P. 1
Kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje

|Views: 3,433|Likes:
Published by saulas

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: saulas on Jul 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

7.

К А Н Ц Е Л А Р И Ј С К О
П О С Л О В А Њ Е
Александар Ћулум
1.
ЗНАЧАЈ
Правилна примјена прописа о канцеларисјком пословању омогућва увид у кретање
предмета, олакшава прикупљање и систематизовање података за успјешно вођење
управног поступка.
2.
УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ред!ом о канцеларијском пословању прописује се на"ин канцеларијског
пословања који примјењују министарства и друге репу!ли"ке управе и управне
организације, као и органи локалне власти.
#анцеларијско пословање о!у$вата% примање, отварање, прегледање и
распоређивање поште, завођење аката, њи$ово здру&ивање, достављање у рад,
отпремање поште, развођење, класи'икација и ар$ивирање. (о су и послови везани
за пријем странака, употре!у теле'она, организацију де&урства, кориштење
радни$ просторија.
Акт је сваки писани састав којим се покреће, допуњује, мијења или завршава нека
слу&!ена радња.
Прилог је писани састав или предмет који се прила&е уз акт ради допуњавања
о!јашњења.
Пр!"т је скуп сви$ прилога који се односе на исто питање.
До#и$ представља више предмета који се односе на исту материју или правно или
'изи"ко лице.
%&#'икл представља више досијеа који се послије завршеног поступка "увају у
истом омоту.
Ар(и)#к& гр&*& представља писани, цртани, штампани и други материјал који је
од зна"аја за културу, а настао је у раду једног органа.
Рги#тр&т+р#ки "&три$&л такође "ине списи, акти или предмети који су настали
у раду органа и представљају зана"ајан документ за њи$ов текући рад, све дотле
док се из таквог регистратурског материјала не ода!ере ар$ивска грађа која ће се
трајно "увати.
Ар(и)& представља саставни дио писарнице гдје се "увају завршени предмети.
Пи#&р,и'& је организациона јединица гдје се врши отварање, прегледање и
распоређивање поште, отпремање поште и ар$ивирање.
)сновна евиденција о предметима и актима која се користи у заједни"кој
писарници је систем картотеке и јединствени класи'икациони$ знакова са три
децимале. )ргани који су у прет$одној години имали мање од *+++ предмета,
евиденцију воде по скраћеном дјеловоднику. Посе!не картице се воде када су у
питању предмети првостепеног и другостепеног управног поступка.
,атерија о!у$ваћена јединственим класи'икационим знацима према садр&ају
разврстана је у -+ главни$ група и то%
+ . др&авно уређење и организација власти,
- . о!ласт рада и социјалног осигурања,
* . грађанска стања, др&авна и јавна !ез!једност,
/ . привреда,
0 . 'инансије,
1 . здравствено и социјално осигурање,
2 . о!разовање, култура и наука,
7 . правосуђе и прекршаји,
3 . од!рана,
4 . предмети који не спадају у главне групе од + . 3.
П56,А78 П)9(8
Примање поште се води у писарници. Пошта се прима у радно вријеме. Ако акт
који се прима садр&и неке 'ормалне недостатке радник у писарници упозориће на
то странку. Поднесци су%за$тјеви, приједлози, пријаве, мол!е, &ал!е, саопштења.
:;8<)=):>6 П5)()#)<
дјеловодни протокол заводе се сви акти истог дана када су примљени или
најкасније наредног дана. =оди се по систему основни$ !ројева и под!ројева.
П56;8,>6 9(А,?6@
)тисак пријемног штам!иља ставља се на сваки акт који се заводи у дјеловодни
протокол. Пријемни штам!иљ садр&и% назив и сједиште органа, ознака
организационе јединице, !рој акта, датум пријема акта, прилози, вриједност.
)(=А5А78 6 П58A<8:А78 П)9(8
)!и"ну пошту отвара радник писарнице, а повјерљиву старјешина органа, док
друге вриједносне пошиљке отвара радник овлаштен за материјалноB'инансисјко
пословање. Пошиљке везане за конкурсе, лицитације отвара одређена комисија. з
примљени акт о!авезно се прила&е и коверат.
П)C(ПА# CА А#(6,А #);6 П):<6;8D
(А#C65А7
колико се утврди да приликом пријема поднесак није таксиран о томе ће се
са"инити кратка слу&!ена за!иљешка и упозориће се пошиљалац акта да је ду&ан
да у року од -1 дана плати таксу.
5АCП)58E6=А78 F5АG=5C(А=А78H П)9(8
Послије завршеног отварања и прегледања поште овлаштени радник у горњем
десном углу примљеног поднеска ставља отисак пријемног штам!иља. Cлу&!ену
пошту распоређује старјешина органа управе. 5аспоређивање се врши уписивањем
у одговарајућу ру!рику пријемног штам!иља ознаке организационе јединице коме
ће акт !ити достављен. )рганизационе јединице озна"авају се арапским !ројевима
по"ев од !роја +-.
GА=)E878 А#А(А
Примљени акти заводе се истог дана по пријему.
#А5()(8#А П58:,8(А
Cастоји се од картица, штампани$ на јединственим о!разцима 'ормата А2 у "етири
!оје%
B !ијели картон слу&и за завођење аката који немају својство предмета управног
поступка,
B свијетлозелени картон слу&и за завођење првостепени$ управни$ аката по којима
је поступак покренут поводом за$тјева странке,
B свијетло&ути картон слу&и за завођење првостепени$ управни$ аката по којима је
поступак покренут по слу&!еној ду&ности,
B свијетлоцрвени картон слу&и за завођење другостепени$ управни$ аката.
Поред картица за завољење предмета употре!љавају се и преградни картони који
слу&е за исписивање класи'икациони$ знакова. ?рој"ани картони слу&е за
о!иље&авање и анга&овање !ројева за поједине предмете.
П)=;85@6=)C( П58:,8(А
Предмети могу !ити о!и"ни, повјерљиви и строго повјерљиви. Повјерљиви и
строго повјерљиви предмети заводе се у посе!не евиденције. писује се озната
IповJ или Iстрого повJ.
П)П6C А#А(А
>адле&ни стсрјешина на по"етку календарске године одређује рјешењем за које ће
се предмете вршити попис аката. Попис се врши на следећи на"ин%
B у горњем лијевом углу уписује се класи'икациони знак, а испод њега редни !рој
картице,
B на средини горњег дијела пописа аката уписује се кратак садр&ај предмета,
B у прву колону уписује се редни !рој,
B у другу колону уписује се датум пријема ката,
B у трећу колону уписује се презиме и име пошиљаоца,
B у "етврту колону уписује се !рој и датум акта пошиљаоца,
B у пету колону уписује се разду&ивање аката стављањем знака Iа.а.J.
#76AА )(П58,8 П)9(8
овој књизи евидентирају се поштенске пошиљке. #њига слу&и за правдање
новца утрошеног за поштарину. =оди се на увезаним листовима 'ормата А0.
G:5D6=А78 6 :)C(А=@А78 А#А(А 5А:
Gдру&ивање аката врши се на тај на"ин што се на основу података из картотеке или
скраћеног дјеловодника утврђује гдје се акт налази. Прије достављања мора се
извршити здру&ивање. )влаштени радници потврђују пријем аката својим
потписом. Cва 'инансисјка документција заводи се у књигу ра"уна и преко те
књиге врши се доставау рад.
5А: CА А#(6,А 6G=А> П6CА5>6K8
6зван писарнице врши се прикупљање података. ,о&е се вршити усмено,
теле'оном.
CАC(А=>6 :6;8<)=6 А#(А
Gаглавље, назив и адреса примаоца, кратак садр&ај предмета, текст акта, потпис
овлаштеног слу&!еног лица и отисак пе"ата.
=5АЋА78 56;898>6L П58:,8(А П6CА5>6K6
=раћају се путем интерне доставне књиге.
5АG=)E878 А#А(А
=рши се на основу копије која је упућена ар$иви и на којој се налази упутство
о!рађива"а предмета шта писарница даље тре!а да ради са актом.
5)#)=>6# П58:,8(А
)ни предмети који тре!а да се "увају у писарници до одређеног рока стављају се у
роковник предмета. Cастоји се од 'асцикла у који се стављају предмети према
датуму рока из текућег мјесеца.
)(П58,А78 П)9(8
=рши се путем поштанске слу&!е или путем курира.#оверат у коме се отпремају
слу&!ени акти тре!а у горњем лијевом углу да садр&и та"ан назив и !ли&у адресу
пошиљаоца са ознаком сви$ аката који се налазе у коверти. =риједносне пошиљке,
повјерљиве и строго повјерљиве пошиљке отпремају се препору"ено.
>АM6> :)C(А=@А7А
:остављање се врши само радним даном. Ако се лице коме се достављање има
извршите не затекне у свом стану, достављање се врши предајом писмена !ило
коме од одрасли$ "ланова домаћинства. Ако се достављање не мо&е извршити ни
на један од на"ина, а није утврђено да је лице коме је писмено упућено одсутно,
достављање ће се извршити на такав на"ин што ће се писмено предати надле&ном
органу општине на "ијем се подру"ју налази !оравиште лица.
:остављање др&авним органима врши се предајом писмена слу&!еном лицу.
:)C(А=>6KА
:оставница је потврда о извршеном достављању коју потисују прималац и
доставља".
