PENGENALAN

Kaedah : KERAGUAN

KEYAKINAN

TIDAK

HILANG

DENGAN

Huraian Kaedah
Kaedah tersebut bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku, sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Ia boleh hilang dengan yakin sepertinya juga. Ertinya apabila telah sabit sesuatu perkara atau keadaan yang yakin kemudian dengan tibatiba timbul syak tentang wujud sesuatu yang menghilangkannya , maka perkara yang telah diyakini itulah yang diambilkira hinggalah sabit benarbenar sebab yang menghilangkannya1. Iaitu perkara asas dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan sebarang syak atau keraguan. Dalam ertikata lain, pada prinsipnya, yakin tidak akan diketepikan hukumnya dengan semata-mata syak. Antara lain ia dibawa dengan lafaz kaedah ; tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin2.

Dalil Kaedah
1. Al-Quran “ Dan kebanyakkan mereka tidak menurut , melainkan suatu sangkaan sahaja (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak sesuatu kebenaran (iktiqad) ” ( Surah Yunus : 36 ) Maka al-haq itu memberi erti hakikat yang sebenar samalah seperti yakin . 2. As-Sunnah Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah r.a bahawa beliau berkata baginda Nabi Muhammad s.a.w bersabda,
1 2

Mustafa Ahmad al-Zarqa’ op.cit., jld.3, hal. 967 Ibrahim Ahmad Mahmud al-Hariri, al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah, hal 78

” Apabila salah seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya kemudian timbul keraguan ke atasnya, adakah telah keluar sesuatu darinya atau tiada , maka janganlah dia keluar dari masjid (jangan berhenti dari sembahyangnya ) sehinggalah dia mendengar suara atau merasai angin keluar “ (Muslim)

Dari Abu Said al-Khudri, beliau berkata baginda Rasulullah s.a.w bersabda, “Apabila salah seorang kamu telah timbul syak dalam solatnya, tidak diketahui lagi berapa (rakaatkah) yang telah dilakukan, tiga atau empat, maka hendaklah buangkan yang syak (ragu-ragu), itu dan tunaikanlah atas apa yang telah diyakini”. (Muslim) Hadis tersebut membawa maksud, jika seseorang itu merasa ragu-ragu di dalam mengerjakan sembahyang dan tidak tahu berapa rakaatkah ia telah sembahyang, iaitu apakah ia telah mengerjakan tiga atau empat rakaat, hendaklah ia menghilangkan keraguan itu dan tetapkanlah dengan apa yang meyakinkan, dengan mengira tiga rakaat sahaja. Untuk itu, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan di sini ialah tiga rakaat kerana tiga rakaat itu sebelum empat. Daripada Abd Rahman bin ‘Auf12, sabda Rasulullah s.a.w , “ Sekiranya salah seorang di antara kamu lupa dalam sembahyangnya hingga ia tidak mengetahui ia telah sembahyang satu atau dua rakaat, hendaklah ia kira satu rakaat. Jika ia tidak yakin dia telah sembahyang dua atau tiga rakaat, kiralah dua rakaat. Dan jika ia tidak mengetahui dia telah sembahyang tiga atau empat rakat, kira lah tiga rakaat dan hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam” Kesimpulannya, berdasarkan dalil-dalil hadis dan kaedah tersebut di atas dapat dijelaskan di sini, yang mana segala sesuatu yang telah di dapati meyakinkan itu sama sekali tidak dapat diubah atau dirosakkan oleh sesuatu yang meragukan yang muncul selepasnya. Ia dikecualikan apabila keraguan itu dibina atas keyakinan. Oleh itu , segala perbuatan dan tindakan seseorang hendaklah berdasarkan apa yang diyakini dan keyakinannya. 3. Dalil Akal Maka jelas sekali rasionalnya yakin itu lebih kuat dari syak, kerana pada yakin itu wujud hukuman yang putus (qat’iy) dan pasti maka ia tidak akan tanggal dengan syak sahaja.

12

Ibid

2

al-Zarkasyi dalam kitabnya al-Manthur fi al-Qawa’id membawa dengan lafaz kaedah ( ). kaedah-kaedah tersebut membawa maksud segala yang telah tetap itu tidak tercabut dengan kedatangan syak terhadapnya . Ibn Abd al-Barr dalam kitabnya al-Tamhid membawa dengan lafaz kaedah ( ).Kaitan kaedah Sebenarnya kaedah asas tersebut dibawa dengan bentuk lafaz yang berbagai-bagai oleh ulama mujtahid. 3. walaupun ibarat berlainan . Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Tamhid juga membawa lafaz kaedah : ( ) Maksudnya : Yang syak tidak dipalingkan kepadanya atau tidak diambilkira dan yang yakin diamalkan terhadapnya. 4. 2. yakin itu hanya mungkin dapat dilupuskan dengan perkara yang sama taraf dengannya atau yang lebih kuat daripadanya3. al-Khuttabi kitab Ma’alim al-Sunan membawa dengan lafaz kaedah : ( ) Maksudnya : Syak tidak menghimpit yang yakin . 3 Ibid 3 . Namun begitu. Sebagai rumusannya. 5. Maksudnya : Yang yakin tidak dihilangkan oleh syak dan tidak boleh dihilangkannya melainkan dengan yakin. Hal itu kerana perkara yakin tidak mungkin dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripadanya. Apa yang pentingnya pengertian dan maksudnya adalah sama hampir atau sama . Maksudnya : Tidak ditinggalkan yang yakin asal wajibnya dengan perkara baru yang diramal atau diandai. Maksudnya : Apa yang ditetapkan dengan yakin tidak diangkat melainkan dengan yakin. Sebagaimana lafaz kaedah ( ). Antaranya ialah : 1.

