PENGENALAN

Kaedah : KERAGUAN

KEYAKINAN

TIDAK

HILANG

DENGAN

Huraian Kaedah
Kaedah tersebut bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku, sebarang keraguan yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Ia boleh hilang dengan yakin sepertinya juga. Ertinya apabila telah sabit sesuatu perkara atau keadaan yang yakin kemudian dengan tibatiba timbul syak tentang wujud sesuatu yang menghilangkannya , maka perkara yang telah diyakini itulah yang diambilkira hinggalah sabit benarbenar sebab yang menghilangkannya1. Iaitu perkara asas dan yang yakin itu tidak boleh ditinggalkan hukumnya disebabkan sebarang syak atau keraguan. Dalam ertikata lain, pada prinsipnya, yakin tidak akan diketepikan hukumnya dengan semata-mata syak. Antara lain ia dibawa dengan lafaz kaedah ; tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin2.

Dalil Kaedah
1. Al-Quran “ Dan kebanyakkan mereka tidak menurut , melainkan suatu sangkaan sahaja (padahal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak sesuatu kebenaran (iktiqad) ” ( Surah Yunus : 36 ) Maka al-haq itu memberi erti hakikat yang sebenar samalah seperti yakin . 2. As-Sunnah Diriwayatkan daripada Abu Hurayrah r.a bahawa beliau berkata baginda Nabi Muhammad s.a.w bersabda,
1 2

Mustafa Ahmad al-Zarqa’ op.cit., jld.3, hal. 967 Ibrahim Ahmad Mahmud al-Hariri, al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah, hal 78

” Apabila salah seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya kemudian timbul keraguan ke atasnya, adakah telah keluar sesuatu darinya atau tiada , maka janganlah dia keluar dari masjid (jangan berhenti dari sembahyangnya ) sehinggalah dia mendengar suara atau merasai angin keluar “ (Muslim)

Dari Abu Said al-Khudri, beliau berkata baginda Rasulullah s.a.w bersabda, “Apabila salah seorang kamu telah timbul syak dalam solatnya, tidak diketahui lagi berapa (rakaatkah) yang telah dilakukan, tiga atau empat, maka hendaklah buangkan yang syak (ragu-ragu), itu dan tunaikanlah atas apa yang telah diyakini”. (Muslim) Hadis tersebut membawa maksud, jika seseorang itu merasa ragu-ragu di dalam mengerjakan sembahyang dan tidak tahu berapa rakaatkah ia telah sembahyang, iaitu apakah ia telah mengerjakan tiga atau empat rakaat, hendaklah ia menghilangkan keraguan itu dan tetapkanlah dengan apa yang meyakinkan, dengan mengira tiga rakaat sahaja. Untuk itu, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan di sini ialah tiga rakaat kerana tiga rakaat itu sebelum empat. Daripada Abd Rahman bin ‘Auf12, sabda Rasulullah s.a.w , “ Sekiranya salah seorang di antara kamu lupa dalam sembahyangnya hingga ia tidak mengetahui ia telah sembahyang satu atau dua rakaat, hendaklah ia kira satu rakaat. Jika ia tidak yakin dia telah sembahyang dua atau tiga rakaat, kiralah dua rakaat. Dan jika ia tidak mengetahui dia telah sembahyang tiga atau empat rakat, kira lah tiga rakaat dan hendaklah dia sujud dua kali sebelum salam” Kesimpulannya, berdasarkan dalil-dalil hadis dan kaedah tersebut di atas dapat dijelaskan di sini, yang mana segala sesuatu yang telah di dapati meyakinkan itu sama sekali tidak dapat diubah atau dirosakkan oleh sesuatu yang meragukan yang muncul selepasnya. Ia dikecualikan apabila keraguan itu dibina atas keyakinan. Oleh itu , segala perbuatan dan tindakan seseorang hendaklah berdasarkan apa yang diyakini dan keyakinannya. 3. Dalil Akal Maka jelas sekali rasionalnya yakin itu lebih kuat dari syak, kerana pada yakin itu wujud hukuman yang putus (qat’iy) dan pasti maka ia tidak akan tanggal dengan syak sahaja.

12

Ibid

2

al-Khuttabi kitab Ma’alim al-Sunan membawa dengan lafaz kaedah : ( ) Maksudnya : Syak tidak menghimpit yang yakin . Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Tamhid juga membawa lafaz kaedah : ( ) Maksudnya : Yang syak tidak dipalingkan kepadanya atau tidak diambilkira dan yang yakin diamalkan terhadapnya. Namun begitu. yakin itu hanya mungkin dapat dilupuskan dengan perkara yang sama taraf dengannya atau yang lebih kuat daripadanya3. al-Zarkasyi dalam kitabnya al-Manthur fi al-Qawa’id membawa dengan lafaz kaedah ( ). Ibn Abd al-Barr dalam kitabnya al-Tamhid membawa dengan lafaz kaedah ( ). Maksudnya : Tidak ditinggalkan yang yakin asal wajibnya dengan perkara baru yang diramal atau diandai. Maksudnya : Yang yakin tidak dihilangkan oleh syak dan tidak boleh dihilangkannya melainkan dengan yakin. Sebagaimana lafaz kaedah ( ). Antaranya ialah : 1. 3. Apa yang pentingnya pengertian dan maksudnya adalah sama hampir atau sama . 2. 3 Ibid 3 . Sebagai rumusannya. kaedah-kaedah tersebut membawa maksud segala yang telah tetap itu tidak tercabut dengan kedatangan syak terhadapnya . 4. Hal itu kerana perkara yakin tidak mungkin dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripadanya. Maksudnya : Apa yang ditetapkan dengan yakin tidak diangkat melainkan dengan yakin. 5.Kaitan kaedah Sebenarnya kaedah asas tersebut dibawa dengan bentuk lafaz yang berbagai-bagai oleh ulama mujtahid. walaupun ibarat berlainan .