А5L6=65А78 П58:,8(А
5ијешени предмети одла&у се у ар$иву писарнице.Gавршеми предмети у ар$иви
сређују се на сљедећи на"ин% по класи'икационим знацима, а унутар њи$ по
редним !ројевима са !рој"аног картона, а унутар њи$ по редним !ројевима
скраћеног дјеловодника. Ар$ивирани предмети са ознаком IповјерљивоJ односно
Iстрого повјерљивоJ "увају се у гвозденим ормарима или касама.
):А?65А78 А5L6=C#8 A5АE8
Под ода!ирањем ар$ивске грађе подразумијева се из!ор ради трајног "увања они$
дијелова регистратурског материјала који имају својство ар$ивске грађе. (о је
редовна годишња о!авеза. )да!ирање се врши из сређеног и пописаног
регистратурског материјала на тај на"ин што се на основу листе категорија
регистратурског материјала са роковима "увања издвоји !езвриједан
регистратурски материјал.
А5L6=
Ар$ив мора имати одговарајуће просторије које морају !ити суве, зра"не, удаљене
од извора запаљиви$ материјала. >а -++м* се мо&е смјестити око 2++ ду&ни$
метара ар$ивске грађе. Ар$ив тре!а имати најмање 1 радника од "ега / са високом
школском спремом.
П56,)П58:А;А А5L6=C#8 A5АE8
6G,8E 6,А<АKА 6 А5L6=А
=рши се комисијски. #омисију "ине три "лана Fималац грађеBједан "лан и два
"лана Ар$ивH. Ар$ивска грађа је сврстана у три категорије. Прву категорију "ини
грађа од зна"аја за историју. :ругу категорију "ини грађа од општинског зна"аја.
(рећу категорију "ини грађа од мањег историјског или друштвеног зна"аја.
M=А78 6 GА9(6(А А5L6=C#8 A5АE8 6
58A6C(5А(5C#)A ,А(856;А<А
Ар$ивска грађа, до предаје Ар$иву се "ува на тај на"ин да се осигурају
микроклиматски, $емијскоB!иолошки и 'изи"ки услови за заштиту од штетног
дјеловања температуре, влаге, свјетлости, зра"ења, од иснеката, глодара.
,икроклиматски услови подразумијевају температуру од -+ до -1 K и вла&ности
вазду$а између 1+ и 2+N.
-.
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ У СУДОВИМА
)5AА>6GАK6;А 6 5А: C:C#8 П6CА5>6K8
судској писарници о!авља се пријем писмена. ,огу се о!разовати посе!ни
одсјеци писарнице за рад на предметима поједини$ одјељења. 5адом судске
писарнице руководи старјешина. Cудска писарница стара се да јој се сви предмети,
а поготово они коујима теку рокови врате са израђеним одлукама у законом
прописаним роковима. Cудска писарница уз сваки одговарајући предмет ставља
констатацију% Iповратница није враћенаJ, Iтра&ени извјештај није примљенJ,
Iније уло&ена &ал!аJ.#ретање предмета у писарници се уноси у одговарајући
записник. Cудска писарница самостално о!авља следеће послове% констатује
правосна&ност и извршност судске одлуке, овјерава потписе, прима на записник
слу&!ене за!иљешке, прегледа слу&!ене гласнике, стара се да се таксе наплате.
П)C(ПА78 CА П6C,8>6,А ПЋ8>6, C:
Писмена се примају у радном времену. Пошиљку повјерљиве природе и пошиљку
на име, радник у писарници предаје предсједнику суда !ез отварања. Ако се
достава врши путем доставне књиге, пријем се потврђује стављањем датума и
потписа у ту књигу, као и на доставници. Cву о!и"ну пошту примљену у
затвореним омотима отвара радник судске писарнице. #ада је датум поштанског
&ига не"итак тра&иће се извјештај поште. (елеграме, писмена са одређеним
роковима, као и друга $итна писмена, тре!а увести у уписник прије остали$ и
доставити надле&ном судском одјељењу. )знака предмента састоји се од скраћеног
назива уписника, редног !роја и посљедња два !роја године у којој је примљено
писмено и заведено у уписник, нпр. #B21O+*.
Cтранке се позивају на претресе и ро"ишта путем прописаног п!разца према врсти
предмета. Gамолнице се пишу писаћом машином у два примјерка. Cудске одлуке
достављају се путем поште, судског радника или на други на"ин. Cудска писмена
се јавном ту&иоцу у истом мјесту достављају путем радника суда.
=5C(8 П6C>6#А #);8 =):8 П);8:6>6
C:)=6
О#,о),и #+!о)и
Gа криви"не уписнике%
Bистраге I#иJ
Bприпремни поступак против малољетника I#имJ
Bразни истра&ни предмети I#риJ
Bразни криви"ни предмети малољетника I#рмJ
Bкриви"ни предмети I#J
Bпредмети помиловања I#пJ
Gа грађанске предмете%
Bпарни"ни предмети IПJ
Bплатни налози IПлJ
Bпредмети извршења I6J
Bпредмети оставина I)J
Bпредмети правне помоћи IПомJ
Окр+.,и #+!о)и
Gа криви"не предмете%
Bуписник истрага I#иJ
Bуписник за разне истра&не предмете I#риJ
Bуписник за криви"не предмете I#J
Bуписник за предмете помиловања I#пJ
Gа грађанске предмете%
Bуписник за парни"не предмете IПJ
Bуписник за предмете развода !рака IПBпомJ
Bуписник за разне грађанске предмете I5J
Bуписник за предмете управног спора IJ
Gа судску управу%
Bуписник судске управе ICуJ
Bповјерљиви и строго повјерљиви уписник судске управе IПов.CуJ
Вр(о),и #+!
Bуписник за за$тјеве за заштиту законистости #GG
Bуписник за ванредно у!ла&авање казне I#зуJ
Bуписник за разне криви"не ствари I#пJ
Bуписник за грађанске предмете по ревизији I5евJ
Bуписник за разне грађанске ствари I5J
Bуписник за управне спорове IJ
Bуписник за разне управе ствари IрJ
Bуписник за дисциплинске ствари адвоката I:исцJ
Bуписник за$тјева за судску заштиту у предметима прекршаја IпJ
Bуписник за$тјева за извршење пресуда =р$овног суда IиJ
Bуписники за$тјева за заштиту основни$ права и сло!ода IзJ
Bуписник за предмете по &ал!ама на рјешење окру&ног суда у управним споровима
I&J
Bуписник судске управе ICуJ
Bповјерљиви и строго повјерљиви уписник судске управе IПов.CуJ.
/.
ВО0ЕЊЕ УПИСНИКА И ПОМО1НИ2 КЊИ3А
писници се састоје од потре!ног !роја та!ака прописаног о!разца који су
повезани у књигу са корицама. >а корице се ставља ознака уписника и година на
коју се пуисник односи. писнике и помоћне књиге води писарница. >а
унутрашњу страну корица сваког уписника и помоћне књиге морају се ставити
штампана о!јашњења и упутства за њи$ово вођење. Писмена се уписнике заводе
$ронолошким редом. Cваки предмет у уписнику води се до окон"ања поступка под
истим редним !ројем. писници и помоћне књиге воде се $емијском оловком.
Привремене за!иљешке уписују се о!и"ном оловком. Ако је неки предмет
погрешно заведен прецртава се црвеном оловком. Предмет који се заводи иза
погрешно заведеног предмета до!ија нови редни !рој.
писници или помоћне књиге закљу"ују се на крају године тако што се иза
посљедњег уписаног редног !роја уносе сљедећи подаци% дан, мјесец и година
закљу"ења, редни !рој посљедњег уписа, !рој погрешни$ уписа, !рој ријешени$
предмета и !рој предмте који су на крају године остали неријешени. )ву
констатацију потписују водилац уписника, управитељ судске писарнице и
предсједник суда. Предсједник судског одјељења повремено, а најмање једанпут
тромјесе"но, прегледа уписнике. Приликом прегледа исправљају се запа&ене
грешке и дају потре!на о!јашњења.
C:C#8 (А#C8
Н&#т&,&к т&к#, о4&)5 и ,&6и, 7л&8&9& #+!#к т&к#
)!авеза плаћања таксе настаје%
-. Gа поднеске
*. Gа судске прписе
/. Gа судске одлуке
0. Gа судска поравњања
1. Gа паушалну таксу у поступку расправљања заоставштине
2. поступку принудног поравњања
(акса се плаћа најкасније у року од -1 дана од дана настанка таксене о!авезе. Gа
поднеске и за записнике таксу је ду&но да плати лице које и$ доноси, односно лице
на "ији за$тјев се саставља записник. (аксе се плаћају у судским таксеним маркама
или у готову новцу. (аксене марке лијепе се на поднеску и поноштавају се
игли"астим штам!иљем IпоништеноJ. (аксени о!везник таксу у готовом новцу
плаћа тако што изн!ос таксе уплаћује на прописани ра"ун и потврду о уплати
прила&е уз поднесак.
По#т+7&к 5& ,&7л&т+ ,7л&8, #+!#к т&к#
(акса се плаћа у року од -1 дана. Ако таксени о!везник не плати таксу у наведеном
року, суд ће у даљем року од -1 дана о неплаћеној такси о!авијестити надле&ни
орган за послове јавни$ при$ода. Cве то ради наплате таксе принудним путем.
По)р&8&$ #+!#к т&к#
Gа$тјев за повраћај таксе подноси се суду који је рјешавао у првом степену у року
од 4+ дана.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->