piano follecfions Hll1fiDOm "ElIRTS

s t e i n & BnTThE

t: t!. (J) ~c ~ (J) m 9U 0

~t;fL t~ ~ ~ (J) V't"'? V't"'? (J) ~c ~ ~j: ~ fiiJii~~ ':1vlJ:~:~LC

PI ~ t? L "l ~ ~ L -r "l Q (J) t!. is -7 0

~ (J) ~c ~ iJ{ -7 ~ Q ~ -7 ~: 7 Jv ~ V':t ~ Wi ~ ~ ~ (J) ~c ~ iJ{t:: flJ t? -7 ~-7 ~:;( n 71 ~Wi < 0

.11 (J)'f.~: ~0 -r I 1t9RJ t L -r 1: ~;fLQ t::flJ ~:~ ~.: ~:*f0 -r "l Q 0

\

:;;--

it dII· 7°U T'.:;J.. - -lj--

~ l1 ~ ~ (Yoko Sh im o m u r a )

STAFF Profile

( 1*) iJ 7' :1 c-, (1*) A ~ ry J.. 'r . .r; z: '7 ~ A -a:- iI;f 'C , :m:tE 7 1) ~ A ~ ry J.. y . .:r..:::.. '7~ A "C'if)lt"lkf'F~:: ~::l:, 1717"· 7' 717 J" 1 r·1 i'fJ, 1~~UfimJ ~1) ~:A, I ::t-:';~f~· A I\~'Y J ~l) ~ :A~t' 0 !f~ A 51! ~::73tQ15 dB-a:--'f.m ~t Q 0

~G~::, IFFJ~l)~A'RdJfft:IFINAL FANTASY Versus XIIIJ if)m~~~2L~mW~G~§-a:-.~Qf'FdB.o http://www.midiplex.com/

e:7/7v~~

-g!f¥ ~ (Sachi~o Miy an o )

196 9:¥1: i no JI05t~WJ*"P1'f~"PffiHt:dBf"}¥~o

± ~::, 1!9!: jlIfi 1'f~ ~:1:,;-lj- ~ r~::;B ~t Q:t ~ 7" A l- v~ ~ ~ B: '(}'y v:';~ '" ~ t L -C1i5!fJJ q:t 0 iliJE:O)~1JDft:rfl.tL-C, 1:E~aif)~~J (1'f~ : ;ffij:*~q~) IlUiliJ (1'f~ : j1ja~f~fIA) II±I Dif)~"~mJ (1'f~ : 1JD~~1R~iJl)~t'0)I!9!:jlIfi, liWi~l~t>~i'- : &6~"iL~7~'7~AJ IVoices-from FINAL F ANT ASY J I ~n~iniit]!!igJ ~t'if):1 :';-lj-~ l'O)'ii,», fl III ~ i'-, -'f. .~~t'O)~ dByv:,;~~-'f.m~t-C"~Qo it:'le:y / "C'*'"(:'Q 8*O)ff·tj!1l[kJ ~t', e:y /yv:';~ft:rfl.~~H~o

http://www.miyano.biz/

e:7/7v~~

.. [jijJ!( #iI: (Kameoka Natsumi)

1980:¥ 1: i no JIO¥- ~f,fij*"P1'f~ "PffiHt: dBf"}¥ ~ 0

:t ~7" A r v~ ~s:';-a:- ±~::, 11 T:A"? 1 i- 7':'; J I FJvy~ ilif)m J ~t"U f~ 'r :::..;)~, 8* Iii IA ry 1:::" ~ r'7 FJ ~ t'O) ~,;1... ~ ~iJ Jv, If~ A, :1:,;-lj- ~ l-, l±lliit ?p.11~~:: iJt I) ¥i5!fJJ q:t 0 2008:¥jff'J'C if) -rH ~i'- ~ if)A:;_7. l- 'r Jv}"\A I drammaticaJ 0):t~7" A l- v~ ~s :,;~-'f. mIt Qo 2009:¥1HJH~H 7'O::t-:t:,;· A~~:t A tic if.fg~1'f m~H::lQIIJ~1'f-a:-~ttt L, * *'HI nlG if) 7 Jv:t 7" i,» G ~ IAJ ~, /\ :,; I" i,» G l[k ~ if) i "C', ~ '" :,; Jv -a:- p", b T ilf> G ~ Q *'HI nlG ~:: ~ IjJM Jt < ~ ~ t' Q 0 q:t "C' ~ *. tB i,» "J i* -'f. ~ 'r v:'; ~ i,)~ 1~ ~ "C' ilf> Q 0

e:7/7v~~

r::p LlJ t-f: Z (Hiroyuki Nakayama)

1979:¥1: i no *Jjt~1fij*"P1'f~"PgHt:dBf"}¥~o

~mm"O) dB 0) ~¥.~, ~l) 'r 00 "if) dB (7 7:';~ ~~) if) ~R~, TV 7'~A'Y:::";) O)5t!l!t "C'~ iIlU 1t:·*'HI dB 1i5!fJJ q:t 0 ± ~*'HI dB1t: rfl. I::Xbox360 17 Jv~ F7:f:,; J lOA r·:t 7'71= 1 J , :::.. :,; T :,; I" ~ D S 17 71 T Jv 7 7 :,; ~ ~ ~ III :t ~ 7' z: :,; ~'J if) :t ~ 7" A l- 7 y t- :,; ~ ~ t' , .:c if) ftI! -tj- :,; r 7 C D 'b ~H~~ 0

e:y:::.._7. rt L -C'b;t?p. < if)i~*~~:: I±Ir~, 8 *71 )vl\~.:c:::.. ~ t if) ~i~~, 1!9!: jlIfi 'TV:1 "'? -~;.--Ij" -; ~O) e:y / ~*~, iJ1i!IJ {::l:?P ~{:: bt':Qo ;miEle:y / if) 15 dB·;f3lili L-~i1il:* J

PIANO SOLO

ona

62p

LOVE THE ORIGINAL

~li!<7J:::7t:'-I;t'i""'iLh

piano follecfions Hll1fiDOm HEftRTS

s i e i n & BHTThE

Scherzo Caprice on a Theme of Never Land

~OO'II'J*llibJ,n,Q *J! LJ?~Tv' il±!C:T 0 ~;b 01!fO)t!Jt.:r~ 1 _) - V ~-tt,Q ±Jrnj'fGWlil~;(I'~:o ~jENi;Q'~ v'C:

T;Q'=P~:;t;7 Y-7"~1tHln~n,Q d: 0 ~:, d: < ~ Gv'1 L J: 00 liBEl ~:-m:{'~ii:~, ib I:: t;jJf'lO)jJ~ 1bt < 2:. (:;Q'::kWC:T 0 _) U j" 1 -~::k ~ iJ: 7 v- ;Z:'c: I:: G.z 1 L J: 00 #JI.'II'JI¥J iJ:q:t rs~#Gt;:J:±Jrnl'iG I:: M Jt ~-tt, ~lO)1frEn~ d: < ~ C-Ci~* L 1 L J: 00 [fll'iG5tt;:J:'ti:5E Lt':T :/)t'~qo-7'LiJ:;Q'G _) U T 1 - I:: li'iUDfE:jf~ -::>~~;Q'~:i~* L 1 L J: 0 0 .~ A Tj-- l- tHTi?*-tt,Q rS(O) d: 0 ~:~illllll~/}, L-::>~t,Q I:: ~ LV' I:: ,1!Iv' 1 To [HI;Q' c,*z:.jIjU= ;Q,~t-c ~;:J:WU'~ Lv'~It!J%.c:o *i.iU:;%t16 < < V) 1 L J: -) 0

Sinister Sundown

ffiiJJrg;ibJ,n,Q ~r.~ y -:-- 0) il±!C:T 0 {fO);jOl ~frjjj.z, 'r - T 1 qo CL v- Y 3 :-- ~ d: < ~}Jl, L -c <t!~ 1,'0 ~~ t: 1';7 {::-- l , ifz ~ ~illWWJ ~ -tt,Q 2:. I::~: d: -:::> -c d: i) -~ 1) ;( .ld:ftiiJJ~;Q'j:\!1 L, ~il±!;Q'~ ~ ~ ~ I:: Lt.: <b 0) ~:iJ:V) iTo ~'itiiID~i1~7J'I::-Ct~v'O)C:, JIjif!flft:IjJ]i)"i}.z -C_) 1)/\1) ~-::>~t1 LJ: 00 [gj'fG5tc:~;:J:~ill~ ~~;b iJ:H~*~'L'7Jqt-c < tf.~ 1,'0 ft=PO)/\:; {: - v ~~;:J: -:::> ~ V) I:: 007J'-tt,Q 2:. I:: c:~tR:~ i::jJ~m ~ ~~Jl C:~,QC:LJ:00~[fl$5tc:ti~{f#.~m<gLJ?~~C,Q_)UT1-#m-C~1To TA-l-~~~ L, -Cv':pH:_) uj"1-Hx-:::>-c< t!'i5:v'o ~~l);(AiJ:I::'7J't@lJftiJ:*il±!C:T7J', 1f~;:J:~-:::>( V)MIt'l'i'L 1 LJ: 00

Wonderland's Surprises

7" i- 1 q:t0) d: 0 ~: 71 = n- F I:: /\ l- }vO)T-?7J'¥i1'±T,Q il±!c'To _) 1) /\ 1j7J'-::> < i~*~T,Q I:: d: v'c' L J: 00 71 -)v FO)il±! With' Y :; 1'c:, I:: 2:.;:' 1::' 2:.;:' m-c ( ,Q 165t{f1H'~it;fiJ:v' d: -) ~:3n.~-::>~t-c ( t! ~ 1,'0 1Ai;Q'GO)/\ 1, )vc'T7J', i:k:L-cm< tj V) T~"tjv'd: 0 ~:o IE] t;:J:lI~IU:, 1frEn~::k~ OJE.z -CJ?1 L J: o 0 ~9/Hp El 7J' C, t;:J:p;jjif ~:~;b ~ n f L -:::> I:: V) UfJZv'_tJj-C ( t! ~ 1,'0 [Q]~;:J: 2:. 0) il±!1ljE-O)Pl'fV'j'/lfr)fC:T 0 i? J: -:::> I:: Lt.:W21~~~:~1& L -c J? 1 L J: 0 0 jlH~~;:J:U~7J'~:jjJ~ G L < i~* L -c J? -c < t!'i5: 1,'0

Lazy Afternoons

0) 1::'7J'C" 1::'2:. I:: tj < / A Y n- v:; ;7 tj il±!C:T 0 ,1ill,O):Jjtv'T-? ~~ L < l:fXv'_tJt'-C < t! 'i5: 1,'0 _) U T 1 - ~~lji ~ iJ:7J' G'fOifN'Ii 'i5:.z -CV',Q I:: 2:.;:' f;:J:, 'fDifO)if:l:~ Ij, ~ 16~: L, _) U j" 1 - ~ ~illWWJ ~ -tt,Q 0)7J'/\7 :-Ad:<~L<.~-tt,Q~1:--l-C:To«-A71:--0).~tiffiif0)8v)~ •• T,Q0)~I::-ctm~tjo)C:. ~I& L 1 L J: -) 0 11] 7J' G 0) p;jjifO) 16 5J\.if11'f;:J:i!il~7J'~:i~* L, l#i '" ~:m V) l:~t'-C 1E][fl t,G5J\.~ F 7 ? l' 'J ;7 ~: ~JlC:~,QI::~iJJl¥JC:To[Q]ti, ibC,~I6-CL-:::>I::V)I::T-?#.;bn1To~~T,Qft=P0)7v-At ::ktJJt:, ~1JH c:n':pH:i~* L 1 L J: 00

Night of Fate

;/:-- 7" )vtj T -?7J'.g,;f;:l!7J'~:~1~ L n' < il±!C:T 0 1iiWWJ~: tj V) T ~'tjv' d: 0, ji\?"II'J~:~ Ivt!i~*~'L'7J'~t 1 L J: -) 0 ~~J!, s: =PO) 1J ;( A ~ L -:::> 7J' V) ~u Ivt!l: c'O);b=PC:T 0 I5L~fH= tj G tj v' d: 0 3n.~ -::> ~t-c 0 [g c: ~;:J:ft=p~:~;b 'i5: n f ~=DfE:jf Hxv' l:~j-C < t! 'i5: 1,'0 q:t r.HiG5t11] 7J' c, ~HJJJllI¥J ~:, -t- 0) q:t c: t 7 '7 7 '7 ~-tt fZO)ib,Q llfE:jf~ 0 [Q] 7J' G~;:J: l- :; jJ - Y 0) d: 0 ~:~1~7J'~:, rn 0) T-? ~:~,Q 1 c:0)W21~ ~.~I& L -c J? 1 L J: -) 0 [J ~~ 0)':1- >,'c:~;:J:~(v' t 'K~C:T7J\ tjt!njl,1 f~:*'" L < j~* L -c J? -c < t!~ 1,'0

A Very Small Wish - Monstrous Monstro

iWRlW:1Al - [ill - code (A O)IJiJi)'t) ~: 7J: 0 -C1,' i To IAl I;J:;< )VA. / to L'i' :a:-*=:b1', :R~:a:-*lYt-:Jr!llJ:§<1.\ 1L:fi,)'£ < 7J: to 7J: v' J: -) I:i'(i[* L -c < t!. 'i' 1,'0 [Q] IV\ J- )vO) !llen: 7J: ~ 0)1:, ~1*J'J9 I:i~ L < t3Z:05i¥JI:ft£ !l b i%'i 1,,0) 1:, T} ;(A i,)'Mn7J:v' J: -) I: HEll''! 0)/\7:a:- L0 i,)' D Jeif L i L J: -) 0 :t;7 1;1-'7~i,)'?fr1,'o)1:, fEi:a:- Jtlf'~ J- v-'::' / :7"i,)'£'~I:7J: D iTo 1L:f0) 11;1') 1;1 1;1- 1;1- J O)if%i,)':±~;< a 7"1 - t:7J: ~ 0)1:, 1')0 ~ JL--:J J: -) 1:~1*:a:-::r / J- a -]v L -c < t!."2: V'o ITl i,)' to 1;J:9;' LJr!llJ:§<1.:a:-iJl;:;Z_ -cmr 1::;< T) r . T) :a:---:J It-c < t!."2:v,o codel;J:~'ki¥J1:I;J:;):<, i,)'--:Jffi\I;'i'Iff:a:-An1'I:~lj!< I:: 3t!llJ:§<1.i,)'1±I iTo

Hollow Bastion

1I!!~1*:a:-1%I:3ti'!cT ~ 85tifq~0) '7 v- ;(i,)'5i'8i'-0);t:IJ* t, 0 D, I::~:':' i,)'~1!ll!ffi\I;:a:-MLI±I L -C1,' i To 318 + 2t80) T} ;( A 1:'t1!!:n, "2: to I: 2/j,.!lp1ll-1lL1: '7 v-;( :a:-:k~ < I:: G;z_ to n~ J: 7 1:7J: ~ I:: d::V'1: L J: -) 0 -) tl D :a:- ffi\I; t; -c, L i,)' l~lit7J: T) ;( Aj~:a:-1%I:f;fi:) i L J: -) 0 7' / /\-~ Jy"]v 0) i,)"tT i~~~: l;J:jl!lHLv', :7 T} 77J:if:a:-Mi,)''1±~ J: 7 !l~f&L -c < t!."2: v'o [f] i,)'to IHi1';J]O)'1''7:a:- EHlftL iTo -,(-O)ji, ITlx)'to:Jl}'CF"2: to I::k ~ 7J:{)(7J: ~ '1''7 HHlft LiTo i~4 l:i~4 ,:~ D J:Jrn' ~ i L J: 70 [l] i,)' to {;J::7 '7 '1 '7 '):7 7 O)~ iJ:&ffi\I;Bt,HIli ~"--:J--:J, i~4 t:*~*ii-" I:: iDJi,)'v> i To :§<1.HI061":liiJti 1::*rF:iJ Hg~ "2:1'i1'!* L-c < t!."2:

Medley of Conflict

~7.0);<~v-1:To ffY/I::M.L-ChiLJ:-)01Al0)1L:f~0~~~~~~n~t,~*~~iL<0 il2l {H£ < 7J: D T ~"1', Jlii{i'7J:H''I'.!lV:;ji,I; D 0)0 ~ 165tifq~ :a:-j§j:~f& L -c hi L J: -) 0 il2l5 ~ 7 Ij,llp EH: l;J:rtJPf i,)'I\[\n -Cv' 1 To ~l1Jn7J: v' J: 7 ,:{,i,)"t-c < t!."2: v'o [f] 1;J:-'(-n 1 l:'O)~v':a:- [Q] I:A~ 1 1:li I:: "2: 1'1: L i L J: -) 0 [Q] i,)' to 0) rF Fs9ll'I,y}{;J:lii:) 3i v 'TillE "2: n7J: v' J: -) ':0 1M f;J:~v':a:- t, 0 -c, -) tl D --:J--:J _t~T ~ I::

J:v'1:LJ: 70 li1JtO)1ff;J:>RfIl'l:a:-~L!v1:, :ktJJ,:¥i'i'i06< < 0-C< t!."2:v,o

Musique pour la tristesse de Xion

I:: -c t, ~ '7 '77'- ') :7 7J: II!!1:T 0 i%'i!l7J: 7;7.::. ') ;7 :a:-£,~ I:: L 1 Ti,)'-tfV'1I~.l-C < t!."2: V'o ~1*,: Tempo RubatoO)i'lft7f,1:Ti,)', rtJPfll'~O)*ffii,)'7J:/\ ') -1:- :J'::§<1.:a:-1:: G n T ~"-C/F § ~,: 7 / ~ Hill to T:':' I:: 7J: < -, ;< aT 1 - :a:-ri%,::k~ 7J: '7 v- ;(ffi\I;1:'ifjzv' , §~7J:Mt~1:i'(i[*1: ~ ~ I:: v'v'1: L J: -) 0 [illil2lll'~5t0)1!&ifO) ;faif,;J::ktJ]7J:IllUb~1¥,: 7J: ~ 0)1:, 7' / /\-~ Jy~)v0)1sev':0,: t, I~ L, -Cv'tl H:i1'!* L 1 L J: -) 0 ~~~,: 0~7"1 T ~:7 A, 7-71 +.:1. V-;/ 3/:a:- L0i,)' D I::~~T~:.:.I:: 1:, II!!Jl(0)lP!Uf>:a:-{;J:0 ~ D I:: 'i''1±, ~~:iJ:!l!I:i,)'7J:i:oo:*,:--:J7J:i,)'D iTo

:> :>

Scherzo Caprice on a Theme of Never Land

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Sachiko Miyano

=d e-
I /i I ~ - - - /:, - :> :> -
.
,
.
.
1 @J .If ~ ~ ~ -l ~ ~~~ ~ ~ l~l
~ ~
A • ~ . • • • «>: ~ .. .:'>:
.
- I) 1I 1I ~ ~ i 1I ~
~
~ --- /i I - - - - _._
I
@J L ~ ~ ~ I ~ -
f ~~
~ • .. • .. • .. • .. e e e e
I .
~ ~ ~ ~ ~ ~ :>

/i I ..:. ~. ~ ~ :::::-, ~
1 @.! - I '" '" - ~)
e e e e e e e .. ~ e e --'- --' ifz~~
\
~ :>

" I .. ..:. ..:. - ~ -
I
I
I I
@.! - ,... ,... .. .. ... I
<c.::
e e e e e e e e e e e e
• I \ \ \ \ I I
., I -:: -
- I -
J4JJ' I
T= I I
#-
=:::::::
3 I

--,;-

-r=>.

. .

.r=r-:

A

\

~

.fJ

~

- .

" > ... F-. > •• :;;_~ :::,~~ ~~ ;,.~~=; > .~IL >- ".IlL> >- •• -.
~ - - - - [ ....
- -
mf ======- -
~ c>: I~~ : _i l1i~ c=:«;
::: . l1L _._ _l_
II I II a~ a~ a~ ,
" >~ \ \,
t- I ... -F--r--:f -f-
I
I
IV r l L J - - -
- -
-
~ I - . 16 •• ,._ ~ 16 •• - ~
,
, '. .
.. - II - " If+-~ /7
I ~
tJ - r ., Ib! -,J IW -,J '-j- IW '-j- ..- IPi r r I~ --- -*
>
. mp

- . I I I I I I I
. .
.
I - ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~- .
~ " - ~ rr ..... - I -
._,
~ -* -* -* -* -* ... r r r ~ > > > > > > l L J > > >
>
ff > > >
• > > > - > > >
1- - . 1- ~ ::::; ::: ~ II I II J
> ! ~ ~ " FT:M - r= EEfi EEfi EEfi Fffil
I
@J -~~ > > > ~t ~~ ~~ ~~ I -'------~
-
-- > > > --- -~ -~ ------.... - ---------..
I , I
-
_._ _._ ~ • ,., •
- F . 110

J,- ... .~
- ~~
l' . ...----------.. . ...----------.. . ...----------.. I M_
I i ,
. .
. ,
..
L --1' I I -e-::::: ~ I
mp ~ .J .J .J P
___ . ~ .... .. .. ..
. .
. .
- -
_.. _.. _.. @! Ii i
- - - -u-~ r
~. :j' ~. -~

~ '~ :p: == ~ ~
/,:, f2-' ,.fL ~M ec ~----.#. C'II fL - -r-
,
L I r
/ I I I I
i : ---,
"'12 " 1\ _o_~_c; ~ ~
II I f:;:: _o_
~ ....
" • fr r r P' ~P I I~' I P II r r P'- rp 'f f f ~ ~ .. r ~~

~.J j) o.h .J .h t 1 J .J J~I ! J J I ~ I J~
~ r I -
- I

[Q]I~
~ _c;~:::=::: -
1'1 I ""_c; .. .all
'"
i ~
tJ '---" ,- ~ iF" iF" ~ ~ ~ ~ ~W~~~~
'-.../
.P ~1111..D r<. ~ -JTI
~ ",.J .J .J
.
.
I - - .. I \ I

9

· . .

f'-LL

~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~

-e-

)~~~~~~~~ (~~~~~~~~~

\ I

-#

>- >-

z> »»

>- >-

t-L=;_>-

I

I.- ~ ~ -t -!" ~/ -!" ~/ -!" ~/ ~ ~/ ~ ~/ » ~/ ~ ~/
:> ~. ~. ~.
sfz sfz sfz ~. ~. ~. ~
- sfz sfz sfz sfz
-
• !
I
~ ~ ~ ~ :::; ~ ::::; ~ - == ~ :: ~ == ~ :: ~
:> ~ ~ ~ ! ~ ! ~ ! ~ ! ~ <c.::

<c.:»

<c.::

~.

I

J~76 A

--

- f-- ~.
I ~ ~ ~ - i_. i •
t ~ · · . c.
.
. · ·
. · · .
I.- ~ ~ ~ ~ .)
if ".«,
A .- ". ". ". • ". ". ". .- .- .- ~ /~ ~
• I
.,
~ - ~ 3 ~ 3 ~ v' r' ~ oJ ,-
~ ~ 1\ I ._, ; - •• - ~. ~ .
. ~.
~ . .
. . .
. .
t) I ) ! "'!' • I -
~. ~. /F\ /F\ ~ ~~ ~
~ 3 ~ 3 ~ .5 ,.. ~ .5 ,.. ~ 3 ~ 3 ~ v
~ ~ 1\ I Ii ~ ~ ~. • - ;. - • +!; ~.--- ~
.
. .
. .
.
It) - I ) ~ ~

I ~ ~ ~ if
~ ~ I. I. --
~ v r' ,. 3 ,. 3 ,. .5 " ,. .5 " ~ ~ I ~
~ 11

rr

I I'l I · . :>~- • :> :> :> :> :> - :> :> :>
·
·
1 @J ~ ~ I ~ I ,.,
-
~e : : : : : : ~. : : :> :>
J :> ~
" " • fll-
I II I II ~ -
~ :> :> ;:
tr tr+-r- ~ ~ ~ ~
I'l I .:::~ :> :> :> - ~
I ou v
(
.J ;: !! t .!' .,,_' - -
~ sfz
-~ :> :> :> :>
f :> ..- :>
f'- ~ -~ L ~ L -. \
:> :> :> ~ I -
, I ,
... L
- "- - ~
- -- 8va-1 ;\

-
I'l I 1~1o.. . • ... ~
I : .
. .
.
.J I r i r OJ "1 ~~y "1 ~ ~II

-~ ~ ~~ ~
• •
I ·
~ I -';-#--,Ji--:J- ~ ~ ~ " I _.. -f'- .. ) i ,._ .. -. - I - · r-.
· · -
· ·
·
~ · ·
.J "1 - ) #-,1# !! -t ~
-
ff :>
.~ ~ :f~ s:>: ~
~ . ;\ P""""I"'" -
~ i i i/ :> :> :>
=i ~ ~
" I tr+-r- -- trr-r-r- ~
J @J -tt~ t ~J . .,,_. :> !! t !!~~ ~~J • :> :> ~
:> :>
~
- ;\ ~ :> :> :> - _I ;\ :> :> :>
·
·
:> :> :> _. :> :> :> ~ ~ c...I -
- =i Sinister Sundown

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Sachiko Miyano

0= ::;-
::;- :i:::i ~~;
/' :l
,-
I
'-'
mf sjz sjz sjz . sjz
::;- :;- ::;- ::;-
'-' 0= ~
~ I~. e~ ; • ;_~ ~ ~, ,
:::.> :> :>- :>- , , , , , , , I I I I
~ - ,.. ,.. I I I I I I I I I 0= 0=,>
sfz sjz sfz =
n ff ===--- ... ~~ ~q~ ._---~
" I y# ~ ~~ ....
:
" ~ ,-,. ~ . ~ >- >- V~ ::: ........ -
'-' ~ 0= ... [AJ , ~ _! , , _fu~~ _._~ F=t"!
~ I , , , , , , , , , , ,
/ OJ
I
\ I
1 ~ ,... ...- ---... - -_ t..-J...-I ~ <s ~
< f 0= ~.
r· .:'. III r: r: r· I
o=.I/l_ .I/l_ o=.I/l_ o=.I/l_ .I/l_ 0=. o=.I/l_ • 0= .... 51
i i)= ~ , , ! : : ~ , : : ill ~ : : ! !
- - • • - •
-_./ ~ -- _.... . ___ - .~ • •
::> -- --- ::> :> - -- ::> +____./' +__.....
:> ::> ~ rI' -
~. ~.
I ::> _._ _._ ::>f'-
I
~)
::> - ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~
- t_ ~
B '- ~ t;: ~ '- ~ !;_ ~ r-
t --
.,
t.
mp
II~ I~I I~I ~I
1',. . . :
. .
~ I I I t r j _____ U 15

~. ~"e: ~~~ j:: i:=:~ :~
~. .. ~
1'1 I )Ir:. ~,~ ~ ~ 1',-. -- p,- ----
1 @.! .>
- .~~~~~~~~ fI- .~e:
~ ~!=~ 1=
.. ~ [Q] \

1'1 I , , , , , , , , , , , , , , , , , , •
I
._; • • 'I¥ ..... ~ • .... :f :J:f. 'I¥. l,....1...-J -
mf ,
l \. \. \. .;,_ i
10.. , , , ,
I
~ ~ si ~ s z ~ sz sz OJ
z sz sfi

sfz

sfz

»: • ~ .> • ~ .> • <, /' .. <, ~ -- c::::::t::::l I::Cl
~ ~ ........... ..._.._._. ....................... OJ • • u: • .. • • .. ..
mp IIJ·I~
P PI
.
~ ~ ...". ..".

...". ...". ..".

...".

f

,., I. r'_-----
~ ~ ~~ ~ -! ~ . ~"';" ~ ~ -! ~ ~~~ ~~ ~
mp I ~ I
" " 1
-
-_, ~ ~ ~ ~ ~ ,., 1 ..- .. • ~ ._
1 ~ ~ ~~ ~ ~ ,... '-"" - -_ l...-J...-I ?

mf
t-.. I 1 1 " " 1
I
'..-' ~ ~ ~ ~ ~ "-. I ~~
I~ r+--,
I ,., 1 .----- ~
.
.
1 @J , .. "" . f -6 :t ~: ~~r_~
--- ,i
9
-" -" ::':: -" -=- ::: ::':: ::: ::: ::':: ::':: ::':: ::: ::':: ::: = = ::: = =
'..-'11 11 "II 11 i -,"I "II "II "I "II -,"II "II "I "II "II _,"II "I "I "II "II ,., I f: i= ~ I: r~ f: i= ~
. .
I .
@J / I I
ff »> ~~~~
} ~ • ~ ~ ~~~f
I I
I , I I I I
I I I I I
I I
- • - - -

_._ .

...

i

I

.a. I !-: ..,,~ .~o - · .~n /.~ E~ s>:
I ~ . ·
--= ·
-J_ ;mlffl ,) 'r \ \bl[
-- -
>- I
0.- rin -----:;Z= ~ -f'-
J:;X. •
:
.J..1. == >-
OJ . __
-
-e- ~ sfz

sjz

I'l I , , , , '1. •• ,,~~~
~ •
~ l..-J.......I -
, ~·~l
, ~ i
1..0:. ~ :,_ IIr: <: r.h.
z
sjz sjz sjz sjz ,,~ sjz

19

Wonderland's Surprises

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Natsumi Kameoka

~=160

" I L_- ,.
~ ~ ~ ~ III!" -: I I I J I - I
_.,_.,;
mp ~- ~
.
I -#I- -#I- " I #- .. #- ltIi ltIi #- • .L • ~ -;- ..:. ..:. ,. -;-
I -,
~ I I J...J -
4 J:
~ til 1#- -f'- ,. f-
I
L 1 J..J " I l'- b)!~' }Jr-. k~ 14: -I- -I- -a- i ~ .;,~. ,,----. .;.
~ - I I J_ J I - I
f
mf ~ ~
- -
~ ,....--- =-
~ :
\ li OJ _ -- ":' III!" III!" ~~~~"~ ~
- , ' I "

T~

I I I I I

-#- -# -# .. .. -# --- .. -# -# .. ~ -#- -#- -# -#

;:.._=::::.--_::> s, :> :> >- :> > --------- ~

''_ ~---------------------------------------------------------.-------------------------......:.-

_________ 1

21

~~,._ ~ ,._ ~,._~ l :> :> :> ~ ~ l l
AI ~ -II- ; -; ~ ~ b::
~
@.l -
) ~ I I I
I~ I
:
! OJ • :> >- :> t ~ >-
>- :>
i :> sf.{z

" I
ll"!"'i: ~
@J- t'1- ! ~ "!p~ / ~ J-~ i ij- ~ t= -~- -~ I~ ~ :I ~
:> >- ::> :>-
. .
J ===-
I I l 1 1
.
.
>- >- >- >- >- • ~ -II -II -II _3/ .. -II -II ..»:
>- •
va 8 bassa _I

" I ~ . . ~ ... .,.
~ •
I a
@.l '-..-/ ~ ~ ~"!' I I I I I - I
mp ~ ~ 4
I
I .. I --. I T " I --- • I • -;- ~ -;- /~ b)!~' Jr~ .
: k ___
11 li ,.-
@T I ,
I I L~ ,
- -
J j f
~.-II-~. t:-
::rl i I I I - ~
i I ! . ~
- .
I- •
--- - r ........ ~ ~ .. ' ,r-. " ~ " ~ " •
! I ..
, I
L I I I I 1 - 1

mf ~ ~ A_
- -
,.
:
L ": ! ! ______ ...,;- ...,;-n...,;- I ~ Il 1 -~ ·1 • ..:.. .. . ..:.. ..:.. " -;- ..:.. ,,_ " ~ ...:.. ."
, I
~ I L.u - 1 - I I
-
>- >-
j cresco !
I ~ "~~',, f- ~
I l.u ?;
- sempref ~

f-

3

1. m'

23

" I ... . ... . • ~ I ~I ~ I "_i2-
t.J ... ... y. .__/
c=>:>. ;~.
nJ • r ; L. ~- /. :t:~
.
.
~ ~ J ~ J
#- ~ - 1 --- ---

F

't

.L,_ n~1 ~I • 160
.L --;;::
'-' ~ ~ ~. . .
... c; ~ P' r
-,I. t ! j j
mp f.f >- >-
I I ~
::::: .
~ ::: ,.
~ :e ... -# ... .. .. := :=

8vabassa

. . . .

:> :> :> :>

(8vabassal _

_ 1

,. I .. _.,......., i""'-oo ~ .
~~~ ~ .,,_ jt_~
~ - ,... • I I
I...J
) ,. I - ... "
! ~ ~ .; ~ ~ ~ ~
:
~ -4! ~ <:» ....
c::t::t::l ... :! oF·
11 25

~~~t:e~ ~
fl 1
I .. ~ ~--- • ~ ~ -I- --- ~---- .. - ·'11
@ 5

r-- l I ----------,
I ·
·
~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i -
~ - ~
~ :::;
-iii ~.~~~~~ .. .s-. 8\ -
11 1
~ "7:
~ •• 11 o......J I ~
J -t_! (~ ... - 5
~ mf
- r--T1
I,j I T ~ I.":' ;,
.> .. -----------
· iii'.
·
7 OJ
1 ~ ~ ~. ~~~. =? ~ =? 1
11 I :tq,._~~b~ #h':'
17 ~
j
}@J :>-
f
>-
Jill - =? I ...... "
:
7: :::rz
t_! ~~ ~~. I :>- .. :>- :! :!
:>- ~ :j .... ~

.>

~b#-~;,-II- ~~ ~~~ :; >
11 1 __......, 1"--1 -II-
~
I @J --,.. -: 1 I ~
;. ~ .:. .:. .:. .:. ~ r-- I
I ! --:.
i v I --:.
I I I v .
I I I I I , . . - ::> >--
- -# . ._ ::> ::;,. ::;,. ::;,. :0:-
_._ ::;,. ::;,. .- .- _JI_ ~ ~f ~
--- .- --- L - - • .. ~
f -;;- ; .. --- • I
'-' - ~ ~bd J bd::1:::l

;. 1 I • I ~~~~.~ ~
:
i E:B3 ~. ~ 11
tJ >- t • >- :> ~ ~
>- :> :>
> :> []

/ " I
tJ ~ ~ ~ >- ~ ~ ~,,!,. I I I I I

:> > sf.{Z mp mf :f
~~~~ :0:-
. -,
" ~~ ~ ~
va ~ 8 bassa _I

I " I /. ..:. ~ ...... ... • .1 • -;- ... -;-
1 tJ - I U.u -

-':f 4 j
) ~ •• f'-. f-
~ LI .J....J .. .;. ~ I ~ ~~~~ ~ ~ ;i:i: •
" I ;.~~ ..:. . ;. .I=f=~ .-
I .r
tJ I l..- I I ~
-
cresco f !
~ ! ~ I
I
?; ::::; == i OJ"-J I
~ c: ::::;
:ij , I r~~~~ I ~;. . r-- ~
:
;"
v • "!' L......LJ OJ
sempref p
;. 1 ~ ;i.;.~ ~.;. ==
:
.J - :> ~
i 27

Lazy Afternoons

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Sachiko Miyano

r. ~ "" rn "" rnt~ "" rr; rn~~ G'
1 Q) ~ L 1 J.-/ ~. I ~===-
.?-- ~
mp m ;:;=illJ1 m tr
j . ?41 ~ ~ i~-J
.
.
- r.~~ \ 41 ~
»>: ---
~ .
Q) ~ ""'--I ~
.~ ~ r:r=n IJ n /~
I~ 11J_J 1JJ1JIl I~ IJ~ Tl

~. f-' r I 3

"J.I. I 1'1 I ~ r'"' l i r--, r"""'"f-I 1 ~ ,I
'-'
Q) 'I~ r r r r r r ... I r r ...
I
mf ------- -------

~ ~ ~ ~ -----------
.J I .J J i i II I id { J
r -I 1 J I I
I
... , ,
I
, .. , :;
,_ ... - I

/. _ L - -- ,....!.... _l~ - . 1 J
..I
..
~ .., ,
~ I ~ r *1 I I I
mp

~ J I ; J J i J j ~ j J i J J i J
."
. "'"
.f-/ I ,"1 ~J ~
~ lt~.JJJ _J I
i
~ (" j ~ _______ 111
P mf
rJ J ; - J~ ~ ~ I ~
.. ~ p p- 3 ~ ill Ri
/ ~lt.rl m; ~ J l I~
.
@.! I I f~, If I
j ~h. mf
-- J
"-< 1:1 1 I:J I
, - #9= q:.e: I
r ~lt~1 ~ ] (6
/ ... .>: 1 ~I ...
1 @.! '-" f -,; ~ -,; (f ~5' f 11 ~ I
>- >-~ ~
j ~ J J - ?J J J - ~ :1 J J -
1 I l
= f= r T r
""II p- 29

-#- _.

::::: :;:::::

I

n .~~ ~I
- - -
E_ .. . I
- -# • I~
.. ... ,
... .
~ ,. ~ , .
~ I If· .
I ~ I '1W
ff
.J "' J ~lJ~ ~~~
.iJ1f L
• .or
7 ,.
r #19= ~ -,I I -,;-- j.I."'----- -- ~n r=>
U'!:
@.1 ~: r • ~ . -,II ~ ~- ~ :;_ '----J
) '1 i r L.- I
r - ~
r ) jJ 1 J 1 l
,
== ~ ~ ~
-v ~ -
?; 'U I)j.I. e fI- r> .. ------
7T r.'I
LUI"'[
1 @.1 -- I
~ :::w-
) ~
! "1 ) 1 J 1l ~I
I
:
oJ '7 =
c:; - 31

Night of Fate

Music Yoko Shimomura Piano arranged by Natsumi Kameoka

:> :>-

)
{
:> :>
:> :>- :> :>-
5 lAl
=;0- =;0- :>- =;0- =;0- =;0- =;0-
~ :> :>
:> :>- :>- :>
~
:> :>- l~ffiWBmB.m~Hmam~tim~ (~~~S~U~b'~P~~P~o~c~o~a~p~oc~.o~c~.~~s~c.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r .. .. ..
.. ..
\ ..
._,
>-
:0;- :0;- :0;- :0;- :0;- :0;- :0;- :0;- :0;- :0;-
f "
• rt'! ,
• ~ I
.. ,
, Tempo rubato

fJ jf t± 2.. .11 .~?~. .'""'o~
.
I . -,
'- #~~~~~~ ~ -Ll~ L3--------'
=>-»»> pp
~ j
It
I
~ ~ .~ :~ :~ :~
== == == == == ==
""iI .. '--. ---. ---. ---. /\II*,~.~ 2. -f'-- ~ r~r~~ ~ ~ ~== ~-f'--? II
:
1 .__) ~
I~ ~
.
.
'-" /I jf +t ~
I
t.! ~:;t~.. *:;t .. :;t ~:;t=t" *:;t .. :;t ~:;t=±.. *:;t .. :;t I
~ ~ ~ ~~
JJ. I I I
I
., ;.; . . I I
I [E] Tempo I (J=160)

~~~: . ~.
1IL"':2.·~IIL· j>~'
f~ r/If 1+. n.~n~ •• __ "7. ~rz'
~II . .
,., . . . .
" . .
I~
I ' LL ~~\ ~, ~~, ~\
,
~ :4j ~ -~ I'l ~ it .o_ '.~ • ~?' • ,.'"'0-----------.0--------';. f!:.
@J
......... ,.
.r:-:». ~~ ~~ ~~
I .
~ ~ ~ ~ -f'- ~ .. ~~ ~ ~ ~ ~
I'l ~ 1+ fL' ~-f'-~-e----------e-
.;_~
@J
LL~ ~~ ~~ .:>:'.
~ ~ ~ J.,..o- OJ I'l -~ 1+ r. r· r. r· r. r· r. r: ~~. .~
@J - - I - -
mp
I'l ~ it .... ... ... _l_ ......, "'" "'"
" @J "---"~ \..:_. \..:_. \..:_. ~. \..:_. \..:_. \..:_. ~ 'V '0 '0 '---._-: '0 '0 '0 35

L1Ji ~. ~. r· ..:. .r:': ~ l"" '1"'1.0. __ ~. r·",..:.
~ - - - - - I
cresco
" ~ * ........., r-- r-- _...., ,......._ ,......._ - 1000. """
:
~ I "-.:. "-.:. "-.:. I "'-:: ~ <: ~ ~ ~ "-.:. mf

rr

/ ,,~*. ~ - ~ * ~ ~ - ~ - ~ ~ ,...... - r---
~ 11" • ...... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~
f
1""1~ .- 1.1. .. - - ---== ;;;..., -
.
.
" ...j .... , III! ..II! ...- -
>- ~ " ~ ~ ~ ,...... - ~ ,...... ,...... - - - r-- ~ ,...... - n n
/ I I
) @J ": ": ": "! "!' ": "! "! "! "! "! ": ": "! ": ": "! "! ": "!' ":' ":' ":'
J.L .:._ ..:. .; ..:. ~ I ~ •
I ...
• .;.jI1 I I OJ I",
I , I I I I . .
• ... • - OJ

ff

37

LL ~.~ ~==.== ~:::: #i J ~J:J :;_,._ ~;,._ =;" -
.
"- - ~c::::: -- 0) ~ ~~ ~ .. "~
:>-
- - ::;- 1--
~ ;, ~ ~~ "~ ;, ~ ~ c::::;:;;;-' ~>_/~
:>- = = :>- = =
""II z; II z; ,---3---, ,---3---,

,---3-, ,---3---,

•• :>. ~ ~ : : :>- :(#~ ~ •• :::> ... ::>
~ ~ * :: :: ~ ~ == ~ :: :: ~ :: :: ~ «<.
-z-
:
t
~ - - - - - - j_ I r
:>::> >-::; =?' ff.f 5-
LL ..jI_ _,,;,_ ';..jI_ :J ~ -
- - T
.
.
I I
s, ~ ! ~ ~ .. ti ~~\.=t 3~ -
..
. - - :>- :>-

:> :>

:>- :>

:>- :>

:>- :>

A Very Small Wish - Monstrous Monstro

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Hiroyuki Nakayama

Allegro (.J=130)

Il I ~ ..:. ~ '" ~ ..:. ~ '" ~ 1
I @.! - r ~ ~ ,... - r ~ ~ ,... - I~
mf --:.
k":' ~ *' ~ . ~ *' I I~
I 0
"!" "!" o~ 1

I~ ;~J.- 0 ~
,., I ~I I~I -
-
0
,
@) ~r 1 :...II. t t I~~ r t ~......_ -~
.rr. mp
I I
0
0
'TO ~ = :: L.0
-
C::o /c:: 0 ~. I~I J~ 1':1' } b:i,_h. b ... --..
Il I I I - !-.
OJ :
f
@) ~ i:»: ~~ e- M~/t ~ -
~ mf I
~
I I mp I -'--
• I I
o '
, I I I
U' - .. - ~.
B «=>: fi. .~
7. I I .L • - -
1 I " ~
I I • I' r
~ I,......J - -

( t P '1~) '1 } 1~ -, .'J I J~ -, . 'J
..... ---
1 I r 1
I i 1

/ J J
/ 1'1 1 ~ I~ ~ ~b#- -.. • til -,
I @J ...- 1 ~ """""'" ---
1 f
-, M.J~ ) .r-J I ~~~ I J~ t 0
I
- r 1 - ~I - ..... i

r

1'1 1 /~ III j#- • . . .. . .- ,.
'--"
I - I l I~
~ - ~ -
'-,. J n I ffl) J---:J- J~
) 1i-fL~1i- ) ) r:«:
I
1 I r 1 1 I " 1 ~ ~~ ~ s> .;. ~
.... .'
.., ~ I
< P : mp
-I- 4- .. :: jt_ .1:" .. .---._,
I " I ~i ~~~ 8r;l ,..-:;;, ·1 ·1
.J ~ :'I¥~" - T ~-~ ~

mf
~ r--. I I 1 .J J 'I
. .
.
- I j9:.~ f9:. c:.~ 41

r-- ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~
" 1 ~ '1 j_ Ifr. ~ ~ ~ --=-
@.,i ~r ~ ~ '~~ I I ;r I II~ I. I ~
1.11.
mp mf
,
. . .
'-"c: • ~ . ------~ . "l'~C:' .
,. D r- I 1
" I
I ~ ~I .. ~ ~ ~ ~J ! ~J .~ C/ • .. -I
@.,i ~ ~ ~J ."(.
I 1
I . .
.
-, ~/ " ~J ~ '''!'' ~j " ~~
~/ "!" '''!'' ~b.1 J~_d ~1;.-
, - -
.~ - -
" I
.
@.,i -II:' i ~ I~~. r ~ ~ ....... ........ ....... ~I
- f

1 mp
1
.
. . · L. • ~
= = - ~~
"l • ~c: • ~ . -

r

:>-

" I 1 ..I _l ~~ ~ s>. • ~ 1
d.
I t..I ~ I~ ~ I U I 1
1 P
~ • • ~ : .L
#- ~ #- ,
,
., ,
, I , . ~
! · ~ 8~-1

~, I [ ~t- ".~ 1- ,~~ i!'= t= ~
I ,
[
tJ ~ ~g" ~'~

mf
) ) J~ ..J ~I
I
\. ~ -~ --:'
-'!- .~ ~ ~ -,J -:J_-,J ~ f.c- ~.
'---' . ~.~ ,_ '~ ~
~ ~ ~ ~~~ ~
/ " I ~ " '1 ~ " '1 ~ .• _,_!'- ~ ~ ~ ~
1 .J r: l.I.iT /f" T t' l.h'~ ..:I I .J I
mp
I

.
.
c;.~c;. ~. ;,;. c;. ~'. . I / " I rit. !!: ~ !!: ~~~
I
.J .. • 4 -,j f q~ I q(
p dim. f.f
. f.'\ '
.
z;;. ~ = i l!' ~. .
~. - ~. ~
- . ~ . ~ .
~. Vivace eJ=80)

[Q] ~(_::~~ ... ". rT1 - J ~ ~ Jill. ...
" I e- ... II- ".
I
.J /
- 'Ii T -- I I I
f - p f confuoco -


I J J~ q.s J J~ J J~ ~ J 1~ ~
(
... ~ ~ ~ ~
=
• ~ • • " I -= ~ ~ ~ ~~ ... ~II- .... .. I J ~ ~ J Ill. .h .. e- . .. ..
".
.J - I • -- I 1 I
-

I I..J ~ .. ~. J J .. • J J~ q.s J J~ qs
.
\ ~
~ ~ ~
~ • 43

" I I ~ ~ I ~ Ill. ~ 61- ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ II
@J - I • - p
.If
J IJ J .. ~-I- IJ J .. -I- J J~ q~ J J~ q~
.
.
"- ~ -.j_1 ~ -.j_1
~ ~
~ ~ >- >- 8va>- >-

" I b~ == == ~ == ~~f:~~f:~ ~~f:~~f:~
I
@J I I I L.J - - - -
.If po .If
IJ J .. ~-I- IJ J .. -I- iI iI q-; ~, iI iI q~ ~i
~ -,J-I ~ -,J-/ ~ >- >- ~ .. >- >- ~
~
~ -41 >- >-8va>- >-

>- >- 8va>- >-

a tempo >-

-----

,._ b.-
" 1 f; ~J ~ ~ J ,._ .. ., ., ~ I- ., ~ -
@J _ ...... I ~ -3 ~ ~'
mf
_J J~ qs "J J~ ~ _iI iI q~ • l.iI iI ~~ •
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ,._
" I .. ~ ~-; ~+=+=t= ~f:~. ~ -; .).i. 11- - -:>-
I
@J ...... mf ...... -d r
.If .If p
1 :::::: 1 ~ 1- -I ri ~ .~
- -
..
~ ..
I \oi:
I .. .. I .. ... - -
7'7 _- rr

~ II

~vabaDJ _

I,,~+t »>: ---- t'-, -
:
I
1 ~ f! :t 1 /liW· li ~ #:a 11 It- -4 ~-4 • >- >- >- >- OJ
>-
f.f

LL ~ ~
.
~ .. ~ .. !!!!!7-=.t~ :> :> :> :>

(Svabassa) J

:> :> :> :>

-

fl- ..f'- l e: e: e: ~h&- • &- ••
Ii I ~'~~JiIl- •• .- • • I ~ *
I ,.
~ -- "'- I I I - ..._ I '"
f
J J~ ~ J J~ qS II .- .. ~. II .- ... •
JI ~
= - -
~ :a I ,,~+r J~~Jfl- •• .- • • fl- • l ~ e: l~"_. hI- •• III! I
~ -- I I I - I ..
-
I iI ·t . #,!- #.J iI i . ~,!- #.J j j .. ~ ) J .. ..
~ ~ ~ ~
:a :a 45

I
@J - - - -
f.f sub.p
111 111 ~~ ~i 111 111 ~~ ~i .;; ~i
I .
~ > > =4i ~ > > =4i ~ > >1 "iI ~ ~ i =4i "iI .. •
=4i =4i
> ::> ::>:::> :>:>

(8~a) - - - - -I

~l+ 1±)"I ~"1 )

1

Allegro moderato (~=100)

8va-------------------------------------------------------

~ . ~ .

p

1 _/I

--

1

1

_,. -

,., l+ 1± ~ ~
I
@J ~. 71· L71· L71· L~· ~~ i
pp
........,
f2' 1
I . , I •
. I '- -
I ':.I • - "" Hollow Bastion

Music: Yoko Sh imo mu r a Piano arranged by Sachiko Miyano

" .j.I. / IIiI -f'- II II t II -f'- II till t:- / II -f'- II II t:- Il -f'- II II t
I
@J
P -:

" J.I.
· .
v I I I I I I I I I "J.I. - -(II- \. t:- -f'- t -f'- t -f'-_II lI_f
-II II II " II II " " II
..,~ 0'
1 @! '-_ ----
mp
" J.I. I I I I I I I I I I I I I
.
. · . .
'--' . · . .
@) I I I I I l..lJ LLJ W l.)

I I

- -

I I I I .............

............

<

" J.I.

~Il

.. ,

To ___

T T T

T T T T

iii i i

iii i i

~, -
- .L.~JIII
I
II jj. .~ ...".~ . ~. ~ .
· ,
.J .! - I I fUtr.rfill ...................... ' ... -
mf
J n .fT1 ~ rTl ~ ~ -~ _,,_ _,,_.
e, I I -f'-
. · . .
. .
. · .
. .
I I -+ - -+ - I 1 1 I 49

~ ---

.

WillttlJ

mf

" J.!, , r--. ,....., ~ ,.....,
Q) ~-';-~fII-*"_-*I/II" ~fII -1/11."":-*"'-';- r j' i j r jO i i
r r r ~r r r
J mf~ -I'- -1'-' ~
. .
. .
~. .~ I I 1 ,t .~

" J.!, r-- ,....., # I I
:
~ l.h:---- J _.-/ u: I = \ L ~\

n.~n ~ I
:d: " .. ~ '...___ . . , .. ,

J.~J

- -

\

.J

f :>~

"J,I - - - - -
---------- --
. .
I
.J ~ -
if
" J,I :>~ :>~ :> :>r--.,
:> r-- ......., :> .......,
,
.J r'~r r'~r . . r

r

r

r

8va-------------------------------------------------------------------------------------------

> > > > > > > >

r

r

r

r

[H] (sva) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l

;;-

rr

p

51

------

,,_ - r:
.
I
u 'fT ••••• ••• • .. ~ r r· r r
mf
~ ~ I I I :>~
.
. .
. . .
.
.. I • I ~. I I I I I i . I i . ~

- - - -

---

I

~

._ i :-_. d - L t·
I I\~ i",,:: .. ~. ~ ~--------~. t • t ~
=-- J: r= ~
~ ;: .. : __ . f= = ~ '. f'- •
·
.
·
I ~ -=-'~ ~ --
9-.~ f
<
~-!-: ~ ~ .rz> .r:«.»:, e:----
·
.
. ·
... -,; ::: - -# ~ - I ~~
-
:j' 1I :4j 1\ ~ f'- ~ - - -- -
• • • 77.- ---77--- 77.-----77-- • f"- 61 • -F-
t
~ '--- -----
r: /~
I
z. Z I Z - Z It!
.a- ----- · r

\

" J.I. f'- ~ - - -- - J. l' ) )
• • • 77·- ---77--- 77.- - ---77 --
:
~ ~
dim.
"J.I.~
( :
. ·
~ . 'U' /'U, ,'U' /'U . r~r

• ~ ""'"
1 ~ .:':> .. ~ .. ~
j m
.
I I --- .. - ~: .~. :d=: :d=
. r~r

~~~~

8va bassa .

.
, . .

.~ .~ .~ ~:
p
.
.:d: :d: :d: ~: (s'";;abassa) J

8vaba~a J

53

Medley of Conflict

Music Yoko Shimomura Piano arranged by Natsumi Kameoka

>- >- ., ~ . >- >- ._M~ ~._ >-
I
l 1 1 I I I >-

ff
,1 I - ~P"""I - """"""' - .... - --
I ·
·
-:
>- '-'
~ tI -4! > >~ :>.-4! ~ > :>. > -. -4! ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ i~ ~ :4j r=.

>->-

;;.-:::> ::> y ::>:>.> ::>.»>

8vabassa ---------------------------------------

,1 >- >- ., ",' ::;- >- >- ., ",' ~ >-
·
·
l 1 1 J I I J >- oJ-d-

f
\ I """"""'= ~~ -~
·
~ II ~ >':>. ~ > -4! ~ > >- > > > ~ :4j ~ ~~ :;t :;t~~ :;t :;t ~/ > > ••
>- >- • .>- >- ~

~ >-

(Svabassa) I

• >-

I"l <-t tI It.. 1 I 1 It.. 1 ~ :: .,
I . .
. .
t.J .: ..'
, -- -- -= -=--=-= -~ - -
I ...
... .. I I I
.. ,
! ,
- >- >- • ~ >- >- >- >- ~ >- >- • > > >

> > >

I .Il ~ 1±. I ~I- h-
.
t .
. .
I ~ I #=i ,---,:t; '<, ~:j • -. '"----'-. -41 41 •

~".............~ ~I"'""'!~~ ~~".............
I
iii ~ t > > ~ > t ::j > > ~ > > > t ~ ~ t > > '!! > t > >

> >

fI ~ 1±. ~. ~I- .. ~ .;. ~ ~ .;. .;.. .;. .;. ;. .;. ~ .;. ~ ;. .;. .;. .
iP:-.
. .
I . .
'- ,) =- :.. 1/ =- ,) = .... e,
ff
J.l ........................ _-
~ > > ~ > > >.t :t; is f; ~ ~ is
> > == ==
c: c: :::::> »>

»

::::> »>

»

- > > »> .> .... ~ ~ .... ~ ~ .>.
" J.I. +t .;. ..;. .;..;..;. =~ •• - f=~iIIII. -
~ 1/ =-- ~:* - -* j:* - -til-
,
> >
.
-6 ~ :t; is ~. i
=
'z .> ~: ~~ D
Il ~ +r. ~ ~ /' ~~ ~.
1 Q) =_:* - ... -:*.". ... -t* ... ~--: .. *", *. -#1-'"
~ l#i j
> mf

.
- ~ ~:j~. ~ l! lI!
- i.
-e- r, ~ ~ I
I
Q) '~ .. .. '!' ~ * ... -11- ", ", -


.;. .;. ..;. .;. I I I I I I J J
I .
I I 11 55

>

>

>

>

>

>

>
·
·
r r 1 J L 1 I I r 1..J. L j_ I I
::> ::> ::>~ -.
::> ::> ::> ::> ":""
poco a poco dim.
~ ~~~!~!!~ ~~~~~-!~~
-
-e- >

::> >- ::>

>

j=190

.
·
, ·
OJ I
J p
rr.
f I
I
I
I I
,--+=~~::j - I~~-:~-,i - - -
- - - - r, ~
I
\
tJ .. ~ #~
mp mf
-s=:>. ~ .. ~ ~. ~- ~..,
"- lflii t- lflii i- lflii I.,...-J Ii I ->: I""'-I~
@) ,-,# ~ ~ .> I000o'

-s=>. ~ .. -z==>. ~ .. ~- ~ ..
\ lflii ~ .. l,...,.J lIP' l,.....J I Ii I 1"""'1 I
.
1 @) * ___ ~* / "------ /

, ~- ~. ~- ~IIP ~~ ~ ..
.
.
\ .. ~ ." ~ ... ~ 57

OJ

I.'~'" -> -, ~- ~~ ~i""--,~
- III
,
.
~ ~ ~ '" t- ....
f
~
:: e :: • ::' ::' fill
~. ~~. ~~.~~'
>~ «:', ~ ~ ~ ,,_. ~ ~ ~ ~ ~
I'i I _ +- -F- +-f!:. ~ l-r- ;: ~. I;: • ~ ~ I; ~~
} ~ """"'" l,....J ....... c-(
- ~ - ~. -
.> ;. .> iIIII -> iIIII
,
~ .. ~ '" ~ ~ ,,_ " ~ ~ i ~ ~ (L ~ ~ ~ ~~IIL~~
r,~ ~' ~ ~~~~=--
r. I ~ [j= b t. ~ ~ ~ f:; ~ ~ - 1P-1IIr'-
',__,_
I
@J
~.;. ~.;, .s=>: ~;. -s==>. ~
... ~ '" l..-.J '" l,.....J ~ ~~ I!!:: ~ I!!:: ~ ~ ~ ~ ~ IlL ~
::: ~
r. I 1;:. ;: ;: ~--~ • :: f;:
-=-, .- rr -=- ~ rr -::-
) @J
- :: , I: ! - :: t I: ! -== t -= !
""'__/ ~ "'__/ l,.....J ""__/ l,.....J .,

sempref

11_ ......., _.., -,.- _,_ .: • I I
:
I
) tJ ~ l,......J ~I r~1
~.,
I .
.
l.,.,..J --+ • =± i,-,~ :::± .,-,0 cresco

;M: :> ~: ~"q!. .M: ;: L~ - -
:> ~ ~ . ,. ~ :> ~ ~ .J r- r-
OJ • :;j:. '-" _. ~ • ~ --- '-" _. '--~
~ ~~ ~
-
-
" ~ :::: ::; !~ -= f,i ::; ~ = ::; !~~ ~ ::; ~ = ::; ~ ~ ::: ~ ::;
~ -. -4! i . ~ ~ ""II -4! :> ~ ~ ""II -4! s, ""II ~ :> :>

- _F;::::: l;::::~
" I .J - 1Il.' .~ . .,_
· .
·
·
) tJ .j. '-._/ _'-~:~:;j:. '-._/ _.-~ _.' /' I
\:V ~~ ~
< f~- ~
...,...T .J _,_ ~ _,__,_ ~
~ -=- - ! ~ ~ ~ ~ = :i· • - • :j i- • - ~ ·i
=i i ~ :j :>
:> :> • 59

!~ >- ! >- >- ! ~ ~i: _.~~ I
1'1 I ~ ~IIL~IIL >- ~. ~~:
0 --.
/ · .
· I
!
1 @J
>- >-
J -tI:: >- , b >- >-
.. iIL::4i ilL >- ~ >- ,.~ J-J-
>- ••
· · · I
· ·
·
\ · I
I >-v I >- ~~. ~ ~ I I
-r-r 1'1 I f~ ~ IlL· .r--- • ~
· .
I ·
·
@J ... I -e-
,~1~~ ~ i _b=;_ >- ~=; /~l~# ~
>- >- >- >-
·
= :~ ., • - ":j ~ =:~., • - .:j
:j :j 1'1 I · ,.r---. .- J,.R 17 •• .-~~ IlL
· -
1 @J ~ I
>- >-
~ qiIL b'; >- ~I .!'-. ~I .!'-!'-. ~
>- >- >- .- >- ~
·
·
.. ~ :.' r 1 .J- - • t' - - -,J

- ~ [Q] >-
:3 f- ~~~_ !=!
" I I >-
...
I
@.! - ~. q.- ~ ~
ff >-
>->-~ l~~
>- b>- ~>- ~~. ~
>- >- >- ~ • >- • >- >- >- >-
·
·
~ ~.
i. ! +-9- !=! ~!~ :> :>
)!c:; _:~ :;:-!9- :> .. ~?._ !
r. I .. U .-u ..
I .
i .
I
tJ
:> :>
;_ q~ ~ ~; ~:; J~~ :>
I~: :> J
k .. ~~~
, .
- :> == ~.
~ ==
111· I r. I

:>

~.

--.

:>

!

:>

I

:>

:> ..

:>

:>

I

>- ~f~~,~ [pJ
! p;;
6 L ~ = .• •
I
~ -~ .. ~~ ±::
-
~~ p
q>>- ~; ~; :>
j. ._ ~ k :> :> :> .. _::;- -: ::;- >-
I ·
- :> :.--._ - - :> :::::> :> >- ~ ~ ~ ~
:> :> :> >- >- >- ::;- ::;- ~ ~ == ~
r. I .. .. .. .. .. .. • • ill" ill" ill" ..
tJ tt!ttttt "'! "'! -4! ~ "'! "'! "'! "'! .
:> :> >- >- >- :> :> :>
cresco
:> : _::;- -
::;- ~ ~ ~ :> ~
:> :> >- :> >- >- :> :>
·
·
, - :4j 111 "'! ::> +t~ 111 ~.~ "'! =i1ll"'!i~~=~
- -
:>:> :>- :> :> ::> :>- s, ::> :> ::> ::>#:4j ~ i I r. I

-

f.tf

pp

61

Musique pour la tristesse de Xion

Music: Yoko Shimomura Piano arranged by Sachiko Mi y an o

Tempo rubato ~ =,50 ~

f1 ~: r.h. ~~: lPf=l f1 ~: r.h.~ : -
I -
- - I~· ~
Ii I ~ ~ -
. .
I .
@J 111.h.1 Il.h.1 " If: "NI I'l.h.'
P mp p
/
" I ~ !%.
:
tV I I =- 4» I .,.. ~~e: fJ
j::: bb -------r::;: -" -: ~
Ii I •• ~~~
1 tV /' - _'. _,~_,.. - l~" - l!p-iI - lj!H l I JG [If >
/ ~., mp

j Ii I ,.6. ...
:
tV p~ .. ~ .. ~ 111 - ~ '6-
'6- __:n: [AJ 6 6 ~
" I > ~ > > > 6 6
I l LI I
tV .. > >.. - .. - eo > .. >- " .. -~ ... -
~
6 6
6
~,,_ III ~ ~~ - " ;-----___
I ---- l1li _ ~ _._
- :4j - 11 Ii I :;: :; l1li ~ fII- 1'" III ~ ~ J 1IIIf'- -.- - ._ >
1
I - l rr rl r
v 6 6 6 6
6 - 6 6
6 I
-
~ ~ -: ~
,
I
... -,'" ~ .. 11 ....
.. - -==:::::::::::: T
--_- - -
-_ -- .:: -- --- ~ >- fII-
" I I .., .oJ ~ •• .-------- 9- ~'=~
.
~ ~ fliT ~
6 6 /
/
6 6 6 -/
6 6 ~
- .oJ I ., I I I I - ~~~
.
\ =~--~
= .. .. r'_~
~ 6

6

~~~~. ~ ._ ~,._ ~ [!lJ l.':J_ l.'!J_
/ " I == :~ =!-_ ~~. - -:~ ~ ~~ I j r.?
J ~ v 6 -
P ~ 6 6 s.>
J mp
\
I " I r.:.l. (h. ) • -41 ~ ~ r.~. l.'1 rh., 1.1:J_
I i
.J I I I I iii "f i I 71 I I ~i I iii ~;tLL)~j I"'_ I I 1 J .J

<r.«: 611.h. l____6___j s.> 6 I 57
n ;9-
I .
I I J. D J _______ ~fII_~fI_~ ,---- 6 ------,
" I -4 I H H
~
I /
~ lJ I T \ 1 ~ -:/ ~ ~ .J:::l

Nl - 6 --------' - - 6______J
" 6 6
6 ) mp
~ .Ii. 6J I J. h I J J J
I
:6 I I 63

~ '-6~~
~ Lf:~~~~\ ~ ,,_

I
AI ; J
j -'L ~ "i
~6-----' 6----' 6 6
) ~ -6___J 6 6 r.h.
J 1 J .J. j) III J
1 J 1 1
. I r
\ L I
I "_. ...----:.;,. r+ •
~ = .
)~' .
(_ J J ~
Ilf 11 6
mf I~ 6 ~
1~6
-~
I :
I
u, U t.1 ....
[' U ~ -6
~I
.. 6 ~ -6 "'_~fL~ ~ ~ fL· f!:-
~ ~6i; ~ ~ !=: t-
~. ~ z >.
AI
\: I 1 .... I '\ I It ~~ ~
6 6J 1=
- ]6 1~6
I"""'" I~
~: I -
TI -
L - 6
~_/ - 6 ~
6 ,-- ------, 6
I~JT ._ 19
1'1 I I"""' 1...1...1 1 r- ~. • #II ~ ~
I ,
I I
.
~ ~ ~: ~ ~-. -.'= ;
-41 6 6
1 >- -
>- >- j_JJ I
( · • / ~."_ ~
::: ~ ,
~ ~ ~tr_1 1
~- 6 6

" I .. ., .. ~ ,,_ ,. .. ~ .. ~
~
~~ ~~~ CT?\
/:q~,_.,~ rr T T -I ~~__._ ~f.-
· I
\
~I T I
'f:_1 ~ ~ rl

- - 6

6

6

6

6

~t: E =,78 >- j
1\ I -----., I
I ,

1 @J ~/ II I .". ~ ~ .". ; - ~ ~
JJ6 .If .".
r.t~ >-
16 r-.
I
~ ~'~~ -:;- ~
== ifZ -
11 3 3-
8vabassa ___ I 3 1\ I :>

~ I

.: ~

" I ~ ., ~
.
@J '" • I •
f ~ ~ rhrh ~ ~
.__._
·
· ,
f-T r- i UJ ~ cp ~__/ ~_/ = 7 i ~
3 ~ 65

~: ) 0 ~o i~ D
0 "1 ~
/i I :; 0 ~ t ~ ~:
- - IT - .~~
I =Sa
@J l__3__j l__3__j ~r
3 3 3 ~
3 3 1 ~ 3 3
JJJJ -
• • ill ill ~ ~ ~ ~ .. -41 ..
= ~ i i ~ 3 ~ i
~ .- ==
"jI " I

.... z

••

"1 ~~ '1 ~~

.s: .,-3.,- .s: .s:

::: •

= - ~ II

,;_~ ~fII- ~
" I ~ lor er=t= 1= fll-o f!:.
• • lot- 1.-.
0
@J ; e ~ ~ ~ ~ ~ ~
'-6-~ -= ~ ~ ~
I
I" ~= 6 J ~ J r;
6 6
-e- ~ ~ ~ ~ ~ ~ • . ~ ~ = ~
- ~
- 0'

-r- -

G

- :: e: == ~ ~ -------
1'. l1li l1li
i
@J -:
< mf 6_ 6~~ 6_ 6f~
j ~-r I.J ~ I~ .... ~~. ==$ ~
.
.
\ V '-"' :;ty j ~ ~ 111 ~ 111
:j - 6 - 6
va b§ssa

_------

l'il~ == .. ~ := .. e:
I I
@J .. ~ .J ~ , ..
II JJJJJ -I 1 1 J J _JJ
" I OL ~ ._, ~
I :
~ :r; ~~ ~~ 8va-----------1 ~ ~
I .. I~. .. ~ ~t_ ; 2' -:«: ~
I'i I :g ~. ;:
I
@J li .... :j - .. JJ_J / mp (3 -s
I ~
:
- :j ~ ~
.e-
II
-u ::: _o:
,-.._~. -e- -
~ -
1'1 I _:g: .e-
'=- •
I .
~
~L p~ _.....,
I
i" j ~ ~ ... ~ _._ _._ _._ :;: ~i ~ .
~~~ ~~~.ll
I'i I ~ ~~-f~~-e-
__ -F- __ ;j -IT
@J I -
pp
1'1 I f':'I
~ 67

07 3rd Mov. : Riku - Scherzo e Intermezzo 08 Finale: Working Together - Allegro vivace

Composed & Produced by Yoko Shimomura

: SQEX-10144 .1i11i ;Po: ¥ 3,000 (OIJt)Z,) .~7CE3 : 2009fFS F3 27 E3 .7"Oj":J.-A : 1'*1~T .~xltllll: 121lll

.2li'C-tt1" " : http://www.square-enix.co.jp/music/sem/page/piano_kh/ ©2009 SQUARE EN IX CO .. LTD. ©2002, 2004, 2005, 2007 Walt Disney Music Company

COPYrights Renewed. All Rights Reserved.

1"1 The Other Promise

12 Concert Paraphrase on "Dearly Beloved"

.Bil m: SQEX- 177

.1i11i ;Po: ¥2,SOO (OIJt)Z,) .~7CE3 : 201 OfF 1 F3 13 E3 (7.l<) .7"Oj":J.-A : 1'*1~T .~xfi,1tIlll;!j( : ~ 9 Illl

.2li'C-tt1" l- : http://www.square-enix.co.jp/music/sem/page/piano_kh2/ ©2010 SQUARE EN IX CO .. LTD. ©2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010 Walt Disney Music Company Copyrights Renewed. All Rights Reserved.

Composed & Produced by Yoko Shimomura

§!!""jI;: llI<:;:t~:ttA??I.J"·I='~?A A??I.J"·I='~?AO)il1l'~fIj~I;I:;::"56

1IJii""jI;: '/=-. -'=:J.-Y'~?T"" AI-') 1:::'::J.-Sl3~ SQUARE ENIX MUSIC

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. http://www.square-enix.co.jp/music/sem/

t:'7 ..I v D t:'7..1·:J V? ~ :3 :/ A'

:Jf ';/'J'~\ A/\ - ~

• t:? ./ Et:8~0) c:~Bft •

t:'7 ..I~D t:'7..1·:J v?~:3 :/A'

:Jf ';/'J'~' AI \ - ~ 71' - J!, ~ &rf i' J!,

[ Illl § 1 Dearly Beloved/Traverse Town/Hand in Hand/Missing You~ Namine /lst Mov.:Sora - Allegro con brio/2nd Mov.: Kairi - Andante sostenuto/3rd Mov.: Riku - Scherzo e Intermezzo/Finale: Working Together - Allegro vivace /The 13th Side / Roxas / The Other Promise / Concert Paraphrase on "Dearly Beloved" (~12 Illl)

[Illl§l Scherzo Caprice on a Theme of Never Land /Sinister Sundown/Wonderland's Surprises/Lazy Afternoons/Night of Fate / A Very Small Wish - Monstrous Monstro /Hollow Bastion/Medley of Conflict/ Musique pour la tristesse de Xion (~91lll)

t:'7.J·::J[__,?~3/:;;('

::!f- '/Q"'9''b. J \ - 'Y

7-1 -) ~ ~ & J \' t--.) ~

-1''7)\2.,::1_--:;'-;;7 )\7'1);.FY/f '"'\'7 )\2.,::L-:Jy7:J.·:Y17 tHllilJ. B 2js:1'f

1;.";0 (1) :'!to:: ~'I6H~'~CJ J;. ~~'-7*U'01ib~

'§ff¥-f- /_rmJ~im:/r:p LlJttz

Wi. 11~ T*A~1±A7rJJ_7'.l-='/7A

% 1T ~ Wf@@:TM

% 1T pJT **~~t±1tX"/\~ ~-~'y?/~:f[) 'y~/?'

T 150-0001 :5RJiJ_"'llGi!'<:§.iR1'$'8'lltr 2-34-17

% % **~~Uit~/\~~--;;'Y?;(:T'1'7

T"'':: /:: Ii. Gte;!,-"

;!' tilliIii.'lio;(pGO)7Fit:~:J l!-)j'1'j'nte;!,T/::. tiI!ilii.HlilE

~ I). -:::>v'I=li'i!(tiR]j")j'';:,~/:: ~te'" {, 0) {, tilliIii.-C" ~ < ~ lJ ;!' To

1'f5~nBlilii.t± /:: B 2Is:1'f'i'!'l!f1'Ft1W'H'c Ii. 'i"f1'F'i!!i'0);Ji!;

tU~';fI). ~:BV'0-C-) ~iIolf-C"ij§

11 L -C;!' v' lJ

/::- 'j )j'7Fi-",:J 'i!(tJt]j"O) :::-t';)'11 ~ :BW"ij\MfJ L iIo If

;!'T 0

11'

*'i":-;)c \'O)t;ro~,g.:h-tt'~, ¥b""t~U1'"7 /\.'3. ~ -:_;-'y '7 ;/.'7' -r 7* C'

Tel. 03·6894-0250

cQ 1'/5-;j<·y c·*-L,/'o(-:_;· http://www.ymm.co.jp ) @2jq:I±GIib,)$:M--l:j'Ll";]31) 1-9;/)', 75~, liT· 3LTij C'O) /FaQ"b;/)'i'J IJ 1 Lz; C;.;]3 c IJ ;/),.zv,t-.: L 1-90

2010if.4}j 20 B 1'<JJJtlBf:1l

(t) 2010 by Y AMAI-IA MUSIC PUBLISHING. INC.

& YAMAHA MUSIC MEDIA CORPORATION (t)2010 SQUARE ENIX CO .. LTD. All Rights Reserved. Cover Photo

_=_c-: :J:-ec:.c- &: :Jeo:g=:_'.'csz'C1 S=-:ci ::=-~ '-3G 3:::":" CO'l:?'_''.-:

::_;-- - - ::: .:5=-~

COG73 ",- ---:::

PIANO SOLO

piano follecfions Hl11fiDOm HfllRTS

~IEilD & 13ilTTilE

01 Scherzo Caprice on a Theme of Never Land 02 Sinister Sundown

03 Wonderland's Surprises

04 Lazy Afternoons 05 Night of Fate

06 A Very Small Wish - MonsttQ'!1S Monstro 07 H()U~.lastion 08 Medl~'Y'()f Conflict Musique pour la tristesse de Xion

Original Music Composed & Produced by Yoko

©2010 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

.........-....".....~h,..._. ...-..-. •• ,..: ....... __ ",..J:~ -...a.: __

I mllm

1920073018001

\

11111111111 11111111111111" III