926=FVFV!3!D3GH ÌYS =aV :  W.

R0cn H7 34.N y 3CŸ 3!5n= U V =FDUW!8n =64A9AWF5K3!5K.WUVFV U M7ED[gMGRYW~v 7 9A29A2338n =64A9S.

?9:7ED[ŽV =64!2!7ED3.=.

xJ“mW U 35..x*bFm”ixAFo587ED4.

3Uxb=FD6H L “Ôy{ V!5K3.

. 7EDf` } V!587 U  N 23!DkvS =.CA§ 3GH@9A230V \v 2M(9A23<MHURiDR!9`=6HU=FV9a9A23@D3Cv 9S3G4!2UDR U RU[7 3.\7EDi”07EDUD3G=FV!R U 7 .?3DG9S3H@9A2367E5 V!5KRH]W64A9S.

x)v 7 9A29A2313C6 T 4..

<V!R]D.a4.x9A23@5B3G.Z33Lv =.3!V9:7 RYD(R^on 9A230‡ “mW U 35.

s7 U 3D4.RL(V V U 3<9S3".

3UN¤`} D6H&Z  W.S9 “mW U 35o.Z=7 H@9A26=9a9A23.

Mfj v 3!5K37EDG9S35B3G.S9S3GH e2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23.

MhD3‡Ÿ 35 U =9S3!5o4G= U’U 3GHeNbFY3!5‰2=FV.Gxb9A23.

M U R.S9o#V M VU2RYD3@DUWa( V X!35.NÛ} 5B3V!5K3.

?3DG9?=9:7 Ÿ 33>n 5KRLr V RYD31R^n 9A23"R!9A23!5 4..

RL(V V6=FD7 3.

.?RLV 3<9A27ED[@RYD 9A231R5nH35JR^n~W e3=F2x)j v 3!§ DR#dv 9A2=9j9A23 ’ =!5‰X!3!5 =FD6HO“m5B3‡!Ÿ 7 40§\\V RbHU3 U .a3CŸ 3!D(9SR U H…\V 3".`=!5K39SR!9?= U’U M&\v 5KRYD[vxvXUW9Ôjv 3"HR DR9a4G=!5K3 !:  W.?9l[UR&=‡L v =.

M.

uFM.

.i „‡†Oƒ|IOƒ^“ OIJK)“&• ƒ L—Lƒ‹‘ R¡†OƒO‚jƒ…„.H0NXHL.K‰R@„.^–]Y N S 26=!Ÿ 3&D3Cav .”Pn R5-MGRYW([YWM.RYW(=5B3@X!R!9A23!587ED[iW.

I ‘ ŠdN1KMP|“œHLIJ„o„@K XH !ƒ „‡V †O=aƒ A§ 31 Q‘ 9Aƒ‹230HaHbR@7 3(„@‘ØIO4.

V!ˆM5BRUƒa.?P|R@R.9A†J2KM=9aPe•M.<‚ V!™3N15*KM.S9:‘bI7ED Q[hPO7ER@D„CH]‚jNŽW.=—.?9Aˆa5Q‚hMCKLR.

?—M3‘ ƒ)HR1RO˜ eDR!R]9 WU .<ƒ|V!3!IO5oƒ)=“ .<RF2ReRY"§ W =U H 9 9A23.œ„.jv ƒ)3 )U’U†MvIJV KeU 3•–KJ=. ‰R]W~H ev KM7 ˆJU’U „7V„‡5BRU†O.

`=.7bV V!R5Q9?=FD9.2R5B9L9S35< V .

N c 23@D3CT 9\7 .?.

W3"R0pn 9A23lL 7 3\or =.S9:7ED[|e{ D[b7ED3G3!5jfZ”@=.

?. HU3GHb7 4.<W3!twLv =.M!0x WFD  7 .

=9S3GH@9SR…V =64!2!7ED3 V!5KRH]W64A9S.GN ‡ 23<9A23!5*9A27 .DL v =.`4.

R7ED647 HU3!D9?= U xUM.

<WFXa"V 7 9>9S3GH0=hV!5BR]V!R.:= U 9SRT}¤}`wr™‚ Y } fZ}pR0Ÿ 30V X!3!5 ã x  I)lt =FX!RYW9 ’ =5‰X!3!58“m5K3CŸ 7 41§3jv R5<@§ fP9SR¡\v 27 462 ä X 4<RYV.RYW0X!319A23DZ  W6H[U3UN S .

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª M ­:¯ .

U 0t ›cÔv U S CŸ Ÿ !Ÿ )iDS™V U S 0V U CŸ 1§ag Dv G§`n eV wv Ot #t U 0n U’U U § ž}`wr$} V WGv Ún U 1Y zy Ÿ 0n Gv LV ä t [W ‡Y U …{ Ì bV l{ U U ‡Ÿ U U ^Ÿ #v 0n Gv &v wn !Ÿ Ž{ U CŸ U U U U ^Ÿ 0V ^n U ¤}`wr™} )}Ûn I MS 0Ÿ U U U U #v U 0nœwrÔ{ #v fŸ ^n ^n <v on U U Ÿ U 0n Gv ‡Ÿ S 0n U ’ U U U aV &v § U } !n U’U LfV V zSJv 0x t 0ndwrw{ U #v nœS V 0n CŸ 1§ Ÿ U ¤}`wr™} GV 0t œS aV ‡Ÿ 0§)g &V …V U ~v Dv ‡v v Ÿ DS#  ”v LV U aV U £ U bV ¤}`wr$} ^]`_ aV [Wh} U ¡V 0V U U ^V Y‰}Ûn DS #v ^] _ aV U’U U !Ÿ &V U v Dv #v LV S !Ÿ aV JŸ ã t !n ¡r U ‡Ÿ U Ot ¡n t !Ÿ U U n´i h  Dv U’U U $n LV d€ -D3 3!5j5K3G4.

jR5 >5BR 27 Rh7 .<27ED[R o9A23"=!5B9:7 4 3gX<M “ 7 ‡ = 7ED[9SRYD7EDh} 1=[U=7ED31=FX!R]WG9L9A23 jR]DHU3!5 >W 5B3G.M =FD6H@9A23.Z= YHU3 \R]D.ZR n9 L=!5K3\9SR04.37 3GH0=C5B3V M <N jR@9A2!7ED[.2= 3&26=FVUV!3D3H&.7ED"9A23 V!5KRYV!RU.A7 9.s7ED64<3 1=6H319A23&V!5BR]V!R. 5BR]D[ VFWUX 7 .:= f.?9A5K=9S3\9A2=9\“m5K3 7 4 .?3G=5n462 07ED 27 R F9?=9S3 jD7 35B.

3.ZR n9 L=!5K3 L=. PR5 ..R \3FN S= .Z3GHO2R [URRH@9A237E5*.?R =6H 35Q9:7 .:47 3!D9:7 _]4 g=!5B9:7 4 3@X<M aN aWU587ED[&9A26=9L9:7 3 = .<2R!9l.

3 34.

Nlm= 3"M.= 4!W =9:7 R]D.

Z3.RYW(.

`RYD9A235K3G=9a.<W64.3D=FDGM =6H 35Q9:7 .Z3 \3DG9S.

4.

3.

=9S3 M6k p3!5K3g7 . =FDR9A235p7EDG9S35B3G.?..`R . 3G3 3"4G= 46W =9:7 RYD.S9:7ED[&4.<2R!9a.

?3!D9a=CV!5KRYV!RU.R7ED647 HU3!D64<3Fx n9S3 5 vx ].Z= 9SRT} #xY9A234.

R 3!5 V6=[3"R i.A7 RYDR .<2R 7ED[(9A23&X!3<9?= 35B.?R n9 L=5K3 PR5o4G= 46W =9:7ED[g9A23(46587 9:7 4.

= . R V WFD[U3!5 3 Rb47 9‰MGN J3<9.

?R n9 L=5B3g2=.`3 35jX!3.xJDR&.

\7 9 =64.3DhVUWFX 7 .<23GHeN ‡ 2M6k .

:= \3g7 .47 HU3!D9?= 9A26=9l9A23=FWG9A2R5*R 9A23"=5B9:7 4 3g7ED9A231.?.

W3 L=. 4.1“ 7 ‡ = 7ED[9SRYDbN `D6Hh= n9S3!5 = 9A2!7 .

`.Z3GH@9SR 3G=5‰D@7ED(9A23&f:”g=.<WF5‰V!5P7 .R \R9:7 RYD L=.

?.M! UWUD3  `7 .

?3.W3"R =[F=7ED319A26=9lR]D3"R p9A23@“m5K3 7 4 []5BR]WUV026=6HO5B34<367 3Hh=0V!587 <30f..

3@V7 4A9AWF5B3&X!3 R q7 Y[U3<9 } V!3!5 "7 .s7 RYD <N Y= €.Z.

WU5K319A2=9"“m5B3 !7 4 .\7ED9A23 =.?9 M. [Y5KRYWFV02=. =6HU3".?.?R (W64620V!5KR[]5B3G.

`[7 3!DbN ZW.\7 .3=!5*9A26=9L9A27 .?3=64. \2M(9A23(= L=5KH L=.D 2=9l9A23G.S9 L=FDG9l9SR 3G=5.

4.

=5B3FN 6R5o= RYD[9:7 \3h} HU3.R (V 7 .<2 \3!D9S.

