โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ปการศึกษา 2553
จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010001
53010002
53010003
53010004
53010005
53010006
53010007
53010008
53010009
53010010
53010011
53010012
53010013
53010014
53010015
53010016
53010017
53010018
53010019
53010020
53010021
53010022
53010023
53010024
53010025
53010026
53010027
53010028
53010029
53010030
53010031
53010032

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง กานดา
เด็กหญิง อิสรีย
เด็กหญิง ธารกมล
เด็กหญิง ทิวากร
เด็กหญิง ชีวาพร
เด็กหญิง คณิศร
เด็กหญิง บุญทิตา
เด็กหญิง กนกรัตน
เด็กหญิง ปภาวรินท
เด็กชาย สรวิชญ
เด็กชาย ภัทรพงศ
เด็กหญิง อริสา
เด็กหญิง ชวิศา
เด็กหญิง ญาสุมินทร
เด็กชาย ปฏิพัทธพงษ
เด็กชาย รชต
เด็กหญิง รัตนวลี
เด็กหญิง นภัสวรรณ
เด็กหญิง ศศิมณตรา
เด็กหญิง กีรติภาดา
เด็กหญิง ณัฐชนก
เด็กหญิง พิชญานิน
เด็กหญิง ธมลวรรณ
เด็กชาย ปฐมพร
เด็กหญิง ธนัชพัชร
เด็กชาย วัจนกร
เด็กหญิง ปาลิตา
เด็กหญิง วันทนีย
เด็กชาย กานตชณิต
เด็กหญิง วริศรา
เด็กหญิง ตรงกมล
เด็กหญิง วรพิชชา

รุงรังษี
เดชศรีสุวรรณ
หวังตระกูลดี
แสรสุวรรณ
ถิ่นเดิม
สวนปาน
ศรีปาน
แทงทอง
สีลาดี
แกวมณี
สุทธิรัตน
เสรีธรรมาชน
ลาวัณยรัตนากุล
มะหะหมัด
ภุมรินทร
ของเกี่ยวพันธ
เทพหยด
ธีรกีรยุต
ทิมจันทร
แสนยศ
ลิ้มคงงาม
ผดุงไทย
สังขสุวรรณ
บุญฤทธิ์
โพธิ์ทอง
ทิพยจันทร
ลอยศักดิวงศ
ภูมิผล
ติยะวิสุทธิ์ศรี
จิวะวิทูรกิจ
พรมอวม
อนุดิษย

หองสอบ

QS2103
QS3203(1/2)
QS2204(2/2)
QS2202(2/2)
QS2110
QS2105
QS2206(2/2)
QS2101
QS2207(1/2)
QS3110
QS2212(1/2)
QS3202(2/2)
QS2110
QS2111
QS2206(2/2)
QS3102
QS3103
QS2205(1/2)
QS3108
QS2104
QS2201(1/2)
QS2210(2/2)
QS2203(2/2)
QS2207(1/2)
QS2203(2/2)
QS3105
QS2208(1/2)
QS3106
QS2103
QS3105
QS2202(1/2)
QS3104
Page 1 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010033
53010034
53010035
53010036
53010037
53010038
53010039
53010040
53010041
53010042
53010043
53010044
53010045
53010046
53010047
53010048
53010049
53010050
53010051
53010052
53010053
53010054
53010055
53010056
53010057
53010058
53010059
53010060
53010061
53010062
53010063
53010064
53010065
53010066
53010067
53010068

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง สโรชา
เด็กชาย คุณภัทร
เด็กหญิง จรรยพร
เด็กชาย วัชระพล
เด็กชาย ธัญชนิต
เด็กหญิง ณสิตา
เด็กชาย ภัทรพงศ
เด็กหญิง อัจฉรา
เด็กหญิง พรปวีรณ
เด็กชาย กฤษฏาพร
เด็กหญิง บงกชพร
เด็กหญิง เมธินี
เด็กหญิง ขนิษฐา
เด็กชาย วิชญะ
เด็กชาย คุณชาย
เด็กชาย ธีรุตม
เด็กหญิง ธนพรรณ
เด็กหญิง ชลิดา
เด็กหญิง พิชชาภา
เด็กชาย ธนวัฒน
เด็กชาย ทัศนพล
เด็กหญิง ปยารักษ
เด็กหญิง อัจฉริยาพร
เด็กชาย อรรถพล
เด็กชาย สรสิทธิ์
เด็กชาย พุฒิพงศ
เด็กชาย ชาญณรงค
เด็กหญิง ธิติสุดา
เด็กหญิง ภัททิรา
เด็กหญิง มัทนพร
เด็กชาย ภานุพงศ
เด็กหญิง สุชานันท
เด็กชาย วิทวัส
เด็กหญิง อมลณัฐ
เด็กหญิง ปยทัศน
เด็กชาย ณัฐวุฒิ

จําปานอย
อั๊วะเลียง
ซาววงค
เลิศล้ํา
ปนเกตุ
ดั่งดวงศศิธร
วิเชียรไพศาล
พลกูล
คชหิรัญ
สัจถาอุน
หรรษคุณาฒัย
จูไพรี
แสงจันทร
สุวรรณคีรี
บุญสิงห
อริยะวรรณ
จันทรชูชื่น
เทียมสังวาล
พัฒนะดํารงชัย
ทองกร
สอนงาย
เจริญศรี
พุมเจริญ
สิงหนอย
ศรีวรรธนะ
ขํากรัด
ทานัธยพงศ
กําจรจรุงวิทย
ชุติพงษวิเวก
จึงมั่นคง
เจิน
ยิ้มณรงค
ธรรมโชติ
บุญกอ
ชัยเสนา
วรนารถ

หองสอบ

QS3111
QS2105
QS2106
QS3105
QS2204(1/2)
QS2112
QS2212(1/2)
QS3202(2/2)
QS2210(1/2)
QS2102
QS2206(1/2)
QS3102
QS2105
QS3106
QS2105
QS2204(2/2)
QS2203(1/2)
QS2109
QS2210(2/2)
QS2203(1/2)
QS2202(2/2)
QS2208(1/2)
QS3202(2/2)
QS3202(1/2)
QS3110
QS2211(1/2)
QS2110
QS2204(2/2)
QS2211(2/2)
QS3101
QS2212(2/2)
QS3112
QS3106
QS3202(1/2)
QS2208(1/2)
QS2202(1/2)
Page 2 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010069
53010070
53010071
53010072
53010073
53010074
53010075
53010076
53010077
53010078
53010079
53010080
53010081
53010082
53010083
53010084
53010085
53010086
53010087
53010088
53010089
53010090
53010091
53010092
53010093
53010094
53010095
53010096
53010097
53010098
53010099
53010100
53010101
53010102
53010103
53010105

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ธีรกานต
เด็กหญิง ธมลวรรณ
เด็กชาย กันต
เด็กหญิง เมธาวี
เด็กชาย พีระพัฒน
เด็กหญิง กัญญาภัค
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กชาย ชานน
เด็กชาย ชินกฤต
เด็กชาย สิรภพ
เด็กหญิง ศรุตยา
เด็กหญิง งามจิต
เด็กชาย อรุษ
เด็กชาย วัชรากร
เด็กหญิง สุพิชญา
เด็กหญิง ทานตะวัน
เด็กหญิง ชนัญชิดา
เด็กชาย ฑวัตวงศ
เด็กชาย ณัฐพงค
เด็กชาย จักรพันธ
เด็กหญิง เบญจมาภรณ
เด็กชาย พัฒนสิทธิ์
เด็กหญิง ชนาภา
เด็กชาย ธณัท
เด็กชาย ไชยเฉลิม
เด็กหญิง ชยานิษฐ
เด็กหญิง ฉัตรชนก
เด็กชาย ณธร
เด็กชาย ปุญญพัฒน
เด็กชาย อาลักษณ
เด็กหญิง พิมพพจี
เด็กหญิง เอวิกา
เด็กชาย ธนวัฒน
เด็กหญิง อิชยา
เด็กชาย ธนาดล
เด็กหญิง ฐิติลดา

บัวสุด
พูลพิพัฒน
เกตุคํา
รุงรัตนกุล
ดิษดี
อนอิน
บุตรดี
สังขทอง
หงษอนุรักษ
ตายวัลย
เกิดนิยม
รุงแจง
แกลวเกษตรกรณ
กาบแกว
คําเขียน
ประวัง
ชัยรัตน
จรสวัสดิ์
ผูกจิต
นวลมิ่ง
ตระกูลทิพย
บัวติ๊บ
ไทยกลา
ทองเบญจรักษ
พิชากูล
รงคะพิสิทธิ์กุล
จิตรหมั่น
สวางวันชัย
คําหมู
อุทัยวัฒนานนท
สรสิทธิ์
สีปาน
ตั้งตระการพงษ
ทินกร
เรงเจริญ
สันติพรอมวงศ

หองสอบ

QS2204(2/2)
QS2203(2/2)
QS2103
QS3102
QS2211(1/2)
QS2102
QS2109
QS2110
QS2110
QS3111
QS3108
QS2105
QS3202(2/2)
QS3106
QS3112
QS2202(2/2)
QS2108
QS2112
QS2201(2/2)
QS2106
QS2206(2/2)
QS2210(1/2)
QS2109
QS2202(2/2)
QS2111
QS2109
QS2107
QS2112
QS2208(1/2)
QS3203(1/2)
QS2211(1/2)
QS3203(1/2)
QS2203(1/2)
QS3203(1/2)
QS2203(2/2)
QS2112
Page 3 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010106
53010107
53010108
53010110
53010111
53010112
53010113
53010115
53010116
53010117
53010118
53010120
53010121
53010122
53010123
53010125
53010126
53010127
53010128
53010130
53010131
53010132
53010133
53010135
53010136
53010137
53010138
53010140
53010141
53010142
53010143
53010145
53010146
53010147
53010148
53010150

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ณัฐชยา
เด็กหญิง นวพรรษ
เด็กหญิง ศศิวิมล
เด็กหญิง พัสนนันท
เด็กชาย นันทภพ
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กหญิง ปยะรัตน
เด็กหญิง สุภารัตน
เด็กหญิง นิตา
เด็กชาย วนัสบดี
เด็กหญิง ปริชญา
เด็กหญิง ศิรภัทร
เด็กชาย ปฐพล
เด็กชาย เจษฎาพงษ
เด็กหญิง ยุพารัตน
เด็กหญิง สโรชินี
เด็กหญิง บุณยวีร
เด็กชาย ภาณุพงศ
เด็กหญิง ศุภาดา
เด็กหญิง อมิตา
เด็กชาย ปณิธาน
เด็กหญิง ชนาพร
เด็กหญิง สารัตมา
เด็กหญิง พรวิภา
เด็กหญิง โปรดปราน
เด็กหญิง พิชชานันท
เด็กหญิง เก็จมณี
เด็กหญิง วริษา
เด็กชาย ปวีร
เด็กหญิง ปยะมาศ
เด็กหญิง ฐิติชญา
เด็กชาย รัตนพล
เด็กชาย ณัฐภัทร
เด็กหญิง พิชญาพร
เด็กหญิง จิตราภรณ
เด็กชาย อนุชา

หมนมั่น
สิทธิเหรียญชัย
คชนิล
ธีระกูล
ก.ศรีสุวรรณ
โภคศิริ
แพทยารักษ
โพธิ์ศรี
แทนนพรัตน
กุหลาบ
อยูนรินทร
ตันตระกูล
ออนศรี
มงคลคํา
เกษกาญจน
เพชรอําไพ
ไชยพุทธ
ทรงสัจจา
เล็กพาณิช
มีภูเพ็ง
ศิริวัฒนไพศาล
พระสนชุม
ชอผูก
น้ําวน
พรรณเชษฐ
จาดเนือง
ขันกสิกรรม
โคกสงา
เชื้อปรางค
ปรัชญาธรรม
ทองเครือมา
สมบูรณ
นฤขัตรพิชัย
แจงทอง
พุมมาทอง
ศรลัมภ

หองสอบ

QS2201(1/2)
QS2205(1/2)
QS3108
QS2210(2/2)
QS2205(2/2)
QS2203(1/2)
QS2208(1/2)
QS3201(1/2)
QS2206(1/2)
QS3104
QS2207(2/2)
QS3108
QS2206(2/2)
QS2107
QS3102
QS3111
QS2206(2/2)
QS2212(2/2)
QS3110
QS3202(1/2)
QS2207(1/2)
QS2109
QS3111
QS2210(1/2)
QS2208(2/2)
QS2210(2/2)
QS2104
QS3105
QS2207(2/2)
QS2208(1/2)
QS2111
QS3103
QS2201(2/2)
QS2210(2/2)
QS2106
QS3201(2/2)
Page 4 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010151
53010152
53010153
53010155
53010156
53010157
53010158
53010160
53010161
53010162
53010163
53010165
53010166
53010167
53010168
53010170
53010171
53010172
53010173
53010175
53010176
53010177
53010178
53010180
53010181
53010182
53010183
53010185
53010186
53010187
53010188
53010190
53010191
53010192
53010193
53010195

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย สมภาคย
เด็กหญิง นคนันทินี
เด็กชาย อันดามัน
เด็กหญิง แพรวา
เด็กชาย บัลลังก
เด็กหญิง ลัทธวรรณ
เด็กชาย เจษฎาพงศ
เด็กหญิง ศุภชา
เด็กชาย สิรวิชญ
เด็กหญิง ญาณัฐฉรา
เด็กหญิง อนุธิดา
เด็กหญิง พิมพชนก
เด็กชาย อรรถภูมิ
เด็กหญิง โศรดา
เด็กหญิง ปาณิสรา
เด็กหญิง กานตธิดา
เด็กชาย เปรมพงศ
เด็กชาย อุกฤษฏ
เด็กหญิง กนกวรรณ
เด็กชาย ชิตชนก
เด็กชาย กฤติน
เด็กชาย ธนาธิป
เด็กหญิง โชติกา
เด็กชาย กันตพงศ
เด็กชาย ณัฐเกียรติ
เด็กชาย พงศกร
เด็กหญิง จุติกานต
เด็กชาย ภัฏ
เด็กหญิง เบญญาภา
เด็กชาย สุกฤษฏิ์
เด็กหญิง พรธีรา
เด็กชาย ชวิศ
เด็กชาย ชยพล
เด็กหญิง พชรภรณ
เด็กหญิง เปมิกา
เด็กหญิง ศิรภัสสร

จักรเพ็ชร
คงเทศ
อุชชิน
บัวทอง
พัฒนาศิริ
จันทรประเสริฐ
ขุนเจริญ
ศรีภิรมย
ฟูวงคสิทธิ์
เพ็ชรรักษ
สงาเนตร
อั้นทรัพย
สิงหนอย
สุวรรณอําไพ
รอดแสน
หญีตจันทร
สืบบุญ
เทพวรวุฒิ
เจริญวิกกัย
ชินประภาพ
สังวรินทะ
บุญโสภา
จริยาจินดาเสถียร
วงศหิรัญรัชต
กลอมดี
สิงหเดช
ทิมประดับ
ทองเพชร
ศรีสุทธิรักษ
ยุทธรัตน
จักรบุตร
พิริยะกุลกิจ
เจริญสวรรค
อิ้มทับ
สิงหเรือง
สามงามมี

หองสอบ

QS3110
QS2204(2/2)
QS3202(2/2)
QS2211(2/2)
QS2206(1/2)
QS3104
QS2107
QS3109
QS3111
QS2111
QS3201(2/2)
QS2211(1/2)
QS3202(1/2)
QS3110
QS2208(1/2)
QS2103
QS2208(2/2)
QS3203(1/2)
QS2101
QS2110
QS2102
QS2203(2/2)
QS2111
QS2103
QS2201(1/2)
QS2208(2/2)
QS2107
QS2211(2/2)
QS2206(2/2)
QS3112
QS2208(2/2)
QS2109
QS2109
QS2208(2/2)
QS2208(2/2)
QS3108
Page 5 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010196
53010197
53010198
53010200
53010201
53010202
53010203
53010205
53010206
53010207
53010208
53010210
53010211
53010212
53010213
53010215
53010216
53010217
53010218
53010220
53010221
53010222
53010223
53010225
53010226
53010227
53010228
53010230
53010231
53010232
53010233
53010235
53010236
53010237
53010238
53010241