Sebagai contohnya. keyakinan asal itu masih kekal dan tidak boleh beramal atau berpegang dengan perasaan syak yang baru mendatang tersebut. Sebagai rumusannya . sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu syak atau keraguan. terbentuk daripadanya banyak masalah dan hukum furu’. Di mana Imam as-Suyuti menyatakan bahawa hukum yang terbentuk daripada kaedah tersebut mencapai ¾ daripada hukum fiqh5. sseorang yang dapat merasakan terbatal wudhu’nya atau berhadas dapat diyakini dengan keluar angin daripada duburnya atau terasa pada deria kulitnya atau terdengar pada telinganya atau terhidu baunya melalui hidungnya. Berdasarkan kaedah tersebut. Berdasarkan kaedah asas tersebut. sekiranya seseorang itu telah meyakini sesuatu perkara dan ditetapkan hukum terhadapnya. kemudian berlaku syak atau keraguan terhadap kehilangan yakin tersebut. 5 Ibid 4 . Perkara itu selaras dengan kaedah yang dibawa oleh Imam al-Qarafi dalam al-Furuq : ( ) Maksudnya : Bahawa setiap yang diragui padanya dijadikan pada taraf seperti tidak ada yang mana diputuskan dengan tiadanya. Rumusan Kaedah Kaedah tersebut dapatlah difahami bahawa seseorang itu dikatakan telah meyakini sesuatu apabila ia berdasarkan bukti iaitu yang mana ditetapkan samada melalui pancaindera ataupun dalil.

Di mana ilmu al-yakin ialah ilmu yang tiada sebarang keraguan lagi. apa yang dimaksudkan dengan yakin ialah sesuatu yang manjadi tetap dengan penglihatan atau dengan adanya dalil6. Ia juga merupakan penjelasan tentang ilmu yang tetap teguh dalam hati. Sedangkan yakin dan keyakinan pula ialah diam . Kesimpulannya. Perkara yang berdasarkan keyakinan diterima sebagai dasar hukum fiqh. Iaitu ilmu ialah pegangan dan iktiqad terhadap sesuatu yang diketahui atas dasar kepercayaan. Ilmu dan yakin ada sedikit perbezaan. • Pengertian oleh al-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an ialah tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman beserta tetap hukum. Zann dan Wahm Berkaitan dengan tanggapan akal dapat dikategorikan dengan beberapa peringkat.Perbezaan Yakin. Ia dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Tamhid lagi membawa dengan lafaz 6 Ibid 5 . buktinya ialah dikatakan dengan ilmu al-yakin dan tidak dikatakan dengan makrifah al-yakin. yang mana perbezaan antara ilmu dan yakin ialah ketetapan. Yakin merupakan sifat yang labih tinggi daripada makrifah. • Yakin ialah sesuatu yang pasti berdasarkan kajian dan bukti ( ) . Penjelasan mengenainya menurut pengertian istilah fiqh dan usul fiqh sebagaimana berikut : 1. mantap dan tetap serta menepati kenyataan . • Pengertian Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab ialah ilmu dan membuang syak serta hakikat sesuatu perkara dan ia merupakan sebalik syak. Antara lain. tenang jiwa serta perasaan juga lapang hati terhadap apa yang diketahui . disebabkan ketetapannya berdasarkan sebab tertentu. Yakin menurut istilah dapat dijelaskan sebagaimana berikut iaitu : • Pengertian al-Jawhari dalam al-Sihah bermaksud : suatu ilmu dan dilenyapkan syak. Syak. • Pengertian oleh Abu al-Baqa’ dalam al-Kulliyyat ialah pegangan yang kukuh. yakin ialah keadaan yang tetap teguh dan tenang tenteram seseorang itu terhadap hakikat sesuatu dengan erti kata tidak ada sdikit pun keraguan.

( ) Syak ialah keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap sesuatu perkara iaitu keraguan itu tidak dapat ditarjihkan mana satu yang lebih kuat. Keraguan yang berada pada tingkatan wahm juga tidak diterima dalam hukum fiqh. Keraguan yang berada pada tahap al-zann harus dibina hukum dan diterima. ia membawa maksud berat sangka atau sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran. Dalam konteks lain ia bermaksud keraguan atau perasaan berbelah bagi serta sama banyak antara keyakinan dan keraguan. 5. ( ) Zann menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Hamawiy dalam Syarh al-Asybah ialah seseorang yang berada dan berhenti di antara dua perkara yang mana ia dapat mengukuhkan atau dapat tarjihkan salah satu di antara keduanya. Iaitu pengukuhan terhadap salah satu daripada dua perkara dengan pengukuhan mutlak dengan membuang bersamanya pihak yang satu lagi itu.kaedah ( ) Maksudnya : Kefarduan-kefarduan tidak diwajibkan melainkan dengan yakin. harus diasaskan hukum fiqh berdasarkan ghalabah al-zann ketika tidak ada yakin dan selagi ia berasaskan penelitian dan bukti. wahm itu merupakan suatu bayangan atau lintasan pada hati dan diri seseorang yang dikira sebagai sangkaan yang meleset atau sangkaan salah terhadap sesuatu perkara . 3. namun tidak mencapai tahap keyakinan dan ghalabah al-zann. 4. Yang juga bermaksud pihak yang dibuang itu tidak kekal dalam iktibar dan pemerhatian. Konteks lain. Selain itu pula ia dikaitkan sebagaimana kaedah ( ) Maksudnya : Sesuatu hukum itu tidak diwajibkan melainkan dengan yakin yang tidak syak padanya7. 2. ( ) Wahm ialah keraguan yang dialami oleh seseorang yang mana antara keduanya lebih mirip atau cenderung kepada yang lemah atau tidak kukuh.Nadwi al-Qawaid Fiqhiyyah al-kuliyyah 6 . Sesetengah ulama menyatakan hukum ghalabah al-zann berada pada tingkat yang sama dengan yakin. 7 Ali Ahmad al. Keraguan yang berada taraf syak tidak diterima dalam hukum fiqh. Cumanya . pihak yang tidak dikukuhkan itu tidak dapat dibuang dan tetap wujud dalam hati dan perasaan . Konteks lain. Apa yang penting. ( ) Ghalabah al-Zann menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-‘Allamah Abu Hilal al-Askari ialah penjelasan dan ibarat tentang ketenangan zann .