Sebagai contohnya. sesuatu yang sudah yakin tidak dapat dihilangkan dengan sesuatu syak atau keraguan. keyakinan asal itu masih kekal dan tidak boleh beramal atau berpegang dengan perasaan syak yang baru mendatang tersebut. sseorang yang dapat merasakan terbatal wudhu’nya atau berhadas dapat diyakini dengan keluar angin daripada duburnya atau terasa pada deria kulitnya atau terdengar pada telinganya atau terhidu baunya melalui hidungnya. terbentuk daripadanya banyak masalah dan hukum furu’. Berdasarkan kaedah tersebut. Di mana Imam as-Suyuti menyatakan bahawa hukum yang terbentuk daripada kaedah tersebut mencapai ¾ daripada hukum fiqh5. 5 Ibid 4 . sekiranya seseorang itu telah meyakini sesuatu perkara dan ditetapkan hukum terhadapnya. Rumusan Kaedah Kaedah tersebut dapatlah difahami bahawa seseorang itu dikatakan telah meyakini sesuatu apabila ia berdasarkan bukti iaitu yang mana ditetapkan samada melalui pancaindera ataupun dalil. Berdasarkan kaedah asas tersebut. Sebagai rumusannya . Perkara itu selaras dengan kaedah yang dibawa oleh Imam al-Qarafi dalam al-Furuq : ( ) Maksudnya : Bahawa setiap yang diragui padanya dijadikan pada taraf seperti tidak ada yang mana diputuskan dengan tiadanya. kemudian berlaku syak atau keraguan terhadap kehilangan yakin tersebut.

Syak. Perkara yang berdasarkan keyakinan diterima sebagai dasar hukum fiqh. Iaitu ilmu ialah pegangan dan iktiqad terhadap sesuatu yang diketahui atas dasar kepercayaan. tenang jiwa serta perasaan juga lapang hati terhadap apa yang diketahui . Yakin menurut istilah dapat dijelaskan sebagaimana berikut iaitu : • Pengertian al-Jawhari dalam al-Sihah bermaksud : suatu ilmu dan dilenyapkan syak. Antara lain. apa yang dimaksudkan dengan yakin ialah sesuatu yang manjadi tetap dengan penglihatan atau dengan adanya dalil6. buktinya ialah dikatakan dengan ilmu al-yakin dan tidak dikatakan dengan makrifah al-yakin. • Pengertian oleh Abu al-Baqa’ dalam al-Kulliyyat ialah pegangan yang kukuh. Ia juga merupakan penjelasan tentang ilmu yang tetap teguh dalam hati. disebabkan ketetapannya berdasarkan sebab tertentu. Ilmu dan yakin ada sedikit perbezaan. Sedangkan yakin dan keyakinan pula ialah diam . yakin ialah keadaan yang tetap teguh dan tenang tenteram seseorang itu terhadap hakikat sesuatu dengan erti kata tidak ada sdikit pun keraguan. • Pengertian oleh al-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an ialah tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman beserta tetap hukum. mantap dan tetap serta menepati kenyataan . Zann dan Wahm Berkaitan dengan tanggapan akal dapat dikategorikan dengan beberapa peringkat. Kesimpulannya. yang mana perbezaan antara ilmu dan yakin ialah ketetapan. • Yakin ialah sesuatu yang pasti berdasarkan kajian dan bukti ( ) . Penjelasan mengenainya menurut pengertian istilah fiqh dan usul fiqh sebagaimana berikut : 1. Ia dapat dikaitkan dengan lafaz kaedah sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Tamhid lagi membawa dengan lafaz 6 Ibid 5 . Yakin merupakan sifat yang labih tinggi daripada makrifah.Perbezaan Yakin. Di mana ilmu al-yakin ialah ilmu yang tiada sebarang keraguan lagi. • Pengertian Ibn Manzur dalam Lisan al-Arab ialah ilmu dan membuang syak serta hakikat sesuatu perkara dan ia merupakan sebalik syak.

Keraguan yang berada pada tahap al-zann harus dibina hukum dan diterima. ia membawa maksud berat sangka atau sangkaan yang lebih hampir kepada kebenaran. Yang juga bermaksud pihak yang dibuang itu tidak kekal dalam iktibar dan pemerhatian. ( ) Zann menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-Hamawiy dalam Syarh al-Asybah ialah seseorang yang berada dan berhenti di antara dua perkara yang mana ia dapat mengukuhkan atau dapat tarjihkan salah satu di antara keduanya. ( ) Wahm ialah keraguan yang dialami oleh seseorang yang mana antara keduanya lebih mirip atau cenderung kepada yang lemah atau tidak kukuh. Selain itu pula ia dikaitkan sebagaimana kaedah ( ) Maksudnya : Sesuatu hukum itu tidak diwajibkan melainkan dengan yakin yang tidak syak padanya7. ( ) Syak ialah keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap sesuatu perkara iaitu keraguan itu tidak dapat ditarjihkan mana satu yang lebih kuat. Iaitu pengukuhan terhadap salah satu daripada dua perkara dengan pengukuhan mutlak dengan membuang bersamanya pihak yang satu lagi itu. pihak yang tidak dikukuhkan itu tidak dapat dibuang dan tetap wujud dalam hati dan perasaan . 3. Konteks lain. Keraguan yang berada pada tingkatan wahm juga tidak diterima dalam hukum fiqh. harus diasaskan hukum fiqh berdasarkan ghalabah al-zann ketika tidak ada yakin dan selagi ia berasaskan penelitian dan bukti. namun tidak mencapai tahap keyakinan dan ghalabah al-zann. 4. Keraguan yang berada taraf syak tidak diterima dalam hukum fiqh. 2.Nadwi al-Qawaid Fiqhiyyah al-kuliyyah 6 .kaedah ( ) Maksudnya : Kefarduan-kefarduan tidak diwajibkan melainkan dengan yakin. Konteks lain. 7 Ali Ahmad al. Dalam konteks lain ia bermaksud keraguan atau perasaan berbelah bagi serta sama banyak antara keyakinan dan keraguan. Cumanya . Sesetengah ulama menyatakan hukum ghalabah al-zann berada pada tingkat yang sama dengan yakin. wahm itu merupakan suatu bayangan atau lintasan pada hati dan diri seseorang yang dikira sebagai sangkaan yang meleset atau sangkaan salah terhadap sesuatu perkara . ( ) Ghalabah al-Zann menurut pengertian yang dijelaskan oleh al-‘Allamah Abu Hilal al-Askari ialah penjelasan dan ibarat tentang ketenangan zann . 5. Apa yang penting.