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง มินตราพร
เด็กหญิง อัญชนา
เด็กหญิง ณัฐณิชา
เด็กหญิง อภิชญา
เด็กชาย ชานนท
เด็กหญิง ธัญยาภรณ
เด็กหญิง ภัทรวรรณ
เด็กชาย วิชชากร
เด็กหญิง อริศรา
เด็กชาย ชยธร
เด็กชาย ราเมศร
เด็กชาย กิติคุณ
เด็กหญิง วีรชนก
เด็กหญิง ปวีณนุช
เด็กหญิง ประภาพร
เด็กหญิง ดวงชนก
เด็กหญิง พิมพลอย
เด็กหญิง พรนภา
เด็กชาย รัฐภูมิ
เด็กหญิง กุลณัฐ
เด็กหญิง ธีรสุดา
เด็กหญิง ภริดา
เด็กหญิง กัลยารัตน
เด็กชาย ธนพล
เด็กหญิง นิศารัตน
เด็กหญิง ศศิประภา
เด็กหญิง วิไลวรรณ
เด็กหญิง ชญานิศ
เด็กหญิง ชุติกาญจน
เด็กหญิง ธัญพิชชา
เด็กหญิง ปริยากร
เด็กหญิง จุฬารัตน
เด็กหญิง นาฎลดา
เด็กชาย วฤณ
เด็กหญิง เพชรลัดดา
เด็กหญิง วิสสุตา

จุยศิริ
พงศพันธ
พรมชัยชนะ
หลินเจริญ
ชื่นชูพล
ขําเอี่ยม
กลั่นเรือง
เพชรกระจาง
รุงศรี
อินเรือน
สุทิน
สิงหดา
พืชขุนทด
เหลากอ
ญาณปญญา
ตันเยี่ยน
จูจันทร
จงวัฒนาไพศาล
ขํารัก
ปกวงศ
คนชม
สีขาว
โชติบุตร
รื่นรวย
ขําคง
พูลโพธิ์
แผวเกษม
จุมพิศ
ศรีแกว
พิระสันต
โรจนสุนทรกิตติ
กุหลาบ
แกวกอง
เนียมหุน
เอมหอง
อนอําไพ

หองสอบ

QS3101
QS3202(2/2)
QS2201(1/2)
QS3202(1/2)
QS2110
QS2204(1/2)
QS2212(1/2)
QS3106
QS3202(2/2)
QS2109
QS3103
QS2104
QS3106
QS2207(2/2)
QS2207(1/2)
QS2202(1/2)
QS2211(1/2)
QS2210(1/2)
QS3103
QS2104
QS2204(2/2)
QS2211(2/2)
QS2103
QS2203(1/2)
QS2206(1/2)
QS3108
QS3106
QS2108
QS2111
QS2204(1/2)
QS2207(2/2)
QS2107
QS2205(2/2)
QS3105
QS2211(2/2)
QS3106
Page 6 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010242
53010243
53010246
53010247
53010248
53010251
53010252
53010253
53010256
53010257
53010258
53010261
53010262
53010263
53010266
53010267
53010268
53010271
53010272
53010276
53010277
53010278
53010281
53010282
53010283
53010286
53010287
53010288
53010291
53010292
53010293
53010296
53010297
53010298
53010301
53010302

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ศรุตกานต
เด็กหญิง กฤตวยา
เด็กชาย รัชกฤช
เด็กหญิง วรรณพร
เด็กหญิง ณัฏฐบุษย
เด็กหญิง สิริยาภรณ
เด็กหญิง ภาศิริ
เด็กหญิง จุฑามณี
เด็กหญิง สุภชา
เด็กหญิง วริศรา
เด็กหญิง พิชชาภา
เด็กหญิง จิรัฐติภรณ
เด็กหญิง นิชา
เด็กชาย สิรวิชญ
เด็กหญิง ปุณยนุช
เด็กหญิง กุลชริกา
เด็กหญิง พรอมเพ็ญ
เด็กหญิง ธนภรณ
เด็กหญิง นันทนัช
เด็กหญิง อนันตญา
เด็กหญิง จุฑามาศ
เด็กหญิง ณัชชา
เด็กหญิง ญาณิศา
เด็กหญิง ลลิตา
เด็กหญิง ปพิชญา
เด็กหญิง จุฑาทิพย
เด็กชาย ธีรภัทร
เด็กหญิง บลีลา
เด็กหญิง ธันยพร
เด็กหญิง ศุภิสรา
เด็กหญิง วรดา
เด็กหญิง คชิฎาพร
เด็กชาย นิธิศ
เด็กหญิง รติมา
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กหญิง กนกอร

วาณิชยเจริญชัย
จิตทอง
พูลเมือง
สุขเจริญ
กันนะ
คงเพชรศักดิ์
สิงหศิริ
ศรีทอง
มีลักษณะ
ปนดอกไม
ศรีคํา
ลอยลม
เจตวิเศษไพศาล
นวลลา
ฉัตรเสถียรศักดิ์
ศิริ
แตงนารา
เอกปริญญา
เครือรัตนไพบูลย
ชินทรักษา
ศรีศักดิ์
ผิวออนดี
พึ่งชา
เมธาวี
พันธสวาง
ทัพภมาน
อ่ําเทศ
เกงพาณิช
เหลาสิงห
วชิรัคกุล
ชวงฉ่ํา
ศรีออน
คุณยศยิ่ง
สุขชาติ
เชาวนุรัตน
สุรินทรานนท

หองสอบ

QS3108
QS2101
QS3103
QS3104
QS2201(1/2)
QS3111
QS2212(2/2)
QS2107
QS3112
QS3105
QS2210(2/2)
QS2107
QS2206(1/2)
QS3111
QS2208(1/2)
QS2104
QS2210(1/2)
QS2203(1/2)
QS2205(2/2)
QS3201(2/2)
QS2107
QS2112
QS2111
QS3104
QS2207(1/2)
QS2107
QS2204(2/2)
QS2206(1/2)
QS2204(1/2)
QS3110
QS3104
QS2105
QS2206(1/2)
QS3102
QS2204(1/2)
QS2101
Page 7 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010303
53010306
53010307
53010308
53010311
53010312
53010313
53010316
53010318
53010321
53010323
53010326
53010328
53010331
53010333
53010336
53010338
53010341
53010343
53010346
53010348
53010353
53010358
53010363
53010368
53010401
53010402
53010403
53010404
53010405
53010406
53010407
53010408
53010409
53010410
53010411

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ศุภกิตติ์
เด็กหญิง พิมพชนก
เด็กหญิง จณัญญา
เด็กชาย พิทักษ
เด็กหญิง ฐิติมา
เด็กหญิง ณัฐนพพร
เด็กชาย ปรมัตถ
เด็กหญิง ธิติสุดา
เด็กชาย อติวิชญ
เด็กหญิง เพ็ญธิภา
เด็กชาย อิสริยะ
เด็กชาย จิราธิวัฒน
เด็กชาย ธนาธิป
เด็กหญิง ศุภรัตน
เด็กชาย ธีรสิทธ
เด็กหญิง ชนมน
เด็กชาย ศิวดล
เด็กหญิง ภารดี
เด็กหญิง ธญานี
เด็กหญิง ฑิตยา
เด็กหญิง นิรัชพร
เด็กหญิง บุญญาพร
เด็กชาย ชินกฤต
เด็กหญิง ปวีณนุช
เด็กชาย จักรภพ
เด็กชาย ลัทธพล
เด็กชาย ชาติตระบุตร
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กชาย นนทวัฒน
เด็กชาย ปฏิภาณ
เด็กหญิง จินตจุฑา
เด็กหญิง อังคณา
เด็กชาย แฮรรี่
เด็กหญิง ปรียาภรณ
เด็กชาย วรกานต
เด็กชาย อรุณชัย

กลิ่นอาจ
จันพร
จงทอง
ปานศักดิ์
กัลยาณกรสกุล
พานิชสมบัติ
เจริญยิ่ง
พิทักษโสภณ
ถาวรวงศ
เปรมจิต
มั่งขันหมาก
เทาธุรี
นอยดวง
ใบสูงเนิน
รุงเรืองเศรษฐ
มาลีรัตน
บุญประดับ
เรืองชัยศิวเวท
พุทธรักษ
จันตะโมกข
เตียวตระกูล
พุมเมือง
พงศอัมพรขจี
แสนใจวุฒิ
จันทโรทัย
พุมมาก
อุดเอย
นอยดวง
บวรกุลโสภณ
ทองนอย
เวชวิริยกุล
แกวตาล
เฮยเวิรด
บัวดิษฐ
พรพรหมพิพัฒน
บุญพาล้ําเลิศ

หองสอบ

QS3109
QS2211(1/2)
QS2105
QS2210(2/2)
QS2111
QS2201(2/2)
QS2207(1/2)
QS2204(2/2)
QS3201(2/2)
QS2211(2/2)
QS3203(1/2)
QS2107
QS2203(2/2)
QS3109
QS2204(2/2)
QS2108
QS3109
QS2212(2/2)
QS2202(2/2)
QS2112
QS2206(1/2)
QS2206(2/2)
QS2110
QS2207(2/2)
QS2106
QS3104
QS2110
QS2102
QS2205(1/2)
QS2206(2/2)
QS2106
QS3202(2/2)
QS3203(1/2)
QS2207(2/2)
QS3104
QS3202(2/2)
Page 8 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010412
53010413
53010414
53010415
53010416
53010417
53010418
53010419
53010420
53010421
53010422
53010423
53010424
53010425
53010426
53010427
53010428
53010429
53010430
53010431
53010432
53010433
53010434
53010435
53010436
53010437
53010438
53010439
53010440
53010441
53010442
53010443
53010444
53010445
53010446
53010447

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง กานตชนิต
เด็กชาย อภิวัฒน
เด็กชาย ชัยพร
เด็กหญิง ปณฑารีย
เด็กหญิง ศิศิรา
เด็กหญิง ธิติมา
เด็กชาย อัทฒตะวัน
เด็กหญิง วริศรา
เด็กชาย สรรเพชญ
เด็กชาย คุมภัย
เด็กชาย จิรายุส
เด็กหญิง นัญนภัส
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กชาย สุกนตธี
เด็กชาย วิษณุ
เด็กหญิง จิราพัชร
เด็กชาย ศิรสิทธิ์
เด็กชาย นภเกตน
เด็กหญิง ชญานิษฐ
เด็กชาย ไกรภิวุฒิ
เด็กหญิง ศรันยพร
เด็กชาย กษิดิศ
เด็กหญิง วศินี
เด็กหญิง หทัยภัทร
เด็กหญิง วรรณกานต
เด็กชาย พีรวัส
เด็กหญิง ธนภรณ
เด็กหญิง สุวัญณี
เด็กหญิง ภัททิราพร
เด็กชาย รัฐณกรณ
เด็กชาย คมกฤษฏิ์
เด็กหญิง มิ่งขวัญ
เด็กหญิง สุวัญญา
เด็กชาย กษิดิศ
เด็กหญิง ปรียาการย
เด็กชาย สรณัฐ

วิริยา
ประยูรคํา
วิเลิศ
จันทรวงศ
สกุลพิทยาธร
ผาทอง
มีมาก
เรืองฉาย
รอดนอย
เนียมหอม
พะโยม
ดวงแดง
รัตนเถลิงศักดิ์
สุขพลอย
สายคํา
แหลมมาก
แสงอบ
สวนสุข
อุดมรัตนศิริชัย
ขีดขั้น
จันทรศรีวงศ
กําภู ณ อยุธยา
ศรีอินทร
ศิริเทพ
ทองเดช
ยอดธีรสิทธิ์
ดอนไพรยอน
ปุนนอย
วังแกว
อิงศรีวรกุล
พรพวง
วังซาย
ปุนนอย
ธรรมนันท
แกวทอง
อุดมกิจ

หองสอบ

QS2103
QS3202(1/2)
QS2110
QS2207(2/2)
QS3109
QS2204(2/2)
QS3202(2/2)
QS3105
QS3110
QS2105
QS2107
QS2205(2/2)
QS2109
QS3112
QS3106
QS2107
QS3108
QS2205(1/2)
QS2108
QS2105
QS3108
QS2102
QS3105
QS3201(2/2)
QS3104
QS2211(1/2)
QS2203(1/2)
QS3201(1/2)
QS2211(2/2)
QS3103
QS2105
QS3101
QS3201(1/2)
QS2102
QS2207(2/2)
QS3110
Page 9 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010448
53010449
53010450
53010451
53010452
53010453
53010454
53010455
53010456
53010457
53010458
53010459
53010460
53010461
53010462
53010463
53010464
53010465
53010466
53010467
53010468
53010469
53010470
53010471
53010472
53010473
53010474
53010475
53010476
53010477
53010478
53010479
53010480
53010481
53010482
53010483

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ภาณุพงศ
เด็กชาย จารุกิตติ์
เด็กหญิง วิชญาพร
เด็กหญิง ชนมนิภา
เด็กชาย ตระกานต
เด็กหญิง วีรินญา
เด็กหญิง ทิพยรัตน
เด็กชาย มงคลเทพ
เด็กชาย ชามีน
เด็กหญิง สุจิตราภรณ
เด็กหญิง นันทวัน
เด็กหญิง เบญญาภา
เด็กชาย ภานุวัฒน
เด็กชาย นรินทรธร
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กชาย นพนรรณ
เด็กหญิง จิรัชยา
เด็กหญิง อภิญญา
เด็กหญิง ณัฐพร
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กหญิง ณัฐชยา
เด็กหญิง ณิชกานต
เด็กหญิง ธิดารัตน
เด็กหญิง วิชชุกร
เด็กชาย วรุตม
เด็กหญิง ณีรนุช
เด็กหญิง ฑิตฐิตา
เด็กหญิง อภิสรา
เด็กชาย วชิรพนธ
เด็กชาย อัครชัย
เด็กชาย ปุริมปรัชญ
เด็กชาย พรรวินท
เด็กชาย อดิศักดิ์
เด็กหญิง ปณณพร
เด็กชาย ณัฐนนท
เด็กหญิง กุลธิดา

ชยเจตน
โพธิ์ปาน
จันทรฟุง
อุตบัววงศ
พงษตระกูล
อรุณราษฎร
ปะลา
คลายหนองลี
ชาญพานิชกิจการ
ตั้งสุขขียศิริ
มงคลสถิตย
ไวนา
เครือคําอาย
ศิริผอง
เพ็งฑี
อรรถจินดา
เมธาสุวภัทร
หมื่นอภัย
ศักดิ์สิทธิ์
ไกรสิงห
นอยจันทร
แพทอง
เกิดทองสุก
ศรีทอง
ทิมแพร
โมกเกษม
เพียรหล่ํา
สําราญพิศ
จันทรอุบล
รักษาคม
ทัศนยิ้ม
เกษนอย
แผทอง
เกษอุดมทรัพย
ชุนหกิจ
มาโพธิ์ชัย

หองสอบ

QS2212(2/2)
QS2106
QS3106
QS2108
QS2202(1/2)
QS3108
QS2202(2/2)
QS3101
QS2110
QS3112
QS2205(2/2)
QS2206(2/2)
QS2212(2/2)
QS2205(1/2)
QS2203(1/2)
QS2205(1/2)
QS2106
QS3202(1/2)
QS2201(2/2)
QS2203(1/2)
QS2201(1/2)
QS2202(1/2)
QS2204(2/2)
QS3106
QS3105
QS2202(1/2)
QS2112
QS3202(1/2)
QS3104
QS3202(2/2)
QS2208(1/2)
QS2210(1/2)
QS3201(2/2)
QS2207(2/2)
QS2201(2/2)
QS2104
Page 10 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010484
53010485
53010486
53010487
53010488
53010489
53010490
53010491
53010492
53010493
53010494
53010495
53010496
53010497
53010498
53010499
53010500
53010501
53010502
53010503
53010504
53010505
53010506
53010507
53010508
53010509
53010510
53010511
53010512
53010513
53010514
53010515
53010516
53010517
53010518
53010519

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง อารดา
เด็กชาย ปกรณ
เด็กชาย ภูริศ
เด็กชาย ประสมโชค
เด็กชาย ตรีทเศศ
เด็กชาย นิธิ
เด็กชาย วัสสพันธ
เด็กหญิง วิจิตรา
เด็กชาย วัจนกร
เด็กหญิง กมลวรรณ
เด็กหญิง ศิริวรรณ
เด็กชาย ราชัน
เด็กหญิง เปมิกา
เด็กชาย บดินทร
เด็กหญิง สุกฤตา
เด็กหญิง ธนาภา
เด็กหญิง ณัฐวดี
เด็กหญิง ณิชกานต
เด็กหญิง ภัสวรรณ
เด็กชาย ติณณภพ
เด็กหญิง ธนพร
เด็กหญิง กชกร
เด็กหญิง อิงควราภัทร
เด็กหญิง นริศรา
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กชาย วิชญภูมิ
เด็กหญิง ชนกพร
เด็กชาย ภูสิทธิ์
เด็กหญิง พิมพพิสุทธิ์
เด็กหญิง ธนาภา
เด็กหญิง ภัทราวรรณ
เด็กหญิง กุลธนิดา
เด็กหญิง ฐิฎารัตน
เด็กหญิง จณิสตา
เด็กหญิง วงศิยา
เด็กชาย พีรัช

