ავტორთა ჯგუფი

:
თამარ ლილუაშვილი,
თამარ კაციტაძე,
თამთა ხუჯაძე,
მარიამ სარალიძე,
ნანა ჩიტორელიძე.

ქართულ-ინგლისური ლექსიკონი
GEORGIAN-ENGLISH DICTIONARY
(VESSEL)

მეთუნეობასა და თიხის ჭურჭლის სახეობასთან
დაკავშირებული ქართულ-ინგლისურ
განმარტებითი ლექსიკონი
ალაბასტრი_ ჭურჭელი სითხისათვის;
ALABASTRI_a dish for liquid;
ამფორა_ მუცლიანი ჭურჭელი;
AMFORA_ a dish stomach;
არიბალოსი_ მუცელგანიერი ჭურჭელი;
ARIBALOSI_ a dish with wide stomath;
ბარქაში_ მოღრმო თეფში;
BARQASHI_ a dish with deep bottom;
ბარძიმი_ მაღალი სასმისი;
BARZIMI_ a high dish;
ბესინი_იგივე ზედაშენი-შესეწირი
ღვინო;

BESINI_ it is ''zedasheni''-wine for
endow;

ბიდახი- ფიალაზე მეტი ჭურჭელი;
BIDAXI_a dish more than a glass in
size;

ბოყვი_ხის ქერქის ჭურჭელი;
BOKVI_ a dish made of three cortex;
გობი_ძელთაგან ამოთლილი
ჭურჭელი;

GOBI_a dish cut out of log;
გოვზაკი_ სარწყული;
GOVZAKI_mesurer;
გოზაური_დიდი საღვინე, კოკა;
GOZAURI_a big pitcher;

დერგი_ჭურთ უმცირესი;
DERGI_less than pitcher;
დორა_ჭურჭელი, რომელიც კოკის
ნახევარს იტევს;
DORA_ a dish in which we can drink only
half of liquid than in a jug;

ვაშკარანი_ შთასადებელი ქსოვილი ჭურჭელი;
VASGKARANI_ ''shtasadebeli''- tissued dish;
ზამბილი_ ჭურჭელი, დამზადებული
ჭილისა და ბაიასაგან;
ZAMBILI_ dish made of mat and also
cortex;

ზმილაკი_ჭურჭელი, დამზადებული
ჭილისა და ბაიასაგან;
თასუხა_სარწყული;

TASUXA_ mesurer;
თასი_სასმისია;
TASI_ tumbler;
თაღარი_დიდი ზომის პირფართო თიხის ჭურჭელი სხვადასხვა დანიშნულებისა;
TAGARI_ a big dish made of clay.has a wide mouth and can be used in diferent ways.
თონე_ მიწაში ჩადგმული, გამომწვარი თიხის უძირო ცილინდრული ღუმელი,
რომელშიც პურს აცხობენ;
TONE_ is used for baking bread. it is put into a ground. it doesn't have a bottom and is used as
a stove.

ინი_საწყავია ერთი, ორი კოროსი ჩავა;
INI_it is mesurer, contains one or two ''korosi''
კანთაროსი_ ორყურიანი სასმისი;
KANTAROSI_atumbler with two ears;
კარდალი_მომცრო ქვაბი;
KARDALI_a little kettle;

კასრი_ საწყაო, რომელიც 8 დოქს
შეიცავს;

KASRI_a mesurer which contains 8
jugs;

კეცი_მიწა საჭურჭლე,საქოთნე მიწა;
KECI_a dish for ground;
კვანჩხი_ღვინის მცირე სასმისი;
KVANCHXI_a little tumbler for wine;
კიათოსი_ღვინის ამოსახაპი
ჭურჭელი;

KIATOSI_a dish for taking out wine;
კილიქსი_ფიალა;
KILIXI_a bowl;
კოკა_ წყლის საზიდი თიხის
ჭურჭელი, დიდმუცლიანი, დაბალყელიანი
და ცალყურიანი;
KOKA_a jug, a dish for carrying water,
with a big stomach and with one ear;

კოროსი_ერთი კოროსი ჩაიტევს ათ ათინუსს;
KOROSI_ one ''korosi'' contains 10 atinusi;
კრატერი_ ფართოყელიანი დიდი კოკა;
KRATERI_a jug with wide mouth;
კულა_ხის სასმისი;
KULA_a tumbler made of wood;
ლაგვინი_პირფართო სარწყული;
LAGVINI_a mesurer with wide mouth
ლანლანი_ეს არის ჭურჭელი ტაბლათა;
LANGANI_this is the dish for table;
მოდი_სარწყავი არის 22 ქსესტიანი;
MODI_a mesurer which contains 22''xsestieni'';

პინა_დიდი ჯამი;
PINA_a big tureen;
რიტონი_ყანწი, ხარისა და სხვა
ცხოველთა თავის მსგავსი;
RITONI_a tumber made of cow
and other animal's horn;

სარქუანი_მცირე დერგი;
SARQUANI_a little pitcher;
საწდე_საღვინე;
SAGVINE_for wine;