kecualilah di negara tersebut sembelihannya dilakukan oleh orang Islam. berurusan dengannya adalah harus. Keraguan atau syak yang tidak dapat dipastikan asal atau sumbernya. namun makruh hukumnya kerana dibimbangi terjerumus kepada yang haram. Walaubagaimanapun. Hal tersebut kerana asalnya daripada yang haram atau diragui atau syak berkaitan dengan sembelihan yang halal dimakan. Lantaran itu . mereka yang warak lebih suka menjauhinya dengan alasan bimbang terhadap sumber yang haram8. iaitu kemungkinan ia disebabkan najis atau disebabkan lama tidak digunakan atau tidak mengalir. Keraguan atau syak yang lahir daripada atau sumber yang haram. Keraguan yang terbentuk atau lahir daripada asal atau dasar yang harus . binatang sembelihan di negara tersebut tidak halal. 8 Ibid 7 . Yang mana ia menunjukkann keadaan yang jelas harus memakannya . syak dapat diklasifikasikan kepada tiga kategori iaitu: 1. Sebagai contoh ialah binatang sembelihan yang di dapati dalam negara yang mana penduduknya bercampur antara Islam dengan Majusi atau Wathani . samada yang haram atau harus.Jenis-jenis Syak Berdasarkan syak atau keraguan sebagaimana yang dijelaskan di atas. Konteks tersebut. ia boleh bersuci dengan mengguna air tersebut berdasarkan anggapan atau ijtihad bahawa air itu pada asalnya adalah suci dan tidak bernajis. 2. sehinggalah diyakini manakah binatang sembelihan orang Islam. menurut pendapat al-Syeikh Abu Hamid al-Isfiraini. 3. seseorang yang berurusan dengan orang yang mana majoriti sumber pendapatannya daripada sumber yang haram. Sebagai contoh seseorang mandapati air yang berada dalam sesuatu bekas telah berubah dan perubahan ada dua kemungkinan. Sebagai contohnya. namun tidak dapat dipastikan serta tidak dapat dibezakan juga tidak jelas samada wang atau harta yang diambil daripadanya itu sumber yang haram atau halal.

Perempuan istihadah yang tidak dapat membezakan di antara darah istihadah atau haid. tidak wajib hukumnya ia menunaikan haji tahun tersebut. hukumnya adalah harus menggunakannya. namun ia syak samada selamat atau tidak di perjalanan. Hukum sembelihan tersebut adalah haram dimakan. 3. 2. Sekiranya ia zann dan menduga pemiliknya merelakan. Seseorang yang cukup syarat kemampuan serta ingin menunaikan ibadat haji. sebaliknya sembahyang sempurna. hukumnya ia haram menggunakan. 4. Pengecualian daripada Kaedah Di antara hukum furu’ yang terkecuali daripada kaedah ialah : 1. 3. 8 . iaitu dikira tempohnya telah tamat. Seandainya seseorang itu ragu yang mirip kepada syak berkaitan dengan binatang yang ia sembelih. ia wajib membasuh kakinya. seandainya ia syak bahawa pemiliknya merelakan atau tidak. Seseorang yang menyapu khuf merasa syak apakah tempoh yang diharuskan masih ada atau telah habis. iaitu lebih kukuh kepada masih ada hayat mustaqirrah. 5. Seseorang syak samada ia menyapu khuf katika bermukim atau bermusafir. 2. ia wajib mandi setiap kali hendak mendirikan sembahyang. ia tidak boleh mengambil rukhsah seperti sembahyang qasar dan jama’. iaitu apakah binatang tersebut masih ada tempoh hidup yang berterusan . ia hendaklah mengira ketika menyapu sewaktu bermukim. khasnya dalam masalah yang berkaitan dengan syak serta zann ialah : 1. Seseorang musafir yang takbiratul ihram dengan berniat qasar di belakang imam yang ia tidak mengetahui sama ada imam tersebut musafir atau bermukim. Sekiranya keraguan itu adalah mirip kepada zann.Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah . Maka ia tidak boleh qasar sembahyangnya. Seseorang yang menggunakan barang milik orang lain. wajib ia menunaikan haji pada tahun tersebut. Sekiaranya ia zann selamat di perjalanan. ia halal dimakan. Seseorang yang musafir syak samada ia telah sampai di tempat ia bermukim atau belum. iaitu hayat mustaqirrah ( ) atau sudah tidak ada.

Seseorang yag terkena najis pada badan atau pakaiannya. Dalam keadaan ini . walaupun yang dilihat itu benar-benar fatamorgana sahaja. Menurut pendapat yang lebih tepat. ia hendaklah walaupun asalnya tidak ada kewajipan mandi13. 9. 11.. air itu dikira najis. serta ia tidak mengetahui atau tidak ingat bilakah ia bermimpi keluar mani. menurut pendapat yang lebih tepat wudhu’ itu dikira sah. 10. tetapi ia tidak tahu apakah yang ia lihat itu air atau sekadar fatamorgana. tetapi binatang tersebut melarikan diri ke kawasan curam. 8. Imam al-Haramain menyatakan. Menurut pendapat yang lebih tepat. namun ia tidak pasti di bahagian mana. Seorang pemburu melepaskan anak panah atau tombak yang mengenai sasaran binatang buruan. sembahyang itu tetap sah. tetapi ia tidak pasti samada perubahan itu disebabkan najis kencing kucing tersebut atau benda lain. Kemudian ia menemui binatang tersebut mati dan ia syak samada binatang itu mati kerana senjatanya atau terjatuh dari atas bukit. sekiranya seseorang itu syak atau meragui tentang tamatnya waktu sembahyang Jumaat. Namun selepas itu ia syak samada penyakitnya telah sembuh atau belum. Seseorang yang bertayammum serta melihat sesuatu. Seseorang yang sembahyang zohor atau Asar serta memberi salam keluar dari sembahyang. sembahyangnya tidak sah. ia tidak perlu sembahyang Jumaat. 12.6. tetapi ia harus mendirikan sembahyang dengan wudhu’ tersebut. Seseorang yang melihat mani pada tilam atau pakaian yang mana ia seorang sahaja yang menggunakannya. Walaupun asalnya masih ada waktu. Tayammumnya terbatal. 14. selepas itu seseorang mendapati air tersebut berubah. Sekiranya seseorang yang berwudhu’ namun ia syak samada ia telah menyapu kepala atau belum . 13. ia hendaklah membasuh atau mandi seluruh badan. 7. 9 . namun ia syak samada dia telah mendirikan sembahyang tiga atau empat rakaat . Orang mustahadah dan berpenyakit dedas yang berwudhu’. Binatang tersebut tidak halal dimakan. Seekor kucing kencing dalam air yang mencapai dua kolah.

