Sei sulla pagina 1di 4
1 ZLipisnica-uzmesenie zo seine visnikovbytovobytho domy Haanova&. 48-0, konanej fa 21.06.2010 Caskoraaiae T730= 1930 fed, Pot poi vasnkov: 7, spre 'Hasovane sa uslatagilov znysle Zikona & 18293 Z 2, novela od 1.072004 8, 367/04 hodina po zat sche. PROGRAM: 1 Owvoreniesehidze 2. Vola apizovatela a overovatl' zpisnice 53, Spriva Sinnost a hospodaren!bytového doma v roku 2009 4 iim opeiy a revit roku 2010, ‘3 Selvileierozigtovania UK 2a rok 2010 (pomer 30: 70 na 60: 40) {6 Tnforméciao poskytnstt vers 2 SFRB a jednotich pomikzhotovitelov teplenie bytvého dome 1. Rome & Ziver Spriven objekt pin Ziak otvorl sch a pivial vEtkich aifasnenjch vlasintkov bytov ‘anebytovjeh prestorov (dal) len vastncs BaNP).Pritnn!viastniei BaNP odsilail nasthauy program So'amenoa, Zamene bod 6 za bod 3 3 bod 3 24 bod & Za zapisovstels 2ipsice paver sprivey a 23 verovatefa zipaniee bol edsihasenyp- Lach ap Skvarck, lssovanie 28 roti: 0 vert sa 0 Bod, Tnformacia oposlytautt vera 2 SFRD a jednotiveh pont zhotovitefov na zaepleie: $privesinformoval petonngch vastkev o poskytnutom Gvere 2 SFRB, Je natn vybrazhotovitea tvby “Distcneniesystémovfeh ehjb, rekonsruela a zateplesie bytového dom aa Hasnovs 48-50" nkorko liver ue vate nal oo amv 2010 splat ae ptretns ho vyerpat 9 reendho fernin, Informa kzatepeniv spriveo: veMpovolenie Zmeny savby pred dokonéenim stavby ,Oisrineniesysiémovych db, rekonSrakeia eateplonis bytovdho dont na Haanove) 48-50% Klork apoB v pedo termine vstavby do 30,jima 2011, = ver 20 Stiingho fondu rove bjvaia aka Dexa banka Slovensko a. dtm otvorenia Ge 18.12.2009 Thomesain splat tla 1201-2010 ao 142629 ne 1S rokov poled vada bude 12.11.2025 ‘tks Givers 256 731,73 € = do. 3006:2011 musi prebehnd? Kolaudca! * Stavebn dovorp Ing, Svanign, mesaené wea odmeny pada probihajce| realize tavby je 350.00 Eines. in tng. Svaniga, ako stavebny dozer, ¢ orf bola uzavorend dohada Manditos maya e-ovfiai8si0i0, steebnikor se vssnier BEND 2etipenk spriveom), ns 2iklade bert kemisiou Vemysle Uznesenia€. 6" 20 seize, dia 25.06.2008 podrabueieiformoval slstnkov BaNP Sprobiemssh pet satepnt bytoveho dom todpovedsl im ma ch oak. poz, 2 pe posideni eovjsh pond jecnoivyehshotoitefow v2. kole dia 9.062010 TIMEX, Reding, PS Savby, ALSTAD, FedRT. Jordan), noble moka’ jednoanatne wybratholovils (aacenenia “pork neboli_presné ‘Sporornaefne vzhfadom na povoy Rozpotet, tery ol re tavebné povolens). Pre rivdza cen diel, ‘ee momyeh budicich dodatkov k zmve, chbal jedaadivym. zhotvitefom podbreit Polaikors rorpotet Pr posidentcenowjch ponik jednulvgch ahotoitfav odparital ng. Svanign sposnteanovo JPolofhow) rocpotsteprojettantam prose) dokumentciiOdstrtaenie ystemovieh ch, Fhonitaia'aaaeplnie