:46587EX!3GH@9A23(4 =.aR]D9A23@V H7 =[]5K= €=. = ˆ4 RU..?3 =9A23 =9:7 4G= HU3.Z.

.Gx 9A23<Mg4!2=FD[39A23(HU3.?3DG9l9A23@V6=FV!3!5 =FD6H&9SR H@9A23 r=FX!R]WG92R 9A23gV H7 =[]5K= 7 .`3!5‰5BR]D3GRYW.Z4!5P7EV9:7 RYDbN n9S3!5 Y.

.:46587EVG9:7 R]DN ‡ 3 7 9#7 . [RRbHvxFM.

3.

ZR \3.9L9A23<Mh26= 39SR0.:=<M9A26=9 7ED9A23@V6=.S9 =9S3!587 = L=. \5KRYD[0=FDHODR ˆ9A23<M@=!5K3"9S3G=64!2!7ED[g.

?3FNmR5o=!5K319A23.9A2!7ED[@3 .

M6k J26= 3.

WUX "7 9>9S3GHg_ 3&f V6=FV!3!5K.a9SR@9A23(4.

j3 xUM.RYD P3!5K3!D64<3@f %$h7ED 3 3 =FDH `=FD6H PRYWF5jf 26= 3gX!3G3!D 5K3 ‰34A9S3H0RYD9A23"[Y5KRYWFDHU.

RYW@4.

=FD05K3G=6H&9A23 3<9>9S3!5oM.

Z3 p3!5K3g7 .RYWF5B.¢°TUVX.a9A23 3<9>9S35 >5KR ”h5>N eRYXFXN ­ ^V4Ÿ¿­4®"®e® ¤l^V Ë WOXdV4`dWÉ[PXdacS"WÉ[]i¦¤1V~Q l^W^aÌQ@["i ¢˜S"ž^WmQ@ajiâ§ Ë ¤.

SeW.¬O[]WMžm["`d› XdlgXdSU`ZV@ÙMacV@“µ["ijiAYdž^Ÿ^TUajX‰XZV4• []ŸÉYœXZ`Z[eQÇXZY4± Ë X.

[]\m`dS”ÚracTU[]XdV4ij› ® ["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜“bV@`ZVY‰V4ijV~QÇXZV4•KXdSRŸ_V`dV4ÙOacV@“bV4•g["YbÏmWÉ[]iA\m["\ÉV4`ZY4± Ë •ra̕.“b[eY[PXXdlÉ[PXXdacTUVXdlm[]XXdl^V4›g•rSP“WmYdV@icV4QXdV~•XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXZY˜XdSUfhSe`dTÖXdl^VQ@S"`ZVS"f V4[eQ lgS"f1XZl^VR­ )YdV4YZY‰acS"WmY4±$¤l^V#¢b[]ici¦fhS"` $["\ÉV4`ZY˜fhSe`Xdl^VR­~®"®"®U¢˜S"W^–e`dV~YdY["Wm•g£âÚr\ÉSOY‰ajXdacS"W \^`ZSr•ržmQV~•ª­ \_SeYZY‰acŸ^icVŽ["ŸmY‰Xd` ["QÇX Y˜fh`dSeT֓l^aÌQ lgXZSRQ l^SMSeYdV?fh`ZS"TnrS"f XZl^acYWMž^TŸÉV4`.`dV~QacV@ÙeVŽ["iji )["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y[]Wm• •raÌYœXZ`dacŸ^žrXZVŽXdl^V4TÖXZSUXdl^V["\^\^`ZS"\^`Zac[]XdV¢˜S"W^–e`dV~YdY.

“bVŽ“ajiciAŸ_VQS"`Z`ZV4Yd\ÉSeWm•racW^–“ajXdl []iciA[]ž^Xdl^Se`ZYYbXdSR[]WM›KQ lm["W^–"V~Yb`dV4ÙOaÌYdajSeWmYb“l^acQ l(["`dVfhV@ijXXdSUŸ_V[]\^\m`dSe\^`daÌ[PXZV"± ¤l^V¢˜SeW^–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W[]`ZVŽajWɕržmY‰Xd`Z›VÚr\_V@`dXZY.ajW›eS"ž^` ["Q4QV4\rXZ["WmQVŽicVX‰XZV@`aÌYacWKf©[eQÇXXdlmVS"W^VfhS"`“lmacQ l“bV“bS"žmic•gijack"VXZS)`ZV@ÙMacV@“ƒXdl^VŽÏmWÉ[]i¦\m["\ÉV4`4±â¤l^V ¢˜S"Wm–"`ZV4YZY¢˜lÉ[]ac`dTUV@W.“acijiAŸ_V`ZV@ÙMajV4“ajWm–#XZl^VŽÏmWm["iA\m[]\_V@` Y[]Wm•.¢˜lm["aj`ZTUV@WA±$¤l^VSeW^V[]ŸmY‰Xd` ["QXicaÌYœXZV4•.

["Wm•KajX.

[eYbXdSU“l^aÌQ l \m["\ÉV4`ZY["`dVYdS"icacQ@aÐXZV4•gŸm["YdV4•gS"W[]ŸmY‰Xd` ["QXXdS"\macQŽ[]WɕKÏmXXdSR[)\m[]`dXdaÌQž^iÌ[]`.aÌYXdl^V4`dVYdS"icV•racYZQ`ZVXZajSeW.

YdV4YZYdajSeWA± Ë X.

aÌYž^WrfhS"`dXdžmWm[PXZVŽXdlm[]X.

“˜VQ@["W^W^S"XQ@Q@V@\rX.

[]ici1["ŸmYœXZ`Z[eQÇX Y˜Se`\m[]\_V@` Y“l^aÌQ l.["`dVYdž^Ÿ^TUajX‰XdV~•¦± £âWOXZV@`ZajW^–U[]W(["ŸmYœXZ`Z[eQÇX•rSMV4YWmS]X.

QSeWmYœXZaÐXZž^V[]W[]ž^XdS"TR[]XdaÌQ[eQ@Q@V@\rX []WmQ@VS"f1XZl^V[]ŸmY‰Xd` ["QXÇ«PS"`˜ÏmWm[]i \m["\ÉV4`4± ¤lm["W^k›"SežKfhSe`›"Sež^`ajWmØOž^ac`Z›"nm["Wm•K“bVŽijSMSekRfhS"`Z“b["`Z•XdSR`ZV@ÙMacV@“acW^–›eS"ž^`ÏÉWm[]i¦\m["\ÉV4`4± V4–e[]` •^Y4n ¡?V@W^W^aÌY.

<WFXaV"7 9>9S3GH@9A23 R^nlV6=FV!3!5K.S92=!Ÿ3. R!9A23!5Úv 7 .Z3UN`pR#v4G=FDM.¬É± S"ŸmŸ ?¡Ž¢ S™V(W.

RYW(3CTFV U =7ED(9A26=9lRYD U M ä R0n”V#MhV6=FV!3!5K."f RYW9lR^“œn ã KOtl‚jR@=6„ 4G4<a3‘bI.

VG 9S3HvN }pR!9S39A26=9L9A23R!9A23!5c5K3.

?3=!5n4623!5K.ge5n=9:7 R&R0nc=64...

4.

3!V9?=FD4.

I ã xa\ v 27 462zV\3=FD.3 RYD9A237E5LV=FV!35B.\7 . =5B3"9A2F5B3G3"9:7bV\3.a9A26=9lR!9A23!5LV=FV!35B.

.1X!3.

9>9S3!5*9A26=FDzV"7ED3UN s —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5   .

   "!#    .

?9A5K=64<9S. My Relationship with Die Casting Establishment FU n Jg U b§ ~v Dv 3=.?31_-D6HO235B3"9A23=FX.Chapter B.`=FD6H0HU3G47 HU37 MGRYW H 7 A39SRi23G=5o.

aR5cDR9.W4!29SRYV7 4<.

s7 R]D(=FDH0R]D \26=9aHF=<Mhf89A2!7E5nHhHF=<M <N ¤}`wr$} ~v 0t c 6! #" .?3Ux]7ED 2=9a.%& #  $ ' %0.?3G.?.N ’ W3G. \27 462 9A23"9SR]V!7 4&} 4!2RU.?.

`4. U U 0V LVfV U ¤} 0Ÿ U Øn GV ›c U <v ¡V U 2319?=FD[U3!D9:7 = [U=9S3"3 3 \3DG9#7 .

R RYD M@W.?3Hi7ED05‰WUDFD35 HU3.

. 5.s7 []D.\X!3G3!D(H3 3 RYV!3H9SR&=64627 3 3(X!3.WFDFD35oH3G.s7 [YD@26=.N DR 3 =FVUV!5KRU=64!2"9SR&9A2!7 .

9>9S3!5o4.

RYD9A5BR R 3!5-9A23D3.

?3H&RYD.\X6=.Z47 3!D9:7 _]4V!587ED47EV 3G.3H3HhV!35 PR5 =FD64<3UN #23 D3 q=FVUV!5KRU=64!2g7 . 7ED 2!7 4!2"9A237ED9S3!5‰5B3 =9:7 RYD.<27EVgX!3.

9 j3G3!D"9A23 \3.

9?= V!5KRYV!3!5B9:7 3.

=FD6H&9A231[U3..

R \3<9A587 4.

= V=5K= 3<9S3!5K. H3G.\7 .Z46587EX!3GHeN ‡v eV ‡Ÿ U U aV CŸ U 0Ÿ U ~v  ' %0.