เนตรวิจิตร
ภูมิผล
ศรีจอมขวัญ
ประชุมพันธ
สุวรรณมาตย
มุขแจง
ชุมเย็น
เอี่ยมสาย
สรอยสุวรรณ
รมณียกุล
สุขหนุน
แกวตา
วรเชษฐบัญชา
ขันแกว
เรืองเดช
สุดสาย
ทีกวาง
คําคูณศรี
ปองแกว
อาสมาน
กังวานไกร
ไชยมาตย
สังขโชติ
โพธิ์ทอง
ชาวนวล
โรจนเกษตรชัย
อวมแจง
ศรีจอมขวัญ
มีนิสัย
อัครวณิชเลิศ
อินตะเขื่อน
วริทธนันท
มหบุญพาชัย
นาจรัส
อินทรเรือง
โพระดก

หองสอบ

QS3202(2/2)
QS2206(2/2)
QS2212(2/2)
QS2207(1/2)
QS2202(1/2)
QS2206(1/2)
QS3106
QS3106
QS3105
QS2101
QS3109
QS3103
QS2208(1/2)
QS2206(1/2)
QS3112
QS2203(2/2)
QS2202(1/2)
QS2202(1/2)
QS2212(2/2)
QS2202(2/2)
QS2203(1/2)
QS2101
QS3203(1/2)
QS2205(1/2)
QS2204(1/2)
QS3106
QS2108
QS3101
QS2211(1/2)
QS2203(2/2)
QS2212(1/2)
QS2104
QS2111
QS2105
QS3104
QS2211(1/2)
Page 11 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010520
53010521
53010522
53010523
53010524
53010525
53010526
53010527
53010528
53010529
53010530
53010531
53010532
53010533
53010534
53010535
53010536
53010537
53010538
53010539
53010540
53010541
53010542
53010543
53010544
53010545
53010546
53010547
53010548
53010549
53010550
53010551
53010552
53010553
53010554
53010555

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย สุวิจักขณ
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กชาย ธนบดี
เด็กหญิง โรจณีย
เด็กหญิง ณัฐกานต
เด็กหญิง ธันยพร
เด็กชาย ธันยธรณ
เด็กหญิง ฐิติรักษ
เด็กหญิง กัญญาวีร
เด็กหญิง เบญจวรรณ
เด็กชาย นราวิชญ
เด็กชาย ภัทรพล
เด็กชาย พงศพัฒน
เด็กหญิง จิรัชญา
เด็กหญิง จิตรศมล
เด็กชาย ชวนากร
เด็กชาย ธัญคุณัชญ
เด็กหญิง กฤติมา
เด็กหญิง นิวาริน
เด็กหญิง ธัญญลักษณ
เด็กหญิง ศุภาพิชญ
เด็กหญิง ศศิกานต
เด็กหญิง วัลวลีย
เด็กชาย คณิน
เด็กหญิง กนกรัตน
เด็กชาย ภควัต
เด็กหญิง เรือนขวัญ
เด็กชาย กริชชัย
เด็กชาย ฉัตรชัย
เด็กชาย กฤชพล
เด็กชาย พรภวิษย
เด็กชาย กิตติกัน
เด็กหญิง วรัญชนา
เด็กหญิง ธมนวรรณ
เด็กหญิง ปณฑารีย
เด็กหญิง สกุลกาญจน

แสงทอง
สีตลวรางค
วิสุทธิพันธ
สุวรรณประเวก
พึ่งเงิน
กรประเสริฐ
ทองรักษ
ศรีมงคล
โชคลัทธิธรรม
จันทรนาค
สวัสเดชะ
ชูรุจิพร
มีสายมงคล
ตาบทิพยวัฒนา
ศรีภูสิตโต
ธรามานิตย
ยิ้มมี
ธรรมโชติ
กิ่งวาที
กอนโภชน
ปรากฏมาก
ละอองเดช
อุดมรัตนศิริชัย
สดชื่น
ชาญวิชัย
จําเนียร
ภูเจริญ
แสงรุง
โรจนเกษตรชัย
ตัณนิติศุภวงษ
ประดุจพงษเพ็ชร
ศรีวิทยา
สิงหเผน
นวลคํา
พรมจาด
ยศนันท

หองสอบ

QS3201(1/2)
QS2108
QS2203(1/2)
QS3103
QS2201(1/2)
QS2204(1/2)
QS2204(1/2)
QS2112
QS2103
QS2206(2/2)
QS2205(1/2)
QS2212(1/2)
QS2208(2/2)
QS2106
QS2106
QS2109
QS2204(1/2)
QS2102
QS2206(1/2)
QS2204(1/2)
QS3110
QS3108
QS3106
QS2105
QS2101
QS2211(2/2)
QS3103
QS2101
QS2107
QS2101
QS2210(1/2)
QS2103
QS3105
QS2203(2/2)
QS2207(2/2)
QS3110
Page 12 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010556
53010557
53010558
53010559
53010560
53010561
53010562
53010563
53010564
53010565
53010566
53010567
53010568
53010569
53010570
53010571
53010572
53010573
53010574
53010575
53010576
53010577
53010578
53010579
53010580
53010581
53010582
53010583
53010585
53010586
53010587
53010588
53010590
53010591
53010592
53010593

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ภานุพงศ
เด็กหญิง อาทิตยา
เด็กชาย วรเมธ
เด็กหญิง จินดาพร
เด็กชาย สกานต
เด็กหญิง ศิรภัสสร
เด็กหญิง ณัฏธยาน
เด็กหญิง ฉันทชนก
เด็กหญิง อรนิชา
เด็กหญิง อธิชา
เด็กหญิง ชนมน
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา
เด็กหญิง วนาลัย
เด็กหญิง วิชญาพร
เด็กหญิง อาภากร
เด็กชาย พงศธร
เด็กหญิง ชญานิศ
เด็กหญิง ดาราวรรณ
เด็กหญิง กุศลิน
เด็กหญิง พรไพลิน
เด็กหญิง ปยวรรณ
เด็กชาย เกียรติระวี
เด็กชาย สรวิศ
เด็กหญิง อิสริยาธร
เด็กหญิง พิชญา
เด็กชาย หิรัณย
เด็กหญิง ปยธิดา
เด็กชาย ปฏิพงษ
เด็กหญิง สกาวรัตน
เด็กหญิง วรินธร
เด็กชาย ฐิติวัสส
เด็กชาย ธัชชัย
เด็กชาย ณัฐดนัย
เด็กหญิง ธิดาพร
เด็กหญิง พุธิตา
เด็กหญิง ปาณิสรา

คลายผูก
ถั่วทอง
ชิณภา
ดิษฐสุวรรณ
พูลสวัสดิ์กิติกูล
ศรีงาม
อนุสุเรนทร
ภาวะโสภณ
ภมรกูล
สุกคํา
เจริญวิเศษศิลป
เอมหยวก
ตันอุตม
พุมโพธิ์
แทนหา
บุญปรุง
พนมวรรณเวช
ฝนพรม
จารุชาต
ไครชม
คําบุศย
มณีเสวตร
พิพัฒนศาสตร
ทองแสน
มะลิวัลย
วิงพัฒน
จันทรเจริญ
สุขสม
ยรรยง
แสงสวาง
กองศรี
แกวเคน
เวฬุมาศ
เหมือนอินทร
กรุณามิตร
เปาเพชร

หองสอบ

QS2212(2/2)
QS3202(2/2)
QS3104
QS2106
QS3110
QS3108
QS2201(1/2)
QS2107
QS3202(1/2)
QS3201(2/2)
QS2108
QS2211(2/2)
QS3104
QS3106
QS3202(2/2)
QS2208(2/2)
QS2108
QS2202(1/2)
QS2104
QS2210(1/2)
QS2208(1/2)
QS2105
QS3110
QS3203(1/2)
QS2210(2/2)
QS3201(2/2)
QS2208(1/2)
QS2206(2/2)
QS3110
QS3105
QS2112
QS2204(1/2)
QS2201(1/2)
QS2204(2/2)
QS2211(1/2)
QS2208(1/2)
Page 13 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010595
53010596
53010597
53010598
53010600
53010601
53010602
53010603
53010605
53010606
53010607
53010608
53010610
53010611
53010612
53010615
53010616
53010617
53010622
53010627
53010632
53010637
53010642
53010647
53010651
53010652
53010653
53010654
53010655
53010656
53010657
53010658
53010659
53010660
53010661
53010662

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ชุติกาญจน
เด็กหญิง มัลลิยา
เด็กหญิง สุรัชนา
เด็กชาย กฤษณะชาติ
เด็กหญิง ณัฐนรี
เด็กหญิง ปฏิมากร
เด็กหญิง ภัทราพร
เด็กหญิง ณัฐฌา
เด็กหญิง พิมพสุภา
เด็กหญิง ธัญณิชา
เด็กหญิง พรจรัส
เด็กชาย อภิสิทธิ์
เด็กชาย คุณานนต
เด็กหญิง เบญจวรรณ
เด็กหญิง ณัฐวีญา
เด็กหญิง หทัยพร
เด็กหญิง หยกแกว
เด็กหญิง วริษา
เด็กหญิง พิชญา
เด็กหญิง สุภัสสรา
เด็กหญิง ชลธิชา
เด็กหญิง พัณณิตา
เด็กหญิง ธันยมัย
เด็กชาย กฤชนนท
เด็กหญิง ปณรวี
เด็กหญิง นันทนัช
เด็กหญิง ภัทรวดี
เด็กหญิง ปพิชญา
เด็กชาย กฤตวิทย
เด็กชาย ภูริณัฐ
เด็กหญิง ปทมาภรณ
เด็กหญิง พรหมพร
เด็กหญิง ไพลิน
เด็กหญิง ประติภา
เด็กหญิง รินรดา
เด็กหญิง ภรณี

หรรรุงโรจน
ตุนาโปง
อินทรชูศรี
สังขจันทร
สุขใย
แกวจันทร
เลิศลักขณวงศ
ผูกพยนต
แพงสุภา
สิริวณิชญา
เคหะทุม
ดานรุงโรจน
ปานนิล
หมองชา
นอยผา
สุดใจ
เชื้อจันทร
เข็มทอง
ศรีสุเทพ
กิตติจารุจรรย
ระงับภัย
ตั้งสกุล
บุญเกตุ
เกียรติวิชชุกุล
สุขทัศน
ดวงแกว
นพวิญูวงศ
กฤษวงศ
ยะไข
วรวิมลวนิช
ฉิมนาม
ยงทวม
ทิพยกองลาศ
จีนะสอน
คาดสันเทียะ
สุวรรณโรจน

หองสอบ

QS2111
QS3101
QS3201(1/2)
QS2102
QS2201(2/2)
QS2206(2/2)
QS2212(1/2)
QS2201(1/2)
QS2211(1/2)
QS2204(1/2)
QS2208(2/2)
QS3202(1/2)
QS2105
QS2206(2/2)
QS2202(1/2)
QS3201(2/2)
QS3201(2/2)
QS3105
QS2210(2/2)
QS3201(1/2)
QS2109
QS2210(2/2)
QS2204(1/2)
QS2101
QS2207(2/2)
QS2205(2/2)
QS2212(1/2)
QS2207(1/2)
QS2101
QS2212(2/2)
QS2207(2/2)
QS2210(1/2)
QS2211(2/2)
QS2207(1/2)
QS3103
QS2211(2/2)
Page 14 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010663
53010664
53010665
53010666
53010667
53010668
53010669
53010670
53010671
53010672
53010673
53010674
53010675
53010676
53010677
53010678
53010679
53010680
53010681
53010682
53010683
53010684
53010685
53010686
53010687
53010688
53010689
53010690
53010691
53010692
53010693
53010694
53010695
53010696
53010697
53010698

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย พัชร
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา
เด็กชาย เกริกเกียรติ
เด็กหญิง สิตราพร
เด็กหญิง นันทนภัส
เด็กหญิง ปณิชา
เด็กชาย ภควัต
เด็กหญิง กีรติยา
เด็กชาย ศิรสิทธิ์
เด็กหญิง จิรภัทร
เด็กชาย ธนัทพันธุ
เด็กชาย รามบดินทร
เด็กชาย กษม
เด็กหญิง ปุณยาพร
เด็กชาย อธิวุฒิ
เด็กหญิง มนัชญา
เด็กชาย วีรพงษ
เด็กชาย ธนพัฒน
เด็กชาย กฤษดา
เด็กหญิง ลลิตา
เด็กชาย จีรวิทย
เด็กชาย ศุภกฤต
เด็กชาย ปยุต
เด็กชาย พงศกร
เด็กหญิง ธนพร
เด็กหญิง นภัสศัย
เด็กชาย ชิตพนธ
เด็กชาย สหรัฐปกร
เด็กหญิง ภัทรภร
เด็กหญิง มณิสรา
เด็กชาย ฆนาคม
เด็กชาย อมรเทพ
เด็กชาย วรพงษ
เด็กชาย ภูวดล
เด็กหญิง สุธิดา
เด็กชาย วาทิน

ใจชื้น
สุริโย
รักผกาวงศ
ทองดี
มนเดช
ธนพิบูลชัย
งมโปรงเบี้ย
นเรกูล
แดงทองดี
แจมใส
เชื้อทหาร
อยูครอบ
กําเนิดนก
ตอยนึ่ง
กันฟก
นาคออง
เกตุวงษ
พรหมมณี
เครือเสนา
วงศวีรเดชขจร
โตวรานนท
สุขใจ
โพธิรังสีเทพ
ชมสวน
บุญวุฒิวิวัฒน
ทิมศรี
ชัยหัง
รักษาคม
นิภาพร
สอนไว
ประสิทธิ์พันธุ
ดามัง
สุขขันทอง
เชวงกุล
แกวใส
วิจารณกุล

หองสอบ

QS2210(1/2)
QS2112
QS2104
QS3111
QS2205(2/2)
QS2207(1/2)
QS2211(2/2)
QS2104
QS3109
QS2106
QS2203(2/2)
QS3103
QS2102
QS2208(1/2)
QS3201(2/2)
QS3101
QS3106
QS2203(1/2)
QS2102
QS3104
QS2107
QS3109
QS2207(1/2)
QS2208(2/2)
QS2203(1/2)
QS2205(1/2)
QS2110
QS3111
QS2212(1/2)
QS3101
QS2105
QS3202(1/2)
QS3104
QS3101
QS3112
QS3106
Page 15 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010699
53010700
53010851
53010852
53010853
53010854
53010855
53010856
53010857
53010858
53010859
53010860
53010861
53010862
53010863
53010864
53010865
53010866
53010867
53010868
53010869
53010870
53010871
53010872
53010873
53010874
53010875
53010876
53010877
53010878
53010879
53010880
53010881
53010882
53010883
53010884

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย อธิบดี
เด็กชาย พีรพล
เด็กหญิง ณัฐชยา
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กชาย ณัฐพงศ
เด็กชาย อนุพันธ
เด็กหญิง จิตติมา
เด็กชาย ณัฐกร
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กชาย ศุภกร
เด็กชาย ศิทธิพงศ
เด็กหญิง พฤษา
เด็กหญิง ปรางแกว
เด็กหญิง อภิชญา
เด็กหญิง ณัฐภรณ
เด็กชาย เทพบดินทร
เด็กหญิง มีนตรา
เด็กชาย ภัทรภณ
เด็กชาย ธัญพิสิษฐ
เด็กชาย จิรภัทร
เด็กชาย ปาณัสม
เด็กหญิง ธัญญารัตน
เด็กชาย ปวริศร
เด็กชาย สุภัทร
เด็กชาย กฤตภาส
เด็กชาย อนวัช
เด็กหญิง สุภัทตรา
เด็กชาย ภูริช
เด็กชาย ปฐมพร
เด็กหญิง ชัญญานุช
เด็กชาย บดีศรณ
เด็กหญิง นฤมล
เด็กชาย อุกฤษฏ
เด็กชาย ปณณวิชญ
เด็กหญิง บุญรญา
เด็กชาย ฤทธิเกียรติ

ศรีชมพู
ตายคง
กฤตสิน
ทองสาย
สุวรรณกิจ
ทับทอง
จันทรเพ็ญ
กนกศรีขริน
บุญมาก
แซอื้อ
ทาวจันทร
ทิมประดับ
เกตุพันธุ
แกนคํา
คชนิล
รุงรอด
เพิ่มชาติ
เจียมศรีชัย
สิงหโนนตาด
สุขเกษม
โตนดดง
ออนละมูล
สกุลตันเจริญชัย
สุวรรณศรี
ธีระวรรณ
ชาวบางมอญ
เขียนวงษ
บุญชู
วรพงษ
จันทรเขียน
กุลนันทคุณ
ศรีประเสริฐ
ดลราษี
นนธิ
อภิรติกร
พงษหาร

หองสอบ

QS3201(2/2)
QS2211(1/2)
QS2201(1/2)
QS2109
QS2201(2/2)
QS3201(2/2)
QS2106
QS2201(1/2)
QS2109
QS3109
QS3108
QS2210(1/2)
QS2207(1/2)
QS3202(1/2)
QS2201(2/2)
QS2202(2/2)
QS3101
QS2212(1/2)
QS2204(1/2)
QS2106
QS2208(1/2)
QS2204(1/2)
QS2207(2/2)
QS3201(1/2)
QS2101
QS3201(2/2)
QS3201(1/2)
QS2212(2/2)
QS2207(1/2)
QS2110
QS2206(1/2)
QS2205(1/2)
QS3203(1/2)
QS2207(2/2)
QS2206(2/2)
QS3103
Page 16 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010885
53010886
53010887
53010888
53010889
53010890
53010891
53010892
53010893
53010894
53010895
53010896
53010897
53010898
53010899
53010900
53010901
53010902
53010903
53010904
53010905
53010906
53010907
53010908
53010909
53010910
53010911
53010912
53010913
53010914
53010915
53010916
53010917
53010918
53010919
53010920

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ปานเกลา
เด็กหญิง พรชนก
เด็กชาย ภัทรพงษ
เด็กหญิง รมยนลิน
เด็กชาย อิสรพงษ
เด็กหญิง ฉัตรเกลา
เด็กหญิง พุทธชาด
เด็กชาย วรเมธ
เด็กหญิง ภัณฑิรา
เด็กชาย กิตติภพ
เด็กหญิง เปมิกา
เด็กชาย นพรุจ
เด็กชาย ศิรคม
เด็กหญิง หทัยกาญจน
เด็กชาย กมลนัทธ
เด็กชาย อชิตพล
เด็กหญิง ภคกุล
เด็กชาย ชยุตพงศ
เด็กชาย สถาปตย
เด็กชาย อนุรักษ
เด็กชาย ชโนธร
เด็กหญิง ชนมชนก
เด็กหญิง ฐิติมา
เด็กหญิง ธนาวรรณ
เด็กชาย พชร
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กหญิง สุภลักษณ
เด็กชาย บุริศร
เด็กหญิง ปนัดดา
เด็กชาย ศิรวิชญ
เด็กชาย สุกฤษฏิ์
เด็กหญิง เกศิตราพรรณ
เด็กชาย ศิรวิทย
เด็กหญิง อัญชลี
เด็กชาย วิศิษฐ
เด็กหญิง รัตนตะวัน

สุนทรีวงศ
หาญณรงค
ทองกรณ
จันทะวงษ
ปนคําแกน
เพ็งนิจ
ตรีรัตน
พรหมวิรัช
แกวบุญยืน
จงรักษ
พิมพิเศษ
โกศลดิลกกุล
รุงจิรารัตน
เจียมศรีชัย
หาญกลา
ออนใจ
วิเชียรสาร
แพสา
ภูมิชิน
เชื้อบุญมี
ไฉยากุล
นวลหงษ
สุขจิตร
คําพิมพา
ปญญาสงค
ดิษฐแยม
กําเงิน
นาละตะ
พุทธสิมมา
ศิริเลิศวัฒนา
เนียมนิล
พันธภักดี
เสตะกลัมม
รัตนศฤงคาร
สุรารักษ
ใจทน

หองสอบ

QS2208(1/2)
QS2208(2/2)
QS2212(1/2)
QS3102
QS3203(1/2)
QS2107
QS2211(1/2)
QS3104
QS2211(2/2)
QS2103
QS2208(1/2)
QS2205(1/2)
QS3108
QS3201(2/2)
QS2101
QS3201(2/2)
QS2211(2/2)
QS2109
QS3110
QS3202(1/2)
QS2109
QS2108
QS2111
QS2203(2/2)
QS2208(2/2)
QS2204(1/2)
QS3201(1/2)
QS2206(2/2)
QS2207(1/2)
QS3108
QS3112
QS2105
QS3108
QS3202(2/2)
QS2111
QS3103
Page 17 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010921
53010922
53010923
53010924
53010925
53010926
53010927
53010928
53010929
53010930
53010931
53010932
53010933
53010934
53010935
53010936
53010937
53010938
53010939
53010940
53010941
53010942
53010943
53010944
53010945
53010946
53010947
53010948
53010949
53010950
53010951
53010952
53010953
53010954
53010955
53010956

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง มานิตา
เด็กหญิง อนัญญา
เด็กชาย นภัส
เด็กชาย ธนดล
เด็กชาย จตุรภัทร
เด็กหญิง วีรลดา
เด็กชาย อภิสิทธิ์
เด็กหญิง เปมิกา
เด็กชาย นันตพงศ
เด็กชาย รวิชญ
เด็กชาย พุทธาวุธ
เด็กชาย กานต
เด็กหญิง สภัทรพร
เด็กชาย ฐิติศักดิ์
เด็กชาย เมธาวุธ
เด็กชาย ไชยภัทร
เด็กชาย ปภังกร
เด็กหญิง วรินธร
เด็กชาย ปทวี
เด็กชาย ภัคพล
เด็กหญิง ภารดา
เด็กชาย กันติทัต
เด็กหญิง วรรณวิษา
เด็กชาย ธิติ
เด็กชาย พิชาภพ
เด็กหญิง พรพิชา
เด็กหญิง พิมพระพี
เด็กหญิง ฉันทชนก
เด็กชาย ปราโมทย
เด็กชาย ชวิน
เด็กหญิง ศดานันท
เด็กหญิง ณัชชา
เด็กหญิง ธนกาญจน
เด็กชาย วัชรากร
เด็กชาย จิตรภาณุ
เด็กชาย ศาสวัฒณ

คําแกว
คุมปาน
กล่ําเถื่อน
คุนเคย
แกวมูลศรี
ผาสุข
อุนแกว
พูนพิน
ฤทธิ์แกว
ธรรมาธิวัฒน
กาศอุดม
ไทยวรรณศรี
ทองเกตุ
โสภา
สันติวงศเดชา
อริยแมน
อังศุรจิต
รสานนท
ปานกลิ่น
เจริญมา
อานุภาพภราดร
สระคู
สุทน
ตอกบัว
พนาอุดมสิน
พุมมาก
เมฆาจิรพล
ฉิมแยม
ลีสินลา
พุกจันทร
นานกระโทก
กอวุฒิพงศ
เตือนวีระเดช
ไกรเกตุ
สุวรรณสารศักดิ์
เกียรติอาคม

หองสอบ

QS3101
QS3201(2/2)
QS2205(1/2)
QS2203(1/2)
QS2105
QS3106
QS3202(1/2)
QS2208(1/2)
QS2205(2/2)
QS3102
QS2211(1/2)
QS2103
QS3110
QS2112
QS3102
QS2111
QS2207(1/2)
QS3105
QS2207(1/2)
QS2211(2/2)
QS2212(2/2)
QS2103
QS3104
QS2204(2/2)
QS2210(2/2)
QS2210(1/2)
QS2211(1/2)
QS2107
QS2207(2/2)
QS2109
QS3108
QS2112
QS2203(1/2)
QS3106
QS2106
QS3108
Page 18 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010957
53010958
53010959
53010960
53010961
53010962
53010963
53010964
53010965
53010966
53010967
53010968
53010969
53010970
53010971
53010972
53010973
53010974
53010975
53010976
53010977
53010978
53010979
53010980
53010981
53010982
53010983
53010984
53010985
53010986
53010987
53010988
53010989
53010990
53010991
53010992

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง เบญญา
เด็กหญิง ชัญญาพิชญ
เด็กชาย กานต
เด็กหญิง ฌัชชา
เด็กหญิง นิติพร
เด็กหญิง โชติรส
เด็กชาย ธนารักษ
เด็กชาย ชาตรี
เด็กหญิง ปพิชญา
เด็กหญิง ฝากฝน
เด็กหญิง นภัสสร
เด็กหญิง อาทิตยา
เด็กชาย สิทธิกานต
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กชาย กัลปสิทธิ์
เด็กหญิง หทัยภัทร
เด็กหญิง พิมพอร
เด็กชาย ยศกร
เด็กหญิง สุภชา
เด็กหญิง สุนิษา
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กหญิง ชญากานต
เด็กชาย รัชพล
เด็กหญิง พราวพุธ
เด็กชาย อภิวัฒน
เด็กหญิง ศิวนาถ
เด็กหญิง คคนางค
เด็กชาย ฉัตรชัย
เด็กชาย รัชพล
เด็กหญิง วรรณสิริ
เด็กหญิง สลิล
เด็กชาย ธนาธิป
เด็กชาย สรัสธร
เด็กชาย อนุภัทร
เด็กหญิง เกวลี
เด็กหญิง นัทธิดา

แสนคํา
พุมแฟง
ไกรเกตุ
นูนคาน
ทองหนาศาล
อินทโชติ
แตสุวรรณ
บุตรสีนอย
เหมือดอดทน
ทองมหา
ครุฑบัว
ศรีคง
แสงเงิน
กิติธะนะ
โพธิมาศ
เรืองอินทร
ฟกนาค
ปญญาสันติสุข
นวนเพ็ง
จันทรสอง
กอนแกว
แซเซียว
เชาวนดี
เมนคํา
จั่นแกว
เปรมปรีดิ์
สอนงายดี
ธนวีระสุวรรณ
พะยอมหวล
กลิ่นตปนียกุล
บุญคง
ภูพงษ
ขจรไพร
บัวทองศรี
จินดาทจักร
โครงสรอย

หองสอบ

QS2206(2/2)
QS2110
QS2103
QS2111
QS2206(1/2)
QS2111
QS2203(2/2)
QS2110
QS2207(1/2)
QS2208(2/2)
QS2205(1/2)
QS3202(2/2)
QS3111
QS2102
QS2103
QS3201(2/2)
QS2211(1/2)
QS3102
QS3201(1/2)
QS3112
QS2102
QS2108
QS3103
QS2210(1/2)
QS3202(1/2)
QS3109
QS2105
QS2107
QS3103
QS3105
QS3111
QS2203(2/2)
QS3110
QS3201(2/2)
QS2104
QS2205(2/2)
Page 19 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53010993
53010994
53010995
53010996
53010997
53010998
53010999
53011000
53011001
53011002
53011003
53011004
53011005
53011006
53011007
53011008
53011009
53011010
53011011
53011012
53011013
53011014
53011015
53011016
53011017
53011018
53011019
53011020
53011021
53011022
53011023
53011024
53011025
53011026
53011027
53011028

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ไชยภพ
เด็กชาย อนุพนธ
เด็กหญิง สิริกร
เด็กหญิง ภัทรมน
เด็กชาย ศุภวิชญ
เด็กชาย เชาววรรธน
เด็กหญิง ณิชกานต
เด็กชาย ปฐมพล
เด็กหญิง อภิสรา
เด็กชาย จตุรภัทร
เด็กหญิง มณทิชา
เด็กหญิง ปยาภรณ
เด็กชาย อลังการ
เด็กชาย วิศเวศ
เด็กชาย ศิวกร
เด็กชาย อัศฎา
เด็กหญิง พุธิตา
เด็กชาย จิรภัทร
เด็กหญิง ภัทรานิษฐ
เด็กชาย ภควัต
เด็กชาย สิงหราช
เด็กหญิง กุลธิดา
เด็กชาย วัชระพลชัย
เด็กหญิง นวพร
เด็กชาย ดุลยวัต
เด็กชาย ธฤต
เด็กหญิง สุทัศนีย
เด็กชาย ตอสกุล
เด็กชาย เสฏฐวุฒิ
เด็กชาย นันทพงศ
เด็กชาย จตุรภัส
เด็กหญิง ชุดา
เด็กชาย สิรวิชญ
เด็กชาย ธนโชติ
เด็กหญิง ชนมนิภา
เด็กชาย บุญเกษม

กลัดงาม
ไชยวงศวัฒน
ไกรสมเดช
ครอบนพรัตน
แกวอุไร
ทองสะอาด
สิงหทา
เพียรสุภาพ
อาจเตียไพบูลย
ทะลือ
สุวรรณวิทย
นวาวัตน
ทิมโพธิ์ทอง
เชียงแสน
มะลิ
วงศชมพู
ศิริพัฒนานุกูลชัย
อรชัยพันธลาภ
บุญเสริม
สมอยู
พุมบานเย็น
ภูภัทรพงศ
ขจรสันติ
เนียมฤทธิ์
คํานวณ
แขวงเมืองณรงค
มาเกตุ
สาเสาร
เกตุกลิ่น
คุมราศี
ทองเลิศ
บุญสังวาลย
นภาศิริปกรณ
ใสไหม
บานเย็น
ยิ้มแยม

หองสอบ

QS2111
QS3201(2/2)
QS3111
QS2212(1/2)
QS3109
QS2111
QS2202(1/2)
QS2207(1/2)
QS3202(1/2)
QS2105
QS3101
QS2208(1/2)
QS3202(2/2)
QS3106
QS3109
QS3202(2/2)
QS2211(1/2)
QS2106
QS2212(1/2)
QS2211(2/2)
QS3111
QS2104
QS3106
QS2205(1/2)
QS2202(1/2)
QS2204(1/2)
QS3112
QS2202(2/2)
QS3201(1/2)
QS2205(2/2)
QS2105
QS2110
QS3111
QS2203(1/2)
QS2108
QS2206(2/2)
Page 20 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011029
53011030
53011031
53011032
53011033
53011034
53011035
53011036
53011037
53011038
53011039
53011040
53011041
53011042
53011043
53011044
53011045
53011046
53011047
53011048
53011049
53011050
53011051
53011052
53011053
53011054
53011055
53011056
53011057
53011058
53011059
53011060
53011061
53011062
53011063
53011064

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ทิพยลดา
เด็กชาย กตัญู
เด็กชาย เฉลิมชนม
เด็กหญิง พิชญา
เด็กหญิง ปณฑารีย
เด็กหญิง กาญจนา
เด็กชาย ธนวัฒน
เด็กชาย ยุทธนากร
เด็กชาย ณัฐพงศ
เด็กหญิง ภัทรกันย
เด็กหญิง รุจิกาญจน
เด็กชาย ฐนฎล
เด็กชาย อธิราช
เด็กหญิง อริศรา
เด็กหญิง มณฑินี
เด็กหญิง ชอเพชร
เด็กชาย นพณัฐ
เด็กชาย สุขุมพันธ
เด็กหญิง ลักษิกา
เด็กหญิง อนันตา
เด็กหญิง ดวงกมล
เด็กหญิง ขวัญชนก
เด็กชาย ณัฐศวนนท
เด็กชาย ฉัตรธรณวัชร
เด็กชาย วสุพล
เด็กหญิง นัทธกาญต
เด็กหญิง นัทธมน
เด็กหญิง ภัทรสุดา
เด็กหญิง ภูสุดา
เด็กหญิง กนกนิภา
เด็กหญิง นิจจริญ
เด็กหญิง ศุภนิดา
เด็กหญิง สาชล
เด็กชาย พศวัต
เด็กชาย ภูมิพัฒน
เด็กหญิง ปุณฑริกา

อยูเกษม
คุณานันทศิลป
ปะระไทย
ศรีแสง
อุปหลา
ศรีสวัสดิ์
จุยวอน
สินทร
บัวพรวน
สัตยบุตร
เหมือนศรีชัย
ประเสริฐดี
ละออง
วัฒนรุง
พนมเจริญกิจ
เปรยะโพธิเดช
กุลานุสนธิ์
ทองเถื่อน
เพิ่มบุญ
กิจชัยเจริญ
ติณสิริสุข
มาเที่ยง
วัชรถาวรศักดิ์
สุขนรินทร
นาคสุทธิ์
ปอมทอง
สุมเงิน
สุขแกว
แกนจันทร
บุณพัฒนศักดิ์
กัดพันธุ
ชูสาย
สันติวงศเดชา
บุพการีพร
ทองนอย
คงรัตน