Dytovsho domu na Hanove) 48-50" 4a takto opakovane-zcenovseh pont Jednoivh,ahotoiefoy, Kor! sanovia cenu 2a diclo v3. Kale, vybratréenou Komisiow v znysle Ganesnia 6 20 sshd da 25062009 mjmene doch ma jedi o Konetne)niive na vyhotovenie Es 2 Pin Kocia nao, aby sa 2 iberdodsvatea na dvoch ima Jordan Timex. Pn Skvwek, Slen komisie, navel aby st zal postupovalo pod asnyeh provide abez novjch ‘enovjeh pontkednotinjeh aotovitelov sa nentaval doped ich modny vhioayy bet. ‘hr tick raven, Ci sb nejakt dale nowy na ahotovitafoy, pin Jodbsq, len Komi, neshlail ‘okartitimaifenim bens na dvorh navrhnuteh Sosivtetov a copredu Tuzla ey Reding ‘Bin Lach sa snc vyvett 2 staovenieceny 24 dielo s oday vyber ahotoviteTa bude mony 02 ‘v3. kale na sPeldkovs rorpoce projets a ortivarovnakou podmienkou pre nawrhovane finn panom Kosanom, tis pre ovtatnch ucizaeov na zotoveae deta ako narol Ing. Svaniga ‘Kei sein waka vzniknuténachaoas nedovofovla dalle rozumné rife, pin Lach wll, ‘te komisinvamysle -Uzesenia & & 20 sth dia 2506 2009 sata pe wjbe oto ako zmysel, pretoze ie owekvalifhované rozhodnute vrozpore_s Umesenin . 6° iviasinii BaNP sthlaia { splnomociyi $end omsiy na ver dodivatee na realizes investiga) ace ~zatepleni Ustovsho dom vseden:p.Vlasakova, p. Lah, p Jobbigy . Skvarek p Kocin), faesenle 1k bod? Vissnit Ba NPnakonos, na opskovany niveh pina Kesiana,odhlasovali aby sa ter dodtvateta 2 oa Ave fy ato firma Jordan a Timex, z4orjch uéend komisa vyberiezhotoviea na zatepeni bytovtho dom, Hissovanie mee prot: ira si: ‘Bod 4: Pin opriv a revi veoh 2010 Sprivenziasiench vissticov obsanimils plinom opr a revit vroke 2010 ‘Oaorad preiiadka plynovjeh zariadent | Sroind Posledn vykouand, T2008 awed 172012 ‘Odborn prebiiadka pionovdho regalivora | Lroind Posed vos 09 Nase ‘e200 “Odborns probit clakivickjeh variadent | Soin Posed Yon ‘006 Nasldujes 32017 ‘Odborné preiiada Blkorvodov ‘Soin Poslednd von 572006. Nasljes S011 ‘Odborns pref hydraatov a PHP Troe Posted vykorand 2009 Nasledujien 702010 ‘Odborns prefiadka vitaboweh variadent | S.roénd Posled vykonad | ‘008 Nasleduiea 052011 atnore vodomerov ‘Studens oda Grohe Pesledad vy mena 2008 Nasedujicn 2070 Gomenin sa spolotneV 2011s epTouvooDy) “Teplvoda ‘r0ky Poslednd vin 2007 [Naseduices 2017 od; Sehvélenicrorietovanianakdadoy OK za rok 2010 ‘in Lachnavabolvaeakam BaNP, v2iom na novb vyllsku URSO, zmenitpomer kia} a sptrbne)othy pri oaittovant niko 28 UK 2 povodnfch 30: 70% na 60 40 ‘Vlasni nla eno nivrh vies nizorov. Nakonite sa deo, zat potkaj ao tomo nde sa pebadena to schodz hlasovat. 3 [Bad 6: Sprvao Ginnost a hospodarenibytového dom za roles 2009, sie’ toh bodu sprivea pels spvu o hospsiren a inmost bytovcho dom v roku 2008: Haanova €. 