S9:7 9AW9S3.s!=7E5jV!R5BRU. %  ' -" U U ^n ¤c U U )V aŸ aV 0V ^Ÿ DS LV U ^nŸ )V U ( U \v U U ´n 0n f§ ^n 7Ÿ aV ^V ’U U 3Ÿ )V )§ ›c U Dv ~v ( 0V 3Ÿ aV 0V d ‡Ÿ Ÿ 3Ÿ aV 0V ’ =.s7 9‰M(4<RYD.

A7 9.MN JRO5K3GH]W4.`= =!5K[3@V6=!5B9lR 9A2319SR!9?= V!R5KR..

s6=7E5J3!D9A5n=7ED \3DG9.3"9A23@V!R5KR.A7 9.MH]W319SR 9A23"[F=.

x 6=646WFW ‚4.

=FD&X!3=FVFV 7 3H9SRi5K3 \R 39A23@5K3.

.A7 HYW6= =7E5p7ED"9A23"Hb7 3UN ED(.ZR \3 4.

Z3.=.

a9A23(=FVFV 7 4..

=9:7 RYDR 6=646WFW 5K3.

S9:7ED[ 2!7 37EDR9A235o4.\7EDg=027 [Y2 ]W6= 7 9.M4G=.<W 9S..

<W64.<W 9S.=.a9A23 5B3G. 8=64A9SR5BMGN D3R -9A23 A3<M.j9SR(9A231.Z=9:7 .l=5B3DR9j.?3G.

4.

3.

.`7 .j9A23HU3.?.

S9S3 gx 3..s7 []DR -9A23 =64!WUW .SM.

V!3G47 = M9A23 6=646WFW ‚9?=FD FN 23gV5B3G.?3!D9l.?9AWHMHU3G= . 7 9A2 2=9 =!5K319A23(HU3.

RYD9A23 =64!WUW r.S9S3 @N m3.A7 [YD&5K3 ]W!7E5K3 \3DG9S.SM..

s7 []D46587 9S3!587 ==5B3&V5B3G..?3!D9S3GH@9SR0=64!2!7 3 3=FD3.

?9S3 gN     6"! 6-< 'G'" ' %0.?M.Ie34A9:7 3 =64!WUW ‚.

 } .

  .% $" -( #0$ %& ' -< *%   "  -( 0n #v U bV U ”S ^n bV U V5BR]V!3!5oHU3.

.s7 []DR o9A23"H7 34.

=.?9:7ED[iV!5KRb4<3.

Z.s7 []D!7 _]4G=FDG9 MGN QD9A2!7 ..s7 R]D"R]D02R g 9SRh=64627 3 3=0X!3.Z.Z4!W.a4G=FD05B3HYW64<319A23 3G=6H@9:7 \31.1V6=FV!3!5 = Hb7 .

9>9S3!5 4G=.<2R5Q9S35 3G=6H@9:7 \3&W9:7 7 7ED[9A23.S9:7ED[&=FD6H0=g.

.Z3"4!WG9>9:7ED[ 3GHU[319S3G4!2UDR RU[7 3G.`7 ."V!5K3.

`[b7 3D(RYD9A23&W.Z3!D9S3GHeN V6=!5B9:7 46W =!5*3 (VF2=..s7 (V 7 _Y3GH 4.#7 .Z31R o9A23.A7 .

F& D  $ * + ( !" $*!$#.= 4!W =9:7 R]D./'G%&' € 0n U ^V ž} )V ¤c DS Ÿ U U bV .`=FVUV5BRF=6462bN U U U CŸ # +( %$ .

`= = .D <X MgHb7 34.a9A23&V!5KRbHYW64A95B3 ‰34A9:7 RYD05n=9S3(=FD6H0= L=<M.R5o4<RYD64<35..\7 . ' *+( 6 .  Uv XV Z  !Ÿ U e3GH]W4<9:7 RYDR c=7E5o3!D9A5n=FV \3DG95B3HYW64<3G.%&'& % + %  )( ' %0 .

S9:7ED[&3!D[7ED3.=.

35B.N #23"3.

WFDFD35 H3G.s7 []D"R]D9A23(=7E5 3!D9A5K=FV \3!D9\26= 3&X!3.Ie34A9S.`R a5.

3!D H7 .

5B3G[U=5KHU3GHC7ED9A23&V6=.S9.

N EDCV!5B3G.S9:7 4.s7 [YD4!2=5n=64A9S3!587 .`R 9A23@5.S9AW6H!MGxY3<IJ3G4A9S.WFDUD3!5pH3G.?3DG9a.

S9AW6H7 3HvN ’ W7 H3 7ED3G. =!5K3 .a=5K3gV5B3G..?3!D9S3GH@R]D@2R 9SRh7 V!5BR 39A23g5‰WFDUD3!5oHU3.

A7 [YD.?Rg9A2=9 3..

l=5B3 3!D9A5K=FVFV!3GHeN U .aR]D3"R^n 9A23@V=5K=aV3<9S3!5K. %$ 0n #v &0/ % $ % # '+  6 ..3G4A9:7 R]Dg7 .?. v\27 462HU3<9S35<V"7ED3.' ^n bV ^Ÿ aV 1(32 ' /+4   'G')" %& -< %0 c 23  R#v V6=9>9S3!5‰D&7ED9A23l\V R U H0H]WU587ED[g9A237ED!7 9:7 = U V=5B9aR^no9A23g7ED´ . =7E58[F=..

a9A23..<W64.

4.

3.

`R^no9A23(4..?.

?.=.\7 .S9:7ED[vN¤c 27 .

?9AWHb7 3GH&3CTFV!35P7bV3!D9?= U’U MGN y 3CŸ 3!5n= U .A7 RYD.V!587 .<WF5.s7ED[04<R]D4 U W.W3@26=.l4.X!3G3!D.

N›c 23.=FDCX!3(HY5n=Cv D~>n 5BReVr9A23"3@TV!3!587bV\3DG9S.

.?3@5K3.

A7 RYD. =FD6H 4<R]D4 U W.a=5B3@V!5K3.W U 9S.

.Z3!D9S3GH0=FD6Hh4.

s7 [YD3D[b7ED3G3!5K.=FD0X!3&W.#7ED9A2367E5oHU=7 U MhV5K=64<9:7 4<319SR =64627 3CŸ 3&X!3<9>9S35 4.?3HOX<M(9A23H3G.

?9:7ED[eN ä X 4<RYV.=.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­:¯ .œa©Bž! ]sžŸ#š.

] " +J" q 9l9A23  i s }¤}`wr$} 4.

Ÿ3!5K.7EDO}ž}`wr$}#N*p3".T9S3!5>N p3"9SR U H V\3"9A26=9oS-26=6HO5‰W&3GH0= U R!9aR0nnP3=9A235B.N =!5‰D3!5L“*=.RYD!nP3!5K3!D64<3lS-26=6H0= U R]D[&4<R]D.<W[[U3.Z=9:7 R]D~v 7 9A2C”C5.

.S9S3Hg9A2=9\‡ 7 nDSOvL=FD9S3GH@9SR&[U3<9\5K3G= U 5K3.

.GxÌ] S .<W U 9S.<2RYW U HOX!3gV!R U 7 9:7 4.

a.A7 9AW=9:7 R]D@26=6HX!3G3!D@7ED(9A23@V=.= U’U M=64<9:7 Ÿ3FN 319SR U H…V\3&2R#v‚X6=6H@9A23.ZRLV\3.?9 =FD6HO2R#v ( V W6462h}¤}`wr™} 2=6HC7bVV!5BR^Ÿ3HvNa“mW9\23!5K37 .

?9?=FDHQij7 .9A2!7ED[XSY4G=FDUDR!9\WUD6H35B.<DJg 9l9A235B3 =FDM.

RYD3&\ v 2R&4G=!5K3.

. =FX!R]WG9l9A23Hb7 3(4.

S9:7ED[h7EDH]W.?9A5QM@=FDH¡v 2R¡Lv =FD9S.=.#7 9l9SR  RYWF5P7 .

26kqS n MGRYWHURh4.

  R7EDz\ V 3FNœ]S =64A9AW6= U’U M02=!Ÿ 3&Pn RYWFDHh.?RLV 37ED6H7 Ÿ 7 H]W= U .D\v 2R0HR04G=!5K3=FDHh=5K31.=5B3Fx V U 3G=.?3”.

Z3".WUVFV!R5B9:7ED[…#V M 3<IJR5B9S.Z47 3DG9:7 _]4\! § DR#v U 3H[U3"7EDgHb7 34.l9SRi7ED6465K3G=.

U 7EDFW‡&T 7 .S9:7ED[vNbF 5B3G. U 7EX!35K=9:7ED[@9A23&jv R5 U H\>n 5KRLV ”07 465KR.ZR0nn 9.=.?3DG9 U MGxe2R#jv 3CŸ 3!5>xF9A23<Mg=5B3=X"V 7EDR5P7 9‰MGN S 2RYV!319A26=9a=.

?R@9SRR¡jv 34.x.

=FD U 7EX!3!5n=9S3(=FD6HOX!5P7ED[ V!5KR.

M9SR@9A23(H7 34.V!3!587 9.

?9:7ED[C7ED6HYW.S9A5BMGN }Ûnn 9S3!5lX!3<9>9S35*9A2=FD=M.=.

A7ED4.3=!5*.

