รายวิชา คณิตศาสตร

(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

ใบความรูที่ 1

การอานแผนภูมิรูปวงกลม
ในชีวิตประจําวันเราจะพบขอมูลหลากหลายซึง่ ไดจากการสํารวจ การตรวจสอบขอเท็จจริง
แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่แตกตางกันออกไป ถาตองการนําเสนอขอมูลที่เปนปริมาณใหชัดเจน
นาสนใจและสามารถเปรียบเทียบขอมูลใหเห็นเปนรูปธรรม ดูงายขึ้น เราอาจนําเสนอขอมูลดวย
แผนภูมิรปู วงกลม โดยแทนปริมาณในขอมูลทั้งหมดดวยพื้นทีใ่ นวงกลมหนึง่ วง และแบงพื้นทีใ่ นวงกลม
จากจุดศูนยกลางออกเปนสวนของวงกลมยอย ๆ ตามสวนของปริมาณที่นําเสนอ แลวเขียนตัวเลข
แสดงขอมูลกํากับไว
ในทางปฏิบัติถาขอมูลที่ตองการนําเสนอโดยแผนภูมิรูปวงกลมเปนปริมาณที่มีคามากเรานิยม
แสดงขอมูลเหลานั้นในรูปรอยละของปริมาณในขอมูลทั้งหมด เพื่อใหงายตอการวิเคราะหและใหเห็น
การเปรียบเทียบไดชดั เจนยิง่ ขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยาง
ใหนกั เรียนพิจารณาแผนภูมิรปู วงกลมตอไปนี้
แผนภูมิแสดงรอยละของคนไทยผูมีงานทํา จําแนกตามอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ป พ.ศ.2546

โรงแรมและภัตตาคาร
16.1%
37.7 %

6.6 %

23.9 %
15.7 %

อุตสาหกรรมอื่น ๆ
คาขาย
เกษตรกรรม ปาไม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
การผลิต

คําถาม
1. ไตรมาสที่ 2 หมายถึง เวลาในชวงเดือนใดของป
ตอบ ไตรมาสที่ 2 หมายถึง เวลาในชวงเดือนเมษายน – มิถุนายนของป
2. คนไทยผูม ีงานทําประกอบอาชีพใดมากที่สุด
ตอบ คนไทยผูมีงานทําประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปาไมและอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของมากทีส่ ดุ
1

3. ถาคนไทยผูมีงานทํามีอยูประมาณ 33,360,700 คน อาชีพที่ทํามากที่สุดมีประมาณกี่คน
ตอบ อาชีพทีท่ าํ มากทีส่ ดุ มีประมาณ 12,576,984 คน
4. อาชีพที่มีผูทํามาเปนอันดับสามคืออาชีพใด และมีประมาณกี่คน
ตอบ อาชีพทีม่ ีผทู าํ มาเปนอันดับสามคือ อาชีพการผลิต และมีประมาณ 5,371,073 คน
5. ผูมีอาชีพเกษตรกรรม ปาไม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ มีจาํ นวนมากกวาผูมีอาชีพการผลิต
ประมาณกีค่ น
ตอบ ผูมีอาชีพเกษตรกรรม ปาไม และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ มีจาํ นวนมากกวาผูมีอาชีพการผลิต
ประมาณ 7,205,911 คน

2

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูทีท่ ี 1

การอานแผนภูมิรูปวงกลม
ใหนักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมตอไปนี้และตอบคําถาม

เพลงหมอลํา 38 %
เพลงลูกทุงทั่วไป 65 %
เพลงลูกทุง 20 %
เพลงสากล 15 %
เพลงไทยสากล 42 %

เพลงเพื่อชีวิต 20 %

1. เพลงไทยสากลทั่วไปมากกวาเพลงเพื่อชีวิตอยูร อยละเทาไร
2. จํานวนเพลงลูกทุงกับเพลงสากลตางกันเทาไร
3. เพลงหมอลํานอยกวาเพลงลูกทุงทั่วไปอยูรอยละเทาไร
4. เพลงลูกทุงทั่วไปมากที่สุด และคิดเปนรอยละเทาไรของคนทั้งหมด
รูปแบบการประเมิน

ดี

.............................
.............................
.............................
.............................
พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที่..............
3

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 1

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

การอานแผนภูมิรูปวงกลม

ใหนักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมตอไปนี้และตอบคําถาม
เสื้อผา 15%

ผอนสงบาน

คารักษาพยาบาล 5%
คาพาหนะ 10%

ใชเบ็ดเตล็ด 10%

คาอาหาร 25%

1. คาใชจายที่นอยที่สุดเปนประเภทใด
ก. คาพาหนะ
ข. คาผอนสงบาน
ค. คารักษาพยาบาล
ง. คาอาหาร
2. บริเวณที่แสดงคาผอนสงบานคิดเปนมุมที่จุดศูนยกลางกี่องศา
ก. 360 องศา
ข. 126 องศา
ค. 90 องศา
ง. 55 องศา
3. จายคาอาหารเปนกี่เทาของคารักษาพยาบาล
ก. 6 เทา
ข. 5 เทา
ค. 4 เทา
ง. 3 เทา
4. จายคาเสื้อผาเปนเงินเทาไร
ก. 1,400 บาท
ข. 1,600 บาท
ค. 1,800 บาท
ง. 2,000 บาท
5. จายคาผอนบานเปนเงินเทาไร
ก. 4,200 บาท
ข. 3,200 บาท
ค. 2,400 บาท
ง. 2,000 บาท
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............
4

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

ใบความรูที่ 2

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลมทําไดโดยลากสวนของเสนตรงจากจุดศูนยกลางของวงกลมไปยัง
เสนรอบวง เพื่อแบงพื้นที่ในวงกลมออกเปนสวนยอย ๆ ตามสวนของปริมาณในขอมูลแตละรายการ
ตัวอยาง มูลคาโดยประมาณของการสงออกผักและผลไม สดแชเย็นและแชแข็ง ของไทยไป
สหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ.2546 เปนดังนี้
สินคา
ผักสดแชเย็น
ผักแชแข็ง
ผลไมสดแชเย็น
ผลไมแชแข็ง
รวม

มูลคา (บาท)
3
63
24
55
145

วิธีคํานวณเปอรเซ็นตและขนาดของมุมที่จุดศูนยกลางของวงกลมไดดังนี้
สินคา

มูลคา
(บาท)

เปอรเซ็นตของ
ขอมูล
(%)

ขนาดของมุมทีจ่ ดุ
ศูนยกลางของวงกลม
(องศา)

ผักสดแชเย็น

3

3.6 × 2.1 ≈ 7.6

ผักแชแข็ง

63

ผลไมสดแชเย็น

24

ผลไมแชแข็ง

55

3
× 100 ≈ 2.1
145
63
× 100 ≈ 43.4
145
24
× 100 ≈ 16.6
145
55
× 100 ≈ 37.9
145

รวม

145

100

3.6 × 43.4 ≈ 156.2
3.6 × 16.6 ≈ 59.8
3.6 × 37.9 ≈ 136.4

360

5

แผนภูมิแสดงมูลคาโดยประมาณของการสงออกผักและผลไม สดแชเย็นและแชแข็งของไทยไป
สหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม – มิถนุ ายน พ.ศ. 2546
ผักสดแชเย็น
2.1% (3 ลานบาท)
ผลไมแชแข็ง
37.9% (55 ลานบาท)

ผักแชแข็ง
43.4% (63 ลานบาท)
ผลไมสดแชเย็น
16.6% (24 ลานบาท)

6

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

แบบฝกพัฒนาการเรียนรูทีท่ ี 2

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
จากขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ใหนักเรียนแสดงวิธีคํานวณเปอรเซ็นตและขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง
ของเขียนแผนภูมิ
ชนิดกีฬา
จํานวนนักเรียน
(คน)
บาสเกตบอล
45
วอลเลยบอล
25
ฟุตบอล
70
เทนนิส
40
ปงปอง
20
รวม
200

รูปแบบการประเมิน

ดี

พอใช

ควรปรับปรุง

ประเมินตนเอง
ประเมินผลจากครู
ประเมินผลจากผูปกครอง
ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............
7

รายวิชา คณิตศาสตร
(ค 22101)
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2

หนวยการเรียนรูที่ 3
แผนภูมิวงกลม

แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียนที่ 2

การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
จากขอมูลที่กําหนดใหตอไปนี้ ใหนักเรียนแสดงวิธีคํานวณเปอรเซ็นตและขนาดของมุมที่จุดศูนยกลาง
การสอบถามนักเรียน จํานวน 1,800 บาท คนซึง่ แตละคนมีสตั วเลี้ยง เพียงคนละ 1 ชนิด
ปรากฏวา
สัตวเลี้ยง
สุนัข
นก
ปลา
แมว
ไกแจ
รวม
สัตวเลี้ยง

จํานวน
(คน)

สุนัข
นก
ปลา
แมว
ไกแจ
รวม

600
200
125
375
500

จํานวนนักเรียน
(คน)
600
200
125
375
500
1,800

เปอรเซ็นตของขอมูล
(%)

ขนาดของมุมทีจ่ ดุ
ศูนยกลางของวงกลม
(องศา)

ชือ่ .......................................................................................ชั้น.................เลขที.่ .............
8