การจัดทําโครงสรางรายวิชา

โครงสรางรายวิชา คอมพิวเตอรศึกษา กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จํานวน 1 หนวยกิต
โรงเรียนเมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1
ชิ้นงานที่ตองประเมิน/งาน
ชื่อหนวยการเรียนรู
มฐ. ตัวชี้วัดชั้นป
สาระ/เรื่อง
นักเรียน

สื่อสาร..ไร
พรมแดน

(1) ติดตอสื่อสารผาน
- e-mail
เครือขายคอมพิวเตอรอยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรม

- การสือ่ สาร
ออนไลน
ทองโลกกวาง.. (2)ใชคอมพิวเตอรในการ - การใช google.com
หองสมุดออนไลน คนหาขอมูล
- รวบรวม และ
(3) เก็บรักษาขอมูลที่เปน นําเสนอผลงาน
ประโยชนในรูปแบบตาง ๆ - การใช
http://www.slideshare.net
(4) นําเสนอขอมูลใน
รูปแบบที่เหมาะสมโดย
เลือกใชซอฟแวรประยุกต

1. สมัคร e-mail
และใชงานในการ
รับ-สงขอมูล
2. ใช Twitter ในการ
สื่อสารออนไลน
- ชิ้นงานการผลงาน
การนําเสนอ เรื่อง
ทองถิ่นของเรา
โดยใชซอฟแวร
ประยุกต
(PowerPoint)
-การเก็บ และ
แบงปนขอมูลงาน
จาก

เวลา
(ชั่วโมง)
3

5
3

2

http://www.slideshare.net

ฉันรักคอมพิวเตอร (5) ใชคอมพิวเตอรชวย
- MS word
สรางชิ้นงานจาก
จินตนาการหรืองานที่ทําใน - การใช
http://www.scribd.com
ชีวิตประจําวันอยางมี
จิตสํานึกและความ
รับผิดชอบ

- รายงาน 1 ชิ้น/

5

- การเก็บ และ
แบงปนขอมูลงาน
จาก

2

http://www.scribd.com

รวม

http://krukanidta.wordpress.com
ครูขนิษฐา วทัญู ร.ร.เมืองใหม(ชลอราษฎรรังสฤษฏ)

20