სირჩა_კათხა ჭიქისა;
SIRCHA_a mesure of a glass;
სურა_ილეკროს საღვინე;
SURA_a dish for wine of ''ilekros'';
სტამნი_პირფართო სარწყული;
STAMNI_a mesurer with wide mouth;
ტაკუკი_მომცრო ჭურჭელი, საღვინე;
TAKUKI_a little dish for wine;
ფეშხუმი_თეფში;
FEShXUMI_a plate;
ფიალა_ღვინის სასმისი ჯამის
ფორმისა;

FIALA_a tumbler;
ფილი_ტაშტი, ხელის საბანაო
სანთლის კვერეული;
FILI_a dish for washing hands;

ფილჯამი_ დიდი ჯამი;
FILJAMI_a big tureen;
ფუკა_ჭურჭელი, ძელთაგან თლილი;
FUKA_a dish cut out of wood, log;

ქვევრი_ღვინის შესანახი დიდი
ჭურჭელი, კვერცხის მოყვანილობისა.
ინახავენ მიწაში ყელამდე ჩანარხულს;
QVEVRI_a dish for keeping wine in
the ground, is saved in the ground
complitely.it has a shape of an egg.

ქოთანი_1. პირფართო,
ყელგანიერი ჭურჭელი თიხისა და
შეჭამანდის გასაკეთებლად;2. თიხის
ჭურჭელი ოთახის მცენარეებისათვის;
QOTANI_1. a dish with wide mouth madeof clay. is used to make a dinner. 2.a dish made
of clay.is used to keep plants in the ground;

ქოცო_პატარა ქვევრი( ხუთ ჩაფამდე ტევადობის);
QOCO_a little pitcher (to contain 5 ''chapi);
ყარყარა_სარწყული,
KARKARA_a mesurer;
ჩარა_კათხასავით სასმისი ყურიანი;
CHARA_a tumbler with ears;
ჩაფი_კოკის ნაოთხალი;
CHAFI_a pitcher which contains 4 jug size;
წედა_სასმისი;
WEDA_a bovl;
ჭარიკი_ ნახევარკოკა;
CHARIKI_half size of a jug;
ჭინჭილა_ იგივე ჭიჭლა, მცირე
საღვინე კეცისა;

CHINCHILA_the same as a little jug;
ჰიდრია_დოქი;
HIDRIA_a pitcher.

დღეს აკეთებენ შროშაში
ბოკალი;
BOKAKI_ a glass;
დოქი_ღვინის ჭურჭელი;
DOQI_a jug- a dish for wine;
თუნგულა_ წყლის მოსატანი
ჭურჭელი;

TUNGULA_a pitcher, jug-for
bringing water;

ისარნა_ღვინო;
ISARNA_ a dish for wine;
კეცი_სამწვადე,სამჭადე,ყველა ზომის;
KETSI_for fried pork, for ''mchadi'', has different sizes;
კულა_ სასმისი;
KULA_ a jug;
მინიატურული

ჭურჭელი:

ჭინჭილა, მარწყვები, პატარა
პატარა კეცები, ყულაბები;

ჭური,
კალათები,

MINIATURULI
CHURCHELI_DISHES:pitcher,''chinchila'',
strauberries made of clay, baskets made of clay, money- boxes;

ორშიმო_ღვინის ამოსაღები;
ORSHIMO_stick for taking wine;
ორხელი_ღვინის ამოსაღები;
ORKHELI_stick for taking wine from
wine keeping dish;

საკვეთო_ყველლის შესაყენებელი
ჭურჭელი;

SAKVETO_dish for cheese;

სატკბილე_ყურძნის წვენის შესანახი;
SATTKBILE_dish for sweet juise of
grapes;

საფელამუშე, საცომე_ფელამუშის
მოსადუღებელი;

SAFELAMUSHE_dish for pelamush;
საშეჭამანდე_თეფშები, რომლითაც
ჭამდნენ;

SASHECHAMANDE_plates
where to eat meal;
საჩანახე_წვნიანი კერძის მოსამზადებლად;
SACHANAKHE_cooking dish;
საწნახელი_ყურძნის გამოსაწური;
SAWNAXELI_winepress_ for pessing wine;
სახორბლე_ხორბლის შესანახი;
SAKHORBLE_ dish for keeping wheet;
ქვევრი_ღვინის შeსანახი;
KVEVRI_great dish for wine;
ქოთანი_ლობიოს მოსამზადებელი;
POT_for cooking beans;
ქოცო_ღვინის შესანახი;
KOTSO_ dish for keeping beans;
ჩარექა_დიდი დოქი;
CHAREKA_great jug;
ჩაფი_წყლის მოსატანი_16 ლიტრიანი;
ChAPI_dish for water;

ძაბრი_ჩასასხმელი;
CABRI_ funnel;
ჭური_ ღვინის შესანახი;
CHURI_dish for keeping wine;

ხალამი_შესანახი ჭურჭელი;
KHALAMI_dish for keeping things;
ხარა
დოქი_საღვინე
ჭურჭელი
მისატანი;
KHARADOKI_ dish for wine;
ხელადა_ღვინის ჭურჭელი;
KHELADA_dish for wine.

სუფრასთან

from