4850 € ‘Staw FPUnO 1. Oi. 2005 9935 “Tvorba fonds 3028.47 erpanie 2 fondu R31 12 2007 9030.54 Zastatok 31.12 2009 Go m28.46 Bod: Rime Informice speiveu: 42) Vtomto bie steko visti BaNP stxoval a praskajce 2vuky,koré vai potas wykorovac) ‘Eeiny Si prsvedton, 4 hlvénet svi s vregulovanim kale. Pravdepodobae ideo diac kovoveho fozvodi Uv jedntivjch miesinostiah byt, lord pre airryzaliate v pdlabe ‘Tepotebaé wo sei, Spriveanavtolpreverenie to sane dbaraikom po zafalivykrovareho obdobia 2 pod vjsedku sa rozhneo dao postupe 1 Dalle statnst predaesli vlan 2 vehodu 648, ev piviénch peestoroch ozisecka a je tm Berg tuber Ide spolotheprestory, Moré tiv aim a sa vzamknut. Naja zmluva ve. VI bod 63 jase Fovori opripadnom vyutit zasuvik av prpade nedodeania | vypivajéce sankce pod fl IX, bod 9.2 sek). Pn Lach navto, aby sovkay preshode spolegejch prastorv domo, nebo edtrines, Pl Tunkel pre poten prieitcty odber (nape Rasenie tay), «© ritomn vastnci navel vymaovani spolotajch presoro. Dohodi sa, 2e mafovarie sa bude eit «2 ozateplent, akatko mafovka by sa ri zateptovan! posodi «a Sprivespredloilpetomayin nth oa zmeno 2 pple zomeskana* na zmluvnd pout 2 zeny ‘ky amluyne pokuty2 pvednich 0,25 $6 na 0,1 ¥6 1 nezapatene|iastky za kab zs deb omeSkana, Menesenie 2 K hod? Vissnc byav a NP athlsia so zmenos 2 ,pplaku zomedKania® na zmluvnd poke -zmenu znluvne] okay 2 povodnjoh 0.25 % ea. 9¢ 2 pzaptene| Sinsty ma kab zat deh omeskaia, Hlasovanie a8 prot: 0 eal s:0 9 Umnesenie’.3 kloodu ‘Vistit BaNP power sprive, aby sprostodkoval vymshanie nedoplatkov 20 aastaim pokusyo zee ‘I nasledne poanim navehu ta wydane pstobaghoreakras vlasniom, ktrich dib k 3108 2010 desiaol ‘she: 1 147,68 € 2 96643 € ak lh neuhradia do 31.07 2010 Hissovanie 0:26 pre: 0 aaetal sa: 2 1) Pin Beles informoval o vyorent internetave srinky pre nif dom, kde m8au rigominky. Adress: btp/hwww-haanovad8.S0estranky sks heslom: VastlI2010 oii ed diva 1) Niektor vaste, Kor! mal vTké nedoplathy navel edpeenie sao plynove oto, 2 by boa nove ‘shodnefiadodivks tepln 2 entransho oavod in Lich informoval, Ze cons tepl 2 centdncho tpelaho 2érja pre Petralko Dalia (C-Term) by bola ‘epee alotkendkladov na byt vo syjdren na dik v sume 0,13339 efit CCeny 2 pymevs Ktolnedomu si u nis 014718 ili tj. v prepottan ra Sk je 1 dik cea 4.00 Sk je 140 aller dak prigom toners tkiovbudicnost zeta (perovnanic jes Haanove $6) Po dish s8 roziodlo, Ze potkime, aké isporytepl bud po zatepleni apotom sa to mOze ao prehodei 1) Nakonie ete wasnt! potadalisprivu, aby zs podmienky u ZSE na wjmenu isto 63 A 2235 A pre Jednotliveodberné mista spologajchpriesoroy (max. odber jeu vitahu, Kor j isteny 25 A stim, ah ‘aber je len svetlentin, esp. potidal och meno,