iaitu kemungkinan ia disebabkan najis atau disebabkan lama tidak digunakan atau tidak mengalir. Hal tersebut kerana asalnya daripada yang haram atau diragui atau syak berkaitan dengan sembelihan yang halal dimakan.Jenis-jenis Syak Berdasarkan syak atau keraguan sebagaimana yang dijelaskan di atas. berurusan dengannya adalah harus. 3. namun tidak dapat dipastikan serta tidak dapat dibezakan juga tidak jelas samada wang atau harta yang diambil daripadanya itu sumber yang haram atau halal. Keraguan yang terbentuk atau lahir daripada asal atau dasar yang harus . seseorang yang berurusan dengan orang yang mana majoriti sumber pendapatannya daripada sumber yang haram. ia boleh bersuci dengan mengguna air tersebut berdasarkan anggapan atau ijtihad bahawa air itu pada asalnya adalah suci dan tidak bernajis. binatang sembelihan di negara tersebut tidak halal. Konteks tersebut. Keraguan atau syak yang tidak dapat dipastikan asal atau sumbernya. kecualilah di negara tersebut sembelihannya dilakukan oleh orang Islam. Yang mana ia menunjukkann keadaan yang jelas harus memakannya . sehinggalah diyakini manakah binatang sembelihan orang Islam. Sebagai contohnya. mereka yang warak lebih suka menjauhinya dengan alasan bimbang terhadap sumber yang haram8. 8 Ibid 7 . Walaubagaimanapun. 2. Sebagai contoh seseorang mandapati air yang berada dalam sesuatu bekas telah berubah dan perubahan ada dua kemungkinan. Lantaran itu . Sebagai contoh ialah binatang sembelihan yang di dapati dalam negara yang mana penduduknya bercampur antara Islam dengan Majusi atau Wathani . samada yang haram atau harus. namun makruh hukumnya kerana dibimbangi terjerumus kepada yang haram. Keraguan atau syak yang lahir daripada atau sumber yang haram. menurut pendapat al-Syeikh Abu Hamid al-Isfiraini. syak dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori iaitu: 1.

khasnya dalam masalah yang berkaitan dengan syak serta zann ialah : 1. Sekiranya keraguan itu adalah mirip kepada zann. ia wajib membasuh kakinya. ia tidak boleh mengambil rukhsah seperti sembahyang qasar dan jama’. Seseorang syak samada ia menyapu khuf katika bermukim atau bermusafir. namun ia syak samada selamat atau tidak di perjalanan. ia halal dimakan. 8 . Sekiranya ia zann dan menduga pemiliknya merelakan. wajib ia menunaikan haji pada tahun tersebut. iaitu apakah binatang tersebut masih ada tempoh hidup yang berterusan . 3. 3. Pengecualian daripada Kaedah Di antara hukum furu’ yang terkecuali daripada kaedah ialah : 1. 5. hukumnya ia haram menggunakan. 4. iaitu lebih kukuh kepada masih ada hayat mustaqirrah. Sekiaranya ia zann selamat di perjalanan. iaitu hayat mustaqirrah ( ) atau sudah tidak ada. sebaliknya sembahyang sempurna. 2. Seseorang yang menggunakan barang milik orang lain. tidak wajib hukumnya ia menunaikan haji tahun tersebut. Seseorang yang cukup syarat kemampuan serta ingin menunaikan ibadat haji. 2. Seseorang yang menyapu khuf merasa syak apakah tempoh yang diharuskan masih ada atau telah habis. Seseorang yang musafir syak samada ia telah sampai di tempat ia bermukim atau belum. seandainya ia syak bahawa pemiliknya merelakan atau tidak. Seseorang musafir yang takbiratul ihram dengan berniat qasar di belakang imam yang ia tidak mengetahui sama ada imam tersebut musafir atau bermukim. Seandainya seseorang itu ragu yang mirip kepada syak berkaitan dengan binatang yang ia sembelih. hukumnya adalah harus menggunakannya.Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah . ia wajib mandi setiap kali hendak mendirikan sembahyang. iaitu dikira tempohnya telah tamat. Maka ia tidak boleh qasar sembahyangnya. Perempuan istihadah yang tidak dapat membezakan di antara darah istihadah atau haid. Hukum sembelihan tersebut adalah haram dimakan. ia hendaklah mengira ketika menyapu sewaktu bermukim.

tetapi binatang tersebut melarikan diri ke kawasan curam. Namun selepas itu ia syak samada penyakitnya telah sembuh atau belum. Seseorang yag terkena najis pada badan atau pakaiannya. Imam al-Haramain menyatakan. tetapi ia tidak tahu apakah yang ia lihat itu air atau sekadar fatamorgana. Seekor kucing kencing dalam air yang mencapai dua kolah. 13. Tayammumnya terbatal. air itu dikira najis. menurut pendapat yang lebih tepat wudhu’ itu dikira sah. Sekiranya seseorang yang berwudhu’ namun ia syak samada ia telah menyapu kepala atau belum . Seorang pemburu melepaskan anak panah atau tombak yang mengenai sasaran binatang buruan. 11. namun ia tidak pasti di bahagian mana. Walaupun asalnya masih ada waktu. ia hendaklah walaupun asalnya tidak ada kewajipan mandi13. tetapi ia tidak pasti samada perubahan itu disebabkan najis kencing kucing tersebut atau benda lain. Binatang tersebut tidak halal dimakan. Kemudian ia menemui binatang tersebut mati dan ia syak samada binatang itu mati kerana senjatanya atau terjatuh dari atas bukit. walaupun yang dilihat itu benar-benar fatamorgana sahaja. serta ia tidak mengetahui atau tidak ingat bilakah ia bermimpi keluar mani. ia hendaklah membasuh atau mandi seluruh badan. 9. 9 . sekiranya seseorang itu syak atau meragui tentang tamatnya waktu sembahyang Jumaat. Menurut pendapat yang lebih tepat. sembahyang itu tetap sah. namun ia syak samada dia telah mendirikan sembahyang tiga atau empat rakaat .. Dalam keadaan ini . 10. selepas itu seseorang mendapati air tersebut berubah. Menurut pendapat yang lebih tepat. sembahyangnya tidak sah. 14. Seseorang yang sembahyang zohor atau Asar serta memberi salam keluar dari sembahyang. 7. ia tidak perlu sembahyang Jumaat. Orang mustahadah dan berpenyakit dedas yang berwudhu’.6. 12. tetapi ia harus mendirikan sembahyang dengan wudhu’ tersebut. 8. Seseorang yang bertayammum serta melihat sesuatu. Seseorang yang melihat mani pada tilam atau pakaian yang mana ia seorang sahaja yang menggunakannya.

b) Seseorang yang sedang mandi wajib kemudian timbul syak samada ia telah membasuh bahagaian belakang badan atau tidak. Ataupun terdapat keputusan baru atau ketetapan baru seperti dalil yang menguatkannya.PECAHAN KAEDAH KEDUA Terdapat 13 pecahan kaedah yang termasuk dibawah kaedah “ Keyakinan Tidak Boleh Disingkirkan Dengan Keraguan ” Pecahan-pecahan kaedah yang dimaksudkan ialah : 1. Ia juga bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini tentang keadaannya. m/s 102 Pengantar syariat Islam. Ia juga bermaksud kekal sesuatu yang berlaku pada masa lampau mengikut ketetapan pada masa lalu samada ia dalam bentuk ketetapan atau penafian4. maka ia dianggap sebagai masih dalam keadaan taharah. maka ia dianggap berada dalam keadaan taharah. tidak akan berubah daripada asalnya sehingga terdapat sesuatu yang diyakininya seperti itu juga. c) Seseorang yang membeli makanan kemudian mendapati makanan itu mengandungi najis cicak dan berhasrat untuk memulangkan semula kepada penjual. ia dianggap sebagai masih belum membasuh bahagian belakang badan kerana pada asalnya ia berhadath dan masih belum membasuh bahagian belakang badan. Rumusan Kaedah Kaedah ini hampir sama maksudnya dengan kaedah yang ertinya “perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua waktu sehinggalah sabit terputusnya atau bertukarnya”5. Contoh Kaedah a) Seseorang yang yakin taharahnya. Kaedah “Kekal sesuatu masalah berdasarkan apa yang asal” Huraian Kaedah Kaedah ini bermaksud sesuatu masalah itu kekal keadaannya mengikut apa yang ada sebelumnya sehingga terdapat dalil yang merubahnya. begitu juga sekiranya dia yakin bahawa ia berada dalam keadaan berhadath dam kemudian timbul keraguan samada ia masih dalam keadaan berhadath atau taharah. 4 5 Perbahasan kaedah-kaedah fiqh. m/s 216 10 . dalam hal ini pengakuan penjual adalah diterima kerana pada asalnya makanan tersebut adalah suci. dalam hal ini. kemudian timbul syak samada dia dia masih dalam keadaan bersuci ataupun tidak.

Kaedah “Asal seseorang itu bebas daripada tanggungjawab” Huraian Kaedah Zimmah itu pada bahasa bermaksud janji serta amanah sementara pada istilah bermaksud sifat atau sesuatu syarat yang dikenakan terhadap seseorang yang menerima tanggungjawab atau kewajipan6. b) Dalam kes pendakwaan dimana pendakwa gagal untuk menyediakan bukti atau keterangan terhadap apa yang didakwanya. Menggunakan hujah syarak seperti sumpah dan persaksian Contoh Kaedah a) Pencuri yang mengatakan kepada seseorang “ dahulu saya telah mencuri motor awak” lalu tuan punya motor mengatakan “tidak. namun begitu terdakwa hanya mendiamkan diri. Tarjih itu boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu: i. 3. Merujuk kepada yang asal atau yang zahir. Ini bermaksud seseorang itu pada asalnya bebas daripada tanggungjawab dan apa-apa perkara yang dipertanggungjawabkan keatasnya adalah dirujuk kepada saksi. ii. awak juga mencuri akseosori kereta saya” penafian pencuri terhadap kehilangan akseosori kereta adalah diterima kerana pada asalnya ia bebas daripada tanggungjawab terhadap akseosori itu. Tidak boleh dijatuhkan hukuman berdasarkan berdiam itu kerana asalnya ia bebas dari tanggungjawab dan sumpah itu perlu dikembalikan kepada orang yang mendakwa tadi. Rumusan Kaedah Menurut Ibn Abd al-Barr mengatakan bahawa tanggungjawab atau bebanan itu pada asalnya bebas dan terlepas serta tidak ditetapkan satu pun. sumpah dan sesuatu yang boleh diterima sebagai persaksian. Dalam hal ini terdakwa perlu bersumpah terhadap apa yang didakwakan kepadanya. m/s 108 Ibid 11 . Kecualilah dengan ada yakin atau hujah.7 Oleh sebab itu apabila berlaku perselisihan atau pertentangan terhadap bebanan itu maka hendaklah dibuat pengukuhan atau tarjih.2. Kaedah 6 7 Perbahasan kaedah-kaedah fiqh.

Contoh Kaedah a) Dalam perniagaan atas dasar perkongsian untung dan rugi iaitu mudharabah. Sementara benda yang didakwa ada sebelum dibuktikan. pelabur telah mendakwa bahawa terdapat keuntungan daripada projek perniagaan manakala pengusaha perniagaan menafikan bahawa tidak terdapat keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan. Dalam hal ini penafian Faiz diterima kerana pada asalnya hutang itu tidak ada pelunasan. Kaedah 12 . Ini bermaksud segala sesuatu itu pada asalnya tidak ada. Faiz menafikannya. adalah diragui sedangkan keyakinan sesuatu perkara tidak boleh dihilangkan dengan zan lawannya sahaja. 4. Rumusan Kaedah Kaedah ini hampir sama lafaznya dengan “asal pada sifat atau perkara mendatang tiada” dan “sesuatu yang tiada itu mendahului daripada sifat ada”.“Asal segala perkara yang baru muncul itu tidak ada” Huraian Kaedah Telah umum diketahui bahawa tiada itu mendahului yang ada. Dalam hal ini penafian pengusaha adalah diterima kerana pada asalnya tidak terdapat sebarang keuntungan. b) Ahmad berhutang dengan Faiz dan Ahmad menyatakan bahawa dia telah melangsaikan hutang tersebut.

m/s 117 13 . Anak tersebut didapati hidup. penafian wakil tadi adalah diterima. Untuk itu apa yang lebih kukuh atau lebih kuat daripada tiap-tiap sesuatu peristiwa atau kejadian itu dinisbahkan dan disandarkan dari sudut kiraan waktunya adalah yang paling hampir atau waktu yang terdekat berlakunya peristiwa itu. Kaedah 8 Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh. Ahmad mendapati barang tadi telah rosak. selepas bebarapa hari. namun wakil tadi menafikan. Dalam masalah ini Kassim perlulah menggantikan barang tersebut kerana pada masa terhampir barang tersebut rosak adalah ketika Kassim menggunakannya. Dalam hal ini. maka wajiblah ia menggantikan semua solat fardhunya sejak kali terakhir ia tidur. b) Seseorang telah menjadi wakil kepada seseorang untuk membelikan sesuatu barang.“Asal setiap yang berlaku diambil kira masa yang paling hampir” Huraian Kaedah Kaedah ini membawa maksud bahawa apabila berlaku perselisihan dan percanggahan berkaitan dengan tarikh berlaku sesuatu peristiwa atau sesuatu perkara. selepas sahaja ia menggunakan barang tersebut.8 Contoh Kaedah a) Jika seseorang yang melihat kesan air mani pada pakainannya sedangkan ia tidak pasti bilakah ia telah bermimpi. lelaki tadi tidak dikenakan sebarang diat (gantian) kerana pada asalnya mungkin bayi tadi mati disebabkan oleh faktor lain. bukan disebabkan oleh wakil tadi. Selepas beberapa hari. c) Seorang lelaki telah memukul perut wanita hamil lalu perempuan itu melahirkan anak tersebut. Dalam hal ini. Ini kerana kemungkinan barang tersebut rosak disebabkan perkara lain iaitu sepanjang ia berada dengan tuannya. Tuan punya barang telah meminta ganti rugi kepada wakil tadi. barang tersebut telah didapati rosak. d) Kassim menggunakan barang Ahmad. anak tersebut meninggal dunia. 5.

pemilik sangkar tersebutlah lebih berhak memanfaatkan burung merpati itu. Contoh Kaedah a) Apa-apa jenis tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan. maka hukumnya adalah harus. udara ataupun air. apa-apa yang tidak dinayatakan oleh Allah. serta tidak ada dalil yang khusus mengatakan bahawa binatang itu haram dimakan. Ini kerana Allah ingin memberi keringan kepada hambaNya. sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabNya dan apa apa yang tidak dinyatakan maka ia dimaafkan” Rumusan Kaedah Rumusan daripada kaedah ini ialah apa-apa perkara yang telah dinyatakan oleh Allah dalam kitabNya mengenai halalnya. Maka terimalah kemaafan daripada Allah kerana Allah tidak lupa walau sesuatu pun” Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan Abu Majah yang bermaksud : “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabNya. ataupun mempunyai dalil yang samar-samar. maka ia dimaafkan. maka ia adalah harus untuk dimakan. Menurut pendapat Imam Nawawi. samada mengenai halal atau haramnya. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya adalah tetap haram dan tidak boleh diubahkan bentuk hukum yang lain. Imam Syafi’ie meyatakan bahawa hal ini adalah merujuk kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Tabrani yang bermaksud: “Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram dan apa yang tidak dinyatakan. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat pelupa sehingga terlupa untuk menghukumkan sesuatu perkara samada ia adalah halal ataupun haram. Kaedah 14 . mengenai sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. 6.“Asal sesuatu itu adalah harus” Huraian Kaedah Ini adalah kaedah yang telah disediakan oleh Imam Syafi’ie berbeza pula kaedah dengan kaedah yang telah disediakan oleh Imam Hanafi. c) Seekor burung merpati memasuki sangkar milik seseorang. Meskipun begitu. Alasannya kerana asalnya ia diharuskan. b) Menurut pendapat Imam al-Subki mengatakan bahawa Zirafah adalah harus dimakan kerana ia tidak bertaring. maka hukumnya adalah halal. jika tidak terdapat dalil yang khusus mengenai halal ataupun haram. sedangkan ia raguragu samada burung merpati tersebut miliknya atau milik orang lain. ataupun binatang yang hidup di daratan.

hukum asal pada dasarnya dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan sex serta persetubuhan dengan wanita adalah haram. Wakil tersebut membelikan hamba yang disifatkan itu. walaupun ciri-ciri yang ia kehendaki terdapat pada hamba itu. sehinggalah ia dapat mempastikan mana satu wanita yang tidak dapat dikahwininya. 7. sehinggalah ada sebab tertentu yang jelas menghalalkannya. Orang yang mewakilkan haram untuk menyutubuhi hamba tersebut. adalah haram dikahwininya berdasarkan hukum asal iaitu haram. namun ia meninggal dunia sebelum sempat ia menyerahkan kepada pewakil. b) Seseorang mewakilkan orang lain supaya membeli hamba perempuan untuknya dengan menyatakan sifat-sifat tertentu. ia tidak dapat mengahwini semua wanita yang tinggal dikampung itu. c) Jika dinyatakan kepada seseorang lelaki bahawa disebuah kampung tertentu terdapat seorang wanita yang haram dikahwininya. kemungkinan wakil tadi membeli hamba itu untuknya serta asalnya juga adalah haram. Alasannya ialah kerana asalnya adalah haram. Berdasarkan kaedah tersebut. Kaedah 15 . Rumusan Kaedah Apabila berlaku pertentangan diantara hukum harus atau halal dan haram terhadap seorang wanita.“Asal kemaluan perempuan itu adalah haram” Huraian Kaedah Antara lain kaedah pecahan tersebut membawa maksud. Contoh Kaedah a) Seseorang yang ingin berkahwin dengan perempuan yang tidak diketahui samada ia adalah mahramnya atau ajnabi. hukum haram itulah yang didahulukan dan dimenangkan. Alasannya. namun ia tidak dapat mempastikan mana satu wanita yang dimaksudkan itu. Iaitu samada melalui akad nikah ataupun pertuanan terhadap hamba.

Ini kerana rumah sewa tersebut bukan milik mutlak Majid. Kaedah 16 . c) Sekiranya sseorang memberikan atau hibah barang kepada kawannya sesuatu barang. Tidak dikira melanggar sumpah sekiranya ia masuk kerumah yang disewa oleh Majid. Iaitu apabila diantara kalimah tersebut mempunyai qarinah atau tanda yang menunjukkan kepada erti yang bukan hakiki. pewakaf atau orang yang bersumpah dan lainnya. ia dikira melanggar sumpah jika mewakilkan kepada orang lain dan akan dikenakan kaffarah. Untuk itu tidak diterima dakwaan dan kata-katanya. Kerana asalnya sesuatu ucapan ialah yang hakiki dan hakikat ucapan pemberian atau hibah adalah hak pemilikan tanpa apa-apa tukaran. Contoh Kaedah a) Seseorang yang bersumpah tidak akan membeli. makna asli yang diberikan kepada sesuatu lafaz ucapan. Kemudian kawan tadi mengambilnya. kadangkala majazi dengan hakiki masih ada hubungan. kecualilah kiranya disana terdapat tanda atau pengucap itu maksudkan ialah makna majazi. Tetapi jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli maka ia tidak dikenakan kaffarah kerana ia tidak dinggap sebagai melanggar sumpah. Selepas itu ia mendakwa yang ia maksudkan atau inginkan ialah pemberian jual beli menurut majazi.“Asal perkataan itu diambil kira maknanya yang hakiki” Huraian Kaedah Kalimah al-haqiqah pada bahasa bermaksud hak terhadap sesuatu apabila ia tetap. samada ia menurut istilah percakapan seperti: penggunaan lafaz membunuh ialah menghilangkan atau melenyapkan nyawa atau roh atau sebagainya. Ia hendaklah dibawa lafaz itu kepada maknanya yang hakiki terlebih dahulu. b) Seseorang yang bersumpah tidak akan masuk kerumah Majid. Menurut pengertian istilah ialah. Rumusan Kaedah Hakiki adalah sebalik daripada makna majazi. 8. Namun begitu jika seseorang itu kebiasaan hidup sehariannya memerintah orang lain atau orang lain yang sentiasa melakukan bagi pihaknya seperti sultan atau pemimpin. Namun begitu. Maksudnya ia inginkan ia dibayar harga pada barang itu. berdasarkan kaedah tersebut pengamalan dan perlaksanaan sesuatu ucapan orang yang bercakap itu samada ia bertindak sebagai orang yang melaksanakan akad. iaitu pengertian yang tidak jelas atau berbeza daripada pengertian biasa. Justeru itu.

atau pindahan. pemilik tanah tersebut tidak berhak menegahnya walaupun ia tidak mengetahui sejarah asal mulanya. di mana apabila ia adalah perkara lama atau sejak dahulu lagi maka keputusannya hendaklah diraikan menurut asalnya yang lama itu tanpa ada sebarang tambahan. iaitu daripada sesuatu kaedah yang dikira tetap atau disahkan oleh syara’ tetap adanya seperti sedia kala. dibiarkan atas kedahuluannya. kaedah pecahan tersebut dapat dibataskan atau diberikan pengecualian dengan kaedah lain. iaitu : i) Sesungguhnya yang sedia ada semenjak lama itu akan berubah apabila terdapat dalil yang menyalahinya. kecualilah diubah dengan cara syara’ juga. 9. ii) Sesungguhnya yang sedia ada semenjak lama yang menyalahi syara’ tidak diiktibarkannya. bahkan ia dihapuskan apabila terdapat padanya kemudaratan yang keji. Justeru. perubahan.” Huraian kaedah Apa yang dimaksudkan dengan al-Qadim ialah sesuatu yang tidak ada orang mengetahui mengenai awal mulanya sesuatu. Ia antara lain membawa maksud segala sesuatu dan hak penggunaan yang telah ada pada diri seseorang semenjak dahulu atau sedia kala. Hal ini seandainya perkara yang berlaku dan semenjak lama itu berdasarkan penyaksian dan syara’. Contoh kaedah a) Apabila seseorang itu mempunyai hak atau diberikan kebenaran mengguna jalan di hadapan rumah orang lain sejak dari dahulu. pengurangan. tidak harus diubahkan perkara yang ada semenjak lama itu daripada hal keadaan tersebut tanpa mendapat keizinan daripada tuan atau pemilik atau orang yang berhak ke atas sesuatu itu. Tuan tanah tersebut tidak berhak menegah pengairan walaupun ia tidak mengetahui sejarah asal mulanya. Rumusan kaedah Kaedah tersebut menjelaskan bahawa apabila berlaku pertentangan dan perselisihan dalam sesuatu perkara. b) Seseorang yang dibenarkan mengairi sawahnya dengan menggunakan terusan yang ada di dalam tanah orang lain yang telah berlaku sejak sekian lama. Hal itu ia dikira sebagai satu dalil atau bukti di mana ia berhak sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. Kaedah 17 . Dalam keadaan lain.“ Apa yang ada semenjak dahulu.

Dalam keadaan tersebut. Ia berasal daripada kata-kata Imam as-Syafie’ sendiri yang membawa maksud ikrar itu hendaklah didasarkan kepada keyakinan atau hakikat dan tidak boleh didasarkan kepada syak dan simbolik. juga disokong oleh Imam an-Nawawi. pendapat yang lebih tepat ialah ikrar tersebut diletakkan pada kedudukan atau ditafsirkan… 10. Jika ia berikrar ketika dalam keadaan orang biasa atau bercerita tentang perkara lalu. Imam al-Harawi berpendapat. Kaedah 18 . Ia tidak boleh didasarkan kepada syak atau sangkaan sematamata sebab asalnya seseorang itu bebas daripada sebarang tanggungjawab. Semua itu dijelaskan oleh Imam al-Harawi mengikut apa yang didasarkan kepada apa yang pernah dinyatakan oleh Imam as-Syafie’. menolak keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau dikuasai oleh dugaan. Ikrarnya itu dapat diletakkan pada kedudukan sebagai jual beli. Sekiranya ia membuat ikrar tersebut dalam keadaan memberi keputusan atau kehakiman. ” Huraian kaedah Sebenarnya kaedah ini adalah sampingan dan ada kaitan dengan kaedah pecahan (asal seseorang itu adalah bebas daripada tanngungjawab) Kaedah itu meluas di kalangan ulama Syafie’.“ Asalnya apa yang menjadi tumpuan iqrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan. Yang mana ia merupakan sebab kukuh yang menjadikan ia tidak boleh menarik semula kata-katanya supaya ‘membeli’ (menghadiahkan) barang tersebut untuk anaknya. b) Seseorang bapa berikrar terhadap sesuatu barang untuk anaknya. ia tidak boleh diterima sebagai keputusan. ” Contoh kaedah a) Seseorang hakim telah membuat ikrar atau pengakuan tentang sesuatu. ketika itu ia tidak boleh dipegang lagi. Untuk itu seandainya sesuatu itu didasarkan kepada syak atau majaz yang tidak ada qarinah. “ Apa yang wajib dipegang dalam hal yang berkaitan dengan ikrar ialah keyakinan dan perkara yang maklum atau zann yang kuat. Ia juga dapat diletakkan pada hibah atau pemberian. yang merupakan sebab tidak menegah ia menarik semula daripada anaknya itu. ikrarnya diterima.

hukum tersebut ditetapkan perlaksanaannya selagi tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya. untuk urusan berikutnya seperti solat isya’ dengan wuduk solat maghrib. Lantaran itu. Antara lain kaedah itu merupakan suatu kaedah yang seharusnya dipraktikkan sebelum beramal dengan al-Istishab. maka ia dikira masih berwuduk atau tidak perlu berwuduk sekali lagi selagi tidak ada tanda meyakinkan wuduknya terbatal. maka harta pemilikannya tidak boleh diwarisi sesuka hati kerana ia dikira masih hidup sebagaimana ia keluar daripada rumah dahulu sehinggalah ada bukti yang menunjukkan kematiannya. Contoh kaedah a) Sekiranya seseorang memiliki atau mendapat hak milik sesuatu melalui cara perwarisan. 11. Ini bermakna. ” Huraian kaedah Sebenarnya kaedah itu mempunyai kaitan yang kukuh serta hampir sama dengan kaedah (asal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya). Untuk itu.“ Apa yang ditetapkan berdasarkan masa atau semasa dihukum dengan kekalnya begitu selagi tiada dalil menyalahinya. tidak diterima dakwaan atau kata-kata andaian bahawa dikeluarkan barang itu daripada hak miliknya dengan menjual hibah. Seandainya telah tetap sesuatu itu telah terlepas atau terkeluar daripada hak miliknya. b) Seseorang yang telah berwuduk. c) Seseorang yang menghilangkan diri tanpa dapat dikesan sama ada mati atau hidup. barang tersebut kekal menjadi milik atau berada di tangannya. Kaedah 19 . Justeru. ” Apa yang dapat difahami daripada kaedah tersebut ialah sesuatu peristiwa atau perbuatan itu yang mana ia ditetapkan hukumnya pada sesuatu masa. maka sesuatu yang kekal dalam pemilikannya dihukum dengan luput hak milik. dalam keadaan tersebut tentunya didapati ada dalil yang menunjukkan hilang pemilikannya. “ Sesuatu hukum dan dalil yang boeh diamalkan semenjak zaman lampau dan diteruskan perlaksanaanya sampai sekarang sehinggalah ada dalil yang merubahnya.

“ Hak pengucapan itu bahawa ia dibawa atau ditanggung terhadap hakikatnya. Hal tersebut adalah jalan penyelesaian atau ikhtiar untuk melaksanakan sesuatu ungkapan itu. dan kadang kala ia bertukar kepada pengertian majaz dengan sebab niat. 20 .” Walau bagaimanapun dalam keadaan pengertiannya yang hakiki itu tidak dapat dilaksanakan. Rumusan kaedah Sebagaimana yang dijelaskan. Kaedah tersebut bermaksud apabila pengertian hakiki itu tertegah. maka pada waktu itu hendaklah ia dibawa kepada pengertian majazi. atau tidak dapat dilaksanakan. dan menghindari semampu yang boleh daripada mengabaikannya. ” Huraian kaedah Dalam keadaan lain. dan apabila terdapat keuzuran pada hakikat ia berpindah kepada pengertian majaz. setiap pengucapan dan kalimah itu diberi haknya serta pelaksanaanya dari sudut hakikat dan kesahihannya. kaedah ini dapat dikaitkan dengan beberapa lafaz kaedah lain iaitu : i) Asal pada ucapan ialah hakikat. Selain itu. maka ketika itu pengertian dan perlaksanaannya akan berpindah kepada pengertian majazi. Pada waktu itu perlaksanaanya berpindah kepada pengertian majazi iaitu ia tidak akan makan buah durian. Contoh kaedah a) Seorang lelaki bersumpah tidak akan memakan pokok durian. apabila terdapat sesuatu lafaz yang mana pada dasarnya ia seharusnya diamalkan atau dilaksanakan menurut pengertiannya yang hakiki dan itulah kaedah asalnya iaitu. ii) Asal lafaz-lafaz ucapan ialah hakikat ketika dalam bentuk mutlak. Namun pengertian hakiki tersebut sukar serta tidak dapat dilaksanakan. iii) Asal pada ucapan ialah hakikat ketika keadaan mutlak. dan ia tidak boleh dibawa kepada pengertian majaz melainkan dengan ada dalil. tidak dapat difahami. sukar.“ Apabila sesuatu lafaz sukar diertikan secara hakiki. Menurut pengertian hakiki dia tidak akan makan batang dan dahannya. maka ia dipindahkan kepada pengertian majazi.

Apa yang mereka maksudkan dengan perkataan al-Qaruyah ialah penduduk negeri Mesir. 21 . Ini bermakna bertanyalah wahai bapaku kepada penduduk dan ahli Mesir sana mengenai keadaan sebenar. bukannya negeri Mesir. Firman Allah di dalam al-Quran : Dan bertanyalah kepada penduduk negeri ( Mesir ) yang kami telah tinggal padanya dan kepada orang-orang kafirlah yang kami balik bersertanya.Hal tersebut sebagai contohnya ketika anak-anak Nabi Yaakub menyatakan ucapan dan pengakuan mereka di hadapan bapa mereka.

ia mestilah berwuduk kerana pada asalnya ia belum berwuduk.” Huraian kaedah Kaedah ini antara lain bermaksud sesiapa yang ragu-ragu atau syak apakah dia telah melakukan sesuatu itu atau belum lagi melakukannya maka hukum yang lebih kuat dan kukuh dalam keadaan tersebut ia dikira belum lagi melakukannya. d) Seseorang yang syak sama ada telah berihram haji berserta umrah iaitu syak berniat haji Qiran. 22 . Kaedah “ Sesiapa yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu atau belum. c) Seseorang yang syak sama ada telah bersujud sahwi atau belum. b) Jika seseorang syak sama ada ia telah berwuduk atau belum. Apa yang dikira dan sah ialah haji sahaja kerana kemungkinan ihram umrah yang disertakan dalam ihram haji itu tidak sah. ia hendaklah melakukan sujud sahwi.12. ia dianggap belum melakukannya. Contoh kaedah a) Jika seseorang syak adakah ia meninggalkan salah satu rukun sewaktu solat atau ibadat wajib lain maka hukumnya ia mestilah mengulangi apa yang disyaki atau dirasakan belum melakukannya.

namun ragu-ragu tentang sedikit atau banyaknya. banyak. maka ia hendaklah mengira yang paling sedikit serta membasuh sekali lagi untuk ketiga kalinya. sama ada ia telah menunaikannya kurang atau lebih. Masalah itu hendaklah dikira pada kadar yang kurang atau sedikit kerana yang sedikit jumlahnya itulah yang diyakini. dikira yang sedikit kerana ia lebih meyakinkan. ” Huraian kaedah Kaedah ini sebenarnya merupakan kaedah sampingan atau kaitan dengan kaedah pecahan ke-12 tadi.” Contoh kaedah a) Seseorang yang syak sama ada ia telah membasuh 2 atau 3x muka. 23 .13. Kaedah “ Sesiapa yang yakin melakukan sesuatu amalan. b) Seseorang suami yang syak sama ada telah menceraikan isterinya dengan talak satu atau lebih maka hendaklah ia mengira yang paling sedikit. atau sedikit. Ia membawa maksud apabila ada keraguan yang muncul selepas seseorang melakukan amalan. ia tidak dapat diubah melainkan dengan ada sesuatu yang juga meyakinkannya. “ Sesungguhnya apa yang tetap berdasarkan sesuatu yang meyakinkan. Antara lain dalam konteks tersebut dapat dirujuk serta disokong kepada kaedah lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam as-Syafie’ dengan lafaz kaedah.

Sebagai contoh seseorang yang yakin dalam keadaan berhadath. kemudian timbul keraguan samada dia masih dalam keadaan berhadath atau telah bersuci. Maka sebab itu kaedah ini berserta kaedah yang lainnya amatlah penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kerana kita sebagai manusia tidak lari dari dari menghadapi situasi-situasi yang pelbagai. maka sudah tentu syaitan amat mudah untuk mempermainkan keraguannya.PENUTUP Kesimpulan daripada tajuk “Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Syak”” atau keraguan tidak disingkirkan semata-mata syak ini telah memberi pengetahuan kepada kita bahawa sesuatu perkara yang telah kita yakini keadaannya tidak akan diabaikan semata-mata timbul syak atau keraguan. Bagi seseorang yang tidak mengetahui keadaan ini ( ilmu ini). Ini kerana syak itu adalah sesuatu yang kita tidak pasti sedangkan yakin itu adalah sesuatu perkara yang kita telah yakini keadaannya. 24 . Dalam keadaan ini maka ia masih dianggap berhadath.

Kitab al-solah. Muda dan Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin Ibrahim Ahmad Mahmud al-Hariri.RUJUKAN 1) 2) Al-Quran al-Karim Pengantar Syariat Islam Mohd Saleh Haji Ahmad Edisi pertama. bab saf al-Nisa’ Ali Ahmad al. Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh Ustaz Ab.Nadwi al-Qawaid Fiqhiyyah al-kuliyyah 3) 4) 5) 6) 25 . Abu Daud. Latif b. al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah. 1994 Pustaka Haji Abdul Majid.

2. 3. Members : 1. Mohd Nazri Zainal Mohamad Ali Jalil Rakbi Che Husin 26 . title “ Al-Yakinu La Yuzalu Bi Syak – Keyakinan Tidak Dapat Disingkirkan Dengan Keraguan ” has been done as a group assignment.NOTE This assignment. The instructor for this subject. Ustazah Siti Azura Nasarudin. Qawaidh Fiqh (FIQ 301) was Mrs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful