P. 1
PVR 2010 Internet

PVR 2010 Internet

|Views: 980|Likes:
Published by piliph2717

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: piliph2717 on Jul 15, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2010

pdf

text

original

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

НА УЛИЦА ******************
ТЕКСТ ОБЯСНЕНИЯ
Раздел I
Общи положеи!
"л# $. (1) Управлението, представителството,
правата и задълженията на собствениците и
обитателите и правомощията на органите на
жилищната сграда в режим на етажна собственост,
намираща се в град *******, област *********,
община *********, раон ********, на !лица
******** " ******, (Етажната собственост) се
осъществяват при !словията и по реда на #а$она за
!правление на етажната собственост (ЗУЕС), %л. &' (
)1 и )* ( )' от #а$она за собствеността (ЗС), %л. &+,
1+*, 1+, от #а$она за !строство на територията и
др!гите дестващи в страната нормативни а$тове.
Идеята на този Правилник е
по-скоро да служи като
Рководство за
до!оуправителя и да !у
разврзва р"ете кое-как#
затова и тук и на дру$и !еста
се препра%а к! ЗУЕС# което
не е типи&но'
От дру$а страна# за разлика
от ПП(Р е избе$нато
преписването на закона#
което са!о разводнява и
вкарва в &удене'
(-) .ози правилни$ !становява правила, с $оито
!то%нява и допълва те/ните разпоредби по
отно0ение на вътре0ния ред в 1тажната
собственост.
Раздел II
О%&'и ' Е('ж'(' )об)(*ео)(
"л# +. 2си%$и ре0ения в 1тажната собственост,
$оито по силата на за$она или на настоящия
правилни$ не са отнесени в $омпетентност на
Управителя или 3онтрол4ора, се вземат от 5бщото
събрание на собствениците (Об%ото сбрание). .о
оба%е може да се произнесе по въпроси от
$омпетентността на Управителя и 3онтрол4ора,
$а$то и да им възложи временно и др!ги
правомощия.
Об%ата ко!петентност я
и!а)е по ПУРНЕС и като &е
ли не е изли)но да се укаже#
&е все пак $лавните ре)ения
се взи!ат от ОС'
* тук и!а и вз!ожност за
иззе!ване на ко!петенност'
"л# ,. Редовното годи0но 5бщо събрание, $оето
избира органи и приема б6джета за следващата
година, се сви$ва в периода 1, септември ( 1,
о$томври.
идея
"л# -. (1) 7о$аните за 5бщото събрание, разпис$ите Идеята е вси&ки разписки и
за връ%ването и прото$олите за залепването се
о8ормят съобразно 7риложения " 1 и -.
протоколи да се сставят на
един лист + на &и,то $рб е
отпе&атана поканата# за да
ня!а спорове' Е# за
индивидуалните покани и
разписки# които неясно за%о
ЗУЕС изисква да се издават#
ня!а как да стане на - лист'
(-) 7о$аната се обявява на елтаблото в сро$а по %л.
1& ал. 1 #У19.
(&) 3огато самостоятелен обе$т се използва от лица,
разли%ни от собствениците, по$аната за
собствениците
1. се връ%ва на собствени$а, а$о се яви пред
връ%ителя: или
-. се връ%ва на пълнолетен обитател или др!го лице,
$ато представителната м! власт по %л. 1& ал. * #У19
се !становява от ;омовата $нига или %рез писмено
пълномощно, $оето се предава на връ%ителя: или
(з!ожност плно!о%ното
за соб%ения да е записано в
.о!овата кни$а'
И да е ясно + обитателите не
са плно!о%ни"и# ако не
живеят сс собсвеника'
&. се залепва с лепяща лента на вратата на обе$та ( в
останалите сл!%аи.
Не е нужно залепване с лепило
()) 2 сл!%аите по пред/одната алинея на вписан в
;омовата $нига обитател се връ%ва отделна по$ана,
$ато м! се съобщава правото на съвещателен глас.
/о! и!ат право на
све%ателен $лас# зна&и
!оже и да се канят'
(*) <аред с правилото на %л. 1& ал. - и , #У19,
връ%ената на собствени$ по$ана се с%ита връ%ена и
на обитателите, $оито заедно с него пребивават в
обе$та, а връ%ената на обитател по$ана се с%ита
връ%ена и на др!гите обитатели на обе$та.
0ук си сздава!е о%е 1
2ик"ии вв врзка с $орната
алинея'
(,) 7ри поис$ване Управителят предоставя блан$а за
пълномощно за 5бщото събрание съобразно
7риложение " &.
Идея
"л# .. (1) 9ъсобствениците на един или ня$ол$о
обе$та могат да !пълномощят общ представител за
!%астие в 5бщото събрание. 2 този сл!%а,
до$ол$ото от пълномощните не следва др!го, за
целите на %л. 1) ал. ) #У19 се с%ита, %е се
представлява само един собствени$.
Полу-задлжително# за да
ня!а тарапана на ОС'
Поправително тлкуване на
три!ата собствени"и'
(-) 3огато едно лице е !пълномощено от пове%е от
трима собственици, то само избира $ои от тя/ да
представлява, $ато по възможност своевременно
!ведомява останалите.
идея
"л# /. (1) 7ри запо%ване на събранието се съставя
таблица, в $оято срещ! имената на присъстващите се
отбелязват представляваните от тя/ идеални %асти
от общите %асти на сградата с оглед 7риложение "
). 7рецен$ата за $вор!м от на=мал$о ,' > в
2?26
първона%ално обявения %ас по %л. 1* ал. 1 #У19,
$а$то и за ре0енията по %л. 1' ал. ) #У19 се
извър0ва според с!мата на втората $олона на
таблицата.
(-) 3огато не са представени вси%$и идеални %асти,
в трета $олона на таблицата се преиз%исляват
процентите, $оито представените от съответното
лице идеални %асти представляват спрямо вси%$и
представени на събранието идеални %асти.
@нозинството по %л. 1' ал. - и & #У19 се определя
според третата $олона.
0ези из&исления наистина са
сложни и идеята е да се
заостри вни!анието вр3у
тя3'
(&) .аблицата се в$л6%ва в на%алото на прото$ола от
събранието.
"л# 0. (1) 9ъобщенията за изготвения прото$ол от
5бщото събрание, разпис$ите за връ%ването и
прото$олите за залепването се о8ормят съобразно
7риложение " *.
(-) 2 '=дневен сро$ от провеждане на събранието на
елтаблото се залепва съобщението по %л. 1, ал. '
изр. - #У19, $ато в него се посо%ва съдържанието на
ре0енията и възможността за оспорване.
(&) 9ъобщение се връ%ва на само на собствениците,
в$л. неприсъствалите, за $оето те се подписват на
разпис$а на последния лист на прото$ола или на
при$а%ен допълнителен лист. 7рилага се съответно
%л. ) ал. &.
0ук ве&е с!е отрязали
обитателите# но напо!ня!е#
&е и неприсствалите
собствени"и' И да е
неразделно от протокола# за
да ня!а 4с!нения вв5
2ал)и2ика"ии'
()) 7оис$аните от собствениците преписи от
прото$ола са за смет$а на 1тажната собственост.
"л# 1. (1) #а вся$а година 5бщото събрание
определя Управител и 3онтрол4ор.
6оята ЕС е !алка# и!а
едноли&ен управител с
едно$оди)ен !андат'
(-) #а вся$а година 5бщото събрание определя и
трима собствени$а, $оито при н!жда да !%астват в
съставянето на $онстативни прото$оли по %л. *'
#У19, $ато един от тя/ е 3онтрол4орът.
0ова е важно при ЕС с
едноли&ни ор$ани# за%ото
ина&е трябва при нару)ения
да се свиква наро&но об%о
сбрание + вж' &л' 71 П(Р'
(&) Aицата по ал. 1 и - се избират при събл6даване
принципа за последователно представяне на
апартаментите.
0ради"ионните ЕС са плни
сс скандали и
8от&уждаване9 от об%ите
дела' :ато &е ли
противоде,ствието е да се
ан$ажират пове&е 3ора; или
&рез &есто редуване# или &рез
$оля! УС < касиер < :С +
всеки да си и!а длжност'
()) 9обствени$, %ито ред е да бъде !правител, но
спрямо $огото са налице освобождаващите
Опит# не зна! колко успе)ен#
да се противоде,ства на
3?26
обстоятелства по %л. -B, респ. C 1 т. 1& #У19 ги
де$ларира предварително и писмено до 5бщото
събрание. .о можеD
желанието на някои да
изклин&ат'
(з!ожен е о%е един
вариант# ко,то оба&е не е
вписан в П(Р като
де!отивира%; един от
собствени"ите да
управителства сре%у
взна$раждение от вси&ки# а
рота"ията да е вре!енно
спряла'
1. да се !говори с др!г собствени$ последният да
вземе реда м!, $ато не се освобождава от собствения
си ред:
-. да поеме реда си, $ато предложи на 5бщото
събрание да разре0и затр!дняващите го дености да
бъдат изпълнявани от обитател или трето лице по %л.
11 ал. 1 т. 11 #У19.
(*) #аместни$ът по пред/одната алинея изпълнява
задълженията си безвъзмездно или срещ! заплащане
от замествания.
"л# 2. УправителятD
1. следи за спазването на за$оните и на този
правилни$ в 1тажната собственост:
Един бл=стител зна&и
-. осъществява правомощията си по #У19 (в$л. по
%л. ', 1-, 1&, 1,, 1+, -1, -&, &+, )1, )-, )*, ),, )+, )E,
*B, *-, *') и %л. )*, ), #9, $а$то и по др!гите
разпоредби на този правилни$:
&. полага грижи за опазването, поддържането и
ремонта на сградата и на терена о$оло нея,
съдества за създаването и запазването на добри
отно0ения межд! живеещите в сградата:
От при!ерния правилник или
от стария
). изпълнява 8!н$циите на $асиер на 1тажната
собственост, заплаща те$!щите раз/оди от и събира
при/оди за $асата:
( !алка ЕС' 0о вс%ност
дертт е да си касиер'
*. в сл!%а на необ/одимост има правото да вземе
мер$и за запазване на вътре0ния ред в сградата,
в$л6%ително да ис$а съдествие от органите на
полицията от името на 1тажната собственост:
ПУРНЕС> стария ПП(Р
,. може да осъществява проп!с$ателен $онтрол, $ато
не доп!с$а лицата, $оито не се иденти8ицират или
не бъдат придр!жени от вписан в ;омовата $нига
обитател:
6алко поли"е,%ина# неясно
дали %е влезе в де,ствие# но с
"ел да не се допускат
нере$истрирани> непла%а%и
обитатели' *ко няко, влиза
всеки ден# едва ли е $ост'
'. предприема мер$и за привеждане на общите %асти
в съответствие със за$она, този правилни$ и
ре0енията на 5бщото събрание: $огато
несъответствието се дължи на поведение на
пребиваващи, из%а$ва изти%ането на сро$а по %л. )&
ал. - #У19.
На $рани"ата на
са!оуправството'
?ипотезата е следната;
животно в об%ите &асти#
изоставени ве%и по стлбите
+ не !оже да се &ака
сде,ствие на СИ или
отделно ре)ение на ОС'
"л# $3. 3огато собствени$ът, избран за !правител, е
6риди%ес$о лице, 8!н$циите м! се !пражняват от
неговите !правителни органи или от писмено
Ся# пона&ало ЗУЕС не е
!ислен за управител + @A
4вж' напр' $лобите5# но + ако
4?26
!пълномощени сл!жители. !ине'
"л# $$. (1) 3онтрол4орът извър0ва провер$а на
изпълнението на за$она, правилни$а, ре0енията на
5бщото събрание, $а$то и на $асата на=мал$о в
$рая на вся$о пол!годие и съставя до$лада по %л. -)
ал. * #У19 в $рая на второто пол!годие.
Сложено за при!ер с идея за
известен дис"иплинира%
е2ект'
(-) 3онтрол4орът сви$ва 5бщо събрание съгласно
%л. 1- и сл. #У19 $огатоD
ЗУЕС !у дава вз!ожност# но
не казва ко$а'
1. бъде възпрепятстван да осъществи правомощията
си по %л. -) #У19:
-. при осъществяването им !станови нар!0ения:
&. бъде !ведомен, %е ис$ане по %л. 1- ал. - #У19 не е
било изпълнено от Управителя.
Про"есуална иконо!ия
Раздел FFF
Соб)(*еи4и и оби('(ели
"л# $+. (1) 7равата и задълженията на обитателите
по %л. * ал. - и %л. , ал. - #У19 и по този правилни$
възни$ват независимо от вписването, след $ато през
сро$а по %л. ' ал. & #У19 са били налице
предпостав$ите по C 1 т. * #У19.
Независи!о# &е не си се вписал
в -7-дневен срок# ти си
обитател# а от BC-ия ден
длжи) D - вж' &л' -E ал'B и
сл' П(Р'
(-) #а обитатели по този правилни$ се с%итат и
%леновете на семествата и дома$инствата на
собствениците и обитателите, гостите, посетителите
и владелците, $огато пребивават в самостоятелния
обе$т, $а$то и наемателите на нежилищни
помещения.
Aе$алната де2ини"ия е
тврде тясна и трябва да се
раз)ири'
0е %е трябва да се
ре$истрират# ако престоят
пове&е от -7 дни# ни%о &е
тврдят# &е ня!а правно
основание# а приятелска
услу$а'
(&) 3огато обитател е 6риди%ес$о лице, за обитатели
се с%итат и лицата, $оито осъществяват деността
м! (сл!жители) и пребивават в самостоятелния
обе$т.
И служителите на 2ир!ите
трябва да спазват П(Р'
* и е по-&естно увели&ените
вноски да се правят според
бро, служители'
()) Aицата по ал. - и & имат правата и задълженията
по ал. 1 след изти%ането на сро$а по ал. 1.
(*) 9обствениците и ползвателите се с%итат за
обитатели и имат правата и задълженията по ал. 1,
а$о пребивават в самостоятелните си обе$ти в сро$а
по ал. 1.
Aо)ата 2ор!улировка на
ЗУЕС би подвела# &е
собствени"и# които воб%е не
обитават# длжат теку%и
вноски# което не е оправдано'
* пк обитава%ите
собствени"и трябва да
спазват П(Р'
(,) 7ребиваване по смисъла на ал. 1 ( & и * е налице, Опит за определение ко$а е
5?26
$огато лицето присъства в самостоятелния обе$т и
общите %асти + или пове%е %аса дневно, из%ислени
на месе%на база. G$о постоянно присъстват лица, за
$оито поотделно не е, но заедно е изпълнена нормата
по изр. 1, вси%$и те се с%итат за обитатели.
нали"е пребиваване# а не напр'
краткотра,ни посе%ения от
бава&ка' От дру$а страна
опит да се об3ванат
служители на половин
работен ден + вж' &л' -E за
таксуването'
"л# $,. <аред със задълженията си по за$он, в
%астност по %л. , ал. - #У19, и др!гите си
задължения по настоящия правилни$ обитателите са
длъжни и даD
/о! ЗУЕС е казал# да
взла$а!е задлжения 4и!а и
в $лавата за битовитеF'5
1. спазват съответно %л. , ал. 1 т. * #У19: И нае!ателите да не из!енят
по!е%ения
-. използват самостоятелните си обе$ти съобразно
предназна%ението им:
&. не създават безпо$оство за останалите обитатели,
по=голямо от оби%аното, и да не им пре%ат да
използват самостоятелните си обе$ти:
). не извър0ват ни$а$ви промени в общите %асти,
в$л. напр. по са$сиите и инсталациите, без
разре0ение на Управителя, а $огато не е
$омпетентен ( на 5бщото събрание:
Са!оволно боядисване# &упене
на прозор"иF
*. не извър0ват дествия, $оито застра0ават общите
%асти с повреждане:
ПУРНЕС
,. !ведомяват незабавно Управителя за забелязани
от тя/ !вреждания на общите %асти, на те/ни%ес$о
обор!дване, при опасност за сградата, $а$то и при
повреди на самостоятелни обе$ти, за $оито се
предполага, %е са при%инени от др!ги обе$ти:
Си$нална 2унк"ия
'. !ведомяват незабавно Управителя, респ.
3онтрол4ора за вси%$и забелязани от тя/ нар!0ения
на за$она, този правилни$ и ре0енията на 5бщото
събрание, $а$то и при възни$нали спорове с др!ги
обитатели.
4не5.оносителство
"л# $-. 2ся$о семество, дома$инство, 6риди%ес$о
лице или общност от др!ги обитатели !%аства с поне
1 представител в мероприятията, организирани по
ре0ение на 5бщото събрание.
ПУРНЕС или старият ПП(Р
"л# $.. 5битателите са длъжни да не доп!с$ат
малолетни и непълнолетни %ленове на те/ните
семества, лица, пребиваващи в самостоятелните им
обе$ти или в общите %асти по тя/на по$ана, или
отглеждани от тя/ животни да осъществяват
дествия, $оито нар!0ават за$она, този правилни$
или ре0енията на 5бщото събрание. 9ъщото
задължение имат и собствениците по отно0ение на
обитателите, лицата и вещите по пред/одното
изре%ение. 7ри неизпълнение наред с
административнона$азателната отговорност се
Старият 4и новият5 ПП(Р
!алко раз)ирен;
= Относно подопе&ните
ли"а
= Относно об3вата на
задлжението
= относно
надзирава%ите + изр 1'
(!еняване> напо!няне и на
$ражданска от$оворност
4до$оворнаG5 при
6?26
обезщетяват и нанесените вреди. допустителство
Раздел IH
5и')и
"л# $/. 2 1тажната собственост се водят отделно *збу&на истина# изведена за
по-ясно
1. смет$а на обитателите и
-. смет$а на собствениците.
"л# $0. Управителят съставя прое$та на б6джета
съобразно 7риложение " , на база раз/одите за
пред/одната година, о%а$ваните при/оди и плана за
ремонтите и го представя на 5бщото събрание
заедно с предложение за размера на внос$ите по %л.
1+ ал. -.
0о вина$и е трябвало да се
прави б=джет и нико$а не се
е правелоF
За разлика от останалите#
които са авторски# тази
бланка е заи!ствана от
Наръчник на
домоуправителя на ФРМС.
"л# $1. (1) 2 съответствие със #У19 пона%ало могат
да се събират следните видове внос$и заD
0ази алинея се опитва да
систе!атизира ЗУЕС# за да е
по-понятен за
до!оуправителя
1. по$риване на $онс!мативни раз/оди (%л. 11 ал. 1
т. ,, %л. *1 ал. 1, C 1 т. E #У19) ( за еле$три%ество,
$р!0$и, по%истващи препарати, /артия и др.п.:
-. те$!що поддържане (%л. 11 ал. 1 т. *, %л. )+ ал. +,
%л. *1 ал. 1, C 1 т. 11 #У19) ( за възнаграждение на
%иста%$а, дребни поправ$и на повреди, $оито се
дължат на оби$новено !потребление,
снегопо%истване, поддържане на озеленяването и
др.п.: деловодни разнос$и за внос$ите по т. 1 ( ):
По ЗЗ. за нае!ите
За сдебните такси е
добавено# H%ото и!ало
препатили с!енени
управители'
&. портиер (%л. *1 ал. ) #У19) ( за 8изи%ес$а о/рана,
осъществяване на $онтролно=проп!с$ателен режим,
!ни8орми, наем на помещение:
). !правление (%л. 11 ал. 1 т. * #У19) ( режини за
възнаграждение на Управителя, 3онтрол4ора, наети
по договор лица.
*. Iонд JРемонт и обновяванеK (%л. 11 ал. 1 т. '
#У19) ( за посо%ените в %л. *B #У19 направления, с
из$л6%ение на те$!щото поддържане, $а$то и за
отстраняване на аварии и последиците от тя/:
деловодни разнос$и за внос$ите по тази то%$а:
ОС !оже да предвиди някакв
!но$о ниск раз!ер или
&естота на внасяне'
Препратката от &л' 7C ан$ро
к! &л' IE е довела до# според
!ен# $ре)ка'
,. за др!ги ремонти (%л. 11 ал. 1 т. 1B, %л. )+ ал. &,
%л. )E, C 1 т. ' и + #У19) ( за 8инансиране на
ремонти, саниране, ре$онстр!$ция, пре!строство,
$а$то и за др!ги полезни, но не необ/одими раз/оди,
$оито не са предвидени в плана и не се по$риват от
При нужда !о$ат да се
2ор!ират отделни 2ондове'
7?26
Iонда по пред/одната то%$а: деловодни разнос$и за
внос$ите по тази то%$а.
(-) 2 1тажната собственост на !л. J**********K "
****
0ук по&ва режи!т в
конкретната ЕС
1. все$и обитател, с из$л6%ение на тези по %л. *1 ал.
- #У19, прави авансово Jте$!щите внос$иK за
те$!щото $алендарно тримесе%ие, $оито в$л6%ват
три ежемесе%ни внос$и в определен от 5бщото
събрание общ размер за т. 1 и - на пред/одната
алинея:
Jл' IE ЗУЕС вноските са
еже!есе&ни + тук оба&е $и
сбира!е на три !есе"а'
С!етките за ток и тн' !оже
да се разпределят отделно#
след като се платят# но тук
за по-лесно се сбират заедно
с дру$ите'
-. не се правят внос$и по т. & и ) на пред/одната
алинея:
&. все$и собствени$ прави внос$ите по т. * и , на
пред/одната алинея съобразно дела си в общите
%асти, определен съобразно 7риложение " ).
С ре)ението за раз!ера или
тук !оже да се посо&и и тези
да се сбират веднж на B
!есе"а'
(&) 5битателите (%л. 1- ал. 1 ( *) дължат те$!щи
внос$и (т. 1 на пред/одната алинея) след изти%ане на
сро$а по %л. *1 ал. - #У19.
()) ;остъпът е по=голям от оби%ания по смисъла на
%л. *B ал. * #У19, $огато на един обитател се пада
пове%е от едно посещение на вън0но лице на ден на
месе%на база. 2 рам$ите на %л. *B ал. * #У19
5бщото събрание определя !вели%ения размер
предвид реално при%инените раз/оди по ал. 1 т. 1 и -
на настоящия %лен (ползва ли се осветление ве%ер,
до $о етаж се замърсява и т.н.).
Определя!е какво е по-$оля!
достп на вн)ни ли"а# за да
об3ване! 2ир!ите'
Но за да не с!е тврде на$ли#
петкратният раз!ер се
прила$а са!о в кра,ни слу&аи'
(*) 2 сл!%аите по %л. 1- ал. , изр. - те$!щи внос$и
се дължат пропорционално на изпълнените норми, а
не според броя обитатели.
:ори$ира!е 8за дан&ни "ели9
тврде )ирокото понятие за
обитател по &л' -1 П(Р'
Kелта е да спазват П(Р# не
да $и обере!'
(,) Lриди%ес$ите лица дължат те$!щи внос$и само
според броя на сл!жителите си (%л. 1- ал. &),
из%ислени, а$о е приложимо, съобразно ал. ) и *.
(') #а използване на гараж съобразно %л. *B ал. ,
#У19 се определя те$!ща внос$а $ол$ото за един
обитател.
просто за с!ятане
(+) 7ри извър0ване на строително=монтажни работи
в самостоятелен обе$т независимо от задължението
по %л. && се дължи допълнителна те$!ща внос$а за
съответния месец, %ито размер се определя от
Управителя, но не пове%е от размера за двама
обитатели.
Собственикт !оже да не
обитава обекта# оба&е да
3аби асансLор# токF 0ака
ко!пенсира!е !илостивото
тлкувание дадено в ал' -C'
(E) 5битателите се ползват от обле$%ението по %л.
*1 ал. & изр. 1 #У19 само а$о своевременно са
направили !ведомлението по изр. - #У19.
Jе 7C M пла%ат са!о
а2и)иралите отсствието
си# е идеята на :(П> НС'
8?26
Уведомлението се вписва в ;омовата $нига. 2 тези
сл!%аи те$!щите внос$и се намаляват
пропорционално на то%ния бро дни реално
отсъствие.
Пис!ената 2ор!а !оже да се
инкорпорира като ред в
кни$ата'
*ко отсства) !есе" и 7
дена# на!алението ти е за
!есе" и 7 дена# за останалите
17 пла%а) вси&ко'
(1B) 9обствениците, извън тези по %л. 1- ал. * и %л.
1+ ал. +, не дължат те$!щи внос$и.
:о,то не ползва + не пла%а'
:о$ато ЗУЕС казва 7C M# и!а
предвид вре!енно
необитаване'
"л# $2. 5тдаването под наем на помещения,
пространства или %асти от тя/, $оито са общи на
сградата, се извър0ва по ре0ение на 5бщото
събрание от Управителя с договор. 7ри/одите от
наемите постъпват в $асата.
ПУРНЕС или старият ПП(Р
!а, бе)е
"л# +3. Управителят създава смет$ата по %л. *B
#У19 в търговс$а бан$а щом нали%ността в $асата
над/върли & минимални работни заплати, до$ол$ото
5бщото събрание не е ре0ило др!го.
0ова си е изопа&аване на
закона# но пк ко, е ре)ил за
1C--CC лв' да се открива
с!етка# до$одина + пакF
"л# +$. (1) Управителят може да извър0ва раз/оди
за те$!що поддържане и $онс!мативни раз/оди по
смисъла на %л. 1+ ал. 1 т. 1 и - и извън предвиденото
в б6джета, а$о по смет$ата на обитателите са налице
средства, преви0аващи предвидените в б6джета
раз/оди.
Идея + управителят да !оже
да разпола$а с остат"ите
от !инали $одини извн
б=джета за дребни раз3оди'
По с!етката на
собствени"ите> за ре!онтите
това не е вз!ожно'
(-) 3огато във Iонд JРемонт и обновяванеK няма
средства, $оито да бъдат отп!снати за непредвиден в
плана необ/одим ремонт по %л. )+ ал. * #У19,
Управителят незабавно сви$ва извънредно 5бщо
събрание.
Ре"ипро&на на &л' IN ал' OO +
ако ня!а нали&ни#
управителят ня!а какво да
отпусне# нито !оже са!'
(&) 7ри извър0ване на неотложен ремонт със
средства от Iонд JРемонт и обновяванеK по %л. )E
ал. 1 #У19, 5бщото събрание !твърждава
направените раз/оди, $оито са !достоверени с
платежни до$!менти.
Ре"ипро&на на IE ал' P
барабар с не особено
уда&ната редак"ия'
"л# ++. (1) УправителятD Qинансова от&етност
1. издава $витанции за вси%$и постъпили при/оди и
съ/ранява индигово $опие от тя/ в 3витанционната
$нига:
-. не може да извър0ва раз/оди, за $оито не са
налице оправдателни до$!менти ( разпис$и,
8а$т!ри, $асови бележ$и и др!ги:
&. съставя 5т%ети за при/одите и раз/одите по
смет$ата обитателите по тримесе%ия, а по смет$ата
на собствениците ( поне веднъж годи0но.
*ко е !но$о рядко- опасност
да се забравят
подробностите' Собразено е
с периоди&ността в &л' -E ал'
1'
9?26
(-) <омерацията на $витанцията запо%ва отна%ало
вся$а $алендарна година, а за оправдателните
до$!менти ( за съответния от%ет. 7оредните номера
се посо%ват в 5т%етите за при/одите и раз/одите.
Раздел H
До678е('4и!
"л# +,. (1) Управителят води 3нигата за при/одите и
раз/одите за съответната година $ато тетрад$а или
$ато пап$а и в$л6%ва в нея или прилага $ъм неяD
1. 5т%етите за при/одите и раз/одите: (ж' преди)ния &лен
-. приемателно=предавателния прото$ол от
встъпването си в длъжност, подписан от пред/одния
!правител:
&. до$лада от провер$ата на 3онтрол4ора по %л. -)
ал. * #У19:
). оправдателните до$!менти, гр!пирани според
5т%етите за при/одите и раз/одите.
(-) Mоди0ният от%ет на Управителя по изпълнението
на б6джета (%л. 11 ал. 1 т. ): %л. -& ал. 1 т. ) пр. & вр.
пр. 1 #У19) е съв$!пността от от%етите по %л. -- ал.
1 т. &.
0ук опит да бде спасен от -
от трите от&ета'
"л# +-. 7рото$олната $нига се води $ато пап$а с
пер8орация, в $оято се поставятD
При нужда# но !а, ня!а
такава# !оже да се направи
разпоредба и за кни$ата за
кореспонден"ия
1. по$аните, разпис$ите, прото$олите за залепването
и пълномощните за пол!%аване на по$аните за
5бщите събрания:
-. прото$олите от 5бщите събрания и
пълномощните за събранията:
&. разпис$ите, прото$олите за залепването и
пълномощните за пол!%аване на съобщенията за
изготвянето на прото$олите за 5бщите събрания:
). до$ладът на Управителя по %л. -& ал. - #У19 :
*. годи0ният от%ет на Управителя за изпълнението
на плана за ремонтите (%л. 11 ал. 1 т. +: %л. -& ал. 1 т.
) пр. & вр. пр. - #У19):
,. до$ладът на 3онтрол4ора по %л. -) ал. E #У19:
'. $онстативните прото$оли по %л. *' #У19.
10?26
"л# +.. (1) ;омовата $нига се състои отD
1. 3нига на собствениците съобразно !твърдения от
@инистъра на регионалното развитие и
благо!строството образец по %л. ' ал. ' #У19:
-. приложението по %л. ' ал. , #У19:
&. гра8и заD прилежащи $ъм обе$та тавани и мазета:
дял в общите %асти на сградата: момент на
промяната на собствеността: обитатели наред със
собствени$а: др!ги обитатели: адрес, теле8он и
имел за връз$а със собствени$а: дата на раждане на
собствени$а и обитателите: пълномощно за
пол!%аване на съобщения: !ведомление за отсъствие
пове%е от месец:
). тит!лни страници за все$и обе$т.
(-) #а все$и самостоятелен обе$т се води партида,
$оято в$л6%ва общо елементите по пред/одната
алинея, подредени съгласно 7риложение " '.
Aистата от партидата се номерират и се поставят в
джоб. ;жобовете се поставят в пап$а с ма0ин$а за
пер8орация и се пред/ождат от обща за $нигата
тит!лна страница.
(&) ;анните в полетата се изписват на ръ$а. 3нигата
не може да се води на $омп6тър.
:ни$ата на собствени"ите#
особено след неправилната
на!еса на :ЗA.# е
недостат&на;
= От образе"а отпадна
предвиденото по закон
приложение за
животни
= Ня!а как да се
освободят де"ата# ако
не се знае взрастта
и!
Би било полезно да е нали"е и
дру$а ин2ор!а"ия# която в
свкупност сс :ни$ата на
собствени"ите 4а вс%ност и
на обитателите5 и!енува!е
.о!ова кни$а'
Указано е как се води + папкаR
а по-долу и как се зали&ават
данни# донякде заи!ствано
от указанията к! образе"а'
"л# +/. (1) 2писването в ;омовата $нига се
извър0ваD
1. първона%ално %рез попълване на листата от
партидата от собствени$а и предаването им в 1*=
дневен сро$:
-. по съобщение на собствени$а, $оето се извър0ва в
1*=дневен сро$ от вся$а промяна в подлежащите на
вписване данни, в$л6%ително за обитателите:
&. по съобщение на обитател, $оето се извър0ва в
1*=дневен сро$ от известна м! промяна в
подлежащите на вписване данни: това не
освобождава собствени$а от задължението м! да
потвърди вписването:
). сл!жебно от Управителя, а$о в 1*=дневния сро$ от
промяната не са изпълнени задълженията по т. - и &:
в та$ъв сл!%а Управителят предприема дествия по
%л. *-.
( закона липсва изри&но
задлжение на
собствени"ите да се впи)ат
са!и + е# тук $и запла)ва!е и
с $лоба'
(-) 9лед попълване на данните Управителят
за%ертава празните места преди последната
попълнена то%$а, поставя дебела %ерта под
последната попълнена то%$а, посо%ва датата,
изписва името и подписа си и полага пе%ат. 3огато
вписването се извър0ва по т. 1 ( & на пред/одната
11?26
алинея, под %ертата се подписва и написва името си
и направилото съобщението лице.
(&) 7ри промяна в данните, неа$т!алните раздели се
за%ертават по диагонала, а под или до тя/ се посо%ва
датата на зали%аването. 3огато наред със
зали%аването се вписват нови данни, се посо%ва и
номерът на листа, на $ото става това. Aистовете с
неа$т!ални данни се съ/раняват в $нигата
безсро%но.
()) Gл. 1 ( & не се прилагат за !ведомленията по %л.
1+ ал. E.
Уведо!ленията за отсствие#
за които е предложено да
влязат в кни$ата# ня!а за%о
да бдат зали&авани'
Подаването и! не е
задлжително'
"л# +0. ;остъпът до ;омовата $нига съобразно %л. '
ал. ) #У19 се осъществява %рез преглеждане под
надзора на Управителя. 7ри поис$ване Управителят
може да предостави преписи за смет$а на 1тажната
собственост.
.остп не зна&и свободно
разпореждане с кни$ата'
"л# +1. 1тажната собственост има пе%ат с надпис
J1тажна собственост? !л. J*********K " ****? гр.
*******K, $ото се съ/ранява от Управителя и се
полага на $витанциите и др!гите до$!менти.
"л# +2. 3огато на Управителя бъдат връ%ени
призов$и, обявления и др. за 1тажната собственост,
то ги обявява на елтаблото %рез $опие или
съобщение.
Напр по ЗУ0'
?е! задлжава управителя#
3е! определя !а%аба на
$рижа# без да !у взла$а
тврде тежки повинности'
"л# ,3. (1) 7ри сдаване на поста си старият
!правител предава на новияD
1. ;омовата $нига:
-. прото$олните $ниги:
&. $нигите за при/одите и раз/одите и
$витанционните $ниги:
). $асовата нали%ност:
*. те/ни%ес$ия паспорт на сградата:
,. пе%ата:
'. др!ги вещи, средства и до$!менти на 1тажната
собственост.
(-) #а дествията по ал. 1 се подписва приемателно=
предавателен прото$ол, единия е$земпляр от $ото
пол!%ава старият !правител, а др!гият се прилага
съгл. %л. -& ал. 1 т. -.
(&) 3нигите по ал. 1 т. - и & за те$!щата и
пред/одните 1* години се съ/раняват ! Управителя.
идея
()) 9лед встъпването си в длъжност Управителят се
представя на собствениците и обитателите и
идея
12?26
проверява дали има промени в данните по ;омовата
$нига.
"л# ,$. <а елтаблото се поддържа извле%ение от
а$товете по %л. 1 съобразно 7риложение " +.
Kелият закон или "елият
правилник са ненужни'
Раздел HF
Би(о*и 7ж9и и бе:оп')о)(
"л# ,+. 7о%истването, обезпаразитяването,
озеленяването и др!гите неотложни санитарно=
/игиенни мероприятия са под ръ$оводството на
Управителя.
(ероятно преписано от
някде
"л# ,,. 5битателите на жилищната сграда са длъжни
да пазят %истота, а $огато това е невъзможно, са
длъжни незабавно да по%истят замърсеното от тя/
ли%но или %рез др!гиго за своя смет$а.
Об%ото задлжение за
неза!рсяване в !алко по-
стро$а 2ор!улировка' (ж' и
&л' -E' ал' E'
"л# ,-. (1) 7о%истването на про/од през снега на
тротоара пред сградата и до в/ода ѝ и
отстраняването на опасните снежни и ледени маси
межд! ' и 1+ %. се организира без забавяне от
Управителя, $ото го възлага на %иста%$ата,
обитател, собствени$, трето лице или го извър0ва
сам.
.ори и да и!а $ра2ик# рядко
се изплнява# така &е по-добре
е да се раз&ита на
4полу-5добровол"и' 0ова# &е
няко, не иска или не !оже да
&исти# не озна&ава# &е не
трябва да плати за това'
(-) Управителят може да състави и гра8и$,
разпределящ деж!рства равен бро $алендарни дни
за все$и апартамент, с из$л6%ение на тези, в $оито
има само нетр!доспособни. 5битателите се с%итат
!ведомени за гра8и$а след залепването м! на
елтаблото и са длъжни да изпълняват деността по
ал. 1 съгласно него.
(&) 7ри вси%$и сл!%аи за деността по ал. 1 се
заплаща според отработеното време.
"л# ,.. (1) .!пането на $илими и др!ги обемни
предмети се извър0ва само на определените за тази
цел места от 'DBB до 1BDBB %аса с!тринта.
По 4стария5 ПП(Р
(-) <е се разре0ава т!пане и изтръс$ване от
прозорците и бал$оните от лицевата страна на
сградата.
По 4стария5 ПП(Р
"л# ,/. <е се разре0ава изливането на вода и
из/върлянето на отпадъци, $а$то и дире$тното
отвеждане на дим и газове през прозорците,
бал$оните и стълбищата на сградата.
По 4стария5 ПП(Р
"л# ,0. 7!0енето в за$ритите общи %асти е
забранено.
Идея
"л# ,1. (1) #абранява се из/върлянето във
вътре0ната и вън0ната $анализация на !вреждащи я
те%ности, вещи, строителни материали, отпадъци,
13?26
те%ни опасни вещества, е$ологи%ни замърсители,
моторни масла и др!ги не8топрод!$ти и др.
(-) Разнос$ите за отп!0ване и възстановяване на
$анализацията са изцяло за смет$а на нар!0ителите.
По 4стария5 ПП(Р о%е
то$ава !алко пре2асонирано
"л# ,2. (1) #абранява се при6тяването на бездомни
$!%ета или др!ги животни във в/одовете,
стълбищните площад$и и др!гите общи %асти на
сградата.
(-) <е могат да се държат животни и птици по
бал$оните, верандите, терасите, таваните и мазетата.
По стария ПП(Р в о%е по-
стара редак"ия'
"л# -3. (1) <е могат да се поставят $а$вито и да е
ли%ни или изоставени вещи или вещества в общите
%асти.
По-кратка редак"ия
(-) Nз$л6%ения за сро$ до един месец на година се
доп!с$ат с предварително разре0ение на
Управителя, $ото, освен в из$л6%ителни сл!%аи,
определя допълнителна те$!ща внос$а $ол$ото за
един обитател за все$и на%енати - O
-
.
Поняко$а се нала$а# оба&е не
трябва да се заобикаля
режи!т за нае!ите'
"л# -$. (1) #абранява се в таваните да се държат
леснозапалими материали, а в мазетата ( а$о не са
спазени противопожарните правила.
По 4стария5 ПП(Р'
(-) 5битателите са длъжни да по%истват ежегодно
таваните и мазетата.
"л# -+. (1) 7оставянето на 8ирми и др!ги вещи на
8асадата на сградата и достъпът до по$рива за
монтиране на антени или за др!ги цели са възможни
само след предварително разре0ение от Управителя.
6алко по-)ирока
2ор!улировка от тази в
4стария5 ПП(Р
(-) <езависимо от административнона$азателната
отговорност повредите при поставянето или
свалянето им се отстраняват от те/ните
притежатели.
"л# -,. #абранява се използването на $онстр!$ции за
простиране на дре/и от бал$оните и прозорците на
лицевата страна на сградата и поставянето на вещи
над нивото на парапета на бал$оните на лицевата
страна на сградата.
По новия ПП(Р
"л# --. #абранява се поставянето на недобре
за$репени предмети на бал$оните и прозорците, а$о
създават опасност за здравето или им!ществото.
"л# -.. (1) 5битателите са длъжни да за$л6%ват
в/одната врата от -- до ' %аса.
6алко по-лабаво закл=&ване
при нали&ие на 2ир!а и липса
на до!о2он'
(-) 1динствено 5бщото събрание може да ре0и
монтирането на домо8онна !редба.
"л# -/. 5битателите са длъжни да използват
те/ни%ес$ото обор!дване в сградата в съответствие
със специалните инстр!$ции за неговата
е$сплоатация и стопанисване.
По 4новия5 ПП(Р
14?26
"л# -0. ;ърва и трес$и могат да се цепят само на
определените за това места в двора и мазетата.
По стара версия на стария
ПП(Р
"л# -1. (1) Aе$и $оли в общото дворно място могат
да се държат само по ре0ение на 5бщото събрание.
(-) #абранява се спирането на превозни средства в
пространството от тротоара до в/ода на сградата за
период по=дълъг от 1 %ас.
идея
"л# -2. #абраняват се свиренето, пеенето,
използването на озв!%ителни системи, 0!мният
говор и !веселения, извър0ването на
производствени, ремонтни и др!ги дености, $оито
нар!0ават спо$оствието на останалите обитатели
във времето от -- до + %аса с!тринта и от 1) до 1,
%аса следобед. Nз$л6%ения се доп!с$ат само с
разре0ение на Управителя.
6алко по-)ирока редак"ия
"л# .3. #абраняват се /върлянето и
възпламеняването на бомби%$и и др!ги запалителни
и изб!/ливи предмети и смеси о$оло сградата, освен
в рам$ите на предварително дадено от Управителя
разре0ение, а$о е извър0ено обезопасяване.
По новия ПП(Р с условия# при
които се допускат изкл=&ения
"л# .$. 5бщото събрание може да !станови и др!ги
мер$и или ограни%ения с цел да се гарантират
ти0ината, спо$оствието, безопасността и редът в
сградата.
Раздел HFF
С'64ии
"л# .+. (1) 3огато !знаят за неспазване на
разпоредбите на за$она, този правилни$ или
ре0ения на 5бщото събрание Управителят и
избрани от него две лица по %л. + ал. -, респ.
3онтрол4орът и др!гите две лица по %л. + ал. -
незабавно съставят $онстативен прото$ол съобразно
7риложение " E, подават втория и третия
е$земпляр в раонната администрация и отбелязват
в/одящия номер вър/! първия е$земпляр.
Не е ясно ко, вр&ва
екзе!пляра на констативния
протокол на нару)ителя +
предпо&ита!е да стане от
Об%ината заедно с *У*На'
(-) 3онстативни прото$оли се съставят за вся$о
отделно нар!0ение, а а$о нар!0ението трае
непре$ъснато ( за продължаването м! след издаване
на на$азателното постановление.
Усложнена
ад!инистративно-
нару)ителна де,ност ;5
З'6л;<и(ел' %':по%е9б'
П'%'&%'= е9и)(*е. 7равилни$ът е приет от
5бщото събрание, проведено на *************,
15?26
отменя вси%$и пред/ождащи го правилници и
противоре%ащи м! ре0ения и влиза в сила от
момента на приемането си.
П%иложеи!
№ 1 към чл. 4.
ПОКАНА
(1) ………………………………………… – (2) ……………………………………… на
Етаната !"#!т$%н"!т& !$'к$ам на "!н"$ан'% чл. 12 "т (ак"на )а
*+,а$л%н'% на %таната !"#!т$%н"!т О#-" !ъ#,ан'% на !"#!т$%н'.'т% на
!/,а0ата на *л. 1222222222223 4 222222 $ /,. 5"6'7& к"%т" 0а !% +,"$%0% на (3)
……..20… /. ((4)……………………) "т (5) ……….. ча!а (6) ………………………………….
……………….. +,' !л%0н'7 0н%$%н ,%08
1. ……………………………………..
2.
5ъ#,ан'%т" -% !% +,"$%0% +,' н%"#9"0'м"!т +" +,'н.'+а на !+а0а-'7
к$",*м. :ланк' )а +ълн"м"-н" м"/ат 0а !% +"л*чат "т ;+,а$'т%л7.
(7) ……………20……/.& /,. 5"6'7
П"0+'!8………………………..(8)
:ланката !% +"+ъл$а какт" !л%0$а8 1 – 0$%т% 'м%на< 2 – кач%!т$" на л'.%т"& к"%т" !$'к$а
(*+,а$'т%л& к"нт,"л=",& 20 'л' +"$%ч% > "т !"#!т$%н'.'т%& км%т)< 3 – 0ата< 4 – 0%н "т
!%0м'.ата< 5 – началн" $,%м%< 6 – м7!т" на +,"$%0ан%< 7 – 0ата на ')0а$ан% на +"каната<
8 – +%чат на Е5& ак" % $ъ)м"н".
?н%$н'7т ,%0 т,7#$а 0а #ъ0% к"нк,%тн" 6",м*л',ан. О#-"т" !ъ#,ан'% н% м"% 0а $)%ма
,%@%н'7 ')$ън н%/"& "!$%н $ н%"тл"н' !л*ча' ' т" к"/ат" % нал'.% к$",*м.
П"каната !% ')/"т$7 $ 2 %к)%м+л7,а А4 (1 )а %лта#л"т" ' 1 )а +,"т"к"лната кн'/а) ' $
малк' %к)%м+л7,' (на+,. A А4BА6) !+",%0 #,"7 на "#%кт'т% ($кл. /а,а'т%) C #,"7 на
"#%кт'т%& к"'т" !% ')+"л)$ат "т л'.а& ,а)л'чн' "т !"#!т$%н'.'т%. D. !л%0$а-"т"
+,'л"%н'%E
№ 2 към чл. 4.
D,ъч$ан%т" ' )ал%+$ан%т" на +"кан'т% !% "6",м7 какт" !л%0$а8
А. На $!%к' малък %к)%м+л7, на +"кан'т% (на /ъ,#а 'л' +"0 т%к!та) !% "т+%чат$а
'н0'$'0*ална ,а)+'!ка ! т%к!т8
1?н%!& (1) ……………20…. /.& $ …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… …..………………………………………… $,ъч'& а (4) ………………………………………………. –
(5) ……………… ……………………… +"л*ч' "т+%чатаната на т")' л'!т +"кана )а%0н" !
мат%,'ал' +" "т0%лн'т% т"чк' ' !% )а0ъл' 0а 7 +,%0а0% на т%)'& 0" к"'т" !% "тна!7. (6)
D,ъч'т%л8 ………….. П"л*чат%л8 ……………………3
Б. Ек)%м+л7,'т% на ,а)+'!к'т% )а $,ъч'т%л7 !% +"+ъл$ат "#-" на /ъ,#а на +"каната А4&
к"7т" !л%0 т"$а !% +,'ла/а към +,"т"к"лната кн'/а. О!та$7 !% "#-" )а 0$%т% !т,ан'.'
+"л% )а +%,6",а.'7. Fа)' "#-а ,а)+'!ка !% !ъ!т"' "т т%к!т& та#л'.а +"0 н%/" '
)а$ъ,@$а- т%к!т какт" !л%0$а8
GА(ПH5КА
?"л*+"0+'!ан'т% +"л*ч'9м% %к)%м+л7, "т "т+%чатаната на /ъ,#а на т")'
л'!т П"кана )а О#-" !ъ#,ан'% на !"#!т$%н'.'т% )а%0н" ! мат%,'ал' +"
"т0%лн'т% т"чк' ' !% )а0ъл'9м% 0а 7 +,%0а0%м на т%)'& 0" к"'т" !%
"тна!78
16?26
а+.
!"#!т$%н'кI "#'тат%л +"л*ч'л 0ата ча! +"0+'!
1.
2.
П"каната % "#7$%на на %лта#л"т" на ………20… /. $ …………. ча!а.
D,ъч'т%л8 …………………………………………………..
G%0"$% (т.%. ,а)+'!к' )а +"кан') !% !ъ)0а$ат )а $!%к' !"#!т$%н'к ("#%кт) ' 0"+ълн'т%лн"
)а $!%к' "#'тат%л& к"/ат" "#%ктът н% !% ')+"л)$а "т !"#!т$%н'ка. Ак" +"каната % +"л*ч%на
"т !"#!т$%н'ка& $ /,а6а П"л*ч'л !% )а+'!$а 1л'чн"3. Dм%!т" на !"#!т$%н'ка& +"каната
м"% 0а !% $,ъч' (а) на +ълн"л%тн" л'.%& '$%%-" )а%0н" !ъ! !"#!т$%н'ка& 'ма-" "#-
#J0%т ! н%/" ' $+'!ан" $ ?"м"$ата кн'/а< (#) на л'.%& *+ълн"м"-%н" $ ?"м"$ата кн'/а<
'л' ($) на л'.%& +,%0"!та$7-" +'!м%н" +ълн"м"-н". D т%)' !л*ча' $ /,а6ата П"л*ч'л !%
+"!"ч$ат 'м%т" ' кач%!т$"т" м* (на+,. !ъ+,*/& +ълн"м"-н'к). Нак,а7 +,а)н'т% м%!та $
!+'!ъка !% )ач%,та$ат ' !ъ-'7т !% +,'клJч$а ! 'м%т" ' +"0+'!а на $,ъч'т%л7.
В. К"/ат" +"каната н% м"% 0а #ъ0% $,ъч%на& ,а)+'!ката на (/ъ,#а 'л' +"0) !ъ"т$%тната
малка +"кана !% )а0,а!к$а& +"каната !% )ал%+$а на $,атата ! т'к!"& а +"0 та#л'.ата +" #.
1:3 !% 0"+'!$а )а $!%к' "т0%л%н !л*чаK8
1?н%!& (1) ……………20…. /.& $ …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
……………….. ………………………………………… $ +,'!ъ!т$'%т" на (7) ……………………………
………… …………. "т а+. (8) … )ал%+'9 %к)%м+л7, "т "т+%чатаната на /ъ,#а на т")' л'!т
+"кана )а (9) ……………… ………………………… на $,атата на а+. (10)…….& +",а0' (11)
………………………………………………...& )а к"%т" !ъ!та$'9 на!т"7-'7 +,"т"к"л. (6) D,ъч'т%л8
………….. 5$'0%т%л8 …………………………3
Г. :ланк'т% +" #. 1А3 ' 1D3 !% +"+ъл$ат какт" !л%0$а8 1 – 0ата ' ча! на $,ъч$ан%т" 'л'
)ал%+$ан%т"& 2 – 0$% 'м%на< 3 – кач%!т$" на $,ъч'т%л7 (*+,а$'т%л& км%т& !"#!т$%н'к)< 4 –
0$% 'м%на< 5 – кач%!т$" на +"л*чат%л7 ($. #%л%к'т% +" #. 1:3)< 6 – +"0+'!'< 7 – т,'
'м%на< 8 – а0,%! на !$'0%т%л7< 9 – 'м% на а0,%!ата ("т!ъ!т$а-'7тI "тка)ал'7т
!"#!т$%н'к)< 10 – 4 'л' м%!т"+"л"%н'% на /а,аа< (11) на+,. "тка)& н%"тк,'$ан% на
а0,%!а& л'+!а на +ълн"м"-н'к.
№ 3 към чл. 4.
ПLMНОNОOНО
П"0+'!ан'7т (1) …………… …………………………… ……………..……….& !"#!т$%н'к
на (2) …………. '0.ч. "т а+. (3) …..& *+ълн"м"-а$ам (4) …………………….
……………………… ………………… …………….. – (5) ………… ………………
…………………& (6) ЕPН …………………….…& +"!т. а0,%! ……………………….
……………………………………. ………………………….. 0а м% +,%0!та$л7$а $
О#-"т" !ъ#,ан'% на !"#!т$%н'.'т%& на!,"ч%н" )а (7) ………20…. /.& +" (8)
………………. т"чкаI' "т 0н%$н'7 ,%0. (9) ……………20..…/.& /,. ……………….
П"0+'!8 ………………………….
:ланката !% +"+ъл$а какт" !л%0$а8 1 – 'м%на +" л'чна ка,та 'л' на'м%н"$ан'% ' ЕHК< 2 –
07л $ а+а,там%нтаI /а,аа< 100 >& ак" % %0н"л'ч%н !"#!т$%н'к< 3 Q 4 на "#%кта
м%!т"+"л"%н'% на /а,аа< 4 – т,'т% 'м%на< 5 – кач%!т$" (л'.% "т 0"мак'н!т$"т"&
,"0н'на& !"#!т$%н'к& т,%т" л'.%)< 6 – 0анн' на +ълн"м"-н'ка – ЕPН 'л' MНR& а0,%! +"
л'чна ка,та< 7 – 0ата на "#-"т" !ъ#,ан'%< 8 – 1$!'чк'3 'л' "т0%лн' н"м%,а< 9 – 0ата '
м7!т" на !ъ!та$7н%.
Пълн"м"-н"т" м"% 0а #ъ0% +,%0а0%н" на ;+,а$'т%л7 $ м"м%нта на +"л*ча$ан% на
+"каната )а О#-"т" !ъ#,ан'% 'л' ч,%) +ълн"м"-н'ка. Пълн"м"-н"т" !% )а$%,7$а
н"та,'алн"& к"/ат" !% 0а$а на л'.%& к"%т" н% % %та%н !"#!т$%н'к 'л' н% % ,"0н'на 'л'
"т 0"мак'н!т$"т" на *+ълн"м"-'т%л7. D "!танал'т% !л*ча' +,%0!%0ат%л!т$а-'7т О#-"т"
17?26
!ъ#,ан'% !ъ+"!та$7 +"0+'!а ! т")' $ ?"м"$ата кн'/а. К"+'% "т +ълн"м"-н"т" !% +,'ла/а
към +,"т"к"ла.
№ 4 към чл. 6. ' 18.
?SMОDЕ D О:OHFЕ RА5FH
а+. '0.ч. ≈ >
1. C
/а,а
10 16&3212
01
2. 5 8&16060
1
3. 5 8&16060
1
4. 5 8&16060
1
5. 5 8&16060
1
6. 10 16&3212
01
7. 1&27 2&07279
3
8. 8&7 14&1994
5
9. 5 8&16060
1
10. 5 8&16060
1
/а,а 1&3 2&12175
6
№ 5 към чл. 7.
5ъ"#-%н'7та ' ,а)+'!к'т% )а ')/"т$%н +,"т"к"л !% "6",м7т +" !л%0н'7 нач'н8
А. О#-" !ъ"#-%н'%. От+%чат$а !% 1 #,. на л'!т А4 ' !% )ал%+$а на %лта#л"т".
5LО:OЕНHЕ (А H(PОFDЕН ПGОFОКОM
;$аа%м' !"#!т$%н'.' ' "#'тат%л'&
О#-"т" !ъ#,ан'% на !"#!т$%н'.'т% на !/,а0ата на *л. 12222222223 4 2222 $
/,. 5"6'7& +,"$%0%н" на (12) ……..20… /.& +,'% !л%0н'т% ,%@%н'78
(13) …………………
;$%0"м7$ам D'& ч% +,"т"к"лът % ')/"т$%н. N"%т% 0а !% )а+")на%т% ! н%/"
+,' ;+,а$'т%л7& какт" ' 0а +"'!кат% +,%+'!. П,"т"к"лът м"% 0а !%
"!+",$а +,%0 ;+,а$'т%л7 $ 7Q0н%$%н !,"к "т $,ъч$ан%т"& !ъ"т$.
%0н"м%!%ч%н !,"к "т )ал%+$ан%т" на !ъ"#-%н'%т". G%@%н'7та м"/ат 0а !%
"!+",$ат +,%0 5G5 $ 14Q0н%$%н !,"к.
(14) ……………20……/.& /,. 5"6'7
;+,а$'т%л8 (2& 6& 15) ………………………..
18?26
Б. Hн0'$'0*алн' !ъ"#-%н'7Q,а)+'!к'. От+%чат$ат !% малк' %к)%м+л7,' (на+,. A А4BА6)
!+",%0 #,"7 на "#%кт'т%.
?н%!& (1) ……………20…. /.& $ …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… … ..………………………………………… $,ъч'& а (4) ……………………………………. – (5)
………………………… … ………… +"л*ч' !л%0н"т" !ъ"#-%н'%8 1П,"т"к"лът "т "#-"т"
!ъ#,ан'%& +,"$%0%н" на (12) ……..20… /.& % ')/"т$%н ' м"% 0а !% )а+")на%т% ! н%/" +,'
;+,а$'т%л7& какт" ' 0а +"'!кат% +,%+'!. F%к!тът на ,%@%н'7та % "#7$%н на %лта#л"т".3 '
!% )а0ъл' 0а /" +,%0а0% на т%)'& 0" к"'т" !% "тна!7. (6) D,ъч'т%л8 ………….. П"л*чат%л8
…………………………3
В. О#-а ,а)+'!ка. Ек)%м+л7,'т% на ,а)+'!к'т% )а $,ъч'т%л7 !% +"+ъл$ат на +"!л%0н'7
л'!т на +,"т"к"ла 'л' на +,'к,%+%н към н%/" л'!т. О#-ата ,а)+'!ка !% !ъ!т"' "т т%к!т&
та#л'.а +"0 н%/" ' )а$ъ,@$а- т%к!т какт" !л%0$а8
GА(ПH5КА
?"л*+"0+'!ан'т% +"л*ч'9м% !ъ"#-%н'% )а ')/"т$7н%т" на т")' +,"т"к"л&
)а +,а$"т" н' 0а !% )а+")на%м ! н%/" ' 0а +"'!кам% +,%+'!& )а "#7$7$ан%т"
на т%к!та на ,%@%н'7та на %лта#л"т" ' !% )а0ъл'9м% 0а /" +,%0а0%м на
т%)'& 0" к"'т" !% "тна!78
а+.
!"#!т$%н'к +"л*ч'л 0ата ча! +"0+'!
1.
2.
5ъ"#-%н'%т" % "#7$%н" на %лта#л"т" на …………….20…. /. $ ……………… ч.
D,ъч'т%л8 …………………………………………………..
G%0"$% (т.%. ,а)+'!к' )а !ъ"#-%н'%т") !% !ъ)0а$ат )а $!%к'. Ак" !ъ"#-%н'%т" % +"л*ч%н"
"т !"#!т$%н'ка& $ /,а6а П"л*ч'л !% )а+'!$а 1л'чн"3. Dм%!т" на !"#!т$%н'ка& !ъ"#-%н'%т"
м"% 0а !% $,ъч' (а) на +ълн"л%тн" л'.%& '$%%-" )а%0н" !ъ! !"#!т$%н'ка& 'ма-" "#-
#J0%т ! н%/" ' $+'!ан" $ ?"м"$ата кн'/а< (#) на л'.%& *+ълн"м"-%н" $ ?"м"$ата кн'/а<
'л' ($) на л'.%& +,%0"!та$7-" +'!м%н" +ълн"м"-н". D т%)' !л*ча' $ /,а6ата П"л*ч'л !%
+"!"ч$ат 'м%т" ' кач%!т$"т" м* (на+,. !ъ+,*/& +ълн"м"-н'к). Нак,а7 +,а)н'т% м%!та $
!+'!ъка !% )ач%,та$ат ' !ъ-'7т !% +,'клJч$а ! 'м%т" ' +"0+'!а на $,ъч'т%л7.

Г. К"/ат" !ъ"#-%н'%т" н% м"% 0а #ъ0% $,ъч%н"& +,а)н'т% +"л%та $ малк'7 %к)%м+л7, !%
)а0,а!к$ат& )ал%+$а !% на $,атата& а +"0 та#л'.ата +" #. 1D3 !% 0"+'!$а )а $!%к' "т0%л%н
!л*чаK8
1?н%!& (1) ……………20…. /.& $ …………. ч. (2) ………………………………………………………. – (3)
…………… …..………………………………………… $ +,'!ъ!т$'%т" на (7)
…………………………………………………. "т а+. (8) … )ал%+'9 %к)%м+л7, "т !ъ"#-%н'%т" )а
')/"т$7н%т" на т")' +,"т"к"л )а (9) ……………………… ………………… на $,атата на а+. (10)
…….& +",а0' (11) ………………………………………………...& )а к"%т" !ъ!та$'9 на!т"7-'7
+,"т"к"л. (6) D,ъч'т%л8 ………….. 5$'0%т%л8 ……………………3
Д. :ланк'т% +" #. 1А3& 1:3 ' 1P3 !% +"+ъл$ат какт" !л%0$а8 1 – 0ата ' ча! на $,ъч$ан%т" 'л'
)ал%+$ан%т"& 2 – 0$% 'м%на< 3 – кач%!т$" на $,ъч'т%л7 (на+,. *+,а$'т%л)< 4 – 0$% 'м%на< 5 –
кач%!т$" на +"л*чат%л7 ($. #%л%к'т% +" #. 1D3)< 6 – +"0+'!'< 7 – т,' 'м%на< 8 – а0,%! на
!$'0%т%л7< 9 – 'м% на а0,%!ата ("т!ъ!т$а-'7тI "тка)ал'7т !"#!т$%н'к)< 10 Q 4 'л'
м%!т"+"л"%н'% на /а,аа< (11) на+,. "тка)& н%"тк,'$ан% на а0,%!а& л'+!а на
+ълн"м"-н'к< 12 – 0ата< 13 – "к"нчат%лната 6",м*л',"$ка на !ам'т% ,%@%н'7 !+",%0
+,"т"к"ла< 14 – 0ата на ')0а$ан% на !ъ"#-%н'%т"< 15 – +%чат на Е5& ак" % $ъ)м"н".
№ 6 към чл. 17.
:T?UЕF (А 20… P.
ПРИХОДИ РАЗХОДИ
А. Сметка на обитателите
1. F%к*-' $н"!к' "#-".........................л$. 1. К"н!*мат'$' "#-" ......................л$.
19?26
$ т"$а ч'!л"8
Q )а л'.а.....................................л$.
Q )а /а,а'..................................л$.
Q )а '$"тн'................................л$.
2. ?,*/' "#-" ..............................л$.
$ т"$а ч'!л"8
Q 0"+ълн'т%лн' $н"!к' ...................л$.
Q 0а,%н'7 ...................................л$.
Q "#%)-%т%н'7 .............................л$.
$ т"$а ч'!л"8
Q )а %л. %н%,/'7 ............................ л$.
Q )а $"0а .....................................л$.
Q 0,*/' .......................................л$.
2. (а т%к*-" +"00ъ,ан% "#-" .........л$.
$ т"$а ч'!л"8
Q )а $ъ)на/,а0%н'7 на ч'!тачка ........л$.
Q )а 0,%#н' +"+,а$к' ......................л$.
Q 0,*/' .......................................л$.
ОБО ПРИХОДИ А ....................л%$а ОБО РАЗХОДИ А......................л%$а
Б. Сметка на !об!т"ени#ите
1. П,'9"0' "т на%м' "#-"................л$.
2. П,'9"0' "т $н"!к' "#-"...............л$.
$ т"$а ч'!л"8
Q )а V"н0 1G%м"нт ' "#н"$7$ан%3........л$.
Q )а 0,*/' ,%м"нт'.........................л$.
1. Gа)9"0' )а ,%м"нт на "#-' ча!т' "#-"
................................................л$.
$ т"$а ч'!л"
Q $ъ)ла/ан% на +,"%кт',ан% .............л$.
Q !т,"'т%л!т$" ..............................л$.
Q !т,"'т%л%н на0)", .......................л$.
Q 0,*/' .......................................л$.
ОБО ПРИХОДИ Б....................л%$а ОБО РАЗХОДИ Б .....................л%$а
ОБО ПРИХОДИ А$Б ................л%$а ОБО РАЗХОДИ А$Б .................л%$а
№ % към чл. 25.
О:GА(ЕW НА ?ОNОDА КНHPА
А. ;ка)ан'7
2 F'т*лн'т% !т,ан'.' +" #. 1:3 ' 1D3 !% "т+%чат$ат ! /"л7м @,'6т ' ,а),%0ка& а
"!танал"т" м7!т" на !т,ан'.ата !% "!та$7 +,а)н".
2 5ъ-'н!к'т% л'!т"$% +" #. 1P3 !% "т+%чат$ат +ъ,$"началн" ').7л" ' 0$*!т,анн" !
+%K)ана ",'%нта.'7. 5ам'т% +"л%тата !% +"+ъл$ат !ам" на ,ъка.
2 D 0"лната ча!т на $!7ка !т,ан'.а +" #. 1P3 !% +"+ъл$а н%/"$'7т ' на "#%кта н"м%, (M'!т
4 ……….. "т +а,т'0а на "#%кт 4 ……………….. ).
2 П"+ълн%н'т% !т,ан'.' !% +,'клJч$ат "т ;+,а$'т%л7 какт" % +"!"ч%н" $ чл. 26 ал. 2 ПDG.
2 П,' +,"м%н' $ +"0л%а-'т% на $+'!$ан% 0анн' м"/ат 0а !% "т+%чат$ат !ам"
!ъ"т$%тн'т% ,а)0%л'. О!танал'т% +"л%та& ак" !а "т+%чатан'& !% )а0,а!к$ат. П"0
+"!л%0н"т" +"+ълн%н" +"л% !% +"!та$7 0%#%ла ч%,та ' ;+,а$'т%л7т +"!"ч$а 0атата '
+"!та$7 +"0+'!а& 'м%т" !' ' +%чат< +"0+'!$ат !% ' на+'!$ат 'м%т" !' ' )а7$'т%л'т%.
5та,'7т ,а)0%л !% )а0,а!к$а ').7л" ! 0'а/"нална л'н'7 ' 0" н%/" !% +"!"ч$ат н"м%,ът на
н"$'7 л'!т ' 0атата.
2 Н% !% )а0,а!к$ат +,а)н'т% +"л%та $ ,а)0%л XY (*$%0"мл%н'7 )а "т!ъ!т$а-')& а
+,'клJч$ан%т" ! 0%#%ла ч%,та ' +"0+'!' !% ')$ъ,@$а $ъ$ $!'чк' !л*ча' на0 т79.
;$%0"мл%н'7та !% +,а$7т "т л'.%т"& к"%т" -% "т!ъ!т$а 'л' "$ла!т%н" "т н%/" л'.%.
2 О#'тат%л' +" !м'!ъла на ПDG !а !л%0н'т% л'.а& ак" +,%#'$а$ат $ "#%кта +"$%ч% "т 15
0н'8 +" т. YYY.1. Q !"#!т$%н'.'т%& к"'т" +,%#'$а$ат $ "#%кта (чл. 12 ал. 5)< +" 2. Q чл%н"$%т%
на 0"мак'н!т$"т" на !"#!т$%н'ка (ал. 2)< +" 3. – на%мат%л7т& $кл. на н%'л'-н"
+"м%-%н'%& $кл. J,'0'ч%!к" л'.% (ал. 1& 2& 3)< +" 4. Q чл%н"$%т% на 0"мак'н!т$"т" на
на%мат%л7 (ал. 2)< +" 5. Q чл%н"$%т% на !%м%K!т$ата на !"#!т$%н'.'т% (к"/ат" !ам'т%
!"#!т$%н'.' н% +,%#'$а$ат $ "#%кта 'л' 'мат "т0%л%н #J0%т) ' на "#'тат%л'т%& /"!т'т%&
+"!%т'т%л'т%& $ла0%л.'т%& !л*'т%л'т% (л'.а& к"'т" "!ъ-%!т$7$ат 0%Kн"!тта на
J,'0'ч%!к" л'.%)& ак" н% +"+а0ат +" н7к"7 "т +,%09"0н'т% т"чк' (ал. 2& 3).
2П"л%тата ! н"м%,а !% +"+ъл$ат какт" !л%0$а8 1 – Н"м%, на "#%кта $ !/,а0ата< 2 –
1а+а,там%нт 43& кат" н"м%,ът !ъ$+а0а ! н"м%,а на "#%кта< 1')т"ч%нI )а+а0%н /а,а3< 3 –
началната 0ата на "#'та$ан% н% !% +"+ъл$а )а )а$а,%н'т% !л*ча'< 4 – $'0 на ,"0!т$"т"&
!ъ+,*%!к" !ъ'т%л!т$"& !ък$а,т',ант ' 0,.< 5 – $. "#7!н%н'%т" $ +,%09"0ната
)$%)0'чка< 6 – на $+'!$ан% +"0л%ат $!'чк' '$"тн' (чл. 7 ал. 7 (;Е5) н%)а$'!'м" ч% !%
так!*$ат !ам" +"0л%а-'т% на ')$%0ан% (чл. 51 ал. 7 (;Е5)< 7 – 'м%на +" л'чна ка,та
'л' на'м%н"$ан'% ' ЕHК< 8 Q 4 на "#%кта м%!т"+"л"%н'% на /а,аа< 9 – т,'т% 'м%на< 10 –
кач%!т$" (л'.% "т 0"мак'н!т$"т"& ,"0н'на& !"#!т$%н'к& "#'тат%л)< 11 – 0анн' на
20?26
+ълн"м"-н'ка – ЕPН 'л' MНR& а0,%! +" л'чна ка,та< 12 – 0" "+,%0%л%на 0ата 'л'
1#%)!,"чн"3< 13 – 0ата ' м7!т" на !ъ!та$7н%.
Б. F'т*лна !т,ан'.а на кн'/ата
ДО&ОВА '(ИГА
(А )И*И(А+А СГРАДА В Р,)И& (А ,+А)(А СОБС+В,(ОС+-
нами.а/а !е "
ОБ*АС+ 0000000000-
ОБИ(А 0000000000
ГР. 0000000-
РА1О( 200000000003-
4*. 2000000003 № 000
(а$%0%на на8 ………………20… /.
П%чат на Етаната !"#!т$%н"!т8
В. F'т*лна !т,ан'.а )а "#%кт
О#%кт 4 (1)…
(2)……………..
Г. 5ъ-'н!к' !т,ан'.' на ,%/'!тъ,а
21?26
5. И(6ОР&А7И8 ЗА СА&ОС+О8+,*(И8 ОБ,'+9
4 на "#%кта +" +лана на !/,а0ата8 …………………….. D'08 (2) ……………………………………………………
Ета8 ………………………… . ?7л $ "#-'т% ча!т' на !/,а0ата8 …………………….
П,'л%а-' ма)%та ' та$ан'8 ……………………………………………………………………………………………………………….
55. СОБС+В,(И': С;СОБС+В,(И7И9
1. ………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………..
(Hм%на +" л'чна ка,та – )а 6')'ч%!к' л'.а< на'м%н"$ан'% ' ЕHК – )а J,'0'ч%!к' л'.а)
N"м%нт на +,'0"#'$ан% на !"#!т$%н"!тта8 (3)…………………………20…/.
А0,%! )а $,ъ)ка& ак" н% "#'та$а "#%кта8 …………………………………………………………………………….
(N"#'л%н) т%л%6"н )а $,ъ)ка8 …………………………………………………………
Hм%Kл8.…………………………………………………………………………………….
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
555. ОБИ+А+,*И9
1. 5"#!т$%н'кI 5ъ!"#!т$%н'.'& к"'т" ')+"л)$ат "#%кта8
'м%на +" л'чна ка,таI на'м%н"$ан'% 0ата на
,а0ан%I ЕHК
начална 0ата
на "#'та$ан%
(3)
/. /.
/. /.
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
2. Rл%н"$% на 0"мак'н!т$"т" на (!ъ)!"#!т$%н'ка& к"'т" '$%7тI +"л)$ат )а%0н" ! н%/"I н%78
'м%на +" л'чна ка,та $,ъ)ка (4) ,"0%н(а) начална 0ата
на "#'та$ан%
(3)
/. /.
/. /.
/. /.
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
3. F'т*л7, на 0"/"$",а )а на%мI на на!тан'т%лната )а+"$%08
'м%наI на'м%н"$ан'% ,"0%н(а)I ЕHК начална 0ата
на "#'та$ан%
(3)
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
/.
/.
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
4. Rл%н"$% на 0"мак'н!т$"т" на т'т*л7,7& к"'т" '$%7тI +"л)$ат )а%0н" ! н%/"I н%78
'м%на +" л'чна ка,та $,ъ)ка (4) ,"0%н(а) начална 0ата
на "#'та$ан%
(3)
/. /.
/. /.
/. /.
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
5. ?,*/' "#'тат%л' +" !м'!ъла на П,а$'лн'ка )а $ът,%@н'7 ,%08
'м%на +" л'чна ка,та кач%!т$"
(5)
,"0%н(а) начална 0ата
на "#'та$ан%
(3)
/. /.
/. /.
/. /.
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
<=. ПРИ+,)АВА(И И*И ВЗ,+И ЗА О+Г*,)ДА(, В ОБ,'+А )ИВО+(И
$'0 (6) "+'!ан'% !"#!т$%н'к начална 0ата
на
+,%#'$а$ан%
/.
/.
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
=. П;*(О&О(О ЗА ПО*4>АВА(, (А ПО'А(И ЗА ОБО С;БРА(И, И ДР4ГИ С;ОБ,(И8
П"0+'!ан'7т (7) ………………………………………………………..……….& (!ъ)!"#!т$%н'к на а+. (8) …..&
*+ълн"м"-а$ам (9) …………………….……………………………………………………….. – (10)
……………………………………………& (11) ЕPН …………………….…& +"!т. а0,%! ……………………….
…………………………………….………… ……………….. 0а +"л*ча$а "т м"% 'м% ' )а м"7 !м%тка
!ъ"#-%н'7 +" (ак"на )а *+,а$л%н'% на %таната !"#!т$%н"!т. Пълн"м"-н"т" $а' (12)
………………….. (13) ……………20..…/.& /,. ………………. П"0+'!8 ………………………….
(ал'ч%н" на8
…………20… /.
M'!т "т +а,т'0ата&
+"+ълн%н +,'
+,"м7на на 0анн'т%8
………………
=<. 4В,ДО&*,(И8 ЗА О+С;С+ВАИ ПОВ,>, О+ &,С,7 ОБИ+А+,*И
'м% "т!ъ!т$'% 0ата на
*$%0"м7$ан%
+"0+'!
начал" к,аK
П,"0ъла$а на л'!т "т +а,т'0ата8 ………………
M'!т 4 ……….. "т +а,т'0а на "#%кт 4 ………………..
№ ? към чл. 31.
2H)$л%ч%н'%т"& к"%т" !% )ал%+$а на %лта#л"т"& $клJч$а акт*алн' т%к!т"$% на +"!"ч%н'т%
+"Q0"л* ,а)+",%0#'& "т+%чатан' $ 0$% к"л"н' ! такъ$ @,'6т ' +"л%та& ч% 0а !% +"#',ат на
2 'л' 3 !т,ан'.' А4.
2D начал"т" !% +"!та$7 )а/ла$'% 8 1H)$л%ч%н'% "тн"!н" +,а$'лата )а $ът,%@н'7 ,%0 $
Етаната !"#!т$%н"!т на *л. 1222222222223 4 22223
2 П"0 +"0)а/ла$'% 1(ак"н )а *+,а$л%н'% на %таната !"#!т$%н"!т3 !% "т+%чат$ат чл. 5& 6&
7& 14& 23& 38& 39& 48 – 51& 55& 56 "т т")' )ак"н.
2 П"0 +"0)а/ла$'% 1(ак"н )а !"#!т$%н"!тта3 !% "т+%чат$ат чл. 41& 45 "т т")' )ак"н.
2 П"0 +"0)а/ла$'% 1П,а$'лн'к )а $ът,%@н'7 ,%03 !% "т+%чат$ат чл. 1& 2& 3& 8& 9& 12 – 15&
18& 26& 32 – 51 "т на!т"7-'7 +,а$'лн'к.
2 Нак,а7 !% +"!"ч$а *%# а0,%!& на к"Kт" % 0"!тъ+%н +ълн'7т т%к!т на ПDG.
№ @ към чл. 52.
?" Км%та на ,аK"н 122222222223
/,. 5"6'7
КОН5FАFHDЕН ПGОFОКОM
+" чл. 57 (;Е5
;$аа%м' /Qн Км%т%&
На (1) …………20… /. $ /,. 5"6'7 0"л*+"0+'!ан'т%8
1. (2) ………………………………………………………………………… – (3)
……………………… …………… на 'л'-ната !/,а0а $ ,%'м на %тана
!"#!т$%н"!т& нам',а-а !% $ /,а0 5"6'7& "#ла!т 5"6'7Q/,а0& "#-'на
5т"л'чна& ,аK"н 1222222223& на *л'.а 1222222222223 4 2222<
2. (2) …………………………………………………………………………………….. '
3. (2) ……………………………………………………………………………………….. –
+"!"ч%н' $ G%@%н'% на О#-"т" !ъ#,ан'% на Етаната !"#!т$%н"!т 4 …& +"
+,"т"к"л (4) ………………..
К"н!тат',а9м% !л%0н"т"8
На,*@'т%л8
(2)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Кач%!т$"8 (5) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
?%K!т$'7&
#%)0%K!т$'7
&
"#!т"7т%л!т
$а8
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
D,%м%8 (6) ………………………………………………………………………………………
N7!т"8 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
На,*@%н'
,а)+",%0#'8
(7)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
5$'0%т%л'&
0"к*м%нт'8 ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
N"л'м 0а #ъ0% !ъ!та$%н А;АН ' 0а н' ')+,ат'т% к"+'% "т н%/" ' "т
нака)ат%лн"т" +"!тан"$л%н'%.
Към %к)%м+л7,а )а Км%та +,'ла/ам%8
1. Ек)%м+л7, "т на!т"7-'7 +,"т"к"л )а $,ъч$ан% на на,*@'т%л7 +,'
+,%07$7$ан% на А;АН.
2. (а$%,%н" к"+'% "т П,"т"к"л (4) ……………………………..
3. (8) ….
П"0+'!'8
1………………………………………………. 2…………………………………………………
3…………….………………………………….
П"л%тата !% +"+ъл$ат какт" !л%0$а8 1 – 0ата на !ъ!та$7н%< 2 – 'м%на +" л'чна ка,та '
0,*/' $ъ)м"н' '0%нт'6'ка.'"нн' 0анн'< 3 – 1*+,а$'т%л3& а ак" на,*@'т%л %
;+,а$'т%л7т !% !ъ!та$7 "т К"нт,"л=",а< 4 – н"м%, ' 0ата на +,"т"к"ла +" чл. 8 ал. 2 ПDG<
5 – !"#!т$%н'к& "#'тат%л& …< 6 – +"!"ч$а !% 0атата ' ча!ът& а ак" н% !а ')$%!тн' –
!%0м'.ата& м%!%.ът& ча!тта "т 0%н"н"-'%т"< 7 – ! .'6,' ' !ък,а-%н'7 (чл.& ал.& т.) "т
(;Е5 'I 'л' ПDG< 8 – ')$л%ч%н'% "т ПDG& ак" % на,*@%н т"K& ал#'& 0,*/' 0"к*м%нт'.
?$% "!"#%н' 9'+"т%)'8
2 На,*@%н'%т" % ')$ъ,@%н" "т л'.% 0" 16 /. 'л' +"!та$%н" +"0 +ълн" )а+,%-%н'%8 $
+"л%т" 1на,*@%н' ,а)+",%0#'3 !% +"!"ч$а ' 1чл. 26 ал. 33 (АНН& !+",%0 к"Kт" $ т%)'
!л*ча' "т/"$а,7т ,"0'т%л'т%& +"+%ч'т%л'т% 'л' на!т"Kн'.'т%& к"'т" !ъ)нат%лн" !а
0"+*!нал' ')$ъ,@$ан%т".
2 На,*@%н'%т" % ')$ъ,@%н" "т л'.%& к"%т" н% % !"#!т$%н'к 'л' "#'тат%л (а на+,. /"!т)8 $
+"л%т" 1на,*@%н' ,а)+",%0#'3 !% +"!"ч$а ' 1чл. 15 ПDG3 & !+",%0 к"Kт" $ т%)' !л*ча'
"т/"$а,7т !"#!т$%н'.'т% ' "#'тат%л'т%.
D т%)' 0$% 9'+"т%)' кат" 1на,*@'т%л3 !% +"!"ч$а л'.%т"& к"%т" -% н"!' "т/"$",н"!т& а $
+"л%т" 10%K!т$'7 ' #%)0%K!т$'73 !% 0"#а$7т 0анн'т% )а +,%к'7 ')$ъ,@'т%л ' )а
н%"!ъ-%!т$7$ан%т" на на0)",. D,ъ)ката м%0* т79 (,"0!т$"& +"кана) !% 0"#а$7 $ +"л%т"
1кач%!т$"3.
Ак" к"н!тат'$н'7т +,"т"к"л #ъ0% $ъ,нат "т "#-'н!ката а0м'н'!т,а.'7 +",а0'
н%,%0"$н"!т' 'л' нака)ат%лн"т" +"!тан"$л%н'% #ъ0% "тм%н%н" +",а0' +,".%0*,н'
на,*@%н'7& ак" % н%"#9"0'м" ' $ъ)м"н"& !% !ъ!та$7 н"$ +,"т"к"л )а !ъ-"т" на,*@%н'%
' !% +"0а$а $ ,аK"нната а0м'н'!т,а.'7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->