คําคมคนดัง

♦ “หากขาพเจายืนอยูที่นี่ในวันนี้ในฐานะนักปฏิวัติก็คงจะเปนนักปฏิวัติที่ตอตานการปฏิวัติ” - อดอลฟ
ฮิตเลอร
♦ “บัตรเลือกตั้งแข็งแกรงกวาลูกปน” - อับราฮัม ลิงคอลน
♦ “คุณหลอกคนทุกคนไดในบางเวลา และหลอกบางคนไดตลอดเวลา แตคุณไมสามารถหลอกทุกคนได
ตลอดเวลา” - อับราฮัม ลิงคอลน
♦ “เราแขวนคอคนลักเล็กขโมยนอย แตเหตุใดเราแตงตั้งไอโจรหารอยกินตําแหนงใหญโต” - อีสป
♦ “มนุษยเปนสัตวการเมืองโดยธรรมชาติ” - อริสโตเติ้ล
♦ “ความยุติธรรมถาไรอํานาจก็ขาดเรี่ยวแรง แตอํานาจถาขาดความยุติธรรมก็ทรราชดีๆนี่เอง” - เบลส
ปาสคาล
♦ “การจัดโลกใหเปนระเบียบนั้นตองเริ่มที่จัดชาติตางๆใหเปนระเบียบ แตการจัดชาติใหเปนระเบียบก็
ตองเริ่มที่จัดครอบครัวใหมีระเบียบ และการจัดครอบครัวใหมีระเบียบก็ตองเริ่มที่จัดชีวิตของตัวเองแต
ละคนใหเปนระเบียบเสียกอนเชนเดียวกัน” - ขงจื๊อ
♦ “รัฐบาลเผด็จการนากลัวยิ่งกวาเสือเสียอีก” - ขงจื๊อ
♦ “รูวาอะไรถูกตองควรทํา แตไมทํานับวาขี้ขลาดตาขาวที่สุด” - ขงจื๊อ
♦ “ถาสังคมเสรีไมสามารถชวยเหลือคนจนๆสวนใหญแลว คนรวยๆสวนนอยก็ไมสามารถอยูไดอยาง
ปลอดภัยเชนกัน” - จอหน เอฟ เคนเนดี้
♦ “ผูที่ขัดขวางการปฏิวัติเพื่อสันติภาพมิใหเกิดขึ้นได นั่นแหละจะเปนผูที่ปฏิวัติดวยความรุนแรงอยาง
หลีกเลี่ยงไมได” - จอหน เอฟ เคนเนดี้
♦ “แมทุกคนอยากใหลูกเปนประธานาธิบดีกันทั้งนั้น แตไมยักกะมีแมคนไหนอยากใหลูกลงสูสนาม
การเมือง” - จอหน เอฟ เคนเนดี้
♦ “จงยกโทษใหแกศัตรูของคุณ แตอยาลืมชื่อของพวกเขาเปนอันขาด” - จอหน เอฟ เคนเนดี้
♦ “คนที่พูดวาศาสนากับการเมืองไมเกี่ยวของกันนั้นคือ คนที่ไมรูวาศาสนาคืออะไร” - มหาตมะ คานธี
♦ “นักการเมืองที่ไหนๆก็เหมือนกันหมดคือใหสัญญาวาจะสรางสะพานทั้งๆที่แถวนั้นไมมีแมน้ําสัก
หนอย” - นิกิตา ครุสเชฟ
♦ “นักการเมืองทําเพื่อการเมืองครั้งใหม แตรัฐบุรุษทําเพื่อคนรุนใหม” - โธมัส เจฟเฟอรสัน
♦ “สําหรับขาพเจาเรื่องสมการสําคัญกวาเรื่องการเมืองมากเลย เพราะการเมืองนั้นเปนเรื่องสําคัญแหง
ปจจุบัน แตสมการคณิตศาสตรสําคัญนิรันดร” - อัลเบิรต ไอนสไตน

♦ “มีเพียงสองสิ่งเทานั้นที่หาที่สิ้นสุดไมได สิ่งหนึ่งคือจักรวาล และอีกสิ่งคือความโงเขลาของมนุษย ทวา
ฉันไมแนใจวาจักรวาลจะเปนเชนนั้น” - อัลเบิรต ไอนสไตน
♦ “จินตนาการสําคัญกวาความรูที่มี” - อัลเบิรต ไอนสไตน
♦ “การเมืองยากกวาฟสิกสนัก” - อัลเบิรต ไอนสไตน
♦ “ธรรมชาติซับซอนเทาที่มันจําเปนไมมากกวานั้น” - อัลเบิรต ไอนสไตน
♦ “ภาระทางการเมืองที่นาหดหูใจคือการสถาปนาความยุติธรรมในโลกอันอุดมไปดวยบาปหยาบชา” จิมมี่ คารเตอร
♦ “สิ่งที่นาเห็นใจสาธารณชนก็คือการที่ถูกปกครองโดยคนชั่วรายเลวทราม” - พลาโต
♦ “การคิดคือการพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง” - พลาโต
♦ “โคลงกลอนมักเปนเรื่องคนเศรา แตการเมืองมักเปนเรื่องนาเศรา” - โรเบิรต ฟรอสต
♦ “บางทีการเมืองดูจะเปนอาชีพเดียวเทานั้นที่ไมตองตระเตรียมอะไรไวหรอก” - โรเบิรต หลุยส สตีเฟน
สัน
♦ “การศึกษาเรื่องใดๆสําหรับนักการเมืองไมสําคัญยิ่งยวดเทากับการตอสูเพื่อใหชนะการเลือกตั้ง” - วินส
ตัน เชอรชิล
♦ “ศาสนาคือสิ่งชวยปองกันมิใหคนจนฆาคนรวย” - นโปเลียน โบนาปารต
♦ “อํานาจทางการเมืองเติบโตออกมาจากกระบอกปน” - เหมา เจอ ตุง
♦ “การเมืองคือสงครามที่ไรการสูญเสียเลือดเนื้อ ในขณะที่สงครามคือการเมืองที่ตองสูญเสียเลือดเนื้อ” เหมา เจอ ตุง
♦ “การเมืองมิใชศาสตรที่แนนอนเที่ยงตรง” - ออตโต ฟอน บิสมารก
♦ “ในทางการเมืองนั้นทางสายกลางหามีไม” - จอหน อาดัมส
♦ “ความลับของความสําเร็จคือเตรียมตัวใหพรอมอยูเสมอสําหรับโอกาสที่มาถึง” - เบนจามิน ดิสราเอลี
♦ “คุณจะไดรับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณไดใหสิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป” - ฮารเวย ซามูเอล ไฟรสโตน
♦ “ถาคุณลงมือทําในสิ่งที่คุณสนใจอยูเสมออยางนอยจะมีคนๆหนึ่งที่พอใจ” - แคทารีน เฮปเบิรน
♦ “ชีวิตจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉยจะมากกวาความเจ็บปวดจากการ
เปลี่ยนแปลง” - นิรนาม
♦ “ผูสูญสิ้นทรัพยสินไป เขาสูญเสียมากเหลือเกิน ผูสูญสิ้นเพื่อนไป เขาสูญเสียมากกวา ผูสูญสิ้นความ
ศรัทธา เขาผูนั้นสูญเสียยิ่งกวาใครๆ” - นิรนาม
♦ “ผูที่แนวแนและมุงมั่นจะหาหนทางแกปญหา ในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแกตัว” - นิรนาม
♦ “มีเพียงสิ่งเดียวในชีวิตที่จะสามารถพิชิตไดโดยไมตองใชความพยายามมากมายคือความลมเหลว” นิรนาม
♦ “บางคนฝนที่จะประสบความสําเร็จอยางสวยหรู ในขณะที่บางคนกําลังลงมือกระทํา” - นิรนาม

♦ “ไมมีนกตัวใดบินสูงเกินไปถามันบินดวยปกของมันเอง” - วิลเลียม เบลก
♦ “อุปสรรคคือสิ่งที่นาตกใจก็ตอเมื่อคุณไมไดมองไปที่จุดหมายปลายทาง” - นิรนาม
♦ “คําแนะนําเหมือนหิมะที่โปรยปรายลงมา ยิ่งบางเบาเพียงใดก็ยิ่งแตะเพียงเปลือกนอก และยิ่งหนักหนา
เทาใดก็ยิ่งลึกถึงความรูสึกเทานั้น” - แซมมวล เทยเลอร คอเลริดจ
♦ “ไมมีสิ่งใดๆในโลกที่ดีหรือเลว มีแตความคิดของเราเทานั้นที่ทําใหเกิดความดีและความเลว” - วิลเลียม
เชกสเปยร
♦ “จิตใจที่ยิ่งใหญวิจารณความคิด จิตใจสามัญวิจารณเหตุการณ แตจิตใจที่ต่ําตอยนั้นวิจารณเพียงผูคน” นิรนาม
♦ “ชีวิตเหมือนภาพเขียนขนาดใหญและคุณควรจะใชสีทั้งหมดที่คุณมีสรางสรรคมันขึ้นมา” - ดี เคย
♦ “คนที่ไมเคยทําผิดคือคนที่ไมไดทําอะไรเลย” - ทีโอดอร รูสเวลต
♦ “ทําในสิ่งที่คุณสามารถจะทําได พรอมกับสิ่งที่คุณมีและที่ที่คุณอยู” - ทีโอดอร รูสเวลต
♦ “สายตาจับจองที่ดวงดาว และเทายังคงติดดิน” - ทีโอดอร รูสเวลต
♦ “ถาคุณตองการประสบความสําเร็จมากขึ้นหนึ่งเทาตัว จงเพิ่มความลมเหลวเปนสองเทาตัว” - โธมัส เจ
วัตสัน
♦ “แมแตการกาวถอยหลังก็อาจถึงแกชีวิตได” - ดับบลิว บรุดซินสกี้
♦ “รางวัลของสิ่งที่เรียกวายอดเยี่ยมคือการไดสรางมันขึ้นมา” - ราลฟ วอลโด เอเมอรสัน
♦ “อยาขาดความมั่นใจในตัวเอง และตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทํา ทุกๆสิ่งคือประสบการณ” - ราลฟ
วอลโด เอเมอรสัน
♦ “คนเรามีจุดเดือดไมเทากัน” - ราลฟ วอลโด เอเมอรสัน
♦ “คุณเห็นบางสิ่งบางอยาง คุณจะพูดวา “ทําไม” ในขณะที่ฉันไดเห็นความฝนของฉันซึ่งไมเคยเปนไป
ได ฉันพูดวา “ทําไมถึงไมมีสิ่งนั้นละ”” - จอรจ เบอรนารด ชอว
♦ “อิสรภาพไมใชอะไรอยางอื่นเลย หากแตคือโอกาสที่จะทําสิ่งตางๆใหดีขึ้น” - อัลแบร กามู
♦ “อนาคตเปนของคนที่เชื่อในความฝนของตัวเองเทานั้น” - แอนนา เอลเลียนนอร รูสเวลต
♦ “ไมยุติธรรมเลยที่คุณจะขอรองใหคนอื่นทําในสิ่งที่คุณไมตองการทํา” - แอนนา เอลเลียนนอร รูสเวลต
♦ “พระเจามอบอาหารใหแกนกทุกตัว แตไมเคยโยนอาหารใหถึงรังของนกเหลานั้น” - นิรนาม
♦ “เมื่อคุณเห็นการมีชีวิตเปนสิ่งที่หนักหนาสาหัส ลองพยายามอดกลั้นและตอสูกับมัน จงอยาวิ่งหนีตอ
ปญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู และเชื่อใจในตัวเองวาสองมือของคุณสามารถทําใหคุณฝาฟนชวงวิกฤตและ
ผานมันไปได” - มากาเรต แรมเซย
♦ “ไมมีสิ่งใดจะหอมหวานเทากับความฝนในวัยเยาว” - นิรนาม
♦ “สิ่งแรกที่ตองทําคือตั้งใจกับตัวเอง และลงมือทํา” - อีพิคติตุส
♦ “บุคคลที่มีชีวิตอยูอยางถูกตองและเหมาะสมแมอยูในความเงียบก็แลมีอํานาจกวาผูอื่น” - ฟลลิปส บรุค

♦ “ชีวิตก็เหมือนกลองใสชอกโกแลตที่มีหลากหลายสีสันและรสชาติ” เอฟ กัมพ
♦ “ความสําเร็จในชีวิตไมใชการที่ไมเคยพายแพ หากแตเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ลมลง” - นิรนาม
♦ “ไมเคยมีคําวาสายเกินไปที่จะเปนในสิ่งที่คุณอยากจะเปน” - จอรช อีเลียต
♦ “การกระทําตัดสินเราเทาๆกับที่เราตัดสินใจกระทํา” - จอรช อีเลียต
♦ “จงเรียนรูจากความผิดพลาดของผูอื่น เพราะเราไมสามารถเรียนรูความผิดพลาดนั้นไดทั้งหมดในชวง
ชีวิตของเราเอง” - นิรนาม
♦ “ความสําเร็จของปนี้ คือสิ่งที่เปนไปไมไดในปที่ผานมา” - นิรนาม
♦ “คนที่ไมเคยกระทําผิดคือคนที่ไมไดคนหาสิ่งใด” - เซอเรน เคียรเคอกอร
♦ “จงขอบคุณสะพานที่ใหคุณเดินขามมา” - จอรช โคลแมน
♦ “เคล็ดลับของความสําเร็จคือการเดินทางอยางตอเนื่องไปสูจุดมุงหมาย” - แอนนา พาฟโลวา
♦ “เสนบางๆที่คั่นระหวางความเปนไปไดและความเปนไปไมไดคือการตัดสินใจของเรา” - ทอมมี่ ลาซอ
ดา
♦ “ถาคุณไมอดทนตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะลมเหลวในทุกๆสิ่ง” - นิรนาม
♦ “คนที่ฉลาดคือคนที่สรางโอกาสมากกวาที่เขาหาได” - ฟรานซิส เบคอน
♦ “ตัวเราเองที่กําหนดพรหมลิขิตและเราจะเปนในสิ่งที่เราไดกระทํา” – มาดาม เจียง ไค เชก
♦ “การลงมือทําดีกวาคําพูดที่สวยหรู” - เบนจามิน แฟรงคลิน
♦ “จงระวังสิ่งเล็กๆนอยๆ เชน รอยรั่วเล็กๆอาจจะทําใหเรือใหญลม” - เบนจามิน แฟรงคลิน
♦ “ชีวิตผานไปอยางรวดเร็ว ถาคุณไมหยุดและมองไปรอบๆบาง คุณอาจจะพลาดบางอยางไป” - เฟอรริส
บิวเลอร
♦ “ไมมีใครฉลาดโดยปราศจากการไดรูจักความโงเขลามากอน” - เอช เฮสซี่
♦ “ความคิดที่ยิ่งใหญไมใชแตเตรียมพรอมตอโอกาส แตยังพรอมที่จะลงมือทํา” - โคลตัน
♦ “การตัดสินใจที่จะทําหรือไมทํา ไมตองใชพยายามแตอยางใด” - โยดา
♦ “ใครที่รูอะไรเพียงนิดหนอยก็มักจะคุยโวถึงมัน” โธมัส ฟูลเลอร
♦ “ความร่ํารวยเปรียบเหมือนน้ําทะเล ยิ่งดื่มมาเทาไหรก็ยิ่งกระหายมากขึ้นเทานั้น” - อาเธอร โชเปนฮอย
เออร
♦ “พัฒนาการจะมีเรื่องของความเสี่ยงมาเกี่ยวของดวยเสมอ คุณจะไมสามารถขโมยเบสสองไดเลย ถาเทา
ยังแตะเบสหนึ่งอยู” - เฟรดดริค วิลคอกซ
♦ “คุณจะไมสามารถหาความกลมกลืนได เมื่อทุกคนรองเพลงดวยโนตตัวเดียวกัน” - ดอรก ฟลอยด
♦ “สวรรคไมชวยคนเกียจคราน” - เฮนรี่ เบอรกสัน
♦ “อั น ชี วิ ต คนเราช า งสั้ น นั ก ต อ งรู จั ก ทํ า ประโยชน ก อ นจะสาย ทิ้ ง ไว เ ป น อนุ ส รณ ห ลั ง ความตายมี
ความหมายคงอยูตลอดไป” - อัลเฟรด เอ มันเตเพริด

♦ “ทําวันนี้ใหดีที่สุด แลวชีวิตคุณจะไมธรรมดา” - ภาพยนตร “ครูครับเราจะสูเพื่อฝน”
♦ “คนที่กลาจะจะพายแพเทานั้นที่จะประสบความสําเร็จอยางยิ่งใหญ” - โรเบิรต เอฟ เคนเนดี้
♦ “มีแตในการผจญภัยเทานั้นที่บางคนประสบความสําเร็จในการรูจักตัวเอง นั่นคือการคนพบตัวเอง” อองเดร ชีด
♦ “ถึงแมวาเราจะไมพบสิ่งที่พอใจ อยางนอยเราก็จะไดเจอสิ่งใหมๆ” - ฟรองซัวส มารี อรูเอต
♦ “คุณจะรูวาคุณแกตัวก็ตอเมื่อเทียนที่ตองจุดในงานวันเกิดแพงกวาเคกวันเกิด” - บอบ โฮป
♦ “อายุปองกันคุณจากความรักไมได แตความรักในจํานวนที่พอเหมาะปกปองคุณจากอายุได” - จีน มอร
โรว
♦ “เมื่อคุณตองการน้ําผึ้ง คุณตองรูวาคุณจะถูกผึ้งตอย” เคนเนธ ควันดา
♦ “เมื่อมนุษยเลิกเชื่อวาวันหนึ่งเคาจะกลายเปนพระเจา เมื่อนั้นเคาจะเปนแคหนอนตัวหนึ่งเทานั้น” - เฮน
รี่ วาเลนไทน มิลเลอร
♦ “ลูกพีชที่สมบูรณที่สุดอยูสูงที่สุดบนตน” - เจมส วิทคอม ริบลี่
♦ “คนที่พยายามจะสัมผัสดวงดาวมักจะพลาดกับสิ่งเล็กนอย” - เอ็ดมัน สเปนเซอร
♦ “ตองใชหินถึง2กอนถึงจะเกิดไฟได” - ลูอิซา เมย อัลคอทท
♦ “อยาใหพระอาทิตยตกลงไปพรอมกับความโกรธของคุณ” - เอเฟเซี่ยน
♦ “สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลกมองไมเห็นและจับตองไมได แตจะรูสึกไดจากหัวใจ” - เฮเลน เคล
เลอร
♦ “จงฝนอยูเสมอ ที่สําคัญมากไปกวานั้นคือทําความฝนนั้นใหเปนความจริง และอยายอมแพ” - โรเบิรต
บัลลัต
♦ “มีแมเหล็กอยูในหัวใจของคุณซึ่งจะดึงดูดมิตรแท แมเหล็กชนิดนี้คือความไมเห็นแกตัวและการคิดถึง
คนอื่นกอน เมื่อคุณเรียนรูที่จะอยูเพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยูเพื่อคุณ” - บรมหงส โยคานันท
♦ “ถาตอนเกิดคุณจน นั่น ไมใ ช ความผิด ของคุณ ถาตอนตายคุณจน นั่นเป นความผิด ของคุณ ถาคุณ
พยายามทุกวิถีทางแลวแตยังจน นั่นเปนความของรัฐบาล” - บิล เกตต