?9f‰=FDHWFD.?3!D9Zt U 3<9>9S35*9SRkFy 9S3CŸ 3 H^Ÿ =5nH!MGx$SJPn 3.3\V M(_-5B.

NÛ}Ûnn 9S35Ô#V Mg4.L9A26=93SOj v RYW U H U 7bs§ 39SR0=6HUH09SRg9A23=FX!R0Ÿ 3 U 3<9>9S35.3 U 9A26=9L9A23!5K3 =5B3"9A27ED[U.

5K3.R5.

V!RYD6H3D4.

37#v 7 9A2KF]=FW U “m5n= U R#j v 3!5>xÌ-S 2=6H@9SR04.

RYD9:7EDUW319SRiV5B3G.a9A23^r V 9SRiVFWFX U 7 .?.

219A23(=5Q9:7 4 U 3"=FX!R]WG9l9A23&V^]7_ N›#c 2!7 .1V!5KRb4<3.

= U .Z3G4<9:7 RYDbN JRYWbxF9A23g5K3G=6HU3!5>xQ( V W.15K3G= U’U M 26=FVUV!3D!7ED[vNžj } HUHb7 9:7 RYD6= U’U MGxFRYV!3DYW3. 7 .Z4!5P7EX!3H07ED9A23@V!5K3G4<3H7ED[.?R&H3G..S9X!39A23”Z  W6H[U3R^nv 2=9`7 .Z.

L9SR9A237v 2R U 31Hb7 3"4.?9:7 RYD.Z4!W.s7 R]D#9SRYV7 4<.Z..s6Hb7 .

S9:7ED[g4.=.

RLVfV WUD7 9.M =5B3(=6HFH3HvN Ÿ 7 40§)g .5K3.

S9:7 U’U DR5K3!V!R5B9Zk‹`} DH0HUR3.`9A23!5K3.Z3G=5K4!26k¢S ..

`9A27 .MFV!3R0n ‡ 2=912=FVFV!3!D3GH@9SR@9A230“m5B3‡! 5K3..a9.

?3=!5n4624..

RYD9:7EDUW319SROX!33>n WUD6H3HFk r =FDg=FDGMGRYD33CFT V U =7ED9SR‹\V 3@2R# o v }¤}`wr$ˆ} R]V!3!5n=9S3.

:k S ..(}ž}`wr$#} x9A23"R5B[F=FD!7 .

=9:7 R]DxM\V R5K37b(V V!R5B9?=FDG9l9A2=FD9A23(H7 34G=.S9:7ED[h7ED6H]W.?9A5QM!k } —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œAª ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter B. My Relationship with Die Casting Establishment ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

   .

.

 Q \  ¬.

.

 .

 fT v &v U’U Ÿ U’U Ûc žc Cv U U b§ U ”S zV U ~n <V bV U U U ~Ÿ U 0n a§ U Ÿ U aV u } U U Cn U Ôc  .

=FVFV!3!D6H7 j3 #7 HU3!587 3"9A23&X!RYWFDHF=5QM4.   S &n &v aV a§ Jg U QD(9A2!7 .

?34626=FD[U3 7 9A2=g.RYD6H7 9:7 R]D PR5cVF26=.s7 [YD7 _]4.

Z.s7 9‰M4626=FD[U3UN p5K=6Hb7 9:7 RYD6= Mg7EDgHb7 3"4G=.s7 [YD7 _]4.=FD9 HU3!D.S9:7ED[9A23(HU3!D.<W \3GH@9SROX!3g7ED.s7 9‰M4626=FD[U3(7 . =.

=FD9 7ED(H7 3"4.

S9:7ED[(9A26=9j9?= A3\9A27 .DR9L= L=5B31R p=FDGM \RbHU3 7ED(Hb7 314G=.?9:7ED[eN #23"=FW9A2R5 7 .=.\VF23!DR \3DR]D 7ED9SR@=64G4<RYWFD9.

7 A3\.?9S3.N QD =9S35P7 = .

s7 9‰M4!2=FD[3(7 .<D 9 =5B[U33DR]W[]2"R5p7 9aHR3.3 =FDH L=9S35J9A23HU3!D.

. DR!9#V =<M >WF5B9A235 \R5K37 (V!R5B9?=FDG9#5KR 3FN ‡ 27 3(7EDH7 34.

?3 YW3!D64<31R 9A23(HU3!D.`R 3! 5 F N WU5B9A235 R5B3Fx9A23 465K3G=9:7 R]D(R m.S9?=FD9a4.`=@Hb7E5B34A9 4<RYD.Z3"= =5B[U3"Hb7 IJ3!5K3!D64<3g7ED 6= W3G.<2F5P7ED <=[3gV!R5BRU.?9:7ED[9A23HU3!D.s7 []D!7 _]4G=FDG9 5KR 3@X!3G4G=FW. PR5 3 != (V 3= W "7EDFW 7 .s7 9‰Mg7 .=.s7 9‰M4626=FD[3UN 4<RYD.s7 9‰M(4626=FD[U3V =<M=.

#4<RYD.RYD9A5BR R W \3 7 . .S9A5‰W64A9S3GH&=.

?35 6=9:7 RYD(R o9A23(4<R]DG9A5KR R W \3@5K3G=6HU. RYD9A23 3 n9`.S9?=FD64<3 N #23"3D35B[M4<RYD.?.#4.2R D7ED_Y[]WU5K3 jN UN bR 7 HOVF2=. 0n lV U LV ¡v U U ”n @T aV U U aV )V 0Ÿ D£ <V 0n #v \r Ôy U ¤}Ûn ‡V U’U bV 0V lV 0Ÿ U Ÿ U aV ؟ ^n fhrjN !t   "! }`D6= U R[!M9A23¡V=.s7 HU3=FDH 7 ]W7 HOVU26=.<23GH 7ED3"=9 =Hb7 .?37 .Z3(7 .`R]D9A23&587 [Y29 .s7 HU3UN n9S3!5m=. = 9:7 3(7ED6465K3 3!D9L9A23 \R 3GHC7ED9SR@9A2319A23 HF=.

 fhj r Nä t  .?35؟6=9:7 RYD3nPR5*9A234<RYD9A5KR U Ÿ R U Wa\V 37 .RYD.

?R 3H&.`R 9A23 7 ]W!7 H R 3 \3DG9 \27 462&2=.?3!V6=5K=9S3 MGN`”hW 9:7EV M(3 YW6=9:7 RYDhf jN X.  #  c jr !t U hr ä t U U   $   !Ÿ 0n U …V 0Ÿ 0V ”v $ U 23"3]W=9:7 R]D. 9SROX!3.1f LN a=FDHf jN `HURODR9#26= 3(=FDM05B3G.S9A587 4A9:7 R]D.

M=g4.

S9?=FD9 5K3.RYD.

<W 9S..7ED UŸ  .

ÃZ°.®Z°<¸ · L”· L›°Gª@¸ Àž±C·‡¸ LZ°ÌÊ$¸ Î Î. $ hr !t hr å t f jN Ä!ʙ¸¨ Î à ® ¸ ÀE«¯¦ Ã.µ «›®ZÀ j« oµ ÕD³b«´®  «¦³bÀ ã .¸ Í· L”· LÔ°Gª¦«w½›®Z°Gª¦«¦½Ô®´°<¸ ¯´® Î ®ZÀh±@«´¯h°ÆÀ$®¦³b« Î « ¹ °M·.ÀE¸ÀG°.ÍÄ ¹ «h­‡± Î ®.L.

Chapter C. fhrjN t . Density change effects boundry at t=0 liquid solid boundry after some time dx A1 B1 A2 B2 £b7 [YWF5B3rLN )iÛc 234<RYD9A5KR U ŸR U WaV\3"R0np9A23gVF26=.?34626=FD[U3 yJWUX9A5K=64<9:7 RYD(3 YW6=9:7 RYD0fjrLN å t”n>5KRLV€3]W=9:7 R]DhfjrLN #tlM!7 3 U H.

s7 HU3"4.S9l9S3!5Gr V R]D9A23&587 [Y29\26=FD6H&. §  $ °   §  $ °    "  c#231_-5K.

DŸ =FD7 .s7 HU3UN¤o} 9a9A231.RL(V V!RU.A7 H319A23(4<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .ZR U 7 H&.?R U 7 H&..i RYD3!twn>5KRLVr9A23 U 7 ]W7 H .?3H¡>n 5BRe‚ V 9GvjR&"!4<RYD9A587EXUW9:7 RYD.s7 HU3=FDH&9Gj v RatÔ>n 5KRL€ V .<23GHOX!34.

?3 §  $ ° 7 .?.`<3!5KRhH]W319SR 7 . =g[RRbH =.\7 H3DG9:7 4G= U’U M(<3!5KRTfSDR…\V R0Ÿ 30V 3!D9lR0pn 9A231.ZR U 7 Hex]7 9 7 .=FW.

Ÿ=FD7 .l9A233v\2R U 39S3!5GV 7 .a9A233Ÿ 3 U Rb47 9‰M=9l9A237EDG9S35Ø8n =64.M fhj r Nã t # §  $ °  v 235B3 7 .?319A23"9S3!5GV  $ 7 .<23GH¡jv 34G=FDf\v 587 9S319A23g7 HU3!D9:7 9.W)V(V9:7 RYD0t<NDSQD(9A23 U 7 ]W7 HOVU26=.`<35BRTfEv\2M6kt(9A2FW.

3UN c 231_-5B.?.?9l 9S35<€ V R0pn 3]W=9:7 R]DhfjLr N `t 4G=FD0X!33@T V!5B3G.Z3GHC7ED(9A2319S3!5Gr V R^n 9A234N Ÿ N _ =.   §  °# $   §  ° § 4§$  .

 °‰ ° $ $ .

³M¸ LZ°Æ·d«!Ã@®´°<¸ · L¦ÀEÀ<ÀEÀ<À       # # !       .«¦³e·.½›«  ¸ ½Û« L¦ÀG¸ · L¦À™Ê$¸ Î ¯´.ÃZ°.°$« LZ°Æ«.°Gª.® L  L¦·.« Î «  «´®¦¯¦ªD·.® L¦¯.°Æ«ÔÀE·. §  $ °   $   $ fhj r N I)t §  §   $ °d°   §   $ °  K ± Î «´®¦ÀE« L.·.

   ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ® .œa©Bž! ]sžŸ#š.

s7ED64<3 9A5n=FD.A7 H7ED 3"R^n 7 YW7 H&.?7 H034<4<RYRYD6DHg9A589S7E3!XU5GWV€9:7 RYRYD(D0=F58VF7 [YV!23G9=5B26.`9A2319A5n=FD.#=FX!5‰WFVG91f8..?=FR DUH&7 Hv9ANÛ2c 3"2.`4G= U 46W U =9S3GHeNœ{ YW6=9:7 RYD fjL r N s)t 2R U HU.Gx3]W6=9:7 RYD0fjrLN t#7 .A7 9:7 RYD@7ED9SR&.A7 9:7 RYD6= =<MG3!5 H]W319SR@9A5n=FD.`9A5K=FD. U R]D[&=.`<3!5KR0.s7 (V M ULU ´n <V jr t bV U fhrjN s)t     " $  "! ! "! c 2FW. U M3vL=.#=FX!R]WG9 V!5B3‡Ÿ!7 R]W.a=.?R U 7 H@Rb4.s7 HU34<RYD9A587EXUW9:7 RYDg7 .nPR5GV\3HC7EDG9SR fhrjN t)t  §   $ °     $ " S 9#7 .1DR!9S3Cjv R5B9A2M19A26=9a9A23&>n "5KRY! D9V!5KRY"V6=! [U=9:7 R]D(7 .?R U 7 Hh7 .U  U 7 Y W$ 7 H@ 9SR& .`=FRYDDH&U M@.s7 9:7 R]D"9SR0.?3"R U .V9A5n=FD. .A7 9:7 RYD0t<N v 235B319A23"9A5K=FD.<26=5. PR5 =9:7 R]D 3]W6=9:7 RYD0f LN #7 .

H R5*9A234. R0Ÿ 3!5-9S3^(V V!3!5n=9AWF5B3&5n=FD[U33vj3@2=!Ÿ3 ‰ƒ)„.4!WU5K.

Z31R^nž 465K3G=9S319A2U5K3.=.

3.

RYD3.

.GN`”@=9A23^V=9:7 4.

4<R]D.Ÿ3!D7 3!D9L9SR0HU3.= U’U Mx]7 9 7 .

.Z4!5P7EX!3"9A2319A23lVW.

2GM(<R]D3 X!RYWFDHF=!587 3.

.GN I.X<M(9Gj v RiX!RYWFDHF=!5BM4<R]DHb7 9:7 RYD.

.\7 .Pn 3!5 ‰ƒ)„. v 2!7 4!24626=FD[U3\9A23&23G=9L9A5n=FD.H ¤ 23(465K3G=9:7 R]D(R0nžŸ Rb7 H."5K3.

” V 3G4!2=FD7 ..CV¥>n 5BRe€ \ V 4.<W U 9S.A7 9.`R0mn H3D.M4!2=FD[3G.

RYD6HYW64A9:7 R]D"9SRi5n=6Hb7 =9:7 RYDbN¤#c 23 U Rb4.

=9:7 R]D(R0n 9A233Ÿ R7 H0HU3!V!3DHU.?9?= U’U 7 .`RYD9A23 465BM.

<WF5Ø8n =64.=9:7 RYD(=FD6H0.

319S3!D.s7 RYD(3.

Ie34A9.

xb3.

ZY =FDH@9A23  R#v R^p n .s7EX7 U 7 9.Z30"V 7 .m .9?4NÛc 23@V!R.M(R^o n 9A23W U 7 ]W!7 H&4626=FDFD3 U .Z.?R U 7 H@=FD6H&3CŸ 3!Dg.?R U 7 H&4.

RL(V V!3D.DŸ R7 HeN I.:=9S3oPn R5o9A2!7 .

    V V!35K=9AWF5B3 ‰ƒ)„.H 3.

9.

xbRYD326=.a9SR9?=aA§ 3(7EDG9SR&4<R]D.A7 H35K=9:7 R]D"9A23gV!5K3.

?..

?RLV3Cv\26=9#X<M9A23@V!5K3.WU5K3"3<IJ3G4<9Dc 23 U 7 YW7 HU=9:7 R]D"9S30( =FDH@9A23 U =9S3!D923G=9`=!5K3=Ie34A9S3GHh.

Z..<WF5B3FNÛ}o91V!5K3.

.?.

WU5K3@X!3<9Gvj3.

3D9A23 =9@\ V R.

VU23!587 4#9SR@9‰MUV7 4.

= U 7EDG9S3D.A7 _]4.

=9:7 R]D@V5B3G.?.?.xaPn R5LV!5B3G.<WF5K39A2319S30(V V!35K=9AWF5K3(=FDH U =9S3DG923=9a=5B3 3<IJ3G4A9S3H¡Ÿ 35QMŽ" V 7 U H U MGN` R#jv 3‡Ÿ 35.

WU5K3@D3=!5™6Ÿ =646WFW)r V 9A23 U =9S3!D9\23G=9 =FDH@9A23 9S30( V V!35K=9AWF5B3(=5K313.

Ie34A9S3H‹\V R5K3gDR!9:7 4.

3G=FX U MGN I.

c 23&Ÿ 3 U Rb47 9‰M(R0pn 9A23 U 7 ]W!7 H…\V 3.

?34626=FD[34.9?= U H]W3"9SR@9A23@VU26=.

=FD0X!3&5K3 U =9S3H&9SR@9A23&>n 5KRYD9 V!5KRYV6=[U=9:7 R]D@W9:7 U 7 7ED[9A23"3]W=9:7 R]DhfjL r N ä <t N›#c 23 U 3Cnn 9126=FDH&.A7 H34.

=FD0X!3.

s7 HU3g7 .A7 U M4.2R#v D"9SRX!3 § ° N c 23@5P7 []2G92=FD6H&.15B3HYW64<3HC7EDG9SR&R]D U M U 7 ]W!7 H  R#Œv =FD6H03G=.

® «  Î ¸ L¦µ ·.® ¯ ÎD¸ L¦¸«C°žÍ ¸ Lw°Gª¦« Î ¸ °Æ«¦³Ø®Z°GÃC³b«CÍ¤Ä ¹   .®.ÀE«  LÎ ®@±.À Æ®¦¯h°GÃ.®ZÝ.·.L °$ ÀjÃCÊQ³b®«ÔL¦· °™¹ °Æ°G·Dª@ÀG¸ À®Zݦ¯´«”® Î ¯¦½›Ã «ÛÎ ®Z®w°<¸ · ÀE«´L¦®.ÀÆ°<¸ ½›®Z°Æ«Ì°Gª¦«™¯¦ª.®ZÝ.®¦ªDÀE« °<¸ ½Û³–«Û·.Շ³b· L ÀJ«!Ã.«..® L¦¼@«¤¸ L$°Æ«¦½w±C«¦³Ø®Z°GÃC³b«™°Æ· µ «™·.s7 9‰M@5n=9:7 Rvx  : $ N ćª.Ý.Ãdª.«¦³)Þ¦Ñ  «.=FD0X!3.ÃZ° Õ´·.ª.«$Ã.¼.±7°Æ·d½Û¯¦«›ª.«.À¤³b¯¦.®Z°<¸ · L¤°Æ·¤«.® ªdL  ¸ LwÄ)°Gª.³Ø°$®¦³–«ÕZL¦Ç^·.L¦«¦·Z³ÆÊÇOÄ0Î « ®@ ½ ¼@«”L.® Π՞® µ ·.<2R#\v D"9SRX!3  $ $ N$  §  $ °  $ $ fhj r N t § „­~° $ v\23!5K3 7 .·ZLZÊeÕ «h Ý.± æΠ«´¼.³b«.l9A23(HU3!D.Í«ÔL®.

  ã)å —˜.

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œl©Bž6 esžŸ#š.œAª ä Ž 4.

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter C. Density change effects ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ ¯ .

=6Hb7 =FXG9:7 4(7BN 3UNaDRO23=9L9A5n=FD.   Å   U #v 0n 7Ÿ 0V #v 0n LV ¤c U U c 23  R#vR0n 9A23(=7E58[F=."D3. 7 .Z3!5m7 .

[ U 7 [7EX U 3=FD6Hh4.

l9A23"4.=FD0X!3g7 []DR5K3GHeN c 27 .`7 .

Z37v235B3gV!5KR4.=.

3.

?3!5›V3G4626=FD7 .Z.a=!5K314.”Ÿ35QM~n8=.?9l=FDHi23G=9j9A5n=FD..CV\.`7 .

s7 HU3!5n=FX U M . U R#j v 3!5cf.RYD.?3..

œ\v 23!D9A27 .S9?=FD9.?9\V!R.´Pn 3!5m7 .a9A235B3g7 .?37 . =FDh23G=9l9A5K=FD.Z.s7b 23=9L9A5n=FD.s7 R]D=FX!RYW9aHb7bV\3!D.?. =FDR9A235cV!R.#DFWaV(X!3!5m7EDzrm26=FVG9S35)t<Nwc 27 .?35 =FDH09A23".s7EX U 314G=.3¡V\R5K3H7 .&!£ =FDFDR  R#"v N ! V V U 7 .#=g4<RYD.A7EX U 7 9‰Mg7 .?.s7 R]D U 3G. § DR#v D(=.:46W.7§7ED6H&R0nL7 .

.A7 [YD7 _]4.NÛc 23@23=9L9A5n=FD.´Pn 3!5m7 .

=FD9`7ED4.

46230" V 7 4G= U 5B3=64A9:7 R]D.s7 R]DN¤c 27 .1D6=a\V 3GH&R]D ! =!5nH € 3.`.Z3o v 235B3"9A23!5K37 .=.#4<Re(V XUW.?Re\V 3<9:7bV 3g5K3CPn 35B3H&9SR0=.  R#v 7 .

M U 367 [Y2bN v V = U 4.

Z3UNÛc 23  R#qv 7 .126=."23=9 } 4G=.=.?3@X!3<9Gjv 3.

3D19A23"9Gjv RCV!5K3CŸ 7 RYW. 4.

a9A23g7 .=. U R#ˆ v 3!DR[]29SRŽA§ 3.Pn 35cXUW9`7 .Z3(7 .?R9A235< 9A5K=FD..

?9?=FDG9.3V9A23\9S3^(V V!3!5n=9AWF5B34<R]D.

N¤c 27 .”Pn R5o= U R]D[&H7 .  R#l v .?9?=FD4.L9A2314G=.#7 .?3o\v 23!D=([F=.

¦.3&f.7EDR5nH35*R0nD§ 7 U RLV 3<9S3!5K.

t NwQS D.

W4!24.

.S9l4G=.?3&\v 27 462~jv 3 U 7bA§ 3!t 7 . 4. 3]W= U 9SR@.=.GxF9A23=.5KRYD6Hb7ED[g9S30( V V!35K=9AWF5K3UNœS n 9A23.s7b( V V U 7 .?3G.a9S30V V!3!5n=9AW37 .ZR5.?R]WUD6H7ED[&=!5K37EDhWUD7 Pn R5GV 9S3^(V V!3!5n=9AWU5K30fP9A26=9 7 .

= U’U 7 .?R9A235<1V = U 4.

Z3UN ”@=9A23^V =9:7 4.=.

A7b(V V U 7 .a9A23.= U MGxY7 9\7 .?9 4.

=.S9:7ED[vxF9A23"=7E58[F=.  R#av .w>n 5KRLr V 9A23(4.?3 u N SQDgH7 34G=.

S9&\ V RbHU3 U jv 3Hb7 .s7 9AW6=9:7 RYDg7 .?.M9SR&.œŸ 3!5BMg4 U RU.=!Ÿ 7 9.Z4!5P7EX!3HOX!3CPn R5K3UN p3!D64<3Fxajv 3"4G=FD=.?319A23_-5K. .ZRYWF5KHb7ED[C7ED~Ÿ 3!5BMC5n=FV!7 H…1V =FDUD3!5>N›c 27 .

W)\V 319A26=9”Pn R5 V=FDMR0n 9A23(4G=."5K3.?3G.l9A23  R#qv 7 .

 ÃC·@« ³b³ «dÎ °Æ ¸·dÀ›«.s7b V V U 7 .L.Àj®Z¸ ¸ L¦¼¯´¯¦¯.ÀE¨¦ÀhÄ1ÃC±¦³b«”³b« ¹¸ À$«¦³b¯´«Û· °ÆL¦·ÔÀÆ°E°Æ®Z«´°ž®¦¯¦¸ L”ªÔ¯´°G·ª@L¦¸ ÀžÀÆ°$½›¯.¸ ±@ª.®¦ª¦LZÀ<«&°«  ¹½›·@ͤ«h³M©™°E¸ ®°$ª@Î ¸ ®..®¯´«w·.³b«.®Z· °ÆL «¦³Ú¸ æ® ¯hÎ °Û ³b®¦ÀE³b°™«´®!¸ L”Í ½ÛÕ¤¯´®¦À<ÀE«.® ««´µ L¦®Z¸ ¯°Ô°Æ« #¸ À”·Zʤ· ³b« LDÍ Î «´°G® ª¦ « °Æ!·o·ZÊÛ°Gª¦.®  ·.?9ÔPn R5<@V N ±.±@¸ ¯ !·ZÊ ¹ ·C³)ʪ@¸ ¯¦ªÔ°Gª¦« °Æ¸ À$«¦½”L.®LDL ©™· 8¹ ª¦ ¸«o «.À¤ L ³b.A7ED=FX U M=6Hb7 =FXG9:7 4 _ N›#c 235B3‡Pn R5B3Fxajv 37EDG9A5KRbHYW64<319A23z!£ =FDUDR  R#v =FD6H =[U=7ED@7ED=g.ÀZÍL©™ª.L ½w®¦ÀE± À<Àhη ÃC¸ ¯´Î ½w¸ ®Z °Æ±Z« °<«  ¸  · Íd.L7³b·.±¦°Æ® À· Î Õ¦#Àj¸·´LÀ¤Ê ¸ ÀÛ°Gʙª¦½”¸«Ô°Gæªd«¦¯¦³Óª7°G³bª.·C½›«7³M·@¸ ®@LÔ³b¸ «Ô³Ì°Gª¦.«´°GÃ.«Ô³b«´® Î ÀG¸ ½w± Î ¸ ÀE°e¯´®¦ÀE«Ô¸ ÀQ°Gª¦«Ô¸ ÀE· LZ°G³b·.K ·o±@¸ L3«¦½Û³Ø®Z±@· °G·.

?9S3 €7 .³™ÀE«® LZL ° Î ÕZ°GÇ^ª¦°G«`ª¦«¦®@³b¸ « ³ c 23  R ˆR p=7E5e9A5KRYW[Y2"9A23 3!D9:7ED[g.Í «7 a®@³b¸ «.?M.`=  R R 4.

R (V!5K3.

s7EX 3\.Z..

WUX.S9?=FD64<3FN #235B3"=5B39A2U5K3.

aA9 26=9a4G=FDhV!R!9S3DG9:7 R]D= M(Hb7 .3 7 HU3G= RHU3 .A7 9AW=9:7 R]DN UV ã"ã .Z46587EX!3"9A231.

A P2 V2 T2 rho2 £7 []WU5K3k N )iÔr-R]DG9A5KR U ŸR U W)V31R^no9A23=. Fanno Flow R`).S9?=FD9a4!5BRU.`.?.Z3.A7 H35o=[F=.l9A2U5KRYW[Y2(=@4<RYD6H]W!7 9”v 7 9A2=~n>587 4A9:7 R]DCf8.?34A9:7 R]D   !#        r-R]D.  R#v 7ED4<RYD. < Chapter D.&/ </\+p frincional force P1 V1 T1 rho1 Cross Sectional area.  R#l v .

 4<R]D.3l£7 []WU5K3k N UNÛc 23¡V=.Z3!5ڟ=9:7 R]D~Pn R5-9A23(4.?.

RYD9A5BR U Ÿ R U Wa\ V 37 . fZ N !t   c 23"3!D3!5K[!Mg4.

RYD.?3!5ÚŸ 7 RYD0fSWFDHU3!5o9A23(4.

a9A23&>n 587 4A9:7 R]Dg=FDH@9A23¡\V RLV 3!D9AW)€ # V 4<R]D.    fZ N ä t        c 23&Pn R5n4<3=64A9:7ED[&RYD9A23=.Z3!5ÚŸ =9:7 R]D05B3=6H.<587 4A9:7 RYDR^cn 7 HU3G=FX9:7 4  R#vd\t 5B3=6H.\7 . fZ N å t G  .RYD.

s7bV V U nn M9A23&V!5K3.  £ R5o.

.?3DG9?=9:7 R]D!#Pn RR!9ADR!9S3!DR!9`D3.

Z.Z=5 U M~Pn R5*9A23@V!5K3..

.?3DG9?=9:7 R]D(4.

<Wa\V 319A23(4<RYD6H]W!7 9j9SROX!3(=@47E5n46W U =!5-9A23!5K3CPn R5K3Ux  .?.=FDhX!34 U RU.?319SR047E5n46W U =!5 6 vj3=.

  fZ N t   .

`3 YW6= U 9SR N * 9:7 U 7 7ED[9A23(HU3<_-D7 =9:7 RYD"R0pn 9A231_-5n4A9:7 RYD~8n =64<9SR5.   7 .

ZRYWFDH&. =FDH¡jv 3 }pR9S39A26=9   RYX9?=7ED9A23&Pn R U’U R#v 7ED[ fZ N ã t ‰ § -:  °  ­   "!  9:7 U 7 7ED[@9A23HU3<_-D7 9:7 RYDR0pn 9A231.

V!3.

3H&RYD3"4G=FDRYX9?=7ED"9A233Pn R U’U R#v 7ED[ *  # %$   fZ N I)t  ! $ %  '& r RYD!Ÿ 3!5B9:7ED[@9A2313CFT V5B3G.S9:7 RYD~Pn R5lf O: `t =FD6H¡Pn R5)( : 7ED9S3!5G‚ * V R^n 9A230”g=64!20DUWFX)V 3!5*M.

4<RYV. ­ $ + $  fZ N s)t ! * ‰ § ­ 0 /1  $ $.367 U H..

MU587 [Y29z– • x —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ ä U xvX<MXa 5>N “*=5Eu-”367E5 §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ M .

Introdcion SED9S3!5K[U=9:7ED[ U =.Section D.1.?9l3 YW6=9:7 RYDM.

367 U H ­ ­ $  ·­ icW /  $     !  $  ­ / 1 $ c 23g5K3.

3]W=9:7 R]D=5K3&V U R9S3GHh7EDX£7 []WU5K3 £b7 [YWF5B3z N ä iD£!=FDFDR  R#vŒ=.W U 9S.#=~n>WFD4<9:7 RYD(R0n ãs —˜.`R^on 9A27 .

™Aš&˜.

™A›.

œh:žUŸ6 ¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œl©Bž6 esžŸ#š.  ä Ž 4.ž!§6™:Gªi¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £.œAª Z N t)t f .

RYV<MF587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N`“*=5Eu-”367E5 .

Chapter D. Fanno Flow ä X 4<RYV.

MU587 [Y29z– • x U xvX<M a5>N “*=5Eu-”367E5 —˜.

™Aš0˜.

™<›.

œ0sžŸ6 "¡lœG¡#¢œ.

 Q£Z˜¤¦¥§FŸ.

œZ£ §žU¨.

œa©Bž! ]sžŸ#š.ž!§6™:GªO¥6« ™<¬!¤ ™ K¤ £:¡aª ­ .

    .

   .

Reference .Chapter E.

+-/.L4KE)-M3.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.0+-1203546)798:2.NOC)P -QKB -7RB ?M8N S5TU .   "!$#&%(') $ *.

' . .    "!#"$%$%& %' )(+*"..

 % % ' !"( /10!32 54 .

>.B*( ! M 58DC  /.  5<=/5 >8> : >8 '?@( 'A. '8.

'A8 AC .>' ' ' '( ".

:   ( '' ' '1E 'A( > 0 JFG( 'H/9GIJ8LKNMPORQ)MTS.!GK5( /  6f H g % >8"8>'H/ ! >!GK'=e "!K f %(') $ Y7   ! ihj1Z5kmlnc+[ob5$[$6pc>+q_c+rbn[\]^Hs[3!"c+utdk.UVWXQY$%HZ@[\]^P!_a`b5$Adc>3c $" %0 >88>'.3c+HZ G0 . "!)62/'K 57 !"869 !"8 .

 /.

/5 / <8 ' 'v// (C % >8"8>'H/ ! "!K f %(') $ Y7    .'.

!/^/ /R!"8/wC ' KR 'H/a/ '. 8)!"( k// /Cj./= >8 /.

>' K R'DCR''9 ').

€$" $kZq k 5  #   „ @0 R'H/a/p*GJ'B9 ' !/ M >8  ."8K x5*>'zy6$)sA[3 $%{N|@HZ@c+.H[3c+HZ}"3.[\c ~"!iHt.

*".‚ )ƒ  ' !)A**".Z…{J$[†J!nskH3[Jq k 5  #    . . n9'A(C "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& !"869 7 )( 9/ ') >8 .ZYc+"HH[3c+. >8 %y6$)sA[3n$%{N|@.

$ ' 'A8 M >8 >8 KR'H/a/p*GJ'u9 ' "!K f %(') $ Y7  ? A25'@ ?& ‚ 7  !"869 7 )( 9/ ') >8 G‚ nƒ    5  g  !/ M >8 ‡yA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+!61|@HZ@c+.H[3c+HZ # g„  g .

K'K3.!"*.6*GR! ' ‹~ŒŽ"!"( A*( ! M 58k/9Oc+‘Q@kH3c+. 'K   @?%/^/M! %/p*G( !‘/ )(+* M )88"*. “ ' '.– )*GR!"8 'H/. 'K"# ''. . !"8>'A8 •9'H/ '. 'A8 D'A” ( !"8> ' ƒ "%O ./ .Z’|@HZ@c+.0!K / .: !"8)' g„ %e=.H[ "!K f %(') $ Y7 !"89‰ >82( 'K GŠ  “ „5 „ # . 'K x)*>'u9'Bx5*'( x)*>'H/ KR ( 'A. 5* ' 'A. '.

' d*69K C & ).

' ! .

 .

 “ d2> >8 ?& %  K'2 R ' ! GIR !"869 !69G).

!"8/ AC% n9'( /.’† —˜p™.š GšJž5¤ )!> '.švžNš=Ÿ¡ s++k3c+_$%{=3€" Mtd!"H¢Pq$%{.mš)M&.R/ % './ #   .ZX =kdc+6~!‡ stH&|@"H[JZqLOc ^pc b%"3c $[¦  R!"8)).@tHc+H"tH]~$%{jœ£š+.3c+++c+.!%šoK›"s&‡œNš Gš .. >2/ ' ! “   "!/ M >8 / '.oq%!["sA+c+tBO]dc ZY$n{.

o¥ Š   <: &N*GJ'!"*(AC ‚ '. ! M )8 ?@8> >8>'' >8> F%(58 !G.A( !".

9 G!/ J' ' A2 ƒ ‚  .9 ¨! M 58 AC 'A8 /R! >8>'.   'A8 ' ' &5( R!69 g % >8 >.

\. 'A8 /J5*.  nƒ  !"869L .

"* "§ f Š  K J/5 >8(!"(+*. >8*". .

> ¨)8 !"(5( 90).

)!".z|   g # g„ . 'K£9 ' !/ M >8 / ©[]tk3c $%P$%{ KNMPLž£† ln.

 % k„ .

BIBLIOGRAPHY & A2H/  Š  „ .¢ .!%s[\]P‡k@ˆ) $o[3H!"c+tk$[£qAH3.td$%¢B¢BH"!"H!o[$)tH.ORQož£ˆXžo.

. 'K !"8 '‘ !/ M >8> …I>8/ M d* ' IJ8>  'H/10o( ! >8>'H/ I>(+( >8> / & A2H/  Š !"869‰ !"(+( .

"e '). 5ƒG .

"85(  / !"8/wC 'K >8 /.

[\"3c $"". w.ORQo| % >8"8>'./ YI>8[]tk3c $%RS6VWL†J%3.!GK)( / %0 >8"8'./^/ !"8O 9 KR/ K'.  0 R J'./ K ! )!GK'K 7 f e -6f g  ! ' '  !"89 &)*"89/    % n 9 '( >8 /.'*"8K 'k9z2> >8> 9).

/^/pG* R'B9 ' !/ M >8 KR 'H/a/*k// >8 )*"869 !@ !"89FG 8 ' 'A( 'A. 'A8 D. ' /.>' J'.

Z HtH€"$" $./ Ly6$)sA[3n$%{=¢1"3.Zq „-5 „ „ #   ! ' / .n9.[\c o[$)tH™adc+.

nG ƒ   Y? .

 w:/ C /. '.

>'(R'A( ! M 58k/ .

9/ / '. ' !"( >81C '. )( 'A8.R/ !"89 .'.K $ ' ''8.

6 9 !"*"( G* 9 >8B9 '9!/ M >8 L. !)K..

[\"3c $"%.K >>8 'H/ 5IJ8[ 6™t3c $"6AVWL†J%3./ )!GK'K 7 f e 6f  g R!GK' .ORQo|  Š )* .

& „ G? .

8 !"89 ! ' !KR'. '.!/ 58 /./ AC ' '.

!/ M >>8 [ 6™t3c $"6•$n{@M¢B.[\c+tp‡ˆ$ns"![Jq"¢‘H ~)$)tHc++q  5  # -Ag ? 62/'KJ &?   >9. >( !K (!">8 !"( 5/ / !GG( 'k(9 /.' K R5/ ACN9 ' .

€$" $kZq   ..H[3c+HZX"3.# .[\c ~"!Ht./^/ …yA$ns[\n$n{ |@HZ@c+.>'0 '‘" !/ M >8 …0 J '. “  g 4 / ?@( f % 'K.

)!"( ! % .Š >* Gƒ  !"869 % >(+( ' G‚ .

   .

IJ8LKNMPORQ)MTS.R/ Y7 .UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '. ! M >8 L. n9 '(C =9 ' !/ KJn95> * w. / 'H/ M >.ƒ ') ¡9 'A8/ G¥  !"89 4 ). 4 8 /./ .!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK' e Af gg : ! $ !"8"2H/ Yoq%!["s+c+tu"!" =$%$%& &%( R'H/ !"869L&  !"8A/ !/  !"8kM/ !./ : )869A/ ' G¥  .

>' >8G>* 'A)8 ' AC /.

'9'p– 589 M )8:/ 58 /.

'A8 R! '( >8 /.' 'A 8 /R! >8".

8 ' …M›b"b)+c+. # -  7 !K 'K GŠ %‰   %e .>'u9 ' ' '( "./ .! YtHc+.%3c"tBž=™pd6[\t. 'A8 R' )8 AC !BC R'' R)*"89 d*  *( '.€ )!> '.