หองสอบ

QS2202(2/2)
QS2101
QS2107
QS2210(2/2)
QS2207(2/2)
QS2103
QS2203(1/2)
QS3102
QS2201(2/2)
QS2211(2/2)
QS3103
QS2111
QS3201(2/2)
QS3202(1/2)
QS3101
QS2110
QS2205(1/2)
QS3112
QS3104
QS3201(2/2)
QS2202(1/2)
QS2105
QS2202(1/2)
QS2107
QS3105
QS2205(2/2)
QS2205(2/2)
QS2212(1/2)
QS3101
QS2101
QS2206(1/2)
QS3109
QS3111
QS2210(1/2)
QS2212(2/2)
QS2208(1/2)
Page 21 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011065
53011066
53011067
53011068
53011069
53011070
53011071
53011072
53011073
53011074
53011075
53011076
53011077
53011078
53011079
53011080
53011081
53011082
53011083
53011084
53011085
53011086
53011087
53011088
53011089
53011090
53011091
53011092
53011093
53011094
53011095
53011096
53011097
53011098
53011099
53011100

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง วสุนตธรา
เด็กหญิง รดารัตน
เด็กหญิง พิชญาภา
เด็กหญิง เพ็ญพิชชา
เด็กหญิง กัลยกร
เด็กหญิง ภัทราพร
เด็กหญิง มานิตา
เด็กหญิง อภิชญา
เด็กหญิง ธนภรณ
เด็กหญิง กนกพิชญ
เด็กหญิง กชพรรณ
เด็กหญิง ผาณิตา
เด็กหญิง สินันทร
เด็กหญิง ทิพยสุคนธ
เด็กหญิง เนื้อแพร
เด็กชาย กษิดิศ
เด็กหญิง ปาจรีย
เด็กชาย สันติภาพ
เด็กหญิง อักษรา
เด็กหญิง สิริยากร
เด็กหญิง ปรีดาวรรณ
เด็กหญิง ณัฐสุรีย
เด็กหญิง ชญานิศ
เด็กหญิง ณัฐธิดา
เด็กหญิง ญาณิศา
เด็กหญิง ธนธรณ
เด็กชาย พสธร
เด็กหญิง วรรษสินี
เด็กหญิง เมริสา
เด็กชาย ลักษณขภัส
เด็กหญิง ศิรภัสสร
เด็กหญิง ณัฐนรีรัตน
เด็กหญิง สุปรียา
เด็กชาย กิตติศักดิ์
เด็กชาย เศรษฐพงศ
เด็กชาย ธวานนท

วงศปญญา
ลิ้มสุข
สนธิญาติ
งามสอาด
ศึกษา
เลขะวิพัฒน
จันแกน
ดาอินทร
พจนพิริยะ
หนุนครบุรี
ผิวสะอาด
ศรีนวล
ศรีจันทร
บิณฑสูตร
พรหมหิตร
ขุนศรี
พูลคลาย
โกทัน
กุลศิลารักษ
เชื้อมั่น
คุมแสง
บรรเจิดศิลป
พฤกษะวัน
คงเมือง
มาออน
ตันพานิช
ประไพวรรณกุล
วรวณิชชานันท
รุงเรืองโรจนชนะ
มีแมนวิทย
อยูสุข
นอยคํานุช
อัครพัฒน
วันไชย
อนเกตุ
วนิชยาโกศล

หองสอบ

QS3105
QS3102
QS2210(2/2)
QS2211(2/2)
QS2103
QS2212(1/2)
QS3101
QS3202(1/2)
QS2203(1/2)
QS2101
QS2101
QS2208(2/2)
QS3111
QS2202(2/2)
QS2206(1/2)
QS2102
QS2208(1/2)
QS3111
QS3202(2/2)
QS3111
QS2207(2/2)
QS2202(1/2)
QS2108
QS2201(2/2)
QS2111
QS2203(1/2)
QS2210(1/2)
QS3105
QS3102
QS3104
QS3108
QS2201(2/2)
QS3112
QS2104
QS3110
QS2204(1/2)
Page 22 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011101
53011102
53011103
53011104
53011105
53011106
53011107
53011108
53011109
53011110
53011111
53011112
53011113
53011114
53011115
53011116
53011117
53011118
53011119
53011120
53011121
53011122
53011123
53011124
53011125
53011126
53011127
53011128
53011129
53011130
53011131
53011132
53011133
53011134
53011135
53011136

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย จิตตะวัน
เด็กชาย เนติธร
เด็กหญิง พิมพใจ
เด็กหญิง อาภาภรณ
เด็กชาย เติมวุฒิ
เด็กหญิง รัตติยากร
เด็กหญิง พรรวษา
เด็กหญิง วนัชพร
เด็กชาย ธนิก
เด็กชาย บุรินทร
เด็กชาย ธนภัทร
เด็กหญิง นันทนภัส
เด็กชาย ศุภกฤต
เด็กชาย ณัฐวุฒิ
เด็กชาย สุมนัส
เด็กชาย เนติพงศ
เด็กชาย ภธณเดช
เด็กชาย ภัทรพงศ
เด็กหญิง ทักษพร
เด็กหญิง ณัฐรี
เด็กหญิง มาวารี
เด็กหญิง อัจฉริยา
เด็กหญิง สุดารัตน
เด็กหญิง ธารธิดา
เด็กชาย กฤษณสกนธ
เด็กหญิง ฑิตยา
เด็กหญิง ธณัญญา
เด็กชาย กิตติพศ
เด็กหญิง ชัญญา
เด็กหญิง โยษิตา
เด็กหญิง สุธินา
เด็กชาย กณวรรธน
เด็กชาย พิทยุตม
เด็กชาย ธิติพันธ
เด็กชาย ภัทรพงษ
เด็กชาย อํานาจ

มณีชูเกตุ
พิมพไลย
อนันตศิริจินดา
จินดาพงษ
เพราะสําเนียง
ดีอินทร
คลายทาโรง
เสกาจารย
กันแตง
สอนเวียง
รัตนจันทร
พิพรรธนดิษกุล
คงพิทักษ
จันทรเรือง
ธรรมาภิมุข
อัศวเมธานนท
เรือนหลวง
ภาณุเจต
พรามพริ้ง
อินทรประสิทธิ์
คัมภีร
แตงใจ
เทียมกลอม
สังฆมาตร
นลินรัตน
ภูโฉม
จุยดอนกลอย
ทองปรุง
จันทรอินทร
ปอมบุญมี
แกวกลอม
จันทรปญญา
เลาหสุขไพศาล
อินชัยวงค
ศรีสังวรณ
คชนิล

หองสอบ

QS2106
QS2206(1/2)
QS2211(1/2)
QS3202(2/2)
QS2202(2/2)
QS3103
QS2210(1/2)
QS3104
QS2203(2/2)
QS2206(2/2)
QS2203(1/2)
QS2205(2/2)
QS3109
QS2202(1/2)
QS3201(1/2)
QS2206(1/2)
QS2211(2/2)
QS2212(1/2)
QS2202(2/2)
QS2202(1/2)
QS3101
QS3202(2/2)
QS3112
QS2204(2/2)
QS2102
QS2112
QS2202(2/2)
QS2103
QS2110
QS3102
QS3112
QS2101
QS2210(2/2)
QS2204(2/2)
QS2212(1/2)
QS3203(1/2)
Page 23 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011137
53011138
53011139
53011140
53011141
53011142
53011143
53011144
53011145
53011146
53011147
53011151
53011152
53011153
53011154
53011155
53011156
53011157
53011158
53011159
53011160
53011161
53011162
53011163
53011164
53011165
53011166
53011167
53011168
53011169
53011170
53011171
53011172
53011173
53011174
53011175

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย รังสิมันตุ
เด็กชาย ศิวกร
เด็กหญิง สุภัสสร
เด็กหญิง นภสร
เด็กชาย ณัฏฐ
เด็กชาย คุณาธิป
เด็กหญิง ชวิศา
เด็กหญิง ชนัญญากาญจน
เด็กหญิง สกุลกาญจน
เด็กชาย ธรรมฤทัย
เด็กชาย ภูมิพร
เด็กชาย พิธาน
เด็กชาย ธีรวิสิทธิ์
เด็กหญิง รัตนากร
เด็กชาย นภสินธุ
เด็กหญิง ปรางคนรี
เด็กหญิง ณัฐนรี
เด็กหญิง สุทธิดา
เด็กหญิง สิรามล
เด็กหญิง ธิดารัตน
เด็กหญิง ภัทรานิษฐ
เด็กหญิง มัณริกา
เด็กหญิง สุวิชาดา
เด็กหญิง ธนิตา
เด็กหญิง วรฎา
เด็กหญิง วราภรณ
เด็กหญิง ณัฐนันท
เด็กหญิง กัณฐิกา
เด็กหญิง ปรางคทิพย
เด็กชาย ศุภกร
เด็กหญิง ปริฉัตร
เด็กหญิง นภัสกร
เด็กชาย สุรารักษ
เด็กชาย สุทธิรักษ
เด็กหญิง พรรษชล
เด็กชาย เจตพัฒน

บัวแยม
ลือสูงเนิน
บุญธรรมมา
ยอดเถื่อน
ลี้สมบัติ
สุขประเสริฐ
วงศทะ
รักษบริสุทธิศรี
เกิดมั่น
วงศประเสริฐ
ธเนศอนันต
มีผดุง
เทียมเศวต
จันทระ
เนตรทอง
งอกแสน
จันทรทป
คลังกรณ
วัฒนบุตร
ศักดิ์ดี
บัวบาง
ณรงคชัย
หวันดาเหร
ศรีสาธร
จุยจําลอง
ตระกูลเดิม
อินดี
โตเกษม
ครุฑสังวาลย
สงวนศิลป
คัฒมาตย
คาเจริญ
แสงมณี
สุทธรินทร
สีหะอําไพ
พินิจอุปพันธ

หองสอบ

QS3103
QS3109
QS3201(1/2)
QS2205(1/2)
QS2112
QS2105
QS2110
QS2108
QS3110
QS2203(2/2)
QS2212(2/2)
QS2211(1/2)
QS2204(2/2)
QS3103
QS2205(1/2)
QS2207(2/2)
QS2201(2/2)
QS3112
QS3111
QS2204(2/2)
QS2212(1/2)
QS3101
QS3201(1/2)
QS2203(2/2)
QS3104
QS3105
QS2201(2/2)
QS2103
QS2207(1/2)
QS3109
QS2207(2/2)
QS2205(1/2)
QS3201(1/2)
QS3112
QS2210(1/2)
QS2107
Page 24 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011176
53011177
53011178
53011179
53011180
53011181
53011182
53011183
53011184
53011185
53011186
53011187
53011188
53011189
53011190
53011191
53011192
53011193
53011201
53011202
53011203
53011204
53011205
53011206
53011207
53011208
53011209
53011251
53011252
53011253
53011254
53011255
53011256
53011257
53011258
53011259

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย พิสิษฐกร
เด็กหญิง อาจารี
เด็กหญิง ชุติกาญจน
เด็กหญิง ญานิกา
เด็กชาย ยศวรรธน
เด็กชาย ภาคภูมิ
เด็กหญิง สชา
เด็กชาย เจษฎา
เด็กหญิง พุธิตา
เด็กชาย เกริกไกวัล
เด็กชาย เฉลิมชัย
เด็กหญิง นัฐวรรณ
เด็กหญิง อุนาพร
เด็กหญิง พัชราภา
เด็กหญิง สมปรารถนา
เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์
เด็กหญิง วนัชพร
เด็กชาย ภวัต
เด็กชาย ภูสิทธิ์
เด็กหญิง เปรม
เด็กหญิง จิรัชญา
เด็กชาย จิรายุส
เด็กหญิง กานตพิชชา
เด็กชาย ชิษณุพงศ
เด็กหญิง ภรณชนก
เด็กชาย ปยังกูร
เด็กชาย ชิตวัน
เด็กหญิง ฐิตาภรณ
เด็กหญิง นฤชยา
เด็กหญิง อินธิรา
เด็กหญิง นัญชิดา
เด็กหญิง สตรีวิชญ
เด็กหญิง สุพนิฐา
เด็กหญิง นัดดาภรณ
เด็กหญิง ปยาพัชร
เด็กชาย ภาณัฐ

คุณาวุฒิตระกูล
แปนเกิด
รอดแปน
ศรียากูล
วิริยานนท
สืบสายออน
ดวงรัตน
ดาระอินทร
เล็กพุฒิกานต
บุญยวัตร
เอี่ยมจินดา
ราญบุตร
เผือกศรี
กันธะโน
เอี่ยมดี
สมิทธิภิญโญ
ชํานาญชาง
ศรีเมือง
นาคแท
วองสกุล
สุขหอ
อนุสิทธิ์
บุญมาก
รุงไพบูลยฤทธิ์
พิชัยพานิช
ปญโญใหญ
สนธิ
พรมมาบุญ
ปทุมวัน
สุดสม
ยิ่งยศ
จูเจี่ย
อุดมธนวงศ
คําชาวนา
นวมเพ็ชร
เลาหะทองทิพย

หองสอบ

QS2211(1/2)
QS3202(2/2)
QS2110
QS2111
QS3102
QS2212(2/2)
QS3110
QS2107
QS2211(1/2)
QS2104
QS2107
QS2205(2/2)
QS3203(1/2)
QS2210(1/2)
QS3110
QS3108
QS3104
QS2211(2/2)
QS3101
QS2208(2/2)
QS2106
QS2107
QS2103
QS2110
QS2211(2/2)
QS2208(1/2)
QS2110
QS2111
QS2205(1/2)
QS3203(1/2)
QS2205(2/2)
QS3110
QS3112
QS2205(2/2)
QS2208(1/2)
QS2212(2/2)
Page 25 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011260
53011261
53011262
53011263
53011264
53011265
53011266
53011267
53011268
53011269
53011270
53011271
53011272
53011273
53011274
53011275
53011276
53011277
53011278
53011279
53011280
53011281
53011282
53011283
53011284
53011285
53011286
53011287
53011288
53011289
53011290
53011291
53011292
53011293
53011294
53011295

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ณัธนนท
เด็กหญิง กัญชพร
เด็กหญิง นัทธมน
เด็กหญิง สริตา
เด็กหญิง ภัทรวรินทร
เด็กชาย วัชรากร
เด็กชาย ณัฐนนท
เด็กชาย วงศธร
เด็กชาย นันทพงศ
เด็กหญิง รัตติยา
เด็กชาย ศุภกิตติ์
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กหญิง ทิพยธิดา
เด็กหญิง สุดารัตน
เด็กหญิง ธนัชพร
เด็กชาย รชต
เด็กชาย พงศธร
เด็กหญิง รสิกานต
เด็กหญิง อรปรีญา
เด็กหญิง ชญานิศ
เด็กชาย ธนชัย
เด็กหญิง อารยา
เด็กชาย จิระวิน
เด็กชาย เอกสิทธิ์
เด็กชาย อภิเดช
เด็กหญิง พัณณิตา
เด็กหญิง กัญญาลักษณ
เด็กชาย กีรติ
เด็กหญิง วิมพวิภา
เด็กหญิง วรรณพร
เด็กชาย จิรภัทร
เด็กหญิง ปณพร
เด็กชาย พชรวัฒน
เด็กหญิง กานตพิชชา
เด็กชาย ภัทรโชค
เด็กหญิง นลพรรณ

บัวหลวง
กันไทย
สิงหปาน
แสงสุวรรณ
ขาวเอี่ยม
คําบุง
ตัวลือ
ปนคุย
คีรีราช
คําหวาน
อิ้มแตง
มหะพันธุ
อินกรัด
คลังเอี่ยม
มั่นระวัง
สุทธิประดิษฐ
กุหลาบเทียม
เฟองหิรัญ
ปรีชาวนา
สนั่นนาม
พรมกล่ํา
อนันตศิริสมบัติ
สุขขี
ชํานาญจิตร
พลอาจ
พุทธิวิศิษฏ
ไชโย
แซซื้อ
แกวมิ่งตระกูล
สากระแสร
สิงหมนต
เชื้อนพคุณ
สุวรรณศรี
กันทา
เจริญกูล
รอดทอง

หองสอบ

QS2202(1/2)
QS2102
QS2205(2/2)
QS3110
QS2212(1/2)
QS3106
QS2201(2/2)
QS3104
QS2205(2/2)
QS3103
QS3109
QS2102
QS2202(2/2)
QS3112
QS2203(2/2)
QS3102
QS2208(2/2)
QS3103
QS3202(1/2)
QS2108
QS2203(1/2)
QS3203(1/2)
QS2106
QS3203(1/2)
QS3202(1/2)
QS2210(2/2)
QS2103
QS2104
QS3106
QS3104
QS2106
QS2207(1/2)
QS2208(2/2)
QS2103
QS2211(2/2)
QS2205(1/2)
Page 26 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
2 ธันวาคม 2552

เลขที่นั่งสอบ

53011296
53011297
53011298
53011299
53011300
53011301
53011302
53011303
53011304
53011305
53011306
53011307
53011308
53011309
53011310
53011311
53011312
53011313
53011314
53011315
53011316
53011317
53011318
53011319
53011320
53011321
53011322
53011323
53011324
53011325
53011326
53011327
53011328
53011329
53011330
53011331

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย กิตติศักดิ์
เด็กชาย รพีพงค
เด็กชาย ภูบดี
เด็กหญิง ชุติมา
เด็กชาย ธนัช
เด็กชาย เมธา
เด็กหญิง นันทลักษณ
เด็กหญิง ณัฐธิดา
เด็กหญิง สิตาภา
เด็กหญิง ชญานันท
เด็กชาย ณัฐชนน
เด็กชาย นัทธพงศ
เด็กหญิง ณัชชิญา
เด็กหญิง เมฑิกานต
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กชาย คชา
เด็กหญิง อริศรา
เด็กหญิง ภาวิณี
เด็กหญิง สรัลดา
เด็กหญิง ปวีณนุช
เด็กชาย พงศเทพ
เด็กชาย ภีมวัจน
เด็กหญิง ชัญญา
เด็กชาย กิตติภัฎ
เด็กชาย กฤติธี
เด็กชาย ศุภเสกข
เด็กหญิง ณัฐฐาพร
เด็กหญิง กุลภรณ
เด็กชาย สุทธิภัทร
เด็กชาย ธีระธาดา
เด็กหญิง ธนพร
เด็กชาย ศตายุ
เด็กหญิง วริศรา
เด็กหญิง เปมิกา
เด็กชาย ชวนากร
เด็กหญิง ชาลิสา

ศรีโยยอด
สุริยศักดิ์ภูบดี
ปอมจักรศิลป
ราชสีห
รอดหิรัญ
พุมอ่ํา
พลอยระยา
บุญอยู
เจ็กภู
ยากองโค
ขางโต
เพ็งเปลี่ยน
โทษาธรรม
พัฒนาวรกุล
ไชยอิ่นคํา
วงศเศรษฐภูษิต
วรรณฤกษงาม
แยมมา
จันทะโก
ทับโทน
จูอาภรณ
มิ่งขวัญ
อุยยางกูล
ศรีวงษา
มงคลวัจน
สุชัยคณารักษ
ขําคง
สุวรรณพูล
เหลาไพบูลยพิพัฒน
ยายอด
สําเภา
ชินละนาค
เกตุรักษ
ปานทิม
อยูเจริญกิจ
เจริญผล

หองสอบ

QS2104
QS3102
QS2212(2/2)
QS2111
QS2203(2/2)
QS3101
QS2205(2/2)
QS2201(1/2)
QS3111
QS2108
QS2201(1/2)
QS2205(2/2)
QS2112
QS3101
QS2108
QS2105
QS3202(2/2)
QS2212(2/2)
QS3110
QS2207(2/2)
QS2208(2/2)
QS2212(2/2)
QS2110
QS2103
QS2102
QS3109
QS2201(1/2)
QS2104
QS3112
QS2204(2/2)
QS2203(1/2)
QS3108
QS3105
QS2208(1/2)
QS2109
QS2110
Page 27 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

53011332
53011333
53011334
53011335
53011336
53011337
53011338
53011339
53011340
53011341
53011342
53011343
53011344
53011345
53011346
53011347
53011348
53011349
53011350
53011351
53011352
53011353
53011354
53011355
53011356
53011357
53011358
53011359
53011360
53011361
53011362
53011363
53011364
53011365
53011366
53011367

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ธัญญลักษณ
เด็กหญิง สิริกร
เด็กชาย ภัทราวุฒิ
เด็กหญิง ศจี
เด็กหญิง นภัสสร
เด็กหญิง ภัทรลภา
เด็กหญิง อธิชา
เด็กหญิง นันทนัช
เด็กชาย ภากร
เด็กหญิง ณัฐกมล
เด็กชาย ศุภวิชญ
เด็กหญิง วันวิสาข
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กหญิง ตารกา
เด็กชาย ยศพล
เด็กชาย ศุภวิชญ
เด็กชาย เศรษฐดา
เด็กชาย ชนาธิป
เด็กหญิง สุมินตรา
เด็กหญิง ทัชชา
เด็กหญิง รพีภัทร
เด็กหญิง ณัชชา
เด็กหญิง สุขุมาล
เด็กชาย รัชพล
เด็กชาย ณัฏฐ
เด็กหญิง ภัทรนันท
เด็กชาย อภิวัฒน
เด็กชาย พัฒนภูมิ
เด็กหญิง ปราณปริยา
เด็กชาย สรสิชา
เด็กหญิง เบญจมาภรณ
เด็กชาย วุฒิชัย
เด็กหญิง ธนัชชา
เด็กชาย วิทวัส
เด็กชาย ธัญเทพ
เด็กชาย ณัฐรัตน

ชื่นโพธิ์ใช
อุนทรัพย
บอแกว
ตันจนาพันธ
คลายแท
โตะสงวนพันธ
อรุณเขต
วชิรโสภาไพฑูรย
พันวัง
เมืองทอง
ฉัตรเจริญพัฒน
พูลประดิษฐ
จันทกูล
สุขดิษฐ
อินทรสถิตย
วัฒนไพโรจนรัตน
วัฒนชีวโนปกรณ
ผสม
อยูดี
ขุนพิฤกษ
วัลลศิริ
นิมิตสถิตธรรม
เรืองวิรุฬ
มัทธุจัด
ขําแปน
ปานทองคํา
ทองทุม
บุญรอด
ชูประเสริฐสุข
รัตนเรืองวิโรจน
ขําพิทักษ
กันหามิ่ง
อรุณประเสริฐกุล
กลัดนุม
เนียมสลุด
นาคประเสริฐ

หองสอบ

QS2204(1/2)
QS3111
QS2212(1/2)
QS3108
QS2205(1/2)
QS2212(1/2)
QS3201(2/2)
QS2205(2/2)
QS2212(2/2)
QS2201(1/2)
QS3109
QS3106
QS2108
QS2202(2/2)
QS3102
QS3109
QS3110
QS2109
QS3201(1/2)
QS2202(2/2)
QS3102
QS2112
QS3112
QS3103
QS2112
QS2212(1/2)
QS3202(1/2)
QS2210(1/2)
QS2207(2/2)
QS3110
QS2206(2/2)
QS3108
QS2203(2/2)
QS3106
QS2204(1/2)
QS2202(1/2)
Page 28 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040

53011368
53011369
53011370
53011371
53011372
53011373
53011374
53011375
53011376
53011377
53011378
53011379
53011380
53011381
53011382
53011383
53011384
53011385
53011386
53011387
53011388
53011389
53011390
53011391
53011392
53011393
53011394
53011395
53011396
53011397
53011398
53011399
53011400
53011401
53011402
53011403

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ศุภณัฐ
เด็กหญิง พลอยชนก
เด็กหญิง พิชามญชุ
เด็กหญิง ยลรดา
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กชาย วชิรวิทย
เด็กชาย นิธิกร
เด็กหญิง ญาณิศา
เด็กชาย จิรกาล
เด็กหญิง โสภิตา
เด็กหญิง ชญาณิศ
เด็กหญิง ญาณิศา
เด็กหญิง ธัญพิชชา
เด็กหญิง พันธิตรา
เด็กหญิง ชุติกาญจน
เด็กหญิง อรวรรณ
เด็กชาย เบ็ญจมภัทร
เด็กหญิง กานตชนิกา
เด็กหญิง กสิณา
เด็กชาย กฤษณะ
เด็กชาย พิตตินันท
เด็กชาย ชนพัฒน
เด็กชาย พงศธร
เด็กหญิง อภิชญา
เด็กหญิง พิชญานิน
เด็กหญิง วรรณวดี
เด็กหญิง สินีนาฏ
เด็กหญิง ปุณยนุช
เด็กชาย นวพันธ
เด็กชาย พงศกร
เด็กหญิง เบญญาภัทธ
เด็กหญิง ชมพูนุท
เด็กหญิง ณัฐมน
เด็กชาย เพชรพิษณุ
เด็กหญิง รวีวิช
เด็กชาย นันทิพัฒน

คลองใจ
ตุยบุญมา
ธีรนิติ
สัทธิง
โฉมอุดม
ฟกทอง
วันวิวัฒน
พัวพิทยศิริกุล
ไชยเกิด
แสงเทียน
โลกเลื่อง
โสตะ
เริงชัยภูมิ
เกียรติไกรรัตน
กุลนิยม
ทองแบน
กุลจิตติวิศุทธิ์
จันทรสุริย
ชํานาญพันธ
พลชา
นันทะชมภู
ธีระชีพ
ดามาพงษ
พงษพิชิต
โตจรัส
บุญพวง
ดํามินเศษ
ศิริโชคธนทรัพย
พิมพศรี
ณ วิเชียร
พิทักษ
บุญธรรมมา
มีปน
จิระเดชประไพ
จันทรสุวรรณ
อินคต

หองสอบ

QS3109
QS2210(1/2)
QS2210(2/2)
QS3102
QS2108
QS3104
QS2206(1/2)
QS2111
QS2106
QS3201(2/2)
QS2108
QS2111
QS2204(1/2)
QS2210(2/2)
QS2110
QS3202(1/2)
QS2206(2/2)
QS2103
QS2102
QS2102
QS2210(2/2)
QS2108
QS2208(2/2)
QS3202(1/2)
QS2210(2/2)
QS3104
QS3111
QS2208(1/2)
QS2205(2/2)
QS2208(2/2)
QS2206(2/2)
QS2109
QS2201(2/2)
QS2211(2/2)
QS3102
QS2205(2/2)
Page 29 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

53011404
53011405
53011406
53011407
53011408
53011409
53011410
53011411
53011412
53011413
53011414
53011415
53011416
53011417
53011418
53011419
53011420
53011421
53011422
53011423
53011424
53011425
53011426
53011427
53011428
53011429
53011430
53011431
53011432
53011433
53011434
53011435
53011436
53011437
53011438
53011439

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ปรียาภรณ
เด็กชาย ศิวกร
เด็กชาย จักรินทร
เด็กหญิง ชัชชญา
เด็กหญิง วรัญญา
เด็กหญิง นวพรรษ
เด็กชาย กฤตภาส
เด็กหญิง วรรษชล
เด็กชาย ปริวรรต
เด็กหญิง ณัฐวดี
เด็กชาย ภาสกร
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กหญิง นันทัชพร
เด็กชาย ธนกร
เด็กชาย ภูษณ
เด็กหญิง นงนภัทร
เด็กหญิง ปภาวรินทร
เด็กหญิง ฐนิธิญาณ
เด็กชาย เกจิ
เด็กหญิง สุเมธินี
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กหญิง มินตรา
เด็กหญิง อลิษา
เด็กหญิง ชนัญชิดา
เด็กหญิง สิริรจนา
เด็กหญิง กรองกาญจน
เด็กชาย อดุลวิทย
เด็กหญิง ชนนิกานต
เด็กหญิง พัณณิตา
เด็กหญิง มัญชรี
เด็กหญิง หทัยภัทร
เด็กหญิง สุธารินีย
เด็กชาย ปยพัชร
เด็กชาย รุจโรจน
เด็กหญิง ทัตพร
เด็กหญิง ณัฐนิชา

พันธสุวรรณ
ภูแส
หาญพละ
หิรัญศิริวัฒน
เพาะเจริญ
ศรีสุข
สิงหา
ชัยศิริรัตน
คงเมือง
หอมบุปผา
คํามั่น
ศรีรัตนพงษ
สรอยศักดิ์
ชูประเสริฐสุข
พัฒนุช
ชอบธรรม
สมศรี
วรินคุณาณกรณ
กล่ํานอย
ธูปบูชา
กอนดี
แยมพี
มูลวงค
สมเชื้อ
คูศิริรัตน
แสงกาญจนวนิช
วิทยาอนุรักษ
บํารุงไทย
นิลพร
วงศตั้ง
อินทรลับ
พันธมูล
ขาวแสง
สนธิวัฒนตระกูล
จันทอุปลี
นวลอยู

หองสอบ

QS2207(2/2)
QS3109
QS2106
QS2110
QS3105
QS2205(1/2)
QS2101
QS3105
QS2207(2/2)
QS2202(1/2)
QS2212(2/2)
QS2108
QS2205(2/2)
QS2202(2/2)
QS3101
QS2204(2/2)
QS2207(1/2)
QS2111
QS2104
QS3201(1/2)
QS2109
QS3101
QS3202(2/2)
QS2108
QS3111
QS2101
QS3201(2/2)
QS2108
QS2210(2/2)
QS3101
QS3201(2/2)
QS3112
QS2208(1/2)
QS3103
QS2202(2/2)
QS2201(2/2)
Page 30 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112

53011440
53011441
53011442
53011443
53011444
53011445
53011446
53011447
53011448
53011449
53011450
53011451
53011452
53011453
53011454
53011462
53011463
53011464
53011465
53011466
53011467
53011468
53011469
53011470
53011471
53011472
53011473
53011474
53011475
53011476
53011477
53011478
53011479
53011480
53011481
53011482

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ลลนา
เด็กหญิง พรรษชล
เด็กหญิง ภัทรี
เด็กชาย ธนทัต
เด็กชาย โสภณัฐ
เด็กชาย แทนไท
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กชาย บวรภัค
เด็กหญิง ณัฐพร
เด็กหญิง วรางคณา
เด็กชาย เจษฎากร
เด็กหญิง ศุภนิดา
เด็กชาย ณัฐกฤต
เด็กหญิง ชุติกาญจน
เด็กหญิง กุลภา
เด็กชาย กวิน
เด็กชาย ธนพัฒน
เด็กชาย สรวิชญ
เด็กชาย ณัฐภัทร
เด็กหญิง นันทกานต
เด็กหญิง มนัสนันท
เด็กหญิง สุริวิภา
เด็กหญิง สุรีวัฒน
เด็กหญิง ธันยสิตา
เด็กหญิง สุธินี
เด็กชาย เสฎฐวุฒิ
เด็กหญิง กชกร
เด็กหญิง ศศิวิมล
เด็กชาย โสภณัฐ
เด็กชาย สิโรตม
เด็กหญิง บัณฑิตา
เด็กหญิง สโรชา
เด็กหญิง ณิชานันท
เด็กหญิง นัทธมน
เด็กชาย ภุชงค
เด็กหญิง เกตนสิรี

บูรณสันติกุล
สืบสุรียกุล
พยอมหอม
แกวคต
จาภา
อูวุฒิพงษ
ทับเอี่ยม
ดาวกระจาย
ตันรัตนวงศ
บุณยมณี
เสมาทอง
มนตรีวิวัฒน
ออนอุทัย
ศรีเลิศ
ตันติวรสิทธิ์
ภาณุเจต
ชูแสง
กาวน
วงศกิตติพัฒนา
หวยสวัสดิ์
อนคง
เชื้อไชยนา
คชนิล
โพธิ์อริยกุล
เปรมเกษม
คารมปราชญ
ชาญธัญกร
ประสานสมบัติ
เพ็งนิ่ม
มะอิ
งานฉกรรจ
สืบเหลารบ
ทองสุข
ขาวหนู
ละอินทร
สมซา

หองสอบ

QS3103
QS2210(1/2)
QS2212(1/2)
QS2203(1/2)
QS3201(1/2)
QS2202(2/2)
QS2203(1/2)
QS2206(1/2)
QS2201(2/2)
QS3105
QS2107
QS3109
QS2201(1/2)
QS2111
QS2104
QS2102
QS2203(1/2)
QS3110
QS2201(2/2)
QS2205(2/2)
QS3101
QS3201(1/2)
QS3201(1/2)
QS2204(2/2)
QS3112
QS3201(1/2)
QS2101
QS3108
QS3201(1/2)
QS3112
QS2206(1/2)
QS3111
QS2202(1/2)
QS2205(2/2)
QS2212(2/2)
QS2104
Page 31 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

53011483
53011484
53011485
53011486
53011487
53011488
53011489
53011490
53011491
53011492
53011493
53011494
53011495
53011496
53011497
53011498
53011499
53011500
53011501
53011502
53011503
53011504
53011505
53011506
53011507
53011508
53011509
53011510
53011511
53011512
53011513
53011514
53011515
53011516
53011517
53011518

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง พัณณิตา
เด็กหญิง ธัญวรัตม
เด็กหญิง รวิสรา
เด็กหญิง ชลาธร
เด็กหญิง นลินรัตน
เด็กหญิง แทนชนม
เด็กชาย คงกระพัน
เด็กหญิง ปลายฟา
เด็กหญิง ธนัชพร
เด็กชาย นนทชัย
เด็กหญิง ภัทรวดี
เด็กชาย ตะวัน
เด็กหญิง ณัฐมณฑา
เด็กชาย อาณกร
เด็กชาย ณัฐกิตติ์
เด็กหญิง เบญญทิพย
เด็กหญิง ณัฏฐธิดาภรณ
เด็กหญิง พชรพร
เด็กชาย ติณณภพ
เด็กชาย ณัฏฐพล
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กหญิง ชญานิษฐ
เด็กชาย อัตถพล
เด็กหญิง ฐิติยาภรณ
เด็กหญิง ณัฐพร
เด็กชาย จิรกิตติ์
เด็กชาย ธัชชัย
เด็กหญิง โยษิตา
เด็กหญิง กัญญารัตน
เด็กหญิง อัจฉรา
เด็กหญิง สุกัญญา
เด็กหญิง ดวงลดา
เด็กหญิง พรปวีณ
เด็กชาย สมรัฐ
เด็กชาย ธนกร
เด็กหญิง ณัฐนิชา

สุจินพรัหม
สุคนธา
วิรุฬหสกุล
พึ่งธรณี
ปนจาด
เพชรรูแจง
เข็มครุฑ
วุฑฒยากร
บุญพิมพ
ธรรมวงศ
บุญรอด
นวมออน
ทองมา
ทองสวรรค
วันทอง
บุญทอง
สุวรรณประวัติ
อุนแกว
วัจนะรัตน
ตันจอ
ทาวสาร
คันศร
อินทรเทศ
ตูมหอม
ปานทิม
โหมดชัง
ดานจิระมนตรี
จันทะวงษ
เผือกออน
ศิริกาญจนพงศ
แกวคําลือ
อินทรโม
บรรจงรัตน
เสือเพ็ง
ตั้งวงศกิจการ
เขียวอุบล

หองสอบ

QS2210(2/2)
QS2204(1/2)
QS3102
QS2109
QS2205(1/2)
QS2202(2/2)
QS2105
QS2207(2/2)
QS2203(2/2)
QS2204(2/2)
QS2212(1/2)
QS2202(2/2)
QS2201(2/2)
QS3202(2/2)
QS2201(1/2)
QS2206(2/2)
QS2112
QS2208(2/2)
QS2202(2/2)
QS2201(1/2)
QS2204(1/2)
QS2108
QS3202(2/2)
QS2111
QS2201(2/2)
QS2106
QS2204(1/2)
QS3102
QS2102
QS3202(2/2)
QS3112
QS2202(1/2)
QS2210(1/2)
QS3110
QS2202(2/2)
QS2201(2/2)
Page 32 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184

53011519
53011520
53011521
53011522
53011523
53011524
53011525
53011526
53011527
53011528
53011529
53011530
53011531
53011532
53011533
53011534
53011535
53011536
53011537
53011538
53011539
53011540
53011541
53011542
53011543
53011544
53011545
53011546
53011547
53011548
53011549
53011550
53011551
53011552
53011553
53011554

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง สุวิชชา
เด็กหญิง สิริสุข
เด็กหญิง จิดา
เด็กชาย ณัฐวุฒิ
เด็กชาย ปรัชญกานต
เด็กชาย กฤติบุญ
เด็กชาย กิตติธัช
เด็กหญิง ฟาใส
เด็กหญิง วรรณวิมล
เด็กชาย พลวิชญ
เด็กหญิง อมรกานต
เด็กชาย ณัฐพล
เด็กชาย พีรวิชญ
เด็กชาย สุรเกียรติ
เด็กชาย กรกฎ
เด็กหญิง วรลักษณ
เด็กชาย พงศกร
เด็กชาย ธีธัช
เด็กหญิง กุลกานต
เด็กหญิง ชวรัตน
เด็กหญิง ปรีชญา
เด็กหญิง สุวิตรา
เด็กหญิง มนทิรา
เด็กชาย ฐิติวุฒิ
เด็กชาย คณิน
เด็กหญิง พัชรนันท
เด็กหญิง ศิรินญา
เด็กหญิง บุปผา
เด็กหญิง ศุภรดา
เด็กหญิง ณัชชารีย
เด็กหญิง สรัลพร
เด็กชาย เจษฎากร
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กหญิง ณัฏฐา
เด็กหญิง วรัญญา
เด็กหญิง ธีราพร

กลิ่นหอม
มณีวรรณ
ฤทธิ์รื่น
ฟกนาค
วงศวัฒน
คุณประทุม
คงสุขวิวัฒน
สันตินรนนท
ปาลาศ
สุขเกิด
ผุดวัฒน
นิ่มเปย
เลิศสุขสมบัติ
เลิศสุขสมบัติ
เรือนอินทร
เทพวรชัย
เจริญศรี
รัตนะ
จึงวงศไพบูลย
ขําวีระ
ชมประเสริฐ
มีอุดร
แซจัง
รีชีวะ
อนุพันธ
แพทยไชโย
ปญจรี
ตุมสุข
วงศกังแห
สากร
สุปนะ
นอยทาชาง
สิริธัญกิจ
สิทธิลภ
วสุพลนฤนาท
ขันธทอง

หองสอบ

QS3201(1/2)
QS3111
QS2106
QS2202(1/2)
QS2207(1/2)
QS2102
QS2103
QS2211(2/2)
QS3104
QS2210(1/2)
QS3202(1/2)
QS2201(2/2)
QS2211(1/2)
QS3201(1/2)
QS2101
QS3105
QS2208(2/2)
QS2204(2/2)
QS2104
QS2109
QS2207(2/2)
QS3201(1/2)
QS3101
QS2112
QS2105
QS2210(1/2)
QS3109
QS2206(2/2)
QS3109
QS2112
QS3110
QS2107
QS2109
QS2201(1/2)
QS3105
QS2204(2/2)
Page 33 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220

53011555
53011556
53011557
53011558
53011559
53011560
53011561
53011562
53011563
53011564
53011565
53011566
53011567
53011568
53011569
53011570
53011571
53011572
53011573
53011574
53011575
53011576
53011577
53011578
53011579
53011580
53011581
53011582
53011583
53011584
53011585
53011586
53011587
53011588
53011589
53011590

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ศรัณญ
เด็กหญิง วริษฐา
เด็กหญิง ศุภนิดา
เด็กชาย ปฐมพงศ
เด็กหญิง ดวงกมล
เด็กหญิง ปภัสสร
เด็กชาย ชนัฐ
เด็กชาย ปฐมพงษ
เด็กชาย อริญชย
เด็กหญิง ณัฐพร
เด็กหญิง ลักษิกา
เด็กหญิง รมิดา
เด็กชาย ศิรวิชญ
เด็กหญิง วรัธยา
เด็กหญิง ณัฏฐา
เด็กหญิง จิตตินัฏฐ
เด็กหญิง ณัฐกฤตา
เด็กหญิง ธนัชชา
เด็กชาย สิทธิเดช
เด็กหญิง สิริกุลยา
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กหญิง วริศรา
เด็กหญิง ธัญสินี
เด็กชาย ธฤต
เด็กหญิง จินตจุฑา
เด็กชาย มนัสพงศ
เด็กชาย ปรัชญา
เด็กหญิง ศตพร
เด็กหญิง นภัสสร
เด็กชาย ชลธร
เด็กหญิง กรรณิการ
เด็กหญิง เรืองแสง
เด็กหญิง นารถนรี
เด็กหญิง กุลชนา
เด็กหญิง เปรมฤทัย
เด็กหญิง รนิชา

ถัดทะพงษ
จิโน
จรูญโชคอนันต
โหมเพ็ง
ชัยปน
มั่นบัว
รอดรัตน
อูทรัพย
เจริญถัมภ
ปญญากร
ดาศรี
จิตรากร
ออนอุระ
เฟองฟู
จันทรเมือง
สีตลพฤกษ
คงเมือง
สายยาโน
สนธิพรหม
รักมหาคุณ
ปญจวนิชย
ปญญากร
เนียมจันทร
พรหมสุรินทร
พรทวีวุฒิ
กรมมี
คงคะชาติ
คุมภัย
ศุภรางคกูล
วรเลิศ
ทองแกมใบ
ตัญญะเกตุ
จอมประเสริฐ
วงศทองเหลือ
ลาภะ
กลิ่นทอง

หองสอบ

QS3108
QS3105
QS3109
QS2206(2/2)
QS2202(1/2)
QS2207(1/2)
QS2108
QS2207(1/2)
QS3202(1/2)
QS2201(2/2)
QS3104
QS3102
QS3108
QS3105
QS2201(1/2)
QS2106
QS2201(1/2)
QS2203(2/2)
QS3111
QS3111
QS2203(1/2)
QS3105
QS2204(1/2)
QS2204(1/2)
QS2106
QS3101
QS2207(1/2)
QS3108
QS2205(1/2)
QS2109
QS2101
QS3103
QS2206(1/2)
QS2104
QS2208(2/2)
QS3102
Page 34 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256

53011591
53011592
53011593
53011594
53011595
53011596
53011597
53011598
53011599
53011600
53011601
53011602
53011603
53011604
53011605
53011606
53011607
53011608
53011609
53011610
53011611
53011612
53011613
53011614
53011615
53011616
53011617
53011618
53011619
53011620
53011621
53011622
53011623
53011624
53011625
53011626

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ภัทรานิษฐ
เด็กหญิง รตนันท
เด็กชาย ณัฏฐพงศ
เด็กหญิง ปยฉัตร
เด็กชาย ปพิชญา
เด็กชาย ชวภัทร
เด็กหญิง อรอุมา
เด็กชาย ถิรวัฒน
เด็กหญิง พิชญาภา
เด็กหญิง ชนากานต
เด็กชาย ตฤณชัย
เด็กชาย เสฐียรพงษ
เด็กหญิง สุพิชฌาย
เด็กหญิง วิสสุตา
เด็กหญิง กมลรัตน
เด็กหญิง ณัฐณิชา
เด็กหญิง ธิดารัตน
เด็กหญิง ภัทรียา
เด็กหญิง นันชนา
เด็กหญิง ธันยาภรณ
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
เด็กหญิง ภักดิ์อําไพ
เด็กหญิง ปุญญิศา
เด็กหญิง ใบบุญ
เด็กหญิง ธาดารัตน
เด็กชาย พิศุทธิ์
เด็กหญิง ปวริศา
เด็กชาย นฤบดี
เด็กชาย กฤษฎ
เด็กหญิง สุพิชญา
เด็กหญิง ศิวพร
เด็กชาย ชัยสิทธิ์
เด็กชาย นนทวัธน
เด็กชาย นนทพัทธ
เด็กชาย อัฐพงษ
เด็กหญิง ปรียรัตน

จันทรดี
ยอดถา
เพชระบูรณิน
กาญจนพังคะ
อาจหาญ
อินกลัด
นิ่มอนงค
สมพิพงษ
วงศแสงวัฒนา
ศรีสุข
สุวรรณไตรย
ตํานานวาลย
สัจจริตานันท
นิยมธรรม
ชื่นชูจิตร
จันทรใช
นุยปอม
ชูเกียรติ
เจียมเกตุ
เกตุนรินทร
มาฉาย
รักเมือง
เพชรพุก
ภูทอง
สะสม
คําเฟอง
จงรักษ
โพธิ์ทองงาม
คําแกว
วงศสุวรรณ
พิบูลกุลสัมฤทธิ์
ศรีออนทอง
พวงเชย
บุญเผือก
กิจคาม
กิกลิ้ง

หองสอบ

QS2212(1/2)
QS3102
QS2201(1/2)
QS2208(1/2)
QS2207(1/2)
QS2109
QS3202(1/2)
QS2202(2/2)
QS2210(2/2)
QS2108
QS2202(2/2)
QS3201(1/2)
QS3112
QS3106
QS2101
QS2201(1/2)
QS2204(2/2)
QS2212(2/2)
QS2205(2/2)
QS2204(2/2)
QS2112
QS2211(2/2)
QS2208(1/2)
QS2206(2/2)
QS2204(2/2)
QS2211(1/2)
QS2207(2/2)
QS2205(1/2)
QS2102
QS3112
QS3109
QS2110
QS2205(1/2)
QS2204(2/2)
QS3202(2/2)
QS2207(2/2)
Page 35 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292

53011627
53011628
53011629
53011630
53011631
53011632
53011633
53011664
53011665
53011666
53011667
53011668
53011669
53011670
53011671
53011672
53011673
53011674
53011675
53011676
53011677
53011678
53011679
53011680
53011681
53011682
53011683
53011684
53011685
53011686
53011687
53011688
53011689
53011690
53011691
53011692

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง วงศวรัณ
เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์
เด็กหญิง พรปวีณ
เด็กหญิง กุลวัชร
เด็กชาย จักรภัทร
เด็กหญิง จุติพัชร
เด็กชาย ธิติวุฒิ
เด็กชาย กิตติศักดิ์
เด็กหญิง แพรไพลิน
เด็กชาย เมธาวุฒิ
เด็กหญิง เนติมา
เด็กหญิง นนิดา
เด็กชาย ศุภกฤษฏิ์
เด็กชาย ภูริณัฐ
เด็กหญิง ณัฐธยาน
เด็กชาย สมศักดิ์
เด็กชาย ธีรวัจน
เด็กชาย กานตภพ
เด็กหญิง ภรภัทร
เด็กชาย คมชาญ
เด็กหญิง ธัญวรัตม
เด็กชาย ณัฐนนท
เด็กชาย ณฐภัทร
เด็กหญิง กนตธร
เด็กหญิง บุญญาพร
เด็กชาย พรรณรงค
เด็กหญิง ณัฐปถย
เด็กชาย อภิสิทธิ์
เด็กหญิง พนิตตา
เด็กหญิง เสาวนันท
เด็กหญิง นุชนารถ
เด็กชาย วรโชติ
เด็กหญิง อภิสรา
เด็กหญิง รติมาพร
เด็กหญิง รดา
เด็กชาย เสฐียรพงษ

อนุพันธ
หมากผิน
โพธิ์พยอม
ถาวรสุภเจริญ
พันธุรี
ปุตระเศรณี
แกวเกตุ
บุศยสะสม
ศิริโวหาร
ภักดีวิวัฒน
อุดร
อินทสุวรรณ
นวมนวล
ติรพจนกุล
จําปาทอง
คําเส็ง
ศรีปาน
จิราภานุกูล
ปญญากร
โพธิ์ใจ
ใยยวง
คุมครุฑ
ผดุงวิทยากร
ลิมปะพันธุ
ออนศรี
ตระกูลสุขรัตน
ทองหอ
บุญศิลป
ตั้งศรีสุข
ศิริมณฑลรัตน
สุมพลัดพุม
ขวัญศรี
จันทรสวางวงศ
อิ่มจําลอง
สุนทรวิภาต
ตั้งกฤตยกวิน

หองสอบ

QS3104
QS2112
QS2210(1/2)
QS2104
QS2106
QS2107
QS2204(2/2)
QS2104
QS2211(2/2)
QS3102
QS2206(1/2)
QS2205(1/2)
QS3109
QS2212(2/2)
QS2201(1/2)
QS3110
QS2204(2/2)
QS2103
QS2211(2/2)
QS2105
QS2204(1/2)
QS2201(2/2)
QS2112
QS2101
QS2206(2/2)
QS2210(1/2)
QS2201(2/2)
QS3202(1/2)
QS2208(2/2)
QS3201(1/2)
QS2206(1/2)
QS3104
QS3202(1/2)
QS3102
QS3102
QS3201(1/2)
Page 36 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328

53011693
53011694
53011695
53011696
53011697
53011698
53011699
53011700
53011701
53011702
53011703
53011704
53011705
53011706
53011707
53011708
53011709
53011710
53011711
53011712
53011713
53011714
53011715
53011716
53011717
53011718
53011719
53011720
53011721
53011722
53011723
53011724
53011725
53011726
53011727
53011728

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง นภัสกร
เด็กชาย ณัฐกิตติ์
เด็กหญิง โชษิตา
เด็กหญิง กวินนาฎ
เด็กหญิง อภิษฎา
เด็กหญิง ณหทัย
เด็กหญิง อัญษณา
เด็กหญิง ชยพร
เด็กชาย วิวรรธกานต
เด็กหญิง นันทฐพร
เด็กชาย ศรัญู
เด็กหญิง พรชิตา
เด็กหญิง ชยาภัสร
เด็กชาย นิติกร
เด็กหญิง พิชญา
เด็กหญิง พรรณกร
เด็กชาย ธนกร
เด็กชาย บดินทร
เด็กหญิง รัชนีกร
เด็กหญิง ภัทรามาศ
เด็กชาย ธนรักษณ
เด็กหญิง ศิรินช
เด็กชาย ดนุพร
เด็กชาย เอกณัฐ
เด็กชาย ภัทรพล
เด็กหญิง ปพรรณพร
เด็กหญิง พุทธิตา
เด็กหญิง สุพัชนา
เด็กหญิง อรัญญา
เด็กชาย มณฑลวัฒน
เด็กหญิง พิชญสินี
เด็กหญิง ชนันทธร
เด็กหญิง พิมพชนก
เด็กชาย รัชชานนท
เด็กชาย ฉัตรมงคล
เด็กหญิง ศุภิสราพา

อัศวรุงนิรันดร
ตรียะวรางพันธ
ชูโชติ
ไกแกว
ฉันทโชติ
ชํานาญพูด
จิตตะระ
ธัชยะพงษ
ชุมกลัด
ชางชู
เทพนวล
อัษญคุณ
เลิศอมรวัชร
แกวพูลปกรณ
ยิ้มคง
สาเกกูล
มรกฎ
ปราบอินทร
เข็มทอง
พรหมสา
มีเงิน
ศรีจันทรวงศ
พูนสังข
ยอดเอี่ยม
ออนดี
ผิวออนดี
แสงโรชา
ทองประเสริฐ
อิสระ
ตรีสงฆ
รักรูธรรม
พุทธิพรชัย
แสนหาญสิริกุล
สายบุญตั้ง
คุมสุวรรณ
นุชตาล

หองสอบ

QS2205(1/2)
QS2201(1/2)
QS2111
QS2102
QS3202(1/2)
QS2112
QS3202(2/2)
QS2109
QS3106
QS2205(2/2)
QS3108
QS2208(2/2)
QS2109
QS2206(1/2)
QS2210(2/2)
QS2210(1/2)
QS2202(2/2)
QS2206(1/2)
QS3103
QS2212(1/2)
QS2203(1/2)
QS3109
QS2202(1/2)
QS3203(1/2)
QS2212(1/2)
QS2207(1/2)
QS2211(1/2)
QS3112
QS3202(1/2)
QS3101
QS2210(2/2)
QS2108
QS2211(1/2)
QS3103
QS2107
QS3110
Page 37 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364

53011729
53011730
53011731
53011732
53011733
53011734
53011735
53011736
53011737
53011738
53011739
53011740
53011741
53011742
53011743
53011744
53011745
53011746
53011747
53011748
53011749
53011750
53011751
53011752
53011753
53011754
53011755
53011756
53011757
53011758
53011759
53011760
53011761
53011762
53011763
53011764

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ตรินัยน
เด็กหญิง พิชชาภา
เด็กหญิง ชุติมณฑน
เด็กหญิง หัฏฐฌา
เด็กหญิง พัณณิตา
เด็กหญิง พิชชาภา
เด็กหญิง ขวัญศิริ
เด็กหญิง ณัชชา
เด็กหญิง ภัทรารัตน
เด็กหญิง ชนิกานต
เด็กหญิง ธันยชนก
เด็กชาย ศุภณัฐ
เด็กหญิง กรวีร
เด็กหญิง ปนปนัทธ
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กหญิง ธนภรณ
เด็กหญิง ณิชารีย
เด็กหญิง จาฏพัจน
เด็กหญิง กานตชนก
เด็กชาย กฤษณพงศ
เด็กหญิง ชลกร
เด็กหญิง พนิดา
เด็กหญิง กานตธดา
เด็กหญิง ภัทรียา
เด็กชาย รัตนชัย
เด็กชาย คุณัชศ
เด็กชาย อินทัช
เด็กหญิง เกวลิน
เด็กชาย อธิป
เด็กชาย เอกวิชญ
เด็กชาย ธนายุ
เด็กชาย ดุษฎี
เด็กชาย ชาญณรงค
เด็กชาย อาทิตย
เด็กชาย พีรพัฒน
เด็กชาย ปรเมศวร

แสนทิรัตน
ดีนวนพะเนา
ดอนปญญา
กองจิว
รัตตกุล
โพธิ์รุงเรือง
พัวงามประเสริฐ
แซลิ้ม
คายทอง
สวัสดิเทพ
พูลหนาย
ริเจริญกิจ
ทรงอยู
เสมียนมูล
วงศสวรรค
พึ่งสมบัติ
โสภา
ศุกรดี
สิงหขาว
จันทรเทศ
พึ่งประดิษฐ
เย็นธรามาส
รัตนชัยพิพัฒน
คันชั่งทอง
ชางโสภา
ดานอุดม
รัตนมณเฑียร
พูลภีไกร
พัฒนการุณย
จินดารักษ
ศรีเพ็ง
รักคง
นงนวล
รักแจง
เหลาอินทร
ศักดิ์ประเสริฐ

หองสอบ

QS2202(1/2)
QS2210(2/2)
QS2111
QS3201(2/2)
QS2210(2/2)
QS2210(2/2)
QS2105
QS2112
QS2212(1/2)
QS2109
QS2204(1/2)
QS3109
QS2101
QS2208(1/2)
QS2102
QS2203(1/2)
QS2202(1/2)
QS2106
QS2103
QS2102
QS2109
QS2208(2/2)
QS2103
QS2212(2/2)
QS3103
QS2105
QS3203(1/2)
QS2104
QS3201(2/2)
QS3203(1/2)
QS2203(2/2)
QS2202(1/2)
QS2110
QS3202(2/2)
QS2211(1/2)
QS2207(1/2)
Page 38 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400

53011765
53011766
53011767
53011768
53011769
53011770
53011771
53011772
53011773
53011774
53011775
53011776
53011777
53011778
53011779
53011780
53011781
53011782
53011783
53011784
53011785
53011786
53011787
53011788
53011789
53011790
53011791
53011792
53011793
53011794
53011795
53011796
53011797
53011798
53011799
53011800

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กชาย ณัฐกร
เด็กชาย ณัฐพล
เด็กชาย ชานน
เด็กหญิง ธัญชนก
เด็กชาย กิตติภัฏ
เด็กชาย ธนกฤต
เด็กหญิง วรัชยา
เด็กหญิง ณัฐชยา
เด็กหญิง ฐิติรดา
เด็กหญิง ฐิติมาพร
เด็กชาย ธนวัตร
เด็กชาย ฆณรพ
เด็กชาย กษิดิ์เดช
เด็กหญิง สุฑามาศ
เด็กหญิง ธันยพร
เด็กหญิง ณัฐศมน
เด็กชาย พงศธร
เด็กหญิง วาริยา
เด็กหญิง ศิรดา
เด็กชาย บวรสิทธิ์
เด็กชาย ภูมิ
เด็กชาย นภัส
เด็กชาย พงศภัค
เด็กชาย ประพัธพล
เด็กชาย ภาสพล
เด็กชาย จตุรภุช
เด็กชาย ภูมิ
เด็กชาย ปกปฐพี
เด็กหญิง ณัฐกาญจน
เด็กหญิง ณัฐพร
เด็กหญิง ศวิตา
เด็กหญิง สิรินธราทิพย
เด็กหญิง ประภัสสรา
เด็กหญิง พมลชนก
เด็กหญิง วารันยา
เด็กหญิง นันทพร

ชีพธํารง
ชีพธํารง
ทองเกิด
มุนินทร
สุรกุล
พรหมเทพ
แสงทับทิม
มาแกว
เทียมแสน
รัศมี
คําเอี่ยม
ชัยสิทธิ์
กรสังข
เจาเจ็ด
ตั้งเมืองทอง
สินจุย
บุญประจวบ
บันลือ
มั่นพุม
ยังเสงี่ยม
เจวประเสริฐพันธุ
ดวงรอด
ดวงแกว
พลเสนา
ภูมิประพัทธ
แสงสวาง
เลี้ยงสุข
บัวสนธ
ชางพินิจ
สาวแกว
ไชยมหาพฤกษ
มาอิน
รอดฉาย
สิงหทองชัย
เกสร
ติระวัฒน

หองสอบ

QS2201(1/2)
QS2201(2/2)
QS2110
QS2204(1/2)
QS2104
QS2202(2/2)
QS3105
QS2201(1/2)
QS2112
QS2111
QS2203(1/2)
QS2105
QS2102
QS3112
QS2204(1/2)
QS2202(1/2)
QS2208(2/2)
QS3106
QS3108
QS2206(1/2)
QS2212(2/2)
QS2205(1/2)
QS2208(2/2)
QS2207(1/2)
QS2212(2/2)
QS2106
QS2212(2/2)
QS2206(2/2)
QS2201(1/2)
QS2201(2/2)
QS3108
QS3111
QS2207(1/2)
QS2208(2/2)
QS3106
QS2205(2/2)
Page 39 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436

53011801
53011802
53011803
53011804
53011805
53011806
53011807
53011808
53011809
53011810
53011811
53011812
53011813
53011814
53011815
53011816
53011817
53011818
53011819
53011820
53011821
53011822
53011823
53011824
53011825
53011826
53011827
53011828
53011829
53011830
53011831
53011832
53011833
53011834
53011835
53011836

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง กานตชนิต
เด็กหญิง ณัชชา
เด็กหญิง พิมพาพรรณ
เด็กหญิง ภัคจิรา
เด็กหญิง อารียา
เด็กชาย ณัฐภัทร
เด็กชาย ยิ่งเจริญ
เด็กหญิง กุลนันทน
เด็กชาย ณัฐภูมิ
เด็กหญิง นภสกร
เด็กหญิง กรวีร
เด็กชาย ภิญโญ
เด็กชาย ภณธร
เด็กหญิง ภัทราภรณ
เด็กหญิง ชนกกาน
เด็กชาย ธนาธิป
เด็กชาย ธนาวิทย
เด็กหญิง ธนัชพร
เด็กหญิง สุวพัชร
เด็กหญิง ภัทราวรรณ
เด็กหญิง กนกรดา
เด็กหญิง เนตรนภา
เด็กชาย ธิติภูมิ
เด็กชาย สิรวิชญ
เด็กหญิง ภัทรวรัญญ
เด็กหญิง รัชนก
เด็กชาย นัฏฐวี
เด็กหญิง จุฑารัตน
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กชาย นิติ
เด็กชาย ทัยวัต
เด็กหญิง ทิพวดี
เด็กชาย ปฎิภาณ
เด็กหญิง กัญญารัตน
เด็กหญิง กุลธิดา
เด็กหญิง ชัญญานุช

รมรื่น
อดิศักดิ์วัฒนา
อรรถเวชวรุตม
บุศราวงศ
พรานระวัง
เรือนวงค
ฤทธาคณานนท
พึ่งไชย
ทองจร
โหมดชัง
ชนะนิธิธรรม
พงษพานิช
ดานเจริญผล
แกวใหม
คุมอักษร
พาแพง
ยอดนิล
ปานจันทร
อินสอน
ผาเจริญ
ตุงคะมณี
มลฑา
แกวทอง
แกวดวงดี
วิทูรกลชิต
เกตุบางลาย
ศิริศรีพิศาล
ถวนถี่
ศรีทนานนท
สายฤทธิ์
ภูจอมเพชร
กิติรักษ
นุชพวง
จันทรเชื้อ
ศรีจันทรโต
อุดชาชน

หองสอบ

QS2103
QS2112
QS2211(1/2)
QS2211(2/2)
QS3203(1/2)
QS2201(2/2)
QS3102
QS2104
QS2201(2/2)
QS2205(1/2)
QS2101
QS2212(2/2)
QS2211(2/2)
QS2212(1/2)
QS2108
QS2203(2/2)
QS2203(2/2)
QS2203(2/2)
QS3201(1/2)
QS2212(1/2)
QS2101
QS2206(1/2)
QS2204(2/2)
QS3111
QS2212(1/2)
QS3103
QS2205(2/2)
QS2107
QS2102
QS2206(1/2)
QS2202(2/2)
QS2202(2/2)
QS2206(2/2)
QS2102
QS2104
QS2110
Page 40 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472

53011837
53011838
53011839
53011840
53011841
53011842
53011843
53011844
53011845
53011846
53011847
53011848
53011849
53011850
53011851
53011852
53011853
53011854
53011855
53011856
53011857
53011858
53011859
53011860
53011861
53011862
53011863
53011864
53011865
53011866
53011867
53011868
53011869
53011870
53011871
53011872

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง กุลนันทน
เด็กหญิง ณัฐญาภรณ
เด็กชาย ธนพล
เด็กชาย เกียรติศักดิ์
เด็กหญิง ชลิดาภรณ
เด็กชาย พันเอก
เด็กหญิง กัลยรัตน
เด็กหญิง ปยรัตน
เด็กหญิง สุรีรัตน
เด็กหญิง ชนนนัฐชา
เด็กหญิง ปริยาภัทร
เด็กหญิง ณชดา
เด็กหญิง ฐิติวรดา
เด็กหญิง ธนัชภรณ
เด็กหญิง นีรชา
เด็กหญิง ธนัชชา
เด็กหญิง ณัฐรดา
เด็กหญิง เหมือนฝน
เด็กหญิง อารีรัตน
เด็กชาย พัฒนธํารง
เด็กชาย จตุสพร
เด็กหญิง เบญญา
เด็กหญิง หทัยภัทร
เด็กหญิง พิมพชนก
เด็กหญิง ยอดเกลา
เด็กหญิง พุทธิมา
เด็กหญิง ภัชชาภรณ
เด็กหญิง ภัสราภรณ
เด็กหญิง มุขญาดา
เด็กหญิง ธนัญญา
เด็กหญิง มะปราง
เด็กชาย ธนากร
เด็กชาย ปองคุณ
เด็กหญิง พัทธธีรา
เด็กหญิง สุดารัตน
เด็กหญิง นิธินันท

นาจรัส
วิโรจนปญญาภรณ
ขุนทอง
ผลประดับวงศ
ยาสมุทร
ภาวงค
รัตนามตกุล
พิมสาร
กันหาประกอบ
มากะนัดถ
ดวงแข
เตชทรัพยอมร
พอจิต
ธเนศราภา
คาขาย
บุญญะ
แซจิว
แกวเกตุ
แซลิ้ม
แซลิ้ม
เศวตชัยกุล
อุมวะนะ
ศรีเมือง
เขียวเมือง
งามทรง
ลีนพฤทธิ์
จินตพิทักษ
จินตพิทักษ
เชนลือชา
ธนะสมบัติ
หมากผิน
ดอนเขียวไพร
ธนะขวาง
สงให
เรืยนแพง
มาชาวปา

หองสอบ

QS2104
QS2201(1/2)
QS2203(1/2)
QS2105
QS2109
QS2210(2/2)
QS2103
QS2208(1/2)
QS3201(1/2)
QS2108
QS2207(2/2)
QS2112
QS2112
QS2203(2/2)
QS2206(1/2)
QS2203(2/2)
QS2201(2/2)
QS3201(2/2)
QS3203(1/2)
QS2210(1/2)
QS2106
QS2206(2/2)
QS3201(2/2)
QS2211(1/2)
QS3102
QS2211(1/2)
QS2211(2/2)
QS2212(2/2)
QS3101
QS2203(2/2)
QS3101
QS2203(2/2)
QS2207(2/2)
QS2210(2/2)
QS3112
QS2206(1/2)
Page 41 of 42

จํานวนผูสอบขอเขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สถานที่สอบ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ลําดับที่

เลขที่นั่งสอบ

1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491

53011873
53011874
53011875
53011876
53011877
53011889
53011890
53011891
53011892
53011893
53011894
53011895
53011949
53011950
53011951
53011952
53011953
53011954
53011955

2 ธันวาคม 2552

มีจํานวนทั้งสิ้น 1,492 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อ - สกุล

เด็กหญิง ปรีดาพร
เด็กชาย พาทิศ
เด็กหญิง กัลยกร
เด็กหญิง ธนิสรา
เด็กชาย พลาธิป
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา
เด็กหญิง มันตา
เด็กชาย กตัญู
เด็กชาย จิรพัฒน
เด็กชาย วัชรพันธ
เด็กชาย พีระวิทย
เด็กหญิง จุฑาภรณ
เด็กชาย สิปปภาส
เด็กชาย กนกพล
เด็กหญิง กุลจิรา
เด็กหญิง กัญญาณัฐ
เด็กหญิง รัตนชนก
เด็กหญิง พนิดา
เด็กหญิง พัชรมัย

พรหมอยู
กําลังเกง
แสงทอง
วงษจันทร
นาคสุขมูล
ขาวละออ
เจริญสังข
ชุษณานันท
แกวหลา
ทองใหญ
ทองแวน
ศรีพะเนิน
เลขะธนะ
ตอมยิ้ม
ปาลาศ
กอนเกตุ
ดีใจวงษ
แสนสุขทวีทรัพย
โตะเหลือ

หองสอบ

QS2207(2/2)
QS2210(2/2)
QS2103
QS2203(2/2)
QS2210(1/2)
QS2112
QS3101
QS2101
QS2106
QS3105
QS2211(1/2)
QS2107
QS3111
QS2101
QS2104
QS2102
QS3103
QS2208(2/2)
QS2210(1/2)

Page 42 of 42