qarTuli

miwa
qarTvelebis
molodinSi
#1, dekemberi, 2009 sazogadoebrivi Jurnali
`warmatebis
misaRwevad
sxvaze
gacilebiT
meti Sroma
damWirda~.
`Tu gansxvavebuloba
danaSaulia, bevri
politikosia
dasaWeri...~
es kolxuri oqros
didi is to riis maC-
ve ne be lia. is ufro
Zve lia, vidre aR mo-
savleT saqarTve-
lo Si aRmoCenili nakeTobebi.
reportaJi axalgoridan
~
`
3
redaqtoris sveti
mowafeobisas yovelTviuri ga-
zeTis redaqtori viyavi. mas `Ta-
vi sufali Tema” erqva. vwerdiT
yvelaferze rasac aqtualurad
vTvlidiT – statiebi skolis
problemebze, siyvarulze, spor-
tze, iubilarebze, vakeTebdiT
krosvordebs, konkursebs da a.S.
es yvelaferi maSin CemTvis gar-
Toba iyo.
axla ki, `redaqtorobis Tama-
Sidan” `namdvil”, ufro `serio-
zul” redaqtorobamde movedi.
minda gagacnoT Cveni Jurnali.
mas `REviu” davarqviT (reviu-
ing. mimoxilva, ganxilva). Tavi
movuyareT statiebs sazogadoe-
bis yvela sferodan.
politikuri podiumic CavatareT; ekonomikis eqspertebsac
velaparakeT; viyaviT axalgorSi da iq darCenili qarTvelebis
tkivili CamovitaneT; arqeologiur aRmoCenebze giambobT da
Tanac qarTulze. arc umciresobebis Tema dagviwynia da mrgva-
li magidac gavmarTeT.
arc bavSvebis problemebs avuareT gverdi, medicinasac Sevex-
eT _ Sidsi, narkomania, epidualuri gautkivareba, qaliSvilo-
bis aRdgena, surogat dedebsac ki mivageniT. Jurnalistikis
magistrantebi gverds telekritikas ver avuvlidiT _ `na-
nuka JorJolianis Sou”, `profili”, iumoristuli gadacemebi
– Cveni mokrZalebuli kritika gamovxateT; samogzaurod ki,
praRaSi gepatiJebiT.
ase rom, mowydiT cota xniT yoveldRiur erTferovnebas da
gaxdiT Cveni reviewer-i (ing. mimomxilveli, recenzenti). gver-
wmuneT, CvenTvis Tqveni SeniSvnebi yvelaze faseulia.
Jurnali moamzades samagistro programis _ `media da axali teqnologiebi~ _ meore
kurselma studentebma.
mTavari redaqtori: qeTi arvelaZe
nomerze muSaobdnen: Tamar gigauri, mari gelaSvili, xatia xarebava, TamTa SamaTava
Jurnalis xelmZRvaneli: asocirebuli profesori dali osefaSvili
kompiuteruli uzrunvelyofa:
Tamar pirvelaSvili
Jurnali aiwyo da dakabadonda Tsu soc. da pol. mecnierebaTa fakultetis laboratoriaSi.
4
sarCevi
nominacia 2009 weli . . . . . . . . . . . . 6
politikuri yvelaze yvelaze . . . 7
qarTuli miwa qarTvelebis molo-
dinSi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
gamartivebuli biznes-garemo da
sapatio me-11 adgili . . . . . . . . . . . 10
yulevi _ redut _ kalee _ kemxeli
Tu neapolisi . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
`Tu gansxvavebuloba
danaSaulia, bevri politikosia
dasaWeri?!~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
`es daavadeba xom ar aris, rom
sxvasac gadaedos?!~ . . . . . . . . . . . . 16
bohemielTa STamomavalni Tbili-
sis quCebSi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ukeTesi momavlis ZiebaSi . . . . . . . 20
axali sicocxle tkivilis
gareSe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
narkotikis mZevali . . . . . . . . . . . . 23
ase uyvardaT saqarTveloSi . . . 24
politika
cxeli wertili
ekonomika
aRmoCena
umciresoba
axalgors samx-
edro qalaqad qcevis
safrTxe emuqreba. ar
mcirdeba samxedro
Zalisa da teqnikis
raodenoba.
`ra
saxelmwifos
saqmea, kacze
davqorwindebi
Tu qalze~.
gv.14
gv.12
gv.20
gv.8
`Sroma ras
niSnavs da...
zogi qurdobs,
zogi maTxov-
robs, zogic
nagavSi iqeqeba,
yvela imas
akeTebs rac
SeuZlia...~
mrgvali magida
bavSvebi
medicina
problema
siyvaruli
es kolxuri oqros
didi is to riis maC ve-
ne be lia. is ufro Zve-
lia, vidre aR mo savleT
saqarTve lo Si aRmoCenili
nakeTobebi.
5
warmatebis misaRwevad
sxvaze gacilebiT meti Sroma
damWirda~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
es yvelaferi didi Sromis
Sedegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
didostati eqimebi da gabriyvebuli
mamakacebi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
demografiul krizisTan brZola
da sxvisi qmris coloba . . . . . . . . 34
amerikuli Sous qarTuli oreuli
anu ipoveT gansxvaveba . . . . . . . . . 36
sentimentaluri wamyvanis sensua-
luri telegadacema . . . . . . . . . . . 38
fsevdoiumori qarTul telesivr -
ce Si anu visac gvexumreba,
gagvatareT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
neba mieci icocxlos . . . . . . . . . . . 40
arqiteqturuli tortebis
qalaqi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Wadrakis msoflio Cempioni
kompiuterTan damarcxda . . . . . . . 44
`me miyvars suxiSvilebi~ . . . . . . . . 46
sarCevi
gza warmatebisken
profili
sazogadoeba
telekritika
medicina
mogzauroba
axali teqnologiebi
qarTuli suli
gv.30
gv.30
gv.23
gv.28
`didi morwmune aras-
dros vyofilvar, magram
iq mivxvdi, rom avad viyavi,
cxovrebis bewvis xidze
gavdiodi da Tu mindoda
gadarCena, unda memkur-
nala~.
`warmatebis
misaRwevad sxvaze
gacilebiT meti
Sroma damWirda~.
`xSirad saWmlis
fuli ar mqonda,
gzaSi fuli rom
ar damexarja, dReSi
8km. fexiT davdiodi,
naxevrad mSiers
varjiSi mixdeboda~.
qorwilis dRes
l.-m mamamTili
gaicno, is swored
is mamakaci
aRmoCnda, romelmac
mas qalwuloba
daakargvina da Semdeg
daubruna.
6
2009 wlis mTavari movlenebi
politika
wlis didi gaugebroba
_ muxrovanis ,,amboxi”.
wlis didi
imedgacrueba _ 26
maisis saRamo rusTavelze
wlis didi mitingi
_9 aprilis manifestacia
wlis fraza - mixeil saakaSvili
Sedis daWril jariskacTan:
_ eseni Tqveni Svilebi arian? _
ekiTxeba fotoze gamosaxul bavSvebze.
_ ki _ pasuxobs jariskaci.
_ ramdeni wlisebi arian?
_ 4-is da 6-is.
_ tyupebi arian? _ ,,mixvda’’
prezidenti.
wlis studenti
_ ganaTlebis yofili
ministri nika gvaramia.
wlis axali mesia
_ irakli alasania, mis
gamoCenaze politikuri
speqtri did imedebs
amyarebda
wlis gariyuli
politikosi _ gia
TorTlaZe
_ sozar subari ufro
Rirebuli persona, qar-
Tul opozicias 2009
wels aravin mimatebia
wlis axali
sisxli
opoziciaSi
wlis politikuri
simRera
_ `eSmakebi dialogis Ses-
axeb~ _ salome zurabiSvi-
lis SesrulebiT
wlis intrigani,
erosi kiwmariSvili
wlis satelevizio
gadacema
wlis seriali
_ man isev SeZlo telekompaniis
prezidenti gamxdariyo
Tamar gigauri
wlis
molodini
_ adgilobrivi
arCevnebi 2010
wlis
`regionebSi
gaSlili~
partia
_ erovnuli
forumi
7
politika
wlis braldeba
_ Tea TuTberiZem patriarqi
ruseTis agentobaSi
daadanaSaula
_ inga grigolia, mas
mSvidad dauxures
gadacema pirvel arxze
wlis `konstruqci-
ulad gaSvebuli~
Jurnalisti
wlis
gamoZieba
_ haidi
taliavinis
daskvna
_ inga
grigolia
wavida, Sorena
begaSvili
movida
wlis
satelevizio
Jurnalistikis
bedis ironia
_ `evroviziisTvis~ Seqmnili
kompozicia stefanes da 3
gogos SesrulebiT
wlis Soubiznesis
intriga
wlis gadadgoma
_ levan yubaneiSvilis
wasvla pirveli arxis
direqtorobidan
wlis afeTqeba _
quTaisSi afeTqebuli didebis
memoriali, romelsac msxver-
pli mohyva
pirveli jildo yvelaze enakvimati qarTveli poli-
tikosis nominaciaSi moipova Salva naTelaSvilma, mis
,,fexebze dakidebuli gulisa’’ da TeTri xelTaTmanis
srolis istoriaze amerikaSic xalisoben. batoni Sal-
vas jildos aseTi warwera amSvenebda: ,,SeiZleba mTeli
cxovreba iyo politikaSi, magram arasodes xelisufle-
baSi.”
yvelaze originaluri varcxniloba premier ministrs
aqvs, radan nika gilauris Tma sul fexze dgas da Tanac
araCveulebrivad bzinavs.
Mr. politikosma daasaxela wlis mitingebis dedo-
fali, qalbatoni eka beselia. misi rCevaa beseliam xmaze
imuSaos, radgan mitingebisgan gansxvavebiT, operaSi meti
msmeneli eyoleba.
Mr. politikosma salome zurabiSvili qarTveli eris
eSmakebisgan ganTavisuflebaSi Setanili wvlilisTvis
Seaqo. ucnauria, magram dialogi rom eSmakiseuli yo-
fila da eSmakebi simReriT mogviwodeben dialogisken, es,
mxolod saqarTveloSia cnobili. msoflios dialogi ko-
munikaciis saukeTeso saSualeba egona. Mr. politikosma
qarTuli politikis rux kardinalad, mZimewoniani opozi-
cioneri gubaz sanikiZe daasaxela. mas da mis partias
yovelTvis aqvT saidumlo gegmebi, romelsac aravis umx-
elen, TviT opozicioner partniorebsac ki.
qarTuli politikis ,,Zveli saxe axal CarCoSi’’, am
nominaciaSi dajildovda nino burjanaZe. mas mxolod
mmarTveli gundidan wamosvlis Semdeg gaaxsenda naciona-
luri moZraobis codvebi.
Mr. politikosma qarTuli enis brwyinvale codnisTvis
levan gaCeCilaZe daasaxela, radgan man yvelaze ukeTes-
ad icis qarTvel politikosebs Soris ra etimologiuri
gansxvavebaa ,,daginebasa’’ da ,,Seginebas’’ Soris.
nominaciaSi ,,qarTuli politikis safirmo Rimili’’,
liderobs parlamentis Tavmjdomare daviT baqraZe. misi
Rimili samudamod daamaxsovrebs Tavs yvelas, visac erTx-
el mainc unaxavs parlamentis Tavmjdomare.
,,yvelaze warmatebuli naxtomi qarTul politikaSi’’
ekuTvnis giorgi TargamaZes.
qarTuli politikis ,,dedas buSti’’ koba daviTaSvilia,
radgan mas sadilze ori puric ar yofnis. Mr. poli-
tikosma mas feradi buStebi aCuqa.
,,saxalxo ministris’’ nominaciaSi dajildovda vano
merabiSvili, radgan Sinagan saqmeTa ministrs yvelaferi
esmis, yvelafers xedavs, yvelgan moqmedebs da arasdros
laparakobs.
mgoni, ar iqneboda urigo, marTlac Catarebuliyo
amgvari politikuri podiumi saqarTveloSi. ras ity-
viT?...
politikuri “yvelaze, yvelaze...”
qveynis yvela sainformacio saSualeba ityobineba, rom saqarTvelos amerikidan ewvia Mr. politikosi. man ram-
denime jildo, rCeva-darigeba da feradi buSti Camoitana. dajildoebis ceremoniali zar-zeimiT gaxsnil sastumro
,,redison-iveriaSi’’ gaimarTa.
Tamar gigauri
_ Salva ramiSvili, man 2009
wels cixidan gaTavisufleba,
5000 lariani samsaxuris povna
da dakargvac moaswro
wlis eqspatimari
8
cxeli wertili
“amayad” frialebs qarTul mi-
waze e.w. ,,samxreT oseTis~ da ru-
seTis federaciis droSebi. postze
gakrul rusulenovan gancxadebaSi
weria, rom leningoris raionSi
`samxreT oseTis~ moqalaqeebisaT-
vis gadaadgileba SeiZleba ssrk-s
pasportiT, `samxreT oseTis~ pas-
portiT, forma #9-iT, 14 wlamde
bavSvebisTvis ki dabadebis mowmo-
biT.
rac Seexeba saqarTvelos moqa-
laqeebs, maTTvis sazRvris gadakve-
Tisas saWiro dokumenti paspor-
tisa da piradobis mowmobis no-
tariulad damowmebuli rusuli
Targmania.
rusebs monacemebi kompiuterSi
SehyavT. es sakmaod xangrZlivi
procesia. osur postze SedarebiT
martivi proceduraa, mZRols miaqvs
mgzavrebis piradobis mowmobebi.
saqarTvelos xelisufleba ko-
koiTis am nabijs morig provoka-
ciad afasebs da mas mosaxleobisaT-
vis zedmeti Seferxebebis SeqmnaSi
adanaSaulebs. osuri mxare Tavs
imiT imarTlebs, rom blokpostebze
mdgar rus da Crdilo oseTis ja-
riskacebs qarTulad kiTxva ar Seu-
ZliaT da ver igebs, realurad vin
Sedis axalgorSi, ,,leningoreli Tu
saqarTvelos moqalaqe.’’
axalgorSi de-faqto arCevne-
bi sTvis gacemul osur dokuments
forma #9-s, axla rusulad na-
Targmni qarTu-
li dokumentebis moTxovna mohyva.
qarTuli mosaxleoba Si Sobs, rom
male SesaZloa rusuli pasport-
ebis darigeba daiwyos. swored, am
SemTxvevaSi dadgebian qarTveli
macxovrebelni realuri umZimesi
arCevanis winaSe _ axalgorSi dar-
Cenili saxlebi da ojaxi Tu saqa-
rTvelo?...
axalgoris mosaxleobas yvela ze
metad gzis Caketvis eSinia. SiSoben,
Tu rusuli pasportebi darigdeba,
maT Tbilisisken aRar gamouSveben
da rogorc e.w. ,,samxreT oseTis’’
moqalaqeni iZulebulni iqnebian,
Tbilisis nacvlad cxinvalSi da
moskovSi iaron.
sanam dokumentebis sakiTxe-
bi mowesrigdeba, raioni cxovre-
bas agrZelebs. qarTuli deni mo-
saxleobas SeferxebebiT miewodeba.
aq, raionis centrSi miliciis
`vilisebi~ da jaris `uralebi~ moZ-
raobs. quCaSi jariskacebis colebi
da Svilebi dadian. restornis da
maRaziebis win jariskacebi tri-
aleben, luds svamen da qarTvelebs
esaubrebian.
qarTul maRaziebTan erTad, aq sami
rusuli maRazia muSaobs, transpor-
tic dadis ,,leningori’’- cxinvalis
qarTuli miwa qarTvelebis
molodinSi
axalgorel mosaxleobas saaxalwlod axali
wesi daxvda. rusul da osur postebze gamoakres
gancxadebebi, rom 10 ianvridan mxolod im adamian-
ebs SeuSvebdnen axalgorSi, visac rusulad naTargm-
ni da notariulad damowmebuli qarTuli dokumenti
eqneba. Tumca, es vada osurma mxarem 21 ianvramde
gazarda.
9
cxeli wertili
reisze. skolebs isev SeSiT aTbo-
ben.
saaxalwlod osurma administra-
ciam ori Tvis xelfasebi gasca.
moswavleebsa da bavSvTa saxlis
aRsazrdelebs medvedevis saCuqari
_ tkbileuli dauriges. mosaxleo-
bisTvis esec SeRavaTia. Tumca, qa-
rTul postze osur humanitarul
daxmarebas kontrabandad Tvlian da
qarTvelebis kontrolirebad teri-
toriaze misi gadmotana SeuZlebe-
lia.
axalgorSi cxovreba dRiTidRe
ufro da ufro autaneli xdeba. os-
ebma ,,omoni~, romelic 2008 wlidan
akontrolebda raions, cxinvalSi
gaiwvies. postebidan misi warmomad-
genlebi moxsnes da raioni rusuli
jarisa da osuri miliciis amaraa
darCenili. jariskacebi mcxeTa-
mTianeTis gubernatoris mSoblebis
saxlSi Sebargebulan sacxovreblad
mas Semdeg, rac es saxli miliciis
ufrosis ojaxma datova.
axalgorSi mcxovrebi jariskace-
bi moskovidan, novgorodidan, niJnig-
orodidan, arxangelskidan arian.
sofeli axmaji orad aris gayo-
fili, gzis qvemoT qarTvelebi pa-
trulireben, gzis zemoT ki ruse-
Tis droSis qveS aRmarTul karveb-
Si kazakebi arian dabanakebulni.
lomisis ludis qarxana, romelic
cezar CoCelis ojaxs ekuTvnoda,
kompania ,,baltikam~ aamuSava da
iq qarTvelebic daasaqma. rogorc
amboben, ,,baltikis’’ mflobeli bi-
znesmeni erovnebiT osia da sia-
movnebiT Cado investicia ,,lening-
oris gansaviTareblad~. gasaRebis
bazari axalgorul luds `orjon-
ikiZesa~ da cxinvalSi aqvs.
axalgorelebi CvenTan saubarSi,
adgilobriv mTavrobasac emdurian
da korufciaze saubroben (Tumca,
vinaobis dasaxelebisgan Segnebu-
lad ikaveben Tavs). maTi TqmiT, 24
saaTiani eleqtroenergia, romelic
3 weli raionisTvis ufaso unda
yofiliyo, raionis xelmZRvanelo-
bis gadawyvetilebiT, gadaxdas dae-
qvemdebara da erTi kilovati oTxi
TeTri Rirs. im ojaxebisTvis visac
mricxveli ara aqvs, deni TveSi 12
lari iqneba.
rusulma armiam bolo sacdeli
gangaSi ori kviris win moawyo.
skolis fanjrebidan SeSinebuli
bavSvebi gaocebulebi ucqerdnen
tankebze da ,,beteerebze~ Semomsx-
dar niRbian da SeiaraRebul jaris-
kacebs.
sainteresoa erTi faqti _ ax-
algorSi arcerTi kulturuli
Zegli ar dauzianebiaT. osebi didi
sifrTxiliT ekidebian qsnis eri-
sTavebis sasaxles. maT rusuli
enis mcodne eqskursiamZRolebi
daamates muzeumis qarTveli Tanam-
SromlebisTvis da cxinvalidan
gadmosul stumrebs aTvalierebine-
ben xolme. aravin Sexebia raionis
centrSi aRmarTul Salva, biZina da
elizbar mowameebis da kulturisa
da dasvenebis parkSi dadgmul SoTa
rusTavelis Zeglebs.
koreqtireba mxolod axalgoris
saxels Seexo da mas “leningori”
ewoda. Secvales soflebis sax-
elebis trafaretebi inglisur enaze
da maT nacvlad rusuli warwerebi
gaakeTes. sofel mosabrunSi ki, did
bilbordze osur enaze aweria _
,,ayvavdi, Cemo oseTo.’’ es, albaT qa-
rTvelebis gulis gasaxeTqad.
axalgors samxedro qalaqad qce-
vis safrTxe emuqreba. ar mcirdeba
samxedro Zalisa da teqnikis ra-
odenoba. Tumca, jariskacebi sof-
lebSi Zveleburad ar dadian, isini
sofel yanCaveTSi aSenebul miwisqve-
Sa samxedo yazarmebSi cxovroben
da raionSic SedarebiT simSvidem
daisadgura. es ra Tqma unda, yan-
CaveTis mosaxleobas ar exeba. maT
yazarmebTan gakeTebuli Slagbaumis
gadakveTa yoveldRiurad uxdebaT.
naxevrad dacarielebuli sof-
lebsa da raionis centrSi mxolod
saswrafo daxmareba da milicia Tu
SegxvdebaT. bavSvTa saxlSi cxin-
validan gadmoyvanili upatrono
bavSvebi cxovroben, skolebSi qa-
rTveli da osi bavSvebi isev erTad
swavloben.
dacarielebuli da unugeSo qa-
rTuli miwa ki, isev elodeba qa-
rTvelebs.
specialurad “REviusTvis”
axalgoridan
10
ekonomika
am mxriv, is sxva regionalur kon-
kurentebzec bevrad warmatebulia.
magaliTad, somxeTs 183 qveynidan 43-e
adgili ukavia.
saqarTvelos didi zarali miadga
agvistos omis Sedegad. Tavisuflad
SeiZleba iTqvas, am periodSi qarTu-
li ekonomika suls Rafavda. amas
ekonomikuri krizisic daerTo Tan.
ekonomikuri eqspertebis SefasebiT,
2009 wlis ekonomikuri movlenebi
SeiZleba or nawilad davyoT. yvela-
ze mZime periodi qveynis ekonomikisa
da biznesisTvis wlis pirveli naxe-
vari iyo, pirvel rigSi, saprotesto
aqciebi da politikuri arastabi-
luroba gvevlineba mTavar Semafer-
xebel faqtorad. am dros qveyanaSi
iyo SegrZneba, TiTqos yvelaferi ga-
Cerda. 2009 wels ekonomikam 4%-
iani kleba ganicada. CvenisTana pata-
ra qveynis ekonomikisTvis es sakmaod
didi dacemaa, magram postkrizisuli
da omis Semdgomi ekonomikisTvis es
albaT, bunebrivicaa.
amave wels saxelmwifom admi-
nistraciuli resursi aamoqmeda,
biznesze wnexisTvis. SegviZlia ga-
vixsenoT gaxmaurebuli sagadasaxa-
do skandalebi, rac pirvel rigSi
exeba kompania “yazbegs” da “elit-
eleqtroniqss”, rac ufro marwuxeb-
Sia biznesi, miT ufro rTulia bizne-
sis ganviTareba.