'.8 !"(  / ' ' ! M )8 C ! $ '.8 / !G. 'A8 9)G* >>8 05( 0 9 ).!"( !")8 !"( k// / !"869 'd– K'K >.>' R' M .

)!".ZYc+"HH[ „ “  -5 -. ¥ !"8kA/ 'A8 . 'K FG(+( >>8 Oc+rQYk.3c+HZ’|@.

J /.

tH€c+t] "ƒ .G* 57 „ )ˆ5>sAc+!_.

"8D‰ >( ' !"89 58k/ IJ)8  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ 'A869 'vA/ )8 . >(+( !"80=* ( / .: "%O „„ GhNb@H…QG€"H@ˆ) $ &% !)6.

K >>8 _"  “ ' § \2 “ ' § 32 ¥ R!)>  .

 7 !"869 %0 >(+( 'K G‚ .

 M )8/  5.    ' .B*"( ! M )8 AC !"*/ 'H/ !"860 9 '.!/ M >>8 9 'u9 ' '. * 'K // >.

'. w./ .UVWXQY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.IJ8LKNMPORQ)MTS.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! >!GK'=e 6f . ¥ * G¥ !"869 .

J RK5*( /  .

 „ % ! /.

š g@ - # ¥ * ƒ  ‚ !".  %(''K / 58 57  ? A25'@ &?  !"869 7 )( 9/ ') >8 .Z‡@c+¢rsA "3c $%"3. n9 'A( >>8 C /. ! M . !"( >8 G!".„ ! R' ' ' i$)!"H+c+.?G– K' >.Z.>'A.‚ )ƒ  .[¡šY@tHc>š |@.!"(). " * 'K›. n9 'A( >>8 C=A/ )( 9 F ! M )8 !"869…. 'A( M >>8  . 'A8 !"89 ).

>' j=/ >0 8 KJ'./^/H* R'B9 ' .tk3c $%‘$n{@bn[ $)tH]^u˜][3c #+]{J$[›!c+utpkH3c+.!/ M >>8 .z|"lGQ † | O™dc Z@ !"8 : R!")8 M/   !"( C 3K8 ! !3K8 "§   …YH+.Z G0 .!5/ >>8 / YIJ8rM.

 /.

>'H// / 54 .

 >. ! ' <8 ' 'v// .  "%O !"869 !"8 .: )ƒ   .

8 !GG( .! M )8 !">8 !"( 5/ / z( !J ' )( .#& / 5( 9 F .c"t1[\c+¢ c+n3H[3A"3c $%A)tp$"%{ H[3H"tHD$"_¢u$n!"H+c+.! M )8 AC .Z !r]$"+c+!"c"td"3c $% >>8 !GK R' .I>8!"#$@t. ( 'p– !/ M >>8 / .Zz$%{otdkH3c+.

L4KE)-M3.+-/.0+-1203546)798:2.NOC)P -QKB -7RB ?M8N % S5T .8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2IJ4K73546=.   "!$#&%(') $ *.

BIBLIOGRAPHY Š > 89/ '  !"869‰ !"(+( !)' ƒ :   @? .

! M )8 K !)/ M ' ./5 )8 (+*  . ' !"(%9'. '. C ' 'A8 // ¨' !"89‡9'. !/a/5 >8> 9 ' 'p– d*G >8> !"869FG(+( >8 ACN/.

Z’Q@$".>K /p( '' ' '958‘9 ' !/ M >8 /A)*"8958'.ORQo|’†J%3.ZY[3™a  .[\"3c $"YOc+Q@kH3c+./^/YIJ8 [ 6™t3c $"66VW.

!> )!GK'K  -  % !69/ '8  0 !"89 ' '89/ '8 .%e£*  *"( 'A8  R'H/ !"86O 9 .K .

0 .tH€c+t]  5 #  % ! ' o‚ &  Ag Y†JnsA. /.[!nsA[3c+HZ}!"c+ tdk.t.[£$"€"d"j3[ 6p{ .69 R!"*"( a*".3c+HZ&.R$n{ +c nsAc+!_¢‘k HktH€[tk3.nyA$ns[\5$%{oˆ5>sAc+! ..

 /.

>'H// /  !/ '‰ 'H/ 'K38 ‚ 'HA/ 'K ' '_<K8 ' 'K 5/ . % >) 8 ! '   '( / 58  !"869E )(+( ' E ‚    . ' !"(+(+G* R K.G?@>8 >>8 ''K >>8 .

)8 !"( k// =/ !"89  >! '\8/ !"89/ )( 9 F ! M 58 .

/^A/ 'H9/ Ly%š |@.šG‡Ht.€%š›Ht. 'A)8 ! >8‘9 ' .€$" $kZqkš%M.-Y „ # . “ )* 'A8 e !"869L !K  ƒ „ ‰ ! 'K .Z.>'A> 8 ).z| .!/ M >>8 J '.

)8 !"( 5* ' d*69 'H/ AC 7 R! ' e >( ~" !/ M >8 & K' .

(+( >(5./  #   4 /  3>8 ' %O ./ LM•ˆ% [ )!> '. K)>8 'A8 w.

 %( ( '  o&?  %0 >(+( 'K G‚ .

 !"89 !"(+( 'A8 . %(n9 'A( >>8 CN9 ' !/ M > 8 OKR 'H/a/ '. !A/ AC @IJ8LKNMPORQ)MTS 6VWXQY$%HZ@[\]^~!_a`b5$Adc>3c $% ' N( ' '( !"89 54 . !> ).Š ¥ ./R*5/ >>8 z.

 0 !> G‚ ¥ : „ @ˆ)>sc+!L. )!GK'K=e -Af .tH€c+t] %ƒ .

 “ „ %e ."8u ‰ >( ' !"869 )8/ IJ)8  “ ' § 32 “ ' § \G2 ‚ ! L !R! d)8 !".

>' .

.š)M Qo| >!> 'H/  # .69 !"*"( a*". (!/ ! !"(+( ' nyA$)sA[3A5$%{£oq"!"[ "s+c+t‘OcJ˜.  ¥=§ ..

 !)).

3c+HZ‡b%[$)tH™a .q$%{N3€"!"c+1tdk./   ‡M q)3c+td".msA!.0 .

 /.

'.5/ / & 5(+*. ! <8 ' 'v// .

)!GK $R .

 .€"BO=q"¢Bc+t™~"!L3€"H[3¢1$)!Hq%A¢‘c+t™~$%{›QY$%¢Db%[3™^pc+#+1ˆ)>sc+!‡ˆ5 $ ' 5(+*. 'RI )ƒ . ¥  .

"8u‰ >( ' !"869 )8/ “ ' § 32 dG* .

3/2 ' ‰ : !"89‰ !"(+( !)' ƒ : „„ 7 ! M >8 AC›9 '9. >)8 ! /.M¢BH[3c+td ˆ$ns!"[Jq"¢B. ~)$)tHc++q -5 „ #   !"9.!/ M >>8 / []tk3c $"6P$%{.

>!"8  ‚ !"89E )(+( ' E ‚  . 4 (8 /.

'_?@8 /.

>!"( % ' /.

>n9 ’†>n£y"šoKs¢ršG‡k3€nš jd"ˆ5>sAc+!Lˆ) $ -5 -.# gg e .

' % !"869 R' ' 62 Gƒ ‚   4 M >.>). !"("/p( ©/ .

>K ' 'A( > JFG( 'H/jC  )( 0 9 K.

IJ8LKNMPORQ)M QY$%HZ@[\]^P!‡^`6b5$6dc>3c $% IJ89 !")8 !GK)( / IJ89 !")8 ! >!GK'oe 6f g E ') >K8 >2 . 'K  9 ' .!/ M >>8 .>!".

Z}¢Bk3€$) ! . GJI  „  .tHc 5tpkH3c+.€"d$[Jq$%{@^b@.

 %z? “ ' § 32 E ') >K8 >2 .

GJI  „„ "=e .

%9 ">8 !"9.'\. DC !) v/ >8. ' !"( >8 '/ M )8  '.

ZX|"`b5$Adc>3c $" QY$%HZ@[\]^ N( ' ' '( !"89 54 .8 !"89_x5>* !"( .. '. 8 '.IJ8i[]tk3c $"6 VW. CoC / M )8 5(8 !/ 5.ORQo|’†Jn3H[3A"3c $%AYOc+Q@kH3c+.

 E / !")8 ! /. )!GK'K  .

!"8   0 @ ' ‰ "  !"869}0oG* R 'KJ ‚ &%O 50 R%95)* / M )8 C .>!"8   >82A.

 . . )*"8  !)62/'  /. K N.

KJ'. >8 OKR 'H/a.>'. ' !"( )(./^// )81C \.UVW QY$%HZ@[\]^~"!_^`6b5$6dc>3c $% %0 >8>8 '.!GK5( / %0 >8>8 'HA/ K ! )!GK'Koe 6f   ‰ > ))8 !"8/p>2 RI !"869L .IJ8‡KNMPORQ)MTS./ .

"e .: ¥ .)!". )!"8 .

>'  >8 C "*.

.=/ !"869/p(+>* / !"89 /.

L4KE)-M3.+-/.8 /p(+>* zy"š ˆ)>sc+!‡./  # -. .>'  >(8 ! d *  *( '. +-/12 3M46)7 8:2.8=<>27@?A+BDCFEG62A? E>4H2:IJ4)7 3546=.N C)P -QKB -7RB ?L2/N G .tH€c+t] )!> '.„- *.

    "!$#&%(') $ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful