ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

НА УЛИЦА ******************

ТЕКСТ

ОБЯСНЕНИЯ

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Управлението, представителството,
правата и задълженията на собствениците и
обитателите и правомощията на органите на
жилищната сграда в режим на етажна собственост,
намираща се в град *******, област *********,
община *********, район ********, на улица
******** № ******, (Етажната собственост) се
осъществяват при условията и по реда на Закона за
управление на етажната собственост (ЗУЕС), чл. 37 –
41 и 45 – 47 от Закона за собствеността (ЗС), чл. 38,
185, 186 от Закона за устройство на територията и
другите действащи в страната нормативни актове.

Идеята на този Правилник е
по-скоро да служи като
Ръководство
за
домоуправителя и да му
развързва ръцете кое-как,
затова и тук и на други места
се препраща към ЗУЕС, което
не е типично.
От друга страна, за разлика
от
ППВР
е
избегнато
преписването
на
закона,
което само разводнява и
вкарва в чудене.

(2) Този правилник установява правила, с които
уточнява и допълва техните разпоредби по
отношение на вътрешния ред в Етажната
собственост.
Раздел II
Органи на Етажната собственост
Чл. 2. Всички решения в Етажната собственост,
които по силата на закона или на настоящия
правилник не са отнесени в компетентност на
Управителя или Контрольора, се вземат от Общото
събрание на собствениците (Общото събрание). То
обаче може да се произнесе по въпроси от
компетентността на Управителя и Контрольора,
както и да им възложи временно и други
правомощия.
Чл. 3. Редовното годишно Общо събрание, което
избира органи и приема бюджета за следващата
година, се свиква в периода 16 септември – 16
октомври.
Чл. 4. (1) Поканите за Общото събрание, разписките

Общата компетентност я
имаше по ПУРНЕС и като че
ли не е излишно да се укаже,
че все пак главните решения
се взимат от ОС.
А тук има и възможност за
изземване на компетенност.
идея

Идеята е всички разписки и

за връчването и протоколите за залепването се протоколи да се съставят на
оформят съобразно Приложения № 1 и 2.
един лист – на чийто гръб е
отпечатана поканата, за да
няма
спорове.
Е,
за
индивидуалните покани и
разписки, които неясно защо
ЗУЕС изисква да се издават,
няма как да стане на 1 лист.
(2) Поканата се обявява на елтаблото в срока по чл.
13 ал. 1 ЗУЕС.
(3) Когато самостоятелен обект се използва от лица,
различни
от
собствениците,
поканата
за
собствениците
1. се връчва на собственика, ако се яви пред
връчителя; или
2. се връчва на пълнолетен обитател или друго лице, Възможност пълномощното
като представителната му власт по чл. 13 ал. 5 ЗУЕС за съобщения да е записано в
се установява от Домовата книга или чрез писмено Домовата книга.
пълномощно, което се предава на връчителя; или
И да е ясно – обитателите не
са пълномощници, ако не
живеят със собсвеника.
3. се залепва с лепяща лента на вратата на обекта – в Не е нужно залепване с лепило
останалите случаи.
(4) В случаите по предходната алинея на вписан в Щом
имат
право
на
Домовата книга обитател се връчва отделна покана, съвещателен
глас,
значи
като му се съобщава правото на съвещателен глас.
може и да се канят.
(5) Наред с правилото на чл. 13 ал. 2 и 6 ЗУЕС, Тук си създаваме още 2
връчената на собственик покана се счита връчена и фикции във връзка с горната
на обитателите, които заедно с него пребивават в алинея.
обекта, а връчената на обитател покана се счита
връчена и на другите обитатели на обекта.
(6) При поискване Управителят предоставя бланка за Идея
пълномощно за Общото събрание съобразно
Приложение № 3.
Чл. 5. (1) Съсобствениците на един или няколко Полу-задължително, за да
обекта могат да упълномощят общ представител за няма тарапана на ОС.
участие в Общото събрание. В този случай,
доколкото от пълномощните не следва друго, за Поправително тълкуване на
целите на чл. 14 ал. 4 ЗУЕС се счита, че се тримата собственици.
представлява само един собственик.
(2) Когато едно лице е упълномощено от повече от идея
трима собственици, то само избира кои от тях да
представлява, като по възможност своевременно
уведомява останалите.
Чл. 6. (1) При започване на събранието се съставя
таблица, в която срещу имената на присъстващите се
отбелязват представляваните от тях идеални части
от общите части на сградата с оглед Приложение №
4. Преценката за кворум от най-малко 67 % в
2/26

първоначално обявения час по чл. 15 ал. 1 ЗУЕС,
както и за решенията по чл. 17 ал. 4 ЗУЕС се
извършва според сумата на втората колона на
таблицата.
(2) Когато не са представени всички идеални части,
в трета колона на таблицата се преизчисляват
процентите, които представените от съответното
лице идеални части представляват спрямо всички
представени на събранието идеални части.
Мнозинството по чл. 17 ал. 2 и 3 ЗУЕС се определя
според третата колона.
(3) Таблицата се включва в началото на протокола от
събранието.
Чл. 7. (1) Съобщенията за изготвения протокол от
Общото събрание, разписките за връчването и
протоколите за залепването се оформят съобразно
Приложение № 5.
(2) В 7-дневен срок от провеждане на събранието на
елтаблото се залепва съобщението по чл. 16 ал. 7
изр. 2 ЗУЕС, като в него се посочва съдържанието на
решенията и възможността за оспорване.
(3) Съобщение се връчва на само на собствениците,
вкл. неприсъствалите, за което те се подписват на
разписка на последния лист на протокола или на
прикачен допълнителен лист. Прилага се съответно
чл. 4 ал. 3.

Тези изчисления наистина са
сложни и идеята е да се
заостри вниманието върху
тях.

Тук
вече
сме
отрязали
обитателите, но напомняме,
че
и
неприсъствалите
собственици.
И
да
е
неразделно от протокола, за
да няма (съмнения във)
фалшификации.

(4) Поисканите от собствениците преписи от
протокола са за сметка на Етажната собственост.
Чл. 8. (1) За всяка година Общото събрание Моята ЕС е малка, има
определя Управител и Контрольор.
едноличен
управител
с
едногодишен мандат.
(2) За всяка година Общото събрание определя и Това е важно при ЕС с
трима собственика, които при нужда да участват в еднолични органи, защото
съставянето на констативни протоколи по чл. 57 иначе трябва при нарушения
ЗУЕС, като един от тях е Контрольорът.
да се свиква нарочно общо
събрание – вж. чл. 52 ПВР.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 се избират при съблюдаване Традиционните ЕС са пълни
принципа за последователно представяне на със
скандали
и
апартаментите.
„отчуждаване” от общите
дела.
Като
че
ли
противодействието е да се
ангажират повече хора: или
чрез често редуване, или чрез
голям УС + касиер + КС –
всеки да си има длъжност.
(4) Собственик, чийто ред е да бъде управител, но Опит, не знам колко успешен,
спрямо когото са налице освобождаващите да се противодейства на
3/26