SarSan eqsporti Semcirda – so-
flis meurneobis ganviTarebas axali
samoqmedo gegma esaWiroeba.
“qarTuli ekonomikis erT-erTi
mniSvnelovani seqtori energetikaa.
aq dawyebulia cvlilebebi, mzad aris
proeqtebi, romlebic investorebs
elodeba da mTavrobis efeqtur muSa-
obaze iqneba damokidebuli” – ambobs
eqsperti soso ciskariSvili.
rangirebisTvis, msoflio banki 10
sxvadasxva indikators eyrdnoba. aq
iseTi faqtorebi Sedis, rogorebicaa
biznesis dawyebis gamartivebuli gza,
investorebis daculoba da gadasaxa-
debis gadaxda.
magaliTad, msoflioSi biznesis
martivad dawyebis TvalsazrisiT,
saqarTvelo mexuTe adgilzea.
SeerTebul StatebSi biznesis daw-
yebas, yvela proceduris dasrule-
bisTvis, eqvsi dRe sWirdeba, ruseTSi -
30 dRe, saqarTveloSi _ sami. magaram
mxolod es kriteriumebi rodi kmara
imisTvis, rom saqarTveloSi biz-
nes seqtori kargad amuSavdes. Cvens
saqarTvelos biznes-garemo msoflioSi me-11 adgilzea msoflio
bankis 2010 wlis angariSisD(Doing Business 2010) mixedviT. ruseTi
ki, 20-ze.
mari gelaSvili
gamartivebuli biznes-garemo
da sapatio me-11 adgili
11
ekonomika
qveyanaSi umuSevrobis problema mkve-
Tradaa gamoxatuli. swored amitom
saxelmwifos prioriteti investici-
ebis mozidva da
samuSao adgile-
bis damateba unda
iyos. mxolod is,
rom saqarTvelo
sapatio 11 adgil-
zea bevrs arafers
cvlis. ucxoeli
eqspertebis mo-
sazrebebs rom ga-
davavloT Tvali,
kargad davinaxavT,
risi gakeTeba esa-
Wiroeba saxelmwi-
fos winsvlisT-
vis.
“Tu ar gaqvT
kargi finansuri
bazrebi, im Sem-
TxvevaSic Tuki
SesaniSnavi kano-
nebi gaqvT axali
firmebis Semosay-
vanad, magram am
axal kompaniebs ar SeuZliaT iafi
kreditis miReba, esec problemaa. ase
rom, vfiqrob, biznes garemo Zalian
mniSvnelovania, magram is, gacilebiT
didi paketis mxolod nawilia”.
`Tuki Tqven gaqvT
SesaniSnavi biznes-
garemo, magram kargi
satransporto infra-
struqturiT ver dai-
kvexniT, maSin Tqven
amiT mxolod nawilo-
briv moigebT”, ganacxa-
da kaselma – ucxoelma
eqspertma ekonomikis
dargSi.
irakli leqvinaZe
– “jorjian biznes
konsaltingis” kom-
erciuli direqtori:
2010 wlis prognozi
damokidebulia poli-
tikiur stabiluroba-
ze da aseve saxelmwi-
fos qmedebebze bizne-
sis mimarT. Tu zewola gagrZelda, es
kidev ufro Seaferxebs biznesis gan-
viTarebas. magram es ori faqtoric
rom gamovricxoT, problemebi bizne-
sis calkeul segmentebs am welsac
eqneba. ekonomikaSi mTavari mamoZra-
vebeli Zala iqneba infrastruqturu-
li proeqtebi, romelTac saxelmwi-
fo daafinansebs. yvelaze didi fuli
swored am nawilSi daixarjeba da
swored, es iqneba ekonomikuri zrdisa
da dasaqmebis mTavari mamoZravebeli
Zala. 2010 welsac sabanko seqtori
aseTive reJimSi ganagrZobs muSao-
bas, SesaZloa saprocento ganakve-
Tebi Semcirdes kidec. mosalodnelia
ramdenime wvrili bankis gaerTianebac
romelime msxvil bankTan. ekonomi-
kis erT-erTi prioriteti turizmia.
aqac, albaT, minimaluri zrda iqneba,
vinaidan jer kidev meomari qveynis
imiji gvaqvs.
raTa sazogadoebam kargad Sea-
fasos da realuri suraTi naxos
imisa Tu rogor amuSavda biznes
garemo da moiZios zusti ricxvebi,
saWiroa, statistikis departamenti
kargad asrulebdes Tavis movaleo-
bebs. samwuxarod, jerjerobiT es ar
xdeba. nebismier qveyanaSi statisti-
kis departamenti
erT-erTi mTava-
ri struqturaa.
iqidan miRebuli
mo nacemebiT xe-
lisuflebam ama
Tu im sferoSi
m n i S v n e lov a n i
ga dawyvetileba
unda miiRos.
asaxavs ki
s a q a r T v e lo s
sta tistikis de-
partamenti qvey-
anaSi arsebul
mdgomareobas? am
kiTxvas eqsper-
tebi uaryofiTad
pasuxoben. axali
wlidan statis-
tikis departa-
menti damouki-
debel organod
Ca m oy a libdeba .
pre zidentis xelmowerisTanave axali
kanoni ZalaSi Sevida. davelodoT,
rogor ganviTardeba movlenebi.
12
aRmoCena
mdinare xobis zRvasTan SeerTe-
bis adgili XIX saukunemde kemxe-
lis saxelwodebiT moixsenieboda.
XIX saukunis pirvel naxevarSi aq
saporto qalaqi redut-kale iyo
gaSenebuli, dRes ki, Tanamedrove
sofeli yulevi mdebareobs.
kolxeTi - am sityvaze albaT
yvelas mefe aieti, grZneuli me-
dea, berZeni iazoni da miTiuri
,,oqros sawmisi” gvaxsendeba.
dasavleT saqarTvelo arqe-
ologiuri aRmoCenebis mxriv Zal-
ian sainteresoa. Aarqeologebis am
mxariT daintereseba gamowveulia
misi istoriuli Rirebulebisa da
jer kidev Zveli welTaRricxvi-
dan evropasTan urTierTobis gamo.
bolo periodSi, yulevSi, erg-
etasa da caisSi, mniSvnelovani ar-
qeologiuri aRmoCenebi gakeTda.
yulevi da misi Semogareni mdi-
daria warsulis ZeglebiT. arqe-
ologiuri kvleva-Zieba aq jer
kidev gasuli saukunis 40-ian
wlebSi qalbatonma nino xoStar-
iam daiwyo. Semdeg ki samecniero
kvlevebi gaagrZeles Teimuraz
miqelaZem da daviT xaxutaiSvil-
ma.
arqeologiur gaTxrebsa da
aRmoCenebze, dasavleTis terito-
riaze eqspediciis xelmZRvanels,
revaz papuaSvils vesaubreT.
`bolo aTi weliwadia sameg-
relos teritoriaze, yulevSi,
caiSsa da ergetaSi gaTxrebi mim-
dinareobs. yulevSi es arqeolo-
giuri gaTxrebi navTob-produqte-
bis terminalis mSeneblobasTanaa
dakavSirebuli. raoden didi mniS-
vnelobisac ar unda iyos obieq-
ti, ar SeiZleba misi ageba arqe-
ologiuri Zeglebis, kulturuli
memkvidreobis ngrevis xarjze.
yulevi-redut-kale _
kemxeli Tu neapolisi?
TamTa SamaTava
xatia xarebava
redut-kale kemxeli - es arc nivTi gegonoT, arc vinmes saxeli da
arc gamonagoni... arqeologebi saintereso aRmoCenis momswreni gaxdnen.
kolxeTis dablobze araerTi arqeologiuri gaTxrebi Catarda. aRmoaCines
brinjaos, rkinis Tu Tixis nivTebi.
13
aRmoCena
aqedan gamomdinare, gadawyda ar-
qeologiuri gaTxrebis warmoeba,
teritoriis Zeglebisgan gaTa-
visufleba, Semdgom ki samSeneblo
samuSaoebis ganxorcieleba.
rac Seexeba caiSs, aq gaTxrebi
SemTxveviTma aRmoCenam ganapiroba.
es moxda erT-erTi moqalaqis
ezoSi. aRmoCenili iqna brinjaos,
rkinisa da Tixis nivTebi.
“2007 wels eqspediaciam dai-
wyo samuSaoebi da ori didi sa-
marxi aRmovaCineT. yovelive es ki
didi istoriuli mniSvnelobisaa.
rac Seexeba ergetas, aq brinjaos
xanis ramdenime samarxi gavTx-
areT.”
kolxeTis teritoriaze yve-
laze masStaburi mainc, yule-
vis aRmoCenebi iyo. yulevSi rva
areqeologiuri ubania da uZve-
lesi brinjaos xanas ganekuTvneba,
romelic Zveli welTaRricxvis
meore aTaswleulis Sua xanebiT
TariRdeba.
pirveli dasaxleba yulevSi
gvian, brinjaos xanaSi gaCnda. mas
Semdeg iq cxovreba ar Sewyveti-
la. im periodSi, rodesac rkinis
xmareba daiwyes,
Cndeba urbanizire-
buli dasaxleba.
gaTxrebma aCvena
did farTobze kom-
paqturad dasaxle-
buli naqalaqari.
aRmoCenil nivTebSi
vxvdebiT yalibebs,
zodebs da vaskvniT,
rom metalurgia
iyo ganviTarebuli.
batoni re vazis
TqmiT, aR moCenilia
brinjaosa da rki-
nisgan damzadebu-
li qalis sam-
kauli, mZivebi da
samajurebi.
yulevis gaTxre-
bi mniSvnelovania
imiT, rom TiTqmis 3500 wlis
manZilze cxovreba uwyvetliv
grZeldeboda. yulevSi, kolxeTsa
da saberZneTs Soris urTierTo-
bis amsaxveli pirveli nivTieri
Zeglebic aRmoC-
nda. esenia sab-
erZneTidan Se-
motanili Tixis
produqcia da
qandakebebi. es
nivTebi TariRd-
eba Zveli welTaRricxvis meeqvse
saukunis nivTebiT.
batoni rezos TqmiT, yulevSi
aseve uZvelesi eklesiebi da cx-
ovelTa skulpturuli gamosax-
ulebania aRmoCenili, rac isto-
riulad metad mniSvnelovania.
rac gvaZlevs imis safuZvels,
rom im periodis yulevis dasax-
lebebi (pirveli meeqvse saukune)
gavaigivoT klavdios ptolemaio-
sis mier dafiqsirebul qalaq ne-
apolisTan.
erT-erTi mniSvnelovani aRmoCe-
na redut-kales samoqalaqo sasa-
flaoa.
iseve rogorc yulevSi, caiSSic
uzarmazari akldamaa, sadac 2000-
ze meti micvalebulTa neSti in-
axeboda da 1300 mZivi iqna napo-
vni. ZiriTadad opalis, sarbionis
da giSrisgan damzadebuli. es sam-
kaulebi aris, rogorc adgilo-
brivi, aseve mcire aziidan Semo-
tanili. eqspediciis xelmZRvane-
lis TqmiT, ergetaSi aRmoCenili
oqros nawarmi iZleva imis Tqmis
saSualebas, rom vanSi da axal-
gorSi aRmoCenili oqros nakeTo-
bebi ,,cidan ar Camofrenila”.
es kolxuri oqros didi isto-
riis maCvenebelia. kolxuri oqro
ufro Zvelia, vidre aRmosavleT
saqarTveloSi aRmoCenili oqros
nakeTobebi.
yulevSi mopovebuli arqeolo-
giuri nivTebi daculia xobisa
da foTis muzeumSi, xolo caiSsa
da ergetaSi napovni nakeTobebi _
zugdidis muzeumSi.
es kolxuri oqros didi istoriis maCvenebelia.
kolxuri oqro ufro Zvelia, vidre aRmosavleT
saqarTveloSi aRmoCenili oqros nakeTobebi.
14
umciresoba
seqsualuri umciresobebis uflebebis Tema
saqarTveloSi isev tabudadebulad iTvleba. Tu
vinme gabedavs da ityvis, rom maTac aqvT ufle-
ba sakuTari arCevani gaakeTon, mas sazogadoebis
risxva daatydeba Tavs da eris gadamgvareblad,
,,soroselad’’ da moRalated miiCneva.
aris ki e.w. ,,geebi’’ sazogadoebis realuri
problema? am kiTxvaze yvela adamians Tavisi
mosazreba aqvs.
Cvens mier gamokiTxuli 50 studentidan, 40
fiqrobs, rom seqsualuri umciresobebis warmo-
madgenlebi amazrzenebi arian da sazogadoebis
sircxvils warmoadgenen, 6 adamiani fiqrobs, rom
yvelas Tavis cxovreba aqvs da ar aRizianebs
seqsualuri umciresobebis arseboba, 4 adamians
ki, am Temaze mosazrebis gamoTqma ar unda.
bolo dros daiwyo polemika, unda dakanondes
Tu ara erTsqesianTa qorwineba. sazogadoebis
didi nawili amas Zalian mtkivneulad aRiqvams
da fiqrobs, rom Teoriuladac ki, ar SeiZleba
arsebobdes aseTi kanonproeqti.
respublikeli daviT zurabiSvili amaze sa-
ubars naadrevad miiCnevs saqarTvelosTvis im
fonze, rodesac aseTi saxis kanoni amerikis
SeerTebul StatebSic ar miuRiaT.
rogorc seqsualuri umciresobis warmomad-
geneli miSa janeliZe (saxeli da gvari Secv-
lilia) ambobs CvenTan saubarSi: ,,sazogadoeba
Cven upasuxismgeblod gveqceva, ratom Tvlian
adamianebi, rom ufleba aqvT sxvebs Wkua aswav-
lon? cisferoba ki araa sircxvili, aramed is,
`Tu gansxvavebuloba danaSaulia,
bevri politikosia dasaWeri...~
Tamar gigauri
15
umciresoba
rogorc es adamianebi iqcevian. sakmarisia vinmem
Tqvas, rom gansxvavebuli orientacia aqvs da
maSinve mosaklavad gaimeteben. mogivardeba mar-
Tlmadidebel mSobelTa kavSiri da iseT ambavs
atexs, TiTqos samyaros dasasrulia. Tu gansx-
vavebuloba danaSaulia, bevri politikosi aris
dasaWeri, radgan isinic geebi arian. ra saxelm-
wifos saqmea, kacze davqorwindebi Tu qalze.
ratom unda amikrZalos?’’
saqarTvelo tolerant qveynad miiCneva, tol-
erantoba ki pirvel rigSi, yovelive gansxvave-
bulis mimarT Semgueblobas da Semwynareblobas
niSnavs.Aromeli ufro didi problemaa sazoga-
doebisTvis _ Seeguos gansxvavebuli seqsual-
uri orientaciis mqone adamianebs, Tu Caerios
maT cxovrebaSi da maqsimalurad Seaviwrovos
isini.
rac Seexeba erTsqesianTa qorwinebas, rom
Sevides kanonproeqti parlamentSi gansaxilve-
lad, mas sazogadoebis moTxovna da 200 000
adamianis xelmowera sWirdeba. am proceduris
Semdeg, gadawyvets parlamenti miiRos Tu ara
kanoni. Tumca, dRevandel saqarTveloSi albaT,
aravis eyofa gambedaoba aseTi xelmowerebis
Sesagroveblad. SesaZloa amis mizezi isicaa, rom es problema dRes didi simwvaviT ar dgas.
saqarTvelos konstitucia aRiarebs seqsua-
luri umciresobebis uflebebs. me-14 muxlSi
naTqvamia, rom ,,yvela adamiani dabadebiT Tavisu-
falia da kanonis winaSe Tanasworia ganurCev-
lad rasisa, kanis ferisa, enisa, sqesisa, religiisa,
politikuri da sxva Sexedulebebisa. erovnuli,
eTnikuri da socialuri kuTvnilebisa, warmo-
Sobisa, qonebrivi da wodebrivi mdgomareobisa,
sacxovrebeli adgilisa.’’
naTqvamia, rom adamianis ufleba iq mTavrdeba,
sadac meore adamianis uflebebi iwyeba. visac
seqsualuri umciresobebis arseboba aRizianebs,
unda gaixsenos 1969 wels miRebuli saerTa-
Soriso konvencia, romelic avaldebulebs ada-
mianebs iyvnen tolerantebi. rogorc naTqvamia
am dokumentSi: ,,aravis aqvs ufleba SezRudos
Seni uflebebi, miuxedavad Seni rasobrivi kuT-
vnilebisa, kanis ferisa, enisa, aRmsareblobisa,
politikuri an sxva rwmenisa, erovnuli an so-
cialuri warmomavlobisa, qonebrivi, wodebrivi
Tu sxva mdgomareobisa. yvela adamiani Tanas-
woria kanonis winaSe.’’
16
mrgvali magida
qeTi: ra reaqcia gaqvT, rodesac gaigebT,
rom Tqveni nacnobi aratradiciuli
orientaciisaa?
azri I: mis mimarT siZulvilis grZnoba miC-
ndeba;
azri II: Tu mamakacze vigeb, minda kargad
vcemo;
azri III: mecodeba, radgan bunebis Secdomaa;
azri IV: aranairi, Tu axlobeli adamiania.
vcdilob, iseTi Seviyvaro, rogoric aris;
azri V: Tqvens pasuxebs rom vusmen, meSinia
vTqva, Cemi orientaciis Sesaxeb. imedi maqvs,
Sen axla ar mcem.
azri II: vecdebi aq Tavi Sevikavo, sxva ada-
mianebis pativiscemis gamo, Tumca Seni aq
jdoma ar msiamovnebs!
azri V: SegiZlia kidev bevri ram miTxra,
me mainc SeCveuli var garSemomyofebisgan
aseT damokidebulebas. mere ra, rom fexbur-
Tis TamaSs cekvaze siaruli mirCevnia da
omobanaTi Tavis garTobas, TojinebisTvis
tansacmlis Sekerva ufro momwons.
qeTi: rogor moiqceviT Tu SeityobT, rom
Tqveni ojaxis wevri (Svili, da, Zma, deidaS-
vili, biZaSvili, a.S.) aratradiciuli seqsua-
luri orientaciisaa?
azri II: me mas Cveni ojaxis Semarcxvenlad
gamovacxadeb.
Cemi azriT, im
ojaxebma, sa-
dac aseTi ada-
mianebi arian,
es daimsax-
ures! vfiqrob,
“RvTis risx-
vaa”, maTi cod-
vebis gamo;
azri IV: samkurnalod gavuSveb;
azri V: ratom aris is adamiani samkurnalo,
ro melic sazo gadoebis CarCoebSi ar jdeba.
azri I: samkurnaloa, aba ra aris. eqimis da
kargi fsiqologis konsultacia sWirdeba.
Tu egec ar uSvelis ar vici, maSin ra unda
vqnaT. seriozulad arc minda warmodgena,
rom SeiZleba Cem axlobels da Tan ojaxis
wevrs SeemTxves msgavsi saSineleba.
qeTi: momxre xarT Tu ara erTsqesianTa
qorwinebis? ratom?
azri II: egeni ki ar unda daaqorwino, unda
mokla;
azri I: rogor SeiZleba magaTi qorwineba,
barem Svilebic aiyvanon da bavSvebs fsiqo-
logia daumaxinjon! “ra magaria”, roca
saxlSi ori deda gyavs da erTs deda unda
es daavadeba xom ar aris, rom
sxvasac gadaedos?!
qeTi arvelaZe
feisbuqze gavrcelda informacia, rom moxda Tavdasxma fond `inkluzivze”. ofisSi 5 uformo,
SeiaraRebuli adamiani SeiWra. aq xelmZRvanelobis garda qalTa klubis wevrebi imyofebodnen. ucnobi
pirebi maT gadaxrilebs, avadmyofebs da satanistebs eZaxdnen. amis Semdeg daakaves fondis erT-erTi
xelmZRvaneli paata sabelaSvili.
fond `inkluzivis” mizania saqarTveloSi lesbosuri, gei, biseqsualuri orientaciisa da
transgenderul adamianTa sruli integraciis xelSewyoba sazogadoebaSi homofobiis daZlevis,
uflebaTa advokatirebisa da jgufis samoqalaqo aqtivobis gazrdis gziT. am darbevis Sesaxeb masmediis
warmomadgenlebi dumdnen. informacias isev socialuri qselebis saSualebiT Tu gaigebdi. gadavwyvite,
seqsualuri umciresoibebis Temaze momewvia mrgvali magida. Cvenc SevikribeT da vimsjeleT. gTavazobT
diskusiis monawileTa `azrebs.”
17
mrgvali magida
dauZaxo da meores mama, an piriqiT ori mama
gyavs, magram erTs deda unda dauZaxo!
azri IV: iqorwinon, ar mgonia, amiT vinmes
rame avnon;
azri III: iqorwinon, oRond bavSvis yolis
ufleba ar
unda hqondeT.
es amazrzeni
iqneba da bavS-
vi Zalian gai-
tanjeba.
patara asa k -
Si ver gaigebs,
ratom hyavs
ori erTi sqe-
sis mSo beli
da ratom gans-
xvavdebian isi -
ni sxva bav-
Svebis mSob-
lebisgan.
azri V: ver
axseniT kargad, ratom ar unda daqorwidnen
erTsqesiani adamianebi. Tqveni saubari emo-
ciazea dayrdobili da ara argumentirebul
msjelobaze.
warmoidgineT, rom Tqven sayvarel ada-
mianTan urTi erTobas mxolod imitom ver
daakanonebT, rom xelisuflebaSi myof pirebs
ar moswonT erTsqesianTa qorwineba. es aras-
woria.
qeTi: rogor fiqrobT, adamianma unda Tqvas
Tu ara, rom is aratradiciuli seqsualuri
orientaciis warmomadgenelia, Tu es mTeli
cxovreba unda damalos?
azri III: vfiqrob, aseTi ramis damalvis
gamo, SeiZleba cxovreba TviTmkvlelobiT
daamTavros;
azri I: unda damalos, imitom rom Tu
xmamaRla ityvis, bevrad ufro daitanjeba,
vidre misi damalviT.
azri II: unda damalos, es calsaxaa. Tu dai-
tanjeba, marto mainc daitanjeba. sxva Sem-
TxvevaSi garSemo myofebsac Searcxvens da
gaawvalebs. TiTiT saCvenebeli iqneba xalx-
isgan.
azri V: araferia amaSi dasamali. es sasir-
cxvilo ar aris! maT zizRi ki ara, daxmareba
sWirdebaT, TanagrZnoba. es daavadeba xom ar
aris, rom sxvasac gadaedos?!
da bolos...
azri V: didi madloba, am Temaze sasau-
brod amdeni adamiani rom Seikriba;
azri I: kargia, rom SevikribeT, magram
ara mgonia, raime Sedegis momtani iyos es
yvelaferi. drois fuWi kargvaa.
azri III: madlobT mowvevisaTvis, sain-
tereso iyo, rom mogveca Cveni azris gamox-
atvis SesaZlebloba.
didi madloba yvelas mobrZanebisTvis
18
bavSvebi
ase agrZeleben maTxovrobis mravalsaukunovan
tradicias boSebi, romlebsac sxvadasxva drosa
da adgilas romanis, bohemielebis, faraonTa
tomisa Tu cignebis saxeliT icnobdnen.
dRes qalaqis quCebSi moTareSe uZvelesi
induri tomis patara STamomavlebi TbiliselebSi
sibraluls, zizRs an agresias iwveven.
10 wlis valeri dilis cxra saaTze ikavebs
posts aleqandre yaz-
begis gamzirze da sa-
Ramos eqvs saaTamde
xel gawvdili elodeba
mowyalebas. ,,sami wli-
dan aq vdgavar,” – ambobs
valeri. ,,minda amiT Cems
mSoblebs odnav mainc
davexmaro.”
patara “indmewarme”,
romelic ,,afrikis” da-
sax lebaSi cxovrobs,
sko laSi ar dadis, magram
ambobs, rom qarTul
enasa da literaturaSi
kerZod emzadeba. ,,mTe-
li cxovreba quCaSi
maTxovrobas ar vapi-
reb,’’ _ ganagrZobs
valeri. ,,minda mqondes
sakuTari saxli, sadac
Cems mSoblebTan da da-
ZmasTan erTad bednierad
vicxovreb.”
valerisgan gansxvavebiT, romelic xSirad
gamvlelTa simpaTias imsaxurebs, gulnara quCis
risxvaa. ,,rodesac viRacas mivadgebi da fuls
vTxov, aucileblad unda momces,” – ganmartavs
Tavis motivaciasa da taqtikas aSari gulnara.
,,mec rogorc yvelas Wama miyvars da amisTvis
fuli mWirdeba. Tu ar momcems imas, rasac
vTxov, maSin vemuqrebi. SemifurTxebia kidec da
Tmebic momiWria gogonebisTvis. erTxel erTi
gogo uxeSad gvelaparaka. me da Cemma megobrebma
ki vcemeT da CanTac wavarTviT.”
gulnarasnairebi sazogadoebaSi boSebis
mimarT uaryofiT damokidebulebas iwveven.
,,sazizRrebi da binZurebi arian, amavdroulad
saSinlad umadurebic,” – ambobs studenti eka.
,,erTxel ori maTgani
movida CemTan da fuli
mTxova. orives miveci,
magram aRmoCnda, rom
erTisTvis ufro meti
mimicia, vidre meoresTvis.
Zalian gamibrazda da
fuli saxeSi momayara.
raRac Tavis enazec
momaZaxa da gabrazebuli
wavida.”
isini maTxovrobis
sxvadasxva strategias
mimarTaven. arian rogorc
,,gamomZalvelebi”, ase-
ve boSebi, romlebic
umanko gamoxedviT cdi-
loben gamvlelTa ke-
Tilganwyobis mopovebas.
larisas, romelic
oTxi wlidan quCaSi dgas
da maTxovrobs, fulis
So vnis Taviseburi stra -
tegia aqvs. igi jer Tavazianad Txovs xalxs
daxmarebas, xolo Tu aseTi gziT ver miaRwia
sawadels, maSin ufro ,,mkacr meTodebs”
mimarTavs.
pirvel mcdelobaze larisa _ ,,deida damexmare”
Sinaarsis fraziT cdilobs warmatebis miRwevas,
Semdeg _ ,,momeci fuli, Torem SegafurTxeb”,
da Tu amanac ar gaWra, saqmeSi gineba gadis _
xatia xarebava
bohemielTa STamomavalni
Tbilisis quCebSi...
dedaqalaqSi momravlebuli boSa bavSvebis mogerieba dRiTidRe Zneldeba. SuqniSanTan
gaCerebul manqanas Seesevian, kafes an maRazias dalaSqraven, fexiT mosiarules aedevnebian
,,da-amexmare-e”-s an ,,kurobara baxta burdas” ZaxiliT...
19
bavSvebi
,,kurobara buxta barda.”
boSa bavSvebis naambobidan irkveva, rom
zogierTi maTgani yovel dRe minimum 50 lariT
mainc brundeba saxlSi. bevri arasamuSao
saaTebSi arc Cacma-daxurvas iklebs, xolo
ZonZebi ki xSirad mxolod da mxolod samuSao
formaa. Tumca, aseTi xrikebi sazogadoebis
didi nawilis mxridan abezari bavSvebis mimarT
uaryofiT damokidebulebas ver cvlis.
,,sibraluli ar gamaCnia maT mimarT,” – ambobs
qalbatoni naTela. ,,vfiqrob, piliciam unda
izrunos am problemis gadawyvetaze. ar SeiZleba,
mSvidad uyuro imas, Tu rogor uvardebian
xalxs saxlebSi da paraven Zvirfas nivTebs.”
policia Tu sxva saxelmwifo organo
boSaTa problemis mogvarebas ar Cqarobs. sanam
xelisfuleba momTabare umciresobis bedze
dafiqrdeba, kidev xSirad mogiwevT gamowvdil
xelebSi xurdebis CariCxineba, Torem ,,kurobara
buxta barda” ar agcdebaT.
a
q

T
q
v
e
n
i

r
e
k
l
a
m
i
s

a
d
g
i
l
i
a
20
bavSvebi
“yvela bavSvi Tanasworia,” _ samwuxaroa, rom
am utyuari WeSmaritebis Sexseneba kvlav saWiroa
ufrosebisTvis. bavSvi qveynis momavlis sawindar-
ia, magram, samwuxarod, umetesobas jansaRi moma-
vali, praqtikulad, ar gaaCnia. swored amitomac
mTel msoflioSi erT-erTi umTavresi sakiTxia
bavSvis uflebebis dacva.
1996 wlis Semdeg saqarTvelos mosaxleobis
55% siRaribis zRvars miRma cxovrobda da maT-
gan yvelaze daucveli swored bavSvebi iyvnen,
radganac xSirad ar hqondaT saSualeba esargeb-
laT socialuri dacvis momsaxurebiT. 2000 wels
Catarebuli kvlevebis Tanaxmad, saqarTveloSi
bavSvebis dabadebis 5% ar aris registrirebuli.
gaeros generaluri asambleis sagangebo sesi-
aze 2002 wels saxelmwifoebma miiRes deklaracia
“ukeTesi msoflio bavSvebs” da ikisres valdeb-
uleba, aeSenebinaT “msoflio, sadac yvela gogo-
nas da biWs uzrunveli bavSvoba eqneba... rom isini
eyvarebaT, pativs scemen da da izruneben maTze...
rom maTi usafrTxoeba da keTildReoba prior-
itetulad iqneba miCneuli da isini janmrTel mS-
vidobian da Rirseul garemoSi gizrdebian”. ase-
Ti damokidebuleba scdeba iuridiuli normebis
farglebs. msoflios yvela qveyanaSi zrunaven
bavSvebze, magram Cven jer kidev ver vaxerxebT,
saTanadod davicvaT isini.
dRes “quCis bavSvebis” problema urTulesia,
rasac ganapirobebs ojaxuri da socialuri prob-
lemebis simwvave, farTod gavrcelebulia siRa-
ribe da Zaladoba. “quCis bavSvebi” sxvadasxva
saqmianobiT arian dakavebulebi: agroveben jarTs,
maTxovroben, wmenden fexsacmels, darajoben da
recxaven manqanebs, yvelafers yidian. uares Sem-
TxvevaSi, xdebian narkomanebi an kriminalur sa-
myaros afareben Tavs.
isini, rogorc wesi, Raribebi arian. swored
siRaribea erT-erTi umTavresi faqtori, ris gamoc
bavSvebi Tan axlavT dedebs, romlebic bazrobe-
bze aTasi ramiT vaWroben, an mamebs, romlebic
sigaretisa da gazeTis gasayidad quCebSi dganan.
isini Tavidanve xedaven Tu ra Znelia saarsebo
saxsrebis mopoveba, amitom ukve skolis asakidanve
iwyeben lukma-purisTvis fulis Sovnas.
SobadRes ramdenime maTgans piradad gavesau-
bre, yvela qarTvelia da gldani-naZaladevis
raionSi mimofantulebi arian: “Cven quCis bavS-
vebs gveZaxian, Zalian gabrazebuli ufrosebi _
mawanwalebs. Cven sibralulis grZnobas aravisSi
viwvevT. xandaxan, zogierTs Tvalic mouwylian-
deba Cvens danaxvaze, oriod kapiksac uTxovnelad
gadmogvigdebs da saswrafod gagvecleba” – am-
bobs lado.
“zogierTs saxlic aqvs, umravlesobas mSoble-
bi hyavs, magram quCa maTi saxlia da gaTenebi-
dan, gvian Ramemde
Sromoben. Sroma
ras niSnavs da
... zogi qurdobs,
zogi maTxovrobs,
zogic nagavSi
iqeqeba, yvela imas
akeTebs, rac Seu-
Zlia” _ gamando
“Tu erT mSvenier dRes me iaraRis srolis
xma gamaRviZebs da gaRviZebuli ver vipovi
Cems ojaxs, megobrebs da Cems saTamaSo
daTunias da Tu me gadamylapavs cxovreba,
romelic erT did Waobad iqneba qceuli,
es Tqveni brali iqneba. es Tqveni brali
iqneba, Tu me am bneleTSi gza amebneva da
davikargebi, magram Tu movaxerxe da gadavrCi,
es mxolod Cemi damsaxureba iqneba, rogorc
bavSvis, visSic aris is, rac arsebobs yvela
bavSvSi _ siyvaruli da erToba.”
`istoria mkacrad gangvsjis, Tu Cvens
codnas, resursebs da nebas ar gamoviyenebT
kacobriobis ojaxis TiToeuli axali
wevrisTvis iseTi msoflios asaSeneblad,
sadac pativs scemen da icaven bavSvobis
fasdaudebel da Seucvlel wlebs.”
qerol belami, “iunisefis” aRmasrulebeli
direqtori.
“bavSvi, romelic muSaobs, skolaSi ver
dadis, mZime samuSao pirobebSi gatarebuli
bavSvobis Sedegad igi gaunaTlebeli,
dasustebuli da gamofituli izrdeba. es imas
niSnavs, rom sakuTari mSoblebis msgavsad
mas an dabalanazRaurebiani samuSao eqneba,
an sul ar eqneba. ojaxis Sesanaxad Tavisi
mSoblebis msgavsad isic gamoiyenebs sakuTari
Svilebis SromiT naSovn fuls. da sul ase
gagrZeldeba.”
17 wlis roza avstraliidan
qeTi arvelaZe
-.«¬«c- 9~9:.~-c J-«è:J-
21
bavSvebi
saidumlo le -
van ma.
“Cven ar gvy-
avs megobrebi.
ga m v le le bi
zog jer gvi-
max

sovreben
ki dec, magram
kargia es Tu cudi CvenTvis? is
vinc gvimaxsovrebs, gveubneba, Sen
xom ukve mogeci fuli, meored
aRar damenaxoo. Tu RamiTac davr-
CiT quCaSi, SeiZleba vinme mTvral-
ma gvcemos kidec... Cven sadarba-
zoebSi vcxovrobT, mitovebul
nangrevebSi da bazrobebze” _
Tornikes amis moyolisas Tavi ar
auwevia. “skolaSi ar davdivarT,
ar gviReben mawanwalebi xarTo,
sandros dedas ori Svili hyavs
da arc erTs ar uSvebs skolaSi,
amisTvis ar gcaliaTo. sandro da
Teona maTxovroben, deda ki zis
da Tvals adevnebs, rom fuli ar dakargon bavS-
vebma, arsad wavidnen... me mindoda swavla, magram
wignebi Zviri iyo, arc pasta mqonda, arc rveuli”
_ daamata Tornikem.
damkvidrebuli tendenciiT, isini yvelasTvis
ucxoni arian da Cven yvela maTTvis. patarebi
gaborotdnen mTel qveyanaze, gadaemternen yve-
las da yvelafers: avsa da kargs, samarTlianobas
da usamarTlobas. isini cxovrebis erT napirze
arian, Cven meoreze. qvecnobierad, ilias “saxrCo-
belazed” maxsendeba.
bavSvis ZiriTadi uflebebis ugulvebelyofa
maT momavals safrTxes uqmnis. Tu bavSvi ver
sargeblobs normaluri jandacviT da ver iRebs
saTanado ganaTlebas, es memkvidreobiT Taobidan
Taobas gadaecema, aferxebs stabilurobas, de-
mokratiuli sazogadoebis ganviTarebasa da eko-
nomikis winsvlas.
“quCis bavSvebi” mZime cxovrebiT cxovroben da
amitom Tavis gadasarCenad zogi maTive sityvebiT
Tavad qmnis “bandas,” zogic sxvebis “bandaSi”
wevriandeba, sadac Tanadgomas poulobs da Tavs
daculad grZnobs. isini narkomanebi an jibis
qurdebi xdebian, gamomZalvelTa da policielTa
mxridan Seuracxyofa _ ai, im safrTxeTa arasru-
li sia, romelTa winaSec es bavSvebi dganan. isini
arian eWvmitanilebi, xSirad xvdebian policiis
ganyofilebaSi.
patarebs piradi saubrisas vTxove, CemTvis
ufleba moecaT maTi romelime piradi Canaweri
gamomeqveynebina. am Txovnaze mxolod erTi maT-
gani damTanxmda da isic im pirobiT, Tu mis vi-
naobas ar gavTqvamdi. bloknotSi Cawerili leqsi
gadmomiwera furcelze da mTxova, araferi Sem-
ecvala. mec ra Tqma unda, upirobod davTanxmdi.
miusafar bavSvTa sareabilitacio centris
“momavlis saxli” aRsazrdeli 14 wlis Teona
geldiaSvili ki arasamTavrobo organizaciebs
mimarTavs: “Cven umTavresi _ siTbo, yuradReba da
uflebebis dacva gvWirdeba. mogveciT saSualeba
gamovavlinoT Cveni niWi, xSirad giamboT Cveni
problemebis Tu fiqrebis Sesaxeb.
dagvideqiT gverdSi, gviCveneT swori gza, Segvi-
wyveT xeli, rom “bavSvTa uflebebis konvenciis”
Sesabamisad, Cvenc TqvensaviT srulyofil da
Rirseul pirovnebebad CamovyalibdeT.
Cven gvjera sakuTari Tavis da gvjera, rom
Tqveni daxmarebiT xvalindeli dRe ufro mziani
iqneba. SemogvxedeT, dagvinaxeT, radgan Cven Tqve-
ni imedi da Rimiliani wuTebi varT. gagviRimeT
Tqven saxeebze Rimili Tu gaqreba, Cven sicocx-
les safrTxe daemuqreba.
xom gaxsovT, Tqveni bavSvoba? TqvenSic xom mu-
dam cxovrobs bavSvi? modiT, gamogviwodeT xeli
da Cvenc gamogyvebiT, gTxovT, mSvidobianad gva-
taroT cxovrebis rTul bilikebze.”
ufrosebzea damokidebuli, rom am bavSvebs ar
daekargoT ukeTesi momavlis imedi, silamazis aR-
qmis grZnoba, radgan erT-erTi Cvenganis udierma
mopyrobam SeiZleba Searyios maTi sasicocxlo
simi. mxolod da mxolod moferebiT, sulieri da
moraluri mxardaWeriT SevZlebT vaqcioT isi-
ni sazogadoebis srulyofil wevrebad. ase rom,
mousmineT maT xmas...
`bavSvis dabadeba arc meti, arc naklebi dResaswaulia,
magram dabadebisTanave cxovreba mas saSinel silas awnis,
ratom xdeba, rom maT aravin usmens?
ratom rCeba ugulisyurod maTi grZnobebi da problemebi?
is bavSvia, romelsac mieca sicocxle da unda gaizardos,
iswavlos fexze dgoma,
unda iswavlos cxovreba Tavad.
magram ra saSualebiT?
ra SesaZlebloba mieci mas?
ra saSualebiT SeuZlia muSaoba da brZola gadarCenisTvis?
hm, SesaZloa Tqva kidec `Tu daibada unda iswavlos cxovreb~,
Sen momiyvane am qveyanaze,
rasakvirvelia, gamzarde,
ar minda udabnoSi vixetialo, minda Cemi skolis ezoSi,
me Sennairi megobrebi minda da ara Tojinebi.
faqtiurad me Senze var mowebebuli, rogorc cremlis erTi
wveTi Sens TvalSi.
ase rom, Tu Sen Tvals daaxamxameb, me Camovardebi, amdenad,
rogorc ki Tvals daxuWav Cems problemebze me davkargebi.
nu daxuWav Tvalebs, Torem kvlav davecemi.
iseve rogorc sxva bavSvebi, mec movevline ra am qveyanas,
Tvalebi gavaxile da vTqvi
`me aq var~!
22
medicina
bavSvis dabadeba yvelaze Rirs-
SesaniSnavi, magram amavdroulad
yvelaze mtkivneuli movlenaa
qalis cxovrebaSi. amitom bevri
qali samSobiaro tkivilis ga-
sayuCeblad epiduralur gautki-
varebas mimarTavs.
“xerxemlis areSi welis ga-
rkveul sivrceSi romelsac epi-
duraluri sivrce ewodeba, adgi-
lobrivi gamayuCeblis SeyvaniT
blokaven nervebs, romelsac tki-
vilis impulsebi Tavis tvinTan
mihyavs. AmSobiares SeuZlia mTe-
li sisruliT SeigrZnos bavSvis
dabadebis procesi.” Aambobs Tbi-
lisis pirveli samSobiaros mean
ginekologi baCuki SublaZe.E
“eqimma gamsinja. erT TiTze var
gaxsnili, tkivilebi ukve autane-
lia, yeli ar ixsneba, gautkivare-
bas garkveul etapamde ar akeTe-
ben” _ ixsenebs nino.
epiduraluri anesTezia SesaZ-
lebelia gaukeTdes TiTqmis yvela
mSobiares mcire gamonaklisebis
garda.
gautkivarebis es meTodi far-
Todaa danergili ganviTarebul
qveynebSi. Tumca mas sxvadasxva,
ukuCvenebac axasiaTebs, maT Soris,
infeqciis SeWra, sisxlis Sedede-
ba da gulis sxvadasxva daavadeba.
“Cemma mSobiarobam, Tu ar Ca-
vTvliT autanel tkivilebs, idea-
lurad Caiara... ar vnanob, gautki-
vareba rom ar gavikeTe. albaT ise
ver mivexmarebodi eqims da CaWra
damWirdeboda. iq rom gogonebs
vuyurebdi, saSinlad itanjebodnen,
me ki mSvenivrad davdiodi,” _ am-
bobs qeTi.
epiduraluri anesTeziis gake-
Tebisas aucilebeli iqneba mSobia-
res Tanxmoba specialur blankze
xelmoweriT. mSobiare Uunda da-
wves, an dajdes maqsimalurad mo-
xril mdgomareobaSi. zurgis is
midamo, sadac unda Cadges kaTete-
ri, muSavdeba antiseptikebiT da
xdeba gautkivareba; Semdeg dgamen
specialur rbil kaTeters, rome-
lic mSobiarobis dros moZraobas
ar SezRudavs. Ees manipulacia da
anesTetikebis Seyvana umtkivneu-
loa. imave gautkivarebiT, Tu au-
cilebeli gaxda, SesaZloa sakeis-
ro kveTis warmoeba.
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos
jandacvis saministros informa-
ciiT, saqarTveloSi 2008 wlis
monacemebiT gasul welTan Seda-
rebiT epiduraluri anesTeziiT
mSobiarobis ricxvma 40% moima-
ta.
mSobiarobis dros ar gamoiyene-
ba sxva tkivilgamayuCebeli saSu-
alebebi, ris gamoc axalSobili
ibadeba medikamentozuri depre-
siis gareSe.
“orTiTnaxevarze gaxsnils ga-
mikeTes epiduraluri gautkiva-
reba. saerTod ar gamigia nemsis
Cxvleta; cota xanSi tkivilic
gamiyuCda” – gviyveba nino.
epiduraluri kaTeteris
amoRebis Semdeg SesaZloa ramde-
nime dRis ganmavlobaSi darCes
msubuqi tkivilebi da simZimis Se-
grZneba naCxvletis midamoSi, ro-
melic TandaTan gaivlis.
“WinTvebis droc movida, ma-
gram Zala TiTqmis aRar maqvs.
Tavi ukve gamoCnda, magram sunTqva
aRar myofnis. CamWres da gamo-
Zvra kidec Cemi pawawuna! rogor
moindoma! rogor ibrZoda, rom
dedikos male Caxuteboda, gulze
damiwvines, iseTi sayvarelia, ra
tkivili!... tkivilze rame vTqvi?
Bbednieri var. male palataSi Cemi
meuRlec Semovida, dedoba momi-
loca da erTi cremlic moiwminda
gulaCuyebulma”,-Kkidev erTi la-
mazi arseba moevlina samyaros da
axalbeda dedikoc qveynad yvelaze
bednieria.
axali sicocxle tkivilis gareSe
mari gelaSvili
SuaRamis 3 saaTze nino saSinelma tkivilebma gamoaRviZa.
cremlebi Rapa-RupiT sdioda. “meSinia, saSinlad meSinia.
RvTismSoblis locvas vkiTxulob, RmerTis imedi maqvs”.
nino samSobiaroSi waiyvanes.
23
problema
Tamar gigauri
wamali fsiqikas aRagznebs da
warmosaxvis unaric mZafrdeba.
kaifidan gamosuli isev narko-
tiks eZebs, unda rom daibrunos
samyaroze batonoba, ocnebebi gaa-
cocxlos, frTebi Seisxas. sur-
vilis gamo xom sulis daTmobac
SeiZleba.
Temosac ase daemarTa, man
yvelaferi daTmo narkotikisTvis.
19 wlis vakeli biWi eqimobaze
da sicocxlis gadarCenaze ocne-
bobda. axla? quCaSi mcxovrebi da
upatrono narkomani ar gegonoT,
Tavisi ocneba aisrula, Tbilisis
erT-erTi prestiJuli saavadmyo-
fos warmatebuli qirurgia, misma
profesionalizmma bevri pacientis
sicocxle ixsna. Tumca uaxloesma
megobrebmac ar ician, rom batoni
profesori mZevalia, narkotikis
mZevali. is kviraSi erTxel gamoe-
TiSeba megobrebs, ojaxs da sxva
samyaroSi moCvenebiTi bedniere-
biT cxovrebas cdilobs. nemsis
gakeTeba profesiidan gamomdinare,
ra Tqma unda, ar gauWirdeba.
narkotikTan erTad cxovre-
bas Temo ase axasiaTebs: ,,tki-
viliT, sayveduriT da sikvdilis
aCrdilebiT savse’’. mas guli sw-
ydeba martoobaSi gatarebuli 40
wlis gamo. Temom narkotikis gamo
sayvareli qali colad ar moi-
yvana. ,,rom gavacnobiere, ramde-
nad viyavi damokidebuli wamalze,
lia Semecoda, me misi Rirsi ar
viyavi. masTan urTierToba samu-
damod gavwyvite.’’
Temo Tavis tragedias unebisyo-
fobas abralebs: ,,araferia ufal-
ze Zlieri da me mas ar movusmine.
eSmakis gziT viare, Cemi sijiutis
gamo visjebi. axla mxolod sas-
wauli miSvelis, yoveli gakeTebis
gamo Cemi Tavi mezizReba.’’ Temo
Tvlis, rom misi gamosworeba Seu-
Zlebelia, is ukve 21 welia nar-
kotikTan erTad cxovrobs.
saqarTvelos sapatriarqo aq-
tiurad aris CarTuli narkomania-
sTan brZolaSi, ferias mTaze spe-
cialuri centri arsebobs, sadac
narkomanebs exmarebian.
yofili narkomanebi monaster-
Si cxovroben da sens RmerTis
daxmarebiT ebrZvian. giorgi 22
wlisaa, ori wlis manZilze nar-
kotikma mas sacxovrebeli bina,
ojaxuri siTbo da sakuTari Ta-
vis rwmena waarTva. erT dRes
aRmoaCina, rom aRaravin iyo mis
garSemo ,,mokaife’’ megobrebis gar-
da. ,,aseTi wamieri gamofxizlebis
dros movida dedaCemi da ekle-
siaSi wamomiyvana. didi morwmune
arasdros vyofilvar, magram iq mi-
vxvdi, rom avad viyavi, cxovrebis
bewvis xidze gavdiodi da Tu min-
doda gadarCena unda memkurnala”.
goirgim sakuTar vnebebze gaimar-
jva. ,,dedaCemis saxeze Rimili da-
brunda, me wels abiturienti var,
minda viswavlo da Cems qalaqSi
amayad viaro. aRar minda ojaxidan
adrindeliviT nivTebs viparavde
da wamlis fulisTvis vyidde. me
janmrTeli cxovreba avirCie.”
sapatriarqos antinarkotikuli
centris fsiqologi nino tyeSe-
laSvili Tvlis, rom narkomania
qronikuli daavadebaa. ,,mTavari,
wamaldamokidebuli adamianisaTvis
aris motivacia, risTvis unda gan-
ikurnos. maT sazogadoebis didi
daxmareba sWirdebaT. rac Seexeba
narkomanebis dasjas, es avadmyofo-
baa da ar SeiZleba dasjadi iyos.
arsad aris precedenti, dasjili
narkomani gamosuliyos cixidan
da igives ar akeTebdes. amitomac
vcdilobT, maqsimaluri yuradReba
mivaqcioT maT. rodesac adamiani
gaacnobierebs, rom avad aris, mere
iwyeba gankurnebis procesi.’’
rwmena mTebs daZravs. rwmena
gonebis da swori arCevanis ga-
keTebisa.
narkotikis mZevali
cxovreba rTulia, xSirad gvinda mas gaveqceT, AaRar vigrZnoT
sulieri da fizikuri tkivili, movwydeT realobas da viyoT
bednierebi. es survili narkotikiT advilad miRwevadia. Tavidan
yvelaferi kargadaa, bednieri, kmayofili da uzomod mxiarulia
adamiani.
gza feriis mTamde
24
siyvaruli
konstantine gamsaxurdias werili revekasadmi
`reveka! rogor moulodneli iyo CemTvis
Seni werili. me megona aRar momwerdi. Cemo
butia.
gaxsovs erTxel rom meferebodi gabutuls.
awi sul gabutebuls gnaxav xa, xa, xa.
marTla, rom movdiodi Sevxede niaRvari
Camodioda mTidan. RmerTmani reveka! cota
rom gamoidara kinaRam davbrundi. vifiqre:
wavalT saseirnod da iq fexs dagbandi...
gaxsovs, erTxel ramdeni gexvewe fexze
gamaxdevie meTqi. is gamaxsenda, mara mere
vifiqre, axla ician rom iqa var. mere isic
vifiqre egeb ar damabaninos, da bolos
yvelaze uaresi _ ro gamicivdes?.. xa, xa, xa...
suleliviT mecineboda am sisuleleze...
bavSvi rom vyofiliyav vitirebdi. sanam iq viyav
sul wvimda. mere gamoidara. rogor mindoda
erTi daglaparakebodi... suli mimdioda...
magram ici reveka! xan da xan vifiqreb ase jobia.
Cem sicocxleSi araferi ise ar gamxarebia,
rogorc im dRes SenTan yofna... mara
iZulebuli viyavi gulSi Camekla sixaruli.
miT umetes gabutuli iyavi maSin da iqneb sul
gamlaxos meTqi.
ager ramdeni xania werili ar momsvlia.
Seni werilebis mousvlelobam momkla me _
genacvale. reve, rogor davitanje uSenod ena
ver gamoTqvams, mTeli qveyana sapyrobiled
gaxda CemTvis...
dRes davjeqi da werilebi gadavaTvaliere.
ramdeni sixaruli moefina Cem suls Cveni
pirvel Seyris werilebidan. erTi Ria werili
gadmovarda _ vardiani, ra kargadaa dawerili
eh, bedo Savbedo marTla.
aTas gakocebs Seni kowia...~
konstantines werili revekasadmi
`... reveka! me Zalian mominda SenTan laparaki.
Ramis 1-2 saaTia vdgebi... ar vici am werils
gamogigzavni Tu ara mara exla davwer. gwer
imas rasac vgrZnob. egeb SiSveli grZnobac
iyos, magram me xom ici iseTi siyvaruli mwams
sacaa gulwrfeloba _ sruli. da merwmune rom
Cem sulSi ar darCenila erTi kunWulic rom
SenTvis ar gamecno...
msurs Sen koconze daviwva trfobiT.
nu mixval darCi sul CemTan iyav... sicocxlis
mzev... uSenod vWknebi..
fermixdil zambaxs mepkure cvarad
CemTan isunTqe mudam da marad.
icode reveka... me bevrxans kidev SemiZlia
viTmino uSenoba... Senze sevdam Cemi suli
gaaspetakos, cremlebma gafurCqnos Cveni
trfobis yvavili. magram icode samudamod
Sengan Sors cxovreba ar SemiZlia... me minda
marto gimzerde...
me mesmodes Seni sunTqva.
sul SenTan viyo gesmis... ar SemiZlia Sen rom
fiqrob ise...
aTass gakoceb kowia gamsaxurdia~
siyvaruli metia, vidre sityva. zrunva usiyvarulod uSedegoa,
pasuxismgebloba usiyvarulod TvalTmaqcobaa, samarTlianoba
usiyvarulod gulqvaobaa, megobroba usiyvarulod mliqvnelobaa,
wesrigi usiyvarulod mewvrilmaneobaa, qoneba usiyvarulod sixarbea,
religia usiyvarulod fanatizmia, siyvaruli izrdeba rwmeniT.
Zveli aRTqma
ase uyvardaT
konstantine gamsaxurdiam da reveka vaSaZem erTmaneTi quTaisSi gaicnes, sadac konstantine _ gimnaziaSi, xolo
reveka eparqiul saswavlebelSi swavlobda. axalgazrda, maSin jer kidev arc ise cnobili mwerali ise moixibla reve-
kas mSvenierebiT, rom gacnobidan Zalian male daqorwinda masze. jvriswera 1913 wels, WiaTuraSi, kldeSi Sexiznul
wminda marines patara eklesiaSi Sedga. mogvianebiT wyvili germaniaSi gaemgzavra. germanelebs reveka, saxelis gamo,
ebraeli egonaT da daapatimres. qarTul sazogadoebas didi Zalisxmeva dasWirda mis gamosaxsnelad.
mogvianebiT, roca konstantine gamsaxurdia kidev erTxel gaemgzavra ucxoeTSi da revekas gayola sTxova, meuRlem
uari uTxra, radgan mas jer kidev axsovda ucxo qveynis sapatimroSi gatarebuli saSineli dReebi.
reveka Zalian ganicdida qmarTan gaSorebas, iseve ganicdida konstantinec.. qalbatoni reveka 41 wlis asakSi gar-
daicvala da sicocxlis bolomde mxolod Tavis kowiaze iyo Seyvarebuli.
Sesavlis gakeTeba am statiisTvis Zalian gamiWirda, Tan es statiac ar aris. qvemoT SeZlebT waikiTxoT ivane
javaxiSvilis da konstantine gamsaxurdias werilebi, romlebsac satrfoebs uZRvnidnen. es baraTebi daculia
xelnawerTa erovnuli centris arqivSi da didi madloba centris administracias, rom mogvca maTi gamoqveynebis
saSualeba. es udavod saCuqaria Cveni mkiTxvelisTvis.
qeTi arvelaZe
25
siyvaruli
saqarTveloSi
`Zvirfaso reve. ukeTa var. Sen javri nu
gaqvs genacvale, oRond Sen iyav kargad.
ramdeni xania ar minaxavxar _ momkvla Senma
javrma magram ras gaawyob kaci javriT. Senma
ukanasknelma werilma suli Camidga. moiwere
xSir xSirad werilebi. Seni werilebis cdam
suli amomarTva.
Cemze bevrs verafers gwer. axla davbinavdi
JenevaSi. kargada var. male muSaobas daviwyeb.
aq universitetSi Seval da minda muSaobas
muyaiTad movkido xeli. moiwere genacvale
ra ambavia CvenSi? vin ras Soba? margarita sad
aris? gaaTva? bavSvebi sad arian. aleqsandre
rodis gahyavT omSi? erTi Sens suraTs rom
gamomigzavnide Zlier kargi iqneba. me Zlier
dasustebuli viyav. mTebSi viyavi da movkeTdi. aq
JenevaSi kargi haeria. davdivar jerjerobiT da
male enis swavlebas Sevudgebi~.
`baqoSi movel Ramis 1 saaTze. rostovis
katastrofis gamo saRac sadgurze mTeli
10 saaTi unda vicadoTo. da bevri mgzavri
darCa. qalaqi navTiT ganaTebuli saSinel
STabeWdilebas stovebs. qaria bnela. nomeri
ver viSove. iseT gunebaze var, rom cota xans
zRvis pirze vixetialebdi. mara pasporti
ara maqvs, is ki ara numerSi korespondentis
bileTiT Zlivs SemiSves. xval aq kitas vnaxav.
Tumc adresi ara maqvs. davxetialobdi quCebSi
da vfiqrobdi: nomerSi rom mival sinaTles
Cavaqrob da Cem gogos werils mivwer. gzaSi
sul Seni tkbili alersi melandeboda.
beWze rom Sen patara nikaps momicacuneb Cemo
gadareulo gogo. Senma sityvebma sadgurSi
Tqmulma guli momikles, magram kidev
ramodenime Tve gadaitane Sen genacvale, da
mere erTad vicxovrebT xom? Tvara WiaTuraSi
pirdapir gaiyinebi kaci _ ici dRes vifiqre
berlinSi aris marTmadidebeli eklesia.
ramxela droa win kidev RmerTo didebulo!~
`reveka! rogor moulodneli iyo CemTvis
Seni werili. me megona aRar momwerdi. Cemo
butia. aqamdis Tu ver gipasuxe, eg imitom
rom suraTis gadaRebas ucdidi, mara veRar
moviTmine (suraTi dRes gadaviRe. iseTi
mrisxane saxe gaqvs rom meSiniao _ miTxra
fotog.) Sen aki ise giyvarvar. gaxsovs erTxel
rom meferebodi gabutuls. awi sul gabutebuls
gnaxav xa, xa, xa.
xan da xan gasagonaT vityvi reveka vaSaZe.
vicini da mikvirs ramdenjer mikiTxavs Cemi
TavisTvis vinaa? ra unda CemTan, mere ra?
werili ar momweros. ar minda... iyos... nu
momwers... magram...
vici ra ginda Sen. ras etrfi. yoveli
Seni sulis mimoxvra mesmis. yovel Sens Jins
alRoTi vigeb. ver getyvi ki...
me ar minaxavs lit. tipebSi da realur
adamianebs Soris imdeni mgvaneba ramdenic Sensa
da edvardas Sorisaa... raRacnairi Wirveuli
Jinianobaa orives xasiaTs zed emCneva; im dRes
mainc Sensas ro viyavi gamaxsenda: (edvarda ro
awiTlebda leitenant glans, sazogadoebaSi
reebs ar wamoiZaxebda)...
Sen ggonia rom goneba gwonis, tyvili Zalian.
erTnairi sigiJe narevi Jinianoba arqimedis~
berketia Seni xasiaTis.
26
siyvaruli
ivane javaxiSvilis werili anastasiasadmi
`Cemo lamazTvalebiano coliko stazijan!
erTi kviraa rac Sengan werili ar mimiRia
da Sengan ganebivrebuls Seni werilebis
lodinSi guli miwyaldeba da arafris
xalisi ara maqvs! rodesac werilebis mosvlis
dro moaxlovdeba, guli imediT mevseba,
rom exla Cem sayvareli stazikosgan ambavi
momiva da gamaxarebs meTqi, magram roca imedi
micruvdeba, ver warmoidgen ra grZnoba maqvs,
TiTqos guli damwydeba xolme, muSaobac
aRar mexaliseba da ar mesiamovneba. Cemo
sayvarelo gogonav, mapatie, rom SemogCivle
da Segawuxe. erTi werilis mousvleloba
rasakvirvelia araferia. sxvebi, rogorc
vxedav, axladjvardawerili colqmarnic
_ ki erTierTmanerTs or kviraSi erTxel
ugzavnian xolme werilebs! magram ra vqna, Cemo
gulis satrfov, rom Cven ase ganebivrebulebi
varT da aTi wlis siyvarulisda miuxedavad
trfobis aliT aris moculi winandeburad
Cveni arseba! ras ara vfiqrob xolme, xan azri
mebadeba vinme Tqveniani avad xom ar aris. xan
warmovidgen, rom Sen kaxas movliT daqanculi
xar da amis Semdgom, rac is sazizRari msuqani
gamdeli gyavda, ver mogikrefia Zala, xan _ ki
eWvi mepareba xolme, vaiTu es axalic xeiriani
ver gamodga da isev wvalob da iRlebi?! aba
maSin ra werilebis Tavi geqneba! netavi dRes
mainc momivides Tqveni ambavi. Cem wamosvlamdis
sam kviranaxevariRa darCa, Cemo mSveniero
staziko, ar vici ra ginda da ra wamogiRo?
am werils rom miiReb Tu ukve mowerili
ara gaqvs, saCqarod momwere rac ki ram aris
SenTvis saWiro, rom droze miviRo Seni
werili da yvelafris gakeTeba movaswro.
gagiJebiT minda Tqveni naxva, mSvenier
biWikos kaxas da mSvenier gogona naTelas,
Cveni sayvareli bartyebis gadakocna. magram
kaxam rom ver icnos Tavisi mamiko da tirili
daiwyos, TavisTan ar miikaros? maSin Sen
akoceb Cem magier, Sen agrZnobineb mamis
siyvaruls. Cemo sayvarelo coliko, exlac
kargad magrad damikocne Cveni orive bartyi,
Cveni sixarulebi.
Cemo lamazTvalebiano coliko, Cvens
Svilikoebs magra akoce, makos da aukas
mokiTxva gadaeci. Sen, Cemo RvTaebav, kargad
ici, rogor da sad gakocebs Seni marad
motrfiale da naxvis monatrebuli qmari
vano~.
anastasias werili ivane javaxiSvilisadmi
`Cemo vaniko, sayvarelo, gamagiJebelo
qmariko! SabaTs Camosula miqelaZe, da guSin
momitana yvelaferi Seni gamogzavnili; ar
vici rogor giTxra madloba, yvelaferi
mSvenieria, Sen ise kargad ici xolme amorCeva
da mofiqreba, oRond mawuxebs rom, rogorc
yovelTvis amdens xarjav Cvenze da Sens
Tavs ki akleb. bavSvebi gaxarebulebi arian
saCuqrebiT da tkbileulobiT. Cven samiveni
magrad vexveviT Cvens sayvarel mamikos
da udides madlobas gigzavniT weriliT,
oRond roca Sen isev CvenTan iqnebi maSin
mxurvaled dagkocniT ise rogorc gviyvarxar
lali gersamia: `gadmocemiT vici, 1906
wels, roca papam beboze iqorwina, axlad
SeuRebulni cxenebiT dadgomian TeZamis
xeobis gzas xovlesaken, papa iqidan iyo.
ulamazesi wyvili yofila. gzad mimavali
xalxi Cerdeboda _ Turme Tvals ver
swyvetdnen sanaxaobas.
`qali rom gaTxovdeba, Sin unda dajdes
da karg Svilebs maSin gazrdiso~ _ aseTi
iyo bebiaCemis kredo. gaTxovebisTanave
miatova misi sayvareli violino,
konservatoriadamTavrebuli pirveli
mevioline qali gaxldaT saqarTveloSi~.
27
siyvaruli
samTaves. Cemo vaniko, daufasebelo Cemo!
Senma werilma xom gamagiJa! sicocxle Cemo,
Sen ver warmoidgen advilad rac magrZnobina
am tkbilma, alersiT savse, damaTrobelma
Senma werilma, oh. ra kargia, roca SeiZleba
ase Tavisuflad adamianma gamosTqvas Tavisi
gulis grZnoba, ar Seikavos, vaniko Cemo
kargo, Cemo lamazo, magram es mxolod Sen
ici aseTi siyvarulis gamoTqma, me ki saZagelma
ara, ar vici aseTi siyvaruli, me mxolod
Cemi gulis siRrmeSi vgrZnob da gamoTqma ki
ar SemiZlian, ena ar memorCileba, Sen ki oh,
vaniko, TviToeuli Seni sityva cecxliviT aris,
da Sedarebani SesaniSnavi! vaniko, lamazo da
nazo, tkbilo Cemo qmariko, me wuxelis mTeli
Rame (ori saaTis garda!) ara mZinebia, sul
Senze vocnebobdi, sul Tvalwin myavdi, Seni
werilis sityvebi meyureboda, mxolod Sen
TiTon makldi, gverdiT ara myavdi da aRar
vicodi ra meqna, ise Znelia roca ase varT
moSorebuli erTmaneTs!~
ivane javaxiSvilis werili anastasiisadmi

`Cemo TvalisCino, Cemo mercxalo stazijan!
netavi exla Seni mSvenieri, lamazi Tvalebi da
xelebi damakocnina ise, rogorc yovelTvis
gakocebdi xolme!.. rogora xar Cemo
Zvirfaso, Cemo gulis megobaro? Seni fiqris
maqvs, gaufrTxildi, ar gacivde, rom ufro
ar gagiZneldes. exla rom mand mamyofina,
Tavs Semogevlebodi, mogivlidi, rogorc
patara baRanas: gagxdidi da loginSi Cemis
xeliT Cagawvendi; mxurvale kocniT Sens fexebs
gagiTbobdi: gaxsovs, Sen ambobdi xolme: `me
fexebi da xelebi yovelTvis civi maqvs~.
Sen xar Cemi imedi, Cemi gamamxnevebeli!.. neta
Rirsi viyo Seni siyvarulis! Sen genacvalos
Seni vano. marto is fiqrica _ ki, rom me Seni,
staztasi, var, Cem mSvenier JuJunaTvalebiani
staziasi, marto es fiqris bedniereba
magrZnobinebs xolme; me ver warmomidgenia
is netareba da sitkboeba, roca me Seni viqnebi
sabolovod, samudamod da Sen Cemi!... Sen
genacvalos vano!
Seni Wirime staziajan, Sen ise anebivreb Sens
vanos; me ukve sami werili miviRe, mouTmenlad
veli yoveldRe. TiTqos yoveldRe werilebis
wera SeiZlebodes! TiToeuli Seni werili
maxarebs xolme: Sen ise kargad da yoCaRad
asruleb Sens sityvas, rogorc me imedi
mqonda da movelodi kidec; yoCaRad iyav
Cemo kargo, Sen Tavs gaufrTxildi, Torem
Sens vanos autanel tanjvasa da mwuxarebas
agrZnobineb. mec yoCaRada var. jer kidev ver
movewyve: mosamsaxure ver miSovia, magram xval
gamoirkveva saqme. amis gamo xeirianad vera
vmuSaob jer-jerobiT. am dReebSi `saqarTvelos
ekonomikur istoriis~ meoTxe da mexuTe Tavs
gamogigzavni. me Zalian moxaruli var, rom
skripkas ukrav; ici, Cemo mercxalo nu daanebeb
musikas nurc rodis! Tu daanebe maSin Senc
sxvebs daemsgavsebi, romlebic ukraven, ukraven
da bolos miatoveben xolme. me xom ar geubnebi
koncertebi gamarTe meTqi, ara; me minda
mxolod rom am mSvenier xelovnebas Tavi ar
daanebo. me ver SevZeli musikis damTavreba,
me bednieri var, rom Sen, Cemi Tvalis Cini,
Semi sayvareli stazia am zeciur xelovnebas
emsaxureba, TiTqos me vemsaxurebode, imitom
rom me da Sen ganuyrelni varT, erTs arsebas
warmovadgenT: Zlieri mxurvale siyvaruli
da guliTadi megobroba gvaerTianebs Cven!
me sul imis fiqrSi var Tu rodis meyolebi
aq; sul vocnebob, sul vocnebob sul momaval
netarebis gonebaSi var~.
marad Seni vano
anastasias werili ivane javaxiSvilisadmi
`vanikojan, Cemo mSveniero, sayvarelo
qmariko Cemo!
am werils swored im dros gwer, rodesac
Sen axali wamosuli unda iyo, zixar exla
matarebelSi da yovel wuTs sul ufro da
ufro miaxlovdebi! magram rodis gnaxav, kidev
ise Sors aris is bednieri wuTi!.. vaniko, ver
agixsni rasac Semi guli grZnobs, mTlad viwvi
Seni naxvis natvriT, minda mogexvio, magra,
magra da gkocno, gkocno.
vaniko, mapatie Cemi egoizmi, magram me minda
rom male moxvide, xom saSobaod aq iqnebi
kidec, ara?
Seni naxva minda Cqara, vaniko, aRar
maqvs moTmineba, sul Senze vfiqrob, sul
ganuyrelad SenTan var ocnebiT, vaniko,
Sen genacvalos Seni staziko, gexvevi Cemo
gvrito, Cemo siyvarulo, nugeSo, sixarulo
da sicocxle Cemo ise, rogorc miyvarxar, Sen
Tavs Semovevle, iyav kargad!~
dagkocniT kidev Cven samni Senni nebierni.
28
gza warmatebisken
bavSvobis gataceba da mTeli
klasis bebia
Tanatolebisgan pataraobi-
danve gamoirCeoda. 3 wlisa iyo,
rodesac zepirad Tavisuflad
umatebda da aklebda erTma-
neTs samniSna cifrebs. garSe-
momyofebs es aRafrTovanebda.
`ojaxis wevrebis da naTesavebis
aRtaceba motivacia iyo CemTvis,
ufro meti cifri Semekriba.
miuxedavad imisa, rom cudi mex-
siereba maqvs da pataraoba ar
maxsovs, es emocia maxsovs.”
uyvarda fexburTis TamaSic.
daTo Tvlis, rom cxovrebam
misca motivacia yofiliyo sx-
vaze ukeTesi, winaaRmdeg SemTx-
vevaSi Tavs ver daimkvidrebda.
`Cems TanatolebSi yovelTvis
patara viyavi asakiT, simaRliT;
es iyo stimuli, vyofiliyavi sx-
vaze ukeTesi, damemtkicebina rom
arafriT Camovuvardebodi maT.
sxvaze gacilebiT meti Sroma
mWirdeboda warmatebisTvis. Cem-
Tvis yvelaferi Znelad misaRwe-
vi iyo.”
nul klasSi 6 Tve bebiasTan
erTad dadioda. daTos `mTeli
klasis bebia” hyavda, ise rogorc
nodar dumbaZis nawarmoebSia.
`WkuiT brma”
daTo sakuTar iumors da-
bal Sefasebas aZlevs. iumoris
grZnobiT ufro metad ojaxis
wevrebs gamoarCevs. misi Zmis
iumorze legendebi dadis, mamis
da bebia-babuis xumrobebze aneg-
dotebs hyvebian. `pataraobisas
me da mama matarebliT vmgzav-
robdiT. erT-erT mgzavrs saT-
vale Tavze ekeTa. mamas Sevxede
da vkiTxe: - mama, es kaci WkuiT
brma aris?! _ iumori CemTvis
iseTive ganuyofelia, rogorc
Wama.”
gza `Ramis Soumde”
iyo mxiarulTa da sazrianTa
klubi universitetSi, moskovi,
soWi, kievi, didi warmarteba
iurmalaSi da radio 105. `105-
Si viswavle, rogor vTargmno
iumori media sferoSi, rogor
mivitano momxmareblamde swori
formiT.”
iyo amerika. `Ramis Sous”
formatis gacnoba da qarTuli
analogis gakeTebis mizani.
iyo skepticizmic. `amerikaSi
yofnam maswavla, rom yvelaf-
risTvis saWiroa bevri Sroma.
warmateba modis, roca iRbali
da Sroma erTad aris.”
Tavi ar dauzogavs. amerikaSi
mauwyeblobis asociaciaSi 300
proeqtidan 15 airCies da maT
Soris, daTosic.
saqarTveloSic daibada `Ra-
mis Sou”. SeirCa scenaristebi
da teqnikuri jgufi. sawyis
etapze daTos Tavad uxdeboda
menejerobasTan erTad wamyva-
nobac SeeTavsebina. Tumca, misi
mizani ekranze gamoCena aras-
dros yofila. ubralod, `Ramis
Sou” SviliviT iyo da aseT `pa-
taras” veravis andobda.
sxvisi TvaliT
uyvars TviTkritikuli ada-
mianebi. isini, vinc iumoris veq-
tors pirvel rigSi sakuTari
Tavisken mimarTaven. Tvlis, rom
mxolod aseT adamianebs aqvT
ufleba sxvaze ixumron. `rode-
sac axal proeqts viwyebT, tele-
viziaSi modian adamianebi da
amboben, rom es proeqti iqneba
super warmatebuli, mxolod is
gadarCeba 2012 wels, mas analo-
qeTi arvelaZe
`warmatebis misaRwevad
sxvaze gacilebiT meti
Sroma damWirda~
ar arsebobs warmatebis mza recepti. yvelaferi
iRbalze, bedsa da gamarTlebazea damokidebuli. ra Tqma
unda, warmatebis miRwevaSi Sromis rols aravin uaryofs.
warmatebuli adamianis saukeTeso magaliTi daTo
gogiCaiSvilia. misi saxeli iumoristul proeqtebTan
asocirdeba. Tumca, Tavad ar Tvlis, rom kargi iumoris
grZnoba aqvs. yovelgvari Sesavlis gareSe - gza
warmatebisken.
29
gza warmatebisken
gi ar aqvs da a.S. me vambob, rom
miuxedavad ganaTlebisa, miuxe-
davad Sromisa, ver ityvi, ra
gaamarTlebs da ra ara. amitom
unda iyo kritikuli, gamoiyeno
iumori, mayurebeli ki gadaw-
yvets proeqtis warmatebulo-
bas~.
daTo ambobs, rom iq, sadac
adamianis xeli urevia, obieq-
turoba SeuZlebelia. es Zalian
pirobiTia, radgan Tavad adami-
ania subieqturi.
`Sua qalaqSi”
daTom ASeqmna iseTi atmos-
fero, romelic aq momuSave ada-
mianebs eubneba, ar aris kargi
TviTkmayofileba, mTavari swori
midgoma, Sromis si-
yvaruli, punqtua-
loba, pasuxismge-
bloba da muxl-
Cauxreli Sromaa.
`bednieri var, rom
Cems gverdiT ar-
seboben adamian-
ebi, romlebic amas
akeTeben. me ar va-
keTeb `Sua qalaqs”.
me ubralod vaya-
libeb garemos, sa-
dac es adamianebi
muSaoben. ZiriTadi
dartyma maTze mo-
dis, vinc serials
uSualod qmnis”.
myari sayrdeni
daTos Svili,
nikolozi 2 wlis
da 3 Tvisaa. ukve
cdilobs, Tavisi cxovreba
mamikos samuSao grafiks auwyos.
Ramis 2 saaTamde ar iZinebs, rom
mama naxos da Zilis win mainc
eTamaSos. icis, rom win elis
jadosnuri dReebi _ SabaT-kvira,
rodesac daTo mxolod ojax-
Tan erTad atarebs da Zalian
mniSvnelovani saqmec ki, amas
win ver aRudgeba☺ `nikoloza
momavali lideria, ar vzrdiT
grafikebis mixedviT. 2 wlis iyo,
rodesac damoukideblad Zalian
mniSvnelovani gadawyvetile-
ba miiRo da ZuZus Tavi Tavad
daaneba. gvinda, nikolozam Tvi-
Ton aRmoaCinos raRaceebi da es
gaexardes.”
daTos cxovrebaSi yovelT-
vis aqvs mizani dasaxuli. `Cven,
gurulebi, pragmatuli xalxi
varT da ar vocnebobT, mxolod
miznebs visaxavT.” mis cxovreba-
Si yvelaze cudi periodebi uka-
vSirdeba im dros, rodesac ar
hqonia mizani. sabednierod, aseTi
periodi Zalian cota iyo. axla
axali mizania Executive MBA–s
akeTebs, romelic sakmaoze me-
tad rTulia. Tavidan Cabarebas
sportuli interesi hqonda, Seav-
so aplikacia, miiwvies intervi-
uze, Cavida da ramdenime dReSi
dadebiTi pasuxic miiRo. is
roterdamis menejmentis skola-
Si miiRes. `erT-erTi, Tu erTad-
erTi ara, didi faqtori, rom
me raime saxis warmatebisTvis
mimiRwevia, es Cemi colis dam-
saxurebaa. vfiqrob, rom yoveli
warmatebuli kacis ukan Wkviani
qali dgas. Cems SeTxvevaSi zus-
tad asea”.
yovel 6 kviraSi erTxel
daTos wasvla mouwevs. eka
da nikolozi ki mas gverdSi
amoudgebian. `me Cemi survili
davikmayofile, rodesac mimiRes.
Zalian Znelia iq swavla, miTu-
metes aseTi samuSao grafikis
gaTvaliswinebiT, magram eka mex-
mareba, is zrunavs Cems profe-
siul ganviTarebaze.”
leqtoris ampulaSi
daTos leqciebi dilis 9-is
naxevarze gvqonda, magram arc
erTi studenti arasdros agvi-
anebda. yvela dadioda, ara niS-
nisTvis ara, misgan raime axlis
swavla gvindoda. `Zalian mi-
yvars studentebi, vaswavli Tsu-
sa da GIPA–Si. fulis gamo, ra
Tqma unda ar vakeTeb. leqciazec
gvisaubria, rom fuli ar aris
mTavri motivacia. roca mene-
jeri xar, unda gjerodes, rom
TiTqosda Cveulebriv xalxSi
araCveulebriv SesaZleblobebs
aRmoaCen.”
is kmayofilia maSin, rodesac
studentebSi aRviZebs motiva-
cias. aswavlis miznisken svlas.
`vkmayofildebi, rodesac sxvas
mivaxvedreb, rom mas SeuZlia
samyaro Secvalos. me SemiZlia
saxlets gamovkra
TiTi. es potencia-
li TqvenSi devs.
SeuZlebeli am sa-
myaroSi araferia
da gvaqvs amis mag-
aliTebi. Tundac,
obama. yvela adami-
anSi aris potencia-
li, romelic mofe-
rebis Rirsia.”
finali gaCerebis
gareSe
mzaddeba axali
proeqtebi. male ax-
ali seriali iqneba,
mxolod teqnikuri
sakiTxebis mogva-
reba darCa.
ki, ki, `Sua qalaq-
Si” gagrZeldeba.
`is iqneba manam, sa-
nam amis saSualebas mayurebeli
mogvcems.”
da kidev ...
`Cven madlobis Tqma ar viciT.
vTvliT, rom es ar aris saWiro.
arada, xSir SemTxvevaSi madlo-
ba saxelfaso danamatze ufro
mniSvnelovania. madloba Cems
mayurebels, romelic Cvens ga-
dacemebs uyurebs, modis Cawer-
aze, qmnis reitings. madloba
gunds, romelic am produqts
TqvenTvis akeTebs”.
P.S. daTo madloba, rom Sen
Cemi leqtori da pirveli re-
spondenti iyavi. namdvilad ga-
mimarTla.
30
profili
nestor xergiani daba mesti-
aSi, erT did ojaxSi daibada
(mas 5 Zma hyavs). isic, iseve
rogorc yvela misi Tanatoli,
skolaSi dadioda da swavlob-
da. erT dRes, sruliad SemTx-
veviT mamam saWidao moedanze
megobris Svils, ganTqmul mo-
Widaves, xumrobiT Seajibra.
Sedegma molodins gadaaWar-
ba. nestorma falavans ajoba.
swored amis Semdeg iwyeba
yvelaferi.
“sul vambobdi cxovrebaSi
raRacas mivaRwev-Tqo. mixaria,
rom es survili amixda, Tanac
CemiT. aravis daxmareba dam-
Wirvebia. ocnebebi xdeba, mTa-
varia miznisken savali swori
gza SearCio da dabrkolebis
SemTxvevaSi farxmali ar
dayaro,” – ambobs
nestori.
mere Tbili-
si, bevri varjiSi,
civi oTaxi “xSir-
ad saWmlis fuli
ar mqonda, gzaSi
fuli, rom ar da-
mexarja dReSi 8
kilometrs fexiT
davdiodi, naxevrad
mSiers varjiSi
mixdeboda” - ix-
senebs nestori.
male grZnobac
movida. misi rCeu-
li 21 wlis gvanca
gaxda. “gvanca Cemi
Tilismaa, rom ara
is, albaT, verafers
mivaRwevdi. zus-
es yvelaferi
didi Sromis
Sedegia
mari gelaSvili
iyo warmatebuli bevrs niSnavs, roca ici, rom es warmateba Seni
Sromis Sedegze bevrad metia.
31
profili
tad vicodi, rom es droebi-
Ti iyo. mTavaria survili da
stimuli.”
colis moyvanidan ori Tvis
mere evropis Cempioni gaxda.
es warmatebis dasawisi aR-
moCnda. Sroma daufasda. erT
warmatebas male meore moyva,
meores mesame da a. S. saxelic
maleve gaiTqva.
dRes quCaSi bevri scnobs.
yvelaferi cudi warsuls
Cabarda. misTvis cxovrebis
axali etapi daiwyo.
`evropis Cempionatis dros
mTeli ojaxi nestoris saxl-
Si viyaviT Sekrebilni. yvela
Relavda. arasdros damavi-
wydeba, roca televizoris
ekran ze gafacicebiT velodiT
nestoris gamosvlas. erTma-
neTs vawynarebdiT, me ver Sev-
Zeli televizoris yureba da
sadarbazoSi vcemdi bolTas.
roca gairkva, rom nestor-
ma mowinaaRmdeges ajoba, is-
eTi ambavi atyda, rom mTeli
ubani Seikriba. ifiqres, raime
cudi xom ar moxdao. yvelani
vtirodiT” – ixsenebs Tamaz
xergiani, nestoris Zma.
jer vaJi SeeZinaT irakli,
Semdgom gogo _ ana. nestori
Zalian Tbili da yuradRebi-
ania. misi meuRle intervi-
uze aravis daTanxmebia, magram
Cvens SemTxvevaSi gamonaklisi
dauSva. yvelafers gulwrfe-
lad gviyveba da icis, rom ara
misi meuRlis aseTi mizan-
dasaxuloba da
survili, ojaxi-
saTvis yvelaferi
saukeTeso mie ca,
is amdens ver Se-
Zlebda. yve lafe-
ri xom Tavi siT
ar modis. yve la-
fers didi Sro-
ma da moTmineba
sWirdeba. is Za-
lian yuradRebi-
ania miuxedavad
imi sa, rom xSir-
ad sazRvargare-
Taa, ui misobas ver
vgrZnobT. SeuZ-
lia dReSi 20
jer darekos da
bavSvrebis mdgo-
mareoba ikiTxos.
kargad icis, rogor gagvax-
aros. saCuqrebis Camotanac
arasodes aviwydeba.
zviad xanja liaSvili nes-
to ris megobari: “erTa derTi
ram, rac SeiZleba masze iTq-
vas, aris is, rom nestori
ubralod kargi megobaria, yov-
elTvis gverdSi midgas, roca
raime mWirdeba, me ar vicnob
iseT adamians, romelic masze
raime cudis Tqmas SeZlebda.
yovelTvis viciT Tu raime
xdeba pirveli zari mudmi-
vad masTan gadis. ar arsebobs,
rom gverdiT ar dagidges ra
sakiTxzec ar unda urekavde.
swored amitom misi telefoni
arasodes ar Cerdeba. vin aRar
urekavs nacnobi Tu ucnobi
dasaxmareblad.”
2009 wlis 4 ivniss nestor-
sa da gvancas mesame Svili
SeeZinaT, nikoloz xergiani.
11 wlis irakli da 9 wlis
ani exmarebian mSoblebs Zmis
aRzrdaSi.
nestori 1998 wlis evropis
Cempioni gaxda, 4 wlis Semdeg
kvlav evropis Cempioni da 7
gzis III-e adgilis priziori,
msoflioze mogebuli aqvs II-e
III-e adgili, xolo olimpi-
urze ki II priziori gaxda.
olimpiuri Cempionatis Sem-
dgom saxelmwifom mas “olim-
piur varskvlavSi” 3 oTaxiani
bina aCuqa. male mTeli ojaxi
axal binaSi gadava da did
zeims gamarTavs.
32
xatia xarebava
sazogadoeba
“arc erTi wuTiT ar vnanob
imas, rac warsulSi Cavidine.
yvelaferi Cemi nebiT moxda.
marTalia, Cemi bedniereba
did xans ar gagrZelebula,
mag ram yovelive amad miRir-
da. gia Cemi cxovrebis pirve-
li da ukanaskneli siyvaru-
lia.
imis gamo, rom gias Cems pa-
tiosnebaSi eWvi ar Seetana,
gadavwyvite ginekologisT-
vis mimemarTa da saqalwule
apkis operacia gamekeTebina.
gagecinebaT, magram ginekolo-
gi aRmoCnda batoni vaJa,
romelTanac mqonda pirveli
intimuri urTierToba. Cems
danaxvaze sicili auvarda da
aseTi sityvebi miTxra: ”neta
vis aubedurebo”.
ar vici, sasaciloa Tu
satirali, magram qorwilis
dRes l.-am mamamTili gaicno
da ramdenad paradoqsula-
dac ar unda mogeCvenoT, misi
mamaTili swored is mamakaci
aRmoCnda, romelmac mas qal-
wuloba daakargvina da Sem-
deg daubruna.
batonma vaJam ver aitana
Svilis gabriyveba da gias
yvelaferi uambo. man ki, l-.
ori Tvis bavSvTan erTad
saxlidan gaagdo. qalbatoni
lia sakmaod emansipirebuli
pirovneba gaxlavT da dRes
Tavis qaliSvilTan erTad
marto cxovrobs. gias Sem-
deg, mas arc erTi mamakaci ar
mihkarebia. rac Seexeba mis
qali Svils, mas mamasTan urT-
ierToba aqvs da dedis war-
sulis Sesaxeb araferi icis.
qalbatoni irine miqautaZe,
romelic mravali wlis man-
Zilze akeTebda am operacias
da romelsac sakmaod bevr
pacientTan hqonia Sexeba, am-
bobs, rom saqalwule apkis
aRdgena ar aris did risk-
Tan dakavSirebuli, magram
sakmaod solidur Tanxas
ukavSirdeba. radan es kerZo
operaciaa, qalbatonma irinem
Tanxis odenoba ar gaamxila.
Tumca aRniSna, rom ukmayo-
filo aravin darCenila anu
operacias pacienti fatalur
Sedegamde ar miuyvania.
qalbatoni irine: ”es aris
mini operacia, romelic keT-
deba momentalurad. aranair
daavadebas ar iwvevs da arc
orsulobas uSlis xels.
erTaderTi da yvelaze cudi,
rac SeiZleba moxdes aris is,
rom mamakaci daeWvdes.”
qalbatoni irine ar ewina-
aR mdegeba am operaciis Cat-
arebas, radganac misi TqmiT,
adamiani, romelic sasowar-
kveTilia da daxmarebisTvis
mogmarTavs, uariT ar unda
gaistumro.
didostati eqimebi da
l. axvlediani 15 wlis iyo, rodesac dedamisis erT-erT sayvarels
danebda. Ll.-as deda msubuqi yofaqcevis qali gaxldaT da Tavs amiT
irCenda. samwuxarod, dedis “profesiam” imoqmeda da isic imave gzas gahyva,
sanam mis cxovrebaSi ar gamoCnda erTi adamiani, romelmac radikalurad
Secvala l.-as cxovreba.
33
sazogadoeba
gabriyvebuli mamakacebi
saqalwule apkis aRdgena
SeiZleba maqsimum samjer, wi-
naaRmdeg SemTxvevaSi qalis
Sinagani organoebi SeiZleba
daziandes.
imisaTvis, rom operaciam
sasurveli Sedegi mogceT
da sayvarel mamakacs eWvi
ar Seeparos Tqvens patios-
nebaSi, operaciis gakeTebis
meore dRes ukve unda gqon-
deT masTan intimuri urT-
ierToba. aseT SemTxvevaSi,
mamakaci verafers xvdeba da
imis SegrZneba aqvs, rom sayva-
reli qali qaliSvili Cabar-
da. magram Tu operaciis Sem-
deg xangrZlivi dro gavida,
SeiZleba yvelaferi cudad
warimarTos.
bela i-Ze: ”qaliSvilobis
aRdgenas CemTvis bedniereba
ar moutania. mTeli cxovreba
sicrueSi gavatare, vatyuebdi
meuRles, romelic Zalian mi-
yvarda, magram erTxel, rode-
sac man daitrabaxa, ”zogi
kaci ra sulelia, rogor ver
xvdeba, rom qalma Tavi Sea-
saRao”, Cemma gulma veRar
gauZlo amas da gadavwyvite
simarTle meTqva. miuxeda-
vad Cveni didi siyvarulisa,
ojaxi im dResve damengra,
rodesac Cemma meuRlem mware
simarTle Seityo Cemgan.”
marTalia, qalbatonma be-
lam ver aitana sicrueSi
cxovreba, magram misgan gan-
sxvavebiT maia n.-Svili Za-
lian bednieria, radganac
hyavs ulamazesi ojaxi. maia
17 wlis iyo, rodesac Zala-
dobis msxverpli gaxda. es
misTvis saSineli dartyma
iyo. yvela mamakaci sZulda
da aravis naxvas surda. mag-
ram am tragediidan 3 wlis
Semdeg, mis cxovrebaSi ga-
moCnda andria, romelsac maia
Seuyvarda da coloba sTxo-
va. maia imdenad bednieri iyo,
rom am bednierebis dakargvis
eSinoda da ver gabeda an-
driasaTvis simarTlis Tqma.
maT axla ori Svili hyavT
da Zalian bednierad grZno-
ben Tavs.
Rirs ki yovelive amis
ga keTeba? Rirs sicrueSi
cxovreba? amaze pasuxs eqim-
ginekologi, qalbatoni Sore-
na maisuraZe gagvcems.
qalbatoni Sorena mai-
suraZe: ”am operaciis ga-
keTeba nebismier ginekologs
SeuZlia, magram me ar mimaC-
nia marTebulad. rac Seexeba
im ginekologebs, romlebic
am operaciaze muSaoben, Tavs
safrTxeSi igdeben. namd-
vilad ar mivesalmebi am saxis
operacias da ar vamarTleb
im eqimebs, romlebic qalebs
mamakacebis da upirveles
yovlisa sakuTari Tavis ga-
briyvebaSi exmarebian.
saqalwule apkis aRdgena
iuridiulad ar aris da S -
ve buli. yvela operacia fa-
ru lad keTdeba da krimi-
nalebad iTvlebian is eqim-
gi nekologebi, romlebic am
operacias akeTeben, swored
amis gamo bevrma aarida Tavi
intervius.
mamakacTa umetesoba Tvlis,
rom saqalwule apkis aRd-
gena samarcxvino da araesTe-
tiuria. maTi azriT, aseTi
qalebi marTlac ar arian
ojaxisTvis Seqmnilni da
ver warmoudgeniaT im qalis
gverdiT cxovreba, romelic
kacis xelSi Casagdebad aseT
nabijs dgams.
miuxedavad imisa, rom sa-
qal wule apkis aRdgena sakma-
od umtkivneulod keTdeba, qa-
lebisTvis mainc arasasiamov-
no procesia. qalbatonebis
umravlesoba amas mainc ma-
makacebs abralebs. isini mi-
iCneven, rom mamakacebma maTi
aramarto sxeuli, aramed
Sinagani samyaroc unda Sei-
yvaron da iseTebi miiRon,
rogorebic realobaSi ari-
an, radgan mTeli cxovreba
umankoebisa da umwikvlobis
TamaSi, Zalian rTuli da
damRlelia.
aucileblad unda aRiniS-
nos is faqti, rom dResdReo-
biT TiTqmis aRaravin mimar-
Tavs ginekologs daxmare bis-
Tvis, radgan eqimebis TqmiT,
dRes qaliSviloba ufro sa-
marcxvinoa.
qalbatoni Tako m-Ze mesa-
med gaTxovda da rogorc
aRniSnavs, arc erT SemTxveva-
Si ar miumarTavs ginekolo-
gisTvis saqalwule apkis
aRsadgenad. mas hyavs ori
Svili sxvadasxva qmrisgan
da axal meuRlesTan mesames
molodinSia.
34
sazogadoeba
albaT, fiqro-
bT, rom es sama-
Wanklo biuroa,
magram ara. es
dialogi “neo-
klinikis” me-
xuTe sarTul-
ze mimdinareobs
su rogat dedaTa
saagentoSi, ad-
gili, romelsac
uSvilo ojaxebi
Zalian xSirad
stumroben.
elene miqa-
Ze (saxeli da
gvari Secvli-
lia): `me da Cemi
meuRle siyvaru-
liT SevuRldiT. Svilis gaCena ar SemeZlo da Cemi
ginekologis rCeviT movediT aq.”
Tu qali uSviloa, an garkveuli daavadebis mata-
rebelia da Tavad ar SeuZlia Svilis gaCena, ojaxis
an dedis gadawyvetilebiT, SesaZlebelia surogati
dedis daqiraveba, romelic biologiuri dedis kver-
cxujrediTa da mamis spermatozoidiT ganayofiere-
bul Canasaxs Tavisi sxeuliT atarebs.
mas Semdeg, rac
sa qa rTvelo Si
kanoniT nebadar-
Tuli iqna suro-
gatoba (1997w.),
gaixsna surogat
dedaTa saagento.
radgan evropis
bevr qveyanaSi
akrZa lulia su-
rogatoba, am sa-
agentos Zalian
bevri ucxoeli
klienti hyavs.
rogorc klini-
kis direqtori
qalbatoni ma-
riami ambobs, su-
rogati dedebi
Zalian moTxovnadebi arian.
saagentoSi hyavT rogorc qarTveli, aseve araqar-
Tveli surogati dedebi. erTi Svilis yola au-
cilebeli pirobaa, amiT dgindeba, rom qali uSvilo
araa da SeuZlia bavSvis gaCena.
q-ni mariamis TqmiT: ,,Cven 18 wlidan viRebT suro-
gat dedebs. aucilebeli pirobaa, hyavdeT erTi Svi-
li mainc. miRebisTanave vamowmebT maT janmrTelobas
da vatarebT genetikur kvlevas.“
klienti surogat dedas 10 000 amerikul do-
lars uxdis da amasTanave, ixdis yvela im danaxarjs,
rac mTeli cxra Tvis ganmavlobaSi sWirdeba mas.
miqaZeebisTvis es arcTu ise cota Tanxa iyo.
elene ,,gavyideT yvela Zvirfaseuloba, Cemi saqorwi-
lo beWedic ki, bankidanac aviReT krediti, raTa yve-
la saWiro xarji dagvefara. me da gela bevr rameze
uars vambobdiT, rom svetas araferi mokleboda”.
10 000$ sakmaod soliduri fulia. Tan maSin,
roca ekonomikurad Zalian giWirs, magram rogorc
qalbatonma mariamma gviTxra, surogatebad gvevline-
ba sxva kategoriis xalxic.
mariami: ,,arian siRaribis gamo mosuli qalebi, ma-
demografiul krizisTan brZola
da sxvisi qmris coloba
TamTa SamaTava
_ unda iyos janmrTeli, simpaTiuri da sandomiani qali - ambobs axalgazrda
mamakaci.
_ Zalian kargi, amjerad am oTxi qalbatonidan mogiwevT arCevanis gakeTeba
_ pasuxobs qalbatoni.
35
sazogadoeba
gram gvyavs iseTebic, romlebic am fuliT jipebs
yiduloben da qalaqSi dagrialeben.”
sainteresoa, is faqti, rom surogati dedebi
qmrebs Tavad mohyavT saagentoSi da amaSi aranair
problemas xedaven.
xalxis umetesobas hgonia, rom surogati dedebi
amas usaxsrobis gamo akeTeben, arada maTi didi
nawili ambobs: ,,me var gmiri, radgan sikeTes vakeTeb
da adamianebs vexmarebi”.
Tumca, zogjer ,,gmiri” qalebi ojaxis dangrevis
mizezebi xdebian. surogati dedebiT moxibluli
qmrebi colis arsebobas momentalurad iviwyeben da
Svilis dedasTan erTad iwyeben cxovrebas.
sveta islamova: ,,gela orsulobis dros, mTeli
cxra Tvis ganmavlobaSi gansakuTrebiT mifrTxil-
deboda, mivlida da Tbilad meqceoda. im momentSi,
roca bavSvi pirvelad gainZra, gverdiT medga. mu-
celze xeli davadebine da vuTxari: gela, naxe Seni
Svili moZraobs. im wams gulSi raRacam miCxvlita
da mivxvdi, rom gelas sxva TvaliT vuyurebdi da
arc is iyo gulgrili”.
bavSvis gaCenis Semdeg gela SvilTan erTad sve-
tasTan gadavida sacxovreblad.
elene: ,,saSineleba iyo, roca gavige, rom moma-
tyues da saerTod aravin da araferi damrCa. yve-
laferi SemzizRda. bavSvic ki, radgan isic maTi
nawili iyo. Tavis mokvla vcade, magram saubedurod
gadamarCines.”
elene Tavs zedmetad miiCnevs. Tvlis, rom namdvi-
li ojaxi maT hyavT: deda, mama da Svili, romelic
albaT misi verasdros iqneboda.
Tumca, rogorc aRmoCnda, arc meore mxarisTvis
yofila advili es yovelive. sveta: ,,Tavidan Za-
lian cudad viyavi, sindisi mawuxebda, magram mere
miTxres, rom me arafer SuaSi var, maTi ojaxi mainc
daingreoda. Cven ki, Cvens siyvarulze uari ar unda
gveTqva.”
wyvili meore Svilis molodinSia. mitovebuli
coli ki moraluri da materialuri zaralis ana-
zRaurebas saagentos Txovda. rogorc TviTon am-
bobs, Semdeg urCies, rom saqmes waagebda, radgan am
SemTxvevaSi saagentos pasuxismgebloba ar ekisreba.
rogorc saagentos direqtori ambobs CvenTan sau-
barSi, is valdebulia, uSvilo ojaxs surogati
deda mounaxos, Seaxvedros, xelSekruleba gaaformos,
magram bavSvis gaCenis Semdeg ganviTarebuli movle-
nebi mas ar ekiTxeba.
surogatoba zogisTvis Semosavlis wyaroa, zogis-
Tvis _ gmiroba da keTili saqmis keTeba. Tumca, is
rac sazogadoebis erT nawils sikeTed da gmirobad
miaCnia, meore mxarisTvis mruSoba da garyvnilebaa.
mama giorgis azriT, sityva gmirma mniSvneloba
dakarga, surogatoba codvaa da ara sikeTis qmna.
mama giorgi: ,,CemTvis gmiria Jiuli Sartava da
amave dros gmiri ver iqneba surogati dedac. ar
SeiZleba, erT safexurze idgnen patrioti adamiani
da qali, romelic mruSobs, xSir SemTxvevaSi ojaxs
angrevs da Tavi gmiri hgonia. miuxedavad imisa, rom
surogatoba kanoniT nebadarTulia, es garyvnilebaa
da ara madlis qmna”.
miuxedavad aseTi mosazrebebisa da SemTxvevebisa,
surogat dedaTa ricxvi matulobs. uSvilo ojaxe-
bis momravlebasTan erTad surogatebze moTxovna
izrdeba. TbilisSi ki kidev erTi surogat dedaTa
saagentos gaxsna igegmeba, romelic mxolod ucxo-
el klientebs moemsaxureba.
36
TV kritika
telegadacemebis amerikuli for-
matidan gadmotana ukve Zveli da
yvelasTvis cnobili ambavia saqarT-
veloSi. marTalia, gadacemebis for-
mati dasavluria, magram qarTuli in-
dividualizmi mainc igrZnoba-xolme.
Tumca, erTma qera qalbatonma
moaxerxa da amerikuli gadacemis
sruli asli SemogvTavaza. gadacemebi
identuria Sinaarsobrivad, studiis
dizainiT, wamyvanis stiliT da Cac-
mulobiT.
,,nanukas Sou” _ gadacema, romlis
formati dRemde Tavsatexad rCeba.
erTi SexedviT, yvelaferi martivia:
wamyvani Tavis stumrebTan erTad
saubrobs, Tan diasaxlisis amplua-
sac irgebs da stumrebsac umaspinZl-
deba. TiTqos aq uCveulo da gamaRiz-
ianebeli araferia. magram, mxolod
TiTqos...
nanuka viTom ukompleqso da Ta-
visufal adamians TamaSobs, magram...
TamaSi ar gamosdis. xSirad am ,,Tavi-
suflebis simbolos”, JargoniT, rom
vTqva, uRadavia Tavis cxovrebaze.
Tumca, es mxolod kamuflaJia. cdi-
lobs, TavSesaqcevi ambebis moyvarul
sazogadoebas uCvenos, rom Tavis war-
sulze saubars ar erideba.
rodesac, wamyvanobaze gaqvs preten-
zia da ,,gvaiZuleb”, giyuroT, gamar-
Tuli qarTuliTac unda isaubro da
azrianadac.
Secdomebi yvelas mosdis, magram
is, rac gvepatieba rigiT mayurebels,
Znelad misatevebelia gadacemis wa-
myvanisTvis. mas ufro meti valde-
buleba da pasuxismgebloba akisria.
roca nanuka Tavisi studiidan
mTel saqarTvelos xmamaRla gvetyvis
,,gerCivnodas”, ,,qviodas” da ase Sem-
deg, cota ar iyos, uxerxulia, sxva
Tu araferi...
,,nanukas Sou” misi erTi stumris
Tqmisa ar iyos, aramiwieria, vardis-
feri da zRapruli. samyaro, sadac
Wrela-Wrulad gamopranWuli, yure-
bamde gaRimebuli wamyvani lamaz zRa-
prebs hyveba. aq, yvelaferi feradia
da aramiwieri. realoba ki, sulac ar
aris mxolod cisartyelis feri da
mxiaruli.
`nanukas SouSi~ ar arsebobs
problema. aq, mxolod uxariaT, icin-
ian, mRerian da yvelaferi lamazad
mTavrdeba...
Cacma, stili, makiaJi _ es yovelive
Zalian yuradsaRebia. miT ufro, roca
wamyvani xar.
sainteresoa, qalbatoni ,,ukom-
pleqsobis” imiji da Cacmis stili.
xSirad, gadacemis bolomde gamoca-
nad rCeba nanukas Cacmuloba. Sous
dawyebis wuTidan vcdilob, es mra-
valucnobiani gantoleba amovxsna.
Tumca, amaod...
yvelas ver gveqneba 90/60/90
parametrebi da arcaa aucilebeli, ma-
gram albaT, yvelam unda vicodeT, ra
gvixdeba da ra CavicvaT.
Tavisufali formatis gadace-
mis ,,Tavisufal” wamyvansac SeuZlia
Tavisufal stilSi Cacma, magram sa-
survelia, TuTiyuSiviT ar ecvas da
arc isaa aucilebeli, rom misi welis
arcTu sasurvel garSemowerilobas
xazi gausvas.
amerikuli Sous qarTuli oreuli
anu
ipoveT gansxvaveba
yvelaze nanuka nanukebs Soris araa. arc yvelaze Soua Souebs
Soris. is qarTveli elen digineria. dagabnieT? Sevecdebi, yvelaferi
agixsnaT.…
TamTa SamaTava
37
tele kritika
marTalia, gemovnebaze ar daobeno,
magram am qera lamazmanis Cacmuloba
sazogadoebis gansjis sagani gaxda da
bunebrivia, mec ver avuare gverdi.
SeniSvnebasc iRebs da Tavis Tavzec
xSirad xumrobs, magram...
msaxiobis ostatobis dauflebas
dro unda da vnaxoT, iqneb nanuka
xval da zeg ufro daxelovndes. jer
yvelaferi win aqvs. Tumca, qalbaton
wamyvans mibaZvis niWs ver davukargav.
mibaZvaSi konkursi rom iyos, nanuka
granpris mflobeli usaTuod gaxde-
boda.
dasawyisSi, elen digineri SemTxve-
viT ar mixsenebia. Tu, misi Sou gina-
xavT, albaT meqanikurad yvelas nanu-
ka JorJoliani gagaxsendaT. sainte-
resoa, ratom?...
SeiZleba, mwiri fantaziis Sede-
gia, is, rom Cveni nanuka ar CamorCa
amerikel elens da studis deko-
raciac identuri aqvs. aba ra, asec
unda. Tu diginers SeeZlo plazma
televizoris, mwvane vaSlebiT savse
langrisa Tu TeTri WiqiT studiis
morTva, JorJoliani ratom dadebda
mwvane vaSlis nacvlad broweuls
an msxals. vaSlebic aqvs, plazmuri
televizoric da samzareuloc, Tanac
imave feris, rogoric mis amerikel
kolegas.
arc TeTr Sarval-kostiumSi fex-
SiSvela dgomaa problema. Tu viRac
amerikelma moaxerxa, nanuka, risi
nanuka iqneboda, rom igive ver gaeke-
Tebina.
erTnairi imiji, Cacmis stili,
ferTa Sexameba, qcevebi, studiis de-
koracia, erTnairi pozireba fotok-
ameris win anu ori qera lamazma-
nis faqtiurad erT gadacemaze ukve
visaubreT.
Tumca, sabednierod, msgavsebis gar-
da, aris erTi gansxvaveba da mec am
faqtiT vasruleb weras: eleni les-
boselia, nanuka _ ara.
iqneb, droTa ganmavlobaSi sxva
gansxvavebebic aRmovaCinoT. modiT,
davakvirdeT da isev davwer statias
saTauriT _ ,,nanuka vs eleni, ipoveT
aTi gansxvaveba”...
38
TV kritika
xatia xarebava
erT-erTi gadacema maia asaTian-
ma swored ase daiwyo. ra Tqma
unda, ukve mixvdiT, razea saubari.
vTvli, rom ,,profilze” saubari
aucileblad misi wamyvaniT
unda daviwyoT, radgan gadacemis
yvelaze didi minusi _ qalba-
toni ,,paTetikuroba” gaxlavT.
`profili”-s familaruli wa-
myvani, romlis xmac aRsavsea zed-
meti da arafris mTqmeli paTosiT,
yovel xuTSabaTs ,,gvanebivrebs”
damTrgunveli istoriebiT.
sazogadoebis did nawils ga-
dacema Zalian moswons, rom
araferi vTqva wamyvanze, radgan
asaTianis umanko Rimili, bevrSi
did simpaTias iwvevs.
is, rom TiToeuli
gadacema iwyeba saza-
reli istoriebiT
da mTavrdeba “hefi-
endiT”, cota ar iyos,
ucnauria. rodesac ,,profils”
vuyureb, SegrZneba meufleba, rom
zRaparSi var. jojoxeTidan samo-
TxeSi movxvdi, sadac maia asaTia-
nis saxiT damxvda keTili feria,
romelic gazepirebuli saekrano
RimiliT meubneba, rom dReidan
Cems cxovrebaSi yvelaferi Seicv-
leba da me bednierad vicxovreb.
sasaciloa, rodesac adamians
fuW imeds unergav da sisastikea,
pirvel rigSi mowveuli stum-
rebis da Semdeg ukve mayureblis
grZnobebze TamaSi. Tumca ,,pro-
fils” yovelTvis saintereso
gmirebi hyavs. ar SeiZleba, gulTan
axlos ar miitano yoveli maT-
ganis satkivari. telegadacemaSi
socialurad daucvel adamian-
ebiT manipulireba niSnavs, rom
maT Sous specefeqtebad iyeneb.
isini kargad aformeben Sous anu
faqtiurad dekoraciis funqcias
iTavseben.
adamianebis gancdebi, emociebi,
gamometyveleba, ra Tqma unda,
Sous wamyvanisTvis mniSvnelova-
nia. seiri, romelic sazogadoe-
bas SokSi Caagdebs, guls auCuyebs
da aiZulebs momdevno xuTSabaTs
isev adevnos Tvali ,,profils”.
rac yvelaze mTavaria, wamyvani
wesis gamo ekiTxeba miwveul stum-
rebs Tu rogor daiwyo maTi is-
toria, Tumca, is xom maT pasuxis
gacemas ar aclis. mizezi, albaT
misi keTilSobiluri saqcielis
Cvenebaa. man xom unda uTxras mTel
saqarTvelos, rom dRes gadacema
,,profilSi” stumrad mobrZanda
“magTis” generaluri direqtori,
romelmac survili gamoTqva dae-
xmaros gadacemis erT-erT gmirs.
es erTgvarad “magTis” piaricaa.
cxovreba marTla aseT lamaz
ferebSi, rom iyos daxatuli, kargi
iqneboda. samwuxarod, yovelive
ise rodi xdeba, rogorc es ,,pro-
filSi” Cans. Tu adamianis dax-
mareba ginda, vfiqrob, es televi-
ziis gareSec SeiZleba.
erTi sityviT, maia asaTianis
saxiT mogvevlina keTili media-
tori, romelic yovel xuTSabaTs
gveubneba, rac ar unda moxdes
,,Tqven xom “profilSi” moxvediT.
“profili” mudam Tqvens gverdiT
iqneba. me ki momaval xuTSabaTs,
zustad am dros, zustad am adg-
ilas da zustad am gadacemaSi,
oRond ukve sxva adamianis pro-
filiT warvsdgebi Tqvens winaSe.”
,,sentimentaluri wamyvanis
sensualuri telegadacema”
,,gamarjoba, dRes Cvens gadacemaSi Tqven ixilavT
adamianebs, romlebsac wlebis ganmavlobaSi ar unaxavT
erTmaneTi da ,,profili”-s saSualebiT maT erTmaneTi
ipoves.”
39
TV kritika
TamTa SamaTava
Zveli saxeebis axal-axali, ase
vTqvaT, cincxali Tu cocxali
iumoriT gajerebuli sketCebi
erTmaneTs cvlian. erTi suli gaqvT,
reklama droze gavides, rom iumoris
namdvil Sedevrs uyuroT.
es yvelaferi xumrobiT.
iumoristul gadacemebze vwer da
Zalauneburad, cota mec vixumre.
iumoristebi rasac yvebian, imiT ver
gvacineben, amitom zogi Sarvals
ixdis an erTmaneTs afurTxebs an
tangiT gamodis andRulaZe, rom
iqneb vinmes gaecinos. es sicili ki,
dacinvas ufro hgavs.
Tu kaspeli zauri “dublionkiT”
gamovida da cixidan kukuSa
Semogvexmiana, es ukve iumoris pikia.
ufro swored, misi aRmatebuleba
,,uzenaesi iumori”.
,,komedi Sous” Semqmnelebisagan
kidev erTi Sou, Tan ara ubralod
Sou, aramed ,,qlab Sou” gvaqvs.
aq albaT, yvelas saocrad aRkaz-
muli da Cacmul-daxuruli, ucnauri
arseba, nika grigolia, SiSveli
gogoebis viTom cekva da savizito
baraTad qceuli fraza _ ,,gamarjoba
qlab Sou” gaxsendebaT.
Tavidan, am gadacemas sazogadoebis
mxridan didi molodini hqonda,
radgan kluburi iumori axali iyo
Cvens telesivrceSi, magram...
uxamsi xumrobebi, tanze gaxda da
monologebi, sadac ver xvdebi, ra
reaqcia unda gqondes da daZabuli
usmen im imediT, rom iqneb mixvde sad
gaicino.
,,specialurad `qlab SousTvis”
maSo da eka”... warmoidgineT, ra
,,bednierebaa”, rom ,,qlab Sous”
vuyurebT da ormagad ,,bednierebaa”,
roca specialurad, eqskluziurad
CvenTvis, es ori korife iumoris
dargSi, maSo da eka xumrobs, magram,
mTavari `siamovneba” win gvelis,
roca gvaiZuleben gavicinoT da
taSic davukraT. umetes SemTxvevaSi,
maT vai xumrobebs, uxerxuli siCume
mohyveba auditoriis mxridan da mere
viRac RvTisnieri wamoiwyebs taSis
dakvras da sxvebic ahyvebian xolme.
SedarebiT maRali donis da
daxvewil iumorad iTvleba ,,Ramis
Sou”. aq arc aravin ixdis Sarvals,
arc romelime kuTxur dialeqtze
saubroben da arc pampersamoCrili
dadian. ubralod kargad xumroben.
rodesac janeliZe seriozuli
saxiT iwyebs monologs, SeuZlebelia
ar gagecinos ara janeliZeze, aramed,
monologis Sinaarsze. iumoristis
movaleobac esaa, rom TviTon ki ar
unda icinos, aramed sxva gaacinos.
es amerikuli formatis
gadacemaa, magram kargad
morgebuli qarTul realo-
bas.
`komedi Sous” gundis
problema isaa, rom moswonT,
rasac akeTeben da ver
xvdebian, rom rame unda
Seicvalos.
samwuxarod, adamianebis
ufro naklebi procenti
uyurebs ,,Ramis Sous”,
radgan, ar moswonT Znelad
gasagebi iumori da urCevniaT
icinon, imaze, rasac gonebis dataneba
ar sWirdeba. Tumca sabednierod,
mayureblis raodenobiT ar ganisaz-
Rvreba iumoris xarisxi.
imis aRiareba, rom uyureben aseT
fsevdo-iumoristul gadacemebs,
Jargonulad, rom vTqva, bevrs
`utydeba.” roca yvela ambobs, rom
dabali donea, me ratom unda viyo
TeTri yvavi da ,,goimi”. mec vityvi,
rom ,,banZia” da ar vuyureb. ai,
xalxis logika.
rTulia adamianebi gaacino, maTi
atireba ufro iolia. yvelas arc
SeuZlia es. amerikaSi iumoris
specialuri kursebia, sadac gaswav-
lian, Tu rogor unda ixumro. CvenTan
ki, es diplomi ar Wris, arc iTxoven
da arcaa saWiro.... aq, visac exumreba,
yvela xumrobs, ara aqvs mniSvneloba,
sasaciloa Tu ara es sxvisTvis.
ase rom, Tu romelime iumoristul
gadacemas uyurebT da ar gecinebaT,
is ki ara, Rimilic ver moggvaraT, nu
moiSliT nervebs, radgan es Tqveni
uxasiaTobis brali ar aris. ubralod,
es qarTuli teleiumoria...
kvira saRamos Tu gantvirTvis mizniT televizoris win mokalaTdiT;
da Tan `rusTavi 2”-s uyurebT, CaTvaleT, rom gagimarTlaT - Tqvens
gasamxiaruleblad eTerSia iseTi maRali donis iumoristuli gadacema,
rogoricaa ,,komedi Sou”. amaze saxelic miuTiTebs, komedi-a da Tan Sou.
fsevdoiumori qarTul telesivrceSi
anu visac gvexumreba, gagvatareT ...
40
medicina
sofos deda SidsiT incifire-
bulia. mas aiv virusi sisxlis
gadasxmisas 7 wlis win Seeyara.
sofom es ambavi mxolod 2 we-
lia, rac icis. mas Semdeg daiwyo
cxovreba SiSSi da fiqrebis gare-
Se. `ici ra Znelia, roca raRac
gawuxebs, cudad xar da ginda
dedas Caexuto, moefero, elapa-
rako da geSinia. vici, rom aseTi
kontaqtiT virusi ar vrceldeba.
meSinia ara virusis, aramed dedis.
meSinia, rom kidev metad ar Semiy-
vardes, imitom, rom xval SeiZle-
ba diliT Sevide saZinebelSi da
dila mSvidobisaze ar mipasuxos.
mere ra iqneba?”
sofos deda mxned gamoiyureba.
mzrunvelobas ar aklebs ojaxs,
itarebs medikamentozur mkurna-
lobas da cxovrobs Cqari tempiT.
neba mieci icocxlos
sofo 16 wlisaa. is wels abiturientia da win yvelaze `cxeli zafxuli” elis.
bolo erTi welia misi cxovreba skolidan maswavleblebTan da maswavleblebidan
saxlSi _ samecadino magidamde _ grZeldeba. is amiT, yvelaze bednieria. `me dro ar
mrCeba fiqrisTvis da es Zalian mixaria. yvelaze metad fiqris meSinia _ ra iqneba
mere?” ara, Cabarebis ara, sofos dedis dakargvis eSinia...
qeTi arvelaZe
41
unda yvelaferi moaswros, magram
ras fiqrobs da raze ocnebobs,
aravin icis. arc sofom.
gacilebiT Znelia sicocxle
inficirebulis gverdiT, vidre
inficirebulis Tavad. is, vinc
yvelaze Zalian giyvars, SeiZleba
Zalian male gamogecalos xeli-
dan. cdilob masTan ar iyo axlos,
rom es mzrunveloba, Secodebad
ar miiRos. `dedas ver velapara-
kebi mo ma valze, imitom rom misi
momavali SeiZleba 1 wuTs niSna-
vdes. vici, yvela movkvdebiT, ma-
gram roca ici, rom male mokvdebi,
saSinelebaa.”
saqarTveloSi Sidsis problema
mwvaved dgas, radgan sazogadoeba-
Si is asocirdeba pira-
dul, intimur qcevebTan.
Sidsi (SeZenili imu-
nodeficitis sindro-
mi) aris aiv infeqciis
bolo stadia anu ada-
mianis organizmSi jer
aiv-i iWreba da Semdeg
yalibdeba Sidsi.
aiv inficirebulTa
ricxvi yovelwliurad
izrdeba. 2010 wlis
15 ianvris monacemebiT,
Sidsis centrSi reg-
istrirebulia Sidsis
virusiT inficirebis
2242 SemTxveva, 1671 –
mamakaci, 571 – qali.
bolo wlebSi aiv in-
feqcia/Sidsis axal Sem-
TxvevaTa analizi gviCvenebs, rom
aRiniSneba stabiluri zrdis ten-
dencia:
2005 wels gamovlinda 242
axali SemTxveva, 2006 wels _ 276,
2007 wels _ 344, 2008 wels
_ 351. 2009 wels _ 385. 2010
wlis 15 ianvris monacemebiT ga-
movlinda 6 axali SemTxveva.
SemaSfoTebeli statistikis
miuxedavad, Sidsis Tema, mainc ta-
budadebulia saqarTveloSi.
Tamuna ukve ramdenime welia
aqtiurad aris CarTuli SidsTan
brZolaSi. is Tavadac inficire-
bulia, magram amis gamo ar aqvs
depresia da cdilobs, sxvebi
mainc daicvas da-
avadebisagan. `Si-
dsiT inficire-
bulTa uflebebi
irRveva yvelgan,
maT aviwroveben,
iZulebuls xdian
datovon samsaxu-
ri. daavadebulebs
da maT Svilebs
problemebi eqmne-
baT saswavlo da-
wesebulebebSic.
xSiria faqtebi,
rodesac uars eu-
bnebian samedici-
no momsaxurebaze.
me amas SeCveuli
var da es CemTvis
problema ukve aRar aris.”
Tamuna dRes daojaxebulia,
meuRlem misi inficirebis Sesaxeb
icis, Tumca ojaxis SeqmnaSi amas
xeli ar SeuSlia. ubralod, ar
unda, rom Tamunam Riad isaubros
am Temaze. sacxovrebli adgilic
ki Seicvales _ saxli ara, re-
gioni. `me vici, rom movkvdebi da
ukve aRar meSinia, ubralod minda
yvelaferi movaswro, Cemi qmari
mecodeba, icis, rom ver damexmare-
ba, amitomac cdilobs, am Temaze
saerTod ar ilaparakos...”
incifirebulebs da maTi ojaxis
wevrebs fsiqologiur daxmarebas
uweven `SidsiT daavadebulTa da-
xmarebis fondSi” da `aiv/Sidsi da
fsiqikuri janmrTelobis eqspert
centrSi”, sadac maTTan fsiqo-
logebi muSaoben. `CvenTan ufro
xSirad inficirebulis ojaxis
wevrebi modian, vidre Tavad in-
ficirebulebi. gvTxoven daxma-
rebas, gvekiTxebian rCevas rogor
amoudgnen gverdSi maT naTesavebs.
es yvelaferi, ra Tqma unda, ano-
nimurobis sruli dacviT xdeba,”_
ambobs ana kasraZe, SidsiT daava-
debulTa daxmarebis fondis Tana-
mSromeli.
`me ki Svili minda myavdes...”
dedoba Tamunas ocnebaa da unda,
am ocnebis asruleba moaswros.
pataras dainficirebis riski 3%-
ze naklebia. Tamunas survilia, sa-
zogadoebam miiRos misi Svili da
neba misces, rom icocxlos.
medicina
42
vnerviulob. pirvelad unda
davtovo Cemi Svilebi da gavemg-
zavro. sxva qalaqSi ara, sxva
qveyanaSi _ CexeTSi. evropis Ju-
rnalistikis skolaSi mivdivar.
marTalia mokle, magram Zalian
datvirTuli kursi melis. Cems
gankargulebaSi 8 dRea. rogorc
msmenia, praRa ulamazesi qalaqia,
magram xom iciT, asjer gagonils
erTxel TvaliT nanaxi sjobs...
Cemi TviTmfrinavi nel-ne-
la ukve eSveba, guli saocrad
miZgers. ukve praRis aeroport-
Si var!
praRa cnobilia, rogorc ev-
ropis ulamazesi qalaqi. is
izidavs arqiteqturis sxvadasx-
va mimarTulebebis bunebrivi
SerwymiT: gotika, baroko, art
nuvo...
SeuZlebelia, aRtacebuli ar
darCeT Tanamedrove arqiteqtu-
ris iseTi nimuSiT, rogoricaa
dansing haus jinjer da fredi.
erTi sityviT, praRa es Taname-
drove da klasikuri arqiteqtu-
ris unikaluri Serwymaa. magram
amjerad, minda giamboT CexeTis
erT-erT yvelaze popularul
`arqiteqturuli tortebis
qalaqi~
qeTi arvelaZe
erT-erTi legendis Tanaxmad, 1358 wels, roca imperatori karl IV am teritoriaze
nadirobda, SemTxveviT fexi itkina. Semdeg mas patara wyaroze fexiT gadasvla mouxda. Tumca,
wylidan amosulma aRmoaCina, rom natkeni fexi morCenili hqonda. amboben, rom imperatorma
brZana, iq misTvis sanadiro saxli aeSenebinaT, im adgilisTvis ki, misi saxeli daerqmiaT. meore
legendis mixedviT, am teritoriaze moseirne karl IV-m Turme sakuTari TvaliT dainaxa,
rogor amovida momakvdavi iremi wylidan saRsalamaTi. Tqven ggoniaT, Tbilisis daarsebis
axal versiebze vwer? ara, me sul sxva kurorti minda gagacnoT.
mogzauroba
43
kurortze _ karlovi-vari.
praRidan, sul raRac, 130 kilo-
metris dacilebiT mdebareobs.
samkurnalo wyaroebi karlo-
vi-variSi, Turme jer kidev XIV
saukunemde arsebobda. am Ses-
aniSnavi kurortis teritori-
aze daaxloebiT 80-de Termuli
wyaroa, romelTa temperatura
45-dan 72 gradusamdea. iqauri
wylebi Zalian mdidaria kali-
umiT, natriumiT, kalciumiT, mag-
niumiT da, Sesabamisad, uamrav
daavadebasac kurnavs... XVI
saukuneSi karlovi-varim samefo
qalaqis statusi miiRo, XIX
saukuneSi ki, iqca msoflioSi
erT-erT yvelaze cnobil ku-
rortad, sadac didi siamovnebiT
isvenebdnen xolme goeTe, listi,
Sileri, tolstoi da sxva.
dRes am kurortze msofli-
os sxvadasxva qveynidan uamravi
turisti Cadis da garda Termu-
li wylebisa, maT gankarguleba-
Sia uaxlesi teqnologiebiT aR-
Wurvili laboratoriebi, ambu-
latoriebi da Zalian mdidruli
sastumroebi.
CexeTis am mSvenieri kurortis
mTavari RirSesaniSnaoba cixesi-
magrea, romelic 1608 wels au-
giaT karl IV-is sanadiro sax-
lis adgilze.
axla aq, cixesimagris saxur-
avze feSenebeluri restorania
saidanac araCveulebrivi xedi
iSleba da qalaqis kidev erTi
ulamazesi adgili _ `angelozis
mTa” moCans.
cixesimagresTan axlos, baro-
kos stiliT agebuli, mariam mag-
dalinelis taZari dgas. aqvea
wminda petresa da pavles ekle-
sia da `sami mavris” saxli.
karlovi-variSi aseve SegiZliaT
samxatvro galereasa da qalaqis
mTavar muzeums estumroT.
am qalaqSi uZvelesi da ula-
mazesi ipodromia, romelic 1899
wels auSenebiaT. aq aris Sesan-
iSnavi kortebi, auzebi, golfis
moednebi.
aq yovelwliurad imarTeba
jazfestivali da turistul
Temaze Seqmnili filmebis fes-
tivali.
karlovi-variSi uamravi sast-
umroa, romelic araCveulebriv
momsaxurebas gTvazobT. Tu
gagimarTlad da fasdaklebebis
periodSi moxvdiT, maSin namd-
vilad dagWirdebaT mTeli dRe,
rom moaswroT uamravi savaWro
centris da msoflioSi cnobili
brendebis maRaziebis monaxuleba.
mxolod isRa damrCenia, keTi-
li mgzavroba gisurvoT!
mogzauroba
44
axali teqnologiebi
bavSvobaSi Cems megobars “saxloba-
nas” veTamaSebodi. viTom is saqarTve-
loSi cxovrobda, me ki amerikaSi, vi-
Tom iseTi telefoni gvqonda, romli-
Tac erTmaneTs vxedavdiT.
gqondes iseTi telefoni, romelsac
Zalzed martivi funqcia “Video Call” ga-
aCnia bavSvobaSi nanatri survili re-
alobad iqceva.
dRes Cemi Tamuna amerikaSia me ki aq,
magram Cven erTmaneTs mainc vxedavT.
Ees, xom XXI saukunea Tavisi ganviTa-
rebuli Nano teqnologiebiT.
XX saukunis dasawyisSi kompiute-
ris mniSvneloba bevrma ar icoda. is,
rom arsebobda erTi didi oTaxis xela gamomTvleli manqana icodnen, magram daniSnuleba
ara. male kompiuteris qona sasurveli gaxda, xolo dRes sityva sasurveli aucilebelma
Secvala.
XXI saukune ganviTarebis saukune-
daa miCneuli. am saukunem didi gada-
trialebebi moaxdina teqnologiebis
ganviTarebis mxriv. is, rac adre ada-
mianebs yovlad warmoudgenlad miaCn-
daT, dRes ubralod, realobaa.
Citi _ TviTmfrinavad iqca, uremi _
manqanad, erTi Cveulebrivi yuTi ki mo-
laparake yuTad (televizors vgulisx-
mob), kalmiT naweri teqsti E-Mail-ma
Secvala.
1961 wels, rodesac kosmosSi iuri ga-
garini gafrinda mTeli msoflio moi-
cva am faqtma. dRes ki mTvareze nakveTebic iyideba. erTma “Wkvianma” adamianma mTvaris priva-
tizeba moaxdina, informacia
mTvaris gayidvis Sesaxeb in-
ternetiT gaavrcela, myidve-
lebic umalve gamoCdnen.
dReisaTvis mTvareze sa-
momavlo perspeqtivisTvis
miwis nakveTis yidva, romc
mogindeT ver iyidiT. Yyvela
nakveTi ukve didi xnis gayi-
dulia...
kosmosSi gafrena da daba-
debis dRis iq aRniSvnac dRe-
vandeli realobaa, oRond
Zviri...
vnaxoT, ras gviCvenebs mo-
mavali. albaT, mfrinavi man-
qanebi da moZravi saxlebi
Cveni momavali dRe iqneba.
Wadrakis msoflio Cempioni
kompiuterTan damarcxda
mari gelaSvili
male yvelas saxlSi
patara robotebi
gveyoleba. iaponurma
kompaniam Robo Garage-m,
warmoadgina axali
roboti. xmovani brZanebiT
robots SeuZlia cekva,
siaruli, xtoma. Ropid
(robotis am modelis
saxelia) xtis 20 sm
simaRleze, iwonis 1,6 kg-s da 38 sm-ia. mis Sesaqmnelad
2,5 weli muSaobdnen.
“mRrnelebis”
axali Taoba
kompania Apple-ma
warmoadgia axali usad-
eno mausi agic Mouse.
axal modelSi amoRebu-
lia Cveuli “borbali”.
vmarTavT sensoruli pa-
nelis gamoyenebiT da Multi-Touch teqnologiebis mxar-
daWeriT, romelic ganTavsebulia mTlian zedapirze
da umaRlesi xarisxis akriliT aris Sesrulebuli.
kompania Ericsson-ma Taiwan Broad band-is saerTaSoriso gamof-
enaze Tavisi axali miRwevebi war-
moadgina _ koncepti saxelwodeb-
iT _ Spider Computer. is marTlac
mogvagonebs obobas.
es aris udavod momavlis kom-
piuteri, araviTari standartuli
Semedgeneli monitorisa da klavia-
turis saxiT mas ar gaaCnia, ufro
swored ar aqvs isini aparaturuli
saxiT. korpusSi ganTavsebulia mx-
olod akumlatori, proeqtori, kar-
traideri da 3 adapteri. vfiqrob,
modeli Zalian kompaqturi iqneba da albaT, momavalSi nouTbuqs
Secvlis.
45
axali teqnologiebi
kompania Acer-is nouTbuqebis serias
daemata _ axali unikaluri SeaZle-
blobebis mqone Acer aspire; 8940 18,4
_ diumiani leptopi Core 17 pro-
cesoriT.
namdvili aRmoCena moaxdina
kompaqturi mowyobilobebis
sfe roSi kompania NTT Doco-
mo-m (iaponia, ra Tqma unda).
specialistebma warmoadgines
erTi SexedviT Cveulebrivi
yurTsasmenebi. oRond unikal-
uri TvisebiT _ maT SeuZliaT
Tvalis moZraobis interpretireba anu Cven mobilur
telefons male vamuSavebT mxolod SexedviT, aRar
iqneba saWiro xelebis zedmeti moZraoba.
am mowyobilobis popularoba da praqtiku-
loba amerikis SeerTebuli Statebis prezidentma
baraq obamam daadastura - sa-
jarod ganacxada, rom uaris
Tqmas ver SeZlebda, riTac maS-
inve isargebles mwarmoeblebma
da am produqtis didi piarkam-
pania wamoiwyes.
1997 wels kanadurma kom-
paniam RIM (Research in Motion)
sazogadoebas warudgina xel-
sawyo, romelsac peijerisgan
gansxvavebiT, Setyobinebis ara
marto miReba, aramed gagzavnac
SeeZlo. garda amisa, es mowy-
obiloba aRWurvili iyo “or-
ganaizeriT”, kalendariT da
E-maili-iT. Tavdapirvelad mas
Blackberry 80 daarqves. ase gaCnda
Blackberry-is pirveli ojaxis
wevri, romelmac safuZveli
daudo am SesaniSnavi xelsawy-
os STamomavlobas.
2005 wels is XX saukunis 50
saukeTeso mowyobilobaTa sia-
Si Sevida.
Blackberry warmoadgens spe-
cia lur mobilur telefons,
romelsac standartuli sate-
lefono funqciebis garda,
SeuZlia miiRos eleqtronuli
fosta maSinve, rogorc ki Seto-
bineba momxmareblis safosto
yuTSi moxvdeba.
usadeno kavSiris portatul mowyobilobebs
Soris, romlebic smartfonebis saxeliTaa cnobi-
li, Blackberry–s gansakuTrebuli adgili uWiravs.
mravali welia, es mowyobiloba mWidrodaa dakav-
Sirebuli saqmian samyarosTan.
“Blackberry Tanamedrove dasavluri tipis bi-
znesmenis saqmianobis ganuyofeli nawilia” _
ambobs daviT tyeSelaSvili – teqnikis sadis-
tribucio kompaniis gayidvebis
menejeri.
mogvianebiT, Blackberry-m Cveu-
lebrivi mobiluri telefonis
funqciebic SeiZina. misi erT-
erTi ZiriTadi ganmasxvavebeli
niSania drois realur reJimSi
momxmareblisTvis eleqtro-
nuli fostis miwodeba. erTi
SexedviT, umniSvnelo upirate-
sobis gamo Blackberry-is momx-
marebeli darwmunebulia, rom
misTvis gankuTvnili elfosta
swrafad miuva da wuTiTac ar
daigvianebs. es ki didi upi-
ratesobaa, gansakuTrebiT maSin,
roca saqme bizness exeba, sadac
informaciis drouli miReba-ga-
dacema warmatebis sawindaria.
swored amiT ixsneba mis mimarT
aseTi interesi.
yvela telefons aqvs saku-
Tari unikaluri (PIN) kodi.
yvela axali werili, miRebisTa-
nave, gadaecema Network Operation
Centers, romelic aRniSnul wer-
ils gadascems mobiluri oper-
atoris qsels, saidanac werili
momxmareblis Blackberry–ze gad-
amisamarTdeba. momxmarebels
erT Blackberry–ze aTamde safos-
to yuTis mibma SeuZlia. xel-
sawyos sxvadasxva modeli erTmaneTisgan gansx-
vavdeba saubris droiT, funqciebiT, mexsierebiTa
da dizainiT.
saqarTveloSi Blackberry modur da sasurvel
telefonTa siaSi Sedis, razec misi gayidvebis
maCvenebeli metyvelebs.
Blackberry
46
qarTuli suli
igi 1910 wlis 10 ianvars q. baqo-
Si daibada. ase rom, male am Seudare-
beli qalbatonis 100 wlis iubilea.
Sesabamisad, 2010 weli qalbaton ni-
nos wlad gamocxadda.
cekva jer kidev 10 wlis asakSi
daiwyo da yovelTvis aRniSnavda, Tu
ra mosawyenia cxovreba misTvis, vinc
ar cekvavs.
rogorc umcrosi iliko suxiS-
vili ambobs, “raRac momajadoebeli
saidumlo ileTebisa da fasdaudebe-
li saganZuris mflobelad moavlina
bunebam.”
qoreografias maria perinis kerZo
studiaSi eziara, cota mogvianebiT,
1927 wlidan, rogorc cnobili so-
listi, gamodioda cnobil baletebSi,
p. Caikovskis “gedebis tba”, minkusis
“ don kixoti” da sxva. A
aq swavlis periodSi Sexvda is
Tavis momaval meuRles, _ iliko
suxiSvils, romelTan erTadac Tbi-
lisis operisa da baletis TeatrSi
1937 wlamde dahyo.
paralelurad, am didebul wyvils
gaumarTavs mravali koncerti, ro-
melic Zalian didi popularobiT
sargeblobda. maT duets “ilouris”
saxiT did aRtacebaSi mohyavda mayu-
rebeli. WeSmaritad qarTul Coxa-
axaluxsa da yabalaxSi gamowyobili
ori “ymawvili” Tavbrudamxvevi ile-
TebiT aognebda yvelas. cekvis bo-
los ki, erT-erTi maTagani yabalaxs
moiZrobda da grZeli lamazi Tmebi
mklavebze gadmoeSleboda, mayureblis
Tvalwin koxta gogona idga...
1945 wels ki, udidesi movlena
moxda qarTuli qoreografiis isto-
riaSi. Qqalbatonma ninom da batonma
ilikom qarTuli xalxuri saxel-
mwifo cekvis ansambli daarses. rac
mTavaria, maT axali epoqis Semqm-
nelebi Rirseuli STamomavlebi da-
toves _ umcrosi nino da iloko
suxiSvilebi. U
ubralod vityvi, me miyvars “su-
xiSvilebi”, radgan isini qarTuli
sulis matareblebi iyvnen da arian
da maTi Semoqmedeba maradisobas gva-
ziarebs. maradi ki ufalia mxolod,
mama, Ze da suli wminda. samis simbo-
lur datvirTvas cekva “samaiaSic”
vxvdebiT, romelSic Tamar mefis sa-
xiT zogadad qarTveli qalia gandi-
debuli.
rogorc umcrosma nino suxiSvil-
ma gagvando, martis Tvidan grandio-
zuli koncertebi igegmeba filarmo-
niis did sakoncerto darbazSi.
qarTul publikas suxiSvilebi
bevr siurprizs pirdebian. erTi ki
cnobilia, rom es weli nino suxiS-
vilis wlad aris gamocxadebuli da
suxiSvilebis ansamblis mocekvavee-
bic Tavs ar dazogaven, raTaA mayu-
rebels kvlavac da kvlavac mianiWon
udidesi siamovneba. axlandeli ansam-
blis repertuarSic araerTi brwyin-
vale cekvaa. me Zvelebidan gansaku-
TrebiT ramdenimes gamovarCevdi. “xo-
rumis” yurebisas siamayisgan sunTqva
mekvris da yovelTvis, roca am cekvas
vuyureb, winaparTa gadmoZaxili Ca-
mesmis yurSi, es raRac mistikuri
da araamqveyniuri Zalaa. “simdi”,
romlis ubadlo da Seudarebeli Se-
msrulebeli Tavad qalbatoni ninosa
da ilikos vaJi batoni Tengiz su-
xiSvili gaxldaT.
nino suxiSvilma namdvilad Rir-
seulad gaagrZela tradicia rogorc
qoreografiaSi, aseve dizainSic. “ju-
Tas”, vfiqrob, namdvilad gamorCeu-
li adgili ukavia, radgan aq sabo-
loodaa xazgasmuli, qarTveli qalis
aramarto kdemamosileba, aramed misi
meore mxarec, vaJkacuroba da sima-
mace.
milanis la-skala, moskovis didi
Teatri, niu-iorkis metropoliten
opera da medison squer garde-
ni, londonis roial albert holi,
kopen hagenis samefo Teatri da sxva
mravali _ es arasruli siaa mso-
flioSi cnobili im sakoncerto
darbazebisa, sadac 70 kacisagan Semd-
gari ansambli wlebis manZilze yo-
fila. M
man msoflios xuTive kontinenti
moiara, 200-ze meti turne Caatara
da yvelgan furori moaxdina. “suxiS-
vilebi” pirvelebi iyvnen im xalxur
ansamblebs Soris, romlebic milanis
da la skalas scenaze TavianTi Semo-
qmedebiT wardgnen. Aaq maT saswauli
moaxdines. koncertis bolos mayu-
reblis ovacia ar cxreboda, farda
14- jer aiwia da am movlenam mso-
flio rekordi moxsna. aseTive war-
matebiT gamovidnen isini brodveize,
ris gamoc maT warmodgenas “wlis
warmodgena” ewoda. msoflio presa
ver malavda Tavis waruSlel STa-
beWdilebebs. isinic iuwyebodnen, rom
maTac uyvardaT suxiSvilebi...
`me miyvars suxiSvilebi...~
guruli gogona, patara,
mkvircxli, krimanWuliviT
mousvenari da moZravi, axtajana,
Tumca amavdroulad Zalian
koxta da moxdenili - aseTad
warmomidgeba didi nino
ramiSvili, qarTuli nacionaluri
baletis matriarqi da `mamida~,
rogorc mas siyvaruliT ansamblis
wevrebi mimarTavdnen.
mari gelaSvili
47
fgsfg
48