m/s 216 10 . maka ia dianggap sebagai masih dalam keadaan taharah. begitu juga sekiranya dia yakin bahawa ia berada dalam keadaan berhadath dam kemudian timbul keraguan samada ia masih dalam keadaan berhadath atau taharah. Ataupun terdapat keputusan baru atau ketetapan baru seperti dalil yang menguatkannya. dalam hal ini. Rumusan Kaedah Kaedah ini hampir sama maksudnya dengan kaedah yang ertinya “perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua waktu sehinggalah sabit terputusnya atau bertukarnya”5. m/s 102 Pengantar syariat Islam. kemudian timbul syak samada dia dia masih dalam keadaan bersuci ataupun tidak. 4 5 Perbahasan kaedah-kaedah fiqh. c) Seseorang yang membeli makanan kemudian mendapati makanan itu mengandungi najis cicak dan berhasrat untuk memulangkan semula kepada penjual.PECAHAN KAEDAH KEDUA Terdapat 13 pecahan kaedah yang termasuk dibawah kaedah “ Keyakinan Tidak Boleh Disingkirkan Dengan Keraguan ” Pecahan-pecahan kaedah yang dimaksudkan ialah : 1. tidak akan berubah daripada asalnya sehingga terdapat sesuatu yang diyakininya seperti itu juga. Ia juga bermaksud kekal sesuatu yang berlaku pada masa lampau mengikut ketetapan pada masa lalu samada ia dalam bentuk ketetapan atau penafian4. ia dianggap sebagai masih belum membasuh bahagian belakang badan kerana pada asalnya ia berhadath dan masih belum membasuh bahagian belakang badan. b) Seseorang yang sedang mandi wajib kemudian timbul syak samada ia telah membasuh bahagaian belakang badan atau tidak. maka ia dianggap berada dalam keadaan taharah. Ia juga bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini tentang keadaannya. Contoh Kaedah a) Seseorang yang yakin taharahnya. dalam hal ini pengakuan penjual adalah diterima kerana pada asalnya makanan tersebut adalah suci. Kaedah “Kekal sesuatu masalah berdasarkan apa yang asal” Huraian Kaedah Kaedah ini bermaksud sesuatu masalah itu kekal keadaannya mengikut apa yang ada sebelumnya sehingga terdapat dalil yang merubahnya.

7 Oleh sebab itu apabila berlaku perselisihan atau pertentangan terhadap bebanan itu maka hendaklah dibuat pengukuhan atau tarjih. Kecualilah dengan ada yakin atau hujah. m/s 108 Ibid 11 . Kaedah “Asal seseorang itu bebas daripada tanggungjawab” Huraian Kaedah Zimmah itu pada bahasa bermaksud janji serta amanah sementara pada istilah bermaksud sifat atau sesuatu syarat yang dikenakan terhadap seseorang yang menerima tanggungjawab atau kewajipan6. namun begitu terdakwa hanya mendiamkan diri. Rumusan Kaedah Menurut Ibn Abd al-Barr mengatakan bahawa tanggungjawab atau bebanan itu pada asalnya bebas dan terlepas serta tidak ditetapkan satu pun. sumpah dan sesuatu yang boleh diterima sebagai persaksian. 3. Tidak boleh dijatuhkan hukuman berdasarkan berdiam itu kerana asalnya ia bebas dari tanggungjawab dan sumpah itu perlu dikembalikan kepada orang yang mendakwa tadi. ii. Merujuk kepada yang asal atau yang zahir. awak juga mencuri akseosori kereta saya” penafian pencuri terhadap kehilangan akseosori kereta adalah diterima kerana pada asalnya ia bebas daripada tanggungjawab terhadap akseosori itu. Menggunakan hujah syarak seperti sumpah dan persaksian Contoh Kaedah a) Pencuri yang mengatakan kepada seseorang “ dahulu saya telah mencuri motor awak” lalu tuan punya motor mengatakan “tidak. Kaedah 6 7 Perbahasan kaedah-kaedah fiqh. Tarjih itu boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu: i. b) Dalam kes pendakwaan dimana pendakwa gagal untuk menyediakan bukti atau keterangan terhadap apa yang didakwanya. Ini bermaksud seseorang itu pada asalnya bebas daripada tanggungjawab dan apa-apa perkara yang dipertanggungjawabkan keatasnya adalah dirujuk kepada saksi.2. Dalam hal ini terdakwa perlu bersumpah terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Contoh Kaedah a) Dalam perniagaan atas dasar perkongsian untung dan rugi iaitu mudharabah. b) Ahmad berhutang dengan Faiz dan Ahmad menyatakan bahawa dia telah melangsaikan hutang tersebut. Dalam hal ini penafian Faiz diterima kerana pada asalnya hutang itu tidak ada pelunasan. Rumusan Kaedah Kaedah ini hampir sama lafaznya dengan “asal pada sifat atau perkara mendatang tiada” dan “sesuatu yang tiada itu mendahului daripada sifat ada”. Ini bermaksud segala sesuatu itu pada asalnya tidak ada. Sementara benda yang didakwa ada sebelum dibuktikan. Faiz menafikannya. Kaedah 12 .“Asal segala perkara yang baru muncul itu tidak ada” Huraian Kaedah Telah umum diketahui bahawa tiada itu mendahului yang ada. pelabur telah mendakwa bahawa terdapat keuntungan daripada projek perniagaan manakala pengusaha perniagaan menafikan bahawa tidak terdapat keuntungan daripada perniagaan yang dijalankan. 4. Dalam hal ini penafian pengusaha adalah diterima kerana pada asalnya tidak terdapat sebarang keuntungan. adalah diragui sedangkan keyakinan sesuatu perkara tidak boleh dihilangkan dengan zan lawannya sahaja.

Tuan punya barang telah meminta ganti rugi kepada wakil tadi. m/s 117 13 . d) Kassim menggunakan barang Ahmad. maka wajiblah ia menggantikan semua solat fardhunya sejak kali terakhir ia tidur. c) Seorang lelaki telah memukul perut wanita hamil lalu perempuan itu melahirkan anak tersebut. 5. penafian wakil tadi adalah diterima. Untuk itu apa yang lebih kukuh atau lebih kuat daripada tiap-tiap sesuatu peristiwa atau kejadian itu dinisbahkan dan disandarkan dari sudut kiraan waktunya adalah yang paling hampir atau waktu yang terdekat berlakunya peristiwa itu. anak tersebut meninggal dunia. Anak tersebut didapati hidup. Ahmad mendapati barang tadi telah rosak. barang tersebut telah didapati rosak. Selepas beberapa hari. selepas bebarapa hari. selepas sahaja ia menggunakan barang tersebut. namun wakil tadi menafikan. Dalam hal ini. Ini kerana kemungkinan barang tersebut rosak disebabkan perkara lain iaitu sepanjang ia berada dengan tuannya.“Asal setiap yang berlaku diambil kira masa yang paling hampir” Huraian Kaedah Kaedah ini membawa maksud bahawa apabila berlaku perselisihan dan percanggahan berkaitan dengan tarikh berlaku sesuatu peristiwa atau sesuatu perkara. b) Seseorang telah menjadi wakil kepada seseorang untuk membelikan sesuatu barang. Dalam hal ini. bukan disebabkan oleh wakil tadi. Dalam masalah ini Kassim perlulah menggantikan barang tersebut kerana pada masa terhampir barang tersebut rosak adalah ketika Kassim menggunakannya.8 Contoh Kaedah a) Jika seseorang yang melihat kesan air mani pada pakainannya sedangkan ia tidak pasti bilakah ia telah bermimpi. Kaedah 8 Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh. lelaki tadi tidak dikenakan sebarang diat (gantian) kerana pada asalnya mungkin bayi tadi mati disebabkan oleh faktor lain.

Kaedah 14 . b) Menurut pendapat Imam al-Subki mengatakan bahawa Zirafah adalah harus dimakan kerana ia tidak bertaring. sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabNya dan apa apa yang tidak dinyatakan maka ia dimaafkan” Rumusan Kaedah Rumusan daripada kaedah ini ialah apa-apa perkara yang telah dinyatakan oleh Allah dalam kitabNya mengenai halalnya. Menurut pendapat Imam Nawawi. maka hukumnya adalah harus. 6. ataupun mempunyai dalil yang samar-samar. apa-apa yang tidak dinayatakan oleh Allah. serta tidak ada dalil yang khusus mengatakan bahawa binatang itu haram dimakan. Meskipun begitu.“Asal sesuatu itu adalah harus” Huraian Kaedah Ini adalah kaedah yang telah disediakan oleh Imam Syafi’ie berbeza pula kaedah dengan kaedah yang telah disediakan oleh Imam Hanafi. jika tidak terdapat dalil yang khusus mengenai halal ataupun haram. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat pelupa sehingga terlupa untuk menghukumkan sesuatu perkara samada ia adalah halal ataupun haram. mengenai sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. maka hukumnya adalah halal. Contoh Kaedah a) Apa-apa jenis tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan. maka ia dimaafkan. Maka terimalah kemaafan daripada Allah kerana Allah tidak lupa walau sesuatu pun” Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan Abu Majah yang bermaksud : “Sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabNya. udara ataupun air. samada mengenai halal atau haramnya. Imam Syafi’ie meyatakan bahawa hal ini adalah merujuk kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan al-Tabrani yang bermaksud: “Apa yang dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram dan apa yang tidak dinyatakan. Ini kerana Allah ingin memberi keringan kepada hambaNya. Alasannya kerana asalnya ia diharuskan. c) Seekor burung merpati memasuki sangkar milik seseorang. sedangkan ia raguragu samada burung merpati tersebut miliknya atau milik orang lain. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah maka hukumnya adalah tetap haram dan tidak boleh diubahkan bentuk hukum yang lain. ataupun binatang yang hidup di daratan. pemilik sangkar tersebutlah lebih berhak memanfaatkan burung merpati itu. maka ia adalah harus untuk dimakan.

kemungkinan wakil tadi membeli hamba itu untuknya serta asalnya juga adalah haram. Alasannya ialah kerana asalnya adalah haram. Orang yang mewakilkan haram untuk menyutubuhi hamba tersebut. Iaitu samada melalui akad nikah ataupun pertuanan terhadap hamba. namun ia tidak dapat mempastikan mana satu wanita yang dimaksudkan itu. walaupun ciri-ciri yang ia kehendaki terdapat pada hamba itu. Contoh Kaedah a) Seseorang yang ingin berkahwin dengan perempuan yang tidak diketahui samada ia adalah mahramnya atau ajnabi. Alasannya. c) Jika dinyatakan kepada seseorang lelaki bahawa disebuah kampung tertentu terdapat seorang wanita yang haram dikahwininya. Kaedah 15 . hukum haram itulah yang didahulukan dan dimenangkan. Rumusan Kaedah Apabila berlaku pertentangan diantara hukum harus atau halal dan haram terhadap seorang wanita. Berdasarkan kaedah tersebut.“Asal kemaluan perempuan itu adalah haram” Huraian Kaedah Antara lain kaedah pecahan tersebut membawa maksud. hukum asal pada dasarnya dalam masalah yang berkaitan dengan hubungan sex serta persetubuhan dengan wanita adalah haram. Wakil tersebut membelikan hamba yang disifatkan itu. b) Seseorang mewakilkan orang lain supaya membeli hamba perempuan untuknya dengan menyatakan sifat-sifat tertentu. sehinggalah ia dapat mempastikan mana satu wanita yang tidak dapat dikahwininya. namun ia meninggal dunia sebelum sempat ia menyerahkan kepada pewakil. ia tidak dapat mengahwini semua wanita yang tinggal dikampung itu. 7. sehinggalah ada sebab tertentu yang jelas menghalalkannya. adalah haram dikahwininya berdasarkan hukum asal iaitu haram.

Ini kerana rumah sewa tersebut bukan milik mutlak Majid. Selepas itu ia mendakwa yang ia maksudkan atau inginkan ialah pemberian jual beli menurut majazi. makna asli yang diberikan kepada sesuatu lafaz ucapan. Menurut pengertian istilah ialah. Untuk itu tidak diterima dakwaan dan kata-katanya. ia dikira melanggar sumpah jika mewakilkan kepada orang lain dan akan dikenakan kaffarah. Kaedah 16 . c) Sekiranya sseorang memberikan atau hibah barang kepada kawannya sesuatu barang. Tidak dikira melanggar sumpah sekiranya ia masuk kerumah yang disewa oleh Majid. Justeru itu. samada ia menurut istilah percakapan seperti: penggunaan lafaz membunuh ialah menghilangkan atau melenyapkan nyawa atau roh atau sebagainya. kadangkala majazi dengan hakiki masih ada hubungan. Iaitu apabila diantara kalimah tersebut mempunyai qarinah atau tanda yang menunjukkan kepada erti yang bukan hakiki. Kerana asalnya sesuatu ucapan ialah yang hakiki dan hakikat ucapan pemberian atau hibah adalah hak pemilikan tanpa apa-apa tukaran. berdasarkan kaedah tersebut pengamalan dan perlaksanaan sesuatu ucapan orang yang bercakap itu samada ia bertindak sebagai orang yang melaksanakan akad.“Asal perkataan itu diambil kira maknanya yang hakiki” Huraian Kaedah Kalimah al-haqiqah pada bahasa bermaksud hak terhadap sesuatu apabila ia tetap. iaitu pengertian yang tidak jelas atau berbeza daripada pengertian biasa. Contoh Kaedah a) Seseorang yang bersumpah tidak akan membeli. kecualilah kiranya disana terdapat tanda atau pengucap itu maksudkan ialah makna majazi. Kemudian kawan tadi mengambilnya. Ia hendaklah dibawa lafaz itu kepada maknanya yang hakiki terlebih dahulu. Maksudnya ia inginkan ia dibayar harga pada barang itu. Rumusan Kaedah Hakiki adalah sebalik daripada makna majazi. Namun begitu jika seseorang itu kebiasaan hidup sehariannya memerintah orang lain atau orang lain yang sentiasa melakukan bagi pihaknya seperti sultan atau pemimpin. pewakaf atau orang yang bersumpah dan lainnya. Tetapi jika ia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli maka ia tidak dikenakan kaffarah kerana ia tidak dinggap sebagai melanggar sumpah. Namun begitu. b) Seseorang yang bersumpah tidak akan masuk kerumah Majid. 8.

bahkan ia dihapuskan apabila terdapat padanya kemudaratan yang keji. iaitu daripada sesuatu kaedah yang dikira tetap atau disahkan oleh syara’ tetap adanya seperti sedia kala. Contoh kaedah a) Apabila seseorang itu mempunyai hak atau diberikan kebenaran mengguna jalan di hadapan rumah orang lain sejak dari dahulu.” Huraian kaedah Apa yang dimaksudkan dengan al-Qadim ialah sesuatu yang tidak ada orang mengetahui mengenai awal mulanya sesuatu. atau pindahan. Tuan tanah tersebut tidak berhak menegah pengairan walaupun ia tidak mengetahui sejarah asal mulanya. ii) Sesungguhnya yang sedia ada semenjak lama yang menyalahi syara’ tidak diiktibarkannya.“ Apa yang ada semenjak dahulu. Dalam keadaan lain. pemilik tanah tersebut tidak berhak menegahnya walaupun ia tidak mengetahui sejarah asal mulanya. tidak harus diubahkan perkara yang ada semenjak lama itu daripada hal keadaan tersebut tanpa mendapat keizinan daripada tuan atau pemilik atau orang yang berhak ke atas sesuatu itu. kecualilah diubah dengan cara syara’ juga. dibiarkan atas kedahuluannya. di mana apabila ia adalah perkara lama atau sejak dahulu lagi maka keputusannya hendaklah diraikan menurut asalnya yang lama itu tanpa ada sebarang tambahan. Ia antara lain membawa maksud segala sesuatu dan hak penggunaan yang telah ada pada diri seseorang semenjak dahulu atau sedia kala. Hal itu ia dikira sebagai satu dalil atau bukti di mana ia berhak sebagaimana yang ditetapkan oleh syara’. perubahan. Kaedah 17 . Justeru. Hal ini seandainya perkara yang berlaku dan semenjak lama itu berdasarkan penyaksian dan syara’. 9. kaedah pecahan tersebut dapat dibataskan atau diberikan pengecualian dengan kaedah lain. Rumusan kaedah Kaedah tersebut menjelaskan bahawa apabila berlaku pertentangan dan perselisihan dalam sesuatu perkara. b) Seseorang yang dibenarkan mengairi sawahnya dengan menggunakan terusan yang ada di dalam tanah orang lain yang telah berlaku sejak sekian lama. iaitu : i) Sesungguhnya yang sedia ada semenjak lama itu akan berubah apabila terdapat dalil yang menyalahinya. pengurangan.

Semua itu dijelaskan oleh Imam al-Harawi mengikut apa yang didasarkan kepada apa yang pernah dinyatakan oleh Imam as-Syafie’. Ia tidak boleh didasarkan kepada syak atau sangkaan sematamata sebab asalnya seseorang itu bebas daripada sebarang tanggungjawab. pendapat yang lebih tepat ialah ikrar tersebut diletakkan pada kedudukan atau ditafsirkan… 10. Ia juga dapat diletakkan pada hibah atau pemberian. menolak keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau dikuasai oleh dugaan. ” Contoh kaedah a) Seseorang hakim telah membuat ikrar atau pengakuan tentang sesuatu. Untuk itu seandainya sesuatu itu didasarkan kepada syak atau majaz yang tidak ada qarinah. Jika ia berikrar ketika dalam keadaan orang biasa atau bercerita tentang perkara lalu. juga disokong oleh Imam an-Nawawi. Sekiranya ia membuat ikrar tersebut dalam keadaan memberi keputusan atau kehakiman. yang merupakan sebab tidak menegah ia menarik semula daripada anaknya itu. Imam al-Harawi berpendapat. Kaedah 18 . Ia berasal daripada kata-kata Imam as-Syafie’ sendiri yang membawa maksud ikrar itu hendaklah didasarkan kepada keyakinan atau hakikat dan tidak boleh didasarkan kepada syak dan simbolik. ketika itu ia tidak boleh dipegang lagi. Dalam keadaan tersebut. ” Huraian kaedah Sebenarnya kaedah ini adalah sampingan dan ada kaitan dengan kaedah pecahan (asal seseorang itu adalah bebas daripada tanngungjawab) Kaedah itu meluas di kalangan ulama Syafie’. Ikrarnya itu dapat diletakkan pada kedudukan sebagai jual beli. ikrarnya diterima. Yang mana ia merupakan sebab kukuh yang menjadikan ia tidak boleh menarik semula kata-katanya supaya ‘membeli’ (menghadiahkan) barang tersebut untuk anaknya. “ Apa yang wajib dipegang dalam hal yang berkaitan dengan ikrar ialah keyakinan dan perkara yang maklum atau zann yang kuat. ia tidak boleh diterima sebagai keputusan.“ Asalnya apa yang menjadi tumpuan iqrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan. b) Seseorang bapa berikrar terhadap sesuatu barang untuk anaknya.

“ Apa yang ditetapkan berdasarkan masa atau semasa dihukum dengan kekalnya begitu selagi tiada dalil menyalahinya. barang tersebut kekal menjadi milik atau berada di tangannya. dalam keadaan tersebut tentunya didapati ada dalil yang menunjukkan hilang pemilikannya. b) Seseorang yang telah berwuduk. Contoh kaedah a) Sekiranya seseorang memiliki atau mendapat hak milik sesuatu melalui cara perwarisan. maka ia dikira masih berwuduk atau tidak perlu berwuduk sekali lagi selagi tidak ada tanda meyakinkan wuduknya terbatal. ” Huraian kaedah Sebenarnya kaedah itu mempunyai kaitan yang kukuh serta hampir sama dengan kaedah (asal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya). Seandainya telah tetap sesuatu itu telah terlepas atau terkeluar daripada hak miliknya. untuk urusan berikutnya seperti solat isya’ dengan wuduk solat maghrib. maka sesuatu yang kekal dalam pemilikannya dihukum dengan luput hak milik. Kaedah 19 . hukum tersebut ditetapkan perlaksanaannya selagi tidak ada dalil yang menunjukkan perubahannya. 11. Justeru. Ini bermakna. c) Seseorang yang menghilangkan diri tanpa dapat dikesan sama ada mati atau hidup. tidak diterima dakwaan atau kata-kata andaian bahawa dikeluarkan barang itu daripada hak miliknya dengan menjual hibah. Untuk itu. Lantaran itu. “ Sesuatu hukum dan dalil yang boeh diamalkan semenjak zaman lampau dan diteruskan perlaksanaanya sampai sekarang sehinggalah ada dalil yang merubahnya. ” Apa yang dapat difahami daripada kaedah tersebut ialah sesuatu peristiwa atau perbuatan itu yang mana ia ditetapkan hukumnya pada sesuatu masa. Antara lain kaedah itu merupakan suatu kaedah yang seharusnya dipraktikkan sebelum beramal dengan al-Istishab. maka harta pemilikannya tidak boleh diwarisi sesuka hati kerana ia dikira masih hidup sebagaimana ia keluar daripada rumah dahulu sehinggalah ada bukti yang menunjukkan kematiannya.

dan ia tidak boleh dibawa kepada pengertian majaz melainkan dengan ada dalil. dan menghindari semampu yang boleh daripada mengabaikannya. 20 .” Walau bagaimanapun dalam keadaan pengertiannya yang hakiki itu tidak dapat dilaksanakan. “ Hak pengucapan itu bahawa ia dibawa atau ditanggung terhadap hakikatnya. Selain itu. tidak dapat difahami. ” Huraian kaedah Dalam keadaan lain. Namun pengertian hakiki tersebut sukar serta tidak dapat dilaksanakan. maka pada waktu itu hendaklah ia dibawa kepada pengertian majazi. kaedah ini dapat dikaitkan dengan beberapa lafaz kaedah lain iaitu : i) Asal pada ucapan ialah hakikat. apabila terdapat sesuatu lafaz yang mana pada dasarnya ia seharusnya diamalkan atau dilaksanakan menurut pengertiannya yang hakiki dan itulah kaedah asalnya iaitu. setiap pengucapan dan kalimah itu diberi haknya serta pelaksanaanya dari sudut hakikat dan kesahihannya. iii) Asal pada ucapan ialah hakikat ketika keadaan mutlak. maka ia dipindahkan kepada pengertian majazi. ii) Asal lafaz-lafaz ucapan ialah hakikat ketika dalam bentuk mutlak. atau tidak dapat dilaksanakan. Kaedah tersebut bermaksud apabila pengertian hakiki itu tertegah. Hal tersebut adalah jalan penyelesaian atau ikhtiar untuk melaksanakan sesuatu ungkapan itu. Rumusan kaedah Sebagaimana yang dijelaskan. Contoh kaedah a) Seorang lelaki bersumpah tidak akan memakan pokok durian. sukar. Pada waktu itu perlaksanaanya berpindah kepada pengertian majazi iaitu ia tidak akan makan buah durian. maka ketika itu pengertian dan perlaksanaannya akan berpindah kepada pengertian majazi.“ Apabila sesuatu lafaz sukar diertikan secara hakiki. dan kadang kala ia bertukar kepada pengertian majaz dengan sebab niat. dan apabila terdapat keuzuran pada hakikat ia berpindah kepada pengertian majaz. Menurut pengertian hakiki dia tidak akan makan batang dan dahannya.

Apa yang mereka maksudkan dengan perkataan al-Qaruyah ialah penduduk negeri Mesir. 21 . Firman Allah di dalam al-Quran : Dan bertanyalah kepada penduduk negeri ( Mesir ) yang kami telah tinggal padanya dan kepada orang-orang kafirlah yang kami balik bersertanya.Hal tersebut sebagai contohnya ketika anak-anak Nabi Yaakub menyatakan ucapan dan pengakuan mereka di hadapan bapa mereka. Ini bermakna bertanyalah wahai bapaku kepada penduduk dan ahli Mesir sana mengenai keadaan sebenar. bukannya negeri Mesir.

c) Seseorang yang syak sama ada telah bersujud sahwi atau belum. ia hendaklah melakukan sujud sahwi. b) Jika seseorang syak sama ada ia telah berwuduk atau belum. Apa yang dikira dan sah ialah haji sahaja kerana kemungkinan ihram umrah yang disertakan dalam ihram haji itu tidak sah. ia mestilah berwuduk kerana pada asalnya ia belum berwuduk. ia dianggap belum melakukannya. 22 . Kaedah “ Sesiapa yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu atau belum.12.” Huraian kaedah Kaedah ini antara lain bermaksud sesiapa yang ragu-ragu atau syak apakah dia telah melakukan sesuatu itu atau belum lagi melakukannya maka hukum yang lebih kuat dan kukuh dalam keadaan tersebut ia dikira belum lagi melakukannya. d) Seseorang yang syak sama ada telah berihram haji berserta umrah iaitu syak berniat haji Qiran. Contoh kaedah a) Jika seseorang syak adakah ia meninggalkan salah satu rukun sewaktu solat atau ibadat wajib lain maka hukumnya ia mestilah mengulangi apa yang disyaki atau dirasakan belum melakukannya.

13. Antara lain dalam konteks tersebut dapat dirujuk serta disokong kepada kaedah lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam as-Syafie’ dengan lafaz kaedah. dikira yang sedikit kerana ia lebih meyakinkan. Kaedah “ Sesiapa yang yakin melakukan sesuatu amalan. sama ada ia telah menunaikannya kurang atau lebih.” Contoh kaedah a) Seseorang yang syak sama ada ia telah membasuh 2 atau 3x muka. ia tidak dapat diubah melainkan dengan ada sesuatu yang juga meyakinkannya. ” Huraian kaedah Kaedah ini sebenarnya merupakan kaedah sampingan atau kaitan dengan kaedah pecahan ke-12 tadi. “ Sesungguhnya apa yang tetap berdasarkan sesuatu yang meyakinkan. Ia membawa maksud apabila ada keraguan yang muncul selepas seseorang melakukan amalan. maka ia hendaklah mengira yang paling sedikit serta membasuh sekali lagi untuk ketiga kalinya. 23 . namun ragu-ragu tentang sedikit atau banyaknya. banyak. Masalah itu hendaklah dikira pada kadar yang kurang atau sedikit kerana yang sedikit jumlahnya itulah yang diyakini. b) Seseorang suami yang syak sama ada telah menceraikan isterinya dengan talak satu atau lebih maka hendaklah ia mengira yang paling sedikit. atau sedikit.

PENUTUP Kesimpulan daripada tajuk “Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Syak”” atau keraguan tidak disingkirkan semata-mata syak ini telah memberi pengetahuan kepada kita bahawa sesuatu perkara yang telah kita yakini keadaannya tidak akan diabaikan semata-mata timbul syak atau keraguan. Dalam keadaan ini maka ia masih dianggap berhadath. Maka sebab itu kaedah ini berserta kaedah yang lainnya amatlah penting untuk dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan seharian kerana kita sebagai manusia tidak lari dari dari menghadapi situasi-situasi yang pelbagai. kemudian timbul keraguan samada dia masih dalam keadaan berhadath atau telah bersuci. Sebagai contoh seseorang yang yakin dalam keadaan berhadath. Bagi seseorang yang tidak mengetahui keadaan ini ( ilmu ini). maka sudah tentu syaitan amat mudah untuk mempermainkan keraguannya. Ini kerana syak itu adalah sesuatu yang kita tidak pasti sedangkan yakin itu adalah sesuatu perkara yang kita telah yakini keadaannya. 24 .

bab saf al-Nisa’ Ali Ahmad al. Perbahasan Kaedah-Kaedah Fiqh Ustaz Ab.Nadwi al-Qawaid Fiqhiyyah al-kuliyyah 3) 4) 5) 6) 25 . al-Madkhal Ila al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah. Kitab al-solah. Muda dan Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin Ibrahim Ahmad Mahmud al-Hariri. 1994 Pustaka Haji Abdul Majid. Latif b. Abu Daud.RUJUKAN 1) 2) Al-Quran al-Karim Pengantar Syariat Islam Mohd Saleh Haji Ahmad Edisi pertama.

Mohd Nazri Zainal Mohamad Ali Jalil Rakbi Che Husin 26 .NOTE This assignment. Qawaidh Fiqh (FIQ 301) was Mrs. Ustazah Siti Azura Nasarudin. The instructor for this subject. title “ Al-Yakinu La Yuzalu Bi Syak – Keyakinan Tidak Dapat Disingkirkan Dengan Keraguan ” has been done as a group assignment. 3. 2. Members : 1.