обстоятелства по чл. 20, респ. § 1 т. 13 ЗУЕС ги
декларира предварително и писмено до Общото
събрание. Той може:
1. да се уговори с друг собственик последният да
вземе реда му, като не се освобождава от собствения
си ред;
2. да поеме реда си, като предложи на Общото
събрание да разреши затрудняващите го дейности да
бъдат изпълнявани от обитател или трето лице по чл.
11 ал. 1 т. 11 ЗУЕС.
(5) Заместникът по предходната алинея изпълнява
задълженията си безвъзмездно или срещу заплащане
от замествания.
Чл. 9. Управителят:
1. следи за спазването на законите и на този
правилник в Етажната собственост;
2. осъществява правомощията си по ЗУЕС (вкл. по
чл. 7, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 49,
50, 52, 57) и чл. 45, 46 ЗС, както и по другите
разпоредби на този правилник;
3. полага грижи за опазването, поддържането и
ремонта на сградата и на терена около нея,
съдейства за създаването и запазването на добри
отношения между живеещите в сградата;
4. изпълнява функциите на касиер на Етажната
собственост, заплаща текущите разходи от и събира
приходи за касата;
5. в случай на необходимост има правото да вземе
мерки за запазване на вътрешния ред в сградата,
включително да иска съдействие от органите на
полицията от името на Етажната собственост;
6. може да осъществява пропускателен контрол, като
не допуска лицата, които не се идентифицират или
не бъдат придружени от вписан в Домовата книга
обитател;
7. предприема мерки за привеждане на общите части
в съответствие със закона, този правилник и
решенията
на
Общото
събрание;
когато
несъответствието се дължи на поведение на
пребиваващи, изчаква изтичането на срока по чл. 43
ал. 2 ЗУЕС.
Чл. 10. Когато собственикът, избран за управител, е
юридическо лице, функциите му се упражняват от
неговите управителни органи или от писмено

желанието
изклинчат.

на

някои

да

Възможен
е
още
един
вариант, който обаче не е
вписан
в
ПВР
като
демотивиращ:
един
от
собствениците
да
управителства
срещу
възнаграждение от всички, а
ротацията да е временно
спряла.
Един блюстител значи

От примерния правилник или
от стария
В малка ЕС. То всъщност
дертът е да си касиер.
ПУРНЕС/ стария ППВР

Малко полицейщина, неясно
дали ще влезе в действие, но с
цел да не се допускат
нерегистрирани/ неплащащи
обитатели. Ако някой влиза
всеки ден, едва ли е гост.
На
границата
на
самоуправството.
Хипотезата
е
следната:
животно в общите части,
изоставени вещи по стълбите
– не може да се чака
съдействие
на
СИ
или
отделно решение на ОС.
Ся, поначало ЗУЕС не е
мислен за управител – ЮЛ
(вж. напр. глобите), но – ако
4/26

упълномощени служители.
Чл. 11. (1) Контрольорът извършва проверка на
изпълнението на закона, правилника, решенията на
Общото събрание, както и на касата най-малко в
края на всяко полугодие и съставя доклада по чл. 24
ал. 5 ЗУЕС в края на второто полугодие.
(2) Контрольорът свиква Общо събрание съгласно
чл. 12 и сл. ЗУЕС когато:
1. бъде възпрепятстван да осъществи правомощията
си по чл. 24 ЗУЕС;
2. при осъществяването им установи нарушения;
3. бъде уведомен, че искане по чл. 12 ал. 2 ЗУЕС не е
било изпълнено от Управителя.

мине.
Сложено за пример с идея за
известен
дисциплиниращ
ефект.
ЗУЕС му дава възможност, но
не казва кога.

Процесуална икономия

Раздел ІІІ
Собственици и обитатели
Чл. 12. (1) Правата и задълженията на обитателите
по чл. 5 ал. 2 и чл. 6 ал. 2 ЗУЕС и по този правилник
възникват независимо от вписването, след като през
срока по чл. 7 ал. 3 ЗУЕС са били налице
предпоставките по § 1 т. 5 ЗУЕС.
(2) За обитатели по този правилник се считат и
членовете на семействата и домакинствата на
собствениците и обитателите, гостите, посетителите
и владелците, когато пребивават в самостоятелния
обект, както и наемателите на нежилищни
помещения.

Независимо, че не си се вписал
в 15-дневен срок, ти си
обитател, а от 30-ия ден
дължиш $ - вж. чл. 18 ал.3 и
сл. ПВР.
Легалната
дефиниция
е
твърде тясна и трябва да се
разшири.
Те
ще
трябва
да
се
регистрират, ако престоят
повече от 15 дни, нищо че
твърдят, че няма правно
основание,
а
приятелска
услуга.
(3) Когато обитател е юридическо лице, за обитатели И служителите на фирмите
се считат и лицата, които осъществяват дейността трябва да спазват ПВР.
му (служители) и пребивават в самостоятелния А и е по-честно увеличените
обект.
вноски да се правят според
брой служители.
(4) Лицата по ал. 2 и 3 имат правата и задълженията
по ал. 1 след изтичането на срока по ал. 1.
(5) Собствениците и ползвателите се считат за Лошата формулировка на
обитатели и имат правата и задълженията по ал. 1, ЗУЕС
би
подвела,
че
ако пребивават в самостоятелните си обекти в срока собственици, които въобще не
по ал. 1.
обитават, дължат текущи
вноски, което не е оправдано.
А
пък
обитаващите
собственици
трябва
да
спазват ПВР.
(6) Пребиваване по смисъла на ал. 1 – 3 и 5 е налице, Опит за определение кога е
5/26

когато лицето присъства в самостоятелния обект и
общите части 8 или повече часа дневно, изчислени
на месечна база. Ако постоянно присъстват лица, за
които поотделно не е, но заедно е изпълнена нормата
по изр. 1, всички те се считат за обитатели.

налице пребиваване, а не напр.
краткотрайни посещения от
бавачка. От друга страна
опит
да
се
обхванат
служители
на
половин
работен ден – вж. чл. 18 за
таксуването.
Чл. 13. Наред със задълженията си по закон, в Щом ЗУЕС е казал, да
частност по чл. 6 ал. 2 ЗУЕС, и другите си възлагаме задължения (има и
задължения по настоящия правилник обитателите са в главата за битовите….)
длъжни и да:
1. спазват съответно чл. 6 ал. 1 т. 5 ЗУЕС;
И наемателите да не изменят
помещения
2. използват самостоятелните си обекти съобразно
предназначението им;
3. не създават безпокойство за останалите обитатели,
по-голямо от обичайното, и да не им пречат да
използват самостоятелните си обекти;
4. не извършват никакви промени в общите части, Самоволно боядисване, чупене
вкл. напр. по саксиите и инсталациите, без на прозорци…
разрешение на Управителя, а когато не е
компетентен – на Общото събрание;
5. не извършват действия, които застрашават общите ПУРНЕС
части с повреждане;
6. уведомяват незабавно Управителя за забелязани Сигнална функция
от тях увреждания на общите части, на техническо
оборудване, при опасност за сградата, както и при
повреди на самостоятелни обекти, за които се
предполага, че са причинени от други обекти;
7. уведомяват незабавно Управителя, респ. (не)Доносителство
Контрольора за всички забелязани от тях нарушения
на закона, този правилник и решенията на Общото
събрание, както и при възникнали спорове с други
обитатели.
Чл. 14. Всяко семейство, домакинство, юридическо ПУРНЕС или старият ППВР
лице или общност от други обитатели участва с поне
1 представител в мероприятията, организирани по
решение на Общото събрание.
Чл. 15. Обитателите са длъжни да не допускат Старият (и новият) ППВР
малолетни и непълнолетни членове на техните малко разширен:
семейства, лица, пребиваващи в самостоятелните им
- Относно подопечните
обекти или в общите части по тяхна покана, или
лица
отглеждани от тях животни да осъществяват
- Относно обхвата на
действия, които нарушават закона, този правилник
задължението
или решенията на Общото събрание. Същото
относно
задължение имат и собствениците по отношение на
надзираващите – изр 2.
обитателите, лицата и вещите по предходното Вменяване/ напомняне и на
изречение.
При
неизпълнение
наред
с гражданска
отговорност
административнонаказателната
отговорност
се (договорна?)
при
6/26

обезщетяват и нанесените вреди.

допустителство

Раздел IV
Финанси
Чл. 16. В Етажната собственост се водят отделно

Азбучна истина, изведена за
по-ясно

1. сметка на обитателите и
2. сметка на собствениците.
Чл. 17. Управителят съставя проекта на бюджета
съобразно Приложение № 6 на база разходите за
предходната година, очакваните приходи и плана за
ремонтите и го представя на Общото събрание
заедно с предложение за размера на вноските по чл.
18 ал. 2.

То винаги е трябвало да се
прави бюджет и никога не се
е правело…
За разлика от останалите,
които са авторски, тази
бланка е заимствана от
Наръчник
на
домоуправителя на ФРМС.
Чл. 18. (1) В съответствие със ЗУЕС поначало могат Тази алинея се опитва да
да се събират следните видове вноски за:
систематизира ЗУЕС, за да е
по-понятен
за
домоуправителя
1. покриване на консумативни разходи (чл. 11 ал. 1
т. 6, чл. 51 ал. 1, § 1 т. 9 ЗУЕС) – за електричество,
крушки, почистващи препарати, хартия и др.п.;
2. текущо поддържане (чл. 11 ал. 1 т. 5, чл. 48 ал. 8, По ЗЗД за наемите
чл. 51 ал. 1, § 1 т. 11 ЗУЕС) – за възнаграждение на
чистачка, дребни поправки на повреди, които се За
съдебните
такси
е
дължат
на
обикновено
употребление, добавено,
`щото
имало
снегопочистване, поддържане на озеленяването и препатили
сменени
др.п.; деловодни разноски за вноските по т. 1 – 4;
управители.
3. портиер (чл. 51 ал. 4 ЗУЕС) – за физическа охрана,
осъществяване на контролно-пропускателен режим,
униформи, наем на помещение;
4. управление (чл. 11 ал. 1 т. 5 ЗУЕС) – режийни за
възнаграждение на Управителя, Контрольора, наети
по договор лица.
5. Фонд „Ремонт и обновяване” (чл. 11 ал. 1 т. 7 ОС може да предвиди някакъв
ЗУЕС) – за посочените в чл. 50 ЗУЕС направления, с много нисък размер или
изключение на текущото поддържане, както и за честота на внасяне.
отстраняване на аварии и последиците от тях; Препратката от чл. 50 ангро
деловодни разноски за вноските по тази точка;
към чл. 48 е довела до, според
мен, грешка.
6. за други ремонти (чл. 11 ал. 1 т. 10, чл. 48 ал. 3, При нужда могат да се
чл. 49, § 1 т. 7 и 8 ЗУЕС) – за финансиране на формират отделни фондове.
ремонти, саниране, реконструкция, преустройство,
както и за други полезни, но не необходими разходи,
които не са предвидени в плана и не се покриват от
7/26

Фонда по предходната точка; деловодни разноски за
вноските по тази точка.
(2) В Етажната собственост на ул. „**********” №
****
1. всеки обитател, с изключение на тези по чл. 51 ал.
2 ЗУЕС, прави авансово „текущите вноски” за
текущото календарно тримесечие, които включват
три ежемесечни вноски в определен от Общото
събрание общ размер за т. 1 и 2 на предходната
алинея;

Тук
почва
режимът
в
конкретната ЕС
Чл. 48 ЗУЕС вноските са
ежемесечни – тук обаче ги
събираме на три месеца.
Сметките за ток и тн. може
да се разпределят отделно,
след като се платят, но тук
за по-лесно се събират заедно
с другите.

2. не се правят вноски по т. 3 и 4 на предходната
алинея;
3. всеки собственик прави вноските по т. 5 и 6 на С решението за размера или
предходната алинея съобразно дела си в общите тук може да се посочи и тези
части, определен съобразно Приложение № 4.
да се събират веднъж на 3
месеца.
(3) Обитателите (чл. 12 ал. 1 – 5) дължат текущи
вноски (т. 1 на предходната алинея) след изтичане на
срока по чл. 51 ал. 2 ЗУЕС.
(4) Достъпът е по-голям от обичайния по смисъла на Определяме какво е по-голям
чл. 50 ал. 5 ЗУЕС, когато на един обитател се пада достъп на външни лица, за да
повече от едно посещение на външно лице на ден на обхванем фирмите.
месечна база. В рамките на чл. 50 ал. 5 ЗУЕС Но за да не сме твърде нагли,
Общото събрание определя увеличения размер петкратният
размер
се
предвид реално причинените разходи по ал. 1 т. 1 и 2 прилага само в крайни случаи.
на настоящия член (ползва ли се осветление вечер,
до кой етаж се замърсява и т.н.).
(5) В случаите по чл. 12 ал. 6 изр. 2 текущи вноски Коригираме „за данъчни цели”
се дължат пропорционално на изпълнените норми, а твърде широкото понятие за
не според броя обитатели.
обитател по чл. 12 ПВР.
Целта е да спазват ПВР, не
да ги оберем.
(6) Юридическите лица дължат текущи вноски само
според броя на служителите си (чл. 12 ал. 3),
изчислени, ако е приложимо, съобразно ал. 4 и 5.
(7) За използване на гараж съобразно чл. 50 ал. 6 просто за смятане
ЗУЕС се определя текуща вноска колкото за един
обитател.
(8) При извършване на строително-монтажни работи Собственикът може да не
в самостоятелен обект независимо от задължението обитава обекта, обаче да
по чл. 33 се дължи допълнителна текуща вноска за хаби асансьор, ток… Така
съответния месец, чийто размер се определя от компенсираме милостивото
Управителя, но не повече от размера за двама тълкувание дадено в ал. 10.
обитатели.
(9) Обитателите се ползват от облекчението по чл. Че 50 % плащат само
51 ал. 3 изр. 1 ЗУЕС само ако своевременно са афиширалите отсъствието
направили уведомлението по изр. 2 ЗУЕС. си, е идеята на КВП/ НС.
8/26

Уведомлението се вписва в Домовата книга. В тези Писмената форма може да се
случаи
текущите
вноски
се
намаляват инкорпорира като ред в
пропорционално на точния брой дни реално книгата.
отсъствие.
Ако отсъстваш месец и 5
дена, намалението ти е за
месец и 5 дена, за останалите
25 плащаш всичко.
(10) Собствениците, извън тези по чл. 12 ал. 5 и чл. Който не ползва – не плаща.
18 ал. 8, не дължат текущи вноски.
Когато ЗУЕС казва 50 %, има
предвид
временно
необитаване.
Чл. 19. Отдаването под наем на помещения, ПУРНЕС или старият ППВР
пространства или части от тях, които са общи на май беше
сградата, се извършва по решение на Общото
събрание от Управителя с договор. Приходите от
наемите постъпват в касата.
Чл. 20. Управителят създава сметката по чл. 50 Това си е изопачаване на
ЗУЕС в търговска банка щом наличността в касата закона, но пък кой е решил за
надхвърли 3 минимални работни заплати, доколкото 20-100 лв. да се открива
Общото събрание не е решило друго.
сметка, догодина – пак…
Чл. 21. (1) Управителят може да извършва разходи Идея – управителят да може
за текущо поддържане и консумативни разходи по да разполага с остатъците
смисъла на чл. 18 ал. 1 т. 1 и 2 и извън предвиденото от минали години извън
в бюджета, ако по сметката на обитателите са налице бюджета за дребни разходи.
средства, превишаващи предвидените в бюджета По
сметката
на
разходи.
собствениците/ за ремонтите
това не е възможно.
(2) Когато във Фонд „Ремонт и обновяване” няма Реципрочна на чл. 49 ал. ІІ –
средства, които да бъдат отпуснати за непредвиден в ако
няма
налични,
плана необходим ремонт по чл. 48 ал. 5 ЗУЕС, управителят няма какво да
Управителят незабавно свиква извънредно Общо отпусне, нито може сам.
събрание.
(3) При извършване на неотложен ремонт със Реципрочна на 48 ал. V
средства от Фонд „Ремонт и обновяване” по чл. 49 барабар
с
не
особено
ал. 1 ЗУЕС, Общото събрание утвърждава удачната редакция.
направените разходи, които са удостоверени с
платежни документи.
Чл. 22. (1) Управителят:
Финансова отчетност
1. издава квитанции за всички постъпили приходи и
съхранява индигово копие от тях в Квитанционната
книга;
2. не може да извършва разходи, за които не са
налице оправдателни документи – разписки,
фактури, касови бележки и други;
3. съставя Отчети за приходите и разходите по Ако е много рядко- опасност
сметката обитателите по тримесечия, а по сметката да
се
забравят
на собствениците – поне веднъж годишно.
подробностите. Съобразено е
с периодичността в чл. 18 ал.
2.
9/26

(2) Номерацията на квитанцията започва отначало
всяка календарна година, а за оправдателните
документи – за съответния отчет. Поредните номера
се посочват в Отчетите за приходите и разходите.
Раздел V
Документация
Чл. 23. (1) Управителят води Книгата за приходите и
разходите за съответната година като тетрадка или
като папка и включва в нея или прилага към нея:
1. Отчетите за приходите и разходите;
2.
приемателно-предавателния
протокол
от
встъпването си в длъжност, подписан от предходния
управител;
3. доклада от проверката на Контрольора по чл. 24
ал. 5 ЗУЕС;
4. оправдателните документи, групирани според
Отчетите за приходите и разходите.
(2) Годишният отчет на Управителя по изпълнението
на бюджета (чл. 11 ал. 1 т. 4; чл. 23 ал. 1 т. 4 пр. 3 вр.
пр. 1 ЗУЕС) е съвкупността от отчетите по чл. 22 ал.
1 т. 3.
Чл. 24. Протоколната книга се води като папка с
перфорация, в която се поставят:

Вж. предишния член

Тук опит да бъде спасен от 1
от трите отчета.
При нужда, но май няма
такава, може да се направи
разпоредба и за книгата за
кореспонденция

1. поканите, разписките, протоколите за залепването
и пълномощните за получаване на поканите за
Общите събрания;
2.
протоколите
от
Общите
събрания
и
пълномощните за събранията;
3. разписките, протоколите за залепването и
пълномощните за получаване на съобщенията за
изготвянето на протоколите за Общите събрания;
4. докладът на Управителя по чл. 23 ал. 2 ЗУЕС ;
5. годишният отчет на Управителя за изпълнението
на плана за ремонтите (чл. 11 ал. 1 т. 8; чл. 23 ал. 1 т.
4 пр. 3 вр. пр. 2 ЗУЕС);
6. докладът на Контрольора по чл. 24 ал. 9 ЗУЕС;
7. констативните протоколи по чл. 57 ЗУЕС.

10/26

Чл. 25. (1) Домовата книга се състои от:
1. Книга на собствениците съобразно утвърдения от
Министъра
на
регионалното
развитие
и
благоустройството образец по чл. 7 ал. 7 ЗУЕС;
2. приложението по чл. 7 ал. 6 ЗУЕС;
3. графи за: прилежащи към обекта тавани и мазета;
дял в общите части на сградата; момент на
промяната на собствеността; обитатели наред със
собственика; други обитатели; адрес, телефон и
имейл за връзка със собственика; дата на раждане на
собственика и обитателите; пълномощно за
получаване на съобщения; уведомление за отсъствие
повече от месец;
4. титулни страници за всеки обект.
(2) За всеки самостоятелен обект се води партида,
която включва общо елементите по предходната
алинея, подредени съгласно Приложение № 7.
Листата от партидата се номерират и се поставят в
джоб. Джобовете се поставят в папка с машинка за
перфорация и се предхождат от обща за книгата
титулна страница.
(3) Данните в полетата се изписват на ръка. Книгата
не може да се води на компютър.
Чл. 26. (1) Вписването в Домовата книга се
извършва:
1. първоначално чрез попълване на листата от
партидата от собственика и предаването им в 15дневен срок;
2. по съобщение на собственика, което се извършва в
15-дневен срок от всяка промяна в подлежащите на
вписване данни, включително за обитателите;
3. по съобщение на обитател, което се извършва в
15-дневен срок от известна му промяна в
подлежащите на вписване данни; това не
освобождава собственика от задължението му да
потвърди вписването;
4. служебно от Управителя, ако в 15-дневния срок от
промяната не са изпълнени задълженията по т. 2 и 3;
в такъв случай Управителят предприема действия по
чл. 52.

Книгата на собствениците,
особено след неправилната
намеса
на
КЗЛД,
е
недостатъчна:
- От образеца отпадна
предвиденото по закон
приложение
за
животни
- Няма
как
да
се
освободят децата, ако
не се знае възрастта
им
Би било полезно да е налице и
друга информация, която в
съвкупност със Книгата на
собствениците (а всъщност и
на обитателите) именуваме
Домова книга.
Указано е как се води – папка;
а по-долу и как се заличават
данни, донякъде заимствано
от указанията към образеца.

В закона липсва изрично
задължение
на
собствениците да се впишат
сами – е, тук ги заплашваме и
с глоба.

(2) След попълване на данните Управителят
зачертава празните места преди последната
попълнена точка, поставя дебела черта под
последната попълнена точка, посочва датата,
изписва името и подписа си и полага печат. Когато
вписването се извършва по т. 1 – 3 на предходната
11/26

алинея, под чертата се подписва и написва името си
и направилото съобщението лице.
(3) При промяна в данните, неактуалните раздели се
зачертават по диагонала, а под или до тях се посочва
датата на заличаването. Когато наред със
заличаването се вписват нови данни, се посочва и
номерът на листа, на който става това. Листовете с
неактуални данни се съхраняват в книгата
безсрочно.
(4) Ал. 1 – 3 не се прилагат за уведомленията по чл. Уведомленията за отсъствие,
18 ал. 9.
за които е предложено да
влязат в книгата, няма защо
да
бъдат
заличавани.
Подаването
им
не
е
задължително.
Чл. 27. Достъпът до Домовата книга съобразно чл. 7 Достъп не значи свободно
ал. 4 ЗУЕС се осъществява чрез преглеждане под разпореждане с книгата.
надзора на Управителя. При поискване Управителят
може да предостави преписи за сметка на Етажната
собственост.
Чл. 28. Етажната собственост има печат с надпис
„Етажна собственост/ ул. „*********” № ****/ гр.
*******”, който се съхранява от Управителя и се
полага на квитанциите и другите документи.
Чл. 29. Когато на Управителя бъдат връчени Напр по ЗУТ.
призовки, обявления и др. за Етажната собственост, Хем задължава управителя,
той ги обявява на елтаблото чрез копие или хем определя мащаба на
съобщение.
грижа, без да му възлага
твърде тежки повинности.
Чл. 30. (1) При сдаване на поста си старият
управител предава на новия:
1. Домовата книга;
2. протоколните книги;
3. книгите за приходите и разходите и
квитанционните книги;
4. касовата наличност;
5. техническия паспорт на сградата;
6. печата;
7. други вещи, средства и документи на Етажната
собственост.
(2) За действията по ал. 1 се подписва приемателнопредавателен протокол, единия екземпляр от който
получава старият управител, а другият се прилага
съгл. чл. 23 ал. 1 т. 2.
(3) Книгите по ал. 1 т. 2 и 3 за текущата и идея
предходните 15 години се съхраняват у Управителя.
(4) След встъпването си в длъжност Управителят се идея
представя на собствениците и обитателите и
12/26

проверява дали има промени в данните по Домовата
книга.
Чл. 31. На елтаблото се поддържа извлечение от Целият закон или целият
актовете по чл. 1 съобразно Приложение № 8.
правилник са ненужни.
Раздел VІ
Битови нужди и безопасност
Чл.
32.
Почистването,
обезпаразитяването,
озеленяването и другите неотложни санитарнохигиенни мероприятия са под ръководството на
Управителя.
Чл. 33. Обитателите на жилищната сграда са длъжни
да пазят чистота, а когато това е невъзможно, са
длъжни незабавно да почистят замърсеното от тях
лично или чрез другиго за своя сметка.
Чл. 34. (1) Почистването на проход през снега на
тротоара пред сградата и до входа ѝ и
отстраняването на опасните снежни и ледени маси
между 7 и 18 ч. се организира без забавяне от
Управителя, който го възлага на чистачката,
обитател, собственик, трето лице или го извършва
сам.
(2) Управителят може да състави и график,
разпределящ дежурства равен брой календарни дни
за всеки апартамент, с изключение на тези, в които
има само нетрудоспособни. Обитателите се считат
уведомени за графика след залепването му на
елтаблото и са длъжни да изпълняват дейността по
ал. 1 съгласно него.
(3) При всички случаи за дейността по ал. 1 се
заплаща според отработеното време.
Чл. 35. (1) Тупането на килими и други обемни
предмети се извършва само на определените за тази
цел места от 7:00 до 10:00 часа сутринта.
(2) Не се разрешава тупане и изтръскване от
прозорците и балконите от лицевата страна на
сградата.
Чл. 36. Не се разрешава изливането на вода и
изхвърлянето на отпадъци, както и директното
отвеждане на дим и газове през прозорците,
балконите и стълбищата на сградата.
Чл. 37. Пушенето в закритите общи части е
забранено.
Чл. 38. (1) Забранява се изхвърлянето във
вътрешната и външната канализация на увреждащи я
течности, вещи, строителни материали, отпадъци,

Вероятно
някъде

преписано

от

Общото
задължение
за
незамърсяване в малко построга формулировка. Вж. и
чл. 18. ал. 8.
Дори и да има график, рядко
се изпълнява, така че по-добре
е
да
се
разчита
на
(полу-)доброволци. Това, че
някой не иска или не може да
чисти, не означава, че не
трябва да плати за това.

По (стария) ППВР
По (стария) ППВР
По (стария) ППВР

Идея

13/26

течни опасни вещества, екологични замърсители,
моторни масла и други нефтопродукти и др.
(2) Разноските за отпушване и възстановяване на
канализацията са изцяло за сметка на нарушителите.
Чл. 39. (1) Забранява се приютяването на бездомни
кучета или други животни във входовете,
стълбищните площадки и другите общи части на
сградата.
(2) Не могат да се държат животни и птици по
балконите, верандите, терасите, таваните и мазетата.
Чл. 40. (1) Не могат да се поставят каквито и да е
лични или изоставени вещи или вещества в общите
части.
(2) Изключения за срок до един месец на година се
допускат
с
предварително
разрешение
на
Управителя, който, освен в изключителни случаи,
определя допълнителна текуща вноска колкото за
един обитател за всеки наченати 2 m2.
Чл. 41. (1) Забранява се в таваните да се държат
леснозапалими материали, а в мазетата – ако не са
спазени противопожарните правила.
(2) Обитателите са длъжни да почистват ежегодно
таваните и мазетата.
Чл. 42. (1) Поставянето на фирми и други вещи на
фасадата на сградата и достъпът до покрива за
монтиране на антени или за други цели са възможни
само след предварително разрешение от Управителя.
(2) Независимо от административнонаказателната
отговорност повредите при поставянето или
свалянето им се отстраняват от техните
притежатели.
Чл. 43. Забранява се използването на конструкции за
простиране на дрехи от балконите и прозорците на
лицевата страна на сградата и поставянето на вещи
над нивото на парапета на балконите на лицевата
страна на сградата.
Чл. 44. Забранява се поставянето на недобре
закрепени предмети на балконите и прозорците, ако
създават опасност за здравето или имуществото.
Чл. 45. (1) Обитателите са длъжни да заключват
входната врата от 22 до 7 часа.

По (стария) ППВР още
тогава малко префасонирано

По стария ППВР в още постара редакция.
По-кратка редакция
Понякога се налага, обаче не
трябва да се заобикаля
режимът за наемите.
По (стария) ППВР.

Малко
по-широка
формулировка от тази в
(стария) ППВР

По новия ППВР

Малко по-лабаво заключване
при наличие на фирма и липса
на домофон.

(2) Единствено Общото събрание може да реши
монтирането на домофонна уредба.
Чл. 46. Обитателите са длъжни да използват По (новия) ППВР
техническото оборудване в сградата в съответствие
със
специалните
инструкции
за
неговата
експлоатация и стопанисване.
14/26

Чл. 47. Дърва и трески могат да се цепят само на
определените за това места в двора и мазетата.
Чл. 48. (1) Леки коли в общото дворно място могат
да се държат само по решение на Общото събрание.
(2) Забранява се спирането на превозни средства в
пространството от тротоара до входа на сградата за
период по-дълъг от 1 час.
Чл. 49. Забраняват се свиренето, пеенето,
използването на озвучителни системи, шумният
говор
и
увеселения,
извършването
на
производствени, ремонтни и други дейности, които
нарушават спокойствието на останалите обитатели
във времето от 22 до 8 часа сутринта и от 14 до 16
часа следобед. Изключения се допускат само с
разрешение на Управителя.
Чл.
50.
Забраняват
се
хвърлянето
и
възпламеняването на бомбички и други запалителни
и избухливи предмети и смеси около сградата, освен
в рамките на предварително дадено от Управителя
разрешение, ако е извършено обезопасяване.
Чл. 51. Общото събрание може да установи и други
мерки или ограничения с цел да се гарантират
тишината, спокойствието, безопасността и редът в
сградата.

По стара версия на стария
ППВР
идея
Малко по-широка редакция

По новия ППВР с условия, при
които се допускат изключения

Раздел VІІ
Санкции
Чл. 52. (1) Когато узнаят за неспазване на
разпоредбите на закона, този правилник или
решения на Общото събрание Управителят и
избрани от него две лица по чл. 8 ал. 2, респ.
Контрольорът и другите две лица по чл. 8 ал. 2
незабавно съставят констативен протокол съобразно
Приложение № 9, подават втория и третия
екземпляр в районната администрация и отбелязват
входящия номер върху първия екземпляр.
(2) Констативни протоколи се съставят за всяко
отделно нарушение, а ако нарушението трае
непрекъснато – за продължаването му след издаване
на наказателното постановление.

Не е ясно кой връчва
екземпляра на констативния
протокол на нарушителя –
предпочитаме да стане от
Общината заедно с АУАНа.

Усложнена
административнонарушителна дейност :)

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът е приет от
Общото събрание, проведено на *************,
15/26

отменя всички предхождащи го правилници и
противоречащи му решения и влиза в сила от
момента на приемането си.
Приложения
ПОКАНА

№ 1 към чл. 4.

………………………………………… – (2) ……………………………………… на
Етажната собственост, свиквам на основание чл. 12 от Закона за
управление на етажната собственост Общо събрание на собствениците на
сградата на ул. „***********” № ****** в гр. София, което да се проведе на (3)
……..20… г. ((4)……………………) от (5) ……….. часа (6) ………………………………….
……………….. при следния дневен ред:
1. ……………………………………..
2.
Събранието ще се проведе при необходимост по принципа на спадащия
кворум. Бланки за пълномощно могат да се получат от Управителя.
(1)

(7)

……………20……г., гр. София

Подпис:………………………..(8)

Бланката се попълва както следва: 1 – двете имена; 2 – качество на лицето, което свиква
(управител, контрольор, 20 или повече % от собствениците, кмет); 3 – дата; 4 – ден от
седмицата; 5 – начално време; 6 – място на провеждане; 7 – дата на издаване на поканата;
8 – печат на ЕС, ако е възможно.
Дневният ред трябва да бъде конкретно формулиран. Общото събрание не може да взема
решения извън него, освен в неотложни случаи и то когато е налице кворум.
Поканата се изготвя в 2 екземпляра А4 (1 за елтаблото и 1 за протоколната книга) и в
малки екземпляри (напр. ¼ А4=А6) според броя на обектите (вкл. гаражите) + броя на
обектите, които се използват от лица, различни от собствениците. Вж. следващото
приложение!

№ 2 към чл. 4.
Връчването и залепването на поканите се оформя както следва:
А. На всеки малък екземпляр на поканите (на гърба или под текста) се отпечатва
индивидуална разписка с текст:
„Днес, (1) ……………20…. г., в …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… …..………………………………………… връчи, а (4) ………………………………………………. –
(5) ……………… ……………………… получи отпечатаната на този лист покана заедно с
материали по отделните точки и се задължи да я предаде на тези, до които се отнася. (6)
Връчител: …………..
Получател: ……………………”
Б. Екземплярите на разписките за връчителя се попълват общо на гърба на поканата А4,
която след това се прилага към протоколната книга. Оставя се общо за двете страници
поле за перфорация. Тази обща разписка се състои от текст, таблица под него и
завършващ текст както следва:

РАЗПИСКА
Долуподписаните получихме екземпляр от отпечатаната на гърба на този
лист Покана за Общо събрание на собствениците заедно с материали по
отделните точки и се задължихме да я предадем на тези, до които се
отнася:
16/26

ап.

собственик/ обитател

получил

дата

час

подпис

1.
2.
Поканата е обявена на елтаблото на ………20… г. в …………. часа.
Връчител: …………………………………………………..
Редове (т.е. разписки за покани) се създават за всеки собственик (обект) и допълнително
за всеки обитател, когато обектът не се използва от собственика. Ако поканата е получена
от собственика, в графа Получил се записва „лично”. Вместо на собственика, поканата
може да се връчи (а) на пълнолетно лице, живеещо заедно със собственика, имащо общ
бюджет с него и вписано в Домовата книга; (б) на лице, упълномощено в Домовата книга;
или (в) на лице, предоставящо писмено пълномощно. В тези случаи в графата Получил се
посочват името и качеството му (напр. съпруг, пълномощник). Накрая празните места в
списъка се зачертават и същият се приключва с името и подписа на връчителя.
В. Когато поканата не може да бъде връчена, разписката на (гърба или под) съответната
малка покана се задрасква, поканата се залепва на вратата с тиксо, а под таблицата по б.
„Б” се дописва за всеки отделен случай:
„Днес, (1) ……………20…. г., в …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
……………….. ………………………………………… в присъствието на (7) ……………………………
………… …………. от ап. (8) … залепих екземпляр от отпечатаната на гърба на този лист
покана за (9) ……………… ………………………… на вратата на ап. (10)……., поради (11)
………………………………………………..., за което съставих настоящия протокол. (6) Връчител:
………….. Свидетел: …………………………”
Г. Бланките по б. „А” и „В” се попълват както следва: 1 – дата и час на връчването или
залепването, 2 – две имена; 3 – качество на връчителя (управител, кмет, собственик); 4 –
две имена; 5 – качество на получателя (вж. бележките по б. „Б”); 6 – подписи; 7 – три
имена; 8 – адрес на свидетеля; 9 – име на адресата (отсъстващият/ отказалият
собственик); 10 – № или местоположение на гаража; (11) напр. отказ, неоткриване на
адреса, липса на пълномощник.

ПЪЛНОМОЩНО

№ 3 към чл. 4.

Подписаният (1) …………… …………………………… ……………..………., собственик
на (2) …………. ид.ч. от ап. (3) ….., упълномощавам (4) …………………….
……………………… ………………… …………….. – (5) ………… ………………
…………………, (6) ЕГН …………………….…, пост. адрес ……………………….
……………………………………. ………………………….. да ме представлява в
Общото събрание на собствениците, насрочено за (7) ………20…. г., по (8)
………………. точка/и от дневния ред. (9) ……………20..…г., гр. ……………….
Подпис: ………………………….
Бланката се попълва както следва: 1 – имена по лична карта или наименование и ЕИК; 2 –
дял в апартамента/ гаража; 100 %, ако е едноличен собственик; 3 - № на обекта
местоположение на гаража; 4 – трите имена; 5 – качество (лице от домакинството,
роднина, собственик, трето лице); 6 – данни на пълномощника – ЕГН или ЛНЧ, адрес по
лична карта; 7 – дата на общото събрание; 8 – „всички” или отделни номера; 9 – дата и
място на съставяне.
Пълномощното може да бъде предадено на Управителя в момента на получаване на
поканата за Общото събрание или чрез пълномощника. Пълномощното се заверява
нотариално, когато се дава на лице, което не е етажен собственик или не е роднина или
от домакинството на упълномощителя. В останалите случаи председателстващият Общото
17/26

събрание съпоставя подписа с този в Домовата книга. Копие от пълномощното се прилага
към протокола.

№ 4 към чл. 6. и 18.
ДЯЛОВЕ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ
ап.
1. +
гараж
2.

5

3.

5

4.

5

5.

5

6.

10

7.

1,27

8.

8,7

9.

5

10.

5

гараж

≈ %
16,3212
01
8,16060
1
8,16060
1
8,16060
1
8,16060
1
16,3212
01
2,07279
3
14,1994
5
8,16060
1
8,16060
1
2,12175
6

ид.ч.
10

1,3

№ 5 към чл. 7.
Съобщенията и разписките за изготвен протокол се оформят по следния начин:
А. Общо съобщение. Отпечатва се 1 бр. на лист А4 и се залепва на елтаблото.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОТОКОЛ

Уважаеми собственици и обитатели,
Общото събрание на собствениците на сградата на ул. „*********” № **** в
гр. София, проведено на (12) ……..20… г., прие следните решения:
(13)

…………………

Уведомявам Ви, че протоколът е изготвен. Можете да се запознаете с него
при Управителя, както и да поискате препис. Протоколът може да се
оспорва пред Управителя в 7-дневен срок от връчването, съотв.
едномесечен срок от залепването на съобщението. Решенията могат да се
оспорват пред СРС в 14-дневен срок.
(14)

……………20……г., гр. София
Управител:

(2, 6, 15)

………………………..

18/26

Б. Индивидуални съобщения-разписки. Отпечатват се малки екземпляри (напр. ¼ А4=А6)
според броя на обектите.
Днес, (1) ……………20…. г., в …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… … ..………………………………………… връчи, а (4) ……………………………………. – (5)
………………………… … ………… получи следното съобщение: „Протоколът от общото
събрание, проведено на (12) ……..20… г., е изготвен и може да се запознаете с него при
Управителя, както и да поискате препис. Текстът на решенията е обявен на елтаблото.” и
се задължи да го предаде на тези, до които се отнася. (6) Връчител: …………..
Получател:
…………………………”
В. Обща разписка. Екземплярите на разписките за връчителя се попълват на последния
лист на протокола или на прикрепен към него лист. Общата разписка се състои от текст,
таблица под него и завършващ текст както следва:

РАЗПИСКА
Долуподписаните получихме съобщение за изготвянето на този протокол,
за правото ни да се запознаем с него и да поискаме препис, за обявяването
на текста на решенията на елтаблото и се задължихме да го предадем на
тези, до които се отнася:
ап. собственик
получил
дата
час
подпис
1.
2.
Съобщението е обявено на елтаблото на …………….20…. г. в ……………… ч.
Връчител: …………………………………………………..
Редове (т.е. разписки за съобщението) се създават за всеки. Ако съобщението е получено
от собственика, в графа Получил се записва „лично”. Вместо на собственика, съобщението
може да се връчи (а) на пълнолетно лице, живеещо заедно със собственика, имащо общ
бюджет с него и вписано в Домовата книга; (б) на лице, упълномощено в Домовата книга;
или (в) на лице, предоставящо писмено пълномощно. В тези случаи в графата Получил се
посочват името и качеството му (напр. съпруг, пълномощник). Накрая празните места в
списъка се зачертават и същият се приключва с името и подписа на връчителя.
Г. Когато съобщението не може да бъде връчено, празните полета в малкия екземпляр се
задраскват, залепва се на вратата, а под таблицата по б. „В” се дописва за всеки отделен
случай:
„Днес, (1) ……………20…. г., в …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… …..………………………………………… в присъствието на (7)
…………………………………………………. от ап. (8) … залепих екземпляр от съобщението за
изготвянето на този протокол за (9) ……………………… ………………… на вратата на ап. (10)
……., поради (11) ………………………………………………..., за което съставих настоящия
протокол. (6) Връчител: ………….. Свидетел: ……………………”
Д. Бланките по б. „А”, „Б” и „Г” се попълват както следва: 1 – дата и час на връчването или
залепването, 2 – две имена; 3 – качество на връчителя (напр. управител); 4 – две имена; 5 –
качество на получателя (вж. бележките по б. „В”); 6 – подписи; 7 – три имена; 8 – адрес на
свидетеля; 9 – име на адресата (отсъстващият/ отказалият собственик); 10 - № или
местоположение на гаража; (11) напр. отказ, неоткриване на адреса, липса на
пълномощник; 12 – дата; 13 – окончателната формулировка на самите решения според
протокола; 14 – дата на издаване на съобщението; 15 – печат на ЕС, ако е възможно.

№ 6 към чл. 17.

БЮДЖЕТ ЗА 20… Г.
ПРИХОДИ
А. Сметка на обитателите
1. Текущи вноски общо.........................лв.

РАЗХОДИ
1. Консумативи общо

......................лв.
19/26

в това число:
- за лица.....................................лв.
- за гаражи..................................лв.
- за животни................................лв.
2. Други общо ..............................лв.
в това число:
- допълнителни вноски ...................лв.
- дарения ...................................лв.
- обезщетения .............................лв.
ОБЩО ПРИХОДИ А ....................лева
Б. Сметка на собствениците
1. Приходи от наеми общо................лв.
2. Приходи от вноски общо...............лв.
в това число:
- за Фонд „Ремонт и обновяване”........лв.
- за други ремонти.........................лв.
ОБЩО ПРИХОДИ Б....................лева
ОБЩО ПРИХОДИ А+Б

................лева

в това число:
- за ел. енергия ............................ лв.
- за вода .....................................лв.
- други .......................................лв.
2. За текущо поддържане общо .........лв.
в това число:
- за възнаграждения на чистачка ........лв.
- за дребни поправки ......................лв.
- други .......................................лв.
ОБЩО РАЗХОДИ А......................лева
1. Разходи за ремонт на общи части общо

................................................лв.
в това число
- възлагане на проектиране .............лв.
- строителство ..............................лв.
- строителен надзор .......................лв.
- други .......................................лв.
ОБЩО РАЗХОДИ Б

.....................лева

ОБЩО РАЗХОДИ А+Б

.................лева
№ 7 към чл. 25.

ОБРАЗЕЦ НА ДОМОВА КНИГА
А. Указания
* Титулните страници по б. „Б” и „В” се отпечатват с голям шрифт и разредка, а
останалото място на страницата се оставя празно.
* Същинските листове по б. „Г” се отпечатват първоначално изцяло и двустранно с
пейзажна ориентация. Самите полетата се попълват само на ръка.
* В долната част на всяка страница по б. „Г” се попълва неговият и на обекта номер (Лист
№ ……….. от партида на обект № ……………….. ).
* Попълнените страници се приключват от Управителя както е посочено в чл. 26 ал. 2 ПВР.
* При промени в подлежащите на вписване данни могат да се отпечатват само
съответните раздели. Останалите полета, ако са отпечатани, се задраскват. Под
последното попълнено поле се поставя дебела черта и Управителят посочва датата и
поставя подписа, името си и печат; подписват се и написват името си и заявителите.
Старият раздел се задрасква изцяло с диагонална линия и до него се посочват номерът на
новия лист и датата.
* Не се задраскват празните полета в раздел VІ (уведомления за отсъстващи), а
приключването с дебела черта и подписи се извършва във всички случаи над тях.
Уведомленията се правят от лицето, което ще отсъства или овластено от него лице.
* Обитатели по смисъла на ПВР са следните лица, ако пребивават в обекта повече от 15
дни: по т. ІІІ.1. - собствениците, които пребивават в обекта (чл. 12 ал. 5); по 2. - членовете
на домакинството на собственика (ал. 2); по 3. – наемателят, вкл. на нежилищно
помещение, вкл. юридическо лице (ал. 1, 2, 3); по 4. - членовете на домакинството на
наемателя (ал. 2); по 5. - членовете на семействата на собствениците (когато самите
собственици не пребивават в обекта или имат отделен бюджет) и на обитателите, гостите,
посетителите, владелците, служителите (лица, които осъществяват дейността на
юридическо лице), ако не попадат по някоя от предходните точки (ал. 2, 3).
*Полетата с номера се попълват както следва: 1 – Номер на обекта в сградата; 2 –
„апартамент №”, като номерът съвпада с номера на обекта; „източен/ западен гараж”; 3 –
началната дата на обитаване не се попълва за заварените случаи; 4 – вид на родството,
съпружеско съжителство, съквартирант и др.; 5 – вж. обяснението в предходната
звездичка; 6 – на вписване подлежат всички животни (чл. 7 ал. 7 ЗУЕС) независимо че се
таксуват само подлежащите на извеждане (чл. 51 ал. 7 ЗУЕС); 7 – имена по лична карта
или наименование и ЕИК; 8 - № на обекта местоположение на гаража; 9 – трите имена; 10 –
качество (лице от домакинството, роднина, собственик, обитател); 11 – данни на
20/26

пълномощника – ЕГН или ЛНЧ, адрес по лична карта; 12 – до определена дата или
„безсрочно”; 13 – дата и място на съставяне.
Б. Титулна страница на книгата

ДОМОВА КНИГА
НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ,
намираща се в
ОБЛАСТ **********,
ОБЩИНА **********
ГР. *******,
РАЙОН „**********”,
УЛ. „********” № ***
Заведена на: ………………20… г.
Печат на Етажната собственост:
В. Титулна страница за обект

Обект № (1)…
(2)……………..
Г. Същински страници на регистъра

21/26

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ:
№ на обекта по плана на сградата: ……………………..
Вид: (2) ……………………………………………………
Етаж: …………………………
.
Дял в общите части на сградата: …………………….
Прилежащи мазета и тавани: ……………………………………………………………………………………………………………….
II. СОБСТВЕНИК/ СЪСОБСТВЕНИЦИ:
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………..

Заличено на:

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

(Имена по лична карта – за физически лица; наименование и ЕИК – за юридически лица)

………………

Момент на придобиване на собствеността: (3)…………………………20…г.
Адрес за връзка, ако не обитава обекта: …………………………………………………………………………….
(Мобилен) телефон за връзка: …………………………………………………………
Имейл:.…………………………………………………………………………………….
III. ОБИТАТЕЛИ:
1. Собственик/ Съсобственици, които използват обекта:
имена по лична карта/ наименование

Заличено на:

дата на
раждане/ ЕИК

начална дата
на обитаване
(3)

г.
г.
г.
г.
2. Членове на домакинството на (съ)собственика, които живеят/ ползват заедно с него/ нея:
имена по лична карта
връзка (4)
роден(а)
начална дата
на обитаване
(3)

г.
г.
г.
3. Титуляр на договора за наем/ на настанителната заповед:
имена/ наименование

г.
г.
г.

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

………………
Заличено на:

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

………………
Заличено на:

роден(а)/ ЕИК

начална дата
на обитаване
(3)

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при

г.
г.
4. Членове на домакинството на титуляря, които живеят/ ползват заедно с него/ нея:
имена по лична карта
връзка (4)
роден(а)
начална дата
на обитаване
(3)

г.
г.
г.
5. Други обитатели по смисъла на Правилника за вътрешния ред:
имена по лична карта
качество

г.
г.
г.

роден(а)

начална дата
на обитаване
(3)

г.
г.
г.

(6)

………………
Заличено на:

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

………………
Заличено на:

(5)

вид

промяна на данните:

г.
г.
г.

ІV. ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ВЗЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ОБЕКТА ЖИВОТНИ
описание
собственик
начална дата
на
пребиваване
г.
г.

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

………………

Заличено на:

…………20… г.
Лист от партидата,
попълнен при
промяна на данните:

………………

V. ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ДРУГИ СЪОБЩЕНИЯ
Заличено на:
Подписаният (7) ………………………………………………………..………., (съ)собственик на ап. (8) …..,
…………20… г.
упълномощавам (9) …………………….……………………………………………………….. – (10)
Лист от партидата,
……………………………………………, (11) ЕГН …………………….…, пост. адрес ……………………….
попълнен при
…………………………………….………… ……………….. да получава от мое име и за моя сметка
промяна на данните:
съобщения по Закона за управление на етажната собственост. Пълномощното важи (12)
………………
………………….. (13) ……………20..…г., гр. ………………. Подпис: ………………………….
име

VІ. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ОТСЪСТВАЩИ ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ ОБИТАТЕЛИ
отсъствие
дата на
уведомяване
начало
край

подпис

Продължава на лист от партидата: ………………
Лист № ……….. от партида на обект № ………………..

№ 8 към чл. 31.
*Извлечението, което се залепва на елтаблото, включва актуални текстове на посочените
по-долу разпоредби, отпечатани в две колони с такъв шрифт и полета, че да се побират на
2 или 3 страници А4.
*В началото се поставя заглавие : „Извлечение относно правилата за вътрешния ред в
Етажната собственост на ул. „***********” № ****”
* Под подзаглавие „Закон за управление на етажната собственост” се отпечатват чл. 5, 6,
7, 14, 23, 38, 39, 48 – 51, 55, 56 от този закон.
* Под подзаглавие „Закон за собствеността” се отпечатват чл. 41, 45 от този закон.
* Под подзаглавие „Правилник за вътрешния ред” се отпечатват чл. 1, 2, 3, 8, 9, 12 – 15,
18, 26, 32 – 51 от настоящия правилник.
* Накрая се посочва уеб адрес, на който е достъпен пълният текст на ПВР.

№ 9 към чл. 52.
До Кмета на район „**********”
гр. София
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
по чл. 57 ЗУЕС
Уважаеми г-н Кмете,
На (1) …………20… г. в гр. София долуподписаните:
1. (2) ………………………………………………………………………… – (3)
……………………… …………… на жилищната сграда в режим на етажна
собственост, намираща се в град София, област София-град, община
Столична, район „********”, на улица „***********” № ****;
2. (2) …………………………………………………………………………………….. и
3. (2) ……………………………………………………………………………………….. –
посочени в Решение на Общото събрание на Етажната собственост № …, по
протокол (4) ………………..
Констатирахме следното:
Нарушител:
………………………………………………………………………………………
(2)
………………………………………………………………………………………
Качество: (5) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Действия,
бездействия ………………………………………………………………………………………
,
………………………………………………………………………………………
обстоятелст
ва:
Време: (6)
………………………………………………………………………………………
Място:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Нарушени
………………………………………………………………………………………
разпоредби: ………………………………………………………………………………………
(7)

Свидетели,
документи:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Молим да бъде съставен АУАН и да ни изпратите копие от него и от
наказателното постановление.
Към екземпляра за Кмета прилагаме:

1. Екземпляр от настоящия протокол за връчване на нарушителя при
предявяване на АУАН.
2. Заверено копие от Протокол (4) ……………………………..
3. (8) ….
Подписи:
1………………………………………………. 2…………………………………………………
3…………….………………………………….
Полетата се попълват както следва: 1 – дата на съставяне; 2 – имена по лична карта и
други възможни идентификационни данни; 3 – „управител”, а ако нарушител е
Управителят се съставя от Контрольора; 4 – номер и дата на протокола по чл. 8 ал. 2 ПВР;
5 – собственик, обитател, …; 6 – посочва се датата и часът, а ако не са известни –
седмицата, месецът, частта от денонощието; 7 – с цифри и съкращения (чл., ал., т.) от
ЗУЕС и/ или ПВР; 8 – извлечение от ПВР, ако е нарушен той, жалби, други документи.
Две особени хипотези:
* Нарушението е извършено от лице до 16 г. или поставено под пълно запрещение: в
полето „нарушени разпоредби” се посочва и „чл. 26 ал. 3” ЗАНН, според който в тези
случаи отговарят родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са
допуснали извършването.
* Нарушението е извършено от лице, което не е собственик или обитател (а напр. гост): в
полето „нарушени разпоредби” се посочва и „чл. 15 ПВР” , според който в тези случаи
отговарят собствениците и обитателите.
В тези две хипотези като „нарушител” се посочва лицето, което ще носи отговорност, а в
полето „действия и бездействия” се добавят данните за прекия извършител и за
неосъществяването на надзор. Връзката между тях (родство, покана) се добавя в полето
„качество”.
Ако констативният протокол бъде върнат от общинската администрация поради
нередовности или наказателното постановление бъде отменено поради процедурни
нарушения, ако е необходимо и възможно, се съставя нов протокол за същото нарушение
и се подава в районната администрация.